A

abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) desertion/renunciation of rights 2. (a/ navei, al încărcăturiî) (mar.) abandonment 3. (retragerea dintr-o operaţiune cu primâ contra cedării unei prime) {bur.) abandon ~ pe mare rea - abandon in heavy sea abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to relinquish, to waive 2. (nava, încarcătura etc.) to abandon, to leave abandonare s.f. 1. (de drepturi, pretenţii) relinquishment 2. abandonment, abandoning ~ a navei - (de întregul echipqf, când nava nu mai poate fi salvaîa) abandonment of ship ~ a postului - dereliction ofduty ~ a produsului - (a prodncerii şi a comercializăru acestuia) product abandonment/elimination ~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction abandonat adj. {asig. mar.) abandoned, derelict ~ temporar - temporarily abandoned abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to work abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, workings 2. (acţiune') mining. cutting, hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al vitelor) slaughter abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 aside/away, to divert, to deviate: to sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} (dr.) to iniriiige, to vioîaie, to transgress abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting, deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation, transgression; trespass(ing) 3. {de la regulă) exception ~ de la datorie - breach ofduty ~ din drum - (niar.) deviation ~ disciplinară - misbehaviour, infraction ofdiscipline ~ medie - mean deviation ~ standard (concept statistic care indicâ gradul de deviere a unei serii de datefaţă de un etalon central) standard deviation abator s.n. slaughterhouse, abattoir abona v.r. (la} to subscribe ('to), to become a subscriber (to) abonament s.n. 1. (la ziar) subscription 2. (ca pref} subscription price/rate; (la restaurant} reduced price for regular customers 3. (la teatru, tramvai etc.) season ticket; (îa tren, aiitobnz} (SUA) commutation ticket; (îa restaitrant) luncheon voucher, book of luncheon vouchers, {SUA} (rednced--pnce) meal ticket a face un ~ (la) - to subscribe (to), to become a subscnber (to) abonat s.m. {la ziar, televiziune etc.) subscriber; (la îren, tramvai etc.) seasonticket holder, regular traveller; (la eiectricitaf.e, apă etc.) consumer; (telefonic) telephone user: {'ia resiauranf) runcheoii-voucher iioider, (SUA) meal-ticket lioldei aiiorda v.i. {u ucosta) (mar.) to moor, to land, to put ashore v.t. 1. (a se ciocni

12

ABO-ACA

de) (mar.) to collide with, to run foul of, to come into collision with 2. (o problemă, un subiect) to tackle, to deal with 3. (in grup o societate-mamâ cu filialele ei în scopuri contabile) to consolidate abordaj s.n. (mar.) collision abordare s.f. (in grup a unei societâţi--mamă cu filialele ei în scopuri con-tabile) consolidation ~ planificată - (pentru elaborarea situaţiei fluxului de numerar) (cont.) schedule approach abrevia v.t. to abbreviate, to abridge, to shorten abreviere s.f. abbreviation abroga v.t. to abrogate, to annul, to repeal, to abolish abrogare s.f. abrogation, annulment, rescission, abolishment absent adj. (de Id) absent, missing (from), not present (at) s.m. absentee ~ involuntar - (de la locul de muncâ) involuntary absentee absenta v.i. to be absent/missing absenteism^.n. absenteeism absenteist s.m. 1. absentee 2. (proprie-tar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arenda) absentee landlord, remittance man absenţă s.f. absence; nonattendance ~ de la domiciliu nonresidence ~ de la serviciu - (repetatâ şi nemo-tivată) absenteeism ~ franţuzească -(fară învoire) French leave ~ nemotivată - absence without leave absolvent.î.w. graduate absolvi v.t. 1. (un institut superior) to graduate (from) 2. (dr.) to acquit, to fmd / to pronounce not guilty

absorbţie s.f. (preluarea unei societâţi de către o alta mai mare) absorption, combination abstinenţă s.f. 1. (periodica) abstinence; (de durată) abstemiousness 2. (eliminarea unor consumuri individuale curente şi alocarea unei pârţi mai mari de venit pentru sporirea capitalului cu scopul de a mări producţia de bunuri economice viitoare} abstention abundenţă s.f. abundance, plenty; (bogăţie) richness, wealth, overflow abuz s.f. 1. (exces) abuse, excess, intemperance 2. (inşelăciune) abuse, deceit, fraud 3. (încălcare) encroachment, transgression; (ilegalitate) illegal action ~ de autoritate - abuse of authority ~ de drept - abuse of distress, misuse oflaw ~ de funcţie - abuse of office ~ de încredere - abuse of confidence/ tmst, breach of tmst ~ de putere - abuse of discretion, use ofundue authority, misfeasance a face ~ de - to make too free a use of, to indulge too freely in a face ~ de putere - to override one's commission acalmie s.f. (pe piaţa bursierâ) lull acapara v.t. (o marfă cu scopul de a controla furnizarea ei) to buy up; (mârfuri, acţiuni) to comer; (mărfuri în scop speculativ) to forestall; {a monopoliza) to monopolize, to engross acaparare s.f. buying up; comering, forestalling; coemption acaparator adj. forestalling; monopo-lizing; acquisitive s.m. forestaller,

ACA-ACC

13

buyer-up, speculative buyer, monopolizer; {de alimente) food hoarder acaret s.n. 1. (dependinţă) annex, outbuilding 2. pl. household implements; agricultural/farming implements 3.pl. (afr-.)chattel accelera v. t. (dezvoltared) to forward accelerator s.m. (principiu care evidenţiazâ o relaţie directă între volumul investiţiilor nete şi modificarea venitului national) accelerator accept s.n. 1. (cambie acceptată/ andosată de o bancă) acceptance, accepted bill 2. (acord de acceptare a unei cambii, încheiat între importator sau exportator şi bancă) acceptance credit ~ bancar - bank/banker's acceptance ~ curat/fâră rezerve/menţiuni - clean acceptance ~ de garanţie colateralâ - (pentru un împrumuf) collateral acceptance accepta v.t. 1. to accept; (o oferta) to accept, to agree to, to close with 2. (p cambie, un bilet la ordin la scadenţă sau înaintea scadenţeî) to take up acceptabil adj. acceptable; (despre preţurî) reasonable, fair acceptant.s'.w. acceptor ~ pentru onoare - (al unei cambii) acceptor for honour ~ sub protest - {al unei cambiî)
acceptor supra protest

acceptare s.f. acceptance ~ a mârcii - (de către consumatori) brand acceptance ~ a succesiunii — acceptance of an
estate

~ a titlurilor - {dobândirea de titluri la termen) accept delivery ~ bancară - bank//banker's acceptance

~ condiţională - (a unei oferte de câtre cumpărător dacâ primeşte unele facilitâţi) conditional acceptance ~ contra documente - acceptance against documents ~ de complezenţâ - accomodation acceptance ~ de consumatori - (a unui produs) consumer acceptance ~ în alb - acceptance in blank, blank acceptance ~ în caz de necesitate - acceptance m case ofneed ~ necondiţionată/fără rezerve unconditional/general acceptance ~ parţială - partial acceptance ~ pentru cotare - (a acţiunilor unei societăţi la bursa) admission to quotation ~ pentru onoare - (a unei cambii neacceptate/neplătite) acceptance for honour ~ specialâ/cu rezerve - special/ qualified acceptance ~ sub protest - acceptance supra protest acces s.n. access ~ legal - (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) (dr.) legal access ~ liber - free access accesibil adj. accessibile, approachable; (despre preţurî) popular accesibilitate s.f. 1. accessibility, accessibleness, approachability 2. (numârul de indivizi care recepţioneaza mesajul unei campanii publicitare) reach accesoriu adj. accessory, incidental; secondary, collateral s.n. pl. appurtenances

14

ACC-ACO ~ de susţinere - (pentru a preveni scâderea cursului unor acţiuni la bursâ) support purchase ~ speculativă - (cumpărarea de bunuri sau de valori mobiliare cu scopul de a le revinde ulterior cu profif) speculation acquisition achiziţiona v.t. to purchase, to acquire, to buy achiziţionare s.f. purchasing, acquisition, acquiring acont s.n. (platâ partiala) part/partial payment, payment on account, sum paid on account; (prima rata) first instalment, down payment; (arvună) eamest money, handsel; (avans) advance (money), {care asigurâ prioritate la cumpărare sau vânzare în condiţii prestabilite) option money; (plătit la semnarea contractului de închiriere) key money a plăti un ~ cuiva - to pay smb. a sum on account/a first instalment aconta v.t. to pay on account (for), to pay/to give eamest money (for) acoperi v.t. 1. {bur., fm.) to cover; (un deficit) to make vip, to raeet 1. (un risc) (asig.) to cover acoperire s.f. 1. (bur., fin.) coverage; (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) covering; (pperaţiune de contracarare a riscurilor ce pot decurge dîn fluctu-aţiile cursurilor la bursele de mărfuri, din variaţiile preţurilor în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale cursurilor de schimb) hedging 2. (a unui risc) (asig.) cover, coverage 3. (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un

accident.s'.n. accident ~ asigurat - insured accident ~ cauzat terţilor - accident to third party ~ de exploatare - shop/mill accident ~ de muncă - industrial/labour/work accident ~ maritim - marine/maritime casualty, accident at sea acciz s.n. excise (duty/tax); inland duty a impune plata accizelor - to excise accizars.m. exciseman achita v.t. 1. (a plătî) to pay, to settle, to discharge, to defray; (a stinge o datorie) to extinguish; (parţial) to compound; (integral) to pay off; (in rate micî) to pay out; (la timp) to pay up; (taxele vamale) to clear up; (o cambie înainte de scadenta) to retire 2. (dr.) to acquit, to discharge achitare s.f. 1. (plata) payment, settlement, discharge, defrayal, defrayment; (a taxelor vamale) clearance; (a unei cambii înainte de scadenţă) retirement 2. {dr.) acquittal, absolution-, (de către juraţi) deliverance; {de câtre judecătorul de instrucţie) discharge ~ a dobânzilor la un împrumut -service of a loan ~ într-o singură tranşă - single payment achizitor s.m. acquirer, buyer, purchaser achiziţie s.f. 1. (cumpârăturâ) purchase, acquisition 2. {achiziţionare) purchase, purchasing, acquiring, buying ~ condiţionatâ - memorandum buying

ACO-ACO

15

niesaj publicitar în timpul tinei campaniî) coverage ~ a dividendelor - (indicator care arata de câte ori pot fi plâtite dividendele din profîtul net al unei societăţî) dividend cover ~ a dobânzii - (indicator care aratâ de căte ori pot fi plătite dobânzile unei întreprinderi din profitul său brut) interest cover ~ a monedei - backing of currency ~ a posibilitâţilor de vânzare - (raportul dintre numărul estimat de clienţi şi numărul pe care îl poate deservi un agent de vânzări) sales coverage ~ bancarâ — {garantare parţială a bancnotelor de către banca de emisiune cu ajutorul unui portofoliu de titluri de valoare, devize convertibile etc.) banking cover ~ continentalâ - (asigurare auto britanicâ oferitâ persoanelor care se deplaseazâ pe continentul european) continental cover ~ efectivă/reală - (campanie publicitarâ care reia de cel puţin patru ori un mesaj publicitar) effective/four-plus cover ~ excedentară - (cumpărarea unui număr mai mare de titluri decât pot fî vândute) (bur.) long position, bull account/position ~ financiară - backing ~ insuficientă - (bur.) short covering, bear account/position ~ în acţiuni - (situaţia unei societâţi anonime, care nu mai desfăşoară activitate economicq, dar care are încă existenţă juridîcîi) bare shell

~ în aur — {gradul de acoperire a bancnotelor aflate în circulaţie) gold cover ~ la termen - (bur.) forward cover ~ minimă necesară - (bur.) minimum margin requirements ~ monetară - (cantitatea de valori relativ certe - aur, valute convertibile etc. — deţinute obligatoriu de către bâncile de emisiune şi exprimată printr-un procent din suma totală a emisiumi monetare} currency cover ~ prin active - (fin.) asset cover a avea ~ - to be covered, to hold security a nu avea ~ - to be uncovered, to lack security acord s.n. agreement; arrangement ~ anulabil - cancellable agreement ~ asupra navlului - (mar.) rate agreement ~ asupra tarifelor vamale tariff/union agreement ~ bilateral - bilateral agreement ~ colectiv - collective agreement ~ comercial - trade agreement ~ comercial reciproc/pe bază de reciprocitate - (cu reducerea taxelor vamale) reciprocal trade agreement ~ comercial şi de plăţi - trade agreement and payment ~ contractual restrictiv - (care interzice anumite acţium) (dr.) restrictive covenant ~ cu creditorii - (concordat) private arrangement, deed of arrangemeiw assignment ~ de angajare - (de forţă de munca necesara pentru anumite lucrări, încheiat între patronat şi sindicate) manning agreement

16

ACO-ACO

~ de arbitraj - arbitration agreement ~ de asociere - (la CEE) association agreement ~ de barter - barter agreement ~ de cliring - clearing agreement ~ de colaborare working agreement ~ de consorţiu consortium agreement ~ de constituire a unui sindicat -syndicate agreement ~ de cooperare economică internaţională - intemational eco-nomic cooperation agreement ~ de credit cu reînnoire automată -revolving credit agreement ~ de cumpărare cu plata în rate -(proprietatea asupra produsului devenind efectivă în momentul livrăriî) deferred payment agreement ~ de evitare a dublei impuneri -agreement to avoid double taxation ~ de fixare a preţurilor de revânzare - {sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumator sunt stabilite de producător) {SUA) fair-trade agree-ment ~ de garantare a investiţiilor -guaranteed investment agreement ~ de indexări salariale - (prevâzut într-un contract de muncâ pentru situaţia în care preţurile cu amănuntul depăşesc un anumit nivel) threshold agreement ~ de plăţi - payment agreement ~ de productivitate - (între sindicate şi patronat, prin care mâririle salariale sunt condiţionate de creşterea produc-tivităţii) productivity agreement ~ de răscumpărare - (a titlurilor de valoare} repurchase agreement

~ de reeşalonare a datoriei externe standstill/rescheduling agreement ~ de transfer - (convenţie între două ţâri privind fluxul plâţilor interna-ţionale) transfer agreement ~ de vânzare - agreement to sell ~ de vânzare pe credit - credit sale agreement ~ del credere - del credere agreement ~ economic - economic agreement ~ exclusiv de vânzări - (intre furnizor şi comerciantul local) exclusive sales agreement ~ fârâ concesii/compromisun - 'harâ bargain ~ general de împrumut - (al FMI) general arrangement to borrow ~ global - overall agreement, bargain by thejob/lump, package deal ~ internaţional de produse -intemational agreement for goods ~ între debitor şi creditori - (în caz de fahment) (dr.) scheme of composition/arrangement between debtor and creditors ~ multilateral - multilateral agreement ~ mutual - (incheiat între două sau mai multe state, care prevede facilităţi de natură comercială} reciprocity, mutual agreement ~ prealabil - previous agreement ~ prezidenţial - (incheiat de preşedinte cu un stat strâin, care nu necesită aprobarea senatuluî} (SUA) executive agreement ~ scris - agreement in writing ~ stand-by (încheiat cu FMI) stand--by agreement/arrangement ~ -tip - pattem setting agreement ~ verbal - verbal/oral agreement a fi plătit în ~ - to be paid by the job

ACO-ACT

17

acorda v.t. 1. {a da, a aloca) to grant; to give; (a permite) to allow, to permit; (a decernd) to award; (un drept, un privilegiu) to licence, to charter 2. (un termen) (dr.) to respite ~ cuiva un împrumut - to accommodate smb. with a loan ~ daune - interese - to award damages acordare s.f. granting; giving ~ de acţiuni angajaţilor - (la societatea în care lucreazâ) coownership/copartnership of industry ~ de consultanţă pentru recuperarea datoriilor - debt counselling ~ de licenţe de fabricaţie - licensing ~ de rabaturi - discounting acosta v.i. to moor, to land, to come/to handle/to haul alongside; to berth, to wharf ~ în bune condiţii - to make a safe landing acreditivs.n. letter of credit ~ colectiv - general letter ofcredit ~ confirmat - confirmed letter of credit ~ cu livrări eşalonate - letter of credit with spread-out deliveries ~ de export - export letter ofcredit ~ deschis - open credit ~ direct - direct letter of credit ~ documentar - documentary letter of credit ~ dublu - back-to-back letter of credit ~ irevocabil - irrevocable letter of credit ~ în alb - (cu suma nespecifîcatâ) blank credit ~ limitat - limited letter of credit ~ neconfîrmat - unconfirmed letter of credit

~ nominal - straight letter of credit ~ plătibil în tranşe - instalment letter of credit ~ reînnoit automat - revolving credit ~ revocabil - revocable letter of credit ~ simplu - simple credit ~ subsidiar - subsidiary letter ofcredit ~ transferabil - transferable letter of credit ~ utilizabil prin cambii - letter of credit useful by bills of exchange acru s.m. (unitate de suprafaîa} acre act s.n. 1. (faptă) act, action 2. (dr.) deed, act, document; legal instrument; writ; pl. judicial acts; (certifîcat) certificate ~ adiţional - addendum, rider ~ de avarie comună - (mar.) general average ~ de cesiune - deed of assignment/ conveyance ~ de conHscare a încărcăturii seizure note ~ de constatare — (asupra încărcăturif) statement notice; (expertiză) survey report ~ de constatare a cărăuşului - (pentru starea mărfif) (mar.) carrier's statement ~ de depozit în garanţie - bailment ~ de depunere a mărfurilor în consignaţie - consignment ~ de donaţie - deed of gift ~ de faliment - act ofbankruptcy ~ de garanţie de depozitare warehouse bond ~ de garanţie pentru tranzit - transit bond ~ de încredinţare spre custodie deed of tmst ~ de însoţire - (facturâ) bill ofparcels

18

ACT-ACT

~ de lichidare a daunei - (asig.) claim release and discharge ~ de lichidare în vamă - {mar.) clearance note ~ de lichidare în vamă la intrare -(mar.) inward clearance bill/certificate, entry certificate ~ de naţionalitate - (a navei) certificate ofregistry ~ de navigaţie - marine document ~ de proprietate - deed ofproperty ~ de război - act ofwar ~ de recepţie - acceptance certificate ~ de revizie vamală specială - bill of sight ~ de subrogare - subrogation form ~ de transfer - (al unei proprietăţî) conveyance; (de titluri de vaîoare) deed of transfer, transfer deed ~ de vânzare - bill of sale ~ de vânzare absolut - (fărâ ipotecarea mărfiî) absolute bill of sale ~ de vânzare condiţionat - (cu ipotecarea niărfîi) conditional bill of sale ~ justifîcativ/probant - supporting document, document in proof/support, documentary evidence ~ notarial notarial act/deed, solicitor's deed ~ oficial - official document ~ public public document acte ale navei - (de registru şi de companie) ship's/vessel's documents/ papers ~ comerciale - acts of commerce activ s.n. (şi pl.) (cont., dr., fin.) asset(s) ~ de capital - (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normală afirmeî) capital asset

~ şi pasiv - assets and liabilities active acceptate — (drept garanţie de o banca) bankable assets ~ agresive - (active cu un coeficient beta mai mare decât cel al pieţeî) (bur.) aggressive assets ~ amortizabile - depreciable assets ~ blocate - frozen assets ~ circulante/curente (elemente de acliv absorbite şi transformate în ciclul deproducţie) circulating/current assets ~ circulante nete - net quick assets ~ comerciale/de exploatare -commercial/operating assets ~ convertibile în lichidităţi - quick/ realizable assets ~ corporale/tangibile - tangible/ physical assets '" cu risc - risk assets ~ curente temporare - (active circu-lante cufluctuaţii sezoniere sau ciclice) temporary current assets ~ epuizabile/cu durată limitată de exploatare - {inine, cariere etc., care se epuizează în timp) wasting assets ~ eventuale - contingent assets ~ fictive - fîctitions assets ~ fînanciare - financial assets ~ fîxe - fixed assets ~ foarte lichide - quick assets ~ de rezervă - reserve assets ~ imobilizate permanent assets ~ inepuizabile nonwasting assets ~ în curs de fabricaţie (cont.) work in process/progress ~ lichide/disponibile - liquid/ available/cash assets ~minimale - (rezerve minime ale unei băncî} minimal assets ~mobiliare personal assets ~ monetare - monetary assets

ACT-ACŢ

19

~ necorporale/intangibile - (brevete, licenţe, mărci de fabrică etc.) intangible assets ~ nelichide - illiquid assets ~ nete - (activul contabil minus pasivul
exigibif) net assets

~ de transport maritim - shipping industry ~ fărâ perspectivă - termmal/dead-endjob ~ prevăzută în buget - budgeted
activity

~ nominale - {in contabilitatea în partidă dublâ) nominal assets ~ ponderate cu riscul aferent - (fîn.) risk-adjusted assets ~ productive - productive assets; (care aduc dobânda) (fin.) active assets ~ reale - real assets ~ sensibile la dobândă - interest-sensitive assets ~ sociale - company's assets ~ stagnante - (care nu pot fi vândute rapid contra numerar) slow assets ~ subevaluate - hidden assets ~ succesorale - (dr.) legal assets, net
estate

~ principală/de bazâ - core activity/ business ~ publică - public activity actualizare s.f. 1. bringing up-to-date 2. (raţionament economic prin care se determinâ evaluarea prezentă a unui activ, a unui venit, a unei utilitâţi viitoare) net present value method actualiza v.t. to bring up-to-date, to update actuar^.m. actuary actuarial adj. actuarial acţiona v.i. to act, to take action; to
proceed v.t. (p maşină, un utilaj) to

activitate s.f. activity; (comerciala) business; (lucru, munca) work ~ bancară - banking ~ bancară de bază - basic banking ~ bancară de la domiciliul clientului - (prin telefon sau calculator) home banking ~ bancară electronică - electronic banking ~ bancară prin intermediul sucursalelor - branch banking ~ comercială frauduloasă - (activitate desfâşurată în timpul derulării procedurilor defaliment şi nedeclaratâ la tribunat) fraudulent trading ~ de atragere de depozite - (a unei bâncî) deposit - taking business ~ de consilier în problemele salariaţilor - employee counselling

operate, to set in action/motion, to mn ~ conform instrucţiunilor - to proceed as directed ~ în calitate de - to act in one's capacity ~ în judecată pe cineva - to bring/to take an action against smb., to sue smb. acţionar s.m. shareholder; stockholder; (care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societâţiî} contributory al unei societăţi de investiţii fînanciare - unit-holder ~ deţinător de acţiuni nominale -stockholder ofrecord ~ deţinător de acţiuni preferenţiale preference shareholder ~ majoritar principal/controlling shareholder ~ minoritar - minority shareholder

20____________________________

____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law 3. (titlu de valoare) share; stock ~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden share ~ directa — (presiuni exercitate de muncitori asupra patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action ~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law ~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for restauration, restitutio in integrum; trover ~ mixta - (civila si penald) mixed action ~ pentru daune - action for damages ~ reala - (pentru arestarea unei nave) (mar.) action in rem ~ reconventionala - (dr.) cross action ~ subrogatorie - (dr.) indirect action actiuni achitate integral - fully paid shares ~ active - (frecvent tranzactionate) active shares ~ ale administratorilor - (acfiuni pe care administratorii unei societdti

anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului) qualifying shares ~ ale companiilor care exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.) plantations ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de servicii publice -public utilities ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation shares ~ ale societatilor din industria cauciucului - rubbers ~ ale societatilor din industria distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune, teatru) amusement/ entertainment shares ~ ale societatilor din industria de automobile automotive shares, motors ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming, shares ~ ale societatilor din industria textila - textiles ~ ale societatilor din industria tutunului - tobaccos ~ ale societatilor din sectorul asigurarilor - insurance shares ~ ale societatilor din sectorul comercial - commercials ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii aurului gold shares ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii cuprului coppers ~ alfa - (foarte sigure §i rentabile) alpha shares, blue chips

ACT-ACT

21

~ amanate - (cu plata dividendelor dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni aufost achitate) - deferred shares ~ americane - (ale societdtilor din SUA) Yankees ~ atractive - (frecvent tranzactionate) leaders ~ australiene - (ale societdtilor din Australia, mai ales din industria minierd si a prelucrdrii tutunului) Kangaroos ~ - barometru - barometer stock ~ comune/obisnuite - common/ ordinary shares/stock, equity shares ~ cotate/listate - listed shares ~ cu drept de vot - voting shares ~ cu drept de vot restrictiv restricted voting shares ~ cu drepturi multiple de vot multiple voting shares ~ cu perspective de crestere - growth shares/stock ~ cu profit mare - high yielders ~ cu sau fara drept de vot - (SUA) classified common stock ~ de compensare - (actiuni ale statului oferite in compensate actionarilor de la unele societdti nationalizate) compensation stock ~ de folosinta - (titlu emis in locul unei acfiuni rambursate si care da drept la o parte din activele ce ar rezulta din lichidarea societdtii) bonus shares ~ de fondator - founder's/vendor's
shares

~ de tezaur - (actiuni comune rdscumpdrate de societatea emitentd de la actionari) (SUA) Treasury shares/stock

~ detinute de public - outstanding shares ~ divizate — (in alte actiuni cu valoare mai mica) split shares ~ emise la preturi foarte scazute (pentru speculatii) penny stock ~ emise pentru obtinerea de lichiditati - cash capital/shares ~ excedentare - (actiuni preferentiale necumpdrate la emisiune de actionarii existent!) excess shares ~ fara drept de vot - nonvoting/ voteless shares ~ fara valoare nominala - shares of no par value/without par value, unvalued shares ~ feroviare - (ale companiilor feroviare) railway/rail shares, rails; (SUA) railroads ~ fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) watering stock, waters ~ gemene — (actiunile a doud societdti independente din punct de vedere juridic care au aceiasi actionari) twin shares ~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de capital ale societdtii si care sunt distribute actionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) bonus issue/shares ~ indivize -joint shares ~ industriale (emise de societdti comerciale industriale) industrial shares, industrials ~ la moda — (foarte cdutate pentru o scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la purtator - bearer shares, shares to bearer ~ la societati de investitii financiare trust units

22

ACT-ACU

~ manageriale - management/ managers' shares ~ marcate - (al cdror certificat de acfiuni poartd dovada exercitdrii drepturilor specifice) marked shares ~ neparticipative - (care nil participd la profit, dar au un dividend fix) nonparticipating shares ~ nepreferentiale/neprivilegiate ordinary/common shares/stock ~ nesigure - bazaar shares ~ noi - (emise in cadrul cresterii capitahdui social) new shares ~ nominale - registered shares/stock ~ petroliere - {ale companiilor petroliere) oil shares ~ preferentiale - (cu plata prioritard a dividendelor) preference/preferred shares, senior shares/stock ~ preferentiale cumulative - {cu dividend cumulativ) cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale cumulative $i cu participare deplina - fully participating and cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale necumulative - (jard dividend cumulativ) noncumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale nerecuperabile - (pe care societatea emitentd nu are dreptui sd Ie rdscumpere) irredeemable preference/preferred shares/stock ~ purtatoare de dividende - dividend-beanng shares ~ revocabile — (pe care emitentui isi rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra) revocable shares ~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u; detind pciilru a Candida, ca inembru m

consiliul de administratie al societdtii respective) directors '/qualification shares ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de redresare) recovery shares ~ sud-africane - (al societdtilor din Africa de Sud, mai ales din indiistria extractiei de aur) Kaffirs ~ suplimentare - (emise in contui dividendelor) scrips ~ tranzactionate in afara bursei over-the-counter shares ~ vechi - {care, la o eventuald emisiune, va avea o valoare mai mica decdt o actiune noua) old shares acumula v.t. to accumulate, to amass; (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to hoard up; (a inmagazina) to store; (a spori) to increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to accrue acumulare s.f. \. accumulation 2. (mdrirea valoru unui activ prin crestere naturala) accretion; accrual ~ de capital accumulation of capital, capital accumulation/formation ~ primara primary/original accumulation acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge (with) 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to enter/to lay an action/a charge against, to proceed against; (im functionar public) to impeach acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.) charge; (inculpare) inculpation, imputation, mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui functionar public) impeachment; (pentru diverse vmi) indictment a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for tii^l, to .•i.'.icH^i smb.

^^,.

ADA-ADM

23

adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) increase, increment, rise; (plus) extra; (supliment) supplement; {completare) completion, appendage, pendant; (anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (amendament) amendment; (la o lege, un document) additional clause, rider; (la un testament} codicil; (la o polita) slip ~ comercial - (trade) markup ~ la greutate - makeweight adauga v.t. to add adaptabilitate s.f. adaptability ~ a factorilor de productie (capacitated de asociere a unei unitati dintr-nn factor cu mai miilte unitati din alt factor de productie) production factors adaptability adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, suitable adept 5. m. partisan, follower, adherent; (sprijinitor) supporter, backer, advocate ~ al cartelarii - cartelist "- al economiei planificate/dirijate statist adeverinta s.f. {certificat) certificate; (de primire) receipt; {cupon) counterfoil; (recipisa de depunere a marfurilor) warrant; {atestat) attestation ~ de vama pentru provizii de bord (mar.) ship's store bond a elibera o ~ - to draw up/to issue a certificate aditional adj. additional, extra; (suplimentar) supplementary adjudeca v.t. {la licitatie) to knock down adjudecatar s.m. (la licitatie) highest bidder, successful tenderer

adjunct adj. deputy...; assistant s.m. deputy; assistant administra v.t. {a conduce) to manage, to administer; to husband; to superintend; (o afacere) to carry on, to run; (prost, incompetent) to mismanage administrare s.f. administration; management; husbandry; superintendence ~ a activelor - administration of assets ~ a averii - (apartindnd unei persoane decedate) (dr.) administration of estates ~ a contului - account management ~ a datoriei - debt management ~ a navei management of the ship/ vessel, ship's management, husbandry ~ fiduciara trusteeship ~ judiciara - trusteeship in bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor) procuration ~ proasta/incompetenta mismanagement administrativ adj. administrative administrator s.m. administrator; (director) manager, director, executive; {al unui spital, al unei mchisori) warden, governor; {al bunurilor altei persoane) trustee; (supraveghetor) superintendent; {econom al unui colegiu, al unui club) steward; (intendent) housekeeper; {custode) custodian, keeper ~ de chei - wharfinger ~ de cont - account manager ~ de dana - (SUA) wharf superintendent ~ de epave - receiver of wrecks ~ de nava - ship's husband - delegat - managing director, acting manager

24

ADM-ADU

~ funciar - estate manager, land agent ~ judiciar - (al averii falitului) tmstee in bankruptcy, receiver (in bankruptcy), official receiver ~ public/din oficiu - public trustee administratie s.f. 1. (conducere) administration, management; (directie) direction; {inspectoral) superintendence 2. (serviciu) administrative service/department 3. (guvernare, guvern) government; (SUA) administration ~ a drumurilor - road board ~ financiara - revenue office, tax administration ~ locala - local authority/body/ government ~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de stat - state management, civil service admis adj. admitted; (acceptat) accepted; received; (recunoscut) acknowledged admisa asigurarea interesului total (asig.) full interest admitted admisibil adj. admissible; allowable admite v.t. 1. (o cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to admit, to let in, to matriculate ~ un apel - (dr.) to allow an appeal admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) admission, admittance; matriculation ~ de noi membri - admission of new members ~ temporara - (a mdrfurilor de import cu scutire de taxe vamale) temporary admission adoptav.?. to adopt

~ un proiect de lege - to adopt/to pass a bill adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r. (cuiva) to address oneself to, to address smb., to approach; (pentru a solicita ceva) to apply to adresant^./n. addressee adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul uncle se gdseste cinevd) address; (domiciliu) domicile, residence 3. (scrisoare oficiald) address ~ completa - full address ~ juridica - legal address ~ mobila - float address ~ permanenta - permanent address ~ postala - postal address ~ privata - home address ~ sociala - registered address aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta) to transport, to convey 3. (a produce, a da) to bring in, to yield; (cdstig; despre o mar/a) to command aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to lay in/up; (recolta) to gather/to get in, to harvest, to reap 3. (a colecta) to collect 4. {la o adunare) to assemble ~ impozite - to raise money, to levy/to

collect taxes/money
~ prin colecta - to collect money/ subscriptions adunare s.f. (sedinta) sitting; (intrunire) meeting, rally; (plen) assembly; (politico} congress, convention ~ a actionarilor - shareholders'/ stockholders' meeting ~ a creditorilor - creditors' meeting ~ generala a actionarilor - general meeting of shareholders

to affiliate.r.) ordinary business ~ olandeza .business prospects a intra in ~ . (incheiatd si reusita) bargain. (tranzactie) transaction 3.(in care una dintre parti obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ proasta .t. plenty 2.t.moneymaker ~ buna . (negot) trade. gamble. (spirit mtreprinzdtor) mercantile spirit. (articol de fond. poster.straight dealing ~ civila .to establish oneself in business afacerism s.(a actionarilor) extraordinary general meeting ~ legislative . (belsug) affluence.handbill ~ publicitar . de clientela) affluence. bill.f.legislative assembly ~ statutara .shady deal/affair ~ necinstita .crown poster ~ mic .good stroke of business ~ cinstita . billboard ~ mare .) chartering business ~ maritime .(asigurdri de afaceri. {in sens general) affair 2. deal. shipping business . (judiciara) case. (peiorativ) trafficker. business. (peiorativ) profiteering. bad/losing bargain ~ producatoare de pierderi .f. notice board ailuenta s.f. commerce. paying/going concern/bargain. to bill afi§are s. (de lume.long-winded business ~ de navlosire . 1.n. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advertorial aeroports.ADU-AFL 25 ~ generala anuala . altele decdt cele care nu sunt din sectorul industrial) (asig.civil case/suit ~ de familie .selling pressure . lawsuit ~ banoasa . 1.loss maker ~ rentabila . businesslike manner afacerist s.state affair ~ dubioasa .potentiale/posibile .rush ~ a ofertelor de vanzare . (pm de afaceri) businessman afilia v. 1. capital stroke of business ~ riscanta . wildcatting afaceri ale initiatilor .(a actionarilor) annual general meeting ~ generala extraordinara . to post up.to go into business a se lansa in ~ .show bill afisa v.remunerative business. 1. racketeer 2.n. to be affiliated afi§ s. inaiti functionari care detin informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.m.f. bill sticking afisier s.(a unui functionar public) jobbery ~ obisnuita .(directori de societdti.bad stroke/piece of business.(mar.adventure. shady business 2.maritime affairs/ business.(prima adunare generala a actionarilor) statutory meeting/report advertorial s. to affiliate v.family business ~ de stat .banking ~ bancare de mare anvergura (implicdnd sume mari de bani) wholesale banking ~ de lunga durata . airport afacere s.n.) insider dealing/trading ~ bancare .n.

(de capital. (cdruia i se cedeazd un bun asigurat) (asig.) abandonee.) owner's agent ~ al carausului .import agent ~ de investitii .(mar. mdrfuri etc.advertising/publicity agent ~ de schimb . (de schimb. n.) stockbroker. (comisionar) mercantile agent.(a mdrfurilor) forwarding agent.) chartering agent/broker. clienti.) company's agent ~ de cumparare . medium. (cornet) note/pocket book 2. (SUA) commission broker.commission agent ~ consular . (SUA) customs broker ~ de navlosire (mar.(mar.commercial agent.marine insurance broker ~ de bursa .carrier's agent ~ al navlositorului . to fix ~ cu navlu forfetar/global . (de cambii) cambist. affreightment. order of the day agent s.collecting agent ~ de Tncarcare . freight agent/broker ~ de onorare a cererilor de despa-gubire . bursa etc. (mar. to affreight.loading contractor ~ de incarcare si expeditie . (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en: . (substantd) agent ~ al armatorului .to charter for lump sum ~ spatiu pe nava .export agent ~ de import . charter bound agent ~ al unei companii de mesagerie (SUA) expressman ~ comercial .shipping and forwarding agent ~ de lichidare in vama .(in baza politelor de asigurare) claims adjuster ~ de pariuri .f. mar. (comis-voiajor) travelling salesman.) inflow. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de asigurare Lloyd . (de mdrfuri) mercantile broker.(care achizitioneazd mdrfuri pentru patronul sail) purchasing agent ~ de descarcare .(a mdrfurilor) receiving clerk ~ de publicitate .consular agent ~ de aprovizionare a navelor shipchandler.exciseman ~ de companie .discharging contractor ~ de expeditie .(specializat in tranzactii cu optiuni) option dealer/operator.unloading agent ~ de descarcare-primire . middleman 2.) to charter. running broker.m.f.) Lloyd's agent ~ de asigurari maritime . ship's chandler ~ de asigurare . agent.press agent ~ de primire . (intermediar) merchandise broker ~ comercial costier . mar.insurance agent/ broker.(asig. 1.(bur.) chartering.) charterer's agent.to charter space afretare s. (ordine de zi) agenda. to freight. 1. freight forwarder ~ de export . fixture agenda s. freightage. (la bursa de mdrfuri) produce broker ~ de colectare a accizelor . (mar.money manager ~ de incasari .clearance/ clearing agent.(mar.t.(mar. (intermediar) go-between.26 AFL-AGE aflux s. canvasser. influx afreta v.) beachman ~ comisionar .) broker.bookmaker ~ de presa .

:"-seinbly. unit.press agency ~ de publicitate .n. 2. (care fixeazd impozitele) assessor ~ frigorific .! cme .discount broker.foreign exchange broker/dealer ~ de scont . cooling agent.real estate agent/ operator.(comisionar cu ridicatd) factor ~ maritim . agrarian agregat s.shipping agency ~ de plasare ..AGE-AGR 27 ~ de schimb valutar . premium agiota v.news agency ~ de verificare a solvabilitatii .t. agio/stockjobber agitare s.transit agent ~ de vanzare a navei .employment agency/ bureau ~ de presa . ship agent/ broker.credit reference agency ~ de informatii financiare .selling agent. exactor. exacter. to bull and bear agiotaj s.tax collector..y.f. (a pietei bursiere prin cumpdrarea masivd de actiiim ale unei societdti neperfbrmante cu intentia de u-i create artificial valoarea) bubble agitat adj.export credit agency ~ de informatii de credit . estate agent.(mar.health officer agentie A. (despre piata bursieru} excited agrar adj. agiotage agiotor.customs agency agio s. (SUA) realtor ~ intermediar .)1.Mic ci. bill broker ~ de subscriere . sales agent/representative ~ del credere .del credere agent ~ electoral .government agency ~ imobiliara .(unui client sau a unei firme) credit agency ~ de voiaj .u' niasouici acli':uutea econciii[(. {^euhi} uffice ~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi. (de expeditie) shipping agent ~ monetar .shipping and forwarding agent ~ de tranzitari ./' agen.transport agent ~ de transport si expeditie .estate agency ~ maritima .n.m..cold carrier.ticket agciicy ~ de garantare a creditelor de export .travel/tourist agency ~ guvernamentala ..n i.paying agent ~ sanitar .n u ii/ici tan') a^gre^ti^ . fin. to speculate on the stock exchange.ship sale broker ~ de vanzari .:' siati. (bur.rating agency ~ de recuperare a datoriilor .subscription agent ~ de transfer .) agio.refrigerant fluid ~ general al armatorului . to job.(despre firme) status enquiry agency ~ de navigatie .debt-recovery agency ~ de stiri . agency ~ de bilete . (uti/a]) (engine) unit.marine agent.canvasser ~ fiscal . plani.circulating medium ~ pentru brevete .advertising agency ~ de rating .port agency ~ vamala ..(care inregistreazd transferal titlurilor de valoare) (SUA) transfer agent ~ de transport . geiieratsng sc.maritime agency ~ portuara . refrigerant ~ frigorific lichid . {indicts.patent agent ~ platitor .) husband ~ imobiliar .

to arrive (at) 2. ~ a salariilor .intensive agriculture. to back up. farm practices agrozootehnica s.) value adjustment ~ conjuncturala .m. cultivator.(mdrirea sau scdderea valorii unui post de activ din bilant pand la valoarea zilei respective) (cont. (loctiitor) deputy. high farming ~ mecanizata .death grant ~ de maistru .mechanized agriculture ~ mixta . agricultural engineering.(modificdri promovate de autoritdtile guvernamentale pentru ameliorarea climatului general al economiei nationale) structural adjustment ajustari ale taxelor vamale la export . aid.monetary aggregate agricol adj. 1.charge hand ~ de na§tere .maternity allowance/ benefit/pay ~ de stat . agribusiness agronoms.wage adjustment ~ a valorii .i. to aid. (bdnesc) allowance. agronomics.f.f.f.f. agriculture agrotehnica s. adjoint ~ de boala .f. (alocatie) benefit s. (despre o sumo) to amount (to) ~ la scadenta .to fall due ~ la un compromis .m.macroeconomic aggregate ~ monetar .t.(acordat familiilor numeroase) state grant to large families .(cu creditorii) to compound ajusta v. in momentui convertirii obligatiunilor.sick(ness) allowance/ benefit/pay ~ de inmormantare . (material) to support.(bur. adjustment ~ ^mM a Droturilor -corrcctiE price adjustment ~ la convertire . agrotechnics. agricultural agricultor s.(ansamblu de politici si mdsuri macroeconomice luate de stat) conjunctural adjustment subsistence ^bsist ~ de subzistenta — agriculture/farming ~ extensiva . (adjunct) adjunct. (la) 1. agrobiology.28 AGR-AJU ~ macroeconomic .) name day ajunge v.(a conturilor in vederea mcheierii bilan^ului) year-end adjustment ~ structurala . (material) support.(cultivarea pdmantului si cresterea animalelor) mixed farming agrimensor s. (la nevoie) to relieve ajutor s. to assist. (a sustine) to sustain. agriculturist. agronomist agronomic s.f. agronomy.m.n. (tdran) peasant agricultura s. agriculture.t.f.border tax adjustments ajuta v.extensive agriculture ~ intensiva . eve ~ al lichidarii . agricultural biology agrochimie s. farmer. assistant 2. (la) to adjust (to) ajustare s. agrochemistry.n.m. land surveying agrobiologie s. farming. (asistentd) assistance.f. din diferenta dintre pretui de rambursare al vechilor obligatiuni si pretui color noi) adjustment on conversion ~ la sfarsitui anului . aid. land use.f. (la nevoie) relief.(sumd rezultatd. agricultural zootechnics ajun s. agricultural chemistry agroindustrie s. land surveyor agrimensura s.

(yotare) election.f.t. 1. to screen 2.economic assistance ~ extern . to vote 3.) alienation aliment s. (pentru articole.) to supply. to assign. assignment.f. asigurdri.n. to nourish 2. alimente special ambalate si preparate pentru a fi consumate imediat) convenience goods alimenta v. energie electricd etc.t. appropriation ~ a activelor .foreign aid ~ financiar .here enclosed. transporturi) aids/ancillaries to trade ~ social . grant-in-aid ~ bugetara . allotment. voter.(criterii de decizie pentru investitii in active fixe care implied compararea costului investitiei cu beneficiile sale viitoare) capital budgeting ~ a costurilor individuale . (procesul prin care o bancd isi coreleazd activul/creditele cu pasivul/depozitele) matching ~ a fondurilor .unemployment allowance/benefit/pay.AJU-ALO 29 ~ de §omaj . compensation. random alegator s. (a vota) to elect. mtr-o economic. (dr.t.mutual aid ~ pentru comert . (cu combustibil) to fuel 3. (din buget) to budget. victuals alimente de prima necesitate essential foodstuff ~ pentru consum rapid .m.) to alienate alienabil adj. (a colationa) to collate alaturat adj.f.social security benefit alatura v. polling alianta s. decupaje etc.sample book alcatui v.financial assistance ~ mutual . allotment. choice. foodstuff.(serviciile bancare. alienable alienare s. aleatory. (a anexd) to annex. resources allocation ~ de actiuni .f. assignment. to join. (a confruntd) to confront. to choose. elector alege v. de publicitate. provision/food store aliniere s.asset allocation ~ a capitalului . food. (a destina) to earmark alocare s.(rnetodd de finantare a creditelor prin depozite cu scadentd comund) funds matching aloca v. selection.n. (anexat) annexed. (un deviz) to estimate aleatoriu adj.(distribuirea resurselor.(din costui total) cost allocation ~ a resurselor . (intr-un plic) to enclose 2. (dr. intre diferite utilizdri pentru a obtine un ansamblu de bunuri finale) allocation of resources. (piata) to supply alimentara s. 1. allocation. a redacta) to draw up 2.f.allotment of shares ~ de sarcini specifice . allocation.(fiecdrui utilaj din cadrul fabricii) machine loading alocatie s.t. benefit. (ajutor bdnesc) allowance. (a selecta) to select. enclosed aici ~ . album. to allot.t. 1. (a schita. to allocate. (a pune aldturi) to lay by. {intr-un post) to vote in alegere s. to feed. \.budget dole .(fast foods. pi. (CM apd.) scrap book ~ de mostre .t. alliance aliena v.) screening 2.f. 1. to add/to adjoin/to subjoin to. (a celei mai bune alternative) (man. (a compara) to compare. herewith album s. dole ~ economic .f.

packing not included ~ pentru cadouri . to package. alternative alternative nonmonetare . (in baluri) baling. to alternate alternative s.w.working fastening amana v. to fix.t. to wrap up.t. 1.to take out of pawn. (a intdrzia) to delay 2. (cadouri) to gift-wrap ambalaj s.packing included ~ maritim . to continue 3. strapping ~ pentru mare . securing. packing.machine packing ~ defectuos . (in Idzi.(elemente implicate in luarea deciziilor privind utilizarea resurselor care nu pot fi exprimate in forma monetard) nonmonetary alternatives amanets. fastening.(in magazia navei sail pe punte) securing of cargo ~ a marfurilor .) lashing.packing extra ~ inclus in pret . to fasten. ciitii) encasement. packing.f. (in baluri) to bale. (dr.(mar.securing for sea ~ temporara . (incdrcdtura navel) (mar.waterproof packing ~ facturat separat .) shipping allocation ~ de §omaj .strike benefit/pay alonja s.f.f. (in sad) to bag.capitation grant ~ pentru copil . sacking. to lay over. to respite amanare s.t.child benefit ~ pentru grevi§ti . wrapping. overseas pack ~ potrivit dupa forma obiectului . grace ~ sine die .t.export packing ~ de ma§ina .n.blister pack ambalare s.) to adjourn.inadequate packing.kraft paper ~ etan§/impermeabil . cutii) to encase. unsound package ~ neinclus in pret .making fast. binding ~ a caricului/incarcaturii .adjournment sine die ambala v. wrapper ambasada s. to ransom amaneta v. fixing.to pawn a scoate de la ~ . (dr. destinatd andosdrilor succesive) allonge. delay 2. (pagina atasatd unei cambii. pawn a da/a lasa ~ . embassy .) to lash.seaworthy packing ~ necorespunzator . (pdsuire) respite. wrapping ~ cerut §i platit de cumparator special packing paid ~ de export .f. pack.t.fit packing ~ refolosit . to put in pawn amanetare s. (in Idzi. to bind amarare v. package.f. rider alterna v.giftwrapping ~ pentru transportui pe mare packing for shipment.(pentru copii) family allowance ~ de hrana . to put off. crating. to secure.food/victualling allowance ~ de tmbarcare .returnable package ~ transparent . pawnage amara v. to pack up.f. 1. (de cadouri) giftwrapping ambalator^. to redeem.n.) adjournment 3. to postpone. (mar. postponement.deficient/faulty packing ~ din hartie rezistenta . to pawn.t. (a pdsui) to reprieve. (in sad) bagging.second-hand package ~ returnabil .30 ALO-AMB ~ de familie . packer.dole ~ individuals .

facilities ~ de santier .peak year ~ universitar . ca urmare a uzurii normale si a invechirii previzibile} to depreciate amortizabil adj.commercial business ~ contabil .base year ~ financiar financial year ~ fiscal/bugetar . itinerant. fine. depreciable amortizare s.accumulated depreciation ~ fixa .m. survenitd in cursul perioadei de functionare. amendment amenda s.t. to improve.(socotiti la calcularea pensiei) pensionable service analists. (a imbundtdti) to amend. 1.f. (o nova pentru o anumitd clasd de pasageri sau pentru transportui de marfd) to accommodate amenajare s. to dispose.construction management ~ forestiera . berth fittings ~ pentru animale . ambassador ~ plenipotentiar . to appropriate.fixed depreciation ~ in cote egale .civil/calendar year ~ comercial .straight-line depreciation ~ in sume fixe .accounting year ~ cu vin de calitate . to locate amplasament^. analyst . {ale navei) accommodations. to make better.AMB-ANA 31 ambasador s.forest management ~ portuara .passenger accommodations ~ pentru transportui fructelor (faguri de lemn) fruit fittings amenda v. (a echipa) to fit out.f. pi.t. (a mobila) to furnish 2. (o lege) to amend 2. location an s. admiralty amnistia v. to write off 2.harbour accommodation amenajari de dana .n.record/de varf. to improve. (procedeu contabil ce constd in diminuarea treptatd a valorii capitalului fix. (penalitate pentru mcalcarea unui contract) forfeit. (a unei datorii) amortization.soil improvement amenaja v. arrangement.grain fittings ~ pentru pasageri . to better ameliorare s.free depreciation ~ normala fair wear and tear amplasa v.plenipotentiary ambulant adj. strolling ameliora v. wear and tear ~ accelerata . to sink. (cont. to lay out.vintage year ~ curent . to clear off. to arrange. to site. to penalize amendamenti-. year ~ civil/calendaristic .t. improvement. to place. to amnesty amortiza v.t. 1.fiscal year ~ .accelerated depreciation ~ cumulata .level payment amortization ~ libera .working year ~ de referinta . fittings. penalty amiralitate s.berthing facilities.cattle fittings ~ pentru cereale .) depreciation. penalty. 1. site.academic year ani de munca . sinking 2.f.t. betterment ~ a solului . {a rambursa treptat o datorie prin pidti repetate) to amortize.n. 1. 1.current year ~ de productie . accommodation 2. (o casa) to fit up. (a pune la amenda} to fine.f.t.m.f. (un oras) to plan.m.

to analyse. (a defaica) to break down analiza s.(analiza etapelor pentru realizarea fiecdrei activitdti succesive in vederea implementdrii intregii strategii) critical path analysis ~ a fluxului de numerar .capital expenditure analysis ~ a componentelor activitatii operation breakdown ~ a componentelor postului .due date analysis ~ a seriilor cronologice . stocuri.(identificarea oportunitdtilor de marketing pe o piata) gap analysis ~ a calitatii .(de cdtre firmele rivale) competitor analysis ~ a drumului critic .(pentru elaborarea previziunilor comerciale) time-series analysis ~ a sistemului .sales analysis.} shop audit ~ a vanzarilor in adancime .(evaluat de un investitor. depdseascd pragul de rentabilitate.(analiza componentelor fi a operatiilor pentru obtinerea unui produs..(cont.t.(de la primirea comenzii pdnd la expedierea mdrfii §i afacturilor) sales depth test ~ a vechimii debitorilor .(fin.debtor age analysis ~ asociata .(initiatd dc conducerea unei intreprinderi pentru u afia cauza relafiilor necorespunzdtoare dintre patronat si salariati) attitude survey ~ contabila . breakdown of sales ~ a vanzarilor cu amanuntui (debuseuri.32 ANA-ANA ~ al pietei bursiere .(tehnicd de lucru utilizatd in dezvoltarea noilor produse) conjoint analysis ~ calitativa .) transaction analysis .(studiu de piata) qualitative analysis ~ cantitativa . adicd veniturile sdfie mat man decdt costurile) (cont.) break- -even analysis ~ a preturilor .job breakdown ~ a concurentei .investment analyst analiza v. fin.system analysis ~ a timpului necesar miscarilor .(in procesul muncii) motion time analysis ~ a titrului .(care intocmeste grafice.(cont.investment analysis ~ a postului -job analysis ~ a pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou so. publicitate etc.breakdown of prices ~ a proportiilor — (pentru determinarea performantelor unui agent economic) ratio analysis ~ a riscului . referitor la politico guver- namentald a unui stat) political risk analysis ~ a scadentelor .f.assay ~ a tranzactiei .) risk analysis ~ a riscului politic .) funds-flow analysis ~ a investitiei .accounting analysis . in vederea realizdrii aceleia^i calitdti la un cost mai redus) value analysis ~ a vanzarilor . (defalcare) breakdown ~ a breselor . tabele) chartist ~ de investitii . analysis.a valorii .(studiu de piata} quantitative analysis ~ comportamentala .quality survey ~ a cheltuielilor de capital .

market survey ~ de teren . (sociald etc.t.opinion survey ~ de piata .bulk analysis ~ incrementala . 1.) portfolio analysis ~ de trend . endorsable andosant v.incremental analysis ~ intrare-iesire .category analysis ~ procentuala .) inquest.statistical analysis ~ strategics .f. inquiry. to drydock andosa v.qualified endorsement ~ de complezenta .factorial analysis ~ financiara .incorrect endorsement ~ facultativa .(analiza factorilor-cheie care pot asigura succesul) (man. de analizare a relafiilor dintre divers ele industrii producdtoare fi consumatoare din cadrul unei economii nationale) input-output analysis ~ in sectiune transversals .(analiza evolutiei situatiei financiare mregistratd de o firmd) trend analysis ~ dispersionala/de variants .unconditional/ absolute endorsement ~ prin procura .accommodation endorsement ~ defectuoasa .(tehnicd de analizd statisticd prin intermediul cdreia o mostrd este incadratd intr-o serie de grupuri cu anumite trdsdturi comune) cluster analysis ~ de piata .measure analysis ancheta s. (studiu) survey ~ de opinie .economic analysis ~ factorials .endorsement in blank ~ neconditionata .field research -judiciara -judicial investigation ~ prin sondaj .umpire analysis ~ de grup . (dr.procuration endorsement . a continuant unei afaceri prin compararea beneficiilor obtinute cu costurile /acute) cost-benefit analysis ~ de expertiza/arbitraj .sample survey ~ sociala . andosator andosare s.) to dock.facultative endorsement ~ in alb .endorsement in full conditionata conditional endorsement ~ cu rezerve . endorsement ~ completa .(analiza diferentelor dintre costurile si veniturile alocate si cele actuate) variance analysis ~ economics .(metoda de evaluare a oportunitdtii implementdrii unui protect. to back andosabil adj. investigation 2.f.(calculul ratelor financiare la doud momente diferite de timp) cross-sectional analysis ~ macroeconomics .percentage analysis ~ statistics . profitui etc. (mar.beneficiu .marginal analysis ~ pe categorii .ANA-AND 33 ~ cost . a unei economii nationale) structural analysis ~ volumetrica .market analysis ~ de portofoliu .macroeconomic analysis ~ marginala .(a unei ramuri industriale.t.(metoda de studiere a interdependentelor cantitative dintre activitdti economice corelate.) investigation. (un efect de comert) to endorse.) strategic analysis ~ structurala .social investigation andoca v.(analiza unui depozit de titluri avdnd drept criteriu valoarea bursierd a acestora.financial analysis ~ globala .

to append. person engaged/employed ~ cu norma intreaga . (alaturat) enclosed ~ alaturat .(depus in custodia unei terte persoane care actioneazd conform unei intelegeri prealabile} (dr.f. (ca ucenic) to indent.s-. {obligatie) obligation. (la un document} rider. to employ. n. commitment. wholesaler.rn. dependency.staffing angajat.de povara . pasiv) liability ~ de contributie .(in avaria comund) (asig. to take in one's service. beast of burden ~ de tractiune . annex. to annex. (datorie. ensemble. animal .outstanding liability ~ scris .contingent liability ~ ferm — (a! subscriitorului fata de intreaga emisiune de titluri de valoare) firm commitment ~ neonorat/restant . (de naturd contractuala) indenture 2. to hire.t. 1. wholesale angrosist s. wholesale dealer/ merchant.m. 1.) average bond ~ de garantie . pledge. pedigree stock ~ vii . (in plic) enclosure 2.suretyship ~ eventual . (o nava) to book.34 AND-ANS ~ reglementara .restrictive/restricted endorsement speciala/nominala special endorsement andosatar^.annexed herewith ~ la prezenta .attached hereto anexa s.bloodstock. aggregate .pack animal.second endorser anex adj. appurtenance angaja v. (a implied} to involve v. engagement. (fragmentele in miscare dintr-un clip publicitar televizai) animatic ansamblu^.f.n.whole timer.regular endorsement ~ restrictiva . to hire (on). to fix 3.n.previous endorser ~ ulterior . hire. to indenture 2. 1. {intr-un plic) to enclose anexat adj. mar. (a se obligd) (sd) to engage oneself (to).rn. enclosed anexa v.to pledge the liability of angajament s. (intr-un serviciu) to become employed. to go into service ~ raspunderea . backer ~ precedent . 1.rt. (comerciant care se aprovizioneazd de la un anumit producdtor. to join. folositd pentru calcularea unor beneficii) continuous employment ~ de forta de munca excedentara (pentru a evita lips a acesteia in viitor) labour hoarding ~ de personal .) escrow angajare s. full-time employee angro adv. endorser./n. (intr-un post) induction ~ continua — (perioadd de functionare nemtreruptd la o firmd.t. schedule.beast of draught ~ producator de lana .wool bearer animate de reproductie . annexed.{categoric de marfd) live cattle/stock animatic s. annexed. pdstrdnd un anumit stoc de marfd. employment. in schimbul unor bonificatii) stockist animal s.r. endorsee andosator-y. {dependinta} annex.subsequent endorser al doilea ~ . liability. to pledge/to bind oneself (to) 2.

) landing coniractor ~ de incarcare .f.to contract for.wharfinger ~ de constructii .f. to foredate antedata s.(a mdrfurilor) (mar. building contractor ~ de descarcare-primire . public storehouse antrepozitare s.n. to antedate.f. enterpriser. directory ~ comercial/al societatilor comerciale . to take by contract anual adj. to forestall anticipare s. warehousing antreprenor s.(tendinta participantilor la schimb de a prevedea actuinile vizand modificarea rezultatelor pietei) rational expectations anticipat adj. undertaking. antedate anteproiect s.product mix antedata v. fie confirmati dupa producerea transformdrilor) leading and lagging anticipari de pret .(cu anuitatea diminuatd dupa decesul unuia dintre cei doi asigurati) joint life and survivor annuity .n.inflationary expectations ~ rationale . transporter ~ general .undertaker: (SUA) mortician ~ de transporturi .haulage/cartage contractor.portuar . contractor.prime/chief contractor antrepriza s.advertising directory ~ statistic .harbour warehouse ~ vamal .priority of invention aatets.f.consignment warehouse ~ frigoritic — cold storehouse ~ pe tarm . previousness. entrepreneur. entrepot ~ de consignatie .. annuity ~ a politei comune de asigurare de viata -joint life annuity ~ a politei comune de asigurare de viata si pentru supravietuitor . antidumping antiinflationist adj. v.warehouse ashore . yearly. annually anuar s. anteriority. letterhead anticipa v. annual adv.f. beforehand antidumping s.statistical yearbook anuitate s. anticipation. (SUA) tariff reformer antitrust adj. work by contract. yearbook. prior (to) anterioritate s. priority ~ a inventiei . preliminary/previous design/plan/project. anticipated adv. enterprise.i.m. to anticipate. expectativa) expectation ~ si temporizare . undertaker ~ de chei .n.t. anterior (to). first draft anterior adj.(indicatorii activitdtii economice nationale sunt fie previzionati.price expectations ~ inflationiste .m.loading contractor ~ de pompe funebre .(care afecteazd randamentid) yield mix ~ de locuinte . contract for a work a da in ~ . (asteptare.bonded/customs warehouse.trade/commercial directory ~ de publicitate .f. heading of a letter. warehouse. yearly.housing development ~ de produse .catalogued data set ~ de elemente .n.master-builder.ANS-ANU 35 ~ de date catalogate .t. storehouse. n.to put out to contract a lua in ~ . antitrust antrepozit s. anti-inflationary antiprotectionist s.

(a respinge.(pentru navigatie) closed waters ~ maritime .36 ANU-APE ~ aleatorie . to annul. (a rezilia) to cancel.) invalidation.perpetual annuity ~ platibila pentru o perioada limitata . (a unei datorii) remittal.) to write off 2.) terminable annuity ~ prin reversiune . to put an advertisement anunta v. vacatable anulare s.) withdrawal.n. (dr.) (abrogare) nullification.(secvenfe din filme de cinema si televiziune prezentate ca reclama) trailer ~ in ziar .newspaper advertisement ~ publicitar .production apparatus ~ pentru prelevare de probe sampler.) (a abrogd) to nullify. voidable. apathy ~ la cumparare .coastal/offshore waters ~ cu trafic intens .(asig. (mecanism) gear.congested waters ~ de pescuit . (in ziar) advertisement. to reverse. voidance anunt s. notice.(as ig. a caret platd este conditionatd de producerea unui eveniment) contingent annuity ~ amanata . disannulment.) reversionary annuity ~ sigura/la termen . (reziliere) cancellation. notification.f.t. to undo.(la radio si televiziune) spot announcement/broadcast. (a unei comenzi. (informatie apdrutd in ziar) insertion. mechanism ~ de productie . (fluturas.) to render void. (instrument) instrument. announcement. to disannul. to notify. (o comandd.f. (al unui detailist publicat aldturi de anuntui fabricantului respective (SUA) tie-in a da un ~ la ziar . appliance.international waters ~ inchise . un credit etc. (a revoca) to revoke. to announce.maritime waters ~ nationale . 1.inland waters .n. annulment.(a unei polite de asigurare de viatd. a casa) to overrule.f. water ~ poluata . sampling device aparatura s. avoidance. device. (o lege.to advertise in a newspaper. to repeal anulabil adj. un testament etc. to void. defeasance. la radio etc. write-off 2.f.f. to void. commercial. (printr-un afis) to bill. 1. (o datorie) (cont. suite apartamente cu chirie/de inchiriat lodgings apatie s. voidance.(asigurare care prevede plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o perioada determinata) annuity certain anula v. (in ziar.(asig. (dr. a unui credit etc. apparatus.(in ciuda reclame!) sales apathy apa s.fishing waters ~ industriale . flat. to vacate.intemal/interior/inland waters ~ Internationale .) deferred annuity ~ perpetua . (a contramanda) to call off.t. cancellable.polluted water ~ potabila .drinking/potable water ape continentale .white goods apartament. equipment ~ electrocasnica .) to withdraw. (marina) machine.continental waters ~ costiere . (a unui testament etc. apparatus. (afis) bill.) to advertise aparat s. anunt distribuit trecdtorilor) handbill ~ de reclama .industrial waters ~ interioare .s'.

(cu alimente) provisioning.short-run supply ar s. (o lege) to enforce 2.m. call 2. victualling.) appreciation ~ a capacitatii .(a detailistilor) group trading ~ pe termen scurt .t.m. (a evalua) to appraise.. (cumpdrarea si vdnzarea simultand de instrumente financiare similare pe piete diferite cu scopul realizdrii unui profit sau pentru a prevent eventualele schimbdri posibile in raporturile de preturi ale instrumentelor respective) arbitrage ~ cu dobaiida acoperita .APE-ARE 37 ~ navigable . (dr..territorial waters apel s.n. arable. arrangement.(unui salariat) performance appraisal ~ a perspectivelor pietei .t. 1. (dr. to assess v. to affix apart s.r.contribution of capital aprecia v. (o semndtura.waste waters. assessment 2. (bur. (evaluare) appraisal. (un diferend) to umpire arbitraj s. estimate. to sanction. cont.planning permission apropria v. to reclaim apelant s. to take/to lay in a stock/supply.assessment of market prospects ~ a unei valute .) to appreciate apreciere s. (dr.) index arbitrage . appealing party. ploughland.) covered interest arbitrage ~ de indici ..(fin. settlement ~ amical .(bur. evaluation. to provide oneself ~ excesiv — (o piatd.n.f. (a ratified) to ratify. piese etc.f. 1.t. (furnizare) furnishing.t. contribution ~ de capital . approval ~ a cadastrului .f.) to convert apropriere s. catering ~ institutionalizata . (a valorii unui activ) (bur.) to overstock ~ insuficient . (a fi de acord cu) to agree with/to aprobare s. supply. 1. to arbitrate.r. (arat) ploughing. tillage arbitra v. (unitate de mdsurd) are ara v.to lay/to lodge an appeal. to appropriate 2. to till arabil adj. to plough. effluents ~ teritoriale .f.t. to victual. tilling 2. to supply. 1. 1. un magazin etc. ( cu alimente) to provision.{mar. fin.f.t. (a furniza) to furnish.friendly arrangement aratura s. plaintiff in appeal aplana v.fin. ( cu materiale.n. o stampild) to append. to evaluate. appropriation 2. to cater for v..) to stock.) appellant.t. (un conflict) to settle aplica v.navigable waters ~ portuare . tillable aranjament s. (intelegere) agreement. to estimate. cont. to approve.n.harbour/port waters ~ reziduale/uzate .t.) distress/SOS call a declara ~ .(in raport cu altele) currency appreciation aproba v. (dr.) appeal ~ de sinistru . (solutionarea unui diferend de cdtre o persoand sau institutie automata) arbitration 2. to buy in.to understock aprovizionare s.) conversion aproviziona v. 1.(modalitate prin care diversele organizatii identified si evalueazd produsele pe care doresc sd Ie achizitioneze) organizational buying ~ in grup .

(mar. to commission 2./H.arbitrage in/of exchange.38 ARB-ARM ~ intre burse ale aceleiasi tari shunting ~ pentru normele de munca ~ arbitration of work standards ~ speculativ . (drept) lease. (siiprafatd) surface. (zond) zone.sound stowage arma v. stowing. {poliiici fi practici nationale Ci! stundardele inte:''r. keeper of the records arhivas.m. archivist.f.(de care rdspunde un agent de vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva (arie petroliferd} payable area/zone arierat^.managing owner ~ al navei de linie . tree ~ de decizie .f.) decision tree arenda v. liiigoiiri .standard/ sterling silver arhivar s. (dotare cu echipament si materiale) fitting out.tenant in common ~ pe viata .Inchirietor chartered/freight contractor . leaseholder. (dare sau luare in arenda) lease.rack-rent .s'.perpetual lease . owner ~ administrator .to grant/to iet out on lease a lua in ~ . (intindere) extent.) shipowner.) 1. (a da sau a Ilia in arenda) to lease.e} to harmonize 2. (luare in arenda) tenancy arenda? s. 1.tenant at will ~ in cota indiviza .f.(stabilirea grqflcd a tipului de relatie intre deciziile manageriale si factorii probabilistici) (man.f.fara contract -.to lake on lease ar^mts.owner and charterer armoniza v.m. outfit.t.n.(p'ldtitd pentru terenuri cdnd aceslea sunt insuficiente) scarcity rent a da in ~ . stowage ~ a marfurilor stowing goods ~ corecta . to rent.tramp owner ~ ciimparator — merchant shipper independent/necartelat nonconference carrier ~ .silver bullion ~ monetar/cu titlu legal .t. commission 2. [a luu in arenda} to tenant arendare s. overdue debt arima v. (o nava) to fit out.f. arbitrator. leasing.tenant for life.m. nave sau a unm avion pentru mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to stow arimare s. silver -• in. (a incadra cu echipaj o navd) to man armare . arbiter arbore s.public records arie s. archives. (plata) rent -. life tenant arenda s./ (mar. area.m. (afrxa incdrcdtura unei. tenant ~ abuziv — (care continud sd ocupe o proprietate dupd expirarea contractului fdrd acordul proprielarului) tenant at sufferance ~ cu contract — (valabil un anumit numdr de ani) tenant for years ~ cu contract valabil un an . (d!fe"te' .berth owner/ shipowner ~ al navei-tramp . to outfit.pe viata .n. records arhivele statului .excesiva .a-honai. exchange arbitrage arbitru s.tenant from year to year . lessee. arrear.i 1.t. (incadrare cu echipaj) manning armatorA'. expanse ~ a vanzarilor .speculative arbitrage ~ valutar .»{ na\ lositor .supiimentara .

paper goods ~ de prima/stricta necesitate (living) essentials. {de lege) article. bord) (mar ) ieUison .m.best seller ~ garantat .(impiis consumatorului) (SU'A) tie-in ~ foarte cautat . materiale etc peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar.f. (de ziur) article 2.entry. leading article ~ de import .staple exports .) to jettison.{cont. handicraft arunca v. returns inwards ~ sanitare .import.{editorial) leader.{cont.handicraft.ironmongery ~ de larg consum .) transfer entry ~ debitor .c.best buy artizan s.fancy goods ~ de papetarie .!.(in ziar) city article ~ fara cautare .{cont.{cont.) closing entry ~ de lux.haberdashery ~ de moda .(vdnzdtorului} saSes returns.seasonal articles desperecheate/dezasortate broken/job lot. commodity.f. foreigner ~ de inchidere . wares ~ contabil .{cont. handicraftsman.) compound entry ~ vandut in pierdere . artisan.semifinished semimanufactured articles eel mai avantajos/competitiv ~ .consumer goods ~ de lana . ':e:. (comercial) article.n.de fierarie .sanitary articles ~ semifabricate .. craftsman artizan al adj.) debit entry ~ economic .) suspense entry ~ de virament . {mdrfnn.luxury article ~ de ordine . oddments ~ diverse sundries ~ exceptionale .n.taxable article ~ patentat . necessaries ~ de sezon .proprietary article ~ recapitulativ .woodenware ~ de menaj .(cont. pi. item ~ de export . 1.) strategic fit arta s.(pentru a atrage clienieia fi a promova alie articole) Joss leade'- articole casnice ./' {a incarcutiin.window dressing ~ mestesugareasca .small ware ~ de mercerie .woollen goods ~ de lemn . craftsmanship articol s.export ~ de fond .t.{ca origine) genuine article ~ impozabil . art ~ a decorarii vitrinelor .'.ARM-ARU 39 tipuri de registre contabile ale unei societdti) to reconcile armonizare s. to cast/to throw overboard ariincare . item 3. handmade artizanatj-.(cont.(nniformizarea nomenclatoarelor ^i a procedurilor vamale in tdrile care coopereaza) customs/tariff harmonization ~ strategica — {corelarea dintre strategia companiei ^i resursele sale} {man. goods.household articles ~ casnice de folosinta indelungata household durables ~ de baza ale exportului .) exceptional items ~ extraordinare . extraordinary items ~ returnate . hamionization ~ a taxelor vamale .

to assemble asana v.(mar. insurable asigurare s. (un rise) to cover.t.) outfit insurance ~ de la depozit la depozit .warehouse to warehouse insurance ~ de marfuri periculoase . 1.) operating trim ~ de mar§ . \.(care ii garanteazd unui creditor cd isi va recupera fondurile in cazul in care debitorul nu isi mat poate indeplini obligatiile de platd) credit insurance ~ a creditelor de export .uneployment insurance . (a activelor de cdtre un falit. (o miastind) to reclaim.personal liability insurance ~ de renta viagera . mar. ensuring. (finantele) to reorganize ascundere s.f. (dr. mar. a redresa) to improve. (baza de calcul a unui impozit) basis ~ de exploatare .hull insurance ~ colectiva .r. cargo insurance ~ a cheltuielilor extraordinare disbursement insurance ~ a creditelor .property insurance ~ de raspundere civila . {de viatd) assurance. to take out an insurance (against) asigurabil adj.40 ARU-ASI arvuna s. (tin lac. to ensure. 1.export credit insurance ~ a depozitului bancar .group insurance ~ concurenta .insurance of cargo. to normalize 3.) assessor asieta s.quality assurance ~ a caricului/incarcaturii .third-party insurance.automobile/motor insurance ~ aviatica aviation insurance ~ casco . (maritimd) underwriting ~ a animalelor .liability insurance ~ auto . o baltd) to drain 2. securing. earnest (money). (a garanta) to secure. (impotriva) to insure (against).) insurance with particular average ~ cu echipament si accesorii (asig. (pozitie a planului de baza al unei nave fata de planul orizontal) trim 2.(asig. (a unui rise) cover.(la mai multi asigurdtori) concurrent insurance ~ cu anuitate annuity insurance ~ cu avarie particulars! .f.bank deposit insurance ~ a garantiei . (impotriva) to insure oneself (against).) running/sailing trim asigura v.) concealment asesor^.m.) freight insurance ~ a raspunderii . advance (money). (impotriva accidentelor.f. (a imbundtdti.(asig.to bind a bargain arvuni v.hazardous (goods) insurance ~ de persoane impotriva accidentelor si a bolilor . public liability insurance ~ de raspundere personala .personal accident and sickness insurance ~ de proprietate . to give earnest (money) for asambia v. (o proprietate maritimd) to underwrite v. a pierderilor) insurance. handsel a da ~ . assurance 2. 1.livestock insurance ~ a calitatii .(mar. to assure 3.t.guarantee insurance ~ a marfurilor depozitate -warehouse insurance ~ a navlului . (a da cele necesare) to provide 2. mar.t.life annuity insurance ~ de somaj . a adevdrului de cdtre un asigurat etc.t.f.

engineering insurance ~ pentru toate riscurile .(asig.insurance against damages ~ Impotriva furtului .insurance against breakage ~ impotriva tuturor pierderilor sau a avariilor .(spre deosebire de o asigurare mutuala) proprietary insurance ~ facultativa .third-party insurance ~ impotriva riscurilor de razboi insurance against war risks.(impotriva tuturor riscurilor) general insurance ~ globala . (SUA) straight life insurance ~ pe voiaj .voluntary insurance ~ fara avarie particular^ .whole life insurance. mar.life assurance/insurance ~ de viata din fonduri salariale . (SUA) package insurance ~ inferioara — (subasigurare.partial insurance ~ pe viata .mutual insurance ~ partiala . asigurare in care suma asiguratd este mult mai mica decdt valoarea reald a bunului asigurat) underinsurance ~ impotriva accidentelor accident/casualty insurance ~ impotriva accidentelor de munca workmen's compensation insurance ~ impotriva avariilor .(care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) blanket insurance.(cu prime achitate/refinute din salami) salary savings insurance.insurance against all losses or damages ~ impotriva tuturor riscurilor insurance against all risks ~ in bloc .fire insurance ~ impotriva lipsei de onestitate (incheiatd de patronul care se asigurd impotriva pierderilor cauzate de necinstea unui angajat) fidelity insurance ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor contractuale . payroll deduction insurance ~ dubia . mar.(a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport} block insurance ~ maritima .all-risks insurance .marine/sea insurance ~ mobiliara .) voyage insurance ~ pentru accidente de munca industrial injuries insurance ~ pentru sectorul tehnic .ASI-ASI 41 ~ de viata .{la doi asigurdtori) double insurance ~ efectuata de o societate comerciala de asigurari .river insurance ~ generala .floating/open insurance ~ fluviala .) insurance free from particular average ~ flotanta .movable property insurance ~ mutuala . war risk insurance ~ impotriva riscului de transport transport insurance ~ impotriva riscurilor multiple multiple peril insurance ~ impotriva spargerii .fidelity insurance ~ Impotriva pierderii totale insurance against total loss ~ impotriva prejudiciilor aduse unui tert .(asig.theft/burglary insurance ~ impotriva incendiului .

r.(a muncitorilor) jiroviderit society ~ familiala .welfare/social worker asistenta s. to enter into partnership (with) asocial. (cu) to associate (with).senior partner ~ putin cunoscut .principal .) perfect hedge ~ provizorie provisional insurance suplimentara .de intrajutorare ./. insured person...family firm nonprofit unicorporated .managing partner ~ cu numele .(asig.{at corpuhd navei} hull underwriter . ~ economica . {anuor} assistance. mar.sole trader a lua pe cineva ca .fully insured asigurator s.(SUA) savings and loan association .inland marine/transit insurance ~ sociale — social/national insurance ~ sociale din fonduri salariale contributory insurance asigurat adj.to take smb. (economica) partnership ~ de asigurare mutuala . welfare work ~ tehnica .issociation -• patronalii .technical assistance asocia v. tc.development assistance ~ sociala ..de stat .m.casco ..?.[aspect esential cil eco-nomici mondiale conlemporane.) underwriter . cure este alcutuitd din tdri en niveJuri economice difenie'} asymmetry '1 economic development levels asistent s. insured s.m. 1.junior partner ~ unic . insurance carrier integral .(comanditar. associate. assistant -.f.maritime pe caile navigabile interioare .social .il earicului .additional/ supplementary insurance asigurari de sanatate . association..freight underwriter .active/acting partner .' .».medical/health insurance . into partnership asociatie s.nominal partner ~ principal .trade' association prolesionala/necomerciai. i relief ^. aici. 1.Lloyd's underwriter .economic assistance ~ juridica .social welfare..f.de navlu .Lloyd . (asig.} weather insurance ~ perfecta impotriva riscurilor (bur. partener care nil ia parte acliva la afaceri) silent/sleeping partner ~ secundar .(in caz de pericol) salvage ~ pentru dezvoitare .state/national insurance .•.administrator .maritini . insurer.cargo underwriter -. (socielate) society 2.marine underwriter .legal aid ~ maritima/pe mare . conferit de structura elerogend a acesieia.quasi-partner ~ in participate . mar. asymmetry ~ intre nivelurile de dezvoitare economica .leading underwnter asimetrie .42 ASI-ASO ~ pentru vreme rea .m.mutual insurance association ~ de economii si credite .(cu raspundere in limitele capitaliilui subscris) special partner ~ nominal . partner ~ activ . fin.

{a realiza) to achieve . to suit.testimonial atinge v.military attache atelier s. to assort.partnership at will asolament s.n.t. (speri. shop ~ de montaj . 1. (a aproviziona un magazin cu mdrfuri variate) to assort asortiment s. o suma) to run to 2.(referitor la valoarea viitoare a unei variahile.) expectancy ~ la descarcare . to certify atestat s.fodder rotation asorta v.n. waiting 2.to breai< even atin^ere A/. to sort: to match. to attest. salanat cnn. (un nivel) to reach. estimatd mfunctie de mai multi factori) adaptive expectations ~ rationale — (explicarea comportamentului economic al indivizilor sou al companiilor in functie de.. attache ~ cultural . to gain.f.(refentor Ju semnarea iinui conosameiit) (nun: i as presented ~ cum se prezinta . variety ~ de e§antionare . certificate . (corn.) assortment.t.sales mix asumare s.f.variety of patterns ~ in vanzare . attitude .machine shop ~ meste§ugaresc . workshop.small plan! operation ~ plutitor .cultural attache ~ comercial .''.f.) grounding atltudine s. crop rotation/ succession ~ de cinci ani — five-course rotation ~ furajer .) repair ship/vessel. association.(mar.) (but.de recomandare .(conditie in asigurarea maritimd} tale qiiale a^teptare s.assumption of credit risk asa adv.inSe perspective} expectation 3 (rnvel a! eforliilui pe care un.Tn medie .pragul de rentabiSitate . (un scop} to achie'\ e. 1.''". workshop ship/vessel. optiunea pentru una dintre previziunile realizate) rational expectations ataffats.assembly shop ~ de reparatii auto — motor repair shop ~ mecanic .waiting for discharge ~ la incarcare — waiting for loading a^teptari Hexibile .i-fi mdeplini sarcmile si obiectivele de lucru) {man.'n. range. (') cifrd.n. 1."' works atesta r t. assumption ~ a riscului — (acceptarea riscului chiar si in conditiile in care existd numeroase incertitudini legate de posibilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i de stabilitatea acestuia) risk assumption ~ a riscului de credit . to attain.(de detailisti care au convenit sd cumpere de la un singur angrosist. (cum) as ~ cum este prezentat .' (a firii^iihii/citr'isni/i /'.m.sici(:'i'ci cd trebuie sa-i depnnu pentrii (.ASO-ATI 43 ~ voluntara .to average ~. to fit 2. in schimbul unor facilitdti si avantaje) voluntary groups asociere s./•?. (rotatie a cultiirilor agricole) rotation/alternation/ succession/shift of crops. (economica) partnership ~ fara contract .commercial attache ~ militar . floating facton.

(efectuat de specialisti din institutia respectivd) internal audit ~ permanent . (la notarial) to notarize autoaprindere s.functions audienta s. allotment. audience ~ captiv .nonstandard gold aurifer adj.gold earmarked ~ monetar/cu titlu legal .. fdrd ca vreunul dintre ei sdfie preponderenf) atomicity atribui v. n.(justificarea costurilor si a beneficiilor impuse societdtii de cdtre mtreprinderf) social audit auditoriu s.t. to assign atribuire s.f.f. autarchy. genuine. assigning ~ a actiunilor . road tank car/tanker.economic self-sufficiency autentic adj. in procesul ludrii deciziilor.f.f./in custodie . genuineness autentifica v.motor lorry and trailer ~ de transportat busteni lungi timber truck autocisterna s.(al unui produs) salient attribute atributie s. to allot. .n. to legalize. prerogative.environmental audit ~ extern .allotment of shares atribut^.(obligat sd asculte material publicitar in timpul receptiondrii unor programe de radio si televiziune) captive audience aur s.n. (automotive/motor) truck ~ cu remorca . attribute ~ evident/caracteristic . bulk lorry .detailed audit ~ ecologic .(felul in care diferite persoane se raporteazd.f. auto-ignition autobuz s.n. (de serviciu) duty.f. authenticity. bus.f. (a unor mdrfuri) spontaneous combustion/ignition.home audit ~ de marketing .standard gold ~ nemonetar .) resource audit ~ bancar . tank lorry/truck. la caracterul probabilist al evenimentelor) risk attitude atomicitate s. audit ~ al resurselor .n.continuous audit ~ social . austerity autarhie s. (despre o copie) certified ~ si valabil . obligation.banking audit ~ casnic .(in vederea realizdrii unei strategii economice) (man.t. function atributii de serviciu . (caracteristicd esentiald a pietei in cadrul cdreia existd numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori. auriferous.f.(despre cecuri) genuine and valid autenticitate s. to certify. authentic. competence. (pentru curse lungi) coach autocamion s. (insdrcinare) task.44 ATI-AUT ~ in fata riscului .n.f. gold ~ afectat. to authenticate. autarky ~ economica .(efectuat de specialist! din afara institutief) external audit ~ general — (la sfdrsitui anului financial general audit ~ intern . (motor) lorry.marketing audit ~ detaliat . gold-bearing austeritate s. audience ~ — tinta — {segment de consumatori vizat de o campanie publicitara) target audience audit s.

f.authorization in writing ~ vamala pentru provizii de bord -(mar.revenue authority ~ ierarhica .) slot/vending machine automatizare s. self-taxation automacara s.import licence ~ de reimport cu scutire de taxe vamale — (a mdrfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani inainte de data reimportului) bill of store ~ de retragere .selling licence ~ scrisa .n. expressway autotransport s. to warrant avanport s.line authority ~ maritima . authorization ~ de retragere . touring car.t.f.executive authority ~ fiscala . (a gira o cambje) to guarantee.patent licence ~ de export . (eel care garanteazd plata unei cambii prin aval) referee in case of need. sistem practical in unele tdri prin care contribuabilul isi calculezd singur cuantumul impozitelor) self-assessment autofinantare s.f. handsel. to permit.test car autoritate s. motorway. licence ~ de brevet . 1. utility car/vehicle autovehicul s. authority ~ civila .AVT-A^A autoconsum 5. earnest (money).f. to authorize. trailer truck autoturism s. tourer autoutilitara s. crane tmck.n. (SUA) automobile ~ de proba . (a permite) to allow.f. self-financing. outer harbour/port. (acordat unei mtreprinderi care produce pentru stat sou pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ de contributie la avaria comuna -(asig.n.harbour/port authorities ~ vamale .n.n.n.7!.f. truck crane automat adj.n. power-driven vehicle aval s. tigdri.) victualling bill autoservire s.n. advance (money). automatic s.f. guarantor avaliza v. mar.) general average deposit . (magazin) self-service store autostrada s. {a imputernici) to empower. (pentru vdnzarea de bilete.f. truck haul(ing) autotren s. truck/motor lorry and trailer. (garantie speciald de platd a unei cambii) bill guarantee. (motor) car. (a either a o licentd/autorizatie) to licence.export licence ~ de import .customs authorities autoriza v. internal financing autoimpunere s. automation automobil s. (consumul de bunuri si servicii finale de cdtre producatorul msusi) self-consumption autoevaluare s.vicarious authority ~ executiva .civil authority ~ delegata . to warrant. surety for a bill of exchange avalist s.t.f. (motor) car.(de sume din cont) drawing authorization ~ de vanzare . (publicarea in presd) to release autorizare s. outside port avans s.{de sume din cont) 45 drawing authorization autorizatie s. automatic machine.f. permit. motor vehicle. ziare etc.m. (a impunerii. authorization.maritime authority autoritati portuare .f. self-service 2.n.

accidental damage ~ anticipata/probabila .) average 2.) damage through grounding/stranding ~ de manipulare .n.) particular average ~ produsa .de tmprumut maritim . to pay in advance.cash advance avansa v.advance against goods ~ in contui platii . (bani) to advance.assets and drawbacks avantaj os adj. (pe cinevd) to promote 2.wash damage ~ produsa de deplasarea incarcaturii shifting damage ~ produsa de frecare . mar.chafing damage ~ produsa de sudatie .} hidden damage ~ comuna . (in junctie) to advance. fapt care determina scdderea costurilor de productie) absolute advantage ~ comparativ — (principiu care considerd cd o tara sail o regiune ar trebui sd se specializeze in productia si exportui acelor bunuri pentru care eficienta este relativ crescutd.) freight advance ~ in contui marfurilor .') general/gross average ~ comuna in strainatate . damage. beneficial avaria v.i.46 AVA-AVA '.(detinut de o tara sail o regiune in raport cu altele datorita resurselor naturale.(asig. profitable.) collision damage ~ de e§uare .(despre mdrfuri) weather-beaten avarie s.(asig.(asig.anticipatory damage ~ ascunsa/neobservata . mar.t. (defectiune) breakdown. mar.heavy damage ~ inerenta (datorita naturii marfurilor sail viciilor proprii acestora) natural damage ~ in sarcina damage chargeable to ~ la descarcare discharging damage ~ particulars .advance on bottomry ~ din navlu .(mar.(asig. advantage 2. 1. in comparatie cu alte bunuri si servicii) comparative advantage ~ competitiv . mar.damage by handling ~ evaluabila .sweat damage .{asig. advantageous.(asig. to be promoted avantaj s.account of payment ~ in numerar . (asig. favourable. mar.assessable damage evaluata cu subiectivitate -sentimental damage ~ grava . to make an advance payment v.f.) general average and salvage ~ de abordaj .. 1.) foreign general average ~ comuna $i salvare . 1. mar.t.(ideea conform cdreia punctele forte si slabe ale unei societdti se pot determina mimai prin comparatie cu concurenta) competitive advantage avantaj e si dezavantaje . mar. pi. damaged ~ de conditii atmosferice nefavorabile . fortei de mimed etc. mar.damage done/incurred ~ produsa de apa marii . failure ~ (a marfii) prin contaminare damage by contamination ~ accidentals . to damage avariat adj.(asig. (acordate angajatilor in afara salariului) amenities ~ absolut .

fortune. mar. confirmation slip ~ de convocare .f.letter of allotment. to go off/through ~ cent debitor .) apparent damage avarii acceptate si evaluate .) berth note ~ de atribuire a actiunilor . aircraft ~ charter . poultry farmer/breeder avicultura s.n. reality ~ mobiliara .(a actionarilor} notice of meeting ~ de credit — (care indicd faptui cd in creditui unui cont a fost fdcutd o inregistrare) credit advice ~ de debit . (de mari dimensiuni) airbus ~ de transport .airliner ~ de pasageri . (al unei monede) obverse aversiune s. notice. aversion ~ fata de rise . shipping advice . acesta returndndu-l semnat bdncii sale pentru a confirma exactitatea unui extras) reconciliation statement. damage through stress of waves ~ usoara slight damage ~ vizibila .wave damage. 1. (mar. air carrier aviz s.to be in the red ~ cont deschis la banca . (economic) boom avea v.(asig. to have. mar.to have a connection/ relation to avere s.trust fund a face ~ .to get the best of the bargain ~ cautare .notice of dismissal ~ de confirmare .(notd a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renunta la dreptui de a primi extras de cont separaf) notice of dispensation ~ de expediere/expeditie .(expediat titularului unui cont sail al unui depozit de titluri.to make fortune avers s.f. note.) agreed and liquidated damages avants.to be in request/demand.expert advice/opinion ~ de angajament .civil aviation avicultor s.f.passenger aircraft. allotment letter ~ de concediere . (sfat) advice.AVA-AV1 47 produsa de valuri .t. personalty ~ mobiliara si imobiliara .m.charter plane ~ de linie/curse regulate . immovables.movable property.commercial/transport aircraft.to bank at/with ~ drept de optiune .) advice of shipment.advice of dispatch. (a posedd) to possess ~ avantajul intr-o tranzactie/afacere .f. poultry farming avion s. wealth ~ imobiliara immovable property.(care indicd faptui cd in debitiil unui cont a fost fdcutd o inregistrare) debit advice ~ de dispensa .) (freight) booking note ~ de angajament in conditii de linie (mar. advice: notification 2.(a investitorilor) risk aversion ~ fata de riscul absolut . aviation ~ civila .n.(de spatiu pe nava) (mar.n. movables.(asig. chattels real. (pdrere) opinion ~ competent .n.(sumd de bani la care tin investitor poate renunta ca alternativd la o investitie cu rise ridicaf) absolute risk aversion aviatie s. (air)plane.to have the first refusal ~ legatura cu . forwarding agent's notice.movable and immovable property ~ sub tutela . chattels (personal).

f. proprietary s. (a avertizd) to warn avizare s. notice/poster board..t. well-off. asylum.. sdraci) almshouse . lawyer. n.demand note ~ de primire .) notice of interest declared ~ a tncasarii . axis ~ temporala .n. rich.notice of receipt ~ de retragere de fbnduri withdrawal notice ~ de sosire a marfii pe calea ferata railway advice aviza v. able in estate.(mar.notice to pay ~ a sosirii . attorney (-at-law). (in instantele superioare) barrister.n.m.sailing advice ~ de incasare . advocate..delivery advice ~ de nava . (a instiinta) to inform. (despre close) propertied.national wealth axa s.(mar.(in teoria subiectivd a consumatorului individual. to advise. (in instantele inferioare) solicitor.collection advice ~ de incarcare si expeditie . property ~ public .) notice of readiness ~ de nava .(instrument de analizd monetard prin care se abordeazd evenimentele dintr-o anumita conjuncture financiara) time line axioma s.f.f.48 AVI-AZI ~ de expeditie pe mare .) stem note avizier s.) accepted notice of readiness ~ de neonorare .) shipping note ~ de incetare a platilor .gata de operare" acceptat .gata de operare" .f. to give smb. billboard avocat s. advice. bar avut adj. wealth. notice.to take legal advice avocatura s.) sailing notice ~ a scadentei .notice to suspend payments ~ de livrare . legal/lawyer's profession.public wealth/property avutie s.la rand" .(navei.attorney special ~ cu drept de acces la toate instantele attomey-at-large a consulta un ~ . assumption ~ a preferintelor revelate .(a unei cambii) notice of dishonour ~ de plata .advice of collection ~ a plecarii . ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului si ale testdrii caracterului rational al acestui comportament) consumer's preferences assumptions azil s. notification ~ a interesului asigurat . a mdrfurilor) arrival notice ~ de nava . to notify. wealth ~ nationala . (care pregdteste actele in vederea unui transfer de proprietate) conveyancer ~ cu drept de acces la o anumita instanta .(asig.(funda-mentui unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene obser-vabile si mdsurabile) revealed preferences assumption axiomele preferintelor consuma-torului . wealthy.f.(mar.(mar. (pentru bdtrdni.(navei) (mar. notice.

f. ballotage ban s..steelyard. whaleboat balot s. (c. gratuity.f. bale. pack.(tablou statistico-economic prin care se evalueazd resursele necesare producerii de bunuri) material/economic balance ~ patrimoniala .balance of concessions ~ comerciala . tie vote. weighing machine 2. 1.n. package ~ de bumbac . lastage ~ la plecare . a gratuity. trade balance ~ comerciala activa/excedentara active/favourable balance of trade ~ comerciala pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de lichiditati .) departure ballast balasta v.cotton bale balansa v. (load) pack ~ cu invelis .f. Roman balance ~ vizibila — (a exporturilor §i a importurilor vizibile/de mdrfuri) visible balance ~ zecimala .t. to ballast baleniera s.n.B bac§i§ s. fin. a unei firme la un anumit moment) patrimonial/assets balance ~ romana . 1. luggage.) trial balance ~ financiara .(situatia financiara.pocket/pin/ spend money ~ de con§tiinta .n. ballot. pi.(cont.n. smth. ballot.cotton bale ~ de marfa . baksheesh.wrapped bale ~ de bumbac . douceur a da cuiva un ~ .(mar.financial balance ~ globala — (suma tuturor tranzactiilor autonome sau oficiale finantate cu sau fdrd folosirea rezervelor) overall balance ~ invizibila . to give smb.t.balance of trade.m. (cont. bagaj s.balance of payments ~ de plati activa/excedentara active/favourable balance of payments ~ de plati pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de verificare .(aflati efectiv in circulatie) active money ~ de buzunar/cheltuiala .) (shingle) ballast.) balance ~ a concesiilor .n. (monedd) coin 2.n.decimal weighing machine balast s. for himself.bale.) metal ballast. (mar. ballast. load pack balotaj s. (balot de marfa) bale. (cdntar) balance.(a serviciilor) invisible balance ~ materiala/economica .to give smb. baggage bal s. money bani activi . (un cont) to balance. gravel sand bed. to tip smb. to even up balanta s.(situatie comparativd a incasdrilor bdnesti si a platilor exigibile la un moment daf) balance of liquidity ~ de plati . tip. (pair of) scales.(sumd trimisd anonim de cineva pentru plata unor .

(numerar intrat in casierie) cash-in.{mijioc de platd prin cartea de credit) plastic money ~ efectivi .to hoard up money a-si valorifica .(credit zilnic acordat de band caselor de compensate) day-to-day money ~ in casa .agricultural bank.housekeeping money ~ de hartie .checkable money ~ scumpi .(hdrtie-monedd cu acoperire totald in metale pretioase) representative money ~ riscati .(capital atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sail de un climat politic sigur) hot money ~ flotanti .dead/idle money ~ plasati de investitori cu experienta .change ~ provizorii — (cambii si bonnri de tezaur) temporary money ~ publici .credit bank ~ de date .(institutu financiare.50 BAN-BAN impozite de la care initial s-a eschivat) conscience money ~ de cosnita . deposit bank ~ de economii .consortium bank ~ de credit . black money ~ neinvestiti . bank ~ . banca s.corespondent . bank.remittance ~ faisi .(a unui transfer de fonduri) receiving bank ~ centrala/nationala .(intr-o afacere) stake ~ scripturali/de cont ..savings bank. land bank ~ beneficiara .(proveniti din afaceri ilegale) dirty cash. .smart money ~ potriviti .real money ~ expediati .(relatia permanentd a unei band pe altd piatd financiard unde ea nu dispune de o reprezentantd proprie) correspondent bank ~ de cliring . administreze un impriimnt sindicalizaf) agent bank ~ agricola . loose cash/change/ money ~ metalici — hard money ~ murdari . (in Marea Britanie.(a fondurilor din alte band) concentration bank ~ de consortiu . cash-in-hand ~ lichizi . band care acceptd depuneri mid) penny bank ~ de economii si societate de constructii .change.agent ..(delimit! de bancheri §i care nu pot fi investiti din cauza lipsei oportunitdtilor de afaceri §i a situatiei generate de o lichiditate excesivd decdt in depozite la banca centrala) floating money ~ imprumutati pentru o zi .data bank ~ de depuneri .central/national bank. money squeeze a da ~ cu dobanda .f.(desemnata de un consortiu bancar so.paper money ~ de plastic . banking. small change/coin/money.clearing bank ~ de concentrare .public funds ~ reprezentativi .to get value for one's money bancar adj.bank of commerce.bank of deposit. bankers'/parent bank ~ comerciala . commercial/trade/trading/merchant bank ~ .cash.to lend (out) money at/on interest a strange ~ . ready money ~ marunti .false/counterfeit/phoney money ~ fierbinti .(acordati cu dobdnzi foarte mart) tight money.

(acte sdvarsite de coman-dant sau echipaj.t.f. automatic teller machine.(SUA) mutual savings bank ~ negociatoare . barge ~ .nontariff barriers ~ vamale — custom/hostile tariffs baril s. railwaycrossing barrier.) railway gate. (unitate de capacitate) barrel barja s.f.s-. note.state bank ~ de virament .) barratry bariera s. financier bancnota s.f. (SUA) bill.(pentru orga-nizarea unui flagrant) marked notes bancomat s.(bancd ce crediteaza exportatorul cu volumul creditului documentor dupd verificarea doctimentelor) negotiating bank ~ nemembra .(a unei firme pe o piatd) barriers to entry.f. (la intrarea pe aiitostrdzile cu taxd) turnpike bariere comerciale . bankruptcy ~ frauduloasa fraudulent/embezzled bankruptcy banderola s. bank note. care dduneazd navei sail caricului acesteia) (asig.container . (unde se incaseazd taxele de trecere pe sosele.) toll bar/gate.floating barge container .(care acordd impru-muturi comerciale si industriale) whole banks ~ pentru activitati cu amanuntui -(care acordd credite persoanelor fizice sifirmelor mid) retail banks bancher .(a Casei de Compensate din Londra sail.f. exit barriers ~ de intrare .bank of issue. care acordd credits pentru populatie In vederea construirii si a cumpdrdrii de case) building society/and loan association ~ de emisiune . paper currency. barrier.(societate de credit care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) secondary bank ~ sigura/de incredere . in SUA. (a unui cec) crossing ~ generala .n. (unitate de capacitate) bushel bara v.instructing bank ~ regionala district/local bank ~ secundara . entrance barriers ~ netarifare . note issuing bank ~ de investitii . (c. banker. (SUA) cashomat bancruta s.BAN-BAR similare bdncilor.m.investment bank ~ de scont discount bank ~ de stat . poduri etc. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costurilor de intrare) barriers to exit.f. mar.transfer bank ~ ipotecara mortgage bank ~ membra .general crossing ~ speciala — special crossing baraterie s. a Sistemului Rezervelor Federate) member bank ~ mutuala de economii .f. (care atestd plata taxei de timbru) revenue stamp banita s.reliable bank ~ specializata in girarea succe-siunilor .f.barriers to trade ~ de iesire — (a unei firme de pe o piatd.trust bank ~ universala — (care efectueazd toatd gama de operatii si servicii) all--purpose/full-service bank banci mari .w. cash dispenser.f. (un cec) to cross barare s.(a Sistemului Rezervelor Federate) (SUA) nonmember bank ~ ordonatoare . soft money ~ falsa forged/counterfeit bank note bancnote marcate .

(de moneda) mintage. grocery 2.(asig. harbo(u)rage ~ portuar comercial . (utilizatorul unui produs finit) (end-) -user 2. moneymaking. al unui cec) alternative payee ~ de venituri ..export dock ~ portuar deschis .n. tax assessment/base ~ de productie .(fdrd ecluzd sau poartd de maree) open basin/dock ~ portuar interior .) barter bate v.sports base/grounds ~ tehnico-materiala . to profit (by). remunerative.) manoeuvring basin ~ de marfuri in vrac .basis of assessment/ taxation. pecuniary banos adj.income beneficiary ~ eventual — (persoana sau persoanele desemnate sd incaseze prima de deces in cazul in care beneficiarul principal .in abundance.(mar.f.lien holder ~ alternativ .m. base. barometer ~ al pietei . lucrative bel$ug s. grocer.asset base ~ de aprovizionare . opulence din ~ . to turn smth.) annuitant ~ al unui drept de retentie . pentru a desemna cantitatea de numerar intrat in sistemul bancar.inner dock bacan s.) dry dock ~ pentru petroliere .m. abundance. (magazin) grocer's (shop). precum rezervele bdncilor comerciale. provision dealer/ merchant bacanie s.(folositd la calcularea impozitului) earnings basis ~ aeriana . to derive profit (from). (bogdtie) wealth.'\ bulk handling cargo dock ~ de radub .naval base ~ sportiva .n.. yielding money. to coin.baza(a)r ~ de solduri -jumble sale baza s. money.military base ~ monetara . (de pe urma) to derive advantage (from). (al unei plati. harbour. 1. harbour/port basin.f. plenty. basin ~ carbonifer . to account..(al unei cambii.52 BAR-BEN barometru s. coinage bazar s.air base ~ de active . to strike. (moneda) to mint.(cu porti care mentin acelasi nivel al apei) wet dock ~ portuar de export . profitable.i. (meserie) grocery trade banesc adj.coal basin/field ~ de manevra .(mar. to stamp batere s.n. existente in medie mtr-o perioadd de timp.supply base ~ de impunere . agregat monetar care include activele monetare lichide.commercial dock ~ portuar cu maree . numerarul in circulate si in casieriile bdncilor comerciale.t.n.(mar. plentifully beneficia v. al unui efect de comert) payee ~ al unei anuitati . paying. baza(a)r ~ de binefacere .f. basis ~ a profitului . (co/n.n. activele care pot fi utilizate instantaneu pentru efectuarea pidtilor) monetary base ~ navala .oil dock ~ portuar .technical and material resources/supplies bazin^.dock (basin). 1. beneficiary.(termen utilizat pentru •a desemna depozitele la vedere.production basis ~ militara . to benefit (by) beneficiar s. to emboss.barometer of the market barter s.

concrete ~ armat .surplus earnings beneflcii considerabile .f.) benefit. gasolene ~ cu cifra octanica inalta/ridicata -highoctane petrol/gasoline ~ grea .to draw up/to strike the balance of.f.general balance sheet ~ de lichidare . (raport) report. {la teatru) (admission) ticket. theatre ticket.contingent profit ~ brut .) half-fare ticket .) (railway) ticket.diminishing profits ~ reduse . (profit) profit. 1.{bilantui unui grup. intocmit prin unificarea bilanturilor tuturor filialelor componente) consolidated balance sheet ~ de ansamblu . {de loterie) (lottery) ticket ~ cu pret redus .(pbtinut de un angajat in afara salariului) benefit in kind ~ public public benefit ~ suplimentar/nedistribuit .n.BER-BIL 53 moare inaintea asiguratului) {asig. to sum up bilateral adj. to (build with) concrete bianual adj. semiannual bilant s.profit expectations ~ scontate fara rezerve unconditional expected profits a participa la ~ . gain.f.n. (dr.) contingent beneficiary ~ fictiv . (pentru un mijioc de transport in comun) fare.cement concrete precomprimat pre-stressed concrete ~ prefabricat .gunite. 1. return 2.) joint beneficiary beneficiu s.heavy naphtha ~ usoara . earnings.(raport care prezintd cheitu-ielile unei intreprinderi si prestatiile sale in functie de mediul social) social report a face bilantui .) bilateralism bilet s. (contabil) balance sheet 2.to come out of the red benzina s.n.(bilant intocmit la o data care nil corespunde cu finalul exercitiului financiar al societdtii) interim statement ~ pasiv/deficitar .{c. revenues.) cheap ticket ~ cu pret redus 50% . bilateral bilateralism s. benefit.to make a profit a se solda cu ~ .passive balance ~ social . biannual. {cu sens figuraf) to survey. petrol.t. shot crete betona v.scanty profits ~ scontate .n. to review.retirement benefits ~ descrescande . privilege ~ aleatoriu . proceeds.(formula pe un cec) impersonal payee ~ in indiviziune {dr.n. (corn. statement ~ consolidat .f.reinforced/steel concrete ~ de ciment .{c.light naphtha beton s.(al unei societdti in lichidare sau al unui debitor falit) statement of affairs ~ intermediar .considerable/ hefty profits ~ de exploatare .built-up concrete ~ torcretat .to share in the profits a realiza un beneficiu . • (SUA) gas(oline).(al uneipldti) fictitious payee ~ impersonal/nespecificat .operating profits ~ de pensionare .gross profit ~ contabil — (plusvaloare obtinutd prin revalorizarea unor posturi de activ sail prin deprecierea unor posturi de pasiv) book profit ~ in natura . {c.

n. specificdndu-se si suma respectivd) credit memorandum/note ~ de excursie/in circuit . office. block 2.f. (cu hani) moneyed.(c. information bureau/office ~ de ipoteci . semimonthly. (blank) form a completa o ~ . bureaucracy.) single ticket ~ valabil/de corespondenta .n.economic blockade ~ militara . blockade ~ economica .bank note.(c. biodegradable bioeconomie s. red ta p e/tapc ry/tap i s m birfctica A'/./ block. nch.54 B1L-BOG ~ de banca . double standard biodegradabil adj./. credite) to block.f. bioeconomics biotehnologie s.{eel al personnel care se vnprumutd) one-name paper ~ simplu/de dus .customs office blancheta s.illiquidity blocare .site/job office ~ de verificare a solvabilitatii .credit squeeze blocat adj. politic} bloc.circular/round-trip ticket ~ intreg . bureaucratic biroeratie s.f.demand note ~ la ordin simplu/cu un singur nume . block (of flats) 3. paper money ~ de banca falsificat . (departament) bureau ~ de informatii .) bimetallism.' office automation birou s. well-off/'-to-do: able iii .mortgage registry ~ de mesagerie .full-fare ticket ~ la ordin .receiving house/ office. (un capital intr-o investitie nerentabild etc.f.inquiry office. 1. credite) blocked.) through ticket ~ dus-intors . frozen boala s. (economic.f. to block. red tapist birocratic adj.employment/ unemployment exchange ~ de plati pay/paying office ~ de schimb valutar exchange office ~ de §antier .industrial/ occupational/trade disease bogat adj.s'. parcel office de plasare .unit ~ de locuinte . bureaucrat. biotechnology birocrat s.n.{c.tourist ticket ~ de peron . note of hand ~ la ordin de garantie colaterala {prin care se ipotecheazd o anumitd garantie in contui unui imprumut) collateral note ~ la ordin platibil la cerere . \. to freeze.return ticket ~ in circuit .) weekend ticket ~ direct . block ~ Hnanciar .f.dud note ~ de credit . coalition ~ de agregat . (avtit) wcaithv. (despre conturi. freeze ~ a contului .promissory note.residential building bloca v.m.n. (de dwatu) disease profesionala . (fin.f.travel bureau ~ vamal .f.(unui client sau a uneifirme) credit bureau ~ de voiaj . fortnightly bimetalism s.} transfer ticket bilunar adj.to fill up a form bloc s. bimonthly.military blockade bloca j s. (casa) apartment house.account's obstruction •" a creditelor .platform ticket ~ de week-end — (valabil numai in aceastd perioada) (c.f. illness.f.) to lock away/up blocada s.(notificare prin care clientnl este instiintat de cdtre un furnizor cd acesta i-a creditat contui. (conturi.

bonus bord s. (a ordona tuturor membrilor umii sindicat sd boicoteze produscle iinei mtreprinderi ai caret muncitori suiit in grevd) to black boicotare s. (detailed) memorandum.} alongside. bolshevism bon s. (atasat unui titlii de valoare la purtdtor) coupon.j'.(titlu de stat. pi. financial reliability bonus s.trade discount ~ la cantitate .) schedule of prices ~ de schimb valutar .scrip bonifica v. (de cumpdrare sail vdnzare de acfiuni) contract note ~ al agentului de incarcare . order.settlement check ~ de expeditie .delivery order. rich man. 1. {avere) wealth. note.BOG-BRA 55 estate. riches.) freeboard ~ liber pentru caric de cherestea -(mar. chine to chine ~ liber — (intre linia de incdrcure si linia puntii) (mar.ime of business .(bur.sale note/sheet bovine s.n. list.de cecuri .de preturi .t. bill of delivery. line.n. (doineniu} domain.to become rich. (bogatii) the rich (people).f. docket.n. (abundenf) abundant. the wealthy/moneyed classes.) broker's contract note .de ataceri .cash discount ~ suplimentara/speciala . the upper crust a deveni ~ .t.n. rebate. the well-to-do. plentiful.f.f. discount. to make money bogatie s.extra allowance/discount bonitate s. bordereau.national wealth bogatii naturale . boycotting bol$evism s. (la receptia marfurilor) tally sheet.vuiuinc discount ~ la pretui convenit . profusion ~ nationals . (ai navei) board ~ la bord .m. pi.check list ~ de cheltuieli .(corn. bonus ~ comerciala . (despre close) proprietary 2.) allowance. creditworthiness.reduction on the agreed price ~ pentru plata in numerar .waybill ~ de plata a salariilor wages docket ~.natural wealth boicots. bovmes. boycott boicota v.f. (chitantd) receipt ~ de casa . (tie cartela) coupon. (corn.f. area (of activity1 '. sphere. [corn. to make up/good bonificatie s.(mar.n.exchange contract ~ de vanzare .note of expenses ~ de decontari .(mod de acoslare) (mar. reduction.) timber freeboard borderou s. ticket.cash voucher ~ de ie§ire . bill.(oferit salariatilor de firma imde lucreaza) luncheon voucher ~ de tezaur . instrument financiar emis de autoritatea fiscald pentru fmantarea temporard a deficitului bugetar) Treasury bill ~valoric. means 2.n.) broker's return ~ al brokerului . voucher. (abundenta) abundance.) schedule. to boycott. branch. freight release ~ de masa . (horned) cattle bransa s. side by side. heavy s. memorandum of contents.(din magazie) issue voucher ~ de livrare .

n.capital budget ~ de familie . outsider ~ oficial/autorizat . (despre profit) gross bucata s. prospectus.(brevet al unui produs care nu este introdus in circuitui comercial) sleeping patent a cere un ~ .insurance broker.t. (parte) part. brokerage. patent.to work a patent a i se acorda un ~ .n. courtage ~ maritim .(care define actiuni inregistrate pe numele sdu.marketing budget ~ de numerar/trezorerie .pilot's licence ~ neutilizat . budget ~ de austeritate .consolidated general budget ~ interimar .flexible budget ~ general consolidat . (sef de brigadd) brigade/team leader.production budget ~ de publicitate . unmanufactured. kerb(-stone) broker.to be issued a patent a obtine un ~ .sworn broker brokeraj s.to apply for a patent a exploata un ~ .local budget ~ preliminar . licence ~ de capitan de cursa lunga master's certificate/licence ~ de inventie . booklet. (o inventie) to (protect by) patent brevetare s. bit. raw. (pe cinevd) to grant a patent/certificate to. portion. (membra al unei brigdzi) brigade member ~ silvic .(brevetarea unui produs sau a until proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurentei) preemptive patenting brevetat adj.) fathom breasia s.to take out a patent breveta v. piece.n. certificate.adverse budget ~ echilibrat .advertising budget ~ de stat .curb/outside broker.n. patented. leaflet brut adj.(care prezintd fluxurile de numerar) cash budget/forecast ~ de productie .shipbroker ~ neoficial . 1.(pentru publicitatea unui produs) promotional budget . corporation.56 BRA-BUG brat s.incomes and expenditure budget ~ deficitar .ship brokerage brosura s. guild.f.m. (despre produse) proprietary brigadier s.austerity budget ~ de capital .(mar. patenting ~ preemptiva/de blocare . (fragment) fragment buget-y. (unitate de mdsurd pentru lungime) (mar.f. (neprelucrat) crude. craft brevet s. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de navlosire .forester.family budget ~ de marketing .commodity broker ~ maritim .) freight broker ~ la bursa de marfuri . forest keeper/ranger broker s. si nu pe eel al clientului.interim budget ~ local . unfinished 2.state/national budget ~ de venituri §i cheltuieli .(letters) patent ~ de pilot . broker ~ cu atributii complete .full-service broker ~ cu titlu neoficial .m.preliminary budget ~ promotional . cu scopul de a usura tranzactia si ca garantie cd aceasta se va realiza in limitele finan- ciare prestabilite) street name ~ de asigurari .f. appointed by letters patent.balanced budget ~ flexibil .f.

economic goods ~ finale . immovable/fixed property.news bulletin ~ de vot .) chattels real.) free goods ~ marfare .(cow. good s.BUG-BUN 57 ~ variabil . budgetary billeting.(dr.) exchange bulletin/list.alienable property ~ inalienabil .dispatch note ~ de stiri .variable budget a prezenta bugetui . real estate.(active fixe.(in special nova) derelict ~ alienabil .(cu date despre cursurile zilnice./!. estate 2.) intangible property ~ indivize .) tangible property .) corporeal property ~ de capital .weather forecast/ report ~ zilnic al miscarii navelor si a marfurilor .voting paper.(dr.(produse a cdror utilizare nu este posibild dacd nil se consumd impreund cu ele unul sau mai multe bunuri) complementary goods ~ corporale .consumer nondurables ~ de folosinta indelungata/durabile consumer durables ~ de investitie/productie/instrumen-tale (bunuri care participd la producerea altor bunuri economice) production goods ~ economice . bulletin ~ bursier/de bursa . market report ~ de comanda .) order form ~ de expeditie . jetsam.vata cotton wool bun adj.(asa-numitele . cele care nu ridicd probleme de disponibilitate sau proprietate preciim aerul. (mobile) goods ~ abandonat . ballot ~ meteorologic .(mar.(neprelucrat) raw cotton ~ in bale/baloturi .unalienable property ~ salvat .cotton bale ~ .daruri ale naturii". fortune. bunuri folosite in procesul de productie si care au durata de viatd de eel putin un an) capital goods ~ de consum . (care s-au scufundat) jettison.) seaman's free cargo ~ aruncate in mare (care plutesc) flo(a)tsam.consumer/consumption goods ~ de consum cu circulatie rapida -fastmoving consumer goods ~ de folosinta imediata .(bunurile la care orice spetd reproduce toate caracteristicile genului) fungible goods ~ imobile/imobiliare .n.) indivisum estate ~ intermediare .) salvage ~ transmisibil transferable property bunuri ale echipajului scutite de navlu . cotton ~ brut .to pass the budget bugetar adj. printed exchanges.n. dar care se afid in diferite etape ale ciclidui de productie) intermediary goods ~ libere .(dr. pi.commodity goods ~ materiale . 1. volumul tranzactiilor etc. (scufundate fi balizate in vederea recuperdrii) lagan..to introduce the budget. cdldura cosmicd etc. to bring in the estimates a vota ~ .customs bill of entry bumbac-y.(dr. ligan ~ complementare .final goods ~ fungibile . list of quotations.(supuse unor transformdri. (avere) property.(mar. (proprietate funciard) landed property ~ incorporale .(dr.

. prosperity ~ colectiva .economic welfare ~ nationals .public welfare bursa s.(dr.(SUA) wheat pit ~ de marfuri .bull market ~ in scadere .(specializatd m tranzactionarea de optiuni yi contracte financiare futures) options exchange ~ de produse agricole . bursary.produce exchange ~ de valori .stock exchange/market ~ in cre^tere/urcare .private goods ~ publice . cask: (mic) barrel.bear market ~ maritima .foreign currency exchange a specula la-stock exchange bu$el s.f.substitute goods ~ vacante .organized exchange ~ valutara .public goods ~ substituibile .collective welfare ~ economica .) future estate bunastare s.) chattels personal. well-being. hogshead.(dr.58 BUN-BUT ~ mobile/mobiliare .(obtinnte din mediul natural prin exploatarea resurselor natiirale) primary goods ~ private .f.kerb(-stone) market.m. (piatd publicd organizatu) exchange ~ a muncii . (^colara. (imitate bushel butic . tun. msa fiecare prezintd nnele trasafuri individualizante) nonfungible goods ~ prezente .} actual assets ~ primare .metal exchange ~ de optiuni .(dr. keg.shipping exchange ~ neoficiala . (hac) vat. welfare.s'. universitard) scholarship (grant). goods and chattels ~ nefungibile . street market ~ oficiala .(dr. movables. personal property/effects./. capacitate} (mare} butt.) ownerless property ~ viitoare . (inetalic) drum . kilderkin.(bunurile la care spetele pdstreazd caracteristicile defimtorii ale genului.labour exchange ~ calma — (cu interes scdzut pentm tranzactii) quiet market ~ de cereale .commodity/mercantile/ produce exchange ~ de metale . 1. boutique to speculate on the de hutoi s. bursarship 2.n.corn/grain exchange ~ de grau .

coast navigation.inland trade ~ national — (intre porturile aceluiasi stat. (lermeii contractual de navlosire si conosament) (mar. calculation..foreign trade ~ intern .survey. short-haul vessel. land ~ publicitar . (mar. coast trade ship/vessel.specification conditions.advertising gift cadre s.process costing ~ al pretului de cost pe loturi . telephone booth cabotaj s.C cabina s. berth. coastwise shipping/trade.. cabin.capitation ~ si plata la casa .rational economics calculation ~ pe cap de locuitor .) coaster. home trade cabotier s.to average calculare s.managing staff caiet s. annl precedent) zero-based hudgctiMy~ a impozitului .n.t. computation. to compute. box. cure pi^nc .(intr-un magazin i checkout ~ uniform al pretului de cost uniform costing calcula v.actuarial calculation ~ al pretului de cost . calculus ~ actuarial .f. coasting/home trade.short haul ~ extern . real estate re nster) cadastru s. calamity.f.call box. coastal shipping/trade/ traffic/transportation.rough estimate ~ economic rational . present. calculation. pi.taring ~ a tonajuiui .. staff. articles and conditions.media . computauon reckoning ~ a bugetului pe baza zero (inei0i.h.f.) cabotage.n. calciiiatitin . stateroom.n. to survey and value cadastral adj. to reckon ~ gresit . coastal/coasting ship/vessel cadastra v. coastwise ship/vessel. personnel ~ de conducere . inshore trade. cadou s. job specifications cal s. cadastral cadastre.unit costing ~ aproximativ . gift .. (de vagon de dormit) berth ~ telefonica .} act of God calcul s.n. de alcatuire a bu^eiului.n.tax assessment ~ a tarei .batch costing ~ al pretului de cost pe unitate de produs .t.n.pattern book ~ de sarcini . to calculate. to make the cadastre of. horse ~ -putere . reckoning.to miscalculate . (conditii tehnice/de exp lou fare) technical conditions. (note de livrare) terms of supply.costing ~ al pretului de cost al procesului de fabricatie . de la premisa iinui buvet inexisteiit . aflate in man diferite) great coasting trade. disaster ~ naturala .m.horse power calamitate s. (de vapor) cabin. (mar.natural calamity. (writing) book ~ de mostre .n.tonnage/vuinri. cadastral registry.

trucker ~ autorizat sa transporte marfuri din §i in antrepozite vamale . carman.n. (SUA) external bill ~ Herbinte . haulage camioneta s.marketing campaign ~ de vanzari .petrol bulk lorry ~ de mutari .(platibild in tara unde a fost emisd) domestic/inland/home bill ~ in alb .chamber of shipping ~ de valori/tezaur .platform lorry camionagiu^.CAM-CAM 61 ~ externa .chamber of commerce and industry ~ de navigatie .discharged bill ~ pe baza de documente contra acceptare .(intr-o banca) (safety) vault. dump truck ~ -cisterna de benzina . chamber.usance bill ~ la vedere .period/time bill ~ la termen conform uzantei . campaign ~ a la baisse . (SUA) truck.bills payable ~ in mai multe exemplare .sales campaign/drive.demand bill ~ la termen .election/electoral campaign .(platibild in strdindtate) foreign bill. (pentru livrdri) delivery car/van campanie s. (de mobila) van ~ pentru scontare .cold/refrigerating chamber camere cu chirie/de inchiriat lodgings camion s.long (-dated) bill ~ pe termen scurt .bills for discount al doilea exemplar al cambiei second via/of exchange al treilea exemplar al ~ .bonded carman camionaj s.sola (of exchange) ~ la cerere ./n. light lorry/truck.third of exchange camera s. strongroom ~ frigorifica .bills in a set ~ de comert $i industrie .refrigerated truck ~ pentru transport de mobila furniture van ~ pentru transportui animalelor vii cattletruck ~ .waiting room ~ de comert . carting.f.(cu scadenta apropiata) hot bill ~ interna .) bull campaign ~ de marketing . selling campaign ~ electorala .short (-dated) bill ~ retrasa — (inainte de scadenta) retired bill ~ trasa in devize .documents-against-acceptance bill ~ pe baza de documente contra plata .sight bill ~ onorata .(bur.n. cartage (service).removal van ~ frigorific .f.blank bill ~ inlocuita .platforma . lorry.currency bill cambii de incasat .(cu alte cambii) retired bill ~ intr-un singur exemplar . pickup (truck).chamber of agriculture ~ de asteptare . room ~ agricola .tip/tipping lorry.documents-against-payment bill ~ pe termen lung .f.chamber of commerce ~ basculant .) bear campaign/ raid/tack ~ a la hausse — (bur.bills receivable/for collection ~ de platit .

) capacity. (situatie in care cresterea volumului de vdnzdri pentru o marcd provoacd scdderea cererii pentru o alta apartindnd aceleiasi linii de prodiise) cannibalization cantaragiu s.n. (de sciirgere) drain.f.heads of cattle capac s. (check) weigher ~ oficial/autorizat . (la un post) candidate.economic comandata .available quantity .(prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) channel of distribution. amount of cargo ~ de marfa transportata . navigation channel.m. 1. (limitd superioard impusd dobdnzii. applicant (for a post) 2. capacity.shipped quantity ~ inscrisa in documentele de transport .irrigation canal ~ de navigatie .capacity of a ship ~ a spatiului de sub punte .less-than-truck load ~ suficienta . maritime canal. ability ~ a magaziei .river channel ~ maritim .(dr.) cap capacitate s. ship canal/channel cancelar^. (§ef) head. railhead. nomination canibalizare s.quantity of goods. 1. publicity campaign canal s.62 CAM-CAP ~ organizational. 1.ship canal/channel. shipway ~ fluvial .fair quantity ~ totala . outturn ~ disponibila . (rigold) gutter. qualification. 3.landed quantity. quantitative cap s.haul ~ de produs transportat prin conducta pipe-line run ~ descarcata . (volum) capacity. (in alegeri) nominee. amount ~ de marfa . quantity. (colector) sewer.) underdeck capacity . head. candidate 3.railway terminal. (de televiziune) channel ~ de distributee . (aptitudine.seaway (canal).f.m.w.) counts of the charge/indictment.(mar.to nominate a candidate candidature s. (din case) sewer. (artificial) canal 2. distribution channel ~ de irigatie . legal competence/ capacity. 1. (la un examen) candidate a propune un ~ .de linie . specifications of charge ~ de vite . chancellor candidat s.advertising campaign/ drive. (competentd) competence 3.f.! — (campanie publicitard menitd sd cultive imagined iinei companii in ansamblu) corporate campaign ~ publicitara . (de locuitor) head 2.(mar. facilitate) ability.(cantitate optima a stocurilor care trebuie comandata) economic ordering quantity ~ economic comandata pe lot -economic batch/lot quantity ~ incarcata .waggon-load cantitativ adj. (dr.sworn weigher cantitate s.n.gross amount ~ vagonabila .) hold capacity ~ a navei . (natural) channel. mai ales in cazul ipotecii cu dobdndd variabila) (fin. terminus capete de acuzare .waybilled quantity ~ livrata/predata delivered measure/ weight ~ nevagonabila .chief . volume 2.f.n. capability.

carrying / net/ payload capacity.) deadweight cargo capacity. lastage.(valoarea maxima a datoriei in structura capitalului) (fin.(a instalatiei) refrigerating capacity ~ de schimb .tankage capacity ~ de trafic .) deck load capacity ~ de incarcare pentru cereale .) capacity to sue ~ legala .(a navei) bale capacity/cubic ~ in containere .(dr.CAP-CAP 63 . (de productie) surplus capacity ~ excesiva — (de productie.) legal competence/ capacity.gross capacity ~ contractuala . fata de cerere) overcapacity ~ in baluri . payment capacity.(a portcontaineruliii} container capacity ~ in pasageri .(dr.de transport a marfurilor de volum .(mar. ship's cubic capacity ~ cubica de depozitare .(dr.ore cargo capacity ~ de indatorare .cubic storage capacity ~ de a produce castig/venit .idle capacity .) deadweight capacity/all told/ carrying capacity/tonnage. ability to make a will .stowage capacity ~ de tancare .ability to pay.(mar.(dr.port capacity ~ de plata .) ability to inherit ~ testamentara .freezing capacity ~ de depozitare .productive/ production capacity.(dr. de a fi snpus dreptnini cambial) capacity to contract by bills ~ de stivuire . cargo capacity. solvency ~ de productie .(posibilitatea de a plati prin cambii fi.capacity in bulk ~ jurisdictionala .excess capacity. burden.(mar. loading/supporting capacity ~ de incarcare pe punte .working capacity.) cargo/cubic capacity.volume capacity ~ deadweight/totala de incarcare -(mar.(a navei) weight-carrying capacity. cargo capacity/ deadweight.) capacity to contract ~ cubica — (in picioare cubice sail metri cnbi) (mar. effective deadweight ~ excedentara .storage capacity ~ de deservire a docului .) testamentary capacity.grain capacity/cubic space ~ de incarcare pentru cherestea lumber load capacity ~ de incarcare pentru minereu .) freight tonnage ~ neta/utila de incarcare/de incarcare de marfa .earning capacity ~ de congelare .carrying capacity '.nominal capacity ~ succesorala .financing capacity ~ de incarcare .nominala .) debt capacity ~ de munca . ability ~ navlosita .(a navei) passengers in berth ~ in vrac .traffic capacity ~ de transport .dock capacity ~ de finantare . in consecintd. paying / useful deadweight ~ neutilizata .bruta . capacity for work ~ de operare a portului . operating efficiency ~ de refrigerare .

autorizat.(valoarea combinatd a activelor fixe si curente ale unei firme) trading capital ~ de baza . frozen assets ~ circulant/de rulment . consumdndu-se complet in decursul acestuia si care trebuie inlocuite cu fiecare nou dclu) circulating/working capital ~ comercial . lockup. al cdrei ajutor social e diminuat in functie de cdstigul obtinut din munca suplimentard si care nu are stimulente pentru a muncf) poverty trap ~ somajului . capital.lockaway.(al unei band) surplus reserve.n.f.(cu anumitd intre-buintare in procesul de productie) specific capital .preference capital ~ fictiv .principal ~ de dotare . essential s. trap capcana lichiditatilor .(capacitatea capitalului unei band de a face fata unei eventuale evolutii negative a activelor sale fdrd a deveni insolvabild) capital adequacy ~ angajat .f.(capitalul social pus la dispozitia unei sucursale de societatea-mamd) endowment capital ~ de exploatare operating capital ~ de investitie . capital. cubic capacity/content capa s. permanent assets.authorized but unissued capital ~ bancar .domestic capital ~ autorizat .64 CAP-CAP ~ volumetrica . chief.(situatie apdrutd atunci cdnd dobdnzile pentru obligatiuni sunt atdt de scdzute.) primage ~ si avarie conform uzantelor (clauzd de conosament) primage and average accustomed cap can a s.(active pdstrate sub forma de bani sau sub oricare altd forma care poate fi rapid transformatd in numerar) active capital ~ adecvat .(parte a capitalului real formatd din bunuri care partidpd la un singur dclu de productie. activul net) capital employed/ owned ~ autohton .(investit in activitdti cu grad ridicat de rise) venture capital ~ declarat .(lipsa de motivatie a somerului de a cduta o slujbd atdta vreme cat primeste ajutorul de somaj) unemployment trap capital adj. dar neemis . principal.measurement capacity. {mar. capital of reserve ~ de rise .stated capital ~ disponibil present/spare capital ~ emis .investment capital ~ de rezerva . meat posibilii investitori opteazd pentru detinerea de numerar) liquidity trap ~ saraciei .issued share capital ~ emis sub forma de actiuni preferentiale .banking capital ~ blocat/imobilizat .(situatie in care se afid o persoand cu venituri mid.(capital existent sub forma titlurilor de valoare) fictitious capital ~ fix .(parte a capitalului real formatd din bunuri durabile care partidpd la mai multe dcluri de productie si care se consumd treptat) fixed capital/ assets.(drept acordat consiliului de administrate al unei societdti anonime de a emite actiuni la nivelul autorizat al capitalului social) authorized capital .(capitalul utilizat intr-o afacere. physical capital ~ fix specific . ~ activ .

in cazul societdtilor de persoane -) registered/share capital.CAP-CAP 65 ~ global .(atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sau de un climat politic sigur) refugee capital ~ social .productive capital ~ propriu/al actionarilor .corporate capitalism ~ de stat . shareholders '/stockholders' equity ~ propriu esential . company equity.total capital ~ inactiv/neproductiv .invested capital ~ imprumutat .cash capital ~ liber .(platibile in rate de actionari) {bur. (pras) capital capitalism s. capitalism ~ contemporan . capitalist .) uncalled capital ~ in actiuni neemise .liquid capital ~ .unavailable capital ~ industrial .commodity capital ~ neemis .(in special imprumuturi) fresh money ~ productiv . capitalist(ic) s. n.m. principal ~ investit .share capital. (SUA) capital stock ~ strain —foreign capital ~ subscris .human capital ~ variabil .industrial capital ~ initial .(al unei societdti) core equity ~ real — (capitalul existent in economia reald.inactive/idle/ unproductive capital ~ indisponibil/nelichid .f.(volumiil total de capital emis de o societate comerciald sub forma de actiuni .unissued capital ~ in numerar .contemporary capitalism ~ corporatist . si economica) funk money ~ uman .(aportui in bani si in naturd pe care asociatii sau actionarii s-au angajat sd-l pund la dispozitia societdtii comerciale.in cazul societdtilor pe actiuni .unpaid capital ~ nominal .principal and interest ~ transferal in strainatate .loan capital ~ in actiuni .variable capital ~ varsat .sau de parti sociale .wild capitalism capitalist adj. (SUA) capital stock ~ in actiuni comune -junior capital ~ in actiuni neachitate . in calitatea lor de proprietari) subscribed capital ~ si dobanda .(expresie a capitalului social al unei societdti comerciale evaluat prin valoarea nominald a titlurilor de proprietate emise) nominal capital ~ obisnuit . care rezultd dintr-un proces de productie anterior si serveste la producerea altor bunuri economice) real capital ~ refugiat . equity of a company.paid-up/deposit capital capitala s.monopolistic/ monopoly capitalism ~ salbatic .state capitalism ~ monopolist .initial/opening/seed capital.marfa .dead/ unproductive capital ~ nevarsat .(emis sub forma de actiuni comune) ordinary capital ~ proaspat .free capital ~ lichid .(detindtori de actiuni comune) equity.unissued share capital ~ mort/neproductiv . equity capital.{din motive de instabilitate politico.

(mar.containerizable cargo ~ cu fardaj .) cargo. charge.') capitalization . floating cargo ~ amestecat — (fdra mdrci si separatii) bulk pile.live load ~ de cabotaj . (bur.timber cargo. shipful ~ containerizabil . general cargo carrier/ship/ vessel ~ .) to capitalize capitalizare s. salient feature ~ unica — (trasaturi specifice care diferentiazd un produs de concurentd si care pot fi transmise consiimatorului prin intermediul unui mesa/ publicitar simplu) (corn.(pentru marfuri si pasageri) combination ship/vessel . freight boat/camer/ship/vessel.(balizat in vederea reciiperdrii) lagan ~ complet .penalty cargo ~ de animale vii .f. cargo boat/carrier/ship/ vessel. burden.t. (plastic) card ~ bancar .a rezervelor .general-purpose cargo vessel.n.final stowage plan ~ preliminar .balance cargo.f. fuel card s. freight.. shipment.n.oceanic .dunnage cargo ~ cu miros specific .) cargo/loading/ stowage plan ~ cu partizi de marfa .commodity type stowage plan ~ final .smart card ~ de numerar .container carrier/ship/ vessel ~ de cabotaj . (mar.(care contamineazd alte marfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare . scrip issue ~ bursiera — (valoarea de piatd a unei finne./M.n..container . data de cursul bursei pentru acthmile emise si aflate in posesia actionarilor) market capitalization capitatie s.light cargo ship/vessel ~ de mic tonaj .coasting cargo } ~ de cereale .coastwise freighter ~ de linie . (SUA) lumber cargo .(emisiune de actiuni gratuite pentru actionarii existent!) capitalization of reserves.sea lorry ~ mixt .grain cargo ~ de cherestea . (bur.f. characteristic (feature). fin.(folosit la bancomate) cash card cargobot v.n.chip card ~ cu microprocesor . carat carburant^. freight container cargoplan s. freighter. mixed cargo ~ aruncat in mare . full cargo/ load. capitation (tax).) unique selling proposition caracteristici ale produsului product features ~ tehnice si de exploatare ale navei ship's specification carat s. head/poll tax caracteristica s.tentative cargo plan cargou s. load.(cargo) liner ~ de marfuri usoare .n. cargou cargocontainer s.bank card ~ cu cip .n. shipload. fin. all-cargo ship/vessel caric s.ocean cargo vessel ~ pentru marfuri paletizate palletized cargo carrier ~ pentru marfuri standard .66 CAP-CAR capitaliza v.standard cargo ship/vessel ~ universal .

shipment on deck ~ de umplutura .inbound cargo/freight.mixed cargo . (stone) pit 2. outward cargo/freight ~ de produse albe .stowed cargo ~ strivit .{in documente dc transport) captioned/subject cargo ~ stivuit .to take up a career carierism s. cargo liable to be broached ~ deteriorat . eleemosynary carne s.damaged cargo ~ incompatibil . (tdiatd sail preparata) meat ~ afumata . career a face ~ — to work one's way up.general cargo ~ de petrol .transit freight ~ in vrac .measurement cargo ~ deplasabil .case cargo ~ in pericol . office/place hunter caritabil adj.filler cargo ~ de volum/cubaj .palletized cargo pentru strainatate freight outwards ~ periculos .(pe magaza) even load cargo ~ uscat . inward cargo/freight.incoming cargo ~ de Tnapoiere/intoarcere . (SUA) canned meat ~ cruda . loose bulk cargo ~ incarcat pe baza de conosament cargo covered by bill ~ la optiune . return cargo/freight/load ~ de linie .(mugaziile pline . homeward cargo/freight.smoked/smoke-dried meat ~ alba . charitable.CAR-CAR ~ de import .barrel cargo.berth cargo ~ de materiale lemnoase .f. cargo in bulk.wood cargo ~ de marfuri generale .nerujat . careerism carierist s. careerist. outbound freight.bottom cargo ~ in lazi .frozen meat ~ conservata .clean cargo ~ de produse negre .bulk dry cargo ~ usor — (cu indice de stivuire de pesii.{care nupoatefi limit Idngd alte marfuri) incompatible cargo ~ in baluri .n. home freight.departure loading.(la sosirea navei in portid de destinatie) cargo in good condition ~ in tranzit .distress cargo ~ in saci .bagged cargo ~ in stare buna .(din caiiza arimdrii necorespunzdtoare) crushed cargo ~ uniform repartizat .{jam nominalizareu portului) optional cargo ~ lichid . to have a good record a imbratisa o ~ .dangerous cargo ~ plin si complet .shifting cargo. 1.f.raw meat .cargo/shipment in bulk.m. 50 de picioare cubice} light cargo cariera s.bale cargo ~ in butoaie . bulk cargo/freight.mixt .v.liquid cargo .oil/petrol/petroleum cargo. (de piatrd) quarry. cargo oil ~ de plecare .deck cargo/load.black/dirty cargo ~ de punte .untrimmed cargo ~ nestivuit unstowed cargo ~ paletizat . nava afundatd pdiid la linia di mcdrcare regulamenturd) full ami complete cargo ~ rubrical .tinned/preserved/potted meat.dry cargo ~ uscat in vrac . barrelled cargo/goods ~ in cala .white meat ~ congelata .

(de alimente sail alte produse uzuale) ration card/book ~ de alimente . section.debit card ~ de mare succes .option pool ~ de stabilire a navlurilor . trustification cartela s.best seller ~ de munca .traffic pool ~ de optiuni .shipowner's pool ~ al armatorilor de nave de linie liner conference ~ al speculantilor a la baisse .credit card ~ de debit . (obiecte de carton) pasteboard goods/wares . (specific.residential district ~ de locuinte aflat in administrarea autoritatilor locale . syndicate ~ al armatorilor .packing cardboard ~ de esantioane .(mar.address book ~ de cecuri . (cartonare) pasteboard work 2.) subsidiary ledgers cartel s.patent pool cartela v.sailor's pass. to cartel.n. gambler carton s.tenement district ~ elegant .workers' (residential) district/quarter cartofor.) impersonal ledger ~ verde — (de asigurare auto internationala) green card carti mari auxiliare/analitice .(cont.f.{bur.union card ~ de sofer .f. pool. district. cartelization.n. 1.f. 1.) ledger ~ mare impersonala/generala (cont.n. savings book ~ de marinar .t. to cartelize. ward.(colectie de materials textile) sample card cartona v.instruction book cartea mare .n. (mucava) pasteboard.) bear pool ~ al speculantilor a la hausse .land/cadastral register. ring. (SUA) checkbook ~ de depozit .brownstone district ~ muncitoresc . to paste cartonaj s. (mai subtire) cardboard ~ de ambalaj .membership card ~ de plata/retinere a impozitului (pe salarin) tax deduction card ~ de sindicalist .fresh/butcher's meat ~ ro§ie .food card cartier s.) bull pool ~ de companii de navigatie .) freight conference ~ maritim .y.w.cheque book.shipping conference ~ pentru schimbul de licente asupra brevetelor de inventie . cartel.(cu date despre clasificarea navelor) register book ~ de telefon . seaman's passport ~ de membru .deposit book ~ de economii .(cent.t.signature card ~ funciara . book ~ de credit .) quarter ~ de locuinte . industrial etc.business card ~ de vizita cu specimen de semnatura . (SUA) land office ~ postala .postal card ~ tehnica . to bind in boards.passbook.driver's licence carte s. (act) card. (permis) licence ~ de adrese .68 CAR-CAR ~ proaspata .telephone directory ~ de vizita .red meat carnet s.n.council estate ~ de locuinte ieftine .(bur. to trustify cartelare s.workman's pass ~ de registru . (pentru note) note book 2.

exchange office ~ de scont . ale muncitorilor etc..n. (de salarizare. (de corner!) house 3.) paymaster.f. (pentru bijuterii) casket.) to annul.f.f.booking office. cataloguist categorie s. catalogue ~ comercial . (India) rubber 2.lodging house ~ cu dependinte .) inventory. to quash.) messuage ~ de ajutor reciproc . category.legal/compulsory guarantee . (fisier) card index 2. (incapere) filing cabinet casa v. house. order. impozitare) bracket ~ a cambiilor . gaj) security. (clasa) class. habitation 2. collateral 2. (locuintd) dwelling. (SUA) tire ~ natural . 1. 1. cashier.social insurance fund ~ de bagaje .discount house ~ mica ..business/commercial/ trading house ~ de compensatie . (la casa-de bilete) booking clerk ~ automat . to reverse casa s.f. (menajer) household catalog s. {in magazin) desk. teatru) box office ~ de broken .(bancomat) automatic teller machine casierie s.post-office savings bank ~ de inregistrare .CAR-CAU 69 cartoteca s.quality of bills of exchange ~ de salarizare . (la cinema.f.pawnshop ~ de asigurari sociale .f. (pentru bani) cashbox. (dr. (la banca) teller.provident/savings bank ~ de economii la oficiul postal .trade directory ~ de oferte pentru comenzi prin posta .tax schedules cauciuc s.) cash register ~ de raport .m.t. grade 2. (la banca) counter ~ cu apartamente sau camere de mchiriat . (de casa) home.t. money box. (corn. guarantee.social and professional category/class categorii de impozite .) denomination ~ socioprofesionala . cash department.(dr. (garanfie. (pentru instrumente) case easier s.safe. cataloguer. vault ~ de bilete . 1. cloakroom ~ de bani . 1.salary bracket ~ de unitati — (pentru bani.commission house ~ de comert . greutdti etc. (fel) kind.mail-order catalogue cataloga v.petty cash ~ neagra — (cu fonduri nedeclarate) slush fund caseta s. till.) bail ~ legala . catalogue. sort. 1.baggage room. warranty. cash register. (lista) list 2.(corn.natural/plant rubber ~ sintetic .n.mutual insurance/benefit fund ~ de amanet . (casierie) cash office. strongbox. pay desk/office.clearing house ~ de economii .synthetic rubber cautiune s.trade catalogue ~ comercial cu adrese . cash/cashier's/money office. (dr. (de autovehicul) tyre. home-made. 1. desk office casnic adj. to put/to enter into a catalogue catalogator^.. (care plateste salariile militarilor.m.tenement house ~ de schimb valutar . pay/paying office. to catalogue.

case. captain 2.case of emergency.) acceptance trial trip camatar s.) loaded voyage/passage ~ de agrement .s'. (dr.to practise usury capitan s. excursion. pawnee camataresc adj.to go/to travel by rail/train ~ in interes de afaceri .(dr.harbour/port master.{mar. (rutd/cursd maritimd regulatd) trade ~ cu caric la bord .foreign-trade master. captain of long course ~ de doc . traveller. usury.f. to accommodate. out of court ca'is. 1.) delivery voyage ~ dus-intors .) to sue/to summon smb. {twist) tourist ~ cu abonament .(a navei comerciale) homeward/inward/return voyage.(a cererii de onorare a iinei polite de asigurare) proximate cause a pune pe cineva in ~ . act of God ~ fortuit . (cu destinatie precisu) journey./. (implicdnd o destinatie) to (make a) journey.n. ground 2. money lender. extortionate practice(s) a face ~ . (pe apd) to voyage '. (scurta) tour.{mar. (pasager) passenger.fluvial . (pe navele comerciale) shipmaster ~ de cursa lunga .fortuitous event ~ in speta .to travel on business ~ pe mare . (jzidiciar) criminal/identification record calator s. cause.) captain.concrete case ~ neprevazut — unforeseen event. cauza s.regular traveller calatori v.dock master .' {de port) harbour master's office . light/unloaded passage ~ in circuit . lawsuit.nver master ~ maritim . usurious camatarie s.f. (pe mare) voyager 2. (fara a wdica destinatia) to travel (about). a scoate pe cineva din ~ .(dr. (CM bilef) fare. {mar.to go bail for smb. to be/to go touring.t. usurer. accommodation cazier s.(a petrolierelor fji a min era lierelor) ballast passage/voyage.pleasure trip ~ de ducere . (pe mare) voyage.) to rule smb.in balast/neproductiva .m. trip.sea master capitanie . captain of the port -. {intdmplare) event -• de forta majora . passage home ~ de predare — (la expirarea termenului de navlosire pe timp) (mar.cu trenul . \.n.to go/to travel by sea. {motiv) reason.round trip/voyage .f. {care da imprumut pe amanet) pawnbroker.m.de port . skipper.) (legal) case. contingency caza v. to lodge cazare s. (de obice'i mai lungd) travel.f. passage out ~ de inapoiere . 1. trial ~ proxima . to voyage calatorie s.i. sea captain.m.70 CAU-CAP a depune ~ pentru cineva .(a navei comerciale) outward/outgoing voyage. to be/to go on one's travels.circular tour ~ pentru probe de receptie .

'('.f.lump/large coal ~ cosificabil baking/metallurgical coal ~ cocsificat . (posta!d) post-office box catlike s. earnings . lignite ~ .f: ipotezei conversiei titiitrilor coin'-" tibile . pi.t.coal powder.caked coal ~ marunt small/slack coal ~ .steelyard a pierde la ~ . carter.(in uivulende) retainc.bulgari .centesimal balance ~ dc precizie — precision balance ~ roman .praf. (pair of) scales: (pentru greutdti.suplirncntare -.. profit'} benefit. to overbalance ca$tig s. revenue. to weigh to have a weight of ~ rnai greu/mult decat .brown coal. (cargo) carrier.} nonconference carrier ~ maritim . (beneficiu.n balance.CAR-CA§ 71 carau$ s. contract carrier ~ asociat — (la un cartel maritim} conference carrier ~ comun .} on-can'ier carau^ies.perquisite ca$tiguri disponibile pentru actiunu-comune earnings available t'" commons . to gain: to win: {prin munca} to earn.\' share . portage carbune s.pe actiune .pe actiune complet diliiate (cdstigu! pe actiune recalciilal 'h' h.disponibil . {departea sa) to win over ~ net – to net ~ piata – to capture the market ~ procesul – to win one`s case ~ teren – to gain ground ~ un avantaj – to gain an advantage .m. man') weighing lever machine ~ decimal . (mangaT) charcoal ~ brun .earnings per share . \a dobdndi} to acquire.to outweigh.{avantaje financiare acerbate de o fa'md angajatilor important! pentru a evita ca acestia sd fie atrayi de conciirentd'} (man. gain.to lose (in the) weight a trage la ~ .(termen general pentrn companii de navigatie. profit. (.'.nedistribuit . vanzarea activelor de capital) capita' gains . [la ciirsele de cai} stake .(acordate angajatilor pe langa salarul obisnuit)fringe benefits • supuse retinerilor pentru pensie pensionable emoluments castiga v. handcuffs ~ de aur .) recovery o^ judgement . proprietari de nave si comandanti) common caiTier ~ independent/necartelat .(profitii! obtimit da. icteric} prize. 1.•>/' a exercitdrii tiitiiror drepni''!^': de conversie) full\ diluted earnings . haulage..de cauza . (dintr-o afacere.(dr.(dupa plata taxeior si (• impozitelor) disposable income " tiea$teptat'/neprevazur .f carriage.de capital .to weigh heavily cantari .f.n.windthL (profit) -. (prm muncd) eamings-(yeriii) income. dross of coal casuta s. proceeds.sea carrier ~ ulterior . retum(s). (mineral) (mineral) coal.m.{mar.) golden handcuffs cantar s.suplimentar ./. (un premiu)• to carry off 2.(mar.

) assignor.t.(de bancd impotriva falsificdrii) marked cheque ~ necompensat .f.limited cheque ~ cu suma falsificata .delivery speed ~ de operare a portului . a unei firme etc.(de bancd) certified cheque ~ anulat . financiar etc. cheque to order ~ la purtator .telephone exchange ~ termica .) centre ~ al orasului . to give up. (mar.m. to assign ~ si unul si altui .bearer cheque. (a unei case de comert. (grup de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ vicios al subdezvoltarii/saraciei underdevelopment/poverty vicious circle . releasor celeritate s.raised cheque ~ de calatorie .power station ~ hidroelectrica .) centralization centru s.downtown ~ comercial commercial/shopping centre.bank cheque ~ barat .blank cheque ~ la ordin .crossed cheque ~ care nu poate fl incasat la valoarea nominala .72 CEC-CER cec s.tourist centre cemor s. (comercial.returned cheque ceda v.(de numerar din cont) (SUA) counter check ~ deschis/nebarat . cheque. (procesul de concen-trare a autoritdtii si a deciziei la central organizatiei principale) (man. cheque to bearer ~ marcat .customary/usual/useful dispatch ~ uzuala continua .f. auditor cere s.business centre ~ de cost (unitate cdreia i se pot aloca niste costuri specifice) cost centre ~ de productie .paid cheque ~ refuzat . (SUA) check ~ acceptat/vizat . emporium ~ de afaceri .port speed ~ uzuala .open/uncrossed cheque ~ expirat .correspondence cheque ~ cu limita de suma .) celerity ~ de livrare/predare .n.uncleared cheque ~ personal .to split the difference cedents.n.) profit centre ~ turistic . circle.n.n.steam-generating station centralism s.nonpar cheque ~ -corespondenta .(al unei persoane fizice) personal cheque ~ platit/onorat . (dr.hydroelectric power station ~ telefonica .m. (directie) central/head office.producing centre ~ de profit — (unitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.stale cheque ~ fals .bogus cheque ~ fara acoperire .continuous customary dispatch centrala s.order cheque.dud/bad cheque ~ m alb .f. centralism ~ economic state planning centralizare s.) principal office ~ atomo-electrica nuclear power station ~ electrica . to yield (up). to surrender.traveller's cheque ~ de retragere .canceled cheque ~ bancar .

(in mass media) audience research ~ a comportamentului consumatorilor . orz. official examination. request. grain. (stiintific) researcher cere v. to make/to put in a claim for damages ~ un pret mai mare .CER-CER 73 ~ vicios inflationist .to claim damages.(pentru a descoperi factorii psihologici care determind comportamentui consumatorilor) motivational research ~ operationala .bulk grain ~ livrate in buna stare . exaction 2. cereals. run.{man.advertising research ~ §tiintifica . claim.fodder grain ~ grele . (a pretinde) to exact. inspection. cereal carrier.r.cu greutatea hectolitricd sub 60 kg) light grain cerealier adj. to necessitate v. grain-carrying ship/vessel cerealist s. (de plata a unei societati ai caret actionari sunt sohcitati sd plateasca sumele restante pentru actiunile detinute) call ~ a consumatorilor . (audiere) trial.to undercharge cereale s. to demand. pi.f.consumer demand ~ agregata .media research ~ a preferintelor consumatorilor consumer research ~ de marketing .. (a revendicd) to claim. cereal.(notiune care exprimd exceptiile de la legea cererii) non-typical demand .pure/fundamental/desk research cercetator^. (scrisa) petition.market research ~ -dezvoltare .) operational research ~ publicitara ... application. (stiintificd) research 3.n. hearing 2. grain carrier/ship.. to call for.(relatia de interconditionare dintre cr entered preturilor bunurilor de consum si inde-xarea salariilor nominale care accen-tueazd inflatid) inflationary vicious circle cercetare s.t. destinate achizitiondrii de bunuri produse in cadrul economic! nafionale) aggregate demand ~ alternativa / combinata / pentru bunuri substituibile .scientific research ~ teoretica .research and development ~ motivationala .) to be in request/demand ~ despagubiri . analysis ~ a audientei . s.. {plata unei datorii} to call in 2.(totalitatea cheltuielilor planificate pentru o perioadd determinatd.f.(cerere de produse ori factori de productie inter-sanjabili) alternate/composite demand.attitude research ~ a mijioacelor de reclama . examination. demand. 1. (corn. (dr. (un pret) to charge.f. demand for substituible goods ~ atipica .) demand. corn. grain ~ furajere .m. suit 3. (a necesita) to require.w. 1.) (anchetd) judicial inquiry.(grdu. control.to overcharge ~ un pret mai mic . (corn. seminte de bumbac . to request. cereal plants. 1. porumb.(pvdz. corn dealer cerere s. to ask (for).delivered sound grain ~ usoare . secard) heavy grain ~ in vrac .marketing research ~ de piata .

. if. fi/.lenuer demand w i't:sra^r.speculative demand ~ spontana .•'.^ls .(a platii) petition for respite . petition in DanKmptcy th.demand for currency ~ de vamuire in afara programului overtime request ~ derivata .situations wanted cerinta s. [necesiiate) necessity.leniaMd -• cu.(situatie in care dona sail mai multe produse concureazd pentru satisfacerea cererii pieici) competitive demand .pent-up demand '.-.74 CER-CER ~ complementara/pentru bunuri complementare .(mar. .elastic demand ~ individuals ..:'>'(.domestic demand .(cerere de doud produse care se folosesc impreuna) complementary/joint demand.(dr. constund dlii cerereu tie nc{i\'e tHoneltire) demand tor money ~ (ir' iliuncii — (neccsand de munca s>.reala ..) counterclaim ~ redusa . 'i•ol'•el•llit.speculative . :..TinU.d'c cotare/listare .concurentiala .l.'.f.(bur.n.ale iiilei activilati -.sporita — increased demand ~.(mar.1 anes- . tan if' fundse dc isii'i'nil -^I'arinr''} demand for iabour .sluggish demand -~ sezoniera . maija — (garantie qfenfd lie did'i.10 '•.damage cl.effective demand ~ reconventionala . .supply and demand cererea mai mare decat oferta (bur.seasonal demand .(cererea pentru un factor de productie rezullatd din modificarea cererii de pe piata produsului finit la care a contribuit factorul respective derived demand ~ directa .• .{u vruai^eic'' de . (exi^entd} ^cquircnient .slack demand .) indent for space ~ de transport . (nevoie) want.n.steady demand ~. need..spontaneous demand .previzibila — anticipated demand .) shipping request.controlata . demand tor complementary goods . despagubire cu drepturi l>rionlare prior claim dc inSocinre . daim for damages de declarare in stare de faliment -(r.N-' a depunr'rilor ^11'! ~ de tonaj ...§i oferta .^'i•^r!l[.intermittent demand ~ interna .. cargo booking ~ de valuta .? indtlin^yita} replacenient .individual demand ~ intermitenta .iiSUi ia un moment dat in • oi'sornia iilie.constanta .iu! 'md cc e.) application ior quotation/listing de credite ..usiy.ve oh-ria ..) buyers over cereri de serviciu ./' i bankruptcy petition.^i) {l>iu\) margin call'nouc.dc amanare .<lc moneda — (componenfa a pieiei ')'i.direct demand ~ educationala — {element al pietei ediicatiei care reflectd comportamenlul consumatorilor de servicii educationale) demand for education ~ elastica .slaba .{in economic) credit demand de daune/despagubiri ."u'^('/f^.

coasting certificate ~ de calitate certificate of quality. quality/grade certificate ~ de cantarire . insurance certificate ~ de avarie .de cabotaj ..certificate of ' insurance.weight certificate ~ de clasa . certificatui oferind dobdndd) tax deposit certificate ~ de descarcare/debarcare ~ certificate of discharge.(al navei. (1'. (pentru navele dc cabotaj si de pesciat mat mart de 20 ii: tone-registrii) marine document.(eliberat navei dupa inspectia de registrii) certificate os survey.(certificat emis de o bancd americand in contui unor titluri de valoare strains') American depository receipt ~ de accident/ghinion .(mar.inspection certificate ~ de control vamal .nondiimpin^ certificate ~ de obligatiuni .(titlii emis pe termen scurt sau mediu de o bancd) certificate of deposit.{certificat de titluri <:/<••• valoare) savings certificate ~ de existenta . average certificate .(a navel) certificate of classification. mar. unei societdti comerciale) certificate 01 incorporation.(certificat eliberat i'i'i' un fond de pensii care atestd cc'i beneficiarul stipulat in certificat este in viatd) certificate of existence ~ de expertiza .) certificate of damage."xpt) certificate of manufacture/onHin ^ .bond certificate .CER-CER ~ american de depozit .share/stock certificate ~ de analiza . survey certificate ~ de garantie .clearance certificate.') certificai. discharge/ landinu certificate ~ de dividende .(la petroliere •• free loading certificate ~ de lichidare in vama .dividend righi certificate ~ de economii .(a actiuniloi nominate) certificate of inscription. certificate of registration/registry ship's certificate of registry ~ de navigabilitate . pasageri) certificate of clearance: (pentru ueronave) certificate c'i airworthiness ~ de nondumping .(mar. prin care se certified faptui cd falimentui nil a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.(asig. (dovadd prin care banca recunoaste cd a acceptat si u inre-gistrat titluri sau valori in registrul de valori) deposit slip ~ de depozit pentru impunere -(folosit pentru plata impozitelor.certificate 01 guarantee/warranty ~ de inventator .(acordat de instanta unui falit. clearing bill ~ de nationalitate .(a mdrfurilor de .dc origine .investment certificate ~ de inregistrare .) jerque note ~ de depozit . (SUA'' certificate of enrollment ~ de libera incarcare .(a unui produs) certificate of analysis ~ de asigurare .patent letter ~ de investitor . damage certificate. classification/class certificate ~ de control . (pentru navele iii. ci de un accident) certificate of misfortune ~ de actiuni .: of seaworthiness.

overentry certificate cesiona v.m.{titlu ce reprezintd o participare la capitalul social al unei intreprinderi) participation certificate ~ de plata a accizelor .{transmiterea in scris a unei creante prin andosare fdrd a mentiona cesionarul sau persoana care va deveni creditor) assignment in blank ~ prin novatie .) to assign.tonnage certificate.voluntary conveyance/ consequence/disposition .ownership certificate ~ de receptie .{titlu de stat destinat acoperirii deficitului bugetului de stat) Treasury certificate ~ interimar/provizoriu . actiunile sunt inegale ca valoare) fractional (share) certificate ~ pentru dobanda e$alonata .f. transfer certificate ~ de trezorerie .t.) deferred interest certificate/scrip/ warrant ~ pentru transportui de cereale . measurement certificate ~ de transfer (de actiuni) certificate of transfer.assignment of debts ~ de obligatii .assignment affected by novation ~ voluntara .assignment of lien ~ de creante .stowage/stowing certificate ~ de testare .{cesiune de creante pe care cesionarul nu o notified debitorului/cedentului) undisclosed assignment ~ generala/globala .excise permit ~ de proprietate . conveyance ~ a dreptului de retentie .(al unei proprietdti) title report ~ de scutire de taxe vamale . assignee.(cu valabilitate pdnd la emiterea politei de asigurare) cover note ~ sanitar .(tip de certificat de dividende eliberat creditorilor sau actionarilor in cazul asandrii unei societdti) debtor warrant ~ de restituire a taxelor vamale (platite pentru mdrfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mdrfurilor de export) (customs) debenture.(de actiuni.(bur. assignment. to surrender. (mar.) certificate of / measurement. {dr.(de actiuni) registered certificate ~ notarial . obligafiuni) interim certificate. scrip ~ nominal .sanitary certificate ~ vama! pentru rambursarea surplusului de taxa vamala .(se elibereazd dacd nova are dotdrile corespunzdtoare) grain cargo certficate ~ provizoriu de asigurare .notarial certificate ~ partial de actiuni .assignment of obligations ~ fara notificare . transferee cesiune s.) cession.acceptance certificate ~ de recuperare .(pentru o parte de actiune. to convey cesionar s. transfer. to transfer. cdnd.clearing bill ~ de stivuire .(prin care un creditor cedeazd unei terte persoane toate creantele sale) general assignment ~ in alb . {dr.{a produselor) test certificate ~ de tonaj . debenture bond ~ de sarcini . in cazul fuziunii a doud societdti.76 CER-CES ~ de participare .

(banf) to disburse.discharging quay.government/national expenditure ~ cu reparatii extraordinare .) capital charges ~ de calatorie/deplasare .(in interes de serviciu/afaceri) travelling expenses ~ de constituire/lnfiintare .bulk-handling cargo quay ~ de operare . outlay.(a unei societal!} promotion/formation expenses ~ de deplasare .(incarcare. expense. (taxe de chei) quay/pier/ wharf dues. (a risipi) to waste.n.i. de-a lungul duratei sale rdmase de viata) extraordinary repairs ~ curente . queyage.CET-CHE 77 cetatean s. wine cooper cheltui v.warehouse charges ~ de armare — (a navelor comerciale) ownership costs ~ de asigurare . cost.petroleum wharf. (risipa) thriftlessness. waste cheltuieli administrative administrative expenses.(/acute la un activ depreciat.(pe mila) mileage expenses ~ de depozitare .survey expenses ~ de exploatare . forwarding charges.(asig.dock/docking charges ~ de antrepozitare .repair jetty ~ fluvial .customs wharf.f. pier. mar. to spend ~ excesiv .terminal ~ de pasageri . to spend. quay. working charges/ expenses . citizen cetatenie s.operating costs/expenses.shipping pier.(cont.discharging expenses ~ de distribute . pierage chelar s.tanker jetty ~ plutitor .n.f.m. (speze) disbursement.(de productie) running costs/expenses ~ de administratie .distributive costs ~ de expeditie a marfurilor despatch/ dispatch fees.wharf ~ pentru mijioace de alimbare/ mahonare .t. administration costs/expenses ~ anticipate . outgoings. expenditure. descarcare) freight terminal ~ de operare specializat .depreciation expenses ~ de andocare .insurance charges ~ de avarie comuna .) general average expenditure/expenses ~ de capital . oil jetty/pier/quay ~ de reparatii .passenger quay ~ de petrol . to lay out. legal quay cheiaj s. to expend.to overspend cheltuiala s. citizenship cheis. pi.management expenses ~ de ambalare . to squander v.m. cargo terminal ~ de incarcare .. fin. floating bulkhead/ jetty ~ vamal .package/packing expenses ~ de amortizare .cargo quay ~ de marfuri in vrac . wharfage. charges. loading wharf ~ de marfuri .lighterage wharf ~ pentru petroliere .prepaid expenses ~ bugetare . charges forward ~ de expertiza .dummy.storage charges ~ de descarcare . wharf ~ de descarcare .

standard costs ~ suplimentare .fixed/standing charges/expenses ~ generale .selling costs/expenses ~ diverse .staff costs ~ de productie . costs of upkeep. to get back one's money a-si reduce ~ .overhead expenses/charges.cost taxable to ~ mari .expenditure and receipts ~ vamale .publice .entertainment expenses.initial/first outlays.sundry charges/expenses. overheads ~ de reprezentare .petty expenses.delivery charges ~ de manipulare . maintenance charges/costs/expenses. terminals ~ de mutare . freight charges/costs. stevedoring charges ~ de timbrare .) shipping charges/expenses ~ de vanzare/desfacere .cost of recruitment ~ postale .) expenses for refloating ~ de regie . wasteful s.stowage expenses.to incur expenses a lua toate ~ asupra sa .to defray expenses a-si acoperi ~ . transport charges.public expenditure ~ reprezentand dobanda . overheads ~ initiale/de instalare .) salvage charges/expenses ~ de stivuire . thriftless.factory/ manufacturing/systematic costs.preliminare/de infiintare . (mar.general expenses. spendthrift. on-cost charges.removal expenses ~ de personal . table money ~ de salvare . unexpected costs ~ neprevazute recuperabile recoverable unforeseen expenditures ~ obisnuite . fortnightly . m. departmental charges ~ standard .extras ~ si incasari .) terminal charges/costs.f.estimated expenses ~ extraordinare .(a unei societdti) preliminary expenses .variable expenses/costs a face ~ .{mar. upkeep expenses ~ de judecata .heavy expenses ~ marunte .ordinary disbursements ~ pentru recrutarea cadrelor .to reduce/to cut ones expenses cheltuitor adj. production expenses de publicitate advertising expenditure/outlays ~ de ranfluare . spendthrift.(a mdrfii) handling costs. squanderer chenzinal adj. petties ~ neprevazute .postal charges . legal charges/expenses ~ de livrare . (in statia terminus) (c. initial costs ~ in sarcina . sundries ~ estimative .stamp charges ~ de transport .interest expenses ~ speciale .carriage charges/expenses.78 CHE-CHE ~ de investitie outlay ~ de capital expenditure/ incarcare expenses loading charges/ ~ de intretinere expenses of maintenance.customs charges ~ variabile .law costs.(mar.extraordinary expenditure/expenses ~ fixe .special charges.to cover one's expenses.contingent/incidental expenses.

tenant at will cibernetica s. lease chenzina s. quintal. chitanta s. chance purchase/bargain. paid receipt newsstand ~ de plata a taxelor vamale .n. ~ de plata pentru manipulare sau lessee depozitare in statia terminus .(pe timp) (mar. indiferent dacii aceasta este in of questions exploatare sail nu} dead rent a completa un ~ . life tenant chirie s. bookstand. receipt book ~ fara contract .sawn timber per rent ~ excesiva/exagerata .voucher for receipt tului fdrd acordul proprietaruliii) ~ de sold/lichidare .f. quittance (lucky) bargain acknowledgment.to hunt for ~ contabila .to fill in a questionnaire a da cu ~ to let out on hire/lease a lua cu ~ cheta s.(in vamd) deposr assayer receipt chintals.m.(valabil un anumit ~ neverificata . voucher. (fortnightly) .} charter hire cherestea s.n. fortnight.f. stall. questionnaire. timber.. receipt.receipt in fuli tenant at sufferance discharge ~ care plateste o chine excesiva ~ in dublu exemplar . converted timber.f.n.to live in a cu cheta ./i.to make out a receipt from year to year chitantier s. ~ diferentiala . tenant.good receipt ~ cu contract valabil un an . {locator) lodger. chemist receipt ~ -analist — (care determind titrul) ~ de consemnare .formal receipt bargains ~ de asigurare provizorie .short/net hundredweight deposit receipt chio§c s. release a umbia dupa chilipiruri . hundredweight ~ de constituire a unui depozit ~ scurt .f.n.de primire .m.(platibild pentru conce-sionarea chestionar s.to take on hire/lease a sta cu .softwood timber avantaje si facilitdti special e) differential ~ standardizata .rack-rent ~ standard moarta . hire.docket chirias s.tenant a elibera o ~ . collection.to take up the collection house as (a tenant/lodger chilipir s.unaudited voucher numdr de ani) tenant for years ~ valabila .f.f ~ abuziv — (care continud sd ocupe o terminal receipt proprietate dupa expirarea contrac.receipt 11 rack-renter duplicate ~ cu contract .contractual rent ~ de wages navlosire . (ghereta) booth ~ de plata .receipt for payment. cash ~ de ziare .f.(c. (banii) takings a umbia . rent. list/set unei mine.CHE-CIB 79 ~ contractuala .tenant for life.(mai mare decdt esie sawn timber/wood.bookstall.binding chimist^. (SUA) lumber normal deoarece include plata pentru unele ~ de ra§inoase . cybernetics ~ pe viata .

(succesiunea perioadelor de expansiune si recesiune in activitatea economica) economic cycle ~ operational . cycle ~ agricol .(pentru mdeplinirea sarcinilor specifice postului) (man. to run into cifra s. (monetard.(bani faisi.business cycle ~ de conversie a numerarului (perioada dintre momentui in care o firmd achizitioneazd materiile prime si eel al vdnzarii produselor finite) cash conversion cycle ~ de livrare . de mdrfuri) circulation ~ a banilor . circular (letter) circulatie s. (expressed) by figures circuit s. documente false) to utter cisterna s. cyclic(al) ciclu.inclusive tour circulara s.) to summon. (martori) to subpoena .agricultural cycle ~ de achizitionare/cumparare (frecventa cu care este achizitionat un produs) purchase/buying cycle ~ de activitate . figure.production cycle ~ de viata al familiei . to cite.binary digit ~ de afaceri .y.(a banilor) uncovered circulation ~ fiduciara fiduciary circulation a pune in ~ .total turnover ~ de afaceri zilnica . (rutierd.turnover ~ de afaceri totala/globala .) job cycle ~ de prelucrare a informatiei contabile . feroviard etc.t.f.) traffic 2.money circulation a marfurilor commodity circulation ~ a stocurilor .f. reservoir cita v.r. number.(cresteri si scdderi ale volumului si ale ritmului activitdtii pe parcursul unui an in anumite domenii de activitate) seasonal cycle cifra v.fly-cruise ~ turistic complet/cu toate serviciile incluse in pret .f.(divizarea pietei pe sectoare.(intervalul de timp dintre cumpdrarea de materii prime pentru productia de bunuri si incasarea numerarului dupd vdnzarea acestord) operating cycle ~ sezonier .daily turnover citric adj.f.80 CIC-CIT ciclic adj. (Id) to amount/to come/to figure to.accounting information processing cycle ~ de productie . numerical. in functie de cheltuielile ocazionate de structura si evolutia in timp a familief) family life cycle ~ de viata al produsului -^product life cycle ~ de viata industriala . 1.work cycle ~ de afaceri . tank. circuit ~ economic .economic circular flow ~ turistic combinat transport aerian/rutier .n. (intre 0 si 9) digit ~ aproximativa/estimativa/rotunda round figure/number ~ binara . (dr.industrial life cycle ~ economic .fly-drive ~ turistic combinat zbor/croaziera pe mare . cistern.delivery cycle ~ de munca . n.stock turnover ~ activa (bani aflati efectiv in circulatie) active circulation ~ fara acoperire .

pi.job classification ~ a navelor . mar.) collision clause. (a sorta dupd calitate) to grade. mar.) (respingere a unei actiuni) dismissal. dimensiune) sizing 2. provision. (a clasificd) to classify.to . (a determina si a acorda clasa unei nave) (mar.the lower classes clasifica v.working class ~ turistica/a doua . classification. (casare) cassation. (docu-mente mtr-o arhivd.t. to class. running-down clause ~ abordajului din vina ambelor nave (asig. (categoric) class. unfisier) filing. ship's class ~ de produse . to class. (dr. specification. (a sorta dupd mdrime. (a navelor) classification (of ships) ~ a activitatilor/posturilor .(cu eel mai scdzut confort in transporturile aeriene si maritime depasageri) economy class ~ intai .f.blame collision clause . (dr.(totalitatea navelor identice in privinfa constructiei si a destinatiei) class of ships/vessels.(in transporturile aeriene si maritime de pasageri) tourist class clasa a cambiilor . 1. (dupd calitate) grading. (dr. unfisier) to file.f.(pentru bani. (dupd mdrime.) {a respinge o actiune) to dismiss.quality grade ~ de conturi . ships' classification ~ a obligatiunilor . (dupd calitate) grading.quality of bills of exchange ~ de calitate .wealth-owning classes.accounts class ~ de nave . dimensiune) to size 2. to rate clasificare s. (implicdnd amenda in caz de neprezentare) subpoena clasa v.) to classify. (sort) grade 4.f. to class.) denomination clasele bogate/avute . greutdti etc. (sociald) class 3. (sortare dupd calitate) grading. (a navelor) class (of ships). category 2.classification of ships.) both .CIT-CLA 81 citatie s. 1. mar.decimal classification clauza s. to classify.first class ~ muncitoare . (a documentelor mtr-o arhivd. summons.standard industrial classification ~ vamala — (categoria din cadrul unui nomenclator de taxe vamale in care este introdus un produs) customs classification ~ zecimala . (dupd mdrime.(close atribuite obligatiunilor pe baza probabilitdtii de intrare in mcetare de platd a societdtilor emitente) bond rating ~ industriala standard . (a scri-sorilor) docketing. warranty. dimensiune) sizing. annulment clasa s.the ruling class ~ economica . the moneyed classes ~ de jos .) writ(of summons). terms clauza abandonului (asig.t.middle class ~ dominanta/conducatoare . rate (of ships) clasa de mijioc . clause. 1. (scrisori) to docket.f. (a casd) to quash clasare s. (sortare dupd mdrime.(asig.f. dimensiune) sizing. (a posturilor in functie de competenta cerutd si de sala-rizarea corespunzdtoare) grading. (pe mijioacele de transport) class 5.) abandonment clause ~ abordajului/coliziunii . classification.product class ~ de unitati .

(mar.lipsei de marfa" .(la predare) deficiency clause ~ livrarii/predarii marfii peste bord .) turn berth clause ~ pavilionului . mar.warranty clause ~ ghetii — (de predare a incdrcdturii in eel mat apropiat port neblocat de gheturi) ice clause ~ grevei .lien clause ~ esuarii .(mar.(mar.(asig.) grounding clause ~ evaluarii . mar. war. mar.operarii la rand" .(se tine cont numai de pierderile marfii) (asig...(fin.strike clause ~ ineflcientei .(abaterii de la drum) (mar.tender clause ~ .) freight collision clause ~ confidentialitatii ..) flag clause ~ penalizarii .) deviation/liberty clause ~ dreptului de retentie .most-favoured nation clause ~ navei apte de a transporta marfuri ..(intr-un contract de angajare) confidentiality clause ~ continuarii asigurarii continuation/prolongation clause ~ contrastaliilor .) ready berth clause ~ . mar.la rand" ..) inchmaree/ negligence clause ~ ofertei . clanzd prin care se adangd la valoarea unei creante pe cea a unei cantitdti specificate de aur sail de echivalent-aur} gold clause ~ avariei .) anchor and chain clause ~ -aur .(asig. mar.(mar.(de o obligatie contractuald) (dr.(asig..(mar.82 CLA-CLA ~ ancorei §i a lantului .fara raspundere pentru spargeri" .) free of capture and seizure clause ~ .) berth/ berthing clause ~ danei pregatite .(navei) breakdown/off-hire clause ~ .avariilor de mare" .(asig.(asig.(in transportui de cereale} sea-damaged terms ^ ~ caricului in coliziutte ..(a^/g.) cargo-worthy clause ~ .free of breakage clause ~ garantiei .) sister-ship clause ~ navlului .) perils of the sea clause ~ .penalty clause ~ pericolelor marii .freight clause ~ necumularii avariilor ..(mar.) demurrage clause ~ cre$terii preturilor .permanent in stare de plutire" (mar.) (clauzd care prevede rambursarea unei datorii in aur sail in echivalent-aur. mar. mar.) valuation clause ~ extinderii politei de asigurare extended cover clause ~ .fara captura §i sechestrare" (asig. mar.de la depozit la depozit" warehouse-to-warehouse clause ~ degrevarii .} average clause ~ avariei comune in strainatate (dispasa se intocmeste conform legii portului de destinatie) foreign general average clause ~ .navei de serie" .) noncumulative clause <-~ neglijentei .policy proof of interest clause .) escape clause ~ devierii .up-price clause ~ danei/.(asig..(asig. mar.) overside delivery clause ~ natiunii celei mai favorizate .(asig.) floating/always afloat clause ~ politei fara obiect asigurat .

(de limitare ci rdspunderii asigurdtorultd) memorandum clause ~ de negarantie .CLA-CLA 83 ~ .insurance clause ~ de asigurare a valorilor supli-mentare disbursement warranty clause ~ de asigurare maritima .reinsurance clause ~ riscului de captura si sechestrare (asig.transit clause ~ valorii furnizate . mar.) war clause ~ reasigurarii .escalator clause ~ salvarii .) frustration clause clauza aditionala .price clause ~ razboiului .proviso ~ contractuala .) weather permitting clause ~ tranzitului .) escape clause ~ de exonerare — exoneration.marine insurance clause ~ de daune-interese . mar. mar. mar..) sue and labour clause ~ de evadare .(asig.value given clause ~ variatiei preturilor contractuale (corn. mar.(fin. in anumite circumstante) waiver clause ~ de revocare — (inainte de maturitate} (fin.(la un contract) rider ~ compromisorie .) salvage clause ~ scaderii preturilor .(prin care vdnzdtorul aflat in deficit poate obtine un avans bancar) red clause ~ salariilor variabile .) nonliability clause ~ de garantie . exemption/relieving clause ~ de exonerare de raspundere -(asig. mar.penalty clause ~ de diminuare a pagubelor .predarii navei" .) parity/par clause ~ de renuntare .warranty clause ~ de limitare a zonei de navigatie -(de cdtre asigurdtori) trading warranties clause ~ de memorandum .(asig.(la data si locul mceperii contractului de mchiriere) delivery/disposal clause ~ pretului .) escalator clause ~ zadarnicirii voiajului .(asig.arbitration clause ~ de asigurare .(prin care prima parte a daunei este suportatd de asigurat) (asig.) call provision ~ de salvare/siguranta . care ii permite hdncii de investitii sd se elibereze de rdspun-derea de a cumpdra si de a distribin acthmile companiei) (fin.) risk of capture and seizure clause ~ rosie .(asig.(clauza contractuala care ii permite unei parti sd renunte la o prevedere. dreadage ~ de paritate .(prevedere a unui acord comercial care ii permite .) excess clause ~ timpului nefavorabil .(asig.(asig.(mtr-un contract de siibscriere.(mtr-un contract prin care cele doud parti se angajeazd sd supund arbitrilor eventualele litigii) arbitration clause ~ conditionala .) nonwarranty clause ~ de optiune pentru ambele porturi -(de incdrcare si descdrcare) dreading at both ends ~ de optiune pentru portui de incarcare dreading.down price clause ~ surplusului .covenant ~ de arbitraj .

joint purchase coalitie s.) client ~ care plateste in numerar .potential/prospective customer ~ sigur/serios . (al unui avocat.(care prevede cd.subrogation clause ~ de transbordare .f.) insurance club ~ de investitii . connection. pe baza unor reglementdri prealabile) clearing ~ bancar .restrictive/saving clause ~ reziduala/restanta .f.office building client s.(asociafie de armatori care sunt in acelasi timp asigurati si asigurdtori) (asig. (cu \'fcn.bank clearing dona s.84 CLA-COA unei tdri semnatare sd suspende concesiile vamale acordate atunci cdnd nivelul importurilor afecteazd grav productia internd) escape clause ~ de sistare .doubtful client ~ obisnuit/permanent .to build up a connection cliring s. 1. clientage.{unui magazin) to deal at clientela s. (de medic sau avocat) practice. building. (pbisnuita) custom.boating club ~ turistic .(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute time clauses (hull and cargo) cladire s.(angajamentui unui debitor fata de creditorul sdu de a nu constitui o ipotecd imobiliard in folosul unei terte persoane) negative mortgage security clause ~ multivalutara multicurrency clause ~ nula .n.implied term ~ ipotecara negativa . (produs identic cu altui) clone club s.transshipment clause ~ de urgentare . (local) club house ~ de asigurare mutuala .haggler ~ dubios .n.touring club coachizitie s.cash customer ~ care se tocmeste mult .trustworthy customer a fi clientui .f.m. (cartel ring .f.exchange clause clauze de asigurare a marfurilor -(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute cargo clauses ~ de asigurare in timp (a corpului 51 a marfil) .(dr. clientele. clientele a-si crea o ~ . toate platile viitoare devin imediat scadente) acceleration clause ~ exceptionala exceptional clause ~ fara efect inoperative clause ~ implicita . coalition. dacd o datorie nu este achitatd la timp. instalafii etc. (asociafie) club 2.regular/ permanent customer ~ potential .void/invalid clause ~ restrictiva . shopper.) premises ~ administrativa/cu birouri . al unui arhitect etc.) avoidance clause. (tehnicd de compensare a obligatiilor reciproce intre doi parteneri constdnd in compararea creantelor cu obligatiile dintre ei.(privitoare la legatarul universal) (dr. union. defeasance ~ suplimentara de asigurare -insurance rider ~ valutara .safe customer ~ solvabil . mar.cease clause ~ de subrogare .) residuary clause ~ rezolutorie .f. customer.(asocierea mat multor persoane cu scopul de a constitui un portofoliu de investitii) investment club ~ nautic .

factor ~ al elasticitatii cererii/ofertei -(mijioc de mdsurare a elasticitatii ce-rerii sau a ofertei in functie de modi-ficarea unui factor) coefficient of demand/supply elasticity ~ alfa — (evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) alpha coefficient/factor ~ beta .tonnage coefficient ~ marginal al capitalului (raportui dintre cresterea stocului de capital dintr-o anumitd perioadd de timp si cresterea rezultatelor productiei in acelasi interval de timp) marginal capital coefficient coeficienti de salarizare .f.f. joint management cointeresa v.m. (mate-riala) incentive ~ financiara .(la bancomaf) personal identification number ~ postal .m. joint debtor codirector s.output coefficient/ factor ~ de rise .wage rates cofondator s.(pentru fixarea unor preturi) price ring ~ a licitantilor bidders'/bidding ring coarmator s.risk coefficient ~ de siguranta safety coefficient ~ de tonaj . drawing in.commercial code ~ de bare . (in) to draw (in) ~ pe cineva intr-o afacere to give smb.forest code/laws coduri de conduita .f. coefficient. joint creditor cocserie s.m. code ~ al muncii .m. dintre fondurile proprii ale unei band si ansamblul angajamentelor ei) cover ratio ~ de capitalizare bursiera . coinsurance coasociat s.(seturi de reguli pentru comportamentui din diferite profesiuni} codes of conduct codebitor s.m. joint manager coeficient s. coking plant cods.working coefficient ~ de incarcare . (SUA) zip code ~ silvic . copartner.(raportui dintre datoriile pe termen mediu si lung si capitalurile permanente) debt ratio ~ de lichiditate (raportui dintre activele lichide si datoriile curente ale uneifirme) liquidity/current ratio ~ de randament .financial incentive . a joint interest in an affair cointeresare s.fiscal code ~ maritim navigation act/laws ~ penal penal/criminal code ~ personal de identificare .t. (mar.civil code ~ comercial .f.code of criminal procedure ~ fiscal .m. prevdzut de lege. rate.n.(pe un produs) bar code ~ de procedura penala .labour code ~ civil . coke works. (corp de navd si aeronava) (asig. joint founder cogestiune s.m.(raportui dintre pretui unei societdti la bursd si beneficiile ei) price-earnings ratio ~ de exploatare . joint partner coca s.) hull cocreditor s.f. ratio.) joint/part owner coasigurare s.load/cargo coefficient ~ de indatorare .(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) beta coefficient/factor ~ de acoperire (raportui.COA-COI 85 ~ a comerciantilor .postal code.

mar.n. master mariner.f.f. (de marfa.f. colaps s. package ~ cu tara calculata .tax collection colecta s.n.post parcel a expedia un ~ . to get in colectare s.uninsured parcel ~ greu ~ heavy(-lift) package ~ postal .editorial staff colectivism s. to raise. group. to collectivize colectie s. commander.(in marina comerciald) certificated master ~ de cabotier . {mdrfun) to indent ~ prin po§ta . collapse a intra in ~ . having/sharing a joint interest in smth.(cont. sirainatate} indent . to collect colectionar^. joint s. colony.food colours colportaj s. •nai ales din. colonialism colonie s. collector colets. parcel.m. parcel delivery service.86 COI-COM ~ financiara a salariatilor .t.imminent impact ~ inevitabila ./n.w. collection ~ a impozitelor . merchant captain .m.) sundries column colonial adj.sample assortment/ collection. collection ~ de mostre .to post a parcel coletarie s. (asezare) colony.to make a collection.f. taxe) to collect.i.(in performantele societdtii in care lucreaza) employee involvement cointeresat adj. colouring matter coloranti alimentari . colonial colonialism s.river collision ~ pe mare . collective. abordage.s'. {corner} mdrunt) dicker coluziune s. n. collection.n.) assets side ~ a debitului . subscription a face o ~ . personnel ~ de redactie . encounter.sea collision coloana s.inevitable/inherent collision ~ la acostare .sea captain ~ de pescador .accidental collision ~ iminenta .collision in tow ~ pe fluviu . to order.f. captain ~ brevetat .registered parcel ~ expres — express parcel ~ fara valoare declarata . {dar nelivrut) on order comanda s. collection/set of samples colectiona v. collectivism colectivist s.) collision.berthing collision ~ la remorca . staff.f.n.f. dyestuff. collectivist.t.n.f. to raise a subscription/collection colectiv adj.skipper ~ de nava comerciala .de nava maritima . captain.tarer ~ cu valoare declarata . (coin. parcel post/deSivery/traffic coliziune s. (intre o navd in mars si una stationata} allision ~ accidentals! .(cont.to send away for comandant.t. collective (body). collective farmer colectiviza v. (cooperare intre firme independents pentru a influenta concurenta) collusion comanda v.) debit column ~ diverse .f.skipper comandat adj. (asig. column ~ a activelor . (impozite.) order.{cont.to collapse colecta v.shipmaster. settlement colorant s.

n.iuei oli..ic^ .blanket order ~ guvernamentaia/de stat . (beneficii. opiisd integrant verticalc-i liorizontal combinatioii/integration --.'. intesrarea prodnclsi.direct order ~ discretionara/la apreciere . structural yi calilativ in raport cu naturci activitdtii economice) combination ol' production inputs ~ a intereselor . ruei . (de beneficii.u's'ii.coi'jvcntionai hies .l!•. fighting ~ a contrabandei .special order ~ urgenta .. -1 .custom-built/'-make comanditar s.) discretionary order ~ executata la preturi diferentiale (bur. iiuu!i"i/0i! h. to fight against combatere s.il.contraband control ~ a mirosurilor nedorite .•jc rue. interese.antiinflarnabij .order in hand ~ de proba . combination ~ a factorilor de productie .f.foreign order ~ ferma . foiiduri.(cdtre broker de a cwnpdra.m..Qe carbuni . public procurement ~ la alegerea expeditoruiui .t.heavy order ~ neexecutata .mail order ~ repetata . riscuri) to pool comasare s.repeat order ~ scrisa .f.{pentru a e\"ita trecerea muncitoriior in ^omaj) make-work a face o comanda .open indent ~ mare .) indent for space ~ directa .ie!l•K•i••l(Ou'-i.rush/pressing order comenzi inutile .:.backlog/unfilled order ~ permanenta . to combat. ordinary pai-tns! comandita pannersl'su- comasa v.definite/firm order ~ generala/nespecificata .order in writing ~ speciala .cort! isiei .i.trial/sample order ~ de tonaj .odour control ~ a poluarii cu petrol ~ oil pollution action combinare s. aclive/aclinp/workin.cunvciitional .h'^ergolic fuel ... control.to place an order facut pe ~ .verticaia .) split order ~ externa .(modu-litate de combinare a factofilor etc productie sub aspect cuntitaliv.COM-COM 87 ~ acceptata . combustible s.'"1-.order for government account.(pentru acelea^i marfuri) perpetual order ~ prin po$ta .(melodd contabilu pentru combinarea situatiilor conlabiu' a doud jirme care fiizioneazd) pooling of interests ~ orizontala — (fuziunea organizaiiilt>r in aceea^i companie sau mir-unci similard.m.(mar. inter ese.f. to control. actiunile pe care acesta Ie alege) (bur. riscuri) pooling combate v.t. donnaiit/sleeping inactive/iimited/latenvsilent/ undisclosed partner comanditat s." cu sursele ae aprovizionare fi cu pirtele de desfacerc) vertical combination integration combustibit adj. in limita sumei la dispozitie. ' ' .(reiinirea in cadrul HIH': orgaiiizatii a innii i^riip c/e opei'diiuin care se succed.u . fondun.

) outward/overseas trade ~ ilicit .t.general dealer ~ de textile . {mar.draper ~ de vinuri . to merchandise comercializare s. merchandising ~ experimentala . commercial. business.drapery ~ cu vinuri .coastal/coasting/ coastwise trade ~ de cherestea .timber trade ~ de contrabands . trader.foreign/external trade.frontier trade traffic ~ local/regional . marketing. to market. (mai ales in relatiile cu strdindtatea) merchant ~ comisionar .transit/entrepot trade ~ exterior . shopman.retail trade ~ cu articole de lux .f.(SUA) interstate commerce ~ invizibil .lawful trade ~ Umitrof/de frontiers . dealer.colonial trade ~ cu amanuntul/in detaliu .(cu amanuntui) corn chandler.tally system/trade ~ infloritor .illicit trade ~ interior . commercialization.contraband/ smuggling trade ~ de export .international trade ~ interstatal .vintnery ~ de cabotaj .second-hand dealer ~ de marfuri generale . (mar.domestic/intemal/home trade.import trade ~ de legume si fructe . (angrosist. retailer ~ cu livrarea imediata a marfii .flourishing trade ~ liber . to commercialize.corn/grain trade ~ cu materiale navale . (care vinde in rate/pe credit) tallyman.. trade.. commerce. (in magazin) shopkeeping ~ ambulant .spot trader ~ cu retea de distribute . echipament) outfitter ~ afiliat .compensation trade ~ in rate/pe credit . traffic.n.free trade ~ licit .ship chandlery ~ cu textile . trade.luxury trade ~ cu cereale .88 CAL-CAM ~ solid .(pe o piatd restrdnsd) test marketing comerciant s. (cu ridicata) corn dealer ~ de marfuri de ocazie ..wholesale/direct trade ~ colonial .greengrocery ~ de marfuri in vrac . sau detaiUst) merchant.. (de imbrdcdminte.barter trade ~ de stat .chain merchant ~ de cereale .merchant member ~ angrosist . (cu magazin) shopkeeper..) inland/home trade ~ intermediar/de reexport intermediary/intermediate/reexport trade ~ international . mercantile comercializa v.warehouseman.state/govemment/public trade ~ de tranzit .export trade ~ de import .local trade ..commission merchant ~ cu amanuntui . peddlery ~ angro/cu ridicata .vintner comert s.(de mdruntisuri) pedlary.solid fuel comercial adj.bulk trade ~ de schimb . tradesman.retail dealer.m.(sectoral serviciilor) invisible trade ~ in compensatie . mai ales in relatiile cu strdindtatea. trading.

board of examiners ~ de litigii .(pidtit agentului de asigurdri) insurance commission ~ de brokeraj . drummer comisars.editing panel ~ electorala . investigation committee. maritime commerce/trade.commercial shipping.unauthorized trade ~ pasiv .kerb trade ~ trilateral . committee.(mar.brokerage commission ~ de navlosire . board ~ bugetara .audit(ing) committee ~ de control .to (carry on) trade a face ~ ambulant .agency fee ~ de subscriere .multilateral trade ~ neautorizat . commission.n. ship brokerage ~ de reprezentare .to deal wholesale a face ~ cu .m.standing committee comision s. realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction a face.election committee ~ financiara . 1.parliamentary committee ~ permanenta .to trade in a face ~ cu marunti§uri . {de intermediere) factorage 2. (insdrcinare) errand..underwriting commission ~ de vanzari .CAM-COM 89 ~ maritim .conflict/dispute committee ~ de lucru .dicker ~ mondial .seasonal trade ~ stradal . (SUA) committee of ways and means ~ comuna .selling brokerage/ commission ~ del credere .bank commission ~ de adresa .(asig.trust cost ~ pentru terti .) charter commission. mar. message ~ bancar .postal trade ~ sezonier .(SUA) committee of supply ~ mixta .(tranzactie switch fdcutd la export. commercial traveller. sea/seabome trade ~ marunt .commission past us .trilateral trade ~ triunghiular .(transportui mdrfurilor de export cu navele altei tdri) (mar.to peddle a face ~ angro .to haberdash a face ~ intens . commissioner ~ de avarie . fact-finding board ~ de cenzori .) address commission ~ de asigurare .to carry on a good/roaring trade comis-voiajor s.examining board. commission.del credere commission ~ pentru mandatare .) average agent/commissioner comisie s.working party ~ de mandate .(CM membri din camera fi senat) joint committee ~ parlamentara . allowance.control commission/ committee ~ de examen .budget committee. travelling salesman.) passive commerce ~ prin po$ta .world trade ~ multilateral .credentials committee ~ de redactare .(formatd din reprezentantii mai multor organizatii) joint committee ~ de ancheta .(pidtit de navd in portnl de descdrcare) {mar.m.f.committee of inquiry.

^ .liner company ~ de navigatie .isio'i c'''iJ.(filiala iinui holding) operating company .raiiv/.to make good a loss compensare .s^. (commission) agent 2.airlines.petroliera ..'••.de conducere .(mar. {fondid vaiiitar) to equalize ~ o pierdere .) towage company ~ de saivare .n-niiupie dr. middleman.ii\-'' ~ de factaj/mesagerie .executive committee .de stivuire . express company ~ de nave de linie .strike committee ~ de initiativa . parcener companie s. (a echilibra. (curler.sindical .msurai'u.(SUA) committee of ways and means .".sea trading company ~ de petroliere .n./'.} salvage company .s'i' nil spre cea cerutd) production-onented compaiiy '.f. persoand care face diverse servicii) commissionaire. to mdemr)ify(tor) 2.90 COM-COM ~ per lot . (un cec printr-o casd de coinpefisatie) to clear.standing committee ~ provizoriu .de remorcaj .interim committee ~ ora^enesc city/town committee ~ permanent ./.t..to go on errand comisionar s.export commission agent ~ portuar — runner comitets. .unpa''v " -^\ ^^t ferasc .".f.trade-union committee.to sit on/to be on the committee como$tenitor s. airways ~ holding .tanker company ".'n..comerciala . to countervail. joint heir. to offset 3.financiar . board ~ consultativ . (intermediar) factor. a contrubalansa) to counterbalance.editorial board ~ executiv .parcel delivery company.o''i company .operationala . (pentrii) to com-peiisate (for).' i 'r.cu unitati de productie multiple/ endependeiiif •1.holding company ~.(care nil este lider intr-un amimit domenhi) follower compensa v. company '. (bdiat) eirand boy. committee.s'•. (de intreprindere) local trade-union committee a face parte din ~ /a fi in ~ . (o chitone) to set off..(mar.temporary committee -. i conipensaiion.(mar. 1.l .orientata spre productia realizabila -.in. 1.shipping/navigation company ~ de navigatie fluviala . re"-':U'nsos . street porter ~ de export . coheir.(ydndut la licitatie) lot money a face un ~ .) stevedoring company ~ de transport de mobila ...secundara .river shipping company ~ de navigatie maritima ."eiu'l^tr.removal contractor(s) ~ de transporturi aeriene .to take orders on commission a merge cu un ~ .executive/managing committee ~ de greva .advisory board' commission .i"):iny • <i': .steering committee ~ de redactie .(.trading company -.interimar .

t. indemnification.ticket nipper compozit adj. complex ~ comercial . common.n. competency.port complex comportament^. conduct ~ corecta . conimunitv .handout comunismi'. 11.f. indemnity.n.COM-COM datoriilor) setoff.consumer behaviour ~ al producatorului .trading estate ~ industrial . 1.f. competence.cheque clearing. communal comunicat s. competent. complete adv. dater -" de bilete . communism coniunitate s. consideration.competitive behaviour ~ organizational . dating stamp. completely ~ asamblat {despre utilaje care. compensatory compensatie s. (un document. (oficial) official statement ~ de presa . to (make) complete./i. (iin cec) to write out. ability 2. proficiency. pi.{asig.{al unei firme in vedereu obtinerii de profituri maxime) strategic behaviour comportare s. agreement.severance pay competent adj. o cantilute) to make up.f. im cec) to fill in. give-and-take. ~ interbancara a creditelor .industrial complex ~ portuar .t.(asig. sunt gata de folosintd imediatd) completely built up ~ dezasamblat . jurisdiction ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ de baza — (a unei societdti) {man.organizational behaviour ~ strategic . compensation. {cliring) clearing ~ executorie .credit clearing compensator(iu) adj.producer behaviour ~ competitiv . {realizat in fadrul negocierilor) tradeoff ~ de avarie ./i. 1. behaviour ~ al consumatorului . remedy.n. {regularizare a fondului valutar) equalization ~ a cecurilor .f.{despre utilaje livrate dezasamblate} completely knocked down completa v. settlement. numbering machine.f.pure competition complementar adj. (dr. mar. to supplement: (o suma. reparations 2. to computerize comun adj. competitiveness competitie s.) average agreement ~ de avarie comuna .) competence.{in afaceri) fair dealing compostor s. computer computeriza v.) core competence ~ de decizie .f. {SUA) to fill out complex s.) distinctive competence competitiv adj. competitive competitivitate s.) average bond computer s. (ohstesc) communal comunal adj. mar. proficient competenta s. la vdnzare. competition ~ pura/perfecta . complementary complet adj.n.decision making ~ distinctiva {man. behaviour.executory consideration ~ pentru concediere/desfacerea contractului de munca . efficient. composite compromis s. compromise: arrangement.

sick leave ~ de odihna .(concentrarea unor sectoare industriale in anumite zone in functie de sursele de materii prime.annual leave ~ fara plata . (temporar datoritd lipsei comenzilor) to lay off concediere s.commonwealth Comunitatea Britanica de Natiuni Commonwealth of Nations concedia v. concessionnaire.f.holidays without pay ~ pentru motive personale compassionate leave concentrare s. (a imagind) to conceive.) conglomerate concentration of production ~ fmanciara .f. to dismiss.statutory undertaker . half-way a face ~ reciproce . concession a face concesii cuiva . disparitie.) concentration of industry ~ a livrarilor . amplificare a sistemului partici-patiilor financiare. paid/privilege leave ~ de boala . crestere a capitalului firmei} financial concentration ~ orizontala a productiei .n. (proces prin care sectoarele economice sunt tot maiputernic dominate de cdteva firme mart) concentration ~ a capitalului .(pe o piatd) buyer concentration ~ a industriei .business community ~ de bunuri . cumpdrare a pa-chetelor majoritare de actiuni etc. n. dismissal. leave (of absence). fu-ziuni.summary dismissal ~ nejustificata/ilegala . (a formula) to formulate. to word.t.holidays with pay.t. concept concern s. licensee ~ de servicii publice .(de materie primd cdtre un sector industrial in mdna catorva furnizori) supplier concentration ~ a productiei . (SUA) vacation ~ cu plata . to grant. profilul pietelor etc.92 COM-CON ~ de afaceri . to license concesionar s.(forma de concentrare.to make mutual concessions.(reunirea sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice care realizeazd un produs sau o grupd de produse) horizontal concentration of production ~ verticals a productiei (gruparea agentilor economici care realizeazd activitdti reprezentdnd diferite stadii in fabricarea unui produs sau a unei grupe de produse sub o conducere comund) vertical concentration of production concepe v. to discharge. (yacanta) holiday(s). to give and take concesiona v. (a schita) to draft concept s. community property/regime ~ de interese .community of interests ~ de natiuni . grantee. discharge.wrongful dismissal concediu s.production concentration ~ -conglomerat a productiei -(miscarea de absorbtie.m.n.f.communal estate. (temporara datoritd lipsei comenzilor) layoff ~ disciplinara .t.to meet smb.Concentration of capital ~ a cumparatorilor . concern concesie s.

(dr.to register conditie s.prerequisite ~ rezolutorie . rival concurenta s.conditions of contract ~ convenite/stabilite .i.(la o asociatie. (cu) to compete (with) concurent adj.book of complaints.m. license ~ a unei cai ferate .mining claim ~ scurta (yalabild pentru mai putin de 50 de ani) short lease concesor s.railway concession ~ de prospectiune . (acord cu creditorii) {dr. (stare.null and void condition ~ prealabila .fair competition ~ monopolists monopolistic competition ~ neloiala . scheme of composition/arrangement between debtor and creditors. (la amendd) to fine. rival s. grant.t.f. to sentence.CON-CON 93 concesiune s.f.perfect competition concurential adj.(in comertui cu cereale) American terms ~ atractive . 1. rivalry ~ agresiva .knocking competition ~ care nu se manifests prin preturi -nonprice competition ~ dura/acerba . private arrangement.attendance book ~ de reclamatii . un club etc.f. conciliation concordat s. (la plata despdgubirilor.fair terms ~ actuale .f. competitive condamna v. franchise.m. book of entry.) terms of an issue ~ americane .(dr.) deed of arrangement/assignment. situatie) condition. (clauzd) condition.attractive terms ~ contractuale .cutthroat/keen/severe competition ~ imperfecta . competitor.) condition precedent conditii acceptabile .terms of acceptance ~ ale unei emisiuni .f. legal settlement.(dr. convict. (in contu-macie) defaulter condica s. requests book a trece in ~ . acordarea de daune-interese) to cast condamnat s.(fin. competition.(bur.) condition subsequent ~ suspensiva .credit terms ~ de exploatare/functionare -operating conditions ~ de lichidare . (sociald) status. composition.^/.imperfect competition ~ libera . conditions agreed upon ~ de adeziune . register ~ de prezenta .(pentru desco-perirea zdcdmintelor de hidrocarburi) exploration license ~ forestiera . terms 3.) to convict.quality requirements ~ de cartel maritim conference terms ~ de creditare . bankrupt's certificate concura v.) conditions of membership ~ de calitate . licenser conciliere s. competitive.n.timber claim ~ miniera .free competition ~ loiala . concession.m.) settlement terms . rank ~ implicita . grantor.prevailing conditions ~ ale trasului pentru acceptarea cambiei . lease. stipulation. situation 2.agreed terms.implied condition ~ legala legal condition ~ nula .unfair competition ~ perfecta .

(mar.works management ~ centralizata .) chartering terms ~ de operare la chei .) chain of command ~ imediat superioara salariatilor obi^nuiti . (supraveghere) supervision.centralized management ~ colectiva -joint management ~ de proiect integral . to run ~ o adunare .) quay terms ~ de plata .old terms a conveni asupra ~ . management.to come to terms a pune ~ .delivery terms.to make terms a-si formula ~ to lay down one's conditions. specifications of quality ~ uzuale . leadership.(a datelor nesem-nificative din bugete sail planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .terms of sale ~ generate de livrare .(mar.integrated project management ~ direct responsabila de indeplinirea obiectivelor intreprinderii line management ~ dupa principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ generala .94 COTM-CON ~ de linie .(mar.to preside over/to chair a meeting conducere s. (a unei afaceri) carriage. to superintend.general delivery terms ~ inacceptabile . (reduceri de preturi acordate de angrosist detailistilor) temns to trade. terms of delivery. (cadre) staff ~ a uzinei .payment terms.usual terms ~ variabile . to direct.technical regulations ~ tehnice de calitate . 1.discount terms ~ de vanzare . specifications for delivery. (a supraveghea) to supervise.general management ~ gresita . superintendence. managership. (a administra) to manage.terms strictly net cash ~ de plata pentru transport direct through rate ~ de preturi inclusive .unacceptable terms ~ in vigoare .t.preferential terms ~ tehnice .working conditions ~ de navlosire . to make one's terms conditiona v. (o afacere) to carry on.f. (administrare) administration.first-line management ~ la nivel mediu .draft terms ~ de plata in numerar fara reduceri .middle management ~ prin eliminare .) rye terms ~ de munca .quality specifications.) berth/liner terms ~ de livrare . terms of payment ~ de plata a tratei . to condition conduce v. trade terms ~ de livrare a secarei/granelor {mar.mismanagement ~ ierarhica (man.(pentru o eficientd sporitd) management by objectives .t.varying terms ~ vechi/existente .inclusive terms ~ de scont . running 2.conditions ruling ~ la realizarea unei investitii (impuse investitiilor strdine directe de cdtre guvernul tdrii respective) investment performance requirements ~ nefavorabile — unfavourable terms ~ preferentiale .

to acknowledge ~ o §tire . ready-made/'-to-wear clothes. wearing apparel confectiona v.one-man/Caesar management conducta s. privately confidentialitate s.acknowledgement of order ~ a creditului . in accordance/ keeping/agreement with. (adunare) conference.CON-CON 95 ~ prin participare .editorship ~ superioara . confidentiality conHrma v.(dezacord apdrut nitre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) demarcation dispute ~ de interese .in conformity/ compliance with your order ~ contului remis .press conference ~ la nivel inalt summit conference ~ nationala/pe tara nation-wide/all--country conference ~ telefonica . conflict ~ de competenta/jurisdictie .as per copy enclosed . pipe.) concurrence of jurisdiction ~ de delimitare .t. 1.acknowledgement of receipt confisca v.(mdr/ii) acknowledgement of weight ~ a tranzactiei .waste pipe ~ submarina . to confirm. pipeline ~ de ape reziduale/uzate . speech 2.f.to confirm a piece of news ~ primirea unei scrisori . care. (discurs) lecture. {a fabrica) to manufacture. wear. confidentially.as per account rendered ~ copiei anexate .f. in asemenea situatii.top management ~ unica . acknowledgement ~ a comenzii . store clothes.f. seizure ~ a marfurilor nedeclarate in vama seizure of goods not declared to the customs ~ de actiuni — (subscrise si nepldtite la termenul scadent) forfeiture of shares conflict 5. congress 3. to seize confiscare s.conflict of interests ~ de legi . (datoritd) owing to ~ avizului . meeting.(pentru transportui produselor petroliere) submarine/ underwater pipeline.adversity/conflict of laws ~ de munca . confidential.) gross misconduct confectii s. according to.(a unui angajat. to confiscate.t. corresponding (to) prep.advice of credit ~ a greutatii . to work conferinta s. confirmation. according (to). n. (cu) conformable (to).industrial/labour dispute ~ de retea — (apdrut mtre membrii unei retele de distributie) channel conflict conform adj. in conformity/ compliance with.conference call a tine o ~ . sea pipe conduita s.participative management ~ redactionala .f. confiscation. conduct ~ extrem de rea . (secret) secret adv.(dr. . true (to).(^m^^v^^^ per advice ~ comenzii dvs.f. pi.to give/to deliver a lecture confidential adj.briefing conference ~ de presa . (grad universitar) lectureship ~ de instruire .advice of deal ~ de primire .to acknowledge the receipt of a letter confirmare s.t. este demis imediat) (man.f.f.

congress conjunctura s.delivery/landing order ~ la ordin .ocean bill of lading ~ original . refrigeration ~ rapida .town councillor ~ economic . 1.96 CON-CON ~ cu originalul .according to the law ~ mostrei .(marfuri recepfionate. 1. (membru al unui consiliu) councillor ~ comunal/municipal . de integrare sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice cu profil fi activitdti diferite) conglomerate congress. to write down conserva v.original bill of lading ~ partial . to comply with congela v.direct/through bill of lading ~ fluvial .n.(care urmeazd a fi incarcate} received-for-shipment bill of lading ~ -tip . (a incredinta.f.blank/bearer bill of lading ~ murdar/cu rezerve/mentiuni . consignor.inward bill of lading ~ pentru marfuri incarcate ship/ship's/shipped bill of lading ~ pentru marfuri neincarcate .order/port bill of lading ~ la purtator .(pentru o partidd de mar/a) parcel bill of lading ~ pentru marfuri de export . adviser.m.f.m.liner bill of lading ~ de primire .f.tax consultant ~ juridic .n. (bani) to deposit 2.uniform bill of lading consemna v.quick freezing conglomerat s. depositary.river bill of lading ~ fractional .(cu menfiunea receptiondrii mdrfii in stare necorespunzdtoare/improprie) dirty/foul/unclean/claused/qualified bill of lading ~ nominal .r.outward bill of lading ~ pentru marfuri de import . consignee.economic adviser ~ fiscal . dar neincdrcate) received bill of lading ~ direct .as per invoice ~ legii .legal/law adviser ~ tehnic . (a inregistrd) to register. depository consignator s.general/omnibus bill of lading ~ curat/fara rezerve/mentiuni . (economicd) conjuncture ~ a pietei . (SUA) canned food consignatar s.technical adviser consiliu s. consigner.) bill of lading. (in cutii de conserve) to can. a da marfuri spre pdstrare) to consign 3. tinned food. up to sample ~ planului .straight bill of lading ~ nou .fresh bill of lading ~ oceanic .t.t.) as customary conforma v. to tin conserve s. depositor consignatie s.n.as per statement enclosed ~ facturii . council. to refrigerate congelare s. consultant 2.f.clean bill of lading ~ de linie . pi.t. (forma de concentrare. to freeze. freight document ~ colectiv .n.m. freezing.according to plan ~ uzului . to record. (mar. board .corresponding/ conformable to the original ~ darii de seama anexate .market condition/position conosament s.(corn.as per sample. (de marfuri) consignment (of goods) consilier s.

to build.civil engineering ~ navale . builder. directorate ~ de arbitraj . (aforfa) to compel. (antreprenor) building contractor ~ de masini navale . to strenghten 2.marine engineer ~ naval . (construire) building. (datoria publicd) to consolidate 3. to force 2.board of trustees ~ districtual/regional . (stabilizarea cursului actiunilor} (bur.budget constraint ~ si retinere . (a datoriei publice) consolidation 2. to oblige. (restricfie) restriction 2. engineering .t. compulsion. 1. (lucrare) development ~ de automobile automotive engineering ~ de drumuri . infiintare) formation ~ a unei societati . a infiinta) to form constituire s. restraint. a Integra bilanturile filia-lelor unei societdti-mamd in bilantui global care devine bilant consolidaf) (cont. construction. constituted ~ sub forma unei corporatii -incorporate. binding over 3. to consolidate.(asupra navei) restraint of authorities ~ bugetara . (exercitatd pentru semnarea unui contract) duress ~ a vanzatorilor descoperiti . abordare in grup a unei societdfi-mamd cu filialele ei in scopuri contabile) consolidation 3. to construct.conciliation board ~ de tutela .formation of a reserve fund constituit adj.civil shipbuilding construi v. incorporated constrange v. managing board.) to consolidate consolidare s. construction.shipbuilder.company formation ~ a unui fond de rezerva . to bind over constrangere s. constructor. (formare.t.f. 1.district council ~ valutar .shipbuilding.(a navei) restraint and detainment constructor s. to engineer construire s.currency board consolida v.) to consolidate v. 1. 1.) consolidation consor(iu. constitution. 1. (legald) coercition. (a forma. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata angajamentelor contractuale) (bur.) (p datorie) to fund. syndicate constitui v. (cladire) building.) bear squeeze ~ aplicata de autoritati . building. in aceeasi persoand./?.f.(care vdnd la termen fard acoperire. ship construction. (stingerea unui drept de uzufruct prin intrunirea. naval architect/constructor constructie s. (dr./. (fin. constraint.f. construction 2.f.) to coerce.r.?. (centralizare. to constitute. structure. (fin.) (a datoriilor) funding.CON-CON 97 ~ comunal/municipal/orasenesc town council ~ de administratie . naval construction/ architecture ~ navale civile .road building/making ~ de masini mechanical engineering constructii civile . (despre cursul actiunilor) (bur. a calitdtii de uzu-fructuar si de nud proprietor) (dr.) consolidation 4. (a centraliza.board of directors. consortium.t. (a sili) to constrain.m.f.

(de operatiuni) active account ~ administrat . account ~ activ . to exhaust consumator s. consul ~ general .) career counselling consultativ adj. final/ultimate consumer ~ progresist .acceptance account .n.98 CON-CON ~ a unei pozitii .(cont. consumer.(prin cumpdrarea treptatd de actiuni pentru a evita cre§terea bruscd a pretului lor) (bur.bank/banking account ~ blocat .client account ~ al vanzatorului/vanzarilor fara acoperire . (in baza cdruia se pot emite cecuri) cheque account.creditor account ~ curent .(despre ramurile §i activitdtile industriale care necesitd un volum mare de forta de mimed) labour-intensive ~ final . (a risipi) to waste 2. to have advisory vote ~ public . (energie) to consume.unproductive consumption ~ ostentativ . (SUA) checking account ~ de accepte .private consumption ~ productiv .domestic/home consumption ~ intraramuri . consulting. consumption ~ de capital . counselling ~ financiara .f.) position building consuls.capital consumption ~ de combustibil . n.consulate general consultant adj.blocked/frozen account ~ comun -joint account ~ creditor .public consumption ~ specific .m. stimulat de dorinta confirmdrii unei pozitii sociale superioare) conspicuous consumption ~ privat .specific consumption ~ zilnic .(nemotivat de necesitdti. consultant.(intr-o firmd) (man.final consumption ~ intermediar — (de bunuri economice pentru a produce alte bunuri) intermediate consumption ~ intern . account current.t.end-user.productive consumption volum mare de capital pentru a functiona) capital-intensive ~ de forta de munca .consul general consular adj.f. (final) end-user ~ de capital — (despre ramurile si activitdtile industrials care necesitd un consume. (a epuiza) to spend. consumerism constientizare s. 1.financial counselling ~ in sectorul promovarilor .(cont bancar investit pe piata financiara) cash management account ~ al clientului . (cunoasterea calitdtilor unui produs de cdtre consumatori) awareness conts. consulting s.n.) intrabranch consumption ~ national . consultative. advisory a avea vot ~ . consulate. m.national consumption ~ neproductiv . (a folosi) to use./i.current account. consular office ~ general .daily consumption consuma v.fuel consumption ~ final/de produse finale . consular consulat s.to be present in an advisory capacity.progressive consumer consumerism s. adviser ~ managerial .m.management consultant consultants s. to use up 3.short account ~ bancar .

savings account.loan account ~ de credit neachitat la scadenta delinquent account ~ de custodie .inactive/dormant/dead account ~ interimar .(cdnd se inregistreazd mart variatii ale profiturilor anuale) dividend equalization account ~ de fonduri de rezerva .bad debts account ~ de credit .sundries/sundry account ~ fara dobanda .fixed deposit account ~ de depozit la vedere .sales account.detailed/specified account ~ din cartea mare .consignment account ~ de control/rectificare .clearing account ~ de compensatie .) credit account.reserve account ~ de lichidare/decontare .offset account ~ de concentrare .{cont de depozit in care se vireazd periodic sume de ban!) concentration account ~ de consignatie .) monthly account .profit/gain and loss account ~ de vanzari .production account ~ de profit §i pierderi . (SUA) thrift account ~ de egalizare a dividendelor .sight deposit account ~ de economii .income and expediture account ~ de virament .depreciation account ~ de buget .capital account ~ de casa .cash account ~ de cheltuieli .noninterest bearing account ~ fiduciar .(a profitului net) appropriation account ~ de amortizare .control/ adjustment/total account ~ de creante nerecuperabile .(cu sold debitor) debit/debtor account ~ de alocare/repartizare .(in baza unui credit) open account ~ descoperit .ledger account ~ diverse .trust/trustee account ~ inactiv .(cont bancar din care se achitd regulat platile curente) budget account ~ de calculare a profitului brut trading/working account ~ de capital . account sales ~ de venituri/incasari fiscale revenue account ~ de venituri si cheltuieli . cu scopul de a mregistra sumele care se incaseazd in folosiil sdu) loro account ~ lunar .purchases account ~ de activ .CON-CON 99 ~ de achizitii .suspense account ~ in valuta .settlement account ~ de modificare a patrimoniului asset liability adjustment account ~ de plati e$alonate .interim account ~ in credit . (SUA) charge account ~ in tranzit/tranzitoriu .foreign currency account ~ loro — (cont deschis de o bancd din strdindtate pentm corespondentiil sdu din alta tard.deposit account ~ de depozit la termen .transfer account .(corn.deferred payment account ~ de productie .(corn.deschis .charges account ~ de curing .overdraft ~ detaliat .custody account ~ de depozit .

(cont deschis de o bancd la corespondentui sdu din strdindtate. in care se tnregistreazd toate operathmile bdncii titulare) nostro account data cu modificarea vdnzdrilor) ~ numeric . sarcinile administrative) managerial/ management accounting ~ nationala .financial accounting ~ integrata . accounting.'s account contabil-y. planificarea.public accountant ~ public atestat/autorizat .to place/to carry to smb.(SUA) certified public accountant contabilitate s.(date in baza cdrora se asigurd conducerea.100 CON-CON ~ nesoldat . accountancy 2.depreciation accounting .double-entry bookkeeping ~ in partida simpla .economic activity accounts ~ ale sectoarelor economice economic sectors accounts ~ anuale/finale .provisional account ~ remis .(bazatd pe simboluri.impersonal accounts ~ manageriale .integrated accounting ~ in partida dubia .merger accounting ~ creatoare .outstandings ~ impersonale .two-sided accounts ~ reale . pentru uzul conducerii) figureless accounts ~ financiara .inflation accounting ~ fara cifre .creative accounting ~ de amortizare .(conturi din bilanf si situatia venitului care se schimbd o spontaneous accounts a trece in cont .consolidated accounts ~ de creante .account rendered ~ special/separat .unbalanced account ~ nostro .itemized account ~ transferabil . 1.certified accountant. accountant ~ atestat/autorizat . (serviciu) accounting department ~ a costurilor .group accounts ~ de plata a impozitelor .private account ~ personal .annual accounts ~ consolidate .numbered account ~ particular .(conturile bdncilor-corespondent deschise la o boned data) vostro account conturi ale activitatii agentilor economici .(SUA) Treasury tax and loan accounts ~ debitoare .cost accounting ~ a costurilor curente/de inflatie current cost accounting ~ a fuziunii .real accounts ~ spontane .accounts payable ~ de grup .de inflatie .accounts receivable ~ de datorii . bookkeeper. bookkeeping. (de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) drawings account ~ provizoriu .f.national accounting .single-entry bookkeeping ~ manageriala . (in Marea Britanie) chartered accountant ~ managerial atestat/autorizat (care lucreazd in sectorul afacerilor) (SUA) certified management accountant ~ public/autorizat .special/separate account ~ specificat .to carry to account a trece in contui cuiva .transferable account ~ vostro .m.nominal accounts ~ pe doua rubrici .personal/private account.management accounts ~ nominale .

fair quality ~ buna . kind.) shipped quality ~ medie .se/iy abstract) way.quality of life ~ acceptabila . (a unei obligatiuni. (pepiata bursiera) doldrums camata s. seaway ~ maritima costiera . qualitative calm s.accepted bill ~ andosata .f.bank/banker's bill.overdue past-due bill ~ cu scadenta fixa . fineness ~ totala . (msusire) quality.fine bank/trade bill. works/factory railway ~ maritima .f. railway.. (ruta) route 2. (fel) sort. bill (of exchange) ~ acceptata . (w .prime/superior/high first quality.) total quality ~ vandabila . path.n. care exprimd gradul de rise pentru investitor) quality ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ a produsului . attribute.f. qualified.f. 1. two-name paper ~ cu scadenta depa§ita .inland waterway ~ ferata . property.yard track. finance bill ~ comerciala .membership ~ dubia .accommodation bill.coastwise sea lane cai de comunicatie .{mar.perfect quality ~ la incarcare . cale s. calendar calfa s.poor quality ~ standard .medium/average quality ~ medie buna .(despre grdu) fair average quality ~ mediocra . (a muncitorilor) skill ~ la locul de munca .n.60 CAL-CAM. characteristic 2.partnership ~ de membru .) dual capacity ~ functionala .product quality ~ a vietii . course 3. bill.fixed-date bill ~ curata/fara rezerve/mentiuni clean bill of exchange ~ de clasa tntai .merchantable quality calitativ adj.domiciled bill . skilled calitate s. journeyman calificare s. street. (drum) road.quality as per sample ~ de asociat/partener .training at the job calificat adj. kite ~ de investitie . means ~ de apa navigabila . qualification. 1.stipulated quality ~ superioara .lines of communication ~ si mijioace .backed/endorsed bill ~ bancara . cambie s. (mijioc) way.sea road.commercial quality/ grade ~ conform mostrei .(man.functional quality ~ inferioara . (SUA) railroad ~ ferata uzinala .low/cheap quality ~ ireprosabila . prime/respectable bill ~ de complezenta .f. asset.investment bill ~ domiciliata .navigable waterway ~ de navigatie interioara . (caracteristica) (distinctive) feature.standard quality/grade ~ stipulata/convenita .f.commercial/trade bill. grade 3. usury cambial adj.(a brokerilor de a lucra ca intermediari sau pe cont propriu} (bur.sound quality ~ comerciala .ways and means calendar s..rail.

t.refrigerated container ~ izotermic . containerization ~ .demountable container ~ deschis/fara capac .cargo/freight container ~ de transbordare .import quota ~ tarifar . continuation contencios adj.n. to containerize containerizabil adj. m special cu apd de mare) (asig. to contest. (corn.(pentru lichide) flexible container ~ frigorific . to dispute ~ o creanta .transfer container ~ de tranzit . contentious s. mar. (a caricului. pollution ~ cu praf.single-trip/disposal container ~ pentru lichide .tabular bookkeeping a tine contabilitatea . pand la urmdtoarea lichidare.) subject to quota restrictions .watertight container. container ~ celular .van container ~ de marfa .bulk container ~ pentru marfa uscata . to put a claim in issue contingent s.packaged container ~ pentru paleti .t. (corn.floating barge container ~ . amdnarea achitdrii unei datorii.reversing container ~ sigilat . (la bursa de valori.(pentru portcontainere cu celule) nesting-type container ~ combinat . prin plata unei dobanzi. (plafon cantitativ ori valoric al importului sau al exportului unor mdrfuri mtr-o anumitd perioada) quota ~ de export . to contaminate.noncaptive van container ~ de vagon .chei la chei" . to pollute contaminare s. containerizable containerizare s.insulated container ~ nereturnabil .) pier-to-pier containerization contamina v.to dispute a debt.all-aluminium container ~ de mare capacitate . diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.tariff quota contingentare s. la bursa de mdrfuri.f.tanc .empty container ~ flexibil .export quota ~ de import .returnable container ~ reversibil . claim department. lift van ~ fara marfa . legal/law department contesta v.pallet container ~ pentru transporturi maritime shipping container ~ -platforma .platform container ~ returnabil .tank container containeriza v.stowable cargo container ~ -slep .f.(pentru mdrfuri in vrac) open(-top) container ~ ermetic/etan? .(mar.n.CON-CON 101 ~ prudenta .f.to keep the books container s.(a mdrfurilor) dust damage contango s.sealed container ~ standardizat .n..n. disputed claims office.) contamination.t.(din aluminiu si otel) combined aluminium-steel container ~ de aluminiu .dry freight container ~ pentru pachete .conservative accounting ~ tabulara .van container ~ demontabil .standardized/ISO container ~ stivuibil .) quota system contingentat adj.fluid container ~ pentru marfa m vrac .

) foreign agreement ~ de tmprumut maritim . covenant ~ aleatoriu . partnership deed ~ de cesiune .(asig. n.publishing agreement ~ de emisiune .bilateral/ synallagmatic contract ~ -cadru .(prin care o companie angajeazd o persoand intr-o functie de conducere) service contract ~ de comision .f. against ~ chitanta . contraband (trade).gun running ~ de bauturi spirtoase .occasional contraband a face.nude/naked contract ~ de angajare . contract.skeleton contract ~ colectiv de munca .absolute contraband ~ de arme .) contra contract s.on receipt ~ numerar la predare .) ship's/shipping articles.war contraband. (care functioneazd cu monede} slot meter contra prep.. illicit trade 2. counter. deed. (cont.) voyage-to-voyage contract ~ de agentie/comision .(a mdrfurilor) contract of consignment ~ de editare .102 CON-CON contort. (mar/a) contraband/smuggled goods ~ absoluta .{corn.water meter ~ de gaze .gas meter ~ electric — electric meter.deed of assignment ~ de colaborare .) cash and delivery ~ tuturor riscurilor . redraft contracont s.f.tie-in contract ~ cu optiune — (prin care actiuni sau mdrfuri sunt tranzactionate la o data si un pret specificat) option contract ~ cu penalitate fixa .n.cancellable contract ~ asupra pretului de navlu .(asig.articles/deed of partnership. contraband of war ~ ocazionala .marine insurance contract ~ de asociere . (mar.employment contract.n. meter ~ de apa . articles of agreement ~ de angajare pe voiaj .) aleatory contract ~ anulabil .m.(acord formal intre emitentnl unor obligatiuni fi detindtorii acestora) indenture ~ de exclusivitate .bottomry bond/contract ~ de imprumut maritim cu angajarea marfii .collective labour agreement ~ consensual .respondentia bond ~ de mchiriere .commission contract ~ de cumparare .freight agreement ~ bilateral/sinalagmatic .(in cazul cdnd o obligatie contractuald nu este indeplinitd) fixed penalty bond ~ cu titlu gratuit/fara contraprestatie .bootlegging ~ de razboi . 1.consensual contract ~ cu clauze restrictive .purchase deed ~ de depunere in consignatie .) against all risks contrabands s.contract of agency ~ de arendare . contrabandist ~ de alcool .to smuggle. smuggler.bootlegger contracambie s.lease . mar. (actiune) smuggling.lease ~ de asigurare — insurance contract ~ de asigurare maritima . agreement.(mar. to carry/to run contraband (goods) contrabandist s.tying contract ~ de imbarcare pe o nava straina (mar.

contract of affreightment/carriage.) charter.labour contract ~ de munca cu specificatia neaderarii sindicale — (sub sanctiunea rezilierii) yellow dog contract party ~ de munca pentru o anumita lucrare . private treaty ~ de vanzare in rate .absolute bill of sale ~ de vanzare conditionata conditional bill of sale ~ de vanzare-cumparare .(mar. freight contract/agreement ~ de navlosire brut .gross-form charter ~ de navlosire cu navlu global/ forfetar .) general charter ~ de transport pentru minereuri (mar.) trust deed/ instrument.monopoly contract ~ de munca .easy terms.(dr. carriage/shipping contract.) fraudulent contract ~ executat/terminat .clean charter ~ de navlosire dus-intors .time charter .) bill of adventure ~ de transport in conditii de linie (mar.(dr.CON-CON 103 ~ de inchiriere a navei .) charter by demise.(mar. articles of apprenticeship ~ de vanzare .(mar.(cu obligatii independente unele de altele) severable contract ~ dolosiv .) fertilizer charter ~ de transport pentru marfuri generale .bill/deed of sale ~ de vanzare absolut .(mar.) berth charter ~ de transport pentru cereale (mar. demise/bare-boat/bare-hull charter ~ de licenta .) grain charter ~ de transport pentru ingrasaminte chimice .direct contract ~ divizibil . hire-purchase agreement ~ deschis de navlosire .licence contract ~ de monopol .indenture.formal contract ~ futures .) ore charter ~ de ucenicie .public contract ~ subscriere .enforceable/executory contract ~ fiduciar .executed contract ~ executoriu .) charter ~ de inchiriere a navei nude .uniform charter ~ de reprezentanta .single-trip charter ~ de navlosire pe voiaj e consecutive consecutive voyage charter party ~ de navlosire pentru caric uscat dry cargo charter ~ de navlosire tip .underwriting contract ~ de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului .(fard echipaj fi materiel Ie) (mar.(fdra indicarea anticipatd a porturilor si a incdrcdturilor) open charter ~ direct/fara intermediar .round-trip charter ~ de navlosire pe termen . charter party. deed of trust ~ formal .memorandum of association ~ de stat .(mar. deed of conveyance.bargain and sale.fixed job contract ~ de navlosire .de navlosire pe voiaj .futures contract .lump-sum charter ~ de navlosire curat/fara rezerve/ mentiuni .agency contract ~ de societate .

v.104 CON-CON ~ global . check.null and void contract ~ oneros . to fake up contrafacere s.to enter into/to conclude an agreement contracta v.) demurrage ~ contractuale . to countermand. to countersign contrasemnatura s. redraft . specialty ~ -tip .subcontract ~ spot/pentru disponibil . spurious contragarantie s. (un imprumut.) consideration ~ executorie . (corn.f. to adulterate. to forge.verbal contract contracte actuale .ra.f.re de mdrfuri ori active financiare la o data viitoare prestabilitd) futures a H legat printr-un contract .t. to counterfeit.f. stipulated by contract contraface v.valid contract ~ la termen . o datorie) to contract. (dr.oppressive contract ~ principal de inchiriere .f.executory consideration contrasemna v.(pentru o proprietate ulterior subinchiriatd) head lease ~ reziliat .t. counterfeit.. surety for a surety contragreutate s.unilateral/one-sided contract ~ verbal .spot contract ~ sub sigiliu privat . privy contractual adj. counterfeit(ed).f. contractor.(mar.(ca opus al contractelor futures) actuals ~ financiare futures/la termen financial futures ~ la termen .liquidated demurrage ~ extraordinare/necontractuale unliquidated demurrage ~ ocazionate/produse .contract by deed/under seal.f.(prin care se of era echipament complet si asistentd pentru pornirea imediatd a activitdfii) turnkey contract ~ in curs de derulare .f. balance weight.f. to call off contramandare s.) countertrade contraprestatie s. to incur. adulteration.f. counteroffer. special contract.f. cancellation contramarca s. to cancel. (la licitatie) counterbid contrapartida s. weight equalizer.f. countermand. forgery.running contract ~ in vigoare . heel contraoferta s.to be under articles a incheia un ~ . contracting party. (penalizdri) (mar.package deal ~ implicit/tacit . counterpoise contramanda v. contractual. fake. fake contrafacut adj.m. incurred demurrage contratrata s.i. countersignature contrastalii s.demurrage incurred. pi.implied contract ~ inactiv — (in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ in antrepriza . forged. (o obligatie) to lay oneself under contractant s.standard agreement ~ -tip de navlosire .(contracte de vdnzare sau cumpa.forward contract ~ nul si neavenit .t.) uniform charter ~ unilateral .onerous contract ~ opresiv . counterfoil.t.void contract ~ secundar .

(mar.credit control ~ al managementului bancii (efectuat de banca centrald) bank examination ~ al masei monetare .m.f.(exercitat de guvern pentru a limita inflatia) squeeze ~ al navei . equivalent value contravenient s. vamal etc. (in autobuz) ticket inspector ~ de calitate . infringer. (director economic) controller. trespasser contraventie s.customs examination/ inspection/search.i.f. taxpayer.(pentru a vedea dacd se pot acorda unele facilitdti fiscale) means test ~ bugetar . checking. 1. (conturi) to audit 3.mandatory control ~ statistic .budgetary control ~ contabil . mar.surveyor of weights and measures .m. (yerificare) check. (al unei activitdti etc.administrative control ~ al creditelor . contribution.wage and price control ~ al statului .f. to contribute contributie s.t. transgressor.(asig.) ticket collector.) (SUA) hotchpotch ~ pentru pensie .(in constructii) quantity surveyor ~ de bilete . (masa monetard) to squeeze ~ piata . 1.(decurgdnd din detinerea a 51% din actiunile unei firme) working control ~ pe loturi standard .audit ~ de calitate . offender. quota ~ la avaria comuna . (exercitat de actionarul sau grupul de acfionari care define mai mult de 50% din actiunile unei societdti) control ~ administrativ .CON-CON 105 contravaloare s. (revizor contabil) auditor 3. (a inspecta) to inspect.price control ~ al salariilor si al preturilor . to check up.statistical control ~ tehnic .) general average contribution.technical control ~ vamal . inspector. (inspectie) inspection.(executat de autoritdti) boarding ~ al preturilor . (mar.superannuation contribution ~ proportionals — (la avaria comuna) rat(e)able contribution control s.to hold the market controlor s.) supervisor.standard batch control ~ prin imputerniciti .n.(c. trespass contribuabil s. (a examina) to examine. average bond/payment ~ la coliziune . surveyor 2.) draft/draught survey ~ operativ . (a supraveghea) to supervise 2. checkup. tax bearer contribui v. 1.(asig. (examinare) examination. (bdneascd) share. examiner. (supraveghere) supervision 2. contravention. infringement.inspector ~ de masuri si greutati . to control. contravener. (a verified) to verify. ratepayer. contributor. comptroller ~ al cantitatii .) rummage ~ vamal impotriva contrabandei contraband control controla v. mar.m.quality control ~ de pescaj .state control ~ al venitului/averii .) control. (financiar.f.

a imprumutului in titluri de valoare . to call together. landwaiter ~ vamal de bagaje .long-distance call.t. 1. (concordat.n.telephone conversation ~ telefonica interurbana .) composition ~ colectiva de munca . assembling.t. titluri de valoare) to realize convertibil adj. searcher.f.de larg . conveyer/ conveyor band/belt convenabil adj. a titlurilor de valoare) realization convoca v. to summon ~ o intrunire/§edinta . conveyor.f.preventive officer.treaty reinsurance ~ pentru evitarea dublei impuneri -double tax avoidance agreement ~ po^tala . cooperative society ~ agricola . cooperative s.cooperative farm ~ de consum . (despre preturi) fair.agricultural cooperative. (adundri.106 CON-COO ~ vamal .) convertibility ~ externa .to call a meeting ~ un sindicat bancar . consumers' cooperative society ~ de credit . cooperative bank . convention. cooperative farmer cooperativa s. admissible conventie s.f.f convening.(despre active. convertible ~ in numerar . (la) to cooperate (in) cooperare s. cooperation cooperatist adj. (acceptable acceptable.(a activelor. to assemble.) offshore convoy ~ de tragere .f. \o convert ~ m numerar — {active.n.river convoy ~ maritim .de reasigurare . conurbation conveier s.m.credit union/cooperative. conversation. convoy . sedinte etc.external convertibility ~ limitata interna . (fin. communal agricultural organization ~ agricola de productie .) truck train ~ fluvial . (schimbarea condi-tiilor initiale ale unui impruinut. (al unui document) tenor ~ de umiditate .collective labour agreement .agreement in writing conversie v.(mar.f. treaty 2. {al unui recipient) content(s). talk ~ telefonica .maritime convoy convorbire s.) conversion .f.moisture content conurbatie s.) to convene.(c. (capacitate) capacity 2.domestic limited convertibility convertire s. (bandd transportoare) conveyer.f.i. conversion ~ in numerar . summons convoi s.f. agreement.cooperative shop/store.f. toll/trunk call coopera v.n. 1. calling together. acord intre un debitor si creditorii sdi pri-vilor la lichidarea datoriilor priii plata iinei sume mat mid decdt intreaga datorie angajata) (dr. emi-terea de noi tUhiri pentru a inlocui alte titluri) (fin.luggage inspector continut s.(pentru o subscriere) to assemble a banking syndicate convocare s.(tendinta marilor societdti de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la credite bancare) securitization converti v. conversiune conversiune s. titluri de valoare) realizable convertibilitate s.postal convention " scrisa .

to adjust corela v.?.(asig.(titular. coproprietor.f.f correlation ~ a nivelului salarizarii . coownership.certified/attested/office copy coproprietar s. joint/part owner coproprietate s.t.) copy of bill of lading ~ exacta/fidela . (societate pe actiuni) corporation ~ colectiva — (cu mai multi membri) (dr. 1.f. (referitor la o corporate) corporative.f.multinational corporation ~ profesionala .) corporation sole ~ internationala .m.local financial cooperative cooperativizare s.{coca) hull (of a.m. (constituit sub forma unei corporatii) corporate.f. cooperative system copartaja v.(mar. a imei situani fmanciare) face lift cosolicitant s. (participare a muncitorilor la beneficii sail la luarea deciziilor in intreprinderea in care lucreazd) worker participation copie s. corporative corporatie s.f. to correct. to correlate corelare s.f coproprietorship. counterpart.t.t. (duplicat) duplicate. corporatism corporatist adj. tenor. a a'iibalajului unuiprodus.incoming mail corp. cu personalitate juridicd. joint possession/property corecta v.f correspondence: (postd) mail .". (reporter) correspondent ~ special — (cd unui ziar. cost .cornerciaia . mar. corporate 2..) hull and materials corporatism^. mar. copy.5-. 1.(asig. {banca ce actioneazd ca agent pentru o altd banca care nu are sucursale) correspondent 2.(care plateste impozite) (SUA) professional corporation ~ publica/de stat .) hull and machinery ~ si materiale . cooperativization cooperatie s. corporatist corporativ adj.international corporation ~ inchisa . guild 2.m. to amend. (al uniti brevei de iin'eitlie) joint applicant cost.f 1. ship) 107 ~ didactic .coo-cos ~ de credit local .(detinutd de un numdr mic de persoane) (SUA) closely held corporation ~ multinationala .diplomatic corps ~ si masini . (a unui document) draft ~ de conosament . (a unui magazin.fair/true copy ~ legalizata .wage level adjustment corespondent s./?.teaching staff ~ diplomatic .??. corruption cosmetizare s.t. copartner coparticipare s.public corporation transnationala transnational corporation corupe v.) corporation aggregate ~ exclusiva . body ~ de nava .business/commercial correspondence ~ sosita .f. (breasld) craft (guild). to share jointly copartener s.m. al uneia dintre anumite fiinctii publice) (dr. al unui post de televiziune) special correspondent corespondenta s. {a mitiii) to bribe coruptie s.

(rata dobdnzii noilor datorii emise) cost of debt ~ al depozitarii .(al unui activ) replacement cost ~ de lansare . insurance.) charterage ~ al noilor actiuni comune .cost of recruitment ~ al reformei .cost of production stoppage ~ al pregatirii lucrului .(rata rentabilitdtii celei mai bune investitii alternative disponibile} opportunity cost. asigurare.(din perspectiva economistului) economic cost ~ efectiv . asigurare.) common cost ~ constant . cartage ~ al unei calatorii/curse . asigurare.direct cost ~ economic . navlu si diferenta de curs de schimb .(al unei societdti) acquisition cost ~ de emisiune .maintenance/upkeep cost ~ al navlosirii . commission and interest ~ . insurance.cost. asigurare.carriage. insurance. navlu si comision cost.cost of reform ~ al schimbarilor de productie .(a unei emisiuni) flo(a)tation cost ~ de oportunitate .) (cont.108 COS-COS ~ al calitatii pe lot .) current cost ~ de achizitie .(atribuibil mai multor produse etc. navlu. insurance.(cont. freight and exchange ~ comun .bond issue cost ~ al fortei de munca . freight and commission ~ .(mar.cost.cost.constant cost ~ cu valoare determinata measurable cost ~ curent .(rata rentabilitdtii solicitate de actionari pentru capitalurile proprii obtinute de firmd prin retinerea fi reinvestirea profitului) cost of retained earnings ~ al recrutarii de personal . asigurare. insurance.(dobdndd) cost of credit ~ al datoriilor .lot-quality cost ~ al capitalului . freight and landed ~ .cost of equity ~ al creditului .production/prime/ flat/first cost ~ direct . freight. transfer earnings ~ de penurie .cost of change-over ~ al timpului de intrerupere a productiei .(media costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companii) cost of capital ~ al capitalului propriu .alternative (use) cost ~ al unei emisiuni monetare mintage ~ al vietii .cost of living ~ .actual cost .bid cost ~ al opririi productiei .cost of new common equity ~ al ofertei de pret . comision si dobanda .shortage cost ~ de productie . navlu si descarcat cost.fare ~ al unei decizii in detrimentui alteia . freight ~ .cost of downtime ~ al transportului . navlu .issue cost ~ de inlocuire . wage costs ~ al intretinerii .cost of set-up ~ al profitului nerepartizat/acumulat .cost of labour.cost of storage ~ al emiterii unei emisiuni de obligatiuni .

to cost dear.(cheltuieli de regie.real cost ~ recurent .estimative/ estimated cost ~ fix .to be expensive.cost and insurance ~ si navlu . (la bursa) quotable.budgeted cost ~ real .(cost initial al unui activ) historical cost ~ in trepte .(costuri asociate cu monitorizarea actiunilor administratiei pentru a verifica dacd acestea respectd angajamentele contractuale dintre conducere.t.managed costs ~ sociale .fixed cost.dual listing ~ la bursa ..social costs costa v. alocate pentru asigurarea unei activitdti de productie. ascultdtori etc.time cost ~ planificat .) quotation.(costui lansdrii unei comenzi) total ordering costs ~ total de detinere . listing ~ dubia .(metodd de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori.(costui aferent producerii unei unitdti suplimentare deprodus) marginal cost ~ mediu . (pentru tacdm la restaurant) cover charge ~ si asigurare . (care nu variazd in funcfie de volumul productief) (SUA) stand-by cost ~ incremental al capitalului . cdnd se fixeazd alt cost) stepped cost ~ la mie .) cost per thousand ~ marginal/incremental .(raportui dintre costui total de detinere si costui total de comanda) total inventory costs ~ total de comanda .".cost and freight ~ total al stocurilor .working costs ~ de reprezentare/mandat .extra cost. currency basket cota v. to come high co$ s. basket ~ valutar .recurrent cost ~ standard .f.n. to cost ~ scump .(costurile mentinerii unor stocuri) total carrying costs ~ variabil .standard cost ~ suplimentar .COS-COT 109 ~ estimativ/dupa deviz .(stock) exchange quotation.variable cost costuri care influenteaza luarea deciziilor .(cost fix pdnd ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comerciald. (bur. exchange listing .(grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) basket of currencies.average fixed cost ~ mediu variabil .indirect cost ~ initial .original cost ~ istoric .average variable cost ~ neabsorbit . actionari si creditor!) agency costs ~ fixe/obligatorii .decisionmaking costs ~ comune -joint costs ~ de exploatare .(costui mediu al capitalului suplimentar obtinut in timpul unui an dat) incremental cost of capital ~ indirect . neutilizate in totalitate) unabsorbed cost ~ orar de functionare a masinii machine-hour rate ~ pe unitatea de timp . (la bursa) to quote cotabil adj. quoteworthy cotare s.unavoidable costs ~ la latitudinea conducerii .(pe unitatea de productie) average cost ~ mediu fix .

debt.(in economic) credit creation creator s.f.entrance fee ~ de membru .claims and liabilities creare s. de cdtre un stat—membru al FMI) gold tranche ~ . price ~ anterioara . failure ~ bursier .assignable debt ~ contabila .f.110 COT-CRE ~ pentru disponibil .bank credit ~ comercial . (contramarcd.nominal quotation ~ oficiala . creation ~ a marcii . fee. maker. due. bankruptcy.consecutive quotation ~ de deschidere .branding ~ de credite . (bur.n.(bur. levy ~ de inscriere . creator ~ de piata . market crash ~ financiar .book debt ~ garantata prin ipoteca . daily s. daily paper cotiza v. m.share of the profits ~ procentuala percentage contribution ~ scutita de taxe .previous quotation bursiera (stock) exchange quotation ~ consecutiva . stub crah s.commercial/trade credit .tax-free quota cotidian adj. depusd in aur.f.debt register claim ~ neprivilegiata/neprioritara ordinary debt ~ restanta . mated) check. claim ~ cesionabila .share of profit ~ de vanzari . crash.(mar.parte .official quotation cota s. credit.export quota ~ de import . 1.) credit (side) 3. subscription. talon. generals rate ~ de amortizare .spot quotation cotatie s.share.redemption quota ~ de export .) rate of freight.closing price ~ la termen forward quotation ~ nominala .agricultural credit ~ bancar . share ~ a cheltuielilor de capital -(cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) capital cost allowance ~ a navlurilor .(platitd de fiecare membru al unei asociatu) capitation fee cotor s.) market maker credit s.financial crash crama s. cellar creanta s.import quota ~ de profit .f. (corn. (coloand in partea dreaptd a fiecdrui conf) (cont.outstanding claim/debt creante $i angajamente .marrying price ~ de tnchidere .f.(mar.) quotation.member fee ~ individuals .n. freight rate ~ a navlurilor de linie .taxable quota ~ in aur — (cota. heel. quota ~ parte din beneficii .i.) general cargo rate. (ca membru) to pay one's membership dues cotizatie s.(a unui agent de vdnzari) sales quota ~ impozabila . loan 2.f.n.) berth freight rate ~ a navlurilor pentru marfuri generale (mar.n. counterfoil.stock exchange crash. de participare. to subscribe.) trust ~ acordat brokerului .(garantat prin titluri de valoare) broker's loan ~ agricol . quota.debt secured by mortgage ~ inscrisa in registrul datoriei . wine cellar/vault.

(credit de export acordat in comun de o banca comerciald si de stat) mixed credit ~ mobiliar . in mat multe volute) multicurrency loan ~ nelimitat .documentary credit ~ extern .medium-term credit ~ pe termen scurt .credit on personal property ~ multivalutar .international credit ~ intern .straight-term mortgage loan ~ ipotecar cu rambursari in sume fixe . credit on mortgage.level payment mortgage ~ irevocabil confirmat .bad/nonperforming loan ~ pe termen lung .short-term credit ~ pentru activitatea curenta business loan ~ pentru plata marfurilor achizitionate . (SUA) current account credit ~ lombard .CRE-CRE 111 ~ cumparator .(reputafia unei persoane.credit on real estate ~ international .unlimited credit ~ neperformant .refinancing credit ~ de scont .export credit ~ de investitii .domestic credit ~ ipotecar .(cu dobdndd scazuta) easy/cheap money ~ imobiliar . (acordat pentru cumpdrarea sau constructia de locuinte) building loan ~ ipotecar cu rambursare integrals la scadenta .confirmed irrevocable credit ~ in alb — (acordat far a nici o garantie) unsecured credit ~ in aval .produce advance/loan ~ personal . la alegere. care ii permite sd obtind mdrfuri pe credit) personal credit ~ preferential .working capital credit ~ de export .long-term credit ~ pe termen mediu .investment credit ~ de refinantare .(imprumut oferit de o banca pe baza valorii actiunilor detinute de solicitant) marginal lending ~ mixt .(utilizabil.(care poate fi utilizat prin retrageri succesive pdnd la o limitd convenita) overdraft.(obtinut de o societatemamd de la propriile filiale) downstream loan ~ in cont curent .(fdrd documente insotitoare pentru o cambie trasd asupra unei band) clean credit ~ furnizor — {acordat cumpdrdtorului de cdtre furnizor) supplier's credit ~ garantat .(credit pe termen scurf acordat prin gajarea unor titluri financiare usor de transformat in numerar) lombard credit ~ marginal .asset-backed loan ~ ieftin/avantajos .(prin remiterea de gajuri) secured credit ~ garantat cu active .(acordat unui cumpdrdtor strain de cdtre banca exportatorului pentru mdrfurile importate) buyer credit ~ de consum .(cu termeni favorabili de rambursare) soft loan ~ prin acceptare — (credit pe termen scurt prin care banca autorizeazd .{acordat pentru cumpdrarea de bunuri de consum si servicii} consumer credit ~ de exploatare .foreign credit ~ fara garantie .mortgage credit.discount credit ~ documentar .

dun ~ ipotecar .to have credit with smb.secured creditor ~ fara garantie/general/chirografar unsecured creditor ~ gajist . stockman.'s credit creditav. animate domestice) breeder ~ de vite . (de vite.transferable credit a avea ~ la cineva .(fdrd drepturi preferentiale) general/ordinary/junior creditor ~ insistent . mortgage creditor. to cultivate. (animate) to breed. a lua cu ~ .revolving credit ~ scump .t. lender. to rise..punte/de legatura .cattle breeder. s. despre preturi) to .(rol jucat de banca centrald a unei tdri) lender of the last resort ~ preferential/privilegiat . to credit ~ excesiv .bond creditor ~ general . creditor.pledgee ~ garantat prin obligatiuni . (cont. encumbrancer ~ in favoarea caruia s-a dat o sentinta executorie ..to take on credit a trece in creditui cuiva . (plante) to grow. to go up. to increase.care se confruntd cu dificultdti temporare ale balantei de plati) stand-by credit ~ transferabil . to escalate.to carry to smb. to increase.installment credit ~ reciproc negarantat . (preturi) to advance 2. (beneficiar al unui drept de retentie) lienor 2. (puternic. to raise.(cu dobdnzi ridicate) dear money ~ sezonier .swing credit ~ reinnoit automat .creditors under commission of bankruptcy crescator s.to open a credit/an account with smb. credit.(lime de credit pusd la dispozitia unei tdri . loaner.(ale cdrui creante sunt rambursate prioritar in caz de falimenf) preferential/privileged creditor ~ prin hotarare judecatoreasca judgement creditor creditori ai unui falit . 1.to buy on trust a deschide cuiva un ~ .m.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge credit ~ rambursabil in rate .(despre o banca) to overlend creditor adj. to rear.trade creditor ~ cu garantie ..sau a Bdncii Nafionale . (despre preturi) to advance.mortgagee.?.') accounts payable ~ comercial .. to raise v.execution creditor ~ in ultima instanta .seasonal loan ~ sindicalizat (ofertd de fonduri fdcutd de mai multe band pentru a sustine un credit mare) syndicated/ participation loan ~ stand-by . stockbreeder creste v.public credit ~ . 1.to be a sound man a cumpara pe ~ .m.112 CRE-CRE clientui sd tragd asupra acesteia cambii pdnd la concurenta limitei fixate} acceptance credit ~ prin cont descoperit bank overdraft ~ public . a avea ~ pe piata .

crisis. upswing. in special despre dobandd) to accrue. 1.expansion of production ~ a riscului .petroleum crisis ~ structurala . (salariat insdrcinat cu cronometrarea operatiilor industriale) time clerk caprep.increase in demand ~ a productivitatii .) with average ~ avarie particulars . (a afacerilor) stagnation.under new ownership ~ avarie .f. growth.(asig. cruise ~ in jurul lumii .(mijioacelor de productie prin cumpdrarea de utilaje performante. (a prefurilor) advance. (bur.(despre cec) cheque crossed generally . mar.) increase of the risk ~ a valorii de piata a unei investitii capital appreciation ~ a vitelor .) cum ~ cu alt proprietar .structural crisis a fi in ~ financiara .global/world cruise cronometror s.(a capitalului social) capital increase ~ economica .) to bull criza s. (depresiune) depression.periodical increment ~ procentuala .percentage growth ~ spontana a valorii .money pressure/ scarcity ~ de supraproductie .economic crisis ~ financiara .f.to be on the increase a incerca sa provoace o ~ .cattle breeding ~ de capital . (continud) (cont.to come down croaziera s.(asig.overgrowth of liabilities ~ neinflationista durabila sustainable noninflationary growth ~ periodica .(a preturilor) boomlet a fi in ~ . (a se amplified. (despre cursuri bursiere) to trade up.(a cursului) {bur.(funciare. increase.) with particular average ~ aviz .steady state growth path of nominal income ~ temporara . mar.financial crisis ~ petroliera . rise.f.economic growth ~ economica consolidata consolidated economic growth ~ economica durabila . (a se acumula. with 2. nivelul pe locuitor al indicatorilor sintetici macroeconomici rdmanand constant) zero economic growth ~ excesiva a obligatiilor . imobiliare nedatoratd imbundtdtirilor) unearned increment ~ stabilizata a cursului venitului nominal .(situatie in care rezultatele economice agregate si populatia unei tan sporesc simultan.under advice ~ barare generala . mdrirea valorii unui activ prin crestere naturald) accretion. upturn.(asig. (a pietei) stringency ~ de lichiditati . fdrd a urmdri mdrirea capacitdtii de productie) capital deepening ~ a productiei . increment.sustainable economic growth ~ economics zero .) accrual ~ a animalelor .overproduction crisis ~ economics . boost.animal breeding/husbandry ~ a cererii pe piata . (acumulare.CRE-CRO 113 soar.m. in special despre decalaje) to widen cre§tere s.

) cum coupon ~ data de . (agricola) culture.) subject open ~ conditia sosirii sigure . grower.(bur.) bound for ~ distribuire .) subject to safe arrival ~ contract .) per ultimo ~ livrare din antrepozit vamal bonded terms ~ livrare in docuri .under will ~ titlu de imprumut . farmer cultura s.(in sistemul TVA) zero-rated ~ taxele vamale achitate . quantum ~ al despagubirii .under deed ~ cupon .114 CRO-CUL ~ barare speciala .) per medio ~ lichidare la sfarsitui lunii .(despre o plata) (dr. (ca dijmas) to sharecrop cultivare s. 1.) cum capitalization ~ cu bucata .by the day cuantums. (pdmdntui) to cultivate.) loose-leaf ~ tncepere de la data .t. to till. cultivation. (SUA) dividend on ~ dobanda .for value ~ toate beneficiile .) under protest ~ ramburs .columnar ~ conditia ca nava sa fie disponibila (clauza de navlosire) (mar.) corporate culture culturi cerealiere .(bur. to farm.f.carriage paid home ~ ziua . piece by piece ~ clauze .under the date of ~ destinatia . crop ~ alternativa/intercalata .(despre calendare.(preferentiale la o noud emisiune de actiuni) cum new/rights ~ foi libere/detasabile .cum dividend.n.measure of damages/indemnity ~ al impozitelor locale . farming ~ a terenurilor fara irigatii .mixed cropping ~ organizationala/a corporatiei (man.understaffed ~ plata taxelor de transport la livrare/destinatie . culture 2.dry farming cultivator s. 1.) cum all ~ transportui platit .(asig.ratal cultiva v.delivered docks ~ personal insuficient .(bur.(de dividende etc.duty-unpaid ~ tendinta de crestere .) at risk ~ taxa zero .(pdnd la punctui de livrare) carriage paid ~ transportui platit pana la domiciliul beneficiarului . by the piece. m.) cum distribution ~ dividend .(by) piecemeal.(clauza de navlosire) (mar.cereal crops .(bur.as loan ~ titlu oneros . to raise.(bur.(despre piata bursiera) bullish ~ tendinta de scadere . registre etc.limited and reduced ~ rise .limited ~ raspundere limitata si capital redus .cum interest ~ drepturi . (in special cereale) to crop.as from ~ lichidare la mijiocul lunii .carriage forward ~ protest .(mar.collection on delivery ~ raspundere limitata . to grow 2.claused ~ coloane .(despre piata bursiera) bearish ~ testament .(despre cec) cheque crossed specially ~ capitalizare .duty-paid ~ taxele vamale neachitate .f.catchcrop ~ mixta .

to buy for future delivery cumparare s. purchase ~ a la hausse .to buy by auction ~ la termen .(bur. purchase for cash ~ de actiuni pe o piata in crestere (bur.forage crops ~ tehnice/industriale .) to overbuy ~ in rate .to buy on the hire-purchase system/on the instal(l)ment plan ~ intr-un moment de scadere .f.high-repeat purchase ~ de proba . to buy.purchase on credit ~ sub impulsul momentului .(acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptd contravaloarea acestora in bunuri produse cu instalatiile respective) buyback ~ de spatiu in mediile publicitare media buying ~ fara intermediari .) supporting purchases ~ speculative . shopper.) (SUA) wash sale ~ in rate .) averaging up ~ de actiuni pe o piata in scadere (bur.technical/ industrial crops cumpara v. (dr.(a cursului) (bur. buying.to buy wholesale ~ avantajos/ieftin .) averaging in ~ de articole de uz curent . purchaser.) buying long ~ a pachetului majoritar de actiuni ale unei firme de catre salariatii acesteia .hire purchase.cash purchase. incercdnd sa preia controlul acesteia) to buy up ~ angro .to buy cheap/low ~ cu amanuntui .(bur.employee buyout ~ a unei societati .to buy retail ~ cu facilitati de plata .catalogue buying ~ pe baza de comision .angro/cu ridicata .) averaging down ~ de actiuni pe o piata in scadere (dacd scdderea atinge un anumit nivel) (bur. buyer.wholesale purchase ~ cu amanuntui .(direct de la producdtor sau importator) buying round ~ fictiva — (pentrii a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.CUL-CUM 115 ~ furajere .to buy on easy terms ~ cu plata in numerar . instal(l)ment buying ~ pe baza de catalog . (actiuni ale unei societati.(a preturilor. 1.to buy for cash ~ in cantitati excedentare/prea man .m.retail purchase ~ cu plata in numerar .) vendee ~ eventual/potential . purchasing.purchase on commission ~ pe credit . to purchase 2.speculative buying comparator s.t. (toate actiunile unei societati) to buy out. a cursului) to buy on a fall ~ la licitatie .(cumpdrdtorul putdnd restitui marfa) sale or return ~ de produse rezultate .to overbuy ~ in cantitati mari — to buy in bulk ~ in plus fata de capacitatea de a oferi actiuni suplimentare in anumite situatii .impulse buying cumparari de sustinere .buyout . (actiuni ale unei societati) to buy into.firm buyer .possible/ prospective buyer ~ ferm .

(cursul la care se efectueazd operafiunile la vedere cu valuta) spot rate ~ al pietei . purchase. (fin. exchange rate 3.f.(grafic care ilustreazd corelafiile dintre oferta de munca. 1.n.demand curve ~ a consumului .f. (zilnic) daily 2. (de apd) watercourse. (despre lund) (corn.m.supply curve ~ a productiei .share price ~ al cecului .) present. (functii) to hold a plurality of offices cumulativ adj. pi. shopping a face cumparaturi .) yield curve ~ atipica a ofertei de munca . plurality of offices cumula v. (despre monedd) legal. curve ~ a acceptarii .(bur. (tabla.market price/rate ~ al titlurilor de valoare .(grafic care reprezintd diferite combinatii ale mai multor mdrfuri cu calitdti identice si care u oferd consumatorului satisfactie egald) indifference curve ~ a ofertei . (de stofd) remnant ~ de dividende . price 4.(unui produs nou pe piata) adoption curve ~ a cererii .interest warrant ~ de piata .) coupon 2.quotation of the day ~ central . de materii) summary 2.consumption curve ~ a indiferentei . current. (fara rezerve/mentiuni) clean curba s. 1. (valutar/de schimb) rate of exchange.marketer cumparatori fara vanzatori . 1.(oferit in scop promotional pentru obfinerea gratuitd sau cu reducere de pret a unor produse) money-off coupon. trading stamp cuprins s. si salariul real) backward bending labour supply curve ~ descendenta .116 CUM-CUR ~ important .downward curve ~ normala de randament . (serie de lectii) course ~ al actiunilor . courier.f. (despre an etc. messenger. river course 2.heavy purchaser ~ impulsiv . (atasat unui titlu de valoare la purtdtor) (fin.dividend warrant ~ de dobanda . errand/office boy curs s. (despre preturi) current.to go shopping cumul s. (despre cheltuieli) running curier s.n.) instant.) undisclosed buyer ~ pe o piata .central exchange rate .(graficul relatiei dintre randamentele si maturitdtile diferitelor emisiuni de titluri de valoare) (fin.impulse buyer ~ nenominalizat . (de functii) holding more than one office/appointment.production curve ~ a randamentului . cumulative cunoastere s.(bur. (bur.(in tranzactiile cu devize) cheque rate ~ al disponibilului/spot .n.t.f.) buyers no sellers cumparatura s.payment coupon ~ valoric .security price ~ al zilei .) denomination unit cupon s.n. 1.) quotation. knowledge ~ a sarcinilor/specificului unui post job knowledge cupiura s. (al unui document) tenor curat adj.(referitor la rata dobdnzii titlurilor de valoare) normal yield curve curent adj.

) trade curtaj s.) closing price ~ de panica/foarte scazut .m.(al bdncii centrale pepiata valutard) intervention points ~ de inchidere . courtage.freely floating exchange rates ~ de schimb multiple .{intre oferta de vanzare si cea de cumpdrare) (bur.) middle price/rate ~ neoiicial de schimb .) court ~ de apel .unofficial rate of exchange ~ nominal .{cursul la care se efectueazd operatiunile valutare la termen) forward rate ~ de schimb oficial .fixed exchange rate ~ de schimb fluctuant .multiple exchange rates cursa s. arbitration court ~ de casatie .{mar. broker custode^. fin.CUR-CUV 117 ~ cu fluctuatie mare .{al valutei) selling rate ~ direct . stockbroking curte s.{bur.f.real/fair exchange rate ~ de schimb sustinut . appellate court ~ de arbitraj .{bur. quasi-monopoly cuvant^.. pi.m.evening classes cursuri de schimb cu fluctuatie libera . quasi-contract cvasimonopol^. brokerage.n.) panic price ~ de schimb/valutar .f.rate of exchange ~ de schimb dirijat . {de conserve) tin. nearmoney cvasicontract^.court of cassation ~ de conturi .n.{curs de schimb exprimat ca raport intre moneda nafionald si una strdind) direct quotation ~ la bursa neoficiala . 1. course (of a ship) 2.f.) long course. deep-sea/distant trade.{de guvern) peg ~ de tranzactie .{bur.kerb/street price ~ la care brokerul s-a angajat sa vanda — {pentru a evita pierderi mai mari) stop price ~ mediu .{serviciu bancar) safe custody cutie s.f. {a unui vehicuf) drive. ride. {a navei) (sea) voyage. bin.{la bancd) safe deposit box cvasibani s.n.issue price ~ de interventie . box.nominal price ~ prin corespondenta correspondence course ~ serai . {dr.audit office ~ suprema . distant cruise ~ regulata . can ~ metalica pentru depozitarea de valori .{stabilirea cursului dintre doud volute prin raportare la o tertd moneda) cross rate ~ de schimb la termen .managed exchange rate ~ de schimb fix .) wide price ~ de cumparare .) bid/buying price ~ de deschidere . {ladd) case.court of arbitration. word . (parcurs) haul ~ lunga .) trading price ~ de vanzare .court of appeal.n. quasi-money.{bur. custody ~ sigura .official exchange rate ~ de schimb real .{mar.m.(bur.supreme court curtier s.) opening price ~ de emisiune .floating exchange rate ~ de schimb tncrucisat . caretaker custodie s. custodian.{bur.

quomm a avea ~.to form a quorum .fi.to have a quorum a constitui un ~ .118 CUV-CVO cuvintele nu corespund cifrelor (formula pe un cec) words and figures do not agree cvorums.

statement of accounts data v.to give an expert opinion dactilografa s. mooring berth.ore berth ~ de pasageri .quay berth .) stem/stemming date ~ de inregistrare . (taro) tare dare s.loading berth ~ de minereu .) to offer 2.(a navei) date of arrival ~ .date of loading.ready berth ~ sigura . (a o/er.D da v.(pentru operarea navel) good/safe berth dar s. typewriting dana s.invoice typist dactilografia v. gift dara s. giving ~ de seama .lighter berth -.plutitoare . cantitate de informatie prelucratd de calculator) datum.to give/to provide security .limita .(oil) tanker berth . v.quay berth ' de antrepozitare . pi. to give.) date of shipment ~ de facturare .. delivery date '.de descarcare . (notiune fundamentala. {(imp. (limita) term 3.f. sailing date ~ de sosire .f.date of maturity. (gratis) to give away 6. typist . berth space . (oara) time 4.de chei .de plata .contract date ~ de acostare la dana .to render assistance ~ chitanta .f. to type dactilografie s.date as postmark ~ a scadentei .in exploatare . (cdrtile de joc) to deal 8. data ~ a intrarii in vigoare .) minutes. due date ~ contractuala . 1.f.n. (a acordd) to bestow/to confer upon smb.alongside date ~ de anulare/reziliere .(a mdrfii) (mar.ajutor .passenger berth/wharf ~ pentru petroliere .t. (mar.t.(a contractului) cancelling date ~ de expediere .to receipt ~ faliment . berth.term day . (o sentintd) to adjudicate.effective date ~ a po$tei .un acont — to pay an account .to go bankrupt/into liquidation ~ garantie . (ceva furat) to restore 5. to date data s.de facturi . to award . 1. to return.date of invoice ~ -de incarcare .landing stage. t. (protocol.un aviz competent . (calendaristica) date 2. bani) to allow.(cdtre un superior) report. pier barge pregatita .f. (relatare) account (rendered).to commission .entry date ~ de livrare .pentru §lepuri .date of payment ~ de plecare — (a navei in cursa) date of departure/sailing.date of delivery.f. (a inmdna) to hand over 4..i.de acostare .(pdna la plata taxelor vamale) sufferance wharf . (o recolta) to yield 7. present. to grant 3. (mapoi) to give back.discharging berth ~ de incarcare . (statistics) (official) returns.

(ipoteca) encumbrance ~ consolidata .unclaimable/undue debt ~ insolvabila .f. due datorie s.net debt '.t. datorii restante) arrears 2. bilete la ordin sau bonuri de tezaur cu scadente foarte apropiate} floating debt ~ inexigibila .expected discharging date date compuse .external debt ~ flotanta . debt.irrecoverable debt ~ nesigura .official data ~ statistice . obliged (to) a fi ~ . owing money.120 DAT-DAT ~ probabila de descarcare . (angajat fafd de) under an obligation (to).mortgage debt ~ neconsolidata . owing.(confirmatd prin hotdrare judecdtoreascd) judgement debt ~ ipotecara . (obligafie) obligation.(datorie pe claimable/due/ termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma de credite bancare.unconsolidated/ unfunded debt ~ nelichidata .outstanding debt ~ secundara — (datorie care se achitd numai dupd ce au fost acoperite obligatiile fata de detindtorii de actiuni preferentiale) subordinate debt ~ veche .unliquidated debt ~ neperformanta bad debt ~ nerecuperabila .internal public debt ~ publica neproductiva (componentd a datoriei publice cauzatd mai ales de cheltuielile neproductive legate de rdzboi) deadweight debt ~ publica productiva/reproductiva -(imprumut investit de stat in active productive) living/productive/ reproductive debt ~ restanta . domenii) composites ~ la dispozitia conducerii .piramidala .stale debt ~ curenta . (arierate. indebted (to).current debt ~ de onoare .tabular data dator adj.debt of old standing.statistical data ~ tabulare . 1.(datorie pe termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma imprumutu- rilor pe termen lung) consolidated/ funded/permanent debt ~ cu termenul expirat . owed. in caz de faliment.backlog of debts .(sub forma diverselor rate si raporturi) management ratio ~ oficiale .(contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anterioare) pyramid debt ~ preferentiala/privilegiata (pidtitd integral.doubtful debt ~ neta . indebtedness.(care grupeazd informatii din mai multe sectoare.statute . (involved) in debt 2. old--standing debt datorii acumulate/restante .debt of honour.barred debt ~ publica . liability 3. maintea altor datorii') preferential/privileged/ senior debt ~ prescrisa . honorary debt ~ exigibila outstanding debt ~ extern a . to owe datorat adj.to be in debt datora v.public debt ~ publica externa external public debt ~ publica interna . 1.

to be over head and ears in debt a nu mai avea ~ .to be out of debt a se achita de ~ .nominal damages ~ partiale — (prin risipirea. for.alleged damage ~ prin aruncarea peste bord .damage to property ~ pretinsa . damages ~ morale .authorized dealer ~ de titluri de valoare .to sue for damages a obtine ~ .on sale or return ~ serviciu .(oferte drept compensate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale) indirect/consequential damages ~ -interese . pi. 1.DAT-DEA 121 ~ de razboi .(stabilite de instanta) contemptuous damages ~ nominale/minore .recovery of damages. unliquidated damages ~ neinsemnate/nule .(datorii ale unei societdti cdtre institutii sau persoane fizice. m. (despdgubiri bdnesti) damages ~ corporala .(stabiHte de instanta) damages at large.(asig. of 2.damage to persons ~ delictuala .on sale. {prejudicing prejudice.to award damages a actiona in judecata pentru a obtine ~ .moral prejudice ~ necontractuale .malicious damage ~ materiala .) sentimental damages ~ exemplare/agravate/punitive . through ~ -a lungul bordului navei . 1. altele decaf actionarii ei) external liabilities ~ sigure . (despdgubire) indemnification. above .(a bunurilor navel) (mar. liquidated damages ~ evaluate subiectiv . debtor dauna s. (paguba) damage.after date ~ ocazie second-hand ~ proba . harm 2.damage done/ incurred daune cauzate de circulatie §i accidente traffic and accident loss ~ compensatory compensatory damages ~ contractuale .) tort 3.) damage by jettison ~ prin frecarea marfurilor .to run into debt.dealer in securities deasviprsi prep. under offer dealer s. to incur debts a fi inglodat in ~ . (dr.on duty ~ vanzare .(dr.to recover damages deprep.m.(referitor la predarea sau primirea mdrfii) alongside ship ~ la data .war debts ~ externe . (pierdere) loss.to get out of debt datornics.general/ordinary damages ~ indirecte . with. dealer ~ autorizat . compensation.(in timpul transportuhii) chafe ~ prin incendiu damage by fire ~ prin manipulare damage by handling ~ produsa/ocazionata . deterio-rarea mdrfii) pickings ~ probabile .penalty for nonperformance of contract.(care vorfi sigur achitate) good debts a face ~ .prospective damages a acorda ~ .) exemplary damages ~ generale .f.

sentence.'s account. 1.to be in the red debloca v.group decision . (de curs de apd) flow.economic gap ~ tehnologic .(diferenta dintr: randamentui mediu al actiunili:' comune si eel al titlurilor de valoare •:. (un titlu) to confer (on) decimal adj.. (a inscrie o sumd in debitui unui cont) to charge smth. red 3.n. time lag ~ de randament .insolvent debtor ~ ipotecar . landing stage/pier/ place. gap. (corn. (un premiii) to award (to.t. (tutungerie) tobacco shop. award. discharge debita v. resolutior2. (a vinde cu amanuntui) to retail.n.f. to disembark.deflationary gap ~ economic . (supus unui drept de retentie) lienee ~ care fuge de creditori .) yield gap ~ deflationist .(cdruia i se aplicd un sechestru) distrainee ~ gajist . (declarat de instantd) judgement debtor. with 2.: unfreezing ~ de fonduri . lapse decadere s. (din drepturi) (dr incapacity. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltu-ieste pentru a-si face publicitate in mass media) above the line debarca v. release deblocare s. to smb. : ~ liniei .t. to unship.m.122 DEA-D.n.) debit side.(termen contabil care se referd la anumite articole din contui de profit si pierderi si care apar deasupra liniei profitului net in declaratia de profit si pierderi.to find a market decalaj s. (mdrfuri) to unload. 1. (coloana din partea stangd a nnui cont.technological gap decadea v. debit.mortgage debtor.pledger. to sell by retail debitor adj.-.n. to discharge. mortgagor ~ in incapacitate de plata . wharf debit s.f.(a unu. to debit smb. 1. tribunal de arbitraj) (arbitration) award ~ colectiva .t. decision. (datorie) debit 2. respectiv reducerile de pasiv) {cont.principal/chief/primadebtor ~ rau platnic .f. tobacconist's.solvent debtor debitori diverse . (vdnzare cu amanuntui) sale by retail 4. debtor.i.} judgement. in care se inregistreaza elementele si sporurile de activ. (din drepturi) (dr. (pasageri) to land.. !jiiratilor) verdict given/returned by the jury ~ arbitrala/de arbitraj .. mortgager.bad debtor ~ solvabil . (dr. prima clasa) {bur.(pentru a se eschiva de la plata datoriilor) fly-by-night ~ executat . :. s. (eliberare) releas. pledger ~ insolvabil .potential market/outlet a gasi un ~ . to set/to put ashore. lapse decerna v.t. (de ziare) news stall/stand 5.debtor -default ~ principal . outle'opening ~ pe piata vanzarilor cu amanuntui retail outlet ~ potential . (fonduri) to unfreeze. (pasageri din autobuz) to set down debarcader s. decimal decizie s.) i.release of funds debu§eu s.) market.sundry debtors a fi debitor .

) inwards entry.bill of sight ~ vamala suplinientara .declaration of solvency ~ de valoare .consular declaration ~ de abandon .ultimate decision ~ economica .to declare null and void.) to declare general average ~ nul si neavenit .f.) acknowledg(e)ment ~ consulara .postentry .imperfect/ preliminary/sight entry.f. entry inwards.) outwards entry.(mar.custom-house/customs broker declarare s. mar.) declaration of general average ~ a marfurilor in vama .entry for warehousing ~ vamala de iesire/plecare . bill of entry ~ vamala de import .(mar.(mar.DEC-DEC 123 ~ de inculpare/punere sub acuzatie (luatd de curtea cujuri) true bill ~ de sistare temporara a tranzactionarii actiunilor unei societati (bur.strategic economic decision ~ economica tactica .decision beyond/past recall declara v. 1. dr. (scrisd. customs declaration ~ vamala a echipajului .(la vama) baggage declaration/sufferance ~ de export a incarcatorului shipper's export declaration ~ de faliment .(asig.free entry ~ vamala .home value declaration ~ autentificata (dr. m. declaration of duty.adjudication of bankruptcy declaratie s. captain's (imperfect) entry ~ vamala provizorie .return of income.final/closing declaration ~ vamala initiala .t.declaration of value ~ falsa .) affidavit ~ a carausului .misrepresentation ~ pentru achitarea taxelor vamale duty-paid entry ~ pentru marfuri scutite de taxe vamale .entry. subjurdmdnt) (dr..tactic economic decision ~ irevocabila .entry of goods ~ in stare de faliment . to declare. earnings statement ~ de solvabilitate . tax return.declaration of bankruptcy ~ de impunere/venituri . declaration.) crew's customs declaration ~ vamala asupra continutului declaration of the contents ~ vamala de antrepozitare . (venitui) to return ~ avarie comuna . declaration ~ a avariei comune .to appeal declarant s.) notice of abandonment ~ de bagaje .prime entry ~ vamala preliminara . declarant ~ vamal .(mar. mar. to invalidate. to annul ~ recurs .(privind starea mdrfii) carrier's statement ~ asupra valorii marfii in tara de origine . (in vama) to enter. entry outwards ~ vamala de intrare/sosire .(asig.economic decision ~ economica strategica .vamala finala . statement 2.import entry vamala de transbord transshipment entry ~ vamala de tranzit transit entry .) distringas ~ definitiva .

to deduct deducere s. (despre buget) adverse. 1. 1.f. in disrepair ~ ascuns . failure.) deflation. a impdrti in pdrfile componente) to break down defalcare s. 1. fault detector/finder/ locator.interest deduction ~ a tarei .fault of fabrication defectoscop s.f. fault detection defectuos adj.) shipping deficit deficite gemene .f. (a analiza. definition ~ a obiectivelor .n. discount from a sum paid sau to be paid ~ de cheltuieli . defectively defectiune s. (a unei instalatii) shutdown decuplat adj. (analizare. to settle decontare s. out-of-order.defraying of expenses. disinflation deflationist adj.t. m.n. short. out-of-work decurge v.) goal definition deflator s. defective.f. to decree.to have a deficit.settlement by transfer decorator s. (dintr-un intreg) to deduct 2. external deficit ~ al balantei de plati . defect.f.balance of trade deficit. defining. to charter. settlement ~ bancara banking settlement ~ frauduloasa fraudulent settlement ~ prin acreditiv settlement by letter of credit ~ prin virament . (la cantor) shortness of) weight ~ al balantei comerciale .f. impdrtire in pdrtile componente) breakdown ~ a componentelor postului .n. (legiferare) enactment ~ -lege . decree. (fin.(rezervele unei band care scad sub nivelul cerut de lege) deficient reserves. deflationary. defective.to be in short supply definire s. deduction ~ a dobanzii .i.t.(fin.) twin deficits a acoperi un deficit . deficient. deduction. disinflationary . shortage.n. decorator ~ de vitrine window dresser decret s.balance of payments deficit ~ bugetar . fault. (neajuns) drawback.(man. reimbursement decontav. (fin. (al activitdtii economice.budget deficit ~ de rezerve . to be in the red deficitar adj. flaw detector defectoscopie s. executive order decreta v.t. deficiency deficit s. deficit.job breakdown ~ forfetara .latent defect ~ de fabricatie .124 DEC-DEF declin s.n.) deflator deflatie s. (despre un contract) to run on deduce v. out-of-repair. faultily. imperfect adv. (o instalatie) to shut down decuplare s. {dintr-un intreg) deduction 2.standard deduction defect s. (despre mdrfuri) scarce. shortcoming adj.tare allowance defaica v.) decline decont s. charter.f.(mar. breakdown deficienta s.decree law.to cover/to make good/to supply a deficit a fi in ~ .f. faulty. reserve deficiency ~ de tonaj . (a legifera) to enact decupla v. (despre un an agricol) lean a fi ~ . shortfall 2.f.t.f. al productiei etc. m.n.

to defalcate.f. (corn.f.m. to remove. peculator delcredere s. to depute delegat s. (yn teren) to clear. (de sarcini ipotecare.bulk weight denumi v.f.tightness ~ in gramada . to denominate denumire s. (retragere din circulatie a unei bancnote. defalcator. to quit. to peculate defraudator s. (de obligatu. democracy ~ industrials . (a se devalorizd) to devaluate demonetizare s.) del credere delega v. embezzlement. a unei monede) demonetization 2.t. (reprezentant) representative delegatie s. (financiar) delinquency demisie s. (grup) delegation 3. density ~ de stivuire . vacating. to peculate delapidare s. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisiona v. to defraud. to dismiss. m. to delegate.f. (a unui teren) clearing. (de sarcini ipotecare. (despre tin cabinet guvernamental) outgoing 5.devolution of authority ~ economics . (a unei pdduri) clearing degrada v.f. to defalcate. delegation. o monedd) to demonetize v. remission. peculator defri§a v.m.i. (despre calitate) to go down degresiv adj. (loctiitor) deputy. to democratize democratic s. to discharge (from function/office) demitere s. to resign. to repair . name. defrauder.(a firmei) registered name depanav.r. 1.f. to defraud.t. to name. to embezzle. 1. peculation delapidator s.DEF-DEP 125 defrauda v. (document) certificate ~ de autoritate . authorization. resignation a-i da/a-§i inainta demisia .(evitarea platii unui impozit pentru acelasi venit in doud tdri) double taxation relief delapida v.t.f. offence. (imputernicit) mandatory. datorii) relief. (opddure) to clear defrisare s.f. de gaj) to disencumber degrevare s. to grub.firm/trade name ~ a marcii . mandate. (de obligatu. embezzler.m. defalcation. datorii) to relieve. misdemeanour. degressive degreva v.(participarea muncitorilor la luarea deciziilor in intreprinderea unde lucreazd) industrial democracy demonetiza v. reclamation.denomination of the goods ~ a postului -job title ~ inregistrata . defaulter. dismissal ~ nejustificata/injusta .r. (a retrage din circulatie o bancnotd.f. defrauder.t.t. to reclaim.f.trade mission delict s. denomination ~ a firmei . (misiune) mission 2.wrongful dismissal democratiza v.t.t. de gaj) disencumbrance ~ de dubia impunere .brand name ~ a marfii . to embezzle. resigner demite v. grubbing. resigning.n.t. delinquency. (devalorizare) devaluation densitate s.n. embezzler. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisionar adj. (mandat) commission. to remit. delegate.t.f.to resign.

timber yard.quay warehouse ~ pe termen lung . (ilegal) to disseise (of) deposedare s. repair 2. (bancar) (bank) deposit 3.dock storage. dependence ~ de resurse . depot.DEP-DEP depanare s. departmental depa§i v. (de bunuri in garantie) bailment ~ al expeditorului de marfu ^ (mar.(unitatea centrald a unei band care verified toate tranzactiile efectuate) proof department departamental adj.) backwardation deposeda v.warehouse ~ de materiale . a barter comerciale nontarifare) prior deposiBfc| ~ interbancare .(cerute .f.wholesale warehouse ~ bancar .n. qc warehouse depozite ale bancilor comerciale -i banca centrald) bankers' deposits ~ bancare prealabile .(fonduri depuse bancd de alte band) interbank depc .s. to exceed. (dr.foreign deposit ~ la cerere . o cifrd) to top. floatMBi storage/warehouse ~ portuar . depot ~ de locomotive . 1.bank deposit ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice ~ de cherestea . storage yard. (contui in bancd) to overdraw dependents s.m.roundhouse ~ de tramvaie . (de) to dispossess (of). (SUA lumberyard ~ de marfa . (de tranzit) entrepot 2. storehouse. importator ca forma. repository.tramway shed depozit s. department ~ autonom — (imitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man. 1.(forma de restrictie importurilor prin care importator^ este obligat sd 'depund temporar .deposit at loot notice ~ pe termen scurt .) resource dependence deponent s.t. (ilegald) disseisin depou s.n. (concedinl.staff department ~ de control .(asig.) general average depositor deport s. breakdown mechanic departament.f.) (man. breakdown service depanator s.) (sumd de bani depusd pentru plata unei datorii) tender. demanc. (o suma. call deposit ~ la import .deposit at she notice ~ pentru containere de schimb container stock holding depot j ~ plutitor . mar.open depo: ~ m valuta .supply depot ~ de minereuri .m.) consignor/shipping depot ~ angro .n.t.n. warehouse.deposit at call.entrepot warehouse ~ descoperit/in aer liber .sight deposit ~ pe chei . furnizare de materii prime etc. (bur.) profit centre ~ central/de coordonare .time/term deposit ~ la vedere .storage vessel. (serviciu) emergency repairs.(asistentd financiard. (de mdrfuri pe baza de contract) bailor 2. 1.banca centrald un procent din valoareimportului) import deposit ~ la termen . (care constitute un depozit bancar) depositor ~ pentru avaria comuna . o perioadd de timp) to overstay.ore yard ~ de tranzit .f dispossession.

) to debase. (jiirdmdntid.f. a unui protest) lodging. to lodge money at the bank ~ declaratie vamala de intrare . (o cerere) to hand in. demand/ call deposit ~ la vedere .(metodd de finantare a stocurilor prin care acestea sunt depozitate la sedhd firmei creditoare) (fin.DEP-DEP 127 depozita v.to enter outwards ~ garantie . (devalorizare) depreciation.outside/outdoor storage ~ in compartimente frigorifice freezer storage ~ in containere .palletized storage ~ externa/pe termen . forward buying ~ in tranzit .to put/to deposit money in the bank.t. 1. (in antrepozite vamale) bonded. to underrate v. (a unei decla-ratii vamale) entering. storing. (de bani in banca) deposit. (o plangere.f.container storage ~ in stoc .) deposition.bulk storage ~ pe chei . to consign 2. to deposit a guarantee ~ marturie . depression ~ economica economic depression/ slump ~ economica cu inflatie . notice deposit ~ la cerere deposit at call. evidence.) field warehousing ~ in aer liber . v. to recede. (bani in banca) to deposit.to wharf depozitar s.. (o declaratie vamala) to enter. to stock. consignment 2. to file 3. (mar/a in garantie) to bail ~ bani la banca . bailee 2.t. deposited. despre functionari) to be sworn in 4. 1. (timbre) to deface. materii prime) buying forward. to warehouse. to devalue. entering 3. (dr.long-term storage ~ de marfuri paletizate . storage. in-bond depozitie s. 1. (a devaloriza) to depreciate. (a tim-brelor) defacement ~ monetara .to give a bail/guarantee.sight deposit . stored. to store. (monetard prin aliere etc.to enter inwards ~ declaratie vamala de plecare . testimony. to testify depunere s.temporary storage depozitat adj.transit storage ~ in vrac . to devaluate. to disvalue. (a subevalud) to undervalue. to cancel depreciere s. un protest) to lodge. to enter.t.currency/monetary depreciation depresiune s.(de mar/a. (a unei plangeri. (agent imobiUar sau impiiternicit care define banii cumpdrdtoruliii unei proprietdti pentru a-i transmite vdnzdtorului) stakeholder depozitare s.) debasement.slumpflation depunator^. (sub jurdmdnt) affidavit deprecia v. warehousing ~ de lunga durata . (in antrepozite vamale) to bond 2. devaluation.t.to give evidence. (de marfd in garantie) bailment ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice. to bank.f. underrating. depositor depune v.f. valori pentru pdstrare) to lodge ~ marfuri pe chei .r. (subevah-iare) undervaluation. (consignatar) depositary. (acte.m.wharfage ~ temporara . to deposit.f.w. 1. (moneda prin aliere etc.

(man.) job description ~ a sarcinilor de serviciu ale unui director sau ale unui specialist management job description ~ comerciala .t. unloading. saborduri in bordaj) (mar.t. to discharge.(guri de magazie.patent specification ~ a postului . landing 2. to spread out. opening ~ catre public . 1.unsecured overdraft descriere s.) discharge. stevedore descentraliza v. discharged.) loading aperture/opening ~ de tonaj . afloat discharge ~ partiala . description ~ a brevetului .offshore discharge/ discharging/unloading ~ in stare de plutire .128 DEP-DES dereglementare s.(fata de documente) short-landed descarcator s. (a bascula. to decentralize deschidere s.t.port discharge ~ in rada .f. a achita) to absolve. (a exonera) to exonerate. (a plati.) to discharge. to unreel. credit prin cont descoperit in situatia in care titularul a efectuat prelevdri superioare activelor existente sau limitei de credit acordat) overdraft 2. o afacere) to carry on descalifica v.) disqualification descarca v. (eliminare a reglementdrilor) deregulation derelict s.(transformarea unei companii particulare/inchise intr-una publicd/deschisd) going public ~ de incarcare . (a absolvi. to uncoil 2. achitare) discharge ~ de marfa in minus . (a unui zdcdmdnt) strike descoperit adj. (docher) docker. (in cont. unloaded. (absolvire.n. unshipped.t. 1. unloader. (basculare) dumping 3.gross terms discharge ~ in plus . to unship. un document etc.f.m. to land 2. (un cabin) to unwind.) to disqualify descalificare s.(fafd de cantitatea din documente) overlanding ~ in port .to discharge afloat descarcare s. (navd abandonatd) derelict derivat s. lichida o datorie) to discharge ~ cu nava in stare de plutire . disembarkation. landed ~ in minus . discharging. (a lipsi de calitatea/ dreptui de) (dr. unshipment. (exonerare) exoneration. to unload. (lipsd de titluri in portofoliu) uncovered position ~ in cont fara garantie . to disembark. (produs secundar/auxiliar) by(e)-product derula v. 3.f.n.short landing of cargo ~ de pe nava pe chei . (un zdcdmdnt) to strike descoperire s.(a mdrfurilor oferite spre vdnzare) trade description ~ corecta/exacta . (o hartd. a rdsturna) to dump. (a unei nave etc. (pierdere de drepturi civile si politico) (dr.f.f.ship-to-shore discharge ~ in contui armatorului .(la navele cu punte de protectie) tonnage opening descoperi v.(a unui produs intr-o reclamd) accurate description . 1.f. (o navd etc.t. (un contract.) to unroll. discharger.overboard discharge descarcat adj.(a navL^ discharge afloat.partial unloading ~ peste bord . 1.

to unfold desfasurator s. to nominate desemnare s. to unpack.(asig.) spreadsheet desfiinta v.vindictive damages ~ de razboi . (a anula) to cancel. (pentru servicii) to remunerate. \. to undo.f. (intr-un post. (daune) damages. (o activitate) to carry on. (neambalat.recovery in kind ~ legala . to abolish. repeal. 1. indemnity. (baloturi de mar/a) to unbale. handling ~ a unui port de catre caile ferate railway service to a port desface v.liquidated damages ~ cu titlu de penalizare . annulment. to indemnify. (a unui utilaj. to annul. (a unui contract de munca) severance 2. reparations ~ a pagubelor de avarie . (pentru daune. (a etala) to display. to void.legal remedy/redress ~ pentru accidente de munca worksmen's compensation ~ pentru rezilierea contactului smart money ~ stabilita prin acordul partilor remedy by agreement between the parties ~ stabilita prin proces . (pentru cheltuieli) to reimburse. cutii) to uncase despagubi v. (un utilaj. to show 2. nomination deservi v. (cont.f. 1.war reparations . designer despacheta v. designation.t.ca de obicei" . requital. design ~ de mediu . to rescind 2. to requite.f. (anulare) cancellation. 1. despre unele mdrfurf) loose desfasura v.t. (populatia) to serve 2. to handle deservire s.) average as customary ~ baneasca/pecuniara .f.t. (a vinde) to sell.t. to compensate.remedy by judicial process despagubiri contractuale .n. mar. to designate. (pentru cheltuielf) reimbursement. to annul. {un contract) to cancel. 1. m.DES-DES 129 desemna v. ofunctie) to appoint. annulment. refund. rescission 2. (o corporate) to disincorporate desfiintare s. compensation. o functie) appointment. (a unei corporatii) disincorporation ~ a cuponului — (transformarea unei obligatiuni obisnuite intr-una cu cupon zero) coupon stripping design s. to refund. abolishment. service 2.(designul fabricilor si al cladirilor administrative) environmental design ~ industrial . (intr-un post. (a unui contract) cancellation.t. (din Idzi.pecuniary compensation ~ in natura . to suppress. (a unui cartel) decartelization. indemnification.. o instalatie) to service. (yanzare) sale desfacut adj.t. undoing.t. 1. a unei instalatii) service. (legala) remedy.f. 1. amends. (a abroga) to abrogate. (abrogare) abrogation.industrial design designer s. recovery. suppression. (pentru servicii) remuneration. prejudicil) to make amends to despagubire s. (un cartel) to decartelize. to repeal. to market desfacere s.n. (un contract de munca) to sever 2.

to discharge destituire s. i adjustment ~ a costului total al fluxului tehno-logic (pentru realizarea unui produs} (cont.to force down prices determinare s. (a stabili. (a daunelor) (asig. a fixa.m. (constr anger e\ binding over 2. to impair. to detail.offal wheat ~ de hartie .(man. a unui cec) defacement ~ a capitalului .utility refuse/wastes detailist s.t. (constatare} ascertainment. 1.t. wastage. (despre un articol) odd. to convince.f. retailer. (transfer. (fata unei bancnote. (a convinge) to persuade.r. remnant.m. (rebut) scrap. retail dealer. to dismiss. (a schimba serviciul/ locul de munca) to relocate deta§are s. dismissal. a constata) to ascertain. (a obliga) to bind over 2. a enumera) to itemize deta§a v. (stabilire. fixare'i determination. not paired. (convingere} persuasion.(a mdrfurilor} storing damage ~ prin strivire/zdrobire . deterioration.) goal setting . schimbare a serviciuhii/locului de munca) relocation deteriora v. damage.t.n.) to adjust ~ calitatea unei marfi . v.to ascertain the quality of a commodity ~ cre§terea preturilor . a unui cec) to deface deteriorare s. 1. incomplete destinatar s.) process costing ~ a costurilor directe direct costing ~ a costurilor variabile variable costing ~ a obiectivelor . recipient.(situatia in care capitalul unei institutii financiare scade sub nivelul prevdzut de reglementdrile legale) capital impairment ~ a caricului/incarcaturii .industrial wastes ~ radioactive . waste. to damage. (al unei plati) payee. to unstow destivuire s.to force up prices ~ scaderea preturilor . t. discharge ~ ilegala/injusta unfair/wrongful dismissal destivui v.t. a decide) to determine. (al unei remiteri) remittee.f. paper refuse ~ industriale ..f.(in timpul transportului) cargo damage ~ prin depozitare . impairment. small trader detalia v.crushing damage determina v.t. addressee. (a specified. unliquidated damages a cere ~ . (in vederea descarcdrii) unstowing deseu s.reducible wastes ~ refolosibile . conviction.130 DES-DET ~ necontractuale .cotton wastes ~ de cherestea .off-cuts. destination ~ finala ultimate destination destitui v.to claim/to recover damages a fi pasibil de plata despagubirilor -to be liable for damages desperecheat adj.(stabilite de instanta) damages at large.radioactive wastes ~ reciclabile . (a stabili. refuse.off-cuts ~ de fier iron scrap ~ de grau . (consignatar) consignee destinatie s.f.f. (rezultat din transarea unui animal) offal de§euri de bumbac . (daunele) (asig.f. (a fetei unei bancnote. to deteriorate.

1.) termor ~ al politei de asigurare . to hold. dissent dezarima v. bill of quantities ~ exagerat .(titularul unei polite de asigurare de viata) policy holder ~ al unei autorizatii/licente .DET-DEZ 131 ~ a preturilor de vanzare pe baza costurilor medii .t.rough estimate ~ centralizator .f. disagreement.overestimate devize s. to embezzle. (leftinire) marking down ~ monetara .f. (o pozitie. (moneda etc. (moneda prin aliere etc.to hold an office detinere s.) to break out/bulk dezarimare s.) detinue ~ reciproca de actiuni .n. not paired. (alcdtuit din parti componente gata de asamblare) knocked-down dezasortat adj.(de catre doud sau mai multe societdti) cross holding. pentru ca proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) nominee shareholding ~ ilegala a unui bun ./n. incomplete dezavantaj s.-shortcoming dezavantaj a v. (a unei monede prin aliere etc.summarized estimate ~ descriptiv . to depreciate. to misappropriate deturnare s. disadvantage.) employee shareholding ~ de actiuni pentru administrare -(de catre o persoand fizicd sau juri-dicd. o situatie) to hold ~ un post/o functie .licensee ~ al unei fransize . misappropriation. (neajuns) drawback. (monetard etc.) to devaluate. cost estimate.equity holder.clearing foreign exchange dezacords. holding ~ de actiuni de catre salariati (recompensarea salariatilor cu actiuni) (man. estimate ~ aproximativ .f. (a ieftini) to mark down devalorizare s. peculation.franchiser ~ de actiuni comune .) to debase 2. to devalue. embezzlement.t.(al unei cambii) holder for value detine v. common stockholder ~ de certificate provizorii . foreign exchange/ currency ~ de cliring .estimate of costs.(dr. to own.s'. holder ~ al dreptului de posesiune pe viata sau pe termen . to peculate. fraudulent conversion detinator. reciprocal shareholding devaloriza v. obligatiuni) scripholder ~ de obligatiuni bondholder ~ pentru valori furnizate .f.t.cost-plus pricing ~ a preturilor de vanzare prin tatonari fixing prices by trial and error deturna v. to disadvantage . (fonduri) to defalcate. (rate of) turnover.specification ~ estimativ .currency devaluation/ depreciation devalma§ie s.f.(de acfiuni.f. business (done) devize.(dr. 1. (despre un articol) odd.n. (de fonduri) defalcation.) breaking out/ bulk dezasamblat adj. (mar.average-cost pricing ~ a preturilor de vanzare plus o cota marginala fixa . pi.) debasement 2.t.n.t. commonage dever s. n. (mar. depreciation.) devaluation. (a poseda) to possess.

human development diagrama s.sustainable economic development ~ organica/structurala .) organic growth ~ umana .f. de exemplu handle. obligatia persoanei care incheie o asigurare de a oferi asigurdtorului toate informatiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) disclosure 2. sunt eliminati din lantui care transferd banii de la creditorul initial cdtre debitorul final) disintermediation dezmo§teni v.132 DEZ-DIF dezechilibru s. dezvoltare s.f.t.f. development: improvement. diagram. to develop. disinheritance dezodorizare s.t.t. deindustrial-ization dezinflatie s. disequilibrium. 1. de plati etc. want/lack of balance. (pferire de informatii complete.procedure chart ~ a organizarii .) disinflation ~ competitiva .f.f. flow diagram ~ a stadiului procesului de productie progress chart ~ de dispersie .n. odour removal dezvalui v.economic development ~ economica durabila .organization chart ~ a pragului de rentabilitate -breakeven chart ~ a procentului de munca manuala -twohanded process chart ~ a procesului muncii .) imbalance. (proces care se manifestd prin incetinirea durabild si autointretinutd a ratei de crestere a nivelului general al preturilor) (fin.(in statistica matematicd) scatter chart ~ de incarcare .disequilibrium in the balance of payments ~ economic economic disequilibrium dezeconomie s.(care se manifesto atunci cdnd o anumitd tard reuseste sd aibd o monedd puternicd si o inflatie mai redusd decdt cea a tdrilor partenere) competitive disinflation dezintermediere s.f. to disinherit dezmostenire s. growth ~ a gamei sortimentale .process chart. disagreement. (procesul prin care intermediarii financiari. diseconomy dezeconomii de scara (fenomen caracterizat prin cresterea pe termen lung a costului mediu dincolo de nivelul optim al productiei) diseconomies of scale dezindustrializare s. (decalaj) gap (pferite de date confidentiale de cdtre o bancd despre conturile unui client} disclosure dezvolta v. chart ~ a activitatii .f.operating process chart ~ a procesului tehnologic .activity chart ~ a circulatiei fondurilor sau a marfurilor flow chart ~ a operatiilor .n.(mar. difference-dispute.f. to disclose dezvaluire s.product development ~ economica .(a unei firme) (man. (al balantei comerciale.(pe o anumitd perioada) volume chart diferend s. argument .) deadweight displacement scale ~ de programare a proiectului -project planning chart ~ volumetrica de activitate . (a imbundtdti) to improve ~ al balantei de plati .f.

(vdndut din. differentiation ~ a produselor . to slacken diminuare s. to diminish.f.ex warehouse ~ doc/chei . dynamics ~ economica .DIF-DIR 133 diferenta s. seawall.f. direction. head manager. dynamic(al) dinamica s.difference in quality ~ de pescaj . difference 2.t. (jend financiard) embarrassment. (in bani) quitrent.overall dimensions ~ standard de container . cu titlu universitar) graduate. in parte) metayage. manager.) draft/draught/trim difference ~ de plata . diplomat(ist) directiva s. dilution ~ a capitalului propriu .f. preferential) discriminating diferentiere s. (discriminatoriu. despre mdrfuri) (corn. embankment.product differentiation dificultate s.(asietd) (mar.difference over or under diferentia v. (la ware) jetty. v. peasant on quitrent. to become differentiated diferential adj. stringency dig s. (dintre pretui pe care un dealer de valori mobiliare il oferd pentru titlurile de valoare si pretui la care Ie revinde. directive.f.m. 1. sharecropper dijma s. to differentiate. (titrat. decrease. breakwater dijmas s.ex factory/mill/works dinamic adj. dintre preturile pentru livrdrile spot sau futures.economic dynamics diplomat adj. diminution. difficulty 2. to differentiate v.r. graduated s. dimension.n. instruction director s.assistant/deputy manager .(mdrirea numdrului actiunilor existente fdrd cresterea corespunzdtoare a profitului sau a activelor societdtii respective) (bur. 1. (executiv) executive (manager) ~ adjunct . straits. (in grdne) terrage. (in naturd. slackening din prep.t. (mdrime) size ~ speciala . (la bursa de mdrfuri.ex dock/quay/wharf ~ nava — (in portui de livrare) ex ship ~ ordinul si in contui .r.difference to pay ~ de pret .f. rent paid in corn a lucra in ~ .to sharecrop diluare s.f.difference in price ~ de salariu .(angajarea de muncitori necalificati pentru lucrdri efectuate de obicei de personal calificat) dilution of labour dimensiune s.for and on behalf of ~ uzina .) ex ~ depozit . managing director. dam.f. dintre rata rentabilitdtii activelor si costui pasivelor) spread 3. dintre cursul de cumpdrare si eel de vdnzare al unei volute.f.(la confectii) odd size dimensiuni de gabarit .) dilution of equity ~ a fortei de munca .(pdnd la nivelul salariului de baza) make-up pay ~ in plus sau in minus .m. dike. differential. diferenta dintre pretui de exercitiu dintr-un contract la termen si pretui spot) basis ~ de calitate .f. to decrease..m.container dimensions diminua v.

n. (moneda.(responsabil cu promovarea si comercializared) brand manager ~ de ziar . state interference disagio s. evolutia costurilor. ludndu-se in considerate raportui dintre cererea si oferta de bunuri si active financiare.investment manager ~ de productie .employment discrimination ~ comerciala . (a administra.chief/head engineer directorate. (centrala) head office dirija v. tarifard) discrimination ~ a fortei de munca .proprietar . preturi etc. discriminatory .(estimate si efective) cost variance ~ statistics statistical discrepancy discretionar adj. directorship directie s.general manager ~ interimar acting manager ~ .owner-manager ~ regional .) discriminating. (comerciald. (procent mcasat din valoarea titlurilor de credit de cdtre bancd ca urmare a rdscumpdrdri: acestora inainte de scadentd) discount discontare s.trade discrimination ~ de varsta . (pperatiune prin care se determind valoarea actuald a unm venit viitor. (despre tarife.f. a conduces to direct./!.t. (conducere\ management 2.(la angajare) age discrimination discriminatoriu adj. to control 2. (SUA) publisher ~ executiv . a tehnologiilor de fabncatie} discounting discrepanta s. (decalaj) gap ~ dintre costuri .f. 1. to discriminate discriminare s.registrar of companies ~ al serviciului de personal .membru in consiliul de admi-nistratie . discrepancy.production manager ~ de produse .accounting manager ~ al departamentului de export export manager ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al registrului de comert .t.f.f.f. (diferenta dintre valoarea nominald si cursul pietei pentru o moneda. care conduce echipa insdrcinatd cu deservirea unui client) account director ~ de filiala/sucursala branch manager ~ de investitii .(unul dintre principalii manageri ai unei agentii de publicitate.business/sales/ commercial manager. 1. discipline ~ financiara financial discipline discont s.art director/editor ~ comercial . sau un titlu de valoare) disagio discipline s. to manage.) to control dirijism s.district manager ~ responsabil cu vanzarile pe teren -field sales manager ~ tehnic .executive manager.executive director ~ pentru probleme de calitate -quality manager ~ .n.staff manager ~ artistic .134 DIR-DIS ~ al departamentului de contabilitate . (responsabil cu productia si vdnzared) line executive ~ de echipa .n. (SUA) chief executive ~ general . discretionary discrimina v.editor. piata etc.

f. mar. disposable funds ~ de export .f.m.f.(din portid de descdrcare. to exempt (from). (suplimentar.) unbundling dispasa s. to set v. (prevedere) provision.f. exemption. (a decide) to decide 2. (timp economisit la incdrcarea sau descdrcarea navei) (mar. (speciala) licence disponibil adj. to distribute. (proportional) to apportion distribuire s.average adjustment/statement ~ de avarie comuna .payment order ~ de virament .) chargeable distance ~ in mile .) severance (of causes) disociere s. distance ~ de calcul al navlului . to deal/to give/to share out.general average adjustment/statement ~ de avarie particulars .(scrisd) job order ~ de plata .) dead mileage distribui v.) average adjuster/stater/taker dispatch s. controller. 1.(a postei) special delivery ~ gratuita . ready.f.cash at bank disponibilitate s. (cu livrare imediata) spot s.yardage ~ parcursa in balast .free delivery . (a prevedea.m. availability 2.collection order ~ de incarcare — loading/shipping order ~ de lucru .n.) available/liquid assets.) concealment disjungere s. (expert de evaluare a avariei) (asig. statement ~ conform legilor straine .t.t. to dispose. to put.immediate availability dispozitie s. resurse) to command distanta s.) adjustment.particular average adjustment/statement dispasor s. stipulation. (a ordona) to order. distribution.) dispatch. (a aseza) to place. disposition ~ de incasare .f. dispensation.(fdrd mar/a) (mar. to absolve (from) dispensa s.mileage ~ in iarzi . (proportionald) apportionment ~ a resurselor .devise dispozitii de suspendare a platii (unui cec) orders not to pay ~ stricte/riguroase/severe .f. (a activelor de cdtre un falit. available. (declarable de avarie) (asig. mar. 1. (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societdti-mamd in mai multe elemente componente pentru cresterea probabilitdtii existentei unor fonduri in perioade de dificultate economicd) (fin.t.resource allocation ~ expresa/urgenta .stringent regulations dispune v.f. excedentar) spare 2. (active lichide) (fin. (a aranja) to dispose.export availability ~ imediata . asezare) disposal. to arrange. (a mai multor procese) (dr. dispatcher dispensa v.DIS-DIS 135 disimulare s. saved time dispecer s.i. despre o lege) to enjoin 3. (ordin) order 2. (de) to dispense (from). 1. \. (dispunere. pi.transfer order ~ testamentara . spot goods ~ de numerar in banca . pi. (despre un spatiu) vacatable. destinatie sail escald) foreign average/statement ~ de avarie . (mar/a disponibild/cu livrare imediata) spots.f.n. to set out.(mar. a adevaruhd de cdtre un asigurat etc. (de bani. disposable.

sundries diverse si neprevazute .m. dividend ~ -actiune . penny--in-the-slot machine ~ de sarcini taskmaster distribute s.income distribution ~ cu amanuntui .f. (cheltuieli diverse) sundry expenses. sundry.f.) superfluous diversification dividend s.(platit in actiuni supli-mentare si nu in numerar) stock dividend ~ final .(selectia a 10 pdnd la 15 active intr-un portofoliu) (fin.n. distributor ~ automat .. (a liniei de produse.) divisionalization ~ a actiunii . varied.product diversification ~ a riscului .line filling ~ a produselor . area distrugere s. (rubricd de ziar) miscellaneous column.(mdsurd contabild de crestere a numdrului de actiuni • circulate fdrd emisiunea unor actiias •.(dividendul vdrsat la sfarsilul anului financiar de o societate care a distribuit dividende intermediare) final dividend ~ intermediar/partial .robot distributor.(dividends distribuit periodic in contui dividen-dului final aferent exercitiului financiar in curs) interim dividend ~ neachitat .(a produselor.(mentiune la sfdrsitui devizului unei constructii) miscellaneous contingencies diversifica v. distribution ~ a marfurilor fara intermediari -first-hand distribution ~ a veniturilor .136 D1S-DIV ~ selectiva . district.t. n. 1.f. a gamei activelor financiare detinute in portofoliu de un investitor in scopul diminudrii riscului) diversification ~ a liniei de produse . insd prin divizarea celor existentf' .retail distribution district s. division 2. daily fee/allowance divers adj. multifarious.f. v. (regiune) region. (a unei compans in unitdti distincte pentru a acopefi mai bine diferite sectoare ale piefe^ (man. various. miscellaneous s. to vary diversificare s. not. pi. 1. diverse.r. to diversify. a pietelor de comercializare. (a una societdti) demerger. destruction ~ intentionata (pentru incasarea asigurdrii) voluntary waste diurna s. news items 2. operatd de producdtor pentru anumiti detailisti) selective distribution distribuitors.f.(ale actiunilor preferentiale/privilegiate care nu a* fost achitate la scadenta} accumulative cumulative dividends ~ pe actiune dividends per share ~ platite in numerar cash dividends divizare s.f.(aferere actiunilor preferentiale/privilegiate i preferred/preferrence dividend ~ statutar statutory dividend ~ suplimentar bonus/extra/special surplus dividend dividende cumulative .risk diversification ~ ineficienta .unpaid dividend ~ nepreferentiaVneprivilegiat (aferent actiunilor comune) ordinary dividend ~ platit prin certificat provizoriu -(care prevede plata in numerar la c data ulterioard specificata) scnr dividend ~ preferential/privilegiat .

(mar.usury ~ compusa . (parlamentui.(pidtitd pentru o datorie) interest paid ~ interbancara .net/pure interest ~ nominala (remunerarea efectivd a unui capital in expresie monetard la pretui pietei) nominal interest ~ penalizatoare .(venitui sau remunerarea unui capital calculatd prin deducerea inflatiei din dobanda nominala) real/true interest ~ simpla/necapitalizata . fapt ce implied transformarea dobdnzii primite in capital.day-to-day rate ~ la vedere .interbank rate ~ intermediara .running interest ~ de asigurare .) 1.D1V-DOC 137 in alte actiuni cu valoare mai mica) share/stock split ~a unei activitati .(care nu este incd scadentd.(pe care creditorul o primeste de pe urma proprietdtii debitorului pentru asigurarea platii unui credit) security interest ~ de incasat de la clientii insolvabili interest in suspense ~ debitoare .(dobanda perceputd de cdtre o bancd la un cont de depozit pentru descurajarea rezidentilor strain! privind constituirea de depozite) negative interest ~ neta .interest on deposit accounts ~ la imprumutui pentru o zi/de pe o zi pe alta .t. (constructie de andocare) dock 2.social division of labour dizolva v. calculdndu-se astfel dobanda la dobanda) compound interest ~ creditoare . interest ~ bancara . to obtain. a unei adundri) dissolution 2.gross interest ~ capitalizata . disincorporation dobanda s.division of labour ~ sociala a muncii . (a unei companii) dissolution. (bazin portuar) dock (basin).bank/banking interest ~ bruta .penalty interest ~ reala .(pentru cecuri si cambii) sight/short rate ~ moratorie . to disincorporate dizolvare s.n.mortgage interest ~ la conturile de depozit . harbour/port basin .(generatd de o creanta) interest earned ~ curenta .f. division diviziunea muncii .(dobanda datoratd in mod legal sau convenitd in cazul in care un debitor nu si-a achitat datoria la scadentd) default interest ~ neachitata/restanta outstanding interest ~ negativa . 1.(in munci/sarcini cu grad egal de dificultate) job dilution divizibilitate s.t. o adunare) to dissolve 2.(yenitui sau remuneratia pidtitd sau primitd pentru serviciul unui capital in conditiile capitalizdrii sale.accrued interest ~ camatareasca .f. (a parlamentului.f. divisibility ~ a factorilor de productie divisibility of production factors diviziune s. to get. (o companie) to dissolve. to acquire doc s. calculatd de la ultima scadentd pdnd la o zi de referintd care precede viitoarea scadentd) broken--period interest ~ ipotecara .simple/ ordinary interest a aduce ~ .f. 1.to bear/to carry/to pay/to yield interest dobandi v.

shipbuilding dock ~ plutitor . to domiciliate .export documents: (mar.demesne 2.dry dock. hatchwayman ~ la copastie .document in proof. porter ~ de cereale .loading documents: (mar.f. loader. (juridic) deed. documentary documentatie s.to undock docher s.floating/flooding dock ~ uscat . quay-side worker ~ pe puntea navei . concrete/graving dock a iesi din docuri .dockman on deck ~ specializat .m.master copy ~ -sursa . longshoreman.n.crown land domicilia v.m.related field ~ public .{mentiune prin care se specified faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului deed: contra plata) documents against payment ~ contra plata in numerar documents against cash ~ contra prezentare .commodity dollar domeniu s. idr activitate) branch ~ inrudit ..forwarding documents ~ de export . shoreman. mosic domain.f. doctrine ~ economica . instrument ~ insotitor . 1.documents against presentation ~ de avarie comuna . scope.(facturi.stevedore doctrina s.corn porter ~ de cherestea .shipping documents ~ negociabile . supporting document ~ oflcial secret ..138 DOC-DOM ~ comercial . to dwell 2. dockhand. to reside. dollar ~ -marfa . docker.sideman ~ pe chei . (stiintific) field. document.accompanying document ~ inactiv — (document/contract in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ justificativ .(asig.hatchman.) (cont. 1. (dr.commercial dock ~ de constructii navale . act and deed. docksman.negotiable documents instruments ~ vamale .public property ~ regal/al coroanei . note de plata etc. estate.wharfman.n.) shipper's papers ~ de lichidare in vama . (proprietate.) shipping documents ~ de incarcare .loan submission do\ar s. dock/waterside worker. »< fixa locul de plata al unui efect comert) to domicile. landed property.deal porter ~ de magazie .) source document documente ale navei . i average papers ~ de expeditie . documentation ~ de credit .classified document ~ original . mar. lumper. act.ship's documents/papers ~ comerciale .clearance papers ~ de transport .commercial documents ~ contra acceptare .carriage documents ~ de transport maritim .economic doctrine document s.(mentiune care semnificd faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului decdt contra acceptdrii unei cambii) documents against acceptance ~ contra plata .customs documents/papers documentar adj.

right of action ~ de a bate moneda . residence. file. pi.m. dosing ~ in greutate . (amenajdri) appointments dovada s. dwelling place. law ~ bancar .) right of angary ~ de autor . apasunilor) commonage ~ de folosire a macaralelor (portuare) cranage . donee.permanent residence dona v. abode.civil law ~ comercial . grantee donators. (fixare a loctilui de platd al unui efect de comerf) domiciliation domiciliu s.personnel files/records dota v.f. grantor. (legal) domicile 2. grant. (o institute) to endow 2.t. (privilegiu) privilege.individual file dosare ale salariatilor . to give donatar s.f.(prin judecata) right to enforce ~ de angarie . 1. 1.f.right of sanctuary ~ de control/vizita . dossier 2.f.m. donation.(a mdrfii) dock receipt dozare s.(mar.(a mdrfii) certificate of delivery ~ de marfuri antrepozitate warehouse bond ~ de primire . (bancd mandatatd de o societate care a emis titluri de valoare sd efectueze toate operatiunile curente privitor la aceste titluri) paying agent/office.(drept prin care obligatiunile convertible emise de o societate pot fi schimbate cu actiuni emise de aceeasi societate) conversion right ~ de folosinta in comun .t.copyright ~ de azil . donor. to fit out dotare s.address for service ~ de origine .free coinage ~ de a executa .contract lien ~ de a actiona in judecata . 1. 1.f. to donate. (a unei institutii) endowment 2.domicile of origin ~ fiscal .banking law ~ cambial .exchange law ~ civil . to grant. charter 2.n. (agent de platd al tinui efect de comerf) paying agent domiciliere s.m.n.residence for tax purposes ~ stabil . evidence.(mar. residence 2. proof.fluid dram drastic adj.) right of inspection/search ~ de conversiune . (de platd al unei cambii) domicile ~ ales . right. gift dosar s. record.n. giver donatie s.contract law ~ contractual de retentie . (echipare) equipment. (despre reduceri bugetare) swingeing drept s. (al unuiproces) brief ~ activ/in folosinta .weight feed drahma s. (certificat) certificate ~ a originii . 1.active file ~ cu copii de acte/documente copybook ~ individual . 1.commercial/mercantile law ~ consuetudinar/cutumiar consuetudinary/common law ~ contractual . (unitate de mdsurd pentru greutate) dram ~ lichida .f. (a echipa) to equip.DOM-DRE 139 domiciliatar s.(a pdmdntului.(unui produs) proof of origin ~ de imbarcare a marfurilor shipping receipt ~ de livrare .

(mar.(pass. ownership ~ de rascumparare . ~ de retentie al armatorului .right of recovery ~ de (re)intrare in posesie . right of preemption ~ de prioritate asupra ofertei .(drept de gaj asupra unui bun fdrd transferul fizic al acestuia cdtre creditorul gajist.right of repurchase.(a politei de asigurar^\ broker's lien ~ de retentie echitabil . pretui proprietdtii) vendor's hex: seller's lien ~ de retentie asupra actiunilor .(mar\ freight lien ~ de retentie pentru plata conti staliilor .tax lien ~ de retentie si privilegiu al ec! pajului — (asupra navei si a inca cdturii in cazul nepldtii salariilc seamen's hen ~ de retentie si privilegiu maritim maritime lien ~ de retentie si privilegiu pentt remuneratia de salvare .equitable lies ~ de retentie general .) preemptive right.hia on shares ~ de retentie asupra marHi .right to strike ~ de mostenire . (al unui bun ipotecaf) equity of redemption ~ de recuperare . proprietorship.lien OB cargo.shipbuilding lien ~ de proprietate . fishing right.(succesiune transmisibild pe lima descendentilor masculini saufeminini) tail ~ de munca .140 DRE-l ~ de gaj .) demurrage lien ~ de retentie pentru pla impozitelor . transferal de proprietate fund inlocuit prin inscrierea dreptului de gaj intr-un registru) registered lien ~ de gaj imobiliar . cargo lien ~ de retentie asupra navei .(asupw ' mdrfil) shipowner's lien ~ de retentie al carausului .real estate lien ~ de greva .camer'l lien ~ de retentie al comandantului (asupra mdrfil) shipmaster's lien ~ de retentie al vanzatorului .senior lien : ~ de retentie de catre agentui Je I asigurare .(dreptui creditorului de a pdstra o proprietate a debitorului restant pdnd cand acesta isi aohlfir | intreaga datorie) (possessory) lien .right to work ~ de negociere .{asupra unui teren) right of entry ~ de retentie .bottonny lien ~ de retentie cu privilegiu .(clauzd din contracted de societate si statut care da actionarilor comuni dreptui de a cumpdra proportional noi emisiuni de actiuni comune sau titluri de valoare covertibile in actiuni comune etc.heirdom ~ de mostenire limitat .(a unui contract) bargaining power ~ de optiune . (in ape strdine) piscary ~ de preemptiune .right of first refusal ~ de privilegiu si sechestru asupra navei in constructie .proprietary right.right of option ~ de pescuit .general lien ~ de retentie pentru navlu .right of fishery.legal lien ~ de gaj fara deposedare .(mar^ salvage bond/lien . cand cumpdrdtorul achitd integral.

seaway ~ maritim comercial . (artera) thoroughfare.merchant shipping law.preferential right ~ privat .(instrument monetar international creat de FMI. law of merchant shipping ~ maritim de priza .m.patent rights ~ de subscriptie . prelevate de mat multe autoritdti fiscale asupra aceluiasi venit) double taxation dumping s.public law ~ roman . (sosed) highway.marine/maritime/sea law.unclaimed right ~ penal .equity ~ nerevendicat . lane route drumar s. road. rights issue ~ fractionare .civil rights ~ de brevet .(a mdrfurilor nevdndute) right of return ~ de semnatura right/authority to sign ~ de trecere . double dubia impunere .voting power/right ~ de vot diferential .statutory law ~ succesoral .ocean passage.unalienable right ~ incorporal . law of nations ~ maritim .) right of way ~ de uzufruct usufructuary right ~ de vanzare .criminal/coercive law ~ preferential .n.(pe o proprietate) wayleave.(drept insuficient de subscriptie pentru a permite subscriptia unei actiuni noi in cazul unei cresteri de capital) fractional rights ~ patrimoniale .(drept acordat actionarilor de a participa la cresterea capitalului unei societdti) subscription rights. folosit in principal ca imitate monetard de cont si de rezervd) special drawing rights drum s.coastwise sea lane ~ oceanic .(drepturi conferite de statutui de actionar) membership rights ~ speciale de tragere . (export de mdrfuri la prefuri inferioare celor de pe piata .site road ~ maritim . (strada) street.(drept de uzufruct cu excluderea dreptului de midd proprietate) incorporeal hereditament ~ intern municipal law ~ international international law. law of the sea ~ maritim comercial .(drepturi aferente unei actiuni) property rights ~ sociale .(referitor la actiunile care oferd sau nu drept de vot) differential voting ~ dispozitiv .private law ~ public .succession law drepturi civile .DRE-DUM 141 ~ de returnare .sea route. (ruta) route ~ de §antier .(dreptui executoruhii testamentar de a vinde o parte din masa succesorala) power of sale ~ de vot . roadman dublu adj. international law of the sea ~ maritim militar naval/navy's law ~ natural .shipping lane/route ~ maritim costier .maritime/naval prize law ~ maritim international international maritime law.n.Roman law ~ scris .exclusive/sole right ~ funciar ground law ~ inalienabil . (mar.(taxe duble sau multiple.yielding law ~ exclusiv .

1.to dump duopol s. al valutei nationale a tdrii exportatoare fata de cursul valutei tdrii impor- tatoare) exchange dumping a face ~ cu .duplicate of exchange durata s. tenor.n. duplicate.expectation of life. micsorat intentional. useful/working life. duration.(cu 13 bucdti) long/baker^ dozen . working service/time ~ de functionare . dozen ~ completa . as ~ cum se vede . (piatd pe care cererea este restrdnsd.142 internd si mondiald cu scopul de a pdtrunde pe noi piete si a Ie acapara ulterior) dumping ~ in aval/de furnizare . scadenta} term ~ a dreptului de autor .wear life ~ de mare functionare .(cow.(a navel} on-berth time ~ de stationare in portui final/iD terminal .) storage/shelf life ~ de executie/derulare a unui contract .(incdrcare ?i descdrcare a navel} handling time ~ de stationare in dana .contract horizon ~ de exploatare/utilizare .(in ztle sau fractiuni de zi) expected' discharging days ~ utila de functionare .(fdrd nici un fel de garantie pentru mdrfurile vdndute) as seen duplicat s.period of service.shipping time ~ de depozitare .(mtre sosirea si plecarea unei nave comerciale} tum-around period ~ de uzura . life expectancy ~ probabila de descarcare . period 2. ditto ~ al unei cambii .mare .n. (piatd oligopolistd pe care opereazd doi ofertanti) duopoly duopson s.duration of copyright ~ a exercitarii .round dozen .(service) life ~ de operare . existdnd numai doi cumpdrdtori care pot sd-si impund pretui} duopsony dupaprep.long life ~ medie de viata .(unei functii) tenure ~ a transportului pe mare .(bazat pe decalajul creat mtre cursul.n.f.f. (termen.useful life duzina s.downstream dumping ~ valutar .

M.old commission echipament^. to equip.E ecarts. protective clothing/outfit . fapt ce asigurd obtinerea unui volum de productie dat cu costuri cat mai mici) producer/supplier equilibrium ~ al resurselor umane .competitive equilibrium ~ general — (al pietelor aflate in stare de interdependentd. to equilibrate.full crew/commission/ complement ~ de nava comerciala .foreign crew ~ temporar .f.n.n.(nivelul maxim al utilitdtii totale de care beneficiazd un consumator din bunurile cumpdrate cu un anumit venit) consumer equilibrium ~ al pietei . gauge ~ de cale ferata . deviation.productive equipment ~ de protectie .{stare de concordantd relativd dintre cantitatea. (al unei aeronave) (air) crew ~ complet . dintr-un anumit sector. (de nava) crew. equilibrium.(stare de echilibru a variabilelor de pe o anumitd piatd. complement.rail(way) gauge ~ mgust .overall.t.) partial equilibrium ~ valutar .n.narrow gauge echilibra v.(cu nivelul productiei) demand matching echilibru s.market equilibrium ~ al producatorului .(concordanta dintre cheltuielile §i vemturile bugetului public) budgetary equilibrium ~ concurential . (un buget) to balance echilibrare s.(care inlocuieste echipajul pe timpul stationdrii novel in port) runner crew ~ trecut in rol .shipping personnel ~ redus . to fit out echipaj s. outfit ~ de productie . manifestat prin inexistenta excesului de cerere sau de oferta) general equilibrium ~ partial . domeniu etc.) credit gap ~ inflationist .t. structura si calitatea factorului uman activ disponibil si necesitdtile de resurse de muncd ale utilizatorilor) human resources equilibrium ~ bugetar . (decalaf) gap ~ de credit .n. (o nava) to man. hands. equilibration ~ a cererii .enlisted crew ~ vechi .(formula care desemneazd conflictui dintre interesul vdnzdtorului de a-si primi banii cat mai curdnd si eel al cumpdrdtorului de a plati cat mai tdrzin) (corn.(concordantd dinamicd intre incasdrile si platile in valuta ale unei tdri intr-o perioadd determinatd de timp) currency equilibrium echipa v.reduced complement ~ strain . equipment.(criteria si indicator de mdsurare a intensitdtii procesidui inflationist) inflationary gap ecartaments. balance ~ al consumatorului . to outfit.(atingerea echilibrului optim mtre factorii de productie.

venitui unei persoane putdnd sd creased numai prin scdderea venitului alteid) zero-sum economy ~ de export .transition economy ~ de troc . 1. econometrics economic adj. pi. {econom) thrifty.war economy ~ de schimb . environmental ecologist s. equity ~ a impozitarii .m. (administrator) treasurer. (cu) equivalent (to) s. saving.world economy ~ monetara .m.144 ECH-ECO ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ optional .export-oriented economy ~ de jaf .feudal economy ~ forestiera .open economy ~ descriptiva .managerial economics ~ matematica . ecodevelopment ecologic adj. economy. thrifty.equity of taxation ~ fiscala .descriptive economics ~ feudala .(care exploateazd la limitd resursele naturale) robber economy ~ de piata .classical economics ~ comparata .space saving ~ de timp .mathematical economics ~ mixta .forest economy ~ involuntara .f. (schimb) shift echitate s. etalon de mdsurd a standardului de valoare a bunurilor economice) general equivalent ecodezvoltare s. (referitor la economic) economic 2. spare money ~ a bunastarii welfare economics ~ a dezvoltarii development economics ~ aplicata .(de bani blocafi in stocuri de mar/a) involuntary saving ~ inchisa/autarhica . sparings. (stiinfe economice) economics 2. bursar econometrician s.domestic science.f. (intendent) steward. (cu) to be equivalent/tantamount to echivalare ^. team.f. to equate.market economy ~ de razboi . home economics ~ centralizata/dirijata/planificata command/controlled/planned economy.time saving ~ de tranzitie .mixed economy ~ mondiala . equalization echivalent adj.exchange economy ~ de spatiu .t.f. ecological. squad. to equalize v. sparing. economical s.i.comparative economics ~ cu suma zero .capitalist economy ~ casnica .m.f.barter economy ~ deschisa .applied economics ~ autocentrata . econometrician econometric s. savings.fiscal equity echivala v.money/monetary economy .(livrat la comanda) optional equipment echipa s. statism ~ clasica .m. environmentalist econom adj. ecologist. equivalent ~ al numerarului . economical economic s.(economic inchisd) self-centred economy ~ capitalists! . group.closed economy ~ manageriala .(elementui fundamental al sistemului bdnesc al unei tdri./equation.(economic in care nu se inregistreazd nici o crestere. 1.(investitie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate si scadentd initiald sub trei luni) cash equivalent ~ general .

f.socialist economy ~ stagnanta .traditional economy ~ voluntara . editorial. m. effect.n. to publish. economist ecosistem. goods (and chattels) 3.(proces care se caracterizeaza prin diversificarea gamei de bunuri si servicii oferite si prin scdderea costului unitar) economies of scope.t. editorial s. saving.stagnant economy ~ subterana .n.natural/barter economy ~ nationals . economization. sparing economist s. valu- tara} symbolic economy ~ sociala de piata .(a unui ziar) special (edition). (de comer f} commercial paper.{care vizeazd o intreagd ramurd industriald. husbandry ~ simbolica . progresul tehnic. ecosystem ~ industrial . m. {bunuri mobiliare} chattels personal. (cambie) bill (of exchange) ~ al anuntarii . publishing house editie s.regional economy ~ rurala/agricola .hidden/underground/ subterranean/submerged/black economy ~ teoretica . to spare economisire s.pure economics ~ traditionala . to set by. (al unei cdrti) editor editorial adj.social market economy ~ socialista .real economy ~ regionala . to save.(proces care se caracterizeaza prin cresterea cantitdtii de bunuri si servicii si prin scdderea costului unitar} economies of scale. application. asociatiile patronale si sindicale) negociated economy ~ politica .(a unui cotidian pentru distributia locald) city edition ~ speciala .) external scale economies ~ fortate .m.voluntary saving economii de gama .t. to issue editor s.national economy ~ negociata .f. editorialist editura s. issue ~ bibliofila .rural economy. 1. edition.forced savings economisi v.ECO-EFE 145 ~ naturala .political economy/ economics ~ reala . movables. publisher.collectors'/bibliophile/ limited edition ~ de dimineata . leading article editorialist s. financiard .) consequence.(gradul m care consumatorul realizeazd cd plateste un impozit care este inclus in pretui de vdnzare al unui produs) announcement effect ~ al bulgarului de zapada/de antrenare . scale economies ~ externe de scara . leader. (bani) to put aside/away/ by.f. infrastructura etc. pi. personal property/effects. result 2.de capital -.n.industrial ecosystem edita v.(consecintd a conexiunilor formate intre doud sau mai multe fenomene si process economice) snow-ball effect . firmele. to economize. (dr.{in care resursele sunt alocate printr-un proces institutionalizat de negociere intre centre de decizie independente reprezentand statui. extra efect s.s'.(ansamblul operatiunilor economice desfdsurate pe piata monetard. scope economies ~ de scara .

(rata de indatorare in raport cu fbndurile proprii ale unei companii) (fin.t.(pentru • investitor bancar care nu-^i asumd 1 o responsabilitate in cazul in care i emisiune de actiuni nu se vin integral) (fin. effort i efortui eel mai avantajos .(cre^terea cererii atunci cdnd mi este posibild cre^terea imediatd a ofertei) impact effect ~ al preturilor . efficient.f.f. equality.) suspensory effect ~ tranzitoriu .wage push ~ asupra venitului .(dr.price effect ~ asupra salariilor . to perform.) best effort egalitarism.(care nu poatefi onoraf) bad paper ~ de comert reescontat . effectuation.ecologic efficiency ~ economica .rediscount ~ de levier .(rata de indatorare in raport cu fondurile proprii ale unei companii) (SUA) (fin./!.(cambia.(dr.production efficiency eforts. » accomplish. effective. pro forma bill ~ de comert la purtator .second and third-class paper ~ de comert de complezenta accomodation paper.146 EFE-EGA ~ al dimensiunii firmei .) gearing ~ de parghie .to service efectuare s. to effectuate.to effect/to make a paymetf ~ serviciul datoriei . to effect. real efectua v. efficiency ~ de operare a portului efficiency ~ ecologica .(in tec impozitdrii) equality of sacrifice ~ in drepturi .(efectul asupra comportamentului cumparatorului) eficienta s. effective ~ sub aspectui costurilor . equalitarianism egalitate s.economic efficiency ~ productiva .) clientele effect ~ de comert .! accomplishment.(in comportamentui comercial) income effect ~ constitutiv .finance bill ~ real .(firmele mid inregistreazd rate de rentabilitate mai bune decdt firmele man} size-of-the-firm effect ~ al impactului .(pimctui in care un mesaj publicitar devine eficient) threshold effect cauzat de modificarea pretului un» anumit produs) substitution effect ~ de venit — (modificarea venitului reJn al consumatorului ca urmare s schimbdrilor de preturi ale produselorj income effect ~ financiar .(dr.f.n.) constituting effect ~ de clientela .cc -effective ~ de substitute . mandatui) commercial paper ~ de comert acceptabil .bearer paper ~ de comert necorespunzator .s. actual. to carry in« effect.(dr.) leverage ~ de prag . to bring about.servicing eficient adj.(pentru reescontare la banca centrald) eligible paper ~ de comert de clasa a doua si a treia .equality of rights . (a intreprinde) t carry out ~ o plata .(al unei legi) retroactio* ~ suspensiv . cecul. (paritate) parit ~ a sacrificiului . performance ~ a serviciului datoriei .) temporary effect efectiv adj.) material effect ~ retroactiv .(atragerea unid anumit tip de investitori in functie de politico de dividende) (fin.

emission of paper money ~ de obligatiuni .chain elevator ~ de cereale .elasticity of production ~ a veniturilor . lift ~ cu banda . to equalize. to evade embargo s.t.pacific embargo a institui un ~ asupra . (un certificat. elevator. n. n. element ~ de esantionare . (de obligatiuni) floating ~ -concurs cu premii . to deliver 3. to exonerate 5. to disengage.bond issue in default . to relieve. (de titluri de valoare.(cdtre actionarii existenti pentru majorarea capitalului prin capitalizarea rezervelor) capitalization/scrip/bonus issue ~ de bancnote . to elaborate.bucket/scoop elevator ~ cu descarcare continua continuous discharge elevator ~ cu lant .sampling element ~ prefabricat din beton . documente comerciale etc.container lift ~ de marfa .elevator stacker ~ pe senile .caterpillar elevator ~ plutitor . (de sub controlul statului) to decontrol eliminare s. (de datorii. (un plan.f. de ban!) issue.(la televiziune) give-away show ~ de actiuni fara drept de instrainare . equalization. to equate egalizare s. (a unor actiuni de pe lista de cotatii bursiere) delisting ~ a produsului . (facturi. to liberate.elasticity of supply ~ a pretului la cerere .elasticity of taxation ~ a ofertei . to take off/to raise the embargo emisiune s.income elasticity element s. to free.cargo/freight elevator.(a producerii si a comercializdrii acestuid) product elimination eluda v.(emisiune destinatd actionarilor existenti ai unei societati) nonrenounceable issue ~ de actiuni gratuite .precast unit elevator s. to privilege. to elude. (un cecfard acoperire) to overdraw 6. (de bancnote) emission.) to issue. to release.price elasticity of supply ~ a preturilor .conveyer/conveyor elevator ~ cu cupe .EGA-EM1 147 egaliza v. (pe cautiune) to bail out 2. hoister ~ de paleti .t.price elasticity/ sensitivity ~ a productiei .f.f. obligatii.price elasticity of demand ~ a pretului la oferta .floating elevator elibera v. un program) to draw up elasticitate s. un document) to make out 4. to lay an embargo upon a ridica embargoul .t. (flexibilitate) elasticity ~ a cererii . to work out. embargo ~ civil . hoist.pallet elevator ~ de stivuire . sarcini) to release.hostile embargo ~ pasnic . 1. (din mchisoare) to set free/at liberty.(apropiere a nivelului de impozitare asupra imobilelor si a altor bunuri) tax equalization elabora v.to disembargo.bond issue ~ de obligatiuni cu suspendarea platii . de televiziune) broadcast 2.to embargo.elasticity of demand ~ a impunerii . equation ~ fiscala . (a remite) to remit. (radiofonica.civil embargo ~ ostil .grain elevator ~ de containere .f. n. 1. t.

persoand care a emis o cambie. issuer.f. a stabili) to rate. (amdnuntit) to specify epava s. ergonomics. 1.issue of government securities ~ de titluri de valoare secundare junior issue ~ fiduciara .mistake in the person ~ de specificatii . (a solului. a fondurilor) exhaustion. occupational therapy eroare s. plinite indiferent de circumstai essence of a contract estima v.f.t. (alocarea sistematicd si rafionald a costului de achizitie a resurselor natu-rale pentru perioada viitoare in care utilizarea acestor resurse contribute la generarea profitului) (cont. 1. (bani faisi etc. to evaluate.t. (a consuma complet) to use up. to prize .} operative mistake erorile §i omisiunile sunt exceptate -1 (formula pe o facturd) errors ani| omissions excepted eroziune s. (actiuni fictive/diluate prin supraevaluarea activelor) to water. (ship)wrek epuiza v.(de acfiuni) public issue emite v.r. rook. (pepuncte) to itemize. error.sampling error ~ de masurare . calcula.error in calculationmiscalculation ~ de e§antionare . (a resurselor.^ value. to deplete.(anumite cla dintr-un contract.(de actiuni. to enumerate.misnomer ~ de persoana . (bancnote) to emit.error of measurement ~ de nume .f. swindler. (al unui bilet la ordin) maker.m. (a folosi la maximum) to work up. (loc) place of call/suppi port of call/supply 2.(eroare foam gravd care anuleazd un contract) (dr. (din stoc) out-of-stock.) depletion 3.) to utter. (titluri de valoare.f. depletion 2. stocuri) to run low epuizare s. reissue ~ prin adjudecare . \. (defertilizare) impoverishment epuizat adj. (tragdtor.t. fake esenta s. to cheat. (a pret stabili pretut) to price.t.f. (dr. fonduri) to exhaust. bani) to issue. (actiuni nominale) to inscribe. human engineering ergoterapie s. to appraise. swindle.foreign bond issue ~ de titluri de stat .m.(formula pe un cec) refer to the drawer enumera v. (obligatiuni) to float.148 EMI-EST ~ de obligatiuni facuta de un nerezident/strain . un cec) drawer adresati-va emitentului . (resurse.f.) essence ~ a unui contract .f.f.t. ergonometrics ergonomie s. to fake up escrocherie s. cheat escroca v. cheat. to swindle.specification error ~ operativa/activa . to valuate. a capitalulu erosion escala s.f.live broadcast ~ monetara .issue by tender ~ publica .f. issuing s. care trebuie ir. (despre cdrti) out-of-print ergonometrie s. (a cheltui tot) to spend 2. (despre rezerve.fiduciary issue ~ in direct . (greseald) mistake ~ de calcul . 1. (a defertiliza) to impoverish v. obligatiuni) new issue. to estimate. {un cec) to make out 2. issuing authority. (a trage o cambie) to draw emitent adj. (pprire) call escroc s.monetary issue ~ noua .

working standard ~ de referinta .to shipwreck e§uare s.f. m.f. sample.t.n. valuation.(fin.) failure of the voyage.quota sampling ~ prin tragere la sorti .) homogeneous expectations estimativ adj. (yacantele.gold standard ~ aur .cluster sample ~ reprezentativ . to ground.standard of price ~ -argint .acceptance sampling ~ pentru masurarea umiditatii moisture sampling ~ prin cote . (asig.differential sampling ~ in trepte . frustration of the adventure e$ua v. (plati) to spread out. grounding.t. to get aground/on the ground.EST-ETA 149 estimare s. (despre negocieri) to fall through ~ fara posibilitati de salvare . in cifre rotunde) round estimator 5.representative sampling ~ simpla .f. to defer 3. estimator. (mar. produse) to exhibit. to run aground 2. pattern ~ concentrat .sequential sampling esec. standard ~ al pretului . 1. {a negocierilor) falling through ~ accidentala ..(pentru salvarea navei) voluntary stranding etala v.t.n. exposure. programul de lucru etc.multiphase sampling ~ cvasialeatorie . to sample esantionare s.random sampling ~ cu faze multiple .) stranding. (mdrfuri. fin.negligent aground ~ fortuita .quasi-random sampling ~ diferentiala . generdnd necesitatea interventiei corectoare a autoritdtii publice) market failure ~ al voiajului {mar.gold-exchange standard ~ aur .quota/representative sample ~ -tip . (stabilire a pretului) pricing estimari omogene .n.fortuitous stranding ~ voluntara .multistage sampling ~ la receptie .gold-bullion standard ~ automat .type sample e§antiona v. (de mdrfuri.silver standard ~ -aur . produse) exhibition.) rating. rater e§alona v. astfel meat sd nu se suprapund) to stagger e§antion s.(estimari asemdndtoare ale riscului si ale rentabilitdtii de cdtre toti investitorii) (fin. estimation. 1. (aproximativ.) automatic standard ~ de lucru/verificare . to display etalare s.foreign currency standard . estimate.accidentally stranding/running aground ~ din neglijenta .lingouri ../.reference standard ~ de valoare . sampling ~ aleatorie . failure ~ al pietelor — (sintagmd care desemneazd e^ecul pietelor libere de a permite o alocare eficientd a resurselor. appraisal. a aseza/ a dispune din loc in loc) to space out 2. running aground 2. estimated.f. 1.standard of value ~ -devize .single sampling ~ succesiva .devize . (a spatia. display etalons. estimative.lottery sampling ~ reprezentativa . to expose.) to strand. {mar.

to evaluate. (a unei mdrfi) ticketing.) fiat standard ~ fiduciar . appraisable. assessable: rat(e)able evaluare s.) double/parallel standard ~ fictiv .f.t.) fiduciary standard ~ -hartie . to nationalize etatizare s. labelling. a stabili) to rate.job evaluation.monetary standard etalona v. (a daunelor) adjustment.f. sticker ~ colanta . to appraise.(pentru mcadrares» intr-o categoric de salarizare) joh| evaluation . (a inregistra pe o fisd continutui unei partide de mdrfuri) to docket.address label ~ de ambalaj . label. (functionar al organismelor europene) Eurocrat eurocredit^. (a pretui. Eurobond europiata s. (asig. (a unei avert funciare) (dr.m.t. Euromarket eurovaluta s.adhesive label ~ cu adresa .) extent a activitatii conducerii management appraisal ~ a bonitatii/solvabilita^ii credit rating/status/standing ~ a costului unei activitati .. (indicand continutui unei partide de mdrfuri) docket. stage. (o marfa) to ticket (up).(pentru fabricarea unui produs) job(-order) costing ~ a costurilor directe . nationalization eticheta v. labof'1 grading j ~ a postului . (unitate monetard europeand) euro eurocapitals.f.processing stage -delucru-job step etatiza v. Eurocurrency. estimation.packing label euro s.) rating.(fin.m.n.(fin. {atasatd la mdrfuri. Eurocard eurocec. Eurocapital eurocard^. to label.f. {inregistrarea pe o fisd a continutului unei partide de mdrfuri) docketing. estimate. a stabili pretui) to price.(fin. valuation. bagaje) tally. (a atasa o etichetd/pldcutd mobild) to tag etichetare s.s. Eurocheque eurocrat s. evaluation. appraisal. (daune) to adjust. to value.m.(fin. (a unei proprietdti pentru stabilirea impozitelor. (mobild) tag. a asi-gurdrilor) to assess. a asigurdrilor) assessment.(procesul prin care i se ataseazd unei mdrci o valoare in foaia de bilant a companiei) brand valuation ~ a muncii .f.150 ETA-EVA ~ dublu/paralel .f.n. fin. (stabilire a pretului) pricing.f. (a calcula.n.(fin.direct costing ~ a costurilor exploatarii pe durata de viata (a unui utilaj) life-cycle costing ~ a flotei sau a parcului de autovehicule (in vederea asigurdrii) fleet rating ~ a marcii . Euromoney evalua v.f.) commodity standard ~ metalic unic . (cu preful) ticket. to standardize etapa s. Eurodollar euroobligatiune s. (la) to put (at) evaluabil adj. Eurocredit eurodolars.) paper standard ~ -marfa .single standard ~ monetar . to estimate.t. to valuate./i. (o proprietate pentru stabilirea impozitelor. step ~ de fabricatie .t. to prize. (atasarea unei etichete/ placufe mobile) tagging eticheta s.

supraproductie) glut decdt valoarea contabila) appreciation surplus excedentar adj.f. to fulfil 2.books of account ~ primare .(mar. a unui comision) fulfilment 2.f. (de marfd pe piatd.rat(e)able value ~ multipla a costului . (punere a unui sechestru) distrainment. 1. to evade.multiple costing ~ prudenta . (o ipoteca) to foreclose ~ contrarevizia vamala .) to rerummage ~ revizia vamala . overplus..overweight. valuator. valuer.export surplus ~ al importurilor . overbalance ~ de stocuri . appraiser. (inspector de daune) adjuster ~ al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societati de asigurare) fire loss adjuster evazionist s. record. bookkeeping evidente contabile . (disponibil) spare exclude v.{de agentia turisticd) package tour executa v.n..fiscal drag ~ al exporturilor .surplus stock ~ impozabil . estimate ~ standard a pretului •:.excess of assets over liabilities ~ al bugetului fiscal .m. discharge. to expel.) basic books evita v. evolution ~ in timp a creditului . (agent care fixeazd impozitele sau evalueazd daunele) ~ al activului fata de pasiv .(cand valoarea de piatd a activelor unei societati este mat mare assessor.(la un credit) payment record ~ a vanzarilor . to discharge. exclusive excursie s.(cont. (pierderea dreptului debitorului asupra bunului . to perform.actuarial calculation ~ cadastrala . iin comision) to fill 3. to carry into effect. performance.f. a unui contract) execution.f.stock/inventory valuation ~ actuariala .conservative.t. (a unei obligatii. (o obligatie. (un debitor) to distrain. (plata impozitelor) to dodge evolutie s.accounting.) country/ sovereign rating ~ a stocurilor .evaluation and optimization evaluator s. (din baron) to disbar exclusiv adj. surplus. 1.) estimate of the risk ~ a riscului de tara . excess. (o comandd.m. to avoid.t.to rummage executare s. tour. (situatie) situation ~ a platilor . excess. un contract) to execute. to exclude. (a mdeplini) to carry out/through.EVA-EXE 151 ~ a riscului . to escape.credit history excedent 5. (fiscal) tax dodger evaziune s.taxable surplus ~ valoric . (a eluda) to elude.f.sales record ~ contabila . excursion ~ cu itinerar prestabilit .tax evasion/dodging evidenta s.budget excess/surplus ~ de greutate . evasion ~ fiscala .import surplus ~ al incasarilor fata de cheltuieli surplus of receipts over costs ~ bugetar .(asig..t.(fin. spare. (a unei comenzi. cost standard costing ~ si optimizare . rater.

(executoriu) (dr.m. official receiver ~ testamentar . (ram scrisoare etc.) to express.f. expectation i expedia v.n. (a practica) to exercise. exorbitant. (care aplicd un sechestrif) distrainer ~ judecatoresc .m.m. to dischai to disburden ~ de raspundere . expansion ~ orizontala . due exigibilitate s. (bani) to remit.) executory. exile ~ din motive fiscale .(a unui drept) anticipation exercitiu s.) copy 3. executive 2.(extinderea unei a panii prin dezvoltarea unor prod vdndute pe piete similare si cu pr asemdndtor sou mdrirea suprafi agricole) horizontal expansion ~ verticala — (cresterea produc agricole prin imbundtdtirea prod tivitdtii terenului cultivaf) vert expansion expatriat s. (de carte etc. (nivel al efortulid care un salariat considerd cd treA sd-l depund pentru a-si inde^ sarcinile si obiectivele de lucru) (rat expectancy.(dintr-o anumitd t in strdindtate. datorii) exactable. (model) sample. accounting period/year. to exonerate. (mdrfuri in consignati^ consign. enforceable exemplar s.t.(persoand c se expatriazd din cauza regimi fiscal) tax exile exod s. 1. . (despre impozite. cauzat de infli accentuatd. to pursue. daune e swingeing expansiune s. (al unei cambii) via (of a bill of exchange) ~ unic al cambiei .(fin. to send (off).n. (mdrfurS forward.f.) next account exigibil adj. demandable.t. (ydnzare la licitatie) compulsory/ forced sale executiv adj. period under review ~ urmator . hea steep. din cauza depdsirii termenului de scadentd) foreclosure ~ silita . to relieve responsibility/liability exorbitant adj. (prin po^ to post. (dr. pattern 2.152 EXE-E ipotecat.) executory. exigible.(fin.t.single bill exercita v. tax/taxable year ~ trecut . (o profesie) to practise. (a unei profesii) exercise.executor executoriu adj. (urgent) to dispatch. 1.financial year.to exonerate fi responsibility/liability. to practise.budgetary year ~ financiar/fiscal . to follow exercitare s.) past year. exercise ~ bugetar . (despre impozite. (scurgere defonduri) fligh ~ al capitalului . practice. enforceable executor s. instabilitate poliu fiscalitate excesivd) flight of capi capital flight exonera v. (persoand trimisd firma unde este angajat sd lucreu strdindtate) expatriate expectativa s.officer of the court.f. executor. payable.execution debt enforcement.n. (a unei functii) tenure ~ anticipata .f. claimable. payability exilat^.

) assessor. (urgentd) dispatch. to turn to one's account/profit.) tonnage surveyor ~ in statistica asigurarilor .marine/maritime adventure.f.(cont. oversea(s) expedition experiment s. (a unei polite de asigurare) lapse explicatie s. expertise.f. (SUA) certified public accountant ~ de evaluare . un zdcdmdnt) to exploit. (a daunelor) (asig. (a unui termen etc.oil actuary ~ juridic . surveyor ~ autorizat .m. specialist.charges prepaid expediter s.) express. (rapidd a unei scrisori etc.(a unei scrisori) registration ~ subvagonala . working. expert appraisement/examination 2.sworn surveyor ~ vamal . (a profita de pe urma) to take advantage of exploatare s.actuary ~ in statistica petroliera . (de cdrbune) getting.) professional valuation ~ unilaterala . expiry. shipping agent expeditie s. 1.) to operate. (de mar/a) (freight) forwarder.) average adjuster/stater/taker ~ de tonaj .one-side survey expira v. shipping ~ recomandata . sending.chartered accountant. (de mdrfuri) forwarding. (o cale feratd.(asig.f. appraiser.field experiment expert s. (despre un contract) to fall in. (a cultiva) to cultivate.customs appraiser expertiza v.m. (prin postd) post. sending.truckload consignment expedierea in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului . (p mind. (de bani) remittance.f. to farm 3.f.EXP-EXP 153 mesagerie) (SUA) to express. (pe mare) shipper. 1.valuation survey ~ profesionala . to survey expertiza s. (despre o politd de asigurare) to lapse. to recover. survey. (a unei cdi . forwarding ~ maritima . (a ajunge la scadentd) to fall/to become due expirare s. surveyor.) expiration. (a unui articol din registru) (cont.(mar. experiment ~ la scara naturala . (de mdrfuri in consignatie) consignment. (pe mare) shipment.) narration exploata v. dispatcher. n. dispatch. mar.qualified expert ~ care declara un titru .appraiser. (cdrbune) to get. (pe cale maritima) to ship expediere s. (a pdmdntului) farming 3. 1. (in interes propriu) to exploit. forwarding agent. (consignator) consignor. addresser.less-than-carload/-truckload consignment ~ transoceanica . o navd etc. to expire. to work(off). adjuster ~ de evaluare a avariei . expert. (al unei scrisori etc.marine/maritime/ ship's surveyor ~ oficial . (a unei mine. (un utilaj) to run 4. (muncitorii) to sweat 5.(de mdrfuri) oceanic shipment ~ vagonala . a unui zdcdmdnt) exploitation.damage survey ~ de evaluare .assay master ~ contabil .f. to win 2.i. (raport) expert's/surveyor's report ~ a unei lucrari .value work done ~ contradictorie . (prin mesagerie) (SUA) express. winning 2.) sender.legal expert ~ maritim/naval .t.t.control/joint survey ~ de avarie .

(efect cauzat J situatia in care posibilitdtile de Jl ductie ale unei intreprinderi influentate de comportamentiil . (despre preturi) to boom explora v. expropriatu dispossession. export(s) 2. exhibitor expozitie s. show. (sondare) probing.) operation.f.) to fathom explorare s.price boom exponats.world exhibition expres adj. to expose expunere s. (mar.capital export ~ direct .trade exhibition ~ cu vanzare .travelling exhibition ~ specializata .agricultural exhibition ~ comerciala .(export de marfuri) visible exports a face export . (de marfuri. (unui rise) to incur. logging.(export de servicit) invisible exports ~ provizorii .r.) express adv. compulsory acquisitK purchase/surrender ~ pentru utilitate publica dispossession for public purposes expune v. exhibition.n. (c. to display.(de marfuri folosite ca mostre la expozitii. (prospectiune) exploration.open quarrying ~ forestiera .total exports exporturi invizibile .direct export ~ global .fishery exploda v. show. fair ~ agricola . (exportare) exportation ~ de capital .intea rate exposure externalitati s.f. (SUA) lumbering ~ miniera . produse) exhibit. a unei nave etc. 1. (la un re exposure ~ la riscul fluctuatiei unei valutt exchange rate exposure ~ la riscul ratei dobanzii .t.f.to do export trade exporta v. exporter ~ exclusiv . (a muncitorilor) sweating ~ de cariera — quarrying ~ de cariera la zi .i.sales exhibition ~ de automobile .motor show ~ industrials . dispossess expropriere s.f.f. 1.n. pi (forma de esec pietelor reprezentata prin nereflecta la nivelul pretului pietei a unora da^ costurile sau beneficiile asocj{ productiei ori consumului) extemalil ~ de consum . (desi scrisori) posthaste expresie s. {a prospecta) to explore.industrial exhibition ~ itinerants .f.t.specialized exhibitio ~ universala . to show. exhibit export s.t. fdrd plata taxelor vamale.n. ulterior reimportate) temporary exports ~ vizibile .sole exporter expozant^. expression ~ din limbajul comercial commercialism expropria v. {a preturilor) boom ~ a preturilor . exporting s. to lay < v.154 EXP-E: ferate. (marfuri. (a sondd) to probe.forestry operation.t.sweating system ~ piscicola . probe explozie s. m.f.mining ~ patronala .. to expropriate.(efect cauzat de situ^ in care un consumator influente^ direct productia sau consumul unuii agent economic) consumpB externalities 1 ~ de productie . {a unui utilaj) running 4.f. display 2. prodie exhibition. to export exportator adj.

(despre o afacere) to branch out extindere s. extract. outside the budget extractiv adj.(ca urmare a scdderii preturilor) extension of demand ~ a domeniului unei activitati . to extort.f. extrafine.n.abstract/extract/statement of account. (piata de desfacere) to widen v.f. superior 155 extrabugetar adj. to expand.oil production extrafin adj.(prin mdrirea rdspunderii) job enrichment ~ a fondurilor fixe .(in evidentele contabile) reconciliation statement ~ de cont descriptiv .land register extract . (al continutului unui document} docket ~ de cont . to widen.line extension ~ a prelevarii de mostre .descriptive statement ~ de titlu de proprietate . expansion. to swindle extorcare s.t. swindle extra adj. to extend. extractive extractie s. extortion. abstract.f. extraction.sampling range extorca v. widening ~ a cererii . bank statement ~ de cont de reconciliere .t.EXT-EXT intreprinderi sail de un consumator) production externalities extinde v.r. production ~ de petrol . to extend.(rezumat scris al istoricului unui titlu de proprietate asupra unui teren) abstract of title ~ din registrul funciar . extension.(pentru mdrirea capacitdtii de productie) capital widening ~ a liniei de produse . superfine extras s.

to make up inventory. mill.furniture factory ~ de produse finite . {de bani) mintage. 1. a produce) to make.facilities payment. canning factory.to call ~ fata competitiei .?!. to take stock ~ mentiuni .to st full particulars ~ datorii .paper mill ~ de imprimeuri . to manufacture. (de here) brewer fabricare s. (a fabrica. coinage ~ asistata de calculator . manufacturer.(despre un ag.f.export incentivt facsimile. to coin. plant ~ de here .printing plant ~ de incaltaminte .to canva ~ reclama/publicitate . wholesale manufacture fabrica s.t.textile factory/mill face v.computer-aided/-assisted manufacture ~ in serie de produse superioare quality-quantity production ~ in serie mare .large scale/series/ serialized production/manufacture. incur debts ~ escala .tax bra ~ pentru export .to commission business ~ comert cu . to facilitate | facilitate s. brickyard ~ de cherestea .(despre o nova) to clear ou ~ inventarul .ready-made clothing factory ~ de conserve . cannery ~ de hartie .t. easy payment/terms ~ de plata a impozitelor .facsimile stamp . to fabricate.to audit ~ o scurta vizita . facility ~ de credit .brewery ~ de caramizi .m.facsimile signat ~ de sigiliu .timber mill.t. (bani) to mint.brickworks.to overtime ~ propaganda electorala . producer. to manufacture.credit facility facilitati de plata .f.to get/to run into debts.to m competition ~ formalitatile vamale de sosire s plecare . factory owner. (a executd) to perform.to deal with ~ afaceri pe baza de comision . fabrication.to mass-produce fabricant s. enterprise. to effect ~ afaceri cu .to advertise a nu ~ fata — (angajamentelor)* default ' facilita v.packing plant. (mai mare) works. factory.F fabrica v. (here) to brew ~ in serie .shoe factory ~ de mobila .to shop ~ cunoscute toate detaliile .f. to produce.finished products factory ~ de textile .to render null i void ~ o revizie contabila . comercial) to call on/upon ~ ore suplimentare . facsimile ~ de semnatura .to deal in ~ cumparaturi . production.(pe documented transport} to clause ~ nul si neavenit . (SUA) lumbermill ~ de confectii . manufacture.

to fold up. care certified faptui cdfalimentui nu afost cauzat de proasta conducere a afacerii.cyclical factor ~ de decizie . failure.consignment invoice ~ de cumparare . decisionmaking factor ~ de incarcare .m. invoicing. to invoice. invoice.risk factor ~ de siguranta .use factor factori de nemultumire .fraudulent bankruptcy a da ~ . bankruptcy. carriage and delivery factor s.decision maker.(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) (bur.n. (functionar care intocmeste facturi) invoice/billing clerk faliment s.(pentru mdrfuri vdndute pe piata interna) inland invoice ~ legalizata . crash ~ fraudulos . ci de un accident) certified bankrupt ~ exonerat . to collapse a declara pe cineva in stare de ~ . letter carrier ~ alfa .m. creantele sale unei institutii financiare) factoring factura v.(a sala-riatilor fata de mediul in care lucreazd) dissatisfiers ~ de productie .final invoice ~ detaliata .t.certified invoice ~ originala .to facsimile factaj s.) alpha factor ~ beta . bankrupt.provisional invoice ~ vamala .purchase invoice ~ de navlu . defaulter ~ cu certificat de accident/ghinion (acordat de instantd.to adjuge smb. bill ~ a furnizorului . (postal) postman.m.consular invoice ~ de consignatie .underinvoicing ~ in plus overinvoicing ~ periodica .supplier's invoice ~ comerciala . to cease payments. insolvent s.f.(de complezenta) pro forma invoice ~ provizorie . coefficient 2. to go into liquidation.freight invoice/bill/note/ account ~ de vanzare . insolvency.customs invoice facturier s.commercial invoice ~ consulara . to bill ~ in minus to underinvoice ~ in plus . 1.to file one's petition in bankruptcy falimentar adj. sd preia creantele clientilor) factor 3.safety factor ~ de utilizare .loading factor ~ de rise .sale invoice ~ definitiva . factor. to fail.to overinvoice facturare s.cycle billing factura s. insolvent falit adj.) beta factor ~ ciclic .itemized invoice ~ interna . in schimbul oferirii unui comision. bankrupt a se declara in stare de ~ . bankrupt.n. contra unui comision.FAC-FAL 157 a reproduce in ~ . billing ~ descriptive . (cornet) invoice/sales book s.discharged bankrupt .factors of production factoring s. (colaps) collapse.f. (metodd de finantare prin care o societate transferd.original invoice ~ pro forma .n. (institute financiard care se anga-jeazd.f. bankrupt.to go/to mm bankrupt.(evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) (bur.descriptive billing ~ in minus .

to fake up. 1. mar.) free < stem/turn ~ avarie . spurious.(asig.f.(asig.t. (de alimente etc. a unui titlu de valoare) obverse favorabil adj. fake.) free < general average ~ avarie particulars . mar.m. sham. (monede.) without engagemen (clauzd de prudentd pe care andosana o poate inscrie pe cambie) without o» liability «i» ~ a§teptarea randului . (de bani) forger. (document fals) dud falsifica v. (despre o bancnotd.f. (de conturi. fake.158 FAL-FA1 ~ nereabilitat . registre etc. mar.(asig.) ex. counterfeit.) free < particular average unless caused by ~ capitalizare .. (bur. (a denatura) to distort.(la incarcaa sau descdrcare) (mar.free of all cranage . (bancnote. dud.n. documente) to forge.) free of (al average ~ avarie comuna . (de alimente etc. (artificial) artificial s. without 2. (de documente) forger. mizdndu-se pe obt nerea lor pand la tranzactia efectivi short ~ aducerea marfii pe chei . falsification.(din partea furn zorului de a menfine un anumit pret I livrare) (corn.(in care ambii pdrinti sunt salariati) two-income family farmaceutic adj. false. favourable.(formula pe un cec) n effects/funds. coiner.) tampering. (de conturi.) to adulterate 2. (despre monede. (despre actiuni.) tamperer. counterfeit. family ~ cu doua venituri .) adulterator familie s.) free of foreign capture ~ captura §i sechestrare . to falsify. documente) forgery.f. fake(d). 1. (de bancnote. metale) debasement.) adulteration 2. 1.(asig. easy fara prep. (avers al unei monede) obverse 2. auspicious.free ( capture and seizure ~ caric . mar free of/from particular average ~ avarie particulars. forgery. to misrepresent falsificare s.without nirth< delay ~ acoperire . misrepresentation ~ de moneda .(mar free from alongside ~ angajament . bogus. fin. (avantajos) advantageous. ~ a mai intarzia . a unui bilant) window dressing.(despre o navd in mca\ flying light ~ cheltuieli de folosire a macaraleli portuare . termen cu care seformeazd o serie de expresii referitoare la conditiile de asigurare si operare al navei) free 3. metale) to debase. mar. falsifier. (denaturare) distortion. (a situatiei financiare.) to tamper with. (con-turi. marfur recolte care nu sunt disponibile in mt mentui vdnzdrii. (alimente etc. false.undischarged bankrupt fals adj. to counterfeit. 1. registre etc. spurious. metale) base. registre etc. un document} forged. (a unei cambii.ex bonu capitalization/scrip ~ captura de catre un stat strain (as ig. numai daca esl cauzata de . pharmaceutical fata s. phon(e)y. (de monede. obligafii.coinage offence falsificator s. counterfeiter. (raspundere.

/«. {gospoddrie ~ impozit pe venit .nonreciprocity ~ comision de adresa (mar. productive ~ prima de salvare .f. railway s.(in homestead operarea navel) free dispatch ~ avicola .ownerless fezabilitate s. casd de tara cu acareturi) ~ indemnizatie de celeritate .} free cambie) without recourse ~ testament .flawless fel s.FAR-FID 159 ~ comanda speciala {despre un ~ raspundere pentru avarii .(formula pe un cec) no ~ valoare comerciala .m.factory farm ~ marfa .ex dividend. ab intestat of freight brokerage ~ cont . federation (despre o afacere) afloat ~ de state .(formula pe. ~ dividend .f. workability ~ protest .small holding condition. (soi) kind. fertile.n. reliability noting ~ operationala .(despre nava) light-ship ~ mica . to fertilize. sort.commonwealth ~ defect . no-cargo condition ~ zootehnica .freighter-ferry emisiune de actiuni) ex claim/new/ ~ de pasageri . {dr.(pe piata de ~ de automobile .free of income tax tdrdneascd.passenger ferryboat rights ~ pe perna de aer .n. {SUA) description dividend off ~ dobanda .hoverferry.(preferentiale la o noud ~ de marfuri .free of losses fertil adj. farm.{despre actiuni) ~ datorii . fictitious.railway ferry ~ dobanda capitalizata .) without benefit of salvage fertiliza v. to make fertile ~ profit .f. ferryboat.?.operational reliability ~ raspundere .dairy farm nava) gearless ~ industrials .(despre o tara fluvii) hoverbus consideratd ca avdnd un rise crescut de ferma s. grade.m. mar. workable ~ proprietar . farmer transport) clean feroviar adj. ferry craft/vessel ~ cu cale ferata .(despre ~ de vaci de lapte .free produs) off-the-shelf of/from damages ~ reciprocitate .t. feasibility.carferry. railwayman ~ pierderi .ex interest feribot s. (pe ~ garantii/acoperire . farmyard.superferry ~ drepturi .) trust .ex coupon ~ valoare nominala . {cu toate dependintele) creditare} off-cover farmstead.ex all fezabil adj. sham Hdeicomis s.clear of debts.free from liability fictiv adj.livestock farm ~ mentiuni — {despre un document de fermier.(formula pe o cambie) no fiabilitate s.intestate. debtless. feasible.no commercial account value ~ cupon .{mar.(asig. car float capital) flat ~ de mare tonaj . o ~ comision de brokeraj .) free of address commission ~ recurs/regres .poultry farm ~ instalatii de incarcare . bogus. no par value federatie s.f.

internal financing ~ la nivelul economiei nationale national economy finance ~ la nivelul intreprinderii .managerial finana ~ publice .f. finance(s) ~ manageriale . house (of business) 2.(companie pe care o i firma doreste sd o achizitioneze} U firm i fisa s.f. fiduciary Her s.company/ corporate finance ~ mascata .outside financing ~ interimara .haul(i)l ~ dominanta . to finance. contra i comision.deficit financing/spending ~ a proiectelor de investitii .scrap iron filantropic adj. rezultatd din derularea normald a unei afac spontaneous financing finante s.accounts receivable financing ~ prin emitere de actiuni comune equity financing ~ prin emitere de obligatiuni .high/superior finish firma s. to finish finisaj s.n. financing.single-line firm ~ -tinta . inland revenue ' fiscal adj.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ interna . (dr. branch (office). pi.brand loyalty fiduciar adj. (loialitate) loyalty ~ fata de marca .t.(institutie finana care se angajeazd. philanthropic(al).t.public finance finisa v. subsidiary (company) financiar adj. cum ar fi creditui comercial. eleemosynary filatura s.commission house ~ de expeditii .dominant firm ~ recalcitranta .f.f. fiscal .backdoor financing ~ prin conturile de creante . iron ~ -beton . fish < fisc s. spinning mill/works filiala s. (comerciala) (commen firm.muh firm ~ cu vanzare pe baza de conn prin posta .instalment sales financing ~ externa . safe hoia ~ solvabila .f.trustworthy/sound fifl ~ specializata intr-o singura gl linie de produse . to fund Hnantare s.mail-order house ~ de brokeri .wrought iron ~ vechi . 1. sd preia creantele cliena factor ~ de transporturi maritime shipping company ~ de transporturi rutiere . funding ~ a deficitului bugetar . care inca sd-si mentind independenta fata dk cartel) recalcitrant firm ~ serioasa .reliable firm.forwarding house ~ de export . finish ~ superior . financial finanta v.{firma.reinforcing iron/bars ~ forjat .(finantare.project financing ~ a vanzarilor in rate . (insert signboard ~ cu sucursale multiple .export house ~ de factoring .) trusteeship fidelitate s.bond financing ~ spontana .f. (de telefon) coin 2-1 jocuri) counter.n.160 FID fideicomisiune s.n. 1.f.f.

to nominate. fixing ~ a despagubirilor assessment of damages ~ a pretului . to stipulate. to secure. (conditii.economic adaptiveness flotant adj. (fin.record ~ tehnologica . to state. clause) stipulation.price flexibility ~ a salariului .f. flexibility ~ a impozitarii . a despdgubirilor) ticket ~ de pontaj . (de conditii. \.pricing. to set forth. care convin ca intre monedele lor sd existe cursuri stabile) concerted floating ~ impura/controlata . a unei sarcini) assignment. calificare etc. (dulap) filing/card index cabinet fixa v. (de cartoteca) (index) card.(situatie in care evolutia cursului de schimb al unei monede este influentatd de interventia pe piata a autoritdtii emitente) impure floating . to settle. slip. to fasten.FIS-FLO 161 fiscalitate s. a unei date) appointment. (de bani) roll of money ' Hsier s.(sistem ce implied existenta unui aranjament intre un grup de state.(cu instructiuni pentru indeplinirea unei anumite sarcini) job impozitelor. nomination.(cu date despre studii.f. (un termen. securing. clauze) to lay down.) floating ~ a cursurilor valutare . 1.(care insoteste piata acestuid) payslip ~ de evidenta .price leadership ~ a pretului la discretie .f. (a unui termen.wage flexibility ~ economica . fastening.n. (indicdnd continutui unei partide de mdrfuri) docket ~ a salariatului . (al cursurilor de schimb. o data) to appoint. cartoteca) card index 2. a despdgubirilor) to assess 2. (un pret etc. (a unui pret etc. o sarcind) to assign. (suma impozitelor. time card/sheet ~ personala .(de cdtre intermediar) price discretion ~ a preturilor prin tatonari . (o data.t. 1. experienfd.flexibility of taxation ~ a preturilor .) personnel specification ~ cu specimene de semnaturi (document completat la deschiderea unui cont sau a unui depozit de titluri) signature card ~ de calcul al salariului .register card ~ de identificare .(in functie de specificul pietelor) multiple pricing fixing s. price fixing ~ a pretului de patrundere pe piata penetration pricing ~ a pretului in functie de pretui director .(cotare liberd a valutelor pe pietele valutare. al pretului aurului la bursa) fixing flexibilitate s.(pentru marfa incdrcatd sau descdrcatd) cargo/tally sheet.operation sheet fisic s.f.n.) to fix.(a continutului si a cantitdtii unei Idzi) bin card ~ de lucru . floating flotare s. (catalog.n. settlement. taxation policy/system fisa s. (a unei date.) fixing.fixing prices by trial and error ~ de preturi multiple . fiscality. sheet. cursul valutar fund influentat de evenimentele economice si monetare din fiecare tard si de pe piata mondiald) rate of exchange floatation ~ concertata/in grup .f. to fix Hxare s. (a sumei assessment 2.

in ambele sensuri.{flu.162 FLO-FLU ~ independenta/singulara/ neconcertata .fishing fleet ~ de pescuit oceanic .(metodd t evaluare a optiunilor de investiti discounted cash flow ~ de numerar incremental .cyclical fluctuations ~ economice .cash outflow ~ de intrare de numerar .ocean (-going) fleet fluctua v. variation.(yaloarea netd reaW de numerar.towing/tug fleet ~ de slepuri .deep-sea fishing fleet ~ de petroliere .to undergo fluctuations fluturas s.fluctuations of the market. swing.barge fleet ~ de transport .cargo shipping ~ de traulere .shipping.{a unei volute declaratd liber a} dirty float ~ salariala . flow ~ brut de numerar . market fluctuations ~ ciclice . care intrd sau iese din fim intr-o perioadd determinata) flow » funds.wage drift ~ sezoniera .i.(transferul continuu.merchant fleet/service.price fluctuation' movement ~ dirijata . (care se distribute in magazine. to fluctuate fluctuant adj.f.m.economic fluctuations a suferi ~ .slight fluctuation fluctuatii ale cursului de schimb exchange fluctuations ~ ale pietei .ore (-carrying) fleet ~ de nave frigorifice .gross cash flow ~ circular . commercial fleet ~ comerciala maritima .cadi inflow ~ de numerar .maritime/sea fleet ~ mondiala . pe stradd etc.f. de plati si incasan intre consumatori si producdtori) circular flow ~ de activitate . fdrd interventia autoritdtilor monetare din tara emitenta) pure floating flota s. cash flow/generation ~ de numerar actualizat .bulk-carrier fleet ~ fluviala river fleet ~ maritima .air fleet ~ comerciala .flow of work ~ de fonduri . handbill flux^. fluctuating.flow of funds ~ de iesire de numerar .(situatie in care cursul de schimb al unei monede evolueazd pe piafd independent de evolutia altor volute) independent floating ~ pura/libera (situatie in care cursul unei volute se formeazd spontan pe piata valutard. de numerar net care poate fi atrih unui protect de investitiii) incremer cash flow ./?.trawler fleet ~ de vrachiere . marine ~ de cabotaj .world fleet/shipping ~ oceanica .tanker fleet ~ de remorchere . varying fluctuatie s. fluctuation.labour turnover ~ a numarului de salariati employee turnover ~ a preturilor . deosebitd de profit contabil. fleet ~ aeriana .coastal/coastwise fleet ~ de linie .) throwaway.seasonal fluctuation ~ usoara .refrigerated shipping ~ de pescuit . (a mdinii de lucru) turnover ~ a fortei de munca .liner fleet ~ de mineraliere .

utilization.insurance fund ~ de asigurari sociale .full employment ~ ilegala a fortei de munca . cat si in valori imobiliare) mixed investment trust ~ de prevedere (cont. 1.to kite folosire s. (coala) sheet. to employ ~ o cambie de complezenta . (dintr-un registru de conta-bilitate) folio ~ de cupoane .(pentru investitii) reserve fund ~ circulant .relief fund ~ de amortizare depreciation/ redemption/sinking fund ~ de asigurare pentru somaj -unemployment fund ~ de asigurari .f.sales leaflet ~ volanta (prospect) leaflet folosi v. calculate ca diferenta dintre pretui platit pentru compania in functiune si valoarea activelor) goodwill ~ comun .development fund ~ de garantie .unfair labour practice ~ incompleta a fortei de munca -(sub calificarea ei sau prin organizare) underemp loyment fonds. (pagina) page 2.equalization fund ~ de rezerva reserve/surplus fund ~ de rezerva de rambursare a capitalului .guarantee fund ~ de pensii pension/retiring/ superannuation fund ~ de plasament in valori imobiliare -real estate investment trust ~ de plasament in valori mobiliare -security investment trust ~ de plasament mixt .) compensation fund ~ de dezvoltare .kite flying ~ completa a fortei de munca .wrapper sheet ~ de livrare . (justificativa) travelling warrant ~ de expeditie . capital ~ acumulat/de rezerva . (fond guvernamental destinat finantdrii serviciilor publice) (SUA) revolving fund ~ comercial . fund.time card/sheet/ticket ~ de reclama .(pe care o societate il poate cheltui pentru dezvoltare) excess cash flow ~ economic .n.(subscris de detindtorii de actiuni preferentiale ai unei societdti) capital redemption reserve fund ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts .de hartie de ambalaj .delivery bill/note ~ de pontaj .(din care se imprumutd bani si in care se reintorc creditele acordate cu dobdnda aferenta) revolving fund.pool ~ de ajutor/asistenta .(active intangibile ale uneifirme.) contingency account/fund/reserve ~ de regularizare/compensare valutara .docket .financial flow ~ real (circulatia bunurilor si a serviciilor) real flow foaie s.t.(atdt in valori mobiliare.coupon sheet ~ de drum route sheet.FLU-FON 163 ~ de numerar suplimentar . to utilize.f.welfare/ provident fund ~ de compensare (bur. employment ~ a unei cambii de complezenta .economic flow ~ financiar .

wage fund ~ de stabilizare . floating/circulating assets ~ de rulment net .go-go fund ~ mutual cu plasamente foarte avantajoase — (msd cu un grad de rise mai ridicaf) high-yielding fund ~ mutual cu plasamente in actiuni comune .land resources ~ inactiv/neproductiv .(la o banca) emergency reserves ~ disponibile .(care a inch emisiunea de actiuni) closed-end/ fund ~ mutual principal .circulating/working capital.(al titlurilor de valoare detinute de investitori pentru actiuni in fondul respective excha fund ~ mutual deschis . (cu investitii in alte fonduri} fund fund ~ mutual administrat .(de manageri profesionisti) managed fund ~ mutual cu investitii pe termen scurt .(a monedei nationale) stabilization fund ~ de tranzactionare a optiunilor option fund ~ iiduciar .disposable/available funds ~ fixe .(in ania tipuri de investitii) speciality fund ~ necompensat .(in tern contabili. common stock fund ~ mutual de castig . acti preferentiale si obligatiuni) balan fund ~ mutual inchis .liability reserve ~ de rulment . trust company.capital assets/goods .(care realizeazd cele mai avantajoase plasamente pentru a obtine cdstigul maxim posibil) income fund ~ mutual de dezvoltare .equity fund.statutory fund fonduri ale actionarilor .(care invest proportional in actiuni comune.risk moa ~ statutar .164 FON-f ~ de rezerva pentru datorii . unit trust.net working capital ~ de salarii .mutual fund.municipal bond fund ~ mutual de schimb .(care invesb in alte fonduri) master trust ~ mutual protejat .standing timber ~ funciar .performance fund ~ mutual cu investitii speculative pe termen scurt . constant actiuni not) open-end fund ~ mutual echilibrat .{care emite in r.(formula pe un t effects not cleared ~ nelichid .trust fund ~ forestier .unemployed fund ~ mutual . valoarea activelor fw minus pasivul) shareholders' funds : ~ de garantie/acoperire .(care acop eventualele pierderi cauzate de J derea valorii unor titluri prin inves in alte titluri cu perspective crestere) hedge fund ~ mutual raportat la un indio (fond al cdrui portofoliu corespu unui indice oficial) index fund ~ mutual specializat .unrealizable capital ~ neutilizat/fara destinatie special unappropriated/unapplied fund ~ pentru manco de casa .(cu investitii pe termen lung) growth fund ~ mutual de investitii in obligatiuni municipale .cover fu| ~ de rezerva pentru cheltuieli neprevazute/urgente .

(totalul capitalurilor care apartin unei companii si nu sunt imprumutate) capital resources ~ suplimentare necesare . establishment.de impunere .n. (de carte) format ~ obisnuit .f.tax form ~ de oferta .form of application. (blancheta) (paper) blank ~ administrativ .n.n.regular size formular s.office form ~ de cec .gross fixed capital formation ~ in afara locului de munca . size.cheque form ~ de cerere .FON-FOR 165 ~ proprii .share allotment form ~ de subscriere . wildcatting ~ de sonde de petrol petroleum drilling ~ in largul marii .telegram form ~ din ziua declararii numelor .t.. (print/printed) form. formal procedure ~ legala . promotion fondator s.vocational training format s.. to set up fondare s. lump forma v.form of receipt ~ de comanda .subscription form ~ de telegrama . promoter ~ al unei societati .f. pregdtire) training ~ a cadrelor .statutory formality formalitati vamale .net fixed capital formation ~ profesionala .company promoter fora v. (instruire.exploration/ wildcat drilling. formality. to form ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts ~ un cartel .customs clearance.personnel training ~ a cadrelor de conducere management training.pooling ~ bruta de capital fix .form of proxy ~ de repartizare a actiunilor . to establish. Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) additional funds needed fonda v. drilling ~ de prospectiune .to syndicate ~ un monopol . forfetar adj. to drill foraj s.(pe care o firmd trebuie so. formation 2. application form ~ de cerere de credit .to pool ~ un consortiu/sindicat patronal .(pentru impunere) form of return ..off-the-job training ~ la locul de munca -job training ~ neta de capital fix .f.t.equity capital formation ~ a unui cartel . founder. 1. procedure of customs formare s. executive development ~ a capitalului propriu .(la licitatie) form of tender ~ de procura .loan application form ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de chitanta .offshore/deep-sea drilling forestier adj. forest.(prin care brokerul li oferd vdnzdtorului .to comer formalitate s. to promote. foundation.m.order form ~ de declaratie de venituri . to found..

a eficientei .free delivered/domicile ~ frontiera .) name-ticket forta s. (corn. refrigerationist s front s.) franchise 2. face ~ al cheiurilor .free overboard/overside ~ §lep .f.free on rail/truck fran§izat s. frontier. manpower ~ de munca excedentara .free on board and stowed and free discharging ~ bord si rujat .surplus labour ~ de munca exploatata . (in asigurdrile maritime.face of workings ~ de dane .free dock ~ nava .f.productive/ production forces fragil adj. berthing space ~ de exploatare .unskilled/ common labour ~ de munca temporara . frontage ~ de abataj . to frank.f. border ~. dar peste care trebuie so. rezultdnd o diminuare • greutdtii) abrasion of coin frigorifer s.berthage.sweated labour ~ de munca ieftina . refrigerating machine.) franchiser frauda s.free carrier ~ chei . fraudulent frecare s.f.free into barge ~ transport . postage paid ~ insuficient . (cedent al unei fransize} (corn.air consignment note/ waybill franca v.f. valoare a pierderii sub care societatea de asigurdri nu este obligatd sd acorde nici un fel de despdgubire.m. fruit-bearing.(ca urmare a circulatiei.labour force. 1.free on board ~ bord stivuit si fara cheltuieli de descarcare . postpaid. (corn. fructifero<< .free alongside ship/vessel ~ depozit . (cesionar al unei fransize) (corn. consignment note.quayage. refrigeration plant frigotehnica s.f.free border ~ in bazinul portuar .casual labour ~ majora . to stamp francat adj.t.carriage free ~ vagon .166 FOR-FRU informatii despre cumpdrdtor) {bur.m. ofere despdgubiri complete} franchise fran§izor s.(despre o scrisoare) shortpaid franco adv.free on ship/ vessel ~ peste bord .act of God.) manufacturer's agent fransiza s. defalcation fraudulos adj. free entrepot ~ domiciliu . embezzlement. breakable fraht s. waybill.n.free alongside quay ~ de-a lungul navei . to prepay. refrigeration frigotehnist^.m. cause beyond control forte de productie .free on board and free trimmed ~ camion .free into store. freight document ~ aerian . fraud.n. front.n. force ~ de munca .cheap labour ~ de munca necalificata .(indicatorii cei im favorabili din punctui de vedere « riscului si al rentabilitdtii) {fin efficient frontier fructifer adj.(intr-o cariert quarry face frontiers s.free on truck ~ carau§ . abrasion ~ a monedei .) free ~ bord .

) larceny ~ calificat . functionary.revenue/customs officer. foundation funt s.bank teller ~ la oficiul postal . civil. (alimente si servicii) to cater (for) furnizare s. to purvey. to purvey (for). 1. furnishings ~ de birou . van. (livrare) delivery.subcontractor ~ maritim/naval . 1.production function ~ de stimulare a vanzarilor . {de echipamenf) outfitter. (post) post. land(ed). supply. supplier. theft. utility car/vehicle.public office ~ superioara . functional functionar s.shoplifting . (imitate de mdsurd pentru greutate) pound fura v.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta correspondence clerk ~ responsabil cu relatiile cu publicul .seniority functii pe servicii .caterer . (public) official ~ responsabil cu clasarea documentelor .t. purveyor. official.m.utility function ~ publica . position. {textile) appurtenances.managership ~ de productie . ground. provider ~ de alimente ..f. (mai ales de mobila) furnisher.mail teller ~ public/de stat . (dr. endowment. furnishing. {din conducerea unei societdti) company officer ~ vamal . to furnish (with). (a jefui) to rob. obiecte furnizate) supply of goods/materials. fodder furgoneta s.supply schedule ~ amovibila . to thieve. pi. {de birou) office worker. officer of state. forage. (de alimente) victualler. executive officer. ecleziastic. (comercial.f.victualler ~ de alimente si servicii . office bearer/holder. (rechizite) requisites. functie s.ship chandler furt s.(dr.m.(relatia dintre activitatea de marketing si nivelul vanzarilor) sales response function ~ de utilitate .f. to steal.demand schedule ~ a ofertei . trimmings.revocable post ~ de consum .consumption function ~ de manager .n. supplies.high official.departmental functions functiona v.m. secretar) officer. (slujbd) job. function 2..public relations officer ~ superior .i.ship chandlery furniza v. office ~ a cererii . (a livrd) to deliver v..office stationery ~ maritime . n. (institutie) endowed establishment/institution.FUN-FUR 167 funciar adj. (jaf) robbery.junior clerk/ officer ~ la ghiseui unei banci . to supply..i. 1.f. (in cantitdti mid) to pilfer furaj s. (mdrunt) pilferage 2. searcher fundatie s. to function 2.) aggravated theft ~ din magazin . (public. (supply) contractor. (pentru livrdri) delivery car/van furnituri s. (despre o marina) to run..t.public/civil servant. (mar/a. purveyance. to work functional adj. (de alimente si servicii) catering furnizor s. (de staf) public/civil servant.f.intermediar . secretar) clerk ~ inferior/subaltern .

(intre firme din aceeasi Industrie in care partenerii de fuziune FUR-F1 nu sunt nici clientii.f. amalgamation. merging.(dr.1 servicii) horizontal merger ~ prin absorbtie merger absorption ~ verticala .(fuziune prin a sunt integrate operatiunile a dc companii in speranta obfinerii ui wantage sinergetice) operating merg ~ orizontala .(fuziunea a doua fir. shaft ~ orar .168 ~ marunt/sub o anumita valoare (dr.hour/time zone fuziona v. care produc acelasi tip de bunuri .) petty larceny ~ peste o anumita valoare .) grand larceny ~ prin efractie . merger.. to fuse fuziune s. to amalgamate. nici furnizc uneia dintre ele) congeneric merger ~ conglomerat .burglary furturi §i furti§aguri . to merge.n.(achizitia unei firme catre unul dintre furnizori sau alia vertical merger .'.{asig. fusion ~ congenera .(intre societdti i industrii diferite) conglomerate merg ~ operationala .) theft and pilferage fuss.

guaranteed. gage.to stand security for. to gage. to put in pledge a scoate din ~ .excessive guarantee ~ expresa . to guarantee. to take out of pledge.) warranty of seaworthiness ~ exagerata . garantie pentru . (obiecte) narrow goods. overall size/dimension ~ al marfii stivuite . (de dama) hosiery galon s.f.to redeem a pledge. to go/to become bail/security for garantat adj. secured.bonded (de calitate etc. warranty. range ~ de preturi . extinzdndu-se la toate activele unei societdfi) floating charge ~ guvernamentala . warranted. 1. pledge. (cautiune) bail 2. fin. (bur.(a contractului) performance guarantee ~ de navigabilitate . (bur. (fond de acoperire/garantie pentru un imprumut. surety. to warrant. guaranty.n.(dreptui creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societdti) fixed charge ~ flotanta . coverage.product mix/range garant s. (cerutd exportatorilor) tender guarantee.) stowing dimension gaj s.warranty of quality ~ de executare .to pledge.pledge of real property garantie s.adequate security ~ de calitate .unredeemed pledge ~ fara deposedare . bail. o tranzactie) cover. surety.n. shop window/front. to secure.) to cover ~ pentru .) covered ~ prin obligatiuni .n..express warranty ~ fiduciara (document care garan-teazd ca proprietatea mcredintatd unui administrator fiduciar nu va suferi nici o daund din cauza acestuia) fiduciary bond ~ fixa .t.. pledge. scale. 1.) platd) (colateral. (acord.redeemed pledge a da/a pune in ~ .M.government security ~ imobiliara . hosier's 2.(dreptui creditorului guaranty.scale of prices ~ de produse . un imprumut) collateral. galantar s.to stand surety for garanta v. (de guarantee.(mar. (sumd cerutd ca avans pentru datorii sau daune eventuale ori pentru indeplinirea obligatiilor contractuale) caution money.G gabarit^. (a executdrii unui contract) pledge. (unitate de mdsurd pentru capacitate) gallon gama s.f. showcase galanterie s.range/portfolio of products ~ sortimentala . bondsman a fi ~ pentru . (prdvalie) haberdasher's. guarantor. (de bdrbat) men's haberdashery.(mar.f. fin. warrantor.export risk guarantee ~ corespunzatoare .m.bank guarantee ~ colaterala (pentru un imprumut) collateral ~ contra riscurilor la export . lien ~ cu deposedare . contract de garantie de platd) bond ~ bancara .

n. (railway) station.(dr. (global) overall.) implied warranty ~ mobiliara .harbour station ~ terminus . to administrate gerant adj. personal security ~ nula .to warrant gara s.t. administration.goods station ~ de tranzit . generating s.f.enterprise management ~ a lichiditatilor .) all-in generator adj. 1.marshalling yard ~ maritima .economic administration/management ~ financiara . generator ~ de venit pasiv .transit station ~ de triaj . cloakroom.passenger station ~ de coletarie/mesagerie .debt management ~ a inventarului .(dr.) joint guarantee/ surety ~ solida .liquefied natural gas ~ petrolier lichefiat . geography ~ comerciala . (incluzand toate cheltuielile. (care cuprinde unitatile monetare.cash management ~ a riscurilor .(asig.border/frontier station ~ de marfuri .f.trustworthy guarantee ~ solidara . general. to house. to manage gestiune s.mismanagement ghid s. managing gestiona v. to manage.additional security ~ unica .budget/budgetary administration ~ economica .pledge of movables.asset management ~ a creditelor .f.t. management ~ a activelor . (persoana) guide s. (SUA) checkroom gazs.roadbook . to administrate. to run.economic geography gera v.liquefied gas ~ natural .terminal.passive income generator geodezie s.n.) corporal security ~ serioasa . riscurile etc.natural gas ~ natural lichefiat .liquid petroleum gas gazdui v.f. geodesy. to administer. terminus garderoba s. handbook.inventory administration/control ~ a intreprinderii .continuing guarantee ~ reala . guide(book)./ control ~ bugetara . (SUA) depot ~ de calatori . to administer.reliable guarantee ~ suplimentara .single guarantee a da ~ .(proprietate industrials ce nu poate servi drept grantie bancard dacd nu este in exploatare) dead security ~ pe baza de depozit §i credit deposit-cum-credit guarantee ~ permanenta .stock administration.m.t.commercial geography ~ economica .financial management ~ gre§ita . to lodge. to accommodate general adj. de mdsura ale mai multor tari) cambist ~ rutier . geodetics geografie s. global 2.credit management ~ a datelor .f.risk management ~ a stocurilor . gas ~ Uchefiat .liquefied petroleum gas ~ petrolier lichid .parcel/ packet station ~ de frontiera .n.170 GAR-GH1 ~ implicita .data management ~ a datoriei .

aggregate.blank endorsement gira v.priority schedule ~ de transport .f. void ~ de productie .) shipping schedule granita s. (la teatru sau cinematograf) box-office (window) ~ de informatii .extent of the damage ~ de fiscalitate . gratuitously gratuitate s. degree 3. {c.f. gross. frontier gratificatie s.f. to keep house.individual farm gospodina s.r.m.i. administrare) husbandry ~ agricola homestead ~ agricola colectiva collective farm ~ agricola de stat . 1. utility ~ individuals . (andosatar) endorsee global adj.. chart. (a conduce.f. {spatiu gol. {andosare) endorsement ~ conditional qualified endorsement ~ de complezenta accommodation endorsement ~ in alb . counter. to administer v. total. (rang) rank. housekeeper grad s. 1.state farm ~ comunala/municipala . householder 2. household 2.{bur. level ~ de avarie . for free.idle/slack time. global. {menaj) housekeeping. gratuitousness gramada s.demand schedule ~ cu baloane . gratuitous. schedule ~ al pragului de rentabilitate breakeven chart. fin. {vrac) bulk grane s.) marketability ~ de uzura . bounty gratis adv. gratis.operation chart ~ de prioritate .f. border.m. grain. free (of charge). (a andosd) to endorse 2. {administrate. menage 3. tehnicd etc. corn.n.n.information desk girs. bottleneck gospodar adj. to manage a household v. vid) emptiness.f. (imprumut rambursat intr-o singurd transd la sfdrsitui perioadei scadente) bullet gol s. (a garanta) to warrant.rate of work ~ de tranzactionare .t. rate. bonus. (bun administrator) good manager gospodari v. {cereale) cereals . (in matematicd. chargeless. andosator) endorser giratar^. (econom) thrifty s. (andosant. profitgraph ~ al cererii .f. diagram. pi.{mar.n. cheltuieli) overhead. all-round/-in globalizare s.diagram of loading ~ de operatii .tourist guidebook.t.{in care societdtile sau produsele sunt reprezentate prin cercuri/baloane proportionale ca mdrime cu puterea competitivd ca exprimatd prin volumul vdnzdrilor. {despre preturi.f. overall. active sau cota depiatd) bubble chart ~ de incarcare . at no charge adv. free of charge gratuit adj.m.communal husbandry.n.GHI-GRA 171 ~ turistic . without payment. (de apreciere) extent. pay desk/ office.n.) degree 2. wicket. 1.f.rate of wear grafic s.taxation degree ~ de folosire a fortei de munca . town management. costless. to guarantee girant s.n. gratis. 1.) (booking-office) window. globalisation glont s. graph. traveller's handbook ghiseu s. to set up house gospodarie s. a admi-nistrd) to manage.

(mentiune intr-un conosament) (mar.overweight ~ in livre .warrant weight ~ cu ambalaj .) deadweight ~ monetara . industrial action ~ a consumatorilor .net net weight ~ predata .all-up weight ~ proprie/fara incarcatura .buyers' strike . (dr.delivered weight ~ proprie .slaughter weight ~ descarcata/predata . bulk density greva v.(mar.f.bulk weight ~ a marfii incarcate .printer's error greutate s.loaded weight ~ a navei goale .specific gravity ~ stabilita de incarcator .(mar.estimated tare ~ -etalon .) shipped weight ~ legala a tarei .(marfa cu ambalaj) gross/tare weight ~ consemnata in warant .) office of the clerk of the court.(mar. a unei nave) deadweight ~ a carcasei/a animalului taiat si curatat .packed weight ~ de sacrificare .(mar.) weight and content unknown ~ totala .outturn weight ~ estimata . (eroare) error ~ de copiere . light ship/vessel.) weight. (dr.total weight ~ unitara . lightweight tonnage.(la predare) short weight ~ incarcata .useful weight ~ uzuala a tarei .consumer strike ~ a cumparatorilor .f. valoare si continut necunoscute {mentiune intr-un conosament) {mar.m.) clerk of the court.usual tare ~ .i. mistake. corn grefa s.) light displacement/weight. clerk of the court's office. wheat.legal tare ~ maxima . walkout.net weight ~ neta a caricului descarcat .(a unui vehicul.) shipper's weight ~ sub cea normala/permisa underweight ~ suplimentara . unloaded displacement ~ bruta . suspension of work.) to encumber.carcass weight ~ a caricului . record office grefier s.standard of weight. (dr.f.estimated weight ~ estimata a ambalajului .land/landed/ landing weight ~ a marfii in vrac .) outturn (weight) ~ neta a tarei . weight.weight empty.unit weight ~ utila .net tare ~ neta efectiva/reala .weight by volume. (incdrcdturd) load ~ moarta . grain. to burden greva s.nummary weight ~ netaxata . (sarcind) burden. work stoppage. strike.weight allowed free ~ neta . sole weight ~ reala a tarei .f.cargo/shipping weight ~ a lotului de marfa . recorder greseala s.n. test weight ~ excedentara .clear/real tare ~ specifica .clerical error ~ de tipar .172 GRA-GRE grau s.weight of parcel ~ a marfii descarcate .(care nu aduce navlii) {mar.poundage ~ in minus . value and content unknown ~ vie — (a animalului inainte de tdiere) live weight ~ volumetrica .extra weight ~ si continut necunoscute .

grid.to (go on) strike.(model al acti-vitdtii de aprovizionare industrials) buygrid ~ de salarizare .w.sympathetic striKe ~ -fulger/spontana .(grup de societdti cu pondere importantd in cadrul unei industrii care urmeazd o strategic comuna) strategic group grupa s.f. mdeosebi de naturd legislativa} special interest ~ de presiune .n. impozitare} bracket ~ de venituri .general strike ~ italiana/la locul de munca . scale ~ de aprovizionare .n. group.i.governor general .go-slow (strike) a chema la ~ .unofficial strike.income group guler-s-. striker.GRE-GUV 173 ~ a foamei .protest strike ~ Ae siAiAaritate . work(man) on strike grila s. collar gulere albastre . (categoric de salarizare.socioeconomic grade ~ strategic .(economice) vested interests.lobby ~ de studiere a cerintelor consu-matorilor .coulisse ~ de interese . to govern ~ prost .(grevd cauzatd de conflictui apdrut intre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) (SUA) jurisdictional strike ~ de protest .hunger strike ~ autorizata official strike ~ de avertisment warning/token strike ~ de delimitare .to misgovern guvernator^.sit--down/-in strike ~ neautorizata .m. (corporatie. to stop work a fi in ~ .lightning strike ~ generala . (cere de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ de activitati analoage -job family ~ de brokeri neoficiali .to call out a declara ~ ./i. government guverna v. group.f.pay/salary scale ~ manageriala .(muncitorii manuali/ industrial!) blue-collar workers ~ albe (clasa de mijioc din societdtile industriale avansate) white-collar workers guvern s.to come out on strike grevist s.(sistem de evaluare a competentei manageriale) managerial grid grup s. (de sindicaf} wildcat strike ~ patronala — (inchiderea fabricii de cdtre patronat pe o anumitd perioadd pentru a nu satisface revendicdrile salariatilor) lockout ~ perlata . governor ~ general . cluster 2. grup de oameni ae afaceri care soYicita faciYitdfi.to be on strike a intra in ~ . 1. to walk out.aspirational group ~ socioeconomic .to call a strike a face ~ .

horticulturist horticultura s.m. wa /moisture-repellent hidrotghmca s. (decret) decree.(wire-) wove paper hartii de valoare . 1. hebdomadary s.cadastral map ~ geografica .stamped paper ~ velina .vegetable market ~ de pe§te . (decizie) decision.f. hyperinflat runaway inflation holding s.freight shed hangiu s.meat market ~ de legume . (mar.n.n. holding (company) horticultor^. (operatiune de cone carare a riscurilor ce pot decurge < fluctuatiile cursurilor la bursele marfuri.m. hJdrotechnics hiperinflatie s.) moral hazard hartie s. situatie generatd de existenta unei asigurdri etc. hydroelec (power)' plant/station.) securities hebdomadar adj.(fin.H hala s.long hedging ~ valutar . (in piatd) market house/hall. horticulture hotarare s.n.transit shed.pack/ packing/wrapping paper ~ de scrisori .n.security paper ~ timbrata .dock/port shed ~ portuar de marfuri .second-hand market hamal s. WE (magazine) hectare.(comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor.n. shed for passing goods ~ portuar .f.fish market ~ de vechituri .copy paper ~ -moneda . sentec (arbitrald) award . (ora order. din variatiile preturilor tranzactiile de comerf exterior sau i cursurilor de schimb) (bur.sea/nautical chart hazard s.f. hall 2.) stevedore. covered market ~ de carne .note/letter paper ~ de tipar .f.f. hectare hedging s. water-pos plant hidrofil adj.m. water-retaining hidrofob adj. (mar.f.printing paper ~ de ziar .f. inn hangar s. longshoreman han s. chart ~ cadastrala . (judeca r eased) judg(e)ment. shed./!. hazard. hedging ~ realizat prin cumpararea contracte futures . (despre unele mdrf hydrophilic.news paper ~ indigo/carbon . hydrophobic.currency hedging hidrocentrala s. (pentru avioane) hangar ~ pentru depozitare temporara shed for short storage ~ pentru marfuri de export . paper ~ de ambalaj/impachetat .. weei hebdomadal. 1. innkeeper harta s. map.f. n.paper money ~ pentru emisiuni de valoa bancnote . (rise) risk ~ moral .) shipping shed ~ pentru marfuri in tranzit .export sheed.geographical map ~ marina . porter 2.

by(e)-law ~ judecatoreasca . sentence ~ judecatoreasca de declarare in stare de faliment .judg(e)ment.HOT-HOV ~ a administratiei locale . adjudication order ~ judecatoreasca de lichidare winding-up order ~ judecatoreasca de scoatere de sub sechestru .replevin ~ judecatoreasca definitiva judg(e)ment absolute ~ judecatoreasca executorie enforceable judg(e)ment ~ judecatoreasca in contumacie judg(e)ment in absence .decree in bankruptcy.

to rule.coaster hovercraft ~ pentru pasageri . (aeroglisor.n.) to deal with a case ~ in fond . (o penalitate. {proprietor sau director al unui hotel) hotelkeeper. hotelman hovercraft s. air-cushion ship/vessel ~ costier . s. hotel./?.) to decide...m.(dr.residential hotel hotelier adj. nava pe pernd de aer) hovercraft. (dr.175 hotart v.) to decide on the merits of the case hotels. o plata) to award ~ asupra unei spete .{dr.passenger hovercraft . hotel ~ -pensiune .t.

?!.economic imperialism implementa v. zitioneazd un produs) involvement import s.t.f.f.brand(ed) image imigra v. immovable imobiliza v. secret/underground activity ilicit adj. illicit adv. inexpensive ieftinatate s.f.(ideea falsa cd banii avea o putere fixd de cumpdrc tendinta de a ignora modifies valorii banilor din cauza inflatiei sa deflatiei) money illusion imagine s. hygiene igiena muncii . importation ~ cu scutire de taxe vamale --free importation ~ global . inexpensiveness ieftini v.(man. identification ~ automata . (un capital) immobilize. illicitly iluzie s. to immigrate imigrant. n. hierarchy. levels of authority.(a unui produs) automatic identification identitate s. (act) unlawful act. illegal.total import ~ interzis . to fall in price.t. (a unui cumpdrdtor luarea unei decizii atunci cdnd c. illegally.n.f. (imprimatur monedd.) corpc image ~ a marcii . illicit. to come/to go down ierarhic adj. image 2. 1. house.f. immigrant imobil s.n. identity ~ a corporatiei . (a posturilor in functie de competenta cerutd si salarizarea corespunzdtoare) grading igiena s. to tie up.f. unlawful. unlawful adv.tax impact impar adj. unlawfulness 2. (unitate de masurd pentru lungime) yard identificare s. cheap. (despre actiuni puse in vdnzare) neglected ilegal adj.prohibited import ~ masiv heavy import importuri invizibile (import servicii) invisible imports .f. odd imperialism^. instalatii) premises ~ comercial business premises ~ cu locuinte collective housing imobiliar adj. chain of command ierarhizare s.t.(man. through the usual channels ierarhie s.) corporate identity ~ falsa — (pentru incasarea unui cec) false pretences ieftin adj. hierarchically. imperialism ~ economic . (cladire) build (cu teren.industrial health/ hygiene ignorat adj.r. real.I iard s.f. to reduce/to diminish the price ofv. 1. marcd) mintage ~ a corporatiei . hierarchical adv. import. illegal.w. to implement implicare s. illusion ~ monetara .1 impact s. unlawfully ilegalitate s. n. (caracter ilegal) illegality. impact ~ al impozitului .f.i. to lock away. cheapness.f.s'.

(SUA) federal income tax ~ pe venitui global . leviable. (referitor la accize) excisable. (SUA) corporate/corporation tax ~ pe profitui excedentar nedistribuit . in vederea garantdrii unui venit minim acestora din urmd) negative income tax ~ pe avere . impozit perceput in piete.excess profits tax. (referitor la taxele rutiere.(transfer de venit. tax on capital ~ pe ca§tigul de capital .m. (pentru incasarea unui cec) false pretences impozabil adj.land/ground tax ~ global/forfetar .turnover tax.direct tax ~ echitabil .total income tax ~ pe venitui personal .emergency tax ~ fiscal/pe timbru .personal income tax .lump-sum tax ~ imobiliar . impost.council/local/ municipal tax ~ pe chirii .capital tax.processing tax ~ auto .(pe proprietate) reprises ~ ascuns/indirect .dividend tax ~ pe dobanda .) tollable impozit s.stamp duty ~ funciar . tax on turnover ~ pe circulatia marfurilor .) toll ~ amanat .(mai ales la masinile de import) car tax ~ negativ .profit/revenue tax.(de produse cu preturi mai scdzute decdt cele din propria tard) parallel imports ~ vizibile .consumption/ expenditure tax.(impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investitii financiare) excess retention tax ~ pe proprietate . tax.(import de mdrfuri) visible imports importa v.deferred tax ~ anual .(perceput in jiecare etapd a procesului de distribute) sales/tumover/transactions/ cascade tax ~ pe consuin .wealth tax ~ pe cap de locuitor .independent importer impostura s.interest tax ~ pe donatie .IMP-IMP 177 ~ paralele .capital gains tax ~ conform categoriei de impunere schedule(d) tax ~ degresiv . targuri etc.property tax ~ pe salarii .luxury tax ~ pe profit . taxable.receipts tax ~ pe lux .hidden tax ~ asupra prelucrarii industriale a produselor . head/poll tax ~ pe capital .) dutiable.salary tax ~ pe supraprofit . supertax ~ pe unitate/unitar . contribution. importer ~ independent .degressive tax ~ direct . to import importator s.income tax.equitable tax ~ extraordinar .indirect tax ~ local/municipal .capitation(tax). (despre o proprietate) rat(e)able.f. (taxa rutierd. (referitor la taxele vamale etc.t. targuri etc.rent tax ~ pe cifra de afaceri . duty. tax on consumption ~ pe dividende .n. de la cei bogati la cei sdraci.donation/gift duty ~ pe incasari .real estate tax ~ indirect .unit tax ~ pe venit . taxele percepute in piete. assessable.

taxation ~ la sursa a venitului . (fdrd tranzactii) (bur. (de tesaturi) printery impune v.to overtax impunere s.(din salami) pay as you earn ~ multipla/dubia .f.withholding tax ~ succesoral/pe mostenire inheritance tax.) immunization inactiv adj. irremovable inamovibilitate s. (juridica) disability. (fiscal) to tax. print matter/paper imprimerie s.t.progressive tax ~ proportional cu venitui . (stagn dullness inalienabil adj.duty-free import imunizare s.graduated income tax ~ regresiv . succession duty. (frc to charge imputare s.f.social security taxes ~ si taxe . printing office/ works/house 2.disabilit sue ~ de a mcheia contracte . incapacity ~ de a actiona in justitie .tax franchise ~ parlamentara .t.f.multiple taxation ~ proportionala cu posibilitatea de a plati .disabilit enter into contracts ~ de a mstraina o proprietat disability to alienate property . disability.exaction ~ pe piata de catre consumatori unui produs} consumer pullthrough ~ proportionala cu venitui graduated taxation imputa v.f.t.ability-to-pay taxation impresar^. printed s.parliamenta immunity ~ vamala .f. 1.t. (despre o piata) sluggish.. (o proprietate) to rate.(pentru franarea investitiilsr. (bani) to deduct. deschide) to open incapacitate s.f. to assess.f. imposing.. 1. print. (formular) form pi.taxes and dues impozita v. (in bani) charge imunitate s. (procesul de stabilire{ mentinere a unei duratii egale la acfl| si pasive in vederea reducerii rise ratei dobanzil) (fin. stampild) to emboss imprimat adj. (a unei proprietdti) rating. (de mu.regressive tax ~ represiv . inactivity.178 ~ progresiv . (a unei sarcini) assignment 2. (invaliditate) inval 2. to tax. (tesaturi) to (im)print. printed works. (prin apdsare cu sigiliul. irremovability inaugura v.) list inactivitate s.flat tax impozite de asigurari sociale . inactive. (a tipdri) to print 2. a consumului) repressive tax ~ restant . (legald) (If.diplomatic privilege ~ fiscala .(5' UA) delinquent tax ~ retinut la sursa ./n. to impose: (o sarcina) to assign 2.n. inalien< unassignable inamovibil adj. impresario imprima v.t.overtaxation ~ nejustificata . (stagnant) (neproductiv) dormant. (nefolosit) unemployed. to inaugurate. (fiscala) taxation. to levy taxes on impozitare s. immunity ~ diplomatics . 1. (plata accizelor) to excise ~ excesiv .f. assessment ~ excesiva . 1. estate duty/tax ~ unic — single tax ~ uniform .f. 1.

f. independence ~ economica — (economic) self-sufficiency indescifrabil adj. (situatie in care rezultatele unei decizii nu sunt sigure) uncertainty include v. to comprise.dependants' benefit ~ personala .f. to add in. inclusive.(mar.t.speciala .f.foreign allowance ~ de reprezentare .member's emoluments ~ pentru cointeresare/stimulare (acordatd conducerii unei societdti) (man. benefit. sickness benefit ~ de celeritate . (ilizibil) illegible indexare s.strike benefit/pay ~ de munca in strainatate . statutory sick pay. to charge. setting on fire ~ premeditata . (pe numdr de mile) mileage ~ de formare/pregatire . undecipherable.t. to inculpate indemniza v.personal allowance .(in interes de serviciu) travel/travelling allowance.dismissal compensation/pay/wage. (despdgubire) indemnity.) arson incendiu s. subsistence allowance/money. (dr. to indict.inability to pay debts ~ temporara de munca .) enabling/goodwill payment ~ pentru cre§terea preturilor deamess allowance ~ pentru incapacitate de munca disability benefit ~ pentru persoane tntretinute de salariat . (despre preturi. pay. fire 2.perquisite independenta s.t. compensation.sick allowance/benefit/ pay.entertainment allowance ~ de §omaj . to requite indemnizatie s.} pay.f. (alocatie) allowance. holiday pay ~ de deces — (platibild in caz de deces) (asig. (costut) to figure in inclusiv adj. indexation .training allowance ~ de greva . allowance ~ de boala .) arson incertitudine s. (de drum etc.) dispatch money ~ de concediere .n. tarife) inclusive (of) adv.family allowance ~ parlamentara .) incorporeal inculpa v.temporary disability incaso s.vacation allowance.) death benefit ~ de deplasare . 1. included ~ cheltuielile .(pperatiune de incasare efectuatd de banca exportatorului la dispozitia acestuid) documentary collection incendiere s.charges included ~ toate cheltuielile . to indemnify. 1. collection of payments ~ documentar .dole ~ familiala . to include. indecipherable. to contain. (acordatd martorilor intr-un proces) conduct money. (provocat) (asig.(asig.n.inclusive of all charges incorporal adj. terminal wages ~ de concediu .INC-IND 179 ~ de munca permanenta §i totala total permanent incapacity ~ de plata a datoriilor . (intr-un plic) to enclose.f. inclusively. (a inserd) to insert 2.

f.m.cost-of-living index ~ al preturilor .refrigerating industry.mining industry ~ otelului steel industry ~ petroliera .) liquidity ratio ~ de solvabilitate .the rubber industry ~ ceramica .financial indicators indice s.f. industrialism industrializa v.n.economic indicators ~ financtari .wages index ~ bursier/al cursului actiunilor share index ~ corectat . index ~ al strazilor . index adjusted seasonally ~ de cale ferata . index of retail prices ~ al preturilor producatorilor producer price index ~ al salariilor .pottery industry ~ chimica chemical industry ~ conservelor . joint indiviziune s. (dr.) solvency ratio ~ de uzura . (personal) personal 2.t.price index ~ al preturilor de consum ..quantity/volume index ~ de dezvoltare a marcii . index ~ al costului vietii .hotel industry/trade | metalurgica metallurgic(.oil/petroleum industry ~ poligrafica .weighted in^ es individual adj.food industry ~ casnica/artizanala . ~ frigului . indicator.wear index ~ financiar .) joint ownership/ tenancy industrial adj.general price index ~ individual al preturilor . individual.printing industry .paper industry | • ~ hoteliera .180 IND-IND indicator s. (dr. industrialist industrie s.car/automotive industry ~ de prelucrare a lemnului -woodworking industry ~ distractiilor/spectacolelor amusement industry ~ editorials publishing industry ~ extractive extractive industry ~ fbrestiera forest/timber/wood industry .aggregate price index indici ponderati .financial ratio ~ general al preturilor .street directory ~ al variatiilor sezoniere .(indicele preturilor cu amdnuntuJ) consumer price index.packing industry ~ constructiilor de masini — mechanical engineering/machine building (industry) ~ de automobile .heavy industry | ~ hartiei .(care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale unei piete) brand development index ~ de lichiditate . m.rectified index ~ de cantitate .industry ~ miniera .index adjusted for seasonal variations.(fin.(fin.railway indicator/ pole indicatori economici . cold! storage trade • ~ grea . n. 1. industry industria alimentara . industrial industrialism s.) several indiviz adj.home/cottage/ family industry ~ cauciucului .) undivided. to industrialize industrial 5.individual price index ~ sintetic al preturilor . (dr.

inflationism inflationist adj.tourist trade ~ u$oara .) undue influence informatica s.light industry ~ viticola . agricultura etc. short squeeze ~ galopanta .textile industry ~ timpului liber .hidden inflation ~ controlata . not due inferior adj.pent-up inflation ~ de crestere . inexigible.key industry ~ cu investitii man pe unitatea de produs .(cauzatd de cresterea cererii agregate fata de oferta agregata) demand-induced/-pull inflation ~ prin costuri — (cauzatd de cresterea costurilor de productie independent de cererea agregata) cost-push inflation ~ prin moneda .show business ~ tertiara/serviciilor tertiary/service industry ~ textila .hyperinflation.suppressed inflation inflationism s.leisure industry ~ transporturilor carrying trade ~ turistica .local industry ~ meste$ugareasca . inertia ~ industrials .creeping inflation ~ prin cerere . (despre metale etc.) base inflatie s. undue. poate contribui la cresterea economica) growth inflation ~ de penurie .handicraft industry ~ noua .f informatics ~ de gestiune .business/administrative data processing informatie s. poor.f.f.f.wine industry industrie-cheie/de baza .structural inflation ~ suprimata .m.subsidized industry industrii conexe . influence ~ ilegala — (presiune exercitatd pentru semnarea unui contract) (dr.infant industry ~ principals staple industry ~ protejata .(impotriva concurentei strdine) sheltered industry ~ subvenfionata .{care utilizeazd resursele industriei primare) secondary industry ~ spectacolelor . (adept al inflationismului) inflationist influenta s.(cdnd oferta insuficientd exercitd presiuni de mdrire a preturilor) shortage inflation.f. inflation ~ anticipata . inflationary s.forestalled inflation ~ ascunsa/mascata .(situatie in care inflatia.) primary industry ~ secundara .process/processing/ manufacturing industry ~ primara — (care extrage si adund resursele naturale prin activitdti cum ar fi mineritui.capital-intensive industry ~ cu perspective de dezvoltare -growth industry ~ locala .(dezinteresul unor proprietari de intreprinderi indtistriale de a-si muta societdtile in alte locuri mai propice desfdsurdrii activitdtii) industrial inertia inexigibil adj.IND-INF 181 ~ prelucratoare .(cauzatd de emisiuni monetare excesive) money supply inflation ~ structurala . information ~ ascunsa — (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie . in anumite conditii si proportii.related industries inertie s. runaway inflation ~ lenta/taratoare . (despre calitate) low. n.

(fluctuant) wide instabilitate s.agricultural engineer.engineering insolvabil adj. engineering ~ financiara . to examine inspector s.} (classification) surveyor. outfit.outdoor plant . infrastructure. offence.182 1NF-INS contractuald incompletd) hidden information ~ asimetrica .government civil engineer ~ electrician .customs inspector/surveyor ~ vamal maritim -jerquer ~ vamal terestru . installation.m.(in sectorul asigurdrilor pentru accidente si incendii) insurance surveyor ~ de credite .f. surveyor.f.inspector general ~ sanitar officer of health. (fluctuatie) unsteadiness ~ politica . examination ~ de clasificare — (a registrului naval) survey classification ~ tehnica .(mar.mining engineer ~ silvic .) bulk grain-handling appliance ~ de operat marfuri in vrac . inspector. social (overhead) capital inginer s. equipment.forester ~ vamal . breaking/infringement of the law. loan administrator/officer ~ de registru/clasificare .chief engineer ~ tehnolog . ship's/marine.credit officer. freezer ~ in aer liber/deschisa . insolvency inspecta v.f. inspector of taxes ~ general . sanitary inspector ~ silvic . n..mechanical engineer ~ minier .f.(mar.operating/works engineer ~ de poduri si sosele .marine board inspectie s.(cu distribute inegald intre participantii la o tranzactie) asymmetric information ~ economica . agronomist ~ constructor .economic information infractiune s.) bulk cargo handling facility ~ de punte .process engineer inginerie s. maritime surveyor ~ de tonaj .technical inspection/survey ~ vamala .naval architect ~ de exploatare .refrigerating/cold-storage plant.civil engineer ~ consultant .financial engineering ~ tehnica . inspection. insolvent insolvabilitate s.customs inspection/survey instabil adj.m. to inspect.tax inspector.(mar. engineer ~ agronom . survey.political uncertainty instalatie s.. instability.f.silvicultural/forestry expert ~ -sef.f. inspectorate ~ maritim .electrical engineer ~ mecanic .consulting engineer ~ de constructii navale . plant ~ de apa .(mar.) tonnage ga(u)ging surveyor ~ financiar . (inspection) officer ~ de asigurari . malfeasance. (despre piata bursierd) volatile. unstable. to survey.f.) deck gear ~ frigorifica .plumbing ~ de iluminat illumination plant ~ de operat cereale (mar.land waiter inspectorate. transgression infrastructura s.

(integrarea productiei cu sursele de aprovizionare si cu pietele de desfacere) vertical integration intensitate s. court (of justice) ~ civila .sanitary installation instalatii de santier . training ~ in cadrul intreprinderii .t. capitaluri) stringent integrare s. trad(e)able instruments insuficient adj.import ban/ prohibition ~ de a executa ore suplimentare overtime ban interes s.{cambia) inchoate instrument ~ monetar .site facilities ~ portuare .n.charity/benevolent/ philanthropic institution ~ de stat .f.corporate trustee institutional adj.to put a lien on ~ un embargo . institutional institutionalism s. institute ~ de cercetari . (unealta) tool.working instructions ~ de folosire .design institute institutie s. 1. descdrcare) shipping facilities instanta s.f.insurance instructions ~ de exploatare . (despre stocuri.training within industry.(sau invers) bank sweep arrangements ~ tehnice . instruction.insurable interest ~ public . Qpusd integrdrii verticale) horizontal/lateral integration ~ sociala .) shipowner's directions ~ de asigurare . implement.instrument of payment ~ financiar/de credit .n.service instructions ~ de virare din cont curent in cont de depozit . order instructiuni ale armatorului . intensity ~ a capitalului . interdiction. insufficient.(fin. direction. institutionalism instructiune s.public office ~ mandatata .criminal court institui v.(fuziunea organizatiilor in aceeasi companie.monetary instrument instrumente de control . to institute. rezerve) low. to lay an embargo institute.(yaloarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vdnzdri) capital intensity interdictie s.economic integration ~ orizontala .social integration ~ verticals .engineer regulations instrui v.harbour/port facilities ~ portuare de operare . interest ~ asigurabil . to train instruire s. integration ~ economics . instruction.t.f.(incdrcare.public interest . n. (dr. forbiddance.INS-INT 183 ~ sanitara . (dispozitiv) device 2. short.budgetary institution ~ de binefacere .f.) negotiable instruments/securities. ban.to embargo. instrument.civil court ~ penala .f. scarce. establishment ~ bugetara . deficient.(mar. (despre bani.inspection tools ~ negociabile .f. (act juridic) (legal) d instrument ~ de plata .research institute • ~ de proiectare .f.') instance. in-house training instrument s. law court. to establish ~ retentie asupra .credit instrument ~ incomplet de plata . institution. to set up. to instruct. prohibition ~ a importului .

entrance ~ in posesie prin fbrta .184 interimar adj. intermediate. (dr.f.(mentinut la zi) (con perpetual inventory . taking up duties ~ in posesie .t.(dr. bargain maker ~ al fuziunii . interior.(utilaje si constr agricole) deadstock ~ pe stocuri .complete disability inventar s. intermediate. (al unui stat) inland.exchange jobber ~ financiar .financial intermediary ~ in comertui angro .packing list/note/sheet/sUj ~ fizic . stockjobbing ~ financiara . interior. (o clauza) to put in inunda v. 1. to intervene interventie s. (piata cu o marfd) to glut invalida v. ban intraprenoriat s.n.coming into force/effect introduce v. intermediation. middleman. invalidity.physical inventory ~ mort . temporary. a unei tranzactif) factorage ~ bursiera . to prohibit.informal interview ~ prin telefon .state/government interference ~ bancara .) entry.(cont.n. forbiddance. (a insera} to insert. interior. provisional. domestic. internal.) periodic inventory ~ permanent .t.i. to interdict. (marfuri.assumption of an office. banking support interventionist s.financial intermediation interministerial adj. to introduce. a bdncii centrale pe piata financiar-bancard etc. interstate interveni v. disability. (promo varea call.) ttt bring in.agricultural implements ~ continuu .produce broker a fi ~ .) intervention ~ a statului . entrance 3. factor.t. intermediary. (a statului in economic. (adept al interventiei statului in economic) interventionist intervieva v.to intermediate. interim interior adj.) forcible entry ~ in vigoare . (tard) home intermediar adj. go-between. interdiction. (is posesie) (dr.f. inside 2.m.) entry ~ in functie .full-function wholesaler ~ in comertui cu marfuri . (intre) to deal (between) intermediere s. 1.m. to interview interviu s.t. to inundate 2. inventory.merger broker ~ de schimburi valutare . to ban interzicere s. (a unei afaceri. 1. disablement ~ totala .n. entering. to forbid. interdepartmental intern adj. (inregistrare in cont) (cont. agent. to flood.| tdtilor de antreprenor in interiond \ marilor companii) intrapreneurship | intrare s.f. schedule ~ agricol . home interstatal adj. bill.continuous inventory ~ de lada .) to invalidate invaliditate s. prohibition. intermediary s.stockjobbery.(pentru sustinerea cursului). acting.n.t.f. stocktaking (lista) list. inner s. propuneri etc. entrance 2.telephone interview interzice v.lot-size inventory ~ periodic .n.f. ad interim mterimats.) entry. interview ~ nedirijat/nestandardizat . internal.(dr.

(organisme care dispun de resurse importante. to hypothecate.disinvestment.t. to inventory investi v.t.financial investment ~ fixa (in infrastructura) fixed investment ~ involuntara . to vest. to invest.direct investment ~ etica ethical investment ~ excesiva overinvestment ~ externa . lockup ~ planificata .international/ overseas investment ~ necorespunzatoare .(cheltuieli de investitie care nu sunt induse de modificdri ale nivelului productiei.to overinvest investitor^.gross investment ~ comerciala . mortgage. ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructurii) autonomous investment ~ bruta . investor ~ institutional . (plasament) placement. (a plasa) to place. mortgage.planned investment ~ privata .(investitor strategic) big investor ~ mic . negative investment ~ neta .(constant si sigur) true investment ~ autonoma . to draw up an inventory.foreign investment ~ financiara .capital investment ~ directa .f. (go/are) pledging ipoteca s. mortgaging.(septel) livestock a face un ~ .(investitia uneifirme in actiunile unei companii din acelasi sector de activitate cu eel al investitorului) trade investment ~ comunitara/obsteasca .(termen care desemneazd investitiile realizate pentru satisfacerea cresteru constatate sou estimate a cererii de bunuri economice) induced/ passive investments ~ speculative speculative investments ipoteca v.(in stocuri de mar/a.to be bound by mortgage ipotecare s. hypothecary a fi obligat ~ .conservative investment ~ de capital . precum companiile de asigurdri. (gaj) pledge . care procedeazd in mod regulat la investitii si care gestioneazd portofolii de man dimensiuni.1NV-IPO 185 ~ viu . hypothec.community investment ~ cu rise scazut . cauzatd de productia pe stoc) involuntary investment ~ in obiecte de valoare . hypothecation.w. (a gaja) to pledge ipotecar adj. to mortgage.small investor investitie s. lockaway.non-monetary investment ~ in strainatate .f.f. t.private investment ~ productiva productive investment ~ publica/de stat public/government investment ~ sigura . investment.to inventory.safe investment ~ straina foreign investment ~ straina directa foreign direct investment investitii de portofoliu . handle) institutional investors ~ mare . to put out ~ excesiv .portfolio investments ~ induse . placing ~ aducatoare de profit . fondurile de pensii si investitii.net investment ~ pe termen lung long-term investment.unsuitability ~ negativa . to take stock of an inventory inventaria v.

(SUA) leasehold mortgage ~ principals .(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard de rang posterior care se adaugd la ipoteca de prim rang) second mortgage ~ deschisa — (a caret sumd poate fi mdrita) open mortgage ~ echitabila .(ipoteca constituitd pentru o creantd nedeterminata) maximum sum mortgage ~ mobiliara .spa .head mortgage a face o ~ . alcdtuitd prin contributiile mai muhor persoane) contributory mortgage ~ cu amortizare graduala/progresiva . spring ~ de ape minerale .legal mortgage ~ maritima/navala . history ~ economica .(ipoteca neinscrisd pentru garantarea unui credit) equitable mortgage ~ generala/totala .residential mortgage ~ in bani .to encumber an estate with mortgage irosi v.endowment mortgage ~ contributiva/colectiva .blanket mortgage ~ globala .aircraft mortgage ~ asiguratorie .maritime/ ship mortgage ~ maximala .n. itinerary.186 IPO-IZV ~ aeronautica .chattel mortgage ~ preferentiala .capital mortgage ~ invaluitoare . to raise a mortgage a greva un bun cu o ~ .t.economic history itinerar s.(ipoteca precedatd de unul sau mai multe ranguri) junior mortgage ~ de rangul doi . to squander.graduated payment mortgage ~ cu dobanda variabila adjustable/ variable rate mortgage ~ cu termen scurt de rambursare -quick-pay mortgage ~ de prim rang . (maritim sau aviatic) lane ~ turistic tourist itinerary izvor s. way. route.senior mortgage ~ prin inchiriere .(care inlocuieste tin numdr de ipoteci existente) blanket mortgage ~ imobiliara .(ipoteca secundara) mortgage wraparound ~ judiciara .f.n. to waste istorie s.(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard fdrd rang anterior) first mortgage ~ de rang inferior .(ipoteca data unui singur creditor.to mortgage.mortgage by order of the court ~ legala .

(in tren) to entrain 3. to share (out). to get/to grow rich a se ~ rapid/peste noapte . sharing.) (persoane) to embark. to improve. to put in possession of land. package. (a alocd) to allot.time sharing impovara v.) to embark. (pomana) lo dole.to reclaim impacheta v. (marfuri) to ship.t. 1. (distribute) distribution. (defalcare.t. to divide (among. improvement.) ballastage imbogati v.(mar. (f?i avion) to enplane imbarcare . (in avion) to enplane v. reclamation a face ~ funciare . a scinda) to break down. (acordat unei intreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ bancar . (scrisori) to deliver. (in avion) enplaning ~ de balast .t. between)./\ imbarca v. impozite. division. (a asana/a recupera un teren) to reclaim imbunatatire betterment s. to make rich/wealthy. embarkment. (credit) credit. responsabilitati) to saddle impovarator adj. enriching. to give out.?. to go aboard a ship 2. to apportion. to put (a region) under timber imparti v. (.f. money-making imbracaminte s. (invelire) wrapping impaduri v.market sharing ~ a timpului de folosire . enrichment. (cifre) (la) to divide (by) impartire s.f. (a parcela) to parcel out. to enrich oneself. to enrich v.bank advance/loan ~ conditionat/cu clauze restrictive tied loan ~ consolidat — (credit ipotecar pe termen lung. (intre) to partition. apportionment. (a defaica.f. clothing.t. to pack (up). to appropriate land to improprietarire s. (a repartiza un rise) (asig.) to spread.protective clothing imbunatati v. to better 2.r.) ~ continua improvement imbunatatiri continuous funciare . advance. scindare) breakdown.) spread ~ a pietei . 1. accomodation.f. (mar. (oneros) burdensome tmproprietari v.) (de persoane) embarkation.f. (man. assignment. wear. to afforest. packing. allotment./ 1. (de marfuri) shipment.t.t. (carftle de joc) to deal out.f. clothes.t.to strike it rich imbogatire s. to take aboard.>2 tren) to entrain 3.r. (a inveli) to wrap (up) impachetare s. 1. (cu datorii. to package. (a distribui) to distribute.n.land improvement/betterment. (mar. (in tren) entraining 2. (alocare) allotment. to haul on board 2. (mar. (wearing) apparel ~ de protectie . shipping (of goods) 2.t. acordat pentru o perioadd mai mare de 10 ani) permanent loan . (reformd agrara) land reform imprumut s. loan. (repartizare a unui rise) (asig. appropriation.

syndicated/ participating loan ~ sintetic . rambursabil is \ rate lunare.secured loan ~ garantat cu un stoc .warehouse receipt loan ~ ipotecar . in special salariati.188 IMP-IMP ~ contra semnatura .war loan ~ de stat government/public loan ~ de titluri securities lending ~ extern foreign/external loan ~ garantat . (acordat agentilor de bursa) street loan ~ pentru tranzactii .aid loan ~ de razboi .(in vederea acoperirii necesarului de fond de • rulment) transaction loan 1~ personal .(in functie de rata primard a bdncii) floating prime ~ cu garantie .short (term) loan ~ pentru amortizare redemption loan ~ pentru masuri provizorii/ temporare .to float a loan .stopgap loan ~ pentru o saptamana .(cu ipotecarea nave!) bottomry.dead loan ~ obligatar bond issue/loan ~ pe termen lung .money at call and short notice ~ reciproc . money at/on call ~ rambursabil la cerere si cu preaviz .(imprumut pentru finantarea activelor curente) selfliquidating loan ~ cu dobanda variabila .to issue a loan a face un ~ .(finantare interimard.long (term) loan ~ pe termen scurt .call/loan demand. acordat persoanelor fizice.to grant a loan a emite un ~ . loan against collateral/security ~ de asistenta .weekly loan/money ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta — (acordat caselor de compensate sas agentilor de bursa) daily loan/money. (cu angajarea mdrfii) respondentia ~ negarantat .(credit.straight/unsecured/ fiduciary loan ~ nerecuperabil . imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ rambursabil in valuta tarii creditoare .collateral loan.to raise/to conclude/to make a loan a lansa un ~ . pentru achizi-tionarea de bunuri de consum) personal loan ~ -punte/de legatura .mortgage/real estate loan ~ ipotecar pentru imbunatatiri funciare development mortgage ~ tn doua valute (imprumut pe baza de obligatiuni emise in doua valute} dual currency loan ~ la termen .(transformarea unui imprumut cu ratd flotantd intr-unul cu ratdfixd prin folosirea ratelor dobdnzii la termen) synthetic loan a acorda un ~ .(aranjament financiar prin care doua companii se imprumutd reciproc in vederea operatiilor de exportimport) back-to-back-loan ~ sindicalizat . dayto-day loan/money.hard loan ~ rambursabil la cerere .(credit care nu necesitd garantii suplimentare) signature loan ~ cu autolichiditate .time/term loan ~ maritim .

(persoand care ia cu imprumut') borrower imputernici v.(dr. (un cec. procurator. to promote inalt adj.to lend upon usury imprumutat s. warrant.t.effective. (a da cu imprumut) to lend.(despre o navd) under liner terms ~ cont comun .over or under ~ strainatate .f. proxy. raising. cashing. proxy.(despre mdrfuri pdstrate in antrepozit pdnd la plata taxelor vamale) under bond ~ numerar . to encash.i. 1.t. effectual ~ vigoare de la data .) on account of general average ~ contui beneficiarului . rang) high ~ comisar . 1.m.) abeyant ~ termeni reali .on commission ~ comun si pentru supravietuitor (formula dintr-o politd de asigurare de viata) joint and survivorship ~ conditii de linie .t. (o cerere) to forward.(asig. mar. 1. (reprezentant) representative inprep. (authorized) agent.1MP-INC 189 imprumuta v. on the staff. 1.m. (a platilor la o ipo-tecd) servicing 2. (a delegd) to depute tmputernicire s. (intr-o categoric) grading ~ flexibila cu personal . (mandatar) mandatory. o reclamatie) to lodge.flexible manning ~ intr-o categoric de salarizare labo(u)r grading incasa v. (dr.high commissioner incadra v. manning 2. un mandat postal etc. incomings incasari brute/globale . in ~ bransa . to commission. (intr-un post) to take smb. commission.in the trade/line ~ calitate de .abroad ~ suspensie . (o plangere. to submit. (a trimite) to send 2. (a promova) to advance.in real terms ~ termeni relativi . (procura) power/warrant of attorney.with effect from inainta v. attorney (-in-fact) 2. (impozite) to collect. 1.) passive/bare/dry trust imputernicit s.acting as ~ comision . trust. takings. (de impozite) collection. (a lua cu imprumut) to borrow. (intr-o categoric) to grade incadrare s.) on account and risk of shippers ~ drum spre . (despre functie. to raise. power. to empower.express trust ~ pasiva — (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) (dr. (bani) to accommodate with ~ cu camata .(mar. mandate.(cont.(formula pe un cec) account payee ~ contui si pe riscul incarcatorilor (asig. deed trust ~ de a semna -signatory power ~ expresa . (in numerar) to cash.t.in relative terms ~ tranzit . (de datorii) recovery.f.t. (sume) receipts. (cu personal) staffing.on joint account ~ contrapartida . pi. to man 2. (datorii) to recover v.) to cash. to encash incasare s. (cu personal) to staff.) as per contra ~ contui . encashment.) bound for ~ drum spre tara .f. mar.(mar.) to warrant.in transit ~ vigoare .for account of ~ contui avariei comune .sales revenue .gross receipts ~ din vanzari . returns.) homeward-bound ~ garantie .in cash ~ plus sau in minus .

(pe unitatea de suprafata) maximum load ~ mecanizata . to ship 2.! shipped. waterbome ~ pe punte . exactor ~ de impozite .breach of contract ~ a drepturilor de brevet . (a unei legi.shipped.flat-sided. overladen .tax collector incaka v. (o nava) to freight. 1.lightl) laden ~ cu marfuri generale .) shipper's load and account ~ in vrac .incomings and outgoings. load: and tally in shipper's account incarcat adj.internal revenue.hand loading ~ maxima .unsuitable loading/shipping ~ paletizata .estimated receipts ~ fiscale/din impozite . 1.net receipts ~ si cheltuieli .(mar.breach of the regulations incarca v. breach ~ a contractului .receipts and payments ~ totale total receipts ~ zilnice . (de impozite. to load. loading.(serviciu bancar oferit exportatorului.laden wit generals ~ in minus .laden in bulk ~ pe nava . 1. exacter. (de drepturi) violation.(fata de cantitatea men tionatd in conosament) short-shipped ~ in stare si conditie aparent bune shipped in apparent good order condition ~ in vrac . receipts and expenses/ expenditure ~ si plati .machine loading ~ necorespunzatoare .190 INC-INC ~ documentare . (la plata) to overcharge incarcare s.) gross terms loading ~ in contui incarcatorului .turn loading/shipping. a unui contract) infringement. (o proprietate) to trespass (on/upon) 2.t. shipping 2.(mar. to burden. tax revenue/receipts ~ marunte .daily receipts incasator s.(despre anumite mdrfw deck-loaded ~ peste marca .m.(fdrd spatii libere) tight loading ~ in contui armatorului .petty cash ~ nete . (a unei proprietdti) trespassing 2. collector.t. shipment. 1.loading on the berth ~ la rand .loaded with blanks ~ cu marfa usoara/usor . (drepturi) to violate.(mar. (o lege. lading. agent fiscal) receiver. payee.unit loading ~ pe slepuri . un contract etc) to infringe. prin care banca aranjeazd ca documentatia de transport sd fie trimisd importatoruhu contra platii mdrfii) documentary collections ~ estimative .f. inland revenue/receipts. to lade.lighterage ~ per unitate de spatiu .loading in bulk ~ la dana . to break incalcare s.f. (despre nava) laden.load per unit ~ prin greutatea proprie/moarta dead load | ~ si pontare in contui incarcatorului . (a unei nave) freightage. (la plata) overcharging ~ compacta . loading in turn ~ manuala . loaded condition ~ cu balast .patent infringement ~ a regulamentului .) shipper's load and tally.

(a navei) shipfull.filler cargo ~ de valoare .case cargo ~ in primejdie .animal load ~ de cabotaj .fluid cargo ~ grea . in-transit shipment ~ de umplutura .bag(ged) cargo ~ in stare buna .INC-INC 191 ~ .containerized cargo ~ cu miros specific . shipment ~ alterabila .outbound cargo ~ de import .full and down condition incarcator s.broachable cargo ~ amestecata .general cargo ~ de palet .oil/petrol/petroleum cargo ~ de produse albe .liquid cargo ~ maxima . (transportatd cu nava.black/dirty cargo ~ de transportat -. shipment ~ a navei .cargo in good condition ~ in vrac . (instalatie) loader.coasting cargo ~ de cherestea .noxious cargo ~ paletizata .deadweight cargo ~ incompleta .portable loader ~ si carau§ shipper and carrier incarcatura s.composite/mixed cargo ~ aruncata peste bord .inflammable cargo ~ in bale . full load ~ congelata .perishable cargo ~ ambalata violabila .bulk cargo/freight. consignment ~ fluida . care se scufundd sau este dusa de valuri la mat) jetsam ~ avariata/deteriorata . ship loader ~ hidraulic .bale cargo ~ in butoaie . lade.outbound shipment.hydraulic loader ~ mobil .timber cargo.measurement cargo ~ expediata .frozen cargo ~ containerizabila .commercial load ~ completa .composite/mixed cargo ~ neamarata . lading.(de pe o nava in pericol. handler.unsecured cargo ~ nepericuloasa . freight.penalty cargo ~ de animale vii .clean cargo ~ de produse negre .incoming cargo ~ de intoarcere .m.shipper.containerizable cargo ~ contain erizata . avionul sau autovehiculut) cargo.distress cargo ~ in saci .valuable cargo ~ de volum/cubaj .underloading ~ inflamabila .working cargo. loose bulk cargo ~ lichida . load.palletized cargo .bulk loader ~ de nava . loading installation ~ cu platforma .shipload.ultimate load ~ mixta . burden.plin si la marca" .elevating loader ~ de marfa in vrac .(emandnd gaze care contamineazd alte mdrfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .net load ~ nociva .damaged cargo ~ comerciala .pallet load ~ de petrol/titei .barrel(led) cargo ~ in lazi .untrimmed cargo ~ neta .homeward/inbound cargo ~ de marfuri generale .. loader. (SUA) lumber cargo ~ de cherestea pe punte .f.timber-deck cargo ~ de export . loading.safe load ~ nerujata . carrying load ~ de tranzit . shipload.

overtime cargo. a unei nave) charterage.plant leasing inclinatie s. to let (off/out) 3. 1. mangal. to clinch. (un contract de asigurare maritimd etc.unit load ~ periculoasa . (tdiere a gaze-lor. fdrd declansarea efectivd a grevei) slowdown incheia v. 1. hiring. (activitatea. a electricitdtii etc.equipment leasing ~ de instalatii industriale sau cladiri complet echipate . closing.tenant 4. rush shipment ~ uscata . (a ritmului de lucru de catre muncitori.) to charter tnchiriere s. shipment on deck ~ pe unitatea de suprafata . negru defum etc. o unitate economica) to close down.subject cargo ~ rujata .t. salvage ~ stivuita .) to underwrite. shutting down. 1.dry cargo ~ utila . (un tdrg) to bargain. (un concordat) (dr. o unitate economica) closedown 2. hire.(fdrd echipaj) (mar. cu volum mare. to stop.(SUA) bank holiday inchiria v. (luare cu chirie) tenancy 4.uniform cargo ~ urgenta . pay/useful load tnceta v.f. to discontinue. 1.f. ceasing. (o mtreprindere) to close/to shut down. (a maga-zinului) shutting up 3. (un contract) to contract. payload. electricitatea etc.) dirty cargo ~ presupusa . renting. to close with. to rent 2.) to shut off tnchidere s. (leasing) leasing 2. (dare cu chirie) let. (a lua cu chirie) to hire. (a da sau a lua cu chirie) to lease.permissible load ~ prafoasa . (dare sau luare cu chirie) lease.) to compound 3. (a unei intreprinderi) closedown. despre o mtreprindere. (a da cu chirie) to hire out. material lemnos) deck cargo/load. (a tdia gazele.default a intra in ~ de plata . (magazinul) to shut up 3. cessation.(care aduce navlu) paying load. to strike 2. (un avion. chartering ~ a navei nude . (a unui avion. (a activitdtii.trimmed cargo ~ salvata .f. (lucrul) to leave off.moist/wet cargo ~ uniforma . letting 3.dangerous/hazardous cargo ~ permisa . (despre socoteli) even inchide v. 1. (p afacere) to conclude. to. to close. 1.192 INC-INC ~ pe punte — (mdrfuri periculoase.saved cargo. to settle.assumed cargo ~ prevazuta/prescrisa .(ciment.) cesser ~ a obligatiilor contractuale frustration of contract ~ de plata . o navd etc. despre o mtreprindere.stowed cargo ~ transportata cu avionul .f.specified load ~ rubricata . (un cont) to rule off incheiat adj. (a unei obligatii) (dr. to shut 2.air cargo ~ umeda .t. to knock off incetare s. (un bilant contabil) to make up.f. shutdown. to cease.(afirmei) vacation shutdown ~ temporara a bancilor .) demise charter ~ de echipament . (spre un anumit comportament economic) propensity .t.t.to default incetinire s. shutting 2.) shutting off ~ catre public — (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particulard/mchisd) going private ~ pe perioada concediilor .

registry ~ a navei . to warehouse inmatricula v. to set up.average propensity to consume ~ medie spre economic . formation. replacement. discharge. un angajament) to perform. establishment.propensity to consume ~ spre economic .average propensity to save ~ spre consum .to serve writ on . (un concurenf) to forestall inlesni v. to found.inventory turnover inlocuitor s. a unei nave etc.(a obligatiilor contractuale. foundation. (preturi. a sala-riilor.f.t. to fulfil(l). (a unei societdti.f. freezing ~ a chiriilor (de cdtre stat) rent freeze ~ a creditelor . substitution.t. guide indrumare s. deputy. accommodation 2. o obligatie.m. counselling profesionala vocational counselling inHinta v. (o societate.t. a unei corporatii) incorporation mgheta v. indebted indeplini v. bonificatii etc. o corpo-ratie) to incorporate infiintare s. (a unei societdti.propensity to save ~ spre import . to deliver ~ cuiva o citatie . a unui angajament) performance. a unui automobil. commutation ~ de inventar uzat . to make easier inlesnire s.t.ship's registry inmana v.f.propensity to invest Tndatora v. (o societate comer-ciald) to float.t. to meet.marginal propensity to consume ~ marginala spre economic marginal propensity to save ~ medie spre consum . credite etc. to honour. handbook.) registration.f.(al produsului autentic) distant substitute Tnmagazina v.credit freeze ~ a preturilor price freeze ~ a salariilor .r. (un contract) to execute ~ formalitatile vamale . to discharge. to carry out. to establish. pi. to store. facility. (a preturilor.t.to fulfil(l) customs formalities indeplinire s. a conturilor etc. (a face datorii) to fall/to get/to run into debt. to hand over.t.wage freeze Tnlatura v. to form. fapt care atestd existenta contractului) part performance indreptar^. (p societate. (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternate director ~ apropiat . carrying out. (un contract.t. un auto-mobil. setting up.f. (inlesniri acordate salariatilor in afara salariului) amenities inlesniri pentru salariati .) to freeze inghetare s. 1.(al produsiiliii autentic) close substitute ~ de proasta calitate .1NC-INM unei r-una ~ marginala spre consum . to be in debt mdatorat adj.«.f. salarii. o navd etc) to register Tnmatriculare s.propensity to import ~ spre investitie . (a unui contract. substitute.) freeze.f.(transport gratuit. to facilitate. execution ~ partiala .) employees' amenities inlocuire s. (a unei societdti comerciale) flo(a)tation. a unei obligatii.

(de afaceri) meeting. to bag. un protect^.o dispasa . to draft . to record. to rook. a nota) to record.registration of trade marks ~ falsa . (nutret) to ensile insilozare s. to enter (up). registration. entry. check-in ~ contabila . (a consemna. notare) record. notare} writing down. (la hotel) to check in. to total. full. to set down. to totalize.t. (consemnare. (inregistrare) registration. entire. to enter (up). to sow insarcina v.(cont. registering.f. (intr-un registru) to book. (pe o lista) to enlist.book entry ~ finala (cont. to fake up. al unui document) docketing. writing down.t. setting down. fake. mar. (dr.t. (un plan. (la hotel) checking in. to enrol(l). (pe o fisd a continutului unei partide de marfuri. (a incredinta ciiiva) to entrust with mscrie v. (pe o lista) to enlist. to toi up insela v. deed. double dealing. (escrocherie) swindle intalnire s.t. to sign in ~ gresit .f. (mentiune) superscription ~ a marcilor de comert . to write down.t.) misentry ~ ipotecara . (a consemna. (pe o lista) enlistment. to bill. to enter (up).r. certificate. to charge. to cheat. entry.r. to enter (up). to set down.) full reach and burden .to place/to put on the agenda inscriere s. appointment intocmi v.(in documente) false entry ~ ipotecara .f.f.(de avarie comunS^ (asig. (documente intr-o arhiva. entry. to silo. (intr-un registru) to book. menfiuni) to superscribe ~ pe ordinea de zi . un fisier) to file. (co/»j plet) complete.mortgage note insiloza v. note ~ ipotecar .(indusi^ punted) (mar. (consemnare. (numele. siloing. un bilanf etc. whole.n.) postentry insacui v. enrollment.(cont. to bill. (de nutret) ensilage instraina v. to commission.) to misenter ~ restante . fraud.) to alienate insuma v. to register.f.t.registration of mortgages ~ suplimentara (cont. cheat. (a escrocd) to swindle. enrol(l)ment. (documente intr-o arhiva. registry.) to make up the average ~ o factura .t. record. setting down.to lag behind inregistrare s. (pe o lista} enlistment. (a amdgi) to deceive in§elatorie s.to make out an invoice ~ un extras de cont .to make up 4 statement of account I intreg adj. (pe o fisd continutui unei partide de marfuri.) closing entry ~ gresita . to sack insamanta v.t. a nota) to write down.(cont. (intr-un registru) booking.) supplementary entry ~ ulterioara . (un document. entry. al unui document) to docket v. (a mregistra) to register.) to draw up.registration of mortgages inscris s. document.tnregistra v. un fisier) filing. to enrol(l). (despre sume de ban^ even J ~ spatiul de Tncarcare . (intr-un registru) booking.t.

maintenance and repair ~ $i reparatii curente . upkeep.large company ~ mica . a initia. gaze etc.small company/business ~ particulars . (a sista. initia-tivd) undertaking.t. (predare) teaching ~ la distanta . {in sedintd) to sit. meeting. education ~ elementar . 1. (societate care executd hicrdri in antrepriza) enterprise ~ cu tratament preferential (acordat membrilor de sindicat) preferential shop ~ de stat .t. with) ~ pe cineva . (despre o comisie) to meet intrunire s.t. com-panie. a siispenda) to suspend.vocational education ~ superior . alimony 2. (alimentarea cu apd. to interrupt. {in bund stare) to keep in repair/good condition 3. (functionarea.operating maintenance Tntruni v. (societate.(care mi angajeaza muncitori nesindicalizati) closed shop ~ mare . to discontinue.to vest rights in smb.technological obsolescence investi v. firm.{afacere riscanta) adventure. shop. assembly.f. with power ~ pe cineva cu drepturi . industrial unit.(in care sunt angajati muncitori nesindicalizati cu conditia ca ei sd devind membri ai unui sindicat in termen de 30 de zile de la angajare) union shop intreprinderi mici si mijiocii . exploatarea) to shut down. a activitdtilor) rally. to correspond to v.r. to keep 2.higher/university education ~ tehnic .preventive maintenance ~ §i reparatii .f. firmd) company.) to cut off intretine v.n. o familie) to mantain. 1. (fabrica) factory. activitdti) to rally. to revive Tnviorare s. (brusc) to break off. {antrepriza) enterprise 2.f. {despre afaceri. (alocatie) allowance. to assemble. (conditii.to vest smb. cerinte) to meet.f.t. to support. entrepreneur intrerupe v.technical/engineering education invechire s. corporation. to ivest/to vest (in. support. 1.f. wildcat ~ sindicalizata .t. enterprise. (a afacerilor. reunion. learning.state (-owned) enterprise ~ deschisa . (actiune.small and medium-sized companies intreprinzator^. ~ pe cineva intr-o functie .INT-INV 195 intreprinde v. a lua in antrepriza) to undertake mtreprindere s.private enterprise ~ riscanta . revival . (morald) obsolescence ~ tehnologica .r.primary/elementary education ~ mediu .to vest smb.ni. (a cuiva) maintenance.distance learning Tnvatamanti'. plant.secondary education ~ profesional . {tehnicd) maintenance.f.{care angajeaza si muncitori nesindicalizati) open shop ~ inchisa . establishment. (pe cineva. to gather. (a intreprinde. (a pdstra) to keep. (corespondentd) to keep up intretinere s. with a function Tnviora v. (politico) rally invatare s. undertaking. service ~ periodica .

bargain a cadea la ~ . 1. (a permite) to permit. to allow 4.} to furnish . to come to terms/an agreement invoire s.t.to conclude/to make. (a con-.f. (a se tdrgui) to bargain. (reciproc) to agree. casual leave ~ pentru motive personale .r. 1. to give smb.(deces in familie etc.f. to endow. to haggle 3. to give one's consent. (cufonduri etc. to come to an agreement/understanding 2.s'/wri) to consent. to settle/to strike a bargain.t.) compassionate leave inzestra v. (de la serviciu) to take leave (of absence) invoiala s. leave v.196 iNV-PsZ mvoi v. leave (of absence). agreement 2.

straits. game ~ de bursa . (care tine loc de monedd) token ~ de prezenta . straitened circumstances jeton s.management game ~ de noroc .associate judge ~ de instructie . (a juca jocuri) to game. juryman.judg(e)ment in disputed matters ~ de fond -judg(e)ment on the merits ~ in contumacie .stock exchange speculations ~ Ae management . counter. jury(men) juridic adj.tally ~ de prezenta a unui membru din consiliul de administratie . juridical. to sentence. gamble ~ de simulare/gestiune/intreprindere . juror.to default ~ un apel .to hear an appeal judecata s.J jena s. at law/in court. magistrate ~ asesor . fdrd a se realiza o societate comerciald} joint venture contract juca •i'./.m.(contract de colaborare intre mai mniti agenti economici care isi combind resursele pentru realizarea unui protect comun.game of chance. pi.judg(e)ment by default ~ in ultima instanta .contractual .to speculate (on the stock exchange) ~ la loterie . judicial. (forma de asociere intre doud sau mai midte persoane fizice si/sau juridice in scopul formdrii unei noi societati en personalitate jiiridicd pentru atingerea unui obiectiv specific) joint venture '. to try.. (dr.challenged judge ~ sindic .director's tally joc s.n.) to judge.) to bull. jurist.half time ~ -jumatate . to proceed against smb.) moiety ~ de norma . (pe bani} to gamble ~ a la baisse — (mcercdnd sd provoace o scddere a cursiilni) (bur. sentence ~ contencioasa . to adjudicate.judg(e)ment by court of last resort a da pe cineva in ~.m.n. judg(e)ment. legal jurisconsult s.) end game joint venture s. jurisconsult. to speculate on a rise ~ la bursa .f.f.to put in the lottery judeca v.n.examining judge ~ recuzat . (sentintd^ ^A^^ms.. legal adviser/expert . (dr. judge. judecator s.f. to speculate on falls ~ a la hausse — (mcercdnd sd provoace o crestere a cursului) (bur. asignee in bankruptcy jumatate s.half-and-half jurat s. to pass sentence on ~ in contumacie .m.receiver (in bankruptcy).} to bear.to sue/to summon smb.t.business game ~ final — (strategic! finald adoptatd pentru un prodiis sail o imitate economica) (man. (proces} trial. (financiard) embarrassment. adjudication.YA. half.

summary jurisdiction ~ vamala .consular jurisdiction ~ contencioasa .contentious jurisdiction ~ de apel . the precedents of a case ~ constanta . jurisprudence.appellate jurisdiction ~ exclusiva .maritime jurisdiction ~ penala . the practice of the courts.198 jurisdictie s.f. case/statute/judge-made law.concurrent jurisdiction ~ sumara .well-established jurisprudence . jurisdiction ~ consulara .criminal jurisdiction ~ simultana .exclusive jurisdiction ~ maritima .f.customs territory jurisprudents s.

) to journalize justitie s. justice a deferi pe cineva justitiei . (news)paper.(conl.B>| institute legal proceedings against smb- .) statement of cash receipts and disbursements ~ de moda . {local) sheet. (cont^ journal.fashion magazine/journal ~ order .JUR-JL'S jurnal s. 1. journal.n.f. (monitor oficial) gazette 2.(conl.(cont. (cotidian) daily paper.| cash receipts journal ~ de casa .(cant. book ~ al incasarilor in numerar .) books of first? original/ prime entry a trece in ~ .

m. kilogram(me) kilolitru s. mileage tachometer kilowatt s.n. (hdrtie rezistenta folositd la ambalaj) kraft .kilowatt-hour recorder. kilowatt ~ -ora .K kilogram S.PZ. kilolitre kilometraj s.m.n. kraft s.

dairyman.on delivery ~ mal/tarm .f (pentru intelectuali si functionari) salary.(bur.(despre o tranzactie care nu se realizeazd intre doud parti inrudite.f. (piata de desfacere) to widen. aboardship.t.assay office lada s.at (the) market ~ scadenta . when due ~ suta .chain of command ~ voluntar . (un imprumut) to float.packing case lansa v.at adventure ~ paritate/valoarea nominala (bur.(despre o platd) (in) due course ~ vedere .amidships ~ noroc .) at ship's rail ~ bord/pe nava .) to launch 2. (sistem de finantare a investitiilor prin care o firma inchiriazd masini si utilaje moderne de la societdti specializate) leasing . chain ~ de conducere . (despre o sumd depusd in banca} at call ~ cursul/pretui specificat sau la un curs/pret mai bun . cu multd publicitate) to break lants.) at and from ~ termen forward ~ timpul cuvenit .aboard.at maturity. milkman laptarie s. to raise.) seller's option ~ balustrada navei .f. (magazin) milkshop. to enlarge. (pentru muncitori} wage(s) leasing s. case.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsa-bilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcatd) (mar. (cutie) box ~ de ambalaj . (cu capac) chest. (o subscriptie) to start. o navd etc. wool lanarie s.n.on demand. un produs etc.ashore ~ mijiocul navei .f.) as at ~ distanta/respect .(asig.m.(asociatie de detaili^ti care a convenit sd cumpere de la un singur angrosist. 1. at ~ alegerea vanzatorului .L \aprep.) at or better ~ data (cont.) at best ~ cerere . ashipboard ~ eel mai bun curs/pret . to extend lana s. n.per cent ~ si de la .) at par ~ pretui pietei . wool-spinnmg mill leafa s.) value chain laptar s. mar.at sight laboratory.t. (o companie.(in ordinele de vdnzare/cumpdrare) (bur. (fermd) dairy largi v. bin. to issue. cum ar fi o companie sifiliala so) at arm's length ~ livrare .n. laboratory ~ pentru analize de titru .(totalitatea activi-tdtilor interdependente desfas'urate intr-o corporatie) (man. in schimbul unor facilitdti §i avantaje) voluntary chains lantui valorii . (un plan.(operatic prin care vdnzdtorul isi poate alege data tranzactiondrii efective a actiunilor intr-un interval determinat de limp) (bur.f.

to authenticate.) (mobiliar) legacy. (dr.general law of supply ~ marinei comerciale . timbering.n. un titlu) sound legalitate s. relation legaturi comerciale . (legal) legal legumicultura s. (SUA) lumber lemnarie s.f. (dr. legitimate.land law ~ generala a cererii .yielding law ~ economica economic law ~ electorala .particular legatee/devisee ~ cu titlu universal . lawful. enactment ~ antidumping antidumping law ~ antitrust .to evade the law a pune o ~ in vigoare . act. legal. link. (cherestea) timber. law in force ~ neaplicata .general legatee/devisee. to enact legislativ adj.(locatie in care locatorul intretine si finanteazd activul fix) operating leasing lega v.active law.financial leasing.skeleton law ~ constitutionals constitutional/ organic law ~ dispozitiva . to tie up 2.patent law ~ cererii si a ofertei .antitrust law ~ -cadru . market gardening lemn s.f. (la notarial) to notarize legat s. 1.company legislation legislatie antitrust . lawfulness legaliza v. (a unei constructii) timberwork 2. law.) (de bunuri mobiliare) legatee.insolvent law ~ fondului funciar . woodcutting \evier s.antitrust legislation legitim adj. legislative legislatie s. 1. vegetable growing. leverage .fishing law ~ prescriptiei .t. angajamente legale) to bind.dormant/unapplied law ^egea accidentelor de munca -workmen's compensations act ~ brevetelor . (a autentifica) to legalize. legality. to legislate. (imobiliar) devise legatar s.) to legate. to attest. (legitim) legitimate. legislation legislatia asigurarilor sociale welfare legislation ~ muncii .m. to bequeath legal adj. (lege emisd de parlament) statute.f.f. wood.to carry out/to put into force a law a avea putere de ~ .n. (depozit) wood yard 3. residuary/sole legatee legatura s. to certify.to possess force of law a eluda ~ .merchant marine act ~ pescuitului . connection.general law of demand ~ generala a ofertei .f. (lemne) wood.labour legislation ~ societatilor comerciale . (de bunuri imobiliare) devisee ~ cu titlu particular .law of supply and demand ~ falimentului .statute of limitation a aplica o lege .f.equipment leasing ~ financiar/de finantare .trade relations lege s. ' (meserie) carpentry. (a testa) (dr.t. finance/capital lease ~ operational .to give effect to a law legifera v.election law ~ in vigoare . (despre un drept.t. (cherestea) timber.LEA-LEV 201 ~ de echipament . (prin contract.n. rightful.

(despre zi) off. 1.f. inclusiv rujarea .t. reputatia) to injure. (disponibil) available.(marfa se ridicd de primitor de la bordul navei) free from alongside.free in including trimming ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare .free out from vessel's holds ~ de cheltuieli la incarcare-descarcare si stivuire . (despre un drum) clear. (desfdcut.free in and out stowage/stowed ~ de cheltuieli la incarcare. to be detrimental to liber adj. (gratuit) gratis. exclusiv rujarea . stowed and trimmed ~ de cheltuieli la incarcare si stivuire .free trade ~ si fara sarcini . inclusiv lucrul in magazii .la bord . (interesele) to endanger. free (of charge) 3.) free of all average ~ de orice cheltuieli . (in afara orelor de serviciii) off duty 5. freedom ~ contractuala . disengaged.) operating leverage leza v.free on board and (free) trimmed ~ la bord si stivuit .free froi.free in and out ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare.w. liberalizationderegulation ~ a circulatiei capitalurilor deregulation of capital movement libertate s. {despre persoane) free.economic freedom librar^. {imagined.de la nava la nava" free out of sea vessel ~ de cheltuieli la descarcare free out/discharge ~ de cheltuieli la descarcare. unengaged. inclusiv stivuirea si rujarea . bookseller librarie s.free initiative liberalism s.f.(asig. in vrac) loose ~ de cheltuieli . (neocupat) vacant.freelance ~ schimb . 1. free. open. n. book | ~ de banca (cornet de depoziqi passbook.free on board and (free) stowed ~ -profesionist .202 LEV-LIB ~ operational — (masura in care sunt utilizate costurile fixe in exploatarea firmei) (fin. (magazm) bookshop 2(pcupatie) book trade. bookselling .free in excluding trimming ~ de cheltuieli la incarcare.i/of charges.free of all charges/expenditures/expenses ~ de orice rise si cheltuieli in contui navei .freedom of contract ~ de actiune . {despre un post) void 4.free (of) lighterage ~ de cheltuieli . liberalism liberalizare s. libret5'.free and clear unencumbered libera circulatie a fortei de munca -free movement of labour ~ initiativa .f. varsat. (autonom} autonomous 2. (independent) independent.free in and stowage/stowed ~ de orice avarie . free of expenses ~ de cheltuieli de alimbare .free of all risks and expenses to the vessel '.. free on board ~ la bord si rujat .freedom of action ~ economica . deposit/depositor's book ~ de economii savings book . mar.n.free in and out.

to liquidate. brevet} licence.) settlement.import licence ~ de prospectiune . quick lichida v.) clearance ~ a activelor .(cisupra unui brevet de inventie) compulsory licence ~ partiala/cu clauze restrictive restricted licence ~ pentru vanzarea bauturilor alcoolice numai cu mancare . fie pentru lichidarea activelor nerentabile si realizarea de noi investitii in firmd) asset stripping ~ a dividendelor . 1. ready.creditors voluntary winding-up/liquidation lichidarea urmatoare (bur. exploatarea rezervelor/dividendelor si vanzarea actiunilor. (a unei societdti) winding up. operatii care due adesea societatea lafaliment) dividend stripping ~ a soldurilor . (o afacere.f.) current settlement ~ in numerar .export licence ~ de import .) to clear lichidare s. (a soldo) to clear. to pay up.f.off-licence liceu5'. {in vamd) (mar. (acliitare) liquidation. liquid. (diploma) licence.on licence ~ permitand vanzarea bauturilor alcoolice pentru consum la domiciliu . (in vamd) (mar.(preluarea controlului asupra unei companii. fluid 2. closeout. degree 2. (o societate) to wind up.(pentm descoperirea zdcdmintelor de hidrocarburi} exploration licence ~ generala deschisa . to wipe off/out. (stocul de materii prime sau produse finite) to run down.enforced/forced liquidation ~ voluntara .) to settle.) cash settlement . (bur. o tranzactie etc.(a unei societdti) voluntary winding-up/liquidation ~ voluntara a actionarilor -members' voluntary winding-up/ liquidation ~ voluntara a creditorilor . (autorizatie.compulsory winding-up.) clearance outwards ~ in vama la sosire . liquidation.LIC-LIC 203 licenta s.) (ship's) clearance.(bur.) liquid. (stocul de mdrfuri) to sell out/up. a unei tranzactii etc.) settlement of succession ~ curenta . (soldare) clearance (sale). windingup by the court ~ silita .(mar. secondary/high school ~ industrial .) succeeding account/settlement a fi in lichidare . (o datorie) to liquidate.to be in liquidation a intra in ~ . to close out. (fin. clearing ~ in vama la plecare . settlement.(fdrd restrictii la import) open general licence ~ obligatorie .«.to go into liquidation .table licence ~ permitand vanzarea si consumul bauturilor alcoolice in local .in vama (mar.t.(achizitionarea ieftind a unei societdti fie pentru revdnzarea activelor si inchiderea firmei. to clear off. 1.clearance/bargain sale ~ a stocului inaintea inchiderii -(unei intreprinderi) closing-down sale ~ a succesiunii .) settling.trade school lichid adj.(bur. (vdnzare integrald) sellout. (permis) permit ~ de export .(mar. (a iinei afaceri.) clearance inwards ~ judiciara .(dr.

f.m.(totalitatea mijioacelor de platd de care dispune banca centrald a unei tan pentru utilizarea lor in vederea realizd'-'ii soldului operatiilor comerciale si financiare externe ale tarn respective) international liquidity ~ patrimoniala — (maswa m care o unitate economicd poate face fata datoriilor pe care lea garantat cu patrimonial de care dispune. receiver in bankruptcy. to limit.) average adjuster/stater/taker . conservator ~ de avarie .provizorm . liquid funds/assets ~ a firmei . (pentru obtinerea de contracte) tenderer licitator s. (articol van<h ieftin pentru a atrage clientela) (corn.firm's liquidity ~ bancara banking liquidity ~ financiara — (capacitated unei mtreprinderi de a se adecva rapid angajamentelor financiare) financial liquidity ~ internationala . executarea de lucrdri) to tender v. leader 2.) liquidator.opinion leader ~ de piata . auction. leader ~ de cost .closed auction ~ publica .t. bidder. 1.m. (despre socoteli) even 2. to abridge. licit licita v.public auction ~ simulata — (pentru a urea pretui mock auction a fi vandut la '-' . public sale (pentru obtinerea unui contract tender. (mflatia) to curb . are iniliatm stabilirii preturilor) price leader i limbaj s. mar.coming business oriented language | limita v.204 LIC-LIN lichidat adj. (pentru furnizarea de mdrfuri. auction ~ mchisa .f.to come/to go/to fai under the hammer a scoate la ~ .m. (a vinde la licitatie) to (sell by) auction licitant s. to restrict.) liquidity. (drep.{bur.(licitatie la car ofertele de achizitie sunt jacul incepdnd cu un pret de descliidere si s continud pdnd cand mmem mi ma liciteazd peste pretui maxim) Britis.m.i. (SUA) vendue ~ chinezeasca/olandeza . insolvency practitioner.t.(asig. (w vama) (mar. (persoand care conduce i licitatie) auctioneer licitatie s. (a participa la licitatie) to bid.(licitatie i care se coboard pretui pand se gase^t un cumpdrdtor) Chinese/Dutch auctior ~ deschisa . language i ~ comun de programare orientat |1 probleme economice .provisional liquidator lichiditate s. aceasta exprimdnd valoarea netd a patrimoniului societdtii respective) liquid assets licit adj. (fin. (numit de instantd pentru a inchide o firma falita) (dr.to bring/to put/to sen to the hammer lider s.market leader ~ de pret — (firma care.) open outcry ~ englezeasca . acliondu intr-un anumit domeniu.n.(firmd care detine fata d concurentii ei un avantaj important4 ceea cepriveste costui) cost leader ~ de opinie . official receiver. 1. servicii. lawful.) cleared lichidator s.

(de aw sail argint) bullion ~ cu titlu legal .) country limit.(man.(la descendentii dintr-o anumitd lime sau un anumit sex) tail ~ voluntara a exporturilor .) floor ~ legala de creditare .(linie de credit ce poate fi utilizatd.{bur.credit limit/ceiling ~ de tara — (limita riscului de tara) (fin.(reprezentarea grafted a relatiei dintre rise si rata necesard a rentabilitdtii) capital market line ~ aeriana .special bank credit plan ~ de credit multivalutara .river line ~ de navigatie oceanica .bus line/service ~ de cabotaj .transport line . ingot. sovereign risk limit ~ de uzura .(mar. (a inflatiei) curb ~ a clauzei raspunderii .communication line ~ de transport . intr-una sau mai multe volute) multicurrency credit line ~ de depou .production line ~ de produse .assembly line ~ de autobuz .line of credit.yard line ~ de distributie .(dintr-un anumit sector} voluntary exports restraints limitat ad].ocean line ~ de productie .{mar. coastwise sea lane ~ de cale ferata . ceiling lingou s. mint fine bars linie s.lower limit.fine bullion lingouri monetare .wearing limit ~ de vanzare .) selling limit ~ de varsta .f. credit line ~ de credit bancara speciala . load waterline ~ de navigatie . line lima pietei de capital .) leadline. (a preturilor.(de aur sail argint monetar) standard bullion.(cu arbori pentru cherestea) timber line ~ de credit . airway ~ bugetara — (grup de produse pe care un consumator Ie poate cumpdra in functie de venitui propriu) budget line ~ de asamblare/montaj .f.(corn. limit. range ~ de telecomunicatii . restriction.railway line ~ de comanda .LIM-LIN 205 limitare s.n. restricted limitata la capitalul subscris (despre rdspunderea actionarilor) limited by shares ~ la suma garantata de actionari {despre rdspunderea actionarilor') limited by guarantee limita s.dividend limitation/ restraint ~ a succesiunii .shipping line ~ de navigatie fluviala .upper limit. (in limp) deadline ~ climaterica a padurilor .) limitation of liability clause ~ a dividendelor . bar. restraint.f.product line. la alegere. (de drepturi) abridg(e)ment. limited. a salariilor etc.) line of command ~ de credit . limitation.(pentru pensionare) age limit ~ inferioara .legal lending limit ~ superioara .) coastal line.ingot of legal fineness ~ de aur sau argint pur .) chain of distribution ~ de incarcare .(asig.airline.

wantage.bill of materials ~ de marfuri .(lista de titluri de valoarej^ cdror cumpdrare este recomanda investment list ~ de materiale . sau intr-un avion) passenger list ~ de preturi .'ri . (absenta) absence. lira.waiting lii ~ de control .(fin.f. (necesar. (sterlina) pound sterling lista v.(dr.list of goods ~ de marfuri interzise .(de navigatie) regular line ~ succesorala barbateasca .transatlantic line lipsa s.) crew/ship lu ship's ledger ~ de investitii financiare red mandate .short delivery a da ~ la cantar . want.) quotation lis quote sheet ~ de echipaj . (deficienta) deficiency.schedule of prices.) illiquidity ~ de marfuri . bill.want/scarcity of goods ~ de mana de lucru . scarcity of money ~ de capital .resourcelessness ~ de titlu de proprietate .to be scarce of lira s.) short of stock ~ de afaceri .telephone line ~ transatlantica .scarcity of capital ~ de cumparatori .) tail male ~ succesorala femeiasca .(dr.(bur.agi] schedule ~ civila .slack business ~ de bani . ~ a marfurilor de import .short weight.f.) schedule ~ a marfurilor de export .) default ~ de actiuni/acoperire . shortage in weight ~ la livrare .free list] ~ de pasageri . produse^ etc.(bur.(alocatii bugetare pent intretinerea familiei regale) civil list ~ de asteptare/solicitanti . dintr-o marfa etc.(c. shortage. list. insuficienta) lack.) sellers no buyers ~ de lichiditati .railway siding ~ moarta . ] list/current. (din instanta) (dr. nevoie. stringency.(mar.import list i ~ a scadentelor debitorilor .cash shortage ~ de resurse ./) blind/dead-end track ~ regulata .export list .priority list ~ de procese . shop bill. 1.(m cazul recipientelor cu marfuri lichide) short of content ~ la cantar/greutate .disutility ~ din continut . (de preturi.(c.to give short weight a duce ~ de .(bur.process/operation line ~ telefonica .) want of title ~ de tranzactii .(dr. unavailableness 2.f./) fast freight line ~ de transport maritim de marfa cargo line ~ ferata uzinala .206 ~ de transport de marfa de mare viteza .(unbarcati pe o .scarcity of labour ~ de numerar .) run ~ de curs'.) tail female ~ tehnologica .check list ~ de cotatii — (la cumpdrare sa vdnzare) (bur.) no dealings ~ de utilitate . (indisponibilitate) unavailability. (dintr-o cantitate. (a cotd) (bur.(dr. (in transpor table of charges/fares ~ de preturi tarifare tariff list ~ de prioritati .) to list lista s. (penurie) scarcity.banned list ~ de marfuri nevamuibile . (neajuns) drawback.) cause list .) short.money pressure/scarcity/ stringency.t. shortfall.(bur. dearth.

taxele vamale neplatite .langa nava/sotto palanco . seaside. taxele vamale platite .to litigate literal s.safe and full delivery ~ conform uzului . book ~ de banca — (carnet de depozit) passbook.patent documents litigios adj.(mar.staggered deliveries livrat adj. n.f.(care confine cursurile zilnice) (bur. seaboard. contentious.poll ~ oficiala . deposit/depositor's book ~ de economii savings book .f. delivered ~ contra warant . (a furnizu) to furnish.) delivery on board ~ la cerere . litigious. debatable litigiu s.cash on delivery ~ cu intarziere .n.delivery on call '.delivery free domicile ~ imediata .(de tithiri de valoare ale cdror caracteristici corespimd exigentelor burs i ere salt contractuale) good delivery ~ completa . orchard livra v.delivered duty unpaid ~ .(mar. (imitate de masura pentru greittate) pound livret^.customary delivery ~ contra ramburs . outstanding.misdelivery ~ expresa/rapida .f.f. (furnizare) furnishing.subscription list ~ electorala .(reclame.la termen forward/future delivery . brosuri.delivered duty paid livra s.to misdeliver ~ in intregime .express delivery ~ franco delivered free ~ franco domiciliu .full delivery ~ completa in bune conditii .short delivery ~ la acceptare .) delivered/delivery alongside ship ~ partiala .delivery on acceptance ~ la bordul navei .actual delivery ~ eronata/gresita . seashore.t. to supply ~ gresit . literature ~ comerciala .(de titluri de valoare ale caror caracteristici nu corespimd exigentelor bursiere sau contractuale) defective delivery ~ efectiva .delivered at frontier ~ .delayed delivery ~ defectuoasa . dispute at law a fi in ~ . supply ~ altei nave — (prin transbordare) delivery overside ~ buna .(marfa transportata) to deliver in full livrare s.) sales literature ~ de brevete de inventii .LIS-L1V 207 -• de reduceri fiscale .part/partial delivery ~ peste bord . delivery.table of allowances ~ de subscript!! . contention.(mar.delivered sound ~ la frontiera .contract supplies ~ esalonate .) overside delivery ~ restanta — overdue delivery livrari contractuale . to deliver. littoral livada s.?!. cataloage etc.) official list literatura s. litigation.stored terms ~ in bune conditii .prompt/spot deliver)7 ~ incompleta/in minus .

(de circa 100 de actiuni pe care un investitor doreste sd Ie cumpere) (bur. (despre valoare) rental locatie s.) round lot ~ de marfuri . {restaurant) restaurant. 1.) round lot. place. in parlament etc.) messuage locuitor^. parcel. dwelling place. deputy.n.n.place of payment/ performance. inhabitant ~ de pe coasta . delivery point ~ de munca .(fata de o marca) consumer loyalty ~ fata de marca . public house.f. (cladire cu teren. (de mdrfuri) batch. (mic) strip. (de teren} plot.bank locomotive. banking engine ~ pentru trenuri de marfa .place of call ~ de livrare .freight locomotive loctiitor s. la hotel} accommodation ~ de destinatie . caretaker. (SUA) railroad demurrage ~ financiara/de capital .truck hire. (de actiuni) lot 2.yard locomotive ~ impingatoare . abode.f.company/business logistics logograma s..(a consumatorilor} brand loyalty lombardizare s.. living. location ~ de gestiune . lot. pub localizare s. (depunere in gaj de titluri de valoare drept garantie pentru un imprumut) lend against securities lot s. demurrage charge. lottery loto s. (in vehicul.f. instalatii etc. (al unui efect de comert) domicile ~ de re§edinta . hiring.shoreman logistica s. 1. hire. lottery ticket luare s..) premises 2. lotto loxs.f.corporate logo (gram) loialitate s.n.place of employment/ work ~ de plata .) seat. (chirias) tenant locativ adj.residence local adj.208 LOC-LUA loc s.n.(dr.lot/parcel of goods ~ de proba . (cladire) building.f.f.(numdr minim de actiuni!pentru ca un curs sdfie inserts pe lista\ de cotatii) (bur.n.(de mdrfuri) trial lot ~ incomplet/nereglementar . spot. renting. lodging. (dr.m.f.place of delivery. local s.) tenement ~ cu dependinte . engine ~ de manevra .) wharf demurrage locomotiva s./n.decision-making under certainty ~ de decizii in conditii de rise decision-making under risk . logogram ~ de corporatie .place of destination ~ de escala . loyalty ~ a consumatorului .decision making ~ de decizii in conditii de certitudin® . house.administration location ~ de vagoane . locum tenens locuinta s. locomotive.f.f. minimum! unit of trading I loterie s.m. parcel. localization ~ a industriei — (proces opus globalizdrii) localization of industry locatar s. (dat in arenda uneifamilii) allotment ~ complet . logistics ~ a companiei . lodger.capital lease ~ pentru marfurile depuse pe chei (mar. (la teatru.(de mdrfuri sau actiuni) odd lot ~ minim .f taking ~ de decizii . tenant's.

outside worker ~ pe cont propriu .f.team work ~ in regie ..exploration works ~ de reparatie .m.sampling. paying. (efecte personate} (dr.handiwork ~ in echipa . object.(calendar) month ~ cu 31 de zile .taking into account/consideration ~ in posesie .work in progress ~ publice .(in propria afacere) self-employed worker ~ specialist . 1.to lie down on the job.outwork ~ manual .piecework ~ cu ziua .(zilier) day labourer ~ la domiciliu . (pamdntui) to till. 1.contract work ~ pregatitoare . working..f. worker. (a prelucra) to work out -in acord -to job ~ la capacitatea maxima .handwork a cauta de ~ .to be out of work lunar adj. sample taking ~ in consideratie . (slujba) ]ob ~ cu bucata .graduation/ diploma paper ~ in antrepriza . things. gainful. fight.to work on one's own ~ peste program . monthly luna s.class struggle/warfare lux s. workman ~ cu ziua .n. to labour. to run v. 1. work. remuneratory lucrator adj.to work at/to capacity ~ mai repede/bine . adv..(decaf) to outwork ~ pe cont propriu . (activitate) activity.repair works ~ in executie .profusion of details a trai in ~ .n.entry lucra v. joumeywork ~ de mana .LUA-LUX 209 ~ de probe .(incercarea unei persoane sau a iinui grup de a cdstiga controlul asupra unei societdti convingdnd aclionarii sd voteze o noua conducere) proxy fight ~ de clasa . to cultivate 2. luxury ~ de amanunte . (despre o marina.to live in luxury luxos adj. to work. (a trudi) to toil.t. luxurious .arrears of work lucrativ adj.force account ~ la domiciliu .i. (mimed) work. struggle ~ a mandatarilor .to underwork lucrare s. thing.to employ workers a nu avea de ~ . work ~ de diploma/stat .public works ~ restante . to underwork ~ putin/insuficient . (pcupatie) employment. lucrative.to work overtime ~ prost/de mantuiala . (a functiond) to function. (calendaristica) month ~ calendaristica .preliminary work lucrari ale conferintei .outworker. pi. belongings 2.present month lupta s. to labour 2. s.) chattels.debates/ proceedings of the conference ~ de intretinere a drumurilor roadworks ~ de prospectiune . working.odd month ~ curenta .daywork.f.to look for a job a da de ~ muncitorilor .expert workman lucru s. un utilaj) to work.

cargo reefer space. (mar. 1.multiple/chain store ~ specializat . periodical ~ al unei intreprinderi — (pentm angajatii acesteia) company store ~ alimentar in incinta fabricii tommy shop ~ captiv . repository.float/floating crane.(care se adreseaza clientele! dintr-o anumita zond si are program prelimgit) convenience store ~ de marfuri de ocazie/la mana a doua .) refrigerated/freezing hold magazin s. magistrateship .caterpillar/crawler crane ~ pe sine .variety shop ~ in retea .f.transshipment crane ~ grea . storehouse.. (S UA) store 2.'>. scrap/waste paper maestru s. magistracy. storeman. crane attendant/driver/operator macroeconomic adj.plant depot/yard ~ frigorifica . warehouse keeper. shop.n. (de marfuri) warehouse.f.titan crane ~ pe senile .general-purpose crane macaragiu s. macroeconomics macromarketing s.m. judge magistratura s.f.gift shop ~ de cartier .m. (revista) magazine./ macroeconomic stabilisation maculatura s.(de carti) remainder shop ~ de vechituri -junk shop ~ general .m. storekeeper J magistral s.retail shop ~ cu autoservire .(care isi poate desfusura activitatea intr-o cladire cu conditia de a vinde numai marfuri furnizate de proprietarii imobilului respective captive outlet ~ central .(dockside/quay) crane ~ de transbordare . magistrate.second-hand shop ~ de solduri .f.discount/cut-price shop ~ cu vanzare pe baza de catalog catalogue store ~ de cadouri/articole la moda .derrick/tower crane ~ umversaia . (cont. crane ~ de chei . warehouseman. depot.n.speciality shop 5 ~ universal . (taxa) storage charges magaziner s.) ledger magazie s. emporium. crane ship ~ -turn . 1. magistrature.(al imui lant de magazine} parent store ~ cu amanuntui .self-service store ~ cu marfuri scutite de taxe vamale duty-free shop ~ cu preturi reduse . (depozitare} warehousing. macromarketing macrostabilizare . storing (of goods) 2.department(al)/general | store.m.f. baza(a)r magazinaj s.rail crane ~ plutitoare .M macara s.. (de nava) hold ~ de materiale si utilaje . craner.n. macroeconomic macroeconomie s.

{gestionarea activelor unei institutii financiare) (fin.portfolio management ~ descentralizat ./?.m. salarii etc.marketing management ~ de portofoliu .production management ~ al produsului . (preturi) to advance.simple majority a obtine o ~ . (despre preturi} to advance majorare s.r.MAG-MAN 211 magnat s.brand management ~ al pasivelor .foreman of production majora v. magnate. management ~ al activelor .(politico bdncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobdnzilor practicate) liability management ~ al productiei .crisis management ~ de marketing .participatory management ~.two-third's majority ~ de voturi .) asset management ~ al activitatii de birou .account management ~ al datoriilor .product management ~ al proiectului .project management ~ al resurselor . majority ~ absoluta . transport.f.risk management ~ al timpului {individual) time management ~ bazat pe principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ de conducere si personal .prin eliminare .relative majority ~ simpla . financiar) tycoon maistru s. salarii etc.majority of votes ~ relativa .office management ~ al afacerii .specified majority ~ de doua treimi .to secure a majority management^.resource management ~ al riscurilor .t.(pentru o eficientd sporitd) management by objectives ~ prin prezenta management by walking about .) physical distribution management ~ al marcii . increase in prices ~ a salariilor .foreman of development ~ de productie .(grupul de manageri care organizeazd pro-ductia si serviciile intr-o companie) line and staff management ~ de criza .{a datelor nesem-nificative din biigete sau planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .m.wage rise majoritate s.business management ~ al contului .decentralized management ~ educational . to raise. depozitare etc.financial management ~ operational . vizdnd probleme legate de ambalare.f.operations management ~ participativ . (preturi. rise.price advance. (a scumpi) to put up/to increase the price ofv.(a mdrfurilor. raise. (de preturi.debt management ~ al distributiei lizice . (de preturi) advance ~ a preturilor .absolute majority ~ calificata .) increase.) to increase. foreman ~ de exploatare .educational management ~ financiar . (industrial.

order to offender. workable manifest s.transit manifest manifold s.money/postal/post-office order ~ postal international .} warrant 2. (hamaldc) porterage.discharge/delivery' manifold ~ de incarcare . manager ~ al unui fond mutual . perchezitie etc. 1.m. handling. to handle. distribuit) leaflet 2. to manipulate.t. (administrator. curator) trustee ~ pasiv .n. guide.telegraphic money/postal order a trimite prin ~ . (carnet de note. to handle. 1. (o.to rig the market manipulare s..safe handling ~ si transport de marfa . (o nava) to manoeuvre.ship cargo/ shipping manifest ~ de tranzit .r.shortage in the cash mandants. mandate.outward manifest ~ de import . masind.t.cargo handling ~ manuala .f. witness to appear ~ de arestare .(fdra sarcind activd de indeplinit) naked trustee manevra v. (lista a incdrcdturii navel) (mar. un utilaj) operating.summary of bills of lading ~ de export .cargo manifest ~ al navei . facturi cu color) manifold 2. (vagoane) to shunt. de mdsur\ ale mai multor tan) cambist manufactura v.fund manager managerial adj. to manipulate. to work.manual handling. deficiency.212 MAN-MAN managementui calitatii .(bani) to remit mandatar s. to work. un utilaj) to operate.freigl handling manual adj. (o marina. s.n. (procuro) procuration. (imputernicit) procurator. manhandling ~ mecanica .international/ foreign money order ~ postal telegrafic .) manifest ~ al mcarcatorului . proxy. to run.human-resource/personnel management manager s. to manufacture .cargo loading manifold manipula v. un utilaj) to operate. (yagoane de mar/a) to marshal.search warrant ~ postal .mechanical handling ~ sigura/fara pericol ..member's (electoral) mandate ~ de perchezitie .warrant for arrest ~ de deputat .quality management ~ calitatii totale .m. principal ~ si mandatar . m. (program) manifesto: (aruncat.ship's manifest ~ de bord . (car cuprinde unitdtile monetare. managerial manco s.n. proxy. hand. ~ de marfuri . manageable. manipulation. shortage ~ de casa . (o marina. to run. 1. manual. mandatary.t. mandatory. working | ~ a materialelor .principal and agent mandat s.shipper's manifest ~ al incarcaturii .material's handling .n. (conducta la petroliere) manifold ~ de descarcare . (postal) money/postal order ~ de aducere . (de arestare. (ghid) handbook.inward manifest ~ de marfa incarcata . to handle manevrabil adj. manual. (manual) to manhandle ~ piata ..total quality management ~ resurselor umane . attorney (-in-fact).

(tip. (pretui) to ticket up. (metale.new brand ~ superioara/de calitate .grea .large-size freight ~ de punte . registered mark.n.(pentru mdrfurile fragile) handling mark ~ de origine .f. to put a mark on.bona vacantia .waif ~ curata .flaw ~ cu proprietar necunoscut . de obicei un detailist important) dealer's/private/own brand ~ a fabricii .eterogena .) deadweight cargo ~ grea in vrac .f. merchandise.choice brand mare s.) filler cargo.(pentru marfuri) port mark ~ de produse standard .) deck cargo ~ de sezon .(mar. (mar. freightliner marfa s. pi. small stowage ~.continental/inland sea ".weight mark ~ de grup .group mark ~ de identificare . (cu tin semn distinctly) to earmark.global brand ~ inregistrata . (fabrica) manufactory marca v.) to stamp.standard brand ~ de thru . model) brand 3.(marca noud lansatd de o companie ce comercializeaza deja o alta m aceeasi categoric de produs) flanker brand ~ de greutate .intercontinental/ mediterranean sea ~ litorala/marginala .(mar.(mime de marca atribuit unui produs de cdtre un intermediar.f.mint mark ~ de dimensiuni . trade name ~ noua .containerized cargo/freight ~ cu defect .(a spatwiui gol dupd stivuire) (mar.f.heavy (-weight) cargo.clean cargo ~ de cabotaj .adjacent/ littoral/marginal sea marfar s.heavy bulk cargo ~ incompatibila . goods/freight train. trademark ~ a monetariei . cargo.trademark.MAN-MAR 213 manufacture s. (la metale pretioase) plate mark.seller ~ containerizata . mark.unprotected cargo ~ fara proprietar .(care mi poate fi transportata impreund cu alte marfuri) incompatible cargo . goods ~ ambalata .manufacturer's brand/ mark.(mar. to mark.(greu de stivuit) heterogeneous cargo ~ fara ambalaj .) coastal/coastwise freight ~ de export .) inward cargo ~ de mare gabarit .(mar. marfuri etc. (a matrita) to stencil. manufacture.seasonal cargo ~ de umplere . commodity. (a bifa) to (mark with a) check marca s. (timbru) stamp ~ a distribuitorului/proprie .packaged cargo/freight/ goods ~ cautata/care se vinde bine .(pentru marfuri) measurement mark ~ de flanc . (un obiect de metal pretios) to hallmark. hallmark 2.mark of origin ~ de port . (transportata) freight.intercontinentala .assay mark ~ depusa/de comert mregistrata registered trademark ".globala .(a coletelor de marfd) head mark ~ de manipulare .t.) outward cargo ~ de import . 1. sea ~ continentala/interioara .

generals ~ impuse .slow goods.off-grade/-quality goods ~ de calitate medie .primary goods. firsts ~ de cafitatea a treia thirds ~ de contrabands .frozen goods ~ cu livrare imediata .contraband/ smugg/eof goods ~ de folosinta indelungata .industrial goods .miscellanec goods ~ fabricate in tara .staple exports ~ de calitate inferioara . goods rated ~ indisponibile/deHcitare unavailable goods ~ individualizate.low-duty goods ~ cu volum redus .(procurabile in apro-pierea locuintel) convenience goods ~ de valoare value/valuable goods ~ de volum/cubaj/voluminoase measurement/measure goods ~ disparate vandute angro -job lot ~ disponibile present goods.impulse goods ~ de balast .fancy goods ~ de mare viteza express/speed goods ~ de mica viteza .unitized cargo/load.liquid bulk cargo ~ nesortata.(in privinta con-ditiilor de transport) critical cargo ~ ramasa .swap ~ solida in vrac .(din lipsd de spatiu) (mar. trading stock.) short shipment ~ pachetizata .low-measurements goods ~ cumparate sub pornirea impulsului .ascertained goods ~ industriale .buikpik ~ neincarcata .general goods.consumer goods ~ de lux .seaborne/ seagoing cargo marfuri abandonate .best-paying cargo ~ schimbata prin troc .(fdra proprietor) abandoned goods ~ antrepozitate warehouse goods ~ avariate/deteriorate damaged goods ~ congelate . (cu livrare ime-^ diata) spot (goods) ~ diverse/variate . physicals ~ cu livrare la termen . unit load ~ paletizata .(mar.solid bulk cargo ~ transportata pe mare .nondurable/singleuse goods ~ de folosinta semiindelungata semidurable goods ~ de larg consum .durable goods.) kentledge goods ~ de baza .palletized cargo ~ pretentioasa .superior/ prime goods.middle goods ~ de calitate superioara .(dupd descdrcare) residue/ residual cargo ~ rentabil de transportat . stock-in-trade.odorous goods ~ cu tarif vamal scazut .futures ~ cu miros specific .insulated cargo ~ lichida in vrac . staple ~ de baza ale exportului .taxed goods.214 MAR-MAR ~ in ambalaj izolat .actuals. durables ~ de folosinta scurta . ordinary freight ~ de prima/stricta necesitate -essential goods ~ de proba .domestics ~ facturate invoiced goods ~ finite .finished goods ~ fragile .fragile goods ~ generate .goods on approval ~ de uz curent .

sailor.transshipment goods ~ transportate pe apa . mariner ~ brevetat .(intr-un document de transport) subject/captioned goods ~ sechestrate .foreign goods ~ supuse accizelor . marine.?. perishables ~ prafuite .bulk goods ~ insacuite .) inert goods inflamabile ..bale goods ~ in comision .(furnizorului) unsolds ~ rubricate .no goods exchanged maricultura s. soft goods ~ textile cu metraj in bucata .dangerous/hazardous goods ~ perisabile . mariculture.unclaimed goods ~ neridicate in termen .dutiable goods marfurile cumparate nu se schimba .unrealizable goods ~ nevamuibile .moist goods ~ uscate .MAR-MAR 215 ~ inerte . textile etc..goods on consignment ~ in legaturi .) dry goods ~ u§oare .bonded goods ~ in vrac .goods making up a parcel ~ in tranzit .inflammable/ flammable goods ~ in baluri .dusted goods ~ prohibite . nisip..lawful merchandise ~ livrate cu facilitati de plata .in lichidare — (ale unei firme falimentare) distress goods ~ in partizi .loose/ unpacked goods ~ nedeciarate .bagged goods ~ la moda .waterbome goods ~ umede .{niai ales articole de vestimentatie) fashion goods ~ lichide . land etc.able-bodied seaman ~ de cabotaj .goods supplied on deferred payments . sea farming marin adj.(in vama) unentered goods ~ neidentificate/neindividualizate (in contract) unascertained goods ~ nelivrate/nepredate .free/uncustomed goods ~ nevamuite unentered/uncleared goods ~ nevandute .piece fabric/goods. yard goods ~ transbordate .transit goods -" in vama .light goods ~ vandabile .(grdne.undelivered goods ~ neridicate .shoaler necalificat/stagiar .straine/de import .(cu etichete) labelled goods ~ neambalate/desfacute .f.f. sea.marcate .(la export sou import) prohibited goods ~ refuzate .goods on commission ~ in consignatie .wet goods '•.ordinary seaman marina s. bumbac.perishable goods.bundle goods ".overtime goods ~ nevandabile ..licite .returns ~ returnabile .goods on hand ~ periculoase . seaman. maritime marinar.realizable/marketable goods ~ vamuibile .».distrained goods . marine .textiles.excisable goods ~ textile .(minereuri.

n.company car ~ de sortare .navy.sack packer. (mdncare) meal. heel. (in fizicd etc.(realizat prin acorduri intre doud sau mai multe firme) symbiotic marketing ~ social .commercial/mercantile marine.shortage material I .) margin ~ a dobanzii .) margin of safety.money supply ~ specifica aparenta .labeller ~ de facturat . s. machine. seaborne. stub material adj.official board. sack-filling machine ~ de scris . n. merchant shipping ~ militara ..social marketing marxism s. merchant marine/navy.seagoing marja s. fin.(de cdtre consumatori) product acceptance marketing ~ simbiotic .) gross margin ~ de contributie .f. fare 3. naval forces maritim adj..f.network marketing ~ nonprofit . ~ deficitar .packing material ~ de inlocuire .]) green fodder masina s.(cliferenta dintre ratele dobdnzilor creditoare §i debitoare ale unei band) interest margin ~ bruta . valoare . desk ~ monetara .security printer | ~ postala de francat . safety margin marketing A.gambling table ~ de sens .) mass ~ de joc . marketing ~ comun .f. Marxism ~ -leninism . green table: (fur a.typewriter ~ de serviciu .) contribution margin ~ de profit . (automobile car ~ contabila de calcul/facturat si contabilizat .writing table. (color.substitute material .postal franking J machine ~ -unealta . talon) counterfoil. n. marine.(contributia la costurile fixe sau venitui ramas dupd plata cos turilor fixe) (fin..billing machine ~ de insacuit/ambalat in saci .f..(pensiune) board and lodging ~ verde . maritime.Marxism-Leninism masa s. engine.machine tool ~ universala .assemb ~ electrica de assembling machine casa electric cash register ~ de etichetat . table 2.nonprofit marketing ~ pe baza acceptarii produsului .216 MAR-MAT ~ comerciala .direct marketing ~ in retea .accounting machine ~ de ambalat/impachetat .incentive marketing ~ direct . (bur.net profit margin ~ de siguranta .bulk weight ~ si casa .bulk density ~ specifica in vrac . packer ~ de asamblat .profit margin ~ de profit net .sorter ~ de tiparit bancnote/titluri de.package wrapping machine.(diferenta dintre pretui de vdnzare cu amdnuntid fi eel cu ridicata) (corn. corn.(diferenta dintre veniturile obtinute din vdnzdrile curente fi cele realizate la pragul de rehabilitate) (fin. material ~ de ambalare .versatile machine matca s.(a/ unui grup de producdtori care colaboreazd pentru lansarea mdrfurilor lor pe piata) cooperative marketing ~ de stimulare . 1. cont.

(masurare) measurement.t. size ~ obisnuita/curenta .wood.increase of capital marunt adj. upswing.plastics ~ publicitar .n.cherestea) board measure ~ -etalon . valoarea etc. petty/small wares masurare s. maximum.f.to mature maxim(al) adj.mailshot ~ rulant . timber. upper limit mari v. (a spori.ullaging masura s. a create) to increase. (intindere) extent. to push up.{la imbrdcdminte) outsize . (SUA) lumber ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ plastic .) to enhance.n. fitting ~ de capacitate . promotion matter ~ publicitar colant . boost. maximum maximiza v. matrix ~ de conducere .advertising/publicity material. (a preturilor etc.f. (mdrfuri) small goods. upturn.corn and dry measure ~ de capacitate pentru marfuri pulverulente . to maximize maximizare s. to enlarge.f.r. loose cash/change/money 2. (scadenta) maturity a ajunge la ~ .measure of capacity. material ~ prima .f.dry measure ~ de cherestea .) increase.(de articole de imbrdcdminte) stock size marire s. (in industria petrochimica) feedstock. liquid measure ~ de capacitate pentru cereale si marfuri pulverulente .) to raise v. measure.) size.f.reusable materials ~ textile . pi. to increase marime s.(care foloseste ca imitate piciorul .sticker ~ publicitar postal .) rolling stock.(c.MAT-MAS 217 ~ inflamabil .textiles materie s. (cantitate) quantity. railway vehicles materiale de constructie . small coin/money. amount 2.building materials ~ refolosibile . maximization ~ a profitului . raise ~ a capitalului social .f.inflammable/flammable material ~ lemnos .t. (despre cheltuieli) petty.f \.scarce raw material ~ prima strategics . (pretui. to boost.profit maximization maxim(um) s.f. cat si diviziilor de productie) matrix management maturitate s. (bani mdrunti) (small) change. measurement ~ a timpului — (in munca manuala) methods time measurement ~ a timpului prin comparare differential timing ~ a ulajului . (despre bani) loose maruntis s. (preturi) to mark up.(metodd de conducere a firmelor multinationale care implied acordarea responsabilitdtilor pentru sectoare din activitatea companiei atat organizatiei nationale. 1. (corn.f. (preturi.raw/working material.standard of measurement ~ foarte mare .strategic raw material matrice s. salarii etc. (introdusd in procesul de fabricatie) throughput ~ prima deficitara .

drug. average.weighted average mediere s. engineman .social environme background/milieu . gear ~ al economiei de piata .economic environment ~ financiar .natural environment ~ social .f.unweighted average ~ ponderata .engine operator/ driver.exchange rate mechanism ~ de echilibrare .engineer ~ -sef . mean ~ aritmetica .(mar.forensic medicine medic s.financial environment ~ natural . machinery. engineer ~ brevetat. mechanical s.218 MAS-MED ~ metrica/zecimala .working mean ~ neponderata . full authority a avea ~ libera .) certified engineer ~ de locomotiva .f.health officer ~ legist .emergency measures ~ deflationiste .price mechanism ~ al ratei de schimb .m.firm'! business environment ~ economic .(mar.] averaging mediu s.stopgap masuri antiinflationiste .f.retaliatory measures ~ restrictive .industrial/occupational medicine ~ legala .restrictive measures ~ §i greutati .m.arithmetical mean ~ de lucru .to have a free hand a duce lipsa de ~ de lucru . chief engineer mecanism s. hands ~ de lucru angajata cu contract contract/indentured labour ~ de lucru calificata .de punte .forensic expert ~ veterinar .anti-inflationary measures ~ de protectia §i medicina muncii health and safety ~ de urgenta .economic mechanism mecaniza v.t.) deck engineer ~ -masinist .n.n.decimal measure ~ provizorie/temporara .master mechanic.(a balantei comerciale) adjustment mechanism ~ economic .f. hand ~ de lucru .surgeon ~ de medicina generala .strong measures ~ represive .over-the-counter drug medicina s. (tranzactionare treptata/ graduald prin cumpdrarea sau vdnzarea de loturi de acUuni din acelayi\ packet la date si preturi diferite) (bur.free hand.market economy mechanism ~ al preturilor .family doctor ~ igienist . device. mechanic.veterinary surgeon medicament s.to be short of hands mecanic adj. mechanism. medicine. environment concurential competitivi environment ~ de afaceri al firmei . to mechanize medic s. labour (force).skilled labour ~ de lucru neproductiva unproductive labour ~ de lucru ocazionala/sezoniera casual labour ~ libera . medicament ~ care poate fi cumparat fara reteta medicala .manpower.deflationary measures ~ energice .weights and measures mana s. doctor ~ chirurg .n. medicine ~ a muncii . physician.

mercery. housewifery 2.t. (al unei corporatii) corporator ~ neangajat permanent al consiliului de administratie . handicraft. 1. (gospoddrie) household menaj er adj.m. 1.n. (listd de preturi) price current/list meserias s. (profesie) profession.n. handicraft. n. craftsman.. science of commodities mercerie s. artisan.trade unionist ~ al unui sindicat patronal syndicator ~ fondator . memorandum ~ al acordului . menu.) spreadsheet approach ..outside director ~ onorific/de onoare .. 1.m. to maintain v. (profesie) profession. craft 2. member of the board.ferrous metallurgy ~ neferoaselor .active member ~ al bursei .to sit in/on memorandum s. handmade. to make mention of.r.MEM-MAR 219 membru s. housekeeping.cartelist ~ al unui consiliu .floor member ~ al consiliului de administratie (company) director.memorandum of agreement ~ de achitare/indeplinire a obligatiilor . metallurgy. vocation 3.(pentru elaborarea situatiei fluxului de numerar) (cont. craft 2. (a specified) to specify mercantil adj.ordinary mensual adj.foundation/charter member. (de partid.nonferrous metallurgy metoda s. domestic. meniu s. handicraftsman. mercantilism merceologie s. procedure metoda adaugarii unei cote marginale fixe la pretui de cost cost-plus method ~ amortizarii liniare . (intr-un contract) to set forth. small wares 2.. (despre preturi} to keep up. metalurgie s. handicraft.(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction menaj s.councillor ~ al unui sindicat . member. (prdvalie) small-ware shop mercurial s.n.(cont. tradesman meserie s. metallurgical engineering metalurgia feroaselor . to mention. (meserie) trade. parlamentare) commissioner ~ al unui cartel . (pricepere) skill 4. (articole) haberdashery.skilled trade mestesug s.f. method. 1.n.m.f. de sindicat) cardholder ~ activ . handicraftsman. (artd) craftsmanship mestesugar s. bill of fare ~ fix . household. mercantile mercantilism s. trustee ~ al unei comisii .acting/deputy member a fi ~ in . (in post) to keep one's job mentiona v.f. n. (al unei societdti stiintifice etc. trade.) fellow.(in evaluarea unei activitdti) factor comparison method ~ desfasuratorului .) straight-line method ~ compararii factorilor .t. monthly mentine v. tradesman mestesugaresc adj.honorary member ~ supleant . craftsman. vocation ~ calificata .f.f.(guvernamentale.

f. {instrument) instrume {resursa) resource 3. to reduce.petty bourgeoisie ~ gospodarie taraneasca ~ sn peasant farm ~ Industrie . to cut. middle 2. pi.m.r.job ranking method ~ de incercare/testare .depreciation method ~ de determinare a preturilor pricing procedure ~ de estimare la valoarea actuala . to decrease. {preturi) to p down v. metrology metropola s.classific advertisement microeconomie s.warehoi facilities ~ de comunicare in masa media ~ de descarcare . metropolitan.method of financing ~ de ierarhizare a activitatilor .square metre mezelarie s. 1. (metoda) methi (cale) way.f. 144 de obiecte) small gross mica burghezie . beneficii) poor ~ -burghez .f. underground.testing method. means. diminish.accrual basis/concept ~ procentului din vanzari . small 2.{tehnicd de control menitd sd diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profit de pro-ductie trebuie sd Ie pdstreze) just-in-time ~ posturilor tranzitorii . {despre preturi) to sink migratie s. test procedure metric adj.(a nnei investitii) present value method ~ de evaluare a stocului . (magazin) ham-and-beef/pork-butcher's shop mezoeconomie s.cubic metre ~ -etalon . metropolis metrou s.f. a facilities mijioace de andocare .doci facilities ~ de antrepozitare .) lower.) inventory costing method ~ de finantare . small(-coast) trade. abate.small(-scale) productioni ~ publicitate . 1. (preturi.petty bourgeois ~ cabotaj . metric metrologie s.f. to abate.(mdsurd echivalentd cu 12 duzini.n.loading facilities .small industry ~ productie .{metoda de previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferitelor posturi de bilant ca procent din vdnzdri si apoi inmultirea acestor procentaje cu vdnzdrile viitoare estimate pentru a realiza bilanturi pro forma) {cont.220 MAR-MB1 ~ in timpi reali .standard metre ~ patrat .n. inshoicl navigation/coastal traffic ~ gros . metre ~ cub .migration of money ~ internationala a fortei de muncainternational labour migration mijioc s. {SUA) subway metru s. salarii etc. to diminish.f. {mod actiune) means. (despre venituri.(intre porturile nationalc din aceeasi mare) (mar) short-sea/near trade. intermediate levd of economy mic adj.) percentage of sales method metoda de amortizare .(pentru alocarea costului de achizitie pe stoc) {cont. 1. migration ~ a capitalului .discharge facilitie ~ de incarcare .f. microeconomics micsora v. to decrease. sausage factory 2.

t. millionaire mina s./z. capital/investment goods. (numai in sens ~ marina/nautica internationala international nautical mile ~ Mercator/de latitudine crescanda Mercator's mile ~ -tren .f.f. ore carrier/ship/vessel ~ -carbonier .m. minimum minister s.nautical/marine/ sea mile ~ marina engleza/standard Admiralty/English/nautical standard mile minim adj.docking/harbour facilities ~ publicitare .fixed assets.transport facilities. (put) mine. means of conveyance ~ fixe .land/British mile.MIJ-MIN 221 ~ de manipulare a marfurilor .means of production. board.n.coal mine/pit.ore-coal carrier ~ -cerealier .limited legal tender ~ locale . bonanza ~ de carbuni .legal tender ~ legale limitate de plata .ore-oil tanker minereu s. (SUA) billion miliardar s.m.equatorial/ geographical mile ~ marina/nautica .minimum living standard minimaliza v. colliery miner s. (imitate de masurd pentru lungime) mile ~ britanica/terestra . mining negativ) pander. (Anglia) Home .advertising media mijioci v. million milionar^. minimum ~ de subzistenta/trai . (SUA) statute/statutory mile ~ ecuatoriala/geografica .train mile miliard s.n. (in negocierf) negotiator.. livelihood ~ de transport . (din minele de carbuni} collier mineral adj. (SUA) department Ministerul Afacerilor Externe Ministry of External Affairs.t.floating equipment ~ portuare . multimillionaire. s. circulating medium. to belittle. miner. producer(s)/ production goods ~ de trai .n. n. procurer mila s. milliard.ore in bulk minerits. intermediary. pit. (Anglia) Foreign Office. s. to interpose/to intercede/to intervene in mijiocitor s. mine.(obtinute din rente sail titluri de valoare) independent means ~ legale de plata . (a subaprecia) to disparage minimum s.Ministry of Internal/Home Affairs.cargo handling facilities ~ de plata . medium of exchange ~ de productie .local resources ~ plutitoare .ore-grain carrier ~ -petrolier .w.means of subsistence/living.n. bulk-ore carrier. (cariera) quarry ~ de aur .m.crude/mine ore ~ -bulgari .lump ore ~ in vrac . (SUA) State Department ~ Afacerilor Interne .n. mediator. (si in sens negativ) go-between. (a media) to mediate. (SUA) billionaire milion^.n. to minimize.gold mine. payment media. ore ~ brut . mineral mineralier s. ministry. (Anglia) office..means of payment. physical capital ~ independente de trai .n.

f. (Anglid) Undersecretary ~ al afacerilor externe .revolutionai movement ~ sindicala . n. ric commotion. (SUA) Department of Justice ~ Educatiei .t. to stake. bribe giver. upheaval.Ministry of Finance. (SUA) Department of the Interior ~ Agriculturii . v. (SUA) Department of Commerce ~ de Finante .Ministry of Public Health ministru s. (Anglid) President of the Board of Trade ~ de finante .Ministry of Trade. I articol separaf) piece of furniture .Minister for Foreign Affairs.f. motion. (c. to gamble \ miza s. (a amenaja) to furnish mobila s.f. (concret) bribe mitui v.t. (combine composite. (SUA) Attorney General ~ fara portofoliu . minus.Ministry of Education. (deficit) defici (lipsd dintr-o cantitate. appointments. joint.dock traffic ~ revolutionara .f.f. (SUA) Secretary of State. mill ~ de apa . (Anglid) Home Secretary. (Anglid} 'Board of Trade.capital movement ~ civila . movement (activitate) activity 3. 1.m. (Anglid) Board of Education ~ Sanatatii .Minister of Justice.trade-union movement mita s. (Anglid) Lord Chancellor. compound . mix ~ de distributie . (Anglid) secretary of state ~ adjunct .Minister for Finance. (Anglid) Exchequer.Minister without portofolio ~ plenipotentiar .water mill mobila v.i. (sociali movement. miza v. to buy off/ove (martori) to tamper with mituitor s. furniture. stake.Ministry of Justice.Minister of Commerce. uprising 4.(SUA) Defense Department ~ Comertului . (SUA) Department of Treasury ~ de Justitie . (de marto? tamperer mix s.t.deputy minister. (Anglid) Foreign Secretary. (revoltd) revolt.Ministi Plenipotentiary minus s.n. (Anglici) Chancellor of the Exchequer. (SUA) Secretary of the Treasury (Department) ~ de justitie .Minister for Internal Affairs.M1N-MO Office. mixed.) civil commotion ~ grevista .(care provoacd dawv (asig. minister.(Anglid) Board of Agriculture Apararii . gamble moara s.(combinan canalelor de distributie) distributk mix ~ de marketing .strike movement ~ portuara . marfa) short miscare s. (SUA) Secretary of the Interior ~ al comertului .. State Secretary ~ al afacerilor interne .m. bribery. illicit commissio' (data pentru a cumpdra tdcerea cuivi hush-money. to bribe.(termen general ca cuprinde diversele elemente d procesului de marketing) marketa mix mixt adj.j traffic management ~ a capitalului .

base coinage ~ fictiva .money of account. hard money.f.) movable. (despre venituri.model of economic growth ~ al incasarii debitorilor. monarchy ~ absoluta . style ~ de consum . mobility ~ a capitalului .commodity money ~ metalica .mobility of labour.standard coin . furniture.mobility of capital.adjustable/elastic currency ~ falsa . model. pier. manner.coin of legal fineness ~ curenta .convertible currency ~ cu curs fortat . paper currency/money. world economy moneda s.absolute monarchy ~ constitutionals . capital mobility ~ a fortei de munca .fiduciary note. modern. labour mobility ~ profesionala . metallic currency ~ neconvertibila .forced currency ~ cu titlu legal .pattern ~ de viata — {concept esential pentru deflnirea identitdtii socioeconomice a uiiui grup social) lifestyle moda s.n.f.f.staff-pattem ~ econometric .currency.lawful currency.) nonphysical/deposit money ~ -cheie .false/bad coin.stable/sound currency ~ -tip .fractional currency/money. divisional/subsidiary/ token coin ~ efectiva .n. mole ~ cu dana de petrol . (la zi. counterfeit coin/money.key currency ~ convertibila .cargo pier ~ vamal .n.fiat money ~ Hduciara .managed currency/money ~ divizionara/de bilon .(depozite bancare etc.collection pattern ~ de cec .real money ~ elastica . accounting currency ~ de hartie .floating currency ~ legala . money ~ bancara/scripturala .f. mode.coin. token money ~ Huctuanta . beneficii) poor mol s. appointments mobilitate s. pattern ~ al cresterii economice .constitutional/ limited monarchy mondial adj. current money ~ de cont . (imitate monetard a unei tdri) currency. way. actualizat) up-to-date modest adj.n.f.full-bodied currency ~ dirijata . (metalicd) coin.econometric model ~ economic .paper currency/money ~ din aur sail argint .(schimbarea structurii profesionale) occupational mobility mod s.oil pier ~ cu dane pentru marfuri . specie. fashion model s.economic model ~ industrial in dezvoltare developing industrial model ~ -tip — representative type modern adj.customs wharf monarhie s.MOB-MON 223 mobiliar adj. world(-wide) mondoeconomie s.specimen of cheque ~ de utilizare a salariatilor .unconvertible currency ~ stabila . legal tender ~ -marfa . (dr.(concept care reflectd proportiile dintre venituri si inegalitdtile determinate de ele in consumul popiilatiei) consumption pattern ~ de intrebuintare . personal mobilier s.

heirdom. (succesor} successor ~ aparent . monoculture.(instituit atunci cdnd proprietarul unei mdrci de fabricd o foloseste pentru a-si impime produsele prin publicitate si ambalaj special pentru a Ie diferentia cu once pret de oferta concurentel) institutional monopoly ~ legal — legal monopoly ~ natural .. heritagi hereditament. nummular monetarism s.absolute monopoly ~ asupra vanzarilor . miller ( moratoriu s. security printing office monocultura s.f. inheritance.m. single standard monopols.(mentiune pe un coh de mostre) sample post ~ gratuita .discriminating/ discriminatory monopoly ~ fiscal .m.. monopoly ~ absolut . heiress mostenitor s. monopolistic monopolist monopoliza v.random sample ~ de control . sample.) monometallism. (de bunuri inn biliare) devisee.n.free sample.commercial/supplier's monopoly ~ de stat .master sample a lua o ~ . buyer's monopoly monopsonist^.perfect monopoly ~ unilateral .selling monopoly ~ bilateral .(al statului) fiscal monopoly ~ institutional . moratorium mostra s.t.(instituit intre un cumpdrdtor unic si un vdnzdtor unic) bilateral monopoly ~ comercial . hei (legatar) legatee.n. <J to engross.check sample ~ de valoare .(situatie a pietei caracterizatd prin existenta unei singure firme sau a unui numdr foarte mic de firme ofertante care dispun de resurse naturale inaccesibile celorlalte firme) natural monopoly ~ perfect/total .n.(din diferite unitdti d marfa) unit type ~ reprezentativa .n.representatm adequate sample ~ statistics . {mdrfuri.f. (unicd firmd CUK rdtoare a unui bun sau a unui serm oferit de un numdr mare de proSi^ cdtori) monopsony.residual bequest/legacy ~ neasteptata .public/state/govemment monopoly ~ discriminatoriu ..heir apparent ~ legitim/de drept .f.unilateral monopoly monopolist adj.heir-at-law ./M.f. monetarism monetarie s. (pferitd i scop promotional) handout ~ medie . to inherit mostenire s. one/single-crop system monometalism s.vacant succession mostenitoare s. (legaf) legaq (de bunuri mobile) bequest ~ a unui legatar universal . (sistem monetar bazat pe un singur metal pretios) (fin. inheritor.f. actiuni) to cor monopson s.to take a sample mosteni v. monopsonist morar s. (J material textil) swatch ~ aleatorie . pattern.outturn sampi ~ fara valoare .224 MON- monetar adj. monetary. nummary. n.sample of value ~ din marfa preluata . mint.t.windfall ~ vacanta . currency. to monopolize.

) multiplier ~ bugetar .skilled work ~ concreta .schedule work ~ cu norma intreaga . toil 2.(in teoria marxista) concrete labour/work ~ complementara .whole-/full--time work ~ cu ziua . multilateral multilateralism s.m. vote ~ de incredere . {ocupatie} job.by(e)-work ~ calificata .remainderman ~ testamentar .office/clerical work ~ de mantuiala .n.(influentarea masei monetare din economic prin modificarea necesarului de rezervd sail prin folosirea operathinilor de piatd deschisa) money multiplier munca s.labour of love ~ grea/istovitoare hard work.to carry a vote mulgere s. want-of-confidence vote a adopta o ~ .profit motivation motiune s. (grea) sweat.rush work ~ de noapte nightwork ~ directa — (fabricarea unui produs sail oferirea unui serviciu) direct labour ~ fizica .vote of confidence ~ de neincredere .n.manual labour. (fin. motion.f.shift work/ labour ~ la domiciliu . (in mine} tutwork ~ in echipa/colectiv .) multilateralism multimilionar s. (corn. motivation ~ a consumatorului .w. multimillionaire multinational adj. piecework. motel.f.f.f. physical work ~ gratuita .MO§-MUN 225 ~ prezumptiv . (iitilizarea mai multor mdrci in cadrul aceleiasi linii de prodtise) multibranding multilateral adj.vote of no-confidence. labour. intretinere etc. multinational multiplicator^-.unskilled work.} indirect labour ~ intelectuala .follow-up work ~ conform graficului . (inferioard} underwork .n.consumer's motivation ~ de profit . 1.intellectual/brain work ~ in acord -job/task work.(folosirea copiilor in activitdti productive) child labour ~ abstracta . motor hotel motivatie s.homework ~ manuala manual work/labour.(in teoria marxistd} abstract labour/work ~ accesorie .(exprimd cumulativ efectele politicii bugetare de relansare economica} budget multiplier ~ fiscal — (coeficient ce reflectd cresterea productiei si a venitidui prin diminuarea impozitelor. fdrd ca totahd cheltuielilor bugetare sdfie modificat} fiscal multiplier ~ monetar .heir presumptive ~ subsecvent .(legatar} heir testamentary motel s. work ~ a copiilor . handiwork ~ necalificata . {strategic de marketing pe termen scurt care urmdreste obtinerea rapidd de profit) milking multibranding s.work by the day. overwork ~ indirecta — (activitatea de administrate.teamwork ~ in schimburi/ture . work at piece rates/by the job. day labour ~ de birou . work.

overwork.t.organized/union labour municipal adj. municipality municipal authority. worker. (SUA) railroader ~ forestier . lumper.industrial worker ~ invalid/fara capacitate de munca disabled worker ~ in acord . pacesetter ~ cu jumatate de norma/cu program redus .jobber.f.longshoreman. (municipal corporation. loader.season(al) worker muncitori esentiali .(ore suplimentare) overtime (work).(care are cloud servicii. active. (ocazional) to job v.pawnshop. workman ~ agricol .agricultural worker.sweatee ~ feroviar railman.(cu sarcini ^ responsabilitdti deosebite} (man. \. pacer.day labourer ~ de fabrica .m.forest worker. lumberman ~ industrial . pieceworker ~ necaliHcat . corporate town munte s.wage/hired labour ~ platita cu ora sau cu ziua timework ~ platita pe unitatea de timp .half-timer/'-time worker. veniturile suplimentare obtinute din cea de-a doua shijbd. stevedore.unskilled worker.free labour ~ periferici . job/task worker. to work by the piece. dock(side)/watersidt worker.licensed worker ~ calificat . mont-det -piete I mutual adj. (pe chei) quayman ~ semicalificat . municipal municipalitate s. occasional hand ~ portuar . (harnic) industrious.odd work/job ~ platita/salariata .unproductive/wasted work ~ ocazionala .floater.work at time rates ~ suplimentara . (pdmantuT) to till ~ in acord .to do piece work. working 2. to toil. part-time work ~ cu ziua . (a trudi) to labour. hard-working s. mutual I .) core workers ~ nesindicalizati . to work. fund frecvent nedeclarate) moonligter ~ exploatat .(mutati in interes dt serviciu] (man. labourer ~ ocazional . railwayman.factory worker ~ evazionist .) peripheral workers ~ sindicalizati . mountain ~ de pietate .i.226 MUN-MLT ~ neproductiva . to sweat. practicatd de obicei noaptea.m.semiskilled worker ~ sezonier . field/farm hand ~ autorizat . to work piecemeal muncitor adj.pacemaker.skilled worker ~ care determina norma . surplus labour munci v. (SL'A} lumberjack.

N natura s.lake craft.pollution control ship/vessel ~ de control vamal .i. 1.survey ship ~ de cercetari oceanografice oceanographic survey ship ~ de companie .n. long-range/'distance ship/vessel ~ de cursa zilnica . tanker ~ combinata .f. (marine) casualty.(CM obUgatii ?i drepturi) ship's side ~ -cap de convoi .t. (CM diferite sensuri) nature 2.large ship/vessel .home-trade ship/vessel. trading ship/vessel.f.conference ship/vessel ~ de cercetari hidrografice . laker de linie transatlantica transatlantic liner ~ de mare tonaj .short-sea ship/vessel.oversea(s) ship/ vessel. lake-type vessel. home trader ~ de canal . derelict ~ -atelier .day-service ship ~ de curse regulate/linie . character ~ §i grad al avariei .accommodation/base ship.de cartel maritim . distress.liner. (/e/) kind. trader.(yamal.repairing ship ~ -baza .customs/revenue ship ~ de croaziera .(pentru petrol-mdrfuri in vrac-minereii) combined oil-bulk-ore.(pentru minereu §i ceredle sail minereu fi cdrbune) double-duty ship/vessel. regular trader ~ de lacuri .leading vessel ~ -cisterna .(asig.(pentru petrol fi minereu) oil-ore ship ~ comerciala .abandoned ship/vessel. examination vessel ~ de control al poluarii . merchant ship/vessel. foreign-going ship/vessel. inshore vessel ~ de cabotaj national . sea disaster nava s. tender ~ ca parte contractanta . intermediate/mixed vessel ~ combinata tip OBO . to nationalize naufragia v. coastwise ship/vessel.to pay in kind nationaliza v.tank ship/vessel. watercraft ~ abandonata . shipwreck.coastal/coasting ship. sanitar §i de frontierd) boarding ship/vessel. cargo boat ~ compartimentata .commercial ship/ vessel.subdivided ship ~ de cabotaj . coast trade ship/vessel. freighter. to (suffer) shipwreck naufragiu s.cruise ship/vessel ~ de cursa lunga . coaster. shoaler de cabotaj mic . (de mic tonaj) craft. trade ship/vessel. ore-bulk-oil ship ~ combinata tip 00 .) nature and extent of the damage a plati in ~ . short-haul ship/vessel. vessel. (pentru pasageri §i mdrfuri) passenger-cargo ship/vessel.canal boat .(a aceluia^i armator) sister ship/vessel ~ de control . boat. ship.

ship out-of-commission ~ fluviala . carrying vessel ~ de transport combinat .time-chartered ship/vessel ~ necartelata .fishing boat/ship/vessel ~ de rada .cattleship ~ pentru autovehicule .serial/series-built vessel.(cdldtori §i mar/a) passengercargo ship/vessel. roader ~ de ranfluare . car-transport ship/vessel.river boat/ship/vessel ~ frigorifica refrigerated carrier/ ship/vessel.timber carrier/ ship/vessel. cargo (-carrying) ship/vessel.pallet carrier/ship/vessel.cargo boat/carrier.cereal carrier.roads ship/vessel. sea ship.shiplet ~ de transport carrier. titei etc.passenger ship/ vessel/trader ~ de pastrare temporara a mar-furilor {neincdrcate in termen) ship's accommodation craft ~ de pescuit . grain carrier/ship.bulk carrier/trader ~ de mic tonaj .ocean-going ship/vessel ~ oceanica de linie .(navlosita fdrd echipaj) bare boat ~ oceanica . contract carrier ~ navlosita pe termen .cement carrier ~ pentru materii prime . combination carrier ~ dezafectata (scoasd din functiune) disabled ship/vessel.(minereuri.dual--purpose vessel.inland navigation ship/vessel ~ de pasageri . timber-carrying vessel ~ pentru ciment .) industrial carrier ~ pentru marfuri . vehicle cargo ship/vessel ~ pentru cereale .nonconference carrier/ship/vessel ~ nuda . freighter ~ pentru marfuri generale .ship in laden condition. idle ship/vessel. sister ship/vessel ~ de tonaj foarte mare .meat carrier/ship/vessel. frozen meat ship/ vessel ~ frigorifica de pe§te . cargo-and-passenger ship/vessel.car carrier. laden vessel ~ maritima ~ marine vessel. seagoing ship/vessel ~ mineraliera . freight carrier.heavy-cargo/-lift carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri in vrac .ore carrier/ship/vessel mixta . reefer (ship) ~ frigorifica de carne .small/noncapital ship ~ de navigatie interioara . grain-carrying ship/vessel ~ pentru cherestea . pallet-carrying ship/ vessel . intermediate/mixed vessel.(fdrd incdrcdtura) ship in ballast ~ in serviciu/exploatare . (po^tald ^i de mar/a) cargo-mail vessel ~ navlosita .ocean liner ~ pe perna de aer .general cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri grele .(salvage) lifting craft/ship ~ de serie .bulk cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri paletizate .chartered ship/vessel.228 NAV-NAV ~ de marfuri in vrac .refrigerated fish carrier ~ in balast .leviathan ~ de tonaj foarte mic .ship in commission/service ~ incarcata .hovercraft ~ pentru animale vii .

) to ply navetist.national flag ship/vessel ~ sub pavilion strain .part chartering ~ pe termen . passable navigatie s. un aiiiobuz etc.general-purpose tramp ~ -uzina . navigation.long-distance/deep-sea navigation.oil carrier/ship/vessel/ tanker. affreightment ~ a navei nude . (c. foreign trade ~ fluviala . to freight.to charter space navlosire s..f.) chartering.maritima . lump sum chartering ~ partiala .f. sailing.dry-cargo vessel ~ pentru minereuri fluidizate .v. inshore navigation ~ de cursa lunga .line/liner shipping ~ -tramp .(pentru mijiouce rulante) roll-on-roll-off ship/vessel.river navigation ~ interioara .to charter for lump sum ~ spatiu pe o nava .to rim to and fro.tramp liner .roro" ship/vessel '.) down-and-up-train.(pe itinerarii neregulate} tramp navigation navlosi v. internal shipping -.slurry carrier ~ petroliera .air navigation ~ comerciala . to affreight ~ cu navlu forfetar/global .to lay up a ship naveta s. to sail. foreigner ~ tip RO-RO . sea navigation/shipping ~ oceanica . tank ship/vessel.coast(al)/coastwise navigation.f.arrested ship ~ sub pavilion nationa! . tramper ~ -tramp de linie . (despre nave comerciale) to trade navigabil adj. bare-hoat/-mill/-pole chartering cu navlu forfetar/global affreightment for a lump sum. to navigate.NAV-NAV 229 ~ pentru marfuri standard .m. (mar.) to charter. oil-carrying ship/vessel. to run shuttle service.short-distance navigation/shipping. (mar.(fdrd echipaj §i materiale) chartering by demise.towing ship/vessel ~ sechestrata .i. .f.inland/inner/inside navigation.time chartering . short-range navigation ~ regulata/de linie . (despre o nava.cabotage. regular traveller naviga v. tanker ~ portuara .-tramp ~ (de curse neregulate) tramp. shipping ~ aeriana . long-range navigation ~ pe distanta scurta .maritime/marine navigation.(pentru prelurrarea pe^tehii la bord) factory ship/vessel a arma o ~ .commercial navigation/ shipping ~ costiera . navigable. (SUA) commutation a face naveta .ocean navigation/ shipping ~ pe distanta lunga .. oiler.t. freightage.to fit out a ship a scoate o ~ din exploatare . short-sea shipping.tramp universala . coasting ~ de cabotaj .foreign ship/vessel.harbour/port ship ~ remorcata .long-distance navigation/shipping.standard cargo ship ~ pentru marfuri uscate .

(cost al transportului mdrfurilor pe apa) freight. gross freight ~ calculat pentru capacitatea neta de transport . affreighter.distance freight ~ pe timp .230 NAV-NAV ~ pe termen lung .conference freight ~ de inapoiere — home/homeward/ back/retum/inbound/inward freight ~ de plecare/ducere/iesire .single chartering ~ totala — (a intregii capacitdti de incarcare) whole cargo chartering navlositor s.in-transit freight ~ platibil in portui de incarcare freight payable at port of loading ~ platibil la destinatie .out-and-home freight ~ egal .freight forward ~ contractual .net freight ~ oceanic .full freight ~ la cubaj/volum .charter/time freight ~ pe voiaj .voyage freight ~ pentru marfuri de cabotaj .trip chartering ~ pentru o calatorie dus-intors round-trip chartering ~ pentru un singur voiaj .dus-intors" .package freight ~ pentru marfuri in tranzit .coastal freight ~ pentru marfuri de cubaj/volum measurement rate ~ pentru marfuri de export outbound/outward freight ~ pentru marfuri generale .sea freight ~ mort — (navlu platit pentru spatiul neincdrcat din vina navlositorului) dead freight ~ nedeterminat .pending freight ~ net .destination freight.freight at risk/payable at destination . freight contractor navlu s.n.) charterer.single-voyage chartering ~ simpla .long-term chartering ~ pe voiaj . portage.(inclusiv taxelor portuare §i cheltuielile de alimbare) freight in full.m. port of call freight ~ maritim .ocean freight ~ pe distanta .freight by measurement ~ la destinatie .on deadweight basis freight ~ castigat oricum . seaborne/seagoing freight ~ ad valorem .lump sum freight ~ intreg/total .chartered/disponent owner.through freight ~ dublu .(calculat gre^it) excess/ over freight ~ global/forfetar .(calculat in functie de valoarea mdrfurilor transportate) ad valorem freight ~ brut .(chiar dacd nova si/sau caricul s-ar pierde) freight earned ship and/or cargo lost or not lost ~ contra ramburs . freighter ~ pe termen .time charterer ~ principal . charter money. (mar.double freight ~ .estimated freight ~ excesiv ..charter/chartered/ contract/agreed freight ~ cumulat .(chiar dacd nava va descdrca in mai multe portiiri) flat rate ~ estimat .aggregate freight ~ de cartel .outward/ outgoing/outbound/out freight ~ diferentiat — (pentru mdrfuri care se transportd regulat in cantitdti man) commodity rates ~ direct .

(neonorare a unui cec. (indispefisabi!) indispensable. unquoted nedatat adj. nonacceptance. (in documentele oficiale) off^-the-record neconstituit adj. (sub forma unei corporatii) (SU. {despre fonduri} unappropriated neambalat adj. inconvertible necorespunzator adj. necessity.NAV-NED 231 ~ platibil pe cantitatea incarcata freight payable on intaken quantity ~ platibil pe cantitatea predata freight payable on delivered quantity ~ platit anticipat . (asig.(cu distanta parcursd)pro rata freight ~ ridicat . plati) unacknowledged neconsemnat adj.t. (in alb) blank neconditionat adj. inexpensive necotat adj. unconfirmed. unqualified. uninsurable neasigurat adj. uncatalogued necesar adj. (cerut) required. dateless. unlicensed neavariat adj. unredeemed neandosat adj. absolute. inadequate necostisitor adj. (fard conditii) termless neconfirrnat adj. need. unpacked. necessary. to necessitate.4) unincorporated neconvertibil adj. (contrar iizantelor comerciale) unbusinesslike necompletat adj.tramp/shipping freight neacceptare s. uncancelled neaprobat adj.advance/ anticipated/forward freight ~ platit proportional . (despre datorii) uncleared.(suma minima solicitata m depozit tuturor detinatorilor de contracte futures} (bur.f. unskilled necatalogat adj. (cerinta) requirement necheltuit adj. (nespecificat) unstipulated. (restant) outstanding neacoperire s.f. needful. unlicensed necalificat adj. unauthorized. to require necesitate s. requirement ~ de capital . overfreight ~ $i contrastalii .freight and demurrage ~ §i cost . (a unui ordin de plata} overdraft nealocat adj.distress/low freight ~ suplimentar . (despre vdrsaminte. unendorsed neanulat adj.) bare requirement necesita v.additional/extra freight. wantage. (formula pe un efect de comerf) no advice/orders nebrevetat adj.nonacceptance of a bill of exchange neachitare s. want. unredeemable neamortizat adj.f. undamaged neavizat adj. unsettled.n. unassured. unpaid. undated nedebursat adj.) margin dishono(u)r neachitat adj. wantage. impolite} delinquent. default of acceptance ~ a unei cambii . unreceipted. undisbursed .capital requirement ~ de marja . mar. (bur. (despre taxe. uninsured. requisite s. unapproved neasigurabil adj.high freight ~ scazut . loose neamortizabil adj. unconvertible. nonpayment.) unlisted. irredeemable. a unei cambii) neautorizat adj. unspent necomercial adj.f.freight and cost ~ -tramp . unconditional. want. essential.

unfavourable nefertil adj. (a unui imputernicit) procuration. ofertd etc. undivided. unassessed. (cu magazin) shopkeeper.) outcry ~ dure . unrated neexecutare s.f. negotiation.232 NED-NEC nedefinitivat adj. legume. (despre titluri de valoare) marketable.(asig. shopman. negotiable. (de mdruntisuri. {despre actiuni. (a reclamatiei in termen legal) (dr.wage negotiations a fi in ~ cu cineva . merchant. (de fructe. o hotdrdre judecdtoreascd) unenforceable nefalsificat adj. trade.) contributory negligence negocia v.. dealer.m.hard bargain ~ in curs .to enter into/to open negotiations a purta . wholesaler ~ de . with smb.summit talks. bagman. unappropriated neeconomic adj. nonperformance. to trade in smth. itinerant dealer.t.nonexecution/ nonperformance of a contract neexecutoriu adj. unsecured. uneconomic. unwarranted negativ adj. (de sarcini ipotecare) unencumbered negustor s. to negociate v. to hold negotiations/talks negociabil adj. (dezeconomie) diseconomy neelastic adj. de bdcdnie) chandler ~ ambulant . bargaining. pi. commerce a face ~ cu . nonexecution.f. on-going negotiations ~ la nivel inalt . (despre un contract) open-ended nedepunere s. transferable negociator^.f.wool stapler ~ de legume §i fructe .m. obligatiuni) unissued neevaluat adj.) coster(monger) ~ cu amanuntui petty dealer ~ cu ridicata . negotiator negociere s.f.to hold talks negots. hawker. (in cuvinte compose) monger.wholesale/direct trader.to deal in smth.dealer in ~ de articole de fier/fierarie -ironmonger ~ de cereale .) inelastic neemis adj. {despre cerere..haberdasher . a incepe ~ .i. top (-level) negotiations ~ salariale . unavailable nedistribuit adj. (despre bduturd) unadulterated. genuine nefavorabil adj.greengrocer ~ de marunti§uri . (despre un contract. peste etc.) nonclaim nedisponibil adj.n. talks ~ a contradului colectiv de munca -collective bargaining negocieri cu voce tare/prin strigare -(bur.to be in negotiations with smb.negotiations in progress. negrevat adj. unvalued. undistributed.pedlar. unemployed negarantat adj. negative neglijenta adj. negligence ~ culpabila . nonfulfilment ~ a unui contract . wasteful neeconomicitate s. (despre sol) poor nefolosit adj.corn dealer ~ de cherestea timber merchant ~ de lana .

nonproductivity neprofesional adj.) unchartered nenegociabil adj. unlicensed neplasat adj.f.default on obligations undertaken ~ a secretului breach of confidence/' security nereu$ita s. idle neproductivitate s.f. lawless nelichidat adj. nonretumable. unmanufactured. undistributed. failure to observe. undelivered nelucrator adj. nonperfonnance. default. crude. failure to deliver nelivrat adj. unproductive. (in magazin) shopkeeping neimpozabil adj. nonrecoverable.livestock/cattle dealer negustorie s.(dr. nonpayment. unregistered. unappropriated nerespectare s. (despre sol) poor.f. nonappearance neproductiv adj. (despre datorii) uncleared nelimitat adj. (in instantd) default. (mar. nonprofessional neprofitabil adj. nonexecution. (mar. unforeseen. unprofitableness nerepartizat adj. irredeemable. (medicare) breach ~ a obligatiilor luate . nondelivery. unproductiveness. (fard termen final) termless nelivrare s. (despre capital) dormant. commerce. raw. nonfulfilment.f. (despre taxe. (neutilizat. untaxable neipotecat adj. tax-exempt/-free.f.) nonfeasance nemregistrat adj. (despre metale) base neprevazut adj. (a unui contract) default ~ a obligatiilor legale . unofficial neonorare s.f.) no-cargo condition neindeplinire s. unredeemable.f. profitless. unprofitable. expendable nerecuperat adj.f. nonobservance. unnavigable nenavigabilitate s. unrecovered nerentabil adj. neoperativ) unemployed.f. (a unui cec. (a unei nave maritime. (despre un bun) dormant . failure to pay.wine merchant ~ de vite .f. nonreimbursable nerecuperabil adj. not liable to taxation. nonworking nemuncit adj. failure nerevendicat adj. (a datoriilor la scadentd) delinquency neprelucrat adj. irrecoverable. unnegotiable neoficial adj.fishmonger ~ de vinuri . unentered nelegal adj. trade.NEG-NER 233 ~ de mercerie . free from encumbrance nemcasat adj. profitless nerambursabil adj. unmortgaged.f. unfinished nepretios adj. impozite) uncollected nemcarcat adj. unclaimed.mercer ~ de pe$te . unprofitable. fluviale) unseaworthiness. unearned nenavigabil adj. (a unei aeronave) unairworthiness nenavlosit adj. unrein unerative nerentabilitate s. (neasteptat) unexpected neprezentare s. a unei cambii) dishono(u)r nepatentat adj. (nevdndut) unplaced neplata s. nonprofessional neprofesionist adj.

(al cursului actiunilor) resistance level . net neutiSizat adj. clear netaxat adj. uncalled nesolutionat adj.f.bill/list of export goods.234 NES-NOR nescadent adj. unmerchantable.n.f. poor. a unui serviciu etc. (sdrdcie) poverty. unsettled nesubscris adj. unrated neto adv.customs nomenclature nominal adj.level of economic development ~ de rezistenta .) knot nomenclator s. nonunion nesoldat adj. (indoielnic. consum etc.rate of consumption. want. rate setter/fixer. unsaleable. desdtute s.wage level ~ al tarifelor . nomenclature ~ vamala . schedule ~ comercia! . niche ~ de piata .minim al ucui pret . unmatured nesigur adj. normalization.bankruptcy level ~ al preturilor . taskmaster. living standard ~ maxim. (desprc capital) unsubscribed nesubventionat adj.de subzistenta . to standardize.subsistence level ~ de trai .m. (necesitate) need. sateless nevamuit adj. needy.trade terms ~ de export .f.n. level.n. standard. classified list. nominal norma v. (specificatie. unemployed idle neutraiitate s.niche market nivel s. unbalanced nesolicitat adj.tariff level ~ de cheltuieli prevazute . (a unui salariat.m. unchecked.f. export list ~ de marfuri . to normalize normare s. unrealizable. uncleared neverificat adj. neutrality ~ fiscala . standard.ceiling ~ minim al salariilor . scale ~ acceptabil de calitate .{controluf) price iloor nod s.bill/list of goods nomenclatura s.) work load ~ de consum . unsubsidized net adj. prescriptie') specification 2. unverified. (jend financiard) straits. (in constructii) quantity surveyor norma s.(ace! sislem ds iinpunere. 1. uncustomed. (reguld) rule. de musurd penlru viteza) (mar.) rate. undue.t.acceptable quality level ~ al datoriei pentru care se poate declara falimentui .scale of production. necessity 2. output level ~ al salariilor . unsafe. standardizer.standard of living. nei. 1. straitened circumstances ~ dc bunuri competitive .competitive need ni§a s. unmarketable.al productiei .f.wage floor -. needy person nevoie s. (de cenzori) unaudited nevoia$ adj. dubios) doubtful nesindicalizat adj. standardization. destitution 3. (lipsd) need. acele impozite si taxe care ru provoacd permrbdri ale alocdrii resurselor productive) fiscal neutrality nevandabil adj. (imitate. (de productie.price level . consumption rate .f. rate setting/fixing normator s.cost standards ~ de dezvoltare economica . norm.

hourly rate ~ partiala .rate of transport ~ fixata zilnic . output standard ~ de timp .) novation novatiune v.notice of readiness nova tie s. notary's office nota s. to notify. notice ~ de anulare . note. account.loading rate ~ de lucru .(in tone) discharge tonnage rate ~ de incarcare .t.rate of work. memorandum ~ de achitare/indeplinire a obli-gatiilor . diplomatic note notifica v.unsecured note ~ de debitare .credit note ~ de .(a marfurilor) handling rate ~ de operare .note of fees ~ de plata .(a navei) handling rate ~ de operare a portului .debit note ~ de livrare delivery note ~ de onorariu .nava gata de operare" .labour safety rules.(mar..nava gata de incarcare" .(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction ~ de asigurare provizorie -provisional note ~ de avizare .discharge rate..part-time work ~ pe gura de magazie .order note ~ de confirmare/recunoastere a datoriei (corn.prompt note ~ de comanda . novatie . to give notice notificare s.f.time standard ~ de transport .f. safety prescriptions/ regulations ~ tehnice ..flexible working hours ~ intreaga . cash note ~ de reinnoire .) advice note ~ de avizare a scadentei .rate of production.(corn.loose standard ~ orara .acceptance specifications ~ de securitatea muncii . unloading/lading rate ~ de descarcare a navei . notification.notice of cancellation ~ de credit . (dr.(ofertd de remnoire a contractului de asigurare) renewal notice ~ diplomatic^ memorandum.NOR-NOV 235 ~ de descarcare . job rate ~ de manipulare .loss allowance ~ de productie .f.) hatch(way) speed norme de livrare .) (SUA) due bill ~ de creditare credit note ~ de debit garantata . notary ~ public .standard specifications a depasi norma .stem note ~ de .(dr. fin.(cu plata zilnicd conditionatd de mdeplinire) measured day work ~ flexibila .specifications for delivery ~ de procedura . notarial notariats.port efficiency ~ de pierderi admise .bill (of costs).to exceed/to top/to overfulfil the work a sparge ~ .n.to smash the target notars.m.whole-/riill-time work ~ nerigida .) rules of procedure ~ de receptie .(prin care un bun prezentat drept garantie poate fi pretins de creditor ca plata a datoriei) secured note ~ de debit negarantata .notary public notarial adj.

corporal name. style ~ de familie -.actual nullity ~ de fond .to order only ~ pierderea totala .. to number' (pugi'lile unui registru) to folio numi v.cash in hand a plati m ~ .to pay in cash numerota v.s'. to count (up).nullity in law ~ de fapt . (far a valoare) null.running number ".n.f. name ". no pay ~ se cere . forage.card security number ~ de serie/fabricatie . numismatics.registration number ~ de ordine . nomination. only ~ daca este cauzat de . numismatology nutret.(conditie de baza a contractului de salvare) (mar.unless caused ~.substantive nullity ~ virtuala . (cifrd} figure 2.} no cure. 1.) total loss only ~ pierderea totala prin interpretare (asig. no ~ salvezi. to reckon nume s. fodder . to assign. cash.) constructive total loss only niimar s. (a calcula. (la imbrdcaminte) size 3. (la garderoba) check. of no value ~ si neavenit .) null 2.236 NU-NL'T nil adv.) nullity.t. (dr.de securitate al cardului . (intr-o functie) appointment. 1.(de la 10 la 99) double figures numara v. assignment. name of a firm/company ~ si prenume . mar.fractional number ~ impar/fara sot . mar. a socoti) to compute.n. nu platesc .even number numere cu doua cifre . (incadrare intr-un post) placement numismatica s.prompt cash against documents ~ disponibil . (despre o nava fdrd echipaf) bare nul adj.t. (inlr-o fiinctie) to name.family name •.social .fictitious name . voidness. worthless.whole number ~ multiplu .construed nullify numai adv.n.serial number ~ de vizite — (facute de un reprezentant comercial clientilor sau potentialilor clienti) call rate ~ foarte mare .fictiv . to nominate.t. to appoint. invalidity "-' de drept . (i/itr-m post) to place numire s.business name.n.null and void militate s.) no bid nud adj. to number.multiple (quantity) ~ par/cu sot .name of the payee by ~ la comanda . (dr.(la imbracdmmte) outsize ~ comerciai .fractionar .(asig. (al unui ziar) issue ~ de identificare al contribuabilului (SUA) taxpayer identification number ~ de inregistrare .available/spare cash ~ in casa .f.full name numerar s.(despre actiuni) (bur. number.a! beneficiarului .f. ready/effective money ~ contra documente -.odd number ~ intreg .

n.consumption habits obiect s. a constrdnge) to oblige.onus ~ solidara . (scop) goal.f. pi.n. (de studhi) subject (matter). (fin.) cross liabilities ~ sporite .(dr.odd-come-shorts ~ pierdute .m.f. (a sili.) interest at risk obiecte de artizanat .(dr.) absolute liability ~ oneroasa .(intr-un loc public) lost property ~ valoroase/de valoare . produs) article. (a! wiei cercetdri) object. impartial. design. (mdatorat) obliged.insurable interest ~ al contractului . to coerce 2.ultimate goal obliga v. (persoana fata de care altd persoana se obliga prin contract. constrans) forced.(cu dobdndd fixa) active bond ..t. (prin contract) bound 3. binding obligatie s..purpose of a contract ~ al impunerii . (prin contract. 1. identificabil si mdsurabil. purpose 2.de familie .m.(dr.) bond ~ activa . object. (de serviciu) duty ~ asigurat . object.(care se transmit din generatie in generatie) (dr. to oblige/to bind oneself obligant s.) consensual obligation ~ contractuala . (articol.n. unbiassed s. bond.) heirloom ~ desperecheate/disparate . goods ~ al asigurarii . (deprindere) habit obiceiuri ale consumatorilor/tn materie de consum .subject matter insured ~ in rise .subject of an action ~ al proprietatii .operative obligation ~ financiara . objective. debitor) obligor obligatar adj. (interes) interest 4.0 obiceis.(ale armatorilor in caz de coliziune) (mar.prospective obligation obligatii fiscale . {de activitate al unei societdti) object 3. (silit. to compel.handicraft .contractual obligation ~ executorie . corporal sau incorporat) property asset (dr. prin contract. compulsory.) deed poll ~ viitoare . to force. (rdspundere) liability. creditor) obligee obligat adj. thing 2.) to bind v. aim. angajamente legate) ~ cedata unui delegat/mandatar (dr.accrued liabilities obligatiune s. obligation.taxable article ~ al litigiului .r. 1.) joint and several obligation ~ unilaterala . obligatoriu adj. item. indebted s. 1. 1. (legala) (legal) obligation. compelled 2.valuables obiectiv adj.tax liabilities ~ reciproce .(dr. (persoana care se obliga. (industrial) industrial unit/project ~ final . fair.) vicarious liability ~ consensuala .(asig. obligatory.financial liability ~ neconditionata .(element constitntiv al activului patrimonial.

(obligatiune msotitd de dreptui de a subscrie.(SUA) collateral trust bond ~ generala/negarantata .government bond ~ guvernamentala la purtator floater ~ indexata .238 OBL-OBL ~ -buldog — (emisa de societdti strdine pepiata Marii Britanii) bulldog bond ~ chirografara .escalator bond ~ cu ipoteca prioritara .Treasury bond ~ directa . actiuni ale societdtii care emite imprumutui sau ale unei societdti mrudite) bond with warrant ~ cu premii prin tragere la sorti premium (savings) bond ~ cu rise mare . la scadentd.(titlu emis pe baza de scant.(pbligatiiine pe termen scurt care li oferd detindtorului optiunea de a o schimba cu o cantitate similard de datorii pe termen lung.(obligatiune a caret dobdnda si/sau pret de rambursare variazd in functie de un indice luat ca baza de indexare. inainte de o data specificatd) extendible bond ~ garantata prin alte titluri detinute de emiter-t . in anumite conditii. care nu este garantat de o ipoteca asupra unor active) (SUA) debenture ~ guvernamentala .debenture bond ~ cu dobanda variabila .(dr.(care.(rezultatd din reorganizarea unui concern) (SUA) adjustment bond ~ de stat .(cu dobdnzi inalte oferite in compensate pentru bonitatea adesea scdzutd a emitentului) junk bond ~ cu valoare nominala indexata in functie de inflatie . fdrd cupon anual) zero-coupon bond ~ cu discont — (vdndutd sub valoarea nominala) discount bond ~ cu discont mare .(care creste gradual) deferred bond ~ cu dobanda fixa . mtr-o perioadd data si la un pretfixat anterior.mortgage bond .interchangeable bond ~ ipotecara .(SUA) first mortgage bond ~ cu optiune .purchasing power bond ~ cu valoare nominala redusa (maxim 100 de dolari) baby bonds ~ de economii .(instrument de indatorare pe termen lung. poate fi schimbatd.(fdrd optiuni de convertire) straight bond ~ extensibila .(dar care oferd dobdnda mica) (SUA) deep discount bond ~ cu dobanda esalonata .(emisa de autoritatea publicd si reprezentdnd creante asupra statului) government/state bond ~ de tezaur . oferind astfel protectie impotriva mflatiei) index (-linked) bond ~ intersanjabila . in loc sd fie platitd) convertible bond ~ cu castiguri .(de dobdnda) coupon bond ~ cu cupon zero . (obligatiune municipald sustinutd prin veniturile proiectului finantat) revenue bond ~ cu cupoane .lottery/prize bond.savings bond ~ de reorganizare .) naked/simple/ unsecured debenture ~ convertibila . cu alte titluri.

(cure nu are scadentd) irredeemable/perpetual/ undated bond ~ nominala .(obligatiune oferitd cdnd dobanda nu poate fi achitatd in numerar) interest bond ~ in serie . beneficii etc. (comenzi. (a lua in posesie) to occupy.callable bond ~ samurai .(excedent al bugetului fiscal) fiscal drag obstacole netarifare . to obtain. o locuintd) to squat ocupants. (a dobdndi) to acquire. cea mai importantd reglementare fiind aceea a taxelor vamale) tariff barriers obtine v. (barierd) barrier ~ fiscal . to take hold/possession of 4.(la beneficii in functie de rezultatele obtimste de firma emitentd) participating bond ~ pasiva . incidental.OBL-OCU 239 ~ ipotecara mobiliara . inainte de matiiritate) retractable bond ~ revocabila . corporation stock ~ municipala cu dobanda flotanta -floater ~ (municipala) garantata prin incasarea unui impozit .t.(dintrun packet de obligatiuni care devin scadente in am succesivf) serial bond ~ la purtator . drag.m.special tax bond ~ (municipals) pentru dezvoltare industrials (SUA) industrial development bond ~ neamortizabila/perpetua . occasional. (capital.unified bond ~ yankee . un brevet) to take out ocazional ad].(care ii oferd detindtondiii optlunea de a o revinde emitentului la valoarea nominala. (in mod ilegal/abuziv iin teren. n. to get. 1. occupier . to engage. to fill 3.bearer bond ~ municipala municipal/local authority bond.(SUA) chattel mortgage bond ~ in contui dobanzii .(de platd) single bond ~ transmisibila .currency bond ~ platibila in moneda tarii in care a fost emisa .registered bond ~ participativa . (a angaja) to employ.(la care se plateste dobanda numai dacd existd profit) income bond ~ retractabila . obstacle.(ansamblu de mdsiiri prin care se impiedicd sau se limiteazd fluxiil international de mdrfiiri in scopnl apdrdrii pietei interne de concurenta strdind si/saii al echilibrdrii balantei de plati) nontariff barriers ~ tarifare — (ansamblu de mdsiiri care vizeazd fluxul de mdrfuri cu ocazia trecerii frontierei vamale a unui stat. to come in. (un post) to occupy.(emisa in yeni pe teritoriul Japoniei de cdtre agenti economici nerezidenti) Samurai bond ~ simpla/fara conditii . (profit) to realize. to busy 2.(emisa in dolari pe teritoriul SUA de cdtre agenti economici nerezidenti) Yankee bond obstacol s. fonduri) to raise. impediment.) to secure.currency bond ~ purtatoare de venit . (un certificat.(fdrd dobanda) passive bond ~ platibila in devize .transferable bond ~ unificata/consolidata . (despre muncd) odd ocupa v.t.

servicii) tender 2. cdtre parti sd aibd . to put up/to expose for sale 3.(punerea in circulatie de monedd noud de cdtre institutiile morietare specializate) money supply ~ de mostre gratuite .shipping bid ~ de valuta .(disponibilitdti valutare care pot fi vdndute pe piatd. (explicatii.reasonable offer ~ agregata/globala . pret.(al unui teren.to improve on smb.attractive offer ~ avantajoasa . a unei locuinte) squat ~ a fortei de munca .f. m conditiile unui anumit curs de schimb) foreign currency supply ~ efectiva — (oferta ce confine toate elementele unui contract .240 OCU-OFE ~ ilegal/abuziv .(oferta de doud sauf mai multe produse care sunt rezultatiil aceluiasi proces de productie) complementary/joint supply ~ concurentiala . to present 2. (de actiuni) tender offer ~ de livrar : . to exhibit.'s offer ofertant s. servicii) tenderer oferta s.alternative offer ~ atractiva . (a unui post) occupancy 3. (a face oferte pentru furnizarea de mdrfuri.capital supply ~ de cumparare . {a licitd) to bid. iar producdtorii a doud sau mai multe mdrfuri concureazd pentru utilizarea lor) competitive supply ~ cuprinzatoare/detaliata comprehensive offer ~ de capital .full employment ~ temporara .t. (licitanf) bidder. la licitatie) ticket ~ acceptabila . (luare in posesie) occupancy. (in plic inchis.tender of delivery ~ de moncda .(situatie in care mijioacele de productie sunt limitate. -.(prin mchiriere sau arendare) tenancy oferi v. (a pune in vdnzare) to offer. fiind inlocuitori apropiati unui pentru celdlalt) composite supply ~ complementara . 1. termene etc. (ilegald/abuzivd a unui teren.(cantitatea totald de bunuri economice disponibild pentru vdnzare la un anumit nivel mediu al preturilor intr-o perioadd determinata) aggregate supply ~ alternative . angrosistului) purchase offer. (pentru furnizarea de mdrfuri.f. {pentru furnizarea de mdrfuri. (angajare) employment 2. al unei locuinte) squatter ocupare s.) to furnish ~ mai mult decat cineva .supply of securities ~ de transport maritim . taking hold/ possession 4. 1. (licitare) bid. 1.obiect.(fdcutd furnizorului. offerer. offer. astfel incut acceptarea mtocmai de. probe etc.trial offer ~ de plata . servicii) to tender 4. referinte. supply. bidding.tender of payment ~ de preluare .(oferta a unui produs care provine din doud sau mai multe surse ori metode de fabricatie.m. (a da) to offer.employment ~ deplina a fortei de munca . oferta de doud sau mai multe produse care satisfac acelasi tip de cerere.{sub pretui pietei) underbid ~ avantajoasa de cumparare (pentru descurajarea altor ofertanti) preemptive bid ~ combinata .(a unei societdti fdcutd actionarilor acesteia) takeover bid ~ de titluri financiare .

mercantile marine officer ~ de punte — (la navele comerciale) deck officer. la un pret superior celui cotat la bursa.cross offer ~ insotita de mostre . bureau.n. mate ~ de vama .situations vacant. oligarchy oligopol s.block offer ~ inchisa .(procedura bursierd care constd m oferta de scliimbare a actinnilor unei societati contra titlurilor altei societati} offer for exchange of shares ~ publica initiala .post office oficiul fortelor de munca employment agency/bureau. acesta fiind oferit de mai multi producdtori-ofertanti) oligopsony .f.public offer ~ publica de cumparare . sd rdscumpere.OFE-OLI 241 valoarea unui contract mcheiat) actual supply ~ excedentara .n.acceptance house ~ postal .n. (birou) office. pe care doreste so. first mate/officer.clearing house ~ de cliring bancar . officer ~ de marina comerciala .firm offer ~ m bloc .to withdraw an offer oficiu s.blind offer ~ pentru inceperea negocierilor -tentative offer ~ publica . sealed tender ~ incruci^ata .low offer ~ nespecificata .customs officer ~ secund .patent office ~ de cliring .to make an offer a retrage o ~ . (agentie) agency ~ de brevete .(la navele comerciale) chief mate/officer. sellers' monopoly ~ instituit prin coluziune .(procedura prin care o societate propune in mod public actionarilor unei alte societati. pipe-line oligarhie s.(la licitatie) ticketing.sample offer ~ la pret scazut . (sediu al unei firme} office. simuldnd o falsa concurenta) common pricing ~ de serviciu .(care depdseste cerered) excess offer. actiunile pe care acestia Ie detin) takeover bid ~ publica de schimb . o controleze. help/hands wanted a face o oferta . (master's) mate oleoduc s.n.verbal offer oferte comune .(de actiuni comune) initial public offer ~ secreta/ilicita . unde un numdr mic de firme mari solicitd cea mai mare parte a unui bun. labour exchange.m. (al unei administratii) office.(coluziune.collusive oligopoly oligopson s. (sistem depiatd in care un numdr mic de firme mart asigurd cea mai mare parte a ofertei unui anumit produs.(stabilite prin coluziune. (forma a pietei cu o concurenta imperfectd. intelegere secretd a mai multor firme care sunt oficial in concurenta) level/collusive tendering ~ speciala — (de produse la preturi scdzute) special offer ~ verbala . sellers over ~ fara angajament free offer ~ ferma . job center ofiter^. impundndu-si conditiile de vanzare-cumpdrare pe piata bunului respective oligopoly.banker's clearing house ~ de scont .

m.economic operations ~ financiare .(bur. (a manipula. fee. stock market trading ~ de leasing . (neretribuit) honorary opera v. speculation.f.(bur. devize.OM-OPE oms. descdrcare.economic man.dealings for cash ~ in virament .businessman ~ -reclama — (care poartd pancarte cu reclame prinse in fata si pe spatele sail) sandwich man omul economic .(fin.financial operations ~ in numerar . work. operative.banking operations ~ bursiere . transformarea nefdcdndu-se prin intermediul mdrfii) switch ~ fara profit sau pierdere .leasing operations '. man ~ de afaceri . descdrcare. transbordare) portwork operatii a la baisse . reckoning 3. efficacy operator s. burdensome onora v.t.) dealings for a fall ~ a la hausse . 1. efficiency.(tranzactie bursiera prin care livrarea sau piata valorilor mi are loc in ziua incheierii tranzactiei. operation ~ de marfuri . marfuri) covering transaction ~ de arbitraj switch . honorarium.t. fixatd anterior) foi"ward transactions/dealings ~ la termen cu marfuri . manipiilare.) market maker ~ independent . 1.fiduciary transaction ~ portuara . (de onoare) honorary. a actiona un utilaj) to operate. m. achizitiondndii-se ceea ce trebuie livrat la o data ullerioard .(incdrcare. deal ~ cu prima — (tranzactie bursiera in cadrul cdreia iina dintre parti isi rezervd dreptui de a abandona piata in schimbul platii iinei s lime fixe achitate in avans.(a mdrfiirilor) faulty operation operativ adj. of honour 2. (o cambie.(servicii bancare standardizate destinate piibliculiii) volume (banking) business ~ de swap prin substituire de obligatiuni .(operatic de schimb intre o valuta forte si iina de cUring.stock exchange transactions. (hicrare) operation.f. operator ~ care face piata . to manipulate 2.) trader operatic s. (a incdrca sail a descdrca o navd) to operate operare s.noncash transactions ~ la termen .) to honour.de masa . transaction. onerous.) dealings for a rise ~ bancare . (calciil) calculation. ci la o data ulterioard.(tranzactie la bursa de valori sail de marfuri prin care se creeazd o acoperire in vederea executant angajamentelor asiimate. niimitd prima) premium deal ~ de acoperire .even deal ~ fiduciara .n. efficient operativitate s. homo oeconomicus oneros adj.(]->entru un avocat) retainer onorific adj.(bur.) substitution (price) bond swap ~ economice . stivuire) cargo work ~ defectuoasa . (financiard.(pe cont propriu) (bur. action 2. to meet onorariu s.titluri. bursiera) operation. 1.commodity futures .f. un cec etc.(incdrcare. effective. pay ~ de angajare .

call-of-more option ~ a vanzatorului de a dubia -(pptiune care ii da drept vdnzdtondui sd vdndd un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) seller's option to double.{care poatefi exercitatd oricdnd inainte de sfdrsitui exer-citiului) American option ~ cu pret de exercitiu identic sau apropiat cursului pietei .foreign exchange transactions ~ valutare la termen .(ordin cdtre broker de a vmde actiunile care scad sub o anumitd valoare) (bur.de apel/cumparare .to cease payments oprire s. {incetare) cease.f. to break ~ platile . discontinuity.) stop loss ~ in tranzit . fdrd a afecta calitatea acestuia) value engineering optiune s.(studierea fiecdrei etape din fabricarea unui produs in scopul reducerii costurilor de productie. stop.(unui utilaj din cauza uneipene de curent) outage ~ a pierderilor .out-of-the-money option . (drept contractual de a cumpdra sau de a vinde prin bursa de optiuni.f. metale pretioase etc. in conditii stabilite anticipat. transbordare. (intrerupere) interruption ~ a functionarii . operational oportun adj.forward exchange/deals ~ valutare la vedere . ceasing.speculative operations ~ valutare . stoppage. stivuire) handling procedure ~ la vedere .f. descdrcare. to discontinue.stock-ratio optimization ~ a valorii . to optimize optimizare s.f. timely. opportunity opri v.t.spot exchange/ deals operational adj.OPE-OPT 243 ~ la transportui de marfuri (mcdrcare. optimization ~ a raportului dintre stocuri . put-of-more option ~ acoperita (contract de optiune garantat cu actiunile unui titlu de valoare suport) covered option ~ americana . (a incetd) to cease.(optiune de cumpdrare a unui activ la un pret de exercitiu specificat} call (option) . (a intrerupe) to interrupt.on-the-money option ~ cu pret de exercitiu inferior cursului pietei .in-the-money option ~ cu pret de exercitiu superior cursului pietei . well-timed oportunitate s. la o data si un pret fixate anterior. devize sau actiuni. dreptui unui investifor de a-si schimba obligatiunile convertible sau certifica-tele de optiuni contra titluri de valoare. to stop.t. un anumit volum de marfuri. metale pretioase.(a mdrfii de cdtre furnizor dacd cumpdrdtond este insolvabil) stoppage in transitu optimiza v.(tranzactie bursierd cu plata imediata) spot transaction ~ speculative . in cadrul unei emisiuni de valori mobiliare. dreptui bdncilor participante de a-si mdri portofoliuJ) option ~ a cumparatorului de a dubia -(pptiune care u da drept cumpd-rdtorului sd cumpere un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) buyer's option to double. opportune.

.n.(programul de lucru in magazine si biroiirl) business hours ~ de lucru normate . (SUA) daylight saving time ~ de varf.{care nu poate fi exercitatd inainte de sfdrsitui exercitiu lit i) European option ~ in devize .) cash order ~ de a cumpara sau de a vinde la pretui pietei .stock exchange order ~ de cumparare . orice oras) city ~ comercial . fie de vdnzare) single option orar adj.office/official liours ~ de lucru . furnizare de cdldurd etc.working hours ~ suplimentare . hour. in SUA.) administration order ~ de bursa .(bur.frontier town ~ dependent de o intreprindere (pentru locuri de muncd. standard time ~ -om .) order to buy.) order at best ~ de eliberare a marturilor antrepozitate .) company town ~ maritim .(bur.(imitate de masura a duratei de stationare a navei pentru operare) (SUA) ship hour ~ oficiala . optiune care da drept deopotrivd de cumparare si vanzare) put-and-call/double option.(dependent economic de un oras mat mare) satellite town ora s.(imitate de masura a timpului de lucru) man-hour ore de birou/serviciu .official hour. overwork. extra work ~ suplimentare obi§nuite/normale regular overtime ordin s.. town. timetable ora$ s.) market order ~ de administrare .(a unei societdti insolvabile. pentru publicitate) prime time ~ de vara .day-to-day option ~ tripla .trade town ~ de frontiera .maritime/seaboard/seaside town ~ -satelit .(pentru o politd de asigurare) settlement option ~ de vanzare .overtime (work). order ~ al agentului de Tncarcare .n. hour. oras mare.(la radio si televiziune.f.) broker's order ~ cu plata in numerar .(care da drept fie de cumparare. (program) schedule. (in Anglia. ca alternativd la lichidarea ei) (dr.244 OPT-ORA ~ de plata .(optiune de vdnzare a unui activ la un pret de exercitiu specified!) put (option) ~ descoperita .currency option ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta .n. (pentru a sustine cursul) supporting order ~ de cumparare in conditiile cele mai avantajoase .closing time/hour ~ de maxima audienta .{corn. strap ~ unica .local time ~ -nava .peak/rush/throng hour ~ locala . straddle ~ europeana .fixed-working hours ~ lucratoare/de productie .(stelaj.(care nu are acoperire in titluri de valoare) naked option ~ dubla/mixta . hourly s.(bur.summer time.warehouse order . time ~ de Tnchidere .(care este o optiune dubid plus alte optiuni combinate) triple option..{mar.

care va plali la intervale regulate impozitcle si datoriile titulamlui de cont) standing order ~ simultan — (de cumparare de actiuni peste pretui pietei si de vanzare imediatd la acelasi prel pentru a Simula activitatea pe piata bursiera) matched order ~ vamal de transbordare transshipment pricking note ordine s. succession ~ a prioritatii .financial body ~ legislativ .(ordin de tranzactionare valabil pdnd cdnd este execntat sail anulat) (bur.t. authority ~ de conducere .) to order.(dr. to pass for payment ordonanta s.} limited order ~ permanent . order for payment/to pay.(ordin de cumparare executable prin utilizarea prodiisniui vdnzdrii de titluri determinate) (bur. principal organ s. ordinance ~ cu putere de lege .) order to sell. (organizatie. writ of attachment ~ de vanzare .(ordin de plata dat de cdire un client bdncii sale.executive body ~ financiar ./n. organization ~ a conducerii intrqirinderii management engineering ~ departamcntala/pe servicii. flow-process chart. (serviciu de consultantci pe .(in caz de faliment) receiving order ordonatorA'.f.legislative body organigrama s.f. agenda.order of payment. agregat) mechanism.(bur.) time order ~ de virament . to organize organizare s.writ of possession ~ de punere sub sechestru .(dr.(a unor conturi. financiara) order.) organization and methods.managing body ~ de control . (/uridicd. autoiitafe) body.line organization ~ si conducere a productiei production control ~ si metode ~ (man.order of priority ~ de zi .') open order ~ legat/conditionat . order.) contingent order ~ limitat — (ordin de tranzactionare in limitele imei anumite jluctiiatii a cursurilor) (bur.n 1.control authority ~ executiv . pay order issued ~ de punere in posesie .) restoration of goods taken in distraint ~ de sechestru . selling order ~ de vanzare sou cumparare la termen .(bur.delivery order. sequence. (mar. distress warrant. unit 2. (dispozitiv. departmental organization ~ ierarhica .f. table of organization.ORA-ORG 245 ~ de tncetare a platilor . organization chart.f.statutory order '.) ship's/freight release ~ de plata .de blocare .) garnishee order. (prezentatd in scris) order paper ordonanta v.de ridicare a sechestrului .t. (fin. device. (mandat postal) money order ~ de plata simplu/neconditionat unconditional order ~.(ordin cdtre bancd pentru blocarea unui cec) stop order/payment ~ de livrare . diagram organiza v.payment order.) decree.order to transfer ~ deschis . a unor fondiiri) stop order ~ de plata . (dr.order/business of the day.

association.f.nonprofit corporation ~ orizontala .(tip de organizare in care autoritatea manageriald nu se transmite pe scard ierarhica) flat organization organizational adj. organization.(man.) flexible organization ~ nonprofit .246 Idngd conducerea unei firme) systems and procedures organizatie s. organizational . body ~ -corespondent .(institutie financiard care presteazd servicii pentru altd organizatie financiard') correspondence ~ flexibila . society.

(a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) targeting ~ profesionala .alloy steel ~ -balot/de bandaje .f. horizon ~ de planificare . direction. 1.n.cast ingot/steel otelar.f.w. steel ~ aliat .y.ORG-OTE orientare s.hardened steel ~ inoxidabil . steelworks .hoop iron ~ calit .(pe 5-10 ani} planning horizon otels. guidance 2.n. orientation. steelworker otelarie s.stainless steel ~ turnat .vocational guidance orixonts.

m.general-puipose pallet paletizare s.material/property damage ~ prin aruncarea peste bord . package. pentru obligatiuni reprezintd o valoare nominalu de 1000 USD) (SUA) round lot ~ de actiuni . parameter parametri de exploatare . mecanism) breakdown. cu 72.f. pallet operation pana .f.n.damage by handling ~ prin poluare cu titei .bill/poster hoarding ~ de cotatii .damage done/incurred pallet.) quotation board ~ publicitar . \. (magazin) stationer's shop par adj.n.(a unui document.malicious damage paleta s. stock .p packet s.(a bunuriior navei) (mar.failure of electricity panica s. (defectiune.(bur.) pagini galbene/nationale . cargo platform/stage/tray ~ de depozitare .f. (pierdere) loss ~ accidentals . packet ~ complet de actiuni .n. (refugiu) haven ~ fiscal — (tard care oferd reduceri importante de impozite) tax haven paradox s./. (mar.) lot. parachute .operational factors para§uta s. utilaj.) damage by jettison ~ prill contaminare . panic .operating data ~ de functionare .accidental damage ~ materials .stevedoring pallet ~ specializata .(ciimpdrat sail vdiidut de un singur investilor) line ~ principal de actiuni .s'. (articole) stationery 2.broken/job/ odd lot ~ mare de actiuni . special-puq^ose pallet ~ universala . avarie) failure ~ de curent .) palletization. panel. circa 100 de actiuni.controlling interests pagina s. (cu sot) even paradisA'.(pentru actiuni.f.economic paradox parametru s.(bur. prejudice.panic/flurry on the stock exchange panou s. pack. (plat forma mobila folositd la manipularea unor mdrfuri) (mar. (avizier) board ~ de afise .f.(anuar care cuprinde adresele tuturor institutiilor fi societdtilor comerciale) yellow pages paguba s.' (de marina.warehouse pallet ~ de stivuire .oil-pollution damage ~ produsa/ocazionata .purpose-made pallet.f. page ~ dactilografiata .damage by fire ~ prin manipulare . damage.f. paradox ~ economic . 90 sau 100 de cuvinte) (dr.la bursa .n.advertisement hoarding papetar s m. stationer papetarie s.incomplet de actiuni .) folio ~ produsa de raufacatori . block.(a unor mdrfuri) damage by contamination ~ prin incendiu .

redactat de unii manager! pentru ei insisi. bet ~ mutual-pan mutuel partajare s.contracting party. waggon yard/park parcela v. portion.prejudiced party ~ semnatara .share in coownership ~ interesata .empty haul ~ in mile .gold parity ~ de schimb . part.mileage paria v. parking place 2.248 PAR-PAR ~ de aur — (tip de contract de mimed. (a miza) to gamble paritate s./n.{inchiriere simidtand de aparate si utilaje mai multor clienti in timp partajat) time sharing parte s. 1. (a unui po:-t cu normd intreagd intre dot angajati cu normd redusd) twinning ~ a postului .signatory ~ sociala . party to a contract. fragment 2. to bet.party to a dispute ~ prejudiciata .) party ~ adjudecatara .party at fault ~ in drept . reprezentdnd contravaloarea aportuhn iinui asocial. {intr-o tranzactie cu titluri de valoare) (fin.) contra .rolling stock depot. lot. care prevede importante compensatii materiale in caz cd ar fi demist) (man. care li conferd anumite drepturi si responsabilitdti in cadrul socieldtii respective) share partener^. contractor. sharing 2.f. (o lista) to look down.f.party to a case ~ in culpa .(fractiune din capitalul unei societdti cu rdspundere limitatd. 1. associate. (loc de stationare a autovehiculelor) car park.gliding parity ~ indirecta . to wager.) golden parachute pare s. plot. (documented to go over.insured party ~ civila --plaintiff ~ contractanta .f.t. privy ~ in cauza .i.aur/metalica . (cursa) haul ~ gol/fara incarcatura .n. {dr. (o distanta) to run. (fin. stock. (totalitatea autovehiculelor de care dispune o imitate) fleet. wager.(rata de schimb a doud valute calculatd prin raportare la o a treia) indirect parity pariu s.party entitled ~ in litigiu . 1. to parcel (out). (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass 2.{la licitatii) purchasing party ~ asigurata . 1. covenanter ~ indiviza . to cover. {bucatd) piece. to lot (out). to plot parcela s. run.truck fleet ~ de vagoane .n. par of exchange ~ de schimb intrinseca/metalica mint par/parity of exchange ~ fixa . party concerned.exchange parity. {data in arendd unei familii) allotment parcurge v.) parity.t.f. to run through parcurs s. partner.(modalitatea de a impdrti o slujbd cu normd intreagd intre doi sau mai multi angajati cu normd redusd) job sharing ~ a timpului de folosire . par ~ a puterii de cumparare purchasing power parity ~ .n.concerned party. lot.fixed parity ~ glisanta . parcel. {care revine cuiva) share. park ~ de autocamioane .

consumer resistance pasaport^.minority interests particular adj. sharing. salient feature ~ a unei activitati -job characteristic partida s. batch. resistance ~ a consumatorilor . {la o afacere. 1.n. 1.business partner parteneriat^. to patent. waterway pasibil adj.carload lot partial adj. to licence patentat adj. certificate ~ de sanatate .f.short-term/quick liabilities ~ sub forma de depozite .f.(metodd prin care li se oferd angajatilor unei societati posibilitatea de a cumpdra actiuni ale firmei respective la un pret mai scdzut decdt cursul pietei) employee share option participatie s.f. patent. real ./?.(bur.tourist passport patent s. patent(ed).f. navigation/ship channel.direct hand ~ la profit . tin interes) concern ~ a salariatilor — (termen general pentru a defini modalitdtile prin care angajatii pot participa la conducerea societdtii in care lucreaza) {man.PAR-PAT ~ care iese din firma .(cota-parte a fiecdrui asocial) partnership share ~ majoritara . participation.majority interests ~ minoritara . partnership participare s.deposit liabilities pasivitate s. (intr-un vehicul public) fare ~ clandestin .seaman's passport ~ turistic . licence.outgoing/ retiring partner ~ de afaceri .f.f. certificate of health/pratique ~ de sanatate cu mentiune . private particularitate s.long-term liabilities ~ pe termen scurt .) liabilities ~ acceptabil .(mar. (cont.?.) bill of health. licence patenta v.contingent liabilities ~ net .current liabilities ~ neprevazut . partial adv. consignment 2. part(ial)ly pasager s. proprietary.m.transit passenger pasa s.profit sharing ~ optionala a salariatilor .) touched bill of health ~ de sanatate curata/fara mentiuni (mar. n.net liabilities ~ pe termen lung .(mar. patrimonial.) clean bill of health patrimonial adj. (/oc) game ~ de solduri -job lot ~ normala de marfuri . licensed patenta s.f. (de) liable to pasiv.) regular lot ~ vagonala de marfuri . (la capitalul unei societati pe actiuni) share ~ a asociatilor .clandestine passenger. passport ~ de serviciu . (forma de asociere) partnership 2.} stowaway ~ de clasa turistica . (mar. patent.service passport ~ pentru marinari .(utilizat pentru a calcula lichiditdtile unei band) eligible liabilities ~ curent . peculiarity.tourist-class passenger ~ in tranzit .n. (de marfd) parcel/lot of goods.) employee involvement/participation ~ directa .t. characteristic (feature). passenger. passivity. (de navigatie) fairway.

) at sea.n.) flag ~ al navei .i.flag of convenience/ necessity ~ de armator . (pentru mcdicarea unui contract) forfeit. (mar.national flag/colours ~ strain . patrimony patron s. to reprieve. mar.zi lucratoare . linen.packing cloth/linen ~ de doc . (proprietate) land. on the back ~ zi .for one's own account ~ credit . patruiidere s.t. to pauperize.m.registry ~ avantajos . linen peprep.customs/revenue flag pacali v. (sol) soil.per man-hour ~ riscul destinatarului . (albituri) white goods. 1. penal penalitate s.(pentru confectionarea sacilor de marfd) sackcloth.m. jute canvas ~ de prelata .f. respite.company/house flag .f pedology. (teren) ground. (referitor la mdrfurile in expeditie) afloat ~ nava .de ambalaj .f. to lose v.national . boss patronat s. pecuniary. to impoverish. (a amenda) to fine penalizare s.(la bord) aboardship. fuel/black/buming oil paguba$ s. employer. moneyed.cont propriu . pi.consignee's risk ~ tona .per day. pauperism pauperiza v. penalty. reprieve. soil science penal adj.n. to grant smb. penalization.t. to penalize.f. per mensem ~ mare — (in timpul navigutiei) (asig.f. (association of) employers pauperism s. (prin vdnzarea de rnarja de calitate inferioara) to fob off pacura s.on credit ~ luna — per month. delay. to beggar pavilion s. grace ~ de iuta/de sac . to respite. proprietor.foreign flag ~ vamal . to cause/to do damage to pamant s.tarpaulin canvas panzeturi s.n.market penetration panza s. per ~ an—per annum ~ cap de om/persoana -per capita ~ comanda . penetration ~ pe piata . (camp) field.f. (mosie) estate ~ arabil .ashore ~ verso .n.burgee ~ de comert — (arborat de navele comerciale) merchant/trading flag ~ de companie . sacking.t. loser pagubi v.t.250 PAT-PEN patrimoniu s. per diem .drill ~ dc in .(in mdsura in care starea timpului o permite) per weather working day pecuniar adj. cloth -.n. (impusd de sinsiicat membrilor care mealed regulile .per ton ~ uscat . a delay pasuire s. monetary pedologie s.t. ashipboard ~ om-ora . (amenda) fine.f.(despre twine} bespoke .plough land pasui v.(fblosita la confectionarea prelatelor) flax canvas/linen forfeiture penaliza v.f.overleaf.

) for the account penurie s. (chine sail arendd excesivd) to rack percepere s. to pension (off). for ~ numerar . pension. to gather.t. pi. peril. to become out-of-date perimat adj. retiree ~ de stat . tax collector/gatherer perfecta v.state pensioner ~ in activitate semiretired person pensionare s. penury.to be pensioned off. to superannuate pensionar s.(despre tranzactii care urmeazd afi pidtite in urmatoarea zi de decontdri) (bur. scarcity. obsolete. out-of-date.PEN-PER 251 acestuid) fine 2. to collect.(la fondul de pensii.t.to pension (off) pensiona v.oil(-producing) area perioada s. contributia nefiind pidtitd de salariat.n. outdated. to go on pension. to grant a pension.f.(timpul mediu necesar pentru a convert! materiile prime in produse finite si pentru a Ie vinde) inventory conversion period ~ de functionare efectiva .) for money ~ ziua de lichidare .f. ci de firmd) noncontributory pensions ~ raportate la salarii . (rise) risk ~ de intrare pe piata . shortage percepe v. (dr.ite) to levy. to superannuate v.r. abeyant.to be in abeyance pensie s.retirement on account of age/pension.t. mandatory retirement pentrvi prep. (in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale) retention money ~ contractuala . (a unui functionar sail a unui militar) retired pay ~ alimentara . danger to navigation/shipping ~ natural .alimony ~ de invaliditate/pentru incapacitate de munca . superseded 2. (un contract. hazard.on-cycle .(cdnd se stationeazd la dand peste termenul stabilif) dockage penalty pendinte adj.contract penalty ~ pentru cheiaj .) lapsed perimetru s. period ~ analizata .f. undecided. pending. retirement.m. (dr.exploration lease ~ petrolifer . to retire (upon a pension).old age/ retiring pension ~ viagera . area ~ de explorare . un acord) to conclude pericol s.po7. pensioner.(rise pe care si-l asumd o firmd cdnd pdtrunde pe o piatd noud) threat of entry ~ de navigatie . to be/to become out-of-date/obsolete/superseded 2.(fin.f. (de impolite) (tax) levy perceptor s. (im. pensionary.eamings--related pensions a ie§i la pensie .r. 1. to retire (upon a pension) a scoate la ~ .f. superannuation.) period under review ~ de amortizare .) to lapse.natural danger perima v. outstanding a fi ~ . danger.navigational danger.n.m. 1.payoff period ~ de conversie a stocurilor . perimeter.(bur. superannuation ~ pentru limita de varsta .life pension/annuity pensii necontributive .disablement/disability pension ~ pentru limita de varsta .

(mar. (despre un comitet. entry out .(mar.(timpul dintre comandd .(a wiei.tran(s)shipment delivery order ~ de tranzit . pass of goods ~ de scoatere din vama .vamal de eliberare a marfii din depozit .tax holiday '-.(intr-o tard strdind) work permit ~ de navigatie . perishability.) jerk/jerque/stamp note.y. (de incarcare. permit.loading permit. permit to unlade ~ de export .always afloat or safely aground ~ in stare de piutire sigura .) dandy/pricking note ~ de munca .n.always safely afloat permis adj.) always afloat •. transire ~ de conducere auto -driving licence ~ de debarcare . permanent.) land/landing order . release for shipment ~ de libera trecere safe-conduct ~ de livrare a marfli freight release ~ de marfuri antrepozitate .) bill of sufferance. always ~ in stare de piutire .fishing licence ~ de plecare .landing permit ~ de descarcare . (a unui angajat) probationary period .outage ~ de maturitate .transit permit ~ vamal customs permit.slack period ~ de subscriptie . permanently. permitted s. licence.) average collection period perisabil adj. shipping bill.) release ~ de aprovizionare .(conditie de navlosire) (mar.subscription period ~ de tranzitie .(din depozit) demand pass.) standing adv. allowed.(a marfurilor) bond/cartage note ~ de transbordare . authorisation.252 PER-PER ~ de gratie . descdrcare etc.warehouse withdrawal permit.(mar.period/days of grace.de stagnare .transition period ~ medie de colectare . perishable perisabilitate s.) dandy/pricking note ~ vamal de descarcare .navigation permit ~ de pescuit .trial period.(yaloarea medie a conturilor de creante exprimatd in zile) (Jm.f.(a navei) sailing permit ~ de ridicare a marfurilor .discharging permit. livrare) replenishment lead time ~ de recuperare a investitiei payback period ~ de scutire de impozite . perishableness permanent adj. cambii) tenor ~ de proba . permit to lade.) victualling bill ~ de cabotaj — (cu scutire de taxe vamale pentru provizii) (mar.(mar.de reaprovizionare .shipping note ~ de incarcare .(fdra plata taxelor vamale) (mar. un contract etc. warehouse keeper's order' release ~ vamal de incarcare .export licence ~ de iesire sau de intrare in doc -dock pass ~ de imbarcare .in stare de piutire sau esuat fara pericol . grace period ~ de inactivitate . {de liber a trecere) pass.

platform ~ de sosire .(prin cumpdrarea masiva §i brusca de actiuni) (bur.t.(in urma unuipartaj) distributee ~ cu semnatura autorizata pe cec cheque signer ~ decedata fara testament .very important person ~ impozabila .supervisory personnel .(unei investitii) risk taker ~ care nu isi indeplineste obligatiile/ angajamentele .office/ clerical staff calificat .(de impozite etc.natural person ~ fizica sau juridica care incearca sa obtina controlul asupra unei societati . staff ~ administrativ/de birou . individual ~ angajata permanent-jobholder ~ angajata temporar . (individual) individual.private person ~ scutita .offeree ~ careia ii revine o parte .n.defaulter ~ care preia ilegal un teren .offerer.) short ~ careia i se aloca actiuni/titluri de valoare .outdoor staff ~ de conducere .n. (flux de plati viiloare egale estimat sd continue vesnic) {fin.(astfel meat proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) {bur. person.legal/juristic(al)/artificial/ fictitious person. (particular) private s. corporate body.(actiuni.official ~ particulars .improver upon an offer ~ care vinde fara acoperire .allottee ~ careia i se face o oferta . personnel.disseisee ~ fizica .managing staff ~ de exploatare/deservire .casual ~ care acorda autorizatii/licente licenser.(intr-o functie) appointee ~ oficiala .arrival platform perpetuitate s. mdrfuri) (bur.exempt personnel ~ care nu beneficiaza de vechimea in munca . offerer ~ care ia in posesiune ilegala disseisor ~ care Tsi asuma riscul .) perpetuity persoana s.) request note permite v.intestate ~ deposedata ilegal . legal entity. licensor ~ care da cu chirie sau in arenda lessor ~ care face munci ocazionale .) nominee ~ foarte importanta .) (corporate) raider ~ fizica sau juridica desemnata sa administreze tranzactiile de actiuni ca titular .PER-PER 253 ~ vamal special .f. to allow peron s.operating personnel ~ de supraveghere .) exempt personal adj. personal.leviable person ~ in cautare de solduri/ocazii bstrgain hunter ~ juridica .(de descdrcare a mdrfurilor perisabile mainte de controlul vamal) (mar. qualified/trained staff ~ care nu are dreptui la ore suplimentare .skilled personnel.f.claim-jumper ~ care renunta .odd hand/man ~ care face o oferta . body corporate. (client al unei band) corporate customer ~ numita . to permit.exempt personnel ~ cu serviciu exterior .(la un drept) disclaimer ~ care supraliciteaza .

tank ship/vessel..field personnel ~ functionaresc . (balene) to whale pescuit s.marine/sea fishery. applicant.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric mcepe cdnd incdrcdtura trece de balustrada navei) (mar.technical personnel personalitate s. (mineral) oil. whaling ~ fluvial . (in special despre un avans.redundant personnel. petrodollars petrol s. fishery ~ comercial ./. (oil) tanker. in ready money. (de coasta) shoreman pescarie s. deadwood ~ tehnic .freeboard draft/draught ~ de exploatare .legal status "< pescador s. petrochemistry petrodolari s. petrochemical petrochimie s. petroleum carrier/ship/tanker.f.clerical personnel ~ imbarcat/navigant .n.designed draft/draught ~ redus .) over ship's rail ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) (bur.deep draft/draught.n.f.cargo draft/draught ~ de nava neincarcata . personalty ~ juridica . (produse) fish 4. urmat de plata in rate) down petitie s.river fishery ~ industrial .seafaring personnel ~ permanent . 1. oil-carrying ship/vessel . (pescuit) fishing 2.full-load draft/draught ~ in balast .f.permanent/regular personnel ~ portuar .to submit an application petitionar s.fishing trade ~ maritim .f. pi. (cu ndvodul) to seine. allowable draft/draught ~ de bord liber .whale fishery. to fish.deep-sea fishery/ fishing. fishing. naphtha ~ brut — crude petroleum/oil/naphtha petrolier adj.) supra pari.permissible draft/ draught. reduced draft/draught pescar s. oil. petroleum. s. heavy draft/draught ~ proiectat .sailing draft/draught ~ de plina mcarcare . light draft/draught ~ de plecare .m.commercial fishing ~ costier .254 PER-PET ~ de teren . inshore fishing/fisher}7 ~ de balene . pelagic fishing ~ oceanic/in larg .ballast draft/draught ~ mare .m. above ~ balustrada navei . service draft/draught ~ de mcarcare . (cherhana) fishery pescui v. (piata de peste) fish market 3. fishing cutter/vessel pescaj s. (negot) fish trade.coast(ing) fishery. fisherman. (cu unditd) to angle. (cu unditd) angler. petition. pelagic fishing ~ pe platoul continental . solicitor petrochimic adj. above par pesin adv. petitioner.n.port personnel ~ supranumerar . (mar. application a face o ~ .no-load draft/draught. over..operating draft/ draught.season fishing peste prep.) draught.m. in cash.n.n.offshore fishery ~ prin traulare .(fish) trawling ~ sezonier . (SUA) draft ~ admisibil . (cu traulul) to trawl.easy draft/draught.

gasoline carrier/tanker ~ de cabotaj .intermediate tanker ~ de titei .one-man market .(piata pe care cumpdrdtorii pot exercita preshini asupra cursurilor.m.ocean-going tanker ~ .) buyer's market ~ a emisiunilor .general-purpose/versatile tanker petrolifer adj. clean products ship/vessel.large crude carrier.white products tanker. (mdrfuri m vrac-petrol) bulk--oil carrier.(peste 400000 tdw) ultralarge crude carrier ~ oceanic .f.(fin. (cereale-petrol) grain tanker ~ de benzina .factor market . market ~ a acceptelor .portcontainer .f.goods and services market ~ a creditelor .active/lively/brisk market ~ angro/generala . astfel meat nivelul cotatiilor sd scada) (bur.(piata cu activitate legald.labour market ~ a imprumuturilor rambursabile la cerere .competitive market controlata/inchisa .call market ~ a navlosirilor si a Tnchirierilor charter/chartering market ~ a noilor emisiuni (piata actiunilor societdtilor devenite publice recent) (bur.. (imitate de mdsurd pentru greutate) pound piatra s. insa cu preturi mari datoritd ofertei scdzute de mdrfuri.credit market ~ a cumparatorului .inshore oil-tank ~ de produse albe .product market ~ a scontului neoficial .coastal tanker.acceptance market ~ a bunurilor si a serviciilor . petrocurrency pfund s.tanker-container ship/vessel ~ universal .) open discount market ~ a vanzatorului .a fortei de munca .} new issue market ~ a petrolului oil market ~ a produsului . refined products carrier ~ de produse chimice .) issue market ~ a factorilor de productie .) seller's market ~ activa .mamut" . (pentru incercat titrul aliajelor de metale pretioase} touchstone piata s.black products tanker. piata in cadrul cdreia handle dintr-un sindicat de garantie si plasament si intermediarii jmanciari cumpdrd titluri in bloc} (corn. astfel meat nivelul cotatiilor sd creased) (bur. inshore oil-tank ~ de cabotaj mic . oil(-bearing) petrovaluta s.} grey market ~ concurentiala . large capacity tanker ~ de tonaj mediu . dirty ship/tanker ~ de tonaj foarte mare . de marketing sau nu an de ales intre mai miilte oferte) captive market ~ cenusie . fin.wholesale market ~ calma easy/quiet market ~ captiva — (grup de consumatori care nu pot evita activitdtile publicitare.(petrol-minereu) oil-ore carrier.chemical tanker ~ de produse negre .crude oil carrier/tanker ~ ..f.(fin.(peste 160000 tdw} very large crude carrier.(piata pe care vdnzdtorii pot exercita presiuni asupra cursurilor.PET-PIA 255 ~ combinat . superlarge/supersize tanker ~ de tonaj mare .

black/underground market ~ neoHciala . (SUA) off-board market ~ organizata/oHciala .world market ~ monetara .discount/bill market ~ deschisa/libera .mortgage market ~ in crestere .shrinking market ~ inchisa .{cu conciirentd imperfecta) imperfect market ~ inactiva/stagnanta inactive/ flat/ idle/dull/stagnant/sluggish market ~ institutionala .open market ~ externa .(pentru cd oferta este mai mare decdt cererea) soft market € ~ de cereale . cat si la cumpdrare) two-sided market ~ cu plata in numerar la livrare -spot market ~ cu preturi instabile .{cu competitie perfect perfect market ~ potentials . cu livrare imediata) parallel market ~ perfecta . de lingourl) bullion market ~ de navluri .{la preturi mai ridicaie.potential market ~ primara .) bear market ~ in regresie .(locul teoretic de intdlnire a ofertei cu cererea de capitaluri pe termen mediu si lung a agentilor economic!) financial/finance/capital market ~ fluctuanta .{piatd pe care sunt tran.freight market ~ de obligatiuni .interbancara .closed market ~ la termen .forward market: (Za bursa de marfuri) terminal market ~ larga .uncertain/mercurial market ~ futures/a livrarilor la termen -futures market ~ globala .{sub forma. {bur.organized market ~ paralela .institutional market ~.dead market ~ mondiala .) liquid market ~ moarta .national market ~ neagra .\ zactionate pentru prima oard titliirue: de valoare nou emise) primary market .external/foreign market ~ extrabursiera a titlurilor de valoare unlisted securities market ~ ferma firm/strong market ~ financiara/de capital .international market ~ interna .256 PIA- ~ cu cotatii bune .test market ~ de marfuri {mai ales de alimente si materu prime) commodity market ~ de metale pretioase .) baBi market j ~ in depresiune/scadere .{cu tendinta de create a preturilor) rising market.unofficial/outside market.free market ~ lichida .(sales) outlet ~ de desfacere de proba .real estate market ~ imperfecta .grain/corn market ~ de desfacere . {bur.(piatd pe care se inregis-! treazd tranzactii continue si cursunie ' nu aufluctuatii mari) broad market ~ libera/deschisa .global/mass market ~ imobiliara .{atdt la vdnzare.bond market ~ de produse produce market ~ de scont .depressed? sagging/down market.(fin.interbank market ~ internationala .intemal/home/dome market ~ ipotecara .{piatd specified ce are drept obiect al tranzactiei moneda sub' toate formele ei) money market ~ nationals . {extrabursiera) unlisted/curb over-the-counter market.

(cu putine tranzactii si fluctuatii man ale cursurilor) (bur. loss.weak market ~ specializata .T PIA-PIA PIA-PIE 257 ~ profitabila .i.) narrow/thin market ~ secundara .n./i. producdtori an decis sd-si limiteze vdnzdrile) restricted market. (trenul.(tranzactiile bursiere realizate pe diferite piete geografice sunt combinate pe o piatd centralizatd prin computer) geographically fragmented markets a crea o piata .(tranzactiile biirsiere mondiale) geographically consolidated markets ~ continue .specific market ~ speculative .(tranzactie de mdrfuri sail de monedd cu livrare imediatd si cu plata in numerar sail in mdrfuri disponibile) spot market ~ stabila . (drept'ul la) to forfeit v.market overt ^ restransa/Iimitata .glutted market ~ tertiara . to lose pierdere s.(ca urmare a indisponibilitdtii navel) loss of freight ~ a unui drept .(piatd pe care actiunile cotate sunt tranzactionate direct intre broker si client) (SUA) third market ~ -tinta . wastage. (la jocuri de noroc) to gamble away 4. 1.(bur.to raid into the market pichet^.) overbought market ~ supraincarcata . (de cdtre grevisti.(piatd pe care simt Iranzactionate titlurile care nu figureazd pe lista cotatiilor oficiale) secondary market ~ slaba .) one-sided/-way market ~ specifica . picket ~ de greva — strike picket pichetare s.(prin incdicarea unui contract) forfeit.(portofolii care cuprind orice tip dorit de cdstigiiri) (fin. (imitate de mdsiird pentru liingime) foot ~ -cherestea . ocazia etc.additional loss ~ bruta -gross loss ~ contabila .(pe care mdrfurile se vdnd rapid si cu profit bun) ready market ~ publica .stringent/ limited market.(piete financiare care permit ca operatiile sd fie executate oricdnd in deciirsiil iinei zile de tran-zactionare) continous markets ~ fragmentate geografic . to lose.(piatd pe care cotatiile sunt disponibile fie pentru ofertd.accidental damage ~ aditionala .single market ~ valutara .steady market ~ supraevaluata .forward exchange market piete complete . forfeiture -' accidentals .speculative market ~ spot/a disponibilului .) complete markets ~ consolidate geografic .f.) to miss.board-foot measure ~ de ulaj ullage foot/stick pierde v. fie pentru cumpdrare) (bur. (timpiil) to waste 2.foreign exchange market ~ valutara la termen . (pe care unui sail mai imilti.f.(pierdere rezultatd dintr-o depreciere a posturilor de activ sail o repreciere a posturilor de pasiv) book loss .t. demonstranti) picketing picior s. (bani prin investitii nerentabile) to sink 3.target market ~ unica .to make a market a provoca panica pe ~ . (pagiibd) damage ~ a navlului . waste.

(reporlul p[aiii impozitelor datorate pentrii ultimul an.(despre nava.(pierdere cauzatd de transpunerea situafiilor financier e din valuta filialei strdine in valuta societdtii-mama) (fin. (mo-neda) coin ~ contabila/justificativa . loss due to leakage .f. mar/a) (asig.maritime loss ~ pe ultimul an . mar. practical de fisc pentru o societatc falimentard.) constructive/presumptive total loss ~ totala reala .weight loss ~ de translatie .total loss of insured object ~ totala interpretata/prezumata -(asig.) lost or not lost piesa s.) particular average loss ~ mare/grava .storage losses ~ neasteptate .(prin investitii nerentabile) sinking ~ de capital .reala . (specimens specimen.(manifestare a ineficientei economice) deadweight loss ~ neta .(.) general average loss ~ in avaria particulars .f. part. vault .operating losses ~ la depozitare . mar. piece 2.loss of customers ~ de curs ~ (pierdere survenitd prin cumpdrarea unui titlu si revdnzarea sa la un curs inferior) price loss ~ de forta de munca . (exemplar) copy 3.(as ig.(asig.(la iii-iele mdrjuri) shrinkage ~ prin interpretare/prezumata -(asig.) actual/absolute total loss pierderi cauzate de furtui marfii . mar.f.) constructive/presumptive loss ~ prin scurgere .) partial loss ~ pe hartie .) pilferage ~ de exploatare .(asig.(la vdnzarea activelor de capital) capital loss ~ de clientela .(din cauza angajatilor care demisioneazd din motive personate) labour wastage ~ de greutate .(covering? voucher ~ de rezerva/schimb spare replacement/renewal part ~ detasabila removable part ~ uzabila . lost ~ sau nepierdut . 1.cred^i losses ~ succesive . mar.) actual loss ~ totala total/dead loss ~ totala a obiectului asigurat .severe/heavy loss. (imitate de mdsurd penrr^ capacitate) pint piscicultura s. fish breeding/culture farming/husbandry pivnita s. mar.(asig.(pierdere nerealizata) paper loss ~ pe mare .) translation loss ~ deliberata/intentionata .f. ~ naturala/inerenta .natural wastage ~ nerecuperabila .« timpul transportului) (asig.leakage loss.(asig.net loss ~ partiala . prin raportarea la profitui obtinut pe unul din ultimii trei am) terminal loss ~ prin contractare/u scare .(pent) •u a evita plata impozitului pe profit) tax loss ~ din credite obtinute traudulos fraud loss ~ in avaria comuna .succeeding losses pierdut adj.wearing part pinta s.258 ~ de bani . cellar.windfall losses ~ prin credite neperformante .

production planning ~ a sortimentului de produse product planning .strategic plan planifica v.f.(mar.cadastral survey ~ cincinal .planned unit development .PIV-PLA -.f.bonded vaults plafon s. (a programa) to schedule planificare s.(a navei) deadweight plan ~ de invatamant .(in titluri de valoare) personal equity plan ~ strategic . beach 2.long-term plan ~ de productie . loading/stowage plan __________________________259 ~ de incarcare completa .staffing schedule ~ de perspective . draught.pension scheme ~ de pensii contributiv .(acordate cumpdrdtorului in functie de termenul de platd in numerar) (corn. 1. {de amplasamenf) site plan ~ de beneficii al salariatilor (fJarticipare la profit.(in salarizare) inventive scheme ~ de vanzare de actiuni salariatilor (unei firme) employee share/stock ownership plan ~ personal de investitii . to limit plaja s.curriculum ~ de livrari .general plan/outline.t.five-year plan ~ de activitati zilnice . to plan.marketing plan ~ de pensii . plan.(cargoplaii) (mar.de investitii .investment plan. planning ~ a productiei .(o suprafetelor de productie) floor plan ~ de ansamblu .debt ceiling ~ al preturilor .price ceiling ~ al salariilor — wage ceiling ~ de creditare . (program) program(me). draft.day plan ~ de afaceri — business plan ~ de amortizare .redemption table ~ de amplasare . design.(stabilit cadrul operatiilor de cliring) swing in plafona v.saving/thrift plan ~. (nivel maxim) ceilin (extreme) limit ~ al datoriei .de economii .t. schedule ~ al capacitatii de incarcare . asigiirdri de sdndtate etc.) cargo plan. scheme.n.vamala .retirement plan ~ de pensionare dupa criteriul profesional .credit ceil ceiling/ agreement ~ valoric/descoperit . pensii. expenditure capital plan ~ de incarcare . (protect) project.contributory pension scheme ~ de pensionare . {interval intre doua mdsuri.de stimulare .) settlement terms ~ de reinvestire a dividendelor (care permite actionarilor reinvestirea automata a dividendelor primite in actiuni ale societdtii platitoare) dividend reinvestment plan .) capacity/tonnage plan ~ anual .schedule of delivery ~ de marketing .) employee benefit plan ~ de dezvoltare zonala .annual/year-to-year plan ~ cadastral . doua posibilitdti) spread ~ de licitatie — (diferenta dintre pretui de licitatie si pretui ceruf) bid-asked spread plan s.n.production/operating/ output plan ~ de reabilitare/refacere rehabilitation plan ~ de reduceri .occupational pension scheme ~ de personal .

short-term/'-dated investment ~ privat .paynient of balance ~ anticipata .advance paymeni.time wages ~ dupa livrare .(emisiuni de obligatiuni care nil fac obiectui unei subscriptii piiblice) private placement plasare s.aggregate planning ~ strategics .f. to forge plastografie s.(bur.(cheltuiala de capital efectiiatd in vederea sporirii valorii acestuia prin diverse forme de investitie) financial placement ~ pe termen lung long-term/-dated investment ~ pe termen scurt . defrayment ~ a concediului vacation pay ~ a concediului medical sick pay ~ a contrastaliilor .f.(a muncitorilor^ tommy ~ in avans .outward payment ~ excesiva .mortgage graduated payment ~ imediata in numerar . (a imei datorii) discharge.f.[in mina) yardage ~ in alimente .(a personalului unei companii) (man.» sharehawking. t. plantation planta s. (investitie) placement.paymeni against documents ~ contra ramburs .payment forward ~ contramandata . to invest.(de titluri de valoare.scheduling ~ centralizata .payment countermanded ~ cu ora sau cu ziua .textile plant plasa v. disbursement.f. settlement(achitare/acoperire a cheltuieHlori defrayal.eligible investment ~ dezavantajos . payment in full ~ in acord pe iard de inaintare . (a vinde) to sell plasament s. jdrd interventia intermediarilor) direct placement ~ financiar .oil plant ~ tehnica/industriala . placement.budgetary planning ~ calendaristica . (iirmata de rate) down payment ~ in functie de productia realizata -payment by results .f.payment in driblets ~ graduala a ipotecii .) career planning ~ bugetara .payment after delivery ~ efectuata . sale ~ de actiuni lipsite de valoare .full payment.overpayment ~ fractionata .truck system ~ a soldului . (a investi bani) to place.(mar.n.strategic planning plantatie s.central planning ~ corporativa corporate planning ~ economica economic planning ~ familiala .260 ~ a structurii organizatorice . pay.(man.spot cash ~ integrala .t. forgei-y plata s.) demurrage ~ a impozitelor sou a taxelor ratepaying ~ a salariilor in natura .family planning ~ globala .) organization planning ~ a structurii profesionale .advance payment-payment in advance ~ contra documente . sharepushing plastografia v. plant ~ furajera fodder plant '.industrial plant ~ textila . payment.oleaginoasa . (vdnzare) selling. investment ~ avantajos .sinking ~ direct .

to liquidate.pentru onoare/sub protest . to disburse. (formula pe un cec) pay cash ~ in numerar inainte de livrare cash before delivery ~ in numerar la comanda .payment by transfer.quarterage ~ ulterioara subsequent payment plati de transfer (pensii.cash against documents ~ in rate .overtime payment ~ pentru transportui feroviar railage ~ prin virament .l cuvenit .payment in due course . to defray.dirty money/pay . (a unei datorii) payment on account .(efectuate din averea unuifalif) (dr.offshore drilling rig placuta s.) preferential payments ~ primite .trimestriala .f.drilling rig ~ de foraj marin . plate placuta fabricii constructoare maker's name plate plati v.payments received platforma s.(regulaf) to pay in .la tennenu.J7 se angajeazd sd-fi plateascd datonile} token payment ~ suplimentara additional/extra pay . to prepay ~ cotizatii .payment in kind ~ in numerar .. payment in part. to make up.to pay in advance. (un onorariu) to fee. {SUA) time pa^Tnent .payment by instalments.periodical payments ~ preferentiale .delivery on payment .i.(catre un lucrdtor angajat fard contract de munca) black payment.in numerar la livrare .saptamanala . to pay.la livrare .progress payment ~ restanta .) transfer payments .external payments ~ internationale .PLA-PLA__________________ ____________________261 ~ pentru stivuire .overdue/outstanding payment.cash on delivery ~ ill numerar la prezentarea documentelor . to clear.warehousing ~ pentru cointeresare/stimulare -(acordata conducerii unei societdti) enabling/goodwii] payment .cash with order -.pentru depozitarea in pivnite cellarage ~ pentru folosirea macaralelor cranage ~ pentm munca dificila .warehouse storage area ~ de foraj .? upra protest ~ pentru ore suplimentare .omaj etc. cashless payment ~ progresiva .externe .(a unei mid parti dintr-o datorie pentru a demonstra ca dehi-torul recuuoafte . ~ partiala . stowage ~ in natura . to pay ~ anticipat . (o datorie) to settle.pan/parti a) payment. platform ~ de antrepozitare . v..(a unei cambii) payment for honour/'.weekly payment ~ simbolica .) stevedorage.international payments ~ periodice .(mar.majora . ajutoare de f. payment in arrear . to discharge.(rata substantiald facutain contid unui miprumut} balloon payment ~ neagra .f.pentru antrepozitare .payment in cash.

to pay in kind. (ca sistem) politics politica liberului schimb .262 PLA-POL ~ daune/despagubiri . plenipotentiary pliant s.ctare si a stabiliza nivelul ratei dobd'. paid ~ anticipat .(totalitatea tranzactiilor efectuate de banca central. vintner podgorie s. pentru a actiona asupra masei mor. adundri) plenary plenipotentiar adj. envelope ~ cu fereastra .f.payable on presentation ~ la purtator . to pay/to put down.m.n. full ~ si la marca .(tarif.free-trade policy ~ pietei deschise .(care urmdreste mer^nerea si cresterea gradului de ocup^s . policy.m.to pay by instalments ~ in rate mici . extra.m. plutocracy poanson s.payable at maturity ~ la vedere .- zilor) open-market policy ~ usilor deschise . surplus value ~ absoluta . (dr.f. folder plic s.(tarif.payable to order ~ la prezentare .payable net cash ~ in rate . ploughman plus^.demand policy ~ a nivelului de trai . surplus ~ de casa . valoare} to overpay ~ prin cec .to pay(in) cash. vineyard politica s. (la cerere) callable ~ cu anticipate .) cash-and-carry platitor s./i.cash shorts and overs plusvaloare s. stamp ~ de titlu . (despre sedinte. (salarii) to tmck ~ in numerar .to pay by cheque ~ sub .to pay out ~ la livrare .to pay in full.(politica care pc"mite strdinilor sd desfdsoare acti\i:^ economicc sau sd emigreze intr-o (:':-mitd tara) open-door policy politica a cererii .to pay in ~ in contui datoriei . payer pledoarie s.payable as per endorsement platit adj.(in numerar.relative surplus value plutocratic s. pleading plenar adj. incluzdnd si fisa de calcul a acestuia) paypacket plin adj. to cash ~ in rate .to pay on account ~ in natura .(corn.(despre o na\a incdrcata) full and down plugar^.f. to pay off ~ in cont curent .prepaid ~ in numerar si transportat de cumparator .surplus in the cash plusuri si minusuri de casa .payable on delivery ~ la ordin . addition.) plea.to pay up ~ peste .payable on demand ~ la livrare . prospectus.n.to pay on delivery ~ la timp .f.window envelope ~ cu salariul . payable. valoare) to underpay platibil adj.n. viniculturist.payable to bearer ~ la scadenta .payable by instalments ~ la cerere .to pay damages ~ integral .absolute surplus value ~ relativa .payable in advance ~ in numerar fara reducere .f.(pentru metale pretioase hallmark podgorean s.payable at sight ~ prin andosare . winegrower.standard of iii^ policy ~ a ocuparii .

investment policy -.builder's/construction policy ~ de asigurare a titlului de proprietate .vessel policy ~ de asigurare a navei in constructie .tariff policy polita s.(politico comerciala) wait-and-see policy .dividend policy ~ de expectativa .supply-side policy ~ agresiva de vanzari . {de asigurare} policy ~ de asigurare .de austeritate .policy of retrenchment ~ de stabilizare .(a unei firme) personnel policy ~ de plasament/investitii .internal/home policy ~ monetara .(impusa de guvern pentru a combatc monopolwile) competition policy .bank lending policy -" de credite cu dobanzi ridicate dear money policy ~ de dividende .industrial policy ~ inflationista .de preturi .de mediu .budgetary policy ~ comerciala .hull policy ~ de asigurare colectiva . (cambie) bill of exchange 2.economic policy.supply-expansion policy ~ de restrictii bugetare .agricultural policy ~ antiinflationista .stabilization policy .fiscal policy ~ industrials .policy of inflation.baggage policy ~ de asigurare a banilor in tranzit (pentru sumele transportate intre banci) cash-in-transit policy ~ de asigurare a caricului .marketing policy .de marketing .pricing policy ~ de relansare .(realizatd de cumpdrdtorul unui bun imobiliar impotriva unei eventuale contestdri in justitie.antitrust policy .household policy ~ de asigurare a navei . 1.environmental policy ~ de personal .POL-PRO 263 a populatiei active prin asigurarea locurilor de munca) employment policy ~ a ofertei . inflationary policy ~ interna .policy of deflation.aggressive sales policy ~ agricola . policy of insurance ~ de asigurare a bagajelor .anti-inflation policy ~ antitrust .insurance policy.cargo insurance policy ~ de asigurare a locuintei .income policy ~ deflationists .(economica) expansion policy ~ de relansare prin credit expansion-credit policy ~ de relansare prin oferta . (specified unei anumite administratii) (SUA) deal ~ externa .monetary policy ~ salariala — wage policy ~ tarifara/vamala .foreign policy ~ fiscala .collective policy .trade policy ~ concurentiala .f. disinflationary policy ~ economica .de venituri . cdnd vdnzdtorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) (defective) title policy ~ de asigurare casco .austerity policy ~ de creditare a bancii .bugetara .

voyage policy ~ de asigurare pentru cheltuielile medicale .) honour/wager/gaming policy. to pollute poluare s. underwriter's policy ~ de asigurare mixta .time policy ~ de asigurare pe voiaj .marine pollution pomana s. (pentru mai multe voiaje) (asig.mixed policy ~ de asigurare neevaluata . (SUA) use and occupancy policy ~ de asigurare impotriva tuturor riscurilor . policy of reinsurance ~ mixta . mar. impotriva furtului etc. functie de modi/lean Ie intervenite ir.(in asigurdrile maritime si de incendiu) floating policy.) traveller's policy ~ de asigurare de viata . duratd) chronic pollution ~ fluviala . handout pomicol adj.all-risks policy ~ de asigurare in bloc. policy proof of interest ~ de reasigurare .standard policy ~ de onoare/fara obiect asigurat (asig. running policy ~ de asigurare impotriva incendiilor .{care specified valoarea interesuhii asigurat) (asig.open policy/cover ~ de asigurare evaluata . riscurile acoperite) declaration policy ~ de asigurare nominala .f.reinsurance policy. mar.(pentru diferite riscuri) blanket (insurance) policy. charity.(in caz de accidente de mimed) employers' liability policy ~ de asigurare suplimentara supplementary policy ~ de asigurare-tip .(repetatd si de hingi.water pollution ~ cronica .(asig.(pe piata bursiera) equity-linked policy ~ de asigurare de viata fara beneficii suplimentare .named policy ~ de asigurare pe termen .fire insurance policy ~ de asigurare impotriva intreruperii afacerii .'.) block policy ~ de asigurare limitata . consequential loss policy ~ de asigurare impotriva pierderii profitului — (prin inchiderea unei afaceri) loss-of-profits policy.t. care primele sunt revizuite periodic ir. pollution ~ a apei . mar. mar.u specified valoarea interesului asignran unvalued policy ~ de asigurare nenominalizata .(cauzatd de tin accident major) business interruption policy.(care r.river pollution ~ marina . floater ~ de asigurare generala general/comprehensive insurance policy.life (insurance) policy ~ de asigurare de viata conditionata de profitui actiunilor comune .(care asigurd numai anumite riscuri) limited policy ~ de asigurare maritima .) valued policy ~ de asigurare flotanta .f.{:r. fruit-growing .marine insurance policy.264 PLO-POM ~ de asigurare de calatorie (asigurare medicald.(garantata de eel putin dona societdti de asigurare) composite policy polua v.without-profits policy ~ de asigurare deschisa .medical expenses policy ~ de asigurare pentru raspunderea patronilor . alms.

(de marfuri) tally.port of arrival/entry ~ de transbordare .) tip.i. tallyman popas s.ore harbour ~ de operatii directe din vagoane (fara depozitarea mar/if in port) rail port ~ de pasageri .floating population ~ ocupata employed/working/ occupied population ~ stabila/fixa . (marfuri) to tally v.lake port ~ de livrare .discharging port ~ de destinatie . sailing port ~ de refugiu .rn.port ofadjudication ~ exterior .m.transit port ~ deschis . to sequestrate ~ bunuri pe cale judiciara to distrain upon goods poprire s. to tally.t. hint.PLO-POM POM-POR 265 pomicultor s. port ~ aglomerat . to book.destination port ~ de domiciliu/atas/inregistrare home/registration port ~ de escala .(a mdrfurilor) dispatching/forwarding station ~ de import . to clock.cargo port ~ de minereu . pump 2. sequestration populatie s. ceremony pompe funebre .n.lading/loading/ shipping port ~ de lacuri . (ban) inn popri v.port of delivery ~ de marfuri . to check in ~ la plecare (un salariat) to book off/out ~ la sosire .tally of loading pontator s.dock harbour/port ~ de buncherare . to distrain.t.n.continental port ~ cu maree .f. harbour. pomp.passenger terminal ~ de plecare .port of entry ~ de incarcare .outer harbour/port .(tin salariat} to book in pontaj s.undertaking. 1. fruit grower/farmer.open harbour/port.port of departure.f. (in baza tinui acord comercial) treaty port ~ destinat navelor retinute pentru contrabanda . (in forma fie confidentiala la bursd.tally of discharge ~ la incarcare . (de marfuri) tally clerk/keeper.refinery port ~ cu santier naval .equipped port ~ cu rafinarie . (de prezenta) time clerk/keeper. population ~ activa .transshipment port ~ de tranzit . clocking.port of call ~ de expediere . fruit growing/farming pompa s. cursele de cai etc. garnishment.port of distress/ necessity/refage ~ de sosire .congested port ~ artificial artificial/floating harbour ~ comercial commercial/trading/ mercantile port ~ continental .shipbuilding port ~ de andocare .n.faulty tallying ~ la descarcare .resident population ~ totala total population port s. cue ponta v.bunkering/fueling port ~ de canal .active population ~ activa disponibila potentially economical active population ~ flotanta . tallying ~ defectuos .(mchis la mareea joasa) tidal port/harbour ~ cu punct vamal .f. booking.f. funeral furnishers pont s.canal harbour/port ~ de descarcare . orchardist pomicultura s.n.

t. to repossess posesor s.m. to possess.) portfolio ".Eegirinia .n.maritime port. Indian (SUA) corn ~ in vrae . possessor.266 ~ fara vama si antrepozite vamale unequipped port ~ fluvial .agresiv . to QW! define) to hold posesie .river-maritime port ~ industrial . (carac eristica a planurilor de pensii care pennite participantilor sa-^i schimbe locul de mnnca. (resurse) resourca? .backlog/ stock of orders .. appointrr.to property in smb. (shijba)]ob .m. post.lawful possession . j inainte de maturitate) call fefians.(din punctui de ve.(propiictciie .temporara — (inchiriere. (mijioace) means.actual possession ~ incorporala ./.de investitii ..dere al operam} safe port ~ terminus .mediate posse<?» ~ m virtrtea dreptului priM ocupant .to take possession of a pune pe cineva in ~ .de active . free port/zone portuar adj.exchangeability post s.c occupancy a da m ~ . 1.occupancy ".sigur -.(care li penw" emitentului sd-si rasciimpere ?K/'yntf'i de valoare.seasonal port . (fin. callability ~ de schimb .foreign (trade) zone ~ maritim .c »1 institute a intra in posesia .(de pe frontiera eficientei) (fin.. port..asset portfolio ~ de comenzi neonorate . arer.industrial port ~ interior . fara a schimba sn^sa de undo iff.precarious tenure . (delmere) hokling --' de fapt .oil harbour/port ~ sezonier .terminal port ~. la un pret speci^-cait. maize. ~ de revocare .. O\\"GC tenure.river harbour/port ~ nuvio-maritim .} wallet portofoliu s.port of entry portabilitate s.f.to give possession of a lua in ~ .pe termen nelim'tat .to enter upofcome/to enter into possession of a reintra/a repune in ~ .bulk maize poseda v. place.vamal .investment portfolio ~ de piata .inland/inner port ~ liber . vor pfinn beneficiile) portability portofe! s. possibility 2 M.precara .n.n.(actiuni pdstrate in speranta cresterii valorii kr pentru specularea iilterioara) aggressive portfolio .n' .f.s-.risk portfolio ~ eficient ..perpetu. harbour.) efficient portfolio porto-franco s.to possession of. porumb s. carti de credit etc.. sea harbour/port ~ pescaresc .cardholder posibilitate s.fishing/fishery harbour ~ petrolier .' possession. (pentru bancnote.(portofoliul tuturor oportunitdtilor disponibile de investitii) market portfolio ~ de riscuri . owaaKS| (detinator) holder '1 ~ al unei carti de credit .1 umu drept legal} IIKOT] possession ~ intermediara .n. (ca most eni tor e'.

to backdate. or din de cumparare sau vanzare m curs de execulie) position ~ creditoare .t. (uzantd) practice. (SUA) (care ot) general delivery postal adj.m.) synthetic position ~ sociala . \.express mail potential adj. threshold ~ de rentabilitate .market potential ~ de productie .POS-PRA 267 ~ cu norma intreaga . util) useful..unfair trade practices ~ comerciale restrictive — (actiuni ale societdtilor private sau de stat care practica o concurentd restrictivd neloiald) restrictive business/trade practices prags.t. cat si a instru-mentelor care stall la baza acestora) (bur.) short position/ covering ~ pe piata .) accruals postdata v.vacant post/job. iar profitui este mil) breakeven (point) ~ de rentabilitate a numerarului -(prag de rentabilitate obtinut cdnd se scad elementele nemonetare . (oficiu) post office ~ aeriana . to postdate.n. n.f. m cadrul operatiunilor de schimb sau de bursd.productive potential ~ de vanzare .full-time job ~ cu norma partiala .social standing. position 2. (stagiar) improver practica s. post. load. sold al limit cont. (greutate) weight ~ a datoriei . po§ta s. usage..cele care . method ~ comerciala commercialism. potential ~ al pietei . 1.economic potential povara s. vacancy ~ liber temporar .n.electronic mail ~ interna . condition 4.part-time job ~ liber/vacant . to date forward poster s. to practise. (afolosi) to use. (ampla-sament) situation. (sociala) standing. postal. trade practice ~ de navigatie . skilled practica v. status.debt burden ~ a impozitelor pressure of taxation pozitie s.sales potential ~ de viitor .plant practice practici comerciale neloiale . matter--of-fact. burden.f. poster post-restant s.to practise a profession practicant s.) creditor position ~ descoperita . post. practice.(a unei societati) share of market ~ sintetica — (obtinutd prin tranzac-tionarea optiunilor.casual vacancy posturi tranzitorii . (corespondentd) mail.(cont. condition ~ tehnica . status.(situatie in care incasdrile sunt egale cu costiirile.air mail ~ electronica . probationer. s.f.n. (folositor. (metoda) practice.f. to employ ~ o profesie . [stare. site 3.. in cadrid iinm portofoliu de titluri. to put into practice.(referitor la situatia pe piatd a unor actiuni) {bur. practical.) technical position practic adj.(ydnzare fdrd aco-perire) (bur.navigational/sailing practice ~ in productie . (despre o persoana) practical (-minded).inland mail ~ rapida . numdru! de titluri ale aceleiasi societati. mail.(cont. paste restante. use. (priceput) experienced.prospective potential ~ economic . (aplicat) applied 2.

exacta .customary delivery ~ de la bord .2.shon. board .accident-prone preemptiune s. precontract preda v. to prefabricate prefabricat adj./. to entrust with predare s.prompt delivery ~ in minus . preceding preambala v.'. (previous) notice.n. discharging overside ~ priii t'ransbordare . to hand over..f.necorespunzatoare " (a actiiinilc-^ (inir.warning for discharge ~ de o saptamana . in infervalul de trei him la sfdryitui caruia e declarat falit. (incredintare) commitment.) delivery •~v.) outboard delivery ~ de-a lungul navei/sub palanc/sotto palanco . (a incredinta) to commit.misdelivery ~.(prin transbordare) delivery overside ~ definitiva/reala .free delivery ~ imediata .right and true deliver). warning ~ de concediere .poverty level/line/ threshold ~ de trecere de la un post de specialitate la uq post de conducere (mail. entrusting with ~ altei nave .) preemption prefabrica v.o'verdue delivery ~ la bordu! navei .f. previous. preferred preferinta s.short delivery '. preferential.actual delivery ~ eronata/gresita .a week's notice a da im ~ . (la) predisposed inclined to ~ la accidente . (inHate de masurd pentru lungime f! suprafata) ro(o)d prealabil adj.(price platd efecfuata de cdtre un debitor.Tntarziata .268 nu reprezintd iefire de immerar .to break even prajiisa s.i.(pragul reactiei c'dmpardwului la stf/nuienti) differential threshold a atinge pragul de rents bilitate . delivery. previous.(mar.) o^. 1.f.de saracie . handing over. (in constructii} prefabricated part.) bad dciive"/ ~ pestt" bord 1..(mar. (remitere) consignment. delivered ~ 111 ininus .) management threshold ~ diferential . de a nrma G anwnitd strategic pe baz^ activitdtii trecnte §i a activelor sa!ei ~ conform uzului .t. (a remite) to consign. (imitate de mdsrrd pentru lungmie) perch. n.) cash breakeven point .landed predispozitie s.f.f. precast unit preferential adj. .'ers-A delive"y. predisposino-propensity ~ strategical . (dr.(mar. pole. preference ~ a consumatorilor .-y '•"' tran.(fata de documente!^ df trafiSpof •t) . (din beton) precast s. to prepack preaviz .(mar.din costurile fixe) (fin.to give notice precapitalist adj.(tendmia unei societal.consumer preference ~ frauduloasa .'sfer ~ urgenta .deiive.express delivury predat adj. precapitalistic precedent adj.(fata de documenreie it' transport) . ~ franco -. prior precontract s. to deliver.t.) alongside delivery strategic predisposition predispus adj.

datorii etc.t. (a amdna} to delay prelungire s.random sampling ~ de mostre in trepte .t. (absorbtie. processing.t.f. la un anumit pret.automatic data processing ~ integrata a datelor .f. to prejudice.t. totalitatea unui imprumut si oferd titlurile prin siibscriptie publicd pe riscul sdu) firm/direct underwriting. to take samples prelevare s. loss.f.to jump a claim ~ o afacere/firma . (pagiibd} damage.group training . (mostre) to sample.cluster sampling ~ de mostre reprezentative representative sampling prelua v.integrated data processing prelungi v. to process. prejudice.n. (moral} injury a cauza un ~ .to take an office preia.to succed to a business ~ o functie . (dr. m-house training '.t. (un termen} to prolong. combination ~ a controlului asupra unei societati .(prm acumularea treptatd a actiunilor de la midi actionari} (bur.} reverse/ inverted takeover ~ lenta/treptata a controlului (asupra unei societdti} creeping control/takeover ~ ostila . disadvantage. (mecanica) machining. (viza. (de mostre) sampling ~ aleatorie de mostre . to be prejudicial/detrimental to. (de afaceri. preluare a unei societdti de catre o aha mat mare} absorption. (a actiunilor i-mise) taking firm ~ inversa — (cumpdrarea unei societal! anonime de catre una cu rdspundere limitatd sail a unei societdti man de catre una mai mica) (bur. detriment.in grup . (mecanic} to machine.} continuation.[dorinia de a define bani licliizi} liquidity preference preferinte economice ale intreprinzatorului entrepreneur's economic preferences pregatire s.training within industry. (a lezd) to injure prejudiciu s.(forma de plasament prin care o bancd sail un grup de band ~ ilegal un teren . (a unui termen) prolongation.) fraudulent preference ~ pentru lichiditati .f training ~ de tehnica protectiei muncii -safety education ~ m cadrui intreprinderii . datorii etc. valabilitatea} to extend.desk training prejudicia v.to do a prejudice/an injury preleva v.PRE-PRE 269 catre uiml dintre creditori in detrimental celorlaiti} {dr.multistage sampling ~ de mostre pe grupuri . (a uzind) to tool prelucrare s.(achizitionarea printr-o ofertd pe care conducerea societdtii vizate o respinge} hostile takeover prelucra v.la locul de munca -job training ~ teoretica .to assume/to take a risk preluare s. (a reinnoi} to renew.} to continue. (dr. to work. (a .} takeover.} to take over ~ un rise . (afaceri.} warehousing ~ ferma .f. (uzinare) tooling ~ automata a datelor .

(a cere) to require ~ despagubiri . (dr. (exercitata pentru semnarea unui contract) (dr. a valabiUtdtii) extension.) aquisitive/positive prescription ~ extinctiva . claim.f. bonus. pressure 2. presidency. prize.n.fair/reasonable price vizei.n. a zori) to urge.) landed price ~ al navlului .(dr.charm price ~ brut .market price ~ al zilei . (al unei adundri. (nelegald. freight rate ~ al pietei .renewal of a bill of exchange ~ a unui credit .) bull run ~ a stocurilor de marfuri . chairmanship pretentie s.t.bad claim ~ rezonabila . specification 2.fiscal pressure ~ inflationists inflationary pressure prestare s.f.return fare ~ al bileti'lui simplu/de dus . (rasplatd. (reinnoire) renewal.technical specifications presiune s.duty-paid price ~ cerut .charter money/rate. (a rdspldti. recompensa) reward.) negative prescription prescriptii de calitate quality specifications ~ tehnice .t.f.pressure of demand ~ a speculantilor a la baisse .) limitation of actions ~ negativa — (mod de pierdere a proprietdtii prin abandonarea indelungatd a unui bun) (dr. president.extension of a credit premia v.f.contract price ~ convenabil . (la salariii un functionar etc. direction. (amdnare) delay ~ a unei cambii . (la salariu) premium.(bur. al unui consiliu) chairman ~ al consiliului de administrate chairman of the board (of directors/ board chairman presedintie s. demand price.270 PRE-PRE prestari de servicii .(bur. (cerdnd bani) to dun prescriptie s. nefondatd) exaction ~ de despagubire . (a indemna.) bear run ~ a speculantilor a la hausse . to claim.providing services presedinte s.inventory pressure ~ fiscala . bounty presa v.) award. carrying out .t.{mod de dobdndire a proprietdtii prin posesia mdelungatd a unui bun) (dr. titlu etc. 1.) prescription ~ achizitiva/pozitiva .price asked.to claim damages pret s. a recompensa) to reward.fair claim pretinde v. regulation. (cheltuiald) charge.) to give/to award a bonus to premiu s.claim for damage ~ nefondata .sliding scale price ~ al biletului dus-intors . (tarif) rate ~ ajustabil .single fare ~ al marfii la descarcare . al unui comitet. 1. (cost) cost. to award a prize to.gross price ~ brut al marfii ~ gross value ~ ce include taxele vamale .(mar.m.f.day's price ~ atractiv . demand. price. (pret la care un dealer va vinde acthmile pe care Ie define) ask (price) ~ competitiv competitive price ~ contractual .) duress ~ a cererii . (distinctie.

) actual price ~ exorbitant .(a titluriior de valoare) redemption/repurchase price ~ de regie .invoice price fix/stabil .factory/prime/ first cost ~ de inventar .monopoly price ~ de oferta .knockdown price ~ de vanzare/desfacere .convenit/stabilit .purchase price ~ de dumping .book/accounting cost ~ de cost efectiv .informative price .(care include toate cheltuielile de transport pdnd la punctui de livrare'} delivered price ~ de monopol . (pretui la care sunt vdndute publiculiii actiunile comune) (bur.de exercitiu . lump sum price .basis price ~ de catalog .de revocare .knockout price ~ efectiv .cu amanuntui recomandat .(de tranzactionare a actiunilor) (bur.blanket/flat price ~ global/forfetar .cost price.(pretui implicit/evaluativ al fiecdrei caracteristici functionate a mdrfii) hedonic price ~ impus .total cost ~ de cost uniform .unit cost ~ de cost pe unitate de marfa .equilibrium price '.stocktaking price ~ de livrare .(a titluriior de valoare.subscription price ~ de soc/reclama .de emisiune ~ {a titluriior) issue price .agreed price ~ cu amanuntui .ferm/fixed/stable/ standing/strong/constant/set price ~ general/unic .administered price ~ informativ .catalogue/list price ~ de conversie .(care include costiil de productie si profitui producdtorului) full-cost price ~ de cost pe unitate/unitar .de echilibru .(.hedonic .wholesale price ~ curent .sale/bargain price ~ de subscriptie .overall cost.PRE-PRE PRE-PRE 271 .discount price ~ cu ridicata .precalculated cost price ~ de cost brut .de rascumparare . inainte de maturitate) call price ~ de sacrificiu/sub pretui de cost -sacrifice price ~ de sold .cash price ~ cu reducere/rabat .current/going/ruling/ regular/standard price ~ de baza .) offering price ~ de producator .dumping price ". net cost ~ de cost antecalculat . la un pret specificat.(de producdtor) recommended retail price ~ cu plata in numerar .pretui efectiv platit pentru actiiinile comune atunci cdnd sunt obtinnte prin conversia actiunilor preferentiale sail a obligatiunilor convertibile) conversion price ~ de cost .single cost ~ de cost total .force account rate .) exercise/strike price ~ de export .(cursul la care cumpdrdtorul unei optiuni de cumparare sail vdnzare poate dobdndi sail ceda activul in cauza) (bur.actual/real cost ~ de cost integral .retail price ~.supply price.flat cost ~ de cumparare .export price ~ de fabrica .racking/unreasonable price ~ facturat .gross cost ~ de cost contabil .selling price ~ derizoriu .manufacturer's price .

(drastic) cut price ~ redus in cazul platii in numerar price subject to a cash discount ~ scazut .extra price ~ supraevaluat datorita penuriei scarcity price/value ~ sustinut^ubventionat .full price ~ intern/de transfer .(pret minim) threshold price ~ marcat/afisat .tinta .loaded price ~ la deschidere .(fohsit in schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companu multinationale etc.(inainte de vamuire) in-bond price ~ in care sunt cuprinse toate serviciile .forward price ~ liber/nefixat .free market price ~ -limita/-prag .(bur. (stabilit de guvern) minimum price ~ neoficial .floor price. (pret pe care un dealer il va plati pentrii o actiune) bid (price) ~ pentru vanzarea in rate .special price ~ spot/pentru livrarea imediata spot price ~ strans — (cdnd intre pretui cerut s: eel oferit este o diferentd mica) (bur. cum ar fi cazul tranzactiilor interne ale firmelor man etc.open price ~ liber de piata .(dupd inchiderea bursei) after-hours price.inclusive terms ~ in crestere .272 PRE-PRE ~ initial/de strigare .flat price ~ unitar .marked price ~ mare/ridicat .) transfer price ~ in antrepozitele vamale .hire-purchase price ~ .average/mean price ~ minimal .prohibitive price ~ putin scazut .(bur.nominal price ~ oferit .(pretui fixat periodic de CEE pentru produsele agricole) target price ~ total/care include toate cheltuielile .(stabilit de guvern.support subsidized price ~ tarifar/de referinta .low price ~ special .plafon . (SUA) upset price ~ integral .(pret utilizat in situatia ii: care nu existd un pret al pietei.) closing price ~ la nivelul pragului de rentabilitate .rising price ~ incarcat/exagerat .high price ~ maximal .unit price pretui eel mai bun/avantajos . permis de o lege) maximum price ~ mediu .{bur.(la Ucitatie) bid (price).umbra .inclusive price ~ .(pentru a atrage cumpdrdtori) shade price ~ recomandat de producator manufacturer's recommended price ~ redus .bottom price .breakeven price ~ la termen . tariff/scale rate ~ .) opening price ~ la incarcarea in vagoane .) close price ~ suplimentar . (la bursa neoficiald) kerb/street price ~ net .) shadow price ~ unic . i best price ~ eel mai scazut .net price ~ nominal .(la Ucitatie) starting/reserve price.tariff scheduled price.price on rail ~ la tnchidere . bidding.ceiling price ~ prohibitiv/inaccesibil .

i. first served prima s. probe etc.) job specification ~ de produse sau servicii noi (retelei de distributie inainte de lansurea pe piata) selling in ~ -reclama .) first-half year ~ sosit.(bur.. (prognozd) forecast.t.to deliver credentials ~ un cec spre incasare . to preside at/over. adj.) first premium ~ solicitare — (prima trarisd pentru achitarea unui packet de actiiini) (bur. (prin.presumption of fact ~ legala .f.to set a low value on pretuitor s. primul iesit .(a unei carfi fdcutd pe coperta acesteia) blurb prezida v.f.to submit a plan for approval prezentare s.seasonal prices pretui v. appraiser prevedea v. (explicatii. to appraise ~ la . to foresee. to present: (a oferi) to offer. to forecast 2.) outlook prezenta v. to estimate.) first call primul esalon de conducere .conclusive/irrefutable presumption ~ de fapt .) first come. sosirii) (mar. (oferta) offer.world market prices ~ ridicate/avantajoase pentru vanzator . presumptive prezumptie s.seller's prices ~ sezoniere .t. estimator. (cu fonduri) to furnish. (dr.(navele sunt operate in ordinea. (estimaf) constructive prezumptiv adj. rater.PRE-PRI 273 preturi ale marfurilor in expeditie (mar.(date) to misrepresent ~ o oferta de furnizare de marfuri to tender for a supply of goods ~ scrisori de acreditare . to value. bonificatie) bonus.statutory meeting ~ ipoteca .. to provide. contract) to covenant. presentation. (gratificaiie. (a stipula) to stipulate.m.) first in. (a cursului actiunilor) (bur.f.) presumption ~ absoluta . (a da) to give.) prices afloat ~ diferentiale . display ~ a sarcinilor si a cerintelor . cont.to set the price/value at ~ putin . servicii) tender. (subventie .t. dm raporf) to make. to display. to valuate.f. first prima adunare generala a actionarilor . first out .market averages ~ mondiale .(speci-fice unui post) (man.) to furnish.(al unei cambii) first of exchange ~ intrat.(imediat superior salariatilor obisnuiti) first-line management ~ exemplar .presumption of law prim num. 1. (pentru acceptare) to hand in ~ incorect/inexact . (a expune) to exhibit.first mortgage ~ prima .t. (evahiator) valuer.to present a cheque for payment ~ un plan spre aprobare . (expiiiiere) exhibition.(asig. to be in/to take the chair prezumat adj. referinte. {in bugef) to budget previziune s. to chair v. gratuity. (oferta pentru furn izarea de marfuri. primul operat .(metoda de control al stocurilor care presupune cd mdrfurile cumpdrate mai deinult vor fi utilizate prioritar in procesul de productie) (cent.(pentru acelasi produs pe piele diferite) differential/split prices ~ medii pe piata .semestru . premium.

) dust allowance ~ de negociabilitate/lichiditate -(primd addugatd de investitori la rata dobanzii umii titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei piete de tranzac-tionare a acestuia) (fin.(restituitd asiguratuliii de societatea de asigurdri cdnd proprietatea acestuia nu afost amenintatd de rise) unearned premium ~ oferita contra expedierii unui bon (care dovedeste achizitionarea unor produse) mail-in-premium ~ pentru economisirea timpului de munca .) deferred premium ~ globala .274 guvernamentala acordald agriculturii.) marketability premium ~ de optiune .) gross premium ~ integrals ~ (asig.(diferenta dintre raid necesard a rentabilitdtii unui actn riscant dat ^i rata rentabilitdtii unu: activ lipsit de rise cu aceeasi viald estimatd) (fin.(as ig.time-saving bonus ~ pentru marirea productiei (acordatd muncitorilor) acceleration premium ~ pentru neridicarea vreunei pretentii de plata .redemption premium ~ de reinnoire . pentru sustinerea exporturilor) bounty ~ compusa (in asigurdrile de viatd) compound bonus ~ de actiune .cash bonus ~ necastigata .(sumd peste valoarec nominala care trebuie pidtitd de o societate cdnd revocd o emisiune iie titluri de valoare) call premium ~ de rise .(asig.premium on an issue/on shares ~ de export .(a conlractuliii de asigurare pentru un an) renewal premium ~ de revocare .(asig.production bonus ~ de rascumparare .premium pay.(de cdtre titidarul unei polite de asigurare auto) no-claim bonus ~ supliinentara .(bur.efficiency bonus ~ de emisiune a actiunilor .) premium for the put ~ in actiuni .(diferenta dintre pretui actiunii si valoarea sa nominala) share premium ~ de asigurare .f.share bonus ~ in numerar .) flag share ~ de productivitate ~ productivity bonus ~ de productie . incentive premium ~ directa/pentru optiune de cumparare .dispatch money ~ de eficienta .export bounty ~ de inllatie — (primd pentru inflatia aiiticipatd sail estimatd pe care investi-torii o adund la rata purd a rentabilitdtii) inflation/inflationary premium ~ de inflatie la rata dobanzii -interest rate inflationary premium ~ de munca in conditii de praf (la descdrcarea cerealelor.insurance premium ~ de celeritate . extra/loaded premium. town/city hall .) risk premium ~ de rise de piata .(mar.) full premium ~ inversa/pentru optiune de vanzare .) premium for the call ~ esalonata .(bur.(fin) market risk premium ~ de stimulare . unor sectoare industriale.(platitd de cumpd-rdtorul unei optiuni de cumpdrare) option premium ~ de pavilion . surcharge primarie s.) additional. a cimentului etc.

n.(a unei datorii mainte de scadenta) prepayment privilege ~ de reinnoire a termenului de asigurare .management buy-in privilegiat adj. to receive. private. privilege. reception. receiving.) to foreclose ~ de dreptui de folosinta . 1.renewal privilege of term insurance ~ de revocare — (clauzd in corporatd intr-o obligatiune sail actiune preferentiald care ii da emitentului dreptui de a revoca titlul de valoare la un pret specificat) call privilege ~ in caz de faliment . chief.) conversion privilege ~ de emisiune .f.t. preference. asigurat in grup. to accept primire s. to get.f.f.) to incapacitate ~ de dreptui de achitare a unei ipoteci . priority ~ a ofertei . (verificare. \.f.unloading priority priva v. control 2. leading principiu s. (despre creditori ale caror creante sunt rambursate prioritar in caz de faliment) privileged.{dr.(prin depdsirea termenului de scadenta) {dr.(impozite proportionale cu veniturile) ability-to-pay principle prioritate s. evidence ~ de accept . a unei firme etc.n. (de) to deprieve (of) 2. o capacitate legala) (dr. bad proasta administrare/conducere maladministration proba s.(stabilirea preferentiald a ordinii creditorilor repartizati in diverse clase) preferential/preferred claim under bankruptcy prost adj. (a metalelor) assay. foreclosure privat adj.control test . 1. preferred privilegiu s. retinerea aspectelor critice in detrimental celor neesentiale de catre manager) exception principle ~ posibilitatilor de plata .t.(dreptui unui individ. (de un drept/o capacitate legala) (dr.(a! unei camhii de catre tras) acceptance trial de anduranta/rezistenta -endurance test ~ de calitate .f. so. principle principiul exceptiei .) to foreclose privare s.first refusal ~ la descarcare . (de un drept. to privatize privatizare s. proof.) charter ~ de conversie . control) verification. mcheie o asigurare individtiald cdnd asigurarea colectivd expird) (asig. deprivation 2.PR1-PRO 275 primi v. personal privatiza v. (mostrd) sample.{management prin eliminare. receipt ~ in cont . preferential. main. preferential/preferred claim 2. \. (dovada) proof. (acordat de regind sail de parlament pentru wfiintarea unei societati. specimen 3. privatization ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre conducerea existenta management buy-out ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre o cchipa manageriala din afara ei . (incercare) trial. test. principal.receipt on account principal adj.') incapacitation.issue power ~ de plata anticipate .t.

fusion process .. to procure.acceptance delivery test ~ la cumparare .t. (la) to proceed (to). process 2. to obtain. question.purchase trial ~ la scara naturala .m.field experinient . (bani) to raise. (dr.) proof by witness problema s. procedure.heavy percentage procentaj s.i. (tnandatar) procurator. producer.production process .substantive issue. (de jilrne.f. warrant/warranty of attorney.(a averii unei persoane decedate) letters of administration ~ pentru vanzare . flow .check/duplicate sample -~ medie .procedure in bankruptcy ~ judiciara -judicial/legal proceeding ~ judiciara sumara .acceptance test/trial ~ de predare .ci) sample of fabric/work ~ de omologare . procura v. record a fi in ~ cu cineva .{a navel} delivery trial . problem.xti1. case. to law. to act.to bring smb.de productie . 1.industrial .civil case.trust for sale ~ speciala .f. to go on (to) procedeu s. case ~ tehnologic . proceeding.(in indiistria te. trust deed/instrument ~ de administrare . percentage.summary proceeding ~ vamala ..industrial run ~ penal . (obiect al wiei discutii.damage suit ~ de identificare .f.reject rate ~ ridicat .arbitration procedure ~ de faliment . to obtain.276 PRO-PRO ~ de exploatare/functionare performance test ~ de fezabilitate .feasibility test ~ de lucru . (law) suit ~ de daune . to institute/to take legal proceedings against smb.economic .average sample ~ testimonials . to bring/to enter an action against smb.n. productive s.qualification/official/ warranty test ~ de receptie-predare . letter of attorney procuration. al unei con'troversc) issue ~ de fond . . procuration. power of attorney. proxy procura s. a intenta un ~ cuiva .-martor . practice ~ de arbitraj . (chesfiiine) matter.n.(a salariatului cu obiectivele mtreprinderii) (mat1.) action a: law.criminal trial. rate (per cent) ~ al impunerii . fundamental question ~ de reprezentare/mandat (potential conflict de interese mtre actionarii unei finne si conducerea acesteia sail nitre obligator! si actionari) agency problem proceda v. to get. (civil) (law) suit.(dr.economic process .n.to be at law with smb. to find procurator s.-verbal . procedure.special/particular power (of attorney) producator adj. proxy. producing. method procedura s.m.tax rate ~ de rebuturi . proceeding.(official) report. spectacole.de receptie . yielding. (penan criminal trial ~ civil .procedure of customs procent s. percentage proces s.operating process. manufacturer.n.

{despre zacammte.small-scale production ~ la hectar .average output ~ me§te$ugareasca . harvest ~ agricola .(care foloseste diviziunea Jinmcii) indirect production ~ industriala .industrial outpui/ production interna indigenous/home production .peak productivity ~ medic average productivity ~ pe om-ora .a muncii productivity of labour.f. productivity.quality production ~ de marfuri .efectiva/reala .marginal cost producer ~ particular .commodity production ~ de serie .(cerere sent cantitatea pre.physical productivity ~ a factorilor de productie -productivity of factors of production ".crop capacity.in serie mica/discontinua . to manufacture 2. production.effective output rixperimeiitala/-pilot pilot production .cottage production ~ continua . productive.market output ~ maxima .t. tereiwrif pay.gross/aggregate output ~ indirecta . gainful.standard production.f.'i'azuta} to overproduce . to yield.(eficienta agregatd a utilizdrii tuturor factorilor de productie la nival de imitate economicd) overall productivity -~ maxima .productivity of capital a capitalului fix . to produce.sub .to produce on the line ". working efficiency ~ globala .prea in'iilt fata de .continuous flow production ~ in serie/masa .rated output ~ orara . efficiency . manufacture.handicraft industry ~ neta .g5obala .permanent output ~ de calitate superioara .output per man-hour ~ pe om-schimb .to mass-produce . dobdndd) to return.mass/quantity/serial production . efficient.hourly output/production . output.{randament'd normal} to underproduce prodnctiv adj.private producer produce v.output per man-shift productie s.pe handa rulanta . repetitive manufacturing '.agricultural/farm production. harvest ~ artizanala/la domiciliu . yield production ~ -marfa .PRO-PRO 277 programe de radio fi televiziune) producer ~ individual . (o recolta} to yield ~ m serie . 1. belt system of production ~ in flux continuu . payable productivitate s. {agricola) yield.individual producer ~ la costuri marginale . (profit./ capacity output ~ modulara .maximum/peak/ultimate.modular production ~ medie .flow/line production. outturn.net production ~ nominala .a capitalului .in flux/pe banda .

(f'abricarea de produse finite din materii prime si realizarea de constructii civile) secondary production ~ tertiara .end product ~ finit . (articol) article.(pe care ciimpdrdtonil se hotdrdste cu greu sd-l achizitioneze) high-involvement product ~ cu implicare scazuta .green product ~ farmaceutic .output per man-shift ~ potentials .primary product.output per man-hour ~ pe om-schimb .(de firma produ-cdtoare in scop promotional) giveaway ~ patentat proprietary product ~ perisabil .nonperishable product ~ oferit gratuit .synthetic product ~ social marginal .(a serviciilor) tertiaiy production ~ vinicola .by(e)-product ~ sintetic .substitution product ~ ecologic . (care se aruncd dupd mtrebuintare. (marfd) commodity. {natural sail agricol) produce.(bunuri de consum mai scumpe.(a iinui an) vintage ~ zilnica .record output ~ redusa .potential production ~ primara — (a materiilor prime} primary production ~ -record .marginal social product ~ social total . care se schimba la intervale mari de timp) yellow goods .food products-foodstuffs ~ chimice .daily output/production produs s.perishable product ~ principal/de baza .278 PRO-PRO ~ pe cap de locuitor . in general una singurd) throwaway ~ agricol .faulty product ~ cu implicare puternica .agricultural/farm produce ~ brut .net domestic product ~ marginal (productia suplimentars care se obtine prin folosirea unes unitdti in plus dintr-o resiirsd.reduced output ~ saptamanala .crude product.final/terminal product ~ inferior .chemicals ~ comercializabile marketable products ~ cu durata medie de folosinta -semidurables ~ de calitate medie/calitatea a douamiddlings ~ de culoare galbena .weekly output/ production ~ secundara . {artificial sail natural) product.(pentru care cererea scade atunci cdnd scad si preturile) infenor good ~ intern brut .per capita output ~ pe loturi .batch production ~ pe om-ora .(pe care cumpdrdtorul se hotdrdste iisor sd-l achizitioneze') low-involvement product ~ de substitute .gross national product ~ national net .social total product produse alimentare .net national product ~ neperisabil . oil ~ petrolier rafinat refined oil ~ secundar/auxiliar .n.gross domestic producr ~ intern net . celelalie resurse rdmdndnd neschimbate constante) marginal product ~ mondial brut gross world product ~ national brut .pharmaceutical ~ final . (al unei tdri) staple ~ petrolier petroleum product. (nefinisat) raw product ~ cu defect .

(din exploatare) trading profit ~ contabil . profit.dairy produce meste^ugaresti handiworks.customer profile ~ aE concurentei .n. occupation profesional adj.n.(titei. precum cele alimentare. molorina speciala) white products oil. undistributed profit/earnings.consumer nondurables -.gross profit.(CM temperatura de aprindere sub 23 °C) dangerous oils semifabricate semifinished/ semimanufactured products similare/de substitute homogeneous products ~ textile .book/accounting profit ~ de capital .taxable profit. benefit. vocation.disposable goods.atribuibil .. s.f.de folosinta indelungata •. terebentme.(bunuri de consum de folosinta indelungatd care se fabricau initial in carcase de culoare maro — radiouri. earned surplus . handmade goods ~ petroliere albe/curate .n..(profit care poatefi atribitit unui sector sail unui departament dintr-o organizatie) (man.(actio-narilor cu scopul formarii de fonduri de investitu) retained profit/earnings. to profess. gain.(profitui net) admitted profit . clean/light oils ~ petroliere negre . (vdndute ca material) soft goods profesa v.') brown goods ~ de culoare portocalie . v. inlocuite in ritm moderat) orange goods ~.admis . professional profil s. con-sumate yi inlocuite imediat) red goods . profile ~ al clientelei . to practice profesie s.home products -'•' de folosinta imediata . return.(cu temperatura de aprindere sub 65°C) nondangerous oils ~ petroliere periculoase .(bunuri de consu'n. motorina) black/^irty oils ~ petroliere nepericuloase . revenues ~ acumulat/nedistribuit . pacurd.consumer profile profit s. profession.i. after-tax profit ~ economic . professional.f.) (SUA) goods in progress ~ iactate . vocational. earnings. proceeds. disposables ~ in lucru/curs de fabricatie .monopoly profit ~ din activitatea curenta ~ business profit dupa impozitare/impozitat earnings after taxes.competitive profile ~ al consumatorilor .de imica foiosinta . precum articolele de vestimematie.) attributable profit ~ brut .(bunuri de consum.m.de fabricatie interna . professionalism profesionist adj.economic profit ~ iluzoriu illusory profit ~ impozabil .(obfinut din vdnzarea de fondurifixe) capital profit ~ de monopol .(conf. chargeable gain .PRO-PRO 279 ~ de culoare maro .(benzine. occupational profesionalism s.textile goods. unappropriated profit/earnings.consumer durables. hard goods .de culoare rosie . retentions. ielevizoare etc.

to forecast prognoza s. prohibition proiect s. to take advantage of.short-term/-range forecast program s. remunerative.(c.personnel plan ~ de amortizare . program(me).long-term/-range forecast ~ pe termen scurt . to trade on/upon profitabil adj..(pentru alocatii bugetare) appropriation/money bill ~ de statut . profiteer prognoza v. estimates o o J ~ de contract . {de) to profit by. profitable.ont.to leave a profit a trage un ~ din . (de document) draft ~ de buget . moneymaking. profiteering s. forecast ~ a fluxului de fonduri .draft law. scheme. to plan.trend forecast ~ economics . (orar) timetable. progressive prohibi v. gainful. to prohibit. schedule.paper profit ~ suplimentar .technical progress progresiv adj. before-tax profit ~ legal .normal profit ~ ocazional casual profit ~ rapid .loan schedule ~ de mcarcare . beneficial. to program(me).short-time working.quick returns ~ scriptic/teoretic .t.to drive benefit/ advantage from profita v.draft articles .economic progress ~ tehnic .) amortization schedule ~ de amortizare a imprumutului loan amortization schedule ~ de descarcare .flexibile working hours ~ redus de lucru .subcontract programme ~ flexibil de lucru .draft contract ~ de lege . short day a lucra cu ~ redus .extra profit a aduce ~ . prohibitive.legal profit ~ net . design. to yield a permite/a rezulta 1111 ~ ./?.mortgage rewrite programme ~ de subantrepriza . bill ~ de lege de interes public .economic forecast ~ pe termen lung .f. to ban prohibitiv adj.sales forecast ~ de afaceri business forecast ~ de trend .profit forecast ~ a vanzarilor .to bring in profit.n.draft budget.280 PRO-PRO ~ inainte de impozitare/neimpozitat earnings before taxes. fin. (plan) schedule. lucrative.steady progress ~ economic . project.n.f.to be on short time programa v.public bill ~ de lege financiara . advantageous. (politic) platform ~ al salariatilor .discharging schedule ~ de e$alonare a creditului .broken time ~ de ree$alonare a ipotecii .i.m. progress ~ continuu/sustinut .net/clear profit ~ normal . prohibitory prohibitie s.fund flow forecast ~ a profitului . rewarding profitor adj.loading schedule ~ de lucru — (ore de lucru in magazine yi birouri) business hours ~ de lucru cu intreruperi .t.t. plan. to schedule progress.

landowner ~ prezumtiv .(asupra brevetelor. promotional promova v.tehnic . heir land ~ funciara .land(ed) property. immovables ~ inalienabila . to proletarianize promoter s..technical design proiecta v.) industrial property .t.personality promotion promulga v. to promulgate.severally.m.m. (initiative.m.resource owner ~ de ziar .berth owner ~ de resurse . realty. (intens un produs.real estate/property.t. interese etc.riparian ~ unic . mdrcilor etc. proletarian proletariat s.sole owner/proprietor proprietate s. to prosper.(a cumpdrd-torului) direct response promotion ~ a unei marci . freehold ~ funciara limitata . (trdsdturd. football pool/coupons pronunta v.fee.storekeeper ~ de nava . to project.'. planner.t. calitate) property. designer.t.derelict ~ absoluta .) to promote. (in grad.m.f.t. quality ~ a unui absenteist . able property. proportion. to deliver propasi v.. to plan proiectant s.(cu drept de a o transmite oricdrui mostenitor) fee simple. (o sentintd) to pass. (posesiune. ratio.f. immo.absentee ownership ~ abandonata pe mare .cargo owner ~ care percepe o chine excesiva rack-renter ~ cu titlu de proprietate inregistrat/ inserts . proportional proprietar s.corporeal/tangible property ~ cu drept de mostenire limitat estate in tail ~ ereditara . infunctie) to raise promovare s. several property ~ indiviza . (care da in chirie sau in arendd) landlord ~ al marfii .absolute ownership ~ comuna . to enact pronosport s. detinere) ownership 2. proletariat proletariza v. 1. draftsman ~ -sef. (interese) to advance.(in cartea funciara) registered proprietor ~ de chei .sales promotion ~ prin intermediul unei personalitati . to flourish. property. promoter promotional adj.n.chief designer proletar adj. percentage proportional adj. s.n.shipowner ~ de nava de linie . 1. possessor.) to boost 2.(indiviziune) joint ownership ~ cooperatista . to design.cooperative property ~ corporala .(SUA) publisher ~ funciar . holder.mortmain ~ individuala/nesolidara .reputed owner/ proprietor ~ riveran -.undivided property ~ industrials . promotion ~ a reactiei directe .f.(cu drept de a o transmite unei categorii limitate de mostenitori) fee tail ~ imobiliara . o marcd etc. estate ~ funciara absoluta . owner.brand promotion ~ a vanzarilor . to thrive proportie s.wharfinger ~ de magazin . proprietor.PRO-PRO 281 .

protest 2.(a unei cambii) protest for nonacceptance ~ pentru neplata .(a unei cambii) protest for nonpayment ~ social . personalty ~ necorporala .(aplicat prin mdsuri de contingentare a importurilor. to flourish. (a sprijini) to support. to thrive prosperitate s.tail female ~ transmisibila numai pe linie masculina . protective s. m scopiil mdepartdrii producalorilor straini} administrative protectionism ~ nontarifar .t.accident prevention ~ prin brevetare .private ownership/property ~ pe viata .life estate ~ publica/de stat . (o Industrie.public/state ownership.industrial action ~ pentru neacceptare . mteriicerea totald a importurilor pe o pe-rioadd de timp.tail male proprietati tehnologice .incorporeal/intangible property ~ neevaluata/neimpusa .labour protection protectie a consumatorilor consumer protection ~ a locurilor de munca .intellectual property ~ ipotecata . un sector economic) to safeguard protest s.n.282 PRO-PRO ~ intelectuala .f. 1.f. public/state property ~ transmisibila numai pe linie feminina . protection protectia muncii . thrivingness protectie s. {adept al protectionismului) protectionist proteja v. tenement ~ libera de sarcini/neipotecata estate free from encumbrances.leasehold (property). to prosper. ownership without usufruct ~ obsteasca .i. clear estate ~ mobiliara .unassessed property ~ nuda . prosperity.collective ownership/ property ~ ocupata temporar . norme sanitare etc.m.personal estate/property.process/ processing properties prospect s. formalitdti descuraja-toare de import) nontanff protectionism ~ tarifar .(cu ocuparea unui local.bare ownership. to protect.issue prospectus prosper adj.embarrassed/encumbered estate ~ inchiriata .(implied restrictii legislative asupra unor norme de consum. thriving prospera v.n. (brosurd) leaflet ~ de emisiune . flourishing.patent coverage ~ sociala social protection/security protectionism s. protectionism ~ administrativ . prospectus. a unui spatiu} sit-in .employment protection ~ a mediului .(care constd in aplicarea de taxe vamale asupra produselor impor-tate) tariff protectionism protectionist adj.environment protection ~ contra accidentelor . letting.n. (cambiaH protest ~ de munca . prosperous.(prin inchiriere sau arendare) tenancy ~ particulara/privata .

(impotriva) to protest (against) v.i..f. publication. to issue. public.ethical advertising ~ industrials .(reclamd pentru tin produs.fortnightly ~ de specialitate specialized publication ~ de uz intern restricted publication ~ informativa .breakeven point ~ de atractie turistica .{a unei firme. supply provizii nevamuite {ale unei nave) bonded stores a face ~ . publicity.loan loss provision provizoriu adj.t. {concept de baza conform cdiuia cdnd doud valori sunt posibile trebuie sd se retina cea mai scdzuta) (cont. psychographics psihologie s. public. n.PRO-PUN 283 protesta v. place.to get in provisions provizion s. {aiidienta) audience ~ captiv . (/oc) point. (in monitorul oficial) to gazette publicatie s.f.) prudence psihografie s. provisional. to publish.subliminal advertising punct s. spot ~ comercial .) import gold/specie point .f. fdrd precizarea marcii) primary advertising ~ prin postere . provision.(text publicitar care criticd un produs concurenf) knocking copy ~ etica .n. s. provision ~ pentru credite neperformante bad loan provision ~ pentru pierderi din credite . industrial psychology public adj.f. post.to protest a bill of exchange. prototype provizie s. (articol. {de stat} public. 1.n.{obligat sd asculte material publicitar in timpiil receptiondrii iinor programe de radio si televiziune) captive audience publica v. showplace ~ de aur la import .t..informative advertising ~ institution ala . to make protest of a bill of exchange ~ o cambie prin intermediar . psychology psihologia muncii/industriala occupational psychology psihotehnica s.f. advertising ~ combativa . (revista) magazine ~ bihmara .digest publicitate s. paragraj) item.to have a bill protested prototip s.comparative advertising ~ comuna/colectiva . (o cambie) to protest ~ o cambie .poster advertising promotionala promotional advertising . point 2. (periodicd) periodical.(fin. store.n.national advertising ~ persuasiva . state.business-to-business advertising ~ informativa .persuasive advertising ~ primara .trading post ~ critic al rentabilitatii .sightseeing spot.f. temporary prudenta s.subliminala .combative advertising ~ comparativa . menitd sd sporeascd prestigiul acesteia) institutional advertising ~ murala/pe fatada cladirilor mural/wall advertising ~ nationals .f.(colaborarea mai multor firme pentru a reduce cheltuielile in acest sector) cooperative advertising ~ distrugatoare . {de pe ordinea de zi) item 3.

delivery point ~ electronic de vanzare -.(dr.umale la import prejudiciazd economia nationals) peril point ~ vamal .(limitele nitre care oscileazd rata de schimb a doud volute cu ctalon-aur.customs house puncte de aur .spokesman putere .(cdnd trebuie achitatd TVA) tax point ~ de interventie/sustinere .(la autovehicule) taxable horsepower ~ limitata dc decizie .de monopol . in condltiile circulatiei libere a aiirulni mtre tdri) {fin.(in mod rentabil) capital cut-off point ~ periculos .limited discretion ~ retroactiva — (efect retroaciiv al unei legi) retroaction ./ 1. bearer ~ de cuvant . scoring ~ de bonitate .executive authority ~ fiscala .(dr.(sub care reduccrea tarifelor v.(cand banca centrala intervine pentru sustinerea cursiilui) support point ~ de livrare .litigios de drept .points at issue ~ pe ordinea de zi .m. authority ~ de cumparare ~ purchasing/buying spending power ~ de cumparare a banilor .electronic point of sale ~ in litigiu .) gold/specie points ~ in discutie .284 PUN-PUT ~ de baza . power 2.) issue of law ~ litigios de fapt .n.monopoly power ~ discretionara de cumparare discretionary spending power ~ executiva .items on the agenda punctaj s.) issue of fact ~ pana !a care se poate obtine capital .(dr.) issue -.credit scoring purtator s.money purchasing power .(o sutime dintr-un punct procentual) basis point ~ de impunere .s'.

to pay back.) aggregate rebate ~ la cantitate .to disbar radiat adj. industry randament s. reduction (in price) ~ comercial . (rambursare) reimbursement.t. (amortizare) redemption ~ a unui impozit . ramp.f. (fin. raid raidul din zori . reimbursable.t. defrayable. refunding. district 2.loading ramp/stage ramura s. (a sterge) to erase.trade discount ~ comercial pentru plata in numerar .end-year rebate ~ global — (acordat de furnizor detailistului m unumite conditii) (corn. efficiency. (amortizabil) redeemable rambursare s.n.bargain basement/counter ~ de vanzare angro . o ipotecd) to cancel.f.weight allowance ~ la navlu .n.f. defrayment.(legi care limiteazd mfiintarea sucursalelor bancare) (SUA) limited branching rampa s. rebate.R rabat s. (de debarcare) landing ramp/stage ~ de incarcare . (a amortiza) to redeem rambursabil adj. allowance.n. 1.(intr-o singurd transd) bullet repayment ~ in avans advance repayment ~ neconforma cu termenii contractual! .line of branch ~ economica . (plata) payment rambursa v.petroleum/oil refinery raid s. reimbursement. stage. (cheltuieli) to defray. to refund. to cross off. (a chelluielilor) defrayal. to reimburse. to refine rafinarie s. (o datorie. (intr-un ramburs s. outturn. to remove 2.(a unui credit) slow pay and unsatisfactory account ramificare s. return. discount. (de pe o listd.n. {din registrul de comert) defunct rafina v. refinery ~ de petrol .t.) dawn raid raion s.cash discount ~ de sfar§it de an .n. platform ~ de acces approach ramp ~ de descarcare unloading ramp/stage.tax refunding integrala 5a scadenta .) yield magazin) department ~ de solduri . repayment. branching ~ limitata . \.quantity discount/ rebate. branch ~ de afaceri .freight rebate radia v. 1. volume discount/rebate ~ la greutate . output. dintr-nn registru) to strike off.industrial branch. repayment 2.economic branch ~ industriala . to discharge ~ din barou .(la un mare magazin) contract department . repayable. to repay.(cumpdrarea neanuntatd a unui packet mare de actiuni in primele momente ale deschiderii bursei pentru a evita cresterea cursului acestora) (bur.f.f.

1.cost ratio ~ bimetalic .(fin. connection 2. final accounts ~ beneficiu .) net yield ~ nominal . (proportie) ratio 3. (pozitie in clasamentui ipotecilor la inscrierea unei ipoteci in registrul funciar) (order of) priority ~ ipotecar . account.(fin. (relatie) relation.return on capital.yield on investment ~ al pretului de cost .(raportui dintre profitui net distribuibil si valoarea totald a actiunilor comune la cursul pietei) earnings yield ~ al unei obligatiuni .mortgage priority raport s. (dare de seamd) report. yield to maturity ~ pana la revocare .auditors' report ~ al consiliului de administratie -directors' report ~ al presedintelui .(raportui dintre vdnzdrile unei societati si activele ei) (fin.n. rank. status 2.286 RAN-RAP ~ al activelor .(calciilat prin raportarea dobdnzii anuale a unui titlu de valoare la pretui sdu curent pe piatd) current yield ~ de baza .) fair yield ~ curent .national accounts ~ al cenzorilor .n.) basic yield ~ economic .annualized total return randamente de scara/dimensiune -(relatia dintre cresterea volumului productiei si a cantitdtii utilizate din factorii de productie combinati) returns to scale rang s.(rata dobdnzii unui titlu de valoare cu dobdndd fixa) flat yield ~ marginal al capitalului .bond yield ~ al unui titlu de valoare .} gross yield ~ bun .cost .) average yield ~ net .(fin.return on shares ~ al capitalului .(fin. position. efficiency of capital ~ al castigului de capital .peak efficiency ~ mediu .economic efficiency ~ efectiv .cost efficiency ~ al profitului .(fin.(fin.marginal efficiency of capital ~ marginal al investitiei .(in situatia in care exisld in circniatie monedd bimetalicu) (fin) mint ratio . (al unui plasamenf) annual yield ~ brut .annual return.(despre activitatea anuald a companiei) chairman's report ~ anual/final (privind activitatea unei societati) annual report.(indicele de profilabilitate'} benefit . statement ~ al bugetului de stat .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este pdstratd pdnd la maturitate] maturity/redemption yield.marginal efficiency of investment ~ maxim . 1.(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este retrasd inainte de maturitate) yield to call ~ total anualizat .capital gains yield ~ al dividendelor — (raportui dintre dividendul actual si pretui actual al unei actiuni) dividend yield ~ al investitiei .(pe perioada cat a fost delimit) holding period yield ~ anual .rated output ~ pana la maturitate .) asset turnover ~ al actiunilor .) effective yield ~ invariabil .

situation report ~ de audit . 1.confidential report ~ de activitate .(asig.f.legal relationship a trece in raport .) expense ratio ~ a circulatiei marfurilor . exprimatd ca procent al niimdrului mediu de muncitori intr-o perioadd determinatd de timp) accession rate ~ a cupoaului .) damage report ~ de avariere/deteriorare a marfurilor . prin care dovede^te acoperirea pasivului de cdtre disponibilitdtl) liquidity statement ~ de schimb .audit report ~ de audit cu rezerve/mentiuni qualified audit report ~ de avarie .credit report ~ de evaluare .growth rate.condensed report ~ confidential .(yaloarea de piata a actiunii impdrtitd la valoarea contabild pe actiune) market-to-book ratio raporturi de afaceri .end-of-day report raportui capital propriu . instalment^.capital-output ratio ~ valoare de piata .work report ~ de afaceri .operating ratio ~ dintre depozite §i credite . pe mtreaga activitate de corner! exterior) terms of trade ~ de troc .(raportui dintre indicele pretului mediu de export ?i indicele mediu de import.cargo damage report ~ de cheltuieli . rapporteurs--^'' rata s.(raportui dintre cheltuieli §i volumul vdnzdrilor/ profitului) (asig.{numdriil de absent! la suta de muncitori intr-o zi de nwncd.productie .active fixe ..swapping terms ~ despre clientii care au depa$it scadentele . procentajul zilelor de muncd pierdute din totalul zilelor lucrdtoare pe o anumitd perioadd) absenteeism rate ~ a cheltuielilor .m.appraisal report ~ de expertiza .(rala specificatd a dolxinzii unei obligatiuni) coupon rate ~ a dobanzii . rate of interest .debt-equity ratio "•• investitie .lending ratio ~ financiar .equity-to-fixed assets ratio ~ datorie .RAP-RAT 287 ~ condensat/comprimat .) turnover ratio ~ a cre^terii .survey report ~ de lichiditate — (raport periodic al unei band.interest rate.to enter on the record • -t n + TTey raportor s.valoare contabila .delinquent activity report ~ dintre cheltuielile si profitui de exploatare .(raportui anual al consiliului de administratie) financial statement ~ intocmit la sfar§itul zilei . corn.(raportui dintre vdnzdrile totale ale uneifirmepe o perioadd determinatd de timp §i valoarea activelor fixe) (cont.business connections/intercourse/relationship ~ juridice . rate.statement of expenses ~ de conversie . ratio ~ a absenteismului .{numdnil de actiuni comune care poate fi obtinut prin conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion ratio ~ de credit . (fortei de muncd.capital propriu .

profit rate ~ a proprietatilor nemchiriate .(la un milion de ore-muncd mtr-un an) accident frequency rate ~ a investitiei .rate of profit.(efortid national de investitie in raport de bogdtiile produse) investment rate ~ a lichiditatii curente .(care aratd procentui in care un sector industrial este dominat de cdteva mart societdti sou mdsura conciirentei pe pietele bancare) concentration ratio ~ de conversie .(raportui dintre capitaliil plus rezervele unei band si activele sale totale) capital ratio ~ de capitalizare .accounting rate of return ~ de asigurare Tmpotriva riscurilor (bur.(rata la care piata bursierd capitalizeazd cdstigurile curente ale unei societal! comerciale pe actiuni) (bur. quick asset ratio ~ contabila a profitului .pasive curente folosit pentrii determinarea solvabilitdtii unei firme) (fin.(mdrirea productiei prin fabricarea unui articol in load altuid) rate of technical substitution ~ a §omajului .(raportui active lichide .(la 1000 de Siicrdtori) management ratio ~ a mortalitatii .death rate ~ a pierderilor ~ (raportui dintre primele incasate si despdguhiiile platite de o societate de asigurdri) loss ratio ~ a plusvalorii .(raportui dintre pasivele curente ale unei afaceri s:i activele sale curente) (fin.) hedge ratio ~ de capital .(pe piata imobiliard) vacancy rate ~ a puterii de ca§tig .interbank market bid rate ~ a dobanzii la depozite .prime (lending) rate ~ a dobanzii efective .floating interest rate ~ a economiilor — (din venitid personal disponibil) savings ratio ~ a frecventei accidentelor .deposit interest rate ~ a dobanzii la vanzare.) capitalization rate ~ de concentrare .effective (interest) rate ~ a dobanzii la creditele bancare bank lending rate ~ a dobanzii la cumparare pe piata interbancara . fin.(raportui dintre nivelul mediu anual al masei monetare si voliimul tranzactiilor economice mijiocite de monedd) cash liquidity rate ~ a managerilor .(rata interim a rentabilitdtii unei investitii) rate of return ~ a substitutiei tehnice .bond rate ~ a dobanzii pe piata de capital capital market interest rate ~ a dobanzii variabile .(care indicd puterea activelor unei societdti de a genera venit din exploatare) basic earning power ratio ~ a rentabilitatii .) current ratio ~ a lichiditatii monetare .288 RAT-RAT ~ a dobanzii de baza .rate of surplus value ~ a profitului .(mimariil de actiuni coniune care poate fi ohtiniit prin .) acid test ratio. oferita pe piata interbancara — interbank market offered rate ~ a dobanzii obligatiunii .unemployment rate ~ a testului acid ..

(rentabilitatea unei investitii exprimatd ca profit anual procentual raportat la investitia initiala) internal rate of return ~ istorica a rentabilitatii .(fin.effective rate of interest ~ fara rise .fixed exchange rate ~ flexibila de schimb .legal interest rate ~ lombarda .(totalul datoriilor impdrtit la totalul activelor unei societati) (fin.(de piatd al unei actiuni) dividend .(procentiil din profit platit sub forma de dividende) dividend payout ratio ~ de recuperare a investitiei in capitalul uman . numdrul de actiuni pe care societatea achizitoare trebuie sd Ie dea pentru fiecare actiune a firmei-tintd) exchange ratio ~ de scont .(rata dobanzii pe care banca centrald o acordd bdndlor comerciale pe baza amanetdrii de titluri de valoare) lombard rate ~ medie a dobanzii . tax rate ~ de tndatorare . (intr-o fuziune.) nonconference rate ~ de participare .RAT-RAT 289 conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion rate ~ de crestere economica .(rentabilitatea unei investitii lipsite de rise) (fin.economic growth rate ~ de impozitare/impunere fiscala rate of taxation.(partea profituliii nerepartizat din totalul profitului companiei) retention ratio ~ de rezerva .) debt ratio ~ de lichiditate . in raport cu ECU) central rate .pret .exchange rate.(procent retinut de banca care sconteazd efectele de comert) discount rate ~ dividend .natural unemployment rate ~ neoficiala/paralela de schimb parallel rate of exchange ~ neoficiala de scont .) risk-free rate ~ fixa de schimb .private rate of discount ~ nominala a dobanzii . (care poate fi perceputd pentru un credit) rate floor ~ naturala a somajului .floating exchange rate ~ interna a rentabilitatii .average interest rate ~ minima a dobanzii .nominal interest rate ~ -pivot .(raportui dintre rezerva monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) cash (-deposit) ratio ~ de navlu necartelat .{mar.(relalie care pune in evidentd.) reserve ratio ~ de schimb . parted capitaliirilor proprii si cea a capitalurilor imprumutate) (cont.) historical rate of return ~ legala a dobanzii . in pasivul bilantului unei societati.(pentru creditele acordate de banca centrald) minimum lending rate. rate of exchange.price ratio ~ efectiva a dobanzii .(paritatea unei monede legate de Sistemul Monetar European.human capital rate of return ~ de retentie .(raportui dintre rezer\'a monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) (fin.) participation rate ~ de plata a dividendelor .

answerable/accountable (for).bad payer razbois. mar. to allowance rascoala s.) rating ~ de tara . (a unei polite de asigurare) surrender ~ a ipotecii .) flight reaction ~ de rezistenta/lupta .) joint and several liability ~ unica .{asig.t.real rate of interest ratifica v.daily ration/allowance rationaliza v.redemption of mortgage ~ de actiuni . (formularea unei calificdri pe mdsura posibilului rise de nerambursare — partiald sau totald — asumat de investitorul care a realizat plasamente in titluri financiare) (fin.(asig.f.t.) secondary liability ~ individuala . ration. (a cumpdra ceva vdndut) to buy back.(de cdtre debitor) debt buyback ~ de obligatiuni . redemption. solicitare de concedii etc.) fight reaction real adj.n.f. war ~ al preturilor . liable (for) rau adj.f.f responsibility.bond redemption raspundere s.) single liability raspunderi reciproce .economic war ~ tarifar/vamal .tariff/rate war reactie s. mar. to redeem. (revoltd) riot rascoale §i razboaie civile . allowance ~ redusa .f. bad ~ platnic .(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin lipsd de interes.(de cdtre o societate care le-a vdndut anterior) share repurchase/buyback ~ de creante .price war ~ comercial .(ale armatorilor in caz de coliziune) cross liabilities raspunzator adj.(despre cecuri) genuine and valid . to ratify. contraargumente etc. to confirm rating s. buyback.total liability ~ limitata .) riots and civil commotions rascumpara v.) (man. liability ~ conditionata/secundara .290 RAT-REA ~ procentuala anuala .t.annual percentage rate ~ procentuala anualizata . (o politd de asigurare) to surrender rascumparare s. repurchase.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin combativitate. reaction ~ de cedare/plecare .n. (la licitatie) to buy in.annualized percentage rate ~ reala a dobanzii . (pentru) responsible (for).country rating ratie s.(dr.) {man. to approve.(la o siimd fixd stabilitd) limited/restricted liability ~ nelimitata .(in caz de coliziune) (asig. effective ~ $i valabil .(la capitalul investit) unlimited liability ~ pentru calitatea produsului (prevdzutd de legislatia pentru prbtectia consumatorului) product liability ~ principala . to repurchase.trade war ~ economic . actual.primary liability ~ solidara §i individuala . to rationalize.(dr.) several liability ~ integrals . real.short ration/allowance ~ zilnica .

t. receipt. (personal) to restaff reaproviziona v.order clerk recesiune s. reciprocal. to check and sign for receptionare s. to recapitalize recensamant^.) plaintiff. 1.warant . census ~ al populatiei . (a unei obligatii. possible.t.f.n. a solicita) to lay claim to.t.customs warrant ~ .facultative reinsurance reasigurator. a pretinde) to claim.t. (la hotel) reception (desk) clerk ~ de comenzi . (marfa) to take delivery. (un profit) to realize. (profesionala) retraining ~ profesionala . to carry out/through. 1.delivery receipt ~ de livrare neta . (a necesita) to require. to necessitate 3.n. (a face o cerere/petitie pentru.f.t. reinsurance ~ facultativa .f. (pe cinevd) to denounce. tin contract) to fulfil ~ beneficii normale .cargo reception.m. (o obligatie. feasible. to repack reangaja v. petitioner . 1. vocational rehabilitation/retraining recapitaliza v. reception ~ a marfii . to throw away recalificare s.clean receipt ~ de primire a marfii . waste (product). recession ~ economics . claimant. (despre mdrfuri) rubbish goods rebuta v. to put in a claim for. (despre un plan) workable realizare s.postal/post-office receipt ~ vamala . to replenish.to cash in on a deal ~ un beneficiu net de .s\w.t. to reject. warehouse warrant reciproc adj.baggage check ~ de depozitare pe chei .) to exact 2. to recycle recipisa s. to requisition recicia v. receiver (of goods) 2. warehouse receipt ~ de bagaje .delivery receipt ~ de livrare .t.to clear realizabil adj.population census recenzor s.wharfinger's receipt/warrant ~ de depunere . mutual reclama v. (de cdtre un inspector) acceptance 3. a solicita. {un magazin) to restock reasigura v. to achieve.dock warrant.job retraining.f. reinsurer rebut s. (plata unei taxe etc. (mjudecatd) to sue at law reclamant s. (a cere.t.t. carrying out/through.) realization.f. to scrap.t. (a mdrfurilor) taking ^over/delivery (of goods) 2. spoilage. to reinsure reasigurare s. (factory) reject.m.to make fair profits ~ un beneficiu dintr-o tranzactie .f.economic recession rechizitiona v.f.REA-REC 291 realiza v. (a unui profit. (la hotel) reception desk receptiona v. claim er. 1. taking over/delivery of goods receptioner s. census taker receptie s. (lucru realizat) achievement reambala v. scrap. a unui plan etc. t.(de titluri la o bancd depozitard) deposit receipt ~ de expeditie/transport . (dr.receipt for goods ~ postala .m. voucher ~ de antrepozitare . a unui contract) fulfilment 2.(deposit) warrant.

staff recruitment rectifica v. to recondition. recompense. to crop. (bugetui etc.to recover the damages ~ o datorie . /\ (personal) to recruit recrutare s. (de personal) recruitment ~ de absolventi . borrower's note recupera v.) graduate recruitment ~ de personal . requital reconditiona v.f. to reward.subsequent claim reclama s. complaint. protest. to retrieve.direct mail subliminala . to harvest. crop on the root.(politico de recrutare a fortei de munca) (man. (a rascumpara) to redeem ~ daunele . 1. character. commercial 2.t. to recover.(care nil este destinata comercializdrii) subsistence ~ justificata -justified complaint ~ pentru daune-interese .catchy advertisement ~ iluminata .(a unui ziar) front-page advertisement ~ pentru promovarea unui produs promotion ~ primara . on-the-root harvest/yield ~ proasta . to regain.f. to righten. recalificarea fortei de miincd) reconversion record s.infbrmativa . record.t. (a corecta) to correct. recommendation.f. to renew reconversie s.t.standing crop.n. harvest. (anunt publicitar) advertisement. to set right. reward.(. crop(s).travelling display ~ pe pancarte . (impotriva cuivd) denunciation ~ de subzistenta .292 REC-REC reclamatie s. comfort rccompensa v. acknowledgement ~ a datoriei — (confirmare in scris de cdtre un debitor a sumei pe care o datoreaza) acknowledgement of debt. request.claim for damages ~ ulterioara . (firmd) sign ~ atragatoare/captivanta .f. to amend recunoastere s.boom recolta v.failure of the crop recomandare s. (la hectar) yield ~ bogata .f.t.f. (adaptarea uaor indnstrn sau a unor sectoare industriale la necesitdti noi.publicity stunt ~ pe doua pagini de ziar .f. testimonial.nesecerata/in lan .(care se prind in fata si in spatele omului care Ie poartd) sandwich board ~ pe prima pagina . (de productie) peak output recruta v. (un cont) to adjust. 1.f.) claim 2. to gather/to get in recolta s. objection. (dr.(fard specificarea mdrcii) primary advertising ~ prin posta .rich/heavy/bumper crop crop ~ destinata vanzarii .double-page spread ~ pe exteriorul mijioacelor de transport .t. (]niblicitate) advertising.to recover a debt .illuminated sign .subliminal advertisement ~ zgomotoasa . to recompense.informative advertising ~ ingenioasa . si nu consumului personal) cash crop ~.) to rectify. publicity. to requite recompensa s.

1.recovery of expenses ~ a datoriilor .debt recover) ~ a datoriiior prescrise .economic recovery reduce v. to lessen. to redistribute redistribuire s. retrenchment. to turn oneself about redresare s. {de taxe. to decrease. {un contract) to make out redactor s. to draw up. (prefuri) to slash ~ putin .r. reduction. reduction. regain. {rdscumpdrare) redemption ~ a bunurilor tinute sub sechestru {dr. to reduce. (a mic§ora) to decrease. to get back redresa v.) action for cancellation ~ in revizuire .f. sau au contractat licente prin know-how) royalty redhibitoriu adj.) redhibition redistribui v. lowering. {suma de bani pidtitd periodic de cdtre persoane care au lual in concesiune mine.t. {de preturi) cut. redhibitory redhibitiune s. retrievable. {cheltiiieli') to curtail.f. {dr. to retrench. {f'manciar) to recuperate.{dr. retrieve.) to abate.t. anuntwi) copywriter ~ economic .(prefuri) to shade reducere s. {anulare a unei vdnzdri cdnd obiectui vdndut are un viciii) (dr.f.recovery of damages ~ a de$eurilor . impozite) . sitiiatie apdrutd in caziil cle protest al cambiilor. {preturi) to lower. recoverable. lessening.{al unui ziar) city editor ~ responsabil cu reportajele locale {SUA) city editor ~ -sef/responsabil . redeemable recuperare s.) replevin ~ a cheltuiclilor .) appeal 2.m.{dr. retrieval. {regres.t.r. redistribution ~ a veniturilor . 1.) to ease off/up ~ drastic . to knock down/ off.{cheltuieli. to word. {despre valoarea actiunilor) {bur. {de carte sau la un ziar) editor. chietymanaging editor redactie s.bad debt recovery ~ a daunelor . {coleciiv de redacfie) editorial staff.n. to work out. {micsorare) decrease. to cut down.(de ziar) editor-in-chief.f.f.REC-RED 293 recuperabil adj. to scale down. to diminish. to draft. cund detindtorul unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar respo/isabile clacd trasul nu-ji respectd obligatiile) recourse ~ in anulare .f. cutting down.business recovery ~ a pietei recovery of the market ~ comerciala trade recovery ~ economics . to lessen. to diminish. impOzite etc. terenuri etc. recovery.t. {de cheltuieli) curtailment.) petition for review redacts v. {economic) to recover.income redistribution redobandi v. to regain. diminution. (redactare) editorship redactional adj. to send down. recovery ~ a afacerilor . {sediu) editorial office 2. bugete) to ax(e). {activitatea unei intreprinderi ca md-surd premergdtoare mchiderii ei) to run down v. editorial redeventa s. to recover.waste recovery recurs s. {de reclame. {taxe.f.

(dacd acestea sunt cumpdrate de la o singurd firma) fleet terms ~ cumulate .revaluation of assets reexport s. (despre venituri.price reduction/cut. (a activitdtii unei intreprinderi ca mdsurd premergdtoare inchiderii ei) running down ~ a gamei de produse . beneficii) poor. reassessment ~ a activelor . allowance. to revalue.(diminuarea capitalului in actiuni al unei societal!) capital reduction.(de cheltideli.m.tare allowance ~ a zilei de munca .contraction of money supply ~ a navlului . bugete) ax(e).t. (insufficient) scanty reedita v. rediscount reesconta v. tarife) low.f.n.shorter hours ~ de capital .(a preturilor.t.) deferred rebates fiscale pentru investitii -(inlocuirea mijioacelor fixe uzate) investment allowance ~ fiscale pentru varsta . to republish. revaluation. (de preturi) slash ~ fiscala pentru amortizare depreciation allowance ~ generala . to reappraise.) full terms redus adj. relief. to reexport reexportator^.age relief/allowance ~ salariale .(a impozitelor) (cont) writing-down allowance reduceri ale impozitului pe venit income tax allowances ~ compensatorii ale taxelor vamale compensatory tariff reductions ~ contractuale de pret pentru parcul de autovehicule .t. t. drawback. reduction in/of the prices ~ a tarei .(reducerea cu acelasi procent a tuturor taxelor vamale ale tdrilor participante la o rundd de negocieri comerciale) linear/horizontal reduction of tariffs. impusd de guvern) rollback ~ liniara/orizontala a taxelor vamale . rescheduling ~ a datoriei debt rescheduling reevalua v. (despre preturi. across-the-board tariff reduction ~ mica/nesemnificativa a preturilor price shading ~ pentru plata in numerar . (sub nivelul statutar sau sub eel prevdzut de autoritdti} capital impairment ~ de personal .n.wage cuts ~ uzuale de navlu {mar.tax reduction/relief ~ a impozitelor pentru veniturile mici . a salariilor etc.t.staff reduction ~ drastica .discount for cash ~ prin amortizare . reappraisal. rebate.{fabricate sail comer cializate) variety reduction ~ a impozitelor .(acordate de angrosist detailistidui in anumite conditii) (corn.export-tax relief ~ a masei monetare . entrepot trade reexporta v. reexporter .small income relief ~ a impozitului pe profitui obtinut la export . to rediscount reesalona v.rebate of freight ~ a preturilor . to reschedule reesalonare s.f. (rabat comercial) discount. to reassess reevaluare s. to reissue. reexport. reduced.294 RED-REE abatement. (a retipdri) to reprint reescont^.

{de operare al unui utilaj.private ownership ~ tarifar .rent-roll. vamal etc. reference. politic.f.register of companies. register.f.purchases book/journal ~ de afaceri/tranzactii . system.f. to refuse.tariff reform ~ agrara .f. record. 1. trade register ~ de evidenta a francarii .(a unui cec.) regime.) reflation reforma v.) to repudiate regie s.t. reform ~ a taxelor vamale .REF-REG 295 reface v.bill book ~ de casa .t.register of members. (forma de guverndmdnt) government 2. cash paid/received book ~ de casa cu coloane .customs regime registratura s.) repudiation ~ nejustificat de onorare . registry. {contabil) (account) book 2.(account) book ~ cu copii de acte/documente copybook ~ de achizitii . rental ~ contabil .(marfuri in depozit) stock book .t. (despre cineva) character ~ a bancii . (o ofertd) to turn down.check register ~ de cheltuieli marunte . {regulament) regulation 3. refusal. shareholders' register ~ al arendasilor sau al veniturilor din arenzi . (a innoi) to renew reforma s.agrarian/land reform ~ economica . control ~ autonoma .monetary/currency reform refuz s. register/ registration/record office registru s. a unei cambii) wrongful dishonour refuza v.) classification society. (fin. (indeplinirea unei obligatii contractuale.order book ~ de comert .(al unui utilaj.bargain book ~ de cadastru . administration. to reform. (a respinge) to reject. ship's register ~ al actionarilor .cash book/journal.foreign exchange regulations ~ de administrare judiciara .delivery book ~ de magazie .columnar cash book ~ de cecuri . {a imbundtdti) to improve.n. (societate de clasificare) (mar.n.t. plata unei datorii etc. to restore.(ale unei firme) petty cash book ~ de comenzi . (un stoc de marfuri) to restock referinta s.cargo book ~ de inventar . to decline.public corporation regim s. to refinance reflatie s. al unei masini) (normal) run/running ~ al schimbului valutar .n. registry of shipping.trade references refinanta v. al unei masini) (normal) run/running ~ de proprietate particulars .postage book ~ de evidenta a marfurilor mcarcate . book. to remake. 1.(institut cand o firmd nu-si mai poate mdeplini obligatiile financiare) receivership ~ de lucru/operare .bank/banker's reference referinte comerciale .f. (social.tariff system ~ vamal . (de a mdeplini o obligatie contractuald etc.economic reform ~ fiscala .inventory book ~ de livrare .property register ~ de cambii .tax reform ~ monetara .

registry of shipping.classification society.severe/strict regulations ~ vamal .settlement of dispute ~ a monopolurilor .wine district reglementa v.signature book ~ de solduri . statutory reglementare s.rent control ~ a diferendului/litigiului .port shipping register ~ tabular . cdnd detindtomi unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar responsabile dacd trasul nu-si respectd obligatiile) recourse regulament s.(luatd pe credit) passbook ~ de marfuri returnate/refuzate -(cont.) tonnage regulations .gold field ~ centrala .(cont.(al actiunilor) transfer register ~ de vanzari .) general average adjustment/statement ~ de ordine interioara . to control.n. regulation.internal regulations ~ de serviciu .(mar. terminologia si abrevierile standard etc. to regulate.exchange control regres s. district ~ aurifera .flood land ~ impadurita . n.port/harbour regulations ~ strict . regular. mar.) ledger ~ de proceseverbale .(a I unei intreprinderi) service instructions ~ portuar .service regulations ~ intern de function are . returns inwards book ~ de partizi . settlement ~ a chiriilor .regulation of the market ~ a preturilor .f. prevederile administrative ce trebuie aplicate.t.tabular book ~ temporar .price regulation ~ a schimbului valutar .minute book ~ de reclamatii claims/complaint book ~ de sarcini si ipoteci .f.sales book ~ de venituri si cheltuieli .customs regulations regulamente tehnice . regulile de ambalare si etichetare.f.industrial area ~ inundabila . to settle reglementar adj.(care stipuleazd caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricatie.register of mortgages ~ de semnaturi autorizate .) technical regulations regula s.tare and tret reguli de calculare a tarei . to bring under regulation.296 REG-REG ~ de marfa . regulations.inland ~ industrial^ .books of receipts and expenditures ~ diverse .(asig.regulation of monopoly ~ a pietei .) sundries ledger ~ naval/maritim . statute ~ de avarie comuna . area.) sales returns book.(cont. rule ~ aritmetica pentru calcularea tarei .(de tranzactii) waste book regiune s. (situatie apdrntd in cazul de protest al cambiilor. control.balance book ~ de transfer .forestry ~ viticola . to regularize.taring regulations ~ de calculare a tonajului . maritime/ship's register ~ portuar de evidenta a marfurilor incarcate . zone. region.

consignment. (ambarcatiuni) to haul. {contact) contact 2. to renew ~ lucrul . delivery. (bur. (to his position/post/office) reintegrare s.f.) half--commission man remorca v. pulling ~ costier . relationship.. tuggage. hauling. commercial intercourse ~ contractuale directe . towage.employee relations ~ de afaceri . towage. towing. (a repune in drepturi.f.f. to tug.coastal towage . a reintegrd) to reinstate.f.direct contact relatii comerciale . relations.t.) to renew retnscrie v.m. 1. reintegrare) reinstatement. (c. to pull remorcaj s. (intr-o functie anterioara) to restore smb. 1. (reimpozitare) reassessment reintegra v. pi. to send.customer relations ~ cu investitorii . (stiri.f. to consign. corn.privity monetare internationale international monetary relations relua v.diplomatic relations ~ economice . (un articol intr-un cont) (cont.privity of contract ~ cu clientii . (repunere in drepturi. (in posesie/drepturi) reentry ~ in posesie — (prin bund intelegere) (dr. towing. (un contract.business relations ~ de munca .t./) to draw. relation.to resume work remite v. un abonament etc.) recaption ~ in vigoare .f. to reinvest ~ profitui . (prin mandat postal) to remit. evenimente. productive relations ~ diplomatice .f. to tow. to tow. (de masini) trailing.t. dealings. to deliver.) half commission remizier s.(mtre patronat si salariati sail sindicate) labour/ industrial relations ~ de productie . (rabat.t. to hand over. allowance 2. (comision) (bur. despre ziaristi) to cover relatie s. (c. (documente) to surrender remitere s. reducere) rebate. handing over. (masini) to trail.f.(a unei legi) revival reinvesti v. (a reimpozita) to reassess reimpunere s.f.REI-REM 297 reimpune v.n. corn. intercourse.bank remittance remiza s. (intr-o functie anterioara) restoration reintrare s.economic recovery ~ economica bazata pe cerere -recovery based on demand side ~ economica bazata pe oferta -recovery based on supply side relata v.to plough back reipotecare s.t. to resume. second mortgage remnoi v.t. recovery ~ economica . revival.trade relations.) to reenter relansare s.) drawing.investor relations ~ cu publicul/publice .. to state. sending. (de ambarcatiuni) haulage.t. (legdtura) connection. reduction.relations of production. (de documente) surrender ~ bancara . (cunostinte) acquaintance ~ directa/personala .economic relations economice Internationale international economic relations ~ juridice .t.t.public relations ~ cu salariatii . (prin mandat postal) remittance. to report.

mai bine amplasat etc. (mar.emergency towage ~ fluvial . (mar.river towage ~ maritim . nesubsti-tuibili.(forma a rentei inca-satd de intreprinzdtorii care dispun de factor! de productie rari. (rentabil) profitable.sea(going) tug. to be profitable/remunerative/lucrative rentabil adj. lucrative rentabilitate s.land/ground rent ~ m natura . rewarding. remunerative.ocean (-going) tug remunera v.n.push-and-tow tug ~ de manevre portuare .canal service tug ~ de halaj . tugboat. remuneration.f.return on investment a atinge pragul de ~ . to renegotiate renta v. consideration renavlosi v. (anuald) annuity. rewarding remuneratie s. profitableness.tank-trailer ~ de autocamion .f.') tow. obtinutd in situatiile care provoacd un deficit de ofertd .timber carriage remorcher s. return..warping tug ~ de impingere §i tractiune . 1.) situation rent ~ funciara .{renta funciard suplimentard obtinutd pentru un teren mat fertil.push-towing remorca s.rent in kind ~ nominala .coastal tug ~ de andocare .peppercorn rent ~ viagera .(renta. deep-sea tug ~ oceanic . unearned income ~ anuala datorata .298 REM-REN ~ de avarie .salvage/rescue tug ~ fluvial .dock/ harbour tug ~ de salvare . gainful. inaccesibili altord) monopoly rent ~ de raritate .river tug ~ -Tmpingator . gainful.dock-working tug ~ de canal .oceanic — ocean towage ~ prin impingere .push tug.. moneymaking. vessel towed.) to recharter renegocia v.monopolul natural sau artificial. remunerative. remuneratory 2.life annuity .truck trailer ~ pentru bu§teni lungi .) tug.to break even renta s.f.(profitui disponibil pentru actionari impdrtit la capitalurile proprii) return on (common) equity ~ a investitiei . (vehicul) trailer ~ basculanta . emolument.(yenituri suplimentare pe care un individ Ie poate obfine ca urmare a aptitudinilor sale speciale) ability rent ~ de monopol . pay.t. profitable. paying. yield. (mar.sea towage ~. earning power ~ a activelor . reglementdri vamale si tarifare etc.(calculate ca raportui dintre dividendele platite de firmd si pretui de piatd al actiunilor firmei) stock yield ~ a capitalurilor proprii . towboat ~ costier . t.f. pusher ~ maritim .t.waggon ~ -cisterna . gainfulness. to remunerate remunerativ adj. to bring profit.) scarcity rent ~ diferentiala .(raportui dintre profitui net si activul total) return on assets ~ a actiunilor .annuity due ~ de abilitate . rent.

fin. (despdgiibire) compensation. to divide.total. to waive.m. Friii .running repair/service. to mend. (a unui rise) (asig. to assign.n. (de fonduri) appropriation. turnover job ~ curenta/de intretinere . waiver.resource allocation ~ a valorii de asigurare apportionment of valuation ~ a riscurilor . to allocate.) average adjustment ~ a cheltuielilor .weight distribution ~ a profitului . fund holder. 1. 1. (la) to renounce. (la un drepf) to disclaim.(asig. aparate) to overhaul 2.(general) overhaul. to share out. division.(de asigurare) waiver of premium ~ tacita . (a ceda. (a rectified) to rectify.waiver of claim ~ la prime . (sumd reportata) amount brought/ carried forward 2.preventive repair ~ provizorie .allotment of profit ~ a responsabilitatilor . (incdrcdtura sau balastui) (mar.) to spread 3.din josul unei coloane in fruntea coloanei urmdtoare a unui registru) carry-forward/-over. remission. cesionare) surrender. mar.) risk spread ~ detaliata a fondurilor . (proportional) to apportion 2.to waive a right renuntare s. legal remedy ~ capitala/generala .) allocation of responsibilities ~ a resurselor . rentier.) trim. trimming ~ a avariei .f. 1.(rdspdndirea plasamentelor sau a creditelor cu scopul de a se obtine cea mai bund garantie contra riscurilor de capital sau de venit) (fin. to distribute.i. allocation.itemized appropriation of funds . assignment. to allot.implied waiver reorganiza v.f. (beneficiar al unei rente anuale) annuitant renunta v. partial .f. (cont. (a mcdrcdturii sau a balastului) (mar. (un rise) (asig.. capitalurile investite) to repatriate report s. repair.t. allotment. t. (a compensa) to make up for reparatie s.funciara .. operating repair ~ preventiva . (cedare. 1. (generald. notice and protest ~ la o actiune judiciara abandonment of action ~ la o cerere/pretentie .distribution of expenses ~ a flotei pe linii de navigatie shipping pattern ~ a greutatii . fin. (proportionals) apportionment 2. (la un drepf) disclaimer. amuharea achitarii iinei dator':i. a cesiond) to surrender.(man. 1. distribution. (masini. to repair.REN-REP 299 rentier s.t. revizie) overhaul 2. renunciation. (la o actiune judiciara) to abandon ~ la un drept . to sign off.allotment of property ~ judiciara a debitelor unui falit adjudication of bankrupt's debts repatria v. to reorganize repara v. sharing out. indemnification.t.) (trecerea unei sume . (la o actiune judiciara) abandonment ~ la dreptui de a protesta o cambie waiver of demand. (la bursa de valori.) spread 3. (projitui.) to trim repartizare s.temporary repair repartiza v.

salesman.y.) posting reporta v. pdnd la nrmd-toarea lichidare.simpia .trade agency/ representation ~ exclusiva . trade representative.n. (leged) to abide by.m. representation ~ sindicala/a salariatilor .employee representation reproductie s. to keep to./.(al unei companii intr-o anumitd zona) sole/exclusive agent ~ general . continuation account ~ al articolelor in cartca mare (cont.w.t.ii de productie la scam economiei r.(a unei firme) refloating m drepturi . representative agent ~ al fabricii furnizoare .auonale\ reproduction ~ largita . restoration ~ in activitate . representation.resident minister ~ exclusiv/unic . business/commercial agent ~ diplomatic . restoration ~ in poscsie .t. vamale etc. (lilerar) reportage reporter s.f.bad reputation respecta v. to observe. (pretentii. (in drepturi'} to reinstate.to comply with/to keep to contract terms a nu-§i ~ obligatiile . cereri) to disallow. coverage.simple reproduction repune v.sales agent/ representative.) reprisals. (de represalii) retaliatory reprezenta v. agency. to stand for reprezentant. (pentru) liable/ responsible/answerable/accountable (for) s. retaliaiory measures. restoring. (un apel) to dismiss.reinstatement. to decline. to act for. to repel. {in cartea mare) to post 2.to retaliate on represiv adj.t.(a unei legi) revival reputatie s. (pe cinevd) to represent.300 REP-RES plata unei dobdnzi. manager ~ de zona .(de •. reporter. to repulse.) to continue reportaj s.good reputation ~ de solvabilitate • creditworthiness ~ rea . measures of retaliation a aplica . activitate) to refloat ~ in activitate o companie . to turn down. un angajamenf) to honour ~ conditiile contractuale . official. 1. o propunere) to overrule. (o propunere.t. (o motiune) to vote down responsabil adj.to fail to meet one's obligations respinge v. to restore.f.t. (bur. (reluarea continud a procesuli.enlarged reproduction . (p obiectie.duly authorized representative reprezentanta s. pi.f.authorized/appointed agent ~ comercial . la bursa de mdrfuri. (care ia interviuri) interviewer.reentry ~ in vigoare . (cor. executive.•anzdri) area manager .general agent ~ imputernicit legal . reputation ~ buna . (economice.m. representative office ~ comerciala . correspondent.to refloat a company repunere s. (care adreseazd intrebdri) questioner represalii s. (o obligatie.f. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.impotriva . o oferta) to reject.f. retaliation. (//.sole agency reprczentare s.serviceman ~ autorizat . to observe.) to carry forward/over. (o clauza) to comply with.f.

) contraction. resources. (a reduce) to reduce. proprietati) to restore. (a micsora) to diminish.(a firmelor pentru echilibrul social} social responsibility rest s. restricted. limiting. (in bani) change restant adj.arrears of wages restitui v.quota restrictions ~ discriminatorii .f. backlog. to restrict.f. (creditele) to tighten restrangere s. limitation.f. (de bunuri. to refund restituire s. reduction. owing.decline of the markets a schimburilor exchange restriction restrans adj.) to contract. restraint of trade ~ de contingentare . restrictive.n. limited. to reorganize resursa s.RES-RES 301 ~ ierarhic . restriction.line man ~ in mod solidar . (a ingrddi) to restrain. (de bunuri.(dr. (arierate) arrears restante salariale . (bani) to return. afaceri etc.exchange restrictions restructura v.legal constraint restrictii bugetare severe . rest. (a unei afaceri prin vdnzarea sail inchirierea unor active) divestment ~ a afacerilor . limitare) restraining. restriction. resource. restrangere) restraint.f. accountability. (deposit ca termen) overdue restanta s. pi. (salariala) back pay. (mgrddire.f. means. proprietati) restoration.ax(e) ~ calitative . (mgrddire. responsibility.t. restitution. to give/to hand back.trade restrictions. diminution.tax refund ~ a primei de asigurare . (de bani) return.t.dividend limitation/ restraint ~ a pietelor . liability ~ fiduciara — (a adminisirdrii unui fond depensii) fiduciary responsibility ~ functionala . (cheltuieli. qualification.) jointly and severally liable ~ sindical .(dr. (a cheltuielilor. remaining. to limit.f. outstanding. constraint ~ legala . (despre piata financiara) stringent restrictiv adj. (a creditelor) tightening. (despre o clauzd) saving restrictie s.(a specialistilor dintr-o mtrepriiidere) functional responsibility ~ limitata . 1.import restrictions ~ salariale . back.quantitative restrictions ~ comerciale .customs drawback restrange v. remainder 2.discriminating/ discriminatory restrictions ~ la export .export restrictions ~ la import .business contraction ~ a creditului/posibilitatilor de creditare stringency/tightening of credit ~ a dividendelor .limited liability ~ sociala . stringency. limitation. refund.trade-union leader/ organizer responsabilitate s.wage restraints ~ valutare .return of premium ~ a taxelor vamale .) replevin ~ a impozitului . to restructure. ability .t. a afacerilor etc.qualitative restrictions ~ cantitative . refunding ~ a bunurilor sechestrate .

f. (din activitate. (un salariat din cauza rezultatelor nesatisfdcdtoare sau a comportamentului) to demote retrogradare s.railway system/network. to deduct.trading network ~ de alimentare cu apa .primary resources ~ economice . to pay retributie s.supply system/network ~ de calculatoare .302 RES-REU resurse de materii prime . (sechestru) distress.. meeting reusi v. to remunerate. (. returnable retea s. (a se pensiona) to retire 2. (in) to succeed (in).) withdrawal. draw.pipe system ~ de magazine . domicile. to retrocede retrograda v. to reconvey. 1. {monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) to immobilize v. (locuri. activitate) to retire. to bespeak retinere s.f.) to retain. 1. dwelling place retentie s.f.f.) deductions from pay. (SUA) railroad system ~ rutiera .f. (bani din circulate} to retire.(despre legi) to retroact retroceda v. to give up retragere s.chain store ~ de sucursale . de mdrfuri etc. retroactive a avea efect. (din afaceri.natural resources ~ umane . de drumuri etc. to be successful (in) ~ in afaceri . (de depuneri. electricd etc. mdrfuri etc.(in cazul nerambursdrii unui credit) wage assignment ~ din salariu . to send back returnabil adj.t.) system. withholding.f.road network retine v.) network. (adunare) assembly.f. (o camera) to engage.highway system ~ feroviara . (o suma) to keep back. (bani din circulatie) retirement.t.(injustitie) nonsuit ~ de numerar .cash withdrawal ~ masiva a depunerilor bancare .'.t.run on banks ~ temporara a unei licente suspension of a licence retribui v. economii) to draw. remuneration. to hold back.human resources resedinta s. (feroviard.) to withdraw. rutierd. to recede. deduction. pay ~ in functie de performante performance-related pay retroactiv adj. residence. (comerciald. (o suma din fonduri. (cotizatii sindicale din salariu) to check off 2.t. (depuneri. reunion.economic resources ~ financiare . funds ~ hidroenergetice .f. chain ~ comerciala . (salariul etc. (conform legislatiei in vigoare) statutory deduction reuniune s.to be successful in business . to withhold.resources. economii) drawing. (pentru plata impozitelor. demotion returna v.computer network ~ de conducte . abode. to withhold. 1. a asigurdrilor sociale etc. (o suma din fonduri.(a cotizatiilor sindicale) checkoff. to draw back.branch network ~ de sosele/drumuri . retention ~ de salariu . afaceri) retirement ~ a actiunii . distraint retrage v. bilete) to book. (de monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) immobilization 2.t.r.. lien.water-power resources ~ naturale .

stock. (fin.f.t.t.(a unei firme) house magazine revizie s.t. 1.f.f.capital reserve. in vederea mdririi productiei agricole in zonele si tarile cu deficit alimentar accentual) green revolution rezerva s.) to audit revoca v. resale revendica v.auditor revizui v. qualification.f. claim. periodical. to demand. revocation. (cant. deposit 2.audit ~ generala . (drepturi) to assert revendicare s.stop payment revolutie s. to resell.specialized review ~ economics . to retool.t. (restrictie. overhaul(ing) 2. request. to control. (anulare) repeal. magazine.(a unei band) extraordinary reserve ~ generala .stock of cash ~ din reevaluare . 1. revolution ~ industrials industrial revolution ~ manageriala (schimbare profundd a principiilor de management si conducere a firmelor de afaceri) managerial revolution ~ verde . (a unui ambasador din post) recall 3.) (in lingouri) bullion reserve. clauzd limitativa) reserve. journal. (rambursarea unei emisiuni de obligatiuni sau actiuni preferentiale inainte de scadenta) call ~ a unui ordin de plata .trade journal ~ interna . (lunard) monthly. (tehnic) to overhaul 2.to get the best of a bargain/deal a nu ~ in . (a destitui) to dismiss. stock of capital. (destituire) dismissal.m.REU-REZ n r\'y ->03 ~ mtr-o tranzactie/afacere .(pentru acoperirea necesarului de fond de rulment) general reserve ~ lichida . demand. to cancel 2. stiintd etc. revocable.) reserve. (tin ambasador din post) to recall revocabil adj. (contabila) audit ~ contabila .t. reserve.(fin. to request.(a activelor) (cont. to claim. (sdptdmdnala) weekly.) review ~ a presei .f. revision. control. examination. conditie. (a unei band) surplus reserve ~ de numerar .to fail in reutila v.advertiser ~ de specialitate . (tehnica) inspection. cancellation 2.(denumire data ansamblului de actiuni si mdsuri de ameliorare geneticd a semintelor pentru culturile de baza. (provizion) provision 3. inspector.press review ~ de anunturi/reclame .wage claims revinde v. maintenance inspection reviior s. (moneda nationals in raport cu etalonul de referinta) to revalorize revanzare s.) revaluation reserve ~ extraordinara . (mai ales de literaturd. (in monede si lingouri) coin and bullion .t. to re-equip revaloriza v. (a anula) to repeal.(disponibild pentru plasamente imediate) cash reserve ~ metalica . 1. condition. to sell again revista s.(general) overhaul ~ tehnica . 1.gold reserve ~ de capital . to revoke.f. (de drepturi) assertion revendicari salariale .technical inspection/' revision. callable revocare s. controller ~ contabil . 1. stipulation ~ de aur . to inspect. (bilunara) fortnightly.f.

strength of materials ~ la cumparare .{ale unei band) excess reserves ~ facultative — {rezerve de capital a cdror constitute mi este obligatorie) voluntary reserves ~ in numerar . to undo. resistance 2.to pass/to adopt/to approve/to carry a resolution a propune o ~ .consumer resistance ~ a materialelor . remnant rezilia v. residue. televiziune) headlines ridica v. termination.{reserve bancare investite pe termen scurf) secondary reserves ~ strategice .{in ciuda publicitdtii) sales resistance/apathy ~ la uzura .to build up reserves a retrage sume din fondurile de ~ to draw on the reserves rezident s. to rescind.n. to remove 3. cancellation.{ale unei band) minimum reserve requirements ~ pentru credite neperformante bad debts reserves ~ primare .t.bank reserves ~ bugetare . to raise. to terminate. to annul.gold and foreign exchange reserves ~ vizibile/declarate .) visible reserves a constitui ~ .) residuary reziduu s.t.n.(delict de bilant care constd in denaturarea inregistrdrilor contabile prin subevaluarea activelor) (cont. residence rezidual adj. residuum. to summarize rezamats.t. brief. to dissolve reziliere s.f. summary.(constituite din profit) company reserves ~ ascunse/secrete .vault cash ~ legale .f. dissolution rezistenta s. voidance. to sum up.strategic stocks ~ valutare §i de aur .f. to hoist 2.to move/to submit/to table a resolution rezuma v. (un contract. 1.(yaloarea minima a lichiditdtii pe care o bancd este obligatd prin lege sd o detina) legal/statutory reserves ~ minime obligatorii . {greiitdti) to lift. {a mdri) to increase. to void. o conventie) to cancel.) hidden/inner/secret reserves ~ bancare .wear resistance rezolutie s. to heave.reserve currency rezerve ale societatii .{mentionate in bilantui contabil) {cont. {dr.{rezerve bancare care asigurd lichiditdti imediate.{la radio.f. dar nu genereazd venituri) primary reserves ~ proprii — {rezervele bancare minus cantitatea imprumutatd de band de la Banca Rezervelor Federale) {SUA) unborrowed reserves ~ secundare . rescission. annulment. . (a suspendu) to suspend. {a materialelor) strength ~ a consumatorilor . 1.304 REZ-RID ~ pentru cheltuieli neprevazute contingent reserve ~ valutara .budget reserves ~ excedentare . to brief. 1. resolution a adopta o ~ . residual 2.m. {restrictii} to withdraw. resident rezidenta s. resume ~ al principalelor $tiri .

risk. mar.) ice risk ~ de incendiu .) common adventure ~ corporativ . 1. (crestere) growth.n. mar.(riscul de baza inerent activitdtii de exploatare a firmei) (fin.(riscul expro-prierii activelor unei filiale struine de cdtre taragazdd sail restrictii nepre-vazute asupra fluxurilor de numerar cdtre companiamama) sovereign risk ~ de transbordare transshipment risk. risk of boats/craft ~ de tranzactie .to force up the prices ridicare s. (brusc.can'ier's risk ~ al cumparatorului .(asig. unde actioneazd agentil) ring rise s. betterment ~ a preturilor — rise in prices ~ a salariilor . removal 3. to put up 4.insurable risk ~ asigurat .wage increase ~ brusca a preturilor -jump in prices ~ topografica topographic(al)/land survey ring s. mar. mar. acesta reflectd efectele unui proiect asupra riscuhd finnei.) business risk ~ de frauda .) third-party risk ~ de spargere .f.commercial/trade risk ~ comun — (atdt pentru navd. (incintd circulard din sala bursei. -hoisting 2.to raise/to make objections ~ pretentii . hazard.(la alocarea capi-talului.) risk of seizure ~ de coliziune/abordaj .(a coletelor de mar/a) breakage risk ~ de suveranitate . raising.credit risk ~ de firma .buyer's risk ~ al inflatiei .(asig.RID-RIS 305 (preturi) to raise. mdsurat ca efect asupra variabilitdtii profitului firmei) corporate risk ~ de accidente profesionale/de munca occupational hazard ~ de captura . (asig. risk insured ~ comercial . cat yi pentru caric) (asig.(asig.default risk ~ de lichiditate (incapacitated intermediarilor financiari de a onora obligatiile financiare pe termen scurf) liquidity risk ~ de prejudiciu adus unui tert -(asig.) adventure ~ acoperit .r. to run into 2.fraud risk ~ de flirt .insured risk.) shipper's risk ~ al nemdeplinirii obligatiilor .(asig. mar. (/a) to amount/to come to. mar.business risk ~ al armatorului .n. heaving.) risk of collision ~ de credit . (mdrire) increase. (de greutdti) lifting.theft risk ~ de gheturi .(prin asigurare) covered risk ~ al afacerii .to raise claims ~ preturile fortat/artificial . to skyrocket ~ obiectii . (suspen-dare) suspension.inflation risk ~ al incarcatorului .fire risk ~ de incetare de plata . (de restrictii) withdrawal. (o sedinta) to break up v.owner's risk ~ al carau§ului . to scale up. despre preturi) to zoom up.(in tranzactiile de comert exterior) noncompletion risk ~ al puterii de cumparare -purchasing power risk ~ asigurabil .(riscul valutar da-torat diferentelor de curs in tranzactiile . 1. (imbu-ndtdtire) improvement.

) deferred rebate ~ de prima . timp etc. timp etc.n. (bani mtr-o afacere) to stake ripisa s.(asig.(mar.(abaterea standard a unui titlu de valoare) (fin.f.m. spendthrift.) operating risk ~ politic . situatie generatd de existenta unei asigurdri etc.(asig.) extra/ additional risk ~ total . risk at sea ~ moral — (comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor.) total risk ~ valutar/al cursului de schimb foreign exchange risk a se expune unui ~ . (concurentd) rivalry.{riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fixe financiare dobanzi. to risk.(mar. thriftlessness risipi v.) systematic/ relevant/market risk ~ special/suplimentar . robotics rodi v. 1.political risk ~ profesional professional risk ~ sistematic/relevant/de piata .. muster roll/book .economic growth rate ~ de productie . marine/maritime risk.(asig.m. robot robotica s. fonduri de amortizare) financial risk ~ iminent . (din mar/a) to spill 2.(fin. dividende preferentiale. (bani.i.f.) immediate risk ~ incalculabil . riparian. wasteful. return.) (de procese) cause list.) moral hazard ~ neasigurabil . (de bani.n. fin. thriftless s.noninsurable/ uninsurable risk ~ nesistematic . to bear/to yield fruits. riverain.t. rate ~ de circulatie a marfurilor . to scatter. docket. waste. list..(riscul diversificabil sau specific unei anumite companii. spendthrift risturna s.m. fruit-bearing. (dr.(fard asigurare) uncovered risk ~ financiar . riverside resident robot s. riverain. 1. roll.t.) premium refund ritms. 1.306 RIS-ROL comerciale Internationale) transaction risk ~ de tara . riparian. rich rol s. rebate ~ de navlu . refund.rate of production rival adj.f.f.) inherent risk ~ maritim (marine/maritime) adventure.) squander.rate of turnover ~ de cre$tere economica . rival rivalitate s.) ship's ledger/ articles. care poate fi eliminat prin pds-trarea actiunilor companiei intr-un portofoliu diversificat) unsystematic risk ~ operational .(acea parte din riscul unui titlu de valoare. register 2. m. to disperse. to fruit roditor adj. fruitful 2.) country risk ~ descoperit/neacoperit . river (-side) s. (calendar de termene) calendar ~ de echipaj . cauzat de factori caracteristici aces-teia.) incalculable risk ~ intrinsec .) to waste. to squander (away) risipitor adj.to incur a risk risca v.(asig.(asig. s. care rezultd din oscilatiile pietei bursiere si nu poate fi eliminat prin diversificare) (bur. squanderer. contention riveran adj. to venture. fertile. wastage.(riscul care existd in conditii de functionare normald a bdncii) (fin.

(un proces) {dr. rural ruta s. trimmer rujare s.t. a unui avion prin distribuirea ei uniforma) to trim ru]ar s. .f.. (de negocieri) round rural adj. rotatie 2. 1.assessment roll a trece pe ~ .(raportui dintre vdnzari si activul total) total assets turnover ~ a capitalului . route.ROL-RUT ~ de impozite . (afalimentd} to break 307 ruin at adj.. trimming rula v. navigation course ~ de transport de marfa de mare viteza .. randament) turnover ~ a activelor fixe .m. care mdsoard utilizarea instalatiilor si a echipamentelor) fixed assets turnover ~ a activului total .t. (despre o sumd de bani) even rotunji v. course.t. road.n.to reroute rutier adj.fin.) turnover runda s. (cont.(c.trade route ~ de navigatie .f./) fast freight line ~ directa .t. (incdrcdtura uhei nave.overland route ~ oceanica .sea route ~ terestra .(raportui dintre vdnzari si stocuri) inventory turnover rotund adj. {calcule. shipping/sailing route.) to docket rotatie s.f.inland route ~ maritima . (cifra de afaceri. (despre cifre) round.f.(asolamenf) rotation/succession/shift of crops ~ a directorilor . way ~ comerciala . (falit) broken ruja v. cifre} to round off ruina v. trim.(raportui dintre vdnzari si activele fixe. fondtiri) to circulate rulaj s. {bani.ocean lane a schimba ruta .direct route ~ fluviala .rotation of directors ~ a sarcinilor/posturilor-job rotation ~ a stocurilor .(circuitui capitalului privit ca proces continuii} capital turnover ~ a culturilor agricole .(shipping) lane.

f.(in corelafie cu munca prestata) direct wage ~ estimat in viitor .m. (mare.audience chamber ~ de consiliu .collective wage ~ de baza .minimum/ subsistence/living wage. wageworking.minim/de subzistenta .piece wage/rate.differential pay.gross wage ~ colectiv .retired employee ~ permanent .slack bag sacrifica v. munca prestata) indirect wage ~ in acord .board room . job/task wage ~ in natura .plastic bag ". salary earner.lunar . (camera.pittance ~ diterential . the salariat ~ pensionat .regular salary " platit prin cec . (functionar intr-o societate privatd) salaried employee/man.going wages ~ direct productive . retribuit) remunerated. salaried worker. wages pay.wage expectations ~ indirect .fair wage . fall-back pay ~ minim de cre§tere . wage differential ~ direct . (pentru marfd. pay ~ brut . (despre oameni) wage-earning. (pentru munca manuald.neumplut .sack '~. wage earner.minimum growing wage . de man me standard) bag. office worker. (al persoanei care face alte munci deceit cele mamiale sau meca-nizate ori prestdri de servicii) salary.truck wage ~ just . (muncitor salariat) wage-worker.de hartie .s sac s. mai ales intr-o cladire publicd) hall.(acea parte a salariului pidtitd dupa alte criterii decdt. (despre oameni sau posturi) salaried. mecanizatd. to remunerate ~ insuficient .(in functie de productivitate) progressive/incentive wages ~ si lefuri .time wage ~ permanent/'regulat .permanent employee salariu s.waiting room -.basic wage ~ de concediere dismissal wage/pay/ compensation ~ derizoriu .wages and salaries salariza v. paying a salary to. prestarea de servicii) wage(s). mcdpere) room.net .n. pi.nominal wage ~ pe unitatea de timp .to underpay salarizare s.t.de audiente .f.tariff wage/rate salarii curente .weekly wage ~ tarifar . (]~>entru prelegeri) lecture room ~ de a§teptare . to pay (salary to). remuneration of sala s.paper bag --deiuta-jute bag ~ de plastic . stipendiary. to kill salariat adj.productive wages ~ progresive .monthly wage . (animale) to slaughter.real wage ~ saptamanal . (functionar la stat) civil servant.net wage. take-home pay ~ nominal .paycheck ~ real .t. (renmnerat. (despre munca) paid s.m.

(dreptui creditorului extinzdndu-se la toate activele unei societati) floating charge ~ grea . needy. dearth. hebdomadal. (aprobare) sanction.market saturation sanatate s.absolute poverty . satisfaction ~ a muncii . exhibition room ~ de tntruniri .f. (garantie. task. (obligatie) charge. mart ~ de vanzare de bilete .operating/service load ~ efectiva . (pentm incalcarea unui contract) forfeit. sarcina s. to impoverish. imposts ~ a probelor . (a aprobu) to sanction. taxe. responsabilitate. hebdomadary^. to agree to sanctiune s. penalty. payload sarcini fiscale . (nevoia^) destituite.full/total load ~ utila/comerciala . 1.underload ~ totala . need(iness). sanitary. poor/ indigent person.assembly hall -de licitatie .maximum/peak load ~ maxima admisa . paucity: (pauperism) pauperism ~ absoluta . (impolite. tutela) (dr. (obligate) obligation 5. burden of proof .safe load ~ neta . (jam barn.m.(dreptui creditorului fund limitat la un amimit activ al unei societuti) fixed charge ~ flotanta . ipoteca) encumbrance.charges on assets ~ prioritare . forfeiture 2. pauper saraci v.heavy lift ~ ipotecara .mortgage charge ~ limita .(a unei burse) floor salopeta s. strdmtorat) moneyless. to sanction 2. indigent./i. to penalize.useful/service load.) onus probandi.allowable' permissible load ~ critica . sanction. weekly.f.critical load ~ de exploatare . (sdrdcdcios. poverty. (a pauperiza) to pauperize v../ saturation ~ a pietei .(plafa prioritara a dividendelor la actiunile preferentiale) prior charges satisfactie s.working week sarac adj. burden.effective load ~ fixa .f.f. necessity. scarcity. health. 1.t. 1.book hall ~ principals . pi. (lips a) want.. imposition.admisa/admisibila . (mdatorire) assignment. (incarcatura) load. hard-up. burden.t. weekly (publication) saptamana s. taxes. overalls.)]db satisfaction saturare .auction room. to become impoverished saracie s. to beggar. approbation. health ~ publica .•>. lack. impecunious. (ms-pundere.(dr.economic/trade sanctions sanitar adj. approval sanctiuni economice .tax burden ~ pe active . impuner'i) charges.) charge 4. coveralls sanctiona v.'.(sutisfactia pe care un lucrdtor o obtine din activitatea so) (man..public health saptamanal adj.SAL-SAR 309 ~ de expozitie .net load ~ nominala .f. charge 3. to make poor. redus) scanty s.rated load ~ partiala/incompleta .f. poor. (nevoie) destitution. to grow/to become poor. (greutate) weight 2.showroom. week ~ de lucru .ultimate load ~ maxima . onus. custodie.f.

scale of ranks. prompt date. (cifre) to subtract. to diminish.f. lowering.(de venituri. to fall. downswink ~ a cifrei de afaceri .reduction in turnover ~ a cursului . to figure out. exchange. table of functions and wages ~ a oportunitatilor de investitii -(grafic al oportunitatilor de investitii ale firmei clasate in ordinea ratei rentabilitdtii proiectelor) investment opportunity schedule ~ de incarcare .f. to mature. to lower v.collapse of prices scazut adj. 1. cheltuieli) sliding scale ~ rulanta .back stairs ~ grafica . (pentru band) bank holiday scadent adj. 1. due date/day. a micsora. diagram. (troc) truck.slight decline in prices ~ vertiginoasa a preturilor . chart.to fall due. rest day. decrease. profituri) to fall off. (mobild) ladder 2. term. diminution.(a hdrtii) graphic scale ~ ierarhica . (pretui) to mark down 2. (a unei cambii) tenor ~ comuna . to go down.t.stowage diagram schimb s.f. (sondd) oil derrick. to diminish. decline. to decline. scheme. (reducere. (scald) scale ~ de impozite . (marcatd cu rosu in calendar) red-letter day ~ legala .(mire doud sau mai multe companii care fuzioneaza) exchange of shares . 1.(bur. (falling) due.(mar. diminuare) reduction. (zi liberd la scoala) play day 2.relative poverty sarbatoare s. 1.(a mai multor titluri de valoare) equation of payments ~ medie . (fixd) stairs. 1. (care se prdznuieste) holiday. hierarchy ~ mobila .rolling/moving stairway scadea v.f. 1.loading chart.(bur. mature a fi ~ . (de lucru) shift ~ de actiuni . (despre pretiiri. weak schela s.f.fire escape ~ de normare .310 SAL-SCH ~ relativa . (despre cursuri bursiere) to trade down.) sliding trend ~ u§oara a preturilor . (a reduce. to weaken. (a activitdtii economice) downturn. maturity.decline in prices. (barter) barter 2. to decrease. scheme of loading ~ de stivuire . schedule 2. (despre preturi. staircase. (zi nelncrdtoare) day of rest. to slump scadere s.) draught/draft scale ~ de serviciu .) (care urmeazd unei perioade de cresteri) setback. high day.tax scale ~ de incendiu .i. to sag.f. feast.rating scale ~ de pescaj .legal/public/statutory holiday. markdown ~ accentuata a preturilor .n. (despre o datorie) to fall in scara s.(calculatd in functie de diferite sume care trebuie platite la date diferite) average due date a ajunge la ~ . tarife) to lower. (despre incasdri. (de cifre) subtraction 2.to fall due scadenta s. (de personal) establishment. (santier) oilfield schema s. micsorare. to sink. tarife) low. (bruscd) slump ~ a preturilor . a diminua) to lessen.

(a face schimb de) to exchange 2.(intre doud tdri. to shift.(cedarea unor creante. nou prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs si achitarea unei diferente de pret) trade-in ~ in continutui unei functii .night shift ~ de seara .(intre doud tdri.to disable. detinute de o banca. a unui frigider etc. changing. valuta uneia fund cotatd in raport cu valuta celeilalte tdri) direct exchange ~ valutar indirect . purpose scriptic adj. aim.to derive large profits from ~ din doc . swapping ~ la paritate . (a convert!) to convert schimbare s. un act) to take out 4.exchange at parity ~ valutar .(in dona sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vdrf) split shift ~ de marfuri . (din Idzi.to undock ~ din functiune . transformarea unei datorii cu dobdndd fixd intr-o datorie cu dobdndd variabila) swap ~ in natura . exchange. o instalatie) to shut down ~ din vama . goal. a obtine) to get. alteration. prelevdnd dobdnda ^i comisionul aferent transferului de creanta) discount scontator^.working shift ~ de lucru divizat .t. to take on discount scontare s.afternoon/swing shift ~ de experienta .t. (bani) to change. in schimbul unui alt activ. (bani in unitdti subdivizionare) to break.SCH-SCR 311 ~ de dupa-amiaza .f.to draw money (from a bank) ~ castiguri mari de pe urma .day shift ~ dublu .f. to alter. modification.bank/banker's discount sconta v.to clear through the customs a-$i ~ cheltuielile .exchange/pooling/ sharing of experience ~ de instrumente de ratificare exchange of ratifications ~ de lucru . (a inlocui) to replace.to cover one's expenses scont5\/2.shift in the function scoate v. 1.exchange of goods/ commodities ~ de noapte . to unbox 3. to discount. change. (pperatiune prin care banca il crediteazd pe posesorul unui efect de corner} nescadent cu valoarea netd a acestuia. to take/to draw/to pull out 2. folosindu-se valuta unei a treia tdri) indirect exchange schimba v.variation of prices ~ a unui produs vechi cu unul nou (cumpdrarea unui automobil.(troc) swap. cutii) to uncase. (a cdstiga.foreign exchange ~ valutar direct .twilight shift ~ de zi . shift ~ a preturilor . discounter scop s.f letter . 1. schimbarea unei creante dintr-o anumitd valuta in altd valuta. discount ~ comercial . to obtain ~ bani de la banca . {un utilaj.(cu efectiv dublu) double shift ~ financiar de creante . to change.t.n. (un certificat. on the staff scrisoare s. (a modified} to modify.m.

sealed letter ~ neconfirmata .letters of credence scump adj.(trimisa de banca unui client cu dificultdti fmanciare) letter of concern ~ de rapel/revenire .follow-up letter ~ de credit . dearth scumpi v.(adresatd unui actionar pentru a plati actiunile detimite) call letter ~ de avizare .set form of a letter scrisori de acreditare .(pentru respingerea cereru de subscriere la actiuni) letter of regret ~ de trasura .letter of advice. (a navel) letter of guarantee ~ de garantie a incarcatorului shipper's guarantee ~ de garantie bancara de executare (ci contractului) performance/contract bond ~ de garantie vamala .f.covering letter ~ de numire .(intr-un post) letter of appointment ~ de preocupare .(ca garantie) letter of deposit ~ de gaj .t. to grow/to get dearer. deamess.letter of credit ~ de credit anticipate . dear scumpete s.letter of introduction/recommendation ~ de renuntare .insured/value letter ~ de acordare a dreptului de retentie -(dr.letter of hypothecation ~ de garantie .) letter of lien ~ de apel .(la atribuirea de actiuni) letter of renunciation ~ de sprijin/recomandare .unacknowledged letter ~ nedatata . costliness.312 SCR-SCU ~ cu semnaturile autorizate mandate form ~ cu valoare declarata .(pentru obtinerea unui imprumuf) letter of comfort ~ de scuze . to rise/to increase/to advance/to go up in price . expensive. backward/back letter.letter of intent ~ de msotire .circular letter of credit ~ de credit comerciala .(pentru platu taxelor vamale de import) customs bond ~ de intentie .undated letter ~ recomandata .tip . to raise/to put up the price of v.dead letter ~ .r.(contract pentru transportui de mdrfuri) consignment note. advice note ~ de cerere de informatii sau de oferta .letter of inquiry ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de confirmare .registered letter.anticipatory letter of credit ~ de credit circulara .commercial letter of credit ~ de credit de calatorie .letter of reminder ~ de recomandare .(a rnarfii) letter of indemnity. {SUA) certified mail ~ returnata §i neinmanata expeditorului . expensiveness.traveller's letter of credit ~ de credit deschisa/fara conditii open letter of credit ~ de depunere . waybill ~ tnchisa .

rent-free. department 2. exempt (from). exemption. garnishment.) immunity.personal/private secretary ~ responsabil cu clasarea docu-mentelor .exemption from taxation. spartura) leakage.post-free ~ de taxe vamale duty-free.(totalul unitdtilor economice sau institutionale care an un comportament analog) institutional sector . (a sdrdci) to impoverish sechestra v.n. 1.f. (functie) secretaryship sector s. spillage ~ de marfa cargo leaking ~ din sac . secretary ~ de redactie editorial secretary ~ de stat . 1. distraint. to exhaust.rn. tax exemption ~ de taxe vamale . birou) secretariat 2. freedom from tax.SCU-SEC 313 scurgere s. (a exonera) to exonerate.execution ~ in revendicare seizure under a prior claim ~ judiciar . impozite etc. 1. confidential s. o obligatie etc.exemption from duty scutit adj.Secretary of State ~ general . (serviciu. district ~ corporativ/al corporatiilor . (de taxe. (dr.n.t.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta -correspondence clerk secretariat s. attachment. (de impozite partial sau total) derating ~ de impozite .) to sequester. sequester.n.trade secret ~ profesional professional secret secretar. sector. rye secatui v.key sector of the economy ~ institutional . to distrain. flowing. free of rent ~ de impozite .Secretary-General ~ particular .s-. secret. seizure.f. to seize. to sequestrate.(mar. to attach.(in economic) corporate sector ~ de servicii service department ~ economic cheie .pe .to levy/to lay a distraint upon a scoate de sub ~ .tax-exempt/-free ~ de impunere .) free of freight ~ de taxe postale . (printr-o crdpdturd.t. distrainment.to replevy secret adj.seizure under legal process a pune. secrecy ~ bancar . (exonerare) exoneration. secret. free of duty secara s. to exempt. (de o sarcind. wastage 2. (o navd) to arrest sechestru s. leaking. free (of) ~ de chirie sau arenda .) to privilege.exempt from taxation ~ de navlu .f. (asupra navel) arrest ~ asigurator conservative seizure ~ asupra bunurilor imobiliare -seizure of real estate/property ~ asupra bunurilor mobiliare -seizure of movable property ~ executor .banking secrecy ~ comercial/industrial .n. (de impozite partial sau total} to derate scutire s. (a capitalului) efflux ~ accidentals — (cu efect poluant) accidental leakage.leakage from bag scuti v. to deplete. sequestration.t.

(pentru doctoral) graduate school securitate s. coffer ~ de noapte .to sign per proxy semnat adj.tax administration. signatory s.f.registered office segment s.police station ~ de productie/exploatare production/operations department ~ de votare . signatory. selection. (al unei firme) office.f. (intr-o uzind) workshop ~ de politic . to sign.314 SEC-SEM ~ mixt .t. semifinished. intermediate goods/ products semipreparate s. safe (deposit). subscriber semnatura s.n. taxation authorities ~ postuniversitara .labour safety ~ alimentara . (pentru mdrfuri in vrac) half-height container ~ deschis/fara capac .social security sediu s.food security ~ sociala . (a celei mat bune alternative) (man. safety.f. segmentation ~ a pietei . signed ~ personal/man u propria — signed personally/in own hand semnatar adj.bogus signature . signature ~ autorizata authorized signature ~ colectiva -joint signature ~ de complezenta .f. strongbox.f.to sign in blank ~ in condica .polling station ~ financiara . pi. unde clientii pot veni sa-si depoziteze numerarul in afara orelor de program ale bdncii) night safe selectare s.(seif cu usa amplasatd pefatada exterioard a unei band. department.(in care se combind proprietatea publicd cu cea privata) mixed sector ~ petrolifer .portfolio selection ~ ponderata .to sign jointly ~ in numele cuiva .market share segmentare s. sowing machine semicalificat adj.m. pi. to sow. (transferul sau renuntarea la o proprietate) to sign away ~ in alb .f. vault.public sector sectie s.f.oil area/land/zone ~ privat . head/home office. identificarea si exploatarea unui segment ingust de piata) concentrated segmentation seif s.to sign on behalf of smb. segment ~ de piata .private sector ~ public/de stat . {central) headquarters ~ central/principal .n.to endorse ~ prin procura .n. (culinare) readyto-cook foods semna v.n. (la iesirea din serviciu) to sign off ~ in mod solidar . (al unui holding) group headquarters ~ social . semiskilled semicontainer s.n. section.(la intrarea in serviciu) to sign in.headquarters.half-height/ open-top container semifabricat adj.market segmentation ~ concentrata . to seed. ~ pe verso . security ~ a muncii . division 2. signer.t. semifinished/ half-finished/unfinished goods/products. to subscribe 2. 1. choice ~ de portofoliu .(marketingul niselor de piata. 1.n.) screening selectie s. (in randuri) to drill semanatoare s.balanced sample semana v. semimanufactured s.

set of bills of lading series adj. (despre o sitiiatie.t. (despre o persoana) serious-minded. (de obiecte) set.sales department ~ consultativ . decision. pe parcursul unui an) public debt service ~ comercial/de vanzari .judgement by default ~ irevocabila . (despre un cumpdrdtor) genuine. (pbligatie de serviciu) duty 2.research department ~ de consultants manageriala (serviciu intern al unei firme) management sei"vices ~ de contencios .credit department .blank signature ~ neautorizata .unauthorized signature ~ originala .accounting/accounts department ~ contractual . series 2. 1.authograph ~ prin procura .(totalitatea obligatiilor de. to attend to.. grave. (sectie) department 4.adjournment ~ de desistare . decree. (de arbitral) to make an award serie s. (facut cuiva) service rendered 5. employment.to pass/to give/to deliver a sentence.correspondence department ~ de credite .signature by procuration/proxy ~ sociala .full-time job/ employment/work ~ cu norma partiala/program redus . (despre o oferta) bona-fide.f. (ingrijire. servire. (un client) to serve. 1.part-time job/employment/work ~ de aprovizionare-desfacere supply-delivery service ~ de camera .(totalitatea obligatiilor de platd ale debitorilor publici. derivate din datoria externa. service ~ al datoriei externe . service.final judgement ~ civila -judgement in civil matters ~ in contumacie .remand ~ definitiva/executorie . o chestiune) serious. job.decree absolute ~ in favoarea reclamantului judgement for the plaintiff ~ penala -judgement in criminal case ~ provizorie/interlocutorie interlocutory judgement a da o ~ . (set) set ~ de cambii .(intr-un hotel) room service ~ de cercetare . (a juratilor) verdict. deservire) attendance 3.advisory service ~ contabil . to wait on serviciu s.legal department ~ de corespondenta .signature of the firm sentinta s.contract service ~ cu norma intreaga . servi v.forged signature ~ ilizibila/indescifrabila .judgement upon withdrawal of suit ~ de jurisdictie contecioasa sentence in disputed matters ~ de rejudecare/trimitere .SEM-SER 315 ~ falsa . platd externe..f.set of bills of exchange ~ de conosamente . sentence.illegible signature ~ in alb .n. (a unui arbitru) award ~ de amanare . decurgand din datoria ptiblicd. pe parcursul unui an) foreign debt service ~ al datoriei publice . (a jiidecdtorului) judgement.

seasonal employment ~ social .) servitude.health service ~ directe — (altele deceit cele comerciale. m.collection department ~ de intretinere .parcel delivery/post/ service.f.personnel/staff/ appointments department ~ de publicitate .discount department ~ de stivuire .hydrographic department/'service/office ~ meteorologic . (diplomat} attache case.n.(care este oferit pe Idiiga serviciile bancare de baza fird comision) peripheral sendee ~ permanent .statistical department ~ tehnic .valutar exchange department servicii bancare banking services ~ bancare la domiciliu (sistem de tranzaclii bancare prin computerul personal conectat la reteaua bancil) home banking ~ bancare principale/de baza ..din usa in usa" .de ridicare si livrare la domiciliu collection and deliver}' ~ de scont .advertising/publicity department ~ de reclamatii .set of bills of lading ~ de oportunitate .) opportunity set ~ de scule .telephone service ~.dead/'slaclc/dull/iow season. service agreement ~ de medicina muncii .tool kit/outfit/set sezons. avocati.n. portfolio. (pentru documente.de expeditii .(serviciu bancar) transit department '.9.commercial services ~ de asistenta medicala .fishing season ~ deschis (de vanatoare.basic banking ~ comerciale .engineering department ~ telefonic . offseason/-time . servant.after-sales service ~ postal . easement sets.(toate datele risc-rentabilitate referitoare la o investitie) (fin.periferic .occupational health sendee ~ de mesagerie .mail/postal service ~ sezonier .f. attendant servitute s. functionari etc. season '" de navigatie .set of bills of exchange ~ de conosamente .social overheads ~ publice .regular employment ~ postvanzare/de intretinere .complaint section ~ de reconciliere a conturilor . de avocat) briefcase servitor.dispatch/forwarding department ~ de Tncasari . pescuit) open season ~ mort .(cu evidentele clientului unei band) account reconcilement service . (SUA) expressage ~ de personal .repair/maintenance service.316 SER-SEZ ~ de decontare a cecurilor . set ~ de cambii .{serviciu de livrare a marfii pand la fiecare destinatar) door-to-door service ~ financiar .weather service .navigation/shipping season ~ de pescuit .social service ~ statistic .stevedore service ~ de transport .} direct services ~ edilitare/municipale . mdeplinite de medici. (dr.transport service ~ .public utilities ~ regulate scheduled services servieta s.finance department hidrografic .

domain ~ a afacerilor .(SUA) railway brotherhood ~ al meseriasilor/muncitorilor din aceeasi specialitate . sylviculture.m.end of the financial year ~ de luna . 1. silviculturist. trade unionism 2.banking syndicate ~ controlat de patronat .loan syndicate . (de pintu. (domeniu) sphere. trustworthy 3. branch ~ de influenta . (patronal) syndicalism ~ de sistem . (a se uni intr-un sindicat patronal) to syndicate sindicatj'.n. (mcetare) cessation ~ al exercitiului nnanciar .rush/peak/throng season ~ turistic . quarter. (plombd/plumb de garantie) seal ~ vamal . 1.craft union ~ arbitrajist . bur. (patronal) syndical(ist).operating safety/ reliability si\ozs.(corn.f.arbitrage syndicate ~ bancar .r. 1. safety. (patronal) syndicate ~ al asiguratorilor de caric .t. organized labour 2. 1. forestry simbol^. (cu plumb de garantie) to seal sigiliu s. 2. iincie etc.) ultimo sfera s..f. to form a trade-union organization 2.de status — (simbol al pozitiei ocupate de o persoand sau un grup in societate) status symbol simulare s. trade-union. 1. (in sigurantd) secure. end. metallurgy of iron and steel sigila v.company union ~ de asiguratori maritimi .f.. (grain) silo silvic adj. monedd de 25 de centi) quarter ~ de galon — (imitate de mdsurd pentru capacitate) quart siderurgie s. silvicultor s. syndicalistic sindicalism s.high season sezonier adj.cargo syndicate ~ al feroviarilor .sphere/field of production. safe 2. security ~ a locului de munca -job security ~ In exploatare . sylviculturist. symbol ~.customs seal sigur adj.marine syndicate ~ de credit . forester silvicultura s.f. field. output area sfert s.sphere/field of activity. (de incredere) reliable.n. 1. simulation ~ a modelelor econometrice -simulation of econometric models ~ de management management game ~ de roluri ..n./?.(conceptie sindicald de a accepta si de a sustine sistemul capitalist.(american sou Canadian.(man. (cu acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed siguranta s.SEZ-SIN 317 ~ plin/de varf . seasonal sfarsit5.sphere of influence ~ de productie . lupta sindicalelor limitdndu-se la imbundtdtirea conditiilor de mimed si de viatd) (SUA) business unionism sindicalist s.m... (patronal syndicalist sindicaliza v.M. (trade) union.f. trade unionist 2.n.) dramatization sindical adj.) quartern ~ de dolar .sphere/line of business ~ de activitate . silviculture. forest./i.

(alcatuit din band si sodetdti de investitii pentru a acoperi riscul asocial lansarii si distribuirii unei emisiuni de titluri de valoare) underwriting syndicate ~ de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni .industrial union ~ de subscriere .speed-up system ~ de livrari complexe . system ~ al economiei de comanda command economy system ~ al economiei de piata .) to cease.(prin care se scade regulat o suma de bani din salariu) save-as-you-eam scheme ~ de evidenta a intrarilor .t.318 SIN-SIS ~ de/pe ramura . to stop.(cu reglementdri federale si de stat) (SUA) dual banking system ~ bancar fractionar .(in care nu se admit filial e) unit banking ~ contabil .uniform system of accounts ~ cooperatist .bond syndicate ~ deschis .clearing system ~ de comenzi in cantitati fixe .) book entry system ~ de exploatare .(care nil impune conditii restrictive pentru primirea de not membri) open trade union ~ galben . sinecurist sista v.company union ~ profesional .to stop delivery ~ un ordin de plata/un cec .bancar .w.f. servicii.correspondence banking ~ bancar dual . file posting ~ contabil uniform .piece rate system . to suspend. (livrari.market economy system ~ al economiei nationale .cooperative system ~ de acte justificative .operating system ~ de exploatare intensive .work--on-thebonus system ~ de munca in acord .(materiale.(cont.n.(care sustine patronatui) yellow trade union ~ inchis .to stop payment/a cheque sistem^.computing system ~ de clasare/clasificare . sinecure sinecurist-y.accounting system ~ contabil fara registre .(care impune conditii restrictive pentru primirea de noi membri) closed trade union ~ patronal .national economy system ~ al marii proprietati funciare landlordism .fixed order system ~ de comenzi la intervale fixe -fixed interval reorder system ~ de depozitare warehousing system ~ de economisire din salariu .waterworks ~ de calcul .ledgerless accounting.filing system ~ de cliring .syndicate. to withhold ~ livrarea . plati etc. employers' association ~ pe societate .(prin care handle mentin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clientilor) fractional (deposit) banking ~ bancar unitar .banking system ~ bancar cu activitate corespondenta .trade/trading association sinecura s.voucher system ~ de alimentare cu apa . consultants) package system ~ de munca bazata pe prime .

wage system ~ de salarizare cu prime .economic system ~ economic capitalist .decimal coinage ~ monetar unificat . position 2.(de un contabil autorizaf) certified financial statement ~ materiala buna .(sistem de identificare a institutiilor financiare care pot da faliment) early warning system ~ de previzionare si control al stocurilor .(cont.tariff/rating system. 1. case of emergency ~ de avarie comuna .) statement of assets and liabilities ~ a cheltuielilor .measured day work ~ de salarizare pentru munca in acord .) cash statement ~ financiara .condition of the market ~ a veniturilor .SIS-SIT 319 ~ de plata in alimente . (cont.premium wage system ~ de salarizare pe baza de norme zilnice . to systematize sistematizare s.monetary system.) financial statement ~ financiara certificata .(de unitati de masurd) decimal system ~ zonal de preturi .) statement of costs ~ a pietei . coinage ~ monetar decimal .(plan de stimulare in salarizare) incentive scheme ~ tabular .provident scheme ~ de prevenire timpurie .zone price plan sistematiza v.unified monetary system ~ stimulativ .protective system ~ zecimal .tabulating system ~ tarifar .forecasting and control system ~ de prime .competence .) general average condition ~ de casa .f.account of expenses ~ a cheltuielilor de exploatare (cont.f.competitive situation ~ critica . dare de seamd) report. rates schedule ~ vamal protectionist . (cont.tommy system ~ de prelucrare automata a datelor automatic data processing system ~ de preturi comune .financial position.) income statement ~ anuala .capitalist economic system ~ fiscal -'tax system ~ flexibil al programului de munca flexible hours system ~ informatic de gestiune management information system ~ metric . (urband) town planning situatie s. account. budget account ~ economic .(cont.t. mar.task system of pay ~ de vanzari cu plata in rate installment plan/system.(a unei societdti.) operating statement ~ a costurilor . condition. 1. cerutd de registrul comerfului) annual return .(asig.(cont. (stare) situation.common prices system ~ de prevederi sociale .concurentiala .(cont.metric system ~ monetar . systematization 2. (raport.emergency.bonus scheme ~ de salarizare .) statement ~ a activului si a pasivului .

hire-purchase company. (publicitar) slogan.f.m. (despre piatd etc. business ~ comunista . catchphrase slujba s. firm.) consolidated financial statements. socialism ~ corporatist .chain company ~ de ajutor reciproc . registry of shipping. (despre activitdti economice) slack.) listed company ~ cu raspundere limitata . socialist societar^.capitalist society ~ care practica afaceri riscante wildcat company ~ care produce pierderi .n.social condition.f. (cu fonduri constituite din vdrsdmintele membrilor) loan club/society ~ de credit agricol . associate societate s. to resign one's office slumpflatie s.insurance company ~ de asigurari de viata .cooperative society ~ cotata/listata . (comerciald) company. status. to fill a post a solicita o ~ .life assurance/insurance company ~ de asigurari maritime .to apply/to compete for a post a-si lasa slujba . standing ~ solida — (din punct de vedere financial') strong position situatii financiare consolidate (cont. firm.commercial credit company . underwriting association ~ de binefacere .loss maker ~ comerciala .conglomerate company ~ constituita prin fuziune .rural credit society ~ de credit comercial . post a detine o ~ .social democracy socialism s. {corporate) corporation ~ capitalists .social democrat ~ -democratic . social ~ -democrat . s. group accounts slab adj. business.n.shipbuilding company ~ de consum .limited (-liability) company ~ cu raspundere nelimitata unlimited company ~ cu sucursale multiple .m.(care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) (sales) finance company/house.. (inflatie insotitd de depresiune economicd) slumpflation social adj.communist society ~ -conglomerat .guild socialism ~ stiintific .consumption-society ~ de credit . service. society. employment.to hold a situation.mutual benefit society ~ de asigurari .Utopian socialism socialist adj.(trading) company.friendship/friendly society ~ de clasificare .(a navelor) ship's register.(bur.to leave one's post.merger company ~ controlata de o singura persoana one-man company ~ cooperatista . job.) weak slogan s.scientific socialism ~ utopic . 1. (asociatie) association 2.marine insurance company. classification society ~ de constructii navale . (full) member.320 SIT-SOC ~ sociala .f.

) balance 2. carrier ~ de transport de mobila .public company ~ radiata .leasing company ~ de servicii publice . (rasa) breed.particular partnership ~ inchisa . soil. account 2.(apartinand acehiiasi holding) sister company socioeconomic adj. partnership firm ~ in participate . sociologist sociologie s. nota de plata) account. (rasd de vite ameliorata) grade sol s. sociology socoteala s. counting. 1.n. check soi s.international company ~ in comandita .SOC-SOL 321 ~ de credit ipotecar . (fel) kind.(a intreprinderilor mid si mijiocii) finance company ~ de investitii financiare unit/security trust.(in orice sector) flexible trust. (calitate) quality 2.joint-stock company.transport/carrying company.f. {SUA) corporation ~ pentru acordarea de credite consumatorilor/persoanelor fizice consumer finance company ~ publica .bogus company.sleeping/limited partnership.n.f.fixed trust ~ de leasing . residue.public utility company ~ de transport .multinational corporation ~ necotata/nelistata .nonprofit company ~ fictiva . general management trust ~ de investitii financiare intr-un sector fix/limitat .rich/fertile soil ~ marginal — (a cdrui productie este egald cu investitiile /acute) marginal land sola s. computation. (Jdcturd. (cont. category. crop in rotation sold s. job line/lot ~ al contului curent .bubble company ~ fara scop lucrativ . calculation. bill. (specie) species. m. grade. paper/trust company. 1.n.) surplus stock. sale/reduced goods.{care acordd imprumuturi pentru ciimpdrarea sail construirea de locuinte) building society/and loan association ~ de depozite .f.defunct company .-sora . 1.(bur. investment (trust) company ~ de investitii financiare flexibile/ generale .{de mdrfuri) warehouse company ~ de finantare . sleeping partners company ~ in comandita pe actiuni partnership limited by shares ~ in nume colectiv .) unlisted company ~ pe actiuni . pi. sort. socioeconomic sociology.parent company ~ mixta -joint venture ~ multinationals .general/ordinary partnership. infiintatd cu scopiil de a ft vdndutd) shell company ~ -fiica . {corn.tillable soil ~ fertil . land ~ arabil .furniture removers ~ -fantoma .current balance . (societate neoperantd.(filiala a uniii holding) daughter company ~ internationala .(controlata de cinci sail mat putini actionari) close(d) company ~ infimtata prin decret regal chartered company ~ -mama .

(un debitor) to call on/upon somatic s. (voturi) /to canvass for solicitant s. creditworthiness.balance brought forward -. to require.f.(sold de numerar pastrat pentru a permite unei firme sd profite de orice oportunitate) speculative balance solda v. to^ request. balance due ~ final . to summon. (de cdrti) remainder sale. (de cupoane de stofa) remnant sale ~ la sfarsit de sezon .) joint(ly) and several(ly) solidaritate s. solvent. reclamant) claimer.notice to pay.notice to quit de infatisare (la proces) summons to appear ~ de plata .f. (a unui cont) balancing. balance in/on hand ~ de beneficiu .net balance ~ nul . summons. (de despdgubiri. trustworthy. (e^antionare) sampling ~ de opinie . to settle ~ un litigiu pe cale amiabila . (dr. bargain sale.n. survey. to solicit. (a unei rate. joint. application.cash balance ~ de numerar pentru tranzactii transaction balance ~ de numerar preventiv . to sell off. paying capacity soma v. to demand.f. demand. closeout. claimant solicitare s.f. solvency.bank balance . sound.debit balance. mdrfuri) clearance. solicitant. applicant. (de voturi) canvassing ~ de achitare a actiunilor . settlement 2.(dr. pasibiT) liable adv. jointly ~ si individual .profit balance ~ de casa .to settle a dispute amicably solvabil adj.f.) joint responsibility solutiona v. (mdrfuri) to clear. 1. solicitation.call on shares solid adj. trustworthiness. (rdspunzdtor.nedebursat . solvabil.credit balance. to settle 2. requirement.opinion poll .t.322 SOL-SON ~ al extrasului de cont . to ask/to apply fy.dormant balance ~ initial .t.undisbursed balance ~ net . (sigur. despre o firmd) sound.f.t.statement balance ~ creditor . scadente) call somptuar adj. clearing-out sale. request.speculativ . (formald) notice /de evacuare . able to pay ~ pana la suma de . to solve. (un cont) to balance.end-of-season sale solda s. sumptuary sondaj s. petitioner. writ. 1.(numerar pastrat pentru cheltuieli neprevdzute) precautionary balance ~ debitor .opening balance ~ in banca . (despdgubiri) to claim.nil balance ~ reportat . (CM acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed solidar adj.t.statement balance ~ inactiv .m. (de despdgubiri) claim. solvable. (de.safe for a credit of solvabilitate s. to close out soldare s. (military) pay solicita v.

to sort.f. particular 2.f.drill/bore hole ~ de gaze .(c. to grade sortabil adj.development well ~ de explorare . burglarious attempt spatiu s.) cargo/loading space.) deductible space ~ economic .m.f.(a navei) expected arrival sosiri si plecari . breakage 2.f. sorting. breaking. range (of goods/commodities) ~ de esantionare .mort/nefolosit/pierdut . wildcat well ~ de foraj . lost/waste space ~ pentru marfuri . expert. (care comite flirt prin efractie) burglar. specialist.sorting by consignee sortator. shipping room/space ~ de incarcare pe punte .sorting by marks ~ a marfurilor la destinatie .to undertake a survey/study of the market sonda s. to assort.test well/hole. dimensiune) to size.(prin stivuire necorespunzdtoare) broken stowage.(spatiu impropriu incdrcdrii de marfd) (mar.n. sorter sortiment s. space ~ comercial . washing ~ de bani .gasser ~ de titei . sortable sortare s. (oil) derrick. care este diferitd de cele practicate curent pe piata) off-market specialist s.varied selection lines sosire s.variety of patterns ~ variat .(mar. (mar.(mar.) deck-cargo space ~ de stivuire stowage space ~ deductibil .storage space ~ de descarcare/deversare . 1. (despre rata unei dobdnzi.waste area ~ de incarcare .m.blank ~ liber/neincarcat . 1. grading ~ a marfurilor dupa marcile de pe ambalaj . (de expunere a produselor intr-un magazin) shelf space.} loaded arrival ~ in balast .open space ' ~ locativ living space '.) arrivals and sailings spargere s.oil well sorta v. (dupa mdrime.w. dimensiune) sizing.) arrivals and departures. (foraj) well ~ de exploatare . (SUA) commercial precint ~ de depozitare . sort.t.money laundering/washing ~ de obligatiuni (vdnzarea obliga-tiunilor guvernamentale cu putin timp inainte de scadentd pentru a evitaplata impozitelor) bondwashing spargator s. prospecting hole.y.(a navei) safe arrival ~ probabila . consultant .f.(pe navd) cargo/ freight space spatii nedestinate pasagerilor si marfurilor (mar.) noneaming spaces spalare s. blackleg. (furt prin efractie) burglary. housebreaker ~ de greva strikebreaker.n. laundering.(la parterul unei cladiri) floor space. housebreaking.f. yellow labour special adj.SON-SPE 323 a realiza un ~ de piata . arrival ~ cu incarcatura . (dupa mdrime. special.economic space ~ frigorific refrigerating space ~ gol/necompletat .(mar.(cu plinurile consumate) (mar.} ballast arrival ~ in bune conditii . assortment.

f. racketeer.) bear speculation/ campaign/raid/tack ~ a la hausse .t.(in documentele de transport) weight account/note ~ de lipsuri la predare (despre mar/a) list of shortage specificatii standard . profiteer. 1. (la bursd) to play the market. (un cont) to itemize. to go a bull ~ asupra diferentelor de curs . speculation.(bur..(care detine suficiente actiuni pentru a-si indeplini obligatiile.) to name 3. (a mentiona intr-un contract) to set forth 4. v.(care mizeazd pe scdderea cursiirilor) (bur. to specify.(bur. speculator.f. (marfuri) to speculate in 2. (lista) list ~ a conditiilor contractuale .) adjuster ~ in analiza muncii -job analyst ~ in operatii de arbitraj arbitrageur ~ in sondaje de opinie . stag. (produs principal) special(i)ty specializa v. specialization ~ excesiva/ingusta .r. open trade speranta s. autograph/sample signature specula v.technical specifications ~ tehnice pentru protectia muncii -safety specifications specimen s.t.player. stock adventurer ~ pe piata neagra .specialism ~ internationala a economiilor nationale . wildcatter ~ a la baisse . (agiotaj) agiotage ~ a la baisse .pollster specialitate s.) covered bear ~ a la hausse .(bur.) bull speculation/ campaign ~ valutara bazata pe diferenta de curs .{bur. to particularize 2. (a profita de) to profiteer by v. 1. 1. to stag.) to speculate/to operate for a rise.the specification of contract terms ~ a incarcaturii . pretui etc. speculative speculatie s.324 SPE-SPE ~ compensator .freight note ~ de greutate . to go a bear ~ a la hausse .f. specification 2. n.) to speculate in differences speculant s.international specialization of the national economies specifica v. specimen ~ de semnatura specimen of signature. to speculate on the stock exchange ~ a la baisse . (afixa data.) to speculate/to operate for a fall. (asteptare) expectation.f.) bull ~ de bilete — (la cinema.(bur. expectancy ~ de viata . 1.) bear ~ a la baisse cu acoperire .f. (domeniu principal de activitate) speciality 2. profiteering.i.f.) tampering with the market specula s.switch deal/transaction speculate de destabilizare a pietei (bur. (pe puncte) to itemize 5.standard specifications ~ tehnice .black marketeer speculativ adj. to detail specificatie s.m.(specialist in rezolvarea cererilor de despdgubire) (asig.life expectancy . speculation. nefiind obligat sd cumpere pe o piatd in crestere) (bur. {in) to specialize (in) specializare s. competitii sportive) ticket tout ~ la bursa .t.(care mizeazd pe cresterea ciirsurilor) {bur.

goal setting .) to settle. (anunt publicitar la radio si televiziune) spot announcement/ broadcast 2.senionty wages ~ de periclitate .policy formation ~ a pretului .banking charges ~ de depozitare . sponsor sponsoriza v. to step up spot s.t. increase ~ de fidelitate . (a unei date.t.m. spying ~ industrial . charges.bonus for special risk. {reguli. (in mtrcprifiderile profilai.t.pricing ~ a pretului de cost .f. danger money ~ de salariu .wage increase ~ de salariu descrescand . (ajutor) aid.n. spiral ~ inflationista . increment.warehouse/ warehousing charges ~ de intretinere . to increase. (recomandare) comfort. (permanent) permanent. pi. fixing.cost-of-living bonus ~ de salami peiitru vecltiine in serviciu .to assess/to lay damages ~ o ora . stable. 1.transport charges ~ la destinatar . (a unui termen) appointment 2. support. yardage ~ de inmagazinare .average life expectancy speze s. data etc.charges forward ~ restante .n. (marfa disponibild/cu livrare imediata) spot sprijin s.f.to set the pace stabilire s. setting.a pretuiui de cost marginal -marginal costing .costing. a datei) settlement. to sponsor sponsorizare s. steady stabili v. (titrul unui metal pretios) to assay ~ cauza . (nn termen) to appoint. firm.f. standing.to appoint an hour ~ ritmul de munca . (pretiil. o sarcind) to assign. (fmanciar) backing stabil adj. expenses ~ bancare . (o data.additional charges. to state. (a titrului unui metal pretios) assay a costului de productie al produsului product costing ~ a nivelurilor de salarizare setting of wage levels ~ a obiectivelor .f. principii) to lay down 3. (a pretului.back charges ~ suplimentare .e pe un singw tip de mafia) sing!e (output) costing .wage-price spiral sponsor s.service increment ~ temporar .inflationary spiral ~ salarii .preturi . espionage.industrial espionage/ spying spirala s.to ascertain the cause of ~ conditii to stipulate conditions/ terms ~ daune . to fix. assistance. 1.SPE-STA ~ medie de viata . 1. (de duratd) durable.n. extras spionaj s.a politicii .n. (despre preturi) fixed.tapered salary increase ~ de salariu in treptc stepped salary increase ~ de salariu pentru corelarea verilturilor cu evolutia indicelui costulul vietii . to set. to establish 2. lasting.transitory increase spori v. a unei sarcini) assignment.storing charges. sponsorship spor^.maintenance charges ~ de transport .

fixed laydays ~ de incarcare fixe . stability. preturi) pegging ~ a monedei .state standard ~ de viata . probationer. a afacerilor) stagnation. (time of) probation 2.living standard. \. stabilization. stall.f.reversible laydays stand s. pi.price determination ~ a preturilor prin concurenta competitive pricing ~ de preturi acaparatoare .f.n.i.credit standards ~ nationale national standards ~ publicitare . (de cursuri. activitdti economice) to stagnate. (fluctuatii.f. (pe piata bursierd) doldrums ~ a preturilor . standard. (despre afaceri.exhibition stand standard adj. eel mat mare fund tdiat) (corn. to standardize standai-dizare s.n.price stabilization stabilizator s. to slacken stagnant adj.universal maintenance standards standardiza v.loading days ~ ireversibile . laytime.currency stabilization ~ a preturilor . lay/ laying/ ship's days ~ contractuale .automatic stabilizers stagflatie s.target return pricing ~ a preturilor . standard ~ de stat .(pe etichctd. to stabilize.economic stability stabiliza v.accounting standards ~ de credit .f.to be on probation stagna v.product analysis pricing ~ a pretului vizand atingerea profitului propus . (de muncu) length of service a-si face stagiul . stand ~ ambulant . (inactivitate a pietei) dullness. (crizd economica) depression ~ a afacerilor .irreversible laydays ~ reversibile . (zile afectate pentru mcdr-careadescdrcarea unei nave comer-dale) laydays. (economica.bookstall. (situatie caracterizatd prin inflatie rapidd si prin lipsa de crestere economica) stagflation stagiar adj. m. slack stagnare s. on probation s. improver stagiu s. of instruction.(jJentru a evita concurenta) common pricing ~ de preturi diferentiate pe zone zone pricing ~ de preturi duble .t.price stability ~ economica .slack business/time ~ a comertului stagnation/ suspension of trade ~ plus inflatie . (SUA) level of living standarde contabile . slackness. bookstand ~ expozitional . (cursuri.(ansamblu de norme etice si legale) advertising standards ~ tehnice . (fdrd comandd speciald. despre un produs) off-the-shelfj'.f.n.) double pricing ~ de tip par-impar a preturilor odd-even pricing stabilitate s. stagnant. piata) to steady stabilizare s.(stagflatie) stagflation stalii s.fly pitch ~ de carti .f. standardization .m.t. preturi) to peg.engineering standards ~ universale de intretinere .326 STA-STA ~ a pretului pe baza analizei produsului .(preturi scdzute initial pentru eliminarea concurenfei si instituirea monopolultii) predatory pricing ~ de preturi comune . {economic) stabilizer stabilizatori automati . stagnancy.

(SUA) tables of organization ~ de salarii .m.f. statistically statistics s.f.de functii/personal .(a mdrfurilor} sound condition ~ civila . (a unei aeronave) airworthiness ~ de suspendare . autobuz) stop.(a mdrfii. (de taxiuri) taxi rank ~ de benzina .vital statistics ~ economica .staffing schedule.the welfare state ~ .n. personal establishment.life tables ~ comerciala . (finala) terminus. (situatie sociala) social standing.prime condition ~ si conditie aparent bune .(c.general staff.petrol-filling station ~ de destinatie . statistician.transmitting station.providenta .economic statistics statistician s.trade statistics ~ comparata . 1.industrial standardization stare s.civil status ~ de incarcare completa . condition 2.f.weather base/station ~ -nod . rules.f) shunting/spotting station. state. 1. (c. fluviale) seaworthiness. list ~ corporatist . terminal station.(a navei) half-cargo condition ~ de navigabilitate .payroll. (de tramvai. statute.(dr. fluviale) unseaworthiness.{despre mdrfurile incdrcate pe nave) apparent good order and condition stats. transmitter ~ de marfuri . regulations.{a mdrfii incdrcate) outer condition ~ necorespunzatoare de navigabilitate — (a unei nave maritime.) abeyance ~ exterioara .wireless/radio station ~ de triaj . (stare/conditie sociala) status statut s. stage. (/a o societate de asigurdri) actuary status s.(c.condition of cargo ~ a continutului necunoscuta -(despre o mar/a ambalata) condition of contents unknown ~ avariata . a navei etc.f.record of service ~ major .) goods station ~ de radio .corporate state ~ cu marina comerciala dezvoltata (care face transporturi pentru alte tdri) carrier nation ". status ~ a caricului/incarcaturii .(c. headquarters statui bunastarii . statistic(al) adv.) (railway) junction . state 2.station of destination ~ de emisie .(a navei) full-load condition ~ de incarcare la jumatate din capacitate . statutory static s.job classification statistics ~ a sperantei de viata . wages sheet ~ de serviciu .n.the providential state statistic adj. 1.) damaged condition ~ buna . (railway) yard ~ meteorologica .f.STA-STA 327 ~ a activitatii -job standardization ~ industrials . station 2. (al unei societdti) articles of association statutar adj.) (railway) station. paylist.f. {a unei aeronave) unairworthiness ~ perfecta .n.(a unei nave maritime.comparative statistics ~ demografica . statistics ~ a grupelor de activitati .

firm/tight stowage ~ corecta .(in magazia navel) to stow down/the hold stivuire s. (vdnzdtor) dealer in glass 3. stevedoring ~ a sacilor m picioare . (imitate de mdsur a pentru lungime} fathom stelaj s. (articole) glassware stil s.t.(pferite agentuliii de vdnzdri) sales incentives ~ salariale .agricultural station ~ balneara .f. to quash stingere s. (a unei ipoteci) redemption.f. {pentru mar/a) rack(ing). 1. (geamgiu) glazier sticlarie s. cancellation. to provide (that/for). rack stack 2. to hold stanjen s. station 2.extinction of the national debt stipendiu s.export incentives ~ pentru vanzari . stimulus. tier. stacking. (climaterica) resort ~ agricola . glass blower 2. to stevedore ~ in magazie . 1. (a anula) to annul.n.experimental station stapani v. condition stiva s.n. watering place ~ de litoral/maritima .deep stowage . stowing. liquidation. (un proces.pitching up ~ compacta .f. o actiune) to extinguish. 1.wage incentives stinge v. (de mar/a) stack. (pe randuri/ siruri) tiering. to stack.seaside/ bathing resort ~ de iarna . (a amortiza tin impriimut) to sink. style. (pptiune dubid care da drept deopotrivd de cumpdrare si vdnzare) (bur. (fabricare) manufacture of glass 3.328 STA-STI statiune s. (anulare) annullment.n.n. to pay off.m. quittance.t.f. to pile up.t. 1. way ~ de conducere . (amortizare) sinking. fillip.m.spa. (a unei datorii) extinction. (afacerile) to give a stimulus/fillip to stimulativ adj. (cointeresare materiald) incentive stimulente acordate pe grupe/echipe .movable/ shifting rack sticlar s. (mar. (o datorie) to extinguish. (o obligatie) to terminate 2.bad/faulty/ improper stowage ~ in cala/magazia inferioara . provision.) straddle.management style ~ de viata — (corespunzdtor unui anumit segment de piata) life style stimula v.correct/good/proper/sound stowage ~ defectuoasa/incorecta/ necorespunzatoare . (mod) manner. a define) to own.holiday/ health resort ~ experimentala . to liquidate. 1.f. (o ipoteca) to redeem. to dynamize.group incentives ~ pentru export . to stimulate. a unei actiuni) extinction ~ a datoriei nationale . to covenant stipulatie s.winter resort ~ de odihna/climaterica .) to stow. (pe randuri/siruri) to tier. pile stivui v. to push forward. (a unui proces. stipulation. incentive stimulent s. (a poseda. (manipulari maritime) stowage. stipend stipula v.f. (a unei obligatu) termination 2.t. to stipulate. to possess. to cancel. to condition. double/put-and-call option ~ mobil/demontabil .t. 1. (fabricd) glass manufactory/house/works 2.

deadstock ~ nevandut .(metode prin care comerciantii realizeazd comunicarea cu pietele lor) communication strategy corporativa/a corporatiei corporate strategy ~ de achizitii . to store.(a unei piete) penetration strategy ~ de produs .(pe Idtimea magaziei) athwartships stowage stivuitor 1.development strategy ~ a diferentierii produsului . (rezerva) reserve ~ ciclic .) stevedore.n. street ~ comerciala .(a unui produs) promotion strategy ~ de recoltare .cycle stock ~ de capital . goods in stock. to stockpile.f.fork-lift (stacker) ~ cu platforma de ridicare . stacker. to hoard strada s. to get in. inaintea retragerii acestuia de pe piata) harvesting strategy ~ economica .t.varied stock ~ de produse finite .) follower strategy ~ alternativa/de inaintari si retrageri . hoard. to stock.pallet stacker ~ pe verticals .(stoc suplimentar pdstrat ca rezerva in caz de intdrziere a productiei.de finantare a creditelor cu depozite care au aceeasi scadenta .{care o copiazd pe cea a companiilor-lider) (man.finished goods inventory ~ de rezerva .tampon/de siguranta . (mar. protective inventory stoca v. (utilaj) stacker. returns ~ . lift.) closing stock ~ nevandabil . store.(pentrn abordarea unui segment mic de piata) niche strategy ~ de penetrare .low stock ~ la inventariere .capital stock ~ de materiale . trading stock ~ de marfuri diverse .product strategy ~ de promovare .market segmentation strategy ~ a urmaritorului . stock.platform truck lift ~ de paleti .economic strategy . a Uvrdrilor etc. industrial truck ~ cu furca .inventory ~ de marfuri .acquisition strategy ~ de afaceri — business strategy ~ de dezvoltare a unui produs -product development .vertical stacker stoarcere s. supply. strategic strategic s.(cont. stockpile.shopping street strategic adj. squeeze ~ a profitului .remainder.f. strategy ~ a dezvoltarii .) buffer/safety stock.deck stowage ~ transversala .reserve stock ~ disponibil .funds matching ~ de lupta impotriva concurentei competitive strategy ~ de nisa . stower 2.ST1-STR 329 ~ pe punte .push-and-pull strategy ~ comunicationala .stock/supply on hand ~ excedentar/supranormativ overstock ~ insuficient .product differentiation strategy ~ a segmentarii pietei .profit squeeze stoc s.stock-in-trade.f.(obtinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unui produs.

survey.marketing research ~ de mediu .(a emisiunilor de radio si televiziune) audience research ~ de caz .development study ~ de fezabilitate .plant layout study ~ al metodelor .(man. amplasare si dimensiune) banking structure ~ de finantare/financiara .(consumatorilor) habit survey ~ al timpului de munca .f.(analiza mediului economic pentru identificarea oportunitdtilor de marketing) environmental scanning ~ de piata .staff pattern ~ a pietei .(sistem de masurare a vitezei fi a eficientei cu care lucreazd un muncitor) time and motion study .to make one's fortune structural adj.market research/survey ~ de proiect .capital structure ~ a comertului exterior .(pentru obtinerea unei eficiente sporite si reducerea costurilor) methods study ~ al miscarilor . pattern ~ a activelor . structure.(man.foreign trade pattern ~ a costului .credit structure ~ a economiei nationale . to amass.) functional structure ~ ierarhica .) book value weights ~ a varstei .) pyramiding structure studiu s. (a percepe impozite) to levy. (recolta) to harvest. examination.t.(man.) case study ~ de dezvoltare .price structure/pattern ~ a ratelor dobanzii in functie de scadenta .(man. 1. to gather/to get in. (a adund) to gather (up).) hierarchical structure ~ organizationala .(ponderea componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) (cont.(pentru obtinerea randamentului maxim cu efort minim in procesul muncii) motion study ~ al preferintelor . to reap 2.{raportui dintre randamentele si maturitdtile titlurilor de valoare) term structure of interest rates ~ a unei ramuri industriale .) asset structure ~ a capitalului . foreigner strange v.) organizational structure ~ piramidala/ierarhica . alien s.(fin.cost structure ~ a creditului .n.(angajatilor dintr-o firmd.national economy pattern ~ a flotei de transport . (a economist} to lay/to put by 3.time study ~ de audienta . to raise ~ bani . to hoard.market structure ~ a preturilor .financial structure ~ functionala . study.shipping pattern ~ a personalului .industry structure ~ a valorii de inventar .(distributia bdncilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.) age profile ~ bancara . (din altd tara) foreign. analysis. research ~ al amplasarii uzinei . un sector industrial etc. to collect. structural structure s.STR-STU strain adj.(man.m.planning and design work ~ de timp si miscare .feasibility study' survey ~ de marketing .

underlessee./i.) to subrogate subscrie v. subcontractor subdezvoltare s. sublessee.(termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net.m. sotto palanco ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) {bur. undertenant subarmator s. derivative lease subarendas s. underlease. underlessee.STU-SUB 331 ~ pe model .subject to approval ~ rezerva celor aratate mai sus subject to the foregoing ~ rezerva modificarilor . sublease.subject to alteration subaltern adj. subtenant.t. to underrate subevalua v. cu exceptia publicitdtii in mass media) below the line ~ palanc — (formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcata) {mar./i. to underwrite v. to subcontract subcontractant^.) under ship's derrick.t.f underlease.m. subcontract subcontracta v. [a coliza. underconsumption subcont s. undertenancy. to recharter subnavlositor^. subcontractor subipoteca s.) subaccount. subcontractor subaprecia v. n. to undervalue.f. sublease. subtenancy. to underrate. underdevelopment subdezvoltat adj. subleasing.{studiu de piatd de mare amploare efectuat independent de o firmd specializatd si oferit spre vdnzare) syndicated research ~ tehnic .) to write down subfurnizor^. to sublease.m.f.) to underfreight. chartered contractor subasigura v. to underlease.model analysis ~ -pilot .t. undertenant subcomisie s.i.f.technical study ~ urbanistic/de sistematizare planning survey sub prep. subletting. subleasing.pilot study ~ privind reactia consumatorilor consumer survey ~ sindicalizat . . to underestimate. undercapitalized subchiria§ s. subtenant. underling subantreprenor s.i.t. subordinate s.t.t.t. subcommittee subconsum^. to underestimate. to underinsure subcapitalizat adj.) subcharterer subproductie s. undertenancy. to underquote. subsidiary account subcontract 5'. to underlease. to underlet subarendare s. derivative lease subnavlosi v. sublessee.w. to underquote. (a semnu) to sign. to undersign. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdtile promotionale. to sublet. (cont. to undervalue subarenda v. to underlet.t. (»/i activ) (cont. (mar. subletting. to subcharter. to sublease. subaltern. under ~ linie . subtenancy.m. {mar.f. underproduction subroga v.') below par. sub part ~ rezerva aprobarii . (dr.n. submortgage subincarca v. to sublet submchiriere s. underdeveloped subestima v.t.m./H. to underload subinchiria v.f.i.m. subcommission subcomitet^-.

subsidized . m conditiile in rcfe \olumul productie' rdnidne neschimbat) substitution of factors of productiosi •• a importuSui . a agriculturii etc.m.t.(subventii acordate furnizorului de materie primd pentru un produs) upstream subsidies ~ nationale . undersecretary subsidiu5\M. subscription. a comertului. to grant.farm subsidies ~ de exploatare .substitute money suburban adj. subsoil substanta s. grant-in-aid ~ de navigatie — {acordatd de stat unor companii) navigation bounty/subsidy ~ de stat .state-/graiit-aided.tid .poisonous matter ~ radioactiva radioactive matter/ substance substitute s. underwriting ~ a unei cote-parti .(acordate de stat pentru un produs. incurajdnd dczvoliarea mduslriilor interne} import substitution substitut s. substitution ~ a factorilor de productie . subsidy. (a extinde zona suburband) to suburbanize suburbie s.f.quota subscription ~ excedentara . subsidy subsoil. o intreprindere sail un sector economic) domestic subsidies ~ pentru investitii — (acordate de stat) investment subsidies subventiona v./?!.m. {pentru stimularea industriei.operating subsidies ~ in amonte . support ~ a preturilor -.oversubscription ~ la actiuni application for shares ~ multipla — (la actiuni folosind nume false) (bur. suburb subutilizare s. material ~ daunatoare .de stat . {preturile prin interventia statului) to valorize subventionare s.{incercarea unei tan dc a reduce imoonuriie. to subsidize.inflammable substance ~ otravitoare .f. n. {la o emisiune de titluri de valoare) to underwrite subscriere s.(feno-menul de inlocuire a unei cantitdti dimr-un factor de productie en o caiiti'ate delerminatd dintr-un alt factor de productie.public/government subsidy. state grant.f.) multiple application subscriitor s. subscribed. matter.harmful substance ~ inflamabila .f.332 SUB-SUB a aduce o contribute bdneascd) to subscribe.price support subventionat adi. underemployment ~ a fortei de munca underemployment of labour force subventie s.f. substitute substituti ai banilor . grant.export bounty/subsidy subventii agricole .f subsidy. suburban suburbaniza v. grantin-aid ~ incrucisata — (subventionarea unui produs din veniturile generate de un alt produs) cross subsidy ~ la export . substance. (/a o emisiune de titluri de valoare) underwriter subscriptie s.f. grant. underwritten ~ integral — (despre o emisiune de titluri de valoare} fully underwritten subsetretard.f.t. subvention.) bounty. state-p. subscription subscris adj.

inheritor.(al unui film. sweating.sum payable. mijioace de trai) livelihood.sum in words/at length ~ incasata . (la) to succeed (to) succes s.cargo sweat suferi v. to suffer. amount ~ a creditului . heir. hereditament ~ a porturilor .lump/inclusive sum ~ in litere .invoice amount ~ globala/forfetara .f. sustenance succeda v. to fail succesiune s.to be/to prove a failure. 1.(la care se calculeazd dobdndd) principal ~ asigurata .heir testamentary. (dr. (pierderi.f.(dr. 1.f. to sustain ~ avarii .) successor. summary ~ al articolelor . subsidiary (company) ~ bancara .(despre o mar/a) to take on a nu avea ~ .) heiress succesor s.(de un client din bancomat.embezzlement ~ determinata .) intestate succession.(unui contract) memorandum suma s.amount to be invested ~ cumulata a anuitatii .amount stated ~ delapidata . basic needs.estimate ~ facturata .heir presumptive ~ subsecvent .f.debit amount ~ declarata/specificata .remainderman ~ testamentar . successional.odd money ~ de plata .gross amount ~ ce urmeaza a fi investita . inheritable sucursala s.SUB-SUM 333 subzistenta s. pagube) to incur. sum. (umiditate in magaziile navel produsd de condensarea vaporilor emanati de diverse mdrfuri) (mar. (dr.t.(dr. al unui spectacol) box-office success a avea ~ .n. devisee succesoral adj.(la mcdrcarea sail la descdrcare) order of ports ~ ab intestat . (intretinere.f. subsistence. succession.to sustain damages sumar s.specific amount ~ evaluata . success. successor 2. (dr.n.f. (rubrica de pe un document de platd standardizat pentru citire electronicd) convenience amount ~ debitoare .) testate succession succesoare s. intr-o anumitd perioada) cash limit ~ minima a datoriei pentru care se poate declara falimentui .accumulate amount of annuity ~ datorata . afacere) proceeds ~ maxima a tranzactiilor autorizate activity limit ~ maxima care poate fi retrasa . (neasteptat) bonanza ~ de casa .) sweat. condensed moisture ~ a marfii .) succession. i.bankruptcy level . intestacy ~ testata .(pentru a avea rest) cash/till float ~ de completare . abstract. series 2.sum due ~ de bani in casa . inheritance.m.branch bank sudatie s.sum insured ~ bruta . branch.(dintr-o vdnzare. (legatar) devisee ~ prezumptiv .

) to write up.) principal sum ~ rambursabila . area.even money ~ subscrisa . to supplement suplimentar adj. (nn activ) (cont. (calculatd in acri) acreage . in grad) senior s.uncertain amount ~ nominala .(c.extra/additional payment ~ de pret . (de actiuni) overissue supraestima v.total expenses sume care nu pot fi incasate -uncollectable receivables ~ care pot fi imprumutate numai la dobanzi foarte mari deadmoney ~ de incasat . (in functie.extra charge ~ la greutate A makeweight ~ pentru diferenta de clasa .t.) excess ticket suplimenta v. to overvalue.334 SUM-SUP ~ minima din depozit . supplementary. (in special la periferia unui oras) hypermarket supliment^.f. addition ~ de bilet . supplement. not included in the budget supracapitaliza v. 1.de lucru . (despre o afacere care nileazd si produce mult mat multi bani deceit valoarea activelor curente) overextended suprafata s.(care este platita in caz de moarte accidentals sail alte accidente majore) (asig. (cheltideli) to bear supraasigura v.(cecuri aflate in procesul de transfer de la o bancd la alto) float ~ incasate . to overcapitalize supradimensionat adj. (capitalul unei societdti prin emiterea unui numdr prea mare de actiuni in raport cu o politico financiard judicioasd sau cu activele nete ale companiei respective) to overcapitalize supraextins adj. to overestimate.(la licitatie) bid ~ partiala subtotal ~ platita .receivables ~ debitoare in tranzit spre band -bank float ~ flotante . to overvalue supraevalua v. extra suporta v. sum total ~ totala a cheltuielilor .(set de tranzactii in care profiturile cdstigatorilor sunt egale cu pierderile needs tigdtorilor) (fin. to overrate.total amount.t. (de calitate supe-. extraordinary.amount subscribed ~ totala . supermarket. surface.takings a fi sub suma prevazuta .(care trebuie sd rdmdnd in depozitui bancar pentru ca acesta sa nil fie desfiintat) maintenance margin ~ nedeterminata . chief supermarket s.t.t.) zero sum ~ oferita .face amount ~ nula .(report) (cont.t.) tenderer superior adj.m.t.amount repayable ~ reportata .work area . superior.n.m.to fall short of the amount sumisionar s. outsized supraemisiune s.) amount brought/carried forward ~ rotunda . to overinsure suprabugetar adj. to overestimate. high-grade 2. in.rioard) of superior/the highest quality.(c.f.) excess fare ~ de plata .amount paid out ~ principala/totala .f.f. additional. (persoand care se angajeazd in scris sd respecte clauzele fixate) (dr.

to surtax. supplementary taxation ~ fiscala . overbid.f. s. forma de surplus pe care il obtine participantui consumator la schimb) consumer's/ buyer's surplus ~ al producatorului . surplus.f. overproduction.overentry .m.) overfreight supranumerar adj.(mar. to supertax. (muncitori) to overwork supralicita v. excess/ surplus profit suprasarcina s.n.n.f. dutiable surogat^.t. to overtax supraimpunere s. supervisor.tax surcharge supraincarca v. surplus production supraprofit s. to superintend.(mar.t. supernumerary supraoferta s. surcharge ~ de import . black market price supraproductie s. to overbid. superprofit. (intr-un magazin universal) shopwalker suprematie s.additional postage supraveghea v.subject to deterioration. outbidder supralicitatie s. (supralicitatie) overbid.warehouse floorage supragreutate s.f. excess.) excess of freeboard ~ de greutate . (un pret) to overcharge 3. to outbid.t.f. overseer. (de greutate) overbalance ~ al consumatorului/cumparatorului .f. to oversee.t. to supervise./i. (pepiata) supremacy supus adj. overweight supraimpozita v. control ~ a bancilor supervision of banks supraveghetor s.net rentable area ~ utila a depozitului .(diferenta dintre ceea ce producdtorul primeste si ceea ce cheltuieste) producer's surplus ~ de bord liber .f.^. overcharge. (mar. substitute.t. higher bid supranavlu s. surtax. overload suprastoc^-.n. to control supraveghere s. superintendent.) alien duty. excess price. (un vehicul) to overload.n. succedaneum surplus s.m. (la) subject/liable (to) deteriorarii .SUP-SUR 335 ~ inchiriabila a unei cladiri . la un pret dat. overplus.import surcharge ~ de pavilion .subject to restrictions ~ taxelor vamale/vamuirii -customable..n. to overstock suprasubscriere s.f.excess weight ~ de lichiditati . flag surtax ~ postala/de francare . to bid over supralicitant s. supervision. overbidder.excess liquidity ~ de rezerve — (rezerve depuse de o bancd la banca centrald peste nivelul rezervelor minime obligatorii) excess reserves ~ de salariati redundancy of employees ~ de taxe vamale . supertax. to overburden 2.f. to surcharge suprataxa s. oversubscription suprataxa v. overstock suprastoca v. liable to damage ~ restrictiilor . higher bid suprapret s. oversupply. better offer.(termen care exprimd satisfactia suplimentard pe care achizitiile succesive ale unui bun. extra tax. 1. Ie procurd unui individ.f.t.

(intens un produs. (un acord) to terminate suspendare s. to elude sustragere s. 1.interest rate swap ~ de datorii/capital imprumutat contra capitalul propriu . to steal. (din punct de vedere financiar) backer.f. (un functionar) to suspend. (piata. (a afirma) to affirm. tranzactie prin care se schimbd fluxuri de plati ale dobdnzii cu caracter diferit. intr-o economic liherd.t.debt equity swap ~ de obligatii . (a unui acord) termination 2.r. infunctie de preferintele consumatorilor) consumer's sovereignty swap s. o marcd etc.f.t.t. (plati. to stop. aforesaid suspenda v.liability swap ~ de valute . (de la indeplinirea obligatiilor. bazatd insd pe o valoare stabild a sumei initiale. tranzactie valutard m care platile se bazeazd pe rate fixe ale dobanzilor pentru fiecare valuta. (o rezolutie) to second. (financiar) to back.t. sustainer.pilfering of cargo sustinator s.) to back.} to boost 2. (o sedintd) to adjourn.SL'R-SWA ~ impozabil . (al unei piete) marketeer.currency swap . to purloin. (a unei sedinte) adjournment. purloining. (pe un timbni) surcharge sur§arja v. (o candidaturd. swap al ratelor dobdnzii. to second. 1.) to evade. sovereignty ~ a consumatorilor — (alocarea resurselor. opinii) to advocate. preturile) to peg. (swap valutar. o opinie etc.f.f. a livrd-rilor) suspension.) delisting sustrage v. to uphold. plata impozitelor etc. swap de datorii.m. (al familiei) breadwinner sustine v. 1.) evasion. to pilfer v. theft. to take away. avoidance. to endorse. (de idei. elusion ~ din marfa transportata . '1. (a platilor. (a unor actiuni de pe lista de cotatii) (bur. (idei. supporter. (a promova un plan) to forward. to avoid. adicd cesiune temporard sail conversie a datoriilor in actiuni sail alte titluri de participare) swap ~ al ratelor dobanzii . plata impozitelor etc. livrdri) to suspend. (un timbni) to surcharge sus-mentionat adj. above-named/ mentioned.source of supply surse $i utilizari ale fondurilor (cont. to support. source ~ de aprovizionare . (de la indeplinirea obligatiilor. abovementioned sus-numit adj. asemdndtoare cu tranzactiile la vedere si la termen. to assert suveranitate s.) sources and uses of funds sursarj s. pilferage 2. opinii) upholder 2. (a unui functionar) suspension.n.taxable surplus sursa s.n.

f.) (court) session ~ a consiliului de administratie board meeting ~ de consiliu . boat.shipyard. to be sitting sef s.) snake scoala s.shop foreman ~ de birou .to sit. blackmail santaja v.sarpelui in tunel" adoptat de CEE pentru a controla fluctuatule zilnice ale valntelor tdrilor-membre fata de dolar) (fin.council board ~ -fulger . to blackmail santier s. meeting.solicitor general ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al serviciului de personal personnel manager. {dr.) hatch foreman ~ de fila . fiind insarcinatd cu negocierile si derularea operatiunilor) lead manager ~ de gara/statie .head of chair/ department ~ de echipa . (sarpe monetar. boss.informal think-in ~ publica . (conducdtor) leader ~ al contenciosului .n. (de docheri) foreman.sales manager ~ al serviciului financiar . (membra in consiliul de administratie} worker director ~ al serviciului de vanzari .paymaster general ~ de atelier .port warden ~ de raion — (intr-un magazin universal) floorwalker. shopwalker ~ de retea — (eel mai puternic membru al unei retele de distributie) channel captain ~ de serviciu . head.(minister's) principal private secretary ~ de catedra .t.$ salupa s.sef de fild" reprezintd sindicatiil bancar care acordd credite.f sitting.m. (superior) superior.shipbuilding facilities sarpe s. (in magazie) (mar.head of service. yardmaster ~ de oficiu portuar .first-line manager. chief. development ~ de constructie .revenue cutter Sansa s. site.commercial/trade school ~ profesionala/de meserii professional/vocational/industrial/ training/trade school ~ subventionata prin donatii foundation school sedinta s.f. departmental manager . chance sanse egale .repair dockyard santiere si uzine navale .f. school ~ comerciala . leading hand.equal opportunities santaj s. motorboat ~ vamala .n. principiul ..chief/head/senior clerk ~ de cabinet . dockyard.station manager.construction/ building site ~ de dezmembrare a nayelor vechi breaker's yard ~ naval .. (shipbuilding) yard ~ naval de reparatii .(banca .m. (director) manager.open meeting a fi in ~ .

n.) structural unemployment ~ tehnic . de a se adapta tehnicilor fi metodelor avansate de lucrii} frictional unemployment ~ involuntar .refrigerated barge ~ maritim .barge carrier ~ fluvial . (serie) series ~ de andosari . row.cyclical unemployment ~ de inadaptare .harbour/utility barge ~ -tanc . channel.underemployment.seagoing barge ~ pentru busteni .338 §EF-$OM ~ de santier .. barger. rezultdnd o diminuare a greutdtii) abrasion of coin slep s. fdrd motivatie) residual unemployment ~ sezonier .n. formelor de proprietate. barge.grain cargo barge ~ pentru cherestea .(§omaj cauzat de imposibilitatea unei parti a populatiei active.(de vdnzdri) area manager senal^.s'.yardmaster ~ de zona .hidden unemployment ~ ciclic .canal barge ~ de carbuni . chain./!. half time.log barge ~ pentru cereale .(cuvinte care apar dupd numele unei companii care.chain of endorsements slefuire s.lumber/timber barge ~ pentru ciment .clerk of (the) works.. and ~ compania . denumitd tehnofobd. lighter ~ de buncherare . fairway. prin reorganizare. (partial) to work (on) short hours somaj s.skimming barge. din lipsa comenzilor) technical unemployment .cargo barge ~ de transport .f. superintendent of work ~ de triaj/manevra .navigation channel septel . line. succession.(sau keynesian. to be on the dole. (cu combustibil lichid) oil-fuel lighter ~ de cabotaj . cu consecinte negative pe piata muncii) involuntary unemployment ~ partial . de obicei pe o perioadd determinatd. oil recovery barge ~ de marfa .(datorat structurii economics.m. short hours ~ rezidual — (fomaj care afecteazd forta de mimed cu eficientd scdzutd./!.coastal/coasting/ coastwise barge ~ de canal .seasonal unemployment ~ structural . amplasdrii geografice etc.ore barge ~ portuar .barge tank slepar s. si-a redus capitalul) and reduced sir s. livestock si con/'.(determinat de intreruperea activitdtii unei firme. unemployment ~ ascuns/mascat .tank(barge) ~ -tanc petrolier . abrasion ~ a monedei — (ca urmare a circulatiei. bargeman.general cargo barge ~ pentru minereu .cement barge ~ pentru marfuri generale . to be out of work/job. derivat din dezechilibrul cerere-ofertd. to be unemployed. necalificatd.n. lighterman soma v.and company ~ cu capital redus . pass ~ navigabil .coal barge.bunkering barge.river barge ~ frigorific . (pe fluvhi) keel ~ de depoluare . bargee.

f.economics .inspection stamp ~ de numar curent .(cauzat de inlocuirea vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi) technological unemployment ~ temporar/intermediar .f.f. by-road ~ nationala .) to deface $tiinta s. science §tiinte economice .(pdnd la gdsirea unui post) search unemployment ~ voluntar .weight stamp ~ cu data .postmark ~ . a unui cec etc.rubber stamp ~ de control/garantie . (pentru bdtut monede) stamp §terge v.signature stamp ~ de cauciuc .f. stamp.date stamp ~ cu semnatura . (sigiliu) signet. unemployed.state highway §tampila v.local/country road.t.numbering stamp/machine ~ po§tala . {a deteriora fata unei bancnote. seal ~ a firmei . out-of-work/place s.worker on short hours. the unemployed ~ partial ..received stamp $tanta s..voluntary unemployment §omer adj.toll road ~ locala . unemployed worker.primit" . part-time worker $osea s.§OM-§TI ~ tehnologic . (high) road ~ cu taxa .m. pi.company/corporate/ common seal ~ . (scrisori) to postmark 339 §tampila s.cantarit" .t. to stamp. highway.

cec etc.n.n. tabulation ~ fhiala/recapitulativa .f.f.) size talon s.(din cartea mare) (cont. table. oil-carrying ship/ vessel.supertare ~ uzuala . 1. tare assumed by the customs ~ medie .domestic rate ~ compus/mixt . to tabulate.(greutatea reald a ambalajuhu') actual/clear/real tare ~ estimata . panel ~ al conturilor . share.n.mean tare ~ conform tarifului vamal . tariff.master tabulation ~ incrucisata .estimated tare ~ legala/vamala . scale ~ casnic . rate.f. tabulating machine talie s.(pentru calcularea tarei mtregii partide de mdrfuri) received tare ~ comuna .cross tabulation tabulator s. chart 2.(SUA) schedule tare ~ conform uzantei .custom-built container ~ suplimentara .n. (rezervor) tank 2.switchboard tabula v. (greutatea ambalajuhu) tare (weight) ~ admisa .to tare tarif s. schedule. booth. renewal coupon ~ de asigurare .(pentru unitdti de mdsurd apartindnd unor sisteme diferite) conversion table ~ de masuri si greutati . (anexat la o obligatiune la purtdtor si care conferd dreptui la o noud foaie de cupoane cdnd acestea au fost utilizate) talon. (tabel) table. (de comanda) board.normal tare ~ standard . emolument. coupon.n.n. price list. percentage taraba s. schedule. tank ship/vessel. (de chitantd. 1.table of interest ~ tarifar .tariff schedule tablou s.table of weights and measures ~ de procente ale dobanzilor .T tabel s.f. tabular tabulare s.summarized table ~ de conversie/transformari .(combinatie intre taxa ad valorem si o taxd vamald specified) compound/two-part tariff ~ curent . tabulator.) counterfoil.insurance note/slip ~ valeric gratuit . (in piata) market stall tara s. (lista) list ~ centralizat . petroleum carrier/ship/ tanker. 1.use tare ~ efectiva/reala .(oferit de un magazin. stub 2.going rate .control panel ~ de distribute . to tabularize tabular adj.) chart of accounts ~ de comanda . (petrolier) (oil) tanker.f.customs/legal tare.customary tare a calcula tara . cu care se pot achizitiona unele articole) gift coupon/token/ voucher/certificate tanc s.t. bulk-oil carrier tantiema s. (corn.average tare -~ normala . chart.

(mar. autobuz etc.truckage ~ de cantarire .basis rate ~ de coletarie/mesagerie . rate . charge.most-favoured-nation tariff ~ vamal preferential . postage ~ postal pentru corespondenta interna .sliding scale tariff ~ neuniform .nift tax .TAR-TAX 341 ~ de asigurare .customs tariff ~ vamal comun .) charter rate ~ de navlu cartelat .goods rate ~ pentru munca in acord . (incasator) collector 3.piecework rate ~ postal .m.(mar.single tariff ~ uniform .flat rate ~ vamal . 1..) fee.patent fee/tax ~ de camion a j .inland rate ~ in vigoare . roadtax •. (in tramvai.night charge ~ de tranzit . (^colara etc. tax. (a impune) to tax. (functionar care stabile^te tarifele/taxele) rater. 1..(mar.passenger rate ~ pentru marfuri . (tarif) tariff.consular fee. la piatd etc. to charge 2. to tariff tarifar adj.consuiara .time-of-day tariff ~ diferential .(in CEE) common customs tariff ~ vamal de clasificare .plant hire rate ~ de navlu .customs appraiser taxa s.(a mdrfurilor) customs schedule ~ vamal de represalii .differential/graduated tariff ~ feroviar .a scontului la cambiile de clasa intai .inland postage ~ unic .tariff in force ~ intreg/fara reducere . (mar.protection/ protective tariff ~ vamal zonal/pe zone ..parcel rate ~ de comision .f. contribution.railway rate ~ fiscal . (rutierd.preferential tariff ~ vamal protectionist . insurance tariff. scheduled taxa v. tariff. to impose a tax on taxator s.) underwriting rate ~ de baza .transit tariff ~ de zi .t.restricted tariff ~ intern .tax disc/token.) duty. (vamala etc.maximum tariff ~ mobil . dues.prime (lending) rate ~ auto/de drumuri .) toll.weighing charges ~ de donatie .zone tariff tarifa v. pi. t.revenue tariff ~ forfetar .full rate ~ maximal .rate of insurance.commission rate ~ de inchiriere a utilajelor . consulage ~ de amarare — demurrage ~ de brevet . appraiser 2.retaliation/ retaliatory tariff ~ vamal flexibil .flexible tariff ~ vamal pentru tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate .) conductor ~ pentru drumuri sail poduri .scale of commission ~ de curtaj/brokeraj .open rate ~ pe mila . valuer.) nonconference rate ~ de noapte .mileage ~ pentru calatori .postal tariff.toll collector/keeper ~ vamal .) conference rate ~ de navlu necartelat .

door money ~ de macara .matching duty ~ vamala comunitara .(vamala etc.(SUA) expressage ~ de piata — (pentru dreptui de a tine un chiosc) stallage ~ de ramburs .standard charge ~ vamala . wharfage .discount rate. (atzmci cand mdrfiirile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri ce vor fi exportate) ~ pentru bauturile infundate (servite in restaurant) corkage ~ pentru trecerea unei proprietati particulare .admission/entrance fee.342 TAX-TAX ~ de expertiza .dock dues ~ de antrepozitare .(de stationare la chei} quay/pier/wharf dues.toll traverse ~ somptuara .import duty ~ vamala de represalii .additional duty taxe de andocare .(SUA) federal discount rate ~ fiscala .rediscount rate ~ de rezervare .(aplicatd de o piata comunitara sail de o uniune vamala) common external tariff ~ vamala de import . lungimea sail volumul mdrfurilor) specific duty ~ vamala suplimentara .mortgage duty ~ normala/in afara orelor de varf off-peak rate ~ oHciala a scontului .(a locului) reservation fee ~ de scont .fee ~ uniforma/forfetara .fiscal duty ~ ipotecara .capital transfer tax ~ federala de scont .) poundage ~ pe valoarea adaugata — value-added tax ~ succesorala .survey fee ~ de export .export duty ~ de import .sumptuary/luxury tax ~ statutara — (cost administrativ al lickidurii unui imprumut} statutory fee drawback ~ vamala specifics .import duty ~ de intrare .{in antrepozite vamale) bond dues ~ de cheiaj .customs duty ~ vamala compensatorie .retaliatory duty ~ vamala discriminatorie/multipla (la import.protective duty ~ vamala reciproca . rate of discount ~ de timbru .royalty fee ~ de reescont .{in functie de greutatea. infunctie de tara de origine a mdrfurilor) discriminating/ discriminatory/multiple duty ~ vamala preferentiala .reciprocal duty ~ vamala restituita . pierage.cash on delivery fee ~ de redeventa .return duty. quayage.prohibitive duty ~ vamala protectionista .stamp duty/tax ~ de transfer de capital .official discount rate ~ pe tmbunatatiri .(publice aduse unei proprietdti particulare) betterment levy ~ pe livra .succession/inheritance tax.storage charges ~ de mesagerie .cranage ~ de magazinaj .preferential duty ~ vamala prohibitive . legacy duty ~ $colara .

'.canal tolls ~ fluviale . (a se tocmi) to bargain. exhibition ~ de vite .transit dues ~ de trecere prin canal . safe procedure. to purchase v. (cumpdrdturi) shopping 2.river charges/dues ~ locale/comunale . (tocmeald) haggle.product engineering ~ de mare performanta . (piatd) market (place). technician.m. port charges/dues ~ si impozite . business ~ anual .information technology . (ordsel) market town. technical expert.) shipping and handling charges ~ de navigatie .f. technics. (tocmeald) haggle. engineering tehnologia managementului management engineering tehnologie de fabricare a unui produs .f.cattle market. security means tehnica de analiza si evaluare grafica . 1.rates ~ notariale .notarial charges/fees ~ pe marfurile operate . to haggle targuiala s. technocrat tehnocratie s. 1. (oras) town. small town.t. technocracy tehnolog s.harbour dues/fees. (centru comercial) emporium 2.m.TAX-TEH 343 ~ de ecluzare ~ lockage (tolls) ~ de incarcare si manipulare .) methods engineering ~ securitatii muncii .f.f. haggling.navigation dues ~ de tonaj .factor analysis chart technique • ~ metodelor .m. sample fair. (a cumpdra) to buy. purchasing. industrial safety. (normald a alcoohilui) proof targ s.trade fair show. (comert) trade.fair ~ de mostre .tariff rates ~ vamale de protejare . (vite) to slaughter tarie s. technologist tehnologic adj.. (metodd.tonnage dues ~ de tranzit .t.(mar. haggling. (a se duce la cumpdrdturf) to go shopping v.f. technological tehnologie s.r. bargain a face targuieli/cumparaturi .to go shopping tehnic adj.evaluation and review technique ~ de fabricatie a unui produs product engineering tehnician s.n. (periodic) fair 3.world fair targui v. fel) technique tehnica diagramelor de analiza factorials .high technology ~ de prelucrare a petrolului petroleum engineering ~ informationala . stock fair/market ~ universal . technology. technical tehnica s.differential duties ~ vamale si de regie — customs and excise duties taia v.time study engineer tehnocrat^.(man.(a produselor indigene) safeguarding duties ~ vamale diferentiale . (burg) borough 4. townlet. (afacere) bargain. engineer ~ responsabil cu protectia muncii safety engineer ~ responsabil cu studierea timpului de munca . buying.labour safety engineering. to buy.cargo dues ~ portuare .rates and taxes ~ tarifare/vamale .

(pentru plata unei datorii scadente) (days of) grace ~ de livrare . dealer buyer. land. deadline 2.m. 1.term of guarantee. (dr. old-clothes man.downtrend in prices. chemare in judecata} summons 4. (despre munca) odd tendinta s.running term ~ de apel .storage yard.timber land ~ necultivat .n. (limita) time limit. {al produselor perisabile) shelf/storage life ~ de gratie .business term ~ curent . (de constructie) site ~ agricol .f.time of deliver.abstinence theory ~ asteptarilor . television ~ cu taxa/abonament .price theory ~ subconsumului .arable/tillable land ~ aurifer .f.f. delivery date .farmland ~ arabil . (sol) soil. tendency.) reclaim days ~ de executie — (a unei lucrdri de constructie) construction time ~ de garantie . respite 3.inflationary trends teorie s. (pasuire) time allowed.downward tendency/ trend.pay television ~ industriala/in circuit tnchis industrial television temporar adj. uptrend ~ de crestere a preturilor .decision-making theory ~ jocurilor . (ciivant) term 5. territory ~ situat departe de granita sau de mare . (pentru titlurile financiare) bullish tendency ~ de scadere . (SUA) junkman telecomunicatie s.f. theory teoria abstinentei . date.welfare theory ~ ciclului real de afaceri . pi. ground. time. (citatie.fallow (ground/land).growth theory ~ deciziei . downtrend ~ de scadere a nivelului de trai downtrend in living standards ~ de scadere a preturilor .real business cycle theory ~ cresterii .economic trends ~ inflationiste . (pentru titlurile financiare') bearish tendency ~ generala .general trend tendinte antiinflationiste .". telecommunication.inland ~ sub tutela/mandat . term.n.upward tendency/trend. counterman telal s.underconsumption theory terera s. counter tejghetar^. trend ~ a pietei . provisional. delay (granted).market trend ~ ascendenta/de crestere .uptrend in prices. {conditii contractuale) tenns ~ comercial .(dr. waste land ~ pentru constructia de locuinte residential/housing estate ~ petrolifer . communication activity/service televiziune s.oil field/land teritoriu s.n.tillage land ~ de depozitare . period.f. stockyard ~ forestier .344 TEJ-TER tejghea s. guarantee period.gold field ~ cultivat .trust territory termen s. temporary.game theory ~ preturilor .) day of appearance.w.expectation theory ~ bunastarii . court day. (fixat} fixed/appointed/stated date. field.anti-inflationary trends ~ economice .

) end of a risk terts. (a unui bun mobiliar) bequest. (de bunuri mobiliare) legator.(a produselor casnice sau a medicamentelor) animal testing testatoare s. finishing.(temporard la un potential ciimpdrdtor) product placement test ~ directa . closing date.) direct skip . (un bun mobiliar) to bequeath. testamentary testare s.) concept testing ~ a produsului .) prescription period ~ de valabilitate a brevetului . 1. bequeathing. termination. devising ~ a conceptului . testing 2.(dr.patent life/period ~ final/-limita .to revoke/to annul/to cancel a will a-si face testamentui .(a elementelor individiiale care intrd in componenta unei reclame sau a unui ambalaj) atomistic test ~ de piata .) testator. (pentru bunuri imobiliare) devise a ataca un ~ .TER-TEX 345 ~ de plata .term of payment. testament.n.(al unei proprietdti) tenure ~ de prescriptie . s.tanker terminal ~ maritim . to legate.(bancomaf) cash dispenser ~ de containere . third party/person ~ detinator .n. (a Idsa ceva prin testament) to will.) testatrix testator s. deadline termeni comerciali internationali international commercial terms (Incoterms) ~ contractuali .contract/agreed terms ~ {contractual!} de creditare .to make one's will testamentar adj. (pentru bunuri mobiliare) bequest. a proba) to test 2. textile textila s. will. (a incerca.(al unei cambii) holder in due course ~ proprit .marine terminal ~ portuar .ferry deck/rack ~ de petroliere .cheque cashing machine ~ de feribot . end ~ a unui rise .(testare in favoarea unei persoane care este cu doud sau mai multe niveluri de generatie sub testator) (dr.to open a will a lasa un ~ . terminal ~ bancar .f.f.container terminal ~ de decontare a cecurilor . test testa v.test marketing ~ profesional -job test ~ pe animale . 1. (de bunuri imobiliare) devisor textil adj.to leave a will a muri lasand ~ .product test ~ a produsului prin plasare . prompt date ~ de posesiune .credit terms ~ (contractuali) fundamentali fundamental terms terminal adj.m.f. completion. textile. (a unui bun imobiliar) devise.port terminal terminare s.to contest a will a deschide un ~ . (dr.(asig. (un bun imobiliar) to devise testament s.(corn.fmal/latest/extreme term.fractionata .t. test. (dr.m.n.(care define sume datorate sau bunuri mobiliare ce apartin debitorului unui creditor popular) gamishee test s.f..to die testate a revoca un ~ . drapery .

to treasure (up).Greenwitch mean time a avea timpi morti .receipt stamp ~ fiscal . to tend ~ sa creasca . (camera de valori) safety vault.n. (fel) kind. type. \.t.postage stamp ~ sec .) dispatch loading only ~ liber . timpul scurs de la efectuarea iinei comenzi si pdnd la indeplinirea ei: timpul necesar pentru a-l determina pe un consumator sd cumpere) lead time ~ total de operare .346 TEZ-TIT tezaur s. to print tipogratie s.local time ~ mort .used stamp timp s. (.impressed stamp.'/.adhesive stamp ~ de chitanta . typography ~ de bancnote . treasure. utilaje) to idle over tinde v.(despre preturl) to tend upwards ~ sa scada . (atelier/intreprindere poligrafica) printing firm/house/office.n. sort. number of copies printed.astronomic(al) time ~ de asteptare . type tip art v.n. (din motive tehnice) machine down time ~ de operare .) dispatch discharging only ~ economisit numai la incarcare (mar.n.outage time ~ economisit . 1.(la magaziile navel) hatch hours ~ universal . ticket.i.fiscal/tax/revenue stamp ~ jubiliar -jubilee stamp ~ postal . (de carte) title. to hoard (up).works/establishment 2. (document) title. mdnd de lucru sail comenzi) machine idle time.(din lipsd de materiale.(la mcdrcarea sau descdrcarea navel) dispatch ~ economisit numai la descarcare (mar. pressrun. embossed press ~ stampilat/obliterat . stamp ~ adeziv . (cladire) treasury. strongroom tezauriza v. downtime ~ mort in fluxul tehnologic bottleneck ~ necesar pentru executarea operatiilor de productie . (de bani etc.} hoard.(mcdrcare-descdrcare) handling time ~ de pan a . (al periodicelor) circulation.working hours ~ de nefunctionare a masinii .n. 1. (arta tiparuiui) (art of) printing.n.(pentru operarea navel) waiting time ~ de exploatare/functionare running/operating time ~ de fabricatie a primei piese (dintr-un lot) first piece time ~ de lucru/munca . time ~ astronomic . (de .t.f.n.leisure. 1.security printing office tiraj s. (standard) standard. (editie) edition ~ si grad de citire . nor) headline 2.(despre masini. to stamp timbru s.(in gestiunea stocurilor.t.circulation and readership titlu s. to amass tichet s.idle/dead/lost time. deed 3. (model) mark 2. (de stat) treasury 2.(despre preturi) to tend downwards tip s.bread coupon timbra v. (bon de cartela) coupon ~ de masa — (oferit salariatilor de firma wide lucreazd) luncheon voucher ~ de paine .production time ~ total . spare time ~ local .

(cu plata prioritard a dividendelor) senior security. (emis de stat sau de municipalitate) stock.oneros .) pus-alive title . fineness. floater ~ de valoare la termen . (SUA) prior preferred stock ~ de valoare secundar .} valuable consideration ~ putativ . standard ~ al aliajului . document of title.standard of coinage ~ de creanta . (actiuni) stock.TIT-TIT 347 valoare) security. title to property.(dr. (titru) title. note. certificate.dated security ~ de valoare necotat/nelistat .legal/sound title ~ de proprietate negrevat .(dr. si im pret specificat) stock option.registered security ~ de valoare preferential .security.(dr. paper. note. (tranzactionat pe piata extra-bursiera) over-the-counter security ~ de valoare negociabil/transferabil negotiable/transferable security ~ de valoare nominal . certificate. option stock ~ de valoare de calitate/sigur . titre. (care reprezintd capitalul propriu) equity ~ de valoare american sau Canadian .standard of alloy ~ al monedei .clear title ~ de proprietate restrans . vested interest ~ de proprietate absolut .defective title ~ de proprietate inregistrat/inscris (in cartea funciara) registered title ~ de proprietate legal .bank security ~ de valoare exprimat in valuta -foreign currency security ~ de valoare garantat prin active -asset-backed security ~ de valoare guvernamental/de stat government security ~ de valoare inactiv/fara cautare inactive security ~ de valoare international .(pbli'gatiune sau actiune preferentiald care poate fi schimbatd.absolute title ~ de proprietate incomplet/imperfect .(care se poate tranzactiona pe pietele Internationale) international security ~ de valoare la ordin . la optiunea titularului.fixed-interest security ~ de valoare cu optiune (tranzactionat la o data.(cu dreptiiri ma'i mid asupra activelor si a veni-turilor decdt alte titluri considerate prioritare} junior security ~ executoriu . debenture ~ de creanta fara scadenta perpetual/irredeemable debenture ~ de proprietate .qualified title ~ de valoare .loan note.title (deed).(la bur so) unquoted/unlisted/nonlisted security.bearer security.order security ~ de valoare la purtator . (actiuni) stock 4. paper.) writ of execution .dollar stock ~ de valoare convertibil . deed of property. in actiuni comune ale societdtii emitente) convertibile security/stock ~ de valoare cu curs fluctuant floating rate note ~ de valoare cu dobanda fixa . (emis de stat sau de municipalitate) stock.gilt-edged security ~ de valoare emis de o banca .

primejdiile si acciden-tele de mare . over). oricare ar fi acestea -(asig. haggling tocmi v. to hire on.(asig. name of an account ~ precedent .de ilicarcare -• (grentate sou volum) cargo tonnage ~ deadweight . dangers and accidents of the sea ~ pierderile sau pagubele . all toate celelalte pericole .n. titulary s.all rights reserved.trip-charter tonnage ~ al navelor mici .(la petroliere) clean tonnage .m. snipping availability . (a angaja in slujba) to engage. (a comanda) to order v.r.n. al unei functii) occupant.merchant tonnage ~ al navei — (in tone — registru) vessel tonnage.patentee. (pentru o treaba) to hire on 2.(asig.) holder.account holder. (mar.passenger tonnage ~ al navelor destinate exportului export tonnage ~ al navelor fluviale — river tonnage ~ al navelor frigorifice .) tonnage ~ al flotei comerciale .laid-up tonnage ~ al navelor oceanice .348 TIT-TON titru s. margin.) all perils.de cabotaj -. (cantitatea de metal pretios dintr-un aliaj exprimatd in parti la mie) titre. copyright reserved ~ pericolele. mar. (a greutdtii unei monede) allowance ~ de greutate . {a se tdrgui) (pentru) to haggle (about.to drive a hard bargain tocmire s.seagoing tonnage ~ al navelor navlosite pe voiaj . (al unei polite de asigurare de viatd) nominee ~ al unei autorizatii/licente .) all other perils ~ drepturile rezervate .small tonnage ~ al navelor neexploatate . allowance. limit: (a litriilui unei monocle) remedy. haggle.refrigerating tonnage ~ al navelor invechite obsolete/overage tonnage ~ al navelor maritime . mar.prompt tonnage.gross tonnage ~ curat .liner (cargo) tonnage ~ al navelor de pasageri . {al unui post.licensee ~ al unei polite de asigurare .tolerance of weight ~ larga — wide margin tonaj s.) all loss or damage ~ riscurile . mar. titular.ileadvveight tonnage disponibil .) all risks ~ riscurile.f.(asig. al unui cont etc. (a unui liicrdtor) hire toleranta s f tolerance. 1. title titular adj.f.policy holder ~ al unui brevet/patent .t.tramp (cargo) tonnage ~ al petrolierului — tanker tonnage ~ brut . patent owner ~ al unui cont .ocean-going tonnage ~ al navelor-tramp . shipping space ~ al navelor de linie . to traffic (for) a se ~ mult . (suplinit al unei functii) titular. (al unei licente.(asig.(al unor titluri de valoare) previous holder toata adj.coastal tonnage .) all risks whatsoever tocmeala s.

totalul banilor din casierie) till money ~ al pasivului . (suma totala) sum (total). ton ~ americana/scurta .wheel tractor ~ pe senile .gross register ton.(a/ navelor care stationeazd in rezerva} idle tonnage ~ net .(la camioane) lorry tractor ~ universal .cargo/freight/ measurement ton ~ deadweight . tractor ~ agricol . (a aduna) to add up. to add up.dry cargo tonnage ~ pierdut/mort .international tonnage ~ mondial .waste tonnage ~ -registru .(de operare) (mar.deadweight ton ~ .American/short ton ~ americana de capacitate American shipping ton ~ de congelare . to haul tractor s. t.world tonnage ~ navlosit . to total tracta v.m. whole.(platite asiguratului de societatea de asigurdri) capital sum ~ al disponibilitatilor banesti . total. to cast up.net tonnage ~ pentru cereale .register/measurement tonnage.newsstand topograf^. stall. topographer. survey tot adj.(SUA) revenue ton toneta s.underdeck tonnage.f.farm tractor ~ cu roti . (total) amount ~ al datoriei .i. gross measurement ~ -registru net . to figure up v. to tot up.aggregate tonnage ~ international .refrigeration ton ~ de incarcare/transport .) all time saved both ends total adj.metric ton. surveyor topografie s. whole.all-in ~ timpul economisit in ambele porturi . topography.deplasament .TON-TRA 349 ~ excesiv .gross/brutto register tonnage.shipping ton ~ de navlu/volum .(cand numdrul navelor de transport depdse^te cu mult cererea) overtonnage ~ global .(unui magazin.n.displacement ton ~ engleza/lunga .net register ton ~ vamala .English/long ton ~ impozabila . overall s.gross debt ~ al despagubirii . vessel ton ~ -registru net . n. stand ~ de ziare . ship's registered tonnage ~ -registru brut . net measurement ~ sub punte .net register tonnage. tonnage under deck ~ zilnic de incarcare .caterpillar tractor ~ -remorcher . to sum up. all ~ intr-unul . (global} gross.daily tonnage allocation tona s. entire.total liabilities totaliza v.f. total.universal/all-purpose tractor . aggregate.rateable ton ~ metrica .f. to total. tonne ~ -registru .charter/freight tonnage ~ nefolosit .grain tonnage ~ pentru marfuri uscate . aggregate.cash on hand ~ al incasarilor .t.register ton ~ -registru brut . to totalize.

passenger traffic ~ de tranzit .ship-to-ship transfer transcontainer s. traffic ~ aerian . (in cartea mare) (cont. reloading.(intre doua tart) capital transfer/movement ~ de creante .f.f.tramp) tramping transatlantic adj. pressure. 1.transit traffic. transatlantic ship/vessel.t.dock/harbour traffic ~ regulat . (a copia un act juridic intr-un registrii public special) (dr.regular traffic traficant s.passenger transshipment ~ intre nave . to transcribe 2.(bur.ocean traffic ~ portuar . (a scrie.n. ocean/Atlantic liner ~ de mare tonaj .) registration.parcel traffic ~ de influenta . traffic in transit ~ expres . 1.n.crack liner transbord s. shipping ~ maritim de coasta . (dr. {la loterie) drawing tramping s.n. transshipment ~ vamal .commercial/trading traffic ~ de coletarie/mesagerie . trafficker 2.marine/maritime/sea/ seaborne traffic.) posting ~ ipotecara .bulk traffic ~ de marfuri perisabile .wangle(s).n.bank transfer ~ de actiuni . (corn.registration of mortgage transfer s.t. 1.railway traffic ~ intens/aglomerat .t.goods/merchandise/ freight traffic. 1.to draw lots ~ autorizat de actiuni . a emite o cambie. transatlantic s.n. transshipment.) to register 3.superliner ~ rapid .heavy traffic ~ maritim . tin tragere s. trading. (in cartea mare) (cont.f. cargo turnover/ performance ~ de marfuri in vrac .wangler trage v.) to post transcriere s. to transship.perishable traffic ~ de pasageri . o tratd) to draw ~ foloase de pe urma . 1.350 TRA-TRA trafic s. transfer ~ de marfuri . trader.i rutier) joint traffic ~ comercial . to reload transbordare s. 1.funds transfer .coastal traffic ~ maritim de linie .to derive benefit from ~ la sorti .) certified transfer ~ bancar prin virament .(feroviar ^.goods transshipment ~ de pasageri .transfer of debts ~ de fonduri .air traffic ~ combinat . (cesiune) assignment. illicit trading 2.m. (de proprietate) conveyance cec. {corner} ilegal) traffic. (container de transbordare) transcontainer transcrie v.) traffic. (dr. (transport pe mare cu nave . intercession ~ de marfuri . transcription 2. (a unei cambii.liner shipping ~ oceanic .) transfer. registering 3. (peiorativ) speculator. a unei trate) drawing 2. transfer 2. a unui cec.transshipment bond note transborda v.n. profiteer ~ de influenta .share transfer ~ de capital .(de marfuri) express traffic ~ feroviar .

) fraudulent conveyance ~ interbancar de fonduri . (de mdrfuri pe apa. (a ceda.t.to convert into money/cash ~ in sistemul zecimal .f. (cu vagonul sau camionuJ) truckage. 1. a cesiond) to assign.) transfer. carriage. (a transfera) to transfer. (o cambie. (cu tractiune animald) cartage ~ aerian . to release.electronic data transfer ~ electronic de fonduri .(a proprietdtii) voluntary conveyance/ consequence/disposition transnational adj.(de la vdnzdtor la cumpdrdtor) physical delivery of securities ~ electronic de date . to transfer 2. un cec prin andosare) to endorse over transmitere s. transmissible. (prin testament) to demise 3.(sistemul cecurilor po^tale) postal giro ~ de tehnologie . (dr.n. 1. (de mdrfuri pe apa) freight. a cesiond) to assign.) bad delivery ~ prin vanzare . to release.TRA-TRA 351 ~ de fonduri prin posta .{a actiunilor) (bur. 1. (dr. (cesionare) assignment. freightage. conveyance. transportation. transferable transmite v.(de cdtre un debitor falit al unei parti din proprietatea sa pentru a msela creditorii) (dr. (expediere de bani) remittance 2.t.) to transfer. (inmdnare) handing over. 1. (cesionabit) assignable transforma v.income transfer ~ efectiv de titluri de valoare . (o proprietate) to convey. numele cesionarului rdmdndnd necompletat in acte) blank transfer ~ telegrafic . (a inmdnd) to hand over. (a ceda. trucking.electronic funds transfer ~ electronic de fonduri la punctele de vanzare . to transform. iiscat sou calea aerului) (SUA) freight.to liquidate transmisibil adj. delivery. (o proprietate funciar a prin mdnd moarta) to amortize.transfer of ownership ~ necorespunzatoare . (a unei cambii.interbank funds transfer ~ in alb — (de actiuni.(de fonduri) cable/wire transfer transfera v. (a unei proprietdti) conveyance.{tranzactii pe baza de card) electronic funds transfer at point of sale ~ electronic de fonduri neautorizat unauthorized electronic funds transfer ~ fraudulos . (o proprietate) to convey.t.(a proprietdtii) conveyance on sale ~ voluntara/cu titlu gratuit . (dr. (prin mandat) to remit 2. to deliver. a unui cec prin andosare) endorsement ~ a dreptului de proprietate . cargo shipping.technology transfer ~ de venituri .) to transfer. to convert ~ in bani/numerar . (cdrdusie) haulage 2. (prin testament) demise 2.to decimalize ~ un activ in numerar .air transport ~ auto . (o proprietate funciard prin mdnd moarta) to amortize transferabil adj. (a unei proprietdti funciare prin mdnd moarta) amortization. transnational transport s. (transportare) transport. to make over. (transfer) transfer. transferable.automotive/motor transport . to make over.

carried ~ pe apa .road transport/haulage transportui in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului . (rutier) (road) haulier tran§a s.riverborne ~ pe mare . waterage ~ pe ape interioare .TRA-TRA ~ cu nave-tramp .waterbome ~ pe calea aerului .passenger service/transport.carriage of contraband ~ de mare viteza .airborne ~ pe fluviu .waterway traffic ~ pe distanta scurta .charges prepaid transporta v. (portabil) portable transportat adj.) coastwise/coastal shipping ~ de cereale . load-carrying transport. (mar.t.land carriage/transport. rail carriage/transport. (a unui imprumut) tranche ~ in aur . bargain.lighterage ~ de animate vii . settlement . de cdtre un stat .to lighter ~ cu vagonul-platforma sail cu camionul . transported.(cotd de participare. transportable.retur — (cu contraincdrcdturd) backhaul ~ rutier . (mar.ocean shipping ~ pe apa .cattle traffic/ transport ~ de bu^teni .water carriage/transport/ haul.short haul ~ pe uscat .(mar.) passenger shipping ~ de produse petroliere .logging ~ de cabotaj .cu nava-to ship ~ cu §lepuri . transport by land ~ public .goods transport/ carriage/traffic.seaborne transportator s. transporter.grain transport ~ de contrabands .) refrigerated shipping ~ de pasageri .(cu vagon incomplet) part-truckload consignment ~ oceanic .railway transport. freightage ~ de marfuri lichide .to rail.carriage in bulk ~ maritim . deal.(cu auto cister ne) oil trucking.to truck ~ pe calea ferata .to ferry ~. (SUA) to railroad ~ prin conducta . 1. (SUA) railroad transport ~ fluvial . (marfuri pe apa. uscat sou calea aerului) (SUA) to freight.tanker trade ~ de marfuri refrigerate . (marfuri pe apa) to freight. agreement. to carry. (prin cdrau^ie) to haul ~ cu feribotnl .de marfuri .river transport ~ in tranzit .marine/maritime transport.mass transit ~ . overland carriage/transport.(mar.(c. conveyed.f. dealing.transit transport ~ in vrac . (contract) carrier.f. to transport.) time freight '. cargo shipping. transaction.f. carriage by sea ~ nevagonabil . (financiara) operation 2. to convey.tramp shipping '-' cu §lepuri . depusd in aur.to pipe transportabil adj. (cu nave petroliere) oil shipment ~ feroviar/pe calea ferata .m.membru al FMI) gold tranche tranzactie s. railage. sea shipping/carriage.') cargo/merchant shipping.

realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction tranzactii ale initiatilor .t. to trade tranzactionare s. transition ~ la economia de piata . transit. (debitor asupra cdruia s-a emis o cambie pe care este obligat sd o onoreze la scadentd) drawee tratat s.) bull transaction ~ bancara — banking transaction ~ corecta .forward dealings ~ marginale — (cu plena jumdtate in numerar.(directori de societdti.f. to transit.monetary transaction ~ necinstita .m.(la export.nonmonetary transaction ~ stransa/cu marja redusa de ca§tig tight bargain ~ switch .no-book transaction ~ nemonetara .S7 pret specificat) (bur.) time bargain ~ monetara .i.{bur.(contracte de vdnzare sail ciimpdrare de mdrfiiri ori active financiare la o data viitoare prestabilita) futures transactions ~ in cliring . convention.spot deal/transaction ~ cu optiune .f.) computer-aided/'-assisted trading ~ futures .) option business' dealing. unfair deal ~ neinregistrata contabil .clearing transactions ~ la termen . trading ~ de marfuri . cash transaction ~ de barter/in contrapartida .bogus/fraudulent transaction. pi.(la bursa) commodity trading tranzit s.(prin care titluri de valoare sail mdrfuri sunt tranzactionate la data . conveying in transit tranzitie s.) margin trading ~ neoficiale/dupa inchiderea bursei after-hours dealings ~ speculative/riscante .deal on joint account ~ la termen .chain transaction ~ in participate .fair/square deal ~ cu marfa disponibila .(In livrare) spot deal/transaction.compensation deal ~ in lant .navigation treaty/ convention tratative s. transit.(bur. to convey in transit v.(bur. to deal. privilege ~ cu plata in numerar .(dr.f.transition to a market economy tras s. negotiations . talks. (acord) agreement ~ comercial . through traffic tranzita v. treaty. jumdtate pe credit) (bur.) bear transaction ~ a la hausse .TRA-TRA ~ a la baisse — (bur.n.commercial/trade treaty ~ de navigatie .f.(de pachete mari de actiuni) block trading ~ in compensatie .} unconscionable bargain ~ executata cu acordul partilor locked-in trade ~ imobiliara — real estate transaction ~ in bloc . inaiti functionari care posedd informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.) insider dealings/trading ~ asistate de calculator .n. dealing.speculative operations tranzactiona v. to transit tranzitare s.t.barter transaction ~ dezavantajoasa/Tn necuno$tinta de cauza .

(cont.to hold negotiations/talks.to clear to the customs tren s.m.refrigerating trawler ~ maritim .passenger train ~ de marfa . train ~ de calatori .to proceed with the business of the day ~ prin vama .n.(bur. a incepe ~ .n. (etapd) stage. treasury trezorierj'.trade negotiations/talks ~ in curs . law court.time draft ~ la vedere .sliding wage scale . express (train) ~ rutier .administrative tribunal ~ civil .wage scale.inshore trawler ~ frigorific . tribunal.deep-/distant . (rang) rank ~ de cotatie .underdealings a fi in ~ cu cineva .fast train.court of competent jurisdiction ~ cu jurisdictie generala .(trasa de un exportator fi prezentatd cumpdrdtorului pentru acceptare) documentary draft ~ la termen . (SUA) freight train ~ direct . degree.f. treasurer tribunal s.f. to carry on/to conduct negotiations trata s.to enter into/to open negotiations/talks a purta ~ . draft.industrial tribunal ~ de salarizare mobila . (SUA) accommodation train ~ rapid .to be in negotiation with smb.f.goods/cargo train. court (of justice/law) ~ administrativ .court or limited jurisdiction ~ de arbitraj .top-level talks ~ neoficiale .log train ~ local . bill of exchange ~ bancara .) to enter 2.(de pescuit si prelucrare a pestelui prins) trawler-factory.t.n. (a inregistra) to register. 1.local (train). processing trawler tragator s.unaccepted draft ~ neonorata .negotiations in progress/under way ~ la nivel inalt . (o lege) to pass ~ in cont .court of general jurisdiction ~ cu jurisdictie limitata . (persoand care emite o cambie) drawer treapta s.through/nonstop train ~ forestier .bank/banker's draft ~ documentara/comerciala . (pe o listd etc.) to enter/to carry/to put to account ~ la ordinea de zi .presentation/sight draft ~ neacceptata . (SUA) way train ~ mixt — (cu vagoane de marfa si calatori) mixed/composite/passenger and goods train ~ personal .arbitration tribunal ~ de munca .civil court ~ comercial commercial court ~ competent .(ansamblu autocamion--remorcd) lorry-/truck-trailer combination trezorerie s. scale of wages trece v.354 TRA-TRI ~ comerciale . (de containere) freightliner. scale.sea water ~ -uzina .(fard prelucrarea pestelui prins) catching/flsh/nonprocessing trawler ~ de pescuit costier ./n.) tick ~ de salarizare . trawler (ship) ~ de pescuit .(la scadentd) dishonoured draft trauler s.passenger/slow train.

dicker. trusteeship. (reprezentant. (diplomatic) envoy.envoy extraordinary and minister plenipotentiary trimite v. to dicker. (scalar) term trimis s. trimester.f.n. trustee .m. barter a face ~ . (al treilea exemplar) triplicate.tool kit/outfit/set trust s.day shift turism-y. tutor 2.t.double shift ~ de lucru .) to forward ~ circulare .TRI-TUT 355 ~ de prima instanta .n.active trust ~ discretionara . quarter (of year).f. mandatar) administrator.M.discretionary trust ~ executorie . to mail.) paygate tutela s. (prin posta) to post. trust.(mdrfuri) to consign triplicat s. wardship. tourist ~ . swapping. (mdrfuri etc.to truck. travel ~ in afara sezonului . (asupra unei averi) trust ~ activa .n.working shift ~ de noapte . to dispatch.off-season tourism twist s.tourer turnichet s.maritime/naval court ~ militar .constructive trust ~ testamentara .night shift ~ de zi . delegaf) representative. third copy troc s.m.to circularize ~ in consignatie .automobilist . to send (off).f. a cartelei etc. (care functioneazd dupd introducerea monedei. 1.n. to swap. tourism. swop.court of original jurisdiction ~ districtual/regional .executory trust ~ prezumata/implicita .testamentary trust tutore s. (administrator. swap. trimestrial trimestru s. (curator) guardian. to barter trusa s.military court ~ suprem .Supreme Court trimestrial adj.district court ~ maritim .) guardianship. kit ~ de scule .f. (dr. truck. pool ~ de transporturi maritime shipping pool tura s. delegate ~ extraordinar si ministru plenipotentiar . quarterly.n. (schimb de lucru) shift ~ cu efectiv dublu .

heavy crude oil ~ usor . (atelier) weaving mill tine v. petroleum ~ brut .to keep the accounts/books. {contabilitatea.f.n. {mdrfuri m stoc pentru vdnzare) to keep.f.transit country ~ debitoare .m.to deliver/to make a speech tinta s.t. to do the bookkeeping ~ inflatia sub control . (meserie. to act as cashier ~ contabilitatea .T tara s. to mantain ~ casa . (obiectiv) target titei s.creditor nation ~ cu sistem de asigurari sociale welfare state ~ de destinatie .maritime country ~ -membra .(corn.industrial countries ~ in curs de dezvoltare .(a mdrfii) country of origin ~ de tranzit . (a intretine) to keep up.to curb the inflation ~ in buna stare .exporting country ~ maritima . to administer 4.red country ~ exportatoare . crude oil/petroleum. 1. (imitate de mdsura pentru lungime) inch . (a pastrd) to keep. evidenta) to keep 2.to hold a meeting ~ seama de . (a refine) to retain 3.developed countries ~ industrializate . (a administrd) to manage.to keep in good repair ~ la dispozitia cuiva . light fuel (oil) tol s. nation ~ creditoare .f.crude/raw oil.to keep/to stick to the prices ~ marfuri in magazin .developing countries ~ in tranzitie la economia de piata countries in transition to a market economy ~ subdezvoltate . 1.) to keep the cash.member country tari dezvoltate economic. country.to keep articles/goods in the shop ~ o sedinta .{a mdrfii) country of destination ~ de origine . weaver's trade 2.underdeveloped/less developed countries tesatorie s.'s disposal ~ la pret . to hold. artd) weaving. petroleum crude ~ fara gaze .dead oil ~ greu .to hold at smb.to take into account ~ un discurs .light crude oil.

n. consolidation unitate s.to be apprenticed (to a trade). to be indentured'articled ucenicie s. to consolidate unifica v.to bind apprentice (to). improver a intra (ca) ~ .consumption unit ~ de cont . despre companii} to merge. last.f.cost unit ~ de emitere a ordinelor si de conducere — (principiu managerial conform cdruia un salariat trebuie sd primeascd indicatii de la un singur superior) unity of command and direction ~ de masura .closing price ~ intrat. to be bound apprentice (to a trade). pentru a se asigura loc de expansiune lichidului) ullage ultim adj.) last-in. fdcuta de obicei la sfdrsit de an) final distribution ~ licitare . final. folosit frecvent pentru a desemna operatiile lunare de lichidare) ultimo uncie s. utensil.f.(citirea tuturor cursurilor stabilite mtr-o sedintd bursierd. instrument unelte agricole .u ucenics. beneficii etc.t. implement.) freight unit ~ de plata . ultimate.m.r. apprentice.unit of measure ~ de navlu . to amalgamate.closing bid ~ somatic — (adresatd unui datornic) final application/notice ~ zi de tranzactionare . (intr-unfond comun capitaluri.r. to indent (to) uium s.f.final price ~ termen .final date ultimo adv.(mar.(a profitului unei societdti.payment unit .f.(bur. apprenticeship. sub forma dividendelor. (fuziune) merging. (imitate de mdsura pentru greutate) ounce ~ lichida .t. {a fuziona) to merge.agricultural unit of account ~ de consum . first-out ~ pret . (a fuziona. prenticehood a da la ~ (la) . unit ~ agricola de cont . to amalgamate. to apprentice (to).(despre morar) to toll ulaj s.agricultural/farming implements uni v. (working) tool.) to pool v.f. (la moara) toll a-si lua uiumul . (termen ce semnificd ultima zi a lunii. to put apprentice (to). to consolidate unificare s. primul iesit . in prezenta agentilor de schimb la includerea tranzactiilor) final reading ~ distribuire . amalgamation. closing ultima citire . to consolidate v.fluid ounce unealta s. in cisterne sau in butoaie dupd incdrcare. (spatiu Idsat liber in tancurile unei nave petroliere.unit of account ~ de cost .(metodd de control al stocurilor.n. care presupune ca ultimele mdrfuri cumpdrate vor fi utilizate primele in procesul de productie) (cont.) last trading day ultimul curs . {companii) to amalgamate. merger.

n. equipment.f.s'.customs/tariff union universal adj. port equipment utilitara s. machinery. package car utilitate s.accounting currency.cubic measure uniune s.) decision-making unit ~ economica cu deficit . urbanist.f. to go up. electricitate etc. employment . commercial car/vehicle.t. 1. confederation ~ economica . 1. pi. facility ~ agricol ..t.European Currency Unit ~ monetara oficiala . to equip.f. all-/general-purpose urbanism s. (succesiv) successive urmatorul andosator subsequent endorser ~ detinator . lawsuit.debt collection for realization of pledged property urmator adj. subsequent.(cu cheltuieli mai mari decdt veniturile) deficit/surplus spending unit ~ europeana de cont ..product item ~ de valoare .subsequent holder utila v. to bring an action against.economic union ~ monetara . to utilize. town/city/municipal planning urbanist s.) strategic business unit ~ volumetrica .(a unei tdri) standard money ~ strategica de afaceri . (a spori) to increase urgenta v.monetary union ~ postala .n.monetary unit ~ monetara de cont . usefulness 2.public utilities utiliza v. town planning urbaniza v. to use utilizare .f. agricultural machinery ~ de manipulare a marfurilor cargo handling equipment ~ de remorcare haulage equipment/gear.docking facility.unit of value ~ decizionala .) towage/towing equipment ~ de stivuire ..t.358 UNI-UTI ~ de productie ./ utilization.t. utility. next. town planner urbanistica s. (despre cursuri bursiere) to trade up.) utilities utilitati publice .(cea mai mica unitate a unei corporatii care poate aplica o strategic independents) (man. (judiciara) action.debt collection under bankruptcy proceedings ~ pentru datorii execution for debts ~ pentru realizarea gajului . (a rep-olva urgent) to expedite ~ livrarea/predarea . to take proceedings against urmarire s. (a accelera) to accelerate.production unit ~ de produs . world-wide 2.f. (servicii publice de apa. universal. (in justitie) to sue. plant (stock). 1.stevedore equipment ~ petrolier .European Unit of Account ~ monetara . to urbanize urea v. to fit out utilaj s. union 2.oil equipment ~ portuar .m. to speed up. gaze. following. prosecution ~ in caz de faliment .t. money of account ~ monetara europeana .farm equipment. use.postal union ~ vamala . (a creste) to rise.to speed up delivery urmari v. (mar.(man.

attrition ~ fizica . urmare a folosirii lor in procesul de productie) depreciation. capital consumption ~ morala . practice of trade.) life interest uzufructuar adj. to tool uzina s. to wear uzanta s. trade custom/usage.f. (prescriptie achitizivd. beneficial ownership/interest ~ viager .i. mod de dobandire a proprietdtii imobiliare prin efectui unei posesiuni prelungite de bund-credinta) (dr.f. (fabricu) factory.m. beneficial owner uzura s. works. custom 2.f.supply plant ~ metalurgica . customary uzucapiune s. 1.(comparator frecvent al unui produs) heavy user uza v. iron and steel plant uzual adj. usual. usufructuary s.custom of the port ~ comerciala . to use.(dr.professional practices uzina v.(a marfwilor in limpid transportului) wear by chafing . (stabilirea termenului de platd pentru cambia ce trebuie achitatd intr-o tard strdind. wearing.(a unei inventii brevetate) prior use ~ finala — (utilizarea umii produs de cdtre beneficiarul final) end use ~ neautorizata .UTI-UZU 359 ~ anterioara .ordinary/usual/fair wear and tear ~ prin frecare .) usucaption. commercialism uzante ale profesiunii .f. wear (and tear).unauthorized use utilizator^.commercial custom/ usage.(pierderea treptatd a caracteristicilor tehnice si functionale ale bunurilor de capital fix. plant. (intreprindere} enterprise ~ constructoare de ina$ini machine/engineering works ~ de apa . usucapion. practice.(beneficiarul final al unui produs) end-user ~ frecvent .r.t. usufructuary.waterworks ~ electrica . acquisitive prescription uzufruct s.power station ~ furnizoare . (dr. (reguli de comportament comercial rezultdnd din institutionalizarea practicilor de afaceri) usage. usucapio.n. potrivit practicii uzuale comerciale) usance ~ a portului . to make use of.metal works. to utilize v.) usufruct.m. user ~ final .(deprecierea capitalului fix ca urmare a progresului tehnic) obsolescence ~ normala .

(despre un post.refrigerated waggon ~ incomplet . availability. \. prosperous business. (pret) worth ~ a activelor . un argument etc. (valabil.f. a unui pasaport) availability.) validity. 1. mosteniri) abeyant a deveni ~ — (despre un post) to fall in vacanta s. in vigoare) valid valida v. good valabilitate s.(valoarea contabild totald a activelor unei societdti impartitd la numdrul de actiuni comiine emise) asset backing/value per share ~ a marfurilor nevamuite .dining/restaurant car valabil adj.asset value ~ a activelor pe actiune . (SUA) carload ~ . (platforma) truck 2. effectuamess.platform waggon. (loc frecventat de clientele!) place of great resort.(goods) waggon.t. judiciara) vacation. (dr. (corn. 1. un Joe etc.railway coach/car ~ de coletarie/mesagerie .f.) valid 2.present value ~ adaugata — (diferenta dintre incasdrile totale ale unei firme din vdnzarea produselor si a serviciilor si .f. effectual.mail van/car ~ -restaurant . trolley(car) 3. (despre un post) void 2. (despre monede) current. (acoperif) van. shop with a large custom vagon s. lorry. good.tank waggon/car ~ de calatori .) good custom.income value ~ actuala . to validate.timber tmck ~ plin/complet . in vigoare) valid.sleeping car ~ de marfa . money value ~ a politei de asigurare . (post vacant) vacancy vad s.) (activ. (de tramvai) tramcar. force 2. holiday(s). (a unui bilet.part truckload ~ -platforma . (de mar/a) waggon. available. effective. (autentic) authentic 3. (fard proprietar.cisterna . car.sum insured/of insurance ~ a unei proprietati imobiliare (minus suma ipotecilor) equity ~ a vanzarilor pe piata interna home sales ~ a venitului . 1. (parla. coach.n. validity valid adj. available. (SUA) flatcar ~ -platforma pentru transportui animalelor vii . (incdrcdturd) waggon load. (un document) to authenticate valoare s. (SUA) street car. truck.ru. freighter ~ frigorific .cattletmck ~ -platforma pentru transportui bu$tenilor .bonded value ~ a monedei — (puterea de cumpdrare a monedei unei tdri) value of money. (despre un titlii. passable. (universitara. (dr. railway carriage. 1. judiciara) recess 2. despre buiuiri.) vacant.truckload ~ postal . (despre bilete) valid. (a ratified) to ratify. value.parcel car ~ de dormit .menta.n. (SUA) freight car.v vacant adj.

extrinsic value ~ facturata .contract value ~ convenita .net value.insurance/insured value. value added ~ anuala .(asig.book value ~ contractuala .hypothecation value ~ de piata .) net sound value ~ neta realizabila .) net realizable value . luatd ca baza de calcul a impozitelor) (fin.maximum/peak value ~ medie -.) net present value ~ neta in stare buna .insurance value ~ de cumparare .value day of receipt ~ intreaga .rat(e)able value ~ maxima .estimated/appraised value ~ extrinseca .effective value ~ estimata .exchange value ~ de sistare — (a unei activitdu de afaceri) break-up value ~ declarata .gross value ~ bursiera .full value ~ locativa .tax/taxable value ~ furnizata . a unui produs etc.invoice/invoiced value ~ finala .(a unei monede.commercial/sales/ market value ~ compensata .(a uniii activ.net profit value ~ neta actualizata .(a politei de asigurare) agreed value ~ de amortizare/rambursare redemption value ~ de asigurare .) interest at risk ~ in uz — (yaloarea unui teren sail a unei cladiri pe piata.(asig.purchase value ~ de inventar . amount of insurance ~ bruta .rental value ~ (locativa) impozabila .value here and there ~ contabila .(in vama) declared value ~ economica .(cont.resale value ~ de schimb .value in earning power ~ de revanzare .stock exchange/market value ~ capitalizata/de randament (yaloarea actuald a unui activ calculatd prin capitalizarea beneficiilor sale viitoare cu ajutorul unei rate determinatd de capitalizare) capitalized income value ~ comerciala .economic value ~ efectiva/reala .) intrinsic value ~ in cont .end value ~ fiscala/impozabila .inventory/stocktaking value ~ de ipotecare .) annual value ~ asigurata .(cont.(a unei polite de asigurare) surrender value ~ de rentabilitate .value in account ~ in rise . owner's equity ~ neta a profitului .(a unui titlu de valoare) investment value ~ de rascumparare . (valoarea unei societdti reprezentdnd activele totale minus pasivele totale) net worth. dacd se pdstreazd aceeasi destinatie si aceleasi dotdri ca in momentui vinderii) existing-use value ~ in vama .average/mean value ~ neta .VAL-VAL 361 pidtile fdcute cdtre furnizori) added value.customs/tariff value ~ in ziua primirii .market value ~ de plasament/portofoliu .value given ~ intrinseca .

t. (foreign) currency.. money.account currency ~ de referinta .to be worils liilie valorifica v.putsn .o outvalue 1 ". ea reprezintd pretui actual pe piata al unui activ la mdna a doud) {fin.hard currency ~ instabila . imobile etc. (de:.actual/real/true value ~ reala de piata .set value ~ primita . to be worrh. (de^euri) to recover valoros adj.mult .(titluri de valoare tiegociabile pe piata financiara) movable assets.unstable currency ~ internationala .reserve currency ~ efectiva . currency. o bancnotd sau o monedd metalica) nominal/face/par value ~ practica — (a unui produs raportatd la utilitatea sa pentru om) value in use ~ prescrisa/ceruta .aggregate value ~ unitara (coeficient care exprimd valoarea totala a unei anumite productii comerciale. {yaloarea unui activ de capital la sfdr^itui perioadei specificate. movables. to render profitable/valuable.»"i. world money ~ liber convertibiSa .(valuta a caret schimbare intr-o altd valuta este interzisd) blocked currency ~ -cheie — (valuta folositd ca termen de referintd pentru monedele satelite) key currency ~ comerciala — (folositd in schimburile comerciale Internationale) trading currency ~ contractuala .t'4.totala .. intr-o perioadd determinatd de timp...) residual value.pre wim) to exchange for '.{valuta forte infunctie de care se stabileste paritatea unei monede mai slabe) anchor currency ~ de rezerva . precious valutar adj. foreign exchange ~ blocata . to make good use of.(terenuri.remainder value ~ reala . in problemele de alocare a capitalului.f. •.io be wonli misch -.) real estate/property ~ mobiliare .effective currency ~ forte .(stipulatd in contract) contract currency ~ de cont .^^r-HQr /^'li'fiivte s^ot '''lUTRnrv . impdrtitd la •volumul acesteia} unit value •~ viltoare — (a iinei sume de bani cu dohdnda compusa) future value valor! ale marcii ..) salvage value .(formatd din monede de dijerite metale yi bancnote) mixed •'inTcncy ••• fiecoRv^irtlbija . valuta s.l..€?i ii'. valuable.(sumd exigibild inscrisd pe un titlu.soil ciirrency pentru di.freely convertibie currency ~ inixta . (o rnla^tind.iaai iiiult 'leclti. negotiable instruments Ysiora v.international currency.brand values ~ imobiliare -.362 VAL-VAL ~ nominala .fair market value ~ reziduala — (yaloarea rdmasd a unui activ depreciable) (cont.(formula pe o cambie) received value ~ ramasa .i. un teren viran) to reclaim. to turn to good account.

clearance vamuit adj. fluctuation ~ a cererii .sale on trial ~ de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) si inlocuirea lor cu altele de clasa inferioara .demand variation ~ a preturilor . hunter ~ de capete — (agentie sau persoand specializatd in gdsirea fi recrutarea de manageri cu experientd sau personal cu inaltd calificare) headhunter ~ de posturi/functii .trading up ~ de articole ieftine $i de calitate inferioara — (pentru a asigura volumul de vdnzdri) trading down ~ de proba .to be hard to sell.f.cash sale. sal(e)able. customs. vendible. (mar. semis^ ~ a bunurilor sub sechestru . changeable.white sale ~ de articole ieftine prin introducerea lor intr-o linie de produse scumpe . Sdic.m. payment ~ la darea comenzii .f. unsteady.sold-out vanzare s. marketability varia v. charging custom duties for.f. administratie) customs.f.trading down ~ din disponibil .retail/ across-the-counter sale ~ cu livrare la termen .office hunter vandut adj.t. to change variabil adj.factory sale ~ directa/fara intermediari .VAM-VAN 363 vamal adj. ex bond varsa v.f. searcher vandabil adj.to command a ready sale. to go off slowly a fi usor ~ . 1.direct sale/selling -•' fara acoperire . pi. sal(e)ability. realizable a fi greu ~ .sale for future delivery ~ de actiuni pe o piata in crestere {dacd cresterea atinge un anumit nivel) (bur. sediu) custom(s) house 2. customs officer. merchantable. collector of customs. duty-paid. marketable. sale for cash ~ cu amanuntul/in detaliu .price variation/ fluctuation vamui v. {de cumpdrarea altui produs) tie-in sale ~ conform descrierii .m. vendibility. to sell off readily. to vary. toll.(plasarea produselor complementare unele Idngd altele in magazin) cross selling ~ conditionata .conditional sale.spot sale ~ din fabrica .payment order vanator s. (institutie.n.. (bani intr-un cont) to pay in varsamant^. sold ~ in magazin/cu amanuntui .) to clear vamuire s..i. (fluctuant) fluctuating variatie s.. {taxa) duty.across-the-counter ~ in totalitate .{de actiuni sa" . customs vames s.t.(insotitd de publicitate agresivd/zgomotoasd) hard selling ~ angro . variable. vama s.wholesale sale ~ combinata .t. to charge custom duties for.(fdcute mdrfii de vanzdtor) sale by description ~ contra numerar/cu plata in numerar . (instabil) unstable.) clearing.) averaging out ~ de albituri/panza de in . (cladire.distress sale/selling ~ a marfurilor neridicate la termen {din vama) rummage sale ~ agresiva/in forta . v. (mar. to be quick of sale vandabilitate s. variation.

sale by auction ~ la sfar§it de sezon . vendor 2.sacrifice sale .public sale.sale by/on sample ~ pe baza de oferta inchisa . (prin hotdrdre judecdtoreascd) sale by order of the court ~ (silita) pentru neplata impozitelor tax sale ~ voluntara .f.m. age ~ admisa . (pe stradd) street/pavement/ kerb trader ~ de ziare/reviste . seller. (in magazin) shop assistant.(metodd de marketing prin care unele produse sunt expediate prin postd potentialilor clienti fdrd ca acedia sd Ie fi comandat) inertia selling ~ in comision .In rate .heavy sales ~ nete .auction sale. to put up for sale.(lichidare) clearance sale ~ inertiala . (pentru a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.sale by/on commission ~ in pierdere .slow sale ~ neagresiva/prin reclama persuasiva . huckster.fictitious sale. auction sale ~ rapida/u$oara .indirect sale ~ publica . (in cuvinte compuse) monger ~ ambulant .) undisclosed seller varsta s. sale on credit ~ prin intermediar . peddler.seller in possession ~ marginal .(a actiunilor in scopul obtinerii de lichiditdti pentru plata unor datorii) (bur.364 VAN-VAR inca) (bur.sale by sealed tender ~ pe credit .credit sale.la inventar .(impreund cu unul solicitat) third-line forcing ~ ieftina . salesman.forward/time sale. saleswoman.(bur. salesclerk 3.(ale cdrui cheltuieli sunt egale cu venitui obtinut din vdnzdri) marginal seller ~ nenominalizat .} sale for the account/settlement ~ lenta .voluntary sale vanzari masive . saleslady.net sales ~ prin telefon .telephone selling ~ speculative . (bur.instalment rate '.) selling short. shopgirl.occasional sale ~ particulara/prin buna intelegere private sale ~ pe baza de acord privat .sale by private treaty ~ pe baza de mostre .) age admitted .(prin licitatie) compulsory sale. salesgirl. shop assistant vanzator s.to put on the market. 1.soft selling ~ ocazionala .speculative selling a pune in vanzare .ready/quick sale ~ silita . short sale.end-of-season sale ~ la sosire .f.) wash sale ~ fortata/nedorita . shopman. to expose/to offer for sale vanzatoare s.) forced selling ~ fortata a unui produs greu vandabil .(a mdrfurilor) sale on arrival ~ la termen .(in cazul unei polite de usigurare de viatd) (asig.newsagent ~ ferm .stocktaking sale ~ la licitatie .pedlar. shorting ~ fara garantii — (privind starea mdrfii) sale as seen ~ fictiva .firm seller ~ in posesia marfii .

(yaloarea totald a vdnzdrilor impdrtitd la numdrul de unitati vdndute) average revenue ~ mic/redus .notional income verifica v. din toate resursele atrase ^ifolosite) marginal revenue ~ mediu .supplementary income ~ supranumerar .national income ~ nemuncit . proceeds ~ activ . vehicle.passive income ~ permanent .t. (a controla) to control.ordinary income ~ din comisioane .(dividende.fixed income ~ funciar .VAR-VER 365 ~ de pensionare .) transfer income ~ din activitatea curenta .expected income ~ anual . dobdnzi etc.gross income ~ de transfer — (yenituri specifice formate prin procesul de redistribuire a venitului national .(sporul de venit obtinut prin folosirea unei unitati suplimentare dintr-un factor de productie.income in kind ~ marginal .(a unui utilaj) replacement age vehiculj'. dobdnzi.n.(pbtinut din activitatea normald de exploatare) ordinary income ~ pasiv .(din salariii) active income ~ anticipat .commercial vehicle/car venit s. (a examina) to examine. conveyance ~ comercial/utilitar .rental income ~ din salariu . (mare in munca) seniority ~ -limita/de inlocuire .public revenue ~ real .small income.discretionary income ~ disponibil — (yenitui personal dupd plata impozitelor) disposable/available income ~ financiar . to verify.revenue from land ~ impozabil . {in munca) length/years of service.) financial income ~ fiscal .permanent income ~ public .(rente. ajutoare de ^ornaj etc.f.retiring/pensionable age vechime s. (pbtinut din exploatarea unui teren) purchase ~ brut . (registre contabile) to audit .transitory income ~ net . in unitati monetare la puterea lor de cumpdrare curenta) nominal income ~ obisnuit/curent/fix .operating income ~ din inchirieri .tax/inland revenue ~ fix .net income ~ nominal . to check up.perquisite ~ ordinar . dividende) investment/unearned income ~ nepermanent . (al statului din taxe §i impozite) revenue.earned income ~ discretionar .«.(exprimat in preturi curente. profit) receipts. pittance ~ national .annual revenue.fee income ~ din diverse surse . income. respectiv a unei unitati din toti factorii de productie implicati. annual/ yearly income. pi.real income ~ real tinand seama de inflatie income adjusted for inflation ~ suplimentar .supernumerary income ~ teoretic/imaginar . (incasdri.taxable/assessable income ~ in natura .regular income ~ ocazional .pensii.miscellaneous income ~ din exploatare .

r. (autentic) authentic verso s. force a fi in ~ .to sell on trial ~ din disponibil . checker. (nefalsificat) unadulterated. to clear off ~ la pret scazut . (examinare) examination. to become effective. real. to auction (off) ~ la solduri . life. checkup. inspector.m. (a face vdnzare.to come into effect/force.to sell for cash ~ cu acoperire .mulled wine ~ frantuzesc .f. pure. checking. (revizor contabil) auditor ~ de masuri si greutati .to sell at a loss/sacrifice. vice-president. to sell ~ angro/cu ridicata .sparkling wine ~ tare .t.strong wine ~ vechi . check.sherry ~ spumos .port (wine) ~ de Rin .to sell short ~ ieftin .to sell for delivery ~ cu amanuntul/in detaliu .to wholesale. wine ~ acru . (contabild.to sell out ~ la greutate . to sell.) effect.m.. controller.) to vend v. to sell(by) retail ~ cu comision .n.) flaw ~ inerent .(la monetdrie) to pound verificare s. to bargain away ~ in magazin .(unei mdrfi) inherent vice vigoare s.n. verso.to sell at a discount. verification. vice ~ de forma ..to give effect to a law vilegiaturist^.(ordinary) table/dinner wine ~ de Porto .white wine ~ de calitate .(dr.inspector of weights and measures veritabil adj.to sell for spot delivery ~ fara acoperire .to sell in bulk ~ intregul stoc . a fi de vdnzare) to sell v.claret ~ gol .red wine ~ sec . (al unui comitet.m.to sell over the counter ~ in vrac . veritable. reverse via prep. deputy chairman viciu s.tart/sourish wine ~ alb .to sell cheap ~ in pierdere .n. (dr.vintage ~ de masa .to sell on commission ~ cu profit .sweet wine ~ fiert . vicepresedinte s.neat/unadulterated/undiluted wine ~ nou .f.i.old wine vinde v.to sell off.to retail.to run a intra in ~ .to sell by weight ~ la licitatie .. back.new wine ~ rosu .366 VER-VIN ~ greutatea monedelor . holidaymaker vms. to sell (by) wholesale ~ contra numerar . (control) control.hock ~ duice .. to discount ~ de proba . genuine.to sell at/by auction. to sacrifice. fmanciara) auditing ~ a respectarii legislatiei in vigoare compliance examination ~ a titlului de proprietate examination of title verificator s. (dr. via viager adj..dry wine ~ spaniol .to sell at a profit ~ cu reducere/rabat . to take effect a pune o lege in ~ . lifelong. al unui consilhi) vice-chairman.to sell at a low price .

shopwindow.to sell at best ~ la termen .to undersell. cattle ~ cornute . winegrower viticultura s.to sell on credit ~ scump .f. viticulture. visa ~ consulara .) commercial/schedule/operating/ operational speed ~ contractuala . (legea) to infringe.to sell by/on sample ~ pe credit .m. (bani) to transfer virament s.(un articol vdndut pe cartela} to deration ~ mai ieftin/sub pret . pedigree cattle ~ de tractiune . show. showcase.blood/breeding stock. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass . window.VIN-VIZ 367 ~ la pretui sau cursul eel mai avantajos . de afaceri) to pay/to make a call on.) to sell afloat ~ pe baza de comision .t. (din punctui de vedere al veniturilor) income velocity of money ~ de rotatie a debitorilor . viniculture vinificatie s. pi. to find a ready market a se ~ cu . to undercut ~ mai mult .f.(categoric de marfa) live cattle viteza s.tourist visa vizita v.entry visa ~ de tranzit .to sell on commission ~ pe baza de mostre . • viniculturist.to sell forward ~ liber . transfer (of funds) ~ bancar . to pay a visit to. to break. wine preparation/making/production viola v. speed.to overfund a se ~ bine/usor . to go off/through.(deceit se poate livra sau existd in stoc) to oversell ~ marfuri in expeditie . (in interes profesional. ofrontiera) to trespass vira v.t.t.accounts receivable turnover ~ de rotatie a stocurilor . vinification. winegrowing vitrina s.asset turnover ~ de rotatie/circulatie a banilor velocity of circulation.(rate of) turnover ~ de rotatie a activelor .homed cattle ~ de carne .small cattle ~ vii . (SUA) velocity of money ~ de rotatie/circulatie a banilor in economic .t.transit visa ~ turistica .f.to go for a se ~ mai bine sau mai scump (decdt altd mar/a) to outsell vinicol adj.f.f.to sell dear ~ sub pretui de cost .to sell well/readily.{mar.to sell below cost ~ surplusul de titluri de stat .draught cattle ~ mici/marunte . to visit.contract speed ~ de rotatie . vinicultural vinicultura s. (o proprietate.f. velocity ~ comerciala/de exploatare .n.(din punctui de vedere al cheltuielilor) transaction velocity of money.store cattle ~ de rasa .(mar.f. shop front. window case viza v. (apune o vizdpe} to visa viza s.consular visa ~ de intrare .inventory turnover viticultor s.bank transfer vite s.

1. poll ~ universal .consultative/advisory vote ~ dus-intors . to go touring. (profesionald.(vote by) ballot. (pe mare) sail ~ contractual .extent of business ~ de marfuri operat zilnic .vote of censure ~ de incredere . travel. to vote a proceda la ~ .actual market volume ~ total al productiei .to go to the poll(s). (pe mare) to voyage voiaj or s. cdnd numdriil votiirilor pro si contra este egal) casting vote ~ deschis .tour ~ in strainatate . to tour. afaceri) (official) call voiaj s.volume of work ~ de vanzari ale articolelor de consum curent .vote of confidence ~ decisiv — (al presedintelni iinei adundri.(a navel) homeward voyage ~ de predare .(la adundrile sindicale) block vote ~ secret .(de doud treimi) qualified vote ~ cumulativ .f. visit. (mdrime) size ~ al capitalului . out and home voyage ~ fluvial — river voyage ~ cu majoritatea ceruta .volume of exports ~ al importurilor .i.repeat purchase sales volume ~ efectiv al pietei .coastal/coasting/ coastwise/domestic voyage ~ de inapoiere .m.open vote ~ prin delegat/mandat .cargo performance.universal suffrage a avea ~ deliberativ .n.(a navel la expirarea termenului de navlosire) delivery voyage ~ de marfuri transportate pe mare maritime/seaborne traffic ~ de munca . freight traffic membni al consiliuliii de administratie) cumulative voting ~ de blam . traveller. (pe apd sail in aer) voyage.round voyage/trip. trip.total volume of production \ots.to be entitled to speak and vote a lua parte la ~ . (carte) volume 2.contract voyage ~ de cabotaj .card vote ~ prin reprezentare . (pe apd sail in aer) voyager ~ comercial . to journey.size of the capital ~ al exporturilor .commercial traveller.n.368 VIZ-VOT vizita s.) ballast voyage ~ in circuit . volume.al transportului de pasageri passenger traffic ~ de afaceri . tour. suffrage.(mar. (votare) voting ~ consultativ .(mar. secret ballot/voting.volume of imports ~ al schimburilor comerciale volume of trade . to travel.daily turnover ~ de marfuri transportate .to take the vote .ocean voyage voiaj a v. (SUA) salesman volum s.(metodd de vot care permits voturi multiple pentru un ~ in balast . {in special pe uscat) journey.show of hands ~ reprezentativ . vote.n.) foreign/ outward voyage ~ oceanic . capacity.(la adunarea actionarilor) proxy ~ prin ridicarea mainii .

ore-oil carrier.n. to poll for. bulk vrachier s. (im proiect de lege in parlamenf} to pass. to vote.bulk-cum-ore carrier ~. to give one's vote. (navd pentru transportiil marfurilor in vrac) bulk cargo camer/ship/vessel. bulk freighter/trader 369 ~ combinat .standard bulk carrier ~ universal . voter •vracs.general-purpose/ universal bulk carrier . (a alege) to elect. (impotriva) to vote (against). dry bulk carrier.specialized bulk carrier ~ standard . (in parlament) to come to a division ~ bugetui . (minereu-marfun solide in vracpetrol) ore-bulk-oil carrier.VOT-VRA vota v. OBO carrier ~ mixt .(miner en-petrol sail carbune-minereu ^i minereu-marfa in vrac-petrol) combined/combination bulk carrier.to elect as member of parliament ~ prin ridicare de maini . 00 carrier ~ specializat . (pentru) to vote (for).n.m.to pass the budget ~ pentru parlament .to vote by (a) show of hands votants.pentru marfuri uscate §i lichide bulk-cum-oil can'ier ~ pentru minereuri $i produse petroliere . oil-bulk-ore carrier.(lemne-marfuri in vrac) log-cum-bulk ~ pentru marfuri in vrac $i minereuri . to carry v.i.t.

w .

eliberat de antrepozitui in care acestea sunt depuse.t. to xerox Y yankei s.n. servind ca titlu de valoare. wattmeter wattora s. §i pentru obtinerea de credite in conditii de gaj) warrant wattmetru s.n.m. pi. watt-hour wattormetru s. (recipisd §i titlu de proprietate asupra mdrfurilor. {titluri de valoare pe piata americand.m. n. (dolari pe piete xerox s. xerox strdine) xenodollars xeroxa v. pi.m.f. transmisibil si negociabil. actiuni ale companiilor americane} Yankees .warant s. watt-hour meter x xenodolari s.

pay gravel ~ de carbuni . \. red-letter day ~ de scadenta . day. s. workday.(in trei schimburi) working day of 24 hours ~ -munca . weekday ~ lucratoare cu ore suplimentare long day ~ lucratoare cu program esalonat/Ia ore diferite .z zacamants.) declaration day ~ de depunere .) contango/ continuation day ~ de declarare a numelor (cumpdrdtorilor) (bur) name/ticket day ~ de declaratie .calendar day ~ cu program scurt .{mar.(pentru un audit) cut-off date ~ de lichidare/reglementare . ore bed ~ de petrol . (a mdrfurilor cumpdrate prin licitatie la bursa de mdrfuri) prompt day ~ de plata trimestriala .maturity date .working/ business/black-letter day.ore/mineral deposit. moment pdnd cdnd un debitor are termen legal pentru a-si achita datoria scadenta) legal day ~ libera . (la telefon) o. (punct de inghet) freezing point zi s. oil field zero num.n.(bur. fdrd sdmbdtd si dummied) weekday 2.(zi completd care dureazd pdnd la miezul noptii.(a declaratiei vamale) day of entry ~ de tnchidere a situatiilor financiare . (data) date ~ calendaristica .(bur.f. (in matematicd) zero.cumulative days ~ curgatoare . off day ~ lucratoare/de lucru ..work-day unit ~ nelucratoare .(pentru plata unei datorii scadente) days of grace ~ {de lucru) pierdute .market day .) account/settlement/settling day ~ de plata — (a salariului) payday.(cdnd magazinele sunt inchise dupd-amiaza) early closing day ~ de contango .) demurrage/ overlay days ~ de gratie . (la termometru) zero.petroleum deposit. (din cursul sdptdmdnii. deposit ~ aluvionar cu continut industrial de aur .carry-over day ~ de sarbatoare .) running days ~ de contrastalii .(inchisiv duminicile §i sdrbdtorile legate) consecutive days ~ cumulative .(alcdtuit de firme pentru a evita aglomeratia pe mijioacele de transport) staggered working day ~ lucratoare cu vreme favorabila weather working day ~ lucratoare de 24 de ore .day off.n.legala .de targ.(m contarea staliilor) {mar.(ultima zi in care titularul unei optiuni poate decide dacd o pdstreazd sau mi) (bur.holiday. (pentru band) bank holiday zile consecutive .{din cauza iinui conflict de mimed) lost days . (in sport) nil.quarter/term day ~ de report .nonbusiness/red-letter day.coal deposit ~ de minereuri .

m. newsman. fish ground.flood zone ~ libera — (fdrd taxe vamale} free zone ~ libera de comert . newspaperman.(in afara apelor teritoriale) customs (-enforcement) area/waters ~ portuara .customs area. (corespondent) correspondent zilier s. pressman. offshore area/zone ~ de dezvoltare .littoral area/zone ~ de navigatie . zone.fishing area/ground/ place.morning paper ~ de seara .f. (news)paper. journalist.(a unei nave In exploatare) port days ~ de traversada .trade paper/journal a da la ~ .(incdrcare.expropriation zone ~ de investitii directe .transit zone ~ deservita .(in care navele de comert trebuie sa navigheze cu un anumii pescaj) freeboard zones •.advertiser ~ de dimineata .valutare .evening paper ~ economic .sea waters ~ maritima speciala/vamala .374 ZIL-ZON ~ de stationare in port . zonare s.coastal area/zone.(somaj.(prima si ultima zi mi intrd in contarea timpului de operare) (mar.French franc area ~ lirei sterline . (reporter) reporter.suburban area ~ vamala .free banking area ~ comerciala/industriala .(in largul coastei maritime apartindnd unei tdri) exclusive economic zone ~ inundabila . (cotidian) daily (paper).harvest hand zonal adj.(de navigatie in largul oceanului) passage days ~ dupa prezentare . journeyman ~ angajat la recoltat . zone.(formula pe o cambie) days after sight ~ economisite .development/ enterprise zone ~ de dezvoltare industrial^ industrial estate/park ~ de expropriere .) clear days a fi la zi .port area ~ (petrolifera) productiva .agricultural area ~ bancara libera . (cu evidenta contabila) to have one's books in perfect order ziar s.free-trade zone ~ maritima . descdrcare.. area.{corn. journal.) depressed area ~ agricola .free-trade area ~ de literal .) area of supply ~ economica exclusiva .to insert/to publish in a paper a da un anunt la ~ .navigation area ~ de operare . zonation zona s. (monitor oficial) gazette ~ de anunturi/reclame .trading estate ~ costiera ..(in operarea navel} dispatch days ~ libere . payable area/zone ~ suburbana . zonal. day labourer/worker.dollar area ~ francului francez .currency areas . tariff zone zone de bord liber . transbordare a mdrfurilor) handling area ~ de pescuit . region zona dolarului .(cu plata datoriilor) to have no arrears.n.m.f.(intr-un bloc de proprietari} common element ~ de tranzit .to advertise in a newspaper ziarist s. saracie etc.sterling area zona afectata de criza . piscary ~ de proprietate comuna .pay area/zone.(pe nn teren viran) greenfield site ~ de liber-schimb .

nerezolvat ability s. pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieşte pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s. fară stăpân (despre bunuri) 2. competent.named . deasupra prep.abandon v. posibilităţi. domiciliu.marinar brevetat . de mai sus ~ . capabil. calificat 2. resurse 2.t. (dr. frecare.renunţare la o acţiune judiciară abate v.(asig.) capacitate legală ~ to pay principle . 1. la/pe bord prep.) agent de asigurare (căruia i se cedează un bun asigurat) abandonment s. solvabil . vacant.(.) stare de suspendare.) a anula. bogat ~ to pay .in estate . suspendare temporară. (dr.(bur. abandonat ~ goods .) la bord.) supra pan. a micsora (preţuri. a desfiinţa abattoir s. peste paritate/valoarea nominală (despre acţiuni) ~ the line . peste adj. abreviere abeyance s.sus-numit ~ par .bodied) seaman . mai sus menţionat/amintit. capacitate. deasupra.) a ceda (o proprietate pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală) 3.frecare/şlefuire a monedei asigurată în caz de .încărcătura etc. şlefuire ~ of coin . (mar. abandon ~ clause . solvabilitate 3.principiul posibilităţilor de plată (impozite proportionate cu veniturile) able adj.) 2.a ft pendinte abeyant adj. situaţie neclară to be in ~ .solvabil aboard adv.t.avut. (dr. reşedinţă above adv. a abandona (nova.menţionat/amintit mai sus ~ .mărfuri abandonate (fară proprietar) ~ ship/vessel .) clauza abandonului . a reduce. 1. mar. 1.deasupra liniei (termen contabil care se referă la anumite articole din contul de profit şi pierderi şi care apar deasupra liniei profitului net în declaraţia de profit şi pierderi. abater abbreviation s.) 1.) 2. (dr. la/pe bordul aboardship adv. a renunţa la (o acţiune judiciară) abandoned adj. (asig.of action .navă abandonată abandonee s. in suspensie.mentioned . pe navă abode s. mar. impozite etc. 1. (asig.

(ca urmare a circulaţiei. în străinătate abrogate v. absent 2. 1.t. a abroga (o lege) absence s. lipsă absentee s. absenteist . rezultând o diminuare a greutăţii) abroad adv. absenţă.

fapt care deter-mină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement . total.t.ownership . accelerare.abuz de putere .clauză de urgentare (care prevede că.extras de cont abundance s.majority .proprietate absolută .) acceptable adj. întrebuinţare excesivă 2. 1. urgentare ~ clause ..(asig.of administrative authority . abuz.(dr. dacă o datorie nu este achitată la timp.) obligaţie necondi-ţionată . abuz. accept . a unui produs) absolve v. 1.majoritate absolută .16 ABS-ACC ~ landlord .abuz de functie acceleration s. forţei de muncă etc.monopol absolut .(dr. o ofertă etc. toate plăţile viitoare devin imediat scadente) ~ premium . a accepta (o cambie.interest . necondiţionat .t. abstinenţă ~ theory .of confidence/trust . a dispensa de (datorii. acceptabil . a extrage esenţialul din 2.teoria abstinenţei abstract s. a elibera. a fura ~ of account . sumar v.risk aversion . a abuza de .) aversiune faţă de riscul absolut (sumă de bani la care un investitor poate renunţa ca alternative la o investiţie cu rise ridicaf) ~ title . practică ilegală v. bogăţie.absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arendă) -ownership .avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu altele datorită resurselor naturals. a rezuma. extras.) titlu absolut de proprietate .primă pentru mărirea producţiei (acordată muncitorilor) -principle .(dr. obligaţii) absorption s. absenteism -rate . preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) abstinence s.quality level .advantage .proprietate a unui absenteist absenteeism s. procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj.rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o anumită zi.) drept absolut .total loss .abuz de încredere ~ of office . rezumat. a sustrage.t. a absolvi. transversal pe navă (mod de stivuire) abuse s. belşug. surplus 2.principiul accelerării (conform căruia nivelul unei investiţii variază proportional cu rata producţiei) accept v.valoare absolută/intrinsecă (a unei monede.andosare necondi-ţionată . abundenţă.monopoly . acceptare 2. absolut.nivel acceptabil de calitate acceptance s. 1. prosperitate aburton adv.) pierdere totală reală ~ value .liability . absorbţie. 1.t.(fin.

(cambie acceptată/andosată banco.) ~ account .cont de accepte de o .

a împrumuta (bani) accommodation s. loc (la hotel.t. acceptat ~ bill . control statistic de calitate . cambie acceptată acceptor s.endorsement .acceptare sub protest .probă de recepţie-predare .frequency rate .norme de recepţie ~ supra protest . pi.prone .acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest .trial .).norme de tehnica securităţii muncii ~ . 1. accident . adaos. a caza.asigurare împotriva accidentelor ~ prevention .ACC 17 . a gazdui 2. amenajări (la bordul navei).piaţa acceptelor .acceptare contra documente ~ bank/house . probă de accept (al unei cambii de către tras) accepted adj. exprimată ca procent al numărului mediu de muncitori într-o perioadă determinate de (imp) accident s.acceptare pentru onoare . mar.in case of need .bancă/oficiu de scont -certificate .persoană care a avut multe accidente accidental adj.probă de recepţie (a unei nave noi). a potrivi 3. socoteală 2.acceptare în alb ~ market . 1.collision .accept ~ delivery test . client 5.acceptant sub protest (al unei cambii) accession s.sampling . a ajusta.against documents . creştere. 1. cazare.rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-muncă într-un an) .for honour . a amenaja (o navă pentru o anumită clasă de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4. potrivire 3.cambie de complezenţă . birou 2. accidental .eşantionare la recepţie.predispus la accidente ~ .andosare de complezenţă ~ train .credit . calcul. suplimentare. acceptant ~ for honour . cont 3.(asig.certificat de recepţie .acceptare îrt caz de necesitate ~ in blank . pe o navă etc. ajustare.specifications . .repeater . împrumut ~ acceptance/bill/note . notă de plată 4. factură.) coliziune accidentală accommodate v.insurance . acumulare ~ rate .accept.(SUA) tren personal account s.rata creşterii (forţei de muncă.

management al contului .manager .bilanţ ~ book .) zi de lichidare ~ director .(bur. care conduce echipa însărcinată cu deservirea unui client) -holder .director de echipă (unul dintre principalii manageri ai unei agenţii de publicitate.titular de cont .management .situaţie a cheltuielilor . raport.administrator de cont .of expenses .siruatie. dare de seamă ~ balance .cont curent ~ day .registru contabil ~ current .

contabilitate accounting s. posturi tranzitorii ~ basis/concept .preţ de cost contabil ~ currency .confirmare de primire acquaintance s. răspunzător.exerciţiu financiar ~ standards . animat de dorinţa de câştig .contabilitate. acid ~ test ratio . creştere (continuă).18 ACC-ACQ I ~ payee .descriere corectă/exactă (a unuiprodus într-o reclamă) achiever s.viteză de rotaţie a debitorilor accountable adj. acceptare 3.sistem contabil accretion 5.serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered . serviciu contabil . relaţii (de afaceri) acquisition s. acaparator.contabilitate.(cont.standarde contabile ~ system . achiziţie ~ cost .maşină contabilă de calcul.) 1. evidenţă contabilă 2. (cont. acumulare ~ of capital . pi. a se acumula accumulation s.metoda posturilor tranzitorii accrue v.managementul achiziţiei acquisitive adj. acumulare 2.recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor a sumeipe care o datorează) ~ of receipt .unitate monetară de cont ~ department .(cont. recunoaştere.s receivable financing .pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme) acknowledgement s.(fin. 1.) rata testului acid (raportul active lichide .acumulare de capital accumulative adj. debitor . corect.egalizare contabilă ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine .finanţare prin conturile de creanţe ~ s receivable turnover . responsabil accountancy s. exact -description . contabilitate ~ cost . strângător. cumulativ ~ dividends .cont remis . a creste.în contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period . cer-tificat ~ of debt .i. creditor ~ s receivable .cost de achiziţie (al unei societăţi) ~ management . acumulare (mărirea valorii unui activ prin creştere naturală) accrual s.dividende cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă) accurate adj.s payable . (dr.) conturi de creanţe.cont de vânzări ~ s department . maşină de facturat şi contabilizat ~ period/year .exerciţiu financiar ~ reconcilement service . realizator (categoric de consumatori) acid adj. 1. creştere. cunoştinţă. serviciu contabil ~ equation .sales .) declaraţie autentificată.) conturi de datorii. confirmare (de primire) 2.

.

(fin.circulaţie activă (bani aflaţi efectiv m circulate) ~ file .of Parliament . acţiune judiciară. o persoană) acquittal v. a achita (o datorie.(dr.membru supleant ~ order . actuals.delegaţie.predare reală/definitivă .at law . legal.lege m vigoare . acţiune 2.market .) acţiune reală (pentru arestarea unei nave) active adj. act. director interimar ~ member .ADJ. activ ~ account .bond .comanditat action s.t.document juridic ~ in law . interimar ~ manager .administrator delegat.(bur. achitare (de datorii). scoatere de sub acuzaţie 2.balanţă (comercială.AD V 21 ACQ-ACT____________________ acquisitiveness s. vândut în magazin/cu amănuntul ~ .cont activ (de operaţiuni) ~ assets . acru (unitate de suprafaţă) acreage s.acţiune judiciară ~ for damages .the-board -general. document 3.(mar.obligaţiune activă (CM dobândăfixă) ~ capital .forţă majoră.loss .(dr.(asig. proces . mandat ~ partner . achitare. chitanţă de plată (integrate) acre s.the-counter sales . efectiv s.bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner .the-board tariff reductions . peste. act.) piaţă activă ~ money .) posesie de fapt ~ price . deasupra ~ .dosar activ/în folosinţă ~ income . dorinţă de acaparare.) cala-mitate naturală (termen contractual de navlosire şi conosament) ~ of grace amnistie. pi. real. suprafaţă (calculată în acri) across prep.acţiuni active (frecvent tranzacţionate) ~ trust .reduced liniare de taxe vamale (redu-cerea cu aceleaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) ~ .acţiune judiciară pentru daune ~ in rem .) pierdere reală ~ possession .(bur. acquittance acquittance s.comanditat ~ population . 1.act legal ~ of God .oficial. acţiune 2.populaţie activă ~ shares .) tutelă activă actual adj.preţ de cost efectiv ~ delivery . sete de câştig acquit v.venit activ/din salariu ~ law . pe toată linia ~ . 1. (mar. graţiere .) active productive (care aduc dobândă) ~ balance .) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor) .act de război acting adj.lege ~ of war .capital activ (active păstrate sub forma de bani sou sub oricare altă forma care poate fi rapid transformată m numerar) ~ circulation . lege ~ and deed . contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost . 1.the-counter .vânzări cu amănuntul act s. de plăţi) activă .

(asig. actuarial ~ calculation .valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax . 1.i. aditional.taxa • pe valoarea adaugata additional adj. actuar.prima suplimentara de asigurare ~ risk . a contribui la added adj.calcul/evaluare actuarial(a) actuary s. 1. a face o adunare 2. expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj. a adauga 2. suplimentar ~ duty .) pierdere totala reala actuarial adj. a aduna.) rise suplimentar ~ security .fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance .perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile. (in) a include. flexibil ~ expectations . (to) a se adauga la.taxa vamala suplimentara ~ funds needed .t. estimatd in functie de mai multi factori) add v.~ tare .value .tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss .garantie suplimentara . adaugat . (up) a totaliza v.suprataxa postala/de francare ~ premium . a pune la socoteala 3.(asig.asigurare suplimentara ~ postage .

hotarare judecatoreasca ~ order .) a determina.camet de adrese ~ commission .t. fupon) a da o sentinta cu privire la. a se pronun^a asupra adjudication s. aranjare. corespunzator ~ sample . (asig. a da (o sentintd) v.garantie corespunzatoare adhesive adj. sentinta. a evalua (daunele) adjustable adj.(mar. destinatar addresser s. (asig. expeditor adequate adj. a judeca (un proces). sistematizare .mostra reprezentativa ~ security . adresa v. suspendare ~ sine die . judecare (a unui proces). (asig. accesoriu.t.law . a adresa ~ book . a amana.t. ajustabil.t.) dispasor adjustments. anex .eticheta cu adresa addressee s.timbru adeziv adjective adj. variabil ~ currency .ipoteca cu dobanda variabila adjuster s. adeziv .declarare m stare de faliment adjust v. a ajusta. amanare. mar.) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label .moneda elastica ~ rate mortgage .label . a suspenda (o sedinfd) adjournment s.) procedura adjourn v. a adapta 3. 1. a sistematiza 2. a corecta. a aranja.) specialist compensator.(dr. a rectifica 4. 1.address s.i.eticheta colanta ~ stamp . adecvat.amanare sine die adjudicate v.

rectificare (a . adaptare 3. ajustare.2.

a face reclama/publicitate. contrafacere .panou publicitar .) ~ hoarding . a avansa (pe cineva) 2.avans in contul marfurilor .) dispasa. crestere.i.navlu platit anticipat . 1. (dr.against goods .) rise adverse adj. conducere.balance of trade . regulament de avarie comuna ~ account .cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal . acces 2.informatica de gestiune ~ expenses/overheads . mar.on bottomry . amiralitate ~ court . a da un anunt advertisement s. (asig.of estates . a promova (interese) v.taxa de intrare . a creste. acceptare.) cont de control/ rectificare ~ bond .i.tribunal administrativ administrator s. (asig.) determinare.jurisdictie maritima ~ law . a creste. a falsifica.(SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism .mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average .to quotation .avans de imprumut maritim adventure s. arvuna .freight .acont.) executor testamentar. administrare. 1.of coinage . administratie.falsificare/depreciere a monedei advance v. a majora (preturi) 3. administrator 2. 1. contrafacut adulteration s. a anunta (in ziar.) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s.(cont. falsificat. (asig. guvern ~ costs/expenses . a se majora (despre preturi) s. admitere . tutore.curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v.(asig.) uzucapiune advertise v. administrativ ~ control .ADJ-ADV 21 unui cont) 4.cheltuieli administrative/de regie .t. la radio etc. administrator admiralty s.drept maritim ~ mile .balanta comerciala pasiva/deficitara . majorare (de prefuri) 3.curve . a avansa (in functie) 2.possession .control administrativ ~ data processing . imprumut 4.budget . (platit) in avans .buget deficitar .t. ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj. a contraface adj.money . gerare 2. acceptare . intrare.mila marina engleza admission s. mar. mar. reclama. evaluare (a daunelor) 5.(dr. 1.) v. intreprindere/afacere riscanta 2.t. anunt (in ziar etc. avansare (in functie) 2. nefavorabil . acont.) ordin de administrare (a unei societati insolvabile. a avansa (bani) 4. arvuna adj.tribunal maritim -jurisdiction .acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5. 1.(dr. falsificare. advers. 1.(dr.fee . 1. avans. gestionare.) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order .

a primi ca membru. consultant advisory adj. depoziţie. timbrul) afforest v. afiliat. sub jurământ affiliate s. 1.comitet consultativ ~ service .. (dr.L a se asocia.cercetări în domeniul publicităţii ~ standards . a se afilia affix v.media .anuar de publicitate ~ manager . (mar.agency .tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s. a împăduri affreight v. sus-numit after prep.) notă/scrisoare de avizare ~ of credit .budget . afaceri affidavit s.(com.buget pentru publicitate ~ campaign/drive •*• campanie de publicitate ~ character .mijloace publicitare ~ research . editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s.(com.confirmare a creditului ~ of delivery . pe mare (referitor la mărfurile în expediţie) 2.şef al departamentului de publicitate .standarde publicitare (ansamblu de norme etice şi legale) advertorial s. aviz ~ note . consilier. după ~ date . publicitate . afretare afloat adv. ziar/revistă de anunţuri/reclame advertising s.) aviz de expediţie adviser s. a pune. a aplica (ştampila.t. afacere.) navlosi tor affreightment s. persoană care publică un anunţ/o reclamă 2.t.de la data .) afidavit. a afilia. (mar. semnătura. consultativ ~ committee . fin.(mar.t.agenţie de publicitate ~ agent . a recunoaste ca filială v.) a navlosi.t.figură simbolizând marca de fabrică sau produsul ~ directory . (mar.appropriation . 1.) navlosire.serviciu consultativ advocate s.22 ADV-AGE ~ rates . avocat (pledant) affair s. filială v. a afreta affreighter s. pi. fâră datorii (despre o afacere) aforesaid adj.alocare de fonduri pentru publicitate .agent de publicitate . advertorial (articol de fond.) aviz de expediţie ~ of shipment .aviz de primire (la poştă) ~ of dispatch . problemă. asociat.

după prezentare ~ .) contra tuturor riscurilor age s. serviciu postvânzare/de întreţinere .sight .profit impozitat against prep.discriminare de vârstă (la angajare) ~ limit .(asig..tranzacţii neoficiale/după închiderea bursei . contra.limită de vârstă (pentru pensionare) . mar.) vârstă admisă (în cazul unei polite de asigurare de viaţă) ~ allowance/relief .admitted .tax profit .hours price .hours dealings .sales service . împotriva ~ all risks .reduced fiscale pentru vârstă ~ discrimination .preţ neoficial/după închiderea bursei ~ .service. vârstă .(asig.~ .

a conveni 2. ordine de zi agent s.macroeconomie ~ demand .costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea acţiunilor administraţiei pentru a verifica dacă aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere.portofoliu agresiv (acţiuni păstrate în speranţa creşterii valorii lor pentru specularea ulterioară) ~ sales policy .comision de repre/entare ~ problem .factori de producţie aggregate adj.reformă agrară agree v. mar. (fin. acţionari şi creditori) ~ fee . factor ~ bank .entant 2.producţie globală/totală ~ planning . agrar s. înţelegere . agenţie.bancă-agent (desemnată de un consorţiu bancar să administreze un împrumut sindicalizat) ~ s of production .reform .ofertă globală aggressive adj.to sell .i. a se potrivi agreed adj. 1.cerere globală ~ output .) avarii acceptate şi evaluate . acord. reprezentanţă. a corespunde. a fi de acord.) agiotaj agrarian adj. un sector industrial etc. agent.and liquidated damages .convenţie de vânzare la .terms .condiţii convenite/stabilite. agenda.structură a varstei (angajaţilor dintr-o firmă. global. convenţie.(bur.preţ convenit/stabilit .politică agresivă de vânzări agio s. adept al reformelor agrare .(asig.) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiţii) ~ supply . reprez.problemă de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese între acţionarii unei firme şi conducerea acesteia sau între obligatari şi acţionan) agenda s. activ ~ asset .contract de reprezentaţă ~ costs . convenit.price .planificare globală ~ rebate .) agency s. total — analysis . agent. (fin.) agio agiotage s. stabilit . energic. 1. a consimti.AGE-AGR 23 ~ profile . reprezentare ~ contract .) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare decât eel al pieţei) ~ portfolio . termeni contractuali agreement s. agresiv.(com.

agricol ~ area .zonă agricolă .exhibition .imitate agricolă de cont agriculture s. agricultură 2.machinery .unit of account .credit agricol ~ economics .engineering .agrobiologie .agronomie .agrochimie .bancă agricolă .cooperativă agricolă .inginer agronom .chemistry . agronomie agroindustry s.biology .engineer .agrotehnică .expoziţie agricolă .credit . 1.cooperative . agroindustrie .termen agricultural adj.bank .utilaj agricol .

24 AGR-ALL agronomist s. agronom agronomy s. agronomic aid s. ajutor, sprijin, suport ~ loan - împrumut de asistenţă ~ s to trade - ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare, de publicitate, asigurări, transporturi) air s. aer - cargo - încărcătură transportată cu avionul ~ carrier - avion de transport ~ consignment note/waybill - fraht aerian ~ - cushion vehicle - navă pe pernă de aer ~ mail - poştă aeriană airborne adj. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus, avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. aeronavă; avion; avioane airline s. 1. linie aeriană 2. pi. companie de transporturi aeriene airliner s. avion de linie airport s. aeroport airways s. pi. companie de transporturi aeriene airworthy adj. capabil de zbor aleatory adj. aleatoriu ~ contract - (asig.) contract aleatoriu alien adj. strain ~ duty - (mar.) suprataxă de pavilion alienable adj. alienabil - property - bun alienabil alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina alimony s. pensie alimentară, întreţinere all adj., adv. tot ~ - in - cuprinzând toate (cheltuielile, riscurile etc.), general ~ - purpose bank - bancă universală ~ rights reserved - toate drepturile rezervate ~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ - round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul economisit în ambele porturi (de operare) alliance s. alianţă allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare, repartizare 2. alocaţie ~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) repartizare a responsabilităţilor allonge s. alonjă (la cambie) allot v.t. a aloca, a atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2. parcelă, lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter - aviz de atribuire a actiunilor ~ money - vărsământ la atribuirea actiunilor ~ note - (mar.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares - atribuire a actiunilor allottee s. persoană căreia i se aloca/atribuie acţiuni etc. allow v.t. 1. a îngădui, a permite 2. a da, a acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s. 1. reducere; (com.) bonificaţie, rabat 2. alocaţie, ajutor (bănesc) 3. indemnizaţie 4. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.t. a raţionaliza (alimente)

ALM-AMU 25 almshouse s. azil pentru săraci alongside (mar.) adv. (acostat) cu bordul la chei; bord la bord prep, de-a lungul (bordului) ~ date - zi/data de acostare la dană ~ delivery - predare sotto palanco ~ ship - de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mărfli) to be ~ - a fi acostat alpha 5. alfa - coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a acţiunilor unei societăţi fărâ raportarea la indicele pieţei bursiere) ~ shares - acţiuni alfa (foarte sigure şi rentabile) alternate adj. alternativ v.t., v.i. a alterna - demand - cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ director înlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. alternativă adj. alternativ ~ offer - ofertă alternativă ~ payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec) ~ (use) cost - cost al unei decizii în detrimentul alteia always adj. întotdeauna, permanent ~ afloat - permanent în stare de plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in stare de plutire sau eşuat fără pericol ~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigură amalgamate v.t. a unifica (două societăţi) v.i. a fuziona amalgamation s. unificare, fuzionare amass v.t. a acumula, a aduna amend v.t. La îmbunătăţi, a ameliora; a corecta, a rectifica 2. a amenda (o lege) amendment s. 1. îmbunătăţire, ameliorare; corectare, rectificare 2. amendament amenities s. pi. înlesniri, avantaje (acordate angajaţilor în afara salariului) American adj. american ~ clause - (asig. mar.) clauza americană ~ depository receipt - certificat american de depozit (certificat emis de o bancă americană în contul unor titluri de valoare străine) ~ option - (bur.) opţiune americană (care poate fi exercitată oricând înainte de sfârşitul exerciţiului) ~ ton - tonă americană/scurtă amidships adj. la mijlocul (navei) amortization 5. (cont., fin.) amortizare; amortisment ~ schedule - program de amortizare amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza 2. a transmite, a transfera (o proprietate

inalienabilă) amount s. 1. sumă, total 2. cantitate; cuantum; volum; valoare v.i. (to) a ajunge la, a se ridica la ~ brought/carried forward - (cont.) report, sumă reportată ampersand s. semnul & amusement 5. distracţie ~ industry - industria distracţiilor/spectacolelor

26 AMU-APP - shares - acţiuni ale societăţilor din industria distracţiilor/spectacolelor analysis s. analiză, studiu analyst s. analist, specialist în analize anchor s. ancoră v.i. a ancora ~ and chain clause - (asig. mar.) clauza ancorei şi a lantului ~ currency - valuta de referinţă (valuta forte în funcţie de care se stabileşte paritatea unei monede mat slabe) anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2. taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj ~ charges/dues - taxe de ancoraj ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport - to trade - ajutor/sprijin pentru comerţ and conj. şi - company - şi compania ~ reduced - şi cu capital redus (cuvinte care apar după numele unei companii care, prin reorganizare, şi-a redus capitalul) animal s. animal ~ testing - testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. animatic (fragmentele in mişcare dintr-un clip publicitar televizat) annex s. anexă v.t. a anexa, a alarura announcement s. anunţ, anunţare ~ effect — efectul anunţării (gradul m care consumatorul realizează că plăteşte un impozit care este Indus m preţul de vânzare al unuiprodus) annual adj. anual ~ accounts - (cont.) conturi anuale/finale ~ general meeting - adunarea generală anuală (a actionarilor) ~ income - venit anual ~ leave - concediu de odihnă ~ percentage rate - rată procentuală anuală (a dobanzii) ~ premium - (asig.) primă anuală ~ report - raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return - situaţie anuală (a unei societăţi, cerută de registrul comerţului) ~ value - (fin.) valoare anuală (a unui activ, luată ca baza, de calcul a impozitelor) annuitant s. (asig.) beneficiar al unei anuităţi annuity s. anuitate ~ bond - obligaţiune perpetuă/fară termen/scadenţă ~ certain - (asig.) anuitate la termen

(serviciile

bancare,

de publicitate, asigurări, transporturi)

- insurance - asigurare cu anuitate antedate s. antedată v.t. a antedata anticipation s. 1. anticipare 2. plată anticipată; avans 3. (dr.) exercitare anticipată (dreptul unei persoane, care trebuie să primească un venit la o data viitoare, de a-şi exercita acest drept în avans) anticipatory adj. anticipat ~ damage - (asig.) avarie probabilă/anticipată antidumping s. antidumping anti-inflationary adj. antiinflaţionist ~ measures - măsuri antiinflaţioniste ~ trends - tendinţe antiinflaţioniste antitrust adj. antitrust ~ legislation - legislate antitrust apparent adj. vizibil, evident ~ damage - (mar.) avarie vizibilă

APP-ARB 27 appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare v.i. a face apel, a declara recurs ~ court - curte de apel to allow an ~ - a admite un apel to dismiss an ~ - a respinge un apel to hear an ~ - a judeca un apel appellant s. (dr.) apel ant appellate adj. de apel ~ court - curte de apel ~ jurisdiction - jurisdicţie de apel append v.t. 1. a anexa, a atasa (un document) 2. a pune, a aplica (o semnătură) appendix 5. apendice, supliment, anexă applicant s. solicitant (pentru o licenţă, un post etc.) application 5. cerere, solicitare - for quotation — (bur.) cerere de cotare - for shares - subscriere la acţiuni - form - formular de subscriere - money - vărsământ la subscrierea acţiunilor applied adj. aplicat, practic ~ economics - economie aplicată apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj a se adresa, a apela la appoint v.i. 1. a numi, a desemna (într-o functie) 2. a fixa, a stabili (un termen) 3. a dota, a echipa appointed adj. 1. numit, desemnat 2. fixat, stabilit 3. dotat, echipat ~ agent - reprezentant autorizat appointee s. persoană numită (într-o funcţie) appointment s. 1. numire, desemnare 2. functie; post 3. întrevedere, întâlnire 4. pi. amenajări, dotări; mobilier apportion v.t. a distribui, a repartiza (proportional) apportionment s. distribute, repartizare (proporţională) ~ of valuation - (asig. mar.) repartizare a valorii de asigurare appraisal s. evaluare, apreciere appraise v.t. a evalua, a aprecia appraisement v. appraisal appraiser s. evaluator, expert de evaluare; taxator appreciation s. (bur., cont., fin.) apreciere, creştere (a valorii unui activ) ~ surplus - excedent valeric (când valoarea de piaţă a activelor unei societăţi este mat mare decât valoarea contabilă) apprentice s. ucenic v.t. a da la ucenicie

apprenticeship 5. ucenicie appropriation s. 1. apropriere, însuşire 2. alocare, repartizare (defonduri) ~ account - (cont.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill - proiect de lege fmanciara (pentru alocaţii bugetare) ~ in-aid -^subvenţie, subsidiu approval s. aprobare, confirmare appurtenances s.pl. accesorii; furnituri arable adj. arabil s. teren arabil ~ land - teren arabil arbitrage s. arbitraj (valutar, de bursă, de schirnb etc.) ~ of exchange - arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s. specialist în operaţii de arbitraj arbitration s. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.) ~ agreement - acord de arbitraj

28 ARE-ASS ~ award - decizie de arbitraj ~ clause - clauză de arbitraj ~ court - curte de arbitraj ~ of exchange - arbitraj de schimb arbitrator s. arbitru are s. ar area s. arie, suprafaţă; regiune, zonă ~ manager - şef/responsabil de zonă ~ of supply - (com.) zonă deservită arrear 5. 1. datorie, restanţă; arierat 2. restanţă, rămânere în urmă ~ s of wages - restanţe salariale ~ s of work - lucrări restante arrearage s. arierat arrest s. arestare, reţinere, sechestrare v.t. a aresta, a retine, a sechestra ~ of ship - sechestru asigurător asupra navei arrival s. sosire ~ condition - stare (a marfurilor) la sosire ~ notice - avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform - peron de sosire - s and departures - (c.f.) sosiri şi plecări - s and sailings - (mar.) sosiri şi plecări arson s. (asig., dr.) incendiere premeditată article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol, paragraf, punct; pi. contract 3. articol (comercial), produs ~ s and conditions - caiet de sarcini ~ s of agreement - contract de angajare (pe o navă comercială) ~ s of apprenticeship - contract de ucenicie ~ s of association - statut (al unei societăţi) > ~ s of partnership - contract de asociere artificial adj. artificial ~ harbour - port artificial ~ intelligence - inteligenţă artificială ~ person - persoană juridică artisan s. artizan, meşteşugar as adv. la fel, tot atât de prep, ca • -at-fconr.jladata ~ customary - (com.) conform uzului ~ from - cu începere de la data ~ loan - cu titlu de împrumut ~ per advice - conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra - (cont.) în contrapartidă ~ seen - (com.) după cum se vede (fară nici unfel de garanţie pentru mărfurile vândute) ashipboard adv. la bord, pe navă ashore adv. la mal/ţărm; pe uscat

ask s. (SUA) preţ cerut v.t. a cere ~ price - preţ cerut (preţ la care un dealer va vinde acţiunile pe care le define) assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului v.t. a stabili titrul (unui metalpreţios) ~ mark - marcă de titru - master - expert (guvernamental) care declară un titru ~ office - laborator pentru analize de titru assayer s. chimist-analist (care determine titrul) assemble v.t. 1. a convoca, a întruni 2. a asambla, a monta assembly s. 1. adunare, întrunire 2. asamblare, montare 3. agregat, grup ~ line - line de asamblare/montaj ~ production - producţie în flux/pe bandă

ASS 29 ~ room - sală de întruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despăgubirilor etc.) 3. aimpune, a tax a assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil ~ damage - avarie evaluabilă ~- income - venit impozabil assessment s. 1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare (a daunelor) 3. (dr.) asesor asset s. 1. lucru util; calitate, însuşire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and liability statement - (SUA) bilanţ ~ - backed loan - credit garantat cu active ~ backing/value per share - valoare a activelor pe acţiune (yaloarea contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arată de căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping - lichidare a activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea activelor şi închiderea firmei, fie pentru lichidarea activelor nerentabile şi realizarea de noi investiţii înfirmă) ~ structure - (fin.) structura activelor - turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei societăţi şi activele ei) - s and drawbacks - avantaje şi dezavantaje ~ s and liabilities - activ şi pasiv ~ s side - (cont.) coloana activelor - s value - (cont.) valoarea activelor assign s. împuternicit, mandatar; cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a fixa, a stabili (o data, o sarcină) 3. a numi în (funcţie) 4. (dr.) a ceda, a cesiona assignable adj. cesionabil ~ debt - creanţă cesionabilă assignee s. (dr.) cesionar ~ in bankruptcy - judecător sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5. 1. alocare, repartizare 2. fixare, stabilire (a unei date, a unei sarcini) 3. numire (în funcţie) 4. (dr.) cesionare; cesiune ~ clause - (asig. mar.) clauză de cesiune ~ of copyright - cedare a drepturilor de autor ~ of debts - cesiune de creanţă assignor s. (dr.) cedent assistance s. asistenţă, ajutor (economic, tehnic etc.) assistant s. asistent; adjunct adj. subordonat; adjunct ~ accountant - contabil adjunct ~ manager - director adjunct associate s. asocial, partener v.i. a se asocia association s. asociaţie, societate

30 ASS-AUC assort v.t. a asorta, a aproviziona (un magazin) cu mărftiri variate assortment s. (com.) asortiment assurance s. asigurare (maritima sau de viaţă) asymmetric adj. asimetric ~ information - informaţie asimetrică (cu distribute inegală între participanţii la o'tranzactie) at prep, la ~ and from - (asig. mar.) la şi de la ~ arm's length - la distanţă/respect (despre o tranzacţie care nu se realizează între două părţi înrudite, cum arfi o companie şifiliala sd) ~ best - (bur.) la eel mai bun preţ ~ call - la cerere (despre o sumă depusă în bancă) ~ no charge - gratuit ~ or better - (bur.) la preţul specificat sau la un preţ mai bun ~ par - (bur.) la paritate/valoarea nominală ~ risk - (asig.) cu rise ~ sea - (asig. mar.) pe mare, în timpul navigaţiei ~ ship's rail - (mar.) la balustrada navei (formula dintr-un conosament care arată că responsabilitatea armatorului faţă de caric încetează când încărcătura poate fl descărcată)) ~ sight - la vedere (despre o cambie) ~ (the) market - la preţul pieţei athwartships adv. transversal pe navă ~ stowage - stivuire transversală (pe lăţimea magaziei) atomistic adj. atomist ~ competition - concurenţă atomistâV perfectă ~ test - testare fracţionată (a elementelor individuale care intră m componenţa unei reclame sau a unui ambalaj) attache s. ataşat (diplomatic) -case - servietă-diplomat attachment s. (dr.) arestare; sechestru attendance s. 1. prezenţă; frecvenţă 2. asistenţă, public 3. îngrijire; servicii ~ book - condică de prezenţă ~ time - timp petrecut la locul de muncă attest v.t. a atesta; a autentifica, a legaliza attitude s. atitudine, comportament ~ survey - analiză comportamentală (iniţiată de conducerea unei întreprinderi pentru a afla cauza relaţiilor necorespunzătoare dintre patronat şi

salariaţi) attorney s. 1. avocat 2. împuternicit, mandatar ~ - at-large - avocat cu drept de acces la toate instanţele - - at-law - avocat Attorney General - procurer general; (SUA) ministru de justiţie - - in-fact - împuternicit - special - avocat cu acces la o anumită instanţă attractive adj. atractiv (depre un preţ, o ofertă etc.) attributable adj. atnbuibil - profit - (man.) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector sau unui departament dintr-o organizafie) auction s. licitaţie v.t. (şi ~ off) a vinde la licitaţie ~ room - sală de licitaţie

AUC-AVA 31 ~ sale - vânzare la licitaţie auctioneer s. licitator audience s. audienţă ~ research - studiu de audienţă (a emisiunilor de radio şi televiziune) audit s. audit, revizie contabilă v.t. a verifica, a revizui (registre contabile) v.i, a face o revizie contabilă ~ committee - comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. cenzor, revizor contabil ~ s'report - raport al cenzorilor austerity s. austeritate ~ budget - buget de austeritate ~ poKcy - politică de austeritate autarchy s. autarhie autarky v. autarchy authority 5. 1. autoritate; drept; competenţă 2. pi. autorităţi, reprezentanţi ai puterii de stat ~ to sign - drept de semnătură authorization s. autorizare, autorizaţie ~ in writing - autorizaţie scrisă authorize v.t. a autoriza authorized adj. autorizat - agent - reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock - capital autorizat/nominal ~ depository - depozitar autorizat ~ signature - semnătură autorizată autofinancing s. autofmantare autograph s. autograf, semnătură originală ~ signature - specimen de semnătură automatic adj. automat - data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine - automat ~ stabilizers - stabilizatori automaţi (în teoria economică) ~ standard - (fin.) etalon automat - teller machine - easier automat (la banco), bancomat automation s. automatizare automobile s. automobil adj. auto; de automobil ~ insurance - asigurare auto automotive adj. auto; de automobil ~ engineering - construed e de automobile ~ industry - industria de automobile - shares - acţiuni ale societăţilor din industria de automobile ~ transport - transport auto ~ truck - autocamion autonomous adj. autonom ~ investment - irivestiţie autonomă (cheltuieli de investiţie care nu sunt induse de modificari ale nivelului

producţiei, ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s. 1. disponibilitate 2. valabilitate available adj. 1. disponibil 2. valabil ~ assets - active lichide, disponibilităţi average s. 1. (valoare) medie 2. (asig. mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a calcula media, a evalua în medie ~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.) dispaşor, expert de evaluare a avariei, lichidator de avarie ~ adjustment/statement - (asig. mar.) dispaşă de avarie comună, repartizare/ reglementare a avariei ~ agent - comisar de avarie ~ agreement - compromis de avarie ~ as customary - despăgubire a pagubelor de avarie „ca de obicei"

înclinaţie medie de a economisi .pierdere in avaria comună ~ output .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere -in .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în creştere aviation s.32 AVA-AX ~ bond . (mar.propensity to consume . aviaţie ~ broker .) mediere (tranzacţionare treptată/graduală prin cumpărarea sau vânzarea de loturi de acţiuni din acelaşi packet la date şi preţuri diferite) ~ down .vânzare de acţiuni pe o piaţă în creştere (dacă creşterea atinge un anumit nivel) ~ up .clauza avariei ~ collection period .) avizo avoid v.rata medie a impozitului ~ value .clauză rezolutorie avoirdupois s.) perioadă medie de colectare (valoarea medie a conturilor de creanţe exprimată m zile) ~ cost . compromis de avarie comună ~ certificate .t.preţ mediu .quality .calitate medie ~ revenue .contribuţie la avaria comună.acţiuni ale societăţilor din industria aviatică aviso s. avoirdupois (sistem englez de unităţi de măsură pentru masa) award s.probă medie ~ tare . a anula.costs . premiu 2.tară medie ~ tax rate .valoare medie averaging s. anulare.clause .agent de transporturi şi asigurări aeriene ~ insurance .înclinaţie -medie de a consuma ~ propensity to save .cost pricing .asigurare aviatică ~ shares .certificat de avarie .scadenţă medie ~ loss . 1.venit mediu (valoarea totală a vânzărilor împărţită la numărul de unităţi vândute) ~ sample . sentinţă judecătorească. a rezilia (un contract) avoidable adj. evitabil.costuri variabile avoidance s. decizie arbitrală (a unui .(fin. (bur. care poate fi înlăturat .cost mediu (pe unitatea de producţie) ~ .producţie medie ~ price .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un anumit nivel) ~ out . reziliere ~ clause .determinate a preţurilor de vânzare pe baza costurilor medii ~ (due) date .

t. a da (o sentinţă). a arbitra awareness s. a hotărî (o penalitate. la acorda (un premiu) 2. conştientizare. reducere drastică (a cheltuielilor). cunoaştere (a calităţilor unui produs de către consumatori) ax(e) s. a reduce drastic (cheltuieli. bugete) . restricţii bugetare severe v. o plată).t.tribunal de arbitraj) v.

a sprijini (financiar) 2. restanţă .) navlu de înapoiere ~ letter .încărcătură de înapoiere ~ orders . andosat ~ bill . invers 2.acoperire a monedei backlog. prost ~ claim .(bur.) transmitere/predare necorespunzătoare (a actiunilor) ~ paper . a postdata backed adj.datorii acumulate ~ of orders . întârziat ~ integration .t.) bon de livrare backer s. 1. a susţine. restant v.comenzi vechi/restante ~ pay . (bur.of debts .to-back loan . susţinut.reclamaţie/pretenţie nefondată ~ coin . backwardation bad adj. 1. copil ~ bonds .baby boomers (generatia de consumatori născuţi în perioada următoare celui de-al doilea război mondial) back s.B baby 5.debitor rău platnic ~ debts account .(mar.obligaţiuni cu valaare nominală redusă (maxim 100 de dolari) ~boomers .) scrisoare de garanţie backwardation s. 1. ajutor 2. sprijinit (financiar) 2. transport retur (cu con traîncărcătură) backing s. bancher.efecte de comert necorespunzătoare (care nu potfi onorate) ~ payer .(cont.(mar.) cont de creanţe nerecuperabile ~ delivery . sprijin.integrare verticală (integrarea producţiei cu sursele de aprovizionare şi cu pieţele de desfacere) ~ letter .of currency .speze restante ~ freight . verso adj.debt . financiar 2.t.) deport backwardization v. andosator.monedă falsa .rău platnic ~ stowage-. (fin.note . andosant (al unui efect de comerţ) backhaul s.(mar.restanţă (de salariu) ~ .portofoliu de comenzi neonorate backward adj. înapoiat. susţinător.stivuire incorectă/ne- .) acoperire .) scrisoare de garanţie ~ load . a andosa (un efect de comerţ) ~ charges .împrumut reciproc (aranjament financiar prin care două companii se împrumută reciproc m vederea operaţiilor de export-import) backdate v. rău.cambie andosată . 1.datorie neperformanta ~ debtor . 1.(mar.?.

a însăcui — cargo .recipisă de bagaj e ~ declaration .corespunzătoare bag s. sac.declaraţie de bagaje (la vamă) ~ policy .poliţă de asigurare a bagaj elor .caric/încărcătură în saci baggage s.t. pungă v. bagaj ~ check .

declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught .balanta de plati ~ of trade . a garanta pentru bailable adj. depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s. a echilibra (un buget) ~ book .(cont. a balasta (o nava).selectie ponderata bale s.t. balastare.of payments .buget balansat/echilibrat ~ fund .) 1.) sold v.balanta comerciala ~ sheet . ~ sample . balon ~ payment .caric/incarcatura in baluri . a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for . cantar 2.calatorie/voiaj in balast ballastage s.t.sold creditor ~ of accounts .caric/incarcatura complet(a) . deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5. bal.registru de solduri ~ brought forward . eliberare pe cautiune 2. balast v. garant v.crestere echilibrata ~ (issue) load .pescaj in balast ~ passage/voyage . 1. taxa de balastare balloon s. (§i -out) 1.) permis vamal de bagaje bail 5.marfuri in baluri ballast (mar. (cont. a incarca cu balast ~ declaration . a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic . a elibera pe cautiune 2. a balansa (un cont) 2.t. cautiune.fond mutual echilibrat (care investe§te proportional in actiuni comune.a chezasui. balot v. 1.sold reportat ~ due . 1.t. act de depozit in garantie bailor s. balanta.goods . (mar. garantie 2.casa de bagaje ~ sufferance . 1. actiuni preferential §i obligafiuni) ~ growth .sold debitor ~ in/on hand .balanta concesiilor .plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui .balanta de conturi ~ of concessions . portarel bailment s.(mar. care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5.) s.) bilant balanced adj. depunere (de marfuri) pe baza de contract. imbarcare de balast 2. echilibrat ~ budget .capacitate in baluri (a novel) ~ cargo .34 BAG-BAN ~ room .

charges/commission . a depune la banca v. a avea cont la banca 2.t. a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill .scont comercial ~ draft trata bancara 1 . interdic|ie v.accept/cambie bancar(a) ~ account . a interzice.imprumuf) ban s.cont bancar ~ annuities . a prohibi bank s. a fi bancher.depozit bancar ~ discount .t.cliring bancar .i.carnet/livret de banca . banca v.clerk . interzicere. 1.comision bancar ~ clearing .sold in banca ~ book .credit bancar ~ deposit .easier (de banca) ~ credit .titluri de renta consolidata ~ balance .

interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate .(SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays .insolvabilitate bancara ~ interest .bancnota ~ of commerce . bancruta ~ level .instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj. legislate bancara . \. a falimenta ~'s certificate . falit. faliment. bancher 2.cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement .a da faliment bankruptcy s.accept/cambie bancar(a) ~s' bank .BAN-BAR 35 ~ examination .structure .scont comercial ~'s enquiry/reference .support . neasigurat. lingou ~ code . gol. afaceri bancare. falit. debitor insolvabil adj. fara asigurare ~ boat . 1. director de banca ~'s acceptance/bill .extras de cont ~ sweep arrangements .sarbatori legale ~ insolvency .dobanda bancara ~ lending policy .nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition .drept bancar.oficiu de cliring bancar ~s' deposits .nava nuda (navlositd ford echipaj) . activitate bancara 2.depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount .banca centrala ~'s cheque/draft . servicii bancare -account .banca de emisiune ~ overdraft .(dr.ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s.) cerere de declarare In stare de faliment bar s. lege bancara.garantie bancara ~ holiday .taxa de scont ~ reserves . 1.structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.banca de depuneri ~ of issue . 1.cod de bare (pe un produs) bare adj. a duce la faliment.depasire a contului din banca.rezerve bancare ~ run .referin^a a bancii ~'s order .cont bancar ~ law .banca comerciala ~ of deposit .t.lichiditate bancara ~ loan . bara 2. nud (despre o nova fora echipaj) 2.control al gestiunii bancii ~ guarantee . insolvabil v.activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s. amplasare 51 dimensiune) .sistem bancar bankrupt s.tmprumut bancar ~ note .sindicat bancar -system.politica de creditare a bancii ~ liquidity .(dr. credit prin cont descoperit ~ rate .) concordat to go ~ .trata bancara ~'s clearing house . care poate fi acceptat de o banca ~ asset .

targ 2.a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s .slep-tanc petrolier bargee s.36 BAR-BAS ~ . slepar. (away) a vinde tn pierdere v. persoana vinovata de baraterie barratry s. obisnuit. 1.contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter .drept de negociere (a unui contract) barge s.) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj. contract de navlosire a navei nude ~ trust .slep cu biga.caric/incarcatura in butoaie barrier s. 1. 1. avocat (in instantele superioare) barter s.(bur.a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard — a se tocmi mult bargaining s.acord de barter . (asig.i.and sale .rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry . baria. baza.) evidente primare ~ earning power ratio . a se targui pentru 2. negociere ~ power . care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s.intermediar.raion de solduri ~ hunter .industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage . butoi. 1.hull/.(dr.) barter ~ agreement/arrangement .(cont.t.baza de impunere . de baza ~ servicii bancare principale/de baza ~ books . a mcheia un targ.barometru barrator s. chilipir v. slep.transaction . (corn. barometru ~ stock . misit ~ prices . banking fundamental. nepretios (despre metale). membru al echipajului unui slep bargeman v. a cadea la invoiala. restrictie ~ to entry . butoias 2. punct de plecare 2.bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit . cumparare avantajoasa.bariera comerciala barrister s. mahona.preturi de sold ~ sale . salanda ~ derrick . bariera.boat/. mar. a face o afacere . invoiala.port cu alimbare ~ tank .salariu tarifar/de baza basis s.persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker . dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade . baril (unitate de capacitate) ~ cargo . diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation . bargee barometer s.tranzactie de barter/in contrapartida base adj.pole charter navlosire a navei nude. a negocia. soldare to be a ~ . fals (despre monede) basic adj.) imputemicire pasiva (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) bargain s.lichidare a stocului. ponton cu biga de marfa ~ port . targuiala 3. afacere.) actiuni .bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd. tranzactie.

my-neighbour policy . anticipat beggar s.politica .) uzufructuar beneficiary s.punct de baza (o sutime dintr-un punct procentual) ~ price/rate . profitabil. folos 2. adj.efect de comert la purtator ~ scrip ..) belonger s.certificat provizoriu (de acfiuni. avantajos ~ interest -(dr. bazar de binefacere bear (bur. indice de profitabilitate .obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper .pia^a in scadere ~ pool . purtator ~ bond .t.cersetorul.(dr.cartel al speculantilor a la baisse below prep.t. apar^inator (tip de consumator) adj. beneficiu. cos ~ of currencies .constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire.) cos valutar (grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s.acfiuni la purtator bearish adj.run .acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack . indemnizatie.societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio ./. a cauta sa provoace o scadere (a cursului) .(fin. cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep. cersetor v.sub linie (termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. serie (de mar/a) ~ production .profit neimpozitat beforehand adv. ajutor. bazar (oriental) 2. a saraci. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction . magazin universal 3.campanie/ speculate a la baisse ~ market .tax profit . lot. a beneficia.) s.(fin.titluri de valoare la purtator beneficial adj. inainte de ~ . vecinul tau" (acfiuni prin care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale. obligafiuni) la purtator ~ securities . beneficiar benefit s. cu excepfia publicitdfii in mass media) . a folosi.pret/tarif de baza basket 5.) sub pari.productie in serie mica/discontinua baza(a)r s. 1..(bur. speculant a la • baisse (care mizeazd pe scdderea cursului) ~ shares . a aduce beneficii v.) raport beneficiu-cost.presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze . a trage foloase/profit ~ association/club/society . sub ~ par .BAS-BEN 37 ~ point . alocatie v. castig. devalorizare competitivd etc.account/position . sub paritate/valoarea nominala (despre acfiuni) ~ the line . partida.) uzufruct ~ owner .tranzactie a la baisse bearer s. 1. de scadere. a pauperiza ~ . in scadere v.t.

acorduri comerciale bilaterale bilateralism s. licitare. 1. lista. adv.) bilateralism bill s..t. 1.price .(fin.) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price .pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s.proprietar de nava de linie ~ terms . taxa de stationare la dana bespoke adj. articol foarte cautat bet s. testament 2. ofertant. a paria beta s. a oferi (un pre{ la licitafie) 2. mostenire berth s. (corn.plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful cerut) -costs . (dr. declarable.carte de mare succes.i. eel mai bun s.eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort .monopol bilateral ~ trade agreements . certificat 3. pret oferit (la licitafie) v. fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v.coalitie a hcitan^ilor bidding s. pariu v.transport de linie neregulat berthage s. plangere 6. bilateral ~ contract . imbunata^ire. 1. proiect de lege 2. factura.) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj. 1..coalite a licitan^ilor bilateral adj.conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic .i. cuseta v.i.38 BEN-BIL ~ in kind . afis. (over) a supralicita 3. maxim ~ buy .contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause . pret oferit (la licitafie) ~ ring . licitant -s'ring .costuri ale ofertei de pre^ . a participa la licitatie ~ -asked spread .) cerere.taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s.(bur. nota de plata 4. a da. amelio-rare. beta . oferta.contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly . anun^ v. reclamafie.coefficient/factor . mai bun. a lasa prin testament bequest s.t. dana 2.beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v. a . 1. cambie 5. superior ~ offer supraoferta betterment s. v. licitare.la rand" ~ freights/rates .clauza danei/..taxa de dana ~ charter . a licita.) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller . petitie. a acosta la dana ~ cargo .caric de linie ~ charge . (SUA) bancnota 7. front de dane. spatiu de receptionare a marfurilor 2.(bur. pe comanda (despre haine) best adj. oferta. dezvoltare ~ levy .cota navlurilor de linie ~ owner . 1.t.t. inventar. a testa.

scrisoare de credit. a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) • ~ .nomenclator de marfuri ~ of health . produse) ~ card . panou de afise billing s.factura. (fin.) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs . angajamente Ie gale) 2.(mar. a trece pe o lista 2.of entry .) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale (pentru provizii) ~ poster .agent de scont ~ market . 1.of exchange .declaratie vamala provizorie ~ of store .contract de vanzare ~ of sight/view . factura . lista de mancaruri ~ of goods . acreditiv ~ of delivery .of credit . cutie (pentru unele alimente.meniu. a constrange binder s. a determina. facturare 2.registru de cambii ~ .bani murdari ~ payment .t. extorcare v.bon de livrare. a santaja. a obliga.cambii pentru scontare ~ s payable . biodegradabil biotechnology s. 1. lada. biotehnologie black 5.fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v.cambie ~ of exchange in a set .coated workers .BIL-BLA 39 inregistra.) bimetalism bin s.autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani mainte de data reimportului) ~ s for discount .patenta/certificat de sanatate ~ of lading .lista de materiale .masina de facturat bimetallism s.cambii de Tncasat billboard s.taxa de scont ~ s for collection . a factura ~ book .speculant pe piata neagra ~ money .nota de cheltuieli de judecata .(mar.deviz estimativ ~ of sale .economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer . a anunta (printr-un afi§) 3.conosament ~ of materials .t. negru v.declaratie vamala la sosire . a lega (prin contract.facturier ~ machine .of parcels .piata de scont ~ of adventure . a extorca ~ of sufferance .cambii de platit ~ s receivable .piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s. (out) a da la ucenicie 3. spargator de greva blackmail s. contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj.broker . adj.set de cambii ~ of fare . santaj. avizier.lipitor de afise ~ rate . anuntare ~ clerk .functionari ~ economy . (over) a obliga.cambii pentru Tncasare . act de insotire ~ of quantities . aflsare.t.

bloc.actiuni alfa (foarte sigure §i rentabile) ~ . a supune unei blocade blue adj. fictiv ~ cheque . grupare (politico) block s. (SUA) cvartal 2. (bur.) 3.ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente).limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj.reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s.cec Tn alb ~ credit .semnatura Tn alb ~ transfer .(SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare ~ endorsement . departament. pensiune ~ chairman . blancheta ~ acceptance/bill .persoanajuridica ~ language . minister 4. panou.andosare Tn alb ~ signature . -organ.t.acreditiv Tn alb (cu suma nespecificata) blockade s. ipoteca generala/totala ~ order .consiliu de administratie . 1. fals.conosament la purtator ~ cheque .semnatura de complezenta .tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote . 1.cec fals ~ company .sala de consiliu body s. consiliu.sky laws . prezentare . comisie.text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate . fbrmular. global ~ insurance .pref. masa 5. a urea la bord 2. albastru ~ chips .masa si casa.collar workers . blister ~ pack .t. a bloca (un cont) ~ insurance . general.comanda generala/nespecificata ~ price .cambie In alb ~ bill of lading .transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj. organizatie ~ copy .t.oferta Tn bloc ~ trading . general/unic blister s. 1.picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors . bord (al unei nave etc. mancare. bloc (economic).foot . in alb s.asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer . spa^iu gol/necompletat 2. necompletat.ambalaj transparent bloc s.gulere albastre (muncitori manuali/industriali) ~ .room .presedinte al consiliului de administratie . 1. a tine Tn pensiune ~ and lodging .40 BLA-BOG blank adj.) pachet de actiuni v. scandura.societate fictiva ~ signature . blocada v.asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) ~ mortgage .vot reprezentativ (la adundrile sindicale) blurb s. avizier v. dulap 2.

t. a retine (locuri. 1.taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing .valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults .sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj. 1.BOG-BOO 41 ~ transaction .(cont.) contract de garantie v. spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s.sistem de prime book s. mina de aur 2. prima. in vama. Tmprumut obligatar ~ loan . obligatiuni la purtator 2. 1. 1.creanta contabila ~ entry . 1. volum 2. care rezulta din registrul contabil. a inregistra. pi.fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus trial.profit contabil ~ s of account . depozitat in antrepozit vamal ~ carman .) sistem de evident a intrarilor ~ profit . a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate . de carte 2.) garant bondwashing 5'.) obligatiune. bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares .t.finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue . garanfie. registru (contabil) adj. angajament formal de plata 3.inregistrare contabila ~ entry system . (asig.tmprumut obligatar ~ market .camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse .clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate . carte. bilete) 3. contabil v.emisiune de obligatiuni. garantat prin obligatiuni 2. bolsevism bonanza s.creditor garantat prin obligatiuni ~ dues . (dr. out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost . a trece Tntr-un registru 2. 1.tranzac^ie necinstita bolshevism s.pret de cost contabil ~ debt .certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor . (off. succes in afaceri bond s.provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms . taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods .actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme .pia^a titlurilor de stat ~ note .registre/evidente contabile .permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating .marfuri in vama ~ stores . detinator de obligatiuni bondsman s.pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s.cu livrare din antrepozit vamal ~ value . a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2. (fin. 1. (in) a ponta (un salariat) la venire 4.

stand de carfi. a lua cu Tmprumut borrower s. jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -. gatuire a productiei. boicot v. 1. subventie (de incurajare a exporturilor) boutique s.{mar. avant (economic). prima. a creste. categorie. debitor boss s. contabil bookkeeping s.alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de inflafie) . 1. bookstall boom s. minim. frontiera. crestere. agent de pariuri bookseller s. constrans 2. patron bottleneck s. a sus^ine intens (un produs. clasa. boom 2.pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s. imprumutat. a mari (preturi) 2. Tmprumut maritim (cu ipotecarea navei) ~ bond . a prospera 2.valoare contabila ~ value weights . prosperitate.gara de frontiera ~ tax adjustments .} aviz de angajament/ navlosire ~ office .t. chiosc de ziare bookstand v. scurta perioada de avant economic.(cont. (mar.trade . bilete) ~ clerk . taraba. a Tmprumuta.ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v. marire (a preturilor) v.) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) to keep the ~ s . eel mat scazut ~ price . boss. butic boycott s.t. nava adj. 1.contract de Tmprumut maritim ~ lien . trecere in registru 2. crestere temporara (a preturilor) boost s. Tnregistrare.) obligat.inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s.42 ~ s of first/original/prime entry jumal.industria earth ~ value . bookmaker.drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj. persoana care ia cu imprumut. brosura bookmaker s. a progresa. (dr.casa de bilete bookkeeper s. rezervare (de locuri. crestere rapida. o marcd etc. (mar. a boicota bracket s.) fund de nava. contabilitate booklet s. carena. librar bookshop s. sef.sala de vanzare de bilete ~ note . 1. I. Tn drum spre bounty s. chiosc border s.) booth s. librarie bookstall s. timp mort tn fluxul tehnologic.t. fund.i. 1. impozitare) ~ creep . a promova. perioada de succes (al unui produs) 3.a tine contabilitatea booking s. retinere.) (for) cu destinatia.easier (la casa de bilete) ~ hall . baza 2. gol de productie ~ inflation . 1. explozie (a preturilor) v. a creste rapid (despre preturi) boomlet s. grani^a ~ station . conjuctura economica favorabila 2. grupa (de salarizare.

tmpartire. a corupe bribery s.activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager .imagine a marcii ~ loyalty . a da faliment 2. brainstorming branch s. 1. (up) a ridica (o sedintd) v.depanare brew V. marca ~ acceptance .valuation .even analysis . a mitui. domeniu.t. ramura.nerespectare a secretului . defectiune 2. clasificare3. deteriorare 2.i.indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale uneipiete) ~ image .retea de sucursale brand s. a lansa (o companie.grafic al pragului de rentabilitate ~ . a falimenta. pod. (out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking . fabrica de bere bribe s.imprumut-punte/de legatura. 1.valori ale marcii branding s. ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate. luare sau dare de mita bridge s. bransa. finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) .even point . sfera de activitate 2.management al marcii ~ name .clauza ineficientei (navei) ~ of prices .evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values . incalcare. ~ .denumire a marcii . un produs) cu multa publicitate 5.of contract .t. a analiza 6.incalcare a unei clauze contractuale break v. mita v.analiza a preturilor ~ service .acceptare a march (de cdtre consumatori) (down) a imparti. nerespectare ~ of confidence/security .i.L a fabrica bere brewer s. 1. analiza ~ clause . compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3.director de filiala/ sucursala ~ network . fabricant de bere brewery s.incalcare a contractului ~ of trust . a diviza. adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile) ~ development index .BRA-BRI 43 brainstorming s. punte . 1. a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4. a rupe 2. a defaica.(cont.loialitate/fidelitate fata de marca ~ management . a ruina 3. sucursala v.punct critic al rentabilitatii breakable adj. defalcare.abuz de Tncredere ~ of warranty . a incaica. (off) a tntrerupe (relatii). a rupe (un contract) 7. divizare. 1. branding. mituire. avarie.even chart . spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s. a clasifica. feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ . creare a marcii breach s. casabil breakage s. spargere.loan . fragil. filiala.

'curtier.bancă de economii şi societate de construcţii.linie bugetară (grup de produse pe care un consumator le poate cumpăra în funcţie de venitul propriu) ~'s order .t.analiză globală ~ cargo/freight .) spaţiu nefolosit/ mort (la stivuire). spart 2.) borderou al agentului de încărcare brokerage s. 1. a repartiza (din buget) v. întocmire a bugetului buffer s.produse maro (bunuri de consum de folosinţâ îndelungatâ care se fabricau iniţial în carcase de culoare maro . (com. societate ipotecară bulk s.) sistem de vânzări cu plata în rate ~ line .t.i. incomplet 4. bulă 2. televizoare etc. prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de apărare) v. a aloca. active sau cota de piaţâ) brisk aJ/. curtaj brown adj.articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage . agent (de bursă.credit (ipotecar) acordat pentru cumpârarea sau construcţia de locuinţe . a expune pe scurt 2. activ.societate-fantomă budget s.) dosar (aZ MHMÎ' proces).deficit bugetar .control bugetar ~ deficit .policy . .(mar.caric/încărcăturâ în vrac » . tampon ~ stock .) pachet incomplet de acţiuni ~ lots. construcţie ~ contractor .a aproba/a vota bugetul budgetary adj. material de umplutură ~ time . grămadâ.piaţă activă broken adj. asigurări etc.politică bugetară budgeting s. a prevedea în buget ~ account .credit acordat brokerului (garantat prin titluri de valoare) ~ company . 1. vrac.stoc-tampon building s.society/and loan association . brokeraj. scurt.44 BRI-BUL brief adj. buget v.grafic cu baloane (în care societăţile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporţionale ca mărime cu puterea competitivâ exprimată prin volumul vânzărilor. intermediar ~'s lien . (bur.cont de buget (cont bancar din care se achitâ regulat plăţile curente). 1.(mar. rezuma.drept de retenţie (a poliţei de asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ 's loan . viu ~ market .) bubble s. nerespectat 3.radiouri. falit. a încredinţa fMn caz unni avocat) mante cu intenţia de a-i creşte artificîal valoarea) ~ chart .(mar. bugetar ~ control .) agitare a pieţei (prin cumpărarea masivâ de acţiuni ale unei societâfi neperfor- to pass the ~ . constmctor ~ loan . 1. rupt. minat ~ amount/lot .antreprenor.(bur.). maro ~ goods . încălcat. rezumat 2.program/timp (de lucru) cu întreruperi broker s. marfâ m vrac ~ analysis . (dr.) ordin al agentului de încărcare ~'s return . broker. concis s.

(mar. bursă (universitară.reprezentant comercial ~ card . birocrat burglary 5. ofîciu.tranzactie â la hausse bulldog s.grain carrier . activitate comercială 2. de creştere. societate comercială 4. perete etanş de compartimentare (al unei nave) bulky adj.) cheltuieli de regie v.of proof (dr.campanie/speculatie â la hausse ~ transaction . referitor la afaceri.BUL-BUS 45 ~ carrier/trader .mineralier ~ pile .) rezervă metalică bullish adj.(fin.masă specifîcă în vrac. speculant â la hausse (care mizează pe creşterea cursului) adj. firmă. (cont.carte de vizită .producţie în serie/de masă ~ storage . agenţie. birou. afacere.) sarcina probatiunii.t. răspundere.) s. profesie.asigurare contra furtului bursary s. oneros bureau s. afaceri.container pentru marfa în vrac ~ dry cargo . (fin.oil carrier .cerealier ~ . greutate.acoperire excedentară ~ campaign .) capacitate de încărcare de marfa 4. 1. proiect 3.port de buncherare burden s. meserie adj. obligaţie (contractuală).a începe descărcarea. departament bureaucracy s. a dezarima bulkhead s.) glonţ (imprumut rambursat într-o singură tranşâ la sfârşitul perioadei scadente) bullion s. lingou (de aur sau argint) ~ reserve .presiune a speculanţilor â la hausse bushel s.handling cargo dock . buldog ~ bonds .depozitare în vrac ~ weight . mare. birocraţie bureaucrat s.account/position . (mar.ore carrier . 1. a încărca .încărcătură amestecată. problemă.obligaţiuni-buldog (emise de societăţi străine pe piaţa Marii Britanii) bullet s. buşel. ocupaţie. navă de mărfuri în vrac ~ container . baniţă (unitate de capacitaîe) business s. de afaceri.tanc petrolier ~ . a căuta sâ provoace o creştere (a cursului) .) buncherare ~ agent . comercial ~ agent .autocistemă ~ . încărcătură 2.piaţă în creştere . sarcină.caric/încărcătură uscat(ă) în vrac ~ goods . responsabiliate 3. marfă nesortată ~ production .cartel al speculanţilor â la hausse ~ run .marfa voluminoasâ bull (bur. în creştere v. împovărător.agent de buncherare ~ port .vrachier. onusprobandi burdensome adj.t.mărfuri în vrac ~ .pool . de studii) ~ market . furt prin efracţie ~ insurance . cu tendinţă de creştere (desprepiaţa bursierâ) bunkering s.chei de mărfuri în vrac ~ lorry . voluminos ~ goods . densitate în grămadă to break ~ .

referitor la afaceri. fback) a răscumpăra 3.poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzată de un accident major) ~ law .managementul întreprinderii ~ manager . cumpărărătură v.to .drept comercial ~ management .concentration . (up) a cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi încercând să preia controlul acesteia)'.director comercial ~ of the day . cumpărător .faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours .ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune şi recesiune în activitatea economica) îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi viaţă) ~ data processing .centru de afaceri ~ correspondence . (out) a cumpăra (toate acţiunile unei societăţi). răscumpărare (de câtre o societate a acţiunilor pe care le-a vândut anterior) 2.comert ~ failure .centre . 1. 1.(bur.(/m. (in) a stoca (materiale). de afaceri. a cumpăra 2.) cumpărători fâră vânzători . cumpărare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptâ contravaloarea acestora în bunuri produse cu instalaţiile respective) buyer s. cumpărare. over) a mitui 6. finto) a cumpăra (acfiuni ale unei societâţi) 5. (off.strategie de afaceri ~ term . om de afaceri buy s.46 BUS-BUY .ordine de zi ~ plan .) risc de firmă (riscul de bază inerent activităţii de exploatare a firmei) ~ savings . a face cumpărături buyback s.concentrare/limitare a cumpărătorilor (pe o piaţă) ~ credit . a răscumpăra (la licitaţie) 4.termen comercial ~ . fturnover) a realiza (vânzâri mari.infbrmatică de gestiune ~ day . practic businessman s.credit cumpărător (acordat unui cumpârător străin de câtre banca exportatorului pentru mărfurile importate) ~ s no sellers . însâ cu profit minim) 8.economii/rezerve ale firmei ~ strategy . a răscumpăra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1. lupta sindicatelor limitându-se la to go into ~ .a intra în afaceri to travel on ~ .zi lucrătoare ~ economics .publicitate industrială ~ unionism . a acapara (o marfd cu scopul de a controla fumizarea ei) v.casă de comert ~ interruption policy .corespondenţă comercială ~ cycle .business advertising .(SUA) sindicalism de sistem (concepţie sindîcală de a accepta şi susţine sistemul capitalist.program/ore de lucru (în magazine şi birouri) ~ house .plan de afaceri ~ profit .profit din activitatea curentă ~ risk .i.t.a călători în interes de afaceri businesslike adj.

) cererea mai mare decât oferta ~'s risk .(bur.piaţâ favorabilă cumpârătorilor ~'s monopoly .monopson ~'s option to double .surplus al cumpărătomlui/consumatorului (diferenţa dintre preţul pe care cumpărătorul intenţionează sâ-l ofere pentru un anumit produs şî preţul pe care îl plâteşte în realitate) ~ s'strike .risc al cumpărătorului ~'s surplus . grilă de aprovizionare (model al activitâţii de aprovizionare industrială) buying s.s over .(bur.BUY-BY -s' market .) opţiune care îi dă cumpărătorului dreptul de a cumpâra un pachet dublu de acţiuni faţâ de cel convenit . cumpărare .grevă a cumpărătorilor buygrid s.

(bur.putere de cumpărare ~ round . auxiliar ~ (e) .~ cycle .product .) cumpărare â la hausse ~ power .law .produs secundar/auxiliar. decizie a unei societăţi/corporaţii (în completare la regulamentul existent) ~ . depozitare în stoc (de marfâ.work .muncâ suplimentară/accesorie . secundar.stocare.ciclu de cumpărare (frecvenţu cu care este achiziţionat un produs) ~ forward . cumpărare/preluare a unei societâţi by adj. materii prime) ~ long . derivat ~ .hotărâre a administraţiei locale.cumpărare farâ intermediari (direct de la producâtor sau importator) buyout s.

(on. revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale înainte de scadenţa) 4. apel.) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v.curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer .depozit la vedere ~ feature . solicitare (de platâ a unei societăţi ai cărei acţionari sunt solicitaţi să plătească sumele restante pentru acţiunile deţinute) 3.t.t. a scoate din circulatie (bani) 4. cadastral ~ map . cablu 2.) calendar de termene. .adresă telegrafîcă ~ order . vizită (profesională.i. 1.scrisoare de apel (adresatâ unui acţionar pentru a plăti acţiunile deţinute) ~ loaq. a chema 2. a înscrie în calendar. cerere. cadastre cadastral adj.of .împrumut rambursabil la cerere ~ market . (mar.hartă cadastrală ~ register .piaţa împrumuturilor ramurbsabile la cerere ~ . cablogramă. înainte de maturitate) ~ letter . (mt) a chema la grevă 6. cablogramă • cabotage s. a înregistra ~ day . a convoca 3. calendar 2.(bur. la un preţ specificat.) optiune de apel (ppţiune de cumpărare a unui activ la un preţ de exerciţiu specificat) . a contramanda 5. call 5.posibilitate/clauză de revocare (care îi permite emitenîului sâ-şî râscumpere titlurile de valoare.primă de revocare (sumâ peste valoarea nominalâ care trebuie plătită de o societate cănd revocă o emisiune de titluri de valoare) ~ price preţ de revocare ~ privilege .comandă telegrafică ~ rate .cabină telefonică .solicitare de achitare a acţiunilor ~ option .c cable s. 1.transfer telegrafic cablegram s. rol 3.) cabotaj cadaster v. a telegrafia ~ address . a face o scurtă vizită (despre un agent comercial) ~ box . telegramă v.privilegiu de revocare (clauzâ încorporată într-o obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi dă de apel/cumpărare. (oft) a anula. (bur. apel/convorbire telefonică 2. cadastru calendar s.(bur.) opţiune care îi dă drept cumpărâtorului să cumpere un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit ~ on shares .zi calendaristică ~ year . (dr.carte funciară ~ survey .) opţiune telefon v. 1.deposit .premium . 1.) escală v. upon) a soma (un debitor). de afaceri) 5. a aduna.an calendaristic call s.ridicare cadastrală cadastre s. (in) a cere plata (unei datorii). (mar.i.more option . (up) a chema la . (fin.

t. a şterge. fundamental . 1. (dr.dobândă pentru depozitele la vedere.capacitate în baluri/ baloturi -.clauză de revocare .productivitate normală ~ to contract .in bulk . examinare. randament 3. a realiza (un act. (com. capital. 1. a face propagandă electorală canvasser s. plătibil (la cerere) ~ bond . limită superioară (impusă dobânzii. 1.) cont de capital . a analiza 2. 1 a căuta comenzi 2. majusculă.port de canal ~ lock .restanţe la achitarea acţiunilor callability s. a anula.agent de schimb (de cambii) 2.factor de capacitate/utilizare -. cutie de conserve 2. 1. agent electoral cap s.CAL-CAP 49 emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un preţ specificat) ~ provision . a tăia.) capacitate legală ~ factor . literă mare adj. capac. canibalizare (situa-ţie în care creşterea volumului de vânzâri pentru o marcă provoacă scăderea cererii pentru o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de produse) canvass ^. ghid (care cuprinde unităţile monetare. a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strângerea de voturi) v.t. productivitate. agent comercial.rezervări anulabile ~ contract .rate .(SUA) titluri preferenţiale revocabile camber s. de măsură ale mai multor ţări) campaign s. comis-voiajor 2.capacitate în vrac ~ production . a radia (o datorie.contract anulabil cannery s.) cap. manual. capital 2. campanie (publicitară.şlep de canal ~ boat . analiză 2. a examina.in bales .) posibilitate/clauză de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj. principal. a revoca (a hotărâre) cancellable adj.ecluză de canal ~ regulations . volum 2.pod-canal ~ dues/tolls . prospectare (a pieţei) 3. a bifa 2. de presă etc. cană v. anulabil ~ bookings . a prospecta (piaţa). (fin. un contract)'. a conserva. căuş (bazin portuar mic) cambist ^. capitală (oraş) 3.) can s. revocabil (înainte de scadenţă).(dr.taxe de trecere prin canal ~ harbour/port .) capacitate de a contracta to work at/to ~ .t. 1. o comandă). o ipotecâ). specialist în schimburile financiare 3. propagandă electorală v. 1.obligaţiune revocabilă ~ preferred stocks . bidon.i.) număr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienţilor sau potenţialilor clienţi) ~ s in arrears . a contramanda (o întrevedere. mai ales în cazul ipotecii cu dobândă variabila) capacity s. 1. l.a lucra la capacitatea maximâ capital s.account . a pune în cutii de conserve canal s. ~ bridge . (fin. canal (artificial) ~ barge .reguli de trecere prin canal cancel v. capacitate. canistră.(cont. a vizita. a anula.navă de canal . fabrică de conserve cannibalization s.

punct până la care se poate obţine capital (în mod rentabil) ~ decumulation .industrie cu investiţii mari pe unitatea de produs ~ invested . făra a urmări mărirea capacitâţii de producţie) ~ depreciation .issue .amortizare ~ employed/owned .investiţii în mijloace de producţie .acumulare de capital ~ adequacy .activ de capital (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normalâ afirmei) ~ budget .locaţie financiară/de capital.emitere de acţiuni ~ lease .alocare a capitalului (criterii de decizie pentru investiţii în active fixe care implică compararea costnlui investiţiei cu beneficiile sale viitoare) ~ gains .capital angajat (capitalul utilizat într-o afacSre. mijloace de productie ~ impairment .facilităţi fiscale de capitalizare ~ appreciation .pierdere de capital (la vânzarea activelor de capital) ~ market .fonduri fixe ~ expenditure/outlay .câştig de capital (profitul obţinut din vânzarea activelor de capital) ~ gains tax .intensive industry .(cont.creştere a valorii de piaţă a unei investiţii ~ asset .creştere a productivităţii (mijloacelor de producţie prin cumpârarea de utilaje performate.cheltuieli de investiţie ~ flight .reducere a capitalului .bunuri de capital.deepening .) cheltuieli de capital ~ cost allowance .piaţă de capital net) . fin.cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption .deteriorare a capitalului (situaţia în care capitalul unei instituţii financiare scade sub nivelul prevăzut de reglementârile legale) ~ charges .50 CAP ~ accumulation/formation .exod al capitalalui (în alîe ţări) ~ allowances .consumator de capital (despre ramuriîe şi activităţile industriale care necesită un volum mare de capital pentru afuncţiona) ~ .buget de capital ~ budgeting . activul ~ -intensive .capital adecvat (capacitatea capitalului unei bânci de a face faţă unei eventuale evoluţii negative a activelor sale fară a deveni insoîvabilă) ~ equipment .randament al câştigului de capital ~ goods .intensitate a capitalului (valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vânzâri) ~ cut-off point .impozit pe câştigul de capital ~ gains yield .uzurâ a capitalului fix (în procesul de producţie) ~ intensity .impozit pe capital ~ loss . leasing financiar ~ levy ..capital investit ~ investment'.

rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bânci şi activele sale totale) ~ rationing .t.valoare capitalizată ~ widening . capitalism ~ rate .fonduri proprii ~ stock . capitalist capitalization s. fin.total al despăgubirii (plâtite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .rezerve de capital.protest de mare captive adj. impozit pe cap de locuitor ~ fee .fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinătorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .capitaţie.rotaţia capitalului ~ value .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentâ a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacitâţii de producţie) capitalism s. (bur.linia pieţei de capital (reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) capitalist s.raţionalizare a capitalului (destinat investiţiilor') ~ redemption reserve fund .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ratio .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .cheltuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft ..necesar de capital ~ reserves . (bur. (SUA) capital social ~ structure .raport investiţie-producţie ~ profit .reducere de capital (dîminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) ~ requirements .capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).primă a comandantului ~'s copy .CAP 51 ~ market line .structură a capitalului ~ sum .output ratio .) capitalizare 2.fin.transfer de capital (între două ţari) ~ .auditoriu/public captiv (obligat sâ asculte material publicitar în timpul recepţionârii unor programe de radio şi televiziune) .răspundere a comandantului ~'s protest . structură a capitalului (unei societâţi) ~ of reserves .) a capitaliza capitation s.copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges . 1. 1.taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societâţi) ~ grant . comandant de navă (în marina comercială) -'s bounty .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax . captiv ~ audience . calcul pe cap de locuitor 2. capitaţie.. profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ turnover . impozit pe cap de locuitor captain s.

reducere de capital (diminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) capitalist s. profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources . (bur„fin.output ratio .linia pieţei de capital (reprezentarea grafică a relafiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .fonduri proprii .rezerve de capital. capitalist capitalization s.extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacităfii de producţie) capitalism s. comandant de navă (în marina comercială) ~'s bounty .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societăţi) ~ requirements .capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentă a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.market line .fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .valoare capitalizată ~ widening .primă a comandantului ~'s copy . captiv ~ audience .fee .total al despăgubirii (plătite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .necesar de capital ~ reserves .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bănci şi activele sale totale) ~ rationing .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ rate . stmctură a capitalului (unei societăţi) ~ of reserves .rotaţia capitalului ~ value .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ^ratio .protest de mare captive adj. fin.transfer de capital (între două ţări) ~ .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability . (bur.răspundere a comandantului ~'s protest .stock .cheftuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft ..auditoriu/public captiv (obligat să asculte material publicitar în timpul recepţionării unor programe de radio şi televiziune) . impozit pe cap de locuitor captain s.capitaţie. 1. impozit pe cap de locuitor .) capitalizare 2. capitalism ~ grant . 1.impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) ~ turnover . capitaţie.. (SUA) capital social ~ structure .t.sum .raţionalizare a capitalului (destinat mvestiţiilor) ~ redemption reserve fund .structură a capitalului .) a capitaliza capitation s. calcul pe cap de locuitor 2.raport investiţie-producţie ~ profit .

fişă 2. bunăvoinţă ~ and maintenance . cartelă.capacitate netă/utilă de încărcare . grijă.vot prin delegat/mandat cardholder s. navâ comercială de transport (de mârfuri) ~ book .femeie interesată de reuşita profesională ~ planning .taxe pe mărfurile operate . (mar.(man.caric în stare bună (la sosirea navei în portul de destinaţie) .of general delivery . carcass carcass s.impozit auto (mai ales la maşinile de import) carat s. transportator.întreţinere şi pază (a unui utilaj aflat în conservare) ~ of . conservare 2.) consultanţă în sectoml promovărilor (într-ofirmâ) ~ barge . automobil. încărcătură.capacity . coţadă de marfa ~ dues .(SUA) post-restant career 5'.container de marfâ ~ covered by bill .) planificare a structurii profesionale (a personalului unei companii) car s.prin grija/bunăvoinţa . posesor al unei cărti de credit care s.caric încărcat pe bază de conosament ~ damage report . cargobot. fişier ~ vote .carrying . al unui sindicat) 2.piaţă captivă (grup de consumatori care nu pot evita activitâţile publicitare. autoturism 2.capacitate de încărcare de marfa . arivism cargo ^.greutate a animalului tăiat şi curăţat card s.carrier . carieră.navă mixtă (de marfă şipasageri) ~ catalogue .(man.cartotecă.and-passenger ship . profesie ~ counselling . 1. de marketing sau nu au de ales între multe oferte) ~ outlet . al unui sindicat) careerism s.52 CAP-CAR ~ market .pescaj de încărcare.cărăuş. 1.) caric 2. capacitate de încărcare de marfa ~ draft/draught .coeficient de încărcare ~ container .raport de avariere/deteriorare a mărfurilor ~ deadweight .şlep de marfă ~ battens . marfa ~ . tramvai) ~ tax . 1.cargou.in good condition . 1.manipulare de marfuri ~ in bulk . vagon (de tren. camet de membru ~ .caric în vrac .având calitatea de membru (al unui partid. cargobot ~ coeffîcient . carierism.handling . carcasă ~ weight . card 3.magazin captiv (care îşi poate desfăşura activitatea într-o clădire cu condiţia de a vinde numai mărfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv) ~ girl/woman . întreţinere.fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel . membru (al unui partid. 1.catalog pe fişe ~ index .registru de evidenţă a mărfurilor încărcate .deadweight tonnage .tonaj net. carat carcase v. carte (de crediî).

agent al cărăuşului ~'s lien . (SUA) vagon (ca încărcătură) ~ liner .tonă de navlu/volum ~ tonnage .caric ce s-ar putea deplasa în magazie ~ lien . cifră de afaceri ~ underwriter .deplasare a caricului (în magazie) ~ owner . adoptare (a unei propuneri).deplasare a caricului (în magazie datoritâ stivuirii şi amarării incorecte) ~ shipping .tanc de marfa (la petroliere) ~ ton .stat cu marină comercială dezvoltată (care face transporturi pentru alte ţări) ~'s agent . cărăuş. trafic de mărfari ~ plan . votare (a unui proi'ect de lege) 4.transport maritim. 1.worthy clause . executare. cărăuşie 2.cheltuieli de transport ~ forward . 1.privilegiu de încărcare.trafic de mărfuri.voiaj al navei încărcate ~ performance .CAR 53 ~ insurance policy .asigurător al caricului ~ work .volum de mărfuri transportate. transport.cu transportul plătit (pănă la punctul de livrare) ~ shift . mar.tonaj de încărcare ~ train .(asig.fişă de pontaj (pentru marfa încarcată sau descărcată) ~ lot .operare de mărfuri ~ .proprietar al mărfii ~ passage . cost al transportului 3.recepţionare a mărfîi ~ reefer space . 1.cu transportul plătit până la domiciliul beneficiamlui carrier s.cu plata taxelor de transport la livrare/destinaţie ~ free . administrare.partidă vagonală de mărfuri carman s. conducere (a unei afaceri) ~ docume^its .linie de transport maritim (de mărfuri) ~ turnover .spaţiu de încărcare ~ sweat . aducere la îndeplinire. şofer.sindicat al asigurătorilor decaric ~ tank .cargoplan ~ reception . drept de retenţie asupra mărfii ~ line -. societate de transport ~ bag .franco taxe de transport ~ paid .) clauza navei apte de a transporta mârfuri carload s. camionagiu 2.sudaţie a mârfii ~ syndicate .cargou/navă de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizării încărcăturii (în magaziile navei) ~ loading manifold .manifold de încărcare ~ movement .drept de retenţie al cărăuşului ~'s risk .poliţă de asigurare a caricului ~ liable to be broached .tren de marfa ~ paid home .magazie frigorifică ~ sheet . transportator 2. flotă de transport ~ space .documente de transport ~ expenses .declaraţie a cărăuşului (privind starea mărfii) .pungă (de plastic sau hârtie folosită la cumpârături) ~ nation .risc al cărăuşului ~'s statement . vatman carriage s.

) cash-and-carry.(fin. numerar.) primâ în numerar ~ breakeven point .zi de report cartage ^.plată în numerar înainte de livrare ~ bonus . a avea de vânzare (despre un magazin) 3. caz v.) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obţinut când se scad elementele nemonetare .recoltă destinată vânzării (.and-carry .camionaj cartel s. cartel cartelist s. transport.) bonificaţie în numerar. camionaj 3.ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul în care o firmă achiziţionează materiiîe prime şi cel al vânzârii produselor finite) ~ credit . (asig. (oft) a câştiga (unpremiu) 6.t. a administra (o afacere). (forward. ovw) a reporta 5. adept al cartelării cartelization s. (cont. fon^ a conduce.(bur.permis de scoatere a mărfu-rilor din vamă ~ port . lansându-se apoi pe alte pieţe) case s. negocieri) 1.client care plăteşte în numerar .contabilitate financiară ~ advance .sold de casă . 1.din costurilefixe) ~ budget/forecast . 1.active lichide . a plăti în numerar ~ account . bani lichizi v.avans în numerar ~ against (shipping) documents (mar. cărăuşie (cu tracţiune animală) 2. a cartela cascade s.before delivery . membm al unui cartel 2.acţiuni emise pentru obţinerea de lichiditâţi ~ conversion cycle .credit de casă/descoperit ~ crop . plătit în numerar şi transportat de cumpărător ~ assets . through) a îndeplini.buget de numerar (plan care prezintă fluxurile de numerar) ~ capital/shares . a vota ('MH proiect de lege) 4.cele care nu reprezintă ieşire de numerar .54 CAR-CAS carry v. a transporta 2. cost al transportului ~ contractor .antreprenor de trans-porturi ~ note .şi nu consumului personal) ~ customer . a adopta (o propunere).disponibil de numerar în bancă ~ balance . cascading (strategie de marketing prin care o companie pâtrunde mai întâi pe un segment mic de piaţă.t. carry-over carry-over s.jurispmdenţă ~ study . a realiza carry-forward v.. (out.impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) cascading s. 1. a ţine.at bank . ladă 2.) report ~ day .t.t. cutie.) studiu de caz cash s. cartelare cartelize v. a continua (tratative.(man.port cu alimbare ~ service . a ambala în lăzi/cutii ~ law .cont de casă ~ accounting . a încasa (un cec).(com. cascadă ~ tax . bur. 1.) plată în numerar pe baza documentelor de transport ~ . proces.

care intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă determinată) ~ m hand . casetâ pentru bani cashier s.(bur.piaţă spot/cu plata în numerar ~ note .) jumalul încasârilor în numerar ~ register .bon de casâ .cec. casier ~'s cheque .) plată în numerar la comandă cashbook s. livrare contra ramburs ~ price .hârtie de ambalaj cask s. (up) a aduna.(cont. butoi (folosit mai ales pentru bere şi vin.) platâ în numerar la livrare.~ department .on delivery fee . (SUA) bancomat casing s.casierie cashomat s.preţ cu plata în numerar ~ purchase .dividende în numerar . ambalaj .in-transit policy .down . casierie ~ on delivery .with order .(com.) a condamna la plata despâgubirilor 2.casier ~ management account .bancomat ~ dividends .(com. având diferite mâsuri) cast v. învelitoare.(.notă de plată ~ office .) casă de înregistrare ~ reserve . a totaliza . (away) a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii critice) 3.casierie .cont administrat (cont bancar investit pe piaţa financiară) ~ market .flux de ieşire de numerar ~ paid/received book .flux de intrare de numerar ~ issue .flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar. 1. registru de conturi cashbox s.paper .registru de casâ ~ keeper . tratâ bancarâ ~'s office . (dr..casâ.plusuri şi minusuri de casâ ~ statement .bani în casâ .(com.rabat comercial pentm plata în numerar ~ dispenser .echivalentul numeramlui {investiţie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate şi scadenţă iniţială sub trei luni) ~ flow/generation .cumpârare cu plata în numerar ~ receipts journal .rezervă lichidă (disponibilâ pentru plasamente imediate) ~ sale .) ordin cu plata în numerar ~ outflow .plata la livrare ~ equivalent .) situaţie de casă ~ surrender (value) .casâ .emisiune de acţiuni preferenţiale (destinate acţionarilor existenţi) ~ journal .t.(cont.poliţâ de asigurare a banilor în tranzit (pentru sumele transportate între douâ bânci) ~ inflow . deosebitâ de profitul contabil.valoare de râscumpârare (a unei poliţe de asigurare) ~ voucher .vânzare contra numerar ~ settlement .(com.registru de casâ ~ discount .taxâ de ramburs ~ order .rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bânci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ desk .) lichidare în numerar ~ shorts and overs .deposit) ratio .

a se opri ~ clause . a cauza. rol caution s. a pricinui ~ beyond control .post liber temporar casualty s. navă pentm transportul animalelor vii cattletruck s. camion sau vagonplatfonnă pentru transportul animalelor vii cause s. plată pentru depozitare în pivniţe census s. precauţie 2.profit ocazional ~ vacancy . catalog.transport de animale vii cattleship s. limită superioară ~ price . central ~ bank .centru comer-cial/de afaceri Central European Time . clasă cater v.preţ maxim cellar ^. a înceta. ieftin s. produse etc. listă (de preţuri. ocazional.56 CAS-CEN casting adj. nivel maxim.t.târg de vite ~ traffic/transport . slogan (publicitar) catchy adj.i. cultură altemativă/in-tercalată catchpenny adj. pivniţă. captivant. cataloguer catchcrop s. decisiv ~ vote . păstrare/depozitare în pivniţe 2.mână de lucru ocazionalâ/ sezonieră ~ leave . catalogator cataloguist v. a cataloga ~ buying cumpărare pe bazâ de catalog ~ price . cănd numârul voturilor pro şi contra este egal) casual adj. bovine ~ breeding creştere a vitelor ~ dealer . motiv 2. 1.preţ de catalog . plafon.nutreţ pentru vite ~ lease . a da faliment ceiling s. încetare.negustor de vite ~ food . a avertiza ~ money .) v. oprire.planificare centralizată . a opri.arendă de vite ! ~ market . (asig.vot decisiv (al preşedintelui unei adunări. temporar 5'. recensământ central adj. catalogue catalogue s. 1.a opri plăţile.planning .i.t.t. a fumiza alimente şi servicii caterer s.învoire ~ profit . categorie.store . marfă ieftinâ catchphrase s. avertisment (dat unui lucrător) v. atrăgător ~ adverstisement .bancă centrală/naţională .garanţie (sumâ cerută ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru îndeplînirea obligaţiilor contractuale) cease s. vite. caz.) accident ~ insurance asigurare împotriva accidentelor ~ loss .fortă majoră ~ list .reclamă atrăgă-toare category s. sistare v. 1.Ora Europei Centrale . cauză.business district . fumizor de alimente şi servicii cattle s. prevedere. proces v.t.magazin cu vânzare pe bază de catalog cataloguer s. a sista v.listă de procese.daună cauzată de accident catalog v. cramă cellarage 5. persoană angajată temporar ~ labour .clauză de sistare to ~ payments .

certificat de greutate (a mărfii) certified adj. ci de un accident) ~ of guarantee/warranty .certificat de origine (a mârfurilor'de export) ~ of misfortune .certificat de analiză (a unuiprodus) ~ of classification .(asig. centru (comercial.certificat de existenţă (certificat eliberat de un fond de pensii care atestă ca beneficiarul stipulat în certificat este în viaţâ) • ~ of quality .carrier . mar. ci de un accident) ~ of clearance .contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt .certificat de depozit ~ of enrollment .) certificat de avarie ~ of delivery .certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă unui falit prin care se certifică faptul că falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.graminee. autorizat. atestat. cultură de cereale certificate s.certificat de garanţie ~ cheque .CEN-CER 57 centralism s.certificat de înregistrare (a acţiunilor nominale) cereal s.(mar. atestat 2.certificat/proces-verbal de recepţie (a unei lucrări) ~ of airworthiness . verificat ~ accountant .certificat de calitate ~ of registration/registry . cerealier.cerealier.) certificat de navigabilitate ~ of shares .) ~ of health/pratique .certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis .cec acceptat/vizat (de bancâ) .certificat de expertiză ~ of transfer . certificat.(SUA) certificat de înregistrare (pentru navele de cabotaj şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence .) permis vamal de descărcare ~ of manufacture/origin . 1. adeverinţă. de cereale .certificat de înregistrare (a unei societâţi comerciale) ~ of inscription .dovadă de livrare (a mărfii) ~ of deposit . navă/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops . centralizare (procesul de concentrare a autoritâţii la centrul organizafiei respective) centre s.certificat de naţionalitate (al navei) ~ of seaworthiness . a atesta 2.certificat de clasă (al navei) ~ of insurance .(bur. cereale adj. 1.) certificat de transfer (de acţiuni) ~ of weight . a elibera un certificat ~ of acceptance .(mar.certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage .falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă.certificat/ patentă de sănătate ~ of incorporation . centralism centralization s. financiar etc.î. care certificâ faptul căfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. certificat de actiuni v. a certifica.certificat de acţiuni ~ of survey .certificat de asigurare ~ of inward clearance .

sursă ~ captain .of shipping .cameră de comert ~ of commerce and industry .factură legalizată ~ mail .preşedinte al consiliului de administraţie ~'s report .situaţie financiară certificată de un contabil autorizat ~ invoice .(man.) conducere ierarhică ~ of distribution . uzură/daune prin frecarea mărfurilor (în timpul transportului) chain s.societate cu sucursale multiple ~ of command .of commerce .public accountant . mijloc. cale.CER-CHA ~ copy .copie legalizată ~ financial statement . (dr. cesionare cessionary s.) vânzare a unui proces (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin care ofertantul suportâ cheltuielile de judecată şi. a se modifica channel s. sistem 2. sistare cesser s. a schimba (bani) v. cancelar Chancellor of the Exchequer -. 1.a merge pe cale ierarhică . cesionar chafe s.conflict de reţea (apărut între membrii unei reţele de distribuţie) ~ of distribution . mărunţiş.) frecare. lanţ (de masurări topografice) ~ company . negustor.camera comerciantilor champerty s.camerâ de navigaţie . preşedinte (al unei adunâri) ~ of the board of directors . pasă de navigaţie. a se schimba. (asig. 1. (Anglia) ministru de finanţe chancellorship s. încetare.of trade .magazin m reţea chairman ^. lumânărar. a certifica. pl.t. schimbare 2.) încetare (a unei râspunderi) chairmanship s. a atesta cess s.t. birouri: I cabinet al judecătorului . cameră 2. 1. comerciant change s.(com. 1. cesiune.şir de andosări ~ store . impozit cessation s. oprire. în caz de câştig. fabricant de lumînări 2. (dr. schimb v. chaldron (unitate de capacitate) cession s.(SUA) scrisoare recomandată ~ management accountant . 1.) linie/canal de distribuţie ~ of endorsements . canal. reţea.şef de reţea (cel mai puternic membru al unei reţele de distribuţie) ~ conflict . canal (natural)-. bani mămnţi.(SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer . rest 3. primeşte o parte din suma disputată) chancellor s.(SUA) contabil managerial atestat (care hicrează în sectorul afacerilor) . şenal 2.canal de distribuţie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s .(bur.i.) transfer (de acţiuni) autorizat certify v.raport al preşedintelui (despre activitatea anualâ a companiei) chamber s.camerâ de comerţ şi industrie . funcţia sau demnitatea de cancelar chandler s. preşedinţie chaldron s.

navlu contractual ~ market .societate înfiinţată prin decret regal ~ contractor . afretare.account . cartă. (cont.) navlositor ~'s agent .gain .CHA 59 chapel s.cont de cheltuieli ~ s forward . privilegiat.agent/curtier de navlosire ~ business .order . hartă marină 2. 1.ship/vessel . preţ.) a navlosi. navlosire. drept. contract de navlosire v. 1. atelier de tipografie.navlosire a navei nude (fărâ echipaj şi materiale) ~ market . asociaţie a muncitorilor tipografi charge s.subarmator ~ freight .expedierea/transportul în contul destinatarului ~ s included . preţ al transportului pe mare ~ party .) debit 6. a încărca 2.navlositor principal . 1.sarcini pe active ~ s prepaid . misiune 3. navlosire.t. speze 4. închiriere (a unui avion. confirmat. cheltuieli. 1. a închiria (un avion.navlu. a sfâtui. (\v\th) a acuza (de) v.navlu contractual chartering s. (mar. impozabil .navlu contractual ~ owner . 1.inclusiv cheltuielile ~ s on assets .tonaj navlosit charterage s. grafic v. lcont.(SUA) cont în credit .contract de închiriere a navei nude (fără echipaj şi materiale) ~ commission . autorizat 2.tarif de navlu ~ tonnage . 1. afretare.ordin de navlosire ~ terms . cost al navlosirii/închirierii chartered adj. lege.expedierea/transportul în contul expeditorului chargeable adj.piaţa navlosirilor şi a închirierilor ~ member . titlu de gaj 5. o maşină) ~ by demise . acuzatie (în dreptul penal) 7.contract de navlosire ~ plane .) a debita 5. decret. a acorda (un drept sau privilegiu) 2. afretat. a fixa (un preţ). închiriat (despre un avion. discurs al judecătorului (adresat juraţilor) v.condiţii (contractuale) de navlosire . (mar. a trece în cont . a îndemna (despre un judecător care se adresează jurafilor) 6.ajutor de maistru ~ s account . a cere plata 2.expert contabil ~ company .membru fondator (al unei organizaţii) ~ money .hand .agent al navlositorului ~'s freight . încărcătură 2.i. a afreta. sarcină. diagramă. a taxa 4.by demise . a cere.avion charter ~ rate .t. însărcinare.) navlosire.afaceri de navlosire .profit impozabil chart s. închiriere ~ agent/broker .piaţa navlosirilor şi a închirierilor .) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s. privilegiu 2. 1.t. a trece/a reprezenta pe hartă 2. a unei maşini) 1.comision de navlosire ~ freight .navă navlosită charterer s.(cont. statuat (printr-un decret). o maşină) ~ accountant . 1. (mar. navlosit. 1. a decreta. a însărcina 3. a face graficul ~ of accounts . răspundere.

şef de birou ~ contractor . ieftinătate check s.curs al cecului (în tranzacfiile cu devize) ~ signer . verificare 3. 1.ipotecă mobiliară ~ mortgage bond .credit ieftin/avantajos (cu dobândă scăzută) ~ quality .listă de control.bilet cu preţ redus cheapness s. la serviciu) 2.inginer-şef ~ executive offîcer . (SUA) camet de cecuri checking s. 1.cec la purtător ~ to order . ieftin. a verifica 2. la preţ convenabil ~ labour . borderou de cecuri ~ register .cu barare generală ~ crossed specially .proiectant-şef ~ engineer .compensare a cecurilor ~ crossed generally . 1. vestiar checkup s. control.(SUA) director executiv ~ mate/offîcer .i.formular de cec ~ rate . acareturi ~ mortgage . achitând nota de plată). oră de plecare (de la hotel) 2. (off) a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v. bun mobiliar 2. verificare 2. 1. (SUA) cec adj.(SUA) director operativ .calitate inferioară ~ ticket .mostră de control. principal ~ clerk . control. a se prezenta (la aeroport. a face verificări 4.ofiţer secund. control. viză. chitanţă (la depunerea bagajelor). probă-martor checkbook s.(SUA) obligaţiune ipotecară mobiliarâ ~ s personal .(SUA) cont curent checkoff s.antreprenor general ~ debtor . (outJ a pleca (de la hotel etc. cec ~ account . ştampilă de control. control. ('m) a se înregistra (la hotel). (şi ~ up) a controla. ieftin 2. număr (la garderobâ)'.debitor principal ~ designer .forţă de muncă ieftină ~ money . fwith^ a corespunde ~ list . 1.) registru de cecuri ~ sample . de control/verificare v. cotor 4. verificare 2.bunuri mobiliare . 1. înregistrare ~ account . femeie cu ziua.(cont. garderobă. 1.camet de cecuri ~ cashing machine . bifare 3. fup on) a controla. a încasa un cec (la bancă) 3. reţinere din salariu (pentru sindicat) checkout s. tabele) charwoman s.bunuri imobiliare cheap adj. contramarcă. servitoare chattel s. cu putere redusă de cumpărare (despre o monedă) adv.v.cont curent ~ book .60 CHA-CHI chartist s.t.terminal de decontare a cecurilor ~ clearing . şefadj. a face verificări. analist al pieţei bursiere (care întocmeşte grafice.cec la ordin chief^. calcul şi plată la casă (într-un magazin) checkroom s.cu barare specială ~ form . verificare cheque .persoană cu semnătură autorizată pe cec ~ to bearer . ofiţer maritim întâi (de navă comercialâ) ~ operating offîcer .s real . devalorizat.

ziduri chinezeşti (bariere interne pe care instituţiile financiare le instaleazâ între diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaţii şi apariţia conflictelor de interese) choice s.flux circular (transferul continuu.tribunal civil ~ embargo . selecţionat.stare civilă ~ year . (dr.) mişcare civilă (care provoacă daune) ~ court .CHI-CLA 61 ~ ship surveyor .urbanism civil adj.an civil/calendaristic claim s.t. 1. tiraj ~ and readership . folosire a copiilor în activităţi productive Chinese adj. a pune în circulaţie (bani etc.drepturi civile ~ servant . (asig.articol/rubrică economic(ă) (în ziar) ~ council . a avea răspândire circulating adj.inspector-şef de registru (naval) child s. cetăţenie city s. difuzare. superior ~ brand .funcţionar public/de stat ~ service . a trimite circulare circulate v.cod civil ~ commotion . de mărfurî) 1.muncă a copiilor.inginer constructor ~ engineering . circular s.(asig. asortiment adj. de plăţi şi încasâri între consumatori şi producători) ~ letter . 1. circulară ~ flow .primărie ~ planning .licitaţie chinezească (licîtaţie la care se coboarâ preţul pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ walls .alocaţie pentru copil ~ labour . circulant ~ assets .administraţie de stat/ publică ~ status .mijloc de plată/schimb.embargou civil ~ engineer .) 1.circulară ~ letter of credit . ales.proces civil ~ code .consiliu municipal ~ edition .marcă superioară/de calitate circular adj. a circula.) cerere .bilet în circuit ~ tour . circulaţie (monetard.scrisoare de credit circulară ~ ticket .drept civil ~ list . unitate monetară circulation s.active circulante/curente ~ capital . cerere (de despăgubire) 1.listă civilă (alocaţii bugetare pentru întreţinerea familiei regale) ~ rights . civil ~ case . în ambele sensuri.redactor economic (al unui ziar).)'.i.t. chinezesc ~ auction .reducere a impozitului pe venit pentru susţinătorii de copii ~ benefit . a răspândi. (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall .tiraj şi grad de citire citizen s.ediţi^ de dimineaţă (a unui cotidian pentru dîstribuţia locală) ~ editor . selecţie 2.călătorie în circuit circularize v. copil ~ allowance . oraş ~ article .constmcţii civile ~ law .capital circulant/de lucru ~ medium . cetăţean citizenship s. răspândire. a difuza v. alegere.

fară rezerve/menţiuni ~ 'acceptance .CVA-CLE (îndreptâţitâ). solicitant. clasificare ~ certificate . a clasifica clause s. a revendica ~ for damages .registru de reclamatii to jump a ~ .caric/încărcătură de „produse albe".accept (cambie) curat/ fară rezerve/menţiuni ~ bill of exchange . liber 2.) cerere de despăgubire/daune ~ in return (dr.(asig. curat.acţionare în judecată m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare .a contesta o actiune în revendicare to raise ~ s . 1.(asig. clasă. 1. spaţiu liber v. marfă curată ~ charter . concesiune (minieră) v.t.recipisâ de livrare netă ~ ship .inspector de registru/clasificare classified adj.a cere/a pretinde despăgubiri to meet a ~ .t.) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despăgubire (în baza poliţelor de asigurare) ~ s and liabilities . prevedere.t.(SUA) acţiuni cu sau fâră drept de vot ~ document . registru naval/maritim ~ surveyor .cambie curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of health .action .(mar. net s. a clasa •.creanţe şi angaja-mente ~ s book .clasificare a navelor ~ society .t.credit deschis/fără garanţie (fără documente însoţitoare pentru o cambie trasâ asupra nnei bâncf) ~ receipt .patentă de sănătate curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of lading . curat.a formula pretenţii claimable adj.) cerere reconventională ~ -jumper . clasă socială v.luptă de clasă classical adj. revendicabil claimant s.) conosament cu rezerve/menţiuni clean adj. a . drept (de a solicita ceva) 3. categorie 2. a lichida (o navâ) în vamâ 2.(mar. cu clauze ~ bill of lading . petrolier de „produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj.societate de clasificare. a solda (mârfuri) 3. a lichida. clasic ~ economics economie clasică ~ unemployment . clasificat ~ advertisement . a pretinde.mica publicitate ~ common stock .şomaj clasic classification s. clairnant class s.document oficial secret ~ telephone directory . articol. 1. reclamant claimer v.) contract de navlosire curat/fară rezerve/menţiuni ~ credit . exigibil.a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages . clauză. stipulaţie (în contract) claused adj. a clasifica.) conosament curat/fară rezeve/menţiuni ~ cargo . a cere.certificat de clasă (a navei) ~ of ships .navâ curată (după carantină).persoană care preia ilegal un teren ~ release and discharge .pagini naţionale (anuar) classify v.(mar.

) lichidare în vamă 3.) preţ strâns (cînd între preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă mică) ~ substitute .profit net ~ tare .t.acord de cliring ~ bank .lichidare a soldurilor.economie închisă/ autarhică ~ .i. 1.CLE-CLO 63 compensa (un cec printr-o casă de compensaţie) 4. sfârşit v.) efect de clientelă (atragerea unui anumit tip de investitori în funcţie de politica de dividende) clinch v. garderobă 2. a încheia (o afacere) ~ company .end fund . defrişare ~ account . soldare clearing s.înlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj.) cliring.t.(fin.şefde şantier client s. a face formalităţile (vamale) de sosire sau plecare (despre o navă) . casă de bagaje clone s.(cont. fwith^ a accepta (o ofertâ). soldare ~ system .grefier ~ (of the court)'s offîce . a realiza un beneficiu net de 5. a reprima. a defrişa (un teren) v.greşeală de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work . a plăti (o datorie) 6. 1. compensaţie 2. client ~ account . lichidare.muncă de birou clerk s.out sale .cont de cliring ~ agent . (out) a lichida.greutate reală a tarei clearance s. a lua măsuri represive împotriva 3. (fin.bancă de cliring ~ house casă de compensaţie. slrâns.(bur. L închis 2. 1. a închide. soldare (de mărfuri) ~ agent .lichidare în vamâ \a sosire ~ outwars .) lichidare în vamă 2.societate închisă (controlată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ price .societate închisă (conlrolată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ economy .days . clientele clientele s.) cont al clientului clientage v.lichidare în vamă la plecare ~ papers . clientelă ~ effect .documente de lichidare în vamă ~ sale . ofîciu de cliring ~ .agent de lichidare în vamă ~ agreement .agent de lichidare în vamă ~ certifîcate . clonă (produs identic cu altul) close adj.grefa ~ of (the) works . (mar. de birou ~ error .lichidare a soldurilor.tranzacţii în cliring clerical adj. (mar.sistem de cliring ~ transactions . încheiere. (SUA) vânzător ~ of the court .zile libere (fârâ prima şi ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecată ~ of debts .fond mutual închis (care emite un numâr limitat de . apropiat s. a încheia 2. (down) a înceta (activiîatea).certificat de lichidare în vamă ~ iirwards . a încheia (o afacere) cloakroom s.i. 1. a solda (mărfuri) v. 1. fimcţionar (de birou) 2.fâră datorii ~ profit . închis ~ company .

mărfuri de cabotaj.navă de cabotaj.comert de cabotaj .i.cabotaj.certificat de cabotaj . cabotaj . de coastă.up fund . ultimul curs ~ stock . coastă.navă de cărbuni. închis ~ held corporation . navă sau tren pentru transportul cărbunilor coast s. transport de cabotaj.ultimul preţ oferit (la licitaţie).navă de cabotaj.voyage .tonaj de cabotaj . litoral v.ape costiere coaster s.(conî.flotă de cabotaj .analiză de grup ftehnicâ de analizâ statistică prin intermediul căreia o mostrâ este încadrată într-o serie de grupuri cu anumite trăsături comune) ~ sample .(com. nave de cabotaj ~ tonnage . încheiere. zăcământ de cărbuni ~ mine/pit . a naviga de-a lungul coastei coastal adj. costier. a bunchera (despre o navă) ~ basin/field bazin carbonifer.caric/încărcătură de cabotaj ~ certificate . navigaţie costieră.pescuit costier ~ ship/vessel . navlu pentru măriuri de cabotaj ~ hovercraft .piaţă închisă ~ sea . încetare a activităţii. ultima licitare ~ date .ship .linie de cabotaj ~ ship/vessel .64 CLO-COA acţiuni.eşantion concentrat coal s. lichidare.preţ la închiderea bursei.(SUA) corporaţie îuchisă (deţinută de un număr mic de persoane) closeout s.entry .down sale .cabotaj. strâns. soldare (de mărfuri) closing s.voiaj de cabotaj coastwise adj.sindicat închis (care acceptă în condiţii restrictive noi membri) ~ . cărbune v.i.întreprindere închisă (care nu angajează muncitori nesindicalizaţi) ~ union . gmp ~ analysis .) stoc la inventariere ~ time . întrerupere a lucrului (ca unnare a închiderii întreprinderii) closely adv. de cabotaj adv. de cabotaj ~ fleet .(cont.lichidare a stocului înaintea închiderii (unei întreprinderi) . tranzacţionate prin bursâ. sfârşit ~ bid .comerţ de cabotaj ~ traftîc .) articol de închidere ~ price .navă de coastă pe pemă deaer ~ line .) oră de închidere cluster s. costier.barge .declaraţie vamală finală ~ .termen final ~ declaration .trade .şlep maritim costier ~ cargo . pe care nu le mai răscumpârâ) ~ market . cabotier ~ shipping . carbonier coaler s.mare închisă/interioară ~ shop .fishery . de-a lungul coastei . navă de cabotaj.freight . cabotier ~ trade . a face plinul de cărbuni. cabotier coasting s.mină de cărbuni . trafic maritim costier ~ waters . ci le răscumpără pe cele deja vândute) closedown s. închidere.fond mutual închis (care nu mai emite acţhmi.

a colecţiona adj.cargou de cabotaj ~ sea lane .cu ramburs ~ order .colectivist . colecjie ~ advice . colectare (a impozitelor.accept/cambie de garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ loan .industria frigului ~ store .colecţie de mostre ~ on delivery . a colecta (impozite. acaparare a mărfii (în vederea controlării preţurilor) coffer-y. strângere. 1. nave de cabotaj . cifru.negociere a contractului colectiv de muncă ~ contract . auxihar s.navă de cabotaj.housing unit .contract colectiv ~ farm .coduri de conduită (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s.flotă de cabotaj ~ freighter .cameră frigorifică ~ storage . colectiv ~ agreement .storage trade .aviz de încasare ~ and delivery . frig ~ carrier . 1.t. coasigurare cold adj.t. a taxelor). taxe) 1. transport de cabotaj..acord colectiv ~ bargaining .i. coeficient.conservare prin frig .imobil cu locuinţe .dispoziţie de încasare . colateral. faliment v.COA-COL 65 ~ fleet . a da faliment collateral adj. falsificator de bani coinsurance s. colectă. fabricare/batere de monede 2.trade . 1. garanţie colaterală.cabotaj. a intra în colaps.monedă cu titlu legal coinage s.pattern .comerţ de cabotaj ~ voyage . indice. secundar.ship/vessel . chetă 3. încasare 2. a strânge.) bilet la ordin de garanţie colaterală ~ security . cod.serviciu de ridicare şi livrare la domiciliu . seif coin s. l.gospodărie agricolă colectivă ~ farmer . sistem de semnalizare ~ s of conduct . sistem monetar coiner s. v. colateral (pentru un împrumut) ~ acceptance . cod.împrumut cu garanţie colaterală ~ note .antrepozit frigorific collapse s.drum maritim costier.(fin.serviciu de încasări ~ of payments . rece s.garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ trust bond .model al încasării debitorilor collective adj.incaso ~ of samples . monedă v.department . cabotier ~ shipping .voiaj de cabotaj code s.(SUA) obligaţiune cu garanţie colaterală detinută de un depozitar collect v.(fin. cu taxă inversă (despre o convorbire telefonică) collection s. a bate (monedâ) ~ and bullion . factor coemption s.) rezerve metalice în monede şi lingouri ~ circulation . colaps. linie de cabotaj . corp de legi 2.circulaţie monetarâ/a monedelor ~ of legal fîneness .i.agent frigorific ~ room .

navă combinată tip OBO (pentru petrol — marfâ în vrac — .66 COL-COM ~ labour agreement .vameş ~ of taxes . combativ ~ advertising . coluziune. (to) a se ridica la. a ajunge 2.scrisoare de recomandare (pentru înlesnirea unui împrumut) command s. resurse etc. comercial s. acţiuni ale societăţilor cu profil comercial .registru de casă cu coloane combative adj. ziare).(asig. 1. coliziune.petrol sau cărbune . navă de cărbuni. a dispune de (bani. (into) a intra în (vigoare. a comanda. reclamă.ataşat comercial . pl. conivenţă (cooperare între firme independente pentru a influenţa concurenţa) collusive adj.oligopol instituit prin coluziune ~ tendering .convenţie colectivă de muncă ~ ownership . despre o marfâ) 3. ciocnire. comandă. rubrică. colonialism colony s. anunţ publicitar (la radio şi televiziune) 2.agency .minereu) come v. posesie etc.) coloană 2.risc de abordaj collusion s. încasator 2. asociaţie 2. sprijin. a se cifra la comfort s. articol (de ziar) columnar adj.t. a fi în criză/jenă fmanciara. 1. ordin v.proprietate colectivă ~ policy . agent fiscal.) clauza abordajului ~ damage . colonie column s. mină de cărbuni collision s.) ~ economy . a ocupa un post 4.oferte stabilite prin coluziune (care simulează o falsă concurenţă) colonial adj.minereu şi minereu . comerţ commercial adj. stabilit prin coluziune ~ oligopoly .agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor . mar. 1. 1.comert colonial colonialism s.marfă în vrac —petrol) ~ oil-bulk-ore . 1. (mar.i. (mt) a apărea.t.economie centralizată/ planificată commerce s. a aduce (un câştig.) abordaj ~ clause .) 5. a fi publicat (despre cârţi.avarie de abordaj ~ risk . absorbţie.poliţă de asigurare colectivă collectivism s. (do\vn) a se ieftini. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) combined adj. 1. 1. miner (din minele de cărbuni) 2. combinat ~ carrier . cu coloane ~ cash book . colonial ~ market . a-i merge rău afacerile 3.publicitate combativă/ persuasivă combination s.agenţie comercialâ ~ assets . (in) a intra într-o funcţie.vrachier combinat (minereu . colectionar ~ of customs . (cont. fuzionare. carbonier colliery s. perceptor. a intra în grevă 6. colectivism collectivize v. uniune.agent fiscal collier s. a colectiviza collector s. recomandare ~ letter .piaţă colonială ~ trade .active comerciale/de exploatare ~ agent . a veni. a ordona 2.

litigiu comercial code cod comercial correspondence corespondenţă Mnercială court . a mandata.cambie comercială car/vehicle .comisionar ~ broker . 1.scrisoare de credit nmercial •load .marină comercială •lonopoly .servicii comerciale set . parlamentare) 2.doc comercial fleet .flotă comercială geography .navă comercială ~ shipping .comis-voiajor ~ treaty . delegat.risc comercial school . armare (a unei nave) v.casă/firmâ de brokeri ~ merchant . delegare.valoare comercială/la preţul pieţei comercialism s.t. curier.contract de comision ~ house .(mar.viteză comercială ~ traffîc . delegaţie 3.monopol comercial •yaper . a împutemici. comisie ~ of management .(SUA) zonă/spaţiu comer- cial(ă) risk . membru al unei comisii (guvemamentale.factură comercială hw .comerciant comisionar ~ past us .a îndeplini un mandat to do ~ business . practică/uzanţă comercială 3.calitate comercială harbour/port . spirit comercial. utilitară cause .traveller .vehicul comercial/ alitar. a delega. comisionar comipissioner s.port comercial house casă de comerţ invoice .comitet de direcţie . comert maritim ~ speed .anuar al societătilor xnerciale dock .tribunal comercial credit .) set de documente comerciale •ship/vessel . comitet.a vinde pe bază de comision commissionaire s.geografie comercială grade . împutemicire. împutemicit ~ s of inland revenue .Barine .vânzare pe bază de comision to carry out a ~ .uzanţă comercială directory .efect de comert fprecint .încărcătură comercială lanager director comercial .)M 67 aviation . a comercializa commission s.a scoate o navă din exploatare to sell on ~ .drept comercial tetter of credit .aviaţie civilă bank bancă comercială bill .tratat comercial ~ value . expresie folosită în limbajul comercial commercialize v. mandat. 1.a face afaceri pe bazâ de comision to put a ship out of ~ .credit comercial credit company . a arma (o navâ) ~ agent .fisc committee s.trafic comercial . 1.şcoală comercială Services . a numi într-o funcţie 2. mercantilism 2. 1. comisie 2.comision pentru terti ~ sale .t.(SUA) agent de bursă ~ contract . comisar.flotă comercială.societate de credit Mnercial custom/usage . comision 4.

comun. drept de folosinţă în comun (a pământului. comunitate de naţiuni. bun (de larg consum) ~ cost .(SUA) documente comerciale pentru schimbul de mârfuri (instrumente negociabile ţinute drept garanţie pentru împrumuturile destinate finanţării importurilor) ~ external tariff .(asig. 1. transmitere.cărâuş comun simulând ofalsâ concurenţâ) ~ seal .proprietate socială/obştească . cât şi pentru caric) ~ average .taxă vamală comunitară (aplicatâ de o piaţâ comunitară sau o uniune vamală) -labour . comunal 2.tarif vamal comun (în CEE) ~ agreements . a păşunilor).) ~ customs tariff .fortă de muncă necalificată .capital-marfâ ~ circulation .law .producţie de mărfuri ~ rates .) avarie particulară ~ business oriented language . obştesc.limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier .circulaţie a mărfurilor ~ dollar . pământ/păşune comun(ă).) etalon-marfâ common adj.) risc comun (atâtpentru navâ. colectiv.68 COM ~ of supply .(asig. oferte comune (stabilite pentru coluziune.) navlu diferenţiat (pentru mârfuri care se transportă regulat în cantităţi mari) ~ standard . federaţie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanică de Naţiuni Commonwealth preference facilităţi vamale pentm statele-membre ale Comunităţii Britanice de Naţiuni communal adj.coope-rativă agricolă communication s.) .(fîn. comunicare. drept de folosinţă comună/obştească (a pământului.ştampilă a firmei ~ shares/stock . produs. mesaj.(mar.(cont.monedă-marfâ ~ paper .) cost comun (atribuibil mai multor produse etc.sistem de preţuri comune ~ pricing . general 2.dolar-marfă ~ exchange . comun. căi de comunicaţie (căiferate. pl. 1. 1. public s. comunitar ~ agricultural organization .stabilire de preţuri comune (pentru a evita concurenţa). informaţie. marfâ. devălmăşie commonwealth s. legătură 2.broker la bursa de mărfuri ~ capital .futures . pl.operaţii la termen cu mărfuri ~ market . a păşunilor). pământ/păşune comun(ă) ~ adventure .piaţă de mărfuri (mai ales de alimente şi materii prime) ~ money .(SUA) comisie bugetarâ commodity s. şosele etc. telecomunicaţii 3. ~ production .acorduri privind schimbul de mărfuri ~ broker . mar.bursă de mărfuri .acţiuni comune ~ stock fund .fond mutual care administrează acţiuni comune commonage s. obştesc.(SUA) comisie financiară ~ of ways and means . mar.Piaţa Comună ~ ownership .drept cutumiar Common Market .prices system .

sindicat pe societate.legislatia societăţilor comerciale ~ meeting .comert în compensaţie compensatory adj. autobu?. în comparaţie cu alte bunuri şi servicii) ~ advertising .) company s.capital propriu (al unei societâţî) ~ formation . a compensa 2.fondator al unei societăţi ~ reserves .economie comparată ~ statistics .COM 69 . 1.publicitate compara-tivă ~ economics . sindicat controlat de patronat comparative adj. companie ~ car maşină de serviciu ~ director . comunitate 2.î.funcţionar din conducerea unei societăţi ~ promoter . a despăgubi compesation s. comparativ ~ advantage . compensaţie. despă-gubire ~ deal .rezerve ale societâţii (constituite din profit) ~ seal .reduceri de compensaţie ale taxelor vamale .(SUA) fonduri de binefacere ~ investment .tranzacţie în compensaţie ~ fund (bur.membru al consiliului de administraţie ~ equity .adunarea acţionarilor ~ officer . compensatoriu ~ damages .statistică comparată compassionate adj.daune compensatorii ~ fînance . furnizare de câldurâ etc.magazin al unei întreprinderi (pentru angajaţii acesteia) ~'s risk .avantaj comparativ (principiu care consideră că o ţară sau o regiune ar trebui sâ se specializeze în producţia şi exportul acelor bunuri pentru care eficienţa este relativ crescută.finanţare a deficitului bugetar ~ tariff reductions . înlocuire (a unui tip deplată cu altul) 1.investiţie comunitară/ obştească ~ of interest .) ~ union . compensator.leave învoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v.risc al cărâuşului ~ town .ştampilă a firmei ~ store .linie de telecomunicaţii ~ service telecomunicaţii ~ strategy .) fond de compensare ~ stocks acţiuni de compensare (acţiuni ale statului oferite în compen-saţie acţionarilor de la unele societaţi naţîonalizate) ~ trade . plin de compasiune. (SUA) navetâ ~ ticket (SUA) abonament (la tren. societate.cale de comunicaţie communism s.constituire/înfiinţare a unei societăţi ~ law . comu-nitate.comunitate de interese commutation s.activity . posesiune în comun ~ chest . comunism community s.strategie comunicaţională (metode prin care comercianţii realizează comunicarea cu pieţele lor) ~ way . 1.trafic de informaţii. compătimitor . 1.oraş dependent de o întreprindere (pentru locuri de muncă. telecomunicaţii ~ line .

a încheia.serviciu de reclamaţii complementary adj.analizâ a concurenţei (de cătrefirmele rivale) complaint s. compus.scoatere completă/ definitivă din funcţiune ~ disability . în întregime ~ built up .piaţâ concurenţială ~ need . complet. compozit. examen prin concurs (pentru ocuparea unui post vacant) ~ market . pricepere. 1.nevoie de bunuri competitive ~ pricing . (dr.complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s. combinaţie.registm de reclamaţii ~ section . calificare 2.strategie de luptâ împotriva concurenţei . combinat s.concurs. a termina .70 compete v.ofertă complementară (ofertă de două sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiaşi proces de produc-ţie) complete adj.a face faţâ concurenţei competitive adj. situatie materialâ bună competition s.).) competenţă 3.i. ~ breakdown . a consimţi să/la.i.inspectare/verificare a respectării legislaţiei în vigoare comply v. sunt gata de folosinţă imediată) . competitiv.supply . total v.(fin. complet. a-şi da consimţământul la composite adj.avantaj competitiv (ideea conform căreia punctele forte şi slabe ale unei societăţi se pot determina numai prin comparaţie cu concurenţa) ~ balance . consimţământ.examination . conformitate.invaliditate totală ~ markets . complementar ~ demand . competitivitate ~ knocked down . concurenţă ~ policy . acord.î.complet asamblat (despre utilaje care.politicâ concurenţialâ (impusâ de guvern pentru a combate monopolurile) competitor s. amestec. pl. mixt. date compuse (care grupează .stabilire a preţurilor prin concurenţă ~ situation .are. a concura. concurent ~ analysis . (with) a se conforma (cerinţelor.cerere concurenţială (situaţie în care două sau mai multe produse concurează pentru satisfacerea cererii pieţei) ~ supply . regulilor etc.strategy .echilibrul concurenţial (într-un sector industrial) ~ bidding .) pieţe complete (portofolii care cuprind orice tip doril de căştigurî) completely adv. competenţă.cerere complementara (cerere de două produse care se folosesc împreună) to face ~ . concurential ~ advantage . aprobare ~ examination . iar producătorii a două sau mai multe mârfuri concurează pentru utilizarea lor) competitiveness s.licitaţie competitivă ~ demand . reclamaţie ~ book .situaţie concurenţială . la vdm.ofertâ concurenţială (situaţie în care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate. a fi în concurenţă competence s.

t. a estima computer s. obligatoriu.t. controller compulsion s.î.. 1. disimulare (a activelor de catre un falit. a evalua. (dr. fiind înlocuitori apropiaţi unul pentru celălalt) ~ train .) tranzactii asistate de calculator computerize v. marketing al nişelor de piaţă (identificarea şi exploatarea unui segment îngust de piaţâ) concentration s. a achita partial (o datorie) v.(asig.assisted manufacture fabricare asistată de calculator ~ . ascundere.i. a calcula. impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence .) convenţie. a alcătui 2. a combina. computer . a retrage (o acuzaţie în schimbul unei compensaţii materiale) 3.(cont.ofertă combinată (ofertă a unui produs care provine din două sau mai multe surse ori metode de fabricaţie.dobândă compusă ~ tariff .concentrare a industriei (concentrarea unor sectoare industriale în anumite zone în funcţie de .l. compus. a computeriza concealment s. cuprinzător ~ offer .tarif compus/mixt (combinaţie între taxa ad valorem şi o taxă vamală specificâ) comprehensive adj.) primă compusă ~ entry .aided/assisted trading . compoziţie.(bur. concordat (acord între un debitor şi creditorii sâi privitor la lichidarea datoriilor prin plata unei sume mai mici decât întreaga datorie angajată).caric/încărcătură mixt(ă) ~ demand . concentrat . stmctură alcâtuire 2. a adevărului de câtre un asigurat etc.segmentare concentrată.i.COM-CON 71 informaţii din mai multe sectoare.vânzare/executare silită (la licitaţie) ~ winding-up .) articol recapitulativ ~ interest . v. mixt s.licenţă obligatorie (asupra unui brevet de invenţie) composition s.cerere combinată/ alternativă (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ supply ..tren mixt (de călători şi marfă) comptroller v. domeniî) ~ cargo .lichidare judiciară compute v. ofertă de două sau mai multe produse care satisfac acelaşi tip de cerere. silit.poliţă de asigurare generală ~ sale . a încheia un concordat ~ bonus .segmentation . concentrare (proces prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de câteva firme mari) ~ account . sumă achitată (în baza unei asemenea înţelegeri) compound adj. constrângere compulsory adj. a ajunge la un compromis (cu creditorii).cont de concentrare (cont de depozit în care se virează periodic sume de bani) ~ bank .ofertă cuprinzătoare/ amănunţită ~ policy .) concentrated adj.bancă de concentrare (a fondurilor din alte bâncî) ~ of industry .aided/. compus v. a compune. calculator. fortat.

) acceptai^ conditionalâ (a unei oferte de cătri cumpărător dacâ primeşte unelt facilităţi) '• ~ of the market . 1. conducere.clauza confidenţialitâţi (într-un contract de angajare) . ghid. congres convenţie 2. cartel maritim ~ call . concesie 2. 1. legătură. confidenţialitate ~ clause . a încheia (o afacere). profilul pieţelor etc. 1.navluri de linie ~ ship/vessel . semnare (a unui contract) 3.) condiţie suspensivă ~ bond .situaţie pe piaţă.a pune condiţii. conditional ^ ~ acceptance .condiţii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj.(com. concesionar conciliation s. concem. clauză. administrare v. interes. arbitraj ~ board . mediator conclude v. condiţie 2.) ~ ratio . a prevedea. a condiţiona 2. 1.) testare a conceptului concern s. concesionar concessionary adj.obligaţiune condiţională/dublă ~ endorsement .î.andosare condiţio nală ~ sale . concluzie. întreprindere.rată de concentrare (care arată procentul în care un sector industrial este dominat de câteva mari societăţi sau mâsura concurenţei pe pieţele bancare) concept s. a sfârşi 2. a stipula o condiţie ~ of cargo . stare. l administra ~ money . 1. sfârşti 2. încheiere (a unei afaceri). 1. arbitru.condiţii de vânzare (îi contractele de vânzare de mărfuri) conditional adj.cărăuş asociat (la un cartd maritim) ~ rates .condiţii convenite ~ s of contract .starea conţinutului necunoscută (despre o marfâ ambalată) ~ subsequent . conciliere. a conchide. însoţitor conference s. 1.navâ de cartel maritim ~ terms .(com. a termina. terminare. 1..(dr. conductor 3. concept. a stipula v. participare (într-o afacere) 3.condiţii contractuale ~ s of membership .72________________________ sursele de materii prime. a deduce conclusion s.vânzare condiţională conduct s. s.funcţionar de încredere . confidenţial ~ clerk . situaţie 3.t.report .consiliu de arbitraj conciliator 5'. conjunctură ~ precedent .conferinţă telefonică ~ carrier . relaţie 2. dirijare.t. societate concession s. poziţie socială 4. a dirija. stipulatie (a unei convenţii) v.(dr.) condiţi^ rezolutorie ~ s agreed upon . prevedere.conditii di adeziune ~ s of sale . a semna (un contract) 3.of contents unknown .raport confidenţial confidentiality x. conferinţă.stare a caricului/ încărcăturii . administrato) 2. a conduce. concesiune concessionaire s. taxator.) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s. idee ~ testing . decizie fmală condition s.(dr.i. director.

daune indirecte (oferite drept compensaţie pentru. contradictie între legi congeneric adj. stimă 2.pe riscul destinatarului consigner v. nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s. ratificat.zile consecutive/curgătoare finclusiv duminicile şi sărbătorile legale) ~ contract . consignatar. validat ~ irrevocable credit . studiere.analiză asociată (tehnicâ de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor produse) conscience s.obligaţie consensualâ consequential adj.investiţ-ie cu risc scăzut conservator s. partidă de mărfuri 2. a consemna 3.acreditiv confirmat confiscate v. consignor consignment s. conflict. moderat . lot/încărcătură expediat(ă). congres conjoint adj. scrisoare de trăsură ~ warehouse . a depune (o sumă) consignee s. contradiţie.accounting . primitor (al mărfii) ~ voyage charter party . care decurge/ rezultă ~ damages . 1.antrepozit de consignaţie . consideraţie.contract consensual ~ obligation . combinat ~ analysis . considerare. a trimite (mârfuri) m consignaţie 2.(cont. poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ de un accident major) conservative adj.contabilitate pmdentă ~ estimate .conflict de interese ~ of laws . adeverit 2.factură de consignaţie ~ note .t. a expedia (mărfuri).) cont de consignaţie ~ invoice . prudent. custode. consensual ~ 's risk . expediere (de marfa) în consignaţie ~ account . a sechestra conflict s. 1. 1. a adeveri 2. compensaţie 4. motiv 3.contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj. considerent.i.evaluare pmdentă ~ investment . conglomerat ~ amalgamation/merger . paznic 2. a încredinţa. conştiinţă ~ money . tutore consideration s.t.) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit .preţ de vânzare consign v. a confisca. 1. asociat.fuziune congeneră (între firme din aceeaşi industrie în care partenerii de fuziune nu sunt nici clienţii. a valida confîrmed adj. a ratifica. plată. confirmat.conflict de legi.(com.poliţă de asigurare indirectă a pierderii. incompatibilitate v.fraht.of interests .t. a atesta. 1. destinatar. succesiv ~ days . a remite. a fi incompatibil .fuziune-conglomerat (între societăţi din industrii diferite) congress s. lichidator (numit de instanţă pentru a închide ofirmăfalită) 3. atestat.CON 73 confirm v. consecutiv. a fi în conflict/ contradictie. 1. a preda. nerespectarea obligaţiilor contractuale) ~ loss policy .bani de conştiinţă (sumă trimisă anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniţial s-a eschivat) consecutive adj. congener ~ merger . remuneraţie. 1. (dr. conservator 2.) contraprestaţie ~ for sale . a confirma.

în aceeaşi persoanâ. consolidare. consuetudinar.consul general publice) 3.industria construcţiilor consolidate v.~ prices .) pierdert componente) totală prezumată/interpretată ' .bilanţ consolidat ~ possession .preţuri stabile construction s. vădit consulat) ~ consumption .drept consuetudinar/cutumiar -mamă cu filialele ei în scopuri consuls.) situaţii ~ trust .şantier de construcţie consolidated adj. 1. consignator.jurisdicţie consulară ~ agreement . a consolida.amenajare de şantied unifica (societăţi).t. constructiv 2 consolidată dedus.pasager repatriat (prif conspicuous adj. estimat ~ balance sheet . a ~ management . titluri de rentă conso~ fees . a consolida (datoconstrucţie ria publică) ~ site .legalizare consulară proprietar) ~ declaration .cost constant/fix . clădire 2.(asig.total loss . fuziune.(dr. taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj. ostentativ.termen de execuţie (a une^ -accounts . 1. a aborda în grup (o ~ of ships .consulat general dorinţa confirmării unei poziţii sociale 74 ________________________ superioare) constant adj.consulat ~ bank .acord de consorţiu ~ office . consolidare (a datoriei ~ general .factură consularâ consortium s. consul contabile) 2.titluri de rentă constructive adj. a ~ agent .consum ostentativ ~ visa . 1. (dr. consortiu .(dr. pl. întocmit prin legal unificarea bilanţurilor tuturor filialelor . constant. interpretare (a unei legi) mărfii) ~ industry . mar. construire.(cont.capital constant .bancă de consortiu ~ passenger .taxe consulare lidată .poliţă de asigurare a navei î scopuri contabile) 2. unor societăţi). construo| consignor s.annuities/stock . prezumat. unificare (a consuetudinary adj.cost .agent consular calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification . expeditor (al ţie.) tutelă prezumatS financiare consolidate implicită consolidation ^.financial statpments . consular întrunirea. abordare în cutumiar grup (a unei societăţi~ law . consolidat ~ time . 1.invoice .) consolidare (stingere consulage s. slimulat de ~ general .jurisdiction . consulat (nemotivat de necesităţi.conturi consolidate lucrâri de construcţie) . stabil ~ capital .) posesie cu titk 1 (bilanţzil unui grup.viză consulară consulate adj.declaraţie consularâ consols s.construcţii navale societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy .

CON

75

consultant s. consultant; specialist, expert; consilier consultative adj. consultativ ~ vote - vot consultativ consulting adj. consultant - engineer - inginer consultant consumable adj., s. consumabil consume v.t. a consuma consumer s. consumator - acceptance - acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour - comportament al consumatorului ~ credit - credit de consum (acordat pentru cumpărarea de bunuri' de consum şi servicii) ~ demand - cerere a consumatorilor ~ durables - bunuri de folosinţă îndelungată ~ finance company - societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice - goods - bunuri de consum ~ loyalty - loialitate a consumatorului ffaţâ de o marca) ~ non-durables - produse de folosinţă imediată - preference - preferinţă a consumatorilor ~ price index - indice de preţ al consumatorului (wdicele preţurilor cu afnănuntul) ~ profile - profil al consumatorilor ~ protection - protecţie a consumatorilor ~ research - cercetare a preferinţelor consumatorilor ~ resistance - rezistenţă/pasivitate a consumatorilor

~ strike - grevă a consumatorilor, boicotare (a unui produs) de către consumatori ~ 's sovereignty - suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor într-o economie îiberă în funcţie de preferinţele consumatorilor) ~ 's surplus - surplus al consumatorului/cumpărătorului (diferenţa dintre preţuî pe care cumpărătorul intenţioneazâ sâ-l ofere pentru un anumit produs şi preţul pe care îl plăteşte în realitate) consumerism s. consumerism consumption s. consum ~ curve - curba consumului ~ function - functia consumului ~ goods - bunuri de consum ~ habits - obiceiuri ale consumatorilor/în materie de consum ~ rate - normă de consum ~ tax - impozit pe consum - unit - unitate de consum container s. container ~ capacity - capacitate în continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel - cargou-container, navă portcontainere ~ cell - celulă de container (pe navele portcontainere) - dimensions - dimensiuni (standard) de container ~ storage - depozitare în containere containerizable adj. containerizabil ~ cargo - caric/încărcătură containerizabil(ă) containerization s. containerizare containerize v.t. a containeriza, a introduce (mârfuri) în containere

~ interest - (dr.) drept de proprietd condiţionat contamination s. (asig. mar.) conta~ liabilities - (cont.) pasiv condiţiofl minare (a caricului, în special cu apă eventual I de mare) continuation s. 1. continuari contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango bursa de valori, amânarea achitării ~ account - (bur.) report i unei datorii, prin plaîa unei dobânz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri 1 pânâ la urmâtoarea lichidare; la bursa continuării de mărfuri, diferenţa dintre preţul spot ~ day - zi de contango şi preţul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun( ~ day - zi de contango 2. (dr.) a amâna 3. (bur.) a reporta contemptuous adj. dispreţuitor continuous adj. continuu, permanent ~ damages - daune neînsemnate/nule ~ audit - audit permanent (decise de instanţâ) ~ customary dispatch - (moa contention s. 1. disputâ, litigiu 2. celeritate uzuală fârâ întrempere concurenţă, rivalitate ~ employment - angajare contint contentious adj. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt continental adj. continental la o firma, folositâ pentru calculan - cover - acoperire continentală unor beneficii) (asigurare auto britanică oferitâ per~ (flow) production - producţie m fli soanelor care se deplasează pe continuu continentul european) ~ improvement - (man.) îmbunătăţii ~ port - port continental continuă ~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent posibilitate; caz neprevăzut, accident 2. ~ markets - pieţe continue (pie^ cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i ~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un de prevedere zile de tranzacţionare) contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr neprevăzut, accidental; condiţionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten annuity - anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare, asigurare de viaţă, a cărei plată este contraband s. contrabandă; mărfuri ( condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.de contrabandă ~ control - control vamal împotrr -assets - active eventuale contrabandei; combatere a contraba ~ beneficiary - beneficiar condiţionat dei {beneficiar ale cărui interese sunt - goods - mărfuri de contrabandă ~ of condiţionate de producerea unui eveniment) war - contrabandă de război ~ expenses - cheltuieli neprevăzute
76_________________________

CON

77

~ trade - comert de contrabandă contrabandist s. contrabandist contract s. contract v.t. 1. aîncheia (un contract) 2. a contracta (o obligaţie, un împrumut etc.); a face (datorii) 3. a reduce, a restrânge (cheltuieli) v.i. a încheia un contract - bond - scrisoare de garanţie bancară de bună executare a contractului - by deed/under seal - contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cărăuş, transportator ~ date - datâ contractuală ~ department - raion cu vânzare angro
(la un mare ma.gaz.in)

~ for a work - antreprizâ ~ freight - (mar.) navlu contractual ~ horizon - durată de execuţie/derulare a unui contract ~ labour - mână de lucru angajată pe termen lung ~ law - drept contractual ~ lien - dreptul contractual de retenţie ~ note - (bur.) borderou (de cumpărare sau vânzare de acţiuni) ~ of agency - contract de agenţie/comision ~ penalty - penalizare contractuală ~ price - preţ contractual ~ service - serviciu contractual ~ speed - viteză contractuală ~ supplies - livrări contractuale - value - valoare contractuală ~ work lucrare în antrepriză contraction s. 1. contractare, încheiere pe bază de contract 2. contractare (a unei obligaţii, a unui împrumut etc.) 3. reducere, restrângere (a cheltuielilor)

contractor s. contractant, parte contractantă; antreprenor; fumizor contractual adj. contractual ~ obligations - obligaţii contractuale ~ rent - chirie contractuală contrarian s. (SUA) contrarian (persoană care urmează o strategie contrară unor opţiuni logice) contravener s. contravenient contravention s. contravenţie contribution s. 1. contribuţie 2. impozit, taxă ~ margin - (fîn.) maijă de contribuţie (contribuţia la costurile fixe sau venitul rămas după plata costuriîorfixe) ~ to general average - (asig. mar.) contribuţie la avaria comună contributOK. 1. contribuabil 2. colaborator (la o revistâ, un ziar) contributory adj. contributiv, contributoriu; cotizant s. acţionar; acţionar care contribuie la plata datoriilor (în
caz de lichidare a societăţii)

~ insurance - asigurări sociale din fonduri salariale ~ mortgage - ipotecă contributivă/colectivă (ipotecâ datâ unui singur creditor, alcătuită prin contribuţiile mai multor persoane) ~ negligence - (dr.) neglijenţă culpabilă ~ pension scheme - plan de pensii contributiv control s. 1. control (financiar, vamal etc.) 2. reglementare 3. control (exercitat de acţionarul sau grupul de acţionari care deţine mai mult de 50% din acţiunile unei societâţi) v.t. 1. a controla, a verifica 2. a reglementa 3. a dirija (moneda, piaţa etc.)

78

CON-Cfl

~ account - (cont.) cont de control/rectific are ~ stamp - marcă de control ~ snrvey - expertiză contradictorie controller s'. controlor; revizor; inspector conurbation s. conurbaţie convene v.t. a aduna, a reuni; a convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a se întruni convenience s. înlesnire, utilitate, comoditate ~ goods - alimente pentru consum rapid, fast foods (alimente special ambalate şi preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store - magazin de cartier (care se adresează clientelei dintr-o anumită zonă şi are program prelungit) conversion s. 1. (fin.) conversie, conversiune (schimbarea condiţiilor unui împrumut; emiterea de noi titluri pentru a înlocui alte titluri) 1. (dr.) apropriere, uzurpare ~ cost - cost de producţie (manoperă şi cheltuieli indirecte) ~ loan - împrumut de conversiune ~ price - preţ de conversie (preţul efectiv plătit pentru acţiunile comune atunci când sunt obţinute prin
conversia acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor convertibile)

preferenţiale sau a unei obligaţi^
convertibile)

~ table - tabel de transformări {pevA unităţi de mâsurâ aparţinând un sisteme diferite) convert v.î. 1. a transforma 2. (fin.} converti, a schimba 3. (dr.) & apropria, a uzurpa convertibility s. (fin.) convertibilitate convertible adj. convertibil ~ bond - obligaţiune convertih
(care, la scadenţă, poate fi schimba cu alte titluri în loc să fie plătită)

~ currency - monedă convertibilă ~ loan stock/securities - titluri i valoare convertibile (obligaţiuni & acţiuni preferenţiale care pot
schimbate, la opţiunea titularului,

acţiuni comune ale societâţii emitentt convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.) transmite (o proprietate) conveyance x. 1. transport; transporta 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d transfer (al unei proprietăţi)', act transfer conveyancer s. avocat (care pregâte^
actele în vederea unui transfer proprietate) conveyer v.conveyor

conveyor s. conveier, bandă transp<
toare

~ privilege - (asig.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ, asigurat în grup, sâ încheie o asigurare individuală când asigurarea colectivâ expiră) ~ rate/ratio - rată/raport de conversie (numărul de acţiuni comune care poate fi obţinut prin conversia unei acţiuni

coomb s. coomb (unitate de cap citate) cooperate v.t. a coopera, a colabora cooperation s. 1. cooperare, colabon 2. cooperatie cooperative adj. 1. comun, de. colaborare 2. cooperatist s. cooperatii ~ advertising - publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile în acest sector)

COO-COR

'9

- bank - cooperativă de credit - farm - cooperativă agricolă de pro-ducţie - marketing - marketing comun (al unui grup de producâtori care colaborează pentru lansarea mărfurilor lorpepiaţă)

core î. interior, miez, inimă ~ activity/business - activitate principală/de bază ~ competence - (man.) competenţă de bază (a unei societăţi) ~ equity - capital propriu esenţial (al
unei societăţî)

~ shop/store - cooperativă de consum ~ society - societate cooperatistă, cooperativă ~ system - sistem cooperatist, cooperaţie coownership s. coproprietate ~ of industry - acordare de actiuni angajatilor (la societatea în care
lucrează)

~ workers - (man.) muncitori esenţiali
(cu sarcini deosebite) şi responsabilitâţi

copartner s. coasociat, copartener copartnership s. asociaţie ~ of industry - acordare de acţiuni angajaţilor (la societatea în care
lucrează)

corkage ^. taxă pentru băuturile înfundate (servite în restaurant) corn s. 1. cereale, grâne 2. (SUA) porumb ~ and dry measure - măsură de capacitate pentm cereale şi mărfuri pulverulente ~ chandler - comerciant de cereale (cu amănuntul) ~ dealer - cerealist, comerciant de
cereale (cu ridicata)

copper s. 1. cupm, aramă; monedâ de aramă 2. pl. acţiuni ale unei societăţi de exploatare a cuprului ~ - bottomed - sigur, solid, cu acoperire (din punct de vedere
financiar)

copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia ~ paper - hârtie indigo/carbon copybook s. registru sau dosar conţinând copii de acte/documente copyright s. drept de autor (pentru operele literare, muzicale, artistice) adj. protejat de drepturile de autor, cu dreptul de publicatie rezervat v.t. a-şi rezerva drepturile de autor pentru (o carte, un disc etc.) ~ reserved - toate drepturile rezervate copywriter s. redactor (de reclame, anunţuri)

~ exchange - bursă de cereale ~ market - piaţă de cereale ~ trade - comerţ cu cereale corner 5'. acaparare (de mărfuri, acţiuni pentru a exercita controlul asupra preţurilor); monopol, monopolizare v.t. a acapara, a monopoliza (mărfuri, acţiuni) v.i. a forma un monopol corporate adj. 1. corporativ; constituit, formând o corporaţie 2. corporatist ~ body - organ constituit, persoană juridică ~ campaign - campanie organizaţională (campanie publicitară menită sâ
cultive imaginea unei companii în ansamblu)

~ culture - (man.) cultură/sistem de valori a(l) corporaţiei, cultură organizaţională

so_________________
~ customer - persoană juridică (client al unei băncî) ~ identity - (man.) identitatea corporaţiei ~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ income tax - (SUA) impozit pe profitul societăţii ~ logo - logo(gramă) de corporaţie ~ name nume social ~ planning - planificare corporativă ~ raider - (bur.) persoană fizică sau juridică ce încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpărarea masivă şi bruscă de acţiuni) -risk - risc corporativ (la alocarea capitalului, acesta reflectă efectele unui proiect asupra riscului firmei, măsurat ca efect asupra variabilitâţii profitului finnei) ~ seal - ştapila firmei; sigla firmei ~ sector - sector corporativ/al corpo-ratiilor (în economie) ~ state - stat corporatist ~ strategy - strategie corporativă/a corporaţiei ~ town - muncipalitate ~ trustee - instituţie mandatată corporation s. 1. corporaţie, persoană juridică 2. (SUA) corporaţie (persoanâ juridică care funcţionează separat şi distinct de proprietarii şi managerii săi, avănd astfel avantajul unei existenţe nelimitate, transferabilitatea simplă a părţilor sociale şi răspundere limitatâ) 3. municipalitate ~ aggregate (dr.) corporaţie colectivâ (cu mai mulţi membri) ~ sole - (dr.) corporaţie exclusivă (titular, cu personaîitate juridică, al uneia dintre anumite funcţii publice)

____________________COR-4

~ stock - obligaţiuni municipale - tax - impozit pe societate corporatism s. corporatism corporator s. membru (fondator^ unei corporaţh corporeal adj. corporal ~ property - bunuri corporale correspondence s. 1. corespondq poştă 2. organizaţie-corespoiMJ
(instituţie financiară care prestf servicii pentru altă organia financiară)

~ banking - sistem bancar cu activi corespondentă ~ clerk - funcţionar/secretar respoi bil cu corespondenţa ~ course - curs prin corespondenţă ~ department - serviciu de coresţ denţă correspondent s. 1. corespom (bancă ce acţionează ca agent penti
altă bancă care nu are sucursale^

corespondent, reporter ~ bank — bancă - corespondent corruption s. corupţie cost s. 1. cost; preţ de cost 2. cheltuieli de judecată; cheltuieli v. evalua, a fixa preţul v.i. a costa, a fa ~ accounting - contabilitatea costui ~ allocation - alocare a costui individuale (din costul total) ~ and freight - (mar.) cost şi navlu ~ - benefit analysis - analiză c -beneficiu ~ centre - centm de cost (um căreia i se pot aloca nişte cos specifice) ~ efficiency - randament/reducere preţului de cost - estimate - deviz estimativ

cos-cou
~, insurance, freight - cost, asigurare, navlu ~, insurance, freight and commission - cost, asigurare, navlu şi comision ~, insurance, freight and exchange cost, asigurare, navlu şi diferenţă de curs de schimb ~, insurance, freight, commission and interest - cost, asigurare, navlu, comision şi dobândă ~ leader - lider de cost (firmă care
deţinefaţâ de concurenţii ei un avantaj important în ceea cepriveşte costul)

81

~ of capital - cost al capitalului (media
costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companiî)

~ of credit - cost al creditului
(dobândd)

~ of debt - cost al datoriilor (rata
dobânzii noilor datorii emise)

~ of downtime - cost al timpului de întrempere a producţiei ~ of labour - cost al forţei de muncă ~ of living - cost al vieţii ~ - of-living bonus - spor (salarial) pentm corelarea veniturilor cu evoluţia indicelui costului vietii ~ - of-living index - indice al costului vieţii ~ of new common equity - cost al noilor acţiuni comune (rata rentabilităţu lafondurile obţinuteprin vânzarea de noi acţiuni comune) ~ of retained earnings - cost al profitului nerepartizat/acumulat (rata rentabilitâţii solicitate de acţionari pentru capitalurile proprii obţinute de firmă prin reţinerea şi reinvestirea
profitului)

~ per thousand - cost la mie (metodă de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori, ascultâtori etc.) ~ - plus method - metoda adăugării unei cote marginale fixe la preţul de cost ~ price - preţ de cost ~ (- push) inflation - inflatie provocată de creşterea preţurilor de cost ~ standards - nivel de cheltuieli prevăzute ~ structure - structură a costului ~ unit unitate de cost coster v. costermonger costermonger s. negustor ambulant (de fructe, legume, peşte etc.) costing s. calcul/stabilire a(l) preţului de cost costliness s. scumpete, preţuri ridicate cottage s. casă ţârănească ~ industry industrie artizanală cotton s. bumbac ~ bale - bal/balot de bumbac ~ futures contracte futures cu bumbac ~ market - piaţa bumbacului ~ mill fllatură de bumbac coulisse s. grup de brokeri neoficiali council s. consiliu ~ board - şedinţă de consiliu ~ estate cartier de locuinţe aflat în administrarea autorităţilor locale ~ tax - iaapozit local councillor s. 1. membru al unui consiliu 2. consilier counsellor s. 1. consilier 2. avocat ~ - at-law - avocat

j82________________________

cou-cq
coupon s. 1. cupon (ataşat unui titlu valoare la purtător) 2. bon, tichet fi cartelă) \ ~ bond obligaţmne cu cupoane f< dobândă) ^ ~ rate - rata cuponului (rd specificatâ a dobânzii unei obîigaţiun ~ sheet foaie de cupoane ; ~ stripping - desfiinţare a cuponul (transformarea unei obîigaţiu obişnuite într-una cu cupon zero) courier s. curier court s. curte, tribunal - of appeals - curte de apel ~ of arbitration - curte/tribunal ( arbitraj - of competent jurisdiction - tribun competent ~ ofjustice/law - tribunal - of original jurisdiction - tribunal i prima instanţă courtage s. curtaj, brokeraj covenant s. acord, contract; clauză unui contract v.t. a conveni (pf contract), a prevedea, a stipula covenanter s. parte contractantă cover s. 1. (fond de) acoperire/garanţ (pentru un împrumut, o tranzacţie eh 2. asigurare, acoperire (a unui risc) suplinire (a unui muncitor absent) \ 1. (bur., fin.) a acoperi, a garanta 2. asigura, a acoperi (un risc) 3. a relata comenta (ştiri, evenimente; desp ziarişti) ~ charge - cost suplimentar (penl tacâm la restaurant) - funds - fonduri de garanţie/acoperi ~ note - certificat provizoriu asigurare (cu valabilitate până emiterea poliţei de asigurare)

counter s. 1. tejghea; ghişeu 2. contor (^e apă, electricitate etc.) adj. contrar, opus ~ advice - contraaviz ~ check - (SUA) cec/formular de retragere (de numerar din cont) counterbid s. contraofertă (la licitaţie) counterclaim (dr.) s. cerere reconvenţională v.i. a formula o cerere reconvenţională counterfeit adj. contrafâcut, fals s. contrafacere, falsificare; fals v.t. a contraface, a falsifica counterfeiter s. falsificator counterfoil s. cotor (de chitanţe, cecuri, bilete); contramarcă, talon, matcă counterman s. tejghetar; barman countermand s. contramandare v.t. a contramanda, a anula (o comandă, un
ordin etc.)

counteroffer s. contraofertâ counterpart s. copie, duplicat countersign s. contrasemnătură v.t. a contrasemna countersignature s. contrasemnăturâ countertrade s. (com.) contrapartidă countervail v.t. a compensa, a contracara country s. 1. ţarâ, stat 2. regiune, zonâ; provincie ~ limit - (fin.) limitâ de ţară (limita
riscului de tara)

~ of destination - ţară de destinaţie (a
mărfii)

~ of origin - ţarâ de origine (ă mârfii) ~ rating - rating de ţară ~ risk - (fin.) risc de ţară

COV-CRE

83

coverage s. 1. (bur„ fin.) acoperire, garanţie 2. asigurare, acoperire (a unui risc) 3. public, acoperire (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un mesaj publicitar în timpul unei cwnpanii) 4. reportaje, comentarii (despre un eveniment) covered adj. acoperit, asigurat ~ bear - (bur.) speculant ă la baisse cu acoperire (care deţine suficiente acţiuni pentr