A

abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) desertion/renunciation of rights 2. (a/ navei, al încărcăturiî) (mar.) abandonment 3. (retragerea dintr-o operaţiune cu primâ contra cedării unei prime) {bur.) abandon ~ pe mare rea - abandon in heavy sea abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to relinquish, to waive 2. (nava, încarcătura etc.) to abandon, to leave abandonare s.f. 1. (de drepturi, pretenţii) relinquishment 2. abandonment, abandoning ~ a navei - (de întregul echipqf, când nava nu mai poate fi salvaîa) abandonment of ship ~ a postului - dereliction ofduty ~ a produsului - (a prodncerii şi a comercializăru acestuia) product abandonment/elimination ~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction abandonat adj. {asig. mar.) abandoned, derelict ~ temporar - temporarily abandoned abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to work abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, workings 2. (acţiune') mining. cutting, hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al vitelor) slaughter abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 aside/away, to divert, to deviate: to sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} (dr.) to iniriiige, to vioîaie, to transgress abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting, deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation, transgression; trespass(ing) 3. {de la regulă) exception ~ de la datorie - breach ofduty ~ din drum - (niar.) deviation ~ disciplinară - misbehaviour, infraction ofdiscipline ~ medie - mean deviation ~ standard (concept statistic care indicâ gradul de deviere a unei serii de datefaţă de un etalon central) standard deviation abator s.n. slaughterhouse, abattoir abona v.r. (la} to subscribe ('to), to become a subscriber (to) abonament s.n. 1. (la ziar) subscription 2. (ca pref} subscription price/rate; (la restaurant} reduced price for regular customers 3. (la teatru, tramvai etc.) season ticket; (îa tren, aiitobnz} (SUA) commutation ticket; (îa restaitrant) luncheon voucher, book of luncheon vouchers, {SUA} (rednced--pnce) meal ticket a face un ~ (la) - to subscribe (to), to become a subscnber (to) abonat s.m. {la ziar, televiziune etc.) subscriber; (la îren, tramvai etc.) seasonticket holder, regular traveller; (la eiectricitaf.e, apă etc.) consumer; (telefonic) telephone user: {'ia resiauranf) runcheoii-voucher iioider, (SUA) meal-ticket lioldei aiiorda v.i. {u ucosta) (mar.) to moor, to land, to put ashore v.t. 1. (a se ciocni

12

ABO-ACA

de) (mar.) to collide with, to run foul of, to come into collision with 2. (o problemă, un subiect) to tackle, to deal with 3. (in grup o societate-mamâ cu filialele ei în scopuri contabile) to consolidate abordaj s.n. (mar.) collision abordare s.f. (in grup a unei societâţi--mamă cu filialele ei în scopuri con-tabile) consolidation ~ planificată - (pentru elaborarea situaţiei fluxului de numerar) (cont.) schedule approach abrevia v.t. to abbreviate, to abridge, to shorten abreviere s.f. abbreviation abroga v.t. to abrogate, to annul, to repeal, to abolish abrogare s.f. abrogation, annulment, rescission, abolishment absent adj. (de Id) absent, missing (from), not present (at) s.m. absentee ~ involuntar - (de la locul de muncâ) involuntary absentee absenta v.i. to be absent/missing absenteism^.n. absenteeism absenteist s.m. 1. absentee 2. (proprie-tar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arenda) absentee landlord, remittance man absenţă s.f. absence; nonattendance ~ de la domiciliu nonresidence ~ de la serviciu - (repetatâ şi nemo-tivată) absenteeism ~ franţuzească -(fară învoire) French leave ~ nemotivată - absence without leave absolvent.î.w. graduate absolvi v.t. 1. (un institut superior) to graduate (from) 2. (dr.) to acquit, to fmd / to pronounce not guilty

absorbţie s.f. (preluarea unei societâţi de către o alta mai mare) absorption, combination abstinenţă s.f. 1. (periodica) abstinence; (de durată) abstemiousness 2. (eliminarea unor consumuri individuale curente şi alocarea unei pârţi mai mari de venit pentru sporirea capitalului cu scopul de a mări producţia de bunuri economice viitoare} abstention abundenţă s.f. abundance, plenty; (bogăţie) richness, wealth, overflow abuz s.f. 1. (exces) abuse, excess, intemperance 2. (inşelăciune) abuse, deceit, fraud 3. (încălcare) encroachment, transgression; (ilegalitate) illegal action ~ de autoritate - abuse of authority ~ de drept - abuse of distress, misuse oflaw ~ de funcţie - abuse of office ~ de încredere - abuse of confidence/ tmst, breach of tmst ~ de putere - abuse of discretion, use ofundue authority, misfeasance a face ~ de - to make too free a use of, to indulge too freely in a face ~ de putere - to override one's commission acalmie s.f. (pe piaţa bursierâ) lull acapara v.t. (o marfă cu scopul de a controla furnizarea ei) to buy up; (mârfuri, acţiuni) to comer; (mărfuri în scop speculativ) to forestall; {a monopoliza) to monopolize, to engross acaparare s.f. buying up; comering, forestalling; coemption acaparator adj. forestalling; monopo-lizing; acquisitive s.m. forestaller,

ACA-ACC

13

buyer-up, speculative buyer, monopolizer; {de alimente) food hoarder acaret s.n. 1. (dependinţă) annex, outbuilding 2. pl. household implements; agricultural/farming implements 3.pl. (afr-.)chattel accelera v. t. (dezvoltared) to forward accelerator s.m. (principiu care evidenţiazâ o relaţie directă între volumul investiţiilor nete şi modificarea venitului national) accelerator accept s.n. 1. (cambie acceptată/ andosată de o bancă) acceptance, accepted bill 2. (acord de acceptare a unei cambii, încheiat între importator sau exportator şi bancă) acceptance credit ~ bancar - bank/banker's acceptance ~ curat/fâră rezerve/menţiuni - clean acceptance ~ de garanţie colateralâ - (pentru un împrumuf) collateral acceptance accepta v.t. 1. to accept; (o oferta) to accept, to agree to, to close with 2. (p cambie, un bilet la ordin la scadenţă sau înaintea scadenţeî) to take up acceptabil adj. acceptable; (despre preţurî) reasonable, fair acceptant.s'.w. acceptor ~ pentru onoare - (al unei cambii) acceptor for honour ~ sub protest - {al unei cambiî)
acceptor supra protest

acceptare s.f. acceptance ~ a mârcii - (de către consumatori) brand acceptance ~ a succesiunii — acceptance of an
estate

~ a titlurilor - {dobândirea de titluri la termen) accept delivery ~ bancară - bank//banker's acceptance

~ condiţională - (a unei oferte de câtre cumpărător dacâ primeşte unele facilitâţi) conditional acceptance ~ contra documente - acceptance against documents ~ de complezenţâ - accomodation acceptance ~ de consumatori - (a unui produs) consumer acceptance ~ în alb - acceptance in blank, blank acceptance ~ în caz de necesitate - acceptance m case ofneed ~ necondiţionată/fără rezerve unconditional/general acceptance ~ parţială - partial acceptance ~ pentru cotare - (a acţiunilor unei societăţi la bursa) admission to quotation ~ pentru onoare - (a unei cambii neacceptate/neplătite) acceptance for honour ~ specialâ/cu rezerve - special/ qualified acceptance ~ sub protest - acceptance supra protest acces s.n. access ~ legal - (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) (dr.) legal access ~ liber - free access accesibil adj. accessibile, approachable; (despre preţurî) popular accesibilitate s.f. 1. accessibility, accessibleness, approachability 2. (numârul de indivizi care recepţioneaza mesajul unei campanii publicitare) reach accesoriu adj. accessory, incidental; secondary, collateral s.n. pl. appurtenances

14

ACC-ACO ~ de susţinere - (pentru a preveni scâderea cursului unor acţiuni la bursâ) support purchase ~ speculativă - (cumpărarea de bunuri sau de valori mobiliare cu scopul de a le revinde ulterior cu profif) speculation acquisition achiziţiona v.t. to purchase, to acquire, to buy achiziţionare s.f. purchasing, acquisition, acquiring acont s.n. (platâ partiala) part/partial payment, payment on account, sum paid on account; (prima rata) first instalment, down payment; (arvună) eamest money, handsel; (avans) advance (money), {care asigurâ prioritate la cumpărare sau vânzare în condiţii prestabilite) option money; (plătit la semnarea contractului de închiriere) key money a plăti un ~ cuiva - to pay smb. a sum on account/a first instalment aconta v.t. to pay on account (for), to pay/to give eamest money (for) acoperi v.t. 1. {bur., fm.) to cover; (un deficit) to make vip, to raeet 1. (un risc) (asig.) to cover acoperire s.f. 1. (bur., fin.) coverage; (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) covering; (pperaţiune de contracarare a riscurilor ce pot decurge dîn fluctu-aţiile cursurilor la bursele de mărfuri, din variaţiile preţurilor în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale cursurilor de schimb) hedging 2. (a unui risc) (asig.) cover, coverage 3. (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un

accident.s'.n. accident ~ asigurat - insured accident ~ cauzat terţilor - accident to third party ~ de exploatare - shop/mill accident ~ de muncă - industrial/labour/work accident ~ maritim - marine/maritime casualty, accident at sea acciz s.n. excise (duty/tax); inland duty a impune plata accizelor - to excise accizars.m. exciseman achita v.t. 1. (a plătî) to pay, to settle, to discharge, to defray; (a stinge o datorie) to extinguish; (parţial) to compound; (integral) to pay off; (in rate micî) to pay out; (la timp) to pay up; (taxele vamale) to clear up; (o cambie înainte de scadenta) to retire 2. (dr.) to acquit, to discharge achitare s.f. 1. (plata) payment, settlement, discharge, defrayal, defrayment; (a taxelor vamale) clearance; (a unei cambii înainte de scadenţă) retirement 2. {dr.) acquittal, absolution-, (de către juraţi) deliverance; {de câtre judecătorul de instrucţie) discharge ~ a dobânzilor la un împrumut -service of a loan ~ într-o singură tranşă - single payment achizitor s.m. acquirer, buyer, purchaser achiziţie s.f. 1. (cumpârăturâ) purchase, acquisition 2. {achiziţionare) purchase, purchasing, acquiring, buying ~ condiţionatâ - memorandum buying

ACO-ACO

15

niesaj publicitar în timpul tinei campaniî) coverage ~ a dividendelor - (indicator care arata de câte ori pot fi plâtite dividendele din profîtul net al unei societăţî) dividend cover ~ a dobânzii - (indicator care aratâ de căte ori pot fi plătite dobânzile unei întreprinderi din profitul său brut) interest cover ~ a monedei - backing of currency ~ a posibilitâţilor de vânzare - (raportul dintre numărul estimat de clienţi şi numărul pe care îl poate deservi un agent de vânzări) sales coverage ~ bancarâ — {garantare parţială a bancnotelor de către banca de emisiune cu ajutorul unui portofoliu de titluri de valoare, devize convertibile etc.) banking cover ~ continentalâ - (asigurare auto britanicâ oferitâ persoanelor care se deplaseazâ pe continentul european) continental cover ~ efectivă/reală - (campanie publicitarâ care reia de cel puţin patru ori un mesaj publicitar) effective/four-plus cover ~ excedentară - (cumpărarea unui număr mai mare de titluri decât pot fî vândute) (bur.) long position, bull account/position ~ financiară - backing ~ insuficientă - (bur.) short covering, bear account/position ~ în acţiuni - (situaţia unei societâţi anonime, care nu mai desfăşoară activitate economicq, dar care are încă existenţă juridîcîi) bare shell

~ în aur — {gradul de acoperire a bancnotelor aflate în circulaţie) gold cover ~ la termen - (bur.) forward cover ~ minimă necesară - (bur.) minimum margin requirements ~ monetară - (cantitatea de valori relativ certe - aur, valute convertibile etc. — deţinute obligatoriu de către bâncile de emisiune şi exprimată printr-un procent din suma totală a emisiumi monetare} currency cover ~ prin active - (fin.) asset cover a avea ~ - to be covered, to hold security a nu avea ~ - to be uncovered, to lack security acord s.n. agreement; arrangement ~ anulabil - cancellable agreement ~ asupra navlului - (mar.) rate agreement ~ asupra tarifelor vamale tariff/union agreement ~ bilateral - bilateral agreement ~ colectiv - collective agreement ~ comercial - trade agreement ~ comercial reciproc/pe bază de reciprocitate - (cu reducerea taxelor vamale) reciprocal trade agreement ~ comercial şi de plăţi - trade agreement and payment ~ contractual restrictiv - (care interzice anumite acţium) (dr.) restrictive covenant ~ cu creditorii - (concordat) private arrangement, deed of arrangemeiw assignment ~ de angajare - (de forţă de munca necesara pentru anumite lucrări, încheiat între patronat şi sindicate) manning agreement

16

ACO-ACO

~ de arbitraj - arbitration agreement ~ de asociere - (la CEE) association agreement ~ de barter - barter agreement ~ de cliring - clearing agreement ~ de colaborare working agreement ~ de consorţiu consortium agreement ~ de constituire a unui sindicat -syndicate agreement ~ de cooperare economică internaţională - intemational eco-nomic cooperation agreement ~ de credit cu reînnoire automată -revolving credit agreement ~ de cumpărare cu plata în rate -(proprietatea asupra produsului devenind efectivă în momentul livrăriî) deferred payment agreement ~ de evitare a dublei impuneri -agreement to avoid double taxation ~ de fixare a preţurilor de revânzare - {sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumator sunt stabilite de producător) {SUA) fair-trade agree-ment ~ de garantare a investiţiilor -guaranteed investment agreement ~ de indexări salariale - (prevâzut într-un contract de muncâ pentru situaţia în care preţurile cu amănuntul depăşesc un anumit nivel) threshold agreement ~ de plăţi - payment agreement ~ de productivitate - (între sindicate şi patronat, prin care mâririle salariale sunt condiţionate de creşterea produc-tivităţii) productivity agreement ~ de răscumpărare - (a titlurilor de valoare} repurchase agreement

~ de reeşalonare a datoriei externe standstill/rescheduling agreement ~ de transfer - (convenţie între două ţâri privind fluxul plâţilor interna-ţionale) transfer agreement ~ de vânzare - agreement to sell ~ de vânzare pe credit - credit sale agreement ~ del credere - del credere agreement ~ economic - economic agreement ~ exclusiv de vânzări - (intre furnizor şi comerciantul local) exclusive sales agreement ~ fârâ concesii/compromisun - 'harâ bargain ~ general de împrumut - (al FMI) general arrangement to borrow ~ global - overall agreement, bargain by thejob/lump, package deal ~ internaţional de produse -intemational agreement for goods ~ între debitor şi creditori - (în caz de fahment) (dr.) scheme of composition/arrangement between debtor and creditors ~ multilateral - multilateral agreement ~ mutual - (incheiat între două sau mai multe state, care prevede facilităţi de natură comercială} reciprocity, mutual agreement ~ prealabil - previous agreement ~ prezidenţial - (incheiat de preşedinte cu un stat strâin, care nu necesită aprobarea senatuluî} (SUA) executive agreement ~ scris - agreement in writing ~ stand-by (încheiat cu FMI) stand--by agreement/arrangement ~ -tip - pattem setting agreement ~ verbal - verbal/oral agreement a fi plătit în ~ - to be paid by the job

ACO-ACT

17

acorda v.t. 1. {a da, a aloca) to grant; to give; (a permite) to allow, to permit; (a decernd) to award; (un drept, un privilegiu) to licence, to charter 2. (un termen) (dr.) to respite ~ cuiva un împrumut - to accommodate smb. with a loan ~ daune - interese - to award damages acordare s.f. granting; giving ~ de acţiuni angajaţilor - (la societatea în care lucreazâ) coownership/copartnership of industry ~ de consultanţă pentru recuperarea datoriilor - debt counselling ~ de licenţe de fabricaţie - licensing ~ de rabaturi - discounting acosta v.i. to moor, to land, to come/to handle/to haul alongside; to berth, to wharf ~ în bune condiţii - to make a safe landing acreditivs.n. letter of credit ~ colectiv - general letter ofcredit ~ confirmat - confirmed letter of credit ~ cu livrări eşalonate - letter of credit with spread-out deliveries ~ de export - export letter ofcredit ~ deschis - open credit ~ direct - direct letter of credit ~ documentar - documentary letter of credit ~ dublu - back-to-back letter of credit ~ irevocabil - irrevocable letter of credit ~ în alb - (cu suma nespecifîcatâ) blank credit ~ limitat - limited letter of credit ~ neconfîrmat - unconfirmed letter of credit

~ nominal - straight letter of credit ~ plătibil în tranşe - instalment letter of credit ~ reînnoit automat - revolving credit ~ revocabil - revocable letter of credit ~ simplu - simple credit ~ subsidiar - subsidiary letter ofcredit ~ transferabil - transferable letter of credit ~ utilizabil prin cambii - letter of credit useful by bills of exchange acru s.m. (unitate de suprafaîa} acre act s.n. 1. (faptă) act, action 2. (dr.) deed, act, document; legal instrument; writ; pl. judicial acts; (certifîcat) certificate ~ adiţional - addendum, rider ~ de avarie comună - (mar.) general average ~ de cesiune - deed of assignment/ conveyance ~ de conHscare a încărcăturii seizure note ~ de constatare — (asupra încărcăturif) statement notice; (expertiză) survey report ~ de constatare a cărăuşului - (pentru starea mărfif) (mar.) carrier's statement ~ de depozit în garanţie - bailment ~ de depunere a mărfurilor în consignaţie - consignment ~ de donaţie - deed of gift ~ de faliment - act ofbankruptcy ~ de garanţie de depozitare warehouse bond ~ de garanţie pentru tranzit - transit bond ~ de încredinţare spre custodie deed of tmst ~ de însoţire - (facturâ) bill ofparcels

18

ACT-ACT

~ de lichidare a daunei - (asig.) claim release and discharge ~ de lichidare în vamă - {mar.) clearance note ~ de lichidare în vamă la intrare -(mar.) inward clearance bill/certificate, entry certificate ~ de naţionalitate - (a navei) certificate ofregistry ~ de navigaţie - marine document ~ de proprietate - deed ofproperty ~ de război - act ofwar ~ de recepţie - acceptance certificate ~ de revizie vamală specială - bill of sight ~ de subrogare - subrogation form ~ de transfer - (al unei proprietăţî) conveyance; (de titluri de vaîoare) deed of transfer, transfer deed ~ de vânzare - bill of sale ~ de vânzare absolut - (fărâ ipotecarea mărfiî) absolute bill of sale ~ de vânzare condiţionat - (cu ipotecarea niărfîi) conditional bill of sale ~ justifîcativ/probant - supporting document, document in proof/support, documentary evidence ~ notarial notarial act/deed, solicitor's deed ~ oficial - official document ~ public public document acte ale navei - (de registru şi de companie) ship's/vessel's documents/ papers ~ comerciale - acts of commerce activ s.n. (şi pl.) (cont., dr., fin.) asset(s) ~ de capital - (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normală afirmeî) capital asset

~ şi pasiv - assets and liabilities active acceptate — (drept garanţie de o banca) bankable assets ~ agresive - (active cu un coeficient beta mai mare decât cel al pieţeî) (bur.) aggressive assets ~ amortizabile - depreciable assets ~ blocate - frozen assets ~ circulante/curente (elemente de acliv absorbite şi transformate în ciclul deproducţie) circulating/current assets ~ circulante nete - net quick assets ~ comerciale/de exploatare -commercial/operating assets ~ convertibile în lichidităţi - quick/ realizable assets ~ corporale/tangibile - tangible/ physical assets '" cu risc - risk assets ~ curente temporare - (active circu-lante cufluctuaţii sezoniere sau ciclice) temporary current assets ~ epuizabile/cu durată limitată de exploatare - {inine, cariere etc., care se epuizează în timp) wasting assets ~ eventuale - contingent assets ~ fictive - fîctitions assets ~ fînanciare - financial assets ~ fîxe - fixed assets ~ foarte lichide - quick assets ~ de rezervă - reserve assets ~ imobilizate permanent assets ~ inepuizabile nonwasting assets ~ în curs de fabricaţie (cont.) work in process/progress ~ lichide/disponibile - liquid/ available/cash assets ~minimale - (rezerve minime ale unei băncî} minimal assets ~mobiliare personal assets ~ monetare - monetary assets

ACT-ACŢ

19

~ necorporale/intangibile - (brevete, licenţe, mărci de fabrică etc.) intangible assets ~ nelichide - illiquid assets ~ nete - (activul contabil minus pasivul
exigibif) net assets

~ de transport maritim - shipping industry ~ fărâ perspectivă - termmal/dead-endjob ~ prevăzută în buget - budgeted
activity

~ nominale - {in contabilitatea în partidă dublâ) nominal assets ~ ponderate cu riscul aferent - (fîn.) risk-adjusted assets ~ productive - productive assets; (care aduc dobânda) (fin.) active assets ~ reale - real assets ~ sensibile la dobândă - interest-sensitive assets ~ sociale - company's assets ~ stagnante - (care nu pot fi vândute rapid contra numerar) slow assets ~ subevaluate - hidden assets ~ succesorale - (dr.) legal assets, net
estate

~ principală/de bazâ - core activity/ business ~ publică - public activity actualizare s.f. 1. bringing up-to-date 2. (raţionament economic prin care se determinâ evaluarea prezentă a unui activ, a unui venit, a unei utilitâţi viitoare) net present value method actualiza v.t. to bring up-to-date, to update actuar^.m. actuary actuarial adj. actuarial acţiona v.i. to act, to take action; to
proceed v.t. (p maşină, un utilaj) to

activitate s.f. activity; (comerciala) business; (lucru, munca) work ~ bancară - banking ~ bancară de bază - basic banking ~ bancară de la domiciliul clientului - (prin telefon sau calculator) home banking ~ bancară electronică - electronic banking ~ bancară prin intermediul sucursalelor - branch banking ~ comercială frauduloasă - (activitate desfâşurată în timpul derulării procedurilor defaliment şi nedeclaratâ la tribunat) fraudulent trading ~ de atragere de depozite - (a unei bâncî) deposit - taking business ~ de consilier în problemele salariaţilor - employee counselling

operate, to set in action/motion, to mn ~ conform instrucţiunilor - to proceed as directed ~ în calitate de - to act in one's capacity ~ în judecată pe cineva - to bring/to take an action against smb., to sue smb. acţionar s.m. shareholder; stockholder; (care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societâţiî} contributory al unei societăţi de investiţii fînanciare - unit-holder ~ deţinător de acţiuni nominale -stockholder ofrecord ~ deţinător de acţiuni preferenţiale preference shareholder ~ majoritar principal/controlling shareholder ~ minoritar - minority shareholder

20____________________________

____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law 3. (titlu de valoare) share; stock ~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden share ~ directa — (presiuni exercitate de muncitori asupra patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action ~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law ~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for restauration, restitutio in integrum; trover ~ mixta - (civila si penald) mixed action ~ pentru daune - action for damages ~ reala - (pentru arestarea unei nave) (mar.) action in rem ~ reconventionala - (dr.) cross action ~ subrogatorie - (dr.) indirect action actiuni achitate integral - fully paid shares ~ active - (frecvent tranzactionate) active shares ~ ale administratorilor - (acfiuni pe care administratorii unei societdti

anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului) qualifying shares ~ ale companiilor care exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.) plantations ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de servicii publice -public utilities ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation shares ~ ale societatilor din industria cauciucului - rubbers ~ ale societatilor din industria distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune, teatru) amusement/ entertainment shares ~ ale societatilor din industria de automobile automotive shares, motors ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming, shares ~ ale societatilor din industria textila - textiles ~ ale societatilor din industria tutunului - tobaccos ~ ale societatilor din sectorul asigurarilor - insurance shares ~ ale societatilor din sectorul comercial - commercials ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii aurului gold shares ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii cuprului coppers ~ alfa - (foarte sigure §i rentabile) alpha shares, blue chips

ACT-ACT

21

~ amanate - (cu plata dividendelor dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni aufost achitate) - deferred shares ~ americane - (ale societdtilor din SUA) Yankees ~ atractive - (frecvent tranzactionate) leaders ~ australiene - (ale societdtilor din Australia, mai ales din industria minierd si a prelucrdrii tutunului) Kangaroos ~ - barometru - barometer stock ~ comune/obisnuite - common/ ordinary shares/stock, equity shares ~ cotate/listate - listed shares ~ cu drept de vot - voting shares ~ cu drept de vot restrictiv restricted voting shares ~ cu drepturi multiple de vot multiple voting shares ~ cu perspective de crestere - growth shares/stock ~ cu profit mare - high yielders ~ cu sau fara drept de vot - (SUA) classified common stock ~ de compensare - (actiuni ale statului oferite in compensate actionarilor de la unele societdti nationalizate) compensation stock ~ de folosinta - (titlu emis in locul unei acfiuni rambursate si care da drept la o parte din activele ce ar rezulta din lichidarea societdtii) bonus shares ~ de fondator - founder's/vendor's
shares

~ de tezaur - (actiuni comune rdscumpdrate de societatea emitentd de la actionari) (SUA) Treasury shares/stock

~ detinute de public - outstanding shares ~ divizate — (in alte actiuni cu valoare mai mica) split shares ~ emise la preturi foarte scazute (pentru speculatii) penny stock ~ emise pentru obtinerea de lichiditati - cash capital/shares ~ excedentare - (actiuni preferentiale necumpdrate la emisiune de actionarii existent!) excess shares ~ fara drept de vot - nonvoting/ voteless shares ~ fara valoare nominala - shares of no par value/without par value, unvalued shares ~ feroviare - (ale companiilor feroviare) railway/rail shares, rails; (SUA) railroads ~ fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) watering stock, waters ~ gemene — (actiunile a doud societdti independente din punct de vedere juridic care au aceiasi actionari) twin shares ~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de capital ale societdtii si care sunt distribute actionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) bonus issue/shares ~ indivize -joint shares ~ industriale (emise de societdti comerciale industriale) industrial shares, industrials ~ la moda — (foarte cdutate pentru o scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la purtator - bearer shares, shares to bearer ~ la societati de investitii financiare trust units

22

ACT-ACU

~ manageriale - management/ managers' shares ~ marcate - (al cdror certificat de acfiuni poartd dovada exercitdrii drepturilor specifice) marked shares ~ neparticipative - (care nil participd la profit, dar au un dividend fix) nonparticipating shares ~ nepreferentiale/neprivilegiate ordinary/common shares/stock ~ nesigure - bazaar shares ~ noi - (emise in cadrul cresterii capitahdui social) new shares ~ nominale - registered shares/stock ~ petroliere - {ale companiilor petroliere) oil shares ~ preferentiale - (cu plata prioritard a dividendelor) preference/preferred shares, senior shares/stock ~ preferentiale cumulative - {cu dividend cumulativ) cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale cumulative $i cu participare deplina - fully participating and cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale necumulative - (jard dividend cumulativ) noncumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale nerecuperabile - (pe care societatea emitentd nu are dreptui sd Ie rdscumpere) irredeemable preference/preferred shares/stock ~ purtatoare de dividende - dividend-beanng shares ~ revocabile — (pe care emitentui isi rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra) revocable shares ~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u; detind pciilru a Candida, ca inembru m

consiliul de administratie al societdtii respective) directors '/qualification shares ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de redresare) recovery shares ~ sud-africane - (al societdtilor din Africa de Sud, mai ales din indiistria extractiei de aur) Kaffirs ~ suplimentare - (emise in contui dividendelor) scrips ~ tranzactionate in afara bursei over-the-counter shares ~ vechi - {care, la o eventuald emisiune, va avea o valoare mai mica decdt o actiune noua) old shares acumula v.t. to accumulate, to amass; (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to hoard up; (a inmagazina) to store; (a spori) to increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to accrue acumulare s.f. \. accumulation 2. (mdrirea valoru unui activ prin crestere naturala) accretion; accrual ~ de capital accumulation of capital, capital accumulation/formation ~ primara primary/original accumulation acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge (with) 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to enter/to lay an action/a charge against, to proceed against; (im functionar public) to impeach acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.) charge; (inculpare) inculpation, imputation, mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui functionar public) impeachment; (pentru diverse vmi) indictment a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for tii^l, to .•i.'.icH^i smb.

^^,.

ADA-ADM

23

adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) increase, increment, rise; (plus) extra; (supliment) supplement; {completare) completion, appendage, pendant; (anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (amendament) amendment; (la o lege, un document) additional clause, rider; (la un testament} codicil; (la o polita) slip ~ comercial - (trade) markup ~ la greutate - makeweight adauga v.t. to add adaptabilitate s.f. adaptability ~ a factorilor de productie (capacitated de asociere a unei unitati dintr-nn factor cu mai miilte unitati din alt factor de productie) production factors adaptability adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, suitable adept 5. m. partisan, follower, adherent; (sprijinitor) supporter, backer, advocate ~ al cartelarii - cartelist "- al economiei planificate/dirijate statist adeverinta s.f. {certificat) certificate; (de primire) receipt; {cupon) counterfoil; (recipisa de depunere a marfurilor) warrant; {atestat) attestation ~ de vama pentru provizii de bord (mar.) ship's store bond a elibera o ~ - to draw up/to issue a certificate aditional adj. additional, extra; (suplimentar) supplementary adjudeca v.t. {la licitatie) to knock down adjudecatar s.m. (la licitatie) highest bidder, successful tenderer

adjunct adj. deputy...; assistant s.m. deputy; assistant administra v.t. {a conduce) to manage, to administer; to husband; to superintend; (o afacere) to carry on, to run; (prost, incompetent) to mismanage administrare s.f. administration; management; husbandry; superintendence ~ a activelor - administration of assets ~ a averii - (apartindnd unei persoane decedate) (dr.) administration of estates ~ a contului - account management ~ a datoriei - debt management ~ a navei management of the ship/ vessel, ship's management, husbandry ~ fiduciara trusteeship ~ judiciara - trusteeship in bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor) procuration ~ proasta/incompetenta mismanagement administrativ adj. administrative administrator s.m. administrator; (director) manager, director, executive; {al unui spital, al unei mchisori) warden, governor; {al bunurilor altei persoane) trustee; (supraveghetor) superintendent; {econom al unui colegiu, al unui club) steward; (intendent) housekeeper; {custode) custodian, keeper ~ de chei - wharfinger ~ de cont - account manager ~ de dana - (SUA) wharf superintendent ~ de epave - receiver of wrecks ~ de nava - ship's husband - delegat - managing director, acting manager

24

ADM-ADU

~ funciar - estate manager, land agent ~ judiciar - (al averii falitului) tmstee in bankruptcy, receiver (in bankruptcy), official receiver ~ public/din oficiu - public trustee administratie s.f. 1. (conducere) administration, management; (directie) direction; {inspectoral) superintendence 2. (serviciu) administrative service/department 3. (guvernare, guvern) government; (SUA) administration ~ a drumurilor - road board ~ financiara - revenue office, tax administration ~ locala - local authority/body/ government ~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de stat - state management, civil service admis adj. admitted; (acceptat) accepted; received; (recunoscut) acknowledged admisa asigurarea interesului total (asig.) full interest admitted admisibil adj. admissible; allowable admite v.t. 1. (o cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to admit, to let in, to matriculate ~ un apel - (dr.) to allow an appeal admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) admission, admittance; matriculation ~ de noi membri - admission of new members ~ temporara - (a mdrfurilor de import cu scutire de taxe vamale) temporary admission adoptav.?. to adopt

~ un proiect de lege - to adopt/to pass a bill adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r. (cuiva) to address oneself to, to address smb., to approach; (pentru a solicita ceva) to apply to adresant^./n. addressee adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul uncle se gdseste cinevd) address; (domiciliu) domicile, residence 3. (scrisoare oficiald) address ~ completa - full address ~ juridica - legal address ~ mobila - float address ~ permanenta - permanent address ~ postala - postal address ~ privata - home address ~ sociala - registered address aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta) to transport, to convey 3. (a produce, a da) to bring in, to yield; (cdstig; despre o mar/a) to command aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to lay in/up; (recolta) to gather/to get in, to harvest, to reap 3. (a colecta) to collect 4. {la o adunare) to assemble ~ impozite - to raise money, to levy/to

collect taxes/money
~ prin colecta - to collect money/ subscriptions adunare s.f. (sedinta) sitting; (intrunire) meeting, rally; (plen) assembly; (politico} congress, convention ~ a actionarilor - shareholders'/ stockholders' meeting ~ a creditorilor - creditors' meeting ~ generala a actionarilor - general meeting of shareholders

f. billboard ~ mare .(in care una dintre parti obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ proasta .selling pressure .m. (pm de afaceri) businessman afilia v.(a actionarilor) annual general meeting ~ generala extraordinara .civil case/suit ~ de familie . bill. (judiciara) case. to bill afi§are s.crown poster ~ mic .r.maritime affairs/ business. bad/losing bargain ~ producatoare de pierderi .n.(asigurdri de afaceri. (peiorativ) trafficker.f.n. altele decdt cele care nu sunt din sectorul industrial) (asig. poster. 1.n.adventure.to establish oneself in business afacerism s.(mar. to affiliate.loss maker ~ rentabila .n. capital stroke of business ~ riscanta .f. (tranzactie) transaction 3. (negot) trade. to affiliate v. airport afacere s.) insider dealing/trading ~ bancare . (incheiatd si reusita) bargain.legislative assembly ~ statutara . to post up.banking ~ bancare de mare anvergura (implicdnd sume mari de bani) wholesale banking ~ de lunga durata .potentiale/posibile .long-winded business ~ de navlosire . 1. shady business 2.f. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advertorial aeroports.family business ~ de stat . businesslike manner afacerist s. (de lume. de clientela) affluence. inaiti functionari care detin informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.(directori de societdti. {in sens general) affair 2. bill sticking afisier s. gamble.(prima adunare generala a actionarilor) statutory meeting/report advertorial s. business. (peiorativ) profiteering. (belsug) affluence. racketeer 2.good stroke of business ~ cinstita .(a actionarilor) extraordinary general meeting ~ legislative .shady deal/affair ~ necinstita .moneymaker ~ buna .) chartering business ~ maritime .ADU-AFL 25 ~ generala anuala .t.to go into business a se lansa in ~ . (articol de fond. 1. 1. commerce. (spirit mtreprinzdtor) mercantile spirit. plenty 2. notice board ailuenta s.straight dealing ~ civila .state affair ~ dubioasa . shipping business .remunerative business. wildcatting afaceri ale initiatilor .business prospects a intra in ~ .handbill ~ publicitar . to be affiliated afi§ s.bad stroke/piece of business. paying/going concern/bargain.rush ~ a ofertelor de vanzare .t. deal.(a unui functionar public) jobbery ~ obisnuita . lawsuit ~ banoasa .show bill afisa v.) ordinary business ~ olandeza .

money manager ~ de incasari .import agent ~ de investitii . middleman 2.(mar.(mar. (comisionar) mercantile agent.bookmaker ~ de presa .) beachman ~ comisionar . (de cambii) cambist.commercial agent. (SUA) customs broker ~ de navlosire (mar. freightage. mdrfuri etc.(specializat in tranzactii cu optiuni) option dealer/operator.) charterer's agent.unloading agent ~ de descarcare-primire . to fix ~ cu navlu forfetar/global . fixture agenda s.(asig. affreightment. medium. bursa etc. (intermediar) go-between. charter bound agent ~ al unei companii de mesagerie (SUA) expressman ~ comercial .f. influx afreta v.(a mdrfurilor) forwarding agent. (mar.) Lloyd's agent ~ de asigurari maritime .marine insurance broker ~ de bursa . (SUA) commission broker.) broker.press agent ~ de primire . (de capital. canvasser. running broker.) owner's agent ~ al carausului .consular agent ~ de aprovizionare a navelor shipchandler.insurance agent/ broker. 1. clienti.collecting agent ~ de Tncarcare . ship's chandler ~ de asigurare .shipping and forwarding agent ~ de lichidare in vama . order of the day agent s.commission agent ~ consular .t. mar.exciseman ~ de companie .) abandonee.f. mar.26 AFL-AGE aflux s. (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en: .discharging contractor ~ de expeditie . freight agent/broker ~ de onorare a cererilor de despa-gubire .export agent ~ de import . (intermediar) merchandise broker ~ comercial costier .) company's agent ~ de cumparare .to charter for lump sum ~ spatiu pe nava . to affreight. (cdruia i se cedeazd un bun asigurat) (asig. to freight.m.(care achizitioneazd mdrfuri pentru patronul sail) purchasing agent ~ de descarcare .) inflow. (substantd) agent ~ al armatorului .clearance/ clearing agent.(mar.to charter space afretare s. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de asigurare Lloyd .) chartering agent/broker. (cornet) note/pocket book 2. (ordine de zi) agenda. (mar.loading contractor ~ de incarcare si expeditie . freight forwarder ~ de export .) chartering.(in baza politelor de asigurare) claims adjuster ~ de pariuri . (de schimb.) to charter.carrier's agent ~ al navlositorului . 1. agent. n.(mar.(bur.(a mdrfurilor) receiving clerk ~ de publicitate .) stockbroker. (comis-voiajor) travelling salesman. (de mdrfuri) mercantile broker.advertising/publicity agent ~ de schimb . (la bursa de mdrfuri) produce broker ~ de colectare a accizelor .

real estate agent/ operator.:' siati. to job. (despre piata bursieru} excited agrar adj.(care inregistreazd transferal titlurilor de valoare) (SUA) transfer agent ~ de transport . unit.refrigerant fluid ~ general al armatorului .)1. {indicts. (uti/a]) (engine) unit.(mar. agiotage agiotor.u' niasouici acli':uutea econciii[(.) agio.. exactor.credit reference agency ~ de informatii financiare . estate agent. (a pietei bursiere prin cumpdrarea masivd de actiiim ale unei societdti neperfbrmante cu intentia de u-i create artificial valoarea) bubble agitat adj. agio/stockjobber agitare s.n u ii/ici tan') a^gre^ti^ .(despre firme) status enquiry agency ~ de navigatie .advertising agency ~ de rating . bill broker ~ de subscriere .rating agency ~ de recuperare a datoriilor .(unui client sau a unei firme) credit agency ~ de voiaj .n. plani. to bull and bear agiotaj s.shipping and forwarding agent ~ de tranzitari ..) husband ~ imobiliar .customs agency agio s.employment agency/ bureau ~ de presa . to speculate on the stock exchange.discount broker. exacter.export credit agency ~ de informatii de credit . (bur.travel/tourist agency ~ guvernamentala .marine agent.tax collector. agency ~ de bilete .AGE-AGR 27 ~ de schimb valutar .subscription agent ~ de transfer . refrigerant ~ frigorific lichid .n i.government agency ~ imobiliara .maritime agency ~ portuara .m.paying agent ~ sanitar .transit agent ~ de vanzare a navei .ship sale broker ~ de vanzari .foreign exchange broker/dealer ~ de scont .n.y.transport agent ~ de transport si expeditie .selling agent.ticket agciicy ~ de garantare a creditelor de export . {^euhi} uffice ~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi. (de expeditie) shipping agent ~ monetar . cooling agent.port agency ~ vamala . premium agiota v.t.canvasser ~ fiscal .news agency ~ de verificare a solvabilitatii .shipping agency ~ de plasare ./' agen.! cme .press agency ~ de publicitate .Mic ci. :"-seinbly.cold carrier. fin.(comisionar cu ridicatd) factor ~ maritim . ship agent/ broker.del credere agent ~ electoral . agrarian agregat s. 2.health officer agentie A.f. sales agent/representative ~ del credere .patent agent ~ platitor . (care fixeazd impozitele) assessor ~ frigorific ..estate agency ~ maritima . geiieratsng sc.. (SUA) realtor ~ intermediar .debt-recovery agency ~ de stiri .circulating medium ~ pentru brevete ..

f. (adjunct) adjunct. agriculture.m.i.charge hand ~ de na§tere .death grant ~ de maistru . land surveyor agrimensura s.f.n.(a conturilor in vederea mcheierii bilan^ului) year-end adjustment ~ structurala .(modificdri promovate de autoritdtile guvernamentale pentru ameliorarea climatului general al economiei nationale) structural adjustment ajustari ale taxelor vamale la export .f. agronomics.(acordat familiilor numeroase) state grant to large families . agronomy.sick(ness) allowance/ benefit/pay ~ de inmormantare . (asistentd) assistance. (la nevoie) to relieve ajutor s. agricultural chemistry agroindustrie s.) value adjustment ~ conjuncturala . to arrive (at) 2.f. (material) to support. agrochemistry.) name day ajunge v.t. land surveying agrobiologie s.monetary aggregate agricol adj.(cultivarea pdmantului si cresterea animalelor) mixed farming agrimensor s.f. agrotechnics. aid.mechanized agriculture ~ mixta . adjustment ~ ^mM a Droturilor -corrcctiE price adjustment ~ la convertire . to aid.(cu creditorii) to compound ajusta v. high farming ~ mecanizata .f.f. agriculturist.28 AGR-AJU ~ macroeconomic . (bdnesc) allowance.n. agricultural engineering. to back up. (loctiitor) deputy. aid. din diferenta dintre pretui de rambursare al vechilor obligatiuni si pretui color noi) adjustment on conversion ~ la sfarsitui anului . (tdran) peasant agricultura s.wage adjustment ~ a valorii . agricultural zootechnics ajun s.maternity allowance/ benefit/pay ~ de stat . ~ a salariilor . (despre o sumo) to amount (to) ~ la scadenta .macroeconomic aggregate ~ monetar .to fall due ~ la un compromis . (la) to adjust (to) ajustare s.m.m. 1. adjoint ~ de boala . (la nevoie) relief.(bur. cultivator. agribusiness agronoms.(ansamblu de politici si mdsuri macroeconomice luate de stat) conjunctural adjustment subsistence ^bsist ~ de subzistenta — agriculture/farming ~ extensiva . (material) support. (la) 1. assistant 2.extensive agriculture ~ intensiva .border tax adjustments ajuta v. agriculture agrotehnica s. in momentui convertirii obligatiunilor.(sumd rezultatd. land use. farm practices agrozootehnica s. agricultural agricultor s. farming.t.m. (a sustine) to sustain. agrobiology.f. (alocatie) benefit s. farmer. to assist.(mdrirea sau scdderea valorii unui post de activ din bilant pand la valoarea zilei respective) (cont.f.intensive agriculture. eve ~ al lichidarii . agricultural biology agrochimie s. agronomist agronomic s.

(a destina) to earmark alocare s. dole ~ economic . to add/to adjoin/to subjoin to.) to supply. (a celei mai bune alternative) (man. (dr. (CM apd. provision/food store aliniere s. appropriation ~ a activelor . herewith album s.f. album.t. 1.f.m.t. (a schita. (cu combustibil) to fuel 3.(rnetodd de finantare a creditelor prin depozite cu scadentd comund) funds matching aloca v. (a pune aldturi) to lay by.here enclosed. \.economic assistance ~ extern . to screen 2. allotment.) scrap book ~ de mostre . allocation.) screening 2. compensation. (a vota) to elect. grant-in-aid ~ bugetara . to vote 3.asset allocation ~ a capitalului . enclosed aici ~ . voter. alienable alienare s.f. (a colationa) to collate alaturat adj.) alienation aliment s.n.(serviciile bancare.) to alienate alienabil adj. to allocate. {intr-un post) to vote in alegere s.social security benefit alatura v. (anexat) annexed. energie electricd etc.(criterii de decizie pentru investitii in active fixe care implied compararea costului investitiei cu beneficiile sale viitoare) capital budgeting ~ a costurilor individuale . (a compara) to compare. asigurdri.unemployment allowance/benefit/pay.t. to nourish 2. (pentru articole. food.sample book alcatui v. to allot. random alegator s. resources allocation ~ de actiuni . choice. (a anexd) to annex.(din costui total) cost allocation ~ a resurselor . (din buget) to budget. to choose. allotment.allotment of shares ~ de sarcini specifice .f. intre diferite utilizdri pentru a obtine un ansamblu de bunuri finale) allocation of resources. aleatory.foreign aid ~ financiar .f. (procesul prin care o bancd isi coreleazd activul/creditele cu pasivul/depozitele) matching ~ a fondurilor . to feed. elector alege v. benefit. polling alianta s. transporturi) aids/ancillaries to trade ~ social . (dr. 1.n. 1. (a confruntd) to confront. de publicitate. assignment. (intr-un plic) to enclose 2.AJU-ALO 29 ~ de §omaj . (un deviz) to estimate aleatoriu adj.(distribuirea resurselor.budget dole . decupaje etc. alliance aliena v. alimente special ambalate si preparate pentru a fi consumate imediat) convenience goods alimenta v. (yotare) election. victuals alimente de prima necesitate essential foodstuff ~ pentru consum rapid .t. to assign.f. (a selecta) to select. to join. a redacta) to draw up 2. foodstuff. allocation.(fiecdrui utilaj din cadrul fabricii) machine loading alocatie s.t. mtr-o economic.t. pi.mutual aid ~ pentru comert .(fast foods. selection.financial assistance ~ mutual . 1. assignment. (ajutor bdnesc) allowance. (piata) to supply alimentara s.f.

packing. strapping ~ pentru mare . wrapping ~ cerut §i platit de cumparator special packing paid ~ de export . (de cadouri) giftwrapping ambalator^.t.(elemente implicate in luarea deciziilor privind utilizarea resurselor care nu pot fi exprimate in forma monetard) nonmonetary alternatives amanets. to fasten. (in sad) bagging.making fast. to package.capitation grant ~ pentru copil .seaworthy packing ~ necorespunzator . (incdrcdtura navel) (mar. (cadouri) to gift-wrap ambalaj s. sacking.packing extra ~ inclus in pret .f. to alternate alternative s. to pawn.) adjournment 3. ciitii) encasement.export packing ~ de ma§ina . embassy .strike benefit/pay alonja s. to continue 3.waterproof packing ~ facturat separat . cutii) to encase. (mar.) to adjourn. wrapping.f. (pagina atasatd unei cambii.n. pack.(in magazia navei sail pe punte) securing of cargo ~ a marfurilor .fit packing ~ refolosit . (a intdrzia) to delay 2.packing not included ~ pentru cadouri . destinatd andosdrilor succesive) allonge. pawn a da/a lasa ~ .) shipping allocation ~ de §omaj . (a pdsui) to reprieve. to respite amanare s.child benefit ~ pentru grevi§ti . wrapper ambasada s.blister pack ambalare s. (in baluri) to bale. to secure.to pawn a scoate de la ~ . alternative alternative nonmonetare .(pentru copii) family allowance ~ de hrana . (in baluri) baling. to pack up.inadequate packing.securing for sea ~ temporara .f.) to lash. pawnage amara v. overseas pack ~ potrivit dupa forma obiectului .f. grace ~ sine die .deficient/faulty packing ~ din hartie rezistenta .adjournment sine die ambala v. to lay over. package. (in Idzi.to take out of pawn. (dr.kraft paper ~ etan§/impermeabil .f. packer.packing included ~ maritim . fastening. 1. binding ~ a caricului/incarcaturii .(mar. packing.w.) lashing. 1. to wrap up.n.t. postponement. (in Idzi. unsound package ~ neinclus in pret . to bind amarare v. securing. to postpone.t. delay 2.returnable package ~ transparent .giftwrapping ~ pentru transportui pe mare packing for shipment.working fastening amana v.f.second-hand package ~ returnabil . (pdsuire) respite.machine packing ~ defectuos . crating.t. to put off. to redeem. (dr. to ransom amaneta v. (in sad) to bag. rider alterna v.food/victualling allowance ~ de tmbarcare .t. fixing. to fix.t.30 ALO-AMB ~ de familie . to put in pawn amanetare s.dole ~ individuals .

ambassador ~ plenipotentiar .f. to penalize amendamenti-. to clear off.civil/calendar year ~ comercial . 1. itinerant.plenipotentiary ambulant adj. berth fittings ~ pentru animale . to arrange. accommodation 2. survenitd in cursul perioadei de functionare.straight-line depreciation ~ in sume fixe .current year ~ de productie .academic year ani de munca . penalty amiralitate s.f. site.construction management ~ forestiera .fiscal year ~ . year ~ civil/calendaristic . penalty.level payment amortization ~ libera .m. amendment amenda s. analyst . fine. to write off 2. to improve.harbour accommodation amenajari de dana .AMB-ANA 31 ambasador s.peak year ~ universitar .accelerated depreciation ~ cumulata .n. to better ameliorare s. (o lege) to amend 2.cattle fittings ~ pentru cereale .vintage year ~ curent . to amnesty amortiza v.f. to lay out. wear and tear ~ accelerata . (un oras) to plan. to dispose. (a unei datorii) amortization.t.(socotiti la calcularea pensiei) pensionable service analists. (penalitate pentru mcalcarea unui contract) forfeit.m.n.forest management ~ portuara . 1. pi.t. (a pune la amenda} to fine. 1. (a imbundtdti) to amend.base year ~ financiar financial year ~ fiscal/bugetar . betterment ~ a solului .m.) depreciation.t.accumulated depreciation ~ fixa .free depreciation ~ normala fair wear and tear amplasa v. strolling ameliora v.working year ~ de referinta . (o casa) to fit up.commercial business ~ contabil . improvement. (cont. {ale navei) accommodations.f. to site. to sink.t. arrangement. {a rambursa treptat o datorie prin pidti repetate) to amortize.passenger accommodations ~ pentru transportui fructelor (faguri de lemn) fruit fittings amenda v. to improve.t. facilities ~ de santier . ca urmare a uzurii normale si a invechirii previzibile} to depreciate amortizabil adj. 1. location an s. (a echipa) to fit out.soil improvement amenaja v.record/de varf. admiralty amnistia v.f. (procedeu contabil ce constd in diminuarea treptatd a valorii capitalului fix. to make better.accounting year ~ cu vin de calitate . (o nova pentru o anumitd clasd de pasageri sau pentru transportui de marfd) to accommodate amenajare s. depreciable amortizare s. sinking 2. to locate amplasament^.grain fittings ~ pentru pasageri . to place.berthing facilities. fittings. (a mobila) to furnish 2.fixed depreciation ~ in cote egale . to appropriate.t. 1.

(de la primirea comenzii pdnd la expedierea mdrfii §i afacturilor) sales depth test ~ a vechimii debitorilor .system analysis ~ a timpului necesar miscarilor .investment analysis ~ a postului -job analysis ~ a pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou so.debtor age analysis ~ asociata . adicd veniturile sdfie mat man decdt costurile) (cont.assay ~ a tranzactiei .(de cdtre firmele rivale) competitor analysis ~ a drumului critic . (a defaica) to break down analiza s. depdseascd pragul de rentabilitate.} shop audit ~ a vanzarilor in adancime . fin.) risk analysis ~ a riscului politic . stocuri.32 ANA-ANA ~ al pietei bursiere .) transaction analysis . tabele) chartist ~ de investitii .(cont.a valorii . analysis.(tehnicd de lucru utilizatd in dezvoltarea noilor produse) conjoint analysis ~ calitativa .(cont.(studiu de piata) qualitative analysis ~ cantitativa .capital expenditure analysis ~ a componentelor activitatii operation breakdown ~ a componentelor postului .f.(initiatd dc conducerea unei intreprinderi pentru u afia cauza relafiilor necorespunzdtoare dintre patronat si salariati) attitude survey ~ contabila .t. to analyse. in vederea realizdrii aceleia^i calitdti la un cost mai redus) value analysis ~ a vanzarilor . (defalcare) breakdown ~ a breselor .sales analysis.(analiza etapelor pentru realizarea fiecdrei activitdti succesive in vederea implementdrii intregii strategii) critical path analysis ~ a fluxului de numerar .(fin. breakdown of sales ~ a vanzarilor cu amanuntui (debuseuri.investment analyst analiza v..(pentru elaborarea previziunilor comerciale) time-series analysis ~ a sistemului .accounting analysis . publicitate etc.job breakdown ~ a concurentei .due date analysis ~ a seriilor cronologice .(identificarea oportunitdtilor de marketing pe o piata) gap analysis ~ a calitatii .(analiza componentelor fi a operatiilor pentru obtinerea unui produs.(studiu de piata} quantitative analysis ~ comportamentala .) funds-flow analysis ~ a investitiei .(evaluat de un investitor.) break- -even analysis ~ a preturilor .quality survey ~ a cheltuielilor de capital .(in procesul muncii) motion time analysis ~ a titrului .breakdown of prices ~ a proportiilor — (pentru determinarea performantelor unui agent economic) ratio analysis ~ a riscului . referitor la politico guver- namentald a unui stat) political risk analysis ~ a scadentelor .(care intocmeste grafice.

(studiu) survey ~ de opinie .(analiza evolutiei situatiei financiare mregistratd de o firmd) trend analysis ~ dispersionala/de variants .t.social investigation andoca v. inquiry.market survey ~ de teren .(calculul ratelor financiare la doud momente diferite de timp) cross-sectional analysis ~ macroeconomics .incorrect endorsement ~ facultativa . a continuant unei afaceri prin compararea beneficiilor obtinute cu costurile /acute) cost-benefit analysis ~ de expertiza/arbitraj .(tehnicd de analizd statisticd prin intermediul cdreia o mostrd este incadratd intr-o serie de grupuri cu anumite trdsdturi comune) cluster analysis ~ de piata .macroeconomic analysis ~ marginala . 1.financial analysis ~ globala . a unei economii nationale) structural analysis ~ volumetrica .statistical analysis ~ strategics . (sociald etc. de analizare a relafiilor dintre divers ele industrii producdtoare fi consumatoare din cadrul unei economii nationale) input-output analysis ~ in sectiune transversals .(a unei ramuri industriale.endorsement in full conditionata conditional endorsement ~ cu rezerve .t.category analysis ~ procentuala .marginal analysis ~ pe categorii . (un efect de comert) to endorse. endorsable andosant v.facultative endorsement ~ in alb . to back andosabil adj.) strategic analysis ~ structurala . profitui etc.incremental analysis ~ intrare-iesire . to drydock andosa v.measure analysis ancheta s.field research -judiciara -judicial investigation ~ prin sondaj .procuration endorsement .percentage analysis ~ statistics . (dr.endorsement in blank ~ neconditionata .unconditional/ absolute endorsement ~ prin procura .accommodation endorsement ~ defectuoasa .(analiza factorilor-cheie care pot asigura succesul) (man.f. (mar.) inquest.) investigation.(analiza unui depozit de titluri avdnd drept criteriu valoarea bursierd a acestora. endorsement ~ completa .ANA-AND 33 ~ cost .(metoda de evaluare a oportunitdtii implementdrii unui protect.market analysis ~ de portofoliu .sample survey ~ sociala .f.umpire analysis ~ de grup .qualified endorsement ~ de complezenta . investigation 2.factorial analysis ~ financiara .) portfolio analysis ~ de trend .economic analysis ~ factorials .opinion survey ~ de piata .beneficiu . andosator andosare s.(analiza diferentelor dintre costurile si veniturile alocate si cele actuate) variance analysis ~ economics .(metoda de studiere a interdependentelor cantitative dintre activitdti economice corelate.bulk analysis ~ incrementala .) to dock.

to annex.rt. n. to join. (in plic) enclosure 2.second endorser anex adj.rn.annexed herewith ~ la prezenta . commitment. hire.de povara . (datorie. endorser.restrictive/restricted endorsement speciala/nominala special endorsement andosatar^. to hire (on).pack animal. 1.(depus in custodia unei terte persoane care actioneazd conform unei intelegeri prealabile} (dr.t. to employ.n. (de naturd contractuala) indenture 2.previous endorser ~ ulterior . to append. wholesale angrosist s. (ca ucenic) to indent. pledge.contingent liability ~ ferm — (a! subscriitorului fata de intreaga emisiune de titluri de valoare) firm commitment ~ neonorat/restant . (fragmentele in miscare dintr-un clip publicitar televizai) animatic ansamblu^.) average bond ~ de garantie . pedigree stock ~ vii . person engaged/employed ~ cu norma intreaga .rn.suretyship ~ eventual . {obligatie) obligation. dependency. (a se obligd) (sd) to engage oneself (to).staffing angajat. annexed. annex. folositd pentru calcularea unor beneficii) continuous employment ~ de forta de munca excedentara (pentru a evita lips a acesteia in viitor) labour hoarding ~ de personal . (alaturat) enclosed ~ alaturat . to take in one's service.m.f.n. 1. (o nava) to book. full-time employee angro adv. wholesale dealer/ merchant. employment. (comerciant care se aprovizioneazd de la un anumit producdtor. (intr-un post) induction ~ continua — (perioadd de functionare nemtreruptd la o firmd. 1. engagement.) escrow angajare s.regular endorsement ~ restrictiva . (intr-un serviciu) to become employed. endorsee andosator-y. to pledge/to bind oneself (to) 2. (a implied} to involve v.wool bearer animate de reproductie . aggregate . mar. 1.outstanding liability ~ scris . to hire.to pledge the liability of angajament s.beast of draught ~ producator de lana . appurtenance angaja v.s-.t. {dependinta} annex.bloodstock. in schimbul unor bonificatii) stockist animal s. to indenture 2. ensemble. animal .whole timer. {intr-un plic) to enclose anexat adj.subsequent endorser al doilea ~ .f. enclosed anexa v.r. pdstrdnd un anumit stoc de marfd. (la un document} rider. to go into service ~ raspunderea . annexed. to fix 3. backer ~ precedent ./n. pasiv) liability ~ de contributie . liability.(in avaria comund) (asig. beast of burden ~ de tractiune .34 AND-ANS ~ reglementara . schedule.attached hereto anexa s. wholesaler.{categoric de marfd) live cattle/stock animatic s.

annually anuar s. annual adv. entrepot ~ de consignatie .f.(cu anuitatea diminuatd dupa decesul unuia dintre cei doi asigurati) joint life and survivor annuity .bonded/customs warehouse. contract for a work a da in ~ .to contract for. contractor.undertaker: (SUA) mortician ~ de transporturi .price expectations ~ inflationiste . fie confirmati dupa producerea transformdrilor) leading and lagging anticipari de pret . preliminary/previous design/plan/project.f. yearly.priority of invention aatets.ANS-ANU 35 ~ de date catalogate .(a mdrfurilor) (mar. storehouse.. work by contract.(tendinta participantilor la schimb de a prevedea actuinile vizand modificarea rezultatelor pietei) rational expectations anticipat adj. n. transporter ~ general . to foredate antedata s.n.m.i. to antedate.trade/commercial directory ~ de publicitate .consignment warehouse ~ frigoritic — cold storehouse ~ pe tarm .m. anteriority.portuar . to forestall anticipare s. heading of a letter.f.loading contractor ~ de pompe funebre .statistical yearbook anuitate s. building contractor ~ de descarcare-primire . to anticipate.prime/chief contractor antrepriza s. warehouse. (asteptare. enterprise.wharfinger ~ de constructii .harbour warehouse ~ vamal .) landing coniractor ~ de incarcare . undertaking. anticipation.haulage/cartage contractor.t. anti-inflationary antiprotectionist s. expectativa) expectation ~ si temporizare . to take by contract anual adj. anticipated adv.housing development ~ de produse . antitrust antrepozit s.(indicatorii activitdtii economice nationale sunt fie previzionati.(care afecteazd randamentid) yield mix ~ de locuinte . directory ~ comercial/al societatilor comerciale . priority ~ a inventiei .catalogued data set ~ de elemente . entrepreneur. yearly. warehousing antreprenor s. public storehouse antrepozitare s. undertaker ~ de chei . yearbook. antidumping antiinflationist adj.n.advertising directory ~ statistic .t. v. enterpriser.inflationary expectations ~ rationale . anterior (to).f.master-builder. prior (to) anterioritate s. letterhead anticipa v.n.f.f.n.warehouse ashore . beforehand antidumping s.to put out to contract a lua in ~ . (SUA) tariff reformer antitrust adj.product mix antedata v. first draft anterior adj. annuity ~ a politei comune de asigurare de viata -joint life annuity ~ a politei comune de asigurare de viata si pentru supravietuitor . antedate anteproiect s. previousness.

fishing waters ~ industriale . device. (a respinge. to disannul.36 ANU-APE ~ aleatorie .n.(asigurare care prevede plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o perioada determinata) annuity certain anula v. to announce.) to write off 2.s'. (a unei datorii) remittal.) reversionary annuity ~ sigura/la termen . (al unui detailist publicat aldturi de anuntui fabricantului respective (SUA) tie-in a da un ~ la ziar . annulment. (informatie apdrutd in ziar) insertion. sampling device aparatura s. (a revoca) to revoke. notification. to void. (a unui testament etc. (mecanism) gear.(pentru navigatie) closed waters ~ maritime . (marina) machine.) deferred annuity ~ perpetua . a casa) to overrule. un testament etc.production apparatus ~ pentru prelevare de probe sampler. (a rezilia) to cancel. defeasance. (fluturas. to put an advertisement anunta v. disannulment. to annul. apparatus. appliance. un credit etc.(in ciuda reclame!) sales apathy apa s. (in ziar.(as ig.newspaper advertisement ~ publicitar . (in ziar) advertisement.) to render void.) withdrawal. suite apartamente cu chirie/de inchiriat lodgings apatie s. (printr-un afis) to bill. flat. voidable. to vacate. (o lege.) invalidation.(a unei polite de asigurare de viatd.white goods apartament.continental waters ~ costiere . mechanism ~ de productie . equipment ~ electrocasnica . apathy ~ la cumparare . (a unei comenzi. avoidance.) (abrogare) nullification. commercial. cancellable. to reverse. (dr. a caret platd este conditionatd de producerea unui eveniment) contingent annuity ~ amanata . announcement.) to withdraw. la radio etc.congested waters ~ de pescuit . to void. to notify.industrial waters ~ interioare .t.) to advertise aparat s. (instrument) instrument. 1.n. voidance anunt s.drinking/potable water ape continentale .to advertise in a newspaper. to repeal anulabil adj.f.(secvenfe din filme de cinema si televiziune prezentate ca reclama) trailer ~ in ziar . anunt distribuit trecdtorilor) handbill ~ de reclama .inland waters .f.perpetual annuity ~ platibila pentru o perioada limitata .intemal/interior/inland waters ~ Internationale . (o datorie) (cont. (afis) bill. water ~ poluata . voidance. vacatable anulare s. 1. a unui credit etc.maritime waters ~ nationale . write-off 2.) terminable annuity ~ prin reversiune .) (a abrogd) to nullify.(asig.t. apparatus.f.(asig.international waters ~ inchise .f.(la radio si televiziune) spot announcement/broadcast. (reziliere) cancellation. notice. (o comandd. to undo. (dr.f.polluted water ~ potabila . (a contramanda) to call off.coastal/offshore waters ~ cu trafic intens .

n.t.. to appropriate 2. o stampild) to append. tillage arbitra v. estimate.f.t. ( cu materiale.t. to estimate. to provide oneself ~ excesiv — (o piatd.navigable waters ~ portuare .(bur.contribution of capital aprecia v.m. (un conflict) to settle aplica v.APE-ARE 37 ~ navigable . (cu alimente) provisioning.r.(in raport cu altele) currency appreciation aproba v. assessment 2. arrangement. (dr. (a fi de acord cu) to agree with/to aprobare s.(a detailistilor) group trading ~ pe termen scurt .) to convert apropriere s. (a evalua) to appraise. tillable aranjament s. piese etc. (o lege) to enforce 2. plaintiff in appeal aplana v. (dr. (dr. (cumpdrarea si vdnzarea simultand de instrumente financiare similare pe piete diferite cu scopul realizdrii unui profit sau pentru a prevent eventualele schimbdri posibile in raporturile de preturi ale instrumentelor respective) arbitrage ~ cu dobaiida acoperita .territorial waters apel s.) to stock. to approve.harbour/port waters ~ reziduale/uzate .) to appreciate apreciere s.) appeal ~ de sinistru . un magazin etc.assessment of market prospects ~ a unei valute . settlement ~ amical . to buy in. to supply.waste waters. 1.) to overstock ~ insuficient . to victual. (furnizare) furnishing.(unui salariat) performance appraisal ~ a perspectivelor pietei .planning permission apropria v. (bur.t.t. supply.n. victualling.t. to evaluate. arable.t..friendly arrangement aratura s. 1. contribution ~ de capital . (arat) ploughing.to understock aprovizionare s. fin.) conversion aproviziona v. appropriation 2.r.) appreciation ~ a capacitatii .m. (a ratified) to ratify. cont.f.t. tilling 2.(modalitate prin care diversele organizatii identified si evalueazd produsele pe care doresc sd Ie achizitioneze) organizational buying ~ in grup . (o semndtura.. to take/to lay in a stock/supply. approval ~ a cadastrului .n. catering ~ institutionalizata .n.) covered interest arbitrage ~ de indici . (unitate de mdsurd) are ara v.) distress/SOS call a declara ~ . (un diferend) to umpire arbitraj s. (solutionarea unui diferend de cdtre o persoand sau institutie automata) arbitration 2. to reclaim apelant s. (evaluare) appraisal.fin.(fin. call 2.f. to affix apart s. (a furniza) to furnish. to plough. 1. to arbitrate.{mar. 1. cont.f. 1.) appellant. appealing party.to lay/to lodge an appeal. evaluation.f. effluents ~ teritoriale .short-run supply ar s. to sanction. (dr. ploughland. (intelegere) agreement. to cater for v.) index arbitrage . ( cu alimente) to provision.. to assess v. 1. to till arabil adj. (a valorii unui activ) (bur.

(zond) zone. leasing. exchange arbitrage arbitru s.tenant in common ~ pe viata . life tenant arenda s.perpetual lease .n.) 1.m.n. (intindere) extent.arbitrage in/of exchange. arrear. silver -• in.owner and charterer armoniza v. (dotare cu echipament si materiale) fitting out.excesiva .(stabilirea grqflcd a tipului de relatie intre deciziile manageriale si factorii probabilistici) (man.rack-rent .f. expanse ~ a vanzarilor .pe viata .to grant/to iet out on lease a lua in ~ . commission 2.silver bullion ~ monetar/cu titlu legal . tenant ~ abuziv — (care continud sd ocupe o proprietate dupd expirarea contractului fdrd acordul proprielarului) tenant at sufferance ~ cu contract — (valabil un anumit numdr de ani) tenant for years ~ cu contract valabil un an . liiigoiiri .Inchirietor chartered/freight contractor .managing owner ~ al navei de linie ./H. to rent. archivist. arbiter arbore s.m. (d!fe"te' .(de care rdspunde un agent de vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva (arie petroliferd} payable area/zone arierat^.tenant at will ~ in cota indiviza .38 ARB-ARM ~ intre burse ale aceleiasi tari shunting ~ pentru normele de munca ~ arbitration of work standards ~ speculativ . nave sau a unm avion pentru mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to stow arimare s.f. arbitrator.»{ na\ lositor . (drept) lease.t.t.speculative arbitrage ~ valutar . {poliiici fi practici nationale Ci! stundardele inte:''r.fara contract -. (o nava) to fit out./ (mar. overdue debt arima v.to lake on lease ar^mts.f.a-honai.i 1. (siiprafatd) surface. stowing. [a luu in arenda} to tenant arendare s.s'. to commission 2.) decision tree arenda v.tenant for life. leaseholder. lessee. (luare in arenda) tenancy arenda? s.f. records arhivele statului . (incadrare cu echipaj) manning armatorA'.f. (plata) rent -.public records arie s.tenant from year to year . owner ~ administrator .standard/ sterling silver arhivar s.e} to harmonize 2.t. 1.supiimentara . area.m. keeper of the records arhivas.) shipowner.m. (a da sau a Ilia in arenda) to lease. stowage ~ a marfurilor stowing goods ~ corecta .sound stowage arma v. (dare sau luare in arenda) lease.(p'ldtitd pentru terenuri cdnd aceslea sunt insuficiente) scarcity rent a da in ~ .tramp owner ~ ciimparator — merchant shipper independent/necartelat nonconference carrier ~ .berth owner/ shipowner ~ al navei-tramp . tree ~ de decizie . (afrxa incdrcdtura unei. (mar. (a incadra cu echipaj o navd) to man armare . outfit. archives. to outfit.

!.c. item 3..) exceptional items ~ extraordinare .window dressing ~ mestesugareasca .{ca origine) genuine article ~ impozabil .{editorial) leader.m.best seller ~ garantat .ironmongery ~ de larg consum .) transfer entry ~ debitor .ARM-ARU 39 tipuri de registre contabile ale unei societdti) to reconcile armonizare s.(cont.luxury article ~ de ordine . craftsman artizan al adj.fancy goods ~ de papetarie . foreigner ~ de inchidere .) strategic fit arta s.best buy artizan s.small ware ~ de mercerie . craftsmanship articol s.woollen goods ~ de lemn . artisan. handmade artizanatj-. necessaries ~ de sezon . leading article ~ de import ./' {a incarcutiin.seasonal articles desperecheate/dezasortate broken/job lot.export ~ de fond .) compound entry ~ vandut in pierdere .semifinished semimanufactured articles eel mai avantajos/competitiv ~ .paper goods ~ de prima/stricta necesitate (living) essentials.proprietary article ~ recapitulativ .f.{cont.t. oddments ~ diverse sundries ~ exceptionale . ':e:.n. bord) (mar ) ieUison . handicraft arunca v. (comercial) article. materiale etc peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar.consumer goods ~ de lana .) debit entry ~ economic .{cont.taxable article ~ patentat .(pentru a atrage clienieia fi a promova alie articole) Joss leade'- articole casnice .import.(in ziar) city article ~ fara cautare . to cast/to throw overboard ariincare .'. goods. pi.) closing entry ~ de lux.{cont.(nniformizarea nomenclatoarelor ^i a procedurilor vamale in tdrile care coopereaza) customs/tariff harmonization ~ strategica — {corelarea dintre strategia companiei ^i resursele sale} {man.de fierarie .(cont.household articles ~ casnice de folosinta indelungata household durables ~ de baza ale exportului .entry.staple exports .n.haberdashery ~ de moda . (de ziur) article 2.handicraft.{cont.(impiis consumatorului) (SU'A) tie-in ~ foarte cautat . returns inwards ~ sanitare . item ~ de export .sanitary articles ~ semifabricate .) to jettison. {de lege) article. {mdrfnn. wares ~ contabil .(vdnzdtorului} saSes returns.) suspense entry ~ de virament . hamionization ~ a taxelor vamale . handicraftsman. art ~ a decorarii vitrinelor .woodenware ~ de menaj . 1. extraordinary items ~ returnate .{cont.f. commodity.

livestock insurance ~ a calitatii .(mar.(care ii garanteazd unui creditor cd isi va recupera fondurile in cazul in care debitorul nu isi mat poate indeplini obligatiile de platd) credit insurance ~ a creditelor de export .f. (a da cele necesare) to provide 2. a redresa) to improve. to ensure.(mar.) assessor asieta s.life annuity insurance ~ de somaj . a pierderilor) insurance.) insurance with particular average ~ cu echipament si accesorii (asig. (tin lac.personal accident and sickness insurance ~ de proprietate .) concealment asesor^. to normalize 3. cargo insurance ~ a cheltuielilor extraordinare disbursement insurance ~ a creditelor .t.guarantee insurance ~ a marfurilor depozitate -warehouse insurance ~ a navlului . public liability insurance ~ de raspundere personala . insurable asigurare s. (a unui rise) cover.(asig. mar.uneployment insurance . handsel a da ~ . 1. (a imbundtdti. ensuring.personal liability insurance ~ de renta viagera . 1. securing. (baza de calcul a unui impozit) basis ~ de exploatare . assurance 2. (un rise) to cover.to bind a bargain arvuni v.40 ARU-ASI arvuna s. (a garanta) to secure.third-party insurance.t. to take out an insurance (against) asigurabil adj.insurance of cargo. to give earnest (money) for asambia v.r. mar.property insurance ~ de raspundere civila .liability insurance ~ auto . mar.t.) outfit insurance ~ de la depozit la depozit . (o proprietate maritimd) to underwrite v. (maritimd) underwriting ~ a animalelor . (impotriva accidentelor. (finantele) to reorganize ascundere s.hull insurance ~ colectiva .t.hazardous (goods) insurance ~ de persoane impotriva accidentelor si a bolilor .f. (pozitie a planului de baza al unei nave fata de planul orizontal) trim 2. (impotriva) to insure (against). earnest (money).m.(la mai multi asigurdtori) concurrent insurance ~ cu anuitate annuity insurance ~ cu avarie particulars! .) running/sailing trim asigura v. advance (money). (dr.warehouse to warehouse insurance ~ de marfuri periculoase .f. (o miastind) to reclaim. (impotriva) to insure oneself (against). (a activelor de cdtre un falit.bank deposit insurance ~ a garantiei .group insurance ~ concurenta .quality assurance ~ a caricului/incarcaturii . 1.(asig.) operating trim ~ de mar§ . to assure 3.f. to assemble asana v. {de viatd) assurance. \.) freight insurance ~ a raspunderii .export credit insurance ~ a depozitului bancar . o baltd) to drain 2.automobile/motor insurance ~ aviatica aviation insurance ~ casco . a adevdrului de cdtre un asigurat etc.

fire insurance ~ impotriva lipsei de onestitate (incheiatd de patronul care se asigurd impotriva pierderilor cauzate de necinstea unui angajat) fidelity insurance ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor contractuale .mutual insurance ~ partiala . (SUA) package insurance ~ inferioara — (subasigurare.theft/burglary insurance ~ impotriva incendiului .movable property insurance ~ mutuala .ASI-ASI 41 ~ de viata . mar.floating/open insurance ~ fluviala .) voyage insurance ~ pentru accidente de munca industrial injuries insurance ~ pentru sectorul tehnic . war risk insurance ~ impotriva riscului de transport transport insurance ~ impotriva riscurilor multiple multiple peril insurance ~ impotriva spargerii . mar.(asig.(care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) blanket insurance.(impotriva tuturor riscurilor) general insurance ~ globala .voluntary insurance ~ fara avarie particular^ .) insurance free from particular average ~ flotanta .(cu prime achitate/refinute din salami) salary savings insurance.(a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport} block insurance ~ maritima . (SUA) straight life insurance ~ pe voiaj .all-risks insurance .life assurance/insurance ~ de viata din fonduri salariale . payroll deduction insurance ~ dubia .(asig.(spre deosebire de o asigurare mutuala) proprietary insurance ~ facultativa .whole life insurance.insurance against breakage ~ impotriva tuturor pierderilor sau a avariilor .insurance against all losses or damages ~ impotriva tuturor riscurilor insurance against all risks ~ in bloc .fidelity insurance ~ Impotriva pierderii totale insurance against total loss ~ impotriva prejudiciilor aduse unui tert . asigurare in care suma asiguratd este mult mai mica decdt valoarea reald a bunului asigurat) underinsurance ~ impotriva accidentelor accident/casualty insurance ~ impotriva accidentelor de munca workmen's compensation insurance ~ impotriva avariilor .insurance against damages ~ Impotriva furtului .marine/sea insurance ~ mobiliara .river insurance ~ generala .third-party insurance ~ impotriva riscurilor de razboi insurance against war risks.{la doi asigurdtori) double insurance ~ efectuata de o societate comerciala de asigurari .engineering insurance ~ pentru toate riscurile .partial insurance ~ pe viata .

mar.casco .' .) perfect hedge ~ provizorie provisional insurance suplimentara ..managing partner ~ cu numele . fin.maritini .to take smb.de navlu . (economica) partnership ~ de asigurare mutuala .senior partner ~ putin cunoscut . 1. insured s.administrator .{at corpuhd navei} hull underwriter .nominal partner ~ principal .social .m.. i relief ^. to enter into partnership (with) asocial.social welfare. ~ economica .. (socielate) society 2.il earicului .(in caz de pericol) salvage ~ pentru dezvoitare .medical/health insurance .active/acting partner .) underwriter .42 ASI-ASO ~ pentru vreme rea .Lloyd's underwriter .technical assistance asocia v. welfare work ~ tehnica ..de stat . assistant -.state/national insurance .f.additional/ supplementary insurance asigurari de sanatate . partener care nil ia parte acliva la afaceri) silent/sleeping partner ~ secundar . tc.marine underwriter . mar.} weather insurance ~ perfecta impotriva riscurilor (bur.fully insured asigurator s. insurer.(comanditar. into partnership asociatie s.welfare/social worker asistenta s.»..Lloyd .leading underwnter asimetrie . aici.legal aid ~ maritima/pe mare .[aspect esential cil eco-nomici mondiale conlemporane.development assistance ~ sociala .maritime pe caile navigabile interioare .trade' association prolesionala/necomerciai.inland marine/transit insurance ~ sociale — social/national insurance ~ sociale din fonduri salariale contributory insurance asigurat adj.junior partner ~ unic . cure este alcutuitd din tdri en niveJuri economice difenie'} asymmetry '1 economic development levels asistent s.quasi-partner ~ in participate . (cu) to associate (with). association.?.cargo underwriter -. {anuor} assistance.principal . (asig.f.family firm nonprofit unicorporated .(cu raspundere in limitele capitaliilui subscris) special partner ~ nominal .de intrajutorare ./.r.m.•. insurance carrier integral . conferit de structura elerogend a acesieia.(a muncitorilor) jiroviderit society ~ familiala . asymmetry ~ intre nivelurile de dezvoitare economica .(asig.m.mutual insurance association ~ de economii si credite . partner ~ activ . insured person.(SUA) savings and loan association . associate.issociation -• patronalii .freight underwriter .sole trader a lua pe cineva ca . 1..economic assistance ~ juridica .

'n.n.''".to breai< even atin^ere A/.' (a firii^iihii/citr'isni/i /'. to attain. (speri.pragul de rentabiSitate .t.) expectancy ~ la descarcare . (corn.de recomandare . to attest. (') cifrd./•?.f. 1. assumption ~ a riscului — (acceptarea riscului chiar si in conditiile in care existd numeroase incertitudini legate de posibilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i de stabilitatea acestuia) risk assumption ~ a riscului de credit . attache ~ cultural .(referitor la valoarea viitoare a unei variahile.) assortment. (cum) as ~ cum este prezentat . estimatd mfunctie de mai multi factori) adaptive expectations ~ rationale — (explicarea comportamentului economic al indivizilor sou al companiilor in functie de.) repair ship/vessel.to average ~. (un nivel) to reach.assembly shop ~ de reparatii auto — motor repair shop ~ mecanic . range.(mar.) grounding atltudine s. to suit.(conditie in asigurarea maritimd} tale qiiale a^teptare s.commercial attache ~ militar .(de detailisti care au convenit sd cumpere de la un singur angrosist.cultural attache ~ comercial . variety ~ de e§antionare . 1. optiunea pentru una dintre previziunile realizate) rational expectations ataffats. to assort. crop rotation/ succession ~ de cinci ani — five-course rotation ~ furajer .f.n. waiting 2.variety of patterns ~ in vanzare . salanat cnn.sici(:'i'ci cd trebuie sa-i depnnu pentrii (. (a aproviziona un magazin cu mdrfuri variate) to assort asortiment s.''. to gain. floating facton.m.military attache atelier s.fodder rotation asorta v. {a realiza) to achieve .(refentor Ju semnarea iinui conosameiit) (nun: i as presented ~ cum se prezinta .testimonial atinge v.assumption of credit risk asa adv. to fit 2. workshop.f.machine shop ~ meste§ugaresc .) (but.waiting for discharge ~ la incarcare — waiting for loading a^teptari Hexibile .. shop ~ de montaj .sales mix asumare s. certificate ."' works atesta r t.ASO-ATI 43 ~ voluntara . (economica) partnership ~ fara contract . (rotatie a cultiirilor agricole) rotation/alternation/ succession/shift of crops.inSe perspective} expectation 3 (rnvel a! eforliilui pe care un. in schimbul unor facilitdti si avantaje) voluntary groups asociere s.n. attitude .i-fi mdeplini sarcmile si obiectivele de lucru) {man. o suma) to run to 2. workshop ship/vessel. 1. association.t.Tn medie . to sort: to match.partnership at will asolament s. (un scop} to achie'\ e. to certify atestat s.small plan! operation ~ plutitor .

f. to assign atribuire s. competence.f. (insdrcinare) task. gold ~ afectat. (la notarial) to notarize autoaprindere s.n. function atributii de serviciu .f. to allot.nonstandard gold aurifer adj. road tank car/tanker.n. authenticity. in procesul ludrii deciziilor. (automotive/motor) truck ~ cu remorca . authentic. to legalize.functions audienta s. assigning ~ a actiunilor .f. . genuineness autentifica v.f. n. austerity autarhie s. bus. gold-bearing austeritate s.(efectuat de specialisti din institutia respectivd) internal audit ~ permanent . to authenticate.environmental audit ~ extern . genuine.marketing audit ~ detaliat .f.(obligat sd asculte material publicitar in timpul receptiondrii unor programe de radio si televiziune) captive audience aur s./in custodie . to certify.(despre cecuri) genuine and valid autenticitate s.(in vederea realizdrii unei strategii economice) (man. prerogative.(al unui produs) salient attribute atributie s..(felul in care diferite persoane se raporteazd.gold earmarked ~ monetar/cu titlu legal .n.n.economic self-sufficiency autentic adj. autarky ~ economica . (motor) lorry.t.detailed audit ~ ecologic .) resource audit ~ bancar . fdrd ca vreunul dintre ei sdfie preponderenf) atomicity atribui v. bulk lorry .standard gold ~ nemonetar . tank lorry/truck.44 ATI-AUT ~ in fata riscului .t.allotment of shares atribut^. la caracterul probabilist al evenimentelor) risk attitude atomicitate s. audience ~ — tinta — {segment de consumatori vizat de o campanie publicitara) target audience audit s. autarchy. (despre o copie) certified ~ si valabil .motor lorry and trailer ~ de transportat busteni lungi timber truck autocisterna s. audience ~ captiv .(efectuat de specialist! din afara institutief) external audit ~ general — (la sfdrsitui anului financial general audit ~ intern . audit ~ al resurselor .banking audit ~ casnic . (caracteristicd esentiald a pietei in cadrul cdreia existd numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori.f.f. auto-ignition autobuz s. obligation. attribute ~ evident/caracteristic .f. (a unor mdrfuri) spontaneous combustion/ignition.n. (pentru curse lungi) coach autocamion s.(justificarea costurilor si a beneficiilor impuse societdtii de cdtre mtreprinderf) social audit auditoriu s. auriferous.continuous audit ~ social . allotment. (de serviciu) duty.home audit ~ de marketing .

motor vehicle.f. (garantie speciald de platd a unei cambii) bill guarantee. trailer truck autoturism s. (publicarea in presd) to release autorizare s. tourer autoutilitara s.f. automation automobil s. truck haul(ing) autotren s.7!.export licence ~ de import . (a permite) to allow.f. handsel. (motor) car.f. automatic machine.f.civil authority ~ delegata .maritime authority autoritati portuare .n. earnest (money). (SUA) automobile ~ de proba . (pentru vdnzarea de bilete.) general average deposit . licence ~ de brevet . surety for a bill of exchange avalist s.test car autoritate s. internal financing autoimpunere s. (acordat unei mtreprinderi care produce pentru stat sou pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ de contributie la avaria comuna -(asig. tigdri.(de sume din cont) drawing authorization ~ de vanzare .) victualling bill autoservire s. expressway autotransport s. (motor) car.selling licence ~ scrisa . (a gira o cambje) to guarantee. self-taxation automacara s. authorization. crane tmck.n.n.line authority ~ maritima . to permit. motorway. self-financing.AVT-A^A autoconsum 5.) slot/vending machine automatizare s. authorization ~ de retragere .f.import licence ~ de reimport cu scutire de taxe vamale — (a mdrfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani inainte de data reimportului) bill of store ~ de retragere .f. automatic s. (eel care garanteazd plata unei cambii prin aval) referee in case of need.n.f. to authorize. (magazin) self-service store autostrada s.f. utility car/vehicle autovehicul s.t. permit. (consumul de bunuri si servicii finale de cdtre producatorul msusi) self-consumption autoevaluare s.n. mar.m. (a impunerii.n.t. power-driven vehicle aval s. authority ~ civila . outer harbour/port. {a imputernici) to empower. truck crane automat adj. advance (money). ziare etc.executive authority ~ fiscala . guarantor avaliza v.n. outside port avans s. to warrant avanport s. 1. to warrant. self-service 2.f. (a either a o licentd/autorizatie) to licence.n.{de sume din cont) 45 drawing authorization autorizatie s.harbour/port authorities ~ vamale . truck/motor lorry and trailer.patent licence ~ de export .authorization in writing ~ vamala pentru provizii de bord -(mar. sistem practical in unele tdri prin care contribuabilul isi calculezd singur cuantumul impozitelor) self-assessment autofinantare s. touring car.n.customs authorities autoriza v.f.vicarious authority ~ executiva .revenue authority ~ ierarhica .

) average 2.i. damaged ~ de conditii atmosferice nefavorabile . mar.advance on bottomry ~ din navlu .) foreign general average ~ comuna $i salvare . favourable. advantageous. (defectiune) breakdown.') general/gross average ~ comuna in strainatate .(asig. mar. (bani) to advance.(detinut de o tara sail o regiune in raport cu altele datorita resurselor naturale.anticipatory damage ~ ascunsa/neobservata . 1.cash advance avansa v.advance against goods ~ in contui platii .(asig. fortei de mimed etc..damage by handling ~ evaluabila .de tmprumut maritim . in comparatie cu alte bunuri si servicii) comparative advantage ~ competitiv . 1.{asig. mar. mar. (pe cinevd) to promote 2.wash damage ~ produsa de deplasarea incarcaturii shifting damage ~ produsa de frecare . pi.) particular average ~ produsa .) collision damage ~ de e§uare .(ideea conform cdreia punctele forte si slabe ale unei societdti se pot determina mimai prin comparatie cu concurenta) competitive advantage avantaj e si dezavantaje . fapt care determina scdderea costurilor de productie) absolute advantage ~ comparativ — (principiu care considerd cd o tara sail o regiune ar trebui sd se specializeze in productia si exportui acelor bunuri pentru care eficienta este relativ crescutd.) freight advance ~ in contui marfurilor .(asig.46 AVA-AVA '.t.f. damage. mar.(asig.sweat damage .account of payment ~ in numerar . (in junctie) to advance. beneficial avaria v. 1. to damage avariat adj.(asig.) damage through grounding/stranding ~ de manipulare . to be promoted avantaj s. failure ~ (a marfii) prin contaminare damage by contamination ~ accidentals .t. mar.assessable damage evaluata cu subiectivitate -sentimental damage ~ grava . advantage 2. (acordate angajatilor in afara salariului) amenities ~ absolut .} hidden damage ~ comuna . profitable.chafing damage ~ produsa de sudatie . mar.(despre mdrfuri) weather-beaten avarie s.damage done/incurred ~ produsa de apa marii . (asig.accidental damage ~ anticipata/probabila .) general average and salvage ~ de abordaj . to pay in advance.n.(asig.(mar.heavy damage ~ inerenta (datorita naturii marfurilor sail viciilor proprii acestora) natural damage ~ in sarcina damage chargeable to ~ la descarcare discharging damage ~ particulars . mar.assets and drawbacks avantaj os adj. to make an advance payment v.

to get the best of the bargain ~ cautare .passenger aircraft.) advice of shipment.f.f.notice of dismissal ~ de confirmare .) agreed and liquidated damages avants. poultry farmer/breeder avicultura s.) berth note ~ de atribuire a actiunilor .(a actionarilor} notice of meeting ~ de credit — (care indicd faptui cd in creditui unui cont a fost fdcutd o inregistrare) credit advice ~ de debit .(expediat titularului unui cont sail al unui depozit de titluri.letter of allotment.f.wave damage.(sumd de bani la care tin investitor poate renunta ca alternativd la o investitie cu rise ridicaf) absolute risk aversion aviatie s.charter plane ~ de linie/curse regulate . (air)plane.t.n. (economic) boom avea v.(notd a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renunta la dreptui de a primi extras de cont separaf) notice of dispensation ~ de expediere/expeditie . personalty ~ mobiliara si imobiliara .(asig. (a posedd) to possess ~ avantajul intr-o tranzactie/afacere .movable and immovable property ~ sub tutela . acesta returndndu-l semnat bdncii sale pentru a confirma exactitatea unui extras) reconciliation statement.to make fortune avers s. forwarding agent's notice.movable property.advice of dispatch. air carrier aviz s.n. to go off/through ~ cent debitor . damage through stress of waves ~ usoara slight damage ~ vizibila . advice: notification 2. immovables. allotment letter ~ de concediere . (pdrere) opinion ~ competent .to have a connection/ relation to avere s. note. (de mari dimensiuni) airbus ~ de transport .f. fortune. aversion ~ fata de rise .(asig.trust fund a face ~ . shipping advice .to bank at/with ~ drept de optiune .) (freight) booking note ~ de angajament in conditii de linie (mar.AVA-AV1 47 produsa de valuri . (al unei monede) obverse aversiune s.airliner ~ de pasageri . mar. movables.(care indicd faptui cd in debitiil unui cont a fost fdcutd o inregistrare) debit advice ~ de dispensa .) apparent damage avarii acceptate si evaluate . (sfat) advice. confirmation slip ~ de convocare . mar.(de spatiu pe nava) (mar. wealth ~ imobiliara immovable property. chattels real.m.civil aviation avicultor s.commercial/transport aircraft.to be in the red ~ cont deschis la banca . notice. poultry farming avion s. (mar. to have. aircraft ~ charter .to have the first refusal ~ legatura cu .n.to be in request/demand.n. 1.expert advice/opinion ~ de angajament . reality ~ mobiliara . aviation ~ civila .(a investitorilor) risk aversion ~ fata de riscul absolut . chattels (personal).

to take legal advice avocatura s. notification ~ a interesului asigurat . wealth. well-off.notice to suspend payments ~ de livrare . a mdrfurilor) arrival notice ~ de nava .attorney special ~ cu drept de acces la toate instantele attomey-at-large a consulta un ~ .(mar..(asig.(in teoria subiectivd a consumatorului individual.gata de operare" acceptat .48 AVI-AZI ~ de expeditie pe mare . advocate.) notice of readiness ~ de nava . wealth ~ nationala . wealthy.f.) stem note avizier s. notice. to give smb. (pentru bdtrdni.demand note ~ de primire . (despre close) propertied. assumption ~ a preferintelor revelate . notice/poster board. (care pregdteste actele in vederea unui transfer de proprietate) conveyancer ~ cu drept de acces la o anumita instanta . axis ~ temporala .public wealth/property avutie s. asylum. to advise.f. lawyer. able in estate. proprietary s. property ~ public .n. sdraci) almshouse .la rand" .gata de operare" .sailing advice ~ de incasare . attorney (-at-law).collection advice ~ de incarcare si expeditie .(mar. (a avertizd) to warn avizare s.(mar.(a unei cambii) notice of dishonour ~ de plata .(instrument de analizd monetard prin care se abordeazd evenimentele dintr-o anumita conjuncture financiara) time line axioma s.) notice of interest declared ~ a tncasarii . legal/lawyer's profession.) shipping note ~ de incetare a platilor .notice to pay ~ a sosirii .advice of collection ~ a plecarii . billboard avocat s.delivery advice ~ de nava .(navei. (a instiinta) to inform. notice.m. (in instantele superioare) barrister. rich.) accepted notice of readiness ~ de neonorare .(funda-mentui unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene obser-vabile si mdsurabile) revealed preferences assumption axiomele preferintelor consuma-torului . bar avut adj.notice of receipt ~ de retragere de fbnduri withdrawal notice ~ de sosire a marfii pe calea ferata railway advice aviza v.f. n. to notify. advice.n.) sailing notice ~ a scadentei .t.. (in instantele inferioare) solicitor.f.(mar.national wealth axa s. ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului si ale testdrii caracterului rational al acestui comportament) consumer's preferences assumptions azil s.(navei) (mar..f.

1.pocket/pin/ spend money ~ de con§tiinta . baggage bal s. ballot. bale.n.) (shingle) ballast.) departure ballast balasta v.to give smb. load pack balotaj s. a gratuity.balance of concessions ~ comerciala . package ~ de bumbac .n.f. to ballast baleniera s. (c. tie vote. smth. (pair of) scales.(situatia financiara.decimal weighing machine balast s. (cont. (monedd) coin 2.wrapped bale ~ de bumbac . Roman balance ~ vizibila — (a exporturilor §i a importurilor vizibile/de mdrfuri) visible balance ~ zecimala . to even up balanta s. ballot.) trial balance ~ financiara .f. (mar.) balance ~ a concesiilor .(mar.(situatie comparativd a incasdrilor bdnesti si a platilor exigibile la un moment daf) balance of liquidity ~ de plati . for himself.n. (cdntar) balance. money bani activi . douceur a da cuiva un ~ .balance of payments ~ de plati activa/excedentara active/favourable balance of payments ~ de plati pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de verificare . lastage ~ la plecare .f. pack.. to give smb. whaleboat balot s. tip.bale.B bac§i§ s. (load) pack ~ cu invelis .cotton bale balansa v.m. 1. to tip smb.(sumd trimisd anonim de cineva pentru plata unor .(tablou statistico-economic prin care se evalueazd resursele necesare producerii de bunuri) material/economic balance ~ patrimoniala .t. luggage. bagaj s. trade balance ~ comerciala activa/excedentara active/favourable balance of trade ~ comerciala pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de lichiditati . baksheesh.(cont.(aflati efectiv in circulatie) active money ~ de buzunar/cheltuiala . weighing machine 2.n. (balot de marfa) bale.(a serviciilor) invisible balance ~ materiala/economica .n. gravel sand bed. ballast. (un cont) to balance.n. fin.financial balance ~ globala — (suma tuturor tranzactiilor autonome sau oficiale finantate cu sau fdrd folosirea rezervelor) overall balance ~ invizibila . gratuity. pi.t.) metal ballast. ballotage ban s.steelyard.cotton bale ~ de marfa . a unei firme la un anumit moment) patrimonial/assets balance ~ romana .balance of trade.

(in Marea Britanie. bank.change. commercial/trade/trading/merchant bank ~ .(a unui transfer de fonduri) receiving bank ~ centrala/nationala . ready money ~ marunti . land bank ~ beneficiara .cash.(desemnata de un consortiu bancar so.change ~ provizorii — (cambii si bonnri de tezaur) temporary money ~ publici .corespondent . banking. bank ~ .public funds ~ reprezentativi .remittance ~ faisi .bank of deposit.clearing bank ~ de concentrare .(numerar intrat in casierie) cash-in.dead/idle money ~ plasati de investitori cu experienta .. money squeeze a da ~ cu dobanda .50 BAN-BAN impozite de la care initial s-a eschivat) conscience money ~ de cosnita .to get value for one's money bancar adj.housekeeping money ~ de hartie . loose cash/change/ money ~ metalici — hard money ~ murdari . banca s.(proveniti din afaceri ilegale) dirty cash.checkable money ~ scumpi . deposit bank ~ de economii .agricultural bank.to hoard up money a-si valorifica .savings bank.(hdrtie-monedd cu acoperire totald in metale pretioase) representative money ~ riscati .agent .bank of commerce. band care acceptd depuneri mid) penny bank ~ de economii si societate de constructii .central/national bank.f.(intr-o afacere) stake ~ scripturali/de cont . small change/coin/money.(acordati cu dobdnzi foarte mart) tight money.(capital atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sail de un climat politic sigur) hot money ~ flotanti .false/counterfeit/phoney money ~ fierbinti .real money ~ expediati .to lend (out) money at/on interest a strange ~ . cash-in-hand ~ lichizi .(delimit! de bancheri §i care nu pot fi investiti din cauza lipsei oportunitdtilor de afaceri §i a situatiei generate de o lichiditate excesivd decdt in depozite la banca centrala) floating money ~ imprumutati pentru o zi .(a fondurilor din alte band) concentration bank ~ de consortiu .{mijioc de platd prin cartea de credit) plastic money ~ efectivi . bankers'/parent bank ~ comerciala .credit bank ~ de date .smart money ~ potriviti .(credit zilnic acordat de band caselor de compensate) day-to-day money ~ in casa .. administreze un impriimnt sindicalizaf) agent bank ~ agricola .consortium bank ~ de credit .data bank ~ de depuneri . black money ~ neinvestiti .paper money ~ de plastic .(institutu financiare. .(relatia permanentd a unei band pe altd piatd financiard unde ea nu dispune de o reprezentantd proprie) correspondent bank ~ de cliring .

entrance barriers ~ netarifare .bank of issue.(societate de credit care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) secondary bank ~ sigura/de incredere .transfer bank ~ ipotecara mortgage bank ~ membra .barriers to trade ~ de iesire — (a unei firme de pe o piatd. (unitate de capacitate) bushel bara v.f.investment bank ~ de scont discount bank ~ de stat .) toll bar/gate.BAN-BAR similare bdncilor. care acordd credits pentru populatie In vederea construirii si a cumpdrdrii de case) building society/and loan association ~ de emisiune . (a unui cec) crossing ~ generala . (acte sdvarsite de coman-dant sau echipaj. (care atestd plata taxei de timbru) revenue stamp banita s. bank note.(pentru orga-nizarea unui flagrant) marked notes bancomat s.(bancd ce crediteaza exportatorul cu volumul creditului documentor dupd verificarea doctimentelor) negotiating bank ~ nemembra .f.(a Casei de Compensate din Londra sail.floating barge container .trust bank ~ universala — (care efectueazd toatd gama de operatii si servicii) all--purpose/full-service bank banci mari . a Sistemului Rezervelor Federate) member bank ~ mutuala de economii .f.(a unei firme pe o piatd) barriers to entry.(care acordd impru-muturi comerciale si industriale) whole banks ~ pentru activitati cu amanuntui -(care acordd credite persoanelor fizice sifirmelor mid) retail banks bancher .f.general crossing ~ speciala — special crossing baraterie s.f. bankruptcy ~ frauduloasa fraudulent/embezzled bankruptcy banderola s. mar.(SUA) mutual savings bank ~ negociatoare . exit barriers ~ de intrare . (c. poduri etc. (unitate de capacitate) barrel barja s.) barratry bariera s. in SUA. (un cec) to cross barare s. financier bancnota s. barrier.f. banker. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costurilor de intrare) barriers to exit. railwaycrossing barrier. note issuing bank ~ de investitii .t. (unde se incaseazd taxele de trecere pe sosele. paper currency. cash dispenser. note.instructing bank ~ regionala district/local bank ~ secundara .container . (SUA) bill.f.m. automatic teller machine. (SUA) cashomat bancruta s.(a Sistemului Rezervelor Federate) (SUA) nonmember bank ~ ordonatoare .state bank ~ de virament .) railway gate.f. care dduneazd navei sail caricului acesteia) (asig.nontariff barriers ~ vamale — custom/hostile tariffs baril s.n. (la intrarea pe aiitostrdzile cu taxd) turnpike bariere comerciale . barge ~ .f. soft money ~ falsa forged/counterfeit bank note bancnote marcate .s-.w.reliable bank ~ specializata in girarea succe-siunilor .

f. harbo(u)rage ~ portuar comercial .air base ~ de active . precum rezervele bdncilor comerciale.. profitable. to derive profit (from).(folositd la calcularea impozitului) earnings basis ~ aeriana . paying. basis ~ a profitului .52 BAR-BEN barometru s.barometer of the market barter s. plentifully beneficia v. 1.t.(asig.n. baza(a)r ~ de binefacere .dock (basin).n.) dry dock ~ pentru petroliere . pecuniary banos adj.(fdrd ecluzd sau poartd de maree) open basin/dock ~ portuar interior . to strike.supply base ~ de impunere .coal basin/field ~ de manevra .income beneficiary ~ eventual — (persoana sau persoanele desemnate sd incaseze prima de deces in cazul in care beneficiarul principal .(mar. to emboss. remunerative. plenty.baza(a)r ~ de solduri -jumble sale baza s. barometer ~ al pietei .(termen utilizat pentru •a desemna depozitele la vedere.oil dock ~ portuar . to stamp batere s. grocer. agregat monetar care include activele monetare lichide.f.) barter bate v.f. al unui cec) alternative payee ~ de venituri .(cu porti care mentin acelasi nivel al apei) wet dock ~ portuar de export .export dock ~ portuar deschis .sports base/grounds ~ tehnico-materiala .basis of assessment/ taxation. pentru a desemna cantitatea de numerar intrat in sistemul bancar.asset base ~ de aprovizionare . (moneda) to mint. (bogdtie) wealth. activele care pot fi utilizate instantaneu pentru efectuarea pidtilor) monetary base ~ navala . harbour/port basin. money. abundance. base. grocery 2.'\ bulk handling cargo dock ~ de radub . existente in medie mtr-o perioadd de timp.in abundance.naval base ~ sportiva . (utilizatorul unui produs finit) (end-) -user 2. yielding money.n. numerarul in circulate si in casieriile bdncilor comerciale.m. to account.production basis ~ militara .(al unei cambii. tax assessment/base ~ de productie . opulence din ~ . to benefit (by) beneficiar s..(mar. to turn smth. lucrative bel$ug s. al unui efect de comert) payee ~ al unei anuitati .n.) annuitant ~ al unui drept de retentie . (magazin) grocer's (shop).technical and material resources/supplies bazin^.n. beneficiary. coinage bazar s. (al unei plati. (de pe urma) to derive advantage (from).lien holder ~ alternativ .(mar.m. (co/n. harbour.) manoeuvring basin ~ de marfuri in vrac . (meserie) grocery trade banesc adj. to profit (by).i..military base ~ monetara . 1. (de moneda) mintage. basin ~ carbonifer . moneymaking. provision dealer/ merchant bacanie s.commercial dock ~ portuar cu maree .inner dock bacan s. to coin.

to review.profit expectations ~ scontate fara rezerve unconditional expected profits a participa la ~ . statement ~ consolidat . {la teatru) (admission) ticket.f.scanty profits ~ scontate .built-up concrete ~ torcretat . gasolene ~ cu cifra octanica inalta/ridicata -highoctane petrol/gasoline ~ grea . privilege ~ aleatoriu .general balance sheet ~ de lichidare .) contingent beneficiary ~ fictiv . bilateral bilateralism s. to (build with) concrete bianual adj.reinforced/steel concrete ~ de ciment .) bilateralism bilet s. semiannual bilant s. concrete ~ armat .gunite.f.n.considerable/ hefty profits ~ de exploatare .t.n. (profit) profit. revenues. (corn. {de loterie) (lottery) ticket ~ cu pret redus .cement concrete precomprimat pre-stressed concrete ~ prefabricat .) half-fare ticket .n.light naphtha beton s.n.(formula pe un cec) impersonal payee ~ in indiviziune {dr. theatre ticket. proceeds. benefit.to make a profit a se solda cu ~ . intocmit prin unificarea bilanturilor tuturor filialelor componente) consolidated balance sheet ~ de ansamblu . (dr. to sum up bilateral adj.retirement benefits ~ descrescande .operating profits ~ de pensionare . earnings.surplus earnings beneflcii considerabile .) (railway) ticket.) joint beneficiary beneficiu s.) benefit. 1.to come out of the red benzina s.diminishing profits ~ reduse .(al uneipldti) fictitious payee ~ impersonal/nespecificat .) cheap ticket ~ cu pret redus 50% .(pbtinut de un angajat in afara salariului) benefit in kind ~ public public benefit ~ suplimentar/nedistribuit .gross profit ~ contabil — (plusvaloare obtinutd prin revalorizarea unor posturi de activ sail prin deprecierea unor posturi de pasiv) book profit ~ in natura .(raport care prezintd cheitu-ielile unei intreprinderi si prestatiile sale in functie de mediul social) social report a face bilantui .BER-BIL 53 moare inaintea asiguratului) {asig. 1. gain.passive balance ~ social .(al unei societdti in lichidare sau al unui debitor falit) statement of affairs ~ intermediar . petrol. (raport) report. {c. (pentru un mijioc de transport in comun) fare.n.{bilantui unui grup. {cu sens figuraf) to survey.{c. shot crete betona v. • (SUA) gas(oline).{c.to share in the profits a realiza un beneficiu . (contabil) balance sheet 2.(bilant intocmit la o data care nil corespunde cu finalul exercitiului financiar al societdtii) interim statement ~ pasiv/deficitar .f.to draw up/to strike the balance of.f. biannual. return 2.contingent profit ~ brut .heavy naphtha ~ usoara .

nch. fortnightly bimetalism s.dud note ~ de credit . 1.) bimetallism.travel bureau ~ vamal . freeze ~ a contului .military blockade bloca j s.(c. illness. block (of flats) 3.f. (un capital intr-o investitie nerentabild etc. biodegradable bioeconomie s.f.demand note ~ la ordin simplu/cu un singur nume .{eel al personnel care se vnprumutd) one-name paper ~ simplu/de dus . (blank) form a completa o ~ .account's obstruction •" a creditelor .tourist ticket ~ de peron . well-off/'-to-do: able iii .) to lock away/up blocada s.customs office blancheta s./ block. red tapist birocratic adj.f. \. office.} transfer ticket bilunar adj. bioeconomics biotehnologie s.54 B1L-BOG ~ de banca .f. (avtit) wcaithv. parcel office de plasare . bimonthly. credite) blocked. (de dwatu) disease profesionala .site/job office ~ de verificare a solvabilitatii .employment/ unemployment exchange ~ de plati pay/paying office ~ de schimb valutar exchange office ~ de §antier . (despre conturi. semimonthly.economic blockade ~ militara .m. bureaucratic biroeratie s. red ta p e/tapc ry/tap i s m birfctica A'/.(notificare prin care clientnl este instiintat de cdtre un furnizor cd acesta i-a creditat contui. (casa) apartment house.f.f.platform ticket ~ de week-end — (valabil numai in aceastd perioada) (c.) through ticket ~ dus-intors .return ticket ~ in circuit .n.(unui client sau a uneifirme) credit bureau ~ de voiaj .s'. to freeze.n. block 2.full-fare ticket ~ la ordin .f. specificdndu-se si suma respectivd) credit memorandum/note ~ de excursie/in circuit . bureaucracy.) weekend ticket ~ direct . frozen boala s.credit squeeze blocat adj. (economic.promissory note.residential building bloca v.receiving house/ office.f. politic} bloc.) single ticket ~ valabil/de corespondenta .{c. double standard biodegradabil adj. paper money ~ de banca falsificat . (departament) bureau ~ de informatii .bank note. note of hand ~ la ordin de garantie colaterala {prin care se ipotecheazd o anumitd garantie in contui unui imprumut) collateral note ~ la ordin platibil la cerere .to fill up a form bloc s. blockade ~ economica .' office automation birou s.n.industrial/ occupational/trade disease bogat adj.circular/round-trip ticket ~ intreg .n.illiquidity blocare .inquiry office.f. block ~ Hnanciar . (cu hani) moneyed. coalition ~ de agregat .mortgage registry ~ de mesagerie .f. credite) to block. (fin.(c. bureaucrat./. biotechnology birocrat s. to block. information bureau/office ~ de ipoteci .unit ~ de locuinte . (conturi.

memorandum of contents. line.(mod de acoslare) (mar. bolshevism bon s.waybill ~ de plata a salariilor wages docket ~. docket. (abundenta) abundance. riches.(din magazie) issue voucher ~ de livrare . ticket. (bogatii) the rich (people). discount. financial reliability bonus s.) freeboard ~ liber pentru caric de cherestea -(mar. pi. (detailed) memorandum. (atasat unui titlii de valoare la purtdtor) coupon.} alongside. (horned) cattle bransa s. profusion ~ nationals .exchange contract ~ de vanzare . sphere. chine to chine ~ liber — (intre linia de incdrcure si linia puntii) (mar.n. {avere) wealth. (la receptia marfurilor) tally sheet.scrip bonifica v. (abundenf) abundant. reduction. order.m.cash voucher ~ de ie§ire . boycotting bol$evism s.settlement check ~ de expeditie . (doineniu} domain.) broker's return ~ al brokerului . instrument financiar emis de autoritatea fiscald pentru fmantarea temporard a deficitului bugetar) Treasury bill ~valoric. list. to make up/good bonificatie s. bill.) broker's contract note .f. (corn.national wealth bogatii naturale .(bur.f. bovmes.natural wealth boicots. the upper crust a deveni ~ . bill of delivery.(titlu de stat. note.vuiuinc discount ~ la pretui convenit . to boycott.de ataceri .n. [corn. creditworthiness.to become rich.f.de cecuri .trade discount ~ la cantitate .n. means 2. (ai navei) board ~ la bord . the well-to-do. (tie cartela) coupon. (despre close) proprietary 2. bonus ~ comerciala .(mar. bonus bord s.n.) schedule. branch.j'.check list ~ de cheltuieli .BOG-BRA 55 estate. (chitantd) receipt ~ de casa .cash discount ~ suplimentara/speciala . the wealthy/moneyed classes.n. pi. plentiful. freight release ~ de masa .) allowance.f. heavy s. (de cumpdrare sail vdnzare de acfiuni) contract note ~ al agentului de incarcare . (a ordona tuturor membrilor umii sindicat sd boicoteze produscle iinei mtreprinderi ai caret muncitori suiit in grevd) to black boicotare s.(corn.reduction on the agreed price ~ pentru plata in numerar .n. 1. area (of activity1 '.delivery order.t.) schedule of prices ~ de schimb valutar . to make money bogatie s.sale note/sheet bovine s. bordereau. side by side.(oferit salariatilor de firma imde lucreaza) luncheon voucher ~ de tezaur .ime of business . boycott boicota v.de preturi .extra allowance/discount bonitate s.t.) timber freeboard borderou s. voucher. rich man.f. rebate.note of expenses ~ de decontari .

certificate.to work a patent a i se acorda un ~ .advertising budget ~ de stat . courtage ~ maritim .(mar.flexible budget ~ general consolidat . (sef de brigadd) brigade/team leader. broker ~ cu atributii complete .state/national budget ~ de venituri §i cheltuieli . (unitate de mdsurd pentru lungime) (mar. raw. (fragment) fragment buget-y.shipbroker ~ neoficial . craft brevet s.balanced budget ~ flexibil . (membra al unei brigdzi) brigade member ~ silvic . (o inventie) to (protect by) patent brevetare s.f. portion.(pentru publicitatea unui produs) promotional budget . 1. leaflet brut adj. forest keeper/ranger broker s.f.n. prospectus. corporation. patent.ship brokerage brosura s. bit.(brevetarea unui produs sau a until proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurentei) preemptive patenting brevetat adj. si nu pe eel al clientului.marketing budget ~ de numerar/trezorerie . cu scopul de a usura tranzactia si ca garantie cd aceasta se va realiza in limitele finan- ciare prestabilite) street name ~ de asigurari .capital budget ~ de familie .forester.to apply for a patent a exploata un ~ .m.to take out a patent breveta v. (neprelucrat) crude.interim budget ~ local .preliminary budget ~ promotional . brokerage. (despre produse) proprietary brigadier s.incomes and expenditure budget ~ deficitar .n.(care define actiuni inregistrate pe numele sdu. appointed by letters patent.) fathom breasia s.insurance broker. guild.consolidated general budget ~ interimar .n. piece. (despre profit) gross bucata s. (parte) part.full-service broker ~ cu titlu neoficial . booklet.(brevet al unui produs care nu este introdus in circuitui comercial) sleeping patent a cere un ~ .m. licence ~ de capitan de cursa lunga master's certificate/licence ~ de inventie .production budget ~ de publicitate . kerb(-stone) broker. patenting ~ preemptiva/de blocare . budget ~ de austeritate .) freight broker ~ la bursa de marfuri .sworn broker brokeraj s.56 BRA-BUG brat s.(care prezintd fluxurile de numerar) cash budget/forecast ~ de productie .n. unmanufactured. outsider ~ oficial/autorizat . unfinished 2.commodity broker ~ maritim .adverse budget ~ echilibrat . (pe cinevd) to grant a patent/certificate to.(letters) patent ~ de pilot . (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de navlosire .family budget ~ de marketing .t.f.curb/outside broker.local budget ~ preliminar .austerity budget ~ de capital .to be issued a patent a obtine un ~ . patented.f.pilot's licence ~ neutilizat .

(active fixe. fortune.economic goods ~ finale .(cow.alienable property ~ inalienabil .vata cotton wool bun adj.(dr.) free goods ~ marfare .(in special nova) derelict ~ alienabil . (proprietate funciard) landed property ~ incorporale . real estate..) order form ~ de expeditie .final goods ~ fungibile . jetsam.unalienable property ~ salvat .(cu date despre cursurile zilnice.daruri ale naturii".(dr. estate 2.n. bunuri folosite in procesul de productie si care au durata de viatd de eel putin un an) capital goods ~ de consum .(mar. (care s-au scufundat) jettison.commodity goods ~ materiale .variable budget a prezenta bugetui .(asa-numitele .to introduce the budget.news bulletin ~ de vot .(bunurile la care orice spetd reproduce toate caracteristicile genului) fungible goods ~ imobile/imobiliare .voting paper.(neprelucrat) raw cotton ~ in bale/baloturi . pi.(mar. cele care nu ridicd probleme de disponibilitate sau proprietate preciim aerul. ligan ~ complementare .to pass the budget bugetar adj. (avere) property.) intangible property ~ indivize . (mobile) goods ~ abandonat . to bring in the estimates a vota ~ .(supuse unor transformdri. immovable/fixed property.) salvage ~ transmisibil transferable property bunuri ale echipajului scutite de navlu .(dr.cotton bale ~ .(dr./!.(produse a cdror utilizare nu este posibild dacd nil se consumd impreund cu ele unul sau mai multe bunuri) complementary goods ~ corporale . good s. list of quotations. bulletin ~ bursier/de bursa .dispatch note ~ de stiri . (scufundate fi balizate in vederea recuperdrii) lagan.) chattels real.) indivisum estate ~ intermediare .n.customs bill of entry bumbac-y.(dr. market report ~ de comanda .consumer/consumption goods ~ de consum cu circulatie rapida -fastmoving consumer goods ~ de folosinta imediata .weather forecast/ report ~ zilnic al miscarii navelor si a marfurilor .) corporeal property ~ de capital . cdldura cosmicd etc.) seaman's free cargo ~ aruncate in mare (care plutesc) flo(a)tsam. ballot ~ meteorologic . dar care se afid in diferite etape ale ciclidui de productie) intermediary goods ~ libere . cotton ~ brut .BUG-BUN 57 ~ variabil .) tangible property . budgetary billeting. printed exchanges. volumul tranzactiilor etc.) exchange bulletin/list. 1.consumer nondurables ~ de folosinta indelungata/durabile consumer durables ~ de investitie/productie/instrumen-tale (bunuri care participd la producerea altor bunuri economice) production goods ~ economice .

bursarship 2. prosperity ~ colectiva .(dr. welfare. (hac) vat.private goods ~ publice .n.s'.metal exchange ~ de optiuni . 1.(specializatd m tranzactionarea de optiuni yi contracte financiare futures) options exchange ~ de produse agricole . goods and chattels ~ nefungibile . boutique to speculate on the de hutoi s.economic welfare ~ nationals . tun. msa fiecare prezintd nnele trasafuri individualizante) nonfungible goods ~ prezente .58 BUN-BUT ~ mobile/mobiliare .bull market ~ in scadere .commodity/mercantile/ produce exchange ~ de metale .(SUA) wheat pit ~ de marfuri .public goods ~ substituibile .stock exchange/market ~ in cre^tere/urcare .(bunurile la care spetele pdstreazd caracteristicile defimtorii ale genului.(dr. (piatd publicd organizatu) exchange ~ a muncii .f.organized exchange ~ valutara .. movables.(obtinnte din mediul natural prin exploatarea resurselor natiirale) primary goods ~ private . (imitate bushel butic .foreign currency exchange a specula la-stock exchange bu$el s.) chattels personal.shipping exchange ~ neoficiala .} actual assets ~ primare . well-being.kerb(-stone) market.produce exchange ~ de valori .) ownerless property ~ viitoare .f. kilderkin.corn/grain exchange ~ de grau . universitard) scholarship (grant). hogshead.bear market ~ maritima .(dr.public welfare bursa s. keg./.) future estate bunastare s.collective welfare ~ economica .labour exchange ~ calma — (cu interes scdzut pentm tranzactii) quiet market ~ de cereale .(dr. (inetalic) drum . bursary.substitute goods ~ vacante . capacitate} (mare} butt. cask: (mic) barrel.m. street market ~ oficiala . (^colara. personal property/effects.

coastwise ship/vessel.process costing ~ al pretului de cost pe loturi . (writing) book ~ de mostre . telephone booth cabotaj s. annl precedent) zero-based hudgctiMy~ a impozitului .tax assessment ~ a tarei .m.n.to average calculare s. coastal shipping/trade/ traffic/transportation.h.. de la premisa iinui buvet inexisteiit . stateroom.n.survey. coast navigation. to survey and value cadastral adj. job specifications cal s.tonnage/vuinri.} act of God calcul s.natural calamity.rough estimate ~ economic rational . coastwise shipping/trade.call box.media . computauon reckoning ~ a bugetului pe baza zero (inei0i.n. to calculate. calculation.C cabina s. (mar. cadou s.horse power calamitate s.. calculus ~ actuarial . computation..(intr-un magazin i checkout ~ uniform al pretului de cost uniform costing calcula v.batch costing ~ al pretului de cost pe unitate de produs . home trade cabotier s. berth.managing staff caiet s. personnel ~ de conducere . to compute.costing ~ al pretului de cost al procesului de fabricatie .taring ~ a tonajuiui . real estate re nster) cadastru s.n. coasting/home trade. (conditii tehnice/de exp lou fare) technical conditions. horse ~ -putere . calciiiatitin . cure pi^nc . (de vapor) cabin. staff. coastal/coasting ship/vessel cadastra v.f. calculation. coast trade ship/vessel. cadastral registry. calamity.capitation ~ si plata la casa ..specification conditions.) cabotage. (mar. (de vagon de dormit) berth ~ telefonica .foreign trade ~ intern . aflate in man diferite) great coasting trade. articles and conditions. to make the cadastre of.f. present. gift .f.advertising gift cadre s.inland trade ~ national — (intre porturile aceluiasi stat. (note de livrare) terms of supply.actuarial calculation ~ al pretului de cost . (lermeii contractual de navlosire si conosament) (mar. to reckon ~ gresit .t. de alcatuire a bu^eiului. inshore trade.pattern book ~ de sarcini .n.) coaster.n. pi. reckoning. disaster ~ naturala .short haul ~ extern .to miscalculate .t.rational economics calculation ~ pe cap de locuitor . short-haul vessel. cadastral cadastre. cabin. box.n. land ~ publicitar .unit costing ~ aproximativ .

sight bill ~ onorata .(cu alte cambii) retired bill ~ intr-un singur exemplar .bills in a set ~ de comert $i industrie .f.cold/refrigerating chamber camere cu chirie/de inchiriat lodgings camion s.bonded carman camionaj s. trucker ~ autorizat sa transporte marfuri din §i in antrepozite vamale .election/electoral campaign .usance bill ~ la vedere .petrol bulk lorry ~ de mutari .blank bill ~ inlocuita .documents-against-payment bill ~ pe termen lung .n.bills payable ~ in mai multe exemplare . carman.CAM-CAM 61 ~ externa . (de mobila) van ~ pentru scontare .bills receivable/for collection ~ de platit . strongroom ~ frigorifica .sola (of exchange) ~ la cerere .period/time bill ~ la termen conform uzantei .bills for discount al doilea exemplar al cambiei second via/of exchange al treilea exemplar al ~ .(cu scadenta apropiata) hot bill ~ interna .tip/tipping lorry.waiting room ~ de comert .chamber of commerce ~ basculant . light lorry/truck.f.long (-dated) bill ~ pe termen scurt . campaign ~ a la baisse .platforma .documents-against-acceptance bill ~ pe baza de documente contra plata . selling campaign ~ electorala .) bear campaign/ raid/tack ~ a la hausse — (bur. (pentru livrdri) delivery car/van campanie s.discharged bill ~ pe baza de documente contra acceptare .short (-dated) bill ~ retrasa — (inainte de scadenta) retired bill ~ trasa in devize .removal van ~ frigorific .(platibild in strdindtate) foreign bill. cartage (service). (SUA) external bill ~ Herbinte .n. room ~ agricola .chamber of agriculture ~ de asteptare .demand bill ~ la termen . haulage camioneta s.(platibild in tara unde a fost emisd) domestic/inland/home bill ~ in alb .(bur. carting.chamber of commerce and industry ~ de navigatie .) bull campaign ~ de marketing ./n.sales campaign/drive.platform lorry camionagiu^.f. dump truck ~ -cisterna de benzina .currency bill cambii de incasat . pickup (truck).(intr-o banca) (safety) vault.refrigerated truck ~ pentru transport de mobila furniture van ~ pentru transportui animalelor vii cattletruck ~ .third of exchange camera s. chamber. (SUA) truck. lorry.chamber of shipping ~ de valori/tezaur .marketing campaign ~ de vanzari .

shipped quantity ~ inscrisa in documentele de transport .railway terminal.waggon-load cantitativ adj.haul ~ de produs transportat prin conducta pipe-line run ~ descarcata . shipway ~ fluvial . 1. quantitative cap s. maritime canal.ship canal/channel. (la un post) candidate. (in alegeri) nominee.f.landed quantity.n. nomination canibalizare s.) underdeck capacity . (check) weigher ~ oficial/autorizat .economic comandata .m. ability ~ a magaziei .) counts of the charge/indictment. chancellor candidat s. (de televiziune) channel ~ de distributee . capacity.f.w. (limitd superioard impusd dobdnzii.n. quantity. (de locuitor) head 2.f. (§ef) head.(cantitate optima a stocurilor care trebuie comandata) economic ordering quantity ~ economic comandata pe lot -economic batch/lot quantity ~ incarcata . 3. 1.river channel ~ maritim .available quantity .(mar. 1. outturn ~ disponibila . applicant (for a post) 2. candidate 3. specifications of charge ~ de vite . railhead. head. (competentd) competence 3.waybilled quantity ~ livrata/predata delivered measure/ weight ~ nevagonabila .(prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) channel of distribution.n. (artificial) canal 2. volume 2. (aptitudine. (din case) sewer. (colector) sewer. (natural) channel.less-than-truck load ~ suficienta . (la un examen) candidate a propune un ~ .de linie .capacity of a ship ~ a spatiului de sub punte .irrigation canal ~ de navigatie .) capacity.(dr.fair quantity ~ totala .advertising campaign/ drive.! — (campanie publicitard menitd sd cultive imagined iinei companii in ansamblu) corporate campaign ~ publicitara . (rigold) gutter. navigation channel. (de sciirgere) drain. qualification. 1. (situatie in care cresterea volumului de vdnzdri pentru o marcd provoacd scdderea cererii pentru o alta apartindnd aceleiasi linii de prodiise) cannibalization cantaragiu s. (dr.seaway (canal).chief .heads of cattle capac s.(mar. amount of cargo ~ de marfa transportata .) cap capacitate s. ship canal/channel cancelar^. (volum) capacity.sworn weigher cantitate s. amount ~ de marfa . legal competence/ capacity.62 CAM-CAP ~ organizational.quantity of goods. publicity campaign canal s.f. distribution channel ~ de irigatie .gross amount ~ vagonabila .m. facilitate) ability.) hold capacity ~ a navei . capability. mai ales in cazul ipotecii cu dobdndd variabila) (fin.to nominate a candidate candidature s. terminus capete de acuzare .

financing capacity ~ de incarcare . solvency ~ de productie . cargo capacity/ deadweight.(mar. burden.earning capacity ~ de congelare .traffic capacity ~ de transport .(dr. loading/supporting capacity ~ de incarcare pe punte .(dr.(a navei) bale capacity/cubic ~ in containere .) cargo/cubic capacity.(valoarea maxima a datoriei in structura capitalului) (fin.cubic storage capacity ~ de a produce castig/venit .tankage capacity ~ de trafic .CAP-CAP 63 .nominal capacity ~ succesorala . ability to make a will .(mar.ore cargo capacity ~ de indatorare .) testamentary capacity. in consecintd. cargo capacity.(dr.bruta .) deadweight capacity/all told/ carrying capacity/tonnage.(a navei) weight-carrying capacity.) capacity to sue ~ legala . paying / useful deadweight ~ neutilizata .working capacity. capacity for work ~ de operare a portului .) legal competence/ capacity.dock capacity ~ de finantare .) debt capacity ~ de munca .gross capacity ~ contractuala . lastage.) capacity to contract ~ cubica — (in picioare cubice sail metri cnbi) (mar.(dr.productive/ production capacity.) deck load capacity ~ de incarcare pentru cereale .carrying capacity '. (de productie) surplus capacity ~ excesiva — (de productie.stowage capacity ~ de tancare .(a instalatiei) refrigerating capacity ~ de schimb .excess capacity. operating efficiency ~ de refrigerare .idle capacity .(a navei) passengers in berth ~ in vrac .) ability to inherit ~ testamentara .port capacity ~ de plata . effective deadweight ~ excedentara . fata de cerere) overcapacity ~ in baluri .nominala . ship's cubic capacity ~ cubica de depozitare .) deadweight cargo capacity. payment capacity.ability to pay.(mar. de a fi snpus dreptnini cambial) capacity to contract by bills ~ de stivuire .grain capacity/cubic space ~ de incarcare pentru cherestea lumber load capacity ~ de incarcare pentru minereu .capacity in bulk ~ jurisdictionala .) freight tonnage ~ neta/utila de incarcare/de incarcare de marfa . ability ~ navlosita .freezing capacity ~ de depozitare .storage capacity ~ de deservire a docului .(posibilitatea de a plati prin cambii fi.(dr.de transport a marfurilor de volum .(a portcontaineruliii} container capacity ~ in pasageri . carrying / net/ payload capacity.volume capacity ~ deadweight/totala de incarcare -(mar.

(al unei band) surplus reserve.f.lockaway.domestic capital ~ autorizat .(lipsa de motivatie a somerului de a cduta o slujbd atdta vreme cat primeste ajutorul de somaj) unemployment trap capital adj. ~ activ . essential s. {mar. consumdndu-se complet in decursul acestuia si care trebuie inlocuite cu fiecare nou dclu) circulating/working capital ~ comercial .(active pdstrate sub forma de bani sau sub oricare altd forma care poate fi rapid transformatd in numerar) active capital ~ adecvat .(capitalul utilizat intr-o afacere. chief.(cu anumitd intre-buintare in procesul de productie) specific capital .(drept acordat consiliului de administrate al unei societdti anonime de a emite actiuni la nivelul autorizat al capitalului social) authorized capital .f. capital of reserve ~ de rise . principal. physical capital ~ fix specific .(parte a capitalului real formatd din bunuri care partidpd la un singur dclu de productie.authorized but unissued capital ~ bancar . capital.) primage ~ si avarie conform uzantelor (clauzd de conosament) primage and average accustomed cap can a s. trap capcana lichiditatilor .banking capital ~ blocat/imobilizat . dar neemis .(investit in activitdti cu grad ridicat de rise) venture capital ~ declarat .(capital existent sub forma titlurilor de valoare) fictitious capital ~ fix . permanent assets.principal ~ de dotare .autorizat.(capacitatea capitalului unei band de a face fata unei eventuale evolutii negative a activelor sale fdrd a deveni insolvabild) capital adequacy ~ angajat . cubic capacity/content capa s.64 CAP-CAP ~ volumetrica .issued share capital ~ emis sub forma de actiuni preferentiale .(situatie apdrutd atunci cdnd dobdnzile pentru obligatiuni sunt atdt de scdzute. capital.(valoarea combinatd a activelor fixe si curente ale unei firme) trading capital ~ de baza .investment capital ~ de rezerva . frozen assets ~ circulant/de rulment . meat posibilii investitori opteazd pentru detinerea de numerar) liquidity trap ~ saraciei .(capitalul social pus la dispozitia unei sucursale de societatea-mamd) endowment capital ~ de exploatare operating capital ~ de investitie .measurement capacity.preference capital ~ fictiv .stated capital ~ disponibil present/spare capital ~ emis .(situatie in care se afid o persoand cu venituri mid.(parte a capitalului real formatd din bunuri durabile care partidpd la mai multe dcluri de productie si care se consumd treptat) fixed capital/ assets.n. al cdrei ajutor social e diminuat in functie de cdstigul obtinut din munca suplimentard si care nu are stimulente pentru a muncf) poverty trap ~ somajului . lockup. activul net) capital employed/ owned ~ autohton .

care rezultd dintr-un proces de productie anterior si serveste la producerea altor bunuri economice) real capital ~ refugiat .marfa .(expresie a capitalului social al unei societdti comerciale evaluat prin valoarea nominald a titlurilor de proprietate emise) nominal capital ~ obisnuit .free capital ~ lichid .share capital.initial/opening/seed capital.human capital ~ variabil . capitalist(ic) s.sau de parti sociale .(in special imprumuturi) fresh money ~ productiv .unpaid capital ~ nominal . (pras) capital capitalism s.cash capital ~ liber . n. company equity.{din motive de instabilitate politico.wild capitalism capitalist adj.unissued share capital ~ mort/neproductiv . (SUA) capital stock ~ strain —foreign capital ~ subscris .principal and interest ~ transferal in strainatate .monopolistic/ monopoly capitalism ~ salbatic .(volumiil total de capital emis de o societate comerciald sub forma de actiuni .m. principal ~ investit .(atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sau de un climat politic sigur) refugee capital ~ social . capitalist .unavailable capital ~ industrial .inactive/idle/ unproductive capital ~ indisponibil/nelichid .in cazul societdtilor de persoane -) registered/share capital.paid-up/deposit capital capitala s. capitalism ~ contemporan . in calitatea lor de proprietari) subscribed capital ~ si dobanda .total capital ~ inactiv/neproductiv .industrial capital ~ initial .state capitalism ~ monopolist .unissued capital ~ in numerar . equity capital.contemporary capitalism ~ corporatist .CAP-CAP 65 ~ global .(emis sub forma de actiuni comune) ordinary capital ~ proaspat .dead/ unproductive capital ~ nevarsat .(al unei societdti) core equity ~ real — (capitalul existent in economia reald.(aportui in bani si in naturd pe care asociatii sau actionarii s-au angajat sd-l pund la dispozitia societdtii comerciale.in cazul societdtilor pe actiuni . shareholders '/stockholders' equity ~ propriu esential .corporate capitalism ~ de stat .loan capital ~ in actiuni .(platibile in rate de actionari) {bur.productive capital ~ propriu/al actionarilor .commodity capital ~ neemis .variable capital ~ varsat . equity of a company.f.) uncalled capital ~ in actiuni neemise .(detindtori de actiuni comune) equity.invested capital ~ imprumutat . si economica) funk money ~ uman . (SUA) capital stock ~ in actiuni comune -junior capital ~ in actiuni neachitate .liquid capital ~ .

smart card ~ de numerar .(emisiune de actiuni gratuite pentru actionarii existent!) capitalization of reserves. (SUA) lumber cargo ..) cargo. all-cargo ship/vessel caric s.. freight.(folosit la bancomate) cash card cargobot v.f.n.t. head/poll tax caracteristica s.container .chip card ~ cu microprocesor . (plastic) card ~ bancar . (bur. shipload. capitation (tax). cargo boat/carrier/ship/ vessel. (mar.oceanic .light cargo ship/vessel ~ de mic tonaj .f. load.grain cargo ~ de cherestea .n.(balizat in vederea reciiperdrii) lagan ~ complet ./M. salient feature ~ unica — (trasaturi specifice care diferentiazd un produs de concurentd si care pot fi transmise consiimatorului prin intermediul unui mesa/ publicitar simplu) (corn.commodity type stowage plan ~ final . burden.bank card ~ cu cip .timber cargo.general-purpose cargo vessel. mixed cargo ~ aruncat in mare .66 CAP-CAR capitaliza v. (bur.') capitalization .coasting cargo } ~ de cereale . freight container cargoplan s.(cargo) liner ~ de marfuri usoare .) cargo/loading/ stowage plan ~ cu partizi de marfa . shipful ~ containerizabil .standard cargo ship/vessel ~ universal . data de cursul bursei pentru acthmile emise si aflate in posesia actionarilor) market capitalization capitatie s.sea lorry ~ mixt .) to capitalize capitalizare s.(care contamineazd alte marfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare . fin. carat carburant^.n.n. freight boat/camer/ship/vessel.balance cargo.final stowage plan ~ preliminar . cargou cargocontainer s.containerizable cargo ~ cu fardaj . general cargo carrier/ship/ vessel ~ . shipment. (mar.n. floating cargo ~ amestecat — (fdra mdrci si separatii) bulk pile.container carrier/ship/ vessel ~ de cabotaj .coastwise freighter ~ de linie . charge. fin.live load ~ de cabotaj . fuel card s.n.(pentru marfuri si pasageri) combination ship/vessel . freighter. characteristic (feature).) unique selling proposition caracteristici ale produsului product features ~ tehnice si de exploatare ale navei ship's specification carat s. full cargo/ load.a rezervelor .f.dunnage cargo ~ cu miros specific .ocean cargo vessel ~ pentru marfuri paletizate palletized cargo carrier ~ pentru marfuri standard .penalty cargo ~ de animale vii .tentative cargo plan cargou s. scrip issue ~ bursiera — (valoarea de piatd a unei finne.

careerist. outward cargo/freight ~ de produse albe .barrel cargo.clean cargo ~ de produse negre . 1. 50 de picioare cubice} light cargo cariera s.general cargo ~ de petrol .shifting cargo.raw meat .(mugaziile pline .to take up a career carierism s.black/dirty cargo ~ de punte . (de piatrd) quarry.bulk dry cargo ~ usor — (cu indice de stivuire de pesii. barrelled cargo/goods ~ in cala . to have a good record a imbratisa o ~ . nava afundatd pdiid la linia di mcdrcare regulamenturd) full ami complete cargo ~ rubrical . cargo in bulk. eleemosynary carne s. cargo oil ~ de plecare .departure loading.stowed cargo ~ strivit .f.(pe magaza) even load cargo ~ uscat .distress cargo ~ in saci .incoming cargo ~ de Tnapoiere/intoarcere .case cargo ~ in pericol . (stone) pit 2.m. shipment on deck ~ de umplutura .dangerous cargo ~ plin si complet . outbound freight.{in documente dc transport) captioned/subject cargo ~ stivuit .white meat ~ congelata .transit freight ~ in vrac .liquid cargo .measurement cargo ~ deplasabil .untrimmed cargo ~ nestivuit unstowed cargo ~ paletizat .bottom cargo ~ in lazi .bagged cargo ~ in stare buna .frozen meat ~ conservata . (SUA) canned meat ~ cruda .{care nupoatefi limit Idngd alte marfuri) incompatible cargo ~ in baluri .damaged cargo ~ incompatibil . bulk cargo/freight.bale cargo ~ in butoaie .(din caiiza arimdrii necorespunzdtoare) crushed cargo ~ uniform repartizat .cargo/shipment in bulk.wood cargo ~ de marfuri generale . cargo liable to be broached ~ deteriorat . loose bulk cargo ~ incarcat pe baza de conosament cargo covered by bill ~ la optiune .deck cargo/load.(la sosirea navei in portid de destinatie) cargo in good condition ~ in tranzit . (tdiatd sail preparata) meat ~ afumata .n.inbound cargo/freight.CAR-CAR ~ de import . home freight.smoked/smoke-dried meat ~ alba .f.palletized cargo pentru strainatate freight outwards ~ periculos .mixt .tinned/preserved/potted meat. career a face ~ — to work one's way up. homeward cargo/freight.dry cargo ~ uscat in vrac .{jam nominalizareu portului) optional cargo ~ lichid . careerism carierist s.mixed cargo . inward cargo/freight.berth cargo ~ de materiale lemnoase .oil/petrol/petroleum cargo. return cargo/freight/load ~ de linie .filler cargo ~ de volum/cubaj . office/place hunter caritabil adj. charitable.nerujat .v.

68 CAR-CAR ~ proaspata .f.debit card ~ de mare succes .credit card ~ de debit .sailor's pass.shipping conference ~ pentru schimbul de licente asupra brevetelor de inventie . seaman's passport ~ de membru . book ~ de credit .(bur. gambler carton s.w.) subsidiary ledgers cartel s. cartel.(mar.land/cadastral register.fresh/butcher's meat ~ ro§ie . savings book ~ de marinar . (specific. ring. (obiecte de carton) pasteboard goods/wares .) impersonal ledger ~ verde — (de asigurare auto internationala) green card carti mari auxiliare/analitice .(cent.deposit book ~ de economii .) freight conference ~ maritim .) bull pool ~ de companii de navigatie .membership card ~ de plata/retinere a impozitului (pe salarin) tax deduction card ~ de sindicalist . (permis) licence ~ de adrese .workman's pass ~ de registru . 1.passbook. ward.(colectie de materials textile) sample card cartona v. industrial etc.) ledger ~ mare impersonala/generala (cont. cartelization.union card ~ de sofer .t.n.y.red meat carnet s.t. district.workers' (residential) district/quarter cartofor.n.) quarter ~ de locuinte .f.residential district ~ de locuinte aflat in administrarea autoritatilor locale . 1.cheque book. pool.instruction book cartea mare .business card ~ de vizita cu specimen de semnatura . to cartel.address book ~ de cecuri .f.n.traffic pool ~ de optiuni .(cont. section. (de alimente sail alte produse uzuale) ration card/book ~ de alimente .best seller ~ de munca . (pentru note) note book 2. to cartelize.food card cartier s.tenement district ~ elegant . (SUA) land office ~ postala . (mai subtire) cardboard ~ de ambalaj . (SUA) checkbook ~ de depozit .brownstone district ~ muncitoresc .n.shipowner's pool ~ al armatorilor de nave de linie liner conference ~ al speculantilor a la baisse .driver's licence carte s. to trustify cartelare s.n.(cu date despre clasificarea navelor) register book ~ de telefon .packing cardboard ~ de esantioane .{bur.signature card ~ funciara . (mucava) pasteboard. to bind in boards.option pool ~ de stabilire a navlurilor . trustification cartela s.council estate ~ de locuinte ieftine .patent pool cartela v. syndicate ~ al armatorilor .) bear pool ~ al speculantilor a la hausse . (cartonare) pasteboard work 2. to paste cartonaj s.postal card ~ tehnica .telephone directory ~ de vizita . (act) card.

(corn. (locuintd) dwelling. (la casa-de bilete) booking clerk ~ automat .synthetic rubber cautiune s.n.(dr.CAR-CAU 69 cartoteca s. order. to quash. cash register. to catalogue.mutual insurance/benefit fund ~ de amanet . {in magazin) desk.exchange office ~ de scont .) denomination ~ socioprofesionala . (clasa) class.. desk office casnic adj. ale muncitorilor etc. 1.provident/savings bank ~ de economii la oficiul postal .business/commercial/ trading house ~ de compensatie . gaj) security.f.baggage room.pawnshop ~ de asigurari sociale . vault ~ de bilete . 1.t. strongbox. home-made. house.natural/plant rubber ~ sintetic . (de corner!) house 3. 1.. (pentru bijuterii) casket. (care plateste salariile militarilor. sort. (de casa) home. grade 2. catalogue. (India) rubber 2. pay desk/office.booking office. warranty.salary bracket ~ de unitati — (pentru bani.f. (pentru instrumente) case easier s.mail-order catalogue cataloga v. (fisier) card index 2. (casierie) cash office. (menajer) household catalog s.petty cash ~ neagra — (cu fonduri nedeclarate) slush fund caseta s. (fel) kind.quality of bills of exchange ~ de salarizare .lodging house ~ cu dependinte . (dr. impozitare) bracket ~ a cambiilor .legal/compulsory guarantee .(bancomat) automatic teller machine casierie s.social insurance fund ~ de bagaje . 1.) inventory.) bail ~ legala . 1. (de autovehicul) tyre.clearing house ~ de economii . (lista) list 2.tax schedules cauciuc s. (incapere) filing cabinet casa v.trade catalogue ~ comercial cu adrese .social and professional category/class categorii de impozite . category.tenement house ~ de schimb valutar . cataloguist categorie s. cash/cashier's/money office. (la cinema. (la banca) counter ~ cu apartamente sau camere de mchiriat . guarantee. cataloguer.safe.trade directory ~ de oferte pentru comenzi prin posta .post-office savings bank ~ de inregistrare .m.commission house ~ de comert . (la banca) teller. cashier.f. cloakroom ~ de bani . (pentru bani) cashbox.) cash register ~ de raport .) messuage ~ de ajutor reciproc . (dr. (de salarizare.(corn.f. to reverse casa s.f.) paymaster. teatru) box office ~ de broken . (garanfie.discount house ~ mica . to put/to enter into a catalogue catalogator^. till. collateral 2.n. money box. pay/paying office. cash department.m.f.. habitation 2. catalogue ~ comercial .t. greutdti etc.) to annul. 1. (SUA) tire ~ natural .

money lender.) loaded voyage/passage ~ de agrement .(dr.to travel on business ~ pe mare .(a petrolierelor fji a min era lierelor) ballast passage/voyage.dock master . light/unloaded passage ~ in circuit .) acceptance trial trip camatar s.pleasure trip ~ de ducere .f. contingency caza v. out of court ca'is. (dr.cu trenul .n.harbour/port master.case of emergency.) to rule smb.de port . 1. trial ~ proxima . {intdmplare) event -• de forta majora ./.m.to go bail for smb.to practise usury capitan s.) delivery voyage ~ dus-intors .' {de port) harbour master's office . (de obice'i mai lungd) travel.concrete case ~ neprevazut — unforeseen event.regular traveller calatori v.) captain. captain of the port -. accommodation cazier s. cauza s. ground 2.) to sue/to summon smb. (pe mare) voyage.70 CAU-CAP a depune ~ pentru cineva .m. {twist) tourist ~ cu abonament . (pasager) passenger. passage out ~ de inapoiere . to be/to go on one's travels. usurer.f. usurious camatarie s. extortionate practice(s) a face ~ . a scoate pe cineva din ~ .round trip/voyage .circular tour ~ pentru probe de receptie . 1. (scurta) tour. (pe mare) voyager 2. (fara a wdica destinatia) to travel (about). excursion.s'.to go/to travel by sea. to accommodate.) (legal) case.(a navei comerciale) outward/outgoing voyage. skipper. (CM bilef) fare. (jzidiciar) criminal/identification record calator s.(a cererii de onorare a iinei polite de asigurare) proximate cause a pune pe cineva in ~ . to be/to go touring. to lodge cazare s. {mar. (rutd/cursd maritimd regulatd) trade ~ cu caric la bord . sea captain. act of God ~ fortuit .n.{mar.fortuitous event ~ in speta .f. {care da imprumut pe amanet) pawnbroker.(a navei comerciale) homeward/inward/return voyage. (pe navele comerciale) shipmaster ~ de cursa lunga . usury.{mar. trip. (cu destinatie precisu) journey. \.in balast/neproductiva .to go/to travel by rail/train ~ in interes de afaceri .m. captain 2. cause. traveller. (implicdnd o destinatie) to (make a) journey. passage home ~ de predare — (la expirarea termenului de navlosire pe timp) (mar. captain of long course ~ de doc .nver master ~ maritim .sea master capitanie .(dr. pawnee camataresc adj.i. to voyage calatorie s. lawsuit.f.fluvial .t. (pe apd) to voyage '. case. {motiv) reason.foreign-trade master.

m. (. contract carrier ~ asociat — (la un cartel maritim} conference carrier ~ comun . vanzarea activelor de capital) capita' gains .perquisite ca$tiguri disponibile pentru actiunu-comune earnings available t'" commons .) golden handcuffs cantar s.(acordate angajatilor pe langa salarul obisnuit)fringe benefits • supuse retinerilor pentru pensie pensionable emoluments castiga v.{avantaje financiare acerbate de o fa'md angajatilor important! pentru a evita ca acestia sd fie atrayi de conciirentd'} (man./.brown coal.f carriage.centesimal balance ~ dc precizie — precision balance ~ roman . (dintr-o afacere..lump/large coal ~ cosificabil baking/metallurgical coal ~ cocsificat .\' share . \a dobdndi} to acquire.n.f. portage carbune s.pe actiune .nedistribuit . handcuffs ~ de aur .praf.(profitii! obtimit da. pi.coal powder.} on-can'ier carau^ies. (mineral) (mineral) coal.'('.t.to lose (in the) weight a trage la ~ .earnings per share .(in uivulende) retainc.{mar. earnings . to gain: to win: {prin munca} to earn. proceeds. profit'} benefit.(mar. icteric} prize. retum(s). (prm muncd) eamings-(yeriii) income.de cauza . to overbalance ca$tig s.suplirncntare -.windthL (profit) -.f.f: ipotezei conversiei titiitrilor coin'-" tibile .'. lignite ~ . to weigh to have a weight of ~ rnai greu/mult decat . (pair of) scales: (pentru greutdti. dross of coal casuta s. (cargo) carrier. revenue. profit. 1.(dr.. proprietari de nave si comandanti) common caiTier ~ independent/necartelat .CAR-CA§ 71 carau$ s.pe actiune complet diliiate (cdstigu! pe actiune recalciilal 'h' h.) recovery o^ judgement . man') weighing lever machine ~ decimal . (beneficiu.} nonconference carrier ~ maritim .caked coal ~ marunt small/slack coal ~ .(termen general pentrn companii de navigatie. [la ciirsele de cai} stake .steelyard a pierde la ~ .m. {departea sa) to win over ~ net – to net ~ piata – to capture the market ~ procesul – to win one`s case ~ teren – to gain ground ~ un avantaj – to gain an advantage .to outweigh.disponibil . gain.de capital . (mangaT) charcoal ~ brun .suplimentar . (posta!d) post-office box catlike s. carter.to weigh heavily cantari .n balance.bulgari . haulage.•>/' a exercitdrii tiitiiror drepni''!^': de conversie) full\ diluted earnings .sea carrier ~ ulterior .(dupa plata taxeior si (• impozitelor) disposable income " tiea$teptat'/neprevazur . (un premiu)• to carry off 2.

financiar etc.delivery speed ~ de operare a portului . cheque to order ~ la purtator . emporium ~ de afaceri .returned cheque ceda v.72 CEC-CER cec s.steam-generating station centralism s. (directie) central/head office. centralism ~ economic state planning centralizare s.m.continuous customary dispatch centrala s.) assignor.t.) centre ~ al orasului .hydroelectric power station ~ telefonica .customary/usual/useful dispatch ~ uzuala continua .(al unei persoane fizice) personal cheque ~ platit/onorat . (mar.) centralization centru s. to surrender. (dr.open/uncrossed cheque ~ expirat . (a unei case de comert. to give up.n.f.limited cheque ~ cu suma falsificata . cheque to bearer ~ marcat .) celerity ~ de livrare/predare .(de bancd impotriva falsificdrii) marked cheque ~ necompensat .(de numerar din cont) (SUA) counter check ~ deschis/nebarat . auditor cere s.dud/bad cheque ~ m alb . releasor celeritate s.traveller's cheque ~ de retragere .downtown ~ comercial commercial/shopping centre.canceled cheque ~ bancar . cheque.n.nonpar cheque ~ -corespondenta .power station ~ hidroelectrica .tourist centre cemor s.telephone exchange ~ termica .producing centre ~ de profit — (unitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.bank cheque ~ barat .f.stale cheque ~ fals . a unei firme etc. (procesul de concen-trare a autoritdtii si a deciziei la central organizatiei principale) (man. to assign ~ si unul si altui .uncleared cheque ~ personal .raised cheque ~ de calatorie .crossed cheque ~ care nu poate fl incasat la valoarea nominala .n.order cheque. to yield (up).to split the difference cedents.) principal office ~ atomo-electrica nuclear power station ~ electrica .m. (comercial. (SUA) check ~ acceptat/vizat . (grup de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ vicios al subdezvoltarii/saraciei underdevelopment/poverty vicious circle .f.(de bancd) certified cheque ~ anulat .correspondence cheque ~ cu limita de suma .n.bogus cheque ~ fara acoperire .business centre ~ de cost (unitate cdreia i se pot aloca niste costuri specifice) cost centre ~ de productie .port speed ~ uzuala .paid cheque ~ refuzat .blank cheque ~ la ordin .) profit centre ~ turistic . circle.bearer cheque.

(cerere de produse ori factori de productie inter-sanjabili) alternate/composite demand. 1. cereal carrier. suit 3.(notiune care exprimd exceptiile de la legea cererii) non-typical demand . seminte de bumbac .delivered sound grain ~ usoare .research and development ~ motivationala . analysis ~ a audientei .f. 1.(totalitatea cheltuielilor planificate pentru o perioadd determinatd.attitude research ~ a mijioacelor de reclama ..consumer demand ~ agregata .n. inspection.(in mass media) audience research ~ a comportamentului consumatorilor .. (a necesita) to require. demand.f. {plata unei datorii} to call in 2.CER-CER 73 ~ vicios inflationist . to necessitate v.w. (stiintificd) research 3.to overcharge ~ un pret mai mic . destinate achizitiondrii de bunuri produse in cadrul economic! nafionale) aggregate demand ~ alternativa / combinata / pentru bunuri substituibile . secard) heavy grain ~ in vrac .marketing research ~ de piata .. claim.to claim damages. hearing 2. (scrisa) petition. pi.(grdu. porumb.) demand.cu greutatea hectolitricd sub 60 kg) light grain cerealier adj.pure/fundamental/desk research cercetator^. official examination.media research ~ a preferintelor consumatorilor consumer research ~ de marketing . corn. cereal. 1. (de plata a unei societati ai caret actionari sunt sohcitati sd plateasca sumele restante pentru actiunile detinute) call ~ a consumatorilor . (corn. cereals. (un pret) to charge.market research ~ -dezvoltare . control. s.fodder grain ~ grele . to demand. run. demand for substituible goods ~ atipica . (a pretinde) to exact. grain-carrying ship/vessel cerealist s.bulk grain ~ livrate in buna stare . orz.to undercharge cereale s. (a revendicd) to claim. cereal plants. application..(pvdz.scientific research ~ teoretica . (dr. (corn.f.) (anchetd) judicial inquiry. request. (audiere) trial. grain.t.{man. examination.r. to call for. exaction 2.) to be in request/demand ~ despagubiri .(pentru a descoperi factorii psihologici care determind comportamentui consumatorilor) motivational research ~ operationala . grain ~ furajere .advertising research ~ §tiintifica . to request. (stiintific) researcher cere v. grain carrier/ship.. to make/to put in a claim for damages ~ un pret mai mare .(relatia de interconditionare dintre cr entered preturilor bunurilor de consum si inde-xarea salariilor nominale care accen-tueazd inflatid) inflationary vicious circle cercetare s.) operational research ~ publicitara . to ask (for).m. corn dealer cerere s.

supply and demand cererea mai mare decat oferta (bur. [necesiiate) necessity.ale iiilei activilati -.) counterclaim ~ redusa .reala .n.leniaMd -• cu.(cerere de doud produse care se folosesc impreuna) complementary/joint demand.effective demand ~ reconventionala .direct demand ~ educationala — {element al pietei ediicatiei care reflectd comportamenlul consumatorilor de servicii educationale) demand for education ~ elastica .(dr. (exi^entd} ^cquircnient .damage cl.situations wanted cerinta s.individual demand ~ intermitenta . if. . .intermittent demand ~ interna .TinU.(cererea pentru un factor de productie rezullatd din modificarea cererii de pe piata produsului finit la care a contribuit factorul respective derived demand ~ directa ./' i bankruptcy petition.dc amanare .<lc moneda — (componenfa a pieiei ')'i.slack demand .elastic demand ~ individuals .) shipping request.steady demand ~.l.d'c cotare/listare ..N-' a depunr'rilor ^11'! ~ de tonaj . maija — (garantie qfenfd lie did'i.slaba . tan if' fundse dc isii'i'nil -^I'arinr''} demand for iabour ..constanta . despagubire cu drepturi l>rionlare prior claim dc inSocinre .(situatie in care dona sail mai multe produse concureazd pentru satisfacerea cererii pieici) competitive demand .demand for currency ~ de vamuire in afara programului overtime request ~ derivata .pent-up demand '.(bur.spontaneous demand .•'. demand tor complementary goods . (nevoie) want.f.{in economic) credit demand de daune/despagubiri ."u'^('/f^.(mar. petition in DanKmptcy th.? indtlin^yita} replacenient .• . fi/.^ls . daim for damages de declarare in stare de faliment -(r.) indent for space ~ de transport .) buyers over cereri de serviciu .74 CER-CER ~ complementara/pentru bunuri complementare .lenuer demand w i't:sra^r. constund dlii cerereu tie nc{i\'e tHoneltire) demand tor money ~ (ir' iliuncii — (neccsand de munca s>.seasonal demand .(a platii) petition for respite .concurentiala . cargo booking ~ de valuta .:'>'(.10 '•.-.speculative . need.controlata .iiSUi ia un moment dat in • oi'sornia iilie.ve oh-ria .previzibila — anticipated demand .'..^'i•^r!l[....^i) {l>iu\) margin call'nouc.{u vruai^eic'' de .(mar.1 anes- .sporita — increased demand ~. 'i•ol'•el•llit.iu! 'md cc e.§i oferta .usiy...sluggish demand -~ sezoniera .domestic demand .n. :.speculative demand ~ spontana .) application ior quotation/listing de credite ...

(asig.nondiimpin^ certificate ~ de obligatiuni . average certificate . ci de un accident) certificate of misfortune ~ de actiuni .') certificai. prin care se certified faptui cd falimentui nil a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.(a mdrfurilor de . (SUA'' certificate of enrollment ~ de libera incarcare . insurance certificate ~ de avarie .patent letter ~ de investitor .) certificate of damage.{certificat de titluri <:/<••• valoare) savings certificate ~ de existenta .(titlii emis pe termen scurt sau mediu de o bancd) certificate of deposit.de cabotaj .(al navei.(la petroliere •• free loading certificate ~ de lichidare in vama . (pentru navele dc cabotaj si de pesciat mat mart de 20 ii: tone-registrii) marine document.. survey certificate ~ de garantie .(a unui produs) certificate of analysis ~ de asigurare .weight certificate ~ de clasa .dc origine . damage certificate. (dovadd prin care banca recunoaste cd a acceptat si u inre-gistrat titluri sau valori in registrul de valori) deposit slip ~ de depozit pentru impunere -(folosit pentru plata impozitelor.coasting certificate ~ de calitate certificate of quality.(certificat eliberat i'i'i' un fond de pensii care atestd cc'i beneficiarul stipulat in certificat este in viatd) certificate of existence ~ de expertiza . unei societdti comerciale) certificate 01 incorporation.(acordat de instanta unui falit.: of seaworthiness. classification/class certificate ~ de control . (1'.dividend righi certificate ~ de economii .clearance certificate.inspection certificate ~ de control vamal .investment certificate ~ de inregistrare .CER-CER ~ american de depozit . quality/grade certificate ~ de cantarire .(a navel) certificate of classification.(a actiuniloi nominate) certificate of inscription.bond certificate .certificate of ' insurance.share/stock certificate ~ de analiza . discharge/ landinu certificate ~ de dividende . certificate of registration/registry ship's certificate of registry ~ de navigabilitate . (pentru navele iii.(eliberat navei dupa inspectia de registrii) certificate os survey.(mar."xpt) certificate of manufacture/onHin ^ . pasageri) certificate of clearance: (pentru ueronave) certificate c'i airworthiness ~ de nondumping . certificatui oferind dobdndd) tax deposit certificate ~ de descarcare/debarcare ~ certificate of discharge.(certificat emis de o bancd americand in contui unor titluri de valoare strains') American depository receipt ~ de accident/ghinion .(mar. mar. clearing bill ~ de nationalitate .certificate 01 guarantee/warranty ~ de inventator .) jerque note ~ de depozit .

(tip de certificat de dividende eliberat creditorilor sau actionarilor in cazul asandrii unei societdti) debtor warrant ~ de restituire a taxelor vamale (platite pentru mdrfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mdrfurilor de export) (customs) debenture. scrip ~ nominal .76 CER-CES ~ de participare .(cu valabilitate pdnd la emiterea politei de asigurare) cover note ~ sanitar . to transfer.(prin care un creditor cedeazd unei terte persoane toate creantele sale) general assignment ~ in alb .m. obligafiuni) interim certificate.acceptance certificate ~ de recuperare .{a produselor) test certificate ~ de tonaj .{cesiune de creante pe care cesionarul nu o notified debitorului/cedentului) undisclosed assignment ~ generala/globala .sanitary certificate ~ vama! pentru rambursarea surplusului de taxa vamala .{titlu ce reprezintd o participare la capitalul social al unei intreprinderi) participation certificate ~ de plata a accizelor .overentry certificate cesiona v.(de actiuni. transferee cesiune s. cdnd.stowage/stowing certificate ~ de testare . (mar. to surrender.assignment affected by novation ~ voluntara .(se elibereazd dacd nova are dotdrile corespunzdtoare) grain cargo certficate ~ provizoriu de asigurare . to convey cesionar s.) to assign. transfer.excise permit ~ de proprietate . assignment. assignee.f.) deferred interest certificate/scrip/ warrant ~ pentru transportui de cereale .assignment of lien ~ de creante .(de actiuni) registered certificate ~ notarial .clearing bill ~ de stivuire .{transmiterea in scris a unei creante prin andosare fdrd a mentiona cesionarul sau persoana care va deveni creditor) assignment in blank ~ prin novatie . debenture bond ~ de sarcini .tonnage certificate. conveyance ~ a dreptului de retentie .voluntary conveyance/ consequence/disposition . {dr. actiunile sunt inegale ca valoare) fractional (share) certificate ~ pentru dobanda e$alonata .) certificate of / measurement. measurement certificate ~ de transfer (de actiuni) certificate of transfer. in cazul fuziunii a doud societdti.assignment of debts ~ de obligatii .assignment of obligations ~ fara notificare .notarial certificate ~ partial de actiuni .(pentru o parte de actiune.) cession.ownership certificate ~ de receptie .(bur.t.(al unei proprietdti) title report ~ de scutire de taxe vamale .{titlu de stat destinat acoperirii deficitului bugetului de stat) Treasury certificate ~ interimar/provizoriu . transfer certificate ~ de trezorerie . {dr.

petroleum wharf. descarcare) freight terminal ~ de operare specializat .repair jetty ~ fluvial .terminal ~ de pasageri . loading wharf ~ de marfuri .(a unei societal!} promotion/formation expenses ~ de deplasare .lighterage wharf ~ pentru petroliere .(asig. citizen cetatenie s. de-a lungul duratei sale rdmase de viata) extraordinary repairs ~ curente .distributive costs ~ de expeditie a marfurilor despatch/ dispatch fees. expenditure.discharging expenses ~ de distribute . to spend. (banf) to disburse.prepaid expenses ~ bugetare . to lay out. outgoings. mar.passenger quay ~ de petrol .management expenses ~ de ambalare . queyage.shipping pier. wine cooper cheltui v. charges forward ~ de expertiza . (taxe de chei) quay/pier/ wharf dues.(incarcare..warehouse charges ~ de armare — (a navelor comerciale) ownership costs ~ de asigurare . (a risipi) to waste.dummy.depreciation expenses ~ de andocare . charges.(/acute la un activ depreciat.operating costs/expenses. to squander v.t. (speze) disbursement. quay. wharf ~ de descarcare . pierage chelar s.dock/docking charges ~ de antrepozitare .m.m.(cont. pi.) capital charges ~ de calatorie/deplasare . wharfage. to expend. forwarding charges. administration costs/expenses ~ anticipate . outlay. cargo terminal ~ de incarcare .wharf ~ pentru mijioace de alimbare/ mahonare .n.storage charges ~ de descarcare .n. fin.discharging quay. working charges/ expenses .CET-CHE 77 cetatean s.) general average expenditure/expenses ~ de capital . waste cheltuieli administrative administrative expenses.tanker jetty ~ plutitor . floating bulkhead/ jetty ~ vamal .cargo quay ~ de marfuri in vrac .package/packing expenses ~ de amortizare . citizenship cheis.survey expenses ~ de exploatare .bulk-handling cargo quay ~ de operare . legal quay cheiaj s. oil jetty/pier/quay ~ de reparatii .(pe mila) mileage expenses ~ de depozitare .to overspend cheltuiala s. expense.(in interes de serviciu/afaceri) travelling expenses ~ de constituire/lnfiintare .customs wharf. cost.i. (risipa) thriftlessness. to spend ~ excesiv .f.insurance charges ~ de avarie comuna .f. pier.(de productie) running costs/expenses ~ de administratie .government/national expenditure ~ cu reparatii extraordinare .

cost taxable to ~ mari .(mar. thriftless.publice . squanderer chenzinal adj.(a unei societdti) preliminary expenses .(a mdrfii) handling costs.f.standard costs ~ suplimentare .removal expenses ~ de personal .to defray expenses a-si acoperi ~ .initial/first outlays.special charges.to cover one's expenses.expenditure and receipts ~ vamale . to get back one's money a-si reduce ~ . on-cost charges.stamp charges ~ de transport . (mar. legal charges/expenses ~ de livrare .estimated expenses ~ extraordinare . transport charges. table money ~ de salvare .petty expenses.) shipping charges/expenses ~ de vanzare/desfacere . sundries ~ estimative .) expenses for refloating ~ de regie .overhead expenses/charges.) terminal charges/costs.ordinary disbursements ~ pentru recrutarea cadrelor .general expenses.to incur expenses a lua toate ~ asupra sa . unexpected costs ~ neprevazute recuperabile recoverable unforeseen expenditures ~ obisnuite . m.fixed/standing charges/expenses ~ generale .staff costs ~ de productie . maintenance charges/costs/expenses. spendthrift. production expenses de publicitate advertising expenditure/outlays ~ de ranfluare .stowage expenses. fortnightly . initial costs ~ in sarcina .extraordinary expenditure/expenses ~ fixe .{mar.78 CHE-CHE ~ de investitie outlay ~ de capital expenditure/ incarcare expenses loading charges/ ~ de intretinere expenses of maintenance. stevedoring charges ~ de timbrare .contingent/incidental expenses.heavy expenses ~ marunte .law costs. freight charges/costs.carriage charges/expenses. (in statia terminus) (c.delivery charges ~ de manipulare . overheads ~ de reprezentare .customs charges ~ variabile .cost of recruitment ~ postale .to reduce/to cut ones expenses cheltuitor adj.public expenditure ~ reprezentand dobanda . upkeep expenses ~ de judecata .factory/ manufacturing/systematic costs. petties ~ neprevazute .variable expenses/costs a face ~ . costs of upkeep.selling costs/expenses ~ diverse . wasteful s.extras ~ si incasari . spendthrift.preliminare/de infiintare . terminals ~ de mutare .postal charges . overheads ~ initiale/de instalare .sundry charges/expenses. departmental charges ~ standard .interest expenses ~ speciale .entertainment expenses.) salvage charges/expenses ~ de stivuire .

/i.to make out a receipt from year to year chitantier s. hundredweight ~ de constituire a unui depozit ~ scurt . rent. fortnight. cash ~ de ziare . list/set unei mine.to take up the collection house as (a tenant/lodger chilipir s.receipt 11 rack-renter duplicate ~ cu contract .rack-rent ~ standard moarta . (SUA) lumber normal deoarece include plata pentru unele ~ de ra§inoase . timber.tenant at will cibernetica s.to live in a cu cheta . (fortnightly) .docket chirias s. bookstand.n.n. ~ de plata pentru manipulare sau lessee depozitare in statia terminus .f. receipt.f.f ~ abuziv — (care continud sd ocupe o terminal receipt proprietate dupa expirarea contrac.(platibild pentru conce-sionarea chestionar s.voucher for receipt tului fdrd acordul proprietaruliii) ~ de sold/lichidare . life tenant chirie s.binding chimist^.sawn timber per rent ~ excesiva/exagerata . receipt book ~ fara contract .m. voucher. (banii) takings a umbia .to fill in a questionnaire a da cu ~ to let out on hire/lease a lua cu ~ cheta s. release a umbia dupa chilipiruri .tenant a elibera o ~ .to hunt for ~ contabila .tenant for life.to take on hire/lease a sta cu .f.m.softwood timber avantaje si facilitdti special e) differential ~ standardizata .unaudited voucher numdr de ani) tenant for years ~ valabila .n.short/net hundredweight deposit receipt chio§c s.de primire .(in vamd) deposr assayer receipt chintals.f.f.good receipt ~ cu contract valabil un an . collection. stall.receipt in fuli tenant at sufferance discharge ~ care plateste o chine excesiva ~ in dublu exemplar .(c. {locator) lodger. questionnaire. chemist receipt ~ -analist — (care determind titrul) ~ de consemnare .f.(valabil un anumit ~ neverificata .(pe timp) (mar. tenant.(mai mare decdt esie sawn timber/wood.} charter hire cherestea s. indiferent dacii aceasta este in of questions exploatare sail nu} dead rent a completa un ~ . chitanta s.CHE-CIB 79 ~ contractuala . lease chenzina s. ~ diferentiala . quintal. cybernetics ~ pe viata .n.bookstall.. (ghereta) booth ~ de plata . quittance (lucky) bargain acknowledgment. converted timber.formal receipt bargains ~ de asigurare provizorie . paid receipt newsstand ~ de plata a taxelor vamale . chance purchase/bargain.receipt for payment. hire.contractual rent ~ de wages navlosire .

80 CIC-CIT ciclic adj.(intervalul de timp dintre cumpdrarea de materii prime pentru productia de bunuri si incasarea numerarului dupd vdnzarea acestord) operating cycle ~ sezonier .(divizarea pietei pe sectoare.production cycle ~ de viata al familiei . 1. (dr. feroviard etc.economic circular flow ~ turistic combinat transport aerian/rutier .money circulation a marfurilor commodity circulation ~ a stocurilor . de mdrfuri) circulation ~ a banilor .) traffic 2. in functie de cheltuielile ocazionate de structura si evolutia in timp a familief) family life cycle ~ de viata al produsului -^product life cycle ~ de viata industriala . reservoir cita v.f. number.daily turnover citric adj.agricultural cycle ~ de achizitionare/cumparare (frecventa cu care este achizitionat un produs) purchase/buying cycle ~ de activitate .n. circuit ~ economic .fly-drive ~ turistic combinat zbor/croaziera pe mare .delivery cycle ~ de munca . (martori) to subpoena .stock turnover ~ activa (bani aflati efectiv in circulatie) active circulation ~ fara acoperire . to run into cifra s.(pentru mdeplinirea sarcinilor specifice postului) (man.r.work cycle ~ de afaceri . circular (letter) circulatie s. tank.business cycle ~ de conversie a numerarului (perioada dintre momentui in care o firmd achizitioneazd materiile prime si eel al vdnzarii produselor finite) cash conversion cycle ~ de livrare .(cresteri si scdderi ale volumului si ale ritmului activitdtii pe parcursul unui an in anumite domenii de activitate) seasonal cycle cifra v. cycle ~ agricol .(a banilor) uncovered circulation ~ fiduciara fiduciary circulation a pune in ~ .(bani faisi.f.(succesiunea perioadelor de expansiune si recesiune in activitatea economica) economic cycle ~ operational . figure.binary digit ~ de afaceri . (rutierd. (intre 0 si 9) digit ~ aproximativa/estimativa/rotunda round figure/number ~ binara . numerical.) to summon. cistern.turnover ~ de afaceri totala/globala . (Id) to amount/to come/to figure to. n.inclusive tour circulara s.f. cyclic(al) ciclu.f.) job cycle ~ de prelucrare a informatiei contabile .fly-cruise ~ turistic complet/cu toate serviciile incluse in pret . (monetard.industrial life cycle ~ economic . (expressed) by figures circuit s.accounting information processing cycle ~ de productie . to cite. documente false) to utter cisterna s.total turnover ~ de afaceri zilnica .y.t.

(a documentelor mtr-o arhivd. warranty. greutdti etc. provision.quality grade ~ de conturi .working class ~ turistica/a doua .f. (a clasificd) to classify.t. (a casd) to quash clasare s. to class.f. mar.(in transporturile aeriene si maritime de pasageri) tourist class clasa a cambiilor .) to classify.first class ~ muncitoare . (docu-mente mtr-o arhivd.decimal classification clauza s.accounts class ~ de nave .middle class ~ dominanta/conducatoare .f. (dupd mdrime. rate (of ships) clasa de mijioc .(cu eel mai scdzut confort in transporturile aeriene si maritime depasageri) economy class ~ intai . mar. (dr. mar.the lower classes clasifica v.) both . classification.job classification ~ a navelor .CIT-CLA 81 citatie s. running-down clause ~ abordajului din vina ambelor nave (asig.) collision clause. 1.standard industrial classification ~ vamala — (categoria din cadrul unui nomenclator de taxe vamale in care este introdus un produs) customs classification ~ zecimala . dimensiune) sizing. (sort) grade 4. (dr. category 2.(pentru bani. (dupd calitate) grading. (categoric) class.) denomination clasele bogate/avute .) writ(of summons). (dr.product class ~ de unitati . (scrisori) to docket. (dupd mdrime. clause.(close atribuite obligatiunilor pe baza probabilitdtii de intrare in mcetare de platd a societdtilor emitente) bond rating ~ industriala standard . (sortare dupd calitate) grading. (a navelor) class (of ships). classification.(asig. unfisier) to file.the ruling class ~ economica . terms clauza abandonului (asig. ships' classification ~ a obligatiunilor . (sortare dupd mdrime. (a posturilor in functie de competenta cerutd si de sala-rizarea corespunzdtoare) grading.blame collision clause . specification. dimensiune) to size 2. (a determina si a acorda clasa unei nave) (mar. annulment clasa s.(totalitatea navelor identice in privinfa constructiei si a destinatiei) class of ships/vessels.f.f. 1. (a sorta dupd mdrime. dimensiune) sizing 2.classification of ships.) abandonment clause ~ abordajului/coliziunii . (implicdnd amenda in caz de neprezentare) subpoena clasa v. (casare) cassation.wealth-owning classes. 1. (a navelor) classification (of ships) ~ a activitatilor/posturilor . to class.) (respingere a unei actiuni) dismissal.to . (a scri-sorilor) docketing. to classify. ship's class ~ de produse . summons. dimensiune) sizing. pi.quality of bills of exchange ~ de calitate .) {a respinge o actiune) to dismiss. (dupd calitate) grading. (a sorta dupd calitate) to grade. to class. (sociald) class 3. the moneyed classes ~ de jos . to rate clasificare s. unfisier) filing. (pe mijioacele de transport) class 5.t.

.(se tine cont numai de pierderile marfii) (asig.(mar.(intr-un contract de angajare) confidentiality clause ~ continuarii asigurarii continuation/prolongation clause ~ contrastaliilor . mar.la rand" .) turn berth clause ~ pavilionului .) berth/ berthing clause ~ danei pregatite .navei de serie" . mar.) flag clause ~ penalizarii .operarii la rand" . mar.) deviation/liberty clause ~ dreptului de retentie .penalty clause ~ pericolelor marii .(in transportui de cereale} sea-damaged terms ^ ~ caricului in coliziutte .freight clause ~ necumularii avariilor ..avariilor de mare" ..) inchmaree/ negligence clause ~ ofertei .) overside delivery clause ~ natiunii celei mai favorizate .(asig.) free of capture and seizure clause ~ .(fin.) freight collision clause ~ confidentialitatii .} average clause ~ avariei comune in strainatate (dispasa se intocmeste conform legii portului de destinatie) foreign general average clause ~ .(asig.tender clause ~ .lipsei de marfa" .(de o obligatie contractuald) (dr. clanzd prin care se adangd la valoarea unei creante pe cea a unei cantitdti specificate de aur sail de echivalent-aur} gold clause ~ avariei .(mar.(navei) breakdown/off-hire clause ~ . mar.(asig.(mar. mar.(mar.permanent in stare de plutire" (mar.up-price clause ~ danei/.(asig.(mar.) valuation clause ~ extinderii politei de asigurare extended cover clause ~ .lien clause ~ esuarii ..) cargo-worthy clause ~ . mar.(asig.(asig.) grounding clause ~ evaluarii .) anchor and chain clause ~ -aur .) ready berth clause ~ .most-favoured nation clause ~ navei apte de a transporta marfuri .de la depozit la depozit" warehouse-to-warehouse clause ~ degrevarii .) floating/always afloat clause ~ politei fara obiect asigurat .strike clause ~ ineflcientei .(a^/g..fara captura §i sechestrare" (asig. mar.free of breakage clause ~ garantiei .(asig.) demurrage clause ~ cre$terii preturilor .) (clauzd care prevede rambursarea unei datorii in aur sail in echivalent-aur.(mar. war.(asig.(abaterii de la drum) (mar...fara raspundere pentru spargeri" .warranty clause ~ ghetii — (de predare a incdrcdturii in eel mat apropiat port neblocat de gheturi) ice clause ~ grevei .) perils of the sea clause ~ . mar. mar.) sister-ship clause ~ navlului .) noncumulative clause <-~ neglijentei .82 CLA-CLA ~ ancorei §i a lantului .policy proof of interest clause .) escape clause ~ devierii .(la predare) deficiency clause ~ livrarii/predarii marfii peste bord ...

) risk of capture and seizure clause ~ rosie .) escalator clause ~ zadarnicirii voiajului .proviso ~ contractuala .) war clause ~ reasigurarii .(fin.) weather permitting clause ~ tranzitului . mar.insurance clause ~ de asigurare a valorilor supli-mentare disbursement warranty clause ~ de asigurare maritima .. care ii permite hdncii de investitii sd se elibereze de rdspun-derea de a cumpdra si de a distribin acthmile companiei) (fin.(asig.(prevedere a unui acord comercial care ii permite .(asig.(prin care prima parte a daunei este suportatd de asigurat) (asig.price clause ~ razboiului .(asig.(prin care vdnzdtorul aflat in deficit poate obtine un avans bancar) red clause ~ salariilor variabile .(clauza contractuala care ii permite unei parti sd renunte la o prevedere. exemption/relieving clause ~ de exonerare de raspundere -(asig.reinsurance clause ~ riscului de captura si sechestrare (asig.warranty clause ~ de limitare a zonei de navigatie -(de cdtre asigurdtori) trading warranties clause ~ de memorandum .value given clause ~ variatiei preturilor contractuale (corn.escalator clause ~ salvarii .(asig.(mtr-un contract prin care cele doud parti se angajeazd sd supund arbitrilor eventualele litigii) arbitration clause ~ conditionala .covenant ~ de arbitraj .(asig.transit clause ~ valorii furnizate .(mtr-un contract de siibscriere.) call provision ~ de salvare/siguranta .arbitration clause ~ de asigurare .) salvage clause ~ scaderii preturilor . dreadage ~ de paritate .) nonliability clause ~ de garantie .marine insurance clause ~ de daune-interese .) frustration clause clauza aditionala .down price clause ~ surplusului . mar.CLA-CLA 83 ~ .(la data si locul mceperii contractului de mchiriere) delivery/disposal clause ~ pretului . in anumite circumstante) waiver clause ~ de revocare — (inainte de maturitate} (fin. mar. mar. mar.penalty clause ~ de diminuare a pagubelor .(de limitare ci rdspunderii asigurdtorultd) memorandum clause ~ de negarantie .(asig.) sue and labour clause ~ de evadare .) nonwarranty clause ~ de optiune pentru ambele porturi -(de incdrcare si descdrcare) dreading at both ends ~ de optiune pentru portui de incarcare dreading.predarii navei" .) excess clause ~ timpului nefavorabil .(la un contract) rider ~ compromisorie .) parity/par clause ~ de renuntare . mar.) escape clause ~ de exonerare — exoneration.

transshipment clause ~ de urgentare .(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute time clauses (hull and cargo) cladire s.f. clientage.(privitoare la legatarul universal) (dr.) residuary clause ~ rezolutorie . defeasance ~ suplimentara de asigurare -insurance rider ~ valutara . shopper.cash customer ~ care se tocmeste mult .f.(dr.potential/prospective customer ~ sigur/serios .subrogation clause ~ de transbordare . joint purchase coalitie s.exchange clause clauze de asigurare a marfurilor -(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute cargo clauses ~ de asigurare in timp (a corpului 51 a marfil) .to build up a connection cliring s.implied term ~ ipotecara negativa .(asocierea mat multor persoane cu scopul de a constitui un portofoliu de investitii) investment club ~ nautic .safe customer ~ solvabil .boating club ~ turistic .(asociafie de armatori care sunt in acelasi timp asigurati si asigurdtori) (asig. instalafii etc.regular/ permanent customer ~ potential . building. mar.doubtful client ~ obisnuit/permanent .n. al unui arhitect etc. customer.84 CLA-COA unei tdri semnatare sd suspende concesiile vamale acordate atunci cdnd nivelul importurilor afecteazd grav productia internd) escape clause ~ de sistare .f.bank clearing dona s. (cu \'fcn.haggler ~ dubios .n. (asociafie) club 2.void/invalid clause ~ restrictiva . (al unui avocat. pe baza unor reglementdri prealabile) clearing ~ bancar . (produs identic cu altui) clone club s. clientele. union.cease clause ~ de subrogare . (cartel ring .{unui magazin) to deal at clientela s. (tehnicd de compensare a obligatiilor reciproce intre doi parteneri constdnd in compararea creantelor cu obligatiile dintre ei.) premises ~ administrativa/cu birouri . (de medic sau avocat) practice. 1.f.touring club coachizitie s. (local) club house ~ de asigurare mutuala .) client ~ care plateste in numerar . coalition.f. dacd o datorie nu este achitatd la timp.) avoidance clause.) insurance club ~ de investitii .m. (pbisnuita) custom.trustworthy customer a fi clientui . connection. clientele a-si crea o ~ .(care prevede cd.(angajamentui unui debitor fata de creditorul sdu de a nu constitui o ipotecd imobiliard in folosul unei terte persoane) negative mortgage security clause ~ multivalutara multicurrency clause ~ nula . toate platile viitoare devin imediat scadente) acceleration clause ~ exceptionala exceptional clause ~ fara efect inoperative clause ~ implicita .office building client s.restrictive/saving clause ~ reziduala/restanta .

m. rate. copartner. (in) to draw (in) ~ pe cineva intr-o afacere to give smb. coking plant cods.working coefficient ~ de incarcare . joint partner coca s. prevdzut de lege.civil code ~ comercial .financial incentive . coinsurance coasociat s.wage rates cofondator s.load/cargo coefficient ~ de indatorare .(pe un produs) bar code ~ de procedura penala . joint creditor cocserie s. coefficient.(la bancomaf) personal identification number ~ postal .m.(pentru fixarea unor preturi) price ring ~ a licitantilor bidders'/bidding ring coarmator s.m.risk coefficient ~ de siguranta safety coefficient ~ de tonaj . code ~ al muncii . a joint interest in an affair cointeresare s. joint management cointeresa v. (mate-riala) incentive ~ financiara .(raportui dintre pretui unei societdti la bursd si beneficiile ei) price-earnings ratio ~ de exploatare .fiscal code ~ maritim navigation act/laws ~ penal penal/criminal code ~ personal de identificare . dintre fondurile proprii ale unei band si ansamblul angajamentelor ei) cover ratio ~ de capitalizare bursiera .m.postal code.m.f.forest code/laws coduri de conduita . factor ~ al elasticitatii cererii/ofertei -(mijioc de mdsurare a elasticitatii ce-rerii sau a ofertei in functie de modi-ficarea unui factor) coefficient of demand/supply elasticity ~ alfa — (evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) alpha coefficient/factor ~ beta . joint manager coeficient s.tonnage coefficient ~ marginal al capitalului (raportui dintre cresterea stocului de capital dintr-o anumitd perioadd de timp si cresterea rezultatelor productiei in acelasi interval de timp) marginal capital coefficient coeficienti de salarizare . (corp de navd si aeronava) (asig.f.n. drawing in.f.(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) beta coefficient/factor ~ de acoperire (raportui. joint founder cogestiune s.f.commercial code ~ de bare .m.) joint/part owner coasigurare s.t.output coefficient/ factor ~ de rise .m. (SUA) zip code ~ silvic .labour code ~ civil . joint debtor codirector s.code of criminal procedure ~ fiscal . (mar.(raportui dintre datoriile pe termen mediu si lung si capitalurile permanente) debt ratio ~ de lichiditate (raportui dintre activele lichide si datoriile curente ale uneifirme) liquidity/current ratio ~ de randament .(seturi de reguli pentru comportamentui din diferite profesiuni} codes of conduct codebitor s. coke works. ratio.) hull cocreditor s.f.COA-COI 85 ~ a comerciantilor .

t.sample assortment/ collection.n. (cooperare intre firme independents pentru a influenta concurenta) collusion comanda v. sirainatate} indent . colony.n.f.collision in tow ~ pe fluviu .n. colouring matter coloranti alimentari . group.n. subscription a face o ~ . {dar nelivrut) on order comanda s.i.shipmaster.f. colonialism colonie s. master mariner. collection/set of samples colectiona v.w. package ~ cu tara calculata .f.) assets side ~ a debitului .inevitable/inherent collision ~ la acostare .tax collection colecta s. to raise. encounter.tarer ~ cu valoare declarata . staff.86 COI-COM ~ financiara a salariatilor . (coin.m.m.f.) debit column ~ diverse .skipper comandat adj.(cont. collection ~ a impozitelor .imminent impact ~ inevitabila . abordage.de nava maritima .(in performantele societdtii in care lucreaza) employee involvement cointeresat adj. mar.(in marina comerciald) certificated master ~ de cabotier . to collect colectionar^. taxe) to collect. parcel delivery service. collective (body). collectivist. (impozite.(cont. collective.s'.f. •nai ales din. parcel. colaps s. to order. {corner} mdrunt) dicker coluziune s.uninsured parcel ~ greu ~ heavy(-lift) package ~ postal .to collapse colecta v.skipper ~ de nava comerciala . to collectivize colectie s. captain. column ~ a activelor .) order. parcel post/deSivery/traffic coliziune s. joint s. collector colets. n.post parcel a expedia un ~ . captain ~ brevetat . (de marfa. (intre o navd in mars si una stationata} allision ~ accidentals! .registered parcel ~ expres — express parcel ~ fara valoare declarata . collectivism colectivist s.river collision ~ pe mare . (asezare) colony.{cont. colonial colonialism s.editorial staff colectivism s. collapse a intra in ~ .sea collision coloana s. commander. personnel ~ de redactie . settlement colorant s. to raise a subscription/collection colectiv adj.) sundries column colonial adj.f. {mdrfun) to indent ~ prin po§ta .t.food colours colportaj s.to send away for comandant. collection.f. having/sharing a joint interest in smth. to get in colectare s. collection ~ de mostre .t.f. (asig.sea captain ~ de pescador .to make a collection. collective farmer colectiviza v.to post a parcel coletarie s.f.berthing collision ~ la remorca ./n.) collision. dyestuff. merchant captain .accidental collision ~ iminenta .n.

:.'.'"1-.t..u . combustible s.contraband control ~ a mirosurilor nedorite .custom-built/'-make comanditar s.COM-COM 87 ~ acceptata . (de beneficii.iuei oli..foreign order ~ ferma . control. structural yi calilativ in raport cu naturci activitdtii economice) combination ol' production inputs ~ a intereselor .i. intesrarea prodnclsi.il.f.ic^ .cunvciitional .backlog/unfilled order ~ permanenta . riscuri) pooling combate v.repeat order ~ scrisa .definite/firm order ~ generala/nespecificata .order for government account. ordinary pai-tns! comandita pannersl'su- comasa v.direct order ~ discretionara/la apreciere .(mar.coi'jvcntionai hies . opiisd integrant verticalc-i liorizontal combinatioii/integration --." cu sursele ae aprovizionare fi cu pirtele de desfacerc) vertical combination integration combustibit adj.to place an order facut pe ~ . iiuu!i"i/0i! h..(modu-litate de combinare a factofilor etc productie sub aspect cuntitaliv.cort! isiei .n. to fight against combatere s.{pentru a e\"ita trecerea muncitoriior in ^omaj) make-work a face o comanda .h'^ergolic fuel . actiunile pe care acesta Ie alege) (bur.•jc rue.ie!l•K•i••l(Ou'-i.) discretionary order ~ executata la preturi diferentiale (bur.(reiinirea in cadrul HIH': orgaiiizatii a innii i^riip c/e opei'diiuin care se succed. to combat.trial/sample order ~ de tonaj .t.odour control ~ a poluarii cu petrol ~ oil pollution action combinare s. interese.. fondun.f. ' ' .order in hand ~ de proba . ruei . fighting ~ a contrabandei .mail order ~ repetata .blanket order ~ guvernamentaia/de stat .(cdtre broker de a cwnpdra.Qe carbuni .open indent ~ mare .antiinflarnabij . to control. riscuri) to pool comasare s.(pentru acelea^i marfuri) perpetual order ~ prin po$ta . aclive/aclinp/workin. in limita sumei la dispozitie.u's'ii.m. foiiduri. -1 ..m.rush/pressing order comenzi inutile .f.special order ~ urgenta .l!•.heavy order ~ neexecutata . (beneficii.) indent for space ~ directa .order in writing ~ speciala .(melodd contabilu pentru combinarea situatiilor conlabiu' a doud jirme care fiizioneazd) pooling of interests ~ orizontala — (fuziunea organizaiiilt>r in aceea^i companie sau mir-unci similard.) split order ~ externa .verticaia . combination ~ a factorilor de productie . inter ese. donnaiit/sleeping inactive/iimited/latenvsilent/ undisclosed partner comanditat s. public procurement ~ la alegerea expeditoruiui .

luxury trade ~ cu cereale . peddlery ~ angro/cu ridicata .commission merchant ~ cu amanuntui .. trading.n.vintnery ~ de cabotaj .m.general dealer ~ de textile .corn/grain trade ~ cu materiale navale .f.(SUA) interstate commerce ~ invizibil .chain merchant ~ de cereale . trade.(de mdruntisuri) pedlary.solid fuel comercial adj.international trade ~ interstatal . (mar..88 CAL-CAM ~ solid .foreign/external trade. (cu ridicata) corn dealer ~ de marfuri de ocazie . (cu magazin) shopkeeper.local trade . to merchandise comercializare s.frontier trade traffic ~ local/regional .draper ~ de vinuri .illicit trade ~ interior .second-hand dealer ~ de marfuri generale .colonial trade ~ cu amanuntul/in detaliu . (de imbrdcdminte. (mai ales in relatiile cu strdindtatea) merchant ~ comisionar . to market.. commerce..ship chandlery ~ cu textile .coastal/coasting/ coastwise trade ~ de cherestea ..wholesale/direct trade ~ colonial .merchant member ~ angrosist .tally system/trade ~ infloritor . (care vinde in rate/pe credit) tallyman.contraband/ smuggling trade ~ de export . business.drapery ~ cu vinuri . trader. marketing. mercantile comercializa v. dealer.domestic/intemal/home trade.. tradesman. (in magazin) shopkeeping ~ ambulant .timber trade ~ de contrabands . mai ales in relatiile cu strdindtatea. {mar. commercialization.greengrocery ~ de marfuri in vrac .import trade ~ de legume si fructe . merchandising ~ experimentala . echipament) outfitter ~ afiliat .bulk trade ~ de schimb .state/govemment/public trade ~ de tranzit . trade.) inland/home trade ~ intermediar/de reexport intermediary/intermediate/reexport trade ~ international .spot trader ~ cu retea de distribute .retail dealer.(cu amanuntui) corn chandler.compensation trade ~ in rate/pe credit .transit/entrepot trade ~ exterior .flourishing trade ~ liber .barter trade ~ de stat . (angrosist.(pe o piatd restrdnsd) test marketing comerciant s.vintner comert s. retailer ~ cu livrarea imediata a marfii .warehouseman.) outward/overseas trade ~ ilicit . sau detaiUst) merchant.lawful trade ~ Umitrof/de frontiers .t. traffic. commercial. shopman.free trade ~ licit .(sectoral serviciilor) invisible trade ~ in compensatie . to commercialize.export trade ~ de import .retail trade ~ cu articole de lux .

drummer comisars. 1.to deal wholesale a face ~ cu . board of examiners ~ de litigii . maritime commerce/trade..credentials committee ~ de redactare .world trade ~ multilateral .committee of inquiry.(CM membri din camera fi senat) joint committee ~ parlamentara . message ~ bancar .m. mar.(pidtit de navd in portnl de descdrcare) {mar. travelling salesman.(tranzactie switch fdcutd la export.bank commission ~ de adresa .working party ~ de mandate .to (carry on) trade a face ~ ambulant .) passive commerce ~ prin po$ta . allowance.del credere commission ~ pentru mandatare .to peddle a face ~ angro .agency fee ~ de subscriere .commission past us .budget committee.kerb trade ~ trilateral . commission. realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction a face.parliamentary committee ~ permanenta . commissioner ~ de avarie .) charter commission.m.commercial shipping.brokerage commission ~ de navlosire . commission.f.(mar. ship brokerage ~ de reprezentare .editing panel ~ electorala . {de intermediere) factorage 2.trust cost ~ pentru terti . committee.underwriting commission ~ de vanzari .to haberdash a face ~ intens .selling brokerage/ commission ~ del credere . fact-finding board ~ de cenzori .to carry on a good/roaring trade comis-voiajor s.(asig.CAM-COM 89 ~ maritim .audit(ing) committee ~ de control .(SUA) committee of supply ~ mixta .seasonal trade ~ stradal .multilateral trade ~ neautorizat . (SUA) committee of ways and means ~ comuna .(formatd din reprezentantii mai multor organizatii) joint committee ~ de ancheta .to trade in a face ~ cu marunti§uri .dicker ~ mondial .conflict/dispute committee ~ de lucru .postal trade ~ sezonier .(pidtit agentului de asigurdri) insurance commission ~ de brokeraj .unauthorized trade ~ pasiv . (insdrcinare) errand.) address commission ~ de asigurare .standing committee comision s.(transportui mdrfurilor de export cu navele altei tdri) (mar. board ~ bugetara .n. sea/seabome trade ~ marunt .trilateral trade ~ triunghiular . commercial traveller.election committee ~ financiara . investigation committee.control commission/ committee ~ de examen .examining board.) average agent/commissioner comisie s.

t./'. (commission) agent 2.interim committee ~ ora^enesc city/town committee ~ permanent . to mdemr)ify(tor) 2.airlines. (o chitone) to set off.river shipping company ~ de navigatie maritima .(ydndut la licitatie) lot money a face un ~ .i"):iny • <i': .comerciala ."eiu'l^tr..shipping/navigation company ~ de navigatie fluviala .(care nil este lider intr-un amimit domenhi) follower compensa v.n.parcel delivery company.(mar.) stevedoring company ~ de transport de mobila . {fondid vaiiitar) to equalize ~ o pierdere ...'••. joint heir. committee.s^. (intermediar) factor. a contrubalansa) to counterbalance. middleman.unpa''v " -^\ ^^t ferasc .secundara .to take orders on commission a merge cu un ~ . airways ~ holding .orientata spre productia realizabila -. persoand care face diverse servicii) commissionaire.^ .trading company -. . street porter ~ de export .' i 'r.sindical . (un cec printr-o casd de coinpefisatie) to clear..executive committee .f.l . 1. to offset 3.s'i' nil spre cea cerutd) production-onented compaiiy '.tanker company ".ii\-'' ~ de factaj/mesagerie .s'•.. re"-':U'nsos . (bdiat) eirand boy.cu unitati de productie multiple/ endependeiiif •1. 1.".raiiv/.export commission agent ~ portuar — runner comitets. (pentrii) to com-peiisate (for).} salvage company .to make good a loss compensare .temporary committee -.(.de remorcaj ./.trade-union committee.o''i company ..advisory board' commission . to countervail.90 COM-COM ~ per lot . board ~ consultativ .operationala .holding company ~.(mar.petroliera .sea trading company ~ de petroliere .steering committee ~ de redactie .in.".interimar .'n. coheir.msurai'u.editorial board ~ executiv .to sit on/to be on the committee como$tenitor s.n-niiupie dr.isio'i c'''iJ.(filiala iinui holding) operating company . (a echilibra.) towage company ~ de saivare .to go on errand comisionar s.financiar .standing committee ~ provizoriu .f. i conipensaiion.de stivuire .(SUA) committee of ways and means . express company ~ de nave de linie . company '.removal contractor(s) ~ de transporturi aeriene .(mar. (curler.executive/managing committee ~ de greva . (de intreprindere) local trade-union committee a face parte din ~ /a fi in ~ .de conducere .liner company ~ de navigatie .strike committee ~ de initiativa . parcener companie s.

{regularizare a fondului valutar) equalization ~ a cecurilor . common.) average agreement ~ de avarie comuna . communism coniunitate s.f.t. (oficial) official statement ~ de presa .t. complementary complet adj.severance pay competent adj. conduct ~ corecta . 11. (un document. reparations 2.COM-COM datoriilor) setoff.) distinctive competence competitiv adj. (dr. give-and-take. indemnity. settlement.) core competence ~ de decizie . composite compromis s. completely ~ asamblat {despre utilaje care. computer computeriza v.competitive behaviour ~ organizational . la vdnzare. agreement.organizational behaviour ~ strategic . to (make) complete. compensatory compensatie s. complex ~ comercial .trading estate ~ industrial .n. ability 2.port complex comportament^.) average bond computer s. {cliring) clearing ~ executorie .f.{asig.handout comunismi'. im cec) to fill in. efficient.) competence. dater -" de bilete . pi. communal comunicat s. behaviour.(asig. {realizat in fadrul negocierilor) tradeoff ~ de avarie .industrial complex ~ portuar . (iin cec) to write out. {SUA) to fill out complex s.f. complete adv. competition ~ pura/perfecta . competitiveness competitie s. conimunitv . remedy. competence. consideration.n. mar.consumer behaviour ~ al producatorului .{in afaceri) fair dealing compostor s. compensation.f. proficiency.executory consideration ~ pentru concediere/desfacerea contractului de munca . proficient competenta s. numbering machine. to supplement: (o suma. o cantilute) to make up. competent. jurisdiction ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ de baza — (a unei societdti) {man. 1. ~ interbancara a creditelor . 1.cheque clearing. to computerize comun adj.ticket nipper compozit adj. indemnification. sunt gata de folosintd imediatd) completely built up ~ dezasamblat .f./i. mar. compromise: arrangement./i.{al unei firme in vedereu obtinerii de profituri maxime) strategic behaviour comportare s. competency.decision making ~ distinctiva {man.producer behaviour ~ competitiv .pure competition complementar adj.f. dating stamp. competitive competitivitate s.{despre utilaje livrate dezasamblate} completely knocked down completa v.n.n.credit clearing compensator(iu) adj. (ohstesc) communal comunal adj. behaviour ~ al consumatorului .

(a formula) to formulate. concession a face concesii cuiva .summary dismissal ~ nejustificata/ilegala .m. leave (of absence).production concentration ~ -conglomerat a productiei -(miscarea de absorbtie. (proces prin care sectoarele economice sunt tot maiputernic dominate de cdteva firme mart) concentration ~ a capitalului . (temporar datoritd lipsei comenzilor) to lay off concediere s.92 COM-CON ~ de afaceri . (temporara datoritd lipsei comenzilor) layoff ~ disciplinara .t.(reunirea sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice care realizeazd un produs sau o grupd de produse) horizontal concentration of production ~ verticals a productiei (gruparea agentilor economici care realizeazd activitdti reprezentdnd diferite stadii in fabricarea unui produs sau a unei grupe de produse sub o conducere comund) vertical concentration of production concepe v. concept concern s.t.to meet smb. to dismiss. dismissal. half-way a face ~ reciproce .community of interests ~ de natiuni .holidays without pay ~ pentru motive personale compassionate leave concentrare s. (SUA) vacation ~ cu plata . to discharge. licensee ~ de servicii publice . profilul pietelor etc. disparitie. to grant.(pe o piatd) buyer concentration ~ a industriei .) conglomerate concentration of production ~ fmanciara .n. cumpdrare a pa-chetelor majoritare de actiuni etc.(forma de concentrare.) concentration of industry ~ a livrarilor .communal estate.n.f.wrongful dismissal concediu s. to give and take concesiona v. (a imagind) to conceive.holidays with pay. concern concesie s.(de materie primd cdtre un sector industrial in mdna catorva furnizori) supplier concentration ~ a productiei .business community ~ de bunuri . to license concesionar s. grantee.to make mutual concessions. community property/regime ~ de interese .(concentrarea unor sectoare industriale in anumite zone in functie de sursele de materii prime. amplificare a sistemului partici-patiilor financiare.sick leave ~ de odihna . fu-ziuni.f. (yacanta) holiday(s).statutory undertaker . crestere a capitalului firmei} financial concentration ~ orizontala a productiei . paid/privilege leave ~ de boala . concessionnaire. n.annual leave ~ fara plata .Concentration of capital ~ a cumparatorilor .commonwealth Comunitatea Britanica de Natiuni Commonwealth of Nations concedia v. to word.t.f. (a schita) to draft concept s. discharge.

(acord cu creditorii) {dr.) condition precedent conditii acceptabile .f. (in contu-macie) defaulter condica s.f.m.(in comertui cu cereale) American terms ~ atractive .conditions of contract ~ convenite/stabilite .n. book of entry.f.free competition ~ loiala .timber claim ~ miniera . private arrangement.knocking competition ~ care nu se manifests prin preturi -nonprice competition ~ dura/acerba .m. (dr. un club etc.attractive terms ~ contractuale .implied condition ~ legala legal condition ~ nula .) settlement terms .(la o asociatie. conciliation concordat s.to register conditie s.i. lease.CON-CON 93 concesiune s. franchise.) deed of arrangement/assignment.(dr. legal settlement. (la plata despdgubirilor.credit terms ~ de exploatare/functionare -operating conditions ~ de lichidare .perfect competition concurential adj. (stare.(fin.railway concession ~ de prospectiune . conditions agreed upon ~ de adeziune . concession. 1.null and void condition ~ prealabila . stipulation.f. to sentence.) condition subsequent ~ suspensiva . register ~ de prezenta . (cu) to compete (with) concurent adj.terms of acceptance ~ ale unei emisiuni . competitive condamna v. licenser conciliere s.prevailing conditions ~ ale trasului pentru acceptarea cambiei . requests book a trece in ~ .t.imperfect competition ~ libera .quality requirements ~ de cartel maritim conference terms ~ de creditare .^/. situatie) condition. situation 2. competition.(bur.(dr.) conditions of membership ~ de calitate .cutthroat/keen/severe competition ~ imperfecta . rivalry ~ agresiva . license ~ a unei cai ferate .(pentru desco-perirea zdcdmintelor de hidrocarburi) exploration license ~ forestiera . composition.mining claim ~ scurta (yalabild pentru mai putin de 50 de ani) short lease concesor s.prerequisite ~ rezolutorie .book of complaints. competitor.fair competition ~ monopolists monopolistic competition ~ neloiala .) terms of an issue ~ americane . (clauzd) condition. grant. bankrupt's certificate concura v.f.unfair competition ~ perfecta . acordarea de daune-interese) to cast condamnat s.) to convict.agreed terms. (la amendd) to fine. rival s. competitive. terms 3. scheme of composition/arrangement between debtor and creditors.attendance book ~ de reclamatii . rank ~ implicita .m. convict. rival concurenta s. (sociald) status. grantor.fair terms ~ actuale .

to condition conduce v.middle management ~ prin eliminare .mismanagement ~ ierarhica (man.to make terms a-si formula ~ to lay down one's conditions.draft terms ~ de plata in numerar fara reduceri .unacceptable terms ~ in vigoare .) berth/liner terms ~ de livrare .centralized management ~ colectiva -joint management ~ de proiect integral .works management ~ centralizata . terms of delivery. trade terms ~ de livrare a secarei/granelor {mar.(mar.working conditions ~ de navlosire .) chartering terms ~ de operare la chei .) rye terms ~ de munca .) quay terms ~ de plata . (a supraveghea) to supervise. superintendence.first-line management ~ la nivel mediu .(a datelor nesem-nificative din bugete sail planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective . leadership.conditions ruling ~ la realizarea unei investitii (impuse investitiilor strdine directe de cdtre guvernul tdrii respective) investment performance requirements ~ nefavorabile — unfavourable terms ~ preferentiale .general delivery terms ~ inacceptabile . to superintend.technical regulations ~ tehnice de calitate . (a unei afaceri) carriage. (administrare) administration.general management ~ gresita .terms strictly net cash ~ de plata pentru transport direct through rate ~ de preturi inclusive .(mar. terms of payment ~ de plata a tratei .inclusive terms ~ de scont . managership.discount terms ~ de vanzare .t.f.t. (o afacere) to carry on.delivery terms.) chain of command ~ imediat superioara salariatilor obi^nuiti .varying terms ~ vechi/existente .terms of sale ~ generate de livrare . to make one's terms conditiona v.integrated project management ~ direct responsabila de indeplinirea obiectivelor intreprinderii line management ~ dupa principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ generala . (supraveghere) supervision. management. 1. (reduceri de preturi acordate de angrosist detailistilor) temns to trade.to preside over/to chair a meeting conducere s. (a administra) to manage. (cadre) staff ~ a uzinei .(mar.to come to terms a pune ~ .usual terms ~ variabile .payment terms.quality specifications. specifications of quality ~ uzuale .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives . to direct. to run ~ o adunare . running 2.old terms a conveni asupra ~ .94 COTM-CON ~ de linie . specifications for delivery.preferential terms ~ tehnice .

conflict ~ de competenta/jurisdictie .conference call a tine o ~ .) gross misconduct confectii s.editorship ~ superioara . pi. (datoritd) owing to ~ avizului . 1. corresponding (to) prep. store clothes.as per copy enclosed . true (to).advice of credit ~ a greutatii . (cu) conformable (to).to confirm a piece of news ~ primirea unei scrisori .acknowledgement of order ~ a creditului . wearing apparel confectiona v. to confirm. pipe. to work conferinta s. (secret) secret adv.industrial/labour dispute ~ de retea — (apdrut mtre membrii unei retele de distributie) channel conflict conform adj.t.(^m^^v^^^ per advice ~ comenzii dvs. confidentiality conHrma v. pipeline ~ de ape reziduale/uzate . . n. in conformity/ compliance with. conduct ~ extrem de rea .waste pipe ~ submarina .f. (grad universitar) lectureship ~ de instruire .(a unui angajat.in conformity/ compliance with your order ~ contului remis .f. to acknowledge ~ o §tire .(dezacord apdrut nitre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) demarcation dispute ~ de interese .) concurrence of jurisdiction ~ de delimitare .f.(mdr/ii) acknowledgement of weight ~ a tranzactiei . in accordance/ keeping/agreement with.t.as per account rendered ~ copiei anexate .to give/to deliver a lecture confidential adj.t.(dr.f.f. wear.f. to confiscate. ready-made/'-to-wear clothes. congress 3.participative management ~ redactionala .briefing conference ~ de presa . in asemenea situatii.(pentru transportui produselor petroliere) submarine/ underwater pipeline. confirmation.f. care. according (to).to acknowledge the receipt of a letter confirmare s. {a fabrica) to manufacture. privately confidentialitate s. acknowledgement ~ a comenzii .CON-CON 95 ~ prin participare . meeting.advice of deal ~ de primire .adversity/conflict of laws ~ de munca . confidential. confiscation. according to. to seize confiscare s. (discurs) lecture. sea pipe conduita s.press conference ~ la nivel inalt summit conference ~ nationala/pe tara nation-wide/all--country conference ~ telefonica . confidentially. (adunare) conference.conflict of interests ~ de legi . speech 2.acknowledgement of receipt confisca v.one-man/Caesar management conducta s. este demis imediat) (man. seizure ~ a marfurilor nedeclarate in vama seizure of goods not declared to the customs ~ de actiuni — (subscrise si nepldtite la termenul scadent) forfeiture of shares conflict 5.top management ~ unica .

corresponding/ conformable to the original ~ darii de seama anexate . adviser.according to the law ~ mostrei . consigner. (SUA) canned food consignatar s.as per invoice ~ legii . consultant 2. (a inregistrd) to register. consignee.economic adviser ~ fiscal .(cu menfiunea receptiondrii mdrfii in stare necorespunzdtoare/improprie) dirty/foul/unclean/claused/qualified bill of lading ~ nominal .n. (economicd) conjuncture ~ a pietei .t. a da marfuri spre pdstrare) to consign 3.96 CON-CON ~ cu originalul . (forma de concentrare.(care urmeazd a fi incarcate} received-for-shipment bill of lading ~ -tip .clean bill of lading ~ de linie .n.direct/through bill of lading ~ fluvial .straight bill of lading ~ nou .delivery/landing order ~ la ordin .outward bill of lading ~ pentru marfuri de import . to record. congress conjunctura s.m. de integrare sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice cu profil fi activitdti diferite) conglomerate congress. depository consignator s. consignor.(corn.ocean bill of lading ~ original .m. to tin conserve s.as per statement enclosed ~ facturii . (membru al unui consiliu) councillor ~ comunal/municipal .t.legal/law adviser ~ tehnic .r.market condition/position conosament s.) bill of lading. to write down conserva v.general/omnibus bill of lading ~ curat/fara rezerve/mentiuni .technical adviser consiliu s. to comply with congela v.m.order/port bill of lading ~ la purtator .tax consultant ~ juridic . pi.inward bill of lading ~ pentru marfuri incarcate ship/ship's/shipped bill of lading ~ pentru marfuri neincarcate . freight document ~ colectiv .as per sample.blank/bearer bill of lading ~ murdar/cu rezerve/mentiuni . up to sample ~ planului . refrigeration ~ rapida .f.n.f.original bill of lading ~ partial .(pentru o partidd de mar/a) parcel bill of lading ~ pentru marfuri de export .river bill of lading ~ fractional . freezing. 1.f. depositary. to freeze. tinned food. depositor consignatie s.f. (mar.) as customary conforma v. (bani) to deposit 2.town councillor ~ economic .fresh bill of lading ~ oceanic .n.liner bill of lading ~ de primire . 1. council.t. board . to refrigerate congelare s. (in cutii de conserve) to can. dar neincdrcate) received bill of lading ~ direct . (a incredinta.uniform bill of lading consemna v.according to plan ~ uzului .quick freezing conglomerat s.(marfuri recepfionate. (de marfuri) consignment (of goods) consilier s.

a infiinta) to form constituire s.civil engineering ~ navale .formation of a reserve fund constituit adj. (cladire) building. infiintare) formation ~ a unei societati . construction 2. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata angajamentelor contractuale) (bur.currency board consolida v. constitution. (dr. naval construction/ architecture ~ navale civile .t. naval architect/constructor constructie s. (stingerea unui drept de uzufruct prin intrunirea. restraint. engineering . to constitute. 1.conciliation board ~ de tutela . constituted ~ sub forma unei corporatii -incorporate. (stabilizarea cursului actiunilor} (bur.board of directors.f.) consolidation 4.m. to construct. constraint.) (a datoriilor) funding. (a centraliza. to engineer construire s.) to consolidate v. managing board.board of trustees ~ districtual/regional .f.shipbuilder.civil shipbuilding construi v. (antreprenor) building contractor ~ de masini navale . in aceeasi persoand. 1. incorporated constrange v. consortium.) bear squeeze ~ aplicata de autoritati . building. ship construction. constructor. to force 2.district council ~ valutar .(asupra navei) restraint of authorities ~ bugetara . construction. compulsion.(a navei) restraint and detainment constructor s. builder. a calitdtii de uzu-fructuar si de nud proprietor) (dr. to oblige. (a datoriei publice) consolidation 2.f. to consolidate.t. (construire) building.CON-CON 97 ~ comunal/municipal/orasenesc town council ~ de administratie . structure.road building/making ~ de masini mechanical engineering constructii civile . 1. (aforfa) to compel.) to coerce. (lucrare) development ~ de automobile automotive engineering ~ de drumuri . (restricfie) restriction 2. abordare in grup a unei societdfi-mamd cu filialele ei in scopuri contabile) consolidation 3.marine engineer ~ naval . (legald) coercition. to build. (exercitatd pentru semnarea unui contract) duress ~ a vanzatorilor descoperiti .company formation ~ a unui fond de rezerva . 1./?. 1.(care vdnd la termen fard acoperire. (formare. (a sili) to constrain. to bind over constrangere s. (fin.f.) consolidation consor(iu. (despre cursul actiunilor) (bur./.) (p datorie) to fund. to strenghten 2.shipbuilding. (centralizare.t. syndicate constitui v. binding over 3.f. (datoria publicd) to consolidate 3. (fin. directorate ~ de arbitraj . construction.?.r.) to consolidate consolidare s.budget constraint ~ si retinere . a Integra bilanturile filia-lelor unei societdti-mamd in bilantui global care devine bilant consolidaf) (cont. (a forma.

client account ~ al vanzatorului/vanzarilor fara acoperire . consular office ~ general . (SUA) checking account ~ de accepte . consumerism constientizare s.unproductive consumption ~ ostentativ . final/ultimate consumer ~ progresist .f.f.98 CON-CON ~ a unei pozitii . (a epuiza) to spend.progressive consumer consumerism s.productive consumption volum mare de capital pentru a functiona) capital-intensive ~ de forta de munca . m.) career counselling consultativ adj.consulate general consultant adj.financial counselling ~ in sectorul promovarilor . consulting s.final consumption ~ intermediar — (de bunuri economice pentru a produce alte bunuri) intermediate consumption ~ intern . to have advisory vote ~ public . (energie) to consume. adviser ~ managerial .m. consul ~ general . consultant.(de operatiuni) active account ~ administrat . stimulat de dorinta confirmdrii unei pozitii sociale superioare) conspicuous consumption ~ privat .n.t./i. n. account current.) intrabranch consumption ~ national . (cunoasterea calitdtilor unui produs de cdtre consumatori) awareness conts.(prin cumpdrarea treptatd de actiuni pentru a evita cre§terea bruscd a pretului lor) (bur. 1. consumption ~ de capital .acceptance account .m.current account.) position building consuls. (a risipi) to waste 2.consul general consular adj. advisory a avea vot ~ . (final) end-user ~ de capital — (despre ramurile si activitdtile industrials care necesitd un consume. (a folosi) to use. consultative. consulting.domestic/home consumption ~ intraramuri .national consumption ~ neproductiv .capital consumption ~ de combustibil .daily consumption consuma v. counselling ~ financiara .end-user.(nemotivat de necesitdti.private consumption ~ productiv .(despre ramurile §i activitdtile industriale care necesitd un volum mare de forta de mimed) labour-intensive ~ final . to use up 3.management consultant consultants s. (in baza cdruia se pot emite cecuri) cheque account.short account ~ bancar .specific consumption ~ zilnic .blocked/frozen account ~ comun -joint account ~ creditor .(cont bancar investit pe piata financiara) cash management account ~ al clientului . consular consulat s. account ~ activ . consulate.to be present in an advisory capacity.bank/banking account ~ blocat .fuel consumption ~ final/de produse finale . to exhaust consumator s. consumer.(intr-o firmd) (man.creditor account ~ curent .n.public consumption ~ specific .(cont.

(in baza unui credit) open account ~ descoperit .fixed deposit account ~ de depozit la vedere .CON-CON 99 ~ de achizitii .loan account ~ de credit neachitat la scadenta delinquent account ~ de custodie .capital account ~ de casa .) monthly account . cu scopul de a mregistra sumele care se incaseazd in folosiil sdu) loro account ~ lunar .depreciation account ~ de buget .deposit account ~ de depozit la termen .transfer account .custody account ~ de depozit . (SUA) charge account ~ in tranzit/tranzitoriu .clearing account ~ de compensatie .ledger account ~ diverse .purchases account ~ de activ .sales account.overdraft ~ detaliat .(corn.income and expediture account ~ de virament .(a profitului net) appropriation account ~ de amortizare .(cont bancar din care se achitd regulat platile curente) budget account ~ de calculare a profitului brut trading/working account ~ de capital .{cont de depozit in care se vireazd periodic sume de ban!) concentration account ~ de consignatie .inactive/dormant/dead account ~ interimar .suspense account ~ in valuta .foreign currency account ~ loro — (cont deschis de o bancd din strdindtate pentm corespondentiil sdu din alta tard.settlement account ~ de modificare a patrimoniului asset liability adjustment account ~ de plati e$alonate .cash account ~ de cheltuieli .reserve account ~ de lichidare/decontare .interim account ~ in credit .deferred payment account ~ de productie . (SUA) thrift account ~ de egalizare a dividendelor .offset account ~ de concentrare .(cdnd se inregistreazd mart variatii ale profiturilor anuale) dividend equalization account ~ de fonduri de rezerva .) credit account.production account ~ de profit §i pierderi .deschis .(corn.(cu sold debitor) debit/debtor account ~ de alocare/repartizare .sundries/sundry account ~ fara dobanda .detailed/specified account ~ din cartea mare .control/ adjustment/total account ~ de creante nerecuperabile .sight deposit account ~ de economii .profit/gain and loss account ~ de vanzari . account sales ~ de venituri/incasari fiscale revenue account ~ de venituri si cheltuieli .consignment account ~ de control/rectificare .savings account.bad debts account ~ de credit .noninterest bearing account ~ fiduciar .trust/trustee account ~ inactiv .charges account ~ de curing .

in care se tnregistreazd toate operathmile bdncii titulare) nostro account data cu modificarea vdnzdrilor) ~ numeric .provisional account ~ remis .double-entry bookkeeping ~ in partida simpla .real accounts ~ spontane .to carry to account a trece in contui cuiva .(conturi din bilanf si situatia venitului care se schimbd o spontaneous accounts a trece in cont . accounting.impersonal accounts ~ manageriale .two-sided accounts ~ reale . (de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) drawings account ~ provizoriu .single-entry bookkeeping ~ manageriala .(SUA) Treasury tax and loan accounts ~ debitoare .accounts receivable ~ de datorii .unbalanced account ~ nostro .(cont deschis de o bancd la corespondentui sdu din strdindtate.certified accountant. bookkeeping.national accounting .creative accounting ~ de amortizare .personal/private account.management accounts ~ nominale . 1. bookkeeper.100 CON-CON ~ nesoldat .private account ~ personal .(SUA) certified public accountant contabilitate s. (serviciu) accounting department ~ a costurilor .(conturile bdncilor-corespondent deschise la o boned data) vostro account conturi ale activitatii agentilor economici .transferable account ~ vostro .to place/to carry to smb.consolidated accounts ~ de creante .annual accounts ~ consolidate . (in Marea Britanie) chartered accountant ~ managerial atestat/autorizat (care lucreazd in sectorul afacerilor) (SUA) certified management accountant ~ public/autorizat .nominal accounts ~ pe doua rubrici .itemized account ~ transferabil . accountant ~ atestat/autorizat .outstandings ~ impersonale .m.(date in baza cdrora se asigurd conducerea.cost accounting ~ a costurilor curente/de inflatie current cost accounting ~ a fuziunii .account rendered ~ special/separat .de inflatie .public accountant ~ public atestat/autorizat .inflation accounting ~ fara cifre .(bazatd pe simboluri.group accounts ~ de plata a impozitelor .depreciation accounting .special/separate account ~ specificat .integrated accounting ~ in partida dubia .f.numbered account ~ particular .financial accounting ~ integrata . accountancy 2.accounts payable ~ de grup . planificarea. pentru uzul conducerii) figureless accounts ~ financiara . sarcinile administrative) managerial/ management accounting ~ nationala .economic activity accounts ~ ale sectoarelor economice economic sectors accounts ~ anuale/finale .merger accounting ~ creatoare .'s account contabil-y.

cambie s.navigable waterway ~ de navigatie interioara .perfect quality ~ la incarcare . bill.f.fair quality ~ buna .) shipped quality ~ medie . 1.overdue past-due bill ~ cu scadenta fixa .commercial/trade bill. (caracteristica) (distinctive) feature.(a brokerilor de a lucra ca intermediari sau pe cont propriu} (bur.backed/endorsed bill ~ bancara . characteristic 2. (mijioc) way.quality of life ~ acceptabila . (drum) road. works/factory railway ~ maritima . care exprimd gradul de rise pentru investitor) quality ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ a produsului .medium/average quality ~ medie buna .(man.bank/banker's bill.low/cheap quality ~ ireprosabila .merchantable quality calitativ adj.lines of communication ~ si mijioace . finance bill ~ comerciala . street.fixed-date bill ~ curata/fara rezerve/mentiuni clean bill of exchange ~ de clasa tntai . attribute.investment bill ~ domiciliata .60 CAL-CAM. skilled calitate s. bill (of exchange) ~ acceptata .training at the job calificat adj.quality as per sample ~ de asociat/partener ..se/iy abstract) way.{mar.f. qualitative calm s.inland waterway ~ ferata .partnership ~ de membru . qualified.. (w . prime/respectable bill ~ de complezenta . (a muncitorilor) skill ~ la locul de munca .membership ~ dubia .(despre grdu) fair average quality ~ mediocra .sea road.functional quality ~ inferioara .coastwise sea lane cai de comunicatie .product quality ~ a vietii . usury cambial adj.accepted bill ~ andosata . (SUA) railroad ~ ferata uzinala .f.f.domiciled bill .rail.n.yard track.standard quality/grade ~ stipulata/convenita . (fel) sort. grade 3. (a unei obligatiuni. (ruta) route 2. means ~ de apa navigabila .commercial quality/ grade ~ conform mostrei . kite ~ de investitie .fine bank/trade bill. 1. path. qualification. cale s.ways and means calendar s. seaway ~ maritima costiera . journeyman calificare s. property.poor quality ~ standard . course 3.f. railway.prime/superior/high first quality. (msusire) quality.accommodation bill.) total quality ~ vandabila . calendar calfa s. (pepiata bursiera) doldrums camata s. asset. fineness ~ totala .sound quality ~ comerciala .f. two-name paper ~ cu scadenta depa§ita .stipulated quality ~ superioara . kind.) dual capacity ~ functionala .n.

prin plata unei dobanzi.cargo/freight container ~ de transbordare .n. (a caricului.n.) quota system contingentat adj.) pier-to-pier containerization contamina v.(din aluminiu si otel) combined aluminium-steel container ~ de aluminiu .to keep the books container s.sealed container ~ standardizat .fluid container ~ pentru marfa m vrac .f.reversing container ~ sigilat . claim department..t. continuation contencios adj.(mar. to containerize containerizabil adj. amdnarea achitdrii unei datorii.van container ~ de marfa . m special cu apd de mare) (asig.f.noncaptive van container ~ de vagon . (plafon cantitativ ori valoric al importului sau al exportului unor mdrfuri mtr-o anumitd perioada) quota ~ de export .to dispute a debt.bulk container ~ pentru marfa uscata . la bursa de mdrfuri.n. legal/law department contesta v. to pollute contaminare s.demountable container ~ deschis/fara capac .conservative accounting ~ tabulara .stowable cargo container ~ -slep .single-trip/disposal container ~ pentru lichide .pallet container ~ pentru transporturi maritime shipping container ~ -platforma . lift van ~ fara marfa . to contest.(pentru lichide) flexible container ~ frigorific .chei la chei" .tank container containeriza v.t. (corn. pollution ~ cu praf.refrigerated container ~ izotermic .floating barge container ~ .(a mdrfurilor) dust damage contango s.van container ~ demontabil .insulated container ~ nereturnabil .n.import quota ~ tarifar . pand la urmdtoarea lichidare.empty container ~ flexibil . containerizable containerizare s. (la bursa de valori.dry freight container ~ pentru pachete .packaged container ~ pentru paleti . disputed claims office. container ~ celular .f. mar. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango. containerization ~ .export quota ~ de import .returnable container ~ reversibil .) contamination.all-aluminium container ~ de mare capacitate .CON-CON 101 ~ prudenta .watertight container.standardized/ISO container ~ stivuibil .(pentru portcontainere cu celule) nesting-type container ~ combinat .transfer container ~ de tranzit .tanc .(pentru mdrfuri in vrac) open(-top) container ~ ermetic/etan? . to contaminate. (corn.platform container ~ returnabil . to put a claim in issue contingent s.t. contentious s. to dispute ~ o creanta .tabular bookkeeping a tine contabilitatea .tariff quota contingentare s.) subject to quota restrictions .

(a mdrfurilor) contract of consignment ~ de editare .contract of agency ~ de arendare .bottomry bond/contract ~ de imprumut maritim cu angajarea marfii .publishing agreement ~ de emisiune .tying contract ~ de imbarcare pe o nava straina (mar.n.skeleton contract ~ colectiv de munca . 1.(acord formal intre emitentnl unor obligatiuni fi detindtorii acestora) indenture ~ de exclusivitate . articles of agreement ~ de angajare pe voiaj .102 CON-CON contort.marine insurance contract ~ de asociere . contraband of war ~ ocazionala .lease ~ de asigurare — insurance contract ~ de asigurare maritima .tie-in contract ~ cu optiune — (prin care actiuni sau mdrfuri sunt tranzactionate la o data si un pret specificat) option contract ~ cu penalitate fixa . contraband (trade). against ~ chitanta . agreement.(mar. deed. illicit trade 2.n.water meter ~ de gaze . partnership deed ~ de cesiune . contrabandist ~ de alcool .freight agreement ~ bilateral/sinalagmatic .commission contract ~ de cumparare .bootlegger contracambie s.f.) foreign agreement ~ de tmprumut maritim . n. covenant ~ aleatoriu .nude/naked contract ~ de angajare . (cont.cancellable contract ~ asupra pretului de navlu .(asig.f. meter ~ de apa . (actiune) smuggling.) against all risks contrabands s. redraft contracont s.war contraband.gas meter ~ electric — electric meter. (mar/a) contraband/smuggled goods ~ absoluta .employment contract. mar..bootlegging ~ de razboi .m.(in cazul cdnd o obligatie contractuald nu este indeplinitd) fixed penalty bond ~ cu titlu gratuit/fara contraprestatie .(asig.purchase deed ~ de depunere in consignatie .consensual contract ~ cu clauze restrictive .to smuggle.) voyage-to-voyage contract ~ de agentie/comision .) aleatory contract ~ anulabil .) ship's/shipping articles. to carry/to run contraband (goods) contrabandist s.lease .bilateral/ synallagmatic contract ~ -cadru . smuggler.{corn. counter.gun running ~ de bauturi spirtoase .on receipt ~ numerar la predare .collective labour agreement ~ consensual .) cash and delivery ~ tuturor riscurilor .articles/deed of partnership.absolute contraband ~ de arme . (mar.occasional contraband a face. contract.respondentia bond ~ de mchiriere .(prin care o companie angajeazd o persoand intr-o functie de conducere) service contract ~ de comision .) contra contract s. (care functioneazd cu monede} slot meter contra prep.deed of assignment ~ de colaborare .

) bill of adventure ~ de transport in conditii de linie (mar.(fard echipaj fi materiel Ie) (mar. private treaty ~ de vanzare in rate .bargain and sale.) fertilizer charter ~ de transport pentru marfuri generale .single-trip charter ~ de navlosire pe voiaj e consecutive consecutive voyage charter party ~ de navlosire pentru caric uscat dry cargo charter ~ de navlosire tip .) grain charter ~ de transport pentru ingrasaminte chimice .(fdra indicarea anticipatd a porturilor si a incdrcdturilor) open charter ~ direct/fara intermediar . carriage/shipping contract.formal contract ~ futures .round-trip charter ~ de navlosire pe termen . demise/bare-boat/bare-hull charter ~ de licenta .gross-form charter ~ de navlosire cu navlu global/ forfetar .underwriting contract ~ de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului . freight contract/agreement ~ de navlosire brut .direct contract ~ divizibil .(dr. deed of trust ~ formal .enforceable/executory contract ~ fiduciar .public contract ~ subscriere .lump-sum charter ~ de navlosire curat/fara rezerve/ mentiuni .) fraudulent contract ~ executat/terminat .de navlosire pe voiaj .indenture.fixed job contract ~ de navlosire .monopoly contract ~ de munca .labour contract ~ de munca cu specificatia neaderarii sindicale — (sub sanctiunea rezilierii) yellow dog contract party ~ de munca pentru o anumita lucrare .executed contract ~ executoriu .licence contract ~ de monopol .) general charter ~ de transport pentru minereuri (mar.) berth charter ~ de transport pentru cereale (mar.(mar.(cu obligatii independente unele de altele) severable contract ~ dolosiv .futures contract .time charter .) charter by demise. deed of conveyance.) charter ~ de inchiriere a navei nude .) charter. articles of apprenticeship ~ de vanzare . hire-purchase agreement ~ deschis de navlosire .bill/deed of sale ~ de vanzare absolut .(mar.uniform charter ~ de reprezentanta .CON-CON 103 ~ de inchiriere a navei .memorandum of association ~ de stat .easy terms.) ore charter ~ de ucenicie .(mar. charter party.(mar.agency contract ~ de societate .absolute bill of sale ~ de vanzare conditionata conditional bill of sale ~ de vanzare-cumparare .clean charter ~ de navlosire dus-intors .(dr.(mar. contract of affreightment/carriage.) trust deed/ instrument.

to enter into/to conclude an agreement contracta v. check.null and void contract ~ oneros . balance weight.re de mdrfuri ori active financiare la o data viitoare prestabilitd) futures a H legat printr-un contract .i.f. adulteration. privy contractual adj.f. spurious contragarantie s. to counterfeit.ra. (un imprumut.running contract ~ in vigoare . counterfeit(ed).standard agreement ~ -tip de navlosire .demurrage incurred.) uniform charter ~ unilateral . (o obligatie) to lay oneself under contractant s.(ca opus al contractelor futures) actuals ~ financiare futures/la termen financial futures ~ la termen . (penalizdri) (mar. forged. contracting party. to countersign contrasemnatura s.m. to fake up contrafacere s.f.f.104 CON-CON ~ global .valid contract ~ la termen . counterfeit. incurred demurrage contratrata s. cancellation contramarca s. special contract.f. counteroffer. to adulterate.t. heel contraoferta s. (corn. stipulated by contract contraface v.) countertrade contraprestatie s. pi. forgery. fake.f. fake contrafacut adj. contractual. to forge.contract by deed/under seal.(mar. contractor.t.. countersignature contrastalii s. v.(pentru o proprietate ulterior subinchiriatd) head lease ~ reziliat .spot contract ~ sub sigiliu privat .forward contract ~ nul si neavenit .subcontract ~ spot/pentru disponibil .t. specialty ~ -tip .implied contract ~ inactiv — (in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ in antrepriza .liquidated demurrage ~ extraordinare/necontractuale unliquidated demurrage ~ ocazionate/produse .executory consideration contrasemna v.f.f. to countermand.verbal contract contracte actuale .unilateral/one-sided contract ~ verbal . (dr.t. redraft . weight equalizer.f.(contracte de vdnzare sau cumpa.f.oppressive contract ~ principal de inchiriere .to be under articles a incheia un ~ . countermand. o datorie) to contract. counterfoil.void contract ~ secundar . surety for a surety contragreutate s.(prin care se of era echipament complet si asistentd pentru pornirea imediatd a activitdfii) turnkey contract ~ in curs de derulare .f.package deal ~ implicit/tacit .) consideration ~ executorie .onerous contract ~ opresiv . to cancel. counterpoise contramanda v. to call off contramandare s.) demurrage ~ contractuale . (la licitatie) counterbid contrapartida s. to incur.

(c. equivalent value contravenient s. vamal etc.credit control ~ al managementului bancii (efectuat de banca centrald) bank examination ~ al masei monetare . (revizor contabil) auditor 3. transgressor.inspector ~ de masuri si greutati . (director economic) controller.audit ~ de calitate . trespass contribuabil s. contravener.) control. comptroller ~ al cantitatii . ratepayer. (a verified) to verify. mar.technical control ~ vamal .f. (examinare) examination.(asig.budgetary control ~ contabil .(decurgdnd din detinerea a 51% din actiunile unei firme) working control ~ pe loturi standard . (yerificare) check.t. (supraveghere) supervision 2.statistical control ~ tehnic .(executat de autoritdti) boarding ~ al preturilor .) (SUA) hotchpotch ~ pentru pensie . offender.) supervisor.(exercitat de guvern pentru a limita inflatia) squeeze ~ al navei .price control ~ al salariilor si al preturilor . mar. average bond/payment ~ la coliziune . (al unei activitdti etc. infringement. tax bearer contribui v. to check up.i.) rummage ~ vamal impotriva contrabandei contraband control controla v. to control.m.(asig.to hold the market controlor s. (exercitat de actionarul sau grupul de acfionari care define mai mult de 50% din actiunile unei societdti) control ~ administrativ . surveyor 2.standard batch control ~ prin imputerniciti .) ticket collector. checkup.administrative control ~ al creditelor . (masa monetard) to squeeze ~ piata .f. (conturi) to audit 3.quality control ~ de pescaj . contributor. inspector. (in autobuz) ticket inspector ~ de calitate . examiner. infringer. to contribute contributie s. taxpayer. 1.mandatory control ~ statistic . quota ~ la avaria comuna .f. (mar.) general average contribution. (bdneascd) share.) draft/draught survey ~ operativ .customs examination/ inspection/search. contravention.CON-CON 105 contravaloare s. contribution.state control ~ al venitului/averii . trespasser contraventie s. (a inspecta) to inspect.m.superannuation contribution ~ proportionals — (la avaria comuna) rat(e)able contribution control s. (a examina) to examine. 1. checking.surveyor of weights and measures .f.(in constructii) quantity surveyor ~ de bilete . (inspectie) inspection.n.wage and price control ~ al statului . (a supraveghea) to supervise 2.(mar. (financiar. 1.(pentru a vedea dacd se pot acorda unele facilitdti fiscale) means test ~ bugetar .m.

luggage inspector continut s.agreement in writing conversie v. (bandd transportoare) conveyer.t. landwaiter ~ vamal de bagaje . to call together. (concordat. acord intre un debitor si creditorii sdi pri-vilor la lichidarea datoriilor priii plata iinei sume mat mid decdt intreaga datorie angajata) (dr.f.(mar. to summon ~ o intrunire/§edinta . (schimbarea condi-tiilor initiale ale unui impruinut.moisture content conurbatie s.maritime convoy convorbire s.domestic limited convertibility convertire s. communal agricultural organization ~ agricola de productie . toll/trunk call coopera v.river convoy ~ maritim .long-distance call.telephone conversation ~ telefonica interurbana . conversion ~ in numerar . admissible conventie s.a imprumutului in titluri de valoare .f. convertible ~ in numerar . (acceptable acceptable.agricultural cooperative. cooperation cooperatist adj.preventive officer.(tendinta marilor societdti de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la credite bancare) securitization converti v. convoy . assembling. a titlurilor de valoare) realization convoca v.credit union/cooperative.(pentru o subscriere) to assemble a banking syndicate convocare s.n.f convening. cooperative bank .f.(c.f. (despre preturi) fair. titluri de valoare) realizable convertibilitate s. \o convert ~ m numerar — {active.(despre active. to assemble. (al unui document) tenor ~ de umiditate . (la) to cooperate (in) cooperare s. {al unui recipient) content(s). talk ~ telefonica .f.) composition ~ colectiva de munca . conurbation conveier s. calling together. convention.cooperative shop/store. 1.n. agreement.treaty reinsurance ~ pentru evitarea dublei impuneri -double tax avoidance agreement ~ po^tala .f.postal convention " scrisa . emi-terea de noi tUhiri pentru a inlocui alte titluri) (fin.external convertibility ~ limitata interna .t. conveyor.de reasigurare .f.f.) truck train ~ fluvial .106 CON-COO ~ vamal . 1.) convertibility ~ externa .) to convene.(a activelor.) offshore convoy ~ de tragere . cooperative farmer cooperativa s. (capacitate) capacity 2. sedinte etc. summons convoi s.i. searcher. conversiune conversiune s. conveyer/ conveyor band/belt convenabil adj. consumers' cooperative society ~ de credit .f.to call a meeting ~ un sindicat bancar .m. titluri de valoare) to realize convertibil adj. cooperative society ~ agricola .collective labour agreement . treaty 2. (adundri.cooperative farm ~ de consum . cooperative s.) conversion . conversation.n. (fin.de larg .

(titular. guild 2. (al uniti brevei de iin'eitlie) joint applicant cost. {a mitiii) to bribe coruptie s.m. corruption cosmetizare s. to correct.public corporation transnationala transnational corporation corupe v.(asig.t. tenor. (societate pe actiuni) corporation ~ colectiva — (cu mai multi membri) (dr.f coproprietorship.{coca) hull (of a. counterpart.f correspondence: (postd) mail . to amend. al unui post de televiziune) special correspondent corespondenta s.f.m. 1. copy.certified/attested/office copy coproprietar s.) hull and machinery ~ si materiale .?. joint/part owner coproprietate s. to share jointly copartener s./?.t.??.m. mar. cooperativization cooperatie s.(mar.t. {banca ce actioneazd ca agent pentru o altd banca care nu are sucursale) correspondent 2.(detinutd de un numdr mic de persoane) (SUA) closely held corporation ~ multinationala . coownership.f. 1.f.local financial cooperative cooperativizare s. corporate 2.f. ship) 107 ~ didactic .diplomatic corps ~ si masini .fair/true copy ~ legalizata . corporatist corporativ adj. (constituit sub forma unei corporatii) corporate.f. (referitor la o corporate) corporative. cu personalitate juridicd.) corporation sole ~ internationala . (a unui document) draft ~ de conosament .cornerciaia .".wage level adjustment corespondent s. a a'iibalajului unuiprodus.) corporation aggregate ~ exclusiva .coo-cos ~ de credit local . (breasld) craft (guild). (duplicat) duplicate. cost .f 1.f correlation ~ a nivelului salarizarii .(care plateste impozite) (SUA) professional corporation ~ publica/de stat .) copy of bill of lading ~ exacta/fidela . a imei situani fmanciare) face lift cosolicitant s. al uneia dintre anumite fiinctii publice) (dr. corporatism corporatist adj. to correlate corelare s. cooperative system copartaja v.f. mar.) hull and materials corporatism^. to adjust corela v.business/commercial correspondence ~ sosita .t. joint possession/property corecta v.multinational corporation ~ profesionala . coproprietor..international corporation ~ inchisa .m. copartner coparticipare s. (participare a muncitorilor la beneficii sail la luarea deciziilor in intreprinderea in care lucreazd) worker participation copie s. corporative corporatie s. body ~ de nava . (a unui magazin.teaching staff ~ diplomatic . (reporter) correspondent ~ special — (cd unui ziar.5-.(asig.incoming mail corp.

navlu si comision cost.(rata rentabilitdtii solicitate de actionari pentru capitalurile proprii obtinute de firmd prin retinerea fi reinvestirea profitului) cost of retained earnings ~ al recrutarii de personal . transfer earnings ~ de penurie . navlu si diferenta de curs de schimb .actual cost .production/prime/ flat/first cost ~ direct .(rata rentabilitdtii celei mai bune investitii alternative disponibile} opportunity cost. insurance. navlu.direct cost ~ economic .(a unei emisiuni) flo(a)tation cost ~ de oportunitate . navlu si descarcat cost. freight and commission ~ . asigurare.cost of labour.cost of equity ~ al creditului . asigurare. asigurare.alternative (use) cost ~ al unei emisiuni monetare mintage ~ al vietii .cost of new common equity ~ al ofertei de pret .) charterage ~ al noilor actiuni comune . navlu .) current cost ~ de achizitie .shortage cost ~ de productie .cost of reform ~ al schimbarilor de productie .lot-quality cost ~ al capitalului . insurance.(din perspectiva economistului) economic cost ~ efectiv .cost.carriage.(al unei societdti) acquisition cost ~ de emisiune . asigurare.bond issue cost ~ al fortei de munca . wage costs ~ al intretinerii .(rata dobdnzii noilor datorii emise) cost of debt ~ al depozitarii .(mar. commission and interest ~ .constant cost ~ cu valoare determinata measurable cost ~ curent .cost of recruitment ~ al reformei .cost of storage ~ al emiterii unei emisiuni de obligatiuni .cost of living ~ .cost. insurance.cost.) common cost ~ constant .cost of downtime ~ al transportului .(al unui activ) replacement cost ~ de lansare .issue cost ~ de inlocuire . freight and landed ~ .(media costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companii) cost of capital ~ al capitalului propriu .cost of production stoppage ~ al pregatirii lucrului .cost of change-over ~ al timpului de intrerupere a productiei .bid cost ~ al opririi productiei .(dobdndd) cost of credit ~ al datoriilor . comision si dobanda .(atribuibil mai multor produse etc.maintenance/upkeep cost ~ al navlosirii . cartage ~ al unei calatorii/curse . insurance. asigurare.cost of set-up ~ al profitului nerepartizat/acumulat . freight ~ . freight and exchange ~ comun .108 COS-COS ~ al calitatii pe lot .(cont.) (cont. freight.fare ~ al unei decizii in detrimentui alteia . insurance.

recurrent cost ~ standard .average variable cost ~ neabsorbit . actionari si creditor!) agency costs ~ fixe/obligatorii .n.(grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) basket of currencies.(costui mediu al capitalului suplimentar obtinut in timpul unui an dat) incremental cost of capital ~ indirect . cdnd se fixeazd alt cost) stepped cost ~ la mie .(costuri asociate cu monitorizarea actiunilor administratiei pentru a verifica dacd acestea respectd angajamentele contractuale dintre conducere.cost and freight ~ total al stocurilor .t. to cost ~ scump .(raportui dintre costui total de detinere si costui total de comanda) total inventory costs ~ total de comanda .estimative/ estimated cost ~ fix . exchange listing . basket ~ valutar . listing ~ dubia .(costurile mentinerii unor stocuri) total carrying costs ~ variabil .dual listing ~ la bursa . (bur.) quotation. neutilizate in totalitate) unabsorbed cost ~ orar de functionare a masinii machine-hour rate ~ pe unitatea de timp . (care nu variazd in funcfie de volumul productief) (SUA) stand-by cost ~ incremental al capitalului .to be expensive. (pentru tacdm la restaurant) cover charge ~ si asigurare .(metodd de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori.cost and insurance ~ si navlu . to come high co$ s.managed costs ~ sociale .(cost initial al unui activ) historical cost ~ in trepte . to cost dear.social costs costa v.working costs ~ de reprezentare/mandat .fixed cost.original cost ~ istoric .standard cost ~ suplimentar .(cost fix pdnd ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comerciald.unavoidable costs ~ la latitudinea conducerii .(pe unitatea de productie) average cost ~ mediu fix .) cost per thousand ~ marginal/incremental . alocate pentru asigurarea unei activitdti de productie.variable cost costuri care influenteaza luarea deciziilor .f. quoteworthy cotare s.".decisionmaking costs ~ comune -joint costs ~ de exploatare . ascultdtori etc.COS-COT 109 ~ estimativ/dupa deviz .(costui aferent producerii unei unitdti suplimentare deprodus) marginal cost ~ mediu .(cheltuieli de regie. currency basket cota v. (la bursa) to quote cotabil adj.real cost ~ recurent .budgeted cost ~ real .indirect cost ~ initial .(stock) exchange quotation..extra cost. (la bursa) quotable.time cost ~ planificat .average fixed cost ~ mediu variabil .(costui lansdrii unei comenzi) total ordering costs ~ total de detinere .

f. (corn. to subscribe. maker.f. heel.(mar.f.110 COT-CRE ~ pentru disponibil .agricultural credit ~ bancar .n. quota.spot quotation cotatie s.export quota ~ de import . m. share ~ a cheltuielilor de capital -(cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) capital cost allowance ~ a navlurilor .(a unui agent de vdnzari) sales quota ~ impozabila .closing price ~ la termen forward quotation ~ nominala .n.official quotation cota s.stock exchange crash.) berth freight rate ~ a navlurilor pentru marfuri generale (mar. bankruptcy. failure ~ bursier . daily s.) general cargo rate.) rate of freight.previous quotation bursiera (stock) exchange quotation ~ consecutiva .(bur.share of the profits ~ procentuala percentage contribution ~ scutita de taxe .outstanding claim/debt creante $i angajamente . price ~ anterioara . stub crah s.n. quota ~ parte din beneficii .member fee ~ individuals . credit. fee.entrance fee ~ de membru .claims and liabilities creare s. (contramarcd.consecutive quotation ~ de deschidere .) trust ~ acordat brokerului . (coloand in partea dreaptd a fiecdrui conf) (cont.) quotation. cellar creanta s. (ca membru) to pay one's membership dues cotizatie s. due.share of profit ~ de vanzari .marrying price ~ de tnchidere . depusd in aur. creation ~ a marcii .book debt ~ garantata prin ipoteca . talon. debt.(platitd de fiecare membru al unei asociatu) capitation fee cotor s.) market maker credit s. daily paper cotiza v. 1. subscription.import quota ~ de profit .debt register claim ~ neprivilegiata/neprioritara ordinary debt ~ restanta .(garantat prin titluri de valoare) broker's loan ~ agricol .n.financial crash crama s. creator ~ de piata . claim ~ cesionabila . (bur. counterfoil.(in economic) credit creation creator s.debt secured by mortgage ~ inscrisa in registrul datoriei .parte .taxable quota ~ in aur — (cota.) credit (side) 3. loan 2.commercial/trade credit .(mar. generals rate ~ de amortizare . de participare.f. wine cellar/vault.share. mated) check.f. de cdtre un stat—membru al FMI) gold tranche ~ . freight rate ~ a navlurilor de linie . levy ~ de inscriere .branding ~ de credite .nominal quotation ~ oficiala . market crash ~ financiar .assignable debt ~ contabila . crash.redemption quota ~ de export .tax-free quota cotidian adj.i.bank credit ~ comercial .f.

produce advance/loan ~ personal .investment credit ~ de refinantare .confirmed irrevocable credit ~ in alb — (acordat far a nici o garantie) unsecured credit ~ in aval .(fdrd documente insotitoare pentru o cambie trasd asupra unei band) clean credit ~ furnizor — {acordat cumpdrdtorului de cdtre furnizor) supplier's credit ~ garantat .straight-term mortgage loan ~ ipotecar cu rambursari in sume fixe .(obtinut de o societatemamd de la propriile filiale) downstream loan ~ in cont curent .unlimited credit ~ neperformant .CRE-CRE 111 ~ cumparator .(acordat unui cumpdrdtor strain de cdtre banca exportatorului pentru mdrfurile importate) buyer credit ~ de consum .(reputafia unei persoane.(cu dobdndd scazuta) easy/cheap money ~ imobiliar . la alegere.(cu termeni favorabili de rambursare) soft loan ~ prin acceptare — (credit pe termen scurt prin care banca autorizeazd .international credit ~ intern .asset-backed loan ~ ieftin/avantajos .export credit ~ de investitii .short-term credit ~ pentru activitatea curenta business loan ~ pentru plata marfurilor achizitionate .(credit de export acordat in comun de o banca comerciald si de stat) mixed credit ~ mobiliar .documentary credit ~ extern .credit on personal property ~ multivalutar .(credit pe termen scurf acordat prin gajarea unor titluri financiare usor de transformat in numerar) lombard credit ~ marginal .{acordat pentru cumpdrarea de bunuri de consum si servicii} consumer credit ~ de exploatare .(prin remiterea de gajuri) secured credit ~ garantat cu active .long-term credit ~ pe termen mediu .(care poate fi utilizat prin retrageri succesive pdnd la o limitd convenita) overdraft.credit on real estate ~ international . care ii permite sd obtind mdrfuri pe credit) personal credit ~ preferential .discount credit ~ documentar .domestic credit ~ ipotecar .level payment mortgage ~ irevocabil confirmat .foreign credit ~ fara garantie .(utilizabil.mortgage credit. credit on mortgage. in mat multe volute) multicurrency loan ~ nelimitat . (acordat pentru cumpdrarea sau constructia de locuinte) building loan ~ ipotecar cu rambursare integrals la scadenta .refinancing credit ~ de scont .bad/nonperforming loan ~ pe termen lung . (SUA) current account credit ~ lombard .medium-term credit ~ pe termen scurt .(imprumut oferit de o banca pe baza valorii actiunilor detinute de solicitant) marginal lending ~ mixt .working capital credit ~ de export .

(de vite.sau a Bdncii Nafionale . despre preturi) to .(cu dobdnzi ridicate) dear money ~ sezonier .pledgee ~ garantat prin obligatiuni .public credit ~ .execution creditor ~ in ultima instanta .'s credit creditav.(rol jucat de banca centrald a unei tdri) lender of the last resort ~ preferential/privilegiat . to go up. to escalate.secured creditor ~ fara garantie/general/chirografar unsecured creditor ~ gajist .m.revolving credit ~ scump .to carry to smb. (plante) to grow.dun ~ ipotecar . to rear.112 CRE-CRE clientui sd tragd asupra acesteia cambii pdnd la concurenta limitei fixate} acceptance credit ~ prin cont descoperit bank overdraft ~ public . 1. stockman. loaner. encumbrancer ~ in favoarea caruia s-a dat o sentinta executorie .transferable credit a avea ~ la cineva . to rise.(fdrd drepturi preferentiale) general/ordinary/junior creditor ~ insistent .swing credit ~ reinnoit automat . to increase. lender.(despre o banca) to overlend creditor adj. (puternic..m. 1. to raise. (preturi) to advance 2. (animate) to breed.(lime de credit pusd la dispozitia unei tdri . stockbreeder creste v. credit.to be a sound man a cumpara pe ~ . to raise v. s.to buy on trust a deschide cuiva un ~ . mortgage creditor. (beneficiar al unui drept de retentie) lienor 2. a lua cu ~ ..to have credit with smb.trade creditor ~ cu garantie . animate domestice) breeder ~ de vite .care se confruntd cu dificultdti temporare ale balantei de plati) stand-by credit ~ transferabil . (cont..t. to credit ~ excesiv .(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge credit ~ rambursabil in rate .to open a credit/an account with smb.(ale cdrui creante sunt rambursate prioritar in caz de falimenf) preferential/privileged creditor ~ prin hotarare judecatoreasca judgement creditor creditori ai unui falit .mortgagee.') accounts payable ~ comercial .creditors under commission of bankruptcy crescator s.bond creditor ~ general .?. (despre preturi) to advance. a avea ~ pe piata . to increase.punte/de legatura .seasonal loan ~ sindicalizat (ofertd de fonduri fdcutd de mai multe band pentru a sustine un credit mare) syndicated/ participation loan ~ stand-by ..to take on credit a trece in creditui cuiva .installment credit ~ reciproc negarantat .cattle breeder. to cultivate. creditor.

imobiliare nedatoratd imbundtdtirilor) unearned increment ~ stabilizata a cursului venitului nominal . fdrd a urmdri mdrirea capacitdtii de productie) capital deepening ~ a productiei .(mijioacelor de productie prin cumpdrarea de utilaje performante.(asig. upturn.(a cursului) {bur. crisis. (a se amplified. (a pietei) stringency ~ de lichiditati .) with particular average ~ aviz .expansion of production ~ a riscului .structural crisis a fi in ~ financiara .financial crisis ~ petroliera .) to bull criza s.) cum ~ cu alt proprietar .to come down croaziera s. boost.overgrowth of liabilities ~ neinflationista durabila sustainable noninflationary growth ~ periodica . (bur.(a preturilor) boomlet a fi in ~ . (depresiune) depression. upswing.(despre cec) cheque crossed generally . (acumulare. in special despre dobandd) to accrue.f.cattle breeding ~ de capital .under advice ~ barare generala . (a se acumula. (continud) (cont.economic growth ~ economica consolidata consolidated economic growth ~ economica durabila .money pressure/ scarcity ~ de supraproductie . mar.sustainable economic growth ~ economics zero . (despre cursuri bursiere) to trade up.CRE-CRO 113 soar.under new ownership ~ avarie .petroleum crisis ~ structurala .global/world cruise cronometror s.to be on the increase a incerca sa provoace o ~ .) with average ~ avarie particulars . rise.economic crisis ~ financiara .f.(situatie in care rezultatele economice agregate si populatia unei tan sporesc simultan.(a capitalului social) capital increase ~ economica .increase in demand ~ a productivitatii . growth. in special despre decalaje) to widen cre§tere s. increase.f. mar. increment. (a prefurilor) advance.percentage growth ~ spontana a valorii .(asig. 1.steady state growth path of nominal income ~ temporara . (a afacerilor) stagnation.(funciare. nivelul pe locuitor al indicatorilor sintetici macroeconomici rdmanand constant) zero economic growth ~ excesiva a obligatiilor .periodical increment ~ procentuala . (salariat insdrcinat cu cronometrarea operatiilor industriale) time clerk caprep. cruise ~ in jurul lumii .m. with 2.overproduction crisis ~ economics .animal breeding/husbandry ~ a cererii pe piata .) increase of the risk ~ a valorii de piata a unei investitii capital appreciation ~ a vitelor .) accrual ~ a animalelor .(asig. mdrirea valorii unui activ prin crestere naturald) accretion.

(bur.as loan ~ titlu oneros .) bound for ~ distribuire .114 CRO-CUL ~ barare speciala .ratal cultiva v.limited and reduced ~ rise .duty-paid ~ taxele vamale neachitate .understaffed ~ plata taxelor de transport la livrare/destinatie .f. (SUA) dividend on ~ dobanda .t.catchcrop ~ mixta .(despre calendare.(by) piecemeal.(clauza de navlosire) (mar.(despre o plata) (dr.delivered docks ~ personal insuficient .claused ~ coloane .measure of damages/indemnity ~ al impozitelor locale .) subject to safe arrival ~ contract . (in special cereale) to crop.cum dividend.as from ~ lichidare la mijiocul lunii .) cum coupon ~ data de . (ca dijmas) to sharecrop cultivare s.) corporate culture culturi cerealiere .under will ~ titlu de imprumut .mixed cropping ~ organizationala/a corporatiei (man.) cum capitalization ~ cu bucata . crop ~ alternativa/intercalata .(despre piata bursiera) bearish ~ testament . grower.for value ~ toate beneficiile . culture 2.f. by the piece. farming ~ a terenurilor fara irigatii .) per medio ~ lichidare la sfarsitui lunii .(bur.duty-unpaid ~ tendinta de crestere . to raise.dry farming cultivator s. to farm. m.(bur.(despre cec) cheque crossed specially ~ capitalizare .(bur.(pdnd la punctui de livrare) carriage paid ~ transportui platit pana la domiciliul beneficiarului . piece by piece ~ clauze .carriage forward ~ protest . to till.) subject open ~ conditia sosirii sigure .) per ultimo ~ livrare din antrepozit vamal bonded terms ~ livrare in docuri .) cum all ~ transportui platit .by the day cuantums. (agricola) culture. to grow 2.n. 1. farmer cultura s.(in sistemul TVA) zero-rated ~ taxele vamale achitate .collection on delivery ~ raspundere limitata .) under protest ~ ramburs .carriage paid home ~ ziua .under the date of ~ destinatia .) at risk ~ taxa zero .(de dividende etc.) loose-leaf ~ tncepere de la data . 1. registre etc.columnar ~ conditia ca nava sa fie disponibila (clauza de navlosire) (mar.(asig.limited ~ raspundere limitata si capital redus . (pdmdntui) to cultivate.(bur.(despre piata bursiera) bullish ~ tendinta de scadere .cereal crops .) cum distribution ~ dividend .under deed ~ cupon . cultivation.(preferentiale la o noud emisiune de actiuni) cum new/rights ~ foi libere/detasabile .(mar. quantum ~ al despagubirii .cum interest ~ drepturi .

employee buyout ~ a unei societati .speculative buying comparator s.CUL-CUM 115 ~ furajere .m.(bur. to buy.purchase on commission ~ pe credit .hire purchase.cash purchase. (actiuni ale unei societati) to buy into.retail purchase ~ cu plata in numerar .(a cursului) (bur.to buy retail ~ cu facilitati de plata .possible/ prospective buyer ~ ferm .forage crops ~ tehnice/industriale .catalogue buying ~ pe baza de comision .(direct de la producdtor sau importator) buying round ~ fictiva — (pentrii a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.) to overbuy ~ in rate . buyer.(a preturilor. shopper. purchaser.high-repeat purchase ~ de proba .to buy wholesale ~ avantajos/ieftin . (actiuni ale unei societati. (toate actiunile unei societati) to buy out. a cursului) to buy on a fall ~ la licitatie .firm buyer .to buy by auction ~ la termen .) averaging down ~ de actiuni pe o piata in scadere (dacd scdderea atinge un anumit nivel) (bur.to buy for future delivery cumparare s.angro/cu ridicata .t. buying.f.to buy for cash ~ in cantitati excedentare/prea man . instal(l)ment buying ~ pe baza de catalog .purchase on credit ~ sub impulsul momentului .to overbuy ~ in cantitati mari — to buy in bulk ~ in plus fata de capacitatea de a oferi actiuni suplimentare in anumite situatii .to buy on easy terms ~ cu plata in numerar .) averaging in ~ de articole de uz curent .) buying long ~ a pachetului majoritar de actiuni ale unei firme de catre salariatii acesteia . to purchase 2.) vendee ~ eventual/potential .buyout .technical/ industrial crops cumpara v.impulse buying cumparari de sustinere . incercdnd sa preia controlul acesteia) to buy up ~ angro .wholesale purchase ~ cu amanuntui .) supporting purchases ~ speculative .(cumpdrdtorul putdnd restitui marfa) sale or return ~ de produse rezultate . purchasing.(acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptd contravaloarea acestora in bunuri produse cu instalatiile respective) buyback ~ de spatiu in mediile publicitare media buying ~ fara intermediari .to buy on the hire-purchase system/on the instal(l)ment plan ~ intr-un moment de scadere . purchase for cash ~ de actiuni pe o piata in crestere (bur.) averaging up ~ de actiuni pe o piata in scadere (bur. purchase ~ a la hausse .to buy cheap/low ~ cu amanuntui . (dr.(bur.) (SUA) wash sale ~ in rate . 1.

(bur. (valutar/de schimb) rate of exchange.) instant. (fin. price 4.f.payment coupon ~ valoric .market price/rate ~ al titlurilor de valoare .dividend warrant ~ de dobanda .m. (despre lund) (corn.(bur. 1.t.n. trading stamp cuprins s.) yield curve ~ atipica a ofertei de munca . (despre an etc.security price ~ al zilei .(grafic care ilustreazd corelafiile dintre oferta de munca.interest warrant ~ de piata .(in tranzactiile cu devize) cheque rate ~ al disponibilului/spot .f.central exchange rate .supply curve ~ a productiei . 1. si salariul real) backward bending labour supply curve ~ descendenta .f. (despre cheltuieli) running curier s. (despre preturi) current. plurality of offices cumula v.quotation of the day ~ central . courier. curve ~ a acceptarii .(grafic care reprezintd diferite combinatii ale mai multor mdrfuri cu calitdti identice si care u oferd consumatorului satisfactie egald) indifference curve ~ a ofertei . messenger.n.n.heavy purchaser ~ impulsiv . cumulative cunoastere s. (de apd) watercourse. pi.to go shopping cumul s.) undisclosed buyer ~ pe o piata .(oferit in scop promotional pentru obfinerea gratuitd sau cu reducere de pret a unor produse) money-off coupon. errand/office boy curs s. knowledge ~ a sarcinilor/specificului unui post job knowledge cupiura s. shopping a face cumparaturi .(referitor la rata dobdnzii titlurilor de valoare) normal yield curve curent adj. (al unui document) tenor curat adj. 1. 1. purchase. (tabla. (de functii) holding more than one office/appointment. (zilnic) daily 2.) buyers no sellers cumparatura s. de materii) summary 2.impulse buyer ~ nenominalizat .downward curve ~ normala de randament .(unui produs nou pe piata) adoption curve ~ a cererii .production curve ~ a randamentului .(graficul relatiei dintre randamentele si maturitdtile diferitelor emisiuni de titluri de valoare) (fin. river course 2.(cursul la care se efectueazd operafiunile la vedere cu valuta) spot rate ~ al pietei .) coupon 2. (functii) to hold a plurality of offices cumulativ adj.consumption curve ~ a indiferentei .) present. (fara rezerve/mentiuni) clean curba s. (despre monedd) legal.marketer cumparatori fara vanzatori . current.(bur.n.) quotation.demand curve ~ a consumului . (de stofd) remnant ~ de dividende . (atasat unui titlu de valoare la purtdtor) (fin.) denomination unit cupon s. exchange rate 3.f.116 CUM-CUR ~ important . (serie de lectii) course ~ al actiunilor .share price ~ al cecului .

{bur. {a unui vehicuf) drive. custodian.{curs de schimb exprimat ca raport intre moneda nafionald si una strdind) direct quotation ~ la bursa neoficiala . quasi-contract cvasimonopol^.audit office ~ suprema .supreme court curtier s.kerb/street price ~ la care brokerul s-a angajat sa vanda — {pentru a evita pierderi mai mari) stop price ~ mediu . {a navei) (sea) voyage.) trading price ~ de vanzare .freely floating exchange rates ~ de schimb multiple .f. bin. stockbroking curte s.CUR-CUV 117 ~ cu fluctuatie mare .m.) long course. ride. deep-sea/distant trade.{bur. fin.court of appeal.) trade curtaj s.) panic price ~ de schimb/valutar . {ladd) case.{stabilirea cursului dintre doud volute prin raportare la o tertd moneda) cross rate ~ de schimb la termen .{al valutei) selling rate ~ direct . brokerage.rate of exchange ~ de schimb dirijat .{bur. (parcurs) haul ~ lunga .(bur.) bid/buying price ~ de deschidere .court of arbitration.court of cassation ~ de conturi .{serviciu bancar) safe custody cutie s.{de guvern) peg ~ de tranzactie .) wide price ~ de cumparare . box.n. nearmoney cvasicontract^.{bur. arbitration court ~ de casatie . word .issue price ~ de interventie . broker custode^. caretaker custodie s.nominal price ~ prin corespondenta correspondence course ~ serai .managed exchange rate ~ de schimb fix .n.{mar.m.f.(al bdncii centrale pepiata valutard) intervention points ~ de inchidere . can ~ metalica pentru depozitarea de valori .evening classes cursuri de schimb cu fluctuatie libera .) opening price ~ de emisiune .{cursul la care se efectueazd operatiunile valutare la termen) forward rate ~ de schimb oficial .{bur. {de conserve) tin. quasi-monopoly cuvant^. custody ~ sigura .) court ~ de apel . appellate court ~ de arbitraj . pi. distant cruise ~ regulata .unofficial rate of exchange ~ nominal .multiple exchange rates cursa s.official exchange rate ~ de schimb real .fixed exchange rate ~ de schimb fluctuant . 1.) middle price/rate ~ neoiicial de schimb .) closing price ~ de panica/foarte scazut .{mar.m.real/fair exchange rate ~ de schimb sustinut .n.{intre oferta de vanzare si cea de cumpdrare) (bur. course (of a ship) 2..{la bancd) safe deposit box cvasibani s.n. quasi-money. courtage. {dr.f.floating exchange rate ~ de schimb tncrucisat .f.

118 CUV-CVO cuvintele nu corespund cifrelor (formula pe un cec) words and figures do not agree cvorums. quomm a avea ~.to form a quorum .fi.to have a quorum a constitui un ~ .

to return.to commission .f.date of loading. delivery date '.lighter berth -.) stem/stemming date ~ de inregistrare .to receipt ~ faliment . due date ~ contractuala . typewriting dana s.ready berth ~ sigura . pier barge pregatita .discharging berth ~ de incarcare . present. (relatare) account (rendered). (taro) tare dare s.date of maturity.f. (gratis) to give away 6.(a contractului) cancelling date ~ de expediere .to give/to provide security . to give.) to offer 2. to type dactilografie s.to go bankrupt/into liquidation ~ garantie .f. (protocol. (statistics) (official) returns.t. statement of accounts data v.pentru §lepuri .) minutes.limita . pi.n.D da v. mooring berth.quay berth .effective date ~ a po$tei .to render assistance ~ chitanta .de descarcare . to date data s.date of invoice ~ -de incarcare . sailing date ~ de sosire .un aviz competent .in exploatare .date of payment ~ de plecare — (a navei in cursa) date of departure/sailing. (notiune fundamentala. (a o/er.de chei .to give an expert opinion dactilografa s. giving ~ de seama . data ~ a intrarii in vigoare . bani) to allow.(a mdrfii) (mar. (a inmdna) to hand over 4. (mar.i.. {(imp.f. 1. cantitate de informatie prelucratd de calculator) datum.quay berth ' de antrepozitare .f. (oara) time 4. to grant 3.date as postmark ~ a scadentei . 1.invoice typist dactilografia v. t. berth.plutitoare . (mapoi) to give back.term day .(pentru operarea navel) good/safe berth dar s.landing stage. (cdrtile de joc) to deal 8. (limita) term 3.entry date ~ de livrare .t.loading berth ~ de minereu .f.) date of shipment ~ de facturare . (o recolta) to yield 7. berth space .ajutor . typist . v.de acostare .un acont — to pay an account . (o sentintd) to adjudicate.ore berth ~ de pasageri .. (ceva furat) to restore 5.de facturi . to award .(a navei) date of arrival ~ .(cdtre un superior) report.de plata . gift dara s.contract date ~ de acostare la dana .alongside date ~ de anulare/reziliere . (calendaristica) date 2.passenger berth/wharf ~ pentru petroliere .date of delivery. (a acordd) to bestow/to confer upon smb.(pdna la plata taxelor vamale) sufferance wharf .(oil) tanker berth .

expected discharging date date compuse .doubtful debt ~ neta .debt of old standing. indebted (to).public debt ~ publica externa external public debt ~ publica interna . 1.statistical data ~ tabulare . obliged (to) a fi ~ . (arierate.barred debt ~ publica . (obligafie) obligation. owing money.unconsolidated/ unfunded debt ~ nelichidata . in caz de faliment.tabular data dator adj. owed.(contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anterioare) pyramid debt ~ preferentiala/privilegiata (pidtitd integral. datorii restante) arrears 2.stale debt ~ curenta . bilete la ordin sau bonuri de tezaur cu scadente foarte apropiate} floating debt ~ inexigibila . domenii) composites ~ la dispozitia conducerii .unclaimable/undue debt ~ insolvabila .internal public debt ~ publica neproductiva (componentd a datoriei publice cauzatd mai ales de cheltuielile neproductive legate de rdzboi) deadweight debt ~ publica productiva/reproductiva -(imprumut investit de stat in active productive) living/productive/ reproductive debt ~ restanta .mortgage debt ~ neconsolidata . (angajat fafd de) under an obligation (to).net debt '. honorary debt ~ exigibila outstanding debt ~ extern a . to owe datorat adj.official data ~ statistice . liability 3. debt.(sub forma diverselor rate si raporturi) management ratio ~ oficiale .statute .(datorie pe claimable/due/ termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma de credite bancare.to be in debt datora v.irrecoverable debt ~ nesigura .(datorie pe termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma imprumutu- rilor pe termen lung) consolidated/ funded/permanent debt ~ cu termenul expirat . (ipoteca) encumbrance ~ consolidata . due datorie s.f.backlog of debts . maintea altor datorii') preferential/privileged/ senior debt ~ prescrisa . owing.unliquidated debt ~ neperformanta bad debt ~ nerecuperabila .current debt ~ de onoare .t.(care grupeazd informatii din mai multe sectoare.outstanding debt ~ secundara — (datorie care se achitd numai dupd ce au fost acoperite obligatiile fata de detindtorii de actiuni preferentiale) subordinate debt ~ veche .debt of honour. old--standing debt datorii acumulate/restante . (involved) in debt 2.120 DAT-DAT ~ probabila de descarcare . indebtedness.(confirmatd prin hotdrare judecdtoreascd) judgement debt ~ ipotecara . 1.piramidala .external debt ~ flotanta .

general/ordinary damages ~ indirecte . (despdgubire) indemnification. (despdgubiri bdnesti) damages ~ corporala . liquidated damages ~ evaluate subiectiv .alleged damage ~ prin aruncarea peste bord .recovery of damages. 1.(a bunurilor navel) (mar. compensation. through ~ -a lungul bordului navei .authorized dealer ~ de titluri de valoare .on sale or return ~ serviciu .(datorii ale unei societdti cdtre institutii sau persoane fizice. to incur debts a fi inglodat in ~ .(in timpul transportuhii) chafe ~ prin incendiu damage by fire ~ prin manipulare damage by handling ~ produsa/ocazionata . 1. for. altele decaf actionarii ei) external liabilities ~ sigure .to award damages a actiona in judecata pentru a obtine ~ .(care vorfi sigur achitate) good debts a face ~ .to be over head and ears in debt a nu mai avea ~ .(dr. damages ~ morale .damage to property ~ pretinsa .) sentimental damages ~ exemplare/agravate/punitive .) exemplary damages ~ generale .to run into debt. (dr. unliquidated damages ~ neinsemnate/nule .(stabilite de instanta) contemptuous damages ~ nominale/minore .(stabiHte de instanta) damages at large.penalty for nonperformance of contract. dealer ~ autorizat .(oferte drept compensate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale) indirect/consequential damages ~ -interese .damage done/ incurred daune cauzate de circulatie §i accidente traffic and accident loss ~ compensatory compensatory damages ~ contractuale .damage to persons ~ delictuala .(asig.malicious damage ~ materiala .nominal damages ~ partiale — (prin risipirea.war debts ~ externe . of 2. debtor dauna s. {prejudicing prejudice.after date ~ ocazie second-hand ~ proba . deterio-rarea mdrfii) pickings ~ probabile . (paguba) damage. pi. with. m.prospective damages a acorda ~ . harm 2.on duty ~ vanzare .to get out of debt datornics.f. under offer dealer s.to sue for damages a obtine ~ .dealer in securities deasviprsi prep.to be out of debt a se achita de ~ .on sale.to recover damages deprep.moral prejudice ~ necontractuale .) damage by jettison ~ prin frecarea marfurilor .DAT-DEA 121 ~ de razboi .) tort 3.(referitor la predarea sau primirea mdrfii) alongside ship ~ la data .m. above . (pierdere) loss.

} judgement.sundry debtors a fi debitor .f. resolutior2. : ~ liniei . respectiv reducerile de pasiv) {cont.f. (a inscrie o sumd in debitui unui cont) to charge smth. landing stage/pier/ place. (de ziare) news stall/stand 5. (tutungerie) tobacco shop.n. tobacconist's. lapse decadere s. !jiiratilor) verdict given/returned by the jury ~ arbitrala/de arbitraj .deflationary gap ~ economic .-.f. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltu-ieste pentru a-si face publicitate in mass media) above the line debarca v. release deblocare s. prima clasa) {bur.122 DEA-D. (un premiii) to award (to.'s account. outle'opening ~ pe piata vanzarilor cu amanuntui retail outlet ~ potential . pledger ~ insolvabil .economic gap ~ tehnologic .n. (corn. :. (pasageri din autobuz) to set down debarcader s. red 3. discharge debita v. (din drepturi) (dr incapacity. decimal decizie s. debit.i.. to sell by retail debitor adj.) yield gap ~ deflationist . (a vinde cu amanuntui) to retail.. wharf debit s. (din drepturi) (dr. with 2. s. 1.) i. (datorie) debit 2.) debit side.. sentence. to set/to put ashore.: unfreezing ~ de fonduri . gap.solvent debtor debitori diverse . (mdrfuri) to unload.n.to find a market decalaj s.to be in the red debloca v.(termen contabil care se referd la anumite articole din contui de profit si pierderi si care apar deasupra liniei profitului net in declaratia de profit si pierderi.t.n.potential market/outlet a gasi un ~ . (dr. (pasageri) to land.(cdruia i se aplicd un sechestru) distrainee ~ gajist .t.principal/chief/primadebtor ~ rau platnic . lapse decerna v.t. tribunal de arbitraj) (arbitration) award ~ colectiva .release of funds debu§eu s. (vdnzare cu amanuntui) sale by retail 4. (fonduri) to unfreeze. decision. (supus unui drept de retentie) lienee ~ care fuge de creditori . to disembark. mortgagor ~ in incapacitate de plata . to smb. to discharge. mortgager. 1.insolvent debtor ~ ipotecar .technological gap decadea v.debtor -default ~ principal .group decision . (coloana din partea stangd a nnui cont.t. award.m. 1. (un titlu) to confer (on) decimal adj.mortgage debtor.(pentru a se eschiva de la plata datoriilor) fly-by-night ~ executat .(diferenta dintr: randamentui mediu al actiunili:' comune si eel al titlurilor de valoare •:. time lag ~ de randament .) market. to unship. debtor. (eliberare) releas. to debit smb. (declarat de instantd) judgement debtor.pledger.bad debtor ~ solvabil .(a unu. (de curs de apd) flow. in care se inregistreaza elementele si sporurile de activ.

t.entry.bill of sight ~ vamala suplinientara . (in vama) to enter.) declaration of general average ~ a marfurilor in vama .import entry vamala de transbord transshipment entry ~ vamala de tranzit transit entry .custom-house/customs broker declarare s.(asig.final/closing declaration ~ vamala initiala .misrepresentation ~ pentru achitarea taxelor vamale duty-paid entry ~ pentru marfuri scutite de taxe vamale .vamala finala . earnings statement ~ de solvabilitate .(la vama) baggage declaration/sufferance ~ de export a incarcatorului shipper's export declaration ~ de faliment .consular declaration ~ de abandon .) inwards entry.) to declare general average ~ nul si neavenit .postentry .f.) outwards entry.decision beyond/past recall declara v. declaration of duty. tax return.entry of goods ~ in stare de faliment . 1. to annul ~ recurs .f. mar.) acknowledg(e)ment ~ consulara . bill of entry ~ vamala de import . entry outwards ~ vamala de intrare/sosire .home value declaration ~ autentificata (dr. to invalidate. mar. captain's (imperfect) entry ~ vamala provizorie . (scrisd.entry for warehousing ~ vamala de iesire/plecare .prime entry ~ vamala preliminara .to declare null and void. (venitui) to return ~ avarie comuna .(mar.(mar. m.. customs declaration ~ vamala a echipajului .declaration of value ~ falsa . subjurdmdnt) (dr.ultimate decision ~ economica . to declare.free entry ~ vamala . declarant ~ vamal . entry inwards.(mar.DEC-DEC 123 ~ de inculpare/punere sub acuzatie (luatd de curtea cujuri) true bill ~ de sistare temporara a tranzactionarii actiunilor unei societati (bur.economic decision ~ economica strategica .return of income.imperfect/ preliminary/sight entry.) affidavit ~ a carausului .(asig. dr.tactic economic decision ~ irevocabila . declaration ~ a avariei comune . declaration.(mar.to appeal declarant s.declaration of solvency ~ de valoare .) distringas ~ definitiva .) crew's customs declaration ~ vamala asupra continutului declaration of the contents ~ vamala de antrepozitare .) notice of abandonment ~ de bagaje .(privind starea mdrfii) carrier's statement ~ asupra valorii marfii in tara de origine . statement 2.strategic economic decision ~ economica tactica .adjudication of bankruptcy declaratie s.declaration of bankruptcy ~ de impunere/venituri .

i. (a analiza. (despre un an agricol) lean a fi ~ .t. short. defective.n. to deduct deducere s. (a unei instalatii) shutdown decuplat adj.(mar. shortage. to decree.f. fault detection defectuos adj.defraying of expenses.to be in short supply definire s. shortcoming adj. fault. deduction ~ a dobanzii .) twin deficits a acoperi un deficit .f.n.) deflation. in disrepair ~ ascuns .f.t.settlement by transfer decorator s.tare allowance defaica v.interest deduction ~ a tarei . (fin.fault of fabrication defectoscop s.) decline decont s. imperfect adv.(rezervele unei band care scad sub nivelul cerut de lege) deficient reserves.124 DEC-DEF declin s. disinflation deflationist adj. deficient. (neajuns) drawback.to have a deficit.t. out-of-work decurge v.to cover/to make good/to supply a deficit a fi in ~ .decree law. m. flaw detector defectoscopie s. deficit. {dintr-un intreg) deduction 2. deficiency deficit s. out-of-repair.) goal definition deflator s. 1. (dintr-un intreg) to deduct 2. deduction.(man.f. impdrtire in pdrtile componente) breakdown ~ a componentelor postului . defect. (analizare.n.) shipping deficit deficite gemene .n. defective. to be in the red deficitar adj. external deficit ~ al balantei de plati . deflationary. out-of-order. (despre mdrfuri) scarce. faulty.balance of trade deficit. decree.f. definition ~ a obiectivelor . disinflationary . defectively defectiune s. decorator ~ de vitrine window dresser decret s.f. (al activitdtii economice. 1.f. (despre un contract) to run on deduce v. a impdrti in pdrfile componente) to break down defalcare s.n. discount from a sum paid sau to be paid ~ de cheltuieli .f. (a legifera) to enact decupla v. (fin.(fin. (despre buget) adverse. (legiferare) enactment ~ -lege . settlement ~ bancara banking settlement ~ frauduloasa fraudulent settlement ~ prin acreditiv settlement by letter of credit ~ prin virament . fault detector/finder/ locator. reimbursement decontav.f.standard deduction defect s. al productiei etc. breakdown deficienta s. (o instalatie) to shut down decuplare s. faultily. m.job breakdown ~ forfetara .latent defect ~ de fabricatie . failure.t. reserve deficiency ~ de tonaj .balance of payments deficit ~ bugetar .budget deficit ~ de rezerve . to charter. charter.n. defining.) deflator deflatie s. executive order decreta v. to settle decontare s. (la cantor) shortness of) weight ~ al balantei comerciale .f. shortfall 2. 1.

(de obligatu. peculation delapidator s. embezzler. de gaj) to disencumber degrevare s. (a unei pdduri) clearing degrada v. defalcation.t.t. to embezzle. (mandat) commission. denomination ~ a firmei . (loctiitor) deputy. (retragere din circulatie a unei bancnote. delegation. name. m.t.f. to reclaim. (de sarcini ipotecare. misdemeanour. (de obligatu.devolution of authority ~ economics .t.r. (devalorizare) devaluation densitate s. democracy ~ industrials .trade mission delict s.f. to democratize democratic s.f. (despre calitate) to go down degresiv adj. to peculate defraudator s. to name. to embezzle. (grup) delegation 3. reclamation. degressive degreva v.n.f. defalcator. (a retrage din circulatie o bancnotd. (de sarcini ipotecare. 1. defrauder.f.t.f.(a firmei) registered name depanav. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisiona v.bulk weight denumi v. datorii) to relieve. o monedd) to demonetize v.tightness ~ in gramada . resigner demite v. (reprezentant) representative delegatie s. (a unui teren) clearing. resigning. to remove.f. to resign.wrongful dismissal democratiza v. to denominate denumire s. embezzlement. (imputernicit) mandatory. vacating. density ~ de stivuire . to peculate delapidare s. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisionar adj. mandate. (opddure) to clear defrisare s.to resign. (a se devalorizd) to devaluate demonetizare s. dismissal ~ nejustificata/injusta . a unei monede) demonetization 2. to defraud. to delegate. grubbing.n. to defraud. to depute delegat s.firm/trade name ~ a marcii . 1. delegate.brand name ~ a marfii . defrauder. offence.t. remission. (document) certificate ~ de autoritate . (misiune) mission 2. defaulter.t. to defalcate. to defalcate. to repair . to dismiss.m. resignation a-i da/a-§i inainta demisia .DEF-DEP 125 defrauda v. to quit.(participarea muncitorilor la luarea deciziilor in intreprinderea unde lucreazd) industrial democracy demonetiza v. datorii) relief.m. embezzler. de gaj) disencumbrance ~ de dubia impunere . (despre tin cabinet guvernamental) outgoing 5.(evitarea platii unui impozit pentru acelasi venit in doud tdri) double taxation relief delapida v.) del credere delega v. to discharge (from function/office) demitere s. authorization. peculator delcredere s. peculator defri§a v.i.t. (corn.f. delinquency.f.t. to remit.f.m.r. (yn teren) to clear. to grub.denomination of the goods ~ a postului -job title ~ inregistrata .f. (financiar) delinquency demisie s.

n. storage yard. 1.open depo: ~ m valuta .) profit centre ~ central/de coordonare .banca centrald un procent din valoareimportului) import deposit ~ la termen .) (man. mar. dependence ~ de resurse . (de bunuri in garantie) bailment ~ al expeditorului de marfu ^ (mar. qc warehouse depozite ale bancilor comerciale -i banca centrald) bankers' deposits ~ bancare prealabile .ore yard ~ de tranzit .(unitatea centrald a unei band care verified toate tranzactiile efectuate) proof department departamental adj.deposit at loot notice ~ pe termen scurt . demanc.t.entrepot warehouse ~ descoperit/in aer liber . (dr. furnizare de materii prime etc.bank deposit ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice ~ de cherestea . depot ~ de locomotive .deposit at she notice ~ pentru containere de schimb container stock holding depot j ~ plutitor .wholesale warehouse ~ bancar .(asig. floatMBi storage/warehouse ~ portuar . warehouse.DEP-DEP depanare s. department ~ autonom — (imitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.warehouse ~ de materiale . (SUA lumberyard ~ de marfa .f dispossession.timber yard. a barter comerciale nontarifare) prior deposiBfc| ~ interbancare . 1.n. repair 2. storehouse. repository.f. breakdown service depanator s. o perioadd de timp) to overstay. (serviciu) emergency repairs. depot.dock storage. breakdown mechanic departament. (ilegald) disseisin depou s.(fonduri depuse bancd de alte band) interbank depc . importator ca forma. (de) to dispossess (of). (care constitute un depozit bancar) depositor ~ pentru avaria comuna .storage vessel.) general average depositor deport s. departmental depa§i v.s.) resource dependence deponent s.) consignor/shipping depot ~ angro .) backwardation deposeda v. (bancar) (bank) deposit 3.deposit at call. 1.(forma de restrictie importurilor prin care importator^ este obligat sd 'depund temporar . (contui in bancd) to overdraw dependents s.(asistentd financiard. call deposit ~ la import .sight deposit ~ pe chei .f. o cifrd) to top.tramway shed depozit s.staff department ~ de control .roundhouse ~ de tramvaie . (de tranzit) entrepot 2.t.m.quay warehouse ~ pe termen lung .time/term deposit ~ la vedere .) (sumd de bani depusd pentru plata unei datorii) tender.(cerute . (de mdrfuri pe baza de contract) bailor 2.m. to exceed. (o suma.supply depot ~ de minereuri .foreign deposit ~ la cerere . (bur. (concedinl.n.n. (ilegal) to disseise (of) deposedare s.

evidence.t. 1.) debasement. v. storing.t. to testify depunere s. (de marfd in garantie) bailment ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice. devaluation.DEP-DEP 127 depozita v.f. to stock. to devaluate.f. demand/ call deposit ~ la vedere . underrating. despre functionari) to be sworn in 4.) field warehousing ~ in aer liber . to store. (acte. (sub jurdmdnt) affidavit deprecia v. (agent imobiUar sau impiiternicit care define banii cumpdrdtoruliii unei proprietdti pentru a-i transmite vdnzdtorului) stakeholder depozitare s.palletized storage ~ externa/pe termen . entering 3. stored.t. (consignatar) depositary. materii prime) buying forward. 1. 1. (de bani in banca) deposit. (a tim-brelor) defacement ~ monetara . testimony.(metodd de finantare a stocurilor prin care acestea sunt depozitate la sedhd firmei creditoare) (fin. (subevah-iare) undervaluation. consignment 2.(de mar/a. (devalorizare) depreciation. (mar/a in garantie) to bail ~ bani la banca .f.to wharf depozitar s. to lodge money at the bank ~ declaratie vamala de intrare . (dr.transit storage ~ in vrac .to give a bail/guarantee. to devalue. to disvalue.container storage ~ in stoc . (a devaloriza) to depreciate.) to debase. (in antrepozite vamale) to bond 2. bailee 2. warehousing ~ de lunga durata .slumpflation depunator^. to deposit a guarantee ~ marturie .sight deposit .long-term storage ~ de marfuri paletizate . a unui protest) lodging. storage. deposited. depositor depune v. 1. (bani in banca) to deposit. (a subevalud) to undervalue. (a unei decla-ratii vamale) entering.f. (jiirdmdntid. in-bond depozitie s. to underrate v. to deposit. to recede.to put/to deposit money in the bank.to enter outwards ~ garantie .) deposition.bulk storage ~ pe chei . un protest) to lodge. (in antrepozite vamale) bonded.. forward buying ~ in tranzit .wharfage ~ temporara . depression ~ economica economic depression/ slump ~ economica cu inflatie .to give evidence.to enter inwards ~ declaratie vamala de plecare . (o declaratie vamala) to enter.m. (a unei plangeri. to warehouse. notice deposit ~ la cerere deposit at call. to enter. (moneda prin aliere etc. (o cerere) to hand in. to bank. (monetard prin aliere etc.outside/outdoor storage ~ in compartimente frigorifice freezer storage ~ in containere .w. (timbre) to deface. (o plangere.f. valori pentru pdstrare) to lodge ~ marfuri pe chei .currency/monetary depreciation depresiune s.r.temporary storage depozitat adj.t. to cancel depreciere s. to consign 2. to file 3.

to decentralize deschidere s. unshipped.gross terms discharge ~ in plus .port discharge ~ in rada .t. landing 2. unloading. (un zdcdmdnt) to strike descoperire s.unsecured overdraft descriere s. o afacere) to carry on descalifica v.offshore discharge/ discharging/unloading ~ in stare de plutire . stevedore descentraliza v. credit prin cont descoperit in situatia in care titularul a efectuat prelevdri superioare activelor existente sau limitei de credit acordat) overdraft 2.partial unloading ~ peste bord .) job description ~ a sarcinilor de serviciu ale unui director sau ale unui specialist management job description ~ comerciala . to unload. saborduri in bordaj) (mar.n.(a mdrfurilor oferite spre vdnzare) trade description ~ corecta/exacta . to unreel. (a unui zdcdmdnt) strike descoperit adj. 1.) discharge.f. (exonerare) exoneration.(transformarea unei companii particulare/inchise intr-una publicd/deschisd) going public ~ de incarcare . (pierdere de drepturi civile si politico) (dr.) to disqualify descalificare s. (a unei nave etc.(man. 1. (docher) docker.patent specification ~ a postului . (a plati.) loading aperture/opening ~ de tonaj .n. to spread out.(la navele cu punte de protectie) tonnage opening descoperi v. (a absolvi. description ~ a brevetului .) disqualification descarca v. unloader. (produs secundar/auxiliar) by(e)-product derula v.short landing of cargo ~ de pe nava pe chei . to disembark. (eliminare a reglementdrilor) deregulation derelict s.(fata de documente) short-landed descarcator s. un document etc. discharger. to uncoil 2. disembarkation. lichida o datorie) to discharge ~ cu nava in stare de plutire . (a exonera) to exonerate. (a lipsi de calitatea/ dreptui de) (dr. opening ~ catre public . (basculare) dumping 3. to land 2. (absolvire.(guri de magazie. (lipsd de titluri in portofoliu) uncovered position ~ in cont fara garantie . (o hartd.to discharge afloat descarcare s.f. discharging. unshipment.overboard discharge descarcat adj. landed ~ in minus . 3. a rdsturna) to dump. unloaded. a achita) to absolve.(a navL^ discharge afloat.f. to discharge. (un cabin) to unwind. 1. (a bascula.f.(fafd de cantitatea din documente) overlanding ~ in port . (un contract. (o navd etc. (navd abandonatd) derelict derivat s. 1. to unship.m.t. achitare) discharge ~ de marfa in minus .) to unroll.(a unui produs intr-o reclamd) accurate description .f.f. afloat discharge ~ partiala .t.) to discharge.ship-to-shore discharge ~ in contui armatorului .t.t. discharged.128 DEP-DES dereglementare s. (in cont.

nomination deservi v. to unfold desfasurator s.) average as customary ~ baneasca/pecuniara . \. (a unui cartel) decartelization. rescission 2. to suppress.vindictive damages ~ de razboi . requital.t.f.(designul fabricilor si al cladirilor administrative) environmental design ~ industrial . to market desfacere s. (pentru cheltuielf) reimbursement.liquidated damages ~ cu titlu de penalizare . 1. (a unei corporatii) disincorporation ~ a cuponului — (transformarea unei obligatiuni obisnuite intr-una cu cupon zero) coupon stripping design s. (intr-un post.t. to requite. (pentru servicii) to remunerate. suppression. (un contract de munca) to sever 2. to show 2. to annul.remedy by judicial process despagubiri contractuale .t. ofunctie) to appoint.t. (un cartel) to decartelize. (pentru cheltuieli) to reimburse. (populatia) to serve 2. compensation. designation. (a vinde) to sell. (o activitate) to carry on. (intr-un post. to undo. (neambalat.war reparations . (o corporate) to disincorporate desfiintare s.) spreadsheet desfiinta v. mar. to handle deservire s. (cont. prejudicil) to make amends to despagubire s.legal remedy/redress ~ pentru accidente de munca worksmen's compensation ~ pentru rezilierea contactului smart money ~ stabilita prin acordul partilor remedy by agreement between the parties ~ stabilita prin proces . repeal. (baloturi de mar/a) to unbale. indemnity. 1. (anulare) cancellation. (un utilaj. recovery. 1. reparations ~ a pagubelor de avarie . service 2. m.f. to designate. (a anula) to cancel. annulment. to rescind 2. to abolish. 1. annulment. designer despacheta v.t.f.n. (pentru servicii) remuneration. (a unui contract de munca) severance 2. despre unele mdrfurf) loose desfasura v. a unei instalatii) service.ca de obicei" .f.pecuniary compensation ~ in natura . undoing.DES-DES 129 desemna v. refund. to compensate. (a abroga) to abrogate. {un contract) to cancel. amends.t.t.f. (daune) damages. to indemnify. to void.recovery in kind ~ legala . 1.(asig.industrial design designer s. abolishment. cutii) to uncase despagubi v. (din Idzi. to annul. (pentru daune. handling ~ a unui port de catre caile ferate railway service to a port desface v. (abrogare) abrogation. (a unui utilaj. (legala) remedy. indemnification. 1.n. to repeal.. to nominate desemnare s. (a etala) to display. o functie) appointment. to refund. (yanzare) sale desfacut adj. (a unui contract) cancellation. design ~ de mediu . o instalatie) to service. to unpack.

(a obliga) to bind over 2.to force down prices determinare s. to unstow destivuire s. (stabilire. paper refuse ~ industriale . unliquidated damages a cere ~ . to discharge destituire s. (in vederea descarcdrii) unstowing deseu s.industrial wastes ~ radioactive . (despre un articol) odd.f.cotton wastes ~ de cherestea .m. (daunele) (asig.f.to ascertain the quality of a commodity ~ cre§terea preturilor . (consignatar) consignee destinatie s. to deteriorate.utility refuse/wastes detailist s. a constata) to ascertain. schimbare a serviciuhii/locului de munca) relocation deteriora v.reducible wastes ~ refolosibile . a enumera) to itemize deta§a v. (a specified. conviction. deterioration.crushing damage determina v. (a stabili. (a schimba serviciul/ locul de munca) to relocate deta§are s. dismissal. (a fetei unei bancnote.f.to claim/to recover damages a fi pasibil de plata despagubirilor -to be liable for damages desperecheat adj. addressee. to dismiss. refuse. 1. (convingere} persuasion. (al unei remiteri) remittee.to force up prices ~ scaderea preturilor . incomplete destinatar s. (al unei plati) payee.off-cuts. a fixa.t. waste. a decide) to determine.n.f. v.radioactive wastes ~ reciclabile . retailer. retail dealer. not paired. (transfer.(man. t.(stabilite de instanta) damages at large.r.(situatia in care capitalul unei institutii financiare scade sub nivelul prevdzut de reglementdrile legale) capital impairment ~ a caricului/incarcaturii .t. wastage. to detail. (a daunelor) (asig.m.130 DES-DET ~ necontractuale . a unui cec) to deface deteriorare s. (fata unei bancnote.off-cuts ~ de fier iron scrap ~ de grau . discharge ~ ilegala/injusta unfair/wrongful dismissal destivui v. small trader detalia v. 1. i adjustment ~ a costului total al fluxului tehno-logic (pentru realizarea unui produs} (cont. to impair. (constatare} ascertainment. impairment.(a mdrfurilor} storing damage ~ prin strivire/zdrobire . destination ~ finala ultimate destination destitui v. damage. to convince.t. (a stabili. (a convinge) to persuade. recipient.f. (rezultat din transarea unui animal) offal de§euri de bumbac . remnant.t.t.) process costing ~ a costurilor directe direct costing ~ a costurilor variabile variable costing ~ a obiectivelor .f. fixare'i determination. a unui cec) defacement ~ a capitalului . to damage.(in timpul transportului) cargo damage ~ prin depozitare .) goal setting .) to adjust ~ calitatea unei marfi . (constr anger e\ binding over 2..offal wheat ~ de hartie . (rebut) scrap.

(a unei monede prin aliere etc.f.) employee shareholding ~ de actiuni pentru administrare -(de catre o persoand fizicd sau juri-dicd.(de catre doud sau mai multe societdti) cross holding. obligatiuni) scripholder ~ de obligatiuni bondholder ~ pentru valori furnizate .n. to disadvantage .f. to devalue. (moneda etc. to depreciate. disadvantage. holding ~ de actiuni de catre salariati (recompensarea salariatilor cu actiuni) (man. cost estimate. (leftinire) marking down ~ monetara .) termor ~ al politei de asigurare . (monetard etc.estimate of costs.n.rough estimate ~ centralizator . (mar. (a poseda) to possess.f.t.(de acfiuni. (alcdtuit din parti componente gata de asamblare) knocked-down dezasortat adj. to own. (despre un articol) odd. 1.f.) debasement 2. holder ~ al dreptului de posesiune pe viata sau pe termen . (de fonduri) defalcation. misappropriation. foreign exchange/ currency ~ de cliring .(titularul unei polite de asigurare de viata) policy holder ~ al unei autorizatii/licente .s'. depreciation.clearing foreign exchange dezacords.) devaluation.franchiser ~ de actiuni comune . to peculate. pi. dissent dezarima v. (a ieftini) to mark down devalorizare s.t.(al unei cambii) holder for value detine v. (rate of) turnover.f. common stockholder ~ de certificate provizorii .) to devaluate.) detinue ~ reciproca de actiuni .n.overestimate devize s. (o pozitie.average-cost pricing ~ a preturilor de vanzare plus o cota marginala fixa . disagreement. (mar.t. o situatie) to hold ~ un post/o functie .-shortcoming dezavantaj a v. to embezzle.cost-plus pricing ~ a preturilor de vanzare prin tatonari fixing prices by trial and error deturna v.t.currency devaluation/ depreciation devalma§ie s. not paired.specification ~ estimativ .f.to hold an office detinere s. peculation. pentru ca proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) nominee shareholding ~ ilegala a unui bun . to hold. 1.) to debase 2. business (done) devize.equity holder.summarized estimate ~ descriptiv . (fonduri) to defalcate.licensee ~ al unei fransize .(dr. estimate ~ aproximativ . (moneda prin aliere etc.t.) breaking out/ bulk dezasamblat adj. commonage dever s./n. fraudulent conversion detinator. to misappropriate deturnare s.) to break out/bulk dezarimare s. bill of quantities ~ exagerat .DET-DEZ 131 ~ a preturilor de vanzare pe baza costurilor medii . (neajuns) drawback.(dr. reciprocal shareholding devaloriza v. embezzlement. incomplete dezavantaj s. n.

process chart. deindustrial-ization dezinflatie s. (a imbundtdti) to improve ~ al balantei de plati . disinheritance dezodorizare s.f.sustainable economic development ~ organica/structurala . to develop.f.f. odour removal dezvalui v.n.f.n. de plati etc. disequilibrium. (al balantei comerciale.132 DEZ-DIF dezechilibru s. disagreement.(care se manifesto atunci cdnd o anumitd tard reuseste sd aibd o monedd puternicd si o inflatie mai redusd decdt cea a tdrilor partenere) competitive disinflation dezintermediere s. (pferire de informatii complete. diagram. (proces care se manifestd prin incetinirea durabild si autointretinutd a ratei de crestere a nivelului general al preturilor) (fin. 1.procedure chart ~ a organizarii .human development diagrama s. to disclose dezvaluire s. sunt eliminati din lantui care transferd banii de la creditorul initial cdtre debitorul final) disintermediation dezmo§teni v.product development ~ economica .f. development: improvement.activity chart ~ a circulatiei fondurilor sau a marfurilor flow chart ~ a operatiilor .f.) organic growth ~ umana . difference-dispute. flow diagram ~ a stadiului procesului de productie progress chart ~ de dispersie . de exemplu handle.f.organization chart ~ a pragului de rentabilitate -breakeven chart ~ a procentului de munca manuala -twohanded process chart ~ a procesului muncii . growth ~ a gamei sortimentale . obligatia persoanei care incheie o asigurare de a oferi asigurdtorului toate informatiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) disclosure 2.) imbalance. want/lack of balance. diseconomy dezeconomii de scara (fenomen caracterizat prin cresterea pe termen lung a costului mediu dincolo de nivelul optim al productiei) diseconomies of scale dezindustrializare s.t.(a unei firme) (man. dezvoltare s.(pe o anumitd perioada) volume chart diferend s. argument .(in statistica matematicd) scatter chart ~ de incarcare . chart ~ a activitatii .f. (procesul prin care intermediarii financiari.(mar.f.t.economic development ~ economica durabila .t.) deadweight displacement scale ~ de programare a proiectului -project planning chart ~ volumetrica de activitate .) disinflation ~ competitiva . to disinherit dezmostenire s.operating process chart ~ a procesului tehnologic .disequilibrium in the balance of payments ~ economic economic disequilibrium dezeconomie s. (decalaj) gap (pferite de date confidentiale de cdtre o bancd despre conturile unui client} disclosure dezvolta v.

assistant/deputy manager .f. to become differentiated diferential adj. diminution. (in grdne) terrage.n.f. head manager.f. to diminish. dam. dynamics ~ economica .f.t. (titrat. dintre preturile pentru livrdrile spot sau futures. cu titlu universitar) graduate.container dimensions diminua v. diplomat(ist) directiva s. (dintre pretui pe care un dealer de valori mobiliare il oferd pentru titlurile de valoare si pretui la care Ie revinde.ex dock/quay/wharf ~ nava — (in portui de livrare) ex ship ~ ordinul si in contui .t.ex factory/mill/works dinamic adj.(la confectii) odd size dimensiuni de gabarit .difference over or under diferentia v. slackening din prep. difference 2.(angajarea de muncitori necalificati pentru lucrdri efectuate de obicei de personal calificat) dilution of labour dimensiune s.difference to pay ~ de pret . (in bani) quitrent. v.f.for and on behalf of ~ uzina . (la bursa de mdrfuri.economic dynamics diplomat adj. rent paid in corn a lucra in ~ . sharecropper dijma s. dike. peasant on quitrent. preferential) discriminating diferentiere s.f. dintre rata rentabilitdtii activelor si costui pasivelor) spread 3.(asietd) (mar. (vdndut din. dynamic(al) dinamica s. graduated s. dintre cursul de cumpdrare si eel de vdnzare al unei volute. difficulty 2. embankment. despre mdrfuri) (corn.m. manager.m.) ex ~ depozit . differentiation ~ a produselor . dimension. stringency dig s.f. (in naturd.ex warehouse ~ doc/chei .m. to differentiate.to sharecrop diluare s. in parte) metayage. instruction director s. diferenta dintre pretui de exercitiu dintr-un contract la termen si pretui spot) basis ~ de calitate . straits.f. breakwater dijmas s. (mdrime) size ~ speciala . direction. dilution ~ a capitalului propriu .difference in price ~ de salariu . directive. to decrease. (executiv) executive (manager) ~ adjunct .) draft/draught/trim difference ~ de plata .DIF-DIR 133 diferenta s. managing director. 1. seawall.) dilution of equity ~ a fortei de munca . to differentiate v.overall dimensions ~ standard de container .(pdnd la nivelul salariului de baza) make-up pay ~ in plus sau in minus . 1. decrease. to slacken diminuare s.f.r.difference in quality ~ de pescaj . (discriminatoriu. (jend financiard) embarrassment.(mdrirea numdrului actiunilor existente fdrd cresterea corespunzdtoare a profitului sau a activelor societdtii respective) (bur. (la ware) jetty.product differentiation dificultate s.r. differential..

sau un titlu de valoare) disagio discipline s.trade discrimination ~ de varsta . 1. ludndu-se in considerate raportui dintre cererea si oferta de bunuri si active financiare.t. (SUA) publisher ~ executiv . (moneda./!.(responsabil cu promovarea si comercializared) brand manager ~ de ziar .investment manager ~ de productie .chief/head engineer directorate.f.accounting manager ~ al departamentului de export export manager ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al registrului de comert . (SUA) chief executive ~ general .employment discrimination ~ comerciala .art director/editor ~ comercial .(estimate si efective) cost variance ~ statistics statistical discrepancy discretionar adj.f.business/sales/ commercial manager. to manage. (procent mcasat din valoarea titlurilor de credit de cdtre bancd ca urmare a rdscumpdrdri: acestora inainte de scadentd) discount discontare s. evolutia costurilor.owner-manager ~ regional .t.f. 1. (responsabil cu productia si vdnzared) line executive ~ de echipa . a tehnologiilor de fabncatie} discounting discrepanta s. to control 2. tarifard) discrimination ~ a fortei de munca . (a administra.f.executive director ~ pentru probleme de calitate -quality manager ~ .registrar of companies ~ al serviciului de personal . discriminatory .) discriminating.n. piata etc. (despre tarife.proprietar . discipline ~ financiara financial discipline discont s.n. (comerciald. preturi etc.membru in consiliul de admi-nistratie . to discriminate discriminare s.executive manager. directorship directie s.n.district manager ~ responsabil cu vanzarile pe teren -field sales manager ~ tehnic . a conduces to direct.general manager ~ interimar acting manager ~ .f.(la angajare) age discrimination discriminatoriu adj. care conduce echipa insdrcinatd cu deservirea unui client) account director ~ de filiala/sucursala branch manager ~ de investitii . (conducere\ management 2. (diferenta dintre valoarea nominald si cursul pietei pentru o moneda.(unul dintre principalii manageri ai unei agentii de publicitate. discretionary discrimina v. discrepancy.staff manager ~ artistic .) to control dirijism s. state interference disagio s. (pperatiune prin care se determind valoarea actuald a unm venit viitor.production manager ~ de produse .134 DIR-DIS ~ al departamentului de contabilitate .editor. (centrala) head office dirija v. (decalaj) gap ~ dintre costuri .

(a postei) special delivery ~ gratuita . disposition ~ de incasare .f. (a mai multor procese) (dr. stipulation.t. (timp economisit la incdrcarea sau descdrcarea navei) (mar.f. (declarable de avarie) (asig.stringent regulations dispune v. disposable.t. (mar/a disponibild/cu livrare imediata) spots. availability 2. to absolve (from) dispensa s.) available/liquid assets. 1. to put. dispensation.DIS-DIS 135 disimulare s. spot goods ~ de numerar in banca . (suplimentar.t. to distribute.f. available.particular average adjustment/statement dispasor s. \. exemption.payment order ~ de virament .(din portid de descdrcare.) unbundling dispasa s. (a decide) to decide 2.yardage ~ parcursa in balast .collection order ~ de incarcare — loading/shipping order ~ de lucru .(scrisd) job order ~ de plata . (speciala) licence disponibil adj. pi. to dispose.average adjustment/statement ~ de avarie comuna .cash at bank disponibilitate s.export availability ~ imediata .m. disposable funds ~ de export .i. a adevaruhd de cdtre un asigurat etc. to deal/to give/to share out.immediate availability dispozitie s. to exempt (from).) severance (of causes) disociere s.) adjustment. 1. (prevedere) provision. (a ordona) to order.(mar. pi.general average adjustment/statement ~ de avarie particulars . asezare) disposal. (a aranja) to dispose. saved time dispecer s. mar. distribution. (de bani.devise dispozitii de suspendare a platii (unui cec) orders not to pay ~ stricte/riguroase/severe . (de) to dispense (from). (a activelor de cdtre un falit. (proportionald) apportionment ~ a resurselor .free delivery . controller. to arrange. (dispunere.resource allocation ~ expresa/urgenta .n.mileage ~ in iarzi . (a aseza) to place. (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societdti-mamd in mai multe elemente componente pentru cresterea probabilitdtii existentei unor fonduri in perioade de dificultate economicd) (fin.(fdrd mar/a) (mar. dispatcher dispensa v. (active lichide) (fin. statement ~ conform legilor straine . destinatie sail escald) foreign average/statement ~ de avarie .f.f.f. resurse) to command distanta s.) concealment disjungere s. ready.) dead mileage distribui v. (a prevedea.) chargeable distance ~ in mile . to set out. (cu livrare imediata) spot s. (ordin) order 2.) dispatch. (proportional) to apportion distribuire s. distance ~ de calcul al navlului .) average adjuster/stater/taker dispatch s.f.n. (despre un spatiu) vacatable. 1.transfer order ~ testamentara . mar. despre o lege) to enjoin 3.f. to set v.m. (expert de evaluare a avariei) (asig. excedentar) spare 2.f.

n. (a liniei de produse. (rubricd de ziar) miscellaneous column.f. not. district. daily fee/allowance divers adj.f. a gamei activelor financiare detinute in portofoliu de un investitor in scopul diminudrii riscului) diversification ~ a liniei de produse .f.unpaid dividend ~ nepreferentiaVneprivilegiat (aferent actiunilor comune) ordinary dividend ~ platit prin certificat provizoriu -(care prevede plata in numerar la c data ulterioard specificata) scnr dividend ~ preferential/privilegiat . 1.r. division 2.(mdsurd contabild de crestere a numdrului de actiuni • circulate fdrd emisiunea unor actiias •.) superfluous diversification dividend s.line filling ~ a produselor .income distribution ~ cu amanuntui . to vary diversificare s.) divisionalization ~ a actiunii .robot distributor.f.(aferere actiunilor preferentiale/privilegiate i preferred/preferrence dividend ~ statutar statutory dividend ~ suplimentar bonus/extra/special surplus dividend dividende cumulative . v. (a unei compans in unitdti distincte pentru a acopefi mai bine diferite sectoare ale piefe^ (man.(a produselor.(dividendul vdrsat la sfarsilul anului financiar de o societate care a distribuit dividende intermediare) final dividend ~ intermediar/partial . diverse. varied. to diversify.(platit in actiuni supli-mentare si nu in numerar) stock dividend ~ final . miscellaneous s. distribution ~ a marfurilor fara intermediari -first-hand distribution ~ a veniturilor . multifarious.product diversification ~ a riscului . destruction ~ intentionata (pentru incasarea asigurdrii) voluntary waste diurna s.m.f.(ale actiunilor preferentiale/privilegiate care nu a* fost achitate la scadenta} accumulative cumulative dividends ~ pe actiune dividends per share ~ platite in numerar cash dividends divizare s..(dividends distribuit periodic in contui dividen-dului final aferent exercitiului financiar in curs) interim dividend ~ neachitat . sundries diverse si neprevazute . 1. operatd de producdtor pentru anumiti detailisti) selective distribution distribuitors. insd prin divizarea celor existentf' . (regiune) region.retail distribution district s.136 D1S-DIV ~ selectiva . n. dividend ~ -actiune .risk diversification ~ ineficienta . a pietelor de comercializare.f.(mentiune la sfdrsitui devizului unei constructii) miscellaneous contingencies diversifica v. distributor ~ automat .t. (cheltuieli diverse) sundry expenses. penny--in-the-slot machine ~ de sarcini taskmaster distribute s. pi. sundry. area distrugere s. news items 2.(selectia a 10 pdnd la 15 active intr-un portofoliu) (fin. (a una societdti) demerger. various.

(pentru cecuri si cambii) sight/short rate ~ moratorie .(dobanda datoratd in mod legal sau convenitd in cazul in care un debitor nu si-a achitat datoria la scadentd) default interest ~ neachitata/restanta outstanding interest ~ negativa .f.division of labour ~ sociala a muncii .usury ~ compusa . interest ~ bancara . to obtain. o adunare) to dissolve 2.interbank rate ~ intermediara . harbour/port basin .(dobanda perceputd de cdtre o bancd la un cont de depozit pentru descurajarea rezidentilor strain! privind constituirea de depozite) negative interest ~ neta .mortgage interest ~ la conturile de depozit .t.(yenitui sau remuneratia pidtitd sau primitd pentru serviciul unui capital in conditiile capitalizdrii sale.penalty interest ~ reala .D1V-DOC 137 in alte actiuni cu valoare mai mica) share/stock split ~a unei activitati .f. disincorporation dobanda s.(generatd de o creanta) interest earned ~ curenta .n. (bazin portuar) dock (basin). (a unei companii) dissolution.simple/ ordinary interest a aduce ~ .f. a unei adundri) dissolution 2.interest on deposit accounts ~ la imprumutui pentru o zi/de pe o zi pe alta . (parlamentui. divisibility ~ a factorilor de productie divisibility of production factors diviziune s.day-to-day rate ~ la vedere .accrued interest ~ camatareasca .) 1. to disincorporate dizolvare s. fapt ce implied transformarea dobdnzii primite in capital.f.(venitui sau remunerarea unui capital calculatd prin deducerea inflatiei din dobanda nominala) real/true interest ~ simpla/necapitalizata . (o companie) to dissolve.t. (a parlamentului.bank/banking interest ~ bruta . (constructie de andocare) dock 2.(in munci/sarcini cu grad egal de dificultate) job dilution divizibilitate s.to bear/to carry/to pay/to yield interest dobandi v.(care nu este incd scadentd.(pe care creditorul o primeste de pe urma proprietdtii debitorului pentru asigurarea platii unui credit) security interest ~ de incasat de la clientii insolvabili interest in suspense ~ debitoare . to acquire doc s. to get.social division of labour dizolva v.(pidtitd pentru o datorie) interest paid ~ interbancara .running interest ~ de asigurare . calculdndu-se astfel dobanda la dobanda) compound interest ~ creditoare .gross interest ~ capitalizata . 1. 1. division diviziunea muncii . calculatd de la ultima scadentd pdnd la o zi de referintd care precede viitoarea scadentd) broken--period interest ~ ipotecara . (mar.net/pure interest ~ nominala (remunerarea efectivd a unui capital in expresie monetard la pretui pietei) nominal interest ~ penalizatoare .

supporting document ~ oflcial secret .demesne 2.) source document documente ale navei . loader.) (cont. 1.wharfman.n. act.sideman ~ pe chei .clearance papers ~ de transport .accompanying document ~ inactiv — (document/contract in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ justificativ . docker. act and deed. mosic domain. lumper. to dwell 2.(asig. landed property. note de plata etc.dockman on deck ~ specializat .. (juridic) deed.n. dockhand. dock/waterside worker. i average papers ~ de expeditie .commercial documents ~ contra acceptare .ship's documents/papers ~ comerciale .negotiable documents instruments ~ vamale .138 DOC-DOM ~ comercial ..loading documents: (mar. scope. dollar ~ -marfa .floating/flooding dock ~ uscat .crown land domicilia v.document in proof. concrete/graving dock a iesi din docuri .commodity dollar domeniu s.) shipping documents ~ de incarcare .to undock docher s. idr activitate) branch ~ inrudit .(mentiune care semnificd faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului decdt contra acceptdrii unei cambii) documents against acceptance ~ contra plata . longshoreman.master copy ~ -sursa .{mentiune prin care se specified faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului deed: contra plata) documents against payment ~ contra plata in numerar documents against cash ~ contra prezentare .corn porter ~ de cherestea . (stiintific) field. doctrine ~ economica . »< fixa locul de plata al unui efect comert) to domicile.(facturi. (dr. estate. (proprietate.carriage documents ~ de transport maritim .shipbuilding dock ~ plutitor . 1.shipping documents ~ negociabile .commercial dock ~ de constructii navale .f. hatchwayman ~ la copastie .documents against presentation ~ de avarie comuna .) shipper's papers ~ de lichidare in vama .hatchman.related field ~ public . documentary documentatie s.customs documents/papers documentar adj.m. docksman.m. to reside.f. shoreman. documentation ~ de credit .forwarding documents ~ de export . to domiciliate .classified document ~ original . quay-side worker ~ pe puntea navei .dry dock.loan submission do\ar s. document. porter ~ de cereale . instrument ~ insotitor .deal porter ~ de magazie .stevedore doctrina s.export documents: (mar.public property ~ regal/al coroanei . mar.economic doctrine document s.

personnel files/records dota v. grantor. donor. (privilegiu) privilege. (fixare a loctilui de platd al unui efect de comerf) domiciliation domiciliu s.f. abode.residence for tax purposes ~ stabil . evidence.m. 1.t.permanent residence dona v.f.n. 1. (de platd al unei cambii) domicile ~ ales .(a pdmdntului. to give donatar s.(mar.) right of inspection/search ~ de conversiune . (bancd mandatatd de o societate care a emis titluri de valoare sd efectueze toate operatiunile curente privitor la aceste titluri) paying agent/office. (a echipa) to equip. (agent de platd al tinui efect de comerf) paying agent domiciliere s.commercial/mercantile law ~ consuetudinar/cutumiar consuetudinary/common law ~ contractual .right of action ~ de a bate moneda . law ~ bancar . (despre reduceri bugetare) swingeing drept s. dosing ~ in greutate .civil law ~ comercial .right of sanctuary ~ de control/vizita . to grant.(mar.contract lien ~ de a actiona in judecata . donee.m. dwelling place. to donate. (legal) domicile 2. 1.t.f.copyright ~ de azil . right. 1. giver donatie s.n. (amenajdri) appointments dovada s.free coinage ~ de a executa . (al unuiproces) brief ~ activ/in folosinta . grantee donators.domicile of origin ~ fiscal . residence. residence 2. 1.(prin judecata) right to enforce ~ de angarie . record. dossier 2.address for service ~ de origine .m. grant. 1.n.weight feed drahma s.(drept prin care obligatiunile convertible emise de o societate pot fi schimbate cu actiuni emise de aceeasi societate) conversion right ~ de folosinta in comun . apasunilor) commonage ~ de folosire a macaralelor (portuare) cranage .individual file dosare ale salariatilor . proof.DOM-DRE 139 domiciliatar s.f. charter 2.exchange law ~ civil . (unitate de mdsurd pentru greutate) dram ~ lichida . to fit out dotare s.contract law ~ contractual de retentie . pi. (certificat) certificate ~ a originii .(a mdrfii) dock receipt dozare s.banking law ~ cambial .(unui produs) proof of origin ~ de imbarcare a marfurilor shipping receipt ~ de livrare .) right of angary ~ de autor . (echipare) equipment.f.fluid dram drastic adj. (a unei institutii) endowment 2. file.(a mdrfii) certificate of delivery ~ de marfuri antrepozitate warehouse bond ~ de primire .active file ~ cu copii de acte/documente copybook ~ individual . gift dosar s. (o institute) to endow 2. donation.f.

(in ape strdine) piscary ~ de preemptiune . ownership ~ de rascumparare .right of repurchase. transferal de proprietate fund inlocuit prin inscrierea dreptului de gaj intr-un registru) registered lien ~ de gaj imobiliar .(mar^ salvage bond/lien .) demurrage lien ~ de retentie pentru pla impozitelor .(mar\ freight lien ~ de retentie pentru plata conti staliilor .right to strike ~ de mostenire .(mar.right of first refusal ~ de privilegiu si sechestru asupra navei in constructie .(a unui contract) bargaining power ~ de optiune .real estate lien ~ de greva .legal lien ~ de gaj fara deposedare .general lien ~ de retentie pentru navlu .proprietary right. pretui proprietdtii) vendor's hex: seller's lien ~ de retentie asupra actiunilor .right to work ~ de negociere .140 DRE-l ~ de gaj .(pass.right of option ~ de pescuit .shipbuilding lien ~ de proprietate .right of fishery.bottonny lien ~ de retentie cu privilegiu .hia on shares ~ de retentie asupra marHi .(clauzd din contracted de societate si statut care da actionarilor comuni dreptui de a cumpdra proportional noi emisiuni de actiuni comune sau titluri de valoare covertibile in actiuni comune etc.(drept de gaj asupra unui bun fdrd transferul fizic al acestuia cdtre creditorul gajist.(asupw ' mdrfil) shipowner's lien ~ de retentie al carausului .lien OB cargo. proprietorship. right of preemption ~ de prioritate asupra ofertei .(dreptui creditorului de a pdstra o proprietate a debitorului restant pdnd cand acesta isi aohlfir | intreaga datorie) (possessory) lien .{asupra unui teren) right of entry ~ de retentie .) preemptive right.right of recovery ~ de (re)intrare in posesie .camer'l lien ~ de retentie al comandantului (asupra mdrfil) shipmaster's lien ~ de retentie al vanzatorului . ~ de retentie al armatorului . cargo lien ~ de retentie asupra navei .heirdom ~ de mostenire limitat .(succesiune transmisibild pe lima descendentilor masculini saufeminini) tail ~ de munca . (al unui bun ipotecaf) equity of redemption ~ de recuperare .(a politei de asigurar^\ broker's lien ~ de retentie echitabil .tax lien ~ de retentie si privilegiu al ec! pajului — (asupra navei si a inca cdturii in cazul nepldtii salariilc seamen's hen ~ de retentie si privilegiu maritim maritime lien ~ de retentie si privilegiu pentt remuneratia de salvare . cand cumpdrdtorul achitd integral. fishing right.equitable lies ~ de retentie general .senior lien : ~ de retentie de catre agentui Je I asigurare .

international law of the sea ~ maritim militar naval/navy's law ~ natural . law of nations ~ maritim .shipping lane/route ~ maritim costier .(taxe duble sau multiple.unclaimed right ~ penal .DRE-DUM 141 ~ de returnare . law of the sea ~ maritim comercial .unalienable right ~ incorporal . prelevate de mat multe autoritdti fiscale asupra aceluiasi venit) double taxation dumping s.m.succession law drepturi civile . (sosed) highway.merchant shipping law. (strada) street.n.criminal/coercive law ~ preferential .yielding law ~ exclusiv . (artera) thoroughfare.Roman law ~ scris . (mar.(drept insuficient de subscriptie pentru a permite subscriptia unei actiuni noi in cazul unei cresteri de capital) fractional rights ~ patrimoniale .(drepturi aferente unei actiuni) property rights ~ sociale .private law ~ public . road.marine/maritime/sea law. double dubia impunere . (export de mdrfuri la prefuri inferioare celor de pe piata . lane route drumar s.coastwise sea lane ~ oceanic .(instrument monetar international creat de FMI. seaway ~ maritim comercial .sea route. rights issue ~ fractionare . law of merchant shipping ~ maritim de priza .public law ~ roman .voting power/right ~ de vot diferential . folosit in principal ca imitate monetard de cont si de rezervd) special drawing rights drum s. (ruta) route ~ de §antier .maritime/naval prize law ~ maritim international international maritime law.site road ~ maritim . roadman dublu adj.equity ~ nerevendicat .civil rights ~ de brevet .preferential right ~ privat .ocean passage.patent rights ~ de subscriptie .statutory law ~ succesoral .(a mdrfurilor nevdndute) right of return ~ de semnatura right/authority to sign ~ de trecere .) right of way ~ de uzufruct usufructuary right ~ de vanzare .n.(pe o proprietate) wayleave.(dreptui executoruhii testamentar de a vinde o parte din masa succesorala) power of sale ~ de vot .(referitor la actiunile care oferd sau nu drept de vot) differential voting ~ dispozitiv .exclusive/sole right ~ funciar ground law ~ inalienabil .(drept de uzufruct cu excluderea dreptului de midd proprietate) incorporeal hereditament ~ intern municipal law ~ international international law.(drept acordat actionarilor de a participa la cresterea capitalului unei societdti) subscription rights.(drepturi conferite de statutui de actionar) membership rights ~ speciale de tragere .

useful/working life. life expectancy ~ probabila de descarcare .n.duplicate of exchange durata s.duration of copyright ~ a exercitarii . 1.contract horizon ~ de exploatare/utilizare .to dump duopol s. dozen ~ completa .(incdrcare ?i descdrcare a navel} handling time ~ de stationare in dana .(service) life ~ de operare .(a navel} on-berth time ~ de stationare in portui final/iD terminal . ditto ~ al unei cambii . period 2.mare . al valutei nationale a tdrii exportatoare fata de cursul valutei tdrii impor- tatoare) exchange dumping a face ~ cu .(bazat pe decalajul creat mtre cursul.round dozen .downstream dumping ~ valutar .(in ztle sau fractiuni de zi) expected' discharging days ~ utila de functionare .n.period of service.long life ~ medie de viata .) storage/shelf life ~ de executie/derulare a unui contract . tenor. duration. (piatd oligopolistd pe care opereazd doi ofertanti) duopoly duopson s.useful life duzina s.(unei functii) tenure ~ a transportului pe mare .wear life ~ de mare functionare .f.(cow. (termen. existdnd numai doi cumpdrdtori care pot sd-si impund pretui} duopsony dupaprep. working service/time ~ de functionare .(fdrd nici un fel de garantie pentru mdrfurile vdndute) as seen duplicat s.f.shipping time ~ de depozitare .142 internd si mondiald cu scopul de a pdtrunde pe noi piete si a Ie acapara ulterior) dumping ~ in aval/de furnizare .expectation of life. as ~ cum se vede . scadenta} term ~ a dreptului de autor .(mtre sosirea si plecarea unei nave comerciale} tum-around period ~ de uzura .(cu 13 bucdti) long/baker^ dozen .n. (piatd pe care cererea este restrdnsd. duplicate. micsorat intentional.

equilibration ~ a cererii .old commission echipament^.enlisted crew ~ vechi . dintr-un anumit sector. (de nava) crew.f.(stare de echilibru a variabilelor de pe o anumitd piatd.t.(care inlocuieste echipajul pe timpul stationdrii novel in port) runner crew ~ trecut in rol .rail(way) gauge ~ mgust . outfit ~ de productie .(atingerea echilibrului optim mtre factorii de productie. fapt ce asigurd obtinerea unui volum de productie dat cu costuri cat mai mici) producer/supplier equilibrium ~ al resurselor umane . to fit out echipaj s. manifestat prin inexistenta excesului de cerere sau de oferta) general equilibrium ~ partial . equipment. structura si calitatea factorului uman activ disponibil si necesitdtile de resurse de muncd ale utilizatorilor) human resources equilibrium ~ bugetar . (al unei aeronave) (air) crew ~ complet .) partial equilibrium ~ valutar .full crew/commission/ complement ~ de nava comerciala .competitive equilibrium ~ general — (al pietelor aflate in stare de interdependentd. equilibrium.narrow gauge echilibra v.(concordanta dintre cheltuielile §i vemturile bugetului public) budgetary equilibrium ~ concurential . balance ~ al consumatorului .(concordantd dinamicd intre incasdrile si platile in valuta ale unei tdri intr-o perioadd determinatd de timp) currency equilibrium echipa v.E ecarts.(formula care desemneazd conflictui dintre interesul vdnzdtorului de a-si primi banii cat mai curdnd si eel al cumpdrdtorului de a plati cat mai tdrzin) (corn. (decalaf) gap ~ de credit . (o nava) to man. gauge ~ de cale ferata .n. hands.n. to equip.foreign crew ~ temporar .(nivelul maxim al utilitdtii totale de care beneficiazd un consumator din bunurile cumpdrate cu un anumit venit) consumer equilibrium ~ al pietei .) credit gap ~ inflationist . complement.n.market equilibrium ~ al producatorului .overall.{stare de concordantd relativd dintre cantitatea. (un buget) to balance echilibrare s.(cu nivelul productiei) demand matching echilibru s.shipping personnel ~ redus .(criteria si indicator de mdsurare a intensitdtii procesidui inflationist) inflationary gap ecartaments.t. to equilibrate. domeniu etc. deviation. to outfit.reduced complement ~ strain .productive equipment ~ de protectie . protective clothing/outfit .M.n.

m.managerial economics ~ matematica .war economy ~ de schimb .transition economy ~ de troc . (intendent) steward. (cu) equivalent (to) s.world economy ~ monetara .f. {econom) thrifty.i. etalon de mdsurd a standardului de valoare a bunurilor economice) general equivalent ecodezvoltare s. bursar econometrician s. group.domestic science.open economy ~ descriptiva . (schimb) shift echitate s.(investitie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate si scadentd initiald sub trei luni) cash equivalent ~ general .exchange economy ~ de spatiu .equity of taxation ~ fiscala . economy. environmentalist econom adj.t. economical economic s. pi.f. equity ~ a impozitarii .f. sparing. (referitor la economic) economic 2. econometrician econometric s. ecologist.144 ECH-ECO ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ optional .m.(livrat la comanda) optional equipment echipa s.export-oriented economy ~ de jaf . 1.comparative economics ~ cu suma zero .classical economics ~ comparata . saving. squad.m. economical s. statism ~ clasica . savings. environmental ecologist s.(economic in care nu se inregistreazd nici o crestere.capitalist economy ~ casnica .descriptive economics ~ feudala .time saving ~ de tranzitie . ecological.f.forest economy ~ involuntara . home economics ~ centralizata/dirijata/planificata command/controlled/planned economy. econometrics economic adj.(elementui fundamental al sistemului bdnesc al unei tdri. thrifty. ecodevelopment ecologic adj.(care exploateazd la limitd resursele naturale) robber economy ~ de piata . to equate.closed economy ~ manageriala . spare money ~ a bunastarii welfare economics ~ a dezvoltarii development economics ~ aplicata . to equalize v. equivalent ~ al numerarului .market economy ~ de razboi .mathematical economics ~ mixta . (administrator) treasurer.space saving ~ de timp .fiscal equity echivala v.(economic inchisd) self-centred economy ~ capitalists! .money/monetary economy . venitui unei persoane putdnd sd creased numai prin scdderea venitului alteid) zero-sum economy ~ de export . 1.(de bani blocafi in stocuri de mar/a) involuntary saving ~ inchisa/autarhica .feudal economy ~ forestiera . team. (stiinfe economice) economics 2. (cu) to be equivalent/tantamount to echivalare ^.applied economics ~ autocentrata ./equation.mixed economy ~ mondiala .m. equalization echivalent adj. sparings.f.barter economy ~ deschisa .

to publish. editorialist editura s. firmele. husbandry ~ simbolica .national economy ~ negociata .industrial ecosystem edita v.hidden/underground/ subterranean/submerged/black economy ~ teoretica . (al unei cdrti) editor editorial adj. {bunuri mobiliare} chattels personal.) consequence. publishing house editie s. economization. valu- tara} symbolic economy ~ sociala de piata . financiard . scope economies ~ de scara .) external scale economies ~ fortate .de capital -. infrastructura etc. effect.(proces care se caracterizeaza prin cresterea cantitdtii de bunuri si servicii si prin scdderea costului unitar} economies of scale. progresul tehnic. ecosystem ~ industrial .voluntary saving economii de gama .socialist economy ~ stagnanta . (de comer f} commercial paper.traditional economy ~ voluntara .f. personal property/effects. edition.(consecintd a conexiunilor formate intre doud sau mai multe fenomene si process economice) snow-ball effect . issue ~ bibliofila . economist ecosistem.t. (bani) to put aside/away/ by.natural/barter economy ~ nationals . asociatiile patronale si sindicale) negociated economy ~ politica . application.forced savings economisi v. scale economies ~ externe de scara .(ansamblul operatiunilor economice desfdsurate pe piata monetard.social market economy ~ socialista .t.m. to save.stagnant economy ~ subterana . extra efect s.n. saving. movables.s'.(gradul m care consumatorul realizeazd cd plateste un impozit care este inclus in pretui de vdnzare al unui produs) announcement effect ~ al bulgarului de zapada/de antrenare . leader.{care vizeazd o intreagd ramurd industriald. m. to economize. editorial.(a unui ziar) special (edition). goods (and chattels) 3.n.f.f.ECO-EFE 145 ~ naturala .n. m. (cambie) bill (of exchange) ~ al anuntarii .regional economy ~ rurala/agricola . 1. to set by. leading article editorialist s.rural economy.political economy/ economics ~ reala . publisher. pi.{in care resursele sunt alocate printr-un proces institutionalizat de negociere intre centre de decizie independente reprezentand statui. editorial s.(proces care se caracterizeaza prin diversificarea gamei de bunuri si servicii oferite si prin scdderea costului unitar) economies of scope. (dr.real economy ~ regionala . to issue editor s.collectors'/bibliophile/ limited edition ~ de dimineata . sparing economist s. result 2. to spare economisire s.pure economics ~ traditionala .(a unui cotidian pentru distributia locald) city edition ~ speciala .

equality.(rata de indatorare in raport cu fondurile proprii ale unei companii) (SUA) (fin.146 EFE-EGA ~ al dimensiunii firmei . to perform.economic efficiency ~ productiva . effort i efortui eel mai avantajos .) best effort egalitarism.) constituting effect ~ de clientela .! accomplishment. effective.(dr.(atragerea unid anumit tip de investitori in functie de politico de dividende) (fin. pro forma bill ~ de comert la purtator .equality of rights . actual.to service efectuare s.f. effectuation. equalitarianism egalitate s.production efficiency eforts.s. efficient. to carry in« effect.second and third-class paper ~ de comert de complezenta accomodation paper.(pentru • investitor bancar care nu-^i asumd 1 o responsabilitate in cazul in care i emisiune de actiuni nu se vin integral) (fin.t.servicing eficient adj.) clientele effect ~ de comert .(dr. to bring about. effective ~ sub aspectui costurilor .rediscount ~ de levier . mandatui) commercial paper ~ de comert acceptabil .) gearing ~ de parghie . real efectua v.to effect/to make a paymetf ~ serviciul datoriei ./!. (paritate) parit ~ a sacrificiului .n.(cambia.(dr. performance ~ a serviciului datoriei . » accomplish.price effect ~ asupra salariilor .ecologic efficiency ~ economica . (a intreprinde) t carry out ~ o plata .(al unei legi) retroactio* ~ suspensiv .cc -effective ~ de substitute .wage push ~ asupra venitului .) temporary effect efectiv adj.(firmele mid inregistreazd rate de rentabilitate mai bune decdt firmele man} size-of-the-firm effect ~ al impactului . to effectuate.(in tec impozitdrii) equality of sacrifice ~ in drepturi .(pimctui in care un mesaj publicitar devine eficient) threshold effect cauzat de modificarea pretului un» anumit produs) substitution effect ~ de venit — (modificarea venitului reJn al consumatorului ca urmare s schimbdrilor de preturi ale produselorj income effect ~ financiar .(in comportamentui comercial) income effect ~ constitutiv . efficiency ~ de operare a portului efficiency ~ ecologica .) leverage ~ de prag .f. to effect.(care nu poatefi onoraf) bad paper ~ de comert reescontat .(rata de indatorare in raport cu fbndurile proprii ale unei companii) (fin.(dr.(cre^terea cererii atunci cdnd mi este posibild cre^terea imediatd a ofertei) impact effect ~ al preturilor .(efectul asupra comportamentului cumparatorului) eficienta s.f.) suspensory effect ~ tranzitoriu .finance bill ~ real .(pentru reescontare la banca centrald) eligible paper ~ de comert de clasa a doua si a treia .bearer paper ~ de comert necorespunzator .) material effect ~ retroactiv . cecul.

f. t.elasticity of supply ~ a pretului la cerere . to free. to take off/to raise the embargo emisiune s.elasticity of taxation ~ a ofertei .(apropiere a nivelului de impozitare asupra imobilelor si a altor bunuri) tax equalization elabora v. n. de televiziune) broadcast 2. (de datorii.) to issue.income elasticity element s.(la televiziune) give-away show ~ de actiuni fara drept de instrainare . to lay an embargo upon a ridica embargoul . elevator. n.sampling element ~ prefabricat din beton .bond issue ~ de obligatiuni cu suspendarea platii .EGA-EM1 147 egaliza v.(a producerii si a comercializdrii acestuid) product elimination eluda v.elevator stacker ~ pe senile . to elaborate. (flexibilitate) elasticity ~ a cererii . n.caterpillar elevator ~ plutitor . hoister ~ de paleti .elasticity of demand ~ a impunerii . (din mchisoare) to set free/at liberty.chain elevator ~ de cereale . (un cecfard acoperire) to overdraw 6. (un plan. 1.t. to equalize.price elasticity/ sensitivity ~ a productiei . (facturi.container lift ~ de marfa . to deliver 3. (pe cautiune) to bail out 2. (un certificat.precast unit elevator s.t.f.f. to evade embargo s. to elude. un program) to draw up elasticitate s. embargo ~ civil . un document) to make out 4.conveyer/conveyor elevator ~ cu cupe .to disembargo.pacific embargo a institui un ~ asupra .cargo/freight elevator. de ban!) issue. to equate egalizare s. (de titluri de valoare. to release.pallet elevator ~ de stivuire . equation ~ fiscala . equalization. element ~ de esantionare . to work out.price elasticity of supply ~ a preturilor .(emisiune destinatd actionarilor existenti ai unei societati) nonrenounceable issue ~ de actiuni gratuite . to privilege.elasticity of production ~ a veniturilor . obligatii.bond issue in default .hostile embargo ~ pasnic . to disengage.floating elevator elibera v. (radiofonica. (de bancnote) emission.bucket/scoop elevator ~ cu descarcare continua continuous discharge elevator ~ cu lant . (de sub controlul statului) to decontrol eliminare s. to relieve.grain elevator ~ de containere .emission of paper money ~ de obligatiuni .price elasticity of demand ~ a pretului la oferta . hoist. sarcini) to release. to liberate.(cdtre actionarii existenti pentru majorarea capitalului prin capitalizarea rezervelor) capitalization/scrip/bonus issue ~ de bancnote . 1. to exonerate 5. documente comerciale etc. (a remite) to remit.to embargo. (a unor actiuni de pe lista de cotatii bursiere) delisting ~ a produsului . lift ~ cu banda .t.civil embargo ~ ostil . (de obligatiuni) floating ~ -concurs cu premii .f.

mistake in the person ~ de specificatii .t. (a folosi la maximum) to work up.f. to valuate.f. (pprire) call escroc s. to prize . (greseald) mistake ~ de calcul .) essence ~ a unui contract . fonduri) to exhaust. a fondurilor) exhaustion.(anumite cla dintr-un contract.f. ergonomics.error of measurement ~ de nume . depletion 2. to swindle. issuing s.) depletion 3.live broadcast ~ monetara .f.148 EMI-EST ~ de obligatiuni facuta de un nerezident/strain . human engineering ergoterapie s. {un cec) to make out 2.m. to appraise.(de actiuni.(formula pe un cec) refer to the drawer enumera v.) to utter. to estimate. occupational therapy eroare s. to evaluate.f. 1. (bani faisi etc.(eroare foam gravd care anuleazd un contract) (dr.specification error ~ operativa/activa . (a consuma complet) to use up. (resurse. 1. plinite indiferent de circumstai essence of a contract estima v. (a resurselor. (a trage o cambie) to draw emitent adj. error. ergonometrics ergonomie s. \.t. calcula.f. (tragdtor. to fake up escrocherie s. swindle. issuing authority. a stabili) to rate. cheat. (obligatiuni) to float. (actiuni fictive/diluate prin supraevaluarea activelor) to water.} operative mistake erorile §i omisiunile sunt exceptate -1 (formula pe o facturd) errors ani| omissions excepted eroziune s. (dr.error in calculationmiscalculation ~ de e§antionare . care trebuie ir.misnomer ~ de persoana .foreign bond issue ~ de titluri de stat . (titluri de valoare. (loc) place of call/suppi port of call/supply 2.sampling error ~ de masurare .m. rook. (din stoc) out-of-stock.t. (ship)wrek epuiza v. (despre rezerve. bani) to issue.t.f. stocuri) to run low epuizare s.t. reissue ~ prin adjudecare .^ value. (amdnuntit) to specify epava s. to enumerate. (a pret stabili pretut) to price. to cheat. (defertilizare) impoverishment epuizat adj. obligatiuni) new issue. (pepuncte) to itemize. cheat escroca v. persoand care a emis o cambie. (alocarea sistematicd si rafionald a costului de achizitie a resurselor natu-rale pentru perioada viitoare in care utilizarea acestor resurse contribute la generarea profitului) (cont. swindler.fiduciary issue ~ in direct .monetary issue ~ noua . (a cheltui tot) to spend 2.issue by tender ~ publica .f.f. (a defertiliza) to impoverish v. (al unui bilet la ordin) maker. to deplete.issue of government securities ~ de titluri de valoare secundare junior issue ~ fiduciara . fake esenta s. (bancnote) to emit. un cec) drawer adresati-va emitentului .(de acfiuni) public issue emite v. 1. issuer.r. a capitalulu erosion escala s. (a solului.f. (despre cdrti) out-of-print ergonometrie s. (actiuni nominale) to inscribe.

failure ~ al pietelor — (sintagmd care desemneazd e^ecul pietelor libere de a permite o alocare eficientd a resurselor. (mar. (plati) to spread out. sample. m./. estimative.(fin.f. (mdrfuri.type sample e§antiona v. astfel meat sd nu se suprapund) to stagger e§antion s.multistage sampling ~ la receptie . to sample esantionare s. estimator. 1.) failure of the voyage.t. produse) exhibition.lottery sampling ~ reprezentativa . to defer 3.acceptance sampling ~ pentru masurarea umiditatii moisture sampling ~ prin cote .f. to expose.to shipwreck e§uare s.differential sampling ~ in trepte .silver standard ~ -aur .t. in cifre rotunde) round estimator 5. display etalons.) homogeneous expectations estimativ adj. (asig.f.n.n.random sampling ~ cu faze multiple .devize .(pentru salvarea navei) voluntary stranding etala v. fin. (yacantele.f. (de mdrfuri.foreign currency standard . (despre negocieri) to fall through ~ fara posibilitati de salvare .representative sampling ~ simpla .single sampling ~ succesiva . produse) to exhibit. to display etalare s. pattern ~ concentrat .standard of price ~ -argint .reference standard ~ de valoare .. standard ~ al pretului . 1. exposure. to run aground 2.) to strand. estimate.gold-exchange standard ~ aur . 1. estimated. (aproximativ.working standard ~ de referinta .t.) rating. to get aground/on the ground. rater e§alona v.fortuitous stranding ~ voluntara .. running aground 2.quota sampling ~ prin tragere la sorti . generdnd necesitatea interventiei corectoare a autoritdtii publice) market failure ~ al voiajului {mar. appraisal.n.sequential sampling esec.multiphase sampling ~ cvasialeatorie .gold standard ~ aur .quasi-random sampling ~ diferentiala . estimation. frustration of the adventure e$ua v.standard of value ~ -devize . (stabilire a pretului) pricing estimari omogene .(estimari asemdndtoare ale riscului si ale rentabilitdtii de cdtre toti investitorii) (fin. programul de lucru etc.gold-bullion standard ~ automat . a aseza/ a dispune din loc in loc) to space out 2.accidentally stranding/running aground ~ din neglijenta . valuation.) automatic standard ~ de lucru/verificare . {a negocierilor) falling through ~ accidentala . (a spatia.EST-ETA 149 estimare s. grounding.negligent aground ~ fortuita . {mar.quota/representative sample ~ -tip .cluster sample ~ reprezentativ . sampling ~ aleatorie .lingouri . to ground.) stranding.

to nationalize etatizare s.f. (cu preful) ticket. stage. Eurocurrency. (a unei mdrfi) ticketing.monetary standard etalona v.(fin.) fiat standard ~ fiduciar . (a inregistra pe o fisd continutui unei partide de mdrfuri) to docket.) paper standard ~ -marfa .) commodity standard ~ metalic unic . (o proprietate pentru stabilirea impozitelor.processing stage -delucru-job step etatiza v. (a unei avert funciare) (dr. (asig. (unitate monetard europeand) euro eurocapitals. (a atasa o etichetd/pldcutd mobild) to tag etichetare s.(pentru mcadrares» intr-o categoric de salarizare) joh| evaluation .single standard ~ monetar . (indicand continutui unei partide de mdrfuri) docket. to evaluate. to prize.f. nationalization eticheta v. (la) to put (at) evaluabil adj.150 ETA-EVA ~ dublu/paralel .f.m. (a daunelor) adjustment. {inregistrarea pe o fisd a continutului unei partide de mdrfuri) docketing.f.s. valuation.(pentru fabricarea unui produs) job(-order) costing ~ a costurilor directe . labof'1 grading j ~ a postului . to standardize etapa s. labelling. Euromarket eurovaluta s. label.(procesul prin care i se ataseazd unei mdrci o valoare in foaia de bilant a companiei) brand valuation ~ a muncii . (o marfa) to ticket (up). {atasatd la mdrfuri.t.m. (functionar al organismelor europene) Eurocrat eurocredit^. to label. a asigurdrilor) assessment. appraisable.) extent a activitatii conducerii management appraisal ~ a bonitatii/solvabilita^ii credit rating/status/standing ~ a costului unei activitati . to appraise. Eurocredit eurodolars.) rating. step ~ de fabricatie . a stabili) to rate. Eurocheque eurocrat s. sticker ~ colanta .t.f. (daune) to adjust. assessable: rat(e)able evaluare s.(fin. to valuate.f. a asi-gurdrilor) to assess. (atasarea unei etichete/ placufe mobile) tagging eticheta s.f. fin. (mobild) tag.n.) double/parallel standard ~ fictiv .t. (a calcula.t.(fin.f. Eurobond europiata s. Euromoney evalua v.(fin. (a pretui. estimate. (a unei proprietdti pentru stabilirea impozitelor. appraisal. Eurocard eurocec. bagaje) tally.address label ~ de ambalaj .packing label euro s.n..direct costing ~ a costurilor exploatarii pe durata de viata (a unui utilaj) life-cycle costing ~ a flotei sau a parcului de autovehicule (in vederea asigurdrii) fleet rating ~ a marcii . evaluation.n. estimation./i.(fin.m. to value. to estimate.adhesive label ~ cu adresa . Eurodollar euroobligatiune s.job evaluation. Eurocapital eurocard^. (stabilire a pretului) pricing.) fiduciary standard ~ -hartie . a stabili pretui) to price.

t. estimate ~ standard a pretului •:.multiple costing ~ prudenta . (o comandd. rater.export surplus ~ al importurilor . to discharge.sales record ~ contabila .surplus stock ~ impozabil . supraproductie) glut decdt valoarea contabila) appreciation surplus excedentar adj.) basic books evita v. (punere a unui sechestru) distrainment. a unui comision) fulfilment 2. overbalance ~ de stocuri . (fiscal) tax dodger evaziune s. to carry into effect. a unui contract) execution.f.(mar.import surplus ~ al incasarilor fata de cheltuieli surplus of receipts over costs ~ bugetar . (din baron) to disbar exclusiv adj. to evade.m.books of account ~ primare .(asig.excess of assets over liabilities ~ al bugetului fiscal . iin comision) to fill 3.. bookkeeping evidente contabile . (o obligatie.actuarial calculation ~ cadastrala . excess. cost standard costing ~ si optimizare . (pierderea dreptului debitorului asupra bunului .conservative. excess. (a unei obligatii. (inspector de daune) adjuster ~ al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societati de asigurare) fire loss adjuster evazionist s. to exclude. valuer. overplus. performance.) country/ sovereign rating ~ a stocurilor .. evolution ~ in timp a creditului . spare..credit history excedent 5.f. to expel. tour. (o ipoteca) to foreclose ~ contrarevizia vamala .(cont.rat(e)able value ~ multipla a costului . to fulfil 2. excursion ~ cu itinerar prestabilit . un contract) to execute. to perform. (situatie) situation ~ a platilor .f. valuator.stock/inventory valuation ~ actuariala . 1. to avoid. (plata impozitelor) to dodge evolutie s. evasion ~ fiscala . surplus.t.t. (un debitor) to distrain.(cand valoarea de piatd a activelor unei societati este mat mare assessor.(la un credit) payment record ~ a vanzarilor . (a eluda) to elude. discharge. 1.budget excess/surplus ~ de greutate .) to rerummage ~ revizia vamala . exclusive excursie s.(fin.fiscal drag ~ al exporturilor .evaluation and optimization evaluator s.to rummage executare s.) estimate of the risk ~ a riscului de tara .{de agentia turisticd) package tour executa v. (a unei comenzi. (a mdeplini) to carry out/through.m.taxable surplus ~ valoric .accounting. (agent care fixeazd impozitele sau evalueazd daunele) ~ al activului fata de pasiv .n.tax evasion/dodging evidenta s. (disponibil) spare exclude v.f. to escape. appraiser. (de marfd pe piatd.f.overweight.EVA-EXE 151 ~ a riscului . record.

(scurgere defonduri) fligh ~ al capitalului . (nivel al efortulid care un salariat considerd cd treA sd-l depund pentru a-si inde^ sarcinile si obiectivele de lucru) (rat expectancy. (model) sample.m. to send (off).f.) copy 3. claimable. (despre impozite.(extinderea unei a panii prin dezvoltarea unor prod vdndute pe piete similare si cu pr asemdndtor sou mdrirea suprafi agricole) horizontal expansion ~ verticala — (cresterea produc agricole prin imbundtdtirea prod tivitdtii terenului cultivaf) vert expansion expatriat s.(fin. practice. (de carte etc. enforceable exemplar s. (urgent) to dispatch.financial year.execution debt enforcement.f. to dischai to disburden ~ de raspundere . din cauza depdsirii termenului de scadentd) foreclosure ~ silita .(dintr-o anumitd t in strdindtate. (dr.budgetary year ~ financiar/fiscal .f. payable. accounting period/year. pattern 2.(fin. (persoand trimisd firma unde este angajat sd lucreu strdindtate) expatriate expectativa s.t.executor executoriu adj. demandable. cauzat de infli accentuatd. (prin po^ to post.t.officer of the court.) next account exigibil adj. to practise. (bani) to remit.t. daune e swingeing expansiune s. exigible.n. 1. (al unei cambii) via (of a bill of exchange) ~ unic al cambiei . exorbitant. (a practica) to exercise. 1. to pursue. to follow exercitare s. (mdrfurS forward. (a unei profesii) exercise. hea steep. . (ram scrisoare etc.) executory. exercise ~ bugetar . to exonerate. (ydnzare la licitatie) compulsory/ forced sale executiv adj. (despre impozite.to exonerate fi responsibility/liability. (care aplicd un sechestrif) distrainer ~ judecatoresc .m.m.f.(a unui drept) anticipation exercitiu s.single bill exercita v. executor. to relieve responsibility/liability exorbitant adj. period under review ~ urmator . (executoriu) (dr. payability exilat^. tax/taxable year ~ trecut . instabilitate poliu fiscalitate excesivd) flight of capi capital flight exonera v.) executory. datorii) exactable.) to express.n.152 EXE-E ipotecat. (mdrfuri in consignati^ consign. expectation i expedia v. enforceable executor s. expansion ~ orizontala . official receiver ~ testamentar .) past year. exile ~ din motive fiscale .(persoand c se expatriazd din cauza regimi fiscal) tax exile exod s.n. due exigibilitate s. (o profesie) to practise. (a unei functii) tenure ~ anticipata . executive 2.

to work(off). (a cultiva) to cultivate. to farm 3. (a unui termen etc. (a unei cdi . expert appraisement/examination 2. (de bani) remittance.f.) sender.f. o navd etc. (a unui articol din registru) (cont. to expire. to recover. expiry. shipping ~ recomandata . to survey expertiza s.sworn surveyor ~ vamal .m.control/joint survey ~ de avarie . (prin postd) post.(a unei scrisori) registration ~ subvagonala .f. n. (a unei polite de asigurare) lapse explicatie s. appraiser. (a ajunge la scadentd) to fall/to become due expirare s. (prin mesagerie) (SUA) express. dispatcher. un zdcdmdnt) to exploit. specialist.f. (despre un contract) to fall in. (un utilaj) to run 4.chartered accountant. (raport) expert's/surveyor's report ~ a unei lucrari . (p mind. oversea(s) expedition experiment s. (o cale feratd. forwarding agent.valuation survey ~ profesionala .i.) average adjuster/stater/taker ~ de tonaj .one-side survey expira v. experiment ~ la scara naturala . to turn to one's account/profit. expert.(asig.field experiment expert s. (rapidd a unei scrisori etc.) expiration.damage survey ~ de evaluare . expertise. 1.f. 1.oil actuary ~ juridic . (de mdrfuri in consignatie) consignment. (a unei mine.) to operate.) express. adjuster ~ de evaluare a avariei . (de mdrfuri) forwarding.(de mdrfuri) oceanic shipment ~ vagonala .value work done ~ contradictorie . forwarding ~ maritima . (de cdrbune) getting.truckload consignment expedierea in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului . (pe mare) shipper. a unui zdcdmdnt) exploitation. (a profita de pe urma) to take advantage of exploatare s. (cdrbune) to get.(cont.marine/maritime adventure. working. surveyor.legal expert ~ maritim/naval . (al unei scrisori etc.less-than-carload/-truckload consignment ~ transoceanica . (SUA) certified public accountant ~ de evaluare .customs appraiser expertiza v.t.charges prepaid expediter s. surveyor ~ autorizat . shipping agent expeditie s. (de mar/a) (freight) forwarder. (in interes propriu) to exploit.assay master ~ contabil .EXP-EXP 153 mesagerie) (SUA) to express. sending. addresser.(mar.) assessor.t. (consignator) consignor. mar.appraiser. 1.) tonnage surveyor ~ in statistica asigurarilor .marine/maritime/ ship's surveyor ~ oficial . (muncitorii) to sweat 5. (urgentd) dispatch.m. (despre o politd de asigurare) to lapse. winning 2. (pe mare) shipment.actuary ~ in statistica petroliera . survey.qualified expert ~ care declara un titru . (a pdmdntului) farming 3.) narration exploata v. to win 2. sending. (a daunelor) (asig. (pe cale maritima) to ship expediere s.) professional valuation ~ unilaterala . dispatch.f.

(export de servicit) invisible exports ~ provizorii .intea rate exposure externalitati s. pi (forma de esec pietelor reprezentata prin nereflecta la nivelul pretului pietei a unora da^ costurile sau beneficiile asocj{ productiei ori consumului) extemalil ~ de consum .f. fdrd plata taxelor vamale. (SUA) lumbering ~ miniera .sole exporter expozant^.total exports exporturi invizibile .fishery exploda v.forestry operation.(efect cauzat de situ^ in care un consumator influente^ direct productia sau consumul unuii agent economic) consumpB externalities 1 ~ de productie .to do export trade exporta v.i. {a preturilor) boom ~ a preturilor . 1. exhibitor expozitie s. exhibit export s. (a sondd) to probe.f.) operation.. (mar.(export de marfuri) visible exports a face export . to export exportator adj.direct export ~ global . fair ~ agricola . expropriatu dispossession. m. (marfuri.motor show ~ industrials . exporter ~ exclusiv . (desi scrisori) posthaste expresie s. dispossess expropriere s.f. compulsory acquisitK purchase/surrender ~ pentru utilitate publica dispossession for public purposes expune v. {a prospecta) to explore.sweating system ~ piscicola .(efect cauzat J situatia in care posibilitdtile de Jl ductie ale unei intreprinderi influentate de comportamentiil . to lay < v.travelling exhibition ~ specializata .agricultural exhibition ~ comerciala .) to fathom explorare s.f. (prospectiune) exploration. to expropriate.) express adv. 1.f.n.t. (despre preturi) to boom explora v.capital export ~ direct . (unui rise) to incur.t.world exhibition expres adj.price boom exponats. (a muncitorilor) sweating ~ de cariera — quarrying ~ de cariera la zi . display 2.154 EXP-E: ferate. (c.industrial exhibition ~ itinerants . expression ~ din limbajul comercial commercialism expropria v. {a unui utilaj) running 4. to display.open quarrying ~ forestiera . (exportare) exportation ~ de capital .t.f.sales exhibition ~ de automobile . exporting s.n. export(s) 2. to show. exhibition.(de marfuri folosite ca mostre la expozitii.f. (sondare) probing. produse) exhibit. logging. (la un re exposure ~ la riscul fluctuatiei unei valutt exchange rate exposure ~ la riscul ratei dobanzii . to expose expunere s. ulterior reimportate) temporary exports ~ vizibile . show.specialized exhibitio ~ universala . show. a unei nave etc. prodie exhibition.mining ~ patronala . probe explozie s. (de marfuri.n.r.t.f.trade exhibition ~ cu vanzare .

r. extractive extractie s.t. expansion.abstract/extract/statement of account.f. (piata de desfacere) to widen v. to extend.(prin mdrirea rdspunderii) job enrichment ~ a fondurilor fixe . (despre o afacere) to branch out extindere s.(ca urmare a scdderii preturilor) extension of demand ~ a domeniului unei activitati . to widen. to extort. to swindle extorcare s. superior 155 extrabugetar adj.f. swindle extra adj.oil production extrafin adj. production ~ de petrol . to extend.descriptive statement ~ de titlu de proprietate .(in evidentele contabile) reconciliation statement ~ de cont descriptiv .land register extract . extortion.t.EXT-EXT intreprinderi sail de un consumator) production externalities extinde v. extract.line extension ~ a prelevarii de mostre .sampling range extorca v. abstract. extraction.(pentru mdrirea capacitdtii de productie) capital widening ~ a liniei de produse . bank statement ~ de cont de reconciliere . (al continutului unui document} docket ~ de cont . superfine extras s. outside the budget extractiv adj. widening ~ a cererii .(rezumat scris al istoricului unui titlu de proprietate asupra unui teren) abstract of title ~ din registrul funciar . to expand. extrafine.f. extension.n.

facsimile stamp . to manufacture.large scale/series/ serialized production/manufacture.tax bra ~ pentru export .finished products factory ~ de textile . to facilitate | facilitate s. (bani) to mint.export incentivt facsimile. incur debts ~ escala .facilities payment.ready-made clothing factory ~ de conserve .to deal in ~ cumparaturi . producer. manufacturer. to fabricate. to manufacture. a produce) to make.computer-aided/-assisted manufacture ~ in serie de produse superioare quality-quantity production ~ in serie mare .m. to produce.(despre un ag. 1. to take stock ~ mentiuni . to effect ~ afaceri cu .shoe factory ~ de mobila . coinage ~ asistata de calculator .furniture factory ~ de produse finite .to canva ~ reclama/publicitate . mill. brickyard ~ de cherestea .brickworks.(despre o nova) to clear ou ~ inventarul .credit facility facilitati de plata .to call ~ fata competitiei . easy payment/terms ~ de plata a impozitelor .F fabrica v.(pe documented transport} to clause ~ nul si neavenit . (SUA) lumbermill ~ de confectii .to get/to run into debts. facsimile ~ de semnatura . wholesale manufacture fabrica s.brewery ~ de caramizi . comercial) to call on/upon ~ ore suplimentare .paper mill ~ de imprimeuri .f. manufacture.textile factory/mill face v.t. canning factory. enterprise. (here) to brew ~ in serie . (de here) brewer fabricare s.f.to st full particulars ~ datorii .to deal with ~ afaceri pe baza de comision .to commission business ~ comert cu .packing plant.f. factory.?!. facility ~ de credit .timber mill. (mai mare) works. production. {de bani) mintage. fabrication. (a executd) to perform.facsimile signat ~ de sigiliu .to advertise a nu ~ fata — (angajamentelor)* default ' facilita v. (a fabrica. cannery ~ de hartie .to overtime ~ propaganda electorala .to render null i void ~ o revizie contabila .printing plant ~ de incaltaminte .to shop ~ cunoscute toate detaliile . to coin.t.to m competition ~ formalitatile vamale de sosire s plecare .to mass-produce fabricant s. factory owner.to audit ~ o scurta vizita .to make up inventory.t. plant ~ de here .

bill ~ a furnizorului .f. to bill ~ in minus to underinvoice ~ in plus . bankrupt.consular invoice ~ de consignatie .n. insolvency.itemized invoice ~ interna .(a sala-riatilor fata de mediul in care lucreazd) dissatisfiers ~ de productie .(evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) (bur.certified invoice ~ originala .consignment invoice ~ de cumparare .m. (postal) postman.provisional invoice ~ vamala . invoice. to fold up.descriptive billing ~ in minus .discharged bankrupt . decisionmaking factor ~ de incarcare .n.to file one's petition in bankruptcy falimentar adj. carriage and delivery factor s. defaulter ~ cu certificat de accident/ghinion (acordat de instantd. billing ~ descriptive .(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) (bur. (functionar care intocmeste facturi) invoice/billing clerk faliment s.to facsimile factaj s.n.FAC-FAL 157 a reproduce in ~ .to adjuge smb.(de complezenta) pro forma invoice ~ provizorie . to invoice. bankrupt a se declara in stare de ~ . (metodd de finantare prin care o societate transferd.f. creantele sale unei institutii financiare) factoring factura v.decision maker. ci de un accident) certified bankrupt ~ exonerat .commercial invoice ~ consulara . to go into liquidation.use factor factori de nemultumire . care certified faptui cdfalimentui nu afost cauzat de proasta conducere a afacerii.purchase invoice ~ de navlu .safety factor ~ de utilizare .cyclical factor ~ de decizie .supplier's invoice ~ comerciala . factor. bankrupt. invoicing.) alpha factor ~ beta . coefficient 2. to collapse a declara pe cineva in stare de ~ .original invoice ~ pro forma . letter carrier ~ alfa . bankruptcy.m.underinvoicing ~ in plus overinvoicing ~ periodica .risk factor ~ de siguranta .to go/to mm bankrupt.customs invoice facturier s.t. insolvent falit adj.fraudulent bankruptcy a da ~ .m. 1. crash ~ fraudulos . sd preia creantele clientilor) factor 3.freight invoice/bill/note/ account ~ de vanzare .f.sale invoice ~ definitiva . (cornet) invoice/sales book s. in schimbul oferirii unui comision. contra unui comision. to fail. insolvent s. (colaps) collapse.factors of production factoring s.cycle billing factura s. bankrupt.to overinvoice facturare s.(pentru mdrfuri vdndute pe piata interna) inland invoice ~ legalizata . (institute financiard care se anga-jeazd. failure.) beta factor ~ ciclic .final invoice ~ detaliata .loading factor ~ de rise . to cease payments.

(document fals) dud falsifica v. ~ a mai intarzia . registre etc.) free < particular average unless caused by ~ capitalizare . (de alimente etc.(asig. to fake up.158 FAL-FA1 ~ nereabilitat . metale) to debase.) without engagemen (clauzd de prudentd pe care andosana o poate inscrie pe cambie) without o» liability «i» ~ a§teptarea randului .ex bonu capitalization/scrip ~ captura de catre un stat strain (as ig. 1.f. mar.without nirth< delay ~ acoperire . easy fara prep. documente) to forge. (de alimente etc.(din partea furn zorului de a menfine un anumit pret I livrare) (corn.) free < general average ~ avarie particulars . counterfeit. numai daca esl cauzata de . (a unei cambii. falsification.(asig. counterfeit. auspicious.) free < stem/turn ~ avarie . mar.) adulterator familie s. (artificial) artificial s.) tamperer.(formula pe un cec) n effects/funds.(despre o navd in mca\ flying light ~ cheltuieli de folosire a macaraleli portuare . sham.) ex. un document} forged. to falsify.coinage offence falsificator s. pharmaceutical fata s.(in care ambii pdrinti sunt salariati) two-income family farmaceutic adj. mizdndu-se pe obt nerea lor pand la tranzactia efectivi short ~ aducerea marfii pe chei . favourable. counterfeiter. mar free of/from particular average ~ avarie particulars. to misrepresent falsificare s. (despre o bancnotd. a unui titlu de valoare) obverse favorabil adj. (denaturare) distortion. (a denatura) to distort.t.) tampering. termen cu care seformeazd o serie de expresii referitoare la conditiile de asigurare si operare al navei) free 3.) to tamper with. phon(e)y. (avantajos) advantageous. metale) debasement. misrepresentation ~ de moneda . (avers al unei monede) obverse 2.f. (de documente) forger. obligafii. fin. fake.) free of (al average ~ avarie comuna . 1. (bancnote. mar. (despre monede. false. false. (alimente etc. (de conturi. fake(d).(asig.undischarged bankrupt fals adj.free of all cranage .) free of foreign capture ~ captura §i sechestrare . registre etc.n. spurious.m. (de conturi. marfur recolte care nu sunt disponibile in mt mentui vdnzdrii. spurious. documente) forgery.free ( capture and seizure ~ caric . falsifier. mar. forgery.) adulteration 2.f. (a situatiei financiare.(la incarcaa sau descdrcare) (mar..(mar free from alongside ~ angajament . family ~ cu doua venituri . (despre actiuni. fake. 1. metale) base.(asig. coiner. (con-turi. without 2. to counterfeit. bogus.) to adulterate 2. (de bancnote. (raspundere. (de monede. (bur. (monede. dud. (de bani) forger. 1. registre etc. a unui bilant) window dressing.

superferry ~ drepturi . feasible.commonwealth ~ defect . ~ dividend . {SUA) description dividend off ~ dobanda . car float capital) flat ~ de mare tonaj .free produs) off-the-shelf of/from damages ~ reciprocitate .free from liability fictiv adj.} free cambie) without recourse ~ testament .(despre o tara fluvii) hoverbus consideratd ca avdnd un rise crescut de ferma s.no commercial account value ~ cupon .livestock farm ~ mentiuni — {despre un document de fermier. {cu toate dependintele) creditare} off-cover farmstead.) trust . {dr.small holding condition.n.(despre nava) light-ship ~ mica . to fertilize. productive ~ prima de salvare . bogus. ferryboat. farm. fictitious.operational reliability ~ raspundere .nonreciprocity ~ comision de adresa (mar.) without benefit of salvage fertiliza v.(in homestead operarea navel) free dispatch ~ avicola .hoverferry. (soi) kind.(formula pe.m. workable ~ proprietar . no par value federatie s.(formula pe un cec) no ~ valoare comerciala .(asig. farmer transport) clean feroviar adj. {gospoddrie ~ impozit pe venit . workability ~ protest . to make fertile ~ profit . sort.(formula pe o cambie) no fiabilitate s.factory farm ~ marfa .intestate.poultry farm ~ instalatii de incarcare .{despre actiuni) ~ datorii . federation (despre o afacere) afloat ~ de state .free of losses fertil adj. ferry craft/vessel ~ cu cale ferata .FAR-FID 159 ~ comanda speciala {despre un ~ raspundere pentru avarii .(pe piata de ~ de automobile .m. reliability noting ~ operationala .freighter-ferry emisiune de actiuni) ex claim/new/ ~ de pasageri .n.(despre ~ de vaci de lapte .dairy farm nava) gearless ~ industrials . casd de tara cu acareturi) ~ indemnizatie de celeritate . debtless.passenger ferryboat rights ~ pe perna de aer .f. feasibility. railwayman ~ pierderi . fertile.{mar.f.carferry. grade.flawless fel s. mar.(preferentiale la o noud ~ de marfuri .ex dividend. farmyard.railway ferry ~ dobanda capitalizata .free of income tax tdrdneascd.f.ownerless fezabilitate s. no-cargo condition ~ zootehnica . railway s. sham Hdeicomis s.t.ex coupon ~ valoare nominala .?. (pe ~ garantii/acoperire . ab intestat of freight brokerage ~ cont .ex interest feribot s.) free of address commission ~ recurs/regres .clear of debts. o ~ comision de brokeraj .f.ex all fezabil adj./«.

managerial finana ~ publice .n. safe hoia ~ solvabila .(finantare.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ interna .backdoor financing ~ prin conturile de creante .high/superior finish firma s.dominant firm ~ recalcitranta . to finance.deficit financing/spending ~ a proiectelor de investitii .t. sd preia creantele cliena factor ~ de transporturi maritime shipping company ~ de transporturi rutiere .project financing ~ a vanzarilor in rate . financing. fiscal . pi.bond financing ~ spontana . philanthropic(al).single-line firm ~ -tinta .n. financial finanta v.) trusteeship fidelitate s. inland revenue ' fiscal adj. (dr. eleemosynary filatura s.muh firm ~ cu vanzare pe baza de conn prin posta .n.company/ corporate finance ~ mascata . to fund Hnantare s.f.trustworthy/sound fifl ~ specializata intr-o singura gl linie de produse . 1. iron ~ -beton .{firma. (comerciala) (commen firm.f.outside financing ~ interimara . fiduciary Her s. funding ~ a deficitului bugetar .public finance finisa v. contra i comision. house (of business) 2. rezultatd din derularea normald a unei afac spontaneous financing finante s.f.scrap iron filantropic adj.forwarding house ~ de export .(institutie finana care se angajeazd. branch (office).brand loyalty fiduciar adj. (insert signboard ~ cu sucursale multiple .f.reinforcing iron/bars ~ forjat .f. care inca sd-si mentind independenta fata dk cartel) recalcitrant firm ~ serioasa . (loialitate) loyalty ~ fata de marca .mail-order house ~ de brokeri .t.reliable firm. (de telefon) coin 2-1 jocuri) counter. fish < fisc s.instalment sales financing ~ externa . to finish finisaj s.160 FID fideicomisiune s. subsidiary (company) financiar adj.f.commission house ~ de expeditii . 1. cum ar fi creditui comercial. finish ~ superior . spinning mill/works filiala s.accounts receivable financing ~ prin emitere de actiuni comune equity financing ~ prin emitere de obligatiuni .f.export house ~ de factoring .(companie pe care o i firma doreste sd o achizitioneze} U firm i fisa s.wrought iron ~ vechi .internal financing ~ la nivelul economiei nationale national economy finance ~ la nivelul intreprinderii . finance(s) ~ manageriale .f.haul(i)l ~ dominanta .

(fin. time card/sheet ~ personala .(care insoteste piata acestuid) payslip ~ de evidenta . flexibility ~ a impozitarii .) to fix.) personnel specification ~ cu specimene de semnaturi (document completat la deschiderea unui cont sau a unui depozit de titluri) signature card ~ de calcul al salariului . (a unui pret etc. (al cursurilor de schimb.f.(in functie de specificul pietelor) multiple pricing fixing s. (conditii.f.(situatie in care evolutia cursului de schimb al unei monede este influentatd de interventia pe piata a autoritdtii emitente) impure floating . clause) stipulation. clauze) to lay down.f. al pretului aurului la bursa) fixing flexibilitate s. to set forth.record ~ tehnologica .flexibility of taxation ~ a preturilor . \. fiscality.(de cdtre intermediar) price discretion ~ a preturilor prin tatonari .economic adaptiveness flotant adj. (a unui termen.price leadership ~ a pretului la discretie .price flexibility ~ a salariului . calificare etc. sheet. taxation policy/system fisa s.(cu date despre studii.) fixing. 1.pricing. (de cartoteca) (index) card. to nominate.f. cartoteca) card index 2.n. (a unei date. o sarcind) to assign.(cu instructiuni pentru indeplinirea unei anumite sarcini) job impozitelor. nomination. (o data. to fasten.n. a unei date) appointment.register card ~ de identificare . to state. 1. (indicdnd continutui unei partide de mdrfuri) docket ~ a salariatului .fixing prices by trial and error ~ de preturi multiple .n.t. (de conditii. (un pret etc.wage flexibility ~ economica . to fix Hxare s. floating flotare s. cursul valutar fund influentat de evenimentele economice si monetare din fiecare tard si de pe piata mondiald) rate of exchange floatation ~ concertata/in grup . (un termen.(cotare liberd a valutelor pe pietele valutare. (suma impozitelor. (a sumei assessment 2. to stipulate. to secure. a despdgubirilor) ticket ~ de pontaj .f. fastening. settlement. care convin ca intre monedele lor sd existe cursuri stabile) concerted floating ~ impura/controlata . a despdgubirilor) to assess 2. (dulap) filing/card index cabinet fixa v. o data) to appoint. a unei sarcini) assignment. price fixing ~ a pretului de patrundere pe piata penetration pricing ~ a pretului in functie de pretui director .FIS-FLO 161 fiscalitate s.(sistem ce implied existenta unui aranjament intre un grup de state.operation sheet fisic s. (catalog.(a continutului si a cantitdtii unei Idzi) bin card ~ de lucru . fixing ~ a despagubirilor assessment of damages ~ a pretului . securing.) floating ~ a cursurilor valutare . experienfd. to settle. slip.(pentru marfa incdrcatd sau descdrcatd) cargo/tally sheet. (de bani) roll of money ' Hsier s.

to undergo fluctuations fluturas s. varying fluctuatie s.deep-sea fishing fleet ~ de petroliere . variation.cargo shipping ~ de traulere .refrigerated shipping ~ de pescuit .liner fleet ~ de mineraliere . care intrd sau iese din fim intr-o perioadd determinata) flow » funds.coastal/coastwise fleet ~ de linie .m.flow of funds ~ de iesire de numerar . handbill flux^.(situatie in care cursul de schimb al unei monede evolueazd pe piafd independent de evolutia altor volute) independent floating ~ pura/libera (situatie in care cursul unei volute se formeazd spontan pe piata valutard. fluctuation. de numerar net care poate fi atrih unui protect de investitiii) incremer cash flow . pe stradd etc.) throwaway.wage drift ~ sezoniera .ocean (-going) fleet fluctua v.(transferul continuu.air fleet ~ comerciala .f.f. marine ~ de cabotaj . fdrd interventia autoritdtilor monetare din tara emitenta) pure floating flota s.fishing fleet ~ de pescuit oceanic .slight fluctuation fluctuatii ale cursului de schimb exchange fluctuations ~ ale pietei .flow of work ~ de fonduri .seasonal fluctuation ~ usoara . (care se distribute in magazine.fluctuations of the market. fluctuating.world fleet/shipping ~ oceanica .cyclical fluctuations ~ economice . flow ~ brut de numerar .barge fleet ~ de transport .i.maritime/sea fleet ~ mondiala . market fluctuations ~ ciclice .gross cash flow ~ circular . fleet ~ aeriana . in ambele sensuri.{a unei volute declaratd liber a} dirty float ~ salariala .cash outflow ~ de intrare de numerar . (a mdinii de lucru) turnover ~ a fortei de munca .shipping.merchant fleet/service.{flu.ore (-carrying) fleet ~ de nave frigorifice .bulk-carrier fleet ~ fluviala river fleet ~ maritima .trawler fleet ~ de vrachiere .price fluctuation' movement ~ dirijata . swing.towing/tug fleet ~ de slepuri . commercial fleet ~ comerciala maritima .tanker fleet ~ de remorchere . deosebitd de profit contabil. to fluctuate fluctuant adj.162 FLO-FLU ~ independenta/singulara/ neconcertata ./?.cadi inflow ~ de numerar .(yaloarea netd reaW de numerar.economic fluctuations a suferi ~ .labour turnover ~ a numarului de salariati employee turnover ~ a preturilor . de plati si incasan intre consumatori si producdtori) circular flow ~ de activitate .(metodd t evaluare a optiunilor de investiti discounted cash flow ~ de numerar incremental . cash flow/generation ~ de numerar actualizat .

unfair labour practice ~ incompleta a fortei de munca -(sub calificarea ei sau prin organizare) underemp loyment fonds.(atdt in valori mobiliare.de hartie de ambalaj .guarantee fund ~ de pensii pension/retiring/ superannuation fund ~ de plasament in valori imobiliare -real estate investment trust ~ de plasament in valori mobiliare -security investment trust ~ de plasament mixt .f. to employ ~ o cambie de complezenta .financial flow ~ real (circulatia bunurilor si a serviciilor) real flow foaie s.FLU-FON 163 ~ de numerar suplimentar .to kite folosire s. (fond guvernamental destinat finantdrii serviciilor publice) (SUA) revolving fund ~ comercial .equalization fund ~ de rezerva reserve/surplus fund ~ de rezerva de rambursare a capitalului .(pentru investitii) reserve fund ~ circulant .(pe care o societate il poate cheltui pentru dezvoltare) excess cash flow ~ economic .economic flow ~ financiar .t. 1.coupon sheet ~ de drum route sheet. capital ~ acumulat/de rezerva .development fund ~ de garantie .welfare/ provident fund ~ de compensare (bur.insurance fund ~ de asigurari sociale . to utilize. (coala) sheet.time card/sheet/ticket ~ de reclama .) contingency account/fund/reserve ~ de regularizare/compensare valutara . (dintr-un registru de conta-bilitate) folio ~ de cupoane . fund.(active intangibile ale uneifirme.relief fund ~ de amortizare depreciation/ redemption/sinking fund ~ de asigurare pentru somaj -unemployment fund ~ de asigurari . cat si in valori imobiliare) mixed investment trust ~ de prevedere (cont. (justificativa) travelling warrant ~ de expeditie .(din care se imprumutd bani si in care se reintorc creditele acordate cu dobdnda aferenta) revolving fund.f. (pagina) page 2.full employment ~ ilegala a fortei de munca .) compensation fund ~ de dezvoltare .(subscris de detindtorii de actiuni preferentiale ai unei societdti) capital redemption reserve fund ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts .delivery bill/note ~ de pontaj .kite flying ~ completa a fortei de munca . employment ~ a unei cambii de complezenta .docket . utilization.n.pool ~ de ajutor/asistenta . calculate ca diferenta dintre pretui platit pentru compania in functiune si valoarea activelor) goodwill ~ comun .wrapper sheet ~ de livrare .sales leaflet ~ volanta (prospect) leaflet folosi v.

go-go fund ~ mutual cu plasamente foarte avantajoase — (msd cu un grad de rise mai ridicaf) high-yielding fund ~ mutual cu plasamente in actiuni comune . acti preferentiale si obligatiuni) balan fund ~ mutual inchis . constant actiuni not) open-end fund ~ mutual echilibrat .circulating/working capital.disposable/available funds ~ fixe .(a monedei nationale) stabilization fund ~ de tranzactionare a optiunilor option fund ~ iiduciar .unemployed fund ~ mutual .(de manageri profesionisti) managed fund ~ mutual cu investitii pe termen scurt .equity fund.(care acop eventualele pierderi cauzate de J derea valorii unor titluri prin inves in alte titluri cu perspective crestere) hedge fund ~ mutual raportat la un indio (fond al cdrui portofoliu corespu unui indice oficial) index fund ~ mutual specializat .(cu investitii pe termen lung) growth fund ~ mutual de investitii in obligatiuni municipale .unrealizable capital ~ neutilizat/fara destinatie special unappropriated/unapplied fund ~ pentru manco de casa .trust fund ~ forestier .(al titlurilor de valoare detinute de investitori pentru actiuni in fondul respective excha fund ~ mutual deschis .(in ania tipuri de investitii) speciality fund ~ necompensat . common stock fund ~ mutual de castig .risk moa ~ statutar . floating/circulating assets ~ de rulment net .(care a inch emisiunea de actiuni) closed-end/ fund ~ mutual principal . unit trust.standing timber ~ funciar .(care invest proportional in actiuni comune.164 FON-f ~ de rezerva pentru datorii .(formula pe un t effects not cleared ~ nelichid .{care emite in r.cover fu| ~ de rezerva pentru cheltuieli neprevazute/urgente .(in tern contabili. trust company.municipal bond fund ~ mutual de schimb .net working capital ~ de salarii . valoarea activelor fw minus pasivul) shareholders' funds : ~ de garantie/acoperire .land resources ~ inactiv/neproductiv .(care invesb in alte fonduri) master trust ~ mutual protejat .mutual fund.statutory fund fonduri ale actionarilor .(care realizeazd cele mai avantajoase plasamente pentru a obtine cdstigul maxim posibil) income fund ~ mutual de dezvoltare .performance fund ~ mutual cu investitii speculative pe termen scurt .wage fund ~ de stabilizare . (cu investitii in alte fonduri} fund fund ~ mutual administrat .(la o banca) emergency reserves ~ disponibile .liability reserve ~ de rulment .capital assets/goods .

(de carte) format ~ obisnuit .f. to drill foraj s.loan application form ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de chitanta .(totalul capitalurilor care apartin unei companii si nu sunt imprumutate) capital resources ~ suplimentare necesare .(la licitatie) form of tender ~ de procura . establishment. promotion fondator s.to comer formalitate s..customs clearance.office form ~ de cec . formal procedure ~ legala .(pe care o firmd trebuie so. foundation.offshore/deep-sea drilling forestier adj. Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) additional funds needed fonda v.. promoter ~ al unei societati . pregdtire) training ~ a cadrelor .form of receipt ~ de comanda . to form ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts ~ un cartel . formality. wildcatting ~ de sonde de petrol petroleum drilling ~ in largul marii .off-the-job training ~ la locul de munca -job training ~ neta de capital fix ..f.f.(prin care brokerul li oferd vdnzdtorului .FON-FOR 165 ~ proprii . procedure of customs formare s.form of proxy ~ de repartizare a actiunilor . to found.net fixed capital formation ~ profesionala .to pool ~ un consortiu/sindicat patronal .exploration/ wildcat drilling. (print/printed) form. lump forma v.vocational training format s.cheque form ~ de cerere .t.to syndicate ~ un monopol .gross fixed capital formation ~ in afara locului de munca .equity capital formation ~ a unui cartel .(pentru impunere) form of return .regular size formular s. drilling ~ de prospectiune . to promote. to set up fondare s. application form ~ de cerere de credit .share allotment form ~ de subscriere .n.n. to establish.company promoter fora v.de impunere .personnel training ~ a cadrelor de conducere management training.order form ~ de declaratie de venituri . (instruire.t. founder. executive development ~ a capitalului propriu . 1. (blancheta) (paper) blank ~ administrativ .tax form ~ de oferta .pooling ~ bruta de capital fix .telegram form ~ din ziua declararii numelor .statutory formality formalitati vamale . formation 2.subscription form ~ de telegrama .form of application. size.. forfetar adj.n. forest.m.

) franchise 2.(ca urmare a circulatiei.(despre o scrisoare) shortpaid franco adv.f.) franchiser frauda s.m.) name-ticket forta s.berthage.sweated labour ~ de munca ieftina . face ~ al cheiurilor .m.free on rail/truck fran§izat s.free into barge ~ transport .free into store. refrigeration plant frigotehnica s. ofere despdgubiri complete} franchise fran§izor s. refrigerationist s front s.a eficientei . frontage ~ de abataj . refrigeration frigotehnist^. cause beyond control forte de productie .166 FOR-FRU informatii despre cumpdrdtor) {bur.face of workings ~ de dane .air consignment note/ waybill franca v. 1. fraud. (in asigurdrile maritime. (cesionar al unei fransize) (corn. abrasion ~ a monedei . defalcation fraudulos adj.free dock ~ nava . dar peste care trebuie so.free on ship/ vessel ~ peste bord .free border ~ in bazinul portuar .quayage. to frank. berthing space ~ de exploatare . fraudulent frecare s.n. postpaid.free alongside quay ~ de-a lungul navei .f. consignment note. postage paid ~ insuficient . refrigerating machine. fructifero<< . (corn.n.f. breakable fraht s. fruit-bearing. (cedent al unei fransize} (corn.surplus labour ~ de munca exploatata . force ~ de munca .f.) free ~ bord .free carrier ~ chei .free overboard/overside ~ §lep .act of God.cheap labour ~ de munca necalificata .carriage free ~ vagon . valoare a pierderii sub care societatea de asigurdri nu este obligatd sd acorde nici un fel de despdgubire.labour force. waybill.productive/ production forces fragil adj. rezultdnd o diminuare • greutdtii) abrasion of coin frigorifer s. free entrepot ~ domiciliu .unskilled/ common labour ~ de munca temporara .f.f.free on board and free trimmed ~ camion .n.free on board and stowed and free discharging ~ bord si rujat . (corn.free alongside ship/vessel ~ depozit . frontier. embezzlement. border ~. front.m.free delivered/domicile ~ frontiera .(indicatorii cei im favorabili din punctui de vedere « riscului si al rentabilitdtii) {fin efficient frontier fructifer adj. freight document ~ aerian .t.free on truck ~ carau§ . to prepay. to stamp francat adj.) manufacturer's agent fransiza s. manpower ~ de munca excedentara .free on board ~ bord stivuit si fara cheltuieli de descarcare .(intr-o cariert quarry face frontiers s.casual labour ~ majora .

. to thieve. pi. foundation funt s. to purvey. (mdrunt) pilferage 2. (slujbd) job. executive officer.f. to work functional adj.public/civil servant. 1. (dr. (de alimente) victualler. (supply) contractor. (mar/a. {de echipamenf) outfitter. 1. (comercial.i. ground. (rechizite) requisites. searcher fundatie s. fodder furgoneta s. {textile) appurtenances. n. (a jefui) to rob. to steal. (institutie) endowed establishment/institution.junior clerk/ officer ~ la ghiseui unei banci . endowment. supplies.demand schedule ~ a ofertei .production function ~ de stimulare a vanzarilor . furnishing.high official.. trimmings. {de birou) office worker.f.revocable post ~ de consum . 1. supply. (post) post.caterer ..revenue/customs officer.victualler ~ de alimente si servicii . (alimente si servicii) to cater (for) furnizare s. (public.public relations officer ~ superior .consumption function ~ de manager . (de staf) public/civil servant. secretar) clerk ~ inferior/subaltern .m. (public) official ~ responsabil cu clasarea documentelor . position. theft.m.m.(dr. function 2. purveyor. (de alimente si servicii) catering furnizor s.intermediar .t.i. (in cantitdti mid) to pilfer furaj s.managership ~ de productie . to furnish (with).f. forage.public office ~ superioara . (jaf) robbery.seniority functii pe servicii . functionary. (despre o marina) to run.departmental functions functiona v.t. land(ed). official.(relatia dintre activitatea de marketing si nivelul vanzarilor) sales response function ~ de utilitate .ship chandler furt s. secretar) officer.f. (a livrd) to deliver v..f. van. office bearer/holder. furnishings ~ de birou .bank teller ~ la oficiul postal .FUN-FUR 167 funciar adj. (pentru livrdri) delivery car/van furnituri s. functie s.n.utility function ~ publica . office ~ a cererii . ecleziastic.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta correspondence clerk ~ responsabil cu relatiile cu publicul .supply schedule ~ amovibila . utility car/vehicle..mail teller ~ public/de stat .) aggravated theft ~ din magazin . (imitate de mdsurd pentru greutate) pound fura v.subcontractor ~ maritim/naval .ship chandlery furniza v. purveyance. to purvey (for). functional functionar s. to function 2. civil. provider ~ de alimente . (mai ales de mobila) furnisher. obiecte furnizate) supply of goods/materials.) larceny ~ calificat . officer of state. (livrare) delivery.shoplifting .office stationery ~ maritime . {din conducerea unei societdti) company officer ~ vamal . to supply. supplier.

to fuse fuziune s. care produc acelasi tip de bunuri .(intre societdti i industrii diferite) conglomerate merg ~ operationala .1 servicii) horizontal merger ~ prin absorbtie merger absorption ~ verticala . to merge. merging. shaft ~ orar .(dr. to amalgamate. merger.burglary furturi §i furti§aguri .'.) theft and pilferage fuss.(intre firme din aceeasi Industrie in care partenerii de fuziune FUR-F1 nu sunt nici clientii. nici furnizc uneia dintre ele) congeneric merger ~ conglomerat .n.{asig.(achizitia unei firme catre unul dintre furnizori sau alia vertical merger . amalgamation.hour/time zone fuziona v.) petty larceny ~ peste o anumita valoare .) grand larceny ~ prin efractie ..(fuziunea a doua fir.168 ~ marunt/sub o anumita valoare (dr. fusion ~ congenera .f.(fuziune prin a sunt integrate operatiunile a dc companii in speranta obfinerii ui wantage sinergetice) operating merg ~ orizontala .

M. to guarantee. 1. warrantor.) stowing dimension gaj s.(mar.(dreptui creditorului guaranty. to gage.) covered ~ prin obligatiuni . secured. coverage. scale. (a executdrii unui contract) pledge.pledge of real property garantie s.to redeem a pledge. (unitate de mdsurd pentru capacitate) gallon gama s. range ~ de preturi . 1. fin. o tranzactie) cover.m.scale of prices ~ de produse . extinzdndu-se la toate activele unei societdfi) floating charge ~ guvernamentala . (cautiune) bail 2.product mix/range garant s. guaranty. garantie pentru . pledge.warranty of quality ~ de executare . to take out of pledge.unredeemed pledge ~ fara deposedare . (de bdrbat) men's haberdashery.adequate security ~ de calitate . hosier's 2. shop window/front.) platd) (colateral.to stand surety for garanta v.t. (fond de acoperire/garantie pentru un imprumut. (de guarantee.n.export risk guarantee ~ corespunzatoare . surety. gage.government security ~ imobiliara .express warranty ~ fiduciara (document care garan-teazd ca proprietatea mcredintatd unui administrator fiduciar nu va suferi nici o daund din cauza acestuia) fiduciary bond ~ fixa . bail. guaranteed.range/portfolio of products ~ sortimentala .f. to warrant. overall size/dimension ~ al marfii stivuite .to pledge. (de dama) hosiery galon s. (sumd cerutd ca avans pentru datorii sau daune eventuale ori pentru indeplinirea obligatiilor contractuale) caution money. (cerutd exportatorilor) tender guarantee. warranty. to put in pledge a scoate din ~ .to stand security for. contract de garantie de platd) bond ~ bancara .) to cover ~ pentru . (bur.. (acord. to go/to become bail/security for garantat adj.(mar..redeemed pledge a da/a pune in ~ .) warranty of seaworthiness ~ exagerata .f.bonded (de calitate etc. fin. to secure. pledge.n.(a contractului) performance guarantee ~ de navigabilitate . (bur. bondsman a fi ~ pentru . lien ~ cu deposedare .bank guarantee ~ colaterala (pentru un imprumut) collateral ~ contra riscurilor la export . galantar s. showcase galanterie s.f.excessive guarantee ~ expresa . surety. warranted. (prdvalie) haberdasher's.n. guarantor.(dreptui creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societdti) fixed charge ~ flotanta . (obiecte) narrow goods. un imprumut) collateral.G gabarit^.

cash management ~ a riscurilor . de mdsura ale mai multor tari) cambist ~ rutier .liquid petroleum gas gazdui v.harbour station ~ terminus .commercial geography ~ economica .continuing guarantee ~ reala . managing gestiona v.reliable guarantee ~ suplimentara . to lodge.liquefied natural gas ~ petrolier lichefiat .f. to manage gestiune s.terminal.marshalling yard ~ maritima .goods station ~ de tranzit . gas ~ Uchefiat .to warrant gara s. to administer.transit station ~ de triaj .economic administration/management ~ financiara . guide(book). to administrate.credit management ~ a datelor . (SUA) depot ~ de calatori .additional security ~ unica . to administer.single guarantee a da ~ .roadbook .n.budget/budgetary administration ~ economica . (persoana) guide s.n. general. to administrate gerant adj.f.liquefied petroleum gas ~ petrolier lichid . geodesy.f.) joint guarantee/ surety ~ solida . (global) overall.trustworthy guarantee ~ solidara .n.debt management ~ a inventarului . to accommodate general adj.asset management ~ a creditelor . (incluzand toate cheltuielile.(dr.data management ~ a datoriei .natural gas ~ natural lichefiat . cloakroom. handbook.economic geography gera v. riscurile etc. (SUA) checkroom gazs. generating s.(dr. personal security ~ nula .inventory administration/control ~ a intreprinderii .t. generator ~ de venit pasiv . geodetics geografie s./ control ~ bugetara . 1.(asig.f.border/frontier station ~ de marfuri . geography ~ comerciala .) all-in generator adj.t.parcel/ packet station ~ de frontiera .m. to manage.liquefied gas ~ natural .passive income generator geodezie s. global 2. management ~ a activelor .170 GAR-GH1 ~ implicita . administration.financial management ~ gre§ita .) corporal security ~ serioasa .enterprise management ~ a lichiditatilor . (railway) station.passenger station ~ de coletarie/mesagerie . terminus garderoba s.mismanagement ghid s.f.risk management ~ a stocurilor .t.pledge of movables. to house. to run.(proprietate industrials ce nu poate servi drept grantie bancard dacd nu este in exploatare) dead security ~ pe baza de depozit §i credit deposit-cum-credit guarantee ~ permanenta .) implied warranty ~ mobiliara . (care cuprinde unitatile monetare.stock administration.

schedule ~ al pragului de rentabilitate breakeven chart. to administer v. 1. householder 2.individual farm gospodina s. {administrate.n.) shipping schedule granita s. (econom) thrifty s.. chart.tourist guidebook. gratis. tehnicd etc. all-round/-in globalizare s. town management. (a andosd) to endorse 2.f.information desk girs. free (of charge). {cereale) cereals . (bun administrator) good manager gospodari v. (andosant. free of charge gratuit adj. a admi-nistrd) to manage.blank endorsement gira v.m. profitgraph ~ al cererii . bottleneck gospodar adj.m. {c. vid) emptiness. cheltuieli) overhead.rate of wear grafic s.) degree 2. gratuitously gratuitate s.f.demand schedule ~ cu baloane . frontier gratificatie s.f. utility ~ individuals . housekeeper grad s. 1. gross. active sau cota depiatd) bubble chart ~ de incarcare . aggregate.state farm ~ comunala/municipala . gratis.idle/slack time.f.{in care societdtile sau produsele sunt reprezentate prin cercuri/baloane proportionale ca mdrime cu puterea competitivd ca exprimatd prin volumul vdnzdrilor. (a conduce. (imprumut rambursat intr-o singurd transd la sfdrsitui perioadei scadente) bullet gol s.f.f.n.f.n. 1.i. to keep house.) (booking-office) window.r.t.extent of the damage ~ de fiscalitate .diagram of loading ~ de operatii .f. gratuitous. to guarantee girant s. (andosatar) endorsee global adj. pi.taxation degree ~ de folosire a fortei de munca . total. diagram. costless. bounty gratis adv. {andosare) endorsement ~ conditional qualified endorsement ~ de complezenta accommodation endorsement ~ in alb . {spatiu gol.) marketability ~ de uzura .{mar. at no charge adv. border. administrare) husbandry ~ agricola homestead ~ agricola colectiva collective farm ~ agricola de stat .f. void ~ de productie . traveller's handbook ghiseu s. bonus. (la teatru sau cinematograf) box-office (window) ~ de informatii . (a garanta) to warrant. gratuitousness gramada s. degree 3.GHI-GRA 171 ~ turistic .operation chart ~ de prioritate . overall. to manage a household v. 1. globalisation glont s. chargeless.rate of work ~ de tranzactionare . fin. household 2. without payment.n. andosator) endorser giratar^.priority schedule ~ de transport . (in matematicd. pay desk/ office. for free. menage 3.t. {menaj) housekeeping. {vrac) bulk grane s.n. (de apreciere) extent. wicket. level ~ de avarie .{bur. (rang) rank. grain. global.n. rate. graph.communal husbandry. corn. counter. {despre preturi. to set up house gospodarie s.m.

suspension of work. clerk of the court's office. mistake. recorder greseala s.all-up weight ~ proprie/fara incarcatura .n. grain. (sarcind) burden.net weight ~ neta a caricului descarcat . light ship/vessel.net net weight ~ predata . sole weight ~ reala a tarei . wheat.f. a unei nave) deadweight ~ a carcasei/a animalului taiat si curatat .(a unui vehicul.) clerk of the court. walkout.weight by volume. valoare si continut necunoscute {mentiune intr-un conosament) {mar.clear/real tare ~ specifica .f. weight. industrial action ~ a consumatorilor . (dr.(mar.estimated weight ~ estimata a ambalajului .specific gravity ~ stabilita de incarcator .printer's error greutate s. bulk density greva v.delivered weight ~ proprie .) to encumber.) deadweight ~ monetara . value and content unknown ~ vie — (a animalului inainte de tdiere) live weight ~ volumetrica . unloaded displacement ~ bruta . (dr.slaughter weight ~ descarcata/predata .carcass weight ~ a caricului . (dr.) shipped weight ~ legala a tarei .buyers' strike .(mentiune intr-un conosament) (mar. (incdrcdturd) load ~ moarta . corn grefa s.weight empty.legal tare ~ maxima . strike.) office of the clerk of the court.outturn weight ~ estimata .f.(mar.extra weight ~ si continut necunoscute .m. work stoppage.weight allowed free ~ neta . lightweight tonnage.(la predare) short weight ~ incarcata .loaded weight ~ a navei goale .total weight ~ unitara .(mar.) weight and content unknown ~ totala .nummary weight ~ netaxata . to burden greva s.) outturn (weight) ~ neta a tarei .) light displacement/weight.172 GRA-GRE grau s.poundage ~ in minus .(care nu aduce navlii) {mar.usual tare ~ .bulk weight ~ a marfii incarcate .f.warrant weight ~ cu ambalaj .net tare ~ neta efectiva/reala .standard of weight.packed weight ~ de sacrificare . record office grefier s.unit weight ~ utila .weight of parcel ~ a marfii descarcate .estimated tare ~ -etalon .(marfa cu ambalaj) gross/tare weight ~ consemnata in warant .(mar.useful weight ~ uzuala a tarei .) weight. test weight ~ excedentara .overweight ~ in livre . (eroare) error ~ de copiere .) shipper's weight ~ sub cea normala/permisa underweight ~ suplimentara .clerical error ~ de tipar .consumer strike ~ a cumparatorilor .land/landed/ landing weight ~ a marfii in vrac .cargo/shipping weight ~ a lotului de marfa .i.

unofficial strike.sit--down/-in strike ~ neautorizata .go-slow (strike) a chema la ~ .m.lobby ~ de studiere a cerintelor consu-matorilor . cluster 2.to come out on strike grevist s. 1. striker. work(man) on strike grila s.coulisse ~ de interese . to walk out. (categoric de salarizare.to call a strike a face ~ .to (go on) strike.n. grid. mdeosebi de naturd legislativa} special interest ~ de presiune .f.protest strike ~ Ae siAiAaritate .general strike ~ italiana/la locul de munca . (corporatie.(economice) vested interests.(muncitorii manuali/ industrial!) blue-collar workers ~ albe (clasa de mijioc din societdtile industriale avansate) white-collar workers guvern s.to call out a declara ~ . collar gulere albastre .(grevd cauzatd de conflictui apdrut intre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) (SUA) jurisdictional strike ~ de protest . grup de oameni ae afaceri care soYicita faciYitdfi.socioeconomic grade ~ strategic . (de sindicaf} wildcat strike ~ patronala — (inchiderea fabricii de cdtre patronat pe o anumitd perioadd pentru a nu satisface revendicdrile salariatilor) lockout ~ perlata . to govern ~ prost .governor general . group./i. government guverna v.(model al acti-vitdtii de aprovizionare industrials) buygrid ~ de salarizare .w.i. group.(grup de societdti cu pondere importantd in cadrul unei industrii care urmeazd o strategic comuna) strategic group grupa s. to stop work a fi in ~ .(sistem de evaluare a competentei manageriale) managerial grid grup s.n.pay/salary scale ~ manageriala .GRE-GUV 173 ~ a foamei .aspirational group ~ socioeconomic .lightning strike ~ generala . scale ~ de aprovizionare .sympathetic striKe ~ -fulger/spontana . governor ~ general . impozitare} bracket ~ de venituri .to misgovern guvernator^. (cere de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ de activitati analoage -job family ~ de brokeri neoficiali .to be on strike a intra in ~ .income group guler-s-.f.hunger strike ~ autorizata official strike ~ de avertisment warning/token strike ~ de delimitare .

weei hebdomadal. hyperinflat runaway inflation holding s. WE (magazine) hectare.m.f.(wire-) wove paper hartii de valoare .f.news paper ~ indigo/carbon . (mar.(comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. n.cadastral map ~ geografica .second-hand market hamal s. hydroelec (power)' plant/station. covered market ~ de carne . situatie generatd de existenta unei asigurdri etc.export sheed.note/letter paper ~ de tipar .) moral hazard hartie s.meat market ~ de legume . wa /moisture-repellent hidrotghmca s.f.printing paper ~ de ziar . hall 2. (in piatd) market house/hall. map.H hala s. (judeca r eased) judg(e)ment.security paper ~ timbrata . hazard. hedging ~ realizat prin cumpararea contracte futures .) stevedore.f.. (operatiune de cone carare a riscurilor ce pot decurge < fluctuatiile cursurilor la bursele marfuri.dock/port shed ~ portuar de marfuri .) securities hebdomadar adj. holding (company) horticultor^. hydrophobic.f.m.f.f. 1. (decret) decree.vegetable market ~ de pe§te .long hedging ~ valutar .n. longshoreman han s. hebdomadary s.n.n.transit shed.n.copy paper ~ -moneda . (mar. (ora order. horticulturist horticultura s.freight shed hangiu s. inn hangar s. water-pos plant hidrofil adj. (despre unele mdrf hydrophilic.fish market ~ de vechituri .currency hedging hidrocentrala s.n. hectare hedging s. shed for passing goods ~ portuar . water-retaining hidrofob adj.stamped paper ~ velina . porter 2.paper money ~ pentru emisiuni de valoa bancnote . (rise) risk ~ moral . shed.pack/ packing/wrapping paper ~ de scrisori . horticulture hotarare s. hJdrotechnics hiperinflatie s. (decizie) decision.f./!.(fin.) shipping shed ~ pentru marfuri in tranzit . (pentru avioane) hangar ~ pentru depozitare temporara shed for short storage ~ pentru marfuri de export .geographical map ~ marina .m. innkeeper harta s. chart ~ cadastrala . paper ~ de ambalaj/impachetat .sea/nautical chart hazard s. 1. sentec (arbitrald) award . din variatiile preturilor tranzactiile de comerf exterior sau i cursurilor de schimb) (bur.

by(e)-law ~ judecatoreasca .judg(e)ment.decree in bankruptcy. adjudication order ~ judecatoreasca de lichidare winding-up order ~ judecatoreasca de scoatere de sub sechestru .replevin ~ judecatoreasca definitiva judg(e)ment absolute ~ judecatoreasca executorie enforceable judg(e)ment ~ judecatoreasca in contumacie judg(e)ment in absence .HOT-HOV ~ a administratiei locale . sentence ~ judecatoreasca de declarare in stare de faliment .

residential hotel hotelier adj.m..) to decide.) to deal with a case ~ in fond . s.175 hotart v. to rule. {proprietor sau director al unui hotel) hotelkeeper.t.{dr.coaster hovercraft ~ pentru pasageri . (aeroglisor.. (dr.passenger hovercraft . air-cushion ship/vessel ~ costier . o plata) to award ~ asupra unei spete . nava pe pernd de aer) hovercraft. hotel ~ -pensiune ./?. hotelman hovercraft s. hotel.(dr. (o penalitate.) to decide on the merits of the case hotels.n.

instalatii) premises ~ comercial business premises ~ cu locuinte collective housing imobiliar adj.?!.f. (a unui cumpdrdtor luarea unei decizii atunci cdnd c. (a posturilor in functie de competenta cerutd si salarizarea corespunzdtoare) grading igiena s.total import ~ interzis .r. illegally. house. to lock away.brand(ed) image imigra v.I iard s.(a unui produs) automatic identification identitate s. odd imperialism^.(man.) corpc image ~ a marcii .f.f. (imprimatur monedd. identity ~ a corporatiei . illegal.economic imperialism implementa v.i. to immigrate imigrant. hierarchically. n. unlawfulness 2. (un capital) immobilize. n.t. illicit. illicitly iluzie s. zitioneazd un produs) involvement import s. to reduce/to diminish the price ofv. levels of authority.n. cheapness. (unitate de masurd pentru lungime) yard identificare s.f.w. immovable imobiliza v. chain of command ierarhizare s. image 2.f. to implement implicare s.f. hierarchy. (cladire) build (cu teren. (despre actiuni puse in vdnzare) neglected ilegal adj.) corporate identity ~ falsa — (pentru incasarea unui cec) false pretences ieftin adj. real.(man. (act) unlawful act. (caracter ilegal) illegality. unlawful.industrial health/ hygiene ignorat adj. unlawful adv.t. to come/to go down ierarhic adj.n. hierarchical adv.t.f. illegal. inexpensiveness ieftini v. through the usual channels ierarhie s.tax impact impar adj. importation ~ cu scutire de taxe vamale --free importation ~ global .1 impact s.s'. to tie up. import. impact ~ al impozitului .f.f. unlawfully ilegalitate s. 1. 1. immigrant imobil s. marcd) mintage ~ a corporatiei . to fall in price. imperialism ~ economic . secret/underground activity ilicit adj.(ideea falsa cd banii avea o putere fixd de cumpdrc tendinta de a ignora modifies valorii banilor din cauza inflatiei sa deflatiei) money illusion imagine s. cheap.f. identification ~ automata . hygiene igiena muncii . illusion ~ monetara . illicit adv.prohibited import ~ masiv heavy import importuri invizibile (import servicii) invisible imports . inexpensive ieftinatate s.

tax on turnover ~ pe circulatia marfurilor .unit tax ~ pe venit .capital gains tax ~ conform categoriei de impunere schedule(d) tax ~ degresiv .indirect tax ~ local/municipal . tax.profit/revenue tax.n.(de produse cu preturi mai scdzute decdt cele din propria tard) parallel imports ~ vizibile .(transfer de venit. taxable.(mai ales la masinile de import) car tax ~ negativ . (referitor la accize) excisable.receipts tax ~ pe lux .income tax.emergency tax ~ fiscal/pe timbru .deferred tax ~ anual . (referitor la taxele rutiere.degressive tax ~ direct .council/local/ municipal tax ~ pe chirii . (taxa rutierd.t. (SUA) corporate/corporation tax ~ pe profitui excedentar nedistribuit . supertax ~ pe unitate/unitar .rent tax ~ pe cifra de afaceri .(pe proprietate) reprises ~ ascuns/indirect . leviable. importer ~ independent .personal income tax .hidden tax ~ asupra prelucrarii industriale a produselor . targuri etc.luxury tax ~ pe profit .(perceput in jiecare etapd a procesului de distribute) sales/tumover/transactions/ cascade tax ~ pe consuin .real estate tax ~ indirect .independent importer impostura s. duty.f.donation/gift duty ~ pe incasari .) toll ~ amanat . to import importator s. assessable.m.total income tax ~ pe venitui personal .property tax ~ pe salarii .interest tax ~ pe donatie .excess profits tax.wealth tax ~ pe cap de locuitor . contribution.processing tax ~ auto . impozit perceput in piete.equitable tax ~ extraordinar . (pentru incasarea unui cec) false pretences impozabil adj. head/poll tax ~ pe capital .dividend tax ~ pe dobanda . (despre o proprietate) rat(e)able.capitation(tax).) tollable impozit s. targuri etc.(import de mdrfuri) visible imports importa v.(impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investitii financiare) excess retention tax ~ pe proprietate . tax on capital ~ pe ca§tigul de capital . (referitor la taxele vamale etc.land/ground tax ~ global/forfetar . (SUA) federal income tax ~ pe venitui global .consumption/ expenditure tax.capital tax.salary tax ~ pe supraprofit .direct tax ~ echitabil .IMP-IMP 177 ~ paralele . taxele percepute in piete.) dutiable. tax on consumption ~ pe dividende .turnover tax.stamp duty ~ funciar .lump-sum tax ~ imobiliar . impost. in vederea garantdrii unui venit minim acestora din urmd) negative income tax ~ pe avere . de la cei bogati la cei sdraci.

exaction ~ pe piata de catre consumatori unui produs} consumer pullthrough ~ proportionala cu venitui graduated taxation imputa v.f.to overtax impunere s. incapacity ~ de a actiona in justitie .f. inactivity. irremovability inaugura v.taxes and dues impozita v. 1.f. print matter/paper imprimerie s.multiple taxation ~ proportionala cu posibilitatea de a plati . to levy taxes on impozitare s.f.n.(pentru franarea investitiilsr. print.flat tax impozite de asigurari sociale .ability-to-pay taxation impresar^. (despre o piata) sluggish. (a tipdri) to print 2. taxation ~ la sursa a venitului .178 ~ progresiv . (de mu.(5' UA) delinquent tax ~ retinut la sursa . disability. deschide) to open incapacitate s. (fdrd tranzactii) (bur. inactive. printed s.(din salami) pay as you earn ~ multipla/dubia . (fiscala) taxation. a consumului) repressive tax ~ restant . (a unei proprietdti) rating. immunity ~ diplomatics . succession duty.social security taxes ~ si taxe . (tesaturi) to (im)print.f. 1. (procesul de stabilire{ mentinere a unei duratii egale la acfl| si pasive in vederea reducerii rise ratei dobanzil) (fin. (frc to charge imputare s. (nefolosit) unemployed. 1. imposing. (prin apdsare cu sigiliul.tax franchise ~ parlamentara .disabilit enter into contracts ~ de a mstraina o proprietat disability to alienate property . (legald) (If. assessment ~ excesiva . (in bani) charge imunitate s.) list inactivitate s.disabilit sue ~ de a mcheia contracte ..withholding tax ~ succesoral/pe mostenire inheritance tax.overtaxation ~ nejustificata .) immunization inactiv adj. irremovable inamovibilitate s. (plata accizelor) to excise ~ excesiv . (a unei sarcini) assignment 2.f.t.f. (formular) form pi.f.parliamenta immunity ~ vamala . estate duty/tax ~ unic — single tax ~ uniform .diplomatic privilege ~ fiscala . (juridica) disability. (fiscal) to tax. (stagnant) (neproductiv) dormant. inalien< unassignable inamovibil adj.progressive tax ~ proportional cu venitui ./n.duty-free import imunizare s. impresario imprima v. to inaugurate. printed works. (invaliditate) inval 2. to impose: (o sarcina) to assign 2.t. (stagn dullness inalienabil adj. (o proprietate) to rate.t.f.t. stampild) to emboss imprimat adj.graduated income tax ~ regresiv . to assess. 1. printing office/ works/house 2. (de tesaturi) printery impune v. to tax.regressive tax ~ represiv .t. (bani) to deduct. 1..

} pay. (costut) to figure in inclusiv adj.strike benefit/pay ~ de munca in strainatate .sick allowance/benefit/ pay. to comprise.(mar. holiday pay ~ de deces — (platibild in caz de deces) (asig. (situatie in care rezultatele unei decizii nu sunt sigure) uncertainty include v.n.temporary disability incaso s.dole ~ familiala . tarife) inclusive (of) adv. (acordatd martorilor intr-un proces) conduct money.dependants' benefit ~ personala . allowance ~ de boala . inclusively. (dr. to include.training allowance ~ de greva . indexation .t.f.family allowance ~ parlamentara .n. (pe numdr de mile) mileage ~ de formare/pregatire .INC-IND 179 ~ de munca permanenta §i totala total permanent incapacity ~ de plata a datoriilor .) dispatch money ~ de concediere . compensation.) enabling/goodwill payment ~ pentru cre§terea preturilor deamess allowance ~ pentru incapacitate de munca disability benefit ~ pentru persoane tntretinute de salariat . 1. to contain.) arson incendiu s. (despre preturi.f.inclusive of all charges incorporal adj. (provocat) (asig. (de drum etc.inability to pay debts ~ temporara de munca . statutory sick pay. setting on fire ~ premeditata .speciala . to indemnify.member's emoluments ~ pentru cointeresare/stimulare (acordatd conducerii unei societdti) (man. benefit.charges included ~ toate cheltuielile . included ~ cheltuielile . (intr-un plic) to enclose. sickness benefit ~ de celeritate .personal allowance . (alocatie) allowance.entertainment allowance ~ de §omaj .) incorporeal inculpa v. inclusive.f.(asig. undecipherable. (a inserd) to insert 2.) arson incertitudine s. to inculpate indemniza v.t. pay. to requite indemnizatie s.dismissal compensation/pay/wage. to charge. to add in. (ilizibil) illegible indexare s.f.) death benefit ~ de deplasare . subsistence allowance/money. collection of payments ~ documentar .perquisite independenta s. fire 2.(pperatiune de incasare efectuatd de banca exportatorului la dispozitia acestuid) documentary collection incendiere s. (despdgubire) indemnity. independence ~ economica — (economic) self-sufficiency indescifrabil adj. 1. to indict.(in interes de serviciu) travel/travelling allowance.f.foreign allowance ~ de reprezentare . indecipherable.vacation allowance.t. terminal wages ~ de concediu .

weighted in^ es individual adj.oil/petroleum industry ~ poligrafica .wages index ~ bursier/al cursului actiunilor share index ~ corectat .paper industry | • ~ hoteliera .price index ~ al preturilor de consum . (dr.street directory ~ al variatiilor sezoniere .the rubber industry ~ ceramica .wear index ~ financiar . index ~ al strazilor .heavy industry | ~ hartiei . (personal) personal 2.) undivided.car/automotive industry ~ de prelucrare a lemnului -woodworking industry ~ distractiilor/spectacolelor amusement industry ~ editorials publishing industry ~ extractive extractive industry ~ fbrestiera forest/timber/wood industry .m.economic indicators ~ financtari . to industrialize industrial 5.printing industry . individual. indicator.) several indiviz adj.refrigerating industry. industrialism industrializa v. industry industria alimentara .general price index ~ individual al preturilor . index ~ al costului vietii . (dr. industrialist industrie s. 1. (dr.industry ~ miniera .) joint ownership/ tenancy industrial adj.food industry ~ casnica/artizanala .t. index adjusted seasonally ~ de cale ferata . n. industrial industrialism s. joint indiviziune s..mining industry ~ otelului steel industry ~ petroliera .cost-of-living index ~ al preturilor .packing industry ~ constructiilor de masini — mechanical engineering/machine building (industry) ~ de automobile .aggregate price index indici ponderati .railway indicator/ pole indicatori economici .(indicele preturilor cu amdnuntuJ) consumer price index. index of retail prices ~ al preturilor producatorilor producer price index ~ al salariilor .rectified index ~ de cantitate .home/cottage/ family industry ~ cauciucului .(fin.pottery industry ~ chimica chemical industry ~ conservelor . m.financial indicators indice s.index adjusted for seasonal variations.(care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale unei piete) brand development index ~ de lichiditate .financial ratio ~ general al preturilor .f.) solvency ratio ~ de uzura .hotel industry/trade | metalurgica metallurgic(.quantity/volume index ~ de dezvoltare a marcii .n.180 IND-IND indicator s.(fin. cold! storage trade • ~ grea .individual price index ~ sintetic al preturilor .f.) liquidity ratio ~ de solvabilitate . ~ frigului .

poor.f. inexigible. poate contribui la cresterea economica) growth inflation ~ de penurie .(cdnd oferta insuficientd exercitd presiuni de mdrire a preturilor) shortage inflation.handicraft industry ~ noua .{care utilizeazd resursele industriei primare) secondary industry ~ spectacolelor .light industry ~ viticola .(cauzatd de cresterea cererii agregate fata de oferta agregata) demand-induced/-pull inflation ~ prin costuri — (cauzatd de cresterea costurilor de productie independent de cererea agregata) cost-push inflation ~ prin moneda .capital-intensive industry ~ cu perspective de dezvoltare -growth industry ~ locala .infant industry ~ principals staple industry ~ protejata . runaway inflation ~ lenta/taratoare .tourist trade ~ u$oara .hyperinflation.hidden inflation ~ controlata . inflationism inflationist adj.) undue influence informatica s. influence ~ ilegala — (presiune exercitatd pentru semnarea unui contract) (dr. (adept al inflationismului) inflationist influenta s.related industries inertie s.subsidized industry industrii conexe .(situatie in care inflatia.(cauzatd de emisiuni monetare excesive) money supply inflation ~ structurala . (despre calitate) low.show business ~ tertiara/serviciilor tertiary/service industry ~ textila . inflationary s.(dezinteresul unor proprietari de intreprinderi indtistriale de a-si muta societdtile in alte locuri mai propice desfdsurdrii activitdtii) industrial inertia inexigibil adj. (despre metale etc.) primary industry ~ secundara .key industry ~ cu investitii man pe unitatea de produs .process/processing/ manufacturing industry ~ primara — (care extrage si adund resursele naturale prin activitdti cum ar fi mineritui. in anumite conditii si proportii.textile industry ~ timpului liber .IND-INF 181 ~ prelucratoare .structural inflation ~ suprimata .f. n.f.f informatics ~ de gestiune .forestalled inflation ~ ascunsa/mascata .creeping inflation ~ prin cerere . agricultura etc.business/administrative data processing informatie s.f.wine industry industrie-cheie/de baza . inertia ~ industrials .suppressed inflation inflationism s.(impotriva concurentei strdine) sheltered industry ~ subvenfionata . short squeeze ~ galopanta . information ~ ascunsa — (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie .leisure industry ~ transporturilor carrying trade ~ turistica .) base inflatie s. undue. inflation ~ anticipata .local industry ~ meste$ugareasca . not due inferior adj.m.pent-up inflation ~ de crestere .

m.customs inspector/surveyor ~ vamal maritim -jerquer ~ vamal terestru .marine board inspectie s.government civil engineer ~ electrician .} (classification) surveyor.financial engineering ~ tehnica .plumbing ~ de iluminat illumination plant ~ de operat cereale (mar. transgression infrastructura s.f.outdoor plant . to inspect. ship's/marine.f. equipment. breaking/infringement of the law.economic information infractiune s. surveyor. to examine inspector s.chief engineer ~ tehnolog .m. sanitary inspector ~ silvic .naval architect ~ de exploatare .silvicultural/forestry expert ~ -sef.civil engineer ~ consultant ..(in sectorul asigurdrilor pentru accidente si incendii) insurance surveyor ~ de credite . inspector.(mar. loan administrator/officer ~ de registru/clasificare . social (overhead) capital inginer s.182 1NF-INS contractuald incompletd) hidden information ~ asimetrica .credit officer. examination ~ de clasificare — (a registrului naval) survey classification ~ tehnica .) bulk cargo handling facility ~ de punte . installation. engineer ~ agronom . freezer ~ in aer liber/deschisa . inspection. outfit.customs inspection/survey instabil adj. to survey.(mar. (fluctuatie) unsteadiness ~ politica .(mar. insolvent insolvabilitate s.) tonnage ga(u)ging surveyor ~ financiar .tax inspector.) bulk grain-handling appliance ~ de operat marfuri in vrac . maritime surveyor ~ de tonaj .consulting engineer ~ de constructii navale . n. offence.inspector general ~ sanitar officer of health. insolvency inspecta v.. (inspection) officer ~ de asigurari . infrastructure. inspector of taxes ~ general .(mar.forester ~ vamal . engineering ~ financiara . instability. agronomist ~ constructor .f.f.mechanical engineer ~ minier . plant ~ de apa .political uncertainty instalatie s. inspectorate ~ maritim .refrigerating/cold-storage plant.engineering insolvabil adj. survey.process engineer inginerie s. (fluctuant) wide instabilitate s. malfeasance.mining engineer ~ silvic .technical inspection/survey ~ vamala .f.operating/works engineer ~ de poduri si sosele .(cu distribute inegald intre participantii la o tranzactie) asymmetric information ~ economica . (despre piata bursierd) volatile.agricultural engineer.electrical engineer ~ mecanic .f.f.) deck gear ~ frigorifica .land waiter inspectorate. unstable.

corporate trustee institutional adj.import ban/ prohibition ~ de a executa ore suplimentare overtime ban interes s. direction.insurable interest ~ public . (act juridic) (legal) d instrument ~ de plata .research institute • ~ de proiectare . interdiction. forbiddance. instrument. (dr.harbour/port facilities ~ portuare de operare . to lay an embargo institute. to establish ~ retentie asupra .insurance instructions ~ de exploatare .service instructions ~ de virare din cont curent in cont de depozit .credit instrument ~ incomplet de plata .working instructions ~ de folosire . (unealta) tool.civil court ~ penala . ban. instruction. law court.(sau invers) bank sweep arrangements ~ tehnice .(fin. court (of justice) ~ civila .(mar.(yaloarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vdnzdri) capital intensity interdictie s. implement. integration ~ economics .f.to put a lien on ~ un embargo . to instruct. establishment ~ bugetara .(incdrcare. descdrcare) shipping facilities instanta s. to train instruire s. institute ~ de cercetari .economic integration ~ orizontala .social integration ~ verticals . (dispozitiv) device 2.site facilities ~ portuare .n. institutionalism instructiune s. to set up. institutional institutionalism s.') instance.) shipowner's directions ~ de asigurare .f. insufficient.engineer regulations instrui v.) negotiable instruments/securities.n. in-house training instrument s. Qpusd integrdrii verticale) horizontal/lateral integration ~ sociala . training ~ in cadrul intreprinderii .budgetary institution ~ de binefacere . (despre stocuri. 1. interest ~ asigurabil .monetary instrument instrumente de control . intensity ~ a capitalului . institution.public office ~ mandatata . prohibition ~ a importului .t. n.criminal court institui v. instruction.(fuziunea organizatiilor in aceeasi companie.f. trad(e)able instruments insuficient adj. to institute.f.f. scarce.t.charity/benevolent/ philanthropic institution ~ de stat .design institute institutie s.to embargo. capitaluri) stringent integrare s.f.inspection tools ~ negociabile .public interest .f.{cambia) inchoate instrument ~ monetar .INS-INT 183 ~ sanitara .instrument of payment ~ financiar/de credit .(integrarea productiei cu sursele de aprovizionare si cu pietele de desfacere) vertical integration intensitate s.training within industry. order instructiuni ale armatorului . deficient. short. rezerve) low.sanitary installation instalatii de santier . (despre bani.

t. ad interim mterimats. entrance ~ in posesie prin fbrta . to interview interviu s.n.f. entrance 2. factor.(utilaje si constr agricole) deadstock ~ pe stocuri .184 interimar adj. inner s. intermediary s.n.) entry. taking up duties ~ in posesie . disability. (a unei afaceri. agent.n. invalidity. to intervene interventie s.complete disability inventar s.f. (o clauza) to put in inunda v. (dr.i.m. internal. (tard) home intermediar adj.t. temporary.(pentru sustinerea cursului).produce broker a fi ~ . (a insera} to insert.) entry. disablement ~ totala . entrance 3. (intre) to deal (between) intermediere s.coming into force/effect introduce v. interior. bill.packing list/note/sheet/sUj ~ fizic . (a statului in economic. go-between.lot-size inventory ~ periodic .physical inventory ~ mort . to forbid. to interdict. ban intraprenoriat s. domestic. to prohibit. intermediary. interdepartmental intern adj.m.t.) ttt bring in.f. interim interior adj. internal. interstate interveni v. 1. (al unui stat) inland. entering. intermediation.) periodic inventory ~ permanent .t. a bdncii centrale pe piata financiar-bancard etc. (marfuri. (inregistrare in cont) (cont. acting.(dr. intermediate. 1. stockjobbing ~ financiara . home interstatal adj. inventory. (is posesie) (dr. (adept al interventiei statului in economic) interventionist intervieva v. propuneri etc. interdiction.to intermediate. interview ~ nedirijat/nestandardizat .) entry ~ in functie . stocktaking (lista) list. to inundate 2. (promo varea call.f.assumption of an office. interior. interior. 1.| tdtilor de antreprenor in interiond \ marilor companii) intrapreneurship | intrare s.f. to ban interzicere s. to flood. middleman.state/government interference ~ bancara . provisional.(cont.financial intermediation interministerial adj.) forcible entry ~ in vigoare .(mentinut la zi) (con perpetual inventory . schedule ~ agricol . forbiddance.(dr.) to invalidate invaliditate s.t.continuous inventory ~ de lada .agricultural implements ~ continuu .) intervention ~ a statului .n.merger broker ~ de schimburi valutare . banking support interventionist s. prohibition. (piata cu o marfd) to glut invalida v. a unei tranzactif) factorage ~ bursiera . bargain maker ~ al fuziunii .stockjobbery.exchange jobber ~ financiar .financial intermediary ~ in comertui angro .n.telephone interview interzice v.informal interview ~ prin telefon . intermediate. inside 2. to introduce.full-function wholesaler ~ in comertui cu marfuri .

mortgage.private investment ~ productiva productive investment ~ publica/de stat public/government investment ~ sigura .capital investment ~ directa .community investment ~ cu rise scazut .direct investment ~ etica ethical investment ~ excesiva overinvestment ~ externa . hypothecation. care procedeazd in mod regulat la investitii si care gestioneazd portofolii de man dimensiuni.1NV-IPO 185 ~ viu . mortgage. cauzatd de productia pe stoc) involuntary investment ~ in obiecte de valoare . to mortgage.to be bound by mortgage ipotecare s.unsuitability ~ negativa .(investitia uneifirme in actiunile unei companii din acelasi sector de activitate cu eel al investitorului) trade investment ~ comunitara/obsteasca .f. precum companiile de asigurdri. to take stock of an inventory inventaria v.t. to put out ~ excesiv .non-monetary investment ~ in strainatate . ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructurii) autonomous investment ~ bruta .small investor investitie s. hypothecary a fi obligat ~ . to vest. to hypothecate.(organisme care dispun de resurse importante.f. (plasament) placement.(cheltuieli de investitie care nu sunt induse de modificdri ale nivelului productiei. negative investment ~ neta . handle) institutional investors ~ mare . to inventory investi v.f.foreign investment ~ financiara .financial investment ~ fixa (in infrastructura) fixed investment ~ involuntara .(constant si sigur) true investment ~ autonoma .disinvestment. to draw up an inventory.t.w.(in stocuri de mar/a.international/ overseas investment ~ necorespunzatoare .conservative investment ~ de capital . lockup ~ planificata .gross investment ~ comerciala . investor ~ institutional .(termen care desemneazd investitiile realizate pentru satisfacerea cresteru constatate sou estimate a cererii de bunuri economice) induced/ passive investments ~ speculative speculative investments ipoteca v. (go/are) pledging ipoteca s.to inventory. to invest. fondurile de pensii si investitii. hypothec. lockaway. (gaj) pledge .(septel) livestock a face un ~ . t.portfolio investments ~ induse . (a plasa) to place.(investitor strategic) big investor ~ mic . investment.to overinvest investitor^. placing ~ aducatoare de profit .safe investment ~ straina foreign investment ~ straina directa foreign direct investment investitii de portofoliu . (a gaja) to pledge ipotecar adj.planned investment ~ privata .net investment ~ pe termen lung long-term investment. mortgaging.

n.to encumber an estate with mortgage irosi v.aircraft mortgage ~ asiguratorie .(care inlocuieste tin numdr de ipoteci existente) blanket mortgage ~ imobiliara .(ipoteca data unui singur creditor.residential mortgage ~ in bani . (maritim sau aviatic) lane ~ turistic tourist itinerary izvor s.head mortgage a face o ~ .endowment mortgage ~ contributiva/colectiva . to raise a mortgage a greva un bun cu o ~ .(ipoteca precedatd de unul sau mai multe ranguri) junior mortgage ~ de rangul doi . alcdtuitd prin contributiile mai muhor persoane) contributory mortgage ~ cu amortizare graduala/progresiva .chattel mortgage ~ preferentiala .186 IPO-IZV ~ aeronautica .maritime/ ship mortgage ~ maximala . to waste istorie s.mortgage by order of the court ~ legala .spa .(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard de rang posterior care se adaugd la ipoteca de prim rang) second mortgage ~ deschisa — (a caret sumd poate fi mdrita) open mortgage ~ echitabila .t.(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard fdrd rang anterior) first mortgage ~ de rang inferior .blanket mortgage ~ globala .graduated payment mortgage ~ cu dobanda variabila adjustable/ variable rate mortgage ~ cu termen scurt de rambursare -quick-pay mortgage ~ de prim rang . spring ~ de ape minerale .(SUA) leasehold mortgage ~ principals .capital mortgage ~ invaluitoare .(ipoteca constituitd pentru o creantd nedeterminata) maximum sum mortgage ~ mobiliara .economic history itinerar s.to mortgage.n.(ipoteca secundara) mortgage wraparound ~ judiciara . way. itinerary.(ipoteca neinscrisd pentru garantarea unui credit) equitable mortgage ~ generala/totala .senior mortgage ~ prin inchiriere . history ~ economica . to squander.legal mortgage ~ maritima/navala . route.f.

to apportion.t. to get/to grow rich a se ~ rapid/peste noapte . a scinda) to break down. appropriation.t.land improvement/betterment. to take aboard. to better 2. division.f. (a asana/a recupera un teren) to reclaim imbunatatire betterment s. (f?i avion) to enplane imbarcare . to go aboard a ship 2. (in tren) to entrain 3. to put in possession of land.to strike it rich imbogatire s. to share (out). money-making imbracaminte s. (de marfuri) shipment. to enrich v.) to embark. (in avion) enplaning ~ de balast . package. 1. to give out.t. (carftle de joc) to deal out.bank advance/loan ~ conditionat/cu clauze restrictive tied loan ~ consolidat — (credit ipotecar pe termen lung. (a distribui) to distribute. (mar. shipping (of goods) 2.(mar.to reclaim impacheta v. (cifre) (la) to divide (by) impartire s.) ~ continua improvement imbunatatiri continuous funciare . 1. loan. (a alocd) to allot. (credit) credit.time sharing impovara v. to afforest. (cu datorii. embarkment.n. (marfuri) to ship.f. assignment. (oneros) burdensome tmproprietari v. clothes. to make rich/wealthy. to pack (up).) to spread. (man. to appropriate land to improprietarire s. to enrich oneself.market sharing ~ a timpului de folosire . (mar. (reformd agrara) land reform imprumut s. (mar.) ballastage imbogati v. enrichment. acordat pentru o perioadd mai mare de 10 ani) permanent loan .f. scindare) breakdown. to put (a region) under timber imparti v. (a defaica. reclamation a face ~ funciare .r. (wearing) apparel ~ de protectie .t./ 1. advance.) spread ~ a pietei .t. responsabilitati) to saddle impovarator adj.f. clothing. (a repartiza un rise) (asig. (distribute) distribution. accomodation. to improve. (acordat unei intreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ bancar . (defalcare. to package. (in avion) to enplane v. apportionment. 1. (invelire) wrapping impaduri v. (pomana) lo dole.?. wear.t.) (de persoane) embarkation. (a parcela) to parcel out. (in tren) entraining 2.r.>2 tren) to entrain 3. improvement. (alocare) allotment. (a inveli) to wrap (up) impachetare s. (intre) to partition. packing. to haul on board 2. between). (repartizare a unui rise) (asig.t. to divide (among. (scrisori) to deliver.protective clothing imbunatati v. sharing.f./\ imbarca v.t. allotment. impozite.) (persoane) to embark. (.f. enriching.

loan against collateral/security ~ de asistenta . pentru achizi-tionarea de bunuri de consum) personal loan ~ -punte/de legatura .(transformarea unui imprumut cu ratd flotantd intr-unul cu ratdfixd prin folosirea ratelor dobdnzii la termen) synthetic loan a acorda un ~ .money at call and short notice ~ reciproc .warehouse receipt loan ~ ipotecar .(finantare interimard.(aranjament financiar prin care doua companii se imprumutd reciproc in vederea operatiilor de exportimport) back-to-back-loan ~ sindicalizat .to issue a loan a face un ~ . acordat persoanelor fizice. in special salariati.to grant a loan a emite un ~ .call/loan demand.weekly loan/money ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta — (acordat caselor de compensate sas agentilor de bursa) daily loan/money. rambursabil is \ rate lunare.long (term) loan ~ pe termen scurt .time/term loan ~ maritim .war loan ~ de stat government/public loan ~ de titluri securities lending ~ extern foreign/external loan ~ garantat .188 IMP-IMP ~ contra semnatura .(in functie de rata primard a bdncii) floating prime ~ cu garantie .collateral loan. money at/on call ~ rambursabil la cerere si cu preaviz .short (term) loan ~ pentru amortizare redemption loan ~ pentru masuri provizorii/ temporare .syndicated/ participating loan ~ sintetic .(cu ipotecarea nave!) bottomry.aid loan ~ de razboi .(imprumut pentru finantarea activelor curente) selfliquidating loan ~ cu dobanda variabila . (acordat agentilor de bursa) street loan ~ pentru tranzactii .hard loan ~ rambursabil la cerere .(in vederea acoperirii necesarului de fond de • rulment) transaction loan 1~ personal .stopgap loan ~ pentru o saptamana .straight/unsecured/ fiduciary loan ~ nerecuperabil .to float a loan . dayto-day loan/money.(credit care nu necesitd garantii suplimentare) signature loan ~ cu autolichiditate .mortgage/real estate loan ~ ipotecar pentru imbunatatiri funciare development mortgage ~ tn doua valute (imprumut pe baza de obligatiuni emise in doua valute} dual currency loan ~ la termen .(credit.secured loan ~ garantat cu un stoc . imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ rambursabil in valuta tarii creditoare . (cu angajarea mdrfii) respondentia ~ negarantat .dead loan ~ obligatar bond issue/loan ~ pe termen lung .to raise/to conclude/to make a loan a lansa un ~ .

(asig. procurator.in cash ~ plus sau in minus .m. returns.on joint account ~ contrapartida .in real terms ~ termeni relativi . proxy.) passive/bare/dry trust imputernicit s. to man 2. mandate.m.f.f. mar.effective.acting as ~ comision . commission. (a delegd) to depute tmputernicire s.t. (un cec.) on account and risk of shippers ~ drum spre . (a trimite) to send 2. incomings incasari brute/globale . 1.(despre o navd) under liner terms ~ cont comun .1MP-INC 189 imprumuta v.high commissioner incadra v. (a da cu imprumut) to lend. (persoand care ia cu imprumut') borrower imputernici v. (cu personal) to staff. (impozite) to collect.(formula pe un cec) account payee ~ contui si pe riscul incarcatorilor (asig.) bound for ~ drum spre tara .t.over or under ~ strainatate .sales revenue . cashing. to empower. (reprezentant) representative inprep.for account of ~ contui avariei comune . 1. to commission. (o plangere. on the staff.in transit ~ vigoare . (despre functie.abroad ~ suspensie . (mandatar) mandatory. to encash. (bani) to accommodate with ~ cu camata .f.t. (sume) receipts.t.) as per contra ~ contui .(mar. (in numerar) to cash.(dr.) abeyant ~ termeni reali . to encash incasare s. (a lua cu imprumut) to borrow. in ~ bransa .i.in the trade/line ~ calitate de .on commission ~ comun si pentru supravietuitor (formula dintr-o politd de asigurare de viata) joint and survivorship ~ conditii de linie . pi. deed trust ~ de a semna -signatory power ~ expresa . (intr-o categoric) to grade incadrare s. (o cerere) to forward.in relative terms ~ tranzit . effectual ~ vigoare de la data . (de impozite) collection. proxy.express trust ~ pasiva — (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) (dr. (procura) power/warrant of attorney.(mar.) to warrant. attorney (-in-fact) 2. (de datorii) recovery. 1.) on account of general average ~ contui beneficiarului . (datorii) to recover v. mar.) homeward-bound ~ garantie .t. 1. manning 2. to promote inalt adj.with effect from inainta v.(despre mdrfuri pdstrate in antrepozit pdnd la plata taxelor vamale) under bond ~ numerar . rang) high ~ comisar .) to cash. warrant. (intr-un post) to take smb. (cu personal) staffing. (a promova) to advance. encashment. (dr. takings.gross receipts ~ din vanzari . power. 1.flexible manning ~ intr-o categoric de salarizare labo(u)r grading incasa v. (authorized) agent. raising. un mandat postal etc. o reclamatie) to lodge. (intr-o categoric) grading ~ flexibila cu personal .to lend upon usury imprumutat s. to raise.(cont. trust. to submit. (a platilor la o ipo-tecd) servicing 2.

receipts and payments ~ totale total receipts ~ zilnice . lading.(mar. to load. to burden.loading on the berth ~ la rand . loaded condition ~ cu balast .daily receipts incasator s.net receipts ~ si cheltuieli .f. (drepturi) to violate.) gross terms loading ~ in contui incarcatorului .lighterage ~ per unitate de spatiu .loading in bulk ~ la dana . (despre nava) laden.laden in bulk ~ pe nava .(serviciu bancar oferit exportatorului. exacter. prin care banca aranjeazd ca documentatia de transport sd fie trimisd importatoruhu contra platii mdrfii) documentary collections ~ estimative . 1.! shipped.hand loading ~ maxima . (a unei legi. 1. (de impozite. un contract etc) to infringe.(fdrd spatii libere) tight loading ~ in contui armatorului . payee.(pe unitatea de suprafata) maximum load ~ mecanizata . shipping 2.) shipper's load and account ~ in vrac . tax revenue/receipts ~ marunte . loading in turn ~ manuala . 1. to ship 2.tax collector incaka v.load per unit ~ prin greutatea proprie/moarta dead load | ~ si pontare in contui incarcatorului .t. load: and tally in shipper's account incarcat adj. (la plata) overcharging ~ compacta .(mar.estimated receipts ~ fiscale/din impozite .flat-sided. collector. 1.(mar.incomings and outgoings.190 INC-INC ~ documentare . agent fiscal) receiver.breach of contract ~ a drepturilor de brevet .(despre anumite mdrfw deck-loaded ~ peste marca . overladen .unit loading ~ pe slepuri . inland revenue/receipts. (o nava) to freight. receipts and expenses/ expenditure ~ si plati . a unui contract) infringement.petty cash ~ nete . breach ~ a contractului .lightl) laden ~ cu marfuri generale . to lade. to break incalcare s. (o lege.loaded with blanks ~ cu marfa usoara/usor . shipment. (la plata) to overcharge incarcare s.t. (o proprietate) to trespass (on/upon) 2.f.turn loading/shipping. loading. exactor ~ de impozite .shipped. (a unei nave) freightage. (de drepturi) violation.breach of the regulations incarca v. waterbome ~ pe punte . (a unei proprietdti) trespassing 2.machine loading ~ necorespunzatoare .m.unsuitable loading/shipping ~ paletizata .laden wit generals ~ in minus .internal revenue.patent infringement ~ a regulamentului .(fata de cantitatea men tionatd in conosament) short-shipped ~ in stare si conditie aparent bune shipped in apparent good order condition ~ in vrac .) shipper's load and tally.

oil/petrol/petroleum cargo ~ de produse albe .untrimmed cargo ~ neta . (instalatie) loader. ship loader ~ hidraulic .full and down condition incarcator s. shipload. carrying load ~ de tranzit .noxious cargo ~ paletizata . shipment ~ alterabila .homeward/inbound cargo ~ de marfuri generale .inflammable cargo ~ in bale . handler. load.cargo in good condition ~ in vrac .m.timber cargo.broachable cargo ~ amestecata .commercial load ~ completa .pallet load ~ de petrol/titei .perishable cargo ~ ambalata violabila .(a navei) shipfull.liquid cargo ~ maxima .shipload.damaged cargo ~ comerciala . in-transit shipment ~ de umplutura . loading.fluid cargo ~ grea . consignment ~ fluida .shipper.bag(ged) cargo ~ in stare buna . burden. lading.timber-deck cargo ~ de export .composite/mixed cargo ~ aruncata peste bord .bale cargo ~ in butoaie .unsecured cargo ~ nepericuloasa .animal load ~ de cabotaj .black/dirty cargo ~ de transportat -.elevating loader ~ de marfa in vrac .composite/mixed cargo ~ neamarata .case cargo ~ in primejdie .plin si la marca" . (transportatd cu nava.coasting cargo ~ de cherestea .(de pe o nava in pericol.penalty cargo ~ de animale vii . full load ~ congelata .clean cargo ~ de produse negre .hydraulic loader ~ mobil .bulk cargo/freight.distress cargo ~ in saci . care se scufundd sau este dusa de valuri la mat) jetsam ~ avariata/deteriorata .ultimate load ~ mixta .general cargo ~ de palet .containerized cargo ~ cu miros specific .safe load ~ nerujata . avionul sau autovehiculut) cargo. loading installation ~ cu platforma . shipment ~ a navei ..containerizable cargo ~ contain erizata .net load ~ nociva .outbound shipment.(emandnd gaze care contamineazd alte mdrfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .portable loader ~ si carau§ shipper and carrier incarcatura s.barrel(led) cargo ~ in lazi . loose bulk cargo ~ lichida .outbound cargo ~ de import .measurement cargo ~ expediata .frozen cargo ~ containerizabila .f.underloading ~ inflamabila .palletized cargo . (SUA) lumber cargo ~ de cherestea pe punte . lade.INC-INC 191 ~ .filler cargo ~ de valoare . loader.valuable cargo ~ de volum/cubaj .working cargo.incoming cargo ~ de intoarcere . freight.bulk loader ~ de nava .deadweight cargo ~ incompleta .

unit load ~ periculoasa . to close with. renting. (a ritmului de lucru de catre muncitori. (un contract) to contract. 1.subject cargo ~ rujata .overtime cargo. a unei nave) charterage. (activitatea. salvage ~ stivuita . (a lua cu chirie) to hire. (a unei intreprinderi) closedown. to strike 2. cessation. (un contract de asigurare maritimd etc. chartering ~ a navei nude . (magazinul) to shut up 3. mangal. closing. (dare sau luare cu chirie) lease.f. to rent 2. (un tdrg) to bargain. 1. (un cont) to rule off incheiat adj. hire. to clinch.to default incetinire s.air cargo ~ umeda . to let (off/out) 3.) to underwrite.) demise charter ~ de echipament . (a maga-zinului) shutting up 3. hiring. 1.trimmed cargo ~ salvata . to stop. o unitate economica) closedown 2. (un concordat) (dr. cu volum mare.t. (un bilant contabil) to make up.(care aduce navlu) paying load.f. o navd etc.assumed cargo ~ prevazuta/prescrisa .) dirty cargo ~ presupusa . (o mtreprindere) to close/to shut down.saved cargo. a electricitdtii etc.dangerous/hazardous cargo ~ permisa . (a da sau a lua cu chirie) to lease. to settle. negru defum etc.) cesser ~ a obligatiilor contractuale frustration of contract ~ de plata .) to shut off tnchidere s. (tdiere a gaze-lor. (luare cu chirie) tenancy 4. ceasing. to cease. (p afacere) to conclude.(ciment. shutting down. despre o mtreprindere.equipment leasing ~ de instalatii industriale sau cladiri complet echipate .moist/wet cargo ~ uniforma . (un avion.plant leasing inclinatie s. to knock off incetare s. (lucrul) to leave off. shutdown. (a da cu chirie) to hire out. 1. (dare cu chirie) let.) to compound 3. to.uniform cargo ~ urgenta . to discontinue.default a intra in ~ de plata . to shut 2. o unitate economica) to close down. letting 3.f. 1. pay/useful load tnceta v. (a unei obligatii) (dr. (leasing) leasing 2.) to charter tnchiriere s. (spre un anumit comportament economic) propensity .stowed cargo ~ transportata cu avionul . material lemnos) deck cargo/load. shipment on deck ~ pe unitatea de suprafata .t. to close. shutting 2.(fdrd echipaj) (mar. (a unui avion. despre o mtreprindere. electricitatea etc. 1.(afirmei) vacation shutdown ~ temporara a bancilor . (a activitdtii.permissible load ~ prafoasa .192 INC-INC ~ pe punte — (mdrfuri periculoase. (a tdia gazele.specified load ~ rubricata .f. (despre socoteli) even inchide v. fdrd declansarea efectivd a grevei) slowdown incheia v.f.(SUA) bank holiday inchiria v.t. rush shipment ~ uscata . payload.dry cargo ~ utila .t.) shutting off ~ catre public — (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particulard/mchisd) going private ~ pe perioada concediilor .tenant 4.

to form. to deliver ~ cuiva o citatie . 1. formation.t. setting up. to meet. bonificatii etc.r. to found.t. pi.f.(a obligatiilor contractuale.t.propensity to import ~ spre investitie . o obligatie. (un concurenf) to forestall inlesni v. substitution. commutation ~ de inventar uzat . (inlesniri acordate salariatilor in afara salariului) amenities inlesniri pentru salariati . (a unei societdti comerciale) flo(a)tation. a unui automobil.average propensity to save ~ spre consum . to hand over. replacement.) freeze.t. counselling profesionala vocational counselling inHinta v. guide indrumare s.credit freeze ~ a preturilor price freeze ~ a salariilor . a unei nave etc.t. fapt care atestd existenta contractului) part performance indreptar^. to fulfil(l).to fulfil(l) customs formalities indeplinire s.propensity to save ~ spre import . (a unei societdti. to set up.f.) registration. to honour.wage freeze Tnlatura v.) to freeze inghetare s. (preturi. un auto-mobil.ship's registry inmana v. o navd etc) to register Tnmatriculare s. facility.«. un angajament) to perform. (a preturilor.f. handbook. carrying out. (p societate. execution ~ partiala . (o societate comer-ciald) to float.(al produsului autentic) distant substitute Tnmagazina v.(al produsiiliii autentic) close substitute ~ de proasta calitate .marginal propensity to consume ~ marginala spre economic marginal propensity to save ~ medie spre consum .t.m.to serve writ on . deputy.f. discharge. to store.f.f. to warehouse inmatricula v. registry ~ a navei . (o societate. to make easier inlesnire s. (a unei societdti.(transport gratuit. accommodation 2. salarii. freezing ~ a chiriilor (de cdtre stat) rent freeze ~ a creditelor .) employees' amenities inlocuire s. (a face datorii) to fall/to get/to run into debt. (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternate director ~ apropiat .t. substitute. indebted indeplini v.inventory turnover inlocuitor s. a unei obligatii. to carry out.t. credite etc. (un contract.f.average propensity to consume ~ medie spre economic . foundation. a conturilor etc.propensity to invest Tndatora v. to establish. to discharge. to facilitate. establishment. a unui angajament) performance.1NC-INM unei r-una ~ marginala spre consum . a unei corporatii) incorporation mgheta v. to be in debt mdatorat adj. o corpo-ratie) to incorporate infiintare s. a sala-riilor.propensity to consume ~ spre economic . (un contract) to execute ~ formalitatile vamale . (a unui contract.

) to misenter ~ restante . to totalize. (pe o lista) to enlist.mortgage note insiloza v. cheat. (pe o fisd a continutului unei partide de marfuri. (consemnare.) closing entry ~ gresita . to sow insarcina v.tnregistra v. (pe o lista) to enlist.t. (a incredinta ciiiva) to entrust with mscrie v. (dr. (a mregistra) to register. entry.) postentry insacui v. notare} writing down.r. un bilanf etc. to set down. to sack insamanta v. to enter (up). to silo. full. (a amdgi) to deceive in§elatorie s. (numele. (documente intr-o arhiva. to charge. (co/»j plet) complete.f. to commission.(in documente) false entry ~ ipotecara . (intr-un registru) booking. notare) record.registration of trade marks ~ falsa .r.t.(cont. (inregistrare) registration. to enter (up). (de nutret) ensilage instraina v.) supplementary entry ~ ulterioara . to write down. certificate. (documente intr-o arhiva. to bag. enrol(l)ment.) to alienate insuma v. whole.n.registration of mortgages inscris s.to make up 4 statement of account I intreg adj. to enrol(l). to total. enrollment. to bill. un fisier) filing. check-in ~ contabila . entry. (pe o lista) enlistment.) to make up the average ~ o factura . (mentiune) superscription ~ a marcilor de comert .) to draw up.) full reach and burden .t. to toi up insela v. (intr-un registru) to book. (un plan. to rook.to make out an invoice ~ un extras de cont . to enter (up). (de afaceri) meeting. (consemnare.f.t.registration of mortgages ~ suplimentara (cont. (a consemna.(indusi^ punted) (mar. to record. to enrol(l). (nutret) to ensile insilozare s. setting down. to set down. a nota) to write down. setting down. double dealing. mar. (pe o fisd continutui unei partide de marfuri.(cont. to bill.to lag behind inregistrare s.t. note ~ ipotecar . (la hotel) checking in.t. entire. (pe o lista} enlistment. to register. (a escrocd) to swindle. appointment intocmi v. deed. to sign in ~ gresit .f. registering. writing down. registry.) misentry ~ ipotecara .t.(cont. to draft . to fake up. (la hotel) to check in.(de avarie comunS^ (asig. (escrocherie) swindle intalnire s.o dispasa . un protect^. to enter (up). to cheat. a nota) to record.f. un fisier) to file. (despre sume de ban^ even J ~ spatiul de Tncarcare .t.f. siloing. entry. (intr-un registru) to book.to place/to put on the agenda inscriere s. (intr-un registru) booking. al unui document) to docket v. (a consemna. (un document. fraud. fake. menfiuni) to superscribe ~ pe ordinea de zi .t.book entry ~ finala (cont. record. entry. document. al unui document) docketing. registration.

to assemble.t. reunion. com-panie. industrial unit. (politico) rally invatare s.t. 1. upkeep. activitdti) to rally. to revive Tnviorare s.f. (brusc) to break off. plant. 1. with) ~ pe cineva .higher/university education ~ tehnic . learning. service ~ periodica . (societate.f.small company/business ~ particulars . o familie) to mantain.technological obsolescence investi v. wildcat ~ sindicalizata .to vest rights in smb. (alimentarea cu apd. {tehnicd) maintenance.t. establishment. undertaking. (actiune. (morald) obsolescence ~ tehnologica . cerinte) to meet.technical/engineering education invechire s. with a function Tnviora v.to vest smb.vocational education ~ superior . (pe cineva. to gather.n.t. to keep 2. (a intreprinde. a siispenda) to suspend. 1.private enterprise ~ riscanta . corporation. (fabrica) factory. (societate care executd hicrdri in antrepriza) enterprise ~ cu tratament preferential (acordat membrilor de sindicat) preferential shop ~ de stat . a initia.state (-owned) enterprise ~ deschisa . revival .distance learning Tnvatamanti'. to ivest/to vest (in.t.small and medium-sized companies intreprinzator^.{care angajeaza si muncitori nesindicalizati) open shop ~ inchisa .preventive maintenance ~ §i reparatii . support. ~ pe cineva intr-o functie . (a sista.operating maintenance Tntruni v. to support.f.r. (conditii. (a cuiva) maintenance. (functionarea.secondary education ~ profesional .f.{afacere riscanta) adventure. {in sedintd) to sit. education ~ elementar . {in bund stare) to keep in repair/good condition 3.f.(in care sunt angajati muncitori nesindicalizati cu conditia ca ei sd devind membri ai unui sindicat in termen de 30 de zile de la angajare) union shop intreprinderi mici si mijiocii . shop.maintenance and repair ~ $i reparatii curente . enterprise.to vest smb. initia-tivd) undertaking. a activitdtilor) rally.r. (alocatie) allowance. assembly. (a afacerilor.primary/elementary education ~ mediu . alimony 2. (a pdstra) to keep. a lua in antrepriza) to undertake mtreprindere s. entrepreneur intrerupe v. firmd) company. (predare) teaching ~ la distanta . (corespondentd) to keep up intretinere s. to interrupt.(care mi angajeaza muncitori nesindicalizati) closed shop ~ mare .) to cut off intretine v.ni.large company ~ mica . firm. {antrepriza) enterprise 2. exploatarea) to shut down. {despre afaceri. (despre o comisie) to meet intrunire s.INT-INV 195 intreprinde v. with power ~ pe cineva cu drepturi . to correspond to v. meeting. gaze etc. to discontinue.f.

f. to allow 4. (de la serviciu) to take leave (of absence) invoiala s.f. to give smb.t. to haggle 3.r. bargain a cadea la ~ . (a permite) to permit. (a se tdrgui) to bargain.to conclude/to make. to come to an agreement/understanding 2. 1. agreement 2.) compassionate leave inzestra v. (cufonduri etc.t.196 iNV-PsZ mvoi v. to settle/to strike a bargain. casual leave ~ pentru motive personale . leave v.s'/wri) to consent. to endow. (reciproc) to agree. leave (of absence).} to furnish .(deces in familie etc. to come to terms/an agreement invoire s. 1. to give one's consent. (a con-.

t. jurist.judg(e)ment in disputed matters ~ de fond -judg(e)ment on the merits ~ in contumacie . jurisconsult. jury(men) juridic adj. sentence ~ contencioasa .) moiety ~ de norma . adjudication.} to bear. juror.examining judge ~ recuzat .(contract de colaborare intre mai mniti agenti economici care isi combind resursele pentru realizarea unui protect comun. to proceed against smb. (forma de asociere intre doud sau mai midte persoane fizice si/sau juridice in scopul formdrii unei noi societati en personalitate jiiridicd pentru atingerea unui obiectiv specific) joint venture '. at law/in court.) end game joint venture s. judg(e)ment.m.f. to speculate on a rise ~ la bursa . juridical.receiver (in bankruptcy).management game ~ de noroc ./. straits. (proces} trial. to sentence. pi. (financiard) embarrassment.. (dr.judg(e)ment by court of last resort a da pe cineva in ~. counter. legal adviser/expert .challenged judge ~ sindic . judge.half-and-half jurat s.n. judicial.to speculate (on the stock exchange) ~ la loterie .n. to adjudicate. (care tine loc de monedd) token ~ de prezenta .tally ~ de prezenta a unui membru din consiliul de administratie . (dr. fdrd a se realiza o societate comerciald} joint venture contract juca •i'. to pass sentence on ~ in contumacie . straitened circumstances jeton s.J jena s.game of chance.to hear an appeal judecata s. half. to try.n.director's tally joc s.to put in the lottery judeca v.) to bull. judecator s.associate judge ~ de instructie .to sue/to summon smb. (sentintd^ ^A^^ms. (a juca jocuri) to game.) to judge. asignee in bankruptcy jumatate s.to default ~ un apel .YA.m.m..half time ~ -jumatate .contractual . magistrate ~ asesor .f. legal jurisconsult s.business game ~ final — (strategic! finald adoptatd pentru un prodiis sail o imitate economica) (man.judg(e)ment by default ~ in ultima instanta . gamble ~ de simulare/gestiune/intreprindere .stock exchange speculations ~ Ae management . game ~ de bursa . juryman.f. to speculate on falls ~ a la hausse — (mcercdnd sd provoace o crestere a cursului) (bur. (pe bani} to gamble ~ a la baisse — (mcercdnd sd provoace o scddere a cursiilni) (bur.

customs territory jurisprudents s. the precedents of a case ~ constanta .concurrent jurisdiction ~ sumara .summary jurisdiction ~ vamala . case/statute/judge-made law.well-established jurisprudence . jurisprudence.contentious jurisdiction ~ de apel .appellate jurisdiction ~ exclusiva .criminal jurisdiction ~ simultana .exclusive jurisdiction ~ maritima .consular jurisdiction ~ contencioasa .f.f. the practice of the courts.maritime jurisdiction ~ penala .198 jurisdictie s. jurisdiction ~ consulara .

) books of first? original/ prime entry a trece in ~ .B>| institute legal proceedings against smb- .n.) to journalize justitie s. (news)paper. 1.JUR-JL'S jurnal s. (cont^ journal.) statement of cash receipts and disbursements ~ de moda . journal. (cotidian) daily paper. book ~ al incasarilor in numerar . (monitor oficial) gazette 2.f.| cash receipts journal ~ de casa .(cant.(cont.(conl. justice a deferi pe cineva justitiei . {local) sheet.fashion magazine/journal ~ order .(conl.

kilolitre kilometraj s.m.m. mileage tachometer kilowatt s. kraft s. (hdrtie rezistenta folositd la ambalaj) kraft .n.K kilogram S.kilowatt-hour recorder.n. kilogram(me) kilolitru s. kilowatt ~ -ora .PZ.

) value chain laptar s. (un plan.) as at ~ distanta/respect .f.(despre o platd) (in) due course ~ vedere .chain of command ~ voluntar .) at best ~ cerere .) seller's option ~ balustrada navei . laboratory ~ pentru analize de titru .at (the) market ~ scadenta .L \aprep. wool-spinnmg mill leafa s.(asociatie de detaili^ti care a convenit sd cumpere de la un singur angrosist. (un imprumut) to float.f.at maturity. to extend lana s.packing case lansa v.(totalitatea activi-tdtilor interdependente desfas'urate intr-o corporatie) (man. (despre o sumd depusd in banca} at call ~ cursul/pretui specificat sau la un curs/pret mai bun . chain ~ de conducere .f (pentru intelectuali si functionari) salary.) at par ~ pretui pietei .) at ship's rail ~ bord/pe nava .per cent ~ si de la .(asig.n. cu multd publicitate) to break lants.(operatic prin care vdnzdtorul isi poate alege data tranzactiondrii efective a actiunilor intr-un interval determinat de limp) (bur.f.(bur. (o companie. (fermd) dairy largi v. (piata de desfacere) to widen.amidships ~ noroc . to issue.t.at adventure ~ paritate/valoarea nominala (bur.n.on delivery ~ mal/tarm . in schimbul unor facilitdti §i avantaje) voluntary chains lantui valorii . when due ~ suta .) to launch 2. to raise. wool lanarie s. o navd etc. (o subscriptie) to start. aboardship.) at or better ~ data (cont.f. (cutie) box ~ de ambalaj . to enlarge. at ~ alegerea vanzatorului . dairyman.) at and from ~ termen forward ~ timpul cuvenit .assay office lada s. un produs etc.(despre o tranzactie care nu se realizeazd intre doud parti inrudite. bin.(in ordinele de vdnzare/cumpdrare) (bur. ashipboard ~ eel mai bun curs/pret .at sight laboratory.ashore ~ mijiocul navei . cum ar fi o companie sifiliala so) at arm's length ~ livrare . (pentru muncitori} wage(s) leasing s. n.on demand.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsa-bilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcatd) (mar. milkman laptarie s.t. 1. case.aboard. (sistem de finantare a investitiilor prin care o firma inchiriazd masini si utilaje moderne de la societdti specializate) leasing . mar. (magazin) milkshop. (cu capac) chest.m.

1. ' (meserie) carpentry.f. woodcutting \evier s. to attest.) (de bunuri mobiliare) legatee. law in force ~ neaplicata . law.n.m.antitrust law ~ -cadru . timbering.fishing law ~ prescriptiei .statute of limitation a aplica o lege .to give effect to a law legifera v.general legatee/devisee.general law of demand ~ generala a ofertei . vegetable growing.f. to certify.equipment leasing ~ financiar/de finantare . relation legaturi comerciale . (a unei constructii) timberwork 2. (SUA) lumber lemnarie s. to bequeath legal adj. (legal) legal legumicultura s. market gardening lemn s. legal. to authenticate.to evade the law a pune o ~ in vigoare .f.t.election law ~ in vigoare . (a autentifica) to legalize. angajamente legale) to bind.company legislation legislatie antitrust . residuary/sole legatee legatura s.LEA-LEV 201 ~ de echipament .to carry out/to put into force a law a avea putere de ~ . 1. to enact legislativ adj.to possess force of law a eluda ~ . (despre un drept.labour legislation ~ societatilor comerciale .f.) (mobiliar) legacy. (imobiliar) devise legatar s. (cherestea) timber. lawful.antitrust legislation legitim adj.land law ~ generala a cererii . finance/capital lease ~ operational . link. enactment ~ antidumping antidumping law ~ antitrust . (lege emisd de parlament) statute. legislation legislatia asigurarilor sociale welfare legislation ~ muncii . legality.(locatie in care locatorul intretine si finanteazd activul fix) operating leasing lega v. connection. (depozit) wood yard 3.n.skeleton law ~ constitutionals constitutional/ organic law ~ dispozitiva .dormant/unapplied law ^egea accidentelor de munca -workmen's compensations act ~ brevetelor . (de bunuri imobiliare) devisee ~ cu titlu particular .particular legatee/devisee ~ cu titlu universal . (dr.financial leasing.patent law ~ cererii si a ofertei .f. wood.insolvent law ~ fondului funciar .yielding law ~ economica economic law ~ electorala .f. act.general law of supply ~ marinei comerciale . (legitim) legitimate. (dr. (cherestea) timber. (prin contract.t.merchant marine act ~ pescuitului . leverage . (la notarial) to notarize legat s. lawfulness legaliza v.law of supply and demand ~ falimentului . to tie up 2. rightful. (a testa) (dr.trade relations lege s. (lemne) wood. legislative legislatie s.t.active law. legitimate. to legislate.n. un titlu) sound legalitate s.) to legate.

(interesele) to endanger. in vrac) loose ~ de cheltuieli .free out from vessel's holds ~ de cheltuieli la incarcare-descarcare si stivuire . {despre persoane) free. {despre un post) void 4.freedom of action ~ economica .f.w.) free of all average ~ de orice cheltuieli .) operating leverage leza v. disengaged. free (of charge) 3. n.free froi. free of expenses ~ de cheltuieli de alimbare .free and clear unencumbered libera circulatie a fortei de munca -free movement of labour ~ initiativa .freelance ~ schimb . (magazm) bookshop 2(pcupatie) book trade. reputatia) to injure. (autonom} autonomous 2. (gratuit) gratis. (desfdcut.freedom of contract ~ de actiune .(marfa se ridicd de primitor de la bordul navei) free from alongside. book | ~ de banca (cornet de depoziqi passbook.free of all charges/expenditures/expenses ~ de orice rise si cheltuieli in contui navei .free trade ~ si fara sarcini .free in and out. inclusiv lucrul in magazii . open.f. liberalizationderegulation ~ a circulatiei capitalurilor deregulation of capital movement libertate s.free on board and (free) stowed ~ -profesionist .i/of charges.free initiative liberalism s. exclusiv rujarea . (neocupat) vacant. (independent) independent. stowed and trimmed ~ de cheltuieli la incarcare si stivuire ..free in and stowage/stowed ~ de orice avarie .n.economic freedom librar^. (despre un drum) clear. inclusiv rujarea .202 LEV-LIB ~ operational — (masura in care sunt utilizate costurile fixe in exploatarea firmei) (fin.free in and out stowage/stowed ~ de cheltuieli la incarcare.free (of) lighterage ~ de cheltuieli .f. libret5'.t. to be detrimental to liber adj. mar. 1.free in and out ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare. bookseller librarie s. unengaged.free in excluding trimming ~ de cheltuieli la incarcare.free on board and (free) trimmed ~ la bord si stivuit . free on board ~ la bord si rujat .free of all risks and expenses to the vessel '. liberalism liberalizare s.la bord . (despre zi) off. free. inclusiv stivuirea si rujarea . bookselling .de la nava la nava" free out of sea vessel ~ de cheltuieli la descarcare free out/discharge ~ de cheltuieli la descarcare. freedom ~ contractuala . varsat. {imagined.free in including trimming ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare . (in afara orelor de serviciii) off duty 5.(asig. (disponibil) available. deposit/depositor's book ~ de economii savings book . 1.

(preluarea controlului asupra unei companii. clearing ~ in vama la plecare .table licence ~ permitand vanzarea si consumul bauturilor alcoolice in local . (a unei societdti) winding up. fluid 2. brevet} licence.) settlement.) current settlement ~ in numerar . (vdnzare integrald) sellout.f.import licence ~ de prospectiune .«.) settlement of succession ~ curenta . (bur. o tranzactie etc.) clearance inwards ~ judiciara .clearance/bargain sale ~ a stocului inaintea inchiderii -(unei intreprinderi) closing-down sale ~ a succesiunii .to go into liquidation .) to clear lichidare s.(achizitionarea ieftind a unei societdti fie pentru revdnzarea activelor si inchiderea firmei.t.) clearance ~ a activelor . (permis) permit ~ de export . (stocul de materii prime sau produse finite) to run down. windingup by the court ~ silita .LIC-LIC 203 licenta s. (a soldo) to clear.) cash settlement .(dr. a unei tranzactii etc.(fdrd restrictii la import) open general licence ~ obligatorie .) succeeding account/settlement a fi in lichidare . 1. ready. settlement.in vama (mar. secondary/high school ~ industrial .compulsory winding-up. (stocul de mdrfuri) to sell out/up. (o societate) to wind up. to wipe off/out.) (ship's) clearance. (autorizatie.enforced/forced liquidation ~ voluntara . to pay up. operatii care due adesea societatea lafaliment) dividend stripping ~ a soldurilor . exploatarea rezervelor/dividendelor si vanzarea actiunilor. to liquidate. (fin.) clearance outwards ~ in vama la sosire . (o afacere.(mar.f.) settling.off-licence liceu5'.(mar.on licence ~ permitand vanzarea bauturilor alcoolice pentru consum la domiciliu . to clear off.) liquid. liquidation.(pentm descoperirea zdcdmintelor de hidrocarburi} exploration licence ~ generala deschisa . fie pentru lichidarea activelor nerentabile si realizarea de noi investitii in firmd) asset stripping ~ a dividendelor . (a iinei afaceri. (in vamd) (mar.) to settle.to be in liquidation a intra in ~ . (soldare) clearance (sale). quick lichida v.trade school lichid adj.(bur. {in vamd) (mar. (o datorie) to liquidate.creditors voluntary winding-up/liquidation lichidarea urmatoare (bur. 1.(a unei societdti) voluntary winding-up/liquidation ~ voluntara a actionarilor -members' voluntary winding-up/ liquidation ~ voluntara a creditorilor . (diploma) licence. closeout. liquid. (acliitare) liquidation. to close out.(cisupra unui brevet de inventie) compulsory licence ~ partiala/cu clauze restrictive restricted licence ~ pentru vanzarea bauturilor alcoolice numai cu mancare .(bur. degree 2.export licence ~ de import .

(pentru obtinerea de contracte) tenderer licitator s. insolvency practitioner.t.m. conservator ~ de avarie .opinion leader ~ de piata .m.coming business oriented language | limita v.{bur.) open outcry ~ englezeasca . auction.) average adjuster/stater/taker . language i ~ comun de programare orientat |1 probleme economice .m. official receiver.firm's liquidity ~ bancara banking liquidity ~ financiara — (capacitated unei mtreprinderi de a se adecva rapid angajamentelor financiare) financial liquidity ~ internationala . acliondu intr-un anumit domeniu. bidder.public auction ~ simulata — (pentru a urea pretui mock auction a fi vandut la '-' .(asig.(totalitatea mijioacelor de platd de care dispune banca centrald a unei tan pentru utilizarea lor in vederea realizd'-'ii soldului operatiilor comerciale si financiare externe ale tarn respective) international liquidity ~ patrimoniala — (maswa m care o unitate economicd poate face fata datoriilor pe care lea garantat cu patrimonial de care dispune. public sale (pentru obtinerea unui contract tender.) liquidator.provizorm . 1.i.(licitatie la car ofertele de achizitie sunt jacul incepdnd cu un pret de descliidere si s continud pdnd cand mmem mi ma liciteazd peste pretui maxim) Britis.t. (numit de instantd pentru a inchide o firma falita) (dr.f. lawful.m. (persoand care conduce i licitatie) auctioneer licitatie s. (fin. (mflatia) to curb . liquid funds/assets ~ a firmei .) liquidity. licit licita v. (despre socoteli) even 2. mar. 1. (articol van<h ieftin pentru a atrage clientela) (corn. (drep.n. executarea de lucrdri) to tender v.provisional liquidator lichiditate s.204 LIC-LIN lichidat adj. (a participa la licitatie) to bid. receiver in bankruptcy. (a vinde la licitatie) to (sell by) auction licitant s.to bring/to put/to sen to the hammer lider s.(firmd care detine fata d concurentii ei un avantaj important4 ceea cepriveste costui) cost leader ~ de opinie . (SUA) vendue ~ chinezeasca/olandeza . (w vama) (mar.) cleared lichidator s. are iniliatm stabilirii preturilor) price leader i limbaj s. to restrict.market leader ~ de pret — (firma care. (pentru furnizarea de mdrfuri.to come/to go/to fai under the hammer a scoate la ~ . leader ~ de cost .(licitatie i care se coboard pretui pand se gase^t un cumpdrdtor) Chinese/Dutch auctior ~ deschisa . auction ~ mchisa .closed auction ~ publica . aceasta exprimdnd valoarea netd a patrimoniului societdtii respective) liquid assets licit adj. servicii. to limit.f. leader 2. to abridge.

range ~ de telecomunicatii .(linie de credit ce poate fi utilizatd.production line ~ de produse .(pentru pensionare) age limit ~ inferioara .(dintr-un anumit sector} voluntary exports restraints limitat ad]. airway ~ bugetara — (grup de produse pe care un consumator Ie poate cumpdra in functie de venitui propriu) budget line ~ de asamblare/montaj .transport line . (de aw sail argint) bullion ~ cu titlu legal . mint fine bars linie s.fine bullion lingouri monetare .line of credit.credit limit/ceiling ~ de tara — (limita riscului de tara) (fin.) line of command ~ de credit .(corn.shipping line ~ de navigatie fluviala .communication line ~ de transport .special bank credit plan ~ de credit multivalutara .assembly line ~ de autobuz .) coastal line.(cu arbori pentru cherestea) timber line ~ de credit .) chain of distribution ~ de incarcare . a salariilor etc. coastwise sea lane ~ de cale ferata .upper limit.ingot of legal fineness ~ de aur sau argint pur . (in limp) deadline ~ climaterica a padurilor .(de aur sail argint monetar) standard bullion. (a inflatiei) curb ~ a clauzei raspunderii .legal lending limit ~ superioara .{bur.LIM-LIN 205 limitare s. restriction. ingot.(asig. bar.) leadline.ocean line ~ de productie .(reprezentarea grafted a relatiei dintre rise si rata necesard a rentabilitdtii) capital market line ~ aeriana .{mar. line lima pietei de capital .) floor ~ legala de creditare .airline. intr-una sau mai multe volute) multicurrency credit line ~ de depou .f.yard line ~ de distributie .product line.lower limit.railway line ~ de comanda .wearing limit ~ de vanzare . (a preturilor.f.river line ~ de navigatie oceanica . credit line ~ de credit bancara speciala .n.) selling limit ~ de varsta .(man. la alegere. limited. limit.f. sovereign risk limit ~ de uzura .) limitation of liability clause ~ a dividendelor . restricted limitata la capitalul subscris (despre rdspunderea actionarilor) limited by shares ~ la suma garantata de actionari {despre rdspunderea actionarilor') limited by guarantee limita s.bus line/service ~ de cabotaj .dividend limitation/ restraint ~ a succesiunii . load waterline ~ de navigatie . restraint.(mar. limitation.(la descendentii dintr-o anumitd lime sau un anumit sex) tail ~ voluntara a exporturilor .) country limit. ceiling lingou s. (de drepturi) abridg(e)ment.

) want of title ~ de tranzactii .) default ~ de actiuni/acoperire .check list ~ de cotatii — (la cumpdrare sa vdnzare) (bur.import list i ~ a scadentelor debitorilor .agi] schedule ~ civila .206 ~ de transport de marfa de mare viteza .(dr.cash shortage ~ de resurse .short weight.bill of materials ~ de marfuri .) tail male ~ succesorala femeiasca . (absenta) absence. (de preturi. (dintr-o cantitate. stringency.short delivery a da ~ la cantar . scarcity of money ~ de capital .schedule of prices. shop bill.'ri .free list] ~ de pasageri .(fin.) run ~ de curs'. unavailableness 2.money pressure/scarcity/ stringency.(unbarcati pe o . (a cotd) (bur.(bur.disutility ~ din continut . (deficienta) deficiency. want.resourcelessness ~ de titlu de proprietate . shortage in weight ~ la livrare .f.want/scarcity of goods ~ de mana de lucru . insuficienta) lack. dintr-o marfa etc.(bur. produse^ etc.telephone line ~ transatlantica . (necesar.priority list ~ de procese . (indisponibilitate) unavailability.) crew/ship lu ship's ledger ~ de investitii financiare red mandate .(alocatii bugetare pent intretinerea familiei regale) civil list ~ de asteptare/solicitanti .(bur./) fast freight line ~ de transport maritim de marfa cargo line ~ ferata uzinala .to give short weight a duce ~ de .waiting lii ~ de control .(de navigatie) regular line ~ succesorala barbateasca .f.) short. (din instanta) (dr.(mar. bill.(dr./) blind/dead-end track ~ regulata .scarcity of capital ~ de cumparatori .(c.(lista de titluri de valoarej^ cdror cumpdrare este recomanda investment list ~ de materiale . dearth.(c. shortage.(dr.) no dealings ~ de utilitate . (sterlina) pound sterling lista v.) quotation lis quote sheet ~ de echipaj .slack business ~ de bani . wantage.export list . lira.railway siding ~ moarta .(m cazul recipientelor cu marfuri lichide) short of content ~ la cantar/greutate . (penurie) scarcity.) cause list .banned list ~ de marfuri nevamuibile . sau intr-un avion) passenger list ~ de preturi . (neajuns) drawback.process/operation line ~ telefonica .) illiquidity ~ de marfuri .(dr. list. (in transpor table of charges/fares ~ de preturi tarifare tariff list ~ de prioritati .to be scarce of lira s.list of goods ~ de marfuri interzise . 1.) to list lista s. ~ a marfurilor de import . shortfall.) tail female ~ tehnologica .transatlantic line lipsa s. ] list/current.) schedule ~ a marfurilor de export .f. nevoie.(bur.) short of stock ~ de afaceri .t.) sellers no buyers ~ de lichiditati .scarcity of labour ~ de numerar .

litigation.langa nava/sotto palanco . delivery. delivered ~ contra warant .stored terms ~ in bune conditii . orchard livra v. n.) sales literature ~ de brevete de inventii . deposit/depositor's book ~ de economii savings book .to litigate literal s.subscription list ~ electorala .la termen forward/future delivery . literature ~ comerciala .full delivery ~ completa in bune conditii . taxele vamale platite .actual delivery ~ eronata/gresita .delivered sound ~ la frontiera .delivered duty paid livra s.safe and full delivery ~ conform uzului .delayed delivery ~ defectuoasa . (imitate de masura pentru greittate) pound livret^. (a furnizu) to furnish.t.delivered at frontier ~ .) overside delivery ~ restanta — overdue delivery livrari contractuale . seaboard.f.) delivered/delivery alongside ship ~ partiala .(de titluri de valoare ale caror caracteristici nu corespimd exigentelor bursiere sau contractuale) defective delivery ~ efectiva .) delivery on board ~ la cerere . litigious.?!.delivery on acceptance ~ la bordul navei .poll ~ oficiala .delivery free domicile ~ imediata .prompt/spot deliver)7 ~ incompleta/in minus . contentious. cataloage etc. seaside.delivered duty unpaid ~ .table of allowances ~ de subscript!! . book ~ de banca — (carnet de depozit) passbook.(reclame. taxele vamale neplatite .customary delivery ~ contra ramburs . littoral livada s. contention.express delivery ~ franco delivered free ~ franco domiciliu .LIS-L1V 207 -• de reduceri fiscale .staggered deliveries livrat adj.(mar.n. debatable litigiu s. dispute at law a fi in ~ .cash on delivery ~ cu intarziere . outstanding.short delivery ~ la acceptare .(mar. to deliver.contract supplies ~ esalonate .delivery on call '.f.f.(de tithiri de valoare ale cdror caracteristici corespimd exigentelor burs i ere salt contractuale) good delivery ~ completa . seashore. (furnizare) furnishing.part/partial delivery ~ peste bord .(mar.patent documents litigios adj.misdelivery ~ expresa/rapida .f.to misdeliver ~ in intregime . brosuri.) official list literatura s.(care confine cursurile zilnice) (bur.(marfa transportata) to deliver in full livrare s. supply ~ altei nave — (prin transbordare) delivery overside ~ buna . to supply ~ gresit .

residence local adj. (al unui efect de comert) domicile ~ de re§edinta .) round lot ~ de marfuri . (SUA) railroad demurrage ~ financiara/de capital . inhabitant ~ de pe coasta .(de circa 100 de actiuni pe care un investitor doreste sd Ie cumpere) (bur..208 LOC-LUA loc s. (despre valoare) rental locatie s. in parlament etc.freight locomotive loctiitor s. (cladire) building. engine ~ de manevra . spot.place of employment/ work ~ de plata .m.) wharf demurrage locomotiva s. place. lodger. banking engine ~ pentru trenuri de marfa .f. delivery point ~ de munca . (chirias) tenant locativ adj. minimum! unit of trading I loterie s.lot/parcel of goods ~ de proba .place of delivery.administration location ~ de vagoane .) messuage locuitor^.) premises 2.n..(de mdrfuri sau actiuni) odd lot ~ minim .) tenement ~ cu dependinte . (de actiuni) lot 2.company/business logistics logograma s.place of call ~ de livrare . abode. 1. public house. hiring.(de mdrfuri) trial lot ~ incomplet/nereglementar . renting. lotto loxs. locum tenens locuinta s.n. parcel. localization ~ a industriei — (proces opus globalizdrii) localization of industry locatar s. location ~ de gestiune . pub localizare s.shoreman logistica s. (de mdrfuri) batch. (depunere in gaj de titluri de valoare drept garantie pentru un imprumut) lend against securities lot s. deputy.(a consumatorilor} brand loyalty lombardizare s. caretaker. (mic) strip. (la teatru.place of payment/ performance.n. (de teren} plot.f.(dr. lottery loto s. local s. demurrage charge. living. loyalty ~ a consumatorului .decision-making under certainty ~ de decizii in conditii de rise decision-making under risk .corporate logo (gram) loialitate s. lottery ticket luare s. (dr.f. tenant's.) seat.f.place of destination ~ de escala . hire.decision making ~ de decizii in conditii de certitudin® . locomotive. house. logistics ~ a companiei .f.capital lease ~ pentru marfurile depuse pe chei (mar.f.(fata de o marca) consumer loyalty ~ fata de marca .n. logogram ~ de corporatie ./n. dwelling place.f.n.f. {restaurant) restaurant.f. lot. (dat in arenda uneifamilii) allotment ~ complet . 1. parcel.) round lot.. (in vehicul.f taking ~ de decizii . (cladire cu teren.(numdr minim de actiuni!pentru ca un curs sdfie inserts pe lista\ de cotatii) (bur. instalatii etc.truck hire. lodging.m.bank locomotive.yard locomotive ~ impingatoare . la hotel} accommodation ~ de destinatie .

working. (pcupatie) employment. (efecte personate} (dr.(calendar) month ~ cu 31 de zile .contract work ~ pregatitoare .graduation/ diploma paper ~ in antrepriza .sampling. luxurious .handiwork ~ in echipa . (mimed) work.odd month ~ curenta . to labour.to work on one's own ~ peste program .outworker. (activitate) activity. fight.to work overtime ~ prost/de mantuiala . (a prelucra) to work out -in acord -to job ~ la capacitatea maxima . pi. to labour 2. paying. to cultivate 2. object. gainful.to lie down on the job.. work.(incercarea unei persoane sau a iinui grup de a cdstiga controlul asupra unei societdti convingdnd aclionarii sd voteze o noua conducere) proxy fight ~ de clasa . s. (calendaristica) month ~ calendaristica . thing.to employ workers a nu avea de ~ .taking into account/consideration ~ in posesie .f. work ~ de diploma/stat . 1. workman ~ cu ziua .outwork ~ manual .LUA-LUX 209 ~ de probe .repair works ~ in executie .(in propria afacere) self-employed worker ~ specialist . (a trudi) to toil.t.(zilier) day labourer ~ la domiciliu . outside worker ~ pe cont propriu . things.n. working..f. to run v. struggle ~ a mandatarilor .expert workman lucru s. belongings 2.present month lupta s. to underwork ~ putin/insuficient .to work at/to capacity ~ mai repede/bine .profusion of details a trai in ~ .i.debates/ proceedings of the conference ~ de intretinere a drumurilor roadworks ~ de prospectiune . joumeywork ~ de mana .team work ~ in regie .m. lucrative. monthly luna s. 1. (despre o marina.(decaf) to outwork ~ pe cont propriu .to live in luxury luxos adj. un utilaj) to work.to be out of work lunar adj. sample taking ~ in consideratie . adv. 1.arrears of work lucrativ adj.) chattels.entry lucra v.f. (a functiond) to function. to work.. worker. (slujba) ]ob ~ cu bucata .class struggle/warfare lux s.handwork a cauta de ~ .daywork.n.work in progress ~ publice .to look for a job a da de ~ muncitorilor .to underwork lucrare s. (pamdntui) to till. remuneratory lucrator adj.piecework ~ cu ziua .force account ~ la domiciliu . luxury ~ de amanunte .exploration works ~ de reparatie .public works ~ restante .preliminary work lucrari ale conferintei .

(de carti) remainder shop ~ de vechituri -junk shop ~ general .f. warehouseman.titan crane ~ pe senile ./ macroeconomic stabilisation maculatura s.f. (S UA) store 2.. (cont.(care isi poate desfusura activitatea intr-o cladire cu conditia de a vinde numai marfuri furnizate de proprietarii imobilului respective captive outlet ~ central . magistrature.m. storekeeper J magistral s.M macara s.multiple/chain store ~ specializat . crane ship ~ -turn .) ledger magazie s.'>.derrick/tower crane ~ umversaia . judge magistratura s.(dockside/quay) crane ~ de transbordare .cargo reefer space. macroeconomics macromarketing s.m.discount/cut-price shop ~ cu vanzare pe baza de catalog catalogue store ~ de cadouri/articole la moda .(al imui lant de magazine} parent store ~ cu amanuntui .retail shop ~ cu autoservire . shop. crane ~ de chei .) refrigerated/freezing hold magazin s. 1.n.f. crane attendant/driver/operator macroeconomic adj.department(al)/general | store. magistrate. storing (of goods) 2. (de marfuri) warehouse. scrap/waste paper maestru s. magistracy. emporium. magistrateship . (depozitare} warehousing. (revista) magazine. depot. periodical ~ al unei intreprinderi — (pentm angajatii acesteia) company store ~ alimentar in incinta fabricii tommy shop ~ captiv .float/floating crane.f.f.m.self-service store ~ cu marfuri scutite de taxe vamale duty-free shop ~ cu preturi reduse . 1.variety shop ~ in retea .speciality shop 5 ~ universal .transshipment crane ~ grea . macromarketing macrostabilizare . (taxa) storage charges magaziner s.(care se adreseaza clientele! dintr-o anumita zond si are program prelimgit) convenience store ~ de marfuri de ocazie/la mana a doua .rail crane ~ plutitoare . storeman.caterpillar/crawler crane ~ pe sine .. repository. (de nava) hold ~ de materiale si utilaje .n. baza(a)r magazinaj s. craner.plant depot/yard ~ frigorifica .gift shop ~ de cartier . macroeconomic macroeconomie s.n.m. (mar.general-purpose crane macaragiu s. warehouse keeper.second-hand shop ~ de solduri . storehouse.

educational management ~ financiar . magnate. transport.{gestionarea activelor unei institutii financiare) (fin.f.project management ~ al resurselor . increase in prices ~ a salariilor .majority of votes ~ relativa .relative majority ~ simpla .specified majority ~ de doua treimi .debt management ~ al distributiei lizice .operations management ~ participativ .foreman of development ~ de productie .crisis management ~ de marketing .foreman of production majora v.m. vizdnd probleme legate de ambalare.r. salarii etc.office management ~ al afacerii .portfolio management ~ descentralizat .product management ~ al proiectului .wage rise majoritate s.simple majority a obtine o ~ . (despre preturi} to advance majorare s. management ~ al activelor .two-third's majority ~ de voturi . (de preturi) advance ~ a preturilor .brand management ~ al pasivelor . salarii etc. foreman ~ de exploatare .risk management ~ al timpului {individual) time management ~ bazat pe principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ de conducere si personal .(politico bdncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobdnzilor practicate) liability management ~ al productiei .decentralized management ~ educational .production management ~ al produsului .m.) increase. majority ~ absoluta . (de preturi.marketing management ~ de portofoliu .MAG-MAN 211 magnat s.(grupul de manageri care organizeazd pro-ductia si serviciile intr-o companie) line and staff management ~ de criza .t.(a mdrfurilor.) physical distribution management ~ al marcii .prin eliminare . raise. (a scumpi) to put up/to increase the price ofv. (preturi.(pentru o eficientd sporitd) management by objectives ~ prin prezenta management by walking about . to raise.price advance.account management ~ al datoriilor .resource management ~ al riscurilor ./?.participatory management ~. (preturi) to advance.business management ~ al contului .f.) asset management ~ al activitatii de birou . (industrial. depozitare etc.) to increase.absolute majority ~ calificata . financiar) tycoon maistru s.to secure a majority management^. rise.{a datelor nesem-nificative din biigete sau planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .financial management ~ operational .

(o marina.shipper's manifest ~ al incarcaturii .member's (electoral) mandate ~ de perchezitie . (conducta la petroliere) manifold ~ de descarcare .cargo loading manifold manipula v. to run. un utilaj) to operate.money/postal/post-office order ~ postal international . un utilaj) to operate.n. m. hand.safe handling ~ si transport de marfa . perchezitie etc.cargo manifest ~ al navei . ~ de marfuri .order to offender.manual handling. curator) trustee ~ pasiv .warrant for arrest ~ de deputat .. (vagoane) to shunt.m.quality management ~ calitatii totale .to rig the market manipulare s. (manual) to manhandle ~ piata . s.f.international/ foreign money order ~ postal telegrafic . 1.inward manifest ~ de marfa incarcata .material's handling . handling. masind.n.shortage in the cash mandants. to manipulate.. manual. (de arestare. manipulation. to work.summary of bills of lading ~ de export .} warrant 2. (car cuprinde unitdtile monetare. mandate.m.outward manifest ~ de import . (o nava) to manoeuvre.n. deficiency. (o. proxy.total quality management ~ resurselor umane .t.. facturi cu color) manifold 2.cargo handling ~ manuala . (ghid) handbook. (program) manifesto: (aruncat.telegraphic money/postal order a trimite prin ~ .human-resource/personnel management manager s. mandatary. proxy. managerial manco s.transit manifest manifold s.ship's manifest ~ de bord . manual.n.freigl handling manual adj. manageable. principal ~ si mandatar . 1. (procuro) procuration.discharge/delivery' manifold ~ de incarcare . guide. manager ~ al unui fond mutual . un utilaj) operating. working | ~ a materialelor .) manifest ~ al mcarcatorului . 1.(fdra sarcind activd de indeplinit) naked trustee manevra v. workable manifest s.t.mechanical handling ~ sigura/fara pericol . to work. shortage ~ de casa . to manufacture . mandatory. (imputernicit) procurator.(bani) to remit mandatar s.search warrant ~ postal . attorney (-in-fact). to manipulate. (yagoane de mar/a) to marshal. to handle. (postal) money/postal order ~ de aducere . distribuit) leaflet 2.principal and agent mandat s.fund manager managerial adj. (lista a incdrcdturii navel) (mar. witness to appear ~ de arestare . to handle. (carnet de note.r. manhandling ~ mecanica . to run. (administrator.212 MAN-MAN managementui calitatii . (o marina. to handle manevrabil adj. (hamaldc) porterage.t.ship cargo/ shipping manifest ~ de tranzit . de mdsur\ ale mai multor tan) cambist manufactura v.

) deck cargo ~ de sezon .assay mark ~ depusa/de comert mregistrata registered trademark ".heavy bulk cargo ~ incompatibila .new brand ~ superioara/de calitate . (timbru) stamp ~ a distribuitorului/proprie .seasonal cargo ~ de umplere .containerized cargo/freight ~ cu defect .packaged cargo/freight/ goods ~ cautata/care se vinde bine .) to stamp.(pentru marfuri) port mark ~ de produse standard .intercontinentala .t.standard brand ~ de thru . mark.f. trademark ~ a monetariei .group mark ~ de identificare . merchandise. (cu tin semn distinctly) to earmark. sea ~ continentala/interioara .flaw ~ cu proprietar necunoscut .choice brand mare s. registered mark.f.adjacent/ littoral/marginal sea marfar s. freightliner marfa s. goods/freight train.n. small stowage ~. trade name ~ noua .(pentru mdrfurile fragile) handling mark ~ de origine .waif ~ curata .(marca noud lansatd de o companie ce comercializeaza deja o alta m aceeasi categoric de produs) flanker brand ~ de greutate . (la metale pretioase) plate mark.) coastal/coastwise freight ~ de export .(mar.mint mark ~ de dimensiuni . model) brand 3. (un obiect de metal pretios) to hallmark. (mar. de obicei un detailist important) dealer's/private/own brand ~ a fabricii .MAN-MAR 213 manufacture s. marfuri etc. to put a mark on.(greu de stivuit) heterogeneous cargo ~ fara ambalaj .large-size freight ~ de punte .intercontinental/ mediterranean sea ~ litorala/marginala .seller ~ containerizata .weight mark ~ de grup .(mar. (metale. goods ~ ambalata . commodity.(a spatwiui gol dupd stivuire) (mar.(care mi poate fi transportata impreund cu alte marfuri) incompatible cargo . cargo. to mark. (fabrica) manufactory marca v. (a matrita) to stencil. manufacture.(a coletelor de marfd) head mark ~ de manipulare .grea .global brand ~ inregistrata .trademark. hallmark 2. (a bifa) to (mark with a) check marca s.) filler cargo. 1.) outward cargo ~ de import .clean cargo ~ de cabotaj .) inward cargo ~ de mare gabarit .continental/inland sea ".heavy (-weight) cargo.f.unprotected cargo ~ fara proprietar .f.(mime de marca atribuit unui produs de cdtre un intermediar.mark of origin ~ de port .(pentru marfuri) measurement mark ~ de flanc . (transportata) freight.bona vacantia .) deadweight cargo ~ grea in vrac .eterogena . pi. (pretui) to ticket up.globala .(mar.manufacturer's brand/ mark.(mar. (tip.

solid bulk cargo ~ transportata pe mare .low-measurements goods ~ cumparate sub pornirea impulsului . physicals ~ cu livrare la termen .superior/ prime goods.nondurable/singleuse goods ~ de folosinta semiindelungata semidurable goods ~ de larg consum .low-duty goods ~ cu volum redus .palletized cargo ~ pretentioasa .(mar.(in privinta con-ditiilor de transport) critical cargo ~ ramasa .off-grade/-quality goods ~ de calitate medie .domestics ~ facturate invoiced goods ~ finite .ascertained goods ~ industriale .buikpik ~ neincarcata .) kentledge goods ~ de baza .best-paying cargo ~ schimbata prin troc .durable goods.miscellanec goods ~ fabricate in tara .middle goods ~ de calitate superioara .industrial goods . staple ~ de baza ale exportului .fragile goods ~ generate .(dupd descdrcare) residue/ residual cargo ~ rentabil de transportat .primary goods. unit load ~ paletizata .(din lipsd de spatiu) (mar.staple exports ~ de calitate inferioara .frozen goods ~ cu livrare imediata .unitized cargo/load.futures ~ cu miros specific .taxed goods. trading stock.(fdra proprietor) abandoned goods ~ antrepozitate warehouse goods ~ avariate/deteriorate damaged goods ~ congelate .seaborne/ seagoing cargo marfuri abandonate .finished goods ~ fragile . stock-in-trade.fancy goods ~ de mare viteza express/speed goods ~ de mica viteza .slow goods.impulse goods ~ de balast .insulated cargo ~ lichida in vrac .swap ~ solida in vrac .214 MAR-MAR ~ in ambalaj izolat . ordinary freight ~ de prima/stricta necesitate -essential goods ~ de proba .(procurabile in apro-pierea locuintel) convenience goods ~ de valoare value/valuable goods ~ de volum/cubaj/voluminoase measurement/measure goods ~ disparate vandute angro -job lot ~ disponibile present goods.odorous goods ~ cu tarif vamal scazut .) short shipment ~ pachetizata . durables ~ de folosinta scurta . firsts ~ de cafitatea a treia thirds ~ de contrabands . goods rated ~ indisponibile/deHcitare unavailable goods ~ individualizate.actuals.consumer goods ~ de lux .goods on approval ~ de uz curent .contraband/ smugg/eof goods ~ de folosinta indelungata .general goods.liquid bulk cargo ~ nesortata. generals ~ impuse . (cu livrare ime-^ diata) spot (goods) ~ diverse/variate .

returns ~ returnabile .{niai ales articole de vestimentatie) fashion goods ~ lichide . textile etc. nisip.bale goods ~ in comision . yard goods ~ transbordate . perishables ~ prafuite .f..moist goods ~ uscate . sea.free/uncustomed goods ~ nevamuite unentered/uncleared goods ~ nevandute .loose/ unpacked goods ~ nedeciarate .wet goods '•.?.(cu etichete) labelled goods ~ neambalate/desfacute .excisable goods ~ textile .) dry goods ~ u§oare .MAR-MAR 215 ~ inerte . mariner ~ brevetat .undelivered goods ~ neridicate .waterbome goods ~ umede .f.(grdne.perishable goods. seaman.light goods ~ vandabile . marine .»...unclaimed goods ~ neridicate in termen .able-bodied seaman ~ de cabotaj .bulk goods ~ insacuite .distrained goods .no goods exchanged maricultura s.ordinary seaman marina s.goods making up a parcel ~ in tranzit ..in lichidare — (ale unei firme falimentare) distress goods ~ in partizi .dusted goods ~ prohibite .unrealizable goods ~ nevamuibile .inflammable/ flammable goods ~ in baluri . land etc.shoaler necalificat/stagiar .piece fabric/goods.dutiable goods marfurile cumparate nu se schimba .marcate .bagged goods ~ la moda .(furnizorului) unsolds ~ rubricate . bumbac.transit goods -" in vama .licite .bundle goods ".(la export sou import) prohibited goods ~ refuzate . soft goods ~ textile cu metraj in bucata .transshipment goods ~ transportate pe apa .foreign goods ~ supuse accizelor .goods on commission ~ in consignatie . marine. mariculture.textiles.(intr-un document de transport) subject/captioned goods ~ sechestrate .goods on consignment ~ in legaturi .lawful merchandise ~ livrate cu facilitati de plata .bonded goods ~ in vrac .realizable/marketable goods ~ vamuibile . sailor.) inert goods inflamabile .(minereuri.goods on hand ~ periculoase .goods supplied on deferred payments . maritime marinar.dangerous/hazardous goods ~ perisabile .overtime goods ~ nevandabile .straine/de import . sea farming marin adj.(in vama) unentered goods ~ neidentificate/neindividualizate (in contract) unascertained goods ~ nelivrate/nepredate .

(in fizicd etc.(de cdtre consumatori) product acceptance marketing ~ simbiotic .. engine.money supply ~ specifica aparenta .(pensiune) board and lodging ~ verde .Marxism-Leninism masa s.gambling table ~ de sens .billing machine ~ de insacuit/ambalat in saci .official board.navy. material ~ de ambalare . marine. (color.social marketing marxism s. cont.bulk weight ~ si casa .(a/ unui grup de producdtori care colaboreazd pentru lansarea mdrfurilor lor pe piata) cooperative marketing ~ de stimulare .sack packer.machine tool ~ universala .package wrapping machine.bulk density ~ specifica in vrac . table 2.shortage material I . marketing ~ comun . (mdncare) meal.(diferenta dintre pretui de vdnzare cu amdnuntid fi eel cu ridicata) (corn. sack-filling machine ~ de scris . maritime.) mass ~ de joc .216 MAR-MAT ~ comerciala .(realizat prin acorduri intre doud sau mai multe firme) symbiotic marketing ~ social .network marketing ~ nonprofit .incentive marketing ~ direct . heel.(diferenta dintre veniturile obtinute din vdnzdrile curente fi cele realizate la pragul de rehabilitate) (fin. (bur.sorter ~ de tiparit bancnote/titluri de. n.. corn.nonprofit marketing ~ pe baza acceptarii produsului . packer ~ de asamblat .packing material ~ de inlocuire .(cliferenta dintre ratele dobdnzilor creditoare §i debitoare ale unei band) interest margin ~ bruta . 1.f.postal franking J machine ~ -unealta . Marxism ~ -leninism . seaborne.labeller ~ de facturat ..) contribution margin ~ de profit . merchant marine/navy. machine.]) green fodder masina s.security printer | ~ postala de francat . safety margin marketing A.company car ~ de sortare .f. merchant shipping ~ militara .net profit margin ~ de siguranta . n.profit margin ~ de profit net . talon) counterfoil. naval forces maritim adj.n.) margin ~ a dobanzii .writing table.f.typewriter ~ de serviciu .(contributia la costurile fixe sau venitui ramas dupd plata cos turilor fixe) (fin. desk ~ monetara .commercial/mercantile marine. (automobile car ~ contabila de calcul/facturat si contabilizat .) margin of safety. fare 3. green table: (fur a. valoare .versatile machine matca s. stub material adj. ~ deficitar . s.substitute material .accounting machine ~ de ambalat/impachetat .direct marketing ~ in retea .assemb ~ electrica de assembling machine casa electric cash register ~ de etichetat .) gross margin ~ de contributie .f. fin.seagoing marja s..

(cantitate) quantity. (pretui. (preturi) to mark up.f.t. (SUA) lumber ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ plastic .profit maximization maxim(um) s. matrix ~ de conducere .(metodd de conducere a firmelor multinationale care implied acordarea responsabilitdtilor pentru sectoare din activitatea companiei atat organizatiei nationale. (bani mdrunti) (small) change. upper limit mari v.f. maximization ~ a profitului .n. amount 2. raise ~ a capitalului social .f.f.corn and dry measure ~ de capacitate pentru marfuri pulverulente . timber.) size.r. to boost. measurement ~ a timpului — (in munca manuala) methods time measurement ~ a timpului prin comparare differential timing ~ a ulajului .n. cat si diviziilor de productie) matrix management maturitate s. upswing.building materials ~ refolosibile .(c. (mdrfuri) small goods.measure of capacity.f. pi. a create) to increase.mailshot ~ rulant .to mature maxim(al) adj.{la imbrdcdminte) outsize . boost.advertising/publicity material. liquid measure ~ de capacitate pentru cereale si marfuri pulverulente . maximum. loose cash/change/money 2.f.increase of capital marunt adj. promotion matter ~ publicitar colant . railway vehicles materiale de constructie .scarce raw material ~ prima strategics .) increase.plastics ~ publicitar . upturn. size ~ obisnuita/curenta .sticker ~ publicitar postal .inflammable/flammable material ~ lemnos .raw/working material. (masurare) measurement.t. 1. (introdusd in procesul de fabricatie) throughput ~ prima deficitara . valoarea etc.standard of measurement ~ foarte mare . (a spori. (a preturilor etc.f. to increase marime s.cherestea) board measure ~ -etalon .) rolling stock. material ~ prima .(de articole de imbrdcdminte) stock size marire s. (despre bani) loose maruntis s. (in industria petrochimica) feedstock. fitting ~ de capacitate .ullaging masura s. to maximize maximizare s. maximum maximiza v. measure. to push up.) to raise v. (corn.(care foloseste ca imitate piciorul .strategic raw material matrice s. salarii etc.reusable materials ~ textile .MAT-MAS 217 ~ inflamabil . (intindere) extent.wood. small coin/money.textiles materie s. to enlarge. (preturi.dry measure ~ de cherestea .f.f \. (scadenta) maturity a ajunge la ~ . (despre cheltuieli) petty.) to enhance. petty/small wares masurare s.

engineman .arithmetical mean ~ de lucru . mechanism.f. doctor ~ chirurg .m.engine operator/ driver.decimal measure ~ provizorie/temporara .unweighted average ~ ponderata . machinery. device.t. mean ~ aritmetica . to mechanize medic s.f.skilled labour ~ de lucru neproductiva unproductive labour ~ de lucru ocazionala/sezoniera casual labour ~ libera . gear ~ al economiei de piata .(a balantei comerciale) adjustment mechanism ~ economic .engineer ~ -sef .surgeon ~ de medicina generala .family doctor ~ igienist .retaliatory measures ~ restrictive .industrial/occupational medicine ~ legala .) deck engineer ~ -masinist .to be short of hands mecanic adj.restrictive measures ~ §i greutati . physician.stopgap masuri antiinflationiste . environment concurential competitivi environment ~ de afaceri al firmei .f.n. drug.economic mechanism mecaniza v.natural environment ~ social . hand ~ de lucru . hands ~ de lucru angajata cu contract contract/indentured labour ~ de lucru calificata .strong measures ~ represive .free hand.218 MAS-MED ~ metrica/zecimala .emergency measures ~ deflationiste .de punte .) certified engineer ~ de locomotiva . labour (force).firm'! business environment ~ economic .forensic expert ~ veterinar .f. chief engineer mecanism s.market economy mechanism ~ al preturilor .manpower. mechanical s.exchange rate mechanism ~ de echilibrare .social environme background/milieu .m. medicine. medicine ~ a muncii .veterinary surgeon medicament s.anti-inflationary measures ~ de protectia §i medicina muncii health and safety ~ de urgenta . mechanic.deflationary measures ~ energice .working mean ~ neponderata .(mar.economic environment ~ financiar .over-the-counter drug medicina s.price mechanism ~ al ratei de schimb .(mar.weighted average mediere s.] averaging mediu s.master mechanic.to have a free hand a duce lipsa de ~ de lucru . full authority a avea ~ libera .weights and measures mana s. engineer ~ brevetat. (tranzactionare treptata/ graduald prin cumpdrarea sau vdnzarea de loturi de acUuni din acelayi\ packet la date si preturi diferite) (bur.health officer ~ legist .n. average.n.financial environment ~ natural . medicament ~ care poate fi cumparat fara reteta medicala .forensic medicine medic s.

menu. metallurgical engineering metalurgia feroaselor . vocation 3.n.active member ~ al bursei .(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction menaj s. domestic. memorandum ~ al acordului . metalurgie s. craft 2.) spreadsheet approach .t. 1. mercantile mercantilism s. handmade. (meserie) trade.skilled trade mestesug s. housekeeping.cartelist ~ al unui consiliu . (prdvalie) small-ware shop mercurial s.m.foundation/charter member.ordinary mensual adj. member of the board. member.. (profesie) profession.n.f. de sindicat) cardholder ~ activ .honorary member ~ supleant .n.(pentru elaborarea situatiei fluxului de numerar) (cont.. handicraftsman. craftsman. small wares 2. 1. trustee ~ al unei comisii .(in evaluarea unei activitdti) factor comparison method ~ desfasuratorului . (pricepere) skill 4.n. mercery. handicraft.m. to maintain v. household.r. (profesie) profession. science of commodities mercerie s. to make mention of.councillor ~ al unui sindicat . parlamentare) commissioner ~ al unui cartel .f. bill of fare ~ fix .floor member ~ al consiliului de administratie (company) director.f. housewifery 2.f. tradesman mestesugaresc adj.(cont. (in post) to keep one's job mentiona v.memorandum of agreement ~ de achitare/indeplinire a obligatiilor .m.) straight-line method ~ compararii factorilor .. n. 1. (de partid. (artd) craftsmanship mestesugar s. tradesman meserie s. (articole) haberdashery. to mention. (al unei societdti stiintifice etc. handicraft.to sit in/on memorandum s. method.(guvernamentale.f. mercantilism merceologie s. craftsman. vocation ~ calificata . craft 2.. n. procedure metoda adaugarii unei cote marginale fixe la pretui de cost cost-plus method ~ amortizarii liniare . monthly mentine v. (gospoddrie) household menaj er adj.ferrous metallurgy ~ neferoaselor . (despre preturi} to keep up.) fellow. handicraft.trade unionist ~ al unui sindicat patronal syndicator ~ fondator .acting/deputy member a fi ~ in . 1. (al unei corporatii) corporator ~ neangajat permanent al consiliului de administratie .outside director ~ onorific/de onoare . handicraftsman. (listd de preturi) price current/list meserias s. artisan. meniu s. (intr-un contract) to set forth.nonferrous metallurgy metoda s. (a specified) to specify mercantil adj.t. metallurgy. trade.MEM-MAR 219 membru s.

microeconomics micsora v.{metoda de previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferitelor posturi de bilant ca procent din vdnzdri si apoi inmultirea acestor procentaje cu vdnzdrile viitoare estimate pentru a realiza bilanturi pro forma) {cont.job ranking method ~ de incercare/testare .doci facilities ~ de antrepozitare . metropolitan.(a nnei investitii) present value method ~ de evaluare a stocului .testing method. migration ~ a capitalului . 1. test procedure metric adj. {preturi) to p down v.f.accrual basis/concept ~ procentului din vanzari . 144 de obiecte) small gross mica burghezie . means.cubic metre ~ -etalon .f. small(-coast) trade. salarii etc. abate. {instrument) instrume {resursa) resource 3. metre ~ cub .{tehnicd de control menitd sd diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profit de pro-ductie trebuie sd Ie pdstreze) just-in-time ~ posturilor tranzitorii . {SUA) subway metru s. metrology metropola s. to decrease.r. a facilities mijioace de andocare . underground.classific advertisement microeconomie s.(pentru alocarea costului de achizitie pe stoc) {cont. to diminish. (magazin) ham-and-beef/pork-butcher's shop mezoeconomie s. (preturi.small(-scale) productioni ~ publicitate . to abate.standard metre ~ patrat .petty bourgeois ~ cabotaj .(mdsurd echivalentd cu 12 duzini.f. (despre venituri. metric metrologie s.f. to cut.) percentage of sales method metoda de amortizare . 1.) lower. beneficii) poor ~ -burghez .220 MAR-MB1 ~ in timpi reali .f. small 2. inshoicl navigation/coastal traffic ~ gros . {mod actiune) means. intermediate levd of economy mic adj.n. pi. sausage factory 2.depreciation method ~ de determinare a preturilor pricing procedure ~ de estimare la valoarea actuala .warehoi facilities ~ de comunicare in masa media ~ de descarcare . metropolis metrou s.petty bourgeoisie ~ gospodarie taraneasca ~ sn peasant farm ~ Industrie .n. to reduce. diminish.f.migration of money ~ internationala a fortei de muncainternational labour migration mijioc s.) inventory costing method ~ de finantare .method of financing ~ de ierarhizare a activitatilor .discharge facilitie ~ de incarcare .loading facilities .(intre porturile nationalc din aceeasi mare) (mar) short-sea/near trade. middle 2. (metoda) methi (cale) way.square metre mezelarie s.f.m.small industry ~ productie . to decrease. 1. {despre preturi) to sink migratie s.

milliard. s.n.fixed assets. mediator. bonanza ~ de carbuni . circulating medium. millionaire mina s.ore-coal carrier ~ -cerealier .t.legal tender ~ legale limitate de plata .n. (a subaprecia) to disparage minimum s. procurer mila s.w. (Anglia) office. (cariera) quarry ~ de aur .cargo handling facilities ~ de plata .f.Ministry of Internal/Home Affairs.equatorial/ geographical mile ~ marina/nautica .lump ore ~ in vrac .m.train mile miliard s. mine. million milionar^. miner.MIJ-MIN 221 ~ de manipulare a marfurilor . minimum ~ de subzistenta/trai . (a media) to mediate. (numai in sens ~ marina/nautica internationala international nautical mile ~ Mercator/de latitudine crescanda Mercator's mile ~ -tren . physical capital ~ independente de trai .coal mine/pit.. to belittle. s.docking/harbour facilities ~ publicitare .ore-oil tanker minereu s. (Anglia) Home . intermediary.crude/mine ore ~ -bulgari . pit. bulk-ore carrier.local resources ~ plutitoare . (SUA) State Department ~ Afacerilor Interne . ore carrier/ship/vessel ~ -carbonier .nautical/marine/ sea mile ~ marina engleza/standard Admiralty/English/nautical standard mile minim adj.land/British mile.transport facilities.limited legal tender ~ locale . (put) mine. (imitate de masurd pentru lungime) mile ~ britanica/terestra . payment media. mineral mineralier s. means of conveyance ~ fixe . ore ~ brut .t. (SUA) statute/statutory mile ~ ecuatoriala/geografica .(obtinute din rente sail titluri de valoare) independent means ~ legale de plata .m. producer(s)/ production goods ~ de trai .n.means of payment.advertising media mijioci v.minimum living standard minimaliza v. to interpose/to intercede/to intervene in mijiocitor s. livelihood ~ de transport . (in negocierf) negotiator.ore in bulk minerits. (SUA) department Ministerul Afacerilor Externe Ministry of External Affairs.ore-grain carrier ~ -petrolier . minimum minister s..m.gold mine. board.means of production.floating equipment ~ portuare .n. multimillionaire.means of subsistence/living. (SUA) billion miliardar s.f.n./z. to minimize. (din minele de carbuni} collier mineral adj. colliery miner s. capital/investment goods.n. medium of exchange ~ de productie . mining negativ) pander. (Anglia) Foreign Office.n. ministry. n. (si in sens negativ) go-between. (SUA) billionaire milion^.

appointments. I articol separaf) piece of furniture . (Anglid) Board of Education ~ Sanatatii .) civil commotion ~ grevista .i. stake.(care provoacd dawv (asig.M1N-MO Office. (SUA) Attorney General ~ fara portofoliu . (SUA) Secretary of the Interior ~ al comertului . motion. illicit commissio' (data pentru a cumpdra tdcerea cuivi hush-money.(termen general ca cuprinde diversele elemente d procesului de marketing) marketa mix mixt adj.f. (a amenaja) to furnish mobila s.f. (concret) bribe mitui v.Ministry of Trade. (Anglid) Lord Chancellor.(Anglid) Board of Agriculture Apararii .f.t. marfa) short miscare s. (SUA) Department of the Interior ~ Agriculturii .j traffic management ~ a capitalului . (SUA) Department of Treasury ~ de Justitie . upheaval. minister. bribe giver. (revoltd) revolt.dock traffic ~ revolutionara .t.m. (c.Ministry of Education.n. (SUA) Secretary of State. uprising 4.revolutionai movement ~ sindicala . bribery. (Anglid) Undersecretary ~ al afacerilor externe . State Secretary ~ al afacerilor interne .Ministi Plenipotentiary minus s.Minister without portofolio ~ plenipotentiar . to bribe. mixed. (Anglid) President of the Board of Trade ~ de finante .Minister for Foreign Affairs.. to gamble \ miza s.Minister of Commerce. 1. (deficit) defici (lipsd dintr-o cantitate.m.(combinan canalelor de distributie) distributk mix ~ de marketing . to buy off/ove (martori) to tamper with mituitor s. movement (activitate) activity 3.strike movement ~ portuara . compound .Ministry of Public Health ministru s.f. v. (combine composite. to stake.Minister of Justice. (Anglid} 'Board of Trade.Ministry of Finance.(SUA) Defense Department ~ Comertului . furniture.Minister for Finance. gamble moara s. (SUA) Department of Justice ~ Educatiei . minus. (Anglid) Foreign Secretary.capital movement ~ civila . (Anglid) secretary of state ~ adjunct .f. mill ~ de apa .deputy minister. miza v.trade-union movement mita s. (Anglid) Exchequer. (sociali movement. (Anglid) Home Secretary. mix ~ de distributie . (SUA) Secretary of the Treasury (Department) ~ de justitie .t. (Anglici) Chancellor of the Exchequer. ric commotion.Ministry of Justice. n.water mill mobila v.Minister for Internal Affairs. joint. (de marto? tamperer mix s. (SUA) Department of Commerce ~ de Finante .

monarchy ~ absoluta .f. labour mobility ~ profesionala .f. mole ~ cu dana de petrol .adjustable/elastic currency ~ falsa . token money ~ Huctuanta . (dr.coin of legal fineness ~ curenta .mobility of labour.customs wharf monarhie s. (metalicd) coin. (imitate monetard a unei tdri) currency.cargo pier ~ vamal . mobility ~ a capitalului .absolute monarchy ~ constitutionals .lawful currency. beneficii) poor mol s. legal tender ~ -marfa .convertible currency ~ cu curs fortat . pattern ~ al cresterii economice .specimen of cheque ~ de utilizare a salariatilor .full-bodied currency ~ dirijata .) movable.coin.money of account.fractional currency/money.oil pier ~ cu dane pentru marfuri .forced currency ~ cu titlu legal .staff-pattem ~ econometric .fiduciary note.f.fiat money ~ Hduciara .paper currency/money ~ din aur sail argint . manner.mobility of capital.key currency ~ convertibila . furniture.MOB-MON 223 mobiliar adj. counterfeit coin/money.managed currency/money ~ divizionara/de bilon .real money ~ elastica . world(-wide) mondoeconomie s. paper currency/money.constitutional/ limited monarchy mondial adj.n.n. money ~ bancara/scripturala .(concept care reflectd proportiile dintre venituri si inegalitdtile determinate de ele in consumul popiilatiei) consumption pattern ~ de intrebuintare .f. base coinage ~ fictiva .(depozite bancare etc. way.currency. style ~ de consum .) nonphysical/deposit money ~ -cheie . fashion model s.false/bad coin. accounting currency ~ de hartie . divisional/subsidiary/ token coin ~ efectiva . hard money.n.econometric model ~ economic .(schimbarea structurii profesionale) occupational mobility mod s.f. actualizat) up-to-date modest adj.standard coin . model.model of economic growth ~ al incasarii debitorilor.n. appointments mobilitate s. current money ~ de cont . pier.economic model ~ industrial in dezvoltare developing industrial model ~ -tip — representative type modern adj.pattern ~ de viata — {concept esential pentru deflnirea identitdtii socioeconomice a uiiui grup social) lifestyle moda s.floating currency ~ legala . mode. personal mobilier s. metallic currency ~ neconvertibila .collection pattern ~ de cec . specie. (despre venituri. capital mobility ~ a fortei de munca . modern. (la zi.stable/sound currency ~ -tip .unconvertible currency ~ stabila .commodity money ~ metalica . world economy moneda s.

224 MON- monetar adj.representatm adequate sample ~ statistics .f.commercial/supplier's monopoly ~ de stat .heir apparent ~ legitim/de drept .(mentiune pe un coh de mostre) sample post ~ gratuita .m.t.(din diferite unitdti d marfa) unit type ~ reprezentativa .residual bequest/legacy ~ neasteptata . mint.outturn sampi ~ fara valoare .n.. heritagi hereditament./M.t.f. inheritance. (succesor} successor ~ aparent .vacant succession mostenitoare s.master sample a lua o ~ .to take a sample mosteni v.f. monopoly ~ absolut . (legaf) legaq (de bunuri mobile) bequest ~ a unui legatar universal . monoculture. (de bunuri inn biliare) devisee.random sample ~ de control .sample of value ~ din marfa preluata .(instituit intre un cumpdrdtor unic si un vdnzdtor unic) bilateral monopoly ~ comercial . heiress mostenitor s.unilateral monopoly monopolist adj. <J to engross. (J material textil) swatch ~ aleatorie . sample.perfect monopoly ~ unilateral .absolute monopoly ~ asupra vanzarilor . pattern. currency. {mdrfuri. moratorium mostra s.. single standard monopols. (unicd firmd CUK rdtoare a unui bun sau a unui serm oferit de un numdr mare de proSi^ cdtori) monopsony.n.f. (pferitd i scop promotional) handout ~ medie .m.discriminating/ discriminatory monopoly ~ fiscal .windfall ~ vacanta .f.check sample ~ de valoare . to monopolize.(instituit atunci cdnd proprietarul unei mdrci de fabricd o foloseste pentru a-si impime produsele prin publicitate si ambalaj special pentru a Ie diferentia cu once pret de oferta concurentel) institutional monopoly ~ legal — legal monopoly ~ natural . monetary. monetarism monetarie s.) monometallism. buyer's monopoly monopsonist^. n. nummary. security printing office monocultura s. nummular monetarism s.free sample. (sistem monetar bazat pe un singur metal pretios) (fin. hei (legatar) legatee.n. miller ( moratoriu s.public/state/govemment monopoly ~ discriminatoriu .heir-at-law .n.. one/single-crop system monometalism s. monopsonist morar s. actiuni) to cor monopson s.(al statului) fiscal monopoly ~ institutional .selling monopoly ~ bilateral .(situatie a pietei caracterizatd prin existenta unei singure firme sau a unui numdr foarte mic de firme ofertante care dispun de resurse naturale inaccesibile celorlalte firme) natural monopoly ~ perfect/total . inheritor. to inherit mostenire s. monopolistic monopolist monopoliza v. heirdom.

f.} indirect labour ~ intelectuala .remainderman ~ testamentar .unskilled work. {strategic de marketing pe termen scurt care urmdreste obtinerea rapidd de profit) milking multibranding s.heir presumptive ~ subsecvent .(exprimd cumulativ efectele politicii bugetare de relansare economica} budget multiplier ~ fiscal — (coeficient ce reflectd cresterea productiei si a venitidui prin diminuarea impozitelor. motor hotel motivatie s.f.labour of love ~ grea/istovitoare hard work.profit motivation motiune s. multimillionaire multinational adj.(folosirea copiilor in activitdti productive) child labour ~ abstracta .shift work/ labour ~ la domiciliu . labour. multinational multiplicator^-.(in teoria marxista) concrete labour/work ~ complementara . work at piece rates/by the job.(influentarea masei monetare din economic prin modificarea necesarului de rezervd sail prin folosirea operathinilor de piatd deschisa) money multiplier munca s. intretinere etc. vote ~ de incredere . (fin. {ocupatie} job.vote of no-confidence.(legatar} heir testamentary motel s. physical work ~ gratuita .m. work ~ a copiilor .office/clerical work ~ de mantuiala . piecework. (iitilizarea mai multor mdrci in cadrul aceleiasi linii de prodtise) multibranding multilateral adj. overwork ~ indirecta — (activitatea de administrate.w. (inferioard} underwork .whole-/full--time work ~ cu ziua .vote of confidence ~ de neincredere .) multiplier ~ bugetar .follow-up work ~ conform graficului .manual labour. day labour ~ de birou . (corn.f. 1.teamwork ~ in schimburi/ture .by(e)-work ~ calificata .n.n. motel.(in teoria marxistd} abstract labour/work ~ accesorie . work.schedule work ~ cu norma intreaga . multilateral multilateralism s.f. motion. handiwork ~ necalificata .to carry a vote mulgere s.intellectual/brain work ~ in acord -job/task work. motivation ~ a consumatorului .homework ~ manuala manual work/labour.n.consumer's motivation ~ de profit .MO§-MUN 225 ~ prezumptiv . (in mine} tutwork ~ in echipa/colectiv .rush work ~ de noapte nightwork ~ directa — (fabricarea unui produs sail oferirea unui serviciu) direct labour ~ fizica . fdrd ca totahd cheltuielilor bugetare sdfie modificat} fiscal multiplier ~ monetar .work by the day. toil 2. (grea) sweat.) multilateralism multimilionar s. want-of-confidence vote a adopta o ~ .skilled work ~ concreta .

occasional hand ~ portuar .pacemaker.longshoreman.unproductive/wasted work ~ ocazionala .226 MUN-MLT ~ neproductiva . loader. fund frecvent nedeclarate) moonligter ~ exploatat .pawnshop.work at time rates ~ suplimentara . (pdmantuT) to till ~ in acord . mutual I . mont-det -piete I mutual adj. hard-working s. veniturile suplimentare obtinute din cea de-a doua shijbd. municipality municipal authority.(care are cloud servicii. pacer.agricultural worker.t.semiskilled worker ~ sezonier .to do piece work.season(al) worker muncitori esentiali . lumberman ~ industrial . surplus labour munci v.m. corporate town munte s. dock(side)/watersidt worker.) peripheral workers ~ sindicalizati .industrial worker ~ invalid/fara capacitate de munca disabled worker ~ in acord . working 2.factory worker ~ evazionist .day labourer ~ de fabrica . field/farm hand ~ autorizat . mountain ~ de pietate . (pe chei) quayman ~ semicalificat . municipal municipalitate s.skilled worker ~ care determina norma . labourer ~ ocazional . (harnic) industrious. worker. \.(cu sarcini ^ responsabilitdti deosebite} (man.i.forest worker. (SUA) railroader ~ forestier .unskilled worker.m. (SL'A} lumberjack. (a trudi) to labour.(mutati in interes dt serviciu] (man.floater.f. job/task worker.licensed worker ~ calificat . to work.(ore suplimentare) overtime (work). practicatd de obicei noaptea. stevedore.odd work/job ~ platita/salariata . to work piecemeal muncitor adj. part-time work ~ cu ziua .wage/hired labour ~ platita cu ora sau cu ziua timework ~ platita pe unitatea de timp . to work by the piece.half-timer/'-time worker. overwork. (municipal corporation. pacesetter ~ cu jumatate de norma/cu program redus . (ocazional) to job v. active. railwayman. lumper. to toil.sweatee ~ feroviar railman.free labour ~ periferici . workman ~ agricol .) core workers ~ nesindicalizati . pieceworker ~ necaliHcat .organized/union labour municipal adj. to sweat.jobber.

coastal/coasting ship. inshore vessel ~ de cabotaj national .day-service ship ~ de curse regulate/linie . intermediate/mixed vessel ~ combinata tip OBO . lake-type vessel.leading vessel ~ -cisterna .f. (de mic tonaj) craft.(pentru petrol-mdrfuri in vrac-minereii) combined oil-bulk-ore. trade ship/vessel.(pentru petrol fi minereu) oil-ore ship ~ comerciala .subdivided ship ~ de cabotaj . short-haul ship/vessel. to nationalize naufragia v.repairing ship ~ -baza .home-trade ship/vessel.lake craft. shoaler de cabotaj mic .t.oversea(s) ship/ vessel. watercraft ~ abandonata .pollution control ship/vessel ~ de control vamal . ore-bulk-oil ship ~ combinata tip 00 . examination vessel ~ de control al poluarii . tanker ~ combinata . merchant ship/vessel.n. (pentru pasageri §i mdrfuri) passenger-cargo ship/vessel.conference ship/vessel ~ de cercetari hidrografice . regular trader ~ de lacuri . foreign-going ship/vessel. (marine) casualty. derelict ~ -atelier . trader. character ~ §i grad al avariei .de cartel maritim .accommodation/base ship. long-range/'distance ship/vessel ~ de cursa zilnica . sanitar §i de frontierd) boarding ship/vessel.to pay in kind nationaliza v. boat. distress.) nature and extent of the damage a plati in ~ .canal boat . cargo boat ~ compartimentata . laker de linie transatlantica transatlantic liner ~ de mare tonaj .(a aceluia^i armator) sister ship/vessel ~ de control . coast trade ship/vessel.abandoned ship/vessel.cruise ship/vessel ~ de cursa lunga . (/e/) kind. shipwreck. sea disaster nava s. freighter.commercial ship/ vessel. 1. trading ship/vessel. home trader ~ de canal .N natura s.customs/revenue ship ~ de croaziera . coaster.tank ship/vessel.f.short-sea ship/vessel. tender ~ ca parte contractanta . vessel.(asig. ship.(yamal.i.(CM obUgatii ?i drepturi) ship's side ~ -cap de convoi . (CM diferite sensuri) nature 2.liner.large ship/vessel . to (suffer) shipwreck naufragiu s.survey ship ~ de cercetari oceanografice oceanographic survey ship ~ de companie .(pentru minereu §i ceredle sail minereu fi cdrbune) double-duty ship/vessel. coastwise ship/vessel.

refrigerated fish carrier ~ in balast .river boat/ship/vessel ~ frigorifica refrigerated carrier/ ship/vessel.ore carrier/ship/vessel mixta .leviathan ~ de tonaj foarte mic . grain carrier/ship. frozen meat ship/ vessel ~ frigorifica de pe§te .pallet carrier/ship/vessel.nonconference carrier/ship/vessel ~ nuda . cargo (-carrying) ship/vessel.(fdrd incdrcdtura) ship in ballast ~ in serviciu/exploatare . reefer (ship) ~ frigorifica de carne . titei etc. car-transport ship/vessel.passenger ship/ vessel/trader ~ de pastrare temporara a mar-furilor {neincdrcate in termen) ship's accommodation craft ~ de pescuit .hovercraft ~ pentru animale vii . timber-carrying vessel ~ pentru ciment .(navlosita fdrd echipaj) bare boat ~ oceanica .ocean liner ~ pe perna de aer .bulk carrier/trader ~ de mic tonaj .car carrier.cement carrier ~ pentru materii prime .serial/series-built vessel. intermediate/mixed vessel.dual--purpose vessel.228 NAV-NAV ~ de marfuri in vrac .ocean-going ship/vessel ~ oceanica de linie . pallet-carrying ship/ vessel . contract carrier ~ navlosita pe termen . grain-carrying ship/vessel ~ pentru cherestea . roader ~ de ranfluare . cargo-and-passenger ship/vessel.(cdldtori §i mar/a) passengercargo ship/vessel. carrying vessel ~ de transport combinat .inland navigation ship/vessel ~ de pasageri .timber carrier/ ship/vessel.(salvage) lifting craft/ship ~ de serie .shiplet ~ de transport carrier. idle ship/vessel.fishing boat/ship/vessel ~ de rada .(minereuri. ship out-of-commission ~ fluviala .) industrial carrier ~ pentru marfuri .chartered ship/vessel. seagoing ship/vessel ~ mineraliera . combination carrier ~ dezafectata (scoasd din functiune) disabled ship/vessel. sea ship. laden vessel ~ maritima ~ marine vessel. sister ship/vessel ~ de tonaj foarte mare .roads ship/vessel.ship in laden condition.general cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri grele .cattleship ~ pentru autovehicule .time-chartered ship/vessel ~ necartelata .small/noncapital ship ~ de navigatie interioara .meat carrier/ship/vessel. freight carrier. freighter ~ pentru marfuri generale .heavy-cargo/-lift carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri in vrac .bulk cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri paletizate . (po^tald ^i de mar/a) cargo-mail vessel ~ navlosita .cargo boat/carrier.ship in commission/service ~ incarcata .cereal carrier. vehicle cargo ship/vessel ~ pentru cereale .

(pe itinerarii neregulate} tramp navigation navlosi v.general-purpose tramp ~ -uzina .arrested ship ~ sub pavilion nationa! .standard cargo ship ~ pentru marfuri uscate . foreign trade ~ fluviala . (despre o nava.air navigation ~ comerciala . to run shuttle service. (mar.maritime/marine navigation. coasting ~ de cabotaj .ocean navigation/ shipping ~ pe distanta lunga .to fit out a ship a scoate o ~ din exploatare . foreigner ~ tip RO-RO . bare-hoat/-mill/-pole chartering cu navlu forfetar/global affreightment for a lump sum. (SUA) commutation a face naveta . oil-carrying ship/vessel.commercial navigation/ shipping ~ costiera .t..to lay up a ship naveta s. tramper ~ -tramp de linie . navigation.(pentru prelurrarea pe^tehii la bord) factory ship/vessel a arma o ~ . to navigate.) down-and-up-train. to sail.short-distance navigation/shipping. short-sea shipping.f. navigable.long-distance/deep-sea navigation..to charter space navlosire s. lump sum chartering ~ partiala . (mar.foreign ship/vessel. to affreight ~ cu navlu forfetar/global .tramp universala .f. internal shipping -.river navigation ~ interioara .NAV-NAV 229 ~ pentru marfuri standard .time chartering . un aiiiobuz etc.inland/inner/inside navigation.m.cabotage.i.) to ply navetist.) chartering. .to charter for lump sum ~ spatiu pe o nava .f.dry-cargo vessel ~ pentru minereuri fluidizate .-tramp ~ (de curse neregulate) tramp. long-range navigation ~ pe distanta scurta .(fdrd echipaj §i materiale) chartering by demise. inshore navigation ~ de cursa lunga .coast(al)/coastwise navigation. sailing. shipping ~ aeriana .to rim to and fro.towing ship/vessel ~ sechestrata . sea navigation/shipping ~ oceanica . short-range navigation ~ regulata/de linie . tanker ~ portuara . freightage. tank ship/vessel.(pentru mijiouce rulante) roll-on-roll-off ship/vessel. (despre nave comerciale) to trade navigabil adj.line/liner shipping ~ -tramp .tramp liner . (c.harbour/port ship ~ remorcata .roro" ship/vessel '. oiler.f. affreightment ~ a navei nude .maritima .long-distance navigation/shipping. to freight.) to charter.v.part chartering ~ pe termen .slurry carrier ~ petroliera . passable navigatie s. regular traveller naviga v.national flag ship/vessel ~ sub pavilion strain .oil carrier/ship/vessel/ tanker.

230 NAV-NAV ~ pe termen lung .pending freight ~ net ..net freight ~ oceanic .in-transit freight ~ platibil in portui de incarcare freight payable at port of loading ~ platibil la destinatie .charter/time freight ~ pe voiaj . port of call freight ~ maritim . portage. charter money.time charterer ~ principal . freighter ~ pe termen .full freight ~ la cubaj/volum .lump sum freight ~ intreg/total .single chartering ~ totala — (a intregii capacitdti de incarcare) whole cargo chartering navlositor s.package freight ~ pentru marfuri in tranzit .(chiar dacd nova si/sau caricul s-ar pierde) freight earned ship and/or cargo lost or not lost ~ contra ramburs .m. (cost al transportului mdrfurilor pe apa) freight.(chiar dacd nava va descdrca in mai multe portiiri) flat rate ~ estimat .estimated freight ~ excesiv .long-term chartering ~ pe voiaj .aggregate freight ~ de cartel .sea freight ~ mort — (navlu platit pentru spatiul neincdrcat din vina navlositorului) dead freight ~ nedeterminat . affreighter.on deadweight basis freight ~ castigat oricum .conference freight ~ de inapoiere — home/homeward/ back/retum/inbound/inward freight ~ de plecare/ducere/iesire .freight by measurement ~ la destinatie .n.through freight ~ dublu . (mar.coastal freight ~ pentru marfuri de cubaj/volum measurement rate ~ pentru marfuri de export outbound/outward freight ~ pentru marfuri generale .out-and-home freight ~ egal .chartered/disponent owner.freight forward ~ contractual .trip chartering ~ pentru o calatorie dus-intors round-trip chartering ~ pentru un singur voiaj . freight contractor navlu s.distance freight ~ pe timp .charter/chartered/ contract/agreed freight ~ cumulat .dus-intors" .ocean freight ~ pe distanta .outward/ outgoing/outbound/out freight ~ diferentiat — (pentru mdrfuri care se transportd regulat in cantitdti man) commodity rates ~ direct .(calculat gre^it) excess/ over freight ~ global/forfetar .freight at risk/payable at destination .single-voyage chartering ~ simpla .(inclusiv taxelor portuare §i cheltuielile de alimbare) freight in full.voyage freight ~ pentru marfuri de cabotaj .destination freight. seaborne/seagoing freight ~ ad valorem .double freight ~ . gross freight ~ calculat pentru capacitatea neta de transport .(calculat in functie de valoarea mdrfurilor transportate) ad valorem freight ~ brut .) charterer.

4) unincorporated neconvertibil adj. uninsurable neasigurat adj. wantage.distress/low freight ~ suplimentar .f. (asig. inexpensive necotat adj. essential. unpaid. unqualified. requisite s. unconditional. (cerinta) requirement necheltuit adj. (fard conditii) termless neconfirrnat adj.capital requirement ~ de marja .nonacceptance of a bill of exchange neachitare s. mar. absolute.t. unreceipted. (despre taxe. unauthorized.NAV-NED 231 ~ platibil pe cantitatea incarcata freight payable on intaken quantity ~ platibil pe cantitatea predata freight payable on delivered quantity ~ platit anticipat . a unei cambii) neautorizat adj. (nespecificat) unstipulated. unlicensed neavariat adj. loose neamortizabil adj. uncatalogued necesar adj. undamaged neavizat adj.f. uninsured.(cu distanta parcursd)pro rata freight ~ ridicat . want.) unlisted. (cerut) required. unsettled.(suma minima solicitata m depozit tuturor detinatorilor de contracte futures} (bur. unspent necomercial adj. unpacked. irredeemable. (in documentele oficiale) off^-the-record neconstituit adj. overfreight ~ $i contrastalii . (in alb) blank neconditionat adj. nonacceptance. inconvertible necorespunzator adj.freight and cost ~ -tramp . nonpayment. requirement ~ de capital . {despre fonduri} unappropriated neambalat adj.n. unredeemable neamortizat adj. undated nedebursat adj. unendorsed neanulat adj. impolite} delinquent. inadequate necostisitor adj. unconfirmed.freight and demurrage ~ §i cost . unlicensed necalificat adj. undisbursed .f. (restant) outstanding neacoperire s. dateless. (neonorare a unui cec.advance/ anticipated/forward freight ~ platit proportional . wantage.additional/extra freight. necessary.tramp/shipping freight neacceptare s. want. needful. (bur.high freight ~ scazut . unredeemed neandosat adj. (despre datorii) uncleared. unskilled necatalogat adj. to require necesitate s. (formula pe un efect de comerf) no advice/orders nebrevetat adj. plati) unacknowledged neconsemnat adj. (despre vdrsaminte. unquoted nedatat adj. (a unui ordin de plata} overdraft nealocat adj. unconvertible.) margin dishono(u)r neachitat adj. to necessitate. unassured. (indispefisabi!) indispensable. necessity. (sub forma unei corporatii) (SU. need.) bare requirement necesita v. (contrar iizantelor comerciale) unbusinesslike necompletat adj. uncancelled neaprobat adj. default of acceptance ~ a unei cambii .f. unapproved neasigurabil adj.

undivided.t. o hotdrdre judecdtoreascd) unenforceable nefalsificat adj. unassessed. negligence ~ culpabila . {despre cerere. with smb..negotiations in progress. wholesaler ~ de . (a reclamatiei in termen legal) (dr.) nonclaim nedisponibil adj. (despre bduturd) unadulterated.greengrocer ~ de marunti§uri . negotiator negociere s. (despre un contract. trade. unsecured. on-going negotiations ~ la nivel inalt . itinerant dealer. transferable negociator^. dealer. (dezeconomie) diseconomy neelastic adj.n. obligatiuni) unissued neevaluat adj. (despre titluri de valoare) marketable. to negociate v. unwarranted negativ adj. unavailable nedistribuit adj. nonperformance.hard bargain ~ in curs .wage negotiations a fi in ~ cu cineva .summit talks. shopman.232 NED-NEC nedefinitivat adj. undistributed. legume. (de fructe.corn dealer ~ de cherestea timber merchant ~ de lana .haberdasher . pi. to trade in smth. unrated neexecutare s.pedlar. unemployed negarantat adj. unappropriated neeconomic adj.f. unvalued..wool stapler ~ de legume §i fructe .f. (a unui imputernicit) procuration.) coster(monger) ~ cu amanuntui petty dealer ~ cu ridicata . ofertd etc. top (-level) negotiations ~ salariale . negotiable.to enter into/to open negotiations a purta . nonexecution. negative neglijenta adj. {despre actiuni. nonfulfilment ~ a unui contract . a incepe ~ . commerce a face ~ cu .m. unfavourable nefertil adj.) inelastic neemis adj. (in cuvinte compose) monger.m. bargaining.dealer in ~ de articole de fier/fierarie -ironmonger ~ de cereale . (despre un contract) open-ended nedepunere s. hawker. peste etc.nonexecution/ nonperformance of a contract neexecutoriu adj. genuine nefavorabil adj. (cu magazin) shopkeeper. uneconomic. negotiation. wasteful neeconomicitate s. negrevat adj.(asig.to be in negotiations with smb. (de mdruntisuri. merchant.) outcry ~ dure . de bdcdnie) chandler ~ ambulant .to deal in smth. talks ~ a contradului colectiv de munca -collective bargaining negocieri cu voce tare/prin strigare -(bur. bagman.) contributory negligence negocia v.f.i. to hold negotiations/talks negociabil adj.f. (de sarcini ipotecare) unencumbered negustor s.wholesale/direct trader.to hold talks negots. (despre sol) poor nefolosit adj.

livestock/cattle dealer negustorie s. nonprofessional neprofitabil adj. (fard termen final) termless nelivrare s.) no-cargo condition neindeplinire s.f. nonobservance. lawless nelichidat adj. nonreimbursable nerecuperabil adj.wine merchant ~ de vite . (despre un bun) dormant . (despre metale) base neprevazut adj. commerce. (medicare) breach ~ a obligatiilor luate . (despre capital) dormant. profitless nerambursabil adj.f. (despre datorii) uncleared nelimitat adj. unrecovered nerentabil adj. unproductiveness. unprofitable. (despre taxe. (mar. failure to observe.(dr. nonperfonnance. (mar.f. unearned nenavigabil adj. unprofitableness nerepartizat adj.f. impozite) uncollected nemcarcat adj.f. (in magazin) shopkeeping neimpozabil adj. failure to pay.) nonfeasance nemregistrat adj. irrecoverable.f. (a unui contract) default ~ a obligatiilor legale . irredeemable. unproductive. unentered nelegal adj. unforeseen. unappropriated nerespectare s.f. unnavigable nenavigabilitate s. untaxable neipotecat adj. nondelivery. (a unui cec.NEG-NER 233 ~ de mercerie . (neasteptat) unexpected neprezentare s. unlicensed neplasat adj. crude. undelivered nelucrator adj. profitless. nonfulfilment. idle neproductivitate s. nonproductivity neprofesional adj. nonappearance neproductiv adj.) unchartered nenegociabil adj.f. unfinished nepretios adj.f. nonpayment. failure to deliver nelivrat adj. (in instantd) default. not liable to taxation. nonprofessional neprofesionist adj. unnegotiable neoficial adj. (nevdndut) unplaced neplata s. free from encumbrance nemcasat adj. (neutilizat. raw.f.f. unredeemable.default on obligations undertaken ~ a secretului breach of confidence/' security nereu$ita s. unmanufactured. tax-exempt/-free. unprofitable. neoperativ) unemployed. default. undistributed. nonworking nemuncit adj. (despre sol) poor. (a datoriilor la scadentd) delinquency neprelucrat adj. a unei cambii) dishono(u)r nepatentat adj. nonrecoverable. unclaimed. failure nerevendicat adj. (a unei aeronave) unairworthiness nenavlosit adj. (a unei nave maritime. unregistered. nonretumable. fluviale) unseaworthiness. trade. unrein unerative nerentabilitate s.fishmonger ~ de vinuri . unofficial neonorare s. nonexecution.mercer ~ de pe$te . unmortgaged. expendable nerecuperat adj.

bill/list of export goods. (sdrdcie) poverty. unemployed idle neutraiitate s.wage level ~ al tarifelor . (reguld) rule. prescriptie') specification 2. level. (jend financiard) straits. 1. to standardize. taskmaster. rate setting/fixing normator s. uncleared neverificat adj.) work load ~ de consum . (imitate. poor. neutrality ~ fiscala . straitened circumstances ~ dc bunuri competitive .level of economic development ~ de rezistenta . (indoielnic.m. (lipsd) need. acele impozite si taxe care ru provoacd permrbdri ale alocdrii resurselor productive) fiscal neutrality nevandabil adj. schedule ~ comercia! .minim al ucui pret . standard. unmerchantable. consum etc.al productiei .n.(ace! sislem ds iinpunere.f. rate setter/fixer.de subzistenta .competitive need ni§a s. unbalanced nesolicitat adj. normalization. (specificatie. dubios) doubtful nesindicalizat adj. unmatured nesigur adj. to normalize normare s. nei. scale ~ acceptabil de calitate . unsaleable.bill/list of goods nomenclatura s. (in constructii) quantity surveyor norma s.f. living standard ~ maxim. unsafe. want. net neutiSizat adj.standard of living. unrealizable.) knot nomenclator s. norm. unchecked. standard. nonunion nesoldat adj. necessity 2. (desprc capital) unsubscribed nesubventionat adj. clear netaxat adj.n.f.wage floor -.rate of consumption.{controluf) price iloor nod s. uncustomed.t. output level ~ al salariilor .f. 1.trade terms ~ de export . (a unui salariat. unsettled nesubscris adj. a unui serviciu etc. needy person nevoie s. uncalled nesolutionat adj.) rate. unmarketable.niche market nivel s.n. sateless nevamuit adj.ceiling ~ minim al salariilor .(al cursului actiunilor) resistance level . needy.scale of production.f. classified list. (de productie. unsubsidized net adj. desdtute s. (de cenzori) unaudited nevoia$ adj.tariff level ~ de cheltuieli prevazute .customs nomenclature nominal adj. consumption rate . standardizer.cost standards ~ de dezvoltare economica . export list ~ de marfuri .subsistence level ~ de trai . unverified.bankruptcy level ~ al preturilor . nominal norma v. standardization.f. unrated neto adv.m. undue. (necesitate) need. destitution 3. nomenclature ~ vamala .price level .acceptable quality level ~ al datoriei pentru care se poate declara falimentui . de musurd penlru viteza) (mar. niche ~ de piata .234 NES-NOR nescadent adj.

(a marfurilor) handling rate ~ de operare .flexible working hours ~ intreaga . notification.notice of readiness nova tie s. (dr. safety prescriptions/ regulations ~ tehnice .note of fees ~ de plata .m.acceptance specifications ~ de securitatea muncii .(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction ~ de asigurare provizorie -provisional note ~ de avizare .(prin care un bun prezentat drept garantie poate fi pretins de creditor ca plata a datoriei) secured note ~ de debit negarantata .) rules of procedure ~ de receptie . notary's office nota s.f.standard specifications a depasi norma ..unsecured note ~ de debitare .specifications for delivery ~ de procedura .part-time work ~ pe gura de magazie .(cu plata zilnicd conditionatd de mdeplinire) measured day work ~ flexibila .(a navei) handling rate ~ de operare a portului .to exceed/to top/to overfulfil the work a sparge ~ .credit note ~ de .notary public notarial adj.(in tone) discharge tonnage rate ~ de incarcare ..f.whole-/riill-time work ~ nerigida .loss allowance ~ de productie . note.bill (of costs).hourly rate ~ partiala .rate of transport ~ fixata zilnic .NOR-NOV 235 ~ de descarcare . to notify.notice of cancellation ~ de credit .(dr. job rate ~ de manipulare . notice ~ de anulare . notarial notariats. notary ~ public . output standard ~ de timp .rate of work.(mar. fin.n.) advice note ~ de avizare a scadentei . to give notice notificare s.rate of production. unloading/lading rate ~ de descarcare a navei .debit note ~ de livrare delivery note ~ de onorariu .port efficiency ~ de pierderi admise . cash note ~ de reinnoire .) novation novatiune v.order note ~ de confirmare/recunoastere a datoriei (corn.loose standard ~ orara .f..to smash the target notars. diplomatic note notifica v.nava gata de incarcare" .(ofertd de remnoire a contractului de asigurare) renewal notice ~ diplomatic^ memorandum.prompt note ~ de comanda . memorandum ~ de achitare/indeplinire a obli-gatiilor .loading rate ~ de lucru .labour safety rules.stem note ~ de .) hatch(way) speed norme de livrare .(corn.) (SUA) due bill ~ de creditare credit note ~ de debit garantata .discharge rate. account.nava gata de operare" . novatie .t.time standard ~ de transport .

(conditie de baza a contractului de salvare) (mar.. number. style ~ de familie -. no ~ salvezi.nullity in law ~ de fapt . to count (up).fractionar . mar. (dr. worthless.n.f.(asig. to number' (pugi'lile unui registru) to folio numi v. (dr.multiple (quantity) ~ par/cu sot .t.to order only ~ pierderea totala . (la garderoba) check.substantive nullity ~ virtuala .serial number ~ de vizite — (facute de un reprezentant comercial clientilor sau potentialilor clienti) call rate ~ foarte mare .social .fictiv . (la imbrdcaminte) size 3. mar.n.running number ". name ".to pay in cash numerota v. (incadrare intr-un post) placement numismatica s. (far a valoare) null.a! beneficiarului . (i/itr-m post) to place numire s. no pay ~ se cere . 1.actual nullity ~ de fond .family name •.fractional number ~ impar/fara sot . nomination. assignment.(de la 10 la 99) double figures numara v.available/spare cash ~ in casa .} no cure.t.whole number ~ multiplu .business name. of no value ~ si neavenit . to reckon nume s.odd number ~ intreg .null and void militate s.de securitate al cardului . (despre o nava fdrd echipaf) bare nul adj. (al unui ziar) issue ~ de identificare al contribuabilului (SUA) taxpayer identification number ~ de inregistrare .construed nullify numai adv. numismatics.) total loss only ~ pierderea totala prin interpretare (asig.cash in hand a plati m ~ .n. 1. (intr-o functie) appointment.t. voidness. a socoti) to compute.prompt cash against documents ~ disponibil . nu platesc .) null 2. ready/effective money ~ contra documente -.) nullity.f. to appoint.) no bid nud adj.full name numerar s.even number numere cu doua cifre . only ~ daca este cauzat de . fodder . invalidity "-' de drept . forage.name of the payee by ~ la comanda .n.(la imbracdmmte) outsize ~ comerciai .unless caused ~.fictitious name .f. numismatology nutret. (a calcula. to number. name of a firm/company ~ si prenume .card security number ~ de serie/fabricatie .corporal name.s'. to nominate.) constructive total loss only niimar s. cash. (cifrd} figure 2.236 NU-NL'T nil adv.registration number ~ de ordine . to assign.(despre actiuni) (bur. (inlr-o fiinctie) to name.

prospective obligation obligatii fiscale . debitor) obligor obligatar adj.0 obiceis. pi. (interes) interest 4.purpose of a contract ~ al impunerii . objective. purpose 2.operative obligation ~ financiara . 1.onus ~ solidara .n.) absolute liability ~ oneroasa .) to bind v. (scop) goal. (articol.(dr. to coerce 2. (persoana care se obliga.t.) bond ~ activa . (prin contract.m.de familie . compelled 2. a constrdnge) to oblige. corporal sau incorporat) property asset (dr.) deed poll ~ viitoare . thing 2.(asig. fair. (mdatorat) obliged.) heirloom ~ desperecheate/disparate . angajamente legate) ~ cedata unui delegat/mandatar (dr. (rdspundere) liability. binding obligatie s.handicraft . indebted s. (a! wiei cercetdri) object.contractual obligation ~ executorie . (industrial) industrial unit/project ~ final . produs) article.) interest at risk obiecte de artizanat .m. (a sili. constrans) forced.taxable article ~ al litigiului .insurable interest ~ al contractului . (de serviciu) duty ~ asigurat . object. 1. identificabil si mdsurabil.(intr-un loc public) lost property ~ valoroase/de valoare . to oblige/to bind oneself obligant s. obligatory. 1.(ale armatorilor in caz de coliziune) (mar. prin contract.tax liabilities ~ reciproce .(element constitntiv al activului patrimonial.ultimate goal obliga v. design.(care se transmit din generatie in generatie) (dr.) joint and several obligation ~ unilaterala .) vicarious liability ~ consensuala . item.odd-come-shorts ~ pierdute . compulsory. obligatoriu adj.f. obligation. {de activitate al unei societdti) object 3. (prin contract) bound 3. goods ~ al asigurarii .subject of an action ~ al proprietatii .(cu dobdndd fixa) active bond . (deprindere) habit obiceiuri ale consumatorilor/tn materie de consum . (persoana fata de care altd persoana se obliga prin contract.subject matter insured ~ in rise . (de studhi) subject (matter). bond.valuables obiectiv adj. (silit.(dr. to force.(dr.n.accrued liabilities obligatiune s..f..n. (fin. (legala) (legal) obligation. aim.(dr.r.financial liability ~ neconditionata .) consensual obligation ~ contractuala .consumption habits obiect s.) cross liabilities ~ sporite . creditor) obligee obligat adj. 1. unbiassed s. object. impartial. to compel.

(SUA) first mortgage bond ~ cu optiune .(obligatiune msotitd de dreptui de a subscrie.(de dobdnda) coupon bond ~ cu cupon zero . mtr-o perioadd data si la un pretfixat anterior. in loc sd fie platitd) convertible bond ~ cu castiguri .(emisa de autoritatea publicd si reprezentdnd creante asupra statului) government/state bond ~ de tezaur .(dar care oferd dobdnda mica) (SUA) deep discount bond ~ cu dobanda esalonata . inainte de o data specificatd) extendible bond ~ garantata prin alte titluri detinute de emiter-t .) naked/simple/ unsecured debenture ~ convertibila . in anumite conditii.purchasing power bond ~ cu valoare nominala redusa (maxim 100 de dolari) baby bonds ~ de economii .lottery/prize bond.(rezultatd din reorganizarea unui concern) (SUA) adjustment bond ~ de stat .(fdrd optiuni de convertire) straight bond ~ extensibila . la scadentd. fdrd cupon anual) zero-coupon bond ~ cu discont — (vdndutd sub valoarea nominala) discount bond ~ cu discont mare . cu alte titluri.debenture bond ~ cu dobanda variabila .interchangeable bond ~ ipotecara .Treasury bond ~ directa .escalator bond ~ cu ipoteca prioritara . poate fi schimbatd.(dr.(SUA) collateral trust bond ~ generala/negarantata .(instrument de indatorare pe termen lung. (obligatiune municipald sustinutd prin veniturile proiectului finantat) revenue bond ~ cu cupoane .(care creste gradual) deferred bond ~ cu dobanda fixa .(obligatiune a caret dobdnda si/sau pret de rambursare variazd in functie de un indice luat ca baza de indexare.(care.(pbligatiiine pe termen scurt care li oferd detindtorului optiunea de a o schimba cu o cantitate similard de datorii pe termen lung.government bond ~ guvernamentala la purtator floater ~ indexata . oferind astfel protectie impotriva mflatiei) index (-linked) bond ~ intersanjabila .savings bond ~ de reorganizare . care nu este garantat de o ipoteca asupra unor active) (SUA) debenture ~ guvernamentala .238 OBL-OBL ~ -buldog — (emisa de societdti strdine pepiata Marii Britanii) bulldog bond ~ chirografara .(titlu emis pe baza de scant. actiuni ale societdtii care emite imprumutui sau ale unei societdti mrudite) bond with warrant ~ cu premii prin tragere la sorti premium (savings) bond ~ cu rise mare .(cu dobdnzi inalte oferite in compensate pentru bonitatea adesea scdzutd a emitentului) junk bond ~ cu valoare nominala indexata in functie de inflatie .mortgage bond .

(emisa in dolari pe teritoriul SUA de cdtre agenti economici nerezidenti) Yankee bond obstacol s. 1.(la beneficii in functie de rezultatele obtimste de firma emitentd) participating bond ~ pasiva .t. drag.bearer bond ~ municipala municipal/local authority bond.(emisa in yeni pe teritoriul Japoniei de cdtre agenti economici nerezidenti) Samurai bond ~ simpla/fara conditii .(la care se plateste dobanda numai dacd existd profit) income bond ~ retractabila . (un certificat.currency bond ~ platibila in moneda tarii in care a fost emisa .OBL-OCU 239 ~ ipotecara mobiliara . (un post) to occupy. fonduri) to raise.(ansamblu de mdsiiri prin care se impiedicd sau se limiteazd fluxiil international de mdrfiiri in scopnl apdrdrii pietei interne de concurenta strdind si/saii al echilibrdrii balantei de plati) nontariff barriers ~ tarifare — (ansamblu de mdsiiri care vizeazd fluxul de mdrfuri cu ocazia trecerii frontierei vamale a unui stat. (barierd) barrier ~ fiscal .(excedent al bugetului fiscal) fiscal drag obstacole netarifare .(obligatiune oferitd cdnd dobanda nu poate fi achitatd in numerar) interest bond ~ in serie . to busy 2. to obtain. incidental. inainte de matiiritate) retractable bond ~ revocabila . corporation stock ~ municipala cu dobanda flotanta -floater ~ (municipala) garantata prin incasarea unui impozit .(cure nu are scadentd) irredeemable/perpetual/ undated bond ~ nominala . un brevet) to take out ocazional ad].(de platd) single bond ~ transmisibila . cea mai importantd reglementare fiind aceea a taxelor vamale) tariff barriers obtine v. (a dobdndi) to acquire.unified bond ~ yankee . obstacle.registered bond ~ participativa . to fill 3.) to secure. occupier . (capital.t.(care ii oferd detindtondiii optlunea de a o revinde emitentului la valoarea nominala. to come in.callable bond ~ samurai . to get. (comenzi.currency bond ~ purtatoare de venit . to take hold/possession of 4. o locuintd) to squat ocupants.m.special tax bond ~ (municipals) pentru dezvoltare industrials (SUA) industrial development bond ~ neamortizabila/perpetua . (in mod ilegal/abuziv iin teren.transferable bond ~ unificata/consolidata . n. (a angaja) to employ. (a lua in posesie) to occupy.(fdrd dobanda) passive bond ~ platibila in devize . (despre muncd) odd ocupa v. impediment.(SUA) chattel mortgage bond ~ in contui dobanzii . occasional.(dintrun packet de obligatiuni care devin scadente in am succesivf) serial bond ~ la purtator . to engage. (profit) to realize. beneficii etc.

servicii) tender 2.to improve on smb. to put up/to expose for sale 3. 1. 1.f. {pentru furnizarea de mdrfuri. (a da) to offer.supply of securities ~ de transport maritim . bidding. (a face oferte pentru furnizarea de mdrfuri. offerer. m conditiile unui anumit curs de schimb) foreign currency supply ~ efectiva — (oferta ce confine toate elementele unui contract .reasonable offer ~ agregata/globala .(punerea in circulatie de monedd noud de cdtre institutiile morietare specializate) money supply ~ de mostre gratuite .obiect. probe etc.capital supply ~ de cumparare . taking hold/ possession 4. cdtre parti sd aibd .) to furnish ~ mai mult decat cineva . (de actiuni) tender offer ~ de livrar : .(cantitatea totald de bunuri economice disponibild pentru vdnzare la un anumit nivel mediu al preturilor intr-o perioadd determinata) aggregate supply ~ alternative .(disponibilitdti valutare care pot fi vdndute pe piatd.{sub pretui pietei) underbid ~ avantajoasa de cumparare (pentru descurajarea altor ofertanti) preemptive bid ~ combinata .m. a unei locuinte) squat ~ a fortei de munca . pret.shipping bid ~ de valuta . iar producdtorii a doud sau mai multe mdrfuri concureazd pentru utilizarea lor) competitive supply ~ cuprinzatoare/detaliata comprehensive offer ~ de capital .tender of payment ~ de preluare . (licitare) bid.full employment ~ temporara . (licitanf) bidder. (luare in posesie) occupancy. angrosistului) purchase offer. al unei locuinte) squatter ocupare s. (explicatii. servicii) to tender 4. supply. fiind inlocuitori apropiati unui pentru celdlalt) composite supply ~ complementara . astfel incut acceptarea mtocmai de.(prin mchiriere sau arendare) tenancy oferi v.f.(oferta a unui produs care provine din doud sau mai multe surse ori metode de fabricatie.(a unei societdti fdcutd actionarilor acesteia) takeover bid ~ de titluri financiare .240 OCU-OFE ~ ilegal/abuziv . oferta de doud sau mai multe produse care satisfac acelasi tip de cerere. (pentru furnizarea de mdrfuri.attractive offer ~ avantajoasa . {a licitd) to bid. la licitatie) ticket ~ acceptabila . to exhibit.alternative offer ~ atractiva . 1. -.t.(fdcutd furnizorului. referinte. (a unui post) occupancy 3.(al unui teren.'s offer ofertant s.(situatie in care mijioacele de productie sunt limitate. (angajare) employment 2. (in plic inchis. offer. servicii) tenderer oferta s. (ilegald/abuzivd a unui teren. to present 2.tender of delivery ~ de moncda .trial offer ~ de plata . termene etc.employment ~ deplina a fortei de munca . (a pune in vdnzare) to offer.(oferta de doud sauf mai multe produse care sunt rezultatiil aceluiasi proces de productie) complementary/joint supply ~ concurentiala .

sellers' monopoly ~ instituit prin coluziune . officer ~ de marina comerciala . (sediu al unei firme} office.mercantile marine officer ~ de punte — (la navele comerciale) deck officer. (forma a pietei cu o concurenta imperfectd. (agentie) agency ~ de brevete . pipe-line oligarhie s.public offer ~ publica de cumparare .acceptance house ~ postal .n.patent office ~ de cliring .(de actiuni comune) initial public offer ~ secreta/ilicita .(care depdseste cerered) excess offer.n.low offer ~ nespecificata . pe care doreste so. help/hands wanted a face o oferta . (al unei administratii) office.firm offer ~ m bloc . (sistem depiatd in care un numdr mic de firme mart asigurd cea mai mare parte a ofertei unui anumit produs.n.post office oficiul fortelor de munca employment agency/bureau.(procedura prin care o societate propune in mod public actionarilor unei alte societati. sealed tender ~ incruci^ata .situations vacant.verbal offer oferte comune . sd rdscumpere. intelegere secretd a mai multor firme care sunt oficial in concurenta) level/collusive tendering ~ speciala — (de produse la preturi scdzute) special offer ~ verbala .block offer ~ inchisa .f.(la licitatie) ticketing.sample offer ~ la pret scazut .clearing house ~ de cliring bancar . labour exchange.collusive oligopoly oligopson s.m.cross offer ~ insotita de mostre .(la navele comerciale) chief mate/officer. sellers over ~ fara angajament free offer ~ ferma .to withdraw an offer oficiu s. first mate/officer.OFE-OLI 241 valoarea unui contract mcheiat) actual supply ~ excedentara . impundndu-si conditiile de vanzare-cumpdrare pe piata bunului respective oligopoly. actiunile pe care acestia Ie detin) takeover bid ~ publica de schimb . (master's) mate oleoduc s.(coluziune.to make an offer a retrage o ~ .(procedura bursierd care constd m oferta de scliimbare a actinnilor unei societati contra titlurilor altei societati} offer for exchange of shares ~ publica initiala .blind offer ~ pentru inceperea negocierilor -tentative offer ~ publica .customs officer ~ secund . bureau.n. job center ofiter^.(stabilite prin coluziune. la un pret superior celui cotat la bursa. unde un numdr mic de firme mari solicitd cea mai mare parte a unui bun. oligarchy oligopol s. acesta fiind oferit de mai multi producdtori-ofertanti) oligopsony . mate ~ de vama .banker's clearing house ~ de scont . simuldnd o falsa concurenta) common pricing ~ de serviciu . (birou) office. o controleze.

) dealings for a rise ~ bancare .m.(tranzactie bursiera prin care livrarea sau piata valorilor mi are loc in ziua incheierii tranzactiei. burdensome onora v.(fin.) dealings for a fall ~ a la hausse . descdrcare. m. operator ~ care face piata . (o cambie.f.n.de masa . (a incdrca sail a descdrca o navd) to operate operare s. pay ~ de angajare .) trader operatic s.(bur. deal ~ cu prima — (tranzactie bursiera in cadrul cdreia iina dintre parti isi rezervd dreptui de a abandona piata in schimbul platii iinei s lime fixe achitate in avans. stivuire) cargo work ~ defectuoasa . homo oeconomicus oneros adj. efficiency.(pe cont propriu) (bur. 1. descdrcare. operative.) to honour. (hicrare) operation. onerous.(]->entru un avocat) retainer onorific adj. a actiona un utilaj) to operate. un cec etc.financial operations ~ in numerar . efficacy operator s.commodity futures .economic operations ~ financiare . devize. reckoning 3.) substitution (price) bond swap ~ economice .stock exchange transactions. 1.businessman ~ -reclama — (care poartd pancarte cu reclame prinse in fata si pe spatele sail) sandwich man omul economic . bursiera) operation.banking operations ~ bursiere . (de onoare) honorary. transbordare) portwork operatii a la baisse . ci la o data ulterioard.titluri. transformarea nefdcdndu-se prin intermediul mdrfii) switch ~ fara profit sau pierdere . manipiilare. (financiard. (calciil) calculation.f.(servicii bancare standardizate destinate piibliculiii) volume (banking) business ~ de swap prin substituire de obligatiuni .(a mdrfiirilor) faulty operation operativ adj.(operatic de schimb intre o valuta forte si iina de cUring.OM-OPE oms.economic man. (a manipula. effective.t. 1.dealings for cash ~ in virament . operation ~ de marfuri . efficient operativitate s. to manipulate 2.leasing operations '.(tranzactie la bursa de valori sail de marfuri prin care se creeazd o acoperire in vederea executant angajamentelor asiimate. fee.noncash transactions ~ la termen .t. work.(bur. niimitd prima) premium deal ~ de acoperire .(bur.f. of honour 2. stock market trading ~ de leasing . honorarium. (neretribuit) honorary opera v. achizitiondndii-se ceea ce trebuie livrat la o data ullerioard .fiduciary transaction ~ portuara . man ~ de afaceri .(incdrcare. action 2.(incdrcare. marfuri) covering transaction ~ de arbitraj switch .) market maker ~ independent . fixatd anterior) foi"ward transactions/dealings ~ la termen cu marfuri . speculation. transaction. to meet onorariu s.even deal ~ fiduciara .

f. optimization ~ a raportului dintre stocuri . metale pretioase.f. to break ~ platile . (intrerupere) interruption ~ a functionarii .forward exchange/deals ~ valutare la vedere .f.{care poatefi exercitatd oricdnd inainte de sfdrsitui exer-citiului) American option ~ cu pret de exercitiu identic sau apropiat cursului pietei . stoppage.f. operational oportun adj. put-of-more option ~ acoperita (contract de optiune garantat cu actiunile unui titlu de valoare suport) covered option ~ americana . call-of-more option ~ a vanzatorului de a dubia -(pptiune care ii da drept vdnzdtondui sd vdndd un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) seller's option to double. opportune.on-the-money option ~ cu pret de exercitiu inferior cursului pietei . descdrcare. in cadrul unei emisiuni de valori mobiliare.out-of-the-money option .de apel/cumparare . stivuire) handling procedure ~ la vedere .speculative operations ~ valutare .in-the-money option ~ cu pret de exercitiu superior cursului pietei . dreptui unui investifor de a-si schimba obligatiunile convertible sau certifica-tele de optiuni contra titluri de valoare. un anumit volum de marfuri.(a mdrfii de cdtre furnizor dacd cumpdrdtond este insolvabil) stoppage in transitu optimiza v. metale pretioase etc.(tranzactie bursierd cu plata imediata) spot transaction ~ speculative . to stop. {incetare) cease. transbordare. dreptui bdncilor participante de a-si mdri portofoliuJ) option ~ a cumparatorului de a dubia -(pptiune care u da drept cumpd-rdtorului sd cumpere un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) buyer's option to double.t.(ordin cdtre broker de a vmde actiunile care scad sub o anumitd valoare) (bur.foreign exchange transactions ~ valutare la termen . devize sau actiuni. to optimize optimizare s. (drept contractual de a cumpdra sau de a vinde prin bursa de optiuni. opportunity opri v.OPE-OPT 243 ~ la transportui de marfuri (mcdrcare.(optiune de cumpdrare a unui activ la un pret de exercitiu specificat} call (option) . timely. to discontinue. well-timed oportunitate s.to cease payments oprire s. (a incetd) to cease. la o data si un pret fixate anterior. in conditii stabilite anticipat. ceasing. fdrd a afecta calitatea acestuia) value engineering optiune s. (a intrerupe) to interrupt.t. stop.stock-ratio optimization ~ a valorii .(studierea fiecdrei etape din fabricarea unui produs in scopul reducerii costurilor de productie.(unui utilaj din cauza uneipene de curent) outage ~ a pierderilor . discontinuity.spot exchange/ deals operational adj.) stop loss ~ in tranzit .

in SUA.frontier town ~ dependent de o intreprindere (pentru locuri de muncd.working hours ~ suplimentare .) company town ~ maritim .stock exchange order ~ de cumparare . (in Anglia.(bur. timetable ora$ s.(bur.(care este o optiune dubid plus alte optiuni combinate) triple option..(la radio si televiziune. (pentru a sustine cursul) supporting order ~ de cumparare in conditiile cele mai avantajoase .summer time.244 OPT-ORA ~ de plata .{mar. hour.day-to-day option ~ tripla .(dependent economic de un oras mat mare) satellite town ora s.(programul de lucru in magazine si biroiirl) business hours ~ de lucru normate .f. hourly s.{care nu poate fi exercitatd inainte de sfdrsitui exercitiu lit i) European option ~ in devize .currency option ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta . strap ~ unica . town.official hour.maritime/seaboard/seaside town ~ -satelit .) market order ~ de administrare . ca alternativd la lichidarea ei) (dr..(care da drept fie de cumparare. standard time ~ -om .fixed-working hours ~ lucratoare/de productie .) order at best ~ de eliberare a marturilor antrepozitate . (SUA) daylight saving time ~ de varf.. oras mare.warehouse order .trade town ~ de frontiera . hour.(bur. straddle ~ europeana .(a unei societdti insolvabile. time ~ de Tnchidere . overwork. furnizare de cdldurd etc.{corn.n. orice oras) city ~ comercial .office/official liours ~ de lucru . fie de vdnzare) single option orar adj.(optiune de vdnzare a unui activ la un pret de exercitiu specified!) put (option) ~ descoperita . order ~ al agentului de Tncarcare .(care nu are acoperire in titluri de valoare) naked option ~ dubla/mixta .) broker's order ~ cu plata in numerar .) cash order ~ de a cumpara sau de a vinde la pretui pietei .local time ~ -nava . pentru publicitate) prime time ~ de vara .(pentru o politd de asigurare) settlement option ~ de vanzare . extra work ~ suplimentare obi§nuite/normale regular overtime ordin s.n.overtime (work).peak/rush/throng hour ~ locala .closing time/hour ~ de maxima audienta .(imitate de masura a timpului de lucru) man-hour ore de birou/serviciu .(imitate de masura a duratei de stationare a navei pentru operare) (SUA) ship hour ~ oficiala . (program) schedule.(stelaj. optiune care da drept deopotrivd de cumparare si vanzare) put-and-call/double option.) administration order ~ de bursa .) order to buy.n.

unit 2.} limited order ~ permanent . sequence.f. authority ~ de conducere .) restoration of goods taken in distraint ~ de sechestru . agregat) mechanism.de ridicare a sechestrului . (/uridicd. organization ~ a conducerii intrqirinderii management engineering ~ departamcntala/pe servicii. principal organ s. (prezentatd in scris) order paper ordonanta v.(bur.delivery order.(a unor conturi.) organization and methods. ordinance ~ cu putere de lege . table of organization.managing body ~ de control .t. order for payment/to pay. autoiitafe) body.executive body ~ financiar .) ship's/freight release ~ de plata .order to transfer ~ deschis . succession ~ a prioritatii . flow-process chart.(ordin de cumparare executable prin utilizarea prodiisniui vdnzdrii de titluri determinate) (bur.payment order.n 1. departmental organization ~ ierarhica . organization chart.f.(bur.de blocare . device.legislative body organigrama s.order of priority ~ de zi . care va plali la intervale regulate impozitcle si datoriile titulamlui de cont) standing order ~ simultan — (de cumparare de actiuni peste pretui pietei si de vanzare imediatd la acelasi prel pentru a Simula activitatea pe piata bursiera) matched order ~ vamal de transbordare transshipment pricking note ordine s. to pass for payment ordonanta s.) order to sell.) time order ~ de virament . (organizatie./n.financial body ~ legislativ .) to order. financiara) order.(dr. a unor fondiiri) stop order ~ de plata .order of payment. (dispozitiv. order.t. diagram organiza v.) contingent order ~ limitat — (ordin de tranzactionare in limitele imei anumite jluctiiatii a cursurilor) (bur.f.f. (serviciu de consultantci pe . to organize organizare s.(ordin de tranzactionare valabil pdnd cdnd este execntat sail anulat) (bur.') open order ~ legat/conditionat . (mandat postal) money order ~ de plata simplu/neconditionat unconditional order ~.ORA-ORG 245 ~ de tncetare a platilor .) decree.order/business of the day.writ of possession ~ de punere sub sechestru . distress warrant.(dr.line organization ~ si conducere a productiei production control ~ si metode ~ (man.statutory order '. (dr. selling order ~ de vanzare sou cumparare la termen .(ordin de plata dat de cdire un client bdncii sale.control authority ~ executiv .) garnishee order. pay order issued ~ de punere in posesie .(in caz de faliment) receiving order ordonatorA'. (mar.(ordin cdtre bancd pentru blocarea unui cec) stop order/payment ~ de livrare . (fin. agenda. writ of attachment ~ de vanzare .

246 Idngd conducerea unei firme) systems and procedures organizatie s. organizational . society.(institutie financiard care presteazd servicii pentru altd organizatie financiard') correspondence ~ flexibila .(man.) flexible organization ~ nonprofit .f. organization. body ~ -corespondent . association.(tip de organizare in care autoritatea manageriald nu se transmite pe scard ierarhica) flat organization organizational adj.nonprofit corporation ~ orizontala .

guidance 2. horizon ~ de planificare . 1. steelworks .f.f.hoop iron ~ calit .n.hardened steel ~ inoxidabil . direction.alloy steel ~ -balot/de bandaje . orientation.ORG-OTE orientare s.y.vocational guidance orixonts. steelworker otelarie s.stainless steel ~ turnat .w.cast ingot/steel otelar.n.(pe 5-10 ani} planning horizon otels. (a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) targeting ~ profesionala . steel ~ aliat .

f. page ~ dactilografiata .(bur.warehouse pallet ~ de stivuire .economic paradox parametru s.damage done/incurred pallet. prejudice. (articole) stationery 2.n.bill/poster hoarding ~ de cotatii .s'.accidental damage ~ materials .material/property damage ~ prin aruncarea peste bord . parachute .(a unui document. paradox ~ economic . (cu sot) even paradisA'. 90 sau 100 de cuvinte) (dr.(bur.(a unor mdrfuri) damage by contamination ~ prin incendiu .general-puipose pallet paletizare s. block. (defectiune.f. parameter parametri de exploatare . damage.(anuar care cuprinde adresele tuturor institutiilor fi societdtilor comerciale) yellow pages paguba s.f. panel.p packet s.f.(a bunuriior navei) (mar.purpose-made pallet.stevedoring pallet ~ specializata . mecanism) breakdown.panic/flurry on the stock exchange panou s. circa 100 de actiuni.m. cu 72.(ciimpdrat sail vdiidut de un singur investilor) line ~ principal de actiuni . pallet operation pana . (mar. package. cargo platform/stage/tray ~ de depozitare .operating data ~ de functionare .f.) lot. special-puq^ose pallet ~ universala .advertisement hoarding papetar s m. (magazin) stationer's shop par adj.oil-pollution damage ~ produsa/ocazionata .f. (avizier) board ~ de afise .) damage by jettison ~ prill contaminare .la bursa . pentru obligatiuni reprezintd o valoare nominalu de 1000 USD) (SUA) round lot ~ de actiuni .controlling interests pagina s.f.) folio ~ produsa de raufacatori .n.' (de marina.broken/job/ odd lot ~ mare de actiuni . (pierdere) loss ~ accidentals . avarie) failure ~ de curent .) palletization.incomplet de actiuni .n.n.malicious damage paleta s. pack. (refugiu) haven ~ fiscal — (tard care oferd reduceri importante de impozite) tax haven paradox s. stock .damage by handling ~ prin poluare cu titei . stationer papetarie s.operational factors para§uta s.(pentru actiuni. utilaj./. (plat forma mobila folositd la manipularea unor mdrfuri) (mar.damage by fire ~ prin manipulare . packet ~ complet de actiuni . panic . \.) pagini galbene/nationale .) quotation board ~ publicitar .failure of electricity panica s.

par ~ a puterii de cumparare purchasing power parity ~ .signatory ~ sociala .party at fault ~ in drept .insured party ~ civila --plaintiff ~ contractanta . (fin.n.gliding parity ~ indirecta . (a unui po:-t cu normd intreagd intre dot angajati cu normd redusd) twinning ~ a postului . sharing 2. covenanter ~ indiviza . (o lista) to look down.gold parity ~ de schimb . park ~ de autocamioane . (o distanta) to run.) golden parachute pare s.{la licitatii) purchasing party ~ asigurata . 1. to bet. to wager. (documented to go over. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass 2. par of exchange ~ de schimb intrinseca/metalica mint par/parity of exchange ~ fixa . part.t. contractor.n. party concerned. privy ~ in cauza .fixed parity ~ glisanta . parking place 2.party entitled ~ in litigiu . (loc de stationare a autovehiculelor) car park.248 PAR-PAR ~ de aur — (tip de contract de mimed. lot.exchange parity.party to a case ~ in culpa . bet ~ mutual-pan mutuel partajare s. reprezentdnd contravaloarea aportuhn iinui asocial. run./n.f.n. parcel. care prevede importante compensatii materiale in caz cd ar fi demist) (man.rolling stock depot. {intr-o tranzactie cu titluri de valoare) (fin. wager. party to a contract. partner. 1.) contra . 1. care li conferd anumite drepturi si responsabilitdti in cadrul socieldtii respective) share partener^. waggon yard/park parcela v.(modalitatea de a impdrti o slujbd cu normd intreagd intre doi sau mai multi angajati cu normd redusd) job sharing ~ a timpului de folosire .share in coownership ~ interesata .f.(rata de schimb a doud valute calculatd prin raportare la o a treia) indirect parity pariu s. (a miza) to gamble paritate s. (totalitatea autovehiculelor de care dispune o imitate) fleet. to parcel (out). {data in arendd unei familii) allotment parcurge v.t.i. {dr. fragment 2. {bucatd) piece.f. to plot parcela s. {care revine cuiva) share.aur/metalica .) parity.{inchiriere simidtand de aparate si utilaje mai multor clienti in timp partajat) time sharing parte s. plot. associate. to run through parcurs s.mileage paria v. stock. to cover.prejudiced party ~ semnatara . (cursa) haul ~ gol/fara incarcatura . to lot (out).contracting party.(fractiune din capitalul unei societdti cu rdspundere limitatd. 1. portion. redactat de unii manager! pentru ei insisi.) party ~ adjudecatara .concerned party.truck fleet ~ de vagoane .f.empty haul ~ in mile . lot.party to a dispute ~ prejudiciata .

passivity./?.majority interests ~ minoritara .f.carload lot partial adj. proprietary. {la o afacere.) touched bill of health ~ de sanatate curata/fara mentiuni (mar. (/oc) game ~ de solduri -job lot ~ normala de marfuri .f.long-term liabilities ~ pe termen scurt . part(ial)ly pasager s.f. navigation/ship channel.profit sharing ~ optionala a salariatilor . to patent. (de marfd) parcel/lot of goods.) employee involvement/participation ~ directa .service passport ~ pentru marinari .tourist passport patent s.(mar.) liabilities ~ acceptabil .consumer resistance pasaport^. certificate of health/pratique ~ de sanatate cu mentiune . licence. (la capitalul unei societati pe actiuni) share ~ a asociatilor .t. n. 1.tourist-class passenger ~ in tranzit . consignment 2. to licence patentat adj. licence patenta v.(bur. (mar. waterway pasibil adj.(cota-parte a fiecdrui asocial) partnership share ~ majoritara . batch. (de navigatie) fairway.transit passenger pasa s. passenger.business partner parteneriat^.) clean bill of health patrimonial adj.m.f.f.PAR-PAT ~ care iese din firma . partial adv. patent. salient feature ~ a unei activitati -job characteristic partida s.clandestine passenger.} stowaway ~ de clasa turistica .(metodd prin care li se oferd angajatilor unei societati posibilitatea de a cumpdra actiuni ale firmei respective la un pret mai scdzut decdt cursul pietei) employee share option participatie s.n. 1. peculiarity. certificate ~ de sanatate . sharing.f.net liabilities ~ pe termen lung .deposit liabilities pasivitate s. tin interes) concern ~ a salariatilor — (termen general pentru a defini modalitdtile prin care angajatii pot participa la conducerea societdtii in care lucreaza) {man.f. patent.) regular lot ~ vagonala de marfuri . licensed patenta s.outgoing/ retiring partner ~ de afaceri . passport ~ de serviciu . (forma de asociere) partnership 2.n. (cont.) bill of health.contingent liabilities ~ net .(utilizat pentru a calcula lichiditdtile unei band) eligible liabilities ~ curent . private particularitate s. (de) liable to pasiv. real . resistance ~ a consumatorilor .minority interests particular adj.direct hand ~ la profit . patent(ed).short-term/quick liabilities ~ sub forma de depozite . patrimonial. participation. (intr-un vehicul public) fare ~ clandestin .?. characteristic (feature). partnership participare s.(mar.current liabilities ~ neprevazut .seaman's passport ~ turistic .

) flag ~ al navei . on the back ~ zi . a delay pasuire s.f.f. to penalize. per diem . proprietor. linen. (pentru mcdicarea unui contract) forfeit.n. penalization.(in mdsura in care starea timpului o permite) per weather working day pecuniar adj.t. mar. to pauperize.ashore ~ verso . to respite.t.f. ashipboard ~ om-ora . patruiidere s. (a amenda) to fine penalizare s. grace ~ de iuta/de sac . reprieve.t.consignee's risk ~ tona .n.(fblosita la confectionarea prelatelor) flax canvas/linen forfeiture penaliza v.national flag/colours ~ strain .zi lucratoare . boss patronat s.drill ~ dc in . pauperism pauperiza v. (impusd de sinsiicat membrilor care mealed regulile .) at sea.n. patrimony patron s.m.m. monetary pedologie s.(despre twine} bespoke . linen peprep.cont propriu .f pedology. employer. to impoverish. (albituri) white goods. penalty. (mosie) estate ~ arabil . (proprietate) land.(pentru confectionarea sacilor de marfd) sackcloth.on credit ~ luna — per month. (teren) ground. to cause/to do damage to pamant s.(la bord) aboardship.flag of convenience/ necessity ~ de armator .n.i.for one's own account ~ credit .company/house flag .per ton ~ uscat . fuel/black/buming oil paguba$ s. (mar. sacking.t. (association of) employers pauperism s.burgee ~ de comert — (arborat de navele comerciale) merchant/trading flag ~ de companie .per day. (prin vdnzarea de rnarja de calitate inferioara) to fob off pacura s. pecuniary. per mensem ~ mare — (in timpul navigutiei) (asig. per ~ an—per annum ~ cap de om/persoana -per capita ~ comanda . pi. respite. jute canvas ~ de prelata . (sol) soil. soil science penal adj.market penetration panza s.national . moneyed.n.t. to beggar pavilion s. cloth -. delay.tarpaulin canvas panzeturi s.f.registry ~ avantajos .de ambalaj .f. penetration ~ pe piata . loser pagubi v.packing cloth/linen ~ de doc .customs/revenue flag pacali v. penal penalitate s. to grant smb.foreign flag ~ vamal .overleaf.f. to lose v. to reprieve. (camp) field.per man-hour ~ riscul destinatarului . (amenda) fine.plough land pasui v. 1.250 PAT-PEN patrimoniu s. (referitor la mdrfurile in expeditie) afloat ~ nava .f.

abeyant. to be/to become out-of-date/obsolete/superseded 2. contributia nefiind pidtitd de salariat.(fin.eamings--related pensions a ie§i la pensie .on-cycle .(timpul mediu necesar pentru a convert! materiile prime in produse finite si pentru a Ie vinde) inventory conversion period ~ de functionare efectiva . to grant a pension. for ~ numerar .) to lapse. un acord) to conclude pericol s.navigational danger.payoff period ~ de conversie a stocurilor . (de impolite) (tax) levy perceptor s. danger.f. to superannuate v. (un contract.n. peril.to be in abeyance pensie s. superseded 2.n.(despre tranzactii care urmeazd afi pidtite in urmatoarea zi de decontdri) (bur. to superannuate pensionar s. superannuation ~ pentru limita de varsta .) period under review ~ de amortizare . (dr. to go on pension.to pension (off) pensiona v. shortage percepe v. to collect.life pension/annuity pensii necontributive . tax collector/gatherer perfecta v.f. pi. period ~ analizata . area ~ de explorare .exploration lease ~ petrolifer .t. scarcity.old age/ retiring pension ~ viagera . outstanding a fi ~ .) for money ~ ziua de lichidare .(la fondul de pensii.ite) to levy. (rise) risk ~ de intrare pe piata .contract penalty ~ pentru cheiaj .(cdnd se stationeazd la dand peste termenul stabilif) dockage penalty pendinte adj. superannuation. to gather.po7.PEN-PER 251 acestuid) fine 2.m.(bur. (in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale) retention money ~ contractuala . to pension (off).alimony ~ de invaliditate/pentru incapacitate de munca . retirement. pension. to retire (upon a pension). (dr. danger to navigation/shipping ~ natural .r. obsolete.(rise pe care si-l asumd o firmd cdnd pdtrunde pe o piatd noud) threat of entry ~ de navigatie .) for the account penurie s.to be pensioned off. pensionary.t. outdated. to become out-of-date perimat adj.t. perimeter.retirement on account of age/pension. 1. penury.) lapsed perimetru s. pensioner. 1. out-of-date. (chine sail arendd excesivd) to rack percepere s.f. (im. undecided.f. retiree ~ de stat . hazard.f. pending. to retire (upon a pension) a scoate la ~ . ci de firmd) noncontributory pensions ~ raportate la salarii .disablement/disability pension ~ pentru limita de varsta .state pensioner ~ in activitate semiretired person pensionare s.r.oil(-producing) area perioada s.m. mandatory retirement pentrvi prep.natural danger perima v. (a unui functionar sail a unui militar) retired pay ~ alimentara .

) land/landing order .navigation permit ~ de pescuit .(yaloarea medie a conturilor de creante exprimatd in zile) (Jm.discharging permit.) victualling bill ~ de cabotaj — (cu scutire de taxe vamale pentru provizii) (mar.(a marfurilor) bond/cartage note ~ de transbordare .(mar.) dandy/pricking note ~ de munca . descdrcare etc. shipping bill.) average collection period perisabil adj.transit permit ~ vamal customs permit.f.(din depozit) demand pass.y. (mar. un contract etc. (despre un comitet. permit. (de incarcare. permit to unlade ~ de export . (a unui angajat) probationary period .tran(s)shipment delivery order ~ de tranzit .trial period.) standing adv.) dandy/pricking note ~ vamal de descarcare . permitted s.(intr-o tard strdind) work permit ~ de navigatie . {de liber a trecere) pass.de reaprovizionare .fishing licence ~ de plecare .(mar.landing permit ~ de descarcare . permit to lade.(conditie de navlosire) (mar. permanent. permanently.transition period ~ medie de colectare .n.) bill of sufferance. licence.(timpul dintre comandd .always safely afloat permis adj.loading permit. transire ~ de conducere auto -driving licence ~ de debarcare . allowed.vamal de eliberare a marfii din depozit .(a wiei.warehouse withdrawal permit.subscription period ~ de tranzitie . grace period ~ de inactivitate . always ~ in stare de piutire .) release ~ de aprovizionare .) jerk/jerque/stamp note. entry out . perishability.(fdra plata taxelor vamale) (mar.(a navei) sailing permit ~ de ridicare a marfurilor .252 PER-PER ~ de gratie .de stagnare .slack period ~ de subscriptie . pass of goods ~ de scoatere din vama .always afloat or safely aground ~ in stare de piutire sigura .export licence ~ de iesire sau de intrare in doc -dock pass ~ de imbarcare . cambii) tenor ~ de proba . perishableness permanent adj.outage ~ de maturitate .tax holiday '-.(mar. livrare) replenishment lead time ~ de recuperare a investitiei payback period ~ de scutire de impozite .) always afloat •.period/days of grace. release for shipment ~ de libera trecere safe-conduct ~ de livrare a marfli freight release ~ de marfuri antrepozitate . authorisation. perishable perisabilitate s.in stare de piutire sau esuat fara pericol . warehouse keeper's order' release ~ vamal de incarcare .shipping note ~ de incarcare .

offeree ~ careia ii revine o parte .) exempt personal adj.natural person ~ fizica sau juridica care incearca sa obtina controlul asupra unei societati .(la un drept) disclaimer ~ care supraliciteaza .odd hand/man ~ care face o oferta . personal.claim-jumper ~ care renunta .intestate ~ deposedata ilegal . (flux de plati viiloare egale estimat sd continue vesnic) {fin.private person ~ scutita .casual ~ care acorda autorizatii/licente licenser.) nominee ~ foarte importanta .legal/juristic(al)/artificial/ fictitious person.defaulter ~ care preia ilegal un teren . offerer ~ care ia in posesiune ilegala disseisor ~ care Tsi asuma riscul .disseisee ~ fizica .leviable person ~ in cautare de solduri/ocazii bstrgain hunter ~ juridica . legal entity.(unei investitii) risk taker ~ care nu isi indeplineste obligatiile/ angajamentele .official ~ particulars .very important person ~ impozabila . personnel.) request note permite v.) short ~ careia i se aloca actiuni/titluri de valoare .exempt personnel ~ cu serviciu exterior .supervisory personnel . platform ~ de sosire . to permit. individual ~ angajata permanent-jobholder ~ angajata temporar . (particular) private s.(prin cumpdrarea masiva §i brusca de actiuni) (bur. person. qualified/trained staff ~ care nu are dreptui la ore suplimentare .office/ clerical staff calificat .PER-PER 253 ~ vamal special . body corporate.f.arrival platform perpetuitate s. staff ~ administrativ/de birou . mdrfuri) (bur. (client al unei band) corporate customer ~ numita . corporate body.managing staff ~ de exploatare/deservire .operating personnel ~ de supraveghere .(de descdrcare a mdrfurilor perisabile mainte de controlul vamal) (mar.n.exempt personnel ~ care nu beneficiaza de vechimea in munca . (individual) individual.) (corporate) raider ~ fizica sau juridica desemnata sa administreze tranzactiile de actiuni ca titular . licensor ~ care da cu chirie sau in arenda lessor ~ care face munci ocazionale .improver upon an offer ~ care vinde fara acoperire .f.(in urma unuipartaj) distributee ~ cu semnatura autorizata pe cec cheque signer ~ decedata fara testament .(astfel meat proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) {bur.offerer.) perpetuity persoana s.(actiuni. to allow peron s.(intr-o functie) appointee ~ oficiala .(de impozite etc.t.n.skilled personnel.outdoor staff ~ de conducere .allottee ~ careia i se face o oferta .

whaling ~ fluvial .no-load draft/draught. light draft/draught ~ de plecare .redundant personnel. tank ship/vessel. naphtha ~ brut — crude petroleum/oil/naphtha petrolier adj.permissible draft/ draught. pelagic fishing ~ oceanic/in larg .offshore fishery ~ prin traulare . (balene) to whale pescuit s.n.to submit an application petitionar s. petitioner. application a face o ~ .season fishing peste prep.) draught. (mar.easy draft/draught. (pescuit) fishing 2.m.n. (cherhana) fishery pescui v. (cu unditd) to angle. urmat de plata in rate) down petitie s.. (piata de peste) fish market 3. (in special despre un avans.f. reduced draft/draught pescar s.permanent/regular personnel ~ portuar . service draft/draught ~ de mcarcare . allowable draft/draught ~ de bord liber . to fish. petrochemistry petrodolari s.ballast draft/draught ~ mare .designed draft/draught ~ redus .n. (de coasta) shoreman pescarie s.technical personnel personalitate s. deadwood ~ tehnic .m. s. personalty ~ juridica . inshore fishing/fisher}7 ~ de balene .seafaring personnel ~ permanent . petroleum carrier/ship/tanker. fishery ~ comercial .fishing trade ~ maritim . oil-carrying ship/vessel .deep-sea fishery/ fishing. (oil) tanker. petroleum.(fish) trawling ~ sezonier . (cu unditd) angler. (mineral) oil. pi.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric mcepe cdnd incdrcdtura trece de balustrada navei) (mar. above par pesin adv.f. fishing. (cu ndvodul) to seine. (produse) fish 4.m.legal status "< pescador s.f.port personnel ~ supranumerar .field personnel ~ functionaresc . in cash. pelagic fishing ~ pe platoul continental . oil./.freeboard draft/draught ~ de exploatare .cargo draft/draught ~ de nava neincarcata . in ready money.) supra pari. fishing cutter/vessel pescaj s.) over ship's rail ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) (bur..marine/sea fishery.deep draft/draught. above ~ balustrada navei .commercial fishing ~ costier . fisherman. applicant.n.f. petrochemical petrochimie s.sailing draft/draught ~ de plina mcarcare .coast(ing) fishery.operating draft/ draught.river fishery ~ industrial .clerical personnel ~ imbarcat/navigant . over.full-load draft/draught ~ in balast . 1. solicitor petrochimic adj.254 PER-PET ~ de teren . petrodollars petrol s. heavy draft/draught ~ proiectat .whale fishery. petition. (negot) fish trade. (SUA) draft ~ admisibil . (cu traulul) to trawl.n.

credit market ~ a cumparatorului ..f.product market ~ a scontului neoficial .competitive market controlata/inchisa .coastal tanker.) issue market ~ a factorilor de productie .} new issue market ~ a petrolului oil market ~ a produsului .active/lively/brisk market ~ angro/generala .inshore oil-tank ~ de produse albe .) buyer's market ~ a emisiunilor . piata in cadrul cdreia handle dintr-un sindicat de garantie si plasament si intermediarii jmanciari cumpdrd titluri in bloc} (corn. astfel meat nivelul cotatiilor sd scada) (bur.labour market ~ a imprumuturilor rambursabile la cerere . market ~ a acceptelor .(piata pe care vdnzdtorii pot exercita presiuni asupra cursurilor.black products tanker.} grey market ~ concurentiala . astfel meat nivelul cotatiilor sd creased) (bur.(fin.call market ~ a navlosirilor si a Tnchirierilor charter/chartering market ~ a noilor emisiuni (piata actiunilor societdtilor devenite publice recent) (bur. dirty ship/tanker ~ de tonaj foarte mare .m. (cereale-petrol) grain tanker ~ de benzina . superlarge/supersize tanker ~ de tonaj mare .(piata cu activitate legald.(peste 400000 tdw) ultralarge crude carrier ~ oceanic .crude oil carrier/tanker ~ .mamut" . fin. refined products carrier ~ de produse chimice .large crude carrier.f.a fortei de munca .) seller's market ~ activa .general-purpose/versatile tanker petrolifer adj.(fin.one-man market .wholesale market ~ calma easy/quiet market ~ captiva — (grup de consumatori care nu pot evita activitdtile publicitare.gasoline carrier/tanker ~ de cabotaj .acceptance market ~ a bunurilor si a serviciilor . (mdrfuri m vrac-petrol) bulk--oil carrier. clean products ship/vessel.(piata pe care cumpdrdtorii pot exercita preshini asupra cursurilor. (pentru incercat titrul aliajelor de metale pretioase} touchstone piata s.goods and services market ~ a creditelor . de marketing sau nu an de ales intre mai miilte oferte) captive market ~ cenusie .PET-PIA 255 ~ combinat . insa cu preturi mari datoritd ofertei scdzute de mdrfuri.) open discount market ~ a vanzatorului . inshore oil-tank ~ de cabotaj mic .factor market . (imitate de mdsurd pentru greutate) pound piatra s.ocean-going tanker ~ .tanker-container ship/vessel ~ universal .portcontainer .intermediate tanker ~ de titei .white products tanker.(petrol-minereu) oil-ore carrier. petrocurrency pfund s.f.chemical tanker ~ de produse negre . large capacity tanker ~ de tonaj mediu .. oil(-bearing) petrovaluta s.(peste 160000 tdw} very large crude carrier.

(fin.dead market ~ mondiala .black/underground market ~ neoHciala .closed market ~ la termen .discount/bill market ~ deschisa/libera .\ zactionate pentru prima oard titliirue: de valoare nou emise) primary market .potential market ~ primara .mortgage market ~ in crestere .) baBi market j ~ in depresiune/scadere .national market ~ neagra .interbank market ~ internationala .interbancara .{piatd pe care sunt tran.intemal/home/dome market ~ ipotecara .{la preturi mai ridicaie.organized market ~ paralela .external/foreign market ~ extrabursiera a titlurilor de valoare unlisted securities market ~ ferma firm/strong market ~ financiara/de capital .depressed? sagging/down market.unofficial/outside market.world market ~ monetara .(pentru cd oferta este mai mare decdt cererea) soft market € ~ de cereale .free market ~ lichida .shrinking market ~ inchisa .grain/corn market ~ de desfacere . cat si la cumpdrare) two-sided market ~ cu plata in numerar la livrare -spot market ~ cu preturi instabile . de lingourl) bullion market ~ de navluri .uncertain/mercurial market ~ futures/a livrarilor la termen -futures market ~ globala .global/mass market ~ imobiliara .{sub forma. {bur. (SUA) off-board market ~ organizata/oHciala .{cu tendinta de create a preturilor) rising market.{cu conciirentd imperfecta) imperfect market ~ inactiva/stagnanta inactive/ flat/ idle/dull/stagnant/sluggish market ~ institutionala .test market ~ de marfuri {mai ales de alimente si materu prime) commodity market ~ de metale pretioase .real estate market ~ imperfecta .institutional market ~.forward market: (Za bursa de marfuri) terminal market ~ larga . {bur.freight market ~ de obligatiuni .{cu competitie perfect perfect market ~ potentials .bond market ~ de produse produce market ~ de scont .(piatd pe care se inregis-! treazd tranzactii continue si cursunie ' nu aufluctuatii mari) broad market ~ libera/deschisa .) liquid market ~ moarta .{atdt la vdnzare.{piatd specified ce are drept obiect al tranzactiei moneda sub' toate formele ei) money market ~ nationals .(sales) outlet ~ de desfacere de proba .256 PIA- ~ cu cotatii bune .open market ~ externa .(locul teoretic de intdlnire a ofertei cu cererea de capitaluri pe termen mediu si lung a agentilor economic!) financial/finance/capital market ~ fluctuanta . {extrabursiera) unlisted/curb over-the-counter market.international market ~ interna . cu livrare imediata) parallel market ~ perfecta .) bear market ~ in regresie .

additional loss ~ bruta -gross loss ~ contabila .(tranzactie de mdrfuri sail de monedd cu livrare imediatd si cu plata in numerar sail in mdrfuri disponibile) spot market ~ stabila .t. (timpiil) to waste 2.glutted market ~ tertiara . (la jocuri de noroc) to gamble away 4.(piatd pe care cotatiile sunt disponibile fie pentru ofertd. (de cdtre grevisti./i.steady market ~ supraevaluata . (pe care unui sail mai imilti.stringent/ limited market.market overt ^ restransa/Iimitata .single market ~ valutara .f.(pierdere rezultatd dintr-o depreciere a posturilor de activ sail o repreciere a posturilor de pasiv) book loss .foreign exchange market ~ valutara la termen . 1. picket ~ de greva — strike picket pichetare s.board-foot measure ~ de ulaj ullage foot/stick pierde v.target market ~ unica .(piete financiare care permit ca operatiile sd fie executate oricdnd in deciirsiil iinei zile de tran-zactionare) continous markets ~ fragmentate geografic .) to miss. demonstranti) picketing picior s. wastage. forfeiture -' accidentals .to make a market a provoca panica pe ~ .weak market ~ specializata .T PIA-PIA PIA-PIE 257 ~ profitabila .(ca urmare a indisponibilitdtii navel) loss of freight ~ a unui drept .) one-sided/-way market ~ specifica . loss. (trenul.n.(piatd pe care simt Iranzactionate titlurile care nu figureazd pe lista cotatiilor oficiale) secondary market ~ slaba . waste.accidental damage ~ aditionala . (pagiibd) damage ~ a navlului .to raid into the market pichet^.) narrow/thin market ~ secundara .) overbought market ~ supraincarcata . to lose pierdere s. to lose. ocazia etc. (drept'ul la) to forfeit v. fie pentru cumpdrare) (bur. (bani prin investitii nerentabile) to sink 3.(piatd pe care actiunile cotate sunt tranzactionate direct intre broker si client) (SUA) third market ~ -tinta .f. (cu putine tranzactii si fluctuatii man ale cursurilor) (bur.(tranzactiile biirsiere mondiale) geographically consolidated markets ~ continue .) complete markets ~ consolidate geografic .(prin incdicarea unui contract) forfeit.(pe care mdrfurile se vdnd rapid si cu profit bun) ready market ~ publica .forward exchange market piete complete .i.(portofolii care cuprind orice tip dorit de cdstigiiri) (fin. (imitate de mdsiird pentru liingime) foot ~ -cherestea . producdtori an decis sd-si limiteze vdnzdrile) restricted market.(tranzactiile bursiere realizate pe diferite piete geografice sunt combinate pe o piatd centralizatd prin computer) geographically fragmented markets a crea o piata .(bur.specific market ~ speculative .speculative market ~ spot/a disponibilului .

) partial loss ~ pe hartie . ~ naturala/inerenta .(din cauza angajatilor care demisioneazd din motive personate) labour wastage ~ de greutate . part.cred^i losses ~ succesive .(asig.severe/heavy loss.(asig. mar/a) (asig.f.(asig.« timpul transportului) (asig.succeeding losses pierdut adj.) pilferage ~ de exploatare .(manifestare a ineficientei economice) deadweight loss ~ neta .f.(pierdere cauzatd de transpunerea situafiilor financier e din valuta filialei strdine in valuta societdtii-mama) (fin.loss of customers ~ de curs ~ (pierdere survenitd prin cumpdrarea unui titlu si revdnzarea sa la un curs inferior) price loss ~ de forta de munca .leakage loss.(despre nava.net loss ~ partiala . 1.) actual loss ~ totala total/dead loss ~ totala a obiectului asigurat . mar.natural wastage ~ nerecuperabila .maritime loss ~ pe ultimul an .f.(reporlul p[aiii impozitelor datorate pentrii ultimul an. piece 2.) actual/absolute total loss pierderi cauzate de furtui marfii .(la iii-iele mdrjuri) shrinkage ~ prin interpretare/prezumata -(asig.(asig. (specimens specimen.258 ~ de bani .) general average loss ~ in avaria particulars .(. fish breeding/culture farming/husbandry pivnita s.wearing part pinta s.) constructive/presumptive loss ~ prin scurgere . prin raportarea la profitui obtinut pe unul din ultimii trei am) terminal loss ~ prin contractare/u scare .) lost or not lost piesa s.storage losses ~ neasteptate .weight loss ~ de translatie . cellar.(pierdere nerealizata) paper loss ~ pe mare .reala . loss due to leakage .) constructive/presumptive total loss ~ totala reala .) translation loss ~ deliberata/intentionata . (imitate de mdsurd penrr^ capacitate) pint piscicultura s. (exemplar) copy 3. lost ~ sau nepierdut . practical de fisc pentru o societatc falimentard.windfall losses ~ prin credite neperformante . mar. vault . mar.(covering? voucher ~ de rezerva/schimb spare replacement/renewal part ~ detasabila removable part ~ uzabila .operating losses ~ la depozitare . mar.f.) particular average loss ~ mare/grava .(as ig. mar.(pent) •u a evita plata impozitului pe profit) tax loss ~ din credite obtinute traudulos fraud loss ~ in avaria comuna .(prin investitii nerentabile) sinking ~ de capital .total loss of insured object ~ totala interpretata/prezumata -(asig. (mo-neda) coin ~ contabila/justificativa .(la vdnzarea activelor de capital) capital loss ~ de clientela .

n.f.) cargo plan.(acordate cumpdrdtorului in functie de termenul de platd in numerar) (corn.occupational pension scheme ~ de personal . draught. planning ~ a productiei . scheme.debt ceiling ~ al preturilor .strategic plan planifica v. (nivel maxim) ceilin (extreme) limit ~ al datoriei . doua posibilitdti) spread ~ de licitatie — (diferenta dintre pretui de licitatie si pretui ceruf) bid-asked spread plan s.annual/year-to-year plan ~ cadastral .price ceiling ~ al salariilor — wage ceiling ~ de creditare .saving/thrift plan ~. beach 2.(a navei) deadweight plan ~ de invatamant .(cargoplaii) (mar.marketing plan ~ de pensii .(mar. {de amplasamenf) site plan ~ de beneficii al salariatilor (fJarticipare la profit.(o suprafetelor de productie) floor plan ~ de ansamblu .(in salarizare) inventive scheme ~ de vanzare de actiuni salariatilor (unei firme) employee share/stock ownership plan ~ personal de investitii .five-year plan ~ de activitati zilnice . plan.) capacity/tonnage plan ~ anual .investment plan. 1.t.de economii .curriculum ~ de livrari .de stimulare . to plan.n.production/operating/ output plan ~ de reabilitare/refacere rehabilitation plan ~ de reduceri . (protect) project.vamala .PIV-PLA -.planned unit development . asigiirdri de sdndtate etc.production planning ~ a sortimentului de produse product planning .contributory pension scheme ~ de pensionare .de investitii .(stabilit cadrul operatiilor de cliring) swing in plafona v.bonded vaults plafon s.t. loading/stowage plan __________________________259 ~ de incarcare completa . {interval intre doua mdsuri.long-term plan ~ de productie . to limit plaja s. schedule ~ al capacitatii de incarcare . pensii.schedule of delivery ~ de marketing .) employee benefit plan ~ de dezvoltare zonala . draft.day plan ~ de afaceri — business plan ~ de amortizare . (a programa) to schedule planificare s.cadastral survey ~ cincinal .retirement plan ~ de pensionare dupa criteriul profesional .general plan/outline.credit ceil ceiling/ agreement ~ valoric/descoperit .pension scheme ~ de pensii contributiv . (program) program(me). design. expenditure capital plan ~ de incarcare .redemption table ~ de amplasare .) settlement terms ~ de reinvestire a dividendelor (care permite actionarilor reinvestirea automata a dividendelor primite in actiuni ale societdtii platitoare) dividend reinvestment plan .(in titluri de valoare) personal equity plan ~ strategic .staffing schedule ~ de perspective .f.

strategic planning plantatie s.(bur.260 ~ a structurii organizatorice . (a imei datorii) discharge.family planning ~ globala . jdrd interventia intermediarilor) direct placement ~ financiar . investment ~ avantajos .payment after delivery ~ efectuata .advance payment-payment in advance ~ contra documente . plantation planta s.industrial plant ~ textila .scheduling ~ centralizata .truck system ~ a soldului .payment in driblets ~ graduala a ipotecii .f.f. (a investi bani) to place.oleaginoasa .central planning ~ corporativa corporate planning ~ economica economic planning ~ familiala .payment forward ~ contramandata . defrayment ~ a concediului vacation pay ~ a concediului medical sick pay ~ a contrastaliilor . forgei-y plata s. to invest. (a vinde) to sell plasament s.[in mina) yardage ~ in alimente .advance paymeni. sale ~ de actiuni lipsite de valoare .spot cash ~ integrala . t.textile plant plasa v.oil plant ~ tehnica/industriala . (vdnzare) selling.t.aggregate planning ~ strategics . pay.) demurrage ~ a impozitelor sou a taxelor ratepaying ~ a salariilor in natura .» sharehawking.f. payment.short-term/'-dated investment ~ privat .(cheltuiala de capital efectiiatd in vederea sporirii valorii acestuia prin diverse forme de investitie) financial placement ~ pe termen lung long-term/-dated investment ~ pe termen scurt .paynient of balance ~ anticipata .overpayment ~ fractionata . sharepushing plastografia v.paymeni against documents ~ contra ramburs .(man.n.(a personalului unei companii) (man.) career planning ~ bugetara .f. settlement(achitare/acoperire a cheltuieHlori defrayal.) organization planning ~ a structurii profesionale .(a muncitorilor^ tommy ~ in avans .sinking ~ direct .full payment.(mar.mortgage graduated payment ~ imediata in numerar .f.(emisiuni de obligatiuni care nil fac obiectui unei subscriptii piiblice) private placement plasare s.budgetary planning ~ calendaristica . disbursement. payment in full ~ in acord pe iard de inaintare . placement.payment countermanded ~ cu ora sau cu ziua . (investitie) placement.(de titluri de valoare.outward payment ~ excesiva . to forge plastografie s.eligible investment ~ dezavantajos . (iirmata de rate) down payment ~ in functie de productia realizata -payment by results .time wages ~ dupa livrare . plant ~ furajera fodder plant '.

v.to pay in advance. to prepay ~ cotizatii .) preferential payments ~ primite . payment in part. to clear.external payments ~ internationale .(regulaf) to pay in .l cuvenit .. plate placuta fabricii constructoare maker's name plate plati v. cashless payment ~ progresiva . platform ~ de antrepozitare .quarterage ~ ulterioara subsequent payment plati de transfer (pensii. (formula pe un cec) pay cash ~ in numerar inainte de livrare cash before delivery ~ in numerar la comanda . payment in arrear ..pan/parti a) payment.warehouse storage area ~ de foraj . to defray.pentru depozitarea in pivnite cellarage ~ pentru folosirea macaralelor cranage ~ pentm munca dificila . to pay ~ anticipat .) transfer payments .payment in cash.(a unei mid parti dintr-o datorie pentru a demonstra ca dehi-torul recuuoafte .progress payment ~ restanta .(catre un lucrdtor angajat fard contract de munca) black payment. (un onorariu) to fee.? upra protest ~ pentru ore suplimentare .(mar.(efectuate din averea unuifalif) (dr.warehousing ~ pentru cointeresare/stimulare -(acordata conducerii unei societdti) enabling/goodwii] payment .international payments ~ periodice .(a unei cambii) payment for honour/'.i.f. to disburse.trimestriala .periodical payments ~ preferentiale . to discharge. {SUA) time pa^Tnent .payment by instalments.externe .la livrare .dirty money/pay .delivery on payment .J7 se angajeazd sd-fi plateascd datonile} token payment ~ suplimentara additional/extra pay .omaj etc. to make up. to liquidate.payment in kind ~ in numerar . ~ partiala . (a unei datorii) payment on account .overdue/outstanding payment.weekly payment ~ simbolica .) stevedorage.payment in due course .cash against documents ~ in rate .payment by transfer.pentru onoare/sub protest .offshore drilling rig placuta s.overtime payment ~ pentru transportui feroviar railage ~ prin virament .cash with order -.(rata substantiald facutain contid unui miprumut} balloon payment ~ neagra .pentru antrepozitare .payments received platforma s. ajutoare de f.cash on delivery ~ ill numerar la prezentarea documentelor .PLA-PLA__________________ ____________________261 ~ pentru stivuire .saptamanala . to pay.drilling rig ~ de foraj marin .la tennenu. (o datorie) to settle.f.majora .in numerar la livrare . stowage ~ in natura .

to pay in full.(in numerar. vintner podgorie s.to pay(in) cash.to pay out ~ la livrare .window envelope ~ cu salariul . vineyard politica s.m.to pay by cheque ~ sub . extra.to pay damages ~ integral . pleading plenar adj. addition.prepaid ~ in numerar si transportat de cumparator .f. folder plic s.payable to bearer ~ la scadenta .m. viniculturist.relative surplus value plutocratic s. (la cerere) callable ~ cu anticipate . to pay off ~ in cont curent . plutocracy poanson s.payable at sight ~ prin andosare . adundri) plenary plenipotentiar adj. plenipotentiary pliant s.to pay by instalments ~ in rate mici .(totalitatea tranzactiilor efectuate de banca central.payable on demand ~ la livrare .n.(corn.262 PLA-POL ~ daune/despagubiri .(care urmdreste mer^nerea si cresterea gradului de ocup^s . paid ~ anticipat .- zilor) open-market policy ~ usilor deschise . surplus ~ de casa .free-trade policy ~ pietei deschise .) plea. to cash ~ in rate .f.f. payer pledoarie s. ploughman plus^.n. valoare} to overpay ~ prin cec .(politica care pc"mite strdinilor sd desfdsoare acti\i:^ economicc sau sd emigreze intr-o (:':-mitd tara) open-door policy politica a cererii . to pay/to put down. stamp ~ de titlu .m.payable in advance ~ in numerar fara reducere .to pay in ~ in contui datoriei .payable net cash ~ in rate .to pay on delivery ~ la timp .n.payable on delivery ~ la ordin . (dr.to pay on account ~ in natura .(tarif.to pay in kind. payable.(despre o na\a incdrcata) full and down plugar^. prospectus. valoare) to underpay platibil adj.(pentru metale pretioase hallmark podgorean s.cash shorts and overs plusvaloare s.f. surplus value ~ absoluta . winegrower. incluzdnd si fisa de calcul a acestuia) paypacket plin adj.standard of iii^ policy ~ a ocuparii .payable at maturity ~ la vedere .absolute surplus value ~ relativa . policy.f.(tarif.ctare si a stabiliza nivelul ratei dobd'.surplus in the cash plusuri si minusuri de casa . (ca sistem) politics politica liberului schimb .payable as per endorsement platit adj. (salarii) to tmck ~ in numerar .payable on presentation ~ la purtator .demand policy ~ a nivelului de trai . (despre sedinte.to pay up ~ peste .) cash-and-carry platitor s.payable by instalments ~ la cerere . envelope ~ cu fereastra . full ~ si la marca .payable to order ~ la prezentare . pentru a actiona asupra masei mor./i.

collective policy .stabilization policy .vessel policy ~ de asigurare a navei in constructie . policy of insurance ~ de asigurare a bagajelor .builder's/construction policy ~ de asigurare a titlului de proprietate .insurance policy.antitrust policy .household policy ~ de asigurare a navei . 1.de preturi .(politico comerciala) wait-and-see policy .income policy ~ deflationists .policy of retrenchment ~ de stabilizare .economic policy.bank lending policy -" de credite cu dobanzi ridicate dear money policy ~ de dividende .marketing policy . cdnd vdnzdtorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) (defective) title policy ~ de asigurare casco . (specified unei anumite administratii) (SUA) deal ~ externa .budgetary policy ~ comerciala .austerity policy ~ de creditare a bancii .de austeritate .environmental policy ~ de personal .cargo insurance policy ~ de asigurare a locuintei .(economica) expansion policy ~ de relansare prin credit expansion-credit policy ~ de relansare prin oferta .investment policy -.(impusa de guvern pentru a combatc monopolwile) competition policy .(realizatd de cumpdrdtorul unui bun imobiliar impotriva unei eventuale contestdri in justitie.agricultural policy ~ antiinflationista . inflationary policy ~ interna .fiscal policy ~ industrials .de mediu .(a unei firme) personnel policy ~ de plasament/investitii .trade policy ~ concurentiala .baggage policy ~ de asigurare a banilor in tranzit (pentru sumele transportate intre banci) cash-in-transit policy ~ de asigurare a caricului . {de asigurare} policy ~ de asigurare .foreign policy ~ fiscala .aggressive sales policy ~ agricola .supply-side policy ~ agresiva de vanzari .bugetara .industrial policy ~ inflationista .internal/home policy ~ monetara .anti-inflation policy ~ antitrust . disinflationary policy ~ economica .monetary policy ~ salariala — wage policy ~ tarifara/vamala .policy of inflation.de venituri .tariff policy polita s.pricing policy ~ de relansare .f.policy of deflation.de marketing .dividend policy ~ de expectativa . (cambie) bill of exchange 2.hull policy ~ de asigurare colectiva .POL-PRO 263 a populatiei active prin asigurarea locurilor de munca) employment policy ~ a ofertei .supply-expansion policy ~ de restrictii bugetare .

care primele sunt revizuite periodic ir.264 PLO-POM ~ de asigurare de calatorie (asigurare medicald. floater ~ de asigurare generala general/comprehensive insurance policy.{care specified valoarea interesuhii asigurat) (asig. policy of reinsurance ~ mixta .river pollution ~ marina .(care asigurd numai anumite riscuri) limited policy ~ de asigurare maritima .(in asigurdrile maritime si de incendiu) floating policy.'.) block policy ~ de asigurare limitata .water pollution ~ cronica . fruit-growing .medical expenses policy ~ de asigurare pentru raspunderea patronilor .(garantata de eel putin dona societdti de asigurare) composite policy polua v.(pe piata bursiera) equity-linked policy ~ de asigurare de viata fara beneficii suplimentare . mar.time policy ~ de asigurare pe voiaj . to pollute poluare s.(asig.marine pollution pomana s.f.marine insurance policy. impotriva furtului etc. handout pomicol adj. policy proof of interest ~ de reasigurare .(care r.{:r. charity. alms.fire insurance policy ~ de asigurare impotriva intreruperii afacerii . mar.f.standard policy ~ de onoare/fara obiect asigurat (asig. (pentru mai multe voiaje) (asig.reinsurance policy.(pentru diferite riscuri) blanket (insurance) policy.) valued policy ~ de asigurare flotanta .named policy ~ de asigurare pe termen . (SUA) use and occupancy policy ~ de asigurare impotriva tuturor riscurilor . voyage policy ~ de asigurare pentru cheltuielile medicale . pollution ~ a apei .mixed policy ~ de asigurare neevaluata .all-risks policy ~ de asigurare in bloc.(cauzatd de tin accident major) business interruption policy.without-profits policy ~ de asigurare deschisa . underwriter's policy ~ de asigurare mixta .(repetatd si de hingi. consequential loss policy ~ de asigurare impotriva pierderii profitului — (prin inchiderea unei afaceri) loss-of-profits policy.open policy/cover ~ de asigurare evaluata . functie de modi/lean Ie intervenite ir. riscurile acoperite) declaration policy ~ de asigurare nominala .) honour/wager/gaming policy.) traveller's policy ~ de asigurare de viata .life (insurance) policy ~ de asigurare de viata conditionata de profitui actiunilor comune . duratd) chronic pollution ~ fluviala . mar.u specified valoarea interesului asignran unvalued policy ~ de asigurare nenominalizata .t. running policy ~ de asigurare impotriva incendiilor .(in caz de accidente de mimed) employers' liability policy ~ de asigurare suplimentara supplementary policy ~ de asigurare-tip . mar.

cursele de cai etc. pump 2.n. to tally. (marfuri) to tally v. to distrain.port of call ~ de expediere . fruit grower/farmer. (in forma fie confidentiala la bursd.discharging port ~ de destinatie .outer harbour/port .) tip.PLO-POM POM-POR 265 pomicultor s.port of delivery ~ de marfuri .shipbuilding port ~ de andocare .rn. (de marfuri) tally.congested port ~ artificial artificial/floating harbour ~ comercial commercial/trading/ mercantile port ~ continental . (ban) inn popri v.open harbour/port. harbour. to sequestrate ~ bunuri pe cale judiciara to distrain upon goods poprire s.equipped port ~ cu rafinarie .dock harbour/port ~ de buncherare .port of arrival/entry ~ de transbordare .cargo port ~ de minereu .f. ceremony pompe funebre . 1. to check in ~ la plecare (un salariat) to book off/out ~ la sosire .f. sailing port ~ de refugiu .undertaking.t.transit port ~ deschis . booking. funeral furnishers pont s.port ofadjudication ~ exterior . tallyman popas s. to clock.t. garnishment.refinery port ~ cu santier naval .tally of loading pontator s.f.i.lake port ~ de livrare .n.continental port ~ cu maree .lading/loading/ shipping port ~ de lacuri . sequestration populatie s.port of departure.port of entry ~ de incarcare . fruit growing/farming pompa s. population ~ activa .n.bunkering/fueling port ~ de canal . (in baza tinui acord comercial) treaty port ~ destinat navelor retinute pentru contrabanda . tallying ~ defectuos .tally of discharge ~ la incarcare .ore harbour ~ de operatii directe din vagoane (fara depozitarea mar/if in port) rail port ~ de pasageri . (de prezenta) time clerk/keeper.transshipment port ~ de tranzit . pomp.(mchis la mareea joasa) tidal port/harbour ~ cu punct vamal .port of distress/ necessity/refage ~ de sosire .faulty tallying ~ la descarcare . hint. cue ponta v.f.destination port ~ de domiciliu/atas/inregistrare home/registration port ~ de escala .m.passenger terminal ~ de plecare .(a mdrfurilor) dispatching/forwarding station ~ de import .active population ~ activa disponibila potentially economical active population ~ flotanta .resident population ~ totala total population port s.floating population ~ ocupata employed/working/ occupied population ~ stabila/fixa .(tin salariat} to book in pontaj s.canal harbour/port ~ de descarcare . port ~ aglomerat .n. orchardist pomicultura s. to book. clocking. (de marfuri) tally clerk/keeper.

Eegirinia .river harbour/port ~ nuvio-maritim .m.n.' possession.f.t. to possess.agresiv . vor pfinn beneficiile) portability portofe! s.industrial port ~ interior . place.lawful possession .n... (mijioace) means. port.port of entry portabilitate s.to take possession of a pune pe cineva in ~ .c occupancy a da m ~ . (resurse) resourca? .) portfolio ". 1. post. owaaKS| (detinator) holder '1 ~ al unei carti de credit .de active .f.pe termen nelim'tat .de investitii .cardholder posibilitate s. to QW! define) to hold posesie .dere al operam} safe port ~ terminus . j inainte de maturitate) call fefians.seasonal port . la un pret speci^-cait.foreign (trade) zone ~ maritim .(portofoliul tuturor oportunitdtilor disponibile de investitii) market portfolio ~ de riscuri .(care li penw" emitentului sd-si rasciimpere ?K/'yntf'i de valoare.actual possession ~ incorporala . carti de credit etc.temporara — (inchiriere.backlog/ stock of orders .sigur -. O\\"GC tenure. fara a schimba sn^sa de undo iff. maize.n' . (carac eristica a planurilor de pensii care pennite participantilor sa-^i schimbe locul de mnnca. (shijba)]ob . (fin.asset portfolio ~ de comenzi neonorate .. free port/zone portuar adj.vamal .(de pe frontiera eficientei) (fin.inland/inner port ~ liber .investment portfolio ~ de piata . (ca most eni tor e'. Indian (SUA) corn ~ in vrae .bulk maize poseda v.to enter upofcome/to enter into possession of a reintra/a repune in ~ .maritime port.to possession of. arer. ~ de revocare .s-.1 umu drept legal} IIKOT] possession ~ intermediara .} wallet portofoliu s.) efficient portfolio porto-franco s.(din punctui de ve. callability ~ de schimb .risk portfolio ~ eficient .to property in smb...(actiuni pdstrate in speranta cresterii valorii kr pentru specularea iilterioara) aggressive portfolio .occupancy ".perpetu.fishing/fishery harbour ~ petrolier .exchangeability post s. (pentru bancnote./. to repossess posesor s. porumb s.c »1 institute a intra in posesia .precara ..terminal port ~.precarious tenure .oil harbour/port ~ sezonier . appointrr..n. possessor.266 ~ fara vama si antrepozite vamale unequipped port ~ fluvial .n.m. sea harbour/port ~ pescaresc .to give possession of a lua in ~ .river-maritime port ~ industrial .(propiictciie . possibility 2 M. harbour. (delmere) hokling --' de fapt .mediate posse<?» ~ m virtrtea dreptului priM ocupant .

poster post-restant s. to practise.) synthetic position ~ sociala . load. trade practice ~ de navigatie .(cont. use.electronic mail ~ interna .f. to postdate. (oficiu) post office ~ aeriana . po§ta s.(a unei societati) share of market ~ sintetica — (obtinutd prin tranzac-tionarea optiunilor. (priceput) experienced. mail. site 3. 1. (sociala) standing. numdru! de titluri ale aceleiasi societati. (uzantd) practice.n.(cont. potential ~ al pietei . status.productive potential ~ de vanzare . (corespondentd) mail. to employ ~ o profesie . m cadrul operatiunilor de schimb sau de bursd.POS-PRA 267 ~ cu norma intreaga . burden..n. threshold ~ de rentabilitate . skilled practica v. (afolosi) to use. (SUA) (care ot) general delivery postal adj.f.social standing.express mail potential adj. to date forward poster s.prospective potential ~ economic .t. sold al limit cont.) accruals postdata v. [stare.. vacancy ~ liber temporar .) creditor position ~ descoperita . (ampla-sament) situation. post. practical.(referitor la situatia pe piatd a unor actiuni) {bur.full-time job ~ cu norma partiala . status.debt burden ~ a impozitelor pressure of taxation pozitie s.unfair trade practices ~ comerciale restrictive — (actiuni ale societdtilor private sau de stat care practica o concurentd restrictivd neloiald) restrictive business/trade practices prags. in cadrid iinm portofoliu de titluri. post. (despre o persoana) practical (-minded). practice.to practise a profession practicant s. (folositor. or din de cumparare sau vanzare m curs de execulie) position ~ creditoare . \.market potential ~ de productie . s.economic potential povara s. (stagiar) improver practica s.plant practice practici comerciale neloiale .air mail ~ electronica .t..part-time job ~ liber/vacant .sales potential ~ de viitor .(ydnzare fdrd aco-perire) (bur. to put into practice. postal.casual vacancy posturi tranzitorii .f. usage. iar profitui este mil) breakeven (point) ~ de rentabilitate a numerarului -(prag de rentabilitate obtinut cdnd se scad elementele nemonetare . matter--of-fact. method ~ comerciala commercialism. probationer. (metoda) practice. cat si a instru-mentelor care stall la baza acestora) (bur.m.vacant post/job.n. position 2.inland mail ~ rapida . condition 4.) short position/ covering ~ pe piata .cele care . to backdate. n.(situatie in care incasdrile sunt egale cu costiirile.navigational/sailing practice ~ in productie . condition ~ tehnica . paste restante.f.) technical position practic adj. (greutate) weight ~ a datoriei . (aplicat) applied 2. util) useful.

(la) predisposed inclined to ~ la accidente .actual delivery ~ eronata/gresita . (previous) notice.) delivery •~v.express delivury predat adj. 1.(pragul reactiei c'dmpardwului la stf/nuienti) differential threshold a atinge pragul de rents bilitate . warning ~ de concediere .a week's notice a da im ~ .right and true deliver).-y '•"' tran.to break even prajiisa s.o'verdue delivery ~ la bordu! navei . precontract preda v. preferential.misdelivery ~.(price platd efecfuata de cdtre un debitor. ~ franco -.) cash breakeven point .prompt delivery ~ in minus .exacta .Tntarziata .n.f.din costurile fixe) (fin. (a incredinta) to commit. de a nrma G anwnitd strategic pe baz^ activitdtii trecnte §i a activelor sa!ei ~ conform uzului .f. preferred preferinta s. preceding preambala v.deiive.de saracie . (inHate de masurd pentru lungime f! suprafata) ro(o)d prealabil adj. (incredintare) commitment. previous. .(mar.shon. to entrust with predare s. board .to give notice precapitalist adj. (in constructii} prefabricated part. n. to prepack preaviz .268 nu reprezintd iefire de immerar . delivered ~ 111 ininus .2.'.necorespunzatoare " (a actiiinilc-^ (inir.'sfer ~ urgenta . prior precontract s.(tendmia unei societal.short delivery '.. preference ~ a consumatorilor . (imitate de mdsrrd pentru lungmie) perch..t. predisposino-propensity ~ strategical .(fata de documente!^ df trafiSpof •t) .free delivery ~ imediata . (remitere) consignment. delivery.) alongside delivery strategic predisposition predispus adj./.(fata de documenreie it' transport) . entrusting with ~ altei nave .) management threshold ~ diferential .(mar. previous. pole. discharging overside ~ priii t'ransbordare . to deliver.f. precapitalistic precedent adj.accident-prone preemptiune s.) preemption prefabrica v.) o^.poverty level/line/ threshold ~ de trecere de la un post de specialitate la uq post de conducere (mail.(mar. precast unit preferential adj.consumer preference ~ frauduloasa .t. (a remite) to consign. to prefabricate prefabricat adj. (dr.customary delivery ~ de la bord .) bad dciive"/ ~ pestt" bord 1.'ers-A delive"y.(mar. (din beton) precast s.f. in infervalul de trei him la sfdryitui caruia e declarat falit.landed predispozitie s. handing over.warning for discharge ~ de o saptamana .) outboard delivery ~ de-a lungul navei/sub palanc/sotto palanco .i.f.(prin transbordare) delivery overside ~ definitiva/reala . to hand over.

n. (de afaceri.to succed to a business ~ o functie . (mecanica) machining. (a uzind) to tool prelucrare s.to assume/to take a risk preluare s.group training .to take an office preia. la un anumit pret.cluster sampling ~ de mostre reprezentative representative sampling prelua v.f. totalitatea unui imprumut si oferd titlurile prin siibscriptie publicd pe riscul sdu) firm/direct underwriting. combination ~ a controlului asupra unei societati .) fraudulent preference ~ pentru lichiditati . (a . (a unui termen) prolongation.t.integrated data processing prelungi v. (uzinare) tooling ~ automata a datelor .(prm acumularea treptatd a actiunilor de la midi actionari} (bur.t.f.desk training prejudicia v. (a amdna} to delay prelungire s.random sampling ~ de mostre in trepte . (un termen} to prolong. (afaceri.} takeover.t. (a actiunilor i-mise) taking firm ~ inversa — (cumpdrarea unei societal! anonime de catre una cu rdspundere limitatd sail a unei societdti man de catre una mai mica) (bur.(forma de plasament prin care o bancd sail un grup de band ~ ilegal un teren .PRE-PRE 269 catre uiml dintre creditori in detrimental celorlaiti} {dr.in grup .la locul de munca -job training ~ teoretica . (a lezd) to injure prejudiciu s. (absorbtie. prejudice. (de mostre) sampling ~ aleatorie de mostre . (mecanic} to machine.[dorinia de a define bani licliizi} liquidity preference preferinte economice ale intreprinzatorului entrepreneur's economic preferences pregatire s. to take samples prelevare s.} to take over ~ un rise .(achizitionarea printr-o ofertd pe care conducerea societdtii vizate o respinge} hostile takeover prelucra v. to process.to do a prejudice/an injury preleva v. loss.to jump a claim ~ o afacere/firma .multistage sampling ~ de mostre pe grupuri .f. to work.t. preluare a unei societdti de catre o aha mat mare} absorption. disadvantage. detriment. processing.} reverse/ inverted takeover ~ lenta/treptata a controlului (asupra unei societdti} creeping control/takeover ~ ostila . (pagiibd} damage.f. (a reinnoi} to renew. (dr. to be prejudicial/detrimental to. (mostre) to sample.} to continue. (moral} injury a cauza un ~ .t.} continuation. to prejudice. valabilitatea} to extend. (dr.f training ~ de tehnica protectiei muncii -safety education ~ m cadrui intreprinderii .automatic data processing ~ integrata a datelor . m-house training '.} warehousing ~ ferma . (viza. datorii etc.training within industry. datorii etc.

(pret la care un dealer va vinde acthmile pe care Ie define) ask (price) ~ competitiv competitive price ~ contractual .charter money/rate. direction. (al unei adundri. (a rdspldti. (la salariu) premium. (dr.n.t.fair claim pretinde v.duty-paid price ~ cerut . titlu etc.f.gross price ~ brut al marfii ~ gross value ~ ce include taxele vamale .claim for damage ~ nefondata .(dr.) award. (cheltuiald) charge. 1. a recompensa) to reward.pressure of demand ~ a speculantilor a la baisse .(bur. prize.) duress ~ a cererii .bad claim ~ rezonabila . (exercitata pentru semnarea unui contract) (dr.market price ~ al zilei .m.renewal of a bill of exchange ~ a unui credit . demand price.) bear run ~ a speculantilor a la hausse . bounty presa v.inventory pressure ~ fiscala .price asked. al unui consiliu) chairman ~ al consiliului de administrate chairman of the board (of directors/ board chairman presedintie s.f. presidency. (nelegald. (cerdnd bani) to dun prescriptie s. a zori) to urge. freight rate ~ al pietei .t.providing services presedinte s. chairmanship pretentie s.(mar. recompensa) reward. (amdnare) delay ~ a unei cambii . president.n.fiscal pressure ~ inflationists inflationary pressure prestare s.) prescription ~ achizitiva/pozitiva .extension of a credit premia v. (rasplatd.contract price ~ convenabil . pressure 2. nefondatd) exaction ~ de despagubire .270 PRE-PRE prestari de servicii .) limitation of actions ~ negativa — (mod de pierdere a proprietdtii prin abandonarea indelungatd a unui bun) (dr.sliding scale price ~ al biletului dus-intors . specification 2.technical specifications presiune s.day's price ~ atractiv .fair/reasonable price vizei. carrying out .t. demand. a valabiUtdtii) extension.) to give/to award a bonus to premiu s. (cost) cost. (la salariii un functionar etc.) aquisitive/positive prescription ~ extinctiva . bonus.single fare ~ al marfii la descarcare .f.charm price ~ brut .to claim damages pret s.f. claim. (a cere) to require ~ despagubiri .{mod de dobdndire a proprietdtii prin posesia mdelungatd a unui bun) (dr.f. price.) bull run ~ a stocurilor de marfuri . al unui comitet. to claim. to award a prize to. (distinctie.(bur.) negative prescription prescriptii de calitate quality specifications ~ tehnice . (reinnoire) renewal. (a indemna. 1.return fare ~ al bileti'lui simplu/de dus . (tarif) rate ~ ajustabil .) landed price ~ al navlului . regulation.

cost price.selling price ~ derizoriu .) exercise/strike price ~ de export .de emisiune ~ {a titluriior) issue price .knockout price ~ efectiv .gross cost ~ de cost contabil .racking/unreasonable price ~ facturat .wholesale price ~ curent .factory/prime/ first cost ~ de inventar .current/going/ruling/ regular/standard price ~ de baza .(care include costiil de productie si profitui producdtorului) full-cost price ~ de cost pe unitate/unitar .export price ~ de fabrica .purchase price ~ de dumping .pretui efectiv platit pentru actiiinile comune atunci cdnd sunt obtinnte prin conversia actiunilor preferentiale sail a obligatiunilor convertibile) conversion price ~ de cost .precalculated cost price ~ de cost brut .flat cost ~ de cumparare .(de tranzactionare a actiunilor) (bur.actual/real cost ~ de cost integral .stocktaking price ~ de livrare .ferm/fixed/stable/ standing/strong/constant/set price ~ general/unic .hedonic .equilibrium price '. la un pret specificat.) offering price ~ de producator .informative price .administered price ~ informativ .de revocare .(pretui implicit/evaluativ al fiecdrei caracteristici functionate a mdrfii) hedonic price ~ impus .monopoly price ~ de oferta .unit cost ~ de cost pe unitate de marfa .(cursul la care cumpdrdtorul unei optiuni de cumparare sail vdnzare poate dobdndi sail ceda activul in cauza) (bur.retail price ~.single cost ~ de cost total . lump sum price .PRE-PRE PRE-PRE 271 . net cost ~ de cost antecalculat .sale/bargain price ~ de subscriptie .cu amanuntui recomandat .force account rate .(de producdtor) recommended retail price ~ cu plata in numerar .blanket/flat price ~ global/forfetar .(.dumping price ".cash price ~ cu reducere/rabat . inainte de maturitate) call price ~ de sacrificiu/sub pretui de cost -sacrifice price ~ de sold .supply price.(a titluriior de valoare.total cost ~ de cost uniform .knockdown price ~ de vanzare/desfacere .agreed price ~ cu amanuntui .de rascumparare .de exercitiu .) actual price ~ exorbitant . (pretui la care sunt vdndute publiculiii actiunile comune) (bur.convenit/stabilit .manufacturer's price .book/accounting cost ~ de cost efectiv .(a titluriior de valoare) redemption/repurchase price ~ de regie .catalogue/list price ~ de conversie .basis price ~ de catalog .invoice price fix/stabil .subscription price ~ de soc/reclama .discount price ~ cu ridicata .de echilibru .(care include toate cheltuielile de transport pdnd la punctui de livrare'} delivered price ~ de monopol .overall cost.

support subsidized price ~ tarifar/de referinta .(dupd inchiderea bursei) after-hours price. tariff/scale rate ~ .loaded price ~ la deschidere .price on rail ~ la tnchidere .floor price.hire-purchase price ~ .(la Ucitatie) starting/reserve price.(bur. i best price ~ eel mai scazut .(stabilit de guvern.(pentru a atrage cumpdrdtori) shade price ~ recomandat de producator manufacturer's recommended price ~ redus .extra price ~ supraevaluat datorita penuriei scarcity price/value ~ sustinut^ubventionat .umbra .unit price pretui eel mai bun/avantajos .) shadow price ~ unic .nominal price ~ oferit .low price ~ special .plafon .(pretui fixat periodic de CEE pentru produsele agricole) target price ~ total/care include toate cheltuielile .(drastic) cut price ~ redus in cazul platii in numerar price subject to a cash discount ~ scazut .inclusive price ~ .tinta . (SUA) upset price ~ integral . bidding. cum ar fi cazul tranzactiilor interne ale firmelor man etc.full price ~ intern/de transfer .open price ~ liber de piata .(inainte de vamuire) in-bond price ~ in care sunt cuprinse toate serviciile .rising price ~ incarcat/exagerat .(pret utilizat in situatia ii: care nu existd un pret al pietei. (pret pe care un dealer il va plati pentrii o actiune) bid (price) ~ pentru vanzarea in rate .) transfer price ~ in antrepozitele vamale .) close price ~ suplimentar .prohibitive price ~ putin scazut .special price ~ spot/pentru livrarea imediata spot price ~ strans — (cdnd intre pretui cerut s: eel oferit este o diferentd mica) (bur.(pret minim) threshold price ~ marcat/afisat . (la bursa neoficiald) kerb/street price ~ net .bottom price .) opening price ~ la incarcarea in vagoane .high price ~ maximal .net price ~ nominal .tariff scheduled price.forward price ~ liber/nefixat .average/mean price ~ minimal .(bur.marked price ~ mare/ridicat .(la Ucitatie) bid (price).flat price ~ unitar .) closing price ~ la nivelul pragului de rentabilitate . (stabilit de guvern) minimum price ~ neoficial .ceiling price ~ prohibitiv/inaccesibil .free market price ~ -limita/-prag .(fohsit in schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companu multinationale etc.272 PRE-PRE ~ initial/de strigare .inclusive terms ~ in crestere .breakeven price ~ la termen . permis de o lege) maximum price ~ mediu .{bur.

.t.to set the price/value at ~ putin .market averages ~ mondiale .(metoda de control al stocurilor care presupune cd mdrfurile cumpdrate mai deinult vor fi utilizate prioritar in procesul de productie) (cent. (oferta) offer. to display. first served prima s.world market prices ~ ridicate/avantajoase pentru vanzator .t. to forecast 2.(a unei carfi fdcutd pe coperta acesteia) blurb prezida v.to submit a plan for approval prezentare s.(asig.t.(navele sunt operate in ordinea.) first-half year ~ sosit. (a expune) to exhibit.) presumption ~ absoluta . rater. to value.f. servicii) tender.to deliver credentials ~ un cec spre incasare . to foresee. premium. {in bugef) to budget previziune s. presumptive prezumptie s.m.f.) first call primul esalon de conducere .(speci-fice unui post) (man. (prin.) to furnish. (explicatii.presumption of fact ~ legala . first out .to set a low value on pretuitor s.seller's prices ~ sezoniere . (gratificaiie. (prognozd) forecast.presumption of law prim num.) outlook prezenta v. (evahiator) valuer. 1. primul operat . (a da) to give.(al unei cambii) first of exchange ~ intrat.to present a cheque for payment ~ un plan spre aprobare . (cu fonduri) to furnish. to chair v.semestru .) prices afloat ~ diferentiale . to valuate. dm raporf) to make.(imediat superior salariatilor obisnuiti) first-line management ~ exemplar . gratuity. appraiser prevedea v.conclusive/irrefutable presumption ~ de fapt . (a cursului actiunilor) (bur. (subventie . to estimate.) first premium ~ solicitare — (prima trarisd pentru achitarea unui packet de actiiini) (bur. (dr. adj.t. to provide.f.PRE-PRI 273 preturi ale marfurilor in expeditie (mar. estimator. (pentru acceptare) to hand in ~ incorect/inexact .i.(date) to misrepresent ~ o oferta de furnizare de marfuri to tender for a supply of goods ~ scrisori de acreditare . first prima adunare generala a actionarilor .statutory meeting ~ ipoteca . primul iesit . cont. to present: (a oferi) to offer.(bur.) job specification ~ de produse sau servicii noi (retelei de distributie inainte de lansurea pe piata) selling in ~ -reclama . presentation. (oferta pentru furn izarea de marfuri.seasonal prices pretui v. sosirii) (mar. display ~ a sarcinilor si a cerintelor . contract) to covenant. to preside at/over.first mortgage ~ prima . bonificatie) bonus.f. (a stipula) to stipulate. probe etc. to be in/to take the chair prezumat adj.. (expiiiiere) exhibition.(pentru acelasi produs pe piele diferite) differential/split prices ~ medii pe piata . referinte.) first in. to appraise ~ la . (estimaf) constructive prezumptiv adj.) first come.

efficiency bonus ~ de emisiune a actiunilor .(de cdtre titidarul unei polite de asigurare auto) no-claim bonus ~ supliinentara .(sumd peste valoarec nominala care trebuie pidtitd de o societate cdnd revocd o emisiune iie titluri de valoare) call premium ~ de rise .(a conlractuliii de asigurare pentru un an) renewal premium ~ de revocare .premium pay.production bonus ~ de rascumparare .f.) deferred premium ~ globala .share bonus ~ in numerar .(bur. town/city hall .insurance premium ~ de celeritate .(as ig.redemption premium ~ de reinnoire .cash bonus ~ necastigata .premium on an issue/on shares ~ de export .) premium for the call ~ esalonata . pentru sustinerea exporturilor) bounty ~ compusa (in asigurdrile de viatd) compound bonus ~ de actiune .) full premium ~ inversa/pentru optiune de vanzare .) flag share ~ de productivitate ~ productivity bonus ~ de productie .) marketability premium ~ de optiune .(diferenta dintre raid necesard a rentabilitdtii unui actn riscant dat ^i rata rentabilitdtii unu: activ lipsit de rise cu aceeasi viald estimatd) (fin.export bounty ~ de inllatie — (primd pentru inflatia aiiticipatd sail estimatd pe care investi-torii o adund la rata purd a rentabilitdtii) inflation/inflationary premium ~ de inflatie la rata dobanzii -interest rate inflationary premium ~ de munca in conditii de praf (la descdrcarea cerealelor.274 guvernamentala acordald agriculturii.(fin) market risk premium ~ de stimulare .(asig.(mar.) premium for the put ~ in actiuni .(platitd de cumpd-rdtorul unei optiuni de cumpdrare) option premium ~ de pavilion . incentive premium ~ directa/pentru optiune de cumparare .) additional.dispatch money ~ de eficienta . surcharge primarie s.(restituitd asiguratuliii de societatea de asigurdri cdnd proprietatea acestuia nu afost amenintatd de rise) unearned premium ~ oferita contra expedierii unui bon (care dovedeste achizitionarea unor produse) mail-in-premium ~ pentru economisirea timpului de munca .) dust allowance ~ de negociabilitate/lichiditate -(primd addugatd de investitori la rata dobanzii umii titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei piete de tranzac-tionare a acestuia) (fin.) gross premium ~ integrals ~ (asig.(diferenta dintre pretui actiunii si valoarea sa nominala) share premium ~ de asigurare .(bur. unor sectoare industriale.(asig. extra/loaded premium.) risk premium ~ de rise de piata .time-saving bonus ~ pentru marirea productiei (acordatd muncitorilor) acceleration premium ~ pentru neridicarea vreunei pretentii de plata . a cimentului etc.

(de un drept. retinerea aspectelor critice in detrimental celor neesentiale de catre manager) exception principle ~ posibilitatilor de plata .n.management buy-in privilegiat adj.receipt on account principal adj. test. control) verification. private. main. proof. foreclosure privat adj. principle principiul exceptiei .renewal privilege of term insurance ~ de revocare — (clauzd in corporatd intr-o obligatiune sail actiune preferentiald care ii da emitentului dreptui de a revoca titlul de valoare la un pret specificat) call privilege ~ in caz de faliment . (incercare) trial. to accept primire s.) charter ~ de conversie .f. asigurat in grup.unloading priority priva v.{management prin eliminare. \.) to incapacitate ~ de dreptui de achitare a unei ipoteci . 1. (despre creditori ale caror creante sunt rambursate prioritar in caz de faliment) privileged.(impozite proportionale cu veniturile) ability-to-pay principle prioritate s.first refusal ~ la descarcare .) to foreclose ~ de dreptui de folosinta . (mostrd) sample. mcheie o asigurare individtiald cdnd asigurarea colectivd expird) (asig. chief.) to foreclose privare s. control 2. preferential/preferred claim 2. preference.f. so.(stabilirea preferentiald a ordinii creditorilor repartizati in diverse clase) preferential/preferred claim under bankruptcy prost adj. principal. (dovada) proof. privilege. to receive.PR1-PRO 275 primi v.control test . (verificare. 1. receipt ~ in cont .f.f. evidence ~ de accept .(a unei datorii mainte de scadenta) prepayment privilege ~ de reinnoire a termenului de asigurare .f. reception.n. receiving.(a! unei camhii de catre tras) acceptance trial de anduranta/rezistenta -endurance test ~ de calitate . priority ~ a ofertei . (a metalelor) assay. personal privatiza v. o capacitate legala) (dr. (de un drept/o capacitate legala) (dr.issue power ~ de plata anticipate . \.) conversion privilege ~ de emisiune . a unei firme etc. leading principiu s. privatization ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre conducerea existenta management buy-out ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre o cchipa manageriala din afara ei . preferential. (acordat de regind sail de parlament pentru wfiintarea unei societati.') incapacitation. to privatize privatizare s. specimen 3.{dr. preferred privilegiu s.t. bad proasta administrare/conducere maladministration proba s.(prin depdsirea termenului de scadenta) {dr. deprivation 2.(dreptui unui individ. (de) to deprieve (of) 2. to get.t.t.

acceptance delivery test ~ la cumparare . method procedura s. 1. (la) to proceed (to).qualification/official/ warranty test ~ de receptie-predare .de receptie . (law) suit ~ de daune . manufacturer.procedure of customs procent s.ci) sample of fabric/work ~ de omologare . (tnandatar) procurator. . to obtain. case. to law. trust deed/instrument ~ de administrare . to find procurator s.m. proxy. spectacole.economic process . (bani) to raise.(dr.f. procedure. productive s.substantive issue.(a salariatului cu obiectivele mtreprinderii) (mat1.xti1.acceptance test/trial ~ de predare . to bring/to enter an action against smb. practice ~ de arbitraj .) proof by witness problema s.industrial run ~ penal .operating process. to act. fusion process . proceeding.(official) report. letter of attorney procuration.check/duplicate sample -~ medie .civil case.-martor .n.) action a: law. producing. problem.tax rate ~ de rebuturi .trust for sale ~ speciala .special/particular power (of attorney) producator adj.n.to be at law with smb. al unei con'troversc) issue ~ de fond . to procure. (civil) (law) suit.heavy percentage procentaj s.field experinient . (penan criminal trial ~ civil . (obiect al wiei discutii.reject rate ~ ridicat . (dr. power of attorney.procedure in bankruptcy ~ judiciara -judicial/legal proceeding ~ judiciara sumara . proceeding.summary proceeding ~ vamala .average sample ~ testimonials . question. procura v.(a averii unei persoane decedate) letters of administration ~ pentru vanzare . (de jilrne.damage suit ~ de identificare . percentage.production process .economic .purchase trial ~ la scara naturala . (chesfiiine) matter.{a navel} delivery trial . rate (per cent) ~ al impunerii .de productie . process 2. procedure.. to institute/to take legal proceedings against smb.n.to bring smb..-verbal .i.m. case ~ tehnologic .f. percentage proces s.276 PRO-PRO ~ de exploatare/functionare performance test ~ de fezabilitate . to obtain. fundamental question ~ de reprezentare/mandat (potential conflict de interese mtre actionarii unei finne si conducerea acesteia sail nitre obligator! si actionari) agency problem proceda v. to get.n. warrant/warranty of attorney.feasibility test ~ de lucru . a intenta un ~ cuiva . proxy procura s. procuration.arbitration procedure ~ de faliment . yielding. record a fi in ~ cu cineva .f. flow .industrial . to go on (to) procedeu s. producer.t.criminal trial.(in indiistria te.

modular production ~ medie . to yield.g5obala . payable productivitate s.marginal cost producer ~ particular .(cerere sent cantitatea pre. {agricola) yield.to mass-produce .a capitalului . gainful. manufacture. outturn.maximum/peak/ultimate.commodity production ~ de serie .t. output.mass/quantity/serial production .(eficienta agregatd a utilizdrii tuturor factorilor de productie la nival de imitate economicd) overall productivity -~ maxima .industrial outpui/ production interna indigenous/home production .in flux/pe banda .net production ~ nominala .standard production.pe handa rulanta . belt system of production ~ in flux continuu . 1. repetitive manufacturing '.cottage production ~ continua .rated output ~ orara . (profit. {despre zacammte. working efficiency ~ globala .small-scale production ~ la hectar .f. production.private producer produce v. to manufacture 2. yield production ~ -marfa . tereiwrif pay.(care foloseste diviziunea Jinmcii) indirect production ~ industriala .average output ~ me§te$ugareasca .agricultural/farm production. to produce./ capacity output ~ modulara . productivity.individual producer ~ la costuri marginale .productivity of capital a capitalului fix .handicraft industry ~ neta .output per man-hour ~ pe om-schimb . (o recolta} to yield ~ m serie .effective output rixperimeiitala/-pilot pilot production .in serie mica/discontinua . efficiency .permanent output ~ de calitate superioara .{randament'd normal} to underproduce prodnctiv adj. harvest ~ artizanala/la domiciliu .efectiva/reala .quality production ~ de marfuri . harvest ~ agricola .a muncii productivity of labour.prea in'iilt fata de .crop capacity.to produce on the line ". productive. dobdndd) to return.flow/line production.f.peak productivity ~ medic average productivity ~ pe om-ora . efficient.output per man-shift productie s.PRO-PRO 277 programe de radio fi televiziune) producer ~ individual .physical productivity ~ a factorilor de productie -productivity of factors of production ".market output ~ maxima .sub .'i'azuta} to overproduce .gross/aggregate output ~ indirecta .hourly output/production .continuous flow production ~ in serie/masa .

marginal social product ~ social total . oil ~ petrolier rafinat refined oil ~ secundar/auxiliar .weekly output/ production ~ secundara .(pe care cumpdrdtorul se hotdrdste iisor sd-l achizitioneze') low-involvement product ~ de substitute . {artificial sail natural) product.net domestic product ~ marginal (productia suplimentars care se obtine prin folosirea unes unitdti in plus dintr-o resiirsd.social total product produse alimentare .output per man-hour ~ pe om-schimb .net national product ~ neperisabil . (articol) article.record output ~ redusa .perishable product ~ principal/de baza .278 PRO-PRO ~ pe cap de locuitor .(a iinui an) vintage ~ zilnica . (marfd) commodity. (care se aruncd dupd mtrebuintare. in general una singurd) throwaway ~ agricol .(pe care ciimpdrdtonil se hotdrdste cu greu sd-l achizitioneze) high-involvement product ~ cu implicare scazuta .gross national product ~ national net .(a serviciilor) tertiaiy production ~ vinicola .by(e)-product ~ sintetic .(de firma produ-cdtoare in scop promotional) giveaway ~ patentat proprietary product ~ perisabil .chemicals ~ comercializabile marketable products ~ cu durata medie de folosinta -semidurables ~ de calitate medie/calitatea a douamiddlings ~ de culoare galbena .food products-foodstuffs ~ chimice .(f'abricarea de produse finite din materii prime si realizarea de constructii civile) secondary production ~ tertiara .nonperishable product ~ oferit gratuit .gross domestic producr ~ intern net .per capita output ~ pe loturi . celelalie resurse rdmdndnd neschimbate constante) marginal product ~ mondial brut gross world product ~ national brut .final/terminal product ~ inferior .substitution product ~ ecologic . care se schimba la intervale mari de timp) yellow goods .agricultural/farm produce ~ brut .pharmaceutical ~ final .output per man-shift ~ potentials .crude product.reduced output ~ saptamanala .(pentru care cererea scade atunci cdnd scad si preturile) infenor good ~ intern brut .daily output/production produs s.end product ~ finit .green product ~ farmaceutic .(bunuri de consum mai scumpe. (nefinisat) raw product ~ cu defect .synthetic product ~ social marginal .potential production ~ primara — (a materiilor prime} primary production ~ -record .faulty product ~ cu implicare puternica . (al unei tdri) staple ~ petrolier petroleum product.batch production ~ pe om-ora . {natural sail agricol) produce.primary product.n.

profit.book/accounting profit ~ de capital .dairy produce meste^ugaresti handiworks.(benzine.PRO-PRO 279 ~ de culoare maro .(bunuri de consu'n.i.competitive profile ~ al consumatorilor . terebentme.(profit care poatefi atribitit unui sector sail unui departament dintr-o organizatie) (man.(obfinut din vdnzarea de fondurifixe) capital profit ~ de monopol .(CM temperatura de aprindere sub 23 °C) dangerous oils semifabricate semifinished/ semimanufactured products similare/de substitute homogeneous products ~ textile . v.economic profit ~ iluzoriu illusory profit ~ impozabil . occupation profesional adj.) attributable profit ~ brut .consumer nondurables -.customer profile ~ aE concurentei .n. revenues ~ acumulat/nedistribuit . to practice profesie s.n. after-tax profit ~ economic . hard goods .(conf. con-sumate yi inlocuite imediat) red goods .(profitui net) admitted profit . clean/light oils ~ petroliere negre .taxable profit. profession.') brown goods ~ de culoare portocalie .gross profit. occupational profesionalism s.(titei. precum articolele de vestimematie.) (SUA) goods in progress ~ iactate . benefit. retentions.disposable goods.consumer durables.(actio-narilor cu scopul formarii de fonduri de investitu) retained profit/earnings.atribuibil . precum cele alimentare. professional.consumer profile profit s. disposables ~ in lucru/curs de fabricatie . profile ~ al clientelei . undistributed profit/earnings.home products -'•' de folosinta imediata .de fabricatie interna .de folosinta indelungata •. ielevizoare etc. unappropriated profit/earnings. earned surplus . professionalism profesionist adj. earnings.f.(bunuri de consum de folosinta indelungatd care se fabricau initial in carcase de culoare maro — radiouri. gain. return.f. vocational. professional profil s. inlocuite in ritm moderat) orange goods ~. pacurd.de culoare rosie . (vdndute ca material) soft goods profesa v. chargeable gain .(bunuri de consum.. s.n. handmade goods ~ petroliere albe/curate .m.(cu temperatura de aprindere sub 65°C) nondangerous oils ~ petroliere periculoase . (din exploatare) trading profit ~ contabil .. molorina speciala) white products oil.de imica foiosinta .monopoly profit ~ din activitatea curenta ~ business profit dupa impozitare/impozitat earnings after taxes.admis . proceeds. vocation.textile goods. motorina) black/^irty oils ~ petroliere nepericuloase . to profess.

draft articles . forecast ~ a fluxului de fonduri .(pentru alocatii bugetare) appropriation/money bill ~ de statut .flexibile working hours ~ redus de lucru .steady progress ~ economic .) amortization schedule ~ de amortizare a imprumutului loan amortization schedule ~ de descarcare . to ban prohibitiv adj.short-time working.long-term/-range forecast ~ pe termen scurt . bill ~ de lege de interes public .economic progress ~ tehnic . to prohibit. remunerative. progress ~ continuu/sustinut .paper profit ~ suplimentar . profitable.public bill ~ de lege financiara .economic forecast ~ pe termen lung . plan. design. profiteer prognoza v.t.quick returns ~ scriptic/teoretic . gainful. advantageous.net/clear profit ~ normal . schedule. before-tax profit ~ legal .draft budget.f. to plan. to forecast prognoza s.profit forecast ~ a vanzarilor .t.short-term/-range forecast program s. progressive prohibi v. moneymaking. {de) to profit by.sales forecast ~ de afaceri business forecast ~ de trend . prohibitory prohibitie s.broken time ~ de ree$alonare a ipotecii . to trade on/upon profitabil adj.trend forecast ~ economics . to take advantage of.to drive benefit/ advantage from profita v. (politic) platform ~ al salariatilor .extra profit a aduce ~ . profiteering s.draft law. to yield a permite/a rezulta 1111 ~ .ont. prohibitive. beneficial. fin.technical progress progresiv adj.f. scheme. (orar) timetable.to be on short time programa v.i.mortgage rewrite programme ~ de subantrepriza .loading schedule ~ de lucru — (ore de lucru in magazine yi birouri) business hours ~ de lucru cu intreruperi .to leave a profit a trage un ~ din .loan schedule ~ de mcarcare .discharging schedule ~ de e$alonare a creditului .legal profit ~ net .personnel plan ~ de amortizare . lucrative.n. (de document) draft ~ de buget . estimates o o J ~ de contract .fund flow forecast ~ a profitului . rewarding profitor adj.m.to bring in profit. to schedule progress.n. program(me). prohibition proiect s. (plan) schedule.(c.draft contract ~ de lege .280 PRO-PRO ~ inainte de impozitare/neimpozitat earnings before taxes.. project. to program(me)./?.t. short day a lucra cu ~ redus .subcontract programme ~ flexibil de lucru .normal profit ~ ocazional casual profit ~ rapid .

t. 1. interese etc. quality ~ a unui absenteist .(cu drept de a o transmite oricdrui mostenitor) fee simple. to enact pronosport s.brand promotion ~ a vanzarilor .absentee ownership ~ abandonata pe mare . possessor.t.wharfinger ~ de magazin .real estate/property. proportion.'.(cu drept de a o transmite unei categorii limitate de mostenitori) fee tail ~ imobiliara .. proletariat proletariza v.(in cartea funciara) registered proprietor ~ de chei . promotional promova v. calitate) property. proprietor.tehnic .absolute ownership ~ comuna . to deliver propasi v. planner. (intens un produs. proletarian proletariat s. immovables ~ inalienabila .derelict ~ absoluta . mdrcilor etc. designer. property.severally. immo.reputed owner/ proprietor ~ riveran -.(indiviziune) joint ownership ~ cooperatista .berth owner ~ de resurse .m. (in grad. 1. to proletarianize promoter s.technical design proiecta v. (care da in chirie sau in arendd) landlord ~ al marfii .riparian ~ unic .) industrial property .shipowner ~ de nava de linie . (interese) to advance.n. (initiative.t. (trdsdturd. percentage proportional adj.n. estate ~ funciara absoluta .PRO-PRO 281 . to flourish. infunctie) to raise promovare s. realty. to promulgate.sales promotion ~ prin intermediul unei personalitati . freehold ~ funciara limitata .sole owner/proprietor proprietate s. to prosper.m.chief designer proletar adj. football pool/coupons pronunta v.) to boost 2. to design.storekeeper ~ de nava .f..undivided property ~ industrials .(asupra brevetelor.f. detinere) ownership 2.mortmain ~ individuala/nesolidara .landowner ~ prezumtiv . able property.fee.cooperative property ~ corporala .m.cargo owner ~ care percepe o chine excesiva rack-renter ~ cu titlu de proprietate inregistrat/ inserts . o marcd etc.resource owner ~ de ziar .f. to project.m. to thrive proportie s.) to promote.corporeal/tangible property ~ cu drept de mostenire limitat estate in tail ~ ereditara . to plan proiectant s.t.(a cumpdrd-torului) direct response promotion ~ a unei marci . (o sentintd) to pass. promoter promotional adj. holder.t. several property ~ indiviza . ratio. s. proportional proprietar s. owner. promotion ~ a reactiei directe .land(ed) property. heir land ~ funciara .personality promotion promulga v.(SUA) publisher ~ funciar . draftsman ~ -sef. (posesiune.

un sector economic) to safeguard protest s.i.private ownership/property ~ pe viata .(implied restrictii legislative asupra unor norme de consum.(cu ocuparea unui local. flourishing.collective ownership/ property ~ ocupata temporar .(aplicat prin mdsuri de contingentare a importurilor. (cambiaH protest ~ de munca . formalitdti descuraja-toare de import) nontanff protectionism ~ tarifar .n.f.leasehold (property). tenement ~ libera de sarcini/neipotecata estate free from encumbrances.n.intellectual property ~ ipotecata . mteriicerea totald a importurilor pe o pe-rioadd de timp. (brosurd) leaflet ~ de emisiune . to prosper.public/state ownership. norme sanitare etc. protection protectia muncii .t.issue prospectus prosper adj.process/ processing properties prospect s. clear estate ~ mobiliara . 1.282 PRO-PRO ~ intelectuala . prosperity. protective s.employment protection ~ a mediului .personal estate/property. {adept al protectionismului) protectionist proteja v.(a unei cambii) protest for nonacceptance ~ pentru neplata . m scopiil mdepartdrii producalorilor straini} administrative protectionism ~ nontarifar .(prin inchiriere sau arendare) tenancy ~ particulara/privata .f. thrivingness protectie s.labour protection protectie a consumatorilor consumer protection ~ a locurilor de munca .industrial action ~ pentru neacceptare . public/state property ~ transmisibila numai pe linie feminina .m. personalty ~ necorporala . prosperous.patent coverage ~ sociala social protection/security protectionism s.incorporeal/intangible property ~ neevaluata/neimpusa . to protect.life estate ~ publica/de stat . to flourish. protectionism ~ administrativ .accident prevention ~ prin brevetare . prospectus.environment protection ~ contra accidentelor .embarrassed/encumbered estate ~ inchiriata .n. thriving prospera v. (o Industrie. to thrive prosperitate s. (a sprijini) to support.(care constd in aplicarea de taxe vamale asupra produselor impor-tate) tariff protectionism protectionist adj.bare ownership.tail male proprietati tehnologice .unassessed property ~ nuda . ownership without usufruct ~ obsteasca . letting.(a unei cambii) protest for nonpayment ~ social .tail female ~ transmisibila numai pe linie masculina . a unui spatiu} sit-in . protest 2.

f.PRO-PUN 283 protesta v. psychographics psihologie s.to have a bill protested prototip s. (/oc) point. menitd sd sporeascd prestigiul acesteia) institutional advertising ~ murala/pe fatada cladirilor mural/wall advertising ~ nationals .to get in provisions provizion s. industrial psychology public adj.t.combative advertising ~ comparativa .(reclamd pentru tin produs.breakeven point ~ de atractie turistica . 1. {aiidienta) audience ~ captiv .(colaborarea mai multor firme pentru a reduce cheltuielile in acest sector) cooperative advertising ~ distrugatoare .trading post ~ critic al rentabilitatii .t.sightseeing spot. (o cambie) to protest ~ o cambie . fdrd precizarea marcii) primary advertising ~ prin postere . {de stat} public. public. (in monitorul oficial) to gazette publicatie s.f. to make protest of a bill of exchange ~ o cambie prin intermediar .ethical advertising ~ industrials . showplace ~ de aur la import . post. (impotriva) to protest (against) v. to publish.f.) prudence psihografie s. place.(fin. provisional.n. state. {de pe ordinea de zi) item 3. publicity. provision.n. {concept de baza conform cdiuia cdnd doud valori sunt posibile trebuie sd se retina cea mai scdzuta) (cont.) import gold/specie point . (periodicd) periodical. psychology psihologia muncii/industriala occupational psychology psihotehnica s. s.(text publicitar care criticd un produs concurenf) knocking copy ~ etica .f..to protest a bill of exchange. paragraj) item.{obligat sd asculte material publicitar in timpiil receptiondrii iinor programe de radio si televiziune) captive audience publica v. temporary prudenta s.subliminal advertising punct s.fortnightly ~ de specialitate specialized publication ~ de uz intern restricted publication ~ informativa .f.f.{a unei firme.national advertising ~ persuasiva . store. prototype provizie s.n.informative advertising ~ institution ala .subliminala .i. (revista) magazine ~ bihmara . point 2.comparative advertising ~ comuna/colectiva .persuasive advertising ~ primara .digest publicitate s. (articol. to issue. public. n.poster advertising promotionala promotional advertising . publication.loan loss provision provizoriu adj. supply provizii nevamuite {ale unei nave) bonded stores a face ~ . provision ~ pentru credite neperformante bad loan provision ~ pentru pierderi din credite ..business-to-business advertising ~ informativa .f. spot ~ comercial . advertising ~ combativa .

de monopol .(in mod rentabil) capital cut-off point ~ periculos .litigios de drept .) gold/specie points ~ in discutie .) issue of fact ~ pana !a care se poate obtine capital .points at issue ~ pe ordinea de zi .items on the agenda punctaj s.customs house puncte de aur .spokesman putere .umale la import prejudiciazd economia nationals) peril point ~ vamal .monopoly power ~ discretionara de cumparare discretionary spending power ~ executiva .credit scoring purtator s.) issue of law ~ litigios de fapt .(dr.executive authority ~ fiscala .s'.delivery point ~ electronic de vanzare -.(o sutime dintr-un punct procentual) basis point ~ de impunere . authority ~ de cumparare ~ purchasing/buying spending power ~ de cumparare a banilor .electronic point of sale ~ in litigiu .(sub care reduccrea tarifelor v.n. bearer ~ de cuvant . scoring ~ de bonitate .(limitele nitre care oscileazd rata de schimb a doud volute cu ctalon-aur.284 PUN-PUT ~ de baza .) issue -./ 1.(dr.(cdnd trebuie achitatd TVA) tax point ~ de interventie/sustinere .m.(cand banca centrala intervine pentru sustinerea cursiilui) support point ~ de livrare .money purchasing power . in condltiile circulatiei libere a aiirulni mtre tdri) {fin.(la autovehicule) taxable horsepower ~ limitata dc decizie .(dr. power 2.limited discretion ~ retroactiva — (efect retroaciiv al unei legi) retroaction .

efficiency. raid raidul din zori . outturn. (fin. repayment 2.industrial branch. (o datorie. to discharge ~ din barou . branch ~ de afaceri .loading ramp/stage ramura s.) dawn raid raion s. (de debarcare) landing ramp/stage ~ de incarcare . to cross off. to refine rafinarie s.n. refinery ~ de petrol . reimbursement. (rambursare) reimbursement.n. return.f. to repay.bargain basement/counter ~ de vanzare angro .quantity discount/ rebate.f. to remove 2. rebate.) aggregate rebate ~ la cantitate . discount. to pay back.(a unui credit) slow pay and unsatisfactory account ramificare s.(intr-o singurd transd) bullet repayment ~ in avans advance repayment ~ neconforma cu termenii contractual! . o ipotecd) to cancel.n. volume discount/rebate ~ la greutate . dintr-nn registru) to strike off. branching ~ limitata .R rabat s. {din registrul de comert) defunct rafina v. defrayment. repayable.(legi care limiteazd mfiintarea sucursalelor bancare) (SUA) limited branching rampa s.f. (plata) payment rambursa v. (cheltuieli) to defray. platform ~ de acces approach ramp ~ de descarcare unloading ramp/stage.t.n. reimbursable. (amortizabil) redeemable rambursare s.economic branch ~ industriala . defrayable. district 2. ramp. refunding.line of branch ~ economica . (amortizare) redemption ~ a unui impozit .weight allowance ~ la navlu . (a chelluielilor) defrayal. (de pe o listd.tax refunding integrala 5a scadenta .) yield magazin) department ~ de solduri . 1. reduction (in price) ~ comercial .end-year rebate ~ global — (acordat de furnizor detailistului m unumite conditii) (corn.freight rebate radia v. output.f.trade discount ~ comercial pentru plata in numerar . (a sterge) to erase. to reimburse.cash discount ~ de sfar§it de an .to disbar radiat adj. allowance. industry randament s. \.(cumpdrarea neanuntatd a unui packet mare de actiuni in primele momente ale deschiderii bursei pentru a evita cresterea cursului acestora) (bur.petroleum/oil refinery raid s. repayment. 1.f.t. to refund.(la un mare magazin) contract department .t. (intr-un ramburs s.n. stage. (a amortiza) to redeem rambursabil adj.

annualized total return randamente de scara/dimensiune -(relatia dintre cresterea volumului productiei si a cantitdtii utilizate din factorii de productie combinati) returns to scale rang s. (al unui plasamenf) annual yield ~ brut . (proportie) ratio 3.return on capital.economic efficiency ~ efectiv . statement ~ al bugetului de stat .n.) effective yield ~ invariabil .peak efficiency ~ mediu .cost .n.(fin.(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este retrasd inainte de maturitate) yield to call ~ total anualizat . (pozitie in clasamentui ipotecilor la inscrierea unei ipoteci in registrul funciar) (order of) priority ~ ipotecar .(despre activitatea anuald a companiei) chairman's report ~ anual/final (privind activitatea unei societati) annual report.(raportui dintre vdnzdrile unei societati si activele ei) (fin.(in situatia in care exisld in circniatie monedd bimetalicu) (fin) mint ratio .(indicele de profilabilitate'} benefit .(calciilat prin raportarea dobdnzii anuale a unui titlu de valoare la pretui sdu curent pe piatd) current yield ~ de baza .(fin. 1.marginal efficiency of capital ~ marginal al investitiei .286 RAN-RAP ~ al activelor .(fin.) average yield ~ net . rank. (relatie) relation.) asset turnover ~ al actiunilor .yield on investment ~ al pretului de cost .(fin.) net yield ~ nominal . position.rated output ~ pana la maturitate .) basic yield ~ economic .cost efficiency ~ al profitului .bond yield ~ al unui titlu de valoare .marginal efficiency of investment ~ maxim .(rata dobdnzii unui titlu de valoare cu dobdndd fixa) flat yield ~ marginal al capitalului .} gross yield ~ bun . final accounts ~ beneficiu .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este pdstratd pdnd la maturitate] maturity/redemption yield.(fin.) fair yield ~ curent . account. yield to maturity ~ pana la revocare .auditors' report ~ al consiliului de administratie -directors' report ~ al presedintelui .(pe perioada cat a fost delimit) holding period yield ~ anual .(fin.(raportui dintre profitui net distribuibil si valoarea totald a actiunilor comune la cursul pietei) earnings yield ~ al unei obligatiuni . 1.cost ratio ~ bimetalic . efficiency of capital ~ al castigului de capital .return on shares ~ al capitalului . (dare de seamd) report.national accounts ~ al cenzorilor .capital gains yield ~ al dividendelor — (raportui dintre dividendul actual si pretui actual al unei actiuni) dividend yield ~ al investitiei .annual return. connection 2. status 2.mortgage priority raport s.

.to enter on the record • -t n + TTey raportor s.business connections/intercourse/relationship ~ juridice .f. (fortei de muncd.active fixe .delinquent activity report ~ dintre cheltuielile si profitui de exploatare .condensed report ~ confidential .audit report ~ de audit cu rezerve/mentiuni qualified audit report ~ de avarie .operating ratio ~ dintre depozite §i credite . rate. pe mtreaga activitate de corner! exterior) terms of trade ~ de troc .(yaloarea de piata a actiunii impdrtitd la valoarea contabild pe actiune) market-to-book ratio raporturi de afaceri .(raportui dintre indicele pretului mediu de export ?i indicele mediu de import. rapporteurs--^'' rata s. instalment^.(raportui dintre vdnzdrile totale ale uneifirmepe o perioadd determinatd de timp §i valoarea activelor fixe) (cont.(raportui anual al consiliului de administratie) financial statement ~ intocmit la sfar§itul zilei . corn. rate of interest .confidential report ~ de activitate .swapping terms ~ despre clientii care au depa$it scadentele .credit report ~ de evaluare .) expense ratio ~ a circulatiei marfurilor .) turnover ratio ~ a cre^terii .(rala specificatd a dolxinzii unei obligatiuni) coupon rate ~ a dobanzii .valoare contabila .growth rate. exprimatd ca procent al niimdrului mediu de muncitori intr-o perioadd determinatd de timp) accession rate ~ a cupoaului .appraisal report ~ de expertiza . procentajul zilelor de muncd pierdute din totalul zilelor lucrdtoare pe o anumitd perioadd) absenteeism rate ~ a cheltuielilor .interest rate.survey report ~ de lichiditate — (raport periodic al unei band.statement of expenses ~ de conversie . 1.(asig.cargo damage report ~ de cheltuieli . ratio ~ a absenteismului .equity-to-fixed assets ratio ~ datorie .) damage report ~ de avariere/deteriorare a marfurilor .capital propriu .end-of-day report raportui capital propriu .{numdnil de actiuni comune care poate fi obtinut prin conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion ratio ~ de credit .{numdriil de absent! la suta de muncitori intr-o zi de nwncd.RAP-RAT 287 ~ condensat/comprimat .(raportui dintre cheltuieli §i volumul vdnzdrilor/ profitului) (asig.capital-output ratio ~ valoare de piata .lending ratio ~ financiar . prin care dovede^te acoperirea pasivului de cdtre disponibilitdtl) liquidity statement ~ de schimb .work report ~ de afaceri .legal relationship a trece in raport .productie .m.debt-equity ratio "•• investitie .situation report ~ de audit .

pasive curente folosit pentrii determinarea solvabilitdtii unei firme) (fin.floating interest rate ~ a economiilor — (din venitid personal disponibil) savings ratio ~ a frecventei accidentelor .(raportui dintre capitaliil plus rezervele unei band si activele sale totale) capital ratio ~ de capitalizare . oferita pe piata interbancara — interbank market offered rate ~ a dobanzii obligatiunii .) hedge ratio ~ de capital .(rata la care piata bursierd capitalizeazd cdstigurile curente ale unei societal! comerciale pe actiuni) (bur.(care aratd procentui in care un sector industrial este dominat de cdteva mart societdti sou mdsura conciirentei pe pietele bancare) concentration ratio ~ de conversie .(rata interim a rentabilitdtii unei investitii) rate of return ~ a substitutiei tehnice .) current ratio ~ a lichiditatii monetare .(care indicd puterea activelor unei societdti de a genera venit din exploatare) basic earning power ratio ~ a rentabilitatii .) capitalization rate ~ de concentrare . profit rate ~ a proprietatilor nemchiriate .(la un milion de ore-muncd mtr-un an) accident frequency rate ~ a investitiei .(la 1000 de Siicrdtori) management ratio ~ a mortalitatii .bond rate ~ a dobanzii pe piata de capital capital market interest rate ~ a dobanzii variabile .(mimariil de actiuni coniune care poate fi ohtiniit prin .unemployment rate ~ a testului acid .death rate ~ a pierderilor ~ (raportui dintre primele incasate si despdguhiiile platite de o societate de asigurdri) loss ratio ~ a plusvalorii .rate of profit.deposit interest rate ~ a dobanzii la vanzare.prime (lending) rate ~ a dobanzii efective .interbank market bid rate ~ a dobanzii la depozite ..effective (interest) rate ~ a dobanzii la creditele bancare bank lending rate ~ a dobanzii la cumparare pe piata interbancara .(efortid national de investitie in raport de bogdtiile produse) investment rate ~ a lichiditatii curente .(raportui dintre pasivele curente ale unei afaceri s:i activele sale curente) (fin. quick asset ratio ~ contabila a profitului .(raportui active lichide .(raportui dintre nivelul mediu anual al masei monetare si voliimul tranzactiilor economice mijiocite de monedd) cash liquidity rate ~ a managerilor .accounting rate of return ~ de asigurare Tmpotriva riscurilor (bur.) acid test ratio. fin.(pe piata imobiliard) vacancy rate ~ a puterii de ca§tig .(mdrirea productiei prin fabricarea unui articol in load altuid) rate of technical substitution ~ a §omajului .rate of surplus value ~ a profitului .288 RAT-RAT ~ a dobanzii de baza .

) risk-free rate ~ fixa de schimb .(raportui dintre rezer\'a monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) (fin.average interest rate ~ minima a dobanzii . (intr-o fuziune.(relalie care pune in evidentd.(rentabilitatea unei investitii lipsite de rise) (fin.) historical rate of return ~ legala a dobanzii .) participation rate ~ de plata a dividendelor . rate of exchange. in raport cu ECU) central rate . numdrul de actiuni pe care societatea achizitoare trebuie sd Ie dea pentru fiecare actiune a firmei-tintd) exchange ratio ~ de scont .(procent retinut de banca care sconteazd efectele de comert) discount rate ~ dividend . tax rate ~ de tndatorare .floating exchange rate ~ interna a rentabilitatii . (care poate fi perceputd pentru un credit) rate floor ~ naturala a somajului .(procentiil din profit platit sub forma de dividende) dividend payout ratio ~ de recuperare a investitiei in capitalul uman .(paritatea unei monede legate de Sistemul Monetar European.(de piatd al unei actiuni) dividend .(fin.pret .price ratio ~ efectiva a dobanzii .(totalul datoriilor impdrtit la totalul activelor unei societati) (fin.(partea profituliii nerepartizat din totalul profitului companiei) retention ratio ~ de rezerva .effective rate of interest ~ fara rise .natural unemployment rate ~ neoficiala/paralela de schimb parallel rate of exchange ~ neoficiala de scont .(rentabilitatea unei investitii exprimatd ca profit anual procentual raportat la investitia initiala) internal rate of return ~ istorica a rentabilitatii .(pentru creditele acordate de banca centrald) minimum lending rate.fixed exchange rate ~ flexibila de schimb .economic growth rate ~ de impozitare/impunere fiscala rate of taxation. parted capitaliirilor proprii si cea a capitalurilor imprumutate) (cont.(rata dobanzii pe care banca centrald o acordd bdndlor comerciale pe baza amanetdrii de titluri de valoare) lombard rate ~ medie a dobanzii .RAT-RAT 289 conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion rate ~ de crestere economica .) debt ratio ~ de lichiditate . in pasivul bilantului unei societati.human capital rate of return ~ de retentie .exchange rate.legal interest rate ~ lombarda .{mar.) reserve ratio ~ de schimb .nominal interest rate ~ -pivot .private rate of discount ~ nominala a dobanzii .(raportui dintre rezerva monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) cash (-deposit) ratio ~ de navlu necartelat .) nonconference rate ~ de participare .

(pentru) responsible (for).bond redemption raspundere s. effective ~ $i valabil .f. solicitare de concedii etc.(de cdtre o societate care le-a vdndut anterior) share repurchase/buyback ~ de creante .290 RAT-REA ~ procentuala anuala . to repurchase. reaction ~ de cedare/plecare .trade war ~ economic .bad payer razbois.) rating ~ de tara . war ~ al preturilor .(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin lipsd de interes.n.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin combativitate.(dr.tariff/rate war reactie s.) riots and civil commotions rascumpara v.(la o siimd fixd stabilitd) limited/restricted liability ~ nelimitata .n.price war ~ comercial . to approve. actual.f responsibility.(ale armatorilor in caz de coliziune) cross liabilities raspunzator adj.t. redemption. (la licitatie) to buy in. answerable/accountable (for).) secondary liability ~ individuala .(de cdtre debitor) debt buyback ~ de obligatiuni . mar. mar.(despre cecuri) genuine and valid . (o politd de asigurare) to surrender rascumparare s.) flight reaction ~ de rezistenta/lupta .(la capitalul investit) unlimited liability ~ pentru calitatea produsului (prevdzutd de legislatia pentru prbtectia consumatorului) product liability ~ principala . ration. (formularea unei calificdri pe mdsura posibilului rise de nerambursare — partiald sau totald — asumat de investitorul care a realizat plasamente in titluri financiare) (fin. bad ~ platnic .t.annual percentage rate ~ procentuala anualizata .f. to redeem. buyback.(dr. to ratify. (revoltd) riot rascoale §i razboaie civile . real.(asig.{asig. liability ~ conditionata/secundara . (a unei polite de asigurare) surrender ~ a ipotecii . to allowance rascoala s.) several liability ~ integrals .) single liability raspunderi reciproce .primary liability ~ solidara §i individuala .t. (a cumpdra ceva vdndut) to buy back.redemption of mortgage ~ de actiuni .country rating ratie s. liable (for) rau adj.) (man. to rationalize.total liability ~ limitata .f.) joint and several liability ~ unica .) {man. contraargumente etc.real rate of interest ratifica v.economic war ~ tarifar/vamal . to confirm rating s. repurchase.f.annualized percentage rate ~ reala a dobanzii .short ration/allowance ~ zilnica .(in caz de coliziune) (asig.daily ration/allowance rationaliza v.) fight reaction real adj. allowance ~ redusa .

receiver (of goods) 2.m.) to exact 2. recession ~ economics . 1.to make fair profits ~ un beneficiu dintr-o tranzactie . voucher ~ de antrepozitare . (un profit) to realize. claim er. petitioner . (la hotel) reception (desk) clerk ~ de comenzi . possible. warehouse receipt ~ de bagaje .facultative reinsurance reasigurator. (despre mdrfuri) rubbish goods rebuta v. 1.t. (o obligatie.) realization. (a cere.economic recession rechizitiona v. carrying out/through. spoilage. feasible. tin contract) to fulfil ~ beneficii normale . (pe cinevd) to denounce. to replenish.job retraining.f.baggage check ~ de depozitare pe chei .f. {un magazin) to restock reasigura v.(de titluri la o bancd depozitard) deposit receipt ~ de expeditie/transport .t. a solicita. to scrap. (a necesita) to require. reception ~ a marfii .receipt for goods ~ postala . a unui contract) fulfilment 2.f. census taker receptie s.cargo reception. (plata unei taxe etc. to check and sign for receptionare s. scrap.customs warrant ~ . to reinsure reasigurare s.t. reinsurance ~ facultativa .m.t.n. (despre un plan) workable realizare s. to achieve. to requisition recicia v. reinsurer rebut s. (mjudecatd) to sue at law reclamant s.delivery receipt ~ de livrare .s\w.n.f. t. to carry out/through. a solicita) to lay claim to. census ~ al populatiei .dock warrant.to clear realizabil adj. (marfa) to take delivery.t. (dr. to put in a claim for.t.t. (de cdtre un inspector) acceptance 3.order clerk recesiune s.f. to necessitate 3. (personal) to restaff reaproviziona v.clean receipt ~ de primire a marfii . to recycle recipisa s. to recapitalize recensamant^. a unui plan etc.population census recenzor s.t. to throw away recalificare s. 1. taking over/delivery of goods receptioner s. reciprocal. (lucru realizat) achievement reambala v. mutual reclama v.f.REA-REC 291 realiza v. (profesionala) retraining ~ profesionala . waste (product).postal/post-office receipt ~ vamala . receipt. (factory) reject. 1. (a unei obligatii. to repack reangaja v.f.delivery receipt ~ de livrare neta .wharfinger's receipt/warrant ~ de depunere . (a face o cerere/petitie pentru. vocational rehabilitation/retraining recapitaliza v.warant .) plaintiff. warehouse warrant reciproc adj. to reject.t. a pretinde) to claim.t. (a unui profit.m. claimant. (a mdrfurilor) taking ^over/delivery (of goods) 2. (la hotel) reception desk receptiona v.(deposit) warrant.to cash in on a deal ~ un beneficiu net de .

claim for damages ~ ulterioara . requital reconditiona v.f.illuminated sign . 1. (firmd) sign ~ atragatoare/captivanta .t.t. character.f.t.subsequent claim reclama s.failure of the crop recomandare s. /\ (personal) to recruit recrutare s.infbrmativa .standing crop. (a rascumpara) to redeem ~ daunele .f.n. to harvest. request.f.t.292 REC-REC reclamatie s. acknowledgement ~ a datoriei — (confirmare in scris de cdtre un debitor a sumei pe care o datoreaza) acknowledgement of debt. (la hectar) yield ~ bogata .to recover the damages ~ o datorie . harvest.(. (un cont) to adjust.subliminal advertisement ~ zgomotoasa . (bugetui etc. on-the-root harvest/yield ~ proasta . (adaptarea uaor indnstrn sau a unor sectoare industriale la necesitdti noi. to requite recompensa s. complaint.catchy advertisement ~ iluminata . recompense. crop on the root. to amend recunoastere s. objection. (]niblicitate) advertising. to righten. to recondition.staff recruitment rectifica v. to regain. testimonial.publicity stunt ~ pe doua pagini de ziar .(politico de recrutare a fortei de munca) (man. (de productie) peak output recruta v. to set right. record. si nu consumului personal) cash crop ~. recalificarea fortei de miincd) reconversion record s. to recover.rich/heavy/bumper crop crop ~ destinata vanzarii . to recompense.f. borrower's note recupera v.t. (anunt publicitar) advertisement.) to rectify.(care nil este destinata comercializdrii) subsistence ~ justificata -justified complaint ~ pentru daune-interese . comfort rccompensa v.f.f. commercial 2.) claim 2. 1. (dr.to recover a debt . recommendation.direct mail subliminala .nesecerata/in lan . to renew reconversie s. (de personal) recruitment ~ de absolventi . to gather/to get in recolta s. protest. reward.informative advertising ~ ingenioasa . to crop.f. to retrieve. publicity.(fard specificarea mdrcii) primary advertising ~ prin posta . (a corecta) to correct.boom recolta v. crop(s). (impotriva cuivd) denunciation ~ de subzistenta .) graduate recruitment ~ de personal .(care se prind in fata si in spatele omului care Ie poartd) sandwich board ~ pe prima pagina .double-page spread ~ pe exteriorul mijioacelor de transport .(a unui ziar) front-page advertisement ~ pentru promovarea unui produs promotion ~ primara .travelling display ~ pe pancarte . to reward.

to get back redresa v. editorial redeventa s.) to abate.debt recover) ~ a datoriiior prescrise . to diminish.) action for cancellation ~ in revizuire . lowering.f. to send down. to recover.) replevin ~ a cheltuiclilor . {rdscumpdrare) redemption ~ a bunurilor tinute sub sechestru {dr.m. 1. anuntwi) copywriter ~ economic . cund detindtorul unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar respo/isabile clacd trasul nu-ji respectd obligatiile) recourse ~ in anulare . impOzite etc.r. recovery. {activitatea unei intreprinderi ca md-surd premergdtoare mchiderii ei) to run down v. to work out. to decrease. retrievable. to knock down/ off. {de carte sau la un ziar) editor. to draw up. {suma de bani pidtitd periodic de cdtre persoane care au lual in concesiune mine.REC-RED 293 recuperabil adj.t. {de preturi) cut. to turn oneself about redresare s.f. {dr. redhibitory redhibitiune s.economic recovery reduce v.(prefuri) to shade reducere s. redeemable recuperare s. bugete) to ax(e). sitiiatie apdrutd in caziil cle protest al cambiilor.n. {preturi) to lower. (prefuri) to slash ~ putin . {f'manciar) to recuperate. to scale down.(de ziar) editor-in-chief. to retrench.r. recoverable.{al unui ziar) city editor ~ responsabil cu reportajele locale {SUA) city editor ~ -sef/responsabil . {micsorare) decrease.{dr. (redactare) editorship redactional adj. diminution.t. retrieval. {coleciiv de redacfie) editorial staff. impozite) . to word. reduction. 1. regain.bad debt recovery ~ a daunelor .f. (a mic§ora) to decrease.waste recovery recurs s.t. sau au contractat licente prin know-how) royalty redhibitoriu adj.t. {anulare a unei vdnzdri cdnd obiectui vdndut are un viciii) (dr.f. {regres. to cut down.) petition for review redacts v. reduction. terenuri etc. to reduce. to draft. {de reclame. {taxe. {de cheltuieli) curtailment. {economic) to recover.f.f.) appeal 2. to regain. retrenchment. {sediu) editorial office 2.{cheltuieli.income redistribution redobandi v.{dr. retrieve. lessening. {un contract) to make out redactor s. recovery ~ a afacerilor . to lessen.recovery of damages ~ a de$eurilor . chietymanaging editor redactie s. {cheltiiieli') to curtail. {despre valoarea actiunilor) {bur.recovery of expenses ~ a datoriilor .f. cutting down.) to ease off/up ~ drastic . redistribution ~ a veniturilor . to diminish. to redistribute redistribuire s.) redhibition redistribui v. to lessen.business recovery ~ a pietei recovery of the market ~ comerciala trade recovery ~ economics . {de taxe.

(insufficient) scanty reedita v.294 RED-REE abatement.) full terms redus adj.wage cuts ~ uzuale de navlu {mar.{fabricate sail comer cializate) variety reduction ~ a impozitelor .t.(a impozitelor) (cont) writing-down allowance reduceri ale impozitului pe venit income tax allowances ~ compensatorii ale taxelor vamale compensatory tariff reductions ~ contractuale de pret pentru parcul de autovehicule . rebate.(dacd acestea sunt cumpdrate de la o singurd firma) fleet terms ~ cumulate .(acordate de angrosist detailistidui in anumite conditii) (corn. tarife) low. impusd de guvern) rollback ~ liniara/orizontala a taxelor vamale . bugete) ax(e). (a retipdri) to reprint reescont^. entrepot trade reexporta v.age relief/allowance ~ salariale .t. to reexport reexportator^. (sub nivelul statutar sau sub eel prevdzut de autoritdti} capital impairment ~ de personal . to reschedule reesalonare s. to rediscount reesalona v.contraction of money supply ~ a navlului . reappraisal. to reassess reevaluare s.n.revaluation of assets reexport s. allowance.small income relief ~ a impozitului pe profitui obtinut la export . reduced.staff reduction ~ drastica . reexporter .) deferred rebates fiscale pentru investitii -(inlocuirea mijioacelor fixe uzate) investment allowance ~ fiscale pentru varsta .(de cheltideli.(diminuarea capitalului in actiuni al unei societal!) capital reduction.export-tax relief ~ a masei monetare . across-the-board tariff reduction ~ mica/nesemnificativa a preturilor price shading ~ pentru plata in numerar .(reducerea cu acelasi procent a tuturor taxelor vamale ale tdrilor participante la o rundd de negocieri comerciale) linear/horizontal reduction of tariffs. revaluation.tax reduction/relief ~ a impozitelor pentru veniturile mici . (despre venituri. to reappraise.t. reduction in/of the prices ~ a tarei . rescheduling ~ a datoriei debt rescheduling reevalua v. a salariilor etc. (de preturi) slash ~ fiscala pentru amortizare depreciation allowance ~ generala . to republish.shorter hours ~ de capital .rebate of freight ~ a preturilor . to revalue.discount for cash ~ prin amortizare . to reissue. (despre preturi. rediscount reesconta v.tare allowance ~ a zilei de munca . relief. beneficii) poor. t.(a preturilor. (rabat comercial) discount.price reduction/cut.f.n.f. (a activitdtii unei intreprinderi ca mdsurd premergdtoare inchiderii ei) running down ~ a gamei de produse .t. reassessment ~ a activelor . drawback.m. reexport.

(a unui cec.t.property register ~ de cambii . (de a mdeplini o obligatie contractuald etc. register/ registration/record office registru s. reference. register.foreign exchange regulations ~ de administrare judiciara .trade references refinanta v.f. al unei masini) (normal) run/running ~ al schimbului valutar . to refinance reflatie s. registry of shipping.(al unui utilaj.delivery book ~ de magazie . al unei masini) (normal) run/running ~ de proprietate particulars . (o ofertd) to turn down. (fin.(account) book ~ cu copii de acte/documente copybook ~ de achizitii .f. 1. {de operare al unui utilaj. (social.order book ~ de comert . trade register ~ de evidenta a francarii . book.REF-REG 295 reface v. reform ~ a taxelor vamale .) regime.cash book/journal.monetary/currency reform refuz s.) reflation reforma v. record. {regulament) regulation 3.tax reform ~ monetara . ship's register ~ al actionarilor . vamal etc. (un stoc de marfuri) to restock referinta s. to restore.register of companies.tariff system ~ vamal .economic reform ~ fiscala .private ownership ~ tarifar .bargain book ~ de cadastru . politic. control ~ autonoma .(marfuri in depozit) stock book . system. (a innoi) to renew reforma s.n. rental ~ contabil .customs regime registratura s.t. {contabil) (account) book 2. to refuse.n.t. shareholders' register ~ al arendasilor sau al veniturilor din arenzi . (a respinge) to reject. (indeplinirea unei obligatii contractuale.) classification society. cash paid/received book ~ de casa cu coloane . (despre cineva) character ~ a bancii .postage book ~ de evidenta a marfurilor mcarcate .columnar cash book ~ de cecuri .f.) to repudiate regie s. 1. refusal.tariff reform ~ agrara .f.register of members.rent-roll.inventory book ~ de livrare . (forma de guverndmdnt) government 2.purchases book/journal ~ de afaceri/tranzactii .f.bill book ~ de casa . (societate de clasificare) (mar.agrarian/land reform ~ economica .t.bank/banker's reference referinte comerciale .public corporation regim s.check register ~ de cheltuieli marunte . {a imbundtdti) to improve. registry. plata unei datorii etc. to remake. administration. to reform.) repudiation ~ nejustificat de onorare . a unei cambii) wrongful dishonour refuza v.(institut cand o firmd nu-si mai poate mdeplini obligatiile financiare) receivership ~ de lucru/operare .(ale unei firme) petty cash book ~ de comenzi .n.cargo book ~ de inventar . to decline.

tabular book ~ temporar .(mar.tare and tret reguli de calculare a tarei .) tonnage regulations .n. settlement ~ a chiriilor .wine district reglementa v. zone. maritime/ship's register ~ portuar de evidenta a marfurilor incarcate .books of receipts and expenditures ~ diverse . rule ~ aritmetica pentru calcularea tarei .(al actiunilor) transfer register ~ de vanzari .(de tranzactii) waste book regiune s. statute ~ de avarie comuna .296 REG-REG ~ de marfa . regulile de ambalare si etichetare.regulation of the market ~ a preturilor .minute book ~ de reclamatii claims/complaint book ~ de sarcini si ipoteci .(a I unei intreprinderi) service instructions ~ portuar . district ~ aurifera .settlement of dispute ~ a monopolurilor .price regulation ~ a schimbului valutar .balance book ~ de transfer .(cont.inland ~ industrial^ . (situatie apdrntd in cazul de protest al cambiilor. control.) sundries ledger ~ naval/maritim .sales book ~ de venituri si cheltuieli .classification society. terminologia si abrevierile standard etc.) technical regulations regula s.customs regulations regulamente tehnice .f.exchange control regres s.) ledger ~ de proceseverbale .regulation of monopoly ~ a pietei .(asig.register of mortgages ~ de semnaturi autorizate .signature book ~ de solduri .flood land ~ impadurita . to regulate.forestry ~ viticola .(care stipuleazd caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricatie. returns inwards book ~ de partizi .internal regulations ~ de serviciu .rent control ~ a diferendului/litigiului . regulation. registry of shipping. region.t. mar.port shipping register ~ tabular .f. to control. n. to settle reglementar adj.severe/strict regulations ~ vamal .industrial area ~ inundabila . area.port/harbour regulations ~ strict .) general average adjustment/statement ~ de ordine interioara . to bring under regulation.) sales returns book.taring regulations ~ de calculare a tonajului .(cont. prevederile administrative ce trebuie aplicate. statutory reglementare s.(luatd pe credit) passbook ~ de marfuri returnate/refuzate -(cont.f.service regulations ~ intern de function are .gold field ~ centrala . cdnd detindtomi unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar responsabile dacd trasul nu-si respectd obligatiile) recourse regulament s. regular. to regularize. regulations.

to report.f. to deliver.economic relations economice Internationale international economic relations ~ juridice . to send.public relations ~ cu salariatii . revival. reduction. pi. (reimpozitare) reassessment reintegra v. (comision) (bur.coastal towage .f.f. (prin mandat postal) remittance. corn.m.investor relations ~ cu publicul/publice .t. to tow. towing. to tug.privity of contract ~ cu clientii .f. (cunostinte) acquaintance ~ directa/personala . reducere) rebate.(a unei legi) revival reinvesti v. (intr-o functie anterioara) to restore smb. (masini) to trail.t. towage.f. to hand over. consignment. (bur. (de documente) surrender ~ bancara .t..f. (a repune in drepturi.) half--commission man remorca v./) to draw. (a reimpozita) to reassess reimpunere s.relations of production. relations. (rabat. productive relations ~ diplomatice .f. (legdtura) connection. evenimente. to tow. dealings. a reintegrd) to reinstate.(mtre patronat si salariati sail sindicate) labour/ industrial relations ~ de productie .t.f. (intr-o functie anterioara) restoration reintrare s. corn. (ambarcatiuni) to haul. (prin mandat postal) to remit. allowance 2.t. tuggage. delivery. to reinvest ~ profitui . recovery ~ economica .business relations ~ de munca .) recaption ~ in vigoare . to pull remorcaj s.diplomatic relations ~ economice .REI-REM 297 reimpune v.t. (to his position/post/office) reintegrare s.t.) to renew retnscrie v. (documente) to surrender remitere s. (c. second mortgage remnoi v. pulling ~ costier . to consign.direct contact relatii comerciale .t.trade relations.customer relations ~ cu investitorii .economic recovery ~ economica bazata pe cerere -recovery based on demand side ~ economica bazata pe oferta -recovery based on supply side relata v.privity monetare internationale international monetary relations relua v. 1. (stiri. commercial intercourse ~ contractuale directe . to resume. towing. (in posesie/drepturi) reentry ~ in posesie — (prin bund intelegere) (dr. (c.n.. towage. (un contract. (de ambarcatiuni) haulage. (repunere in drepturi. despre ziaristi) to cover relatie s. relation. (de masini) trailing. 1. to state.) to reenter relansare s. to renew ~ lucrul . intercourse.) drawing. (un articol intr-un cont) (cont.to plough back reipotecare s.to resume work remite v. sending. hauling. {contact) contact 2. un abonament etc. reintegrare) reinstatement. handing over.) half commission remizier s.employee relations ~ de afaceri .bank remittance remiza s.t. relationship.f.

(forma a rentei inca-satd de intreprinzdtorii care dispun de factor! de productie rari. remunerative.push-and-tow tug ~ de manevre portuare . tugboat.298 REM-REN ~ de avarie .f.push-towing remorca s. yield.oceanic — ocean towage ~ prin impingere . obtinutd in situatiile care provoacd un deficit de ofertd .(yenituri suplimentare pe care un individ Ie poate obfine ca urmare a aptitudinilor sale speciale) ability rent ~ de monopol . t. earning power ~ a activelor .f.(calculate ca raportui dintre dividendele platite de firmd si pretui de piatd al actiunilor firmei) stock yield ~ a capitalurilor proprii . profitable.f.to break even renta s.{renta funciard suplimentard obtinutd pentru un teren mat fertil. paying.dock/ harbour tug ~ de salvare . pusher ~ maritim .ocean (-going) tug remunera v. rewarding. remunerative. pay. (mar.) to recharter renegocia v.waggon ~ -cisterna .warping tug ~ de impingere §i tractiune .t.) tug. (vehicul) trailer ~ basculanta . emolument. gainful..sea towage ~.land/ground rent ~ m natura . moneymaking.n. gainfulness.(renta.tank-trailer ~ de autocamion .) situation rent ~ funciara .canal service tug ~ de halaj .') tow.sea(going) tug. deep-sea tug ~ oceanic .monopolul natural sau artificial. consideration renavlosi v. reglementdri vamale si tarifare etc.coastal tug ~ de andocare . remuneration. unearned income ~ anuala datorata .life annuity .river towage ~ maritim . profitableness. to remunerate remunerativ adj..river tug ~ -Tmpingator . gainful.dock-working tug ~ de canal .(raportui dintre profitui net si activul total) return on assets ~ a actiunilor .peppercorn rent ~ viagera .(profitui disponibil pentru actionari impdrtit la capitalurile proprii) return on (common) equity ~ a investitiei . inaccesibili altord) monopoly rent ~ de raritate . to renegotiate renta v. (rentabil) profitable.push tug. (anuald) annuity.f.truck trailer ~ pentru bu§teni lungi . lucrative rentabilitate s.annuity due ~ de abilitate . remuneratory 2.emergency towage ~ fluvial .rent in kind ~ nominala . 1. vessel towed. to bring profit. to be profitable/remunerative/lucrative rentabil adj. (mar. towboat ~ costier . return.t. mai bine amplasat etc.return on investment a atinge pragul de ~ .salvage/rescue tug ~ fluvial . rent. rewarding remuneratie s.timber carriage remorcher s.) scarcity rent ~ diferentiala . nesubsti-tuibili. (mar.

remission.(asig.preventive repair ~ provizorie . cesionare) surrender.) allocation of responsibilities ~ a resurselor . (de fonduri) appropriation. fin. 1. (despdgiibire) compensation. Friii . (la un drepf) disclaimer.waiver of claim ~ la prime . (a mcdrcdturii sau a balastului) (mar. partial .t. to distribute. rentier.(de asigurare) waiver of premium ~ tacita . to reorganize repara v. (a rectified) to rectify. legal remedy ~ capitala/generala .m. 1. 1. (sumd reportata) amount brought/ carried forward 2. (a unui rise) (asig. (masini.i. waiver. (la bursa de valori. (la o actiune judiciara) abandonment ~ la dreptui de a protesta o cambie waiver of demand.) trim. repair. (cedare. fund holder. (proportionals) apportionment 2. amuharea achitarii iinei dator':i. capitalurile investite) to repatriate report s.f. (un rise) (asig.n.funciara .) (trecerea unei sume . (beneficiar al unei rente anuale) annuitant renunta v.) spread 3. mar. a cesiond) to surrender. sharing out. to repair. to allocate. indemnification.f.allotment of profit ~ a responsabilitatilor . 1.REN-REP 299 rentier s.to waive a right renuntare s.(man. notice and protest ~ la o actiune judiciara abandonment of action ~ la o cerere/pretentie . trimming ~ a avariei . (incdrcdtura sau balastui) (mar. 1. assignment. to allot.) to trim repartizare s. to mend. division.resource allocation ~ a valorii de asigurare apportionment of valuation ~ a riscurilor .total.distribution of expenses ~ a flotei pe linii de navigatie shipping pattern ~ a greutatii . t. (la o actiune judiciara) to abandon ~ la un drept .weight distribution ~ a profitului . (cont.implied waiver reorganiza v.allotment of property ~ judiciara a debitelor unui falit adjudication of bankrupt's debts repatria v. turnover job ~ curenta/de intretinere . (proportional) to apportion 2. to share out.temporary repair repartiza v.din josul unei coloane in fruntea coloanei urmdtoare a unui registru) carry-forward/-over. (la) to renounce. allocation. (a compensa) to make up for reparatie s. to assign.running repair/service. allotment.itemized appropriation of funds . (projitui.t.f. renunciation.) risk spread ~ detaliata a fondurilor .(rdspdndirea plasamentelor sau a creditelor cu scopul de a se obtine cea mai bund garantie contra riscurilor de capital sau de venit) (fin.t. operating repair ~ preventiva . (a ceda. distribution. to sign off. aparate) to overhaul 2.. (generald. fin.. revizie) overhaul 2.(general) overhaul. to waive. (la un drepf) to disclaim.) average adjustment ~ a cheltuielilor . to divide.) to spread 3.

reinstatement.simpia .simple reproduction repune v.f. correspondent.ii de productie la scam economiei r. official.good reputation ~ de solvabilitate • creditworthiness ~ rea .to refloat a company repunere s. retaliaiory measures. la bursa de mdrfuri. (un apel) to dismiss.(de •. un angajamenf) to honour ~ conditiile contractuale .impotriva . (pentru) liable/ responsible/answerable/accountable (for) s.(al unei companii intr-o anumitd zona) sole/exclusive agent ~ general . (o motiune) to vote down responsabil adj.n. salesman. executive.f.auonale\ reproduction ~ largita . (lilerar) reportage reporter s.) to continue reportaj s.general agent ~ imputernicit legal . (de represalii) retaliatory reprezenta v. representative office ~ comerciala . restoring.enlarged reproduction . (pretentii.duly authorized representative reprezentanta s. (care ia interviuri) interviewer.to retaliate on represiv adj. coverage. to restore.to comply with/to keep to contract terms a nu-§i ~ obligatiile .t. to act for.f. reputation ~ buna . pdnd la nrmd-toarea lichidare. to decline. to turn down./. business/commercial agent ~ diplomatic . continuation account ~ al articolelor in cartca mare (cont.authorized/appointed agent ~ comercial . (o obligatie. (in drepturi'} to reinstate.t.to fail to meet one's obligations respinge v. to stand for reprezentant. restoration ~ in poscsie .serviceman ~ autorizat . to repulse. (bur. (leged) to abide by. restoration ~ in activitate .y.resident minister ~ exclusiv/unic . measures of retaliation a aplica .m. o propunere) to overrule. cereri) to disallow. (o clauza) to comply with. trade representative. to repel.sole agency reprczentare s. to observe. (p obiectie.(a unei firme) refloating m drepturi . (cor.) reprisals. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.m. {in cartea mare) to post 2. manager ~ de zona . (pe cinevd) to represent.) to carry forward/over.f.•anzdri) area manager . representation. (o propunere. (economice.w. to keep to.reentry ~ in vigoare . pi.f. representation ~ sindicala/a salariatilor . o oferta) to reject.(a unei legi) revival reputatie s.300 REP-RES plata unei dobdnzi. agency. to observe.t.sales agent/ representative. retaliation.f. representative agent ~ al fabricii furnizoare . activitate) to refloat ~ in activitate o companie . 1. (//.t. (reluarea continud a procesuli.t. reporter.bad reputation respecta v.) posting reporta v. (care adreseazd intrebdri) questioner represalii s.trade agency/ representation ~ exclusiva . vamale etc.employee representation reproductie s.

remainder 2. to reorganize resursa s. stringency. restrictive. (salariala) back pay.(dr.) jointly and severally liable ~ sindical . to restrict. pi.exchange restrictions restructura v. to restructure. (a cheltuielilor.legal constraint restrictii bugetare severe .wage restraints ~ valutare . (de bunuri.t.) to contract.discriminating/ discriminatory restrictions ~ la export . (despre o clauzd) saving restrictie s. limitation. remaining. to refund restituire s.f.(dr. accountability. constraint ~ legala .f.arrears of wages restitui v. proprietati) restoration. qualification.f.f. (a micsora) to diminish. limitation.) replevin ~ a impozitului . refunding ~ a bunurilor sechestrate . liability ~ fiduciara — (a adminisirdrii unui fond depensii) fiduciary responsibility ~ functionala . to give/to hand back. limitare) restraining. restitution.limited liability ~ sociala .export restrictions ~ la import .qualitative restrictions ~ cantitative . (despre piata financiara) stringent restrictiv adj. proprietati) to restore. (a reduce) to reduce. rest. resources. diminution. (de bunuri. restraint of trade ~ de contingentare . ability . (in bani) change restant adj. backlog.trade-union leader/ organizer responsabilitate s. restricted. (creditele) to tighten restrangere s. to limit. afaceri etc. (a ingrddi) to restrain. (mgrddire. (deposit ca termen) overdue restanta s. restrangere) restraint. limiting.t.(a specialistilor dintr-o mtrepriiidere) functional responsibility ~ limitata .f. (bani) to return.ax(e) ~ calitative .business contraction ~ a creditului/posibilitatilor de creditare stringency/tightening of credit ~ a dividendelor .) contraction.quota restrictions ~ discriminatorii .(a firmelor pentru echilibrul social} social responsibility rest s.return of premium ~ a taxelor vamale .import restrictions ~ salariale . back. responsibility. restriction.quantitative restrictions ~ comerciale . means. a afacerilor etc.dividend limitation/ restraint ~ a pietelor . (a creditelor) tightening. (arierate) arrears restante salariale . owing.RES-RES 301 ~ ierarhic .n.decline of the markets a schimburilor exchange restriction restrans adj. limited. (cheltuieli.customs drawback restrange v.trade restrictions. resource.tax refund ~ a primei de asigurare . (a unei afaceri prin vdnzarea sail inchirierea unor active) divestment ~ a afacerilor . refund.f. 1. (de bani) return. restriction. reduction.line man ~ in mod solidar . (mgrddire. outstanding.t.

f.resources.t. (adunare) assembly. (sechestru) distress. to reconvey.) deductions from pay. to pay retributie s.(despre legi) to retroact retroceda v. to withhold. activitate) to retire. domicile.primary resources ~ economice . de mdrfuri etc. to withhold.natural resources ~ umane . (o suma din fonduri. (. (pentru plata impozitelor.(injustitie) nonsuit ~ de numerar . to retrocede retrograda v. to remunerate. returnable retea s.computer network ~ de conducte . pay ~ in functie de performante performance-related pay retroactiv adj.road network retine v. economii) drawing. (a se pensiona) to retire 2. {monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) to immobilize v. (conform legislatiei in vigoare) statutory deduction reuniune s.) withdrawal. retention ~ de salariu . de drumuri etc.economic resources ~ financiare . abode. meeting reusi v.chain store ~ de sucursale . 1. funds ~ hidroenergetice . draw. (depuneri. distraint retrage v.trading network ~ de alimentare cu apa .t. (de depuneri.pipe system ~ de magazine . lien. mdrfuri etc. to give up retragere s.) to withdraw. (SUA) railroad system ~ rutiera .human resources resedinta s. (cotizatii sindicale din salariu) to check off 2. to deduct. (un salariat din cauza rezultatelor nesatisfdcdtoare sau a comportamentului) to demote retrogradare s. to recede. dwelling place retentie s.(a cotizatiilor sindicale) checkoff. rutierd. residence. (de monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) immobilization 2.) to retain. reunion.t.f. remuneration.highway system ~ feroviara .(in cazul nerambursdrii unui credit) wage assignment ~ din salariu . (din afaceri.t.'. chain ~ comerciala . (o suma din fonduri.f.f.. economii) to draw. withholding. bilete) to book. (din activitate.branch network ~ de sosele/drumuri .water-power resources ~ naturale . (bani din circulatie) retirement. retroactive a avea efect.railway system/network. a asigurdrilor sociale etc. to bespeak retinere s. (o camera) to engage. (feroviard.to be successful in business .f. to send back returnabil adj. (bani din circulate} to retire. to be successful (in) ~ in afaceri .) system.f. afaceri) retirement ~ a actiunii . 1.cash withdrawal ~ masiva a depunerilor bancare .run on banks ~ temporara a unei licente suspension of a licence retribui v. (comerciald.) network.. demotion returna v.t. 1. (o suma) to keep back. (in) to succeed (in).302 RES-REU resurse de materii prime .f. to hold back.supply system/network ~ de calculatoare . to draw back. (salariul etc.r. electricd etc. deduction.f. (locuri.

to inspect.stock of cash ~ din reevaluare . (tehnic) to overhaul 2.advertiser ~ de specialitate . to control. (a destitui) to dismiss.stop payment revolutie s. revolution ~ industrials industrial revolution ~ manageriala (schimbare profundd a principiilor de management si conducere a firmelor de afaceri) managerial revolution ~ verde . reserve. to retool. (mai ales de literaturd. (rambursarea unei emisiuni de obligatiuni sau actiuni preferentiale inainte de scadenta) call ~ a unui ordin de plata .to get the best of a bargain/deal a nu ~ in .t. to resell. callable revocare s. (tehnica) inspection.) (in lingouri) bullion reserve.t. stock of capital.(denumire data ansamblului de actiuni si mdsuri de ameliorare geneticd a semintelor pentru culturile de baza. (sdptdmdnala) weekly. (restrictie. (anulare) repeal.capital reserve.technical inspection/' revision.specialized review ~ economics .t. control.gold reserve ~ de capital . (fin.f. to claim.(fin. revision.press review ~ de anunturi/reclame .audit ~ generala . claim. examination.(pentru acoperirea necesarului de fond de rulment) general reserve ~ lichida . magazine.REU-REZ n r\'y ->03 ~ mtr-o tranzactie/afacere .(a activelor) (cont.f. to re-equip revaloriza v. to sell again revista s. (lunard) monthly.trade journal ~ interna . (drepturi) to assert revendicare s.t.f. (destituire) dismissal.) reserve. deposit 2.to fail in reutila v. (de drepturi) assertion revendicari salariale .) to audit revoca v. periodical. (moneda nationals in raport cu etalonul de referinta) to revalorize revanzare s. clauzd limitativa) reserve.) review ~ a presei . stiintd etc. condition.f. journal.t.m.f.(disponibild pentru plasamente imediate) cash reserve ~ metalica . (a unui ambasador din post) recall 3.auditor revizui v. revocation. (cant. stock. (provizion) provision 3. resale revendica v. controller ~ contabil . revocable. request. (a unei band) surplus reserve ~ de numerar . 1.(general) overhaul ~ tehnica .t. to demand.f. 1.(a unei band) extraordinary reserve ~ generala . to request.) revaluation reserve ~ extraordinara . 1. (a anula) to repeal. to cancel 2. in vederea mdririi productiei agricole in zonele si tarile cu deficit alimentar accentual) green revolution rezerva s. (tin ambasador din post) to recall revocabil adj. to revoke. cancellation 2. stipulation ~ de aur . (contabila) audit ~ contabila .wage claims revinde v. 1. 1. overhaul(ing) 2. (in monede si lingouri) coin and bullion . inspector. qualification. (bilunara) fortnightly. demand.(a unei firme) house magazine revizie s. maintenance inspection reviior s. conditie.f.

{a materialelor) strength ~ a consumatorilor . resume ~ al principalelor $tiri .) hidden/inner/secret reserves ~ bancare .{mentionate in bilantui contabil) {cont.f. (a suspendu) to suspend.n.t.f. to heave.t. to undo.wear resistance rezolutie s.to pass/to adopt/to approve/to carry a resolution a propune o ~ .f. to sum up.bank reserves ~ bugetare . {greiitdti) to lift. annulment.(yaloarea minima a lichiditdtii pe care o bancd este obligatd prin lege sd o detina) legal/statutory reserves ~ minime obligatorii .{ale unei band) minimum reserve requirements ~ pentru credite neperformante bad debts reserves ~ primare .t. remnant rezilia v. summary. to annul.strategic stocks ~ valutare §i de aur .) residuary reziduu s.304 REZ-RID ~ pentru cheltuieli neprevazute contingent reserve ~ valutara . resistance 2. 1.budget reserves ~ excedentare . to terminate. to remove 3. to brief. residuum. dar nu genereazd venituri) primary reserves ~ proprii — {rezervele bancare minus cantitatea imprumutatd de band de la Banca Rezervelor Federale) {SUA) unborrowed reserves ~ secundare . o conventie) to cancel. to raise.reserve currency rezerve ale societatii . {dr. .{in ciuda publicitdtii) sales resistance/apathy ~ la uzura . 1. brief.to move/to submit/to table a resolution rezuma v. termination.{rezerve bancare care asigurd lichiditdti imediate.(constituite din profit) company reserves ~ ascunse/secrete . dissolution rezistenta s.n.vault cash ~ legale . to rescind. to hoist 2. 1. resolution a adopta o ~ .{reserve bancare investite pe termen scurf) secondary reserves ~ strategice . residue. voidance.to build up reserves a retrage sume din fondurile de ~ to draw on the reserves rezident s. televiziune) headlines ridica v.gold and foreign exchange reserves ~ vizibile/declarate . {a mdri) to increase.{la radio.f. residence rezidual adj. to summarize rezamats.{ale unei band) excess reserves ~ facultative — {rezerve de capital a cdror constitute mi este obligatorie) voluntary reserves ~ in numerar . residual 2.m. cancellation.consumer resistance ~ a materialelor . (un contract. resident rezidenta s. to void.) visible reserves a constitui ~ .(delict de bilant care constd in denaturarea inregistrdrilor contabile prin subevaluarea activelor) (cont. to dissolve reziliere s. {restrictii} to withdraw.strength of materials ~ la cumparare . rescission.

(riscul de baza inerent activitdtii de exploatare a firmei) (fin.RID-RIS 305 (preturi) to raise. 1. (de greutdti) lifting.theft risk ~ de gheturi .(asig.(asig.to raise/to make objections ~ pretentii . (suspen-dare) suspension. (crestere) growth.(la alocarea capi-talului. to skyrocket ~ obiectii .insured risk. mar. to put up 4. -hoisting 2. risk. risk insured ~ comercial .) third-party risk ~ de spargere . hazard.owner's risk ~ al carau§ului .) shipper's risk ~ al nemdeplinirii obligatiilor . acesta reflectd efectele unui proiect asupra riscuhd finnei. mar. mar.(asig.) risk of seizure ~ de coliziune/abordaj .business risk ~ al armatorului .) business risk ~ de frauda .wage increase ~ brusca a preturilor -jump in prices ~ topografica topographic(al)/land survey ring s. (asig.(asig. despre preturi) to zoom up.commercial/trade risk ~ comun — (atdt pentru navd.credit risk ~ de firma . (imbu-ndtdtire) improvement. mdsurat ca efect asupra variabilitdtii profitului firmei) corporate risk ~ de accidente profesionale/de munca occupational hazard ~ de captura .(prin asigurare) covered risk ~ al afacerii .(riscul expro-prierii activelor unei filiale struine de cdtre taragazdd sail restrictii nepre-vazute asupra fluxurilor de numerar cdtre companiamama) sovereign risk ~ de transbordare transshipment risk. (mdrire) increase. cat yi pentru caric) (asig. removal 3. risk of boats/craft ~ de tranzactie .(a coletelor de mar/a) breakage risk ~ de suveranitate .fraud risk ~ de flirt .can'ier's risk ~ al cumparatorului .) adventure ~ acoperit .to force up the prices ridicare s.r.n.n. mar. (o sedinta) to break up v.buyer's risk ~ al inflatiei . mar.) common adventure ~ corporativ .f.default risk ~ de lichiditate (incapacitated intermediarilor financiari de a onora obligatiile financiare pe termen scurf) liquidity risk ~ de prejudiciu adus unui tert -(asig.inflation risk ~ al incarcatorului . unde actioneazd agentil) ring rise s. 1. (/a) to amount/to come to. mar. betterment ~ a preturilor — rise in prices ~ a salariilor .) risk of collision ~ de credit . (brusc.insurable risk ~ asigurat . (incintd circulard din sala bursei. raising. to run into 2.) ice risk ~ de incendiu . heaving.to raise claims ~ preturile fortat/artificial .fire risk ~ de incetare de plata .(in tranzactiile de comert exterior) noncompletion risk ~ al puterii de cumparare -purchasing power risk ~ asigurabil . (de restrictii) withdrawal. to scale up.(riscul valutar da-torat diferentelor de curs in tranzactiile .

(dr.(asig.m.) extra/ additional risk ~ total . riparian.i.to incur a risk risca v.(asig. fruitful 2. (bani mtr-o afacere) to stake ripisa s.(asig. (din mar/a) to spill 2. care rezultd din oscilatiile pietei bursiere si nu poate fi eliminat prin diversificare) (bur. dividende preferentiale.) premium refund ritms. register 2. riverain.(abaterea standard a unui titlu de valoare) (fin. rich rol s.) ship's ledger/ articles.rate of turnover ~ de cre$tere economica . to venture. rebate ~ de navlu . list. thriftlessness risipi v. to fruit roditor adj.political risk ~ profesional professional risk ~ sistematic/relevant/de piata .) deferred rebate ~ de prima .. return.) inherent risk ~ maritim (marine/maritime) adventure.n.m.) (de procese) cause list.) incalculable risk ~ intrinsec .(fin. to disperse.(asig. river (-side) s. rate ~ de circulatie a marfurilor .t. riverside resident robot s.(asig.) immediate risk ~ incalculabil . risk at sea ~ moral — (comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. squanderer. to scatter. marine/maritime risk. s.) operating risk ~ politic . muster roll/book . roll.economic growth rate ~ de productie . 1. timp etc. fin. rival rivalitate s. robotics rodi v. to risk.f. m. to bear/to yield fruits. riverain.m.) moral hazard ~ neasigurabil .(mar. (calendar de termene) calendar ~ de echipaj .f.) to waste.(riscul diversificabil sau specific unei anumite companii.t. to squander (away) risipitor adj. refund.(riscul care existd in conditii de functionare normald a bdncii) (fin. wasteful. contention riveran adj.) country risk ~ descoperit/neacoperit . riparian. 1. fruit-bearing. cauzat de factori caracteristici aces-teia.f. spendthrift.f. timp etc. care poate fi eliminat prin pds-trarea actiunilor companiei intr-un portofoliu diversificat) unsystematic risk ~ operational .(acea parte din riscul unui titlu de valoare. (bani. thriftless s. fertile. (de bani.n. docket. 1. waste.) total risk ~ valutar/al cursului de schimb foreign exchange risk a se expune unui ~ . (concurentd) rivalry.noninsurable/ uninsurable risk ~ nesistematic .rate of production rival adj.) systematic/ relevant/market risk ~ special/suplimentar .{riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fixe financiare dobanzi. fonduri de amortizare) financial risk ~ iminent . spendthrift risturna s.) squander. wastage.(mar. situatie generatd de existenta unei asigurdri etc.306 RIS-ROL comerciale Internationale) transaction risk ~ de tara ..(fard asigurare) uncovered risk ~ financiar . robot robotica s.

course. (cifra de afaceri.direct route ~ fluviala .(raportui dintre vdnzari si stocuri) inventory turnover rotund adj.n. rotatie 2. trimming rula v.m.f. (cont. road.f.trade route ~ de navigatie .inland route ~ maritima ../) fast freight line ~ directa . rural ruta s.f.) turnover runda s.(circuitui capitalului privit ca proces continuii} capital turnover ~ a culturilor agricole . fondtiri) to circulate rulaj s.(un proces) {dr. way ~ comerciala . care mdsoard utilizarea instalatiilor si a echipamentelor) fixed assets turnover ~ a activului total . {bani.ROL-RUT ~ de impozite .(c. {calcule.overland route ~ oceanica .(raportui dintre vdnzari si activele fixe.. (despre o sumd de bani) even rotunji v. trimmer rujare s.t.(asolamenf) rotation/succession/shift of crops ~ a directorilor . (afalimentd} to break 307 ruin at adj. navigation course ~ de transport de marfa de mare viteza .t.ocean lane a schimba ruta .assessment roll a trece pe ~ .fin.(shipping) lane.. a unui avion prin distribuirea ei uniforma) to trim ru]ar s.rotation of directors ~ a sarcinilor/posturilor-job rotation ~ a stocurilor . (despre cifre) round. (falit) broken ruja v. randament) turnover ~ a activelor fixe . route. 1. .t.f.) to docket rotatie s. (incdrcdtura uhei nave. trim.(raportui dintre vdnzari si activul total) total assets turnover ~ a capitalului .t. (de negocieri) round rural adj.sea route ~ terestra .to reroute rutier adj. cifre} to round off ruina v. shipping/sailing route.

minimum growing wage .plastic bag ".sack '~.f. take-home pay ~ nominal .monthly wage . (pentru marfd.regular salary " platit prin cec .real wage ~ saptamanal .minimum/ subsistence/living wage.permanent employee salariu s. fall-back pay ~ minim de cre§tere . (despre oameni sau posturi) salaried.wage expectations ~ indirect .de audiente .m.lunar .basic wage ~ de concediere dismissal wage/pay/ compensation ~ derizoriu .truck wage ~ just .paper bag --deiuta-jute bag ~ de plastic .paycheck ~ real . (functionar intr-o societate privatd) salaried employee/man.going wages ~ direct productive .gross wage ~ colectiv . (functionar la stat) civil servant.tariff wage/rate salarii curente .pittance ~ diterential . wage earner. wages pay. salaried worker.audience chamber ~ de consiliu . to kill salariat adj. wage differential ~ direct . (mare.productive wages ~ progresive .time wage ~ permanent/'regulat . pay ~ brut . remuneration of sala s. (despre oameni) wage-earning.weekly wage ~ tarifar .t.s sac s.nominal wage ~ pe unitatea de timp . de man me standard) bag.slack bag sacrifica v. (al persoanei care face alte munci deceit cele mamiale sau meca-nizate ori prestdri de servicii) salary.net .neumplut . mcdpere) room.(acea parte a salariului pidtitd dupa alte criterii decdt. prestarea de servicii) wage(s). stipendiary.net wage. (camera.board room .(in corelafie cu munca prestata) direct wage ~ estimat in viitor . (renmnerat. (despre munca) paid s.minim/de subzistenta . paying a salary to.retired employee ~ permanent . pi.waiting room -. munca prestata) indirect wage ~ in acord .t. salary earner. mai ales intr-o cladire publicd) hall.fair wage .m. office worker. (muncitor salariat) wage-worker. retribuit) remunerated. the salariat ~ pensionat . (]~>entru prelegeri) lecture room ~ de a§teptare . (animale) to slaughter.to underpay salarizare s.piece wage/rate. to pay (salary to). mecanizatd.n. wageworking. to remunerate ~ insuficient .wages and salaries salariza v.f.differential pay. job/task wage ~ in natura .(in functie de productivitate) progressive/incentive wages ~ si lefuri .collective wage ~ de baza . (pentru munca manuald.de hartie .

operating/service load ~ efectiva . health.market saturation sanatate s. payload sarcini fiscale . week ~ de lucru . weekly (publication) saptamana s.f.SAL-SAR 309 ~ de expozitie . forfeiture 2. to become impoverished saracie s. approval sanctiuni economice .. to beggar.(dr. redus) scanty s.heavy lift ~ ipotecara . (incarcatura) load. poverty.) charge 4. sarcina s.m. poor/ indigent person. hard-up.(sutisfactia pe care un lucrdtor o obtine din activitatea so) (man.critical load ~ de exploatare . coveralls sanctiona v. health ~ publica . hebdomadary^. 1. burden. mart ~ de vanzare de bilete .(dreptui creditorului extinzdndu-se la toate activele unei societati) floating charge ~ grea . taxe. sanitary.absolute poverty . overalls.showroom.ultimate load ~ maxima .)]db satisfaction saturare . pi..public health saptamanal adj. charge 3.f.f.book hall ~ principals . to agree to sanctiune s. task. (sdrdcdcios.f. (mdatorire) assignment.f.mortgage charge ~ limita . 1. (obligatie) charge. imposition. custodie. satisfaction ~ a muncii . necessity. to make poor.t.underload ~ totala . (lips a) want.net load ~ nominala . taxes.f. (jam barn. to impoverish. (nevoie) destitution. (a aprobu) to sanction. (greutate) weight 2.) onus probandi. lack.'. dearth. poor. pauper saraci v.. scarcity. indigent. responsabilitate.admisa/admisibila . burden of proof .working week sarac adj.•>. needy. imposts ~ a probelor . penalty.(dreptui creditorului fund limitat la un amimit activ al unei societuti) fixed charge ~ flotanta .t.auction room.assembly hall -de licitatie . (nevoia^) destituite. (ms-pundere.(a unei burse) floor salopeta s. onus. impecunious. to penalize. tutela) (dr.effective load ~ fixa . (impolite./ saturation ~ a pietei . need(iness). to grow/to become poor. to sanction 2. (obligate) obligation 5. ipoteca) encumbrance.useful/service load.safe load ~ neta .rated load ~ partiala/incompleta . burden. sanction. paucity: (pauperism) pauperism ~ absoluta . impuner'i) charges. (pentm incalcarea unui contract) forfeit.tax burden ~ pe active . 1. (a pauperiza) to pauperize v./i.(plafa prioritara a dividendelor la actiunile preferentiale) prior charges satisfactie s.f.full/total load ~ utila/comerciala . approbation. strdmtorat) moneyless.charges on assets ~ prioritare . weekly. exhibition room ~ de tntruniri . (garantie.maximum/peak load ~ maxima admisa . hebdomadal. (aprobare) sanction.allowable' permissible load ~ critica .economic/trade sanctions sanitar adj.

rest day. to slump scadere s. to decline. tarife) to lower. markdown ~ accentuata a preturilor . tarife) low. (care se prdznuieste) holiday. (cifre) to subtract. (pretui) to mark down 2. 1. (zi liberd la scoala) play day 2.collapse of prices scazut adj.f. scheme of loading ~ de stivuire . (despre cursuri bursiere) to trade down. prompt date. 1. 1.) sliding trend ~ u§oara a preturilor . (pentru band) bank holiday scadent adj.f. 1. to figure out. to lower v.back stairs ~ grafica . feast. (barter) barter 2.fire escape ~ de normare . (de cifre) subtraction 2.f.f. (fixd) stairs. scheme. (santier) oilfield schema s. (de lucru) shift ~ de actiuni . (zi nelncrdtoare) day of rest. (a activitdtii economice) downturn. diminuare) reduction.(bur. lowering. (sondd) oil derrick.legal/public/statutory holiday. (despre o datorie) to fall in scara s. mature a fi ~ .to fall due scadenta s. to decrease. (despre pretiiri.310 SAL-SCH ~ relativa .i.(mar. (mobild) ladder 2.slight decline in prices ~ vertiginoasa a preturilor .decline in prices.(calculatd in functie de diferite sume care trebuie platite la date diferite) average due date a ajunge la ~ . to mature. (despre preturi. to diminish. to sag.scale of ranks. to weaken. staircase. weak schela s.(a hdrtii) graphic scale ~ ierarhica .relative poverty sarbatoare s.n.(bur. due date/day.t. table of functions and wages ~ a oportunitatilor de investitii -(grafic al oportunitatilor de investitii ale firmei clasate in ordinea ratei rentabilitdtii proiectelor) investment opportunity schedule ~ de incarcare .(a mai multor titluri de valoare) equation of payments ~ medie . (bruscd) slump ~ a preturilor . (marcatd cu rosu in calendar) red-letter day ~ legala .tax scale ~ de incendiu .rolling/moving stairway scadea v.(de venituri. high day. maturity. decline. (de personal) establishment.reduction in turnover ~ a cursului . (a unei cambii) tenor ~ comuna .loading chart. to fall. exchange. 1. cheltuieli) sliding scale ~ rulanta . to go down. micsorare. (troc) truck. (falling) due. a diminua) to lessen.to fall due. a micsora. to diminish.stowage diagram schimb s.(mire doud sau mai multe companii care fuzioneaza) exchange of shares .rating scale ~ de pescaj . downswink ~ a cifrei de afaceri . chart.) (care urmeazd unei perioade de cresteri) setback.f. (despre incasdri. schedule 2. decrease. (reducere.) draught/draft scale ~ de serviciu . 1. diminution. to sink. term. (scald) scale ~ de impozite .f. (a reduce. profituri) to fall off. diagram. hierarchy ~ mobila .

swapping ~ la paritate .to draw money (from a bank) ~ castiguri mari de pe urma . (a face schimb de) to exchange 2. exchange. (a convert!) to convert schimbare s.day shift ~ dublu . (a modified} to modify. to change.to clear through the customs a-$i ~ cheltuielile .(intre doud tdri. (pperatiune prin care banca il crediteazd pe posesorul unui efect de corner} nescadent cu valoarea netd a acestuia. (din Idzi. (un certificat.SCH-SCR 311 ~ de dupa-amiaza . to obtain ~ bani de la banca . to shift.to derive large profits from ~ din doc .afternoon/swing shift ~ de experienta .shift in the function scoate v. (a cdstiga. cutii) to uncase. goal. (bani) to change.exchange at parity ~ valutar . a unui frigider etc.t. transformarea unei datorii cu dobdndd fixd intr-o datorie cu dobdndd variabila) swap ~ in natura .(in dona sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vdrf) split shift ~ de marfuri . in schimbul unui alt activ. discounter scop s. to discount. to take/to draw/to pull out 2. folosindu-se valuta unei a treia tdri) indirect exchange schimba v. (bani in unitdti subdivizionare) to break. aim. change.working shift ~ de lucru divizat .(cedarea unor creante.(cu efectiv dublu) double shift ~ financiar de creante . discount ~ comercial .t.(intre doud tdri.f.twilight shift ~ de zi . 1.bank/banker's discount sconta v. schimbarea unei creante dintr-o anumitd valuta in altd valuta. prelevdnd dobdnda ^i comisionul aferent transferului de creanta) discount scontator^.variation of prices ~ a unui produs vechi cu unul nou (cumpdrarea unui automobil.t. shift ~ a preturilor .(troc) swap. modification. changing. to take on discount scontare s. alteration.to cover one's expenses scont5\/2. purpose scriptic adj.foreign exchange ~ valutar direct .m. o instalatie) to shut down ~ din vama .night shift ~ de seara .f. valuta uneia fund cotatd in raport cu valuta celeilalte tdri) direct exchange ~ valutar indirect .n.exchange of goods/ commodities ~ de noapte . un act) to take out 4. on the staff scrisoare s. detinute de o banca.to disable. nou prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs si achitarea unei diferente de pret) trade-in ~ in continutui unei functii . to alter. (a inlocui) to replace.f letter . to unbox 3. 1. a obtine) to get. {un utilaj.to undock ~ din functiune .exchange/pooling/ sharing of experience ~ de instrumente de ratificare exchange of ratifications ~ de lucru .

(intr-un post) letter of appointment ~ de preocupare .letters of credence scump adj. deamess.t.follow-up letter ~ de credit . to rise/to increase/to advance/to go up in price .letter of introduction/recommendation ~ de renuntare .unacknowledged letter ~ nedatata .(adresatd unui actionar pentru a plati actiunile detimite) call letter ~ de avizare . backward/back letter. waybill ~ tnchisa . (a navel) letter of guarantee ~ de garantie a incarcatorului shipper's guarantee ~ de garantie bancara de executare (ci contractului) performance/contract bond ~ de garantie vamala .letter of advice.circular letter of credit ~ de credit comerciala . dearth scumpi v.undated letter ~ recomandata .(a rnarfii) letter of indemnity. expensive.letter of hypothecation ~ de garantie .(pentru platu taxelor vamale de import) customs bond ~ de intentie .commercial letter of credit ~ de credit de calatorie .(pentru respingerea cereru de subscriere la actiuni) letter of regret ~ de trasura .registered letter.insured/value letter ~ de acordare a dreptului de retentie -(dr. {SUA) certified mail ~ returnata §i neinmanata expeditorului .anticipatory letter of credit ~ de credit circulara .r.(contract pentru transportui de mdrfuri) consignment note.covering letter ~ de numire . expensiveness.(la atribuirea de actiuni) letter of renunciation ~ de sprijin/recomandare . advice note ~ de cerere de informatii sau de oferta .sealed letter ~ neconfirmata .set form of a letter scrisori de acreditare .f.312 SCR-SCU ~ cu semnaturile autorizate mandate form ~ cu valoare declarata .letter of reminder ~ de recomandare .) letter of lien ~ de apel .letter of credit ~ de credit anticipate .dead letter ~ .letter of intent ~ de msotire .letter of inquiry ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de confirmare . to grow/to get dearer.(pentru obtinerea unui imprumuf) letter of comfort ~ de scuze . to raise/to put up the price of v. costliness.traveller's letter of credit ~ de credit deschisa/fara conditii open letter of credit ~ de depunere .(ca garantie) letter of deposit ~ de gaj .tip . dear scumpete s.(trimisa de banca unui client cu dificultdti fmanciare) letter of concern ~ de rapel/revenire .

t.banking secrecy ~ comercial/industrial . department 2.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta -correspondence clerk secretariat s.leakage from bag scuti v. secrecy ~ bancar . distrainment. freedom from tax. sector.f. o obligatie etc.personal/private secretary ~ responsabil cu clasarea docu-mentelor .rn. tax exemption ~ de taxe vamale . (asupra navel) arrest ~ asigurator conservative seizure ~ asupra bunurilor imobiliare -seizure of real estate/property ~ asupra bunurilor mobiliare -seizure of movable property ~ executor .) to privilege.) immunity.exempt from taxation ~ de navlu . secret. (serviciu. 1. 1. (a exonera) to exonerate. exempt (from). (de impozite partial sau total} to derate scutire s.SCU-SEC 313 scurgere s. to seize. (dr.(in economic) corporate sector ~ de servicii service department ~ economic cheie . impozite etc.seizure under legal process a pune.) to sequester. flowing.(mar. seizure.trade secret ~ profesional professional secret secretar.key sector of the economy ~ institutional . exemption. confidential s. leaking.to replevy secret adj.f.exemption from duty scutit adj.Secretary-General ~ particular .n. (de impozite partial sau total) derating ~ de impozite . (a sdrdci) to impoverish sechestra v. free of duty secara s. to exhaust. wastage 2. secret. sequestration.f.n.pe .n.(totalul unitdtilor economice sau institutionale care an un comportament analog) institutional sector . to exempt. rye secatui v. birou) secretariat 2.to levy/to lay a distraint upon a scoate de sub ~ . distraint.Secretary of State ~ general .t. garnishment. free of rent ~ de impozite . (de o sarcind.exemption from taxation. sequester. to distrain. (a capitalului) efflux ~ accidentals — (cu efect poluant) accidental leakage. spartura) leakage.execution ~ in revendicare seizure under a prior claim ~ judiciar .t.) free of freight ~ de taxe postale . (functie) secretaryship sector s. spillage ~ de marfa cargo leaking ~ din sac .rent-free. attachment. (exonerare) exoneration.s-. to attach. (printr-o crdpdturd. district ~ corporativ/al corporatiilor .tax-exempt/-free ~ de impunere . (o navd) to arrest sechestru s. secretary ~ de redactie editorial secretary ~ de stat . to deplete. 1. (de taxe. to sequestrate.n.post-free ~ de taxe vamale duty-free. free (of) ~ de chirie sau arenda .

n. semifinished.(la intrarea in serviciu) to sign in. subscriber semnatura s.to sign in blank ~ in condica .to sign jointly ~ in numele cuiva .f. signer.oil area/land/zone ~ privat . to sign.private sector ~ public/de stat .to endorse ~ prin procura .f.n.n. pi.to sign per proxy semnat adj. choice ~ de portofoliu . signatory. division 2. selection. signature ~ autorizata authorized signature ~ colectiva -joint signature ~ de complezenta .market segmentation ~ concentrata . vault.(seif cu usa amplasatd pefatada exterioard a unei band.market share segmentare s.n.portfolio selection ~ ponderata . segmentation ~ a pietei . section. (a celei mat bune alternative) (man.314 SEC-SEM ~ mixt .n. 1. signatory s.polling station ~ financiara .f. ~ pe verso . pi. unde clientii pot veni sa-si depoziteze numerarul in afara orelor de program ale bdncii) night safe selectare s. (al unei firme) office.(pentru doctoral) graduate school securitate s.f. strongbox.f.tax administration. semimanufactured s. (transferul sau renuntarea la o proprietate) to sign away ~ in alb . coffer ~ de noapte .t. semiskilled semicontainer s. safety.public sector sectie s. to subscribe 2. safe (deposit).registered office segment s. (culinare) readyto-cook foods semna v.police station ~ de productie/exploatare production/operations department ~ de votare .bogus signature .) screening selectie s. (la iesirea din serviciu) to sign off ~ in mod solidar . sowing machine semicalificat adj. identificarea si exploatarea unui segment ingust de piata) concentrated segmentation seif s. head/home office. (intr-o uzind) workshop ~ de politic . signed ~ personal/man u propria — signed personally/in own hand semnatar adj. (in randuri) to drill semanatoare s. (pentru mdrfuri in vrac) half-height container ~ deschis/fara capac . semifinished/ half-finished/unfinished goods/products. to seed.labour safety ~ alimentara .to sign on behalf of smb.half-height/ open-top container semifabricat adj.t. department.(marketingul niselor de piata.headquarters. to sow. (al unui holding) group headquarters ~ social .social security sediu s.balanced sample semana v.f.n. 1.m. security ~ a muncii . taxation authorities ~ postuniversitara . segment ~ de piata .(in care se combind proprietatea publicd cu cea privata) mixed sector ~ petrolifer . intermediate goods/ products semipreparate s. {central) headquarters ~ central/principal .f.food security ~ sociala .

to attend to. (sectie) department 4.to pass/to give/to deliver a sentence.part-time job/employment/work ~ de aprovizionare-desfacere supply-delivery service ~ de camera . (despre o oferta) bona-fide. (despre un cumpdrdtor) genuine.(totalitatea obligatiilor de platd ale debitorilor publici. pe parcursul unui an) foreign debt service ~ al datoriei publice .. (de arbitral) to make an award serie s. (set) set ~ de cambii . pe parcursul unui an) public debt service ~ comercial/de vanzari . to wait on serviciu s. decurgand din datoria ptiblicd.adjournment ~ de desistare .sales department ~ consultativ .advisory service ~ contabil .decree absolute ~ in favoarea reclamantului judgement for the plaintiff ~ penala -judgement in criminal case ~ provizorie/interlocutorie interlocutory judgement a da o ~ . servire.n. platd externe.t.illegible signature ~ in alb . (a unui arbitru) award ~ de amanare . (un client) to serve. deservire) attendance 3. servi v.signature by procuration/proxy ~ sociala .credit department . 1. employment. job. grave.accounting/accounts department ~ contractual . decision. o chestiune) serious.remand ~ definitiva/executorie . (pbligatie de serviciu) duty 2. service. (ingrijire. sentence..judgement upon withdrawal of suit ~ de jurisdictie contecioasa sentence in disputed matters ~ de rejudecare/trimitere .set of bills of exchange ~ de conosamente .authograph ~ prin procura .contract service ~ cu norma intreaga .correspondence department ~ de credite .final judgement ~ civila -judgement in civil matters ~ in contumacie .set of bills of lading series adj.f.signature of the firm sentinta s.full-time job/ employment/work ~ cu norma partiala/program redus . (a juratilor) verdict. (despre o sitiiatie.(totalitatea obligatiilor de. (a jiidecdtorului) judgement.forged signature ~ ilizibila/indescifrabila . service ~ al datoriei externe .judgement by default ~ irevocabila .SEM-SER 315 ~ falsa . (de obiecte) set.(intr-un hotel) room service ~ de cercetare . derivate din datoria externa.f.research department ~ de consultants manageriala (serviciu intern al unei firme) management sei"vices ~ de contencios . 1. decree.blank signature ~ neautorizata . (despre o persoana) serious-minded. series 2. (facut cuiva) service rendered 5.unauthorized signature ~ originala .legal department ~ de corespondenta .

regular employment ~ postvanzare/de intretinere .de ridicare si livrare la domiciliu collection and deliver}' ~ de scont . service agreement ~ de medicina muncii .valutar exchange department servicii bancare banking services ~ bancare la domiciliu (sistem de tranzaclii bancare prin computerul personal conectat la reteaua bancil) home banking ~ bancare principale/de baza .n.{serviciu de livrare a marfii pand la fiecare destinatar) door-to-door service ~ financiar .f.n.f.set of bills of lading ~ de oportunitate .periferic .(serviciu bancar) transit department '.personnel/staff/ appointments department ~ de publicitate . (diplomat} attache case. season '" de navigatie .discount department ~ de stivuire .statistical department ~ tehnic .weather service . pescuit) open season ~ mort .basic banking ~ comerciale . m.public utilities ~ regulate scheduled services servieta s.mail/postal service ~ sezonier . set ~ de cambii .stevedore service ~ de transport .din usa in usa" . (SUA) expressage ~ de personal .parcel delivery/post/ service. servant. attendant servitute s.set of bills of exchange ~ de conosamente .social overheads ~ publice .transport service ~ .fishing season ~ deschis (de vanatoare.} direct services ~ edilitare/municipale .hydrographic department/'service/office ~ meteorologic .telephone service ~. avocati.health service ~ directe — (altele deceit cele comerciale. functionari etc.9.316 SER-SEZ ~ de decontare a cecurilor .(toate datele risc-rentabilitate referitoare la o investitie) (fin.collection department ~ de intretinere . portfolio. offseason/-time . (dr.dead/'slaclc/dull/iow season.commercial services ~ de asistenta medicala .engineering department ~ telefonic .tool kit/outfit/set sezons.seasonal employment ~ social .(care este oferit pe Idiiga serviciile bancare de baza fird comision) peripheral sendee ~ permanent .(cu evidentele clientului unei band) account reconcilement service . (pentru documente.advertising/publicity department ~ de reclamatii .. mdeplinite de medici.social service ~ statistic .after-sales service ~ postal .complaint section ~ de reconciliere a conturilor . easement sets.) servitude.repair/maintenance service.dispatch/forwarding department ~ de Tncasari .de expeditii . de avocat) briefcase servitor.navigation/shipping season ~ de pescuit .) opportunity set ~ de scule .finance department hidrografic .occupational health sendee ~ de mesagerie .

domain ~ a afacerilor .sphere of influence ~ de productie . (patronal) syndicalism ~ de sistem .f. lupta sindicalelor limitdndu-se la imbundtdtirea conditiilor de mimed si de viatd) (SUA) business unionism sindicalist s.arbitrage syndicate ~ bancar . quarter. 1. simulation ~ a modelelor econometrice -simulation of econometric models ~ de management management game ~ de roluri .loan syndicate ..high season sezonier adj..rush/peak/throng season ~ turistic . monedd de 25 de centi) quarter ~ de galon — (imitate de mdsurd pentru capacitate) quart siderurgie s./?.m.M. syndicalistic sindicalism s. forestry simbol^.f.sphere/field of production. (in sigurantd) secure. safety.sphere/field of activity. symbol ~. output area sfert s. metallurgy of iron and steel sigila v.company union ~ de asiguratori maritimi .n.(SUA) railway brotherhood ~ al meseriasilor/muncitorilor din aceeasi specialitate ./i. (patronal) syndicate ~ al asiguratorilor de caric .f. (patronal syndicalist sindicaliza v..n. 2.(corn. (cu plumb de garantie) to seal sigiliu s. sylviculture.operating safety/ reliability si\ozs. end. 1.cargo syndicate ~ al feroviarilor .banking syndicate ~ controlat de patronat .craft union ~ arbitrajist .customs seal sigur adj. trade unionism 2. seasonal sfarsit5. organized labour 2.) dramatization sindical adj. iincie etc.f.r. sylviculturist.n. safe 2. forest.sphere/line of business ~ de activitate .de status — (simbol al pozitiei ocupate de o persoand sau un grup in societate) status symbol simulare s. 1. silviculture. (de incredere) reliable. (de pintu..marine syndicate ~ de credit . (plombd/plumb de garantie) seal ~ vamal . silviculturist. trade-union. (mcetare) cessation ~ al exercitiului nnanciar .f. (cu acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed siguranta s.m. field. (trade) union. 1. (patronal) syndical(ist).n. trade unionist 2.(man. (grain) silo silvic adj. (domeniu) sphere.) quartern ~ de dolar . 1.end of the financial year ~ de luna . trustworthy 3.(conceptie sindicald de a accepta si de a sustine sistemul capitalist. security ~ a locului de munca -job security ~ In exploatare .t. forester silvicultura s. bur.(american sou Canadian.. 1. (a se uni intr-un sindicat patronal) to syndicate sindicatj'.) ultimo sfera s. branch ~ de influenta . silvicultor s.SEZ-SIN 317 ~ plin/de varf . to form a trade-union organization 2.

t.speed-up system ~ de livrari complexe .ledgerless accounting.to stop payment/a cheque sistem^.correspondence banking ~ bancar dual .(cont.(alcatuit din band si sodetdti de investitii pentru a acoperi riscul asocial lansarii si distribuirii unei emisiuni de titluri de valoare) underwriting syndicate ~ de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni . consultants) package system ~ de munca bazata pe prime .voucher system ~ de alimentare cu apa .) book entry system ~ de exploatare .(cu reglementdri federale si de stat) (SUA) dual banking system ~ bancar fractionar .banking system ~ bancar cu activitate corespondenta .bond syndicate ~ deschis . sinecure sinecurist-y.operating system ~ de exploatare intensive . sinecurist sista v.fixed order system ~ de comenzi la intervale fixe -fixed interval reorder system ~ de depozitare warehousing system ~ de economisire din salariu .uniform system of accounts ~ cooperatist .318 SIN-SIS ~ de/pe ramura .trade/trading association sinecura s.syndicate.(prin care handle mentin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clientilor) fractional (deposit) banking ~ bancar unitar . to withhold ~ livrarea .cooperative system ~ de acte justificative .to stop delivery ~ un ordin de plata/un cec . servicii.(in care nu se admit filial e) unit banking ~ contabil .company union ~ profesional . system ~ al economiei de comanda command economy system ~ al economiei de piata .computing system ~ de clasare/clasificare . file posting ~ contabil uniform .market economy system ~ al economiei nationale .accounting system ~ contabil fara registre . (livrari.national economy system ~ al marii proprietati funciare landlordism .piece rate system .(prin care se scade regulat o suma de bani din salariu) save-as-you-eam scheme ~ de evidenta a intrarilor .clearing system ~ de comenzi in cantitati fixe .f.(care nil impune conditii restrictive pentru primirea de not membri) open trade union ~ galben .(care impune conditii restrictive pentru primirea de noi membri) closed trade union ~ patronal .industrial union ~ de subscriere .work--on-thebonus system ~ de munca in acord . employers' association ~ pe societate .filing system ~ de cliring . to suspend.) to cease.w.n. plati etc.(materiale.waterworks ~ de calcul .(care sustine patronatui) yellow trade union ~ inchis . to stop.bancar .

(stare) situation. cerutd de registrul comerfului) annual return . case of emergency ~ de avarie comuna . (urband) town planning situatie s. budget account ~ economic .condition of the market ~ a veniturilor .unified monetary system ~ stimulativ .provident scheme ~ de prevenire timpurie .) statement ~ a activului si a pasivului .competitive situation ~ critica . rates schedule ~ vamal protectionist .(cont.tommy system ~ de prelucrare automata a datelor automatic data processing system ~ de preturi comune .emergency. (cont. to systematize sistematizare s.(a unei societdti.(de unitati de masurd) decimal system ~ zonal de preturi .task system of pay ~ de vanzari cu plata in rate installment plan/system.common prices system ~ de prevederi sociale . dare de seamd) report. 1.) statement of costs ~ a pietei .capitalist economic system ~ fiscal -'tax system ~ flexibil al programului de munca flexible hours system ~ informatic de gestiune management information system ~ metric .f.monetary system.(sistem de identificare a institutiilor financiare care pot da faliment) early warning system ~ de previzionare si control al stocurilor . mar.competence .forecasting and control system ~ de prime .(cont.metric system ~ monetar .wage system ~ de salarizare cu prime .tariff/rating system.(asig.bonus scheme ~ de salarizare . (raport.premium wage system ~ de salarizare pe baza de norme zilnice .) statement of assets and liabilities ~ a cheltuielilor . account.concurentiala .) general average condition ~ de casa .economic system ~ economic capitalist .t.measured day work ~ de salarizare pentru munca in acord .decimal coinage ~ monetar unificat . position 2.financial position. condition.) income statement ~ anuala .(plan de stimulare in salarizare) incentive scheme ~ tabular .) cash statement ~ financiara .zone price plan sistematiza v. (cont. systematization 2.) operating statement ~ a costurilor .(cont. 1.(cont.SIS-SIT 319 ~ de plata in alimente .(de un contabil autorizaf) certified financial statement ~ materiala buna .account of expenses ~ a cheltuielilor de exploatare (cont.f.protective system ~ zecimal .tabulating system ~ tarifar .) financial statement ~ financiara certificata . coinage ~ monetar decimal .

guild socialism ~ stiintific . (despre piatd etc.chain company ~ de ajutor reciproc .m. hire-purchase company.life assurance/insurance company ~ de asigurari maritime . 1.conglomerate company ~ constituita prin fuziune . post a detine o ~ . status.f.friendship/friendly society ~ de clasificare . (cu fonduri constituite din vdrsdmintele membrilor) loan club/society ~ de credit agricol .merger company ~ controlata de o singura persoana one-man company ~ cooperatista . classification society ~ de constructii navale .scientific socialism ~ utopic . service. standing ~ solida — (din punct de vedere financial') strong position situatii financiare consolidate (cont.(trading) company.320 SIT-SOC ~ sociala .consumption-society ~ de credit .) weak slogan s.shipbuilding company ~ de consum .cooperative society ~ cotata/listata .(care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) (sales) finance company/house.rural credit society ~ de credit comercial . (comerciald) company.to apply/to compete for a post a-si lasa slujba . associate societate s.insurance company ~ de asigurari de viata .m. (publicitar) slogan. (inflatie insotitd de depresiune economicd) slumpflation social adj. socialism ~ corporatist . socialist societar^.mutual benefit society ~ de asigurari .limited (-liability) company ~ cu raspundere nelimitata unlimited company ~ cu sucursale multiple . group accounts slab adj. firm..(bur.commercial credit company .to leave one's post.marine insurance company. to resign one's office slumpflatie s.communist society ~ -conglomerat .) consolidated financial statements. catchphrase slujba s. underwriting association ~ de binefacere .capitalist society ~ care practica afaceri riscante wildcat company ~ care produce pierderi .social democracy socialism s. social ~ -democrat . (despre activitdti economice) slack.(a navelor) ship's register. employment. business.) listed company ~ cu raspundere limitata . s. (asociatie) association 2.to hold a situation.social condition.Utopian socialism socialist adj.f.social democrat ~ -democratic .f. (full) member. business ~ comunista . {corporate) corporation ~ capitalists . firm.n.n. society. to fill a post a solicita o ~ .loss maker ~ comerciala . registry of shipping. job.

leasing company ~ de servicii publice . category.(controlata de cinci sail mat putini actionari) close(d) company ~ infimtata prin decret regal chartered company ~ -mama .) surplus stock.sleeping/limited partnership. (Jdcturd. 1. sociology socoteala s. sleeping partners company ~ in comandita pe actiuni partnership limited by shares ~ in nume colectiv .) unlisted company ~ pe actiuni . investment (trust) company ~ de investitii financiare flexibile/ generale .current balance .multinational corporation ~ necotata/nelistata .furniture removers ~ -fantoma . (societate neoperantd. partnership firm ~ in participate . m.general/ordinary partnership. grade.{de mdrfuri) warehouse company ~ de finantare .n. sociologist sociologie s.international company ~ in comandita . calculation.bogus company. residue.defunct company .public company ~ radiata . pi. (rasd de vite ameliorata) grade sol s.rich/fertile soil ~ marginal — (a cdrui productie este egald cu investitiile /acute) marginal land sola s.{care acordd imprumuturi pentru ciimpdrarea sail construirea de locuinte) building society/and loan association ~ de depozite .public utility company ~ de transport .nonprofit company ~ fictiva .n. job line/lot ~ al contului curent . sale/reduced goods. carrier ~ de transport de mobila . computation.f.joint-stock company. account 2. 1. (calitate) quality 2.f. 1.parent company ~ mixta -joint venture ~ multinationals . (rasa) breed.f. crop in rotation sold s. {SUA) corporation ~ pentru acordarea de credite consumatorilor/persoanelor fizice consumer finance company ~ publica .bubble company ~ fara scop lucrativ .n. counting.particular partnership ~ inchisa . socioeconomic sociology. paper/trust company.) balance 2. check soi s. infiintatd cu scopiil de a ft vdndutd) shell company ~ -fiica .SOC-SOL 321 ~ de credit ipotecar . (specie) species. land ~ arabil .tillable soil ~ fertil .-sora .fixed trust ~ de leasing .(apartinand acehiiasi holding) sister company socioeconomic adj. {corn. (cont.transport/carrying company. nota de plata) account. general management trust ~ de investitii financiare intr-un sector fix/limitat .(bur. sort. bill. soil. (fel) kind.(filiala a uniii holding) daughter company ~ internationala .(in orice sector) flexible trust.(a intreprinderilor mid si mijiocii) finance company ~ de investitii financiare unit/security trust.

to settle 2. solicitation. application.notice to quit de infatisare (la proces) summons to appear ~ de plata .net balance ~ nul .f.f. trustworthy. bargain sale. (rdspunzdtor.322 SOL-SON ~ al extrasului de cont . balance due ~ final .m.t. (de despdgubiri) claim. to summon. summons.) joint responsibility solutiona v. jointly ~ si individual . to settle ~ un litigiu pe cale amiabila .bank balance . (formald) notice /de evacuare .(dr. requirement. solvable. sound.safe for a credit of solvabilitate s.balance brought forward -. (de voturi) canvassing ~ de achitare a actiunilor . (un cont) to balance. (mdrfuri) to clear. clearing-out sale. to demand. to solve. balance in/on hand ~ de beneficiu . solvabil. scadente) call somptuar adj. (military) pay solicita v.f.f.debit balance. despre o firmd) sound. to ask/to apply fy.credit balance. (de cdrti) remainder sale. (de despdgubiri.statement balance ~ inactiv .speculativ . joint.nil balance ~ reportat . reclamant) claimer. survey. creditworthiness. (a unei rate.statement balance ~ creditor . solvency.undisbursed balance ~ net . closeout. 1.notice to pay. sumptuary sondaj s. solvent. (un debitor) to call on/upon somatic s.) joint(ly) and several(ly) solidaritate s.nedebursat .f.to settle a dispute amicably solvabil adj. mdrfuri) clearance.cash balance ~ de numerar pentru tranzactii transaction balance ~ de numerar preventiv . (voturi) /to canvass for solicitant s. claimant solicitare s.(numerar pastrat pentru cheltuieli neprevdzute) precautionary balance ~ debitor .opening balance ~ in banca .call on shares solid adj.t. petitioner. (de.f. 1. writ. trustworthiness. to sell off.t.end-of-season sale solda s. paying capacity soma v. (dr.profit balance ~ de casa .n. to solicit.t.(sold de numerar pastrat pentru a permite unei firme sd profite de orice oportunitate) speculative balance solda v. to require. to close out soldare s.opinion poll . (de cupoane de stofa) remnant sale ~ la sfarsit de sezon . (a unui cont) balancing. (CM acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed solidar adj. applicant. able to pay ~ pana la suma de . solicitant. (despdgubiri) to claim. settlement 2. (sigur. (e^antionare) sampling ~ de opinie . pasibiT) liable adv. to^ request. request. demand.dormant balance ~ initial .

(mar.(mar. prospecting hole.test well/hole.mort/nefolosit/pierdut . (mar.f. sorter sortiment s.to undertake a survey/study of the market sonda s. 1. dimensiune) to size. laundering.open space ' ~ locativ living space '. grading ~ a marfurilor dupa marcile de pe ambalaj .f. breakage 2.SON-SPE 323 a realiza un ~ de piata . (care comite flirt prin efractie) burglar. range (of goods/commodities) ~ de esantionare . yellow labour special adj.(pe navd) cargo/ freight space spatii nedestinate pasagerilor si marfurilor (mar. shipping room/space ~ de incarcare pe punte .storage space ~ de descarcare/deversare .f. (dupa mdrime.(prin stivuire necorespunzdtoare) broken stowage.sorting by marks ~ a marfurilor la destinatie .m.oil well sorta v.) deductible space ~ economic . to assort.drill/bore hole ~ de gaze .f.economic space ~ frigorific refrigerating space ~ gol/necompletat .(mar. housebreaking. 1.t.} ballast arrival ~ in bune conditii .blank ~ liber/neincarcat . (SUA) commercial precint ~ de depozitare . specialist. dimensiune) sizing. housebreaker ~ de greva strikebreaker. particular 2. sorting.(spatiu impropriu incdrcdrii de marfd) (mar.(a navei) safe arrival ~ probabila . to sort.f. sort.) cargo/loading space.m.money laundering/washing ~ de obligatiuni (vdnzarea obliga-tiunilor guvernamentale cu putin timp inainte de scadentd pentru a evitaplata impozitelor) bondwashing spargator s.) arrivals and sailings spargere s.) arrivals and departures. assortment.(la parterul unei cladiri) floor space. expert.sorting by consignee sortator. (oil) derrick. blackleg. lost/waste space ~ pentru marfuri . (dupa mdrime. consultant . (furt prin efractie) burglary.development well ~ de explorare .) noneaming spaces spalare s.n. burglarious attempt spatiu s.n. breaking. (despre rata unei dobdnzi.(c. (de expunere a produselor intr-un magazin) shelf space. sortable sortare s. space ~ comercial . arrival ~ cu incarcatura . wildcat well ~ de foraj .(cu plinurile consumate) (mar.waste area ~ de incarcare . care este diferitd de cele practicate curent pe piata) off-market specialist s.varied selection lines sosire s.w.f. special.) deck-cargo space ~ de stivuire stowage space ~ deductibil .gasser ~ de titei . (foraj) well ~ de exploatare . washing ~ de bani . to grade sortabil adj.y.variety of patterns ~ variat .} loaded arrival ~ in balast .(a navei) expected arrival sosiri si plecari .

) to speculate/to operate for a rise. nefiind obligat sd cumpere pe o piatd in crestere) (bur. pretui etc.black marketeer speculativ adj.(bur. (marfuri) to speculate in 2.player. (la bursd) to play the market. {in) to specialize (in) specializare s.pollster specialitate s.) adjuster ~ in analiza muncii -job analyst ~ in operatii de arbitraj arbitrageur ~ in sondaje de opinie . (lista) list ~ a conditiilor contractuale .) bull speculation/ campaign ~ valutara bazata pe diferenta de curs . speculator. (a profita de) to profiteer by v.(bur.) bull ~ de bilete — (la cinema. expectancy ~ de viata . 1. racketeer. (domeniu principal de activitate) speciality 2.t. 1.(care detine suficiente actiuni pentru a-si indeplini obligatiile. to specify.t. stock adventurer ~ pe piata neagra . to detail specificatie s.) to speculate/to operate for a fall.switch deal/transaction speculate de destabilizare a pietei (bur. wildcatter ~ a la baisse . v.f.technical specifications ~ tehnice pentru protectia muncii -safety specifications specimen s..) bear speculation/ campaign/raid/tack ~ a la hausse . (a mentiona intr-un contract) to set forth 4. to go a bear ~ a la hausse .f. specialization ~ excesiva/ingusta . (afixa data. to stag. profiteering.) to name 3. (un cont) to itemize. to particularize 2.(care mizeazd pe cresterea ciirsurilor) {bur.freight note ~ de greutate . autograph/sample signature specula v.r.{bur.(bur. stag.f.(specialist in rezolvarea cererilor de despdgubire) (asig. to go a bull ~ asupra diferentelor de curs . (asteptare) expectation. 1.f.(in documentele de transport) weight account/note ~ de lipsuri la predare (despre mar/a) list of shortage specificatii standard .(care mizeazd pe scdderea cursiirilor) (bur.specialism ~ internationala a economiilor nationale .) tampering with the market specula s. (agiotaj) agiotage ~ a la baisse .the specification of contract terms ~ a incarcaturii . (pe puncte) to itemize 5. profiteer.life expectancy . specimen ~ de semnatura specimen of signature. (produs principal) special(i)ty specializa v.m.(bur. n. speculation.international specialization of the national economies specifica v. speculation. open trade speranta s.f.t. competitii sportive) ticket tout ~ la bursa . speculative speculatie s.) bear ~ a la baisse cu acoperire . specification 2.i. to speculate on the stock exchange ~ a la baisse .) covered bear ~ a la hausse . 1.324 SPE-SPE ~ compensator .standard specifications ~ tehnice .) to speculate in differences speculant s.f.

f.wage-price spiral sponsor s. spiral ~ inflationista .SPE-STA ~ medie de viata . espionage.m. danger money ~ de salariu . assistance. fixing. sponsorship spor^.n. (titrul unui metal pretios) to assay ~ cauza .cost-of-living bonus ~ de salami peiitru vecltiine in serviciu . to sponsor sponsorizare s. (anunt publicitar la radio si televiziune) spot announcement/ broadcast 2. expenses ~ bancare . to state. lasting. 1. steady stabili v.pricing ~ a pretului de cost .a politicii . (despre preturi) fixed.f. (marfa disponibild/cu livrare imediata) spot sprijin s.) to settle. spying ~ industrial . 1. (o data. yardage ~ de inmagazinare .t. (recomandare) comfort.t. to establish 2.t. (a unei date.inflationary spiral ~ salarii . to set.charges forward ~ restante . (permanent) permanent.banking charges ~ de depozitare . o sarcind) to assign.a pretuiui de cost marginal -marginal costing . (de duratd) durable. (ajutor) aid. a datei) settlement.policy formation ~ a pretului .transitory increase spori v. (fmanciar) backing stabil adj. extras spionaj s. setting. {reguli. (in mtrcprifiderile profilai. (nn termen) to appoint. principii) to lay down 3.maintenance charges ~ de transport . (a unui termen) appointment 2. 1.tapered salary increase ~ de salariu in treptc stepped salary increase ~ de salariu pentru corelarea verilturilor cu evolutia indicelui costulul vietii .bonus for special risk. standing. increase ~ de fidelitate .storing charges.n.n.wage increase ~ de salariu descrescand .f. data etc. (a titrului unui metal pretios) assay a costului de productie al produsului product costing ~ a nivelurilor de salarizare setting of wage levels ~ a obiectivelor . to fix.goal setting . (a pretului.to appoint an hour ~ ritmul de munca .n.costing.industrial espionage/ spying spirala s. stable. firm.average life expectancy speze s.e pe un singw tip de mafia) sing!e (output) costing . sponsor sponsoriza v.preturi .senionty wages ~ de periclitate . to increase.additional charges. charges.to assess/to lay damages ~ o ora .back charges ~ suplimentare .to set the pace stabilire s.to ascertain the cause of ~ conditii to stipulate conditions/ terms ~ daune .transport charges ~ la destinatar . a unei sarcini) assignment. to step up spot s.service increment ~ temporar . increment. (pretiil.f.warehouse/ warehousing charges ~ de intretinere . pi. support.

n. standard.326 STA-STA ~ a pretului pe baza analizei produsului .accounting standards ~ de credit . \.(pe etichctd. eel mat mare fund tdiat) (corn. stagnancy. stand ~ ambulant .f.price stabilization stabilizator s. (situatie caracterizatd prin inflatie rapidd si prin lipsa de crestere economica) stagflation stagiar adj.fixed laydays ~ de incarcare fixe . stall.economic stability stabiliza v.f.f.i. despre un produs) off-the-shelfj'.(jJentru a evita concurenta) common pricing ~ de preturi diferentiate pe zone zone pricing ~ de preturi duble .target return pricing ~ a preturilor . slackness. to standardize standai-dizare s.currency stabilization ~ a preturilor .to be on probation stagna v. (de cursuri.price determination ~ a preturilor prin concurenta competitive pricing ~ de preturi acaparatoare . (despre afaceri. stability. (fluctuatii. a afacerilor) stagnation. standardization . lay/ laying/ ship's days ~ contractuale . activitdti economice) to stagnate. pi. standard ~ de stat . improver stagiu s.m. laytime. preturi) to peg.state standard ~ de viata .f. probationer. to slacken stagnant adj. (crizd economica) depression ~ a afacerilor . (economica. preturi) pegging ~ a monedei .engineering standards ~ universale de intretinere . {economic) stabilizer stabilizatori automati . to stabilize.reversible laydays stand s.loading days ~ ireversibile . (zile afectate pentru mcdr-careadescdrcarea unei nave comer-dale) laydays.price stability ~ economica .credit standards ~ nationale national standards ~ publicitare . (inactivitate a pietei) dullness.) double pricing ~ de tip par-impar a preturilor odd-even pricing stabilitate s.f. m. (de muncu) length of service a-si face stagiul .irreversible laydays ~ reversibile . on probation s.n.n. (pe piata bursierd) doldrums ~ a preturilor . bookstand ~ expozitional .fly pitch ~ de carti .f.automatic stabilizers stagflatie s.slack business/time ~ a comertului stagnation/ suspension of trade ~ plus inflatie .(ansamblu de norme etice si legale) advertising standards ~ tehnice .product analysis pricing ~ a pretului vizand atingerea profitului propus .t. (cursuri.t. of instruction.bookstall.exhibition stand standard adj. (SUA) level of living standarde contabile . stagnant.universal maintenance standards standardiza v. stabilization. slack stagnare s.(preturi scdzute initial pentru eliminarea concurenfei si instituirea monopolultii) predatory pricing ~ de preturi comune .(stagflatie) stagflation stalii s. piata) to steady stabilizare s. (fdrd comandd speciald. (time of) probation 2.living standard.

(a navei) half-cargo condition ~ de navigabilitate .(c. statute.{despre mdrfurile incdrcate pe nave) apparent good order and condition stats.(a mdrfurilor} sound condition ~ civila .life tables ~ comerciala .(c. state 2.general staff.petrol-filling station ~ de destinatie .wireless/radio station ~ de triaj .economic statistics statistician s.staffing schedule.(a mdrfii.) goods station ~ de radio .record of service ~ major .providenta . terminal station.(dr. (de tramvai. status ~ a caricului/incarcaturii .(a unei nave maritime.f) shunting/spotting station.de functii/personal . 1.the providential state statistic adj.) (railway) station.n. (finala) terminus.(a navei) full-load condition ~ de incarcare la jumatate din capacitate . fluviale) seaworthiness.{a mdrfii incdrcate) outer condition ~ necorespunzatoare de navigabilitate — (a unei nave maritime.comparative statistics ~ demografica .trade statistics ~ comparata .transmitting station. personal establishment. (de taxiuri) taxi rank ~ de benzina . 1. statistician. statutory static s.m.f.industrial standardization stare s. (stare/conditie sociala) status statut s.n. (/a o societate de asigurdri) actuary status s.f.n.civil status ~ de incarcare completa .f.) (railway) junction . 1.f.f. wages sheet ~ de serviciu . (situatie sociala) social standing. condition 2. {a unei aeronave) unairworthiness ~ perfecta . statistic(al) adv.) damaged condition ~ buna .) abeyance ~ exterioara .corporate state ~ cu marina comerciala dezvoltata (care face transporturi pentru alte tdri) carrier nation ". a navei etc. (al unei societdti) articles of association statutar adj. stage. statistics ~ a grupelor de activitati .the welfare state ~ . autobuz) stop. station 2.STA-STA 327 ~ a activitatii -job standardization ~ industrials .f. state.station of destination ~ de emisie . transmitter ~ de marfuri . headquarters statui bunastarii . (c.payroll.condition of cargo ~ a continutului necunoscuta -(despre o mar/a ambalata) condition of contents unknown ~ avariata .weather base/station ~ -nod .vital statistics ~ economica .job classification statistics ~ a sperantei de viata .(c. paylist. regulations. rules. (a unei aeronave) airworthiness ~ de suspendare . fluviale) unseaworthiness. (railway) yard ~ meteorologica . statistically statistics s.prime condition ~ si conditie aparent bune . list ~ corporatist . (SUA) tables of organization ~ de salarii .

movable/ shifting rack sticlar s. (a anula) to annul. stowing. (a unei datorii) extinction. stimulus.bad/faulty/ improper stowage ~ in cala/magazia inferioara .(pferite agentuliii de vdnzdri) sales incentives ~ salariale . (pe randuri/ siruri) tiering. pile stivui v. condition stiva s. to quash stingere s.winter resort ~ de odihna/climaterica . glass blower 2. stipulation. double/put-and-call option ~ mobil/demontabil .group incentives ~ pentru export . (a amortiza tin impriimut) to sink. (o datorie) to extinguish.n. to dynamize. o actiune) to extinguish. 1. (manipulari maritime) stowage. incentive stimulent s. (mar. (cointeresare materiald) incentive stimulente acordate pe grupe/echipe . to stimulate.n.deep stowage .f.(in magazia navel) to stow down/the hold stivuire s. (afacerile) to give a stimulus/fillip to stimulativ adj.t. (a unui proces.f.management style ~ de viata — (corespunzdtor unui anumit segment de piata) life style stimula v. to condition. to covenant stipulatie s. 1. (geamgiu) glazier sticlarie s. (o ipoteca) to redeem.agricultural station ~ balneara .) to stow. to stipulate.m.) straddle. to cancel.t. fillip. (amortizare) sinking. {pentru mar/a) rack(ing). style. (pe randuri/siruri) to tier.seaside/ bathing resort ~ de iarna . to push forward. tier. (pptiune dubid care da drept deopotrivd de cumpdrare si vdnzare) (bur.f. (climaterica) resort ~ agricola . watering place ~ de litoral/maritima .n. (anulare) annullment. to possess.f. (a unei obligatu) termination 2. (fabricd) glass manufactory/house/works 2. rack stack 2. cancellation. 1. (a unei ipoteci) redemption. 1. quittance.experimental station stapani v. to provide (that/for).spa. to stevedore ~ in magazie . (fabricare) manufacture of glass 3. a unei actiuni) extinction ~ a datoriei nationale . (un proces. 1.m. (de mar/a) stack.holiday/ health resort ~ experimentala .n.328 STA-STI statiune s. (mod) manner.firm/tight stowage ~ corecta .f. way ~ de conducere . stipend stipula v. a define) to own. to pile up. (imitate de mdsur a pentru lungime} fathom stelaj s. (a poseda.export incentives ~ pentru vanzari .wage incentives stinge v. provision. liquidation.extinction of the national debt stipendiu s.t. stacking.t. (vdnzdtor) dealer in glass 3.f.t. (o obligatie) to terminate 2. (articole) glassware stil s. station 2. 1. to liquidate.pitching up ~ compacta . to hold stanjen s. stevedoring ~ a sacilor m picioare . to stack. to pay off.correct/good/proper/sound stowage ~ defectuoasa/incorecta/ necorespunzatoare .

) buffer/safety stock.product differentiation strategy ~ a segmentarii pietei .) stevedore.stock-in-trade. hoard. trading stock ~ de marfuri diverse .(metode prin care comerciantii realizeazd comunicarea cu pietele lor) communication strategy corporativa/a corporatiei corporate strategy ~ de achizitii . to store. inaintea retragerii acestuia de pe piata) harvesting strategy ~ economica .market segmentation strategy ~ a urmaritorului .inventory ~ de marfuri .(a unei piete) penetration strategy ~ de produs . supply. protective inventory stoca v.cycle stock ~ de capital . (rezerva) reserve ~ ciclic .n.tampon/de siguranta .varied stock ~ de produse finite . to get in. strategy ~ a dezvoltarii .deadstock ~ nevandut .(cont. stockpile. to stock.product strategy ~ de promovare . to stockpile.f.vertical stacker stoarcere s.fork-lift (stacker) ~ cu platforma de ridicare . stower 2.) follower strategy ~ alternativa/de inaintari si retrageri .(stoc suplimentar pdstrat ca rezerva in caz de intdrziere a productiei. strategic strategic s. goods in stock.push-and-pull strategy ~ comunicationala . lift.remainder.pallet stacker ~ pe verticals . industrial truck ~ cu furca . (mar. stacker.shopping street strategic adj.{care o copiazd pe cea a companiilor-lider) (man. a Uvrdrilor etc.stock/supply on hand ~ excedentar/supranormativ overstock ~ insuficient . store.f.(pe Idtimea magaziei) athwartships stowage stivuitor 1. stock.(pentrn abordarea unui segment mic de piata) niche strategy ~ de penetrare .platform truck lift ~ de paleti .(a unui produs) promotion strategy ~ de recoltare .t.ST1-STR 329 ~ pe punte .acquisition strategy ~ de afaceri — business strategy ~ de dezvoltare a unui produs -product development . to hoard strada s.finished goods inventory ~ de rezerva .deck stowage ~ transversala .f.low stock ~ la inventariere .reserve stock ~ disponibil .profit squeeze stoc s. squeeze ~ a profitului .development strategy ~ a diferentierii produsului .funds matching ~ de lupta impotriva concurentei competitive strategy ~ de nisa .capital stock ~ de materiale .) closing stock ~ nevandabil . street ~ comerciala . returns ~ .de finantare a creditelor cu depozite care au aceeasi scadenta .(obtinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unui produs.economic strategy . (utilaj) stacker.

alien s.capital structure ~ a comertului exterior .n.) organizational structure ~ piramidala/ierarhica .) book value weights ~ a varstei . (a economist} to lay/to put by 3. to collect.planning and design work ~ de timp si miscare .(consumatorilor) habit survey ~ al timpului de munca .financial structure ~ functionala . 1. (recolta) to harvest.(ponderea componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) (cont. examination.(man.national economy pattern ~ a flotei de transport .shipping pattern ~ a personalului .) asset structure ~ a capitalului .(pentru obtinerea unei eficiente sporite si reducerea costurilor) methods study ~ al miscarilor .time study ~ de audienta .feasibility study' survey ~ de marketing .t.(angajatilor dintr-o firmd. structural structure s. foreigner strange v.price structure/pattern ~ a ratelor dobanzii in functie de scadenta .) pyramiding structure studiu s. pattern ~ a activelor . to raise ~ bani .credit structure ~ a economiei nationale .staff pattern ~ a pietei . research ~ al amplasarii uzinei .(fin.(sistem de masurare a vitezei fi a eficientei cu care lucreazd un muncitor) time and motion study .m.(distributia bdncilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.) functional structure ~ ierarhica .) hierarchical structure ~ organizationala .to make one's fortune structural adj. survey. structure.plant layout study ~ al metodelor . amplasare si dimensiune) banking structure ~ de finantare/financiara .(a emisiunilor de radio si televiziune) audience research ~ de caz . to amass.(analiza mediului economic pentru identificarea oportunitdtilor de marketing) environmental scanning ~ de piata . un sector industrial etc.(man.) age profile ~ bancara . (a adund) to gather (up). analysis. (a percepe impozite) to levy.(man. study.development study ~ de fezabilitate . to reap 2.cost structure ~ a creditului .foreign trade pattern ~ a costului . to gather/to get in.{raportui dintre randamentele si maturitdtile titlurilor de valoare) term structure of interest rates ~ a unei ramuri industriale .(man. (din altd tara) foreign.STR-STU strain adj.(pentru obtinerea randamentului maxim cu efort minim in procesul muncii) motion study ~ al preferintelor .market structure ~ a preturilor .marketing research ~ de mediu .market research/survey ~ de proiect . to hoard.) case study ~ de dezvoltare .f.industry structure ~ a valorii de inventar .(man.

to underlease. subtenancy. to recharter subnavlositor^. derivative lease subarendas s. under ~ linie . to underrate subevalua v. to underrate.technical study ~ urbanistic/de sistematizare planning survey sub prep. derivative lease subnavlosi v.t. underlessee.t. to sublease. underlessee. undertenant subarmator s. cu exceptia publicitdtii in mass media) below the line ~ palanc — (formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcata) {mar. undertenant subcomisie s.{studiu de piatd de mare amploare efectuat independent de o firmd specializatd si oferit spre vdnzare) syndicated research ~ tehnic . underdeveloped subestima v.m.t.m. sublessee. undercapitalized subchiria§ s. subcontractor subipoteca s. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdtile promotionale. subcommission subcomitet^-.f. underdevelopment subdezvoltat adj.i. to underload subinchiria v. sublease. to undervalue subarenda v.subject to approval ~ rezerva celor aratate mai sus subject to the foregoing ~ rezerva modificarilor . . subletting.m./H.) to subrogate subscrie v.subject to alteration subaltern adj. sub part ~ rezerva aprobarii . (cont. subsidiary account subcontract 5'. subcommittee subconsum^.) subcharterer subproductie s.f underlease. subcontractor subaprecia v.) to write down subfurnizor^.) under ship's derrick. (»/i activ) (cont. sotto palanco ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) {bur. to undersign.pilot study ~ privind reactia consumatorilor consumer survey ~ sindicalizat .t.m.w. subleasing. (mar. to underlease. underconsumption subcont s. to underquote. chartered contractor subasigura v. to underquote. to sublease. subaltern.n. to underlet.f. [a coliza. to underlet subarendare s. submortgage subincarca v.t. to underestimate. sublease. to sublet submchiriere s.f.') below par.f.t.i. to undervalue. underproduction subroga v. to underwrite v. subcontractor subdezvoltare s. n.STU-SUB 331 ~ pe model . sublessee.) subaccount.(termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net.m. subleasing.m. subtenant. to underestimate./i. to subcharter.model analysis ~ -pilot . to underinsure subcapitalizat adj. subordinate s. to subcontract subcontractant^. (dr. subcontract subcontracta v. subletting. to sublet. undertenancy.i. subtenant.t. (a semnu) to sign. {mar.) to underfreight. underling subantreprenor s.f./i. subtenancy.t.t. underlease. undertenancy.

state grant.de stat . grant. (a extinde zona suburband) to suburbanize suburbie s.(subventii acordate furnizorului de materie primd pentru un produs) upstream subsidies ~ nationale . suburban suburbaniza v./?!. {la o emisiune de titluri de valoare) to underwrite subscriere s. underwritten ~ integral — (despre o emisiune de titluri de valoare} fully underwritten subsetretard. support ~ a preturilor -. (/a o emisiune de titluri de valoare) underwriter subscriptie s.f.(feno-menul de inlocuire a unei cantitdti dimr-un factor de productie en o caiiti'ate delerminatd dintr-un alt factor de productie.export bounty/subsidy subventii agricole . subsidy subsoil. a agriculturii etc.f.f.operating subsidies ~ in amonte .) bounty. suburb subutilizare s. subscription subscris adj.substitute money suburban adj.m. incurajdnd dczvoliarea mduslriilor interne} import substitution substitut s.332 SUB-SUB a aduce o contribute bdneascd) to subscribe.quota subscription ~ excedentara .f subsidy.f.t.) multiple application subscriitor s.state-/graiit-aided. grant. subvention.tid . {pentru stimularea industriei. grantin-aid ~ incrucisata — (subventionarea unui produs din veniturile generate de un alt produs) cross subsidy ~ la export .t. n.m. to grant. grant-in-aid ~ de navigatie — {acordatd de stat unor companii) navigation bounty/subsidy ~ de stat . underemployment ~ a fortei de munca underemployment of labour force subventie s. material ~ daunatoare .{incercarea unei tan dc a reduce imoonuriie. subscribed. subsoil substanta s.(acordate de stat pentru un produs. to subsidize. a comertului. matter. substitution ~ a factorilor de productie .harmful substance ~ inflamabila . underwriting ~ a unei cote-parti . subsidy. substitute substituti ai banilor .oversubscription ~ la actiuni application for shares ~ multipla — (la actiuni folosind nume false) (bur.price support subventionat adi. state-p.poisonous matter ~ radioactiva radioactive matter/ substance substitute s. substance. o intreprindere sail un sector economic) domestic subsidies ~ pentru investitii — (acordate de stat) investment subsidies subventiona v. m conditiile in rcfe \olumul productie' rdnidne neschimbat) substitution of factors of productiosi •• a importuSui .f. subscription.public/government subsidy. {preturile prin interventia statului) to valorize subventionare s. subsidized .farm subsidies ~ de exploatare .f.inflammable substance ~ otravitoare .f. undersecretary subsidiu5\M.

(legatar) devisee ~ prezumptiv . basic needs.estimate ~ facturata . to sustain ~ avarii . mijioace de trai) livelihood.(dintr-o vdnzare.to sustain damages sumar s.f.heir presumptive ~ subsecvent . abstract.(unui contract) memorandum suma s. (la) to succeed (to) succes s. (dr. amount ~ a creditului . (rubrica de pe un document de platd standardizat pentru citire electronicd) convenience amount ~ debitoare . subsistence.(de un client din bancomat.accumulate amount of annuity ~ datorata .n. inheritor. intr-o anumitd perioada) cash limit ~ minima a datoriei pentru care se poate declara falimentui . successor 2.(pentru a avea rest) cash/till float ~ de completare .) sweat.amount stated ~ delapidata . sum. (pierderi.heir testamentary.bankruptcy level . branch.) succession.f.) intestate succession.(la mcdrcarea sail la descdrcare) order of ports ~ ab intestat . success.sum insured ~ bruta . (neasteptat) bonanza ~ de casa .m. i.invoice amount ~ globala/forfetara . intestacy ~ testata .sum payable.cargo sweat suferi v.branch bank sudatie s. sweating.) successor.odd money ~ de plata .remainderman ~ testamentar .embezzlement ~ determinata . (intretinere.to be/to prove a failure. successional. afacere) proceeds ~ maxima a tranzactiilor autorizate activity limit ~ maxima care poate fi retrasa .sum due ~ de bani in casa . devisee succesoral adj.(la care se calculeazd dobdndd) principal ~ asigurata . heir. hereditament ~ a porturilor .SUB-SUM 333 subzistenta s.) heiress succesor s. (dr. summary ~ al articolelor .amount to be invested ~ cumulata a anuitatii .(despre o mar/a) to take on a nu avea ~ . (umiditate in magaziile navel produsd de condensarea vaporilor emanati de diverse mdrfuri) (mar.f. series 2.sum in words/at length ~ incasata .t. 1.f.lump/inclusive sum ~ in litere .debit amount ~ declarata/specificata .n.(dr. condensed moisture ~ a marfii .(dr.(al unui film.gross amount ~ ce urmeaza a fi investita . to fail succesiune s.f. pagube) to incur. al unui spectacol) box-office success a avea ~ . to suffer.specific amount ~ evaluata .) testate succession succesoare s. inheritance. subsidiary (company) ~ bancara .f. succession. 1. (dr. sustenance succeda v. inheritable sucursala s.

t.) tenderer superior adj. superior.(cecuri aflate in procesul de transfer de la o bancd la alto) float ~ incasate . extraordinary.) zero sum ~ oferita . to overrate.t.(report) (cont.m. 1. to overvalue. (cheltideli) to bear supraasigura v.334 SUM-SUP ~ minima din depozit . (in functie.t. (capitalul unei societdti prin emiterea unui numdr prea mare de actiuni in raport cu o politico financiard judicioasd sau cu activele nete ale companiei respective) to overcapitalize supraextins adj.m. (despre o afacere care nileazd si produce mult mat multi bani deceit valoarea activelor curente) overextended suprafata s.work area . surface.) to write up.(c.f.(set de tranzactii in care profiturile cdstigatorilor sunt egale cu pierderile needs tigdtorilor) (fin. sum total ~ totala a cheltuielilor .face amount ~ nula .even money ~ subscrisa .t. (persoand care se angajeazd in scris sd respecte clauzele fixate) (dr. (in special la periferia unui oras) hypermarket supliment^. area.to fall short of the amount sumisionar s.total expenses sume care nu pot fi incasate -uncollectable receivables ~ care pot fi imprumutate numai la dobanzi foarte mari deadmoney ~ de incasat . (de actiuni) overissue supraestima v.(c. to overestimate. to overcapitalize supradimensionat adj.extra/additional payment ~ de pret . to supplement suplimentar adj. (nn activ) (cont.amount paid out ~ principala/totala .total amount.f.amount subscribed ~ totala . supermarket. supplement.t. high-grade 2. (calculatd in acri) acreage .extra charge ~ la greutate A makeweight ~ pentru diferenta de clasa .takings a fi sub suma prevazuta .t. not included in the budget supracapitaliza v.n. additional.) excess ticket suplimenta v.(la licitatie) bid ~ partiala subtotal ~ platita .receivables ~ debitoare in tranzit spre band -bank float ~ flotante .de lucru .rioard) of superior/the highest quality. extra suporta v. to overinsure suprabugetar adj.(care este platita in caz de moarte accidentals sail alte accidente majore) (asig. to overestimate. in.) excess fare ~ de plata . addition ~ de bilet . to overvalue supraevalua v.f.amount repayable ~ reportata .(care trebuie sd rdmdnd in depozitui bancar pentru ca acesta sa nil fie desfiintat) maintenance margin ~ nedeterminata . outsized supraemisiune s.) principal sum ~ rambursabila . in grad) senior s.f.) amount brought/carried forward ~ rotunda . (de calitate supe-. supplementary.uncertain amount ~ nominala . chief supermarket s.

t.(mar.^. to overtax supraimpunere s. supervisor. to supervise.n.. to supertax. surcharge ~ de import . excess price. (la) subject/liable (to) deteriorarii . supplementary taxation ~ fiscala . 1.n. overweight supraimpozita v.f.excess weight ~ de lichiditati . higher bid suprapret s.n. to surtax.import surcharge ~ de pavilion . black market price supraproductie s.t. s.) alien duty. to overbid. better offer. overbid. surplus.) excess of freeboard ~ de greutate . oversupply.m.(termen care exprimd satisfactia suplimentard pe care achizitiile succesive ale unui bun.f. to control supraveghere s. overplus. surtax. overstock suprastoca v.f. substitute.t. overproduction.f. excess/ surplus profit suprasarcina s. control ~ a bancilor supervision of banks supraveghetor s.t. la un pret dat. Ie procurd unui individ. liable to damage ~ restrictiilor . surplus production supraprofit s. excess. overseer.warehouse floorage supragreutate s./i. outbidder supralicitatie s. flag surtax ~ postala/de francare .tax surcharge supraincarca v. supernumerary supraoferta s. oversubscription suprataxa v. (un vehicul) to overload. superprofit. supervision. (muncitori) to overwork supralicita v. to superintend.f. forma de surplus pe care il obtine participantui consumator la schimb) consumer's/ buyer's surplus ~ al producatorului . (de greutate) overbalance ~ al consumatorului/cumparatorului .f. to outbid.net rentable area ~ utila a depozitului . superintendent. (intr-un magazin universal) shopwalker suprematie s. to oversee. to surcharge suprataxa s.(mar.f.subject to restrictions ~ taxelor vamale/vamuirii -customable. to overburden 2.t. to overstock suprasubscriere s.f. overbidder. overcharge. succedaneum surplus s. (un pret) to overcharge 3.additional postage supraveghea v. (pepiata) supremacy supus adj.) overfreight supranumerar adj. dutiable surogat^.n. extra tax. to bid over supralicitant s.excess liquidity ~ de rezerve — (rezerve depuse de o bancd la banca centrald peste nivelul rezervelor minime obligatorii) excess reserves ~ de salariati redundancy of employees ~ de taxe vamale . supertax.f. higher bid supranavlu s.overentry .SUP-SUR 335 ~ inchiriabila a unei cladiri .n.t. overload suprastoc^-. (supralicitatie) overbid.(diferenta dintre ceea ce producdtorul primeste si ceea ce cheltuieste) producer's surplus ~ de bord liber .subject to deterioration. (mar.f.m.

(de la indeplinirea obligatiilor. avoidance. 1. livrdri) to suspend. (idei.) to back.source of supply surse $i utilizari ale fondurilor (cont.t.} to boost 2. (pe un timbni) surcharge sur§arja v. (de la indeplinirea obligatiilor. preturile) to peg. (o sedintd) to adjourn. (o candidaturd. to take away. '1. (plati.n. swap al ratelor dobdnzii. adicd cesiune temporard sail conversie a datoriilor in actiuni sail alte titluri de participare) swap ~ al ratelor dobanzii . sustainer. theft. supporter. abovementioned sus-numit adj. o marcd etc.r. to purloin. (a platilor.) to evade. to assert suveranitate s. (un acord) to terminate suspendare s. asemdndtoare cu tranzactiile la vedere si la termen. o opinie etc. (a afirma) to affirm. (a promova un plan) to forward. opinii) to advocate.m.) delisting sustrage v. (un timbni) to surcharge sus-mentionat adj.currency swap . to endorse. to steal. (din punct de vedere financiar) backer. (al unei piete) marketeer. (intens un produs.n.t. (a unor actiuni de pe lista de cotatii) (bur. 1.) sources and uses of funds sursarj s. above-named/ mentioned. aforesaid suspenda v. to second. pilferage 2. elusion ~ din marfa transportata . sovereignty ~ a consumatorilor — (alocarea resurselor.taxable surplus sursa s. to pilfer v.debt equity swap ~ de obligatii .t. (al familiei) breadwinner sustine v. bazatd insd pe o valoare stabild a sumei initiale. to elude sustragere s. (a unei sedinte) adjournment. swap de datorii. purloining. (a unui functionar) suspension. to support. intr-o economic liherd.f.pilfering of cargo sustinator s. (swap valutar. (piata. to avoid.interest rate swap ~ de datorii/capital imprumutat contra capitalul propriu . source ~ de aprovizionare . infunctie de preferintele consumatorilor) consumer's sovereignty swap s. to uphold.liability swap ~ de valute . (de idei. opinii) upholder 2. (financiar) to back. plata impozitelor etc.t.f. tranzactie prin care se schimbd fluxuri de plati ale dobdnzii cu caracter diferit. (a unui acord) termination 2. plata impozitelor etc.f.SL'R-SWA ~ impozabil . to stop.f. tranzactie valutard m care platile se bazeazd pe rate fixe ale dobanzilor pentru fiecare valuta.) evasion. a livrd-rilor) suspension. (o rezolutie) to second. (un functionar) to suspend. 1.

n. to blackmail santier s.sales manager ~ al serviciului financiar . chance sanse egale . leading hand. motorboat ~ vamala .f. {dr. principiul .$ salupa s. shopwalker ~ de retea — (eel mai puternic membru al unei retele de distributie) channel captain ~ de serviciu . head.n.head of service.first-line manager. departmental manager .paymaster general ~ de atelier .station manager.) (court) session ~ a consiliului de administratie board meeting ~ de consiliu .sef de fild" reprezintd sindicatiil bancar care acordd credite.to sit. (shipbuilding) yard ~ naval de reparatii .(minister's) principal private secretary ~ de catedra .(banca . site.f sitting. boat. dockyard.m. (sarpe monetar. chief.repair dockyard santiere si uzine navale .f.open meeting a fi in ~ .council board ~ -fulger .construction/ building site ~ de dezmembrare a nayelor vechi breaker's yard ~ naval .f.) snake scoala s.chief/head/senior clerk ~ de cabinet . (in magazie) (mar. blackmail santaja v.shipyard. (conducdtor) leader ~ al contenciosului .head of chair/ department ~ de echipa .) hatch foreman ~ de fila . development ~ de constructie . (superior) superior. (director) manager.revenue cutter Sansa s.solicitor general ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al serviciului de personal personnel manager.informal think-in ~ publica .shipbuilding facilities sarpe s.commercial/trade school ~ profesionala/de meserii professional/vocational/industrial/ training/trade school ~ subventionata prin donatii foundation school sedinta s.shop foreman ~ de birou . boss. (membra in consiliul de administratie} worker director ~ al serviciului de vanzari . (de docheri) foreman.equal opportunities santaj s. school ~ comerciala .t...sarpelui in tunel" adoptat de CEE pentru a controla fluctuatule zilnice ale valntelor tdrilor-membre fata de dolar) (fin.m. to be sitting sef s. fiind insarcinatd cu negocierile si derularea operatiunilor) lead manager ~ de gara/statie . meeting. yardmaster ~ de oficiu portuar .port warden ~ de raion — (intr-un magazin universal) floorwalker.

necalificatd.navigation channel septel . lighter ~ de buncherare . de obicei pe o perioadd determinatd..harbour/utility barge ~ -tanc . fdrd motivatie) residual unemployment ~ sezonier .river barge ~ frigorific .n. bargee.refrigerated barge ~ maritim ./!.n.(sau keynesian.(datorat structurii economics.bunkering barge.) structural unemployment ~ tehnic .cement barge ~ pentru marfuri generale . livestock si con/'.(determinat de intreruperea activitdtii unei firme. din lipsa comenzilor) technical unemployment . prin reorganizare. formelor de proprietate./!.lumber/timber barge ~ pentru ciment .cyclical unemployment ~ de inadaptare .coastal/coasting/ coastwise barge ~ de canal .tank(barge) ~ -tanc petrolier . (cu combustibil lichid) oil-fuel lighter ~ de cabotaj . denumitd tehnofobd. short hours ~ rezidual — (fomaj care afecteazd forta de mimed cu eficientd scdzutd.(de vdnzdri) area manager senal^. fairway. to be unemployed. de a se adapta tehnicilor fi metodelor avansate de lucrii} frictional unemployment ~ involuntar . channel.canal barge ~ de carbuni . pass ~ navigabil .seagoing barge ~ pentru busteni .and company ~ cu capital redus .cargo barge ~ de transport .f. line. si-a redus capitalul) and reduced sir s. bargeman.yardmaster ~ de zona .log barge ~ pentru cereale . row.n.skimming barge.grain cargo barge ~ pentru cherestea . chain. to be on the dole.underemployment..barge tank slepar s. and ~ compania .338 §EF-$OM ~ de santier .(§omaj cauzat de imposibilitatea unei parti a populatiei active. to be out of work/job. rezultdnd o diminuare a greutdtii) abrasion of coin slep s. barge.clerk of (the) works. (pe fluvhi) keel ~ de depoluare .ore barge ~ portuar . (partial) to work (on) short hours somaj s.hidden unemployment ~ ciclic . amplasdrii geografice etc.seasonal unemployment ~ structural . succession.(cuvinte care apar dupd numele unei companii care.chain of endorsements slefuire s.general cargo barge ~ pentru minereu . half time. superintendent of work ~ de triaj/manevra . lighterman soma v.m. barger. cu consecinte negative pe piata muncii) involuntary unemployment ~ partial .barge carrier ~ fluvial . oil recovery barge ~ de marfa .s'.coal barge. abrasion ~ a monedei — (ca urmare a circulatiei. (serie) series ~ de andosari . derivat din dezechilibrul cerere-ofertd. unemployment ~ ascuns/mascat .

primit" .voluntary unemployment §omer adj. highway. (scrisori) to postmark 339 §tampila s. {a deteriora fata unei bancnote.toll road ~ locala . to stamp.t. out-of-work/place s.date stamp ~ cu semnatura .(cauzat de inlocuirea vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi) technological unemployment ~ temporar/intermediar . unemployed worker. stamp.economics . seal ~ a firmei .. the unemployed ~ partial .local/country road.received stamp $tanta s.cantarit" .postmark ~ .weight stamp ~ cu data .worker on short hours.signature stamp ~ de cauciuc . unemployed.§OM-§TI ~ tehnologic .t. by-road ~ nationala .f.f.inspection stamp ~ de numar curent . science §tiinte economice .company/corporate/ common seal ~ . a unui cec etc.f.) to deface $tiinta s. (high) road ~ cu taxa .state highway §tampila v. part-time worker $osea s.f. (pentru bdtut monede) stamp §terge v.numbering stamp/machine ~ po§tala ..m.(pdnd la gdsirea unui post) search unemployment ~ voluntar . pi. (sigiliu) signet.rubber stamp ~ de control/garantie .

) size talon s. emolument. 1.(din cartea mare) (cont.n.table of interest ~ tarifar . tare assumed by the customs ~ medie . chart 2. oil-carrying ship/ vessel. booth.(SUA) schedule tare ~ conform uzantei .master tabulation ~ incrucisata .f. tariff.f. tank ship/vessel. (de comanda) board. (greutatea ambalajuhu) tare (weight) ~ admisa . table. cec etc. tabular tabulare s.f.estimated tare ~ legala/vamala . to tabulate.) counterfoil. chart. tabulator.normal tare ~ standard .customary tare a calcula tara .custom-built container ~ suplimentara . schedule.f. to tabularize tabular adj. share. (lista) list ~ centralizat .n. percentage taraba s.) chart of accounts ~ de comanda . cu care se pot achizitiona unele articole) gift coupon/token/ voucher/certificate tanc s.switchboard tabula v.T tabel s.(combinatie intre taxa ad valorem si o taxd vamald specified) compound/two-part tariff ~ curent .(oferit de un magazin. 1.mean tare ~ conform tarifului vamal . (rezervor) tank 2. price list. 1.summarized table ~ de conversie/transformari . (in piata) market stall tara s.t.use tare ~ efectiva/reala .table of weights and measures ~ de procente ale dobanzilor . (tabel) table. coupon.supertare ~ uzuala .average tare -~ normala . rate.tariff schedule tablou s.(pentru unitdti de mdsurd apartindnd unor sisteme diferite) conversion table ~ de masuri si greutati .insurance note/slip ~ valeric gratuit .n.customs/legal tare. (petrolier) (oil) tanker. panel ~ al conturilor . tabulation ~ fhiala/recapitulativa .control panel ~ de distribute . (corn.n. (de chitantd.going rate .to tare tarif s.n. schedule. tabulating machine talie s. bulk-oil carrier tantiema s. renewal coupon ~ de asigurare .(pentru calcularea tarei mtregii partide de mdrfuri) received tare ~ comuna .f.domestic rate ~ compus/mixt .cross tabulation tabulator s.n. (anexat la o obligatiune la purtdtor si care conferd dreptui la o noud foaie de cupoane cdnd acestea au fost utilizate) talon. petroleum carrier/ship/ tanker. scale ~ casnic . stub 2.(greutatea reald a ambalajuhu') actual/clear/real tare ~ estimata .

tariff.) conference rate ~ de navlu necartelat .retaliation/ retaliatory tariff ~ vamal flexibil . pi.inland rate ~ in vigoare .f.flexible tariff ~ vamal pentru tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate .night charge ~ de tranzit .commission rate ~ de inchiriere a utilajelor .. (^colara etc.) fee.tax disc/token.toll collector/keeper ~ vamal .transit tariff ~ de zi . (tarif) tariff. valuer.weighing charges ~ de donatie . tax.protection/ protective tariff ~ vamal zonal/pe zone .t.rate of insurance.) nonconference rate ~ de noapte .customs appraiser taxa s.TAR-TAX 341 ~ de asigurare . contribution. rate .) duty.customs tariff ~ vamal comun .most-favoured-nation tariff ~ vamal preferential .goods rate ~ pentru munca in acord .consuiara .scale of commission ~ de curtaj/brokeraj . charge.plant hire rate ~ de navlu .postal tariff. (functionar care stabile^te tarifele/taxele) rater..full rate ~ maximal . consulage ~ de amarare — demurrage ~ de brevet . autobuz etc.(a mdrfurilor) customs schedule ~ vamal de represalii .mileage ~ pentru calatori . to tariff tarifar adj.patent fee/tax ~ de camion a j .inland postage ~ unic .sliding scale tariff ~ neuniform .single tariff ~ uniform . scheduled taxa v.restricted tariff ~ intern .truckage ~ de cantarire .prime (lending) rate ~ auto/de drumuri . (mar. t.) underwriting rate ~ de baza .preferential tariff ~ vamal protectionist .flat rate ~ vamal .basis rate ~ de coletarie/mesagerie . 1.differential/graduated tariff ~ feroviar . (in tramvai.(mar.(mar. roadtax •. la piatd etc. to impose a tax on taxator s.a scontului la cambiile de clasa intai . (vamala etc.open rate ~ pe mila . insurance tariff. 1.) charter rate ~ de navlu cartelat .tariff in force ~ intreg/fara reducere .nift tax .railway rate ~ fiscal . dues.m. (a impune) to tax. (rutierd.(in CEE) common customs tariff ~ vamal de clasificare .piecework rate ~ postal .maximum tariff ~ mobil . to charge 2.) toll..passenger rate ~ pentru marfuri .time-of-day tariff ~ diferential .consular fee.(mar.revenue tariff ~ forfetar . (incasator) collector 3.) conductor ~ pentru drumuri sail poduri . postage ~ postal pentru corespondenta interna .zone tariff tarifa v. appraiser 2.parcel rate ~ de comision .

official discount rate ~ pe tmbunatatiri .cash on delivery fee ~ de redeventa .stamp duty/tax ~ de transfer de capital . quayage.admission/entrance fee. rate of discount ~ de timbru .cranage ~ de magazinaj .return duty.{in functie de greutatea.342 TAX-TAX ~ de expertiza .standard charge ~ vamala .(SUA) expressage ~ de piata — (pentru dreptui de a tine un chiosc) stallage ~ de ramburs . legacy duty ~ $colara .(vamala etc.fee ~ uniforma/forfetara .storage charges ~ de mesagerie .survey fee ~ de export .prohibitive duty ~ vamala protectionista .rediscount rate ~ de rezervare .toll traverse ~ somptuara .protective duty ~ vamala reciproca .import duty ~ vamala de represalii .reciprocal duty ~ vamala restituita .import duty ~ de intrare .retaliatory duty ~ vamala discriminatorie/multipla (la import.capital transfer tax ~ federala de scont . (atzmci cand mdrfiirile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri ce vor fi exportate) ~ pentru bauturile infundate (servite in restaurant) corkage ~ pentru trecerea unei proprietati particulare . pierage.customs duty ~ vamala compensatorie . door money ~ de macara .) poundage ~ pe valoarea adaugata — value-added tax ~ succesorala .(aplicatd de o piata comunitara sail de o uniune vamala) common external tariff ~ vamala de import .(SUA) federal discount rate ~ fiscala .fiscal duty ~ ipotecara .mortgage duty ~ normala/in afara orelor de varf off-peak rate ~ oHciala a scontului .{in antrepozite vamale) bond dues ~ de cheiaj .preferential duty ~ vamala prohibitive .royalty fee ~ de reescont .succession/inheritance tax.matching duty ~ vamala comunitara .export duty ~ de import . wharfage .discount rate.additional duty taxe de andocare .(publice aduse unei proprietdti particulare) betterment levy ~ pe livra . lungimea sail volumul mdrfurilor) specific duty ~ vamala suplimentara .dock dues ~ de antrepozitare .(a locului) reservation fee ~ de scont . infunctie de tara de origine a mdrfurilor) discriminating/ discriminatory/multiple duty ~ vamala preferentiala .(de stationare la chei} quay/pier/wharf dues.sumptuary/luxury tax ~ statutara — (cost administrativ al lickidurii unui imprumut} statutory fee drawback ~ vamala specifics .

exhibition ~ de vite .f..t. technologist tehnologic adj. engineering tehnologia managementului management engineering tehnologie de fabricare a unui produs .tariff rates ~ vamale de protejare . technocrat tehnocratie s. (burg) borough 4. (a se tocmi) to bargain.fair ~ de mostre . technocracy tehnolog s.r. 1.'. (comert) trade.f.TAX-TEH 343 ~ de ecluzare ~ lockage (tolls) ~ de incarcare si manipulare .harbour dues/fees.transit dues ~ de trecere prin canal . to purchase v. (ordsel) market town. industrial safety. (afacere) bargain. (piatd) market (place). technician. (cumpdrdturi) shopping 2.) methods engineering ~ securitatii muncii .f. haggling.n. technology. (normald a alcoohilui) proof targ s. to buy.m. (vite) to slaughter tarie s. purchasing.cattle market. safe procedure. technological tehnologie s. townlet.rates and taxes ~ tarifare/vamale .m.m. small town.(man. technics.cargo dues ~ portuare . (a cumpdra) to buy. security means tehnica de analiza si evaluare grafica .rates ~ notariale . (metodd. engineer ~ responsabil cu protectia muncii safety engineer ~ responsabil cu studierea timpului de munca . (periodic) fair 3. port charges/dues ~ si impozite .f.t. (tocmeald) haggle. sample fair.labour safety engineering.tonnage dues ~ de tranzit .world fair targui v. (a se duce la cumpdrdturf) to go shopping v. to haggle targuiala s. bargain a face targuieli/cumparaturi . technical expert. stock fair/market ~ universal .time study engineer tehnocrat^.(mar. haggling. buying. business ~ anual . 1. technical tehnica s.information technology .product engineering ~ de mare performanta . (tocmeald) haggle.notarial charges/fees ~ pe marfurile operate .f.canal tolls ~ fluviale .factor analysis chart technique • ~ metodelor .) shipping and handling charges ~ de navigatie . (centru comercial) emporium 2.high technology ~ de prelucrare a petrolului petroleum engineering ~ informationala .to go shopping tehnic adj.differential duties ~ vamale si de regie — customs and excise duties taia v.(a produselor indigene) safeguarding duties ~ vamale diferentiale . (oras) town.trade fair show.river charges/dues ~ locale/comunale . fel) technique tehnica diagramelor de analiza factorials .navigation dues ~ de tonaj .evaluation and review technique ~ de fabricatie a unui produs product engineering tehnician s.

deadline 2. field.344 TEJ-TER tejghea s.real business cycle theory ~ cresterii . {conditii contractuale) tenns ~ comercial .expectation theory ~ bunastarii . (pasuire) time allowed.uptrend in prices. (citatie. (despre munca) odd tendinta s. stockyard ~ forestier .general trend tendinte antiinflationiste . telecommunication.price theory ~ subconsumului .inflationary trends teorie s. temporary.n. dealer buyer. counter tejghetar^.timber land ~ necultivat .downward tendency/ trend.welfare theory ~ ciclului real de afaceri .business term ~ curent . delay (granted).m.) reclaim days ~ de executie — (a unei lucrdri de constructie) construction time ~ de garantie .market trend ~ ascendenta/de crestere . term.decision-making theory ~ jocurilor .f. respite 3.game theory ~ preturilor . counterman telal s. period. (de constructie) site ~ agricol .upward tendency/trend.(dr.(pentru plata unei datorii scadente) (days of) grace ~ de livrare .) day of appearance. court day.w.arable/tillable land ~ aurifer .running term ~ de apel .growth theory ~ deciziei . uptrend ~ de crestere a preturilor .underconsumption theory terera s. chemare in judecata} summons 4. (sol) soil. delivery date . guarantee period. pi. time. territory ~ situat departe de granita sau de mare . old-clothes man.term of guarantee.n. provisional. waste land ~ pentru constructia de locuinte residential/housing estate ~ petrolifer . (pentru titlurile financiare) bullish tendency ~ de scadere . television ~ cu taxa/abonament . 1.oil field/land teritoriu s. ground.tillage land ~ de depozitare .time of deliver. land. {al produselor perisabile) shelf/storage life ~ de gratie .storage yard. date. (dr.gold field ~ cultivat .". theory teoria abstinentei .n. (limita) time limit.inland ~ sub tutela/mandat .economic trends ~ inflationiste .f.f. (fixat} fixed/appointed/stated date.abstinence theory ~ asteptarilor .anti-inflationary trends ~ economice . tendency. trend ~ a pietei . downtrend ~ de scadere a nivelului de trai downtrend in living standards ~ de scadere a preturilor . (pentru titlurile financiare') bearish tendency ~ generala . communication activity/service televiziune s. (ciivant) term 5.fallow (ground/land).downtrend in prices.farmland ~ arabil .f.trust territory termen s.f. (SUA) junkman telecomunicatie s.pay television ~ industriala/in circuit tnchis industrial television temporar adj.

m.fractionata . devising ~ a conceptului .) concept testing ~ a produsului .) prescription period ~ de valabilitate a brevetului . (dr.product test ~ a produsului prin plasare . closing date. terminal ~ bancar . testing 2.contract/agreed terms ~ {contractual!} de creditare .) testator.(dr.(care define sume datorate sau bunuri mobiliare ce apartin debitorului unui creditor popular) gamishee test s.(a produselor casnice sau a medicamentelor) animal testing testatoare s.f. will.term of payment. drapery . (a unui bun mobiliar) bequest. (de bunuri imobiliare) devisor textil adj.tanker terminal ~ maritim . testamentary testare s. (dr. (a unui bun imobiliar) devise.f. completion.t. end ~ a unui rise . (pentru bunuri imobiliare) devise a ataca un ~ .credit terms ~ (contractuali) fundamentali fundamental terms terminal adj. textile.ferry deck/rack ~ de petroliere . a proba) to test 2. prompt date ~ de posesiune .to revoke/to annul/to cancel a will a-si face testamentui .) end of a risk terts.f.m.cheque cashing machine ~ de feribot . deadline termeni comerciali internationali international commercial terms (Incoterms) ~ contractuali .patent life/period ~ final/-limita .(a elementelor individiiale care intrd in componenta unei reclame sau a unui ambalaj) atomistic test ~ de piata .(asig.(corn. to legate.(temporard la un potential ciimpdrdtor) product placement test ~ directa .marine terminal ~ portuar .to die testate a revoca un ~ . test.port terminal terminare s.) testatrix testator s. (a incerca. bequeathing.fmal/latest/extreme term. termination. (a Idsa ceva prin testament) to will. 1.n. 1.(al unei proprietdti) tenure ~ de prescriptie .(bancomaf) cash dispenser ~ de containere . (un bun imobiliar) to devise testament s. (un bun mobiliar) to bequeath. testament. (pentru bunuri mobiliare) bequest.TER-TEX 345 ~ de plata . (de bunuri mobiliare) legator.f.n..n.to leave a will a muri lasand ~ .test marketing ~ profesional -job test ~ pe animale . finishing.(al unei cambii) holder in due course ~ proprit . textile textila s.to make one's will testamentar adj.(testare in favoarea unei persoane care este cu doud sau mai multe niveluri de generatie sub testator) (dr. s.to open a will a lasa un ~ .) direct skip . test testa v.to contest a will a deschide un ~ . third party/person ~ detinator .container terminal ~ de decontare a cecurilor .

) dispatch loading only ~ liber . nor) headline 2.(mcdrcare-descdrcare) handling time ~ de pan a .(la magaziile navel) hatch hours ~ universal . pressrun.(pentru operarea navel) waiting time ~ de exploatare/functionare running/operating time ~ de fabricatie a primei piese (dintr-un lot) first piece time ~ de lucru/munca . type. (de . (arta tiparuiui) (art of) printing. 1. treasure. (atelier/intreprindere poligrafica) printing firm/house/office. (model) mark 2.(in gestiunea stocurilor.works/establishment 2. (fel) kind. to print tipogratie s. to amass tichet s. utilaje) to idle over tinde v. (bon de cartela) coupon ~ de masa — (oferit salariatilor de firma wide lucreazd) luncheon voucher ~ de paine .(din lipsd de materiale.idle/dead/lost time. (standard) standard.) dispatch discharging only ~ economisit numai la incarcare (mar. embossed press ~ stampilat/obliterat . type tip art v.(despre masini.adhesive stamp ~ de chitanta . ticket.} hoard. to tend ~ sa creasca .production time ~ total . (al periodicelor) circulation.n.outage time ~ economisit .(despre preturl) to tend upwards ~ sa scada .bread coupon timbra v. 1.t.working hours ~ de nefunctionare a masinii . to treasure (up). stamp ~ adeziv . number of copies printed.t.leisure.n. spare time ~ local .f.t. (de stat) treasury 2.n.'/.n.n. (de bani etc. timpul scurs de la efectuarea iinei comenzi si pdnd la indeplinirea ei: timpul necesar pentru a-l determina pe un consumator sd cumpere) lead time ~ total de operare . (document) title.n.(despre preturi) to tend downwards tip s.(la mcdrcarea sau descdrcarea navel) dispatch ~ economisit numai la descarcare (mar. 1. strongroom tezauriza v.i. to hoard (up). (din motive tehnice) machine down time ~ de operare .postage stamp ~ sec . downtime ~ mort in fluxul tehnologic bottleneck ~ necesar pentru executarea operatiilor de productie . (editie) edition ~ si grad de citire . to stamp timbru s. mdnd de lucru sail comenzi) machine idle time. (cladire) treasury.Greenwitch mean time a avea timpi morti .impressed stamp.local time ~ mort . (.n. \. sort.circulation and readership titlu s. time ~ astronomic . deed 3.used stamp timp s.security printing office tiraj s. (camera de valori) safety vault.astronomic(al) time ~ de asteptare .fiscal/tax/revenue stamp ~ jubiliar -jubilee stamp ~ postal .receipt stamp ~ fiscal . (de carte) title. typography ~ de bancnote .346 TEZ-TIT tezaur s.

bank security ~ de valoare exprimat in valuta -foreign currency security ~ de valoare garantat prin active -asset-backed security ~ de valoare guvernamental/de stat government security ~ de valoare inactiv/fara cautare inactive security ~ de valoare international . (actiuni) stock 4.(pbli'gatiune sau actiune preferentiald care poate fi schimbatd. si im pret specificat) stock option.security.dated security ~ de valoare necotat/nelistat . (emis de stat sau de municipalitate) stock. la optiunea titularului. in actiuni comune ale societdtii emitente) convertibile security/stock ~ de valoare cu curs fluctuant floating rate note ~ de valoare cu dobanda fixa .order security ~ de valoare la purtator .gilt-edged security ~ de valoare emis de o banca .(care se poate tranzactiona pe pietele Internationale) international security ~ de valoare la ordin .) writ of execution . (care reprezintd capitalul propriu) equity ~ de valoare american sau Canadian .defective title ~ de proprietate inregistrat/inscris (in cartea funciara) registered title ~ de proprietate legal .fixed-interest security ~ de valoare cu optiune (tranzactionat la o data.clear title ~ de proprietate restrans .TIT-TIT 347 valoare) security. title to property. certificate. (emis de stat sau de municipalitate) stock. fineness.title (deed).dollar stock ~ de valoare convertibil . note. standard ~ al aliajului . deed of property.standard of alloy ~ al monedei .(dr. note.qualified title ~ de valoare . floater ~ de valoare la termen . (titru) title.(cu dreptiiri ma'i mid asupra activelor si a veni-turilor decdt alte titluri considerate prioritare} junior security ~ executoriu . document of title.) pus-alive title . (actiuni) stock. (tranzactionat pe piata extra-bursiera) over-the-counter security ~ de valoare negociabil/transferabil negotiable/transferable security ~ de valoare nominal . paper. debenture ~ de creanta fara scadenta perpetual/irredeemable debenture ~ de proprietate . titre. vested interest ~ de proprietate absolut .loan note.(dr.(dr.(cu plata prioritard a dividendelor) senior security.bearer security.absolute title ~ de proprietate incomplet/imperfect .standard of coinage ~ de creanta .legal/sound title ~ de proprietate negrevat . paper. (SUA) prior preferred stock ~ de valoare secundar .(la bur so) unquoted/unlisted/nonlisted security.} valuable consideration ~ putativ .registered security ~ de valoare preferential . certificate.oneros . option stock ~ de valoare de calitate/sigur .

to drive a hard bargain tocmire s. (pentru o treaba) to hire on 2. mar.r.liner (cargo) tonnage ~ al navelor de pasageri . {a se tdrgui) (pentru) to haggle (about.account holder. (cantitatea de metal pretios dintr-un aliaj exprimatd in parti la mie) titre. name of an account ~ precedent .ocean-going tonnage ~ al navelor-tramp .) all risks whatsoever tocmeala s.(al unor titluri de valoare) previous holder toata adj. snipping availability . limit: (a litriilui unei monocle) remedy.licensee ~ al unei polite de asigurare .) all risks ~ riscurile.) all loss or damage ~ riscurile .de cabotaj -.n.all rights reserved. all toate celelalte pericole . (a unui liicrdtor) hire toleranta s f tolerance.refrigerating tonnage ~ al navelor invechite obsolete/overage tonnage ~ al navelor maritime . (al unei licente. allowance.) tonnage ~ al flotei comerciale . dangers and accidents of the sea ~ pierderile sau pagubele .tolerance of weight ~ larga — wide margin tonaj s. margin.merchant tonnage ~ al navei — (in tone — registru) vessel tonnage.coastal tonnage .seagoing tonnage ~ al navelor navlosite pe voiaj .) all other perils ~ drepturile rezervate . haggling tocmi v.) holder.laid-up tonnage ~ al navelor oceanice .ileadvveight tonnage disponibil . mar.f. {al unui post. over).de ilicarcare -• (grentate sou volum) cargo tonnage ~ deadweight . (suplinit al unei functii) titular. patent owner ~ al unui cont .) all perils.348 TIT-TON titru s. al unui cont etc. shipping space ~ al navelor de linie . al unei functii) occupant. oricare ar fi acestea -(asig.gross tonnage ~ curat . title titular adj. primejdiile si acciden-tele de mare .f. mar.(la petroliere) clean tonnage .t. (al unei polite de asigurare de viatd) nominee ~ al unei autorizatii/licente .trip-charter tonnage ~ al navelor mici . haggle.passenger tonnage ~ al navelor destinate exportului export tonnage ~ al navelor fluviale — river tonnage ~ al navelor frigorifice .policy holder ~ al unui brevet/patent .n.(asig. to hire on.(asig. 1. (a greutdtii unei monede) allowance ~ de greutate . titulary s. (a angaja in slujba) to engage.prompt tonnage.patentee. to traffic (for) a se ~ mult .(asig. (a comanda) to order v. titular. copyright reserved ~ pericolele.small tonnage ~ al navelor neexploatate . (mar.(asig.tramp (cargo) tonnage ~ al petrolierului — tanker tonnage ~ brut .m.

displacement ton ~ engleza/lunga . survey tot adj. net measurement ~ sub punte .gross register ton.deadweight ton ~ .wheel tractor ~ pe senile .register ton ~ -registru brut . n.net register tonnage.universal/all-purpose tractor . ton ~ americana/scurta . gross measurement ~ -registru net .register/measurement tonnage.i. to tot up. to sum up. all ~ intr-unul .TON-TRA 349 ~ excesiv . (global} gross. (total) amount ~ al datoriei .cargo/freight/ measurement ton ~ deadweight .charter/freight tonnage ~ nefolosit .t.) all time saved both ends total adj.f.caterpillar tractor ~ -remorcher .net tonnage ~ pentru cereale .(platite asiguratului de societatea de asigurdri) capital sum ~ al disponibilitatilor banesti . tonnage under deck ~ zilnic de incarcare . vessel ton ~ -registru net .(a/ navelor care stationeazd in rezerva} idle tonnage ~ net . t.total liabilities totaliza v.metric ton.daily tonnage allocation tona s.(cand numdrul navelor de transport depdse^te cu mult cererea) overtonnage ~ global .(unui magazin. topography.rateable ton ~ metrica .gross/brutto register tonnage. to totalize. (a aduna) to add up.shipping ton ~ de navlu/volum .cash on hand ~ al incasarilor . overall s. to figure up v.aggregate tonnage ~ international . tractor ~ agricol . entire.dry cargo tonnage ~ pierdut/mort .f. stand ~ de ziare . surveyor topografie s. ship's registered tonnage ~ -registru brut . totalul banilor din casierie) till money ~ al pasivului . to total.grain tonnage ~ pentru marfuri uscate . stall.newsstand topograf^. aggregate. (suma totala) sum (total).n.(SUA) revenue ton toneta s. aggregate.(de operare) (mar.refrigeration ton ~ de incarcare/transport . topographer.underdeck tonnage.gross debt ~ al despagubirii .international tonnage ~ mondial . to haul tractor s. total.(la camioane) lorry tractor ~ universal . tonne ~ -registru . total.deplasament .waste tonnage ~ -registru . whole. to add up.English/long ton ~ impozabila .net register ton ~ vamala .all-in ~ timpul economisit in ambele porturi .f. whole.world tonnage ~ navlosit .farm tractor ~ cu roti . to total tracta v.m.American/short ton ~ americana de capacitate American shipping ton ~ de congelare . to cast up.

(container de transbordare) transcontainer transcrie v.n.commercial/trading traffic ~ de coletarie/mesagerie . (in cartea mare) (cont. (cesiune) assignment. trading. (de proprietate) conveyance cec. reloading.bulk traffic ~ de marfuri perisabile .to derive benefit from ~ la sorti . 1.bank transfer ~ de actiuni . 1.n.tramp) tramping transatlantic adj.coastal traffic ~ maritim de linie . (a scrie.t.passenger traffic ~ de tranzit .wangle(s). transshipment ~ vamal . (dr.) to register 3.t. transatlantic ship/vessel.transfer of debts ~ de fonduri .) posting ~ ipotecara . (in cartea mare) (cont.i rutier) joint traffic ~ comercial . (dr.superliner ~ rapid .heavy traffic ~ maritim . transcription 2.marine/maritime/sea/ seaborne traffic.ship-to-ship transfer transcontainer s.n.wangler trage v. a emite o cambie.(de marfuri) express traffic ~ feroviar .share transfer ~ de capital . trader.350 TRA-TRA trafic s.n.t. traffic ~ aerian .(bur.parcel traffic ~ de influenta . 1.goods/merchandise/ freight traffic.passenger transshipment ~ intre nave . (corn. (transport pe mare cu nave .f.liner shipping ~ oceanic .) traffic. (a unei cambii. registering 3. (a copia un act juridic intr-un registrii public special) (dr.transshipment bond note transborda v.f. pressure.n.n. transfer 2. to reload transbordare s.air traffic ~ combinat . 1.) certified transfer ~ bancar prin virament . intercession ~ de marfuri . {corner} ilegal) traffic. to transship. to transcribe 2. illicit trading 2. profiteer ~ de influenta .dock/harbour traffic ~ regulat . transatlantic s.registration of mortgage transfer s. tin tragere s.regular traffic traficant s. transshipment.ocean traffic ~ portuar . o tratd) to draw ~ foloase de pe urma . cargo turnover/ performance ~ de marfuri in vrac .f. a unei trate) drawing 2.funds transfer . traffic in transit ~ expres . (peiorativ) speculator. transfer ~ de marfuri .crack liner transbord s. a unui cec.m.transit traffic. {la loterie) drawing tramping s.to draw lots ~ autorizat de actiuni . shipping ~ maritim de coasta . 1.) to post transcriere s.) registration.goods transshipment ~ de pasageri .) transfer. trafficker 2.railway traffic ~ intens/aglomerat .(feroviar ^. 1. ocean/Atlantic liner ~ de mare tonaj .(intre doua tart) capital transfer/movement ~ de creante .perishable traffic ~ de pasageri .

to release. (prin mandat) to remit 2.(de cdtre un debitor falit al unei parti din proprietatea sa pentru a msela creditorii) (dr.(a proprietdtii) voluntary conveyance/ consequence/disposition transnational adj. to make over. (dr. (o proprietate funciar a prin mdnd moarta) to amortize.) to transfer.) fraudulent conveyance ~ interbancar de fonduri . transferable. conveyance. (transportare) transport. (dr. carriage.t.f.transfer of ownership ~ necorespunzatoare . a unui cec prin andosare) endorsement ~ a dreptului de proprietate . (de mdrfuri pe apa.to convert into money/cash ~ in sistemul zecimal .) to transfer. transnational transport s.) transfer.(de fonduri) cable/wire transfer transfera v.income transfer ~ efectiv de titluri de valoare . to transfer 2. un cec prin andosare) to endorse over transmitere s. (cdrdusie) haulage 2. to make over. (cu tractiune animald) cartage ~ aerian .(de la vdnzdtor la cumpdrdtor) physical delivery of securities ~ electronic de date .) bad delivery ~ prin vanzare . (de mdrfuri pe apa) freight. (a unei proprietdti) conveyance. (cu vagonul sau camionuJ) truckage.electronic funds transfer ~ electronic de fonduri la punctele de vanzare . 1.t. freightage. to convert ~ in bani/numerar . delivery. transferable transmite v. (expediere de bani) remittance 2. (o cambie. to transform. (prin testament) to demise 3.air transport ~ auto .electronic data transfer ~ electronic de fonduri .(sistemul cecurilor po^tale) postal giro ~ de tehnologie . trucking.automotive/motor transport . (prin testament) demise 2.to liquidate transmisibil adj. (dr.TRA-TRA 351 ~ de fonduri prin posta . 1. (o proprietate funciard prin mdnd moarta) to amortize transferabil adj. (transfer) transfer. iiscat sou calea aerului) (SUA) freight. transmissible.technology transfer ~ de venituri . cargo shipping. 1. (a inmdnd) to hand over. (a ceda.t. a cesiond) to assign. (a ceda. transportation. a cesiond) to assign. (inmdnare) handing over.n.to decimalize ~ un activ in numerar .{a actiunilor) (bur. (cesionabit) assignable transforma v. 1.(a proprietdtii) conveyance on sale ~ voluntara/cu titlu gratuit . (a unei cambii.interbank funds transfer ~ in alb — (de actiuni. (a unei proprietdti funciare prin mdnd moarta) amortization. (cesionare) assignment. (o proprietate) to convey. to deliver.{tranzactii pe baza de card) electronic funds transfer at point of sale ~ electronic de fonduri neautorizat unauthorized electronic funds transfer ~ fraudulos . (o proprietate) to convey. numele cesionarului rdmdndnd necompletat in acte) blank transfer ~ telegrafic . (a transfera) to transfer. to release.

(prin cdrau^ie) to haul ~ cu feribotnl .carriage in bulk ~ maritim .carriage of contraband ~ de mare viteza . (marfuri pe apa.(cu vagon incomplet) part-truckload consignment ~ oceanic .m. carried ~ pe apa . (a unui imprumut) tranche ~ in aur .goods transport/ carriage/traffic.to ferry ~. to carry.f.(mar.de marfuri .airborne ~ pe fluviu . (mar. to transport.logging ~ de cabotaj . carriage by sea ~ nevagonabil . uscat sou calea aerului) (SUA) to freight. dealing. (marfuri pe apa) to freight.lighterage ~ de animate vii .') cargo/merchant shipping.transit transport ~ in vrac .tramp shipping '-' cu §lepuri . (contract) carrier.) refrigerated shipping ~ de pasageri .cattle traffic/ transport ~ de bu^teni . overland carriage/transport.TRA-TRA ~ cu nave-tramp . (SUA) to railroad ~ prin conducta .waterway traffic ~ pe distanta scurta .seaborne transportator s. transported. bargain.charges prepaid transporta v. (rutier) (road) haulier tran§a s. (cu nave petroliere) oil shipment ~ feroviar/pe calea ferata . deal.mass transit ~ .(mar. load-carrying transport.retur — (cu contraincdrcdturd) backhaul ~ rutier .cu nava-to ship ~ cu §lepuri .) time freight '.to pipe transportabil adj. transport by land ~ public . cargo shipping. waterage ~ pe ape interioare .(cotd de participare.water carriage/transport/ haul. agreement.) passenger shipping ~ de produse petroliere . (SUA) railroad transport ~ fluvial . transporter. transaction. sea shipping/carriage.tanker trade ~ de marfuri refrigerate .riverborne ~ pe mare .(c.to rail. to convey. depusd in aur.railway transport. railage.f.grain transport ~ de contrabands .f.t. settlement . (mar. 1.to truck ~ pe calea ferata .(cu auto cister ne) oil trucking. rail carriage/transport.passenger service/transport. transportable.river transport ~ in tranzit .land carriage/transport.) coastwise/coastal shipping ~ de cereale .short haul ~ pe uscat .to lighter ~ cu vagonul-platforma sail cu camionul .marine/maritime transport. de cdtre un stat . (portabil) portable transportat adj. freightage ~ de marfuri lichide . conveyed. (financiara) operation 2.membru al FMI) gold tranche tranzactie s.waterbome ~ pe calea aerului .road transport/haulage transportui in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului .ocean shipping ~ pe apa .

f.(dr.TRA-TRA ~ a la baisse — (bur. (acord) agreement ~ comercial .) computer-aided/'-assisted trading ~ futures .monetary transaction ~ necinstita .) margin trading ~ neoficiale/dupa inchiderea bursei after-hours dealings ~ speculative/riscante . realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction tranzactii ale initiatilor . through traffic tranzita v.) option business' dealing.(contracte de vdnzare sail ciimpdrare de mdrfiiri ori active financiare la o data viitoare prestabilita) futures transactions ~ in cliring . dealing.transition to a market economy tras s.no-book transaction ~ nemonetara .t.bogus/fraudulent transaction. convention.{bur.) insider dealings/trading ~ asistate de calculator .(la bursa) commodity trading tranzit s.(bur.(la export.) time bargain ~ monetara . to transit.barter transaction ~ dezavantajoasa/Tn necuno$tinta de cauza . transit.) bear transaction ~ a la hausse .m.n.speculative operations tranzactiona v.nonmonetary transaction ~ stransa/cu marja redusa de ca§tig tight bargain ~ switch .deal on joint account ~ la termen . jumdtate pe credit) (bur.(In livrare) spot deal/transaction. to trade tranzactionare s. conveying in transit tranzitie s.clearing transactions ~ la termen . negotiations . pi.(prin care titluri de valoare sail mdrfuri sunt tranzactionate la data . inaiti functionari care posedd informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur. talks. to convey in transit v. transit.(bur. treaty.(directori de societdti.) bull transaction ~ bancara — banking transaction ~ corecta .} unconscionable bargain ~ executata cu acordul partilor locked-in trade ~ imobiliara — real estate transaction ~ in bloc . privilege ~ cu plata in numerar .t.f.f.chain transaction ~ in participate . (debitor asupra cdruia s-a emis o cambie pe care este obligat sd o onoreze la scadentd) drawee tratat s.i.commercial/trade treaty ~ de navigatie . cash transaction ~ de barter/in contrapartida . unfair deal ~ neinregistrata contabil . to deal.compensation deal ~ in lant .forward dealings ~ marginale — (cu plena jumdtate in numerar.spot deal/transaction ~ cu optiune . transition ~ la economia de piata .f.navigation treaty/ convention tratative s.n.S7 pret specificat) (bur. to transit tranzitare s.(de pachete mari de actiuni) block trading ~ in compensatie .fair/square deal ~ cu marfa disponibila . trading ~ de marfuri .

goods/cargo train. treasurer tribunal s. (SUA) freight train ~ direct .t.negotiations in progress/under way ~ la nivel inalt . degree.to hold negotiations/talks.time draft ~ la vedere .354 TRA-TRI ~ comerciale .civil court ~ comercial commercial court ~ competent .(cont.local (train).wage scale.f.) tick ~ de salarizare .through/nonstop train ~ forestier .(la scadentd) dishonoured draft trauler s.) to enter 2. train ~ de calatori .n.f.deep-/distant .fast train.sliding wage scale . (rang) rank ~ de cotatie .refrigerating trawler ~ maritim . processing trawler tragator s. a incepe ~ .unaccepted draft ~ neonorata .arbitration tribunal ~ de munca . (persoand care emite o cambie) drawer treapta s.court of general jurisdiction ~ cu jurisdictie limitata . express (train) ~ rutier .court or limited jurisdiction ~ de arbitraj . (o lege) to pass ~ in cont . scale of wages trece v.to enter into/to open negotiations/talks a purta ~ . (etapd) stage. bill of exchange ~ bancara .n. (SUA) way train ~ mixt — (cu vagoane de marfa si calatori) mixed/composite/passenger and goods train ~ personal .presentation/sight draft ~ neacceptata . 1.sea water ~ -uzina .administrative tribunal ~ civil . draft. (pe o listd etc. (a inregistra) to register. court (of justice/law) ~ administrativ .court of competent jurisdiction ~ cu jurisdictie generala .bank/banker's draft ~ documentara/comerciala .industrial tribunal ~ de salarizare mobila .to proceed with the business of the day ~ prin vama .passenger/slow train.trade negotiations/talks ~ in curs . scale.) to enter/to carry/to put to account ~ la ordinea de zi .to be in negotiation with smb.m.f.inshore trawler ~ frigorific .(ansamblu autocamion--remorcd) lorry-/truck-trailer combination trezorerie s. tribunal.to clear to the customs tren s. treasury trezorierj'.(trasa de un exportator fi prezentatd cumpdrdtorului pentru acceptare) documentary draft ~ la termen .(fard prelucrarea pestelui prins) catching/flsh/nonprocessing trawler ~ de pescuit costier ./n.(de pescuit si prelucrare a pestelui prins) trawler-factory.n. (de containere) freightliner. (SUA) accommodation train ~ rapid . law court. to carry on/to conduct negotiations trata s.top-level talks ~ neoficiale .(bur.log train ~ local .underdealings a fi in ~ cu cineva .passenger train ~ de marfa . trawler (ship) ~ de pescuit .

) paygate tutela s.testamentary trust tutore s.tool kit/outfit/set trust s. (reprezentant.f.m. (curator) guardian. to barter trusa s. (schimb de lucru) shift ~ cu efectiv dublu .working shift ~ de noapte .off-season tourism twist s. delegate ~ extraordinar si ministru plenipotentiar .n. trustee . kit ~ de scule . delegaf) representative. swap. (scalar) term trimis s.military court ~ suprem .active trust ~ discretionara . (administrator.(mdrfuri) to consign triplicat s.n.discretionary trust ~ executorie . dicker.double shift ~ de lucru . 1.tourer turnichet s. pool ~ de transporturi maritime shipping pool tura s. truck.) to forward ~ circulare . barter a face ~ .executory trust ~ prezumata/implicita .day shift turism-y.to circularize ~ in consignatie . (diplomatic) envoy.constructive trust ~ testamentara . third copy troc s. trusteeship. tutor 2.) guardianship.district court ~ maritim .t. to dispatch.f. (prin posta) to post.m. (mdrfuri etc. tourist ~ . to send (off).TRI-TUT 355 ~ de prima instanta .automobilist .court of original jurisdiction ~ districtual/regional . to mail. wardship. (al treilea exemplar) triplicate. trimestrial trimestru s.Supreme Court trimestrial adj. to swap. to dicker. mandatar) administrator.f.f.to truck. a cartelei etc. (care functioneazd dupd introducerea monedei. trimester. tourism. swapping.n. (asupra unei averi) trust ~ activa . quarter (of year). trust. quarterly.n.n.night shift ~ de zi .maritime/naval court ~ militar . swop.envoy extraordinary and minister plenipotentiary trimite v.M. (dr. travel ~ in afara sezonului .

1.to keep the accounts/books.industrial countries ~ in curs de dezvoltare . light fuel (oil) tol s.maritime country ~ -membra .developed countries ~ industrializate . to mantain ~ casa . {contabilitatea.f. nation ~ creditoare .to keep/to stick to the prices ~ marfuri in magazin .t. (atelier) weaving mill tine v.f.(corn. (a pastrd) to keep. weaver's trade 2.transit country ~ debitoare . {mdrfuri m stoc pentru vdnzare) to keep.red country ~ exportatoare .to deliver/to make a speech tinta s. artd) weaving.to hold at smb.f. to administer 4.developing countries ~ in tranzitie la economia de piata countries in transition to a market economy ~ subdezvoltate .to hold a meeting ~ seama de .heavy crude oil ~ usor .to take into account ~ un discurs . to do the bookkeeping ~ inflatia sub control . country. (imitate de mdsura pentru lungime) inch . to hold. (a intretine) to keep up.{a mdrfii) country of destination ~ de origine .member country tari dezvoltate economic. 1.underdeveloped/less developed countries tesatorie s.'s disposal ~ la pret . evidenta) to keep 2. (meserie.n.T tara s.dead oil ~ greu . (obiectiv) target titei s. petroleum crude ~ fara gaze .exporting country ~ maritima .crude/raw oil. petroleum ~ brut .) to keep the cash.m.creditor nation ~ cu sistem de asigurari sociale welfare state ~ de destinatie .to curb the inflation ~ in buna stare .to keep articles/goods in the shop ~ o sedinta .light crude oil.to keep in good repair ~ la dispozitia cuiva . (a administrd) to manage. crude oil/petroleum.(a mdrfii) country of origin ~ de tranzit . to act as cashier ~ contabilitatea . (a refine) to retain 3.

r. to amalgamate. (termen ce semnificd ultima zi a lunii.(despre morar) to toll ulaj s. in cisterne sau in butoaie dupd incdrcare.(a profitului unei societdti.to bind apprentice (to). prenticehood a da la ~ (la) . ultimate.u ucenics.unit of account ~ de cost .cost unit ~ de emitere a ordinelor si de conducere — (principiu managerial conform cdruia un salariat trebuie sd primeascd indicatii de la un singur superior) unity of command and direction ~ de masura . to be indentured'articled ucenicie s.(metodd de control al stocurilor. improver a intra (ca) ~ . closing ultima citire .) freight unit ~ de plata .f.final price ~ termen . apprenticeship.consumption unit ~ de cont . apprentice. (imitate de mdsura pentru greutate) ounce ~ lichida . {companii) to amalgamate. pentru a se asigura loc de expansiune lichidului) ullage ultim adj.(bur.r. despre companii} to merge.payment unit . consolidation unitate s.t. sub forma dividendelor.) last trading day ultimul curs . {a fuziona) to merge.n. (intr-unfond comun capitaluri. amalgamation. (la moara) toll a-si lua uiumul . utensil. (a fuziona.closing bid ~ somatic — (adresatd unui datornic) final application/notice ~ zi de tranzactionare . to amalgamate. to apprentice (to).final date ultimo adv. to put apprentice (to). (working) tool. to indent (to) uium s.agricultural/farming implements uni v. folosit frecvent pentru a desemna operatiile lunare de lichidare) ultimo uncie s.(citirea tuturor cursurilor stabilite mtr-o sedintd bursierd. primul iesit .f.fluid ounce unealta s.f. merger. unit ~ agricola de cont .agricultural unit of account ~ de consum . (spatiu Idsat liber in tancurile unei nave petroliere. last. implement.unit of measure ~ de navlu .) to pool v. to consolidate v.n.f. instrument unelte agricole . to be bound apprentice (to a trade). to consolidate unifica v. final.f.t. beneficii etc. fdcuta de obicei la sfdrsit de an) final distribution ~ licitare .) last-in.m. in prezenta agentilor de schimb la includerea tranzactiilor) final reading ~ distribuire . first-out ~ pret .to be apprenticed (to a trade). care presupune ca ultimele mdrfuri cumpdrate vor fi utilizate primele in procesul de productie) (cont. to consolidate unificare s.(mar. (fuziune) merging.closing price ~ intrat.

subsequent. (a spori) to increase urgenta v. (a creste) to rise.customs/tariff union universal adj. use.f.f. all-/general-purpose urbanism s.to speed up delivery urmari v. agricultural machinery ~ de manipulare a marfurilor cargo handling equipment ~ de remorcare haulage equipment/gear. following.production unit ~ de produs . confederation ~ economica . town planning urbaniza v. (servicii publice de apa. employment .stevedore equipment ~ petrolier . 1.product item ~ de valoare . to go up.. world-wide 2.monetary union ~ postala .t./ utilization.accounting currency.. (despre cursuri bursiere) to trade up. pi.debt collection for realization of pledged property urmator adj. to urbanize urea v. gaze.cubic measure uniune s.subsequent holder utila v. (a accelera) to accelerate.t. next.(cea mai mica unitate a unei corporatii care poate aplica o strategic independents) (man.farm equipment. to utilize.oil equipment ~ portuar . 1. usefulness 2. to take proceedings against urmarire s.) utilities utilitati publice .(a unei tdri) standard money ~ strategica de afaceri . (a rep-olva urgent) to expedite ~ livrarea/predarea .n. town/city/municipal planning urbanist s.) decision-making unit ~ economica cu deficit .s'. port equipment utilitara s. electricitate etc.) strategic business unit ~ volumetrica .debt collection under bankruptcy proceedings ~ pentru datorii execution for debts ~ pentru realizarea gajului .(cu cheltuieli mai mari decdt veniturile) deficit/surplus spending unit ~ europeana de cont .economic union ~ monetara .358 UNI-UTI ~ de productie .) towage/towing equipment ~ de stivuire . to equip.t.t.(man.f. (in justitie) to sue.unit of value ~ decizionala .n.European Unit of Account ~ monetara . utility. to bring an action against.public utilities utiliza v.t. plant (stock). (mar. equipment. money of account ~ monetara europeana . universal.postal union ~ vamala . to fit out utilaj s. prosecution ~ in caz de faliment .m. (judiciara) action. (succesiv) successive urmatorul andosator subsequent endorser ~ detinator . town planner urbanistica s. lawsuit.European Currency Unit ~ monetara oficiala . package car utilitate s. 1.. commercial car/vehicle. to speed up. facility ~ agricol . machinery.f.f. to use utilizare .docking facility. urbanist.monetary unit ~ monetara de cont . union 2.

power station ~ furnizoare .(pierderea treptatd a caracteristicilor tehnice si functionale ale bunurilor de capital fix.professional practices uzina v.custom of the port ~ comerciala . usucapion.commercial custom/ usage. practice of trade.supply plant ~ metalurgica . plant. to tool uzina s.UTI-UZU 359 ~ anterioara .) usucaption. acquisitive prescription uzufruct s. (dr.unauthorized use utilizator^.f. custom 2. usucapio. usufructuary. user ~ final . wearing.m.) life interest uzufructuar adj.) usufruct. to use.m. wear (and tear). (prescriptie achitizivd.(dr. to make use of. capital consumption ~ morala . beneficial ownership/interest ~ viager .(deprecierea capitalului fix ca urmare a progresului tehnic) obsolescence ~ normala . works.waterworks ~ electrica . (intreprindere} enterprise ~ constructoare de ina$ini machine/engineering works ~ de apa . mod de dobandire a proprietdtii imobiliare prin efectui unei posesiuni prelungite de bund-credinta) (dr.(beneficiarul final al unui produs) end-user ~ frecvent .f.t.(comparator frecvent al unui produs) heavy user uza v.ordinary/usual/fair wear and tear ~ prin frecare .r. attrition ~ fizica .n.i. potrivit practicii uzuale comerciale) usance ~ a portului .metal works. usufructuary s. trade custom/usage. 1.f. iron and steel plant uzual adj. urmare a folosirii lor in procesul de productie) depreciation. (reguli de comportament comercial rezultdnd din institutionalizarea practicilor de afaceri) usage. practice. beneficial owner uzura s. usual.(a unei inventii brevetate) prior use ~ finala — (utilizarea umii produs de cdtre beneficiarul final) end use ~ neautorizata . (stabilirea termenului de platd pentru cambia ce trebuie achitatd intr-o tard strdind. customary uzucapiune s.(a marfwilor in limpid transportului) wear by chafing . commercialism uzante ale profesiunii .f. (fabricu) factory. to wear uzanta s. to utilize v.

shop with a large custom vagon s. judiciara) vacation.refrigerated waggon ~ incomplet . despre buiuiri. (despre un post) void 2. (despre monede) current. 1. mosteniri) abeyant a deveni ~ — (despre un post) to fall in vacanta s. (despre bilete) valid.f. good.sleeping car ~ de marfa . un Joe etc. effectual. railway carriage. (despre un post. (valabil. freighter ~ frigorific . availability. (loc frecventat de clientele!) place of great resort. truck. money value ~ a politei de asigurare . (fard proprietar.railway coach/car ~ de coletarie/mesagerie . trolley(car) 3.bonded value ~ a monedei — (puterea de cumpdrare a monedei unei tdri) value of money. available. good valabilitate s. validity valid adj.v vacant adj.) (activ. (pret) worth ~ a activelor .cattletmck ~ -platforma pentru transportui bu$tenilor .ru.n. (SUA) freight car.sum insured/of insurance ~ a unei proprietati imobiliare (minus suma ipotecilor) equity ~ a vanzarilor pe piata interna home sales ~ a venitului . lorry. force 2. effective.asset value ~ a activelor pe actiune .mail van/car ~ -restaurant .) good custom. un argument etc. holiday(s). \.parcel car ~ de dormit . 1. prosperous business.(valoarea contabild totald a activelor unei societdti impartitd la numdrul de actiuni comiine emise) asset backing/value per share ~ a marfurilor nevamuite . (autentic) authentic 3. a unui pasaport) availability. (incdrcdturd) waggon load. (SUA) carload ~ . effectuamess.menta. (dr. (SUA) flatcar ~ -platforma pentru transportui animalelor vii .t.) validity. in vigoare) valid. in vigoare) valid valida v.) valid 2.f.part truckload ~ -platforma . (a unui bilet. (SUA) street car. car.n. (a ratified) to ratify. judiciara) recess 2. (dr.platform waggon. (de tramvai) tramcar. (un document) to authenticate valoare s.dining/restaurant car valabil adj. (corn. 1.cisterna . 1.truckload ~ postal . (de mar/a) waggon. (universitara.income value ~ actuala . passable.) vacant. (post vacant) vacancy vad s. (despre un titlii. coach. to validate.(goods) waggon.timber tmck ~ plin/complet .tank waggon/car ~ de calatori .present value ~ adaugata — (diferenta dintre incasdrile totale ale unei firme din vdnzarea produselor si a serviciilor si . (platforma) truck 2.f. available. value. (acoperif) van. (parla.

) net present value ~ neta in stare buna . a unui produs etc.value in account ~ in rise .(a unei polite de asigurare) surrender value ~ de rentabilitate .insurance/insured value.insurance value ~ de cumparare . amount of insurance ~ bruta .(a politei de asigurare) agreed value ~ de amortizare/rambursare redemption value ~ de asigurare .(a uniii activ. owner's equity ~ neta a profitului .rental value ~ (locativa) impozabila . (valoarea unei societdti reprezentdnd activele totale minus pasivele totale) net worth.(asig.(a unui titlu de valoare) investment value ~ de rascumparare .extrinsic value ~ facturata .VAL-VAL 361 pidtile fdcute cdtre furnizori) added value. dacd se pdstreazd aceeasi destinatie si aceleasi dotdri ca in momentui vinderii) existing-use value ~ in vama .resale value ~ de schimb .maximum/peak value ~ medie -.(cont. luatd ca baza de calcul a impozitelor) (fin.gross value ~ bursiera .tax/taxable value ~ furnizata .value in earning power ~ de revanzare .purchase value ~ de inventar .hypothecation value ~ de piata .net profit value ~ neta actualizata .economic value ~ efectiva/reala . value added ~ anuala .stock exchange/market value ~ capitalizata/de randament (yaloarea actuald a unui activ calculatd prin capitalizarea beneficiilor sale viitoare cu ajutorul unei rate determinatd de capitalizare) capitalized income value ~ comerciala .(a unei monede.) interest at risk ~ in uz — (yaloarea unui teren sail a unei cladiri pe piata.(asig.book value ~ contractuala .contract value ~ convenita .full value ~ locativa .) net sound value ~ neta realizabila .value given ~ intrinseca .) intrinsic value ~ in cont .commercial/sales/ market value ~ compensata .invoice/invoiced value ~ finala .value here and there ~ contabila .inventory/stocktaking value ~ de ipotecare .customs/tariff value ~ in ziua primirii .) annual value ~ asigurata .exchange value ~ de sistare — (a unei activitdu de afaceri) break-up value ~ declarata .rat(e)able value ~ maxima .(in vama) declared value ~ economica .) net realizable value .estimated/appraised value ~ extrinseca .value day of receipt ~ intreaga .(cont.market value ~ de plasament/portofoliu .average/mean value ~ neta .end value ~ fiscala/impozabila .effective value ~ estimata .net value.

(stipulatd in contract) contract currency ~ de cont . movables. to turn to good account.pre wim) to exchange for '.) salvage value .. money. valuable.(formula pe o cambie) received value ~ ramasa .to be worils liilie valorifica v. negotiable instruments Ysiora v. imobile etc.(valuta a caret schimbare intr-o altd valuta este interzisd) blocked currency ~ -cheie — (valuta folositd ca termen de referintd pentru monedele satelite) key currency ~ comerciala — (folositd in schimburile comerciale Internationale) trading currency ~ contractuala .(formatd din monede de dijerite metale yi bancnote) mixed •'inTcncy ••• fiecoRv^irtlbija .^^r-HQr /^'li'fiivte s^ot '''lUTRnrv .iaai iiiult 'leclti.soil ciirrency pentru di. currency..unstable currency ~ internationala .remainder value ~ reala .international currency.€?i ii'.. (o rnla^tind.t'4. valuta s.fair market value ~ reziduala — (yaloarea rdmasd a unui activ depreciable) (cont. to be worrh.putsn .. to render profitable/valuable. (foreign) currency. in problemele de alocare a capitalului.{valuta forte infunctie de care se stabileste paritatea unei monede mai slabe) anchor currency ~ de rezerva .mult .set value ~ primita . world money ~ liber convertibiSa .l.freely convertibie currency ~ inixta .i.hard currency ~ instabila .(titluri de valoare tiegociabile pe piata financiara) movable assets.362 VAL-VAL ~ nominala . foreign exchange ~ blocata .o outvalue 1 ".) real estate/property ~ mobiliare .effective currency ~ forte .actual/real/true value ~ reala de piata . intr-o perioadd determinatd de timp.(terenuri. o bancnotd sau o monedd metalica) nominal/face/par value ~ practica — (a unui produs raportatd la utilitatea sa pentru om) value in use ~ prescrisa/ceruta . precious valutar adj.. {yaloarea unui activ de capital la sfdr^itui perioadei specificate. •. impdrtitd la •volumul acesteia} unit value •~ viltoare — (a iinei sume de bani cu dohdnda compusa) future value valor! ale marcii .aggregate value ~ unitara (coeficient care exprimd valoarea totala a unei anumite productii comerciale.brand values ~ imobiliare -.totala . (de:.reserve currency ~ efectiva ..account currency ~ de referinta .»"i.t.io be wonli misch -. to make good use of. ea reprezintd pretui actual pe piata al unui activ la mdna a doud) {fin.(sumd exigibild inscrisd pe un titlu. (de^euri) to recover valoros adj.) residual value.f. un teren viran) to reclaim.

white sale ~ de articole ieftine prin introducerea lor intr-o linie de produse scumpe .distress sale/selling ~ a marfurilor neridicate la termen {din vama) rummage sale ~ agresiva/in forta . customs officer.(plasarea produselor complementare unele Idngd altele in magazin) cross selling ~ conditionata . to be quick of sale vandabilitate s. to charge custom duties for. sal(e)able. hunter ~ de capete — (agentie sau persoand specializatd in gdsirea fi recrutarea de manageri cu experientd sau personal cu inaltd calificare) headhunter ~ de posturi/functii .t. (fluctuant) fluctuating variatie s. semis^ ~ a bunurilor sub sechestru .m. vama s. toll. sale for cash ~ cu amanuntul/in detaliu . clearance vamuit adj. customs vames s.to be hard to sell. sold ~ in magazin/cu amanuntui .f.. searcher vandabil adj.across-the-counter ~ in totalitate .{de actiuni sa" . vendibility. merchantable. (mar. to go off slowly a fi usor ~ .to command a ready sale. pi.. fluctuation ~ a cererii .. collector of customs.f. to vary.conditional sale. 1.t.spot sale ~ din fabrica . (cladire. administratie) customs.payment order vanator s.) clearing. {taxa) duty.f.wholesale sale ~ combinata . sediu) custom(s) house 2.trading up ~ de articole ieftine $i de calitate inferioara — (pentru a asigura volumul de vdnzdri) trading down ~ de proba . marketability varia v. {de cumpdrarea altui produs) tie-in sale ~ conform descrierii . (mar.price variation/ fluctuation vamui v. to change variabil adj. variation. variable.(fdcute mdrfii de vanzdtor) sale by description ~ contra numerar/cu plata in numerar .retail/ across-the-counter sale ~ cu livrare la termen .i. changeable.sold-out vanzare s. customs.n.demand variation ~ a preturilor .t.(insotitd de publicitate agresivd/zgomotoasd) hard selling ~ angro . v.direct sale/selling -•' fara acoperire . (instabil) unstable. charging custom duties for.sale for future delivery ~ de actiuni pe o piata in crestere {dacd cresterea atinge un anumit nivel) (bur.sale on trial ~ de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) si inlocuirea lor cu altele de clasa inferioara . unsteady. ex bond varsa v.f. sal(e)ability.trading down ~ din disponibil .factory sale ~ directa/fara intermediari . to sell off readily.cash sale. marketable. (institutie. realizable a fi greu ~ . duty-paid.m.office hunter vandut adj. (bani intr-un cont) to pay in varsamant^. Sdic.f.) to clear vamuire s. payment ~ la darea comenzii .) averaging out ~ de albituri/panza de in .VAM-VAN 363 vamal adj. vendible.

shop assistant vanzator s. sale on credit ~ prin intermediar . auction sale ~ rapida/u$oara . sale by auction ~ la sfar§it de sezon .m. salesman.seller in possession ~ marginal .net sales ~ prin telefon .) undisclosed seller varsta s.(a actiunilor in scopul obtinerii de lichiditdti pentru plata unor datorii) (bur.telephone selling ~ speculative .) wash sale ~ fortata/nedorita .instalment rate '.forward/time sale.heavy sales ~ nete .stocktaking sale ~ la licitatie . to put up for sale.voluntary sale vanzari masive .(metodd de marketing prin care unele produse sunt expediate prin postd potentialilor clienti fdrd ca acedia sd Ie fi comandat) inertia selling ~ in comision . (bur.ready/quick sale ~ silita . 1.sale by sealed tender ~ pe credit . to expose/to offer for sale vanzatoare s. (in cuvinte compuse) monger ~ ambulant .pedlar.) forced selling ~ fortata a unui produs greu vandabil . huckster.firm seller ~ in posesia marfii . age ~ admisa .f. shopman.to put on the market. shopgirl.fictitious sale. saleslady. salesgirl.public sale.(in cazul unei polite de usigurare de viatd) (asig. (pentru a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.newsagent ~ ferm . (prin hotdrdre judecdtoreascd) sale by order of the court ~ (silita) pentru neplata impozitelor tax sale ~ voluntara .(lichidare) clearance sale ~ inertiala .sale by/on commission ~ in pierdere .364 VAN-VAR inca) (bur. short sale.sacrifice sale . (in magazin) shop assistant.) age admitted .(impreund cu unul solicitat) third-line forcing ~ ieftina .(bur.(prin licitatie) compulsory sale. seller. salesclerk 3.f. peddler.speculative selling a pune in vanzare .In rate .) selling short.end-of-season sale ~ la sosire .(a mdrfurilor) sale on arrival ~ la termen .soft selling ~ ocazionala . vendor 2.(ale cdrui cheltuieli sunt egale cu venitui obtinut din vdnzdri) marginal seller ~ nenominalizat .la inventar .sale by private treaty ~ pe baza de mostre .occasional sale ~ particulara/prin buna intelegere private sale ~ pe baza de acord privat . saleswoman.indirect sale ~ publica .sale by/on sample ~ pe baza de oferta inchisa . (pe stradd) street/pavement/ kerb trader ~ de ziare/reviste .auction sale.} sale for the account/settlement ~ lenta .slow sale ~ neagresiva/prin reclama persuasiva . shorting ~ fara garantii — (privind starea mdrfii) sale as seen ~ fictiva .credit sale.

n.income in kind ~ marginal .(din salariii) active income ~ anticipat . to check up. to verify.public revenue ~ real .earned income ~ discretionar .transitory income ~ net . {in munca) length/years of service. pittance ~ national . annual/ yearly income.fixed income ~ funciar . (incasdri.permanent income ~ public .notional income verifica v. din toate resursele atrase ^ifolosite) marginal revenue ~ mediu .(rente.(a unui utilaj) replacement age vehiculj'.pensii. dobdnzi etc.supernumerary income ~ teoretic/imaginar . (registre contabile) to audit .annual revenue. income.net income ~ nominal .VAR-VER 365 ~ de pensionare .tax/inland revenue ~ fix . dividende) investment/unearned income ~ nepermanent . vehicle. (a examina) to examine.fee income ~ din diverse surse .rental income ~ din salariu . (al statului din taxe §i impozite) revenue. dobdnzi.(exprimat in preturi curente.miscellaneous income ~ din exploatare .supplementary income ~ supranumerar .operating income ~ din inchirieri .t.taxable/assessable income ~ in natura .«.small income. in unitati monetare la puterea lor de cumpdrare curenta) nominal income ~ obisnuit/curent/fix .retiring/pensionable age vechime s. (mare in munca) seniority ~ -limita/de inlocuire .f.national income ~ nemuncit .perquisite ~ ordinar . conveyance ~ comercial/utilitar . (a controla) to control.(dividende.real income ~ real tinand seama de inflatie income adjusted for inflation ~ suplimentar .ordinary income ~ din comisioane .discretionary income ~ disponibil — (yenitui personal dupd plata impozitelor) disposable/available income ~ financiar .regular income ~ ocazional . pi.(yaloarea totald a vdnzdrilor impdrtitd la numdrul de unitati vdndute) average revenue ~ mic/redus . ajutoare de ^ornaj etc.gross income ~ de transfer — (yenituri specifice formate prin procesul de redistribuire a venitului national .(sporul de venit obtinut prin folosirea unei unitati suplimentare dintr-un factor de productie.) financial income ~ fiscal . profit) receipts.commercial vehicle/car venit s. respectiv a unei unitati din toti factorii de productie implicati.passive income ~ permanent .(pbtinut din activitatea normald de exploatare) ordinary income ~ pasiv .expected income ~ anual .revenue from land ~ impozabil . (pbtinut din exploatarea unui teren) purchase ~ brut .) transfer income ~ din activitatea curenta . proceeds ~ activ .

(examinare) examination.to sell by weight ~ la licitatie . (nefalsificat) unadulterated. al unui consilhi) vice-chairman.claret ~ gol .(dr.to sell off. lifelong. real.f.) effect.mulled wine ~ frantuzesc .dry wine ~ spaniol .to sell for delivery ~ cu amanuntul/in detaliu . pure.. (dr.) to vend v.to retail.) flaw ~ inerent . (revizor contabil) auditor ~ de masuri si greutati . genuine.sweet wine ~ fiert . vicepresedinte s.n.n. to sell(by) retail ~ cu comision . to sell ~ angro/cu ridicata . controller. (a face vdnzare.(la monetdrie) to pound verificare s.to sell over the counter ~ in vrac .vintage ~ de masa .red wine ~ sec .(ordinary) table/dinner wine ~ de Porto .sherry ~ spumos . to become effective.. veritable. via viager adj. check. to sell (by) wholesale ~ contra numerar .m. life. reverse via prep.neat/unadulterated/undiluted wine ~ nou .to sell at a low price .to sell at a discount.to run a intra in ~ . vice-president. to bargain away ~ in magazin ..sparkling wine ~ tare .strong wine ~ vechi .to sell out ~ la greutate .old wine vinde v. (control) control. wine ~ acru .n.to sell in bulk ~ intregul stoc . to sell. a fi de vdnzare) to sell v.to sell on trial ~ din disponibil . to auction (off) ~ la solduri .to give effect to a law vilegiaturist^. force a fi in ~ .m. (dr. to take effect a pune o lege in ~ . (autentic) authentic verso s. (contabild.to sell for spot delivery ~ fara acoperire .tart/sourish wine ~ alb .hock ~ duice . holidaymaker vms. deputy chairman viciu s.m.new wine ~ rosu .to sell cheap ~ in pierdere . checker.366 VER-VIN ~ greutatea monedelor .white wine ~ de calitate . verso.t.to sell at a loss/sacrifice.(unei mdrfi) inherent vice vigoare s.i.to sell at/by auction.. (al unui comitet.to come into effect/force. to sacrifice. vice ~ de forma .to sell for cash ~ cu acoperire .to sell on commission ~ cu profit . back. checkup. to clear off ~ la pret scazut . checking..f.to wholesale.to sell short ~ ieftin .r.to sell at a profit ~ cu reducere/rabat . inspector. verification.port (wine) ~ de Rin .inspector of weights and measures veritabil adj. to discount ~ de proba . fmanciara) auditing ~ a respectarii legislatiei in vigoare compliance examination ~ a titlului de proprietate examination of title verificator s.

(legea) to infringe.f.) to sell afloat ~ pe baza de comision .to undersell. vinification.t.accounts receivable turnover ~ de rotatie a stocurilor .VIN-VIZ 367 ~ la pretui sau cursul eel mai avantajos .to sell below cost ~ surplusul de titluri de stat .store cattle ~ de rasa .to sell on commission ~ pe baza de mostre . (apune o vizdpe} to visa viza s.f.to sell on credit ~ scump . shopwindow.f. to undercut ~ mai mult . (bani) to transfer virament s.transit visa ~ turistica . (o proprietate. winegrowing vitrina s. speed.tourist visa vizita v. window.consular visa ~ de intrare . to visit. transfer (of funds) ~ bancar .bank transfer vite s. viniculture vinificatie s. winegrower viticultura s.blood/breeding stock. window case viza v.to overfund a se ~ bine/usor .to go for a se ~ mai bine sau mai scump (decdt altd mar/a) to outsell vinicol adj.(mar.small cattle ~ vii .draught cattle ~ mici/marunte .asset turnover ~ de rotatie/circulatie a banilor velocity of circulation.(categoric de marfa) live cattle viteza s. pi. showcase. cattle ~ cornute . (in interes profesional.to sell forward ~ liber . velocity ~ comerciala/de exploatare . to break.n. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass . ofrontiera) to trespass vira v.t.t. to go off/through. shop front.{mar.f. viticulture. pedigree cattle ~ de tractiune . • viniculturist.f. show.m.) commercial/schedule/operating/ operational speed ~ contractuala .to sell by/on sample ~ pe credit .inventory turnover viticultor s. (din punctui de vedere al veniturilor) income velocity of money ~ de rotatie a debitorilor . wine preparation/making/production viola v. to find a ready market a se ~ cu . vinicultural vinicultura s.f.f. to pay a visit to. de afaceri) to pay/to make a call on.entry visa ~ de tranzit .t.to sell well/readily.(un articol vdndut pe cartela} to deration ~ mai ieftin/sub pret .homed cattle ~ de carne .to sell dear ~ sub pretui de cost .(rate of) turnover ~ de rotatie a activelor .(deceit se poate livra sau existd in stoc) to oversell ~ marfuri in expeditie .(din punctui de vedere al cheltuielilor) transaction velocity of money. (SUA) velocity of money ~ de rotatie/circulatie a banilor in economic . visa ~ consulara .to sell at best ~ la termen .contract speed ~ de rotatie .

afaceri) (official) call voiaj s.actual market volume ~ total al productiei .size of the capital ~ al exporturilor .vote of censure ~ de incredere . 1.(la adundrile sindicale) block vote ~ secret . capacity.i.n.consultative/advisory vote ~ dus-intors .volume of exports ~ al importurilor .(a navel) homeward voyage ~ de predare .open vote ~ prin delegat/mandat . poll ~ universal .(la adunarea actionarilor) proxy ~ prin ridicarea mainii .f. (SUA) salesman volum s. to tour.(metodd de vot care permits voturi multiple pentru un ~ in balast .) foreign/ outward voyage ~ oceanic .extent of business ~ de marfuri operat zilnic . (votare) voting ~ consultativ .ocean voyage voiaj a v.to go to the poll(s). vote.universal suffrage a avea ~ deliberativ . suffrage.commercial traveller.cargo performance. to journey. to travel.to take the vote .n.(mar. traveller.(de doud treimi) qualified vote ~ cumulativ . {in special pe uscat) journey.daily turnover ~ de marfuri transportate .al transportului de pasageri passenger traffic ~ de afaceri .to be entitled to speak and vote a lua parte la ~ . (pe apd sail in aer) voyager ~ comercial .contract voyage ~ de cabotaj . (carte) volume 2. freight traffic membni al consiliuliii de administratie) cumulative voting ~ de blam . (pe apd sail in aer) voyage. tour. out and home voyage ~ fluvial — river voyage ~ cu majoritatea ceruta .(vote by) ballot. secret ballot/voting.card vote ~ prin reprezentare .(a navel la expirarea termenului de navlosire) delivery voyage ~ de marfuri transportate pe mare maritime/seaborne traffic ~ de munca . (pe mare) sail ~ contractual .) ballast voyage ~ in circuit . (pe mare) to voyage voiaj or s.(mar. visit.repeat purchase sales volume ~ efectiv al pietei .total volume of production \ots.show of hands ~ reprezentativ . volume.round voyage/trip.coastal/coasting/ coastwise/domestic voyage ~ de inapoiere .n. cdnd numdriil votiirilor pro si contra este egal) casting vote ~ deschis .m. (profesionald. to vote a proceda la ~ .vote of confidence ~ decisiv — (al presedintelni iinei adundri. travel.368 VIZ-VOT vizita s.volume of work ~ de vanzari ale articolelor de consum curent . (mdrime) size ~ al capitalului . to go touring. trip.tour ~ in strainatate .volume of imports ~ al schimburilor comerciale volume of trade .

to poll for. (minereu-marfun solide in vracpetrol) ore-bulk-oil carrier. (in parlament) to come to a division ~ bugetui . OBO carrier ~ mixt . 00 carrier ~ specializat .(lemne-marfuri in vrac) log-cum-bulk ~ pentru marfuri in vrac $i minereuri .to elect as member of parliament ~ prin ridicare de maini .standard bulk carrier ~ universal .n. bulk vrachier s. oil-bulk-ore carrier. dry bulk carrier. (pentru) to vote (for).m.to pass the budget ~ pentru parlament . to give one's vote.ore-oil carrier. (a alege) to elect. (impotriva) to vote (against). to carry v.bulk-cum-ore carrier ~.to vote by (a) show of hands votants.i.specialized bulk carrier ~ standard . bulk freighter/trader 369 ~ combinat .pentru marfuri uscate §i lichide bulk-cum-oil can'ier ~ pentru minereuri $i produse petroliere . (im proiect de lege in parlamenf} to pass.general-purpose/ universal bulk carrier .n. to vote.t.VOT-VRA vota v. (navd pentru transportiil marfurilor in vrac) bulk cargo camer/ship/vessel.(miner en-petrol sail carbune-minereu ^i minereu-marfa in vrac-petrol) combined/combination bulk carrier. voter •vracs.

w .

pi. to xerox Y yankei s. actiuni ale companiilor americane} Yankees . §i pentru obtinerea de credite in conditii de gaj) warrant wattmetru s.n. watt-hour meter x xenodolari s. pi. wattmeter wattora s. (dolari pe piete xerox s. watt-hour wattormetru s.t. xerox strdine) xenodollars xeroxa v. n. servind ca titlu de valoare.m. (recipisd §i titlu de proprietate asupra mdrfurilor. eliberat de antrepozitui in care acestea sunt depuse.f. transmisibil si negociabil. {titluri de valoare pe piata americand.m.m.warant s.n.

carry-over day ~ de sarbatoare .coal deposit ~ de minereuri .) declaration day ~ de depunere .(bur. workday.(m contarea staliilor) {mar.pay gravel ~ de carbuni .n.(pentru un audit) cut-off date ~ de lichidare/reglementare .working/ business/black-letter day.legala .(cdnd magazinele sunt inchise dupd-amiaza) early closing day ~ de contango .holiday. (la telefon) o. weekday ~ lucratoare cu ore suplimentare long day ~ lucratoare cu program esalonat/Ia ore diferite . (la termometru) zero. moment pdnd cdnd un debitor are termen legal pentru a-si achita datoria scadenta) legal day ~ libera .(ultima zi in care titularul unei optiuni poate decide dacd o pdstreazd sau mi) (bur.{din cauza iinui conflict de mimed) lost days . (in sport) nil.cumulative days ~ curgatoare .{mar.work-day unit ~ nelucratoare . off day ~ lucratoare/de lucru .) account/settlement/settling day ~ de plata — (a salariului) payday.day off. oil field zero num.(inchisiv duminicile §i sdrbdtorile legate) consecutive days ~ cumulative .calendar day ~ cu program scurt .(zi completd care dureazd pdnd la miezul noptii.(bur.) running days ~ de contrastalii . (in matematicd) zero.(pentru plata unei datorii scadente) days of grace ~ {de lucru) pierdute .n.de targ. deposit ~ aluvionar cu continut industrial de aur .market day .) demurrage/ overlay days ~ de gratie .quarter/term day ~ de report .(in trei schimburi) working day of 24 hours ~ -munca . \. day.petroleum deposit..z zacamants. ore bed ~ de petrol .ore/mineral deposit. (din cursul sdptdmdnii. fdrd sdmbdtd si dummied) weekday 2.nonbusiness/red-letter day. (data) date ~ calendaristica . (punct de inghet) freezing point zi s.f.) contango/ continuation day ~ de declarare a numelor (cumpdrdtorilor) (bur) name/ticket day ~ de declaratie . (pentru band) bank holiday zile consecutive .(alcdtuit de firme pentru a evita aglomeratia pe mijioacele de transport) staggered working day ~ lucratoare cu vreme favorabila weather working day ~ lucratoare de 24 de ore .maturity date .(a declaratiei vamale) day of entry ~ de tnchidere a situatiilor financiare . s. (a mdrfurilor cumpdrate prin licitatie la bursa de mdrfuri) prompt day ~ de plata trimestriala . red-letter day ~ de scadenta .

valutare .suburban area ~ vamala . (news)paper.littoral area/zone ~ de navigatie .n.agricultural area ~ bancara libera .development/ enterprise zone ~ de dezvoltare industrial^ industrial estate/park ~ de expropriere .(in care navele de comert trebuie sa navigheze cu un anumii pescaj) freeboard zones •. zonal. pressman.advertiser ~ de dimineata .(de navigatie in largul oceanului) passage days ~ dupa prezentare .to advertise in a newspaper ziarist s. piscary ~ de proprietate comuna .free-trade area ~ de literal .harvest hand zonal adj.(cu plata datoriilor) to have no arrears.coastal area/zone. (reporter) reporter. (cu evidenta contabila) to have one's books in perfect order ziar s.. offshore area/zone ~ de dezvoltare .m. (monitor oficial) gazette ~ de anunturi/reclame .fishing area/ground/ place.(pe nn teren viran) greenfield site ~ de liber-schimb . newspaperman.trading estate ~ costiera . journeyman ~ angajat la recoltat .(in afara apelor teritoriale) customs (-enforcement) area/waters ~ portuara .sterling area zona afectata de criza . zone.morning paper ~ de seara .free-trade zone ~ maritima . area.expropriation zone ~ de investitii directe .sea waters ~ maritima speciala/vamala . transbordare a mdrfurilor) handling area ~ de pescuit .French franc area ~ lirei sterline . tariff zone zone de bord liber . journalist. region zona dolarului .port area ~ (petrolifera) productiva .trade paper/journal a da la ~ .f. descdrcare.free banking area ~ comerciala/industriala .(in operarea navel} dispatch days ~ libere .374 ZIL-ZON ~ de stationare in port .(a unei nave In exploatare) port days ~ de traversada .) depressed area ~ agricola .) area of supply ~ economica exclusiva . fish ground.customs area.f.pay area/zone.evening paper ~ economic .(prima si ultima zi mi intrd in contarea timpului de operare) (mar.(in largul coastei maritime apartindnd unei tdri) exclusive economic zone ~ inundabila .dollar area ~ francului francez .navigation area ~ de operare .flood zone ~ libera — (fdrd taxe vamale} free zone ~ libera de comert . saracie etc. day labourer/worker. newsman.{corn. (corespondent) correspondent zilier s. payable area/zone ~ suburbana . zonare s.to insert/to publish in a paper a da un anunt la ~ .(formula pe o cambie) days after sight ~ economisite .(incdrcare.transit zone ~ deservita . zone. (cotidian) daily (paper).m.(somaj..(intr-un bloc de proprietari} common element ~ de tranzit .) clear days a fi la zi .currency areas . zonation zona s. journal.

mai sus menţionat/amintit.mentioned . abandonat ~ goods .) a anula.încărcătura etc. (dr. mar. 1. (dr.t. resurse 2. capabil. (mar. nerezolvat ability s. peste paritate/valoarea nominală (despre acţiuni) ~ the line . solvabil .sus-numit ~ par . peste adj. abater abbreviation s.renunţare la o acţiune judiciară abate v. frecare.) capacitate legală ~ to pay principle . (asig. a abandona (nova. la/pe bordul aboardship adv. de mai sus ~ .marinar brevetat . şlefuire ~ of coin . posibilităţi.in estate .) 2.navă abandonată abandonee s. reşedinţă above adv. abreviere abeyance s.(asig. (dr. a renunţa la (o acţiune judiciară) abandoned adj.bodied) seaman . abandon ~ clause . mar. capacitate. 1. situaţie neclară to be in ~ . 1.a ft pendinte abeyant adj.mărfuri abandonate (fară proprietar) ~ ship/vessel .) supra pan.t. a reduce.) 1.principiul posibilităţilor de plată (impozite proportionate cu veniturile) able adj. deasupra. suspendare temporară. 1.(.solvabil aboard adv.frecare/şlefuire a monedei asigurată în caz de . a desfiinţa abattoir s.(bur.of action .) 2. bogat ~ to pay .) la bord. in suspensie. domiciliu.) agent de asigurare (căruia i se cedează un bun asigurat) abandonment s. impozite etc. solvabilitate 3.deasupra liniei (termen contabil care se referă la anumite articole din contul de profit şi pierderi şi care apar deasupra liniei profitului net în declaraţia de profit şi pierderi. la/pe bord prep.abandon v. pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieşte pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s. pe navă abode s. (asig.named .) clauza abandonului .menţionat/amintit mai sus ~ . competent.) a ceda (o proprietate pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală) 3. deasupra prep. (dr. vacant.avut. fară stăpân (despre bunuri) 2.) stare de suspendare. calificat 2. a micsora (preţuri.

lipsă absentee s. rezultând o diminuare a greutăţii) abroad adv. în străinătate abrogate v. 1.t. absent 2. absenţă.(ca urmare a circulaţiei. a abroga (o lege) absence s. absenteist .

(dr. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) abstinence s.) acceptable adj.teoria abstinenţei abstract s.(asig. dacă o datorie nu este achitată la timp. absenteism -rate . surplus 2. accelerare. absolut. transversal pe navă (mod de stivuire) abuse s. forţei de muncă etc. total.) pierdere totală reală ~ value . a abuza de .quality level . abstinenţă ~ theory . belşug. absorbţie. prosperitate aburton adv. bogăţie.majority . 1.interest .andosare necondi-ţionată .) aversiune faţă de riscul absolut (sumă de bani la care un investitor poate renunţa ca alternative la o investiţie cu rise ridicaf) ~ title .monopol absolut .) drept absolut .t.ownership . a fura ~ of account .total loss .(fin. 1. urgentare ~ clause . rezumat. abuz.avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu altele datorită resurselor naturals. a rezuma.liability . 1. a absolvi. 1. sumar v.. practică ilegală v.nivel acceptabil de calitate acceptance s.valoare absolută/intrinsecă (a unei monede.) titlu absolut de proprietate .majoritate absolută . toate plăţile viitoare devin imediat scadente) ~ premium . obligaţii) absorption s. procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj. a dispensa de (datorii.abuz de functie acceleration s.16 ABS-ACC ~ landlord .clauză de urgentare (care prevede că.abuz de putere .of confidence/trust . acceptare 2. extras.extras de cont abundance s.risk aversion . fapt care deter-mină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement . acceptabil . necondiţionat .t. a unui produs) absolve v.) obligaţie necondi-ţionată .abuz de încredere ~ of office .rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o anumită zi.(dr. accept .monopoly .absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arendă) -ownership . a accepta (o cambie. abundenţă.advantage .primă pentru mărirea producţiei (acordată muncitorilor) -principle . abuz.proprietate a unui absenteist absenteeism s. întrebuinţare excesivă 2.(dr. o ofertă etc.proprietate absolută .t. a extrage esenţialul din 2. a sustrage.t. a elibera.of administrative authority .principiul accelerării (conform căruia nivelul unei investiţii variază proportional cu rata producţiei) accept v.

) ~ account .(cambie acceptată/andosată banco.cont de accepte de o .

credit . pe o navă etc.accept. birou 2. ajustare.ACC 17 . probă de accept (al unei cambii de către tras) accepted adj. amenajări (la bordul navei).andosare de complezenţă ~ train . cazare.predispus la accidente ~ . 1.acceptare pentru onoare .eşantionare la recepţie. loc (la hotel. accidental . mar.rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-muncă într-un an) .). potrivire 3. acumulare ~ rate . notă de plată 4. creştere.repeater . adaos. împrumut ~ acceptance/bill/note . calcul.persoană care a avut multe accidente accidental adj. accident .cambie de complezenţă . suplimentare.) coliziune accidentală accommodate v. acceptant ~ for honour .piaţa acceptelor .probă de recepţie-predare .t.rata creşterii (forţei de muncă. a împrumuta (bani) accommodation s.certificat de recepţie .trial .asigurare împotriva accidentelor ~ prevention .acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest . factură. cambie acceptată acceptor s.collision .endorsement .bancă/oficiu de scont -certificate . control statistic de calitate .(asig. a ajusta. 1.insurance .accept ~ delivery test .acceptant sub protest (al unei cambii) accession s. acceptat ~ bill . a potrivi 3. pi.against documents .in case of need .norme de tehnica securităţii muncii ~ .for honour . a gazdui 2. exprimată ca procent al numărului mediu de muncitori într-o perioadă determinate de (imp) accident s.acceptare îrt caz de necesitate ~ in blank .probă de recepţie (a unei nave noi).acceptare în alb ~ market . cont 3.frequency rate . socoteală 2.acceptare sub protest . a caza.prone .acceptare contra documente ~ bank/house . client 5. a amenaja (o navă pentru o anumită clasă de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4.norme de recepţie ~ supra protest .sampling .specifications . 1. .(SUA) tren personal account s.

cont curent ~ day .director de echipă (unul dintre principalii manageri ai unei agenţii de publicitate.registru contabil ~ current .situaţie a cheltuielilor .manager .administrator de cont .bilanţ ~ book . raport.(bur.management . care conduce echipa însărcinată cu deservirea unui client) -holder .management al contului .titular de cont .of expenses . dare de seamă ~ balance .siruatie.) zi de lichidare ~ director .

(cont.preţ de cost contabil ~ currency . realizator (categoric de consumatori) acid adj.(fin.maşină contabilă de calcul.contabilitate. a creste.i.cont remis . recunoaştere.recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor a sumeipe care o datorează) ~ of receipt .metoda posturilor tranzitorii accrue v.exerciţiu financiar ~ reconcilement service . creştere (continuă). acumulare ~ of capital .sales .finanţare prin conturile de creanţe ~ s receivable turnover . (dr.) conturi de datorii.unitate monetară de cont ~ department .standarde contabile ~ system .) declaraţie autentificată.(cont.egalizare contabilă ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine .în contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period . evidenţă contabilă 2.pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme) acknowledgement s. creditor ~ s receivable . răspunzător.acumulare de capital accumulative adj. acceptare 3. pi.sistem contabil accretion 5.) 1.18 ACC-ACQ I ~ payee . a se acumula accumulation s.confirmare de primire acquaintance s.managementul achiziţiei acquisitive adj. strângător.(cont.cost de achiziţie (al unei societăţi) ~ management . 1.serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered .s receivable financing . relaţii (de afaceri) acquisition s. acumulare (mărirea valorii unui activ prin creştere naturală) accrual s. acaparator. serviciu contabil . 1. achiziţie ~ cost .exerciţiu financiar ~ standards . contabilitate accounting s. contabilitate ~ cost .) rata testului acid (raportul active lichide .dividende cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă) accurate adj. responsabil accountancy s. exact -description . cunoştinţă. animat de dorinţa de câştig .s payable . cumulativ ~ dividends . acid ~ test ratio . creştere. acumulare 2. confirmare (de primire) 2.descriere corectă/exactă (a unuiprodus într-o reclamă) achiever s. posturi tranzitorii ~ basis/concept .viteză de rotaţie a debitorilor accountable adj.cont de vânzări ~ s department . debitor . corect. maşină de facturat şi contabilizat ~ period/year .) conturi de creanţe. serviciu contabil ~ equation . cer-tificat ~ of debt .contabilitate.

.

acţiune judiciară ~ for damages . sete de câştig acquit v.reduced liniare de taxe vamale (redu-cerea cu aceleaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) ~ . act.oficial. o persoană) acquittal v. a achita (o datorie.vânzări cu amănuntul act s.ADJ.of Parliament . achitare. mandat ~ partner . deasupra ~ . acţiune judiciară. director interimar ~ member . interimar ~ manager . efectiv s.acţiuni active (frecvent tranzacţionate) ~ trust . acţiune 2. actuals. 1. chitanţă de plată (integrate) acre s.act legal ~ of God . (mar. legal. 1. lege ~ and deed .market .bond . activ ~ account .acţiune judiciară pentru daune ~ in rem . acru (unitate de suprafaţă) acreage s. achitare (de datorii).capital activ (active păstrate sub forma de bani sou sub oricare altă forma care poate fi rapid transformată m numerar) ~ circulation .(mar.(dr. proces .act de război acting adj.) acţiune reală (pentru arestarea unei nave) active adj.) tutelă activă actual adj.) pierdere reală ~ possession . de plăţi) activă .administrator delegat.(dr.cont activ (de operaţiuni) ~ assets .preţ de cost efectiv ~ delivery .) piaţă activă ~ money .(asig. acquittance acquittance s.the-board tariff reductions . acţiune 2. scoatere de sub acuzaţie 2.forţă majoră.dosar activ/în folosinţă ~ income .lege ~ of war .the-counter . peste.populaţie activă ~ shares .circulaţie activă (bani aflaţi efectiv m circulate) ~ file . 1.delegaţie.comanditat ~ population .the-board -general.lege m vigoare .(fin.) posesie de fapt ~ price . real. pi. vândut în magazin/cu amănuntul ~ .) active productive (care aduc dobândă) ~ balance . act.predare reală/definitivă .venit activ/din salariu ~ law . pe toată linia ~ . contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost .document juridic ~ in law .) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor) .the-counter sales .(bur.(bur.) cala-mitate naturală (termen contractual de navlosire şi conosament) ~ of grace amnistie.AD V 21 ACQ-ACT____________________ acquisitiveness s. document 3.t.balanţă (comercială.membru supleant ~ order .loss . suprafaţă (calculată în acri) across prep. graţiere .obligaţiune activă (CM dobândăfixă) ~ capital .bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner .at law . dorinţă de acaparare.comanditat action s.

perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile.calcul/evaluare actuarial(a) actuary s. estimatd in functie de mai multi factori) add v.prima suplimentara de asigurare ~ risk . 1. (up) a totaliza v. actuarial ~ calculation . expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj.) rise suplimentar ~ security .(asig. (to) a se adauga la. a pune la socoteala 3.taxa • pe valoarea adaugata additional adj.value .~ tare .) pierdere totala reala actuarial adj. (in) a include. adaugat . suplimentar ~ duty .valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax .suprataxa postala/de francare ~ premium .taxa vamala suplimentara ~ funds needed . a contribui la added adj.t. a face o adunare 2.(asig.tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss .garantie suplimentara .i. 1.asigurare suplimentara ~ postage . flexibil ~ expectations . actuar. a adauga 2. a aduna. aditional.fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance .

1.camet de adrese ~ commission .) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label . (asig.eticheta cu adresa addressee s. destinatar addresser s. a judeca (un proces). (asig. corespunzator ~ sample . suspendare ~ sine die . judecare (a unui proces).eticheta colanta ~ stamp .) procedura adjourn v.label . mar. a ajusta. a rectifica 4. sistematizare . a corecta. fupon) a da o sentinta cu privire la. aranjare.t. a aranja. a adresa ~ book .ipoteca cu dobanda variabila adjuster s. a sistematiza 2.mostra reprezentativa ~ security .law . adecvat. adresa v.t. ajustabil. expeditor adequate adj.timbru adeziv adjective adj.address s. variabil ~ currency .t. amanare.declarare m stare de faliment adjust v. a evalua (daunele) adjustable adj.(mar.) a determina. accesoriu. a se pronun^a asupra adjudication s. 1.) specialist compensator. a suspenda (o sedinfd) adjournment s. sentinta. a adapta 3. a da (o sentintd) v. hotarare judecatoreasca ~ order .i. a amana.) dispasor adjustments.(dr.amanare sine die adjudicate v.moneda elastica ~ rate mortgage . adeziv . anex .t. (asig.garantie corespunzatoare adhesive adj.

adaptare 3. rectificare (a . ajustare.2.

(dr. mar. guvern ~ costs/expenses . admitere .balance of trade .buget deficitar . (asig.tribunal administrativ administrator s. acceptare. intreprindere/afacere riscanta 2. a majora (preturi) 3. a avansa (bani) 4.t.navlu platit anticipat . (asig. nefavorabil . a anunta (in ziar. 1. a creste.) cont de control/ rectificare ~ bond . crestere.) ordin de administrare (a unei societati insolvabile. a se majora (despre preturi) s.curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v. advers. acceptare .panou publicitar .freight . amiralitate ~ court .i. evaluare (a daunelor) 5. 1.informatica de gestiune ~ expenses/overheads .t. la radio etc.cheltuieli administrative/de regie . regulament de avarie comuna ~ account . avans. majorare (de prefuri) 3.) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s. avansare (in functie) 2.possession . a da un anunt advertisement s. a creste. falsificat. 1. arvuna . conducere. falsificare. tutore. a avansa (in functie) 2. 1.acont.) uzucapiune advertise v. a face reclama/publicitate.) ~ hoarding .(SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism . arvuna adj. acont. mar.t.(dr.i.on bottomry . administrator admiralty s. administrare.money . a falsifica.control administrativ ~ data processing .) dispasa.cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal .) executor testamentar.(cont.budget .mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average . acces 2. 1. 1.drept maritim ~ mile .to quotation .fee . a promova (interese) v. (platit) in avans .) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order . a avansa (pe cineva) 2. ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj. 1.(dr.) determinare.avans in contul marfurilor . reclama.falsificare/depreciere a monedei advance v. (asig.of coinage .ADJ-ADV 21 unui cont) 4. administrativ ~ control . intrare.avans de imprumut maritim adventure s. gerare 2. gestionare.acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5. contrafacere .jurisdictie maritima ~ law .taxa de intrare .(dr.mila marina engleza admission s. imprumut 4. administratie.(asig. contrafacut adulteration s. mar.) v.tribunal maritim -jurisdiction .curve . a contraface adj.against goods . anunt (in ziar etc.balanta comerciala pasiva/deficitara .) rise adverse adj. administrator 2.of estates .

1. a afilia. a pune.anuar de publicitate ~ manager . pi. sus-numit after prep.de la data . aviz ~ note . afaceri affidavit s.L a se asocia. (mar.confirmare a creditului ~ of delivery .22 ADV-AGE ~ rates . asociat. ziar/revistă de anunţuri/reclame advertising s.agency . filială v.t. timbrul) afforest v. a recunoaste ca filială v. persoană care publică un anunţ/o reclamă 2.) navlosi tor affreightment s.mijloace publicitare ~ research . (dr.) a navlosi. afretare afloat adv. consilier.aviz de primire (la poştă) ~ of dispatch .) notă/scrisoare de avizare ~ of credit . editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s.t.(mar. a aplica (ştampila. advertorial (articol de fond. a afreta affreighter s.t. afiliat.) aviz de expediţie adviser s.(com. sub jurământ affiliate s.figură simbolizând marca de fabrică sau produsul ~ directory . fin.) afidavit.tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s. semnătura.buget pentru publicitate ~ campaign/drive •*• campanie de publicitate ~ character . (mar.) navlosire. (mar. 1.appropriation . fâră datorii (despre o afacere) aforesaid adj. a primi ca membru.comitet consultativ ~ service .agenţie de publicitate ~ agent .t.. consultativ ~ committee . consultant advisory adj.(com. a împăduri affreight v.şef al departamentului de publicitate . pe mare (referitor la mărfurile în expediţie) 2. publicitate . avocat (pledant) affair s. după ~ date .alocare de fonduri pentru publicitate .standarde publicitare (ansamblu de norme etice şi legale) advertorial s. a se afilia affix v.serviciu consultativ advocate s.agent de publicitate .media . afacere. problemă.cercetări în domeniul publicităţii ~ standards .) aviz de expediţie ~ of shipment . depoziţie.budget .

vârstă .(asig.tax profit .(asig.discriminare de vârstă (la angajare) ~ limit .limită de vârstă (pentru pensionare) .sight .) vârstă admisă (în cazul unei polite de asigurare de viaţă) ~ allowance/relief .hours dealings .sales service . mar. serviciu postvânzare/de întreţinere .profit impozitat against prep. contra.admitted .~ .preţ neoficial/după închiderea bursei ~ .hours price .tranzacţii neoficiale/după închiderea bursei ..după prezentare ~ . împotriva ~ all risks .reduced fiscale pentru vârstă ~ discrimination .) contra tuturor riscurilor age s.service.

ofertă globală aggressive adj.to sell . a consimti. total — analysis .(asig. 1. global. înţelegere .and liquidated damages .) agio agiotage s.terms . reprezentare ~ contract .AGE-AGR 23 ~ profile .(bur.comision de repre/entare ~ problem .convenţie de vânzare la . agenţie.) agiotaj agrarian adj.macroeconomie ~ demand .portofoliu agresiv (acţiuni păstrate în speranţa creşterii valorii lor pentru specularea ulterioară) ~ sales policy . a se potrivi agreed adj. reprez. activ ~ asset .planificare globală ~ rebate .condiţii convenite/stabilite.price .reform .bancă-agent (desemnată de un consorţiu bancar să administreze un împrumut sindicalizat) ~ s of production . 1.problemă de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese între acţionarii unei firme şi conducerea acesteia sau între obligatari şi acţionan) agenda s.structură a varstei (angajaţilor dintr-o firmă.i. stabilit .(com. agrar s. convenţie.) avarii acceptate şi evaluate . agent.politică agresivă de vânzări agio s. energic. a conveni 2. reprezentanţă.) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiţii) ~ supply . un sector industrial etc. (fin.producţie globală/totală ~ planning . agresiv. a corespunde. factor ~ bank .) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare decât eel al pieţei) ~ portfolio .contract de reprezentaţă ~ costs .) agency s.cerere globală ~ output . (fin.preţ convenit/stabilit . a fi de acord.costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea acţiunilor administraţiei pentru a verifica dacă aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere. ordine de zi agent s. acord. acţionari şi creditori) ~ fee . convenit. agenda. mar. adept al reformelor agrare .reformă agrară agree v. termeni contractuali agreement s.factori de producţie aggregate adj. agent.entant 2.

agrochimie .agrotehnică .agronomie . agricultură 2. agricol ~ area .biology .machinery .engineering .bank .zonă agricolă .expoziţie agricolă .inginer agronom .cooperative .termen agricultural adj. agronomie agroindustry s.cooperativă agricolă . 1.exhibition .imitate agricolă de cont agriculture s.unit of account .chemistry .utilaj agricol .credit .credit agricol ~ economics .bancă agricolă .engineer .agrobiologie . agroindustrie .

24 AGR-ALL agronomist s. agronom agronomy s. agronomic aid s. ajutor, sprijin, suport ~ loan - împrumut de asistenţă ~ s to trade - ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare, de publicitate, asigurări, transporturi) air s. aer - cargo - încărcătură transportată cu avionul ~ carrier - avion de transport ~ consignment note/waybill - fraht aerian ~ - cushion vehicle - navă pe pernă de aer ~ mail - poştă aeriană airborne adj. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus, avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. aeronavă; avion; avioane airline s. 1. linie aeriană 2. pi. companie de transporturi aeriene airliner s. avion de linie airport s. aeroport airways s. pi. companie de transporturi aeriene airworthy adj. capabil de zbor aleatory adj. aleatoriu ~ contract - (asig.) contract aleatoriu alien adj. strain ~ duty - (mar.) suprataxă de pavilion alienable adj. alienabil - property - bun alienabil alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina alimony s. pensie alimentară, întreţinere all adj., adv. tot ~ - in - cuprinzând toate (cheltuielile, riscurile etc.), general ~ - purpose bank - bancă universală ~ rights reserved - toate drepturile rezervate ~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ - round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul economisit în ambele porturi (de operare) alliance s. alianţă allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare, repartizare 2. alocaţie ~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) repartizare a responsabilităţilor allonge s. alonjă (la cambie) allot v.t. a aloca, a atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2. parcelă, lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter - aviz de atribuire a actiunilor ~ money - vărsământ la atribuirea actiunilor ~ note - (mar.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares - atribuire a actiunilor allottee s. persoană căreia i se aloca/atribuie acţiuni etc. allow v.t. 1. a îngădui, a permite 2. a da, a acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s. 1. reducere; (com.) bonificaţie, rabat 2. alocaţie, ajutor (bănesc) 3. indemnizaţie 4. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.t. a raţionaliza (alimente)

ALM-AMU 25 almshouse s. azil pentru săraci alongside (mar.) adv. (acostat) cu bordul la chei; bord la bord prep, de-a lungul (bordului) ~ date - zi/data de acostare la dană ~ delivery - predare sotto palanco ~ ship - de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mărfli) to be ~ - a fi acostat alpha 5. alfa - coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a acţiunilor unei societăţi fărâ raportarea la indicele pieţei bursiere) ~ shares - acţiuni alfa (foarte sigure şi rentabile) alternate adj. alternativ v.t., v.i. a alterna - demand - cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ director înlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. alternativă adj. alternativ ~ offer - ofertă alternativă ~ payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec) ~ (use) cost - cost al unei decizii în detrimentul alteia always adj. întotdeauna, permanent ~ afloat - permanent în stare de plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in stare de plutire sau eşuat fără pericol ~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigură amalgamate v.t. a unifica (două societăţi) v.i. a fuziona amalgamation s. unificare, fuzionare amass v.t. a acumula, a aduna amend v.t. La îmbunătăţi, a ameliora; a corecta, a rectifica 2. a amenda (o lege) amendment s. 1. îmbunătăţire, ameliorare; corectare, rectificare 2. amendament amenities s. pi. înlesniri, avantaje (acordate angajaţilor în afara salariului) American adj. american ~ clause - (asig. mar.) clauza americană ~ depository receipt - certificat american de depozit (certificat emis de o bancă americană în contul unor titluri de valoare străine) ~ option - (bur.) opţiune americană (care poate fi exercitată oricând înainte de sfârşitul exerciţiului) ~ ton - tonă americană/scurtă amidships adj. la mijlocul (navei) amortization 5. (cont., fin.) amortizare; amortisment ~ schedule - program de amortizare amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza 2. a transmite, a transfera (o proprietate

inalienabilă) amount s. 1. sumă, total 2. cantitate; cuantum; volum; valoare v.i. (to) a ajunge la, a se ridica la ~ brought/carried forward - (cont.) report, sumă reportată ampersand s. semnul & amusement 5. distracţie ~ industry - industria distracţiilor/spectacolelor

26 AMU-APP - shares - acţiuni ale societăţilor din industria distracţiilor/spectacolelor analysis s. analiză, studiu analyst s. analist, specialist în analize anchor s. ancoră v.i. a ancora ~ and chain clause - (asig. mar.) clauza ancorei şi a lantului ~ currency - valuta de referinţă (valuta forte în funcţie de care se stabileşte paritatea unei monede mat slabe) anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2. taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj ~ charges/dues - taxe de ancoraj ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport - to trade - ajutor/sprijin pentru comerţ and conj. şi - company - şi compania ~ reduced - şi cu capital redus (cuvinte care apar după numele unei companii care, prin reorganizare, şi-a redus capitalul) animal s. animal ~ testing - testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. animatic (fragmentele in mişcare dintr-un clip publicitar televizat) annex s. anexă v.t. a anexa, a alarura announcement s. anunţ, anunţare ~ effect — efectul anunţării (gradul m care consumatorul realizează că plăteşte un impozit care este Indus m preţul de vânzare al unuiprodus) annual adj. anual ~ accounts - (cont.) conturi anuale/finale ~ general meeting - adunarea generală anuală (a actionarilor) ~ income - venit anual ~ leave - concediu de odihnă ~ percentage rate - rată procentuală anuală (a dobanzii) ~ premium - (asig.) primă anuală ~ report - raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return - situaţie anuală (a unei societăţi, cerută de registrul comerţului) ~ value - (fin.) valoare anuală (a unui activ, luată ca baza, de calcul a impozitelor) annuitant s. (asig.) beneficiar al unei anuităţi annuity s. anuitate ~ bond - obligaţiune perpetuă/fară termen/scadenţă ~ certain - (asig.) anuitate la termen

(serviciile

bancare,

de publicitate, asigurări, transporturi)

- insurance - asigurare cu anuitate antedate s. antedată v.t. a antedata anticipation s. 1. anticipare 2. plată anticipată; avans 3. (dr.) exercitare anticipată (dreptul unei persoane, care trebuie să primească un venit la o data viitoare, de a-şi exercita acest drept în avans) anticipatory adj. anticipat ~ damage - (asig.) avarie probabilă/anticipată antidumping s. antidumping anti-inflationary adj. antiinflaţionist ~ measures - măsuri antiinflaţioniste ~ trends - tendinţe antiinflaţioniste antitrust adj. antitrust ~ legislation - legislate antitrust apparent adj. vizibil, evident ~ damage - (mar.) avarie vizibilă

APP-ARB 27 appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare v.i. a face apel, a declara recurs ~ court - curte de apel to allow an ~ - a admite un apel to dismiss an ~ - a respinge un apel to hear an ~ - a judeca un apel appellant s. (dr.) apel ant appellate adj. de apel ~ court - curte de apel ~ jurisdiction - jurisdicţie de apel append v.t. 1. a anexa, a atasa (un document) 2. a pune, a aplica (o semnătură) appendix 5. apendice, supliment, anexă applicant s. solicitant (pentru o licenţă, un post etc.) application 5. cerere, solicitare - for quotation — (bur.) cerere de cotare - for shares - subscriere la acţiuni - form - formular de subscriere - money - vărsământ la subscrierea acţiunilor applied adj. aplicat, practic ~ economics - economie aplicată apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj a se adresa, a apela la appoint v.i. 1. a numi, a desemna (într-o functie) 2. a fixa, a stabili (un termen) 3. a dota, a echipa appointed adj. 1. numit, desemnat 2. fixat, stabilit 3. dotat, echipat ~ agent - reprezentant autorizat appointee s. persoană numită (într-o funcţie) appointment s. 1. numire, desemnare 2. functie; post 3. întrevedere, întâlnire 4. pi. amenajări, dotări; mobilier apportion v.t. a distribui, a repartiza (proportional) apportionment s. distribute, repartizare (proporţională) ~ of valuation - (asig. mar.) repartizare a valorii de asigurare appraisal s. evaluare, apreciere appraise v.t. a evalua, a aprecia appraisement v. appraisal appraiser s. evaluator, expert de evaluare; taxator appreciation s. (bur., cont., fin.) apreciere, creştere (a valorii unui activ) ~ surplus - excedent valeric (când valoarea de piaţă a activelor unei societăţi este mat mare decât valoarea contabilă) apprentice s. ucenic v.t. a da la ucenicie

apprenticeship 5. ucenicie appropriation s. 1. apropriere, însuşire 2. alocare, repartizare (defonduri) ~ account - (cont.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill - proiect de lege fmanciara (pentru alocaţii bugetare) ~ in-aid -^subvenţie, subsidiu approval s. aprobare, confirmare appurtenances s.pl. accesorii; furnituri arable adj. arabil s. teren arabil ~ land - teren arabil arbitrage s. arbitraj (valutar, de bursă, de schirnb etc.) ~ of exchange - arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s. specialist în operaţii de arbitraj arbitration s. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.) ~ agreement - acord de arbitraj

28 ARE-ASS ~ award - decizie de arbitraj ~ clause - clauză de arbitraj ~ court - curte de arbitraj ~ of exchange - arbitraj de schimb arbitrator s. arbitru are s. ar area s. arie, suprafaţă; regiune, zonă ~ manager - şef/responsabil de zonă ~ of supply - (com.) zonă deservită arrear 5. 1. datorie, restanţă; arierat 2. restanţă, rămânere în urmă ~ s of wages - restanţe salariale ~ s of work - lucrări restante arrearage s. arierat arrest s. arestare, reţinere, sechestrare v.t. a aresta, a retine, a sechestra ~ of ship - sechestru asigurător asupra navei arrival s. sosire ~ condition - stare (a marfurilor) la sosire ~ notice - avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform - peron de sosire - s and departures - (c.f.) sosiri şi plecări - s and sailings - (mar.) sosiri şi plecări arson s. (asig., dr.) incendiere premeditată article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol, paragraf, punct; pi. contract 3. articol (comercial), produs ~ s and conditions - caiet de sarcini ~ s of agreement - contract de angajare (pe o navă comercială) ~ s of apprenticeship - contract de ucenicie ~ s of association - statut (al unei societăţi) > ~ s of partnership - contract de asociere artificial adj. artificial ~ harbour - port artificial ~ intelligence - inteligenţă artificială ~ person - persoană juridică artisan s. artizan, meşteşugar as adv. la fel, tot atât de prep, ca • -at-fconr.jladata ~ customary - (com.) conform uzului ~ from - cu începere de la data ~ loan - cu titlu de împrumut ~ per advice - conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra - (cont.) în contrapartidă ~ seen - (com.) după cum se vede (fară nici unfel de garanţie pentru mărfurile vândute) ashipboard adv. la bord, pe navă ashore adv. la mal/ţărm; pe uscat

ask s. (SUA) preţ cerut v.t. a cere ~ price - preţ cerut (preţ la care un dealer va vinde acţiunile pe care le define) assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului v.t. a stabili titrul (unui metalpreţios) ~ mark - marcă de titru - master - expert (guvernamental) care declară un titru ~ office - laborator pentru analize de titru assayer s. chimist-analist (care determine titrul) assemble v.t. 1. a convoca, a întruni 2. a asambla, a monta assembly s. 1. adunare, întrunire 2. asamblare, montare 3. agregat, grup ~ line - line de asamblare/montaj ~ production - producţie în flux/pe bandă

ASS 29 ~ room - sală de întruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despăgubirilor etc.) 3. aimpune, a tax a assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil ~ damage - avarie evaluabilă ~- income - venit impozabil assessment s. 1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare (a daunelor) 3. (dr.) asesor asset s. 1. lucru util; calitate, însuşire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and liability statement - (SUA) bilanţ ~ - backed loan - credit garantat cu active ~ backing/value per share - valoare a activelor pe acţiune (yaloarea contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arată de căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping - lichidare a activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea activelor şi închiderea firmei, fie pentru lichidarea activelor nerentabile şi realizarea de noi investiţii înfirmă) ~ structure - (fin.) structura activelor - turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei societăţi şi activele ei) - s and drawbacks - avantaje şi dezavantaje ~ s and liabilities - activ şi pasiv ~ s side - (cont.) coloana activelor - s value - (cont.) valoarea activelor assign s. împuternicit, mandatar; cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a fixa, a stabili (o data, o sarcină) 3. a numi în (funcţie) 4. (dr.) a ceda, a cesiona assignable adj. cesionabil ~ debt - creanţă cesionabilă assignee s. (dr.) cesionar ~ in bankruptcy - judecător sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5. 1. alocare, repartizare 2. fixare, stabilire (a unei date, a unei sarcini) 3. numire (în funcţie) 4. (dr.) cesionare; cesiune ~ clause - (asig. mar.) clauză de cesiune ~ of copyright - cedare a drepturilor de autor ~ of debts - cesiune de creanţă assignor s. (dr.) cedent assistance s. asistenţă, ajutor (economic, tehnic etc.) assistant s. asistent; adjunct adj. subordonat; adjunct ~ accountant - contabil adjunct ~ manager - director adjunct associate s. asocial, partener v.i. a se asocia association s. asociaţie, societate

30 ASS-AUC assort v.t. a asorta, a aproviziona (un magazin) cu mărftiri variate assortment s. (com.) asortiment assurance s. asigurare (maritima sau de viaţă) asymmetric adj. asimetric ~ information - informaţie asimetrică (cu distribute inegală între participanţii la o'tranzactie) at prep, la ~ and from - (asig. mar.) la şi de la ~ arm's length - la distanţă/respect (despre o tranzacţie care nu se realizează între două părţi înrudite, cum arfi o companie şifiliala sd) ~ best - (bur.) la eel mai bun preţ ~ call - la cerere (despre o sumă depusă în bancă) ~ no charge - gratuit ~ or better - (bur.) la preţul specificat sau la un preţ mai bun ~ par - (bur.) la paritate/valoarea nominală ~ risk - (asig.) cu rise ~ sea - (asig. mar.) pe mare, în timpul navigaţiei ~ ship's rail - (mar.) la balustrada navei (formula dintr-un conosament care arată că responsabilitatea armatorului faţă de caric încetează când încărcătura poate fl descărcată)) ~ sight - la vedere (despre o cambie) ~ (the) market - la preţul pieţei athwartships adv. transversal pe navă ~ stowage - stivuire transversală (pe lăţimea magaziei) atomistic adj. atomist ~ competition - concurenţă atomistâV perfectă ~ test - testare fracţionată (a elementelor individuale care intră m componenţa unei reclame sau a unui ambalaj) attache s. ataşat (diplomatic) -case - servietă-diplomat attachment s. (dr.) arestare; sechestru attendance s. 1. prezenţă; frecvenţă 2. asistenţă, public 3. îngrijire; servicii ~ book - condică de prezenţă ~ time - timp petrecut la locul de muncă attest v.t. a atesta; a autentifica, a legaliza attitude s. atitudine, comportament ~ survey - analiză comportamentală (iniţiată de conducerea unei întreprinderi pentru a afla cauza relaţiilor necorespunzătoare dintre patronat şi

salariaţi) attorney s. 1. avocat 2. împuternicit, mandatar ~ - at-large - avocat cu drept de acces la toate instanţele - - at-law - avocat Attorney General - procurer general; (SUA) ministru de justiţie - - in-fact - împuternicit - special - avocat cu acces la o anumită instanţă attractive adj. atractiv (depre un preţ, o ofertă etc.) attributable adj. atnbuibil - profit - (man.) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector sau unui departament dintr-o organizafie) auction s. licitaţie v.t. (şi ~ off) a vinde la licitaţie ~ room - sală de licitaţie

AUC-AVA 31 ~ sale - vânzare la licitaţie auctioneer s. licitator audience s. audienţă ~ research - studiu de audienţă (a emisiunilor de radio şi televiziune) audit s. audit, revizie contabilă v.t. a verifica, a revizui (registre contabile) v.i, a face o revizie contabilă ~ committee - comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. cenzor, revizor contabil ~ s'report - raport al cenzorilor austerity s. austeritate ~ budget - buget de austeritate ~ poKcy - politică de austeritate autarchy s. autarhie autarky v. autarchy authority 5. 1. autoritate; drept; competenţă 2. pi. autorităţi, reprezentanţi ai puterii de stat ~ to sign - drept de semnătură authorization s. autorizare, autorizaţie ~ in writing - autorizaţie scrisă authorize v.t. a autoriza authorized adj. autorizat - agent - reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock - capital autorizat/nominal ~ depository - depozitar autorizat ~ signature - semnătură autorizată autofinancing s. autofmantare autograph s. autograf, semnătură originală ~ signature - specimen de semnătură automatic adj. automat - data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine - automat ~ stabilizers - stabilizatori automaţi (în teoria economică) ~ standard - (fin.) etalon automat - teller machine - easier automat (la banco), bancomat automation s. automatizare automobile s. automobil adj. auto; de automobil ~ insurance - asigurare auto automotive adj. auto; de automobil ~ engineering - construed e de automobile ~ industry - industria de automobile - shares - acţiuni ale societăţilor din industria de automobile ~ transport - transport auto ~ truck - autocamion autonomous adj. autonom ~ investment - irivestiţie autonomă (cheltuieli de investiţie care nu sunt induse de modificari ale nivelului

producţiei, ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s. 1. disponibilitate 2. valabilitate available adj. 1. disponibil 2. valabil ~ assets - active lichide, disponibilităţi average s. 1. (valoare) medie 2. (asig. mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a calcula media, a evalua în medie ~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.) dispaşor, expert de evaluare a avariei, lichidator de avarie ~ adjustment/statement - (asig. mar.) dispaşă de avarie comună, repartizare/ reglementare a avariei ~ agent - comisar de avarie ~ agreement - compromis de avarie ~ as customary - despăgubire a pagubelor de avarie „ca de obicei"

clauză rezolutorie avoirdupois s. anulare. aviaţie ~ broker . sentinţă judecătorească.) mediere (tranzacţionare treptată/graduală prin cumpărarea sau vânzarea de loturi de acţiuni din acelaşi packet la date şi preţuri diferite) ~ down .preţ mediu .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în creştere aviation s.acţiuni ale societăţilor din industria aviatică aviso s.cost mediu (pe unitatea de producţie) ~ .producţie medie ~ price .tară medie ~ tax rate .) avizo avoid v.t. 1.costuri variabile avoidance s.quality .propensity to consume .probă medie ~ tare .) perioadă medie de colectare (valoarea medie a conturilor de creanţe exprimată m zile) ~ cost .(fin. reziliere ~ clause .contribuţie la avaria comună.certificat de avarie .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un anumit nivel) ~ out . avoirdupois (sistem englez de unităţi de măsură pentru masa) award s. premiu 2.cost pricing .scadenţă medie ~ loss .pierdere in avaria comună ~ output .venit mediu (valoarea totală a vânzărilor împărţită la numărul de unităţi vândute) ~ sample . care poate fi înlăturat . a anula.clauza avariei ~ collection period .asigurare aviatică ~ shares .valoare medie averaging s.vânzare de acţiuni pe o piaţă în creştere (dacă creşterea atinge un anumit nivel) ~ up .calitate medie ~ revenue .înclinaţie -medie de a consuma ~ propensity to save .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere -in . a rezilia (un contract) avoidable adj.costs .clause .rata medie a impozitului ~ value . evitabil.determinate a preţurilor de vânzare pe baza costurilor medii ~ (due) date . decizie arbitrală (a unui . (bur. compromis de avarie comună ~ certificate . (mar.32 AVA-AX ~ bond .înclinaţie medie de a economisi .agent de transporturi şi asigurări aeriene ~ insurance .

a hotărî (o penalitate. restricţii bugetare severe v.t. conştientizare. a reduce drastic (cheltuieli. o plată). a da (o sentinţă). bugete) . cunoaştere (a calităţilor unui produs de către consumatori) ax(e) s.t. reducere drastică (a cheltuielilor). a arbitra awareness s.tribunal de arbitraj) v. la acorda (un premiu) 2.

t.) bon de livrare backer s.(bur. rău. transport retur (cu con traîncărcătură) backing s.of debts . andosant (al unui efect de comerţ) backhaul s.(mar.integrare verticală (integrarea producţiei cu sursele de aprovizionare şi cu pieţele de desfacere) ~ letter .) transmitere/predare necorespunzătoare (a actiunilor) ~ paper . 1.restanţă (de salariu) ~ .note .reclamaţie/pretenţie nefondată ~ coin .(mar.speze restante ~ freight .încărcătură de înapoiere ~ orders . bancher.debitor rău platnic ~ debts account . 1. (bur.baby boomers (generatia de consumatori născuţi în perioada următoare celui de-al doilea război mondial) back s.acoperire a monedei backlog.(mar. înapoiat.) cont de creanţe nerecuperabile ~ delivery .împrumut reciproc (aranjament financiar prin care două companii se împrumută reciproc m vederea operaţiilor de export-import) backdate v. sprijinit (financiar) 2.(cont.rău platnic ~ stowage-.monedă falsa . verso adj. susţinut. susţinător. a susţine. financiar 2.(mar.portofoliu de comenzi neonorate backward adj.B baby 5.datorie neperformanta ~ debtor .obligaţiuni cu valaare nominală redusă (maxim 100 de dolari) ~boomers .stivuire incorectă/ne- . ajutor 2. invers 2.) scrisoare de garanţie backwardation s. restanţă .) navlu de înapoiere ~ letter .) scrisoare de garanţie ~ load . 1.debt . copil ~ bonds .efecte de comert necorespunzătoare (care nu potfi onorate) ~ payer .t. restant v. a sprijini (financiar) 2.to-back loan . sprijin.of currency .datorii acumulate ~ of orders .) deport backwardization v.) acoperire . prost ~ claim . 1. (fin. andosat ~ bill . backwardation bad adj. andosator.cambie andosată . întârziat ~ integration . a postdata backed adj. a andosa (un efect de comerţ) ~ charges .comenzi vechi/restante ~ pay .?. 1.

sac.recipisă de bagaj e ~ declaration .poliţă de asigurare a bagaj elor .caric/încărcătură în saci baggage s. bagaj ~ check . a însăcui — cargo .t. pungă v.declaraţie de bagaje (la vamă) ~ policy .corespunzătoare bag s.

fond mutual echilibrat (care investe§te proportional in actiuni comune.sold creditor ~ of accounts . 1.declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught . 1. depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s.(cont.balanta comerciala ~ sheet . a incarca cu balast ~ declaration .a chezasui.goods .capacitate in baluri (a novel) ~ cargo . portarel bailment s. balastare. balot v. ~ sample .caric/incarcatura complet(a) . echilibrat ~ budget . (cont. balast v.crestere echilibrata ~ (issue) load . actiuni preferential §i obligafiuni) ~ growth .(mar. depunere (de marfuri) pe baza de contract.calatorie/voiaj in balast ballastage s. 1.marfuri in baluri ballast (mar. eliberare pe cautiune 2.pescaj in balast ~ passage/voyage . 1. garantie 2.buget balansat/echilibrat ~ fund . (§i -out) 1. (mar. a garanta pentru bailable adj.plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui . cautiune.sold debitor ~ in/on hand .t.selectie ponderata bale s. a balansa (un cont) 2.registru de solduri ~ brought forward . balanta.t.34 BAG-BAN ~ room .caric/incarcatura in baluri . garant v. a elibera pe cautiune 2.) bilant balanced adj.balanta de conturi ~ of concessions . a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for . act de depozit in garantie bailor s. bal.balanta concesiilor . balon ~ payment . cantar 2.) 1.t. taxa de balastare balloon s. deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5.sold reportat ~ due .) permis vamal de bagaje bail 5.) s. care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5.) sold v. a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic . imbarcare de balast 2. a balasta (o nava).casa de bagaje ~ sufferance . a echilibra (un buget) ~ book .of payments .balanta de plati ~ of trade .t.

t.easier (de banca) ~ credit .imprumuf) ban s.comision bancar ~ clearing . a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill . a fi bancher. a avea cont la banca 2.scont comercial ~ draft trata bancara 1 .charges/commission . a depune la banca v. interdic|ie v. a interzice. a prohibi bank s.cont bancar ~ annuities .cliring bancar .titluri de renta consolidata ~ balance . interzicere.credit bancar ~ deposit .carnet/livret de banca .i.clerk .accept/cambie bancar(a) ~ account .t. banca v.depozit bancar ~ discount . 1.sold in banca ~ book .

BAN-BAR 35 ~ examination . care poate fi acceptat de o banca ~ asset .lichiditate bancara ~ loan .cont bancar ~ law . activitate bancara 2. neasigurat. fara asigurare ~ boat . lege bancara.cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement .ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s.(dr. servicii bancare -account .structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.t.banca comerciala ~ of deposit .interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate .banca de depuneri ~ of issue . 1. debitor insolvabil adj. legislate bancara .scont comercial ~'s enquiry/reference .rezerve bancare ~ run .nava nuda (navlositd ford echipaj) . falit.cod de bare (pe un produs) bare adj. falit. faliment. gol.depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount .structure . nud (despre o nova fora echipaj) 2.accept/cambie bancar(a) ~s' bank . 1.garantie bancara ~ holiday .politica de creditare a bancii ~ liquidity .extras de cont ~ sweep arrangements .drept bancar.support .banca de emisiune ~ overdraft .oficiu de cliring bancar ~s' deposits . director de banca ~'s acceptance/bill .sistem bancar bankrupt s.(SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays . 1. insolvabil v. credit prin cont descoperit ~ rate .) cerere de declarare In stare de faliment bar s. amplasare 51 dimensiune) .taxa de scont ~ reserves . lingou ~ code .trata bancara ~'s clearing house . a falimenta ~'s certificate .nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition .sindicat bancar -system.activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s.control al gestiunii bancii ~ guarantee .banca centrala ~'s cheque/draft . \. bara 2.) concordat to go ~ .depasire a contului din banca.dobanda bancara ~ lending policy .a da faliment bankruptcy s. afaceri bancare.sarbatori legale ~ insolvency .referin^a a bancii ~'s order .bancnota ~ of commerce . bancher 2.insolvabilitate bancara ~ interest .tmprumut bancar ~ note .instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj. bancruta ~ level . a duce la faliment.(dr.

i. butoi.36 BAR-BAS ~ .bariera comerciala barrister s. 1.) barter ~ agreement/arrangement . contract de navlosire a navei nude ~ trust . dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade .acord de barter . chilipir v.contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter . bargee barometer s. ponton cu biga de marfa ~ port . misit ~ prices . targuiala 3. banking fundamental.t. a se targui pentru 2.a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard — a se tocmi mult bargaining s.raion de solduri ~ hunter .slep cu biga. tranzactie.) evidente primare ~ earning power ratio . targ 2.intermediar. 1. baria.(cont. afacere.lichidare a stocului. obisnuit. a mcheia un targ. a negocia. bariera. 1. mar. salanda ~ derrick . invoiala. punct de plecare 2.bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd. restrictie ~ to entry . soldare to be a ~ . diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation . negociere ~ power . mahona.(bur.bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit . 1. barometru ~ stock . persoana vinovata de baraterie barratry s.baza de impunere . de baza ~ servicii bancare principale/de baza ~ books . fals (despre monede) basic adj. care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s.(dr.boat/. (corn.drept de negociere (a unui contract) barge s. (asig.) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj.barometru barrator s. a cadea la invoiala. butoias 2.preturi de sold ~ sale .pole charter navlosire a navei nude.hull/. baza. (away) a vinde tn pierdere v.and sale .salariu tarifar/de baza basis s. cumparare avantajoasa. avocat (in instantele superioare) barter s.port cu alimbare ~ tank .tranzactie de barter/in contrapartida base adj.industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage . membru al echipajului unui slep bargeman v.) imputemicire pasiva (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) bargain s.a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s .rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry .caric/incarcatura in butoaie barrier s. nepretios (despre metale). a face o afacere .persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker .) actiuni .slep-tanc petrolier bargee s. slep. slepar. baril (unitate de capacitate) ~ cargo .transaction .

ajutor.t. in scadere v. alocatie v.campanie/ speculate a la baisse ~ market . apar^inator (tip de consumator) adj./. a cauta sa provoace o scadere (a cursului) .efect de comert la purtator ~ scrip . 1.account/position .tax profit .) raport beneficiu-cost.) uzufruct ~ owner .profit neimpozitat beforehand adv.productie in serie mica/discontinua baza(a)r s.sub linie (termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction . beneficiar benefit s.presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze .t. profitabil.tranzactie a la baisse bearer s. adj. lot. serie (de mar/a) ~ production . de scadere.pia^a in scadere ~ pool . a saraci. inainte de ~ .t.) belonger s. avantajos ~ interest -(dr.pret/tarif de baza basket 5.(bur.(fin.) sub pari.my-neighbour policy .) uzufructuar beneficiary s. beneficiu. cu excepfia publicitdfii in mass media) . a pauperiza ~ . cos ~ of currencies .titluri de valoare la purtator beneficial adj.cartel al speculantilor a la baisse below prep. a folosi. anticipat beggar s. indice de profitabilitate . folos 2. a beneficia.acfiuni la purtator bearish adj. devalorizare competitivd etc.cersetorul. magazin universal 3. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale. speculant a la • baisse (care mizeazd pe scdderea cursului) ~ shares .) s. sub ~ par . indemnizatie.constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire.(fin. 1.societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio . cersetor v.obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper .. a trage foloase/profit ~ association/club/society . a aduce beneficii v. partida. obligafiuni) la purtator ~ securities .run .politica .BAS-BEN 37 ~ point . bazar (oriental) 2. sub paritate/valoarea nominala (despre acfiuni) ~ the line .acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack .(dr.punct de baza (o sutime dintr-un punct procentual) ~ price/rate . castig. bazar de binefacere bear (bur. cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep. purtator ~ bond .certificat provizoriu (de acfiuni. vecinul tau" (acfiuni prin care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import.) cos valutar (grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s..

caric de linie ~ charge .transport de linie neregulat berthage s.taxa de dana ~ charter .costuri ale ofertei de pre^ . lista. adv. dana 2. a lasa prin testament bequest s.eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort . a da. pret oferit (la licitafie) ~ ring . petitie.t. (dr. pe comanda (despre haine) best adj. beta . a testa. ofertant. eel mai bun s.conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic . testament 2.t.) cerere.contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause .i. certificat 3. inventar. oferta. maxim ~ buy . articol foarte cautat bet s.la rand" ~ freights/rates . cuseta v. pariu v. taxa de stationare la dana bespoke adj. bilateral ~ contract .) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price . 1.monopol bilateral ~ trade agreements . a acosta la dana ~ cargo . front de dane. factura. reclamafie.t. fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v. v. a oferi (un pre{ la licitafie) 2. spatiu de receptionare a marfurilor 2.) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj.taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s. 1. superior ~ offer supraoferta betterment s.(bur.carte de mare succes. licitare. (corn. a .coalite a licitan^ilor bilateral adj.) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller . 1.i. mostenire berth s. a paria beta s.plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful cerut) -costs . licitare. plangere 6.) bilateralism bill s. anun^ v. licitant -s'ring .contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly . (SUA) bancnota 7. imbunata^ire. mai bun.coalitie a hcitan^ilor bidding s. pret oferit (la licitafie) v.pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s.proprietar de nava de linie ~ terms . afis.clauza danei/.acorduri comerciale bilaterale bilateralism s. a licita. a participa la licitatie ~ -asked spread . declarable..price .i.38 BEN-BIL ~ in kind .coefficient/factor . 1. amelio-rare. dezvoltare ~ levy . 1..(bur. proiect de lege 2.cota navlurilor de linie ~ owner . 1. oferta. (over) a supralicita 3. cambie 5.t. nota de plata 4.beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v.(fin..

(mar. panou de afise billing s.lista de materiale . a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) • ~ .) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale (pentru provizii) ~ poster .) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs .speculant pe piata neagra ~ money .t. facturare 2. acreditiv ~ of delivery .taxa de scont ~ s for collection .piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s.of parcels .coated workers .(mar.cambii de platit ~ s receivable . angajamente Ie gale) 2. a anunta (printr-un afi§) 3.cambii pentru Tncasare .broker .lipitor de afise ~ rate . a determina.of entry .patenta/certificat de sanatate ~ of lading .cambie ~ of exchange in a set . biotehnologie black 5.nota de cheltuieli de judecata .cambii pentru scontare ~ s payable .contract de vanzare ~ of sight/view .nomenclator de marfuri ~ of health . 1. adj.cambii de Tncasat billboard s.deviz estimativ ~ of sale .scrisoare de credit.factura. a obliga.agent de scont ~ market . a trece pe o lista 2.economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer . cutie (pentru unele alimente. produse) ~ card .conosament ~ of materials . avizier.declaratie vamala la sosire .bon de livrare. a lega (prin contract. anuntare ~ clerk . biodegradabil biotechnology s. act de insotire ~ of quantities .masina de facturat bimetallism s. lista de mancaruri ~ of goods . aflsare. (out) a da la ucenicie 3.set de cambii ~ of fare .t. lada.autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani mainte de data reimportului) ~ s for discount . negru v.facturier ~ machine . a factura ~ book .meniu. (fin. a santaja. a extorca ~ of sufferance .piata de scont ~ of adventure . factura .of credit . santaj. spargator de greva blackmail s. (over) a obliga.registru de cambii ~ .bani murdari ~ payment . extorcare v.t.declaratie vamala provizorie ~ of store .functionari ~ economy .) bimetalism bin s.fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v.of exchange . 1. a constrange binder s.BIL-BLA 39 inregistra. contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj.

asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer . fbrmular. scandura.cec fals ~ company .picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors . a urea la bord 2.ambalaj transparent bloc s. organizatie ~ copy . 1. grupare (politico) block s.cambie In alb ~ bill of lading .semnatura de complezenta .masa si casa.text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate .) pachet de actiuni v. ipoteca generala/totala ~ order .andosare Tn alb ~ signature . (SUA) cvartal 2.foot .t.sala de consiliu body s.consiliu de administratie .t.presedinte al consiliului de administratie .cec Tn alb ~ credit . 1. panou. general/unic blister s.pref. bloc. bloc (economic).40 BLA-BOG blank adj. a bloca (un cont) ~ insurance .acreditiv Tn alb (cu suma nespecificata) blockade s.t.vot reprezentativ (la adundrile sindicale) blurb s. blister ~ pack .collar workers . albastru ~ chips .conosament la purtator ~ cheque . spa^iu gol/necompletat 2.societate fictiva ~ signature . blocada v.room .actiuni alfa (foarte sigure §i rentabile) ~ .tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote .limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj. a tine Tn pensiune ~ and lodging . bord (al unei nave etc. consiliu. necompletat. fals.comanda generala/nespecificata ~ price .oferta Tn bloc ~ trading . blancheta ~ acceptance/bill .sky laws . in alb s.) 3. departament. minister 4. dulap 2.transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj.(SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare ~ endorsement . general. -organ. mancare. prezentare . masa 5. comisie. (bur.persoanajuridica ~ language . fictiv ~ cheque . a supune unei blocade blue adj. pensiune ~ chairman .ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente). 1. 1. global ~ insurance .gulere albastre (muncitori manuali/industriali) ~ .asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) ~ mortgage .semnatura Tn alb ~ transfer .reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s. avizier v.

(fin. bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares . a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate . contabil v. taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods . volum 2. 1.tmprumut obligatar ~ market . 1.creditor garantat prin obligatiuni ~ dues . 1.clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate . a retine (locuri. obligatiuni la purtator 2. pi. (off. (asig. bilete) 3.profit contabil ~ s of account . 1. garantat prin obligatiuni 2. 1.marfuri in vama ~ stores .pret de cost contabil ~ debt .certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor .) obligatiune. depozitat in antrepozit vamal ~ carman . registru (contabil) adj. detinator de obligatiuni bondsman s. a inregistra. in vama.finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue .creanta contabila ~ entry .) sistem de evident a intrarilor ~ profit . prima.provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms .sistem de prime book s.t. 1. 1. Tmprumut obligatar ~ loan .pia^a titlurilor de stat ~ note .valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults .actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme .cu livrare din antrepozit vamal ~ value . (dr.camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse .BOG-BOO 41 ~ transaction .pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s.sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj. mina de aur 2.t.(cont.registre/evidente contabile . carte. a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2.) contract de garantie v.inregistrare contabila ~ entry system .permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating .emisiune de obligatiuni. spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s. angajament formal de plata 3.taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing . de carte 2.fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus trial.tranzac^ie necinstita bolshevism s. bolsevism bonanza s. out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost .) garant bondwashing 5'. a trece Tntr-un registru 2. care rezulta din registrul contabil. succes in afaceri bond s. garanfie. (in) a ponta (un salariat) la venire 4.

inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s. Tn drum spre bounty s. fund. boss.easier (la casa de bilete) ~ hall .valoare contabila ~ value weights .) (for) cu destinatia. Tmprumut maritim (cu ipotecarea navei) ~ bond . a sus^ine intens (un produs. avant (economic). (mar. agent de pariuri bookseller s. librarie bookstall s.) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) to keep the ~ s . brosura bookmaker s.casa de bilete bookkeeper s. bilete) ~ clerk .sala de vanzare de bilete ~ note .alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de inflafie) . a boicota bracket s. rezervare (de locuri. 1.contract de Tmprumut maritim ~ lien .drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj.42 ~ s of first/original/prime entry jumal. clasa. a promova. 1. stand de carfi. explozie (a preturilor) v.i. a creste. crestere rapida. a progresa.} aviz de angajament/ navlosire ~ office . contabilitate booklet s. sef. a prospera 2. boicot v.) booth s. jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -.ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v. minim. retinere. persoana care ia cu imprumut.a tine contabilitatea booking s. (mar. crestere temporara (a preturilor) boost s.pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s. chiosc de ziare bookstand v. debitor boss s. gol de productie ~ inflation . bookstall boom s. a Tmprumuta. o marcd etc. Tnregistrare. a creste rapid (despre preturi) boomlet s. subventie (de incurajare a exporturilor) boutique s. frontiera. scurta perioada de avant economic. patron bottleneck s.t. 1. 1. grani^a ~ station .) fund de nava.trade . trecere in registru 2. eel mat scazut ~ price . baza 2. butic boycott s. bookmaker.gara de frontiera ~ tax adjustments .(cont. crestere.t. imprumutat. constrans 2. contabil bookkeeping s. conjuctura economica favorabila 2.{mar. chiosc border s. carena.) obligat. impozitare) ~ creep . categorie. a lua cu Tmprumut borrower s. (dr. perioada de succes (al unui produs) 3. marire (a preturilor) v. boom 2. nava adj. gatuire a productiei. a mari (preturi) 2. timp mort tn fluxul tehnologic. I. 1. prima.t. prosperitate.industria earth ~ value . librar bookshop s. grupa (de salarizare. taraba. 1.

a da faliment 2.management al marcii ~ name . marca ~ acceptance .i. a ruina 3. a incaica. casabil breakage s.i.imagine a marcii ~ loyalty . un produs) cu multa publicitate 5. 1. (off) a tntrerupe (relatii). deteriorare 2.evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values .indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale uneipiete) ~ image . a diviza.grafic al pragului de rentabilitate ~ . a corupe bribery s. sucursala v. compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3. a lansa (o companie.acceptare a march (de cdtre consumatori) (down) a imparti.incalcare a unei clauze contractuale break v.valori ale marcii branding s. spargere. a defaica.BRA-BRI 43 brainstorming s. pod. defectiune 2.of contract .punct critic al rentabilitatii breakable adj.activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager . 1. finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) . 1. sfera de activitate 2.valuation . spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s. a mitui. a rupe 2. a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4. defalcare. brainstorming branch s. 1. punte . tmpartire. analiza ~ clause . mituire. ~ . avarie. bransa. adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile) ~ development index . filiala. branding.nerespectare a secretului . a rupe (un contract) 7. (up) a ridica (o sedintd) v. a analiza 6.t. ramura.(cont.abuz de Tncredere ~ of warranty .loan . a clasifica. (out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking .even point . nerespectare ~ of confidence/security .director de filiala/ sucursala ~ network . 1.denumire a marcii . feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ . luare sau dare de mita bridge s.analiza a preturilor ~ service . a falimenta.clauza ineficientei (navei) ~ of prices . fragil.L a fabrica bere brewer s.incalcare a contractului ~ of trust . domeniu.even analysis . creare a marcii breach s.depanare brew V. fabricant de bere brewery s.imprumut-punte/de legatura. mita v.retea de sucursale brand s. clasificare3.loialitate/fidelitate fata de marca ~ management . ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate. divizare.t.even chart . incalcare. fabrica de bere bribe s.

material de umplutură ~ time .). grămadâ. incomplet 4.i. întocmire a bugetului buffer s. bugetar ~ control . constmctor ~ loan . 1.politică bugetară budgeting s. a prevedea în buget ~ account . active sau cota de piaţâ) brisk aJ/.cont de buget (cont bancar din care se achitâ regulat plăţile curente).) dosar (aZ MHMÎ' proces).) agitare a pieţei (prin cumpărarea masivâ de acţiuni ale unei societâfi neperfor- to pass the ~ . 1.) borderou al agentului de încărcare brokerage s. 1. intermediar ~'s lien .) ordin al agentului de încărcare ~'s return . nerespectat 3. tampon ~ stock . (dr.credit acordat brokerului (garantat prin titluri de valoare) ~ company . vrac.drept de retenţie (a poliţei de asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ 's loan . spart 2.a aproba/a vota bugetul budgetary adj. societate ipotecară bulk s. prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de apărare) v. 'curtier.antreprenor. maro ~ goods .) sistem de vânzări cu plata în rate ~ line .caric/încărcăturâ în vrac » . . scurt.) spaţiu nefolosit/ mort (la stivuire). brokeraj. asigurări etc.t. a expune pe scurt 2.society/and loan association .radiouri.societate-fantomă budget s.articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage .) bubble s. 1.(bur. construcţie ~ contractor . a repartiza (din buget) v. bulă 2.(mar.grafic cu baloane (în care societăţile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporţionale ca mărime cu puterea competitivâ exprimată prin volumul vânzărilor.deficit bugetar . rezuma.produse maro (bunuri de consum de folosinţâ îndelungatâ care se fabricau iniţial în carcase de culoare maro .analiză globală ~ cargo/freight .(mar.credit (ipotecar) acordat pentru cumpârarea sau construcţia de locuinţe . activ. încălcat.44 BRI-BUL brief adj.control bugetar ~ deficit . marfâ m vrac ~ analysis . agent (de bursă. falit. minat ~ amount/lot . viu ~ market . rupt. a aloca.bancă de economii şi societate de construcţii.t.program/timp (de lucru) cu întreruperi broker s.linie bugetară (grup de produse pe care un consumator le poate cumpăra în funcţie de venitul propriu) ~'s order . buget v.(mar. rezumat 2. (com.) pachet incomplet de acţiuni ~ lots.policy . (bur. televizoare etc.stoc-tampon building s.piaţă activă broken adj. curtaj brown adj. broker. concis s. a încredinţa fMn caz unni avocat) mante cu intenţia de a-i creşte artificîal valoarea) ~ chart .

de creştere. birocraţie bureaucrat s. răspundere.cartel al speculanţilor â la hausse ~ run .autocistemă ~ . încărcătură 2.t. baniţă (unitate de capacitaîe) business s. problemă.vrachier.handling cargo dock .agent de buncherare ~ port . (fin.) capacitate de încărcare de marfa 4.campanie/speculatie â la hausse ~ transaction . (mar. activitate comercială 2.cerealier ~ . a încărca . de studii) ~ market . ocupaţie. obligaţie (contractuală). bursă (universitară. referitor la afaceri. 1.tranzactie â la hausse bulldog s.of proof (dr. birou. în creştere v. buldog ~ bonds . afaceri. împovărător. sarcină.t. (cont.caric/încărcătură uscat(ă) în vrac ~ goods . profesie.BUL-BUS 45 ~ carrier/trader . greutate. voluminos ~ goods .depozitare în vrac ~ weight . firmă.) buncherare ~ agent .obligaţiuni-buldog (emise de societăţi străine pe piaţa Marii Britanii) bullet s. responsabiliate 3.tanc petrolier ~ . birocrat burglary 5.(fin. ofîciu. onusprobandi burdensome adj. navă de mărfuri în vrac ~ container .încărcătură amestecată. proiect 3.grain carrier .container pentru marfa în vrac ~ dry cargo .) rezervă metalică bullish adj. a căuta sâ provoace o creştere (a cursului) . (mar.acoperire excedentară ~ campaign . marfă nesortată ~ production .mineralier ~ pile .producţie în serie/de masă ~ storage .carte de vizită . perete etanş de compartimentare (al unei nave) bulky adj. meserie adj.) glonţ (imprumut rambursat într-o singură tranşâ la sfârşitul perioadei scadente) bullion s.) s. 1.asigurare contra furtului bursary s. de afaceri. agenţie.marfa voluminoasâ bull (bur. densitate în grămadă to break ~ .account/position .mărfuri în vrac ~ .port de buncherare burden s.) cheltuieli de regie v. mare. cu tendinţă de creştere (desprepiaţa bursierâ) bunkering s. societate comercială 4. a dezarima bulkhead s. afacere. departament bureaucracy s. lingou (de aur sau argint) ~ reserve .a începe descărcarea.) sarcina probatiunii.ore carrier .masă specifîcă în vrac. speculant â la hausse (care mizează pe creşterea cursului) adj.piaţă în creştere .presiune a speculanţilor â la hausse bushel s. buşel.pool .oil carrier .reprezentant comercial ~ card . comercial ~ agent .chei de mărfuri în vrac ~ lorry . oneros bureau s. furt prin efracţie ~ insurance .

(out) a cumpăra (toate acţiunile unei societăţi).centre . a face cumpărături buyback s. over) a mitui 6.ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune şi recesiune în activitatea economica) îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi viaţă) ~ data processing . a răscumpăra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1.(/m.) risc de firmă (riscul de bază inerent activităţii de exploatare a firmei) ~ savings .business advertising .faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours .strategie de afaceri ~ term . răscumpărare (de câtre o societate a acţiunilor pe care le-a vândut anterior) 2.plan de afaceri ~ profit .concentration .managementul întreprinderii ~ manager . (up) a cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi încercând să preia controlul acesteia)'.poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzată de un accident major) ~ law .corespondenţă comercială ~ cycle .ordine de zi ~ plan . a răscumpăra (la licitaţie) 4.comert ~ failure .profit din activitatea curentă ~ risk . 1.i. om de afaceri buy s. lupta sindicatelor limitându-se la to go into ~ .zi lucrătoare ~ economics .(SUA) sindicalism de sistem (concepţie sindîcală de a accepta şi susţine sistemul capitalist.credit cumpărător (acordat unui cumpârător străin de câtre banca exportatorului pentru mărfurile importate) ~ s no sellers .46 BUS-BUY .director comercial ~ of the day . finto) a cumpăra (acfiuni ale unei societâţi) 5.concentrare/limitare a cumpărătorilor (pe o piaţă) ~ credit .a intra în afaceri to travel on ~ . cumpărare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptâ contravaloarea acestora în bunuri produse cu instalaţiile respective) buyer s. însâ cu profit minim) 8.publicitate industrială ~ unionism .to .termen comercial ~ . a cumpăra 2. (off.infbrmatică de gestiune ~ day .) cumpărători fâră vânzători . cumpărător . a acapara (o marfd cu scopul de a controla fumizarea ei) v.centru de afaceri ~ correspondence . fback) a răscumpăra 3. 1. cumpărărătură v.t. de afaceri. fturnover) a realiza (vânzâri mari. referitor la afaceri.(bur.program/ore de lucru (în magazine şi birouri) ~ house .drept comercial ~ management .a călători în interes de afaceri businesslike adj. cumpărare. practic businessman s. (in) a stoca (materiale).economii/rezerve ale firmei ~ strategy .casă de comert ~ interruption policy .

(bur.) cererea mai mare decât oferta ~'s risk .piaţâ favorabilă cumpârătorilor ~'s monopoly .risc al cumpărătorului ~'s surplus .(bur. cumpărare . grilă de aprovizionare (model al activitâţii de aprovizionare industrială) buying s.grevă a cumpărătorilor buygrid s.surplus al cumpărătomlui/consumatorului (diferenţa dintre preţul pe care cumpărătorul intenţionează sâ-l ofere pentru un anumit produs şî preţul pe care îl plâteşte în realitate) ~ s'strike .s over .BUY-BY -s' market .) opţiune care îi dă cumpărătorului dreptul de a cumpâra un pachet dublu de acţiuni faţâ de cel convenit .monopson ~'s option to double .

law . depozitare în stoc (de marfâ.(bur.muncâ suplimentară/accesorie .ciclu de cumpărare (frecvenţu cu care este achiziţionat un produs) ~ forward . decizie a unei societăţi/corporaţii (în completare la regulamentul existent) ~ . derivat ~ .produs secundar/auxiliar. cumpărare/preluare a unei societâţi by adj.putere de cumpărare ~ round .product .~ cycle .hotărâre a administraţiei locale. secundar.stocare.cumpărare farâ intermediari (direct de la producâtor sau importator) buyout s.) cumpărare â la hausse ~ power .work . materii prime) ~ long . auxiliar ~ (e) .

a telegrafia ~ address .an calendaristic call s. call 5. cadastre cadastral adj. a contramanda 5.curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer .zi calendaristică ~ year .privilegiu de revocare (clauzâ încorporată într-o obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi dă de apel/cumpărare. revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale înainte de scadenţa) 4.premium .c cable s.(bur. 1.t.more option .of . a aduna. telegramă v.carte funciară ~ survey .) escală v.ridicare cadastrală cadastre s.) calendar de termene. cablu 2.) cabotaj cadaster v. calendar 2. (in) a cere plata (unei datorii). 1.i. 1.i. (dr. rol 3.deposit .piaţa împrumuturilor ramurbsabile la cerere ~ .adresă telegrafîcă ~ order . vizită (profesională. a chema 2.primă de revocare (sumâ peste valoarea nominalâ care trebuie plătită de o societate cănd revocă o emisiune de titluri de valoare) ~ price preţ de revocare ~ privilege .cabină telefonică . cablogramă.) optiune de apel (ppţiune de cumpărare a unui activ la un preţ de exerciţiu specificat) .) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v.hartă cadastrală ~ register . (fin. cerere. la un preţ specificat. de afaceri) 5. (bur.depozit la vedere ~ feature . cablogramă • cabotage s. cadastru calendar s. (mar. a face o scurtă vizită (despre un agent comercial) ~ box .comandă telegrafică ~ rate . solicitare (de platâ a unei societăţi ai cărei acţionari sunt solicitaţi să plătească sumele restante pentru acţiunile deţinute) 3.t.împrumut rambursabil la cerere ~ market . upon) a soma (un debitor).scrisoare de apel (adresatâ unui acţionar pentru a plăti acţiunile deţinute) ~ loaq. (oft) a anula. (up) a chema la .transfer telegrafic cablegram s. apel/convorbire telefonică 2. apel.) opţiune care îi dă drept cumpărâtorului să cumpere un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit ~ on shares . a înregistra ~ day . a convoca 3.) opţiune telefon v. 1. înainte de maturitate) ~ letter . .(bur.solicitare de achitare a acţiunilor ~ option . (on. (mar. a înscrie în calendar. a scoate din circulatie (bani) 4. cadastral ~ map .posibilitate/clauză de revocare (care îi permite emitenîului sâ-şî râscumpere titlurile de valoare. (mt) a chema la grevă 6.

de presă etc. fabrică de conserve cannibalization s.(dr. productivitate. a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strângerea de voturi) v.in bulk . revocabil (înainte de scadenţă). 1. bidon.obligaţiune revocabilă ~ preferred stocks .i. capac. a analiza 2. ~ bridge . canal (artificial) ~ barge .restanţe la achitarea acţiunilor callability s. a contramanda (o întrevedere.t. specialist în schimburile financiare 3.in bales . capital.factor de capacitate/utilizare -. a prospecta (piaţa). literă mare adj. 1. analiză 2.reguli de trecere prin canal cancel v.t. limită superioară (impusă dobânzii. canistră. mai ales în cazul ipotecii cu dobândă variabila) capacity s. a şterge.rate .) capacitate legală ~ factor .şlep de canal ~ boat . a tăia. un contract)'.CAL-CAP 49 emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un preţ specificat) ~ provision . propagandă electorală v. plătibil (la cerere) ~ bond . a bifa 2.) posibilitate/clauză de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj. capital 2. randament 3.dobândă pentru depozitele la vedere. o ipotecâ). a vizita.(cont.contract anulabil cannery s. (com. volum 2.) capacitate de a contracta to work at/to ~ . agent electoral cap s. 1. a anula.) număr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienţilor sau potenţialilor clienţi) ~ s in arrears . manual. cană v.(SUA) titluri preferenţiale revocabile camber s.capacitate în baluri/ baloturi -. a realiza (un act. comis-voiajor 2.) can s.) cap. l.navă de canal . a pune în cutii de conserve canal s.clauză de revocare .ecluză de canal ~ regulations . ghid (care cuprinde unităţile monetare.port de canal ~ lock .rezervări anulabile ~ contract . principal. canibalizare (situa-ţie în care creşterea volumului de vânzâri pentru o marcă provoacă scăderea cererii pentru o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de produse) canvass ^. a face propagandă electorală canvasser s. agent comercial. 1 a căuta comenzi 2. campanie (publicitară. a anula. a revoca (a hotărâre) cancellable adj. de măsură ale mai multor ţări) campaign s.) cont de capital .taxe de trecere prin canal ~ harbour/port . prospectare (a pieţei) 3. a conserva.productivitate normală ~ to contract . (fin. capitală (oraş) 3. (fin. o comandă). 1.pod-canal ~ dues/tolls . capacitate. examinare. căuş (bazin portuar mic) cambist ^. majusculă. fundamental . 1.t. 1.capacitate în vrac ~ production .agent de schimb (de cambii) 2.account . anulabil ~ bookings . cutie de conserve 2. 1. a radia (o datorie. a examina. (dr.a lucra la capacitatea maximâ capital s.

consumator de capital (despre ramuriîe şi activităţile industriale care necesită un volum mare de capital pentru afuncţiona) ~ .capital investit ~ investment'.reducere a capitalului . făra a urmări mărirea capacitâţii de producţie) ~ depreciation .emitere de acţiuni ~ lease .impozit pe capital ~ loss .alocare a capitalului (criterii de decizie pentru investiţii în active fixe care implică compararea costnlui investiţiei cu beneficiile sale viitoare) ~ gains .creştere a productivităţii (mijloacelor de producţie prin cumpârarea de utilaje performate. mijloace de productie ~ impairment .deteriorare a capitalului (situaţia în care capitalul unei instituţii financiare scade sub nivelul prevăzut de reglementârile legale) ~ charges .capital adecvat (capacitatea capitalului unei bânci de a face faţă unei eventuale evoluţii negative a activelor sale fară a deveni insoîvabilă) ~ equipment .impozit pe câştigul de capital ~ gains yield . leasing financiar ~ levy .activ de capital (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normalâ afirmei) ~ budget .fonduri fixe ~ expenditure/outlay .creştere a valorii de piaţă a unei investiţii ~ asset .pierdere de capital (la vânzarea activelor de capital) ~ market .câştig de capital (profitul obţinut din vânzarea activelor de capital) ~ gains tax .facilităţi fiscale de capitalizare ~ appreciation .acumulare de capital ~ adequacy .industrie cu investiţii mari pe unitatea de produs ~ invested .exod al capitalalui (în alîe ţări) ~ allowances . activul ~ -intensive .cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption .(cont.capital angajat (capitalul utilizat într-o afacSre.randament al câştigului de capital ~ goods .issue .investiţii în mijloace de producţie .deepening .bunuri de capital..cheltuieli de investiţie ~ flight .) cheltuieli de capital ~ cost allowance .intensive industry .50 CAP ~ accumulation/formation .punct până la care se poate obţine capital (în mod rentabil) ~ decumulation .amortizare ~ employed/owned .locaţie financiară/de capital.uzurâ a capitalului fix (în procesul de producţie) ~ intensity .intensitate a capitalului (valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vânzâri) ~ cut-off point .piaţă de capital net) . fin.buget de capital ~ budgeting .

fin. comandant de navă (în marina comercială) -'s bounty . (SUA) capital social ~ structure .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ratio . calcul pe cap de locuitor 2.copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .valoare capitalizată ~ widening .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .fin.cheltuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .necesar de capital ~ reserves ..output ratio ..protest de mare captive adj.rezerve de capital. structură a capitalului (unei societâţi) ~ of reserves .raport investiţie-producţie ~ profit . 1. impozit pe cap de locuitor ~ fee .linia pieţei de capital (reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .transfer de capital (între două ţari) ~ . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bânci şi activele sale totale) ~ rationing .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ turnover .raţionalizare a capitalului (destinat investiţiilor') ~ redemption reserve fund .primă a comandantului ~'s copy .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .) capitalizare 2. capitaţie. (bur.structură a capitalului ~ sum .fonduri proprii ~ stock . capitalism ~ rate . impozit pe cap de locuitor captain s.capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) capitalist s.fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinătorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction . captiv ~ audience . 1.rotaţia capitalului ~ value .) a capitaliza capitation s.capitaţie. capitalist capitalization s.t.taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societâţi) ~ grant .auditoriu/public captiv (obligat sâ asculte material publicitar în timpul recepţionârii unor programe de radio şi televiziune) .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentâ a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacitâţii de producţie) capitalism s.reducere de capital (dîminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) ~ requirements .CAP 51 ~ market line . (bur.răspundere a comandantului ~'s protest .total al despăgubirii (plâtite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .

linia pieţei de capital (reprezentarea grafică a relafiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .t.fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction . calcul pe cap de locuitor 2..output ratio .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ rate .fee .) a capitaliza capitation s.declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .auditoriu/public captiv (obligat să asculte material publicitar în timpul recepţionării unor programe de radio şi televiziune) .total al despăgubirii (plătite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .rezerve de capital.răspundere a comandantului ~'s protest .sum . capitaţie. stmctură a capitalului (unei societăţi) ~ of reserves .raţionalizare a capitalului (destinat mvestiţiilor) ~ redemption reserve fund ..impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) ~ turnover .structură a capitalului .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentă a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.raport investiţie-producţie ~ profit .) capitalizare 2.cheftuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .primă a comandantului ~'s copy .protest de mare captive adj. fin.capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale). captiv ~ audience .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ^ratio .transfer de capital (între două ţări) ~ .valoare capitalizată ~ widening . 1. (bur. capitalism ~ grant .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bănci şi activele sale totale) ~ rationing .reducere de capital (diminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) capitalist s. comandant de navă (în marina comercială) ~'s bounty .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax . impozit pe cap de locuitor captain s.capitaţie.market line .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societăţi) ~ requirements . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .necesar de capital ~ reserves . 1.rotaţia capitalului ~ value . impozit pe cap de locuitor .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry . (bur„fin.stock .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .fonduri proprii . (SUA) capital social ~ structure .extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacităfii de producţie) capitalism s. capitalist capitalization s.

container de marfâ ~ covered by bill . cargobot ~ coeffîcient . automobil.femeie interesată de reuşita profesională ~ planning .impozit auto (mai ales la maşinile de import) carat s.şlep de marfă ~ battens .carrying . al unui sindicat) 2.caric în vrac . vagon (de tren. cargobot.caric încărcat pe bază de conosament ~ damage report . cartelă. 1.) planificare a structurii profesionale (a personalului unei companii) car s.capacity . transportator.and-passenger ship .(man.vot prin delegat/mandat cardholder s. carierism.capacitate netă/utilă de încărcare . marfa ~ . 1.) consultanţă în sectoml promovărilor (într-ofirmâ) ~ barge .taxe pe mărfurile operate . autoturism 2. încărcătură.carrier . carte (de crediî).(man.(SUA) post-restant career 5'. carcasă ~ weight .fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel . posesor al unei cărti de credit care s.magazin captiv (care îşi poate desfăşura activitatea într-o clădire cu condiţia de a vinde numai mărfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv) ~ girl/woman . navâ comercială de transport (de mârfuri) ~ book . profesie ~ counselling . carieră.deadweight tonnage .catalog pe fişe ~ index .in good condition . 1. conservare 2.caric în stare bună (la sosirea navei în portul de destinaţie) .tonaj net. bunăvoinţă ~ and maintenance .capacitate de încărcare de marfa . carat carcase v.) caric 2. 1. 1. carcass carcass s.cargou.greutate a animalului tăiat şi curăţat card s.prin grija/bunăvoinţa . de marketing sau nu au de ales între multe oferte) ~ outlet . fişă 2.52 CAP-CAR ~ market . camet de membru ~ . membru (al unui partid. coţadă de marfa ~ dues . tramvai) ~ tax . întreţinere.întreţinere şi pază (a unui utilaj aflat în conservare) ~ of . arivism cargo ^.navă mixtă (de marfă şipasageri) ~ catalogue .coeficient de încărcare ~ container . fişier ~ vote .pescaj de încărcare. grijă.cartotecă. (mar.având calitatea de membru (al unui partid.manipulare de marfuri ~ in bulk . al unui sindicat) careerism s.cărăuş.piaţă captivă (grup de consumatori care nu pot evita activitâţile publicitare.registru de evidenţă a mărfurilor încărcate . card 3.raport de avariere/deteriorare a mărfurilor ~ deadweight . capacitate de încărcare de marfa ~ draft/draught .handling .of general delivery .

documente de transport ~ expenses .tonă de navlu/volum ~ tonnage .cu transportul plătit (pănă la punctul de livrare) ~ shift . 1.operare de mărfuri ~ . administrare.proprietar al mărfii ~ passage . cărăuşie 2. votare (a unui proi'ect de lege) 4.deplasare a caricului (în magazie datoritâ stivuirii şi amarării incorecte) ~ shipping .) clauza navei apte de a transporta mârfuri carload s.sindicat al asigurătorilor decaric ~ tank .cheltuieli de transport ~ forward .volum de mărfuri transportate.privilegiu de încărcare.CAR 53 ~ insurance policy .magazie frigorifică ~ sheet . transport. 1.drept de retenţie al cărăuşului ~'s risk .deplasare a caricului (în magazie) ~ owner . vatman carriage s. mar. trafic de mărfari ~ plan .caric ce s-ar putea deplasa în magazie ~ lien . flotă de transport ~ space . executare.cu transportul plătit până la domiciliul beneficiamlui carrier s. 1.poliţă de asigurare a caricului ~ liable to be broached . conducere (a unei afaceri) ~ docume^its .spaţiu de încărcare ~ sweat . societate de transport ~ bag .tren de marfa ~ paid home .cargoplan ~ reception .cu plata taxelor de transport la livrare/destinaţie ~ free . drept de retenţie asupra mărfii ~ line -.(asig. aducere la îndeplinire. adoptare (a unei propuneri).franco taxe de transport ~ paid .pungă (de plastic sau hârtie folosită la cumpârături) ~ nation .risc al cărăuşului ~'s statement .trafic de mărfuri.tanc de marfa (la petroliere) ~ ton . şofer.voiaj al navei încărcate ~ performance .fişă de pontaj (pentru marfa încarcată sau descărcată) ~ lot . cărăuş.partidă vagonală de mărfuri carman s.tonaj de încărcare ~ train .cargou/navă de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizării încărcăturii (în magaziile navei) ~ loading manifold .agent al cărăuşului ~'s lien . transportator 2.declaraţie a cărăuşului (privind starea mărfii) .recepţionare a mărfîi ~ reefer space .asigurător al caricului ~ work . cost al transportului 3.transport maritim.sudaţie a mârfii ~ syndicate . (SUA) vagon (ca încărcătură) ~ liner . camionagiu 2. cifră de afaceri ~ underwriter .worthy clause .manifold de încărcare ~ movement .linie de transport maritim (de mărfuri) ~ turnover .stat cu marină comercială dezvoltată (care face transporturi pentru alte ţări) ~'s agent .

ladă 2. (out.avans în numerar ~ against (shipping) documents (mar.permis de scoatere a mărfu-rilor din vamă ~ port . cutie. a continua (tratative. a realiza carry-forward v.zi de report cartage ^. (asig.before delivery . a cartela cascade s.(man. a vota ('MH proiect de lege) 4.54 CAR-CAS carry v. cascading (strategie de marketing prin care o companie pâtrunde mai întâi pe un segment mic de piaţă.ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul în care o firmă achiziţionează materiiîe prime şi cel al vânzârii produselor finite) ~ credit . cărăuşie (cu tracţiune animală) 2.cele care nu reprezintă ieşire de numerar .credit de casă/descoperit ~ crop .buget de numerar (plan care prezintă fluxurile de numerar) ~ capital/shares . adept al cartelării cartelization s.şi nu consumului personal) ~ customer . 1.) plată în numerar pe baza documentelor de transport ~ .t.port cu alimbare ~ service . 1. camionaj 3. cascadă ~ tax . ovw) a reporta 5. (oft) a câştiga (unpremiu) 6.t.(com. cartel cartelist s.(bur. a ambala în lăzi/cutii ~ law . (cont. 1.impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) cascading s. 1. fon^ a conduce. membm al unui cartel 2.cont de casă ~ accounting .plată în numerar înainte de livrare ~ bonus .disponibil de numerar în bancă ~ balance . cost al transportului ~ contractor .) studiu de caz cash s.contabilitate financiară ~ advance . a ţine.at bank . bani lichizi v. numerar. a transporta 2. carry-over carry-over s.jurispmdenţă ~ study .active lichide .and-carry . bur. proces.) bonificaţie în numerar. through) a îndeplini.din costurilefixe) ~ budget/forecast .) cash-and-carry. negocieri) 1.sold de casă .acţiuni emise pentru obţinerea de lichiditâţi ~ conversion cycle . (forward. a avea de vânzare (despre un magazin) 3.) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obţinut când se scad elementele nemonetare . a plăti în numerar ~ account .t.(fin.client care plăteşte în numerar ..recoltă destinată vânzării (.) report ~ day . a adopta (o propunere).) primâ în numerar ~ breakeven point . transport.antreprenor de trans-porturi ~ note . cartelare cartelize v.t. lansându-se apoi pe alte pieţe) case s. a încasa (un cec). plătit în numerar şi transportat de cumpărător ~ assets .camionaj cartel s. a administra (o afacere). caz v.

) lichidare în numerar ~ shorts and overs . casier ~'s cheque .registru de casâ ~ discount . 1.) plată în numerar la comandă cashbook s.rezervă lichidă (disponibilâ pentru plasamente imediate) ~ sale .poliţâ de asigurare a banilor în tranzit (pentru sumele transportate între douâ bânci) ~ inflow .flux de intrare de numerar ~ issue .(cont..plata la livrare ~ equivalent .(com. (dr.in-transit policy .t. (up) a aduna.(com.on delivery fee .preţ cu plata în numerar ~ purchase .dividende în numerar .hârtie de ambalaj cask s.) situaţie de casă ~ surrender (value) .cumpârare cu plata în numerar ~ receipts journal . având diferite mâsuri) cast v. care intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă determinată) ~ m hand .echivalentul numeramlui {investiţie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate şi scadenţă iniţială sub trei luni) ~ flow/generation . ambalaj .plusuri şi minusuri de casâ ~ statement . a totaliza .valoare de râscumpârare (a unei poliţe de asigurare) ~ voucher .bancomat ~ dividends .casierie .rabat comercial pentm plata în numerar ~ dispenser .(com.registru de casâ ~ keeper .taxâ de ramburs ~ order . tratâ bancarâ ~'s office . casierie ~ on delivery . casetâ pentru bani cashier s.casâ.rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bânci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ desk .cec. deosebitâ de profitul contabil. registru de conturi cashbox s.down .(com.deposit) ratio .casâ .(bur.) ordin cu plata în numerar ~ outflow .) platâ în numerar la livrare.) a condamna la plata despâgubirilor 2.flux de ieşire de numerar ~ paid/received book .cont administrat (cont bancar investit pe piaţa financiară) ~ market .bon de casâ .~ department .piaţă spot/cu plata în numerar ~ note .casierie cashomat s. (away) a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii critice) 3.) casă de înregistrare ~ reserve .casier ~ management account . (SUA) bancomat casing s. livrare contra ramburs ~ price . butoi (folosit mai ales pentru bere şi vin.) jumalul încasârilor în numerar ~ register .paper .(cont.(.flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar.emisiune de acţiuni preferenţiale (destinate acţionarilor existenţi) ~ journal .vânzare contra numerar ~ settlement .notă de plată ~ office .with order . învelitoare.bani în casâ .

i.planificare centralizată . limită superioară ~ price .post liber temporar casualty s. sistare v.t.listă de procese.56 CAS-CEN casting adj. precauţie 2. 1. bovine ~ breeding creştere a vitelor ~ dealer . atrăgător ~ adverstisement . persoană angajată temporar ~ labour .clauză de sistare to ~ payments . temporar 5'. camion sau vagonplatfonnă pentru transportul animalelor vii cause s. catalogue catalogue s.arendă de vite ! ~ market .daună cauzată de accident catalog v. proces v. plată pentru depozitare în pivniţe census s. cramă cellarage 5.târg de vite ~ traffic/transport .profit ocazional ~ vacancy . fumizor de alimente şi servicii cattle s.vot decisiv (al preşedintelui unei adunări. a se opri ~ clause . categorie. navă pentm transportul animalelor vii cattletruck s. rol caution s.) accident ~ insurance asigurare împotriva accidentelor ~ loss .t. plafon. marfă ieftinâ catchphrase s. avertisment (dat unui lucrător) v. prevedere.nutreţ pentru vite ~ lease .store . a înceta. cănd numârul voturilor pro şi contra este egal) casual adj.bancă centrală/naţională .centru comer-cial/de afaceri Central European Time .mână de lucru ocazionalâ/ sezonieră ~ leave . a avertiza ~ money . a sista v. cultură altemativă/in-tercalată catchpenny adj. cataloguer catchcrop s. 1.preţ de catalog .reclamă atrăgă-toare category s. ocazional.a opri plăţile.magazin cu vânzare pe bază de catalog cataloguer s. (asig. listă (de preţuri. recensământ central adj.business district .t. catalog. pivniţă.t. încetare.garanţie (sumâ cerută ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru îndeplînirea obligaţiilor contractuale) cease s. a fumiza alimente şi servicii caterer s. cauză.transport de animale vii cattleship s. captivant. a cataloga ~ buying cumpărare pe bazâ de catalog ~ price .fortă majoră ~ list . a da faliment ceiling s. decisiv ~ vote . a cauza. oprire. 1.i.planning . păstrare/depozitare în pivniţe 2.învoire ~ profit . clasă cater v. a pricinui ~ beyond control . ieftin s. produse etc. motiv 2. a opri.Ora Europei Centrale .negustor de vite ~ food .preţ maxim cellar ^. nivel maxim. caz. slogan (publicitar) catchy adj. central ~ bank . vite. catalogator cataloguist v.) v.

falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă.) certificat de transfer (de acţiuni) ~ of weight . adeverinţă. care certificâ faptul căfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.cerealier. mar.cec acceptat/vizat (de bancâ) .(asig. verificat ~ accountant . cultură de cereale certificate s.(bur.certificat de clasă (al navei) ~ of insurance .certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă unui falit prin care se certifică faptul că falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. de cereale .CEN-CER 57 centralism s.certificat de asigurare ~ of inward clearance . a atesta 2.certificat de garanţie ~ cheque .certificat de naţionalitate (al navei) ~ of seaworthiness . navă/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops .certificat de expertiză ~ of transfer .certificat de înregistrare (a unei societâţi comerciale) ~ of inscription . centru (comercial.(mar.dovadă de livrare (a mărfii) ~ of deposit .certificat de calitate ~ of registration/registry . centralizare (procesul de concentrare a autoritâţii la centrul organizafiei respective) centre s.certificat de existenţă (certificat eliberat de un fond de pensii care atestă ca beneficiarul stipulat în certificat este în viaţâ) • ~ of quality . centralism centralization s.) permis vamal de descărcare ~ of manufacture/origin . certificat.contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt .(SUA) certificat de înregistrare (pentru navele de cabotaj şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence .certificat de analiză (a unuiprodus) ~ of classification . a elibera un certificat ~ of acceptance .certificat de greutate (a mărfii) certified adj. certificat de actiuni v.certificat/ patentă de sănătate ~ of incorporation .certificat de origine (a mârfurilor'de export) ~ of misfortune .) certificat de avarie ~ of delivery . cerealier. 1. autorizat.î.certificat/proces-verbal de recepţie (a unei lucrări) ~ of airworthiness .certificat de acţiuni ~ of survey . ci de un accident) ~ of clearance . 1.certificat de înregistrare (a acţiunilor nominale) cereal s. financiar etc. atestat.certificat de depozit ~ of enrollment .certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage .) certificat de navigabilitate ~ of shares . cereale adj. a certifica.(mar.graminee.certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis . atestat 2. ci de un accident) ~ of guarantee/warranty .carrier .) ~ of health/pratique .

schimbare 2. lanţ (de masurări topografice) ~ company .conflict de reţea (apărut între membrii unei reţele de distribuţie) ~ of distribution .t. impozit cessation s.camerâ de comerţ şi industrie .a merge pe cale ierarhică . rest 3.public accountant . cesiune. mijloc. cale. preşedinte (al unei adunâri) ~ of the board of directors . bani mămnţi.) conducere ierarhică ~ of distribution .(SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer . sistare cesser s.(bur. reţea. a atesta cess s. 1. preşedinţie chaldron s.) încetare (a unei râspunderi) chairmanship s. a schimba (bani) v. uzură/daune prin frecarea mărfurilor (în timpul transportului) chain s. (Anglia) ministru de finanţe chancellorship s.raport al preşedintelui (despre activitatea anualâ a companiei) chamber s.preşedinte al consiliului de administraţie ~'s report . birouri: I cabinet al judecătorului .factură legalizată ~ mail . (asig. funcţia sau demnitatea de cancelar chandler s.i. cancelar Chancellor of the Exchequer -.of shipping .situaţie financiară certificată de un contabil autorizat ~ invoice .of commerce . 1. 1. chaldron (unitate de capacitate) cession s.(SUA) scrisoare recomandată ~ management accountant .canal de distribuţie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s . primeşte o parte din suma disputată) chancellor s. 1. 1.CER-CHA ~ copy . comerciant change s.şef de reţea (cel mai puternic membru al unei reţele de distribuţie) ~ conflict . negustor.(com. (dr. a certifica.camerâ de navigaţie .cameră de comert ~ of commerce and industry .magazin m reţea chairman ^. (dr. pl. şenal 2.) linie/canal de distribuţie ~ of endorsements .of trade . sursă ~ captain . schimb v. mărunţiş. a se schimba. canal. încetare. sistem 2.copie legalizată ~ financial statement .societate cu sucursale multiple ~ of command .) transfer (de acţiuni) autorizat certify v. fabricant de lumînări 2.şir de andosări ~ store . lumânărar.) vânzare a unui proces (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin care ofertantul suportâ cheltuielile de judecată şi. cameră 2. a se modifica channel s. oprire.(man. pasă de navigaţie. canal (natural)-.(SUA) contabil managerial atestat (care hicrează în sectorul afacerilor) .) frecare.t. în caz de câştig. cesionare cessionary s.camera comerciantilor champerty s. cesionar chafe s.

t. a trece în cont . 1. a fixa (un preţ). atelier de tipografie.(cont. a acorda (un drept sau privilegiu) 2.navlosire a navei nude (fărâ echipaj şi materiale) ~ market . (mar. (mar. afretare. cost al navlosirii/închirierii chartered adj.) navlosire. privilegiat. discurs al judecătorului (adresat juraţilor) v.hand . preţ. contract de navlosire v.piaţa navlosirilor şi a închirierilor ~ member . hartă marină 2.expedierea/transportul în contul expeditorului chargeable adj. închiriere (a unui avion. a unei maşini) 1. a închiria (un avion.) navlositor ~'s agent . speze 4.profit impozabil chart s. diagramă.account . răspundere.order . (cont.ajutor de maistru ~ s account . statuat (printr-un decret).i. închiriat (despre un avion. afretare. încărcătură 2. a însărcina 3. lcont.navlu contractual ~ owner .membru fondator (al unei organizaţii) ~ money .navlu.expert contabil ~ company . confirmat. 1. autorizat 2. sarcină. o maşină) ~ by demise .sarcini pe active ~ s prepaid .agent/curtier de navlosire ~ business . navlosit. cheltuieli.navă navlosită charterer s.) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s.ordin de navlosire ~ terms .comision de navlosire ~ freight . preţ al transportului pe mare ~ party . misiune 3.afaceri de navlosire .piaţa navlosirilor şi a închirierilor . (mar. 1. grafic v.contract de închiriere a navei nude (fără echipaj şi materiale) ~ commission .avion charter ~ rate . a cere plata 2.navlu contractual chartering s. titlu de gaj 5. decret.condiţii (contractuale) de navlosire . impozabil .societate înfiinţată prin decret regal ~ contractor . a trece/a reprezenta pe hartă 2.tarif de navlu ~ tonnage .navlu contractual ~ market . a încărca 2. 1.(SUA) cont în credit . a face graficul ~ of accounts .t. 1. însărcinare. navlosire.) debit 6. închiriere ~ agent/broker .agent al navlositorului ~'s freight . 1.) a navlosi.contract de navlosire ~ plane . cartă.subarmator ~ freight . a afreta.navlositor principal . o maşină) ~ accountant .expedierea/transportul în contul destinatarului ~ s included .inclusiv cheltuielile ~ s on assets . acuzatie (în dreptul penal) 7. 1.by demise .gain . asociaţie a muncitorilor tipografi charge s. a taxa 4.) a debita 5.tonaj navlosit charterage s.ship/vessel . a sfâtui. privilegiu 2. drept.t.CHA 59 chapel s. (\v\th) a acuza (de) v. 1. 1. a decreta. a îndemna (despre un judecător care se adresează jurafilor) 6. afretat. lege.cont de cheltuieli ~ s forward . a cere. navlosire.

bunuri imobiliare cheap adj. cu putere redusă de cumpărare (despre o monedă) adv. număr (la garderobâ)'. achitând nota de plată). verificare 2. reţinere din salariu (pentru sindicat) checkout s. 1.ofiţer secund. fup on) a controla. verificare 2. bifare 3. ('m) a se înregistra (la hotel).debitor principal ~ designer . acareturi ~ mortgage . femeie cu ziua.s real .(SUA) director executiv ~ mate/offîcer .(SUA) cont curent checkoff s.cu barare generală ~ crossed specially .şef de birou ~ contractor . chitanţă (la depunerea bagajelor). înregistrare ~ account . (outJ a pleca (de la hotel etc. tabele) charwoman s. ieftin 2. şefadj. 1. ieftinătate check s. calcul şi plată la casă (într-un magazin) checkroom s.(SUA) obligaţiune ipotecară mobiliarâ ~ s personal .curs al cecului (în tranzacfiile cu devize) ~ signer . (SUA) cec adj. control.credit ieftin/avantajos (cu dobândă scăzută) ~ quality .formular de cec ~ rate . 1.inginer-şef ~ executive offîcer .cec la purtător ~ to order .persoană cu semnătură autorizată pe cec ~ to bearer . fwith^ a corespunde ~ list .) registru de cecuri ~ sample . de control/verificare v. devalorizat.ipotecă mobiliară ~ mortgage bond .forţă de muncă ieftină ~ money .listă de control.camet de cecuri ~ cashing machine . la serviciu) 2.terminal de decontare a cecurilor ~ clearing . ştampilă de control.antreprenor general ~ debtor . probă-martor checkbook s.t.(SUA) director operativ . cotor 4. a verifica 2. (SUA) camet de cecuri checking s.cu barare specială ~ form . a încasa un cec (la bancă) 3. oră de plecare (de la hotel) 2. ofiţer maritim întâi (de navă comercialâ) ~ operating offîcer . bun mobiliar 2. vestiar checkup s. garderobă.cont curent ~ book . 1. a face verificări 4. analist al pieţei bursiere (care întocmeşte grafice.cec la ordin chief^.60 CHA-CHI chartist s. contramarcă. borderou de cecuri ~ register .mostră de control.compensare a cecurilor ~ crossed generally . viză. 1. control.bilet cu preţ redus cheapness s. ieftin. servitoare chattel s.bunuri mobiliare . control. verificare cheque . a face verificări. principal ~ clerk .v. 1.proiectant-şef ~ engineer . a se prezenta (la aeroport.i. la preţ convenabil ~ labour .calitate inferioară ~ ticket .(cont. verificare 3. (off) a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v. (şi ~ up) a controla. 1. cec ~ account . control.

cetăţenie city s.listă civilă (alocaţii bugetare pentru întreţinerea familiei regale) ~ rights .i.ziduri chinezeşti (bariere interne pe care instituţiile financiare le instaleazâ între diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaţii şi apariţia conflictelor de interese) choice s. selecţie 2.stare civilă ~ year . chinezesc ~ auction .muncă a copiilor.(asig.) 1. selecţionat.administraţie de stat/ publică ~ status .ediţi^ de dimineaţă (a unui cotidian pentru dîstribuţia locală) ~ editor .redactor economic (al unui ziar). folosire a copiilor în activităţi productive Chinese adj.cod civil ~ commotion .proces civil ~ code . circular s.bilet în circuit ~ tour .drepturi civile ~ servant . circulaţie (monetard. copil ~ allowance . superior ~ brand .inspector-şef de registru (naval) child s.mijloc de plată/schimb. a circula.reducere a impozitului pe venit pentru susţinătorii de copii ~ benefit .funcţionar public/de stat ~ service . circulant ~ assets . a răspândi.) cerere . tiraj ~ and readership . unitate monetară circulation s.consiliu municipal ~ edition . asortiment adj. (dr. difuzare. a trimite circulare circulate v. 1. a avea răspândire circulating adj.tribunal civil ~ embargo .marcă superioară/de calitate circular adj.tiraj şi grad de citire citizen s.active circulante/curente ~ capital . ales. cetăţean citizenship s.alocaţie pentru copil ~ labour .constmcţii civile ~ law .t.capital circulant/de lucru ~ medium . (asig. în ambele sensuri.scrisoare de credit circulară ~ ticket .articol/rubrică economic(ă) (în ziar) ~ council . de plăţi şi încasâri între consumatori şi producători) ~ letter .CHI-CLA 61 ~ ship surveyor .) mişcare civilă (care provoacă daune) ~ court . alegere. a difuza v.t. de mărfurî) 1.an civil/calendaristic claim s. răspândire.inginer constructor ~ engineering .)'.circulară ~ letter of credit . oraş ~ article .licitaţie chinezească (licîtaţie la care se coboarâ preţul pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ walls .flux circular (transferul continuu. circulară ~ flow . 1. cerere (de despăgubire) 1. civil ~ case .primărie ~ planning . a pune în circulaţie (bani etc. (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall .embargou civil ~ engineer .urbanism civil adj.drept civil ~ list .călătorie în circuit circularize v.

curat. spaţiu liber v.(SUA) acţiuni cu sau fâră drept de vot ~ document . drept (de a solicita ceva) 3.creanţe şi angaja-mente ~ s book .a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages .) conosament curat/fară rezeve/menţiuni ~ cargo .(mar. solicitant.recipisâ de livrare netă ~ ship . net s.) contract de navlosire curat/fară rezerve/menţiuni ~ credit .t. a lichida.a cere/a pretinde despăgubiri to meet a ~ .action .) conosament cu rezerve/menţiuni clean adj. revendicabil claimant s.şomaj clasic classification s.t.societate de clasificare. cu clauze ~ bill of lading .CVA-CLE (îndreptâţitâ). categorie 2.accept (cambie) curat/ fară rezerve/menţiuni ~ bill of exchange .patentă de sănătate curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of lading .t. a clasifica clause s.document oficial secret ~ telephone directory . curat. fară rezerve/menţiuni ~ 'acceptance . registru naval/maritim ~ surveyor .persoană care preia ilegal un teren ~ release and discharge . a solda (mârfuri) 3. clairnant class s. clasic ~ economics economie clasică ~ unemployment . 1.(mar. a clasa •. a cere.cambie curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of health . articol.pagini naţionale (anuar) classify v.a contesta o actiune în revendicare to raise ~ s .acţionare în judecată m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare .(mar. clasificat ~ advertisement . 1.) cerere reconventională ~ -jumper .t.clasificare a navelor ~ society .luptă de clasă classical adj.(asig.registru de reclamatii to jump a ~ .) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despăgubire (în baza poliţelor de asigurare) ~ s and liabilities .) cerere de despăgubire/daune ~ in return (dr. concesiune (minieră) v.(asig. stipulaţie (în contract) claused adj. exigibil. 1. a lichida (o navâ) în vamâ 2. petrolier de „produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj.a formula pretenţii claimable adj. clasificare ~ certificate .credit deschis/fără garanţie (fără documente însoţitoare pentru o cambie trasâ asupra nnei bâncf) ~ receipt . a clasifica.navâ curată (după carantină). marfă curată ~ charter . prevedere. clauză.mica publicitate ~ common stock .certificat de clasă (a navei) ~ of ships . clasă socială v. a .caric/încărcătură de „produse albe". a pretinde. reclamant claimer v.inspector de registru/clasificare classified adj. liber 2. clasă. a revendica ~ for damages .

fond mutual închis (care emite un numâr limitat de . (mar. a încheia (o afacere) ~ company .t.tranzacţii în cliring clerical adj.bancă de cliring ~ house casă de compensaţie.) lichidare în vamă 3. a solda (mărfuri) v. (down) a înceta (activiîatea).înlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj. defrişare ~ account . lichidare.economie închisă/ autarhică ~ .lichidare a soldurilor. garderobă 2.) cliring. a închide. a încheia 2. a realiza un beneficiu net de 5. de birou ~ error . clonă (produs identic cu altul) close adj.cont de cliring ~ agent .i. 1. (SUA) vânzător ~ of the court .days . L închis 2.) cont al clientului clientage v. a lua măsuri represive împotriva 3.zile libere (fârâ prima şi ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecată ~ of debts .grefa ~ of (the) works . fimcţionar (de birou) 2.) preţ strâns (cînd între preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă mică) ~ substitute . ofîciu de cliring ~ . a plăti (o datorie) 6. clientele clientele s. a face formalităţile (vamale) de sosire sau plecare (despre o navă) . slrâns. a reprima.) efect de clientelă (atragerea unui anumit tip de investitori în funcţie de politica de dividende) clinch v. 1. soldare (de mărfuri) ~ agent . 1.şefde şantier client s.(fin. (mar.greşeală de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work . clientelă ~ effect .societate închisă (controlată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ price .(bur. apropiat s.sistem de cliring ~ transactions .end fund .lichidare în vamâ \a sosire ~ outwars .greutate reală a tarei clearance s.certificat de lichidare în vamă ~ iirwards .profit net ~ tare .societate închisă (conlrolată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ economy .(cont.out sale . sfârşit v. încheiere.agent de lichidare în vamă ~ certifîcate . (out) a lichida.fâră datorii ~ profit .documente de lichidare în vamă ~ sale .agent de lichidare în vamă ~ agreement . client ~ account . soldare ~ system . compensaţie 2.acord de cliring ~ bank .CLE-CLO 63 compensa (un cec printr-o casă de compensaţie) 4.t. (fin. casă de bagaje clone s.lichidare a soldurilor. a încheia (o afacere) cloakroom s.) lichidare în vamă 2. 1.muncă de birou clerk s.lichidare în vamă la plecare ~ papers . închis ~ company . soldare clearing s.i.grefier ~ (of the court)'s offîce . a defrişa (un teren) v. 1. fwith^ a accepta (o ofertâ).

de cabotaj ~ fleet .declaraţie vamală finală ~ .64 CLO-COA acţiuni. lichidare.trade .voiaj de cabotaj coastwise adj.down sale .up fund . zăcământ de cărbuni ~ mine/pit .lichidare a stocului înaintea închiderii (unei întreprinderi) . navă de cabotaj. navigaţie costieră. pe care nu le mai răscumpârâ) ~ market .caric/încărcătură de cabotaj ~ certificate .(conî. încheiere.(cont.linie de cabotaj ~ ship/vessel .voyage . cabotier ~ shipping .navă de cabotaj. strâns. ultima licitare ~ date .) stoc la inventariere ~ time .eşantion concentrat coal s.piaţă închisă ~ sea .mină de cărbuni .certificat de cabotaj .comerţ de cabotaj ~ traftîc .mare închisă/interioară ~ shop . transport de cabotaj. carbonier coaler s.i.entry . coastă.ultimul preţ oferit (la licitaţie).sindicat închis (care acceptă în condiţii restrictive noi membri) ~ . ultimul curs ~ stock .mărfuri de cabotaj. de cabotaj adv. de-a lungul coastei .cabotaj.(com. încetare a activităţii. litoral v. costier.) oră de închidere cluster s.fond mutual închis (care nu mai emite acţhmi. cabotier ~ trade . navlu pentru măriuri de cabotaj ~ hovercraft . cărbune v.navă de cabotaj.comert de cabotaj .tonaj de cabotaj .navă de coastă pe pemă deaer ~ line .întreprindere închisă (care nu angajează muncitori nesindicalizaţi) ~ union .fishery .(SUA) corporaţie îuchisă (deţinută de un număr mic de persoane) closeout s.analiză de grup ftehnicâ de analizâ statistică prin intermediul căreia o mostrâ este încadrată într-o serie de grupuri cu anumite trăsături comune) ~ sample . de coastă. tranzacţionate prin bursâ. gmp ~ analysis . ci le răscumpără pe cele deja vândute) closedown s.flotă de cabotaj .preţ la închiderea bursei. închidere.barge .şlep maritim costier ~ cargo .termen final ~ declaration . închis ~ held corporation .pescuit costier ~ ship/vessel . costier.navă de cărbuni.i. a face plinul de cărbuni. a bunchera (despre o navă) ~ basin/field bazin carbonifer. cabotier coasting s. soldare (de mărfuri) closing s.) articol de închidere ~ price . navă sau tren pentru transportul cărbunilor coast s. întrerupere a lucrului (ca unnare a închiderii întreprinderii) closely adv.freight .ship . trafic maritim costier ~ waters . cabotaj . sfârşit ~ bid . nave de cabotaj ~ tonnage . a naviga de-a lungul coastei coastal adj.ape costiere coaster s.cabotaj.

colateral (pentru un împrumut) ~ acceptance .drum maritim costier. 1. seif coin s. colateral.cargou de cabotaj ~ sea lane . l. indice.storage trade .cabotaj.agent frigorific ~ room . colecjie ~ advice . secundar.antrepozit frigorific collapse s. colaps.conservare prin frig .cameră frigorifică ~ storage .model al încasării debitorilor collective adj.împrumut cu garanţie colaterală ~ note . coasigurare cold adj. cu taxă inversă (despre o convorbire telefonică) collection s.navă de cabotaj. a colecta (impozite.flotă de cabotaj ~ freighter . colectiv ~ agreement .serviciu de ridicare şi livrare la domiciliu . chetă 3.dispoziţie de încasare . a strânge. 1.cu ramburs ~ order .t.incaso ~ of samples . frig ~ carrier .gospodărie agricolă colectivă ~ farmer . a intra în colaps. fabricare/batere de monede 2.) rezerve metalice în monede şi lingouri ~ circulation .voiaj de cabotaj code s.garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ trust bond . cod.colecţie de mostre ~ on delivery . cod.i. coeficient. colectare (a impozitelor.acord colectiv ~ bargaining .housing unit . corp de legi 2.serviciu de încasări ~ of payments .ship/vessel . colectă. faliment v..imobil cu locuinţe . acaparare a mărfii (în vederea controlării preţurilor) coffer-y. falsificator de bani coinsurance s.industria frigului ~ store . auxihar s.pattern . linie de cabotaj .) bilet la ordin de garanţie colaterală ~ security .(fin.t. taxe) 1. sistem monetar coiner s. factor coemption s.comerţ de cabotaj ~ voyage .contract colectiv ~ farm . transport de cabotaj. a colecţiona adj.COA-COL 65 ~ fleet .negociere a contractului colectiv de muncă ~ contract . nave de cabotaj .circulaţie monetarâ/a monedelor ~ of legal fîneness .trade .i.(fin. a da faliment collateral adj. rece s.monedă cu titlu legal coinage s. cifru. sistem de semnalizare ~ s of conduct . a bate (monedâ) ~ and bullion . garanţie colaterală. încasare 2. monedă v. strângere.colectivist .coduri de conduită (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s. v.aviz de încasare ~ and delivery .(SUA) obligaţiune cu garanţie colaterală detinută de un depozitar collect v. cabotier ~ shipping . a taxelor).department .accept/cambie de garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ loan . 1.

(mt) a apărea.publicitate combativă/ persuasivă combination s.) clauza abordajului ~ damage . fuzionare.marfă în vrac —petrol) ~ oil-bulk-ore . resurse etc. agent fiscal.minereu şi minereu . articol (de ziar) columnar adj.(asig.piaţă colonială ~ trade . a comanda.scrisoare de recomandare (pentru înlesnirea unui împrumut) command s.risc de abordaj collusion s.oligopol instituit prin coluziune ~ tendering . a intra în grevă 6.agenţie comercialâ ~ assets . posesie etc. 1.agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor .comert colonial colonialism s. a colectiviza collector s. carbonier colliery s.poliţă de asigurare colectivă collectivism s. 1.oferte stabilite prin coluziune (care simulează o falsă concurenţă) colonial adj. comercial s.) abordaj ~ clause .economie centralizată/ planificată commerce s. a fi în criză/jenă fmanciara. a se cifra la comfort s. ziare). 1. miner (din minele de cărbuni) 2. combinat ~ carrier .t. despre o marfâ) 3. (cont. comandă. a-i merge rău afacerile 3. 1.convenţie colectivă de muncă ~ ownership . preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) combined adj.) ~ economy .avarie de abordaj ~ risk . coliziune. cu coloane ~ cash book .registru de casă cu coloane combative adj.ataşat comercial . ordin v.agent fiscal collier s. comerţ commercial adj. a ajunge 2. pl. 1. a ocupa un post 4. (do\vn) a se ieftini. colonie column s. 1. (into) a intra în (vigoare. mar. combativ ~ advertising . colectionar ~ of customs .vameş ~ of taxes .) 5. uniune. colonial ~ market . (to) a se ridica la.t. a aduce (un câştig. încasator 2. rubrică.) coloană 2. colonialism colony s.vrachier combinat (minereu . stabilit prin coluziune ~ oligopoly . acţiuni ale societăţilor cu profil comercial .66 COL-COM ~ labour agreement . (in) a intra într-o funcţie.petrol sau cărbune . absorbţie. a veni. navă de cărbuni. anunţ publicitar (la radio şi televiziune) 2. ciocnire. colectivism collectivize v. 1. perceptor.proprietate colectivă ~ policy . a dispune de (bani. coluziune. reclamă. a ordona 2.agency . a fi publicat (despre cârţi.navă combinată tip OBO (pentru petrol — marfâ în vrac — . recomandare ~ letter .i. asociaţie 2. (mar.minereu) come v. conivenţă (cooperare între firme independente pentru a influenţa concurenţa) collusive adj. sprijin.active comerciale/de exploatare ~ agent . mină de cărbuni collision s.

litigiu comercial code cod comercial correspondence corespondenţă Mnercială court . 1.credit comercial credit company .)M 67 aviation . delegaţie 3.a scoate o navă din exploatare to sell on ~ .marină comercială •lonopoly .şcoală comercială Services . delegare.(SUA) agent de bursă ~ contract .calitate comercială harbour/port . mandat.comerciant comisionar ~ past us .tribunal comercial credit .a face afaceri pe bazâ de comision to put a ship out of ~ .uzanţă comercială directory .flotă comercială. parlamentare) 2. comisie 2. a delega.comisionar ~ broker .flotă comercială geography . utilitară cause . a arma (o navâ) ~ agent .traveller . împutemicit ~ s of inland revenue . comisionar comipissioner s. armare (a unei nave) v.societate de credit Mnercial custom/usage .risc comercial school . comision 4.casă/firmâ de brokeri ~ merchant . comitet. delegat.(mar. curier.doc comercial fleet . mercantilism 2.comision pentru terti ~ sale . a comercializa commission s.tratat comercial ~ value .cambie comercială car/vehicle .a vinde pe bază de comision commissionaire s. 1.drept comercial tetter of credit .port comercial house casă de comerţ invoice .servicii comerciale set .navă comercială ~ shipping .vânzare pe bază de comision to carry out a ~ .contract de comision ~ house .fisc committee s.valoare comercială/la preţul pieţei comercialism s. comisar.factură comercială hw .geografie comercială grade . a numi într-o funcţie 2. comisie ~ of management .(SUA) zonă/spaţiu comer- cial(ă) risk .) set de documente comerciale •ship/vessel . comert maritim ~ speed .efect de comert fprecint .scrisoare de credit nmercial •load .monopol comercial •yaper . spirit comercial.aviaţie civilă bank bancă comercială bill .încărcătură comercială lanager director comercial . împutemicire.t. a mandata.t. 1. 1. practică/uzanţă comercială 3.trafic comercial .anuar al societătilor xnerciale dock . membru al unei comisii (guvemamentale.Barine .a îndeplini un mandat to do ~ business .vehicul comercial/ alitar. expresie folosită în limbajul comercial commercialize v.comis-voiajor ~ treaty . a împutemici.viteză comercială ~ traffîc .comitet de direcţie .

cât şi pentru caric) ~ average .(fîn.coope-rativă agricolă communication s.law . mesaj.circulaţie a mărfurilor ~ dollar . oferte comune (stabilite pentru coluziune.) . pământ/păşune comun(ă) ~ adventure . colectiv.(SUA) comisie bugetarâ commodity s.producţie de mărfuri ~ rates .proprietate socială/obştească . public s.bursă de mărfuri . a păşunilor).cărâuş comun simulând ofalsâ concurenţâ) ~ seal . 1. marfâ.(mar. mar.stabilire de preţuri comune (pentru a evita concurenţa). obştesc.) ~ customs tariff .(asig. federaţie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanică de Naţiuni Commonwealth preference facilităţi vamale pentm statele-membre ale Comunităţii Britanice de Naţiuni communal adj.Piaţa Comună ~ ownership . căi de comunicaţie (căiferate. devălmăşie commonwealth s.sistem de preţuri comune ~ pricing .) avarie particulară ~ business oriented language . general 2. pl.tarif vamal comun (în CEE) ~ agreements .(asig. obştesc. transmitere.fortă de muncă necalificată .operaţii la termen cu mărfuri ~ market . a păşunilor).) cost comun (atribuibil mai multor produse etc. 1.drept cutumiar Common Market . comunal 2. comunitar ~ agricultural organization . comun.68 COM ~ of supply . drept de folosinţă în comun (a pământului.(SUA) comisie financiară ~ of ways and means . pl. produs. bun (de larg consum) ~ cost . comunicare.) risc comun (atâtpentru navâ. drept de folosinţă comună/obştească (a pământului. şosele etc.limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier .(SUA) documente comerciale pentru schimbul de mârfuri (instrumente negociabile ţinute drept garanţie pentru împrumuturile destinate finanţării importurilor) ~ external tariff .) navlu diferenţiat (pentru mârfuri care se transportă regulat în cantităţi mari) ~ standard .capital-marfâ ~ circulation . mar. telecomunicaţii 3.acţiuni comune ~ stock fund .dolar-marfă ~ exchange .) etalon-marfâ common adj.broker la bursa de mărfuri ~ capital .(cont.ştampilă a firmei ~ shares/stock . comunitate de naţiuni.fond mutual care administrează acţiuni comune commonage s. legătură 2.futures . ~ production .monedă-marfâ ~ paper .taxă vamală comunitară (aplicatâ de o piaţâ comunitară sau o uniune vamală) -labour . pământ/păşune comun(ă). informaţie.piaţă de mărfuri (mai ales de alimente şi materii prime) ~ money . comun.prices system .acorduri privind schimbul de mărfuri ~ broker . 1.

statistică comparată compassionate adj. compensator.(SUA) fonduri de binefacere ~ investment . comunism community s.economie comparată ~ statistics . despă-gubire ~ deal .trafic de informaţii. telecomunicaţii ~ line .ştampilă a firmei ~ store . societate.cale de comunicaţie communism s.avantaj comparativ (principiu care consideră că o ţară sau o regiune ar trebui sâ se specializeze în producţia şi exportul acelor bunuri pentru care eficienţa este relativ crescută. 1.fondator al unei societăţi ~ reserves . plin de compasiune.investiţie comunitară/ obştească ~ of interest .) ~ union .comert în compensaţie compensatory adj.risc al cărâuşului ~ town .strategie comunicaţională (metode prin care comercianţii realizează comunicarea cu pieţele lor) ~ way . sindicat controlat de patronat comparative adj.î. comunitate 2. (SUA) navetâ ~ ticket (SUA) abonament (la tren.sindicat pe societate. comu-nitate.membru al consiliului de administraţie ~ equity . posesiune în comun ~ chest .leave învoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v. compensatoriu ~ damages .comunitate de interese commutation s.daune compensatorii ~ fînance .funcţionar din conducerea unei societăţi ~ promoter . 1.publicitate compara-tivă ~ economics . comparativ ~ advantage .rezerve ale societâţii (constituite din profit) ~ seal .tranzacţie în compensaţie ~ fund (bur.oraş dependent de o întreprindere (pentru locuri de muncă.activity . a despăgubi compesation s.reduceri de compensaţie ale taxelor vamale .legislatia societăţilor comerciale ~ meeting .) fond de compensare ~ stocks acţiuni de compensare (acţiuni ale statului oferite în compen-saţie acţionarilor de la unele societaţi naţîonalizate) ~ trade . companie ~ car maşină de serviciu ~ director . 1.magazin al unei întreprinderi (pentru angajaţii acesteia) ~'s risk . a compensa 2.constituire/înfiinţare a unei societăţi ~ law .) company s. înlocuire (a unui tip deplată cu altul) 1.adunarea acţionarilor ~ officer . compensaţie. în comparaţie cu alte bunuri şi servicii) ~ advertising .COM 69 . furnizare de câldurâ etc. compătimitor .finanţare a deficitului bugetar ~ tariff reductions . autobu?.linie de telecomunicaţii ~ service telecomunicaţii ~ strategy .capital propriu (al unei societâţî) ~ formation .

î. a termina . mixt. compozit.analizâ a concurenţei (de cătrefirmele rivale) complaint s. în întregime ~ built up .are. competitiv. 1. conformitate.). a concura. la vdm. pricepere. situatie materialâ bună competition s. total v. competitivitate ~ knocked down .avantaj competitiv (ideea conform căreia punctele forte şi slabe ale unei societăţi se pot determina numai prin comparaţie cu concurenţa) ~ balance .ofertă complementară (ofertă de două sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiaşi proces de produc-ţie) complete adj.echilibrul concurenţial (într-un sector industrial) ~ bidding . concurenţă ~ policy . amestec. reclamaţie ~ book . iar producătorii a două sau mai multe mârfuri concurează pentru utilizarea lor) competitiveness s.70 compete v.cerere complementara (cerere de două produse care se folosesc împreună) to face ~ .complet asamblat (despre utilaje care. a consimţi să/la. examen prin concurs (pentru ocuparea unui post vacant) ~ market .serviciu de reclamaţii complementary adj.strategie de luptâ împotriva concurenţei . acord. a fi în concurenţă competence s. complementar ~ demand . complet.strategy . a încheia.i. combinaţie.ofertâ concurenţială (situaţie în care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate. sunt gata de folosinţă imediată) .) pieţe complete (portofolii care cuprind orice tip doril de căştigurî) completely adv.scoatere completă/ definitivă din funcţiune ~ disability .i. date compuse (care grupează .registm de reclamaţii ~ section . complet. regulilor etc.examination . calificare 2. aprobare ~ examination .nevoie de bunuri competitive ~ pricing .piaţâ concurenţială ~ need .licitaţie competitivă ~ demand . competenţă. (with) a se conforma (cerinţelor. combinat s. concurential ~ advantage .politicâ concurenţialâ (impusâ de guvern pentru a combate monopolurile) competitor s. (dr.supply .a face faţâ concurenţei competitive adj.inspectare/verificare a respectării legislaţiei în vigoare comply v. a-şi da consimţământul la composite adj.invaliditate totală ~ markets .complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s.concurs. pl.) competenţă 3. compus.cerere concurenţială (situaţie în care două sau mai multe produse concurează pentru satisfacerea cererii pieţei) ~ supply .stabilire a preţurilor prin concurenţă ~ situation .situaţie concurenţială .(fin. concurent ~ analysis . consimţământ. ~ breakdown .

t. v. cuprinzător ~ offer . concentrare (proces prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de câteva firme mari) ~ account . (dr.ofertă combinată (ofertă a unui produs care provine din două sau mai multe surse ori metode de fabricaţie.poliţă de asigurare generală ~ sale . ofertă de două sau mai multe produse care satisfac acelaşi tip de cerere. a estima computer s. compus v. sumă achitată (în baza unei asemenea înţelegeri) compound adj. obligatoriu.ofertă cuprinzătoare/ amănunţită ~ policy . compus. a retrage (o acuzaţie în schimbul unei compensaţii materiale) 3. concordat (acord între un debitor şi creditorii sâi privitor la lichidarea datoriilor prin plata unei sume mai mici decât întreaga datorie angajată).dobândă compusă ~ tariff .(asig. a ajunge la un compromis (cu creditorii).bancă de concentrare (a fondurilor din alte bâncî) ~ of industry . marketing al nişelor de piaţă (identificarea şi exploatarea unui segment îngust de piaţâ) concentration s.(cont. domeniî) ~ cargo . a compune. 1.segmentation . a alcătui 2. concentrat .î.lichidare judiciară compute v.tarif compus/mixt (combinaţie între taxa ad valorem şi o taxă vamală specificâ) comprehensive adj.) articol recapitulativ ~ interest . a încheia un concordat ~ bonus .aided/assisted trading .i.tren mixt (de călători şi marfă) comptroller v.assisted manufacture fabricare asistată de calculator ~ .t. silit.) convenţie.aided/.concentrare a industriei (concentrarea unor sectoare industriale în anumite zone în funcţie de . stmctură alcâtuire 2.vânzare/executare silită (la licitaţie) ~ winding-up . a computeriza concealment s.i.) concentrated adj.COM-CON 71 informaţii din mai multe sectoare. mixt s. a calcula. computer . a adevărului de câtre un asigurat etc.l. a combina.(bur. a achita partial (o datorie) v. a evalua. compoziţie.caric/încărcătură mixt(ă) ~ demand . constrângere compulsory adj. impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence . fortat. disimulare (a activelor de catre un falit.) tranzactii asistate de calculator computerize v. fiind înlocuitori apropiaţi unul pentru celălalt) ~ train .cerere combinată/ alternativă (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ supply .) primă compusă ~ entry ..cont de concentrare (cont de depozit în care se virează periodic sume de bani) ~ bank ..licenţă obligatorie (asupra unui brevet de invenţie) composition s. ascundere. calculator. controller compulsion s.segmentare concentrată.

condiţii convenite ~ s of contract .i.conferinţă telefonică ~ carrier .a pune condiţii. concesionar conciliation s. a conduce. confidenţialitate ~ clause . 1. idee ~ testing . concept. sfârşti 2. a stipula o condiţie ~ of cargo .conditii di adeziune ~ s of sale .) ~ ratio . semnare (a unui contract) 3. a sfârşi 2.cărăuş asociat (la un cartd maritim) ~ rates . congres convenţie 2. conducere. societate concession s. concluzie.) condiţi^ rezolutorie ~ s agreed upon . arbitraj ~ board . a prevedea. a conchide.vânzare condiţională conduct s.) acceptai^ conditionalâ (a unei oferte de cătri cumpărător dacâ primeşte unelt facilităţi) '• ~ of the market . cartel maritim ~ call . condiţie 2. a încheia (o afacere).situaţie pe piaţă. 1. ghid. 1. întreprindere. situaţie 3. poziţie socială 4.rată de concentrare (care arată procentul în care un sector industrial este dominat de câteva mari societăţi sau mâsura concurenţei pe pieţele bancare) concept s. însoţitor conference s.) testare a conceptului concern s. taxator.navluri de linie ~ ship/vessel .î.condiţii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj.funcţionar de încredere .) condiţie suspensivă ~ bond . a stipula v. participare (într-o afacere) 3. legătură.t. mediator conclude v. l administra ~ money . relaţie 2. 1. concesie 2. concesiune concessionaire s. a semna (un contract) 3. dirijare.(dr. conditional ^ ~ acceptance . încheiere (a unei afaceri). prevedere.stare a caricului/ încărcăturii .starea conţinutului necunoscută (despre o marfâ ambalată) ~ subsequent .raport confidenţial confidentiality x.report . arbitru. 1. stare. 1. s.condiţii de vânzare (îi contractele de vânzare de mărfuri) conditional adj. director.) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s.t. decizie fmală condition s. conferinţă. interes.(dr. stipulatie (a unei convenţii) v. 1.obligaţiune condiţională/dublă ~ endorsement . a termina. conjunctură ~ precedent . administrare v. conductor 3. administrato) 2. profilul pieţelor etc. a condiţiona 2. a deduce conclusion s.of contents unknown .andosare condiţio nală ~ sale .consiliu de arbitraj conciliator 5'. concesionar concessionary adj.(dr. conciliere. a dirija.(com.(com.72________________________ sursele de materii prime. concem.. terminare.clauza confidenţialitâţi (într-un contract de angajare) . 1.navâ de cartel maritim ~ terms . confidenţial ~ clerk .condiţii contractuale ~ s of membership . clauză.

t.conflict de interese ~ of laws . remuneraţie. a ratifica. a confisca. incompatibilitate v. 1. motiv 3. custode.contabilitate pmdentă ~ estimate . conflict. a încredinţa. 1.) cont de consignaţie ~ invoice . prudent. conglomerat ~ amalgamation/merger . a remite. expediere (de marfa) în consignaţie ~ account .bani de conştiinţă (sumă trimisă anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniţial s-a eschivat) consecutive adj. congres conjoint adj. poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ de un accident major) conservative adj. (dr.fraht. conştiinţă ~ money .) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit . considerent. consecutiv.investiţ-ie cu risc scăzut conservator s.poliţă de asigurare indirectă a pierderii. lichidator (numit de instanţă pentru a închide ofirmăfalită) 3. a valida confîrmed adj. a preda.preţ de vânzare consign v. scrisoare de trăsură ~ warehouse . consideraţie. contradictie între legi congeneric adj. confirmat.) contraprestaţie ~ for sale .zile consecutive/curgătoare finclusiv duminicile şi sărbătorile legale) ~ contract . moderat . care decurge/ rezultă ~ damages . asociat.analiză asociată (tehnicâ de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor produse) conscience s. congener ~ merger . a consemna 3. a depune (o sumă) consignee s. a trimite (mârfuri) m consignaţie 2. adeverit 2.acreditiv confirmat confiscate v. plată. nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s. a sechestra conflict s.(com. ratificat. partidă de mărfuri 2.factură de consignaţie ~ note .(cont. conservator 2. destinatar. a atesta. studiere.evaluare pmdentă ~ investment .fuziune-conglomerat (între societăţi din industrii diferite) congress s. a fi în conflict/ contradictie.daune indirecte (oferite drept compensaţie pentru.fuziune congeneră (între firme din aceeaşi industrie în care partenerii de fuziune nu sunt nici clienţii.obligaţie consensualâ consequential adj. primitor (al mărfii) ~ voyage charter party .of interests . a expedia (mărfuri). a fi incompatibil .antrepozit de consignaţie .pe riscul destinatarului consigner v. paznic 2. a confirma. 1. 1. consignor consignment s. contradiţie. atestat. 1.t. consignatar. validat ~ irrevocable credit .accounting . stimă 2.contract consensual ~ obligation . a adeveri 2.t. compensaţie 4.contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj. consensual ~ 's risk . tutore consideration s. considerare.conflict de legi. 1. combinat ~ analysis .i. lot/încărcătură expediat(ă).CON 73 confirm v. nerespectarea obligaţiilor contractuale) ~ loss policy . 1. succesiv ~ days .

(dr. abordare în cutumiar grup (a unei societăţi~ law . (dr.construcţii navale societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy .invoice .) pierdert componente) totală prezumată/interpretată ' . construire.titluri de rentă constructive adj.financial statpments . prezumat. slimulat de ~ general .industria construcţiilor consolidate v. consular întrunirea.capital constant .conturi consolidate lucrâri de construcţie) . stabil ~ capital . vădit consulat) ~ consumption . 1.annuities/stock . expeditor (al ţie.) consolidare (stingere consulage s. consulat (nemotivat de necesităţi. 1. în aceeaşi persoanâ.jurisdiction . a ~ agent .viză consulară consulate adj.preţuri stabile construction s. a aborda în grup (o ~ of ships .pasager repatriat (prif conspicuous adj.consulat general dorinţa confirmării unei poziţii sociale 74 ________________________ superioare) constant adj. unificare (a consuetudinary adj.consum ostentativ ~ visa .amenajare de şantied unifica (societăţi).declaraţie consularâ consols s. interpretare (a unei legi) mărfii) ~ industry . unor societăţi). titluri de rentă conso~ fees .cost .bilanţ consolidat ~ possession . constructiv 2 consolidată dedus.poliţă de asigurare a navei î scopuri contabile) 2. consolidare (a datoriei ~ general .şantier de construcţie consolidated adj. a consolida. constant. a ~ management .bancă de consortiu ~ passenger . ostentativ. estimat ~ balance sheet .jurisdicţie consulară ~ agreement .legalizare consulară proprietar) ~ declaration .agent consular calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification . clădire 2. consolidare. a consolida (datoconstrucţie ria publică) ~ site .drept consuetudinar/cutumiar -mamă cu filialele ei în scopuri consuls.~ prices .termen de execuţie (a une^ -accounts .(cont.) situaţii ~ trust . consuetudinar.) tutelă prezumatS financiare consolidate implicită consolidation ^. taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj.total loss .consul general publice) 3.) posesie cu titk 1 (bilanţzil unui grup. 1. construo| consignor s. întocmit prin legal unificarea bilanţurilor tuturor filialelor .acord de consorţiu ~ office . consul contabile) 2.cost constant/fix .factură consularâ consortium s.consulat ~ bank .t. 1. mar.(asig. consignator.taxe consulare lidată .(dr. consortiu . fuziune. pl. consolidat ~ time .

CON

75

consultant s. consultant; specialist, expert; consilier consultative adj. consultativ ~ vote - vot consultativ consulting adj. consultant - engineer - inginer consultant consumable adj., s. consumabil consume v.t. a consuma consumer s. consumator - acceptance - acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour - comportament al consumatorului ~ credit - credit de consum (acordat pentru cumpărarea de bunuri' de consum şi servicii) ~ demand - cerere a consumatorilor ~ durables - bunuri de folosinţă îndelungată ~ finance company - societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice - goods - bunuri de consum ~ loyalty - loialitate a consumatorului ffaţâ de o marca) ~ non-durables - produse de folosinţă imediată - preference - preferinţă a consumatorilor ~ price index - indice de preţ al consumatorului (wdicele preţurilor cu afnănuntul) ~ profile - profil al consumatorilor ~ protection - protecţie a consumatorilor ~ research - cercetare a preferinţelor consumatorilor ~ resistance - rezistenţă/pasivitate a consumatorilor

~ strike - grevă a consumatorilor, boicotare (a unui produs) de către consumatori ~ 's sovereignty - suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor într-o economie îiberă în funcţie de preferinţele consumatorilor) ~ 's surplus - surplus al consumatorului/cumpărătorului (diferenţa dintre preţuî pe care cumpărătorul intenţioneazâ sâ-l ofere pentru un anumit produs şi preţul pe care îl plăteşte în realitate) consumerism s. consumerism consumption s. consum ~ curve - curba consumului ~ function - functia consumului ~ goods - bunuri de consum ~ habits - obiceiuri ale consumatorilor/în materie de consum ~ rate - normă de consum ~ tax - impozit pe consum - unit - unitate de consum container s. container ~ capacity - capacitate în continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel - cargou-container, navă portcontainere ~ cell - celulă de container (pe navele portcontainere) - dimensions - dimensiuni (standard) de container ~ storage - depozitare în containere containerizable adj. containerizabil ~ cargo - caric/încărcătură containerizabil(ă) containerization s. containerizare containerize v.t. a containeriza, a introduce (mârfuri) în containere

~ interest - (dr.) drept de proprietd condiţionat contamination s. (asig. mar.) conta~ liabilities - (cont.) pasiv condiţiofl minare (a caricului, în special cu apă eventual I de mare) continuation s. 1. continuari contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango bursa de valori, amânarea achitării ~ account - (bur.) report i unei datorii, prin plaîa unei dobânz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri 1 pânâ la urmâtoarea lichidare; la bursa continuării de mărfuri, diferenţa dintre preţul spot ~ day - zi de contango şi preţul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun( ~ day - zi de contango 2. (dr.) a amâna 3. (bur.) a reporta contemptuous adj. dispreţuitor continuous adj. continuu, permanent ~ damages - daune neînsemnate/nule ~ audit - audit permanent (decise de instanţâ) ~ customary dispatch - (moa contention s. 1. disputâ, litigiu 2. celeritate uzuală fârâ întrempere concurenţă, rivalitate ~ employment - angajare contint contentious adj. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt continental adj. continental la o firma, folositâ pentru calculan - cover - acoperire continentală unor beneficii) (asigurare auto britanică oferitâ per~ (flow) production - producţie m fli soanelor care se deplasează pe continuu continentul european) ~ improvement - (man.) îmbunătăţii ~ port - port continental continuă ~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent posibilitate; caz neprevăzut, accident 2. ~ markets - pieţe continue (pie^ cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i ~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un de prevedere zile de tranzacţionare) contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr neprevăzut, accidental; condiţionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten annuity - anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare, asigurare de viaţă, a cărei plată este contraband s. contrabandă; mărfuri ( condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.de contrabandă ~ control - control vamal împotrr -assets - active eventuale contrabandei; combatere a contraba ~ beneficiary - beneficiar condiţionat dei {beneficiar ale cărui interese sunt - goods - mărfuri de contrabandă ~ of condiţionate de producerea unui eveniment) war - contrabandă de război ~ expenses - cheltuieli neprevăzute
76_________________________

CON

77

~ trade - comert de contrabandă contrabandist s. contrabandist contract s. contract v.t. 1. aîncheia (un contract) 2. a contracta (o obligaţie, un împrumut etc.); a face (datorii) 3. a reduce, a restrânge (cheltuieli) v.i. a încheia un contract - bond - scrisoare de garanţie bancară de bună executare a contractului - by deed/under seal - contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cărăuş, transportator ~ date - datâ contractuală ~ department - raion cu vânzare angro
(la un mare ma.gaz.in)

~ for a work - antreprizâ ~ freight - (mar.) navlu contractual ~ horizon - durată de execuţie/derulare a unui contract ~ labour - mână de lucru angajată pe termen lung ~ law - drept contractual ~ lien - dreptul contractual de retenţie ~ note - (bur.) borderou (de cumpărare sau vânzare de acţiuni) ~ of agency - contract de agenţie/comision ~ penalty - penalizare contractuală ~ price - preţ contractual ~ service - serviciu contractual ~ speed - viteză contractuală ~ supplies - livrări contractuale - value - valoare contractuală ~ work lucrare în antrepriză contraction s. 1. contractare, încheiere pe bază de contract 2. contractare (a unei obligaţii, a unui împrumut etc.) 3. reducere, restrângere (a cheltuielilor)

contractor s. contractant, parte contractantă; antreprenor; fumizor contractual adj. contractual ~ obligations - obligaţii contractuale ~ rent - chirie contractuală contrarian s. (SUA) contrarian (persoană care urmează o strategie contrară unor opţiuni logice) contravener s. contravenient contravention s. contravenţie contribution s. 1. contribuţie 2. impozit, taxă ~ margin - (fîn.) maijă de contribuţie (contribuţia la costurile fixe sau venitul rămas după plata costuriîorfixe) ~ to general average - (asig. mar.) contribuţie la avaria comună contributOK. 1. contribuabil 2. colaborator (la o revistâ, un ziar) contributory adj. contributiv, contributoriu; cotizant s. acţionar; acţionar care contribuie la plata datoriilor (în
caz de lichidare a societăţii)

~ insurance - asigurări sociale din fonduri salariale ~ mortgage - ipotecă contributivă/colectivă (ipotecâ datâ unui singur creditor, alcătuită prin contribuţiile mai multor persoane) ~ negligence - (dr.) neglijenţă culpabilă ~ pension scheme - plan de pensii contributiv control s. 1. control (financiar, vamal etc.) 2. reglementare 3. control (exercitat de acţionarul sau grupul de acţionari care deţine mai mult de 50% din acţiunile unei societâţi) v.t. 1. a controla, a verifica 2. a reglementa 3. a dirija (moneda, piaţa etc.)

78

CON-Cfl

~ account - (cont.) cont de control/rectific are ~ stamp - marcă de control ~ snrvey - expertiză contradictorie controller s'. controlor; revizor; inspector conurbation s. conurbaţie convene v.t. a aduna, a reuni; a convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a se întruni convenience s. înlesnire, utilitate, comoditate ~ goods - alimente pentru consum rapid, fast foods (alimente special ambalate şi preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store - magazin de cartier (care se adresează clientelei dintr-o anumită zonă şi are program prelungit) conversion s. 1. (fin.) conversie, conversiune (schimbarea condiţiilor unui împrumut; emiterea de noi titluri pentru a înlocui alte titluri) 1. (dr.) apropriere, uzurpare ~ cost - cost de producţie (manoperă şi cheltuieli indirecte) ~ loan - împrumut de conversiune ~ price - preţ de conversie (preţul efectiv plătit pentru acţiunile comune atunci când sunt obţinute prin
conversia acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor convertibile)

preferenţiale sau a unei obligaţi^
convertibile)

~ table - tabel de transformări {pevA unităţi de mâsurâ aparţinând un sisteme diferite) convert v.î. 1. a transforma 2. (fin.} converti, a schimba 3. (dr.) & apropria, a uzurpa convertibility s. (fin.) convertibilitate convertible adj. convertibil ~ bond - obligaţiune convertih
(care, la scadenţă, poate fi schimba cu alte titluri în loc să fie plătită)

~ currency - monedă convertibilă ~ loan stock/securities - titluri i valoare convertibile (obligaţiuni & acţiuni preferenţiale care pot
schimbate, la opţiunea titularului,

acţiuni comune ale societâţii emitentt convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.) transmite (o proprietate) conveyance x. 1. transport; transporta 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d transfer (al unei proprietăţi)', act transfer conveyancer s. avocat (care pregâte^
actele în vederea unui transfer proprietate) conveyer v.conveyor

conveyor s. conveier, bandă transp<
toare

~ privilege - (asig.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ, asigurat în grup, sâ încheie o asigurare individuală când asigurarea colectivâ expiră) ~ rate/ratio - rată/raport de conversie (numărul de acţiuni comune care poate fi obţinut prin conversia unei acţiuni

coomb s. coomb (unitate de cap citate) cooperate v.t. a coopera, a colabora cooperation s. 1. cooperare, colabon 2. cooperatie cooperative adj. 1. comun, de. colaborare 2. cooperatist s. cooperatii ~ advertising - publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile în acest sector)

COO-COR

'9

- bank - cooperativă de credit - farm - cooperativă agricolă de pro-ducţie - marketing - marketing comun (al unui grup de producâtori care colaborează pentru lansarea mărfurilor lorpepiaţă)

core î. interior, miez, inimă ~ activity/business - activitate principală/de bază ~ competence - (man.) competenţă de bază (a unei societăţi) ~ equity - capital propriu esenţial (al
unei societăţî)

~ shop/store - cooperativă de consum ~ society - societate cooperatistă, cooperativă ~ system - sistem cooperatist, cooperaţie coownership s. coproprietate ~ of industry - acordare de actiuni angajatilor (la societatea în care
lucrează)

~ workers - (man.) muncitori esenţiali
(cu sarcini deosebite) şi responsabilitâţi

copartner s. coasociat, copartener copartnership s. asociaţie ~ of industry - acordare de acţiuni angajaţilor (la societatea în care
lucrează)

corkage ^. taxă pentru băuturile înfundate (servite în restaurant) corn s. 1. cereale, grâne 2. (SUA) porumb ~ and dry measure - măsură de capacitate pentm cereale şi mărfuri pulverulente ~ chandler - comerciant de cereale (cu amănuntul) ~ dealer - cerealist, comerciant de
cereale (cu ridicata)

copper s. 1. cupm, aramă; monedâ de aramă 2. pl. acţiuni ale unei societăţi de exploatare a cuprului ~ - bottomed - sigur, solid, cu acoperire (din punct de vedere
financiar)

copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia ~ paper - hârtie indigo/carbon copybook s. registru sau dosar conţinând copii de acte/documente copyright s. drept de autor (pentru operele literare, muzicale, artistice) adj. protejat de drepturile de autor, cu dreptul de publicatie rezervat v.t. a-şi rezerva drepturile de autor pentru (o carte, un disc etc.) ~ reserved - toate drepturile rezervate copywriter s. redactor (de reclame, anunţuri)

~ exchange - bursă de cereale ~ market - piaţă de cereale ~ trade - comerţ cu cereale corner 5'. acaparare (de mărfuri, acţiuni pentru a exercita controlul asupra preţurilor); monopol, monopolizare v.t. a acapara, a monopoliza (mărfuri, acţiuni) v.i. a forma un monopol corporate adj. 1. corporativ; constituit, formând o corporaţie 2. corporatist ~ body - organ constituit, persoană juridică ~ campaign - campanie organizaţională (campanie publicitară menită sâ
cultive imaginea unei companii în ansamblu)

~ culture - (man.) cultură/sistem de valori a(l) corporaţiei, cultură organizaţională

so_________________
~ customer - persoană juridică (client al unei băncî) ~ identity - (man.) identitatea corporaţiei ~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ income tax - (SUA) impozit pe profitul societăţii ~ logo - logo(gramă) de corporaţie ~ name nume social ~ planning - planificare corporativă ~ raider - (bur.) persoană fizică sau juridică ce încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpărarea masivă şi bruscă de acţiuni) -risk - risc corporativ (la alocarea capitalului, acesta reflectă efectele unui proiect asupra riscului firmei, măsurat ca efect asupra variabilitâţii profitului finnei) ~ seal - ştapila firmei; sigla firmei ~ sector - sector corporativ/al corpo-ratiilor (în economie) ~ state - stat corporatist ~ strategy - strategie corporativă/a corporaţiei ~ town - muncipalitate ~ trustee - instituţie mandatată corporation s. 1. corporaţie, persoană juridică 2. (SUA) corporaţie (persoanâ juridică care funcţionează separat şi distinct de proprietarii şi managerii săi, avănd astfel avantajul unei existenţe nelimitate, transferabilitatea simplă a părţilor sociale şi răspundere limitatâ) 3. municipalitate ~ aggregate (dr.) corporaţie colectivâ (cu mai mulţi membri) ~ sole - (dr.) corporaţie exclusivă (titular, cu personaîitate juridică, al uneia dintre anumite funcţii publice)

____________________COR-4

~ stock - obligaţiuni municipale - tax - impozit pe societate corporatism s. corporatism corporator s. membru (fondator^ unei corporaţh corporeal adj. corporal ~ property - bunuri corporale correspondence s. 1. corespondq poştă 2. organizaţie-corespoiMJ
(instituţie financiară care prestf servicii pentru altă organia financiară)

~ banking - sistem bancar cu activi corespondentă ~ clerk - funcţionar/secretar respoi bil cu corespondenţa ~ course - curs prin corespondenţă ~ department - serviciu de coresţ denţă correspondent s. 1. corespom (bancă ce acţionează ca agent penti
altă bancă care nu are sucursale^

corespondent, reporter ~ bank — bancă - corespondent corruption s. corupţie cost s. 1. cost; preţ de cost 2. cheltuieli de judecată; cheltuieli v. evalua, a fixa preţul v.i. a costa, a fa ~ accounting - contabilitatea costui ~ allocation - alocare a costui individuale (din costul total) ~ and freight - (mar.) cost şi navlu ~ - benefit analysis - analiză c -beneficiu ~ centre - centm de cost (um căreia i se pot aloca nişte cos specifice) ~ efficiency - randament/reducere preţului de cost - estimate - deviz estimativ

cos-cou
~, insurance, freight - cost, asigurare, navlu ~, insurance, freight and commission - cost, asigurare, navlu şi comision ~, insurance, freight and exchange cost, asigurare, navlu şi diferenţă de curs de schimb ~, insurance, freight, commission and interest - cost, asigurare, navlu, comision şi dobândă ~ leader - lider de cost (firmă care
deţinefaţâ de concurenţii ei un avantaj important în ceea cepriveşte costul)

81

~ of capital - cost al capitalului (media
costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companiî)

~ of credit - cost al creditului
(dobândd)

~ of debt - cost al datoriilor (rata
dobânzii noilor datorii emise)

~ of downtime - cost al timpului de întrempere a producţiei ~ of labour - cost al forţei de muncă ~ of living - cost al vieţii ~ - of-living bonus - spor (salarial) pentm corelarea veniturilor cu evoluţia indicelui costului vietii ~ - of-living index - indice al costului vieţii ~ of new common equity - cost al noilor acţiuni comune (rata rentabilităţu lafondurile obţinuteprin vânzarea de noi acţiuni comune) ~ of retained earnings - cost al profitului nerepartizat/acumulat (rata rentabilitâţii solicitate de acţionari pentru capitalurile proprii obţinute de firmă prin reţinerea şi reinvestirea
profitului)

~ per thousand - cost la mie (metodă de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori, ascultâtori etc.) ~ - plus method - metoda adăugării unei cote marginale fixe la preţul de cost ~ price - preţ de cost ~ (- push) inflation - inflatie provocată de creşterea preţurilor de cost ~ standards - nivel de cheltuieli prevăzute ~ structure - structură a costului ~ unit unitate de cost coster v. costermonger costermonger s. negustor ambulant (de fructe, legume, peşte etc.) costing s. calcul/stabilire a(l) preţului de cost costliness s. scumpete, preţuri ridicate cottage s. casă ţârănească ~ industry industrie artizanală cotton s. bumbac ~ bale - bal/balot de bumbac ~ futures contracte futures cu bumbac ~ market - piaţa bumbacului ~ mill fllatură de bumbac coulisse s. grup de brokeri neoficiali council s. consiliu ~ board - şedinţă de consiliu ~ estate cartier de locuinţe aflat în administrarea autorităţilor locale ~ tax - iaapozit local councillor s. 1. membru al unui consiliu 2. consilier counsellor s. 1. consilier 2. avocat ~ - at-law - avocat

j82________________________

cou-cq
coupon s. 1. cupon (ataşat unui titlu valoare la purtător) 2. bon, tichet fi cartelă) \ ~ bond obligaţmne cu cupoane f< dobândă) ^ ~ rate - rata cuponului (rd specificatâ a dobânzii unei obîigaţiun ~ sheet foaie de cupoane ; ~ stripping - desfiinţare a cuponul (transformarea unei obîigaţiu obişnuite într-una cu cupon zero) courier s. curier court s. curte, tribunal - of appeals - curte de apel ~ of arbitration - curte/tribunal ( arbitraj - of competent jurisdiction - tribun competent ~ ofjustice/law - tribunal - of original jurisdiction - tribunal i prima instanţă courtage s. curtaj, brokeraj covenant s. acord, contract; clauză unui contract v.t. a conveni (pf contract), a prevedea, a stipula covenanter s. parte contractantă cover s. 1. (fond de) acoperire/garanţ (pentru un împrumut, o tranzacţie eh 2. asigurare, acoperire (a unui risc) suplinire (a unui muncitor absent) \ 1. (bur., fin.) a acoperi, a garanta 2. asigura, a acoperi (un risc) 3. a relata comenta (ştiri, evenimente; desp ziarişti) ~ charge - cost suplimentar (penl tacâm la restaurant) - funds - fonduri de garanţie/acoperi ~ note - certificat provizoriu asigurare (cu valabilitate până emiterea poliţei de asigurare)

counter s. 1. tejghea; ghişeu 2. contor (^e apă, electricitate etc.) adj. contrar, opus ~ advice - contraaviz ~ check - (SUA) cec/formular de retragere (de numerar din cont) counterbid s. contraofertă (la licitaţie) counterclaim (dr.) s. cerere reconvenţională v.i. a formula o cerere reconvenţională counterfeit adj. contrafâcut, fals s. contrafacere, falsificare; fals v.t. a contraface, a falsifica counterfeiter s. falsificator counterfoil s. cotor (de chitanţe, cecuri, bilete); contramarcă, talon, matcă counterman s. tejghetar; barman countermand s. contramandare v.t. a contramanda, a anula (o comandă, un
ordin etc.)

counteroffer s. contraofertâ counterpart s. copie, duplicat countersign s. contrasemnătură v.t. a contrasemna countersignature s. contrasemnăturâ countertrade s. (com.) contrapartidă countervail v.t. a compensa, a contracara country s. 1. ţarâ, stat 2. regiune, zonâ; provincie ~ limit - (fin.) limitâ de ţară (limita
riscului de tara)

~ of destination - ţară de destinaţie (a
mărfii)

~ of origin - ţarâ de origine (ă mârfii) ~ rating - rating de ţară ~ risk - (fin.) risc de ţară

COV-CRE

83

coverage s. 1. (bur„ fin.) acoperire, garanţie 2. asigurare, acoperire (a unui risc) 3. public, acoperire (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un mesaj publicitar în timpul unei cwnpanii) 4. reportaje, comentarii (despre un eveniment) covered adj. acoperit, asigurat ~ bear - (bur.) speculant ă la baisse cu acoperire (care deţine suficiente acţiuni pentru a-şi îndeplini obligaţiile, nefiind obligat sa cumpere pe o piaţâ în