A

abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) desertion/renunciation of rights 2. (a/ navei, al încărcăturiî) (mar.) abandonment 3. (retragerea dintr-o operaţiune cu primâ contra cedării unei prime) {bur.) abandon ~ pe mare rea - abandon in heavy sea abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to relinquish, to waive 2. (nava, încarcătura etc.) to abandon, to leave abandonare s.f. 1. (de drepturi, pretenţii) relinquishment 2. abandonment, abandoning ~ a navei - (de întregul echipqf, când nava nu mai poate fi salvaîa) abandonment of ship ~ a postului - dereliction ofduty ~ a produsului - (a prodncerii şi a comercializăru acestuia) product abandonment/elimination ~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction abandonat adj. {asig. mar.) abandoned, derelict ~ temporar - temporarily abandoned abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to work abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, workings 2. (acţiune') mining. cutting, hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al vitelor) slaughter abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 aside/away, to divert, to deviate: to sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} (dr.) to iniriiige, to vioîaie, to transgress abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting, deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation, transgression; trespass(ing) 3. {de la regulă) exception ~ de la datorie - breach ofduty ~ din drum - (niar.) deviation ~ disciplinară - misbehaviour, infraction ofdiscipline ~ medie - mean deviation ~ standard (concept statistic care indicâ gradul de deviere a unei serii de datefaţă de un etalon central) standard deviation abator s.n. slaughterhouse, abattoir abona v.r. (la} to subscribe ('to), to become a subscriber (to) abonament s.n. 1. (la ziar) subscription 2. (ca pref} subscription price/rate; (la restaurant} reduced price for regular customers 3. (la teatru, tramvai etc.) season ticket; (îa tren, aiitobnz} (SUA) commutation ticket; (îa restaitrant) luncheon voucher, book of luncheon vouchers, {SUA} (rednced--pnce) meal ticket a face un ~ (la) - to subscribe (to), to become a subscnber (to) abonat s.m. {la ziar, televiziune etc.) subscriber; (la îren, tramvai etc.) seasonticket holder, regular traveller; (la eiectricitaf.e, apă etc.) consumer; (telefonic) telephone user: {'ia resiauranf) runcheoii-voucher iioider, (SUA) meal-ticket lioldei aiiorda v.i. {u ucosta) (mar.) to moor, to land, to put ashore v.t. 1. (a se ciocni

12

ABO-ACA

de) (mar.) to collide with, to run foul of, to come into collision with 2. (o problemă, un subiect) to tackle, to deal with 3. (in grup o societate-mamâ cu filialele ei în scopuri contabile) to consolidate abordaj s.n. (mar.) collision abordare s.f. (in grup a unei societâţi--mamă cu filialele ei în scopuri con-tabile) consolidation ~ planificată - (pentru elaborarea situaţiei fluxului de numerar) (cont.) schedule approach abrevia v.t. to abbreviate, to abridge, to shorten abreviere s.f. abbreviation abroga v.t. to abrogate, to annul, to repeal, to abolish abrogare s.f. abrogation, annulment, rescission, abolishment absent adj. (de Id) absent, missing (from), not present (at) s.m. absentee ~ involuntar - (de la locul de muncâ) involuntary absentee absenta v.i. to be absent/missing absenteism^.n. absenteeism absenteist s.m. 1. absentee 2. (proprie-tar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arenda) absentee landlord, remittance man absenţă s.f. absence; nonattendance ~ de la domiciliu nonresidence ~ de la serviciu - (repetatâ şi nemo-tivată) absenteeism ~ franţuzească -(fară învoire) French leave ~ nemotivată - absence without leave absolvent.î.w. graduate absolvi v.t. 1. (un institut superior) to graduate (from) 2. (dr.) to acquit, to fmd / to pronounce not guilty

absorbţie s.f. (preluarea unei societâţi de către o alta mai mare) absorption, combination abstinenţă s.f. 1. (periodica) abstinence; (de durată) abstemiousness 2. (eliminarea unor consumuri individuale curente şi alocarea unei pârţi mai mari de venit pentru sporirea capitalului cu scopul de a mări producţia de bunuri economice viitoare} abstention abundenţă s.f. abundance, plenty; (bogăţie) richness, wealth, overflow abuz s.f. 1. (exces) abuse, excess, intemperance 2. (inşelăciune) abuse, deceit, fraud 3. (încălcare) encroachment, transgression; (ilegalitate) illegal action ~ de autoritate - abuse of authority ~ de drept - abuse of distress, misuse oflaw ~ de funcţie - abuse of office ~ de încredere - abuse of confidence/ tmst, breach of tmst ~ de putere - abuse of discretion, use ofundue authority, misfeasance a face ~ de - to make too free a use of, to indulge too freely in a face ~ de putere - to override one's commission acalmie s.f. (pe piaţa bursierâ) lull acapara v.t. (o marfă cu scopul de a controla furnizarea ei) to buy up; (mârfuri, acţiuni) to comer; (mărfuri în scop speculativ) to forestall; {a monopoliza) to monopolize, to engross acaparare s.f. buying up; comering, forestalling; coemption acaparator adj. forestalling; monopo-lizing; acquisitive s.m. forestaller,

ACA-ACC

13

buyer-up, speculative buyer, monopolizer; {de alimente) food hoarder acaret s.n. 1. (dependinţă) annex, outbuilding 2. pl. household implements; agricultural/farming implements 3.pl. (afr-.)chattel accelera v. t. (dezvoltared) to forward accelerator s.m. (principiu care evidenţiazâ o relaţie directă între volumul investiţiilor nete şi modificarea venitului national) accelerator accept s.n. 1. (cambie acceptată/ andosată de o bancă) acceptance, accepted bill 2. (acord de acceptare a unei cambii, încheiat între importator sau exportator şi bancă) acceptance credit ~ bancar - bank/banker's acceptance ~ curat/fâră rezerve/menţiuni - clean acceptance ~ de garanţie colateralâ - (pentru un împrumuf) collateral acceptance accepta v.t. 1. to accept; (o oferta) to accept, to agree to, to close with 2. (p cambie, un bilet la ordin la scadenţă sau înaintea scadenţeî) to take up acceptabil adj. acceptable; (despre preţurî) reasonable, fair acceptant.s'.w. acceptor ~ pentru onoare - (al unei cambii) acceptor for honour ~ sub protest - {al unei cambiî)
acceptor supra protest

acceptare s.f. acceptance ~ a mârcii - (de către consumatori) brand acceptance ~ a succesiunii — acceptance of an
estate

~ a titlurilor - {dobândirea de titluri la termen) accept delivery ~ bancară - bank//banker's acceptance

~ condiţională - (a unei oferte de câtre cumpărător dacâ primeşte unele facilitâţi) conditional acceptance ~ contra documente - acceptance against documents ~ de complezenţâ - accomodation acceptance ~ de consumatori - (a unui produs) consumer acceptance ~ în alb - acceptance in blank, blank acceptance ~ în caz de necesitate - acceptance m case ofneed ~ necondiţionată/fără rezerve unconditional/general acceptance ~ parţială - partial acceptance ~ pentru cotare - (a acţiunilor unei societăţi la bursa) admission to quotation ~ pentru onoare - (a unei cambii neacceptate/neplătite) acceptance for honour ~ specialâ/cu rezerve - special/ qualified acceptance ~ sub protest - acceptance supra protest acces s.n. access ~ legal - (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) (dr.) legal access ~ liber - free access accesibil adj. accessibile, approachable; (despre preţurî) popular accesibilitate s.f. 1. accessibility, accessibleness, approachability 2. (numârul de indivizi care recepţioneaza mesajul unei campanii publicitare) reach accesoriu adj. accessory, incidental; secondary, collateral s.n. pl. appurtenances

14

ACC-ACO ~ de susţinere - (pentru a preveni scâderea cursului unor acţiuni la bursâ) support purchase ~ speculativă - (cumpărarea de bunuri sau de valori mobiliare cu scopul de a le revinde ulterior cu profif) speculation acquisition achiziţiona v.t. to purchase, to acquire, to buy achiziţionare s.f. purchasing, acquisition, acquiring acont s.n. (platâ partiala) part/partial payment, payment on account, sum paid on account; (prima rata) first instalment, down payment; (arvună) eamest money, handsel; (avans) advance (money), {care asigurâ prioritate la cumpărare sau vânzare în condiţii prestabilite) option money; (plătit la semnarea contractului de închiriere) key money a plăti un ~ cuiva - to pay smb. a sum on account/a first instalment aconta v.t. to pay on account (for), to pay/to give eamest money (for) acoperi v.t. 1. {bur., fm.) to cover; (un deficit) to make vip, to raeet 1. (un risc) (asig.) to cover acoperire s.f. 1. (bur., fin.) coverage; (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) covering; (pperaţiune de contracarare a riscurilor ce pot decurge dîn fluctu-aţiile cursurilor la bursele de mărfuri, din variaţiile preţurilor în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale cursurilor de schimb) hedging 2. (a unui risc) (asig.) cover, coverage 3. (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un

accident.s'.n. accident ~ asigurat - insured accident ~ cauzat terţilor - accident to third party ~ de exploatare - shop/mill accident ~ de muncă - industrial/labour/work accident ~ maritim - marine/maritime casualty, accident at sea acciz s.n. excise (duty/tax); inland duty a impune plata accizelor - to excise accizars.m. exciseman achita v.t. 1. (a plătî) to pay, to settle, to discharge, to defray; (a stinge o datorie) to extinguish; (parţial) to compound; (integral) to pay off; (in rate micî) to pay out; (la timp) to pay up; (taxele vamale) to clear up; (o cambie înainte de scadenta) to retire 2. (dr.) to acquit, to discharge achitare s.f. 1. (plata) payment, settlement, discharge, defrayal, defrayment; (a taxelor vamale) clearance; (a unei cambii înainte de scadenţă) retirement 2. {dr.) acquittal, absolution-, (de către juraţi) deliverance; {de câtre judecătorul de instrucţie) discharge ~ a dobânzilor la un împrumut -service of a loan ~ într-o singură tranşă - single payment achizitor s.m. acquirer, buyer, purchaser achiziţie s.f. 1. (cumpârăturâ) purchase, acquisition 2. {achiziţionare) purchase, purchasing, acquiring, buying ~ condiţionatâ - memorandum buying

ACO-ACO

15

niesaj publicitar în timpul tinei campaniî) coverage ~ a dividendelor - (indicator care arata de câte ori pot fi plâtite dividendele din profîtul net al unei societăţî) dividend cover ~ a dobânzii - (indicator care aratâ de căte ori pot fi plătite dobânzile unei întreprinderi din profitul său brut) interest cover ~ a monedei - backing of currency ~ a posibilitâţilor de vânzare - (raportul dintre numărul estimat de clienţi şi numărul pe care îl poate deservi un agent de vânzări) sales coverage ~ bancarâ — {garantare parţială a bancnotelor de către banca de emisiune cu ajutorul unui portofoliu de titluri de valoare, devize convertibile etc.) banking cover ~ continentalâ - (asigurare auto britanicâ oferitâ persoanelor care se deplaseazâ pe continentul european) continental cover ~ efectivă/reală - (campanie publicitarâ care reia de cel puţin patru ori un mesaj publicitar) effective/four-plus cover ~ excedentară - (cumpărarea unui număr mai mare de titluri decât pot fî vândute) (bur.) long position, bull account/position ~ financiară - backing ~ insuficientă - (bur.) short covering, bear account/position ~ în acţiuni - (situaţia unei societâţi anonime, care nu mai desfăşoară activitate economicq, dar care are încă existenţă juridîcîi) bare shell

~ în aur — {gradul de acoperire a bancnotelor aflate în circulaţie) gold cover ~ la termen - (bur.) forward cover ~ minimă necesară - (bur.) minimum margin requirements ~ monetară - (cantitatea de valori relativ certe - aur, valute convertibile etc. — deţinute obligatoriu de către bâncile de emisiune şi exprimată printr-un procent din suma totală a emisiumi monetare} currency cover ~ prin active - (fin.) asset cover a avea ~ - to be covered, to hold security a nu avea ~ - to be uncovered, to lack security acord s.n. agreement; arrangement ~ anulabil - cancellable agreement ~ asupra navlului - (mar.) rate agreement ~ asupra tarifelor vamale tariff/union agreement ~ bilateral - bilateral agreement ~ colectiv - collective agreement ~ comercial - trade agreement ~ comercial reciproc/pe bază de reciprocitate - (cu reducerea taxelor vamale) reciprocal trade agreement ~ comercial şi de plăţi - trade agreement and payment ~ contractual restrictiv - (care interzice anumite acţium) (dr.) restrictive covenant ~ cu creditorii - (concordat) private arrangement, deed of arrangemeiw assignment ~ de angajare - (de forţă de munca necesara pentru anumite lucrări, încheiat între patronat şi sindicate) manning agreement

16

ACO-ACO

~ de arbitraj - arbitration agreement ~ de asociere - (la CEE) association agreement ~ de barter - barter agreement ~ de cliring - clearing agreement ~ de colaborare working agreement ~ de consorţiu consortium agreement ~ de constituire a unui sindicat -syndicate agreement ~ de cooperare economică internaţională - intemational eco-nomic cooperation agreement ~ de credit cu reînnoire automată -revolving credit agreement ~ de cumpărare cu plata în rate -(proprietatea asupra produsului devenind efectivă în momentul livrăriî) deferred payment agreement ~ de evitare a dublei impuneri -agreement to avoid double taxation ~ de fixare a preţurilor de revânzare - {sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumator sunt stabilite de producător) {SUA) fair-trade agree-ment ~ de garantare a investiţiilor -guaranteed investment agreement ~ de indexări salariale - (prevâzut într-un contract de muncâ pentru situaţia în care preţurile cu amănuntul depăşesc un anumit nivel) threshold agreement ~ de plăţi - payment agreement ~ de productivitate - (între sindicate şi patronat, prin care mâririle salariale sunt condiţionate de creşterea produc-tivităţii) productivity agreement ~ de răscumpărare - (a titlurilor de valoare} repurchase agreement

~ de reeşalonare a datoriei externe standstill/rescheduling agreement ~ de transfer - (convenţie între două ţâri privind fluxul plâţilor interna-ţionale) transfer agreement ~ de vânzare - agreement to sell ~ de vânzare pe credit - credit sale agreement ~ del credere - del credere agreement ~ economic - economic agreement ~ exclusiv de vânzări - (intre furnizor şi comerciantul local) exclusive sales agreement ~ fârâ concesii/compromisun - 'harâ bargain ~ general de împrumut - (al FMI) general arrangement to borrow ~ global - overall agreement, bargain by thejob/lump, package deal ~ internaţional de produse -intemational agreement for goods ~ între debitor şi creditori - (în caz de fahment) (dr.) scheme of composition/arrangement between debtor and creditors ~ multilateral - multilateral agreement ~ mutual - (incheiat între două sau mai multe state, care prevede facilităţi de natură comercială} reciprocity, mutual agreement ~ prealabil - previous agreement ~ prezidenţial - (incheiat de preşedinte cu un stat strâin, care nu necesită aprobarea senatuluî} (SUA) executive agreement ~ scris - agreement in writing ~ stand-by (încheiat cu FMI) stand--by agreement/arrangement ~ -tip - pattem setting agreement ~ verbal - verbal/oral agreement a fi plătit în ~ - to be paid by the job

ACO-ACT

17

acorda v.t. 1. {a da, a aloca) to grant; to give; (a permite) to allow, to permit; (a decernd) to award; (un drept, un privilegiu) to licence, to charter 2. (un termen) (dr.) to respite ~ cuiva un împrumut - to accommodate smb. with a loan ~ daune - interese - to award damages acordare s.f. granting; giving ~ de acţiuni angajaţilor - (la societatea în care lucreazâ) coownership/copartnership of industry ~ de consultanţă pentru recuperarea datoriilor - debt counselling ~ de licenţe de fabricaţie - licensing ~ de rabaturi - discounting acosta v.i. to moor, to land, to come/to handle/to haul alongside; to berth, to wharf ~ în bune condiţii - to make a safe landing acreditivs.n. letter of credit ~ colectiv - general letter ofcredit ~ confirmat - confirmed letter of credit ~ cu livrări eşalonate - letter of credit with spread-out deliveries ~ de export - export letter ofcredit ~ deschis - open credit ~ direct - direct letter of credit ~ documentar - documentary letter of credit ~ dublu - back-to-back letter of credit ~ irevocabil - irrevocable letter of credit ~ în alb - (cu suma nespecifîcatâ) blank credit ~ limitat - limited letter of credit ~ neconfîrmat - unconfirmed letter of credit

~ nominal - straight letter of credit ~ plătibil în tranşe - instalment letter of credit ~ reînnoit automat - revolving credit ~ revocabil - revocable letter of credit ~ simplu - simple credit ~ subsidiar - subsidiary letter ofcredit ~ transferabil - transferable letter of credit ~ utilizabil prin cambii - letter of credit useful by bills of exchange acru s.m. (unitate de suprafaîa} acre act s.n. 1. (faptă) act, action 2. (dr.) deed, act, document; legal instrument; writ; pl. judicial acts; (certifîcat) certificate ~ adiţional - addendum, rider ~ de avarie comună - (mar.) general average ~ de cesiune - deed of assignment/ conveyance ~ de conHscare a încărcăturii seizure note ~ de constatare — (asupra încărcăturif) statement notice; (expertiză) survey report ~ de constatare a cărăuşului - (pentru starea mărfif) (mar.) carrier's statement ~ de depozit în garanţie - bailment ~ de depunere a mărfurilor în consignaţie - consignment ~ de donaţie - deed of gift ~ de faliment - act ofbankruptcy ~ de garanţie de depozitare warehouse bond ~ de garanţie pentru tranzit - transit bond ~ de încredinţare spre custodie deed of tmst ~ de însoţire - (facturâ) bill ofparcels

18

ACT-ACT

~ de lichidare a daunei - (asig.) claim release and discharge ~ de lichidare în vamă - {mar.) clearance note ~ de lichidare în vamă la intrare -(mar.) inward clearance bill/certificate, entry certificate ~ de naţionalitate - (a navei) certificate ofregistry ~ de navigaţie - marine document ~ de proprietate - deed ofproperty ~ de război - act ofwar ~ de recepţie - acceptance certificate ~ de revizie vamală specială - bill of sight ~ de subrogare - subrogation form ~ de transfer - (al unei proprietăţî) conveyance; (de titluri de vaîoare) deed of transfer, transfer deed ~ de vânzare - bill of sale ~ de vânzare absolut - (fărâ ipotecarea mărfiî) absolute bill of sale ~ de vânzare condiţionat - (cu ipotecarea niărfîi) conditional bill of sale ~ justifîcativ/probant - supporting document, document in proof/support, documentary evidence ~ notarial notarial act/deed, solicitor's deed ~ oficial - official document ~ public public document acte ale navei - (de registru şi de companie) ship's/vessel's documents/ papers ~ comerciale - acts of commerce activ s.n. (şi pl.) (cont., dr., fin.) asset(s) ~ de capital - (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normală afirmeî) capital asset

~ şi pasiv - assets and liabilities active acceptate — (drept garanţie de o banca) bankable assets ~ agresive - (active cu un coeficient beta mai mare decât cel al pieţeî) (bur.) aggressive assets ~ amortizabile - depreciable assets ~ blocate - frozen assets ~ circulante/curente (elemente de acliv absorbite şi transformate în ciclul deproducţie) circulating/current assets ~ circulante nete - net quick assets ~ comerciale/de exploatare -commercial/operating assets ~ convertibile în lichidităţi - quick/ realizable assets ~ corporale/tangibile - tangible/ physical assets '" cu risc - risk assets ~ curente temporare - (active circu-lante cufluctuaţii sezoniere sau ciclice) temporary current assets ~ epuizabile/cu durată limitată de exploatare - {inine, cariere etc., care se epuizează în timp) wasting assets ~ eventuale - contingent assets ~ fictive - fîctitions assets ~ fînanciare - financial assets ~ fîxe - fixed assets ~ foarte lichide - quick assets ~ de rezervă - reserve assets ~ imobilizate permanent assets ~ inepuizabile nonwasting assets ~ în curs de fabricaţie (cont.) work in process/progress ~ lichide/disponibile - liquid/ available/cash assets ~minimale - (rezerve minime ale unei băncî} minimal assets ~mobiliare personal assets ~ monetare - monetary assets

ACT-ACŢ

19

~ necorporale/intangibile - (brevete, licenţe, mărci de fabrică etc.) intangible assets ~ nelichide - illiquid assets ~ nete - (activul contabil minus pasivul
exigibif) net assets

~ de transport maritim - shipping industry ~ fărâ perspectivă - termmal/dead-endjob ~ prevăzută în buget - budgeted
activity

~ nominale - {in contabilitatea în partidă dublâ) nominal assets ~ ponderate cu riscul aferent - (fîn.) risk-adjusted assets ~ productive - productive assets; (care aduc dobânda) (fin.) active assets ~ reale - real assets ~ sensibile la dobândă - interest-sensitive assets ~ sociale - company's assets ~ stagnante - (care nu pot fi vândute rapid contra numerar) slow assets ~ subevaluate - hidden assets ~ succesorale - (dr.) legal assets, net
estate

~ principală/de bazâ - core activity/ business ~ publică - public activity actualizare s.f. 1. bringing up-to-date 2. (raţionament economic prin care se determinâ evaluarea prezentă a unui activ, a unui venit, a unei utilitâţi viitoare) net present value method actualiza v.t. to bring up-to-date, to update actuar^.m. actuary actuarial adj. actuarial acţiona v.i. to act, to take action; to
proceed v.t. (p maşină, un utilaj) to

activitate s.f. activity; (comerciala) business; (lucru, munca) work ~ bancară - banking ~ bancară de bază - basic banking ~ bancară de la domiciliul clientului - (prin telefon sau calculator) home banking ~ bancară electronică - electronic banking ~ bancară prin intermediul sucursalelor - branch banking ~ comercială frauduloasă - (activitate desfâşurată în timpul derulării procedurilor defaliment şi nedeclaratâ la tribunat) fraudulent trading ~ de atragere de depozite - (a unei bâncî) deposit - taking business ~ de consilier în problemele salariaţilor - employee counselling

operate, to set in action/motion, to mn ~ conform instrucţiunilor - to proceed as directed ~ în calitate de - to act in one's capacity ~ în judecată pe cineva - to bring/to take an action against smb., to sue smb. acţionar s.m. shareholder; stockholder; (care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societâţiî} contributory al unei societăţi de investiţii fînanciare - unit-holder ~ deţinător de acţiuni nominale -stockholder ofrecord ~ deţinător de acţiuni preferenţiale preference shareholder ~ majoritar principal/controlling shareholder ~ minoritar - minority shareholder

20____________________________

____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law 3. (titlu de valoare) share; stock ~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden share ~ directa — (presiuni exercitate de muncitori asupra patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action ~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law ~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for restauration, restitutio in integrum; trover ~ mixta - (civila si penald) mixed action ~ pentru daune - action for damages ~ reala - (pentru arestarea unei nave) (mar.) action in rem ~ reconventionala - (dr.) cross action ~ subrogatorie - (dr.) indirect action actiuni achitate integral - fully paid shares ~ active - (frecvent tranzactionate) active shares ~ ale administratorilor - (acfiuni pe care administratorii unei societdti

anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului) qualifying shares ~ ale companiilor care exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.) plantations ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de servicii publice -public utilities ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation shares ~ ale societatilor din industria cauciucului - rubbers ~ ale societatilor din industria distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune, teatru) amusement/ entertainment shares ~ ale societatilor din industria de automobile automotive shares, motors ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming, shares ~ ale societatilor din industria textila - textiles ~ ale societatilor din industria tutunului - tobaccos ~ ale societatilor din sectorul asigurarilor - insurance shares ~ ale societatilor din sectorul comercial - commercials ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii aurului gold shares ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii cuprului coppers ~ alfa - (foarte sigure §i rentabile) alpha shares, blue chips

ACT-ACT

21

~ amanate - (cu plata dividendelor dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni aufost achitate) - deferred shares ~ americane - (ale societdtilor din SUA) Yankees ~ atractive - (frecvent tranzactionate) leaders ~ australiene - (ale societdtilor din Australia, mai ales din industria minierd si a prelucrdrii tutunului) Kangaroos ~ - barometru - barometer stock ~ comune/obisnuite - common/ ordinary shares/stock, equity shares ~ cotate/listate - listed shares ~ cu drept de vot - voting shares ~ cu drept de vot restrictiv restricted voting shares ~ cu drepturi multiple de vot multiple voting shares ~ cu perspective de crestere - growth shares/stock ~ cu profit mare - high yielders ~ cu sau fara drept de vot - (SUA) classified common stock ~ de compensare - (actiuni ale statului oferite in compensate actionarilor de la unele societdti nationalizate) compensation stock ~ de folosinta - (titlu emis in locul unei acfiuni rambursate si care da drept la o parte din activele ce ar rezulta din lichidarea societdtii) bonus shares ~ de fondator - founder's/vendor's
shares

~ de tezaur - (actiuni comune rdscumpdrate de societatea emitentd de la actionari) (SUA) Treasury shares/stock

~ detinute de public - outstanding shares ~ divizate — (in alte actiuni cu valoare mai mica) split shares ~ emise la preturi foarte scazute (pentru speculatii) penny stock ~ emise pentru obtinerea de lichiditati - cash capital/shares ~ excedentare - (actiuni preferentiale necumpdrate la emisiune de actionarii existent!) excess shares ~ fara drept de vot - nonvoting/ voteless shares ~ fara valoare nominala - shares of no par value/without par value, unvalued shares ~ feroviare - (ale companiilor feroviare) railway/rail shares, rails; (SUA) railroads ~ fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) watering stock, waters ~ gemene — (actiunile a doud societdti independente din punct de vedere juridic care au aceiasi actionari) twin shares ~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de capital ale societdtii si care sunt distribute actionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) bonus issue/shares ~ indivize -joint shares ~ industriale (emise de societdti comerciale industriale) industrial shares, industrials ~ la moda — (foarte cdutate pentru o scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la purtator - bearer shares, shares to bearer ~ la societati de investitii financiare trust units

22

ACT-ACU

~ manageriale - management/ managers' shares ~ marcate - (al cdror certificat de acfiuni poartd dovada exercitdrii drepturilor specifice) marked shares ~ neparticipative - (care nil participd la profit, dar au un dividend fix) nonparticipating shares ~ nepreferentiale/neprivilegiate ordinary/common shares/stock ~ nesigure - bazaar shares ~ noi - (emise in cadrul cresterii capitahdui social) new shares ~ nominale - registered shares/stock ~ petroliere - {ale companiilor petroliere) oil shares ~ preferentiale - (cu plata prioritard a dividendelor) preference/preferred shares, senior shares/stock ~ preferentiale cumulative - {cu dividend cumulativ) cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale cumulative $i cu participare deplina - fully participating and cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale necumulative - (jard dividend cumulativ) noncumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale nerecuperabile - (pe care societatea emitentd nu are dreptui sd Ie rdscumpere) irredeemable preference/preferred shares/stock ~ purtatoare de dividende - dividend-beanng shares ~ revocabile — (pe care emitentui isi rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra) revocable shares ~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u; detind pciilru a Candida, ca inembru m

consiliul de administratie al societdtii respective) directors '/qualification shares ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de redresare) recovery shares ~ sud-africane - (al societdtilor din Africa de Sud, mai ales din indiistria extractiei de aur) Kaffirs ~ suplimentare - (emise in contui dividendelor) scrips ~ tranzactionate in afara bursei over-the-counter shares ~ vechi - {care, la o eventuald emisiune, va avea o valoare mai mica decdt o actiune noua) old shares acumula v.t. to accumulate, to amass; (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to hoard up; (a inmagazina) to store; (a spori) to increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to accrue acumulare s.f. \. accumulation 2. (mdrirea valoru unui activ prin crestere naturala) accretion; accrual ~ de capital accumulation of capital, capital accumulation/formation ~ primara primary/original accumulation acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge (with) 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to enter/to lay an action/a charge against, to proceed against; (im functionar public) to impeach acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.) charge; (inculpare) inculpation, imputation, mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui functionar public) impeachment; (pentru diverse vmi) indictment a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for tii^l, to .•i.'.icH^i smb.

^^,.

ADA-ADM

23

adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) increase, increment, rise; (plus) extra; (supliment) supplement; {completare) completion, appendage, pendant; (anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (amendament) amendment; (la o lege, un document) additional clause, rider; (la un testament} codicil; (la o polita) slip ~ comercial - (trade) markup ~ la greutate - makeweight adauga v.t. to add adaptabilitate s.f. adaptability ~ a factorilor de productie (capacitated de asociere a unei unitati dintr-nn factor cu mai miilte unitati din alt factor de productie) production factors adaptability adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, suitable adept 5. m. partisan, follower, adherent; (sprijinitor) supporter, backer, advocate ~ al cartelarii - cartelist "- al economiei planificate/dirijate statist adeverinta s.f. {certificat) certificate; (de primire) receipt; {cupon) counterfoil; (recipisa de depunere a marfurilor) warrant; {atestat) attestation ~ de vama pentru provizii de bord (mar.) ship's store bond a elibera o ~ - to draw up/to issue a certificate aditional adj. additional, extra; (suplimentar) supplementary adjudeca v.t. {la licitatie) to knock down adjudecatar s.m. (la licitatie) highest bidder, successful tenderer

adjunct adj. deputy...; assistant s.m. deputy; assistant administra v.t. {a conduce) to manage, to administer; to husband; to superintend; (o afacere) to carry on, to run; (prost, incompetent) to mismanage administrare s.f. administration; management; husbandry; superintendence ~ a activelor - administration of assets ~ a averii - (apartindnd unei persoane decedate) (dr.) administration of estates ~ a contului - account management ~ a datoriei - debt management ~ a navei management of the ship/ vessel, ship's management, husbandry ~ fiduciara trusteeship ~ judiciara - trusteeship in bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor) procuration ~ proasta/incompetenta mismanagement administrativ adj. administrative administrator s.m. administrator; (director) manager, director, executive; {al unui spital, al unei mchisori) warden, governor; {al bunurilor altei persoane) trustee; (supraveghetor) superintendent; {econom al unui colegiu, al unui club) steward; (intendent) housekeeper; {custode) custodian, keeper ~ de chei - wharfinger ~ de cont - account manager ~ de dana - (SUA) wharf superintendent ~ de epave - receiver of wrecks ~ de nava - ship's husband - delegat - managing director, acting manager

24

ADM-ADU

~ funciar - estate manager, land agent ~ judiciar - (al averii falitului) tmstee in bankruptcy, receiver (in bankruptcy), official receiver ~ public/din oficiu - public trustee administratie s.f. 1. (conducere) administration, management; (directie) direction; {inspectoral) superintendence 2. (serviciu) administrative service/department 3. (guvernare, guvern) government; (SUA) administration ~ a drumurilor - road board ~ financiara - revenue office, tax administration ~ locala - local authority/body/ government ~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de stat - state management, civil service admis adj. admitted; (acceptat) accepted; received; (recunoscut) acknowledged admisa asigurarea interesului total (asig.) full interest admitted admisibil adj. admissible; allowable admite v.t. 1. (o cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to admit, to let in, to matriculate ~ un apel - (dr.) to allow an appeal admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) admission, admittance; matriculation ~ de noi membri - admission of new members ~ temporara - (a mdrfurilor de import cu scutire de taxe vamale) temporary admission adoptav.?. to adopt

~ un proiect de lege - to adopt/to pass a bill adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r. (cuiva) to address oneself to, to address smb., to approach; (pentru a solicita ceva) to apply to adresant^./n. addressee adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul uncle se gdseste cinevd) address; (domiciliu) domicile, residence 3. (scrisoare oficiald) address ~ completa - full address ~ juridica - legal address ~ mobila - float address ~ permanenta - permanent address ~ postala - postal address ~ privata - home address ~ sociala - registered address aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta) to transport, to convey 3. (a produce, a da) to bring in, to yield; (cdstig; despre o mar/a) to command aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to lay in/up; (recolta) to gather/to get in, to harvest, to reap 3. (a colecta) to collect 4. {la o adunare) to assemble ~ impozite - to raise money, to levy/to

collect taxes/money
~ prin colecta - to collect money/ subscriptions adunare s.f. (sedinta) sitting; (intrunire) meeting, rally; (plen) assembly; (politico} congress, convention ~ a actionarilor - shareholders'/ stockholders' meeting ~ a creditorilor - creditors' meeting ~ generala a actionarilor - general meeting of shareholders

good stroke of business ~ cinstita . shipping business .potentiale/posibile .banking ~ bancare de mare anvergura (implicdnd sume mari de bani) wholesale banking ~ de lunga durata .show bill afisa v. deal. (negot) trade.(a actionarilor) extraordinary general meeting ~ legislative . bad/losing bargain ~ producatoare de pierderi . editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advertorial aeroports.f.n. billboard ~ mare . (articol de fond. lawsuit ~ banoasa . (peiorativ) trafficker.) ordinary business ~ olandeza .handbill ~ publicitar . to affiliate v.legislative assembly ~ statutara .n. notice board ailuenta s.f. (belsug) affluence.straight dealing ~ civila . airport afacere s. wildcatting afaceri ale initiatilor . (peiorativ) profiteering. (judiciara) case. (pm de afaceri) businessman afilia v. (tranzactie) transaction 3.t.) chartering business ~ maritime .(asigurdri de afaceri. to affiliate.crown poster ~ mic .adventure.business prospects a intra in ~ . bill sticking afisier s.family business ~ de stat . to post up. poster.n.(mar.to go into business a se lansa in ~ . capital stroke of business ~ riscanta .n.rush ~ a ofertelor de vanzare .(prima adunare generala a actionarilor) statutory meeting/report advertorial s.ADU-AFL 25 ~ generala anuala .(in care una dintre parti obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ proasta .moneymaker ~ buna . gamble.remunerative business.civil case/suit ~ de familie . (de lume. 1.r.f.t. {in sens general) affair 2.(directori de societdti. 1. (incheiatd si reusita) bargain. businesslike manner afacerist s. to bill afi§are s.long-winded business ~ de navlosire . racketeer 2.) insider dealing/trading ~ bancare . bill.m. altele decdt cele care nu sunt din sectorul industrial) (asig.shady deal/affair ~ necinstita .f. inaiti functionari care detin informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur. business.loss maker ~ rentabila . (spirit mtreprinzdtor) mercantile spirit. 1.to establish oneself in business afacerism s. paying/going concern/bargain.(a actionarilor) annual general meeting ~ generala extraordinara . de clientela) affluence.state affair ~ dubioasa . shady business 2. commerce.(a unui functionar public) jobbery ~ obisnuita .maritime affairs/ business.bad stroke/piece of business. 1. plenty 2. to be affiliated afi§ s.selling pressure .

freight forwarder ~ de export .insurance agent/ broker.(a mdrfurilor) forwarding agent. (de capital. bursa etc.) abandonee. (SUA) commission broker.export agent ~ de import .exciseman ~ de companie . (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de asigurare Lloyd . to fix ~ cu navlu forfetar/global . (de schimb.(mar.) stockbroker. charter bound agent ~ al unei companii de mesagerie (SUA) expressman ~ comercial .clearance/ clearing agent. affreightment.f.carrier's agent ~ al navlositorului .commercial agent. (mar.) beachman ~ comisionar . running broker. canvasser. (la bursa de mdrfuri) produce broker ~ de colectare a accizelor .(mar. (intermediar) merchandise broker ~ comercial costier .shipping and forwarding agent ~ de lichidare in vama .to charter space afretare s.marine insurance broker ~ de bursa .(asig.consular agent ~ de aprovizionare a navelor shipchandler.commission agent ~ consular .unloading agent ~ de descarcare-primire . ship's chandler ~ de asigurare . (comisionar) mercantile agent.(in baza politelor de asigurare) claims adjuster ~ de pariuri .) broker.discharging contractor ~ de expeditie . (substantd) agent ~ al armatorului .(specializat in tranzactii cu optiuni) option dealer/operator.26 AFL-AGE aflux s. (cdruia i se cedeazd un bun asigurat) (asig.(a mdrfurilor) receiving clerk ~ de publicitate . (cornet) note/pocket book 2.f. fixture agenda s. agent. 1.(care achizitioneazd mdrfuri pentru patronul sail) purchasing agent ~ de descarcare . n. (comis-voiajor) travelling salesman. (SUA) customs broker ~ de navlosire (mar. freight agent/broker ~ de onorare a cererilor de despa-gubire .collecting agent ~ de Tncarcare . mdrfuri etc. order of the day agent s.to charter for lump sum ~ spatiu pe nava .) inflow.bookmaker ~ de presa . middleman 2.) charterer's agent.press agent ~ de primire . freightage.) Lloyd's agent ~ de asigurari maritime .loading contractor ~ de incarcare si expeditie . (ordine de zi) agenda. mar.import agent ~ de investitii .money manager ~ de incasari .(mar.t.(bur. medium. to freight. influx afreta v. clienti. (de mdrfuri) mercantile broker. (mar. (intermediar) go-between.m.(mar.) chartering. mar.) chartering agent/broker. (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en: .) company's agent ~ de cumparare .) owner's agent ~ al carausului . to affreight.) to charter. 1.advertising/publicity agent ~ de schimb . (de cambii) cambist.

.export credit agency ~ de informatii de credit .shipping and forwarding agent ~ de tranzitari . (uti/a]) (engine) unit.cold carrier.selling agent. to speculate on the stock exchange. (bur.t.tax collector. geiieratsng sc..(unui client sau a unei firme) credit agency ~ de voiaj .circulating medium ~ pentru brevete . bill broker ~ de subscriere .AGE-AGR 27 ~ de schimb valutar .marine agent.:' siati. estate agent.health officer agentie A.credit reference agency ~ de informatii financiare .discount broker.subscription agent ~ de transfer .n i. :"-seinbly.rating agency ~ de recuperare a datoriilor . 2. agiotage agiotor.y.press agency ~ de publicitate . (de expeditie) shipping agent ~ monetar .u' niasouici acli':uutea econciii[(.m.n..advertising agency ~ de rating .transport agent ~ de transport si expeditie ./' agen.ticket agciicy ~ de garantare a creditelor de export .maritime agency ~ portuara .canvasser ~ fiscal . agency ~ de bilete . premium agiota v. exactor.! cme .) husband ~ imobiliar .refrigerant fluid ~ general al armatorului . (SUA) realtor ~ intermediar . (care fixeazd impozitele) assessor ~ frigorific . agrarian agregat s.ship sale broker ~ de vanzari . to bull and bear agiotaj s.transit agent ~ de vanzare a navei .travel/tourist agency ~ guvernamentala .f.(care inregistreazd transferal titlurilor de valoare) (SUA) transfer agent ~ de transport .government agency ~ imobiliara .shipping agency ~ de plasare .n u ii/ici tan') a^gre^ti^ .del credere agent ~ electoral . fin. cooling agent. agio/stockjobber agitare s.debt-recovery agency ~ de stiri .customs agency agio s.employment agency/ bureau ~ de presa . to job.news agency ~ de verificare a solvabilitatii . ship agent/ broker.(despre firme) status enquiry agency ~ de navigatie .) agio.(mar.port agency ~ vamala . refrigerant ~ frigorific lichid . plani..paying agent ~ sanitar . {indicts. {^euhi} uffice ~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi. (a pietei bursiere prin cumpdrarea masivd de actiiim ale unei societdti neperfbrmante cu intentia de u-i create artificial valoarea) bubble agitat adj. sales agent/representative ~ del credere . exacter.real estate agent/ operator.patent agent ~ platitor .)1.estate agency ~ maritima ..foreign exchange broker/dealer ~ de scont .n. (despre piata bursieru} excited agrar adj.(comisionar cu ridicatd) factor ~ maritim . unit.Mic ci.

farm practices agrozootehnica s. land surveyor agrimensura s.m. adjoint ~ de boala . (bdnesc) allowance.monetary aggregate agricol adj.f.wage adjustment ~ a valorii . to assist.i. land surveying agrobiologie s.extensive agriculture ~ intensiva . cultivator. aid. agricultural agricultor s.f. agricultural chemistry agroindustrie s.border tax adjustments ajuta v.macroeconomic aggregate ~ monetar . agronomics.f. agrotechnics. agronomist agronomic s. (la) 1.n. agronomy.f. agriculturist. (adjunct) adjunct. to back up. (material) to support. aid. (la nevoie) relief.) name day ajunge v. (asistentd) assistance.f. to aid. 1.(a conturilor in vederea mcheierii bilan^ului) year-end adjustment ~ structurala .death grant ~ de maistru . adjustment ~ ^mM a Droturilor -corrcctiE price adjustment ~ la convertire .f.mechanized agriculture ~ mixta . agrochemistry. high farming ~ mecanizata . agricultural biology agrochimie s. to arrive (at) 2. (alocatie) benefit s. ~ a salariilor .to fall due ~ la un compromis .n.t. (loctiitor) deputy. agricultural zootechnics ajun s.f. (tdran) peasant agricultura s.(acordat familiilor numeroase) state grant to large families .charge hand ~ de na§tere . din diferenta dintre pretui de rambursare al vechilor obligatiuni si pretui color noi) adjustment on conversion ~ la sfarsitui anului .(modificdri promovate de autoritdtile guvernamentale pentru ameliorarea climatului general al economiei nationale) structural adjustment ajustari ale taxelor vamale la export .(mdrirea sau scdderea valorii unui post de activ din bilant pand la valoarea zilei respective) (cont. agribusiness agronoms. agriculture agrotehnica s. farmer.m. farming.(ansamblu de politici si mdsuri macroeconomice luate de stat) conjunctural adjustment subsistence ^bsist ~ de subzistenta — agriculture/farming ~ extensiva .(sumd rezultatd. agricultural engineering. in momentui convertirii obligatiunilor. land use.(cu creditorii) to compound ajusta v.(cultivarea pdmantului si cresterea animalelor) mixed farming agrimensor s. eve ~ al lichidarii . agriculture. agrobiology. (material) support.f.maternity allowance/ benefit/pay ~ de stat . (la) to adjust (to) ajustare s. (la nevoie) to relieve ajutor s.intensive agriculture.m.f. (despre o sumo) to amount (to) ~ la scadenta .m. assistant 2.) value adjustment ~ conjuncturala . (a sustine) to sustain.sick(ness) allowance/ benefit/pay ~ de inmormantare .(bur.t.28 AGR-AJU ~ macroeconomic .

de publicitate.f. to feed. allocation. herewith album s. appropriation ~ a activelor .f. to assign.(criterii de decizie pentru investitii in active fixe care implied compararea costului investitiei cu beneficiile sale viitoare) capital budgeting ~ a costurilor individuale .allotment of shares ~ de sarcini specifice .budget dole . mtr-o economic. resources allocation ~ de actiuni .(din costui total) cost allocation ~ a resurselor .unemployment allowance/benefit/pay. (pentru articole. (a selecta) to select. (cu combustibil) to fuel 3.f. (ajutor bdnesc) allowance. to join. victuals alimente de prima necesitate essential foodstuff ~ pentru consum rapid . benefit. (dr. dole ~ economic . album. allocation. enclosed aici ~ .sample book alcatui v.(serviciile bancare.(fiecdrui utilaj din cadrul fabricii) machine loading alocatie s. a redacta) to draw up 2.) to supply. to allocate. (a anexd) to annex. compensation.foreign aid ~ financiar . (CM apd.) scrap book ~ de mostre . to vote 3.mutual aid ~ pentru comert .financial assistance ~ mutual . (procesul prin care o bancd isi coreleazd activul/creditele cu pasivul/depozitele) matching ~ a fondurilor . (a destina) to earmark alocare s. (yotare) election. (din buget) to budget.m. 1. asigurdri. (a celei mai bune alternative) (man. to screen 2. (a pune aldturi) to lay by.n. (piata) to supply alimentara s.t. (a schita. (a confruntd) to confront. energie electricd etc.(rnetodd de finantare a creditelor prin depozite cu scadentd comund) funds matching aloca v. voter. \. elector alege v.) alienation aliment s. transporturi) aids/ancillaries to trade ~ social .t. decupaje etc. (dr. alliance aliena v. assignment. to nourish 2. allotment. to add/to adjoin/to subjoin to. provision/food store aliniere s.t. food. choice. intre diferite utilizdri pentru a obtine un ansamblu de bunuri finale) allocation of resources.f. alimente special ambalate si preparate pentru a fi consumate imediat) convenience goods alimenta v. {intr-un post) to vote in alegere s. polling alianta s.n. (a compara) to compare.here enclosed. (a vota) to elect. 1.) to alienate alienabil adj.) screening 2.economic assistance ~ extern . grant-in-aid ~ bugetara . (a colationa) to collate alaturat adj.(fast foods. (un deviz) to estimate aleatoriu adj. to allot.social security benefit alatura v.AJU-ALO 29 ~ de §omaj . alienable alienare s. (intr-un plic) to enclose 2. 1.f. foodstuff.t. random alegator s.f. selection.(distribuirea resurselor.t. pi.asset allocation ~ a capitalului . assignment. (anexat) annexed.t. to choose.f. 1. allotment. aleatory.

fastening.(pentru copii) family allowance ~ de hrana . (a pdsui) to reprieve.fit packing ~ refolosit .child benefit ~ pentru grevi§ti .inadequate packing.t. (de cadouri) giftwrapping ambalator^. unsound package ~ neinclus in pret .t. to fix. to lay over. 1.giftwrapping ~ pentru transportui pe mare packing for shipment. to put off.t. to respite amanare s. sacking. wrapping.waterproof packing ~ facturat separat . delay 2. pawnage amara v. wrapper ambasada s.f.food/victualling allowance ~ de tmbarcare . (in sad) bagging. (in sad) to bag.returnable package ~ transparent . binding ~ a caricului/incarcaturii . (incdrcdtura navel) (mar.strike benefit/pay alonja s. wrapping ~ cerut §i platit de cumparator special packing paid ~ de export .packing included ~ maritim . 1. fixing. to put in pawn amanetare s.deficient/faulty packing ~ din hartie rezistenta . rider alterna v.export packing ~ de ma§ina .dole ~ individuals .) lashing.) to adjourn.(elemente implicate in luarea deciziilor privind utilizarea resurselor care nu pot fi exprimate in forma monetard) nonmonetary alternatives amanets. (pdsuire) respite.) to lash. (dr. cutii) to encase.to pawn a scoate de la ~ . packing. postponement. to pawn.) adjournment 3.second-hand package ~ returnabil . crating. to bind amarare v. (in baluri) to bale. to package. to pack up.30 ALO-AMB ~ de familie .) shipping allocation ~ de §omaj . strapping ~ pentru mare .t. (cadouri) to gift-wrap ambalaj s. destinatd andosdrilor succesive) allonge. ciitii) encasement.blister pack ambalare s. (in Idzi.capitation grant ~ pentru copil .to take out of pawn.packing extra ~ inclus in pret . pack. to ransom amaneta v.f.seaworthy packing ~ necorespunzator .securing for sea ~ temporara . (a intdrzia) to delay 2. grace ~ sine die .working fastening amana v.(mar. (mar.t. to redeem. packer.machine packing ~ defectuos . to wrap up.f.n.f.t. to alternate alternative s.making fast. to continue 3. embassy .(in magazia navei sail pe punte) securing of cargo ~ a marfurilor . (in baluri) baling.w. packing. alternative alternative nonmonetare . overseas pack ~ potrivit dupa forma obiectului .n. to secure. (in Idzi. securing. pawn a da/a lasa ~ .adjournment sine die ambala v. package.f.f. to fasten.packing not included ~ pentru cadouri . to postpone. (pagina atasatd unei cambii. (dr.kraft paper ~ etan§/impermeabil .

1.accounting year ~ cu vin de calitate . berth fittings ~ pentru animale . survenitd in cursul perioadei de functionare. (un oras) to plan. to arrange. 1. 1. to dispose. (o lege) to amend 2. (a mobila) to furnish 2.vintage year ~ curent . 1. fine.n.) depreciation.free depreciation ~ normala fair wear and tear amplasa v. ca urmare a uzurii normale si a invechirii previzibile} to depreciate amortizabil adj.base year ~ financiar financial year ~ fiscal/bugetar .harbour accommodation amenajari de dana . to place.(socotiti la calcularea pensiei) pensionable service analists.f.f. wear and tear ~ accelerata . arrangement.academic year ani de munca .f.t. pi. facilities ~ de santier . ambassador ~ plenipotentiar .n.plenipotentiary ambulant adj.straight-line depreciation ~ in sume fixe .t.record/de varf.m.fixed depreciation ~ in cote egale . year ~ civil/calendaristic .f.civil/calendar year ~ comercial . (a echipa) to fit out. to clear off. (o casa) to fit up. (a imbundtdti) to amend.level payment amortization ~ libera .fiscal year ~ . depreciable amortizare s. analyst . to amnesty amortiza v. to penalize amendamenti-. to lay out. admiralty amnistia v.grain fittings ~ pentru pasageri . {a rambursa treptat o datorie prin pidti repetate) to amortize.peak year ~ universitar .t. to locate amplasament^. sinking 2.passenger accommodations ~ pentru transportui fructelor (faguri de lemn) fruit fittings amenda v. betterment ~ a solului . to appropriate. to improve. location an s. (procedeu contabil ce constd in diminuarea treptatd a valorii capitalului fix.t. to write off 2. amendment amenda s. itinerant. accommodation 2. 1. improvement.forest management ~ portuara .t. {ale navei) accommodations.accelerated depreciation ~ cumulata . (cont. to make better.current year ~ de productie . to site.soil improvement amenaja v. to better ameliorare s. strolling ameliora v.accumulated depreciation ~ fixa .berthing facilities.AMB-ANA 31 ambasador s. site. (o nova pentru o anumitd clasd de pasageri sau pentru transportui de marfd) to accommodate amenajare s. (a pune la amenda} to fine.f. (penalitate pentru mcalcarea unui contract) forfeit. fittings. penalty. penalty amiralitate s. (a unei datorii) amortization. to improve.cattle fittings ~ pentru cereale .working year ~ de referinta . to sink.t.construction management ~ forestiera .m.m.commercial business ~ contabil .

(defalcare) breakdown ~ a breselor .sales analysis.(studiu de piata} quantitative analysis ~ comportamentala .investment analyst analiza v.(analiza etapelor pentru realizarea fiecdrei activitdti succesive in vederea implementdrii intregii strategii) critical path analysis ~ a fluxului de numerar .(de cdtre firmele rivale) competitor analysis ~ a drumului critic .) risk analysis ~ a riscului politic . referitor la politico guver- namentald a unui stat) political risk analysis ~ a scadentelor .(evaluat de un investitor.capital expenditure analysis ~ a componentelor activitatii operation breakdown ~ a componentelor postului .(identificarea oportunitdtilor de marketing pe o piata) gap analysis ~ a calitatii .} shop audit ~ a vanzarilor in adancime .(studiu de piata) qualitative analysis ~ cantitativa .due date analysis ~ a seriilor cronologice .job breakdown ~ a concurentei .(in procesul muncii) motion time analysis ~ a titrului .(cont.assay ~ a tranzactiei .(fin.(pentru elaborarea previziunilor comerciale) time-series analysis ~ a sistemului . publicitate etc. depdseascd pragul de rentabilitate.(tehnicd de lucru utilizatd in dezvoltarea noilor produse) conjoint analysis ~ calitativa .(de la primirea comenzii pdnd la expedierea mdrfii §i afacturilor) sales depth test ~ a vechimii debitorilor .accounting analysis .quality survey ~ a cheltuielilor de capital . (a defaica) to break down analiza s.breakdown of prices ~ a proportiilor — (pentru determinarea performantelor unui agent economic) ratio analysis ~ a riscului . fin. tabele) chartist ~ de investitii .f.debtor age analysis ~ asociata . breakdown of sales ~ a vanzarilor cu amanuntui (debuseuri.t.system analysis ~ a timpului necesar miscarilor .a valorii .32 ANA-ANA ~ al pietei bursiere .) funds-flow analysis ~ a investitiei .(care intocmeste grafice.. adicd veniturile sdfie mat man decdt costurile) (cont. analysis.(initiatd dc conducerea unei intreprinderi pentru u afia cauza relafiilor necorespunzdtoare dintre patronat si salariati) attitude survey ~ contabila .) transaction analysis . stocuri. in vederea realizdrii aceleia^i calitdti la un cost mai redus) value analysis ~ a vanzarilor .(cont.(analiza componentelor fi a operatiilor pentru obtinerea unui produs. to analyse.) break- -even analysis ~ a preturilor .investment analysis ~ a postului -job analysis ~ a pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou so.

economic analysis ~ factorials . (mar. endorsable andosant v.factorial analysis ~ financiara .t.sample survey ~ sociala . (sociald etc.financial analysis ~ globala .bulk analysis ~ incrementala . profitui etc.procuration endorsement .macroeconomic analysis ~ marginala . andosator andosare s.category analysis ~ procentuala .incorrect endorsement ~ facultativa .opinion survey ~ de piata . (studiu) survey ~ de opinie . to back andosabil adj.) inquest.(analiza diferentelor dintre costurile si veniturile alocate si cele actuate) variance analysis ~ economics .) strategic analysis ~ structurala .ANA-AND 33 ~ cost .percentage analysis ~ statistics .(analiza unui depozit de titluri avdnd drept criteriu valoarea bursierd a acestora.endorsement in blank ~ neconditionata .umpire analysis ~ de grup .(a unei ramuri industriale.) investigation.marginal analysis ~ pe categorii .market analysis ~ de portofoliu . to drydock andosa v. a unei economii nationale) structural analysis ~ volumetrica .) portfolio analysis ~ de trend .statistical analysis ~ strategics . investigation 2.(metoda de evaluare a oportunitdtii implementdrii unui protect.(metoda de studiere a interdependentelor cantitative dintre activitdti economice corelate.incremental analysis ~ intrare-iesire . (un efect de comert) to endorse.accommodation endorsement ~ defectuoasa .market survey ~ de teren . de analizare a relafiilor dintre divers ele industrii producdtoare fi consumatoare din cadrul unei economii nationale) input-output analysis ~ in sectiune transversals . endorsement ~ completa .measure analysis ancheta s.unconditional/ absolute endorsement ~ prin procura .f.field research -judiciara -judicial investigation ~ prin sondaj . inquiry.(tehnicd de analizd statisticd prin intermediul cdreia o mostrd este incadratd intr-o serie de grupuri cu anumite trdsdturi comune) cluster analysis ~ de piata . a continuant unei afaceri prin compararea beneficiilor obtinute cu costurile /acute) cost-benefit analysis ~ de expertiza/arbitraj .) to dock.facultative endorsement ~ in alb .social investigation andoca v.endorsement in full conditionata conditional endorsement ~ cu rezerve .(analiza evolutiei situatiei financiare mregistratd de o firmd) trend analysis ~ dispersionala/de variants . (dr.f.(analiza factorilor-cheie care pot asigura succesul) (man.qualified endorsement ~ de complezenta .beneficiu .t.(calculul ratelor financiare la doud momente diferite de timp) cross-sectional analysis ~ macroeconomics . 1.

pack animal.{categoric de marfd) live cattle/stock animatic s. to hire. pedigree stock ~ vii . 1. {dependinta} annex. folositd pentru calcularea unor beneficii) continuous employment ~ de forta de munca excedentara (pentru a evita lips a acesteia in viitor) labour hoarding ~ de personal .m. to annex. appurtenance angaja v.) escrow angajare s. wholesale angrosist s. enclosed anexa v. 1.attached hereto anexa s. to employ.f. (de naturd contractuala) indenture 2. full-time employee angro adv. ensemble. commitment. (fragmentele in miscare dintr-un clip publicitar televizai) animatic ansamblu^. animal .staffing angajat. (a se obligd) (sd) to engage oneself (to). (datorie.annexed herewith ~ la prezenta .regular endorsement ~ restrictiva .t. (o nava) to book. to hire (on). person engaged/employed ~ cu norma intreaga . to take in one's service./n.second endorser anex adj.subsequent endorser al doilea ~ .t. (comerciant care se aprovizioneazd de la un anumit producdtor. schedule. (alaturat) enclosed ~ alaturat .(in avaria comund) (asig.beast of draught ~ producator de lana . aggregate . to go into service ~ raspunderea . endorser.rt. in schimbul unor bonificatii) stockist animal s. wholesaler. engagement.rn. endorsee andosator-y. liability. (intr-un serviciu) to become employed. beast of burden ~ de tractiune .s-.wool bearer animate de reproductie . annexed. to indenture 2. pasiv) liability ~ de contributie .rn. (la un document} rider.f.) average bond ~ de garantie .whole timer. to fix 3. (intr-un post) induction ~ continua — (perioadd de functionare nemtreruptd la o firmd.bloodstock.de povara .previous endorser ~ ulterior . {intr-un plic) to enclose anexat adj.contingent liability ~ ferm — (a! subscriitorului fata de intreaga emisiune de titluri de valoare) firm commitment ~ neonorat/restant . mar.outstanding liability ~ scris .n. employment. (ca ucenic) to indent. n. (a implied} to involve v. (in plic) enclosure 2.n.(depus in custodia unei terte persoane care actioneazd conform unei intelegeri prealabile} (dr. {obligatie) obligation. dependency. 1. backer ~ precedent . pledge.restrictive/restricted endorsement speciala/nominala special endorsement andosatar^.34 AND-ANS ~ reglementara . to pledge/to bind oneself (to) 2.suretyship ~ eventual . wholesale dealer/ merchant. annexed. hire. to append.to pledge the liability of angajament s. 1. annex.r. pdstrdnd un anumit stoc de marfd. to join.

to put out to contract a lua in ~ .portuar .advertising directory ~ statistic . letterhead anticipa v. transporter ~ general . yearly.bonded/customs warehouse. contractor.f. entrepot ~ de consignatie .master-builder. work by contract.to contract for. preliminary/previous design/plan/project.consignment warehouse ~ frigoritic — cold storehouse ~ pe tarm . undertaker ~ de chei . directory ~ comercial/al societatilor comerciale . prior (to) anterioritate s.(indicatorii activitdtii economice nationale sunt fie previzionati.f.m.f. warehousing antreprenor s.product mix antedata v. storehouse.haulage/cartage contractor.i. annual adv.t. fie confirmati dupa producerea transformdrilor) leading and lagging anticipari de pret . annually anuar s. first draft anterior adj.price expectations ~ inflationiste . (asteptare. antedate anteproiect s.(tendinta participantilor la schimb de a prevedea actuinile vizand modificarea rezultatelor pietei) rational expectations anticipat adj. anticipated adv. beforehand antidumping s. antidumping antiinflationist adj. heading of a letter.loading contractor ~ de pompe funebre .prime/chief contractor antrepriza s.harbour warehouse ~ vamal .n.f..statistical yearbook anuitate s.housing development ~ de produse . warehouse. n.n.f. enterprise. public storehouse antrepozitare s. previousness.m. annuity ~ a politei comune de asigurare de viata -joint life annuity ~ a politei comune de asigurare de viata si pentru supravietuitor . antitrust antrepozit s.t.f. yearly. priority ~ a inventiei .inflationary expectations ~ rationale .warehouse ashore . undertaking.(care afecteazd randamentid) yield mix ~ de locuinte .priority of invention aatets.(cu anuitatea diminuatd dupa decesul unuia dintre cei doi asigurati) joint life and survivor annuity .trade/commercial directory ~ de publicitate . (SUA) tariff reformer antitrust adj.undertaker: (SUA) mortician ~ de transporturi .(a mdrfurilor) (mar.catalogued data set ~ de elemente . to take by contract anual adj. entrepreneur. anteriority. contract for a work a da in ~ . anti-inflationary antiprotectionist s. to antedate.n. to foredate antedata s.) landing coniractor ~ de incarcare .n. to forestall anticipare s. to anticipate. anticipation.wharfinger ~ de constructii . v. yearbook. enterpriser.ANS-ANU 35 ~ de date catalogate . expectativa) expectation ~ si temporizare . anterior (to). building contractor ~ de descarcare-primire .

(la radio si televiziune) spot announcement/broadcast.inland waters .) to render void. to disannul. (a unui testament etc. a unui credit etc. (al unui detailist publicat aldturi de anuntui fabricantului respective (SUA) tie-in a da un ~ la ziar .to advertise in a newspaper.drinking/potable water ape continentale . 1. (a contramanda) to call off.perpetual annuity ~ platibila pentru o perioada limitata . (a rezilia) to cancel. (dr.f. suite apartamente cu chirie/de inchiriat lodgings apatie s. apparatus.fishing waters ~ industriale . a casa) to overrule. to reverse. (in ziar. sampling device aparatura s.) (abrogare) nullification. apathy ~ la cumparare . to repeal anulabil adj. flat.(as ig. to undo. defeasance.(secvenfe din filme de cinema si televiziune prezentate ca reclama) trailer ~ in ziar . voidable. vacatable anulare s.) invalidation. (o comandd. (a unei datorii) remittal. commercial. mechanism ~ de productie . anunt distribuit trecdtorilor) handbill ~ de reclama . a caret platd este conditionatd de producerea unui eveniment) contingent annuity ~ amanata .intemal/interior/inland waters ~ Internationale .production apparatus ~ pentru prelevare de probe sampler. (marina) machine. (a respinge. voidance anunt s. write-off 2. annulment. (reziliere) cancellation.) reversionary annuity ~ sigura/la termen .) to write off 2. la radio etc. (o datorie) (cont. (afis) bill.polluted water ~ potabila .n. avoidance. (in ziar) advertisement.n. (informatie apdrutd in ziar) insertion.white goods apartament. notice. to annul.f.(in ciuda reclame!) sales apathy apa s.(asigurare care prevede plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o perioada determinata) annuity certain anula v.36 ANU-APE ~ aleatorie . un credit etc. (o lege. disannulment.congested waters ~ de pescuit . water ~ poluata .) to withdraw.maritime waters ~ nationale . device. apparatus. voidance. to put an advertisement anunta v. notification.industrial waters ~ interioare .) to advertise aparat s. to notify. 1. (a unei comenzi.(pentru navigatie) closed waters ~ maritime . (fluturas. (printr-un afis) to bill.f. announcement.) terminable annuity ~ prin reversiune .s'.t. (dr.t.international waters ~ inchise .) withdrawal.) (a abrogd) to nullify.newspaper advertisement ~ publicitar .(a unei polite de asigurare de viatd.) deferred annuity ~ perpetua .(asig.f. to void.f. un testament etc. appliance.coastal/offshore waters ~ cu trafic intens . equipment ~ electrocasnica . (mecanism) gear. to announce. to vacate.continental waters ~ costiere . to void. (instrument) instrument. (a revoca) to revoke.(asig. cancellable.

(fin..f. (a ratified) to ratify. to approve. to cater for v. to till arabil adj. to plough. (evaluare) appraisal.) to stock.t. evaluation. estimate.APE-ARE 37 ~ navigable . tillage arbitra v. to estimate. (o semndtura. (un conflict) to settle aplica v.(in raport cu altele) currency appreciation aproba v. (cumpdrarea si vdnzarea simultand de instrumente financiare similare pe piete diferite cu scopul realizdrii unui profit sau pentru a prevent eventualele schimbdri posibile in raporturile de preturi ale instrumentelor respective) arbitrage ~ cu dobaiida acoperita . (solutionarea unui diferend de cdtre o persoand sau institutie automata) arbitration 2.t.) conversion aproviziona v. tilling 2.r. 1.to lay/to lodge an appeal. catering ~ institutionalizata .m. piese etc.n.. (dr.m. ( cu alimente) to provision. 1..n.) distress/SOS call a declara ~ . to victual. (dr. 1.) appreciation ~ a capacitatii . arrangement.to understock aprovizionare s.) covered interest arbitrage ~ de indici .fin.harbour/port waters ~ reziduale/uzate .(bur.navigable waters ~ portuare .t. tillable aranjament s. supply. (dr. to affix apart s. to evaluate. appealing party.f. contribution ~ de capital .{mar. to supply. (a fi de acord cu) to agree with/to aprobare s. appropriation 2. (a valorii unui activ) (bur.f.) to overstock ~ insuficient .t. arable. (unitate de mdsurd) are ara v. 1. (bur. effluents ~ teritoriale .short-run supply ar s.) appellant. (furnizare) furnishing.r. to provide oneself ~ excesiv — (o piatd. call 2. plaintiff in appeal aplana v.planning permission apropria v. to buy in. (un diferend) to umpire arbitraj s.(modalitate prin care diversele organizatii identified si evalueazd produsele pe care doresc sd Ie achizitioneze) organizational buying ~ in grup .f. victualling. 1.t. (a furniza) to furnish. o stampild) to append. approval ~ a cadastrului .n. to reclaim apelant s. ploughland. (a evalua) to appraise.t.t.n. (cu alimente) provisioning. cont. un magazin etc.) to appreciate apreciere s. assessment 2. (o lege) to enforce 2.friendly arrangement aratura s.) to convert apropriere s.territorial waters apel s. (intelegere) agreement. 1. (arat) ploughing. to sanction. to take/to lay in a stock/supply.) index arbitrage .(a detailistilor) group trading ~ pe termen scurt .t. to appropriate 2. ( cu materiale. settlement ~ amical . to arbitrate.waste waters.f. cont. to assess v. (dr.. fin.assessment of market prospects ~ a unei valute .contribution of capital aprecia v.) appeal ~ de sinistru .(unui salariat) performance appraisal ~ a perspectivelor pietei .

(zond) zone. leasing. tree ~ de decizie .tenant for life. (dare sau luare in arenda) lease.) shipowner.rack-rent . (afrxa incdrcdtura unei. (a da sau a Ilia in arenda) to lease. life tenant arenda s.berth owner/ shipowner ~ al navei-tramp .e} to harmonize 2. (a incadra cu echipaj o navd) to man armare .t.supiimentara .) 1. (intindere) extent. stowage ~ a marfurilor stowing goods ~ corecta .excesiva . (incadrare cu echipaj) manning armatorA'. keeper of the records arhivas. lessee.arbitrage in/of exchange. arbitrator.m.f.f.i 1.public records arie s.pe viata . (luare in arenda) tenancy arenda? s.owner and charterer armoniza v.»{ na\ lositor . (siiprafatd) surface. [a luu in arenda} to tenant arendare s.Inchirietor chartered/freight contractor .f. (plata) rent -. exchange arbitrage arbitru s. arrear.tramp owner ~ ciimparator — merchant shipper independent/necartelat nonconference carrier ~ .tenant from year to year .38 ARB-ARM ~ intre burse ale aceleiasi tari shunting ~ pentru normele de munca ~ arbitration of work standards ~ speculativ .(stabilirea grqflcd a tipului de relatie intre deciziile manageriale si factorii probabilistici) (man. tenant ~ abuziv — (care continud sd ocupe o proprietate dupd expirarea contractului fdrd acordul proprielarului) tenant at sufferance ~ cu contract — (valabil un anumit numdr de ani) tenant for years ~ cu contract valabil un an .f. area.fara contract -.tenant in common ~ pe viata .m. to commission 2. to rent. commission 2.(de care rdspunde un agent de vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva (arie petroliferd} payable area/zone arierat^.m. (d!fe"te' .standard/ sterling silver arhivar s. (mar.) decision tree arenda v.t. {poliiici fi practici nationale Ci! stundardele inte:''r.m.f.perpetual lease . liiigoiiri . leaseholder.a-honai.speculative arbitrage ~ valutar .to grant/to iet out on lease a lua in ~ . expanse ~ a vanzarilor . outfit./ (mar.n. stowing.to lake on lease ar^mts.n. silver -• in. nave sau a unm avion pentru mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to stow arimare s.t. records arhivele statului . (o nava) to fit out.sound stowage arma v. arbiter arbore s.(p'ldtitd pentru terenuri cdnd aceslea sunt insuficiente) scarcity rent a da in ~ . (drept) lease. 1. to outfit. (dotare cu echipament si materiale) fitting out.silver bullion ~ monetar/cu titlu legal ./H. owner ~ administrator . archivist.tenant at will ~ in cota indiviza .s'. archives. overdue debt arima v.managing owner ~ al navei de linie .

sanitary articles ~ semifabricate .ARM-ARU 39 tipuri de registre contabile ale unei societdti) to reconcile armonizare s.handicraft. artisan.window dressing ~ mestesugareasca . item 3. extraordinary items ~ returnate .luxury article ~ de ordine . art ~ a decorarii vitrinelor .) suspense entry ~ de virament .m. foreigner ~ de inchidere .f.import. item ~ de export . {de lege) article.) to jettison. handicraftsman.staple exports .household articles ~ casnice de folosinta indelungata household durables ~ de baza ale exportului . bord) (mar ) ieUison . {mdrfnn.) exceptional items ~ extraordinare . handicraft arunca v.small ware ~ de mercerie .(impiis consumatorului) (SU'A) tie-in ~ foarte cautat . hamionization ~ a taxelor vamale .) strategic fit arta s.) debit entry ~ economic .n.!.(nniformizarea nomenclatoarelor ^i a procedurilor vamale in tdrile care coopereaza) customs/tariff harmonization ~ strategica — {corelarea dintre strategia companiei ^i resursele sale} {man.de fierarie .(pentru a atrage clienieia fi a promova alie articole) Joss leade'- articole casnice . to cast/to throw overboard ariincare .) compound entry ~ vandut in pierdere .{cont.(cont.t.paper goods ~ de prima/stricta necesitate (living) essentials.{cont. oddments ~ diverse sundries ~ exceptionale .taxable article ~ patentat .) closing entry ~ de lux. materiale etc peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar..{cont. (de ziur) article 2. craftsmanship articol s. leading article ~ de import .ironmongery ~ de larg consum ./' {a incarcutiin. necessaries ~ de sezon . 1.consumer goods ~ de lana .haberdashery ~ de moda .c.n. (comercial) article.seasonal articles desperecheate/dezasortate broken/job lot.export ~ de fond . craftsman artizan al adj.best seller ~ garantat .proprietary article ~ recapitulativ .{cont. pi.) transfer entry ~ debitor . commodity. handmade artizanatj-.f.fancy goods ~ de papetarie .woollen goods ~ de lemn .entry. ':e:. wares ~ contabil .(in ziar) city article ~ fara cautare . goods.semifinished semimanufactured articles eel mai avantajos/competitiv ~ .{editorial) leader.(vdnzdtorului} saSes returns.woodenware ~ de menaj .{ca origine) genuine article ~ impozabil .{cont. returns inwards ~ sanitare .best buy artizan s.'.(cont.

insurance of cargo.(asig.property insurance ~ de raspundere civila . (finantele) to reorganize ascundere s. 1.personal accident and sickness insurance ~ de proprietate . (maritimd) underwriting ~ a animalelor . mar. (a activelor de cdtre un falit.quality assurance ~ a caricului/incarcaturii .r. (a garanta) to secure. to give earnest (money) for asambia v.export credit insurance ~ a depozitului bancar .f.(mar.) insurance with particular average ~ cu echipament si accesorii (asig. 1.third-party insurance. (pozitie a planului de baza al unei nave fata de planul orizontal) trim 2.group insurance ~ concurenta .t.) outfit insurance ~ de la depozit la depozit . (tin lac.) operating trim ~ de mar§ . (a da cele necesare) to provide 2.f.(mar.automobile/motor insurance ~ aviatica aviation insurance ~ casco .t. securing.personal liability insurance ~ de renta viagera . public liability insurance ~ de raspundere personala .m.liability insurance ~ auto .f. ensuring.) running/sailing trim asigura v. to assure 3. to normalize 3.guarantee insurance ~ a marfurilor depozitate -warehouse insurance ~ a navlului .life annuity insurance ~ de somaj .warehouse to warehouse insurance ~ de marfuri periculoase . a redresa) to improve.uneployment insurance .hazardous (goods) insurance ~ de persoane impotriva accidentelor si a bolilor . (a unui rise) cover. \.) assessor asieta s. to ensure. insurable asigurare s.(asig.to bind a bargain arvuni v. (impotriva) to insure oneself (against). a pierderilor) insurance.f. mar. assurance 2.) concealment asesor^. (dr.(care ii garanteazd unui creditor cd isi va recupera fondurile in cazul in care debitorul nu isi mat poate indeplini obligatiile de platd) credit insurance ~ a creditelor de export .(la mai multi asigurdtori) concurrent insurance ~ cu anuitate annuity insurance ~ cu avarie particulars! . (o proprietate maritimd) to underwrite v. mar.t. to assemble asana v. 1. o baltd) to drain 2. advance (money). a adevdrului de cdtre un asigurat etc. to take out an insurance (against) asigurabil adj. (impotriva accidentelor. (un rise) to cover. handsel a da ~ . (o miastind) to reclaim. (a imbundtdti. (impotriva) to insure (against).40 ARU-ASI arvuna s.bank deposit insurance ~ a garantiei . earnest (money).hull insurance ~ colectiva .) freight insurance ~ a raspunderii . {de viatd) assurance. (baza de calcul a unui impozit) basis ~ de exploatare .livestock insurance ~ a calitatii . cargo insurance ~ a cheltuielilor extraordinare disbursement insurance ~ a creditelor .t.

theft/burglary insurance ~ impotriva incendiului .floating/open insurance ~ fluviala .(care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) blanket insurance.(cu prime achitate/refinute din salami) salary savings insurance.fire insurance ~ impotriva lipsei de onestitate (incheiatd de patronul care se asigurd impotriva pierderilor cauzate de necinstea unui angajat) fidelity insurance ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor contractuale .fidelity insurance ~ Impotriva pierderii totale insurance against total loss ~ impotriva prejudiciilor aduse unui tert . (SUA) straight life insurance ~ pe voiaj .) insurance free from particular average ~ flotanta . asigurare in care suma asiguratd este mult mai mica decdt valoarea reald a bunului asigurat) underinsurance ~ impotriva accidentelor accident/casualty insurance ~ impotriva accidentelor de munca workmen's compensation insurance ~ impotriva avariilor .insurance against damages ~ Impotriva furtului .(spre deosebire de o asigurare mutuala) proprietary insurance ~ facultativa .third-party insurance ~ impotriva riscurilor de razboi insurance against war risks. mar.life assurance/insurance ~ de viata din fonduri salariale .marine/sea insurance ~ mobiliara .river insurance ~ generala .mutual insurance ~ partiala . payroll deduction insurance ~ dubia .(a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport} block insurance ~ maritima .all-risks insurance .) voyage insurance ~ pentru accidente de munca industrial injuries insurance ~ pentru sectorul tehnic .whole life insurance.ASI-ASI 41 ~ de viata . war risk insurance ~ impotriva riscului de transport transport insurance ~ impotriva riscurilor multiple multiple peril insurance ~ impotriva spargerii .voluntary insurance ~ fara avarie particular^ .{la doi asigurdtori) double insurance ~ efectuata de o societate comerciala de asigurari .(asig. mar. (SUA) package insurance ~ inferioara — (subasigurare.movable property insurance ~ mutuala .(asig.partial insurance ~ pe viata .(impotriva tuturor riscurilor) general insurance ~ globala .engineering insurance ~ pentru toate riscurile .insurance against all losses or damages ~ impotriva tuturor riscurilor insurance against all risks ~ in bloc .insurance against breakage ~ impotriva tuturor pierderilor sau a avariilor .

family firm nonprofit unicorporated .medical/health insurance .quasi-partner ~ in participate . ~ economica .?.42 ASI-ASO ~ pentru vreme rea . associate.) perfect hedge ~ provizorie provisional insurance suplimentara . fin.(comanditar. tc.. insurance carrier integral .de intrajutorare .principal .fully insured asigurator s.maritime pe caile navigabile interioare . (asig. 1.... into partnership asociatie s.inland marine/transit insurance ~ sociale — social/national insurance ~ sociale din fonduri salariale contributory insurance asigurat adj.senior partner ~ putin cunoscut .m.{at corpuhd navei} hull underwriter . insured s.active/acting partner .technical assistance asocia v. to enter into partnership (with) asocial.f.f.junior partner ~ unic ..(a muncitorilor) jiroviderit society ~ familiala .de stat . mar.nominal partner ~ principal .de navlu . {anuor} assistance.to take smb. i relief ^.m.(cu raspundere in limitele capitaliilui subscris) special partner ~ nominal . asymmetry ~ intre nivelurile de dezvoitare economica ./.sole trader a lua pe cineva ca . 1.casco . (socielate) society 2.administrator . insured person.Lloyd .leading underwnter asimetrie . conferit de structura elerogend a acesieia. (economica) partnership ~ de asigurare mutuala .welfare/social worker asistenta s.additional/ supplementary insurance asigurari de sanatate .(in caz de pericol) salvage ~ pentru dezvoitare .economic assistance ~ juridica . aici.m.». partener care nil ia parte acliva la afaceri) silent/sleeping partner ~ secundar .maritini . insurer. association.(asig. partner ~ activ . mar.development assistance ~ sociala .' .state/national insurance . (cu) to associate (with).trade' association prolesionala/necomerciai.marine underwriter .r.il earicului ..social welfare.social .mutual insurance association ~ de economii si credite . cure este alcutuitd din tdri en niveJuri economice difenie'} asymmetry '1 economic development levels asistent s.(SUA) savings and loan association . assistant -.cargo underwriter -.•.Lloyd's underwriter .[aspect esential cil eco-nomici mondiale conlemporane.) underwriter . welfare work ~ tehnica .} weather insurance ~ perfecta impotriva riscurilor (bur.freight underwriter .issociation -• patronalii .legal aid ~ maritima/pe mare .managing partner ~ cu numele .

to certify atestat s.) expectancy ~ la descarcare .''. (a aproviziona un magazin cu mdrfuri variate) to assort asortiment s.military attache atelier s. to suit.to average ~.testimonial atinge v.commercial attache ~ militar ./•?. to attain. to attest.cultural attache ~ comercial . to fit 2. attache ~ cultural .t. 1.de recomandare .. (cum) as ~ cum este prezentat . attitude . (corn.m.f.partnership at will asolament s. (') cifrd.waiting for discharge ~ la incarcare — waiting for loading a^teptari Hexibile . (un nivel) to reach. o suma) to run to 2. range.ASO-ATI 43 ~ voluntara . (speri.n.) repair ship/vessel.fodder rotation asorta v.assembly shop ~ de reparatii auto — motor repair shop ~ mecanic . shop ~ de montaj . association.) assortment. (rotatie a cultiirilor agricole) rotation/alternation/ succession/shift of crops.''".(refentor Ju semnarea iinui conosameiit) (nun: i as presented ~ cum se prezinta .small plan! operation ~ plutitor .(conditie in asigurarea maritimd} tale qiiale a^teptare s.i-fi mdeplini sarcmile si obiectivele de lucru) {man. (economica) partnership ~ fara contract . estimatd mfunctie de mai multi factori) adaptive expectations ~ rationale — (explicarea comportamentului economic al indivizilor sou al companiilor in functie de. {a realiza) to achieve .(referitor la valoarea viitoare a unei variahile.Tn medie . 1.' (a firii^iihii/citr'isni/i /'.f. floating facton.t. assumption ~ a riscului — (acceptarea riscului chiar si in conditiile in care existd numeroase incertitudini legate de posibilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i de stabilitatea acestuia) risk assumption ~ a riscului de credit ."' works atesta r t. workshop ship/vessel.(mar. variety ~ de e§antionare .sales mix asumare s.(de detailisti care au convenit sd cumpere de la un singur angrosist.machine shop ~ meste§ugaresc . certificate . to sort: to match.inSe perspective} expectation 3 (rnvel a! eforliilui pe care un. waiting 2.pragul de rentabiSitate .assumption of credit risk asa adv. (un scop} to achie'\ e.) (but.n. salanat cnn.) grounding atltudine s. optiunea pentru una dintre previziunile realizate) rational expectations ataffats.variety of patterns ~ in vanzare . crop rotation/ succession ~ de cinci ani — five-course rotation ~ furajer .n.to breai< even atin^ere A/. workshop. 1.sici(:'i'ci cd trebuie sa-i depnnu pentrii (. in schimbul unor facilitdti si avantaje) voluntary groups asociere s.f. to gain.'n. to assort.

fdrd ca vreunul dintre ei sdfie preponderenf) atomicity atribui v. audit ~ al resurselor .f. (despre o copie) certified ~ si valabil .nonstandard gold aurifer adj. road tank car/tanker.(al unui produs) salient attribute atributie s.home audit ~ de marketing . to authenticate.(in vederea realizdrii unei strategii economice) (man.n.f.n. competence. to certify. obligation.. (caracteristicd esentiald a pietei in cadrul cdreia existd numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori.banking audit ~ casnic . in procesul ludrii deciziilor. tank lorry/truck.(efectuat de specialist! din afara institutief) external audit ~ general — (la sfdrsitui anului financial general audit ~ intern . attribute ~ evident/caracteristic .functions audienta s. genuine.(justificarea costurilor si a beneficiilor impuse societdtii de cdtre mtreprinderf) social audit auditoriu s. autarchy. prerogative.f. bulk lorry .f. audience ~ — tinta — {segment de consumatori vizat de o campanie publicitara) target audience audit s. autarky ~ economica .standard gold ~ nemonetar . gold-bearing austeritate s.continuous audit ~ social . auto-ignition autobuz s.gold earmarked ~ monetar/cu titlu legal . (insdrcinare) task. to assign atribuire s. auriferous. (la notarial) to notarize autoaprindere s. to allot.(despre cecuri) genuine and valid autenticitate s.f. audience ~ captiv .motor lorry and trailer ~ de transportat busteni lungi timber truck autocisterna s. (automotive/motor) truck ~ cu remorca .marketing audit ~ detaliat .allotment of shares atribut^. (de serviciu) duty.44 ATI-AUT ~ in fata riscului . (motor) lorry.t. assigning ~ a actiunilor . allotment.f. austerity autarhie s. authenticity.n. to legalize./in custodie . gold ~ afectat. n.(efectuat de specialisti din institutia respectivd) internal audit ~ permanent . bus. authentic.environmental audit ~ extern .detailed audit ~ ecologic .f.(felul in care diferite persoane se raporteazd. la caracterul probabilist al evenimentelor) risk attitude atomicitate s. genuineness autentifica v.(obligat sd asculte material publicitar in timpul receptiondrii unor programe de radio si televiziune) captive audience aur s. (pentru curse lungi) coach autocamion s.t.economic self-sufficiency autentic adj. function atributii de serviciu .n.f. (a unor mdrfuri) spontaneous combustion/ignition.) resource audit ~ bancar .f. .n.

n.(de sume din cont) drawing authorization ~ de vanzare .f. self-taxation automacara s. 1. trailer truck autoturism s.revenue authority ~ ierarhica . authorization. (a either a o licentd/autorizatie) to licence. automation automobil s.n.harbour/port authorities ~ vamale . automatic s. mar.f.) slot/vending machine automatizare s.) victualling bill autoservire s.f. (a permite) to allow. tourer autoutilitara s. {a imputernici) to empower. self-service 2.m. (a impunerii.authorization in writing ~ vamala pentru provizii de bord -(mar.n. advance (money). crane tmck. ziare etc. (pentru vdnzarea de bilete.{de sume din cont) 45 drawing authorization autorizatie s.f. (motor) car.f. truck haul(ing) autotren s.f. to warrant. touring car.test car autoritate s.n.vicarious authority ~ executiva . earnest (money). to authorize. to permit.line authority ~ maritima .t. (a gira o cambje) to guarantee.customs authorities autoriza v.f.n.selling licence ~ scrisa . outer harbour/port. guarantor avaliza v.n. (motor) car.n.) general average deposit . truck crane automat adj.import licence ~ de reimport cu scutire de taxe vamale — (a mdrfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani inainte de data reimportului) bill of store ~ de retragere . (publicarea in presd) to release autorizare s. licence ~ de brevet .n.7!. (consumul de bunuri si servicii finale de cdtre producatorul msusi) self-consumption autoevaluare s.t.f.maritime authority autoritati portuare . (magazin) self-service store autostrada s.f.patent licence ~ de export . to warrant avanport s. internal financing autoimpunere s. power-driven vehicle aval s.n. handsel. (acordat unei mtreprinderi care produce pentru stat sou pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ de contributie la avaria comuna -(asig. motor vehicle. permit. tigdri.executive authority ~ fiscala . surety for a bill of exchange avalist s. (garantie speciald de platd a unei cambii) bill guarantee. (SUA) automobile ~ de proba .f. motorway.AVT-A^A autoconsum 5. authority ~ civila . automatic machine. outside port avans s.civil authority ~ delegata .f.export licence ~ de import . expressway autotransport s. truck/motor lorry and trailer. (eel care garanteazd plata unei cambii prin aval) referee in case of need. self-financing. utility car/vehicle autovehicul s. authorization ~ de retragere . sistem practical in unele tdri prin care contribuabilul isi calculezd singur cuantumul impozitelor) self-assessment autofinantare s.

to make an advance payment v.n.{asig. mar.(asig.(despre mdrfuri) weather-beaten avarie s. favourable. (asig. 1.de tmprumut maritim .account of payment ~ in numerar .cash advance avansa v. advantageous.) collision damage ~ de e§uare .damage by handling ~ evaluabila .') general/gross average ~ comuna in strainatate .(detinut de o tara sail o regiune in raport cu altele datorita resurselor naturale.(mar.t.) foreign general average ~ comuna $i salvare .) general average and salvage ~ de abordaj . 1. mar.assets and drawbacks avantaj os adj.sweat damage .(asig.heavy damage ~ inerenta (datorita naturii marfurilor sail viciilor proprii acestora) natural damage ~ in sarcina damage chargeable to ~ la descarcare discharging damage ~ particulars .assessable damage evaluata cu subiectivitate -sentimental damage ~ grava . pi. mar.(asig.) freight advance ~ in contui marfurilor . advantage 2.(asig.chafing damage ~ produsa de sudatie .i. in comparatie cu alte bunuri si servicii) comparative advantage ~ competitiv . (defectiune) breakdown.advance against goods ~ in contui platii .f. 1.t. fapt care determina scdderea costurilor de productie) absolute advantage ~ comparativ — (principiu care considerd cd o tara sail o regiune ar trebui sd se specializeze in productia si exportui acelor bunuri pentru care eficienta este relativ crescutd.} hidden damage ~ comuna . mar. mar.advance on bottomry ~ din navlu .) average 2. mar. mar. failure ~ (a marfii) prin contaminare damage by contamination ~ accidentals . fortei de mimed etc.damage done/incurred ~ produsa de apa marii . profitable.wash damage ~ produsa de deplasarea incarcaturii shifting damage ~ produsa de frecare . mar.) damage through grounding/stranding ~ de manipulare .anticipatory damage ~ ascunsa/neobservata .(asig.(asig.(ideea conform cdreia punctele forte si slabe ale unei societdti se pot determina mimai prin comparatie cu concurenta) competitive advantage avantaj e si dezavantaje .) particular average ~ produsa . to pay in advance. to damage avariat adj. (pe cinevd) to promote 2. damaged ~ de conditii atmosferice nefavorabile .46 AVA-AVA '.accidental damage ~ anticipata/probabila . to be promoted avantaj s. (in junctie) to advance. (acordate angajatilor in afara salariului) amenities ~ absolut .. beneficial avaria v. (bani) to advance. damage.

forwarding agent's notice.(notd a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renunta la dreptui de a primi extras de cont separaf) notice of dispensation ~ de expediere/expeditie .t.(asig. (sfat) advice.(a investitorilor) risk aversion ~ fata de riscul absolut . poultry farmer/breeder avicultura s. (al unei monede) obverse aversiune s.movable property. to go off/through ~ cent debitor . mar. chattels real.n.to have the first refusal ~ legatura cu . advice: notification 2.advice of dispatch. movables. damage through stress of waves ~ usoara slight damage ~ vizibila .to make fortune avers s.passenger aircraft. note.) advice of shipment.(sumd de bani la care tin investitor poate renunta ca alternativd la o investitie cu rise ridicaf) absolute risk aversion aviatie s.(expediat titularului unui cont sail al unui depozit de titluri. chattels (personal). (pdrere) opinion ~ competent .m. reality ~ mobiliara . aversion ~ fata de rise .) apparent damage avarii acceptate si evaluate .) berth note ~ de atribuire a actiunilor .to be in the red ~ cont deschis la banca . shipping advice .n.movable and immovable property ~ sub tutela .) agreed and liquidated damages avants.expert advice/opinion ~ de angajament .AVA-AV1 47 produsa de valuri .to be in request/demand.n.charter plane ~ de linie/curse regulate . fortune.(asig.to get the best of the bargain ~ cautare .f. personalty ~ mobiliara si imobiliara . air carrier aviz s. (a posedd) to possess ~ avantajul intr-o tranzactie/afacere . immovables. allotment letter ~ de concediere .) (freight) booking note ~ de angajament in conditii de linie (mar.wave damage. (economic) boom avea v.commercial/transport aircraft.to bank at/with ~ drept de optiune .(a actionarilor} notice of meeting ~ de credit — (care indicd faptui cd in creditui unui cont a fost fdcutd o inregistrare) credit advice ~ de debit . confirmation slip ~ de convocare . aircraft ~ charter .f. aviation ~ civila .notice of dismissal ~ de confirmare .civil aviation avicultor s.f. wealth ~ imobiliara immovable property.n.(care indicd faptui cd in debitiil unui cont a fost fdcutd o inregistrare) debit advice ~ de dispensa . poultry farming avion s. (mar. acesta returndndu-l semnat bdncii sale pentru a confirma exactitatea unui extras) reconciliation statement. (de mari dimensiuni) airbus ~ de transport . mar. (air)plane. to have.f. notice. 1.trust fund a face ~ .to have a connection/ relation to avere s.airliner ~ de pasageri .letter of allotment.(de spatiu pe nava) (mar.

to give smb. notice.(asig..) notice of interest declared ~ a tncasarii . (pentru bdtrdni.demand note ~ de primire . notice/poster board.) stem note avizier s. proprietary s. rich.to take legal advice avocatura s. ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului si ale testdrii caracterului rational al acestui comportament) consumer's preferences assumptions azil s.) sailing notice ~ a scadentei .(instrument de analizd monetard prin care se abordeazd evenimentele dintr-o anumita conjuncture financiara) time line axioma s.f. lawyer.delivery advice ~ de nava .f. n.national wealth axa s.notice of receipt ~ de retragere de fbnduri withdrawal notice ~ de sosire a marfii pe calea ferata railway advice aviza v. able in estate.sailing advice ~ de incasare .public wealth/property avutie s.collection advice ~ de incarcare si expeditie .f.advice of collection ~ a plecarii . (in instantele inferioare) solicitor. advocate. (in instantele superioare) barrister.(navei.(mar. notice. attorney (-at-law). axis ~ temporala . wealthy.) notice of readiness ~ de nava .(mar.48 AVI-AZI ~ de expeditie pe mare . notification ~ a interesului asigurat . (a instiinta) to inform.(mar.(in teoria subiectivd a consumatorului individual.n. a mdrfurilor) arrival notice ~ de nava . (a avertizd) to warn avizare s.(mar..) accepted notice of readiness ~ de neonorare . legal/lawyer's profession. wealth.f. (care pregdteste actele in vederea unui transfer de proprietate) conveyancer ~ cu drept de acces la o anumita instanta . wealth ~ nationala . bar avut adj.la rand" .(a unei cambii) notice of dishonour ~ de plata .notice to suspend payments ~ de livrare . assumption ~ a preferintelor revelate . sdraci) almshouse .. (despre close) propertied.gata de operare" acceptat .) shipping note ~ de incetare a platilor . asylum.m.attorney special ~ cu drept de acces la toate instantele attomey-at-large a consulta un ~ . property ~ public .f. to notify.notice to pay ~ a sosirii .(funda-mentui unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene obser-vabile si mdsurabile) revealed preferences assumption axiomele preferintelor consuma-torului .(navei) (mar. to advise. well-off.n.gata de operare" . billboard avocat s.t. advice.

ballot.) balance ~ a concesiilor .(tablou statistico-economic prin care se evalueazd resursele necesare producerii de bunuri) material/economic balance ~ patrimoniala . for himself.t. bagaj s.n.) (shingle) ballast. fin.n.n. package ~ de bumbac . ballotage ban s. (monedd) coin 2. to ballast baleniera s. ballot.(mar. luggage.balance of trade. Roman balance ~ vizibila — (a exporturilor §i a importurilor vizibile/de mdrfuri) visible balance ~ zecimala . (un cont) to balance. pack. (pair of) scales. ballast. to even up balanta s.balance of concessions ~ comerciala . (c.(a serviciilor) invisible balance ~ materiala/economica .to give smb.pocket/pin/ spend money ~ de con§tiinta .(sumd trimisd anonim de cineva pentru plata unor ..B bac§i§ s.(situatia financiara.m.bale. (cont.) metal ballast.steelyard.financial balance ~ globala — (suma tuturor tranzactiilor autonome sau oficiale finantate cu sau fdrd folosirea rezervelor) overall balance ~ invizibila .t.f. 1.(cont. load pack balotaj s. trade balance ~ comerciala activa/excedentara active/favourable balance of trade ~ comerciala pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de lichiditati . bale.balance of payments ~ de plati activa/excedentara active/favourable balance of payments ~ de plati pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de verificare .(aflati efectiv in circulatie) active money ~ de buzunar/cheltuiala . 1. (load) pack ~ cu invelis . baggage bal s.n. (cdntar) balance.(situatie comparativd a incasdrilor bdnesti si a platilor exigibile la un moment daf) balance of liquidity ~ de plati . lastage ~ la plecare . baksheesh. money bani activi . tip. smth.cotton bale ~ de marfa .) trial balance ~ financiara . a gratuity.f. a unei firme la un anumit moment) patrimonial/assets balance ~ romana .cotton bale balansa v. douceur a da cuiva un ~ . to tip smb. to give smb.decimal weighing machine balast s. (balot de marfa) bale. tie vote.n. (mar. weighing machine 2.n.wrapped bale ~ de bumbac .) departure ballast balasta v. pi. gratuity.f. gravel sand bed. whaleboat balot s.

bank of deposit.false/counterfeit/phoney money ~ fierbinti .bank of commerce.50 BAN-BAN impozite de la care initial s-a eschivat) conscience money ~ de cosnita ..paper money ~ de plastic . small change/coin/money. administreze un impriimnt sindicalizaf) agent bank ~ agricola .to hoard up money a-si valorifica .(a unui transfer de fonduri) receiving bank ~ centrala/nationala . banking.housekeeping money ~ de hartie .to lend (out) money at/on interest a strange ~ .(hdrtie-monedd cu acoperire totald in metale pretioase) representative money ~ riscati .(delimit! de bancheri §i care nu pot fi investiti din cauza lipsei oportunitdtilor de afaceri §i a situatiei generate de o lichiditate excesivd decdt in depozite la banca centrala) floating money ~ imprumutati pentru o zi .cash.remittance ~ faisi .consortium bank ~ de credit .(relatia permanentd a unei band pe altd piatd financiard unde ea nu dispune de o reprezentantd proprie) correspondent bank ~ de cliring . deposit bank ~ de economii .change ~ provizorii — (cambii si bonnri de tezaur) temporary money ~ publici . cash-in-hand ~ lichizi . ready money ~ marunti . land bank ~ beneficiara .(capital atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sail de un climat politic sigur) hot money ~ flotanti .agricultural bank.data bank ~ de depuneri .savings bank.public funds ~ reprezentativi . loose cash/change/ money ~ metalici — hard money ~ murdari . bank ~ . (in Marea Britanie.to get value for one's money bancar adj.central/national bank.real money ~ expediati .(numerar intrat in casierie) cash-in.(institutu financiare. .f.checkable money ~ scumpi .(a fondurilor din alte band) concentration bank ~ de consortiu .(desemnata de un consortiu bancar so. band care acceptd depuneri mid) penny bank ~ de economii si societate de constructii .(proveniti din afaceri ilegale) dirty cash.agent .(intr-o afacere) stake ~ scripturali/de cont . money squeeze a da ~ cu dobanda .credit bank ~ de date .(credit zilnic acordat de band caselor de compensate) day-to-day money ~ in casa . bank.dead/idle money ~ plasati de investitori cu experienta .change.clearing bank ~ de concentrare .smart money ~ potriviti .(acordati cu dobdnzi foarte mart) tight money. banca s.corespondent .. black money ~ neinvestiti . commercial/trade/trading/merchant bank ~ .{mijioc de platd prin cartea de credit) plastic money ~ efectivi . bankers'/parent bank ~ comerciala .

care dduneazd navei sail caricului acesteia) (asig.transfer bank ~ ipotecara mortgage bank ~ membra . poduri etc.f. barrier.f. care acordd credits pentru populatie In vederea construirii si a cumpdrdrii de case) building society/and loan association ~ de emisiune .barriers to trade ~ de iesire — (a unei firme de pe o piatd.general crossing ~ speciala — special crossing baraterie s. (a unui cec) crossing ~ generala .trust bank ~ universala — (care efectueazd toatd gama de operatii si servicii) all--purpose/full-service bank banci mari .(pentru orga-nizarea unui flagrant) marked notes bancomat s.f.(SUA) mutual savings bank ~ negociatoare . mar. barge ~ . bankruptcy ~ frauduloasa fraudulent/embezzled bankruptcy banderola s. financier bancnota s.) barratry bariera s.f.t. paper currency.m. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costurilor de intrare) barriers to exit. banker. railwaycrossing barrier.bank of issue.f. exit barriers ~ de intrare . (un cec) to cross barare s.reliable bank ~ specializata in girarea succe-siunilor . soft money ~ falsa forged/counterfeit bank note bancnote marcate . entrance barriers ~ netarifare .investment bank ~ de scont discount bank ~ de stat .w. (care atestd plata taxei de timbru) revenue stamp banita s.) toll bar/gate. (SUA) cashomat bancruta s.(societate de credit care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) secondary bank ~ sigura/de incredere .f.) railway gate. (c.f. a Sistemului Rezervelor Federate) member bank ~ mutuala de economii . (unde se incaseazd taxele de trecere pe sosele.BAN-BAR similare bdncilor.(a unei firme pe o piatd) barriers to entry.f.(a Sistemului Rezervelor Federate) (SUA) nonmember bank ~ ordonatoare .floating barge container . note. (SUA) bill.(a Casei de Compensate din Londra sail. (unitate de capacitate) barrel barja s. (unitate de capacitate) bushel bara v. cash dispenser. note issuing bank ~ de investitii . (acte sdvarsite de coman-dant sau echipaj.s-.f. (la intrarea pe aiitostrdzile cu taxd) turnpike bariere comerciale .n.instructing bank ~ regionala district/local bank ~ secundara .container .state bank ~ de virament .nontariff barriers ~ vamale — custom/hostile tariffs baril s.(care acordd impru-muturi comerciale si industriale) whole banks ~ pentru activitati cu amanuntui -(care acordd credite persoanelor fizice sifirmelor mid) retail banks bancher .(bancd ce crediteaza exportatorul cu volumul creditului documentor dupd verificarea doctimentelor) negotiating bank ~ nemembra . in SUA. bank note. automatic teller machine.

(de moneda) mintage. numerarul in circulate si in casieriile bdncilor comerciale.n. al unui cec) alternative payee ~ de venituri . (utilizatorul unui produs finit) (end-) -user 2. (co/n.oil dock ~ portuar . moneymaking. harbo(u)rage ~ portuar comercial .commercial dock ~ portuar cu maree . coinage bazar s.'\ bulk handling cargo dock ~ de radub ..n. baza(a)r ~ de binefacere .(al unei cambii.barometer of the market barter s. (moneda) to mint.f.export dock ~ portuar deschis . harbour.i. (de pe urma) to derive advantage (from). to strike.m. 1. grocer. to derive profit (from).) dry dock ~ pentru petroliere .coal basin/field ~ de manevra .) annuitant ~ al unui drept de retentie .technical and material resources/supplies bazin^.air base ~ de active . to account.inner dock bacan s.(mar. money. profitable.) barter bate v. basis ~ a profitului .income beneficiary ~ eventual — (persoana sau persoanele desemnate sd incaseze prima de deces in cazul in care beneficiarul principal .(termen utilizat pentru •a desemna depozitele la vedere. plenty. (al unei plati. (bogdtie) wealth.f.f. pecuniary banos adj.supply base ~ de impunere .(mar.n. tax assessment/base ~ de productie . to coin. yielding money. 1. pentru a desemna cantitatea de numerar intrat in sistemul bancar. beneficiary. (meserie) grocery trade banesc adj..military base ~ monetara . to benefit (by) beneficiar s. lucrative bel$ug s. paying.) manoeuvring basin ~ de marfuri in vrac .(cu porti care mentin acelasi nivel al apei) wet dock ~ portuar de export . opulence din ~ . base. harbour/port basin. to stamp batere s.t.52 BAR-BEN barometru s. abundance.naval base ~ sportiva . provision dealer/ merchant bacanie s. barometer ~ al pietei . to emboss.dock (basin). existente in medie mtr-o perioadd de timp. activele care pot fi utilizate instantaneu pentru efectuarea pidtilor) monetary base ~ navala .sports base/grounds ~ tehnico-materiala .baza(a)r ~ de solduri -jumble sale baza s.basis of assessment/ taxation. agregat monetar care include activele monetare lichide. al unui efect de comert) payee ~ al unei anuitati . basin ~ carbonifer .(folositd la calcularea impozitului) earnings basis ~ aeriana .(fdrd ecluzd sau poartd de maree) open basin/dock ~ portuar interior . remunerative.asset base ~ de aprovizionare . to turn smth. precum rezervele bdncilor comerciale.m. plentifully beneficia v. grocery 2.n.n. (magazin) grocer's (shop).(mar..production basis ~ militara .lien holder ~ alternativ . to profit (by).in abundance.(asig.

operating profits ~ de pensionare . to sum up bilateral adj. shot crete betona v. to review. earnings. {c. {de loterie) (lottery) ticket ~ cu pret redus .to share in the profits a realiza un beneficiu . 1.(pbtinut de un angajat in afara salariului) benefit in kind ~ public public benefit ~ suplimentar/nedistribuit .n.f. (profit) profit.f. gain.n. (corn.(al unei societdti in lichidare sau al unui debitor falit) statement of affairs ~ intermediar .diminishing profits ~ reduse .considerable/ hefty profits ~ de exploatare .cement concrete precomprimat pre-stressed concrete ~ prefabricat .{bilantui unui grup.to come out of the red benzina s.t. proceeds. (contabil) balance sheet 2.built-up concrete ~ torcretat .) benefit.f. bilateral bilateralism s.) (railway) ticket.(formula pe un cec) impersonal payee ~ in indiviziune {dr. benefit.) joint beneficiary beneficiu s. (dr.general balance sheet ~ de lichidare .heavy naphtha ~ usoara . gasolene ~ cu cifra octanica inalta/ridicata -highoctane petrol/gasoline ~ grea . {cu sens figuraf) to survey.retirement benefits ~ descrescande .n.(bilant intocmit la o data care nil corespunde cu finalul exercitiului financiar al societdtii) interim statement ~ pasiv/deficitar .light naphtha beton s. • (SUA) gas(oline).scanty profits ~ scontate .) half-fare ticket .) bilateralism bilet s. biannual.contingent profit ~ brut . (pentru un mijioc de transport in comun) fare. theatre ticket.gross profit ~ contabil — (plusvaloare obtinutd prin revalorizarea unor posturi de activ sail prin deprecierea unor posturi de pasiv) book profit ~ in natura . semiannual bilant s.reinforced/steel concrete ~ de ciment . petrol.profit expectations ~ scontate fara rezerve unconditional expected profits a participa la ~ .n.f. privilege ~ aleatoriu .BER-BIL 53 moare inaintea asiguratului) {asig.to make a profit a se solda cu ~ .(raport care prezintd cheitu-ielile unei intreprinderi si prestatiile sale in functie de mediul social) social report a face bilantui . 1. concrete ~ armat . intocmit prin unificarea bilanturilor tuturor filialelor componente) consolidated balance sheet ~ de ansamblu .surplus earnings beneflcii considerabile . return 2.passive balance ~ social . revenues.{c. (raport) report.) cheap ticket ~ cu pret redus 50% .gunite.to draw up/to strike the balance of.(al uneipldti) fictitious payee ~ impersonal/nespecificat .n. {la teatru) (admission) ticket.) contingent beneficiary ~ fictiv . statement ~ consolidat .{c. to (build with) concrete bianual adj.

block ~ Hnanciar . nch.) to lock away/up blocada s. (blank) form a completa o ~ . bureaucracy.travel bureau ~ vamal .demand note ~ la ordin simplu/cu un singur nume .) through ticket ~ dus-intors .economic blockade ~ militara . 1.n. (cu hani) moneyed. illness.site/job office ~ de verificare a solvabilitatii .full-fare ticket ~ la ordin .industrial/ occupational/trade disease bogat adj.n. freeze ~ a contului . politic} bloc. blockade ~ economica . to freeze. \. fortnightly bimetalism s.(c. information bureau/office ~ de ipoteci .f.to fill up a form bloc s. block 2. (casa) apartment house.} transfer ticket bilunar adj. specificdndu-se si suma respectivd) credit memorandum/note ~ de excursie/in circuit .f.s'.inquiry office. (un capital intr-o investitie nerentabild etc. semimonthly.f. (avtit) wcaithv.f.) single ticket ~ valabil/de corespondenta . note of hand ~ la ordin de garantie colaterala {prin care se ipotecheazd o anumitd garantie in contui unui imprumut) collateral note ~ la ordin platibil la cerere .circular/round-trip ticket ~ intreg .mortgage registry ~ de mesagerie .military blockade bloca j s.platform ticket ~ de week-end — (valabil numai in aceastd perioada) (c. (economic.account's obstruction •" a creditelor . bimonthly. (de dwatu) disease profesionala . credite) blocked. (despre conturi.unit ~ de locuinte ./.f./ block.n. frozen boala s. to block.promissory note.' office automation birou s. bureaucrat. office.{eel al personnel care se vnprumutd) one-name paper ~ simplu/de dus .f.(notificare prin care clientnl este instiintat de cdtre un furnizor cd acesta i-a creditat contui. bioeconomics biotehnologie s. double standard biodegradabil adj. biotechnology birocrat s. (conturi.) bimetallism. biodegradable bioeconomie s.m.tourist ticket ~ de peron .employment/ unemployment exchange ~ de plati pay/paying office ~ de schimb valutar exchange office ~ de §antier .f. credite) to block.(unui client sau a uneifirme) credit bureau ~ de voiaj .receiving house/ office. (fin. block (of flats) 3. (departament) bureau ~ de informatii . parcel office de plasare .n.54 B1L-BOG ~ de banca .illiquidity blocare . red tapist birocratic adj. red ta p e/tapc ry/tap i s m birfctica A'/.bank note. coalition ~ de agregat .dud note ~ de credit .return ticket ~ in circuit .) weekend ticket ~ direct .f.f. bureaucratic biroeratie s.(c.residential building bloca v.f.{c. well-off/'-to-do: able iii .customs office blancheta s. paper money ~ de banca falsificat .credit squeeze blocat adj.

side by side.) schedule of prices ~ de schimb valutar .(corn. bolshevism bon s.scrip bonifica v.) freeboard ~ liber pentru caric de cherestea -(mar. creditworthiness. bill of delivery. heavy s.exchange contract ~ de vanzare . (tie cartela) coupon. (la receptia marfurilor) tally sheet. rebate.f. to make money bogatie s. bonus bord s. pi. the wealthy/moneyed classes. list.j'.ime of business .) timber freeboard borderou s.f.) broker's contract note .national wealth bogatii naturale .de preturi .(oferit salariatilor de firma imde lucreaza) luncheon voucher ~ de tezaur . (abundenf) abundant. to boycott.reduction on the agreed price ~ pentru plata in numerar .cash voucher ~ de ie§ire . instrument financiar emis de autoritatea fiscald pentru fmantarea temporard a deficitului bugetar) Treasury bill ~valoric. (ai navei) board ~ la bord . (horned) cattle bransa s.m.n.f. profusion ~ nationals .n. (bogatii) the rich (people).settlement check ~ de expeditie .extra allowance/discount bonitate s. bill. (abundenta) abundance.waybill ~ de plata a salariilor wages docket ~. reduction.) allowance.de ataceri . financial reliability bonus s. freight release ~ de masa . rich man. (despre close) proprietary 2. to make up/good bonificatie s. branch. means 2. (a ordona tuturor membrilor umii sindicat sd boicoteze produscle iinei mtreprinderi ai caret muncitori suiit in grevd) to black boicotare s.note of expenses ~ de decontari .t.n. 1. voucher.sale note/sheet bovine s. plentiful.natural wealth boicots.check list ~ de cheltuieli .) schedule. bovmes.(mar.t. boycott boicota v. order.BOG-BRA 55 estate.) broker's return ~ al brokerului .vuiuinc discount ~ la pretui convenit .n. area (of activity1 '.delivery order.f.to become rich. bonus ~ comerciala . the upper crust a deveni ~ . line. (chitantd) receipt ~ de casa . docket. (de cumpdrare sail vdnzare de acfiuni) contract note ~ al agentului de incarcare . (detailed) memorandum. discount. [corn.(titlu de stat.de cecuri .f.(bur.trade discount ~ la cantitate . bordereau. sphere. ticket. riches. pi. chine to chine ~ liber — (intre linia de incdrcure si linia puntii) (mar. memorandum of contents. {avere) wealth. note.(din magazie) issue voucher ~ de livrare . (corn.n.n. boycotting bol$evism s. (doineniu} domain. (atasat unui titlii de valoare la purtdtor) coupon.cash discount ~ suplimentara/speciala .} alongside.(mod de acoslare) (mar. the well-to-do.

n.adverse budget ~ echilibrat .f. broker ~ cu atributii complete . budget ~ de austeritate . patent. leaflet brut adj.to take out a patent breveta v. patented. (parte) part. (fragment) fragment buget-y. certificate.sworn broker brokeraj s. guild.(care define actiuni inregistrate pe numele sdu.) freight broker ~ la bursa de marfuri .f.(brevet al unui produs care nu este introdus in circuitui comercial) sleeping patent a cere un ~ .family budget ~ de marketing .austerity budget ~ de capital .to apply for a patent a exploata un ~ . bit.interim budget ~ local . unmanufactured.forester.pilot's licence ~ neutilizat .flexible budget ~ general consolidat .f. 1. courtage ~ maritim . forest keeper/ranger broker s. kerb(-stone) broker.f.n. prospectus.(pentru publicitatea unui produs) promotional budget .(brevetarea unui produs sau a until proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurentei) preemptive patenting brevetat adj.(letters) patent ~ de pilot .curb/outside broker.shipbroker ~ neoficial .marketing budget ~ de numerar/trezorerie .consolidated general budget ~ interimar . unfinished 2.(care prezintd fluxurile de numerar) cash budget/forecast ~ de productie .preliminary budget ~ promotional .state/national budget ~ de venituri §i cheltuieli . (unitate de mdsurd pentru lungime) (mar. (pe cinevd) to grant a patent/certificate to.local budget ~ preliminar . cu scopul de a usura tranzactia si ca garantie cd aceasta se va realiza in limitele finan- ciare prestabilite) street name ~ de asigurari . raw.m. licence ~ de capitan de cursa lunga master's certificate/licence ~ de inventie .t. outsider ~ oficial/autorizat .(mar. portion.commodity broker ~ maritim . piece. (sef de brigadd) brigade/team leader. (membra al unei brigdzi) brigade member ~ silvic . (despre produse) proprietary brigadier s.m.) fathom breasia s.full-service broker ~ cu titlu neoficial .capital budget ~ de familie .to be issued a patent a obtine un ~ . si nu pe eel al clientului.advertising budget ~ de stat . (o inventie) to (protect by) patent brevetare s. (neprelucrat) crude. craft brevet s. brokerage. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de navlosire .56 BRA-BUG brat s.n.balanced budget ~ flexibil .production budget ~ de publicitate . (despre profit) gross bucata s.n.incomes and expenditure budget ~ deficitar . booklet.to work a patent a i se acorda un ~ .insurance broker. corporation. appointed by letters patent. patenting ~ preemptiva/de blocare .ship brokerage brosura s.

ligan ~ complementare .(dr.vata cotton wool bun adj. (proprietate funciard) landed property ~ incorporale . good s.(produse a cdror utilizare nu este posibild dacd nil se consumd impreund cu ele unul sau mai multe bunuri) complementary goods ~ corporale .n.(mar.) chattels real.customs bill of entry bumbac-y. (avere) property.consumer nondurables ~ de folosinta indelungata/durabile consumer durables ~ de investitie/productie/instrumen-tale (bunuri care participd la producerea altor bunuri economice) production goods ~ economice .cotton bale ~ .unalienable property ~ salvat . dar care se afid in diferite etape ale ciclidui de productie) intermediary goods ~ libere .variable budget a prezenta bugetui . cotton ~ brut .(supuse unor transformdri.) exchange bulletin/list. printed exchanges. bulletin ~ bursier/de bursa . budgetary billeting.economic goods ~ finale .(cu date despre cursurile zilnice.) free goods ~ marfare .(active fixe./!.) intangible property ~ indivize . pi.) salvage ~ transmisibil transferable property bunuri ale echipajului scutite de navlu . (mobile) goods ~ abandonat .to introduce the budget. market report ~ de comanda .commodity goods ~ materiale .) corporeal property ~ de capital .(in special nova) derelict ~ alienabil .weather forecast/ report ~ zilnic al miscarii navelor si a marfurilor .voting paper. cele care nu ridicd probleme de disponibilitate sau proprietate preciim aerul.news bulletin ~ de vot .consumer/consumption goods ~ de consum cu circulatie rapida -fastmoving consumer goods ~ de folosinta imediata .(dr. list of quotations. real estate. bunuri folosite in procesul de productie si care au durata de viatd de eel putin un an) capital goods ~ de consum . (scufundate fi balizate in vederea recuperdrii) lagan.final goods ~ fungibile .(mar.(cow.daruri ale naturii".n.(neprelucrat) raw cotton ~ in bale/baloturi .(asa-numitele .(bunurile la care orice spetd reproduce toate caracteristicile genului) fungible goods ~ imobile/imobiliare .) tangible property . volumul tranzactiilor etc.BUG-BUN 57 ~ variabil .) indivisum estate ~ intermediare .(dr.alienable property ~ inalienabil . (care s-au scufundat) jettison.) order form ~ de expeditie . immovable/fixed property.dispatch note ~ de stiri .(dr. 1.(dr. jetsam.) seaman's free cargo ~ aruncate in mare (care plutesc) flo(a)tsam.. to bring in the estimates a vota ~ . estate 2. fortune. ballot ~ meteorologic .to pass the budget bugetar adj. cdldura cosmicd etc.

msa fiecare prezintd nnele trasafuri individualizante) nonfungible goods ~ prezente . (^colara. boutique to speculate on the de hutoi s. personal property/effects.public goods ~ substituibile .(bunurile la care spetele pdstreazd caracteristicile defimtorii ale genului. (imitate bushel butic ..(obtinnte din mediul natural prin exploatarea resurselor natiirale) primary goods ~ private .commodity/mercantile/ produce exchange ~ de metale . keg. tun.bull market ~ in scadere . prosperity ~ colectiva .shipping exchange ~ neoficiala .foreign currency exchange a specula la-stock exchange bu$el s. goods and chattels ~ nefungibile .) chattels personal. street market ~ oficiala . cask: (mic) barrel.f.m.collective welfare ~ economica .n. 1. welfare.private goods ~ publice . hogshead.(dr.(dr. (hac) vat. universitard) scholarship (grant).) future estate bunastare s.(dr. (piatd publicd organizatu) exchange ~ a muncii ./.economic welfare ~ nationals .(SUA) wheat pit ~ de marfuri . (inetalic) drum .corn/grain exchange ~ de grau . movables.bear market ~ maritima .(specializatd m tranzactionarea de optiuni yi contracte financiare futures) options exchange ~ de produse agricole . kilderkin.public welfare bursa s.} actual assets ~ primare .produce exchange ~ de valori .metal exchange ~ de optiuni .58 BUN-BUT ~ mobile/mobiliare .kerb(-stone) market. capacitate} (mare} butt.f.substitute goods ~ vacante .labour exchange ~ calma — (cu interes scdzut pentm tranzactii) quiet market ~ de cereale .s'. well-being.) ownerless property ~ viitoare .stock exchange/market ~ in cre^tere/urcare .organized exchange ~ valutara . bursary. bursarship 2.(dr.

pi. (mar. de la premisa iinui buvet inexisteiit .. calculation.taring ~ a tonajuiui ..specification conditions. coast trade ship/vessel. articles and conditions.m. coastal shipping/trade/ traffic/transportation. inshore trade. telephone booth cabotaj s.} act of God calcul s.costing ~ al pretului de cost al procesului de fabricatie .. staff. calamity. (de vapor) cabin.media . to compute. coasting/home trade.managing staff caiet s.h.(intr-un magazin i checkout ~ uniform al pretului de cost uniform costing calcula v. annl precedent) zero-based hudgctiMy~ a impozitului .foreign trade ~ intern . aflate in man diferite) great coasting trade. computation. reckoning.actuarial calculation ~ al pretului de cost . to survey and value cadastral adj. coastwise shipping/trade. cadastral registry.f. coast navigation.call box.horse power calamitate s. to make the cadastre of.batch costing ~ al pretului de cost pe unitate de produs . berth.n. present.n.inland trade ~ national — (intre porturile aceluiasi stat.) cabotage. coastwise ship/vessel. cadastral cadastre.n. (note de livrare) terms of supply. de alcatuire a bu^eiului. computauon reckoning ~ a bugetului pe baza zero (inei0i. to calculate.short haul ~ extern .unit costing ~ aproximativ . cure pi^nc . short-haul vessel.capitation ~ si plata la casa . to reckon ~ gresit .process costing ~ al pretului de cost pe loturi . (de vagon de dormit) berth ~ telefonica .f. land ~ publicitar . disaster ~ naturala . (mar.survey. box. job specifications cal s.t.pattern book ~ de sarcini . gift . coastal/coasting ship/vessel cadastra v. home trade cabotier s. horse ~ -putere .tonnage/vuinri.n.n. calculation.f. cadou s. (lermeii contractual de navlosire si conosament) (mar. cabin.) coaster.n.rough estimate ~ economic rational . calciiiatitin . (writing) book ~ de mostre .n.to average calculare s.rational economics calculation ~ pe cap de locuitor . personnel ~ de conducere .t.natural calamity.advertising gift cadre s. real estate re nster) cadastru s. calculus ~ actuarial .tax assessment ~ a tarei .to miscalculate . stateroom..C cabina s. (conditii tehnice/de exp lou fare) technical conditions.

waiting room ~ de comert .bills for discount al doilea exemplar al cambiei second via/of exchange al treilea exemplar al ~ .) bull campaign ~ de marketing . campaign ~ a la baisse .sales campaign/drive. lorry.usance bill ~ la vedere .f.chamber of commerce and industry ~ de navigatie .petrol bulk lorry ~ de mutari . cartage (service). carting.discharged bill ~ pe baza de documente contra acceptare .bills payable ~ in mai multe exemplare . haulage camioneta s.sight bill ~ onorata .n.marketing campaign ~ de vanzari .f.refrigerated truck ~ pentru transport de mobila furniture van ~ pentru transportui animalelor vii cattletruck ~ . carman.platforma .bills in a set ~ de comert $i industrie ./n. pickup (truck).cold/refrigerating chamber camere cu chirie/de inchiriat lodgings camion s.documents-against-payment bill ~ pe termen lung .n.period/time bill ~ la termen conform uzantei .chamber of agriculture ~ de asteptare .bills receivable/for collection ~ de platit .currency bill cambii de incasat .third of exchange camera s.(intr-o banca) (safety) vault.CAM-CAM 61 ~ externa .(cu alte cambii) retired bill ~ intr-un singur exemplar .f.blank bill ~ inlocuita .election/electoral campaign .bonded carman camionaj s. (SUA) truck.demand bill ~ la termen .(platibild in tara unde a fost emisd) domestic/inland/home bill ~ in alb .documents-against-acceptance bill ~ pe baza de documente contra plata . light lorry/truck.chamber of shipping ~ de valori/tezaur .(bur.short (-dated) bill ~ retrasa — (inainte de scadenta) retired bill ~ trasa in devize .) bear campaign/ raid/tack ~ a la hausse — (bur.sola (of exchange) ~ la cerere . (pentru livrdri) delivery car/van campanie s. trucker ~ autorizat sa transporte marfuri din §i in antrepozite vamale .long (-dated) bill ~ pe termen scurt .platform lorry camionagiu^.(platibild in strdindtate) foreign bill. room ~ agricola .(cu scadenta apropiata) hot bill ~ interna . chamber. (SUA) external bill ~ Herbinte . selling campaign ~ electorala .chamber of commerce ~ basculant .tip/tipping lorry.removal van ~ frigorific . dump truck ~ -cisterna de benzina . (de mobila) van ~ pentru scontare . strongroom ~ frigorifica .

economic comandata . facilitate) ability. (de sciirgere) drain.advertising campaign/ drive. mai ales in cazul ipotecii cu dobdndd variabila) (fin.) underdeck capacity .n.available quantity . shipway ~ fluvial .f. (rigold) gutter. ability ~ a magaziei .capacity of a ship ~ a spatiului de sub punte . (§ef) head. maritime canal. nomination canibalizare s.) hold capacity ~ a navei .fair quantity ~ totala . capacity.f. quantity. 3.haul ~ de produs transportat prin conducta pipe-line run ~ descarcata . legal competence/ capacity.river channel ~ maritim . applicant (for a post) 2. (artificial) canal 2. publicity campaign canal s.sworn weigher cantitate s.landed quantity. (colector) sewer. (competentd) competence 3. 1. navigation channel.ship canal/channel. distribution channel ~ de irigatie . amount of cargo ~ de marfa transportata . (in alegeri) nominee.n. qualification. chancellor candidat s. (de locuitor) head 2. (natural) channel.m.shipped quantity ~ inscrisa in documentele de transport .railway terminal.less-than-truck load ~ suficienta .f. (la un examen) candidate a propune un ~ .) counts of the charge/indictment. (aptitudine.w.) cap capacitate s. (volum) capacity.waggon-load cantitativ adj.n. outturn ~ disponibila .chief . 1.irrigation canal ~ de navigatie .62 CAM-CAP ~ organizational. railhead. candidate 3.de linie . (situatie in care cresterea volumului de vdnzdri pentru o marcd provoacd scdderea cererii pentru o alta apartindnd aceleiasi linii de prodiise) cannibalization cantaragiu s. (de televiziune) channel ~ de distributee .waybilled quantity ~ livrata/predata delivered measure/ weight ~ nevagonabila .quantity of goods. (din case) sewer. capability. (check) weigher ~ oficial/autorizat . ship canal/channel cancelar^. (la un post) candidate. 1. head. terminus capete de acuzare . amount ~ de marfa .m.) capacity.(mar.(prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) channel of distribution. (limitd superioard impusd dobdnzii.(mar.(cantitate optima a stocurilor care trebuie comandata) economic ordering quantity ~ economic comandata pe lot -economic batch/lot quantity ~ incarcata . (dr.(dr.to nominate a candidate candidature s.f.heads of cattle capac s.! — (campanie publicitard menitd sd cultive imagined iinei companii in ansamblu) corporate campaign ~ publicitara . quantitative cap s. specifications of charge ~ de vite .seaway (canal). 1.gross amount ~ vagonabila . volume 2.

(de productie) surplus capacity ~ excesiva — (de productie.(a navei) weight-carrying capacity.dock capacity ~ de finantare .(valoarea maxima a datoriei in structura capitalului) (fin.) deadweight cargo capacity. burden.volume capacity ~ deadweight/totala de incarcare -(mar. solvency ~ de productie .carrying capacity '.tankage capacity ~ de trafic .) capacity to sue ~ legala .ability to pay.(dr.storage capacity ~ de deservire a docului . capacity for work ~ de operare a portului .) ability to inherit ~ testamentara .bruta . operating efficiency ~ de refrigerare .(a portcontaineruliii} container capacity ~ in pasageri .) capacity to contract ~ cubica — (in picioare cubice sail metri cnbi) (mar.working capacity. ability to make a will .nominala . cargo capacity/ deadweight.earning capacity ~ de congelare . ability ~ navlosita . loading/supporting capacity ~ de incarcare pe punte .idle capacity .CAP-CAP 63 . ship's cubic capacity ~ cubica de depozitare .productive/ production capacity. cargo capacity.(dr.de transport a marfurilor de volum .capacity in bulk ~ jurisdictionala .(dr. in consecintd. fata de cerere) overcapacity ~ in baluri .(posibilitatea de a plati prin cambii fi.(a navei) bale capacity/cubic ~ in containere .cubic storage capacity ~ de a produce castig/venit .financing capacity ~ de incarcare .) deck load capacity ~ de incarcare pentru cereale .gross capacity ~ contractuala . effective deadweight ~ excedentara .(mar. payment capacity.traffic capacity ~ de transport .(dr.) freight tonnage ~ neta/utila de incarcare/de incarcare de marfa .excess capacity.(a navei) passengers in berth ~ in vrac .) debt capacity ~ de munca . carrying / net/ payload capacity.(mar.) legal competence/ capacity.grain capacity/cubic space ~ de incarcare pentru cherestea lumber load capacity ~ de incarcare pentru minereu .(a instalatiei) refrigerating capacity ~ de schimb .(dr. paying / useful deadweight ~ neutilizata .stowage capacity ~ de tancare .) testamentary capacity.) cargo/cubic capacity. de a fi snpus dreptnini cambial) capacity to contract by bills ~ de stivuire .freezing capacity ~ de depozitare . lastage.) deadweight capacity/all told/ carrying capacity/tonnage.ore cargo capacity ~ de indatorare .(mar.nominal capacity ~ succesorala .port capacity ~ de plata .

f. capital.principal ~ de dotare . essential s.(capital existent sub forma titlurilor de valoare) fictitious capital ~ fix .(drept acordat consiliului de administrate al unei societdti anonime de a emite actiuni la nivelul autorizat al capitalului social) authorized capital .(situatie apdrutd atunci cdnd dobdnzile pentru obligatiuni sunt atdt de scdzute.domestic capital ~ autorizat .(active pdstrate sub forma de bani sau sub oricare altd forma care poate fi rapid transformatd in numerar) active capital ~ adecvat .banking capital ~ blocat/imobilizat .(capitalul social pus la dispozitia unei sucursale de societatea-mamd) endowment capital ~ de exploatare operating capital ~ de investitie .authorized but unissued capital ~ bancar . dar neemis .issued share capital ~ emis sub forma de actiuni preferentiale . al cdrei ajutor social e diminuat in functie de cdstigul obtinut din munca suplimentard si care nu are stimulente pentru a muncf) poverty trap ~ somajului .autorizat. capital of reserve ~ de rise . chief. trap capcana lichiditatilor . permanent assets. physical capital ~ fix specific .(capitalul utilizat intr-o afacere. cubic capacity/content capa s.lockaway.(al unei band) surplus reserve.(situatie in care se afid o persoand cu venituri mid.(parte a capitalului real formatd din bunuri durabile care partidpd la mai multe dcluri de productie si care se consumd treptat) fixed capital/ assets.(lipsa de motivatie a somerului de a cduta o slujbd atdta vreme cat primeste ajutorul de somaj) unemployment trap capital adj.measurement capacity.(cu anumitd intre-buintare in procesul de productie) specific capital .(valoarea combinatd a activelor fixe si curente ale unei firme) trading capital ~ de baza . activul net) capital employed/ owned ~ autohton . principal.f. ~ activ .n. lockup.preference capital ~ fictiv .(investit in activitdti cu grad ridicat de rise) venture capital ~ declarat . capital.(parte a capitalului real formatd din bunuri care partidpd la un singur dclu de productie.) primage ~ si avarie conform uzantelor (clauzd de conosament) primage and average accustomed cap can a s.64 CAP-CAP ~ volumetrica .investment capital ~ de rezerva .stated capital ~ disponibil present/spare capital ~ emis .(capacitatea capitalului unei band de a face fata unei eventuale evolutii negative a activelor sale fdrd a deveni insolvabild) capital adequacy ~ angajat . frozen assets ~ circulant/de rulment . meat posibilii investitori opteazd pentru detinerea de numerar) liquidity trap ~ saraciei . {mar. consumdndu-se complet in decursul acestuia si care trebuie inlocuite cu fiecare nou dclu) circulating/working capital ~ comercial .

(in special imprumuturi) fresh money ~ productiv . (pras) capital capitalism s.(platibile in rate de actionari) {bur.industrial capital ~ initial . (SUA) capital stock ~ strain —foreign capital ~ subscris .f.monopolistic/ monopoly capitalism ~ salbatic .(atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sau de un climat politic sigur) refugee capital ~ social . capitalist .commodity capital ~ neemis .(aportui in bani si in naturd pe care asociatii sau actionarii s-au angajat sd-l pund la dispozitia societdtii comerciale. si economica) funk money ~ uman .(expresie a capitalului social al unei societdti comerciale evaluat prin valoarea nominald a titlurilor de proprietate emise) nominal capital ~ obisnuit .state capitalism ~ monopolist . capitalist(ic) s.variable capital ~ varsat . capitalism ~ contemporan .(detindtori de actiuni comune) equity.loan capital ~ in actiuni .) uncalled capital ~ in actiuni neemise .unissued capital ~ in numerar .CAP-CAP 65 ~ global .(al unei societdti) core equity ~ real — (capitalul existent in economia reald.corporate capitalism ~ de stat .sau de parti sociale .in cazul societdtilor pe actiuni .(emis sub forma de actiuni comune) ordinary capital ~ proaspat . company equity.m.human capital ~ variabil .unavailable capital ~ industrial .invested capital ~ imprumutat . shareholders '/stockholders' equity ~ propriu esential .initial/opening/seed capital.dead/ unproductive capital ~ nevarsat .free capital ~ lichid .(volumiil total de capital emis de o societate comerciald sub forma de actiuni .cash capital ~ liber . in calitatea lor de proprietari) subscribed capital ~ si dobanda .contemporary capitalism ~ corporatist .total capital ~ inactiv/neproductiv . (SUA) capital stock ~ in actiuni comune -junior capital ~ in actiuni neachitate . care rezultd dintr-un proces de productie anterior si serveste la producerea altor bunuri economice) real capital ~ refugiat .liquid capital ~ .paid-up/deposit capital capitala s. equity capital.marfa . n.unpaid capital ~ nominal .wild capitalism capitalist adj. equity of a company. principal ~ investit .in cazul societdtilor de persoane -) registered/share capital.share capital.unissued share capital ~ mort/neproductiv .{din motive de instabilitate politico.inactive/idle/ unproductive capital ~ indisponibil/nelichid .productive capital ~ propriu/al actionarilor .principal and interest ~ transferal in strainatate .

scrip issue ~ bursiera — (valoarea de piatd a unei finne.(emisiune de actiuni gratuite pentru actionarii existent!) capitalization of reserves.(pentru marfuri si pasageri) combination ship/vessel . capitation (tax). burden. load.n.) to capitalize capitalizare s.f.standard cargo ship/vessel ~ universal .commodity type stowage plan ~ final . full cargo/ load.n. shipment.) unique selling proposition caracteristici ale produsului product features ~ tehnice si de exploatare ale navei ship's specification carat s. (bur. carat carburant^.ocean cargo vessel ~ pentru marfuri paletizate palletized cargo carrier ~ pentru marfuri standard . (mar.f. fuel card s.(balizat in vederea reciiperdrii) lagan ~ complet .66 CAP-CAR capitaliza v.. fin. fin.n.(care contamineazd alte marfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare . freighter.coastwise freighter ~ de linie .oceanic . (SUA) lumber cargo .) cargo/loading/ stowage plan ~ cu partizi de marfa . head/poll tax caracteristica s.light cargo ship/vessel ~ de mic tonaj .') capitalization .coasting cargo } ~ de cereale . (bur. (mar. cargou cargocontainer s. shipload.t.n.dunnage cargo ~ cu miros specific .penalty cargo ~ de animale vii . data de cursul bursei pentru acthmile emise si aflate in posesia actionarilor) market capitalization capitatie s. salient feature ~ unica — (trasaturi specifice care diferentiazd un produs de concurentd si care pot fi transmise consiimatorului prin intermediul unui mesa/ publicitar simplu) (corn.) cargo. characteristic (feature).final stowage plan ~ preliminar . general cargo carrier/ship/ vessel ~ .containerizable cargo ~ cu fardaj .sea lorry ~ mixt .balance cargo. floating cargo ~ amestecat — (fdra mdrci si separatii) bulk pile.general-purpose cargo vessel. mixed cargo ~ aruncat in mare .bank card ~ cu cip .container carrier/ship/ vessel ~ de cabotaj ./M. shipful ~ containerizabil .tentative cargo plan cargou s. (plastic) card ~ bancar .smart card ~ de numerar . charge.n.timber cargo.live load ~ de cabotaj . freight.. freight boat/camer/ship/vessel. freight container cargoplan s.chip card ~ cu microprocesor .(cargo) liner ~ de marfuri usoare .a rezervelor .n.f.grain cargo ~ de cherestea . all-cargo ship/vessel caric s.(folosit la bancomate) cash card cargobot v. cargo boat/carrier/ship/ vessel.container .

career a face ~ — to work one's way up.distress cargo ~ in saci .smoked/smoke-dried meat ~ alba .CAR-CAR ~ de import .{jam nominalizareu portului) optional cargo ~ lichid . 1. inward cargo/freight. home freight.{care nupoatefi limit Idngd alte marfuri) incompatible cargo ~ in baluri . careerism carierist s.clean cargo ~ de produse negre .untrimmed cargo ~ nestivuit unstowed cargo ~ paletizat .bale cargo ~ in butoaie .berth cargo ~ de materiale lemnoase .general cargo ~ de petrol .wood cargo ~ de marfuri generale . shipment on deck ~ de umplutura .(din caiiza arimdrii necorespunzdtoare) crushed cargo ~ uniform repartizat .(pe magaza) even load cargo ~ uscat . to have a good record a imbratisa o ~ .raw meat .incoming cargo ~ de Tnapoiere/intoarcere .{in documente dc transport) captioned/subject cargo ~ stivuit . (de piatrd) quarry.black/dirty cargo ~ de punte .palletized cargo pentru strainatate freight outwards ~ periculos .white meat ~ congelata .dangerous cargo ~ plin si complet .transit freight ~ in vrac .bottom cargo ~ in lazi .nerujat . nava afundatd pdiid la linia di mcdrcare regulamenturd) full ami complete cargo ~ rubrical . office/place hunter caritabil adj. (SUA) canned meat ~ cruda .(la sosirea navei in portid de destinatie) cargo in good condition ~ in tranzit . careerist.barrel cargo.stowed cargo ~ strivit . outbound freight. loose bulk cargo ~ incarcat pe baza de conosament cargo covered by bill ~ la optiune . outward cargo/freight ~ de produse albe .mixed cargo .measurement cargo ~ deplasabil . bulk cargo/freight.case cargo ~ in pericol .oil/petrol/petroleum cargo.cargo/shipment in bulk.inbound cargo/freight. charitable.tinned/preserved/potted meat.n. return cargo/freight/load ~ de linie .damaged cargo ~ incompatibil . (stone) pit 2.frozen meat ~ conservata . cargo in bulk. homeward cargo/freight.departure loading.f.filler cargo ~ de volum/cubaj .bulk dry cargo ~ usor — (cu indice de stivuire de pesii. (tdiatd sail preparata) meat ~ afumata .shifting cargo.v.deck cargo/load.dry cargo ~ uscat in vrac . 50 de picioare cubice} light cargo cariera s. cargo liable to be broached ~ deteriorat .liquid cargo .to take up a career carierism s.(mugaziile pline . cargo oil ~ de plecare . barrelled cargo/goods ~ in cala .mixt . eleemosynary carne s.m.bagged cargo ~ in stare buna .f.

trustification cartela s. industrial etc. ring. pool. cartel.passbook.) freight conference ~ maritim . (mai subtire) cardboard ~ de ambalaj .t. savings book ~ de marinar .) bull pool ~ de companii de navigatie .driver's licence carte s.union card ~ de sofer .) subsidiary ledgers cartel s. (permis) licence ~ de adrese .sailor's pass. syndicate ~ al armatorilor . (pentru note) note book 2. book ~ de credit .shipping conference ~ pentru schimbul de licente asupra brevetelor de inventie . ward. section.shipowner's pool ~ al armatorilor de nave de linie liner conference ~ al speculantilor a la baisse .(bur.t.workers' (residential) district/quarter cartofor.land/cadastral register.postal card ~ tehnica .n.(cu date despre clasificarea navelor) register book ~ de telefon .{bur. (cartonare) pasteboard work 2. 1.red meat carnet s.workman's pass ~ de registru .n.n.f. to trustify cartelare s. (SUA) checkbook ~ de depozit .telephone directory ~ de vizita .residential district ~ de locuinte aflat in administrarea autoritatilor locale .address book ~ de cecuri .food card cartier s.f.brownstone district ~ muncitoresc .f.signature card ~ funciara . to paste cartonaj s. district.) impersonal ledger ~ verde — (de asigurare auto internationala) green card carti mari auxiliare/analitice .) quarter ~ de locuinte .tenement district ~ elegant .option pool ~ de stabilire a navlurilor .patent pool cartela v.fresh/butcher's meat ~ ro§ie .w. (de alimente sail alte produse uzuale) ration card/book ~ de alimente . (obiecte de carton) pasteboard goods/wares .credit card ~ de debit . to cartelize. gambler carton s. 1.debit card ~ de mare succes .(cont.68 CAR-CAR ~ proaspata .cheque book.best seller ~ de munca . (specific.(colectie de materials textile) sample card cartona v. to bind in boards.) ledger ~ mare impersonala/generala (cont.business card ~ de vizita cu specimen de semnatura . (act) card.(cent. to cartel.traffic pool ~ de optiuni . seaman's passport ~ de membru .n. (SUA) land office ~ postala . cartelization. (mucava) pasteboard.instruction book cartea mare .) bear pool ~ al speculantilor a la hausse .membership card ~ de plata/retinere a impozitului (pe salarin) tax deduction card ~ de sindicalist .n.y.(mar.packing cardboard ~ de esantioane .deposit book ~ de economii .council estate ~ de locuinte ieftine .

exchange office ~ de scont .) bail ~ legala . (pentru instrumente) case easier s. {in magazin) desk. (SUA) tire ~ natural .tax schedules cauciuc s. (casierie) cash office. (la banca) teller.) to annul. (dr. catalogue ~ comercial .) messuage ~ de ajutor reciproc .mutual insurance/benefit fund ~ de amanet .discount house ~ mica .CAR-CAU 69 cartoteca s.social insurance fund ~ de bagaje .tenement house ~ de schimb valutar .t. to put/to enter into a catalogue catalogator^. (pentru bani) cashbox. 1. gaj) security. sort.provident/savings bank ~ de economii la oficiul postal .post-office savings bank ~ de inregistrare . to catalogue. ale muncitorilor etc. teatru) box office ~ de broken .m. 1. grade 2. (de corner!) house 3.f.) cash register ~ de raport . to quash.m.trade catalogue ~ comercial cu adrese . (la banca) counter ~ cu apartamente sau camere de mchiriat . (incapere) filing cabinet casa v. (la casa-de bilete) booking clerk ~ automat . desk office casnic adj.quality of bills of exchange ~ de salarizare . (India) rubber 2. 1.) inventory. cloakroom ~ de bani . 1. home-made.n.f. 1.. (dr. (clasa) class. vault ~ de bilete ..legal/compulsory guarantee . warranty. pay desk/office.commission house ~ de comert . category. (la cinema. cash department. guarantee.) paymaster.(dr.clearing house ~ de economii .safe. (pentru bijuterii) casket.trade directory ~ de oferte pentru comenzi prin posta . to reverse casa s.f.n. order. (lista) list 2.synthetic rubber cautiune s. house.baggage room. strongbox. greutdti etc.natural/plant rubber ~ sintetic . cash/cashier's/money office. (fisier) card index 2. impozitare) bracket ~ a cambiilor .business/commercial/ trading house ~ de compensatie .pawnshop ~ de asigurari sociale .(corn.(bancomat) automatic teller machine casierie s. (garanfie. (fel) kind. catalogue. cataloguist categorie s. pay/paying office.salary bracket ~ de unitati — (pentru bani. cashier.) denomination ~ socioprofesionala .f.lodging house ~ cu dependinte .petty cash ~ neagra — (cu fonduri nedeclarate) slush fund caseta s.. (locuintd) dwelling. money box. cash register.booking office. (menajer) household catalog s. (care plateste salariile militarilor. (de casa) home. collateral 2.f. 1. (de salarizare.f. till.social and professional category/class categorii de impozite . cataloguer.mail-order catalogue cataloga v. (de autovehicul) tyre. habitation 2. (corn.t.

m. excursion. to be/to go touring.{mar. pawnee camataresc adj. 1. cause. to accommodate. to be/to go on one's travels. passage home ~ de predare — (la expirarea termenului de navlosire pe timp) (mar.{mar. a scoate pe cineva din ~ .f. sea captain.cu trenul . out of court ca'is.round trip/voyage .(dr. cauza s. {intdmplare) event -• de forta majora . (rutd/cursd maritimd regulatd) trade ~ cu caric la bord . lawsuit. extortionate practice(s) a face ~ .in balast/neproductiva .pleasure trip ~ de ducere .' {de port) harbour master's office . (pe apd) to voyage '.70 CAU-CAP a depune ~ pentru cineva . accommodation cazier s. captain 2.concrete case ~ neprevazut — unforeseen event. money lender.) captain.regular traveller calatori v. (pe mare) voyager 2. light/unloaded passage ~ in circuit . (scurta) tour. trial ~ proxima .(dr. (pasager) passenger.case of emergency. case. (CM bilef) fare.fortuitous event ~ in speta . (dr. trip.sea master capitanie .dock master .f.s'.) acceptance trial trip camatar s.) to sue/to summon smb.m.(a navei comerciale) homeward/inward/return voyage.(a cererii de onorare a iinei polite de asigurare) proximate cause a pune pe cineva in ~ . 1.) loaded voyage/passage ~ de agrement . skipper.) to rule smb.to go/to travel by rail/train ~ in interes de afaceri . (fara a wdica destinatia) to travel (about). {motiv) reason. {twist) tourist ~ cu abonament . usury. passage out ~ de inapoiere . {care da imprumut pe amanet) pawnbroker.n./. (cu destinatie precisu) journey.f. usurer.(a petrolierelor fji a min era lierelor) ballast passage/voyage.i.to go/to travel by sea. traveller.de port . contingency caza v. usurious camatarie s. \.fluvial . act of God ~ fortuit . (pe mare) voyage. (de obice'i mai lungd) travel.nver master ~ maritim .) (legal) case.to travel on business ~ pe mare . to voyage calatorie s. (pe navele comerciale) shipmaster ~ de cursa lunga .n. to lodge cazare s.) delivery voyage ~ dus-intors .to practise usury capitan s. captain of the port -.circular tour ~ pentru probe de receptie .t. (implicdnd o destinatie) to (make a) journey.f.harbour/port master. captain of long course ~ de doc .(a navei comerciale) outward/outgoing voyage. (jzidiciar) criminal/identification record calator s.to go bail for smb.m.foreign-trade master. ground 2. {mar.

m.bulgari .(in uivulende) retainc. dross of coal casuta s. (cargo) carrier. haulage. gain. to weigh to have a weight of ~ rnai greu/mult decat ..'. (posta!d) post-office box catlike s.\' share .caked coal ~ marunt small/slack coal ~ . \a dobdndi} to acquire. {departea sa) to win over ~ net – to net ~ piata – to capture the market ~ procesul – to win one`s case ~ teren – to gain ground ~ un avantaj – to gain an advantage .steelyard a pierde la ~ .to outweigh.. profit. [la ciirsele de cai} stake .windthL (profit) -. to overbalance ca$tig s.suplimentar .nedistribuit .{avantaje financiare acerbate de o fa'md angajatilor important! pentru a evita ca acestia sd fie atrayi de conciirentd'} (man.f. pi.suplirncntare -. portage carbune s.pe actiune . proceeds.f: ipotezei conversiei titiitrilor coin'-" tibile . handcuffs ~ de aur . (. contract carrier ~ asociat — (la un cartel maritim} conference carrier ~ comun .centesimal balance ~ dc precizie — precision balance ~ roman .disponibil .) recovery o^ judgement . carter.pe actiune complet diliiate (cdstigu! pe actiune recalciilal 'h' h.n.perquisite ca$tiguri disponibile pentru actiunu-comune earnings available t'" commons . revenue.coal powder. (prm muncd) eamings-(yeriii) income. 1. profit'} benefit. (beneficiu. man') weighing lever machine ~ decimal .(acordate angajatilor pe langa salarul obisnuit)fringe benefits • supuse retinerilor pentru pensie pensionable emoluments castiga v.(dupa plata taxeior si (• impozitelor) disposable income " tiea$teptat'/neprevazur ./.praf. vanzarea activelor de capital) capita' gains .} on-can'ier carau^ies. (mangaT) charcoal ~ brun .•>/' a exercitdrii tiitiiror drepni''!^': de conversie) full\ diluted earnings . proprietari de nave si comandanti) common caiTier ~ independent/necartelat .lump/large coal ~ cosificabil baking/metallurgical coal ~ cocsificat .de cauza .brown coal.(mar.m.CAR-CA§ 71 carau$ s. (mineral) (mineral) coal.f carriage. retum(s). earnings .(dr. icteric} prize.(profitii! obtimit da. (dintr-o afacere.) golden handcuffs cantar s.to weigh heavily cantari .sea carrier ~ ulterior . (un premiu)• to carry off 2.(termen general pentrn companii de navigatie.'('.{mar.f. to gain: to win: {prin munca} to earn.earnings per share .to lose (in the) weight a trage la ~ .} nonconference carrier ~ maritim .de capital . (pair of) scales: (pentru greutdti.n balance.t. lignite ~ .

) centre ~ al orasului .canceled cheque ~ bancar . releasor celeritate s. (SUA) check ~ acceptat/vizat . to yield (up). (a unei case de comert.paid cheque ~ refuzat . emporium ~ de afaceri . (directie) central/head office.downtown ~ comercial commercial/shopping centre.correspondence cheque ~ cu limita de suma . centralism ~ economic state planning centralizare s. a unei firme etc.m. (dr.n. financiar etc.hydroelectric power station ~ telefonica .customary/usual/useful dispatch ~ uzuala continua .) principal office ~ atomo-electrica nuclear power station ~ electrica . cheque to bearer ~ marcat .dud/bad cheque ~ m alb . cheque to order ~ la purtator .(de numerar din cont) (SUA) counter check ~ deschis/nebarat . (comercial. to assign ~ si unul si altui .tourist centre cemor s.to split the difference cedents.traveller's cheque ~ de retragere . (grup de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ vicios al subdezvoltarii/saraciei underdevelopment/poverty vicious circle .m.) centralization centru s.producing centre ~ de profit — (unitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.order cheque.) assignor.72 CEC-CER cec s. circle.bank cheque ~ barat .open/uncrossed cheque ~ expirat .crossed cheque ~ care nu poate fl incasat la valoarea nominala . to surrender.f.n.t.returned cheque ceda v.port speed ~ uzuala .continuous customary dispatch centrala s.raised cheque ~ de calatorie .(al unei persoane fizice) personal cheque ~ platit/onorat . (mar.) profit centre ~ turistic .uncleared cheque ~ personal . (procesul de concen-trare a autoritdtii si a deciziei la central organizatiei principale) (man.n. cheque.stale cheque ~ fals .telephone exchange ~ termica .f.) celerity ~ de livrare/predare .n.blank cheque ~ la ordin .f. auditor cere s.nonpar cheque ~ -corespondenta .bogus cheque ~ fara acoperire .limited cheque ~ cu suma falsificata .steam-generating station centralism s.bearer cheque.(de bancd impotriva falsificdrii) marked cheque ~ necompensat .power station ~ hidroelectrica .delivery speed ~ de operare a portului .(de bancd) certified cheque ~ anulat .business centre ~ de cost (unitate cdreia i se pot aloca niste costuri specifice) cost centre ~ de productie . to give up.

1. to demand. (a revendicd) to claim. corn..CER-CER 73 ~ vicios inflationist . inspection. grain.f.n. orz. corn dealer cerere s. (stiintific) researcher cere v. seminte de bumbac . grain-carrying ship/vessel cerealist s.to claim damages.(cerere de produse ori factori de productie inter-sanjabili) alternate/composite demand. analysis ~ a audientei .m.advertising research ~ §tiintifica . cereal carrier. grain carrier/ship.. application. (un pret) to charge.pure/fundamental/desk research cercetator^.(pvdz. to call for.market research ~ -dezvoltare .) demand. {plata unei datorii} to call in 2. (a necesita) to require.fodder grain ~ grele . (audiere) trial.r.t. grain ~ furajere . to request.) to be in request/demand ~ despagubiri .) operational research ~ publicitara .{man.marketing research ~ de piata . demand for substituible goods ~ atipica . (corn.scientific research ~ teoretica . (dr.bulk grain ~ livrate in buna stare . demand. to necessitate v. hearing 2.research and development ~ motivationala .) (anchetd) judicial inquiry.media research ~ a preferintelor consumatorilor consumer research ~ de marketing . claim.to overcharge ~ un pret mai mic . secard) heavy grain ~ in vrac . examination.cu greutatea hectolitricd sub 60 kg) light grain cerealier adj.(grdu. (a pretinde) to exact. run. cereal plants. official examination. cereal. s. cereals.delivered sound grain ~ usoare .f. to ask (for). (stiintificd) research 3.. pi.(totalitatea cheltuielilor planificate pentru o perioadd determinatd.w. request. 1.(in mass media) audience research ~ a comportamentului consumatorilor . porumb.(notiune care exprimd exceptiile de la legea cererii) non-typical demand .f. destinate achizitiondrii de bunuri produse in cadrul economic! nafionale) aggregate demand ~ alternativa / combinata / pentru bunuri substituibile . (de plata a unei societati ai caret actionari sunt sohcitati sd plateasca sumele restante pentru actiunile detinute) call ~ a consumatorilor . suit 3.consumer demand ~ agregata . exaction 2. control.attitude research ~ a mijioacelor de reclama .(relatia de interconditionare dintre cr entered preturilor bunurilor de consum si inde-xarea salariilor nominale care accen-tueazd inflatid) inflationary vicious circle cercetare s.to undercharge cereale s. to make/to put in a claim for damages ~ un pret mai mare . 1. (scrisa) petition..(pentru a descoperi factorii psihologici care determind comportamentui consumatorilor) motivational research ~ operationala . (corn..

) shipping request.•'.n.(dr.(mar.• .damage cl.supply and demand cererea mai mare decat oferta (bur.n.. [necesiiate) necessity.) indent for space ~ de transport .speculative demand ~ spontana .<lc moneda — (componenfa a pieiei ')'i.) application ior quotation/listing de credite .TinU. .{u vruai^eic'' de .. tan if' fundse dc isii'i'nil -^I'arinr''} demand for iabour .§i oferta .steady demand ~.situations wanted cerinta s.f.dc amanare . demand tor complementary goods . (exi^entd} ^cquircnient .(cerere de doud produse care se folosesc impreuna) complementary/joint demand.effective demand ~ reconventionala . cargo booking ~ de valuta .seasonal demand .iiSUi ia un moment dat in • oi'sornia iilie.pent-up demand '.individual demand ~ intermitenta .slack demand .intermittent demand ~ interna .elastic demand ~ individuals .spontaneous demand . constund dlii cerereu tie nc{i\'e tHoneltire) demand tor money ~ (ir' iliuncii — (neccsand de munca s>.? indtlin^yita} replacenient .previzibila — anticipated demand .reala .(cererea pentru un factor de productie rezullatd din modificarea cererii de pe piata produsului finit la care a contribuit factorul respective derived demand ~ directa ..d'c cotare/listare .(a platii) petition for respite .:'>'(.74 CER-CER ~ complementara/pentru bunuri complementare .10 '•.concurentiala .) counterclaim ~ redusa . daim for damages de declarare in stare de faliment -(r.ve oh-ria .. fi/.(mar."u'^('/f^.{in economic) credit demand de daune/despagubiri .controlata .'.demand for currency ~ de vamuire in afara programului overtime request ~ derivata . :.direct demand ~ educationala — {element al pietei ediicatiei care reflectd comportamenlul consumatorilor de servicii educationale) demand for education ~ elastica ./' i bankruptcy petition.N-' a depunr'rilor ^11'! ~ de tonaj .constanta ..) buyers over cereri de serviciu . . (nevoie) want.^i) {l>iu\) margin call'nouc.speculative .^ls . need.l.^'i•^r!l[.iu! 'md cc e..usiy.sporita — increased demand ~.(situatie in care dona sail mai multe produse concureazd pentru satisfacerea cererii pieici) competitive demand ..leniaMd -• cu.sluggish demand -~ sezoniera .. despagubire cu drepturi l>rionlare prior claim dc inSocinre .lenuer demand w i't:sra^r. petition in DanKmptcy th..slaba . if.(bur.-.1 anes- .domestic demand .ale iiilei activilati -.. 'i•ol'•el•llit. maija — (garantie qfenfd lie did'i.

(acordat de instanta unui falit.(al navei. insurance certificate ~ de avarie . classification/class certificate ~ de control .) jerque note ~ de depozit .{certificat de titluri <:/<••• valoare) savings certificate ~ de existenta .(certificat emis de o bancd americand in contui unor titluri de valoare strains') American depository receipt ~ de accident/ghinion . unei societdti comerciale) certificate 01 incorporation. certificatui oferind dobdndd) tax deposit certificate ~ de descarcare/debarcare ~ certificate of discharge. ci de un accident) certificate of misfortune ~ de actiuni .. (pentru navele dc cabotaj si de pesciat mat mart de 20 ii: tone-registrii) marine document. discharge/ landinu certificate ~ de dividende .(mar.certificate of ' insurance. (pentru navele iii.investment certificate ~ de inregistrare .coasting certificate ~ de calitate certificate of quality.weight certificate ~ de clasa .(a mdrfurilor de .certificate 01 guarantee/warranty ~ de inventator .nondiimpin^ certificate ~ de obligatiuni . mar. prin care se certified faptui cd falimentui nil a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.bond certificate . damage certificate."xpt) certificate of manufacture/onHin ^ .dc origine .(a actiuniloi nominate) certificate of inscription.share/stock certificate ~ de analiza . clearing bill ~ de nationalitate .dividend righi certificate ~ de economii .(mar.(la petroliere •• free loading certificate ~ de lichidare in vama .patent letter ~ de investitor .(titlii emis pe termen scurt sau mediu de o bancd) certificate of deposit.CER-CER ~ american de depozit . pasageri) certificate of clearance: (pentru ueronave) certificate c'i airworthiness ~ de nondumping .(certificat eliberat i'i'i' un fond de pensii care atestd cc'i beneficiarul stipulat in certificat este in viatd) certificate of existence ~ de expertiza . quality/grade certificate ~ de cantarire .') certificai.(a navel) certificate of classification.(a unui produs) certificate of analysis ~ de asigurare . certificate of registration/registry ship's certificate of registry ~ de navigabilitate . (dovadd prin care banca recunoaste cd a acceptat si u inre-gistrat titluri sau valori in registrul de valori) deposit slip ~ de depozit pentru impunere -(folosit pentru plata impozitelor.) certificate of damage.(asig.de cabotaj . average certificate .clearance certificate.inspection certificate ~ de control vamal .: of seaworthiness. (1'. survey certificate ~ de garantie .(eliberat navei dupa inspectia de registrii) certificate os survey. (SUA'' certificate of enrollment ~ de libera incarcare .

acceptance certificate ~ de recuperare . in cazul fuziunii a doud societdti. conveyance ~ a dreptului de retentie .(de actiuni) registered certificate ~ notarial . scrip ~ nominal .) certificate of / measurement.(pentru o parte de actiune.assignment of obligations ~ fara notificare . transfer certificate ~ de trezorerie . to transfer.{titlu ce reprezintd o participare la capitalul social al unei intreprinderi) participation certificate ~ de plata a accizelor .t. transfer. to convey cesionar s.stowage/stowing certificate ~ de testare . transferee cesiune s.assignment of lien ~ de creante .excise permit ~ de proprietate .{a produselor) test certificate ~ de tonaj . (mar.sanitary certificate ~ vama! pentru rambursarea surplusului de taxa vamala .(bur.) deferred interest certificate/scrip/ warrant ~ pentru transportui de cereale .clearing bill ~ de stivuire .assignment affected by novation ~ voluntara .assignment of debts ~ de obligatii . {dr.) cession.(tip de certificat de dividende eliberat creditorilor sau actionarilor in cazul asandrii unei societdti) debtor warrant ~ de restituire a taxelor vamale (platite pentru mdrfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mdrfurilor de export) (customs) debenture. cdnd. assignment.76 CER-CES ~ de participare .overentry certificate cesiona v.(al unei proprietdti) title report ~ de scutire de taxe vamale . {dr.(de actiuni.{transmiterea in scris a unei creante prin andosare fdrd a mentiona cesionarul sau persoana care va deveni creditor) assignment in blank ~ prin novatie .tonnage certificate.notarial certificate ~ partial de actiuni .) to assign.(prin care un creditor cedeazd unei terte persoane toate creantele sale) general assignment ~ in alb . debenture bond ~ de sarcini .ownership certificate ~ de receptie . measurement certificate ~ de transfer (de actiuni) certificate of transfer.{titlu de stat destinat acoperirii deficitului bugetului de stat) Treasury certificate ~ interimar/provizoriu .(cu valabilitate pdnd la emiterea politei de asigurare) cover note ~ sanitar .f. actiunile sunt inegale ca valoare) fractional (share) certificate ~ pentru dobanda e$alonata . obligafiuni) interim certificate. assignee.voluntary conveyance/ consequence/disposition .(se elibereazd dacd nova are dotdrile corespunzdtoare) grain cargo certficate ~ provizoriu de asigurare . to surrender.m.{cesiune de creante pe care cesionarul nu o notified debitorului/cedentului) undisclosed assignment ~ generala/globala .

operating costs/expenses.(asig. administration costs/expenses ~ anticipate .petroleum wharf.. expenditure.) capital charges ~ de calatorie/deplasare . wharf ~ de descarcare .wharf ~ pentru mijioace de alimbare/ mahonare . citizenship cheis.m.repair jetty ~ fluvial .survey expenses ~ de exploatare . floating bulkhead/ jetty ~ vamal .i. to expend. quay. legal quay cheiaj s. charges forward ~ de expertiza .(/acute la un activ depreciat.cargo quay ~ de marfuri in vrac . descarcare) freight terminal ~ de operare specializat .) general average expenditure/expenses ~ de capital . pi. cost.lighterage wharf ~ pentru petroliere . to squander v. wine cooper cheltui v. (risipa) thriftlessness.prepaid expenses ~ bugetare .discharging expenses ~ de distribute .package/packing expenses ~ de amortizare . citizen cetatenie s. cargo terminal ~ de incarcare . pier.CET-CHE 77 cetatean s.shipping pier. outgoings. wharfage.t.passenger quay ~ de petrol .m.discharging quay.government/national expenditure ~ cu reparatii extraordinare . forwarding charges.management expenses ~ de ambalare .f. to lay out.distributive costs ~ de expeditie a marfurilor despatch/ dispatch fees.tanker jetty ~ plutitor . (speze) disbursement.bulk-handling cargo quay ~ de operare . loading wharf ~ de marfuri . mar.depreciation expenses ~ de andocare .f.warehouse charges ~ de armare — (a navelor comerciale) ownership costs ~ de asigurare . pierage chelar s. to spend.customs wharf.(a unei societal!} promotion/formation expenses ~ de deplasare .terminal ~ de pasageri . expense. charges. de-a lungul duratei sale rdmase de viata) extraordinary repairs ~ curente . outlay. (taxe de chei) quay/pier/ wharf dues.storage charges ~ de descarcare .dummy.(pe mila) mileage expenses ~ de depozitare .(in interes de serviciu/afaceri) travelling expenses ~ de constituire/lnfiintare . oil jetty/pier/quay ~ de reparatii .insurance charges ~ de avarie comuna .n. (banf) to disburse. queyage.(cont.(de productie) running costs/expenses ~ de administratie . working charges/ expenses .to overspend cheltuiala s. waste cheltuieli administrative administrative expenses. to spend ~ excesiv . fin.(incarcare.n. (a risipi) to waste.dock/docking charges ~ de antrepozitare .

transport charges. maintenance charges/costs/expenses. spendthrift. terminals ~ de mutare .) expenses for refloating ~ de regie .estimated expenses ~ extraordinare . unexpected costs ~ neprevazute recuperabile recoverable unforeseen expenditures ~ obisnuite . departmental charges ~ standard .cost of recruitment ~ postale . fortnightly . overheads ~ de reprezentare .{mar. initial costs ~ in sarcina .stamp charges ~ de transport .) shipping charges/expenses ~ de vanzare/desfacere .) salvage charges/expenses ~ de stivuire .(a unei societdti) preliminary expenses .initial/first outlays. costs of upkeep. stevedoring charges ~ de timbrare . sundries ~ estimative .general expenses.preliminare/de infiintare .overhead expenses/charges.staff costs ~ de productie .publice .interest expenses ~ speciale .customs charges ~ variabile . m.expenditure and receipts ~ vamale . upkeep expenses ~ de judecata . table money ~ de salvare .extras ~ si incasari . petties ~ neprevazute .fixed/standing charges/expenses ~ generale . freight charges/costs.special charges.) terminal charges/costs.heavy expenses ~ marunte .sundry charges/expenses. spendthrift.ordinary disbursements ~ pentru recrutarea cadrelor .removal expenses ~ de personal .public expenditure ~ reprezentand dobanda .to reduce/to cut ones expenses cheltuitor adj.cost taxable to ~ mari .to cover one's expenses.contingent/incidental expenses. thriftless.f.carriage charges/expenses. to get back one's money a-si reduce ~ .delivery charges ~ de manipulare . overheads ~ initiale/de instalare .entertainment expenses. production expenses de publicitate advertising expenditure/outlays ~ de ranfluare . on-cost charges.stowage expenses.(mar.selling costs/expenses ~ diverse .to incur expenses a lua toate ~ asupra sa .78 CHE-CHE ~ de investitie outlay ~ de capital expenditure/ incarcare expenses loading charges/ ~ de intretinere expenses of maintenance.postal charges . squanderer chenzinal adj.factory/ manufacturing/systematic costs.extraordinary expenditure/expenses ~ fixe .petty expenses. wasteful s. (mar.law costs.to defray expenses a-si acoperi ~ . (in statia terminus) (c.standard costs ~ suplimentare . legal charges/expenses ~ de livrare .variable expenses/costs a face ~ .(a mdrfii) handling costs.

(pe timp) (mar. quintal. ~ diferentiala .tenant at will cibernetica s.softwood timber avantaje si facilitdti special e) differential ~ standardizata . tenant. (fortnightly) . hire.f.tenant a elibera o ~ .tenant for life.f ~ abuziv — (care continud sd ocupe o terminal receipt proprietate dupa expirarea contrac.CHE-CIB 79 ~ contractuala . (SUA) lumber normal deoarece include plata pentru unele ~ de ra§inoase .(c.contractual rent ~ de wages navlosire .(mai mare decdt esie sawn timber/wood.n.(valabil un anumit ~ neverificata .binding chimist^.to make out a receipt from year to year chitantier s.n.to take on hire/lease a sta cu .good receipt ~ cu contract valabil un an .f. release a umbia dupa chilipiruri . paid receipt newsstand ~ de plata a taxelor vamale ./i.n.m.receipt in fuli tenant at sufferance discharge ~ care plateste o chine excesiva ~ in dublu exemplar .f. life tenant chirie s.(platibild pentru conce-sionarea chestionar s.bookstall.to hunt for ~ contabila .formal receipt bargains ~ de asigurare provizorie . timber. chitanta s. rent. converted timber.f.f..m. receipt book ~ fara contract . lease chenzina s.de primire .short/net hundredweight deposit receipt chio§c s. (ghereta) booth ~ de plata . fortnight.receipt for payment. stall.unaudited voucher numdr de ani) tenant for years ~ valabila . indiferent dacii aceasta este in of questions exploatare sail nu} dead rent a completa un ~ .(in vamd) deposr assayer receipt chintals. list/set unei mine.to fill in a questionnaire a da cu ~ to let out on hire/lease a lua cu ~ cheta s. {locator) lodger. ~ de plata pentru manipulare sau lessee depozitare in statia terminus . receipt. chemist receipt ~ -analist — (care determind titrul) ~ de consemnare . hundredweight ~ de constituire a unui depozit ~ scurt . (banii) takings a umbia .f.sawn timber per rent ~ excesiva/exagerata . cash ~ de ziare . questionnaire. voucher. bookstand.to take up the collection house as (a tenant/lodger chilipir s.} charter hire cherestea s.receipt 11 rack-renter duplicate ~ cu contract . quittance (lucky) bargain acknowledgment. cybernetics ~ pe viata .docket chirias s.rack-rent ~ standard moarta . chance purchase/bargain.voucher for receipt tului fdrd acordul proprietaruliii) ~ de sold/lichidare .to live in a cu cheta .n. collection.

stock turnover ~ activa (bani aflati efectiv in circulatie) active circulation ~ fara acoperire .(divizarea pietei pe sectoare. tank.turnover ~ de afaceri totala/globala . n.80 CIC-CIT ciclic adj.f.(cresteri si scdderi ale volumului si ale ritmului activitdtii pe parcursul unui an in anumite domenii de activitate) seasonal cycle cifra v.production cycle ~ de viata al familiei .r.economic circular flow ~ turistic combinat transport aerian/rutier . numerical.(bani faisi. figure.total turnover ~ de afaceri zilnica . circuit ~ economic . cyclic(al) ciclu.n.accounting information processing cycle ~ de productie .f.money circulation a marfurilor commodity circulation ~ a stocurilor .y. cycle ~ agricol .(pentru mdeplinirea sarcinilor specifice postului) (man.inclusive tour circulara s.) job cycle ~ de prelucrare a informatiei contabile . to run into cifra s. reservoir cita v.fly-drive ~ turistic combinat zbor/croaziera pe mare . in functie de cheltuielile ocazionate de structura si evolutia in timp a familief) family life cycle ~ de viata al produsului -^product life cycle ~ de viata industriala . 1. feroviard etc. (martori) to subpoena .binary digit ~ de afaceri .) traffic 2. (dr.agricultural cycle ~ de achizitionare/cumparare (frecventa cu care este achizitionat un produs) purchase/buying cycle ~ de activitate . (expressed) by figures circuit s.(a banilor) uncovered circulation ~ fiduciara fiduciary circulation a pune in ~ .(succesiunea perioadelor de expansiune si recesiune in activitatea economica) economic cycle ~ operational .f.t. number.industrial life cycle ~ economic . (Id) to amount/to come/to figure to.delivery cycle ~ de munca .daily turnover citric adj. (monetard.(intervalul de timp dintre cumpdrarea de materii prime pentru productia de bunuri si incasarea numerarului dupd vdnzarea acestord) operating cycle ~ sezonier .business cycle ~ de conversie a numerarului (perioada dintre momentui in care o firmd achizitioneazd materiile prime si eel al vdnzarii produselor finite) cash conversion cycle ~ de livrare . (intre 0 si 9) digit ~ aproximativa/estimativa/rotunda round figure/number ~ binara . circular (letter) circulatie s. to cite. (rutierd. de mdrfuri) circulation ~ a banilor .work cycle ~ de afaceri .) to summon.f. documente false) to utter cisterna s.fly-cruise ~ turistic complet/cu toate serviciile incluse in pret . cistern.

provision.f. (pe mijioacele de transport) class 5.product class ~ de unitati . greutdti etc. classification. dimensiune) to size 2.) abandonment clause ~ abordajului/coliziunii . 1.) (respingere a unei actiuni) dismissal.) writ(of summons). to class. unfisier) filing. (dr. to class.wealth-owning classes.) both . (dupd calitate) grading. rate (of ships) clasa de mijioc . to classify.decimal classification clauza s. dimensiune) sizing.) to classify. (casare) cassation.t. (sortare dupd calitate) grading. dimensiune) sizing 2. (docu-mente mtr-o arhivd. (dr. annulment clasa s.(pentru bani. clause. (a sorta dupd mdrime. terms clauza abandonului (asig.f. mar. 1.accounts class ~ de nave .CIT-CLA 81 citatie s. (dr. (a navelor) class (of ships). to rate clasificare s.to . ship's class ~ de produse .classification of ships.quality grade ~ de conturi .) {a respinge o actiune) to dismiss. (sociald) class 3. mar.f. (dupd calitate) grading. unfisier) to file. dimensiune) sizing.standard industrial classification ~ vamala — (categoria din cadrul unui nomenclator de taxe vamale in care este introdus un produs) customs classification ~ zecimala .working class ~ turistica/a doua . to class. (scrisori) to docket.f. classification.t.(close atribuite obligatiunilor pe baza probabilitdtii de intrare in mcetare de platd a societdtilor emitente) bond rating ~ industriala standard . (implicdnd amenda in caz de neprezentare) subpoena clasa v. ships' classification ~ a obligatiunilor . (dupd mdrime. (a posturilor in functie de competenta cerutd si de sala-rizarea corespunzdtoare) grading. (a sorta dupd calitate) to grade.(asig. (sort) grade 4. category 2. (categoric) class.middle class ~ dominanta/conducatoare .the ruling class ~ economica .blame collision clause .quality of bills of exchange ~ de calitate . (a casd) to quash clasare s. (sortare dupd mdrime. the moneyed classes ~ de jos . warranty. (dupd mdrime.f.) collision clause. summons. (a determina si a acorda clasa unei nave) (mar. (a clasificd) to classify.(totalitatea navelor identice in privinfa constructiei si a destinatiei) class of ships/vessels. mar.(in transporturile aeriene si maritime de pasageri) tourist class clasa a cambiilor .the lower classes clasifica v.) denomination clasele bogate/avute . 1. (a documentelor mtr-o arhivd.first class ~ muncitoare .job classification ~ a navelor . running-down clause ~ abordajului din vina ambelor nave (asig.(cu eel mai scdzut confort in transporturile aeriene si maritime depasageri) economy class ~ intai . specification. (a navelor) classification (of ships) ~ a activitatilor/posturilor . pi. (a scri-sorilor) docketing.

(mar..) sister-ship clause ~ navlului . mar.(abaterii de la drum) (mar.penalty clause ~ pericolelor marii .) ready berth clause ~ ..) anchor and chain clause ~ -aur .la rand" .(se tine cont numai de pierderile marfii) (asig.warranty clause ~ ghetii — (de predare a incdrcdturii in eel mat apropiat port neblocat de gheturi) ice clause ~ grevei .de la depozit la depozit" warehouse-to-warehouse clause ~ degrevarii . mar..free of breakage clause ~ garantiei .(asig.navei de serie" .(asig. mar. war. mar.(mar.(asig.) deviation/liberty clause ~ dreptului de retentie .(in transportui de cereale} sea-damaged terms ^ ~ caricului in coliziutte . mar.lipsei de marfa" ..) floating/always afloat clause ~ politei fara obiect asigurat .(intr-un contract de angajare) confidentiality clause ~ continuarii asigurarii continuation/prolongation clause ~ contrastaliilor .) flag clause ~ penalizarii .) demurrage clause ~ cre$terii preturilor .operarii la rand" .) (clauzd care prevede rambursarea unei datorii in aur sail in echivalent-aur.strike clause ~ ineflcientei .(fin.) cargo-worthy clause ~ .fara captura §i sechestrare" (asig.82 CLA-CLA ~ ancorei §i a lantului ..) valuation clause ~ extinderii politei de asigurare extended cover clause ~ .) berth/ berthing clause ~ danei pregatite .permanent in stare de plutire" (mar.(asig.) free of capture and seizure clause ~ .) escape clause ~ devierii .(asig.fara raspundere pentru spargeri" ..up-price clause ~ danei/.) grounding clause ~ evaluarii ..) overside delivery clause ~ natiunii celei mai favorizate .) noncumulative clause <-~ neglijentei .(mar. mar..(la predare) deficiency clause ~ livrarii/predarii marfii peste bord .. clanzd prin care se adangd la valoarea unei creante pe cea a unei cantitdti specificate de aur sail de echivalent-aur} gold clause ~ avariei . mar.tender clause ~ .avariilor de mare" .(navei) breakdown/off-hire clause ~ .) turn berth clause ~ pavilionului .(asig. mar.) freight collision clause ~ confidentialitatii .(asig.(mar.(de o obligatie contractuald) (dr.freight clause ~ necumularii avariilor .) perils of the sea clause ~ .most-favoured nation clause ~ navei apte de a transporta marfuri .) inchmaree/ negligence clause ~ ofertei . mar.} average clause ~ avariei comune in strainatate (dispasa se intocmeste conform legii portului de destinatie) foreign general average clause ~ .(mar.(mar.lien clause ~ esuarii .(asig.(a^/g.policy proof of interest clause .

(clauza contractuala care ii permite unei parti sd renunte la o prevedere.marine insurance clause ~ de daune-interese .) parity/par clause ~ de renuntare . dreadage ~ de paritate .(la un contract) rider ~ compromisorie .) frustration clause clauza aditionala . exemption/relieving clause ~ de exonerare de raspundere -(asig.) call provision ~ de salvare/siguranta ..) excess clause ~ timpului nefavorabil .CLA-CLA 83 ~ .predarii navei" . care ii permite hdncii de investitii sd se elibereze de rdspun-derea de a cumpdra si de a distribin acthmile companiei) (fin.proviso ~ contractuala .(de limitare ci rdspunderii asigurdtorultd) memorandum clause ~ de negarantie .(prin care vdnzdtorul aflat in deficit poate obtine un avans bancar) red clause ~ salariilor variabile .(asig. mar.(asig.(fin. in anumite circumstante) waiver clause ~ de revocare — (inainte de maturitate} (fin.) escape clause ~ de exonerare — exoneration.) weather permitting clause ~ tranzitului .(asig.) nonwarranty clause ~ de optiune pentru ambele porturi -(de incdrcare si descdrcare) dreading at both ends ~ de optiune pentru portui de incarcare dreading.) war clause ~ reasigurarii .down price clause ~ surplusului .(mtr-un contract de siibscriere.(mtr-un contract prin care cele doud parti se angajeazd sd supund arbitrilor eventualele litigii) arbitration clause ~ conditionala .(asig. mar.(la data si locul mceperii contractului de mchiriere) delivery/disposal clause ~ pretului .) risk of capture and seizure clause ~ rosie .insurance clause ~ de asigurare a valorilor supli-mentare disbursement warranty clause ~ de asigurare maritima . mar.reinsurance clause ~ riscului de captura si sechestrare (asig.value given clause ~ variatiei preturilor contractuale (corn.(prin care prima parte a daunei este suportatd de asigurat) (asig.escalator clause ~ salvarii .) escalator clause ~ zadarnicirii voiajului .(prevedere a unui acord comercial care ii permite .arbitration clause ~ de asigurare .(asig. mar.transit clause ~ valorii furnizate .) sue and labour clause ~ de evadare .(asig.warranty clause ~ de limitare a zonei de navigatie -(de cdtre asigurdtori) trading warranties clause ~ de memorandum .) salvage clause ~ scaderii preturilor . mar.covenant ~ de arbitraj .penalty clause ~ de diminuare a pagubelor . mar.price clause ~ razboiului .) nonliability clause ~ de garantie .

84 CLA-COA unei tdri semnatare sd suspende concesiile vamale acordate atunci cdnd nivelul importurilor afecteazd grav productia internd) escape clause ~ de sistare . defeasance ~ suplimentara de asigurare -insurance rider ~ valutara . 1. (cu \'fcn.(dr.void/invalid clause ~ restrictiva .f. clientele a-si crea o ~ . building.safe customer ~ solvabil .) avoidance clause.bank clearing dona s. instalafii etc.(angajamentui unui debitor fata de creditorul sdu de a nu constitui o ipotecd imobiliard in folosul unei terte persoane) negative mortgage security clause ~ multivalutara multicurrency clause ~ nula .) residuary clause ~ rezolutorie .(privitoare la legatarul universal) (dr. al unui arhitect etc. joint purchase coalitie s.exchange clause clauze de asigurare a marfurilor -(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute cargo clauses ~ de asigurare in timp (a corpului 51 a marfil) .(asocierea mat multor persoane cu scopul de a constitui un portofoliu de investitii) investment club ~ nautic .to build up a connection cliring s.transshipment clause ~ de urgentare .) premises ~ administrativa/cu birouri .trustworthy customer a fi clientui .regular/ permanent customer ~ potential . (produs identic cu altui) clone club s. dacd o datorie nu este achitatd la timp.(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute time clauses (hull and cargo) cladire s. (de medic sau avocat) practice.subrogation clause ~ de transbordare . customer.(care prevede cd.) insurance club ~ de investitii . (tehnicd de compensare a obligatiilor reciproce intre doi parteneri constdnd in compararea creantelor cu obligatiile dintre ei.haggler ~ dubios .n. pe baza unor reglementdri prealabile) clearing ~ bancar .boating club ~ turistic .{unui magazin) to deal at clientela s.cash customer ~ care se tocmeste mult . (local) club house ~ de asigurare mutuala .cease clause ~ de subrogare .doubtful client ~ obisnuit/permanent .restrictive/saving clause ~ reziduala/restanta . (cartel ring .f.f.m. clientele. coalition.(asociafie de armatori care sunt in acelasi timp asigurati si asigurdtori) (asig. (al unui avocat.) client ~ care plateste in numerar . clientage. shopper. mar.implied term ~ ipotecara negativa .f.potential/prospective customer ~ sigur/serios . (asociafie) club 2.f. connection.n. (pbisnuita) custom.office building client s. toate platile viitoare devin imediat scadente) acceleration clause ~ exceptionala exceptional clause ~ fara efect inoperative clause ~ implicita .touring club coachizitie s. union.

joint debtor codirector s.(seturi de reguli pentru comportamentui din diferite profesiuni} codes of conduct codebitor s.fiscal code ~ maritim navigation act/laws ~ penal penal/criminal code ~ personal de identificare . a joint interest in an affair cointeresare s.m. coefficient.(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) beta coefficient/factor ~ de acoperire (raportui.forest code/laws coduri de conduita .t. copartner. coking plant cods.f.labour code ~ civil . coinsurance coasociat s.(raportui dintre datoriile pe termen mediu si lung si capitalurile permanente) debt ratio ~ de lichiditate (raportui dintre activele lichide si datoriile curente ale uneifirme) liquidity/current ratio ~ de randament .commercial code ~ de bare .m.COA-COI 85 ~ a comerciantilor .(raportui dintre pretui unei societdti la bursd si beneficiile ei) price-earnings ratio ~ de exploatare .m.) joint/part owner coasigurare s.risk coefficient ~ de siguranta safety coefficient ~ de tonaj .tonnage coefficient ~ marginal al capitalului (raportui dintre cresterea stocului de capital dintr-o anumitd perioadd de timp si cresterea rezultatelor productiei in acelasi interval de timp) marginal capital coefficient coeficienti de salarizare . joint founder cogestiune s. (SUA) zip code ~ silvic .f.n.(pe un produs) bar code ~ de procedura penala .civil code ~ comercial . prevdzut de lege. drawing in. (mate-riala) incentive ~ financiara . joint partner coca s. coke works. factor ~ al elasticitatii cererii/ofertei -(mijioc de mdsurare a elasticitatii ce-rerii sau a ofertei in functie de modi-ficarea unui factor) coefficient of demand/supply elasticity ~ alfa — (evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) alpha coefficient/factor ~ beta .f.output coefficient/ factor ~ de rise .working coefficient ~ de incarcare .postal code. dintre fondurile proprii ale unei band si ansamblul angajamentelor ei) cover ratio ~ de capitalizare bursiera . (mar. joint creditor cocserie s. joint manager coeficient s.f.code of criminal procedure ~ fiscal .m. (in) to draw (in) ~ pe cineva intr-o afacere to give smb.wage rates cofondator s. rate. joint management cointeresa v.load/cargo coefficient ~ de indatorare . ratio.) hull cocreditor s.f. code ~ al muncii .m.m.m.(la bancomaf) personal identification number ~ postal .financial incentive .(pentru fixarea unor preturi) price ring ~ a licitantilor bidders'/bidding ring coarmator s. (corp de navd si aeronava) (asig.

to collapse colecta v.f. collection/set of samples colectiona v. •nai ales din.de nava maritima .uninsured parcel ~ greu ~ heavy(-lift) package ~ postal .sample assortment/ collection.sea captain ~ de pescador . colony.f.n.food colours colportaj s.collision in tow ~ pe fluviu .berthing collision ~ la remorca . {corner} mdrunt) dicker coluziune s. package ~ cu tara calculata .f. personnel ~ de redactie .to make a collection.s'.(cont. (de marfa.n.86 COI-COM ~ financiara a salariatilor .inevitable/inherent collision ~ la acostare . (intre o navd in mars si una stationata} allision ~ accidentals! .registered parcel ~ expres — express parcel ~ fara valoare declarata . {dar nelivrut) on order comanda s. settlement colorant s.f. abordage. collection.(cont.m. {mdrfun) to indent ~ prin po§ta . merchant captain ./n. encounter.f. collective (body).t.(in marina comerciald) certificated master ~ de cabotier .t. parcel delivery service.to send away for comandant.accidental collision ~ iminenta . to collectivize colectie s. collector colets.(in performantele societdtii in care lucreaza) employee involvement cointeresat adj. colaps s. captain ~ brevetat . captain.) sundries column colonial adj. (coin. colouring matter coloranti alimentari .i. collapse a intra in ~ . subscription a face o ~ . collective. colonial colonialism s.f.editorial staff colectivism s.t. parcel post/deSivery/traffic coliziune s.m.skipper ~ de nava comerciala .n.f.sea collision coloana s.shipmaster. to order. collective farmer colectiviza v.tax collection colecta s.imminent impact ~ inevitabila . (asezare) colony. (cooperare intre firme independents pentru a influenta concurenta) collusion comanda v. joint s. to get in colectare s. parcel.) assets side ~ a debitului . to raise a subscription/collection colectiv adj.f. mar. master mariner. dyestuff. having/sharing a joint interest in smth. taxe) to collect. colonialism colonie s. commander.n.) collision. staff. column ~ a activelor . (impozite. to collect colectionar^. collectivism colectivist s. n. (asig.) order.w. sirainatate} indent .to post a parcel coletarie s.n. group. collection ~ de mostre .river collision ~ pe mare . collectivist.tarer ~ cu valoare declarata .) debit column ~ diverse . to raise.{cont.f. collection ~ a impozitelor .post parcel a expedia un ~ .skipper comandat adj.

(de beneficii. combination ~ a factorilor de productie .to place an order facut pe ~ .) split order ~ externa .il. inter ese.(modu-litate de combinare a factofilor etc productie sub aspect cuntitaliv.definite/firm order ~ generala/nespecificata . fighting ~ a contrabandei . iiuu!i"i/0i! h.m. combustible s.order for government account. to combat.custom-built/'-make comanditar s.trial/sample order ~ de tonaj . opiisd integrant verticalc-i liorizontal combinatioii/integration --.contraband control ~ a mirosurilor nedorite .odour control ~ a poluarii cu petrol ~ oil pollution action combinare s. ' ' .•jc rue.(mar. actiunile pe care acesta Ie alege) (bur.u .ie!l•K•i••l(Ou'-i.iuei oli.'.i.(reiinirea in cadrul HIH': orgaiiizatii a innii i^riip c/e opei'diiuin care se succed.heavy order ~ neexecutata . (beneficii.ic^ . control.COM-COM 87 ~ acceptata .repeat order ~ scrisa .) indent for space ~ directa .antiinflarnabij . intesrarea prodnclsi.foreign order ~ ferma . riscuri) pooling combate v.) discretionary order ~ executata la preturi diferentiale (bur.mail order ~ repetata . riscuri) to pool comasare s.f. public procurement ~ la alegerea expeditoruiui .verticaia ..(cdtre broker de a cwnpdra. interese.h'^ergolic fuel .order in writing ~ speciala .(melodd contabilu pentru combinarea situatiilor conlabiu' a doud jirme care fiizioneazd) pooling of interests ~ orizontala — (fuziunea organizaiiilt>r in aceea^i companie sau mir-unci similard. aclive/aclinp/workin.cunvciitional .. donnaiit/sleeping inactive/iimited/latenvsilent/ undisclosed partner comanditat s.{pentru a e\"ita trecerea muncitoriior in ^omaj) make-work a face o comanda .order in hand ~ de proba .rush/pressing order comenzi inutile .blanket order ~ guvernamentaia/de stat .m.Qe carbuni .'"1-.coi'jvcntionai hies .(pentru acelea^i marfuri) perpetual order ~ prin po$ta ." cu sursele ae aprovizionare fi cu pirtele de desfacerc) vertical combination integration combustibit adj. to control.special order ~ urgenta .l!•.t. to fight against combatere s.open indent ~ mare .u's'ii.n. structural yi calilativ in raport cu naturci activitdtii economice) combination ol' production inputs ~ a intereselor .f.f. -1 . in limita sumei la dispozitie. ruei .cort! isiei . ordinary pai-tns! comandita pannersl'su- comasa v.backlog/unfilled order ~ permanenta .. fondun. foiiduri.direct order ~ discretionara/la apreciere .t..:..

spot trader ~ cu retea de distribute .f.) inland/home trade ~ intermediar/de reexport intermediary/intermediate/reexport trade ~ international . echipament) outfitter ~ afiliat ..compensation trade ~ in rate/pe credit . mai ales in relatiile cu strdindtatea.flourishing trade ~ liber .commission merchant ~ cu amanuntui ..solid fuel comercial adj..bulk trade ~ de schimb .foreign/external trade. to market.illicit trade ~ interior .import trade ~ de legume si fructe . (care vinde in rate/pe credit) tallyman.(pe o piatd restrdnsd) test marketing comerciant s. to commercialize.barter trade ~ de stat . {mar. trade.draper ~ de vinuri .(SUA) interstate commerce ~ invizibil ..retail dealer.n.merchant member ~ angrosist .(de mdruntisuri) pedlary.tally system/trade ~ infloritor .(cu amanuntui) corn chandler. (in magazin) shopkeeping ~ ambulant .t.domestic/intemal/home trade. (de imbrdcdminte.vintner comert s.chain merchant ~ de cereale .greengrocery ~ de marfuri in vrac ..local trade .wholesale/direct trade ~ colonial .coastal/coasting/ coastwise trade ~ de cherestea .frontier trade traffic ~ local/regional . dealer. trader. retailer ~ cu livrarea imediata a marfii .second-hand dealer ~ de marfuri generale . mercantile comercializa v.drapery ~ cu vinuri .state/govemment/public trade ~ de tranzit . shopman.timber trade ~ de contrabands . (mar.) outward/overseas trade ~ ilicit .corn/grain trade ~ cu materiale navale .ship chandlery ~ cu textile .international trade ~ interstatal .colonial trade ~ cu amanuntul/in detaliu . (mai ales in relatiile cu strdindtatea) merchant ~ comisionar . trade..retail trade ~ cu articole de lux . business.lawful trade ~ Umitrof/de frontiers . peddlery ~ angro/cu ridicata .vintnery ~ de cabotaj . to merchandise comercializare s. traffic.contraband/ smuggling trade ~ de export .free trade ~ licit .luxury trade ~ cu cereale .transit/entrepot trade ~ exterior .88 CAL-CAM ~ solid .export trade ~ de import .warehouseman. commerce. (cu ridicata) corn dealer ~ de marfuri de ocazie . trading. tradesman.m. commercialization. (angrosist. sau detaiUst) merchant.(sectoral serviciilor) invisible trade ~ in compensatie . merchandising ~ experimentala . (cu magazin) shopkeeper.general dealer ~ de textile . marketing. commercial.

selling brokerage/ commission ~ del credere .) average agent/commissioner comisie s.(transportui mdrfurilor de export cu navele altei tdri) (mar.to haberdash a face ~ intens .multilateral trade ~ neautorizat . maritime commerce/trade.committee of inquiry. commercial traveller.(SUA) committee of supply ~ mixta .(pidtit de navd in portnl de descdrcare) {mar.trust cost ~ pentru terti .audit(ing) committee ~ de control .conflict/dispute committee ~ de lucru . (insdrcinare) errand.m.postal trade ~ sezonier .) charter commission.election committee ~ financiara . board ~ bugetara . realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction a face. board of examiners ~ de litigii . sea/seabome trade ~ marunt .f.) address commission ~ de asigurare .to deal wholesale a face ~ cu .(pidtit agentului de asigurdri) insurance commission ~ de brokeraj .m. ship brokerage ~ de reprezentare .examining board. {de intermediere) factorage 2. message ~ bancar .brokerage commission ~ de navlosire .seasonal trade ~ stradal .commercial shipping. mar. fact-finding board ~ de cenzori .CAM-COM 89 ~ maritim . commission.trilateral trade ~ triunghiular .unauthorized trade ~ pasiv .budget committee. allowance.to (carry on) trade a face ~ ambulant .to peddle a face ~ angro .underwriting commission ~ de vanzari .editing panel ~ electorala ..control commission/ committee ~ de examen .(mar.dicker ~ mondial .(tranzactie switch fdcutd la export.to carry on a good/roaring trade comis-voiajor s.working party ~ de mandate . drummer comisars.del credere commission ~ pentru mandatare . (SUA) committee of ways and means ~ comuna . travelling salesman.(asig.n.commission past us .standing committee comision s.(formatd din reprezentantii mai multor organizatii) joint committee ~ de ancheta . 1.(CM membri din camera fi senat) joint committee ~ parlamentara .to trade in a face ~ cu marunti§uri .bank commission ~ de adresa .) passive commerce ~ prin po$ta .parliamentary committee ~ permanenta .agency fee ~ de subscriere . investigation committee. commissioner ~ de avarie .world trade ~ multilateral . committee.kerb trade ~ trilateral . commission.credentials committee ~ de redactare .

interim committee ~ ora^enesc city/town committee ~ permanent .^ .f..removal contractor(s) ~ de transporturi aeriene .to make good a loss compensare .shipping/navigation company ~ de navigatie fluviala .raiiv/. 1. . airways ~ holding ../'.l .s^.to take orders on commission a merge cu un ~ .to sit on/to be on the committee como$tenitor s.90 COM-COM ~ per lot .parcel delivery company.ii\-'' ~ de factaj/mesagerie .executive committee . express company ~ de nave de linie . parcener companie s. (pentrii) to com-peiisate (for).(filiala iinui holding) operating company ./. board ~ consultativ . a contrubalansa) to counterbalance.airlines.sea trading company ~ de petroliere .temporary committee -.(care nil este lider intr-un amimit domenhi) follower compensa v.interimar .(.editorial board ~ executiv . {fondid vaiiitar) to equalize ~ o pierdere .de conducere .trading company -.river shipping company ~ de navigatie maritima .executive/managing committee ~ de greva ..'••."eiu'l^tr.". (intermediar) factor. re"-':U'nsos .(SUA) committee of ways and means ..} salvage company .. persoand care face diverse servicii) commissionaire.unpa''v " -^\ ^^t ferasc . joint heir.o''i company . i conipensaiion.msurai'u.strike committee ~ de initiativa . (un cec printr-o casd de coinpefisatie) to clear.comerciala .. 1. company '.trade-union committee.tanker company ".sindical .s'i' nil spre cea cerutd) production-onented compaiiy '.standing committee ~ provizoriu . committee. (bdiat) eirand boy.n.'n.to go on errand comisionar s.de stivuire .liner company ~ de navigatie .in.n-niiupie dr.(mar.isio'i c'''iJ. to offset 3.(mar.i"):iny • <i': .holding company ~.(ydndut la licitatie) lot money a face un ~ .advisory board' commission . middleman.s'•.(mar. street porter ~ de export .) stevedoring company ~ de transport de mobila .".operationala .steering committee ~ de redactie . (o chitone) to set off. coheir. (commission) agent 2.f.de remorcaj .' i 'r.) towage company ~ de saivare .orientata spre productia realizabila -.cu unitati de productie multiple/ endependeiiif •1.secundara . to mdemr)ify(tor) 2.financiar .export commission agent ~ portuar — runner comitets. (a echilibra.petroliera . (curler. (de intreprindere) local trade-union committee a face parte din ~ /a fi in ~ . to countervail.t.

(dr.decision making ~ distinctiva {man. {realizat in fadrul negocierilor) tradeoff ~ de avarie . (ohstesc) communal comunal adj. ability 2. competitiveness competitie s.f. ~ interbancara a creditelor .n. completely ~ asamblat {despre utilaje care. dater -" de bilete . communism coniunitate s.COM-COM datoriilor) setoff. numbering machine. settlement./i. pi.credit clearing compensator(iu) adj. complete adv. {cliring) clearing ~ executorie . common.{despre utilaje livrate dezasamblate} completely knocked down completa v. compensatory compensatie s.industrial complex ~ portuar . competent. mar. behaviour.) competence.ticket nipper compozit adj.{al unei firme in vedereu obtinerii de profituri maxime) strategic behaviour comportare s. to computerize comun adj. mar. {regularizare a fondului valutar) equalization ~ a cecurilor .handout comunismi'. consideration. indemnity. indemnification. proficient competenta s. conduct ~ corecta .severance pay competent adj.f.f. reparations 2. jurisdiction ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ de baza — (a unei societdti) {man. 1.(asig. to supplement: (o suma. competition ~ pura/perfecta . dating stamp.consumer behaviour ~ al producatorului .f. sunt gata de folosintd imediatd) completely built up ~ dezasamblat .n. 1. give-and-take. conimunitv . (iin cec) to write out.port complex comportament^.{in afaceri) fair dealing compostor s.{asig. compensation.n.) distinctive competence competitiv adj.f. la vdnzare. remedy.) core competence ~ de decizie .organizational behaviour ~ strategic . to (make) complete.) average agreement ~ de avarie comuna .producer behaviour ~ competitiv .t. (un document. composite compromis s.executory consideration ~ pentru concediere/desfacerea contractului de munca .t.cheque clearing. behaviour ~ al consumatorului . complex ~ comercial . o cantilute) to make up. (oficial) official statement ~ de presa .pure competition complementar adj. {SUA) to fill out complex s. complementary complet adj. communal comunicat s. compromise: arrangement. competence. proficiency. 11. competitive competitivitate s./i.trading estate ~ industrial . agreement. computer computeriza v.competitive behaviour ~ organizational . efficient.) average bond computer s.n.f. competency. im cec) to fill in.

annual leave ~ fara plata .f.holidays with pay. (yacanta) holiday(s).Concentration of capital ~ a cumparatorilor .(pe o piatd) buyer concentration ~ a industriei . (temporar datoritd lipsei comenzilor) to lay off concediere s. (proces prin care sectoarele economice sunt tot maiputernic dominate de cdteva firme mart) concentration ~ a capitalului . (temporara datoritd lipsei comenzilor) layoff ~ disciplinara . to give and take concesiona v. (a schita) to draft concept s. grantee.business community ~ de bunuri .holidays without pay ~ pentru motive personale compassionate leave concentrare s. half-way a face ~ reciproce .to make mutual concessions. disparitie.wrongful dismissal concediu s. concept concern s. to discharge. cumpdrare a pa-chetelor majoritare de actiuni etc.t. profilul pietelor etc.n.to meet smb. (a formula) to formulate. discharge. to grant. community property/regime ~ de interese .f. (a imagind) to conceive.(forma de concentrare. concessionnaire. crestere a capitalului firmei} financial concentration ~ orizontala a productiei .n. fu-ziuni. amplificare a sistemului partici-patiilor financiare.) concentration of industry ~ a livrarilor .t.(reunirea sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice care realizeazd un produs sau o grupd de produse) horizontal concentration of production ~ verticals a productiei (gruparea agentilor economici care realizeazd activitdti reprezentdnd diferite stadii in fabricarea unui produs sau a unei grupe de produse sub o conducere comund) vertical concentration of production concepe v.) conglomerate concentration of production ~ fmanciara . n.commonwealth Comunitatea Britanica de Natiuni Commonwealth of Nations concedia v. (SUA) vacation ~ cu plata .t.f. paid/privilege leave ~ de boala .m.(concentrarea unor sectoare industriale in anumite zone in functie de sursele de materii prime.summary dismissal ~ nejustificata/ilegala .communal estate.production concentration ~ -conglomerat a productiei -(miscarea de absorbtie. leave (of absence). dismissal.92 COM-CON ~ de afaceri . licensee ~ de servicii publice . to word.community of interests ~ de natiuni . to dismiss. to license concesionar s. concern concesie s.(de materie primd cdtre un sector industrial in mdna catorva furnizori) supplier concentration ~ a productiei . concession a face concesii cuiva .sick leave ~ de odihna .statutory undertaker .

) deed of arrangement/assignment. terms 3.t.) to convict.^/.agreed terms. conditions agreed upon ~ de adeziune . grant.f. grantor.f.railway concession ~ de prospectiune .CON-CON 93 concesiune s.(dr.attendance book ~ de reclamatii . private arrangement. (stare.fair terms ~ actuale . scheme of composition/arrangement between debtor and creditors. franchise. bankrupt's certificate concura v.credit terms ~ de exploatare/functionare -operating conditions ~ de lichidare . register ~ de prezenta .(la o asociatie.perfect competition concurential adj.attractive terms ~ contractuale .terms of acceptance ~ ale unei emisiuni .n.knocking competition ~ care nu se manifests prin preturi -nonprice competition ~ dura/acerba . requests book a trece in ~ . license ~ a unei cai ferate . (la plata despdgubirilor.) conditions of membership ~ de calitate .prevailing conditions ~ ale trasului pentru acceptarea cambiei .(in comertui cu cereale) American terms ~ atractive .(dr. legal settlement.cutthroat/keen/severe competition ~ imperfecta . licenser conciliere s.imperfect competition ~ libera .to register conditie s. (clauzd) condition. (dr.null and void condition ~ prealabila . competition. to sentence.) condition subsequent ~ suspensiva . (acord cu creditorii) {dr. convict. competitive. (la amendd) to fine.implied condition ~ legala legal condition ~ nula .i. acordarea de daune-interese) to cast condamnat s. (in contu-macie) defaulter condica s.m.) terms of an issue ~ americane . (cu) to compete (with) concurent adj.(bur. competitive condamna v. conciliation concordat s. competitor. lease.f.mining claim ~ scurta (yalabild pentru mai putin de 50 de ani) short lease concesor s. book of entry. situatie) condition. stipulation.book of complaints.m.(fin.(pentru desco-perirea zdcdmintelor de hidrocarburi) exploration license ~ forestiera . rival s. composition. un club etc. rival concurenta s.) settlement terms . rank ~ implicita .free competition ~ loiala . rivalry ~ agresiva . 1.f.timber claim ~ miniera .m. (sociald) status.) condition precedent conditii acceptabile . situation 2.unfair competition ~ perfecta .conditions of contract ~ convenite/stabilite .prerequisite ~ rezolutorie .quality requirements ~ de cartel maritim conference terms ~ de creditare . concession.f.fair competition ~ monopolists monopolistic competition ~ neloiala .

) chain of command ~ imediat superioara salariatilor obi^nuiti . managership.discount terms ~ de vanzare . terms of payment ~ de plata a tratei .(mar.(mar.) rye terms ~ de munca .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives . (a unei afaceri) carriage.usual terms ~ variabile .varying terms ~ vechi/existente .) quay terms ~ de plata .terms strictly net cash ~ de plata pentru transport direct through rate ~ de preturi inclusive . to superintend.94 COTM-CON ~ de linie .integrated project management ~ direct responsabila de indeplinirea obiectivelor intreprinderii line management ~ dupa principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ generala .unacceptable terms ~ in vigoare . superintendence. terms of delivery. management.old terms a conveni asupra ~ .centralized management ~ colectiva -joint management ~ de proiect integral . to make one's terms conditiona v.terms of sale ~ generate de livrare .conditions ruling ~ la realizarea unei investitii (impuse investitiilor strdine directe de cdtre guvernul tdrii respective) investment performance requirements ~ nefavorabile — unfavourable terms ~ preferentiale . (o afacere) to carry on.draft terms ~ de plata in numerar fara reduceri .payment terms. to run ~ o adunare .first-line management ~ la nivel mediu .to come to terms a pune ~ . trade terms ~ de livrare a secarei/granelor {mar. (cadre) staff ~ a uzinei .t. 1.delivery terms.(a datelor nesem-nificative din bugete sail planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective . (supraveghere) supervision. (a supraveghea) to supervise. (a administra) to manage.preferential terms ~ tehnice .works management ~ centralizata .f.to preside over/to chair a meeting conducere s.mismanagement ~ ierarhica (man. (reduceri de preturi acordate de angrosist detailistilor) temns to trade. leadership.t. specifications of quality ~ uzuale . running 2.middle management ~ prin eliminare .) berth/liner terms ~ de livrare . to direct. specifications for delivery. (administrare) administration. to condition conduce v.quality specifications.(mar.technical regulations ~ tehnice de calitate .inclusive terms ~ de scont .to make terms a-si formula ~ to lay down one's conditions.general management ~ gresita .) chartering terms ~ de operare la chei .working conditions ~ de navlosire .general delivery terms ~ inacceptabile .

true (to). {a fabrica) to manufacture.to confirm a piece of news ~ primirea unei scrisori .) concurrence of jurisdiction ~ de delimitare . store clothes. to work conferinta s.conference call a tine o ~ .as per account rendered ~ copiei anexate . care. conduct ~ extrem de rea .t. 1. . meeting. conflict ~ de competenta/jurisdictie .t. according to.(pentru transportui produselor petroliere) submarine/ underwater pipeline.conflict of interests ~ de legi .to give/to deliver a lecture confidential adj. privately confidentialitate s. n.acknowledgement of order ~ a creditului . (secret) secret adv.(^m^^v^^^ per advice ~ comenzii dvs.(dezacord apdrut nitre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) demarcation dispute ~ de interese . confidential. (cu) conformable (to).(mdr/ii) acknowledgement of weight ~ a tranzactiei . pipe. este demis imediat) (man. (discurs) lecture. in accordance/ keeping/agreement with. wear. to confirm.briefing conference ~ de presa . confirmation.waste pipe ~ submarina .f.f. pipeline ~ de ape reziduale/uzate . (datoritd) owing to ~ avizului . sea pipe conduita s. ready-made/'-to-wear clothes.f.as per copy enclosed . confidentiality conHrma v.in conformity/ compliance with your order ~ contului remis .to acknowledge the receipt of a letter confirmare s.adversity/conflict of laws ~ de munca . congress 3. in asemenea situatii. to seize confiscare s.top management ~ unica .f.f. confidentially. corresponding (to) prep.) gross misconduct confectii s. seizure ~ a marfurilor nedeclarate in vama seizure of goods not declared to the customs ~ de actiuni — (subscrise si nepldtite la termenul scadent) forfeiture of shares conflict 5. (grad universitar) lectureship ~ de instruire . acknowledgement ~ a comenzii .advice of deal ~ de primire .(a unui angajat.t. (adunare) conference.participative management ~ redactionala . in conformity/ compliance with. to confiscate.editorship ~ superioara . confiscation.CON-CON 95 ~ prin participare .press conference ~ la nivel inalt summit conference ~ nationala/pe tara nation-wide/all--country conference ~ telefonica .f. wearing apparel confectiona v.advice of credit ~ a greutatii .acknowledgement of receipt confisca v. speech 2. to acknowledge ~ o §tire .f. according (to).one-man/Caesar management conducta s. pi.(dr.industrial/labour dispute ~ de retea — (apdrut mtre membrii unei retele de distributie) channel conflict conform adj.

) bill of lading.order/port bill of lading ~ la purtator .f.economic adviser ~ fiscal . de integrare sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice cu profil fi activitdti diferite) conglomerate congress. adviser. depositary.original bill of lading ~ partial .inward bill of lading ~ pentru marfuri incarcate ship/ship's/shipped bill of lading ~ pentru marfuri neincarcate .r.n.straight bill of lading ~ nou .(care urmeazd a fi incarcate} received-for-shipment bill of lading ~ -tip .outward bill of lading ~ pentru marfuri de import . (de marfuri) consignment (of goods) consilier s.fresh bill of lading ~ oceanic .as per statement enclosed ~ facturii .market condition/position conosament s.t.direct/through bill of lading ~ fluvial . depositor consignatie s. consignee. tinned food.as per sample.96 CON-CON ~ cu originalul . congress conjunctura s. council.f.blank/bearer bill of lading ~ murdar/cu rezerve/mentiuni .m.n. (SUA) canned food consignatar s. pi.town councillor ~ economic . 1.t.general/omnibus bill of lading ~ curat/fara rezerve/mentiuni .uniform bill of lading consemna v. (a inregistrd) to register.tax consultant ~ juridic . refrigeration ~ rapida .n.technical adviser consiliu s. (forma de concentrare.delivery/landing order ~ la ordin . to comply with congela v.liner bill of lading ~ de primire .quick freezing conglomerat s. board .(marfuri recepfionate. up to sample ~ planului .clean bill of lading ~ de linie . (membru al unui consiliu) councillor ~ comunal/municipal . consultant 2. to tin conserve s.) as customary conforma v. (in cutii de conserve) to can. (economicd) conjuncture ~ a pietei . a da marfuri spre pdstrare) to consign 3.n.according to plan ~ uzului .f.legal/law adviser ~ tehnic . freight document ~ colectiv .t. to write down conserva v. freezing.river bill of lading ~ fractional .as per invoice ~ legii . (a incredinta. 1.(cu menfiunea receptiondrii mdrfii in stare necorespunzdtoare/improprie) dirty/foul/unclean/claused/qualified bill of lading ~ nominal .(corn.corresponding/ conformable to the original ~ darii de seama anexate . (bani) to deposit 2. (mar.according to the law ~ mostrei .ocean bill of lading ~ original . to record. depository consignator s. to refrigerate congelare s. dar neincdrcate) received bill of lading ~ direct .m.m. consignor.f. consigner. to freeze.(pentru o partidd de mar/a) parcel bill of lading ~ pentru marfuri de export .

(centralizare. a Integra bilanturile filia-lelor unei societdti-mamd in bilantui global care devine bilant consolidaf) (cont. infiintare) formation ~ a unei societati . (construire) building. to consolidate. structure.(care vdnd la termen fard acoperire.) bear squeeze ~ aplicata de autoritati . construction.f. to bind over constrangere s. construction 2. (aforfa) to compel. to build.) to consolidate consolidare s. ship construction.) (p datorie) to fund. builder. (stabilizarea cursului actiunilor} (bur. (a datoriei publice) consolidation 2. construction.civil engineering ~ navale . managing board. (datoria publicd) to consolidate 3. (legald) coercition.board of directors. directorate ~ de arbitraj .(asupra navei) restraint of authorities ~ bugetara .?. to engineer construire s. (fin. (despre cursul actiunilor) (bur.f. (exercitatd pentru semnarea unui contract) duress ~ a vanzatorilor descoperiti .road building/making ~ de masini mechanical engineering constructii civile . 1. constructor.CON-CON 97 ~ comunal/municipal/orasenesc town council ~ de administratie .conciliation board ~ de tutela .shipbuilder. incorporated constrange v. (a centraliza. 1. (antreprenor) building contractor ~ de masini navale .civil shipbuilding construi v. to force 2.company formation ~ a unui fond de rezerva . abordare in grup a unei societdfi-mamd cu filialele ei in scopuri contabile) consolidation 3.marine engineer ~ naval .formation of a reserve fund constituit adj. (dr. (a forma. 1. a infiinta) to form constituire s.t.r. to strenghten 2. naval construction/ architecture ~ navale civile .t. building.) to coerce. constitution.currency board consolida v. a calitdtii de uzu-fructuar si de nud proprietor) (dr.f.t. restraint./. to constitute. naval architect/constructor constructie s.m. (a sili) to constrain.district council ~ valutar . to oblige. in aceeasi persoand.f. consortium. (cladire) building.shipbuilding.) consolidation consor(iu. compulsion.) consolidation 4.) to consolidate v. binding over 3. engineering . constraint. (lucrare) development ~ de automobile automotive engineering ~ de drumuri . (restricfie) restriction 2.(a navei) restraint and detainment constructor s.board of trustees ~ districtual/regional . (fin. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata angajamentelor contractuale) (bur.budget constraint ~ si retinere . 1. 1. (formare.f. syndicate constitui v.) (a datoriilor) funding. to construct./?. constituted ~ sub forma unei corporatii -incorporate. (stingerea unui drept de uzufruct prin intrunirea.

current account.t.consulate general consultant adj. consultant.) career counselling consultativ adj. n. consulate.domestic/home consumption ~ intraramuri ./i. (a epuiza) to spend. (in baza cdruia se pot emite cecuri) cheque account. consultative.end-user. (energie) to consume. 1. (SUA) checking account ~ de accepte . final/ultimate consumer ~ progresist .short account ~ bancar .98 CON-CON ~ a unei pozitii .to be present in an advisory capacity. advisory a avea vot ~ . account current.creditor account ~ curent . to have advisory vote ~ public . consulting.consul general consular adj.blocked/frozen account ~ comun -joint account ~ creditor . adviser ~ managerial .(nemotivat de necesitdti.(despre ramurile §i activitdtile industriale care necesitd un volum mare de forta de mimed) labour-intensive ~ final . consulting s.(de operatiuni) active account ~ administrat .(cont bancar investit pe piata financiara) cash management account ~ al clientului . (a folosi) to use. to use up 3.f. stimulat de dorinta confirmdrii unei pozitii sociale superioare) conspicuous consumption ~ privat .bank/banking account ~ blocat .final consumption ~ intermediar — (de bunuri economice pentru a produce alte bunuri) intermediate consumption ~ intern .) position building consuls. account ~ activ . consumerism constientizare s. consular office ~ general .m.n.client account ~ al vanzatorului/vanzarilor fara acoperire .productive consumption volum mare de capital pentru a functiona) capital-intensive ~ de forta de munca . (cunoasterea calitdtilor unui produs de cdtre consumatori) awareness conts.progressive consumer consumerism s.f.specific consumption ~ zilnic . to exhaust consumator s.management consultant consultants s. consumer. consumption ~ de capital . consular consulat s. (final) end-user ~ de capital — (despre ramurile si activitdtile industrials care necesitd un consume.capital consumption ~ de combustibil .fuel consumption ~ final/de produse finale . counselling ~ financiara .private consumption ~ productiv . consul ~ general .unproductive consumption ~ ostentativ .financial counselling ~ in sectorul promovarilor .(cont.m.national consumption ~ neproductiv . m.public consumption ~ specific .acceptance account .(intr-o firmd) (man.n.) intrabranch consumption ~ national .daily consumption consuma v. (a risipi) to waste 2.(prin cumpdrarea treptatd de actiuni pentru a evita cre§terea bruscd a pretului lor) (bur.

capital account ~ de casa .(corn.trust/trustee account ~ inactiv .sight deposit account ~ de economii .loan account ~ de credit neachitat la scadenta delinquent account ~ de custodie .consignment account ~ de control/rectificare .CON-CON 99 ~ de achizitii .foreign currency account ~ loro — (cont deschis de o bancd din strdindtate pentm corespondentiil sdu din alta tard.deposit account ~ de depozit la termen .) monthly account .sundries/sundry account ~ fara dobanda . cu scopul de a mregistra sumele care se incaseazd in folosiil sdu) loro account ~ lunar .deschis .(cdnd se inregistreazd mart variatii ale profiturilor anuale) dividend equalization account ~ de fonduri de rezerva .deferred payment account ~ de productie .depreciation account ~ de buget .purchases account ~ de activ .income and expediture account ~ de virament .transfer account .charges account ~ de curing .settlement account ~ de modificare a patrimoniului asset liability adjustment account ~ de plati e$alonate .(cont bancar din care se achitd regulat platile curente) budget account ~ de calculare a profitului brut trading/working account ~ de capital .cash account ~ de cheltuieli .noninterest bearing account ~ fiduciar .ledger account ~ diverse .inactive/dormant/dead account ~ interimar .production account ~ de profit §i pierderi .detailed/specified account ~ din cartea mare .interim account ~ in credit .suspense account ~ in valuta .(a profitului net) appropriation account ~ de amortizare .) credit account.overdraft ~ detaliat . (SUA) charge account ~ in tranzit/tranzitoriu .clearing account ~ de compensatie .(in baza unui credit) open account ~ descoperit .(cu sold debitor) debit/debtor account ~ de alocare/repartizare .bad debts account ~ de credit . account sales ~ de venituri/incasari fiscale revenue account ~ de venituri si cheltuieli .sales account.savings account.fixed deposit account ~ de depozit la vedere .{cont de depozit in care se vireazd periodic sume de ban!) concentration account ~ de consignatie .custody account ~ de depozit . (SUA) thrift account ~ de egalizare a dividendelor .reserve account ~ de lichidare/decontare .(corn.profit/gain and loss account ~ de vanzari .control/ adjustment/total account ~ de creante nerecuperabile .offset account ~ de concentrare .

provisional account ~ remis .accounts receivable ~ de datorii .itemized account ~ transferabil .m.management accounts ~ nominale .'s account contabil-y.de inflatie .economic activity accounts ~ ale sectoarelor economice economic sectors accounts ~ anuale/finale .personal/private account.annual accounts ~ consolidate .certified accountant.to carry to account a trece in contui cuiva .integrated accounting ~ in partida dubia . bookkeeping.nominal accounts ~ pe doua rubrici .(cont deschis de o bancd la corespondentui sdu din strdindtate. (in Marea Britanie) chartered accountant ~ managerial atestat/autorizat (care lucreazd in sectorul afacerilor) (SUA) certified management accountant ~ public/autorizat .f.cost accounting ~ a costurilor curente/de inflatie current cost accounting ~ a fuziunii .real accounts ~ spontane .inflation accounting ~ fara cifre .impersonal accounts ~ manageriale .(bazatd pe simboluri.numbered account ~ particular .special/separate account ~ specificat .(SUA) Treasury tax and loan accounts ~ debitoare . 1.(conturile bdncilor-corespondent deschise la o boned data) vostro account conturi ale activitatii agentilor economici . accountant ~ atestat/autorizat .unbalanced account ~ nostro .transferable account ~ vostro .public accountant ~ public atestat/autorizat .consolidated accounts ~ de creante . sarcinile administrative) managerial/ management accounting ~ nationala . bookkeeper.national accounting .double-entry bookkeeping ~ in partida simpla .two-sided accounts ~ reale .100 CON-CON ~ nesoldat .(conturi din bilanf si situatia venitului care se schimbd o spontaneous accounts a trece in cont .accounts payable ~ de grup .financial accounting ~ integrata .to place/to carry to smb.outstandings ~ impersonale .single-entry bookkeeping ~ manageriala .(date in baza cdrora se asigurd conducerea. planificarea.merger accounting ~ creatoare .(SUA) certified public accountant contabilitate s.account rendered ~ special/separat . pentru uzul conducerii) figureless accounts ~ financiara . accounting.group accounts ~ de plata a impozitelor .creative accounting ~ de amortizare . in care se tnregistreazd toate operathmile bdncii titulare) nostro account data cu modificarea vdnzdrilor) ~ numeric .depreciation accounting .private account ~ personal . (serviciu) accounting department ~ a costurilor . (de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) drawings account ~ provizoriu . accountancy 2.

f.) total quality ~ vandabila .yard track.product quality ~ a vietii .(despre grdu) fair average quality ~ mediocra . 1.commercial/trade bill.quality as per sample ~ de asociat/partener .bank/banker's bill.perfect quality ~ la incarcare .poor quality ~ standard .f.investment bill ~ domiciliata .sea road..commercial quality/ grade ~ conform mostrei .60 CAL-CAM.) dual capacity ~ functionala .functional quality ~ inferioara . attribute. grade 3.lines of communication ~ si mijioace .inland waterway ~ ferata .low/cheap quality ~ ireprosabila . calendar calfa s. skilled calitate s.rail.overdue past-due bill ~ cu scadenta fixa .fixed-date bill ~ curata/fara rezerve/mentiuni clean bill of exchange ~ de clasa tntai . means ~ de apa navigabila . prime/respectable bill ~ de complezenta . fineness ~ totala .medium/average quality ~ medie buna . (SUA) railroad ~ ferata uzinala . bill.f. (pepiata bursiera) doldrums camata s.quality of life ~ acceptabila .accommodation bill. qualified.backed/endorsed bill ~ bancara . (w .) shipped quality ~ medie .accepted bill ~ andosata . seaway ~ maritima costiera . railway.coastwise sea lane cai de comunicatie . (drum) road.f. kind.n. (msusire) quality.domiciled bill .f.navigable waterway ~ de navigatie interioara .(man. path. (a muncitorilor) skill ~ la locul de munca .merchantable quality calitativ adj. bill (of exchange) ~ acceptata . (a unei obligatiuni. property. (ruta) route 2..se/iy abstract) way. course 3. street. cale s.standard quality/grade ~ stipulata/convenita . qualification.stipulated quality ~ superioara . characteristic 2.training at the job calificat adj.prime/superior/high first quality.partnership ~ de membru .fair quality ~ buna . finance bill ~ comerciala . usury cambial adj. qualitative calm s. two-name paper ~ cu scadenta depa§ita . journeyman calificare s. care exprimd gradul de rise pentru investitor) quality ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ a produsului . works/factory railway ~ maritima . (fel) sort.n. 1.{mar. (mijioc) way. asset. (caracteristica) (distinctive) feature. cambie s. kite ~ de investitie .f.membership ~ dubia .fine bank/trade bill.(a brokerilor de a lucra ca intermediari sau pe cont propriu} (bur.ways and means calendar s.sound quality ~ comerciala .

to put a claim in issue contingent s.bulk container ~ pentru marfa uscata . diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.pallet container ~ pentru transporturi maritime shipping container ~ -platforma . m special cu apd de mare) (asig. to contaminate. (corn. (la bursa de valori.tabular bookkeeping a tine contabilitatea .import quota ~ tarifar .all-aluminium container ~ de mare capacitate .f.) contamination. (corn. to containerize containerizabil adj.reversing container ~ sigilat .platform container ~ returnabil .to keep the books container s. to pollute contaminare s. amdnarea achitdrii unei datorii.) quota system contingentat adj. to contest.tank container containeriza v. (a caricului.single-trip/disposal container ~ pentru lichide .transfer container ~ de tranzit . legal/law department contesta v.refrigerated container ~ izotermic .to dispute a debt.n. to dispute ~ o creanta .(mar.f.demountable container ~ deschis/fara capac . la bursa de mdrfuri.n. pand la urmdtoarea lichidare. lift van ~ fara marfa .noncaptive van container ~ de vagon .) pier-to-pier containerization contamina v.f. containerizable containerizare s. (plafon cantitativ ori valoric al importului sau al exportului unor mdrfuri mtr-o anumitd perioada) quota ~ de export .t.dry freight container ~ pentru pachete .tanc .packaged container ~ pentru paleti .fluid container ~ pentru marfa m vrac . pollution ~ cu praf.cargo/freight container ~ de transbordare . containerization ~ .t. mar..chei la chei" .insulated container ~ nereturnabil .t. continuation contencios adj.n.n.van container ~ demontabil .floating barge container ~ .(din aluminiu si otel) combined aluminium-steel container ~ de aluminiu .empty container ~ flexibil .tariff quota contingentare s. container ~ celular .) subject to quota restrictions .watertight container.returnable container ~ reversibil . disputed claims office.standardized/ISO container ~ stivuibil . claim department.CON-CON 101 ~ prudenta .conservative accounting ~ tabulara .(pentru lichide) flexible container ~ frigorific . prin plata unei dobanzi. contentious s.stowable cargo container ~ -slep .(a mdrfurilor) dust damage contango s.sealed container ~ standardizat .(pentru portcontainere cu celule) nesting-type container ~ combinat .export quota ~ de import .(pentru mdrfuri in vrac) open(-top) container ~ ermetic/etan? .van container ~ de marfa .

f.bootlegging ~ de razboi .f.lease .(in cazul cdnd o obligatie contractuald nu este indeplinitd) fixed penalty bond ~ cu titlu gratuit/fara contraprestatie .articles/deed of partnership.bilateral/ synallagmatic contract ~ -cadru .absolute contraband ~ de arme .{corn.publishing agreement ~ de emisiune .war contraband. articles of agreement ~ de angajare pe voiaj . contract.occasional contraband a face. (cont.gun running ~ de bauturi spirtoase . against ~ chitanta .tie-in contract ~ cu optiune — (prin care actiuni sau mdrfuri sunt tranzactionate la o data si un pret specificat) option contract ~ cu penalitate fixa . mar.) ship's/shipping articles.contract of agency ~ de arendare . deed.cancellable contract ~ asupra pretului de navlu .(asig.consensual contract ~ cu clauze restrictive .) against all risks contrabands s. meter ~ de apa .(a mdrfurilor) contract of consignment ~ de editare . contrabandist ~ de alcool . contraband (trade).deed of assignment ~ de colaborare . n.collective labour agreement ~ consensual .purchase deed ~ de depunere in consignatie .bottomry bond/contract ~ de imprumut maritim cu angajarea marfii .) foreign agreement ~ de tmprumut maritim . 1. (actiune) smuggling.tying contract ~ de imbarcare pe o nava straina (mar.(acord formal intre emitentnl unor obligatiuni fi detindtorii acestora) indenture ~ de exclusivitate .) cash and delivery ~ tuturor riscurilor .(asig.to smuggle. redraft contracont s.102 CON-CON contort.) voyage-to-voyage contract ~ de agentie/comision .bootlegger contracambie s.freight agreement ~ bilateral/sinalagmatic .n.(prin care o companie angajeazd o persoand intr-o functie de conducere) service contract ~ de comision .on receipt ~ numerar la predare .. illicit trade 2. to carry/to run contraband (goods) contrabandist s.m.gas meter ~ electric — electric meter. (mar/a) contraband/smuggled goods ~ absoluta . agreement.lease ~ de asigurare — insurance contract ~ de asigurare maritima . (care functioneazd cu monede} slot meter contra prep.respondentia bond ~ de mchiriere . partnership deed ~ de cesiune . covenant ~ aleatoriu .(mar.water meter ~ de gaze .n.employment contract.) aleatory contract ~ anulabil . (mar.nude/naked contract ~ de angajare .skeleton contract ~ colectiv de munca . counter.) contra contract s.commission contract ~ de cumparare . contraband of war ~ ocazionala .marine insurance contract ~ de asociere . smuggler.

(dr.round-trip charter ~ de navlosire pe termen .(mar.lump-sum charter ~ de navlosire curat/fara rezerve/ mentiuni .bill/deed of sale ~ de vanzare absolut . contract of affreightment/carriage.easy terms. articles of apprenticeship ~ de vanzare .) general charter ~ de transport pentru minereuri (mar.) charter ~ de inchiriere a navei nude .indenture.bargain and sale.executed contract ~ executoriu .(dr.agency contract ~ de societate .memorandum of association ~ de stat . deed of conveyance. deed of trust ~ formal .) fraudulent contract ~ executat/terminat .underwriting contract ~ de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului .formal contract ~ futures .de navlosire pe voiaj .labour contract ~ de munca cu specificatia neaderarii sindicale — (sub sanctiunea rezilierii) yellow dog contract party ~ de munca pentru o anumita lucrare . demise/bare-boat/bare-hull charter ~ de licenta .single-trip charter ~ de navlosire pe voiaj e consecutive consecutive voyage charter party ~ de navlosire pentru caric uscat dry cargo charter ~ de navlosire tip .(fard echipaj fi materiel Ie) (mar.uniform charter ~ de reprezentanta .(mar.) charter.(mar.(cu obligatii independente unele de altele) severable contract ~ dolosiv .clean charter ~ de navlosire dus-intors .monopoly contract ~ de munca .(fdra indicarea anticipatd a porturilor si a incdrcdturilor) open charter ~ direct/fara intermediar .) fertilizer charter ~ de transport pentru marfuri generale .CON-CON 103 ~ de inchiriere a navei .enforceable/executory contract ~ fiduciar .) trust deed/ instrument.gross-form charter ~ de navlosire cu navlu global/ forfetar .) ore charter ~ de ucenicie .(mar.licence contract ~ de monopol .(mar.fixed job contract ~ de navlosire .absolute bill of sale ~ de vanzare conditionata conditional bill of sale ~ de vanzare-cumparare . private treaty ~ de vanzare in rate .) bill of adventure ~ de transport in conditii de linie (mar.) grain charter ~ de transport pentru ingrasaminte chimice .time charter .public contract ~ subscriere . charter party.) charter by demise. hire-purchase agreement ~ deschis de navlosire .) berth charter ~ de transport pentru cereale (mar.futures contract .direct contract ~ divizibil . freight contract/agreement ~ de navlosire brut . carriage/shipping contract.

104 CON-CON ~ global .(ca opus al contractelor futures) actuals ~ financiare futures/la termen financial futures ~ la termen .f. contractual. forged. to cancel.i. fake.f. (dr.) demurrage ~ contractuale .oppressive contract ~ principal de inchiriere ..ra.implied contract ~ inactiv — (in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ in antrepriza .null and void contract ~ oneros . specialty ~ -tip . surety for a surety contragreutate s.f.f. spurious contragarantie s. incurred demurrage contratrata s.f.executory consideration contrasemna v.) consideration ~ executorie .f.void contract ~ secundar . (corn. countersignature contrastalii s.running contract ~ in vigoare . contractor. balance weight. to countermand. countermand.verbal contract contracte actuale . heel contraoferta s. (o obligatie) to lay oneself under contractant s.unilateral/one-sided contract ~ verbal .valid contract ~ la termen . check. to fake up contrafacere s. to incur.demurrage incurred.t. stipulated by contract contraface v. to call off contramandare s.t.t. (un imprumut.m.spot contract ~ sub sigiliu privat .standard agreement ~ -tip de navlosire . redraft .f.f.re de mdrfuri ori active financiare la o data viitoare prestabilitd) futures a H legat printr-un contract . o datorie) to contract.(contracte de vdnzare sau cumpa.to be under articles a incheia un ~ . cancellation contramarca s. (penalizdri) (mar.f. privy contractual adj. fake contrafacut adj.) uniform charter ~ unilateral . pi.(pentru o proprietate ulterior subinchiriatd) head lease ~ reziliat .t. counterfoil. counteroffer. counterpoise contramanda v.(mar.to enter into/to conclude an agreement contracta v.forward contract ~ nul si neavenit . weight equalizer. to forge. special contract. v. forgery. to counterfeit. to adulterate. contracting party.liquidated demurrage ~ extraordinare/necontractuale unliquidated demurrage ~ ocazionate/produse .package deal ~ implicit/tacit .) countertrade contraprestatie s.f.onerous contract ~ opresiv .contract by deed/under seal. adulteration. counterfeit. counterfeit(ed).(prin care se of era echipament complet si asistentd pentru pornirea imediatd a activitdfii) turnkey contract ~ in curs de derulare . to countersign contrasemnatura s. (la licitatie) counterbid contrapartida s.subcontract ~ spot/pentru disponibil .f.

mar. quota ~ la avaria comuna .f. contravention. contravener.quality control ~ de pescaj . (a verified) to verify.to hold the market controlor s.budgetary control ~ contabil . (inspectie) inspection. 1.(in constructii) quantity surveyor ~ de bilete . (exercitat de actionarul sau grupul de acfionari care define mai mult de 50% din actiunile unei societdti) control ~ administrativ . inspector. 1.wage and price control ~ al statului . infringer.inspector ~ de masuri si greutati . trespasser contraventie s.state control ~ al venitului/averii . (al unei activitdti etc.) rummage ~ vamal impotriva contrabandei contraband control controla v.credit control ~ al managementului bancii (efectuat de banca centrald) bank examination ~ al masei monetare .statistical control ~ tehnic . equivalent value contravenient s. offender. average bond/payment ~ la coliziune .standard batch control ~ prin imputerniciti . checkup. infringement. (a inspecta) to inspect.price control ~ al salariilor si al preturilor .customs examination/ inspection/search. (masa monetard) to squeeze ~ piata .f. to contribute contributie s. (in autobuz) ticket inspector ~ de calitate .surveyor of weights and measures .(executat de autoritdti) boarding ~ al preturilor . mar.m.(asig. (yerificare) check.i.) draft/draught survey ~ operativ .(mar.f.(exercitat de guvern pentru a limita inflatia) squeeze ~ al navei . contribution. contributor. comptroller ~ al cantitatii .(c.superannuation contribution ~ proportionals — (la avaria comuna) rat(e)able contribution control s. taxpayer. (mar. (financiar. ratepayer. to check up. 1.) ticket collector.) control.m.technical control ~ vamal .audit ~ de calitate .t.mandatory control ~ statistic . (bdneascd) share. checking. transgressor. (director economic) controller. (revizor contabil) auditor 3.administrative control ~ al creditelor .(asig.m. to control. (conturi) to audit 3. trespass contribuabil s. (supraveghere) supervision 2.f.CON-CON 105 contravaloare s. (a supraveghea) to supervise 2.(decurgdnd din detinerea a 51% din actiunile unei firme) working control ~ pe loturi standard . tax bearer contribui v.) supervisor. (examinare) examination.) general average contribution.n.(pentru a vedea dacd se pot acorda unele facilitdti fiscale) means test ~ bugetar . surveyor 2. vamal etc. examiner.) (SUA) hotchpotch ~ pentru pensie . (a examina) to examine.

to call together. communal agricultural organization ~ agricola de productie . (capacitate) capacity 2. \o convert ~ m numerar — {active. conversiune conversiune s. titluri de valoare) realizable convertibilitate s.telephone conversation ~ telefonica interurbana .f convening.106 CON-COO ~ vamal . talk ~ telefonica . to assemble.external convertibility ~ limitata interna . (schimbarea condi-tiilor initiale ale unui impruinut.agricultural cooperative.maritime convoy convorbire s.) conversion . cooperative s. conveyer/ conveyor band/belt convenabil adj.de reasigurare . 1.n.cooperative farm ~ de consum .t.agreement in writing conversie v. (despre preturi) fair.credit union/cooperative. searcher. toll/trunk call coopera v.f. convention. cooperation cooperatist adj.de larg . to summon ~ o intrunire/§edinta .f.n. cooperative bank . titluri de valoare) to realize convertibil adj.luggage inspector continut s. treaty 2.n.m. conurbation conveier s.to call a meeting ~ un sindicat bancar . (acceptable acceptable.f.treaty reinsurance ~ pentru evitarea dublei impuneri -double tax avoidance agreement ~ po^tala .(pentru o subscriere) to assemble a banking syndicate convocare s.moisture content conurbatie s. acord intre un debitor si creditorii sdi pri-vilor la lichidarea datoriilor priii plata iinei sume mat mid decdt intreaga datorie angajata) (dr.f.preventive officer. assembling. {al unui recipient) content(s). sedinte etc.f. summons convoi s. (concordat. 1. consumers' cooperative society ~ de credit . cooperative farmer cooperativa s. emi-terea de noi tUhiri pentru a inlocui alte titluri) (fin. conveyor. a titlurilor de valoare) realization convoca v. (la) to cooperate (in) cooperare s. agreement.f. convoy .) composition ~ colectiva de munca .) offshore convoy ~ de tragere .(tendinta marilor societdti de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la credite bancare) securitization converti v. convertible ~ in numerar . conversation. landwaiter ~ vamal de bagaje . calling together.domestic limited convertibility convertire s.) to convene.f.) convertibility ~ externa .cooperative shop/store. admissible conventie s.a imprumutului in titluri de valoare .collective labour agreement .i. (al unui document) tenor ~ de umiditate . cooperative society ~ agricola .) truck train ~ fluvial . (adundri.(mar. (fin.f.t.(c.long-distance call.f.postal convention " scrisa . (bandd transportoare) conveyer.river convoy ~ maritim .(despre active. conversion ~ in numerar .(a activelor.

mar. cooperativization cooperatie s. ship) 107 ~ didactic . to share jointly copartener s.certified/attested/office copy coproprietar s.business/commercial correspondence ~ sosita . (breasld) craft (guild). cu personalitate juridicd.f correspondence: (postd) mail .) copy of bill of lading ~ exacta/fidela .coo-cos ~ de credit local .) corporation aggregate ~ exclusiva .f coproprietorship..(detinutd de un numdr mic de persoane) (SUA) closely held corporation ~ multinationala .t.m.m. coownership.fair/true copy ~ legalizata . (societate pe actiuni) corporation ~ colectiva — (cu mai multi membri) (dr. corruption cosmetizare s.". guild 2. (reporter) correspondent ~ special — (cd unui ziar. copy.5-.t.cornerciaia .(asig. corporate 2. corporatist corporativ adj. copartner coparticipare s.f. (duplicat) duplicate. {banca ce actioneazd ca agent pentru o altd banca care nu are sucursale) correspondent 2.) hull and machinery ~ si materiale . (al uniti brevei de iin'eitlie) joint applicant cost.t. a a'iibalajului unuiprodus. counterpart. (a unui document) draft ~ de conosament . to correct.public corporation transnationala transnational corporation corupe v.diplomatic corps ~ si masini . mar. to correlate corelare s.f.?.incoming mail corp.) corporation sole ~ internationala .(titular.teaching staff ~ diplomatic .(mar. (participare a muncitorilor la beneficii sail la luarea deciziilor in intreprinderea in care lucreazd) worker participation copie s. 1. to adjust corela v. body ~ de nava .f 1.international corporation ~ inchisa . tenor. coproprietor./?.f. al unui post de televiziune) special correspondent corespondenta s.(asig.f correlation ~ a nivelului salarizarii .m. joint possession/property corecta v. corporatism corporatist adj.f. 1. a imei situani fmanciare) face lift cosolicitant s. (a unui magazin. cooperative system copartaja v. to amend. al uneia dintre anumite fiinctii publice) (dr.wage level adjustment corespondent s.{coca) hull (of a.??.t. cost . (constituit sub forma unei corporatii) corporate. corporative corporatie s.f.f.local financial cooperative cooperativizare s.m. (referitor la o corporate) corporative. {a mitiii) to bribe coruptie s.multinational corporation ~ profesionala . joint/part owner coproprietate s.(care plateste impozite) (SUA) professional corporation ~ publica/de stat .) hull and materials corporatism^.

navlu si comision cost.alternative (use) cost ~ al unei emisiuni monetare mintage ~ al vietii .production/prime/ flat/first cost ~ direct .cost of downtime ~ al transportului . freight and commission ~ .cost.(mar.cost. navlu.lot-quality cost ~ al capitalului .cost of storage ~ al emiterii unei emisiuni de obligatiuni .(al unei societdti) acquisition cost ~ de emisiune .) common cost ~ constant .cost of labour. insurance.bid cost ~ al opririi productiei .108 COS-COS ~ al calitatii pe lot . commission and interest ~ .cost of reform ~ al schimbarilor de productie .fare ~ al unei decizii in detrimentui alteia . navlu si descarcat cost.) (cont.(rata rentabilitdtii celei mai bune investitii alternative disponibile} opportunity cost. transfer earnings ~ de penurie . asigurare.cost of recruitment ~ al reformei .carriage.) charterage ~ al noilor actiuni comune .cost of change-over ~ al timpului de intrerupere a productiei . comision si dobanda .maintenance/upkeep cost ~ al navlosirii .(al unui activ) replacement cost ~ de lansare .(din perspectiva economistului) economic cost ~ efectiv .actual cost . freight ~ . freight and exchange ~ comun .) current cost ~ de achizitie . freight.cost of set-up ~ al profitului nerepartizat/acumulat . cartage ~ al unei calatorii/curse . freight and landed ~ . navlu si diferenta de curs de schimb .direct cost ~ economic . asigurare. navlu .(media costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companii) cost of capital ~ al capitalului propriu .constant cost ~ cu valoare determinata measurable cost ~ curent . asigurare.cost of new common equity ~ al ofertei de pret .cost of equity ~ al creditului . insurance. asigurare.(rata dobdnzii noilor datorii emise) cost of debt ~ al depozitarii . wage costs ~ al intretinerii . insurance.(rata rentabilitdtii solicitate de actionari pentru capitalurile proprii obtinute de firmd prin retinerea fi reinvestirea profitului) cost of retained earnings ~ al recrutarii de personal .bond issue cost ~ al fortei de munca .(cont.(a unei emisiuni) flo(a)tation cost ~ de oportunitate . asigurare.(atribuibil mai multor produse etc.(dobdndd) cost of credit ~ al datoriilor .issue cost ~ de inlocuire .cost of production stoppage ~ al pregatirii lucrului .cost. insurance.shortage cost ~ de productie .cost of living ~ . insurance.

".(costui aferent producerii unei unitdti suplimentare deprodus) marginal cost ~ mediu .(costuri asociate cu monitorizarea actiunilor administratiei pentru a verifica dacd acestea respectd angajamentele contractuale dintre conducere.budgeted cost ~ real .average variable cost ~ neabsorbit .extra cost. actionari si creditor!) agency costs ~ fixe/obligatorii . to cost dear.cost and freight ~ total al stocurilor .COS-COT 109 ~ estimativ/dupa deviz . cdnd se fixeazd alt cost) stepped cost ~ la mie .(stock) exchange quotation.standard cost ~ suplimentar .estimative/ estimated cost ~ fix . to cost ~ scump .to be expensive. to come high co$ s.working costs ~ de reprezentare/mandat .(costui lansdrii unei comenzi) total ordering costs ~ total de detinere .(pe unitatea de productie) average cost ~ mediu fix .unavoidable costs ~ la latitudinea conducerii .f.managed costs ~ sociale .(cost fix pdnd ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comerciald.indirect cost ~ initial .decisionmaking costs ~ comune -joint costs ~ de exploatare .(cost initial al unui activ) historical cost ~ in trepte .t. neutilizate in totalitate) unabsorbed cost ~ orar de functionare a masinii machine-hour rate ~ pe unitatea de timp .) cost per thousand ~ marginal/incremental .real cost ~ recurent .(cheltuieli de regie. basket ~ valutar .recurrent cost ~ standard . currency basket cota v.original cost ~ istoric .fixed cost.(grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) basket of currencies..dual listing ~ la bursa . exchange listing . ascultdtori etc.) quotation.average fixed cost ~ mediu variabil .(costui mediu al capitalului suplimentar obtinut in timpul unui an dat) incremental cost of capital ~ indirect . (la bursa) to quote cotabil adj.n.cost and insurance ~ si navlu . alocate pentru asigurarea unei activitdti de productie.(metodd de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori. (pentru tacdm la restaurant) cover charge ~ si asigurare .time cost ~ planificat .social costs costa v.(raportui dintre costui total de detinere si costui total de comanda) total inventory costs ~ total de comanda . listing ~ dubia . (care nu variazd in funcfie de volumul productief) (SUA) stand-by cost ~ incremental al capitalului . (bur.(costurile mentinerii unor stocuri) total carrying costs ~ variabil . quoteworthy cotare s. (la bursa) quotable.variable cost costuri care influenteaza luarea deciziilor .

talon.marrying price ~ de tnchidere . depusd in aur.110 COT-CRE ~ pentru disponibil . claim ~ cesionabila .(a unui agent de vdnzari) sales quota ~ impozabila .parte .spot quotation cotatie s.(mar.(in economic) credit creation creator s.official quotation cota s.f.export quota ~ de import .member fee ~ individuals . (coloand in partea dreaptd a fiecdrui conf) (cont. counterfoil. subscription.(garantat prin titluri de valoare) broker's loan ~ agricol .share. quota ~ parte din beneficii . (corn.) market maker credit s. price ~ anterioara .import quota ~ de profit . heel. levy ~ de inscriere . to subscribe.agricultural credit ~ bancar .(platitd de fiecare membru al unei asociatu) capitation fee cotor s. failure ~ bursier .f. creation ~ a marcii .n.f.closing price ~ la termen forward quotation ~ nominala .) credit (side) 3. market crash ~ financiar .n.taxable quota ~ in aur — (cota. daily paper cotiza v. fee. maker.) general cargo rate.) berth freight rate ~ a navlurilor pentru marfuri generale (mar.debt register claim ~ neprivilegiata/neprioritara ordinary debt ~ restanta .consecutive quotation ~ de deschidere . daily s. credit. due.share of profit ~ de vanzari .assignable debt ~ contabila . share ~ a cheltuielilor de capital -(cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) capital cost allowance ~ a navlurilor . cellar creanta s.branding ~ de credite .i. freight rate ~ a navlurilor de linie .) quotation.entrance fee ~ de membru .stock exchange crash. de cdtre un stat—membru al FMI) gold tranche ~ . (bur. crash. quota.f. stub crah s.n.book debt ~ garantata prin ipoteca .bank credit ~ comercial . generals rate ~ de amortizare . bankruptcy. (ca membru) to pay one's membership dues cotizatie s.claims and liabilities creare s. creator ~ de piata . 1.financial crash crama s.debt secured by mortgage ~ inscrisa in registrul datoriei . wine cellar/vault. (contramarcd.tax-free quota cotidian adj.) rate of freight.commercial/trade credit .redemption quota ~ de export . loan 2.n.(bur. mated) check.previous quotation bursiera (stock) exchange quotation ~ consecutiva .f. debt.(mar.share of the profits ~ procentuala percentage contribution ~ scutita de taxe . de participare.f.) trust ~ acordat brokerului . m.outstanding claim/debt creante $i angajamente .nominal quotation ~ oficiala .

export credit ~ de investitii . care ii permite sd obtind mdrfuri pe credit) personal credit ~ preferential .unlimited credit ~ neperformant .{acordat pentru cumpdrarea de bunuri de consum si servicii} consumer credit ~ de exploatare .investment credit ~ de refinantare .(cu termeni favorabili de rambursare) soft loan ~ prin acceptare — (credit pe termen scurt prin care banca autorizeazd .international credit ~ intern .medium-term credit ~ pe termen scurt .(reputafia unei persoane.(credit pe termen scurf acordat prin gajarea unor titluri financiare usor de transformat in numerar) lombard credit ~ marginal . (acordat pentru cumpdrarea sau constructia de locuinte) building loan ~ ipotecar cu rambursare integrals la scadenta .produce advance/loan ~ personal .(cu dobdndd scazuta) easy/cheap money ~ imobiliar .foreign credit ~ fara garantie .discount credit ~ documentar .(acordat unui cumpdrdtor strain de cdtre banca exportatorului pentru mdrfurile importate) buyer credit ~ de consum .refinancing credit ~ de scont .(care poate fi utilizat prin retrageri succesive pdnd la o limitd convenita) overdraft.(imprumut oferit de o banca pe baza valorii actiunilor detinute de solicitant) marginal lending ~ mixt .short-term credit ~ pentru activitatea curenta business loan ~ pentru plata marfurilor achizitionate .asset-backed loan ~ ieftin/avantajos .domestic credit ~ ipotecar .long-term credit ~ pe termen mediu .confirmed irrevocable credit ~ in alb — (acordat far a nici o garantie) unsecured credit ~ in aval .working capital credit ~ de export . in mat multe volute) multicurrency loan ~ nelimitat .bad/nonperforming loan ~ pe termen lung .credit on real estate ~ international .documentary credit ~ extern .(utilizabil.level payment mortgage ~ irevocabil confirmat .straight-term mortgage loan ~ ipotecar cu rambursari in sume fixe . credit on mortgage.(fdrd documente insotitoare pentru o cambie trasd asupra unei band) clean credit ~ furnizor — {acordat cumpdrdtorului de cdtre furnizor) supplier's credit ~ garantat . la alegere.(obtinut de o societatemamd de la propriile filiale) downstream loan ~ in cont curent .credit on personal property ~ multivalutar .CRE-CRE 111 ~ cumparator .mortgage credit. (SUA) current account credit ~ lombard .(credit de export acordat in comun de o banca comerciald si de stat) mixed credit ~ mobiliar .(prin remiterea de gajuri) secured credit ~ garantat cu active .

stockman. to cultivate. to rise. (beneficiar al unui drept de retentie) lienor 2.to have credit with smb.public credit ~ . (despre preturi) to advance. to escalate.mortgagee.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge credit ~ rambursabil in rate .. (animate) to breed.to be a sound man a cumpara pe ~ . to raise v. to credit ~ excesiv .(fdrd drepturi preferentiale) general/ordinary/junior creditor ~ insistent . despre preturi) to .to open a credit/an account with smb. creditor. lender. to rear. mortgage creditor. to go up..to take on credit a trece in creditui cuiva .?. a lua cu ~ . (puternic. to increase.') accounts payable ~ comercial .secured creditor ~ fara garantie/general/chirografar unsecured creditor ~ gajist .'s credit creditav. 1.cattle breeder. encumbrancer ~ in favoarea caruia s-a dat o sentinta executorie . a avea ~ pe piata .swing credit ~ reinnoit automat . 1. (cont.t.care se confruntd cu dificultdti temporare ale balantei de plati) stand-by credit ~ transferabil . credit.seasonal loan ~ sindicalizat (ofertd de fonduri fdcutd de mai multe band pentru a sustine un credit mare) syndicated/ participation loan ~ stand-by . to raise.to carry to smb. animate domestice) breeder ~ de vite .112 CRE-CRE clientui sd tragd asupra acesteia cambii pdnd la concurenta limitei fixate} acceptance credit ~ prin cont descoperit bank overdraft ~ public .(lime de credit pusd la dispozitia unei tdri .revolving credit ~ scump .m.creditors under commission of bankruptcy crescator s.sau a Bdncii Nafionale . s.to buy on trust a deschide cuiva un ~ .(cu dobdnzi ridicate) dear money ~ sezonier .pledgee ~ garantat prin obligatiuni .dun ~ ipotecar .(ale cdrui creante sunt rambursate prioritar in caz de falimenf) preferential/privileged creditor ~ prin hotarare judecatoreasca judgement creditor creditori ai unui falit .(rol jucat de banca centrald a unei tdri) lender of the last resort ~ preferential/privilegiat .execution creditor ~ in ultima instanta .. (plante) to grow. stockbreeder creste v.(despre o banca) to overlend creditor adj. to increase.bond creditor ~ general .transferable credit a avea ~ la cineva . (preturi) to advance 2.punte/de legatura .installment credit ~ reciproc negarantat . (de vite..m. loaner.trade creditor ~ cu garantie .

economic crisis ~ financiara .under new ownership ~ avarie . (depresiune) depression.f. with 2.structural crisis a fi in ~ financiara .overproduction crisis ~ economics . (continud) (cont.) with average ~ avarie particulars . crisis.sustainable economic growth ~ economics zero . increment.(a capitalului social) capital increase ~ economica . imobiliare nedatoratd imbundtdtirilor) unearned increment ~ stabilizata a cursului venitului nominal . (a se amplified.petroleum crisis ~ structurala .m.(situatie in care rezultatele economice agregate si populatia unei tan sporesc simultan. (bur. in special despre dobandd) to accrue.percentage growth ~ spontana a valorii . upturn.(a preturilor) boomlet a fi in ~ .under advice ~ barare generala . 1. (acumulare. (a pietei) stringency ~ de lichiditati .(asig. (salariat insdrcinat cu cronometrarea operatiilor industriale) time clerk caprep.) cum ~ cu alt proprietar .(despre cec) cheque crossed generally .(asig. increase. growth.f.money pressure/ scarcity ~ de supraproductie .steady state growth path of nominal income ~ temporara .expansion of production ~ a riscului .global/world cruise cronometror s.to come down croaziera s.overgrowth of liabilities ~ neinflationista durabila sustainable noninflationary growth ~ periodica .periodical increment ~ procentuala . upswing. in special despre decalaje) to widen cre§tere s.cattle breeding ~ de capital .) to bull criza s.animal breeding/husbandry ~ a cererii pe piata . cruise ~ in jurul lumii .(funciare. nivelul pe locuitor al indicatorilor sintetici macroeconomici rdmanand constant) zero economic growth ~ excesiva a obligatiilor . boost.) with particular average ~ aviz .(mijioacelor de productie prin cumpdrarea de utilaje performante.to be on the increase a incerca sa provoace o ~ .CRE-CRO 113 soar. rise. mdrirea valorii unui activ prin crestere naturald) accretion. mar.financial crisis ~ petroliera . mar. fdrd a urmdri mdrirea capacitdtii de productie) capital deepening ~ a productiei .increase in demand ~ a productivitatii . (a afacerilor) stagnation.) accrual ~ a animalelor . (a prefurilor) advance.(a cursului) {bur. (a se acumula. (despre cursuri bursiere) to trade up.) increase of the risk ~ a valorii de piata a unei investitii capital appreciation ~ a vitelor .f.(asig.economic growth ~ economica consolidata consolidated economic growth ~ economica durabila .

cultivation. by the piece. 1.duty-paid ~ taxele vamale neachitate . (in special cereale) to crop.n.) subject to safe arrival ~ contract .) cum distribution ~ dividend . (ca dijmas) to sharecrop cultivare s.collection on delivery ~ raspundere limitata . crop ~ alternativa/intercalata .(de dividende etc.carriage forward ~ protest .cereal crops .catchcrop ~ mixta . to farm.(bur.(despre cec) cheque crossed specially ~ capitalizare .) per ultimo ~ livrare din antrepozit vamal bonded terms ~ livrare in docuri .(in sistemul TVA) zero-rated ~ taxele vamale achitate .(bur. farming ~ a terenurilor fara irigatii .(clauza de navlosire) (mar.) per medio ~ lichidare la sfarsitui lunii .t.) loose-leaf ~ tncepere de la data .as from ~ lichidare la mijiocul lunii . quantum ~ al despagubirii .mixed cropping ~ organizationala/a corporatiei (man.(despre piata bursiera) bullish ~ tendinta de scadere .under will ~ titlu de imprumut .) at risk ~ taxa zero .claused ~ coloane .(bur.cum dividend.for value ~ toate beneficiile .(bur.(despre calendare. 1.by the day cuantums.) under protest ~ ramburs . registre etc.limited ~ raspundere limitata si capital redus .dry farming cultivator s. (SUA) dividend on ~ dobanda . to raise.(asig.understaffed ~ plata taxelor de transport la livrare/destinatie . m.) cum capitalization ~ cu bucata .114 CRO-CUL ~ barare speciala . to grow 2.(mar.carriage paid home ~ ziua .(despre o plata) (dr. culture 2.delivered docks ~ personal insuficient .(by) piecemeal.(preferentiale la o noud emisiune de actiuni) cum new/rights ~ foi libere/detasabile .under the date of ~ destinatia .cum interest ~ drepturi . (agricola) culture.(pdnd la punctui de livrare) carriage paid ~ transportui platit pana la domiciliul beneficiarului .) corporate culture culturi cerealiere .) cum all ~ transportui platit .) subject open ~ conditia sosirii sigure .) cum coupon ~ data de .f. (pdmdntui) to cultivate.limited and reduced ~ rise .f.measure of damages/indemnity ~ al impozitelor locale .under deed ~ cupon .as loan ~ titlu oneros .(despre piata bursiera) bearish ~ testament . to till.) bound for ~ distribuire .ratal cultiva v.columnar ~ conditia ca nava sa fie disponibila (clauza de navlosire) (mar.duty-unpaid ~ tendinta de crestere . farmer cultura s. piece by piece ~ clauze . grower.(bur.

purchase ~ a la hausse .high-repeat purchase ~ de proba .) supporting purchases ~ speculative .to buy retail ~ cu facilitati de plata . to buy.purchase on credit ~ sub impulsul momentului .to buy on easy terms ~ cu plata in numerar .) buying long ~ a pachetului majoritar de actiuni ale unei firme de catre salariatii acesteia . incercdnd sa preia controlul acesteia) to buy up ~ angro .) averaging down ~ de actiuni pe o piata in scadere (dacd scdderea atinge un anumit nivel) (bur. (toate actiunile unei societati) to buy out.(bur.to overbuy ~ in cantitati mari — to buy in bulk ~ in plus fata de capacitatea de a oferi actiuni suplimentare in anumite situatii .firm buyer .f.) to overbuy ~ in rate .to buy cheap/low ~ cu amanuntui .hire purchase. purchasing.) vendee ~ eventual/potential .(bur.t.retail purchase ~ cu plata in numerar .(a preturilor.wholesale purchase ~ cu amanuntui .to buy for cash ~ in cantitati excedentare/prea man .) averaging in ~ de articole de uz curent . purchaser. 1.to buy on the hire-purchase system/on the instal(l)ment plan ~ intr-un moment de scadere .possible/ prospective buyer ~ ferm .technical/ industrial crops cumpara v.CUL-CUM 115 ~ furajere .to buy wholesale ~ avantajos/ieftin . purchase for cash ~ de actiuni pe o piata in crestere (bur.(acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptd contravaloarea acestora in bunuri produse cu instalatiile respective) buyback ~ de spatiu in mediile publicitare media buying ~ fara intermediari .to buy by auction ~ la termen . shopper.speculative buying comparator s.) (SUA) wash sale ~ in rate .purchase on commission ~ pe credit .) averaging up ~ de actiuni pe o piata in scadere (bur. buying.m.angro/cu ridicata .buyout . (actiuni ale unei societati) to buy into.(cumpdrdtorul putdnd restitui marfa) sale or return ~ de produse rezultate .cash purchase.forage crops ~ tehnice/industriale . (dr.to buy for future delivery cumparare s.(direct de la producdtor sau importator) buying round ~ fictiva — (pentrii a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.employee buyout ~ a unei societati .(a cursului) (bur. to purchase 2. a cursului) to buy on a fall ~ la licitatie . (actiuni ale unei societati.impulse buying cumparari de sustinere .catalogue buying ~ pe baza de comision . instal(l)ment buying ~ pe baza de catalog . buyer.

supply curve ~ a productiei . (despre cheltuieli) running curier s. purchase.marketer cumparatori fara vanzatori . curve ~ a acceptarii . errand/office boy curs s.t. exchange rate 3. pi. (al unui document) tenor curat adj.payment coupon ~ valoric . trading stamp cuprins s.impulse buyer ~ nenominalizat . (despre preturi) current.f. courier.(oferit in scop promotional pentru obfinerea gratuitd sau cu reducere de pret a unor produse) money-off coupon.f. de materii) summary 2. (tabla.n. shopping a face cumparaturi .f. 1.heavy purchaser ~ impulsiv . si salariul real) backward bending labour supply curve ~ descendenta . (fara rezerve/mentiuni) clean curba s.production curve ~ a randamentului . 1. (functii) to hold a plurality of offices cumulativ adj. (despre monedd) legal. plurality of offices cumula v.security price ~ al zilei .central exchange rate .(graficul relatiei dintre randamentele si maturitdtile diferitelor emisiuni de titluri de valoare) (fin.n. (de apd) watercourse.(bur.(unui produs nou pe piata) adoption curve ~ a cererii .(grafic care reprezintd diferite combinatii ale mai multor mdrfuri cu calitdti identice si care u oferd consumatorului satisfactie egald) indifference curve ~ a ofertei .downward curve ~ normala de randament . (despre lund) (corn.) present.(in tranzactiile cu devize) cheque rate ~ al disponibilului/spot . cumulative cunoastere s.) instant. (serie de lectii) course ~ al actiunilor . (fin.(cursul la care se efectueazd operafiunile la vedere cu valuta) spot rate ~ al pietei .) quotation. (valutar/de schimb) rate of exchange.) buyers no sellers cumparatura s. (atasat unui titlu de valoare la purtdtor) (fin.share price ~ al cecului .n.116 CUM-CUR ~ important .(referitor la rata dobdnzii titlurilor de valoare) normal yield curve curent adj. (de functii) holding more than one office/appointment.) undisclosed buyer ~ pe o piata . (despre an etc.f. 1. current. knowledge ~ a sarcinilor/specificului unui post job knowledge cupiura s.) coupon 2.consumption curve ~ a indiferentei .interest warrant ~ de piata .m. (bur. river course 2. (de stofd) remnant ~ de dividende .(grafic care ilustreazd corelafiile dintre oferta de munca.(bur.quotation of the day ~ central .to go shopping cumul s. messenger. 1.demand curve ~ a consumului .) yield curve ~ atipica a ofertei de munca . (zilnic) daily 2.dividend warrant ~ de dobanda .) denomination unit cupon s.n.market price/rate ~ al titlurilor de valoare . price 4.

{cursul la care se efectueazd operatiunile valutare la termen) forward rate ~ de schimb oficial . {a navei) (sea) voyage. distant cruise ~ regulata .{intre oferta de vanzare si cea de cumpdrare) (bur.{bur.issue price ~ de interventie . (parcurs) haul ~ lunga . arbitration court ~ de casatie .{bur.official exchange rate ~ de schimb real .nominal price ~ prin corespondenta correspondence course ~ serai .f.court of arbitration.m.evening classes cursuri de schimb cu fluctuatie libera .{bur.{la bancd) safe deposit box cvasibani s.n. custodian. broker custode^. nearmoney cvasicontract^.) bid/buying price ~ de deschidere . {de conserve) tin. bin.{mar. 1.) court ~ de apel .kerb/street price ~ la care brokerul s-a angajat sa vanda — {pentru a evita pierderi mai mari) stop price ~ mediu .supreme court curtier s.CUR-CUV 117 ~ cu fluctuatie mare .{mar.{bur.(bur.{stabilirea cursului dintre doud volute prin raportare la o tertd moneda) cross rate ~ de schimb la termen .) closing price ~ de panica/foarte scazut .) wide price ~ de cumparare .) middle price/rate ~ neoiicial de schimb . box.{bur.) panic price ~ de schimb/valutar . quasi-money.m.f.audit office ~ suprema . ride. custody ~ sigura .real/fair exchange rate ~ de schimb sustinut . courtage.) long course. {dr. stockbroking curte s.f.{de guvern) peg ~ de tranzactie . deep-sea/distant trade.rate of exchange ~ de schimb dirijat . appellate court ~ de arbitraj . {a unui vehicuf) drive. {ladd) case. pi.) opening price ~ de emisiune .court of cassation ~ de conturi .n.m.{al valutei) selling rate ~ direct .managed exchange rate ~ de schimb fix .freely floating exchange rates ~ de schimb multiple .fixed exchange rate ~ de schimb fluctuant . brokerage.{serviciu bancar) safe custody cutie s. caretaker custodie s. can ~ metalica pentru depozitarea de valori .multiple exchange rates cursa s. fin. quasi-monopoly cuvant^..floating exchange rate ~ de schimb tncrucisat .) trading price ~ de vanzare . quasi-contract cvasimonopol^. word .n.{curs de schimb exprimat ca raport intre moneda nafionald si una strdind) direct quotation ~ la bursa neoficiala .(al bdncii centrale pepiata valutard) intervention points ~ de inchidere . course (of a ship) 2.) trade curtaj s.court of appeal.unofficial rate of exchange ~ nominal .n.f.

quomm a avea ~.to have a quorum a constitui un ~ .fi.118 CUV-CVO cuvintele nu corespund cifrelor (formula pe un cec) words and figures do not agree cvorums.to form a quorum .

to grant 3.D da v.date of delivery. t. (limita) term 3. data ~ a intrarii in vigoare .f. pi. bani) to allow. sailing date ~ de sosire .(a navei) date of arrival ~ .date of invoice ~ -de incarcare . (o recolta) to yield 7.t. 1.) stem/stemming date ~ de inregistrare .) date of shipment ~ de facturare . (o sentintd) to adjudicate. to give.(oil) tanker berth . 1.n.(a contractului) cancelling date ~ de expediere . (a inmdna) to hand over 4.to go bankrupt/into liquidation ~ garantie .f. (statistics) (official) returns.to give/to provide security .to give an expert opinion dactilografa s.limita .quay berth ' de antrepozitare .contract date ~ de acostare la dana . to date data s. present.in exploatare .(a mdrfii) (mar.pentru §lepuri . cantitate de informatie prelucratd de calculator) datum.date of payment ~ de plecare — (a navei in cursa) date of departure/sailing. (a o/er.discharging berth ~ de incarcare . (ceva furat) to restore 5. pier barge pregatita .to render assistance ~ chitanta .to commission . mooring berth.alongside date ~ de anulare/reziliere . (cdrtile de joc) to deal 8.un aviz competent .loading berth ~ de minereu .i.un acont — to pay an account . typewriting dana s.passenger berth/wharf ~ pentru petroliere . (protocol.effective date ~ a po$tei . {(imp..de plata .(pdna la plata taxelor vamale) sufferance wharf .de chei .t.(cdtre un superior) report.ajutor .date of loading. due date ~ contractuala . to return.de acostare .de facturi .f.date as postmark ~ a scadentei . (notiune fundamentala. typist . statement of accounts data v.) minutes.ore berth ~ de pasageri .f. berth. (calendaristica) date 2. berth space . (oara) time 4. giving ~ de seama .) to offer 2. (mapoi) to give back.ready berth ~ sigura .landing stage.to receipt ~ faliment .(pentru operarea navel) good/safe berth dar s.de descarcare . (taro) tare dare s. (gratis) to give away 6. gift dara s. to award .. to type dactilografie s. v.f. (mar.lighter berth -.plutitoare . (relatare) account (rendered).invoice typist dactilografia v. delivery date '. (a acordd) to bestow/to confer upon smb.entry date ~ de livrare .term day .date of maturity.f.quay berth .

honorary debt ~ exigibila outstanding debt ~ extern a . (obligafie) obligation.(datorie pe claimable/due/ termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma de credite bancare. maintea altor datorii') preferential/privileged/ senior debt ~ prescrisa .stale debt ~ curenta . in caz de faliment.expected discharging date date compuse .t.doubtful debt ~ neta . datorii restante) arrears 2. (arierate.(datorie pe termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma imprumutu- rilor pe termen lung) consolidated/ funded/permanent debt ~ cu termenul expirat . 1.to be in debt datora v.120 DAT-DAT ~ probabila de descarcare .external debt ~ flotanta . owing money. (angajat fafd de) under an obligation (to).unconsolidated/ unfunded debt ~ nelichidata . due datorie s.current debt ~ de onoare . to owe datorat adj.official data ~ statistice . bilete la ordin sau bonuri de tezaur cu scadente foarte apropiate} floating debt ~ inexigibila . owing. 1.tabular data dator adj. indebtedness.statute .debt of honour.(confirmatd prin hotdrare judecdtoreascd) judgement debt ~ ipotecara .irrecoverable debt ~ nesigura . liability 3.outstanding debt ~ secundara — (datorie care se achitd numai dupd ce au fost acoperite obligatiile fata de detindtorii de actiuni preferentiale) subordinate debt ~ veche .(contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anterioare) pyramid debt ~ preferentiala/privilegiata (pidtitd integral. (ipoteca) encumbrance ~ consolidata .unliquidated debt ~ neperformanta bad debt ~ nerecuperabila . old--standing debt datorii acumulate/restante .backlog of debts . domenii) composites ~ la dispozitia conducerii . debt.piramidala . owed.f.debt of old standing.(sub forma diverselor rate si raporturi) management ratio ~ oficiale .net debt '.unclaimable/undue debt ~ insolvabila .public debt ~ publica externa external public debt ~ publica interna .(care grupeazd informatii din mai multe sectoare.barred debt ~ publica .mortgage debt ~ neconsolidata . obliged (to) a fi ~ . (involved) in debt 2.internal public debt ~ publica neproductiva (componentd a datoriei publice cauzatd mai ales de cheltuielile neproductive legate de rdzboi) deadweight debt ~ publica productiva/reproductiva -(imprumut investit de stat in active productive) living/productive/ reproductive debt ~ restanta .statistical data ~ tabulare . indebted (to).

prospective damages a acorda ~ . to incur debts a fi inglodat in ~ . liquidated damages ~ evaluate subiectiv .(in timpul transportuhii) chafe ~ prin incendiu damage by fire ~ prin manipulare damage by handling ~ produsa/ocazionata .penalty for nonperformance of contract.damage to property ~ pretinsa .DAT-DEA 121 ~ de razboi .malicious damage ~ materiala .(dr. 1. (pierdere) loss. (dr.alleged damage ~ prin aruncarea peste bord .to recover damages deprep. 1.(oferte drept compensate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale) indirect/consequential damages ~ -interese .) damage by jettison ~ prin frecarea marfurilor .(stabiHte de instanta) damages at large. harm 2. dealer ~ autorizat .damage done/ incurred daune cauzate de circulatie §i accidente traffic and accident loss ~ compensatory compensatory damages ~ contractuale .moral prejudice ~ necontractuale . with.after date ~ ocazie second-hand ~ proba .m. through ~ -a lungul bordului navei .(asig.) exemplary damages ~ generale . above .nominal damages ~ partiale — (prin risipirea.to be out of debt a se achita de ~ .to get out of debt datornics. debtor dauna s.(datorii ale unei societdti cdtre institutii sau persoane fizice. (despdgubiri bdnesti) damages ~ corporala . under offer dealer s.to run into debt.war debts ~ externe .) tort 3.to award damages a actiona in judecata pentru a obtine ~ .to be over head and ears in debt a nu mai avea ~ .to sue for damages a obtine ~ . of 2. damages ~ morale . deterio-rarea mdrfii) pickings ~ probabile .dealer in securities deasviprsi prep.authorized dealer ~ de titluri de valoare .) sentimental damages ~ exemplare/agravate/punitive .general/ordinary damages ~ indirecte . unliquidated damages ~ neinsemnate/nule . {prejudicing prejudice.f. altele decaf actionarii ei) external liabilities ~ sigure . (despdgubire) indemnification. for. m.recovery of damages.(referitor la predarea sau primirea mdrfii) alongside ship ~ la data . compensation. pi.on sale.(a bunurilor navel) (mar.(stabilite de instanta) contemptuous damages ~ nominale/minore .damage to persons ~ delictuala .(care vorfi sigur achitate) good debts a face ~ .on sale or return ~ serviciu .on duty ~ vanzare . (paguba) damage.

mortgage debtor.-. wharf debit s. (pasageri) to land. (supus unui drept de retentie) lienee ~ care fuge de creditori .release of funds debu§eu s.n. in care se inregistreaza elementele si sporurile de activ. prima clasa) {bur.n. mortgager.pledger.f. (a vinde cu amanuntui) to retail.to find a market decalaj s.(cdruia i se aplicd un sechestru) distrainee ~ gajist . (declarat de instantd) judgement debtor. (datorie) debit 2.insolvent debtor ~ ipotecar . (de curs de apd) flow. s.t.f.t. respectiv reducerile de pasiv) {cont.) debit side. (fonduri) to unfreeze. to set/to put ashore.sundry debtors a fi debitor . !jiiratilor) verdict given/returned by the jury ~ arbitrala/de arbitraj .i.(pentru a se eschiva de la plata datoriilor) fly-by-night ~ executat . (din drepturi) (dr. release deblocare s.: unfreezing ~ de fonduri ..deflationary gap ~ economic . landing stage/pier/ place. gap.(diferenta dintr: randamentui mediu al actiunili:' comune si eel al titlurilor de valoare •:. award.economic gap ~ tehnologic . (un premiii) to award (to. (un titlu) to confer (on) decimal adj. (din drepturi) (dr incapacity. (eliberare) releas. (pasageri din autobuz) to set down debarcader s. decision.(a unu. resolutior2. outle'opening ~ pe piata vanzarilor cu amanuntui retail outlet ~ potential . :. tribunal de arbitraj) (arbitration) award ~ colectiva . to unship. time lag ~ de randament . to sell by retail debitor adj. to debit smb.) yield gap ~ deflationist . : ~ liniei . lapse decerna v. decimal decizie s. to discharge. with 2. to disembark. 1. (a inscrie o sumd in debitui unui cont) to charge smth.t. red 3.122 DEA-D. (tutungerie) tobacco shop. discharge debita v. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltu-ieste pentru a-si face publicitate in mass media) above the line debarca v.n.technological gap decadea v. lapse decadere s.(termen contabil care se referd la anumite articole din contui de profit si pierderi si care apar deasupra liniei profitului net in declaratia de profit si pierderi.'s account. sentence.t. debtor. (coloana din partea stangd a nnui cont.debtor -default ~ principal .bad debtor ~ solvabil .} judgement. tobacconist's. (de ziare) news stall/stand 5.potential market/outlet a gasi un ~ .group decision . 1. (corn.) market.) i..f. mortgagor ~ in incapacitate de plata .n. 1. to smb.. (vdnzare cu amanuntui) sale by retail 4.to be in the red debloca v.solvent debtor debitori diverse . debit. pledger ~ insolvabil . (dr.principal/chief/primadebtor ~ rau platnic . (mdrfuri) to unload.m.

captain's (imperfect) entry ~ vamala provizorie .(mar.entry.prime entry ~ vamala preliminara . 1.to declare null and void.tactic economic decision ~ irevocabila .consular declaration ~ de abandon .(asig.(privind starea mdrfii) carrier's statement ~ asupra valorii marfii in tara de origine .) distringas ~ definitiva . (scrisd.vamala finala .declaration of value ~ falsa . to annul ~ recurs .postentry .adjudication of bankruptcy declaratie s. dr.) crew's customs declaration ~ vamala asupra continutului declaration of the contents ~ vamala de antrepozitare .) outwards entry.(la vama) baggage declaration/sufferance ~ de export a incarcatorului shipper's export declaration ~ de faliment . entry inwards.) inwards entry.(mar.home value declaration ~ autentificata (dr.final/closing declaration ~ vamala initiala .entry of goods ~ in stare de faliment .free entry ~ vamala .(mar.) acknowledg(e)ment ~ consulara . statement 2. declaration ~ a avariei comune .strategic economic decision ~ economica tactica .return of income.) declaration of general average ~ a marfurilor in vama .bill of sight ~ vamala suplinientara . to declare.(asig.) to declare general average ~ nul si neavenit .) notice of abandonment ~ de bagaje .misrepresentation ~ pentru achitarea taxelor vamale duty-paid entry ~ pentru marfuri scutite de taxe vamale .to appeal declarant s. declaration of duty.f. mar. customs declaration ~ vamala a echipajului .(mar.entry for warehousing ~ vamala de iesire/plecare . entry outwards ~ vamala de intrare/sosire . subjurdmdnt) (dr.import entry vamala de transbord transshipment entry ~ vamala de tranzit transit entry .DEC-DEC 123 ~ de inculpare/punere sub acuzatie (luatd de curtea cujuri) true bill ~ de sistare temporara a tranzactionarii actiunilor unei societati (bur.declaration of bankruptcy ~ de impunere/venituri .economic decision ~ economica strategica . to invalidate.imperfect/ preliminary/sight entry.) affidavit ~ a carausului .decision beyond/past recall declara v.custom-house/customs broker declarare s. (venitui) to return ~ avarie comuna . declarant ~ vamal . tax return.t. declaration..f.ultimate decision ~ economica . (in vama) to enter. earnings statement ~ de solvabilitate . mar.declaration of solvency ~ de valoare . m. bill of entry ~ vamala de import .

flaw detector defectoscopie s. (o instalatie) to shut down decuplare s. out-of-repair.n. reserve deficiency ~ de tonaj .) deflation.) goal definition deflator s. 1. reimbursement decontav. settlement ~ bancara banking settlement ~ frauduloasa fraudulent settlement ~ prin acreditiv settlement by letter of credit ~ prin virament . defect. defectively defectiune s. to settle decontare s.) deflator deflatie s. deficit. failure. decorator ~ de vitrine window dresser decret s. external deficit ~ al balantei de plati .f.t.job breakdown ~ forfetara .f. {dintr-un intreg) deduction 2. faultily. to decree.tare allowance defaica v.balance of payments deficit ~ bugetar . (legiferare) enactment ~ -lege . (dintr-un intreg) to deduct 2. (analizare.i.(man.n. to charter. to be in the red deficitar adj.to be in short supply definire s. (despre un contract) to run on deduce v. in disrepair ~ ascuns . (a analiza. faulty.(mar. (a legifera) to enact decupla v. a impdrti in pdrfile componente) to break down defalcare s.n.to have a deficit. breakdown deficienta s. deflationary.settlement by transfer decorator s.f.f. fault. 1.balance of trade deficit. charter. 1.to cover/to make good/to supply a deficit a fi in ~ . imperfect adv.) shipping deficit deficite gemene .(rezervele unei band care scad sub nivelul cerut de lege) deficient reserves.) decline decont s. defining. decree.defraying of expenses. (despre un an agricol) lean a fi ~ .f.decree law.standard deduction defect s.n. m. fault detection defectuos adj. deduction.fault of fabrication defectoscop s. shortfall 2. shortcoming adj. (al activitdtii economice. out-of-order. disinflationary . short. (fin.) twin deficits a acoperi un deficit .budget deficit ~ de rezerve . (a unei instalatii) shutdown decuplat adj. al productiei etc.n. disinflation deflationist adj. (fin. shortage. (la cantor) shortness of) weight ~ al balantei comerciale . fault detector/finder/ locator. definition ~ a obiectivelor .f. executive order decreta v. out-of-work decurge v.124 DEC-DEF declin s. defective.f.f. deficiency deficit s.f.interest deduction ~ a tarei .latent defect ~ de fabricatie .t. m. deduction ~ a dobanzii . to deduct deducere s. impdrtire in pdrtile componente) breakdown ~ a componentelor postului .f. (despre mdrfuri) scarce.n. deficient. defective.t. (neajuns) drawback.t. (despre buget) adverse. discount from a sum paid sau to be paid ~ de cheltuieli .(fin.

i.t. authorization. m. (mandat) commission. (imputernicit) mandatory. to resign.f.n. to peculate defraudator s. peculator delcredere s. resigning.f. delegate. resignation a-i da/a-§i inainta demisia . mandate. (retragere din circulatie a unei bancnote. (grup) delegation 3. (a se devalorizd) to devaluate demonetizare s. to embezzle.(participarea muncitorilor la luarea deciziilor in intreprinderea unde lucreazd) industrial democracy demonetiza v. defalcation. denomination ~ a firmei .f. (misiune) mission 2. 1. to grub. to defalcate.firm/trade name ~ a marcii . de gaj) disencumbrance ~ de dubia impunere . (yn teren) to clear. defalcator. resigner demite v. to delegate.m. (despre tin cabinet guvernamental) outgoing 5.r.f. to depute delegat s. de gaj) to disencumber degrevare s. a unei monede) demonetization 2.t.m.f. 1. (opddure) to clear defrisare s. to repair . to discharge (from function/office) demitere s.f. (a retrage din circulatie o bancnotd. dismissal ~ nejustificata/injusta . (de obligatu. peculator defri§a v.t.to resign. to embezzle.t.(evitarea platii unui impozit pentru acelasi venit in doud tdri) double taxation relief delapida v. (despre calitate) to go down degresiv adj.f.devolution of authority ~ economics . to peculate delapidare s.t. vacating. (de obligatu. to defraud.f. delinquency. defaulter.t.bulk weight denumi v. democracy ~ industrials . to democratize democratic s. to quit. remission. delegation. defrauder. to name. datorii) relief. reclamation. (loctiitor) deputy. peculation delapidator s.) del credere delega v.f. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisionar adj. misdemeanour.t. (a unui teren) clearing.denomination of the goods ~ a postului -job title ~ inregistrata .r. to defraud. (de sarcini ipotecare. (reprezentant) representative delegatie s. to dismiss. to remit.n.brand name ~ a marfii .t. o monedd) to demonetize v.tightness ~ in gramada . to send in/to hand in/to tender one's resignation demisiona v. to denominate denumire s. to reclaim. (de sarcini ipotecare. density ~ de stivuire .t. datorii) to relieve. (a unei pdduri) clearing degrada v. to remove. name.m. degressive degreva v.trade mission delict s.DEF-DEP 125 defrauda v.(a firmei) registered name depanav. offence. grubbing. (document) certificate ~ de autoritate .wrongful dismissal democratiza v. embezzler. embezzler.f. to defalcate. (devalorizare) devaluation densitate s. (financiar) delinquency demisie s. embezzlement.f. (corn. defrauder.

bank deposit ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice ~ de cherestea .deposit at call.wholesale warehouse ~ bancar .supply depot ~ de minereuri .deposit at loot notice ~ pe termen scurt . (contui in bancd) to overdraw dependents s.) backwardation deposeda v.DEP-DEP depanare s.) profit centre ~ central/de coordonare . repository. 1. (SUA lumberyard ~ de marfa .dock storage. repair 2.staff department ~ de control . (de) to dispossess (of). (concedinl. storage yard.f.(asistentd financiard.(fonduri depuse bancd de alte band) interbank depc . (ilegal) to disseise (of) deposedare s. o perioadd de timp) to overstay. importator ca forma. 1.s. (care constitute un depozit bancar) depositor ~ pentru avaria comuna . breakdown mechanic departament.open depo: ~ m valuta . call deposit ~ la import . warehouse. furnizare de materii prime etc. department ~ autonom — (imitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.) consignor/shipping depot ~ angro . floatMBi storage/warehouse ~ portuar . breakdown service depanator s. (de mdrfuri pe baza de contract) bailor 2. to exceed. (ilegald) disseisin depou s. departmental depa§i v.n.n.t. depot ~ de locomotive .timber yard.tramway shed depozit s.deposit at she notice ~ pentru containere de schimb container stock holding depot j ~ plutitor . storehouse.(unitatea centrald a unei band care verified toate tranzactiile efectuate) proof department departamental adj.m.n. o cifrd) to top.(asig.n. (o suma.time/term deposit ~ la vedere .roundhouse ~ de tramvaie . (bancar) (bank) deposit 3. demanc.warehouse ~ de materiale .t.entrepot warehouse ~ descoperit/in aer liber .ore yard ~ de tranzit . (serviciu) emergency repairs. dependence ~ de resurse .) general average depositor deport s.) (sumd de bani depusd pentru plata unei datorii) tender.) resource dependence deponent s.(forma de restrictie importurilor prin care importator^ este obligat sd 'depund temporar .banca centrald un procent din valoareimportului) import deposit ~ la termen . depot. qc warehouse depozite ale bancilor comerciale -i banca centrald) bankers' deposits ~ bancare prealabile . (de tranzit) entrepot 2.quay warehouse ~ pe termen lung .f dispossession. 1. (de bunuri in garantie) bailment ~ al expeditorului de marfu ^ (mar. (dr.) (man. mar.f. a barter comerciale nontarifare) prior deposiBfc| ~ interbancare . (bur.(cerute .sight deposit ~ pe chei .storage vessel.m.foreign deposit ~ la cerere .

(devalorizare) depreciation. (consignatar) depositary. underrating. to devaluate. (de marfd in garantie) bailment ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice. (a devaloriza) to depreciate. v. depositor depune v. un protest) to lodge.f.t. (mar/a in garantie) to bail ~ bani la banca .t.palletized storage ~ externa/pe termen . to store. (acte. (monetard prin aliere etc. to deposit a guarantee ~ marturie . (a unei decla-ratii vamale) entering. to testify depunere s.w. consignment 2. (timbre) to deface.to put/to deposit money in the bank.(de mar/a. bailee 2.long-term storage ~ de marfuri paletizate .f.f. (o cerere) to hand in.) deposition. to file 3. (sub jurdmdnt) affidavit deprecia v. to lodge money at the bank ~ declaratie vamala de intrare . to deposit.) debasement. (a unei plangeri. (agent imobiUar sau impiiternicit care define banii cumpdrdtoruliii unei proprietdti pentru a-i transmite vdnzdtorului) stakeholder depozitare s. forward buying ~ in tranzit . (de bani in banca) deposit. despre functionari) to be sworn in 4.t. to underrate v. materii prime) buying forward. to devalue. deposited. valori pentru pdstrare) to lodge ~ marfuri pe chei . to warehouse. 1. devaluation. (o declaratie vamala) to enter. 1.f. entering 3. notice deposit ~ la cerere deposit at call. (in antrepozite vamale) to bond 2. to consign 2. to enter. 1.bulk storage ~ pe chei .r. to cancel depreciere s. (a tim-brelor) defacement ~ monetara . stored. testimony. (dr. (bani in banca) to deposit. to recede. (moneda prin aliere etc.to wharf depozitar s.outside/outdoor storage ~ in compartimente frigorifice freezer storage ~ in containere .to enter inwards ~ declaratie vamala de plecare . (jiirdmdntid. in-bond depozitie s.m. (subevah-iare) undervaluation..f. to disvalue.currency/monetary depreciation depresiune s. to bank.wharfage ~ temporara . evidence. (o plangere.to give evidence.t. storing.to give a bail/guarantee. warehousing ~ de lunga durata . storage.transit storage ~ in vrac .) to debase.(metodd de finantare a stocurilor prin care acestea sunt depozitate la sedhd firmei creditoare) (fin. depression ~ economica economic depression/ slump ~ economica cu inflatie .to enter outwards ~ garantie .temporary storage depozitat adj. a unui protest) lodging. demand/ call deposit ~ la vedere . (in antrepozite vamale) bonded. to stock.sight deposit .container storage ~ in stoc .DEP-DEP 127 depozita v. (a subevalud) to undervalue.slumpflation depunator^.) field warehousing ~ in aer liber . 1.

short landing of cargo ~ de pe nava pe chei . to disembark.m.(a navL^ discharge afloat.(transformarea unei companii particulare/inchise intr-una publicd/deschisd) going public ~ de incarcare . (eliminare a reglementdrilor) deregulation derelict s.) to unroll. 1. (a lipsi de calitatea/ dreptui de) (dr. (produs secundar/auxiliar) by(e)-product derula v.n. 3. (lipsd de titluri in portofoliu) uncovered position ~ in cont fara garantie .f.(man. 1. to land 2. afloat discharge ~ partiala .t. unloaded.(a unui produs intr-o reclamd) accurate description .) loading aperture/opening ~ de tonaj . (a bascula.f. discharger. (a plati. o afacere) to carry on descalifica v. (o hartd. (un contract.patent specification ~ a postului . credit prin cont descoperit in situatia in care titularul a efectuat prelevdri superioare activelor existente sau limitei de credit acordat) overdraft 2.t. (o navd etc.f.gross terms discharge ~ in plus .f. (a unei nave etc.t. to uncoil 2. unshipment. unshipped. (basculare) dumping 3. (docher) docker.(fata de documente) short-landed descarcator s. landed ~ in minus .(la navele cu punte de protectie) tonnage opening descoperi v.) job description ~ a sarcinilor de serviciu ale unui director sau ale unui specialist management job description ~ comerciala .) to discharge.port discharge ~ in rada . saborduri in bordaj) (mar.offshore discharge/ discharging/unloading ~ in stare de plutire .) discharge. disembarkation.partial unloading ~ peste bord . unloading. stevedore descentraliza v. 1. discharged.128 DEP-DES dereglementare s.(fafd de cantitatea din documente) overlanding ~ in port .(guri de magazie.f. (pierdere de drepturi civile si politico) (dr. (navd abandonatd) derelict derivat s. (un cabin) to unwind. un document etc. to unload. a achita) to absolve. (absolvire. (a absolvi. (in cont.(a mdrfurilor oferite spre vdnzare) trade description ~ corecta/exacta .n.ship-to-shore discharge ~ in contui armatorului . to unship. unloader. discharging. landing 2.unsecured overdraft descriere s. (un zdcdmdnt) to strike descoperire s. (exonerare) exoneration. (a unui zdcdmdnt) strike descoperit adj.t. 1.to discharge afloat descarcare s. lichida o datorie) to discharge ~ cu nava in stare de plutire .f. (a exonera) to exonerate. to unreel. achitare) discharge ~ de marfa in minus .overboard discharge descarcat adj.t. a rdsturna) to dump. to discharge.) to disqualify descalificare s. opening ~ catre public . to spread out. description ~ a brevetului .) disqualification descarca v. to decentralize deschidere s.

(pentru servicii) remuneration.n.DES-DES 129 desemna v. (a unui cartel) decartelization. (a unui contract) cancellation.pecuniary compensation ~ in natura . (pentru servicii) to remunerate. recovery.industrial design designer s.f. to annul. design ~ de mediu . 1. (din Idzi.) spreadsheet desfiinta v.f. to compensate. (a unei corporatii) disincorporation ~ a cuponului — (transformarea unei obligatiuni obisnuite intr-una cu cupon zero) coupon stripping design s. o instalatie) to service. ofunctie) to appoint. service 2. handling ~ a unui port de catre caile ferate railway service to a port desface v. (yanzare) sale desfacut adj.f. compensation. annulment. nomination deservi v. a unei instalatii) service. suppression. (daune) damages. rescission 2. (o activitate) to carry on.vindictive damages ~ de razboi .legal remedy/redress ~ pentru accidente de munca worksmen's compensation ~ pentru rezilierea contactului smart money ~ stabilita prin acordul partilor remedy by agreement between the parties ~ stabilita prin proces .t. (baloturi de mar/a) to unbale. reparations ~ a pagubelor de avarie . 1. designer despacheta v. indemnification. to void. to show 2. to rescind 2. prejudicil) to make amends to despagubire s. (neambalat. to unpack.f.liquidated damages ~ cu titlu de penalizare . (pentru daune. (a abroga) to abrogate.ca de obicei" . (anulare) cancellation. (un contract de munca) to sever 2. despre unele mdrfurf) loose desfasura v. (un utilaj. 1. to indemnify. (a anula) to cancel. to undo. \. cutii) to uncase despagubi v. mar. to designate. (intr-un post. undoing.war reparations .t. (a etala) to display. refund. to repeal. requital. (a unui utilaj. (un cartel) to decartelize. to suppress.t. (o corporate) to disincorporate desfiintare s. (abrogare) abrogation. amends. to nominate desemnare s. to abolish. indemnity.remedy by judicial process despagubiri contractuale . to annul.(designul fabricilor si al cladirilor administrative) environmental design ~ industrial . repeal. (intr-un post. (pentru cheltuielf) reimbursement. to handle deservire s. to requite. {un contract) to cancel. (legala) remedy. (a unui contract de munca) severance 2. to market desfacere s.t. o functie) appointment.(asig.f. 1. abolishment.) average as customary ~ baneasca/pecuniara . (populatia) to serve 2. m.t. 1.. 1. to unfold desfasurator s. annulment. (pentru cheltuieli) to reimburse.recovery in kind ~ legala . (cont.n. to refund. (a vinde) to sell.t.t. designation.

t.utility refuse/wastes detailist s.) to adjust ~ calitatea unei marfi .f. (transfer. 1.radioactive wastes ~ reciclabile .offal wheat ~ de hartie . (a stabili. small trader detalia v. incomplete destinatar s. to unstow destivuire s. not paired.to claim/to recover damages a fi pasibil de plata despagubirilor -to be liable for damages desperecheat adj. a unui cec) to deface deteriorare s. a constata) to ascertain. a fixa. (a daunelor) (asig. dismissal.) goal setting . (constr anger e\ binding over 2.(a mdrfurilor} storing damage ~ prin strivire/zdrobire . a unui cec) defacement ~ a capitalului . (a specified. refuse.to force down prices determinare s. (a fetei unei bancnote.(stabilite de instanta) damages at large. paper refuse ~ industriale .(man. (in vederea descarcdrii) unstowing deseu s.m.) process costing ~ a costurilor directe direct costing ~ a costurilor variabile variable costing ~ a obiectivelor . (a schimba serviciul/ locul de munca) to relocate deta§are s.t.(in timpul transportului) cargo damage ~ prin depozitare . deterioration.reducible wastes ~ refolosibile . (constatare} ascertainment. (convingere} persuasion. (a convinge) to persuade. wastage.t.t.off-cuts ~ de fier iron scrap ~ de grau . a enumera) to itemize deta§a v. schimbare a serviciuhii/locului de munca) relocation deteriora v.to force up prices ~ scaderea preturilor . destination ~ finala ultimate destination destitui v. discharge ~ ilegala/injusta unfair/wrongful dismissal destivui v. (daunele) (asig.industrial wastes ~ radioactive . fixare'i determination. to damage. to convince. damage.130 DES-DET ~ necontractuale . addressee. to detail. (rebut) scrap. i adjustment ~ a costului total al fluxului tehno-logic (pentru realizarea unui produs} (cont. retailer.f. (al unei plati) payee. (rezultat din transarea unui animal) offal de§euri de bumbac . impairment. (stabilire.m. waste. retail dealer. (a stabili. (al unei remiteri) remittee.r.to ascertain the quality of a commodity ~ cre§terea preturilor .t.t. to impair. recipient. a decide) to determine.off-cuts. to dismiss. conviction.. 1.(situatia in care capitalul unei institutii financiare scade sub nivelul prevdzut de reglementdrile legale) capital impairment ~ a caricului/incarcaturii . to deteriorate.f.crushing damage determina v. to discharge destituire s. v. remnant.cotton wastes ~ de cherestea . unliquidated damages a cere ~ . (fata unei bancnote. (consignatar) consignee destinatie s. (despre un articol) odd.f.n. (a obliga) to bind over 2.f.f.

) devaluation.-shortcoming dezavantaj a v. embezzlement.DET-DEZ 131 ~ a preturilor de vanzare pe baza costurilor medii .) detinue ~ reciproca de actiuni .) employee shareholding ~ de actiuni pentru administrare -(de catre o persoand fizicd sau juri-dicd.cost-plus pricing ~ a preturilor de vanzare prin tatonari fixing prices by trial and error deturna v. to devalue.(de acfiuni. foreign exchange/ currency ~ de cliring ./n. (despre un articol) odd. disagreement. disadvantage. dissent dezarima v. common stockholder ~ de certificate provizorii .equity holder.average-cost pricing ~ a preturilor de vanzare plus o cota marginala fixa . (a unei monede prin aliere etc.currency devaluation/ depreciation devalma§ie s.(de catre doud sau mai multe societdti) cross holding.specification ~ estimativ . (fonduri) to defalcate.overestimate devize s. not paired.f.estimate of costs.f. incomplete dezavantaj s.t. misappropriation.) breaking out/ bulk dezasamblat adj. (neajuns) drawback. to hold. holder ~ al dreptului de posesiune pe viata sau pe termen . commonage dever s. (alcdtuit din parti componente gata de asamblare) knocked-down dezasortat adj. n.f. depreciation. pi. obligatiuni) scripholder ~ de obligatiuni bondholder ~ pentru valori furnizate .(titularul unei polite de asigurare de viata) policy holder ~ al unei autorizatii/licente . 1.t. estimate ~ aproximativ .t. to disadvantage .(al unei cambii) holder for value detine v. (o pozitie. (a poseda) to possess. (moneda etc. bill of quantities ~ exagerat .licensee ~ al unei fransize . fraudulent conversion detinator. (leftinire) marking down ~ monetara .t.f. o situatie) to hold ~ un post/o functie . peculation. (de fonduri) defalcation. to misappropriate deturnare s. (mar.(dr.n. to embezzle.t. (monetard etc.s'.summarized estimate ~ descriptiv . holding ~ de actiuni de catre salariati (recompensarea salariatilor cu actiuni) (man. (mar. cost estimate.to hold an office detinere s. (rate of) turnover.n.(dr.rough estimate ~ centralizator .) to break out/bulk dezarimare s. business (done) devize.f.n.) to devaluate. pentru ca proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) nominee shareholding ~ ilegala a unui bun . (moneda prin aliere etc.) debasement 2. (a ieftini) to mark down devalorizare s. 1.clearing foreign exchange dezacords. to peculate. to depreciate.franchiser ~ de actiuni comune .f. reciprocal shareholding devaloriza v.) termor ~ al politei de asigurare . to own.) to debase 2.

t.f. disequilibrium.f. (proces care se manifestd prin incetinirea durabild si autointretinutd a ratei de crestere a nivelului general al preturilor) (fin. to disclose dezvaluire s.(in statistica matematicd) scatter chart ~ de incarcare .) disinflation ~ competitiva . diseconomy dezeconomii de scara (fenomen caracterizat prin cresterea pe termen lung a costului mediu dincolo de nivelul optim al productiei) diseconomies of scale dezindustrializare s.f.f.sustainable economic development ~ organica/structurala . flow diagram ~ a stadiului procesului de productie progress chart ~ de dispersie . to develop. sunt eliminati din lantui care transferd banii de la creditorul initial cdtre debitorul final) disintermediation dezmo§teni v. (a imbundtdti) to improve ~ al balantei de plati .n. to disinherit dezmostenire s. development: improvement.f.(mar. (procesul prin care intermediarii financiari.process chart.procedure chart ~ a organizarii . deindustrial-ization dezinflatie s. (al balantei comerciale. dezvoltare s.disequilibrium in the balance of payments ~ economic economic disequilibrium dezeconomie s.(care se manifesto atunci cdnd o anumitd tard reuseste sd aibd o monedd puternicd si o inflatie mai redusd decdt cea a tdrilor partenere) competitive disinflation dezintermediere s.) organic growth ~ umana .activity chart ~ a circulatiei fondurilor sau a marfurilor flow chart ~ a operatiilor .) imbalance.n. 1. growth ~ a gamei sortimentale .t. odour removal dezvalui v. diagram.132 DEZ-DIF dezechilibru s. (decalaj) gap (pferite de date confidentiale de cdtre o bancd despre conturile unui client} disclosure dezvolta v. (pferire de informatii complete.operating process chart ~ a procesului tehnologic . chart ~ a activitatii . disagreement. want/lack of balance.f.organization chart ~ a pragului de rentabilitate -breakeven chart ~ a procentului de munca manuala -twohanded process chart ~ a procesului muncii .f.(pe o anumitd perioada) volume chart diferend s.human development diagrama s.f.) deadweight displacement scale ~ de programare a proiectului -project planning chart ~ volumetrica de activitate .product development ~ economica .f.(a unei firme) (man. de exemplu handle. obligatia persoanei care incheie o asigurare de a oferi asigurdtorului toate informatiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) disclosure 2.economic development ~ economica durabila . argument . de plati etc. difference-dispute.t. disinheritance dezodorizare s.

rent paid in corn a lucra in ~ . (la ware) jetty. difficulty 2. directive.(angajarea de muncitori necalificati pentru lucrdri efectuate de obicei de personal calificat) dilution of labour dimensiune s. (la bursa de mdrfuri.difference in price ~ de salariu .f.r.f. embankment.(asietd) (mar.f.) draft/draught/trim difference ~ de plata . dintre cursul de cumpdrare si eel de vdnzare al unei volute. (in grdne) terrage.f.to sharecrop diluare s. dynamics ~ economica . v. to diminish. slackening din prep. dike. (titrat. head manager.f.overall dimensions ~ standard de container . preferential) discriminating diferentiere s. difference 2. diplomat(ist) directiva s.economic dynamics diplomat adj. dintre rata rentabilitdtii activelor si costui pasivelor) spread 3. 1. manager. to slacken diminuare s. (in naturd.ex warehouse ~ doc/chei . (discriminatoriu. despre mdrfuri) (corn. (executiv) executive (manager) ~ adjunct . stringency dig s.ex factory/mill/works dinamic adj.n.r.f. managing director. (in bani) quitrent. differential.difference over or under diferentia v.t. peasant on quitrent. sharecropper dijma s.f. dynamic(al) dinamica s. differentiation ~ a produselor . to differentiate v. instruction director s.t. diminution.difference in quality ~ de pescaj .) ex ~ depozit .DIF-DIR 133 diferenta s. direction.ex dock/quay/wharf ~ nava — (in portui de livrare) ex ship ~ ordinul si in contui . dam.m.) dilution of equity ~ a fortei de munca .f. in parte) metayage.(la confectii) odd size dimensiuni de gabarit . (mdrime) size ~ speciala . seawall. graduated s. dimension.(mdrirea numdrului actiunilor existente fdrd cresterea corespunzdtoare a profitului sau a activelor societdtii respective) (bur.difference to pay ~ de pret .(pdnd la nivelul salariului de baza) make-up pay ~ in plus sau in minus . (dintre pretui pe care un dealer de valori mobiliare il oferd pentru titlurile de valoare si pretui la care Ie revinde. dilution ~ a capitalului propriu .m. to decrease.for and on behalf of ~ uzina . diferenta dintre pretui de exercitiu dintr-un contract la termen si pretui spot) basis ~ de calitate . to become differentiated diferential adj.m.container dimensions diminua v. breakwater dijmas s. decrease. straits.f.assistant/deputy manager . to differentiate. dintre preturile pentru livrdrile spot sau futures.. (jend financiard) embarrassment. cu titlu universitar) graduate. (vdndut din.product differentiation dificultate s. 1.

trade discrimination ~ de varsta . (a administra.(estimate si efective) cost variance ~ statistics statistical discrepancy discretionar adj.employment discrimination ~ comerciala . (responsabil cu productia si vdnzared) line executive ~ de echipa .investment manager ~ de productie .staff manager ~ artistic . discretionary discrimina v.f. evolutia costurilor. (moneda. (diferenta dintre valoarea nominald si cursul pietei pentru o moneda. directorship directie s.owner-manager ~ regional . tarifard) discrimination ~ a fortei de munca .editor. (centrala) head office dirija v. discriminatory .proprietar . (procent mcasat din valoarea titlurilor de credit de cdtre bancd ca urmare a rdscumpdrdri: acestora inainte de scadentd) discount discontare s.chief/head engineer directorate. to manage./!. 1.(unul dintre principalii manageri ai unei agentii de publicitate.registrar of companies ~ al serviciului de personal . care conduce echipa insdrcinatd cu deservirea unui client) account director ~ de filiala/sucursala branch manager ~ de investitii .membru in consiliul de admi-nistratie . a tehnologiilor de fabncatie} discounting discrepanta s. (comerciald.accounting manager ~ al departamentului de export export manager ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al registrului de comert . discipline ~ financiara financial discipline discont s. (decalaj) gap ~ dintre costuri .n.) discriminating.(la angajare) age discrimination discriminatoriu adj.general manager ~ interimar acting manager ~ . to control 2.t. (conducere\ management 2.district manager ~ responsabil cu vanzarile pe teren -field sales manager ~ tehnic .executive director ~ pentru probleme de calitate -quality manager ~ . (despre tarife.n.art director/editor ~ comercial . preturi etc. (SUA) publisher ~ executiv .(responsabil cu promovarea si comercializared) brand manager ~ de ziar .f. 1. piata etc. discrepancy. state interference disagio s.business/sales/ commercial manager.n. (SUA) chief executive ~ general .f. (pperatiune prin care se determind valoarea actuald a unm venit viitor.f.t.) to control dirijism s.134 DIR-DIS ~ al departamentului de contabilitate . a conduces to direct. ludndu-se in considerate raportui dintre cererea si oferta de bunuri si active financiare. sau un titlu de valoare) disagio discipline s.executive manager.f. to discriminate discriminare s.production manager ~ de produse .

t.f. distance ~ de calcul al navlului .f. 1. (mar/a disponibild/cu livrare imediata) spots. (a ordona) to order. exemption. to put. dispatcher dispensa v.m. to exempt (from).transfer order ~ testamentara .(fdrd mar/a) (mar.f.devise dispozitii de suspendare a platii (unui cec) orders not to pay ~ stricte/riguroase/severe .m. ready. (a aranja) to dispose. pi. (de bani.(scrisd) job order ~ de plata .particular average adjustment/statement dispasor s. \.(a postei) special delivery ~ gratuita . pi. to distribute.cash at bank disponibilitate s. (dispunere.f. to set out.(mar. (suplimentar. (proportional) to apportion distribuire s. despre o lege) to enjoin 3.f.payment order ~ de virament . (expert de evaluare a avariei) (asig. dispensation. (proportionald) apportionment ~ a resurselor . (active lichide) (fin.immediate availability dispozitie s. a adevaruhd de cdtre un asigurat etc. statement ~ conform legilor straine .) severance (of causes) disociere s.DIS-DIS 135 disimulare s. to absolve (from) dispensa s. (a prevedea.stringent regulations dispune v. resurse) to command distanta s. (timp economisit la incdrcarea sau descdrcarea navei) (mar. (despre un spatiu) vacatable.n. 1. (prevedere) provision. to arrange.f. saved time dispecer s. disposable funds ~ de export . (de) to dispense (from). mar.n. (a decide) to decide 2. disposition ~ de incasare .average adjustment/statement ~ de avarie comuna . availability 2.(din portid de descdrcare. (a mai multor procese) (dr.) unbundling dispasa s. stipulation. to set v.f. spot goods ~ de numerar in banca . 1. (speciala) licence disponibil adj.) average adjuster/stater/taker dispatch s.collection order ~ de incarcare — loading/shipping order ~ de lucru . to deal/to give/to share out.i. excedentar) spare 2.mileage ~ in iarzi .t.export availability ~ imediata . to dispose.resource allocation ~ expresa/urgenta . mar.yardage ~ parcursa in balast . available.free delivery .) adjustment. (declarable de avarie) (asig. asezare) disposal.general average adjustment/statement ~ de avarie particulars .f. (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societdti-mamd in mai multe elemente componente pentru cresterea probabilitdtii existentei unor fonduri in perioade de dificultate economicd) (fin.) dead mileage distribui v. destinatie sail escald) foreign average/statement ~ de avarie . (ordin) order 2.f. (cu livrare imediata) spot s.) chargeable distance ~ in mile .) concealment disjungere s.) dispatch.) available/liquid assets. distribution.t. (a aseza) to place. controller. (a activelor de cdtre un falit. disposable.

risk diversification ~ ineficienta . daily fee/allowance divers adj.product diversification ~ a riscului . varied.(dividends distribuit periodic in contui dividen-dului final aferent exercitiului financiar in curs) interim dividend ~ neachitat .(selectia a 10 pdnd la 15 active intr-un portofoliu) (fin. dividend ~ -actiune . distributor ~ automat .(a produselor.(ale actiunilor preferentiale/privilegiate care nu a* fost achitate la scadenta} accumulative cumulative dividends ~ pe actiune dividends per share ~ platite in numerar cash dividends divizare s.t.m. n. news items 2. sundries diverse si neprevazute . to vary diversificare s.f. insd prin divizarea celor existentf' . penny--in-the-slot machine ~ de sarcini taskmaster distribute s. 1.retail distribution district s. (a liniei de produse. (a una societdti) demerger.income distribution ~ cu amanuntui .f.f.(aferere actiunilor preferentiale/privilegiate i preferred/preferrence dividend ~ statutar statutory dividend ~ suplimentar bonus/extra/special surplus dividend dividende cumulative .f. (a unei compans in unitdti distincte pentru a acopefi mai bine diferite sectoare ale piefe^ (man. multifarious. distribution ~ a marfurilor fara intermediari -first-hand distribution ~ a veniturilor . to diversify. sundry. (rubricd de ziar) miscellaneous column. various.f.f.(platit in actiuni supli-mentare si nu in numerar) stock dividend ~ final . (regiune) region.unpaid dividend ~ nepreferentiaVneprivilegiat (aferent actiunilor comune) ordinary dividend ~ platit prin certificat provizoriu -(care prevede plata in numerar la c data ulterioard specificata) scnr dividend ~ preferential/privilegiat .) superfluous diversification dividend s. destruction ~ intentionata (pentru incasarea asigurdrii) voluntary waste diurna s. miscellaneous s. diverse.(mdsurd contabild de crestere a numdrului de actiuni • circulate fdrd emisiunea unor actiias •. (cheltuieli diverse) sundry expenses. pi.136 D1S-DIV ~ selectiva . area distrugere s.robot distributor.) divisionalization ~ a actiunii .(mentiune la sfdrsitui devizului unei constructii) miscellaneous contingencies diversifica v.r. district. division 2. 1. v. a pietelor de comercializare. not.(dividendul vdrsat la sfarsilul anului financiar de o societate care a distribuit dividende intermediare) final dividend ~ intermediar/partial . operatd de producdtor pentru anumiti detailisti) selective distribution distribuitors.. a gamei activelor financiare detinute in portofoliu de un investitor in scopul diminudrii riscului) diversification ~ a liniei de produse .line filling ~ a produselor .n.

division diviziunea muncii . to get.(in munci/sarcini cu grad egal de dificultate) job dilution divizibilitate s.f.(care nu este incd scadentd. o adunare) to dissolve 2.(yenitui sau remuneratia pidtitd sau primitd pentru serviciul unui capital in conditiile capitalizdrii sale.simple/ ordinary interest a aduce ~ .bank/banking interest ~ bruta .interest on deposit accounts ~ la imprumutui pentru o zi/de pe o zi pe alta . (mar. (o companie) to dissolve. 1. 1.t.penalty interest ~ reala .f.social division of labour dizolva v.t. harbour/port basin . to disincorporate dizolvare s. calculatd de la ultima scadentd pdnd la o zi de referintd care precede viitoarea scadentd) broken--period interest ~ ipotecara .(pe care creditorul o primeste de pe urma proprietdtii debitorului pentru asigurarea platii unui credit) security interest ~ de incasat de la clientii insolvabili interest in suspense ~ debitoare . (constructie de andocare) dock 2. (a parlamentului. to obtain.(pentru cecuri si cambii) sight/short rate ~ moratorie .division of labour ~ sociala a muncii .interbank rate ~ intermediara .D1V-DOC 137 in alte actiuni cu valoare mai mica) share/stock split ~a unei activitati .gross interest ~ capitalizata . a unei adundri) dissolution 2.) 1.(dobanda datoratd in mod legal sau convenitd in cazul in care un debitor nu si-a achitat datoria la scadentd) default interest ~ neachitata/restanta outstanding interest ~ negativa .accrued interest ~ camatareasca .day-to-day rate ~ la vedere .running interest ~ de asigurare .(generatd de o creanta) interest earned ~ curenta . fapt ce implied transformarea dobdnzii primite in capital.f. divisibility ~ a factorilor de productie divisibility of production factors diviziune s. interest ~ bancara . calculdndu-se astfel dobanda la dobanda) compound interest ~ creditoare .(venitui sau remunerarea unui capital calculatd prin deducerea inflatiei din dobanda nominala) real/true interest ~ simpla/necapitalizata .f.net/pure interest ~ nominala (remunerarea efectivd a unui capital in expresie monetard la pretui pietei) nominal interest ~ penalizatoare .mortgage interest ~ la conturile de depozit . (a unei companii) dissolution. to acquire doc s.to bear/to carry/to pay/to yield interest dobandi v.n.(dobanda perceputd de cdtre o bancd la un cont de depozit pentru descurajarea rezidentilor strain! privind constituirea de depozite) negative interest ~ neta .usury ~ compusa . disincorporation dobanda s. (bazin portuar) dock (basin).(pidtitd pentru o datorie) interest paid ~ interbancara . (parlamentui.

quay-side worker ~ pe puntea navei . dollar ~ -marfa .deal porter ~ de magazie . (dr.ship's documents/papers ~ comerciale .) source document documente ale navei .document in proof.related field ~ public . dockhand.classified document ~ original .138 DOC-DOM ~ comercial .customs documents/papers documentar adj.) shipper's papers ~ de lichidare in vama .documents against presentation ~ de avarie comuna . porter ~ de cereale .dockman on deck ~ specializat .commercial dock ~ de constructii navale . landed property.n. estate.economic doctrine document s. hatchwayman ~ la copastie . lumper. 1.{mentiune prin care se specified faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului deed: contra plata) documents against payment ~ contra plata in numerar documents against cash ~ contra prezentare . document. act.negotiable documents instruments ~ vamale . act and deed. documentation ~ de credit .commodity dollar domeniu s. i average papers ~ de expeditie . mar.shipping documents ~ negociabile .sideman ~ pe chei . (proprietate.commercial documents ~ contra acceptare . supporting document ~ oflcial secret . mosic domain. docksman.forwarding documents ~ de export .(mentiune care semnificd faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului decdt contra acceptdrii unei cambii) documents against acceptance ~ contra plata . note de plata etc. (juridic) deed. shoreman.f.clearance papers ~ de transport .to undock docher s.(asig.. »< fixa locul de plata al unui efect comert) to domicile. documentary documentatie s.loading documents: (mar.dry dock.m.public property ~ regal/al coroanei .carriage documents ~ de transport maritim .master copy ~ -sursa . to reside. scope. 1. concrete/graving dock a iesi din docuri . docker.stevedore doctrina s.loan submission do\ar s. longshoreman.shipbuilding dock ~ plutitor . doctrine ~ economica .export documents: (mar.wharfman.crown land domicilia v. (stiintific) field. to domiciliate . instrument ~ insotitor .) shipping documents ~ de incarcare .(facturi.corn porter ~ de cherestea . loader.floating/flooding dock ~ uscat . to dwell 2.m..demesne 2.f.n.) (cont.hatchman. idr activitate) branch ~ inrudit .accompanying document ~ inactiv — (document/contract in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ justificativ . dock/waterside worker.

abode.DOM-DRE 139 domiciliatar s. 1. (unitate de mdsurd pentru greutate) dram ~ lichida . (bancd mandatatd de o societate care a emis titluri de valoare sd efectueze toate operatiunile curente privitor la aceste titluri) paying agent/office. (a echipa) to equip.fluid dram drastic adj. apasunilor) commonage ~ de folosire a macaralelor (portuare) cranage .m. grant. (despre reduceri bugetare) swingeing drept s.f.(prin judecata) right to enforce ~ de angarie . dwelling place.(mar. 1. 1. donation.(drept prin care obligatiunile convertible emise de o societate pot fi schimbate cu actiuni emise de aceeasi societate) conversion right ~ de folosinta in comun .f.domicile of origin ~ fiscal . (amenajdri) appointments dovada s.n.contract law ~ contractual de retentie .free coinage ~ de a executa .exchange law ~ civil . charter 2.address for service ~ de origine . (agent de platd al tinui efect de comerf) paying agent domiciliere s.civil law ~ comercial . pi. donor. file. evidence. (a unei institutii) endowment 2.f. grantor.m. 1. residence 2.right of action ~ de a bate moneda .(a mdrfii) dock receipt dozare s. (legal) domicile 2.t.permanent residence dona v. to grant.banking law ~ cambial . (certificat) certificate ~ a originii . residence. giver donatie s.n. (privilegiu) privilege. (echipare) equipment.commercial/mercantile law ~ consuetudinar/cutumiar consuetudinary/common law ~ contractual . (o institute) to endow 2. to fit out dotare s.(a mdrfii) certificate of delivery ~ de marfuri antrepozitate warehouse bond ~ de primire .personnel files/records dota v. (fixare a loctilui de platd al unui efect de comerf) domiciliation domiciliu s.f.f. donee.residence for tax purposes ~ stabil . proof.individual file dosare ale salariatilor . gift dosar s. (de platd al unei cambii) domicile ~ ales .n. 1. grantee donators. (al unuiproces) brief ~ activ/in folosinta . dosing ~ in greutate . dossier 2. law ~ bancar .copyright ~ de azil . 1.m.f. to give donatar s.active file ~ cu copii de acte/documente copybook ~ individual . to donate.t. record.(a pdmdntului.) right of inspection/search ~ de conversiune .) right of angary ~ de autor .(mar.weight feed drahma s.right of sanctuary ~ de control/vizita .(unui produs) proof of origin ~ de imbarcare a marfurilor shipping receipt ~ de livrare . right.contract lien ~ de a actiona in judecata .

right of fishery. (al unui bun ipotecaf) equity of redemption ~ de recuperare .equitable lies ~ de retentie general .shipbuilding lien ~ de proprietate . right of preemption ~ de prioritate asupra ofertei . cand cumpdrdtorul achitd integral.(drept de gaj asupra unui bun fdrd transferul fizic al acestuia cdtre creditorul gajist. cargo lien ~ de retentie asupra navei .hia on shares ~ de retentie asupra marHi .legal lien ~ de gaj fara deposedare .right to strike ~ de mostenire .(a politei de asigurar^\ broker's lien ~ de retentie echitabil .(a unui contract) bargaining power ~ de optiune .lien OB cargo.right of option ~ de pescuit .(dreptui creditorului de a pdstra o proprietate a debitorului restant pdnd cand acesta isi aohlfir | intreaga datorie) (possessory) lien .camer'l lien ~ de retentie al comandantului (asupra mdrfil) shipmaster's lien ~ de retentie al vanzatorului .(mar\ freight lien ~ de retentie pentru plata conti staliilor .tax lien ~ de retentie si privilegiu al ec! pajului — (asupra navei si a inca cdturii in cazul nepldtii salariilc seamen's hen ~ de retentie si privilegiu maritim maritime lien ~ de retentie si privilegiu pentt remuneratia de salvare .senior lien : ~ de retentie de catre agentui Je I asigurare . (in ape strdine) piscary ~ de preemptiune .bottonny lien ~ de retentie cu privilegiu . ownership ~ de rascumparare .(asupw ' mdrfil) shipowner's lien ~ de retentie al carausului .right of recovery ~ de (re)intrare in posesie .heirdom ~ de mostenire limitat .right of first refusal ~ de privilegiu si sechestru asupra navei in constructie .proprietary right. transferal de proprietate fund inlocuit prin inscrierea dreptului de gaj intr-un registru) registered lien ~ de gaj imobiliar .) demurrage lien ~ de retentie pentru pla impozitelor .(mar.right of repurchase.140 DRE-l ~ de gaj .(mar^ salvage bond/lien .right to work ~ de negociere . fishing right.{asupra unui teren) right of entry ~ de retentie . proprietorship.) preemptive right.real estate lien ~ de greva .(succesiune transmisibild pe lima descendentilor masculini saufeminini) tail ~ de munca . ~ de retentie al armatorului .general lien ~ de retentie pentru navlu .(clauzd din contracted de societate si statut care da actionarilor comuni dreptui de a cumpdra proportional noi emisiuni de actiuni comune sau titluri de valoare covertibile in actiuni comune etc.(pass. pretui proprietdtii) vendor's hex: seller's lien ~ de retentie asupra actiunilor .

(a mdrfurilor nevdndute) right of return ~ de semnatura right/authority to sign ~ de trecere . (sosed) highway.shipping lane/route ~ maritim costier .preferential right ~ privat .(drept insuficient de subscriptie pentru a permite subscriptia unei actiuni noi in cazul unei cresteri de capital) fractional rights ~ patrimoniale .Roman law ~ scris .voting power/right ~ de vot diferential . roadman dublu adj.unalienable right ~ incorporal .m. prelevate de mat multe autoritdti fiscale asupra aceluiasi venit) double taxation dumping s. road.site road ~ maritim .(drept de uzufruct cu excluderea dreptului de midd proprietate) incorporeal hereditament ~ intern municipal law ~ international international law.n.(drepturi aferente unei actiuni) property rights ~ sociale . lane route drumar s.(dreptui executoruhii testamentar de a vinde o parte din masa succesorala) power of sale ~ de vot .) right of way ~ de uzufruct usufructuary right ~ de vanzare . (export de mdrfuri la prefuri inferioare celor de pe piata .civil rights ~ de brevet .public law ~ roman . (artera) thoroughfare. law of merchant shipping ~ maritim de priza .ocean passage. law of the sea ~ maritim comercial . (mar.(pe o proprietate) wayleave. law of nations ~ maritim .exclusive/sole right ~ funciar ground law ~ inalienabil . rights issue ~ fractionare . (ruta) route ~ de §antier .sea route. (strada) street.unclaimed right ~ penal .maritime/naval prize law ~ maritim international international maritime law.coastwise sea lane ~ oceanic .merchant shipping law.(drept acordat actionarilor de a participa la cresterea capitalului unei societdti) subscription rights.equity ~ nerevendicat .succession law drepturi civile .(instrument monetar international creat de FMI.private law ~ public .marine/maritime/sea law. folosit in principal ca imitate monetard de cont si de rezervd) special drawing rights drum s.(referitor la actiunile care oferd sau nu drept de vot) differential voting ~ dispozitiv .patent rights ~ de subscriptie .(taxe duble sau multiple. seaway ~ maritim comercial . international law of the sea ~ maritim militar naval/navy's law ~ natural .statutory law ~ succesoral . double dubia impunere .yielding law ~ exclusiv .n.criminal/coercive law ~ preferential .(drepturi conferite de statutui de actionar) membership rights ~ speciale de tragere .DRE-DUM 141 ~ de returnare .

(a navel} on-berth time ~ de stationare in portui final/iD terminal .duplicate of exchange durata s.(incdrcare ?i descdrcare a navel} handling time ~ de stationare in dana .(bazat pe decalajul creat mtre cursul.(unei functii) tenure ~ a transportului pe mare .downstream dumping ~ valutar .(service) life ~ de operare .useful life duzina s. scadenta} term ~ a dreptului de autor .) storage/shelf life ~ de executie/derulare a unui contract .round dozen .(cow.contract horizon ~ de exploatare/utilizare .to dump duopol s. (piatd oligopolistd pe care opereazd doi ofertanti) duopoly duopson s.wear life ~ de mare functionare .mare .period of service. (piatd pe care cererea este restrdnsd. (termen.f.duration of copyright ~ a exercitarii .expectation of life.n.f. duplicate.shipping time ~ de depozitare .(mtre sosirea si plecarea unei nave comerciale} tum-around period ~ de uzura . duration. dozen ~ completa . tenor.long life ~ medie de viata . existdnd numai doi cumpdrdtori care pot sd-si impund pretui} duopsony dupaprep.n. al valutei nationale a tdrii exportatoare fata de cursul valutei tdrii impor- tatoare) exchange dumping a face ~ cu . ditto ~ al unei cambii .(cu 13 bucdti) long/baker^ dozen . useful/working life. as ~ cum se vede .(in ztle sau fractiuni de zi) expected' discharging days ~ utila de functionare . period 2. working service/time ~ de functionare .(fdrd nici un fel de garantie pentru mdrfurile vdndute) as seen duplicat s.142 internd si mondiald cu scopul de a pdtrunde pe noi piete si a Ie acapara ulterior) dumping ~ in aval/de furnizare . micsorat intentional. 1. life expectancy ~ probabila de descarcare .n.

(decalaf) gap ~ de credit .overall.) credit gap ~ inflationist .n.(concordantd dinamicd intre incasdrile si platile in valuta ale unei tdri intr-o perioadd determinatd de timp) currency equilibrium echipa v. complement. balance ~ al consumatorului .M. manifestat prin inexistenta excesului de cerere sau de oferta) general equilibrium ~ partial . to outfit.market equilibrium ~ al producatorului . structura si calitatea factorului uman activ disponibil si necesitdtile de resurse de muncd ale utilizatorilor) human resources equilibrium ~ bugetar .rail(way) gauge ~ mgust .t. hands. (de nava) crew.(care inlocuieste echipajul pe timpul stationdrii novel in port) runner crew ~ trecut in rol .E ecarts. (o nava) to man. equipment. outfit ~ de productie . (al unei aeronave) (air) crew ~ complet . equilibrium.reduced complement ~ strain .full crew/commission/ complement ~ de nava comerciala .f.(criteria si indicator de mdsurare a intensitdtii procesidui inflationist) inflationary gap ecartaments.t.n. to fit out echipaj s. protective clothing/outfit . to equilibrate. fapt ce asigurd obtinerea unui volum de productie dat cu costuri cat mai mici) producer/supplier equilibrium ~ al resurselor umane .(nivelul maxim al utilitdtii totale de care beneficiazd un consumator din bunurile cumpdrate cu un anumit venit) consumer equilibrium ~ al pietei .n.) partial equilibrium ~ valutar .productive equipment ~ de protectie .(atingerea echilibrului optim mtre factorii de productie.foreign crew ~ temporar . gauge ~ de cale ferata .enlisted crew ~ vechi .(stare de echilibru a variabilelor de pe o anumitd piatd. deviation.shipping personnel ~ redus .(formula care desemneazd conflictui dintre interesul vdnzdtorului de a-si primi banii cat mai curdnd si eel al cumpdrdtorului de a plati cat mai tdrzin) (corn.(cu nivelul productiei) demand matching echilibru s.{stare de concordantd relativd dintre cantitatea.narrow gauge echilibra v.(concordanta dintre cheltuielile §i vemturile bugetului public) budgetary equilibrium ~ concurential . equilibration ~ a cererii . dintr-un anumit sector. to equip. (un buget) to balance echilibrare s.n.old commission echipament^. domeniu etc.competitive equilibrium ~ general — (al pietelor aflate in stare de interdependentd.

feudal economy ~ forestiera .(investitie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate si scadentd initiald sub trei luni) cash equivalent ~ general .m. environmental ecologist s. 1.(economic inchisd) self-centred economy ~ capitalists! . econometrician econometric s. (referitor la economic) economic 2. bursar econometrician s.f. squad. (intendent) steward.equity of taxation ~ fiscala . ecodevelopment ecologic adj. group. thrifty. (cu) equivalent (to) s.barter economy ~ deschisa . sparings. equity ~ a impozitarii .domestic science.applied economics ~ autocentrata . equalization echivalent adj. savings. ecological. spare money ~ a bunastarii welfare economics ~ a dezvoltarii development economics ~ aplicata .f. (administrator) treasurer. economical s.transition economy ~ de troc . etalon de mdsurd a standardului de valoare a bunurilor economice) general equivalent ecodezvoltare s.war economy ~ de schimb .open economy ~ descriptiva . (stiinfe economice) economics 2.f.mathematical economics ~ mixta .forest economy ~ involuntara . ecologist.mixed economy ~ mondiala .f. statism ~ clasica . to equalize v.m. equivalent ~ al numerarului .managerial economics ~ matematica . (cu) to be equivalent/tantamount to echivalare ^. team.fiscal equity echivala v.(elementui fundamental al sistemului bdnesc al unei tdri. venitui unei persoane putdnd sd creased numai prin scdderea venitului alteid) zero-sum economy ~ de export . pi. to equate. economical economic s.t. economy. saving.m. environmentalist econom adj.capitalist economy ~ casnica .(de bani blocafi in stocuri de mar/a) involuntary saving ~ inchisa/autarhica .(livrat la comanda) optional equipment echipa s.descriptive economics ~ feudala .classical economics ~ comparata .closed economy ~ manageriala . sparing.(economic in care nu se inregistreazd nici o crestere.(care exploateazd la limitd resursele naturale) robber economy ~ de piata .money/monetary economy .world economy ~ monetara . econometrics economic adj.time saving ~ de tranzitie . (schimb) shift echitate s. home economics ~ centralizata/dirijata/planificata command/controlled/planned economy./equation.f.m.space saving ~ de timp .exchange economy ~ de spatiu .144 ECH-ECO ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ optional . {econom) thrifty. 1.comparative economics ~ cu suma zero .market economy ~ de razboi .i.export-oriented economy ~ de jaf .

saving.(ansamblul operatiunilor economice desfdsurate pe piata monetard.) external scale economies ~ fortate . m. leading article editorialist s.s'.collectors'/bibliophile/ limited edition ~ de dimineata .natural/barter economy ~ nationals . personal property/effects. leader. m. to economize.regional economy ~ rurala/agricola . edition. publisher.(consecintd a conexiunilor formate intre doud sau mai multe fenomene si process economice) snow-ball effect . (de comer f} commercial paper. (cambie) bill (of exchange) ~ al anuntarii . publishing house editie s. movables. husbandry ~ simbolica . sparing economist s.(a unui ziar) special (edition).f.{in care resursele sunt alocate printr-un proces institutionalizat de negociere intre centre de decizie independente reprezentand statui.political economy/ economics ~ reala .voluntary saving economii de gama .socialist economy ~ stagnanta . scope economies ~ de scara . to spare economisire s.stagnant economy ~ subterana .hidden/underground/ subterranean/submerged/black economy ~ teoretica . editorialist editura s.social market economy ~ socialista . {bunuri mobiliare} chattels personal. valu- tara} symbolic economy ~ sociala de piata . economist ecosistem.n. editorial s. extra efect s. (al unei cdrti) editor editorial adj. 1. scale economies ~ externe de scara . to save.f. application. asociatiile patronale si sindicale) negociated economy ~ politica .(proces care se caracterizeaza prin diversificarea gamei de bunuri si servicii oferite si prin scdderea costului unitar) economies of scope.{care vizeazd o intreagd ramurd industriald. (dr.national economy ~ negociata . to set by. pi. to issue editor s.n. economization.f.industrial ecosystem edita v.t.pure economics ~ traditionala .rural economy.n.de capital -.forced savings economisi v. issue ~ bibliofila . editorial. result 2.(gradul m care consumatorul realizeazd cd plateste un impozit care este inclus in pretui de vdnzare al unui produs) announcement effect ~ al bulgarului de zapada/de antrenare .m. (bani) to put aside/away/ by. infrastructura etc.(proces care se caracterizeaza prin cresterea cantitdtii de bunuri si servicii si prin scdderea costului unitar} economies of scale. financiard .) consequence. progresul tehnic.traditional economy ~ voluntara . to publish.ECO-EFE 145 ~ naturala .(a unui cotidian pentru distributia locald) city edition ~ speciala .t. goods (and chattels) 3. firmele.real economy ~ regionala . effect. ecosystem ~ industrial .

finance bill ~ real . mandatui) commercial paper ~ de comert acceptabil .) material effect ~ retroactiv .146 EFE-EGA ~ al dimensiunii firmei . equality.) gearing ~ de parghie .price effect ~ asupra salariilor . to bring about.cc -effective ~ de substitute .) best effort egalitarism.(pentru reescontare la banca centrald) eligible paper ~ de comert de clasa a doua si a treia .f.) suspensory effect ~ tranzitoriu ./!.(dr.(care nu poatefi onoraf) bad paper ~ de comert reescontat .(dr.(efectul asupra comportamentului cumparatorului) eficienta s. (paritate) parit ~ a sacrificiului .n.) leverage ~ de prag .to service efectuare s.(dr.! accomplishment.second and third-class paper ~ de comert de complezenta accomodation paper. pro forma bill ~ de comert la purtator .bearer paper ~ de comert necorespunzator . performance ~ a serviciului datoriei .(firmele mid inregistreazd rate de rentabilitate mai bune decdt firmele man} size-of-the-firm effect ~ al impactului . » accomplish.(in comportamentui comercial) income effect ~ constitutiv . effort i efortui eel mai avantajos .s.) constituting effect ~ de clientela .(rata de indatorare in raport cu fbndurile proprii ale unei companii) (fin. effective. equalitarianism egalitate s. effective ~ sub aspectui costurilor .t. to effectuate. to effect.production efficiency eforts.(rata de indatorare in raport cu fondurile proprii ale unei companii) (SUA) (fin.equality of rights .to effect/to make a paymetf ~ serviciul datoriei .(atragerea unid anumit tip de investitori in functie de politico de dividende) (fin. cecul. to perform. efficient.(in tec impozitdrii) equality of sacrifice ~ in drepturi .(cambia.f.economic efficiency ~ productiva . actual. real efectua v.) temporary effect efectiv adj.rediscount ~ de levier .f.) clientele effect ~ de comert . effectuation.wage push ~ asupra venitului . to carry in« effect.(al unei legi) retroactio* ~ suspensiv .(cre^terea cererii atunci cdnd mi este posibild cre^terea imediatd a ofertei) impact effect ~ al preturilor . (a intreprinde) t carry out ~ o plata . efficiency ~ de operare a portului efficiency ~ ecologica .(pentru • investitor bancar care nu-^i asumd 1 o responsabilitate in cazul in care i emisiune de actiuni nu se vin integral) (fin.(dr.(pimctui in care un mesaj publicitar devine eficient) threshold effect cauzat de modificarea pretului un» anumit produs) substitution effect ~ de venit — (modificarea venitului reJn al consumatorului ca urmare s schimbdrilor de preturi ale produselorj income effect ~ financiar .ecologic efficiency ~ economica .servicing eficient adj.

(facturi.to disembargo. embargo ~ civil . to deliver 3. (a remite) to remit. to exonerate 5.emission of paper money ~ de obligatiuni .) to issue. (un plan. to release.civil embargo ~ ostil .container lift ~ de marfa .elevator stacker ~ pe senile . n.elasticity of supply ~ a pretului la cerere . (din mchisoare) to set free/at liberty. un document) to make out 4.f. documente comerciale etc. (de bancnote) emission. de televiziune) broadcast 2. to equate egalizare s. n. obligatii. to privilege.price elasticity of supply ~ a preturilor . (de obligatiuni) floating ~ -concurs cu premii . (de titluri de valoare. (de datorii.t.f. n.to embargo.f.hostile embargo ~ pasnic . element ~ de esantionare . to elaborate.EGA-EM1 147 egaliza v. to free. to elude.(a producerii si a comercializdrii acestuid) product elimination eluda v. hoister ~ de paleti . de ban!) issue. t.chain elevator ~ de cereale . to disengage.price elasticity of demand ~ a pretului la oferta .f.floating elevator elibera v. sarcini) to release. hoist.conveyer/conveyor elevator ~ cu cupe .bucket/scoop elevator ~ cu descarcare continua continuous discharge elevator ~ cu lant .bond issue ~ de obligatiuni cu suspendarea platii .elasticity of taxation ~ a ofertei .(cdtre actionarii existenti pentru majorarea capitalului prin capitalizarea rezervelor) capitalization/scrip/bonus issue ~ de bancnote . to take off/to raise the embargo emisiune s.(emisiune destinatd actionarilor existenti ai unei societati) nonrenounceable issue ~ de actiuni gratuite . to equalize.elasticity of production ~ a veniturilor . to work out.pacific embargo a institui un ~ asupra .price elasticity/ sensitivity ~ a productiei . (un cecfard acoperire) to overdraw 6.t.precast unit elevator s.bond issue in default . to lay an embargo upon a ridica embargoul . 1. (de sub controlul statului) to decontrol eliminare s. to liberate. 1. (radiofonica.income elasticity element s. (a unor actiuni de pe lista de cotatii bursiere) delisting ~ a produsului . (flexibilitate) elasticity ~ a cererii .caterpillar elevator ~ plutitor . elevator. equation ~ fiscala . to evade embargo s. un program) to draw up elasticitate s.(apropiere a nivelului de impozitare asupra imobilelor si a altor bunuri) tax equalization elabora v.grain elevator ~ de containere . to relieve.cargo/freight elevator.t. (un certificat.pallet elevator ~ de stivuire . lift ~ cu banda .sampling element ~ prefabricat din beton .elasticity of demand ~ a impunerii .(la televiziune) give-away show ~ de actiuni fara drept de instrainare . equalization. (pe cautiune) to bail out 2.

live broadcast ~ monetara . (loc) place of call/suppi port of call/supply 2. (a cheltui tot) to spend 2.f. a capitalulu erosion escala s. swindle. (a consuma complet) to use up.t.f.misnomer ~ de persoana . (dr.^ value. (pepuncte) to itemize. 1. swindler.issue by tender ~ publica . (a pret stabili pretut) to price. (actiuni fictive/diluate prin supraevaluarea activelor) to water. (amdnuntit) to specify epava s. reissue ~ prin adjudecare . to prize .} operative mistake erorile §i omisiunile sunt exceptate -1 (formula pe o facturd) errors ani| omissions excepted eroziune s.m. (greseald) mistake ~ de calcul . to enumerate. un cec) drawer adresati-va emitentului .(formula pe un cec) refer to the drawer enumera v. error.mistake in the person ~ de specificatii .(de acfiuni) public issue emite v. to valuate. stocuri) to run low epuizare s. (bani faisi etc. (a resurselor.t. cheat escroca v. 1. to fake up escrocherie s. (resurse. fonduri) to exhaust. (pprire) call escroc s.f. ergonometrics ergonomie s.specification error ~ operativa/activa .f. to cheat.f. (tragdtor. plinite indiferent de circumstai essence of a contract estima v. (titluri de valoare.148 EMI-EST ~ de obligatiuni facuta de un nerezident/strain . (defertilizare) impoverishment epuizat adj. fake esenta s.f. human engineering ergoterapie s.m. occupational therapy eroare s. (al unui bilet la ordin) maker. (obligatiuni) to float. (a trage o cambie) to draw emitent adj.(de actiuni. (din stoc) out-of-stock.t.issue of government securities ~ de titluri de valoare secundare junior issue ~ fiduciara . issuing authority. care trebuie ir. (despre cdrti) out-of-print ergonometrie s.f. (bancnote) to emit.) depletion 3.monetary issue ~ noua . cheat.f.f.) essence ~ a unui contract .t. ergonomics. to evaluate. to estimate.sampling error ~ de masurare .) to utter.(eroare foam gravd care anuleazd un contract) (dr. (despre rezerve.error in calculationmiscalculation ~ de e§antionare . (ship)wrek epuiza v.(anumite cla dintr-un contract.fiduciary issue ~ in direct . depletion 2. (a solului. (alocarea sistematicd si rafionald a costului de achizitie a resurselor natu-rale pentru perioada viitoare in care utilizarea acestor resurse contribute la generarea profitului) (cont. {un cec) to make out 2. \.t.r. a fondurilor) exhaustion. to deplete. issuing s.f. 1. (actiuni nominale) to inscribe. obligatiuni) new issue. issuer. (a defertiliza) to impoverish v. a stabili) to rate. to appraise. to swindle. rook.error of measurement ~ de nume .foreign bond issue ~ de titluri de stat . (a folosi la maximum) to work up. bani) to issue. calcula. persoand care a emis o cambie.

) stranding.acceptance sampling ~ pentru masurarea umiditatii moisture sampling ~ prin cote .(pentru salvarea navei) voluntary stranding etala v.t. standard ~ al pretului .f.single sampling ~ succesiva . sampling ~ aleatorie .to shipwreck e§uare s.f. generdnd necesitatea interventiei corectoare a autoritdtii publice) market failure ~ al voiajului {mar. a aseza/ a dispune din loc in loc) to space out 2. estimated. (stabilire a pretului) pricing estimari omogene . frustration of the adventure e$ua v. estimate. (plati) to spread out. (despre negocieri) to fall through ~ fara posibilitati de salvare .lingouri . to get aground/on the ground.devize .type sample e§antiona v.working standard ~ de referinta . running aground 2.foreign currency standard . exposure.reference standard ~ de valoare .t.. 1.. (mdrfuri.quasi-random sampling ~ diferentiala . to sample esantionare s.gold-exchange standard ~ aur .multistage sampling ~ la receptie . (de mdrfuri.) failure of the voyage.) automatic standard ~ de lucru/verificare .sequential sampling esec.lottery sampling ~ reprezentativa . 1. grounding.f. to display etalare s.standard of value ~ -devize . astfel meat sd nu se suprapund) to stagger e§antion s. produse) exhibition. to defer 3. failure ~ al pietelor — (sintagmd care desemneazd e^ecul pietelor libere de a permite o alocare eficientd a resurselor.negligent aground ~ fortuita .(fin. rater e§alona v. valuation. {mar.) homogeneous expectations estimativ adj.EST-ETA 149 estimare s.) to strand. to expose.) rating.n.standard of price ~ -argint .gold standard ~ aur . fin.quota/representative sample ~ -tip . display etalons. (aproximativ. (yacantele.n. estimative. estimation. 1. sample. estimator.fortuitous stranding ~ voluntara .quota sampling ~ prin tragere la sorti . to run aground 2. appraisal.random sampling ~ cu faze multiple . m. programul de lucru etc. {a negocierilor) falling through ~ accidentala ./.gold-bullion standard ~ automat .silver standard ~ -aur . (mar.differential sampling ~ in trepte .accidentally stranding/running aground ~ din neglijenta .representative sampling ~ simpla . to ground. (a spatia.(estimari asemdndtoare ale riscului si ale rentabilitdtii de cdtre toti investitorii) (fin. pattern ~ concentrat .f. produse) to exhibit.cluster sample ~ reprezentativ .n. in cifre rotunde) round estimator 5. (asig.t.multiphase sampling ~ cvasialeatorie .

Euromoney evalua v.f. labelling. a stabili) to rate. Eurodollar euroobligatiune s. (stabilire a pretului) pricing. Euromarket eurovaluta s. (cu preful) ticket. fin. estimate.single standard ~ monetar .f. assessable: rat(e)able evaluare s. (daune) to adjust. to evaluate.t.monetary standard etalona v. (atasarea unei etichete/ placufe mobile) tagging eticheta s. to valuate. appraisable.m. labof'1 grading j ~ a postului . label. stage. Eurocredit eurodolars. (a inregistra pe o fisd continutui unei partide de mdrfuri) to docket.(fin. (a daunelor) adjustment.) rating.processing stage -delucru-job step etatiza v. step ~ de fabricatie .m.(fin. estimation. (functionar al organismelor europene) Eurocrat eurocredit^./i. to appraise. (a atasa o etichetd/pldcutd mobild) to tag etichetare s.f.) fiat standard ~ fiduciar . {atasatd la mdrfuri.address label ~ de ambalaj . (mobild) tag. Eurocurrency.) paper standard ~ -marfa . (la) to put (at) evaluabil adj. (a unei proprietdti pentru stabilirea impozitelor. {inregistrarea pe o fisd a continutului unei partide de mdrfuri) docketing.packing label euro s. (indicand continutui unei partide de mdrfuri) docket. sticker ~ colanta . a stabili pretui) to price. a asi-gurdrilor) to assess.m. Eurocheque eurocrat s.s.(fin.f. bagaje) tally.f. (a unei mdrfi) ticketing. Eurocard eurocec. to standardize etapa s. (unitate monetard europeand) euro eurocapitals. Eurocapital eurocard^. (a calcula. (o marfa) to ticket (up).) fiduciary standard ~ -hartie .(pentru mcadrares» intr-o categoric de salarizare) joh| evaluation . nationalization eticheta v.adhesive label ~ cu adresa .n.(pentru fabricarea unui produs) job(-order) costing ~ a costurilor directe .150 ETA-EVA ~ dublu/paralel . (a pretui.t.(fin.direct costing ~ a costurilor exploatarii pe durata de viata (a unui utilaj) life-cycle costing ~ a flotei sau a parcului de autovehicule (in vederea asigurdrii) fleet rating ~ a marcii .) commodity standard ~ metalic unic .) extent a activitatii conducerii management appraisal ~ a bonitatii/solvabilita^ii credit rating/status/standing ~ a costului unei activitati .) double/parallel standard ~ fictiv .job evaluation.f. to prize. to nationalize etatizare s.(procesul prin care i se ataseazd unei mdrci o valoare in foaia de bilant a companiei) brand valuation ~ a muncii .n.(fin. valuation. (asig. appraisal..t.n. (o proprietate pentru stabilirea impozitelor. Eurobond europiata s. to label. to estimate.f. a asigurdrilor) assessment.t. (a unei avert funciare) (dr. evaluation.f. to value.

(mar. surplus.EVA-EXE 151 ~ a riscului . (plata impozitelor) to dodge evolutie s.actuarial calculation ~ cadastrala .) to rerummage ~ revizia vamala . cost standard costing ~ si optimizare . excess. (punere a unui sechestru) distrainment. to discharge. to fulfil 2.sales record ~ contabila . un contract) to execute.overweight.f. iin comision) to fill 3..) country/ sovereign rating ~ a stocurilor . evasion ~ fiscala .export surplus ~ al importurilor .) estimate of the risk ~ a riscului de tara . (a unei obligatii. exclusive excursie s.n. tour. to evade. (a unei comenzi. (disponibil) spare exclude v.accounting.{de agentia turisticd) package tour executa v. (inspector de daune) adjuster ~ al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societati de asigurare) fire loss adjuster evazionist s. to avoid.. (o ipoteca) to foreclose ~ contrarevizia vamala . record. performance. (fiscal) tax dodger evaziune s.(asig. (din baron) to disbar exclusiv adj.import surplus ~ al incasarilor fata de cheltuieli surplus of receipts over costs ~ bugetar . estimate ~ standard a pretului •:.rat(e)able value ~ multipla a costului .tax evasion/dodging evidenta s. to escape. to perform. to carry into effect. spare.m.fiscal drag ~ al exporturilor . (o obligatie.excess of assets over liabilities ~ al bugetului fiscal .(cont. a unui contract) execution. appraiser. supraproductie) glut decdt valoarea contabila) appreciation surplus excedentar adj. a unui comision) fulfilment 2.(fin. (a mdeplini) to carry out/through. 1. overbalance ~ de stocuri .books of account ~ primare . (un debitor) to distrain. valuer. rater.stock/inventory valuation ~ actuariala . (situatie) situation ~ a platilor . (agent care fixeazd impozitele sau evalueazd daunele) ~ al activului fata de pasiv .(cand valoarea de piatd a activelor unei societati este mat mare assessor.t.m.credit history excedent 5.f. evolution ~ in timp a creditului . (de marfd pe piatd. 1. excursion ~ cu itinerar prestabilit . (o comandd.surplus stock ~ impozabil . bookkeeping evidente contabile .t.f.f. (pierderea dreptului debitorului asupra bunului .) basic books evita v.multiple costing ~ prudenta .evaluation and optimization evaluator s. discharge. valuator.(la un credit) payment record ~ a vanzarilor .to rummage executare s. to exclude. excess. (a eluda) to elude.t. overplus. to expel.f.budget excess/surplus ~ de greutate ..taxable surplus ~ valoric .conservative.

(bani) to remit.) past year.n.t. enforceable exemplar s. daune e swingeing expansiune s.) executory.(a unui drept) anticipation exercitiu s. instabilitate poliu fiscalitate excesivd) flight of capi capital flight exonera v. claimable.m. to relieve responsibility/liability exorbitant adj. exigible.m. (al unei cambii) via (of a bill of exchange) ~ unic al cambiei .n.) executory.budgetary year ~ financiar/fiscal . (a unei functii) tenure ~ anticipata . datorii) exactable. . payable. (mdrfurS forward.n. accounting period/year. to send (off). (o profesie) to practise. to practise.execution debt enforcement. pattern 2. period under review ~ urmator . executive 2. (nivel al efortulid care un salariat considerd cd treA sd-l depund pentru a-si inde^ sarcinile si obiectivele de lucru) (rat expectancy. (model) sample.152 EXE-E ipotecat. (care aplicd un sechestrif) distrainer ~ judecatoresc .t. (executoriu) (dr.(dintr-o anumitd t in strdindtate. (prin po^ to post. (a practica) to exercise.(persoand c se expatriazd din cauza regimi fiscal) tax exile exod s. tax/taxable year ~ trecut .) to express. practice. expectation i expedia v. (despre impozite. (ydnzare la licitatie) compulsory/ forced sale executiv adj.(fin. (a unei profesii) exercise. (dr.) next account exigibil adj.m. (mdrfuri in consignati^ consign. demandable. 1.single bill exercita v.financial year. cauzat de infli accentuatd. (ram scrisoare etc. (de carte etc. exile ~ din motive fiscale . executor.executor executoriu adj.t. due exigibilitate s. to pursue. (persoand trimisd firma unde este angajat sd lucreu strdindtate) expatriate expectativa s. (scurgere defonduri) fligh ~ al capitalului .officer of the court. expansion ~ orizontala .(extinderea unei a panii prin dezvoltarea unor prod vdndute pe piete similare si cu pr asemdndtor sou mdrirea suprafi agricole) horizontal expansion ~ verticala — (cresterea produc agricole prin imbundtdtirea prod tivitdtii terenului cultivaf) vert expansion expatriat s.f. (despre impozite. to dischai to disburden ~ de raspundere . exercise ~ bugetar .(fin.to exonerate fi responsibility/liability. 1.) copy 3.f. payability exilat^. (urgent) to dispatch. enforceable executor s.f. to exonerate. hea steep. din cauza depdsirii termenului de scadentd) foreclosure ~ silita . to follow exercitare s. exorbitant. official receiver ~ testamentar .f.

surveyor.valuation survey ~ profesionala . (pe mare) shipment.m. (a unui termen etc. oversea(s) expedition experiment s. (rapidd a unei scrisori etc. to survey expertiza s.(mar. shipping agent expeditie s. (a daunelor) (asig.(asig. (a unei cdi . to work(off). (consignator) consignor. sending.damage survey ~ de evaluare .f. addresser.f. to turn to one's account/profit.) sender.f. dispatch. (cdrbune) to get.oil actuary ~ juridic .customs appraiser expertiza v.) average adjuster/stater/taker ~ de tonaj . (prin postd) post. (de bani) remittance. (a pdmdntului) farming 3. (p mind. 1. (urgentd) dispatch.) expiration.t. specialist.less-than-carload/-truckload consignment ~ transoceanica . a unui zdcdmdnt) exploitation.control/joint survey ~ de avarie . experiment ~ la scara naturala .actuary ~ in statistica petroliera .marine/maritime/ ship's surveyor ~ oficial . un zdcdmdnt) to exploit. (un utilaj) to run 4. (a unui articol din registru) (cont. adjuster ~ de evaluare a avariei . (pe mare) shipper.truckload consignment expedierea in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului . to win 2. survey.) professional valuation ~ unilaterala . appraiser. (a unei mine.m.EXP-EXP 153 mesagerie) (SUA) to express. to farm 3.legal expert ~ maritim/naval .field experiment expert s.) assessor. 1.) express.qualified expert ~ care declara un titru . (a profita de pe urma) to take advantage of exploatare s.f. (prin mesagerie) (SUA) express. (pe cale maritima) to ship expediere s. (de cdrbune) getting.one-side survey expira v. (despre o politd de asigurare) to lapse. (in interes propriu) to exploit. to expire. working. 1. mar.) narration exploata v.(de mdrfuri) oceanic shipment ~ vagonala . (SUA) certified public accountant ~ de evaluare .f. forwarding agent. winning 2. (raport) expert's/surveyor's report ~ a unei lucrari . expert.t. (o cale feratd. (de mar/a) (freight) forwarder. expiry.sworn surveyor ~ vamal .) to operate. expertise. to recover. o navd etc. (al unei scrisori etc. (a ajunge la scadentd) to fall/to become due expirare s.(cont. (a unei polite de asigurare) lapse explicatie s. forwarding ~ maritima .appraiser. (de mdrfuri) forwarding.) tonnage surveyor ~ in statistica asigurarilor . (muncitorii) to sweat 5.marine/maritime adventure. shipping ~ recomandata . surveyor ~ autorizat .chartered accountant.i. (despre un contract) to fall in.assay master ~ contabil .(a unei scrisori) registration ~ subvagonala . dispatcher. expert appraisement/examination 2.charges prepaid expediter s. (a cultiva) to cultivate. n. (de mdrfuri in consignatie) consignment.f. sending.value work done ~ contradictorie .

t. expression ~ din limbajul comercial commercialism expropria v. (desi scrisori) posthaste expresie s. exhibitor expozitie s. to show.n.) to fathom explorare s. (sondare) probing.r. (mar.f.(export de marfuri) visible exports a face export ..(export de servicit) invisible exports ~ provizorii .f. {a prospecta) to explore.price boom exponats. (unui rise) to incur.open quarrying ~ forestiera . exporting s. ulterior reimportate) temporary exports ~ vizibile .world exhibition expres adj. {a unui utilaj) running 4.f. show. display 2. produse) exhibit.forestry operation.trade exhibition ~ cu vanzare .(de marfuri folosite ca mostre la expozitii. (despre preturi) to boom explora v.) express adv. (marfuri.industrial exhibition ~ itinerants . (la un re exposure ~ la riscul fluctuatiei unei valutt exchange rate exposure ~ la riscul ratei dobanzii . to expropriate. 1. probe explozie s. export(s) 2.f. expropriatu dispossession.f. (c.(efect cauzat de situ^ in care un consumator influente^ direct productia sau consumul unuii agent economic) consumpB externalities 1 ~ de productie .sole exporter expozant^.total exports exporturi invizibile . exhibition.direct export ~ global .t.capital export ~ direct . to lay < v.sales exhibition ~ de automobile . m. (de marfuri. to expose expunere s.f. {a preturilor) boom ~ a preturilor . to export exportator adj. compulsory acquisitK purchase/surrender ~ pentru utilitate publica dispossession for public purposes expune v. (exportare) exportation ~ de capital . (SUA) lumbering ~ miniera .n. 1.(efect cauzat J situatia in care posibilitdtile de Jl ductie ale unei intreprinderi influentate de comportamentiil . pi (forma de esec pietelor reprezentata prin nereflecta la nivelul pretului pietei a unora da^ costurile sau beneficiile asocj{ productiei ori consumului) extemalil ~ de consum .motor show ~ industrials . dispossess expropriere s.t.154 EXP-E: ferate. show.f.t. logging. (prospectiune) exploration. exporter ~ exclusiv . exhibit export s. a unei nave etc.n. (a muncitorilor) sweating ~ de cariera — quarrying ~ de cariera la zi .f.specialized exhibitio ~ universala .travelling exhibition ~ specializata .to do export trade exporta v.) operation.agricultural exhibition ~ comerciala .sweating system ~ piscicola . (a sondd) to probe. fair ~ agricola . fdrd plata taxelor vamale.fishery exploda v.intea rate exposure externalitati s. prodie exhibition. to display.mining ~ patronala .i.

EXT-EXT intreprinderi sail de un consumator) production externalities extinde v. abstract.(in evidentele contabile) reconciliation statement ~ de cont descriptiv . (al continutului unui document} docket ~ de cont .r. to extend. extrafine. to extend. (despre o afacere) to branch out extindere s. to expand.f.(pentru mdrirea capacitdtii de productie) capital widening ~ a liniei de produse .n.line extension ~ a prelevarii de mostre . extension. (piata de desfacere) to widen v.f. expansion. superfine extras s. extraction.descriptive statement ~ de titlu de proprietate . production ~ de petrol .t.(prin mdrirea rdspunderii) job enrichment ~ a fondurilor fixe . to extort.abstract/extract/statement of account. extract.t.(rezumat scris al istoricului unui titlu de proprietate asupra unui teren) abstract of title ~ din registrul funciar . extortion.land register extract . extractive extractie s. outside the budget extractiv adj.sampling range extorca v. to swindle extorcare s.f. widening ~ a cererii . swindle extra adj. bank statement ~ de cont de reconciliere . to widen.oil production extrafin adj. superior 155 extrabugetar adj.(ca urmare a scdderii preturilor) extension of demand ~ a domeniului unei activitati .

easy payment/terms ~ de plata a impozitelor . (SUA) lumbermill ~ de confectii . to effect ~ afaceri cu .f. production.facsimile signat ~ de sigiliu .F fabrica v.export incentivt facsimile. manufacture.to mass-produce fabricant s.to shop ~ cunoscute toate detaliile .paper mill ~ de imprimeuri .brickworks.large scale/series/ serialized production/manufacture.f.to commission business ~ comert cu .furniture factory ~ de produse finite . comercial) to call on/upon ~ ore suplimentare . (here) to brew ~ in serie .m. plant ~ de here . factory owner. facility ~ de credit .to call ~ fata competitiei . 1. (de here) brewer fabricare s. factory. to manufacture. cannery ~ de hartie .ready-made clothing factory ~ de conserve . producer. wholesale manufacture fabrica s.packing plant. canning factory.t.facsimile stamp .finished products factory ~ de textile .to advertise a nu ~ fata — (angajamentelor)* default ' facilita v.to st full particulars ~ datorii . mill.(despre un ag.to canva ~ reclama/publicitate .t.credit facility facilitati de plata . a produce) to make. brickyard ~ de cherestea . manufacturer.to make up inventory. to manufacture.computer-aided/-assisted manufacture ~ in serie de produse superioare quality-quantity production ~ in serie mare . coinage ~ asistata de calculator . to take stock ~ mentiuni . to produce. incur debts ~ escala .to deal with ~ afaceri pe baza de comision . (a fabrica.to overtime ~ propaganda electorala . (a executd) to perform.timber mill.?!. (bani) to mint. to fabricate.tax bra ~ pentru export . {de bani) mintage. facsimile ~ de semnatura . (mai mare) works.facilities payment.t.(despre o nova) to clear ou ~ inventarul .to m competition ~ formalitatile vamale de sosire s plecare . enterprise. to facilitate | facilitate s. fabrication.textile factory/mill face v.to audit ~ o scurta vizita .(pe documented transport} to clause ~ nul si neavenit .brewery ~ de caramizi . to coin.to deal in ~ cumparaturi .to render null i void ~ o revizie contabila .f.shoe factory ~ de mobila .to get/to run into debts.printing plant ~ de incaltaminte .

supplier's invoice ~ comerciala .decision maker.(evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) (bur. 1. bankrupt a se declara in stare de ~ .consignment invoice ~ de cumparare .m.t.discharged bankrupt .(a sala-riatilor fata de mediul in care lucreazd) dissatisfiers ~ de productie .f. invoicing. bankruptcy.descriptive billing ~ in minus .FAC-FAL 157 a reproduce in ~ .(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) (bur.to overinvoice facturare s. in schimbul oferirii unui comision. (cornet) invoice/sales book s.to file one's petition in bankruptcy falimentar adj. to go into liquidation.purchase invoice ~ de navlu . to cease payments. creantele sale unei institutii financiare) factoring factura v.underinvoicing ~ in plus overinvoicing ~ periodica . sd preia creantele clientilor) factor 3.f. to fail. to collapse a declara pe cineva in stare de ~ .freight invoice/bill/note/ account ~ de vanzare . letter carrier ~ alfa .cyclical factor ~ de decizie . ci de un accident) certified bankrupt ~ exonerat .itemized invoice ~ interna .original invoice ~ pro forma . decisionmaking factor ~ de incarcare . to bill ~ in minus to underinvoice ~ in plus . contra unui comision.risk factor ~ de siguranta .n. bill ~ a furnizorului .factors of production factoring s.commercial invoice ~ consulara . insolvent falit adj.(pentru mdrfuri vdndute pe piata interna) inland invoice ~ legalizata . bankrupt.to go/to mm bankrupt. (postal) postman. to fold up.n. invoice.provisional invoice ~ vamala .safety factor ~ de utilizare . carriage and delivery factor s.final invoice ~ detaliata .) beta factor ~ ciclic .sale invoice ~ definitiva .to adjuge smb.m.n. bankrupt.) alpha factor ~ beta .to facsimile factaj s.(de complezenta) pro forma invoice ~ provizorie . failure. insolvency.f. billing ~ descriptive . (colaps) collapse. factor.m. to invoice. (functionar care intocmeste facturi) invoice/billing clerk faliment s. coefficient 2.consular invoice ~ de consignatie .certified invoice ~ originala . crash ~ fraudulos .cycle billing factura s. care certified faptui cdfalimentui nu afost cauzat de proasta conducere a afacerii.fraudulent bankruptcy a da ~ . (metodd de finantare prin care o societate transferd. insolvent s.customs invoice facturier s. (institute financiard care se anga-jeazd.use factor factori de nemultumire . defaulter ~ cu certificat de accident/ghinion (acordat de instantd.loading factor ~ de rise . bankrupt.

without nirth< delay ~ acoperire . mar free of/from particular average ~ avarie particulars. obligafii. to fake up.ex bonu capitalization/scrip ~ captura de catre un stat strain (as ig.n. (despre o bancnotd.(la incarcaa sau descdrcare) (mar. (a denatura) to distort. (monede. un document} forged.coinage offence falsificator s. mar. to misrepresent falsificare s.m. (despre actiuni. falsifier. metale) base. (raspundere. fake. to falsify. (de bancnote. a unui bilant) window dressing. counterfeit.(din partea furn zorului de a menfine un anumit pret I livrare) (corn. fake(d). (bancnote. dud. fake. without 2. (bur.) adulterator familie s. (alimente etc.) free of (al average ~ avarie comuna . mizdndu-se pe obt nerea lor pand la tranzactia efectivi short ~ aducerea marfii pe chei . metale) to debase. mar.(despre o navd in mca\ flying light ~ cheltuieli de folosire a macaraleli portuare . coiner. phon(e)y. spurious. 1. (a unei cambii.(asig.undischarged bankrupt fals adj. a unui titlu de valoare) obverse favorabil adj. mar.(asig.(asig.158 FAL-FA1 ~ nereabilitat . counterfeiter. (de alimente etc. (con-turi. (de conturi.) tamperer. spurious.f. registre etc.) tampering. (de monede. pharmaceutical fata s.) adulteration 2. (artificial) artificial s. (de documente) forger. false.f. metale) debasement.) to tamper with. (de bani) forger. easy fara prep.) free of foreign capture ~ captura §i sechestrare .free ( capture and seizure ~ caric . documente) forgery. (avers al unei monede) obverse 2. termen cu care seformeazd o serie de expresii referitoare la conditiile de asigurare si operare al navei) free 3.free of all cranage . to counterfeit.. bogus.) free < general average ~ avarie particulars . auspicious.) ex. favourable. (document fals) dud falsifica v.f. marfur recolte care nu sunt disponibile in mt mentui vdnzdrii.(mar free from alongside ~ angajament . documente) to forge.(asig. fin. (de conturi. (a situatiei financiare.) free < stem/turn ~ avarie . (denaturare) distortion. forgery.) to adulterate 2. 1. (despre monede. (de alimente etc.t. 1. counterfeit. registre etc. registre etc.(formula pe un cec) n effects/funds. mar. (avantajos) advantageous.) without engagemen (clauzd de prudentd pe care andosana o poate inscrie pe cambie) without o» liability «i» ~ a§teptarea randului .(in care ambii pdrinti sunt salariati) two-income family farmaceutic adj. ~ a mai intarzia .) free < particular average unless caused by ~ capitalizare . sham. false. misrepresentation ~ de moneda . family ~ cu doua venituri . falsification. 1. numai daca esl cauzata de .

railway ferry ~ dobanda capitalizata .hoverferry. {cu toate dependintele) creditare} off-cover farmstead.(asig. railway s.{mar. ferryboat.dairy farm nava) gearless ~ industrials .FAR-FID 159 ~ comanda speciala {despre un ~ raspundere pentru avarii . mar.ex dividend.flawless fel s.passenger ferryboat rights ~ pe perna de aer .livestock farm ~ mentiuni — {despre un document de fermier.{despre actiuni) ~ datorii . ab intestat of freight brokerage ~ cont . (pe ~ garantii/acoperire . ferry craft/vessel ~ cu cale ferata . {SUA) description dividend off ~ dobanda .ownerless fezabilitate s.f.f.carferry.factory farm ~ marfa .t. sort. fertile.free produs) off-the-shelf of/from damages ~ reciprocitate .f.ex all fezabil adj. no par value federatie s.(formula pe. debtless.(despre nava) light-ship ~ mica .intestate.free of losses fertil adj. workability ~ protest . feasible. car float capital) flat ~ de mare tonaj .) free of address commission ~ recurs/regres . to fertilize.free from liability fictiv adj.(formula pe o cambie) no fiabilitate s.freighter-ferry emisiune de actiuni) ex claim/new/ ~ de pasageri . {gospoddrie ~ impozit pe venit .operational reliability ~ raspundere . farmer transport) clean feroviar adj.(preferentiale la o noud ~ de marfuri .?. workable ~ proprietar .f.m.nonreciprocity ~ comision de adresa (mar.superferry ~ drepturi . to make fertile ~ profit . farmyard.) without benefit of salvage fertiliza v.ex coupon ~ valoare nominala . (soi) kind.n.poultry farm ~ instalatii de incarcare . o ~ comision de brokeraj .(formula pe un cec) no ~ valoare comerciala .(in homestead operarea navel) free dispatch ~ avicola .free of income tax tdrdneascd. {dr./«.small holding condition.) trust . reliability noting ~ operationala .ex interest feribot s. railwayman ~ pierderi . grade. feasibility.(pe piata de ~ de automobile .n. bogus.clear of debts.m. sham Hdeicomis s. federation (despre o afacere) afloat ~ de state .(despre o tara fluvii) hoverbus consideratd ca avdnd un rise crescut de ferma s. farm. ~ dividend . productive ~ prima de salvare . casd de tara cu acareturi) ~ indemnizatie de celeritate . fictitious.commonwealth ~ defect .} free cambie) without recourse ~ testament .(despre ~ de vaci de lapte . no-cargo condition ~ zootehnica .no commercial account value ~ cupon .

to fund Hnantare s.(institutie finana care se angajeazd. 1.high/superior finish firma s.commission house ~ de expeditii . (insert signboard ~ cu sucursale multiple .f.outside financing ~ interimara . to finish finisaj s.n. funding ~ a deficitului bugetar .project financing ~ a vanzarilor in rate . pi.muh firm ~ cu vanzare pe baza de conn prin posta . philanthropic(al).accounts receivable financing ~ prin emitere de actiuni comune equity financing ~ prin emitere de obligatiuni .bond financing ~ spontana . house (of business) 2. subsidiary (company) financiar adj.dominant firm ~ recalcitranta .brand loyalty fiduciar adj. (comerciala) (commen firm. finance(s) ~ manageriale .{firma.export house ~ de factoring . iron ~ -beton .company/ corporate finance ~ mascata . inland revenue ' fiscal adj.f.haul(i)l ~ dominanta .deficit financing/spending ~ a proiectelor de investitii . safe hoia ~ solvabila .wrought iron ~ vechi . sd preia creantele cliena factor ~ de transporturi maritime shipping company ~ de transporturi rutiere . finish ~ superior .f.f.) trusteeship fidelitate s. contra i comision. fish < fisc s.t. (dr.scrap iron filantropic adj.n.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ interna .instalment sales financing ~ externa . financing.mail-order house ~ de brokeri .(companie pe care o i firma doreste sd o achizitioneze} U firm i fisa s. financial finanta v.f.managerial finana ~ publice .160 FID fideicomisiune s.reinforcing iron/bars ~ forjat .reliable firm. cum ar fi creditui comercial.n.internal financing ~ la nivelul economiei nationale national economy finance ~ la nivelul intreprinderii .t.backdoor financing ~ prin conturile de creante .f. eleemosynary filatura s.trustworthy/sound fifl ~ specializata intr-o singura gl linie de produse . rezultatd din derularea normald a unei afac spontaneous financing finante s. 1. (de telefon) coin 2-1 jocuri) counter.single-line firm ~ -tinta . spinning mill/works filiala s.forwarding house ~ de export . branch (office).f. to finance.f. (loialitate) loyalty ~ fata de marca . fiduciary Her s.public finance finisa v.(finantare. care inca sd-si mentind independenta fata dk cartel) recalcitrant firm ~ serioasa . fiscal .

taxation policy/system fisa s.economic adaptiveness flotant adj. experienfd.(a continutului si a cantitdtii unei Idzi) bin card ~ de lucru .f.record ~ tehnologica . clauze) to lay down.price leadership ~ a pretului la discretie . (a unui termen.f. time card/sheet ~ personala . 1.pricing. o sarcind) to assign.) floating ~ a cursurilor valutare .n.(situatie in care evolutia cursului de schimb al unei monede este influentatd de interventia pe piata a autoritdtii emitente) impure floating . a unei sarcini) assignment.price flexibility ~ a salariului . 1.(pentru marfa incdrcatd sau descdrcatd) cargo/tally sheet.(cu instructiuni pentru indeplinirea unei anumite sarcini) job impozitelor.(care insoteste piata acestuid) payslip ~ de evidenta . clause) stipulation. fixing ~ a despagubirilor assessment of damages ~ a pretului .) personnel specification ~ cu specimene de semnaturi (document completat la deschiderea unui cont sau a unui depozit de titluri) signature card ~ de calcul al salariului . (conditii. to fix Hxare s. (de conditii. fastening.) to fix. to stipulate. (dulap) filing/card index cabinet fixa v. (catalog. cartoteca) card index 2. price fixing ~ a pretului de patrundere pe piata penetration pricing ~ a pretului in functie de pretui director . (a sumei assessment 2.t.f. settlement.f. (suma impozitelor. to set forth.n. a unei date) appointment.(sistem ce implied existenta unui aranjament intre un grup de state.wage flexibility ~ economica . fiscality. a despdgubirilor) ticket ~ de pontaj . (indicdnd continutui unei partide de mdrfuri) docket ~ a salariatului . o data) to appoint. to state. nomination.(cu date despre studii. (de cartoteca) (index) card.n. (un termen.FIS-FLO 161 fiscalitate s. \. securing. (un pret etc.(cotare liberd a valutelor pe pietele valutare. (de bani) roll of money ' Hsier s. to fasten. (fin. a despdgubirilor) to assess 2. slip. care convin ca intre monedele lor sd existe cursuri stabile) concerted floating ~ impura/controlata . (a unui pret etc. to nominate. (a unei date.operation sheet fisic s. sheet. flexibility ~ a impozitarii . al pretului aurului la bursa) fixing flexibilitate s. (o data. (al cursurilor de schimb. floating flotare s.f.register card ~ de identificare .(de cdtre intermediar) price discretion ~ a preturilor prin tatonari .) fixing. to secure. to settle. calificare etc. cursul valutar fund influentat de evenimentele economice si monetare din fiecare tard si de pe piata mondiald) rate of exchange floatation ~ concertata/in grup .flexibility of taxation ~ a preturilor .fixing prices by trial and error ~ de preturi multiple .(in functie de specificul pietelor) multiple pricing fixing s.

(a mdinii de lucru) turnover ~ a fortei de munca .flow of funds ~ de iesire de numerar .cargo shipping ~ de traulere . de numerar net care poate fi atrih unui protect de investitiii) incremer cash flow .(yaloarea netd reaW de numerar.to undergo fluctuations fluturas s. swing.merchant fleet/service. handbill flux^. marine ~ de cabotaj .seasonal fluctuation ~ usoara .) throwaway.liner fleet ~ de mineraliere . market fluctuations ~ ciclice . care intrd sau iese din fim intr-o perioadd determinata) flow » funds.trawler fleet ~ de vrachiere . variation.cyclical fluctuations ~ economice .labour turnover ~ a numarului de salariati employee turnover ~ a preturilor .m.barge fleet ~ de transport . commercial fleet ~ comerciala maritima . flow ~ brut de numerar .coastal/coastwise fleet ~ de linie . fleet ~ aeriana .(transferul continuu. pe stradd etc.ore (-carrying) fleet ~ de nave frigorifice .{flu.f. fluctuation.economic fluctuations a suferi ~ . fluctuating. varying fluctuatie s.fluctuations of the market.flow of work ~ de fonduri . deosebitd de profit contabil.fishing fleet ~ de pescuit oceanic .{a unei volute declaratd liber a} dirty float ~ salariala . de plati si incasan intre consumatori si producdtori) circular flow ~ de activitate .deep-sea fishing fleet ~ de petroliere .162 FLO-FLU ~ independenta/singulara/ neconcertata .wage drift ~ sezoniera .shipping.tanker fleet ~ de remorchere .ocean (-going) fleet fluctua v.price fluctuation' movement ~ dirijata . cash flow/generation ~ de numerar actualizat .refrigerated shipping ~ de pescuit .i.bulk-carrier fleet ~ fluviala river fleet ~ maritima . to fluctuate fluctuant adj.f.cadi inflow ~ de numerar .world fleet/shipping ~ oceanica ./?.towing/tug fleet ~ de slepuri .cash outflow ~ de intrare de numerar . in ambele sensuri.(metodd t evaluare a optiunilor de investiti discounted cash flow ~ de numerar incremental .maritime/sea fleet ~ mondiala . fdrd interventia autoritdtilor monetare din tara emitenta) pure floating flota s.gross cash flow ~ circular .slight fluctuation fluctuatii ale cursului de schimb exchange fluctuations ~ ale pietei . (care se distribute in magazine.(situatie in care cursul de schimb al unei monede evolueazd pe piafd independent de evolutia altor volute) independent floating ~ pura/libera (situatie in care cursul unei volute se formeazd spontan pe piata valutard.air fleet ~ comerciala .

sales leaflet ~ volanta (prospect) leaflet folosi v. (dintr-un registru de conta-bilitate) folio ~ de cupoane .to kite folosire s.f.pool ~ de ajutor/asistenta .guarantee fund ~ de pensii pension/retiring/ superannuation fund ~ de plasament in valori imobiliare -real estate investment trust ~ de plasament in valori mobiliare -security investment trust ~ de plasament mixt . calculate ca diferenta dintre pretui platit pentru compania in functiune si valoarea activelor) goodwill ~ comun . utilization.relief fund ~ de amortizare depreciation/ redemption/sinking fund ~ de asigurare pentru somaj -unemployment fund ~ de asigurari .FLU-FON 163 ~ de numerar suplimentar .unfair labour practice ~ incompleta a fortei de munca -(sub calificarea ei sau prin organizare) underemp loyment fonds.delivery bill/note ~ de pontaj .time card/sheet/ticket ~ de reclama .coupon sheet ~ de drum route sheet.kite flying ~ completa a fortei de munca .equalization fund ~ de rezerva reserve/surplus fund ~ de rezerva de rambursare a capitalului .(subscris de detindtorii de actiuni preferentiale ai unei societdti) capital redemption reserve fund ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts .(pentru investitii) reserve fund ~ circulant .insurance fund ~ de asigurari sociale .full employment ~ ilegala a fortei de munca . (justificativa) travelling warrant ~ de expeditie .) contingency account/fund/reserve ~ de regularizare/compensare valutara .) compensation fund ~ de dezvoltare .welfare/ provident fund ~ de compensare (bur. employment ~ a unei cambii de complezenta .de hartie de ambalaj .(pe care o societate il poate cheltui pentru dezvoltare) excess cash flow ~ economic . 1. to utilize. fund.economic flow ~ financiar .wrapper sheet ~ de livrare .(atdt in valori mobiliare.n.f.(din care se imprumutd bani si in care se reintorc creditele acordate cu dobdnda aferenta) revolving fund.docket . (pagina) page 2.financial flow ~ real (circulatia bunurilor si a serviciilor) real flow foaie s. (coala) sheet.t. (fond guvernamental destinat finantdrii serviciilor publice) (SUA) revolving fund ~ comercial . cat si in valori imobiliare) mixed investment trust ~ de prevedere (cont. to employ ~ o cambie de complezenta .(active intangibile ale uneifirme.development fund ~ de garantie . capital ~ acumulat/de rezerva .

constant actiuni not) open-end fund ~ mutual echilibrat . unit trust. acti preferentiale si obligatiuni) balan fund ~ mutual inchis .standing timber ~ funciar .circulating/working capital.capital assets/goods .mutual fund. (cu investitii in alte fonduri} fund fund ~ mutual administrat .performance fund ~ mutual cu investitii speculative pe termen scurt .(al titlurilor de valoare detinute de investitori pentru actiuni in fondul respective excha fund ~ mutual deschis . trust company.liability reserve ~ de rulment .164 FON-f ~ de rezerva pentru datorii .(in tern contabili.(formula pe un t effects not cleared ~ nelichid .risk moa ~ statutar .(a monedei nationale) stabilization fund ~ de tranzactionare a optiunilor option fund ~ iiduciar .(in ania tipuri de investitii) speciality fund ~ necompensat .{care emite in r.disposable/available funds ~ fixe .unemployed fund ~ mutual . common stock fund ~ mutual de castig .land resources ~ inactiv/neproductiv .municipal bond fund ~ mutual de schimb .go-go fund ~ mutual cu plasamente foarte avantajoase — (msd cu un grad de rise mai ridicaf) high-yielding fund ~ mutual cu plasamente in actiuni comune .unrealizable capital ~ neutilizat/fara destinatie special unappropriated/unapplied fund ~ pentru manco de casa .(care realizeazd cele mai avantajoase plasamente pentru a obtine cdstigul maxim posibil) income fund ~ mutual de dezvoltare .cover fu| ~ de rezerva pentru cheltuieli neprevazute/urgente .(care invest proportional in actiuni comune.trust fund ~ forestier .(cu investitii pe termen lung) growth fund ~ mutual de investitii in obligatiuni municipale .(care a inch emisiunea de actiuni) closed-end/ fund ~ mutual principal .(care invesb in alte fonduri) master trust ~ mutual protejat .(care acop eventualele pierderi cauzate de J derea valorii unor titluri prin inves in alte titluri cu perspective crestere) hedge fund ~ mutual raportat la un indio (fond al cdrui portofoliu corespu unui indice oficial) index fund ~ mutual specializat . valoarea activelor fw minus pasivul) shareholders' funds : ~ de garantie/acoperire .(la o banca) emergency reserves ~ disponibile .wage fund ~ de stabilizare .net working capital ~ de salarii .statutory fund fonduri ale actionarilor .equity fund.(de manageri profesionisti) managed fund ~ mutual cu investitii pe termen scurt . floating/circulating assets ~ de rulment net .

tax form ~ de oferta .n.office form ~ de cec .share allotment form ~ de subscriere . Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) additional funds needed fonda v. drilling ~ de prospectiune . promotion fondator s.(prin care brokerul li oferd vdnzdtorului . size. establishment. to set up fondare s.to comer formalitate s.form of application. to found. formal procedure ~ legala .company promoter fora v. promoter ~ al unei societati . formation 2.de impunere .exploration/ wildcat drilling.to pool ~ un consortiu/sindicat patronal .loan application form ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de chitanta .net fixed capital formation ~ profesionala . to promote. 1. to form ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts ~ un cartel .n. founder. to drill foraj s.(pentru impunere) form of return .cheque form ~ de cerere .. (de carte) format ~ obisnuit . forest.offshore/deep-sea drilling forestier adj.FON-FOR 165 ~ proprii .(pe care o firmd trebuie so. (print/printed) form.f. lump forma v.t. formality.n.order form ~ de declaratie de venituri .equity capital formation ~ a unui cartel ..vocational training format s.form of receipt ~ de comanda .to syndicate ~ un monopol .(totalul capitalurilor care apartin unei companii si nu sunt imprumutate) capital resources ~ suplimentare necesare .statutory formality formalitati vamale . foundation.pooling ~ bruta de capital fix .customs clearance.gross fixed capital formation ~ in afara locului de munca . (instruire. forfetar adj..m.f.(la licitatie) form of tender ~ de procura .personnel training ~ a cadrelor de conducere management training. pregdtire) training ~ a cadrelor . to establish.regular size formular s.f.telegram form ~ din ziua declararii numelor . wildcatting ~ de sonde de petrol petroleum drilling ~ in largul marii .subscription form ~ de telegrama . (blancheta) (paper) blank ~ administrativ .form of proxy ~ de repartizare a actiunilor . executive development ~ a capitalului propriu .off-the-job training ~ la locul de munca -job training ~ neta de capital fix . application form ~ de cerere de credit .. procedure of customs formare s.t.

m. refrigerating machine. frontage ~ de abataj .free on truck ~ carau§ . defalcation fraudulos adj.free alongside quay ~ de-a lungul navei .free alongside ship/vessel ~ depozit . border ~.n. waybill. (in asigurdrile maritime. ofere despdgubiri complete} franchise fran§izor s.free on board and free trimmed ~ camion .free delivered/domicile ~ frontiera .) franchise 2.) franchiser frauda s. consignment note.f. fraud.n. refrigerationist s front s. (cesionar al unei fransize) (corn.free on board and stowed and free discharging ~ bord si rujat . to prepay.free border ~ in bazinul portuar . cause beyond control forte de productie . postpaid.f.m. embezzlement.free dock ~ nava .m.) manufacturer's agent fransiza s. fraudulent frecare s.quayage. (corn. dar peste care trebuie so.air consignment note/ waybill franca v. to frank. refrigeration frigotehnist^.a eficientei .productive/ production forces fragil adj. abrasion ~ a monedei .(indicatorii cei im favorabili din punctui de vedere « riscului si al rentabilitdtii) {fin efficient frontier fructifer adj.f.(intr-o cariert quarry face frontiers s. freight document ~ aerian . force ~ de munca .f.166 FOR-FRU informatii despre cumpdrdtor) {bur.n.f. (corn.) free ~ bord .free overboard/overside ~ §lep .unskilled/ common labour ~ de munca temporara . front.(despre o scrisoare) shortpaid franco adv.free carrier ~ chei .free into store. rezultdnd o diminuare • greutdtii) abrasion of coin frigorifer s.f.surplus labour ~ de munca exploatata . fructifero<< .(ca urmare a circulatiei.face of workings ~ de dane . face ~ al cheiurilor .free into barge ~ transport .act of God. to stamp francat adj. berthing space ~ de exploatare .berthage. breakable fraht s. refrigeration plant frigotehnica s.) name-ticket forta s. manpower ~ de munca excedentara .free on board ~ bord stivuit si fara cheltuieli de descarcare . 1. postage paid ~ insuficient . frontier.labour force.free on rail/truck fran§izat s.sweated labour ~ de munca ieftina .free on ship/ vessel ~ peste bord . free entrepot ~ domiciliu .t.casual labour ~ majora .carriage free ~ vagon . (cedent al unei fransize} (corn. fruit-bearing.cheap labour ~ de munca necalificata . valoare a pierderii sub care societatea de asigurdri nu este obligatd sd acorde nici un fel de despdgubire.

ship chandler furt s.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta correspondence clerk ~ responsabil cu relatiile cu publicul . pi. van. (post) post. to thieve.managership ~ de productie . fodder furgoneta s. (imitate de mdsurd pentru greutate) pound fura v. (dr. ground. {de birou) office worker. to function 2. searcher fundatie s. {de echipamenf) outfitter.public/civil servant. provider ~ de alimente .f.production function ~ de stimulare a vanzarilor . to steal.public relations officer ~ superior .subcontractor ~ maritim/naval . (de alimente) victualler. purveyor. function 2.revocable post ~ de consum .. functionary. civil.n.utility function ~ publica . office ~ a cererii . (institutie) endowed establishment/institution. executive officer. (de alimente si servicii) catering furnizor s. officer of state.seniority functii pe servicii . utility car/vehicle. theft. (supply) contractor.high official. (public. supplies. endowment.supply schedule ~ amovibila . trimmings. (mar/a.m. (a jefui) to rob. foundation funt s.m. functional functionar s. supply.f. to supply.ship chandlery furniza v.m. obiecte furnizate) supply of goods/materials. (alimente si servicii) to cater (for) furnizare s. secretar) clerk ~ inferior/subaltern . (livrare) delivery. (pentru livrdri) delivery car/van furnituri s. (jaf) robbery.victualler ~ de alimente si servicii . official. (despre o marina) to run. to work functional adj.bank teller ~ la oficiul postal . 1.public office ~ superioara ..f. to furnish (with).t. (public) official ~ responsabil cu clasarea documentelor . (mdrunt) pilferage 2.f.junior clerk/ officer ~ la ghiseui unei banci .(dr.intermediar .f. {textile) appurtenances.t. ecleziastic. (slujbd) job. functie s. (rechizite) requisites. (comercial. to purvey (for).shoplifting ... purveyance. (a livrd) to deliver v.. 1. (in cantitdti mid) to pilfer furaj s. furnishing. (mai ales de mobila) furnisher. position.i. supplier.mail teller ~ public/de stat .) aggravated theft ~ din magazin .FUN-FUR 167 funciar adj. 1. to purvey.office stationery ~ maritime .i.) larceny ~ calificat .departmental functions functiona v. secretar) officer. office bearer/holder.caterer .consumption function ~ de manager . (de staf) public/civil servant. n.demand schedule ~ a ofertei .revenue/customs officer. furnishings ~ de birou .(relatia dintre activitatea de marketing si nivelul vanzarilor) sales response function ~ de utilitate . land(ed). forage. {din conducerea unei societdti) company officer ~ vamal .

(intre societdti i industrii diferite) conglomerate merg ~ operationala . to merge..(intre firme din aceeasi Industrie in care partenerii de fuziune FUR-F1 nu sunt nici clientii. shaft ~ orar .) grand larceny ~ prin efractie .hour/time zone fuziona v. to amalgamate.) petty larceny ~ peste o anumita valoare .f. nici furnizc uneia dintre ele) congeneric merger ~ conglomerat .(fuziunea a doua fir.) theft and pilferage fuss.(fuziune prin a sunt integrate operatiunile a dc companii in speranta obfinerii ui wantage sinergetice) operating merg ~ orizontala . amalgamation.n. merging.168 ~ marunt/sub o anumita valoare (dr.(achizitia unei firme catre unul dintre furnizori sau alia vertical merger .1 servicii) horizontal merger ~ prin absorbtie merger absorption ~ verticala . fusion ~ congenera .'.(dr.{asig. care produc acelasi tip de bunuri . merger. to fuse fuziune s.burglary furturi §i furti§aguri .

(de bdrbat) men's haberdashery. o tranzactie) cover.(a contractului) performance guarantee ~ de navigabilitate .range/portfolio of products ~ sortimentala . (cautiune) bail 2.warranty of quality ~ de executare .to stand security for. bondsman a fi ~ pentru . (de guarantee.government security ~ imobiliara .) covered ~ prin obligatiuni . galantar s. surety.redeemed pledge a da/a pune in ~ . un imprumut) collateral.(mar. range ~ de preturi . extinzdndu-se la toate activele unei societdfi) floating charge ~ guvernamentala .(mar.pledge of real property garantie s.. warrantor.to pledge.bank guarantee ~ colaterala (pentru un imprumut) collateral ~ contra riscurilor la export . garantie pentru . guaranteed. (fond de acoperire/garantie pentru un imprumut.) warranty of seaworthiness ~ exagerata . to go/to become bail/security for garantat adj.export risk guarantee ~ corespunzatoare . coverage.(dreptui creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societdti) fixed charge ~ flotanta . shop window/front. warranty. (bur. showcase galanterie s. (acord. (cerutd exportatorilor) tender guarantee. fin.) platd) (colateral.product mix/range garant s. (bur.M.) stowing dimension gaj s. 1. to guarantee. to put in pledge a scoate din ~ .to redeem a pledge.. guaranty. 1.n. guarantor.m.to stand surety for garanta v. contract de garantie de platd) bond ~ bancara . gage. (sumd cerutd ca avans pentru datorii sau daune eventuale ori pentru indeplinirea obligatiilor contractuale) caution money. to take out of pledge. (obiecte) narrow goods.n.t. lien ~ cu deposedare . bail.G gabarit^. pledge.f.unredeemed pledge ~ fara deposedare . pledge. (de dama) hosiery galon s. scale. hosier's 2. to secure.scale of prices ~ de produse . warranted. fin. to gage. secured. (unitate de mdsurd pentru capacitate) gallon gama s.bonded (de calitate etc.) to cover ~ pentru .express warranty ~ fiduciara (document care garan-teazd ca proprietatea mcredintatd unui administrator fiduciar nu va suferi nici o daund din cauza acestuia) fiduciary bond ~ fixa .f.n.excessive guarantee ~ expresa . surety.adequate security ~ de calitate .(dreptui creditorului guaranty. (a executdrii unui contract) pledge. overall size/dimension ~ al marfii stivuite . (prdvalie) haberdasher's.f. to warrant.

to run.additional security ~ unica .passive income generator geodezie s.f. guide(book).financial management ~ gre§ita . (incluzand toate cheltuielile.) corporal security ~ serioasa . to accommodate general adj.liquefied petroleum gas ~ petrolier lichid .n.budget/budgetary administration ~ economica .terminal. to administer.reliable guarantee ~ suplimentara .pledge of movables.single guarantee a da ~ . geography ~ comerciala .marshalling yard ~ maritima . to house.(proprietate industrials ce nu poate servi drept grantie bancard dacd nu este in exploatare) dead security ~ pe baza de depozit §i credit deposit-cum-credit guarantee ~ permanenta .liquefied natural gas ~ petrolier lichefiat .debt management ~ a inventarului . to administer.t. cloakroom.) joint guarantee/ surety ~ solida .mismanagement ghid s.liquid petroleum gas gazdui v.stock administration. (persoana) guide s. (SUA) checkroom gazs.harbour station ~ terminus .border/frontier station ~ de marfuri .continuing guarantee ~ reala . (railway) station. (care cuprinde unitatile monetare.t. to lodge. (global) overall.commercial geography ~ economica .) implied warranty ~ mobiliara .data management ~ a datoriei . to manage.transit station ~ de triaj . management ~ a activelor .f.(dr. (SUA) depot ~ de calatori .credit management ~ a datelor . generating s.risk management ~ a stocurilor .t.enterprise management ~ a lichiditatilor .170 GAR-GH1 ~ implicita . global 2.goods station ~ de tranzit .n. terminus garderoba s.(asig./ control ~ bugetara .) all-in generator adj.natural gas ~ natural lichefiat . 1.economic geography gera v.roadbook . managing gestiona v.cash management ~ a riscurilor .asset management ~ a creditelor .m.liquefied gas ~ natural . to administrate.(dr.f. personal security ~ nula . general. geodesy.economic administration/management ~ financiara . generator ~ de venit pasiv . to administrate gerant adj. to manage gestiune s.to warrant gara s.n. geodetics geografie s.parcel/ packet station ~ de frontiera . de mdsura ale mai multor tari) cambist ~ rutier .f.trustworthy guarantee ~ solidara .inventory administration/control ~ a intreprinderii .passenger station ~ de coletarie/mesagerie . handbook.f. riscurile etc. administration. gas ~ Uchefiat .

{mar.m. 1. householder 2. cheltuieli) overhead.n.taxation degree ~ de folosire a fortei de munca .communal husbandry. andosator) endorser giratar^.f.tourist guidebook. to administer v.) degree 2. gratuitously gratuitate s. profitgraph ~ al cererii . gratuitousness gramada s. (andosatar) endorsee global adj. {vrac) bulk grane s. (andosant. tehnicd etc. graph. schedule ~ al pragului de rentabilitate breakeven chart. 1. pi. {andosare) endorsement ~ conditional qualified endorsement ~ de complezenta accommodation endorsement ~ in alb . wicket.extent of the damage ~ de fiscalitate . bonus.individual farm gospodina s.{bur. fin. gross. (in matematicd.state farm ~ comunala/municipala . {menaj) housekeeping. household 2. free (of charge).rate of wear grafic s.f. town management..{in care societdtile sau produsele sunt reprezentate prin cercuri/baloane proportionale ca mdrime cu puterea competitivd ca exprimatd prin volumul vdnzdrilor. pay desk/ office. gratuitous. globalisation glont s. to manage a household v.m.n.f. chargeless. corn. utility ~ individuals . to set up house gospodarie s. {c.m.) marketability ~ de uzura . {spatiu gol. 1. housekeeper grad s. menage 3. bottleneck gospodar adj. a admi-nistrd) to manage.information desk girs.GHI-GRA 171 ~ turistic . (a andosd) to endorse 2.idle/slack time.demand schedule ~ cu baloane .n. active sau cota depiatd) bubble chart ~ de incarcare . administrare) husbandry ~ agricola homestead ~ agricola colectiva collective farm ~ agricola de stat . gratis.rate of work ~ de tranzactionare .blank endorsement gira v. bounty gratis adv. all-round/-in globalizare s. chart. (imprumut rambursat intr-o singurd transd la sfdrsitui perioadei scadente) bullet gol s.operation chart ~ de prioritate . total.f. void ~ de productie . (la teatru sau cinematograf) box-office (window) ~ de informatii . (a garanta) to warrant.f. level ~ de avarie .f. to keep house. (a conduce. vid) emptiness. at no charge adv.t.i. {cereale) cereals . traveller's handbook ghiseu s. (bun administrator) good manager gospodari v. {administrate. (econom) thrifty s. gratis. aggregate. {despre preturi.) (booking-office) window.n. frontier gratificatie s. costless. overall. (rang) rank. diagram.diagram of loading ~ de operatii . for free. 1.n. counter. degree 3. rate.t. grain. global. (de apreciere) extent.f.) shipping schedule granita s.f.r. without payment.f. border. free of charge gratuit adj.priority schedule ~ de transport . to guarantee girant s.n.

warrant weight ~ cu ambalaj .useful weight ~ uzuala a tarei . grain. lightweight tonnage.(mar.outturn weight ~ estimata . record office grefier s.printer's error greutate s.usual tare ~ .clear/real tare ~ specifica .clerical error ~ de tipar . to burden greva s. sole weight ~ reala a tarei .f.extra weight ~ si continut necunoscute . (incdrcdturd) load ~ moarta . recorder greseala s.) deadweight ~ monetara .(mentiune intr-un conosament) (mar. suspension of work.overweight ~ in livre .net net weight ~ predata .(la predare) short weight ~ incarcata .) clerk of the court.net weight ~ neta a caricului descarcat . corn grefa s. walkout.standard of weight.estimated weight ~ estimata a ambalajului .) outturn (weight) ~ neta a tarei .(mar.) office of the clerk of the court.) light displacement/weight. work stoppage.(a unui vehicul.f.net tare ~ neta efectiva/reala .bulk weight ~ a marfii incarcate . weight.nummary weight ~ netaxata .loaded weight ~ a navei goale . (eroare) error ~ de copiere . bulk density greva v.(mar.f.) shipper's weight ~ sub cea normala/permisa underweight ~ suplimentara .slaughter weight ~ descarcata/predata .unit weight ~ utila .consumer strike ~ a cumparatorilor . industrial action ~ a consumatorilor . wheat.buyers' strike .specific gravity ~ stabilita de incarcator . clerk of the court's office.m.weight allowed free ~ neta .i.(care nu aduce navlii) {mar.all-up weight ~ proprie/fara incarcatura .n.(marfa cu ambalaj) gross/tare weight ~ consemnata in warant .total weight ~ unitara .land/landed/ landing weight ~ a marfii in vrac . (dr. (dr.) shipped weight ~ legala a tarei .cargo/shipping weight ~ a lotului de marfa .weight of parcel ~ a marfii descarcate . light ship/vessel.) weight.delivered weight ~ proprie .packed weight ~ de sacrificare .poundage ~ in minus . value and content unknown ~ vie — (a animalului inainte de tdiere) live weight ~ volumetrica . test weight ~ excedentara .weight by volume. a unei nave) deadweight ~ a carcasei/a animalului taiat si curatat . strike.legal tare ~ maxima .f. mistake.carcass weight ~ a caricului .172 GRA-GRE grau s.estimated tare ~ -etalon .) weight and content unknown ~ totala .(mar. (sarcind) burden. valoare si continut necunoscute {mentiune intr-un conosament) {mar.) to encumber. (dr.weight empty. unloaded displacement ~ bruta .

to call a strike a face ~ .lobby ~ de studiere a cerintelor consu-matorilor . group.governor general .unofficial strike.(muncitorii manuali/ industrial!) blue-collar workers ~ albe (clasa de mijioc din societdtile industriale avansate) white-collar workers guvern s. governor ~ general . group. 1.(sistem de evaluare a competentei manageriale) managerial grid grup s.GRE-GUV 173 ~ a foamei .lightning strike ~ generala .f. grid.to misgovern guvernator^. cluster 2. (de sindicaf} wildcat strike ~ patronala — (inchiderea fabricii de cdtre patronat pe o anumitd perioadd pentru a nu satisface revendicdrile salariatilor) lockout ~ perlata . (corporatie.to come out on strike grevist s.n.general strike ~ italiana/la locul de munca . to govern ~ prost ./i.aspirational group ~ socioeconomic . (cere de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ de activitati analoage -job family ~ de brokeri neoficiali .(grevd cauzatd de conflictui apdrut intre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) (SUA) jurisdictional strike ~ de protest . mdeosebi de naturd legislativa} special interest ~ de presiune . collar gulere albastre . striker.socioeconomic grade ~ strategic .(model al acti-vitdtii de aprovizionare industrials) buygrid ~ de salarizare .go-slow (strike) a chema la ~ .to be on strike a intra in ~ .(grup de societdti cu pondere importantd in cadrul unei industrii care urmeazd o strategic comuna) strategic group grupa s.income group guler-s-. impozitare} bracket ~ de venituri .protest strike ~ Ae siAiAaritate .sympathetic striKe ~ -fulger/spontana .m.sit--down/-in strike ~ neautorizata . (categoric de salarizare.pay/salary scale ~ manageriala .to (go on) strike.hunger strike ~ autorizata official strike ~ de avertisment warning/token strike ~ de delimitare .i.f.w. government guverna v.to call out a declara ~ . to stop work a fi in ~ . work(man) on strike grila s.n. grup de oameni ae afaceri care soYicita faciYitdfi. to walk out. scale ~ de aprovizionare .coulisse ~ de interese .(economice) vested interests.

n. longshoreman han s. (in piatd) market house/hall.freight shed hangiu s./!. (judeca r eased) judg(e)ment. horticulturist horticultura s.n.note/letter paper ~ de tipar . wa /moisture-repellent hidrotghmca s. holding (company) horticultor^.f. shed.f.copy paper ~ -moneda . hall 2.news paper ~ indigo/carbon .printing paper ~ de ziar . WE (magazine) hectare. sentec (arbitrald) award .n. hazard. n.meat market ~ de legume . hydrophobic.f. porter 2. covered market ~ de carne . hedging ~ realizat prin cumpararea contracte futures . inn hangar s.currency hedging hidrocentrala s. (despre unele mdrf hydrophilic. (mar. hyperinflat runaway inflation holding s.(comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor.f. 1.stamped paper ~ velina .(wire-) wove paper hartii de valoare . innkeeper harta s. hectare hedging s..vegetable market ~ de pe§te .n. paper ~ de ambalaj/impachetat .m. (rise) risk ~ moral .export sheed. water-pos plant hidrofil adj. (mar.) securities hebdomadar adj.security paper ~ timbrata . (operatiune de cone carare a riscurilor ce pot decurge < fluctuatiile cursurilor la bursele marfuri.) stevedore. weei hebdomadal.H hala s.n.m.f.sea/nautical chart hazard s. (decizie) decision.f.cadastral map ~ geografica .f.second-hand market hamal s.paper money ~ pentru emisiuni de valoa bancnote . hJdrotechnics hiperinflatie s.m.fish market ~ de vechituri . chart ~ cadastrala . (decret) decree. (pentru avioane) hangar ~ pentru depozitare temporara shed for short storage ~ pentru marfuri de export . horticulture hotarare s. shed for passing goods ~ portuar .f.long hedging ~ valutar . (ora order. hydroelec (power)' plant/station.geographical map ~ marina .transit shed. din variatiile preturilor tranzactiile de comerf exterior sau i cursurilor de schimb) (bur.pack/ packing/wrapping paper ~ de scrisori .) shipping shed ~ pentru marfuri in tranzit . situatie generatd de existenta unei asigurdri etc. hebdomadary s. map. water-retaining hidrofob adj.dock/port shed ~ portuar de marfuri . 1.(fin.) moral hazard hartie s.

adjudication order ~ judecatoreasca de lichidare winding-up order ~ judecatoreasca de scoatere de sub sechestru .judg(e)ment.decree in bankruptcy.HOT-HOV ~ a administratiei locale . sentence ~ judecatoreasca de declarare in stare de faliment .replevin ~ judecatoreasca definitiva judg(e)ment absolute ~ judecatoreasca executorie enforceable judg(e)ment ~ judecatoreasca in contumacie judg(e)ment in absence .by(e)-law ~ judecatoreasca .

hotelman hovercraft s.n.175 hotart v. hotel ~ -pensiune ..) to decide on the merits of the case hotels. air-cushion ship/vessel ~ costier . {proprietor sau director al unui hotel) hotelkeeper. nava pe pernd de aer) hovercraft.residential hotel hotelier adj.{dr. (aeroglisor.passenger hovercraft . to rule./?.coaster hovercraft ~ pentru pasageri .) to deal with a case ~ in fond . (o penalitate.(dr. s. o plata) to award ~ asupra unei spete .m. (dr..t. hotel.) to decide.

unlawfully ilegalitate s. (unitate de masurd pentru lungime) yard identificare s. illusion ~ monetara . (a posturilor in functie de competenta cerutd si salarizarea corespunzdtoare) grading igiena s. real. house. unlawfulness 2. to tie up.economic imperialism implementa v. cheapness. 1. inexpensive ieftinatate s.I iard s.s'.f. importation ~ cu scutire de taxe vamale --free importation ~ global . hygiene igiena muncii .(a unui produs) automatic identification identitate s. marcd) mintage ~ a corporatiei . to fall in price.prohibited import ~ masiv heavy import importuri invizibile (import servicii) invisible imports . hierarchical adv. to reduce/to diminish the price ofv. to lock away. cheap. immovable imobiliza v. illegally. odd imperialism^.industrial health/ hygiene ignorat adj.f. hierarchy. to implement implicare s. (act) unlawful act.n.) corporate identity ~ falsa — (pentru incasarea unui cec) false pretences ieftin adj.f.t. chain of command ierarhizare s.(man. (cladire) build (cu teren. 1.f.n.t. secret/underground activity ilicit adj. identity ~ a corporatiei . zitioneazd un produs) involvement import s. n. through the usual channels ierarhie s. import. unlawful. image 2.r.t. impact ~ al impozitului . (despre actiuni puse in vdnzare) neglected ilegal adj. unlawful adv. illicit. illicit adv. illicitly iluzie s. to come/to go down ierarhic adj. illegal. levels of authority.f.total import ~ interzis . identification ~ automata . (un capital) immobilize.f. (caracter ilegal) illegality.tax impact impar adj. (a unui cumpdrdtor luarea unei decizii atunci cdnd c.f.1 impact s. instalatii) premises ~ comercial business premises ~ cu locuinte collective housing imobiliar adj. (imprimatur monedd. hierarchically.f. to immigrate imigrant.i.w.(ideea falsa cd banii avea o putere fixd de cumpdrc tendinta de a ignora modifies valorii banilor din cauza inflatiei sa deflatiei) money illusion imagine s.(man. n. immigrant imobil s. inexpensiveness ieftini v.f.?!.brand(ed) image imigra v.f.) corpc image ~ a marcii . illegal. imperialism ~ economic .

targuri etc.turnover tax.direct tax ~ echitabil .deferred tax ~ anual .property tax ~ pe salarii .wealth tax ~ pe cap de locuitor .capital tax.t.(de produse cu preturi mai scdzute decdt cele din propria tard) parallel imports ~ vizibile .) tollable impozit s. supertax ~ pe unitate/unitar . (referitor la taxele vamale etc.) toll ~ amanat . impozit perceput in piete.salary tax ~ pe supraprofit .rent tax ~ pe cifra de afaceri .real estate tax ~ indirect .(impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investitii financiare) excess retention tax ~ pe proprietate .dividend tax ~ pe dobanda .excess profits tax. (referitor la accize) excisable.IMP-IMP 177 ~ paralele . taxele percepute in piete.m.donation/gift duty ~ pe incasari . (pentru incasarea unui cec) false pretences impozabil adj.consumption/ expenditure tax.total income tax ~ pe venitui personal .n. (despre o proprietate) rat(e)able.unit tax ~ pe venit .capitation(tax).capital gains tax ~ conform categoriei de impunere schedule(d) tax ~ degresiv .(perceput in jiecare etapd a procesului de distribute) sales/tumover/transactions/ cascade tax ~ pe consuin . head/poll tax ~ pe capital .degressive tax ~ direct .equitable tax ~ extraordinar . taxable.) dutiable.(mai ales la masinile de import) car tax ~ negativ . to import importator s. in vederea garantdrii unui venit minim acestora din urmd) negative income tax ~ pe avere .land/ground tax ~ global/forfetar .f. tax on capital ~ pe ca§tigul de capital . importer ~ independent .(import de mdrfuri) visible imports importa v.council/local/ municipal tax ~ pe chirii . impost.income tax.independent importer impostura s. duty.(transfer de venit. (SUA) corporate/corporation tax ~ pe profitui excedentar nedistribuit . (referitor la taxele rutiere.processing tax ~ auto .personal income tax .receipts tax ~ pe lux . assessable. de la cei bogati la cei sdraci.interest tax ~ pe donatie . targuri etc.emergency tax ~ fiscal/pe timbru .profit/revenue tax. contribution.hidden tax ~ asupra prelucrarii industriale a produselor . leviable. (taxa rutierd.stamp duty ~ funciar . tax. tax on turnover ~ pe circulatia marfurilor .(pe proprietate) reprises ~ ascuns/indirect . (SUA) federal income tax ~ pe venitui global .luxury tax ~ pe profit .lump-sum tax ~ imobiliar . tax on consumption ~ pe dividende .indirect tax ~ local/municipal .

withholding tax ~ succesoral/pe mostenire inheritance tax. (a unei proprietdti) rating. (prin apdsare cu sigiliul. irremovable inamovibilitate s.f.social security taxes ~ si taxe . (fiscal) to tax.disabilit enter into contracts ~ de a mstraina o proprietat disability to alienate property . (tesaturi) to (im)print. (o proprietate) to rate. estate duty/tax ~ unic — single tax ~ uniform . (plata accizelor) to excise ~ excesiv . to inaugurate. 1.graduated income tax ~ regresiv . (invaliditate) inval 2. taxation ~ la sursa a venitului . (frc to charge imputare s. print. (stagn dullness inalienabil adj. (a unei sarcini) assignment 2.) list inactivitate s.178 ~ progresiv .f.overtaxation ~ nejustificata .(din salami) pay as you earn ~ multipla/dubia . disability.t. a consumului) repressive tax ~ restant . imposing. stampild) to emboss imprimat adj. to levy taxes on impozitare s..ability-to-pay taxation impresar^.f. (in bani) charge imunitate s. (fdrd tranzactii) (bur.n. 1. inalien< unassignable inamovibil adj. printed works.duty-free import imunizare s. succession duty. irremovability inaugura v.to overtax impunere s.f.f. 1. (nefolosit) unemployed. deschide) to open incapacitate s.disabilit sue ~ de a mcheia contracte . 1.(pentru franarea investitiilsr. printed s.(5' UA) delinquent tax ~ retinut la sursa .f. (juridica) disability.exaction ~ pe piata de catre consumatori unui produs} consumer pullthrough ~ proportionala cu venitui graduated taxation imputa v. (despre o piata) sluggish. immunity ~ diplomatics .progressive tax ~ proportional cu venitui . (procesul de stabilire{ mentinere a unei duratii egale la acfl| si pasive in vederea reducerii rise ratei dobanzil) (fin. (de mu. (legald) (If. print matter/paper imprimerie s.regressive tax ~ represiv .tax franchise ~ parlamentara .t.f.t. incapacity ~ de a actiona in justitie . 1.flat tax impozite de asigurari sociale . (a tipdri) to print 2.diplomatic privilege ~ fiscala ./n.t.f.taxes and dues impozita v. to impose: (o sarcina) to assign 2. printing office/ works/house 2..f.parliamenta immunity ~ vamala . (bani) to deduct. assessment ~ excesiva . impresario imprima v. to assess. to tax.) immunization inactiv adj. (formular) form pi. inactive. inactivity.multiple taxation ~ proportionala cu posibilitatea de a plati . (de tesaturi) printery impune v. (fiscala) taxation.t. (stagnant) (neproductiv) dormant.

) enabling/goodwill payment ~ pentru cre§terea preturilor deamess allowance ~ pentru incapacitate de munca disability benefit ~ pentru persoane tntretinute de salariat . 1.dole ~ familiala .f.t. subsistence allowance/money. (dr.) death benefit ~ de deplasare .dismissal compensation/pay/wage.(asig.sick allowance/benefit/ pay. (situatie in care rezultatele unei decizii nu sunt sigure) uncertainty include v. (intr-un plic) to enclose.f. to include. statutory sick pay. (despdgubire) indemnity. to contain. undecipherable. holiday pay ~ de deces — (platibild in caz de deces) (asig.(mar. setting on fire ~ premeditata .f. benefit. allowance ~ de boala . to requite indemnizatie s.f. (ilizibil) illegible indexare s. (despre preturi. (provocat) (asig.) incorporeal inculpa v. pay.personal allowance .) arson incertitudine s. collection of payments ~ documentar .) arson incendiu s.n. to indict.training allowance ~ de greva .t.charges included ~ toate cheltuielile . (de drum etc.member's emoluments ~ pentru cointeresare/stimulare (acordatd conducerii unei societdti) (man. to add in.foreign allowance ~ de reprezentare .dependants' benefit ~ personala . (alocatie) allowance.strike benefit/pay ~ de munca in strainatate . to charge. (costut) to figure in inclusiv adj.} pay.f. independence ~ economica — (economic) self-sufficiency indescifrabil adj.perquisite independenta s. sickness benefit ~ de celeritate .family allowance ~ parlamentara .n.) dispatch money ~ de concediere . inclusive.inclusive of all charges incorporal adj. terminal wages ~ de concediu . (a inserd) to insert 2.temporary disability incaso s.(pperatiune de incasare efectuatd de banca exportatorului la dispozitia acestuid) documentary collection incendiere s. to comprise. indecipherable.vacation allowance. (acordatd martorilor intr-un proces) conduct money.(in interes de serviciu) travel/travelling allowance. to indemnify.inability to pay debts ~ temporara de munca . (pe numdr de mile) mileage ~ de formare/pregatire . fire 2. inclusively. to inculpate indemniza v.entertainment allowance ~ de §omaj .t. 1. compensation.speciala . tarife) inclusive (of) adv. included ~ cheltuielile .INC-IND 179 ~ de munca permanenta §i totala total permanent incapacity ~ de plata a datoriilor . indexation .

packing industry ~ constructiilor de masini — mechanical engineering/machine building (industry) ~ de automobile . joint indiviziune s.cost-of-living index ~ al preturilor .financial indicators indice s. m.wages index ~ bursier/al cursului actiunilor share index ~ corectat . indicator.f.rectified index ~ de cantitate .railway indicator/ pole indicatori economici .pottery industry ~ chimica chemical industry ~ conservelor . to industrialize industrial 5.index adjusted for seasonal variations.) liquidity ratio ~ de solvabilitate . index ~ al strazilor . ~ frigului .mining industry ~ otelului steel industry ~ petroliera . (dr.industry ~ miniera .f.aggregate price index indici ponderati .financial ratio ~ general al preturilor .(fin. index adjusted seasonally ~ de cale ferata .economic indicators ~ financtari .(indicele preturilor cu amdnuntuJ) consumer price index. index of retail prices ~ al preturilor producatorilor producer price index ~ al salariilor . industrialist industrie s. (dr.refrigerating industry. industrial industrialism s.m. n.) joint ownership/ tenancy industrial adj.car/automotive industry ~ de prelucrare a lemnului -woodworking industry ~ distractiilor/spectacolelor amusement industry ~ editorials publishing industry ~ extractive extractive industry ~ fbrestiera forest/timber/wood industry . (dr.wear index ~ financiar .food industry ~ casnica/artizanala ..general price index ~ individual al preturilor . industry industria alimentara .weighted in^ es individual adj.street directory ~ al variatiilor sezoniere .n. index ~ al costului vietii .oil/petroleum industry ~ poligrafica .t.paper industry | • ~ hoteliera .(care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale unei piete) brand development index ~ de lichiditate .) solvency ratio ~ de uzura .180 IND-IND indicator s.the rubber industry ~ ceramica . 1.home/cottage/ family industry ~ cauciucului .quantity/volume index ~ de dezvoltare a marcii .individual price index ~ sintetic al preturilor . cold! storage trade • ~ grea .printing industry .(fin.) undivided. industrialism industrializa v. individual.price index ~ al preturilor de consum . (personal) personal 2.) several indiviz adj.heavy industry | ~ hartiei .hotel industry/trade | metalurgica metallurgic(.

forestalled inflation ~ ascunsa/mascata . poate contribui la cresterea economica) growth inflation ~ de penurie .suppressed inflation inflationism s.(situatie in care inflatia. inflation ~ anticipata .tourist trade ~ u$oara . inertia ~ industrials .wine industry industrie-cheie/de baza .f. (adept al inflationismului) inflationist influenta s.local industry ~ meste$ugareasca . influence ~ ilegala — (presiune exercitatd pentru semnarea unui contract) (dr.(cauzatd de cresterea cererii agregate fata de oferta agregata) demand-induced/-pull inflation ~ prin costuri — (cauzatd de cresterea costurilor de productie independent de cererea agregata) cost-push inflation ~ prin moneda . (despre metale etc. agricultura etc.hidden inflation ~ controlata .IND-INF 181 ~ prelucratoare .(impotriva concurentei strdine) sheltered industry ~ subvenfionata . poor.{care utilizeazd resursele industriei primare) secondary industry ~ spectacolelor .(cdnd oferta insuficientd exercitd presiuni de mdrire a preturilor) shortage inflation.(cauzatd de emisiuni monetare excesive) money supply inflation ~ structurala .business/administrative data processing informatie s. undue.creeping inflation ~ prin cerere . information ~ ascunsa — (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie .infant industry ~ principals staple industry ~ protejata . n.light industry ~ viticola .process/processing/ manufacturing industry ~ primara — (care extrage si adund resursele naturale prin activitdti cum ar fi mineritui.show business ~ tertiara/serviciilor tertiary/service industry ~ textila .) undue influence informatica s.key industry ~ cu investitii man pe unitatea de produs .textile industry ~ timpului liber . inflationism inflationist adj.structural inflation ~ suprimata . in anumite conditii si proportii.handicraft industry ~ noua .related industries inertie s.m. runaway inflation ~ lenta/taratoare . inexigible.subsidized industry industrii conexe .leisure industry ~ transporturilor carrying trade ~ turistica . inflationary s.hyperinflation.f informatics ~ de gestiune .) base inflatie s.f.f.capital-intensive industry ~ cu perspective de dezvoltare -growth industry ~ locala .f. (despre calitate) low.(dezinteresul unor proprietari de intreprinderi indtistriale de a-si muta societdtile in alte locuri mai propice desfdsurdrii activitdtii) industrial inertia inexigibil adj.) primary industry ~ secundara .pent-up inflation ~ de crestere . not due inferior adj. short squeeze ~ galopanta .

civil engineer ~ consultant .forester ~ vamal .} (classification) surveyor.(mar.economic information infractiune s.political uncertainty instalatie s.engineering insolvabil adj. freezer ~ in aer liber/deschisa . plant ~ de apa .(in sectorul asigurdrilor pentru accidente si incendii) insurance surveyor ~ de credite . engineer ~ agronom .) bulk cargo handling facility ~ de punte . (despre piata bursierd) volatile. outfit. inspection.. instability.electrical engineer ~ mecanic .m.silvicultural/forestry expert ~ -sef.(mar.inspector general ~ sanitar officer of health. ship's/marine.agricultural engineer. survey. engineering ~ financiara .naval architect ~ de exploatare . insolvent insolvabilitate s.credit officer.plumbing ~ de iluminat illumination plant ~ de operat cereale (mar. social (overhead) capital inginer s.refrigerating/cold-storage plant. infrastructure. insolvency inspecta v.outdoor plant . to inspect. (fluctuant) wide instabilitate s..land waiter inspectorate.customs inspection/survey instabil adj.mining engineer ~ silvic . (inspection) officer ~ de asigurari . loan administrator/officer ~ de registru/clasificare . sanitary inspector ~ silvic .f.f. offence.operating/works engineer ~ de poduri si sosele . equipment. transgression infrastructura s.f.) bulk grain-handling appliance ~ de operat marfuri in vrac .) tonnage ga(u)ging surveyor ~ financiar . n.marine board inspectie s. inspector.government civil engineer ~ electrician . malfeasance. to examine inspector s.m. unstable. to survey.process engineer inginerie s.f.chief engineer ~ tehnolog .182 1NF-INS contractuald incompletd) hidden information ~ asimetrica .f.technical inspection/survey ~ vamala .consulting engineer ~ de constructii navale .(mar. agronomist ~ constructor . inspector of taxes ~ general .tax inspector.(mar.) deck gear ~ frigorifica . breaking/infringement of the law. surveyor.financial engineering ~ tehnica . inspectorate ~ maritim .customs inspector/surveyor ~ vamal maritim -jerquer ~ vamal terestru .f. (fluctuatie) unsteadiness ~ politica . installation.(cu distribute inegald intre participantii la o tranzactie) asymmetric information ~ economica . examination ~ de clasificare — (a registrului naval) survey classification ~ tehnica . maritime surveyor ~ de tonaj .mechanical engineer ~ minier .f.

(fuziunea organizatiilor in aceeasi companie.n.t. (unealta) tool.(sau invers) bank sweep arrangements ~ tehnice .research institute • ~ de proiectare . law court. (despre bani. descdrcare) shipping facilities instanta s. to institute. institution.social integration ~ verticals .) shipowner's directions ~ de asigurare . instruction. n. institutional institutionalism s. rezerve) low. training ~ in cadrul intreprinderii .engineer regulations instrui v. institute ~ de cercetari .import ban/ prohibition ~ de a executa ore suplimentare overtime ban interes s. to set up. prohibition ~ a importului .site facilities ~ portuare .f. integration ~ economics .f. deficient. interdiction.(yaloarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vdnzdri) capital intensity interdictie s. ban. (dispozitiv) device 2.') instance.(integrarea productiei cu sursele de aprovizionare si cu pietele de desfacere) vertical integration intensitate s. insufficient.service instructions ~ de virare din cont curent in cont de depozit .(incdrcare.f.harbour/port facilities ~ portuare de operare .monetary instrument instrumente de control . establishment ~ bugetara .sanitary installation instalatii de santier . (dr. implement. trad(e)able instruments insuficient adj.f.design institute institutie s. to lay an embargo institute. to instruct. (act juridic) (legal) d instrument ~ de plata .insurance instructions ~ de exploatare . direction.) negotiable instruments/securities.n. 1. order instructiuni ale armatorului . instruction.(fin.civil court ~ penala .(mar.working instructions ~ de folosire . instrument.corporate trustee institutional adj.charity/benevolent/ philanthropic institution ~ de stat .training within industry.f.insurable interest ~ public .instrument of payment ~ financiar/de credit . institutionalism instructiune s.t.INS-INT 183 ~ sanitara . short.criminal court institui v. in-house training instrument s. forbiddance. to train instruire s. interest ~ asigurabil . intensity ~ a capitalului .f. scarce. court (of justice) ~ civila . to establish ~ retentie asupra .inspection tools ~ negociabile .public office ~ mandatata . capitaluri) stringent integrare s.to put a lien on ~ un embargo . (despre stocuri.{cambia) inchoate instrument ~ monetar .public interest .to embargo.budgetary institution ~ de binefacere .economic integration ~ orizontala .credit instrument ~ incomplet de plata .f. Qpusd integrdrii verticale) horizontal/lateral integration ~ sociala .

disablement ~ totala . intermediate.n. intermediate. inside 2. (al unui stat) inland. (tard) home intermediar adj.(pentru sustinerea cursului). entrance ~ in posesie prin fbrta .continuous inventory ~ de lada .packing list/note/sheet/sUj ~ fizic . to introduce. 1. interdepartmental intern adj. to ban interzicere s. prohibition.f. (a statului in economic.stockjobbery. (a unei afaceri. forbiddance.t. schedule ~ agricol . stockjobbing ~ financiara .n. internal.(utilaje si constr agricole) deadstock ~ pe stocuri .coming into force/effect introduce v. bill.complete disability inventar s.) entry.) to invalidate invaliditate s.) intervention ~ a statului .informal interview ~ prin telefon . propuneri etc.f.lot-size inventory ~ periodic . entrance 2. inner s.state/government interference ~ bancara . interior. banking support interventionist s. 1.i. ad interim mterimats.(dr. interior.merger broker ~ de schimburi valutare . interim interior adj.t.) ttt bring in.exchange jobber ~ financiar .financial intermediary ~ in comertui angro .agricultural implements ~ continuu . domestic. agent. intermediation.financial intermediation interministerial adj. (promo varea call. intermediary s.t.telephone interview interzice v.) entry.physical inventory ~ mort . a unei tranzactif) factorage ~ bursiera . bargain maker ~ al fuziunii . factor. entering. ban intraprenoriat s.) entry ~ in functie . temporary. (dr. (marfuri. intermediary. home interstatal adj.(dr.n. to flood. interdiction.to intermediate. (adept al interventiei statului in economic) interventionist intervieva v.m. 1.) forcible entry ~ in vigoare .m. interior. disability.) periodic inventory ~ permanent .full-function wholesaler ~ in comertui cu marfuri . go-between. to interview interviu s.(cont. internal.t. acting. to forbid.assumption of an office. provisional. invalidity. a bdncii centrale pe piata financiar-bancard etc. (o clauza) to put in inunda v. (is posesie) (dr. (inregistrare in cont) (cont.f. (piata cu o marfd) to glut invalida v. inventory. interstate interveni v.f. (a insera} to insert. to inundate 2.| tdtilor de antreprenor in interiond \ marilor companii) intrapreneurship | intrare s.184 interimar adj. to prohibit.f. to intervene interventie s.n. interview ~ nedirijat/nestandardizat .t. to interdict.n. (intre) to deal (between) intermediere s. entrance 3. stocktaking (lista) list.produce broker a fi ~ . middleman.(mentinut la zi) (con perpetual inventory . taking up duties ~ in posesie .

to invest. precum companiile de asigurdri. to inventory investi v.1NV-IPO 185 ~ viu . ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructurii) autonomous investment ~ bruta . lockup ~ planificata .portfolio investments ~ induse . investor ~ institutional . care procedeazd in mod regulat la investitii si care gestioneazd portofolii de man dimensiuni.(organisme care dispun de resurse importante. placing ~ aducatoare de profit . fondurile de pensii si investitii.private investment ~ productiva productive investment ~ publica/de stat public/government investment ~ sigura .f.(investitor strategic) big investor ~ mic . t.(investitia uneifirme in actiunile unei companii din acelasi sector de activitate cu eel al investitorului) trade investment ~ comunitara/obsteasca .(constant si sigur) true investment ~ autonoma . (gaj) pledge .gross investment ~ comerciala . to hypothecate.conservative investment ~ de capital .(termen care desemneazd investitiile realizate pentru satisfacerea cresteru constatate sou estimate a cererii de bunuri economice) induced/ passive investments ~ speculative speculative investments ipoteca v. hypothec.community investment ~ cu rise scazut .to inventory. to vest.f. handle) institutional investors ~ mare .disinvestment. to put out ~ excesiv .to overinvest investitor^.small investor investitie s.(cheltuieli de investitie care nu sunt induse de modificdri ale nivelului productiei.w.safe investment ~ straina foreign investment ~ straina directa foreign direct investment investitii de portofoliu .capital investment ~ directa . to take stock of an inventory inventaria v. (a plasa) to place.f. mortgage.unsuitability ~ negativa .t. to draw up an inventory. lockaway.t. negative investment ~ neta .to be bound by mortgage ipotecare s.non-monetary investment ~ in strainatate .financial investment ~ fixa (in infrastructura) fixed investment ~ involuntara .(septel) livestock a face un ~ . mortgage. hypothecation.foreign investment ~ financiara . hypothecary a fi obligat ~ . cauzatd de productia pe stoc) involuntary investment ~ in obiecte de valoare .(in stocuri de mar/a.planned investment ~ privata . mortgaging.direct investment ~ etica ethical investment ~ excesiva overinvestment ~ externa . to mortgage. (go/are) pledging ipoteca s.international/ overseas investment ~ necorespunzatoare . investment. (a gaja) to pledge ipotecar adj.net investment ~ pe termen lung long-term investment. (plasament) placement.

186 IPO-IZV ~ aeronautica . (maritim sau aviatic) lane ~ turistic tourist itinerary izvor s. alcdtuitd prin contributiile mai muhor persoane) contributory mortgage ~ cu amortizare graduala/progresiva .economic history itinerar s. way.(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard de rang posterior care se adaugd la ipoteca de prim rang) second mortgage ~ deschisa — (a caret sumd poate fi mdrita) open mortgage ~ echitabila . history ~ economica . route.head mortgage a face o ~ .(care inlocuieste tin numdr de ipoteci existente) blanket mortgage ~ imobiliara .to encumber an estate with mortgage irosi v.(ipoteca data unui singur creditor.n.graduated payment mortgage ~ cu dobanda variabila adjustable/ variable rate mortgage ~ cu termen scurt de rambursare -quick-pay mortgage ~ de prim rang .(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard fdrd rang anterior) first mortgage ~ de rang inferior .(ipoteca neinscrisd pentru garantarea unui credit) equitable mortgage ~ generala/totala . to waste istorie s.(SUA) leasehold mortgage ~ principals .t.endowment mortgage ~ contributiva/colectiva .blanket mortgage ~ globala .to mortgage. spring ~ de ape minerale .spa .maritime/ ship mortgage ~ maximala .n.capital mortgage ~ invaluitoare .(ipoteca constituitd pentru o creantd nedeterminata) maximum sum mortgage ~ mobiliara .senior mortgage ~ prin inchiriere .(ipoteca precedatd de unul sau mai multe ranguri) junior mortgage ~ de rangul doi . to raise a mortgage a greva un bun cu o ~ .aircraft mortgage ~ asiguratorie . itinerary.residential mortgage ~ in bani .mortgage by order of the court ~ legala .(ipoteca secundara) mortgage wraparound ~ judiciara .legal mortgage ~ maritima/navala . to squander.f.chattel mortgage ~ preferentiala .

to strike it rich imbogatire s. (marfuri) to ship. (f?i avion) to enplane imbarcare . (credit) credit. acordat pentru o perioadd mai mare de 10 ani) permanent loan .) spread ~ a pietei . (a defaica. to go aboard a ship 2. (de marfuri) shipment.f. to put in possession of land. (a inveli) to wrap (up) impachetare s.t.n. allotment.f. (in avion) to enplane v. shipping (of goods) 2.) (persoane) to embark. (mar. (scrisori) to deliver. (wearing) apparel ~ de protectie . money-making imbracaminte s. 1. (man. 1./\ imbarca v. to share (out).>2 tren) to entrain 3.?.land improvement/betterment. (a asana/a recupera un teren) to reclaim imbunatatire betterment s.) to spread. (alocare) allotment. advance. 1. to better 2.) ballastage imbogati v.f.(mar. (carftle de joc) to deal out. to take aboard. (distribute) distribution.bank advance/loan ~ conditionat/cu clauze restrictive tied loan ~ consolidat — (credit ipotecar pe termen lung. to improve. (reformd agrara) land reform imprumut s.protective clothing imbunatati v.) to embark. clothing. (intre) to partition. improvement. (a alocd) to allot. (mar. (. responsabilitati) to saddle impovarator adj. (defalcare. between).t.) ~ continua improvement imbunatatiri continuous funciare . to make rich/wealthy. to enrich v. (acordat unei intreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ bancar .to reclaim impacheta v. apportionment. loan. division. (a repartiza un rise) (asig. (in avion) enplaning ~ de balast . (cu datorii. enrichment.t. impozite. to get/to grow rich a se ~ rapid/peste noapte . to pack (up).r. (oneros) burdensome tmproprietari v. (pomana) lo dole. (mar. to enrich oneself./ 1. to give out. to haul on board 2. embarkment. to afforest. clothes. to put (a region) under timber imparti v. (a parcela) to parcel out.f. wear. enriching. (a distribui) to distribute. packing. to appropriate land to improprietarire s. package.f. reclamation a face ~ funciare .t. to package. to divide (among.) (de persoane) embarkation. to apportion.t.time sharing impovara v.f. scindare) breakdown.t.r. (cifre) (la) to divide (by) impartire s.t. (in tren) entraining 2. (in tren) to entrain 3. assignment. appropriation.t. (invelire) wrapping impaduri v. a scinda) to break down. accomodation. (repartizare a unui rise) (asig.market sharing ~ a timpului de folosire . sharing.

weekly loan/money ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta — (acordat caselor de compensate sas agentilor de bursa) daily loan/money.188 IMP-IMP ~ contra semnatura .secured loan ~ garantat cu un stoc .hard loan ~ rambursabil la cerere . money at/on call ~ rambursabil la cerere si cu preaviz . rambursabil is \ rate lunare.(imprumut pentru finantarea activelor curente) selfliquidating loan ~ cu dobanda variabila .(credit care nu necesitd garantii suplimentare) signature loan ~ cu autolichiditate . pentru achizi-tionarea de bunuri de consum) personal loan ~ -punte/de legatura .to float a loan .(transformarea unui imprumut cu ratd flotantd intr-unul cu ratdfixd prin folosirea ratelor dobdnzii la termen) synthetic loan a acorda un ~ .war loan ~ de stat government/public loan ~ de titluri securities lending ~ extern foreign/external loan ~ garantat .dead loan ~ obligatar bond issue/loan ~ pe termen lung .(in vederea acoperirii necesarului de fond de • rulment) transaction loan 1~ personal .(credit. loan against collateral/security ~ de asistenta . imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ rambursabil in valuta tarii creditoare . (acordat agentilor de bursa) street loan ~ pentru tranzactii .to issue a loan a face un ~ .(finantare interimard.money at call and short notice ~ reciproc . acordat persoanelor fizice.straight/unsecured/ fiduciary loan ~ nerecuperabil .(in functie de rata primard a bdncii) floating prime ~ cu garantie .aid loan ~ de razboi .(aranjament financiar prin care doua companii se imprumutd reciproc in vederea operatiilor de exportimport) back-to-back-loan ~ sindicalizat .long (term) loan ~ pe termen scurt . (cu angajarea mdrfii) respondentia ~ negarantat . in special salariati.mortgage/real estate loan ~ ipotecar pentru imbunatatiri funciare development mortgage ~ tn doua valute (imprumut pe baza de obligatiuni emise in doua valute} dual currency loan ~ la termen .time/term loan ~ maritim . dayto-day loan/money.stopgap loan ~ pentru o saptamana .syndicated/ participating loan ~ sintetic .call/loan demand.to raise/to conclude/to make a loan a lansa un ~ .short (term) loan ~ pentru amortizare redemption loan ~ pentru masuri provizorii/ temporare .warehouse receipt loan ~ ipotecar .collateral loan.to grant a loan a emite un ~ .(cu ipotecarea nave!) bottomry.

(sume) receipts.(formula pe un cec) account payee ~ contui si pe riscul incarcatorilor (asig. encashment.express trust ~ pasiva — (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) (dr.) on account and risk of shippers ~ drum spre .flexible manning ~ intr-o categoric de salarizare labo(u)r grading incasa v. (datorii) to recover v.on commission ~ comun si pentru supravietuitor (formula dintr-o politd de asigurare de viata) joint and survivorship ~ conditii de linie . (un cec. (a lua cu imprumut) to borrow. o reclamatie) to lodge. attorney (-in-fact) 2.in transit ~ vigoare .sales revenue .in real terms ~ termeni relativi . trust. (a promova) to advance. (a delegd) to depute tmputernicire s. (reprezentant) representative inprep. to commission. pi.(mar.t.(mar.in relative terms ~ tranzit . to empower.high commissioner incadra v.(despre o navd) under liner terms ~ cont comun . un mandat postal etc. (intr-o categoric) to grade incadrare s. mar. deed trust ~ de a semna -signatory power ~ expresa .) as per contra ~ contui . power.(dr. on the staff. to encash. in ~ bransa . warrant.gross receipts ~ din vanzari .t.effective. (intr-un post) to take smb.acting as ~ comision .(asig. 1. proxy. (intr-o categoric) grading ~ flexibila cu personal . to raise.i. effectual ~ vigoare de la data . (de impozite) collection. takings. (cu personal) to staff.for account of ~ contui avariei comune . (de datorii) recovery. incomings incasari brute/globale . commission. 1.over or under ~ strainatate .m.f. (persoand care ia cu imprumut') borrower imputernici v.f.with effect from inainta v. (o cerere) to forward.) to warrant.on joint account ~ contrapartida . (in numerar) to cash.f.in cash ~ plus sau in minus . (cu personal) staffing.) abeyant ~ termeni reali . rang) high ~ comisar . (a platilor la o ipo-tecd) servicing 2. proxy.in the trade/line ~ calitate de . mar. (dr.1MP-INC 189 imprumuta v. cashing. to man 2. (a trimite) to send 2. mandate. (bani) to accommodate with ~ cu camata .) on account of general average ~ contui beneficiarului . to encash incasare s. to promote inalt adj. 1. 1. (despre functie. 1. procurator. raising.abroad ~ suspensie .t. returns. (o plangere.) bound for ~ drum spre tara . (a da cu imprumut) to lend. (procura) power/warrant of attorney. manning 2.) to cash.to lend upon usury imprumutat s. (authorized) agent. (impozite) to collect.m.(cont.t.t.) homeward-bound ~ garantie .) passive/bare/dry trust imputernicit s.(despre mdrfuri pdstrate in antrepozit pdnd la plata taxelor vamale) under bond ~ numerar . (mandatar) mandatory. to submit.

) gross terms loading ~ in contui incarcatorului . (o lege.(mar. 1.(pe unitatea de suprafata) maximum load ~ mecanizata . to burden. prin care banca aranjeazd ca documentatia de transport sd fie trimisd importatoruhu contra platii mdrfii) documentary collections ~ estimative . (a unei nave) freightage. (la plata) overcharging ~ compacta .breach of contract ~ a drepturilor de brevet . 1. inland revenue/receipts.f. (de impozite.) shipper's load and account ~ in vrac . (a unei proprietdti) trespassing 2.laden wit generals ~ in minus . (a unei legi.) shipper's load and tally.daily receipts incasator s. 1. lading.lightl) laden ~ cu marfuri generale . shipment. (despre nava) laden.(despre anumite mdrfw deck-loaded ~ peste marca .incomings and outgoings.patent infringement ~ a regulamentului . shipping 2. exacter. (drepturi) to violate. (o nava) to freight. overladen .loaded with blanks ~ cu marfa usoara/usor . (la plata) to overcharge incarcare s.(fdrd spatii libere) tight loading ~ in contui armatorului .! shipped. loading in turn ~ manuala . 1. loaded condition ~ cu balast .lighterage ~ per unitate de spatiu . waterbome ~ pe punte . collector.unit loading ~ pe slepuri .machine loading ~ necorespunzatoare .net receipts ~ si cheltuieli . to lade. un contract etc) to infringe. agent fiscal) receiver.(fata de cantitatea men tionatd in conosament) short-shipped ~ in stare si conditie aparent bune shipped in apparent good order condition ~ in vrac .turn loading/shipping.loading on the berth ~ la rand . breach ~ a contractului . a unui contract) infringement.loading in bulk ~ la dana .t.estimated receipts ~ fiscale/din impozite .190 INC-INC ~ documentare .(serviciu bancar oferit exportatorului. to break incalcare s.m. (de drepturi) violation. receipts and expenses/ expenditure ~ si plati .f.(mar. loading.hand loading ~ maxima .tax collector incaka v. (o proprietate) to trespass (on/upon) 2. to ship 2.t.receipts and payments ~ totale total receipts ~ zilnice .shipped. tax revenue/receipts ~ marunte . exactor ~ de impozite .unsuitable loading/shipping ~ paletizata .internal revenue. to load.flat-sided.(mar.petty cash ~ nete . load: and tally in shipper's account incarcat adj.laden in bulk ~ pe nava .load per unit ~ prin greutatea proprie/moarta dead load | ~ si pontare in contui incarcatorului . payee.breach of the regulations incarca v.

composite/mixed cargo ~ aruncata peste bord . loose bulk cargo ~ lichida . avionul sau autovehiculut) cargo. care se scufundd sau este dusa de valuri la mat) jetsam ~ avariata/deteriorata .general cargo ~ de palet .outbound cargo ~ de import . ship loader ~ hidraulic .containerized cargo ~ cu miros specific .cargo in good condition ~ in vrac .damaged cargo ~ comerciala .valuable cargo ~ de volum/cubaj .bale cargo ~ in butoaie .noxious cargo ~ paletizata .working cargo. shipment ~ alterabila .net load ~ nociva . (instalatie) loader.commercial load ~ completa .portable loader ~ si carau§ shipper and carrier incarcatura s.animal load ~ de cabotaj .deadweight cargo ~ incompleta .liquid cargo ~ maxima .filler cargo ~ de valoare .black/dirty cargo ~ de transportat -. (transportatd cu nava.containerizable cargo ~ contain erizata . carrying load ~ de tranzit .shipload.m. handler.bulk cargo/freight.safe load ~ nerujata . shipment ~ a navei .incoming cargo ~ de intoarcere .frozen cargo ~ containerizabila ..inflammable cargo ~ in bale .shipper. lading. freight.pallet load ~ de petrol/titei .INC-INC 191 ~ .(a navei) shipfull. shipload.oil/petrol/petroleum cargo ~ de produse albe . load.composite/mixed cargo ~ neamarata . loader. consignment ~ fluida .hydraulic loader ~ mobil .elevating loader ~ de marfa in vrac .(de pe o nava in pericol. loading. lade.distress cargo ~ in saci .coasting cargo ~ de cherestea .measurement cargo ~ expediata .penalty cargo ~ de animale vii .fluid cargo ~ grea .underloading ~ inflamabila .clean cargo ~ de produse negre .timber-deck cargo ~ de export .homeward/inbound cargo ~ de marfuri generale . loading installation ~ cu platforma .perishable cargo ~ ambalata violabila .full and down condition incarcator s.(emandnd gaze care contamineazd alte mdrfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .f. burden. full load ~ congelata .ultimate load ~ mixta .bulk loader ~ de nava .timber cargo. (SUA) lumber cargo ~ de cherestea pe punte .palletized cargo .untrimmed cargo ~ neta .broachable cargo ~ amestecata .plin si la marca" . in-transit shipment ~ de umplutura .bag(ged) cargo ~ in stare buna .barrel(led) cargo ~ in lazi .outbound shipment.unsecured cargo ~ nepericuloasa .case cargo ~ in primejdie .

shutting down. (a da cu chirie) to hire out.to default incetinire s. (a da sau a lua cu chirie) to lease. (magazinul) to shut up 3.(care aduce navlu) paying load.) to shut off tnchidere s. hiring. (un contract de asigurare maritimd etc. (un tdrg) to bargain. shipment on deck ~ pe unitatea de suprafata . 1. rush shipment ~ uscata .) to underwrite. (spre un anumit comportament economic) propensity . to discontinue.f. renting.overtime cargo. to close.unit load ~ periculoasa . cessation. o navd etc.(fdrd echipaj) (mar.f.equipment leasing ~ de instalatii industriale sau cladiri complet echipate . (tdiere a gaze-lor. (un bilant contabil) to make up.f. to let (off/out) 3.t. closing. pay/useful load tnceta v. (lucrul) to leave off. (dare cu chirie) let. to rent 2.stowed cargo ~ transportata cu avionul . (a ritmului de lucru de catre muncitori. to close with. shutdown. to knock off incetare s.saved cargo.(afirmei) vacation shutdown ~ temporara a bancilor . to strike 2.t. to.t. mangal. despre o mtreprindere. to shut 2. 1. 1.192 INC-INC ~ pe punte — (mdrfuri periculoase. (p afacere) to conclude. shutting 2.assumed cargo ~ prevazuta/prescrisa . (un concordat) (dr. (leasing) leasing 2.(SUA) bank holiday inchiria v.) shutting off ~ catre public — (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particulard/mchisd) going private ~ pe perioada concediilor .default a intra in ~ de plata . (a unui avion. 1. letting 3. (activitatea.dangerous/hazardous cargo ~ permisa .t.plant leasing inclinatie s. ceasing. cu volum mare. (a maga-zinului) shutting up 3.) to charter tnchiriere s. (un avion. hire. to cease.) dirty cargo ~ presupusa . a unei nave) charterage. (a unei obligatii) (dr. negru defum etc. (un cont) to rule off incheiat adj.tenant 4.moist/wet cargo ~ uniforma .f. (a unei intreprinderi) closedown. o unitate economica) to close down.uniform cargo ~ urgenta . payload. 1.dry cargo ~ utila . (un contract) to contract. (a lua cu chirie) to hire. o unitate economica) closedown 2. material lemnos) deck cargo/load.specified load ~ rubricata . electricitatea etc. (luare cu chirie) tenancy 4.trimmed cargo ~ salvata .) demise charter ~ de echipament . to settle. (a activitdtii.subject cargo ~ rujata . to stop. salvage ~ stivuita . despre o mtreprindere. fdrd declansarea efectivd a grevei) slowdown incheia v.f.) to compound 3. to clinch. chartering ~ a navei nude . (dare sau luare cu chirie) lease.) cesser ~ a obligatiilor contractuale frustration of contract ~ de plata . 1. (a tdia gazele.(ciment.air cargo ~ umeda . (o mtreprindere) to close/to shut down. a electricitdtii etc.permissible load ~ prafoasa . (despre socoteli) even inchide v.

(preturi.1NC-INM unei r-una ~ marginala spre consum . to facilitate. to discharge. discharge. (a face datorii) to fall/to get/to run into debt. facility.(al produsului autentic) distant substitute Tnmagazina v. to set up. bonificatii etc. to fulfil(l). fapt care atestd existenta contractului) part performance indreptar^.credit freeze ~ a preturilor price freeze ~ a salariilor . pi. (a preturilor.inventory turnover inlocuitor s.) freeze.propensity to consume ~ spre economic .(al produsiiliii autentic) close substitute ~ de proasta calitate . (a unei societdti. registry ~ a navei .propensity to save ~ spre import .t.t.t. to be in debt mdatorat adj. carrying out.f.t. (un contract) to execute ~ formalitatile vamale . o navd etc) to register Tnmatriculare s.t.t. counselling profesionala vocational counselling inHinta v. deputy. (o societate.wage freeze Tnlatura v.ship's registry inmana v.) employees' amenities inlocuire s.f. a sala-riilor. accommodation 2.f.to fulfil(l) customs formalities indeplinire s.t.f. foundation. to hand over. a unei obligatii. to carry out. (un concurenf) to forestall inlesni v.f. o corpo-ratie) to incorporate infiintare s. to found. (un contract. to store. un angajament) to perform.(transport gratuit. substitution. 1.average propensity to consume ~ medie spre economic . (a unei societdti comerciale) flo(a)tation.propensity to import ~ spre investitie .f.average propensity to save ~ spre consum . (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternate director ~ apropiat . substitute.propensity to invest Tndatora v. (p societate. (a unei societdti. freezing ~ a chiriilor (de cdtre stat) rent freeze ~ a creditelor . a conturilor etc.r.) to freeze inghetare s. (inlesniri acordate salariatilor in afara salariului) amenities inlesniri pentru salariati . setting up. a unei nave etc.«. formation. to honour. (a unui contract. guide indrumare s.(a obligatiilor contractuale.to serve writ on . salarii. a unei corporatii) incorporation mgheta v. replacement. establishment. execution ~ partiala . (o societate comer-ciald) to float. un auto-mobil. a unui automobil. to form. credite etc. indebted indeplini v. to meet. to make easier inlesnire s. commutation ~ de inventar uzat . to deliver ~ cuiva o citatie .f. to warehouse inmatricula v. a unui angajament) performance.) registration.m. handbook.t.marginal propensity to consume ~ marginala spre economic marginal propensity to save ~ medie spre consum . to establish. o obligatie.

deed. record.t.to lag behind inregistrare s. to cheat. enrollment.t. full. to rook. (intr-un registru) to book. to sack insamanta v. (escrocherie) swindle intalnire s. to total. cheat. (co/»j plet) complete.r. to toi up insela v. to record. to register.(cont. registry. (pe o lista) to enlist. (pe o lista} enlistment. (documente intr-o arhiva. (la hotel) checking in. setting down. un fisier) to file. registration. notare} writing down.f. to enter (up). fake.f.(cont. certificate. (a consemna.to place/to put on the agenda inscriere s.to make up 4 statement of account I intreg adj. (intr-un registru) booking. (pe o fisd continutui unei partide de marfuri. a nota) to write down. to draft . to set down. (pe o lista) enlistment. (consemnare. (mentiune) superscription ~ a marcilor de comert . writing down.t.registration of trade marks ~ falsa .t. to totalize.t. (consemnare. menfiuni) to superscribe ~ pe ordinea de zi .tnregistra v. (a amdgi) to deceive in§elatorie s. (numele. check-in ~ contabila .(de avarie comunS^ (asig.f. un fisier) filing.to make out an invoice ~ un extras de cont .) to misenter ~ restante . registering. to set down.f. (despre sume de ban^ even J ~ spatiul de Tncarcare . fraud.t. (documente intr-o arhiva. to sign in ~ gresit . a nota) to record.) to make up the average ~ o factura . entry. enrol(l)ment. note ~ ipotecar .t. to bag. to sow insarcina v. (a consemna. (nutret) to ensile insilozare s. to enter (up). siloing. to commission. (de nutret) ensilage instraina v. (a mregistra) to register.f. to fake up. al unui document) docketing. to enter (up).r.) supplementary entry ~ ulterioara . notare) record. to bill. document. (pe o fisd a continutului unei partide de marfuri.) to draw up. to enter (up). entry. entire. double dealing. mar. setting down. (un plan.) to alienate insuma v. (un document. to write down.(cont.registration of mortgages inscris s. to silo. al unui document) to docket v.(indusi^ punted) (mar. (inregistrare) registration. to charge.book entry ~ finala (cont. to bill.) postentry insacui v.mortgage note insiloza v. (la hotel) to check in.) closing entry ~ gresita . un protect^.t. (pe o lista) to enlist. entry. (a incredinta ciiiva) to entrust with mscrie v.o dispasa .registration of mortgages ~ suplimentara (cont.) misentry ~ ipotecara .t. (dr.) full reach and burden .n. (a escrocd) to swindle. to enrol(l). entry. (de afaceri) meeting. to enrol(l). (intr-un registru) to book. (intr-un registru) booking. appointment intocmi v.(in documente) false entry ~ ipotecara . un bilanf etc. whole.

to assemble. cerinte) to meet. to correspond to v.t. (corespondentd) to keep up intretinere s.f. upkeep.private enterprise ~ riscanta .primary/elementary education ~ mediu . establishment.t. gaze etc.large company ~ mica . to discontinue. (predare) teaching ~ la distanta . initia-tivd) undertaking. (pe cineva. o familie) to mantain. 1. alimony 2. learning. with a function Tnviora v. (functionarea. (alimentarea cu apd. {tehnicd) maintenance. (fabrica) factory. (societate. wildcat ~ sindicalizata .{afacere riscanta) adventure. (morald) obsolescence ~ tehnologica .vocational education ~ superior .t.to vest smb.maintenance and repair ~ $i reparatii curente . (a intreprinde.state (-owned) enterprise ~ deschisa .INT-INV 195 intreprinde v. service ~ periodica .(care mi angajeaza muncitori nesindicalizati) closed shop ~ mare . (politico) rally invatare s. to ivest/to vest (in. entrepreneur intrerupe v. education ~ elementar . a initia. corporation. (a afacerilor.higher/university education ~ tehnic .f.ni. with) ~ pe cineva . plant. (a sista. (conditii.operating maintenance Tntruni v. (societate care executd hicrdri in antrepriza) enterprise ~ cu tratament preferential (acordat membrilor de sindicat) preferential shop ~ de stat . {despre afaceri.small company/business ~ particulars . 1. industrial unit. meeting. (a cuiva) maintenance. {in bund stare) to keep in repair/good condition 3. with power ~ pe cineva cu drepturi . {antrepriza) enterprise 2. (actiune.f. 1.n. (brusc) to break off. shop. {in sedintd) to sit. to gather.f. com-panie. firm. a lua in antrepriza) to undertake mtreprindere s. exploatarea) to shut down. enterprise. (a pdstra) to keep.to vest smb.technological obsolescence investi v. a siispenda) to suspend. firmd) company.preventive maintenance ~ §i reparatii . to keep 2.(in care sunt angajati muncitori nesindicalizati cu conditia ca ei sd devind membri ai unui sindicat in termen de 30 de zile de la angajare) union shop intreprinderi mici si mijiocii . (alocatie) allowance.secondary education ~ profesional . reunion.f.r.{care angajeaza si muncitori nesindicalizati) open shop ~ inchisa . assembly.) to cut off intretine v. to support.to vest rights in smb. activitdti) to rally. revival . undertaking.f.t. to interrupt. support.t. ~ pe cineva intr-o functie . to revive Tnviorare s.distance learning Tnvatamanti'. a activitdtilor) rally.small and medium-sized companies intreprinzator^.technical/engineering education invechire s. (despre o comisie) to meet intrunire s.r.

(de la serviciu) to take leave (of absence) invoiala s. to give one's consent. leave v.f. to endow.} to furnish . agreement 2. (cufonduri etc. to come to terms/an agreement invoire s. (a permite) to permit.f. bargain a cadea la ~ . to allow 4. leave (of absence). to give smb. 1. to come to an agreement/understanding 2.) compassionate leave inzestra v.s'/wri) to consent.(deces in familie etc. casual leave ~ pentru motive personale . to settle/to strike a bargain. (reciproc) to agree.r.t. (a se tdrgui) to bargain. to haggle 3.196 iNV-PsZ mvoi v. 1. (a con-.to conclude/to make.t.

to try. (dr. (sentintd^ ^A^^ms. (financiard) embarrassment. judicial. asignee in bankruptcy jumatate s.) to judge.tally ~ de prezenta a unui membru din consiliul de administratie .} to bear.judg(e)ment by default ~ in ultima instanta .n.) end game joint venture s. game ~ de bursa .examining judge ~ recuzat .receiver (in bankruptcy). to proceed against smb. sentence ~ contencioasa . pi.) to bull.management game ~ de noroc .stock exchange speculations ~ Ae management .J jena s.m.judg(e)ment in disputed matters ~ de fond -judg(e)ment on the merits ~ in contumacie ./.m.f. to sentence.judg(e)ment by court of last resort a da pe cineva in ~.YA. juridical.) moiety ~ de norma .half-and-half jurat s. judecator s. fdrd a se realiza o societate comerciald} joint venture contract juca •i'.business game ~ final — (strategic! finald adoptatd pentru un prodiis sail o imitate economica) (man. (pe bani} to gamble ~ a la baisse — (mcercdnd sd provoace o scddere a cursiilni) (bur.n.to speculate (on the stock exchange) ~ la loterie . straitened circumstances jeton s. (a juca jocuri) to game. to speculate on a rise ~ la bursa .f.contractual . judge. at law/in court.game of chance. straits.n. juryman. legal adviser/expert . adjudication.to default ~ un apel .to put in the lottery judeca v..associate judge ~ de instructie . judg(e)ment.(contract de colaborare intre mai mniti agenti economici care isi combind resursele pentru realizarea unui protect comun.t.challenged judge ~ sindic . counter.to sue/to summon smb.f. magistrate ~ asesor . jury(men) juridic adj. to speculate on falls ~ a la hausse — (mcercdnd sd provoace o crestere a cursului) (bur. (care tine loc de monedd) token ~ de prezenta .to hear an appeal judecata s. juror. legal jurisconsult s. jurisconsult. to pass sentence on ~ in contumacie . jurist. (forma de asociere intre doud sau mai midte persoane fizice si/sau juridice in scopul formdrii unei noi societati en personalitate jiiridicd pentru atingerea unui obiectiv specific) joint venture '. to adjudicate. (proces} trial. half.director's tally joc s. (dr. gamble ~ de simulare/gestiune/intreprindere .m..half time ~ -jumatate .

summary jurisdiction ~ vamala .maritime jurisdiction ~ penala . jurisprudence. case/statute/judge-made law.appellate jurisdiction ~ exclusiva .198 jurisdictie s.criminal jurisdiction ~ simultana . the practice of the courts.f.consular jurisdiction ~ contencioasa .exclusive jurisdiction ~ maritima .contentious jurisdiction ~ de apel .concurrent jurisdiction ~ sumara . jurisdiction ~ consulara .customs territory jurisprudents s.well-established jurisprudence . the precedents of a case ~ constanta .f.

(cant. journal. {local) sheet.f.| cash receipts journal ~ de casa . justice a deferi pe cineva justitiei .(conl.n.(conl. 1.JUR-JL'S jurnal s.B>| institute legal proceedings against smb- .) to journalize justitie s. book ~ al incasarilor in numerar . (cotidian) daily paper. (news)paper.) statement of cash receipts and disbursements ~ de moda .) books of first? original/ prime entry a trece in ~ . (cont^ journal.(cont. (monitor oficial) gazette 2.fashion magazine/journal ~ order .

K kilogram S. mileage tachometer kilowatt s. kilowatt ~ -ora . (hdrtie rezistenta folositd la ambalaj) kraft . kilogram(me) kilolitru s.kilowatt-hour recorder.n.n.m.m.PZ. kilolitre kilometraj s. kraft s.

ashipboard ~ eel mai bun curs/pret .n. (pentru muncitori} wage(s) leasing s. cu multd publicitate) to break lants. wool-spinnmg mill leafa s.) as at ~ distanta/respect . (un plan.at maturity. to raise.(in ordinele de vdnzare/cumpdrare) (bur. laboratory ~ pentru analize de titru . when due ~ suta . (o companie.L \aprep. (un imprumut) to float.assay office lada s. to enlarge.per cent ~ si de la .on demand. at ~ alegerea vanzatorului .aboard.ashore ~ mijiocul navei .) value chain laptar s.f.n.) at and from ~ termen forward ~ timpul cuvenit . bin.(totalitatea activi-tdtilor interdependente desfas'urate intr-o corporatie) (man.f. (magazin) milkshop. (o subscriptie) to start. n. (piata de desfacere) to widen.at adventure ~ paritate/valoarea nominala (bur. (sistem de finantare a investitiilor prin care o firma inchiriazd masini si utilaje moderne de la societdti specializate) leasing . (cutie) box ~ de ambalaj . o navd etc.t.f.(despre o tranzactie care nu se realizeazd intre doud parti inrudite.t.m.f. wool lanarie s. milkman laptarie s. to issue. to extend lana s.(operatic prin care vdnzdtorul isi poate alege data tranzactiondrii efective a actiunilor intr-un interval determinat de limp) (bur.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsa-bilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcatd) (mar.on delivery ~ mal/tarm .) seller's option ~ balustrada navei .(asociatie de detaili^ti care a convenit sd cumpere de la un singur angrosist.(asig. (fermd) dairy largi v.) to launch 2. cum ar fi o companie sifiliala so) at arm's length ~ livrare . case. 1. in schimbul unor facilitdti §i avantaje) voluntary chains lantui valorii .) at ship's rail ~ bord/pe nava .packing case lansa v.amidships ~ noroc . aboardship. dairyman. chain ~ de conducere .(bur.at (the) market ~ scadenta .f (pentru intelectuali si functionari) salary.) at or better ~ data (cont.(despre o platd) (in) due course ~ vedere . (cu capac) chest.at sight laboratory. un produs etc.) at par ~ pretui pietei . (despre o sumd depusd in banca} at call ~ cursul/pretui specificat sau la un curs/pret mai bun . mar.chain of command ~ voluntar .) at best ~ cerere .

f. link. lawfulness legaliza v.yielding law ~ economica economic law ~ electorala .general legatee/devisee. (depozit) wood yard 3.labour legislation ~ societatilor comerciale . to legislate. leverage .antitrust legislation legitim adj. enactment ~ antidumping antidumping law ~ antitrust .active law.particular legatee/devisee ~ cu titlu universal .general law of supply ~ marinei comerciale .to possess force of law a eluda ~ . legal.f. (lege emisd de parlament) statute.skeleton law ~ constitutionals constitutional/ organic law ~ dispozitiva . (a unei constructii) timberwork 2. rightful. market gardening lemn s. (imobiliar) devise legatar s.trade relations lege s.t. (dr. legality.) (mobiliar) legacy. act.m.f. timbering. 1. lawful.general law of demand ~ generala a ofertei . to attest. to tie up 2. wood. to certify. connection.law of supply and demand ~ falimentului .equipment leasing ~ financiar/de finantare .financial leasing.land law ~ generala a cererii .) to legate. 1.company legislation legislatie antitrust . legislative legislatie s.fishing law ~ prescriptiei . (de bunuri imobiliare) devisee ~ cu titlu particular . (despre un drept. (cherestea) timber. legislation legislatia asigurarilor sociale welfare legislation ~ muncii .t. (a testa) (dr. (lemne) wood. woodcutting \evier s. finance/capital lease ~ operational .t. (prin contract.f. (cherestea) timber. (legitim) legitimate. to enact legislativ adj. (dr.) (de bunuri mobiliare) legatee.dormant/unapplied law ^egea accidentelor de munca -workmen's compensations act ~ brevetelor . law in force ~ neaplicata .patent law ~ cererii si a ofertei . to bequeath legal adj. relation legaturi comerciale . (la notarial) to notarize legat s.insolvent law ~ fondului funciar . vegetable growing. legitimate. (legal) legal legumicultura s.election law ~ in vigoare . law. un titlu) sound legalitate s. angajamente legale) to bind.f.n.to carry out/to put into force a law a avea putere de ~ .n.n.to give effect to a law legifera v. residuary/sole legatee legatura s. to authenticate.LEA-LEV 201 ~ de echipament .statute of limitation a aplica o lege .(locatie in care locatorul intretine si finanteazd activul fix) operating leasing lega v. (a autentifica) to legalize.to evade the law a pune o ~ in vigoare . ' (meserie) carpentry. (SUA) lumber lemnarie s.antitrust law ~ -cadru .merchant marine act ~ pescuitului .f.

mar.) free of all average ~ de orice cheltuieli . {despre persoane) free. (in afara orelor de serviciii) off duty 5.free in and stowage/stowed ~ de orice avarie .n. in vrac) loose ~ de cheltuieli . (neocupat) vacant. {imagined.free initiative liberalism s..free in and out. free on board ~ la bord si rujat . {despre un post) void 4. disengaged. unengaged. liberalizationderegulation ~ a circulatiei capitalurilor deregulation of capital movement libertate s.free of all risks and expenses to the vessel '. open. exclusiv rujarea . book | ~ de banca (cornet de depoziqi passbook. (interesele) to endanger. (independent) independent. (desfdcut. (gratuit) gratis. libret5'. free. free of expenses ~ de cheltuieli de alimbare . freedom ~ contractuala . varsat.w.(asig.free trade ~ si fara sarcini .202 LEV-LIB ~ operational — (masura in care sunt utilizate costurile fixe in exploatarea firmei) (fin. bookseller librarie s.t. n. (despre un drum) clear. 1. (disponibil) available.free on board and (free) trimmed ~ la bord si stivuit .free out from vessel's holds ~ de cheltuieli la incarcare-descarcare si stivuire .f. liberalism liberalizare s.) operating leverage leza v.free in and out ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare.freelance ~ schimb . to be detrimental to liber adj.freedom of action ~ economica . 1.free in excluding trimming ~ de cheltuieli la incarcare. (autonom} autonomous 2.(marfa se ridicd de primitor de la bordul navei) free from alongside. inclusiv stivuirea si rujarea .economic freedom librar^.free in and out stowage/stowed ~ de cheltuieli la incarcare.f. bookselling .freedom of contract ~ de actiune . (despre zi) off. stowed and trimmed ~ de cheltuieli la incarcare si stivuire .free in including trimming ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare .free and clear unencumbered libera circulatie a fortei de munca -free movement of labour ~ initiativa . reputatia) to injure.la bord .free (of) lighterage ~ de cheltuieli . inclusiv rujarea .i/of charges. free (of charge) 3. deposit/depositor's book ~ de economii savings book . (magazm) bookshop 2(pcupatie) book trade.free on board and (free) stowed ~ -profesionist .free froi.free of all charges/expenditures/expenses ~ de orice rise si cheltuieli in contui navei .de la nava la nava" free out of sea vessel ~ de cheltuieli la descarcare free out/discharge ~ de cheltuieli la descarcare.f. inclusiv lucrul in magazii .

operatii care due adesea societatea lafaliment) dividend stripping ~ a soldurilor . (o datorie) to liquidate.(pentm descoperirea zdcdmintelor de hidrocarburi} exploration licence ~ generala deschisa .(achizitionarea ieftind a unei societdti fie pentru revdnzarea activelor si inchiderea firmei. (a soldo) to clear. (soldare) clearance (sale).(cisupra unui brevet de inventie) compulsory licence ~ partiala/cu clauze restrictive restricted licence ~ pentru vanzarea bauturilor alcoolice numai cu mancare .f. degree 2.in vama (mar. to clear off. (o societate) to wind up. fluid 2. fie pentru lichidarea activelor nerentabile si realizarea de noi investitii in firmd) asset stripping ~ a dividendelor .) current settlement ~ in numerar .) liquid.) clearance ~ a activelor .) clearance outwards ~ in vama la sosire .(bur.(mar.clearance/bargain sale ~ a stocului inaintea inchiderii -(unei intreprinderi) closing-down sale ~ a succesiunii .(bur. (stocul de materii prime sau produse finite) to run down. (diploma) licence. (a unei societdti) winding up. quick lichida v.) to clear lichidare s.t. {in vamd) (mar.f.(fdrd restrictii la import) open general licence ~ obligatorie .compulsory winding-up. windingup by the court ~ silita .LIC-LIC 203 licenta s. 1.) settling.trade school lichid adj.creditors voluntary winding-up/liquidation lichidarea urmatoare (bur.) cash settlement . (acliitare) liquidation. (vdnzare integrald) sellout. (bur. o tranzactie etc.(dr. to liquidate.on licence ~ permitand vanzarea bauturilor alcoolice pentru consum la domiciliu . a unei tranzactii etc.table licence ~ permitand vanzarea si consumul bauturilor alcoolice in local .to be in liquidation a intra in ~ .(mar. to wipe off/out. ready.off-licence liceu5'. liquid.) settlement of succession ~ curenta . to pay up.) clearance inwards ~ judiciara .) settlement. to close out. (in vamd) (mar.enforced/forced liquidation ~ voluntara . (autorizatie. 1.import licence ~ de prospectiune . (permis) permit ~ de export . closeout. (fin. settlement. clearing ~ in vama la plecare .(preluarea controlului asupra unei companii.) succeeding account/settlement a fi in lichidare . liquidation. secondary/high school ~ industrial . exploatarea rezervelor/dividendelor si vanzarea actiunilor.export licence ~ de import .) to settle.) (ship's) clearance. (a iinei afaceri.(a unei societdti) voluntary winding-up/liquidation ~ voluntara a actionarilor -members' voluntary winding-up/ liquidation ~ voluntara a creditorilor . brevet} licence. (o afacere.to go into liquidation .«. (stocul de mdrfuri) to sell out/up.

coming business oriented language | limita v. insolvency practitioner.) liquidity. bidder.public auction ~ simulata — (pentru a urea pretui mock auction a fi vandut la '-' .n. (persoand care conduce i licitatie) auctioneer licitatie s. 1.) liquidator.(licitatie la car ofertele de achizitie sunt jacul incepdnd cu un pret de descliidere si s continud pdnd cand mmem mi ma liciteazd peste pretui maxim) Britis.m.m. (SUA) vendue ~ chinezeasca/olandeza . auction ~ mchisa . official receiver. mar.m.f.m. servicii. (fin. language i ~ comun de programare orientat |1 probleme economice .f.provizorm .i. to abridge. are iniliatm stabilirii preturilor) price leader i limbaj s.(totalitatea mijioacelor de platd de care dispune banca centrald a unei tan pentru utilizarea lor in vederea realizd'-'ii soldului operatiilor comerciale si financiare externe ale tarn respective) international liquidity ~ patrimoniala — (maswa m care o unitate economicd poate face fata datoriilor pe care lea garantat cu patrimonial de care dispune. (pentru obtinerea de contracte) tenderer licitator s.(licitatie i care se coboard pretui pand se gase^t un cumpdrdtor) Chinese/Dutch auctior ~ deschisa .market leader ~ de pret — (firma care.{bur. (despre socoteli) even 2. (w vama) (mar.(asig. auction.t. leader 2.closed auction ~ publica . liquid funds/assets ~ a firmei . (numit de instantd pentru a inchide o firma falita) (dr. (drep. licit licita v. lawful.) average adjuster/stater/taker .204 LIC-LIN lichidat adj. public sale (pentru obtinerea unui contract tender.to come/to go/to fai under the hammer a scoate la ~ . to limit. conservator ~ de avarie . to restrict. (articol van<h ieftin pentru a atrage clientela) (corn. acliondu intr-un anumit domeniu.provisional liquidator lichiditate s. (mflatia) to curb . leader ~ de cost . (a vinde la licitatie) to (sell by) auction licitant s. 1.opinion leader ~ de piata . receiver in bankruptcy.t.to bring/to put/to sen to the hammer lider s.) open outcry ~ englezeasca . (a participa la licitatie) to bid.) cleared lichidator s. aceasta exprimdnd valoarea netd a patrimoniului societdtii respective) liquid assets licit adj. (pentru furnizarea de mdrfuri.firm's liquidity ~ bancara banking liquidity ~ financiara — (capacitated unei mtreprinderi de a se adecva rapid angajamentelor financiare) financial liquidity ~ internationala .(firmd care detine fata d concurentii ei un avantaj important4 ceea cepriveste costui) cost leader ~ de opinie . executarea de lucrdri) to tender v.

wearing limit ~ de vanzare .(linie de credit ce poate fi utilizatd.ingot of legal fineness ~ de aur sau argint pur .(mar. credit line ~ de credit bancara speciala . intr-una sau mai multe volute) multicurrency credit line ~ de depou .) coastal line.(de aur sail argint monetar) standard bullion.(man. bar.(dintr-un anumit sector} voluntary exports restraints limitat ad].{mar.(corn.airline.bus line/service ~ de cabotaj .fine bullion lingouri monetare .upper limit. airway ~ bugetara — (grup de produse pe care un consumator Ie poate cumpdra in functie de venitui propriu) budget line ~ de asamblare/montaj .assembly line ~ de autobuz .yard line ~ de distributie . limited. (a preturilor. line lima pietei de capital .lower limit.n.legal lending limit ~ superioara . (de drepturi) abridg(e)ment.f.) floor ~ legala de creditare .) country limit.(reprezentarea grafted a relatiei dintre rise si rata necesard a rentabilitdtii) capital market line ~ aeriana .f.f. (de aw sail argint) bullion ~ cu titlu legal .production line ~ de produse .special bank credit plan ~ de credit multivalutara . ceiling lingou s. range ~ de telecomunicatii . la alegere.{bur.LIM-LIN 205 limitare s. ingot.shipping line ~ de navigatie fluviala .(asig.(la descendentii dintr-o anumitd lime sau un anumit sex) tail ~ voluntara a exporturilor .(cu arbori pentru cherestea) timber line ~ de credit . load waterline ~ de navigatie . restriction.ocean line ~ de productie . restraint.credit limit/ceiling ~ de tara — (limita riscului de tara) (fin.(pentru pensionare) age limit ~ inferioara .) selling limit ~ de varsta . (a inflatiei) curb ~ a clauzei raspunderii . mint fine bars linie s. restricted limitata la capitalul subscris (despre rdspunderea actionarilor) limited by shares ~ la suma garantata de actionari {despre rdspunderea actionarilor') limited by guarantee limita s.) limitation of liability clause ~ a dividendelor .) leadline. (in limp) deadline ~ climaterica a padurilor .river line ~ de navigatie oceanica .railway line ~ de comanda . coastwise sea lane ~ de cale ferata .dividend limitation/ restraint ~ a succesiunii . a salariilor etc.product line.line of credit. limit.) line of command ~ de credit .transport line . limitation.) chain of distribution ~ de incarcare . sovereign risk limit ~ de uzura .communication line ~ de transport .

bill. shortage.(dr.want/scarcity of goods ~ de mana de lucru .free list] ~ de pasageri . (deficienta) deficiency.waiting lii ~ de control .to give short weight a duce ~ de ./) blind/dead-end track ~ regulata . produse^ etc.f.(dr.(dr.) cause list . ] list/current.(bur.) illiquidity ~ de marfuri .bill of materials ~ de marfuri . (penurie) scarcity.) short of stock ~ de afaceri .export list .) short.206 ~ de transport de marfa de mare viteza .list of goods ~ de marfuri interzise . (neajuns) drawback.) run ~ de curs'.cash shortage ~ de resurse .railway siding ~ moarta .) tail female ~ tehnologica .scarcity of labour ~ de numerar .(alocatii bugetare pent intretinerea familiei regale) civil list ~ de asteptare/solicitanti . (indisponibilitate) unavailability. sau intr-un avion) passenger list ~ de preturi .) default ~ de actiuni/acoperire .(dr. list. dintr-o marfa etc. (absenta) absence. (sterlina) pound sterling lista v.) schedule ~ a marfurilor de export .(mar.) to list lista s.agi] schedule ~ civila . insuficienta) lack.(lista de titluri de valoarej^ cdror cumpdrare este recomanda investment list ~ de materiale .) crew/ship lu ship's ledger ~ de investitii financiare red mandate .) quotation lis quote sheet ~ de echipaj .money pressure/scarcity/ stringency.(c.transatlantic line lipsa s. (necesar.(c. nevoie.(m cazul recipientelor cu marfuri lichide) short of content ~ la cantar/greutate .) no dealings ~ de utilitate .short delivery a da ~ la cantar . unavailableness 2.disutility ~ din continut . 1.(unbarcati pe o .to be scarce of lira s.banned list ~ de marfuri nevamuibile .) tail male ~ succesorala femeiasca .priority list ~ de procese .process/operation line ~ telefonica ./) fast freight line ~ de transport maritim de marfa cargo line ~ ferata uzinala .(de navigatie) regular line ~ succesorala barbateasca .schedule of prices. scarcity of money ~ de capital .(bur.slack business ~ de bani .f. (de preturi. shortfall.) want of title ~ de tranzactii .import list i ~ a scadentelor debitorilor .) sellers no buyers ~ de lichiditati .scarcity of capital ~ de cumparatori .(bur. ~ a marfurilor de import . (in transpor table of charges/fares ~ de preturi tarifare tariff list ~ de prioritati .(fin. dearth. (din instanta) (dr.'ri .short weight. want.telephone line ~ transatlantica .(bur. lira. shop bill. (a cotd) (bur.f.resourcelessness ~ de titlu de proprietate . (dintr-o cantitate. stringency. shortage in weight ~ la livrare .check list ~ de cotatii — (la cumpdrare sa vdnzare) (bur. wantage.t.

?!.patent documents litigios adj. supply ~ altei nave — (prin transbordare) delivery overside ~ buna . brosuri.delivery on call '. deposit/depositor's book ~ de economii savings book .delivery free domicile ~ imediata . delivered ~ contra warant .poll ~ oficiala .f. seashore.) official list literatura s.cash on delivery ~ cu intarziere . (furnizare) furnishing.f.delivered sound ~ la frontiera .full delivery ~ completa in bune conditii .(care confine cursurile zilnice) (bur.prompt/spot deliver)7 ~ incompleta/in minus . cataloage etc. debatable litigiu s. book ~ de banca — (carnet de depozit) passbook.(reclame.) delivery on board ~ la cerere .actual delivery ~ eronata/gresita .LIS-L1V 207 -• de reduceri fiscale . contention.part/partial delivery ~ peste bord .la termen forward/future delivery .staggered deliveries livrat adj. (imitate de masura pentru greittate) pound livret^. dispute at law a fi in ~ . litigation.delayed delivery ~ defectuoasa . delivery.subscription list ~ electorala .f.short delivery ~ la acceptare . contentious. taxele vamale neplatite . taxele vamale platite . to deliver.) sales literature ~ de brevete de inventii .customary delivery ~ contra ramburs .(marfa transportata) to deliver in full livrare s.t. literature ~ comerciala .express delivery ~ franco delivered free ~ franco domiciliu .safe and full delivery ~ conform uzului .delivery on acceptance ~ la bordul navei .(mar. n.n.delivered duty paid livra s.(de titluri de valoare ale caror caracteristici nu corespimd exigentelor bursiere sau contractuale) defective delivery ~ efectiva .to misdeliver ~ in intregime .(de tithiri de valoare ale cdror caracteristici corespimd exigentelor burs i ere salt contractuale) good delivery ~ completa .) overside delivery ~ restanta — overdue delivery livrari contractuale .langa nava/sotto palanco .table of allowances ~ de subscript!! .(mar.misdelivery ~ expresa/rapida .delivered duty unpaid ~ . (a furnizu) to furnish. littoral livada s. seaboard.f. orchard livra v.(mar.to litigate literal s. litigious.contract supplies ~ esalonate .delivered at frontier ~ . to supply ~ gresit . outstanding.) delivered/delivery alongside ship ~ partiala .stored terms ~ in bune conditii . seaside.

truck hire.) premises 2. lodger. (la teatru.n.place of delivery.corporate logo (gram) loialitate s. local s.bank locomotive.n. pub localizare s. instalatii etc.shoreman logistica s. (cladire) building. localization ~ a industriei — (proces opus globalizdrii) localization of industry locatar s.f.) tenement ~ cu dependinte . hire.) seat.decision making ~ de decizii in conditii de certitudin® .(de mdrfuri) trial lot ~ incomplet/nereglementar . house. minimum! unit of trading I loterie s. logogram ~ de corporatie . lodging.) wharf demurrage locomotiva s. logistics ~ a companiei .f. lotto loxs. hiring.capital lease ~ pentru marfurile depuse pe chei (mar. {restaurant) restaurant.administration location ~ de vagoane . (mic) strip. living. lottery loto s.) round lot ~ de marfuri . (de teren} plot. (depunere in gaj de titluri de valoare drept garantie pentru un imprumut) lend against securities lot s.f.place of payment/ performance. parcel.(de mdrfuri sau actiuni) odd lot ~ minim . public house. (dat in arenda uneifamilii) allotment ~ complet .) round lot. in parlament etc. demurrage charge.n. (chirias) tenant locativ adj.(numdr minim de actiuni!pentru ca un curs sdfie inserts pe lista\ de cotatii) (bur.) messuage locuitor^. delivery point ~ de munca . tenant's.residence local adj. abode..lot/parcel of goods ~ de proba . (dr. banking engine ~ pentru trenuri de marfa .f.freight locomotive loctiitor s. engine ~ de manevra . renting. (SUA) railroad demurrage ~ financiara/de capital .n. parcel.(a consumatorilor} brand loyalty lombardizare s. lot. (de mdrfuri) batch.n.208 LOC-LUA loc s. (in vehicul.. lottery ticket luare s. caretaker. place.f. inhabitant ~ de pe coasta . 1.place of destination ~ de escala .m. dwelling place. deputy.place of call ~ de livrare .f. location ~ de gestiune .. 1. locum tenens locuinta s.(fata de o marca) consumer loyalty ~ fata de marca .place of employment/ work ~ de plata . spot./n.company/business logistics logograma s. (cladire cu teren.(de circa 100 de actiuni pe care un investitor doreste sd Ie cumpere) (bur.f taking ~ de decizii . (al unui efect de comert) domicile ~ de re§edinta .f. locomotive.f.f. (despre valoare) rental locatie s.(dr. la hotel} accommodation ~ de destinatie .m.decision-making under certainty ~ de decizii in conditii de rise decision-making under risk . (de actiuni) lot 2. loyalty ~ a consumatorului .yard locomotive ~ impingatoare .

m.(in propria afacere) self-employed worker ~ specialist . to underwork ~ putin/insuficient .present month lupta s. lucrative. work ~ de diploma/stat .outwork ~ manual . working. fight. pi.(zilier) day labourer ~ la domiciliu . to labour. struggle ~ a mandatarilor . luxury ~ de amanunte . (activitate) activity.preliminary work lucrari ale conferintei .(incercarea unei persoane sau a iinui grup de a cdstiga controlul asupra unei societdti convingdnd aclionarii sd voteze o noua conducere) proxy fight ~ de clasa . (a prelucra) to work out -in acord -to job ~ la capacitatea maxima . (pamdntui) to till. belongings 2. (calendaristica) month ~ calendaristica . to run v.n.t.) chattels. monthly luna s..to work at/to capacity ~ mai repede/bine .i. (a trudi) to toil.odd month ~ curenta .class struggle/warfare lux s. (pcupatie) employment.exploration works ~ de reparatie .to look for a job a da de ~ muncitorilor .(decaf) to outwork ~ pe cont propriu . 1. to work. (despre o marina. work.to employ workers a nu avea de ~ .(calendar) month ~ cu 31 de zile .graduation/ diploma paper ~ in antrepriza .piecework ~ cu ziua .to underwork lucrare s.expert workman lucru s. (a functiond) to function.daywork. object. joumeywork ~ de mana .outworker. s.to live in luxury luxos adj. (mimed) work. worker. adv..handwork a cauta de ~ .team work ~ in regie . un utilaj) to work..taking into account/consideration ~ in posesie . outside worker ~ pe cont propriu .n. thing.force account ~ la domiciliu .sampling. luxurious .LUA-LUX 209 ~ de probe . remuneratory lucrator adj.f. (efecte personate} (dr.debates/ proceedings of the conference ~ de intretinere a drumurilor roadworks ~ de prospectiune . (slujba) ]ob ~ cu bucata . to labour 2.profusion of details a trai in ~ .to lie down on the job. gainful.entry lucra v. 1.to work overtime ~ prost/de mantuiala .repair works ~ in executie . paying.to work on one's own ~ peste program . sample taking ~ in consideratie . things.public works ~ restante .handiwork ~ in echipa .work in progress ~ publice . to cultivate 2.arrears of work lucrativ adj. working.f. 1. workman ~ cu ziua .contract work ~ pregatitoare .f.to be out of work lunar adj.

caterpillar/crawler crane ~ pe sine .derrick/tower crane ~ umversaia .second-hand shop ~ de solduri .(dockside/quay) crane ~ de transbordare .n. (revista) magazine.f. judge magistratura s.speciality shop 5 ~ universal . magistrate.m.f.(de carti) remainder shop ~ de vechituri -junk shop ~ general . scrap/waste paper maestru s. storekeeper J magistral s.f.gift shop ~ de cartier . warehouse keeper. storehouse. storeman. periodical ~ al unei intreprinderi — (pentm angajatii acesteia) company store ~ alimentar in incinta fabricii tommy shop ~ captiv .) ledger magazie s.'>. repository. 1..multiple/chain store ~ specializat ./ macroeconomic stabilisation maculatura s. emporium.(care se adreseaza clientele! dintr-o anumita zond si are program prelimgit) convenience store ~ de marfuri de ocazie/la mana a doua . (cont. (mar.n.rail crane ~ plutitoare . macromarketing macrostabilizare . shop. (de marfuri) warehouse.department(al)/general | store. depot.(al imui lant de magazine} parent store ~ cu amanuntui .. magistrateship . (taxa) storage charges magaziner s.discount/cut-price shop ~ cu vanzare pe baza de catalog catalogue store ~ de cadouri/articole la moda . (S UA) store 2. (depozitare} warehousing. macroeconomic macroeconomie s. baza(a)r magazinaj s.n.self-service store ~ cu marfuri scutite de taxe vamale duty-free shop ~ cu preturi reduse . crane ~ de chei .float/floating crane.) refrigerated/freezing hold magazin s.m. warehouseman.general-purpose crane macaragiu s. craner. 1.variety shop ~ in retea . magistracy.M macara s.titan crane ~ pe senile . storing (of goods) 2.f.m. crane ship ~ -turn .retail shop ~ cu autoservire .transshipment crane ~ grea .m.plant depot/yard ~ frigorifica . macroeconomics macromarketing s.(care isi poate desfusura activitatea intr-o cladire cu conditia de a vinde numai marfuri furnizate de proprietarii imobilului respective captive outlet ~ central . (de nava) hold ~ de materiale si utilaje .f. magistrature.cargo reefer space. crane attendant/driver/operator macroeconomic adj.

to secure a majority management^. (a scumpi) to put up/to increase the price ofv. vizdnd probleme legate de ambalare. (industrial. (de preturi.price advance.{a datelor nesem-nificative din biigete sau planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .m.decentralized management ~ educational .risk management ~ al timpului {individual) time management ~ bazat pe principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ de conducere si personal .relative majority ~ simpla . transport.foreman of production majora v.debt management ~ al distributiei lizice . (preturi) to advance.production management ~ al produsului .simple majority a obtine o ~ . raise.participatory management ~.absolute majority ~ calificata .product management ~ al proiectului .financial management ~ operational .) physical distribution management ~ al marcii . salarii etc.educational management ~ financiar . rise.m.r.MAG-MAN 211 magnat s.f. management ~ al activelor . foreman ~ de exploatare .account management ~ al datoriilor ./?.(a mdrfurilor. salarii etc. to raise.) increase. increase in prices ~ a salariilor .portfolio management ~ descentralizat .operations management ~ participativ .(grupul de manageri care organizeazd pro-ductia si serviciile intr-o companie) line and staff management ~ de criza .crisis management ~ de marketing . (de preturi) advance ~ a preturilor .office management ~ al afacerii .business management ~ al contului . (preturi.) to increase.resource management ~ al riscurilor .t.majority of votes ~ relativa . magnate.brand management ~ al pasivelor . financiar) tycoon maistru s. majority ~ absoluta .{gestionarea activelor unei institutii financiare) (fin.(politico bdncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobdnzilor practicate) liability management ~ al productiei . (despre preturi} to advance majorare s. depozitare etc.prin eliminare .project management ~ al resurselor .foreman of development ~ de productie .) asset management ~ al activitatii de birou .two-third's majority ~ de voturi .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives ~ prin prezenta management by walking about .specified majority ~ de doua treimi .f.wage rise majoritate s.marketing management ~ de portofoliu .

discharge/delivery' manifold ~ de incarcare . un utilaj) to operate. proxy.money/postal/post-office order ~ postal international .t. facturi cu color) manifold 2. hand. manageable. shortage ~ de casa .shortage in the cash mandants.fund manager managerial adj.mechanical handling ~ sigura/fara pericol . (postal) money/postal order ~ de aducere . distribuit) leaflet 2. s. manager ~ al unui fond mutual . deficiency. handling.manual handling.r..(fdra sarcind activd de indeplinit) naked trustee manevra v. (imputernicit) procurator. ~ de marfuri . 1. (conducta la petroliere) manifold ~ de descarcare .material's handling . workable manifest s.n.to rig the market manipulare s. witness to appear ~ de arestare . guide.member's (electoral) mandate ~ de perchezitie .transit manifest manifold s.(bani) to remit mandatar s.212 MAN-MAN managementui calitatii . (yagoane de mar/a) to marshal.n. (o nava) to manoeuvre.warrant for arrest ~ de deputat . mandatary. to manipulate.cargo handling ~ manuala . to run.m. attorney (-in-fact).t.search warrant ~ postal . (ghid) handbook. (lista a incdrcdturii navel) (mar. curator) trustee ~ pasiv .freigl handling manual adj.) manifest ~ al mcarcatorului ... working | ~ a materialelor .n. (administrator. manhandling ~ mecanica . manipulation.summary of bills of lading ~ de export .principal and agent mandat s. (manual) to manhandle ~ piata . to manufacture . to work. manual.m. un utilaj) operating.t. (car cuprinde unitdtile monetare. to handle manevrabil adj. to work. to manipulate. to run.cargo loading manifold manipula v. proxy.order to offender. un utilaj) to operate. mandatory.inward manifest ~ de marfa incarcata .telegraphic money/postal order a trimite prin ~ . principal ~ si mandatar .human-resource/personnel management manager s. (o marina. (procuro) procuration. m.outward manifest ~ de import .international/ foreign money order ~ postal telegrafic . (program) manifesto: (aruncat. mandate.shipper's manifest ~ al incarcaturii . 1. (vagoane) to shunt. (o.f. (carnet de note. perchezitie etc. (o marina. to handle. de mdsur\ ale mai multor tan) cambist manufactura v.total quality management ~ resurselor umane . masind.n.safe handling ~ si transport de marfa .ship cargo/ shipping manifest ~ de tranzit .quality management ~ calitatii totale .cargo manifest ~ al navei . (hamaldc) porterage. managerial manco s.} warrant 2. (de arestare.ship's manifest ~ de bord . manual. 1. to handle.

(a bifa) to (mark with a) check marca s.packaged cargo/freight/ goods ~ cautata/care se vinde bine .(care mi poate fi transportata impreund cu alte marfuri) incompatible cargo .waif ~ curata . (fabrica) manufactory marca v.) filler cargo.trademark. small stowage ~.) coastal/coastwise freight ~ de export .intercontinentala .) outward cargo ~ de import .(a spatwiui gol dupd stivuire) (mar. mark. goods/freight train. pi. (transportata) freight.(greu de stivuit) heterogeneous cargo ~ fara ambalaj .grea .seasonal cargo ~ de umplere .(mar.bona vacantia .standard brand ~ de thru . cargo.seller ~ containerizata . marfuri etc. (cu tin semn distinctly) to earmark. merchandise.adjacent/ littoral/marginal sea marfar s.f.weight mark ~ de grup .unprotected cargo ~ fara proprietar .choice brand mare s.f. trademark ~ a monetariei .group mark ~ de identificare . (tip.MAN-MAR 213 manufacture s.(pentru marfuri) port mark ~ de produse standard .continental/inland sea ". (metale.(mar. (mar. manufacture.) deadweight cargo ~ grea in vrac .n.f.assay mark ~ depusa/de comert mregistrata registered trademark ".(marca noud lansatd de o companie ce comercializeaza deja o alta m aceeasi categoric de produs) flanker brand ~ de greutate . model) brand 3.) inward cargo ~ de mare gabarit .(mar.manufacturer's brand/ mark. (timbru) stamp ~ a distribuitorului/proprie .(mime de marca atribuit unui produs de cdtre un intermediar. registered mark. to put a mark on.f.t.heavy bulk cargo ~ incompatibila . commodity.intercontinental/ mediterranean sea ~ litorala/marginala .(a coletelor de marfd) head mark ~ de manipulare .global brand ~ inregistrata .clean cargo ~ de cabotaj .eterogena . de obicei un detailist important) dealer's/private/own brand ~ a fabricii .globala . hallmark 2. (a matrita) to stencil.large-size freight ~ de punte . (pretui) to ticket up.(pentru marfuri) measurement mark ~ de flanc .mint mark ~ de dimensiuni . to mark.(pentru mdrfurile fragile) handling mark ~ de origine .(mar. goods ~ ambalata . 1. (la metale pretioase) plate mark.) to stamp. freightliner marfa s.new brand ~ superioara/de calitate . sea ~ continentala/interioara .mark of origin ~ de port . trade name ~ noua .heavy (-weight) cargo.flaw ~ cu proprietar necunoscut .) deck cargo ~ de sezon .containerized cargo/freight ~ cu defect . (un obiect de metal pretios) to hallmark.

best-paying cargo ~ schimbata prin troc . trading stock.low-duty goods ~ cu volum redus . goods rated ~ indisponibile/deHcitare unavailable goods ~ individualizate.primary goods.superior/ prime goods.swap ~ solida in vrac . unit load ~ paletizata .unitized cargo/load.insulated cargo ~ lichida in vrac .general goods.low-measurements goods ~ cumparate sub pornirea impulsului .(din lipsd de spatiu) (mar.actuals. durables ~ de folosinta scurta . (cu livrare ime-^ diata) spot (goods) ~ diverse/variate . physicals ~ cu livrare la termen .solid bulk cargo ~ transportata pe mare .domestics ~ facturate invoiced goods ~ finite .214 MAR-MAR ~ in ambalaj izolat .finished goods ~ fragile .futures ~ cu miros specific .middle goods ~ de calitate superioara .industrial goods .palletized cargo ~ pretentioasa .odorous goods ~ cu tarif vamal scazut .fancy goods ~ de mare viteza express/speed goods ~ de mica viteza .buikpik ~ neincarcata .(in privinta con-ditiilor de transport) critical cargo ~ ramasa .contraband/ smugg/eof goods ~ de folosinta indelungata . staple ~ de baza ale exportului .) kentledge goods ~ de baza . generals ~ impuse .nondurable/singleuse goods ~ de folosinta semiindelungata semidurable goods ~ de larg consum .ascertained goods ~ industriale . stock-in-trade.(dupd descdrcare) residue/ residual cargo ~ rentabil de transportat .fragile goods ~ generate .slow goods.goods on approval ~ de uz curent .(procurabile in apro-pierea locuintel) convenience goods ~ de valoare value/valuable goods ~ de volum/cubaj/voluminoase measurement/measure goods ~ disparate vandute angro -job lot ~ disponibile present goods.(fdra proprietor) abandoned goods ~ antrepozitate warehouse goods ~ avariate/deteriorate damaged goods ~ congelate .) short shipment ~ pachetizata .frozen goods ~ cu livrare imediata .taxed goods.impulse goods ~ de balast .staple exports ~ de calitate inferioara .consumer goods ~ de lux .(mar. firsts ~ de cafitatea a treia thirds ~ de contrabands . ordinary freight ~ de prima/stricta necesitate -essential goods ~ de proba .seaborne/ seagoing cargo marfuri abandonate .off-grade/-quality goods ~ de calitate medie .miscellanec goods ~ fabricate in tara .liquid bulk cargo ~ nesortata.durable goods.

perishable goods.ordinary seaman marina s. sea farming marin adj. bumbac.loose/ unpacked goods ~ nedeciarate .in lichidare — (ale unei firme falimentare) distress goods ~ in partizi .».dangerous/hazardous goods ~ perisabile . mariner ~ brevetat .realizable/marketable goods ~ vamuibile .bagged goods ~ la moda .f. nisip.(minereuri..light goods ~ vandabile .transit goods -" in vama .f.(furnizorului) unsolds ~ rubricate .marcate . land etc.overtime goods ~ nevandabile .unrealizable goods ~ nevamuibile .(la export sou import) prohibited goods ~ refuzate .foreign goods ~ supuse accizelor . textile etc.excisable goods ~ textile .goods making up a parcel ~ in tranzit .. marine.goods on consignment ~ in legaturi .(in vama) unentered goods ~ neidentificate/neindividualizate (in contract) unascertained goods ~ nelivrate/nepredate . sailor.distrained goods .unclaimed goods ~ neridicate in termen .free/uncustomed goods ~ nevamuite unentered/uncleared goods ~ nevandute . mariculture.licite ..waterbome goods ~ umede .undelivered goods ~ neridicate .(intr-un document de transport) subject/captioned goods ~ sechestrate .lawful merchandise ~ livrate cu facilitati de plata .(cu etichete) labelled goods ~ neambalate/desfacute .wet goods '•.goods on commission ~ in consignatie .MAR-MAR 215 ~ inerte .shoaler necalificat/stagiar .bonded goods ~ in vrac .transshipment goods ~ transportate pe apa .dusted goods ~ prohibite . marine .no goods exchanged maricultura s. maritime marinar.textiles.bale goods ~ in comision .moist goods ~ uscate . soft goods ~ textile cu metraj in bucata . yard goods ~ transbordate . sea.inflammable/ flammable goods ~ in baluri .(grdne.?.returns ~ returnabile .) dry goods ~ u§oare .) inert goods inflamabile . perishables ~ prafuite .piece fabric/goods.{niai ales articole de vestimentatie) fashion goods ~ lichide .able-bodied seaman ~ de cabotaj .goods supplied on deferred payments ..dutiable goods marfurile cumparate nu se schimba . seaman.goods on hand ~ periculoase .straine/de import .bulk goods ~ insacuite .bundle goods ".

valoare .money supply ~ specifica aparenta . green table: (fur a. (mdncare) meal.labeller ~ de facturat . material ~ de ambalare . s.profit margin ~ de profit net .(cliferenta dintre ratele dobdnzilor creditoare §i debitoare ale unei band) interest margin ~ bruta . engine. table 2.. n.(a/ unui grup de producdtori care colaboreazd pentru lansarea mdrfurilor lor pe piata) cooperative marketing ~ de stimulare .f.) contribution margin ~ de profit .substitute material .sack packer.navy.(pensiune) board and lodging ~ verde . seaborne.writing table.f. maritime. corn.company car ~ de sortare .n.) margin ~ a dobanzii . merchant marine/navy.(de cdtre consumatori) product acceptance marketing ~ simbiotic .packing material ~ de inlocuire . safety margin marketing A. marketing ~ comun .(diferenta dintre veniturile obtinute din vdnzdrile curente fi cele realizate la pragul de rehabilitate) (fin.sorter ~ de tiparit bancnote/titluri de.commercial/mercantile marine. (color.]) green fodder masina s.bulk weight ~ si casa .216 MAR-MAT ~ comerciala . fare 3.postal franking J machine ~ -unealta .(contributia la costurile fixe sau venitui ramas dupd plata cos turilor fixe) (fin. (in fizicd etc.shortage material I .bulk density ~ specifica in vrac .social marketing marxism s.machine tool ~ universala .network marketing ~ nonprofit . 1.nonprofit marketing ~ pe baza acceptarii produsului . merchant shipping ~ militara . stub material adj.gambling table ~ de sens .(diferenta dintre pretui de vdnzare cu amdnuntid fi eel cu ridicata) (corn. naval forces maritim adj. sack-filling machine ~ de scris . Marxism ~ -leninism .official board.package wrapping machine..direct marketing ~ in retea .) margin of safety. cont. n.typewriter ~ de serviciu . machine. heel. fin. desk ~ monetara .f.security printer | ~ postala de francat .Marxism-Leninism masa s. marine.f.seagoing marja s.(realizat prin acorduri intre doud sau mai multe firme) symbiotic marketing ~ social . talon) counterfoil.accounting machine ~ de ambalat/impachetat . ~ deficitar .) gross margin ~ de contributie . (bur.assemb ~ electrica de assembling machine casa electric cash register ~ de etichetat .) mass ~ de joc . packer ~ de asamblat . (automobile car ~ contabila de calcul/facturat si contabilizat .billing machine ~ de insacuit/ambalat in saci ..versatile machine matca s.net profit margin ~ de siguranta ..incentive marketing ~ direct .

(preturi) to mark up.f. (introdusd in procesul de fabricatie) throughput ~ prima deficitara .standard of measurement ~ foarte mare .t.) to raise v. loose cash/change/money 2.{la imbrdcdminte) outsize . to maximize maximizare s. (in industria petrochimica) feedstock. maximum maximiza v. small coin/money. measurement ~ a timpului — (in munca manuala) methods time measurement ~ a timpului prin comparare differential timing ~ a ulajului .f.increase of capital marunt adj.corn and dry measure ~ de capacitate pentru marfuri pulverulente .) to enhance.ullaging masura s.n.f.measure of capacity.t.) rolling stock. cat si diviziilor de productie) matrix management maturitate s. size ~ obisnuita/curenta .r.) size. boost.to mature maxim(al) adj.mailshot ~ rulant .inflammable/flammable material ~ lemnos . upturn.dry measure ~ de cherestea .(care foloseste ca imitate piciorul .) increase. a create) to increase. salarii etc.f \.advertising/publicity material.(metodd de conducere a firmelor multinationale care implied acordarea responsabilitdtilor pentru sectoare din activitatea companiei atat organizatiei nationale. liquid measure ~ de capacitate pentru cereale si marfuri pulverulente . matrix ~ de conducere .cherestea) board measure ~ -etalon . upswing. valoarea etc. fitting ~ de capacitate . 1. (SUA) lumber ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ plastic .scarce raw material ~ prima strategics . (a spori. petty/small wares masurare s. to push up.f. (mdrfuri) small goods. amount 2. material ~ prima . (masurare) measurement. to boost.f. (cantitate) quantity.f. promotion matter ~ publicitar colant .textiles materie s. to increase marime s.reusable materials ~ textile . (intindere) extent.raw/working material.(c. raise ~ a capitalului social .profit maximization maxim(um) s. pi.plastics ~ publicitar .f.MAT-MAS 217 ~ inflamabil . (pretui.strategic raw material matrice s.f. to enlarge. (a preturilor etc. (bani mdrunti) (small) change.wood.(de articole de imbrdcdminte) stock size marire s. (corn. (despre bani) loose maruntis s. measure.building materials ~ refolosibile . railway vehicles materiale de constructie . (scadenta) maturity a ajunge la ~ . timber. maximum. maximization ~ a profitului . upper limit mari v. (preturi.sticker ~ publicitar postal .n. (despre cheltuieli) petty.

engine operator/ driver.financial environment ~ natural .218 MAS-MED ~ metrica/zecimala .f.n.f.n.decimal measure ~ provizorie/temporara .] averaging mediu s.retaliatory measures ~ restrictive .restrictive measures ~ §i greutati . hands ~ de lucru angajata cu contract contract/indentured labour ~ de lucru calificata .weighted average mediere s. mechanical s.(mar.t.social environme background/milieu .forensic expert ~ veterinar . mechanism.f. average.price mechanism ~ al ratei de schimb . medicine. medicine ~ a muncii .m. medicament ~ care poate fi cumparat fara reteta medicala .stopgap masuri antiinflationiste .deflationary measures ~ energice . hand ~ de lucru . gear ~ al economiei de piata . environment concurential competitivi environment ~ de afaceri al firmei .over-the-counter drug medicina s.natural environment ~ social . chief engineer mecanism s.m.family doctor ~ igienist . mean ~ aritmetica . doctor ~ chirurg . (tranzactionare treptata/ graduald prin cumpdrarea sau vdnzarea de loturi de acUuni din acelayi\ packet la date si preturi diferite) (bur.to have a free hand a duce lipsa de ~ de lucru . labour (force).surgeon ~ de medicina generala . engineer ~ brevetat. to mechanize medic s.veterinary surgeon medicament s.skilled labour ~ de lucru neproductiva unproductive labour ~ de lucru ocazionala/sezoniera casual labour ~ libera .exchange rate mechanism ~ de echilibrare .(a balantei comerciale) adjustment mechanism ~ economic . drug.industrial/occupational medicine ~ legala .engineer ~ -sef .health officer ~ legist .f. full authority a avea ~ libera .) deck engineer ~ -masinist .manpower.unweighted average ~ ponderata . machinery.firm'! business environment ~ economic .n.strong measures ~ represive .market economy mechanism ~ al preturilor .arithmetical mean ~ de lucru .economic mechanism mecaniza v.to be short of hands mecanic adj.) certified engineer ~ de locomotiva . physician.(mar.anti-inflationary measures ~ de protectia §i medicina muncii health and safety ~ de urgenta .master mechanic.weights and measures mana s.forensic medicine medic s.de punte . engineman .free hand.economic environment ~ financiar . mechanic. device.working mean ~ neponderata .emergency measures ~ deflationiste .

) fellow.. (profesie) profession.cartelist ~ al unui consiliu . craft 2.outside director ~ onorific/de onoare . method. metallurgy.. mercantile mercantilism s. (intr-un contract) to set forth. small wares 2. artisan.n.memorandum of agreement ~ de achitare/indeplinire a obligatiilor . (articole) haberdashery. member.honorary member ~ supleant .f. parlamentare) commissioner ~ al unui cartel .ordinary mensual adj.(pentru elaborarea situatiei fluxului de numerar) (cont. craftsman.t. n.n.(guvernamentale.f.t. trustee ~ al unei comisii . (al unei societdti stiintifice etc.r.f..MEM-MAR 219 membru s. 1.to sit in/on memorandum s. (de partid. mercantilism merceologie s. mercery. craft 2.m. household. bill of fare ~ fix .n.councillor ~ al unui sindicat . de sindicat) cardholder ~ activ . housewifery 2.) straight-line method ~ compararii factorilor .skilled trade mestesug s.(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction menaj s. (listd de preturi) price current/list meserias s.. metalurgie s. procedure metoda adaugarii unei cote marginale fixe la pretui de cost cost-plus method ~ amortizarii liniare .n.floor member ~ al consiliului de administratie (company) director.ferrous metallurgy ~ neferoaselor . (gospoddrie) household menaj er adj. (meserie) trade. handicraftsman. 1.(in evaluarea unei activitdti) factor comparison method ~ desfasuratorului .f. (al unei corporatii) corporator ~ neangajat permanent al consiliului de administratie . handicraftsman. handmade. 1. to make mention of. to mention. craftsman. handicraft.active member ~ al bursei .m. monthly mentine v. tradesman mestesugaresc adj.m. member of the board.(cont. domestic. menu. (profesie) profession.) spreadsheet approach . science of commodities mercerie s. (in post) to keep one's job mentiona v. (a specified) to specify mercantil adj. trade. (artd) craftsmanship mestesugar s.acting/deputy member a fi ~ in . to maintain v. (despre preturi} to keep up. housekeeping. handicraft. metallurgical engineering metalurgia feroaselor . memorandum ~ al acordului . handicraft.f.foundation/charter member.trade unionist ~ al unui sindicat patronal syndicator ~ fondator . vocation 3. meniu s. vocation ~ calificata . n.nonferrous metallurgy metoda s. (pricepere) skill 4. 1. (prdvalie) small-ware shop mercurial s. tradesman meserie s.

small(-coast) trade.square metre mezelarie s.f. {preturi) to p down v.(mdsurd echivalentd cu 12 duzini.m. means.depreciation method ~ de determinare a preturilor pricing procedure ~ de estimare la valoarea actuala . to decrease.small industry ~ productie .small(-scale) productioni ~ publicitate .discharge facilitie ~ de incarcare .f. diminish.) inventory costing method ~ de finantare .) percentage of sales method metoda de amortizare .warehoi facilities ~ de comunicare in masa media ~ de descarcare . pi.(pentru alocarea costului de achizitie pe stoc) {cont. abate.testing method.(intre porturile nationalc din aceeasi mare) (mar) short-sea/near trade. {mod actiune) means. (magazin) ham-and-beef/pork-butcher's shop mezoeconomie s. intermediate levd of economy mic adj. sausage factory 2. 144 de obiecte) small gross mica burghezie .method of financing ~ de ierarhizare a activitatilor . to abate.f.{metoda de previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferitelor posturi de bilant ca procent din vdnzdri si apoi inmultirea acestor procentaje cu vdnzdrile viitoare estimate pentru a realiza bilanturi pro forma) {cont. {despre preturi) to sink migratie s.doci facilities ~ de antrepozitare . metropolitan. test procedure metric adj.cubic metre ~ -etalon .accrual basis/concept ~ procentului din vanzari .job ranking method ~ de incercare/testare .petty bourgeois ~ cabotaj .(a nnei investitii) present value method ~ de evaluare a stocului .220 MAR-MB1 ~ in timpi reali . metropolis metrou s. small 2. 1. to reduce. {SUA) subway metru s. metre ~ cub .loading facilities .standard metre ~ patrat . to cut. inshoicl navigation/coastal traffic ~ gros .n. underground. metrology metropola s.r. metric metrologie s. (preturi.f. (metoda) methi (cale) way. 1.{tehnicd de control menitd sd diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profit de pro-ductie trebuie sd Ie pdstreze) just-in-time ~ posturilor tranzitorii . 1.petty bourgeoisie ~ gospodarie taraneasca ~ sn peasant farm ~ Industrie .classific advertisement microeconomie s. microeconomics micsora v.f. a facilities mijioace de andocare .n. beneficii) poor ~ -burghez .) lower. {instrument) instrume {resursa) resource 3. (despre venituri. salarii etc. middle 2. migration ~ a capitalului .f.f. to decrease. to diminish.migration of money ~ internationala a fortei de muncainternational labour migration mijioc s.

mine. (imitate de masurd pentru lungime) mile ~ britanica/terestra .n.gold mine.docking/harbour facilities ~ publicitare .train mile miliard s.n.t.floating equipment ~ portuare .land/British mile. (in negocierf) negotiator.m.t. to belittle. miner. (cariera) quarry ~ de aur . bulk-ore carrier.equatorial/ geographical mile ~ marina/nautica .crude/mine ore ~ -bulgari .means of payment. milliard.legal tender ~ legale limitate de plata .coal mine/pit. (numai in sens ~ marina/nautica internationala international nautical mile ~ Mercator/de latitudine crescanda Mercator's mile ~ -tren . means of conveyance ~ fixe . minimum ~ de subzistenta/trai .n. ore carrier/ship/vessel ~ -carbonier . producer(s)/ production goods ~ de trai . medium of exchange ~ de productie . (Anglia) Foreign Office. mediator. bonanza ~ de carbuni .advertising media mijioci v.nautical/marine/ sea mile ~ marina engleza/standard Admiralty/English/nautical standard mile minim adj. physical capital ~ independente de trai .ore-grain carrier ~ -petrolier . (din minele de carbuni} collier mineral adj. (SUA) department Ministerul Afacerilor Externe Ministry of External Affairs.n.m.f. (put) mine.ore in bulk minerits.lump ore ~ in vrac . s. (SUA) State Department ~ Afacerilor Interne .n. minimum minister s. pit. livelihood ~ de transport .. circulating medium. procurer mila s.w. mineral mineralier s.minimum living standard minimaliza v. (si in sens negativ) go-between. (Anglia) office.ore-oil tanker minereu s.MIJ-MIN 221 ~ de manipulare a marfurilor .fixed assets. (SUA) billion miliardar s. ore ~ brut . (SUA) billionaire milion^.. colliery miner s. (a media) to mediate. (Anglia) Home .n. to minimize.Ministry of Internal/Home Affairs. payment media. intermediary. multimillionaire.cargo handling facilities ~ de plata .transport facilities. million milionar^. millionaire mina s. n.f. to interpose/to intercede/to intervene in mijiocitor s.limited legal tender ~ locale . capital/investment goods.(obtinute din rente sail titluri de valoare) independent means ~ legale de plata .means of production.local resources ~ plutitoare . board. mining negativ) pander.m./z.n. ministry. (SUA) statute/statutory mile ~ ecuatoriala/geografica . (a subaprecia) to disparage minimum s.ore-coal carrier ~ -cerealier .means of subsistence/living. s.

(SUA) Secretary of the Interior ~ al comertului .(combinan canalelor de distributie) distributk mix ~ de marketing . (Anglid) Foreign Secretary. to buy off/ove (martori) to tamper with mituitor s.f.dock traffic ~ revolutionara . (de marto? tamperer mix s. furniture. illicit commissio' (data pentru a cumpdra tdcerea cuivi hush-money.Minister for Foreign Affairs. to bribe. (Anglid) Undersecretary ~ al afacerilor externe . minister. appointments.(care provoacd dawv (asig.strike movement ~ portuara .i.Ministry of Education. bribery. mix ~ de distributie . (Anglid) secretary of state ~ adjunct .(termen general ca cuprinde diversele elemente d procesului de marketing) marketa mix mixt adj. minus.m. mill ~ de apa . v. (sociali movement.Minister of Justice. movement (activitate) activity 3.t. (Anglid) Lord Chancellor. (SUA) Secretary of the Treasury (Department) ~ de justitie .Minister for Finance..j traffic management ~ a capitalului . marfa) short miscare s.f.revolutionai movement ~ sindicala . (SUA) Department of the Interior ~ Agriculturii . (revoltd) revolt. motion.(SUA) Defense Department ~ Comertului . ric commotion. (a amenaja) to furnish mobila s.f. (Anglid) Board of Education ~ Sanatatii . (SUA) Department of Justice ~ Educatiei .Ministry of Justice.Ministry of Finance. (concret) bribe mitui v.n.f.Ministry of Public Health ministru s. (combine composite. (deficit) defici (lipsd dintr-o cantitate. (Anglici) Chancellor of the Exchequer. (SUA) Secretary of State. (SUA) Attorney General ~ fara portofoliu .capital movement ~ civila . to stake.Ministry of Trade. (SUA) Department of Commerce ~ de Finante .f. uprising 4.Minister without portofolio ~ plenipotentiar . (SUA) Department of Treasury ~ de Justitie . upheaval. miza v.) civil commotion ~ grevista .(Anglid) Board of Agriculture Apararii .M1N-MO Office. mixed. State Secretary ~ al afacerilor interne .t.Ministi Plenipotentiary minus s. stake. gamble moara s. 1.trade-union movement mita s.water mill mobila v. (Anglid) President of the Board of Trade ~ de finante .t.Minister of Commerce. n.Minister for Internal Affairs.deputy minister. joint. bribe giver. I articol separaf) piece of furniture . (Anglid) Home Secretary.m. to gamble \ miza s. compound . (c. (Anglid} 'Board of Trade. (Anglid) Exchequer.

MOB-MON 223 mobiliar adj. manner. accounting currency ~ de hartie . style ~ de consum . monarchy ~ absoluta .n.oil pier ~ cu dane pentru marfuri .currency.econometric model ~ economic .unconvertible currency ~ stabila .f.cargo pier ~ vamal .economic model ~ industrial in dezvoltare developing industrial model ~ -tip — representative type modern adj. base coinage ~ fictiva .n. beneficii) poor mol s.constitutional/ limited monarchy mondial adj.lawful currency. (despre venituri.customs wharf monarhie s.fiat money ~ Hduciara .convertible currency ~ cu curs fortat . appointments mobilitate s.adjustable/elastic currency ~ falsa . current money ~ de cont .absolute monarchy ~ constitutionals .) nonphysical/deposit money ~ -cheie . furniture. pier.coin.(depozite bancare etc.) movable.f.commodity money ~ metalica . paper currency/money.(concept care reflectd proportiile dintre venituri si inegalitdtile determinate de ele in consumul popiilatiei) consumption pattern ~ de intrebuintare . mode.stable/sound currency ~ -tip .coin of legal fineness ~ curenta . (metalicd) coin.specimen of cheque ~ de utilizare a salariatilor .fiduciary note.mobility of labour. model.(schimbarea structurii profesionale) occupational mobility mod s.f.floating currency ~ legala .n. (imitate monetard a unei tdri) currency.forced currency ~ cu titlu legal .fractional currency/money.mobility of capital.pattern ~ de viata — {concept esential pentru deflnirea identitdtii socioeconomice a uiiui grup social) lifestyle moda s. (la zi. world economy moneda s. modern.false/bad coin. hard money. personal mobilier s.staff-pattem ~ econometric . divisional/subsidiary/ token coin ~ efectiva . actualizat) up-to-date modest adj. mole ~ cu dana de petrol . labour mobility ~ profesionala . fashion model s.f.f.key currency ~ convertibila . money ~ bancara/scripturala . world(-wide) mondoeconomie s. specie.model of economic growth ~ al incasarii debitorilor. legal tender ~ -marfa . token money ~ Huctuanta . pattern ~ al cresterii economice . metallic currency ~ neconvertibila . (dr. mobility ~ a capitalului .managed currency/money ~ divizionara/de bilon . way.money of account.full-bodied currency ~ dirijata .real money ~ elastica . capital mobility ~ a fortei de munca .n.collection pattern ~ de cec .paper currency/money ~ din aur sail argint . counterfeit coin/money.standard coin .

(de bunuri inn biliare) devisee./M. heiress mostenitor s.t. monetary. nummular monetarism s.windfall ~ vacanta .f. heirdom. (legaf) legaq (de bunuri mobile) bequest ~ a unui legatar universal ..selling monopoly ~ bilateral . monetarism monetarie s. one/single-crop system monometalism s.residual bequest/legacy ~ neasteptata .absolute monopoly ~ asupra vanzarilor . security printing office monocultura s. nummary. inheritance. monopolistic monopolist monopoliza v. actiuni) to cor monopson s. single standard monopols. n. sample.public/state/govemment monopoly ~ discriminatoriu .vacant succession mostenitoare s. to inherit mostenire s. to monopolize.sample of value ~ din marfa preluata .master sample a lua o ~ .f.free sample.(situatie a pietei caracterizatd prin existenta unei singure firme sau a unui numdr foarte mic de firme ofertante care dispun de resurse naturale inaccesibile celorlalte firme) natural monopoly ~ perfect/total . pattern.f.f. monoculture.n.(instituit atunci cdnd proprietarul unei mdrci de fabricd o foloseste pentru a-si impime produsele prin publicitate si ambalaj special pentru a Ie diferentia cu once pret de oferta concurentel) institutional monopoly ~ legal — legal monopoly ~ natural .heir-at-law .(instituit intre un cumpdrdtor unic si un vdnzdtor unic) bilateral monopoly ~ comercial .m..n. inheritor.n. hei (legatar) legatee.(din diferite unitdti d marfa) unit type ~ reprezentativa .224 MON- monetar adj. (succesor} successor ~ aparent .to take a sample mosteni v.commercial/supplier's monopoly ~ de stat . miller ( moratoriu s. heritagi hereditament. (unicd firmd CUK rdtoare a unui bun sau a unui serm oferit de un numdr mare de proSi^ cdtori) monopsony.check sample ~ de valoare . monopoly ~ absolut . buyer's monopoly monopsonist^.(al statului) fiscal monopoly ~ institutional .representatm adequate sample ~ statistics .discriminating/ discriminatory monopoly ~ fiscal . (J material textil) swatch ~ aleatorie .perfect monopoly ~ unilateral . mint.heir apparent ~ legitim/de drept .t. (sistem monetar bazat pe un singur metal pretios) (fin..outturn sampi ~ fara valoare . {mdrfuri. <J to engross. currency.n.unilateral monopoly monopolist adj.) monometallism.m.f. moratorium mostra s. (pferitd i scop promotional) handout ~ medie .(mentiune pe un coh de mostre) sample post ~ gratuita . monopsonist morar s.random sample ~ de control .

intellectual/brain work ~ in acord -job/task work.(legatar} heir testamentary motel s. labour.m. work. (inferioard} underwork .whole-/full--time work ~ cu ziua .} indirect labour ~ intelectuala .(in teoria marxistd} abstract labour/work ~ accesorie .vote of confidence ~ de neincredere . want-of-confidence vote a adopta o ~ .schedule work ~ cu norma intreaga .n. (iitilizarea mai multor mdrci in cadrul aceleiasi linii de prodtise) multibranding multilateral adj. 1.MO§-MUN 225 ~ prezumptiv .f. motor hotel motivatie s.to carry a vote mulgere s. (corn. work ~ a copiilor .rush work ~ de noapte nightwork ~ directa — (fabricarea unui produs sail oferirea unui serviciu) direct labour ~ fizica . vote ~ de incredere . multilateral multilateralism s.by(e)-work ~ calificata . piecework.vote of no-confidence. (fin.consumer's motivation ~ de profit .follow-up work ~ conform graficului .skilled work ~ concreta .f. physical work ~ gratuita . multimillionaire multinational adj.remainderman ~ testamentar .n. (in mine} tutwork ~ in echipa/colectiv . motel.(in teoria marxista) concrete labour/work ~ complementara . {strategic de marketing pe termen scurt care urmdreste obtinerea rapidd de profit) milking multibranding s.labour of love ~ grea/istovitoare hard work.manual labour.profit motivation motiune s.f.shift work/ labour ~ la domiciliu . multinational multiplicator^-.teamwork ~ in schimburi/ture .heir presumptive ~ subsecvent .(exprimd cumulativ efectele politicii bugetare de relansare economica} budget multiplier ~ fiscal — (coeficient ce reflectd cresterea productiei si a venitidui prin diminuarea impozitelor. motion.) multiplier ~ bugetar .(influentarea masei monetare din economic prin modificarea necesarului de rezervd sail prin folosirea operathinilor de piatd deschisa) money multiplier munca s.office/clerical work ~ de mantuiala .work by the day. (grea) sweat. work at piece rates/by the job. motivation ~ a consumatorului .unskilled work. fdrd ca totahd cheltuielilor bugetare sdfie modificat} fiscal multiplier ~ monetar .n. day labour ~ de birou .f. intretinere etc. handiwork ~ necalificata . toil 2.homework ~ manuala manual work/labour.w.(folosirea copiilor in activitdti productive) child labour ~ abstracta .) multilateralism multimilionar s. {ocupatie} job. overwork ~ indirecta — (activitatea de administrate.

labourer ~ ocazional . to work by the piece.sweatee ~ feroviar railman. mountain ~ de pietate . stevedore. hard-working s.m. working 2. (SUA) railroader ~ forestier . surplus labour munci v. (harnic) industrious.pawnshop.) core workers ~ nesindicalizati . to work.forest worker. active. (ocazional) to job v. to toil. mont-det -piete I mutual adj. workman ~ agricol . dock(side)/watersidt worker.half-timer/'-time worker. (municipal corporation.agricultural worker.(cu sarcini ^ responsabilitdti deosebite} (man. occasional hand ~ portuar . pieceworker ~ necaliHcat .) peripheral workers ~ sindicalizati .skilled worker ~ care determina norma .(mutati in interes dt serviciu] (man. (pdmantuT) to till ~ in acord .m.unproductive/wasted work ~ ocazionala . lumberman ~ industrial . pacer. practicatd de obicei noaptea. lumper.longshoreman.semiskilled worker ~ sezonier .jobber.to do piece work. mutual I . to sweat. part-time work ~ cu ziua . overwork.floater.226 MUN-MLT ~ neproductiva .odd work/job ~ platita/salariata . to work piecemeal muncitor adj. fund frecvent nedeclarate) moonligter ~ exploatat .(care are cloud servicii.unskilled worker. worker.day labourer ~ de fabrica . (pe chei) quayman ~ semicalificat .pacemaker. pacesetter ~ cu jumatate de norma/cu program redus . \. railwayman. corporate town munte s.factory worker ~ evazionist . (a trudi) to labour.t.industrial worker ~ invalid/fara capacitate de munca disabled worker ~ in acord .organized/union labour municipal adj.wage/hired labour ~ platita cu ora sau cu ziua timework ~ platita pe unitatea de timp . (SL'A} lumberjack.free labour ~ periferici .work at time rates ~ suplimentara .licensed worker ~ calificat . job/task worker.f. veniturile suplimentare obtinute din cea de-a doua shijbd. municipal municipalitate s.(ore suplimentare) overtime (work). loader.i. municipality municipal authority.season(al) worker muncitori esentiali . field/farm hand ~ autorizat .

liner.cruise ship/vessel ~ de cursa lunga . trade ship/vessel.survey ship ~ de cercetari oceanografice oceanographic survey ship ~ de companie . shoaler de cabotaj mic . laker de linie transatlantica transatlantic liner ~ de mare tonaj . lake-type vessel. tanker ~ combinata . boat. coastwise ship/vessel. home trader ~ de canal . character ~ §i grad al avariei . coast trade ship/vessel.(pentru petrol-mdrfuri in vrac-minereii) combined oil-bulk-ore. vessel.t.accommodation/base ship. 1. watercraft ~ abandonata .de cartel maritim .(pentru petrol fi minereu) oil-ore ship ~ comerciala . sea disaster nava s. examination vessel ~ de control al poluarii .home-trade ship/vessel. inshore vessel ~ de cabotaj national .(asig.pollution control ship/vessel ~ de control vamal .day-service ship ~ de curse regulate/linie . regular trader ~ de lacuri . (marine) casualty. ship. derelict ~ -atelier . ore-bulk-oil ship ~ combinata tip 00 .tank ship/vessel.N natura s. short-haul ship/vessel.oversea(s) ship/ vessel. cargo boat ~ compartimentata .n.(a aceluia^i armator) sister ship/vessel ~ de control .subdivided ship ~ de cabotaj . merchant ship/vessel.canal boat .short-sea ship/vessel.(yamal. trading ship/vessel.i.(CM obUgatii ?i drepturi) ship's side ~ -cap de convoi .coastal/coasting ship. (de mic tonaj) craft.(pentru minereu §i ceredle sail minereu fi cdrbune) double-duty ship/vessel. (/e/) kind.to pay in kind nationaliza v. (CM diferite sensuri) nature 2.abandoned ship/vessel.f.commercial ship/ vessel. to nationalize naufragia v.large ship/vessel . distress. freighter. (pentru pasageri §i mdrfuri) passenger-cargo ship/vessel. trader. long-range/'distance ship/vessel ~ de cursa zilnica . tender ~ ca parte contractanta .lake craft.leading vessel ~ -cisterna . to (suffer) shipwreck naufragiu s. coaster.f.) nature and extent of the damage a plati in ~ .customs/revenue ship ~ de croaziera . foreign-going ship/vessel. shipwreck.repairing ship ~ -baza .conference ship/vessel ~ de cercetari hidrografice . sanitar §i de frontierd) boarding ship/vessel. intermediate/mixed vessel ~ combinata tip OBO .

timber-carrying vessel ~ pentru ciment .inland navigation ship/vessel ~ de pasageri .leviathan ~ de tonaj foarte mic . grain-carrying ship/vessel ~ pentru cherestea . ship out-of-commission ~ fluviala .(fdrd incdrcdtura) ship in ballast ~ in serviciu/exploatare .ocean-going ship/vessel ~ oceanica de linie .meat carrier/ship/vessel.228 NAV-NAV ~ de marfuri in vrac . sea ship.dual--purpose vessel.cereal carrier.pallet carrier/ship/vessel.cement carrier ~ pentru materii prime . idle ship/vessel. reefer (ship) ~ frigorifica de carne . contract carrier ~ navlosita pe termen . sister ship/vessel ~ de tonaj foarte mare .shiplet ~ de transport carrier. laden vessel ~ maritima ~ marine vessel.bulk cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri paletizate . roader ~ de ranfluare . grain carrier/ship.heavy-cargo/-lift carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri in vrac .cattleship ~ pentru autovehicule . combination carrier ~ dezafectata (scoasd din functiune) disabled ship/vessel. freight carrier. pallet-carrying ship/ vessel .refrigerated fish carrier ~ in balast .ore carrier/ship/vessel mixta .) industrial carrier ~ pentru marfuri . frozen meat ship/ vessel ~ frigorifica de pe§te . car-transport ship/vessel.car carrier. carrying vessel ~ de transport combinat .(navlosita fdrd echipaj) bare boat ~ oceanica .timber carrier/ ship/vessel.(cdldtori §i mar/a) passengercargo ship/vessel.time-chartered ship/vessel ~ necartelata .serial/series-built vessel.ocean liner ~ pe perna de aer . vehicle cargo ship/vessel ~ pentru cereale .passenger ship/ vessel/trader ~ de pastrare temporara a mar-furilor {neincdrcate in termen) ship's accommodation craft ~ de pescuit .ship in commission/service ~ incarcata . cargo-and-passenger ship/vessel.fishing boat/ship/vessel ~ de rada .(salvage) lifting craft/ship ~ de serie . seagoing ship/vessel ~ mineraliera . intermediate/mixed vessel.chartered ship/vessel. (po^tald ^i de mar/a) cargo-mail vessel ~ navlosita .bulk carrier/trader ~ de mic tonaj .cargo boat/carrier. cargo (-carrying) ship/vessel. titei etc. freighter ~ pentru marfuri generale .roads ship/vessel.hovercraft ~ pentru animale vii .ship in laden condition.general cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri grele .nonconference carrier/ship/vessel ~ nuda .small/noncapital ship ~ de navigatie interioara .(minereuri.river boat/ship/vessel ~ frigorifica refrigerated carrier/ ship/vessel.

un aiiiobuz etc.) chartering.tramp universala .(fdrd echipaj §i materiale) chartering by demise.f. tank ship/vessel. short-range navigation ~ regulata/de linie .coast(al)/coastwise navigation.arrested ship ~ sub pavilion nationa! . to sail. .commercial navigation/ shipping ~ costiera .maritima .t.tramp liner .maritime/marine navigation.long-distance/deep-sea navigation.i.(pentru prelurrarea pe^tehii la bord) factory ship/vessel a arma o ~ . freightage. short-sea shipping.ocean navigation/ shipping ~ pe distanta lunga .(pe itinerarii neregulate} tramp navigation navlosi v..to lay up a ship naveta s.roro" ship/vessel '. regular traveller naviga v. to navigate.river navigation ~ interioara . (SUA) commutation a face naveta .v. long-range navigation ~ pe distanta scurta .f. foreign trade ~ fluviala . passable navigatie s.m. affreightment ~ a navei nude .harbour/port ship ~ remorcata .to charter for lump sum ~ spatiu pe o nava . shipping ~ aeriana .to rim to and fro. to run shuttle service.general-purpose tramp ~ -uzina .f. tanker ~ portuara . inshore navigation ~ de cursa lunga .cabotage. sea navigation/shipping ~ oceanica .air navigation ~ comerciala . (despre nave comerciale) to trade navigabil adj. lump sum chartering ~ partiala .national flag ship/vessel ~ sub pavilion strain .oil carrier/ship/vessel/ tanker.(pentru mijiouce rulante) roll-on-roll-off ship/vessel.) down-and-up-train.inland/inner/inside navigation.-tramp ~ (de curse neregulate) tramp. (mar. oiler. foreigner ~ tip RO-RO . oil-carrying ship/vessel.part chartering ~ pe termen .line/liner shipping ~ -tramp . coasting ~ de cabotaj .long-distance navigation/shipping.towing ship/vessel ~ sechestrata .time chartering . navigable. bare-hoat/-mill/-pole chartering cu navlu forfetar/global affreightment for a lump sum. (mar.short-distance navigation/shipping.NAV-NAV 229 ~ pentru marfuri standard .f. sailing. to freight. (c.) to charter.standard cargo ship ~ pentru marfuri uscate .to fit out a ship a scoate o ~ din exploatare . tramper ~ -tramp de linie .to charter space navlosire s. navigation.dry-cargo vessel ~ pentru minereuri fluidizate . to affreight ~ cu navlu forfetar/global .slurry carrier ~ petroliera . internal shipping -.foreign ship/vessel.) to ply navetist.. (despre o nava.

voyage freight ~ pentru marfuri de cabotaj .single-voyage chartering ~ simpla .trip chartering ~ pentru o calatorie dus-intors round-trip chartering ~ pentru un singur voiaj .pending freight ~ net .out-and-home freight ~ egal .charter/chartered/ contract/agreed freight ~ cumulat .time charterer ~ principal .charter/time freight ~ pe voiaj .freight by measurement ~ la destinatie .(chiar dacd nava va descdrca in mai multe portiiri) flat rate ~ estimat . portage.(inclusiv taxelor portuare §i cheltuielile de alimbare) freight in full.coastal freight ~ pentru marfuri de cubaj/volum measurement rate ~ pentru marfuri de export outbound/outward freight ~ pentru marfuri generale .destination freight.(calculat in functie de valoarea mdrfurilor transportate) ad valorem freight ~ brut .n. freighter ~ pe termen .230 NAV-NAV ~ pe termen lung . port of call freight ~ maritim .dus-intors" .chartered/disponent owner.sea freight ~ mort — (navlu platit pentru spatiul neincdrcat din vina navlositorului) dead freight ~ nedeterminat .m.package freight ~ pentru marfuri in tranzit .long-term chartering ~ pe voiaj . (mar. seaborne/seagoing freight ~ ad valorem .full freight ~ la cubaj/volum .double freight ~ .distance freight ~ pe timp .freight at risk/payable at destination .through freight ~ dublu .outward/ outgoing/outbound/out freight ~ diferentiat — (pentru mdrfuri care se transportd regulat in cantitdti man) commodity rates ~ direct ..conference freight ~ de inapoiere — home/homeward/ back/retum/inbound/inward freight ~ de plecare/ducere/iesire .) charterer. affreighter.on deadweight basis freight ~ castigat oricum .freight forward ~ contractual . charter money. (cost al transportului mdrfurilor pe apa) freight.(chiar dacd nova si/sau caricul s-ar pierde) freight earned ship and/or cargo lost or not lost ~ contra ramburs .in-transit freight ~ platibil in portui de incarcare freight payable at port of loading ~ platibil la destinatie . gross freight ~ calculat pentru capacitatea neta de transport .net freight ~ oceanic .aggregate freight ~ de cartel .ocean freight ~ pe distanta .(calculat gre^it) excess/ over freight ~ global/forfetar .estimated freight ~ excesiv .single chartering ~ totala — (a intregii capacitdti de incarcare) whole cargo chartering navlositor s.lump sum freight ~ intreg/total . freight contractor navlu s.

needful. (cerut) required.4) unincorporated neconvertibil adj. unspent necomercial adj. unlicensed necalificat adj. unskilled necatalogat adj. requirement ~ de capital . uninsurable neasigurat adj. unredeemable neamortizat adj. (neonorare a unui cec.t. (in documentele oficiale) off^-the-record neconstituit adj. (despre taxe. (cerinta) requirement necheltuit adj. unconfirmed. overfreight ~ $i contrastalii .distress/low freight ~ suplimentar .additional/extra freight. unapproved neasigurabil adj. uncatalogued necesar adj. loose neamortizabil adj.nonacceptance of a bill of exchange neachitare s. nonacceptance.f.freight and cost ~ -tramp . (contrar iizantelor comerciale) unbusinesslike necompletat adj.) unlisted. essential. unconvertible. undisbursed .f. unqualified. inadequate necostisitor adj. (indispefisabi!) indispensable. unendorsed neanulat adj. (sub forma unei corporatii) (SU. unpaid. (despre datorii) uncleared. wantage. unlicensed neavariat adj. nonpayment.capital requirement ~ de marja . uninsured.n. necessity. wantage. (a unui ordin de plata} overdraft nealocat adj. default of acceptance ~ a unei cambii . unreceipted. to require necesitate s. (in alb) blank neconditionat adj. unauthorized.freight and demurrage ~ §i cost . necessary. dateless. unconditional.NAV-NED 231 ~ platibil pe cantitatea incarcata freight payable on intaken quantity ~ platibil pe cantitatea predata freight payable on delivered quantity ~ platit anticipat . {despre fonduri} unappropriated neambalat adj. (formula pe un efect de comerf) no advice/orders nebrevetat adj.(suma minima solicitata m depozit tuturor detinatorilor de contracte futures} (bur. (fard conditii) termless neconfirrnat adj. unsettled. want.(cu distanta parcursd)pro rata freight ~ ridicat . irredeemable. unpacked.advance/ anticipated/forward freight ~ platit proportional . to necessitate. unassured.) margin dishono(u)r neachitat adj. uncancelled neaprobat adj.f. (restant) outstanding neacoperire s. unredeemed neandosat adj. want. requisite s. absolute.high freight ~ scazut .tramp/shipping freight neacceptare s. unquoted nedatat adj. (despre vdrsaminte.f. (asig. inconvertible necorespunzator adj. impolite} delinquent. inexpensive necotat adj. plati) unacknowledged neconsemnat adj. undated nedebursat adj. need. (bur. undamaged neavizat adj. a unei cambii) neautorizat adj. mar. (nespecificat) unstipulated.) bare requirement necesita v.

negrevat adj. to negociate v. negotiator negociere s. unfavourable nefertil adj. (in cuvinte compose) monger.f. (a reclamatiei in termen legal) (dr.to be in negotiations with smb. trade. ofertd etc.dealer in ~ de articole de fier/fierarie -ironmonger ~ de cereale .) nonclaim nedisponibil adj.) contributory negligence negocia v. undivided. peste etc.haberdasher .m. negotiable.) inelastic neemis adj. (de sarcini ipotecare) unencumbered negustor s. unvalued. (de mdruntisuri. legume.. (a unui imputernicit) procuration. negligence ~ culpabila . nonperformance.pedlar. talks ~ a contradului colectiv de munca -collective bargaining negocieri cu voce tare/prin strigare -(bur.i. transferable negociator^. negotiation.to hold talks negots. {despre actiuni.negotiations in progress. with smb. itinerant dealer. uneconomic. pi. (cu magazin) shopkeeper. bargaining. unemployed negarantat adj. commerce a face ~ cu . shopman. (dezeconomie) diseconomy neelastic adj.corn dealer ~ de cherestea timber merchant ~ de lana . obligatiuni) unissued neevaluat adj. to trade in smth. de bdcdnie) chandler ~ ambulant .) coster(monger) ~ cu amanuntui petty dealer ~ cu ridicata .f.nonexecution/ nonperformance of a contract neexecutoriu adj. top (-level) negotiations ~ salariale . (despre sol) poor nefolosit adj.hard bargain ~ in curs . unassessed. negative neglijenta adj.summit talks. undistributed.) outcry ~ dure .t. unwarranted negativ adj.f.232 NED-NEC nedefinitivat adj.. o hotdrdre judecdtoreascd) unenforceable nefalsificat adj. genuine nefavorabil adj. unappropriated neeconomic adj. unrated neexecutare s. (despre un contract) open-ended nedepunere s. unsecured.m. dealer. to hold negotiations/talks negociabil adj.wholesale/direct trader. (despre un contract.to enter into/to open negotiations a purta . (despre bduturd) unadulterated. {despre cerere. unavailable nedistribuit adj.greengrocer ~ de marunti§uri . (despre titluri de valoare) marketable. on-going negotiations ~ la nivel inalt . a incepe ~ .to deal in smth.wool stapler ~ de legume §i fructe . hawker. wholesaler ~ de .wage negotiations a fi in ~ cu cineva . wasteful neeconomicitate s. (de fructe.(asig.f. bagman. nonexecution. nonfulfilment ~ a unui contract . merchant.n.

nonproductivity neprofesional adj. nonexecution.) nonfeasance nemregistrat adj. (mar. unrecovered nerentabil adj.) unchartered nenegociabil adj. (a unui contract) default ~ a obligatiilor legale . nonfulfilment. (a unei aeronave) unairworthiness nenavlosit adj. failure nerevendicat adj.) no-cargo condition neindeplinire s. nonprofessional neprofitabil adj. nonrecoverable. profitless nerambursabil adj.f. free from encumbrance nemcasat adj. unmortgaged.NEG-NER 233 ~ de mercerie . profitless. irrecoverable. (a unei nave maritime. (despre taxe. (nevdndut) unplaced neplata s.f. unnegotiable neoficial adj. unentered nelegal adj.f. nonprofessional neprofesionist adj. undelivered nelucrator adj.f. not liable to taxation. (fard termen final) termless nelivrare s.f. (despre sol) poor. unregistered. nonappearance neproductiv adj. (medicare) breach ~ a obligatiilor luate .(dr.f. raw. (mar. unappropriated nerespectare s. unofficial neonorare s. nonretumable. unproductive.default on obligations undertaken ~ a secretului breach of confidence/' security nereu$ita s. (a unui cec.fishmonger ~ de vinuri . (despre metale) base neprevazut adj.f. unprofitable. idle neproductivitate s. (in magazin) shopkeeping neimpozabil adj.f.livestock/cattle dealer negustorie s.f. crude. failure to deliver nelivrat adj.f. nonperfonnance. expendable nerecuperat adj. (despre datorii) uncleared nelimitat adj. (neasteptat) unexpected neprezentare s. commerce. unproductiveness. lawless nelichidat adj. nondelivery. (a datoriilor la scadentd) delinquency neprelucrat adj. unrein unerative nerentabilitate s. unmanufactured.wine merchant ~ de vite . (despre un bun) dormant . unfinished nepretios adj. (despre capital) dormant. nonworking nemuncit adj. unlicensed neplasat adj. unforeseen. unprofitable. neoperativ) unemployed. unclaimed.mercer ~ de pe$te . unredeemable. nonpayment. irredeemable. failure to pay. impozite) uncollected nemcarcat adj. unprofitableness nerepartizat adj. fluviale) unseaworthiness.f. tax-exempt/-free. nonreimbursable nerecuperabil adj. nonobservance. (in instantd) default. a unei cambii) dishono(u)r nepatentat adj. unnavigable nenavigabilitate s. failure to observe. undistributed. unearned nenavigabil adj. trade. (neutilizat. untaxable neipotecat adj. default.

rate setter/fixer.f. uncalled nesolutionat adj. standardizer. want. de musurd penlru viteza) (mar.f. uncustomed.) knot nomenclator s. desdtute s. norm.t.n. poor. sateless nevamuit adj.wage floor -. (a unui salariat.subsistence level ~ de trai .wage level ~ al tarifelor . to normalize normare s. unrated neto adv. (indoielnic. to standardize. unsettled nesubscris adj. level. nomenclature ~ vamala . niche ~ de piata .price level .tariff level ~ de cheltuieli prevazute . unsafe. (imitate.) rate. prescriptie') specification 2. export list ~ de marfuri .minim al ucui pret . schedule ~ comercia! . necessity 2. unmerchantable. dubios) doubtful nesindicalizat adj. (de productie. (jend financiard) straits. net neutiSizat adj.bill/list of goods nomenclatura s. consumption rate .level of economic development ~ de rezistenta . straitened circumstances ~ dc bunuri competitive . nei.f. unverified.trade terms ~ de export . output level ~ al salariilor . neutrality ~ fiscala .n.bill/list of export goods.bankruptcy level ~ al preturilor . (desprc capital) unsubscribed nesubventionat adj. nonunion nesoldat adj.m.acceptable quality level ~ al datoriei pentru care se poate declara falimentui . classified list. nominal norma v. (specificatie. acele impozite si taxe care ru provoacd permrbdri ale alocdrii resurselor productive) fiscal neutrality nevandabil adj. (sdrdcie) poverty. rate setting/fixing normator s. living standard ~ maxim.f.f. 1. normalization. clear netaxat adj. uncleared neverificat adj. standard.niche market nivel s. (reguld) rule. (in constructii) quantity surveyor norma s. (necesitate) need. unmatured nesigur adj.al productiei .n.scale of production.f.(ace! sislem ds iinpunere. destitution 3. needy person nevoie s. scale ~ acceptabil de calitate .m. (de cenzori) unaudited nevoia$ adj.ceiling ~ minim al salariilor . consum etc. (lipsd) need.de subzistenta .) work load ~ de consum .cost standards ~ de dezvoltare economica .customs nomenclature nominal adj.standard of living. unsaleable. standardization. unrealizable. a unui serviciu etc. unmarketable. needy.234 NES-NOR nescadent adj.rate of consumption. unbalanced nesolicitat adj. 1. taskmaster.{controluf) price iloor nod s. unsubsidized net adj. unemployed idle neutraiitate s. undue.competitive need ni§a s.(al cursului actiunilor) resistance level . standard. unchecked.

n. fin.debit note ~ de livrare delivery note ~ de onorariu .hourly rate ~ partiala .) novation novatiune v. notice ~ de anulare .(corn. job rate ~ de manipulare . note.nava gata de operare" .(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction ~ de asigurare provizorie -provisional note ~ de avizare .stem note ~ de .prompt note ~ de comanda .port efficiency ~ de pierderi admise .(a navei) handling rate ~ de operare a portului .(in tone) discharge tonnage rate ~ de incarcare .unsecured note ~ de debitare . to give notice notificare s.loading rate ~ de lucru .NOR-NOV 235 ~ de descarcare . account.notary public notarial adj. unloading/lading rate ~ de descarcare a navei ..to exceed/to top/to overfulfil the work a sparge ~ . notification. memorandum ~ de achitare/indeplinire a obli-gatiilor .time standard ~ de transport .) rules of procedure ~ de receptie .) (SUA) due bill ~ de creditare credit note ~ de debit garantata .(mar.f.credit note ~ de . novatie .f.loose standard ~ orara .(ofertd de remnoire a contractului de asigurare) renewal notice ~ diplomatic^ memorandum. safety prescriptions/ regulations ~ tehnice .. notary's office nota s.discharge rate.rate of work.rate of production.notice of cancellation ~ de credit .part-time work ~ pe gura de magazie .loss allowance ~ de productie .acceptance specifications ~ de securitatea muncii .specifications for delivery ~ de procedura .rate of transport ~ fixata zilnic . notary ~ public . output standard ~ de timp .labour safety rules.standard specifications a depasi norma .whole-/riill-time work ~ nerigida .(a marfurilor) handling rate ~ de operare . cash note ~ de reinnoire .bill (of costs). to notify.) hatch(way) speed norme de livrare .. diplomatic note notifica v.flexible working hours ~ intreaga .(prin care un bun prezentat drept garantie poate fi pretins de creditor ca plata a datoriei) secured note ~ de debit negarantata .(cu plata zilnicd conditionatd de mdeplinire) measured day work ~ flexibila .) advice note ~ de avizare a scadentei .nava gata de incarcare" .t. (dr.m.to smash the target notars.order note ~ de confirmare/recunoastere a datoriei (corn.(dr.notice of readiness nova tie s. notarial notariats.note of fees ~ de plata .f.

corporal name.full name numerar s.(despre actiuni) (bur. nomination. nu platesc . (cifrd} figure 2. to nominate.f.f. a socoti) to compute. 1.) no bid nud adj. no pay ~ se cere .) null 2.fictitious name .t.actual nullity ~ de fond . voidness. name ". (a calcula.to order only ~ pierderea totala . style ~ de familie -. (incadrare intr-un post) placement numismatica s. to assign. of no value ~ si neavenit .to pay in cash numerota v. (despre o nava fdrd echipaf) bare nul adj. assignment.multiple (quantity) ~ par/cu sot .} no cure.t.n. to appoint.(conditie de baza a contractului de salvare) (mar.) nullity.de securitate al cardului . numismatology nutret.t.serial number ~ de vizite — (facute de un reprezentant comercial clientilor sau potentialilor clienti) call rate ~ foarte mare .cash in hand a plati m ~ .even number numere cu doua cifre .family name •.unless caused ~. (intr-o functie) appointment.odd number ~ intreg .s'.business name..available/spare cash ~ in casa .) total loss only ~ pierderea totala prin interpretare (asig.fractional number ~ impar/fara sot . (i/itr-m post) to place numire s.name of the payee by ~ la comanda . ready/effective money ~ contra documente -.236 NU-NL'T nil adv.card security number ~ de serie/fabricatie . numismatics. fodder .social . to number. forage. only ~ daca este cauzat de .(de la 10 la 99) double figures numara v.(asig. invalidity "-' de drept . cash.construed nullify numai adv.fictiv .n. worthless. to number' (pugi'lile unui registru) to folio numi v. mar.f. (la imbrdcaminte) size 3.prompt cash against documents ~ disponibil .fractionar .substantive nullity ~ virtuala . (al unui ziar) issue ~ de identificare al contribuabilului (SUA) taxpayer identification number ~ de inregistrare .registration number ~ de ordine . (dr. mar.running number ".n. (inlr-o fiinctie) to name. no ~ salvezi.) constructive total loss only niimar s. (la garderoba) check. (far a valoare) null.a! beneficiarului . (dr. name of a firm/company ~ si prenume .(la imbracdmmte) outsize ~ comerciai .whole number ~ multiplu .null and void militate s. to reckon nume s. to count (up).nullity in law ~ de fapt . number. 1.n.

(ale armatorilor in caz de coliziune) (mar.insurable interest ~ al contractului . bond. (prin contract) bound 3.n.(dr. obligatory.0 obiceis. creditor) obligee obligat adj. indebted s. (rdspundere) liability.r. impartial.subject matter insured ~ in rise . pi.m. angajamente legate) ~ cedata unui delegat/mandatar (dr. 1. 1. {de activitate al unei societdti) object 3.handicraft . corporal sau incorporat) property asset (dr. prin contract. identificabil si mdsurabil.) to bind v. to oblige/to bind oneself obligant s.odd-come-shorts ~ pierdute .tax liabilities ~ reciproce . to force. (prin contract. (de studhi) subject (matter). obligatoriu adj. to coerce 2.(element constitntiv al activului patrimonial. object. (a! wiei cercetdri) object. (deprindere) habit obiceiuri ale consumatorilor/tn materie de consum .n.) bond ~ activa .(care se transmit din generatie in generatie) (dr. produs) article. binding obligatie s.) deed poll ~ viitoare .n. item.) joint and several obligation ~ unilaterala .onus ~ solidara . (persoana care se obliga.) interest at risk obiecte de artizanat . thing 2.m. (articol. objective.ultimate goal obliga v.) absolute liability ~ oneroasa . debitor) obligor obligatar adj.subject of an action ~ al proprietatii . aim. (legala) (legal) obligation. fair. (fin.(dr. a constrdnge) to oblige.taxable article ~ al litigiului . (de serviciu) duty ~ asigurat .de familie . (scop) goal. (interes) interest 4.) consensual obligation ~ contractuala . compulsory. purpose 2.) cross liabilities ~ sporite . goods ~ al asigurarii .(cu dobdndd fixa) active bond .f..prospective obligation obligatii fiscale .financial liability ~ neconditionata . 1. constrans) forced. (mdatorat) obliged.(intr-un loc public) lost property ~ valoroase/de valoare .accrued liabilities obligatiune s. obligation. (silit. object.) heirloom ~ desperecheate/disparate ..purpose of a contract ~ al impunerii .valuables obiectiv adj. to compel.consumption habits obiect s.(dr. compelled 2.f.(dr. (a sili.operative obligation ~ financiara . (persoana fata de care altd persoana se obliga prin contract.t. 1.(asig.) vicarious liability ~ consensuala . design. unbiassed s.contractual obligation ~ executorie . (industrial) industrial unit/project ~ final .

(obligatiune msotitd de dreptui de a subscrie.savings bond ~ de reorganizare .238 OBL-OBL ~ -buldog — (emisa de societdti strdine pepiata Marii Britanii) bulldog bond ~ chirografara . poate fi schimbatd. mtr-o perioadd data si la un pretfixat anterior.(care creste gradual) deferred bond ~ cu dobanda fixa . oferind astfel protectie impotriva mflatiei) index (-linked) bond ~ intersanjabila . la scadentd.debenture bond ~ cu dobanda variabila .(pbligatiiine pe termen scurt care li oferd detindtorului optiunea de a o schimba cu o cantitate similard de datorii pe termen lung.(fdrd optiuni de convertire) straight bond ~ extensibila .(dr.purchasing power bond ~ cu valoare nominala redusa (maxim 100 de dolari) baby bonds ~ de economii . in loc sd fie platitd) convertible bond ~ cu castiguri .(titlu emis pe baza de scant.(obligatiune a caret dobdnda si/sau pret de rambursare variazd in functie de un indice luat ca baza de indexare.(rezultatd din reorganizarea unui concern) (SUA) adjustment bond ~ de stat .mortgage bond . inainte de o data specificatd) extendible bond ~ garantata prin alte titluri detinute de emiter-t .Treasury bond ~ directa . in anumite conditii.(dar care oferd dobdnda mica) (SUA) deep discount bond ~ cu dobanda esalonata .) naked/simple/ unsecured debenture ~ convertibila . (obligatiune municipald sustinutd prin veniturile proiectului finantat) revenue bond ~ cu cupoane .(instrument de indatorare pe termen lung.(de dobdnda) coupon bond ~ cu cupon zero .lottery/prize bond.interchangeable bond ~ ipotecara . fdrd cupon anual) zero-coupon bond ~ cu discont — (vdndutd sub valoarea nominala) discount bond ~ cu discont mare .(cu dobdnzi inalte oferite in compensate pentru bonitatea adesea scdzutd a emitentului) junk bond ~ cu valoare nominala indexata in functie de inflatie .government bond ~ guvernamentala la purtator floater ~ indexata .(emisa de autoritatea publicd si reprezentdnd creante asupra statului) government/state bond ~ de tezaur .escalator bond ~ cu ipoteca prioritara .(SUA) collateral trust bond ~ generala/negarantata . cu alte titluri. care nu este garantat de o ipoteca asupra unor active) (SUA) debenture ~ guvernamentala .(SUA) first mortgage bond ~ cu optiune . actiuni ale societdtii care emite imprumutui sau ale unei societdti mrudite) bond with warrant ~ cu premii prin tragere la sorti premium (savings) bond ~ cu rise mare .(care.

(profit) to realize.t. (un post) to occupy. to take hold/possession of 4.(obligatiune oferitd cdnd dobanda nu poate fi achitatd in numerar) interest bond ~ in serie .m.(care ii oferd detindtondiii optlunea de a o revinde emitentului la valoarea nominala.currency bond ~ platibila in moneda tarii in care a fost emisa .(cure nu are scadentd) irredeemable/perpetual/ undated bond ~ nominala . incidental.currency bond ~ purtatoare de venit .(emisa in yeni pe teritoriul Japoniei de cdtre agenti economici nerezidenti) Samurai bond ~ simpla/fara conditii .(la care se plateste dobanda numai dacd existd profit) income bond ~ retractabila . (despre muncd) odd ocupa v.) to secure.(fdrd dobanda) passive bond ~ platibila in devize . un brevet) to take out ocazional ad].(excedent al bugetului fiscal) fiscal drag obstacole netarifare . beneficii etc. (a lua in posesie) to occupy. to come in. corporation stock ~ municipala cu dobanda flotanta -floater ~ (municipala) garantata prin incasarea unui impozit . (un certificat. fonduri) to raise. (in mod ilegal/abuziv iin teren.OBL-OCU 239 ~ ipotecara mobiliara . obstacle. 1.unified bond ~ yankee .(la beneficii in functie de rezultatele obtimste de firma emitentd) participating bond ~ pasiva .(emisa in dolari pe teritoriul SUA de cdtre agenti economici nerezidenti) Yankee bond obstacol s. to get. to engage.transferable bond ~ unificata/consolidata . impediment. n.(de platd) single bond ~ transmisibila . to fill 3.(SUA) chattel mortgage bond ~ in contui dobanzii .registered bond ~ participativa . to obtain.(dintrun packet de obligatiuni care devin scadente in am succesivf) serial bond ~ la purtator . drag.special tax bond ~ (municipals) pentru dezvoltare industrials (SUA) industrial development bond ~ neamortizabila/perpetua . occasional. cea mai importantd reglementare fiind aceea a taxelor vamale) tariff barriers obtine v. to busy 2. (comenzi.callable bond ~ samurai . inainte de matiiritate) retractable bond ~ revocabila . (capital. (a dobdndi) to acquire. (a angaja) to employ.t. o locuintd) to squat ocupants.bearer bond ~ municipala municipal/local authority bond.(ansamblu de mdsiiri prin care se impiedicd sau se limiteazd fluxiil international de mdrfiiri in scopnl apdrdrii pietei interne de concurenta strdind si/saii al echilibrdrii balantei de plati) nontariff barriers ~ tarifare — (ansamblu de mdsiiri care vizeazd fluxul de mdrfuri cu ocazia trecerii frontierei vamale a unui stat. occupier . (barierd) barrier ~ fiscal .

1. taking hold/ possession 4. bidding.reasonable offer ~ agregata/globala . iar producdtorii a doud sau mai multe mdrfuri concureazd pentru utilizarea lor) competitive supply ~ cuprinzatoare/detaliata comprehensive offer ~ de capital .f.trial offer ~ de plata . (a face oferte pentru furnizarea de mdrfuri. servicii) to tender 4. (luare in posesie) occupancy. termene etc. {a licitd) to bid. cdtre parti sd aibd .'s offer ofertant s. {pentru furnizarea de mdrfuri. to put up/to expose for sale 3. (angajare) employment 2.shipping bid ~ de valuta .tender of payment ~ de preluare . (a unui post) occupancy 3. (a pune in vdnzare) to offer.(fdcutd furnizorului. pret. to present 2.(punerea in circulatie de monedd noud de cdtre institutiile morietare specializate) money supply ~ de mostre gratuite . astfel incut acceptarea mtocmai de.(situatie in care mijioacele de productie sunt limitate.{sub pretui pietei) underbid ~ avantajoasa de cumparare (pentru descurajarea altor ofertanti) preemptive bid ~ combinata . al unei locuinte) squatter ocupare s.supply of securities ~ de transport maritim .240 OCU-OFE ~ ilegal/abuziv . (ilegald/abuzivd a unui teren. supply.alternative offer ~ atractiva . probe etc. 1.(al unui teren.(oferta a unui produs care provine din doud sau mai multe surse ori metode de fabricatie. referinte. (licitare) bid. oferta de doud sau mai multe produse care satisfac acelasi tip de cerere.tender of delivery ~ de moncda . (in plic inchis. offerer. to exhibit. (explicatii.m.f.full employment ~ temporara .(a unei societdti fdcutd actionarilor acesteia) takeover bid ~ de titluri financiare .obiect. servicii) tender 2.t. (pentru furnizarea de mdrfuri. la licitatie) ticket ~ acceptabila .to improve on smb.employment ~ deplina a fortei de munca . offer.attractive offer ~ avantajoasa . (de actiuni) tender offer ~ de livrar : . m conditiile unui anumit curs de schimb) foreign currency supply ~ efectiva — (oferta ce confine toate elementele unui contract . a unei locuinte) squat ~ a fortei de munca .) to furnish ~ mai mult decat cineva .(disponibilitdti valutare care pot fi vdndute pe piatd. fiind inlocuitori apropiati unui pentru celdlalt) composite supply ~ complementara .(cantitatea totald de bunuri economice disponibild pentru vdnzare la un anumit nivel mediu al preturilor intr-o perioadd determinata) aggregate supply ~ alternative . 1. (licitanf) bidder.(prin mchiriere sau arendare) tenancy oferi v. servicii) tenderer oferta s.(oferta de doud sauf mai multe produse care sunt rezultatiil aceluiasi proces de productie) complementary/joint supply ~ concurentiala . angrosistului) purchase offer. -.capital supply ~ de cumparare . (a da) to offer.

(la navele comerciale) chief mate/officer.clearing house ~ de cliring bancar .n. la un pret superior celui cotat la bursa. sellers' monopoly ~ instituit prin coluziune . (forma a pietei cu o concurenta imperfectd. mate ~ de vama .blind offer ~ pentru inceperea negocierilor -tentative offer ~ publica .n. sealed tender ~ incruci^ata .to make an offer a retrage o ~ .OFE-OLI 241 valoarea unui contract mcheiat) actual supply ~ excedentara . pipe-line oligarhie s.n.low offer ~ nespecificata . actiunile pe care acestia Ie detin) takeover bid ~ publica de schimb .collusive oligopoly oligopson s.to withdraw an offer oficiu s. simuldnd o falsa concurenta) common pricing ~ de serviciu .(care depdseste cerered) excess offer.(coluziune.(procedura prin care o societate propune in mod public actionarilor unei alte societati. (birou) office. (al unei administratii) office. acesta fiind oferit de mai multi producdtori-ofertanti) oligopsony .customs officer ~ secund . sd rdscumpere. intelegere secretd a mai multor firme care sunt oficial in concurenta) level/collusive tendering ~ speciala — (de produse la preturi scdzute) special offer ~ verbala .n. (agentie) agency ~ de brevete .patent office ~ de cliring .cross offer ~ insotita de mostre . (sistem depiatd in care un numdr mic de firme mart asigurd cea mai mare parte a ofertei unui anumit produs. (master's) mate oleoduc s. (sediu al unei firme} office. bureau. first mate/officer.(de actiuni comune) initial public offer ~ secreta/ilicita . labour exchange.sample offer ~ la pret scazut .verbal offer oferte comune .situations vacant. job center ofiter^.firm offer ~ m bloc .(la licitatie) ticketing. unde un numdr mic de firme mari solicitd cea mai mare parte a unui bun.acceptance house ~ postal . oligarchy oligopol s.block offer ~ inchisa .m.f.post office oficiul fortelor de munca employment agency/bureau.public offer ~ publica de cumparare . officer ~ de marina comerciala . o controleze. pe care doreste so. impundndu-si conditiile de vanzare-cumpdrare pe piata bunului respective oligopoly.(procedura bursierd care constd m oferta de scliimbare a actinnilor unei societati contra titlurilor altei societati} offer for exchange of shares ~ publica initiala .banker's clearing house ~ de scont . help/hands wanted a face o oferta .mercantile marine officer ~ de punte — (la navele comerciale) deck officer.(stabilite prin coluziune. sellers over ~ fara angajament free offer ~ ferma .

(calciil) calculation. descdrcare. (a incdrca sail a descdrca o navd) to operate operare s.commodity futures .t. honorarium. reckoning 3.titluri.businessman ~ -reclama — (care poartd pancarte cu reclame prinse in fata si pe spatele sail) sandwich man omul economic .f.(incdrcare. operation ~ de marfuri .(servicii bancare standardizate destinate piibliculiii) volume (banking) business ~ de swap prin substituire de obligatiuni . devize. to manipulate 2. speculation.n.(tranzactie bursiera prin care livrarea sau piata valorilor mi are loc in ziua incheierii tranzactiei.banking operations ~ bursiere . efficacy operator s. work. effective. deal ~ cu prima — (tranzactie bursiera in cadrul cdreia iina dintre parti isi rezervd dreptui de a abandona piata in schimbul platii iinei s lime fixe achitate in avans. (a manipula. descdrcare.) market maker ~ independent .f. 1. efficiency.t. stock market trading ~ de leasing . operator ~ care face piata .fiduciary transaction ~ portuara . marfuri) covering transaction ~ de arbitraj switch . onerous.f. burdensome onora v. manipiilare.(bur. fee.) to honour. transformarea nefdcdndu-se prin intermediul mdrfii) switch ~ fara profit sau pierdere . (hicrare) operation. stivuire) cargo work ~ defectuoasa .even deal ~ fiduciara . (financiard. a actiona un utilaj) to operate.dealings for cash ~ in virament . transaction. action 2.) trader operatic s. 1. niimitd prima) premium deal ~ de acoperire . 1. efficient operativitate s. bursiera) operation. fixatd anterior) foi"ward transactions/dealings ~ la termen cu marfuri . operative.(fin. (de onoare) honorary. (neretribuit) honorary opera v. to meet onorariu s.(tranzactie la bursa de valori sail de marfuri prin care se creeazd o acoperire in vederea executant angajamentelor asiimate.OM-OPE oms. man ~ de afaceri .financial operations ~ in numerar .m. ci la o data ulterioard.(bur.(a mdrfiirilor) faulty operation operativ adj.leasing operations '. achizitiondndii-se ceea ce trebuie livrat la o data ullerioard .economic operations ~ financiare .(bur.stock exchange transactions.(]->entru un avocat) retainer onorific adj.de masa .) substitution (price) bond swap ~ economice . (o cambie.(incdrcare. homo oeconomicus oneros adj. of honour 2.noncash transactions ~ la termen . m.economic man. transbordare) portwork operatii a la baisse .(pe cont propriu) (bur.) dealings for a rise ~ bancare . un cec etc.(operatic de schimb intre o valuta forte si iina de cUring. pay ~ de angajare .) dealings for a fall ~ a la hausse .

dreptui unui investifor de a-si schimba obligatiunile convertible sau certifica-tele de optiuni contra titluri de valoare. to discontinue. (intrerupere) interruption ~ a functionarii .f.speculative operations ~ valutare .f.f. stoppage.(tranzactie bursierd cu plata imediata) spot transaction ~ speculative .(ordin cdtre broker de a vmde actiunile care scad sub o anumitd valoare) (bur.on-the-money option ~ cu pret de exercitiu inferior cursului pietei .) stop loss ~ in tranzit .foreign exchange transactions ~ valutare la termen . stivuire) handling procedure ~ la vedere . la o data si un pret fixate anterior. ceasing. (a intrerupe) to interrupt.OPE-OPT 243 ~ la transportui de marfuri (mcdrcare. well-timed oportunitate s.(optiune de cumpdrare a unui activ la un pret de exercitiu specificat} call (option) . un anumit volum de marfuri. operational oportun adj. devize sau actiuni. put-of-more option ~ acoperita (contract de optiune garantat cu actiunile unui titlu de valoare suport) covered option ~ americana . descdrcare. timely. opportune.to cease payments oprire s. in conditii stabilite anticipat.in-the-money option ~ cu pret de exercitiu superior cursului pietei . {incetare) cease. call-of-more option ~ a vanzatorului de a dubia -(pptiune care ii da drept vdnzdtondui sd vdndd un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) seller's option to double.(unui utilaj din cauza uneipene de curent) outage ~ a pierderilor . (drept contractual de a cumpdra sau de a vinde prin bursa de optiuni. in cadrul unei emisiuni de valori mobiliare. optimization ~ a raportului dintre stocuri . to break ~ platile . to optimize optimizare s. dreptui bdncilor participante de a-si mdri portofoliuJ) option ~ a cumparatorului de a dubia -(pptiune care u da drept cumpd-rdtorului sd cumpere un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) buyer's option to double. discontinuity. to stop.t. metale pretioase.stock-ratio optimization ~ a valorii . stop.de apel/cumparare .spot exchange/ deals operational adj. (a incetd) to cease. fdrd a afecta calitatea acestuia) value engineering optiune s. transbordare.(studierea fiecdrei etape din fabricarea unui produs in scopul reducerii costurilor de productie.t.forward exchange/deals ~ valutare la vedere .(a mdrfii de cdtre furnizor dacd cumpdrdtond este insolvabil) stoppage in transitu optimiza v. metale pretioase etc.out-of-the-money option .{care poatefi exercitatd oricdnd inainte de sfdrsitui exer-citiului) American option ~ cu pret de exercitiu identic sau apropiat cursului pietei .f. opportunity opri v.

(bur. (pentru a sustine cursul) supporting order ~ de cumparare in conditiile cele mai avantajoase .) administration order ~ de bursa .warehouse order .official hour. (program) schedule. straddle ~ europeana . (SUA) daylight saving time ~ de varf. standard time ~ -om .f.) company town ~ maritim . timetable ora$ s.currency option ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta .) market order ~ de administrare .{corn.(stelaj.(la radio si televiziune.closing time/hour ~ de maxima audienta . optiune care da drept deopotrivd de cumparare si vanzare) put-and-call/double option.peak/rush/throng hour ~ locala . furnizare de cdldurd etc. orice oras) city ~ comercial .n.(care da drept fie de cumparare.working hours ~ suplimentare .) broker's order ~ cu plata in numerar .n. ca alternativd la lichidarea ei) (dr. in SUA.(dependent economic de un oras mat mare) satellite town ora s.) order at best ~ de eliberare a marturilor antrepozitate . overwork.) cash order ~ de a cumpara sau de a vinde la pretui pietei .(bur.{care nu poate fi exercitatd inainte de sfdrsitui exercitiu lit i) European option ~ in devize . fie de vdnzare) single option orar adj. strap ~ unica .overtime (work).local time ~ -nava .(programul de lucru in magazine si biroiirl) business hours ~ de lucru normate . hour.stock exchange order ~ de cumparare .(imitate de masura a timpului de lucru) man-hour ore de birou/serviciu .trade town ~ de frontiera . hour.{mar.(bur. town. oras mare.day-to-day option ~ tripla .(optiune de vdnzare a unui activ la un pret de exercitiu specified!) put (option) ~ descoperita .(imitate de masura a duratei de stationare a navei pentru operare) (SUA) ship hour ~ oficiala ..frontier town ~ dependent de o intreprindere (pentru locuri de muncd. extra work ~ suplimentare obi§nuite/normale regular overtime ordin s. time ~ de Tnchidere ..(care nu are acoperire in titluri de valoare) naked option ~ dubla/mixta .office/official liours ~ de lucru . order ~ al agentului de Tncarcare .summer time. hourly s.(a unei societdti insolvabile.(pentru o politd de asigurare) settlement option ~ de vanzare . pentru publicitate) prime time ~ de vara . (in Anglia.244 OPT-ORA ~ de plata .fixed-working hours ~ lucratoare/de productie .maritime/seaboard/seaside town ~ -satelit .(care este o optiune dubid plus alte optiuni combinate) triple option..n.) order to buy.

diagram organiza v.(bur.(ordin de tranzactionare valabil pdnd cdnd este execntat sail anulat) (bur.) decree. ordinance ~ cu putere de lege . (prezentatd in scris) order paper ordonanta v.managing body ~ de control . (dispozitiv. (mandat postal) money order ~ de plata simplu/neconditionat unconditional order ~.de blocare . table of organization.(ordin cdtre bancd pentru blocarea unui cec) stop order/payment ~ de livrare .(a unor conturi. care va plali la intervale regulate impozitcle si datoriile titulamlui de cont) standing order ~ simultan — (de cumparare de actiuni peste pretui pietei si de vanzare imediatd la acelasi prel pentru a Simula activitatea pe piata bursiera) matched order ~ vamal de transbordare transshipment pricking note ordine s.line organization ~ si conducere a productiei production control ~ si metode ~ (man.) restoration of goods taken in distraint ~ de sechestru . sequence.order of payment.order to transfer ~ deschis .(ordin de cumparare executable prin utilizarea prodiisniui vdnzdrii de titluri determinate) (bur.) garnishee order.n 1. (/uridicd. flow-process chart.legislative body organigrama s.executive body ~ financiar .) organization and methods. organization ~ a conducerii intrqirinderii management engineering ~ departamcntala/pe servicii.f. order for payment/to pay.t.(ordin de plata dat de cdire un client bdncii sale. to organize organizare s. agenda.control authority ~ executiv . selling order ~ de vanzare sou cumparare la termen . (mar.} limited order ~ permanent . (serviciu de consultantci pe . departmental organization ~ ierarhica . writ of attachment ~ de vanzare . (fin.(dr.') open order ~ legat/conditionat .financial body ~ legislativ . autoiitafe) body. succession ~ a prioritatii . (dr. order.statutory order '.t.) time order ~ de virament . authority ~ de conducere .(in caz de faliment) receiving order ordonatorA'. a unor fondiiri) stop order ~ de plata . device.de ridicare a sechestrului .f.(bur.) order to sell.order/business of the day.order of priority ~ de zi . to pass for payment ordonanta s. pay order issued ~ de punere in posesie .(dr.f.f. agregat) mechanism. distress warrant. organization chart. unit 2.) to order.ORA-ORG 245 ~ de tncetare a platilor ./n.payment order. financiara) order.) ship's/freight release ~ de plata .) contingent order ~ limitat — (ordin de tranzactionare in limitele imei anumite jluctiiatii a cursurilor) (bur.delivery order. principal organ s. (organizatie.writ of possession ~ de punere sub sechestru .

organization.(institutie financiard care presteazd servicii pentru altd organizatie financiard') correspondence ~ flexibila .(tip de organizare in care autoritatea manageriald nu se transmite pe scard ierarhica) flat organization organizational adj.246 Idngd conducerea unei firme) systems and procedures organizatie s.(man.nonprofit corporation ~ orizontala . body ~ -corespondent . society.) flexible organization ~ nonprofit . organizational .f. association.

f.alloy steel ~ -balot/de bandaje .cast ingot/steel otelar.(pe 5-10 ani} planning horizon otels.ORG-OTE orientare s.hardened steel ~ inoxidabil .f.vocational guidance orixonts.n. direction. steelworker otelarie s. 1. (a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) targeting ~ profesionala . steelworks .y. orientation.stainless steel ~ turnat .hoop iron ~ calit . horizon ~ de planificare .w.n. guidance 2. steel ~ aliat .

utilaj. (defectiune. (plat forma mobila folositd la manipularea unor mdrfuri) (mar. parachute .accidental damage ~ materials . pallet operation pana .operating data ~ de functionare . cargo platform/stage/tray ~ de depozitare .general-puipose pallet paletizare s.s'.warehouse pallet ~ de stivuire . damage. avarie) failure ~ de curent .m. circa 100 de actiuni. (cu sot) even paradisA'. block. paradox ~ economic .n.f. package.n.f.damage done/incurred pallet.panic/flurry on the stock exchange panou s. page ~ dactilografiata .purpose-made pallet.damage by handling ~ prin poluare cu titei .n. (magazin) stationer's shop par adj.stevedoring pallet ~ specializata .f.) folio ~ produsa de raufacatori .malicious damage paleta s.(pentru actiuni./.p packet s. panic .f.(bur.failure of electricity panica s. 90 sau 100 de cuvinte) (dr. panel.) lot.damage by fire ~ prin manipulare .advertisement hoarding papetar s m.broken/job/ odd lot ~ mare de actiuni .(a unui document. (articole) stationery 2. parameter parametri de exploatare . (mar. (pierdere) loss ~ accidentals .(anuar care cuprinde adresele tuturor institutiilor fi societdtilor comerciale) yellow pages paguba s. mecanism) breakdown.(ciimpdrat sail vdiidut de un singur investilor) line ~ principal de actiuni . (avizier) board ~ de afise . special-puq^ose pallet ~ universala .(a bunuriior navei) (mar. packet ~ complet de actiuni . stock .oil-pollution damage ~ produsa/ocazionata .) damage by jettison ~ prill contaminare .) pagini galbene/nationale .operational factors para§uta s.f.(a unor mdrfuri) damage by contamination ~ prin incendiu .(bur. \.la bursa .incomplet de actiuni .economic paradox parametru s. prejudice. stationer papetarie s.' (de marina.) quotation board ~ publicitar .f. pack.material/property damage ~ prin aruncarea peste bord . (refugiu) haven ~ fiscal — (tard care oferd reduceri importante de impozite) tax haven paradox s.controlling interests pagina s.f.) palletization.n. pentru obligatiuni reprezintd o valoare nominalu de 1000 USD) (SUA) round lot ~ de actiuni . cu 72.bill/poster hoarding ~ de cotatii .

n. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass 2.t.f. (a miza) to gamble paritate s. associate./n.{la licitatii) purchasing party ~ asigurata .rolling stock depot.f.truck fleet ~ de vagoane .(modalitatea de a impdrti o slujbd cu normd intreagd intre doi sau mai multi angajati cu normd redusd) job sharing ~ a timpului de folosire . par ~ a puterii de cumparare purchasing power parity ~ . (cursa) haul ~ gol/fara incarcatura . {dr.i.aur/metalica .insured party ~ civila --plaintiff ~ contractanta .n.party to a case ~ in culpa . to plot parcela s.{inchiriere simidtand de aparate si utilaje mai multor clienti in timp partajat) time sharing parte s. plot.empty haul ~ in mile . parcel. to lot (out). reprezentdnd contravaloarea aportuhn iinui asocial.gliding parity ~ indirecta . sharing 2. (o distanta) to run.share in coownership ~ interesata . (o lista) to look down. contractor.n. to parcel (out). to cover.party to a dispute ~ prejudiciata . party to a contract. parking place 2.) party ~ adjudecatara . redactat de unii manager! pentru ei insisi. 1.mileage paria v. to run through parcurs s.party at fault ~ in drept .party entitled ~ in litigiu . lot.concerned party.(rata de schimb a doud valute calculatd prin raportare la o a treia) indirect parity pariu s. par of exchange ~ de schimb intrinseca/metalica mint par/parity of exchange ~ fixa .(fractiune din capitalul unei societdti cu rdspundere limitatd. party concerned. {care revine cuiva) share. (loc de stationare a autovehiculelor) car park. 1.t. run. (documented to go over. covenanter ~ indiviza .248 PAR-PAR ~ de aur — (tip de contract de mimed.fixed parity ~ glisanta .) golden parachute pare s. to bet. privy ~ in cauza . (totalitatea autovehiculelor de care dispune o imitate) fleet.f. stock.exchange parity. care prevede importante compensatii materiale in caz cd ar fi demist) (man. part. (a unui po:-t cu normd intreagd intre dot angajati cu normd redusd) twinning ~ a postului . park ~ de autocamioane . fragment 2. lot. 1.gold parity ~ de schimb . to wager.f.) parity.prejudiced party ~ semnatara . (fin. 1. portion. care li conferd anumite drepturi si responsabilitdti in cadrul socieldtii respective) share partener^.contracting party. waggon yard/park parcela v. {bucatd) piece.signatory ~ sociala . partner.) contra . {data in arendd unei familii) allotment parcurge v. {intr-o tranzactie cu titluri de valoare) (fin. bet ~ mutual-pan mutuel partajare s. wager.

consumer resistance pasaport^. resistance ~ a consumatorilor . part(ial)ly pasager s.) regular lot ~ vagonala de marfuri .contingent liabilities ~ net .f. certificate of health/pratique ~ de sanatate cu mentiune . batch.} stowaway ~ de clasa turistica .minority interests particular adj.n.(mar.(metodd prin care li se oferd angajatilor unei societati posibilitatea de a cumpdra actiuni ale firmei respective la un pret mai scdzut decdt cursul pietei) employee share option participatie s. consignment 2.carload lot partial adj.tourist passport patent s.f. proprietary. 1. licence patenta v. peculiarity. characteristic (feature). 1. to licence patentat adj. (/oc) game ~ de solduri -job lot ~ normala de marfuri . (intr-un vehicul public) fare ~ clandestin . passenger.PAR-PAT ~ care iese din firma .tourist-class passenger ~ in tranzit .t. sharing. passivity. licence.(bur.) clean bill of health patrimonial adj.f.) liabilities ~ acceptabil .f. n.f. (de marfd) parcel/lot of goods.seaman's passport ~ turistic . (mar.service passport ~ pentru marinari .f. participation. real . to patent. patent. tin interes) concern ~ a salariatilor — (termen general pentru a defini modalitdtile prin care angajatii pot participa la conducerea societdtii in care lucreaza) {man. (cont. (forma de asociere) partnership 2. navigation/ship channel.direct hand ~ la profit .f.(mar.profit sharing ~ optionala a salariatilor . waterway pasibil adj./?.deposit liabilities pasivitate s.outgoing/ retiring partner ~ de afaceri . licensed patenta s. patent.transit passenger pasa s. partnership participare s. (de) liable to pasiv. patrimonial. (de navigatie) fairway. passport ~ de serviciu . partial adv.short-term/quick liabilities ~ sub forma de depozite .current liabilities ~ neprevazut . salient feature ~ a unei activitati -job characteristic partida s.long-term liabilities ~ pe termen scurt .?.net liabilities ~ pe termen lung . patent(ed).(cota-parte a fiecdrui asocial) partnership share ~ majoritara .majority interests ~ minoritara . {la o afacere.m.) employee involvement/participation ~ directa .n. private particularitate s.(utilizat pentru a calcula lichiditdtile unei band) eligible liabilities ~ curent .clandestine passenger.) bill of health. (la capitalul unei societati pe actiuni) share ~ a asociatilor .) touched bill of health ~ de sanatate curata/fara mentiuni (mar.business partner parteneriat^. certificate ~ de sanatate .

foreign flag ~ vamal . penalization.for one's own account ~ credit .f.national . (prin vdnzarea de rnarja de calitate inferioara) to fob off pacura s. (a amenda) to fine penalizare s.registry ~ avantajos .consignee's risk ~ tona .t. loser pagubi v.(fblosita la confectionarea prelatelor) flax canvas/linen forfeiture penaliza v.tarpaulin canvas panzeturi s.n.f pedology.burgee ~ de comert — (arborat de navele comerciale) merchant/trading flag ~ de companie . to cause/to do damage to pamant s.m.flag of convenience/ necessity ~ de armator . (referitor la mdrfurile in expeditie) afloat ~ nava . per diem . pecuniary. penetration ~ pe piata .drill ~ dc in .t.per man-hour ~ riscul destinatarului .n.plough land pasui v.overleaf. to respite. penalty. grace ~ de iuta/de sac . (proprietate) land. a delay pasuire s. reprieve. linen peprep. to reprieve.de ambalaj .company/house flag . per ~ an—per annum ~ cap de om/persoana -per capita ~ comanda .t. linen.national flag/colours ~ strain . (mosie) estate ~ arabil .n.i.ashore ~ verso .market penetration panza s.f. soil science penal adj.(in mdsura in care starea timpului o permite) per weather working day pecuniar adj. (amenda) fine. (teren) ground. jute canvas ~ de prelata . pauperism pauperiza v.(la bord) aboardship.t. per mensem ~ mare — (in timpul navigutiei) (asig. (mar. (albituri) white goods. (pentru mcdicarea unui contract) forfeit. to lose v. moneyed.f.cont propriu .) flag ~ al navei . to impoverish. fuel/black/buming oil paguba$ s. employer.on credit ~ luna — per month. mar.(despre twine} bespoke . respite. proprietor. to pauperize. on the back ~ zi .) at sea. to beggar pavilion s.m. patruiidere s. boss patronat s.customs/revenue flag pacali v.t. cloth -.n. monetary pedologie s. to penalize. 1.f.n. sacking. (association of) employers pauperism s.per ton ~ uscat .250 PAT-PEN patrimoniu s.per day. (impusd de sinsiicat membrilor care mealed regulile . ashipboard ~ om-ora . pi.zi lucratoare . to grant smb. (camp) field.(pentru confectionarea sacilor de marfd) sackcloth.packing cloth/linen ~ de doc . penal penalitate s. delay. (sol) soil.f.f.f. patrimony patron s.

obsolete.f.oil(-producing) area perioada s.eamings--related pensions a ie§i la pensie .alimony ~ de invaliditate/pentru incapacitate de munca .to be in abeyance pensie s.state pensioner ~ in activitate semiretired person pensionare s.) period under review ~ de amortizare .m. undecided.f.(cdnd se stationeazd la dand peste termenul stabilif) dockage penalty pendinte adj.contract penalty ~ pentru cheiaj .) to lapse. (in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale) retention money ~ contractuala .t. hazard. for ~ numerar .) for the account penurie s.payoff period ~ de conversie a stocurilor .disablement/disability pension ~ pentru limita de varsta . period ~ analizata .n. to grant a pension. superseded 2. mandatory retirement pentrvi prep.(bur. to be/to become out-of-date/obsolete/superseded 2. danger. tax collector/gatherer perfecta v. to go on pension.PEN-PER 251 acestuid) fine 2.(fin.(rise pe care si-l asumd o firmd cdnd pdtrunde pe o piatd noud) threat of entry ~ de navigatie . (dr. to retire (upon a pension).r. shortage percepe v. perimeter.t.life pension/annuity pensii necontributive . superannuation ~ pentru limita de varsta . outstanding a fi ~ .to be pensioned off. (im. penury. 1. (a unui functionar sail a unui militar) retired pay ~ alimentara . to gather.on-cycle . 1. pending.f. to superannuate v. retiree ~ de stat . pi. abeyant. un acord) to conclude pericol s. danger to navigation/shipping ~ natural .r.) for money ~ ziua de lichidare . pensioner. to collect. retirement.(timpul mediu necesar pentru a convert! materiile prime in produse finite si pentru a Ie vinde) inventory conversion period ~ de functionare efectiva . (un contract.ite) to levy.(despre tranzactii care urmeazd afi pidtite in urmatoarea zi de decontdri) (bur. superannuation.m.f.to pension (off) pensiona v.) lapsed perimetru s. peril. (chine sail arendd excesivd) to rack percepere s. area ~ de explorare . out-of-date.po7. scarcity. pensionary. ci de firmd) noncontributory pensions ~ raportate la salarii .exploration lease ~ petrolifer . outdated.n.natural danger perima v.(la fondul de pensii. to become out-of-date perimat adj. (de impolite) (tax) levy perceptor s.f.t. (rise) risk ~ de intrare pe piata .retirement on account of age/pension.navigational danger. pension. to superannuate pensionar s.old age/ retiring pension ~ viagera . contributia nefiind pidtitd de salariat. (dr. to retire (upon a pension) a scoate la ~ . to pension (off).

(de incarcare.fishing licence ~ de plecare . permitted s.) always afloat •.(fdra plata taxelor vamale) (mar. descdrcare etc.(conditie de navlosire) (mar.(mar.transition period ~ medie de colectare .n.) land/landing order . release for shipment ~ de libera trecere safe-conduct ~ de livrare a marfli freight release ~ de marfuri antrepozitate .subscription period ~ de tranzitie . (despre un comitet. perishability.(a marfurilor) bond/cartage note ~ de transbordare .tax holiday '-.in stare de piutire sau esuat fara pericol .vamal de eliberare a marfii din depozit .tran(s)shipment delivery order ~ de tranzit .transit permit ~ vamal customs permit.) jerk/jerque/stamp note.period/days of grace. transire ~ de conducere auto -driving licence ~ de debarcare .(intr-o tard strdind) work permit ~ de navigatie . pass of goods ~ de scoatere din vama . grace period ~ de inactivitate . cambii) tenor ~ de proba . permanently. shipping bill. allowed.) dandy/pricking note ~ de munca .(a navei) sailing permit ~ de ridicare a marfurilor . permit to lade. livrare) replenishment lead time ~ de recuperare a investitiei payback period ~ de scutire de impozite . licence.landing permit ~ de descarcare . perishableness permanent adj. (mar.(yaloarea medie a conturilor de creante exprimatd in zile) (Jm.(din depozit) demand pass.always afloat or safely aground ~ in stare de piutire sigura . permanent.shipping note ~ de incarcare .export licence ~ de iesire sau de intrare in doc -dock pass ~ de imbarcare .always safely afloat permis adj.252 PER-PER ~ de gratie . perishable perisabilitate s.) victualling bill ~ de cabotaj — (cu scutire de taxe vamale pentru provizii) (mar. entry out .) average collection period perisabil adj. permit to unlade ~ de export . {de liber a trecere) pass. always ~ in stare de piutire .outage ~ de maturitate . (a unui angajat) probationary period .de reaprovizionare .discharging permit.(mar. un contract etc. permit.) standing adv.(timpul dintre comandd . authorisation.trial period.) dandy/pricking note ~ vamal de descarcare .loading permit.slack period ~ de subscriptie .navigation permit ~ de pescuit .(a wiei.y. warehouse keeper's order' release ~ vamal de incarcare .) release ~ de aprovizionare .(mar.de stagnare .) bill of sufferance.f.warehouse withdrawal permit.

natural person ~ fizica sau juridica care incearca sa obtina controlul asupra unei societati .claim-jumper ~ care renunta .arrival platform perpetuitate s.outdoor staff ~ de conducere .) short ~ careia i se aloca actiuni/titluri de valoare .disseisee ~ fizica .f. (client al unei band) corporate customer ~ numita .operating personnel ~ de supraveghere .(prin cumpdrarea masiva §i brusca de actiuni) (bur.(de impozite etc.n.PER-PER 253 ~ vamal special . licensor ~ care da cu chirie sau in arenda lessor ~ care face munci ocazionale .exempt personnel ~ cu serviciu exterior . (particular) private s. (flux de plati viiloare egale estimat sd continue vesnic) {fin.official ~ particulars . corporate body.offeree ~ careia ii revine o parte .) nominee ~ foarte importanta .(de descdrcare a mdrfurilor perisabile mainte de controlul vamal) (mar.casual ~ care acorda autorizatii/licente licenser.defaulter ~ care preia ilegal un teren .(la un drept) disclaimer ~ care supraliciteaza . to permit.) exempt personal adj.exempt personnel ~ care nu beneficiaza de vechimea in munca .odd hand/man ~ care face o oferta .) perpetuity persoana s.allottee ~ careia i se face o oferta .improver upon an offer ~ care vinde fara acoperire .offerer. person.(astfel meat proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) {bur.) request note permite v.skilled personnel.very important person ~ impozabila . body corporate.private person ~ scutita . platform ~ de sosire .t.(actiuni.office/ clerical staff calificat .(in urma unuipartaj) distributee ~ cu semnatura autorizata pe cec cheque signer ~ decedata fara testament . legal entity. mdrfuri) (bur. offerer ~ care ia in posesiune ilegala disseisor ~ care Tsi asuma riscul . personnel.legal/juristic(al)/artificial/ fictitious person. personal.managing staff ~ de exploatare/deservire .leviable person ~ in cautare de solduri/ocazii bstrgain hunter ~ juridica . (individual) individual.intestate ~ deposedata ilegal .) (corporate) raider ~ fizica sau juridica desemnata sa administreze tranzactiile de actiuni ca titular . staff ~ administrativ/de birou . to allow peron s.(intr-o functie) appointee ~ oficiala .(unei investitii) risk taker ~ care nu isi indeplineste obligatiile/ angajamentele . qualified/trained staff ~ care nu are dreptui la ore suplimentare .supervisory personnel .n. individual ~ angajata permanent-jobholder ~ angajata temporar .f.

easy draft/draught.technical personnel personalitate s.field personnel ~ functionaresc . (balene) to whale pescuit s. applicant. petrochemistry petrodolari s. solicitor petrochimic adj.m.seafaring personnel ~ permanent ./. oil.designed draft/draught ~ redus . to fish.marine/sea fishery.whale fishery. s.season fishing peste prep.legal status "< pescador s. petroleum. fishing cutter/vessel pescaj s. (cu ndvodul) to seine.no-load draft/draught. (oil) tanker. allowable draft/draught ~ de bord liber .m.clerical personnel ~ imbarcat/navigant . fishing. (cu traulul) to trawl.) draught. in cash. (cu unditd) to angle. reduced draft/draught pescar s. heavy draft/draught ~ proiectat . petition.f. petroleum carrier/ship/tanker. (mineral) oil. light draft/draught ~ de plecare .n.(fish) trawling ~ sezonier .254 PER-PET ~ de teren . pelagic fishing ~ oceanic/in larg . (pescuit) fishing 2.to submit an application petitionar s.m.cargo draft/draught ~ de nava neincarcata .f. in ready money. above par pesin adv. (SUA) draft ~ admisibil .. above ~ balustrada navei . petrodollars petrol s. inshore fishing/fisher}7 ~ de balene .n.n.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric mcepe cdnd incdrcdtura trece de balustrada navei) (mar.coast(ing) fishery. (produse) fish 4. (cu unditd) angler. pi. (piata de peste) fish market 3. (de coasta) shoreman pescarie s. over. (negot) fish trade. personalty ~ juridica .river fishery ~ industrial . fishery ~ comercial . (mar. 1. urmat de plata in rate) down petitie s. petrochemical petrochimie s. naphtha ~ brut — crude petroleum/oil/naphtha petrolier adj.) supra pari.deep draft/draught. (in special despre un avans. application a face o ~ ..permanent/regular personnel ~ portuar .redundant personnel. service draft/draught ~ de mcarcare .f.sailing draft/draught ~ de plina mcarcare .offshore fishery ~ prin traulare .deep-sea fishery/ fishing.ballast draft/draught ~ mare .permissible draft/ draught. whaling ~ fluvial .commercial fishing ~ costier .f.) over ship's rail ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) (bur.freeboard draft/draught ~ de exploatare .port personnel ~ supranumerar .n. oil-carrying ship/vessel .full-load draft/draught ~ in balast . (cherhana) fishery pescui v.fishing trade ~ maritim .n. tank ship/vessel.operating draft/ draught. fisherman. pelagic fishing ~ pe platoul continental . deadwood ~ tehnic . petitioner.

(fin.coastal tanker. insa cu preturi mari datoritd ofertei scdzute de mdrfuri.(piata pe care vdnzdtorii pot exercita presiuni asupra cursurilor. de marketing sau nu an de ales intre mai miilte oferte) captive market ~ cenusie .goods and services market ~ a creditelor . inshore oil-tank ~ de cabotaj mic .f.) seller's market ~ activa . astfel meat nivelul cotatiilor sd creased) (bur.credit market ~ a cumparatorului .(fin.intermediate tanker ~ de titei . dirty ship/tanker ~ de tonaj foarte mare .) issue market ~ a factorilor de productie .} grey market ~ concurentiala .large crude carrier. large capacity tanker ~ de tonaj mediu .) buyer's market ~ a emisiunilor . fin.competitive market controlata/inchisa .) open discount market ~ a vanzatorului .crude oil carrier/tanker ~ .one-man market . market ~ a acceptelor .a fortei de munca .inshore oil-tank ~ de produse albe .wholesale market ~ calma easy/quiet market ~ captiva — (grup de consumatori care nu pot evita activitdtile publicitare. (cereale-petrol) grain tanker ~ de benzina .(piata cu activitate legald. (mdrfuri m vrac-petrol) bulk--oil carrier. refined products carrier ~ de produse chimice .general-purpose/versatile tanker petrolifer adj.(peste 160000 tdw} very large crude carrier.portcontainer . clean products ship/vessel.acceptance market ~ a bunurilor si a serviciilor . (pentru incercat titrul aliajelor de metale pretioase} touchstone piata s.chemical tanker ~ de produse negre .call market ~ a navlosirilor si a Tnchirierilor charter/chartering market ~ a noilor emisiuni (piata actiunilor societdtilor devenite publice recent) (bur. superlarge/supersize tanker ~ de tonaj mare .black products tanker.(peste 400000 tdw) ultralarge crude carrier ~ oceanic ..tanker-container ship/vessel ~ universal .. oil(-bearing) petrovaluta s. petrocurrency pfund s.factor market .(piata pe care cumpdrdtorii pot exercita preshini asupra cursurilor.f.white products tanker.product market ~ a scontului neoficial .m. astfel meat nivelul cotatiilor sd scada) (bur.(petrol-minereu) oil-ore carrier.mamut" .labour market ~ a imprumuturilor rambursabile la cerere . (imitate de mdsurd pentru greutate) pound piatra s.ocean-going tanker ~ . piata in cadrul cdreia handle dintr-un sindicat de garantie si plasament si intermediarii jmanciari cumpdrd titluri in bloc} (corn.PET-PIA 255 ~ combinat .f.} new issue market ~ a petrolului oil market ~ a produsului .gasoline carrier/tanker ~ de cabotaj .active/lively/brisk market ~ angro/generala .

interbank market ~ internationala .national market ~ neagra .international market ~ interna .{cu competitie perfect perfect market ~ potentials . cat si la cumpdrare) two-sided market ~ cu plata in numerar la livrare -spot market ~ cu preturi instabile .freight market ~ de obligatiuni .{atdt la vdnzare. (SUA) off-board market ~ organizata/oHciala . cu livrare imediata) parallel market ~ perfecta .) liquid market ~ moarta .(pentru cd oferta este mai mare decdt cererea) soft market € ~ de cereale .) bear market ~ in regresie .world market ~ monetara .discount/bill market ~ deschisa/libera .bond market ~ de produse produce market ~ de scont .institutional market ~. {extrabursiera) unlisted/curb over-the-counter market.closed market ~ la termen .{sub forma. de lingourl) bullion market ~ de navluri .forward market: (Za bursa de marfuri) terminal market ~ larga .(piatd pe care se inregis-! treazd tranzactii continue si cursunie ' nu aufluctuatii mari) broad market ~ libera/deschisa .organized market ~ paralela .uncertain/mercurial market ~ futures/a livrarilor la termen -futures market ~ globala .mortgage market ~ in crestere .) baBi market j ~ in depresiune/scadere .test market ~ de marfuri {mai ales de alimente si materu prime) commodity market ~ de metale pretioase .{piatd specified ce are drept obiect al tranzactiei moneda sub' toate formele ei) money market ~ nationals .open market ~ externa .\ zactionate pentru prima oard titliirue: de valoare nou emise) primary market .potential market ~ primara .(fin.black/underground market ~ neoHciala .{piatd pe care sunt tran.depressed? sagging/down market. {bur.external/foreign market ~ extrabursiera a titlurilor de valoare unlisted securities market ~ ferma firm/strong market ~ financiara/de capital .{cu tendinta de create a preturilor) rising market.(sales) outlet ~ de desfacere de proba .dead market ~ mondiala .{la preturi mai ridicaie.shrinking market ~ inchisa .real estate market ~ imperfecta .interbancara . {bur.{cu conciirentd imperfecta) imperfect market ~ inactiva/stagnanta inactive/ flat/ idle/dull/stagnant/sluggish market ~ institutionala .global/mass market ~ imobiliara .grain/corn market ~ de desfacere .(locul teoretic de intdlnire a ofertei cu cererea de capitaluri pe termen mediu si lung a agentilor economic!) financial/finance/capital market ~ fluctuanta .free market ~ lichida .256 PIA- ~ cu cotatii bune .unofficial/outside market.intemal/home/dome market ~ ipotecara .

foreign exchange market ~ valutara la termen .(portofolii care cuprind orice tip dorit de cdstigiiri) (fin. (la jocuri de noroc) to gamble away 4. (cu putine tranzactii si fluctuatii man ale cursurilor) (bur.f.stringent/ limited market. producdtori an decis sd-si limiteze vdnzdrile) restricted market. (pe care unui sail mai imilti. picket ~ de greva — strike picket pichetare s.weak market ~ specializata . wastage. ocazia etc.(prin incdicarea unui contract) forfeit.(tranzactiile bursiere realizate pe diferite piete geografice sunt combinate pe o piatd centralizatd prin computer) geographically fragmented markets a crea o piata .) overbought market ~ supraincarcata .t.additional loss ~ bruta -gross loss ~ contabila .(pe care mdrfurile se vdnd rapid si cu profit bun) ready market ~ publica .single market ~ valutara .forward exchange market piete complete . demonstranti) picketing picior s. to lose pierdere s.) to miss.) complete markets ~ consolidate geografic .to make a market a provoca panica pe ~ .n.(piatd pe care cotatiile sunt disponibile fie pentru ofertd. (drept'ul la) to forfeit v.board-foot measure ~ de ulaj ullage foot/stick pierde v. loss.(ca urmare a indisponibilitdtii navel) loss of freight ~ a unui drept .to raid into the market pichet^. (de cdtre grevisti./i.specific market ~ speculative .(tranzactie de mdrfuri sail de monedd cu livrare imediatd si cu plata in numerar sail in mdrfuri disponibile) spot market ~ stabila .market overt ^ restransa/Iimitata .) one-sided/-way market ~ specifica . forfeiture -' accidentals . (trenul.(tranzactiile biirsiere mondiale) geographically consolidated markets ~ continue . to lose. (pagiibd) damage ~ a navlului .accidental damage ~ aditionala .(piete financiare care permit ca operatiile sd fie executate oricdnd in deciirsiil iinei zile de tran-zactionare) continous markets ~ fragmentate geografic .T PIA-PIA PIA-PIE 257 ~ profitabila . fie pentru cumpdrare) (bur.(piatd pe care simt Iranzactionate titlurile care nu figureazd pe lista cotatiilor oficiale) secondary market ~ slaba .(pierdere rezultatd dintr-o depreciere a posturilor de activ sail o repreciere a posturilor de pasiv) book loss .steady market ~ supraevaluata .) narrow/thin market ~ secundara .(bur.f.(piatd pe care actiunile cotate sunt tranzactionate direct intre broker si client) (SUA) third market ~ -tinta . (imitate de mdsiird pentru liingime) foot ~ -cherestea . (timpiil) to waste 2. waste.target market ~ unica .glutted market ~ tertiara .speculative market ~ spot/a disponibilului . (bani prin investitii nerentabile) to sink 3.i. 1.

succeeding losses pierdut adj.(pent) •u a evita plata impozitului pe profit) tax loss ~ din credite obtinute traudulos fraud loss ~ in avaria comuna .maritime loss ~ pe ultimul an . prin raportarea la profitui obtinut pe unul din ultimii trei am) terminal loss ~ prin contractare/u scare . mar.f.(asig. mar.wearing part pinta s.(prin investitii nerentabile) sinking ~ de capital .(la iii-iele mdrjuri) shrinkage ~ prin interpretare/prezumata -(asig.storage losses ~ neasteptate .f.(pierdere nerealizata) paper loss ~ pe mare .) constructive/presumptive loss ~ prin scurgere .) partial loss ~ pe hartie .operating losses ~ la depozitare .severe/heavy loss. piece 2.) pilferage ~ de exploatare .(despre nava.(as ig.(asig.(reporlul p[aiii impozitelor datorate pentrii ultimul an. (exemplar) copy 3.) lost or not lost piesa s. mar.(manifestare a ineficientei economice) deadweight loss ~ neta . part.) particular average loss ~ mare/grava .cred^i losses ~ succesive .total loss of insured object ~ totala interpretata/prezumata -(asig.loss of customers ~ de curs ~ (pierdere survenitd prin cumpdrarea unui titlu si revdnzarea sa la un curs inferior) price loss ~ de forta de munca . mar.net loss ~ partiala .(.) general average loss ~ in avaria particulars .f.reala .258 ~ de bani .) actual loss ~ totala total/dead loss ~ totala a obiectului asigurat .(asig.) actual/absolute total loss pierderi cauzate de furtui marfii . cellar.weight loss ~ de translatie .f. vault .(asig. 1.) translation loss ~ deliberata/intentionata . lost ~ sau nepierdut . mar/a) (asig.leakage loss. (mo-neda) coin ~ contabila/justificativa .(pierdere cauzatd de transpunerea situafiilor financier e din valuta filialei strdine in valuta societdtii-mama) (fin. ~ naturala/inerenta . (specimens specimen. fish breeding/culture farming/husbandry pivnita s.) constructive/presumptive total loss ~ totala reala .(din cauza angajatilor care demisioneazd din motive personate) labour wastage ~ de greutate . mar.windfall losses ~ prin credite neperformante . practical de fisc pentru o societatc falimentard.« timpul transportului) (asig.(covering? voucher ~ de rezerva/schimb spare replacement/renewal part ~ detasabila removable part ~ uzabila . (imitate de mdsurd penrr^ capacitate) pint piscicultura s.(la vdnzarea activelor de capital) capital loss ~ de clientela .natural wastage ~ nerecuperabila . loss due to leakage .

n.occupational pension scheme ~ de personal .de stimulare .long-term plan ~ de productie .(stabilit cadrul operatiilor de cliring) swing in plafona v.staffing schedule ~ de perspective .(in salarizare) inventive scheme ~ de vanzare de actiuni salariatilor (unei firme) employee share/stock ownership plan ~ personal de investitii . to limit plaja s. expenditure capital plan ~ de incarcare .schedule of delivery ~ de marketing . 1. (protect) project.t.contributory pension scheme ~ de pensionare .production planning ~ a sortimentului de produse product planning .price ceiling ~ al salariilor — wage ceiling ~ de creditare . pensii.) cargo plan. scheme.t.general plan/outline.(acordate cumpdrdtorului in functie de termenul de platd in numerar) (corn.bonded vaults plafon s. planning ~ a productiei . plan.) employee benefit plan ~ de dezvoltare zonala .planned unit development .) settlement terms ~ de reinvestire a dividendelor (care permite actionarilor reinvestirea automata a dividendelor primite in actiuni ale societdtii platitoare) dividend reinvestment plan .vamala .f.(mar.strategic plan planifica v.five-year plan ~ de activitati zilnice .annual/year-to-year plan ~ cadastral .(a navei) deadweight plan ~ de invatamant . loading/stowage plan __________________________259 ~ de incarcare completa .investment plan. (nivel maxim) ceilin (extreme) limit ~ al datoriei . doua posibilitdti) spread ~ de licitatie — (diferenta dintre pretui de licitatie si pretui ceruf) bid-asked spread plan s.(o suprafetelor de productie) floor plan ~ de ansamblu . design. (a programa) to schedule planificare s. to plan.debt ceiling ~ al preturilor .) capacity/tonnage plan ~ anual . draft.de investitii .cadastral survey ~ cincinal .credit ceil ceiling/ agreement ~ valoric/descoperit .f. {interval intre doua mdsuri.de economii .PIV-PLA -.n. schedule ~ al capacitatii de incarcare .day plan ~ de afaceri — business plan ~ de amortizare . draught.pension scheme ~ de pensii contributiv .curriculum ~ de livrari .(in titluri de valoare) personal equity plan ~ strategic .(cargoplaii) (mar. {de amplasamenf) site plan ~ de beneficii al salariatilor (fJarticipare la profit.production/operating/ output plan ~ de reabilitare/refacere rehabilitation plan ~ de reduceri . (program) program(me).marketing plan ~ de pensii .saving/thrift plan ~.retirement plan ~ de pensionare dupa criteriul profesional . beach 2.redemption table ~ de amplasare . asigiirdri de sdndtate etc.

payment in driblets ~ graduala a ipotecii . (vdnzare) selling.aggregate planning ~ strategics .f.(cheltuiala de capital efectiiatd in vederea sporirii valorii acestuia prin diverse forme de investitie) financial placement ~ pe termen lung long-term/-dated investment ~ pe termen scurt .(mar.(emisiuni de obligatiuni care nil fac obiectui unei subscriptii piiblice) private placement plasare s. sharepushing plastografia v.) organization planning ~ a structurii profesionale .) career planning ~ bugetara .short-term/'-dated investment ~ privat .strategic planning plantatie s.f.advance payment-payment in advance ~ contra documente . payment in full ~ in acord pe iard de inaintare .full payment.» sharehawking.outward payment ~ excesiva .oleaginoasa . (a investi bani) to place.(de titluri de valoare. (iirmata de rate) down payment ~ in functie de productia realizata -payment by results .f.eligible investment ~ dezavantajos .paynient of balance ~ anticipata . disbursement.truck system ~ a soldului .oil plant ~ tehnica/industriala . forgei-y plata s.f. (a imei datorii) discharge. (investitie) placement. to forge plastografie s. (a vinde) to sell plasament s.time wages ~ dupa livrare .f. investment ~ avantajos .family planning ~ globala . plant ~ furajera fodder plant '.(man.payment forward ~ contramandata .[in mina) yardage ~ in alimente . t. sale ~ de actiuni lipsite de valoare . pay.t.(bur. placement.n.payment countermanded ~ cu ora sau cu ziua .advance paymeni.) demurrage ~ a impozitelor sou a taxelor ratepaying ~ a salariilor in natura .budgetary planning ~ calendaristica . payment.industrial plant ~ textila .(a personalului unei companii) (man.(a muncitorilor^ tommy ~ in avans .textile plant plasa v.260 ~ a structurii organizatorice . to invest.payment after delivery ~ efectuata . jdrd interventia intermediarilor) direct placement ~ financiar .paymeni against documents ~ contra ramburs . plantation planta s.scheduling ~ centralizata .sinking ~ direct .central planning ~ corporativa corporate planning ~ economica economic planning ~ familiala .spot cash ~ integrala .mortgage graduated payment ~ imediata in numerar . settlement(achitare/acoperire a cheltuieHlori defrayal.overpayment ~ fractionata . defrayment ~ a concediului vacation pay ~ a concediului medical sick pay ~ a contrastaliilor .

weekly payment ~ simbolica . to clear.pentru depozitarea in pivnite cellarage ~ pentru folosirea macaralelor cranage ~ pentm munca dificila .? upra protest ~ pentru ore suplimentare .) transfer payments .payment in kind ~ in numerar .quarterage ~ ulterioara subsequent payment plati de transfer (pensii.trimestriala .pentru onoare/sub protest .(rata substantiald facutain contid unui miprumut} balloon payment ~ neagra .payment in cash.offshore drilling rig placuta s.omaj etc. ~ partiala . to make up.(regulaf) to pay in .cash with order -. platform ~ de antrepozitare .overtime payment ~ pentru transportui feroviar railage ~ prin virament .international payments ~ periodice .J7 se angajeazd sd-fi plateascd datonile} token payment ~ suplimentara additional/extra pay .periodical payments ~ preferentiale .majora . to discharge.(efectuate din averea unuifalif) (dr.i.external payments ~ internationale .la tennenu.l cuvenit . to pay ~ anticipat ..) preferential payments ~ primite . to defray.) stevedorage.payment in due course .drilling rig ~ de foraj marin .payments received platforma s.f.warehouse storage area ~ de foraj .payment by transfer. v. (o datorie) to settle. to pay.la livrare .overdue/outstanding payment.saptamanala ..dirty money/pay . cashless payment ~ progresiva .in numerar la livrare .to pay in advance.pentru antrepozitare . to liquidate.(a unei cambii) payment for honour/'. (formula pe un cec) pay cash ~ in numerar inainte de livrare cash before delivery ~ in numerar la comanda .cash against documents ~ in rate . (un onorariu) to fee.(mar.payment by instalments.progress payment ~ restanta .f.(catre un lucrdtor angajat fard contract de munca) black payment. to prepay ~ cotizatii . payment in arrear . to disburse.delivery on payment . ajutoare de f.(a unei mid parti dintr-o datorie pentru a demonstra ca dehi-torul recuuoafte .PLA-PLA__________________ ____________________261 ~ pentru stivuire .externe . payment in part. (a unei datorii) payment on account . stowage ~ in natura . plate placuta fabricii constructoare maker's name plate plati v. {SUA) time pa^Tnent .warehousing ~ pentru cointeresare/stimulare -(acordata conducerii unei societdti) enabling/goodwii] payment .pan/parti a) payment.cash on delivery ~ ill numerar la prezentarea documentelor .

payable on demand ~ la livrare .payable on presentation ~ la purtator . payable. vintner podgorie s. policy. paid ~ anticipat .to pay by cheque ~ sub .to pay by instalments ~ in rate mici ./i.free-trade policy ~ pietei deschise . surplus ~ de casa .(tarif. surplus value ~ absoluta .f. full ~ si la marca .f.- zilor) open-market policy ~ usilor deschise .standard of iii^ policy ~ a ocuparii .(care urmdreste mer^nerea si cresterea gradului de ocup^s . incluzdnd si fisa de calcul a acestuia) paypacket plin adj.payable by instalments ~ la cerere .to pay in kind.payable at maturity ~ la vedere . (la cerere) callable ~ cu anticipate .(politica care pc"mite strdinilor sd desfdsoare acti\i:^ economicc sau sd emigreze intr-o (:':-mitd tara) open-door policy politica a cererii .absolute surplus value ~ relativa . prospectus.to pay up ~ peste . viniculturist.n.m.(corn. (ca sistem) politics politica liberului schimb .surplus in the cash plusuri si minusuri de casa . plenipotentiary pliant s.m.to pay in ~ in contui datoriei . plutocracy poanson s. pentru a actiona asupra masei mor. to pay off ~ in cont curent . payer pledoarie s.payable in advance ~ in numerar fara reducere .relative surplus value plutocratic s. pleading plenar adj.prepaid ~ in numerar si transportat de cumparator .) cash-and-carry platitor s.(pentru metale pretioase hallmark podgorean s. (despre sedinte.n.payable at sight ~ prin andosare .n.(totalitatea tranzactiilor efectuate de banca central. valoare} to overpay ~ prin cec . ploughman plus^.payable on delivery ~ la ordin .payable to bearer ~ la scadenta .to pay damages ~ integral . extra. folder plic s. stamp ~ de titlu . to pay/to put down. addition.f.(despre o na\a incdrcata) full and down plugar^.cash shorts and overs plusvaloare s.(tarif.window envelope ~ cu salariul .to pay in full.payable net cash ~ in rate .ctare si a stabiliza nivelul ratei dobd'.f.m.to pay on delivery ~ la timp .to pay out ~ la livrare .(in numerar.demand policy ~ a nivelului de trai . (dr. winegrower. adundri) plenary plenipotentiar adj. valoare) to underpay platibil adj.f. envelope ~ cu fereastra . (salarii) to tmck ~ in numerar .) plea.payable as per endorsement platit adj. vineyard politica s.262 PLA-POL ~ daune/despagubiri .to pay on account ~ in natura .payable to order ~ la prezentare . to cash ~ in rate .to pay(in) cash.

collective policy .aggressive sales policy ~ agricola .tariff policy polita s.POL-PRO 263 a populatiei active prin asigurarea locurilor de munca) employment policy ~ a ofertei .de marketing .bugetara .fiscal policy ~ industrials .de austeritate .bank lending policy -" de credite cu dobanzi ridicate dear money policy ~ de dividende .(impusa de guvern pentru a combatc monopolwile) competition policy .pricing policy ~ de relansare .budgetary policy ~ comerciala .cargo insurance policy ~ de asigurare a locuintei .industrial policy ~ inflationista .antitrust policy . cdnd vdnzdtorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) (defective) title policy ~ de asigurare casco .stabilization policy .internal/home policy ~ monetara .supply-side policy ~ agresiva de vanzari . inflationary policy ~ interna .dividend policy ~ de expectativa .monetary policy ~ salariala — wage policy ~ tarifara/vamala .household policy ~ de asigurare a navei .anti-inflation policy ~ antitrust . policy of insurance ~ de asigurare a bagajelor .environmental policy ~ de personal .insurance policy.policy of retrenchment ~ de stabilizare .policy of inflation.investment policy -.de venituri .builder's/construction policy ~ de asigurare a titlului de proprietate .de mediu .marketing policy . disinflationary policy ~ economica . {de asigurare} policy ~ de asigurare .(a unei firme) personnel policy ~ de plasament/investitii .economic policy.(realizatd de cumpdrdtorul unui bun imobiliar impotriva unei eventuale contestdri in justitie.hull policy ~ de asigurare colectiva .trade policy ~ concurentiala .baggage policy ~ de asigurare a banilor in tranzit (pentru sumele transportate intre banci) cash-in-transit policy ~ de asigurare a caricului .(economica) expansion policy ~ de relansare prin credit expansion-credit policy ~ de relansare prin oferta . (cambie) bill of exchange 2.policy of deflation.f.foreign policy ~ fiscala .agricultural policy ~ antiinflationista .vessel policy ~ de asigurare a navei in constructie .(politico comerciala) wait-and-see policy .austerity policy ~ de creditare a bancii . 1.supply-expansion policy ~ de restrictii bugetare .income policy ~ deflationists . (specified unei anumite administratii) (SUA) deal ~ externa .de preturi .

marine insurance policy.(in caz de accidente de mimed) employers' liability policy ~ de asigurare suplimentara supplementary policy ~ de asigurare-tip . care primele sunt revizuite periodic ir.(in asigurdrile maritime si de incendiu) floating policy.time policy ~ de asigurare pe voiaj .(care r. handout pomicol adj.without-profits policy ~ de asigurare deschisa . floater ~ de asigurare generala general/comprehensive insurance policy.standard policy ~ de onoare/fara obiect asigurat (asig. mar. policy of reinsurance ~ mixta .(cauzatd de tin accident major) business interruption policy. charity. duratd) chronic pollution ~ fluviala .open policy/cover ~ de asigurare evaluata . alms.) traveller's policy ~ de asigurare de viata . functie de modi/lean Ie intervenite ir. mar. consequential loss policy ~ de asigurare impotriva pierderii profitului — (prin inchiderea unei afaceri) loss-of-profits policy.life (insurance) policy ~ de asigurare de viata conditionata de profitui actiunilor comune .medical expenses policy ~ de asigurare pentru raspunderea patronilor .u specified valoarea interesului asignran unvalued policy ~ de asigurare nenominalizata .river pollution ~ marina .fire insurance policy ~ de asigurare impotriva intreruperii afacerii . (pentru mai multe voiaje) (asig. to pollute poluare s.marine pollution pomana s.) honour/wager/gaming policy. running policy ~ de asigurare impotriva incendiilor .'. pollution ~ a apei .all-risks policy ~ de asigurare in bloc.264 PLO-POM ~ de asigurare de calatorie (asigurare medicald.f.reinsurance policy.) valued policy ~ de asigurare flotanta .(asig. fruit-growing .mixed policy ~ de asigurare neevaluata . (SUA) use and occupancy policy ~ de asigurare impotriva tuturor riscurilor . riscurile acoperite) declaration policy ~ de asigurare nominala . voyage policy ~ de asigurare pentru cheltuielile medicale .(pentru diferite riscuri) blanket (insurance) policy.(garantata de eel putin dona societdti de asigurare) composite policy polua v. mar.{:r. impotriva furtului etc.{care specified valoarea interesuhii asigurat) (asig.water pollution ~ cronica .(repetatd si de hingi.t.(care asigurd numai anumite riscuri) limited policy ~ de asigurare maritima .f.named policy ~ de asigurare pe termen .(pe piata bursiera) equity-linked policy ~ de asigurare de viata fara beneficii suplimentare .) block policy ~ de asigurare limitata . underwriter's policy ~ de asigurare mixta . mar. policy proof of interest ~ de reasigurare .

tallyman popas s.tally of discharge ~ la incarcare .i.floating population ~ ocupata employed/working/ occupied population ~ stabila/fixa .port of delivery ~ de marfuri .f.t. clocking.n. garnishment.faulty tallying ~ la descarcare . to tally.destination port ~ de domiciliu/atas/inregistrare home/registration port ~ de escala . orchardist pomicultura s.continental port ~ cu maree .port ofadjudication ~ exterior .resident population ~ totala total population port s.canal harbour/port ~ de descarcare . fruit grower/farmer.t.port of arrival/entry ~ de transbordare .refinery port ~ cu santier naval . hint.congested port ~ artificial artificial/floating harbour ~ comercial commercial/trading/ mercantile port ~ continental .shipbuilding port ~ de andocare . (de prezenta) time clerk/keeper.active population ~ activa disponibila potentially economical active population ~ flotanta . to distrain.(mchis la mareea joasa) tidal port/harbour ~ cu punct vamal . sequestration populatie s.passenger terminal ~ de plecare . sailing port ~ de refugiu . to clock. port ~ aglomerat . (in baza tinui acord comercial) treaty port ~ destinat navelor retinute pentru contrabanda .equipped port ~ cu rafinarie .dock harbour/port ~ de buncherare . 1.f.(tin salariat} to book in pontaj s. fruit growing/farming pompa s. cursele de cai etc. cue ponta v.port of entry ~ de incarcare .port of call ~ de expediere .transit port ~ deschis .port of departure.m. to sequestrate ~ bunuri pe cale judiciara to distrain upon goods poprire s.undertaking.tally of loading pontator s. (marfuri) to tally v.bunkering/fueling port ~ de canal . funeral furnishers pont s. harbour.) tip. population ~ activa . (in forma fie confidentiala la bursd.lading/loading/ shipping port ~ de lacuri .lake port ~ de livrare .port of distress/ necessity/refage ~ de sosire .open harbour/port.(a mdrfurilor) dispatching/forwarding station ~ de import .f. (ban) inn popri v.rn.discharging port ~ de destinatie . ceremony pompe funebre .ore harbour ~ de operatii directe din vagoane (fara depozitarea mar/if in port) rail port ~ de pasageri .cargo port ~ de minereu .n. (de marfuri) tally.n.transshipment port ~ de tranzit . tallying ~ defectuos . to book. to check in ~ la plecare (un salariat) to book off/out ~ la sosire .PLO-POM POM-POR 265 pomicultor s. pomp. booking. (de marfuri) tally clerk/keeper.outer harbour/port . pump 2.n.f.

vamal .exchangeability post s.de active .port of entry portabilitate s.(din punctui de ve.to property in smb.sigur -..' possession.oil harbour/port ~ sezonier ..occupancy ".dere al operam} safe port ~ terminus .investment portfolio ~ de piata . 1.de investitii .river-maritime port ~ industrial .perpetu./.to take possession of a pune pe cineva in ~ .n. owaaKS| (detinator) holder '1 ~ al unei carti de credit . vor pfinn beneficiile) portability portofe! s.industrial port ~ interior . (mijioace) means. la un pret speci^-cait.pe termen nelim'tat .cardholder posibilitate s..actual possession ~ incorporala . sea harbour/port ~ pescaresc .Eegirinia .f. free port/zone portuar adj.river harbour/port ~ nuvio-maritim .to enter upofcome/to enter into possession of a reintra/a repune in ~ ..c occupancy a da m ~ .1 umu drept legal} IIKOT] possession ~ intermediara .to give possession of a lua in ~ . (pentru bancnote.(de pe frontiera eficientei) (fin.inland/inner port ~ liber . appointrr.asset portfolio ~ de comenzi neonorate .m.precarious tenure .fishing/fishery harbour ~ petrolier . porumb s.maritime port. (carac eristica a planurilor de pensii care pennite participantilor sa-^i schimbe locul de mnnca.n. (fin.bulk maize poseda v. (ca most eni tor e'.t.foreign (trade) zone ~ maritim ..266 ~ fara vama si antrepozite vamale unequipped port ~ fluvial . j inainte de maturitate) call fefians. (delmere) hokling --' de fapt . possibility 2 M. callability ~ de schimb .(portofoliul tuturor oportunitdtilor disponibile de investitii) market portfolio ~ de riscuri . O\\"GC tenure.agresiv .) portfolio ".precara . maize.seasonal port . (resurse) resourca? . port.to possession of. ~ de revocare .. fara a schimba sn^sa de undo iff.n' . carti de credit etc.) efficient portfolio porto-franco s.backlog/ stock of orders .(propiictciie .(actiuni pdstrate in speranta cresterii valorii kr pentru specularea iilterioara) aggressive portfolio . Indian (SUA) corn ~ in vrae .c »1 institute a intra in posesia .} wallet portofoliu s. to QW! define) to hold posesie .terminal port ~.lawful possession . to repossess posesor s.(care li penw" emitentului sd-si rasciimpere ?K/'yntf'i de valoare.s-. post.temporara — (inchiriere.n.. (shijba)]ob . arer.m. place. possessor.n. harbour.risk portfolio ~ eficient . to possess.f.mediate posse<?» ~ m virtrtea dreptului priM ocupant .

to put into practice. po§ta s.) creditor position ~ descoperita . in cadrid iinm portofoliu de titluri.f.productive potential ~ de vanzare .. (metoda) practice.debt burden ~ a impozitelor pressure of taxation pozitie s. (oficiu) post office ~ aeriana . threshold ~ de rentabilitate . or din de cumparare sau vanzare m curs de execulie) position ~ creditoare ..sales potential ~ de viitor . to employ ~ o profesie .) synthetic position ~ sociala . (corespondentd) mail. numdru! de titluri ale aceleiasi societati.n. [stare. status. (sociala) standing. position 2. mail. \.) technical position practic adj. sold al limit cont.n. 1.air mail ~ electronica .inland mail ~ rapida .cele care .m.to practise a profession practicant s.vacant post/job.(a unei societati) share of market ~ sintetica — (obtinutd prin tranzac-tionarea optiunilor. (ampla-sament) situation. (afolosi) to use.t. trade practice ~ de navigatie . to date forward poster s. vacancy ~ liber temporar .market potential ~ de productie . usage.f. paste restante. site 3. skilled practica v. s.unfair trade practices ~ comerciale restrictive — (actiuni ale societdtilor private sau de stat care practica o concurentd restrictivd neloiald) restrictive business/trade practices prags.economic potential povara s. (SUA) (care ot) general delivery postal adj. (priceput) experienced. postal.. iar profitui este mil) breakeven (point) ~ de rentabilitate a numerarului -(prag de rentabilitate obtinut cdnd se scad elementele nemonetare .electronic mail ~ interna .social standing. condition 4. status. probationer. (aplicat) applied 2. to backdate. post.) accruals postdata v.f. load.casual vacancy posturi tranzitorii .n. post. (despre o persoana) practical (-minded). (folositor. practice.(cont. cat si a instru-mentelor care stall la baza acestora) (bur. poster post-restant s. m cadrul operatiunilor de schimb sau de bursd.t.(referitor la situatia pe piatd a unor actiuni) {bur.full-time job ~ cu norma partiala . method ~ comerciala commercialism. to postdate. burden.plant practice practici comerciale neloiale .) short position/ covering ~ pe piata .navigational/sailing practice ~ in productie . potential ~ al pietei . (greutate) weight ~ a datoriei .f.POS-PRA 267 ~ cu norma intreaga . util) useful. condition ~ tehnica . use.(situatie in care incasdrile sunt egale cu costiirile.(cont. (uzantd) practice.(ydnzare fdrd aco-perire) (bur.prospective potential ~ economic . practical. to practise. (stagiar) improver practica s. matter--of-fact. n.part-time job ~ liber/vacant .express mail potential adj.

) bad dciive"/ ~ pestt" bord 1. (remitere) consignment.right and true deliver). preferred preferinta s. precapitalistic precedent adj. preceding preambala v. precontract preda v.(price platd efecfuata de cdtre un debitor.'sfer ~ urgenta . preferential.prompt delivery ~ in minus . prior precontract s.landed predispozitie s.f. (in constructii} prefabricated part.actual delivery ~ eronata/gresita .shon. (imitate de mdsrrd pentru lungmie) perch.) preemption prefabrica v.) delivery •~v.'.a week's notice a da im ~ .(tendmia unei societal. discharging overside ~ priii t'ransbordare . entrusting with ~ altei nave .misdelivery ~.f. to deliver.t. (la) predisposed inclined to ~ la accidente ./. to prepack preaviz . previous.) alongside delivery strategic predisposition predispus adj.to give notice precapitalist adj.f.(mar. (a remite) to consign.consumer preference ~ frauduloasa .(mar. 1.) cash breakeven point . board .268 nu reprezintd iefire de immerar .free delivery ~ imediata . warning ~ de concediere .(mar.deiive.f.) management threshold ~ diferential . de a nrma G anwnitd strategic pe baz^ activitdtii trecnte §i a activelor sa!ei ~ conform uzului .-y '•"' tran.to break even prajiisa s. delivered ~ 111 ininus .customary delivery ~ de la bord . to hand over. handing over. precast unit preferential adj.2.warning for discharge ~ de o saptamana .(mar. . (a incredinta) to commit.express delivury predat adj.din costurile fixe) (fin.necorespunzatoare " (a actiiinilc-^ (inir.(fata de documente!^ df trafiSpof •t) .t. (din beton) precast s. to prefabricate prefabricat adj.'ers-A delive"y.Tntarziata .) outboard delivery ~ de-a lungul navei/sub palanc/sotto palanco . (previous) notice. preference ~ a consumatorilor .exacta .i.(prin transbordare) delivery overside ~ definitiva/reala .. pole.poverty level/line/ threshold ~ de trecere de la un post de specialitate la uq post de conducere (mail.accident-prone preemptiune s.. delivery. predisposino-propensity ~ strategical . in infervalul de trei him la sfdryitui caruia e declarat falit. (inHate de masurd pentru lungime f! suprafata) ro(o)d prealabil adj. (incredintare) commitment.(pragul reactiei c'dmpardwului la stf/nuienti) differential threshold a atinge pragul de rents bilitate .short delivery '.n.o'verdue delivery ~ la bordu! navei .f. (dr. to entrust with predare s.de saracie . previous. n. ~ franco -.) o^.(fata de documenreie it' transport) .

to be prejudicial/detrimental to.desk training prejudicia v.t.} reverse/ inverted takeover ~ lenta/treptata a controlului (asupra unei societdti} creeping control/takeover ~ ostila . (un termen} to prolong.to do a prejudice/an injury preleva v. (de afaceri. (a actiunilor i-mise) taking firm ~ inversa — (cumpdrarea unei societal! anonime de catre una cu rdspundere limitatd sail a unei societdti man de catre una mai mica) (bur.t. totalitatea unui imprumut si oferd titlurile prin siibscriptie publicd pe riscul sdu) firm/direct underwriting.} warehousing ~ ferma . (mecanica) machining. (a amdna} to delay prelungire s. combination ~ a controlului asupra unei societati .f. (de mostre) sampling ~ aleatorie de mostre . (mecanic} to machine. valabilitatea} to extend.training within industry.to jump a claim ~ o afacere/firma . loss.n.} to take over ~ un rise .} continuation.la locul de munca -job training ~ teoretica .(prm acumularea treptatd a actiunilor de la midi actionari} (bur. la un anumit pret. (pagiibd} damage. to prejudice. disadvantage.(forma de plasament prin care o bancd sail un grup de band ~ ilegal un teren .f.[dorinia de a define bani licliizi} liquidity preference preferinte economice ale intreprinzatorului entrepreneur's economic preferences pregatire s.t. (viza. detriment. (mostre) to sample.(achizitionarea printr-o ofertd pe care conducerea societdtii vizate o respinge} hostile takeover prelucra v.cluster sampling ~ de mostre reprezentative representative sampling prelua v.t. (dr. (afaceri. to take samples prelevare s.f training ~ de tehnica protectiei muncii -safety education ~ m cadrui intreprinderii .to succed to a business ~ o functie . (a uzind) to tool prelucrare s. (uzinare) tooling ~ automata a datelor . (dr.in grup .group training .random sampling ~ de mostre in trepte .} takeover. to work. to process.f. prejudice.PRE-PRE 269 catre uiml dintre creditori in detrimental celorlaiti} {dr.} to continue. (a reinnoi} to renew.to take an office preia. processing.integrated data processing prelungi v.f. datorii etc.multistage sampling ~ de mostre pe grupuri . (a .to assume/to take a risk preluare s. preluare a unei societdti de catre o aha mat mare} absorption. (absorbtie.) fraudulent preference ~ pentru lichiditati . (a unui termen) prolongation.t. datorii etc. m-house training '. (a lezd) to injure prejudiciu s. (moral} injury a cauza un ~ .automatic data processing ~ integrata a datelor .

return fare ~ al bileti'lui simplu/de dus . 1.extension of a credit premia v.inventory pressure ~ fiscala .) bull run ~ a stocurilor de marfuri . (nelegald. (a cere) to require ~ despagubiri . claim.pressure of demand ~ a speculantilor a la baisse . chairmanship pretentie s. (al unei adundri.) limitation of actions ~ negativa — (mod de pierdere a proprietdtii prin abandonarea indelungatd a unui bun) (dr.day's price ~ atractiv .270 PRE-PRE prestari de servicii .technical specifications presiune s.to claim damages pret s.) negative prescription prescriptii de calitate quality specifications ~ tehnice . (cheltuiald) charge.fiscal pressure ~ inflationists inflationary pressure prestare s.n.duty-paid price ~ cerut .) award.gross price ~ brut al marfii ~ gross value ~ ce include taxele vamale .) duress ~ a cererii . (dr.market price ~ al zilei . a valabiUtdtii) extension. (pret la care un dealer va vinde acthmile pe care Ie define) ask (price) ~ competitiv competitive price ~ contractual .{mod de dobdndire a proprietdtii prin posesia mdelungatd a unui bun) (dr.renewal of a bill of exchange ~ a unui credit . (exercitata pentru semnarea unui contract) (dr. (amdnare) delay ~ a unei cambii . pressure 2. bonus. (reinnoire) renewal.f. al unui comitet. a recompensa) to reward. (distinctie.) landed price ~ al navlului . to claim. president. al unui consiliu) chairman ~ al consiliului de administrate chairman of the board (of directors/ board chairman presedintie s.single fare ~ al marfii la descarcare .charm price ~ brut . direction.n. (a rdspldti.t.fair claim pretinde v.(bur. regulation.m.) bear run ~ a speculantilor a la hausse . to award a prize to. (la salariii un functionar etc.fair/reasonable price vizei.f.f.(dr. price. recompensa) reward. (tarif) rate ~ ajustabil . demand price. nefondatd) exaction ~ de despagubire . prize.price asked. titlu etc. bounty presa v.t. 1.t.contract price ~ convenabil . a zori) to urge. specification 2. demand. (cost) cost.sliding scale price ~ al biletului dus-intors .) aquisitive/positive prescription ~ extinctiva . (a indemna.claim for damage ~ nefondata . (la salariu) premium. (cerdnd bani) to dun prescriptie s.charter money/rate. freight rate ~ al pietei .(mar. carrying out .f.providing services presedinte s.(bur.) prescription ~ achizitiva/pozitiva .f. (rasplatd.bad claim ~ rezonabila .) to give/to award a bonus to premiu s. presidency.

stocktaking price ~ de livrare .cash price ~ cu reducere/rabat .administered price ~ informativ .supply price.single cost ~ de cost total .de rascumparare .hedonic .(.knockout price ~ efectiv .(a titluriior de valoare) redemption/repurchase price ~ de regie .de exercitiu .informative price .PRE-PRE PRE-PRE 271 .wholesale price ~ curent .gross cost ~ de cost contabil .discount price ~ cu ridicata .convenit/stabilit .(care include costiil de productie si profitui producdtorului) full-cost price ~ de cost pe unitate/unitar .de echilibru .(care include toate cheltuielile de transport pdnd la punctui de livrare'} delivered price ~ de monopol .dumping price ".invoice price fix/stabil .force account rate .overall cost.selling price ~ derizoriu .basis price ~ de catalog . (pretui la care sunt vdndute publiculiii actiunile comune) (bur.retail price ~.sale/bargain price ~ de subscriptie .(a titluriior de valoare.total cost ~ de cost uniform .subscription price ~ de soc/reclama .factory/prime/ first cost ~ de inventar .purchase price ~ de dumping .) offering price ~ de producator .cost price. lump sum price .(de producdtor) recommended retail price ~ cu plata in numerar .actual/real cost ~ de cost integral .flat cost ~ de cumparare .agreed price ~ cu amanuntui .de revocare .catalogue/list price ~ de conversie .(de tranzactionare a actiunilor) (bur.de emisiune ~ {a titluriior) issue price .pretui efectiv platit pentru actiiinile comune atunci cdnd sunt obtinnte prin conversia actiunilor preferentiale sail a obligatiunilor convertibile) conversion price ~ de cost . la un pret specificat.(cursul la care cumpdrdtorul unei optiuni de cumparare sail vdnzare poate dobdndi sail ceda activul in cauza) (bur.precalculated cost price ~ de cost brut .export price ~ de fabrica .current/going/ruling/ regular/standard price ~ de baza .book/accounting cost ~ de cost efectiv .ferm/fixed/stable/ standing/strong/constant/set price ~ general/unic .knockdown price ~ de vanzare/desfacere .equilibrium price '.(pretui implicit/evaluativ al fiecdrei caracteristici functionate a mdrfii) hedonic price ~ impus .monopoly price ~ de oferta .) actual price ~ exorbitant . net cost ~ de cost antecalculat .cu amanuntui recomandat .blanket/flat price ~ global/forfetar .manufacturer's price .unit cost ~ de cost pe unitate de marfa .racking/unreasonable price ~ facturat .) exercise/strike price ~ de export . inainte de maturitate) call price ~ de sacrificiu/sub pretui de cost -sacrifice price ~ de sold .

(bur.tinta . tariff/scale rate ~ .high price ~ maximal .) closing price ~ la nivelul pragului de rentabilitate .open price ~ liber de piata . (SUA) upset price ~ integral . (la bursa neoficiald) kerb/street price ~ net .(drastic) cut price ~ redus in cazul platii in numerar price subject to a cash discount ~ scazut .floor price.(dupd inchiderea bursei) after-hours price. permis de o lege) maximum price ~ mediu .extra price ~ supraevaluat datorita penuriei scarcity price/value ~ sustinut^ubventionat . i best price ~ eel mai scazut .rising price ~ incarcat/exagerat .) close price ~ suplimentar .support subsidized price ~ tarifar/de referinta .breakeven price ~ la termen .(stabilit de guvern.(la Ucitatie) bid (price).unit price pretui eel mai bun/avantajos .umbra . (pret pe care un dealer il va plati pentrii o actiune) bid (price) ~ pentru vanzarea in rate .nominal price ~ oferit .(bur. bidding.special price ~ spot/pentru livrarea imediata spot price ~ strans — (cdnd intre pretui cerut s: eel oferit este o diferentd mica) (bur.inclusive price ~ .full price ~ intern/de transfer .forward price ~ liber/nefixat .ceiling price ~ prohibitiv/inaccesibil .free market price ~ -limita/-prag .price on rail ~ la tnchidere .net price ~ nominal .(pentru a atrage cumpdrdtori) shade price ~ recomandat de producator manufacturer's recommended price ~ redus . cum ar fi cazul tranzactiilor interne ale firmelor man etc.) shadow price ~ unic .(inainte de vamuire) in-bond price ~ in care sunt cuprinse toate serviciile .hire-purchase price ~ .) opening price ~ la incarcarea in vagoane .(fohsit in schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companu multinationale etc.tariff scheduled price. (stabilit de guvern) minimum price ~ neoficial .loaded price ~ la deschidere .flat price ~ unitar .low price ~ special .inclusive terms ~ in crestere .272 PRE-PRE ~ initial/de strigare .marked price ~ mare/ridicat .plafon .average/mean price ~ minimal .prohibitive price ~ putin scazut .(pret minim) threshold price ~ marcat/afisat .(pretui fixat periodic de CEE pentru produsele agricole) target price ~ total/care include toate cheltuielile .(pret utilizat in situatia ii: care nu existd un pret al pietei.(la Ucitatie) starting/reserve price.bottom price .) transfer price ~ in antrepozitele vamale .{bur.

(oferta) offer.(a unei carfi fdcutd pe coperta acesteia) blurb prezida v.) first in. first served prima s. appraiser prevedea v.(bur. estimator. to display.to submit a plan for approval prezentare s.to set the price/value at ~ putin .f.) first-half year ~ sosit.f. (dr.(metoda de control al stocurilor care presupune cd mdrfurile cumpdrate mai deinult vor fi utilizate prioritar in procesul de productie) (cent.i. to preside at/over.market averages ~ mondiale . first prima adunare generala a actionarilor .) job specification ~ de produse sau servicii noi (retelei de distributie inainte de lansurea pe piata) selling in ~ -reclama .PRE-PRI 273 preturi ale marfurilor in expeditie (mar. rater. bonificatie) bonus. to valuate. (estimaf) constructive prezumptiv adj. to appraise ~ la .world market prices ~ ridicate/avantajoase pentru vanzator .(date) to misrepresent ~ o oferta de furnizare de marfuri to tender for a supply of goods ~ scrisori de acreditare .) prices afloat ~ diferentiale . (oferta pentru furn izarea de marfuri. cont.t. dm raporf) to make.. to provide.seller's prices ~ sezoniere . (a expune) to exhibit. primul operat . 1.) first premium ~ solicitare — (prima trarisd pentru achitarea unui packet de actiiini) (bur.t.(speci-fice unui post) (man. premium.) to furnish.(pentru acelasi produs pe piele diferite) differential/split prices ~ medii pe piata . to foresee.) first call primul esalon de conducere .(al unei cambii) first of exchange ~ intrat. (cu fonduri) to furnish.f. contract) to covenant. probe etc.to present a cheque for payment ~ un plan spre aprobare . (prin. referinte. primul iesit . (a cursului actiunilor) (bur.) presumption ~ absoluta .(navele sunt operate in ordinea. adj. (evahiator) valuer. gratuity. to present: (a oferi) to offer.first mortgage ~ prima .f. display ~ a sarcinilor si a cerintelor .t. (a da) to give. presentation..to deliver credentials ~ un cec spre incasare . (pentru acceptare) to hand in ~ incorect/inexact . first out . {in bugef) to budget previziune s. (expiiiiere) exhibition.statutory meeting ~ ipoteca .to set a low value on pretuitor s. to forecast 2.conclusive/irrefutable presumption ~ de fapt . to be in/to take the chair prezumat adj. (gratificaiie. (a stipula) to stipulate.presumption of law prim num.) outlook prezenta v.(asig. (subventie . (prognozd) forecast.) first come.m.presumption of fact ~ legala .semestru .seasonal prices pretui v. to chair v. sosirii) (mar.t. to value.(imediat superior salariatilor obisnuiti) first-line management ~ exemplar . (explicatii. presumptive prezumptie s. servicii) tender. to estimate.

unor sectoare industriale.(diferenta dintre pretui actiunii si valoarea sa nominala) share premium ~ de asigurare . a cimentului etc.) additional.efficiency bonus ~ de emisiune a actiunilor .dispatch money ~ de eficienta .redemption premium ~ de reinnoire .(asig.(restituitd asiguratuliii de societatea de asigurdri cdnd proprietatea acestuia nu afost amenintatd de rise) unearned premium ~ oferita contra expedierii unui bon (care dovedeste achizitionarea unor produse) mail-in-premium ~ pentru economisirea timpului de munca .274 guvernamentala acordald agriculturii.) marketability premium ~ de optiune .(sumd peste valoarec nominala care trebuie pidtitd de o societate cdnd revocd o emisiune iie titluri de valoare) call premium ~ de rise .(platitd de cumpd-rdtorul unei optiuni de cumpdrare) option premium ~ de pavilion .(a conlractuliii de asigurare pentru un an) renewal premium ~ de revocare .(de cdtre titidarul unei polite de asigurare auto) no-claim bonus ~ supliinentara . extra/loaded premium. surcharge primarie s.) gross premium ~ integrals ~ (asig.export bounty ~ de inllatie — (primd pentru inflatia aiiticipatd sail estimatd pe care investi-torii o adund la rata purd a rentabilitdtii) inflation/inflationary premium ~ de inflatie la rata dobanzii -interest rate inflationary premium ~ de munca in conditii de praf (la descdrcarea cerealelor.) premium for the put ~ in actiuni .(diferenta dintre raid necesard a rentabilitdtii unui actn riscant dat ^i rata rentabilitdtii unu: activ lipsit de rise cu aceeasi viald estimatd) (fin.(bur.(fin) market risk premium ~ de stimulare .f.) risk premium ~ de rise de piata .(mar. town/city hall .(as ig. pentru sustinerea exporturilor) bounty ~ compusa (in asigurdrile de viatd) compound bonus ~ de actiune .(asig.premium on an issue/on shares ~ de export .cash bonus ~ necastigata .premium pay.share bonus ~ in numerar .(bur.) deferred premium ~ globala .insurance premium ~ de celeritate .) flag share ~ de productivitate ~ productivity bonus ~ de productie .) premium for the call ~ esalonata . incentive premium ~ directa/pentru optiune de cumparare .production bonus ~ de rascumparare .) full premium ~ inversa/pentru optiune de vanzare .time-saving bonus ~ pentru marirea productiei (acordatd muncitorilor) acceleration premium ~ pentru neridicarea vreunei pretentii de plata .) dust allowance ~ de negociabilitate/lichiditate -(primd addugatd de investitori la rata dobanzii umii titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei piete de tranzac-tionare a acestuia) (fin.

(a! unei camhii de catre tras) acceptance trial de anduranta/rezistenta -endurance test ~ de calitate . (de) to deprieve (of) 2. foreclosure privat adj. asigurat in grup.) to foreclose ~ de dreptui de folosinta . preferred privilegiu s.control test .(impozite proportionale cu veniturile) ability-to-pay principle prioritate s. (de un drept.) to foreclose privare s. test. evidence ~ de accept . preferential/preferred claim 2. 1. to receive.PR1-PRO 275 primi v. a unei firme etc. so.(stabilirea preferentiald a ordinii creditorilor repartizati in diverse clase) preferential/preferred claim under bankruptcy prost adj.n. priority ~ a ofertei . (acordat de regind sail de parlament pentru wfiintarea unei societati. \. bad proasta administrare/conducere maladministration proba s. leading principiu s. deprivation 2. \.f.) to incapacitate ~ de dreptui de achitare a unei ipoteci . privatization ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre conducerea existenta management buy-out ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre o cchipa manageriala din afara ei . (incercare) trial.f.(dreptui unui individ.renewal privilege of term insurance ~ de revocare — (clauzd in corporatd intr-o obligatiune sail actiune preferentiald care ii da emitentului dreptui de a revoca titlul de valoare la un pret specificat) call privilege ~ in caz de faliment .{management prin eliminare. (despre creditori ale caror creante sunt rambursate prioritar in caz de faliment) privileged.receipt on account principal adj. proof. principal.management buy-in privilegiat adj. to privatize privatizare s.f. o capacitate legala) (dr.n.t.first refusal ~ la descarcare .) charter ~ de conversie . control) verification.f. preference.issue power ~ de plata anticipate . private. specimen 3. (verificare.') incapacitation. receiving. 1. preferential.unloading priority priva v.(prin depdsirea termenului de scadenta) {dr. receipt ~ in cont . retinerea aspectelor critice in detrimental celor neesentiale de catre manager) exception principle ~ posibilitatilor de plata . reception. mcheie o asigurare individtiald cdnd asigurarea colectivd expird) (asig. personal privatiza v. to get.) conversion privilege ~ de emisiune . control 2. (a metalelor) assay.t.t. to accept primire s. main.f. chief.{dr. privilege. (mostrd) sample. principle principiul exceptiei . (de un drept/o capacitate legala) (dr. (dovada) proof.(a unei datorii mainte de scadenta) prepayment privilege ~ de reinnoire a termenului de asigurare .

to obtain.) proof by witness problema s. 1. case.276 PRO-PRO ~ de exploatare/functionare performance test ~ de fezabilitate . spectacole.(official) report. manufacturer.special/particular power (of attorney) producator adj. (la) to proceed (to).to bring smb.xti1.t.n.acceptance delivery test ~ la cumparare .procedure in bankruptcy ~ judiciara -judicial/legal proceeding ~ judiciara sumara .check/duplicate sample -~ medie .acceptance test/trial ~ de predare . (dr.industrial run ~ penal . record a fi in ~ cu cineva .arbitration procedure ~ de faliment . proceeding. al unei con'troversc) issue ~ de fond .{a navel} delivery trial . procura v. case ~ tehnologic . to act. (civil) (law) suit.economic . (tnandatar) procurator. procedure.f. question.) action a: law. percentage.purchase trial ~ la scara naturala . warrant/warranty of attorney.heavy percentage procentaj s. to obtain. to law. to bring/to enter an action against smb.-martor .(a averii unei persoane decedate) letters of administration ~ pentru vanzare . method procedura s. proxy procura s. producer. percentage proces s.n.operating process. productive s.de productie . problem.(dr. procuration. to find procurator s.m. flow . .field experinient . yielding. producing. fundamental question ~ de reprezentare/mandat (potential conflict de interese mtre actionarii unei finne si conducerea acesteia sail nitre obligator! si actionari) agency problem proceda v.f.to be at law with smb.feasibility test ~ de lucru .procedure of customs procent s.civil case..n. (de jilrne. a intenta un ~ cuiva .ci) sample of fabric/work ~ de omologare .criminal trial. to go on (to) procedeu s. to institute/to take legal proceedings against smb. (chesfiiine) matter.tax rate ~ de rebuturi . letter of attorney procuration.trust for sale ~ speciala .damage suit ~ de identificare . to get.de receptie . (law) suit ~ de daune . trust deed/instrument ~ de administrare .n.reject rate ~ ridicat .-verbal . (bani) to raise. fusion process ..i.average sample ~ testimonials .industrial . procedure.m. power of attorney.substantive issue. (penan criminal trial ~ civil . practice ~ de arbitraj . proxy.qualification/official/ warranty test ~ de receptie-predare .summary proceeding ~ vamala .(in indiistria te.production process .economic process .f. process 2. rate (per cent) ~ al impunerii . (obiect al wiei discutii. to procure. proceeding.(a salariatului cu obiectivele mtreprinderii) (mat1.

(profit. to produce.output per man-hour ~ pe om-schimb .gross/aggregate output ~ indirecta . dobdndd) to return.maximum/peak/ultimate. yield production ~ -marfa . to yield.f. manufacture.{randament'd normal} to underproduce prodnctiv adj. {agricola) yield.in serie mica/discontinua .f.agricultural/farm production.hourly output/production . {despre zacammte. efficiency .in flux/pe banda . payable productivitate s. productive. production.crop capacity.(eficienta agregatd a utilizdrii tuturor factorilor de productie la nival de imitate economicd) overall productivity -~ maxima .rated output ~ orara .prea in'iilt fata de .(care foloseste diviziunea Jinmcii) indirect production ~ industriala .market output ~ maxima .pe handa rulanta .productivity of capital a capitalului fix .handicraft industry ~ neta .commodity production ~ de serie . gainful.a capitalului . productivity.output per man-shift productie s. working efficiency ~ globala .continuous flow production ~ in serie/masa .sub . repetitive manufacturing '.private producer produce v. harvest ~ agricola .average output ~ me§te$ugareasca .flow/line production.a muncii productivity of labour.physical productivity ~ a factorilor de productie -productivity of factors of production ". (o recolta} to yield ~ m serie . efficient.net production ~ nominala .to mass-produce .effective output rixperimeiitala/-pilot pilot production . to manufacture 2.mass/quantity/serial production .'i'azuta} to overproduce . belt system of production ~ in flux continuu .marginal cost producer ~ particular .(cerere sent cantitatea pre./ capacity output ~ modulara . tereiwrif pay.cottage production ~ continua .to produce on the line ".peak productivity ~ medic average productivity ~ pe om-ora . outturn.g5obala .individual producer ~ la costuri marginale .small-scale production ~ la hectar .industrial outpui/ production interna indigenous/home production .permanent output ~ de calitate superioara .PRO-PRO 277 programe de radio fi televiziune) producer ~ individual . output.efectiva/reala .standard production.modular production ~ medie . harvest ~ artizanala/la domiciliu .t.quality production ~ de marfuri . 1.

(pentru care cererea scade atunci cdnd scad si preturile) infenor good ~ intern brut .(f'abricarea de produse finite din materii prime si realizarea de constructii civile) secondary production ~ tertiara .(a iinui an) vintage ~ zilnica . {artificial sail natural) product.weekly output/ production ~ secundara .(bunuri de consum mai scumpe.faulty product ~ cu implicare puternica . (care se aruncd dupd mtrebuintare.batch production ~ pe om-ora .n. (articol) article.final/terminal product ~ inferior .marginal social product ~ social total . oil ~ petrolier rafinat refined oil ~ secundar/auxiliar .potential production ~ primara — (a materiilor prime} primary production ~ -record .primary product.gross national product ~ national net .food products-foodstuffs ~ chimice .output per man-shift ~ potentials .by(e)-product ~ sintetic .crude product. (al unei tdri) staple ~ petrolier petroleum product.output per man-hour ~ pe om-schimb .per capita output ~ pe loturi .synthetic product ~ social marginal .chemicals ~ comercializabile marketable products ~ cu durata medie de folosinta -semidurables ~ de calitate medie/calitatea a douamiddlings ~ de culoare galbena .278 PRO-PRO ~ pe cap de locuitor .record output ~ redusa .social total product produse alimentare . (nefinisat) raw product ~ cu defect . in general una singurd) throwaway ~ agricol .(a serviciilor) tertiaiy production ~ vinicola .gross domestic producr ~ intern net .substitution product ~ ecologic .net domestic product ~ marginal (productia suplimentars care se obtine prin folosirea unes unitdti in plus dintr-o resiirsd.pharmaceutical ~ final . celelalie resurse rdmdndnd neschimbate constante) marginal product ~ mondial brut gross world product ~ national brut .agricultural/farm produce ~ brut .end product ~ finit .(de firma produ-cdtoare in scop promotional) giveaway ~ patentat proprietary product ~ perisabil .daily output/production produs s. (marfd) commodity. {natural sail agricol) produce.nonperishable product ~ oferit gratuit .green product ~ farmaceutic .net national product ~ neperisabil . care se schimba la intervale mari de timp) yellow goods .(pe care cumpdrdtorul se hotdrdste iisor sd-l achizitioneze') low-involvement product ~ de substitute .(pe care ciimpdrdtonil se hotdrdste cu greu sd-l achizitioneze) high-involvement product ~ cu implicare scazuta .reduced output ~ saptamanala .perishable product ~ principal/de baza .

terebentme. handmade goods ~ petroliere albe/curate .monopoly profit ~ din activitatea curenta ~ business profit dupa impozitare/impozitat earnings after taxes.. vocation.customer profile ~ aE concurentei .n.f. occupational profesionalism s. (vdndute ca material) soft goods profesa v. return. vocational.PRO-PRO 279 ~ de culoare maro . undistributed profit/earnings.economic profit ~ iluzoriu illusory profit ~ impozabil . after-tax profit ~ economic .disposable goods. profile ~ al clientelei .atribuibil .admis . motorina) black/^irty oils ~ petroliere nepericuloase .de fabricatie interna .consumer durables. earnings. pacurd.(titei.consumer profile profit s.i.(actio-narilor cu scopul formarii de fonduri de investitu) retained profit/earnings.gross profit.(bunuri de consum de folosinta indelungatd care se fabricau initial in carcase de culoare maro — radiouri.(obfinut din vdnzarea de fondurifixe) capital profit ~ de monopol .(bunuri de consu'n. to practice profesie s. retentions.(bunuri de consum. (din exploatare) trading profit ~ contabil .f. professional profil s.de culoare rosie . profit. chargeable gain . ielevizoare etc. to profess. professionalism profesionist adj.n.competitive profile ~ al consumatorilor .consumer nondurables -. disposables ~ in lucru/curs de fabricatie .textile goods.taxable profit.(conf. profession.(CM temperatura de aprindere sub 23 °C) dangerous oils semifabricate semifinished/ semimanufactured products similare/de substitute homogeneous products ~ textile . benefit.m. clean/light oils ~ petroliere negre .dairy produce meste^ugaresti handiworks. con-sumate yi inlocuite imediat) red goods .) attributable profit ~ brut . molorina speciala) white products oil. precum cele alimentare. v.(profit care poatefi atribitit unui sector sail unui departament dintr-o organizatie) (man. earned surplus .de folosinta indelungata •.(benzine.n.(profitui net) admitted profit . inlocuite in ritm moderat) orange goods ~..') brown goods ~ de culoare portocalie . professional.book/accounting profit ~ de capital .(cu temperatura de aprindere sub 65°C) nondangerous oils ~ petroliere periculoase . s. precum articolele de vestimematie.de imica foiosinta .home products -'•' de folosinta imediata . revenues ~ acumulat/nedistribuit . proceeds. hard goods . unappropriated profit/earnings. occupation profesional adj. gain.) (SUA) goods in progress ~ iactate .

paper profit ~ suplimentar . prohibition proiect s. rewarding profitor adj.loan schedule ~ de mcarcare .discharging schedule ~ de e$alonare a creditului . short day a lucra cu ~ redus .net/clear profit ~ normal . project. prohibitory prohibitie s. to plan.steady progress ~ economic .n. profitable.to bring in profit.i. to schedule progress.loading schedule ~ de lucru — (ore de lucru in magazine yi birouri) business hours ~ de lucru cu intreruperi .economic progress ~ tehnic .short-time working. to forecast prognoza s. profiteer prognoza v. (de document) draft ~ de buget .to drive benefit/ advantage from profita v. progress ~ continuu/sustinut .draft budget. program(me). to yield a permite/a rezulta 1111 ~ .n. scheme.f. (plan) schedule.personnel plan ~ de amortizare .technical progress progresiv adj./?.flexibile working hours ~ redus de lucru .trend forecast ~ economics .f. to trade on/upon profitabil adj.sales forecast ~ de afaceri business forecast ~ de trend .normal profit ~ ocazional casual profit ~ rapid . progressive prohibi v. profiteering s. (orar) timetable. lucrative.draft contract ~ de lege .ont. design.long-term/-range forecast ~ pe termen scurt . {de) to profit by. to take advantage of. (politic) platform ~ al salariatilor .m. gainful.extra profit a aduce ~ .public bill ~ de lege financiara . to prohibit.mortgage rewrite programme ~ de subantrepriza . bill ~ de lege de interes public . remunerative..(c.economic forecast ~ pe termen lung . fin.to be on short time programa v. beneficial.legal profit ~ net . plan. moneymaking. forecast ~ a fluxului de fonduri . advantageous. to program(me).280 PRO-PRO ~ inainte de impozitare/neimpozitat earnings before taxes.draft articles .t.(pentru alocatii bugetare) appropriation/money bill ~ de statut .fund flow forecast ~ a profitului .subcontract programme ~ flexibil de lucru . estimates o o J ~ de contract .short-term/-range forecast program s.t.draft law.profit forecast ~ a vanzarilor .to leave a profit a trage un ~ din .) amortization schedule ~ de amortizare a imprumutului loan amortization schedule ~ de descarcare . before-tax profit ~ legal . to ban prohibitiv adj.quick returns ~ scriptic/teoretic .t.broken time ~ de ree$alonare a ipotecii . prohibitive. schedule.

property. ratio. percentage proportional adj.wharfinger ~ de magazin .reputed owner/ proprietor ~ riveran -.(SUA) publisher ~ funciar .f.mortmain ~ individuala/nesolidara .n.riparian ~ unic .(cu drept de a o transmite oricdrui mostenitor) fee simple.f. planner. promoter promotional adj.t. (care da in chirie sau in arendd) landlord ~ al marfii . interese etc. o marcd etc.m.brand promotion ~ a vanzarilor . infunctie) to raise promovare s.absolute ownership ~ comuna .derelict ~ absoluta .(cu drept de a o transmite unei categorii limitate de mostenitori) fee tail ~ imobiliara .corporeal/tangible property ~ cu drept de mostenire limitat estate in tail ~ ereditara . promotional promova v. possessor. immo.(indiviziune) joint ownership ~ cooperatista . to plan proiectant s.chief designer proletar adj. heir land ~ funciara .tehnic .resource owner ~ de ziar . proportional proprietar s. designer. 1. to thrive proportie s.) to promote.berth owner ~ de resurse . (in grad.) industrial property .severally. (initiative. proportion. (o sentintd) to pass. (intens un produs.(in cartea funciara) registered proprietor ~ de chei . to prosper.'. proletarian proletariat s.land(ed) property.technical design proiecta v.. several property ~ indiviza . proletariat proletariza v. draftsman ~ -sef.fee.absentee ownership ~ abandonata pe mare .sole owner/proprietor proprietate s.m. football pool/coupons pronunta v.landowner ~ prezumtiv . to promulgate. to enact pronosport s.n. 1. freehold ~ funciara limitata .m.. to deliver propasi v.t.f. able property. promotion ~ a reactiei directe . owner. to design.personality promotion promulga v. detinere) ownership 2. to flourish. (trdsdturd.cooperative property ~ corporala . realty.sales promotion ~ prin intermediul unei personalitati .storekeeper ~ de nava . calitate) property. holder.real estate/property. estate ~ funciara absoluta .shipowner ~ de nava de linie . quality ~ a unui absenteist .t. to proletarianize promoter s.t.(asupra brevetelor. (interese) to advance.undivided property ~ industrials . to project. immovables ~ inalienabila . proprietor.t.cargo owner ~ care percepe o chine excesiva rack-renter ~ cu titlu de proprietate inregistrat/ inserts . (posesiune. s.PRO-PRO 281 .(a cumpdrd-torului) direct response promotion ~ a unei marci .) to boost 2. mdrcilor etc.m.

environment protection ~ contra accidentelor . a unui spatiu} sit-in . flourishing. public/state property ~ transmisibila numai pe linie feminina .process/ processing properties prospect s.i. prospectus. to protect. norme sanitare etc.tail female ~ transmisibila numai pe linie masculina .(aplicat prin mdsuri de contingentare a importurilor. formalitdti descuraja-toare de import) nontanff protectionism ~ tarifar . personalty ~ necorporala . to flourish.private ownership/property ~ pe viata .tail male proprietati tehnologice .(prin inchiriere sau arendare) tenancy ~ particulara/privata .f.t.(a unei cambii) protest for nonacceptance ~ pentru neplata . ownership without usufruct ~ obsteasca .incorporeal/intangible property ~ neevaluata/neimpusa . prosperous.(cu ocuparea unui local. to thrive prosperitate s. letting.(a unei cambii) protest for nonpayment ~ social . (a sprijini) to support.personal estate/property. clear estate ~ mobiliara . prosperity.embarrassed/encumbered estate ~ inchiriata .labour protection protectie a consumatorilor consumer protection ~ a locurilor de munca .n.282 PRO-PRO ~ intelectuala . to prosper. 1.employment protection ~ a mediului . (brosurd) leaflet ~ de emisiune . thrivingness protectie s.patent coverage ~ sociala social protection/security protectionism s. protest 2.accident prevention ~ prin brevetare . (o Industrie. un sector economic) to safeguard protest s. {adept al protectionismului) protectionist proteja v.issue prospectus prosper adj.n.unassessed property ~ nuda .collective ownership/ property ~ ocupata temporar .public/state ownership.leasehold (property). protection protectia muncii . m scopiil mdepartdrii producalorilor straini} administrative protectionism ~ nontarifar .(care constd in aplicarea de taxe vamale asupra produselor impor-tate) tariff protectionism protectionist adj.bare ownership.intellectual property ~ ipotecata .m.(implied restrictii legislative asupra unor norme de consum.industrial action ~ pentru neacceptare . protective s. protectionism ~ administrativ . (cambiaH protest ~ de munca .f.life estate ~ publica/de stat .n. mteriicerea totald a importurilor pe o pe-rioadd de timp. tenement ~ libera de sarcini/neipotecata estate free from encumbrances. thriving prospera v.

fortnightly ~ de specialitate specialized publication ~ de uz intern restricted publication ~ informativa . (/oc) point.combative advertising ~ comparativa . prototype provizie s. (o cambie) to protest ~ o cambie . paragraj) item. supply provizii nevamuite {ale unei nave) bonded stores a face ~ .poster advertising promotionala promotional advertising .business-to-business advertising ~ informativa . s. {de pe ordinea de zi) item 3. {concept de baza conform cdiuia cdnd doud valori sunt posibile trebuie sd se retina cea mai scdzuta) (cont. (impotriva) to protest (against) v. temporary prudenta s. public. to issue.t. public.f.f.PRO-PUN 283 protesta v.(fin. psychographics psihologie s. n. (in monitorul oficial) to gazette publicatie s. {de stat} public. {aiidienta) audience ~ captiv .(reclamd pentru tin produs. advertising ~ combativa . store.to get in provisions provizion s.n.f.f.persuasive advertising ~ primara . 1. provision ~ pentru credite neperformante bad loan provision ~ pentru pierderi din credite .national advertising ~ persuasiva ..breakeven point ~ de atractie turistica .to have a bill protested prototip s.t.comparative advertising ~ comuna/colectiva .n.to protest a bill of exchange.(colaborarea mai multor firme pentru a reduce cheltuielile in acest sector) cooperative advertising ~ distrugatoare .digest publicitate s. (articol.) import gold/specie point .i. provisional.{obligat sd asculte material publicitar in timpiil receptiondrii iinor programe de radio si televiziune) captive audience publica v. fdrd precizarea marcii) primary advertising ~ prin postere . publication. menitd sd sporeascd prestigiul acesteia) institutional advertising ~ murala/pe fatada cladirilor mural/wall advertising ~ nationals .informative advertising ~ institution ala . to make protest of a bill of exchange ~ o cambie prin intermediar . state. to publish. place.f. (periodicd) periodical. publicity. point 2.(text publicitar care criticd un produs concurenf) knocking copy ~ etica .ethical advertising ~ industrials .f.n.trading post ~ critic al rentabilitatii . provision. psychology psihologia muncii/industriala occupational psychology psihotehnica s. (revista) magazine ~ bihmara . spot ~ comercial .) prudence psihografie s.subliminal advertising punct s. showplace ~ de aur la import .loan loss provision provizoriu adj.f.subliminala ..{a unei firme. post. industrial psychology public adj.sightseeing spot.

executive authority ~ fiscala .points at issue ~ pe ordinea de zi .(dr.umale la import prejudiciazd economia nationals) peril point ~ vamal .money purchasing power .customs house puncte de aur .credit scoring purtator s.n.(o sutime dintr-un punct procentual) basis point ~ de impunere .delivery point ~ electronic de vanzare -.(dr.) issue -./ 1.limited discretion ~ retroactiva — (efect retroaciiv al unei legi) retroaction . authority ~ de cumparare ~ purchasing/buying spending power ~ de cumparare a banilor .) issue of law ~ litigios de fapt .(cdnd trebuie achitatd TVA) tax point ~ de interventie/sustinere .monopoly power ~ discretionara de cumparare discretionary spending power ~ executiva .de monopol .(la autovehicule) taxable horsepower ~ limitata dc decizie .(cand banca centrala intervine pentru sustinerea cursiilui) support point ~ de livrare .s'.(limitele nitre care oscileazd rata de schimb a doud volute cu ctalon-aur.) gold/specie points ~ in discutie .litigios de drept .spokesman putere .(sub care reduccrea tarifelor v. scoring ~ de bonitate . in condltiile circulatiei libere a aiirulni mtre tdri) {fin.electronic point of sale ~ in litigiu .(in mod rentabil) capital cut-off point ~ periculos .m.284 PUN-PUT ~ de baza . power 2.(dr. bearer ~ de cuvant .) issue of fact ~ pana !a care se poate obtine capital .items on the agenda punctaj s.

(a amortiza) to redeem rambursabil adj. to refine rafinarie s. (amortizare) redemption ~ a unui impozit . branch ~ de afaceri . o ipotecd) to cancel.cash discount ~ de sfar§it de an . (amortizabil) redeemable rambursare s.) dawn raid raion s.(cumpdrarea neanuntatd a unui packet mare de actiuni in primele momente ale deschiderii bursei pentru a evita cresterea cursului acestora) (bur.quantity discount/ rebate. (o datorie. district 2. platform ~ de acces approach ramp ~ de descarcare unloading ramp/stage. (rambursare) reimbursement. (de debarcare) landing ramp/stage ~ de incarcare .n. allowance. (intr-un ramburs s. discount. (a sterge) to erase.industrial branch. outturn. stage. {din registrul de comert) defunct rafina v.(legi care limiteazd mfiintarea sucursalelor bancare) (SUA) limited branching rampa s. to refund. return.n. branching ~ limitata .weight allowance ~ la navlu .to disbar radiat adj. to reimburse.(a unui credit) slow pay and unsatisfactory account ramificare s.n. \. repayment 2.) yield magazin) department ~ de solduri .tax refunding integrala 5a scadenta . raid raidul din zori .t. refunding. (de pe o listd.trade discount ~ comercial pentru plata in numerar .n. 1. ramp. repayable. defrayable.t.(intr-o singurd transd) bullet repayment ~ in avans advance repayment ~ neconforma cu termenii contractual! .freight rebate radia v. dintr-nn registru) to strike off.f. to repay. industry randament s. (fin.bargain basement/counter ~ de vanzare angro .f. (a chelluielilor) defrayal. defrayment. (cheltuieli) to defray.economic branch ~ industriala . reimbursement. output.f.line of branch ~ economica .loading ramp/stage ramura s.end-year rebate ~ global — (acordat de furnizor detailistului m unumite conditii) (corn. efficiency. reimbursable. to remove 2.R rabat s. refinery ~ de petrol .n. to discharge ~ din barou . rebate. to cross off. repayment.(la un mare magazin) contract department .t. reduction (in price) ~ comercial . 1. volume discount/rebate ~ la greutate .) aggregate rebate ~ la cantitate .f.f. (plata) payment rambursa v.petroleum/oil refinery raid s. to pay back.

) fair yield ~ curent .return on capital.) average yield ~ net .n. rank.(fin.(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este pdstratd pdnd la maturitate] maturity/redemption yield.marginal efficiency of capital ~ marginal al investitiei .) asset turnover ~ al actiunilor .national accounts ~ al cenzorilor .annualized total return randamente de scara/dimensiune -(relatia dintre cresterea volumului productiei si a cantitdtii utilizate din factorii de productie combinati) returns to scale rang s.(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este retrasd inainte de maturitate) yield to call ~ total anualizat . (al unui plasamenf) annual yield ~ brut . 1.(fin.economic efficiency ~ efectiv . connection 2. final accounts ~ beneficiu .286 RAN-RAP ~ al activelor .cost ratio ~ bimetalic . (pozitie in clasamentui ipotecilor la inscrierea unei ipoteci in registrul funciar) (order of) priority ~ ipotecar .cost efficiency ~ al profitului .marginal efficiency of investment ~ maxim .} gross yield ~ bun .(calciilat prin raportarea dobdnzii anuale a unui titlu de valoare la pretui sdu curent pe piatd) current yield ~ de baza .(fin. (dare de seamd) report.peak efficiency ~ mediu .mortgage priority raport s.capital gains yield ~ al dividendelor — (raportui dintre dividendul actual si pretui actual al unei actiuni) dividend yield ~ al investitiei .rated output ~ pana la maturitate .) basic yield ~ economic .return on shares ~ al capitalului .(indicele de profilabilitate'} benefit .) effective yield ~ invariabil .(in situatia in care exisld in circniatie monedd bimetalicu) (fin) mint ratio .yield on investment ~ al pretului de cost .auditors' report ~ al consiliului de administratie -directors' report ~ al presedintelui . yield to maturity ~ pana la revocare .n.(raportui dintre vdnzdrile unei societati si activele ei) (fin. efficiency of capital ~ al castigului de capital .(rata dobdnzii unui titlu de valoare cu dobdndd fixa) flat yield ~ marginal al capitalului . 1. account. statement ~ al bugetului de stat .(despre activitatea anuald a companiei) chairman's report ~ anual/final (privind activitatea unei societati) annual report.bond yield ~ al unui titlu de valoare .(fin.(pe perioada cat a fost delimit) holding period yield ~ anual . (relatie) relation.(raportui dintre profitui net distribuibil si valoarea totald a actiunilor comune la cursul pietei) earnings yield ~ al unei obligatiuni .) net yield ~ nominal . status 2.cost . position.annual return.(fin. (proportie) ratio 3.(fin.

(raportui dintre vdnzdrile totale ale uneifirmepe o perioadd determinatd de timp §i valoarea activelor fixe) (cont.capital-output ratio ~ valoare de piata .legal relationship a trece in raport .(raportui dintre indicele pretului mediu de export ?i indicele mediu de import.growth rate.productie .statement of expenses ~ de conversie .lending ratio ~ financiar . procentajul zilelor de muncd pierdute din totalul zilelor lucrdtoare pe o anumitd perioadd) absenteeism rate ~ a cheltuielilor . pe mtreaga activitate de corner! exterior) terms of trade ~ de troc .(raportui dintre cheltuieli §i volumul vdnzdrilor/ profitului) (asig. (fortei de muncd. 1. instalment^.(raportui anual al consiliului de administratie) financial statement ~ intocmit la sfar§itul zilei . prin care dovede^te acoperirea pasivului de cdtre disponibilitdtl) liquidity statement ~ de schimb .active fixe .(yaloarea de piata a actiunii impdrtitd la valoarea contabild pe actiune) market-to-book ratio raporturi de afaceri .RAP-RAT 287 ~ condensat/comprimat .operating ratio ~ dintre depozite §i credite . ratio ~ a absenteismului .to enter on the record • -t n + TTey raportor s.swapping terms ~ despre clientii care au depa$it scadentele . exprimatd ca procent al niimdrului mediu de muncitori intr-o perioadd determinatd de timp) accession rate ~ a cupoaului .end-of-day report raportui capital propriu .debt-equity ratio "•• investitie .capital propriu .cargo damage report ~ de cheltuieli .work report ~ de afaceri .valoare contabila .confidential report ~ de activitate .audit report ~ de audit cu rezerve/mentiuni qualified audit report ~ de avarie .equity-to-fixed assets ratio ~ datorie .f.condensed report ~ confidential .(asig. rate.(rala specificatd a dolxinzii unei obligatiuni) coupon rate ~ a dobanzii .survey report ~ de lichiditate — (raport periodic al unei band.) damage report ~ de avariere/deteriorare a marfurilor .credit report ~ de evaluare .{numdriil de absent! la suta de muncitori intr-o zi de nwncd.delinquent activity report ~ dintre cheltuielile si profitui de exploatare .business connections/intercourse/relationship ~ juridice .) expense ratio ~ a circulatiei marfurilor .) turnover ratio ~ a cre^terii .{numdnil de actiuni comune care poate fi obtinut prin conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion ratio ~ de credit .m. rapporteurs--^'' rata s.situation report ~ de audit .interest rate. rate of interest . corn.appraisal report ~ de expertiza ..

rate of profit. oferita pe piata interbancara — interbank market offered rate ~ a dobanzii obligatiunii .rate of surplus value ~ a profitului .(la un milion de ore-muncd mtr-un an) accident frequency rate ~ a investitiei . profit rate ~ a proprietatilor nemchiriate .prime (lending) rate ~ a dobanzii efective .(efortid national de investitie in raport de bogdtiile produse) investment rate ~ a lichiditatii curente .) hedge ratio ~ de capital .deposit interest rate ~ a dobanzii la vanzare.interbank market bid rate ~ a dobanzii la depozite .(raportui dintre nivelul mediu anual al masei monetare si voliimul tranzactiilor economice mijiocite de monedd) cash liquidity rate ~ a managerilor .) current ratio ~ a lichiditatii monetare .(care aratd procentui in care un sector industrial este dominat de cdteva mart societdti sou mdsura conciirentei pe pietele bancare) concentration ratio ~ de conversie .(raportui dintre pasivele curente ale unei afaceri s:i activele sale curente) (fin.288 RAT-RAT ~ a dobanzii de baza .(raportui active lichide .(raportui dintre capitaliil plus rezervele unei band si activele sale totale) capital ratio ~ de capitalizare .) capitalization rate ~ de concentrare .pasive curente folosit pentrii determinarea solvabilitdtii unei firme) (fin.bond rate ~ a dobanzii pe piata de capital capital market interest rate ~ a dobanzii variabile . quick asset ratio ~ contabila a profitului .unemployment rate ~ a testului acid .(rata la care piata bursierd capitalizeazd cdstigurile curente ale unei societal! comerciale pe actiuni) (bur.floating interest rate ~ a economiilor — (din venitid personal disponibil) savings ratio ~ a frecventei accidentelor .) acid test ratio.(mimariil de actiuni coniune care poate fi ohtiniit prin .accounting rate of return ~ de asigurare Tmpotriva riscurilor (bur. fin.(rata interim a rentabilitdtii unei investitii) rate of return ~ a substitutiei tehnice .death rate ~ a pierderilor ~ (raportui dintre primele incasate si despdguhiiile platite de o societate de asigurdri) loss ratio ~ a plusvalorii .(care indicd puterea activelor unei societdti de a genera venit din exploatare) basic earning power ratio ~ a rentabilitatii .(la 1000 de Siicrdtori) management ratio ~ a mortalitatii .effective (interest) rate ~ a dobanzii la creditele bancare bank lending rate ~ a dobanzii la cumparare pe piata interbancara .(pe piata imobiliard) vacancy rate ~ a puterii de ca§tig .(mdrirea productiei prin fabricarea unui articol in load altuid) rate of technical substitution ~ a §omajului ..

exchange rate.(pentru creditele acordate de banca centrald) minimum lending rate. in raport cu ECU) central rate .RAT-RAT 289 conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion rate ~ de crestere economica .(raportui dintre rezer\'a monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) (fin.(rentabilitatea unei investitii lipsite de rise) (fin.(rata dobanzii pe care banca centrald o acordd bdndlor comerciale pe baza amanetdrii de titluri de valoare) lombard rate ~ medie a dobanzii .pret . rate of exchange.legal interest rate ~ lombarda .nominal interest rate ~ -pivot .(relalie care pune in evidentd. in pasivul bilantului unei societati.(partea profituliii nerepartizat din totalul profitului companiei) retention ratio ~ de rezerva . (intr-o fuziune.human capital rate of return ~ de retentie .natural unemployment rate ~ neoficiala/paralela de schimb parallel rate of exchange ~ neoficiala de scont . numdrul de actiuni pe care societatea achizitoare trebuie sd Ie dea pentru fiecare actiune a firmei-tintd) exchange ratio ~ de scont .(raportui dintre rezerva monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) cash (-deposit) ratio ~ de navlu necartelat .(procentiil din profit platit sub forma de dividende) dividend payout ratio ~ de recuperare a investitiei in capitalul uman . parted capitaliirilor proprii si cea a capitalurilor imprumutate) (cont.private rate of discount ~ nominala a dobanzii .) reserve ratio ~ de schimb .) debt ratio ~ de lichiditate .(totalul datoriilor impdrtit la totalul activelor unei societati) (fin.(paritatea unei monede legate de Sistemul Monetar European.effective rate of interest ~ fara rise .average interest rate ~ minima a dobanzii .) participation rate ~ de plata a dividendelor . tax rate ~ de tndatorare .economic growth rate ~ de impozitare/impunere fiscala rate of taxation.(de piatd al unei actiuni) dividend .) nonconference rate ~ de participare .(rentabilitatea unei investitii exprimatd ca profit anual procentual raportat la investitia initiala) internal rate of return ~ istorica a rentabilitatii .) risk-free rate ~ fixa de schimb .floating exchange rate ~ interna a rentabilitatii .{mar.) historical rate of return ~ legala a dobanzii .price ratio ~ efectiva a dobanzii .(fin. (care poate fi perceputd pentru un credit) rate floor ~ naturala a somajului .(procent retinut de banca care sconteazd efectele de comert) discount rate ~ dividend .fixed exchange rate ~ flexibila de schimb .

f responsibility.annual percentage rate ~ procentuala anualizata .n.f.f. to confirm rating s.f. answerable/accountable (for).(de cdtre o societate care le-a vdndut anterior) share repurchase/buyback ~ de creante . real.bond redemption raspundere s.) fight reaction real adj.primary liability ~ solidara §i individuala . war ~ al preturilor . (revoltd) riot rascoale §i razboaie civile .(de cdtre debitor) debt buyback ~ de obligatiuni . to allowance rascoala s. allowance ~ redusa .(asig.real rate of interest ratifica v. to redeem.290 RAT-REA ~ procentuala anuala .) flight reaction ~ de rezistenta/lupta .(la capitalul investit) unlimited liability ~ pentru calitatea produsului (prevdzutd de legislatia pentru prbtectia consumatorului) product liability ~ principala .total liability ~ limitata . buyback. bad ~ platnic . actual. mar. (a unei polite de asigurare) surrender ~ a ipotecii .) single liability raspunderi reciproce . liable (for) rau adj.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin lipsd de interes.economic war ~ tarifar/vamal .(in caz de coliziune) (asig.redemption of mortgage ~ de actiuni .) several liability ~ integrals . to repurchase.(despre cecuri) genuine and valid .(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin combativitate. redemption. to rationalize.f.) joint and several liability ~ unica .daily ration/allowance rationaliza v. effective ~ $i valabil .(la o siimd fixd stabilitd) limited/restricted liability ~ nelimitata . liability ~ conditionata/secundara .) riots and civil commotions rascumpara v.) rating ~ de tara .price war ~ comercial . solicitare de concedii etc.trade war ~ economic . mar. (pentru) responsible (for). (o politd de asigurare) to surrender rascumparare s.) (man. contraargumente etc. (la licitatie) to buy in.(dr.t.t.n. ration.{asig.t.annualized percentage rate ~ reala a dobanzii .tariff/rate war reactie s. repurchase.country rating ratie s. to approve.short ration/allowance ~ zilnica . (a cumpdra ceva vdndut) to buy back. (formularea unei calificdri pe mdsura posibilului rise de nerambursare — partiald sau totald — asumat de investitorul care a realizat plasamente in titluri financiare) (fin.) secondary liability ~ individuala . reaction ~ de cedare/plecare .bad payer razbois. to ratify.) {man.(ale armatorilor in caz de coliziune) cross liabilities raspunzator adj.(dr.

job retraining.t. claimant. 1. to check and sign for receptionare s.(deposit) warrant.to clear realizabil adj.population census recenzor s. (a cere.baggage check ~ de depozitare pe chei . a pretinde) to claim. (dr.m. to repack reangaja v.f.s\w. census taker receptie s. to carry out/through. reinsurance ~ facultativa .to cash in on a deal ~ un beneficiu net de . (personal) to restaff reaproviziona v. scrap.f. (despre un plan) workable realizare s.) realization. 1.f.) plaintiff.m. census ~ al populatiei . to recycle recipisa s. (de cdtre un inspector) acceptance 3.customs warrant ~ . (marfa) to take delivery.postal/post-office receipt ~ vamala .n. (a unui profit.cargo reception. (un profit) to realize.order clerk recesiune s. a solicita.f. t. warehouse warrant reciproc adj.t. (mjudecatd) to sue at law reclamant s. (a necesita) to require.f. (o obligatie. 1. (pe cinevd) to denounce. waste (product). a solicita) to lay claim to.f. mutual reclama v. receipt.dock warrant. to requisition recicia v. to reject. to put in a claim for. to scrap. reciprocal. (a face o cerere/petitie pentru. (la hotel) reception desk receptiona v. (a unei obligatii.t. {un magazin) to restock reasigura v.t. taking over/delivery of goods receptioner s. tin contract) to fulfil ~ beneficii normale . vocational rehabilitation/retraining recapitaliza v. to throw away recalificare s. warehouse receipt ~ de bagaje .delivery receipt ~ de livrare neta .n.economic recession rechizitiona v.(de titluri la o bancd depozitard) deposit receipt ~ de expeditie/transport . possible. to achieve. to reinsure reasigurare s.t.REA-REC 291 realiza v. a unui contract) fulfilment 2.warant . (plata unei taxe etc. to replenish.m. (la hotel) reception (desk) clerk ~ de comenzi .) to exact 2. receiver (of goods) 2. (factory) reject. feasible.wharfinger's receipt/warrant ~ de depunere .t. carrying out/through. petitioner . recession ~ economics .to make fair profits ~ un beneficiu dintr-o tranzactie . claim er. to necessitate 3.t. reception ~ a marfii .t. (profesionala) retraining ~ profesionala . voucher ~ de antrepozitare .t.delivery receipt ~ de livrare . (a mdrfurilor) taking ^over/delivery (of goods) 2.f. to recapitalize recensamant^.facultative reinsurance reasigurator. spoilage. (despre mdrfuri) rubbish goods rebuta v.clean receipt ~ de primire a marfii . 1.t.receipt for goods ~ postala . (lucru realizat) achievement reambala v. reinsurer rebut s. a unui plan etc.

to recover. request.t.publicity stunt ~ pe doua pagini de ziar .f.f. to requite recompensa s. to renew reconversie s. commercial 2. requital reconditiona v.) to rectify. recompense. on-the-root harvest/yield ~ proasta . protest.f. to set right.subliminal advertisement ~ zgomotoasa .infbrmativa . (adaptarea uaor indnstrn sau a unor sectoare industriale la necesitdti noi. to regain.boom recolta v. complaint. reward.(care se prind in fata si in spatele omului care Ie poartd) sandwich board ~ pe prima pagina . character. objection. (la hectar) yield ~ bogata . harvest. to recondition. to righten. (a corecta) to correct.standing crop. publicity.f.t. recalificarea fortei de miincd) reconversion record s. (dr. comfort rccompensa v.f. to harvest. (anunt publicitar) advertisement.failure of the crop recomandare s. 1.direct mail subliminala .travelling display ~ pe pancarte . (a rascumpara) to redeem ~ daunele .catchy advertisement ~ iluminata .subsequent claim reclama s. to amend recunoastere s.n.to recover a debt . (firmd) sign ~ atragatoare/captivanta . (de personal) recruitment ~ de absolventi . record. (impotriva cuivd) denunciation ~ de subzistenta .nesecerata/in lan .(care nil este destinata comercializdrii) subsistence ~ justificata -justified complaint ~ pentru daune-interese . (un cont) to adjust.f.staff recruitment rectifica v. testimonial. to crop.t.(. (bugetui etc.(fard specificarea mdrcii) primary advertising ~ prin posta .(a unui ziar) front-page advertisement ~ pentru promovarea unui produs promotion ~ primara . recommendation. to retrieve.f. (]niblicitate) advertising. crop(s). to gather/to get in recolta s.double-page spread ~ pe exteriorul mijioacelor de transport .informative advertising ~ ingenioasa . crop on the root.) claim 2. /\ (personal) to recruit recrutare s. borrower's note recupera v.to recover the damages ~ o datorie .t.292 REC-REC reclamatie s. acknowledgement ~ a datoriei — (confirmare in scris de cdtre un debitor a sumei pe care o datoreaza) acknowledgement of debt.claim for damages ~ ulterioara .) graduate recruitment ~ de personal .(politico de recrutare a fortei de munca) (man. (de productie) peak output recruta v. to recompense.t.rich/heavy/bumper crop crop ~ destinata vanzarii . to reward. 1. si nu consumului personal) cash crop ~.illuminated sign .f.

anuntwi) copywriter ~ economic . cutting down. {suma de bani pidtitd periodic de cdtre persoane care au lual in concesiune mine. {de carte sau la un ziar) editor. to work out.{al unui ziar) city editor ~ responsabil cu reportajele locale {SUA) city editor ~ -sef/responsabil . to lessen. {rdscumpdrare) redemption ~ a bunurilor tinute sub sechestru {dr.f.f.) to abate. to recover.recovery of damages ~ a de$eurilor . {activitatea unei intreprinderi ca md-surd premergdtoare mchiderii ei) to run down v.economic recovery reduce v. sitiiatie apdrutd in caziil cle protest al cambiilor. recovery ~ a afacerilor . {dr. sau au contractat licente prin know-how) royalty redhibitoriu adj. lessening. retrenchment. to redistribute redistribuire s. {de taxe. {de cheltuieli) curtailment. to get back redresa v.t.f. to word.REC-RED 293 recuperabil adj. to regain. reduction. retrievable. lowering. retrieve. redhibitory redhibitiune s.r. to retrench. to reduce.) petition for review redacts v. redistribution ~ a veniturilor .f. {un contract) to make out redactor s. {f'manciar) to recuperate.{dr. {coleciiv de redacfie) editorial staff.) appeal 2. (prefuri) to slash ~ putin . {sediu) editorial office 2.m.{cheltuieli. {economic) to recover. 1. impozite) . {preturi) to lower. to cut down. bugete) to ax(e). {cheltiiieli') to curtail. recoverable.income redistribution redobandi v. {de preturi) cut. to turn oneself about redresare s.) redhibition redistribui v. {de reclame.business recovery ~ a pietei recovery of the market ~ comerciala trade recovery ~ economics .) action for cancellation ~ in revizuire . to send down.f.t. impOzite etc. editorial redeventa s. {micsorare) decrease. to decrease.f. recovery.debt recover) ~ a datoriiior prescrise .{dr. to draw up. {regres. regain. {anulare a unei vdnzdri cdnd obiectui vdndut are un viciii) (dr. retrieval. reduction.) replevin ~ a cheltuiclilor . to knock down/ off.(prefuri) to shade reducere s.r. to draft.n. to scale down. {taxe. to diminish.waste recovery recurs s. diminution.t. terenuri etc.bad debt recovery ~ a daunelor .recovery of expenses ~ a datoriilor . 1.) to ease off/up ~ drastic .t.f. (redactare) editorship redactional adj. {despre valoarea actiunilor) {bur. to diminish.(de ziar) editor-in-chief. redeemable recuperare s. (a mic§ora) to decrease. cund detindtorul unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar respo/isabile clacd trasul nu-ji respectd obligatiile) recourse ~ in anulare . chietymanaging editor redactie s. to lessen.

t.m.294 RED-REE abatement. to revalue. (rabat comercial) discount. to reexport reexportator^.f. rediscount reesconta v.age relief/allowance ~ salariale . allowance. to rediscount reesalona v. (despre preturi.staff reduction ~ drastica . reexporter .(diminuarea capitalului in actiuni al unei societal!) capital reduction. (a retipdri) to reprint reescont^.price reduction/cut.f.small income relief ~ a impozitului pe profitui obtinut la export .t. (despre venituri.(de cheltideli.t. relief.) full terms redus adj. reappraisal. rebate.tare allowance ~ a zilei de munca . to republish. to reschedule reesalonare s. (de preturi) slash ~ fiscala pentru amortizare depreciation allowance ~ generala .contraction of money supply ~ a navlului . across-the-board tariff reduction ~ mica/nesemnificativa a preturilor price shading ~ pentru plata in numerar .(a impozitelor) (cont) writing-down allowance reduceri ale impozitului pe venit income tax allowances ~ compensatorii ale taxelor vamale compensatory tariff reductions ~ contractuale de pret pentru parcul de autovehicule .tax reduction/relief ~ a impozitelor pentru veniturile mici . rescheduling ~ a datoriei debt rescheduling reevalua v.) deferred rebates fiscale pentru investitii -(inlocuirea mijioacelor fixe uzate) investment allowance ~ fiscale pentru varsta . entrepot trade reexporta v.(acordate de angrosist detailistidui in anumite conditii) (corn. revaluation. reassessment ~ a activelor . (sub nivelul statutar sau sub eel prevdzut de autoritdti} capital impairment ~ de personal .shorter hours ~ de capital .(reducerea cu acelasi procent a tuturor taxelor vamale ale tdrilor participante la o rundd de negocieri comerciale) linear/horizontal reduction of tariffs. reduction in/of the prices ~ a tarei .(a preturilor. to reappraise.(dacd acestea sunt cumpdrate de la o singurd firma) fleet terms ~ cumulate . to reassess reevaluare s.export-tax relief ~ a masei monetare .wage cuts ~ uzuale de navlu {mar. to reissue.n.{fabricate sail comer cializate) variety reduction ~ a impozitelor . a salariilor etc. reexport. (insufficient) scanty reedita v. (a activitdtii unei intreprinderi ca mdsurd premergdtoare inchiderii ei) running down ~ a gamei de produse . bugete) ax(e).t. beneficii) poor. drawback. reduced. t. tarife) low.revaluation of assets reexport s.rebate of freight ~ a preturilor .n.discount for cash ~ prin amortizare . impusd de guvern) rollback ~ liniara/orizontala a taxelor vamale .

economic reform ~ fiscala .f. trade register ~ de evidenta a francarii . registry.customs regime registratura s. (de a mdeplini o obligatie contractuald etc.f.REF-REG 295 reface v.order book ~ de comert . rental ~ contabil . 1.(institut cand o firmd nu-si mai poate mdeplini obligatiile financiare) receivership ~ de lucru/operare .n. al unei masini) (normal) run/running ~ de proprietate particulars . reform ~ a taxelor vamale .foreign exchange regulations ~ de administrare judiciara . book.(ale unei firme) petty cash book ~ de comenzi .f. vamal etc.) regime. plata unei datorii etc. to refinance reflatie s.cash book/journal. 1. administration. register/ registration/record office registru s. system.tax reform ~ monetara .agrarian/land reform ~ economica . control ~ autonoma . refusal. to decline.cargo book ~ de inventar .inventory book ~ de livrare .delivery book ~ de magazie . registry of shipping.bill book ~ de casa .register of members.) repudiation ~ nejustificat de onorare .trade references refinanta v.t. (o ofertd) to turn down. to reform.(marfuri in depozit) stock book . to restore.f. register. al unei masini) (normal) run/running ~ al schimbului valutar . to refuse.(account) book ~ cu copii de acte/documente copybook ~ de achizitii .private ownership ~ tarifar .(al unui utilaj. (a respinge) to reject. cash paid/received book ~ de casa cu coloane . {de operare al unui utilaj.t.purchases book/journal ~ de afaceri/tranzactii . record.bank/banker's reference referinte comerciale .f. (despre cineva) character ~ a bancii . (a innoi) to renew reforma s. (un stoc de marfuri) to restock referinta s.(a unui cec.check register ~ de cheltuieli marunte .rent-roll. a unei cambii) wrongful dishonour refuza v.) classification society. (fin.n.columnar cash book ~ de cecuri . {regulament) regulation 3. (indeplinirea unei obligatii contractuale.bargain book ~ de cadastru . (societate de clasificare) (mar.t.) to repudiate regie s. shareholders' register ~ al arendasilor sau al veniturilor din arenzi . ship's register ~ al actionarilor . {contabil) (account) book 2.n.monetary/currency reform refuz s. reference.) reflation reforma v. (social.t. {a imbundtdti) to improve.register of companies.tariff system ~ vamal .property register ~ de cambii .tariff reform ~ agrara . to remake.public corporation regim s. politic. (forma de guverndmdnt) government 2.postage book ~ de evidenta a marfurilor mcarcate .

taring regulations ~ de calculare a tonajului .(de tranzactii) waste book regiune s. to settle reglementar adj. (situatie apdrntd in cazul de protest al cambiilor.(cont. cdnd detindtomi unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar responsabile dacd trasul nu-si respectd obligatiile) recourse regulament s.port/harbour regulations ~ strict .internal regulations ~ de serviciu .customs regulations regulamente tehnice .f. mar.inland ~ industrial^ . regular. region. n.books of receipts and expenditures ~ diverse .sales book ~ de venituri si cheltuieli . maritime/ship's register ~ portuar de evidenta a marfurilor incarcate .forestry ~ viticola .) sundries ledger ~ naval/maritim .t. to regulate.(cont.wine district reglementa v.n. area. to control.) tonnage regulations .signature book ~ de solduri .(care stipuleazd caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricatie.regulation of monopoly ~ a pietei .price regulation ~ a schimbului valutar .f.classification society. rule ~ aritmetica pentru calcularea tarei . prevederile administrative ce trebuie aplicate.(al actiunilor) transfer register ~ de vanzari . regulations. terminologia si abrevierile standard etc.severe/strict regulations ~ vamal . regulation.exchange control regres s. to regularize.port shipping register ~ tabular . to bring under regulation.balance book ~ de transfer .regulation of the market ~ a preturilor .) technical regulations regula s.settlement of dispute ~ a monopolurilor .flood land ~ impadurita . settlement ~ a chiriilor .(a I unei intreprinderi) service instructions ~ portuar .service regulations ~ intern de function are . district ~ aurifera .(luatd pe credit) passbook ~ de marfuri returnate/refuzate -(cont.) general average adjustment/statement ~ de ordine interioara .f.(asig. registry of shipping.tabular book ~ temporar . statute ~ de avarie comuna .) sales returns book.industrial area ~ inundabila . returns inwards book ~ de partizi .rent control ~ a diferendului/litigiului .gold field ~ centrala .(mar. statutory reglementare s. zone.296 REG-REG ~ de marfa .minute book ~ de reclamatii claims/complaint book ~ de sarcini si ipoteci .register of mortgages ~ de semnaturi autorizate . regulile de ambalare si etichetare.tare and tret reguli de calculare a tarei .) ledger ~ de proceseverbale . control.

to reinvest ~ profitui . sending. {contact) contact 2. tuggage. (a reimpozita) to reassess reimpunere s. (de masini) trailing. evenimente. to tow. (cunostinte) acquaintance ~ directa/personala . consignment. (a repune in drepturi. pulling ~ costier . to tow. (un articol intr-un cont) (cont.f. (bur.to resume work remite v. corn.t. (c.) half--commission man remorca v.. to hand over. to state.t. dealings. recovery ~ economica . (to his position/post/office) reintegrare s.economic relations economice Internationale international economic relations ~ juridice . (un contract. 1. un abonament etc.n. to pull remorcaj s. towing.f.economic recovery ~ economica bazata pe cerere -recovery based on demand side ~ economica bazata pe oferta -recovery based on supply side relata v. (prin mandat postal) remittance.privity of contract ~ cu clientii .t. a reintegrd) to reinstate.f.t. intercourse.) to renew retnscrie v.coastal towage . 1. reducere) rebate. relationship. to send. towing. despre ziaristi) to cover relatie s.f.bank remittance remiza s.REI-REM 297 reimpune v. (in posesie/drepturi) reentry ~ in posesie — (prin bund intelegere) (dr. (de documente) surrender ~ bancara . second mortgage remnoi v.) to reenter relansare s. to renew ~ lucrul . (stiri. commercial intercourse ~ contractuale directe .) half commission remizier s. to deliver. relation.public relations ~ cu salariatii . handing over. hauling.) recaption ~ in vigoare .business relations ~ de munca .f.f. (c. (reimpozitare) reassessment reintegra v. (legdtura) connection. towage. delivery.. allowance 2. (prin mandat postal) to remit.relations of production. (repunere in drepturi. relations. revival. to consign. corn. pi. (documente) to surrender remitere s.trade relations.customer relations ~ cu investitorii . to tug.f.f. (masini) to trail.(mtre patronat si salariati sail sindicate) labour/ industrial relations ~ de productie .t.t. towage. (intr-o functie anterioara) to restore smb. (comision) (bur.direct contact relatii comerciale . to report./) to draw.to plough back reipotecare s.) drawing.privity monetare internationale international monetary relations relua v. (rabat. to resume.investor relations ~ cu publicul/publice . reintegrare) reinstatement.diplomatic relations ~ economice .t.f.(a unei legi) revival reinvesti v.t.m. (intr-o functie anterioara) restoration reintrare s. reduction. (de ambarcatiuni) haulage.t. productive relations ~ diplomatice .employee relations ~ de afaceri . (ambarcatiuni) to haul.

lucrative rentabilitate s.push-towing remorca s.monopolul natural sau artificial.tank-trailer ~ de autocamion .f.(raportui dintre profitui net si activul total) return on assets ~ a actiunilor .coastal tug ~ de andocare . (vehicul) trailer ~ basculanta .salvage/rescue tug ~ fluvial . inaccesibili altord) monopoly rent ~ de raritate . obtinutd in situatiile care provoacd un deficit de ofertd .dock-working tug ~ de canal .. (mar.(profitui disponibil pentru actionari impdrtit la capitalurile proprii) return on (common) equity ~ a investitiei . (mar. tugboat. 1.{renta funciard suplimentard obtinutd pentru un teren mat fertil.) to recharter renegocia v. (rentabil) profitable. pusher ~ maritim . (mar.t. rewarding remuneratie s.to break even renta s.land/ground rent ~ m natura .298 REM-REN ~ de avarie .(yenituri suplimentare pe care un individ Ie poate obfine ca urmare a aptitudinilor sale speciale) ability rent ~ de monopol .truck trailer ~ pentru bu§teni lungi .(calculate ca raportui dintre dividendele platite de firmd si pretui de piatd al actiunilor firmei) stock yield ~ a capitalurilor proprii . moneymaking. towboat ~ costier .sea towage ~. to be profitable/remunerative/lucrative rentabil adj. gainful. yield.push-and-tow tug ~ de manevre portuare . gainful. t. emolument.n.ocean (-going) tug remunera v.life annuity .f.peppercorn rent ~ viagera . pay.f. nesubsti-tuibili.(forma a rentei inca-satd de intreprinzdtorii care dispun de factor! de productie rari. reglementdri vamale si tarifare etc. to bring profit.timber carriage remorcher s.') tow. unearned income ~ anuala datorata .) situation rent ~ funciara . earning power ~ a activelor . remunerative. consideration renavlosi v. rewarding.annuity due ~ de abilitate . profitableness.push tug.) tug. remuneration.river tug ~ -Tmpingator .rent in kind ~ nominala .) scarcity rent ~ diferentiala . deep-sea tug ~ oceanic .f.warping tug ~ de impingere §i tractiune . mai bine amplasat etc.dock/ harbour tug ~ de salvare . gainfulness. (anuald) annuity.(renta. to remunerate remunerativ adj.oceanic — ocean towage ~ prin impingere .sea(going) tug.. profitable. remuneratory 2. to renegotiate renta v.t.emergency towage ~ fluvial . rent. return.river towage ~ maritim .waggon ~ -cisterna .canal service tug ~ de halaj . remunerative.return on investment a atinge pragul de ~ . paying. vessel towed.

(asig.to waive a right renuntare s.resource allocation ~ a valorii de asigurare apportionment of valuation ~ a riscurilor .t. 1. (a compensa) to make up for reparatie s. (a rectified) to rectify.f. (proportional) to apportion 2.(general) overhaul.itemized appropriation of funds .. legal remedy ~ capitala/generala . (la un drepf) to disclaim. (la o actiune judiciara) abandonment ~ la dreptui de a protesta o cambie waiver of demand. division.f.) average adjustment ~ a cheltuielilor .(de asigurare) waiver of premium ~ tacita . to share out.(rdspdndirea plasamentelor sau a creditelor cu scopul de a se obtine cea mai bund garantie contra riscurilor de capital sau de venit) (fin. (la un drepf) disclaimer.t.) (trecerea unei sume .m. remission. revizie) overhaul 2.preventive repair ~ provizorie . allotment. fund holder. t. repair. notice and protest ~ la o actiune judiciara abandonment of action ~ la o cerere/pretentie .distribution of expenses ~ a flotei pe linii de navigatie shipping pattern ~ a greutatii . a cesiond) to surrender.funciara . turnover job ~ curenta/de intretinere . (generald.waiver of claim ~ la prime .weight distribution ~ a profitului . (a mcdrcdturii sau a balastului) (mar. to reorganize repara v. to distribute. assignment. (la) to renounce.) spread 3. to repair.) trim. distribution.i. sharing out.total. cesionare) surrender.) risk spread ~ detaliata a fondurilor . to divide. to mend. to allocate. (cedare.) to trim repartizare s.) to spread 3. (la bursa de valori. 1. (beneficiar al unei rente anuale) annuitant renunta v. (a unui rise) (asig. (proportionals) apportionment 2. trimming ~ a avariei . 1. amuharea achitarii iinei dator':i. partial . to waive. to allot. waiver. aparate) to overhaul 2.din josul unei coloane in fruntea coloanei urmdtoare a unui registru) carry-forward/-over. operating repair ~ preventiva . to sign off. 1. capitalurile investite) to repatriate report s. fin. allocation.running repair/service.t. (de fonduri) appropriation. (despdgiibire) compensation.temporary repair repartiza v. indemnification. (incdrcdtura sau balastui) (mar.implied waiver reorganiza v.. (un rise) (asig. to assign. (sumd reportata) amount brought/ carried forward 2. (cont.allotment of profit ~ a responsabilitatilor . (la o actiune judiciara) to abandon ~ la un drept . mar. rentier.REN-REP 299 rentier s. fin.f. Friii .allotment of property ~ judiciara a debitelor unui falit adjudication of bankrupt's debts repatria v. 1. renunciation. (projitui. (a ceda.(man.) allocation of responsibilities ~ a resurselor . (masini.n.

(reluarea continud a procesuli. reputation ~ buna . (in drepturi'} to reinstate. (care ia interviuri) interviewer. coverage. un angajamenf) to honour ~ conditiile contractuale . (o motiune) to vote down responsabil adj.to refloat a company repunere s. to act for./.t.) reprisals. to observe. {in cartea mare) to post 2.y.general agent ~ imputernicit legal .sales agent/ representative. to stand for reprezentant.(a unei firme) refloating m drepturi . restoration ~ in activitate .auonale\ reproduction ~ largita . to observe. salesman.t. to keep to.resident minister ~ exclusiv/unic . (de represalii) retaliatory reprezenta v. (pentru) liable/ responsible/answerable/accountable (for) s.(a unei legi) revival reputatie s. manager ~ de zona .ii de productie la scam economiei r. agency. retaliation. (care adreseazd intrebdri) questioner represalii s.serviceman ~ autorizat . activitate) to refloat ~ in activitate o companie .reentry ~ in vigoare . official. (pe cinevd) to represent.employee representation reproductie s. to turn down. (leged) to abide by.f. o propunere) to overrule. trade representative. representation.to retaliate on represiv adj.simpia . to repel. representative office ~ comerciala .simple reproduction repune v. pdnd la nrmd-toarea lichidare. restoring.f.f. (lilerar) reportage reporter s.n.bad reputation respecta v. to repulse. correspondent.(al unei companii intr-o anumitd zona) sole/exclusive agent ~ general . representative agent ~ al fabricii furnizoare . (o obligatie. executive.f. continuation account ~ al articolelor in cartca mare (cont. business/commercial agent ~ diplomatic .good reputation ~ de solvabilitate • creditworthiness ~ rea . to restore. (pretentii.) to carry forward/over. (o propunere. la bursa de mdrfuri.f.m. (o clauza) to comply with. representation ~ sindicala/a salariatilor .t.to comply with/to keep to contract terms a nu-§i ~ obligatiile . (un apel) to dismiss. vamale etc. reporter.trade agency/ representation ~ exclusiva .authorized/appointed agent ~ comercial . (cor. 1. pi.•anzdri) area manager .) posting reporta v.sole agency reprczentare s. retaliaiory measures. restoration ~ in poscsie .w.300 REP-RES plata unei dobdnzi.t.impotriva . diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.(de •. to decline.f.to fail to meet one's obligations respinge v.t. (economice.m.duly authorized representative reprezentanta s. cereri) to disallow.reinstatement. (p obiectie. (//.enlarged reproduction . measures of retaliation a aplica . (bur. o oferta) to reject.) to continue reportaj s.

afaceri etc. a afacerilor etc. (a micsora) to diminish. to limit. proprietati) to restore. outstanding.legal constraint restrictii bugetare severe . ability .limited liability ~ sociala . proprietati) restoration. (de bani) return.f.tax refund ~ a primei de asigurare . limited. qualification. (a unei afaceri prin vdnzarea sail inchirierea unor active) divestment ~ a afacerilor . limitare) restraining. restriction. to restructure. back.return of premium ~ a taxelor vamale . refunding ~ a bunurilor sechestrate .f. (despre piata financiara) stringent restrictiv adj. resource. to give/to hand back. restrictive. to restrict.t. restricted. (bani) to return.business contraction ~ a creditului/posibilitatilor de creditare stringency/tightening of credit ~ a dividendelor . (a reduce) to reduce. (deposit ca termen) overdue restanta s. (mgrddire. refund. accountability.RES-RES 301 ~ ierarhic .exchange restrictions restructura v.f.export restrictions ~ la import . liability ~ fiduciara — (a adminisirdrii unui fond depensii) fiduciary responsibility ~ functionala . stringency. (a ingrddi) to restrain.(a specialistilor dintr-o mtrepriiidere) functional responsibility ~ limitata . to reorganize resursa s.discriminating/ discriminatory restrictions ~ la export . (arierate) arrears restante salariale . (salariala) back pay.trade restrictions. restriction. (de bunuri.f.) to contract.dividend limitation/ restraint ~ a pietelor .quota restrictions ~ discriminatorii . to refund restituire s. responsibility.t. limitation. (de bunuri. (a creditelor) tightening. restitution. (despre o clauzd) saving restrictie s.arrears of wages restitui v.import restrictions ~ salariale . reduction.line man ~ in mod solidar .t.) jointly and severally liable ~ sindical .qualitative restrictions ~ cantitative .customs drawback restrange v. (mgrddire. diminution. (in bani) change restant adj. restrangere) restraint.(a firmelor pentru echilibrul social} social responsibility rest s.n. resources. owing.) contraction.quantitative restrictions ~ comerciale . (cheltuieli. 1.f.) replevin ~ a impozitului .trade-union leader/ organizer responsabilitate s.f.wage restraints ~ valutare .(dr. restraint of trade ~ de contingentare . means. limiting. limitation. (a cheltuielilor. rest. constraint ~ legala . remaining. (creditele) to tighten restrangere s. remainder 2.(dr.ax(e) ~ calitative . backlog.decline of the markets a schimburilor exchange restriction restrans adj. pi.

302 RES-REU resurse de materii prime . (o suma) to keep back. mdrfuri etc.trading network ~ de alimentare cu apa . bilete) to book. (salariul etc. (adunare) assembly. economii) to draw.economic resources ~ financiare .water-power resources ~ naturale .'. 1. to withhold.f. (in) to succeed (in). funds ~ hidroenergetice . activitate) to retire. (de depuneri. (o suma din fonduri. 1.(despre legi) to retroact retroceda v.f. (SUA) railroad system ~ rutiera . (depuneri..to be successful in business . abode. (bani din circulate} to retire.pipe system ~ de magazine . (o camera) to engage. residence. (pentru plata impozitelor. chain ~ comerciala . (conform legislatiei in vigoare) statutory deduction reuniune s. afaceri) retirement ~ a actiunii . a asigurdrilor sociale etc.) system.run on banks ~ temporara a unei licente suspension of a licence retribui v. lien. {monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) to immobilize v.f. to send back returnabil adj.f. (sechestru) distress.) to withdraw. (din activitate.(injustitie) nonsuit ~ de numerar . de mdrfuri etc. returnable retea s. to deduct. demotion returna v.cash withdrawal ~ masiva a depunerilor bancare . dwelling place retentie s. reunion. (bani din circulatie) retirement.) deductions from pay.primary resources ~ economice . (feroviard. (comerciald. to draw back. retroactive a avea efect.branch network ~ de sosele/drumuri . economii) drawing. meeting reusi v.human resources resedinta s. (. rutierd.f.road network retine v.railway system/network. (a se pensiona) to retire 2. deduction.) withdrawal. to withhold. (locuri.highway system ~ feroviara .(a cotizatiilor sindicale) checkoff.natural resources ~ umane . to recede. (de monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) immobilization 2.) to retain. draw. distraint retrage v..supply system/network ~ de calculatoare .t.t.computer network ~ de conducte .f. de drumuri etc.) network. (o suma din fonduri.f. withholding. to retrocede retrograda v.(in cazul nerambursdrii unui credit) wage assignment ~ din salariu . (un salariat din cauza rezultatelor nesatisfdcdtoare sau a comportamentului) to demote retrogradare s.r. to pay retributie s.f. pay ~ in functie de performante performance-related pay retroactiv adj.chain store ~ de sucursale . to be successful (in) ~ in afaceri .resources. domicile. (cotizatii sindicale din salariu) to check off 2. retention ~ de salariu . electricd etc. (din afaceri. to give up retragere s. to bespeak retinere s. to reconvey. remuneration. to hold back. to remunerate.t. 1.t.t.

revolution ~ industrials industrial revolution ~ manageriala (schimbare profundd a principiilor de management si conducere a firmelor de afaceri) managerial revolution ~ verde . condition. inspector. to retool. (tin ambasador din post) to recall revocabil adj.(denumire data ansamblului de actiuni si mdsuri de ameliorare geneticd a semintelor pentru culturile de baza.auditor revizui v.gold reserve ~ de capital . (fin.f. demand. 1. (bilunara) fortnightly. (provizion) provision 3.f. controller ~ contabil .f. resale revendica v.) reserve. clauzd limitativa) reserve. callable revocare s.capital reserve. 1.(disponibild pentru plasamente imediate) cash reserve ~ metalica . to re-equip revaloriza v.t. (moneda nationals in raport cu etalonul de referinta) to revalorize revanzare s.press review ~ de anunturi/reclame . periodical. (anulare) repeal. claim. stiintd etc. to control. (restrictie. to claim. control. qualification. (in monede si lingouri) coin and bullion . revocable. (de drepturi) assertion revendicari salariale .) to audit revoca v. revocation. 1.(general) overhaul ~ tehnica . 1.f.stock of cash ~ din reevaluare . to cancel 2.trade journal ~ interna .(a unei band) extraordinary reserve ~ generala . stock. to resell.t. to revoke. (a destitui) to dismiss. (contabila) audit ~ contabila . journal. to sell again revista s. (tehnic) to overhaul 2. 1.specialized review ~ economics .REU-REZ n r\'y ->03 ~ mtr-o tranzactie/afacere . magazine. reserve. request.to get the best of a bargain/deal a nu ~ in .) review ~ a presei .t. (tehnica) inspection. to inspect. stock of capital.(a unei firme) house magazine revizie s.stop payment revolutie s.(fin. revision.technical inspection/' revision.audit ~ generala . overhaul(ing) 2.t.wage claims revinde v. (rambursarea unei emisiuni de obligatiuni sau actiuni preferentiale inainte de scadenta) call ~ a unui ordin de plata . (mai ales de literaturd. (drepturi) to assert revendicare s. to request. to demand. conditie. cancellation 2. in vederea mdririi productiei agricole in zonele si tarile cu deficit alimentar accentual) green revolution rezerva s.f.m. (a unui ambasador din post) recall 3. stipulation ~ de aur . (a unei band) surplus reserve ~ de numerar . examination. maintenance inspection reviior s. (cant.advertiser ~ de specialitate . (a anula) to repeal. (destituire) dismissal.t.f. (lunard) monthly.t. (sdptdmdnala) weekly.(pentru acoperirea necesarului de fond de rulment) general reserve ~ lichida .) (in lingouri) bullion reserve.) revaluation reserve ~ extraordinara .(a activelor) (cont.f. deposit 2.to fail in reutila v.

consumer resistance ~ a materialelor . to undo.) visible reserves a constitui ~ . {restrictii} to withdraw.t. dar nu genereazd venituri) primary reserves ~ proprii — {rezervele bancare minus cantitatea imprumutatd de band de la Banca Rezervelor Federale) {SUA) unborrowed reserves ~ secundare .to build up reserves a retrage sume din fondurile de ~ to draw on the reserves rezident s. 1.{in ciuda publicitdtii) sales resistance/apathy ~ la uzura .vault cash ~ legale . to sum up. resume ~ al principalelor $tiri .wear resistance rezolutie s.(yaloarea minima a lichiditdtii pe care o bancd este obligatd prin lege sd o detina) legal/statutory reserves ~ minime obligatorii .t.{rezerve bancare care asigurd lichiditdti imediate. to brief.strategic stocks ~ valutare §i de aur . remnant rezilia v.f.f.) residuary reziduu s. brief. termination. {dr. to dissolve reziliere s.{ale unei band) excess reserves ~ facultative — {rezerve de capital a cdror constitute mi este obligatorie) voluntary reserves ~ in numerar . {a mdri) to increase. rescission. summary. 1. televiziune) headlines ridica v.{reserve bancare investite pe termen scurf) secondary reserves ~ strategice . .strength of materials ~ la cumparare . to summarize rezamats. voidance. residuum. to annul. resolution a adopta o ~ .) hidden/inner/secret reserves ~ bancare . dissolution rezistenta s.t.(constituite din profit) company reserves ~ ascunse/secrete . resident rezidenta s. residue. resistance 2.to pass/to adopt/to approve/to carry a resolution a propune o ~ . (un contract. to terminate.bank reserves ~ bugetare . residual 2.{ale unei band) minimum reserve requirements ~ pentru credite neperformante bad debts reserves ~ primare .304 REZ-RID ~ pentru cheltuieli neprevazute contingent reserve ~ valutara .reserve currency rezerve ale societatii . residence rezidual adj. to raise. annulment.f. {a materialelor) strength ~ a consumatorilor .{mentionate in bilantui contabil) {cont.f.{la radio.n.m. 1. o conventie) to cancel. to heave. to remove 3.gold and foreign exchange reserves ~ vizibile/declarate . to hoist 2.to move/to submit/to table a resolution rezuma v.budget reserves ~ excedentare . {greiitdti) to lift. cancellation. (a suspendu) to suspend. to rescind.n. to void.(delict de bilant care constd in denaturarea inregistrdrilor contabile prin subevaluarea activelor) (cont.

(asig. mar. 1.(asig.) ice risk ~ de incendiu .(riscul de baza inerent activitdtii de exploatare a firmei) (fin. mar.can'ier's risk ~ al cumparatorului .f. to scale up. (imbu-ndtdtire) improvement.) common adventure ~ corporativ . risk of boats/craft ~ de tranzactie .commercial/trade risk ~ comun — (atdt pentru navd. heaving. risk.to raise claims ~ preturile fortat/artificial . (mdrire) increase. (de restrictii) withdrawal. to run into 2. removal 3.fraud risk ~ de flirt .(la alocarea capi-talului.buyer's risk ~ al inflatiei .) business risk ~ de frauda .(in tranzactiile de comert exterior) noncompletion risk ~ al puterii de cumparare -purchasing power risk ~ asigurabil .theft risk ~ de gheturi . cat yi pentru caric) (asig. despre preturi) to zoom up.(riscul valutar da-torat diferentelor de curs in tranzactiile . (crestere) growth.) risk of seizure ~ de coliziune/abordaj .n.) third-party risk ~ de spargere . (asig.(riscul expro-prierii activelor unei filiale struine de cdtre taragazdd sail restrictii nepre-vazute asupra fluxurilor de numerar cdtre companiamama) sovereign risk ~ de transbordare transshipment risk.inflation risk ~ al incarcatorului .) adventure ~ acoperit . risk insured ~ comercial .fire risk ~ de incetare de plata . 1.(a coletelor de mar/a) breakage risk ~ de suveranitate . raising. to skyrocket ~ obiectii .to force up the prices ridicare s.(asig. mdsurat ca efect asupra variabilitdtii profitului firmei) corporate risk ~ de accidente profesionale/de munca occupational hazard ~ de captura . -hoisting 2. hazard. (de greutdti) lifting. mar.insured risk. mar. (brusc.) risk of collision ~ de credit .to raise/to make objections ~ pretentii .business risk ~ al armatorului .(prin asigurare) covered risk ~ al afacerii . to put up 4. unde actioneazd agentil) ring rise s. acesta reflectd efectele unui proiect asupra riscuhd finnei.) shipper's risk ~ al nemdeplinirii obligatiilor .wage increase ~ brusca a preturilor -jump in prices ~ topografica topographic(al)/land survey ring s. betterment ~ a preturilor — rise in prices ~ a salariilor .r.RID-RIS 305 (preturi) to raise. (incintd circulard din sala bursei.(asig. (/a) to amount/to come to.owner's risk ~ al carau§ului .n. (suspen-dare) suspension. (o sedinta) to break up v. mar.default risk ~ de lichiditate (incapacitated intermediarilor financiari de a onora obligatiile financiare pe termen scurf) liquidity risk ~ de prejudiciu adus unui tert -(asig.insurable risk ~ asigurat . mar.credit risk ~ de firma .

riverside resident robot s. riverain. thriftless s.) inherent risk ~ maritim (marine/maritime) adventure. muster roll/book .f. care rezultd din oscilatiile pietei bursiere si nu poate fi eliminat prin diversificare) (bur. thriftlessness risipi v. (bani.) squander. m. to risk. rival rivalitate s. to venture. to squander (away) risipitor adj.(acea parte din riscul unui titlu de valoare.t.(abaterea standard a unui titlu de valoare) (fin.f. (calendar de termene) calendar ~ de echipaj . risk at sea ~ moral — (comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. dividende preferentiale. (din mar/a) to spill 2. spendthrift risturna s.noninsurable/ uninsurable risk ~ nesistematic . waste.(asig.(riscul diversificabil sau specific unei anumite companii. spendthrift. fertile. 1. riverain. wasteful. riparian. to fruit roditor adj.rate of turnover ~ de cre$tere economica .rate of production rival adj. return.(asig.f. refund.m. rich rol s.(fin. to bear/to yield fruits.economic growth rate ~ de productie . 1.) incalculable risk ~ intrinsec . fruitful 2. squanderer. (bani mtr-o afacere) to stake ripisa s. (dr.(asig.(mar.) moral hazard ~ neasigurabil . roll.n. fin. (concurentd) rivalry.) ship's ledger/ articles. riparian.(fard asigurare) uncovered risk ~ financiar .(asig. list.(asig. 1.political risk ~ profesional professional risk ~ sistematic/relevant/de piata . marine/maritime risk. register 2.) deferred rebate ~ de prima . (de bani.) operating risk ~ politic . situatie generatd de existenta unei asigurdri etc.{riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fixe financiare dobanzi.n. robotics rodi v.) premium refund ritms. to scatter.to incur a risk risca v.) extra/ additional risk ~ total .(mar. timp etc. timp etc. cauzat de factori caracteristici aces-teia.. docket. fruit-bearing.f. fonduri de amortizare) financial risk ~ iminent . contention riveran adj. river (-side) s.) total risk ~ valutar/al cursului de schimb foreign exchange risk a se expune unui ~ .) immediate risk ~ incalculabil .t. s. rebate ~ de navlu .i.) (de procese) cause list. care poate fi eliminat prin pds-trarea actiunilor companiei intr-un portofoliu diversificat) unsystematic risk ~ operational . robot robotica s. to disperse. rate ~ de circulatie a marfurilor .) country risk ~ descoperit/neacoperit .(riscul care existd in conditii de functionare normald a bdncii) (fin.) to waste. wastage..306 RIS-ROL comerciale Internationale) transaction risk ~ de tara .) systematic/ relevant/market risk ~ special/suplimentar .m.m.

care mdsoard utilizarea instalatiilor si a echipamentelor) fixed assets turnover ~ a activului total . (cifra de afaceri. (de negocieri) round rural adj. navigation course ~ de transport de marfa de mare viteza .. (falit) broken ruja v. rural ruta s.) to docket rotatie s. fondtiri) to circulate rulaj s.rotation of directors ~ a sarcinilor/posturilor-job rotation ~ a stocurilor .(raportui dintre vdnzari si stocuri) inventory turnover rotund adj.n. shipping/sailing route. trimmer rujare s.direct route ~ fluviala ./) fast freight line ~ directa . . trim. {bani.t. a unui avion prin distribuirea ei uniforma) to trim ru]ar s.(un proces) {dr. road. (afalimentd} to break 307 ruin at adj.(c.to reroute rutier adj.f.t.f. way ~ comerciala ..(circuitui capitalului privit ca proces continuii} capital turnover ~ a culturilor agricole .m.f. route. 1. randament) turnover ~ a activelor fixe .trade route ~ de navigatie .(shipping) lane.f. (despre cifre) round.t.overland route ~ oceanica .fin.(asolamenf) rotation/succession/shift of crops ~ a directorilor . course. (incdrcdtura uhei nave.(raportui dintre vdnzari si activul total) total assets turnover ~ a capitalului .assessment roll a trece pe ~ .t. rotatie 2.ocean lane a schimba ruta . trimming rula v.) turnover runda s.(raportui dintre vdnzari si activele fixe.. (cont. (despre o sumd de bani) even rotunji v.sea route ~ terestra . cifre} to round off ruina v.ROL-RUT ~ de impozite .inland route ~ maritima . {calcule.

lunar .audience chamber ~ de consiliu .s sac s. remuneration of sala s. stipendiary.minim/de subzistenta . prestarea de servicii) wage(s).collective wage ~ de baza .de hartie . (functionar la stat) civil servant.wages and salaries salariza v. fall-back pay ~ minim de cre§tere .gross wage ~ colectiv .truck wage ~ just .board room .f.paper bag --deiuta-jute bag ~ de plastic .pittance ~ diterential . (]~>entru prelegeri) lecture room ~ de a§teptare .permanent employee salariu s. (despre oameni) wage-earning. (despre oameni sau posturi) salaried.minimum growing wage .waiting room -. wageworking. to pay (salary to).(acea parte a salariului pidtitd dupa alte criterii decdt.nominal wage ~ pe unitatea de timp .fair wage .n. de man me standard) bag. (functionar intr-o societate privatd) salaried employee/man. (despre munca) paid s.differential pay.productive wages ~ progresive . (muncitor salariat) wage-worker.tariff wage/rate salarii curente .basic wage ~ de concediere dismissal wage/pay/ compensation ~ derizoriu .(in corelafie cu munca prestata) direct wage ~ estimat in viitor .t. pi.wage expectations ~ indirect .net . mcdpere) room. to kill salariat adj. take-home pay ~ nominal . paying a salary to. wage earner. retribuit) remunerated. salary earner.f. job/task wage ~ in natura . the salariat ~ pensionat .sack '~.time wage ~ permanent/'regulat .neumplut .plastic bag ".weekly wage ~ tarifar . mai ales intr-o cladire publicd) hall. (pentru munca manuald.m. (al persoanei care face alte munci deceit cele mamiale sau meca-nizate ori prestdri de servicii) salary. (camera. to remunerate ~ insuficient .monthly wage . office worker.real wage ~ saptamanal . wage differential ~ direct .de audiente . munca prestata) indirect wage ~ in acord .(in functie de productivitate) progressive/incentive wages ~ si lefuri .slack bag sacrifica v.regular salary " platit prin cec .paycheck ~ real .to underpay salarizare s. (mare. salaried worker. (pentru marfd. mecanizatd. (animale) to slaughter.piece wage/rate.net wage.going wages ~ direct productive .minimum/ subsistence/living wage. pay ~ brut .t.m. wages pay. (renmnerat.retired employee ~ permanent .

heavy lift ~ ipotecara . lack.f.assembly hall -de licitatie . (obligate) obligation 5. week ~ de lucru . responsabilitate. weekly.f.t. indigent. to impoverish.•>.(dr.f.)]db satisfaction saturare .economic/trade sanctions sanitar adj. sarcina s. (nevoia^) destituite.(sutisfactia pe care un lucrdtor o obtine din activitatea so) (man.market saturation sanatate s. burden. strdmtorat) moneyless. forfeiture 2. exhibition room ~ de tntruniri . satisfaction ~ a muncii .full/total load ~ utila/comerciala .auction room. redus) scanty s. pauper saraci v.(plafa prioritara a dividendelor la actiunile preferentiale) prior charges satisfactie s.book hall ~ principals . (nevoie) destitution. charge 3.f. (pentm incalcarea unui contract) forfeit. sanction. necessity. pi.absolute poverty . (garantie. poverty.admisa/admisibila .'. to sanction 2.working week sarac adj. (mdatorire) assignment. approbation. poor/ indigent person. to beggar. (sdrdcdcios.underload ~ totala . health..ultimate load ~ maxima . coveralls sanctiona v. hebdomadal. dearth.allowable' permissible load ~ critica . tutela) (dr. scarcity.) onus probandi. taxe. imposition. 1. (obligatie) charge.mortgage charge ~ limita . payload sarcini fiscale .charges on assets ~ prioritare . weekly (publication) saptamana s. (impolite. custodie. health ~ publica .public health saptamanal adj. (aprobare) sanction.tax burden ~ pe active . task.rated load ~ partiala/incompleta . (jam barn. poor. overalls. burden. (greutate) weight 2. (incarcatura) load.. to agree to sanctiune s.useful/service load. burden of proof .t. taxes..maximum/peak load ~ maxima admisa . to become impoverished saracie s. (ms-pundere. paucity: (pauperism) pauperism ~ absoluta .(a unei burse) floor salopeta s.f.m.) charge 4. to grow/to become poor. onus.SAL-SAR 309 ~ de expozitie ./ saturation ~ a pietei . mart ~ de vanzare de bilete . penalty. 1.effective load ~ fixa . hard-up.(dreptui creditorului fund limitat la un amimit activ al unei societuti) fixed charge ~ flotanta . 1. to penalize. hebdomadary^.net load ~ nominala . (a pauperiza) to pauperize v.operating/service load ~ efectiva . ipoteca) encumbrance. impuner'i) charges. imposts ~ a probelor . (lips a) want. impecunious./i. approval sanctiuni economice . needy. sanitary. (a aprobu) to sanction.showroom.f. need(iness). to make poor.critical load ~ de exploatare .f.safe load ~ neta .(dreptui creditorului extinzdndu-se la toate activele unei societati) floating charge ~ grea .

t.(mar. (troc) truck.legal/public/statutory holiday.n.f. high day. (despre preturi.f. to sink.f. exchange.fire escape ~ de normare .rating scale ~ de pescaj .rolling/moving stairway scadea v. tarife) low. to weaken.to fall due scadenta s. (de personal) establishment. to sag. (sondd) oil derrick. (pentru band) bank holiday scadent adj. to go down. to slump scadere s.tax scale ~ de incendiu . 1. table of functions and wages ~ a oportunitatilor de investitii -(grafic al oportunitatilor de investitii ale firmei clasate in ordinea ratei rentabilitdtii proiectelor) investment opportunity schedule ~ de incarcare .collapse of prices scazut adj. 1. mature a fi ~ . (reducere. decline. to figure out.310 SAL-SCH ~ relativa . to mature.) (care urmeazd unei perioade de cresteri) setback. (scald) scale ~ de impozite . (a reduce. term.) draught/draft scale ~ de serviciu . schedule 2. (de lucru) shift ~ de actiuni . hierarchy ~ mobila .(bur.(a hdrtii) graphic scale ~ ierarhica .stowage diagram schimb s. maturity. (cifre) to subtract.f.(a mai multor titluri de valoare) equation of payments ~ medie . (despre pretiiri.(mire doud sau mai multe companii care fuzioneaza) exchange of shares . to lower v. due date/day. to diminish.(calculatd in functie de diferite sume care trebuie platite la date diferite) average due date a ajunge la ~ . staircase. (mobild) ladder 2. 1. (zi nelncrdtoare) day of rest.slight decline in prices ~ vertiginoasa a preturilor . rest day. (despre cursuri bursiere) to trade down.(bur. 1.to fall due. to fall. lowering.f.decline in prices. to diminish.relative poverty sarbatoare s. to decrease. (barter) barter 2. micsorare. (pretui) to mark down 2. prompt date. 1.i. (bruscd) slump ~ a preturilor . decrease. a micsora. diagram. weak schela s. scheme of loading ~ de stivuire . markdown ~ accentuata a preturilor . (marcatd cu rosu in calendar) red-letter day ~ legala . (despre o datorie) to fall in scara s. 1. scheme. downswink ~ a cifrei de afaceri . (care se prdznuieste) holiday. (falling) due.) sliding trend ~ u§oara a preturilor . (santier) oilfield schema s.loading chart. cheltuieli) sliding scale ~ rulanta . diminuare) reduction.f. a diminua) to lessen. chart. tarife) to lower. diminution. to decline. (despre incasdri. (a activitdtii economice) downturn.scale of ranks.back stairs ~ grafica .(de venituri. (fixd) stairs. feast. (de cifre) subtraction 2.reduction in turnover ~ a cursului . (a unei cambii) tenor ~ comuna . profituri) to fall off. (zi liberd la scoala) play day 2.

to obtain ~ bani de la banca .m.(intre doud tdri. (un certificat.day shift ~ dublu .exchange/pooling/ sharing of experience ~ de instrumente de ratificare exchange of ratifications ~ de lucru .twilight shift ~ de zi . 1. un act) to take out 4.night shift ~ de seara . swapping ~ la paritate . o instalatie) to shut down ~ din vama . to discount. purpose scriptic adj. goal.shift in the function scoate v.n.(cedarea unor creante. (a face schimb de) to exchange 2. (a modified} to modify. (bani in unitdti subdivizionare) to break. a obtine) to get. a unui frigider etc. discounter scop s. (a convert!) to convert schimbare s. discount ~ comercial . 1. {un utilaj.SCH-SCR 311 ~ de dupa-amiaza . detinute de o banca.(troc) swap. aim. (bani) to change. changing. (din Idzi.t. prelevdnd dobdnda ^i comisionul aferent transferului de creanta) discount scontator^. (pperatiune prin care banca il crediteazd pe posesorul unui efect de corner} nescadent cu valoarea netd a acestuia.to clear through the customs a-$i ~ cheltuielile .to disable. nou prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs si achitarea unei diferente de pret) trade-in ~ in continutui unei functii .variation of prices ~ a unui produs vechi cu unul nou (cumpdrarea unui automobil. change.t. to alter. cutii) to uncase.t.(cu efectiv dublu) double shift ~ financiar de creante . (a inlocui) to replace.exchange of goods/ commodities ~ de noapte .foreign exchange ~ valutar direct .to cover one's expenses scont5\/2.to draw money (from a bank) ~ castiguri mari de pe urma .bank/banker's discount sconta v.f. shift ~ a preturilor .to undock ~ din functiune . exchange. modification. to take/to draw/to pull out 2. (a cdstiga. folosindu-se valuta unei a treia tdri) indirect exchange schimba v.to derive large profits from ~ din doc .(intre doud tdri. to take on discount scontare s. to unbox 3.working shift ~ de lucru divizat .(in dona sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vdrf) split shift ~ de marfuri . valuta uneia fund cotatd in raport cu valuta celeilalte tdri) direct exchange ~ valutar indirect . to shift.f letter . schimbarea unei creante dintr-o anumitd valuta in altd valuta.afternoon/swing shift ~ de experienta . transformarea unei datorii cu dobdndd fixd intr-o datorie cu dobdndd variabila) swap ~ in natura . to change.exchange at parity ~ valutar . in schimbul unui alt activ. on the staff scrisoare s. alteration.f.

(adresatd unui actionar pentru a plati actiunile detimite) call letter ~ de avizare .dead letter ~ .letters of credence scump adj.covering letter ~ de numire .follow-up letter ~ de credit .letter of introduction/recommendation ~ de renuntare .undated letter ~ recomandata . advice note ~ de cerere de informatii sau de oferta .(pentru obtinerea unui imprumuf) letter of comfort ~ de scuze .anticipatory letter of credit ~ de credit circulara . costliness.(pentru platu taxelor vamale de import) customs bond ~ de intentie .t.(a rnarfii) letter of indemnity.letter of credit ~ de credit anticipate . backward/back letter.circular letter of credit ~ de credit comerciala . dearth scumpi v.letter of intent ~ de msotire . waybill ~ tnchisa .(intr-un post) letter of appointment ~ de preocupare .tip . expensive. to raise/to put up the price of v. expensiveness.) letter of lien ~ de apel .sealed letter ~ neconfirmata .312 SCR-SCU ~ cu semnaturile autorizate mandate form ~ cu valoare declarata .letter of inquiry ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de confirmare .letter of advice.registered letter.(ca garantie) letter of deposit ~ de gaj .insured/value letter ~ de acordare a dreptului de retentie -(dr. to rise/to increase/to advance/to go up in price . (a navel) letter of guarantee ~ de garantie a incarcatorului shipper's guarantee ~ de garantie bancara de executare (ci contractului) performance/contract bond ~ de garantie vamala .r.(contract pentru transportui de mdrfuri) consignment note.traveller's letter of credit ~ de credit deschisa/fara conditii open letter of credit ~ de depunere .letter of reminder ~ de recomandare .letter of hypothecation ~ de garantie .commercial letter of credit ~ de credit de calatorie .unacknowledged letter ~ nedatata . deamess. dear scumpete s.f.(pentru respingerea cereru de subscriere la actiuni) letter of regret ~ de trasura .(la atribuirea de actiuni) letter of renunciation ~ de sprijin/recomandare .set form of a letter scrisori de acreditare . {SUA) certified mail ~ returnata §i neinmanata expeditorului . to grow/to get dearer.(trimisa de banca unui client cu dificultdti fmanciare) letter of concern ~ de rapel/revenire .

tax exemption ~ de taxe vamale . to sequestrate. (exonerare) exoneration.rn.t. secret.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta -correspondence clerk secretariat s. to exempt.exemption from duty scutit adj. to exhaust.f. leaking.exemption from taxation. secret. to seize.personal/private secretary ~ responsabil cu clasarea docu-mentelor . free of rent ~ de impozite . district ~ corporativ/al corporatiilor .execution ~ in revendicare seizure under a prior claim ~ judiciar . 1. distraint. impozite etc.n.) to sequester. wastage 2.leakage from bag scuti v. (de o sarcind.post-free ~ de taxe vamale duty-free. attachment.seizure under legal process a pune. to attach. exempt (from). (printr-o crdpdturd.trade secret ~ profesional professional secret secretar. sequestration. (a sdrdci) to impoverish sechestra v. (o navd) to arrest sechestru s. o obligatie etc.banking secrecy ~ comercial/industrial . rye secatui v. 1. (de impozite partial sau total) derating ~ de impozite .Secretary-General ~ particular . to distrain.f.n. 1. (dr.to levy/to lay a distraint upon a scoate de sub ~ .exempt from taxation ~ de navlu .t. birou) secretariat 2.s-.(totalul unitdtilor economice sau institutionale care an un comportament analog) institutional sector . (a exonera) to exonerate. (a capitalului) efflux ~ accidentals — (cu efect poluant) accidental leakage. spartura) leakage. free of duty secara s.SCU-SEC 313 scurgere s. (de impozite partial sau total} to derate scutire s. distrainment. confidential s.pe .rent-free.t.(mar.(in economic) corporate sector ~ de servicii service department ~ economic cheie . to deplete. secretary ~ de redactie editorial secretary ~ de stat . garnishment.) immunity. (functie) secretaryship sector s. sequester. (serviciu. free (of) ~ de chirie sau arenda . exemption.) free of freight ~ de taxe postale .n.tax-exempt/-free ~ de impunere . spillage ~ de marfa cargo leaking ~ din sac . (asupra navel) arrest ~ asigurator conservative seizure ~ asupra bunurilor imobiliare -seizure of real estate/property ~ asupra bunurilor mobiliare -seizure of movable property ~ executor . seizure. sector. flowing.key sector of the economy ~ institutional .n.to replevy secret adj. secrecy ~ bancar .) to privilege. freedom from tax. department 2.f.Secretary of State ~ general . (de taxe.

(transferul sau renuntarea la o proprietate) to sign away ~ in alb .t. (a celei mat bune alternative) (man. semimanufactured s. taxation authorities ~ postuniversitara .n. strongbox.labour safety ~ alimentara . signature ~ autorizata authorized signature ~ colectiva -joint signature ~ de complezenta . to subscribe 2. {central) headquarters ~ central/principal . (al unei firme) office. department. section.(la intrarea in serviciu) to sign in. signed ~ personal/man u propria — signed personally/in own hand semnatar adj. 1.food security ~ sociala . head/home office. unde clientii pot veni sa-si depoziteze numerarul in afara orelor de program ale bdncii) night safe selectare s.f. vault.half-height/ open-top container semifabricat adj. intermediate goods/ products semipreparate s.m. safe (deposit).balanced sample semana v. (al unui holding) group headquarters ~ social .headquarters.(pentru doctoral) graduate school securitate s. security ~ a muncii .) screening selectie s. semifinished/ half-finished/unfinished goods/products. (culinare) readyto-cook foods semna v.(marketingul niselor de piata. to sow.police station ~ de productie/exploatare production/operations department ~ de votare . segmentation ~ a pietei . semiskilled semicontainer s.314 SEC-SEM ~ mixt .market share segmentare s. pi.to endorse ~ prin procura . (in randuri) to drill semanatoare s.bogus signature .market segmentation ~ concentrata .(seif cu usa amplasatd pefatada exterioard a unei band. selection. choice ~ de portofoliu . signer.f.oil area/land/zone ~ privat . ~ pe verso . division 2. 1. (intr-o uzind) workshop ~ de politic .t.polling station ~ financiara . signatory s.to sign in blank ~ in condica .n.f. coffer ~ de noapte . segment ~ de piata . to sign. (pentru mdrfuri in vrac) half-height container ~ deschis/fara capac .portfolio selection ~ ponderata .n. subscriber semnatura s.f. sowing machine semicalificat adj.n. signatory. pi.social security sediu s.f. to seed.tax administration.(in care se combind proprietatea publicd cu cea privata) mixed sector ~ petrolifer .registered office segment s. (la iesirea din serviciu) to sign off ~ in mod solidar .n.public sector sectie s.to sign per proxy semnat adj.private sector ~ public/de stat .to sign jointly ~ in numele cuiva . identificarea si exploatarea unui segment ingust de piata) concentrated segmentation seif s.f.n. safety.to sign on behalf of smb. semifinished.f.

(intr-un hotel) room service ~ de cercetare .adjournment ~ de desistare .sales department ~ consultativ . sentence.set of bills of exchange ~ de conosamente . (despre un cumpdrdtor) genuine.forged signature ~ ilizibila/indescifrabila . (ingrijire. 1. (sectie) department 4.correspondence department ~ de credite .decree absolute ~ in favoarea reclamantului judgement for the plaintiff ~ penala -judgement in criminal case ~ provizorie/interlocutorie interlocutory judgement a da o ~ . servi v. grave.n.authograph ~ prin procura .final judgement ~ civila -judgement in civil matters ~ in contumacie .f. series 2. o chestiune) serious. pe parcursul unui an) foreign debt service ~ al datoriei publice .advisory service ~ contabil . decree.part-time job/employment/work ~ de aprovizionare-desfacere supply-delivery service ~ de camera .accounting/accounts department ~ contractual .set of bills of lading series adj. decision.full-time job/ employment/work ~ cu norma partiala/program redus . (facut cuiva) service rendered 5.credit department . servire.signature of the firm sentinta s. service.f.judgement by default ~ irevocabila . platd externe. (a juratilor) verdict. derivate din datoria externa. (despre o sitiiatie. (despre o oferta) bona-fide. decurgand din datoria ptiblicd. (de obiecte) set. service ~ al datoriei externe . (de arbitral) to make an award serie s. pe parcursul unui an) public debt service ~ comercial/de vanzari ..remand ~ definitiva/executorie .contract service ~ cu norma intreaga . (set) set ~ de cambii .t.research department ~ de consultants manageriala (serviciu intern al unei firme) management sei"vices ~ de contencios .judgement upon withdrawal of suit ~ de jurisdictie contecioasa sentence in disputed matters ~ de rejudecare/trimitere . (un client) to serve. to attend to. (pbligatie de serviciu) duty 2.. job.(totalitatea obligatiilor de.(totalitatea obligatiilor de platd ale debitorilor publici. deservire) attendance 3.blank signature ~ neautorizata .unauthorized signature ~ originala . (a unui arbitru) award ~ de amanare .to pass/to give/to deliver a sentence.SEM-SER 315 ~ falsa .illegible signature ~ in alb . (despre o persoana) serious-minded. (a jiidecdtorului) judgement. 1.signature by procuration/proxy ~ sociala . employment. to wait on serviciu s.legal department ~ de corespondenta .

social service ~ statistic .social overheads ~ publice .valutar exchange department servicii bancare banking services ~ bancare la domiciliu (sistem de tranzaclii bancare prin computerul personal conectat la reteaua bancil) home banking ~ bancare principale/de baza .din usa in usa" .repair/maintenance service. m. avocati.f. attendant servitute s.commercial services ~ de asistenta medicala .engineering department ~ telefonic . season '" de navigatie . (SUA) expressage ~ de personal .basic banking ~ comerciale . (diplomat} attache case.regular employment ~ postvanzare/de intretinere .public utilities ~ regulate scheduled services servieta s.n.mail/postal service ~ sezonier .(serviciu bancar) transit department '.de expeditii .316 SER-SEZ ~ de decontare a cecurilor .seasonal employment ~ social .finance department hidrografic .stevedore service ~ de transport .9.parcel delivery/post/ service.n. offseason/-time .transport service ~ ..personnel/staff/ appointments department ~ de publicitate .de ridicare si livrare la domiciliu collection and deliver}' ~ de scont .telephone service ~. functionari etc.(toate datele risc-rentabilitate referitoare la o investitie) (fin. mdeplinite de medici.collection department ~ de intretinere . easement sets.discount department ~ de stivuire .statistical department ~ tehnic .hydrographic department/'service/office ~ meteorologic .dispatch/forwarding department ~ de Tncasari .after-sales service ~ postal .f.(cu evidentele clientului unei band) account reconcilement service . (dr.(care este oferit pe Idiiga serviciile bancare de baza fird comision) peripheral sendee ~ permanent . (pentru documente.fishing season ~ deschis (de vanatoare.) servitude.dead/'slaclc/dull/iow season. set ~ de cambii .set of bills of exchange ~ de conosamente .health service ~ directe — (altele deceit cele comerciale. pescuit) open season ~ mort .} direct services ~ edilitare/municipale . servant.tool kit/outfit/set sezons.periferic . de avocat) briefcase servitor.occupational health sendee ~ de mesagerie . portfolio.advertising/publicity department ~ de reclamatii .{serviciu de livrare a marfii pand la fiecare destinatar) door-to-door service ~ financiar . service agreement ~ de medicina muncii .) opportunity set ~ de scule .navigation/shipping season ~ de pescuit .complaint section ~ de reconciliere a conturilor .set of bills of lading ~ de oportunitate .weather service .

high season sezonier adj.m. 1. (patronal) syndical(ist). trade unionist 2. (de pintu. (trade) union.SEZ-SIN 317 ~ plin/de varf . symbol ~. (patronal) syndicate ~ al asiguratorilor de caric .sphere/field of activity. (domeniu) sphere.f. organized labour 2. (de incredere) reliable. forester silvicultura s.t.f.f./i. silvicultor s. 2. simulation ~ a modelelor econometrice -simulation of econometric models ~ de management management game ~ de roluri . (in sigurantd) secure. 1.arbitrage syndicate ~ bancar .customs seal sigur adj.rush/peak/throng season ~ turistic .(american sou Canadian.(SUA) railway brotherhood ~ al meseriasilor/muncitorilor din aceeasi specialitate .) quartern ~ de dolar . monedd de 25 de centi) quarter ~ de galon — (imitate de mdsurd pentru capacitate) quart siderurgie s. (mcetare) cessation ~ al exercitiului nnanciar .n.. trustworthy 3.marine syndicate ~ de credit ..sphere of influence ~ de productie .cargo syndicate ~ al feroviarilor . field./?.n. 1.m. silviculturist.. security ~ a locului de munca -job security ~ In exploatare . safety. silviculture. sylviculture.n. (plombd/plumb de garantie) seal ~ vamal .sphere/line of business ~ de activitate . to form a trade-union organization 2. (cu acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed siguranta s.M. (patronal) syndicalism ~ de sistem . 1.sphere/field of production.company union ~ de asiguratori maritimi . lupta sindicalelor limitdndu-se la imbundtdtirea conditiilor de mimed si de viatd) (SUA) business unionism sindicalist s..de status — (simbol al pozitiei ocupate de o persoand sau un grup in societate) status symbol simulare s.r. sylviculturist.loan syndicate .(corn. metallurgy of iron and steel sigila v. bur. (patronal syndicalist sindicaliza v. trade-union.craft union ~ arbitrajist . forest. output area sfert s. (grain) silo silvic adj.f. domain ~ a afacerilor . trade unionism 2.(conceptie sindicald de a accepta si de a sustine sistemul capitalist.operating safety/ reliability si\ozs. forestry simbol^.. 1. branch ~ de influenta . syndicalistic sindicalism s. safe 2. seasonal sfarsit5.(man. (cu plumb de garantie) to seal sigiliu s. iincie etc.banking syndicate ~ controlat de patronat .) ultimo sfera s.n.end of the financial year ~ de luna .f. end. (a se uni intr-un sindicat patronal) to syndicate sindicatj'. 1. quarter.) dramatization sindical adj.

(alcatuit din band si sodetdti de investitii pentru a acoperi riscul asocial lansarii si distribuirii unei emisiuni de titluri de valoare) underwriting syndicate ~ de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni .w.industrial union ~ de subscriere .318 SIN-SIS ~ de/pe ramura .n.(in care nu se admit filial e) unit banking ~ contabil .voucher system ~ de alimentare cu apa .speed-up system ~ de livrari complexe . employers' association ~ pe societate .to stop delivery ~ un ordin de plata/un cec .banking system ~ bancar cu activitate corespondenta .(cu reglementdri federale si de stat) (SUA) dual banking system ~ bancar fractionar .work--on-thebonus system ~ de munca in acord .(cont. file posting ~ contabil uniform . to suspend. to withhold ~ livrarea .uniform system of accounts ~ cooperatist .syndicate.trade/trading association sinecura s. plati etc.) book entry system ~ de exploatare .(materiale.filing system ~ de cliring .clearing system ~ de comenzi in cantitati fixe .bancar .operating system ~ de exploatare intensive .fixed order system ~ de comenzi la intervale fixe -fixed interval reorder system ~ de depozitare warehousing system ~ de economisire din salariu . to stop. sinecurist sista v.correspondence banking ~ bancar dual .national economy system ~ al marii proprietati funciare landlordism .computing system ~ de clasare/clasificare . system ~ al economiei de comanda command economy system ~ al economiei de piata . servicii.piece rate system . consultants) package system ~ de munca bazata pe prime .accounting system ~ contabil fara registre .cooperative system ~ de acte justificative .(care impune conditii restrictive pentru primirea de noi membri) closed trade union ~ patronal .f.company union ~ profesional . sinecure sinecurist-y.market economy system ~ al economiei nationale .t.(prin care se scade regulat o suma de bani din salariu) save-as-you-eam scheme ~ de evidenta a intrarilor .ledgerless accounting.to stop payment/a cheque sistem^.waterworks ~ de calcul .bond syndicate ~ deschis . (livrari.) to cease.(care sustine patronatui) yellow trade union ~ inchis .(care nil impune conditii restrictive pentru primirea de not membri) open trade union ~ galben .(prin care handle mentin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clientilor) fractional (deposit) banking ~ bancar unitar .

systematization 2. (raport.premium wage system ~ de salarizare pe baza de norme zilnice .common prices system ~ de prevederi sociale . budget account ~ economic . account.tariff/rating system.provident scheme ~ de prevenire timpurie .forecasting and control system ~ de prime . rates schedule ~ vamal protectionist .capitalist economic system ~ fiscal -'tax system ~ flexibil al programului de munca flexible hours system ~ informatic de gestiune management information system ~ metric .account of expenses ~ a cheltuielilor de exploatare (cont.t.(plan de stimulare in salarizare) incentive scheme ~ tabular .unified monetary system ~ stimulativ .measured day work ~ de salarizare pentru munca in acord . condition. mar. 1.(de un contabil autorizaf) certified financial statement ~ materiala buna .) statement of costs ~ a pietei . coinage ~ monetar decimal .wage system ~ de salarizare cu prime . (cont.emergency.zone price plan sistematiza v.competitive situation ~ critica .SIS-SIT 319 ~ de plata in alimente . to systematize sistematizare s.(asig.) operating statement ~ a costurilor .tommy system ~ de prelucrare automata a datelor automatic data processing system ~ de preturi comune . 1.(de unitati de masurd) decimal system ~ zonal de preturi .concurentiala .(a unei societdti.(cont. (urband) town planning situatie s.condition of the market ~ a veniturilor .) general average condition ~ de casa .(cont.metric system ~ monetar .) financial statement ~ financiara certificata .) income statement ~ anuala .(sistem de identificare a institutiilor financiare care pot da faliment) early warning system ~ de previzionare si control al stocurilor .competence .f.protective system ~ zecimal . case of emergency ~ de avarie comuna .) statement ~ a activului si a pasivului .) statement of assets and liabilities ~ a cheltuielilor . position 2.task system of pay ~ de vanzari cu plata in rate installment plan/system. (cont.) cash statement ~ financiara .(cont.financial position.economic system ~ economic capitalist . dare de seamd) report. cerutd de registrul comerfului) annual return .tabulating system ~ tarifar .f. (stare) situation.monetary system.(cont.bonus scheme ~ de salarizare .decimal coinage ~ monetar unificat .

limited (-liability) company ~ cu raspundere nelimitata unlimited company ~ cu sucursale multiple .Utopian socialism socialist adj.(care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) (sales) finance company/house.(bur.conglomerate company ~ constituita prin fuziune . (publicitar) slogan. business. classification society ~ de constructii navale .m. underwriting association ~ de binefacere . catchphrase slujba s. status. to fill a post a solicita o ~ . firm. 1. social ~ -democrat .marine insurance company. (comerciald) company.(trading) company.social condition. (despre piatd etc.communist society ~ -conglomerat .consumption-society ~ de credit .loss maker ~ comerciala .capitalist society ~ care practica afaceri riscante wildcat company ~ care produce pierderi .f. firm.cooperative society ~ cotata/listata .f.guild socialism ~ stiintific .m.life assurance/insurance company ~ de asigurari maritime .insurance company ~ de asigurari de viata .320 SIT-SOC ~ sociala . associate societate s.social democrat ~ -democratic .social democracy socialism s.) listed company ~ cu raspundere limitata .to hold a situation.commercial credit company .to apply/to compete for a post a-si lasa slujba ..friendship/friendly society ~ de clasificare . to resign one's office slumpflatie s. (cu fonduri constituite din vdrsdmintele membrilor) loan club/society ~ de credit agricol . group accounts slab adj.) consolidated financial statements. employment.merger company ~ controlata de o singura persoana one-man company ~ cooperatista . socialism ~ corporatist .n.) weak slogan s. {corporate) corporation ~ capitalists . service.chain company ~ de ajutor reciproc .to leave one's post.scientific socialism ~ utopic . s. post a detine o ~ . (full) member. business ~ comunista . job.mutual benefit society ~ de asigurari . (inflatie insotitd de depresiune economicd) slumpflation social adj. (despre activitdti economice) slack.(a navelor) ship's register. standing ~ solida — (din punct de vedere financial') strong position situatii financiare consolidate (cont.f.n. hire-purchase company. (asociatie) association 2. society. socialist societar^.rural credit society ~ de credit comercial .shipbuilding company ~ de consum . registry of shipping.

(in orice sector) flexible trust. grade.{de mdrfuri) warehouse company ~ de finantare . (calitate) quality 2. sociology socoteala s.public company ~ radiata .(controlata de cinci sail mat putini actionari) close(d) company ~ infimtata prin decret regal chartered company ~ -mama . (Jdcturd.n. carrier ~ de transport de mobila . category.rich/fertile soil ~ marginal — (a cdrui productie este egald cu investitiile /acute) marginal land sola s. counting.public utility company ~ de transport . {corn.defunct company .n.bubble company ~ fara scop lucrativ . (rasd de vite ameliorata) grade sol s. (rasa) breed. paper/trust company. sort. (cont. sale/reduced goods.leasing company ~ de servicii publice . computation. residue.(a intreprinderilor mid si mijiocii) finance company ~ de investitii financiare unit/security trust. soil.sleeping/limited partnership. account 2.tillable soil ~ fertil . (societate neoperantd. (fel) kind.f. job line/lot ~ al contului curent .(bur. crop in rotation sold s.bogus company.SOC-SOL 321 ~ de credit ipotecar .furniture removers ~ -fantoma . investment (trust) company ~ de investitii financiare flexibile/ generale .f.joint-stock company. m.n.current balance .particular partnership ~ inchisa . general management trust ~ de investitii financiare intr-un sector fix/limitat .parent company ~ mixta -joint venture ~ multinationals .international company ~ in comandita .nonprofit company ~ fictiva . 1.fixed trust ~ de leasing . sociologist sociologie s.) unlisted company ~ pe actiuni . 1. sleeping partners company ~ in comandita pe actiuni partnership limited by shares ~ in nume colectiv . {SUA) corporation ~ pentru acordarea de credite consumatorilor/persoanelor fizice consumer finance company ~ publica . check soi s.) surplus stock. nota de plata) account.general/ordinary partnership.(apartinand acehiiasi holding) sister company socioeconomic adj.-sora . calculation. socioeconomic sociology.f. pi.multinational corporation ~ necotata/nelistata . infiintatd cu scopiil de a ft vdndutd) shell company ~ -fiica . bill.{care acordd imprumuturi pentru ciimpdrarea sail construirea de locuinte) building society/and loan association ~ de depozite . land ~ arabil . 1. partnership firm ~ in participate . (specie) species.) balance 2.transport/carrying company.(filiala a uniii holding) daughter company ~ internationala .

to solicit. solvabil.m.f.notice to quit de infatisare (la proces) summons to appear ~ de plata .) joint(ly) and several(ly) solidaritate s. (de voturi) canvassing ~ de achitare a actiunilor . joint. clearing-out sale. claimant solicitare s.t. survey. (de despdgubiri) claim.f. despre o firmd) sound.profit balance ~ de casa . to require.t. trustworthiness. (de despdgubiri. 1. to^ request.f.speculativ . solvency. writ. requirement.statement balance ~ inactiv .(dr. scadente) call somptuar adj. (voturi) /to canvass for solicitant s. request.f. to ask/to apply fy. mdrfuri) clearance.nil balance ~ reportat . balance in/on hand ~ de beneficiu .net balance ~ nul . petitioner.nedebursat .(numerar pastrat pentru cheltuieli neprevdzute) precautionary balance ~ debitor . (un debitor) to call on/upon somatic s. (a unei rate. solicitant. bargain sale. balance due ~ final . summons.end-of-season sale solda s. to close out soldare s. closeout.n.balance brought forward -.statement balance ~ creditor .f. (mdrfuri) to clear.cash balance ~ de numerar pentru tranzactii transaction balance ~ de numerar preventiv . application.credit balance. (formald) notice /de evacuare . to sell off. (un cont) to balance. (rdspunzdtor. 1. (a unui cont) balancing. (CM acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed solidar adj. creditworthiness.) joint responsibility solutiona v. (de. to demand. (sigur. solicitation. solvable. to settle 2.opinion poll . paying capacity soma v. to summon. to settle ~ un litigiu pe cale amiabila .bank balance . applicant. (despdgubiri) to claim. reclamant) claimer. sound.debit balance. demand. trustworthy.dormant balance ~ initial .t.notice to pay. settlement 2. pasibiT) liable adv.t.322 SOL-SON ~ al extrasului de cont .(sold de numerar pastrat pentru a permite unei firme sd profite de orice oportunitate) speculative balance solda v. able to pay ~ pana la suma de . (e^antionare) sampling ~ de opinie .call on shares solid adj. solvent. (dr. jointly ~ si individual . sumptuary sondaj s.to settle a dispute amicably solvabil adj. (de cdrti) remainder sale.opening balance ~ in banca .f. (military) pay solicita v.safe for a credit of solvabilitate s.undisbursed balance ~ net . to solve. (de cupoane de stofa) remnant sale ~ la sfarsit de sezon .

(de expunere a produselor intr-un magazin) shelf space.w. sortable sortare s. (dupa mdrime. (furt prin efractie) burglary. laundering.money laundering/washing ~ de obligatiuni (vdnzarea obliga-tiunilor guvernamentale cu putin timp inainte de scadentd pentru a evitaplata impozitelor) bondwashing spargator s. sort.(pe navd) cargo/ freight space spatii nedestinate pasagerilor si marfurilor (mar.oil well sorta v.economic space ~ frigorific refrigerating space ~ gol/necompletat . arrival ~ cu incarcatura . care este diferitd de cele practicate curent pe piata) off-market specialist s.(a navei) safe arrival ~ probabila . (care comite flirt prin efractie) burglar. housebreaking.storage space ~ de descarcare/deversare .n. special.sorting by consignee sortator. (SUA) commercial precint ~ de depozitare .) deductible space ~ economic .(prin stivuire necorespunzdtoare) broken stowage.f. dimensiune) to size. grading ~ a marfurilor dupa marcile de pe ambalaj .t.drill/bore hole ~ de gaze . burglarious attempt spatiu s.) deck-cargo space ~ de stivuire stowage space ~ deductibil . dimensiune) sizing. 1. to grade sortabil adj. range (of goods/commodities) ~ de esantionare .f. wildcat well ~ de foraj . lost/waste space ~ pentru marfuri .SON-SPE 323 a realiza un ~ de piata .) cargo/loading space.f.sorting by marks ~ a marfurilor la destinatie .mort/nefolosit/pierdut .) arrivals and departures. (mar. (despre rata unei dobdnzi. sorter sortiment s.f.) arrivals and sailings spargere s.gasser ~ de titei .variety of patterns ~ variat . (dupa mdrime.) noneaming spaces spalare s.test well/hole. prospecting hole.varied selection lines sosire s.development well ~ de explorare . breakage 2.(la parterul unei cladiri) floor space. space ~ comercial .y.to undertake a survey/study of the market sonda s.f. (foraj) well ~ de exploatare .open space ' ~ locativ living space '.(spatiu impropriu incdrcdrii de marfd) (mar. yellow labour special adj.(a navei) expected arrival sosiri si plecari .} loaded arrival ~ in balast . expert.n.waste area ~ de incarcare . 1. specialist.(c.m. shipping room/space ~ de incarcare pe punte . housebreaker ~ de greva strikebreaker. to sort.} ballast arrival ~ in bune conditii . to assort. (oil) derrick. sorting. particular 2. breaking.blank ~ liber/neincarcat .(mar.m. blackleg. assortment. washing ~ de bani .(mar.(mar. consultant .f.(cu plinurile consumate) (mar.

f.) to speculate in differences speculant s.(care detine suficiente actiuni pentru a-si indeplini obligatiile. n. (marfuri) to speculate in 2.) tampering with the market specula s.switch deal/transaction speculate de destabilizare a pietei (bur. nefiind obligat sd cumpere pe o piatd in crestere) (bur.f.) covered bear ~ a la hausse . 1.t. speculative speculatie s.) bear ~ a la baisse cu acoperire . speculation. speculator.) bear speculation/ campaign/raid/tack ~ a la hausse .(care mizeazd pe scdderea cursiirilor) (bur.f.(in documentele de transport) weight account/note ~ de lipsuri la predare (despre mar/a) list of shortage specificatii standard . (asteptare) expectation.(bur. v.(bur. (domeniu principal de activitate) speciality 2.f. (a mentiona intr-un contract) to set forth 4.) bull ~ de bilete — (la cinema. (lista) list ~ a conditiilor contractuale .life expectancy . 1. pretui etc.) bull speculation/ campaign ~ valutara bazata pe diferenta de curs . stock adventurer ~ pe piata neagra . profiteer.player.(bur.technical specifications ~ tehnice pentru protectia muncii -safety specifications specimen s. to go a bull ~ asupra diferentelor de curs . specification 2.) to name 3. specimen ~ de semnatura specimen of signature. specialization ~ excesiva/ingusta .t.324 SPE-SPE ~ compensator .pollster specialitate s. competitii sportive) ticket tout ~ la bursa . to detail specificatie s. racketeer. 1.f.f. (un cont) to itemize. to go a bear ~ a la hausse . expectancy ~ de viata .(specialist in rezolvarea cererilor de despdgubire) (asig. to speculate on the stock exchange ~ a la baisse .standard specifications ~ tehnice . (afixa data..black marketeer speculativ adj. (a profita de) to profiteer by v.) to speculate/to operate for a rise. 1. profiteering.{bur.) adjuster ~ in analiza muncii -job analyst ~ in operatii de arbitraj arbitrageur ~ in sondaje de opinie .freight note ~ de greutate .the specification of contract terms ~ a incarcaturii . to stag.) to speculate/to operate for a fall. {in) to specialize (in) specializare s. autograph/sample signature specula v. (pe puncte) to itemize 5.specialism ~ internationala a economiilor nationale .international specialization of the national economies specifica v. to particularize 2. to specify.m. open trade speranta s. (la bursd) to play the market. stag. wildcatter ~ a la baisse .(bur. (agiotaj) agiotage ~ a la baisse . (produs principal) special(i)ty specializa v.i.r.(care mizeazd pe cresterea ciirsurilor) {bur. speculation.t.

(permanent) permanent. to state. standing. fixing.e pe un singw tip de mafia) sing!e (output) costing . charges. (despre preturi) fixed. (o data.transport charges ~ la destinatar . data etc. to increase. steady stabili v. spying ~ industrial . firm.maintenance charges ~ de transport .warehouse/ warehousing charges ~ de intretinere . to step up spot s. to fix. to establish 2. expenses ~ bancare .additional charges. assistance.n.n.n. support.t. principii) to lay down 3.f.goal setting .banking charges ~ de depozitare . sponsorship spor^. {reguli. (a titrului unui metal pretios) assay a costului de productie al produsului product costing ~ a nivelurilor de salarizare setting of wage levels ~ a obiectivelor .charges forward ~ restante .f.back charges ~ suplimentare .tapered salary increase ~ de salariu in treptc stepped salary increase ~ de salariu pentru corelarea verilturilor cu evolutia indicelui costulul vietii .) to settle. (anunt publicitar la radio si televiziune) spot announcement/ broadcast 2. increment. (a pretului. (in mtrcprifiderile profilai. (a unui termen) appointment 2. spiral ~ inflationista .industrial espionage/ spying spirala s.policy formation ~ a pretului .transitory increase spori v. 1.bonus for special risk.cost-of-living bonus ~ de salami peiitru vecltiine in serviciu . (marfa disponibild/cu livrare imediata) spot sprijin s.inflationary spiral ~ salarii .t.service increment ~ temporar .average life expectancy speze s.storing charges.n.to appoint an hour ~ ritmul de munca . yardage ~ de inmagazinare .m.f.t.a politicii .costing. (recomandare) comfort. (de duratd) durable. stable.f. a unei sarcini) assignment.wage-price spiral sponsor s. (a unei date. extras spionaj s. (nn termen) to appoint. (pretiil. pi. o sarcind) to assign.a pretuiui de cost marginal -marginal costing .to ascertain the cause of ~ conditii to stipulate conditions/ terms ~ daune . danger money ~ de salariu . 1. (fmanciar) backing stabil adj. sponsor sponsoriza v.senionty wages ~ de periclitate .to set the pace stabilire s. lasting. (titrul unui metal pretios) to assay ~ cauza . to set.SPE-STA ~ medie de viata .wage increase ~ de salariu descrescand . a datei) settlement.to assess/to lay damages ~ o ora . increase ~ de fidelitate . setting. to sponsor sponsorizare s.pricing ~ a pretului de cost . (ajutor) aid.preturi . 1. espionage.

of instruction.bookstall.automatic stabilizers stagflatie s.(preturi scdzute initial pentru eliminarea concurenfei si instituirea monopolultii) predatory pricing ~ de preturi comune .f.state standard ~ de viata . (situatie caracterizatd prin inflatie rapidd si prin lipsa de crestere economica) stagflation stagiar adj.n.f.fly pitch ~ de carti . (de cursuri. \. (pe piata bursierd) doldrums ~ a preturilor . stabilization. preturi) pegging ~ a monedei .) double pricing ~ de tip par-impar a preturilor odd-even pricing stabilitate s. to slacken stagnant adj.engineering standards ~ universale de intretinere .accounting standards ~ de credit .i. laytime. eel mat mare fund tdiat) (corn. stand ~ ambulant . (fdrd comandd speciald.t.(ansamblu de norme etice si legale) advertising standards ~ tehnice . piata) to steady stabilizare s. (crizd economica) depression ~ a afacerilor .reversible laydays stand s.irreversible laydays ~ reversibile . improver stagiu s.price stabilization stabilizator s.loading days ~ ireversibile . stall. standard. stability. m.t.living standard. standard ~ de stat . (inactivitate a pietei) dullness. stagnancy. activitdti economice) to stagnate. (time of) probation 2.to be on probation stagna v.f. a afacerilor) stagnation.universal maintenance standards standardiza v. pi.product analysis pricing ~ a pretului vizand atingerea profitului propus . slack stagnare s.f. (de muncu) length of service a-si face stagiul .credit standards ~ nationale national standards ~ publicitare . {economic) stabilizer stabilizatori automati . to stabilize.economic stability stabiliza v.fixed laydays ~ de incarcare fixe .m. stagnant.n. (fluctuatii. lay/ laying/ ship's days ~ contractuale .(pe etichctd.target return pricing ~ a preturilor .currency stabilization ~ a preturilor .326 STA-STA ~ a pretului pe baza analizei produsului .n.exhibition stand standard adj. despre un produs) off-the-shelfj'.price determination ~ a preturilor prin concurenta competitive pricing ~ de preturi acaparatoare . standardization . preturi) to peg.(stagflatie) stagflation stalii s. (economica.f. bookstand ~ expozitional . (despre afaceri. (SUA) level of living standarde contabile . probationer. on probation s. (zile afectate pentru mcdr-careadescdrcarea unei nave comer-dale) laydays. slackness.f.slack business/time ~ a comertului stagnation/ suspension of trade ~ plus inflatie . to standardize standai-dizare s.(jJentru a evita concurenta) common pricing ~ de preturi diferentiate pe zone zone pricing ~ de preturi duble .price stability ~ economica . (cursuri.

(c. rules. terminal station. fluviale) seaworthiness. (/a o societate de asigurdri) actuary status s.f.station of destination ~ de emisie . 1. statistician.{a mdrfii incdrcate) outer condition ~ necorespunzatoare de navigabilitate — (a unei nave maritime.the welfare state ~ .industrial standardization stare s.f. wages sheet ~ de serviciu . fluviale) unseaworthiness. autobuz) stop. state. (SUA) tables of organization ~ de salarii .providenta .(a navei) full-load condition ~ de incarcare la jumatate din capacitate .record of service ~ major .wireless/radio station ~ de triaj . statute.f.) abeyance ~ exterioara .economic statistics statistician s.f) shunting/spotting station. condition 2. stage.(dr.) goods station ~ de radio .) (railway) station.(a unei nave maritime.the providential state statistic adj. state 2.) damaged condition ~ buna .n.life tables ~ comerciala .transmitting station. (de tramvai.) (railway) junction .comparative statistics ~ demografica . 1. (al unei societdti) articles of association statutar adj.f. statistically statistics s.n.payroll.general staff.(a navei) half-cargo condition ~ de navigabilitate . transmitter ~ de marfuri .f.(c. status ~ a caricului/incarcaturii .STA-STA 327 ~ a activitatii -job standardization ~ industrials .n.(a mdrfurilor} sound condition ~ civila . (a unei aeronave) airworthiness ~ de suspendare . a navei etc.corporate state ~ cu marina comerciala dezvoltata (care face transporturi pentru alte tdri) carrier nation ". station 2.m.(a mdrfii.petrol-filling station ~ de destinatie . statistic(al) adv. (finala) terminus. paylist.f.{despre mdrfurile incdrcate pe nave) apparent good order and condition stats. 1. (situatie sociala) social standing. list ~ corporatist .de functii/personal . (stare/conditie sociala) status statut s. statutory static s. (c.weather base/station ~ -nod .staffing schedule. headquarters statui bunastarii .job classification statistics ~ a sperantei de viata .civil status ~ de incarcare completa .prime condition ~ si conditie aparent bune .trade statistics ~ comparata . (de taxiuri) taxi rank ~ de benzina . {a unei aeronave) unairworthiness ~ perfecta . (railway) yard ~ meteorologica .(c. personal establishment.vital statistics ~ economica . regulations.condition of cargo ~ a continutului necunoscuta -(despre o mar/a ambalata) condition of contents unknown ~ avariata . statistics ~ a grupelor de activitati .

(a unei datorii) extinction. stevedoring ~ a sacilor m picioare .extinction of the national debt stipendiu s. to possess. watering place ~ de litoral/maritima . a unei actiuni) extinction ~ a datoriei nationale . {pentru mar/a) rack(ing).t. stacking.f. 1.pitching up ~ compacta . (pe randuri/ siruri) tiering.n.) to stow. (fabricare) manufacture of glass 3. way ~ de conducere . cancellation. 1. rack stack 2. incentive stimulent s. to quash stingere s. (pptiune dubid care da drept deopotrivd de cumpdrare si vdnzare) (bur. o actiune) to extinguish.328 STA-STI statiune s. (geamgiu) glazier sticlarie s. pile stivui v.seaside/ bathing resort ~ de iarna . stowing. tier. (fabricd) glass manufactory/house/works 2.(pferite agentuliii de vdnzdri) sales incentives ~ salariale .t. (o ipoteca) to redeem. to liquidate. (vdnzdtor) dealer in glass 3. (articole) glassware stil s. to cancel. condition stiva s. (afacerile) to give a stimulus/fillip to stimulativ adj. liquidation.spa. provision. stimulus. stipend stipula v. to push forward. (amortizare) sinking.bad/faulty/ improper stowage ~ in cala/magazia inferioara . to hold stanjen s. to stack. to covenant stipulatie s. (a amortiza tin impriimut) to sink. (mod) manner. (pe randuri/siruri) to tier. (a poseda.t.agricultural station ~ balneara . (a unei ipoteci) redemption.n.management style ~ de viata — (corespunzdtor unui anumit segment de piata) life style stimula v. (cointeresare materiald) incentive stimulente acordate pe grupe/echipe . quittance. to provide (that/for).f.f.holiday/ health resort ~ experimentala . 1.wage incentives stinge v. (a anula) to annul. (de mar/a) stack.experimental station stapani v. to dynamize.) straddle. (a unui proces.winter resort ~ de odihna/climaterica .f.(in magazia navel) to stow down/the hold stivuire s.f. 1.n. to stipulate. a define) to own. (climaterica) resort ~ agricola . 1.n. station 2.export incentives ~ pentru vanzari . to stevedore ~ in magazie . (anulare) annullment. to pay off. (o datorie) to extinguish. stipulation. fillip. double/put-and-call option ~ mobil/demontabil .m. glass blower 2.m.f. to stimulate.t.group incentives ~ pentru export . (mar.correct/good/proper/sound stowage ~ defectuoasa/incorecta/ necorespunzatoare . (a unei obligatu) termination 2.movable/ shifting rack sticlar s.deep stowage . 1.firm/tight stowage ~ corecta . to pile up.t. (o obligatie) to terminate 2. style. (imitate de mdsur a pentru lungime} fathom stelaj s. (manipulari maritime) stowage. (un proces. to condition.

to get in. strategy ~ a dezvoltarii . stockpile.economic strategy .t.finished goods inventory ~ de rezerva . (rezerva) reserve ~ ciclic . trading stock ~ de marfuri diverse .product strategy ~ de promovare .acquisition strategy ~ de afaceri — business strategy ~ de dezvoltare a unui produs -product development .capital stock ~ de materiale .tampon/de siguranta . returns ~ .product differentiation strategy ~ a segmentarii pietei .varied stock ~ de produse finite .fork-lift (stacker) ~ cu platforma de ridicare .cycle stock ~ de capital . supply.(pe Idtimea magaziei) athwartships stowage stivuitor 1. stower 2.shopping street strategic adj.vertical stacker stoarcere s.(cont.low stock ~ la inventariere . stock.{care o copiazd pe cea a companiilor-lider) (man. goods in stock.f.pallet stacker ~ pe verticals . protective inventory stoca v. (mar. (utilaj) stacker. to hoard strada s.(a unei piete) penetration strategy ~ de produs .remainder. a Uvrdrilor etc.push-and-pull strategy ~ comunicationala .stock/supply on hand ~ excedentar/supranormativ overstock ~ insuficient .f.development strategy ~ a diferentierii produsului .) stevedore.funds matching ~ de lupta impotriva concurentei competitive strategy ~ de nisa . store.deck stowage ~ transversala .(obtinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unui produs.(pentrn abordarea unui segment mic de piata) niche strategy ~ de penetrare .n. industrial truck ~ cu furca .de finantare a creditelor cu depozite care au aceeasi scadenta .reserve stock ~ disponibil .f.) buffer/safety stock. to stockpile. to stock.(metode prin care comerciantii realizeazd comunicarea cu pietele lor) communication strategy corporativa/a corporatiei corporate strategy ~ de achizitii .) closing stock ~ nevandabil .) follower strategy ~ alternativa/de inaintari si retrageri .stock-in-trade.(a unui produs) promotion strategy ~ de recoltare . inaintea retragerii acestuia de pe piata) harvesting strategy ~ economica . stacker.(stoc suplimentar pdstrat ca rezerva in caz de intdrziere a productiei. hoard.ST1-STR 329 ~ pe punte . to store.inventory ~ de marfuri . strategic strategic s. squeeze ~ a profitului .platform truck lift ~ de paleti . lift.deadstock ~ nevandut .profit squeeze stoc s. street ~ comerciala .market segmentation strategy ~ a urmaritorului .

f.(pentru obtinerea unei eficiente sporite si reducerea costurilor) methods study ~ al miscarilor . study.feasibility study' survey ~ de marketing . to gather/to get in.(man.{raportui dintre randamentele si maturitdtile titlurilor de valoare) term structure of interest rates ~ a unei ramuri industriale .(man. pattern ~ a activelor . research ~ al amplasarii uzinei .) organizational structure ~ piramidala/ierarhica . to hoard. (a adund) to gather (up).(fin.staff pattern ~ a pietei .financial structure ~ functionala .m.price structure/pattern ~ a ratelor dobanzii in functie de scadenta . analysis. amplasare si dimensiune) banking structure ~ de finantare/financiara .cost structure ~ a creditului . to collect.industry structure ~ a valorii de inventar .(distributia bdncilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.shipping pattern ~ a personalului .time study ~ de audienta . (a percepe impozite) to levy.(sistem de masurare a vitezei fi a eficientei cu care lucreazd un muncitor) time and motion study .(angajatilor dintr-o firmd. to raise ~ bani .foreign trade pattern ~ a costului . alien s.(a emisiunilor de radio si televiziune) audience research ~ de caz . (din altd tara) foreign. (recolta) to harvest. un sector industrial etc.(man.(consumatorilor) habit survey ~ al timpului de munca .marketing research ~ de mediu .) functional structure ~ ierarhica .) hierarchical structure ~ organizationala .(analiza mediului economic pentru identificarea oportunitdtilor de marketing) environmental scanning ~ de piata . 1. survey.) age profile ~ bancara .to make one's fortune structural adj.(man. (a economist} to lay/to put by 3.planning and design work ~ de timp si miscare .t.) pyramiding structure studiu s. structural structure s.) case study ~ de dezvoltare .plant layout study ~ al metodelor . to reap 2.national economy pattern ~ a flotei de transport .(ponderea componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) (cont.n. structure. examination.STR-STU strain adj.(man. foreigner strange v.) asset structure ~ a capitalului .(pentru obtinerea randamentului maxim cu efort minim in procesul muncii) motion study ~ al preferintelor .credit structure ~ a economiei nationale .capital structure ~ a comertului exterior .development study ~ de fezabilitate .market research/survey ~ de proiect .) book value weights ~ a varstei .market structure ~ a preturilor . to amass.

f. sublease. underconsumption subcont s. sotto palanco ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) {bur. to underestimate.f. subordinate s. underlessee. sublessee.i. underdevelopment subdezvoltat adj. to sublease. derivative lease subarendas s.t.technical study ~ urbanistic/de sistematizare planning survey sub prep.subject to approval ~ rezerva celor aratate mai sus subject to the foregoing ~ rezerva modificarilor . to underwrite v. undertenant subarmator s./i. to subcontract subcontractant^.) under ship's derrick.f underlease. to underlease.t.m.t.) subcharterer subproductie s. to sublease. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdtile promotionale. cu exceptia publicitdtii in mass media) below the line ~ palanc — (formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcata) {mar. subtenancy.t.n.m. [a coliza. to underlet subarendare s.m. subletting. subtenant.) subaccount. to underload subinchiria v. submortgage subincarca v.(termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. . (»/i activ) (cont. underling subantreprenor s. subcommission subcomitet^-.model analysis ~ -pilot . subcontractor subipoteca s./H. to recharter subnavlositor^./i. subcontractor subdezvoltare s. undertenant subcomisie s. subletting. to undervalue. n. to undersign. undertenancy.m.STU-SUB 331 ~ pe model . undercapitalized subchiria§ s. to underrate subevalua v.f. (mar. to sublet submchiriere s. derivative lease subnavlosi v.t.pilot study ~ privind reactia consumatorilor consumer survey ~ sindicalizat . to subcharter. subaltern.m.') below par.t. underlessee. sublessee. {mar.i. subtenancy.f.w. to underquote. to underinsure subcapitalizat adj. subsidiary account subcontract 5'. subleasing. subcontract subcontracta v. underdeveloped subestima v. chartered contractor subasigura v. to underlease.f. subcontractor subaprecia v. (a semnu) to sign. to undervalue subarenda v. to sublet. sublease.t. to underrate.) to write down subfurnizor^. underproduction subroga v. subtenant.) to subrogate subscrie v.t.subject to alteration subaltern adj.m. to underquote. (dr.i.{studiu de piatd de mare amploare efectuat independent de o firmd specializatd si oferit spre vdnzare) syndicated research ~ tehnic . subcommittee subconsum^. sub part ~ rezerva aprobarii . subleasing. under ~ linie .) to underfreight. to underestimate. to underlet. undertenancy.t. underlease. (cont.

de stat . suburban suburbaniza v.state-/graiit-aided. grant-in-aid ~ de navigatie — {acordatd de stat unor companii) navigation bounty/subsidy ~ de stat .harmful substance ~ inflamabila .) bounty.operating subsidies ~ in amonte . state grant. matter.t. grant. suburb subutilizare s. {preturile prin interventia statului) to valorize subventionare s.m.t. {pentru stimularea industriei. (/a o emisiune de titluri de valoare) underwriter subscriptie s. substitution ~ a factorilor de productie .f. grant.m.f. grantin-aid ~ incrucisata — (subventionarea unui produs din veniturile generate de un alt produs) cross subsidy ~ la export .f subsidy.(acordate de stat pentru un produs.f.{incercarea unei tan dc a reduce imoonuriie.tid .export bounty/subsidy subventii agricole .inflammable substance ~ otravitoare ./?!. undersecretary subsidiu5\M. (a extinde zona suburband) to suburbanize suburbie s. underwritten ~ integral — (despre o emisiune de titluri de valoare} fully underwritten subsetretard. subscribed. a comertului. to grant.farm subsidies ~ de exploatare .oversubscription ~ la actiuni application for shares ~ multipla — (la actiuni folosind nume false) (bur. to subsidize.poisonous matter ~ radioactiva radioactive matter/ substance substitute s. o intreprindere sail un sector economic) domestic subsidies ~ pentru investitii — (acordate de stat) investment subsidies subventiona v.substitute money suburban adj. {la o emisiune de titluri de valoare) to underwrite subscriere s.) multiple application subscriitor s. underemployment ~ a fortei de munca underemployment of labour force subventie s. subsidy subsoil.quota subscription ~ excedentara . subsoil substanta s.(feno-menul de inlocuire a unei cantitdti dimr-un factor de productie en o caiiti'ate delerminatd dintr-un alt factor de productie. incurajdnd dczvoliarea mduslriilor interne} import substitution substitut s. subvention. m conditiile in rcfe \olumul productie' rdnidne neschimbat) substitution of factors of productiosi •• a importuSui . subscription subscris adj.332 SUB-SUB a aduce o contribute bdneascd) to subscribe. n.f. subsidized . subsidy.public/government subsidy. support ~ a preturilor -.(subventii acordate furnizorului de materie primd pentru un produs) upstream subsidies ~ nationale . substitute substituti ai banilor .f.f.f. substance. a agriculturii etc. state-p. material ~ daunatoare . underwriting ~ a unei cote-parti .price support subventionat adi. subscription.

f.remainderman ~ testamentar .n.heir testamentary.m.bankruptcy level .SUB-SUM 333 subzistenta s. (neasteptat) bonanza ~ de casa . (legatar) devisee ~ prezumptiv . intestacy ~ testata . (la) to succeed (to) succes s.f.heir presumptive ~ subsecvent . succession.(dintr-o vdnzare.embezzlement ~ determinata . intr-o anumitd perioada) cash limit ~ minima a datoriei pentru care se poate declara falimentui .) successor. series 2.sum due ~ de bani in casa . inheritance.invoice amount ~ globala/forfetara . al unui spectacol) box-office success a avea ~ . (pierderi. pagube) to incur. i.f. to fail succesiune s. sweating. sustenance succeda v.cargo sweat suferi v.(la care se calculeazd dobdndd) principal ~ asigurata .) heiress succesor s. summary ~ al articolelor . (intretinere.n.(al unui film.sum insured ~ bruta . branch. (rubrica de pe un document de platd standardizat pentru citire electronicd) convenience amount ~ debitoare . devisee succesoral adj. inheritable sucursala s.(la mcdrcarea sail la descdrcare) order of ports ~ ab intestat . to suffer.(pentru a avea rest) cash/till float ~ de completare . afacere) proceeds ~ maxima a tranzactiilor autorizate activity limit ~ maxima care poate fi retrasa . to sustain ~ avarii .) intestate succession. subsistence. successor 2.sum payable.t.branch bank sudatie s. subsidiary (company) ~ bancara . mijioace de trai) livelihood.estimate ~ facturata . (umiditate in magaziile navel produsd de condensarea vaporilor emanati de diverse mdrfuri) (mar. (dr.) succession. 1. condensed moisture ~ a marfii .f. (dr. heir.amount stated ~ delapidata .(dr.odd money ~ de plata . (dr.to be/to prove a failure. successional.(unui contract) memorandum suma s.to sustain damages sumar s. success. inheritor.f.) testate succession succesoare s.gross amount ~ ce urmeaza a fi investita .specific amount ~ evaluata .(dr.accumulate amount of annuity ~ datorata .) sweat.(de un client din bancomat.amount to be invested ~ cumulata a anuitatii .(despre o mar/a) to take on a nu avea ~ . abstract. sum. basic needs.sum in words/at length ~ incasata .f. amount ~ a creditului .lump/inclusive sum ~ in litere .debit amount ~ declarata/specificata . hereditament ~ a porturilor . 1.

f. to overrate. to overcapitalize supradimensionat adj.(cecuri aflate in procesul de transfer de la o bancd la alto) float ~ incasate . extraordinary.face amount ~ nula . supplementary.) principal sum ~ rambursabila . to supplement suplimentar adj. to overestimate.t.takings a fi sub suma prevazuta . (in special la periferia unui oras) hypermarket supliment^.f. sum total ~ totala a cheltuielilor .t. (persoand care se angajeazd in scris sd respecte clauzele fixate) (dr.(la licitatie) bid ~ partiala subtotal ~ platita . outsized supraemisiune s. to overestimate.(c.amount paid out ~ principala/totala . not included in the budget supracapitaliza v. (cheltideli) to bear supraasigura v. (despre o afacere care nileazd si produce mult mat multi bani deceit valoarea activelor curente) overextended suprafata s. (capitalul unei societdti prin emiterea unui numdr prea mare de actiuni in raport cu o politico financiard judicioasd sau cu activele nete ale companiei respective) to overcapitalize supraextins adj.334 SUM-SUP ~ minima din depozit .even money ~ subscrisa . (de actiuni) overissue supraestima v.m. to overvalue.extra/additional payment ~ de pret .) excess ticket suplimenta v. to overinsure suprabugetar adj.extra charge ~ la greutate A makeweight ~ pentru diferenta de clasa .m. (in functie. in grad) senior s. area.receivables ~ debitoare in tranzit spre band -bank float ~ flotante . high-grade 2. supermarket. 1.work area .amount repayable ~ reportata .amount subscribed ~ totala .(care este platita in caz de moarte accidentals sail alte accidente majore) (asig.t. additional. superior.to fall short of the amount sumisionar s. (de calitate supe-.total expenses sume care nu pot fi incasate -uncollectable receivables ~ care pot fi imprumutate numai la dobanzi foarte mari deadmoney ~ de incasat . surface.f.) tenderer superior adj.total amount. supplement.) zero sum ~ oferita .) excess fare ~ de plata .f.n.uncertain amount ~ nominala . in. to overvalue supraevalua v.de lucru .) amount brought/carried forward ~ rotunda .t.t.(care trebuie sd rdmdnd in depozitui bancar pentru ca acesta sa nil fie desfiintat) maintenance margin ~ nedeterminata . chief supermarket s.(c. (nn activ) (cont. addition ~ de bilet . extra suporta v. (calculatd in acri) acreage .rioard) of superior/the highest quality.) to write up.(report) (cont.t.(set de tranzactii in care profiturile cdstigatorilor sunt egale cu pierderile needs tigdtorilor) (fin.

to oversee. to outbid. overstock suprastoca v.n. to surcharge suprataxa s./i.m. (la) subject/liable (to) deteriorarii .tax surcharge supraincarca v. higher bid suprapret s. la un pret dat.f. to bid over supralicitant s. supernumerary supraoferta s. overbidder. overcharge.(termen care exprimd satisfactia suplimentard pe care achizitiile succesive ale unui bun. 1.f. overplus. substitute. supervisor.f. surtax. (mar. excess/ surplus profit suprasarcina s. control ~ a bancilor supervision of banks supraveghetor s.t.t.n.excess weight ~ de lichiditati . to supervise.f. superintendent. oversupply.t. to surtax. surcharge ~ de import .f. overseer.net rentable area ~ utila a depozitului .f. (intr-un magazin universal) shopwalker suprematie s.import surcharge ~ de pavilion . supplementary taxation ~ fiscala . higher bid supranavlu s.) excess of freeboard ~ de greutate . to supertax.n. to overbid.. flag surtax ~ postala/de francare . (de greutate) overbalance ~ al consumatorului/cumparatorului . black market price supraproductie s. better offer. excess.t. to overstock suprasubscriere s.subject to deterioration. overload suprastoc^-. (un pret) to overcharge 3.t. forma de surplus pe care il obtine participantui consumator la schimb) consumer's/ buyer's surplus ~ al producatorului .(mar. succedaneum surplus s. (supralicitatie) overbid. surplus.warehouse floorage supragreutate s.) alien duty. surplus production supraprofit s.n.SUP-SUR 335 ~ inchiriabila a unei cladiri . superprofit.f. dutiable surogat^. outbidder supralicitatie s.excess liquidity ~ de rezerve — (rezerve depuse de o bancd la banca centrald peste nivelul rezervelor minime obligatorii) excess reserves ~ de salariati redundancy of employees ~ de taxe vamale .overentry .(mar. overweight supraimpozita v.) overfreight supranumerar adj. supertax.additional postage supraveghea v.f.f.(diferenta dintre ceea ce producdtorul primeste si ceea ce cheltuieste) producer's surplus ~ de bord liber .t. supervision. (pepiata) supremacy supus adj. (muncitori) to overwork supralicita v. s. (un vehicul) to overload.f. overproduction. extra tax.m.subject to restrictions ~ taxelor vamale/vamuirii -customable.n. oversubscription suprataxa v.^. to control supraveghere s. liable to damage ~ restrictiilor . Ie procurd unui individ. overbid. to overburden 2. to superintend. excess price. to overtax supraimpunere s.

) sources and uses of funds sursarj s. (o rezolutie) to second.interest rate swap ~ de datorii/capital imprumutat contra capitalul propriu . (a platilor. (a unui functionar) suspension.n.) to evade. supporter. swap de datorii. to assert suveranitate s.currency swap .f.) evasion. (a afirma) to affirm.f. to uphold. plata impozitelor etc. to stop. (financiar) to back. pilferage 2. above-named/ mentioned. adicd cesiune temporard sail conversie a datoriilor in actiuni sail alte titluri de participare) swap ~ al ratelor dobanzii . tranzactie prin care se schimbd fluxuri de plati ale dobdnzii cu caracter diferit. asemdndtoare cu tranzactiile la vedere si la termen.taxable surplus sursa s. (swap valutar. (de la indeplinirea obligatiilor. to elude sustragere s. elusion ~ din marfa transportata . a livrd-rilor) suspension.f. (al familiei) breadwinner sustine v.n.r. (o sedintd) to adjourn. (idei.) to back. (a unor actiuni de pe lista de cotatii) (bur. 1. (un acord) to terminate suspendare s. preturile) to peg. (din punct de vedere financiar) backer. to purloin. opinii) to advocate.debt equity swap ~ de obligatii .) delisting sustrage v. (a promova un plan) to forward. (intens un produs.pilfering of cargo sustinator s. to pilfer v.m. sustainer. o opinie etc. (piata. opinii) upholder 2. (de la indeplinirea obligatiilor. (pe un timbni) surcharge sur§arja v. '1. livrdri) to suspend. purloining. to endorse.SL'R-SWA ~ impozabil . to steal.t.t. 1.} to boost 2. intr-o economic liherd. tranzactie valutard m care platile se bazeazd pe rate fixe ale dobanzilor pentru fiecare valuta. to support. source ~ de aprovizionare . to avoid. to take away. (plati.t. (o candidaturd. abovementioned sus-numit adj. aforesaid suspenda v. (a unui acord) termination 2. (de idei. plata impozitelor etc. (un functionar) to suspend. o marcd etc. avoidance. theft.f. infunctie de preferintele consumatorilor) consumer's sovereignty swap s. swap al ratelor dobdnzii.liability swap ~ de valute . bazatd insd pe o valoare stabild a sumei initiale. (a unei sedinte) adjournment.t. to second. 1. sovereignty ~ a consumatorilor — (alocarea resurselor.source of supply surse $i utilizari ale fondurilor (cont. (un timbni) to surcharge sus-mentionat adj. (al unei piete) marketeer.

{dr. head. (in magazie) (mar. leading hand.$ salupa s. chance sanse egale . (sarpe monetar.council board ~ -fulger . shopwalker ~ de retea — (eel mai puternic membru al unei retele de distributie) channel captain ~ de serviciu .) (court) session ~ a consiliului de administratie board meeting ~ de consiliu . school ~ comerciala .f.m.station manager.m. departmental manager .shipyard.chief/head/senior clerk ~ de cabinet .repair dockyard santiere si uzine navale . blackmail santaja v..) snake scoala s. development ~ de constructie .first-line manager.sarpelui in tunel" adoptat de CEE pentru a controla fluctuatule zilnice ale valntelor tdrilor-membre fata de dolar) (fin. boat.. yardmaster ~ de oficiu portuar . (de docheri) foreman.solicitor general ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al serviciului de personal personnel manager.f. (superior) superior.commercial/trade school ~ profesionala/de meserii professional/vocational/industrial/ training/trade school ~ subventionata prin donatii foundation school sedinta s.(minister's) principal private secretary ~ de catedra .head of service.equal opportunities santaj s.) hatch foreman ~ de fila . chief. motorboat ~ vamala .head of chair/ department ~ de echipa . (director) manager. boss.f.informal think-in ~ publica .port warden ~ de raion — (intr-un magazin universal) floorwalker. (membra in consiliul de administratie} worker director ~ al serviciului de vanzari .n. (conducdtor) leader ~ al contenciosului . principiul .sef de fild" reprezintd sindicatiil bancar care acordd credite. to be sitting sef s.revenue cutter Sansa s. fiind insarcinatd cu negocierile si derularea operatiunilor) lead manager ~ de gara/statie .paymaster general ~ de atelier .n.construction/ building site ~ de dezmembrare a nayelor vechi breaker's yard ~ naval . dockyard.(banca .to sit.shipbuilding facilities sarpe s.f sitting.shop foreman ~ de birou .sales manager ~ al serviciului financiar . to blackmail santier s.open meeting a fi in ~ . (shipbuilding) yard ~ naval de reparatii . site. meeting.t.

seagoing barge ~ pentru busteni .coastal/coasting/ coastwise barge ~ de canal ./!. (cu combustibil lichid) oil-fuel lighter ~ de cabotaj .(sau keynesian. de a se adapta tehnicilor fi metodelor avansate de lucrii} frictional unemployment ~ involuntar . prin reorganizare./!. to be out of work/job.harbour/utility barge ~ -tanc . unemployment ~ ascuns/mascat . rezultdnd o diminuare a greutdtii) abrasion of coin slep s.canal barge ~ de carbuni . de obicei pe o perioadd determinatd. chain.log barge ~ pentru cereale . barger. bargeman.338 §EF-$OM ~ de santier . amplasdrii geografice etc.n.underemployment. (serie) series ~ de andosari .refrigerated barge ~ maritim .(determinat de intreruperea activitdtii unei firme.general cargo barge ~ pentru minereu . channel.clerk of (the) works.ore barge ~ portuar . lighter ~ de buncherare . (partial) to work (on) short hours somaj s.skimming barge. to be unemployed.cargo barge ~ de transport .n.river barge ~ frigorific . and ~ compania .n. short hours ~ rezidual — (fomaj care afecteazd forta de mimed cu eficientd scdzutd. derivat din dezechilibrul cerere-ofertd. bargee.s'. superintendent of work ~ de triaj/manevra .hidden unemployment ~ ciclic . oil recovery barge ~ de marfa . half time.lumber/timber barge ~ pentru ciment .(§omaj cauzat de imposibilitatea unei parti a populatiei active.grain cargo barge ~ pentru cherestea . (pe fluvhi) keel ~ de depoluare .cyclical unemployment ~ de inadaptare . fdrd motivatie) residual unemployment ~ sezonier .) structural unemployment ~ tehnic . barge.barge carrier ~ fluvial . din lipsa comenzilor) technical unemployment .f.coal barge. fairway.. pass ~ navigabil ..(de vdnzdri) area manager senal^. line.seasonal unemployment ~ structural .bunkering barge. to be on the dole. formelor de proprietate. lighterman soma v. abrasion ~ a monedei — (ca urmare a circulatiei.and company ~ cu capital redus . row. succession. si-a redus capitalul) and reduced sir s.cement barge ~ pentru marfuri generale .navigation channel septel .(cuvinte care apar dupd numele unei companii care.m.yardmaster ~ de zona . livestock si con/'. necalificatd.barge tank slepar s.(datorat structurii economics. denumitd tehnofobd.tank(barge) ~ -tanc petrolier . cu consecinte negative pe piata muncii) involuntary unemployment ~ partial .chain of endorsements slefuire s.

pi. {a deteriora fata unei bancnote. part-time worker $osea s.. stamp. by-road ~ nationala . to stamp.f. (scrisori) to postmark 339 §tampila s.t. (sigiliu) signet.postmark ~ .(cauzat de inlocuirea vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi) technological unemployment ~ temporar/intermediar .toll road ~ locala .rubber stamp ~ de control/garantie . the unemployed ~ partial .m. a unui cec etc.numbering stamp/machine ~ po§tala . science §tiinte economice .company/corporate/ common seal ~ .cantarit" .f. (pentru bdtut monede) stamp §terge v. (high) road ~ cu taxa .signature stamp ~ de cauciuc .primit" .received stamp $tanta s.f.local/country road.worker on short hours. out-of-work/place s. unemployed..date stamp ~ cu semnatura . unemployed worker.t.weight stamp ~ cu data .) to deface $tiinta s.§OM-§TI ~ tehnologic .state highway §tampila v.(pdnd la gdsirea unui post) search unemployment ~ voluntar .voluntary unemployment §omer adj.inspection stamp ~ de numar curent . highway.f.economics . seal ~ a firmei .

bulk-oil carrier tantiema s.customary tare a calcula tara .estimated tare ~ legala/vamala .going rate .mean tare ~ conform tarifului vamal . 1. booth.) counterfoil.) size talon s. (rezervor) tank 2.master tabulation ~ incrucisata .summarized table ~ de conversie/transformari . to tabulate.f.(din cartea mare) (cont. to tabularize tabular adj. tabulator. renewal coupon ~ de asigurare .(pentru unitdti de mdsurd apartindnd unor sisteme diferite) conversion table ~ de masuri si greutati . cu care se pot achizitiona unele articole) gift coupon/token/ voucher/certificate tanc s.n.) chart of accounts ~ de comanda .f. (de chitantd. (tabel) table.average tare -~ normala .n.T tabel s.custom-built container ~ suplimentara .n. (greutatea ambalajuhu) tare (weight) ~ admisa . tabulating machine talie s. tabular tabulare s. 1. table.use tare ~ efectiva/reala .n.(oferit de un magazin.(SUA) schedule tare ~ conform uzantei . stub 2. panel ~ al conturilor . share. (corn.insurance note/slip ~ valeric gratuit . chart 2.domestic rate ~ compus/mixt .t.to tare tarif s. scale ~ casnic .f.customs/legal tare.(combinatie intre taxa ad valorem si o taxd vamald specified) compound/two-part tariff ~ curent . cec etc.switchboard tabula v.table of interest ~ tarifar .normal tare ~ standard . (de comanda) board.table of weights and measures ~ de procente ale dobanzilor .control panel ~ de distribute .supertare ~ uzuala .n. tariff. chart. (anexat la o obligatiune la purtdtor si care conferd dreptui la o noud foaie de cupoane cdnd acestea au fost utilizate) talon. rate. tank ship/vessel. emolument. (in piata) market stall tara s. petroleum carrier/ship/ tanker.f. oil-carrying ship/ vessel. 1. (petrolier) (oil) tanker.cross tabulation tabulator s. price list. (lista) list ~ centralizat .tariff schedule tablou s. schedule.f.(pentru calcularea tarei mtregii partide de mdrfuri) received tare ~ comuna . tabulation ~ fhiala/recapitulativa . schedule. coupon. percentage taraba s.n. tare assumed by the customs ~ medie .(greutatea reald a ambalajuhu') actual/clear/real tare ~ estimata .

m.mileage ~ pentru calatori .night charge ~ de tranzit .revenue tariff ~ forfetar . to tariff tarifar adj. (in tramvai.customs appraiser taxa s..) fee.commission rate ~ de inchiriere a utilajelor . charge.inland rate ~ in vigoare .restricted tariff ~ intern . la piatd etc.maximum tariff ~ mobil . (a impune) to tax.basis rate ~ de coletarie/mesagerie .(in CEE) common customs tariff ~ vamal de clasificare . tax.parcel rate ~ de comision . to impose a tax on taxator s. rate . contribution.sliding scale tariff ~ neuniform . pi.nift tax .(mar. tariff.toll collector/keeper ~ vamal . t.) conference rate ~ de navlu necartelat .transit tariff ~ de zi . (rutierd.) duty.prime (lending) rate ~ auto/de drumuri .flexible tariff ~ vamal pentru tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate . scheduled taxa v.rate of insurance. consulage ~ de amarare — demurrage ~ de brevet .) nonconference rate ~ de noapte . 1.consuiara . 1.railway rate ~ fiscal .postal tariff.truckage ~ de cantarire .(mar.scale of commission ~ de curtaj/brokeraj . roadtax •. autobuz etc.patent fee/tax ~ de camion a j .single tariff ~ uniform .preferential tariff ~ vamal protectionist . (vamala etc. (tarif) tariff. valuer.tariff in force ~ intreg/fara reducere . (incasator) collector 3. to charge 2.time-of-day tariff ~ diferential .piecework rate ~ postal . (^colara etc. appraiser 2.) charter rate ~ de navlu cartelat .open rate ~ pe mila .tax disc/token.) conductor ~ pentru drumuri sail poduri .) underwriting rate ~ de baza . dues.full rate ~ maximal .a scontului la cambiile de clasa intai .retaliation/ retaliatory tariff ~ vamal flexibil .flat rate ~ vamal .protection/ protective tariff ~ vamal zonal/pe zone . postage ~ postal pentru corespondenta interna .TAR-TAX 341 ~ de asigurare ..goods rate ~ pentru munca in acord .(a mdrfurilor) customs schedule ~ vamal de represalii .) toll.plant hire rate ~ de navlu .zone tariff tarifa v. (mar.most-favoured-nation tariff ~ vamal preferential .. (functionar care stabile^te tarifele/taxele) rater.customs tariff ~ vamal comun .consular fee.f.t.(mar.weighing charges ~ de donatie .inland postage ~ unic .passenger rate ~ pentru marfuri .differential/graduated tariff ~ feroviar . insurance tariff.

lungimea sail volumul mdrfurilor) specific duty ~ vamala suplimentara .(SUA) federal discount rate ~ fiscala .mortgage duty ~ normala/in afara orelor de varf off-peak rate ~ oHciala a scontului .sumptuary/luxury tax ~ statutara — (cost administrativ al lickidurii unui imprumut} statutory fee drawback ~ vamala specifics .standard charge ~ vamala .{in antrepozite vamale) bond dues ~ de cheiaj .{in functie de greutatea. door money ~ de macara .survey fee ~ de export . pierage.rediscount rate ~ de rezervare .(de stationare la chei} quay/pier/wharf dues.retaliatory duty ~ vamala discriminatorie/multipla (la import.dock dues ~ de antrepozitare . rate of discount ~ de timbru .cash on delivery fee ~ de redeventa .import duty ~ vamala de represalii .customs duty ~ vamala compensatorie .additional duty taxe de andocare .) poundage ~ pe valoarea adaugata — value-added tax ~ succesorala . (atzmci cand mdrfiirile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri ce vor fi exportate) ~ pentru bauturile infundate (servite in restaurant) corkage ~ pentru trecerea unei proprietati particulare . quayage.storage charges ~ de mesagerie .admission/entrance fee.return duty.reciprocal duty ~ vamala restituita .fiscal duty ~ ipotecara . wharfage .fee ~ uniforma/forfetara .cranage ~ de magazinaj .royalty fee ~ de reescont .succession/inheritance tax.(aplicatd de o piata comunitara sail de o uniune vamala) common external tariff ~ vamala de import . infunctie de tara de origine a mdrfurilor) discriminating/ discriminatory/multiple duty ~ vamala preferentiala .(a locului) reservation fee ~ de scont .stamp duty/tax ~ de transfer de capital .toll traverse ~ somptuara .342 TAX-TAX ~ de expertiza .capital transfer tax ~ federala de scont .preferential duty ~ vamala prohibitive .(vamala etc. legacy duty ~ $colara .import duty ~ de intrare .official discount rate ~ pe tmbunatatiri .discount rate.matching duty ~ vamala comunitara .prohibitive duty ~ vamala protectionista .(SUA) expressage ~ de piata — (pentru dreptui de a tine un chiosc) stallage ~ de ramburs .export duty ~ de import .(publice aduse unei proprietdti particulare) betterment levy ~ pe livra .protective duty ~ vamala reciproca .

(comert) trade. to buy. 1.high technology ~ de prelucrare a petrolului petroleum engineering ~ informationala . technics. buying. (oras) town.) methods engineering ~ securitatii muncii . townlet. haggling. (tocmeald) haggle. technology.m.cargo dues ~ portuare .(a produselor indigene) safeguarding duties ~ vamale diferentiale . haggling.evaluation and review technique ~ de fabricatie a unui produs product engineering tehnician s. sample fair. safe procedure. fel) technique tehnica diagramelor de analiza factorials .TAX-TEH 343 ~ de ecluzare ~ lockage (tolls) ~ de incarcare si manipulare . technician. engineering tehnologia managementului management engineering tehnologie de fabricare a unui produs . (periodic) fair 3. technical tehnica s.tariff rates ~ vamale de protejare . (centru comercial) emporium 2.differential duties ~ vamale si de regie — customs and excise duties taia v.navigation dues ~ de tonaj . technocracy tehnolog s. business ~ anual . (a cumpdra) to buy. small town. bargain a face targuieli/cumparaturi .factor analysis chart technique • ~ metodelor . technologist tehnologic adj.transit dues ~ de trecere prin canal .tonnage dues ~ de tranzit . exhibition ~ de vite . stock fair/market ~ universal .t. (burg) borough 4. (afacere) bargain.to go shopping tehnic adj.harbour dues/fees.m.product engineering ~ de mare performanta .cattle market.) shipping and handling charges ~ de navigatie . (normald a alcoohilui) proof targ s. (vite) to slaughter tarie s.rates and taxes ~ tarifare/vamale . (a se tocmi) to bargain.labour safety engineering.f.time study engineer tehnocrat^. (ordsel) market town.f. industrial safety.rates ~ notariale . (tocmeald) haggle. (piatd) market (place).notarial charges/fees ~ pe marfurile operate . technological tehnologie s.canal tolls ~ fluviale .'. technocrat tehnocratie s. to purchase v. (a se duce la cumpdrdturf) to go shopping v.r. purchasing. 1.t.m.(man. security means tehnica de analiza si evaluare grafica . port charges/dues ~ si impozite .world fair targui v.fair ~ de mostre .f.(mar. engineer ~ responsabil cu protectia muncii safety engineer ~ responsabil cu studierea timpului de munca .f. (cumpdrdturi) shopping 2.river charges/dues ~ locale/comunale . (metodd.n.f. to haggle targuiala s.trade fair show.information technology . technical expert..

storage yard.underconsumption theory terera s.n.f.downtrend in prices.trust territory termen s.uptrend in prices. trend ~ a pietei . dealer buyer. (citatie.term of guarantee.economic trends ~ inflationiste . (sol) soil.f. stockyard ~ forestier .general trend tendinte antiinflationiste . ground.price theory ~ subconsumului .n. time. deadline 2. term. pi.tillage land ~ de depozitare .f. counter tejghetar^. temporary. (limita) time limit.welfare theory ~ ciclului real de afaceri .growth theory ~ deciziei .f. old-clothes man.m. delivery date . {al produselor perisabile) shelf/storage life ~ de gratie .) day of appearance.fallow (ground/land).gold field ~ cultivat .(pentru plata unei datorii scadente) (days of) grace ~ de livrare . tendency. (fixat} fixed/appointed/stated date.downward tendency/ trend. land. field.anti-inflationary trends ~ economice .(dr.n. territory ~ situat departe de granita sau de mare . (ciivant) term 5.expectation theory ~ bunastarii .market trend ~ ascendenta/de crestere .w. 1.pay television ~ industriala/in circuit tnchis industrial television temporar adj. respite 3. (pentru titlurile financiare') bearish tendency ~ generala .". (dr. date.real business cycle theory ~ cresterii . (despre munca) odd tendinta s.344 TEJ-TER tejghea s. (pasuire) time allowed. counterman telal s. chemare in judecata} summons 4. telecommunication. court day.business term ~ curent .decision-making theory ~ jocurilor . delay (granted). television ~ cu taxa/abonament .arable/tillable land ~ aurifer .f. theory teoria abstinentei .running term ~ de apel .upward tendency/trend. (pentru titlurile financiare) bullish tendency ~ de scadere .abstinence theory ~ asteptarilor .) reclaim days ~ de executie — (a unei lucrdri de constructie) construction time ~ de garantie . (SUA) junkman telecomunicatie s. {conditii contractuale) tenns ~ comercial .inland ~ sub tutela/mandat . provisional. uptrend ~ de crestere a preturilor .game theory ~ preturilor .timber land ~ necultivat . period.oil field/land teritoriu s. downtrend ~ de scadere a nivelului de trai downtrend in living standards ~ de scadere a preturilor . communication activity/service televiziune s. waste land ~ pentru constructia de locuinte residential/housing estate ~ petrolifer .time of deliver.farmland ~ arabil . (de constructie) site ~ agricol . guarantee period.inflationary trends teorie s.

to open a will a lasa un ~ .to contest a will a deschide un ~ . will. closing date.(care define sume datorate sau bunuri mobiliare ce apartin debitorului unui creditor popular) gamishee test s.(temporard la un potential ciimpdrdtor) product placement test ~ directa .f.f.) concept testing ~ a produsului . (dr. third party/person ~ detinator .patent life/period ~ final/-limita .container terminal ~ de decontare a cecurilor .to make one's will testamentar adj. to legate.(corn. drapery ..(testare in favoarea unei persoane care este cu doud sau mai multe niveluri de generatie sub testator) (dr.credit terms ~ (contractuali) fundamentali fundamental terms terminal adj. 1.m. (pentru bunuri imobiliare) devise a ataca un ~ .f.) direct skip . termination.) prescription period ~ de valabilitate a brevetului . finishing.(bancomaf) cash dispenser ~ de containere . test. (pentru bunuri mobiliare) bequest.) end of a risk terts. (a incerca.contract/agreed terms ~ {contractual!} de creditare . textile textila s.fractionata . bequeathing. textile.to die testate a revoca un ~ . completion. prompt date ~ de posesiune . s.(al unei proprietdti) tenure ~ de prescriptie .cheque cashing machine ~ de feribot . devising ~ a conceptului .term of payment. test testa v.n. (un bun imobiliar) to devise testament s. deadline termeni comerciali internationali international commercial terms (Incoterms) ~ contractuali . (un bun mobiliar) to bequeath.(dr. terminal ~ bancar .(al unei cambii) holder in due course ~ proprit .) testatrix testator s. (a unui bun imobiliar) devise.) testator. (de bunuri imobiliare) devisor textil adj.(asig. end ~ a unui rise .ferry deck/rack ~ de petroliere .marine terminal ~ portuar . (a unui bun mobiliar) bequest.m. 1. (dr.f. testament.fmal/latest/extreme term.n.to leave a will a muri lasand ~ .to revoke/to annul/to cancel a will a-si face testamentui .(a elementelor individiiale care intrd in componenta unei reclame sau a unui ambalaj) atomistic test ~ de piata . (de bunuri mobiliare) legator.(a produselor casnice sau a medicamentelor) animal testing testatoare s.port terminal terminare s.product test ~ a produsului prin plasare . (a Idsa ceva prin testament) to will.tanker terminal ~ maritim .t. testing 2. a proba) to test 2.test marketing ~ profesional -job test ~ pe animale .n.TER-TEX 345 ~ de plata . testamentary testare s.

local time ~ mort .t. pressrun.) dispatch discharging only ~ economisit numai la incarcare (mar.(despre preturi) to tend downwards tip s. (bon de cartela) coupon ~ de masa — (oferit salariatilor de firma wide lucreazd) luncheon voucher ~ de paine .adhesive stamp ~ de chitanta .n.f.(pentru operarea navel) waiting time ~ de exploatare/functionare running/operating time ~ de fabricatie a primei piese (dintr-un lot) first piece time ~ de lucru/munca . to print tipogratie s.circulation and readership titlu s. ticket.outage time ~ economisit . (al periodicelor) circulation.t.'/. nor) headline 2.n. to treasure (up). (standard) standard.t.(despre masini. downtime ~ mort in fluxul tehnologic bottleneck ~ necesar pentru executarea operatiilor de productie . timpul scurs de la efectuarea iinei comenzi si pdnd la indeplinirea ei: timpul necesar pentru a-l determina pe un consumator sd cumpere) lead time ~ total de operare .i. utilaje) to idle over tinde v.(in gestiunea stocurilor.leisure. \. time ~ astronomic .impressed stamp. (editie) edition ~ si grad de citire . (cladire) treasury. treasure.n. to hoard (up). (camera de valori) safety vault. (de carte) title. stamp ~ adeziv . (fel) kind. 1. to stamp timbru s. type. (de .n. 1. type tip art v.) dispatch loading only ~ liber .} hoard.astronomic(al) time ~ de asteptare . mdnd de lucru sail comenzi) machine idle time. strongroom tezauriza v.postage stamp ~ sec .(despre preturl) to tend upwards ~ sa scada .(la mcdrcarea sau descdrcarea navel) dispatch ~ economisit numai la descarcare (mar.idle/dead/lost time.bread coupon timbra v.n.used stamp timp s.works/establishment 2. (model) mark 2. (din motive tehnice) machine down time ~ de operare . (de bani etc.(din lipsd de materiale.fiscal/tax/revenue stamp ~ jubiliar -jubilee stamp ~ postal . embossed press ~ stampilat/obliterat . (atelier/intreprindere poligrafica) printing firm/house/office.n.production time ~ total . typography ~ de bancnote .security printing office tiraj s.(mcdrcare-descdrcare) handling time ~ de pan a . to amass tichet s. (. deed 3. spare time ~ local .Greenwitch mean time a avea timpi morti .receipt stamp ~ fiscal .n. (document) title. to tend ~ sa creasca .(la magaziile navel) hatch hours ~ universal .working hours ~ de nefunctionare a masinii .346 TEZ-TIT tezaur s. (de stat) treasury 2. (arta tiparuiui) (art of) printing. 1. sort. number of copies printed.

deed of property.bank security ~ de valoare exprimat in valuta -foreign currency security ~ de valoare garantat prin active -asset-backed security ~ de valoare guvernamental/de stat government security ~ de valoare inactiv/fara cautare inactive security ~ de valoare international .(dr.(dr. option stock ~ de valoare de calitate/sigur .oneros . paper. standard ~ al aliajului . debenture ~ de creanta fara scadenta perpetual/irredeemable debenture ~ de proprietate .TIT-TIT 347 valoare) security.gilt-edged security ~ de valoare emis de o banca . note. document of title. (titru) title. certificate. fineness.loan note. (emis de stat sau de municipalitate) stock. (SUA) prior preferred stock ~ de valoare secundar .title (deed).clear title ~ de proprietate restrans .(care se poate tranzactiona pe pietele Internationale) international security ~ de valoare la ordin . title to property.bearer security.} valuable consideration ~ putativ .standard of alloy ~ al monedei .(cu plata prioritard a dividendelor) senior security.(dr. (tranzactionat pe piata extra-bursiera) over-the-counter security ~ de valoare negociabil/transferabil negotiable/transferable security ~ de valoare nominal .(pbli'gatiune sau actiune preferentiald care poate fi schimbatd.fixed-interest security ~ de valoare cu optiune (tranzactionat la o data. vested interest ~ de proprietate absolut . (actiuni) stock 4.defective title ~ de proprietate inregistrat/inscris (in cartea funciara) registered title ~ de proprietate legal . (actiuni) stock.qualified title ~ de valoare . si im pret specificat) stock option. (emis de stat sau de municipalitate) stock. floater ~ de valoare la termen . in actiuni comune ale societdtii emitente) convertibile security/stock ~ de valoare cu curs fluctuant floating rate note ~ de valoare cu dobanda fixa . paper. (care reprezintd capitalul propriu) equity ~ de valoare american sau Canadian . certificate.registered security ~ de valoare preferential .order security ~ de valoare la purtator . la optiunea titularului.legal/sound title ~ de proprietate negrevat . note.standard of coinage ~ de creanta .(cu dreptiiri ma'i mid asupra activelor si a veni-turilor decdt alte titluri considerate prioritare} junior security ~ executoriu .(la bur so) unquoted/unlisted/nonlisted security.dated security ~ de valoare necotat/nelistat .dollar stock ~ de valoare convertibil .) writ of execution .) pus-alive title .absolute title ~ de proprietate incomplet/imperfect .security. titre.

f. name of an account ~ precedent .) all perils. (a greutdtii unei monede) allowance ~ de greutate .) all risks ~ riscurile. shipping space ~ al navelor de linie . {al unui post. snipping availability .liner (cargo) tonnage ~ al navelor de pasageri .(asig.small tonnage ~ al navelor neexploatate .policy holder ~ al unui brevet/patent . (suplinit al unei functii) titular.to drive a hard bargain tocmire s. copyright reserved ~ pericolele.seagoing tonnage ~ al navelor navlosite pe voiaj . all toate celelalte pericole .tramp (cargo) tonnage ~ al petrolierului — tanker tonnage ~ brut . to hire on. haggle.(asig.t. 1.trip-charter tonnage ~ al navelor mici .coastal tonnage .) tonnage ~ al flotei comerciale .) all loss or damage ~ riscurile . {a se tdrgui) (pentru) to haggle (about.ocean-going tonnage ~ al navelor-tramp . allowance.n.de cabotaj -.ileadvveight tonnage disponibil .tolerance of weight ~ larga — wide margin tonaj s.account holder. over).all rights reserved.laid-up tonnage ~ al navelor oceanice . (pentru o treaba) to hire on 2. titulary s.de ilicarcare -• (grentate sou volum) cargo tonnage ~ deadweight . (mar.m.prompt tonnage. mar. (cantitatea de metal pretios dintr-un aliaj exprimatd in parti la mie) titre. (a unui liicrdtor) hire toleranta s f tolerance. al unui cont etc. al unei functii) occupant.n.) all risks whatsoever tocmeala s. mar.(asig.refrigerating tonnage ~ al navelor invechite obsolete/overage tonnage ~ al navelor maritime .r. primejdiile si acciden-tele de mare .passenger tonnage ~ al navelor destinate exportului export tonnage ~ al navelor fluviale — river tonnage ~ al navelor frigorifice . oricare ar fi acestea -(asig.) all other perils ~ drepturile rezervate .gross tonnage ~ curat .348 TIT-TON titru s.(al unor titluri de valoare) previous holder toata adj. (a angaja in slujba) to engage.licensee ~ al unei polite de asigurare .(asig.) holder. dangers and accidents of the sea ~ pierderile sau pagubele . haggling tocmi v. (al unei polite de asigurare de viatd) nominee ~ al unei autorizatii/licente . limit: (a litriilui unei monocle) remedy.merchant tonnage ~ al navei — (in tone — registru) vessel tonnage. margin. mar. patent owner ~ al unui cont . to traffic (for) a se ~ mult . (al unei licente.f.(la petroliere) clean tonnage . titular. (a comanda) to order v. title titular adj.patentee.

ship's registered tonnage ~ -registru brut .deplasament .(platite asiguratului de societatea de asigurdri) capital sum ~ al disponibilitatilor banesti .all-in ~ timpul economisit in ambele porturi . stand ~ de ziare .register ton ~ -registru brut .net tonnage ~ pentru cereale . topographer. net measurement ~ sub punte .underdeck tonnage.f. t.displacement ton ~ engleza/lunga .(SUA) revenue ton toneta s.f. overall s. n.waste tonnage ~ -registru .grain tonnage ~ pentru marfuri uscate . (suma totala) sum (total). (a aduna) to add up. stall. to sum up.dry cargo tonnage ~ pierdut/mort .cargo/freight/ measurement ton ~ deadweight .(unui magazin. vessel ton ~ -registru net .) all time saved both ends total adj.charter/freight tonnage ~ nefolosit .caterpillar tractor ~ -remorcher .refrigeration ton ~ de incarcare/transport . all ~ intr-unul .farm tractor ~ cu roti .metric ton. tonne ~ -registru .n. total. aggregate. to totalize.f.(de operare) (mar. surveyor topografie s.(cand numdrul navelor de transport depdse^te cu mult cererea) overtonnage ~ global . tractor ~ agricol .newsstand topograf^.aggregate tonnage ~ international . whole.(la camioane) lorry tractor ~ universal . entire. to haul tractor s. whole.net register tonnage.t.register/measurement tonnage. ton ~ americana/scurta .gross debt ~ al despagubirii .deadweight ton ~ . to tot up.wheel tractor ~ pe senile . total.cash on hand ~ al incasarilor .gross register ton. totalul banilor din casierie) till money ~ al pasivului . topography.m. (global} gross. aggregate. to add up.rateable ton ~ metrica .universal/all-purpose tractor .TON-TRA 349 ~ excesiv .i.(a/ navelor care stationeazd in rezerva} idle tonnage ~ net .daily tonnage allocation tona s.world tonnage ~ navlosit . tonnage under deck ~ zilnic de incarcare .total liabilities totaliza v. survey tot adj.shipping ton ~ de navlu/volum . to total.English/long ton ~ impozabila .gross/brutto register tonnage. to figure up v. gross measurement ~ -registru net .international tonnage ~ mondial . to cast up.American/short ton ~ americana de capacitate American shipping ton ~ de congelare . to total tracta v.net register ton ~ vamala . (total) amount ~ al datoriei .

transit traffic.to derive benefit from ~ la sorti .crack liner transbord s. transshipment ~ vamal .) traffic.f. trader. a unei trate) drawing 2.n. 1.) certified transfer ~ bancar prin virament . 1. 1.parcel traffic ~ de influenta .registration of mortgage transfer s. 1. 1. registering 3. transfer ~ de marfuri .wangler trage v.superliner ~ rapid .n.ship-to-ship transfer transcontainer s.t. transcription 2.n.passenger traffic ~ de tranzit . (corn. (dr. 1. trafficker 2.(bur.n.funds transfer .) to post transcriere s. profiteer ~ de influenta . transfer 2.t.n. a emite o cambie. to reload transbordare s.bulk traffic ~ de marfuri perisabile . (a scrie. reloading.ocean traffic ~ portuar .i rutier) joint traffic ~ comercial . {corner} ilegal) traffic.goods transshipment ~ de pasageri .liner shipping ~ oceanic . (in cartea mare) (cont. traffic in transit ~ expres . (a copia un act juridic intr-un registrii public special) (dr.coastal traffic ~ maritim de linie .) posting ~ ipotecara .transfer of debts ~ de fonduri . transatlantic s.tramp) tramping transatlantic adj.350 TRA-TRA trafic s. ocean/Atlantic liner ~ de mare tonaj .goods/merchandise/ freight traffic. pressure. trading.air traffic ~ combinat .heavy traffic ~ maritim .passenger transshipment ~ intre nave .perishable traffic ~ de pasageri . (dr. (transport pe mare cu nave .) to register 3. transatlantic ship/vessel. tin tragere s.f. o tratd) to draw ~ foloase de pe urma .share transfer ~ de capital .) registration. (a unei cambii. to transcribe 2. traffic ~ aerian . illicit trading 2.commercial/trading traffic ~ de coletarie/mesagerie .(feroviar ^.) transfer.wangle(s).transshipment bond note transborda v. a unui cec. (container de transbordare) transcontainer transcrie v. transshipment.bank transfer ~ de actiuni . shipping ~ maritim de coasta .railway traffic ~ intens/aglomerat . intercession ~ de marfuri .m.dock/harbour traffic ~ regulat . {la loterie) drawing tramping s.t. (cesiune) assignment.f.marine/maritime/sea/ seaborne traffic. to transship.(intre doua tart) capital transfer/movement ~ de creante . cargo turnover/ performance ~ de marfuri in vrac . (de proprietate) conveyance cec.(de marfuri) express traffic ~ feroviar .regular traffic traficant s. (peiorativ) speculator.n.to draw lots ~ autorizat de actiuni . (in cartea mare) (cont.

trucking.income transfer ~ efectiv de titluri de valoare . delivery.t. (cdrdusie) haulage 2.interbank funds transfer ~ in alb — (de actiuni. (a unei proprietdti) conveyance. iiscat sou calea aerului) (SUA) freight. a unui cec prin andosare) endorsement ~ a dreptului de proprietate .) fraudulent conveyance ~ interbancar de fonduri .(de la vdnzdtor la cumpdrdtor) physical delivery of securities ~ electronic de date . conveyance. (cu tractiune animald) cartage ~ aerian . (o cambie. transnational transport s.t.to convert into money/cash ~ in sistemul zecimal . (a unei cambii. a cesiond) to assign. (prin mandat) to remit 2. (a inmdnd) to hand over. 1. freightage.(sistemul cecurilor po^tale) postal giro ~ de tehnologie .(de fonduri) cable/wire transfer transfera v. to make over. transportation. (a ceda.TRA-TRA 351 ~ de fonduri prin posta .{a actiunilor) (bur. 1. (o proprietate) to convey. to release. to make over.technology transfer ~ de venituri . to transform. (cesionabit) assignable transforma v. (a transfera) to transfer. transferable. (dr. (cesionare) assignment. numele cesionarului rdmdndnd necompletat in acte) blank transfer ~ telegrafic .) to transfer. (o proprietate funciar a prin mdnd moarta) to amortize. (dr. (dr. 1. to release. un cec prin andosare) to endorse over transmitere s.) bad delivery ~ prin vanzare . (transfer) transfer. 1.) transfer.f. (a unei proprietdti funciare prin mdnd moarta) amortization. to convert ~ in bani/numerar . carriage.(de cdtre un debitor falit al unei parti din proprietatea sa pentru a msela creditorii) (dr. (prin testament) to demise 3.(a proprietdtii) conveyance on sale ~ voluntara/cu titlu gratuit .{tranzactii pe baza de card) electronic funds transfer at point of sale ~ electronic de fonduri neautorizat unauthorized electronic funds transfer ~ fraudulos . (cu vagonul sau camionuJ) truckage.t. (prin testament) demise 2.transfer of ownership ~ necorespunzatoare . (de mdrfuri pe apa) freight.to decimalize ~ un activ in numerar .(a proprietdtii) voluntary conveyance/ consequence/disposition transnational adj. to transfer 2.automotive/motor transport . (inmdnare) handing over.air transport ~ auto . transmissible. (a ceda. (expediere de bani) remittance 2. (o proprietate funciard prin mdnd moarta) to amortize transferabil adj.electronic funds transfer ~ electronic de fonduri la punctele de vanzare .n. (o proprietate) to convey. (de mdrfuri pe apa.to liquidate transmisibil adj. cargo shipping.) to transfer.electronic data transfer ~ electronic de fonduri . transferable transmite v. a cesiond) to assign. (transportare) transport. to deliver.

railway transport. sea shipping/carriage. settlement .logging ~ de cabotaj . (financiara) operation 2. transporter. (cu nave petroliere) oil shipment ~ feroviar/pe calea ferata . to carry.(cu auto cister ne) oil trucking.(mar.f. carriage by sea ~ nevagonabil .t.(mar. transaction.to pipe transportabil adj. transportable. (mar. carried ~ pe apa .f.grain transport ~ de contrabands .marine/maritime transport.charges prepaid transporta v.goods transport/ carriage/traffic.river transport ~ in tranzit . (SUA) to railroad ~ prin conducta .f. (a unui imprumut) tranche ~ in aur . 1.waterway traffic ~ pe distanta scurta .retur — (cu contraincdrcdturd) backhaul ~ rutier .short haul ~ pe uscat .cattle traffic/ transport ~ de bu^teni .(c.TRA-TRA ~ cu nave-tramp . de cdtre un stat .) time freight '.to ferry ~.) passenger shipping ~ de produse petroliere . depusd in aur.(cu vagon incomplet) part-truckload consignment ~ oceanic . to convey.to lighter ~ cu vagonul-platforma sail cu camionul . waterage ~ pe ape interioare .ocean shipping ~ pe apa .airborne ~ pe fluviu . (prin cdrau^ie) to haul ~ cu feribotnl . (marfuri pe apa) to freight.m.road transport/haulage transportui in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului . (mar.cu nava-to ship ~ cu §lepuri .tramp shipping '-' cu §lepuri .mass transit ~ . cargo shipping.membru al FMI) gold tranche tranzactie s. railage. uscat sou calea aerului) (SUA) to freight. transport by land ~ public . (portabil) portable transportat adj.riverborne ~ pe mare . bargain.lighterage ~ de animate vii .passenger service/transport. dealing. (SUA) railroad transport ~ fluvial .land carriage/transport.carriage in bulk ~ maritim . load-carrying transport. agreement. transported.carriage of contraband ~ de mare viteza . to transport. overland carriage/transport.waterbome ~ pe calea aerului .(cotd de participare. deal. rail carriage/transport.transit transport ~ in vrac . (marfuri pe apa. conveyed.de marfuri . freightage ~ de marfuri lichide .seaborne transportator s. (contract) carrier.) coastwise/coastal shipping ~ de cereale .) refrigerated shipping ~ de pasageri . (rutier) (road) haulier tran§a s.') cargo/merchant shipping.to truck ~ pe calea ferata .water carriage/transport/ haul.to rail.tanker trade ~ de marfuri refrigerate .

{bur. transit.spot deal/transaction ~ cu optiune .(la bursa) commodity trading tranzit s. (debitor asupra cdruia s-a emis o cambie pe care este obligat sd o onoreze la scadentd) drawee tratat s. inaiti functionari care posedd informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur. privilege ~ cu plata in numerar . talks. cash transaction ~ de barter/in contrapartida . trading ~ de marfuri .no-book transaction ~ nemonetara . transit.(prin care titluri de valoare sail mdrfuri sunt tranzactionate la data .) computer-aided/'-assisted trading ~ futures .t.transition to a market economy tras s.(directori de societdti.(In livrare) spot deal/transaction. transition ~ la economia de piata . unfair deal ~ neinregistrata contabil . through traffic tranzita v. negotiations .) time bargain ~ monetara . convention. (acord) agreement ~ comercial .(bur.m.barter transaction ~ dezavantajoasa/Tn necuno$tinta de cauza .) option business' dealing. to deal.(dr.f.clearing transactions ~ la termen .(contracte de vdnzare sail ciimpdrare de mdrfiiri ori active financiare la o data viitoare prestabilita) futures transactions ~ in cliring .n.) bull transaction ~ bancara — banking transaction ~ corecta .compensation deal ~ in lant .f.speculative operations tranzactiona v.deal on joint account ~ la termen .(de pachete mari de actiuni) block trading ~ in compensatie . jumdtate pe credit) (bur.t.) margin trading ~ neoficiale/dupa inchiderea bursei after-hours dealings ~ speculative/riscante .bogus/fraudulent transaction.forward dealings ~ marginale — (cu plena jumdtate in numerar.f. pi. conveying in transit tranzitie s. treaty.chain transaction ~ in participate .commercial/trade treaty ~ de navigatie . to transit.nonmonetary transaction ~ stransa/cu marja redusa de ca§tig tight bargain ~ switch .(bur.) bear transaction ~ a la hausse . to transit tranzitare s.n.i.f.fair/square deal ~ cu marfa disponibila .monetary transaction ~ necinstita .S7 pret specificat) (bur.) insider dealings/trading ~ asistate de calculator . realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction tranzactii ale initiatilor .(la export.TRA-TRA ~ a la baisse — (bur. dealing.} unconscionable bargain ~ executata cu acordul partilor locked-in trade ~ imobiliara — real estate transaction ~ in bloc . to trade tranzactionare s. to convey in transit v.navigation treaty/ convention tratative s.

presentation/sight draft ~ neacceptata .) tick ~ de salarizare ./n. tribunal.trade negotiations/talks ~ in curs . bill of exchange ~ bancara .court or limited jurisdiction ~ de arbitraj . (etapd) stage. 1. (SUA) way train ~ mixt — (cu vagoane de marfa si calatori) mixed/composite/passenger and goods train ~ personal .f.court of general jurisdiction ~ cu jurisdictie limitata .top-level talks ~ neoficiale . trawler (ship) ~ de pescuit .(de pescuit si prelucrare a pestelui prins) trawler-factory.time draft ~ la vedere .underdealings a fi in ~ cu cineva .354 TRA-TRI ~ comerciale .fast train. (a inregistra) to register.passenger train ~ de marfa .t. express (train) ~ rutier . a incepe ~ .to proceed with the business of the day ~ prin vama . treasury trezorierj'.(cont.n.goods/cargo train.deep-/distant .negotiations in progress/under way ~ la nivel inalt .sliding wage scale . (pe o listd etc.inshore trawler ~ frigorific .industrial tribunal ~ de salarizare mobila .to enter into/to open negotiations/talks a purta ~ . scale of wages trece v. (SUA) freight train ~ direct .to clear to the customs tren s. draft.(la scadentd) dishonoured draft trauler s. processing trawler tragator s. degree.unaccepted draft ~ neonorata .refrigerating trawler ~ maritim .wage scale.f.(bur.to hold negotiations/talks. train ~ de calatori .(trasa de un exportator fi prezentatd cumpdrdtorului pentru acceptare) documentary draft ~ la termen . law court. (persoand care emite o cambie) drawer treapta s.bank/banker's draft ~ documentara/comerciala . (o lege) to pass ~ in cont .arbitration tribunal ~ de munca .sea water ~ -uzina .civil court ~ comercial commercial court ~ competent .through/nonstop train ~ forestier .local (train).log train ~ local .n. (SUA) accommodation train ~ rapid .) to enter/to carry/to put to account ~ la ordinea de zi . scale.to be in negotiation with smb. (de containere) freightliner.f.passenger/slow train. (rang) rank ~ de cotatie .administrative tribunal ~ civil . to carry on/to conduct negotiations trata s. court (of justice/law) ~ administrativ .) to enter 2. treasurer tribunal s.(fard prelucrarea pestelui prins) catching/flsh/nonprocessing trawler ~ de pescuit costier .m.n.(ansamblu autocamion--remorcd) lorry-/truck-trailer combination trezorerie s.court of competent jurisdiction ~ cu jurisdictie generala .

active trust ~ discretionara .to circularize ~ in consignatie .n. (scalar) term trimis s.) paygate tutela s.constructive trust ~ testamentara . to barter trusa s. travel ~ in afara sezonului . (dr. (care functioneazd dupd introducerea monedei. dicker.(mdrfuri) to consign triplicat s.m. (diplomatic) envoy. kit ~ de scule .n.envoy extraordinary and minister plenipotentiary trimite v.m. tutor 2.off-season tourism twist s. to mail. to send (off).working shift ~ de noapte .) guardianship.double shift ~ de lucru .n.n.f. (asupra unei averi) trust ~ activa . tourist ~ . mandatar) administrator. (curator) guardian.district court ~ maritim .tool kit/outfit/set trust s. trustee . wardship.night shift ~ de zi . delegaf) representative. pool ~ de transporturi maritime shipping pool tura s. delegate ~ extraordinar si ministru plenipotentiar . a cartelei etc. swapping.f. third copy troc s.TRI-TUT 355 ~ de prima instanta .court of original jurisdiction ~ districtual/regional .testamentary trust tutore s. to swap.to truck. to dicker. (al treilea exemplar) triplicate. (mdrfuri etc.M.executory trust ~ prezumata/implicita .automobilist .discretionary trust ~ executorie .f. (schimb de lucru) shift ~ cu efectiv dublu .military court ~ suprem . truck. (administrator. tourism.Supreme Court trimestrial adj.t.) to forward ~ circulare . trusteeship. swop. (reprezentant. (prin posta) to post. trust. quarterly.day shift turism-y. to dispatch. trimester. 1.n. swap. trimestrial trimestru s. quarter (of year).tourer turnichet s.maritime/naval court ~ militar .f. barter a face ~ .

f. petroleum crude ~ fara gaze .dead oil ~ greu .(corn.f. (obiectiv) target titei s.t. (a intretine) to keep up. crude oil/petroleum.to keep in good repair ~ la dispozitia cuiva . petroleum ~ brut .n.to keep/to stick to the prices ~ marfuri in magazin . {mdrfuri m stoc pentru vdnzare) to keep. (a refine) to retain 3.to take into account ~ un discurs .industrial countries ~ in curs de dezvoltare .to hold at smb. (a pastrd) to keep.heavy crude oil ~ usor . weaver's trade 2.(a mdrfii) country of origin ~ de tranzit .f.) to keep the cash.light crude oil.red country ~ exportatoare .developed countries ~ industrializate .transit country ~ debitoare . (atelier) weaving mill tine v.creditor nation ~ cu sistem de asigurari sociale welfare state ~ de destinatie .underdeveloped/less developed countries tesatorie s. to hold. light fuel (oil) tol s. 1. to administer 4. (a administrd) to manage. (imitate de mdsura pentru lungime) inch .T tara s.developing countries ~ in tranzitie la economia de piata countries in transition to a market economy ~ subdezvoltate . (meserie.crude/raw oil.exporting country ~ maritima . artd) weaving. to act as cashier ~ contabilitatea .'s disposal ~ la pret . evidenta) to keep 2. nation ~ creditoare .member country tari dezvoltate economic.{a mdrfii) country of destination ~ de origine . 1.to hold a meeting ~ seama de .to curb the inflation ~ in buna stare .to keep articles/goods in the shop ~ o sedinta .to deliver/to make a speech tinta s.m. to do the bookkeeping ~ inflatia sub control .to keep the accounts/books. {contabilitatea. country.maritime country ~ -membra . to mantain ~ casa .

agricultural unit of account ~ de consum . ultimate. (intr-unfond comun capitaluri.(citirea tuturor cursurilor stabilite mtr-o sedintd bursierd.(bur.consumption unit ~ de cont . {a fuziona) to merge.f. to amalgamate.unit of account ~ de cost .r. (la moara) toll a-si lua uiumul .) last trading day ultimul curs .(metodd de control al stocurilor.f. to put apprentice (to). fdcuta de obicei la sfdrsit de an) final distribution ~ licitare .final price ~ termen .t.final date ultimo adv. to be bound apprentice (to a trade).closing bid ~ somatic — (adresatd unui datornic) final application/notice ~ zi de tranzactionare .agricultural/farming implements uni v.m. utensil. prenticehood a da la ~ (la) .) to pool v.f. to consolidate unifica v.(a profitului unei societdti. consolidation unitate s. despre companii} to merge. (fuziune) merging.) freight unit ~ de plata . to apprentice (to). to consolidate v. to be indentured'articled ucenicie s. implement. instrument unelte agricole .u ucenics. (imitate de mdsura pentru greutate) ounce ~ lichida .n. primul iesit .to be apprenticed (to a trade). final. apprenticeship. to amalgamate.closing price ~ intrat.fluid ounce unealta s. in prezenta agentilor de schimb la includerea tranzactiilor) final reading ~ distribuire .f. (spatiu Idsat liber in tancurile unei nave petroliere. merger. to consolidate unificare s. care presupune ca ultimele mdrfuri cumpdrate vor fi utilizate primele in procesul de productie) (cont.n. closing ultima citire . amalgamation.unit of measure ~ de navlu . folosit frecvent pentru a desemna operatiile lunare de lichidare) ultimo uncie s. last. to indent (to) uium s. in cisterne sau in butoaie dupd incdrcare.f. (working) tool.payment unit . first-out ~ pret . sub forma dividendelor.to bind apprentice (to).cost unit ~ de emitere a ordinelor si de conducere — (principiu managerial conform cdruia un salariat trebuie sd primeascd indicatii de la un singur superior) unity of command and direction ~ de masura .r.(mar.t. unit ~ agricola de cont .(despre morar) to toll ulaj s.) last-in. improver a intra (ca) ~ . {companii) to amalgamate. (a fuziona. apprentice. (termen ce semnificd ultima zi a lunii. beneficii etc. pentru a se asigura loc de expansiune lichidului) ullage ultim adj.

customs/tariff union universal adj.f. to go up. port equipment utilitara s.) decision-making unit ~ economica cu deficit .(man.f. pi.postal union ~ vamala .(cea mai mica unitate a unei corporatii care poate aplica o strategic independents) (man.debt collection under bankruptcy proceedings ~ pentru datorii execution for debts ~ pentru realizarea gajului . union 2. urbanist..t.(cu cheltuieli mai mari decdt veniturile) deficit/surplus spending unit ~ europeana de cont .European Currency Unit ~ monetara oficiala .product item ~ de valoare . to fit out utilaj s.t. machinery.m. (a spori) to increase urgenta v.debt collection for realization of pledged property urmator adj. plant (stock).monetary unit ~ monetara de cont . all-/general-purpose urbanism s. following. world-wide 2. universal. equipment. electricitate etc. (succesiv) successive urmatorul andosator subsequent endorser ~ detinator . to equip.f.s'. to speed up. (a accelera) to accelerate. confederation ~ economica .production unit ~ de produs . employment .n. to utilize. utility.t. facility ~ agricol . prosecution ~ in caz de faliment . to urbanize urea v. to use utilizare . agricultural machinery ~ de manipulare a marfurilor cargo handling equipment ~ de remorcare haulage equipment/gear. to bring an action against. use.f.) utilities utilitati publice . (a creste) to rise.docking facility. 1.public utilities utiliza v.European Unit of Account ~ monetara . subsequent. 1. gaze.accounting currency. money of account ~ monetara europeana . (mar. (servicii publice de apa. town/city/municipal planning urbanist s.n.stevedore equipment ~ petrolier . town planner urbanistica s. (despre cursuri bursiere) to trade up. town planning urbaniza v.358 UNI-UTI ~ de productie .unit of value ~ decizionala .f. (judiciara) action.t.monetary union ~ postala . usefulness 2.) towage/towing equipment ~ de stivuire .economic union ~ monetara . (a rep-olva urgent) to expedite ~ livrarea/predarea . package car utilitate s.cubic measure uniune s.(a unei tdri) standard money ~ strategica de afaceri ./ utilization.farm equipment. (in justitie) to sue..) strategic business unit ~ volumetrica . lawsuit.oil equipment ~ portuar . commercial car/vehicle. to take proceedings against urmarire s.. next.t. 1.subsequent holder utila v.to speed up delivery urmari v.

usucapion. (dr.(a unei inventii brevetate) prior use ~ finala — (utilizarea umii produs de cdtre beneficiarul final) end use ~ neautorizata . (prescriptie achitizivd.i.f. to wear uzanta s. wearing. plant.ordinary/usual/fair wear and tear ~ prin frecare . potrivit practicii uzuale comerciale) usance ~ a portului .m. practice.supply plant ~ metalurgica .) life interest uzufructuar adj.power station ~ furnizoare . capital consumption ~ morala . usucapio.) usufruct. to use. trade custom/usage.(deprecierea capitalului fix ca urmare a progresului tehnic) obsolescence ~ normala . usual. works.metal works.commercial custom/ usage.professional practices uzina v. beneficial owner uzura s.(comparator frecvent al unui produs) heavy user uza v. attrition ~ fizica .f. wear (and tear). mod de dobandire a proprietdtii imobiliare prin efectui unei posesiuni prelungite de bund-credinta) (dr.waterworks ~ electrica .(dr. (reguli de comportament comercial rezultdnd din institutionalizarea practicilor de afaceri) usage.(pierderea treptatd a caracteristicilor tehnice si functionale ale bunurilor de capital fix. (intreprindere} enterprise ~ constructoare de ina$ini machine/engineering works ~ de apa . practice of trade. to make use of.(beneficiarul final al unui produs) end-user ~ frecvent .n. user ~ final . (fabricu) factory. urmare a folosirii lor in procesul de productie) depreciation. usufructuary. customary uzucapiune s.custom of the port ~ comerciala . (stabilirea termenului de platd pentru cambia ce trebuie achitatd intr-o tard strdind. 1. to utilize v. commercialism uzante ale profesiunii . acquisitive prescription uzufruct s.) usucaption.t.UTI-UZU 359 ~ anterioara .f.(a marfwilor in limpid transportului) wear by chafing .m. to tool uzina s.r. usufructuary s.f.unauthorized use utilizator^. iron and steel plant uzual adj. beneficial ownership/interest ~ viager . custom 2.

railway coach/car ~ de coletarie/mesagerie . 1. passable. (valabil. 1. effectuamess.f. (post vacant) vacancy vad s.bonded value ~ a monedei — (puterea de cumpdrare a monedei unei tdri) value of money.mail van/car ~ -restaurant .truckload ~ postal . (parla. (SUA) carload ~ .) valid 2. \. (loc frecventat de clientele!) place of great resort.present value ~ adaugata — (diferenta dintre incasdrile totale ale unei firme din vdnzarea produselor si a serviciilor si . (universitara. freighter ~ frigorific .n. mosteniri) abeyant a deveni ~ — (despre un post) to fall in vacanta s. truck. (un document) to authenticate valoare s. prosperous business. to validate.f.parcel car ~ de dormit . in vigoare) valid. effective. (autentic) authentic 3. un argument etc. available. (pret) worth ~ a activelor . (dr. good valabilitate s. (platforma) truck 2.v vacant adj.) validity. (de tramvai) tramcar. (fard proprietar. (despre bilete) valid. holiday(s). (SUA) street car.part truckload ~ -platforma . un Joe etc. 1. (despre un titlii.asset value ~ a activelor pe actiune . car.cattletmck ~ -platforma pentru transportui bu$tenilor .n. railway carriage.t. (a ratified) to ratify.cisterna . (de mar/a) waggon. in vigoare) valid valida v. judiciara) recess 2. available. shop with a large custom vagon s.f. coach. (SUA) freight car. (despre un post) void 2.refrigerated waggon ~ incomplet . money value ~ a politei de asigurare . (corn. a unui pasaport) availability.sleeping car ~ de marfa .ru. validity valid adj.) good custom. (incdrcdturd) waggon load. lorry. judiciara) vacation.) (activ.dining/restaurant car valabil adj.(valoarea contabild totald a activelor unei societdti impartitd la numdrul de actiuni comiine emise) asset backing/value per share ~ a marfurilor nevamuite . trolley(car) 3.platform waggon. (a unui bilet.menta. (acoperif) van. 1. (SUA) flatcar ~ -platforma pentru transportui animalelor vii . despre buiuiri.income value ~ actuala . (despre monede) current.(goods) waggon.tank waggon/car ~ de calatori . good. force 2. value. effectual.sum insured/of insurance ~ a unei proprietati imobiliare (minus suma ipotecilor) equity ~ a vanzarilor pe piata interna home sales ~ a venitului .timber tmck ~ plin/complet . availability. (dr. (despre un post.) vacant.

resale value ~ de schimb .invoice/invoiced value ~ finala .rat(e)able value ~ maxima .(in vama) declared value ~ economica .gross value ~ bursiera .rental value ~ (locativa) impozabila .customs/tariff value ~ in ziua primirii . (valoarea unei societdti reprezentdnd activele totale minus pasivele totale) net worth.(cont.commercial/sales/ market value ~ compensata .(a uniii activ.tax/taxable value ~ furnizata . amount of insurance ~ bruta .book value ~ contractuala . owner's equity ~ neta a profitului . a unui produs etc.full value ~ locativa .(a unei polite de asigurare) surrender value ~ de rentabilitate .) net realizable value .estimated/appraised value ~ extrinseca .) net present value ~ neta in stare buna . dacd se pdstreazd aceeasi destinatie si aceleasi dotdri ca in momentui vinderii) existing-use value ~ in vama .purchase value ~ de inventar .VAL-VAL 361 pidtile fdcute cdtre furnizori) added value.insurance value ~ de cumparare .(asig.) annual value ~ asigurata .exchange value ~ de sistare — (a unei activitdu de afaceri) break-up value ~ declarata .(a politei de asigurare) agreed value ~ de amortizare/rambursare redemption value ~ de asigurare .end value ~ fiscala/impozabila .value day of receipt ~ intreaga .contract value ~ convenita .(asig.net profit value ~ neta actualizata .(a unei monede.(a unui titlu de valoare) investment value ~ de rascumparare . value added ~ anuala .value in account ~ in rise .economic value ~ efectiva/reala .net value.average/mean value ~ neta .extrinsic value ~ facturata .(cont.) net sound value ~ neta realizabila .hypothecation value ~ de piata .value given ~ intrinseca .value in earning power ~ de revanzare .maximum/peak value ~ medie -.effective value ~ estimata .stock exchange/market value ~ capitalizata/de randament (yaloarea actuald a unui activ calculatd prin capitalizarea beneficiilor sale viitoare cu ajutorul unei rate determinatd de capitalizare) capitalized income value ~ comerciala .) interest at risk ~ in uz — (yaloarea unui teren sail a unei cladiri pe piata.) intrinsic value ~ in cont . luatd ca baza de calcul a impozitelor) (fin.value here and there ~ contabila .market value ~ de plasament/portofoliu .inventory/stocktaking value ~ de ipotecare .insurance/insured value.

currency.pre wim) to exchange for '.reserve currency ~ efectiva .) salvage value .set value ~ primita . foreign exchange ~ blocata .to be worils liilie valorifica v.. ea reprezintd pretui actual pe piata al unui activ la mdna a doud) {fin.freely convertibie currency ~ inixta .totala . negotiable instruments Ysiora v.iaai iiiult 'leclti.remainder value ~ reala .hard currency ~ instabila .fair market value ~ reziduala — (yaloarea rdmasd a unui activ depreciable) (cont.(terenuri.(sumd exigibild inscrisd pe un titlu. in problemele de alocare a capitalului.mult . o bancnotd sau o monedd metalica) nominal/face/par value ~ practica — (a unui produs raportatd la utilitatea sa pentru om) value in use ~ prescrisa/ceruta .l..i. intr-o perioadd determinatd de timp. to render profitable/valuable.362 VAL-VAL ~ nominala .account currency ~ de referinta . {yaloarea unui activ de capital la sfdr^itui perioadei specificate.(valuta a caret schimbare intr-o altd valuta este interzisd) blocked currency ~ -cheie — (valuta folositd ca termen de referintd pentru monedele satelite) key currency ~ comerciala — (folositd in schimburile comerciale Internationale) trading currency ~ contractuala .) residual value. valuable.{valuta forte infunctie de care se stabileste paritatea unei monede mai slabe) anchor currency ~ de rezerva . (de^euri) to recover valoros adj.o outvalue 1 ". (foreign) currency.t.effective currency ~ forte .international currency..actual/real/true value ~ reala de piata .brand values ~ imobiliare -. to be worrh.f.io be wonli misch -.unstable currency ~ internationala .) real estate/property ~ mobiliare . •. (de:.soil ciirrency pentru di. movables. impdrtitd la •volumul acesteia} unit value •~ viltoare — (a iinei sume de bani cu dohdnda compusa) future value valor! ale marcii .(formula pe o cambie) received value ~ ramasa .(titluri de valoare tiegociabile pe piata financiara) movable assets. to make good use of. to turn to good account.€?i ii'. precious valutar adj. un teren viran) to reclaim.»"i..(stipulatd in contract) contract currency ~ de cont .. (o rnla^tind.^^r-HQr /^'li'fiivte s^ot '''lUTRnrv . world money ~ liber convertibiSa .(formatd din monede de dijerite metale yi bancnote) mixed •'inTcncy ••• fiecoRv^irtlbija .t'4. valuta s. money.. imobile etc.putsn .aggregate value ~ unitara (coeficient care exprimd valoarea totala a unei anumite productii comerciale.

charging custom duties for.office hunter vandut adj.sold-out vanzare s.t. ex bond varsa v. unsteady.cash sale. (instabil) unstable.(plasarea produselor complementare unele Idngd altele in magazin) cross selling ~ conditionata .m.(insotitd de publicitate agresivd/zgomotoasd) hard selling ~ angro . (institutie. to vary. customs. payment ~ la darea comenzii . to be quick of sale vandabilitate s. clearance vamuit adj.) averaging out ~ de albituri/panza de in . sal(e)able.. {taxa) duty. (cladire. 1. marketable. (mar. sold ~ in magazin/cu amanuntui . sediu) custom(s) house 2.factory sale ~ directa/fara intermediari . (mar. sale for cash ~ cu amanuntul/in detaliu . (fluctuant) fluctuating variatie s.across-the-counter ~ in totalitate .(fdcute mdrfii de vanzdtor) sale by description ~ contra numerar/cu plata in numerar . searcher vandabil adj.to be hard to sell.wholesale sale ~ combinata . administratie) customs.to command a ready sale. merchantable.sale for future delivery ~ de actiuni pe o piata in crestere {dacd cresterea atinge un anumit nivel) (bur.trading down ~ din disponibil . variable.payment order vanator s.retail/ across-the-counter sale ~ cu livrare la termen . Sdic.) clearing..spot sale ~ din fabrica .f. changeable. vama s. v.white sale ~ de articole ieftine prin introducerea lor intr-o linie de produse scumpe .direct sale/selling -•' fara acoperire .n.t.f. hunter ~ de capete — (agentie sau persoand specializatd in gdsirea fi recrutarea de manageri cu experientd sau personal cu inaltd calificare) headhunter ~ de posturi/functii . realizable a fi greu ~ . collector of customs.sale on trial ~ de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) si inlocuirea lor cu altele de clasa inferioara .trading up ~ de articole ieftine $i de calitate inferioara — (pentru a asigura volumul de vdnzdri) trading down ~ de proba .price variation/ fluctuation vamui v. vendible. sal(e)ability.distress sale/selling ~ a marfurilor neridicate la termen {din vama) rummage sale ~ agresiva/in forta .f. marketability varia v. to sell off readily. (bani intr-un cont) to pay in varsamant^. fluctuation ~ a cererii .{de actiuni sa" .) to clear vamuire s. toll. to charge custom duties for. variation. pi.i.demand variation ~ a preturilor .f. vendibility. to change variabil adj.conditional sale..t. duty-paid. semis^ ~ a bunurilor sub sechestru .f.m. to go off slowly a fi usor ~ . customs officer. {de cumpdrarea altui produs) tie-in sale ~ conform descrierii .VAM-VAN 363 vamal adj. customs vames s.

vendor 2.auction sale.instalment rate '.sale by private treaty ~ pe baza de mostre .telephone selling ~ speculative .forward/time sale.(impreund cu unul solicitat) third-line forcing ~ ieftina .la inventar .(metodd de marketing prin care unele produse sunt expediate prin postd potentialilor clienti fdrd ca acedia sd Ie fi comandat) inertia selling ~ in comision . saleslady. to put up for sale.heavy sales ~ nete .pedlar.) age admitted . huckster. (pentru a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.soft selling ~ ocazionala . salesman.sale by sealed tender ~ pe credit .364 VAN-VAR inca) (bur.f.In rate . sale by auction ~ la sfar§it de sezon .to put on the market. salesclerk 3.(a mdrfurilor) sale on arrival ~ la termen . shopgirl.) forced selling ~ fortata a unui produs greu vandabil .(bur. peddler. shorting ~ fara garantii — (privind starea mdrfii) sale as seen ~ fictiva .ready/quick sale ~ silita .slow sale ~ neagresiva/prin reclama persuasiva . (in magazin) shop assistant.) undisclosed seller varsta s.sale by/on sample ~ pe baza de oferta inchisa .f. 1.(lichidare) clearance sale ~ inertiala .stocktaking sale ~ la licitatie .} sale for the account/settlement ~ lenta .seller in possession ~ marginal .newsagent ~ ferm .public sale.indirect sale ~ publica .) selling short.end-of-season sale ~ la sosire . seller. (in cuvinte compuse) monger ~ ambulant . (prin hotdrdre judecdtoreascd) sale by order of the court ~ (silita) pentru neplata impozitelor tax sale ~ voluntara .speculative selling a pune in vanzare .(prin licitatie) compulsory sale.fictitious sale.) wash sale ~ fortata/nedorita . age ~ admisa .(a actiunilor in scopul obtinerii de lichiditdti pentru plata unor datorii) (bur. saleswoman.(ale cdrui cheltuieli sunt egale cu venitui obtinut din vdnzdri) marginal seller ~ nenominalizat .firm seller ~ in posesia marfii .sale by/on commission ~ in pierdere .sacrifice sale . shop assistant vanzator s.net sales ~ prin telefon . short sale. auction sale ~ rapida/u$oara . shopman.voluntary sale vanzari masive . (pe stradd) street/pavement/ kerb trader ~ de ziare/reviste .occasional sale ~ particulara/prin buna intelegere private sale ~ pe baza de acord privat .m. (bur. to expose/to offer for sale vanzatoare s. salesgirl.credit sale.(in cazul unei polite de usigurare de viatd) (asig. sale on credit ~ prin intermediar .

(al statului din taxe §i impozite) revenue.fee income ~ din diverse surse .(a unui utilaj) replacement age vehiculj'. respectiv a unei unitati din toti factorii de productie implicati.pensii.(exprimat in preturi curente. to verify.perquisite ~ ordinar .tax/inland revenue ~ fix . {in munca) length/years of service.income in kind ~ marginal .real income ~ real tinand seama de inflatie income adjusted for inflation ~ suplimentar .rental income ~ din salariu .(din salariii) active income ~ anticipat .passive income ~ permanent .earned income ~ discretionar .revenue from land ~ impozabil .net income ~ nominal . annual/ yearly income.discretionary income ~ disponibil — (yenitui personal dupd plata impozitelor) disposable/available income ~ financiar . (registre contabile) to audit .gross income ~ de transfer — (yenituri specifice formate prin procesul de redistribuire a venitului national . conveyance ~ comercial/utilitar .miscellaneous income ~ din exploatare . in unitati monetare la puterea lor de cumpdrare curenta) nominal income ~ obisnuit/curent/fix . (a examina) to examine.public revenue ~ real . pi. income.national income ~ nemuncit . din toate resursele atrase ^ifolosite) marginal revenue ~ mediu .operating income ~ din inchirieri . dobdnzi etc. (incasdri.supernumerary income ~ teoretic/imaginar . dividende) investment/unearned income ~ nepermanent .(sporul de venit obtinut prin folosirea unei unitati suplimentare dintr-un factor de productie. proceeds ~ activ . (a controla) to control. (mare in munca) seniority ~ -limita/de inlocuire .) financial income ~ fiscal . (pbtinut din exploatarea unui teren) purchase ~ brut .fixed income ~ funciar .ordinary income ~ din comisioane .small income.permanent income ~ public .VAR-VER 365 ~ de pensionare .(yaloarea totald a vdnzdrilor impdrtitd la numdrul de unitati vdndute) average revenue ~ mic/redus .(rente. dobdnzi.t.transitory income ~ net .n.) transfer income ~ din activitatea curenta .f. to check up. profit) receipts.annual revenue.commercial vehicle/car venit s.(dividende.taxable/assessable income ~ in natura .regular income ~ ocazional .(pbtinut din activitatea normald de exploatare) ordinary income ~ pasiv .«.retiring/pensionable age vechime s.notional income verifica v.expected income ~ anual . vehicle. pittance ~ national . ajutoare de ^ornaj etc.supplementary income ~ supranumerar .

to come into effect/force..sherry ~ spumos . check. checking..n.to sell out ~ la greutate .. to sell. fmanciara) auditing ~ a respectarii legislatiei in vigoare compliance examination ~ a titlului de proprietate examination of title verificator s. life.mulled wine ~ frantuzesc . al unui consilhi) vice-chairman.to sell on commission ~ cu profit .neat/unadulterated/undiluted wine ~ nou .. checker. pure.to run a intra in ~ . veritable.white wine ~ de calitate .) effect. lifelong.to sell at a low price . wine ~ acru .m.to sell by weight ~ la licitatie .to sell at a discount. vice-president. genuine.to sell on trial ~ din disponibil . verso. (a face vdnzare. verification.to sell off. (contabild.claret ~ gol . controller.) to vend v.to sell cheap ~ in pierdere . (autentic) authentic verso s. to sell ~ angro/cu ridicata . (dr. a fi de vdnzare) to sell v. to bargain away ~ in magazin .old wine vinde v. to sell(by) retail ~ cu comision .inspector of weights and measures veritabil adj.to sell at a profit ~ cu reducere/rabat . to take effect a pune o lege in ~ . via viager adj.n.hock ~ duice . to clear off ~ la pret scazut .(unei mdrfi) inherent vice vigoare s.f. vice ~ de forma .) flaw ~ inerent . (dr.(la monetdrie) to pound verificare s.to sell for cash ~ cu acoperire .sweet wine ~ fiert .r.tart/sourish wine ~ alb . (nefalsificat) unadulterated. to sell (by) wholesale ~ contra numerar ..to sell over the counter ~ in vrac . (revizor contabil) auditor ~ de masuri si greutati . (examinare) examination.to sell for spot delivery ~ fara acoperire .to sell in bulk ~ intregul stoc .to sell at/by auction. vicepresedinte s.m.strong wine ~ vechi . inspector. checkup.new wine ~ rosu . to auction (off) ~ la solduri .(ordinary) table/dinner wine ~ de Porto .i. to discount ~ de proba .to sell for delivery ~ cu amanuntul/in detaliu .red wine ~ sec . reverse via prep. (control) control.t.to sell short ~ ieftin .vintage ~ de masa . holidaymaker vms. real. back.m.to sell at a loss/sacrifice. (al unui comitet.to give effect to a law vilegiaturist^.(dr. to sacrifice.sparkling wine ~ tare .366 VER-VIN ~ greutatea monedelor .dry wine ~ spaniol .n. force a fi in ~ .f. deputy chairman viciu s. to become effective.to wholesale.port (wine) ~ de Rin .to retail.

consular visa ~ de intrare . wine preparation/making/production viola v.f. to find a ready market a se ~ cu . • viniculturist. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass .(mar.blood/breeding stock. (bani) to transfer virament s.to sell below cost ~ surplusul de titluri de stat . vinification.asset turnover ~ de rotatie/circulatie a banilor velocity of circulation.(categoric de marfa) live cattle viteza s. to pay a visit to.tourist visa vizita v.to sell on credit ~ scump . speed. transfer (of funds) ~ bancar .f.t. to undercut ~ mai mult .n. (o proprietate. pedigree cattle ~ de tractiune .store cattle ~ de rasa .f. to break.contract speed ~ de rotatie .(un articol vdndut pe cartela} to deration ~ mai ieftin/sub pret . viticulture.to sell well/readily. window case viza v.m. viniculture vinificatie s.homed cattle ~ de carne .to sell on commission ~ pe baza de mostre .to sell at best ~ la termen .VIN-VIZ 367 ~ la pretui sau cursul eel mai avantajos . winegrower viticultura s. to visit.to go for a se ~ mai bine sau mai scump (decdt altd mar/a) to outsell vinicol adj.entry visa ~ de tranzit . winegrowing vitrina s. to go off/through.) commercial/schedule/operating/ operational speed ~ contractuala . shopwindow.t. (SUA) velocity of money ~ de rotatie/circulatie a banilor in economic .f.t. pi.(deceit se poate livra sau existd in stoc) to oversell ~ marfuri in expeditie .to undersell. showcase. visa ~ consulara .to sell by/on sample ~ pe credit .transit visa ~ turistica . vinicultural vinicultura s.to sell forward ~ liber .to sell dear ~ sub pretui de cost . show.to overfund a se ~ bine/usor .small cattle ~ vii .t. ofrontiera) to trespass vira v.f. (in interes profesional. (din punctui de vedere al veniturilor) income velocity of money ~ de rotatie a debitorilor . shop front.f. (legea) to infringe. (apune o vizdpe} to visa viza s. window.accounts receivable turnover ~ de rotatie a stocurilor . cattle ~ cornute .bank transfer vite s.inventory turnover viticultor s.draught cattle ~ mici/marunte .) to sell afloat ~ pe baza de comision . velocity ~ comerciala/de exploatare . de afaceri) to pay/to make a call on.(rate of) turnover ~ de rotatie a activelor .{mar.(din punctui de vedere al cheltuielilor) transaction velocity of money.f.

suffrage.size of the capital ~ al exporturilor .to be entitled to speak and vote a lua parte la ~ .(a navel) homeward voyage ~ de predare . freight traffic membni al consiliuliii de administratie) cumulative voting ~ de blam .) ballast voyage ~ in circuit . out and home voyage ~ fluvial — river voyage ~ cu majoritatea ceruta .vote of confidence ~ decisiv — (al presedintelni iinei adundri.f. (pe mare) to voyage voiaj or s. to journey. to vote a proceda la ~ . volume. travel.(metodd de vot care permits voturi multiple pentru un ~ in balast . to travel. (pe apd sail in aer) voyager ~ comercial . to go touring. (carte) volume 2.repeat purchase sales volume ~ efectiv al pietei .vote of censure ~ de incredere .to go to the poll(s).m. (profesionald. 1. afaceri) (official) call voiaj s. capacity.) foreign/ outward voyage ~ oceanic . to tour. poll ~ universal .ocean voyage voiaj a v.consultative/advisory vote ~ dus-intors .n. trip. {in special pe uscat) journey.(de doud treimi) qualified vote ~ cumulativ . cdnd numdriil votiirilor pro si contra este egal) casting vote ~ deschis .(vote by) ballot.to take the vote .card vote ~ prin reprezentare .show of hands ~ reprezentativ .total volume of production \ots.n.tour ~ in strainatate .(mar.volume of exports ~ al importurilor .volume of imports ~ al schimburilor comerciale volume of trade .cargo performance. (pe apd sail in aer) voyage.volume of work ~ de vanzari ale articolelor de consum curent .commercial traveller.n.open vote ~ prin delegat/mandat . (SUA) salesman volum s.(la adundrile sindicale) block vote ~ secret .i. (pe mare) sail ~ contractual .(a navel la expirarea termenului de navlosire) delivery voyage ~ de marfuri transportate pe mare maritime/seaborne traffic ~ de munca . (mdrime) size ~ al capitalului .(la adunarea actionarilor) proxy ~ prin ridicarea mainii .contract voyage ~ de cabotaj .extent of business ~ de marfuri operat zilnic . traveller.universal suffrage a avea ~ deliberativ . visit. tour.368 VIZ-VOT vizita s. vote.daily turnover ~ de marfuri transportate .actual market volume ~ total al productiei .coastal/coasting/ coastwise/domestic voyage ~ de inapoiere .(mar.al transportului de pasageri passenger traffic ~ de afaceri . secret ballot/voting.round voyage/trip. (votare) voting ~ consultativ .

00 carrier ~ specializat . bulk vrachier s.n.ore-oil carrier. (navd pentru transportiil marfurilor in vrac) bulk cargo camer/ship/vessel.(lemne-marfuri in vrac) log-cum-bulk ~ pentru marfuri in vrac $i minereuri . (a alege) to elect. to carry v.to vote by (a) show of hands votants.general-purpose/ universal bulk carrier . OBO carrier ~ mixt . to vote.t.to pass the budget ~ pentru parlament . dry bulk carrier. bulk freighter/trader 369 ~ combinat .standard bulk carrier ~ universal .i. voter •vracs.n.m.bulk-cum-ore carrier ~.(miner en-petrol sail carbune-minereu ^i minereu-marfa in vrac-petrol) combined/combination bulk carrier.to elect as member of parliament ~ prin ridicare de maini .pentru marfuri uscate §i lichide bulk-cum-oil can'ier ~ pentru minereuri $i produse petroliere . (impotriva) to vote (against). (in parlament) to come to a division ~ bugetui . to poll for. oil-bulk-ore carrier. (pentru) to vote (for). to give one's vote.VOT-VRA vota v. (im proiect de lege in parlamenf} to pass.specialized bulk carrier ~ standard . (minereu-marfun solide in vracpetrol) ore-bulk-oil carrier.

w .

pi. pi. xerox strdine) xenodollars xeroxa v.warant s. watt-hour meter x xenodolari s. transmisibil si negociabil.m.m. §i pentru obtinerea de credite in conditii de gaj) warrant wattmetru s.m. actiuni ale companiilor americane} Yankees . eliberat de antrepozitui in care acestea sunt depuse. (recipisd §i titlu de proprietate asupra mdrfurilor. watt-hour wattormetru s. n. wattmeter wattora s.t.n.n.f. servind ca titlu de valoare. (dolari pe piete xerox s. to xerox Y yankei s. {titluri de valoare pe piata americand.

deposit ~ aluvionar cu continut industrial de aur .) account/settlement/settling day ~ de plata — (a salariului) payday.{din cauza iinui conflict de mimed) lost days .) running days ~ de contrastalii .(bur. fdrd sdmbdtd si dummied) weekday 2.cumulative days ~ curgatoare .(inchisiv duminicile §i sdrbdtorile legate) consecutive days ~ cumulative .) demurrage/ overlay days ~ de gratie . (a mdrfurilor cumpdrate prin licitatie la bursa de mdrfuri) prompt day ~ de plata trimestriala . red-letter day ~ de scadenta . (punct de inghet) freezing point zi s.n. (din cursul sdptdmdnii.(ultima zi in care titularul unei optiuni poate decide dacd o pdstreazd sau mi) (bur.ore/mineral deposit.f.market day . ore bed ~ de petrol . weekday ~ lucratoare cu ore suplimentare long day ~ lucratoare cu program esalonat/Ia ore diferite .) declaration day ~ de depunere .) contango/ continuation day ~ de declarare a numelor (cumpdrdtorilor) (bur) name/ticket day ~ de declaratie .petroleum deposit.legala . workday.work-day unit ~ nelucratoare .nonbusiness/red-letter day. (la termometru) zero. moment pdnd cdnd un debitor are termen legal pentru a-si achita datoria scadenta) legal day ~ libera .(a declaratiei vamale) day of entry ~ de tnchidere a situatiilor financiare .holiday.n.(pentru un audit) cut-off date ~ de lichidare/reglementare . (pentru band) bank holiday zile consecutive .(alcdtuit de firme pentru a evita aglomeratia pe mijioacele de transport) staggered working day ~ lucratoare cu vreme favorabila weather working day ~ lucratoare de 24 de ore . (data) date ~ calendaristica . day.coal deposit ~ de minereuri ..carry-over day ~ de sarbatoare .(in trei schimburi) working day of 24 hours ~ -munca . s.(zi completd care dureazd pdnd la miezul noptii. off day ~ lucratoare/de lucru . \.calendar day ~ cu program scurt . (in sport) nil.day off.(cdnd magazinele sunt inchise dupd-amiaza) early closing day ~ de contango .(bur.working/ business/black-letter day.pay gravel ~ de carbuni . oil field zero num.(m contarea staliilor) {mar.(pentru plata unei datorii scadente) days of grace ~ {de lucru) pierdute . (la telefon) o.maturity date .de targ.z zacamants.{mar. (in matematicd) zero.quarter/term day ~ de report .

f. journeyman ~ angajat la recoltat . region zona dolarului .currency areas .n.littoral area/zone ~ de navigatie .expropriation zone ~ de investitii directe .(in care navele de comert trebuie sa navigheze cu un anumii pescaj) freeboard zones •.(a unei nave In exploatare) port days ~ de traversada ..f.free-trade area ~ de literal .free banking area ~ comerciala/industriala . (reporter) reporter.(formula pe o cambie) days after sight ~ economisite .advertiser ~ de dimineata .trade paper/journal a da la ~ .(in afara apelor teritoriale) customs (-enforcement) area/waters ~ portuara .m.(somaj. journalist. zonation zona s.(cu plata datoriilor) to have no arrears.suburban area ~ vamala . newsman.flood zone ~ libera — (fdrd taxe vamale} free zone ~ libera de comert . journal.free-trade zone ~ maritima .(prima si ultima zi mi intrd in contarea timpului de operare) (mar.port area ~ (petrolifera) productiva . (news)paper.pay area/zone. tariff zone zone de bord liber .{corn. transbordare a mdrfurilor) handling area ~ de pescuit .(incdrcare. area. newspaperman.to insert/to publish in a paper a da un anunt la ~ . (cotidian) daily (paper)..valutare .sea waters ~ maritima speciala/vamala . offshore area/zone ~ de dezvoltare .agricultural area ~ bancara libera .fishing area/ground/ place.development/ enterprise zone ~ de dezvoltare industrial^ industrial estate/park ~ de expropriere . (corespondent) correspondent zilier s. (monitor oficial) gazette ~ de anunturi/reclame .transit zone ~ deservita . day labourer/worker.morning paper ~ de seara .) depressed area ~ agricola .) clear days a fi la zi . fish ground.French franc area ~ lirei sterline .(intr-un bloc de proprietari} common element ~ de tranzit .dollar area ~ francului francez . descdrcare.(in largul coastei maritime apartindnd unei tdri) exclusive economic zone ~ inundabila .sterling area zona afectata de criza .(pe nn teren viran) greenfield site ~ de liber-schimb . zonare s.navigation area ~ de operare .374 ZIL-ZON ~ de stationare in port . saracie etc. pressman. zone.) area of supply ~ economica exclusiva .harvest hand zonal adj. piscary ~ de proprietate comuna .to advertise in a newspaper ziarist s.customs area.trading estate ~ costiera .evening paper ~ economic . zone. payable area/zone ~ suburbana .m. zonal.coastal area/zone.(in operarea navel} dispatch days ~ libere . (cu evidenta contabila) to have one's books in perfect order ziar s.(de navigatie in largul oceanului) passage days ~ dupa prezentare .

(dr. deasupra prep.navă abandonată abandonee s.) agent de asigurare (căruia i se cedează un bun asigurat) abandonment s.) a anula.deasupra liniei (termen contabil care se referă la anumite articole din contul de profit şi pierderi şi care apar deasupra liniei profitului net în declaraţia de profit şi pierderi. capacitate. resurse 2. deasupra.abandon v. abreviere abeyance s.avut.) 2.frecare/şlefuire a monedei asigurată în caz de .) supra pan. a reduce.(asig.renunţare la o acţiune judiciară abate v. competent. solvabilitate 3. abandon ~ clause . frecare. (dr. peste adj. (dr.of action .) 1.in estate .) capacitate legală ~ to pay principle .mentioned . de mai sus ~ . 1. 1. bogat ~ to pay . pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieşte pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s.principiul posibilităţilor de plată (impozite proportionate cu veniturile) able adj. reşedinţă above adv.sus-numit ~ par . a abandona (nova. şlefuire ~ of coin .mărfuri abandonate (fară proprietar) ~ ship/vessel . (asig. a renunţa la (o acţiune judiciară) abandoned adj.marinar brevetat .încărcătura etc. suspendare temporară.solvabil aboard adv. impozite etc.) a ceda (o proprietate pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală) 3. 1. abandonat ~ goods .) la bord.(bur. la/pe bord prep. peste paritate/valoarea nominală (despre acţiuni) ~ the line . mai sus menţionat/amintit. (mar.bodied) seaman .) stare de suspendare. 1. situaţie neclară to be in ~ . fară stăpân (despre bunuri) 2. (asig. capabil.menţionat/amintit mai sus ~ .a ft pendinte abeyant adj. pe navă abode s. solvabil . calificat 2. la/pe bordul aboardship adv. a micsora (preţuri. nerezolvat ability s. a desfiinţa abattoir s. domiciliu. vacant.) 2.named . mar. abater abbreviation s. posibilităţi. in suspensie.) clauza abandonului .t.(. (dr.t. mar.

rezultând o diminuare a greutăţii) abroad adv. absenteist . în străinătate abrogate v. absenţă. absent 2.t.(ca urmare a circulaţiei. a abroga (o lege) absence s. lipsă absentee s. 1.

absolut. întrebuinţare excesivă 2. transversal pe navă (mod de stivuire) abuse s. absorbţie.) acceptable adj. rezumat. a unui produs) absolve v.majority . abuz.teoria abstinenţei abstract s. accept . bogăţie.monopoly . dacă o datorie nu este achitată la timp. toate plăţile viitoare devin imediat scadente) ~ premium . necondiţionat . sumar v. practică ilegală v.majoritate absolută .andosare necondi-ţionată .) drept absolut . a fura ~ of account . belşug. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) abstinence s.t.t.interest .principiul accelerării (conform căruia nivelul unei investiţii variază proportional cu rata producţiei) accept v.rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o anumită zi. obligaţii) absorption s.of administrative authority .t.) aversiune faţă de riscul absolut (sumă de bani la care un investitor poate renunţa ca alternative la o investiţie cu rise ridicaf) ~ title . absenteism -rate . o ofertă etc. a rezuma. 1. 1.absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arendă) -ownership . urgentare ~ clause .(asig.) obligaţie necondi-ţionată . abundenţă.quality level . procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj.extras de cont abundance s. fapt care deter-mină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement . accelerare.proprietate absolută . 1.avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu altele datorită resurselor naturals.) pierdere totală reală ~ value .risk aversion . forţei de muncă etc.liability .advantage .of confidence/trust .abuz de încredere ~ of office . abstinenţă ~ theory . a abuza de . surplus 2. a dispensa de (datorii. a sustrage. a accepta (o cambie.abuz de functie acceleration s.16 ABS-ACC ~ landlord .nivel acceptabil de calitate acceptance s.proprietate a unui absenteist absenteeism s..) titlu absolut de proprietate .primă pentru mărirea producţiei (acordată muncitorilor) -principle .(dr.(dr. a absolvi. a extrage esenţialul din 2.ownership .t.(fin. 1. prosperitate aburton adv.monopol absolut . a elibera.abuz de putere .clauză de urgentare (care prevede că. acceptare 2.valoare absolută/intrinsecă (a unei monede. total.total loss . abuz.(dr. extras. acceptabil .

cont de accepte de o .) ~ account .(cambie acceptată/andosată banco.

norme de recepţie ~ supra protest . creştere. loc (la hotel.endorsement . cont 3. a gazdui 2. a potrivi 3.acceptare pentru onoare .credit . 1.specifications .rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-muncă într-un an) . amenajări (la bordul navei).eşantionare la recepţie. 1.ACC 17 .acceptare sub protest .(SUA) tren personal account s.bancă/oficiu de scont -certificate . socoteală 2. a amenaja (o navă pentru o anumită clasă de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4. .trial .). pe o navă etc. probă de accept (al unei cambii de către tras) accepted adj. calcul. cambie acceptată acceptor s.accept. a ajusta.acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest .against documents . cazare. pi. potrivire 3.probă de recepţie (a unei nave noi).in case of need .for honour .rata creşterii (forţei de muncă. notă de plată 4. a caza. a împrumuta (bani) accommodation s.repeater .prone . 1. împrumut ~ acceptance/bill/note . mar.acceptare îrt caz de necesitate ~ in blank . control statistic de calitate . client 5. suplimentare. adaos.andosare de complezenţă ~ train .) coliziune accidentală accommodate v.frequency rate .t.insurance .piaţa acceptelor . ajustare.acceptant sub protest (al unei cambii) accession s. exprimată ca procent al numărului mediu de muncitori într-o perioadă determinate de (imp) accident s. accidental .asigurare împotriva accidentelor ~ prevention . acceptant ~ for honour .cambie de complezenţă .sampling . accident .persoană care a avut multe accidente accidental adj. acceptat ~ bill .probă de recepţie-predare .(asig. birou 2.accept ~ delivery test .norme de tehnica securităţii muncii ~ .predispus la accidente ~ . acumulare ~ rate .certificat de recepţie .acceptare contra documente ~ bank/house .acceptare în alb ~ market .collision . factură.

raport.) zi de lichidare ~ director .management al contului .siruatie.(bur.director de echipă (unul dintre principalii manageri ai unei agenţii de publicitate.of expenses .management .administrator de cont . dare de seamă ~ balance . care conduce echipa însărcinată cu deservirea unui client) -holder .situaţie a cheltuielilor .bilanţ ~ book .titular de cont .registru contabil ~ current .manager .cont curent ~ day .

acumulare de capital accumulative adj. debitor .(cont. posturi tranzitorii ~ basis/concept .maşină contabilă de calcul.finanţare prin conturile de creanţe ~ s receivable turnover . 1. corect. 1.i. acumulare 2.recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor a sumeipe care o datorează) ~ of receipt . exact -description . animat de dorinţa de câştig . acumulare ~ of capital .contabilitate. acumulare (mărirea valorii unui activ prin creştere naturală) accrual s.contabilitate.managementul achiziţiei acquisitive adj.unitate monetară de cont ~ department . acaparator. acceptare 3. evidenţă contabilă 2.s receivable financing . strângător.în contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period .confirmare de primire acquaintance s.dividende cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă) accurate adj. serviciu contabil ~ equation . contabilitate ~ cost . (cont.18 ACC-ACQ I ~ payee . creştere (continuă). cumulativ ~ dividends .viteză de rotaţie a debitorilor accountable adj.pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme) acknowledgement s.(cont. realizator (categoric de consumatori) acid adj.) declaraţie autentificată. confirmare (de primire) 2. maşină de facturat şi contabilizat ~ period/year .exerciţiu financiar ~ standards .egalizare contabilă ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine .descriere corectă/exactă (a unuiprodus într-o reclamă) achiever s. contabilitate accounting s.) 1.metoda posturilor tranzitorii accrue v.) rata testului acid (raportul active lichide . cunoştinţă.sistem contabil accretion 5. creştere. răspunzător.preţ de cost contabil ~ currency .exerciţiu financiar ~ reconcilement service .cont de vânzări ~ s department .) conturi de datorii. (dr. serviciu contabil . achiziţie ~ cost .s payable . acid ~ test ratio . a creste. responsabil accountancy s. relaţii (de afaceri) acquisition s. a se acumula accumulation s.standarde contabile ~ system .sales .) conturi de creanţe. pi. cer-tificat ~ of debt . creditor ~ s receivable .cost de achiziţie (al unei societăţi) ~ management .cont remis .(fin. recunoaştere.serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered .

.

the-board -general.) cala-mitate naturală (termen contractual de navlosire şi conosament) ~ of grace amnistie. contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost . achitare (de datorii). activ ~ account . act.lege m vigoare .delegaţie.ADJ. lege ~ and deed .bond . chitanţă de plată (integrate) acre s. real.(asig. peste. acru (unitate de suprafaţă) acreage s.act de război acting adj.) tutelă activă actual adj. director interimar ~ member .AD V 21 ACQ-ACT____________________ acquisitiveness s.comanditat ~ population . o persoană) acquittal v. vândut în magazin/cu amănuntul ~ . interimar ~ manager . pe toată linia ~ .vânzări cu amănuntul act s.the-counter .market .document juridic ~ in law . mandat ~ partner .populaţie activă ~ shares .bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner .) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor) .loss .) piaţă activă ~ money . acţiune judiciară.) posesie de fapt ~ price . proces .acţiune judiciară ~ for damages .acţiune judiciară pentru daune ~ in rem .(fin.act legal ~ of God . 1.membru supleant ~ order .lege ~ of war . legal. (mar.) active productive (care aduc dobândă) ~ balance . acquittance acquittance s.(dr. actuals. 1. 1.preţ de cost efectiv ~ delivery . acţiune 2.cont activ (de operaţiuni) ~ assets . graţiere .reduced liniare de taxe vamale (redu-cerea cu aceleaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) ~ . pi. acţiune 2. suprafaţă (calculată în acri) across prep. a achita (o datorie.dosar activ/în folosinţă ~ income . act. achitare.acţiuni active (frecvent tranzacţionate) ~ trust .the-counter sales .predare reală/definitivă .balanţă (comercială.(mar. de plăţi) activă .forţă majoră. efectiv s.(dr. scoatere de sub acuzaţie 2.) pierdere reală ~ possession .of Parliament .capital activ (active păstrate sub forma de bani sou sub oricare altă forma care poate fi rapid transformată m numerar) ~ circulation .t.(bur. dorinţă de acaparare. sete de câştig acquit v.circulaţie activă (bani aflaţi efectiv m circulate) ~ file . deasupra ~ .) acţiune reală (pentru arestarea unei nave) active adj.obligaţiune activă (CM dobândăfixă) ~ capital .(bur.oficial.venit activ/din salariu ~ law .comanditat action s. document 3.at law .administrator delegat.the-board tariff reductions .

(asig.fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance . a aduna.t.valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax . aditional. 1. actuarial ~ calculation .asigurare suplimentara ~ postage . actuar.(asig. a pune la socoteala 3.garantie suplimentara .~ tare .tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss .value . estimatd in functie de mai multi factori) add v. a adauga 2.) rise suplimentar ~ security . flexibil ~ expectations . expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj.prima suplimentara de asigurare ~ risk . a contribui la added adj. suplimentar ~ duty .perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile. a face o adunare 2.i. adaugat . (up) a totaliza v.taxa • pe valoarea adaugata additional adj.calcul/evaluare actuarial(a) actuary s.taxa vamala suplimentara ~ funds needed .suprataxa postala/de francare ~ premium . (to) a se adauga la.) pierdere totala reala actuarial adj. 1. (in) a include.

a se pronun^a asupra adjudication s. a corecta. 1.) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label .t. (asig.eticheta cu adresa addressee s. mar. a sistematiza 2.eticheta colanta ~ stamp .camet de adrese ~ commission .t.(mar. 1. ajustabil. (asig. judecare (a unui proces). accesoriu.) procedura adjourn v. sentinta. a judeca (un proces).ipoteca cu dobanda variabila adjuster s. fupon) a da o sentinta cu privire la.law . sistematizare . expeditor adequate adj. a suspenda (o sedinfd) adjournment s.moneda elastica ~ rate mortgage . corespunzator ~ sample . a rectifica 4. a adresa ~ book . a evalua (daunele) adjustable adj. adecvat. amanare.garantie corespunzatoare adhesive adj. a amana. adeziv .) a determina. adresa v.amanare sine die adjudicate v.address s.(dr.) specialist compensator.mostra reprezentativa ~ security .timbru adeziv adjective adj.label .) dispasor adjustments. a aranja. (asig. anex .t.declarare m stare de faliment adjust v. aranjare.i. a adapta 3. suspendare ~ sine die . a da (o sentintd) v. variabil ~ currency . destinatar addresser s. hotarare judecatoreasca ~ order .t. a ajusta.

2. ajustare. rectificare (a . adaptare 3.

ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj. a majora (preturi) 3.navlu platit anticipat . a creste. majorare (de prefuri) 3.against goods . a face reclama/publicitate.t.tribunal administrativ administrator s.) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s. a avansa (bani) 4.) determinare.budget .) cont de control/ rectificare ~ bond .balanta comerciala pasiva/deficitara .) uzucapiune advertise v.buget deficitar . 1.mila marina engleza admission s. amiralitate ~ court . avansare (in functie) 2. (asig. conducere.i.tribunal maritim -jurisdiction .t.informatica de gestiune ~ expenses/overheads . mar. administrator admiralty s.(dr.acont. guvern ~ costs/expenses .ADJ-ADV 21 unui cont) 4.(dr.curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v. nefavorabil . a falsifica. administrativ ~ control . mar. intreprindere/afacere riscanta 2.cheltuieli administrative/de regie . 1. a se majora (despre preturi) s. acceptare .curve . a contraface adj.) ~ hoarding . 1. arvuna adj. gestionare.) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order . (dr. mar.(dr. a da un anunt advertisement s. a promova (interese) v.drept maritim ~ mile . a creste. acces 2.freight .control administrativ ~ data processing . administratie.) v.fee .) rise adverse adj.i.avans in contul marfurilor . 1.balance of trade .panou publicitar . reclama. administrare. tutore. contrafacut adulteration s.of coinage . gerare 2.(SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism .jurisdictie maritima ~ law .) ordin de administrare (a unei societati insolvabile. acceptare. administrator 2.possession . 1. intrare.to quotation .) executor testamentar.falsificare/depreciere a monedei advance v.of estates . a avansa (in functie) 2. (asig.on bottomry . advers. a anunta (in ziar. imprumut 4.acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5. contrafacere .t. (asig. falsificat.cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal .avans de imprumut maritim adventure s. la radio etc. evaluare (a daunelor) 5.(cont. regulament de avarie comuna ~ account . (platit) in avans . 1.) dispasa.money .taxa de intrare . anunt (in ziar etc. crestere. falsificare. arvuna .mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average .(asig. a avansa (pe cineva) 2. 1. acont. avans. admitere .

t..mijloace publicitare ~ research . depoziţie.agent de publicitate . timbrul) afforest v. (dr.agency .budget . sub jurământ affiliate s. fâră datorii (despre o afacere) aforesaid adj.t. a împăduri affreight v. a afilia.buget pentru publicitate ~ campaign/drive •*• campanie de publicitate ~ character . consultativ ~ committee .figură simbolizând marca de fabrică sau produsul ~ directory . sus-numit after prep.L a se asocia. problemă. (mar.(com.t. a se afilia affix v.) navlosi tor affreightment s.cercetări în domeniul publicităţii ~ standards .) afidavit.appropriation . pi.de la data .comitet consultativ ~ service .anuar de publicitate ~ manager . a recunoaste ca filială v. pe mare (referitor la mărfurile în expediţie) 2.) navlosire.(mar.) notă/scrisoare de avizare ~ of credit . publicitate . a pune.aviz de primire (la poştă) ~ of dispatch . persoană care publică un anunţ/o reclamă 2.agenţie de publicitate ~ agent . consilier. filială v. afaceri affidavit s.serviciu consultativ advocate s. fin. 1. (mar.alocare de fonduri pentru publicitate . a aplica (ştampila. (mar.confirmare a creditului ~ of delivery . afiliat.t. asociat.22 ADV-AGE ~ rates .) a navlosi. advertorial (articol de fond.) aviz de expediţie ~ of shipment . a primi ca membru.tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s. consultant advisory adj.media . aviz ~ note .standarde publicitare (ansamblu de norme etice şi legale) advertorial s. avocat (pledant) affair s. semnătura. afretare afloat adv.şef al departamentului de publicitate . după ~ date . ziar/revistă de anunţuri/reclame advertising s. a afreta affreighter s.(com. afacere. 1.) aviz de expediţie adviser s.

) vârstă admisă (în cazul unei polite de asigurare de viaţă) ~ allowance/relief .limită de vârstă (pentru pensionare) .tranzacţii neoficiale/după închiderea bursei .(asig.sales service ..hours dealings .sight .hours price .tax profit . mar.(asig.) contra tuturor riscurilor age s. contra.preţ neoficial/după închiderea bursei ~ . împotriva ~ all risks .admitted . serviciu postvânzare/de întreţinere .reduced fiscale pentru vârstă ~ discrimination . vârstă .după prezentare ~ .profit impozitat against prep.~ .service.discriminare de vârstă (la angajare) ~ limit .

costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea acţiunilor administraţiei pentru a verifica dacă aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere.macroeconomie ~ demand . a se potrivi agreed adj. adept al reformelor agrare . (fin.condiţii convenite/stabilite. (fin. acord.price . a fi de acord. agenda. convenţie.structură a varstei (angajaţilor dintr-o firmă.) agency s. a consimti.(asig.problemă de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese între acţionarii unei firme şi conducerea acesteia sau între obligatari şi acţionan) agenda s.convenţie de vânzare la . activ ~ asset .entant 2. reprez. energic.) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiţii) ~ supply .and liquidated damages . un sector industrial etc. reprezentanţă. a conveni 2.AGE-AGR 23 ~ profile .cerere globală ~ output . agent. termeni contractuali agreement s.producţie globală/totală ~ planning .to sell . acţionari şi creditori) ~ fee .terms .contract de reprezentaţă ~ costs . ordine de zi agent s. total — analysis .) avarii acceptate şi evaluate . 1. mar.) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare decât eel al pieţei) ~ portfolio . agrar s.reform .) agio agiotage s.(com.) agiotaj agrarian adj.politică agresivă de vânzări agio s.reformă agrară agree v. reprezentare ~ contract .comision de repre/entare ~ problem . agenţie.i. a corespunde. factor ~ bank .preţ convenit/stabilit . agresiv. 1.ofertă globală aggressive adj. convenit. global.portofoliu agresiv (acţiuni păstrate în speranţa creşterii valorii lor pentru specularea ulterioară) ~ sales policy . înţelegere . stabilit .bancă-agent (desemnată de un consorţiu bancar să administreze un împrumut sindicalizat) ~ s of production . agent.planificare globală ~ rebate .(bur.factori de producţie aggregate adj.

imitate agricolă de cont agriculture s.bancă agricolă .cooperativă agricolă .engineering .credit agricol ~ economics .machinery .utilaj agricol . 1.biology .unit of account .zonă agricolă .chemistry .engineer .inginer agronom .agronomie .expoziţie agricolă . agronomie agroindustry s. agroindustrie . agricol ~ area .termen agricultural adj. agricultură 2.agrotehnică .credit .bank .agrobiologie .cooperative .agrochimie .exhibition .

24 AGR-ALL agronomist s. agronom agronomy s. agronomic aid s. ajutor, sprijin, suport ~ loan - împrumut de asistenţă ~ s to trade - ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare, de publicitate, asigurări, transporturi) air s. aer - cargo - încărcătură transportată cu avionul ~ carrier - avion de transport ~ consignment note/waybill - fraht aerian ~ - cushion vehicle - navă pe pernă de aer ~ mail - poştă aeriană airborne adj. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus, avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. aeronavă; avion; avioane airline s. 1. linie aeriană 2. pi. companie de transporturi aeriene airliner s. avion de linie airport s. aeroport airways s. pi. companie de transporturi aeriene airworthy adj. capabil de zbor aleatory adj. aleatoriu ~ contract - (asig.) contract aleatoriu alien adj. strain ~ duty - (mar.) suprataxă de pavilion alienable adj. alienabil - property - bun alienabil alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina alimony s. pensie alimentară, întreţinere all adj., adv. tot ~ - in - cuprinzând toate (cheltuielile, riscurile etc.), general ~ - purpose bank - bancă universală ~ rights reserved - toate drepturile rezervate ~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ - round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul economisit în ambele porturi (de operare) alliance s. alianţă allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare, repartizare 2. alocaţie ~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) repartizare a responsabilităţilor allonge s. alonjă (la cambie) allot v.t. a aloca, a atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2. parcelă, lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter - aviz de atribuire a actiunilor ~ money - vărsământ la atribuirea actiunilor ~ note - (mar.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares - atribuire a actiunilor allottee s. persoană căreia i se aloca/atribuie acţiuni etc. allow v.t. 1. a îngădui, a permite 2. a da, a acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s. 1. reducere; (com.) bonificaţie, rabat 2. alocaţie, ajutor (bănesc) 3. indemnizaţie 4. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.t. a raţionaliza (alimente)

ALM-AMU 25 almshouse s. azil pentru săraci alongside (mar.) adv. (acostat) cu bordul la chei; bord la bord prep, de-a lungul (bordului) ~ date - zi/data de acostare la dană ~ delivery - predare sotto palanco ~ ship - de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mărfli) to be ~ - a fi acostat alpha 5. alfa - coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a acţiunilor unei societăţi fărâ raportarea la indicele pieţei bursiere) ~ shares - acţiuni alfa (foarte sigure şi rentabile) alternate adj. alternativ v.t., v.i. a alterna - demand - cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ director înlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. alternativă adj. alternativ ~ offer - ofertă alternativă ~ payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec) ~ (use) cost - cost al unei decizii în detrimentul alteia always adj. întotdeauna, permanent ~ afloat - permanent în stare de plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in stare de plutire sau eşuat fără pericol ~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigură amalgamate v.t. a unifica (două societăţi) v.i. a fuziona amalgamation s. unificare, fuzionare amass v.t. a acumula, a aduna amend v.t. La îmbunătăţi, a ameliora; a corecta, a rectifica 2. a amenda (o lege) amendment s. 1. îmbunătăţire, ameliorare; corectare, rectificare 2. amendament amenities s. pi. înlesniri, avantaje (acordate angajaţilor în afara salariului) American adj. american ~ clause - (asig. mar.) clauza americană ~ depository receipt - certificat american de depozit (certificat emis de o bancă americană în contul unor titluri de valoare străine) ~ option - (bur.) opţiune americană (care poate fi exercitată oricând înainte de sfârşitul exerciţiului) ~ ton - tonă americană/scurtă amidships adj. la mijlocul (navei) amortization 5. (cont., fin.) amortizare; amortisment ~ schedule - program de amortizare amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza 2. a transmite, a transfera (o proprietate

inalienabilă) amount s. 1. sumă, total 2. cantitate; cuantum; volum; valoare v.i. (to) a ajunge la, a se ridica la ~ brought/carried forward - (cont.) report, sumă reportată ampersand s. semnul & amusement 5. distracţie ~ industry - industria distracţiilor/spectacolelor

26 AMU-APP - shares - acţiuni ale societăţilor din industria distracţiilor/spectacolelor analysis s. analiză, studiu analyst s. analist, specialist în analize anchor s. ancoră v.i. a ancora ~ and chain clause - (asig. mar.) clauza ancorei şi a lantului ~ currency - valuta de referinţă (valuta forte în funcţie de care se stabileşte paritatea unei monede mat slabe) anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2. taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj ~ charges/dues - taxe de ancoraj ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport - to trade - ajutor/sprijin pentru comerţ and conj. şi - company - şi compania ~ reduced - şi cu capital redus (cuvinte care apar după numele unei companii care, prin reorganizare, şi-a redus capitalul) animal s. animal ~ testing - testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. animatic (fragmentele in mişcare dintr-un clip publicitar televizat) annex s. anexă v.t. a anexa, a alarura announcement s. anunţ, anunţare ~ effect — efectul anunţării (gradul m care consumatorul realizează că plăteşte un impozit care este Indus m preţul de vânzare al unuiprodus) annual adj. anual ~ accounts - (cont.) conturi anuale/finale ~ general meeting - adunarea generală anuală (a actionarilor) ~ income - venit anual ~ leave - concediu de odihnă ~ percentage rate - rată procentuală anuală (a dobanzii) ~ premium - (asig.) primă anuală ~ report - raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return - situaţie anuală (a unei societăţi, cerută de registrul comerţului) ~ value - (fin.) valoare anuală (a unui activ, luată ca baza, de calcul a impozitelor) annuitant s. (asig.) beneficiar al unei anuităţi annuity s. anuitate ~ bond - obligaţiune perpetuă/fară termen/scadenţă ~ certain - (asig.) anuitate la termen

(serviciile

bancare,

de publicitate, asigurări, transporturi)

- insurance - asigurare cu anuitate antedate s. antedată v.t. a antedata anticipation s. 1. anticipare 2. plată anticipată; avans 3. (dr.) exercitare anticipată (dreptul unei persoane, care trebuie să primească un venit la o data viitoare, de a-şi exercita acest drept în avans) anticipatory adj. anticipat ~ damage - (asig.) avarie probabilă/anticipată antidumping s. antidumping anti-inflationary adj. antiinflaţionist ~ measures - măsuri antiinflaţioniste ~ trends - tendinţe antiinflaţioniste antitrust adj. antitrust ~ legislation - legislate antitrust apparent adj. vizibil, evident ~ damage - (mar.) avarie vizibilă

APP-ARB 27 appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare v.i. a face apel, a declara recurs ~ court - curte de apel to allow an ~ - a admite un apel to dismiss an ~ - a respinge un apel to hear an ~ - a judeca un apel appellant s. (dr.) apel ant appellate adj. de apel ~ court - curte de apel ~ jurisdiction - jurisdicţie de apel append v.t. 1. a anexa, a atasa (un document) 2. a pune, a aplica (o semnătură) appendix 5. apendice, supliment, anexă applicant s. solicitant (pentru o licenţă, un post etc.) application 5. cerere, solicitare - for quotation — (bur.) cerere de cotare - for shares - subscriere la acţiuni - form - formular de subscriere - money - vărsământ la subscrierea acţiunilor applied adj. aplicat, practic ~ economics - economie aplicată apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj a se adresa, a apela la appoint v.i. 1. a numi, a desemna (într-o functie) 2. a fixa, a stabili (un termen) 3. a dota, a echipa appointed adj. 1. numit, desemnat 2. fixat, stabilit 3. dotat, echipat ~ agent - reprezentant autorizat appointee s. persoană numită (într-o funcţie) appointment s. 1. numire, desemnare 2. functie; post 3. întrevedere, întâlnire 4. pi. amenajări, dotări; mobilier apportion v.t. a distribui, a repartiza (proportional) apportionment s. distribute, repartizare (proporţională) ~ of valuation - (asig. mar.) repartizare a valorii de asigurare appraisal s. evaluare, apreciere appraise v.t. a evalua, a aprecia appraisement v. appraisal appraiser s. evaluator, expert de evaluare; taxator appreciation s. (bur., cont., fin.) apreciere, creştere (a valorii unui activ) ~ surplus - excedent valeric (când valoarea de piaţă a activelor unei societăţi este mat mare decât valoarea contabilă) apprentice s. ucenic v.t. a da la ucenicie

apprenticeship 5. ucenicie appropriation s. 1. apropriere, însuşire 2. alocare, repartizare (defonduri) ~ account - (cont.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill - proiect de lege fmanciara (pentru alocaţii bugetare) ~ in-aid -^subvenţie, subsidiu approval s. aprobare, confirmare appurtenances s.pl. accesorii; furnituri arable adj. arabil s. teren arabil ~ land - teren arabil arbitrage s. arbitraj (valutar, de bursă, de schirnb etc.) ~ of exchange - arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s. specialist în operaţii de arbitraj arbitration s. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.) ~ agreement - acord de arbitraj

28 ARE-ASS ~ award - decizie de arbitraj ~ clause - clauză de arbitraj ~ court - curte de arbitraj ~ of exchange - arbitraj de schimb arbitrator s. arbitru are s. ar area s. arie, suprafaţă; regiune, zonă ~ manager - şef/responsabil de zonă ~ of supply - (com.) zonă deservită arrear 5. 1. datorie, restanţă; arierat 2. restanţă, rămânere în urmă ~ s of wages - restanţe salariale ~ s of work - lucrări restante arrearage s. arierat arrest s. arestare, reţinere, sechestrare v.t. a aresta, a retine, a sechestra ~ of ship - sechestru asigurător asupra navei arrival s. sosire ~ condition - stare (a marfurilor) la sosire ~ notice - avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform - peron de sosire - s and departures - (c.f.) sosiri şi plecări - s and sailings - (mar.) sosiri şi plecări arson s. (asig., dr.) incendiere premeditată article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol, paragraf, punct; pi. contract 3. articol (comercial), produs ~ s and conditions - caiet de sarcini ~ s of agreement - contract de angajare (pe o navă comercială) ~ s of apprenticeship - contract de ucenicie ~ s of association - statut (al unei societăţi) > ~ s of partnership - contract de asociere artificial adj. artificial ~ harbour - port artificial ~ intelligence - inteligenţă artificială ~ person - persoană juridică artisan s. artizan, meşteşugar as adv. la fel, tot atât de prep, ca • -at-fconr.jladata ~ customary - (com.) conform uzului ~ from - cu începere de la data ~ loan - cu titlu de împrumut ~ per advice - conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra - (cont.) în contrapartidă ~ seen - (com.) după cum se vede (fară nici unfel de garanţie pentru mărfurile vândute) ashipboard adv. la bord, pe navă ashore adv. la mal/ţărm; pe uscat

ask s. (SUA) preţ cerut v.t. a cere ~ price - preţ cerut (preţ la care un dealer va vinde acţiunile pe care le define) assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului v.t. a stabili titrul (unui metalpreţios) ~ mark - marcă de titru - master - expert (guvernamental) care declară un titru ~ office - laborator pentru analize de titru assayer s. chimist-analist (care determine titrul) assemble v.t. 1. a convoca, a întruni 2. a asambla, a monta assembly s. 1. adunare, întrunire 2. asamblare, montare 3. agregat, grup ~ line - line de asamblare/montaj ~ production - producţie în flux/pe bandă

ASS 29 ~ room - sală de întruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despăgubirilor etc.) 3. aimpune, a tax a assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil ~ damage - avarie evaluabilă ~- income - venit impozabil assessment s. 1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare (a daunelor) 3. (dr.) asesor asset s. 1. lucru util; calitate, însuşire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and liability statement - (SUA) bilanţ ~ - backed loan - credit garantat cu active ~ backing/value per share - valoare a activelor pe acţiune (yaloarea contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arată de căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping - lichidare a activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea activelor şi închiderea firmei, fie pentru lichidarea activelor nerentabile şi realizarea de noi investiţii înfirmă) ~ structure - (fin.) structura activelor - turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei societăţi şi activele ei) - s and drawbacks - avantaje şi dezavantaje ~ s and liabilities - activ şi pasiv ~ s side - (cont.) coloana activelor - s value - (cont.) valoarea activelor assign s. împuternicit, mandatar; cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a fixa, a stabili (o data, o sarcină) 3. a numi în (funcţie) 4. (dr.) a ceda, a cesiona assignable adj. cesionabil ~ debt - creanţă cesionabilă assignee s. (dr.) cesionar ~ in bankruptcy - judecător sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5. 1. alocare, repartizare 2. fixare, stabilire (a unei date, a unei sarcini) 3. numire (în funcţie) 4. (dr.) cesionare; cesiune ~ clause - (asig. mar.) clauză de cesiune ~ of copyright - cedare a drepturilor de autor ~ of debts - cesiune de creanţă assignor s. (dr.) cedent assistance s. asistenţă, ajutor (economic, tehnic etc.) assistant s. asistent; adjunct adj. subordonat; adjunct ~ accountant - contabil adjunct ~ manager - director adjunct associate s. asocial, partener v.i. a se asocia association s. asociaţie, societate

30 ASS-AUC assort v.t. a asorta, a aproviziona (un magazin) cu mărftiri variate assortment s. (com.) asortiment assurance s. asigurare (maritima sau de viaţă) asymmetric adj. asimetric ~ information - informaţie asimetrică (cu distribute inegală între participanţii la o'tranzactie) at prep, la ~ and from - (asig. mar.) la şi de la ~ arm's length - la distanţă/respect (despre o tranzacţie care nu se realizează între două părţi înrudite, cum arfi o companie şifiliala sd) ~ best - (bur.) la eel mai bun preţ ~ call - la cerere (despre o sumă depusă în bancă) ~ no charge - gratuit ~ or better - (bur.) la preţul specificat sau la un preţ mai bun ~ par - (bur.) la paritate/valoarea nominală ~ risk - (asig.) cu rise ~ sea - (asig. mar.) pe mare, în timpul navigaţiei ~ ship's rail - (mar.) la balustrada navei (formula dintr-un conosament care arată că responsabilitatea armatorului faţă de caric încetează când încărcătura poate fl descărcată)) ~ sight - la vedere (despre o cambie) ~ (the) market - la preţul pieţei athwartships adv. transversal pe navă ~ stowage - stivuire transversală (pe lăţimea magaziei) atomistic adj. atomist ~ competition - concurenţă atomistâV perfectă ~ test - testare fracţionată (a elementelor individuale care intră m componenţa unei reclame sau a unui ambalaj) attache s. ataşat (diplomatic) -case - servietă-diplomat attachment s. (dr.) arestare; sechestru attendance s. 1. prezenţă; frecvenţă 2. asistenţă, public 3. îngrijire; servicii ~ book - condică de prezenţă ~ time - timp petrecut la locul de muncă attest v.t. a atesta; a autentifica, a legaliza attitude s. atitudine, comportament ~ survey - analiză comportamentală (iniţiată de conducerea unei întreprinderi pentru a afla cauza relaţiilor necorespunzătoare dintre patronat şi

salariaţi) attorney s. 1. avocat 2. împuternicit, mandatar ~ - at-large - avocat cu drept de acces la toate instanţele - - at-law - avocat Attorney General - procurer general; (SUA) ministru de justiţie - - in-fact - împuternicit - special - avocat cu acces la o anumită instanţă attractive adj. atractiv (depre un preţ, o ofertă etc.) attributable adj. atnbuibil - profit - (man.) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector sau unui departament dintr-o organizafie) auction s. licitaţie v.t. (şi ~ off) a vinde la licitaţie ~ room - sală de licitaţie

AUC-AVA 31 ~ sale - vânzare la licitaţie auctioneer s. licitator audience s. audienţă ~ research - studiu de audienţă (a emisiunilor de radio şi televiziune) audit s. audit, revizie contabilă v.t. a verifica, a revizui (registre contabile) v.i, a face o revizie contabilă ~ committee - comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. cenzor, revizor contabil ~ s'report - raport al cenzorilor austerity s. austeritate ~ budget - buget de austeritate ~ poKcy - politică de austeritate autarchy s. autarhie autarky v. autarchy authority 5. 1. autoritate; drept; competenţă 2. pi. autorităţi, reprezentanţi ai puterii de stat ~ to sign - drept de semnătură authorization s. autorizare, autorizaţie ~ in writing - autorizaţie scrisă authorize v.t. a autoriza authorized adj. autorizat - agent - reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock - capital autorizat/nominal ~ depository - depozitar autorizat ~ signature - semnătură autorizată autofinancing s. autofmantare autograph s. autograf, semnătură originală ~ signature - specimen de semnătură automatic adj. automat - data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine - automat ~ stabilizers - stabilizatori automaţi (în teoria economică) ~ standard - (fin.) etalon automat - teller machine - easier automat (la banco), bancomat automation s. automatizare automobile s. automobil adj. auto; de automobil ~ insurance - asigurare auto automotive adj. auto; de automobil ~ engineering - construed e de automobile ~ industry - industria de automobile - shares - acţiuni ale societăţilor din industria de automobile ~ transport - transport auto ~ truck - autocamion autonomous adj. autonom ~ investment - irivestiţie autonomă (cheltuieli de investiţie care nu sunt induse de modificari ale nivelului

producţiei, ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s. 1. disponibilitate 2. valabilitate available adj. 1. disponibil 2. valabil ~ assets - active lichide, disponibilităţi average s. 1. (valoare) medie 2. (asig. mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a calcula media, a evalua în medie ~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.) dispaşor, expert de evaluare a avariei, lichidator de avarie ~ adjustment/statement - (asig. mar.) dispaşă de avarie comună, repartizare/ reglementare a avariei ~ agent - comisar de avarie ~ agreement - compromis de avarie ~ as customary - despăgubire a pagubelor de avarie „ca de obicei"

venit mediu (valoarea totală a vânzărilor împărţită la numărul de unităţi vândute) ~ sample .) perioadă medie de colectare (valoarea medie a conturilor de creanţe exprimată m zile) ~ cost .determinate a preţurilor de vânzare pe baza costurilor medii ~ (due) date .t.cost mediu (pe unitatea de producţie) ~ .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un anumit nivel) ~ out .) avizo avoid v.clause .certificat de avarie . care poate fi înlăturat .acţiuni ale societăţilor din industria aviatică aviso s.preţ mediu . avoirdupois (sistem englez de unităţi de măsură pentru masa) award s. (bur.costs .) mediere (tranzacţionare treptată/graduală prin cumpărarea sau vânzarea de loturi de acţiuni din acelaşi packet la date şi preţuri diferite) ~ down .contribuţie la avaria comună. a rezilia (un contract) avoidable adj.tară medie ~ tax rate . sentinţă judecătorească.(fin.rata medie a impozitului ~ value . compromis de avarie comună ~ certificate .propensity to consume .calitate medie ~ revenue .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere -in .clauză rezolutorie avoirdupois s. decizie arbitrală (a unui . a anula.vânzare de acţiuni pe o piaţă în creştere (dacă creşterea atinge un anumit nivel) ~ up . evitabil. (mar.producţie medie ~ price .asigurare aviatică ~ shares .valoare medie averaging s. anulare.probă medie ~ tare . reziliere ~ clause .quality . 1.pierdere in avaria comună ~ output .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în creştere aviation s.scadenţă medie ~ loss .clauza avariei ~ collection period . premiu 2.înclinaţie medie de a economisi .costuri variabile avoidance s.înclinaţie -medie de a consuma ~ propensity to save .agent de transporturi şi asigurări aeriene ~ insurance .32 AVA-AX ~ bond . aviaţie ~ broker .cost pricing .

a reduce drastic (cheltuieli. reducere drastică (a cheltuielilor).t. a da (o sentinţă). restricţii bugetare severe v. cunoaştere (a calităţilor unui produs de către consumatori) ax(e) s. a hotărî (o penalitate. la acorda (un premiu) 2. a arbitra awareness s. o plată).t.tribunal de arbitraj) v. bugete) . conştientizare.

întârziat ~ integration . invers 2. andosant (al unui efect de comerţ) backhaul s.baby boomers (generatia de consumatori născuţi în perioada următoare celui de-al doilea război mondial) back s.(mar.) bon de livrare backer s. copil ~ bonds .comenzi vechi/restante ~ pay . susţinut. (bur. 1.debt . ajutor 2. înapoiat.efecte de comert necorespunzătoare (care nu potfi onorate) ~ payer .acoperire a monedei backlog.debitor rău platnic ~ debts account . andosator.(mar. a andosa (un efect de comerţ) ~ charges . rău. a postdata backed adj.datorie neperformanta ~ debtor . a sprijini (financiar) 2. (fin.) deport backwardization v.) scrisoare de garanţie backwardation s. andosat ~ bill .cambie andosată .datorii acumulate ~ of orders . a susţine. susţinător.(bur.?. 1. sprijinit (financiar) 2.) navlu de înapoiere ~ letter . restant v.obligaţiuni cu valaare nominală redusă (maxim 100 de dolari) ~boomers .restanţă (de salariu) ~ . prost ~ claim . 1.) transmitere/predare necorespunzătoare (a actiunilor) ~ paper .speze restante ~ freight .to-back loan .t. restanţă .B baby 5. bancher.rău platnic ~ stowage-.monedă falsa .împrumut reciproc (aranjament financiar prin care două companii se împrumută reciproc m vederea operaţiilor de export-import) backdate v.) cont de creanţe nerecuperabile ~ delivery . sprijin.(cont. verso adj. 1.reclamaţie/pretenţie nefondată ~ coin .of debts .stivuire incorectă/ne- .) scrisoare de garanţie ~ load .) acoperire . transport retur (cu con traîncărcătură) backing s. backwardation bad adj.(mar.portofoliu de comenzi neonorate backward adj.încărcătură de înapoiere ~ orders .of currency .(mar. 1.note .t. financiar 2.integrare verticală (integrarea producţiei cu sursele de aprovizionare şi cu pieţele de desfacere) ~ letter .

pungă v. sac.declaraţie de bagaje (la vamă) ~ policy .poliţă de asigurare a bagaj elor .corespunzătoare bag s. a însăcui — cargo . bagaj ~ check .t.recipisă de bagaj e ~ declaration .caric/încărcătură în saci baggage s.

imbarcare de balast 2.a chezasui.pescaj in balast ~ passage/voyage . balast v.goods . echilibrat ~ budget . portarel bailment s.sold debitor ~ in/on hand . act de depozit in garantie bailor s. (cont. a balansa (un cont) 2. 1.caric/incarcatura in baluri .caric/incarcatura complet(a) . a incarca cu balast ~ declaration .) s. cautiune. a balasta (o nava).t. (§i -out) 1.declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught . bal. a garanta pentru bailable adj. garant v.selectie ponderata bale s.t.capacitate in baluri (a novel) ~ cargo . 1.balanta de conturi ~ of concessions . eliberare pe cautiune 2.) 1.casa de bagaje ~ sufferance . balot v. a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for . 1. taxa de balastare balloon s. a echilibra (un buget) ~ book . deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5. balon ~ payment .balanta comerciala ~ sheet .) permis vamal de bagaje bail 5.buget balansat/echilibrat ~ fund .sold reportat ~ due .balanta concesiilor . cantar 2. a elibera pe cautiune 2. depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s. garantie 2.(cont. balastare.sold creditor ~ of accounts . (mar.t. ~ sample .calatorie/voiaj in balast ballastage s.plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui . balanta.34 BAG-BAN ~ room .of payments .) sold v.marfuri in baluri ballast (mar.t.(mar. a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic .fond mutual echilibrat (care investe§te proportional in actiuni comune.registru de solduri ~ brought forward .balanta de plati ~ of trade . depunere (de marfuri) pe baza de contract. actiuni preferential §i obligafiuni) ~ growth .) bilant balanced adj. care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5.crestere echilibrata ~ (issue) load . 1.

cliring bancar .easier (de banca) ~ credit .sold in banca ~ book . a interzice.depozit bancar ~ discount .credit bancar ~ deposit . 1.comision bancar ~ clearing .imprumuf) ban s. a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill .carnet/livret de banca . a avea cont la banca 2.t.clerk .titluri de renta consolidata ~ balance . banca v. a depune la banca v.i. interzicere. interdic|ie v.charges/commission . a fi bancher.accept/cambie bancar(a) ~ account . a prohibi bank s.t.scont comercial ~ draft trata bancara 1 .cont bancar ~ annuities .

lege bancara. neasigurat.ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s.(SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays .depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount .cont bancar ~ law . 1.banca centrala ~'s cheque/draft .control al gestiunii bancii ~ guarantee .banca comerciala ~ of deposit .trata bancara ~'s clearing house . faliment.banca de depuneri ~ of issue . director de banca ~'s acceptance/bill .a da faliment bankruptcy s.insolvabilitate bancara ~ interest . falit.structure . falit.lichiditate bancara ~ loan .banca de emisiune ~ overdraft .) concordat to go ~ .oficiu de cliring bancar ~s' deposits . bara 2. a falimenta ~'s certificate . insolvabil v.rezerve bancare ~ run .cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement .instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj.bancnota ~ of commerce . fara asigurare ~ boat . activitate bancara 2. 1.sistem bancar bankrupt s. care poate fi acceptat de o banca ~ asset .BAN-BAR 35 ~ examination . servicii bancare -account . credit prin cont descoperit ~ rate .garantie bancara ~ holiday .support .sarbatori legale ~ insolvency . 1. \.dobanda bancara ~ lending policy .) cerere de declarare In stare de faliment bar s.politica de creditare a bancii ~ liquidity .sindicat bancar -system.taxa de scont ~ reserves .interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate . gol.drept bancar. a duce la faliment.activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s.(dr.tmprumut bancar ~ note .structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr. bancher 2. amplasare 51 dimensiune) .extras de cont ~ sweep arrangements .scont comercial ~'s enquiry/reference . legislate bancara . nud (despre o nova fora echipaj) 2.nava nuda (navlositd ford echipaj) . bancruta ~ level . debitor insolvabil adj.cod de bare (pe un produs) bare adj.(dr.accept/cambie bancar(a) ~s' bank .t. lingou ~ code . afaceri bancare.referin^a a bancii ~'s order .depasire a contului din banca.nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition .

cumparare avantajoasa. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade .a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard — a se tocmi mult bargaining s. mar. 1. a cadea la invoiala.salariu tarifar/de baza basis s. a se targui pentru 2. ponton cu biga de marfa ~ port . de baza ~ servicii bancare principale/de baza ~ books .intermediar. diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation .rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry . bariera. nepretios (despre metale). restrictie ~ to entry .port cu alimbare ~ tank .transaction .caric/incarcatura in butoaie barrier s. baria. contract de navlosire a navei nude ~ trust . targ 2. a face o afacere . baril (unitate de capacitate) ~ cargo .preturi de sold ~ sale . punct de plecare 2.) imputemicire pasiva (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) bargain s. negociere ~ power .) actiuni . (asig.tranzactie de barter/in contrapartida base adj. persoana vinovata de baraterie barratry s. bargee barometer s.raion de solduri ~ hunter . avocat (in instantele superioare) barter s.lichidare a stocului.slep cu biga.pole charter navlosire a navei nude.bariera comerciala barrister s. banking fundamental. butoi. membru al echipajului unui slep bargeman v. 1.) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj. 1.bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd. barometru ~ stock . soldare to be a ~ . chilipir v.(cont.barometru barrator s. (corn. misit ~ prices .drept de negociere (a unui contract) barge s.a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s . obisnuit. targuiala 3. butoias 2. invoiala. (away) a vinde tn pierdere v.boat/. baza. care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s.hull/.) barter ~ agreement/arrangement .industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage .acord de barter .persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker .i. 1.slep-tanc petrolier bargee s. salanda ~ derrick . slepar.contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter . slep.(bur.(dr. a negocia. fals (despre monede) basic adj. tranzactie. afacere. mahona.baza de impunere .36 BAR-BAS ~ .t.and sale . a mcheia un targ.bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit .) evidente primare ~ earning power ratio .

profit neimpozitat beforehand adv.) cos valutar (grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s.certificat provizoriu (de acfiuni.presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze . castig.sub linie (termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net.politica . a beneficia. ajutor. adj. sub paritate/valoarea nominala (despre acfiuni) ~ the line . in scadere v. cersetor v. purtator ~ bond . apar^inator (tip de consumator) adj. a cauta sa provoace o scadere (a cursului) .t.constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire. a aduce beneficii v.acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack .efect de comert la purtator ~ scrip . cos ~ of currencies .pret/tarif de baza basket 5. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction ..account/position . obligafiuni) la purtator ~ securities .tax profit .BAS-BEN 37 ~ point . folos 2.tranzactie a la baisse bearer s.titluri de valoare la purtator beneficial adj. inainte de ~ . vecinul tau" (acfiuni prin care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import.. 1.) s. indemnizatie. partida.) belonger s. bazar de binefacere bear (bur. speculant a la • baisse (care mizeazd pe scdderea cursului) ~ shares . alocatie v. sub ~ par . lot. beneficiu.my-neighbour policy .(fin. cu excepfia publicitdfii in mass media) . 1.cartel al speculantilor a la baisse below prep.acfiuni la purtator bearish adj. magazin universal 3.punct de baza (o sutime dintr-un punct procentual) ~ price/rate . a pauperiza ~ . devalorizare competitivd etc.t. cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep.) uzufructuar beneficiary s.t.cersetorul. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale.(dr. serie (de mar/a) ~ production . de scadere.campanie/ speculate a la baisse ~ market . bazar (oriental) 2.) uzufruct ~ owner .societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio .productie in serie mica/discontinua baza(a)r s.) raport beneficiu-cost. profitabil. beneficiar benefit s. a folosi.) sub pari. indice de profitabilitate .(fin.pia^a in scadere ~ pool . a saraci.(bur. a trage foloase/profit ~ association/club/society ./. anticipat beggar s.obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper . avantajos ~ interest -(dr.run .

afis.) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller . a participa la licitatie ~ -asked spread . (SUA) bancnota 7.. oferta.taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s.coefficient/factor . oferta. nota de plata 4.taxa de dana ~ charter .cota navlurilor de linie ~ owner . dana 2.(bur. a oferi (un pre{ la licitafie) 2. 1. pe comanda (despre haine) best adj. superior ~ offer supraoferta betterment s. pariu v.38 BEN-BIL ~ in kind .contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause .(bur.coalite a licitan^ilor bilateral adj.eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort . licitare. plangere 6. 1. adv. eel mai bun s.contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly . pret oferit (la licitafie) ~ ring . licitant -s'ring .coalitie a hcitan^ilor bidding s. reclamafie. a paria beta s. licitare.) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj. taxa de stationare la dana bespoke adj. lista. factura. declarable. a da. cuseta v.beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v.carte de mare succes.pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s.proprietar de nava de linie ~ terms . a testa. v.clauza danei/. (corn. certificat 3. 1. (dr..i. 1.transport de linie neregulat berthage s.) bilateralism bill s.i. spatiu de receptionare a marfurilor 2. fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v. testament 2.costuri ale ofertei de pre^ ..i. a acosta la dana ~ cargo .t. front de dane.) cerere. mai bun. 1. (over) a supralicita 3. 1. imbunata^ire. anun^ v. dezvoltare ~ levy .t. articol foarte cautat bet s. cambie 5. maxim ~ buy . inventar. beta . amelio-rare. a licita.la rand" ~ freights/rates .conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic . bilateral ~ contract .plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful cerut) -costs .acorduri comerciale bilaterale bilateralism s. ofertant.t.monopol bilateral ~ trade agreements . proiect de lege 2. petitie.(fin.) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price .t. pret oferit (la licitafie) v.caric de linie ~ charge . a lasa prin testament bequest s. mostenire berth s.price . a .

nomenclator de marfuri ~ of health . a factura ~ book .cambii pentru scontare ~ s payable . act de insotire ~ of quantities .scrisoare de credit. extorcare v. spargator de greva blackmail s.bon de livrare. a anunta (printr-un afi§) 3.coated workers .conosament ~ of materials .speculant pe piata neagra ~ money .(mar.patenta/certificat de sanatate ~ of lading .functionari ~ economy . a determina. cutie (pentru unele alimente. 1. a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) • ~ .nota de cheltuieli de judecata .cambii de platit ~ s receivable .economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer .meniu. avizier. (fin. negru v.(mar.) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs .bani murdari ~ payment .facturier ~ machine . biotehnologie black 5.piata de scont ~ of adventure . anuntare ~ clerk . lista de mancaruri ~ of goods . a trece pe o lista 2. a lega (prin contract. 1. lada.contract de vanzare ~ of sight/view .broker .registru de cambii ~ .taxa de scont ~ s for collection . angajamente Ie gale) 2.lista de materiale .declaratie vamala provizorie ~ of store .factura.BIL-BLA 39 inregistra. contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj.of exchange . a obliga. a santaja.) bimetalism bin s. (out) a da la ucenicie 3. santaj.fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v.set de cambii ~ of fare . panou de afise billing s. facturare 2.agent de scont ~ market .masina de facturat bimetallism s.t.of credit .autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani mainte de data reimportului) ~ s for discount . (over) a obliga.cambii pentru Tncasare .t. adj. acreditiv ~ of delivery .cambii de Tncasat billboard s.t.lipitor de afise ~ rate .deviz estimativ ~ of sale . produse) ~ card . biodegradabil biotechnology s.) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale (pentru provizii) ~ poster .declaratie vamala la sosire . factura .piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s.cambie ~ of exchange in a set . a extorca ~ of sufferance . a constrange binder s. aflsare.of entry .of parcels .

bloc.tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote .cec Tn alb ~ credit . necompletat.t.(SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare ~ endorsement . ipoteca generala/totala ~ order . scandura. dulap 2. spa^iu gol/necompletat 2. fals. general.vot reprezentativ (la adundrile sindicale) blurb s.transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj.limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj.) 3.t. (SUA) cvartal 2. organizatie ~ copy .semnatura de complezenta . 1. blister ~ pack . avizier v.text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate .reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s.) pachet de actiuni v.conosament la purtator ~ cheque .comanda generala/nespecificata ~ price .persoanajuridica ~ language .societate fictiva ~ signature .masa si casa. global ~ insurance .sky laws . a supune unei blocade blue adj.semnatura Tn alb ~ transfer . (bur.sala de consiliu body s. a tine Tn pensiune ~ and lodging . prezentare . minister 4. bloc (economic).picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors .collar workers . comisie.presedinte al consiliului de administratie .consiliu de administratie . bord (al unei nave etc.cambie In alb ~ bill of lading .oferta Tn bloc ~ trading .actiuni alfa (foarte sigure §i rentabile) ~ . 1.andosare Tn alb ~ signature . fbrmular. 1. a bloca (un cont) ~ insurance .acreditiv Tn alb (cu suma nespecificata) blockade s. in alb s. blocada v. grupare (politico) block s. general/unic blister s. -organ. masa 5.foot .pref.asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer . panou. departament.t.cec fals ~ company .room . consiliu. albastru ~ chips . fictiv ~ cheque . pensiune ~ chairman . mancare. 1.asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) ~ mortgage .ambalaj transparent bloc s.ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente).gulere albastre (muncitori manuali/industriali) ~ .40 BLA-BOG blank adj. blancheta ~ acceptance/bill . a urea la bord 2.

contabil v. bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares .profit contabil ~ s of account . volum 2. bolsevism bonanza s.) sistem de evident a intrarilor ~ profit . detinator de obligatiuni bondsman s. a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2.finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue . mina de aur 2. 1.t.clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate . taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods . spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s.registre/evidente contabile .) obligatiune.) garant bondwashing 5'. garanfie.actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme .sistem de prime book s. a retine (locuri. in vama. (in) a ponta (un salariat) la venire 4.provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms . succes in afaceri bond s.emisiune de obligatiuni. pi. a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate . 1. 1.marfuri in vama ~ stores . de carte 2. angajament formal de plata 3. out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost . (off. prima. 1. a inregistra. obligatiuni la purtator 2. (fin.pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s.valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults .inregistrare contabila ~ entry system . registru (contabil) adj. bilete) 3.t.tmprumut obligatar ~ market . depozitat in antrepozit vamal ~ carman .tranzac^ie necinstita bolshevism s.fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus trial.certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor .cu livrare din antrepozit vamal ~ value .creanta contabila ~ entry . care rezulta din registrul contabil. a trece Tntr-un registru 2. (asig. garantat prin obligatiuni 2.camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse . Tmprumut obligatar ~ loan .permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating . (dr. 1.) contract de garantie v. carte.pia^a titlurilor de stat ~ note . 1.(cont.BOG-BOO 41 ~ transaction .creditor garantat prin obligatiuni ~ dues .taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing .sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj.pret de cost contabil ~ debt . 1.

alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de inflafie) .trade . a lua cu Tmprumut borrower s.pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s. perioada de succes (al unui produs) 3. Tnregistrare.) obligat.42 ~ s of first/original/prime entry jumal.casa de bilete bookkeeper s.valoare contabila ~ value weights . constrans 2. categorie. a creste. stand de carfi. 1. crestere temporara (a preturilor) boost s. retinere. prosperitate. a prospera 2. eel mat scazut ~ price .ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v. 1. explozie (a preturilor) v. a boicota bracket s. minim. grupa (de salarizare. crestere rapida. librarie bookstall s.t. a creste rapid (despre preturi) boomlet s. o marcd etc. nava adj. timp mort tn fluxul tehnologic.industria earth ~ value .t. debitor boss s. chiosc de ziare bookstand v.) (for) cu destinatia. (dr. sef. carena.) booth s.t. bookmaker.gara de frontiera ~ tax adjustments . bilete) ~ clerk .) fund de nava. a sus^ine intens (un produs.(cont.{mar. taraba. contabilitate booklet s. gatuire a productiei. butic boycott s.inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s.drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj. conjuctura economica favorabila 2. imprumutat. 1. 1. a progresa. rezervare (de locuri. grani^a ~ station .) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) to keep the ~ s . Tn drum spre bounty s. frontiera.a tine contabilitatea booking s. Tmprumut maritim (cu ipotecarea navei) ~ bond . a Tmprumuta. impozitare) ~ creep .i. persoana care ia cu imprumut.contract de Tmprumut maritim ~ lien . gol de productie ~ inflation . marire (a preturilor) v. I. bookstall boom s. boicot v. fund. trecere in registru 2. clasa. subventie (de incurajare a exporturilor) boutique s.sala de vanzare de bilete ~ note . avant (economic). boom 2. jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -. (mar. chiosc border s. 1. crestere. a promova. a mari (preturi) 2. patron bottleneck s. brosura bookmaker s.easier (la casa de bilete) ~ hall . contabil bookkeeping s. 1. scurta perioada de avant economic. boss. (mar. prima. baza 2. librar bookshop s.} aviz de angajament/ navlosire ~ office . agent de pariuri bookseller s.

a diviza. 1. spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s. pod.nerespectare a secretului . a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4. 1.grafic al pragului de rentabilitate ~ . bransa. divizare. ~ . a corupe bribery s. a clasifica. creare a marcii breach s.analiza a preturilor ~ service . a incaica. marca ~ acceptance . un produs) cu multa publicitate 5. 1.even chart . defectiune 2. a falimenta. mituire. (up) a ridica (o sedintd) v. sfera de activitate 2. 1.evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values . deteriorare 2.director de filiala/ sucursala ~ network . punte .even analysis . tmpartire.i.punct critic al rentabilitatii breakable adj.valuation . a defaica.t. avarie.abuz de Tncredere ~ of warranty . branding.L a fabrica bere brewer s. casabil breakage s.retea de sucursale brand s.valori ale marcii branding s. a da faliment 2. fabricant de bere brewery s.management al marcii ~ name .even point . incalcare.i.indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale uneipiete) ~ image . fragil.clauza ineficientei (navei) ~ of prices . a rupe 2. (out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking . a rupe (un contract) 7.incalcare a contractului ~ of trust . finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) . (off) a tntrerupe (relatii). a lansa (o companie. ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate. a mitui. a analiza 6. sucursala v. a ruina 3. feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ .loialitate/fidelitate fata de marca ~ management . 1. spargere.of contract . adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile) ~ development index . filiala.depanare brew V. compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3. domeniu.t.acceptare a march (de cdtre consumatori) (down) a imparti.imprumut-punte/de legatura. defalcare. fabrica de bere bribe s. ramura.incalcare a unei clauze contractuale break v.(cont.BRA-BRI 43 brainstorming s. analiza ~ clause . mita v. clasificare3.imagine a marcii ~ loyalty .loan . luare sau dare de mita bridge s.activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager . brainstorming branch s. nerespectare ~ of confidence/security .denumire a marcii .

rupt. rezumat 2.policy . a expune pe scurt 2.t.produse maro (bunuri de consum de folosinţâ îndelungatâ care se fabricau iniţial în carcase de culoare maro . 1. falit.antreprenor. a aloca. (bur.) sistem de vânzări cu plata în rate ~ line . a repartiza (din buget) v.) borderou al agentului de încărcare brokerage s.analiză globală ~ cargo/freight . marfâ m vrac ~ analysis . bugetar ~ control .). încălcat. nerespectat 3. brokeraj.credit acordat brokerului (garantat prin titluri de valoare) ~ company .credit (ipotecar) acordat pentru cumpârarea sau construcţia de locuinţe .i. (dr.control bugetar ~ deficit . buget v. viu ~ market .politică bugetară budgeting s. spart 2. rezuma. intermediar ~'s lien . active sau cota de piaţâ) brisk aJ/. scurt. a prevedea în buget ~ account .cont de buget (cont bancar din care se achitâ regulat plăţile curente).articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage . asigurări etc.societate-fantomă budget s. agent (de bursă.(mar. construcţie ~ contractor .) pachet incomplet de acţiuni ~ lots. incomplet 4.) agitare a pieţei (prin cumpărarea masivâ de acţiuni ale unei societâfi neperfor- to pass the ~ . maro ~ goods .) ordin al agentului de încărcare ~'s return .stoc-tampon building s.44 BRI-BUL brief adj. grămadâ. tampon ~ stock .a aproba/a vota bugetul budgetary adj. televizoare etc.program/timp (de lucru) cu întreruperi broker s.grafic cu baloane (în care societăţile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporţionale ca mărime cu puterea competitivâ exprimată prin volumul vânzărilor.) spaţiu nefolosit/ mort (la stivuire). activ. prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de apărare) v. 'curtier. bulă 2. întocmire a bugetului buffer s.bancă de economii şi societate de construcţii. (com.society/and loan association .deficit bugetar . 1.) dosar (aZ MHMÎ' proces). societate ipotecară bulk s. vrac. broker. 1.(mar.(bur. curtaj brown adj. .piaţă activă broken adj.) bubble s. a încredinţa fMn caz unni avocat) mante cu intenţia de a-i creşte artificîal valoarea) ~ chart . material de umplutură ~ time .t.linie bugetară (grup de produse pe care un consumator le poate cumpăra în funcţie de venitul propriu) ~'s order .drept de retenţie (a poliţei de asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ 's loan .(mar. constmctor ~ loan .caric/încărcăturâ în vrac » .radiouri. 1. minat ~ amount/lot . concis s.

) capacitate de încărcare de marfa 4. afacere. a căuta sâ provoace o creştere (a cursului) .) s.) cheltuieli de regie v.acoperire excedentară ~ campaign .mărfuri în vrac ~ .mineralier ~ pile .t. referitor la afaceri.tranzactie â la hausse bulldog s.piaţă în creştere . lingou (de aur sau argint) ~ reserve . birocraţie bureaucrat s. buldog ~ bonds . cu tendinţă de creştere (desprepiaţa bursierâ) bunkering s.masă specifîcă în vrac. (cont.vrachier.marfa voluminoasâ bull (bur.depozitare în vrac ~ weight . departament bureaucracy s.) buncherare ~ agent . sarcină. firmă.pool . (mar. perete etanş de compartimentare (al unei nave) bulky adj. de creştere. răspundere. greutate. speculant â la hausse (care mizează pe creşterea cursului) adj. marfă nesortată ~ production .caric/încărcătură uscat(ă) în vrac ~ goods .încărcătură amestecată.autocistemă ~ . obligaţie (contractuală).) rezervă metalică bullish adj.handling cargo dock .obligaţiuni-buldog (emise de societăţi străine pe piaţa Marii Britanii) bullet s. proiect 3. (mar. în creştere v. de afaceri.t. societate comercială 4.a începe descărcarea. 1.campanie/speculatie â la hausse ~ transaction .oil carrier . densitate în grămadă to break ~ .cartel al speculanţilor â la hausse ~ run .container pentru marfa în vrac ~ dry cargo .) sarcina probatiunii.BUL-BUS 45 ~ carrier/trader . oneros bureau s. onusprobandi burdensome adj. afaceri.of proof (dr. comercial ~ agent . agenţie. responsabiliate 3. împovărător. birocrat burglary 5. a încărca .) glonţ (imprumut rambursat într-o singură tranşâ la sfârşitul perioadei scadente) bullion s. 1. navă de mărfuri în vrac ~ container . voluminos ~ goods .cerealier ~ . activitate comercială 2. a dezarima bulkhead s.ore carrier .producţie în serie/de masă ~ storage .tanc petrolier ~ . (fin. buşel. profesie.chei de mărfuri în vrac ~ lorry .presiune a speculanţilor â la hausse bushel s.carte de vizită .port de buncherare burden s.account/position . furt prin efracţie ~ insurance . meserie adj.reprezentant comercial ~ card . ocupaţie.grain carrier .agent de buncherare ~ port .(fin. problemă. încărcătură 2. bursă (universitară. de studii) ~ market . mare. birou. baniţă (unitate de capacitaîe) business s.asigurare contra furtului bursary s. ofîciu.

ordine de zi ~ plan .termen comercial ~ . 1.a călători în interes de afaceri businesslike adj. om de afaceri buy s.t. a răscumpăra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1. (out) a cumpăra (toate acţiunile unei societăţi).i. răscumpărare (de câtre o societate a acţiunilor pe care le-a vândut anterior) 2.centre .concentration . a acapara (o marfd cu scopul de a controla fumizarea ei) v. lupta sindicatelor limitându-se la to go into ~ .(/m.business advertising . fturnover) a realiza (vânzâri mari.a intra în afaceri to travel on ~ .program/ore de lucru (în magazine şi birouri) ~ house .publicitate industrială ~ unionism .) cumpărători fâră vânzători . fback) a răscumpăra 3. a cumpăra 2.zi lucrătoare ~ economics .centru de afaceri ~ correspondence .poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzată de un accident major) ~ law .) risc de firmă (riscul de bază inerent activităţii de exploatare a firmei) ~ savings . de afaceri.concentrare/limitare a cumpărătorilor (pe o piaţă) ~ credit .managementul întreprinderii ~ manager . practic businessman s.plan de afaceri ~ profit .(bur. cumpărător .credit cumpărător (acordat unui cumpârător străin de câtre banca exportatorului pentru mărfurile importate) ~ s no sellers .46 BUS-BUY . cumpărărătură v. (off. însâ cu profit minim) 8. (up) a cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi încercând să preia controlul acesteia)'.casă de comert ~ interruption policy . over) a mitui 6.infbrmatică de gestiune ~ day .strategie de afaceri ~ term .comert ~ failure .to .director comercial ~ of the day . referitor la afaceri. cumpărare. (in) a stoca (materiale). finto) a cumpăra (acfiuni ale unei societâţi) 5.(SUA) sindicalism de sistem (concepţie sindîcală de a accepta şi susţine sistemul capitalist.drept comercial ~ management .corespondenţă comercială ~ cycle . a face cumpărături buyback s. a răscumpăra (la licitaţie) 4.economii/rezerve ale firmei ~ strategy .ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune şi recesiune în activitatea economica) îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi viaţă) ~ data processing . 1. cumpărare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptâ contravaloarea acestora în bunuri produse cu instalaţiile respective) buyer s.faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours .profit din activitatea curentă ~ risk .

) cererea mai mare decât oferta ~'s risk .(bur.grevă a cumpărătorilor buygrid s.monopson ~'s option to double .s over .BUY-BY -s' market . cumpărare .risc al cumpărătorului ~'s surplus .surplus al cumpărătomlui/consumatorului (diferenţa dintre preţul pe care cumpărătorul intenţionează sâ-l ofere pentru un anumit produs şî preţul pe care îl plâteşte în realitate) ~ s'strike .piaţâ favorabilă cumpârătorilor ~'s monopoly .(bur. grilă de aprovizionare (model al activitâţii de aprovizionare industrială) buying s.) opţiune care îi dă cumpărătorului dreptul de a cumpâra un pachet dublu de acţiuni faţâ de cel convenit .

secundar. depozitare în stoc (de marfâ. materii prime) ~ long .produs secundar/auxiliar.product . derivat ~ .~ cycle .hotărâre a administraţiei locale.cumpărare farâ intermediari (direct de la producâtor sau importator) buyout s. cumpărare/preluare a unei societâţi by adj. auxiliar ~ (e) .work .ciclu de cumpărare (frecvenţu cu care este achiziţionat un produs) ~ forward .) cumpărare â la hausse ~ power .putere de cumpărare ~ round .muncâ suplimentară/accesorie .law .(bur.stocare. decizie a unei societăţi/corporaţii (în completare la regulamentul existent) ~ .

) calendar de termene. (up) a chema la . cadastral ~ map . vizită (profesională. apel. (mar.(bur. la un preţ specificat. 1.t. cablu 2.an calendaristic call s. a înregistra ~ day . (mt) a chema la grevă 6.) escală v. 1. (in) a cere plata (unei datorii).) opţiune telefon v.) optiune de apel (ppţiune de cumpărare a unui activ la un preţ de exerciţiu specificat) . revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale înainte de scadenţa) 4. cablogramă.c cable s. telegramă v.) cabotaj cadaster v. .comandă telegrafică ~ rate .primă de revocare (sumâ peste valoarea nominalâ care trebuie plătită de o societate cănd revocă o emisiune de titluri de valoare) ~ price preţ de revocare ~ privilege . înainte de maturitate) ~ letter . (dr. rol 3. 1.premium . solicitare (de platâ a unei societăţi ai cărei acţionari sunt solicitaţi să plătească sumele restante pentru acţiunile deţinute) 3. (mar. (bur. call 5.piaţa împrumuturilor ramurbsabile la cerere ~ .cabină telefonică .) opţiune care îi dă drept cumpărâtorului să cumpere un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit ~ on shares .(bur.împrumut rambursabil la cerere ~ market .deposit . a convoca 3.zi calendaristică ~ year .i.depozit la vedere ~ feature . (on.hartă cadastrală ~ register .) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v.privilegiu de revocare (clauzâ încorporată într-o obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi dă de apel/cumpărare. a scoate din circulatie (bani) 4. calendar 2.solicitare de achitare a acţiunilor ~ option . a aduna. cadastre cadastral adj.posibilitate/clauză de revocare (care îi permite emitenîului sâ-şî râscumpere titlurile de valoare.more option . apel/convorbire telefonică 2. a înscrie în calendar.t.of . a chema 2.ridicare cadastrală cadastre s. cerere.adresă telegrafîcă ~ order . upon) a soma (un debitor). 1. (oft) a anula. de afaceri) 5. cablogramă • cabotage s. a face o scurtă vizită (despre un agent comercial) ~ box . a telegrafia ~ address .i. a contramanda 5.transfer telegrafic cablegram s. cadastru calendar s. (fin.scrisoare de apel (adresatâ unui acţionar pentru a plăti acţiunile deţinute) ~ loaq.curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer .carte funciară ~ survey .

1.) capacitate legală ~ factor .clauză de revocare . capacitate. comis-voiajor 2.t. cutie de conserve 2. o comandă). specialist în schimburile financiare 3. a bifa 2.account .capacitate în baluri/ baloturi -. a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strângerea de voturi) v. l. prospectare (a pieţei) 3.i.) număr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienţilor sau potenţialilor clienţi) ~ s in arrears . 1. capital. volum 2. randament 3. de presă etc. mai ales în cazul ipotecii cu dobândă variabila) capacity s. anulabil ~ bookings .a lucra la capacitatea maximâ capital s.(dr. a anula. un contract)'. ghid (care cuprinde unităţile monetare. a şterge.) posibilitate/clauză de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj.) can s.agent de schimb (de cambii) 2. majusculă. a realiza (un act. canal (artificial) ~ barge . bidon. propagandă electorală v. o ipotecâ). capital 2. a analiza 2. a face propagandă electorală canvasser s. productivitate. agent electoral cap s. 1. literă mare adj. a prospecta (piaţa).) cap.taxe de trecere prin canal ~ harbour/port . a tăia. capac.capacitate în vrac ~ production .contract anulabil cannery s.productivitate normală ~ to contract . manual.port de canal ~ lock . de măsură ale mai multor ţări) campaign s.) capacitate de a contracta to work at/to ~ .CAL-CAP 49 emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un preţ specificat) ~ provision . a pune în cutii de conserve canal s. analiză 2. ~ bridge . fundamental . fabrică de conserve cannibalization s. examinare.in bales .(cont. a radia (o datorie. 1. căuş (bazin portuar mic) cambist ^.navă de canal . 1. canibalizare (situa-ţie în care creşterea volumului de vânzâri pentru o marcă provoacă scăderea cererii pentru o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de produse) canvass ^. (dr.(SUA) titluri preferenţiale revocabile camber s.factor de capacitate/utilizare -. campanie (publicitară.dobândă pentru depozitele la vedere. principal. canistră. 1.reguli de trecere prin canal cancel v. plătibil (la cerere) ~ bond . (fin. a vizita. (fin. a conserva.obligaţiune revocabilă ~ preferred stocks . 1 a căuta comenzi 2.ecluză de canal ~ regulations . cană v.pod-canal ~ dues/tolls .t.) cont de capital . a revoca (a hotărâre) cancellable adj.rezervări anulabile ~ contract . agent comercial.t. 1.şlep de canal ~ boat .in bulk . a anula.restanţe la achitarea acţiunilor callability s. (com. revocabil (înainte de scadenţă).rate . limită superioară (impusă dobânzii. capitală (oraş) 3. a contramanda (o întrevedere. a examina.

câştig de capital (profitul obţinut din vânzarea activelor de capital) ~ gains tax .issue .bunuri de capital.consumator de capital (despre ramuriîe şi activităţile industriale care necesită un volum mare de capital pentru afuncţiona) ~ .creştere a productivităţii (mijloacelor de producţie prin cumpârarea de utilaje performate.capital adecvat (capacitatea capitalului unei bânci de a face faţă unei eventuale evoluţii negative a activelor sale fară a deveni insoîvabilă) ~ equipment .) cheltuieli de capital ~ cost allowance .creştere a valorii de piaţă a unei investiţii ~ asset .(cont.industrie cu investiţii mari pe unitatea de produs ~ invested .pierdere de capital (la vânzarea activelor de capital) ~ market .facilităţi fiscale de capitalizare ~ appreciation .investiţii în mijloace de producţie .capital investit ~ investment'..amortizare ~ employed/owned .buget de capital ~ budgeting .intensitate a capitalului (valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vânzâri) ~ cut-off point .impozit pe capital ~ loss . fin.intensive industry . făra a urmări mărirea capacitâţii de producţie) ~ depreciation . leasing financiar ~ levy .deepening .exod al capitalalui (în alîe ţări) ~ allowances . activul ~ -intensive .reducere a capitalului .uzurâ a capitalului fix (în procesul de producţie) ~ intensity .cheltuieli de investiţie ~ flight .impozit pe câştigul de capital ~ gains yield .50 CAP ~ accumulation/formation .piaţă de capital net) . mijloace de productie ~ impairment .emitere de acţiuni ~ lease .activ de capital (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normalâ afirmei) ~ budget .locaţie financiară/de capital.cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption .alocare a capitalului (criterii de decizie pentru investiţii în active fixe care implică compararea costnlui investiţiei cu beneficiile sale viitoare) ~ gains .deteriorare a capitalului (situaţia în care capitalul unei instituţii financiare scade sub nivelul prevăzut de reglementârile legale) ~ charges .punct până la care se poate obţine capital (în mod rentabil) ~ decumulation .capital angajat (capitalul utilizat într-o afacSre.acumulare de capital ~ adequacy .randament al câştigului de capital ~ goods .fonduri fixe ~ expenditure/outlay .

1.structură a capitalului ~ sum .reducere de capital (dîminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) ~ requirements .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges . captiv ~ audience .necesar de capital ~ reserves . capitaţie. impozit pe cap de locuitor captain s.profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ratio .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bânci şi activele sale totale) ~ rationing .) a capitaliza capitation s. calcul pe cap de locuitor 2.extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacitâţii de producţie) capitalism s.protest de mare captive adj.auditoriu/public captiv (obligat sâ asculte material publicitar în timpul recepţionârii unor programe de radio şi televiziune) .. structură a capitalului (unei societâţi) ~ of reserves .rezerve de capital.capitaţie.linia pieţei de capital (reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers . capitalism ~ rate .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .fin.t.taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societâţi) ~ grant . (bur.primă a comandantului ~'s copy .transfer de capital (între două ţari) ~ .raţionalizare a capitalului (destinat investiţiilor') ~ redemption reserve fund . fin.CAP 51 ~ market line .raport investiţie-producţie ~ profit . (bur. capitalist capitalization s.output ratio .cheltuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft . (SUA) capital social ~ structure .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) capitalist s.mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry . comandant de navă (în marina comercială) -'s bounty . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinătorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .fonduri proprii ~ stock .răspundere a comandantului ~'s protest .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ turnover .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentâ a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v. 1.alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale). impozit pe cap de locuitor ~ fee .valoare capitalizată ~ widening ..rotaţia capitalului ~ value .) capitalizare 2.total al despăgubirii (plâtite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .

impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) ~ turnover .structură a capitalului .t.sum . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bănci şi activele sale totale) ~ rationing .extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacităfii de producţie) capitalism s.capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ rate . fin.transfer de capital (între două ţări) ~ . 1. capitalist capitalization s.mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentă a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.capitaţie.fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .valoare capitalizată ~ widening .fonduri proprii .rotaţia capitalului ~ value .necesar de capital ~ reserves .răspundere a comandantului ~'s protest .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ^ratio .raţionalizare a capitalului (destinat mvestiţiilor) ~ redemption reserve fund .capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale). 1.stock . capitalism ~ grant .auditoriu/public captiv (obligat să asculte material publicitar în timpul recepţionării unor programe de radio şi televiziune) . capitaţie.output ratio .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax . impozit pe cap de locuitor ..protest de mare captive adj.) capitalizare 2.raport investiţie-producţie ~ profit . captiv ~ audience .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .market line . (bur. (SUA) capital social ~ structure .total al despăgubirii (plătite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .cheftuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .fee .) a capitaliza capitation s. stmctură a capitalului (unei societăţi) ~ of reserves .primă a comandantului ~'s copy .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societăţi) ~ requirements .linia pieţei de capital (reprezentarea grafică a relafiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers . impozit pe cap de locuitor captain s.reducere de capital (diminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) capitalist s. comandant de navă (în marina comercială) ~'s bounty . calcul pe cap de locuitor 2. (bur„fin.rezerve de capital.copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges ..

piaţă captivă (grup de consumatori care nu pot evita activitâţile publicitare.catalog pe fişe ~ index .fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel . 1.impozit auto (mai ales la maşinile de import) carat s. 1. (mar.deadweight tonnage . 1.manipulare de marfuri ~ in bulk .cartotecă. card 3.handling .magazin captiv (care îşi poate desfăşura activitatea într-o clădire cu condiţia de a vinde numai mărfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv) ~ girl/woman . fişier ~ vote . coţadă de marfa ~ dues .tonaj net. al unui sindicat) careerism s. fişă 2. membru (al unui partid.carrying .întreţinere şi pază (a unui utilaj aflat în conservare) ~ of .of general delivery . capacitate de încărcare de marfa ~ draft/draught .(SUA) post-restant career 5'.vot prin delegat/mandat cardholder s. grijă. camet de membru ~ .carrier .(man.) planificare a structurii profesionale (a personalului unei companii) car s. întreţinere.raport de avariere/deteriorare a mărfurilor ~ deadweight . 1.capacity . de marketing sau nu au de ales între multe oferte) ~ outlet .femeie interesată de reuşita profesională ~ planning . 1.prin grija/bunăvoinţa .pescaj de încărcare.container de marfâ ~ covered by bill . bunăvoinţă ~ and maintenance .) caric 2. autoturism 2.capacitate de încărcare de marfa .and-passenger ship .coeficient de încărcare ~ container .caric în stare bună (la sosirea navei în portul de destinaţie) . carat carcase v.caric în vrac .cărăuş.in good condition .navă mixtă (de marfă şipasageri) ~ catalogue .(man. al unui sindicat) 2. marfa ~ .greutate a animalului tăiat şi curăţat card s. navâ comercială de transport (de mârfuri) ~ book .) consultanţă în sectoml promovărilor (într-ofirmâ) ~ barge . carcasă ~ weight . carierism. vagon (de tren.având calitatea de membru (al unui partid. carcass carcass s. profesie ~ counselling . cargobot. conservare 2. cartelă.cargou. cargobot ~ coeffîcient . carieră. tramvai) ~ tax .registru de evidenţă a mărfurilor încărcate .caric încărcat pe bază de conosament ~ damage report .şlep de marfă ~ battens . posesor al unei cărti de credit care s. încărcătură. automobil. transportator. arivism cargo ^.taxe pe mărfurile operate . carte (de crediî).capacitate netă/utilă de încărcare .52 CAP-CAR ~ market .

cărăuşie 2.cu transportul plătit (pănă la punctul de livrare) ~ shift .drept de retenţie al cărăuşului ~'s risk . cărăuş.pungă (de plastic sau hârtie folosită la cumpârături) ~ nation . adoptare (a unei propuneri).voiaj al navei încărcate ~ performance .tren de marfa ~ paid home .(asig. administrare. 1.stat cu marină comercială dezvoltată (care face transporturi pentru alte ţări) ~'s agent .risc al cărăuşului ~'s statement .tonaj de încărcare ~ train .transport maritim.deplasare a caricului (în magazie) ~ owner . cifră de afaceri ~ underwriter .linie de transport maritim (de mărfuri) ~ turnover . trafic de mărfari ~ plan .cu plata taxelor de transport la livrare/destinaţie ~ free . şofer.fişă de pontaj (pentru marfa încarcată sau descărcată) ~ lot .cargoplan ~ reception .cargou/navă de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizării încărcăturii (în magaziile navei) ~ loading manifold .cu transportul plătit până la domiciliul beneficiamlui carrier s.franco taxe de transport ~ paid .partidă vagonală de mărfuri carman s.manifold de încărcare ~ movement . mar.worthy clause .tanc de marfa (la petroliere) ~ ton .agent al cărăuşului ~'s lien . 1. cost al transportului 3.operare de mărfuri ~ .documente de transport ~ expenses .CAR 53 ~ insurance policy . votare (a unui proi'ect de lege) 4. conducere (a unei afaceri) ~ docume^its .deplasare a caricului (în magazie datoritâ stivuirii şi amarării incorecte) ~ shipping .) clauza navei apte de a transporta mârfuri carload s. flotă de transport ~ space . executare.poliţă de asigurare a caricului ~ liable to be broached .caric ce s-ar putea deplasa în magazie ~ lien . transport.sindicat al asigurătorilor decaric ~ tank .declaraţie a cărăuşului (privind starea mărfii) . vatman carriage s. 1. transportator 2.trafic de mărfuri.magazie frigorifică ~ sheet . aducere la îndeplinire.asigurător al caricului ~ work . camionagiu 2.cheltuieli de transport ~ forward . societate de transport ~ bag .recepţionare a mărfîi ~ reefer space .privilegiu de încărcare.spaţiu de încărcare ~ sweat .sudaţie a mârfii ~ syndicate .proprietar al mărfii ~ passage .tonă de navlu/volum ~ tonnage . (SUA) vagon (ca încărcătură) ~ liner . drept de retenţie asupra mărfii ~ line -.volum de mărfuri transportate.

(cont.buget de numerar (plan care prezintă fluxurile de numerar) ~ capital/shares .recoltă destinată vânzării (. 1.(man.before delivery .t.sold de casă . ovw) a reporta 5. cascading (strategie de marketing prin care o companie pâtrunde mai întâi pe un segment mic de piaţă.acţiuni emise pentru obţinerea de lichiditâţi ~ conversion cycle . a avea de vânzare (despre un magazin) 3.credit de casă/descoperit ~ crop . 1. a ambala în lăzi/cutii ~ law .disponibil de numerar în bancă ~ balance .) plată în numerar pe baza documentelor de transport ~ .jurispmdenţă ~ study .(fin.) primâ în numerar ~ breakeven point . a continua (tratative. cărăuşie (cu tracţiune animală) 2. a plăti în numerar ~ account .ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul în care o firmă achiziţionează materiiîe prime şi cel al vânzârii produselor finite) ~ credit . camionaj 3. plătit în numerar şi transportat de cumpărător ~ assets .contabilitate financiară ~ advance .) bonificaţie în numerar.54 CAR-CAS carry v. fon^ a conduce. cascadă ~ tax . a încasa (un cec).impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) cascading s.şi nu consumului personal) ~ customer .port cu alimbare ~ service .) studiu de caz cash s.(com.active lichide . (out.t. transport. carry-over carry-over s.t.cont de casă ~ accounting .cele care nu reprezintă ieşire de numerar . lansându-se apoi pe alte pieţe) case s.client care plăteşte în numerar .(bur. adept al cartelării cartelization s. bani lichizi v. a adopta (o propunere). cartel cartelist s. cost al transportului ~ contractor . a cartela cascade s. 1. through) a îndeplini. cartelare cartelize v.plată în numerar înainte de livrare ~ bonus . bur. membm al unui cartel 2.permis de scoatere a mărfu-rilor din vamă ~ port . ladă 2.) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obţinut când se scad elementele nemonetare . (asig. negocieri) 1. caz v.) report ~ day .din costurilefixe) ~ budget/forecast .t..antreprenor de trans-porturi ~ note .zi de report cartage ^. cutie. a ţine.camionaj cartel s.and-carry . 1. a vota ('MH proiect de lege) 4. numerar.avans în numerar ~ against (shipping) documents (mar.at bank . a transporta 2. a realiza carry-forward v. proces. (forward. a administra (o afacere).) cash-and-carry. (oft) a câştiga (unpremiu) 6.

poliţâ de asigurare a banilor în tranzit (pentru sumele transportate între douâ bânci) ~ inflow . deosebitâ de profitul contabil. (away) a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii critice) 3.(cont.flux de intrare de numerar ~ issue .emisiune de acţiuni preferenţiale (destinate acţionarilor existenţi) ~ journal .registru de casâ ~ keeper .cont administrat (cont bancar investit pe piaţa financiară) ~ market .paper . tratâ bancarâ ~'s office .down . care intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă determinată) ~ m hand . registru de conturi cashbox s.rabat comercial pentm plata în numerar ~ dispenser .cumpârare cu plata în numerar ~ receipts journal . livrare contra ramburs ~ price .rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bânci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ desk .casâ .cec. butoi (folosit mai ales pentru bere şi vin.casierie . ambalaj .taxâ de ramburs ~ order .flux de ieşire de numerar ~ paid/received book .notă de plată ~ office .in-transit policy . 1.on delivery fee .(com.dividende în numerar .(com.casier ~ management account .t.) jumalul încasârilor în numerar ~ register .bon de casâ .bani în casâ .) lichidare în numerar ~ shorts and overs .casierie cashomat s. a totaliza .rezervă lichidă (disponibilâ pentru plasamente imediate) ~ sale .~ department .(com.registru de casâ ~ discount .deposit) ratio .(com.valoare de râscumpârare (a unei poliţe de asigurare) ~ voucher .vânzare contra numerar ~ settlement . (dr.with order .piaţă spot/cu plata în numerar ~ note .) plată în numerar la comandă cashbook s. (SUA) bancomat casing s. casetâ pentru bani cashier s.) casă de înregistrare ~ reserve .plata la livrare ~ equivalent .(cont.(. casier ~'s cheque .plusuri şi minusuri de casâ ~ statement . învelitoare.preţ cu plata în numerar ~ purchase . (up) a aduna..) situaţie de casă ~ surrender (value) .casâ. casierie ~ on delivery .flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar.echivalentul numeramlui {investiţie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate şi scadenţă iniţială sub trei luni) ~ flow/generation .hârtie de ambalaj cask s.) a condamna la plata despâgubirilor 2.(bur.) platâ în numerar la livrare.bancomat ~ dividends .) ordin cu plata în numerar ~ outflow . având diferite mâsuri) cast v.

plafon. 1. slogan (publicitar) catchy adj.garanţie (sumâ cerută ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru îndeplînirea obligaţiilor contractuale) cease s. navă pentm transportul animalelor vii cattletruck s. pivniţă. a pricinui ~ beyond control . central ~ bank . a sista v. a înceta.i. decisiv ~ vote .reclamă atrăgă-toare category s. a cataloga ~ buying cumpărare pe bazâ de catalog ~ price . rol caution s. (asig. bovine ~ breeding creştere a vitelor ~ dealer .nutreţ pentru vite ~ lease . păstrare/depozitare în pivniţe 2.magazin cu vânzare pe bază de catalog cataloguer s.business district .învoire ~ profit . recensământ central adj. produse etc.clauză de sistare to ~ payments .t. persoană angajată temporar ~ labour .daună cauzată de accident catalog v. clasă cater v. oprire. fumizor de alimente şi servicii cattle s. captivant. sistare v. nivel maxim. a opri.) v. catalog. precauţie 2.transport de animale vii cattleship s. avertisment (dat unui lucrător) v.vot decisiv (al preşedintelui unei adunări.preţ maxim cellar ^. proces v. catalogue catalogue s. vite. a fumiza alimente şi servicii caterer s.Ora Europei Centrale . a cauza.planning .mână de lucru ocazionalâ/ sezonieră ~ leave .store . caz. a avertiza ~ money . a se opri ~ clause .t.listă de procese.negustor de vite ~ food .a opri plăţile. cataloguer catchcrop s.post liber temporar casualty s. limită superioară ~ price . temporar 5'. cănd numârul voturilor pro şi contra este egal) casual adj. cramă cellarage 5. atrăgător ~ adverstisement . 1.fortă majoră ~ list .t.bancă centrală/naţională . plată pentru depozitare în pivniţe census s.) accident ~ insurance asigurare împotriva accidentelor ~ loss .profit ocazional ~ vacancy . 1.t. prevedere. cauză.planificare centralizată . încetare.centru comer-cial/de afaceri Central European Time . marfă ieftinâ catchphrase s.56 CAS-CEN casting adj.târg de vite ~ traffic/transport . motiv 2. catalogator cataloguist v.arendă de vite ! ~ market .i. a da faliment ceiling s. categorie. ieftin s. ocazional. listă (de preţuri. camion sau vagonplatfonnă pentru transportul animalelor vii cause s. cultură altemativă/in-tercalată catchpenny adj.preţ de catalog .

centru (comercial.cerealier.) certificat de avarie ~ of delivery .certificat de clasă (al navei) ~ of insurance .falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă.certificat de înregistrare (a unei societâţi comerciale) ~ of inscription . care certificâ faptul căfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.î. centralism centralization s. a elibera un certificat ~ of acceptance .certificat de analiză (a unuiprodus) ~ of classification . navă/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops . certificat de actiuni v.certificat de origine (a mârfurilor'de export) ~ of misfortune .contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt . centralizare (procesul de concentrare a autoritâţii la centrul organizafiei respective) centre s. 1. cerealier.certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă unui falit prin care se certifică faptul că falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. certificat.certificat/proces-verbal de recepţie (a unei lucrări) ~ of airworthiness .dovadă de livrare (a mărfii) ~ of deposit . de cereale .certificat de garanţie ~ cheque . 1.) permis vamal de descărcare ~ of manufacture/origin .(mar. atestat.certificat de calitate ~ of registration/registry .certificat de naţionalitate (al navei) ~ of seaworthiness . financiar etc.certificat/ patentă de sănătate ~ of incorporation . ci de un accident) ~ of clearance .certificat de înregistrare (a acţiunilor nominale) cereal s. cereale adj. ci de un accident) ~ of guarantee/warranty .(asig.certificat de existenţă (certificat eliberat de un fond de pensii care atestă ca beneficiarul stipulat în certificat este în viaţâ) • ~ of quality .certificat de acţiuni ~ of survey .certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage . a atesta 2. mar.) certificat de transfer (de acţiuni) ~ of weight . a certifica.certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis .certificat de greutate (a mărfii) certified adj.(mar.certificat de asigurare ~ of inward clearance .(SUA) certificat de înregistrare (pentru navele de cabotaj şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence .) ~ of health/pratique . adeverinţă. verificat ~ accountant .carrier .(bur.graminee.cec acceptat/vizat (de bancâ) .) certificat de navigabilitate ~ of shares .CEN-CER 57 centralism s. autorizat. cultură de cereale certificate s. atestat 2.certificat de expertiză ~ of transfer .certificat de depozit ~ of enrollment .

1.şir de andosări ~ store . preşedinţie chaldron s.a merge pe cale ierarhică .(SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer . 1. cesionar chafe s. 1. schimbare 2. mărunţiş.) frecare.canal de distribuţie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s . bani mămnţi.copie legalizată ~ financial statement .of shipping . cameră 2. lumânărar.conflict de reţea (apărut între membrii unei reţele de distribuţie) ~ of distribution . 1. în caz de câştig. şenal 2.) conducere ierarhică ~ of distribution . sistare cesser s. lanţ (de masurări topografice) ~ company . fabricant de lumînări 2. cale.preşedinte al consiliului de administraţie ~'s report . oprire.camerâ de navigaţie .of trade .t. primeşte o parte din suma disputată) chancellor s. schimb v.(com.camera comerciantilor champerty s. cancelar Chancellor of the Exchequer -.(man. a se schimba.) linie/canal de distribuţie ~ of endorsements .cameră de comert ~ of commerce and industry . preşedinte (al unei adunâri) ~ of the board of directors .raport al preşedintelui (despre activitatea anualâ a companiei) chamber s. comerciant change s. birouri: I cabinet al judecătorului . cesionare cessionary s. chaldron (unitate de capacitate) cession s. canal (natural)-. (dr. (dr.camerâ de comerţ şi industrie .factură legalizată ~ mail . impozit cessation s. sursă ~ captain .public accountant . rest 3.(SUA) scrisoare recomandată ~ management accountant .şef de reţea (cel mai puternic membru al unei reţele de distribuţie) ~ conflict . 1. a se modifica channel s.of commerce .) transfer (de acţiuni) autorizat certify v. negustor.(bur. canal. uzură/daune prin frecarea mărfurilor (în timpul transportului) chain s. (Anglia) ministru de finanţe chancellorship s. încetare.) încetare (a unei râspunderi) chairmanship s. mijloc. (asig. a certifica.societate cu sucursale multiple ~ of command . a atesta cess s.situaţie financiară certificată de un contabil autorizat ~ invoice .magazin m reţea chairman ^.CER-CHA ~ copy . pl. sistem 2. funcţia sau demnitatea de cancelar chandler s. pasă de navigaţie.i.(SUA) contabil managerial atestat (care hicrează în sectorul afacerilor) . reţea. cesiune. a schimba (bani) v.) vânzare a unui proces (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin care ofertantul suportâ cheltuielile de judecată şi.t.

afretare. închiriat (despre un avion.) navlositor ~'s agent . a unei maşini) 1.) a navlosi. (mar. hartă marină 2.ajutor de maistru ~ s account . statuat (printr-un decret). a fixa (un preţ). privilegiu 2. a trece/a reprezenta pe hartă 2. afretare. (mar. a închiria (un avion.order .agent al navlositorului ~'s freight . a cere plata 2. sarcină.contract de închiriere a navei nude (fără echipaj şi materiale) ~ commission . navlosit. speze 4. diagramă. o maşină) ~ accountant . (cont.comision de navlosire ~ freight . confirmat.afaceri de navlosire .by demise .navlosire a navei nude (fărâ echipaj şi materiale) ~ market .membru fondator (al unei organizaţii) ~ money . preţ al transportului pe mare ~ party . drept. a sfâtui. preţ.(SUA) cont în credit .(cont. a însărcina 3.piaţa navlosirilor şi a închirierilor ~ member . autorizat 2. răspundere. închiriere (a unui avion.sarcini pe active ~ s prepaid . lcont. cartă. 1.ordin de navlosire ~ terms . închiriere ~ agent/broker . navlosire. misiune 3.t.account . 1. a decreta.expedierea/transportul în contul expeditorului chargeable adj.contract de navlosire ~ plane .gain . 1.profit impozabil chart s.tonaj navlosit charterage s.agent/curtier de navlosire ~ business . 1. privilegiat. contract de navlosire v. cheltuieli.) navlosire. acuzatie (în dreptul penal) 7.navlositor principal . 1. a cere. cost al navlosirii/închirierii chartered adj. a îndemna (despre un judecător care se adresează jurafilor) 6.expert contabil ~ company .navlu contractual ~ owner . o maşină) ~ by demise . (\v\th) a acuza (de) v.CHA 59 chapel s.) debit 6. atelier de tipografie.ship/vessel .piaţa navlosirilor şi a închirierilor .t.navlu contractual ~ market .inclusiv cheltuielile ~ s on assets .navlu contractual chartering s.i. 1.subarmator ~ freight . a afreta. discurs al judecătorului (adresat juraţilor) v. a face graficul ~ of accounts . asociaţie a muncitorilor tipografi charge s.condiţii (contractuale) de navlosire . însărcinare. (mar.expedierea/transportul în contul destinatarului ~ s included . titlu de gaj 5.hand . decret. navlosire. a acorda (un drept sau privilegiu) 2.t.) a debita 5.tarif de navlu ~ tonnage . lege. a taxa 4. 1.societate înfiinţată prin decret regal ~ contractor . impozabil .avion charter ~ rate . a trece în cont .navă navlosită charterer s. a încărca 2.cont de cheltuieli ~ s forward .) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s. 1. încărcătură 2. 1.navlu. afretat. grafic v.

a face verificări.credit ieftin/avantajos (cu dobândă scăzută) ~ quality .compensare a cecurilor ~ crossed generally . a verifica 2. 1. cec ~ account . şefadj. ieftin.bilet cu preţ redus cheapness s.v. la preţ convenabil ~ labour . cotor 4. reţinere din salariu (pentru sindicat) checkout s.i. bun mobiliar 2.cec la ordin chief^.(cont. tabele) charwoman s.mostră de control. (SUA) camet de cecuri checking s.60 CHA-CHI chartist s. borderou de cecuri ~ register . (şi ~ up) a controla. fwith^ a corespunde ~ list . servitoare chattel s.s real . (outJ a pleca (de la hotel etc. oră de plecare (de la hotel) 2.persoană cu semnătură autorizată pe cec ~ to bearer .bunuri mobiliare .bunuri imobiliare cheap adj. cu putere redusă de cumpărare (despre o monedă) adv. 1. verificare 2. chitanţă (la depunerea bagajelor). viză.curs al cecului (în tranzacfiile cu devize) ~ signer .cec la purtător ~ to order .listă de control. probă-martor checkbook s. ('m) a se înregistra (la hotel). ieftin 2.(SUA) director executiv ~ mate/offîcer .terminal de decontare a cecurilor ~ clearing .(SUA) director operativ .cont curent ~ book . control.şef de birou ~ contractor .forţă de muncă ieftină ~ money . contramarcă. ştampilă de control. acareturi ~ mortgage . de control/verificare v. la serviciu) 2. analist al pieţei bursiere (care întocmeşte grafice. 1. principal ~ clerk . devalorizat. (SUA) cec adj. a se prezenta (la aeroport. femeie cu ziua. verificare cheque . control.cu barare specială ~ form .calitate inferioară ~ ticket . înregistrare ~ account .antreprenor general ~ debtor . achitând nota de plată).ofiţer secund. verificare 3.cu barare generală ~ crossed specially . ofiţer maritim întâi (de navă comercialâ) ~ operating offîcer .proiectant-şef ~ engineer . control.(SUA) cont curent checkoff s.ipotecă mobiliară ~ mortgage bond . 1. ieftinătate check s. control. a face verificări 4. 1.(SUA) obligaţiune ipotecară mobiliarâ ~ s personal . număr (la garderobâ)'. vestiar checkup s.debitor principal ~ designer . 1. calcul şi plată la casă (într-un magazin) checkroom s.) registru de cecuri ~ sample . verificare 2. a încasa un cec (la bancă) 3. (off) a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v. 1. garderobă. bifare 3.camet de cecuri ~ cashing machine .formular de cec ~ rate .inginer-şef ~ executive offîcer . fup on) a controla.t.

(dr. circulară ~ flow . a răspândi.constmcţii civile ~ law .) cerere . circulaţie (monetard. circulant ~ assets .inginer constructor ~ engineering . răspândire.ziduri chinezeşti (bariere interne pe care instituţiile financiare le instaleazâ între diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaţii şi apariţia conflictelor de interese) choice s.primărie ~ planning . (asig.drepturi civile ~ servant .)'.funcţionar public/de stat ~ service .tiraj şi grad de citire citizen s.călătorie în circuit circularize v.t.(asig.listă civilă (alocaţii bugetare pentru întreţinerea familiei regale) ~ rights .inspector-şef de registru (naval) child s. alegere. de mărfurî) 1. civil ~ case . a avea răspândire circulating adj. cetăţenie city s. oraş ~ article .active circulante/curente ~ capital . asortiment adj.ediţi^ de dimineaţă (a unui cotidian pentru dîstribuţia locală) ~ editor .urbanism civil adj.proces civil ~ code .t.articol/rubrică economic(ă) (în ziar) ~ council . (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall . de plăţi şi încasâri între consumatori şi producători) ~ letter . cerere (de despăgubire) 1. superior ~ brand . cetăţean citizenship s.redactor economic (al unui ziar).an civil/calendaristic claim s.tribunal civil ~ embargo .alocaţie pentru copil ~ labour . în ambele sensuri. selecţionat. a difuza v. a trimite circulare circulate v.embargou civil ~ engineer . folosire a copiilor în activităţi productive Chinese adj.flux circular (transferul continuu.drept civil ~ list .capital circulant/de lucru ~ medium .mijloc de plată/schimb. ales. chinezesc ~ auction . a pune în circulaţie (bani etc. tiraj ~ and readership .administraţie de stat/ publică ~ status . circular s.i.) mişcare civilă (care provoacă daune) ~ court .scrisoare de credit circulară ~ ticket .licitaţie chinezească (licîtaţie la care se coboarâ preţul pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ walls .) 1. difuzare. a circula. selecţie 2.muncă a copiilor. 1. unitate monetară circulation s.CHI-CLA 61 ~ ship surveyor .bilet în circuit ~ tour . copil ~ allowance . 1.consiliu municipal ~ edition .cod civil ~ commotion .stare civilă ~ year .reducere a impozitului pe venit pentru susţinătorii de copii ~ benefit .circulară ~ letter of credit .marcă superioară/de calitate circular adj.

cambie curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of health . a solda (mârfuri) 3. petrolier de „produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj.(mar.(asig.navâ curată (după carantină).CVA-CLE (îndreptâţitâ).a cere/a pretinde despăgubiri to meet a ~ . a clasifica clause s.registru de reclamatii to jump a ~ . 1. cu clauze ~ bill of lading .recipisâ de livrare netă ~ ship .(SUA) acţiuni cu sau fâră drept de vot ~ document . clairnant class s.t. prevedere. a clasa •.) cerere reconventională ~ -jumper . articol. drept (de a solicita ceva) 3. exigibil.clasificare a navelor ~ society . stipulaţie (în contract) claused adj.) conosament curat/fară rezeve/menţiuni ~ cargo . marfă curată ~ charter . a pretinde.mica publicitate ~ common stock . spaţiu liber v.t. a lichida. registru naval/maritim ~ surveyor .) cerere de despăgubire/daune ~ in return (dr.action . clasificat ~ advertisement .persoană care preia ilegal un teren ~ release and discharge . a cere. 1.) conosament cu rezerve/menţiuni clean adj. revendicabil claimant s.luptă de clasă classical adj. clasificare ~ certificate .(asig.şomaj clasic classification s.a formula pretenţii claimable adj.(mar. fară rezerve/menţiuni ~ 'acceptance . a lichida (o navâ) în vamâ 2.document oficial secret ~ telephone directory .societate de clasificare. liber 2.t. clasă socială v. a revendica ~ for damages .accept (cambie) curat/ fară rezerve/menţiuni ~ bill of exchange . categorie 2.acţionare în judecată m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare . concesiune (minieră) v. net s. clauză. clasă.certificat de clasă (a navei) ~ of ships .inspector de registru/clasificare classified adj.caric/încărcătură de „produse albe".credit deschis/fără garanţie (fără documente însoţitoare pentru o cambie trasâ asupra nnei bâncf) ~ receipt . curat. 1.t.pagini naţionale (anuar) classify v.(mar. clasic ~ economics economie clasică ~ unemployment .a contesta o actiune în revendicare to raise ~ s . reclamant claimer v.) contract de navlosire curat/fară rezerve/menţiuni ~ credit . a clasifica.a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages .) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despăgubire (în baza poliţelor de asigurare) ~ s and liabilities . a .patentă de sănătate curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of lading .creanţe şi angaja-mente ~ s book . curat. solicitant.

agent de lichidare în vamă ~ agreement .lichidare în vamâ \a sosire ~ outwars .greutate reală a tarei clearance s. fwith^ a accepta (o ofertâ). soldare (de mărfuri) ~ agent . soldare ~ system .i.lichidare a soldurilor.tranzacţii în cliring clerical adj. închis ~ company . (fin.agent de lichidare în vamă ~ certifîcate .greşeală de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work .şefde şantier client s.CLE-CLO 63 compensa (un cec printr-o casă de compensaţie) 4.lichidare în vamă la plecare ~ papers . client ~ account . (mar.fond mutual închis (care emite un numâr limitat de . a încheia 2.days .(fin. clonă (produs identic cu altul) close adj. a realiza un beneficiu net de 5.înlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj. a închide. defrişare ~ account . clientele clientele s.societate închisă (controlată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ price . a reprima. de birou ~ error . 1.lichidare a soldurilor. (down) a înceta (activiîatea).documente de lichidare în vamă ~ sale . sfârşit v. compensaţie 2.t.grefa ~ of (the) works .bancă de cliring ~ house casă de compensaţie. încheiere.societate închisă (conlrolată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ economy . soldare clearing s. (SUA) vânzător ~ of the court .out sale . apropiat s.certificat de lichidare în vamă ~ iirwards .t. (out) a lichida. a lua măsuri represive împotriva 3.profit net ~ tare .economie închisă/ autarhică ~ .) cont al clientului clientage v.) efect de clientelă (atragerea unui anumit tip de investitori în funcţie de politica de dividende) clinch v. a defrişa (un teren) v.) lichidare în vamă 3. casă de bagaje clone s. a încheia (o afacere) ~ company . L închis 2. clientelă ~ effect . garderobă 2.) lichidare în vamă 2.(bur.acord de cliring ~ bank . 1. a plăti (o datorie) 6.) preţ strâns (cînd între preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă mică) ~ substitute .grefier ~ (of the court)'s offîce . a încheia (o afacere) cloakroom s.end fund . (mar. fimcţionar (de birou) 2.fâră datorii ~ profit . a solda (mărfuri) v. lichidare. 1. 1.) cliring.i. slrâns.muncă de birou clerk s.sistem de cliring ~ transactions . a face formalităţile (vamale) de sosire sau plecare (despre o navă) .cont de cliring ~ agent . 1.(cont.zile libere (fârâ prima şi ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecată ~ of debts . ofîciu de cliring ~ .

freight .ultimul preţ oferit (la licitaţie).64 CLO-COA acţiuni.navă de cărbuni. navă sau tren pentru transportul cărbunilor coast s. carbonier coaler s. costier.i. strâns.ship .voiaj de cabotaj coastwise adj.) stoc la inventariere ~ time .down sale .mină de cărbuni . trafic maritim costier ~ waters . navigaţie costieră. încheiere.linie de cabotaj ~ ship/vessel .sindicat închis (care acceptă în condiţii restrictive noi membri) ~ .ape costiere coaster s.piaţă închisă ~ sea . încetare a activităţii.cabotaj.mare închisă/interioară ~ shop . închidere. gmp ~ analysis .termen final ~ declaration .declaraţie vamală finală ~ . ci le răscumpără pe cele deja vândute) closedown s.cabotaj. de cabotaj adv. ultimul curs ~ stock .i.navă de cabotaj.lichidare a stocului înaintea închiderii (unei întreprinderi) .barge .întreprindere închisă (care nu angajează muncitori nesindicalizaţi) ~ union . tranzacţionate prin bursâ. a bunchera (despre o navă) ~ basin/field bazin carbonifer. cărbune v. cabotaj .comert de cabotaj .caric/încărcătură de cabotaj ~ certificate . navlu pentru măriuri de cabotaj ~ hovercraft .certificat de cabotaj . a naviga de-a lungul coastei coastal adj.navă de cabotaj.analiză de grup ftehnicâ de analizâ statistică prin intermediul căreia o mostrâ este încadrată într-o serie de grupuri cu anumite trăsături comune) ~ sample . de coastă. zăcământ de cărbuni ~ mine/pit . soldare (de mărfuri) closing s.eşantion concentrat coal s. costier.mărfuri de cabotaj. întrerupere a lucrului (ca unnare a închiderii întreprinderii) closely adv. a face plinul de cărbuni.tonaj de cabotaj .entry .trade .şlep maritim costier ~ cargo .(com.(conî.) oră de închidere cluster s.navă de coastă pe pemă deaer ~ line . cabotier ~ shipping . nave de cabotaj ~ tonnage .) articol de închidere ~ price .fond mutual închis (care nu mai emite acţhmi.fishery . lichidare.flotă de cabotaj .pescuit costier ~ ship/vessel . navă de cabotaj.voyage .(cont.preţ la închiderea bursei. pe care nu le mai răscumpârâ) ~ market . sfârşit ~ bid . de-a lungul coastei . închis ~ held corporation . litoral v. transport de cabotaj. cabotier coasting s. cabotier ~ trade . coastă.comerţ de cabotaj ~ traftîc . de cabotaj ~ fleet . ultima licitare ~ date .(SUA) corporaţie îuchisă (deţinută de un număr mic de persoane) closeout s.up fund .

storage trade .incaso ~ of samples .housing unit .coduri de conduită (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s.(fin.pattern .antrepozit frigorific collapse s. monedă v.cabotaj. a colecta (impozite.cu ramburs ~ order . a bate (monedâ) ~ and bullion . sistem monetar coiner s.model al încasării debitorilor collective adj.garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ trust bond .navă de cabotaj.monedă cu titlu legal coinage s. a strânge. cu taxă inversă (despre o convorbire telefonică) collection s. garanţie colaterală.negociere a contractului colectiv de muncă ~ contract .gospodărie agricolă colectivă ~ farmer .. 1. colecjie ~ advice .t.flotă de cabotaj ~ freighter .agent frigorific ~ room .colecţie de mostre ~ on delivery .conservare prin frig . 1. 1.comerţ de cabotaj ~ voyage .cargou de cabotaj ~ sea lane . acaparare a mărfii (în vederea controlării preţurilor) coffer-y.circulaţie monetarâ/a monedelor ~ of legal fîneness . strângere. cifru. cod.colectivist . colectare (a impozitelor. colateral (pentru un împrumut) ~ acceptance . transport de cabotaj. linie de cabotaj . colectă.contract colectiv ~ farm . auxihar s. secundar. faliment v.aviz de încasare ~ and delivery . a da faliment collateral adj.(SUA) obligaţiune cu garanţie colaterală detinută de un depozitar collect v.t.drum maritim costier.i. nave de cabotaj .dispoziţie de încasare .i. a colecţiona adj. fabricare/batere de monede 2. chetă 3.ship/vessel .) rezerve metalice în monede şi lingouri ~ circulation .serviciu de încasări ~ of payments . cod. încasare 2. sistem de semnalizare ~ s of conduct . coasigurare cold adj. seif coin s. colectiv ~ agreement . rece s.department . a taxelor). colaps.COA-COL 65 ~ fleet .) bilet la ordin de garanţie colaterală ~ security . colateral. taxe) 1. falsificator de bani coinsurance s.acord colectiv ~ bargaining .voiaj de cabotaj code s. factor coemption s.cameră frigorifică ~ storage .serviciu de ridicare şi livrare la domiciliu .trade .industria frigului ~ store .imobil cu locuinţe .(fin. l.accept/cambie de garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ loan . coeficient. v. cabotier ~ shipping . frig ~ carrier . a intra în colaps. corp de legi 2.împrumut cu garanţie colaterală ~ note . indice.

scrisoare de recomandare (pentru înlesnirea unui împrumut) command s. a ordona 2.ataşat comercial . articol (de ziar) columnar adj. a ajunge 2. 1.66 COL-COM ~ labour agreement . 1. (cont. combinat ~ carrier .avarie de abordaj ~ risk .comert colonial colonialism s.vrachier combinat (minereu . pl. agent fiscal.registru de casă cu coloane combative adj.) coloană 2. ordin v.proprietate colectivă ~ policy . posesie etc.i.minereu şi minereu .poliţă de asigurare colectivă collectivism s. (in) a intra într-o funcţie. (do\vn) a se ieftini. a ocupa un post 4. absorbţie. sprijin. (to) a se ridica la. perceptor. asociaţie 2. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) combined adj.) ~ economy . comerţ commercial adj. uniune. colonial ~ market . a fi publicat (despre cârţi. 1. a-i merge rău afacerile 3. cu coloane ~ cash book .navă combinată tip OBO (pentru petrol — marfâ în vrac — . a veni.oligopol instituit prin coluziune ~ tendering . colectionar ~ of customs . anunţ publicitar (la radio şi televiziune) 2. combativ ~ advertising . a se cifra la comfort s. 1.(asig. a comanda.) 5.agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor . 1. resurse etc.agency . colectivism collectivize v. despre o marfâ) 3.t. comercial s. 1. ciocnire. coliziune. acţiuni ale societăţilor cu profil comercial . carbonier colliery s.oferte stabilite prin coluziune (care simulează o falsă concurenţă) colonial adj. (mt) a apărea.risc de abordaj collusion s. ziare). colonialism colony s. mar.t. colonie column s. a intra în grevă 6. coluziune.convenţie colectivă de muncă ~ ownership .vameş ~ of taxes .agenţie comercialâ ~ assets . (into) a intra în (vigoare. miner (din minele de cărbuni) 2.active comerciale/de exploatare ~ agent .minereu) come v.) clauza abordajului ~ damage . recomandare ~ letter . încasator 2.petrol sau cărbune . mină de cărbuni collision s. stabilit prin coluziune ~ oligopoly . reclamă.marfă în vrac —petrol) ~ oil-bulk-ore . 1.piaţă colonială ~ trade . a aduce (un câştig. conivenţă (cooperare între firme independente pentru a influenţa concurenţa) collusive adj. rubrică. comandă. fuzionare.publicitate combativă/ persuasivă combination s.agent fiscal collier s. navă de cărbuni.) abordaj ~ clause . a dispune de (bani. a colectiviza collector s. a fi în criză/jenă fmanciara.economie centralizată/ planificată commerce s. (mar.

tratat comercial ~ value . practică/uzanţă comercială 3.a îndeplini un mandat to do ~ business .calitate comercială harbour/port .t. parlamentare) 2. 1.navă comercială ~ shipping . împutemicire. delegat.comis-voiajor ~ treaty . a comercializa commission s.flotă comercială geography .traveller . a arma (o navâ) ~ agent .viteză comercială ~ traffîc .societate de credit Mnercial custom/usage . spirit comercial. a delega.litigiu comercial code cod comercial correspondence corespondenţă Mnercială court .Barine . comisionar comipissioner s.(SUA) zonă/spaţiu comer- cial(ă) risk .încărcătură comercială lanager director comercial . mercantilism 2. mandat.(mar. comisie 2.port comercial house casă de comerţ invoice . curier. membru al unei comisii (guvemamentale.contract de comision ~ house .a face afaceri pe bazâ de comision to put a ship out of ~ . utilitară cause .comerciant comisionar ~ past us . a mandata. 1.trafic comercial . a împutemici. expresie folosită în limbajul comercial commercialize v.efect de comert fprecint .aviaţie civilă bank bancă comercială bill .anuar al societătilor xnerciale dock .servicii comerciale set .vehicul comercial/ alitar.drept comercial tetter of credit .risc comercial school . 1.geografie comercială grade . comisie ~ of management .comisionar ~ broker .fisc committee s.tribunal comercial credit .) set de documente comerciale •ship/vessel .credit comercial credit company . comisar. delegaţie 3. comitet.cambie comercială car/vehicle .t.comision pentru terti ~ sale . comision 4.(SUA) agent de bursă ~ contract .monopol comercial •yaper .uzanţă comercială directory . a numi într-o funcţie 2.marină comercială •lonopoly .şcoală comercială Services . armare (a unei nave) v. împutemicit ~ s of inland revenue .flotă comercială.casă/firmâ de brokeri ~ merchant .vânzare pe bază de comision to carry out a ~ .valoare comercială/la preţul pieţei comercialism s.doc comercial fleet .scrisoare de credit nmercial •load . 1. delegare.a scoate o navă din exploatare to sell on ~ .comitet de direcţie .factură comercială hw .a vinde pe bază de comision commissionaire s. comert maritim ~ speed .)M 67 aviation .

) cost comun (atribuibil mai multor produse etc.stabilire de preţuri comune (pentru a evita concurenţa).) avarie particulară ~ business oriented language . căi de comunicaţie (căiferate. pământ/păşune comun(ă) ~ adventure .sistem de preţuri comune ~ pricing .cărâuş comun simulând ofalsâ concurenţâ) ~ seal .) etalon-marfâ common adj. pl.(SUA) comisie financiară ~ of ways and means . obştesc.) . pl. marfâ.operaţii la termen cu mărfuri ~ market . comunicare. legătură 2. comun.acorduri privind schimbul de mărfuri ~ broker .limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier . obştesc.producţie de mărfuri ~ rates .proprietate socială/obştească .monedă-marfâ ~ paper . şosele etc. drept de folosinţă în comun (a pământului.capital-marfâ ~ circulation .(asig.) navlu diferenţiat (pentru mârfuri care se transportă regulat în cantităţi mari) ~ standard .taxă vamală comunitară (aplicatâ de o piaţâ comunitară sau o uniune vamală) -labour . a păşunilor). informaţie.(cont. telecomunicaţii 3. colectiv.drept cutumiar Common Market . oferte comune (stabilite pentru coluziune.fond mutual care administrează acţiuni comune commonage s.(asig.68 COM ~ of supply . transmitere. drept de folosinţă comună/obştească (a pământului. mar. comunitate de naţiuni.tarif vamal comun (în CEE) ~ agreements . cât şi pentru caric) ~ average . comun.(fîn.piaţă de mărfuri (mai ales de alimente şi materii prime) ~ money .circulaţie a mărfurilor ~ dollar .fortă de muncă necalificată . mesaj.prices system .ştampilă a firmei ~ shares/stock . comunitar ~ agricultural organization .law . mar.bursă de mărfuri . 1.dolar-marfă ~ exchange .(mar.futures . ~ production .) risc comun (atâtpentru navâ. a păşunilor). pământ/păşune comun(ă). produs.acţiuni comune ~ stock fund . federaţie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanică de Naţiuni Commonwealth preference facilităţi vamale pentm statele-membre ale Comunităţii Britanice de Naţiuni communal adj. 1.broker la bursa de mărfuri ~ capital .) ~ customs tariff . comunal 2. general 2.(SUA) documente comerciale pentru schimbul de mârfuri (instrumente negociabile ţinute drept garanţie pentru împrumuturile destinate finanţării importurilor) ~ external tariff . 1.(SUA) comisie bugetarâ commodity s.Piaţa Comună ~ ownership .coope-rativă agricolă communication s. devălmăşie commonwealth s. public s. bun (de larg consum) ~ cost .

(SUA) fonduri de binefacere ~ investment .ştampilă a firmei ~ store .adunarea acţionarilor ~ officer . comunism community s.membru al consiliului de administraţie ~ equity .publicitate compara-tivă ~ economics .magazin al unei întreprinderi (pentru angajaţii acesteia) ~'s risk .constituire/înfiinţare a unei societăţi ~ law .investiţie comunitară/ obştească ~ of interest . comunitate 2.comert în compensaţie compensatory adj.avantaj comparativ (principiu care consideră că o ţară sau o regiune ar trebui sâ se specializeze în producţia şi exportul acelor bunuri pentru care eficienţa este relativ crescută.) company s.activity . 1.cale de comunicaţie communism s. a compensa 2. (SUA) navetâ ~ ticket (SUA) abonament (la tren. comu-nitate. compensatoriu ~ damages . înlocuire (a unui tip deplată cu altul) 1. a despăgubi compesation s.risc al cărâuşului ~ town .legislatia societăţilor comerciale ~ meeting . telecomunicaţii ~ line .) fond de compensare ~ stocks acţiuni de compensare (acţiuni ale statului oferite în compen-saţie acţionarilor de la unele societaţi naţîonalizate) ~ trade . furnizare de câldurâ etc. compătimitor .economie comparată ~ statistics .linie de telecomunicaţii ~ service telecomunicaţii ~ strategy . companie ~ car maşină de serviciu ~ director . 1.leave învoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v.capital propriu (al unei societâţî) ~ formation .daune compensatorii ~ fînance .) ~ union .COM 69 .î. despă-gubire ~ deal . 1.tranzacţie în compensaţie ~ fund (bur.sindicat pe societate.fondator al unei societăţi ~ reserves .reduceri de compensaţie ale taxelor vamale . sindicat controlat de patronat comparative adj. autobu?.comunitate de interese commutation s.strategie comunicaţională (metode prin care comercianţii realizează comunicarea cu pieţele lor) ~ way .statistică comparată compassionate adj.rezerve ale societâţii (constituite din profit) ~ seal .finanţare a deficitului bugetar ~ tariff reductions . în comparaţie cu alte bunuri şi servicii) ~ advertising . compensator. plin de compasiune.oraş dependent de o întreprindere (pentru locuri de muncă. societate.funcţionar din conducerea unei societăţi ~ promoter . posesiune în comun ~ chest . comparativ ~ advantage .trafic de informaţii. compensaţie.

cerere concurenţială (situaţie în care două sau mai multe produse concurează pentru satisfacerea cererii pieţei) ~ supply . amestec. competenţă.echilibrul concurenţial (într-un sector industrial) ~ bidding . examen prin concurs (pentru ocuparea unui post vacant) ~ market . combinat s.) competenţă 3.situaţie concurenţială . concurent ~ analysis . calificare 2.complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s.piaţâ concurenţială ~ need . reclamaţie ~ book .supply . iar producătorii a două sau mai multe mârfuri concurează pentru utilizarea lor) competitiveness s. concurenţă ~ policy .registm de reclamaţii ~ section . ~ breakdown . sunt gata de folosinţă imediată) .complet asamblat (despre utilaje care.i. consimţământ.70 compete v. competitiv. a consimţi să/la.strategie de luptâ împotriva concurenţei . complet. a încheia. a concura. competitivitate ~ knocked down . (with) a se conforma (cerinţelor. total v.ofertâ concurenţială (situaţie în care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate. a termina .). situatie materialâ bună competition s. a-şi da consimţământul la composite adj.inspectare/verificare a respectării legislaţiei în vigoare comply v.examination . în întregime ~ built up . mixt. (dr. acord.are. complementar ~ demand . combinaţie. aprobare ~ examination . la vdm.scoatere completă/ definitivă din funcţiune ~ disability .(fin.nevoie de bunuri competitive ~ pricing . compus. 1. conformitate.politicâ concurenţialâ (impusâ de guvern pentru a combate monopolurile) competitor s. complet.cerere complementara (cerere de două produse care se folosesc împreună) to face ~ .licitaţie competitivă ~ demand . concurential ~ advantage . pricepere. date compuse (care grupează .invaliditate totală ~ markets .) pieţe complete (portofolii care cuprind orice tip doril de căştigurî) completely adv.strategy .a face faţâ concurenţei competitive adj.ofertă complementară (ofertă de două sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiaşi proces de produc-ţie) complete adj.avantaj competitiv (ideea conform căreia punctele forte şi slabe ale unei societăţi se pot determina numai prin comparaţie cu concurenţa) ~ balance . a fi în concurenţă competence s. compozit.stabilire a preţurilor prin concurenţă ~ situation . regulilor etc.î.serviciu de reclamaţii complementary adj.concurs.i.analizâ a concurenţei (de cătrefirmele rivale) complaint s. pl.

i. calculator.cont de concentrare (cont de depozit în care se virează periodic sume de bani) ~ bank .) articol recapitulativ ~ interest . marketing al nişelor de piaţă (identificarea şi exploatarea unui segment îngust de piaţâ) concentration s. a alcătui 2. cuprinzător ~ offer . a retrage (o acuzaţie în schimbul unei compensaţii materiale) 3. a evalua.l. silit..(cont. mixt s. obligatoriu. a compune. a computeriza concealment s.t. compoziţie.. a estima computer s.(asig. a încheia un concordat ~ bonus .segmentation .poliţă de asigurare generală ~ sale . 1.lichidare judiciară compute v. concentrat . concentrare (proces prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de câteva firme mari) ~ account .(bur.i.vânzare/executare silită (la licitaţie) ~ winding-up . fortat.ofertă cuprinzătoare/ amănunţită ~ policy . impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence . concordat (acord între un debitor şi creditorii sâi privitor la lichidarea datoriilor prin plata unei sume mai mici decât întreaga datorie angajată).) primă compusă ~ entry .concentrare a industriei (concentrarea unor sectoare industriale în anumite zone în funcţie de . domeniî) ~ cargo . sumă achitată (în baza unei asemenea înţelegeri) compound adj. stmctură alcâtuire 2.licenţă obligatorie (asupra unui brevet de invenţie) composition s. fiind înlocuitori apropiaţi unul pentru celălalt) ~ train .tren mixt (de călători şi marfă) comptroller v.) tranzactii asistate de calculator computerize v. ascundere.segmentare concentrată. computer . (dr.î. constrângere compulsory adj.bancă de concentrare (a fondurilor din alte bâncî) ~ of industry . a calcula. controller compulsion s.ofertă combinată (ofertă a unui produs care provine din două sau mai multe surse ori metode de fabricaţie.aided/assisted trading . disimulare (a activelor de catre un falit.) concentrated adj. v.) convenţie.tarif compus/mixt (combinaţie între taxa ad valorem şi o taxă vamală specificâ) comprehensive adj. compus v. a combina. a adevărului de câtre un asigurat etc. compus.COM-CON 71 informaţii din mai multe sectoare.assisted manufacture fabricare asistată de calculator ~ .t. a ajunge la un compromis (cu creditorii). ofertă de două sau mai multe produse care satisfac acelaşi tip de cerere.cerere combinată/ alternativă (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ supply .dobândă compusă ~ tariff . a achita partial (o datorie) v.aided/.caric/încărcătură mixt(ă) ~ demand .

s. 1.) condiţi^ rezolutorie ~ s agreed upon .72________________________ sursele de materii prime. 1. a sfârşi 2.(com. relaţie 2. a semna (un contract) 3. 1.starea conţinutului necunoscută (despre o marfâ ambalată) ~ subsequent . situaţie 3. concesionar conciliation s. taxator. a stipula v. 1. decizie fmală condition s. mediator conclude v. 1.(dr.vânzare condiţională conduct s. a conchide. arbitru. clauză.stare a caricului/ încărcăturii .cărăuş asociat (la un cartd maritim) ~ rates . prevedere. concesie 2.raport confidenţial confidentiality x. condiţie 2. 1. director.navluri de linie ~ ship/vessel . l administra ~ money . a prevedea.t.) condiţie suspensivă ~ bond . confidenţialitate ~ clause . interes. stipulatie (a unei convenţii) v. profilul pieţelor etc. societate concession s.) testare a conceptului concern s. concesiune concessionaire s. a dirija.) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s.conditii di adeziune ~ s of sale .of contents unknown . administrato) 2. încheiere (a unei afaceri). concluzie. terminare.condiţii contractuale ~ s of membership .rată de concentrare (care arată procentul în care un sector industrial este dominat de câteva mari societăţi sau mâsura concurenţei pe pieţele bancare) concept s. însoţitor conference s. a termina.(dr.) ~ ratio . semnare (a unui contract) 3.condiţii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj. concem.andosare condiţio nală ~ sale .consiliu de arbitraj conciliator 5'. întreprindere.condiţii convenite ~ s of contract . ghid. cartel maritim ~ call . stare.i. conductor 3.condiţii de vânzare (îi contractele de vânzare de mărfuri) conditional adj.t. dirijare.situaţie pe piaţă. sfârşti 2. conciliere. a deduce conclusion s. poziţie socială 4. conjunctură ~ precedent . confidenţial ~ clerk .obligaţiune condiţională/dublă ~ endorsement . a stipula o condiţie ~ of cargo .conferinţă telefonică ~ carrier . a condiţiona 2. conferinţă.(dr. 1.clauza confidenţialitâţi (într-un contract de angajare) .) acceptai^ conditionalâ (a unei oferte de cătri cumpărător dacâ primeşte unelt facilităţi) '• ~ of the market . administrare v. concesionar concessionary adj. arbitraj ~ board .funcţionar de încredere . a conduce. congres convenţie 2.navâ de cartel maritim ~ terms . participare (într-o afacere) 3. legătură. a încheia (o afacere). conditional ^ ~ acceptance .(com.î.a pune condiţii. concept.. conducere. 1. idee ~ testing .report .

a trimite (mârfuri) m consignaţie 2. tutore consideration s. validat ~ irrevocable credit . paznic 2. consignatar. 1. poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ de un accident major) conservative adj.conflict de legi. contradiţie. partidă de mărfuri 2. custode.investiţ-ie cu risc scăzut conservator s. consecutiv.pe riscul destinatarului consigner v. motiv 3. plată.antrepozit de consignaţie .(com.contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj. atestat. a consemna 3. a fi în conflict/ contradictie.factură de consignaţie ~ note . compensaţie 4. conglomerat ~ amalgamation/merger .daune indirecte (oferite drept compensaţie pentru. 1. a ratifica. 1. succesiv ~ days . ratificat. a remite.CON 73 confirm v. considerare. stimă 2. a fi incompatibil .(cont. a preda.fuziune congeneră (între firme din aceeaşi industrie în care partenerii de fuziune nu sunt nici clienţii. care decurge/ rezultă ~ damages .i. confirmat. prudent. destinatar. moderat . 1.bani de conştiinţă (sumă trimisă anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniţial s-a eschivat) consecutive adj.t. a încredinţa. conservator 2. adeverit 2. consensual ~ 's risk . a confisca. a valida confîrmed adj.acreditiv confirmat confiscate v.evaluare pmdentă ~ investment .fraht. a adeveri 2. conflict.accounting . expediere (de marfa) în consignaţie ~ account . asociat.contabilitate pmdentă ~ estimate . a sechestra conflict s. remuneraţie. 1.contract consensual ~ obligation . consignor consignment s.t. lichidator (numit de instanţă pentru a închide ofirmăfalită) 3. a depune (o sumă) consignee s.) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit . combinat ~ analysis .) contraprestaţie ~ for sale . considerent.of interests . consideraţie. primitor (al mărfii) ~ voyage charter party . congener ~ merger . a expedia (mărfuri). incompatibilitate v.zile consecutive/curgătoare finclusiv duminicile şi sărbătorile legale) ~ contract . scrisoare de trăsură ~ warehouse .analiză asociată (tehnicâ de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor produse) conscience s. congres conjoint adj.preţ de vânzare consign v.fuziune-conglomerat (între societăţi din industrii diferite) congress s.t. studiere. a atesta. lot/încărcătură expediat(ă). 1.conflict de interese ~ of laws . 1.) cont de consignaţie ~ invoice . conştiinţă ~ money . nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s.poliţă de asigurare indirectă a pierderii. nerespectarea obligaţiilor contractuale) ~ loss policy . contradictie între legi congeneric adj. (dr. a confirma.obligaţie consensualâ consequential adj.

poliţă de asigurare a navei î scopuri contabile) 2. a aborda în grup (o ~ of ships .declaraţie consularâ consols s.industria construcţiilor consolidate v. clădire 2. (dr. consortiu .termen de execuţie (a une^ -accounts . prezumat. interpretare (a unei legi) mărfii) ~ industry . titluri de rentă conso~ fees . vădit consulat) ~ consumption . consolidare (a datoriei ~ general . construo| consignor s.financial statpments .bancă de consortiu ~ passenger . 1.titluri de rentă constructive adj. construire.annuities/stock . slimulat de ~ general . constant.) tutelă prezumatS financiare consolidate implicită consolidation ^. consolidat ~ time . 1.consulat general dorinţa confirmării unei poziţii sociale 74 ________________________ superioare) constant adj.(dr. consolidare.) posesie cu titk 1 (bilanţzil unui grup. a consolida (datoconstrucţie ria publică) ~ site .total loss .t. constructiv 2 consolidată dedus.taxe consulare lidată . a ~ agent .agent consular calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification . estimat ~ balance sheet . întocmit prin legal unificarea bilanţurilor tuturor filialelor . fuziune. a ~ management . 1.jurisdiction .bilanţ consolidat ~ possession . ostentativ.acord de consorţiu ~ office .preţuri stabile construction s.consum ostentativ ~ visa . în aceeaşi persoanâ.şantier de construcţie consolidated adj. a consolida.drept consuetudinar/cutumiar -mamă cu filialele ei în scopuri consuls.consulat ~ bank .consul general publice) 3. consulat (nemotivat de necesităţi.(asig. stabil ~ capital . consul contabile) 2.~ prices .pasager repatriat (prif conspicuous adj.construcţii navale societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy . unor societăţi).viză consulară consulate adj.jurisdicţie consulară ~ agreement .capital constant .(dr.legalizare consulară proprietar) ~ declaration . unificare (a consuetudinary adj.invoice . mar.) consolidare (stingere consulage s.) situaţii ~ trust . expeditor (al ţie. 1. taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj. pl.(cont.factură consularâ consortium s.cost .amenajare de şantied unifica (societăţi). abordare în cutumiar grup (a unei societăţi~ law .conturi consolidate lucrâri de construcţie) . consignator.cost constant/fix . consular întrunirea. consuetudinar.) pierdert componente) totală prezumată/interpretată ' .

CON

75

consultant s. consultant; specialist, expert; consilier consultative adj. consultativ ~ vote - vot consultativ consulting adj. consultant - engineer - inginer consultant consumable adj., s. consumabil consume v.t. a consuma consumer s. consumator - acceptance - acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour - comportament al consumatorului ~ credit - credit de consum (acordat pentru cumpărarea de bunuri' de consum şi servicii) ~ demand - cerere a consumatorilor ~ durables - bunuri de folosinţă îndelungată ~ finance company - societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice - goods - bunuri de consum ~ loyalty - loialitate a consumatorului ffaţâ de o marca) ~ non-durables - produse de folosinţă imediată - preference - preferinţă a consumatorilor ~ price index - indice de preţ al consumatorului (wdicele preţurilor cu afnănuntul) ~ profile - profil al consumatorilor ~ protection - protecţie a consumatorilor ~ research - cercetare a preferinţelor consumatorilor ~ resistance - rezistenţă/pasivitate a consumatorilor

~ strike - grevă a consumatorilor, boicotare (a unui produs) de către consumatori ~ 's sovereignty - suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor într-o economie îiberă în funcţie de preferinţele consumatorilor) ~ 's surplus - surplus al consumatorului/cumpărătorului (diferenţa dintre preţuî pe care cumpărătorul intenţioneazâ sâ-l ofere pentru un anumit produs şi preţul pe care îl plăteşte în realitate) consumerism s. consumerism consumption s. consum ~ curve - curba consumului ~ function - functia consumului ~ goods - bunuri de consum ~ habits - obiceiuri ale consumatorilor/în materie de consum ~ rate - normă de consum ~ tax - impozit pe consum - unit - unitate de consum container s. container ~ capacity - capacitate în continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel - cargou-container, navă portcontainere ~ cell - celulă de container (pe navele portcontainere) - dimensions - dimensiuni (standard) de container ~ storage - depozitare în containere containerizable adj. containerizabil ~ cargo - caric/încărcătură containerizabil(ă) containerization s. containerizare containerize v.t. a containeriza, a introduce (mârfuri) în containere

~ interest - (dr.) drept de proprietd condiţionat contamination s. (asig. mar.) conta~ liabilities - (cont.) pasiv condiţiofl minare (a caricului, în special cu apă eventual I de mare) continuation s. 1. continuari contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango bursa de valori, amânarea achitării ~ account - (bur.) report i unei datorii, prin plaîa unei dobânz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri 1 pânâ la urmâtoarea lichidare; la bursa continuării de mărfuri, diferenţa dintre preţul spot ~ day - zi de contango şi preţul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun( ~ day - zi de contango 2. (dr.) a amâna 3. (bur.) a reporta contemptuous adj. dispreţuitor continuous adj. continuu, permanent ~ damages - daune neînsemnate/nule ~ audit - audit permanent (decise de instanţâ) ~ customary dispatch - (moa contention s. 1. disputâ, litigiu 2. celeritate uzuală fârâ întrempere concurenţă, rivalitate ~ employment - angajare contint contentious adj. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt continental adj. continental la o firma, folositâ pentru calculan - cover - acoperire continentală unor beneficii) (asigurare auto britanică oferitâ per~ (flow) production - producţie m fli soanelor care se deplasează pe continuu continentul european) ~ improvement - (man.) îmbunătăţii ~ port - port continental continuă ~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent posibilitate; caz neprevăzut, accident 2. ~ markets - pieţe continue (pie^ cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i ~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un de prevedere zile de tranzacţionare) contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr neprevăzut, accidental; condiţionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten annuity - anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare, asigurare de viaţă, a cărei plată este contraband s. contrabandă; mărfuri ( condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.de contrabandă ~ control - control vamal împotrr -assets - active eventuale contrabandei; combatere a contraba ~ beneficiary - beneficiar condiţionat dei {beneficiar ale cărui interese sunt - goods - mărfuri de contrabandă ~ of condiţionate de producerea unui eveniment) war - contrabandă de război ~ expenses - cheltuieli neprevăzute
76_________________________

CON

77

~ trade - comert de contrabandă contrabandist s. contrabandist contract s. contract v.t. 1. aîncheia (un contract) 2. a contracta (o obligaţie, un împrumut etc.); a face (datorii) 3. a reduce, a restrânge (cheltuieli) v.i. a încheia un contract - bond - scrisoare de garanţie bancară de bună executare a contractului - by deed/under seal - contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cărăuş, transportator ~ date - datâ contractuală ~ department - raion cu vânzare angro
(la un mare ma.gaz.in)

~ for a work - antreprizâ ~ freight - (mar.) navlu contractual ~ horizon - durată de execuţie/derulare a unui contract ~ labour - mână de lucru angajată pe termen lung ~ law - drept contractual ~ lien - dreptul contractual de retenţie ~ note - (bur.) borderou (de cumpărare sau vânzare de acţiuni) ~ of agency - contract de agenţie/comision ~ penalty - penalizare contractuală ~ price - preţ contractual ~ service - serviciu contractual ~ speed - viteză contractuală ~ supplies - livrări contractuale - value - valoare contractuală ~ work lucrare în antrepriză contraction s. 1. contractare, încheiere pe bază de contract 2. contractare (a unei obligaţii, a unui împrumut etc.) 3. reducere, restrângere (a cheltuielilor)

contractor s. contractant, parte contractantă; antreprenor; fumizor contractual adj. contractual ~ obligations - obligaţii contractuale ~ rent - chirie contractuală contrarian s. (SUA) contrarian (persoană care urmează o strategie contrară unor opţiuni logice) contravener s. contravenient contravention s. contravenţie contribution s. 1. contribuţie 2. impozit, taxă ~ margin - (fîn.) maijă de contribuţie (contribuţia la costurile fixe sau venitul rămas după plata costuriîorfixe) ~ to general average - (asig. mar.) contribuţie la avaria comună contributOK. 1. contribuabil 2. colaborator (la o revistâ, un ziar) contributory adj. contributiv, contributoriu; cotizant s. acţionar; acţionar care contribuie la plata datoriilor (în
caz de lichidare a societăţii)

~ insurance - asigurări sociale din fonduri salariale ~ mortgage - ipotecă contributivă/colectivă (ipotecâ datâ unui singur creditor, alcătuită prin contribuţiile mai multor persoane) ~ negligence - (dr.) neglijenţă culpabilă ~ pension scheme - plan de pensii contributiv control s. 1. control (financiar, vamal etc.) 2. reglementare 3. control (exercitat de acţionarul sau grupul de acţionari care deţine mai mult de 50% din acţiunile unei societâţi) v.t. 1. a controla, a verifica 2. a reglementa 3. a dirija (moneda, piaţa etc.)

78

CON-Cfl

~ account - (cont.) cont de control/rectific are ~ stamp - marcă de control ~ snrvey - expertiză contradictorie controller s'. controlor; revizor; inspector conurbation s. conurbaţie convene v.t. a aduna, a reuni; a convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a se întruni convenience s. înlesnire, utilitate, comoditate ~ goods - alimente pentru consum rapid, fast foods (alimente special ambalate şi preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store - magazin de cartier (care se adresează clientelei dintr-o anumită zonă şi are program prelungit) conversion s. 1. (fin.) conversie, conversiune (schimbarea condiţiilor unui împrumut; emiterea de noi titluri pentru a înlocui alte titluri) 1. (dr.) apropriere, uzurpare ~ cost - cost de producţie (manoperă şi cheltuieli indirecte) ~ loan - împrumut de conversiune ~ price - preţ de conversie (preţul efectiv plătit pentru acţiunile comune atunci când sunt obţinute prin
conversia acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor convertibile)

preferenţiale sau a unei obligaţi^
convertibile)

~ table - tabel de transformări {pevA unităţi de mâsurâ aparţinând un sisteme diferite) convert v.î. 1. a transforma 2. (fin.} converti, a schimba 3. (dr.) & apropria, a uzurpa convertibility s. (fin.) convertibilitate convertible adj. convertibil ~ bond - obligaţiune convertih
(care, la scadenţă, poate fi schimba cu alte titluri în loc să fie plătită)

~ currency - monedă convertibilă ~ loan stock/securities - titluri i valoare convertibile (obligaţiuni & acţiuni preferenţiale care pot
schimbate, la opţiunea titularului,

acţiuni comune ale societâţii emitentt convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.) transmite (o proprietate) conveyance x. 1. transport; transporta 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d transfer (al unei proprietăţi)', act transfer conveyancer s. avocat (care pregâte^
actele în vederea unui transfer proprietate) conveyer v.conveyor

conveyor s. conveier, bandă transp<
toare

~ privilege - (asig.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ, asigurat în grup, sâ încheie o asigurare individuală când asigurarea colectivâ expiră) ~ rate/ratio - rată/raport de conversie (numărul de acţiuni comune care poate fi obţinut prin conversia unei acţiuni

coomb s. coomb (unitate de cap citate) cooperate v.t. a coopera, a colabora cooperation s. 1. cooperare, colabon 2. cooperatie cooperative adj. 1. comun, de. colaborare 2. cooperatist s. cooperatii ~ advertising - publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile în acest sector)

COO-COR

'9

- bank - cooperativă de credit - farm - cooperativă agricolă de pro-ducţie - marketing - marketing comun (al unui grup de producâtori care colaborează pentru lansarea mărfurilor lorpepiaţă)

core î. interior, miez, inimă ~ activity/business - activitate principală/de bază ~ competence - (man.) competenţă de bază (a unei societăţi) ~ equity - capital propriu esenţial (al
unei societăţî)

~ shop/store - cooperativă de consum ~ society - societate cooperatistă, cooperativă ~ system - sistem cooperatist, cooperaţie coownership s. coproprietate ~ of industry - acordare de actiuni angajatilor (la societatea în care
lucrează)

~ workers - (man.) muncitori esenţiali
(cu sarcini deosebite) şi responsabilitâţi

copartner s. coasociat, copartener copartnership s. asociaţie ~ of industry - acordare de acţiuni angajaţilor (la societatea în care
lucrează)

corkage ^. taxă pentru băuturile înfundate (servite în restaurant) corn s. 1. cereale, grâne 2. (SUA) porumb ~ and dry measure - măsură de capacitate pentm cereale şi mărfuri pulverulente ~ chandler - comerciant de cereale (cu amănuntul) ~ dealer - cerealist, comerciant de
cereale (cu ridicata)

copper s. 1. cupm, aramă; monedâ de aramă 2. pl. acţiuni ale unei societăţi de exploatare a cuprului ~ - bottomed - sigur, solid, cu acoperire (din punct de vedere
financiar)

copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia ~ paper - hârtie indigo/carbon copybook s. registru sau dosar conţinând copii de acte/documente copyright s. drept de autor (pentru operele literare, muzicale, artistice) adj. protejat de drepturile de autor, cu dreptul de publicatie rezervat v.t. a-şi rezerva drepturile de autor pentru (o carte, un disc etc.) ~ reserved - toate drepturile rezervate copywriter s. redactor (de reclame, anunţuri)

~ exchange - bursă de cereale ~ market - piaţă de cereale ~ trade - comerţ cu cereale corner 5'. acaparare (de mărfuri, acţiuni pentru a exercita controlul asupra preţurilor); monopol, monopolizare v.t. a acapara, a monopoliza (mărfuri, acţiuni) v.i. a forma un monopol corporate adj. 1. corporativ; constituit, formând o corporaţie 2. corporatist ~ body - organ constituit, persoană juridică ~ campaign - campanie organizaţională (campanie publicitară menită sâ
cultive imaginea unei companii în ansamblu)

~ culture - (man.) cultură/sistem de valori a(l) corporaţiei, cultură organizaţională

so_________________
~ customer - persoană juridică (client al unei băncî) ~ identity - (man.) identitatea corporaţiei ~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ income tax - (SUA) impozit pe profitul societăţii ~ logo - logo(gramă) de corporaţie ~ name nume social ~ planning - planificare corporativă ~ raider - (bur.) persoană fizică sau juridică ce încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpărarea masivă şi bruscă de acţiuni) -risk - risc corporativ (la alocarea capitalului, acesta reflectă efectele unui proiect asupra riscului firmei, măsurat ca efect asupra variabilitâţii profitului finnei) ~ seal - ştapila firmei; sigla firmei ~ sector - sector corporativ/al corpo-ratiilor (în economie) ~ state - stat corporatist ~ strategy - strategie corporativă/a corporaţiei ~ town - muncipalitate ~ trustee - instituţie mandatată corporation s. 1. corporaţie, persoană juridică 2. (SUA) corporaţie (persoanâ juridică care funcţionează separat şi distinct de proprietarii şi managerii săi, avănd astfel avantajul unei existenţe nelimitate, transferabilitatea simplă a părţilor sociale şi răspundere limitatâ) 3. municipalitate ~ aggregate (dr.) corporaţie colectivâ (cu mai mulţi membri) ~ sole - (dr.) corporaţie exclusivă (titular, cu personaîitate juridică, al uneia dintre anumite funcţii publice)

____________________COR-4

~ stock - obligaţiuni municipale - tax - impozit pe societate corporatism s. corporatism corporator s. membru (fondator^ unei corporaţh corporeal adj. corporal ~ property - bunuri corporale correspondence s. 1. corespondq poştă 2. organizaţie-corespoiMJ
(instituţie financiară care prestf servicii pentru altă organia financiară)

~ banking - sistem bancar cu activi corespondentă ~ clerk - funcţionar/secretar respoi bil cu corespondenţa ~ course - curs prin corespondenţă ~ department - serviciu de coresţ denţă correspondent s. 1. corespom (bancă ce acţionează ca agent penti
altă bancă care nu are sucursale^

corespondent, reporter ~ bank — bancă - corespondent corruption s. corupţie cost s. 1. cost; preţ de cost 2. cheltuieli de judecată; cheltuieli v. evalua, a fixa preţul v.i. a costa, a fa ~ accounting - contabilitatea costui ~ allocation - alocare a costui individuale (din costul total) ~ and freight - (mar.) cost şi navlu ~ - benefit analysis - analiză c -beneficiu ~ centre - centm de cost (um căreia i se pot aloca nişte cos specifice) ~ efficiency - randament/reducere preţului de cost - estimate - deviz estimativ

cos-cou
~, insurance, freight - cost, asigurare, navlu ~, insurance, freight and commission - cost, asigurare, navlu şi comision ~, insurance, freight and exchange cost, asigurare, navlu şi diferenţă de curs de schimb ~, insurance, freight, commission and interest - cost, asigurare, navlu, comision şi dobândă ~ leader - lider de cost (firmă care
deţinefaţâ de concurenţii ei un avantaj important în ceea cepriveşte costul)

81

~ of capital - cost al capitalului (media
costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companiî)

~ of credit - cost al creditului
(dobândd)

~ of debt - cost al datoriilor (rata
dobânzii noilor datorii emise)

~ of downtime - cost al timpului de întrempere a producţiei ~ of labour - cost al forţei de muncă ~ of living - cost al vieţii ~ - of-living bonus - spor (salarial) pentm corelarea veniturilor cu evoluţia indicelui costului vietii ~ - of-living index - indice al costului vieţii ~ of new common equity - cost al noilor acţiuni comune (rata rentabilităţu lafondurile obţinuteprin vânzarea de noi acţiuni comune) ~ of retained earnings - cost al profitului nerepartizat/acumulat (rata rentabilitâţii solicitate de acţionari pentru capitalurile proprii obţinute de firmă prin reţinerea şi reinvestirea
profitului)

~ per thousand - cost la mie (metodă de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori, ascultâtori etc.) ~ - plus method - metoda adăugării unei cote marginale fixe la preţul de cost ~ price - preţ de cost ~ (- push) inflation - inflatie provocată de creşterea preţurilor de cost ~ standards - nivel de cheltuieli prevăzute ~ structure - structură a costului ~ unit unitate de cost coster v. costermonger costermonger s. negustor ambulant (de fructe, legume, peşte etc.) costing s. calcul/stabilire a(l) preţului de cost costliness s. scumpete, preţuri ridicate cottage s. casă ţârănească ~ industry industrie artizanală cotton s. bumbac ~ bale - bal/balot de bumbac ~ futures contracte futures cu bumbac ~ market - piaţa bumbacului ~ mill fllatură de bumbac coulisse s. grup de brokeri neoficiali council s. consiliu ~ board - şedinţă de consiliu ~ estate cartier de locuinţe aflat în administrarea autorităţilor locale ~ tax - iaapozit local councillor s. 1. membru al unui consiliu 2. consilier counsellor s. 1. consilier 2. avocat ~ - at-law - avocat

j82________________________

cou-cq
coupon s. 1. cupon (ataşat unui titlu valoare la purtător) 2. bon, tichet fi cartelă) \ ~ bond obligaţmne cu cupoane f< dobândă) ^ ~ rate - rata cuponului (rd specificatâ a dobânzii unei obîigaţiun ~ sheet foaie de cupoane ; ~ stripping - desfiinţare a cuponul (transformarea unei obîigaţiu obişnuite într-una cu cupon zero) courier s. curier court s. curte, tribunal - of appeals - curte de apel ~ of arbitration - curte/tribunal ( arbitraj - of competent jurisdiction - tribun competent ~ ofjustice/law - tribunal - of original jurisdiction - tribunal i prima instanţă courtage s. curtaj, brokeraj covenant s. acord, contract; clauză unui contract v.t. a conveni (pf contract), a prevedea, a stipula covenanter s. parte contractantă cover s. 1. (fond de) acoperire/garanţ (pentru un împrumut, o tranzacţie eh 2. asigurare, acoperire (a unui risc) suplinire (a unui muncitor absent) \ 1. (bur., fin.) a acoperi, a garanta 2. asigura, a acoperi (un risc) 3. a relata comenta (ştiri, evenimente; desp ziarişti) ~ charge - cost suplimentar (penl tacâm la restaurant) - funds - fonduri de garanţie/acoperi ~ note - certificat provizoriu asigurare (cu valabilitate până emiterea poliţei de asigurare)

counter s. 1. tejghea; ghişeu 2. contor (^e apă, electricitate etc.) adj. contrar, opus ~ advice - contraaviz ~ check - (SUA) cec/formular de retragere (de numerar din cont) counterbid s. contraofertă (la licitaţie) counterclaim (dr.) s. cerere reconvenţională v.i. a formula o cerere reconvenţională counterfeit adj. contrafâcut, fals s. contrafacere, falsificare; fals v.t. a contraface, a falsifica counterfeiter s. falsificator counterfoil s. cotor (de chitanţe, cecuri, bilete); contramarcă, talon, matcă counterman s. tejghetar; barman countermand s. contramandare v.t. a contramanda, a anula (o comandă, un
ordin etc.)

counteroffer s. contraofertâ counterpart s. copie, duplicat countersign s. contrasemnătură v.t. a contrasemna countersignature s. contrasemnăturâ countertrade s. (com.) contrapartidă countervail v.t. a compensa, a contracara country s. 1. ţarâ, stat 2. regiune, zonâ; provincie ~ limit - (fin.) limitâ de ţară (limita
riscului de tara)

~ of destination - ţară de destinaţie (a
mărfii)

~ of origin - ţarâ de origine (ă mârfii) ~ rating - rating de ţară ~ risk - (fin.) risc de ţară

COV-CRE

83

coverage s. 1. (bur„ fin.) acoperire, garanţie 2. asigurare, acoperire (a unui risc) 3. public, acoperire (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un mesaj publi