A

abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) desertion/renunciation of rights 2. (a/ navei, al încărcăturiî) (mar.) abandonment 3. (retragerea dintr-o operaţiune cu primâ contra cedării unei prime) {bur.) abandon ~ pe mare rea - abandon in heavy sea abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to relinquish, to waive 2. (nava, încarcătura etc.) to abandon, to leave abandonare s.f. 1. (de drepturi, pretenţii) relinquishment 2. abandonment, abandoning ~ a navei - (de întregul echipqf, când nava nu mai poate fi salvaîa) abandonment of ship ~ a postului - dereliction ofduty ~ a produsului - (a prodncerii şi a comercializăru acestuia) product abandonment/elimination ~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction abandonat adj. {asig. mar.) abandoned, derelict ~ temporar - temporarily abandoned abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to work abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, workings 2. (acţiune') mining. cutting, hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al vitelor) slaughter abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 aside/away, to divert, to deviate: to sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} (dr.) to iniriiige, to vioîaie, to transgress abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting, deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation, transgression; trespass(ing) 3. {de la regulă) exception ~ de la datorie - breach ofduty ~ din drum - (niar.) deviation ~ disciplinară - misbehaviour, infraction ofdiscipline ~ medie - mean deviation ~ standard (concept statistic care indicâ gradul de deviere a unei serii de datefaţă de un etalon central) standard deviation abator s.n. slaughterhouse, abattoir abona v.r. (la} to subscribe ('to), to become a subscriber (to) abonament s.n. 1. (la ziar) subscription 2. (ca pref} subscription price/rate; (la restaurant} reduced price for regular customers 3. (la teatru, tramvai etc.) season ticket; (îa tren, aiitobnz} (SUA) commutation ticket; (îa restaitrant) luncheon voucher, book of luncheon vouchers, {SUA} (rednced--pnce) meal ticket a face un ~ (la) - to subscribe (to), to become a subscnber (to) abonat s.m. {la ziar, televiziune etc.) subscriber; (la îren, tramvai etc.) seasonticket holder, regular traveller; (la eiectricitaf.e, apă etc.) consumer; (telefonic) telephone user: {'ia resiauranf) runcheoii-voucher iioider, (SUA) meal-ticket lioldei aiiorda v.i. {u ucosta) (mar.) to moor, to land, to put ashore v.t. 1. (a se ciocni

12

ABO-ACA

de) (mar.) to collide with, to run foul of, to come into collision with 2. (o problemă, un subiect) to tackle, to deal with 3. (in grup o societate-mamâ cu filialele ei în scopuri contabile) to consolidate abordaj s.n. (mar.) collision abordare s.f. (in grup a unei societâţi--mamă cu filialele ei în scopuri con-tabile) consolidation ~ planificată - (pentru elaborarea situaţiei fluxului de numerar) (cont.) schedule approach abrevia v.t. to abbreviate, to abridge, to shorten abreviere s.f. abbreviation abroga v.t. to abrogate, to annul, to repeal, to abolish abrogare s.f. abrogation, annulment, rescission, abolishment absent adj. (de Id) absent, missing (from), not present (at) s.m. absentee ~ involuntar - (de la locul de muncâ) involuntary absentee absenta v.i. to be absent/missing absenteism^.n. absenteeism absenteist s.m. 1. absentee 2. (proprie-tar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arenda) absentee landlord, remittance man absenţă s.f. absence; nonattendance ~ de la domiciliu nonresidence ~ de la serviciu - (repetatâ şi nemo-tivată) absenteeism ~ franţuzească -(fară învoire) French leave ~ nemotivată - absence without leave absolvent.î.w. graduate absolvi v.t. 1. (un institut superior) to graduate (from) 2. (dr.) to acquit, to fmd / to pronounce not guilty

absorbţie s.f. (preluarea unei societâţi de către o alta mai mare) absorption, combination abstinenţă s.f. 1. (periodica) abstinence; (de durată) abstemiousness 2. (eliminarea unor consumuri individuale curente şi alocarea unei pârţi mai mari de venit pentru sporirea capitalului cu scopul de a mări producţia de bunuri economice viitoare} abstention abundenţă s.f. abundance, plenty; (bogăţie) richness, wealth, overflow abuz s.f. 1. (exces) abuse, excess, intemperance 2. (inşelăciune) abuse, deceit, fraud 3. (încălcare) encroachment, transgression; (ilegalitate) illegal action ~ de autoritate - abuse of authority ~ de drept - abuse of distress, misuse oflaw ~ de funcţie - abuse of office ~ de încredere - abuse of confidence/ tmst, breach of tmst ~ de putere - abuse of discretion, use ofundue authority, misfeasance a face ~ de - to make too free a use of, to indulge too freely in a face ~ de putere - to override one's commission acalmie s.f. (pe piaţa bursierâ) lull acapara v.t. (o marfă cu scopul de a controla furnizarea ei) to buy up; (mârfuri, acţiuni) to comer; (mărfuri în scop speculativ) to forestall; {a monopoliza) to monopolize, to engross acaparare s.f. buying up; comering, forestalling; coemption acaparator adj. forestalling; monopo-lizing; acquisitive s.m. forestaller,

ACA-ACC

13

buyer-up, speculative buyer, monopolizer; {de alimente) food hoarder acaret s.n. 1. (dependinţă) annex, outbuilding 2. pl. household implements; agricultural/farming implements 3.pl. (afr-.)chattel accelera v. t. (dezvoltared) to forward accelerator s.m. (principiu care evidenţiazâ o relaţie directă între volumul investiţiilor nete şi modificarea venitului national) accelerator accept s.n. 1. (cambie acceptată/ andosată de o bancă) acceptance, accepted bill 2. (acord de acceptare a unei cambii, încheiat între importator sau exportator şi bancă) acceptance credit ~ bancar - bank/banker's acceptance ~ curat/fâră rezerve/menţiuni - clean acceptance ~ de garanţie colateralâ - (pentru un împrumuf) collateral acceptance accepta v.t. 1. to accept; (o oferta) to accept, to agree to, to close with 2. (p cambie, un bilet la ordin la scadenţă sau înaintea scadenţeî) to take up acceptabil adj. acceptable; (despre preţurî) reasonable, fair acceptant.s'.w. acceptor ~ pentru onoare - (al unei cambii) acceptor for honour ~ sub protest - {al unei cambiî)
acceptor supra protest

acceptare s.f. acceptance ~ a mârcii - (de către consumatori) brand acceptance ~ a succesiunii — acceptance of an
estate

~ a titlurilor - {dobândirea de titluri la termen) accept delivery ~ bancară - bank//banker's acceptance

~ condiţională - (a unei oferte de câtre cumpărător dacâ primeşte unele facilitâţi) conditional acceptance ~ contra documente - acceptance against documents ~ de complezenţâ - accomodation acceptance ~ de consumatori - (a unui produs) consumer acceptance ~ în alb - acceptance in blank, blank acceptance ~ în caz de necesitate - acceptance m case ofneed ~ necondiţionată/fără rezerve unconditional/general acceptance ~ parţială - partial acceptance ~ pentru cotare - (a acţiunilor unei societăţi la bursa) admission to quotation ~ pentru onoare - (a unei cambii neacceptate/neplătite) acceptance for honour ~ specialâ/cu rezerve - special/ qualified acceptance ~ sub protest - acceptance supra protest acces s.n. access ~ legal - (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) (dr.) legal access ~ liber - free access accesibil adj. accessibile, approachable; (despre preţurî) popular accesibilitate s.f. 1. accessibility, accessibleness, approachability 2. (numârul de indivizi care recepţioneaza mesajul unei campanii publicitare) reach accesoriu adj. accessory, incidental; secondary, collateral s.n. pl. appurtenances

14

ACC-ACO ~ de susţinere - (pentru a preveni scâderea cursului unor acţiuni la bursâ) support purchase ~ speculativă - (cumpărarea de bunuri sau de valori mobiliare cu scopul de a le revinde ulterior cu profif) speculation acquisition achiziţiona v.t. to purchase, to acquire, to buy achiziţionare s.f. purchasing, acquisition, acquiring acont s.n. (platâ partiala) part/partial payment, payment on account, sum paid on account; (prima rata) first instalment, down payment; (arvună) eamest money, handsel; (avans) advance (money), {care asigurâ prioritate la cumpărare sau vânzare în condiţii prestabilite) option money; (plătit la semnarea contractului de închiriere) key money a plăti un ~ cuiva - to pay smb. a sum on account/a first instalment aconta v.t. to pay on account (for), to pay/to give eamest money (for) acoperi v.t. 1. {bur., fm.) to cover; (un deficit) to make vip, to raeet 1. (un risc) (asig.) to cover acoperire s.f. 1. (bur., fin.) coverage; (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) covering; (pperaţiune de contracarare a riscurilor ce pot decurge dîn fluctu-aţiile cursurilor la bursele de mărfuri, din variaţiile preţurilor în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale cursurilor de schimb) hedging 2. (a unui risc) (asig.) cover, coverage 3. (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un

accident.s'.n. accident ~ asigurat - insured accident ~ cauzat terţilor - accident to third party ~ de exploatare - shop/mill accident ~ de muncă - industrial/labour/work accident ~ maritim - marine/maritime casualty, accident at sea acciz s.n. excise (duty/tax); inland duty a impune plata accizelor - to excise accizars.m. exciseman achita v.t. 1. (a plătî) to pay, to settle, to discharge, to defray; (a stinge o datorie) to extinguish; (parţial) to compound; (integral) to pay off; (in rate micî) to pay out; (la timp) to pay up; (taxele vamale) to clear up; (o cambie înainte de scadenta) to retire 2. (dr.) to acquit, to discharge achitare s.f. 1. (plata) payment, settlement, discharge, defrayal, defrayment; (a taxelor vamale) clearance; (a unei cambii înainte de scadenţă) retirement 2. {dr.) acquittal, absolution-, (de către juraţi) deliverance; {de câtre judecătorul de instrucţie) discharge ~ a dobânzilor la un împrumut -service of a loan ~ într-o singură tranşă - single payment achizitor s.m. acquirer, buyer, purchaser achiziţie s.f. 1. (cumpârăturâ) purchase, acquisition 2. {achiziţionare) purchase, purchasing, acquiring, buying ~ condiţionatâ - memorandum buying

ACO-ACO

15

niesaj publicitar în timpul tinei campaniî) coverage ~ a dividendelor - (indicator care arata de câte ori pot fi plâtite dividendele din profîtul net al unei societăţî) dividend cover ~ a dobânzii - (indicator care aratâ de căte ori pot fi plătite dobânzile unei întreprinderi din profitul său brut) interest cover ~ a monedei - backing of currency ~ a posibilitâţilor de vânzare - (raportul dintre numărul estimat de clienţi şi numărul pe care îl poate deservi un agent de vânzări) sales coverage ~ bancarâ — {garantare parţială a bancnotelor de către banca de emisiune cu ajutorul unui portofoliu de titluri de valoare, devize convertibile etc.) banking cover ~ continentalâ - (asigurare auto britanicâ oferitâ persoanelor care se deplaseazâ pe continentul european) continental cover ~ efectivă/reală - (campanie publicitarâ care reia de cel puţin patru ori un mesaj publicitar) effective/four-plus cover ~ excedentară - (cumpărarea unui număr mai mare de titluri decât pot fî vândute) (bur.) long position, bull account/position ~ financiară - backing ~ insuficientă - (bur.) short covering, bear account/position ~ în acţiuni - (situaţia unei societâţi anonime, care nu mai desfăşoară activitate economicq, dar care are încă existenţă juridîcîi) bare shell

~ în aur — {gradul de acoperire a bancnotelor aflate în circulaţie) gold cover ~ la termen - (bur.) forward cover ~ minimă necesară - (bur.) minimum margin requirements ~ monetară - (cantitatea de valori relativ certe - aur, valute convertibile etc. — deţinute obligatoriu de către bâncile de emisiune şi exprimată printr-un procent din suma totală a emisiumi monetare} currency cover ~ prin active - (fin.) asset cover a avea ~ - to be covered, to hold security a nu avea ~ - to be uncovered, to lack security acord s.n. agreement; arrangement ~ anulabil - cancellable agreement ~ asupra navlului - (mar.) rate agreement ~ asupra tarifelor vamale tariff/union agreement ~ bilateral - bilateral agreement ~ colectiv - collective agreement ~ comercial - trade agreement ~ comercial reciproc/pe bază de reciprocitate - (cu reducerea taxelor vamale) reciprocal trade agreement ~ comercial şi de plăţi - trade agreement and payment ~ contractual restrictiv - (care interzice anumite acţium) (dr.) restrictive covenant ~ cu creditorii - (concordat) private arrangement, deed of arrangemeiw assignment ~ de angajare - (de forţă de munca necesara pentru anumite lucrări, încheiat între patronat şi sindicate) manning agreement

16

ACO-ACO

~ de arbitraj - arbitration agreement ~ de asociere - (la CEE) association agreement ~ de barter - barter agreement ~ de cliring - clearing agreement ~ de colaborare working agreement ~ de consorţiu consortium agreement ~ de constituire a unui sindicat -syndicate agreement ~ de cooperare economică internaţională - intemational eco-nomic cooperation agreement ~ de credit cu reînnoire automată -revolving credit agreement ~ de cumpărare cu plata în rate -(proprietatea asupra produsului devenind efectivă în momentul livrăriî) deferred payment agreement ~ de evitare a dublei impuneri -agreement to avoid double taxation ~ de fixare a preţurilor de revânzare - {sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumator sunt stabilite de producător) {SUA) fair-trade agree-ment ~ de garantare a investiţiilor -guaranteed investment agreement ~ de indexări salariale - (prevâzut într-un contract de muncâ pentru situaţia în care preţurile cu amănuntul depăşesc un anumit nivel) threshold agreement ~ de plăţi - payment agreement ~ de productivitate - (între sindicate şi patronat, prin care mâririle salariale sunt condiţionate de creşterea produc-tivităţii) productivity agreement ~ de răscumpărare - (a titlurilor de valoare} repurchase agreement

~ de reeşalonare a datoriei externe standstill/rescheduling agreement ~ de transfer - (convenţie între două ţâri privind fluxul plâţilor interna-ţionale) transfer agreement ~ de vânzare - agreement to sell ~ de vânzare pe credit - credit sale agreement ~ del credere - del credere agreement ~ economic - economic agreement ~ exclusiv de vânzări - (intre furnizor şi comerciantul local) exclusive sales agreement ~ fârâ concesii/compromisun - 'harâ bargain ~ general de împrumut - (al FMI) general arrangement to borrow ~ global - overall agreement, bargain by thejob/lump, package deal ~ internaţional de produse -intemational agreement for goods ~ între debitor şi creditori - (în caz de fahment) (dr.) scheme of composition/arrangement between debtor and creditors ~ multilateral - multilateral agreement ~ mutual - (incheiat între două sau mai multe state, care prevede facilităţi de natură comercială} reciprocity, mutual agreement ~ prealabil - previous agreement ~ prezidenţial - (incheiat de preşedinte cu un stat strâin, care nu necesită aprobarea senatuluî} (SUA) executive agreement ~ scris - agreement in writing ~ stand-by (încheiat cu FMI) stand--by agreement/arrangement ~ -tip - pattem setting agreement ~ verbal - verbal/oral agreement a fi plătit în ~ - to be paid by the job

ACO-ACT

17

acorda v.t. 1. {a da, a aloca) to grant; to give; (a permite) to allow, to permit; (a decernd) to award; (un drept, un privilegiu) to licence, to charter 2. (un termen) (dr.) to respite ~ cuiva un împrumut - to accommodate smb. with a loan ~ daune - interese - to award damages acordare s.f. granting; giving ~ de acţiuni angajaţilor - (la societatea în care lucreazâ) coownership/copartnership of industry ~ de consultanţă pentru recuperarea datoriilor - debt counselling ~ de licenţe de fabricaţie - licensing ~ de rabaturi - discounting acosta v.i. to moor, to land, to come/to handle/to haul alongside; to berth, to wharf ~ în bune condiţii - to make a safe landing acreditivs.n. letter of credit ~ colectiv - general letter ofcredit ~ confirmat - confirmed letter of credit ~ cu livrări eşalonate - letter of credit with spread-out deliveries ~ de export - export letter ofcredit ~ deschis - open credit ~ direct - direct letter of credit ~ documentar - documentary letter of credit ~ dublu - back-to-back letter of credit ~ irevocabil - irrevocable letter of credit ~ în alb - (cu suma nespecifîcatâ) blank credit ~ limitat - limited letter of credit ~ neconfîrmat - unconfirmed letter of credit

~ nominal - straight letter of credit ~ plătibil în tranşe - instalment letter of credit ~ reînnoit automat - revolving credit ~ revocabil - revocable letter of credit ~ simplu - simple credit ~ subsidiar - subsidiary letter ofcredit ~ transferabil - transferable letter of credit ~ utilizabil prin cambii - letter of credit useful by bills of exchange acru s.m. (unitate de suprafaîa} acre act s.n. 1. (faptă) act, action 2. (dr.) deed, act, document; legal instrument; writ; pl. judicial acts; (certifîcat) certificate ~ adiţional - addendum, rider ~ de avarie comună - (mar.) general average ~ de cesiune - deed of assignment/ conveyance ~ de conHscare a încărcăturii seizure note ~ de constatare — (asupra încărcăturif) statement notice; (expertiză) survey report ~ de constatare a cărăuşului - (pentru starea mărfif) (mar.) carrier's statement ~ de depozit în garanţie - bailment ~ de depunere a mărfurilor în consignaţie - consignment ~ de donaţie - deed of gift ~ de faliment - act ofbankruptcy ~ de garanţie de depozitare warehouse bond ~ de garanţie pentru tranzit - transit bond ~ de încredinţare spre custodie deed of tmst ~ de însoţire - (facturâ) bill ofparcels

18

ACT-ACT

~ de lichidare a daunei - (asig.) claim release and discharge ~ de lichidare în vamă - {mar.) clearance note ~ de lichidare în vamă la intrare -(mar.) inward clearance bill/certificate, entry certificate ~ de naţionalitate - (a navei) certificate ofregistry ~ de navigaţie - marine document ~ de proprietate - deed ofproperty ~ de război - act ofwar ~ de recepţie - acceptance certificate ~ de revizie vamală specială - bill of sight ~ de subrogare - subrogation form ~ de transfer - (al unei proprietăţî) conveyance; (de titluri de vaîoare) deed of transfer, transfer deed ~ de vânzare - bill of sale ~ de vânzare absolut - (fărâ ipotecarea mărfiî) absolute bill of sale ~ de vânzare condiţionat - (cu ipotecarea niărfîi) conditional bill of sale ~ justifîcativ/probant - supporting document, document in proof/support, documentary evidence ~ notarial notarial act/deed, solicitor's deed ~ oficial - official document ~ public public document acte ale navei - (de registru şi de companie) ship's/vessel's documents/ papers ~ comerciale - acts of commerce activ s.n. (şi pl.) (cont., dr., fin.) asset(s) ~ de capital - (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normală afirmeî) capital asset

~ şi pasiv - assets and liabilities active acceptate — (drept garanţie de o banca) bankable assets ~ agresive - (active cu un coeficient beta mai mare decât cel al pieţeî) (bur.) aggressive assets ~ amortizabile - depreciable assets ~ blocate - frozen assets ~ circulante/curente (elemente de acliv absorbite şi transformate în ciclul deproducţie) circulating/current assets ~ circulante nete - net quick assets ~ comerciale/de exploatare -commercial/operating assets ~ convertibile în lichidităţi - quick/ realizable assets ~ corporale/tangibile - tangible/ physical assets '" cu risc - risk assets ~ curente temporare - (active circu-lante cufluctuaţii sezoniere sau ciclice) temporary current assets ~ epuizabile/cu durată limitată de exploatare - {inine, cariere etc., care se epuizează în timp) wasting assets ~ eventuale - contingent assets ~ fictive - fîctitions assets ~ fînanciare - financial assets ~ fîxe - fixed assets ~ foarte lichide - quick assets ~ de rezervă - reserve assets ~ imobilizate permanent assets ~ inepuizabile nonwasting assets ~ în curs de fabricaţie (cont.) work in process/progress ~ lichide/disponibile - liquid/ available/cash assets ~minimale - (rezerve minime ale unei băncî} minimal assets ~mobiliare personal assets ~ monetare - monetary assets

ACT-ACŢ

19

~ necorporale/intangibile - (brevete, licenţe, mărci de fabrică etc.) intangible assets ~ nelichide - illiquid assets ~ nete - (activul contabil minus pasivul
exigibif) net assets

~ de transport maritim - shipping industry ~ fărâ perspectivă - termmal/dead-endjob ~ prevăzută în buget - budgeted
activity

~ nominale - {in contabilitatea în partidă dublâ) nominal assets ~ ponderate cu riscul aferent - (fîn.) risk-adjusted assets ~ productive - productive assets; (care aduc dobânda) (fin.) active assets ~ reale - real assets ~ sensibile la dobândă - interest-sensitive assets ~ sociale - company's assets ~ stagnante - (care nu pot fi vândute rapid contra numerar) slow assets ~ subevaluate - hidden assets ~ succesorale - (dr.) legal assets, net
estate

~ principală/de bazâ - core activity/ business ~ publică - public activity actualizare s.f. 1. bringing up-to-date 2. (raţionament economic prin care se determinâ evaluarea prezentă a unui activ, a unui venit, a unei utilitâţi viitoare) net present value method actualiza v.t. to bring up-to-date, to update actuar^.m. actuary actuarial adj. actuarial acţiona v.i. to act, to take action; to
proceed v.t. (p maşină, un utilaj) to

activitate s.f. activity; (comerciala) business; (lucru, munca) work ~ bancară - banking ~ bancară de bază - basic banking ~ bancară de la domiciliul clientului - (prin telefon sau calculator) home banking ~ bancară electronică - electronic banking ~ bancară prin intermediul sucursalelor - branch banking ~ comercială frauduloasă - (activitate desfâşurată în timpul derulării procedurilor defaliment şi nedeclaratâ la tribunat) fraudulent trading ~ de atragere de depozite - (a unei bâncî) deposit - taking business ~ de consilier în problemele salariaţilor - employee counselling

operate, to set in action/motion, to mn ~ conform instrucţiunilor - to proceed as directed ~ în calitate de - to act in one's capacity ~ în judecată pe cineva - to bring/to take an action against smb., to sue smb. acţionar s.m. shareholder; stockholder; (care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societâţiî} contributory al unei societăţi de investiţii fînanciare - unit-holder ~ deţinător de acţiuni nominale -stockholder ofrecord ~ deţinător de acţiuni preferenţiale preference shareholder ~ majoritar principal/controlling shareholder ~ minoritar - minority shareholder

20____________________________

____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law 3. (titlu de valoare) share; stock ~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden share ~ directa — (presiuni exercitate de muncitori asupra patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action ~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law ~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for restauration, restitutio in integrum; trover ~ mixta - (civila si penald) mixed action ~ pentru daune - action for damages ~ reala - (pentru arestarea unei nave) (mar.) action in rem ~ reconventionala - (dr.) cross action ~ subrogatorie - (dr.) indirect action actiuni achitate integral - fully paid shares ~ active - (frecvent tranzactionate) active shares ~ ale administratorilor - (acfiuni pe care administratorii unei societdti

anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului) qualifying shares ~ ale companiilor care exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.) plantations ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de servicii publice -public utilities ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation shares ~ ale societatilor din industria cauciucului - rubbers ~ ale societatilor din industria distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune, teatru) amusement/ entertainment shares ~ ale societatilor din industria de automobile automotive shares, motors ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming, shares ~ ale societatilor din industria textila - textiles ~ ale societatilor din industria tutunului - tobaccos ~ ale societatilor din sectorul asigurarilor - insurance shares ~ ale societatilor din sectorul comercial - commercials ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii aurului gold shares ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii cuprului coppers ~ alfa - (foarte sigure §i rentabile) alpha shares, blue chips

ACT-ACT

21

~ amanate - (cu plata dividendelor dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni aufost achitate) - deferred shares ~ americane - (ale societdtilor din SUA) Yankees ~ atractive - (frecvent tranzactionate) leaders ~ australiene - (ale societdtilor din Australia, mai ales din industria minierd si a prelucrdrii tutunului) Kangaroos ~ - barometru - barometer stock ~ comune/obisnuite - common/ ordinary shares/stock, equity shares ~ cotate/listate - listed shares ~ cu drept de vot - voting shares ~ cu drept de vot restrictiv restricted voting shares ~ cu drepturi multiple de vot multiple voting shares ~ cu perspective de crestere - growth shares/stock ~ cu profit mare - high yielders ~ cu sau fara drept de vot - (SUA) classified common stock ~ de compensare - (actiuni ale statului oferite in compensate actionarilor de la unele societdti nationalizate) compensation stock ~ de folosinta - (titlu emis in locul unei acfiuni rambursate si care da drept la o parte din activele ce ar rezulta din lichidarea societdtii) bonus shares ~ de fondator - founder's/vendor's
shares

~ de tezaur - (actiuni comune rdscumpdrate de societatea emitentd de la actionari) (SUA) Treasury shares/stock

~ detinute de public - outstanding shares ~ divizate — (in alte actiuni cu valoare mai mica) split shares ~ emise la preturi foarte scazute (pentru speculatii) penny stock ~ emise pentru obtinerea de lichiditati - cash capital/shares ~ excedentare - (actiuni preferentiale necumpdrate la emisiune de actionarii existent!) excess shares ~ fara drept de vot - nonvoting/ voteless shares ~ fara valoare nominala - shares of no par value/without par value, unvalued shares ~ feroviare - (ale companiilor feroviare) railway/rail shares, rails; (SUA) railroads ~ fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) watering stock, waters ~ gemene — (actiunile a doud societdti independente din punct de vedere juridic care au aceiasi actionari) twin shares ~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de capital ale societdtii si care sunt distribute actionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) bonus issue/shares ~ indivize -joint shares ~ industriale (emise de societdti comerciale industriale) industrial shares, industrials ~ la moda — (foarte cdutate pentru o scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la purtator - bearer shares, shares to bearer ~ la societati de investitii financiare trust units

22

ACT-ACU

~ manageriale - management/ managers' shares ~ marcate - (al cdror certificat de acfiuni poartd dovada exercitdrii drepturilor specifice) marked shares ~ neparticipative - (care nil participd la profit, dar au un dividend fix) nonparticipating shares ~ nepreferentiale/neprivilegiate ordinary/common shares/stock ~ nesigure - bazaar shares ~ noi - (emise in cadrul cresterii capitahdui social) new shares ~ nominale - registered shares/stock ~ petroliere - {ale companiilor petroliere) oil shares ~ preferentiale - (cu plata prioritard a dividendelor) preference/preferred shares, senior shares/stock ~ preferentiale cumulative - {cu dividend cumulativ) cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale cumulative $i cu participare deplina - fully participating and cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale necumulative - (jard dividend cumulativ) noncumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale nerecuperabile - (pe care societatea emitentd nu are dreptui sd Ie rdscumpere) irredeemable preference/preferred shares/stock ~ purtatoare de dividende - dividend-beanng shares ~ revocabile — (pe care emitentui isi rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra) revocable shares ~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u; detind pciilru a Candida, ca inembru m

consiliul de administratie al societdtii respective) directors '/qualification shares ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de redresare) recovery shares ~ sud-africane - (al societdtilor din Africa de Sud, mai ales din indiistria extractiei de aur) Kaffirs ~ suplimentare - (emise in contui dividendelor) scrips ~ tranzactionate in afara bursei over-the-counter shares ~ vechi - {care, la o eventuald emisiune, va avea o valoare mai mica decdt o actiune noua) old shares acumula v.t. to accumulate, to amass; (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to hoard up; (a inmagazina) to store; (a spori) to increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to accrue acumulare s.f. \. accumulation 2. (mdrirea valoru unui activ prin crestere naturala) accretion; accrual ~ de capital accumulation of capital, capital accumulation/formation ~ primara primary/original accumulation acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge (with) 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to enter/to lay an action/a charge against, to proceed against; (im functionar public) to impeach acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.) charge; (inculpare) inculpation, imputation, mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui functionar public) impeachment; (pentru diverse vmi) indictment a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for tii^l, to .•i.'.icH^i smb.

^^,.

ADA-ADM

23

adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) increase, increment, rise; (plus) extra; (supliment) supplement; {completare) completion, appendage, pendant; (anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (amendament) amendment; (la o lege, un document) additional clause, rider; (la un testament} codicil; (la o polita) slip ~ comercial - (trade) markup ~ la greutate - makeweight adauga v.t. to add adaptabilitate s.f. adaptability ~ a factorilor de productie (capacitated de asociere a unei unitati dintr-nn factor cu mai miilte unitati din alt factor de productie) production factors adaptability adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, suitable adept 5. m. partisan, follower, adherent; (sprijinitor) supporter, backer, advocate ~ al cartelarii - cartelist "- al economiei planificate/dirijate statist adeverinta s.f. {certificat) certificate; (de primire) receipt; {cupon) counterfoil; (recipisa de depunere a marfurilor) warrant; {atestat) attestation ~ de vama pentru provizii de bord (mar.) ship's store bond a elibera o ~ - to draw up/to issue a certificate aditional adj. additional, extra; (suplimentar) supplementary adjudeca v.t. {la licitatie) to knock down adjudecatar s.m. (la licitatie) highest bidder, successful tenderer

adjunct adj. deputy...; assistant s.m. deputy; assistant administra v.t. {a conduce) to manage, to administer; to husband; to superintend; (o afacere) to carry on, to run; (prost, incompetent) to mismanage administrare s.f. administration; management; husbandry; superintendence ~ a activelor - administration of assets ~ a averii - (apartindnd unei persoane decedate) (dr.) administration of estates ~ a contului - account management ~ a datoriei - debt management ~ a navei management of the ship/ vessel, ship's management, husbandry ~ fiduciara trusteeship ~ judiciara - trusteeship in bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor) procuration ~ proasta/incompetenta mismanagement administrativ adj. administrative administrator s.m. administrator; (director) manager, director, executive; {al unui spital, al unei mchisori) warden, governor; {al bunurilor altei persoane) trustee; (supraveghetor) superintendent; {econom al unui colegiu, al unui club) steward; (intendent) housekeeper; {custode) custodian, keeper ~ de chei - wharfinger ~ de cont - account manager ~ de dana - (SUA) wharf superintendent ~ de epave - receiver of wrecks ~ de nava - ship's husband - delegat - managing director, acting manager

24

ADM-ADU

~ funciar - estate manager, land agent ~ judiciar - (al averii falitului) tmstee in bankruptcy, receiver (in bankruptcy), official receiver ~ public/din oficiu - public trustee administratie s.f. 1. (conducere) administration, management; (directie) direction; {inspectoral) superintendence 2. (serviciu) administrative service/department 3. (guvernare, guvern) government; (SUA) administration ~ a drumurilor - road board ~ financiara - revenue office, tax administration ~ locala - local authority/body/ government ~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de stat - state management, civil service admis adj. admitted; (acceptat) accepted; received; (recunoscut) acknowledged admisa asigurarea interesului total (asig.) full interest admitted admisibil adj. admissible; allowable admite v.t. 1. (o cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to admit, to let in, to matriculate ~ un apel - (dr.) to allow an appeal admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) admission, admittance; matriculation ~ de noi membri - admission of new members ~ temporara - (a mdrfurilor de import cu scutire de taxe vamale) temporary admission adoptav.?. to adopt

~ un proiect de lege - to adopt/to pass a bill adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r. (cuiva) to address oneself to, to address smb., to approach; (pentru a solicita ceva) to apply to adresant^./n. addressee adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul uncle se gdseste cinevd) address; (domiciliu) domicile, residence 3. (scrisoare oficiald) address ~ completa - full address ~ juridica - legal address ~ mobila - float address ~ permanenta - permanent address ~ postala - postal address ~ privata - home address ~ sociala - registered address aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta) to transport, to convey 3. (a produce, a da) to bring in, to yield; (cdstig; despre o mar/a) to command aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to lay in/up; (recolta) to gather/to get in, to harvest, to reap 3. (a colecta) to collect 4. {la o adunare) to assemble ~ impozite - to raise money, to levy/to

collect taxes/money
~ prin colecta - to collect money/ subscriptions adunare s.f. (sedinta) sitting; (intrunire) meeting, rally; (plen) assembly; (politico} congress, convention ~ a actionarilor - shareholders'/ stockholders' meeting ~ a creditorilor - creditors' meeting ~ generala a actionarilor - general meeting of shareholders

banking ~ bancare de mare anvergura (implicdnd sume mari de bani) wholesale banking ~ de lunga durata .) ordinary business ~ olandeza . paying/going concern/bargain. racketeer 2. bad/losing bargain ~ producatoare de pierderi .to go into business a se lansa in ~ . to post up. to affiliate v. bill sticking afisier s.(asigurdri de afaceri. altele decdt cele care nu sunt din sectorul industrial) (asig. 1. businesslike manner afacerist s.) insider dealing/trading ~ bancare . airport afacere s. (spirit mtreprinzdtor) mercantile spirit. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advertorial aeroports.n.(a actionarilor) annual general meeting ~ generala extraordinara .straight dealing ~ civila .f.n.(mar.crown poster ~ mic . bill.handbill ~ publicitar . gamble. to bill afi§are s.state affair ~ dubioasa .(a actionarilor) extraordinary general meeting ~ legislative . poster. plenty 2. shady business 2.potentiale/posibile . (tranzactie) transaction 3. business. shipping business . (de lume. (belsug) affluence.moneymaker ~ buna . (peiorativ) profiteering.business prospects a intra in ~ .long-winded business ~ de navlosire . deal.(directori de societdti. to be affiliated afi§ s.(a unui functionar public) jobbery ~ obisnuita . notice board ailuenta s.ADU-AFL 25 ~ generala anuala . de clientela) affluence. (peiorativ) trafficker. 1.n. 1. lawsuit ~ banoasa . inaiti functionari care detin informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.good stroke of business ~ cinstita .civil case/suit ~ de familie . to affiliate.show bill afisa v. capital stroke of business ~ riscanta . commerce. 1.t.n.(in care una dintre parti obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ proasta . (articol de fond.(prima adunare generala a actionarilor) statutory meeting/report advertorial s.loss maker ~ rentabila .f.) chartering business ~ maritime .bad stroke/piece of business. (judiciara) case.to establish oneself in business afacerism s.rush ~ a ofertelor de vanzare . {in sens general) affair 2. (incheiatd si reusita) bargain. (pm de afaceri) businessman afilia v.t.f.f.shady deal/affair ~ necinstita .maritime affairs/ business.m.selling pressure .family business ~ de stat .remunerative business. (negot) trade.r. billboard ~ mare . wildcatting afaceri ale initiatilor .adventure.legislative assembly ~ statutara .

(la bursa de mdrfuri) produce broker ~ de colectare a accizelor .consular agent ~ de aprovizionare a navelor shipchandler.) charterer's agent.) Lloyd's agent ~ de asigurari maritime . (mar.(bur. (mar. to freight. to affreight.commission agent ~ consular .export agent ~ de import .) to charter.loading contractor ~ de incarcare si expeditie .shipping and forwarding agent ~ de lichidare in vama . middleman 2.to charter for lump sum ~ spatiu pe nava .unloading agent ~ de descarcare-primire . affreightment.(mar.26 AFL-AGE aflux s.(a mdrfurilor) forwarding agent.(specializat in tranzactii cu optiuni) option dealer/operator. agent.discharging contractor ~ de expeditie .f. freight forwarder ~ de export . (SUA) customs broker ~ de navlosire (mar.exciseman ~ de companie . freight agent/broker ~ de onorare a cererilor de despa-gubire .) chartering. (comis-voiajor) travelling salesman.) owner's agent ~ al carausului . (cornet) note/pocket book 2. mar. ship's chandler ~ de asigurare . running broker. (intermediar) merchandise broker ~ comercial costier .f.) beachman ~ comisionar .(asig. clienti.) company's agent ~ de cumparare . (substantd) agent ~ al armatorului .bookmaker ~ de presa .commercial agent.) abandonee. mar.(mar.import agent ~ de investitii .press agent ~ de primire .(mar. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de asigurare Lloyd . medium.(care achizitioneazd mdrfuri pentru patronul sail) purchasing agent ~ de descarcare . (de cambii) cambist.marine insurance broker ~ de bursa .) chartering agent/broker. (de mdrfuri) mercantile broker.) stockbroker.money manager ~ de incasari .t.(in baza politelor de asigurare) claims adjuster ~ de pariuri .collecting agent ~ de Tncarcare . fixture agenda s. mdrfuri etc.clearance/ clearing agent. order of the day agent s.) broker.advertising/publicity agent ~ de schimb .(a mdrfurilor) receiving clerk ~ de publicitate . bursa etc.m. 1. (de capital. charter bound agent ~ al unei companii de mesagerie (SUA) expressman ~ comercial . (SUA) commission broker. n. (intermediar) go-between.) inflow. canvasser. (ordine de zi) agenda. freightage. (cdruia i se cedeazd un bun asigurat) (asig.(mar.carrier's agent ~ al navlositorului .insurance agent/ broker. (de schimb. (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en: . (comisionar) mercantile agent.to charter space afretare s. to fix ~ cu navlu forfetar/global . influx afreta v. 1.

(comisionar cu ridicatd) factor ~ maritim .! cme .tax collector. agency ~ de bilete .estate agency ~ maritima .u' niasouici acli':uutea econciii[(.health officer agentie A.shipping and forwarding agent ~ de tranzitari ...press agency ~ de publicitate .export credit agency ~ de informatii de credit . (despre piata bursieru} excited agrar adj.) husband ~ imobiliar .advertising agency ~ de rating .circulating medium ~ pentru brevete . to job.(mar. (a pietei bursiere prin cumpdrarea masivd de actiiim ale unei societdti neperfbrmante cu intentia de u-i create artificial valoarea) bubble agitat adj. to speculate on the stock exchange. (uti/a]) (engine) unit.. to bull and bear agiotaj s.n.credit reference agency ~ de informatii financiare . cooling agent.n u ii/ici tan') a^gre^ti^ . fin. (bur. (care fixeazd impozitele) assessor ~ frigorific .real estate agent/ operator.transit agent ~ de vanzare a navei . premium agiota v.maritime agency ~ portuara .n i.m. {^euhi} uffice ~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi.government agency ~ imobiliara .marine agent. refrigerant ~ frigorific lichid .cold carrier. geiieratsng sc. exactor.travel/tourist agency ~ guvernamentala .selling agent.y.(care inregistreazd transferal titlurilor de valoare) (SUA) transfer agent ~ de transport .)1.debt-recovery agency ~ de stiri . estate agent.ticket agciicy ~ de garantare a creditelor de export . agiotage agiotor.port agency ~ vamala . sales agent/representative ~ del credere ./' agen.refrigerant fluid ~ general al armatorului .paying agent ~ sanitar . (de expeditie) shipping agent ~ monetar .(unui client sau a unei firme) credit agency ~ de voiaj . agrarian agregat s.) agio. {indicts.. 2.Mic ci.transport agent ~ de transport si expeditie .customs agency agio s.:' siati.rating agency ~ de recuperare a datoriilor . bill broker ~ de subscriere .shipping agency ~ de plasare . exacter. (SUA) realtor ~ intermediar .n.f.patent agent ~ platitor .del credere agent ~ electoral . agio/stockjobber agitare s.news agency ~ de verificare a solvabilitatii .canvasser ~ fiscal .AGE-AGR 27 ~ de schimb valutar .(despre firme) status enquiry agency ~ de navigatie ..employment agency/ bureau ~ de presa .discount broker.t. :"-seinbly. ship agent/ broker. plani. unit.subscription agent ~ de transfer .foreign exchange broker/dealer ~ de scont .ship sale broker ~ de vanzari .

agrobiology. agronomist agronomic s. (despre o sumo) to amount (to) ~ la scadenta . to aid. agricultural agricultor s. agronomics. land use. eve ~ al lichidarii . agriculture.f.death grant ~ de maistru . assistant 2.extensive agriculture ~ intensiva . farm practices agrozootehnica s. adjustment ~ ^mM a Droturilor -corrcctiE price adjustment ~ la convertire . agricultural engineering.f. in momentui convertirii obligatiunilor.(bur. (asistentd) assistance. (material) to support.(cultivarea pdmantului si cresterea animalelor) mixed farming agrimensor s. agriculturist. to arrive (at) 2. agricultural biology agrochimie s. high farming ~ mecanizata . aid. 1. (alocatie) benefit s.f.(mdrirea sau scdderea valorii unui post de activ din bilant pand la valoarea zilei respective) (cont.28 AGR-AJU ~ macroeconomic .(cu creditorii) to compound ajusta v.border tax adjustments ajuta v.) name day ajunge v.f. (adjunct) adjunct. agribusiness agronoms.(acordat familiilor numeroase) state grant to large families .f.(sumd rezultatd. (material) support. adjoint ~ de boala . to back up.f.n. (tdran) peasant agricultura s.m. (loctiitor) deputy.intensive agriculture.(ansamblu de politici si mdsuri macroeconomice luate de stat) conjunctural adjustment subsistence ^bsist ~ de subzistenta — agriculture/farming ~ extensiva . agriculture agrotehnica s.t. (a sustine) to sustain. land surveying agrobiologie s. (bdnesc) allowance. aid.charge hand ~ de na§tere .f.(modificdri promovate de autoritdtile guvernamentale pentru ameliorarea climatului general al economiei nationale) structural adjustment ajustari ale taxelor vamale la export .monetary aggregate agricol adj. cultivator. din diferenta dintre pretui de rambursare al vechilor obligatiuni si pretui color noi) adjustment on conversion ~ la sfarsitui anului .macroeconomic aggregate ~ monetar .) value adjustment ~ conjuncturala . agronomy.(a conturilor in vederea mcheierii bilan^ului) year-end adjustment ~ structurala . to assist.maternity allowance/ benefit/pay ~ de stat . agricultural chemistry agroindustrie s. (la nevoie) to relieve ajutor s.t. (la nevoie) relief.m.wage adjustment ~ a valorii . agrochemistry.f.sick(ness) allowance/ benefit/pay ~ de inmormantare . agrotechnics. (la) 1. (la) to adjust (to) ajustare s. land surveyor agrimensura s.m. farmer.to fall due ~ la un compromis . farming.m.i.n. agricultural zootechnics ajun s.mechanized agriculture ~ mixta .f. ~ a salariilor .

dole ~ economic . to join.n. (procesul prin care o bancd isi coreleazd activul/creditele cu pasivul/depozitele) matching ~ a fondurilor . (intr-un plic) to enclose 2. intre diferite utilizdri pentru a obtine un ansamblu de bunuri finale) allocation of resources.f. {intr-un post) to vote in alegere s.(distribuirea resurselor.t.budget dole . album.allotment of shares ~ de sarcini specifice .m. (a selecta) to select. (din buget) to budget.t. (a schita.n. alliance aliena v.sample book alcatui v.mutual aid ~ pentru comert . \. to allocate. elector alege v.t. (a pune aldturi) to lay by.financial assistance ~ mutual .economic assistance ~ extern . assignment.unemployment allowance/benefit/pay.(rnetodd de finantare a creditelor prin depozite cu scadentd comund) funds matching aloca v.f. selection. decupaje etc.(criterii de decizie pentru investitii in active fixe care implied compararea costului investitiei cu beneficiile sale viitoare) capital budgeting ~ a costurilor individuale .social security benefit alatura v. assignment. (a anexd) to annex.f.f. (un deviz) to estimate aleatoriu adj.f.) to supply.asset allocation ~ a capitalului . 1. to add/to adjoin/to subjoin to.) scrap book ~ de mostre . provision/food store aliniere s. a redacta) to draw up 2.t.(serviciile bancare. grant-in-aid ~ bugetara . (pentru articole.AJU-ALO 29 ~ de §omaj .t. asigurdri. 1. allotment. (a confruntd) to confront. 1.(fiecdrui utilaj din cadrul fabricii) machine loading alocatie s.f. allocation. (yotare) election.(fast foods. energie electricd etc. (a compara) to compare. allocation. enclosed aici ~ . polling alianta s. transporturi) aids/ancillaries to trade ~ social .) alienation aliment s.foreign aid ~ financiar . voter. appropriation ~ a activelor . to screen 2. food.(din costui total) cost allocation ~ a resurselor . random alegator s. 1. to allot. choice. alimente special ambalate si preparate pentru a fi consumate imediat) convenience goods alimenta v. (a celei mai bune alternative) (man. de publicitate.) to alienate alienabil adj.) screening 2.t. (ajutor bdnesc) allowance. (CM apd. (a colationa) to collate alaturat adj. compensation. (dr. benefit. (a vota) to elect. to nourish 2. (anexat) annexed. to feed. to choose. alienable alienare s. herewith album s. (a destina) to earmark alocare s. pi. allotment. mtr-o economic. to assign.here enclosed. foodstuff. to vote 3. victuals alimente de prima necesitate essential foodstuff ~ pentru consum rapid . aleatory.f. (piata) to supply alimentara s. resources allocation ~ de actiuni . (cu combustibil) to fuel 3. (dr.

package. binding ~ a caricului/incarcaturii .w. to ransom amaneta v.t. ciitii) encasement. 1. (dr. embassy . to lay over. (dr. wrapping. (in sad) to bag.working fastening amana v. to continue 3.(elemente implicate in luarea deciziilor privind utilizarea resurselor care nu pot fi exprimate in forma monetard) nonmonetary alternatives amanets. packing.deficient/faulty packing ~ din hartie rezistenta .f. to redeem. wrapper ambasada s.to pawn a scoate de la ~ .f. (pagina atasatd unei cambii. to fasten. cutii) to encase. (in Idzi. wrapping ~ cerut §i platit de cumparator special packing paid ~ de export .dole ~ individuals . to postpone.securing for sea ~ temporara . destinatd andosdrilor succesive) allonge.export packing ~ de ma§ina .) to lash.packing extra ~ inclus in pret . to fix.f. (mar.capitation grant ~ pentru copil .f.making fast.(in magazia navei sail pe punte) securing of cargo ~ a marfurilor . (pdsuire) respite.) lashing.waterproof packing ~ facturat separat .second-hand package ~ returnabil .t. (a intdrzia) to delay 2. pack. delay 2. packing.child benefit ~ pentru grevi§ti . alternative alternative nonmonetare .blister pack ambalare s. strapping ~ pentru mare . pawn a da/a lasa ~ .t.) adjournment 3.adjournment sine die ambala v.) shipping allocation ~ de §omaj . (de cadouri) giftwrapping ambalator^. unsound package ~ neinclus in pret .t. fixing. to bind amarare v. (incdrcdtura navel) (mar. (in baluri) baling. (in Idzi. sacking. (cadouri) to gift-wrap ambalaj s.kraft paper ~ etan§/impermeabil . to package. packer. to respite amanare s. to wrap up. to secure.packing included ~ maritim . (in baluri) to bale.fit packing ~ refolosit .food/victualling allowance ~ de tmbarcare .machine packing ~ defectuos . to put in pawn amanetare s. crating. to pawn. to put off. fastening. to alternate alternative s.t.inadequate packing.to take out of pawn.f. 1. pawnage amara v. to pack up.) to adjourn. rider alterna v.t.packing not included ~ pentru cadouri .(mar.strike benefit/pay alonja s.seaworthy packing ~ necorespunzator . grace ~ sine die .(pentru copii) family allowance ~ de hrana . overseas pack ~ potrivit dupa forma obiectului .f.30 ALO-AMB ~ de familie . securing. (in sad) bagging. postponement.returnable package ~ transparent .giftwrapping ~ pentru transportui pe mare packing for shipment.n.n. (a pdsui) to reprieve.

pi. (procedeu contabil ce constd in diminuarea treptatd a valorii capitalului fix. to write off 2. (o nova pentru o anumitd clasd de pasageri sau pentru transportui de marfd) to accommodate amenajare s. admiralty amnistia v.t. amendment amenda s. to appropriate. to clear off. strolling ameliora v.commercial business ~ contabil . (penalitate pentru mcalcarea unui contract) forfeit. {ale navei) accommodations. penalty amiralitate s.berthing facilities.n.t.vintage year ~ curent .n. arrangement. improvement.f.free depreciation ~ normala fair wear and tear amplasa v. fine. location an s.base year ~ financiar financial year ~ fiscal/bugetar . (un oras) to plan. to amnesty amortiza v. to improve.f.t.harbour accommodation amenajari de dana .f. survenitd in cursul perioadei de functionare. to place.accumulated depreciation ~ fixa . itinerant. to better ameliorare s. to dispose. to locate amplasament^. (a pune la amenda} to fine. fittings. site. (a echipa) to fit out. 1. (cont.plenipotentiary ambulant adj.fixed depreciation ~ in cote egale . (a unei datorii) amortization.peak year ~ universitar .forest management ~ portuara .straight-line depreciation ~ in sume fixe . berth fittings ~ pentru animale .construction management ~ forestiera .record/de varf.) depreciation. to lay out.f.t. facilities ~ de santier . ambassador ~ plenipotentiar . penalty. to arrange. analyst . (o lege) to amend 2. 1. betterment ~ a solului . sinking 2. to penalize amendamenti-.AMB-ANA 31 ambasador s. 1.accelerated depreciation ~ cumulata .passenger accommodations ~ pentru transportui fructelor (faguri de lemn) fruit fittings amenda v.f. wear and tear ~ accelerata . (a imbundtdti) to amend.(socotiti la calcularea pensiei) pensionable service analists.t.m. to make better. ca urmare a uzurii normale si a invechirii previzibile} to depreciate amortizabil adj. to improve.cattle fittings ~ pentru cereale . to sink.soil improvement amenaja v. year ~ civil/calendaristic . 1.t. (o casa) to fit up.current year ~ de productie . {a rambursa treptat o datorie prin pidti repetate) to amortize. accommodation 2.academic year ani de munca . depreciable amortizare s.m. to site.accounting year ~ cu vin de calitate .grain fittings ~ pentru pasageri .fiscal year ~ .level payment amortization ~ libera .civil/calendar year ~ comercial . 1.working year ~ de referinta . (a mobila) to furnish 2.m.

depdseascd pragul de rentabilitate. analysis.system analysis ~ a timpului necesar miscarilor .(de cdtre firmele rivale) competitor analysis ~ a drumului critic . to analyse.(care intocmeste grafice. referitor la politico guver- namentald a unui stat) political risk analysis ~ a scadentelor . breakdown of sales ~ a vanzarilor cu amanuntui (debuseuri.(pentru elaborarea previziunilor comerciale) time-series analysis ~ a sistemului . tabele) chartist ~ de investitii .(analiza componentelor fi a operatiilor pentru obtinerea unui produs.f.(evaluat de un investitor.assay ~ a tranzactiei .job breakdown ~ a concurentei . in vederea realizdrii aceleia^i calitdti la un cost mai redus) value analysis ~ a vanzarilor .quality survey ~ a cheltuielilor de capital .. fin. adicd veniturile sdfie mat man decdt costurile) (cont.(cont.sales analysis.) transaction analysis .(fin.breakdown of prices ~ a proportiilor — (pentru determinarea performantelor unui agent economic) ratio analysis ~ a riscului .) funds-flow analysis ~ a investitiei .(tehnicd de lucru utilizatd in dezvoltarea noilor produse) conjoint analysis ~ calitativa .investment analyst analiza v.debtor age analysis ~ asociata .32 ANA-ANA ~ al pietei bursiere . stocuri.investment analysis ~ a postului -job analysis ~ a pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou so.capital expenditure analysis ~ a componentelor activitatii operation breakdown ~ a componentelor postului . (a defaica) to break down analiza s.(de la primirea comenzii pdnd la expedierea mdrfii §i afacturilor) sales depth test ~ a vechimii debitorilor .(cont. (defalcare) breakdown ~ a breselor .) risk analysis ~ a riscului politic .due date analysis ~ a seriilor cronologice .a valorii .(studiu de piata} quantitative analysis ~ comportamentala .accounting analysis .(studiu de piata) qualitative analysis ~ cantitativa .(in procesul muncii) motion time analysis ~ a titrului .} shop audit ~ a vanzarilor in adancime .) break- -even analysis ~ a preturilor .t.(initiatd dc conducerea unei intreprinderi pentru u afia cauza relafiilor necorespunzdtoare dintre patronat si salariati) attitude survey ~ contabila . publicitate etc.(analiza etapelor pentru realizarea fiecdrei activitdti succesive in vederea implementdrii intregii strategii) critical path analysis ~ a fluxului de numerar .(identificarea oportunitdtilor de marketing pe o piata) gap analysis ~ a calitatii .

factorial analysis ~ financiara . a continuant unei afaceri prin compararea beneficiilor obtinute cu costurile /acute) cost-benefit analysis ~ de expertiza/arbitraj . inquiry.social investigation andoca v. to back andosabil adj.procuration endorsement .f.(calculul ratelor financiare la doud momente diferite de timp) cross-sectional analysis ~ macroeconomics .statistical analysis ~ strategics .category analysis ~ procentuala .) inquest.measure analysis ancheta s. (sociald etc.(analiza diferentelor dintre costurile si veniturile alocate si cele actuate) variance analysis ~ economics . profitui etc.opinion survey ~ de piata .field research -judiciara -judicial investigation ~ prin sondaj .) strategic analysis ~ structurala .unconditional/ absolute endorsement ~ prin procura .macroeconomic analysis ~ marginala .(tehnicd de analizd statisticd prin intermediul cdreia o mostrd este incadratd intr-o serie de grupuri cu anumite trdsdturi comune) cluster analysis ~ de piata . (mar.financial analysis ~ globala .) to dock.(analiza unui depozit de titluri avdnd drept criteriu valoarea bursierd a acestora.(analiza factorilor-cheie care pot asigura succesul) (man.endorsement in blank ~ neconditionata .accommodation endorsement ~ defectuoasa .t. a unei economii nationale) structural analysis ~ volumetrica .percentage analysis ~ statistics .) portfolio analysis ~ de trend . endorsable andosant v.ANA-AND 33 ~ cost . andosator andosare s.umpire analysis ~ de grup .marginal analysis ~ pe categorii .endorsement in full conditionata conditional endorsement ~ cu rezerve . de analizare a relafiilor dintre divers ele industrii producdtoare fi consumatoare din cadrul unei economii nationale) input-output analysis ~ in sectiune transversals .incremental analysis ~ intrare-iesire .facultative endorsement ~ in alb .qualified endorsement ~ de complezenta . to drydock andosa v. (studiu) survey ~ de opinie .(metoda de studiere a interdependentelor cantitative dintre activitdti economice corelate.market survey ~ de teren .(metoda de evaluare a oportunitdtii implementdrii unui protect. (dr. endorsement ~ completa .sample survey ~ sociala . (un efect de comert) to endorse.bulk analysis ~ incrementala . investigation 2.beneficiu .(a unei ramuri industriale.f.economic analysis ~ factorials .) investigation. 1.t.(analiza evolutiei situatiei financiare mregistratd de o firmd) trend analysis ~ dispersionala/de variants .incorrect endorsement ~ facultativa .market analysis ~ de portofoliu .

n. to hire (on). to append.m.restrictive/restricted endorsement speciala/nominala special endorsement andosatar^. to hire.de povara . endorser.pack animal. dependency. employment.rt. to pledge/to bind oneself (to) 2.t.f.contingent liability ~ ferm — (a! subscriitorului fata de intreaga emisiune de titluri de valoare) firm commitment ~ neonorat/restant .(in avaria comund) (asig. 1. (alaturat) enclosed ~ alaturat . to take in one's service. in schimbul unor bonificatii) stockist animal s.whole timer.suretyship ~ eventual . backer ~ precedent .second endorser anex adj. beast of burden ~ de tractiune .s-.(depus in custodia unei terte persoane care actioneazd conform unei intelegeri prealabile} (dr. (intr-un post) induction ~ continua — (perioadd de functionare nemtreruptd la o firmd.n. to annex.wool bearer animate de reproductie .annexed herewith ~ la prezenta . (de naturd contractuala) indenture 2. commitment. 1. wholesale angrosist s. (la un document} rider. to fix 3.t. pdstrdnd un anumit stoc de marfd. 1. annex.) average bond ~ de garantie .staffing angajat. pasiv) liability ~ de contributie . liability.previous endorser ~ ulterior . animal . annexed. folositd pentru calcularea unor beneficii) continuous employment ~ de forta de munca excedentara (pentru a evita lips a acesteia in viitor) labour hoarding ~ de personal . 1.rn. pedigree stock ~ vii . to indenture 2. hire. to go into service ~ raspunderea .rn. (a implied} to involve v.to pledge the liability of angajament s. appurtenance angaja v. enclosed anexa v. to employ. wholesale dealer/ merchant. full-time employee angro adv. (in plic) enclosure 2. aggregate . mar. engagement.34 AND-ANS ~ reglementara .) escrow angajare s. person engaged/employed ~ cu norma intreaga . {dependinta} annex. pledge. schedule.subsequent endorser al doilea ~ .attached hereto anexa s. (o nava) to book.beast of draught ~ producator de lana . (datorie. {obligatie) obligation.bloodstock. {intr-un plic) to enclose anexat adj. (intr-un serviciu) to become employed. (fragmentele in miscare dintr-un clip publicitar televizai) animatic ansamblu^. (a se obligd) (sd) to engage oneself (to). endorsee andosator-y. n. annexed.r.regular endorsement ~ restrictiva . (comerciant care se aprovizioneazd de la un anumit producdtor.f./n.outstanding liability ~ scris . wholesaler. (ca ucenic) to indent. ensemble.{categoric de marfd) live cattle/stock animatic s. to join.

antidumping antiinflationist adj. yearly. annual adv. building contractor ~ de descarcare-primire .to contract for.loading contractor ~ de pompe funebre .bonded/customs warehouse. fie confirmati dupa producerea transformdrilor) leading and lagging anticipari de pret . public storehouse antrepozitare s.(tendinta participantilor la schimb de a prevedea actuinile vizand modificarea rezultatelor pietei) rational expectations anticipat adj. preliminary/previous design/plan/project.f.f.wharfinger ~ de constructii . yearbook.m. annuity ~ a politei comune de asigurare de viata -joint life annuity ~ a politei comune de asigurare de viata si pentru supravietuitor . first draft anterior adj.statistical yearbook anuitate s.prime/chief contractor antrepriza s. v. annually anuar s. to antedate. enterprise. antedate anteproiect s. warehouse.n.(cu anuitatea diminuatd dupa decesul unuia dintre cei doi asigurati) joint life and survivor annuity . directory ~ comercial/al societatilor comerciale .advertising directory ~ statistic . heading of a letter. antitrust antrepozit s.n. anticipated adv.f.trade/commercial directory ~ de publicitate . entrepreneur.f. to take by contract anual adj. warehousing antreprenor s. previousness.warehouse ashore .haulage/cartage contractor. anteriority. (asteptare. contractor.(care afecteazd randamentid) yield mix ~ de locuinte ..consignment warehouse ~ frigoritic — cold storehouse ~ pe tarm . n. undertaking.to put out to contract a lua in ~ .harbour warehouse ~ vamal .(indicatorii activitdtii economice nationale sunt fie previzionati. priority ~ a inventiei . beforehand antidumping s. (SUA) tariff reformer antitrust adj.i.master-builder.portuar . transporter ~ general .housing development ~ de produse . anterior (to).priority of invention aatets.f. undertaker ~ de chei .ANS-ANU 35 ~ de date catalogate .(a mdrfurilor) (mar.t.n. entrepot ~ de consignatie . yearly. enterpriser. expectativa) expectation ~ si temporizare . anti-inflationary antiprotectionist s. letterhead anticipa v. prior (to) anterioritate s. to forestall anticipare s.f.t.undertaker: (SUA) mortician ~ de transporturi .n. to anticipate. work by contract.product mix antedata v. contract for a work a da in ~ .inflationary expectations ~ rationale .) landing coniractor ~ de incarcare .catalogued data set ~ de elemente . storehouse.price expectations ~ inflationiste . to foredate antedata s.m. anticipation.

la radio etc.white goods apartament.polluted water ~ potabila . 1. (o lege. a casa) to overrule. (afis) bill. (marina) machine. to vacate. a caret platd este conditionatd de producerea unui eveniment) contingent annuity ~ amanata .f.) to render void. (a unei datorii) remittal. commercial. to announce.congested waters ~ de pescuit . to put an advertisement anunta v. appliance. announcement. cancellable. to reverse. (a contramanda) to call off. (o comandd.production apparatus ~ pentru prelevare de probe sampler.) withdrawal. (informatie apdrutd in ziar) insertion. defeasance. (printr-un afis) to bill. suite apartamente cu chirie/de inchiriat lodgings apatie s. voidance anunt s.n. mechanism ~ de productie .perpetual annuity ~ platibila pentru o perioada limitata . (a unei comenzi. (a unui testament etc.s'. vacatable anulare s. equipment ~ electrocasnica . un testament etc. apathy ~ la cumparare .36 ANU-APE ~ aleatorie . to void. (al unui detailist publicat aldturi de anuntui fabricantului respective (SUA) tie-in a da un ~ la ziar .) to withdraw. write-off 2.t. to undo.continental waters ~ costiere .coastal/offshore waters ~ cu trafic intens .to advertise in a newspaper. notice.) terminable annuity ~ prin reversiune . (in ziar.) to write off 2.) to advertise aparat s.) (abrogare) nullification.n. apparatus. device. (reziliere) cancellation.) reversionary annuity ~ sigura/la termen . notification.newspaper advertisement ~ publicitar . (fluturas. (dr.(asig.f. sampling device aparatura s.f.(asig.(secvenfe din filme de cinema si televiziune prezentate ca reclama) trailer ~ in ziar .(as ig.(a unei polite de asigurare de viatd. water ~ poluata . to annul. (dr. to disannul.(asigurare care prevede plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o perioada determinata) annuity certain anula v.drinking/potable water ape continentale .industrial waters ~ interioare . voidance.fishing waters ~ industriale .(la radio si televiziune) spot announcement/broadcast. (instrument) instrument.f. a unui credit etc. anunt distribuit trecdtorilor) handbill ~ de reclama . (a rezilia) to cancel. (o datorie) (cont. apparatus. 1.maritime waters ~ nationale .) (a abrogd) to nullify. to notify.intemal/interior/inland waters ~ Internationale .) deferred annuity ~ perpetua . (in ziar) advertisement. disannulment. voidable. flat. (a revoca) to revoke. to repeal anulabil adj.f.(pentru navigatie) closed waters ~ maritime .) invalidation. to void.(in ciuda reclame!) sales apathy apa s. annulment. (mecanism) gear.t. (a respinge.inland waters . un credit etc.international waters ~ inchise . avoidance.

(a evalua) to appraise. effluents ~ teritoriale .contribution of capital aprecia v. (dr. to arbitrate.(a detailistilor) group trading ~ pe termen scurt . 1.t.) to appreciate apreciere s. to cater for v. (a fi de acord cu) to agree with/to aprobare s. to assess v.t. to provide oneself ~ excesiv — (o piatd. o stampild) to append.(fin.) index arbitrage ..navigable waters ~ portuare .fin.n. un magazin etc. ( cu alimente) to provision. to evaluate.f. 1.f. (un diferend) to umpire arbitraj s. cont.{mar.short-run supply ar s. plaintiff in appeal aplana v.planning permission apropria v. (cu alimente) provisioning. arrangement.(modalitate prin care diversele organizatii identified si evalueazd produsele pe care doresc sd Ie achizitioneze) organizational buying ~ in grup . (o lege) to enforce 2. assessment 2.. (unitate de mdsurd) are ara v.n. to plough.harbour/port waters ~ reziduale/uzate .) to overstock ~ insuficient .. to victual.(bur.t.) distress/SOS call a declara ~ .t.friendly arrangement aratura s. to sanction. to affix apart s. catering ~ institutionalizata . to buy in.n. appealing party. (o semndtura.to lay/to lodge an appeal.) appreciation ~ a capacitatii .t.r. tilling 2. to reclaim apelant s.f.) appeal ~ de sinistru .t. (a ratified) to ratify. fin.) covered interest arbitrage ~ de indici . call 2.m. contribution ~ de capital . (intelegere) agreement.) to convert apropriere s. settlement ~ amical . appropriation 2.to understock aprovizionare s.r. ( cu materiale. piese etc. to take/to lay in a stock/supply. tillable aranjament s..t. arable. (a valorii unui activ) (bur. (furnizare) furnishing. (bur. approval ~ a cadastrului . cont. (dr. (solutionarea unui diferend de cdtre o persoand sau institutie automata) arbitration 2. 1. to estimate.territorial waters apel s. victualling. to approve. to till arabil adj.f. to supply.) appellant.) to stock. (evaluare) appraisal. 1. 1. (arat) ploughing.n. supply. 1. (dr. tillage arbitra v. (dr.APE-ARE 37 ~ navigable . ploughland. (un conflict) to settle aplica v.t.) conversion aproviziona v. (cumpdrarea si vdnzarea simultand de instrumente financiare similare pe piete diferite cu scopul realizdrii unui profit sau pentru a prevent eventualele schimbdri posibile in raporturile de preturi ale instrumentelor respective) arbitrage ~ cu dobaiida acoperita .waste waters. evaluation.(unui salariat) performance appraisal ~ a perspectivelor pietei .assessment of market prospects ~ a unei valute .f.m.(in raport cu altele) currency appreciation aproba v. to appropriate 2. estimate. (a furniza) to furnish.

exchange arbitrage arbitru s. (plata) rent -.supiimentara .arbitrage in/of exchange.perpetual lease . liiigoiiri .t.t. arbitrator.»{ na\ lositor .rack-rent . (zond) zone. (dare sau luare in arenda) lease. leaseholder.to grant/to iet out on lease a lua in ~ . tree ~ de decizie .pe viata . stowage ~ a marfurilor stowing goods ~ corecta .(stabilirea grqflcd a tipului de relatie intre deciziile manageriale si factorii probabilistici) (man. (drept) lease. (o nava) to fit out. arrear. arbiter arbore s. [a luu in arenda} to tenant arendare s. life tenant arenda s.t. tenant ~ abuziv — (care continud sd ocupe o proprietate dupd expirarea contractului fdrd acordul proprielarului) tenant at sufferance ~ cu contract — (valabil un anumit numdr de ani) tenant for years ~ cu contract valabil un an . owner ~ administrator .s'. to commission 2.tramp owner ~ ciimparator — merchant shipper independent/necartelat nonconference carrier ~ .excesiva .managing owner ~ al navei de linie .Inchirietor chartered/freight contractor .f.m. archivist.(de care rdspunde un agent de vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva (arie petroliferd} payable area/zone arierat^. area. (mar. 1.berth owner/ shipowner ~ al navei-tramp . archives.f.) 1.fara contract -.tenant for life.f.(p'ldtitd pentru terenuri cdnd aceslea sunt insuficiente) scarcity rent a da in ~ .tenant from year to year .n. (afrxa incdrcdtura unei.m. to rent. leasing. nave sau a unm avion pentru mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to stow arimare s.silver bullion ~ monetar/cu titlu legal . (siiprafatd) surface. expanse ~ a vanzarilor . silver -• in.i 1. lessee. stowing.tenant in common ~ pe viata . keeper of the records arhivas.) decision tree arenda v.tenant at will ~ in cota indiviza .to lake on lease ar^mts.speculative arbitrage ~ valutar . (a da sau a Ilia in arenda) to lease.n. records arhivele statului .f.f./H. commission 2./ (mar. (a incadra cu echipaj o navd) to man armare .e} to harmonize 2.m. outfit.) shipowner. overdue debt arima v.standard/ sterling silver arhivar s.owner and charterer armoniza v.public records arie s. (incadrare cu echipaj) manning armatorA'. (luare in arenda) tenancy arenda? s. (d!fe"te' .38 ARB-ARM ~ intre burse ale aceleiasi tari shunting ~ pentru normele de munca ~ arbitration of work standards ~ speculativ .sound stowage arma v. (dotare cu echipament si materiale) fitting out. (intindere) extent. to outfit.a-honai.m. {poliiici fi practici nationale Ci! stundardele inte:''r.

(pentru a atrage clienieia fi a promova alie articole) Joss leade'- articole casnice .{cont.(nniformizarea nomenclatoarelor ^i a procedurilor vamale in tdrile care coopereaza) customs/tariff harmonization ~ strategica — {corelarea dintre strategia companiei ^i resursele sale} {man.consumer goods ~ de lana .(vdnzdtorului} saSes returns.) strategic fit arta s.) compound entry ~ vandut in pierdere . commodity. extraordinary items ~ returnate .export ~ de fond .) closing entry ~ de lux. bord) (mar ) ieUison .luxury article ~ de ordine .staple exports .c.ARM-ARU 39 tipuri de registre contabile ale unei societdti) to reconcile armonizare s.{cont.paper goods ~ de prima/stricta necesitate (living) essentials.seasonal articles desperecheate/dezasortate broken/job lot.proprietary article ~ recapitulativ . artisan.sanitary articles ~ semifabricate . wares ~ contabil .haberdashery ~ de moda . ':e:.small ware ~ de mercerie .import.de fierarie . item ~ de export . (comercial) article.ironmongery ~ de larg consum .woodenware ~ de menaj .taxable article ~ patentat .'.best buy artizan s. foreigner ~ de inchidere . to cast/to throw overboard ariincare .f. handmade artizanatj-. returns inwards ~ sanitare .{cont.f.(cont.) suspense entry ~ de virament . handicraft arunca v.(in ziar) city article ~ fara cautare .n.best seller ~ garantat .(cont.{ca origine) genuine article ~ impozabil . 1.n.(impiis consumatorului) (SU'A) tie-in ~ foarte cautat .{editorial) leader. craftsmanship articol s.) exceptional items ~ extraordinare .m.window dressing ~ mestesugareasca .) transfer entry ~ debitor . {mdrfnn. necessaries ~ de sezon . materiale etc peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar. leading article ~ de import .woollen goods ~ de lemn .handicraft.. hamionization ~ a taxelor vamale .semifinished semimanufactured articles eel mai avantajos/competitiv ~ . (de ziur) article 2.) debit entry ~ economic .{cont. handicraftsman.household articles ~ casnice de folosinta indelungata household durables ~ de baza ale exportului . oddments ~ diverse sundries ~ exceptionale . item 3.t. goods. craftsman artizan al adj.) to jettison.entry.{cont./' {a incarcutiin.!. {de lege) article.fancy goods ~ de papetarie . pi. art ~ a decorarii vitrinelor .

bank deposit insurance ~ a garantiei .) outfit insurance ~ de la depozit la depozit .hazardous (goods) insurance ~ de persoane impotriva accidentelor si a bolilor . mar. (tin lac.(mar.m. to give earnest (money) for asambia v. 1.f. (baza de calcul a unui impozit) basis ~ de exploatare .third-party insurance.) assessor asieta s. securing. \.(asig.) freight insurance ~ a raspunderii .t. (a activelor de cdtre un falit. to take out an insurance (against) asigurabil adj. (pozitie a planului de baza al unei nave fata de planul orizontal) trim 2. (maritimd) underwriting ~ a animalelor .automobile/motor insurance ~ aviatica aviation insurance ~ casco . a adevdrului de cdtre un asigurat etc. 1. a redresa) to improve. to assure 3. (a garanta) to secure.to bind a bargain arvuni v.guarantee insurance ~ a marfurilor depozitate -warehouse insurance ~ a navlului .group insurance ~ concurenta . mar. assurance 2.t.warehouse to warehouse insurance ~ de marfuri periculoase . {de viatd) assurance. advance (money).quality assurance ~ a caricului/incarcaturii .(la mai multi asigurdtori) concurrent insurance ~ cu anuitate annuity insurance ~ cu avarie particulars! .(care ii garanteazd unui creditor cd isi va recupera fondurile in cazul in care debitorul nu isi mat poate indeplini obligatiile de platd) credit insurance ~ a creditelor de export . (impotriva accidentelor. 1. (o proprietate maritimd) to underwrite v.personal liability insurance ~ de renta viagera .f. earnest (money).r. o baltd) to drain 2. a pierderilor) insurance. handsel a da ~ . (impotriva) to insure (against). public liability insurance ~ de raspundere personala .) concealment asesor^.) operating trim ~ de mar§ . (dr.t. (a da cele necesare) to provide 2. (impotriva) to insure oneself (against). to ensure.property insurance ~ de raspundere civila .hull insurance ~ colectiva . mar.liability insurance ~ auto . (un rise) to cover. (a imbundtdti.f.export credit insurance ~ a depozitului bancar .livestock insurance ~ a calitatii . to assemble asana v.life annuity insurance ~ de somaj . ensuring.uneployment insurance .f. (a unui rise) cover.) insurance with particular average ~ cu echipament si accesorii (asig.t.(mar. (finantele) to reorganize ascundere s.insurance of cargo.40 ARU-ASI arvuna s.) running/sailing trim asigura v. (o miastind) to reclaim.personal accident and sickness insurance ~ de proprietate . insurable asigurare s. cargo insurance ~ a cheltuielilor extraordinare disbursement insurance ~ a creditelor .(asig. to normalize 3.

asigurare in care suma asiguratd este mult mai mica decdt valoarea reald a bunului asigurat) underinsurance ~ impotriva accidentelor accident/casualty insurance ~ impotriva accidentelor de munca workmen's compensation insurance ~ impotriva avariilor .all-risks insurance .ASI-ASI 41 ~ de viata . (SUA) straight life insurance ~ pe voiaj .(spre deosebire de o asigurare mutuala) proprietary insurance ~ facultativa .partial insurance ~ pe viata . mar.floating/open insurance ~ fluviala .engineering insurance ~ pentru toate riscurile .movable property insurance ~ mutuala .insurance against damages ~ Impotriva furtului .(care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) blanket insurance. mar.) voyage insurance ~ pentru accidente de munca industrial injuries insurance ~ pentru sectorul tehnic .third-party insurance ~ impotriva riscurilor de razboi insurance against war risks.theft/burglary insurance ~ impotriva incendiului .(a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport} block insurance ~ maritima .river insurance ~ generala .mutual insurance ~ partiala .life assurance/insurance ~ de viata din fonduri salariale .(cu prime achitate/refinute din salami) salary savings insurance.(asig.voluntary insurance ~ fara avarie particular^ .(asig.marine/sea insurance ~ mobiliara .fire insurance ~ impotriva lipsei de onestitate (incheiatd de patronul care se asigurd impotriva pierderilor cauzate de necinstea unui angajat) fidelity insurance ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor contractuale .insurance against breakage ~ impotriva tuturor pierderilor sau a avariilor .(impotriva tuturor riscurilor) general insurance ~ globala .) insurance free from particular average ~ flotanta .whole life insurance. (SUA) package insurance ~ inferioara — (subasigurare.fidelity insurance ~ Impotriva pierderii totale insurance against total loss ~ impotriva prejudiciilor aduse unui tert . war risk insurance ~ impotriva riscului de transport transport insurance ~ impotriva riscurilor multiple multiple peril insurance ~ impotriva spargerii . payroll deduction insurance ~ dubia .{la doi asigurdtori) double insurance ~ efectuata de o societate comerciala de asigurari .insurance against all losses or damages ~ impotriva tuturor riscurilor insurance against all risks ~ in bloc .

quasi-partner ~ in participate .social . tc.casco .economic assistance ~ juridica .) underwriter ..social welfare.leading underwnter asimetrie .issociation -• patronalii .to take smb.maritime pe caile navigabile interioare .de intrajutorare .f.(cu raspundere in limitele capitaliilui subscris) special partner ~ nominal .mutual insurance association ~ de economii si credite .legal aid ~ maritima/pe mare ..maritini .m.trade' association prolesionala/necomerciai. to enter into partnership (with) asocial. ~ economica .administrator .managing partner ~ cu numele . insured person.•.freight underwriter .r.additional/ supplementary insurance asigurari de sanatate .de stat . insurer.cargo underwriter -. i relief ^.technical assistance asocia v.?. 1. (socielate) society 2. (cu) to associate (with).fully insured asigurator s. (economica) partnership ~ de asigurare mutuala .m. {anuor} assistance.42 ASI-ASO ~ pentru vreme rea .' .f. (asig.».marine underwriter . conferit de structura elerogend a acesieia.(SUA) savings and loan association .[aspect esential cil eco-nomici mondiale conlemporane.(asig.senior partner ~ putin cunoscut .nominal partner ~ principal . aici.medical/health insurance ./.development assistance ~ sociala . associate.} weather insurance ~ perfecta impotriva riscurilor (bur. partener care nil ia parte acliva la afaceri) silent/sleeping partner ~ secundar .(a muncitorilor) jiroviderit society ~ familiala .de navlu . insured s. 1... into partnership asociatie s. mar. fin.inland marine/transit insurance ~ sociale — social/national insurance ~ sociale din fonduri salariale contributory insurance asigurat adj. insurance carrier integral .state/national insurance .family firm nonprofit unicorporated . welfare work ~ tehnica . asymmetry ~ intre nivelurile de dezvoitare economica . assistant -.active/acting partner .) perfect hedge ~ provizorie provisional insurance suplimentara .{at corpuhd navei} hull underwriter . partner ~ activ .sole trader a lua pe cineva ca . association.m.welfare/social worker asistenta s..principal .(in caz de pericol) salvage ~ pentru dezvoitare .(comanditar.Lloyd .. mar. cure este alcutuitd din tdri en niveJuri economice difenie'} asymmetry '1 economic development levels asistent s.junior partner ~ unic .Lloyd's underwriter .il earicului .

i-fi mdeplini sarcmile si obiectivele de lucru) {man. to assort. 1. (un scop} to achie'\ e.n.sales mix asumare s.m. assumption ~ a riscului — (acceptarea riscului chiar si in conditiile in care existd numeroase incertitudini legate de posibilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i de stabilitatea acestuia) risk assumption ~ a riscului de credit .waiting for discharge ~ la incarcare — waiting for loading a^teptari Hexibile . (rotatie a cultiirilor agricole) rotation/alternation/ succession/shift of crops. (') cifrd.(referitor la valoarea viitoare a unei variahile.partnership at will asolament s. shop ~ de montaj . 1.f. (corn.to breai< even atin^ere A/."' works atesta r t.(mar. to attain. variety ~ de e§antionare .) (but.to average ~.commercial attache ~ militar .(conditie in asigurarea maritimd} tale qiiale a^teptare s. in schimbul unor facilitdti si avantaje) voluntary groups asociere s.fodder rotation asorta v.pragul de rentabiSitate .) assortment. range. workshop. attache ~ cultural .'n. association.f. {a realiza) to achieve .inSe perspective} expectation 3 (rnvel a! eforliilui pe care un. salanat cnn.f.) expectancy ~ la descarcare .n.cultural attache ~ comercial .assumption of credit risk asa adv.''". to suit.t. (a aproviziona un magazin cu mdrfuri variate) to assort asortiment s.(refentor Ju semnarea iinui conosameiit) (nun: i as presented ~ cum se prezinta . certificate . (speri.t. to attest. to sort: to match.ASO-ATI 43 ~ voluntara . to gain. estimatd mfunctie de mai multi factori) adaptive expectations ~ rationale — (explicarea comportamentului economic al indivizilor sou al companiilor in functie de..machine shop ~ meste§ugaresc . attitude .small plan! operation ~ plutitor . 1.military attache atelier s.''. (economica) partnership ~ fara contract . floating facton. crop rotation/ succession ~ de cinci ani — five-course rotation ~ furajer .) repair ship/vessel. to fit 2.variety of patterns ~ in vanzare .(de detailisti care au convenit sd cumpere de la un singur angrosist. o suma) to run to 2. waiting 2. to certify atestat s.' (a firii^iihii/citr'isni/i /'. (cum) as ~ cum este prezentat . (un nivel) to reach. optiunea pentru una dintre previziunile realizate) rational expectations ataffats.n.sici(:'i'ci cd trebuie sa-i depnnu pentrii (. workshop ship/vessel.de recomandare .assembly shop ~ de reparatii auto — motor repair shop ~ mecanic .) grounding atltudine s.testimonial atinge v./•?.Tn medie .

attribute ~ evident/caracteristic . audience ~ — tinta — {segment de consumatori vizat de o campanie publicitara) target audience audit s.continuous audit ~ social .f. to allot.t.) resource audit ~ bancar .(al unui produs) salient attribute atributie s.marketing audit ~ detaliat ..f.banking audit ~ casnic .f.(justificarea costurilor si a beneficiilor impuse societdtii de cdtre mtreprinderf) social audit auditoriu s. allotment.(efectuat de specialisti din institutia respectivd) internal audit ~ permanent . auto-ignition autobuz s. .economic self-sufficiency autentic adj. fdrd ca vreunul dintre ei sdfie preponderenf) atomicity atribui v.n. to legalize. n. (la notarial) to notarize autoaprindere s.t. (pentru curse lungi) coach autocamion s.n. (caracteristicd esentiald a pietei in cadrul cdreia existd numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori.home audit ~ de marketing .f. auriferous. audit ~ al resurselor .n. obligation.(efectuat de specialist! din afara institutief) external audit ~ general — (la sfdrsitui anului financial general audit ~ intern .(obligat sd asculte material publicitar in timpul receptiondrii unor programe de radio si televiziune) captive audience aur s.f.nonstandard gold aurifer adj.44 ATI-AUT ~ in fata riscului . bus. competence.f. authentic. (motor) lorry. genuineness autentifica v.n. to authenticate. (automotive/motor) truck ~ cu remorca . function atributii de serviciu . tank lorry/truck. (despre o copie) certified ~ si valabil . autarky ~ economica . to assign atribuire s.f. road tank car/tanker. bulk lorry . (a unor mdrfuri) spontaneous combustion/ignition.f.allotment of shares atribut^.functions audienta s. audience ~ captiv .n.motor lorry and trailer ~ de transportat busteni lungi timber truck autocisterna s. authenticity.(despre cecuri) genuine and valid autenticitate s. la caracterul probabilist al evenimentelor) risk attitude atomicitate s./in custodie . (insdrcinare) task.(felul in care diferite persoane se raporteazd. gold-bearing austeritate s.environmental audit ~ extern . prerogative.standard gold ~ nemonetar . (de serviciu) duty.f. to certify.gold earmarked ~ monetar/cu titlu legal . gold ~ afectat. assigning ~ a actiunilor .detailed audit ~ ecologic . genuine. in procesul ludrii deciziilor.(in vederea realizdrii unei strategii economice) (man. autarchy. austerity autarhie s.

authority ~ civila . self-taxation automacara s. authorization. motorway. advance (money). licence ~ de brevet . outer harbour/port.patent licence ~ de export .n.f.(de sume din cont) drawing authorization ~ de vanzare . (a either a o licentd/autorizatie) to licence.f.f. utility car/vehicle autovehicul s. touring car. trailer truck autoturism s. (consumul de bunuri si servicii finale de cdtre producatorul msusi) self-consumption autoevaluare s. to permit. outside port avans s. (pentru vdnzarea de bilete. {a imputernici) to empower. to warrant avanport s.) slot/vending machine automatizare s. (a impunerii. (garantie speciald de platd a unei cambii) bill guarantee.n.AVT-A^A autoconsum 5. (magazin) self-service store autostrada s. truck crane automat adj. guarantor avaliza v. to warrant.t. truck/motor lorry and trailer.) victualling bill autoservire s.n.f.n. handsel. power-driven vehicle aval s. permit. (eel care garanteazd plata unei cambii prin aval) referee in case of need.executive authority ~ fiscala .f. (a gira o cambje) to guarantee. mar. to authorize.maritime authority autoritati portuare . (motor) car. (publicarea in presd) to release autorizare s.test car autoritate s. self-financing.n. tourer autoutilitara s. surety for a bill of exchange avalist s. earnest (money).line authority ~ maritima .t.f.{de sume din cont) 45 drawing authorization autorizatie s.n.n. automatic s. crane tmck.authorization in writing ~ vamala pentru provizii de bord -(mar.selling licence ~ scrisa . sistem practical in unele tdri prin care contribuabilul isi calculezd singur cuantumul impozitelor) self-assessment autofinantare s. automation automobil s.f.m.export licence ~ de import .revenue authority ~ ierarhica .customs authorities autoriza v. motor vehicle. (SUA) automobile ~ de proba .vicarious authority ~ executiva . ziare etc. (motor) car.harbour/port authorities ~ vamale . internal financing autoimpunere s.n.7!.f. self-service 2.) general average deposit . 1.n. expressway autotransport s.f.import licence ~ de reimport cu scutire de taxe vamale — (a mdrfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani inainte de data reimportului) bill of store ~ de retragere .civil authority ~ delegata . automatic machine. authorization ~ de retragere . (a permite) to allow.f. (acordat unei mtreprinderi care produce pentru stat sou pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ de contributie la avaria comuna -(asig.f. truck haul(ing) autotren s. tigdri.

(in junctie) to advance. mar. (acordate angajatilor in afara salariului) amenities ~ absolut .advance against goods ~ in contui platii . (defectiune) breakdown. 1.(despre mdrfuri) weather-beaten avarie s..accidental damage ~ anticipata/probabila .(asig.wash damage ~ produsa de deplasarea incarcaturii shifting damage ~ produsa de frecare .(detinut de o tara sail o regiune in raport cu altele datorita resurselor naturale. in comparatie cu alte bunuri si servicii) comparative advantage ~ competitiv .) general average and salvage ~ de abordaj .46 AVA-AVA '.) freight advance ~ in contui marfurilor . (asig. mar.de tmprumut maritim . 1.) collision damage ~ de e§uare . profitable.n.assessable damage evaluata cu subiectivitate -sentimental damage ~ grava . damaged ~ de conditii atmosferice nefavorabile .damage by handling ~ evaluabila . mar.) foreign general average ~ comuna $i salvare .t. advantage 2. to pay in advance.(mar.) particular average ~ produsa .(asig. 1. fortei de mimed etc. to be promoted avantaj s.(asig. mar.') general/gross average ~ comuna in strainatate . mar.) damage through grounding/stranding ~ de manipulare .{asig. mar.heavy damage ~ inerenta (datorita naturii marfurilor sail viciilor proprii acestora) natural damage ~ in sarcina damage chargeable to ~ la descarcare discharging damage ~ particulars . (pe cinevd) to promote 2. (bani) to advance. beneficial avaria v.} hidden damage ~ comuna . to make an advance payment v. failure ~ (a marfii) prin contaminare damage by contamination ~ accidentals .assets and drawbacks avantaj os adj. favourable.chafing damage ~ produsa de sudatie .(asig.(ideea conform cdreia punctele forte si slabe ale unei societdti se pot determina mimai prin comparatie cu concurenta) competitive advantage avantaj e si dezavantaje .sweat damage .account of payment ~ in numerar . damage.damage done/incurred ~ produsa de apa marii .i. mar.anticipatory damage ~ ascunsa/neobservata . to damage avariat adj.t.f. mar. advantageous. pi.(asig.) average 2. fapt care determina scdderea costurilor de productie) absolute advantage ~ comparativ — (principiu care considerd cd o tara sail o regiune ar trebui sd se specializeze in productia si exportui acelor bunuri pentru care eficienta este relativ crescutd.(asig.advance on bottomry ~ din navlu .cash advance avansa v.

personalty ~ mobiliara si imobiliara . confirmation slip ~ de convocare .notice of dismissal ~ de confirmare .civil aviation avicultor s.to be in request/demand. (pdrere) opinion ~ competent . (air)plane. (mar.to make fortune avers s. advice: notification 2.n. mar.m.) agreed and liquidated damages avants. chattels real.passenger aircraft.(a investitorilor) risk aversion ~ fata de riscul absolut .to have the first refusal ~ legatura cu .trust fund a face ~ .letter of allotment.(care indicd faptui cd in debitiil unui cont a fost fdcutd o inregistrare) debit advice ~ de dispensa .commercial/transport aircraft.n.movable and immovable property ~ sub tutela .airliner ~ de pasageri .) apparent damage avarii acceptate si evaluate . reality ~ mobiliara .(de spatiu pe nava) (mar. to have.to have a connection/ relation to avere s. forwarding agent's notice. acesta returndndu-l semnat bdncii sale pentru a confirma exactitatea unui extras) reconciliation statement.charter plane ~ de linie/curse regulate .expert advice/opinion ~ de angajament .n.f. poultry farmer/breeder avicultura s. shipping advice . movables.to bank at/with ~ drept de optiune . poultry farming avion s.movable property.(notd a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renunta la dreptui de a primi extras de cont separaf) notice of dispensation ~ de expediere/expeditie . notice.(asig. to go off/through ~ cent debitor .to be in the red ~ cont deschis la banca .) (freight) booking note ~ de angajament in conditii de linie (mar. (al unei monede) obverse aversiune s.f. (economic) boom avea v. mar. 1. note. (de mari dimensiuni) airbus ~ de transport .(sumd de bani la care tin investitor poate renunta ca alternativd la o investitie cu rise ridicaf) absolute risk aversion aviatie s. immovables.to get the best of the bargain ~ cautare .wave damage. aviation ~ civila .t.advice of dispatch. air carrier aviz s. aversion ~ fata de rise . allotment letter ~ de concediere .f. (sfat) advice.f. fortune.(asig. chattels (personal).AVA-AV1 47 produsa de valuri .) advice of shipment. damage through stress of waves ~ usoara slight damage ~ vizibila . aircraft ~ charter . wealth ~ imobiliara immovable property.n.(expediat titularului unui cont sail al unui depozit de titluri.) berth note ~ de atribuire a actiunilor . (a posedd) to possess ~ avantajul intr-o tranzactie/afacere .(a actionarilor} notice of meeting ~ de credit — (care indicd faptui cd in creditui unui cont a fost fdcutd o inregistrare) credit advice ~ de debit .

notice. (in instantele inferioare) solicitor.(mar. wealth.(funda-mentui unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene obser-vabile si mdsurabile) revealed preferences assumption axiomele preferintelor consuma-torului . advice.f. (a avertizd) to warn avizare s.) shipping note ~ de incetare a platilor .(mar.) accepted notice of readiness ~ de neonorare . sdraci) almshouse .48 AVI-AZI ~ de expeditie pe mare . (pentru bdtrdni.(a unei cambii) notice of dishonour ~ de plata . to advise. advocate.(in teoria subiectivd a consumatorului individual.(instrument de analizd monetard prin care se abordeazd evenimentele dintr-o anumita conjuncture financiara) time line axioma s.attorney special ~ cu drept de acces la toate instantele attomey-at-large a consulta un ~ .notice of receipt ~ de retragere de fbnduri withdrawal notice ~ de sosire a marfii pe calea ferata railway advice aviza v.notice to pay ~ a sosirii . a mdrfurilor) arrival notice ~ de nava .f. notification ~ a interesului asigurat .demand note ~ de primire . attorney (-at-law). wealth ~ nationala . able in estate.f.(mar. to notify. asylum.gata de operare" acceptat .) stem note avizier s..(navei) (mar.f. rich..delivery advice ~ de nava . ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului si ale testdrii caracterului rational al acestui comportament) consumer's preferences assumptions azil s. notice. notice/poster board. lawyer.gata de operare" .t. well-off.public wealth/property avutie s.la rand" . legal/lawyer's profession.advice of collection ~ a plecarii . (despre close) propertied. assumption ~ a preferintelor revelate .notice to suspend payments ~ de livrare . to give smb.to take legal advice avocatura s. wealthy. billboard avocat s. n.(navei.(mar.national wealth axa s. (care pregdteste actele in vederea unui transfer de proprietate) conveyancer ~ cu drept de acces la o anumita instanta .m. (a instiinta) to inform.f. proprietary s.) notice of readiness ~ de nava .) sailing notice ~ a scadentei .n.) notice of interest declared ~ a tncasarii . axis ~ temporala .sailing advice ~ de incasare .n. (in instantele superioare) barrister. bar avut adj. property ~ public ..collection advice ~ de incarcare si expeditie .(asig.

baggage bal s.n. load pack balotaj s. 1.bale.) balance ~ a concesiilor . baksheesh.m.wrapped bale ~ de bumbac .cotton bale balansa v. ballotage ban s.balance of trade.financial balance ~ globala — (suma tuturor tranzactiilor autonome sau oficiale finantate cu sau fdrd folosirea rezervelor) overall balance ~ invizibila . pack.(aflati efectiv in circulatie) active money ~ de buzunar/cheltuiala . pi.decimal weighing machine balast s.to give smb. bale. (pair of) scales.) departure ballast balasta v.n. ballast.. to even up balanta s.(cont.B bac§i§ s. (monedd) coin 2. weighing machine 2. (cont.) (shingle) ballast.pocket/pin/ spend money ~ de con§tiinta .f. (un cont) to balance. ballot. to tip smb.(situatie comparativd a incasdrilor bdnesti si a platilor exigibile la un moment daf) balance of liquidity ~ de plati .balance of concessions ~ comerciala . package ~ de bumbac . money bani activi .(sumd trimisd anonim de cineva pentru plata unor .n. fin. Roman balance ~ vizibila — (a exporturilor §i a importurilor vizibile/de mdrfuri) visible balance ~ zecimala . ballot.steelyard. a unei firme la un anumit moment) patrimonial/assets balance ~ romana . gratuity.(situatia financiara. douceur a da cuiva un ~ . lastage ~ la plecare . 1. (cdntar) balance.(mar.t. whaleboat balot s. tip.(a serviciilor) invisible balance ~ materiala/economica .) metal ballast. gravel sand bed. luggage. for himself. tie vote. a gratuity. trade balance ~ comerciala activa/excedentara active/favourable balance of trade ~ comerciala pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de lichiditati . (c.t.f.n. (balot de marfa) bale. (load) pack ~ cu invelis .(tablou statistico-economic prin care se evalueazd resursele necesare producerii de bunuri) material/economic balance ~ patrimoniala . (mar.n.cotton bale ~ de marfa .) trial balance ~ financiara . smth.n. bagaj s. to give smb.f.balance of payments ~ de plati activa/excedentara active/favourable balance of payments ~ de plati pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de verificare . to ballast baleniera s.

change.housekeeping money ~ de hartie .agricultural bank. small change/coin/money.central/national bank.(hdrtie-monedd cu acoperire totald in metale pretioase) representative money ~ riscati . money squeeze a da ~ cu dobanda .(numerar intrat in casierie) cash-in.cash.(delimit! de bancheri §i care nu pot fi investiti din cauza lipsei oportunitdtilor de afaceri §i a situatiei generate de o lichiditate excesivd decdt in depozite la banca centrala) floating money ~ imprumutati pentru o zi . bank. (in Marea Britanie.(capital atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sail de un climat politic sigur) hot money ~ flotanti .(intr-o afacere) stake ~ scripturali/de cont . deposit bank ~ de economii . band care acceptd depuneri mid) penny bank ~ de economii si societate de constructii .false/counterfeit/phoney money ~ fierbinti . administreze un impriimnt sindicalizaf) agent bank ~ agricola .(proveniti din afaceri ilegale) dirty cash.checkable money ~ scumpi . land bank ~ beneficiara .savings bank..agent .smart money ~ potriviti . black money ~ neinvestiti .(acordati cu dobdnzi foarte mart) tight money. bank ~ .bank of deposit. ready money ~ marunti . loose cash/change/ money ~ metalici — hard money ~ murdari .f. bankers'/parent bank ~ comerciala .remittance ~ faisi .{mijioc de platd prin cartea de credit) plastic money ~ efectivi .(desemnata de un consortiu bancar so. .(a unui transfer de fonduri) receiving bank ~ centrala/nationala .(institutu financiare.public funds ~ reprezentativi . banca s.50 BAN-BAN impozite de la care initial s-a eschivat) conscience money ~ de cosnita . banking.to lend (out) money at/on interest a strange ~ .change ~ provizorii — (cambii si bonnri de tezaur) temporary money ~ publici .bank of commerce.(credit zilnic acordat de band caselor de compensate) day-to-day money ~ in casa .consortium bank ~ de credit .to get value for one's money bancar adj. commercial/trade/trading/merchant bank ~ . cash-in-hand ~ lichizi ..paper money ~ de plastic .corespondent .real money ~ expediati .clearing bank ~ de concentrare .data bank ~ de depuneri .dead/idle money ~ plasati de investitori cu experienta .to hoard up money a-si valorifica .credit bank ~ de date .(a fondurilor din alte band) concentration bank ~ de consortiu .(relatia permanentd a unei band pe altd piatd financiard unde ea nu dispune de o reprezentantd proprie) correspondent bank ~ de cliring .

floating barge container .(a Sistemului Rezervelor Federate) (SUA) nonmember bank ~ ordonatoare . care acordd credits pentru populatie In vederea construirii si a cumpdrdrii de case) building society/and loan association ~ de emisiune . bankruptcy ~ frauduloasa fraudulent/embezzled bankruptcy banderola s. (SUA) cashomat bancruta s. (a unui cec) crossing ~ generala .n. bank note.(SUA) mutual savings bank ~ negociatoare . exit barriers ~ de intrare . barge ~ .container .trust bank ~ universala — (care efectueazd toatd gama de operatii si servicii) all--purpose/full-service bank banci mari .general crossing ~ speciala — special crossing baraterie s. (unde se incaseazd taxele de trecere pe sosele.(a unei firme pe o piatd) barriers to entry.reliable bank ~ specializata in girarea succe-siunilor .f.transfer bank ~ ipotecara mortgage bank ~ membra . note. a Sistemului Rezervelor Federate) member bank ~ mutuala de economii .(pentru orga-nizarea unui flagrant) marked notes bancomat s. (un cec) to cross barare s.f.BAN-BAR similare bdncilor. barrier. (unitate de capacitate) bushel bara v.nontariff barriers ~ vamale — custom/hostile tariffs baril s.f. (care atestd plata taxei de timbru) revenue stamp banita s. (la intrarea pe aiitostrdzile cu taxd) turnpike bariere comerciale . railwaycrossing barrier.f.instructing bank ~ regionala district/local bank ~ secundara .f. (SUA) bill. (acte sdvarsite de coman-dant sau echipaj.w.) barratry bariera s. financier bancnota s.state bank ~ de virament . cash dispenser. mar. banker. care dduneazd navei sail caricului acesteia) (asig.barriers to trade ~ de iesire — (a unei firme de pe o piatd.) railway gate.f.(care acordd impru-muturi comerciale si industriale) whole banks ~ pentru activitati cu amanuntui -(care acordd credite persoanelor fizice sifirmelor mid) retail banks bancher .(a Casei de Compensate din Londra sail.bank of issue. (unitate de capacitate) barrel barja s. (c.) toll bar/gate.s-. entrance barriers ~ netarifare . poduri etc. automatic teller machine.f.f.t. soft money ~ falsa forged/counterfeit bank note bancnote marcate . in SUA. paper currency.m.f.(societate de credit care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) secondary bank ~ sigura/de incredere . dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costurilor de intrare) barriers to exit.(bancd ce crediteaza exportatorul cu volumul creditului documentor dupd verificarea doctimentelor) negotiating bank ~ nemembra .investment bank ~ de scont discount bank ~ de stat . note issuing bank ~ de investitii .

f.52 BAR-BEN barometru s.) dry dock ~ pentru petroliere .(termen utilizat pentru •a desemna depozitele la vedere. moneymaking.income beneficiary ~ eventual — (persoana sau persoanele desemnate sd incaseze prima de deces in cazul in care beneficiarul principal . tax assessment/base ~ de productie . grocer.naval base ~ sportiva . plentifully beneficia v. al unui cec) alternative payee ~ de venituri .(asig. precum rezervele bdncilor comerciale.sports base/grounds ~ tehnico-materiala .technical and material resources/supplies bazin^. (utilizatorul unui produs finit) (end-) -user 2. (co/n.n. to account.n. activele care pot fi utilizate instantaneu pentru efectuarea pidtilor) monetary base ~ navala . to stamp batere s. al unui efect de comert) payee ~ al unei anuitati .) barter bate v. (magazin) grocer's (shop).(folositd la calcularea impozitului) earnings basis ~ aeriana .. yielding money. abundance.(cu porti care mentin acelasi nivel al apei) wet dock ~ portuar de export .export dock ~ portuar deschis .baza(a)r ~ de solduri -jumble sale baza s. to derive profit (from).f.dock (basin).lien holder ~ alternativ . (de moneda) mintage. grocery 2.i.asset base ~ de aprovizionare .(mar. to strike.supply base ~ de impunere . profitable. to profit (by). existente in medie mtr-o perioadd de timp. (meserie) grocery trade banesc adj.coal basin/field ~ de manevra .air base ~ de active . harbo(u)rage ~ portuar comercial . 1. beneficiary. to coin.m. 1. baza(a)r ~ de binefacere .oil dock ~ portuar . (al unei plati. (de pe urma) to derive advantage (from).(mar.) annuitant ~ al unui drept de retentie .(fdrd ecluzd sau poartd de maree) open basin/dock ~ portuar interior .commercial dock ~ portuar cu maree .t. pecuniary banos adj. pentru a desemna cantitatea de numerar intrat in sistemul bancar.n. opulence din ~ .n.basis of assessment/ taxation. remunerative. to benefit (by) beneficiar s.production basis ~ militara . coinage bazar s. barometer ~ al pietei . harbour. money..(mar.. lucrative bel$ug s. paying.) manoeuvring basin ~ de marfuri in vrac . to emboss. provision dealer/ merchant bacanie s. numerarul in circulate si in casieriile bdncilor comerciale. basin ~ carbonifer . base. harbour/port basin. plenty.(al unei cambii. (moneda) to mint.barometer of the market barter s. (bogdtie) wealth.in abundance.military base ~ monetara .f.'\ bulk handling cargo dock ~ de radub .n.inner dock bacan s.m. to turn smth. basis ~ a profitului . agregat monetar care include activele monetare lichide.

n.f. {la teatru) (admission) ticket. gain.scanty profits ~ scontate .) joint beneficiary beneficiu s.diminishing profits ~ reduse .passive balance ~ social . to sum up bilateral adj. to (build with) concrete bianual adj.(bilant intocmit la o data care nil corespunde cu finalul exercitiului financiar al societdtii) interim statement ~ pasiv/deficitar .{c. bilateral bilateralism s. (dr.) bilateralism bilet s. {cu sens figuraf) to survey.) contingent beneficiary ~ fictiv . return 2. petrol.(raport care prezintd cheitu-ielile unei intreprinderi si prestatiile sale in functie de mediul social) social report a face bilantui . concrete ~ armat .) cheap ticket ~ cu pret redus 50% .) benefit.(al unei societdti in lichidare sau al unui debitor falit) statement of affairs ~ intermediar .retirement benefits ~ descrescande . revenues.n.n. (corn.gunite.f. {de loterie) (lottery) ticket ~ cu pret redus .profit expectations ~ scontate fara rezerve unconditional expected profits a participa la ~ .to share in the profits a realiza un beneficiu . (contabil) balance sheet 2.(al uneipldti) fictitious payee ~ impersonal/nespecificat . (pentru un mijioc de transport in comun) fare.n. {c.heavy naphtha ~ usoara . • (SUA) gas(oline). statement ~ consolidat .to come out of the red benzina s.BER-BIL 53 moare inaintea asiguratului) {asig.built-up concrete ~ torcretat .operating profits ~ de pensionare .cement concrete precomprimat pre-stressed concrete ~ prefabricat . benefit.f.contingent profit ~ brut .) half-fare ticket .) (railway) ticket. gasolene ~ cu cifra octanica inalta/ridicata -highoctane petrol/gasoline ~ grea .to make a profit a se solda cu ~ . 1.(pbtinut de un angajat in afara salariului) benefit in kind ~ public public benefit ~ suplimentar/nedistribuit . theatre ticket.{bilantui unui grup.{c.general balance sheet ~ de lichidare .gross profit ~ contabil — (plusvaloare obtinutd prin revalorizarea unor posturi de activ sail prin deprecierea unor posturi de pasiv) book profit ~ in natura . (raport) report.surplus earnings beneflcii considerabile . shot crete betona v. to review.(formula pe un cec) impersonal payee ~ in indiviziune {dr.light naphtha beton s. proceeds. intocmit prin unificarea bilanturilor tuturor filialelor componente) consolidated balance sheet ~ de ansamblu . earnings.to draw up/to strike the balance of. 1. privilege ~ aleatoriu . (profit) profit. biannual.reinforced/steel concrete ~ de ciment .t.f. semiannual bilant s.considerable/ hefty profits ~ de exploatare .n.

customs office blancheta s. (blank) form a completa o ~ . coalition ~ de agregat .) single ticket ~ valabil/de corespondenta .) through ticket ~ dus-intors .military blockade bloca j s. semimonthly.f.n.employment/ unemployment exchange ~ de plati pay/paying office ~ de schimb valutar exchange office ~ de §antier . frozen boala s.demand note ~ la ordin simplu/cu un singur nume . (despre conturi. to freeze.f. freeze ~ a contului .) bimetallism. 1.' office automation birou s.{c. bioeconomics biotehnologie s. note of hand ~ la ordin de garantie colaterala {prin care se ipotecheazd o anumitd garantie in contui unui imprumut) collateral note ~ la ordin platibil la cerere .) to lock away/up blocada s.} transfer ticket bilunar adj.f.inquiry office.return ticket ~ in circuit .{eel al personnel care se vnprumutd) one-name paper ~ simplu/de dus . illness. red ta p e/tapc ry/tap i s m birfctica A'/.m. (casa) apartment house.(c.account's obstruction •" a creditelor .bank note.f.travel bureau ~ vamal . information bureau/office ~ de ipoteci . credite) to block. paper money ~ de banca falsificat . bureaucrat.tourist ticket ~ de peron .f. block ~ Hnanciar . bureaucracy.economic blockade ~ militara . (de dwatu) disease profesionala ./ block. office. bureaucratic biroeratie s.(notificare prin care clientnl este instiintat de cdtre un furnizor cd acesta i-a creditat contui.(unui client sau a uneifirme) credit bureau ~ de voiaj .credit squeeze blocat adj.n. (conturi.f.residential building bloca v. (avtit) wcaithv.n. (fin. parcel office de plasare . well-off/'-to-do: able iii .dud note ~ de credit .illiquidity blocare . biotechnology birocrat s.unit ~ de locuinte ./.54 B1L-BOG ~ de banca .mortgage registry ~ de mesagerie .f.) weekend ticket ~ direct . (cu hani) moneyed.platform ticket ~ de week-end — (valabil numai in aceastd perioada) (c.receiving house/ office.to fill up a form bloc s. (un capital intr-o investitie nerentabild etc.(c. blockade ~ economica . biodegradable bioeconomie s. (economic.f. bimonthly. block (of flats) 3.full-fare ticket ~ la ordin . credite) blocked.f. \. fortnightly bimetalism s.promissory note.f. to block.industrial/ occupational/trade disease bogat adj. politic} bloc.s'. red tapist birocratic adj. nch. (departament) bureau ~ de informatii .site/job office ~ de verificare a solvabilitatii .circular/round-trip ticket ~ intreg .n. specificdndu-se si suma respectivd) credit memorandum/note ~ de excursie/in circuit . double standard biodegradabil adj. block 2.

(ai navei) board ~ la bord .m.(mod de acoslare) (mar.} alongside.de preturi .(oferit salariatilor de firma imde lucreaza) luncheon voucher ~ de tezaur . boycott boicota v.trade discount ~ la cantitate . heavy s. (a ordona tuturor membrilor umii sindicat sd boicoteze produscle iinei mtreprinderi ai caret muncitori suiit in grevd) to black boicotare s. docket. [corn.reduction on the agreed price ~ pentru plata in numerar .(mar.delivery order.n. (abundenta) abundance.to become rich.check list ~ de cheltuieli . (bogatii) the rich (people).scrip bonifica v. reduction. to boycott. (abundenf) abundant. sphere.) broker's contract note .t. branch. boycotting bol$evism s. bonus bord s.natural wealth boicots.n. to make money bogatie s. (la receptia marfurilor) tally sheet. bonus ~ comerciala . (de cumpdrare sail vdnzare de acfiuni) contract note ~ al agentului de incarcare . area (of activity1 '. voucher.(din magazie) issue voucher ~ de livrare .national wealth bogatii naturale .exchange contract ~ de vanzare . chine to chine ~ liber — (intre linia de incdrcure si linia puntii) (mar. plentiful.(titlu de stat. line.) allowance.(corn. (horned) cattle bransa s. (doineniu} domain.) freeboard ~ liber pentru caric de cherestea -(mar.sale note/sheet bovine s. means 2.) schedule.f. rich man. riches.) broker's return ~ al brokerului .extra allowance/discount bonitate s.f. bordereau.n.note of expenses ~ de decontari .n. (chitantd) receipt ~ de casa .BOG-BRA 55 estate. (tie cartela) coupon. creditworthiness.(bur. 1.n. bill of delivery. order. rebate. the upper crust a deveni ~ .vuiuinc discount ~ la pretui convenit .j'. ticket. the well-to-do.t. side by side. financial reliability bonus s.) schedule of prices ~ de schimb valutar .settlement check ~ de expeditie . bovmes.n. discount. the wealthy/moneyed classes.ime of business . bolshevism bon s. bill. profusion ~ nationals . pi. instrument financiar emis de autoritatea fiscald pentru fmantarea temporard a deficitului bugetar) Treasury bill ~valoric.f.f.de cecuri . to make up/good bonificatie s. {avere) wealth.de ataceri .cash discount ~ suplimentara/speciala .) timber freeboard borderou s. (atasat unui titlii de valoare la purtdtor) coupon.f. note.waybill ~ de plata a salariilor wages docket ~. list. freight release ~ de masa . pi.cash voucher ~ de ie§ire . (detailed) memorandum. memorandum of contents. (corn. (despre close) proprietary 2.

consolidated general budget ~ interimar .commodity broker ~ maritim .n. outsider ~ oficial/autorizat .incomes and expenditure budget ~ deficitar .flexible budget ~ general consolidat . raw.m. corporation. bit.f.(mar.advertising budget ~ de stat . craft brevet s.f.) freight broker ~ la bursa de marfuri . (membra al unei brigdzi) brigade member ~ silvic .capital budget ~ de familie . appointed by letters patent.n.sworn broker brokeraj s.(brevet al unui produs care nu este introdus in circuitui comercial) sleeping patent a cere un ~ .m. kerb(-stone) broker. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de navlosire .) fathom breasia s. leaflet brut adj. (o inventie) to (protect by) patent brevetare s.full-service broker ~ cu titlu neoficial .to take out a patent breveta v.(brevetarea unui produs sau a until proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurentei) preemptive patenting brevetat adj. brokerage.to be issued a patent a obtine un ~ . (neprelucrat) crude. unmanufactured. 1. (parte) part. (unitate de mdsurd pentru lungime) (mar.ship brokerage brosura s.adverse budget ~ echilibrat . forest keeper/ranger broker s. licence ~ de capitan de cursa lunga master's certificate/licence ~ de inventie .n.(care prezintd fluxurile de numerar) cash budget/forecast ~ de productie . (despre profit) gross bucata s.to work a patent a i se acorda un ~ . unfinished 2.pilot's licence ~ neutilizat . booklet.production budget ~ de publicitate .(care define actiuni inregistrate pe numele sdu.insurance broker.state/national budget ~ de venituri §i cheltuieli . patented. courtage ~ maritim . (pe cinevd) to grant a patent/certificate to.t.f. (fragment) fragment buget-y.balanced budget ~ flexibil .family budget ~ de marketing .(letters) patent ~ de pilot .to apply for a patent a exploata un ~ .f.local budget ~ preliminar . prospectus.forester. (despre produse) proprietary brigadier s. (sef de brigadd) brigade/team leader.austerity budget ~ de capital . portion. cu scopul de a usura tranzactia si ca garantie cd aceasta se va realiza in limitele finan- ciare prestabilite) street name ~ de asigurari . certificate. patent.marketing budget ~ de numerar/trezorerie .56 BRA-BUG brat s.shipbroker ~ neoficial . budget ~ de austeritate .interim budget ~ local . piece.curb/outside broker.n. patenting ~ preemptiva/de blocare .(pentru publicitatea unui produs) promotional budget . guild.preliminary budget ~ promotional . si nu pe eel al clientului. broker ~ cu atributii complete .

) corporeal property ~ de capital .(dr. budgetary billeting.vata cotton wool bun adj.) tangible property .(active fixe.daruri ale naturii".) intangible property ~ indivize .unalienable property ~ salvat .(dr.(dr.n.) exchange bulletin/list.(mar. fortune.cotton bale ~ .alienable property ~ inalienabil .final goods ~ fungibile .(produse a cdror utilizare nu este posibild dacd nil se consumd impreund cu ele unul sau mai multe bunuri) complementary goods ~ corporale .weather forecast/ report ~ zilnic al miscarii navelor si a marfurilor . real estate. (scufundate fi balizate in vederea recuperdrii) lagan.) salvage ~ transmisibil transferable property bunuri ale echipajului scutite de navlu . 1. (care s-au scufundat) jettison.variable budget a prezenta bugetui .(dr.(cu date despre cursurile zilnice.to introduce the budget. immovable/fixed property.consumer nondurables ~ de folosinta indelungata/durabile consumer durables ~ de investitie/productie/instrumen-tale (bunuri care participd la producerea altor bunuri economice) production goods ~ economice . good s.(in special nova) derelict ~ alienabil .BUG-BUN 57 ~ variabil . jetsam. pi.) seaman's free cargo ~ aruncate in mare (care plutesc) flo(a)tsam.(neprelucrat) raw cotton ~ in bale/baloturi .n. bunuri folosite in procesul de productie si care au durata de viatd de eel putin un an) capital goods ~ de consum . estate 2.) free goods ~ marfare . cele care nu ridicd probleme de disponibilitate sau proprietate preciim aerul. bulletin ~ bursier/de bursa .) chattels real. printed exchanges.(dr.consumer/consumption goods ~ de consum cu circulatie rapida -fastmoving consumer goods ~ de folosinta imediata .dispatch note ~ de stiri .(cow.news bulletin ~ de vot .(supuse unor transformdri. (avere) property.(bunurile la care orice spetd reproduce toate caracteristicile genului) fungible goods ~ imobile/imobiliare . volumul tranzactiilor etc. (proprietate funciard) landed property ~ incorporale .voting paper.economic goods ~ finale . market report ~ de comanda . list of quotations.. (mobile) goods ~ abandonat .) order form ~ de expeditie .(mar.(asa-numitele .customs bill of entry bumbac-y.) indivisum estate ~ intermediare . cdldura cosmicd etc. ballot ~ meteorologic .to pass the budget bugetar adj. cotton ~ brut .commodity goods ~ materiale . dar care se afid in diferite etape ale ciclidui de productie) intermediary goods ~ libere . to bring in the estimates a vota ~ ./!. ligan ~ complementare .

produce exchange ~ de valori .organized exchange ~ valutara .) ownerless property ~ viitoare . street market ~ oficiala .bull market ~ in scadere . (piatd publicd organizatu) exchange ~ a muncii .economic welfare ~ nationals . tun.(bunurile la care spetele pdstreazd caracteristicile defimtorii ale genului.stock exchange/market ~ in cre^tere/urcare .private goods ~ publice .public goods ~ substituibile .bear market ~ maritima .substitute goods ~ vacante .f. msa fiecare prezintd nnele trasafuri individualizante) nonfungible goods ~ prezente .(obtinnte din mediul natural prin exploatarea resurselor natiirale) primary goods ~ private . (inetalic) drum .corn/grain exchange ~ de grau . (imitate bushel butic . (^colara.labour exchange ~ calma — (cu interes scdzut pentm tranzactii) quiet market ~ de cereale .(dr. personal property/effects.(specializatd m tranzactionarea de optiuni yi contracte financiare futures) options exchange ~ de produse agricole . cask: (mic) barrel. well-being. kilderkin.commodity/mercantile/ produce exchange ~ de metale .(dr. welfare.kerb(-stone) market. universitard) scholarship (grant).collective welfare ~ economica .(dr. hogshead.) chattels personal. movables.public welfare bursa s.(SUA) wheat pit ~ de marfuri . (hac) vat.(dr. keg.s'.metal exchange ~ de optiuni . 1.} actual assets ~ primare .f. boutique to speculate on the de hutoi s. goods and chattels ~ nefungibile .. bursarship 2.) future estate bunastare s. prosperity ~ colectiva ./. capacitate} (mare} butt.n. bursary.58 BUN-BUT ~ mobile/mobiliare .shipping exchange ~ neoficiala .m.foreign currency exchange a specula la-stock exchange bu$el s.

calamity. cure pi^nc .C cabina s. horse ~ -putere .specification conditions.f..m. cadou s.n.h.horse power calamitate s. (mar. box.inland trade ~ national — (intre porturile aceluiasi stat.) coaster. cadastral cadastre. cadastral registry. pi.t. to compute.tonnage/vuinri. personnel ~ de conducere . real estate re nster) cadastru s..) cabotage. berth.media . present.rational economics calculation ~ pe cap de locuitor .t. calciiiatitin .n. coast navigation.n. coastal shipping/trade/ traffic/transportation. calculation. coastwise ship/vessel. annl precedent) zero-based hudgctiMy~ a impozitului . short-haul vessel.rough estimate ~ economic rational .taring ~ a tonajuiui . job specifications cal s.n.f. coastwise shipping/trade.unit costing ~ aproximativ .survey.natural calamity.} act of God calcul s.to miscalculate .short haul ~ extern .process costing ~ al pretului de cost pe loturi . to survey and value cadastral adj. land ~ publicitar .(intr-un magazin i checkout ~ uniform al pretului de cost uniform costing calcula v. (de vapor) cabin. reckoning. calculation. (writing) book ~ de mostre . to make the cadastre of. to reckon ~ gresit .advertising gift cadre s. disaster ~ naturala . (conditii tehnice/de exp lou fare) technical conditions. home trade cabotier s. gift . telephone booth cabotaj s. staff. to calculate. de alcatuire a bu^eiului. computauon reckoning ~ a bugetului pe baza zero (inei0i.foreign trade ~ intern . (de vagon de dormit) berth ~ telefonica .. coastal/coasting ship/vessel cadastra v.f. (mar.managing staff caiet s.batch costing ~ al pretului de cost pe unitate de produs .tax assessment ~ a tarei . (note de livrare) terms of supply. articles and conditions.n. (lermeii contractual de navlosire si conosament) (mar.n. aflate in man diferite) great coasting trade. calculus ~ actuarial .capitation ~ si plata la casa . coast trade ship/vessel.to average calculare s.actuarial calculation ~ al pretului de cost . stateroom. inshore trade.pattern book ~ de sarcini .. coasting/home trade.n.costing ~ al pretului de cost al procesului de fabricatie . cabin. de la premisa iinui buvet inexisteiit . computation.call box.

campaign ~ a la baisse .demand bill ~ la termen .tip/tipping lorry.bills for discount al doilea exemplar al cambiei second via/of exchange al treilea exemplar al ~ .chamber of commerce and industry ~ de navigatie .marketing campaign ~ de vanzari .sales campaign/drive.long (-dated) bill ~ pe termen scurt .usance bill ~ la vedere .platforma . trucker ~ autorizat sa transporte marfuri din §i in antrepozite vamale . selling campaign ~ electorala .n.) bull campaign ~ de marketing . carting. (de mobila) van ~ pentru scontare .platform lorry camionagiu^. cartage (service)./n.blank bill ~ inlocuita . room ~ agricola .removal van ~ frigorific .f.(intr-o banca) (safety) vault.(cu scadenta apropiata) hot bill ~ interna . carman. haulage camioneta s. light lorry/truck.(bur. (SUA) truck.chamber of agriculture ~ de asteptare .documents-against-acceptance bill ~ pe baza de documente contra plata .(cu alte cambii) retired bill ~ intr-un singur exemplar .CAM-CAM 61 ~ externa .chamber of commerce ~ basculant .bonded carman camionaj s.documents-against-payment bill ~ pe termen lung .cold/refrigerating chamber camere cu chirie/de inchiriat lodgings camion s. (SUA) external bill ~ Herbinte . lorry.sola (of exchange) ~ la cerere .(platibild in tara unde a fost emisd) domestic/inland/home bill ~ in alb . dump truck ~ -cisterna de benzina .currency bill cambii de incasat .bills in a set ~ de comert $i industrie .) bear campaign/ raid/tack ~ a la hausse — (bur. strongroom ~ frigorifica .discharged bill ~ pe baza de documente contra acceptare .f.n.sight bill ~ onorata .f.refrigerated truck ~ pentru transport de mobila furniture van ~ pentru transportui animalelor vii cattletruck ~ .bills receivable/for collection ~ de platit .short (-dated) bill ~ retrasa — (inainte de scadenta) retired bill ~ trasa in devize . chamber.bills payable ~ in mai multe exemplare .period/time bill ~ la termen conform uzantei .chamber of shipping ~ de valori/tezaur .(platibild in strdindtate) foreign bill.election/electoral campaign .waiting room ~ de comert .third of exchange camera s.petrol bulk lorry ~ de mutari . pickup (truck). (pentru livrdri) delivery car/van campanie s.

(dr. volume 2.) hold capacity ~ a navei . 1. (artificial) canal 2. qualification. capability.gross amount ~ vagonabila .available quantity . head.n.sworn weigher cantitate s.heads of cattle capac s.railway terminal.quantity of goods. specifications of charge ~ de vite .f. amount of cargo ~ de marfa transportata . ability ~ a magaziei . (colector) sewer. (situatie in care cresterea volumului de vdnzdri pentru o marcd provoacd scdderea cererii pentru o alta apartindnd aceleiasi linii de prodiise) cannibalization cantaragiu s. candidate 3. (§ef) head.seaway (canal). (rigold) gutter.f. publicity campaign canal s. 1. nomination canibalizare s.) capacity. (de locuitor) head 2. 1. legal competence/ capacity. quantitative cap s. (limitd superioard impusd dobdnzii. (in alegeri) nominee.to nominate a candidate candidature s. chancellor candidat s. shipway ~ fluvial . (de sciirgere) drain.shipped quantity ~ inscrisa in documentele de transport .waggon-load cantitativ adj.f.irrigation canal ~ de navigatie .chief . navigation channel.economic comandata .(cantitate optima a stocurilor care trebuie comandata) economic ordering quantity ~ economic comandata pe lot -economic batch/lot quantity ~ incarcata .w.river channel ~ maritim .(mar.62 CAM-CAP ~ organizational. 3. (la un examen) candidate a propune un ~ . maritime canal.n.! — (campanie publicitard menitd sd cultive imagined iinei companii in ansamblu) corporate campaign ~ publicitara . quantity. (competentd) competence 3.m.n. (natural) channel.less-than-truck load ~ suficienta .de linie .f. capacity. (volum) capacity.haul ~ de produs transportat prin conducta pipe-line run ~ descarcata . (la un post) candidate.) underdeck capacity . (de televiziune) channel ~ de distributee . terminus capete de acuzare .m.fair quantity ~ totala .advertising campaign/ drive.) cap capacitate s.) counts of the charge/indictment. applicant (for a post) 2.ship canal/channel. amount ~ de marfa . 1. mai ales in cazul ipotecii cu dobdndd variabila) (fin. (din case) sewer. (check) weigher ~ oficial/autorizat . (aptitudine.(mar.capacity of a ship ~ a spatiului de sub punte . (dr. facilitate) ability.waybilled quantity ~ livrata/predata delivered measure/ weight ~ nevagonabila .landed quantity. distribution channel ~ de irigatie . railhead. ship canal/channel cancelar^.(prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) channel of distribution. outturn ~ disponibila .

loading/supporting capacity ~ de incarcare pe punte .de transport a marfurilor de volum .) cargo/cubic capacity.(posibilitatea de a plati prin cambii fi. ability ~ navlosita . capacity for work ~ de operare a portului . (de productie) surplus capacity ~ excesiva — (de productie.) testamentary capacity. in consecintd.) deadweight capacity/all told/ carrying capacity/tonnage.) capacity to contract ~ cubica — (in picioare cubice sail metri cnbi) (mar.bruta .nominala . burden.volume capacity ~ deadweight/totala de incarcare -(mar. ability to make a will .) ability to inherit ~ testamentara . cargo capacity/ deadweight.(a portcontaineruliii} container capacity ~ in pasageri .(a navei) passengers in berth ~ in vrac .(dr. de a fi snpus dreptnini cambial) capacity to contract by bills ~ de stivuire .(dr.CAP-CAP 63 .ability to pay.gross capacity ~ contractuala .working capacity.dock capacity ~ de finantare . operating efficiency ~ de refrigerare . fata de cerere) overcapacity ~ in baluri . paying / useful deadweight ~ neutilizata .grain capacity/cubic space ~ de incarcare pentru cherestea lumber load capacity ~ de incarcare pentru minereu .stowage capacity ~ de tancare . cargo capacity.(dr.(a navei) weight-carrying capacity.cubic storage capacity ~ de a produce castig/venit .idle capacity . effective deadweight ~ excedentara .excess capacity. ship's cubic capacity ~ cubica de depozitare .tankage capacity ~ de trafic .traffic capacity ~ de transport .(dr.(a instalatiei) refrigerating capacity ~ de schimb . payment capacity.freezing capacity ~ de depozitare .financing capacity ~ de incarcare . carrying / net/ payload capacity.(dr.(a navei) bale capacity/cubic ~ in containere .productive/ production capacity. solvency ~ de productie .) legal competence/ capacity.storage capacity ~ de deservire a docului .) capacity to sue ~ legala .earning capacity ~ de congelare .) deadweight cargo capacity.port capacity ~ de plata .(mar.capacity in bulk ~ jurisdictionala .) freight tonnage ~ neta/utila de incarcare/de incarcare de marfa .ore cargo capacity ~ de indatorare .(valoarea maxima a datoriei in structura capitalului) (fin.(mar.carrying capacity '.) deck load capacity ~ de incarcare pentru cereale .) debt capacity ~ de munca . lastage.(mar.nominal capacity ~ succesorala .

capital of reserve ~ de rise . frozen assets ~ circulant/de rulment .issued share capital ~ emis sub forma de actiuni preferentiale .principal ~ de dotare .64 CAP-CAP ~ volumetrica .(valoarea combinatd a activelor fixe si curente ale unei firme) trading capital ~ de baza . principal. dar neemis .(capital existent sub forma titlurilor de valoare) fictitious capital ~ fix .(parte a capitalului real formatd din bunuri care partidpd la un singur dclu de productie. permanent assets. lockup.(parte a capitalului real formatd din bunuri durabile care partidpd la mai multe dcluri de productie si care se consumd treptat) fixed capital/ assets.authorized but unissued capital ~ bancar .(drept acordat consiliului de administrate al unei societdti anonime de a emite actiuni la nivelul autorizat al capitalului social) authorized capital .(capitalul utilizat intr-o afacere.(capacitatea capitalului unei band de a face fata unei eventuale evolutii negative a activelor sale fdrd a deveni insolvabild) capital adequacy ~ angajat .stated capital ~ disponibil present/spare capital ~ emis .banking capital ~ blocat/imobilizat .(situatie in care se afid o persoand cu venituri mid.(lipsa de motivatie a somerului de a cduta o slujbd atdta vreme cat primeste ajutorul de somaj) unemployment trap capital adj.investment capital ~ de rezerva . ~ activ .f. trap capcana lichiditatilor .preference capital ~ fictiv . physical capital ~ fix specific . essential s.domestic capital ~ autorizat . activul net) capital employed/ owned ~ autohton .n.(cu anumitd intre-buintare in procesul de productie) specific capital .(active pdstrate sub forma de bani sau sub oricare altd forma care poate fi rapid transformatd in numerar) active capital ~ adecvat .(al unei band) surplus reserve.(situatie apdrutd atunci cdnd dobdnzile pentru obligatiuni sunt atdt de scdzute.) primage ~ si avarie conform uzantelor (clauzd de conosament) primage and average accustomed cap can a s. cubic capacity/content capa s. al cdrei ajutor social e diminuat in functie de cdstigul obtinut din munca suplimentard si care nu are stimulente pentru a muncf) poverty trap ~ somajului . meat posibilii investitori opteazd pentru detinerea de numerar) liquidity trap ~ saraciei . consumdndu-se complet in decursul acestuia si care trebuie inlocuite cu fiecare nou dclu) circulating/working capital ~ comercial .(investit in activitdti cu grad ridicat de rise) venture capital ~ declarat .lockaway.measurement capacity. capital. {mar.f.autorizat. capital. chief.(capitalul social pus la dispozitia unei sucursale de societatea-mamd) endowment capital ~ de exploatare operating capital ~ de investitie .

wild capitalism capitalist adj. shareholders '/stockholders' equity ~ propriu esential .invested capital ~ imprumutat .dead/ unproductive capital ~ nevarsat . si economica) funk money ~ uman .unpaid capital ~ nominal . (SUA) capital stock ~ strain —foreign capital ~ subscris .share capital.(volumiil total de capital emis de o societate comerciald sub forma de actiuni .(emis sub forma de actiuni comune) ordinary capital ~ proaspat . capitalist(ic) s. n. capitalist .CAP-CAP 65 ~ global .state capitalism ~ monopolist .(al unei societdti) core equity ~ real — (capitalul existent in economia reald.commodity capital ~ neemis .total capital ~ inactiv/neproductiv .f.inactive/idle/ unproductive capital ~ indisponibil/nelichid .m.initial/opening/seed capital.) uncalled capital ~ in actiuni neemise .unissued capital ~ in numerar .(platibile in rate de actionari) {bur. in calitatea lor de proprietari) subscribed capital ~ si dobanda .(expresie a capitalului social al unei societdti comerciale evaluat prin valoarea nominald a titlurilor de proprietate emise) nominal capital ~ obisnuit . (SUA) capital stock ~ in actiuni comune -junior capital ~ in actiuni neachitate .(in special imprumuturi) fresh money ~ productiv .liquid capital ~ .in cazul societdtilor pe actiuni .marfa .{din motive de instabilitate politico. company equity.productive capital ~ propriu/al actionarilor .(aportui in bani si in naturd pe care asociatii sau actionarii s-au angajat sd-l pund la dispozitia societdtii comerciale.cash capital ~ liber . equity of a company. principal ~ investit .sau de parti sociale .corporate capitalism ~ de stat .paid-up/deposit capital capitala s.loan capital ~ in actiuni .in cazul societdtilor de persoane -) registered/share capital. care rezultd dintr-un proces de productie anterior si serveste la producerea altor bunuri economice) real capital ~ refugiat .free capital ~ lichid .unissued share capital ~ mort/neproductiv . (pras) capital capitalism s.(detindtori de actiuni comune) equity.human capital ~ variabil .variable capital ~ varsat .(atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sau de un climat politic sigur) refugee capital ~ social .principal and interest ~ transferal in strainatate . equity capital.monopolistic/ monopoly capitalism ~ salbatic .industrial capital ~ initial .contemporary capitalism ~ corporatist .unavailable capital ~ industrial . capitalism ~ contemporan .

penalty cargo ~ de animale vii .smart card ~ de numerar .(balizat in vederea reciiperdrii) lagan ~ complet .) unique selling proposition caracteristici ale produsului product features ~ tehnice si de exploatare ale navei ship's specification carat s. load.n.n.. freight. full cargo/ load.) to capitalize capitalizare s. freight boat/camer/ship/vessel. fin. charge. (bur. freighter. data de cursul bursei pentru acthmile emise si aflate in posesia actionarilor) market capitalization capitatie s. characteristic (feature). floating cargo ~ amestecat — (fdra mdrci si separatii) bulk pile. burden.n. general cargo carrier/ship/ vessel ~ .coasting cargo } ~ de cereale . freight container cargoplan s. (mar. carat carburant^.dunnage cargo ~ cu miros specific .(pentru marfuri si pasageri) combination ship/vessel . all-cargo ship/vessel caric s. cargou cargocontainer s.) cargo.66 CAP-CAR capitaliza v.general-purpose cargo vessel.balance cargo.ocean cargo vessel ~ pentru marfuri paletizate palletized cargo carrier ~ pentru marfuri standard .containerizable cargo ~ cu fardaj . shipful ~ containerizabil .f.f. shipment.) cargo/loading/ stowage plan ~ cu partizi de marfa .') capitalization .n.oceanic . capitation (tax). shipload. (bur. (plastic) card ~ bancar .t.n.live load ~ de cabotaj . mixed cargo ~ aruncat in mare . head/poll tax caracteristica s.chip card ~ cu microprocesor .a rezervelor .grain cargo ~ de cherestea .f.tentative cargo plan cargou s..(cargo) liner ~ de marfuri usoare ./M.commodity type stowage plan ~ final .final stowage plan ~ preliminar . fuel card s.(folosit la bancomate) cash card cargobot v. cargo boat/carrier/ship/ vessel.n. (SUA) lumber cargo .container .bank card ~ cu cip . (mar. fin.timber cargo.coastwise freighter ~ de linie .sea lorry ~ mixt .(care contamineazd alte marfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .(emisiune de actiuni gratuite pentru actionarii existent!) capitalization of reserves. salient feature ~ unica — (trasaturi specifice care diferentiazd un produs de concurentd si care pot fi transmise consiimatorului prin intermediul unui mesa/ publicitar simplu) (corn.light cargo ship/vessel ~ de mic tonaj .standard cargo ship/vessel ~ universal .container carrier/ship/ vessel ~ de cabotaj . scrip issue ~ bursiera — (valoarea de piatd a unei finne.

(tdiatd sail preparata) meat ~ afumata .measurement cargo ~ deplasabil .distress cargo ~ in saci .bottom cargo ~ in lazi .smoked/smoke-dried meat ~ alba . (SUA) canned meat ~ cruda .f. 1.{care nupoatefi limit Idngd alte marfuri) incompatible cargo ~ in baluri . return cargo/freight/load ~ de linie .general cargo ~ de petrol .barrel cargo.incoming cargo ~ de Tnapoiere/intoarcere .m. outward cargo/freight ~ de produse albe .cargo/shipment in bulk.deck cargo/load.dry cargo ~ uscat in vrac .n. career a face ~ — to work one's way up.clean cargo ~ de produse negre . careerist. careerism carierist s.{jam nominalizareu portului) optional cargo ~ lichid .palletized cargo pentru strainatate freight outwards ~ periculos . office/place hunter caritabil adj. cargo in bulk.nerujat .shifting cargo.stowed cargo ~ strivit . (de piatrd) quarry. 50 de picioare cubice} light cargo cariera s.mixt . to have a good record a imbratisa o ~ .damaged cargo ~ incompatibil .CAR-CAR ~ de import .inbound cargo/freight. (stone) pit 2. loose bulk cargo ~ incarcat pe baza de conosament cargo covered by bill ~ la optiune . home freight. eleemosynary carne s.to take up a career carierism s. bulk cargo/freight.frozen meat ~ conservata .bale cargo ~ in butoaie .white meat ~ congelata . homeward cargo/freight.f. cargo oil ~ de plecare .bagged cargo ~ in stare buna . cargo liable to be broached ~ deteriorat .oil/petrol/petroleum cargo.(pe magaza) even load cargo ~ uscat . nava afundatd pdiid la linia di mcdrcare regulamenturd) full ami complete cargo ~ rubrical .{in documente dc transport) captioned/subject cargo ~ stivuit .v.wood cargo ~ de marfuri generale .bulk dry cargo ~ usor — (cu indice de stivuire de pesii.(mugaziile pline .dangerous cargo ~ plin si complet . barrelled cargo/goods ~ in cala . shipment on deck ~ de umplutura . outbound freight.case cargo ~ in pericol .(la sosirea navei in portid de destinatie) cargo in good condition ~ in tranzit .mixed cargo .untrimmed cargo ~ nestivuit unstowed cargo ~ paletizat .liquid cargo .transit freight ~ in vrac . charitable.tinned/preserved/potted meat.(din caiiza arimdrii necorespunzdtoare) crushed cargo ~ uniform repartizat .raw meat . inward cargo/freight.filler cargo ~ de volum/cubaj .black/dirty cargo ~ de punte .berth cargo ~ de materiale lemnoase .departure loading.

shipowner's pool ~ al armatorilor de nave de linie liner conference ~ al speculantilor a la baisse .cheque book.(cont.traffic pool ~ de optiuni .telephone directory ~ de vizita .deposit book ~ de economii . trustification cartela s.n.n.residential district ~ de locuinte aflat in administrarea autoritatilor locale .(mar.instruction book cartea mare .n.) impersonal ledger ~ verde — (de asigurare auto internationala) green card carti mari auxiliare/analitice .n. cartelization.packing cardboard ~ de esantioane .(cu date despre clasificarea navelor) register book ~ de telefon .y. district. (SUA) checkbook ~ de depozit .t.fresh/butcher's meat ~ ro§ie . to trustify cartelare s.brownstone district ~ muncitoresc .patent pool cartela v.membership card ~ de plata/retinere a impozitului (pe salarin) tax deduction card ~ de sindicalist . ring.red meat carnet s.) ledger ~ mare impersonala/generala (cont.council estate ~ de locuinte ieftine .workman's pass ~ de registru . (pentru note) note book 2. to paste cartonaj s. seaman's passport ~ de membru . to cartel.best seller ~ de munca . to cartelize.) bear pool ~ al speculantilor a la hausse .postal card ~ tehnica .address book ~ de cecuri .union card ~ de sofer . (SUA) land office ~ postala . book ~ de credit .n.f.land/cadastral register.) freight conference ~ maritim . (de alimente sail alte produse uzuale) ration card/book ~ de alimente .(colectie de materials textile) sample card cartona v. industrial etc. (cartonare) pasteboard work 2.workers' (residential) district/quarter cartofor.f. (mucava) pasteboard. section.tenement district ~ elegant . (act) card.option pool ~ de stabilire a navlurilor .(bur. 1.) quarter ~ de locuinte .signature card ~ funciara . (mai subtire) cardboard ~ de ambalaj . to bind in boards. ward.food card cartier s.68 CAR-CAR ~ proaspata .shipping conference ~ pentru schimbul de licente asupra brevetelor de inventie . savings book ~ de marinar .passbook.(cent.sailor's pass.{bur.business card ~ de vizita cu specimen de semnatura . 1. cartel.debit card ~ de mare succes . (specific. pool. (obiecte de carton) pasteboard goods/wares .f.credit card ~ de debit .driver's licence carte s.w. (permis) licence ~ de adrese .) bull pool ~ de companii de navigatie . syndicate ~ al armatorilor . gambler carton s.t.) subsidiary ledgers cartel s.

pawnshop ~ de asigurari sociale .) paymaster.commission house ~ de comert .) denomination ~ socioprofesionala . cashier. (India) rubber 2. catalogue ~ comercial .) bail ~ legala .booking office. (de salarizare. 1.clearing house ~ de economii . (corn. (dr.petty cash ~ neagra — (cu fonduri nedeclarate) slush fund caseta s. warranty. cloakroom ~ de bani .(dr. (fel) kind.post-office savings bank ~ de inregistrare . category.quality of bills of exchange ~ de salarizare .m. (SUA) tire ~ natural . sort. pay/paying office. cash/cashier's/money office. (de corner!) house 3.f.provident/savings bank ~ de economii la oficiul postal .tenement house ~ de schimb valutar . habitation 2. cataloguist categorie s.discount house ~ mica . (pentru bijuterii) casket.n. {in magazin) desk.m.safe.social and professional category/class categorii de impozite .) to annul. pay desk/office. (pentru bani) cashbox.) cash register ~ de raport . (pentru instrumente) case easier s.trade catalogue ~ comercial cu adrese . teatru) box office ~ de broken . (care plateste salariile militarilor. guarantee.t. to put/to enter into a catalogue catalogator^. desk office casnic adj. (de casa) home.f.mail-order catalogue cataloga v. 1. (la banca) counter ~ cu apartamente sau camere de mchiriat .business/commercial/ trading house ~ de compensatie .legal/compulsory guarantee . (menajer) household catalog s. (la cinema. (de autovehicul) tyre. 1.CAR-CAU 69 cartoteca s. (lista) list 2. to catalogue.tax schedules cauciuc s.. cash department.t. 1.) inventory. (dr.social insurance fund ~ de bagaje .(bancomat) automatic teller machine casierie s. (garanfie.trade directory ~ de oferte pentru comenzi prin posta . money box. house. strongbox.salary bracket ~ de unitati — (pentru bani.natural/plant rubber ~ sintetic .mutual insurance/benefit fund ~ de amanet . cash register. grade 2. impozitare) bracket ~ a cambiilor . gaj) security.n. cataloguer..) messuage ~ de ajutor reciproc .(corn. order.lodging house ~ cu dependinte . to reverse casa s. to quash. 1. till.baggage room. (incapere) filing cabinet casa v.f.exchange office ~ de scont . (clasa) class. (casierie) cash office.f. home-made. (fisier) card index 2. vault ~ de bilete . (locuintd) dwelling.synthetic rubber cautiune s. 1. (la banca) teller. (la casa-de bilete) booking clerk ~ automat .. catalogue.f. greutdti etc.f. ale muncitorilor etc. collateral 2.

excursion.in balast/neproductiva .case of emergency.circular tour ~ pentru probe de receptie .to travel on business ~ pe mare . cauza s. (pe mare) voyage. contingency caza v. (pe navele comerciale) shipmaster ~ de cursa lunga .f. (implicdnd o destinatie) to (make a) journey.{mar. {twist) tourist ~ cu abonament . (pe apd) to voyage '. captain of the port -.m.fortuitous event ~ in speta . (jzidiciar) criminal/identification record calator s.dock master .foreign-trade master. case. passage out ~ de inapoiere .f. sea captain. usurious camatarie s. money lender.) to sue/to summon smb.m.' {de port) harbour master's office .f.s'. cause.(a cererii de onorare a iinei polite de asigurare) proximate cause a pune pe cineva in ~ . to be/to go touring. to be/to go on one's travels. 1. \. usurer.t.) acceptance trial trip camatar s. to voyage calatorie s. (pe mare) voyager 2. passage home ~ de predare — (la expirarea termenului de navlosire pe timp) (mar. {motiv) reason. {care da imprumut pe amanet) pawnbroker.) (legal) case.concrete case ~ neprevazut — unforeseen event. (pasager) passenger. a scoate pe cineva din ~ .round trip/voyage .) delivery voyage ~ dus-intors . lawsuit.70 CAU-CAP a depune ~ pentru cineva . ground 2./.i. to accommodate. (cu destinatie precisu) journey.nver master ~ maritim . {mar.pleasure trip ~ de ducere .to practise usury capitan s. captain 2. (CM bilef) fare. trial ~ proxima . {intdmplare) event -• de forta majora .m.n.to go/to travel by sea. (fara a wdica destinatia) to travel (about). 1. (de obice'i mai lungd) travel. out of court ca'is.) loaded voyage/passage ~ de agrement .cu trenul . usury. traveller.{mar. skipper.harbour/port master. pawnee camataresc adj.to go/to travel by rail/train ~ in interes de afaceri .(a navei comerciale) homeward/inward/return voyage.n.de port . (rutd/cursd maritimd regulatd) trade ~ cu caric la bord .(dr.regular traveller calatori v.(a navei comerciale) outward/outgoing voyage. captain of long course ~ de doc . light/unloaded passage ~ in circuit .) captain. (scurta) tour. extortionate practice(s) a face ~ . act of God ~ fortuit . to lodge cazare s.f.(dr. (dr. trip.sea master capitanie .) to rule smb.to go bail for smb.(a petrolierelor fji a min era lierelor) ballast passage/voyage. accommodation cazier s.fluvial .

suplirncntare -.f carriage.f.sea carrier ~ ulterior .'('. \a dobdndi} to acquire. gain.(dupa plata taxeior si (• impozitelor) disposable income " tiea$teptat'/neprevazur . portage carbune s.•>/' a exercitdrii tiitiiror drepni''!^': de conversie) full\ diluted earnings .windthL (profit) -. (pair of) scales: (pentru greutdti.{avantaje financiare acerbate de o fa'md angajatilor important! pentru a evita ca acestia sd fie atrayi de conciirentd'} (man.praf.(profitii! obtimit da.steelyard a pierde la ~ .{mar. pi.bulgari .to lose (in the) weight a trage la ~ . (cargo) carrier.de cauza ./.coal powder. (. (un premiu)• to carry off 2. 1. (prm muncd) eamings-(yeriii) income. carter. retum(s). icteric} prize.de capital .earnings per share . to overbalance ca$tig s.f: ipotezei conversiei titiitrilor coin'-" tibile . {departea sa) to win over ~ net – to net ~ piata – to capture the market ~ procesul – to win one`s case ~ teren – to gain ground ~ un avantaj – to gain an advantage . to gain: to win: {prin munca} to earn. dross of coal casuta s.disponibil .to weigh heavily cantari .(dr. haulage.m. [la ciirsele de cai} stake .(acordate angajatilor pe langa salarul obisnuit)fringe benefits • supuse retinerilor pentru pensie pensionable emoluments castiga v. (dintr-o afacere. proprietari de nave si comandanti) common caiTier ~ independent/necartelat .lump/large coal ~ cosificabil baking/metallurgical coal ~ cocsificat .pe actiune complet diliiate (cdstigu! pe actiune recalciilal 'h' h.perquisite ca$tiguri disponibile pentru actiunu-comune earnings available t'" commons .} nonconference carrier ~ maritim .t.caked coal ~ marunt small/slack coal ~ .\' share . (mangaT) charcoal ~ brun .(mar.m. man') weighing lever machine ~ decimal .pe actiune . earnings . revenue.suplimentar .) recovery o^ judgement . vanzarea activelor de capital) capita' gains . proceeds. (beneficiu. profit. (posta!d) post-office box catlike s..n balance. (mineral) (mineral) coal.(termen general pentrn companii de navigatie.centesimal balance ~ dc precizie — precision balance ~ roman .) golden handcuffs cantar s.nedistribuit .} on-can'ier carau^ies.f.(in uivulende) retainc. handcuffs ~ de aur .'. profit'} benefit.to outweigh. contract carrier ~ asociat — (la un cartel maritim} conference carrier ~ comun ..CAR-CA§ 71 carau$ s.brown coal. to weigh to have a weight of ~ rnai greu/mult decat .n. lignite ~ .

) principal office ~ atomo-electrica nuclear power station ~ electrica . cheque to order ~ la purtator .t.producing centre ~ de profit — (unitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.bearer cheque.raised cheque ~ de calatorie .order cheque. to yield (up).business centre ~ de cost (unitate cdreia i se pot aloca niste costuri specifice) cost centre ~ de productie .tourist centre cemor s.dud/bad cheque ~ m alb . a unei firme etc.continuous customary dispatch centrala s. (directie) central/head office. circle.) centre ~ al orasului .canceled cheque ~ bancar .stale cheque ~ fals .(de bancd impotriva falsificdrii) marked cheque ~ necompensat .traveller's cheque ~ de retragere .hydroelectric power station ~ telefonica .nonpar cheque ~ -corespondenta . (dr.(al unei persoane fizice) personal cheque ~ platit/onorat . (grup de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ vicios al subdezvoltarii/saraciei underdevelopment/poverty vicious circle .blank cheque ~ la ordin .limited cheque ~ cu suma falsificata . emporium ~ de afaceri .telephone exchange ~ termica .m.to split the difference cedents.delivery speed ~ de operare a portului .returned cheque ceda v.f.) assignor.paid cheque ~ refuzat .port speed ~ uzuala .n.uncleared cheque ~ personal .f. centralism ~ economic state planning centralizare s.) profit centre ~ turistic .n.(de bancd) certified cheque ~ anulat .customary/usual/useful dispatch ~ uzuala continua .power station ~ hidroelectrica . financiar etc.bogus cheque ~ fara acoperire . (mar. to surrender.(de numerar din cont) (SUA) counter check ~ deschis/nebarat .steam-generating station centralism s. (procesul de concen-trare a autoritdtii si a deciziei la central organizatiei principale) (man. (a unei case de comert.bank cheque ~ barat . releasor celeritate s. cheque. (comercial.f.open/uncrossed cheque ~ expirat .correspondence cheque ~ cu limita de suma .m. cheque to bearer ~ marcat .downtown ~ comercial commercial/shopping centre. to assign ~ si unul si altui .72 CEC-CER cec s. to give up.n.) centralization centru s. auditor cere s. (SUA) check ~ acceptat/vizat .n.crossed cheque ~ care nu poate fl incasat la valoarea nominala .) celerity ~ de livrare/predare .

advertising research ~ §tiintifica .pure/fundamental/desk research cercetator^. to call for. cereals.fodder grain ~ grele . (corn. porumb. 1. grain. examination.. request. inspection.{man. cereal carrier.(in mass media) audience research ~ a comportamentului consumatorilor . demand.to undercharge cereale s.) operational research ~ publicitara . (corn.cu greutatea hectolitricd sub 60 kg) light grain cerealier adj.to overcharge ~ un pret mai mic . cereal plants.f..media research ~ a preferintelor consumatorilor consumer research ~ de marketing .attitude research ~ a mijioacelor de reclama . (a revendicd) to claim. grain carrier/ship. grain ~ furajere . (stiintific) researcher cere v.m..(cerere de produse ori factori de productie inter-sanjabili) alternate/composite demand.) demand.bulk grain ~ livrate in buna stare . hearing 2. s. to necessitate v. secard) heavy grain ~ in vrac . (dr.to claim damages. corn dealer cerere s.delivered sound grain ~ usoare . demand for substituible goods ~ atipica . 1.(pvdz. application. orz. to make/to put in a claim for damages ~ un pret mai mare .research and development ~ motivationala . official examination.(totalitatea cheltuielilor planificate pentru o perioadd determinatd.scientific research ~ teoretica .consumer demand ~ agregata . (de plata a unei societati ai caret actionari sunt sohcitati sd plateasca sumele restante pentru actiunile detinute) call ~ a consumatorilor . to ask (for).(grdu. grain-carrying ship/vessel cerealist s.f.marketing research ~ de piata . exaction 2. 1.t. claim.market research ~ -dezvoltare . pi.(relatia de interconditionare dintre cr entered preturilor bunurilor de consum si inde-xarea salariilor nominale care accen-tueazd inflatid) inflationary vicious circle cercetare s.. {plata unei datorii} to call in 2.CER-CER 73 ~ vicios inflationist . cereal.n.f. control. (un pret) to charge. (a necesita) to require. to request. (a pretinde) to exact.(notiune care exprimd exceptiile de la legea cererii) non-typical demand . (audiere) trial. suit 3. (stiintificd) research 3. seminte de bumbac .(pentru a descoperi factorii psihologici care determind comportamentui consumatorilor) motivational research ~ operationala .. run.) to be in request/demand ~ despagubiri . (scrisa) petition. to demand.) (anchetd) judicial inquiry. destinate achizitiondrii de bunuri produse in cadrul economic! nafionale) aggregate demand ~ alternativa / combinata / pentru bunuri substituibile .r. corn. analysis ~ a audientei .w.

direct demand ~ educationala — {element al pietei ediicatiei care reflectd comportamenlul consumatorilor de servicii educationale) demand for education ~ elastica .seasonal demand .controlata .d'c cotare/listare . demand tor complementary goods . (nevoie) want.speculative demand ~ spontana .(cerere de doud produse care se folosesc impreuna) complementary/joint demand....constanta . cargo booking ~ de valuta .• .lenuer demand w i't:sra^r.slack demand .dc amanare . 'i•ol'•el•llit.1 anes- . despagubire cu drepturi l>rionlare prior claim dc inSocinre .iiSUi ia un moment dat in • oi'sornia iilie. constund dlii cerereu tie nc{i\'e tHoneltire) demand tor money ~ (ir' iliuncii — (neccsand de munca s>.speculative .) indent for space ~ de transport .-.ale iiilei activilati -. [necesiiate) necessity.:'>'(.slaba .(mar.(cererea pentru un factor de productie rezullatd din modificarea cererii de pe piata produsului finit la care a contribuit factorul respective derived demand ~ directa . (exi^entd} ^cquircnient .(situatie in care dona sail mai multe produse concureazd pentru satisfacerea cererii pieici) competitive demand .concurentiala .{u vruai^eic'' de .? indtlin^yita} replacenient .ve oh-ria . daim for damages de declarare in stare de faliment -(r..^'i•^r!l[.leniaMd -• cu. .domestic demand .damage cl.•'.N-' a depunr'rilor ^11'! ~ de tonaj .TinU.) application ior quotation/listing de credite .74 CER-CER ~ complementara/pentru bunuri complementare .{in economic) credit demand de daune/despagubiri ..sluggish demand -~ sezoniera .) buyers over cereri de serviciu . :.previzibila — anticipated demand .supply and demand cererea mai mare decat oferta (bur.reala .sporita — increased demand ~../' i bankruptcy petition.spontaneous demand .pent-up demand '.. if.) shipping request.(a platii) petition for respite .n.usiy. petition in DanKmptcy th.(mar. .effective demand ~ reconventionala .. tan if' fundse dc isii'i'nil -^I'arinr''} demand for iabour .l.<lc moneda — (componenfa a pieiei ')'i. need..10 '•. maija — (garantie qfenfd lie did'i. fi/.demand for currency ~ de vamuire in afara programului overtime request ~ derivata .steady demand ~.(bur.f.elastic demand ~ individuals .situations wanted cerinta s.individual demand ~ intermitenta .n.§i oferta .^i) {l>iu\) margin call'nouc.'.(dr.) counterclaim ~ redusa ."u'^('/f^..^ls .intermittent demand ~ interna .iu! 'md cc e.

(la petroliere •• free loading certificate ~ de lichidare in vama . (pentru navele dc cabotaj si de pesciat mat mart de 20 ii: tone-registrii) marine document.inspection certificate ~ de control vamal . certificatui oferind dobdndd) tax deposit certificate ~ de descarcare/debarcare ~ certificate of discharge.(a actiuniloi nominate) certificate of inscription.(asig.(al navei.weight certificate ~ de clasa . average certificate . ci de un accident) certificate of misfortune ~ de actiuni . mar. certificate of registration/registry ship's certificate of registry ~ de navigabilitate .. quality/grade certificate ~ de cantarire .(eliberat navei dupa inspectia de registrii) certificate os survey. prin care se certified faptui cd falimentui nil a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.{certificat de titluri <:/<••• valoare) savings certificate ~ de existenta ."xpt) certificate of manufacture/onHin ^ . (pentru navele iii.) jerque note ~ de depozit .: of seaworthiness. pasageri) certificate of clearance: (pentru ueronave) certificate c'i airworthiness ~ de nondumping .coasting certificate ~ de calitate certificate of quality.de cabotaj .clearance certificate.bond certificate . classification/class certificate ~ de control .(a mdrfurilor de . unei societdti comerciale) certificate 01 incorporation.) certificate of damage. (SUA'' certificate of enrollment ~ de libera incarcare .(acordat de instanta unui falit. (dovadd prin care banca recunoaste cd a acceptat si u inre-gistrat titluri sau valori in registrul de valori) deposit slip ~ de depozit pentru impunere -(folosit pentru plata impozitelor. discharge/ landinu certificate ~ de dividende .(certificat eliberat i'i'i' un fond de pensii care atestd cc'i beneficiarul stipulat in certificat este in viatd) certificate of existence ~ de expertiza .(certificat emis de o bancd americand in contui unor titluri de valoare strains') American depository receipt ~ de accident/ghinion .(a navel) certificate of classification.certificate of ' insurance.(mar.(mar. clearing bill ~ de nationalitate .dividend righi certificate ~ de economii . insurance certificate ~ de avarie . (1'.dc origine . survey certificate ~ de garantie .patent letter ~ de investitor .(titlii emis pe termen scurt sau mediu de o bancd) certificate of deposit.CER-CER ~ american de depozit .') certificai.(a unui produs) certificate of analysis ~ de asigurare .investment certificate ~ de inregistrare .certificate 01 guarantee/warranty ~ de inventator .nondiimpin^ certificate ~ de obligatiuni . damage certificate.share/stock certificate ~ de analiza .

to convey cesionar s.(se elibereazd dacd nova are dotdrile corespunzdtoare) grain cargo certficate ~ provizoriu de asigurare .) cession.(de actiuni) registered certificate ~ notarial .assignment of lien ~ de creante .assignment affected by novation ~ voluntara .(tip de certificat de dividende eliberat creditorilor sau actionarilor in cazul asandrii unei societdti) debtor warrant ~ de restituire a taxelor vamale (platite pentru mdrfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mdrfurilor de export) (customs) debenture.{transmiterea in scris a unei creante prin andosare fdrd a mentiona cesionarul sau persoana care va deveni creditor) assignment in blank ~ prin novatie . {dr. assignee.(prin care un creditor cedeazd unei terte persoane toate creantele sale) general assignment ~ in alb .(de actiuni.(al unei proprietdti) title report ~ de scutire de taxe vamale .voluntary conveyance/ consequence/disposition .f. transfer certificate ~ de trezorerie . to surrender. measurement certificate ~ de transfer (de actiuni) certificate of transfer. scrip ~ nominal .sanitary certificate ~ vama! pentru rambursarea surplusului de taxa vamala .(cu valabilitate pdnd la emiterea politei de asigurare) cover note ~ sanitar .{titlu de stat destinat acoperirii deficitului bugetului de stat) Treasury certificate ~ interimar/provizoriu .{cesiune de creante pe care cesionarul nu o notified debitorului/cedentului) undisclosed assignment ~ generala/globala .assignment of debts ~ de obligatii .76 CER-CES ~ de participare . actiunile sunt inegale ca valoare) fractional (share) certificate ~ pentru dobanda e$alonata . conveyance ~ a dreptului de retentie .t.notarial certificate ~ partial de actiuni .overentry certificate cesiona v.(bur. cdnd. transferee cesiune s.excise permit ~ de proprietate .assignment of obligations ~ fara notificare . (mar.m. obligafiuni) interim certificate.ownership certificate ~ de receptie . debenture bond ~ de sarcini .stowage/stowing certificate ~ de testare .acceptance certificate ~ de recuperare . in cazul fuziunii a doud societdti.{titlu ce reprezintd o participare la capitalul social al unei intreprinderi) participation certificate ~ de plata a accizelor .) to assign. {dr.) certificate of / measurement.tonnage certificate.{a produselor) test certificate ~ de tonaj . to transfer. assignment. transfer.) deferred interest certificate/scrip/ warrant ~ pentru transportui de cereale .(pentru o parte de actiune.clearing bill ~ de stivuire .

to spend. to spend ~ excesiv .(in interes de serviciu/afaceri) travelling expenses ~ de constituire/lnfiintare .petroleum wharf. oil jetty/pier/quay ~ de reparatii . expense.CET-CHE 77 cetatean s.f. (a risipi) to waste. (risipa) thriftlessness.government/national expenditure ~ cu reparatii extraordinare .dummy.customs wharf.(/acute la un activ depreciat. (taxe de chei) quay/pier/ wharf dues.(cont. wharfage.(asig.i.shipping pier. waste cheltuieli administrative administrative expenses.n.management expenses ~ de ambalare . loading wharf ~ de marfuri . to squander v. outlay.) capital charges ~ de calatorie/deplasare . legal quay cheiaj s. to expend.package/packing expenses ~ de amortizare .insurance charges ~ de avarie comuna . (banf) to disburse. to lay out. charges forward ~ de expertiza . mar.m.cargo quay ~ de marfuri in vrac . (speze) disbursement.wharf ~ pentru mijioace de alimbare/ mahonare . cargo terminal ~ de incarcare .prepaid expenses ~ bugetare .storage charges ~ de descarcare .warehouse charges ~ de armare — (a navelor comerciale) ownership costs ~ de asigurare . administration costs/expenses ~ anticipate .tanker jetty ~ plutitor . citizen cetatenie s. expenditure. pierage chelar s. cost..bulk-handling cargo quay ~ de operare .lighterage wharf ~ pentru petroliere . citizenship cheis. pier.discharging expenses ~ de distribute .passenger quay ~ de petrol . fin. descarcare) freight terminal ~ de operare specializat .) general average expenditure/expenses ~ de capital . wharf ~ de descarcare .distributive costs ~ de expeditie a marfurilor despatch/ dispatch fees.depreciation expenses ~ de andocare . working charges/ expenses .n.terminal ~ de pasageri .survey expenses ~ de exploatare . forwarding charges.m. queyage.(incarcare. charges.f.(a unei societal!} promotion/formation expenses ~ de deplasare . outgoings. de-a lungul duratei sale rdmase de viata) extraordinary repairs ~ curente .operating costs/expenses.(de productie) running costs/expenses ~ de administratie . wine cooper cheltui v.to overspend cheltuiala s. quay.dock/docking charges ~ de antrepozitare .(pe mila) mileage expenses ~ de depozitare .repair jetty ~ fluvial . floating bulkhead/ jetty ~ vamal .discharging quay. pi.t.

transport charges.variable expenses/costs a face ~ . overheads ~ initiale/de instalare . petties ~ neprevazute .extraordinary expenditure/expenses ~ fixe .cost taxable to ~ mari . sundries ~ estimative .customs charges ~ variabile .) salvage charges/expenses ~ de stivuire . (in statia terminus) (c. terminals ~ de mutare . fortnightly . unexpected costs ~ neprevazute recuperabile recoverable unforeseen expenditures ~ obisnuite .contingent/incidental expenses.petty expenses. m.selling costs/expenses ~ diverse .stamp charges ~ de transport .(a mdrfii) handling costs. spendthrift.stowage expenses. to get back one's money a-si reduce ~ .delivery charges ~ de manipulare .fixed/standing charges/expenses ~ generale .sundry charges/expenses.law costs. upkeep expenses ~ de judecata .) expenses for refloating ~ de regie . freight charges/costs. on-cost charges. production expenses de publicitate advertising expenditure/outlays ~ de ranfluare . wasteful s.general expenses. spendthrift.special charges. overheads ~ de reprezentare . initial costs ~ in sarcina .to incur expenses a lua toate ~ asupra sa .interest expenses ~ speciale .standard costs ~ suplimentare .entertainment expenses.to cover one's expenses. (mar.postal charges . costs of upkeep. thriftless. stevedoring charges ~ de timbrare .heavy expenses ~ marunte .carriage charges/expenses.initial/first outlays.removal expenses ~ de personal .estimated expenses ~ extraordinare .to reduce/to cut ones expenses cheltuitor adj.public expenditure ~ reprezentand dobanda . legal charges/expenses ~ de livrare .publice .factory/ manufacturing/systematic costs. table money ~ de salvare .cost of recruitment ~ postale .) shipping charges/expenses ~ de vanzare/desfacere .extras ~ si incasari .) terminal charges/costs.overhead expenses/charges. squanderer chenzinal adj.to defray expenses a-si acoperi ~ .ordinary disbursements ~ pentru recrutarea cadrelor .staff costs ~ de productie .78 CHE-CHE ~ de investitie outlay ~ de capital expenditure/ incarcare expenses loading charges/ ~ de intretinere expenses of maintenance. maintenance charges/costs/expenses.(mar.preliminare/de infiintare .f.{mar.(a unei societdti) preliminary expenses . departmental charges ~ standard .expenditure and receipts ~ vamale .

tenant.tenant a elibera o ~ .m. quittance (lucky) bargain acknowledgment. life tenant chirie s. stall.(platibild pentru conce-sionarea chestionar s. ~ de plata pentru manipulare sau lessee depozitare in statia terminus . (fortnightly) . fortnight.m.to make out a receipt from year to year chitantier s. indiferent dacii aceasta este in of questions exploatare sail nu} dead rent a completa un ~ . cash ~ de ziare .f. receipt.CHE-CIB 79 ~ contractuala .receipt 11 rack-renter duplicate ~ cu contract . hundredweight ~ de constituire a unui depozit ~ scurt .voucher for receipt tului fdrd acordul proprietaruliii) ~ de sold/lichidare .to fill in a questionnaire a da cu ~ to let out on hire/lease a lua cu ~ cheta s.to take up the collection house as (a tenant/lodger chilipir s.short/net hundredweight deposit receipt chio§c s. receipt book ~ fara contract .binding chimist^..to take on hire/lease a sta cu .f. rent.good receipt ~ cu contract valabil un an .to live in a cu cheta .} charter hire cherestea s.n./i.contractual rent ~ de wages navlosire .(pe timp) (mar.n.f ~ abuziv — (care continud sd ocupe o terminal receipt proprietate dupa expirarea contrac. ~ diferentiala .to hunt for ~ contabila .tenant for life.rack-rent ~ standard moarta .receipt for payment.softwood timber avantaje si facilitdti special e) differential ~ standardizata . paid receipt newsstand ~ de plata a taxelor vamale . chitanta s.receipt in fuli tenant at sufferance discharge ~ care plateste o chine excesiva ~ in dublu exemplar . voucher. (ghereta) booth ~ de plata .n.(valabil un anumit ~ neverificata .docket chirias s. converted timber.bookstall.formal receipt bargains ~ de asigurare provizorie . collection.f. {locator) lodger. list/set unei mine.(mai mare decdt esie sawn timber/wood. quintal.f.n.sawn timber per rent ~ excesiva/exagerata .(in vamd) deposr assayer receipt chintals.unaudited voucher numdr de ani) tenant for years ~ valabila .tenant at will cibernetica s. chemist receipt ~ -analist — (care determind titrul) ~ de consemnare . questionnaire.(c. bookstand. cybernetics ~ pe viata . (SUA) lumber normal deoarece include plata pentru unele ~ de ra§inoase . release a umbia dupa chilipiruri .f.de primire . lease chenzina s. (banii) takings a umbia . chance purchase/bargain.f. hire. timber.

(a banilor) uncovered circulation ~ fiduciara fiduciary circulation a pune in ~ .80 CIC-CIT ciclic adj.turnover ~ de afaceri totala/globala . (Id) to amount/to come/to figure to. to run into cifra s. cyclic(al) ciclu.daily turnover citric adj. (rutierd.fly-drive ~ turistic combinat zbor/croaziera pe mare .business cycle ~ de conversie a numerarului (perioada dintre momentui in care o firmd achizitioneazd materiile prime si eel al vdnzarii produselor finite) cash conversion cycle ~ de livrare .(divizarea pietei pe sectoare.economic circular flow ~ turistic combinat transport aerian/rutier . in functie de cheltuielile ocazionate de structura si evolutia in timp a familief) family life cycle ~ de viata al produsului -^product life cycle ~ de viata industriala .(bani faisi. feroviard etc.money circulation a marfurilor commodity circulation ~ a stocurilor .n. (monetard. to cite.work cycle ~ de afaceri .(cresteri si scdderi ale volumului si ale ritmului activitdtii pe parcursul unui an in anumite domenii de activitate) seasonal cycle cifra v. (martori) to subpoena .f.f.production cycle ~ de viata al familiei . tank.f.t.delivery cycle ~ de munca .binary digit ~ de afaceri .accounting information processing cycle ~ de productie . cycle ~ agricol .fly-cruise ~ turistic complet/cu toate serviciile incluse in pret .f.y. 1.inclusive tour circulara s. de mdrfuri) circulation ~ a banilor .total turnover ~ de afaceri zilnica .stock turnover ~ activa (bani aflati efectiv in circulatie) active circulation ~ fara acoperire . circular (letter) circulatie s. documente false) to utter cisterna s.agricultural cycle ~ de achizitionare/cumparare (frecventa cu care este achizitionat un produs) purchase/buying cycle ~ de activitate . reservoir cita v. numerical.) job cycle ~ de prelucrare a informatiei contabile .) traffic 2. (expressed) by figures circuit s. circuit ~ economic . n. figure. (intre 0 si 9) digit ~ aproximativa/estimativa/rotunda round figure/number ~ binara . number.(pentru mdeplinirea sarcinilor specifice postului) (man.r.(intervalul de timp dintre cumpdrarea de materii prime pentru productia de bunuri si incasarea numerarului dupd vdnzarea acestord) operating cycle ~ sezonier . cistern.) to summon.industrial life cycle ~ economic . (dr.(succesiunea perioadelor de expansiune si recesiune in activitatea economica) economic cycle ~ operational .

rate (of ships) clasa de mijioc . (a navelor) classification (of ships) ~ a activitatilor/posturilor . to class.product class ~ de unitati .(totalitatea navelor identice in privinfa constructiei si a destinatiei) class of ships/vessels. running-down clause ~ abordajului din vina ambelor nave (asig. specification. (a scri-sorilor) docketing.) both . unfisier) to file. (scrisori) to docket.) writ(of summons). the moneyed classes ~ de jos . (casare) cassation. (a casd) to quash clasare s. (dr.) to classify. (dr. dimensiune) sizing. ship's class ~ de produse .f. (a navelor) class (of ships). (implicdnd amenda in caz de neprezentare) subpoena clasa v. dimensiune) to size 2.f.to .blame collision clause .(cu eel mai scdzut confort in transporturile aeriene si maritime depasageri) economy class ~ intai . clause. classification. (sortare dupd mdrime. summons.first class ~ muncitoare .quality grade ~ de conturi .the ruling class ~ economica . pi. dimensiune) sizing. (dupd calitate) grading. to class. (a posturilor in functie de competenta cerutd si de sala-rizarea corespunzdtoare) grading. (dupd mdrime.(asig. (a sorta dupd mdrime.) collision clause. (sociald) class 3.) (respingere a unei actiuni) dismissal. mar.classification of ships.(pentru bani. greutdti etc. to rate clasificare s. (a documentelor mtr-o arhivd. annulment clasa s.(close atribuite obligatiunilor pe baza probabilitdtii de intrare in mcetare de platd a societdtilor emitente) bond rating ~ industriala standard .wealth-owning classes. (docu-mente mtr-o arhivd. (sort) grade 4.standard industrial classification ~ vamala — (categoria din cadrul unui nomenclator de taxe vamale in care este introdus un produs) customs classification ~ zecimala .job classification ~ a navelor .middle class ~ dominanta/conducatoare . classification. (dupd mdrime. (dr.quality of bills of exchange ~ de calitate . (categoric) class. dimensiune) sizing 2. unfisier) filing. warranty.) denomination clasele bogate/avute . 1.the lower classes clasifica v.) abandonment clause ~ abordajului/coliziunii .t. 1.f. ships' classification ~ a obligatiunilor .accounts class ~ de nave . (a sorta dupd calitate) to grade. 1.) {a respinge o actiune) to dismiss. (sortare dupd calitate) grading. provision. category 2. to classify.(in transporturile aeriene si maritime de pasageri) tourist class clasa a cambiilor .f.working class ~ turistica/a doua . mar. terms clauza abandonului (asig.decimal classification clauza s.f. to class. mar. (a clasificd) to classify. (a determina si a acorda clasa unei nave) (mar.CIT-CLA 81 citatie s. (pe mijioacele de transport) class 5.t. (dupd calitate) grading.

. mar. mar..) (clauzd care prevede rambursarea unei datorii in aur sail in echivalent-aur.(mar.la rand" .(asig. mar. mar. clanzd prin care se adangd la valoarea unei creante pe cea a unei cantitdti specificate de aur sail de echivalent-aur} gold clause ~ avariei .(in transportui de cereale} sea-damaged terms ^ ~ caricului in coliziutte .) grounding clause ~ evaluarii .) sister-ship clause ~ navlului .) overside delivery clause ~ natiunii celei mai favorizate .) valuation clause ~ extinderii politei de asigurare extended cover clause ~ .(mar. mar..lipsei de marfa" ..navei de serie" .) deviation/liberty clause ~ dreptului de retentie ..fara captura §i sechestrare" (asig.(asig.(mar.) floating/always afloat clause ~ politei fara obiect asigurat .) ready berth clause ~ .(asig. mar.(navei) breakdown/off-hire clause ~ .warranty clause ~ ghetii — (de predare a incdrcdturii in eel mat apropiat port neblocat de gheturi) ice clause ~ grevei ..(la predare) deficiency clause ~ livrarii/predarii marfii peste bord ..free of breakage clause ~ garantiei . mar.) flag clause ~ penalizarii .(asig.82 CLA-CLA ~ ancorei §i a lantului .(mar.(asig.(mar.policy proof of interest clause .) inchmaree/ negligence clause ~ ofertei .(a^/g.penalty clause ~ pericolelor marii ..) anchor and chain clause ~ -aur .avariilor de mare" .} average clause ~ avariei comune in strainatate (dispasa se intocmeste conform legii portului de destinatie) foreign general average clause ~ .freight clause ~ necumularii avariilor ..strike clause ~ ineflcientei .) escape clause ~ devierii .) free of capture and seizure clause ~ .(asig.) perils of the sea clause ~ .lien clause ~ esuarii . mar.(intr-un contract de angajare) confidentiality clause ~ continuarii asigurarii continuation/prolongation clause ~ contrastaliilor .) noncumulative clause <-~ neglijentei .(de o obligatie contractuald) (dr.(fin.up-price clause ~ danei/.) turn berth clause ~ pavilionului . war.(mar.fara raspundere pentru spargeri" .) demurrage clause ~ cre$terii preturilor .de la depozit la depozit" warehouse-to-warehouse clause ~ degrevarii .) cargo-worthy clause ~ . mar.most-favoured nation clause ~ navei apte de a transporta marfuri .(se tine cont numai de pierderile marfii) (asig.tender clause ~ .(abaterii de la drum) (mar.(asig.) freight collision clause ~ confidentialitatii .) berth/ berthing clause ~ danei pregatite .permanent in stare de plutire" (mar.(asig.operarii la rand" .

penalty clause ~ de diminuare a pagubelor .down price clause ~ surplusului .(asig.escalator clause ~ salvarii .) escalator clause ~ zadarnicirii voiajului .(asig.) call provision ~ de salvare/siguranta .(asig.) nonwarranty clause ~ de optiune pentru ambele porturi -(de incdrcare si descdrcare) dreading at both ends ~ de optiune pentru portui de incarcare dreading.) risk of capture and seizure clause ~ rosie .) salvage clause ~ scaderii preturilor .) excess clause ~ timpului nefavorabil .(clauza contractuala care ii permite unei parti sd renunte la o prevedere..reinsurance clause ~ riscului de captura si sechestrare (asig. exemption/relieving clause ~ de exonerare de raspundere -(asig.value given clause ~ variatiei preturilor contractuale (corn.proviso ~ contractuala .transit clause ~ valorii furnizate .(asig.(prin care vdnzdtorul aflat in deficit poate obtine un avans bancar) red clause ~ salariilor variabile .(prin care prima parte a daunei este suportatd de asigurat) (asig. care ii permite hdncii de investitii sd se elibereze de rdspun-derea de a cumpdra si de a distribin acthmile companiei) (fin. mar.(la data si locul mceperii contractului de mchiriere) delivery/disposal clause ~ pretului .) parity/par clause ~ de renuntare .(asig.) war clause ~ reasigurarii .) frustration clause clauza aditionala .price clause ~ razboiului . mar. mar.(mtr-un contract prin care cele doud parti se angajeazd sd supund arbitrilor eventualele litigii) arbitration clause ~ conditionala .) escape clause ~ de exonerare — exoneration.insurance clause ~ de asigurare a valorilor supli-mentare disbursement warranty clause ~ de asigurare maritima .(asig.(fin.predarii navei" .arbitration clause ~ de asigurare .(prevedere a unui acord comercial care ii permite .) weather permitting clause ~ tranzitului .marine insurance clause ~ de daune-interese . in anumite circumstante) waiver clause ~ de revocare — (inainte de maturitate} (fin.(de limitare ci rdspunderii asigurdtorultd) memorandum clause ~ de negarantie .) sue and labour clause ~ de evadare . dreadage ~ de paritate .(mtr-un contract de siibscriere. mar.CLA-CLA 83 ~ . mar.covenant ~ de arbitraj .) nonliability clause ~ de garantie . mar.warranty clause ~ de limitare a zonei de navigatie -(de cdtre asigurdtori) trading warranties clause ~ de memorandum .(la un contract) rider ~ compromisorie .

(de medic sau avocat) practice. al unui arhitect etc.f. 1.doubtful client ~ obisnuit/permanent .n.(asociafie de armatori care sunt in acelasi timp asigurati si asigurdtori) (asig.office building client s.implied term ~ ipotecara negativa .(asocierea mat multor persoane cu scopul de a constitui un portofoliu de investitii) investment club ~ nautic .regular/ permanent customer ~ potential .f. (local) club house ~ de asigurare mutuala . union. (pbisnuita) custom.) premises ~ administrativa/cu birouri .cease clause ~ de subrogare .subrogation clause ~ de transbordare . coalition. clientele a-si crea o ~ .touring club coachizitie s. instalafii etc.) client ~ care plateste in numerar . clientele.) insurance club ~ de investitii .(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute time clauses (hull and cargo) cladire s. clientage.restrictive/saving clause ~ reziduala/restanta .potential/prospective customer ~ sigur/serios .cash customer ~ care se tocmeste mult . (cu \'fcn.(privitoare la legatarul universal) (dr.boating club ~ turistic . (produs identic cu altui) clone club s. joint purchase coalitie s.trustworthy customer a fi clientui . shopper.f. customer.exchange clause clauze de asigurare a marfurilor -(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute cargo clauses ~ de asigurare in timp (a corpului 51 a marfil) .(care prevede cd. defeasance ~ suplimentara de asigurare -insurance rider ~ valutara . building. mar. (cartel ring .transshipment clause ~ de urgentare .bank clearing dona s.safe customer ~ solvabil .m. pe baza unor reglementdri prealabile) clearing ~ bancar .(angajamentui unui debitor fata de creditorul sdu de a nu constitui o ipotecd imobiliard in folosul unei terte persoane) negative mortgage security clause ~ multivalutara multicurrency clause ~ nula . (tehnicd de compensare a obligatiilor reciproce intre doi parteneri constdnd in compararea creantelor cu obligatiile dintre ei. (asociafie) club 2.(dr. connection. (al unui avocat.) residuary clause ~ rezolutorie .84 CLA-COA unei tdri semnatare sd suspende concesiile vamale acordate atunci cdnd nivelul importurilor afecteazd grav productia internd) escape clause ~ de sistare .void/invalid clause ~ restrictiva .) avoidance clause.n.f.{unui magazin) to deal at clientela s.to build up a connection cliring s. toate platile viitoare devin imediat scadente) acceleration clause ~ exceptionala exceptional clause ~ fara efect inoperative clause ~ implicita .haggler ~ dubios . dacd o datorie nu este achitatd la timp.f.

dintre fondurile proprii ale unei band si ansamblul angajamentelor ei) cover ratio ~ de capitalizare bursiera .fiscal code ~ maritim navigation act/laws ~ penal penal/criminal code ~ personal de identificare .f. joint founder cogestiune s.m. copartner.f.wage rates cofondator s. joint debtor codirector s.civil code ~ comercial .(raportui dintre datoriile pe termen mediu si lung si capitalurile permanente) debt ratio ~ de lichiditate (raportui dintre activele lichide si datoriile curente ale uneifirme) liquidity/current ratio ~ de randament . joint manager coeficient s.n.risk coefficient ~ de siguranta safety coefficient ~ de tonaj . drawing in. prevdzut de lege. coke works.m.postal code. coefficient. joint partner coca s.(raportui dintre pretui unei societdti la bursd si beneficiile ei) price-earnings ratio ~ de exploatare . coinsurance coasociat s.m.tonnage coefficient ~ marginal al capitalului (raportui dintre cresterea stocului de capital dintr-o anumitd perioadd de timp si cresterea rezultatelor productiei in acelasi interval de timp) marginal capital coefficient coeficienti de salarizare .(la bancomaf) personal identification number ~ postal .f.labour code ~ civil . rate. (SUA) zip code ~ silvic .m.) joint/part owner coasigurare s.m. a joint interest in an affair cointeresare s.output coefficient/ factor ~ de rise .load/cargo coefficient ~ de indatorare .(seturi de reguli pentru comportamentui din diferite profesiuni} codes of conduct codebitor s. factor ~ al elasticitatii cererii/ofertei -(mijioc de mdsurare a elasticitatii ce-rerii sau a ofertei in functie de modi-ficarea unui factor) coefficient of demand/supply elasticity ~ alfa — (evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) alpha coefficient/factor ~ beta . (corp de navd si aeronava) (asig.commercial code ~ de bare .) hull cocreditor s. joint creditor cocserie s. ratio.f.code of criminal procedure ~ fiscal .m.working coefficient ~ de incarcare .(pentru fixarea unor preturi) price ring ~ a licitantilor bidders'/bidding ring coarmator s.forest code/laws coduri de conduita . joint management cointeresa v.COA-COI 85 ~ a comerciantilor . code ~ al muncii . (in) to draw (in) ~ pe cineva intr-o afacere to give smb.(pe un produs) bar code ~ de procedura penala . (mar.m.financial incentive .f.(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) beta coefficient/factor ~ de acoperire (raportui. coking plant cods.t. (mate-riala) incentive ~ financiara .

f. sirainatate} indent .t. (impozite. colonial colonialism s.collision in tow ~ pe fluviu .{cont.n. (intre o navd in mars si una stationata} allision ~ accidentals! .registered parcel ~ expres — express parcel ~ fara valoare declarata .n.) collision.(in marina comerciald) certificated master ~ de cabotier . collector colets.f. collectivism colectivist s.to send away for comandant. to raise a subscription/collection colectiv adj.imminent impact ~ inevitabila . personnel ~ de redactie . merchant captain .to post a parcel coletarie s.m.n.t.editorial staff colectivism s. collection. {mdrfun) to indent ~ prin po§ta .n.) assets side ~ a debitului .86 COI-COM ~ financiara a salariatilor .de nava maritima . (asezare) colony. dyestuff.) sundries column colonial adj. collective. package ~ cu tara calculata .m. staff. taxe) to collect. to collect colectionar^.s'.accidental collision ~ iminenta . abordage. parcel delivery service. mar. commander./n.t. (coin. (asig. n. colouring matter coloranti alimentari . to raise.f. collective (body). {dar nelivrut) on order comanda s.f. column ~ a activelor .f. to order.food colours colportaj s. colonialism colonie s.f. encounter.tax collection colecta s.skipper ~ de nava comerciala . captain ~ brevetat . parcel. parcel post/deSivery/traffic coliziune s. collection ~ de mostre . colony.skipper comandat adj.tarer ~ cu valoare declarata .(in performantele societdtii in care lucreaza) employee involvement cointeresat adj.to make a collection. colaps s. collective farmer colectiviza v.post parcel a expedia un ~ .uninsured parcel ~ greu ~ heavy(-lift) package ~ postal .sample assortment/ collection.sea collision coloana s. collection/set of samples colectiona v.) debit column ~ diverse .shipmaster.berthing collision ~ la remorca .sea captain ~ de pescador . (de marfa. collectivist.river collision ~ pe mare . group. joint s. (cooperare intre firme independents pentru a influenta concurenta) collusion comanda v. {corner} mdrunt) dicker coluziune s.(cont.w.f.) order. collapse a intra in ~ . to get in colectare s. master mariner. collection ~ a impozitelor . subscription a face o ~ .f.n. captain.to collapse colecta v. to collectivize colectie s.(cont.i. settlement colorant s.f.inevitable/inherent collision ~ la acostare . •nai ales din. having/sharing a joint interest in smth.

•jc rue.m. ruei . intesrarea prodnclsi. in limita sumei la dispozitie..f.(cdtre broker de a cwnpdra. ' ' .COM-COM 87 ~ acceptata ..odour control ~ a poluarii cu petrol ~ oil pollution action combinare s.m.verticaia .order for government account. (beneficii. inter ese..) split order ~ externa .heavy order ~ neexecutata .blanket order ~ guvernamentaia/de stat .n. control.u's'ii. interese.foreign order ~ ferma .to place an order facut pe ~ .(reiinirea in cadrul HIH': orgaiiizatii a innii i^riip c/e opei'diiuin care se succed. ordinary pai-tns! comandita pannersl'su- comasa v.mail order ~ repetata . to combat. iiuu!i"i/0i! h.cort! isiei .custom-built/'-make comanditar s.{pentru a e\"ita trecerea muncitoriior in ^omaj) make-work a face o comanda .l!•. aclive/aclinp/workin. combustible s.f.ic^ .f. actiunile pe care acesta Ie alege) (bur.ie!l•K•i••l(Ou'-i.Qe carbuni .coi'jvcntionai hies .i.cunvciitional .) discretionary order ~ executata la preturi diferentiale (bur.direct order ~ discretionara/la apreciere . opiisd integrant verticalc-i liorizontal combinatioii/integration --.t. structural yi calilativ in raport cu naturci activitdtii economice) combination ol' production inputs ~ a intereselor . -1 .(mar. riscuri) pooling combate v.:.il. public procurement ~ la alegerea expeditoruiui . (de beneficii.special order ~ urgenta .(melodd contabilu pentru combinarea situatiilor conlabiu' a doud jirme care fiizioneazd) pooling of interests ~ orizontala — (fuziunea organizaiiilt>r in aceea^i companie sau mir-unci similard. combination ~ a factorilor de productie . fighting ~ a contrabandei .order in hand ~ de proba .t.open indent ~ mare .(pentru acelea^i marfuri) perpetual order ~ prin po$ta .'"1-.antiinflarnabij .backlog/unfilled order ~ permanenta .) indent for space ~ directa .trial/sample order ~ de tonaj . donnaiit/sleeping inactive/iimited/latenvsilent/ undisclosed partner comanditat s.repeat order ~ scrisa . to fight against combatere s.(modu-litate de combinare a factofilor etc productie sub aspect cuntitaliv. to control." cu sursele ae aprovizionare fi cu pirtele de desfacerc) vertical combination integration combustibit adj.definite/firm order ~ generala/nespecificata . fondun. foiiduri.rush/pressing order comenzi inutile .order in writing ~ speciala .'.h'^ergolic fuel .contraband control ~ a mirosurilor nedorite .u .. riscuri) to pool comasare s..iuei oli.

chain merchant ~ de cereale .. trading. sau detaiUst) merchant.88 CAL-CAM ~ solid . to merchandise comercializare s. commercialization.(sectoral serviciilor) invisible trade ~ in compensatie .import trade ~ de legume si fructe .coastal/coasting/ coastwise trade ~ de cherestea .colonial trade ~ cu amanuntul/in detaliu .) inland/home trade ~ intermediar/de reexport intermediary/intermediate/reexport trade ~ international . mai ales in relatiile cu strdindtatea.compensation trade ~ in rate/pe credit .luxury trade ~ cu cereale .(SUA) interstate commerce ~ invizibil .free trade ~ licit .commission merchant ~ cu amanuntui .illicit trade ~ interior . commercial. (cu magazin) shopkeeper..transit/entrepot trade ~ exterior . trade.contraband/ smuggling trade ~ de export .bulk trade ~ de schimb . trader.retail trade ~ cu articole de lux .foreign/external trade. (angrosist. (cu ridicata) corn dealer ~ de marfuri de ocazie . dealer. commerce.(pe o piatd restrdnsd) test marketing comerciant s. to commercialize. tradesman.drapery ~ cu vinuri .local trade . retailer ~ cu livrarea imediata a marfii .domestic/intemal/home trade. shopman.m.draper ~ de vinuri .(de mdruntisuri) pedlary. mercantile comercializa v.barter trade ~ de stat .second-hand dealer ~ de marfuri generale . {mar.corn/grain trade ~ cu materiale navale .lawful trade ~ Umitrof/de frontiers .) outward/overseas trade ~ ilicit .international trade ~ interstatal .vintner comert s.tally system/trade ~ infloritor .vintnery ~ de cabotaj .(cu amanuntui) corn chandler. (care vinde in rate/pe credit) tallyman. (de imbrdcdminte.ship chandlery ~ cu textile .state/govemment/public trade ~ de tranzit ..greengrocery ~ de marfuri in vrac .n..merchant member ~ angrosist .. echipament) outfitter ~ afiliat ..export trade ~ de import .solid fuel comercial adj.t.frontier trade traffic ~ local/regional .general dealer ~ de textile . trade. (in magazin) shopkeeping ~ ambulant . traffic.warehouseman. peddlery ~ angro/cu ridicata .wholesale/direct trade ~ colonial .timber trade ~ de contrabands .flourishing trade ~ liber . (mar. marketing. business.retail dealer. merchandising ~ experimentala . (mai ales in relatiile cu strdindtatea) merchant ~ comisionar .f.spot trader ~ cu retea de distribute . to market.

message ~ bancar . drummer comisars.to (carry on) trade a face ~ ambulant .parliamentary committee ~ permanenta . committee.del credere commission ~ pentru mandatare .seasonal trade ~ stradal ..(pidtit de navd in portnl de descdrcare) {mar. maritime commerce/trade. 1.) charter commission.to haberdash a face ~ intens .(tranzactie switch fdcutd la export.editing panel ~ electorala .f.control commission/ committee ~ de examen .multilateral trade ~ neautorizat . realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction a face.selling brokerage/ commission ~ del credere .election committee ~ financiara .postal trade ~ sezonier .(SUA) committee of supply ~ mixta . board ~ bugetara . (SUA) committee of ways and means ~ comuna . commission.world trade ~ multilateral .committee of inquiry. sea/seabome trade ~ marunt .brokerage commission ~ de navlosire . travelling salesman. commissioner ~ de avarie .n.to trade in a face ~ cu marunti§uri .CAM-COM 89 ~ maritim .to deal wholesale a face ~ cu .commercial shipping.(formatd din reprezentantii mai multor organizatii) joint committee ~ de ancheta .trust cost ~ pentru terti .dicker ~ mondial .unauthorized trade ~ pasiv .(asig.) address commission ~ de asigurare .(transportui mdrfurilor de export cu navele altei tdri) (mar.trilateral trade ~ triunghiular .underwriting commission ~ de vanzari .) passive commerce ~ prin po$ta . investigation committee.budget committee.(mar.to peddle a face ~ angro .(CM membri din camera fi senat) joint committee ~ parlamentara .(pidtit agentului de asigurdri) insurance commission ~ de brokeraj . board of examiners ~ de litigii . mar.kerb trade ~ trilateral . allowance. commercial traveller.audit(ing) committee ~ de control . commission.m.credentials committee ~ de redactare .examining board.) average agent/commissioner comisie s. {de intermediere) factorage 2.bank commission ~ de adresa . ship brokerage ~ de reprezentare .commission past us . (insdrcinare) errand.to carry on a good/roaring trade comis-voiajor s.working party ~ de mandate . fact-finding board ~ de cenzori .m.conflict/dispute committee ~ de lucru .standing committee comision s.agency fee ~ de subscriere .

airlines.".. (intermediar) factor.(SUA) committee of ways and means . 1.strike committee ~ de initiativa .tanker company ".' i 'r.t.steering committee ~ de redactie .s'i' nil spre cea cerutd) production-onented compaiiy '.temporary committee -.(mar. (un cec printr-o casd de coinpefisatie) to clear.(filiala iinui holding) operating company .o''i company .) stevedoring company ~ de transport de mobila .petroliera .f.i"):iny • <i': ."."eiu'l^tr.s^. re"-':U'nsos . express company ~ de nave de linie .} salvage company . (pentrii) to com-peiisate (for). (de intreprindere) local trade-union committee a face parte din ~ /a fi in ~ .comerciala ./'.msurai'u. 1.'n.export commission agent ~ portuar — runner comitets.editorial board ~ executiv .parcel delivery company.interim committee ~ ora^enesc city/town committee ~ permanent . (commission) agent 2.f.ii\-'' ~ de factaj/mesagerie .isio'i c'''iJ.raiiv/. (o chitone) to set off.interimar .standing committee ~ provizoriu .(ydndut la licitatie) lot money a face un ~ . to countervail.s'•. parcener companie s. street porter ~ de export .90 COM-COM ~ per lot .'••. to offset 3.) towage company ~ de saivare . (curler. .l . committee.cu unitati de productie multiple/ endependeiiif •1.trading company -.(. (bdiat) eirand boy.advisory board' commission ..n..executive/managing committee ~ de greva .sindical . (a echilibra.executive committee .secundara ./. company '. {fondid vaiiitar) to equalize ~ o pierdere . persoand care face diverse servicii) commissionaire.in. i conipensaiion.operationala .orientata spre productia realizabila -.(mar.sea trading company ~ de petroliere .(care nil este lider intr-un amimit domenhi) follower compensa v.liner company ~ de navigatie .to go on errand comisionar s. coheir.removal contractor(s) ~ de transporturi aeriene .river shipping company ~ de navigatie maritima .trade-union committee.de stivuire . to mdemr)ify(tor) 2.shipping/navigation company ~ de navigatie fluviala .to sit on/to be on the committee como$tenitor s.de remorcaj .^ .(mar.financiar .to take orders on commission a merge cu un ~ ..n-niiupie dr. joint heir. middleman...holding company ~. a contrubalansa) to counterbalance.to make good a loss compensare . board ~ consultativ .unpa''v " -^\ ^^t ferasc . airways ~ holding .de conducere .

decision making ~ distinctiva {man.) average bond computer s.{asig.producer behaviour ~ competitiv . consideration. proficient competenta s. la vdnzare. 11. jurisdiction ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ de baza — (a unei societdti) {man. remedy. competent. competence.ticket nipper compozit adj.f.industrial complex ~ portuar . complementary complet adj.organizational behaviour ~ strategic .) competence. reparations 2. to supplement: (o suma. sunt gata de folosintd imediatd) completely built up ~ dezasamblat .trading estate ~ industrial .{despre utilaje livrate dezasamblate} completely knocked down completa v. {realizat in fadrul negocierilor) tradeoff ~ de avarie . 1.executory consideration ~ pentru concediere/desfacerea contractului de munca .f.n. im cec) to fill in. complex ~ comercial . efficient.cheque clearing. indemnification.n. (un document. ~ interbancara a creditelor .(asig. o cantilute) to make up. {SUA) to fill out complex s. composite compromis s. compromise: arrangement.) core competence ~ de decizie . proficiency. competitiveness competitie s.pure competition complementar adj. pi. compensation. (ohstesc) communal comunal adj. conimunitv .port complex comportament^. numbering machine. completely ~ asamblat {despre utilaje care.{in afaceri) fair dealing compostor s.) distinctive competence competitiv adj. common.n. (dr. communal comunicat s.f. complete adv.f. indemnity. conduct ~ corecta . {regularizare a fondului valutar) equalization ~ a cecurilor .) average agreement ~ de avarie comuna ./i.severance pay competent adj. compensatory compensatie s.f. mar.COM-COM datoriilor) setoff. competency. communism coniunitate s. computer computeriza v.f.competitive behaviour ~ organizational ./i. ability 2. dating stamp. to computerize comun adj.{al unei firme in vedereu obtinerii de profituri maxime) strategic behaviour comportare s. give-and-take. (oficial) official statement ~ de presa . competitive competitivitate s.consumer behaviour ~ al producatorului . dater -" de bilete . agreement. mar. behaviour ~ al consumatorului . {cliring) clearing ~ executorie . competition ~ pura/perfecta . (iin cec) to write out.t.t. to (make) complete.n.credit clearing compensator(iu) adj.handout comunismi'. behaviour. 1. settlement.

paid/privilege leave ~ de boala .(de materie primd cdtre un sector industrial in mdna catorva furnizori) supplier concentration ~ a productiei .f. to dismiss. half-way a face ~ reciproce .n. (yacanta) holiday(s). (temporar datoritd lipsei comenzilor) to lay off concediere s.holidays without pay ~ pentru motive personale compassionate leave concentrare s. (a schita) to draft concept s. disparitie.t. discharge. fu-ziuni.) conglomerate concentration of production ~ fmanciara . cumpdrare a pa-chetelor majoritare de actiuni etc. n. crestere a capitalului firmei} financial concentration ~ orizontala a productiei . concept concern s. concern concesie s.) concentration of industry ~ a livrarilor .communal estate.t.production concentration ~ -conglomerat a productiei -(miscarea de absorbtie.t. to license concesionar s. (a formula) to formulate.f.summary dismissal ~ nejustificata/ilegala . leave (of absence).sick leave ~ de odihna . to grant.wrongful dismissal concediu s.(reunirea sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice care realizeazd un produs sau o grupd de produse) horizontal concentration of production ~ verticals a productiei (gruparea agentilor economici care realizeazd activitdti reprezentdnd diferite stadii in fabricarea unui produs sau a unei grupe de produse sub o conducere comund) vertical concentration of production concepe v.f.(pe o piatd) buyer concentration ~ a industriei .commonwealth Comunitatea Britanica de Natiuni Commonwealth of Nations concedia v. (proces prin care sectoarele economice sunt tot maiputernic dominate de cdteva firme mart) concentration ~ a capitalului . licensee ~ de servicii publice . grantee. profilul pietelor etc.Concentration of capital ~ a cumparatorilor .to meet smb. (SUA) vacation ~ cu plata .m. community property/regime ~ de interese . concession a face concesii cuiva .statutory undertaker . concessionnaire. dismissal. to discharge.business community ~ de bunuri . amplificare a sistemului partici-patiilor financiare.to make mutual concessions.annual leave ~ fara plata .(concentrarea unor sectoare industriale in anumite zone in functie de sursele de materii prime. (temporara datoritd lipsei comenzilor) layoff ~ disciplinara .92 COM-CON ~ de afaceri . (a imagind) to conceive.(forma de concentrare. to word. to give and take concesiona v.community of interests ~ de natiuni .holidays with pay.n.

rival s. acordarea de daune-interese) to cast condamnat s. composition.f.m.) settlement terms . (sociald) status. (acord cu creditorii) {dr. scheme of composition/arrangement between debtor and creditors.quality requirements ~ de cartel maritim conference terms ~ de creditare .(la o asociatie.f. competitor. stipulation.CON-CON 93 concesiune s.cutthroat/keen/severe competition ~ imperfecta . (dr.(dr.book of complaints. private arrangement.null and void condition ~ prealabila .fair competition ~ monopolists monopolistic competition ~ neloiala .^/.(in comertui cu cereale) American terms ~ atractive .(fin.f.m.(bur. register ~ de prezenta .f. 1. (cu) to compete (with) concurent adj. competition. convict.f. competitive. (stare. grant. rank ~ implicita . (in contu-macie) defaulter condica s. (clauzd) condition.implied condition ~ legala legal condition ~ nula .m. requests book a trece in ~ .attractive terms ~ contractuale . rivalry ~ agresiva . legal settlement. licenser conciliere s. (la amendd) to fine.(dr.(pentru desco-perirea zdcdmintelor de hidrocarburi) exploration license ~ forestiera .free competition ~ loiala .n.prevailing conditions ~ ale trasului pentru acceptarea cambiei . bankrupt's certificate concura v. un club etc. rival concurenta s. terms 3.) to convict. situation 2. lease. license ~ a unei cai ferate . (la plata despdgubirilor.perfect competition concurential adj. situatie) condition. franchise.) deed of arrangement/assignment.) terms of an issue ~ americane .) condition precedent conditii acceptabile .terms of acceptance ~ ale unei emisiuni .t.conditions of contract ~ convenite/stabilite .imperfect competition ~ libera . to sentence.to register conditie s.agreed terms.mining claim ~ scurta (yalabild pentru mai putin de 50 de ani) short lease concesor s. grantor.knocking competition ~ care nu se manifests prin preturi -nonprice competition ~ dura/acerba .unfair competition ~ perfecta .railway concession ~ de prospectiune . conditions agreed upon ~ de adeziune .credit terms ~ de exploatare/functionare -operating conditions ~ de lichidare .) condition subsequent ~ suspensiva .fair terms ~ actuale . conciliation concordat s.prerequisite ~ rezolutorie . book of entry.i. competitive condamna v. concession.) conditions of membership ~ de calitate .attendance book ~ de reclamatii .timber claim ~ miniera .

first-line management ~ la nivel mediu .conditions ruling ~ la realizarea unei investitii (impuse investitiilor strdine directe de cdtre guvernul tdrii respective) investment performance requirements ~ nefavorabile — unfavourable terms ~ preferentiale .mismanagement ~ ierarhica (man.to come to terms a pune ~ . (cadre) staff ~ a uzinei . trade terms ~ de livrare a secarei/granelor {mar. terms of payment ~ de plata a tratei .payment terms.) chartering terms ~ de operare la chei .unacceptable terms ~ in vigoare .) rye terms ~ de munca .94 COTM-CON ~ de linie . management.technical regulations ~ tehnice de calitate .(mar.general delivery terms ~ inacceptabile . (a supraveghea) to supervise. to run ~ o adunare .old terms a conveni asupra ~ . specifications of quality ~ uzuale .to make terms a-si formula ~ to lay down one's conditions. to superintend. (o afacere) to carry on. superintendence.terms strictly net cash ~ de plata pentru transport direct through rate ~ de preturi inclusive . to direct.preferential terms ~ tehnice .to preside over/to chair a meeting conducere s.varying terms ~ vechi/existente .discount terms ~ de vanzare .working conditions ~ de navlosire .f. (a unei afaceri) carriage. (administrare) administration.(mar. terms of delivery. 1.) quay terms ~ de plata . (supraveghere) supervision.(mar.integrated project management ~ direct responsabila de indeplinirea obiectivelor intreprinderii line management ~ dupa principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ generala .works management ~ centralizata .centralized management ~ colectiva -joint management ~ de proiect integral . leadership.terms of sale ~ generate de livrare .quality specifications.delivery terms.inclusive terms ~ de scont .t.(a datelor nesem-nificative din bugete sail planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .general management ~ gresita .) chain of command ~ imediat superioara salariatilor obi^nuiti . running 2.t.(pentru o eficientd sporitd) management by objectives . (a administra) to manage.usual terms ~ variabile . to condition conduce v. managership. specifications for delivery.draft terms ~ de plata in numerar fara reduceri . (reduceri de preturi acordate de angrosist detailistilor) temns to trade.middle management ~ prin eliminare .) berth/liner terms ~ de livrare . to make one's terms conditiona v.

1.(pentru transportui produselor petroliere) submarine/ underwater pipeline. privately confidentialitate s.(a unui angajat.editorship ~ superioara .t. confidentially.(dezacord apdrut nitre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) demarcation dispute ~ de interese . to work conferinta s.) gross misconduct confectii s. to confirm.f. store clothes.one-man/Caesar management conducta s. pipeline ~ de ape reziduale/uzate . in conformity/ compliance with. congress 3.acknowledgement of order ~ a creditului .waste pipe ~ submarina .(mdr/ii) acknowledgement of weight ~ a tranzactiei .briefing conference ~ de presa .(dr. pipe. {a fabrica) to manufacture. (grad universitar) lectureship ~ de instruire .f. (adunare) conference. sea pipe conduita s.participative management ~ redactionala .) concurrence of jurisdiction ~ de delimitare .to acknowledge the receipt of a letter confirmare s. according (to).as per account rendered ~ copiei anexate .adversity/conflict of laws ~ de munca .as per copy enclosed .press conference ~ la nivel inalt summit conference ~ nationala/pe tara nation-wide/all--country conference ~ telefonica . according to.f. ready-made/'-to-wear clothes.conference call a tine o ~ . wearing apparel confectiona v.advice of credit ~ a greutatii .conflict of interests ~ de legi .industrial/labour dispute ~ de retea — (apdrut mtre membrii unei retele de distributie) channel conflict conform adj. to confiscate. in asemenea situatii. corresponding (to) prep. to acknowledge ~ o §tire . true (to). n.advice of deal ~ de primire . (datoritd) owing to ~ avizului . confirmation. (secret) secret adv. care. confiscation.top management ~ unica . seizure ~ a marfurilor nedeclarate in vama seizure of goods not declared to the customs ~ de actiuni — (subscrise si nepldtite la termenul scadent) forfeiture of shares conflict 5.f.f.CON-CON 95 ~ prin participare . conduct ~ extrem de rea .to confirm a piece of news ~ primirea unei scrisori .f.acknowledgement of receipt confisca v. confidential. to seize confiscare s. in accordance/ keeping/agreement with. speech 2. . wear.t. este demis imediat) (man. (cu) conformable (to). pi. meeting.in conformity/ compliance with your order ~ contului remis .(^m^^v^^^ per advice ~ comenzii dvs.to give/to deliver a lecture confidential adj. acknowledgement ~ a comenzii . (discurs) lecture. conflict ~ de competenta/jurisdictie . confidentiality conHrma v.f.t.

refrigeration ~ rapida .river bill of lading ~ fractional .f.straight bill of lading ~ nou .n.liner bill of lading ~ de primire .t.general/omnibus bill of lading ~ curat/fara rezerve/mentiuni .clean bill of lading ~ de linie .f.quick freezing conglomerat s.as per invoice ~ legii .corresponding/ conformable to the original ~ darii de seama anexate . consigner.tax consultant ~ juridic . to write down conserva v.order/port bill of lading ~ la purtator . to refrigerate congelare s. pi. (mar.) bill of lading.n.m. consignee. council.technical adviser consiliu s. dar neincdrcate) received bill of lading ~ direct .r. (in cutii de conserve) to can. tinned food. (SUA) canned food consignatar s. freight document ~ colectiv .(marfuri recepfionate.inward bill of lading ~ pentru marfuri incarcate ship/ship's/shipped bill of lading ~ pentru marfuri neincarcate .96 CON-CON ~ cu originalul .(pentru o partidd de mar/a) parcel bill of lading ~ pentru marfuri de export .f.economic adviser ~ fiscal . to tin conserve s. depository consignator s.fresh bill of lading ~ oceanic .n. freezing.according to plan ~ uzului . depositor consignatie s.(corn. to record.ocean bill of lading ~ original .as per statement enclosed ~ facturii . 1.t. 1.outward bill of lading ~ pentru marfuri de import .delivery/landing order ~ la ordin .t. (membru al unui consiliu) councillor ~ comunal/municipal . to freeze. (economicd) conjuncture ~ a pietei .) as customary conforma v. (a inregistrd) to register. adviser.f.market condition/position conosament s.as per sample. congress conjunctura s. to comply with congela v. (bani) to deposit 2. board .direct/through bill of lading ~ fluvial . (forma de concentrare.m. consultant 2. de integrare sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice cu profil fi activitdti diferite) conglomerate congress. (a incredinta.legal/law adviser ~ tehnic .town councillor ~ economic .blank/bearer bill of lading ~ murdar/cu rezerve/mentiuni .m.uniform bill of lading consemna v. (de marfuri) consignment (of goods) consilier s.(cu menfiunea receptiondrii mdrfii in stare necorespunzdtoare/improprie) dirty/foul/unclean/claused/qualified bill of lading ~ nominal .n.(care urmeazd a fi incarcate} received-for-shipment bill of lading ~ -tip . depositary.according to the law ~ mostrei . up to sample ~ planului .original bill of lading ~ partial . a da marfuri spre pdstrare) to consign 3. consignor.

budget constraint ~ si retinere . (aforfa) to compel.board of trustees ~ districtual/regional . 1. (restricfie) restriction 2. to constitute. (fin. construction. (fin. (stingerea unui drept de uzufruct prin intrunirea. restraint. constituted ~ sub forma unei corporatii -incorporate. (dr. (a sili) to constrain.road building/making ~ de masini mechanical engineering constructii civile . constraint. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata angajamentelor contractuale) (bur. (legald) coercition.formation of a reserve fund constituit adj.(a navei) restraint and detainment constructor s. building. 1. to oblige.f. a infiinta) to form constituire s. structure. builder.) consolidation 4. 1. (stabilizarea cursului actiunilor} (bur. (a centraliza.marine engineer ~ naval . naval architect/constructor constructie s.company formation ~ a unui fond de rezerva . abordare in grup a unei societdfi-mamd cu filialele ei in scopuri contabile) consolidation 3. (antreprenor) building contractor ~ de masini navale . infiintare) formation ~ a unei societati .f.shipbuilder.district council ~ valutar .?. (exercitatd pentru semnarea unui contract) duress ~ a vanzatorilor descoperiti . consortium.) bear squeeze ~ aplicata de autoritati . (datoria publicd) to consolidate 3. ship construction.) (p datorie) to fund. directorate ~ de arbitraj . to bind over constrangere s.f.t. (centralizare. to engineer construire s.f.civil engineering ~ navale . managing board. a Integra bilanturile filia-lelor unei societdti-mamd in bilantui global care devine bilant consolidaf) (cont.) to coerce.m.) (a datoriilor) funding.(asupra navei) restraint of authorities ~ bugetara .) to consolidate consolidare s. syndicate constitui v. engineering ./. constructor. compulsion. (despre cursul actiunilor) (bur.civil shipbuilding construi v.t. naval construction/ architecture ~ navale civile . to force 2. 1.) consolidation consor(iu.r.(care vdnd la termen fard acoperire.currency board consolida v.conciliation board ~ de tutela . (formare. (lucrare) development ~ de automobile automotive engineering ~ de drumuri .f. (construire) building. (a datoriei publice) consolidation 2. construction.) to consolidate v.shipbuilding. construction 2./?. to construct. to consolidate. (cladire) building.board of directors. to build. in aceeasi persoand. to strenghten 2. (a forma. binding over 3. 1. a calitdtii de uzu-fructuar si de nud proprietor) (dr. incorporated constrange v. constitution.CON-CON 97 ~ comunal/municipal/orasenesc town council ~ de administratie .t.

private consumption ~ productiv .final consumption ~ intermediar — (de bunuri economice pentru a produce alte bunuri) intermediate consumption ~ intern . consulate.daily consumption consuma v.national consumption ~ neproductiv .acceptance account .t.client account ~ al vanzatorului/vanzarilor fara acoperire . (final) end-user ~ de capital — (despre ramurile si activitdtile industrials care necesitd un consume. counselling ~ financiara ./i. n.financial counselling ~ in sectorul promovarilor . consumption ~ de capital .public consumption ~ specific . (a folosi) to use.n.short account ~ bancar .98 CON-CON ~ a unei pozitii .capital consumption ~ de combustibil . m.(cont bancar investit pe piata financiara) cash management account ~ al clientului . advisory a avea vot ~ .unproductive consumption ~ ostentativ .m. consumerism constientizare s.consul general consular adj.end-user. (cunoasterea calitdtilor unui produs de cdtre consumatori) awareness conts. (SUA) checking account ~ de accepte .) intrabranch consumption ~ national . (in baza cdruia se pot emite cecuri) cheque account.) career counselling consultativ adj. account current.(despre ramurile §i activitdtile industriale care necesitd un volum mare de forta de mimed) labour-intensive ~ final .n. 1.m. (a risipi) to waste 2.f.creditor account ~ curent . consul ~ general .) position building consuls.bank/banking account ~ blocat . consular office ~ general . account ~ activ . adviser ~ managerial . consulting. consultant.consulate general consultant adj.(prin cumpdrarea treptatd de actiuni pentru a evita cre§terea bruscd a pretului lor) (bur. to have advisory vote ~ public . consultative.(cont.(intr-o firmd) (man. to use up 3.to be present in an advisory capacity.domestic/home consumption ~ intraramuri . consulting s.f.specific consumption ~ zilnic .current account. stimulat de dorinta confirmdrii unei pozitii sociale superioare) conspicuous consumption ~ privat . final/ultimate consumer ~ progresist . (energie) to consume.blocked/frozen account ~ comun -joint account ~ creditor .productive consumption volum mare de capital pentru a functiona) capital-intensive ~ de forta de munca .(de operatiuni) active account ~ administrat . to exhaust consumator s.(nemotivat de necesitdti.progressive consumer consumerism s. consular consulat s. (a epuiza) to spend.fuel consumption ~ final/de produse finale .management consultant consultants s. consumer.

) monthly account .(cdnd se inregistreazd mart variatii ale profiturilor anuale) dividend equalization account ~ de fonduri de rezerva .suspense account ~ in valuta .(in baza unui credit) open account ~ descoperit .reserve account ~ de lichidare/decontare .inactive/dormant/dead account ~ interimar .detailed/specified account ~ din cartea mare .charges account ~ de curing .capital account ~ de casa .(corn. (SUA) thrift account ~ de egalizare a dividendelor .interim account ~ in credit .deposit account ~ de depozit la termen .(corn.sales account.depreciation account ~ de buget .settlement account ~ de modificare a patrimoniului asset liability adjustment account ~ de plati e$alonate .) credit account.purchases account ~ de activ .fixed deposit account ~ de depozit la vedere .(a profitului net) appropriation account ~ de amortizare .income and expediture account ~ de virament .production account ~ de profit §i pierderi .custody account ~ de depozit .noninterest bearing account ~ fiduciar .bad debts account ~ de credit .trust/trustee account ~ inactiv .deferred payment account ~ de productie .foreign currency account ~ loro — (cont deschis de o bancd din strdindtate pentm corespondentiil sdu din alta tard.clearing account ~ de compensatie .ledger account ~ diverse .deschis .offset account ~ de concentrare .loan account ~ de credit neachitat la scadenta delinquent account ~ de custodie .(cu sold debitor) debit/debtor account ~ de alocare/repartizare .consignment account ~ de control/rectificare .(cont bancar din care se achitd regulat platile curente) budget account ~ de calculare a profitului brut trading/working account ~ de capital . (SUA) charge account ~ in tranzit/tranzitoriu .overdraft ~ detaliat .savings account.CON-CON 99 ~ de achizitii .control/ adjustment/total account ~ de creante nerecuperabile . cu scopul de a mregistra sumele care se incaseazd in folosiil sdu) loro account ~ lunar .sight deposit account ~ de economii .transfer account .sundries/sundry account ~ fara dobanda . account sales ~ de venituri/incasari fiscale revenue account ~ de venituri si cheltuieli .profit/gain and loss account ~ de vanzari .cash account ~ de cheltuieli .{cont de depozit in care se vireazd periodic sume de ban!) concentration account ~ de consignatie .

unbalanced account ~ nostro .de inflatie .merger accounting ~ creatoare .management accounts ~ nominale .(cont deschis de o bancd la corespondentui sdu din strdindtate.inflation accounting ~ fara cifre .nominal accounts ~ pe doua rubrici . bookkeeping. (in Marea Britanie) chartered accountant ~ managerial atestat/autorizat (care lucreazd in sectorul afacerilor) (SUA) certified management accountant ~ public/autorizat .(date in baza cdrora se asigurd conducerea.consolidated accounts ~ de creante .single-entry bookkeeping ~ manageriala .annual accounts ~ consolidate .to carry to account a trece in contui cuiva .provisional account ~ remis .accounts receivable ~ de datorii .economic activity accounts ~ ale sectoarelor economice economic sectors accounts ~ anuale/finale .(conturi din bilanf si situatia venitului care se schimbd o spontaneous accounts a trece in cont . accounting. in care se tnregistreazd toate operathmile bdncii titulare) nostro account data cu modificarea vdnzdrilor) ~ numeric . planificarea. accountant ~ atestat/autorizat .to place/to carry to smb. bookkeeper.'s account contabil-y. accountancy 2.group accounts ~ de plata a impozitelor .(bazatd pe simboluri.numbered account ~ particular .depreciation accounting .public accountant ~ public atestat/autorizat .(SUA) certified public accountant contabilitate s.integrated accounting ~ in partida dubia .real accounts ~ spontane .f. sarcinile administrative) managerial/ management accounting ~ nationala . pentru uzul conducerii) figureless accounts ~ financiara .special/separate account ~ specificat .accounts payable ~ de grup .certified accountant.outstandings ~ impersonale .(SUA) Treasury tax and loan accounts ~ debitoare .(conturile bdncilor-corespondent deschise la o boned data) vostro account conturi ale activitatii agentilor economici .double-entry bookkeeping ~ in partida simpla . (de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) drawings account ~ provizoriu .transferable account ~ vostro . (serviciu) accounting department ~ a costurilor .creative accounting ~ de amortizare .national accounting .financial accounting ~ integrata .personal/private account.two-sided accounts ~ reale .100 CON-CON ~ nesoldat .m.private account ~ personal .itemized account ~ transferabil .cost accounting ~ a costurilor curente/de inflatie current cost accounting ~ a fuziunii .account rendered ~ special/separat .impersonal accounts ~ manageriale . 1.

fine bank/trade bill. characteristic 2.sea road. (ruta) route 2.inland waterway ~ ferata .prime/superior/high first quality.commercial quality/ grade ~ conform mostrei .investment bill ~ domiciliata .product quality ~ a vietii . means ~ de apa navigabila . (pepiata bursiera) doldrums camata s. (SUA) railroad ~ ferata uzinala .f.merchantable quality calitativ adj.coastwise sea lane cai de comunicatie .accepted bill ~ andosata .quality as per sample ~ de asociat/partener .) total quality ~ vandabila . qualified. qualitative calm s.f. (msusire) quality. bill (of exchange) ~ acceptata . usury cambial adj.60 CAL-CAM.partnership ~ de membru .overdue past-due bill ~ cu scadenta fixa .. property.f.. kind. two-name paper ~ cu scadenta depa§ita .functional quality ~ inferioara .yard track.f.bank/banker's bill. journeyman calificare s. (mijioc) way. finance bill ~ comerciala . (a unei obligatiuni. street. bill.(despre grdu) fair average quality ~ mediocra .quality of life ~ acceptabila .fair quality ~ buna . fineness ~ totala .lines of communication ~ si mijioace . cale s.n.) dual capacity ~ functionala .perfect quality ~ la incarcare .navigable waterway ~ de navigatie interioara .fixed-date bill ~ curata/fara rezerve/mentiuni clean bill of exchange ~ de clasa tntai . calendar calfa s. attribute.rail.standard quality/grade ~ stipulata/convenita . care exprimd gradul de rise pentru investitor) quality ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ a produsului .{mar.ways and means calendar s.stipulated quality ~ superioara . railway. prime/respectable bill ~ de complezenta . kite ~ de investitie . asset. grade 3. course 3.training at the job calificat adj.low/cheap quality ~ ireprosabila . seaway ~ maritima costiera . (a muncitorilor) skill ~ la locul de munca .sound quality ~ comerciala . skilled calitate s. path.(man.(a brokerilor de a lucra ca intermediari sau pe cont propriu} (bur. (caracteristica) (distinctive) feature.f. 1. (fel) sort.poor quality ~ standard .membership ~ dubia .medium/average quality ~ medie buna .accommodation bill.domiciled bill .commercial/trade bill.n.se/iy abstract) way. works/factory railway ~ maritima .backed/endorsed bill ~ bancara . qualification.) shipped quality ~ medie . 1. (drum) road. (w .f. cambie s.

conservative accounting ~ tabulara .tanc .watertight container.CON-CON 101 ~ prudenta .insulated container ~ nereturnabil .van container ~ de marfa .export quota ~ de import . lift van ~ fara marfa . (la bursa de valori.single-trip/disposal container ~ pentru lichide .(a mdrfurilor) dust damage contango s.transfer container ~ de tranzit . containerization ~ .) contamination.. disputed claims office.floating barge container ~ .sealed container ~ standardizat . container ~ celular .bulk container ~ pentru marfa uscata . (corn. (a caricului. continuation contencios adj. pollution ~ cu praf.tank container containeriza v.n.refrigerated container ~ izotermic . legal/law department contesta v. (corn.to keep the books container s.) quota system contingentat adj. pand la urmdtoarea lichidare.(pentru mdrfuri in vrac) open(-top) container ~ ermetic/etan? .f.pallet container ~ pentru transporturi maritime shipping container ~ -platforma .n.returnable container ~ reversibil .cargo/freight container ~ de transbordare . m special cu apd de mare) (asig.(pentru lichide) flexible container ~ frigorific .import quota ~ tarifar . la bursa de mdrfuri.noncaptive van container ~ de vagon . (plafon cantitativ ori valoric al importului sau al exportului unor mdrfuri mtr-o anumitd perioada) quota ~ de export . amdnarea achitdrii unei datorii.f. prin plata unei dobanzi.tabular bookkeeping a tine contabilitatea .to dispute a debt.empty container ~ flexibil . to contest.(mar. to contaminate.reversing container ~ sigilat .tariff quota contingentare s.stowable cargo container ~ -slep .) subject to quota restrictions .(pentru portcontainere cu celule) nesting-type container ~ combinat . to put a claim in issue contingent s.standardized/ISO container ~ stivuibil . to containerize containerizabil adj.(din aluminiu si otel) combined aluminium-steel container ~ de aluminiu .f.packaged container ~ pentru paleti .chei la chei" . mar. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.van container ~ demontabil .demountable container ~ deschis/fara capac .platform container ~ returnabil .n.t.fluid container ~ pentru marfa m vrac .all-aluminium container ~ de mare capacitate . contentious s. claim department. to pollute contaminare s.t.t. to dispute ~ o creanta .n. containerizable containerizare s.dry freight container ~ pentru pachete .) pier-to-pier containerization contamina v.

cancellable contract ~ asupra pretului de navlu . redraft contracont s.f.) contra contract s.(asig. against ~ chitanta . meter ~ de apa .tying contract ~ de imbarcare pe o nava straina (mar.lease .) aleatory contract ~ anulabil .commission contract ~ de cumparare .{corn.bottomry bond/contract ~ de imprumut maritim cu angajarea marfii . n. covenant ~ aleatoriu . (mar.bootlegging ~ de razboi .occasional contraband a face. partnership deed ~ de cesiune .) cash and delivery ~ tuturor riscurilor . contrabandist ~ de alcool .absolute contraband ~ de arme .freight agreement ~ bilateral/sinalagmatic .employment contract.consensual contract ~ cu clauze restrictive .(acord formal intre emitentnl unor obligatiuni fi detindtorii acestora) indenture ~ de exclusivitate .n. articles of agreement ~ de angajare pe voiaj .respondentia bond ~ de mchiriere .marine insurance contract ~ de asociere . deed. (actiune) smuggling.) ship's/shipping articles.gas meter ~ electric — electric meter. contract.bootlegger contracambie s. illicit trade 2.(prin care o companie angajeazd o persoand intr-o functie de conducere) service contract ~ de comision . (care functioneazd cu monede} slot meter contra prep.bilateral/ synallagmatic contract ~ -cadru .water meter ~ de gaze .to smuggle. (cont. 1. smuggler.(in cazul cdnd o obligatie contractuald nu este indeplinitd) fixed penalty bond ~ cu titlu gratuit/fara contraprestatie .purchase deed ~ de depunere in consignatie .collective labour agreement ~ consensual . contraband (trade). counter. mar.gun running ~ de bauturi spirtoase .tie-in contract ~ cu optiune — (prin care actiuni sau mdrfuri sunt tranzactionate la o data si un pret specificat) option contract ~ cu penalitate fixa . (mar/a) contraband/smuggled goods ~ absoluta . to carry/to run contraband (goods) contrabandist s..(mar.publishing agreement ~ de emisiune .on receipt ~ numerar la predare .war contraband.skeleton contract ~ colectiv de munca .(a mdrfurilor) contract of consignment ~ de editare .contract of agency ~ de arendare .m.nude/naked contract ~ de angajare .articles/deed of partnership.102 CON-CON contort. agreement.n.) foreign agreement ~ de tmprumut maritim .f.lease ~ de asigurare — insurance contract ~ de asigurare maritima .) against all risks contrabands s.(asig.deed of assignment ~ de colaborare .) voyage-to-voyage contract ~ de agentie/comision . contraband of war ~ ocazionala .

) fraudulent contract ~ executat/terminat .) berth charter ~ de transport pentru cereale (mar.) grain charter ~ de transport pentru ingrasaminte chimice .time charter .(cu obligatii independente unele de altele) severable contract ~ dolosiv .formal contract ~ futures .) charter ~ de inchiriere a navei nude .(mar.single-trip charter ~ de navlosire pe voiaj e consecutive consecutive voyage charter party ~ de navlosire pentru caric uscat dry cargo charter ~ de navlosire tip .absolute bill of sale ~ de vanzare conditionata conditional bill of sale ~ de vanzare-cumparare .CON-CON 103 ~ de inchiriere a navei .) charter by demise.agency contract ~ de societate . freight contract/agreement ~ de navlosire brut .(dr.enforceable/executory contract ~ fiduciar .de navlosire pe voiaj .labour contract ~ de munca cu specificatia neaderarii sindicale — (sub sanctiunea rezilierii) yellow dog contract party ~ de munca pentru o anumita lucrare .) bill of adventure ~ de transport in conditii de linie (mar.(mar.) ore charter ~ de ucenicie .lump-sum charter ~ de navlosire curat/fara rezerve/ mentiuni .gross-form charter ~ de navlosire cu navlu global/ forfetar . charter party. hire-purchase agreement ~ deschis de navlosire .bill/deed of sale ~ de vanzare absolut .clean charter ~ de navlosire dus-intors .futures contract .(mar.) fertilizer charter ~ de transport pentru marfuri generale .(fard echipaj fi materiel Ie) (mar.licence contract ~ de monopol .fixed job contract ~ de navlosire .) trust deed/ instrument.easy terms.) charter.(dr.executed contract ~ executoriu .memorandum of association ~ de stat . carriage/shipping contract.underwriting contract ~ de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului .public contract ~ subscriere .round-trip charter ~ de navlosire pe termen .monopoly contract ~ de munca .(fdra indicarea anticipatd a porturilor si a incdrcdturilor) open charter ~ direct/fara intermediar .(mar.(mar. demise/bare-boat/bare-hull charter ~ de licenta .indenture.) general charter ~ de transport pentru minereuri (mar. private treaty ~ de vanzare in rate . contract of affreightment/carriage. articles of apprenticeship ~ de vanzare .bargain and sale. deed of trust ~ formal . deed of conveyance.direct contract ~ divizibil .uniform charter ~ de reprezentanta .

) uniform charter ~ unilateral . weight equalizer..(pentru o proprietate ulterior subinchiriatd) head lease ~ reziliat .re de mdrfuri ori active financiare la o data viitoare prestabilitd) futures a H legat printr-un contract . contractor.f.) countertrade contraprestatie s. forged.f. to fake up contrafacere s.verbal contract contracte actuale .executory consideration contrasemna v.implied contract ~ inactiv — (in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ in antrepriza . (o obligatie) to lay oneself under contractant s.ra. adulteration.f. to forge.contract by deed/under seal. check.f. (la licitatie) counterbid contrapartida s. countermand.to be under articles a incheia un ~ . fake. forgery. spurious contragarantie s.oppressive contract ~ principal de inchiriere .onerous contract ~ opresiv . balance weight.t.liquidated demurrage ~ extraordinare/necontractuale unliquidated demurrage ~ ocazionate/produse .demurrage incurred.i.void contract ~ secundar .f.to enter into/to conclude an agreement contracta v. cancellation contramarca s.t. o datorie) to contract.f.) consideration ~ executorie . to incur. (penalizdri) (mar. (corn. redraft .f.f. incurred demurrage contratrata s.f.) demurrage ~ contractuale . counterfoil.m. to call off contramandare s. to countersign contrasemnatura s. privy contractual adj.null and void contract ~ oneros .running contract ~ in vigoare . contracting party.unilateral/one-sided contract ~ verbal . (dr. contractual. to counterfeit.f. fake contrafacut adj.(mar. special contract.(ca opus al contractelor futures) actuals ~ financiare futures/la termen financial futures ~ la termen .standard agreement ~ -tip de navlosire .valid contract ~ la termen . specialty ~ -tip . surety for a surety contragreutate s. v.104 CON-CON ~ global .f. heel contraoferta s.(contracte de vdnzare sau cumpa. pi. to adulterate. counteroffer. counterpoise contramanda v.t. countersignature contrastalii s. (un imprumut. counterfeit(ed).package deal ~ implicit/tacit .t. to cancel.(prin care se of era echipament complet si asistentd pentru pornirea imediatd a activitdfii) turnkey contract ~ in curs de derulare .forward contract ~ nul si neavenit . stipulated by contract contraface v. to countermand.subcontract ~ spot/pentru disponibil . counterfeit.spot contract ~ sub sigiliu privat .

administrative control ~ al creditelor . surveyor 2. (in autobuz) ticket inspector ~ de calitate .(asig.) rummage ~ vamal impotriva contrabandei contraband control controla v. contravener. (supraveghere) supervision 2. (financiar.mandatory control ~ statistic . trespass contribuabil s. contributor.superannuation contribution ~ proportionals — (la avaria comuna) rat(e)able contribution control s.(exercitat de guvern pentru a limita inflatia) squeeze ~ al navei . checking.(mar.(pentru a vedea dacd se pot acorda unele facilitdti fiscale) means test ~ bugetar .n.f.i. offender. mar. inspector.credit control ~ al managementului bancii (efectuat de banca centrald) bank examination ~ al masei monetare . (director economic) controller. vamal etc.(in constructii) quantity surveyor ~ de bilete . (inspectie) inspection.) ticket collector. trespasser contraventie s.(asig.) draft/draught survey ~ operativ . (revizor contabil) auditor 3. (a verified) to verify. ratepayer.m. quota ~ la avaria comuna .f.(decurgdnd din detinerea a 51% din actiunile unei firme) working control ~ pe loturi standard . checkup.) supervisor. (mar. comptroller ~ al cantitatii .technical control ~ vamal . equivalent value contravenient s.budgetary control ~ contabil . (a inspecta) to inspect. (a examina) to examine. (bdneascd) share.m.wage and price control ~ al statului .audit ~ de calitate . (exercitat de actionarul sau grupul de acfionari care define mai mult de 50% din actiunile unei societdti) control ~ administrativ . taxpayer. (yerificare) check. 1.t. mar.(c. tax bearer contribui v.f.surveyor of weights and measures .(executat de autoritdti) boarding ~ al preturilor .) control.price control ~ al salariilor si al preturilor .) general average contribution.customs examination/ inspection/search. contribution.CON-CON 105 contravaloare s.to hold the market controlor s.statistical control ~ tehnic . examiner. 1.inspector ~ de masuri si greutati . transgressor. to contribute contributie s. 1. average bond/payment ~ la coliziune .m.state control ~ al venitului/averii . to check up. (masa monetard) to squeeze ~ piata . (al unei activitdti etc. infringer. (examinare) examination.) (SUA) hotchpotch ~ pentru pensie . contravention. infringement.f.quality control ~ de pescaj . to control. (a supraveghea) to supervise 2. (conturi) to audit 3.standard batch control ~ prin imputerniciti .

domestic limited convertibility convertire s.collective labour agreement . conversion ~ in numerar .de reasigurare .f. admissible conventie s. conversation.agreement in writing conversie v.(mar.) truck train ~ fluvial .de larg .f.long-distance call. a titlurilor de valoare) realization convoca v. (al unui document) tenor ~ de umiditate . communal agricultural organization ~ agricola de productie . (capacitate) capacity 2. 1. agreement. cooperative bank . titluri de valoare) to realize convertibil adj.106 CON-COO ~ vamal . (concordat. acord intre un debitor si creditorii sdi pri-vilor la lichidarea datoriilor priii plata iinei sume mat mid decdt intreaga datorie angajata) (dr. (acceptable acceptable.f.(pentru o subscriere) to assemble a banking syndicate convocare s.credit union/cooperative. cooperative society ~ agricola .) composition ~ colectiva de munca . cooperation cooperatist adj.(despre active. talk ~ telefonica .(tendinta marilor societdti de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la credite bancare) securitization converti v.preventive officer.) convertibility ~ externa .f.(a activelor.m. assembling. convoy . titluri de valoare) realizable convertibilitate s. toll/trunk call coopera v. emi-terea de noi tUhiri pentru a inlocui alte titluri) (fin. to call together. convertible ~ in numerar .luggage inspector continut s. cooperative farmer cooperativa s. to summon ~ o intrunire/§edinta .f.to call a meeting ~ un sindicat bancar . (schimbarea condi-tiilor initiale ale unui impruinut. (adundri.) offshore convoy ~ de tragere .n. cooperative s.treaty reinsurance ~ pentru evitarea dublei impuneri -double tax avoidance agreement ~ po^tala .cooperative shop/store.f convening. (bandd transportoare) conveyer.) to convene.telephone conversation ~ telefonica interurbana .t. treaty 2.n. conversiune conversiune s. to assemble. searcher. (la) to cooperate (in) cooperare s.i.agricultural cooperative. conveyer/ conveyor band/belt convenabil adj. (despre preturi) fair. consumers' cooperative society ~ de credit .(c.cooperative farm ~ de consum .f. conurbation conveier s. conveyor. convention.moisture content conurbatie s. sedinte etc. 1.t. \o convert ~ m numerar — {active.f.postal convention " scrisa .) conversion .a imprumutului in titluri de valoare .n. calling together.maritime convoy convorbire s.external convertibility ~ limitata interna . {al unui recipient) content(s).f. (fin. landwaiter ~ vamal de bagaje . summons convoi s.f.river convoy ~ maritim .

) corporation aggregate ~ exclusiva . cooperativization cooperatie s. corporate 2. corporative corporatie s.t. cost .) hull and materials corporatism^. to correlate corelare s. (societate pe actiuni) corporation ~ colectiva — (cu mai multi membri) (dr. (al uniti brevei de iin'eitlie) joint applicant cost. (reporter) correspondent ~ special — (cd unui ziar. cu personalitate juridicd.m.f correspondence: (postd) mail .f correlation ~ a nivelului salarizarii . 1.m. to adjust corela v. (constituit sub forma unei corporatii) corporate.) corporation sole ~ internationala .f. corporatism corporatist adj. guild 2. counterpart. a a'iibalajului unuiprodus.f 1.f. tenor.wage level adjustment corespondent s. {a mitiii) to bribe coruptie s.fair/true copy ~ legalizata . mar.diplomatic corps ~ si masini .(care plateste impozite) (SUA) professional corporation ~ publica/de stat .(asig. (referitor la o corporate) corporative. copy.5-.(titular.coo-cos ~ de credit local .t.".local financial cooperative cooperativizare s.) hull and machinery ~ si materiale . coproprietor. joint/part owner coproprietate s. a imei situani fmanciare) face lift cosolicitant s. (a unui magazin.cornerciaia . to correct.t.incoming mail corp.f coproprietorship.{coca) hull (of a. ship) 107 ~ didactic . {banca ce actioneazd ca agent pentru o altd banca care nu are sucursale) correspondent 2.??. mar.t. 1.f.f.f. coownership.multinational corporation ~ profesionala ./?. to share jointly copartener s. to amend.(detinutd de un numdr mic de persoane) (SUA) closely held corporation ~ multinationala .?.public corporation transnationala transnational corporation corupe v.teaching staff ~ diplomatic . (a unui document) draft ~ de conosament .(asig. (duplicat) duplicate. (participare a muncitorilor la beneficii sail la luarea deciziilor in intreprinderea in care lucreazd) worker participation copie s. al uneia dintre anumite fiinctii publice) (dr. al unui post de televiziune) special correspondent corespondenta s. copartner coparticipare s.f. (breasld) craft (guild).business/commercial correspondence ~ sosita ..m.certified/attested/office copy coproprietar s. corporatist corporativ adj. body ~ de nava .(mar. cooperative system copartaja v.m.) copy of bill of lading ~ exacta/fidela . joint possession/property corecta v.international corporation ~ inchisa . corruption cosmetizare s.

insurance.cost of downtime ~ al transportului .direct cost ~ economic . wage costs ~ al intretinerii .fare ~ al unei decizii in detrimentui alteia . freight. asigurare.(atribuibil mai multor produse etc. freight and exchange ~ comun .cost of equity ~ al creditului .(rata dobdnzii noilor datorii emise) cost of debt ~ al depozitarii .(dobdndd) cost of credit ~ al datoriilor .(rata rentabilitdtii celei mai bune investitii alternative disponibile} opportunity cost. navlu .(rata rentabilitdtii solicitate de actionari pentru capitalurile proprii obtinute de firmd prin retinerea fi reinvestirea profitului) cost of retained earnings ~ al recrutarii de personal .) (cont.108 COS-COS ~ al calitatii pe lot .) common cost ~ constant .) current cost ~ de achizitie .cost of set-up ~ al profitului nerepartizat/acumulat .cost of living ~ .constant cost ~ cu valoare determinata measurable cost ~ curent .production/prime/ flat/first cost ~ direct . freight and commission ~ .issue cost ~ de inlocuire .cost. freight and landed ~ . navlu.cost of reform ~ al schimbarilor de productie .maintenance/upkeep cost ~ al navlosirii . insurance. navlu si descarcat cost.bond issue cost ~ al fortei de munca . insurance.cost of recruitment ~ al reformei .cost.cost of production stoppage ~ al pregatirii lucrului .cost.(mar. asigurare.cost of labour.lot-quality cost ~ al capitalului .(cont.(al unei societdti) acquisition cost ~ de emisiune . navlu si diferenta de curs de schimb . insurance.bid cost ~ al opririi productiei .cost of storage ~ al emiterii unei emisiuni de obligatiuni .(din perspectiva economistului) economic cost ~ efectiv .cost of change-over ~ al timpului de intrerupere a productiei .alternative (use) cost ~ al unei emisiuni monetare mintage ~ al vietii .(media costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companii) cost of capital ~ al capitalului propriu . asigurare. asigurare.carriage. commission and interest ~ .) charterage ~ al noilor actiuni comune .(al unui activ) replacement cost ~ de lansare . comision si dobanda . insurance. cartage ~ al unei calatorii/curse . transfer earnings ~ de penurie . freight ~ . navlu si comision cost.cost of new common equity ~ al ofertei de pret .(a unei emisiuni) flo(a)tation cost ~ de oportunitate .shortage cost ~ de productie .actual cost . asigurare.

working costs ~ de reprezentare/mandat .(pe unitatea de productie) average cost ~ mediu fix .) cost per thousand ~ marginal/incremental .f.average fixed cost ~ mediu variabil .cost and freight ~ total al stocurilor .(raportui dintre costui total de detinere si costui total de comanda) total inventory costs ~ total de comanda .original cost ~ istoric . currency basket cota v.average variable cost ~ neabsorbit . ascultdtori etc.(grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) basket of currencies.(costuri asociate cu monitorizarea actiunilor administratiei pentru a verifica dacd acestea respectd angajamentele contractuale dintre conducere.real cost ~ recurent . to come high co$ s.(cost initial al unui activ) historical cost ~ in trepte .". (pentru tacdm la restaurant) cover charge ~ si asigurare .decisionmaking costs ~ comune -joint costs ~ de exploatare . alocate pentru asigurarea unei activitdti de productie.fixed cost. quoteworthy cotare s.social costs costa v. (la bursa) quotable.extra cost. basket ~ valutar . to cost dear. cdnd se fixeazd alt cost) stepped cost ~ la mie . to cost ~ scump .time cost ~ planificat .) quotation. actionari si creditor!) agency costs ~ fixe/obligatorii .estimative/ estimated cost ~ fix .(cheltuieli de regie. (la bursa) to quote cotabil adj.(stock) exchange quotation.managed costs ~ sociale .(costui aferent producerii unei unitdti suplimentare deprodus) marginal cost ~ mediu .(costurile mentinerii unor stocuri) total carrying costs ~ variabil .(costui mediu al capitalului suplimentar obtinut in timpul unui an dat) incremental cost of capital ~ indirect .cost and insurance ~ si navlu .standard cost ~ suplimentar . exchange listing .n.(costui lansdrii unei comenzi) total ordering costs ~ total de detinere .budgeted cost ~ real . listing ~ dubia .unavoidable costs ~ la latitudinea conducerii .(cost fix pdnd ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comerciald.recurrent cost ~ standard .COS-COT 109 ~ estimativ/dupa deviz .indirect cost ~ initial .(metodd de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori.variable cost costuri care influenteaza luarea deciziilor ..dual listing ~ la bursa . (bur. neutilizate in totalitate) unabsorbed cost ~ orar de functionare a masinii machine-hour rate ~ pe unitatea de timp . (care nu variazd in funcfie de volumul productief) (SUA) stand-by cost ~ incremental al capitalului .to be expensive.t.

de participare.n.member fee ~ individuals .(in economic) credit creation creator s.previous quotation bursiera (stock) exchange quotation ~ consecutiva . freight rate ~ a navlurilor de linie .export quota ~ de import .marrying price ~ de tnchidere . de cdtre un stat—membru al FMI) gold tranche ~ . mated) check.f.official quotation cota s.) quotation. loan 2. (corn. generals rate ~ de amortizare .financial crash crama s. quota ~ parte din beneficii .110 COT-CRE ~ pentru disponibil .(mar. credit.spot quotation cotatie s. daily s.f.consecutive quotation ~ de deschidere .f. failure ~ bursier . bankruptcy.(garantat prin titluri de valoare) broker's loan ~ agricol .commercial/trade credit . claim ~ cesionabila . price ~ anterioara .f. (contramarcd.branding ~ de credite .) berth freight rate ~ a navlurilor pentru marfuri generale (mar.import quota ~ de profit .parte .f.share of profit ~ de vanzari .) credit (side) 3.stock exchange crash.debt secured by mortgage ~ inscrisa in registrul datoriei .assignable debt ~ contabila . creator ~ de piata . cellar creanta s.) trust ~ acordat brokerului .share. crash. (coloand in partea dreaptd a fiecdrui conf) (cont. creation ~ a marcii .(platitd de fiecare membru al unei asociatu) capitation fee cotor s.bank credit ~ comercial .) general cargo rate. depusd in aur.(bur. talon. subscription.tax-free quota cotidian adj.debt register claim ~ neprivilegiata/neprioritara ordinary debt ~ restanta . 1.f. daily paper cotiza v. quota.n.redemption quota ~ de export . (bur.(mar.(a unui agent de vdnzari) sales quota ~ impozabila .taxable quota ~ in aur — (cota. counterfoil. market crash ~ financiar . wine cellar/vault. share ~ a cheltuielilor de capital -(cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) capital cost allowance ~ a navlurilor .claims and liabilities creare s.agricultural credit ~ bancar . fee.closing price ~ la termen forward quotation ~ nominala . m. due. stub crah s.) market maker credit s.outstanding claim/debt creante $i angajamente . heel. maker.book debt ~ garantata prin ipoteca . debt.i.nominal quotation ~ oficiala .n. (ca membru) to pay one's membership dues cotizatie s.) rate of freight. to subscribe.share of the profits ~ procentuala percentage contribution ~ scutita de taxe . levy ~ de inscriere .entrance fee ~ de membru .n.

investment credit ~ de refinantare .refinancing credit ~ de scont . in mat multe volute) multicurrency loan ~ nelimitat . credit on mortgage.confirmed irrevocable credit ~ in alb — (acordat far a nici o garantie) unsecured credit ~ in aval .{acordat pentru cumpdrarea de bunuri de consum si servicii} consumer credit ~ de exploatare .asset-backed loan ~ ieftin/avantajos .(cu dobdndd scazuta) easy/cheap money ~ imobiliar .(cu termeni favorabili de rambursare) soft loan ~ prin acceptare — (credit pe termen scurt prin care banca autorizeazd . (acordat pentru cumpdrarea sau constructia de locuinte) building loan ~ ipotecar cu rambursare integrals la scadenta .medium-term credit ~ pe termen scurt .working capital credit ~ de export .straight-term mortgage loan ~ ipotecar cu rambursari in sume fixe .(utilizabil.mortgage credit.(acordat unui cumpdrdtor strain de cdtre banca exportatorului pentru mdrfurile importate) buyer credit ~ de consum .bad/nonperforming loan ~ pe termen lung .produce advance/loan ~ personal . care ii permite sd obtind mdrfuri pe credit) personal credit ~ preferential .(credit de export acordat in comun de o banca comerciald si de stat) mixed credit ~ mobiliar . la alegere.(care poate fi utilizat prin retrageri succesive pdnd la o limitd convenita) overdraft.(credit pe termen scurf acordat prin gajarea unor titluri financiare usor de transformat in numerar) lombard credit ~ marginal .international credit ~ intern .credit on real estate ~ international . (SUA) current account credit ~ lombard .(prin remiterea de gajuri) secured credit ~ garantat cu active .short-term credit ~ pentru activitatea curenta business loan ~ pentru plata marfurilor achizitionate .(obtinut de o societatemamd de la propriile filiale) downstream loan ~ in cont curent .unlimited credit ~ neperformant .domestic credit ~ ipotecar .documentary credit ~ extern .(reputafia unei persoane.level payment mortgage ~ irevocabil confirmat .discount credit ~ documentar .CRE-CRE 111 ~ cumparator .(imprumut oferit de o banca pe baza valorii actiunilor detinute de solicitant) marginal lending ~ mixt .foreign credit ~ fara garantie .(fdrd documente insotitoare pentru o cambie trasd asupra unei band) clean credit ~ furnizor — {acordat cumpdrdtorului de cdtre furnizor) supplier's credit ~ garantat .long-term credit ~ pe termen mediu .export credit ~ de investitii .credit on personal property ~ multivalutar .

to cultivate.sau a Bdncii Nafionale . (despre preturi) to advance.m.trade creditor ~ cu garantie .installment credit ~ reciproc negarantat . (de vite. credit.to have credit with smb.seasonal loan ~ sindicalizat (ofertd de fonduri fdcutd de mai multe band pentru a sustine un credit mare) syndicated/ participation loan ~ stand-by . to go up..creditors under commission of bankruptcy crescator s.swing credit ~ reinnoit automat .to buy on trust a deschide cuiva un ~ . s. mortgage creditor.to take on credit a trece in creditui cuiva .bond creditor ~ general . (cont.112 CRE-CRE clientui sd tragd asupra acesteia cambii pdnd la concurenta limitei fixate} acceptance credit ~ prin cont descoperit bank overdraft ~ public . (preturi) to advance 2.t.m. 1.'s credit creditav. encumbrancer ~ in favoarea caruia s-a dat o sentinta executorie . (animate) to breed.public credit ~ . stockman.dun ~ ipotecar .pledgee ~ garantat prin obligatiuni .(despre o banca) to overlend creditor adj.(fdrd drepturi preferentiale) general/ordinary/junior creditor ~ insistent .execution creditor ~ in ultima instanta . 1. a avea ~ pe piata .(ale cdrui creante sunt rambursate prioritar in caz de falimenf) preferential/privileged creditor ~ prin hotarare judecatoreasca judgement creditor creditori ai unui falit . animate domestice) breeder ~ de vite . loaner.. despre preturi) to . (plante) to grow. to increase.?.punte/de legatura . a lua cu ~ . to credit ~ excesiv . to increase.secured creditor ~ fara garantie/general/chirografar unsecured creditor ~ gajist .') accounts payable ~ comercial . to escalate.(rol jucat de banca centrald a unei tdri) lender of the last resort ~ preferential/privilegiat . to raise.cattle breeder. (beneficiar al unui drept de retentie) lienor 2.to be a sound man a cumpara pe ~ . lender.(cu dobdnzi ridicate) dear money ~ sezonier .(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge credit ~ rambursabil in rate .care se confruntd cu dificultdti temporare ale balantei de plati) stand-by credit ~ transferabil .revolving credit ~ scump .transferable credit a avea ~ la cineva . stockbreeder creste v. creditor. to rear.to carry to smb. (puternic.to open a credit/an account with smb.. to raise v. to rise.mortgagee.(lime de credit pusd la dispozitia unei tdri ..

increase. (bur.overproduction crisis ~ economics .steady state growth path of nominal income ~ temporara .financial crisis ~ petroliera .) with particular average ~ aviz . (a se amplified.(a cursului) {bur.under new ownership ~ avarie . in special despre decalaje) to widen cre§tere s. increment. (continud) (cont.percentage growth ~ spontana a valorii . with 2.money pressure/ scarcity ~ de supraproductie .periodical increment ~ procentuala . (a pietei) stringency ~ de lichiditati . growth.(asig.(a capitalului social) capital increase ~ economica .to come down croaziera s.) increase of the risk ~ a valorii de piata a unei investitii capital appreciation ~ a vitelor .to be on the increase a incerca sa provoace o ~ .) accrual ~ a animalelor .(situatie in care rezultatele economice agregate si populatia unei tan sporesc simultan. (a prefurilor) advance.(mijioacelor de productie prin cumpdrarea de utilaje performante.animal breeding/husbandry ~ a cererii pe piata .m.) to bull criza s. (salariat insdrcinat cu cronometrarea operatiilor industriale) time clerk caprep. mar.global/world cruise cronometror s. cruise ~ in jurul lumii .under advice ~ barare generala . fdrd a urmdri mdrirea capacitdtii de productie) capital deepening ~ a productiei . boost.f. (depresiune) depression.increase in demand ~ a productivitatii . upturn. nivelul pe locuitor al indicatorilor sintetici macroeconomici rdmanand constant) zero economic growth ~ excesiva a obligatiilor . mdrirea valorii unui activ prin crestere naturald) accretion.f. (despre cursuri bursiere) to trade up. mar. rise. (acumulare.economic crisis ~ financiara . (a se acumula. imobiliare nedatoratd imbundtdtirilor) unearned increment ~ stabilizata a cursului venitului nominal .(asig. 1. in special despre dobandd) to accrue.expansion of production ~ a riscului .sustainable economic growth ~ economics zero .f.(asig. (a afacerilor) stagnation.) with average ~ avarie particulars .(a preturilor) boomlet a fi in ~ .) cum ~ cu alt proprietar .economic growth ~ economica consolidata consolidated economic growth ~ economica durabila .structural crisis a fi in ~ financiara .CRE-CRO 113 soar.cattle breeding ~ de capital .petroleum crisis ~ structurala . crisis.(despre cec) cheque crossed generally . upswing.(funciare.overgrowth of liabilities ~ neinflationista durabila sustainable noninflationary growth ~ periodica .

as from ~ lichidare la mijiocul lunii .(despre calendare.) subject open ~ conditia sosirii sigure .) subject to safe arrival ~ contract .collection on delivery ~ raspundere limitata .(preferentiale la o noud emisiune de actiuni) cum new/rights ~ foi libere/detasabile . crop ~ alternativa/intercalata .) loose-leaf ~ tncepere de la data .(bur. to raise.f.duty-paid ~ taxele vamale neachitate . (SUA) dividend on ~ dobanda .(de dividende etc.as loan ~ titlu oneros .(despre cec) cheque crossed specially ~ capitalizare .delivered docks ~ personal insuficient .cum dividend.cum interest ~ drepturi .(bur.) cum capitalization ~ cu bucata .(despre o plata) (dr.(bur. quantum ~ al despagubirii .cereal crops .ratal cultiva v.by the day cuantums.(bur. 1. piece by piece ~ clauze .(asig. farming ~ a terenurilor fara irigatii .) corporate culture culturi cerealiere . to till.(despre piata bursiera) bullish ~ tendinta de scadere .mixed cropping ~ organizationala/a corporatiei (man.carriage forward ~ protest . to grow 2.claused ~ coloane .carriage paid home ~ ziua .measure of damages/indemnity ~ al impozitelor locale .under the date of ~ destinatia . (ca dijmas) to sharecrop cultivare s.(clauza de navlosire) (mar.(despre piata bursiera) bearish ~ testament .) cum coupon ~ data de .(pdnd la punctui de livrare) carriage paid ~ transportui platit pana la domiciliul beneficiarului . farmer cultura s. by the piece.(by) piecemeal.) at risk ~ taxa zero . (pdmdntui) to cultivate. 1.n. m.114 CRO-CUL ~ barare speciala . (agricola) culture.under deed ~ cupon .(mar.(in sistemul TVA) zero-rated ~ taxele vamale achitate .) per ultimo ~ livrare din antrepozit vamal bonded terms ~ livrare in docuri .limited ~ raspundere limitata si capital redus .under will ~ titlu de imprumut .for value ~ toate beneficiile .t.understaffed ~ plata taxelor de transport la livrare/destinatie .f. to farm.duty-unpaid ~ tendinta de crestere . registre etc.) bound for ~ distribuire .columnar ~ conditia ca nava sa fie disponibila (clauza de navlosire) (mar.) under protest ~ ramburs .dry farming cultivator s. grower.catchcrop ~ mixta .) cum all ~ transportui platit .limited and reduced ~ rise . culture 2.) cum distribution ~ dividend . cultivation.) per medio ~ lichidare la sfarsitui lunii .(bur. (in special cereale) to crop.

technical/ industrial crops cumpara v.(acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptd contravaloarea acestora in bunuri produse cu instalatiile respective) buyback ~ de spatiu in mediile publicitare media buying ~ fara intermediari .(a cursului) (bur. (actiuni ale unei societati.) vendee ~ eventual/potential .retail purchase ~ cu plata in numerar .angro/cu ridicata . purchasing.) supporting purchases ~ speculative . to purchase 2.cash purchase.) (SUA) wash sale ~ in rate . incercdnd sa preia controlul acesteia) to buy up ~ angro .) averaging in ~ de articole de uz curent . instal(l)ment buying ~ pe baza de catalog .to buy on easy terms ~ cu plata in numerar .to buy retail ~ cu facilitati de plata .to buy for cash ~ in cantitati excedentare/prea man . purchaser.employee buyout ~ a unei societati .wholesale purchase ~ cu amanuntui .f.to buy on the hire-purchase system/on the instal(l)ment plan ~ intr-un moment de scadere .to buy for future delivery cumparare s.to buy by auction ~ la termen . a cursului) to buy on a fall ~ la licitatie .hire purchase.CUL-CUM 115 ~ furajere .forage crops ~ tehnice/industriale .catalogue buying ~ pe baza de comision .speculative buying comparator s. purchase ~ a la hausse .to overbuy ~ in cantitati mari — to buy in bulk ~ in plus fata de capacitatea de a oferi actiuni suplimentare in anumite situatii .to buy wholesale ~ avantajos/ieftin .(cumpdrdtorul putdnd restitui marfa) sale or return ~ de produse rezultate . (dr.) buying long ~ a pachetului majoritar de actiuni ale unei firme de catre salariatii acesteia .(bur.(bur.purchase on credit ~ sub impulsul momentului . to buy.) to overbuy ~ in rate . shopper. buying.t. (toate actiunile unei societati) to buy out.) averaging down ~ de actiuni pe o piata in scadere (dacd scdderea atinge un anumit nivel) (bur. (actiuni ale unei societati) to buy into.possible/ prospective buyer ~ ferm .firm buyer . 1. purchase for cash ~ de actiuni pe o piata in crestere (bur.purchase on commission ~ pe credit .(direct de la producdtor sau importator) buying round ~ fictiva — (pentrii a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.) averaging up ~ de actiuni pe o piata in scadere (bur.m.to buy cheap/low ~ cu amanuntui .buyout . buyer.(a preturilor.high-repeat purchase ~ de proba .impulse buying cumparari de sustinere .

(grafic care ilustreazd corelafiile dintre oferta de munca.share price ~ al cecului . (atasat unui titlu de valoare la purtdtor) (fin. 1. (despre preturi) current.116 CUM-CUR ~ important . (serie de lectii) course ~ al actiunilor .dividend warrant ~ de dobanda .(in tranzactiile cu devize) cheque rate ~ al disponibilului/spot . curve ~ a acceptarii .to go shopping cumul s.supply curve ~ a productiei . (de apd) watercourse. (fin. (despre monedd) legal.f.quotation of the day ~ central .(oferit in scop promotional pentru obfinerea gratuitd sau cu reducere de pret a unor produse) money-off coupon. (despre an etc.impulse buyer ~ nenominalizat . 1.f. (bur.heavy purchaser ~ impulsiv .) buyers no sellers cumparatura s.n.market price/rate ~ al titlurilor de valoare . errand/office boy curs s. plurality of offices cumula v. cumulative cunoastere s.t.(referitor la rata dobdnzii titlurilor de valoare) normal yield curve curent adj.) present.(graficul relatiei dintre randamentele si maturitdtile diferitelor emisiuni de titluri de valoare) (fin.production curve ~ a randamentului .) yield curve ~ atipica a ofertei de munca .interest warrant ~ de piata .downward curve ~ normala de randament . shopping a face cumparaturi . 1.) coupon 2.security price ~ al zilei .) quotation. (al unui document) tenor curat adj. 1. price 4.(grafic care reprezintd diferite combinatii ale mai multor mdrfuri cu calitdti identice si care u oferd consumatorului satisfactie egald) indifference curve ~ a ofertei .f. (tabla. purchase. knowledge ~ a sarcinilor/specificului unui post job knowledge cupiura s. (fara rezerve/mentiuni) clean curba s. (de stofd) remnant ~ de dividende . (despre cheltuieli) running curier s. current.) denomination unit cupon s. (functii) to hold a plurality of offices cumulativ adj. trading stamp cuprins s. de materii) summary 2.m.(cursul la care se efectueazd operafiunile la vedere cu valuta) spot rate ~ al pietei .) undisclosed buyer ~ pe o piata .(bur.marketer cumparatori fara vanzatori .n. exchange rate 3. pi.n. si salariul real) backward bending labour supply curve ~ descendenta . (de functii) holding more than one office/appointment.demand curve ~ a consumului .(bur.consumption curve ~ a indiferentei .(unui produs nou pe piata) adoption curve ~ a cererii . courier.payment coupon ~ valoric .) instant. (valutar/de schimb) rate of exchange. river course 2.central exchange rate . (despre lund) (corn. messenger. (zilnic) daily 2.f.n.

distant cruise ~ regulata .{bur.) closing price ~ de panica/foarte scazut .fixed exchange rate ~ de schimb fluctuant .(bur. can ~ metalica pentru depozitarea de valori .) opening price ~ de emisiune .managed exchange rate ~ de schimb fix .real/fair exchange rate ~ de schimb sustinut .) long course. pi.n.supreme court curtier s.court of appeal.{cursul la care se efectueazd operatiunile valutare la termen) forward rate ~ de schimb oficial .) middle price/rate ~ neoiicial de schimb .{bur.) wide price ~ de cumparare .evening classes cursuri de schimb cu fluctuatie libera .m.) trading price ~ de vanzare . {dr.) court ~ de apel . appellate court ~ de arbitraj . deep-sea/distant trade. stockbroking curte s.{stabilirea cursului dintre doud volute prin raportare la o tertd moneda) cross rate ~ de schimb la termen .(al bdncii centrale pepiata valutard) intervention points ~ de inchidere .{bur. box. {ladd) case. broker custode^.{de guvern) peg ~ de tranzactie . bin.audit office ~ suprema . caretaker custodie s.n. brokerage.{al valutei) selling rate ~ direct . {a unui vehicuf) drive.m. ride.{intre oferta de vanzare si cea de cumpdrare) (bur.{serviciu bancar) safe custody cutie s. custodian. quasi-money. {a navei) (sea) voyage..official exchange rate ~ de schimb real .) panic price ~ de schimb/valutar .multiple exchange rates cursa s. course (of a ship) 2.kerb/street price ~ la care brokerul s-a angajat sa vanda — {pentru a evita pierderi mai mari) stop price ~ mediu . 1. fin. nearmoney cvasicontract^.freely floating exchange rates ~ de schimb multiple . quasi-contract cvasimonopol^.) bid/buying price ~ de deschidere .nominal price ~ prin corespondenta correspondence course ~ serai .{la bancd) safe deposit box cvasibani s.f. custody ~ sigura .{curs de schimb exprimat ca raport intre moneda nafionald si una strdind) direct quotation ~ la bursa neoficiala .{bur. {de conserve) tin. courtage.unofficial rate of exchange ~ nominal . arbitration court ~ de casatie .n.{bur.f. quasi-monopoly cuvant^.rate of exchange ~ de schimb dirijat .f.f.court of arbitration.court of cassation ~ de conturi .issue price ~ de interventie .floating exchange rate ~ de schimb tncrucisat . word . (parcurs) haul ~ lunga .CUR-CUV 117 ~ cu fluctuatie mare .{mar.n.m.{mar.) trade curtaj s.

to have a quorum a constitui un ~ .to form a quorum . quomm a avea ~.fi.118 CUV-CVO cuvintele nu corespund cifrelor (formula pe un cec) words and figures do not agree cvorums.

term day . (a acordd) to bestow/to confer upon smb.to receipt ~ faliment .pentru §lepuri .lighter berth -.de descarcare .D da v.(oil) tanker berth . bani) to allow.date of payment ~ de plecare — (a navei in cursa) date of departure/sailing.(a mdrfii) (mar. pier barge pregatita .f. to type dactilografie s. mooring berth.date of maturity.f.t.date of delivery.landing stage.f.limita .f.) to offer 2. (mapoi) to give back.in exploatare . (a inmdna) to hand over 4. due date ~ contractuala . (calendaristica) date 2. (statistics) (official) returns.de plata .to give/to provide security .(pentru operarea navel) good/safe berth dar s.de facturi . gift dara s. to date data s.ajutor . to return.to commission . (mar. present.t. (a o/er.alongside date ~ de anulare/reziliere . cantitate de informatie prelucratd de calculator) datum. typewriting dana s. berth space . berth.f. 1.(a contractului) cancelling date ~ de expediere .f. (notiune fundamentala.discharging berth ~ de incarcare . to grant 3..de chei . delivery date '.to give an expert opinion dactilografa s.(pdna la plata taxelor vamale) sufferance wharf .contract date ~ de acostare la dana . pi.plutitoare .ore berth ~ de pasageri .to go bankrupt/into liquidation ~ garantie . (taro) tare dare s. v.de acostare . giving ~ de seama . {(imp. to give.n.) date of shipment ~ de facturare .date of loading. (gratis) to give away 6. (o sentintd) to adjudicate.date as postmark ~ a scadentei .quay berth . (protocol.loading berth ~ de minereu . data ~ a intrarii in vigoare . t.date of invoice ~ -de incarcare . 1.entry date ~ de livrare . (oara) time 4.. typist .effective date ~ a po$tei . sailing date ~ de sosire . (relatare) account (rendered). (limita) term 3. (ceva furat) to restore 5.ready berth ~ sigura .) minutes. statement of accounts data v.i.passenger berth/wharf ~ pentru petroliere . (cdrtile de joc) to deal 8.un acont — to pay an account .to render assistance ~ chitanta . (o recolta) to yield 7. to award .) stem/stemming date ~ de inregistrare .quay berth ' de antrepozitare .invoice typist dactilografia v.(a navei) date of arrival ~ .un aviz competent .(cdtre un superior) report.

current debt ~ de onoare . 1. liability 3. obliged (to) a fi ~ .statistical data ~ tabulare .(contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anterioare) pyramid debt ~ preferentiala/privilegiata (pidtitd integral.external debt ~ flotanta .doubtful debt ~ neta .unconsolidated/ unfunded debt ~ nelichidata . owing.120 DAT-DAT ~ probabila de descarcare .unliquidated debt ~ neperformanta bad debt ~ nerecuperabila . honorary debt ~ exigibila outstanding debt ~ extern a .(datorie pe termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma imprumutu- rilor pe termen lung) consolidated/ funded/permanent debt ~ cu termenul expirat .barred debt ~ publica .to be in debt datora v.(confirmatd prin hotdrare judecdtoreascd) judgement debt ~ ipotecara .mortgage debt ~ neconsolidata .statute . owed.(sub forma diverselor rate si raporturi) management ratio ~ oficiale .f. (obligafie) obligation.tabular data dator adj.official data ~ statistice .debt of honour.piramidala . indebtedness.internal public debt ~ publica neproductiva (componentd a datoriei publice cauzatd mai ales de cheltuielile neproductive legate de rdzboi) deadweight debt ~ publica productiva/reproductiva -(imprumut investit de stat in active productive) living/productive/ reproductive debt ~ restanta . due datorie s.unclaimable/undue debt ~ insolvabila .expected discharging date date compuse .public debt ~ publica externa external public debt ~ publica interna .backlog of debts .stale debt ~ curenta .outstanding debt ~ secundara — (datorie care se achitd numai dupd ce au fost acoperite obligatiile fata de detindtorii de actiuni preferentiale) subordinate debt ~ veche .(care grupeazd informatii din mai multe sectoare. (arierate.net debt '. indebted (to).(datorie pe claimable/due/ termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma de credite bancare.irrecoverable debt ~ nesigura . datorii restante) arrears 2.debt of old standing. debt. maintea altor datorii') preferential/privileged/ senior debt ~ prescrisa .t. in caz de faliment. domenii) composites ~ la dispozitia conducerii . (angajat fafd de) under an obligation (to). (involved) in debt 2. old--standing debt datorii acumulate/restante . (ipoteca) encumbrance ~ consolidata . owing money. bilete la ordin sau bonuri de tezaur cu scadente foarte apropiate} floating debt ~ inexigibila . 1. to owe datorat adj.

) sentimental damages ~ exemplare/agravate/punitive .(in timpul transportuhii) chafe ~ prin incendiu damage by fire ~ prin manipulare damage by handling ~ produsa/ocazionata . liquidated damages ~ evaluate subiectiv . with. 1.damage done/ incurred daune cauzate de circulatie §i accidente traffic and accident loss ~ compensatory compensatory damages ~ contractuale . (despdgubiri bdnesti) damages ~ corporala .penalty for nonperformance of contract.to be over head and ears in debt a nu mai avea ~ .moral prejudice ~ necontractuale .to award damages a actiona in judecata pentru a obtine ~ .after date ~ ocazie second-hand ~ proba .to sue for damages a obtine ~ .to recover damages deprep.(stabiHte de instanta) damages at large. m.) damage by jettison ~ prin frecarea marfurilor .to run into debt.f.(oferte drept compensate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale) indirect/consequential damages ~ -interese . under offer dealer s.malicious damage ~ materiala .dealer in securities deasviprsi prep. (pierdere) loss. of 2.on sale or return ~ serviciu . {prejudicing prejudice.m.(asig. deterio-rarea mdrfii) pickings ~ probabile .(care vorfi sigur achitate) good debts a face ~ .(dr.(referitor la predarea sau primirea mdrfii) alongside ship ~ la data . damages ~ morale .to be out of debt a se achita de ~ . debtor dauna s. pi.recovery of damages.DAT-DEA 121 ~ de razboi .alleged damage ~ prin aruncarea peste bord .war debts ~ externe .prospective damages a acorda ~ . to incur debts a fi inglodat in ~ .nominal damages ~ partiale — (prin risipirea. altele decaf actionarii ei) external liabilities ~ sigure .damage to property ~ pretinsa . dealer ~ autorizat .on duty ~ vanzare .(datorii ale unei societdti cdtre institutii sau persoane fizice.(stabilite de instanta) contemptuous damages ~ nominale/minore .on sale. unliquidated damages ~ neinsemnate/nule .to get out of debt datornics. compensation. 1.damage to persons ~ delictuala . harm 2.general/ordinary damages ~ indirecte .(a bunurilor navel) (mar.) tort 3. (paguba) damage.) exemplary damages ~ generale . (dr. for. (despdgubire) indemnification. above .authorized dealer ~ de titluri de valoare . through ~ -a lungul bordului navei .

parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltu-ieste pentru a-si face publicitate in mass media) above the line debarca v. (vdnzare cu amanuntui) sale by retail 4. sentence.principal/chief/primadebtor ~ rau platnic .mortgage debtor. tribunal de arbitraj) (arbitration) award ~ colectiva . to unship.release of funds debu§eu s.bad debtor ~ solvabil . discharge debita v..n. (coloana din partea stangd a nnui cont.(cdruia i se aplicd un sechestru) distrainee ~ gajist . (fonduri) to unfreeze. prima clasa) {bur. 1. debtor.sundry debtors a fi debitor .. (din drepturi) (dr.to find a market decalaj s.(diferenta dintr: randamentui mediu al actiunili:' comune si eel al titlurilor de valoare •:. award.to be in the red debloca v. lapse decerna v. outle'opening ~ pe piata vanzarilor cu amanuntui retail outlet ~ potential . landing stage/pier/ place. (un premiii) to award (to.) debit side. (tutungerie) tobacco shop. 1. to set/to put ashore.(pentru a se eschiva de la plata datoriilor) fly-by-night ~ executat . to sell by retail debitor adj. lapse decadere s. mortgagor ~ in incapacitate de plata .m. (datorie) debit 2. pledger ~ insolvabil .-.debtor -default ~ principal .t. 1.f.group decision . to debit smb.pledger. release deblocare s.potential market/outlet a gasi un ~ . (eliberare) releas. resolutior2. with 2.) i. in care se inregistreaza elementele si sporurile de activ.: unfreezing ~ de fonduri . s. (a inscrie o sumd in debitui unui cont) to charge smth.deflationary gap ~ economic . (a vinde cu amanuntui) to retail. (pasageri din autobuz) to set down debarcader s. (declarat de instantd) judgement debtor.technological gap decadea v.n. time lag ~ de randament . tobacconist's. (pasageri) to land.(termen contabil care se referd la anumite articole din contui de profit si pierderi si care apar deasupra liniei profitului net in declaratia de profit si pierderi.insolvent debtor ~ ipotecar .(a unu.n.) market.t. (supus unui drept de retentie) lienee ~ care fuge de creditori . mortgager.economic gap ~ tehnologic . debit.} judgement. to discharge.t.'s account. (un titlu) to confer (on) decimal adj.f. to smb. (de curs de apd) flow. (corn.n. !jiiratilor) verdict given/returned by the jury ~ arbitrala/de arbitraj . wharf debit s. gap.f. decimal decizie s.i.solvent debtor debitori diverse . (din drepturi) (dr incapacity. decision. respectiv reducerile de pasiv) {cont. (dr. : ~ liniei .) yield gap ~ deflationist . red 3.. (mdrfuri) to unload. (de ziare) news stall/stand 5. to disembark.t. :.122 DEA-D.

vamala finala . to invalidate. (scrisd.) crew's customs declaration ~ vamala asupra continutului declaration of the contents ~ vamala de antrepozitare .(mar.(asig. captain's (imperfect) entry ~ vamala provizorie .return of income.) declaration of general average ~ a marfurilor in vama .tactic economic decision ~ irevocabila .strategic economic decision ~ economica tactica .custom-house/customs broker declarare s.to appeal declarant s.bill of sight ~ vamala suplinientara .to declare null and void. to declare.declaration of value ~ falsa .) to declare general average ~ nul si neavenit .decision beyond/past recall declara v.(mar.f. entry outwards ~ vamala de intrare/sosire . declarant ~ vamal . mar. mar.declaration of bankruptcy ~ de impunere/venituri .home value declaration ~ autentificata (dr..free entry ~ vamala .) acknowledg(e)ment ~ consulara .t.consular declaration ~ de abandon .entry for warehousing ~ vamala de iesire/plecare .entry.) inwards entry. bill of entry ~ vamala de import .(mar.) affidavit ~ a carausului . 1. tax return.(privind starea mdrfii) carrier's statement ~ asupra valorii marfii in tara de origine .prime entry ~ vamala preliminara .(la vama) baggage declaration/sufferance ~ de export a incarcatorului shipper's export declaration ~ de faliment . (venitui) to return ~ avarie comuna .DEC-DEC 123 ~ de inculpare/punere sub acuzatie (luatd de curtea cujuri) true bill ~ de sistare temporara a tranzactionarii actiunilor unei societati (bur. earnings statement ~ de solvabilitate .ultimate decision ~ economica .import entry vamala de transbord transshipment entry ~ vamala de tranzit transit entry . statement 2. customs declaration ~ vamala a echipajului .adjudication of bankruptcy declaratie s. m. dr.entry of goods ~ in stare de faliment .declaration of solvency ~ de valoare . to annul ~ recurs .misrepresentation ~ pentru achitarea taxelor vamale duty-paid entry ~ pentru marfuri scutite de taxe vamale . declaration. declaration ~ a avariei comune . subjurdmdnt) (dr.) outwards entry.(asig.economic decision ~ economica strategica .f.(mar.imperfect/ preliminary/sight entry. (in vama) to enter.) notice of abandonment ~ de bagaje .) distringas ~ definitiva .postentry . entry inwards. declaration of duty.final/closing declaration ~ vamala initiala .

to be in short supply definire s. m. failure.f. (al activitdtii economice. impdrtire in pdrtile componente) breakdown ~ a componentelor postului .(fin.to have a deficit. (legiferare) enactment ~ -lege .n. breakdown deficienta s. deduction ~ a dobanzii . {dintr-un intreg) deduction 2.balance of payments deficit ~ bugetar . out-of-work decurge v. (despre un an agricol) lean a fi ~ . defining. charter. deficit.to cover/to make good/to supply a deficit a fi in ~ . fault detector/finder/ locator.f.n. fault. shortfall 2.n.) shipping deficit deficite gemene . defective.budget deficit ~ de rezerve . 1.f. defective. disinflationary . (o instalatie) to shut down decuplare s.balance of trade deficit.n. (fin. fault detection defectuos adj. al productiei etc. defect. (a analiza.) deflation. discount from a sum paid sau to be paid ~ de cheltuieli . decree. imperfect adv.(man. external deficit ~ al balantei de plati . (a unei instalatii) shutdown decuplat adj.f. (dintr-un intreg) to deduct 2.job breakdown ~ forfetara . shortage.n. to settle decontare s. defectively defectiune s.t. settlement ~ bancara banking settlement ~ frauduloasa fraudulent settlement ~ prin acreditiv settlement by letter of credit ~ prin virament . short.) deflator deflatie s. a impdrti in pdrfile componente) to break down defalcare s.defraying of expenses. flaw detector defectoscopie s. (la cantor) shortness of) weight ~ al balantei comerciale .f. out-of-order.f. (despre buget) adverse.decree law.interest deduction ~ a tarei .t. to be in the red deficitar adj. deduction. shortcoming adj.(mar. decorator ~ de vitrine window dresser decret s. deflationary. (neajuns) drawback.i. executive order decreta v. out-of-repair.n.latent defect ~ de fabricatie . definition ~ a obiectivelor . reimbursement decontav. to charter. to decree.standard deduction defect s.(rezervele unei band care scad sub nivelul cerut de lege) deficient reserves.t. faulty. (analizare.fault of fabrication defectoscop s. disinflation deflationist adj. reserve deficiency ~ de tonaj . deficient. faultily. (fin.) twin deficits a acoperi un deficit .f.) goal definition deflator s. m.) decline decont s. 1. to deduct deducere s.settlement by transfer decorator s. in disrepair ~ ascuns . deficiency deficit s.t. (a legifera) to enact decupla v.tare allowance defaica v. (despre un contract) to run on deduce v.f. 1.f.124 DEC-DEF declin s.f. (despre mdrfuri) scarce.

de gaj) disencumbrance ~ de dubia impunere .(evitarea platii unui impozit pentru acelasi venit in doud tdri) double taxation relief delapida v.t.(participarea muncitorilor la luarea deciziilor in intreprinderea unde lucreazd) industrial democracy demonetiza v. to defraud.devolution of authority ~ economics . (a retrage din circulatie o bancnotd.m. (yn teren) to clear. (financiar) delinquency demisie s. a unei monede) demonetization 2. denomination ~ a firmei . to embezzle. (loctiitor) deputy. to grub. de gaj) to disencumber degrevare s. embezzler.trade mission delict s. (de sarcini ipotecare. degressive degreva v. to repair . (despre calitate) to go down degresiv adj. (a se devalorizd) to devaluate demonetizare s.f.f.tightness ~ in gramada .t. to delegate. (opddure) to clear defrisare s. to resign. authorization. (de obligatu.f.r. (document) certificate ~ de autoritate . to peculate defraudator s. defaulter.n. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisiona v. embezzlement.f. (reprezentant) representative delegatie s. to defalcate. to democratize democratic s. vacating.f. (a unui teren) clearing. delinquency.f.to resign.m. (grup) delegation 3. mandate. (a unei pdduri) clearing degrada v. name. to peculate delapidare s. defalcation. 1. grubbing. (retragere din circulatie a unei bancnote. to remit. resigner demite v. to discharge (from function/office) demitere s. dismissal ~ nejustificata/injusta .i.m. (corn. delegation. density ~ de stivuire .n. (de obligatu. to denominate denumire s.t.t.(a firmei) registered name depanav.r. embezzler. datorii) to relieve. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisionar adj. to quit. datorii) relief.f.) del credere delega v. defalcator.DEF-DEP 125 defrauda v. resigning. m. (misiune) mission 2. (devalorizare) devaluation densitate s. to defraud. reclamation. o monedd) to demonetize v. defrauder.t. peculator delcredere s.t. delegate.f. 1. to depute delegat s.t.firm/trade name ~ a marcii .f. (imputernicit) mandatory. to embezzle. to remove. remission. (despre tin cabinet guvernamental) outgoing 5.wrongful dismissal democratiza v. peculation delapidator s.bulk weight denumi v. to defalcate. to name. to reclaim. (de sarcini ipotecare.t.f. democracy ~ industrials .t. offence. defrauder.brand name ~ a marfii . to dismiss. peculator defri§a v. misdemeanour. (mandat) commission. resignation a-i da/a-§i inainta demisia .denomination of the goods ~ a postului -job title ~ inregistrata .f.

1. to exceed.n.m.supply depot ~ de minereuri . o cifrd) to top. (ilegald) disseisin depou s. mar. demanc.banca centrald un procent din valoareimportului) import deposit ~ la termen .entrepot warehouse ~ descoperit/in aer liber . departmental depa§i v.DEP-DEP depanare s.ore yard ~ de tranzit .) resource dependence deponent s. 1. (bur.wholesale warehouse ~ bancar .n.warehouse ~ de materiale .m. warehouse.f.t. a barter comerciale nontarifare) prior deposiBfc| ~ interbancare . repair 2. breakdown service depanator s. depot.open depo: ~ m valuta .(forma de restrictie importurilor prin care importator^ este obligat sd 'depund temporar . repository.storage vessel.n. depot ~ de locomotive .) (sumd de bani depusd pentru plata unei datorii) tender.f dispossession. (SUA lumberyard ~ de marfa . dependence ~ de resurse . (o suma. (de tranzit) entrepot 2. 1.(unitatea centrald a unei band care verified toate tranzactiile efectuate) proof department departamental adj.s. floatMBi storage/warehouse ~ portuar . (dr. (contui in bancd) to overdraw dependents s.(fonduri depuse bancd de alte band) interbank depc .t.timber yard.sight deposit ~ pe chei .quay warehouse ~ pe termen lung .) general average depositor deport s.) backwardation deposeda v.time/term deposit ~ la vedere .(cerute .f.tramway shed depozit s. storage yard. (bancar) (bank) deposit 3.) consignor/shipping depot ~ angro .(asig.staff department ~ de control . (de bunuri in garantie) bailment ~ al expeditorului de marfu ^ (mar. qc warehouse depozite ale bancilor comerciale -i banca centrald) bankers' deposits ~ bancare prealabile . importator ca forma. call deposit ~ la import . (de) to dispossess (of).) profit centre ~ central/de coordonare . (serviciu) emergency repairs.) (man. (care constitute un depozit bancar) depositor ~ pentru avaria comuna .roundhouse ~ de tramvaie .deposit at call.n.bank deposit ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice ~ de cherestea .foreign deposit ~ la cerere . (ilegal) to disseise (of) deposedare s. o perioadd de timp) to overstay. storehouse.dock storage. (de mdrfuri pe baza de contract) bailor 2. (concedinl. breakdown mechanic departament.deposit at loot notice ~ pe termen scurt . department ~ autonom — (imitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.(asistentd financiard. furnizare de materii prime etc.deposit at she notice ~ pentru containere de schimb container stock holding depot j ~ plutitor .

(o plangere.) to debase.(de mar/a.to enter inwards ~ declaratie vamala de plecare . forward buying ~ in tranzit .temporary storage depozitat adj.wharfage ~ temporara .bulk storage ~ pe chei .container storage ~ in stoc . 1. (de bani in banca) deposit. storage. demand/ call deposit ~ la vedere . deposited. (moneda prin aliere etc. un protest) to lodge.) debasement. (in antrepozite vamale) bonded.currency/monetary depreciation depresiune s. to consign 2. (sub jurdmdnt) affidavit deprecia v. to bank. to devalue. depositor depune v. to cancel depreciere s. consignment 2.outside/outdoor storage ~ in compartimente frigorifice freezer storage ~ in containere . (agent imobiUar sau impiiternicit care define banii cumpdrdtoruliii unei proprietdti pentru a-i transmite vdnzdtorului) stakeholder depozitare s.to wharf depozitar s.t. (a unei decla-ratii vamale) entering. to underrate v.transit storage ~ in vrac . entering 3.) deposition.t. to disvalue. despre functionari) to be sworn in 4. (mar/a in garantie) to bail ~ bani la banca . warehousing ~ de lunga durata . 1. stored. materii prime) buying forward.f.w. (dr. (o cerere) to hand in. to deposit a guarantee ~ marturie .to enter outwards ~ garantie . (devalorizare) depreciation. (de marfd in garantie) bailment ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice.sight deposit .to give a bail/guarantee.. to testify depunere s. to lodge money at the bank ~ declaratie vamala de intrare . (a subevalud) to undervalue. (monetard prin aliere etc. (a devaloriza) to depreciate.m.(metodd de finantare a stocurilor prin care acestea sunt depozitate la sedhd firmei creditoare) (fin. to store. (acte.r. underrating. (timbre) to deface. to deposit.t.long-term storage ~ de marfuri paletizate . (subevah-iare) undervaluation. depression ~ economica economic depression/ slump ~ economica cu inflatie . (in antrepozite vamale) to bond 2. to recede. evidence. to enter. devaluation. 1.f.palletized storage ~ externa/pe termen .f.) field warehousing ~ in aer liber . (a tim-brelor) defacement ~ monetara . (a unei plangeri. (bani in banca) to deposit.to put/to deposit money in the bank. in-bond depozitie s. notice deposit ~ la cerere deposit at call. to file 3.DEP-DEP 127 depozita v. testimony. v. (consignatar) depositary.f.to give evidence.f. 1. a unui protest) lodging.t. (jiirdmdntid. valori pentru pdstrare) to lodge ~ marfuri pe chei .slumpflation depunator^. to devaluate. (o declaratie vamala) to enter. to warehouse. to stock. storing. bailee 2.

) discharge.f.(transformarea unei companii particulare/inchise intr-una publicd/deschisd) going public ~ de incarcare .) to disqualify descalificare s. a achita) to absolve.gross terms discharge ~ in plus . stevedore descentraliza v.f. description ~ a brevetului . landed ~ in minus .unsecured overdraft descriere s.m.f.(guri de magazie.n. unshipped.t.) to discharge. achitare) discharge ~ de marfa in minus .f.n.) disqualification descarca v. unshipment.to discharge afloat descarcare s.t. 1. to land 2. (un contract.t. (exonerare) exoneration.(fata de documente) short-landed descarcator s. credit prin cont descoperit in situatia in care titularul a efectuat prelevdri superioare activelor existente sau limitei de credit acordat) overdraft 2. unloading. un document etc.(la navele cu punte de protectie) tonnage opening descoperi v. to discharge. to unreel. to unload. (a unei nave etc. (a absolvi.) to unroll. (produs secundar/auxiliar) by(e)-product derula v. unloaded. (un zdcdmdnt) to strike descoperire s. (in cont. discharging.overboard discharge descarcat adj. (lipsd de titluri in portofoliu) uncovered position ~ in cont fara garantie . (o navd etc. to unship. to decentralize deschidere s. (a lipsi de calitatea/ dreptui de) (dr.t. to disembark. (a exonera) to exonerate. afloat discharge ~ partiala .(fafd de cantitatea din documente) overlanding ~ in port . 3. unloader.offshore discharge/ discharging/unloading ~ in stare de plutire . (a unui zdcdmdnt) strike descoperit adj. saborduri in bordaj) (mar.short landing of cargo ~ de pe nava pe chei . discharger.(a mdrfurilor oferite spre vdnzare) trade description ~ corecta/exacta . to uncoil 2. (un cabin) to unwind. (eliminare a reglementdrilor) deregulation derelict s.) loading aperture/opening ~ de tonaj .t. 1. discharged.f.ship-to-shore discharge ~ in contui armatorului . (absolvire.) job description ~ a sarcinilor de serviciu ale unui director sau ale unui specialist management job description ~ comerciala . landing 2. (a bascula. (docher) docker. o afacere) to carry on descalifica v. to spread out. (basculare) dumping 3. (a plati. (pierdere de drepturi civile si politico) (dr.(a navL^ discharge afloat. disembarkation.(man. a rdsturna) to dump.(a unui produs intr-o reclamd) accurate description .partial unloading ~ peste bord . lichida o datorie) to discharge ~ cu nava in stare de plutire .128 DEP-DES dereglementare s. opening ~ catre public .patent specification ~ a postului . 1.port discharge ~ in rada . 1. (o hartd.f. (navd abandonatd) derelict derivat s.

(pentru servicii) to remunerate. (abrogare) abrogation. (pentru cheltuieli) to reimburse. (intr-un post. annulment.n. to abolish. designer despacheta v.recovery in kind ~ legala . abolishment. (un cartel) to decartelize. designation. undoing. to requite. suppression.) spreadsheet desfiinta v. m. amends.f. (a unei corporatii) disincorporation ~ a cuponului — (transformarea unei obligatiuni obisnuite intr-una cu cupon zero) coupon stripping design s.t. (un utilaj. (a unui contract de munca) severance 2. a unei instalatii) service. rescission 2. (baloturi de mar/a) to unbale. refund.(designul fabricilor si al cladirilor administrative) environmental design ~ industrial . {un contract) to cancel. to void. to show 2. 1.t. (din Idzi. requital.(asig. despre unele mdrfurf) loose desfasura v. reparations ~ a pagubelor de avarie . (populatia) to serve 2.legal remedy/redress ~ pentru accidente de munca worksmen's compensation ~ pentru rezilierea contactului smart money ~ stabilita prin acordul partilor remedy by agreement between the parties ~ stabilita prin proces . (a unui contract) cancellation. ofunctie) to appoint. prejudicil) to make amends to despagubire s. service 2. indemnification. (daune) damages. to indemnify. recovery. (a anula) to cancel. 1.f.. design ~ de mediu . o instalatie) to service. to unpack. (legala) remedy. to compensate. to handle deservire s. to repeal. to suppress. 1. (o activitate) to carry on. to undo. (pentru servicii) remuneration. repeal. 1. (a abroga) to abrogate.vindictive damages ~ de razboi . cutii) to uncase despagubi v. (cont. to designate. (pentru cheltuielf) reimbursement. annulment. (un contract de munca) to sever 2. nomination deservi v.n.f. \.t. 1. to unfold desfasurator s.DES-DES 129 desemna v. (a unui cartel) decartelization. (yanzare) sale desfacut adj. handling ~ a unui port de catre caile ferate railway service to a port desface v. (neambalat. to annul. to refund.war reparations . to rescind 2.t. to annul.t. (o corporate) to disincorporate desfiintare s. compensation.f.industrial design designer s. (a unui utilaj. (pentru daune. 1. o functie) appointment. (a vinde) to sell.ca de obicei" .remedy by judicial process despagubiri contractuale . (a etala) to display.pecuniary compensation ~ in natura . indemnity. to market desfacere s.f. mar. (anulare) cancellation.liquidated damages ~ cu titlu de penalizare . (intr-un post.) average as customary ~ baneasca/pecuniara . to nominate desemnare s.t.t.

unliquidated damages a cere ~ . a unui cec) to deface deteriorare s. incomplete destinatar s.cotton wastes ~ de cherestea .m. damage.(a mdrfurilor} storing damage ~ prin strivire/zdrobire . t. (daunele) (asig. (transfer.to claim/to recover damages a fi pasibil de plata despagubirilor -to be liable for damages desperecheat adj. (al unei plati) payee. addressee. conviction. to damage. (rebut) scrap. to deteriorate.f. a decide) to determine.f. to detail. (a specified.t. (stabilire.radioactive wastes ~ reciclabile . fixare'i determination.) to adjust ~ calitatea unei marfi . (a fetei unei bancnote.t.f. (a stabili. (convingere} persuasion.r.reducible wastes ~ refolosibile . retail dealer.f. (a schimba serviciul/ locul de munca) to relocate deta§are s. (a daunelor) (asig.offal wheat ~ de hartie .t.(stabilite de instanta) damages at large. (fata unei bancnote. v. deterioration. impairment. to dismiss.t. a enumera) to itemize deta§a v. a constata) to ascertain. to discharge destituire s. (consignatar) consignee destinatie s. discharge ~ ilegala/injusta unfair/wrongful dismissal destivui v. recipient. to convince.) goal setting .(in timpul transportului) cargo damage ~ prin depozitare . (rezultat din transarea unui animal) offal de§euri de bumbac . paper refuse ~ industriale .industrial wastes ~ radioactive . to impair.n.m. a fixa. (al unei remiteri) remittee. not paired. waste. (constatare} ascertainment. (a stabili. destination ~ finala ultimate destination destitui v. (despre un articol) odd. wastage.to force up prices ~ scaderea preturilor .f.t.(man. (constr anger e\ binding over 2. schimbare a serviciuhii/locului de munca) relocation deteriora v.f. (a obliga) to bind over 2.130 DES-DET ~ necontractuale .utility refuse/wastes detailist s. (in vederea descarcdrii) unstowing deseu s.off-cuts. retailer.to ascertain the quality of a commodity ~ cre§terea preturilor . small trader detalia v.. remnant.(situatia in care capitalul unei institutii financiare scade sub nivelul prevdzut de reglementdrile legale) capital impairment ~ a caricului/incarcaturii . a unui cec) defacement ~ a capitalului .crushing damage determina v. dismissal. 1.off-cuts ~ de fier iron scrap ~ de grau .) process costing ~ a costurilor directe direct costing ~ a costurilor variabile variable costing ~ a obiectivelor . 1. (a convinge) to persuade. i adjustment ~ a costului total al fluxului tehno-logic (pentru realizarea unui produs} (cont.to force down prices determinare s. to unstow destivuire s. refuse.

) debasement 2. (o pozitie.-shortcoming dezavantaj a v. to own. dissent dezarima v. 1.t.summarized estimate ~ descriptiv .n. (de fonduri) defalcation.t. (monetard etc. business (done) devize.n.(titularul unei polite de asigurare de viata) policy holder ~ al unei autorizatii/licente . to devalue.) to devaluate.specification ~ estimativ .) devaluation.f. (leftinire) marking down ~ monetara .s'. to embezzle.cost-plus pricing ~ a preturilor de vanzare prin tatonari fixing prices by trial and error deturna v.t. (a unei monede prin aliere etc.(al unei cambii) holder for value detine v. incomplete dezavantaj s.n. (mar. common stockholder ~ de certificate provizorii . bill of quantities ~ exagerat .licensee ~ al unei fransize . to depreciate. foreign exchange/ currency ~ de cliring .f. (neajuns) drawback.estimate of costs. (rate of) turnover.) breaking out/ bulk dezasamblat adj.currency devaluation/ depreciation devalma§ie s. cost estimate. (mar. (moneda etc.(dr. estimate ~ aproximativ . to hold. pi. o situatie) to hold ~ un post/o functie . holding ~ de actiuni de catre salariati (recompensarea salariatilor cu actiuni) (man.) to break out/bulk dezarimare s.f.rough estimate ~ centralizator . holder ~ al dreptului de posesiune pe viata sau pe termen .(de acfiuni.(dr.franchiser ~ de actiuni comune . n.f. pentru ca proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) nominee shareholding ~ ilegala a unui bun . to misappropriate deturnare s.t. not paired. (despre un articol) odd. (alcdtuit din parti componente gata de asamblare) knocked-down dezasortat adj.) detinue ~ reciproca de actiuni .DET-DEZ 131 ~ a preturilor de vanzare pe baza costurilor medii .overestimate devize s. (a ieftini) to mark down devalorizare s.average-cost pricing ~ a preturilor de vanzare plus o cota marginala fixa . (moneda prin aliere etc.f.) employee shareholding ~ de actiuni pentru administrare -(de catre o persoand fizicd sau juri-dicd. disadvantage. obligatiuni) scripholder ~ de obligatiuni bondholder ~ pentru valori furnizate .clearing foreign exchange dezacords. (a poseda) to possess. fraudulent conversion detinator. to peculate.) termor ~ al politei de asigurare . (fonduri) to defalcate. embezzlement. misappropriation. disagreement.f.t. peculation.to hold an office detinere s. to disadvantage . 1. reciprocal shareholding devaloriza v. commonage dever s. depreciation./n.) to debase 2.equity holder.(de catre doud sau mai multe societdti) cross holding.

f. deindustrial-ization dezinflatie s.t.(mar. sunt eliminati din lantui care transferd banii de la creditorul initial cdtre debitorul final) disintermediation dezmo§teni v.n. de exemplu handle.t. (procesul prin care intermediarii financiari. (proces care se manifestd prin incetinirea durabild si autointretinutd a ratei de crestere a nivelului general al preturilor) (fin.activity chart ~ a circulatiei fondurilor sau a marfurilor flow chart ~ a operatiilor .132 DEZ-DIF dezechilibru s. diseconomy dezeconomii de scara (fenomen caracterizat prin cresterea pe termen lung a costului mediu dincolo de nivelul optim al productiei) diseconomies of scale dezindustrializare s. obligatia persoanei care incheie o asigurare de a oferi asigurdtorului toate informatiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) disclosure 2. (pferire de informatii complete.organization chart ~ a pragului de rentabilitate -breakeven chart ~ a procentului de munca manuala -twohanded process chart ~ a procesului muncii .f.economic development ~ economica durabila . argument .(in statistica matematicd) scatter chart ~ de incarcare . dezvoltare s.) disinflation ~ competitiva . to disclose dezvaluire s. 1.human development diagrama s.operating process chart ~ a procesului tehnologic . (decalaj) gap (pferite de date confidentiale de cdtre o bancd despre conturile unui client} disclosure dezvolta v. flow diagram ~ a stadiului procesului de productie progress chart ~ de dispersie .f. difference-dispute.f.f.(care se manifesto atunci cdnd o anumitd tard reuseste sd aibd o monedd puternicd si o inflatie mai redusd decdt cea a tdrilor partenere) competitive disinflation dezintermediere s.procedure chart ~ a organizarii .f. disinheritance dezodorizare s.f. to develop. chart ~ a activitatii .disequilibrium in the balance of payments ~ economic economic disequilibrium dezeconomie s. (a imbundtdti) to improve ~ al balantei de plati . disequilibrium.n. odour removal dezvalui v.t.product development ~ economica .(a unei firme) (man. growth ~ a gamei sortimentale . to disinherit dezmostenire s. de plati etc. disagreement.f.(pe o anumitd perioada) volume chart diferend s.f.process chart.) deadweight displacement scale ~ de programare a proiectului -project planning chart ~ volumetrica de activitate . diagram.) imbalance. development: improvement. want/lack of balance. (al balantei comerciale.sustainable economic development ~ organica/structurala .) organic growth ~ umana .

to slacken diminuare s.economic dynamics diplomat adj.) dilution of equity ~ a fortei de munca . managing director. decrease. cu titlu universitar) graduate.n. dintre rata rentabilitdtii activelor si costui pasivelor) spread 3. (in bani) quitrent. manager.difference in price ~ de salariu . (dintre pretui pe care un dealer de valori mobiliare il oferd pentru titlurile de valoare si pretui la care Ie revinde.r. seawall.overall dimensions ~ standard de container . dintre preturile pentru livrdrile spot sau futures.(pdnd la nivelul salariului de baza) make-up pay ~ in plus sau in minus . to differentiate. directive.difference to pay ~ de pret . dam. instruction director s. to become differentiated diferential adj.f. straits.m.f. 1. preferential) discriminating diferentiere s. peasant on quitrent.to sharecrop diluare s.m.) ex ~ depozit .DIF-DIR 133 diferenta s.difference over or under diferentia v.f. diplomat(ist) directiva s.product differentiation dificultate s.f. dintre cursul de cumpdrare si eel de vdnzare al unei volute. slackening din prep. embankment.ex factory/mill/works dinamic adj. (vdndut din.) draft/draught/trim difference ~ de plata . despre mdrfuri) (corn. (executiv) executive (manager) ~ adjunct . rent paid in corn a lucra in ~ . stringency dig s. difficulty 2. (mdrime) size ~ speciala .(mdrirea numdrului actiunilor existente fdrd cresterea corespunzdtoare a profitului sau a activelor societdtii respective) (bur. differential. difference 2.difference in quality ~ de pescaj . (la bursa de mdrfuri.(la confectii) odd size dimensiuni de gabarit ..m.assistant/deputy manager .container dimensions diminua v. differentiation ~ a produselor . (in grdne) terrage. sharecropper dijma s.f.(angajarea de muncitori necalificati pentru lucrdri efectuate de obicei de personal calificat) dilution of labour dimensiune s. to diminish.r. dimension. diminution. graduated s.ex dock/quay/wharf ~ nava — (in portui de livrare) ex ship ~ ordinul si in contui . dynamics ~ economica . direction. diferenta dintre pretui de exercitiu dintr-un contract la termen si pretui spot) basis ~ de calitate . dynamic(al) dinamica s.t.f. v. 1. dilution ~ a capitalului propriu . to decrease. head manager. (in naturd.(asietd) (mar. (jend financiard) embarrassment.f. to differentiate v. (discriminatoriu. breakwater dijmas s.ex warehouse ~ doc/chei .for and on behalf of ~ uzina .f. (la ware) jetty. in parte) metayage. dike.t.f. (titrat.

tarifard) discrimination ~ a fortei de munca .n.executive director ~ pentru probleme de calitate -quality manager ~ . piata etc. (moneda. 1. to discriminate discriminare s. (decalaj) gap ~ dintre costuri .art director/editor ~ comercial .f. to manage. directorship directie s. a conduces to direct. (SUA) publisher ~ executiv .n.(unul dintre principalii manageri ai unei agentii de publicitate.membru in consiliul de admi-nistratie .t. discriminatory . discrepancy.trade discrimination ~ de varsta . state interference disagio s. (a administra. preturi etc. 1.) to control dirijism s.staff manager ~ artistic .(estimate si efective) cost variance ~ statistics statistical discrepancy discretionar adj. (centrala) head office dirija v.(responsabil cu promovarea si comercializared) brand manager ~ de ziar .f.accounting manager ~ al departamentului de export export manager ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al registrului de comert . (SUA) chief executive ~ general .editor.f.proprietar . sau un titlu de valoare) disagio discipline s.134 DIR-DIS ~ al departamentului de contabilitate .registrar of companies ~ al serviciului de personal . (diferenta dintre valoarea nominald si cursul pietei pentru o moneda.employment discrimination ~ comerciala . (despre tarife.owner-manager ~ regional .) discriminating.n. care conduce echipa insdrcinatd cu deservirea unui client) account director ~ de filiala/sucursala branch manager ~ de investitii .business/sales/ commercial manager. (procent mcasat din valoarea titlurilor de credit de cdtre bancd ca urmare a rdscumpdrdri: acestora inainte de scadentd) discount discontare s./!. discretionary discrimina v.f. evolutia costurilor. (responsabil cu productia si vdnzared) line executive ~ de echipa . a tehnologiilor de fabncatie} discounting discrepanta s. (pperatiune prin care se determind valoarea actuald a unm venit viitor.(la angajare) age discrimination discriminatoriu adj. ludndu-se in considerate raportui dintre cererea si oferta de bunuri si active financiare.production manager ~ de produse .f.chief/head engineer directorate. to control 2.district manager ~ responsabil cu vanzarile pe teren -field sales manager ~ tehnic . discipline ~ financiara financial discipline discont s.general manager ~ interimar acting manager ~ .t.executive manager. (conducere\ management 2. (comerciald.investment manager ~ de productie .

disposable funds ~ de export .i.) chargeable distance ~ in mile .cash at bank disponibilitate s. availability 2.DIS-DIS 135 disimulare s. asezare) disposal. pi. (a activelor de cdtre un falit.f.f. a adevaruhd de cdtre un asigurat etc. mar. available. excedentar) spare 2.stringent regulations dispune v. (de bani. (ordin) order 2. 1.n.payment order ~ de virament . controller.(fdrd mar/a) (mar.particular average adjustment/statement dispasor s. (a prevedea.devise dispozitii de suspendare a platii (unui cec) orders not to pay ~ stricte/riguroase/severe .free delivery .) concealment disjungere s. (a ordona) to order. (a decide) to decide 2.f.(scrisd) job order ~ de plata .) unbundling dispasa s. 1.f. (despre un spatiu) vacatable.immediate availability dispozitie s. mar. to set out.) average adjuster/stater/taker dispatch s. to dispose. disposition ~ de incasare .f. (a mai multor procese) (dr. pi. to distribute.) dispatch. (cu livrare imediata) spot s. distribution. (declarable de avarie) (asig.) severance (of causes) disociere s.export availability ~ imediata .t.f. exemption.t.(a postei) special delivery ~ gratuita . dispatcher dispensa v. (expert de evaluare a avariei) (asig. dispensation. to put. to exempt (from). (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societdti-mamd in mai multe elemente componente pentru cresterea probabilitdtii existentei unor fonduri in perioade de dificultate economicd) (fin. (dispunere.resource allocation ~ expresa/urgenta .general average adjustment/statement ~ de avarie particulars . (timp economisit la incdrcarea sau descdrcarea navei) (mar.t.(mar.f. despre o lege) to enjoin 3. (speciala) licence disponibil adj. ready. to deal/to give/to share out.average adjustment/statement ~ de avarie comuna . (prevedere) provision.transfer order ~ testamentara .n.mileage ~ in iarzi . (a aseza) to place.m.f.yardage ~ parcursa in balast .collection order ~ de incarcare — loading/shipping order ~ de lucru . statement ~ conform legilor straine . disposable. (de) to dispense (from). (a aranja) to dispose. resurse) to command distanta s.) available/liquid assets. to set v.) adjustment. to absolve (from) dispensa s. (mar/a disponibild/cu livrare imediata) spots. (active lichide) (fin. to arrange. (proportionald) apportionment ~ a resurselor .f. stipulation. (suplimentar. spot goods ~ de numerar in banca . \.m. saved time dispecer s. (proportional) to apportion distribuire s. distance ~ de calcul al navlului . destinatie sail escald) foreign average/statement ~ de avarie .) dead mileage distribui v. 1.(din portid de descdrcare.

(mdsurd contabild de crestere a numdrului de actiuni • circulate fdrd emisiunea unor actiias •. to diversify. district. multifarious. (regiune) region. a pietelor de comercializare. (a unei compans in unitdti distincte pentru a acopefi mai bine diferite sectoare ale piefe^ (man. division 2. insd prin divizarea celor existentf' .f. (a liniei de produse. area distrugere s. varied. news items 2.(platit in actiuni supli-mentare si nu in numerar) stock dividend ~ final .) superfluous diversification dividend s.f.. diverse. distribution ~ a marfurilor fara intermediari -first-hand distribution ~ a veniturilor . miscellaneous s.(a produselor.(selectia a 10 pdnd la 15 active intr-un portofoliu) (fin.line filling ~ a produselor .n. (a una societdti) demerger. sundries diverse si neprevazute .m. distributor ~ automat .136 D1S-DIV ~ selectiva .(ale actiunilor preferentiale/privilegiate care nu a* fost achitate la scadenta} accumulative cumulative dividends ~ pe actiune dividends per share ~ platite in numerar cash dividends divizare s. to vary diversificare s. various.(mentiune la sfdrsitui devizului unei constructii) miscellaneous contingencies diversifica v. v.r.risk diversification ~ ineficienta . dividend ~ -actiune . daily fee/allowance divers adj. sundry.product diversification ~ a riscului . 1. destruction ~ intentionata (pentru incasarea asigurdrii) voluntary waste diurna s.(dividendul vdrsat la sfarsilul anului financiar de o societate care a distribuit dividende intermediare) final dividend ~ intermediar/partial . pi. n.robot distributor.f.retail distribution district s.unpaid dividend ~ nepreferentiaVneprivilegiat (aferent actiunilor comune) ordinary dividend ~ platit prin certificat provizoriu -(care prevede plata in numerar la c data ulterioard specificata) scnr dividend ~ preferential/privilegiat .(aferere actiunilor preferentiale/privilegiate i preferred/preferrence dividend ~ statutar statutory dividend ~ suplimentar bonus/extra/special surplus dividend dividende cumulative . a gamei activelor financiare detinute in portofoliu de un investitor in scopul diminudrii riscului) diversification ~ a liniei de produse . (rubricd de ziar) miscellaneous column.income distribution ~ cu amanuntui . 1. penny--in-the-slot machine ~ de sarcini taskmaster distribute s.f. not.f.(dividends distribuit periodic in contui dividen-dului final aferent exercitiului financiar in curs) interim dividend ~ neachitat .f.t. (cheltuieli diverse) sundry expenses.) divisionalization ~ a actiunii . operatd de producdtor pentru anumiti detailisti) selective distribution distribuitors.

day-to-day rate ~ la vedere .D1V-DOC 137 in alte actiuni cu valoare mai mica) share/stock split ~a unei activitati .f. (mar. (bazin portuar) dock (basin). 1.(care nu este incd scadentd.(generatd de o creanta) interest earned ~ curenta .usury ~ compusa . to disincorporate dizolvare s.t.simple/ ordinary interest a aduce ~ . disincorporation dobanda s.social division of labour dizolva v.n.(in munci/sarcini cu grad egal de dificultate) job dilution divizibilitate s. to obtain.t.f.interbank rate ~ intermediara .net/pure interest ~ nominala (remunerarea efectivd a unui capital in expresie monetard la pretui pietei) nominal interest ~ penalizatoare . (o companie) to dissolve.(dobanda datoratd in mod legal sau convenitd in cazul in care un debitor nu si-a achitat datoria la scadentd) default interest ~ neachitata/restanta outstanding interest ~ negativa .(yenitui sau remuneratia pidtitd sau primitd pentru serviciul unui capital in conditiile capitalizdrii sale.penalty interest ~ reala .(dobanda perceputd de cdtre o bancd la un cont de depozit pentru descurajarea rezidentilor strain! privind constituirea de depozite) negative interest ~ neta . to get. calculatd de la ultima scadentd pdnd la o zi de referintd care precede viitoarea scadentd) broken--period interest ~ ipotecara . (constructie de andocare) dock 2. o adunare) to dissolve 2.f.running interest ~ de asigurare . 1.division of labour ~ sociala a muncii . interest ~ bancara . (parlamentui.mortgage interest ~ la conturile de depozit . divisibility ~ a factorilor de productie divisibility of production factors diviziune s. fapt ce implied transformarea dobdnzii primite in capital.bank/banking interest ~ bruta .(pe care creditorul o primeste de pe urma proprietdtii debitorului pentru asigurarea platii unui credit) security interest ~ de incasat de la clientii insolvabili interest in suspense ~ debitoare .(pidtitd pentru o datorie) interest paid ~ interbancara . calculdndu-se astfel dobanda la dobanda) compound interest ~ creditoare .interest on deposit accounts ~ la imprumutui pentru o zi/de pe o zi pe alta . (a parlamentului.(venitui sau remunerarea unui capital calculatd prin deducerea inflatiei din dobanda nominala) real/true interest ~ simpla/necapitalizata . to acquire doc s. (a unei companii) dissolution. harbour/port basin .) 1.(pentru cecuri si cambii) sight/short rate ~ moratorie .f.to bear/to carry/to pay/to yield interest dobandi v.gross interest ~ capitalizata . division diviziunea muncii .accrued interest ~ camatareasca . a unei adundri) dissolution 2.

export documents: (mar. (proprietate.f.{mentiune prin care se specified faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului deed: contra plata) documents against payment ~ contra plata in numerar documents against cash ~ contra prezentare .customs documents/papers documentar adj. dollar ~ -marfa .commercial documents ~ contra acceptare .138 DOC-DOM ~ comercial . (stiintific) field. shoreman.n.demesne 2.related field ~ public .m. note de plata etc.deal porter ~ de magazie .master copy ~ -sursa .f. lumper. landed property. documentation ~ de credit . docksman. porter ~ de cereale . (dr.to undock docher s. 1.clearance papers ~ de transport .commodity dollar domeniu s.carriage documents ~ de transport maritim . loader. docker..loan submission do\ar s.documents against presentation ~ de avarie comuna . to dwell 2.document in proof. mar. i average papers ~ de expeditie . (juridic) deed. dock/waterside worker. dockhand. to domiciliate .wharfman.public property ~ regal/al coroanei .sideman ~ pe chei . 1.ship's documents/papers ~ comerciale . hatchwayman ~ la copastie .shipping documents ~ negociabile .economic doctrine document s.hatchman. quay-side worker ~ pe puntea navei .m.commercial dock ~ de constructii navale .shipbuilding dock ~ plutitor . idr activitate) branch ~ inrudit .crown land domicilia v.classified document ~ original .stevedore doctrina s. estate.corn porter ~ de cherestea . doctrine ~ economica .(facturi.(mentiune care semnificd faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului decdt contra acceptdrii unei cambii) documents against acceptance ~ contra plata .n. to reside. documentary documentatie s. longshoreman.) (cont. concrete/graving dock a iesi din docuri .negotiable documents instruments ~ vamale . act.dry dock. supporting document ~ oflcial secret .accompanying document ~ inactiv — (document/contract in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ justificativ .loading documents: (mar.) shipper's papers ~ de lichidare in vama .dockman on deck ~ specializat .floating/flooding dock ~ uscat . mosic domain.) shipping documents ~ de incarcare .) source document documente ale navei ..forwarding documents ~ de export . scope. document. »< fixa locul de plata al unui efect comert) to domicile. act and deed.(asig. instrument ~ insotitor .

) right of angary ~ de autor . dwelling place.right of action ~ de a bate moneda . (agent de platd al tinui efect de comerf) paying agent domiciliere s.f.fluid dram drastic adj.banking law ~ cambial .weight feed drahma s.) right of inspection/search ~ de conversiune . residence 2. 1.(mar.n. proof. donor. record. gift dosar s.contract law ~ contractual de retentie .(a pdmdntului. grantee donators. 1.m.exchange law ~ civil . giver donatie s. to donate.(drept prin care obligatiunile convertible emise de o societate pot fi schimbate cu actiuni emise de aceeasi societate) conversion right ~ de folosinta in comun .n. to give donatar s. (fixare a loctilui de platd al unui efect de comerf) domiciliation domiciliu s. (a echipa) to equip.address for service ~ de origine . right.residence for tax purposes ~ stabil .free coinage ~ de a executa . (echipare) equipment. dosing ~ in greutate . charter 2. (legal) domicile 2. donee.(prin judecata) right to enforce ~ de angarie . evidence.right of sanctuary ~ de control/vizita .domicile of origin ~ fiscal . (a unei institutii) endowment 2.commercial/mercantile law ~ consuetudinar/cutumiar consuetudinary/common law ~ contractual . (certificat) certificate ~ a originii . abode. (privilegiu) privilege. law ~ bancar . to fit out dotare s. to grant. dossier 2.contract lien ~ de a actiona in judecata .t.permanent residence dona v. (despre reduceri bugetare) swingeing drept s.copyright ~ de azil . pi.f. 1.individual file dosare ale salariatilor . (o institute) to endow 2.personnel files/records dota v.t.n.f.civil law ~ comercial .f. (unitate de mdsurd pentru greutate) dram ~ lichida .active file ~ cu copii de acte/documente copybook ~ individual . 1. grant.f.f.m. 1.(a mdrfii) dock receipt dozare s.(a mdrfii) certificate of delivery ~ de marfuri antrepozitate warehouse bond ~ de primire . apasunilor) commonage ~ de folosire a macaralelor (portuare) cranage . file. donation. (amenajdri) appointments dovada s. 1. (de platd al unei cambii) domicile ~ ales .m. residence. grantor. (bancd mandatatd de o societate care a emis titluri de valoare sd efectueze toate operatiunile curente privitor la aceste titluri) paying agent/office.(mar.DOM-DRE 139 domiciliatar s. (al unuiproces) brief ~ activ/in folosinta .(unui produs) proof of origin ~ de imbarcare a marfurilor shipping receipt ~ de livrare .

right of first refusal ~ de privilegiu si sechestru asupra navei in constructie .(succesiune transmisibild pe lima descendentilor masculini saufeminini) tail ~ de munca . ownership ~ de rascumparare .hia on shares ~ de retentie asupra marHi .proprietary right.(asupw ' mdrfil) shipowner's lien ~ de retentie al carausului .(mar\ freight lien ~ de retentie pentru plata conti staliilor .lien OB cargo.heirdom ~ de mostenire limitat .) demurrage lien ~ de retentie pentru pla impozitelor . cand cumpdrdtorul achitd integral.140 DRE-l ~ de gaj . proprietorship. cargo lien ~ de retentie asupra navei .(a politei de asigurar^\ broker's lien ~ de retentie echitabil . ~ de retentie al armatorului .senior lien : ~ de retentie de catre agentui Je I asigurare . right of preemption ~ de prioritate asupra ofertei .(mar.bottonny lien ~ de retentie cu privilegiu .right of repurchase.(dreptui creditorului de a pdstra o proprietate a debitorului restant pdnd cand acesta isi aohlfir | intreaga datorie) (possessory) lien .real estate lien ~ de greva . (al unui bun ipotecaf) equity of redemption ~ de recuperare .) preemptive right.(drept de gaj asupra unui bun fdrd transferul fizic al acestuia cdtre creditorul gajist. pretui proprietdtii) vendor's hex: seller's lien ~ de retentie asupra actiunilor .general lien ~ de retentie pentru navlu .right to work ~ de negociere .camer'l lien ~ de retentie al comandantului (asupra mdrfil) shipmaster's lien ~ de retentie al vanzatorului . transferal de proprietate fund inlocuit prin inscrierea dreptului de gaj intr-un registru) registered lien ~ de gaj imobiliar .right of fishery.(a unui contract) bargaining power ~ de optiune .equitable lies ~ de retentie general . (in ape strdine) piscary ~ de preemptiune .right of option ~ de pescuit .legal lien ~ de gaj fara deposedare .tax lien ~ de retentie si privilegiu al ec! pajului — (asupra navei si a inca cdturii in cazul nepldtii salariilc seamen's hen ~ de retentie si privilegiu maritim maritime lien ~ de retentie si privilegiu pentt remuneratia de salvare . fishing right.{asupra unui teren) right of entry ~ de retentie .(mar^ salvage bond/lien .shipbuilding lien ~ de proprietate .(clauzd din contracted de societate si statut care da actionarilor comuni dreptui de a cumpdra proportional noi emisiuni de actiuni comune sau titluri de valoare covertibile in actiuni comune etc.right to strike ~ de mostenire .right of recovery ~ de (re)intrare in posesie .(pass.

(drepturi conferite de statutui de actionar) membership rights ~ speciale de tragere .unclaimed right ~ penal . (sosed) highway.maritime/naval prize law ~ maritim international international maritime law. roadman dublu adj.(drept acordat actionarilor de a participa la cresterea capitalului unei societdti) subscription rights.(drept de uzufruct cu excluderea dreptului de midd proprietate) incorporeal hereditament ~ intern municipal law ~ international international law.coastwise sea lane ~ oceanic .DRE-DUM 141 ~ de returnare .(pe o proprietate) wayleave.preferential right ~ privat . (ruta) route ~ de §antier .voting power/right ~ de vot diferential .sea route.n. prelevate de mat multe autoritdti fiscale asupra aceluiasi venit) double taxation dumping s. law of merchant shipping ~ maritim de priza . rights issue ~ fractionare .shipping lane/route ~ maritim costier . (export de mdrfuri la prefuri inferioare celor de pe piata .private law ~ public .unalienable right ~ incorporal .) right of way ~ de uzufruct usufructuary right ~ de vanzare .public law ~ roman . folosit in principal ca imitate monetard de cont si de rezervd) special drawing rights drum s.site road ~ maritim .m. (strada) street. law of the sea ~ maritim comercial .criminal/coercive law ~ preferential . seaway ~ maritim comercial .exclusive/sole right ~ funciar ground law ~ inalienabil . road. (artera) thoroughfare. double dubia impunere . law of nations ~ maritim . (mar.(dreptui executoruhii testamentar de a vinde o parte din masa succesorala) power of sale ~ de vot .patent rights ~ de subscriptie .marine/maritime/sea law. lane route drumar s.equity ~ nerevendicat .(taxe duble sau multiple.(drept insuficient de subscriptie pentru a permite subscriptia unei actiuni noi in cazul unei cresteri de capital) fractional rights ~ patrimoniale .(drepturi aferente unei actiuni) property rights ~ sociale .n.yielding law ~ exclusiv . international law of the sea ~ maritim militar naval/navy's law ~ natural .(a mdrfurilor nevdndute) right of return ~ de semnatura right/authority to sign ~ de trecere .(instrument monetar international creat de FMI.merchant shipping law.Roman law ~ scris .ocean passage.(referitor la actiunile care oferd sau nu drept de vot) differential voting ~ dispozitiv .civil rights ~ de brevet .statutory law ~ succesoral .succession law drepturi civile .

scadenta} term ~ a dreptului de autor .downstream dumping ~ valutar .(cow. (piatd pe care cererea este restrdnsd. working service/time ~ de functionare . life expectancy ~ probabila de descarcare .f. existdnd numai doi cumpdrdtori care pot sd-si impund pretui} duopsony dupaprep. (piatd oligopolistd pe care opereazd doi ofertanti) duopoly duopson s. tenor.duration of copyright ~ a exercitarii . (termen.shipping time ~ de depozitare .) storage/shelf life ~ de executie/derulare a unui contract .useful life duzina s.(bazat pe decalajul creat mtre cursul. al valutei nationale a tdrii exportatoare fata de cursul valutei tdrii impor- tatoare) exchange dumping a face ~ cu .round dozen .expectation of life. dozen ~ completa . as ~ cum se vede . ditto ~ al unei cambii . useful/working life.(unei functii) tenure ~ a transportului pe mare .(mtre sosirea si plecarea unei nave comerciale} tum-around period ~ de uzura .to dump duopol s. micsorat intentional.(in ztle sau fractiuni de zi) expected' discharging days ~ utila de functionare . 1.142 internd si mondiald cu scopul de a pdtrunde pe noi piete si a Ie acapara ulterior) dumping ~ in aval/de furnizare .(incdrcare ?i descdrcare a navel} handling time ~ de stationare in dana .n.(cu 13 bucdti) long/baker^ dozen .n.wear life ~ de mare functionare . duration. period 2.(a navel} on-berth time ~ de stationare in portui final/iD terminal .period of service.contract horizon ~ de exploatare/utilizare .n.(fdrd nici un fel de garantie pentru mdrfurile vdndute) as seen duplicat s.duplicate of exchange durata s.mare .(service) life ~ de operare . duplicate.f.long life ~ medie de viata .

to equip.enlisted crew ~ vechi . (de nava) crew.(care inlocuieste echipajul pe timpul stationdrii novel in port) runner crew ~ trecut in rol .) credit gap ~ inflationist .productive equipment ~ de protectie .(concordantd dinamicd intre incasdrile si platile in valuta ale unei tdri intr-o perioadd determinatd de timp) currency equilibrium echipa v. manifestat prin inexistenta excesului de cerere sau de oferta) general equilibrium ~ partial .E ecarts.narrow gauge echilibra v.(concordanta dintre cheltuielile §i vemturile bugetului public) budgetary equilibrium ~ concurential . dintr-un anumit sector.shipping personnel ~ redus . balance ~ al consumatorului .foreign crew ~ temporar .f. equipment.reduced complement ~ strain .M.n. deviation. to equilibrate.(atingerea echilibrului optim mtre factorii de productie. fapt ce asigurd obtinerea unui volum de productie dat cu costuri cat mai mici) producer/supplier equilibrium ~ al resurselor umane .n.full crew/commission/ complement ~ de nava comerciala .rail(way) gauge ~ mgust .t. (un buget) to balance echilibrare s. (o nava) to man.(stare de echilibru a variabilelor de pe o anumitd piatd.(nivelul maxim al utilitdtii totale de care beneficiazd un consumator din bunurile cumpdrate cu un anumit venit) consumer equilibrium ~ al pietei . outfit ~ de productie . (decalaf) gap ~ de credit . to fit out echipaj s. (al unei aeronave) (air) crew ~ complet . domeniu etc. protective clothing/outfit .{stare de concordantd relativd dintre cantitatea. gauge ~ de cale ferata .(criteria si indicator de mdsurare a intensitdtii procesidui inflationist) inflationary gap ecartaments.) partial equilibrium ~ valutar .competitive equilibrium ~ general — (al pietelor aflate in stare de interdependentd.overall. hands.t.(cu nivelul productiei) demand matching echilibru s. to outfit. equilibration ~ a cererii .n. complement.old commission echipament^. equilibrium.market equilibrium ~ al producatorului .n.(formula care desemneazd conflictui dintre interesul vdnzdtorului de a-si primi banii cat mai curdnd si eel al cumpdrdtorului de a plati cat mai tdrzin) (corn. structura si calitatea factorului uman activ disponibil si necesitdtile de resurse de muncd ale utilizatorilor) human resources equilibrium ~ bugetar .

to equalize v. to equate.forest economy ~ involuntara .m. (cu) to be equivalent/tantamount to echivalare ^. econometrician econometric s. environmental ecologist s.144 ECH-ECO ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ optional .m.domestic science. 1.(de bani blocafi in stocuri de mar/a) involuntary saving ~ inchisa/autarhica .export-oriented economy ~ de jaf .closed economy ~ manageriala .equity of taxation ~ fiscala . (cu) equivalent (to) s./equation. savings.(economic inchisd) self-centred economy ~ capitalists! .f. sparing. 1. thrifty. equity ~ a impozitarii . pi.open economy ~ descriptiva .descriptive economics ~ feudala . etalon de mdsurd a standardului de valoare a bunurilor economice) general equivalent ecodezvoltare s.f.(elementui fundamental al sistemului bdnesc al unei tdri. squad. team. (intendent) steward. ecodevelopment ecologic adj.(livrat la comanda) optional equipment echipa s.f.transition economy ~ de troc . group. statism ~ clasica .market economy ~ de razboi . (administrator) treasurer. spare money ~ a bunastarii welfare economics ~ a dezvoltarii development economics ~ aplicata . economy.applied economics ~ autocentrata . bursar econometrician s. equalization echivalent adj. ecologist.comparative economics ~ cu suma zero .i.mixed economy ~ mondiala . home economics ~ centralizata/dirijata/planificata command/controlled/planned economy. sparings.(investitie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate si scadentd initiald sub trei luni) cash equivalent ~ general . environmentalist econom adj. saving. (schimb) shift echitate s.managerial economics ~ matematica .mathematical economics ~ mixta .m.world economy ~ monetara .feudal economy ~ forestiera . equivalent ~ al numerarului .f. economical s.classical economics ~ comparata .fiscal equity echivala v.capitalist economy ~ casnica .(economic in care nu se inregistreazd nici o crestere.space saving ~ de timp .t. venitui unei persoane putdnd sd creased numai prin scdderea venitului alteid) zero-sum economy ~ de export . economical economic s.war economy ~ de schimb . (referitor la economic) economic 2. econometrics economic adj.(care exploateazd la limitd resursele naturale) robber economy ~ de piata .f. ecological.exchange economy ~ de spatiu .m.time saving ~ de tranzitie .barter economy ~ deschisa . (stiinfe economice) economics 2. {econom) thrifty.money/monetary economy .

stagnant economy ~ subterana . application.natural/barter economy ~ nationals . pi.f. personal property/effects.ECO-EFE 145 ~ naturala .(gradul m care consumatorul realizeazd cd plateste un impozit care este inclus in pretui de vdnzare al unui produs) announcement effect ~ al bulgarului de zapada/de antrenare .forced savings economisi v.social market economy ~ socialista . to save.t.{in care resursele sunt alocate printr-un proces institutionalizat de negociere intre centre de decizie independente reprezentand statui. to economize.rural economy. {bunuri mobiliare} chattels personal.hidden/underground/ subterranean/submerged/black economy ~ teoretica .s'. scale economies ~ externe de scara . sparing economist s. infrastructura etc. leader. goods (and chattels) 3.n.pure economics ~ traditionala .m. (cambie) bill (of exchange) ~ al anuntarii . 1. edition. financiard . editorialist editura s.political economy/ economics ~ reala .voluntary saving economii de gama . to issue editor s. editorial s. movables.national economy ~ negociata .) consequence. effect. firmele.t.(proces care se caracterizeaza prin diversificarea gamei de bunuri si servicii oferite si prin scdderea costului unitar) economies of scope.n.socialist economy ~ stagnanta .) external scale economies ~ fortate . saving. ecosystem ~ industrial . editorial. (al unei cdrti) editor editorial adj. husbandry ~ simbolica . (bani) to put aside/away/ by.real economy ~ regionala . economist ecosistem. valu- tara} symbolic economy ~ sociala de piata .regional economy ~ rurala/agricola .industrial ecosystem edita v. leading article editorialist s. progresul tehnic.(consecintd a conexiunilor formate intre doud sau mai multe fenomene si process economice) snow-ball effect . (dr. m. to set by. m.f. economization.(ansamblul operatiunilor economice desfdsurate pe piata monetard.de capital -. publishing house editie s.traditional economy ~ voluntara .{care vizeazd o intreagd ramurd industriald. extra efect s.f. asociatiile patronale si sindicale) negociated economy ~ politica . (de comer f} commercial paper. to publish. issue ~ bibliofila . to spare economisire s.n. scope economies ~ de scara .(a unui ziar) special (edition).(proces care se caracterizeaza prin cresterea cantitdtii de bunuri si servicii si prin scdderea costului unitar} economies of scale.(a unui cotidian pentru distributia locald) city edition ~ speciala .collectors'/bibliophile/ limited edition ~ de dimineata . publisher. result 2.

effort i efortui eel mai avantajos .146 EFE-EGA ~ al dimensiunii firmei .(dr.economic efficiency ~ productiva .(dr.servicing eficient adj.) constituting effect ~ de clientela . real efectua v.rediscount ~ de levier . to bring about.to effect/to make a paymetf ~ serviciul datoriei .(in tec impozitdrii) equality of sacrifice ~ in drepturi .! accomplishment.(in comportamentui comercial) income effect ~ constitutiv . to effect. to effectuate.s.price effect ~ asupra salariilor .n.ecologic efficiency ~ economica . effectuation. » accomplish.(atragerea unid anumit tip de investitori in functie de politico de dividende) (fin. equality.(cambia.equality of rights .wage push ~ asupra venitului .f.(al unei legi) retroactio* ~ suspensiv . efficiency ~ de operare a portului efficiency ~ ecologica .(efectul asupra comportamentului cumparatorului) eficienta s. cecul.f.f.) suspensory effect ~ tranzitoriu ./!. effective ~ sub aspectui costurilor .second and third-class paper ~ de comert de complezenta accomodation paper.) leverage ~ de prag .(pimctui in care un mesaj publicitar devine eficient) threshold effect cauzat de modificarea pretului un» anumit produs) substitution effect ~ de venit — (modificarea venitului reJn al consumatorului ca urmare s schimbdrilor de preturi ale produselorj income effect ~ financiar .t.) material effect ~ retroactiv .) clientele effect ~ de comert . actual. efficient.to service efectuare s.(firmele mid inregistreazd rate de rentabilitate mai bune decdt firmele man} size-of-the-firm effect ~ al impactului .) temporary effect efectiv adj. pro forma bill ~ de comert la purtator . mandatui) commercial paper ~ de comert acceptabil .) best effort egalitarism.(pentru reescontare la banca centrald) eligible paper ~ de comert de clasa a doua si a treia .production efficiency eforts.(dr.(rata de indatorare in raport cu fondurile proprii ale unei companii) (SUA) (fin.(pentru • investitor bancar care nu-^i asumd 1 o responsabilitate in cazul in care i emisiune de actiuni nu se vin integral) (fin. equalitarianism egalitate s. effective.(rata de indatorare in raport cu fbndurile proprii ale unei companii) (fin. to carry in« effect.bearer paper ~ de comert necorespunzator .) gearing ~ de parghie .cc -effective ~ de substitute . (paritate) parit ~ a sacrificiului .(cre^terea cererii atunci cdnd mi este posibild cre^terea imediatd a ofertei) impact effect ~ al preturilor .finance bill ~ real . to perform. performance ~ a serviciului datoriei . (a intreprinde) t carry out ~ o plata .(dr.(care nu poatefi onoraf) bad paper ~ de comert reescontat .

to elaborate. 1.bond issue in default . to relieve. to free.(emisiune destinatd actionarilor existenti ai unei societati) nonrenounceable issue ~ de actiuni gratuite . to equate egalizare s. equation ~ fiscala .civil embargo ~ ostil . to disengage. t.price elasticity/ sensitivity ~ a productiei . lift ~ cu banda .emission of paper money ~ de obligatiuni . (un certificat. (din mchisoare) to set free/at liberty.precast unit elevator s. to liberate.pallet elevator ~ de stivuire .grain elevator ~ de containere .conveyer/conveyor elevator ~ cu cupe . n.EGA-EM1 147 egaliza v. hoist. (a remite) to remit. (de bancnote) emission.elasticity of supply ~ a pretului la cerere . element ~ de esantionare .bucket/scoop elevator ~ cu descarcare continua continuous discharge elevator ~ cu lant . to exonerate 5. (un cecfard acoperire) to overdraw 6.container lift ~ de marfa . de ban!) issue. (facturi. 1.bond issue ~ de obligatiuni cu suspendarea platii . to lay an embargo upon a ridica embargoul . equalization.to disembargo. to elude. (pe cautiune) to bail out 2. (de datorii. un document) to make out 4.elasticity of taxation ~ a ofertei . de televiziune) broadcast 2.floating elevator elibera v. elevator.caterpillar elevator ~ plutitor . un program) to draw up elasticitate s.chain elevator ~ de cereale .to embargo.) to issue.(la televiziune) give-away show ~ de actiuni fara drept de instrainare . to privilege.elevator stacker ~ pe senile .f. to deliver 3. to evade embargo s.elasticity of production ~ a veniturilor . to take off/to raise the embargo emisiune s.t.price elasticity of supply ~ a preturilor .f.t. embargo ~ civil . (radiofonica.sampling element ~ prefabricat din beton .cargo/freight elevator. (a unor actiuni de pe lista de cotatii bursiere) delisting ~ a produsului . to work out.price elasticity of demand ~ a pretului la oferta . (de obligatiuni) floating ~ -concurs cu premii . (de titluri de valoare. n. (flexibilitate) elasticity ~ a cererii . to release. obligatii.(apropiere a nivelului de impozitare asupra imobilelor si a altor bunuri) tax equalization elabora v. documente comerciale etc.f. n.hostile embargo ~ pasnic .(cdtre actionarii existenti pentru majorarea capitalului prin capitalizarea rezervelor) capitalization/scrip/bonus issue ~ de bancnote .income elasticity element s.f. to equalize.elasticity of demand ~ a impunerii .t. hoister ~ de paleti .pacific embargo a institui un ~ asupra . (un plan. (de sub controlul statului) to decontrol eliminare s. sarcini) to release.(a producerii si a comercializdrii acestuid) product elimination eluda v.

rook.monetary issue ~ noua . ergonomics. to swindle. (a consuma complet) to use up. depletion 2.148 EMI-EST ~ de obligatiuni facuta de un nerezident/strain . (a solului.f. \. bani) to issue. to valuate.f. stocuri) to run low epuizare s.(anumite cla dintr-un contract.sampling error ~ de masurare .misnomer ~ de persoana .(de acfiuni) public issue emite v.} operative mistake erorile §i omisiunile sunt exceptate -1 (formula pe o facturd) errors ani| omissions excepted eroziune s. (dr. to prize . swindler. (a cheltui tot) to spend 2. calcula. (defertilizare) impoverishment epuizat adj. ergonometrics ergonomie s. error. issuing authority. (a defertiliza) to impoverish v. (alocarea sistematicd si rafionald a costului de achizitie a resurselor natu-rale pentru perioada viitoare in care utilizarea acestor resurse contribute la generarea profitului) (cont.error of measurement ~ de nume . to enumerate. (actiuni nominale) to inscribe.issue of government securities ~ de titluri de valoare secundare junior issue ~ fiduciara . (amdnuntit) to specify epava s. to cheat.error in calculationmiscalculation ~ de e§antionare . (bani faisi etc.t. to appraise.(formula pe un cec) refer to the drawer enumera v. (din stoc) out-of-stock. {un cec) to make out 2.(de actiuni. occupational therapy eroare s. (despre cdrti) out-of-print ergonometrie s. 1. persoand care a emis o cambie.live broadcast ~ monetara .m. cheat. obligatiuni) new issue. (a folosi la maximum) to work up. un cec) drawer adresati-va emitentului .f. a capitalulu erosion escala s. (resurse.) depletion 3. (al unui bilet la ordin) maker.f. to evaluate.m.f. (tragdtor.f.t. (pprire) call escroc s. to deplete. (despre rezerve. (pepuncte) to itemize.specification error ~ operativa/activa . 1.(eroare foam gravd care anuleazd un contract) (dr. fonduri) to exhaust.t.f.mistake in the person ~ de specificatii . (ship)wrek epuiza v. issuer. (loc) place of call/suppi port of call/supply 2.t. (a pret stabili pretut) to price.f. (bancnote) to emit. plinite indiferent de circumstai essence of a contract estima v. (a trage o cambie) to draw emitent adj. to estimate.) essence ~ a unui contract . (titluri de valoare. (greseald) mistake ~ de calcul .issue by tender ~ publica . issuing s. (actiuni fictive/diluate prin supraevaluarea activelor) to water. a stabili) to rate.) to utter.fiduciary issue ~ in direct . (a resurselor.^ value. fake esenta s. swindle. (obligatiuni) to float. human engineering ergoterapie s.f. 1. cheat escroca v.foreign bond issue ~ de titluri de stat . care trebuie ir. a fondurilor) exhaustion.r.t. reissue ~ prin adjudecare .f. to fake up escrocherie s.

estimated. estimative. to get aground/on the ground. running aground 2.representative sampling ~ simpla .(estimari asemdndtoare ale riscului si ale rentabilitdtii de cdtre toti investitorii) (fin.accidentally stranding/running aground ~ din neglijenta . a aseza/ a dispune din loc in loc) to space out 2.type sample e§antiona v.f. programul de lucru etc.quota/representative sample ~ -tip . (yacantele. (despre negocieri) to fall through ~ fara posibilitati de salvare . (plati) to spread out. sampling ~ aleatorie .acceptance sampling ~ pentru masurarea umiditatii moisture sampling ~ prin cote .. (de mdrfuri.to shipwreck e§uare s.devize . rater e§alona v.gold-exchange standard ~ aur . to ground.silver standard ~ -aur .EST-ETA 149 estimare s. to display etalare s.multiphase sampling ~ cvasialeatorie .single sampling ~ succesiva . (asig. fin. {a negocierilor) falling through ~ accidentala . (a spatia.t. to run aground 2.foreign currency standard . 1.(fin.gold-bullion standard ~ automat .sequential sampling esec. appraisal.gold standard ~ aur .n./.f.) to strand. in cifre rotunde) round estimator 5.standard of value ~ -devize . to sample esantionare s. estimator. valuation. generdnd necesitatea interventiei corectoare a autoritdtii publice) market failure ~ al voiajului {mar. pattern ~ concentrat . failure ~ al pietelor — (sintagmd care desemneazd e^ecul pietelor libere de a permite o alocare eficientd a resurselor.) stranding. produse) exhibition..) failure of the voyage.f. (aproximativ. (mar. to defer 3.quota sampling ~ prin tragere la sorti .f.) rating.multistage sampling ~ la receptie . astfel meat sd nu se suprapund) to stagger e§antion s.differential sampling ~ in trepte . estimation.standard of price ~ -argint .) automatic standard ~ de lucru/verificare .quasi-random sampling ~ diferentiala .) homogeneous expectations estimativ adj. m. display etalons.negligent aground ~ fortuita .t. 1.t.lottery sampling ~ reprezentativa .random sampling ~ cu faze multiple .n.n.reference standard ~ de valoare . frustration of the adventure e$ua v. standard ~ al pretului .(pentru salvarea navei) voluntary stranding etala v. to expose. exposure. 1. estimate.working standard ~ de referinta . grounding. sample.fortuitous stranding ~ voluntara . (stabilire a pretului) pricing estimari omogene .cluster sample ~ reprezentativ . produse) to exhibit.lingouri . (mdrfuri. {mar.

) rating.m. Eurocheque eurocrat s.150 ETA-EVA ~ dublu/paralel .address label ~ de ambalaj .t. to nationalize etatizare s. valuation.n.packing label euro s.f.f.(fin.s.direct costing ~ a costurilor exploatarii pe durata de viata (a unui utilaj) life-cycle costing ~ a flotei sau a parcului de autovehicule (in vederea asigurdrii) fleet rating ~ a marcii . to valuate. (a atasa o etichetd/pldcutd mobild) to tag etichetare s. stage. to value.t. to prize.m. (a unei avert funciare) (dr.f. appraisal.job evaluation. {atasatd la mdrfuri. (a unei mdrfi) ticketing. (a unei proprietdti pentru stabilirea impozitelor. Eurobond europiata s. (la) to put (at) evaluabil adj.m. (stabilire a pretului) pricing. (a calcula.) double/parallel standard ~ fictiv . label.(fin. a asigurdrilor) assessment.f.f. bagaje) tally.f. (a inregistra pe o fisd continutui unei partide de mdrfuri) to docket. (cu preful) ticket.f. (daune) to adjust.t. to appraise.(procesul prin care i se ataseazd unei mdrci o valoare in foaia de bilant a companiei) brand valuation ~ a muncii .t. labof'1 grading j ~ a postului . Eurocapital eurocard^. estimate.n. fin. (a pretui. Eurocredit eurodolars. (unitate monetard europeand) euro eurocapitals. estimation. to standardize etapa s. (asig. step ~ de fabricatie . labelling.processing stage -delucru-job step etatiza v. a stabili) to rate.(fin. (functionar al organismelor europene) Eurocrat eurocredit^. Euromoney evalua v. evaluation. Euromarket eurovaluta s. appraisable./i. (o marfa) to ticket (up). a asi-gurdrilor) to assess. (mobild) tag. a stabili pretui) to price. (o proprietate pentru stabilirea impozitelor. nationalization eticheta v.) commodity standard ~ metalic unic .(fin.) extent a activitatii conducerii management appraisal ~ a bonitatii/solvabilita^ii credit rating/status/standing ~ a costului unei activitati .f.) paper standard ~ -marfa . to estimate. Eurodollar euroobligatiune s. (a daunelor) adjustment. Eurocard eurocec.single standard ~ monetar .. to evaluate.(fin.) fiduciary standard ~ -hartie . {inregistrarea pe o fisd a continutului unei partide de mdrfuri) docketing. to label. (atasarea unei etichete/ placufe mobile) tagging eticheta s. (indicand continutui unei partide de mdrfuri) docket.monetary standard etalona v.adhesive label ~ cu adresa . assessable: rat(e)able evaluare s. Eurocurrency.) fiat standard ~ fiduciar .(pentru mcadrares» intr-o categoric de salarizare) joh| evaluation .n.(pentru fabricarea unui produs) job(-order) costing ~ a costurilor directe . sticker ~ colanta .

to expel.f. (un debitor) to distrain.rat(e)able value ~ multipla a costului .evaluation and optimization evaluator s.taxable surplus ~ valoric . evolution ~ in timp a creditului .(cand valoarea de piatd a activelor unei societati este mat mare assessor.stock/inventory valuation ~ actuariala . a unui comision) fulfilment 2. 1. to exclude. (o obligatie.) estimate of the risk ~ a riscului de tara .budget excess/surplus ~ de greutate . (a eluda) to elude.multiple costing ~ prudenta .f. record.EVA-EXE 151 ~ a riscului . overbalance ~ de stocuri .import surplus ~ al incasarilor fata de cheltuieli surplus of receipts over costs ~ bugetar . to evade. a unui contract) execution.t. overplus. un contract) to execute. excursion ~ cu itinerar prestabilit .m.f. to discharge. cost standard costing ~ si optimizare .f. spare. 1.to rummage executare s. estimate ~ standard a pretului •:. (fiscal) tax dodger evaziune s.(mar.fiscal drag ~ al exporturilor .actuarial calculation ~ cadastrala . (agent care fixeazd impozitele sau evalueazd daunele) ~ al activului fata de pasiv .surplus stock ~ impozabil .conservative.(cont. to perform.. (plata impozitelor) to dodge evolutie s. to fulfil 2. appraiser. (o ipoteca) to foreclose ~ contrarevizia vamala .) country/ sovereign rating ~ a stocurilor .. discharge. performance. supraproductie) glut decdt valoarea contabila) appreciation surplus excedentar adj. valuator.accounting. excess. to escape. exclusive excursie s.(la un credit) payment record ~ a vanzarilor .{de agentia turisticd) package tour executa v.f.n.excess of assets over liabilities ~ al bugetului fiscal .credit history excedent 5. (o comandd. (a mdeplini) to carry out/through. evasion ~ fiscala . rater. to carry into effect. (disponibil) spare exclude v..overweight.(asig.) to rerummage ~ revizia vamala . (inspector de daune) adjuster ~ al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societati de asigurare) fire loss adjuster evazionist s. (pierderea dreptului debitorului asupra bunului . valuer. to avoid.t. bookkeeping evidente contabile . (punere a unui sechestru) distrainment. (a unei obligatii.sales record ~ contabila .tax evasion/dodging evidenta s. (de marfd pe piatd.) basic books evita v. tour.(fin. (a unei comenzi. (din baron) to disbar exclusiv adj. iin comision) to fill 3.books of account ~ primare .export surplus ~ al importurilor .m. excess.t. surplus. (situatie) situation ~ a platilor .

1. (despre impozite.) to express.) past year. (ram scrisoare etc. (ydnzare la licitatie) compulsory/ forced sale executiv adj.m. payability exilat^.(fin.m. practice. (mdrfuri in consignati^ consign. exigible.officer of the court.(fin. to send (off).) copy 3.t. expectation i expedia v. (scurgere defonduri) fligh ~ al capitalului .) executory. exile ~ din motive fiscale .f. (despre impozite. to dischai to disburden ~ de raspundere . (a practica) to exercise. (model) sample. executor. to pursue. enforceable exemplar s. (dr.f. (mdrfurS forward.m. hea steep. daune e swingeing expansiune s. exercise ~ bugetar . demandable. payable. enforceable executor s. .financial year. cauzat de infli accentuatd.n. to practise.f. due exigibilitate s. (prin po^ to post.(persoand c se expatriazd din cauza regimi fiscal) tax exile exod s. (a unei functii) tenure ~ anticipata .152 EXE-E ipotecat.) executory.execution debt enforcement.(extinderea unei a panii prin dezvoltarea unor prod vdndute pe piete similare si cu pr asemdndtor sou mdrirea suprafi agricole) horizontal expansion ~ verticala — (cresterea produc agricole prin imbundtdtirea prod tivitdtii terenului cultivaf) vert expansion expatriat s.budgetary year ~ financiar/fiscal .t.f. (o profesie) to practise. accounting period/year. (al unei cambii) via (of a bill of exchange) ~ unic al cambiei . (care aplicd un sechestrif) distrainer ~ judecatoresc . (urgent) to dispatch. (a unei profesii) exercise. tax/taxable year ~ trecut . (de carte etc. to exonerate.n. pattern 2. datorii) exactable. (bani) to remit. (nivel al efortulid care un salariat considerd cd treA sd-l depund pentru a-si inde^ sarcinile si obiectivele de lucru) (rat expectancy.(a unui drept) anticipation exercitiu s.to exonerate fi responsibility/liability. period under review ~ urmator . to relieve responsibility/liability exorbitant adj. claimable.(dintr-o anumitd t in strdindtate.t. 1.single bill exercita v. (executoriu) (dr. official receiver ~ testamentar .n. (persoand trimisd firma unde este angajat sd lucreu strdindtate) expatriate expectativa s. din cauza depdsirii termenului de scadentd) foreclosure ~ silita . executive 2.executor executoriu adj.) next account exigibil adj. expansion ~ orizontala . to follow exercitare s. instabilitate poliu fiscalitate excesivd) flight of capi capital flight exonera v. exorbitant.

) narration exploata v. (prin postd) post. (pe mare) shipper. (a cultiva) to cultivate. oversea(s) expedition experiment s.) assessor. shipping ~ recomandata . expertise. working.) tonnage surveyor ~ in statistica asigurarilor . (a daunelor) (asig. a unui zdcdmdnt) exploitation.appraiser. dispatcher.valuation survey ~ profesionala .f.) average adjuster/stater/taker ~ de tonaj .) expiration. to farm 3. appraiser.f. (SUA) certified public accountant ~ de evaluare .) to operate.f.(cont. surveyor.(mar. surveyor ~ autorizat . to win 2. (a unui articol din registru) (cont. (in interes propriu) to exploit.i.customs appraiser expertiza v.control/joint survey ~ de avarie .) professional valuation ~ unilaterala .oil actuary ~ juridic .m.marine/maritime/ ship's surveyor ~ oficial . expert appraisement/examination 2. to expire. (muncitorii) to sweat 5. experiment ~ la scara naturala . (raport) expert's/surveyor's report ~ a unei lucrari . (pe cale maritima) to ship expediere s.sworn surveyor ~ vamal . mar. expert. 1. forwarding ~ maritima . addresser.(de mdrfuri) oceanic shipment ~ vagonala .(a unei scrisori) registration ~ subvagonala . (de mar/a) (freight) forwarder. (a unui termen etc.f. forwarding agent.(asig.EXP-EXP 153 mesagerie) (SUA) to express. expiry.t. (de mdrfuri in consignatie) consignment. (a unei mine. (consignator) consignor. dispatch. sending. to turn to one's account/profit. to recover. (urgentd) dispatch. (al unei scrisori etc.damage survey ~ de evaluare . to survey expertiza s.f. shipping agent expeditie s.qualified expert ~ care declara un titru .chartered accountant.assay master ~ contabil . 1. (o cale feratd. (rapidd a unei scrisori etc.legal expert ~ maritim/naval . (a ajunge la scadentd) to fall/to become due expirare s.) sender. (a pdmdntului) farming 3. (de bani) remittance. (cdrbune) to get.f. o navd etc.one-side survey expira v. (a unei polite de asigurare) lapse explicatie s.charges prepaid expediter s.actuary ~ in statistica petroliera . (de cdrbune) getting.t. sending. (pe mare) shipment. (a unei cdi .m. specialist. survey. n. winning 2. (a profita de pe urma) to take advantage of exploatare s.marine/maritime adventure.truckload consignment expedierea in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului .field experiment expert s. (p mind. (despre un contract) to fall in. adjuster ~ de evaluare a avariei . (prin mesagerie) (SUA) express. un zdcdmdnt) to exploit. 1. (un utilaj) to run 4.less-than-carload/-truckload consignment ~ transoceanica . (despre o politd de asigurare) to lapse. to work(off).value work done ~ contradictorie . (de mdrfuri) forwarding.) express.

compulsory acquisitK purchase/surrender ~ pentru utilitate publica dispossession for public purposes expune v. to display. expression ~ din limbajul comercial commercialism expropria v. pi (forma de esec pietelor reprezentata prin nereflecta la nivelul pretului pietei a unora da^ costurile sau beneficiile asocj{ productiei ori consumului) extemalil ~ de consum . exporter ~ exclusiv .motor show ~ industrials .open quarrying ~ forestiera .f.(de marfuri folosite ca mostre la expozitii. to lay < v.n.(efect cauzat J situatia in care posibilitdtile de Jl ductie ale unei intreprinderi influentate de comportamentiil . (a muncitorilor) sweating ~ de cariera — quarrying ~ de cariera la zi .agricultural exhibition ~ comerciala .mining ~ patronala .(efect cauzat de situ^ in care un consumator influente^ direct productia sau consumul unuii agent economic) consumpB externalities 1 ~ de productie .f. fdrd plata taxelor vamale.) operation.t. show. probe explozie s. m.t. a unei nave etc.f. (SUA) lumbering ~ miniera .f. to show. fair ~ agricola .to do export trade exporta v.i.sales exhibition ~ de automobile . expropriatu dispossession. {a prospecta) to explore. to expropriate. 1. exporting s. export(s) 2. (a sondd) to probe. (mar. (la un re exposure ~ la riscul fluctuatiei unei valutt exchange rate exposure ~ la riscul ratei dobanzii .price boom exponats.) to fathom explorare s.f. (desi scrisori) posthaste expresie s. dispossess expropriere s. exhibitor expozitie s.f.(export de servicit) invisible exports ~ provizorii .intea rate exposure externalitati s. display 2. 1. {a preturilor) boom ~ a preturilor . show.f.r. (c.direct export ~ global .t.f.industrial exhibition ~ itinerants .. (prospectiune) exploration.t. (unui rise) to incur.travelling exhibition ~ specializata .specialized exhibitio ~ universala . to expose expunere s.) express adv.sole exporter expozant^. (de marfuri. (despre preturi) to boom explora v. (sondare) probing. (marfuri.n.world exhibition expres adj.trade exhibition ~ cu vanzare . to export exportator adj.fishery exploda v. ulterior reimportate) temporary exports ~ vizibile . logging. exhibit export s.total exports exporturi invizibile .sweating system ~ piscicola .n. {a unui utilaj) running 4. prodie exhibition. produse) exhibit. exhibition.capital export ~ direct .(export de marfuri) visible exports a face export .154 EXP-E: ferate. (exportare) exportation ~ de capital .forestry operation.

(despre o afacere) to branch out extindere s.r. (al continutului unui document} docket ~ de cont . extension.(in evidentele contabile) reconciliation statement ~ de cont descriptiv .(ca urmare a scdderii preturilor) extension of demand ~ a domeniului unei activitati . bank statement ~ de cont de reconciliere .(prin mdrirea rdspunderii) job enrichment ~ a fondurilor fixe . extraction. to widen.line extension ~ a prelevarii de mostre .f. abstract.(rezumat scris al istoricului unui titlu de proprietate asupra unui teren) abstract of title ~ din registrul funciar .land register extract . expansion. extractive extractie s. superior 155 extrabugetar adj.sampling range extorca v. to extend. widening ~ a cererii .t. production ~ de petrol . to swindle extorcare s. extract.f. outside the budget extractiv adj.n. to expand.(pentru mdrirea capacitdtii de productie) capital widening ~ a liniei de produse . swindle extra adj. to extend.EXT-EXT intreprinderi sail de un consumator) production externalities extinde v.oil production extrafin adj.descriptive statement ~ de titlu de proprietate . (piata de desfacere) to widen v. superfine extras s.abstract/extract/statement of account. to extort.t.f. extrafine. extortion.

to coin.to commission business ~ comert cu .to canva ~ reclama/publicitate . producer.textile factory/mill face v.tax bra ~ pentru export .to render null i void ~ o revizie contabila .facsimile signat ~ de sigiliu . (SUA) lumbermill ~ de confectii .(despre un ag.to m competition ~ formalitatile vamale de sosire s plecare .to get/to run into debts. manufacturer.to advertise a nu ~ fata — (angajamentelor)* default ' facilita v.to call ~ fata competitiei . plant ~ de here . enterprise. canning factory.to st full particulars ~ datorii .(despre o nova) to clear ou ~ inventarul .t.(pe documented transport} to clause ~ nul si neavenit . manufacture. (bani) to mint. (mai mare) works.computer-aided/-assisted manufacture ~ in serie de produse superioare quality-quantity production ~ in serie mare . brickyard ~ de cherestea .export incentivt facsimile.to mass-produce fabricant s. comercial) to call on/upon ~ ore suplimentare . factory. 1.ready-made clothing factory ~ de conserve . (here) to brew ~ in serie . wholesale manufacture fabrica s.facsimile stamp . (de here) brewer fabricare s.timber mill.f. to take stock ~ mentiuni .brickworks.printing plant ~ de incaltaminte .credit facility facilitati de plata .facilities payment.brewery ~ de caramizi .large scale/series/ serialized production/manufacture. mill. to effect ~ afaceri cu .finished products factory ~ de textile . to produce. to fabricate. easy payment/terms ~ de plata a impozitelor . {de bani) mintage.F fabrica v. facility ~ de credit . facsimile ~ de semnatura . to manufacture. fabrication.paper mill ~ de imprimeuri .t. coinage ~ asistata de calculator . factory owner.to deal in ~ cumparaturi .packing plant.t.furniture factory ~ de produse finite .f.to audit ~ o scurta vizita . to facilitate | facilitate s. cannery ~ de hartie . a produce) to make.shoe factory ~ de mobila . incur debts ~ escala .m.to deal with ~ afaceri pe baza de comision .to make up inventory. to manufacture. production.to shop ~ cunoscute toate detaliile . (a executd) to perform.?!.to overtime ~ propaganda electorala .f. (a fabrica.

factors of production factoring s. bill ~ a furnizorului .consignment invoice ~ de cumparare .m.to overinvoice facturare s.m. decisionmaking factor ~ de incarcare .f.safety factor ~ de utilizare .cyclical factor ~ de decizie .fraudulent bankruptcy a da ~ .provisional invoice ~ vamala .descriptive billing ~ in minus .to go/to mm bankrupt.(pentru mdrfuri vdndute pe piata interna) inland invoice ~ legalizata .final invoice ~ detaliata . bankrupt a se declara in stare de ~ .customs invoice facturier s. to go into liquidation.(de complezenta) pro forma invoice ~ provizorie . insolvent s.n.supplier's invoice ~ comerciala .use factor factori de nemultumire .(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) (bur. (institute financiard care se anga-jeazd. insolvency.sale invoice ~ definitiva . bankrupt. insolvent falit adj.risk factor ~ de siguranta . to invoice. billing ~ descriptive . failure.) alpha factor ~ beta .f.t. letter carrier ~ alfa . crash ~ fraudulos .certified invoice ~ originala .itemized invoice ~ interna . (cornet) invoice/sales book s. to fold up. ci de un accident) certified bankrupt ~ exonerat .n.underinvoicing ~ in plus overinvoicing ~ periodica . to cease payments. care certified faptui cdfalimentui nu afost cauzat de proasta conducere a afacerii. (functionar care intocmeste facturi) invoice/billing clerk faliment s.decision maker. creantele sale unei institutii financiare) factoring factura v. factor.loading factor ~ de rise .f.original invoice ~ pro forma .(a sala-riatilor fata de mediul in care lucreazd) dissatisfiers ~ de productie .consular invoice ~ de consignatie . (colaps) collapse. (postal) postman.discharged bankrupt . in schimbul oferirii unui comision. bankrupt. carriage and delivery factor s.to facsimile factaj s.to file one's petition in bankruptcy falimentar adj.m. to collapse a declara pe cineva in stare de ~ . invoicing. bankrupt. coefficient 2.n. contra unui comision. sd preia creantele clientilor) factor 3. bankruptcy.freight invoice/bill/note/ account ~ de vanzare . defaulter ~ cu certificat de accident/ghinion (acordat de instantd. to bill ~ in minus to underinvoice ~ in plus .FAC-FAL 157 a reproduce in ~ . to fail. (metodd de finantare prin care o societate transferd.) beta factor ~ ciclic .purchase invoice ~ de navlu . 1.(evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) (bur.to adjuge smb.cycle billing factura s.commercial invoice ~ consulara . invoice.

(con-turi.n. (de monede. documente) to forge.) ex. coiner. registre etc. 1. mar. mizdndu-se pe obt nerea lor pand la tranzactia efectivi short ~ aducerea marfii pe chei .(asig.) to tamper with. (monede.) tampering.) adulterator familie s..) free of foreign capture ~ captura §i sechestrare .) free < general average ~ avarie particulars .) to adulterate 2.undischarged bankrupt fals adj. (avers al unei monede) obverse 2. (denaturare) distortion. (alimente etc. dud. mar free of/from particular average ~ avarie particulars.f. metale) to debase. easy fara prep.free ( capture and seizure ~ caric . mar.(in care ambii pdrinti sunt salariati) two-income family farmaceutic adj.) free < particular average unless caused by ~ capitalizare . 1. auspicious. metale) base. (de alimente etc. forgery. pharmaceutical fata s.(formula pe un cec) n effects/funds. a unui bilant) window dressing. to fake up. (de bani) forger.f. (de conturi.(despre o navd in mca\ flying light ~ cheltuieli de folosire a macaraleli portuare . (de documente) forger. 1.) free < stem/turn ~ avarie . mar. counterfeit. (document fals) dud falsifica v.(asig. fake. falsification.m. counterfeiter. spurious. false. bogus. registre etc.(asig. counterfeit. without 2. to falsify. a unui titlu de valoare) obverse favorabil adj. (a unei cambii. false. falsifier. (raspundere.) tamperer. favourable.f. fake. to counterfeit. family ~ cu doua venituri .t. spurious.) adulteration 2. (bancnote.(la incarcaa sau descdrcare) (mar. marfur recolte care nu sunt disponibile in mt mentui vdnzdrii. obligafii.coinage offence falsificator s. misrepresentation ~ de moneda . (bur. termen cu care seformeazd o serie de expresii referitoare la conditiile de asigurare si operare al navei) free 3.(mar free from alongside ~ angajament . registre etc.without nirth< delay ~ acoperire .free of all cranage .(asig. fin. (artificial) artificial s. (avantajos) advantageous. (a situatiei financiare. (a denatura) to distort. fake(d). (de conturi. (despre monede. documente) forgery.(din partea furn zorului de a menfine un anumit pret I livrare) (corn. 1. ~ a mai intarzia . numai daca esl cauzata de . phon(e)y. un document} forged. (despre actiuni. metale) debasement. sham.158 FAL-FA1 ~ nereabilitat .ex bonu capitalization/scrip ~ captura de catre un stat strain (as ig. mar.) without engagemen (clauzd de prudentd pe care andosana o poate inscrie pe cambie) without o» liability «i» ~ a§teptarea randului . (despre o bancnotd.) free of (al average ~ avarie comuna . to misrepresent falsificare s. (de bancnote. (de alimente etc.

f. productive ~ prima de salvare .f.) without benefit of salvage fertiliza v.livestock farm ~ mentiuni — {despre un document de fermier.(pe piata de ~ de automobile .n.factory farm ~ marfa . farmer transport) clean feroviar adj. car float capital) flat ~ de mare tonaj . fertile.f.poultry farm ~ instalatii de incarcare . o ~ comision de brokeraj .railway ferry ~ dobanda capitalizata .clear of debts. ~ dividend .(in homestead operarea navel) free dispatch ~ avicola .(formula pe o cambie) no fiabilitate s.} free cambie) without recourse ~ testament .freighter-ferry emisiune de actiuni) ex claim/new/ ~ de pasageri . {cu toate dependintele) creditare} off-cover farmstead. fictitious.(despre ~ de vaci de lapte .hoverferry. sham Hdeicomis s.ex dividend.(preferentiale la o noud ~ de marfuri . no par value federatie s.m.passenger ferryboat rights ~ pe perna de aer . farm. workable ~ proprietar .free from liability fictiv adj.operational reliability ~ raspundere .f.carferry.(formula pe.(despre nava) light-ship ~ mica . sort.nonreciprocity ~ comision de adresa (mar. federation (despre o afacere) afloat ~ de state .superferry ~ drepturi .ownerless fezabilitate s. {gospoddrie ~ impozit pe venit . ab intestat of freight brokerage ~ cont . railwayman ~ pierderi . debtless.n.) free of address commission ~ recurs/regres . ferryboat.free of income tax tdrdneascd. {SUA) description dividend off ~ dobanda .ex coupon ~ valoare nominala .small holding condition.(formula pe un cec) no ~ valoare comerciala .(despre o tara fluvii) hoverbus consideratd ca avdnd un rise crescut de ferma s. casd de tara cu acareturi) ~ indemnizatie de celeritate . bogus.) trust . grade./«.{despre actiuni) ~ datorii . ferry craft/vessel ~ cu cale ferata .(asig.{mar. no-cargo condition ~ zootehnica . (pe ~ garantii/acoperire . (soi) kind.ex interest feribot s.commonwealth ~ defect . {dr. feasible.dairy farm nava) gearless ~ industrials . to fertilize. to make fertile ~ profit . mar.t.free produs) off-the-shelf of/from damages ~ reciprocitate .no commercial account value ~ cupon .?. farmyard.free of losses fertil adj. workability ~ protest .intestate.FAR-FID 159 ~ comanda speciala {despre un ~ raspundere pentru avarii . railway s.ex all fezabil adj. reliability noting ~ operationala . feasibility.m.flawless fel s.

fiscal .f.n.t.muh firm ~ cu vanzare pe baza de conn prin posta .instalment sales financing ~ externa .) trusteeship fidelitate s.public finance finisa v.wrought iron ~ vechi . cum ar fi creditui comercial.f.n.f. 1.export house ~ de factoring .trustworthy/sound fifl ~ specializata intr-o singura gl linie de produse . sd preia creantele cliena factor ~ de transporturi maritime shipping company ~ de transporturi rutiere .accounts receivable financing ~ prin emitere de actiuni comune equity financing ~ prin emitere de obligatiuni .(companie pe care o i firma doreste sd o achizitioneze} U firm i fisa s. (insert signboard ~ cu sucursale multiple .{firma.(finantare.t.reliable firm.single-line firm ~ -tinta . financing.backdoor financing ~ prin conturile de creante . contra i comision. (de telefon) coin 2-1 jocuri) counter. house (of business) 2.high/superior finish firma s. (comerciala) (commen firm.f. (loialitate) loyalty ~ fata de marca .commission house ~ de expeditii . branch (office). pi.f. fish < fisc s.company/ corporate finance ~ mascata .(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ interna .f.deficit financing/spending ~ a proiectelor de investitii . fiduciary Her s. eleemosynary filatura s. 1.reinforcing iron/bars ~ forjat . spinning mill/works filiala s.dominant firm ~ recalcitranta . care inca sd-si mentind independenta fata dk cartel) recalcitrant firm ~ serioasa . to finance. to finish finisaj s. rezultatd din derularea normald a unei afac spontaneous financing finante s.internal financing ~ la nivelul economiei nationale national economy finance ~ la nivelul intreprinderii .160 FID fideicomisiune s.project financing ~ a vanzarilor in rate . financial finanta v.f. philanthropic(al). safe hoia ~ solvabila .outside financing ~ interimara . (dr.managerial finana ~ publice .n. iron ~ -beton .haul(i)l ~ dominanta .scrap iron filantropic adj.bond financing ~ spontana . finish ~ superior . to fund Hnantare s. subsidiary (company) financiar adj. finance(s) ~ manageriale .f.(institutie finana care se angajeazd.brand loyalty fiduciar adj.forwarding house ~ de export . inland revenue ' fiscal adj.mail-order house ~ de brokeri . funding ~ a deficitului bugetar .

to state.(cu date despre studii.economic adaptiveness flotant adj. (a unei date. clause) stipulation.(pentru marfa incdrcatd sau descdrcatd) cargo/tally sheet.) fixing. fixing ~ a despagubirilor assessment of damages ~ a pretului . fastening. (suma impozitelor. (un termen.f.f.price flexibility ~ a salariului .(cotare liberd a valutelor pe pietele valutare. time card/sheet ~ personala .FIS-FLO 161 fiscalitate s.n. taxation policy/system fisa s. \. (conditii. securing. (a unui termen.f. (un pret etc.f.) personnel specification ~ cu specimene de semnaturi (document completat la deschiderea unui cont sau a unui depozit de titluri) signature card ~ de calcul al salariului . experienfd. clauze) to lay down.(cu instructiuni pentru indeplinirea unei anumite sarcini) job impozitelor.pricing.fixing prices by trial and error ~ de preturi multiple . (al cursurilor de schimb. to set forth. to settle.(a continutului si a cantitdtii unei Idzi) bin card ~ de lucru . cartoteca) card index 2.(sistem ce implied existenta unui aranjament intre un grup de state. (fin. (de bani) roll of money ' Hsier s. 1. nomination. a despdgubirilor) ticket ~ de pontaj . settlement.n.) to fix. a unei sarcini) assignment. 1. flexibility ~ a impozitarii . care convin ca intre monedele lor sd existe cursuri stabile) concerted floating ~ impura/controlata . a despdgubirilor) to assess 2. (o data. to stipulate.(situatie in care evolutia cursului de schimb al unei monede este influentatd de interventia pe piata a autoritdtii emitente) impure floating .n. (dulap) filing/card index cabinet fixa v. (a sumei assessment 2. (catalog. o sarcind) to assign.t. to fix Hxare s.price leadership ~ a pretului la discretie .wage flexibility ~ economica .(in functie de specificul pietelor) multiple pricing fixing s.f. to fasten. (de cartoteca) (index) card.record ~ tehnologica .(care insoteste piata acestuid) payslip ~ de evidenta . cursul valutar fund influentat de evenimentele economice si monetare din fiecare tard si de pe piata mondiald) rate of exchange floatation ~ concertata/in grup .flexibility of taxation ~ a preturilor . to secure. (indicdnd continutui unei partide de mdrfuri) docket ~ a salariatului . a unei date) appointment. (de conditii. (a unui pret etc. to nominate. sheet. slip. al pretului aurului la bursa) fixing flexibilitate s.) floating ~ a cursurilor valutare . price fixing ~ a pretului de patrundere pe piata penetration pricing ~ a pretului in functie de pretui director .register card ~ de identificare . calificare etc. floating flotare s.(de cdtre intermediar) price discretion ~ a preturilor prin tatonari . o data) to appoint. fiscality.operation sheet fisic s.

seasonal fluctuation ~ usoara . (a mdinii de lucru) turnover ~ a fortei de munca . fleet ~ aeriana .(situatie in care cursul de schimb al unei monede evolueazd pe piafd independent de evolutia altor volute) independent floating ~ pura/libera (situatie in care cursul unei volute se formeazd spontan pe piata valutard.{a unei volute declaratd liber a} dirty float ~ salariala .refrigerated shipping ~ de pescuit .(yaloarea netd reaW de numerar.(transferul continuu. marine ~ de cabotaj .to undergo fluctuations fluturas s./?.ore (-carrying) fleet ~ de nave frigorifice . commercial fleet ~ comerciala maritima .deep-sea fishing fleet ~ de petroliere .maritime/sea fleet ~ mondiala .air fleet ~ comerciala . care intrd sau iese din fim intr-o perioadd determinata) flow » funds.m. varying fluctuatie s. pe stradd etc.gross cash flow ~ circular . deosebitd de profit contabil.bulk-carrier fleet ~ fluviala river fleet ~ maritima .coastal/coastwise fleet ~ de linie . (care se distribute in magazine.{flu. cash flow/generation ~ de numerar actualizat .economic fluctuations a suferi ~ .cargo shipping ~ de traulere . de numerar net care poate fi atrih unui protect de investitiii) incremer cash flow .flow of funds ~ de iesire de numerar . in ambele sensuri.ocean (-going) fleet fluctua v.) throwaway.fluctuations of the market. fluctuation. variation. swing.price fluctuation' movement ~ dirijata .cadi inflow ~ de numerar .shipping.cyclical fluctuations ~ economice .f.fishing fleet ~ de pescuit oceanic .liner fleet ~ de mineraliere .i.flow of work ~ de fonduri .labour turnover ~ a numarului de salariati employee turnover ~ a preturilor . de plati si incasan intre consumatori si producdtori) circular flow ~ de activitate .(metodd t evaluare a optiunilor de investiti discounted cash flow ~ de numerar incremental .trawler fleet ~ de vrachiere .cash outflow ~ de intrare de numerar .barge fleet ~ de transport . handbill flux^. flow ~ brut de numerar .world fleet/shipping ~ oceanica .f.162 FLO-FLU ~ independenta/singulara/ neconcertata . market fluctuations ~ ciclice . fluctuating.wage drift ~ sezoniera .towing/tug fleet ~ de slepuri .merchant fleet/service.slight fluctuation fluctuatii ale cursului de schimb exchange fluctuations ~ ale pietei . to fluctuate fluctuant adj.tanker fleet ~ de remorchere . fdrd interventia autoritdtilor monetare din tara emitenta) pure floating flota s.

equalization fund ~ de rezerva reserve/surplus fund ~ de rezerva de rambursare a capitalului .docket .t.coupon sheet ~ de drum route sheet.kite flying ~ completa a fortei de munca . fund.delivery bill/note ~ de pontaj .time card/sheet/ticket ~ de reclama .(pe care o societate il poate cheltui pentru dezvoltare) excess cash flow ~ economic .(pentru investitii) reserve fund ~ circulant .relief fund ~ de amortizare depreciation/ redemption/sinking fund ~ de asigurare pentru somaj -unemployment fund ~ de asigurari . (fond guvernamental destinat finantdrii serviciilor publice) (SUA) revolving fund ~ comercial . capital ~ acumulat/de rezerva .guarantee fund ~ de pensii pension/retiring/ superannuation fund ~ de plasament in valori imobiliare -real estate investment trust ~ de plasament in valori mobiliare -security investment trust ~ de plasament mixt .(atdt in valori mobiliare.to kite folosire s.financial flow ~ real (circulatia bunurilor si a serviciilor) real flow foaie s.(subscris de detindtorii de actiuni preferentiale ai unei societdti) capital redemption reserve fund ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts . (dintr-un registru de conta-bilitate) folio ~ de cupoane . utilization.insurance fund ~ de asigurari sociale .welfare/ provident fund ~ de compensare (bur. 1.de hartie de ambalaj .wrapper sheet ~ de livrare .unfair labour practice ~ incompleta a fortei de munca -(sub calificarea ei sau prin organizare) underemp loyment fonds.f. (justificativa) travelling warrant ~ de expeditie .(active intangibile ale uneifirme. (pagina) page 2. (coala) sheet. cat si in valori imobiliare) mixed investment trust ~ de prevedere (cont.full employment ~ ilegala a fortei de munca . calculate ca diferenta dintre pretui platit pentru compania in functiune si valoarea activelor) goodwill ~ comun .sales leaflet ~ volanta (prospect) leaflet folosi v.pool ~ de ajutor/asistenta . to employ ~ o cambie de complezenta .economic flow ~ financiar .f.development fund ~ de garantie .) contingency account/fund/reserve ~ de regularizare/compensare valutara .n. to utilize.) compensation fund ~ de dezvoltare .(din care se imprumutd bani si in care se reintorc creditele acordate cu dobdnda aferenta) revolving fund. employment ~ a unei cambii de complezenta .FLU-FON 163 ~ de numerar suplimentar .

(de manageri profesionisti) managed fund ~ mutual cu investitii pe termen scurt .(al titlurilor de valoare detinute de investitori pentru actiuni in fondul respective excha fund ~ mutual deschis . trust company.unrealizable capital ~ neutilizat/fara destinatie special unappropriated/unapplied fund ~ pentru manco de casa .standing timber ~ funciar .risk moa ~ statutar .unemployed fund ~ mutual . valoarea activelor fw minus pasivul) shareholders' funds : ~ de garantie/acoperire .municipal bond fund ~ mutual de schimb .performance fund ~ mutual cu investitii speculative pe termen scurt .(in tern contabili.circulating/working capital.capital assets/goods .(care invest proportional in actiuni comune.net working capital ~ de salarii .go-go fund ~ mutual cu plasamente foarte avantajoase — (msd cu un grad de rise mai ridicaf) high-yielding fund ~ mutual cu plasamente in actiuni comune .(in ania tipuri de investitii) speciality fund ~ necompensat .(a monedei nationale) stabilization fund ~ de tranzactionare a optiunilor option fund ~ iiduciar .land resources ~ inactiv/neproductiv . unit trust. constant actiuni not) open-end fund ~ mutual echilibrat .wage fund ~ de stabilizare .liability reserve ~ de rulment .cover fu| ~ de rezerva pentru cheltuieli neprevazute/urgente .(care invesb in alte fonduri) master trust ~ mutual protejat .statutory fund fonduri ale actionarilor .(care a inch emisiunea de actiuni) closed-end/ fund ~ mutual principal .equity fund. (cu investitii in alte fonduri} fund fund ~ mutual administrat .(la o banca) emergency reserves ~ disponibile . common stock fund ~ mutual de castig .disposable/available funds ~ fixe .164 FON-f ~ de rezerva pentru datorii . acti preferentiale si obligatiuni) balan fund ~ mutual inchis .(care realizeazd cele mai avantajoase plasamente pentru a obtine cdstigul maxim posibil) income fund ~ mutual de dezvoltare .(cu investitii pe termen lung) growth fund ~ mutual de investitii in obligatiuni municipale .(care acop eventualele pierderi cauzate de J derea valorii unor titluri prin inves in alte titluri cu perspective crestere) hedge fund ~ mutual raportat la un indio (fond al cdrui portofoliu corespu unui indice oficial) index fund ~ mutual specializat .trust fund ~ forestier .{care emite in r. floating/circulating assets ~ de rulment net .mutual fund.(formula pe un t effects not cleared ~ nelichid .

(blancheta) (paper) blank ~ administrativ . to drill foraj s.m.loan application form ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de chitanta .t. to establish. executive development ~ a capitalului propriu .statutory formality formalitati vamale .vocational training format s. promotion fondator s. formality. 1. Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) additional funds needed fonda v..cheque form ~ de cerere .offshore/deep-sea drilling forestier adj.exploration/ wildcat drilling.office form ~ de cec . (print/printed) form.share allotment form ~ de subscriere . to promote. promoter ~ al unei societati .to pool ~ un consortiu/sindicat patronal .f. to found. formal procedure ~ legala . (instruire. forest.gross fixed capital formation ~ in afara locului de munca . foundation. procedure of customs formare s.customs clearance.regular size formular s.personnel training ~ a cadrelor de conducere management training.(totalul capitalurilor care apartin unei companii si nu sunt imprumutate) capital resources ~ suplimentare necesare . forfetar adj.(pentru impunere) form of return .to syndicate ~ un monopol .f. (de carte) format ~ obisnuit . lump forma v..(prin care brokerul li oferd vdnzdtorului . to form ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts ~ un cartel .form of receipt ~ de comanda . founder. drilling ~ de prospectiune .(la licitatie) form of tender ~ de procura .(pe care o firmd trebuie so.telegram form ~ din ziua declararii numelor .FON-FOR 165 ~ proprii . pregdtire) training ~ a cadrelor .t.form of proxy ~ de repartizare a actiunilor .de impunere .tax form ~ de oferta .net fixed capital formation ~ profesionala .off-the-job training ~ la locul de munca -job training ~ neta de capital fix .form of application.n.n. formation 2. to set up fondare s. establishment.f. wildcatting ~ de sonde de petrol petroleum drilling ~ in largul marii ..n. size..company promoter fora v.order form ~ de declaratie de venituri .subscription form ~ de telegrama .to comer formalitate s.pooling ~ bruta de capital fix .equity capital formation ~ a unui cartel . application form ~ de cerere de credit .

f. embezzlement.f.166 FOR-FRU informatii despre cumpdrdtor) {bur.unskilled/ common labour ~ de munca temporara .face of workings ~ de dane .free on rail/truck fran§izat s.free on board and stowed and free discharging ~ bord si rujat .m.free on truck ~ carau§ .free on board and free trimmed ~ camion .free overboard/overside ~ §lep . border ~. face ~ al cheiurilor .labour force.free border ~ in bazinul portuar . frontier.n.free alongside ship/vessel ~ depozit . postpaid. waybill. fraudulent frecare s. breakable fraht s. fructifero<< .free dock ~ nava . (cedent al unei fransize} (corn. to frank.) franchise 2.f.m. refrigerating machine. dar peste care trebuie so. (in asigurdrile maritime. freight document ~ aerian .f. (corn. cause beyond control forte de productie .cheap labour ~ de munca necalificata .carriage free ~ vagon .) manufacturer's agent fransiza s.(ca urmare a circulatiei. to stamp francat adj.free alongside quay ~ de-a lungul navei .) name-ticket forta s.free into barge ~ transport .free on ship/ vessel ~ peste bord .) free ~ bord . front. frontage ~ de abataj .berthage. defalcation fraudulos adj.n.act of God.a eficientei . berthing space ~ de exploatare .productive/ production forces fragil adj. to prepay. refrigeration plant frigotehnica s. fraud. (cesionar al unei fransize) (corn. free entrepot ~ domiciliu .m. consignment note.quayage.t. refrigerationist s front s.free on board ~ bord stivuit si fara cheltuieli de descarcare .(despre o scrisoare) shortpaid franco adv.free into store. fruit-bearing.n. refrigeration frigotehnist^. 1.(intr-o cariert quarry face frontiers s. rezultdnd o diminuare • greutdtii) abrasion of coin frigorifer s. valoare a pierderii sub care societatea de asigurdri nu este obligatd sd acorde nici un fel de despdgubire.surplus labour ~ de munca exploatata .casual labour ~ majora . (corn. force ~ de munca .air consignment note/ waybill franca v. ofere despdgubiri complete} franchise fran§izor s.) franchiser frauda s.sweated labour ~ de munca ieftina .f.(indicatorii cei im favorabili din punctui de vedere « riscului si al rentabilitdtii) {fin efficient frontier fructifer adj. manpower ~ de munca excedentara .free delivered/domicile ~ frontiera .f. abrasion ~ a monedei . postage paid ~ insuficient .free carrier ~ chei .

. {textile) appurtenances. officer of state.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta correspondence clerk ~ responsabil cu relatiile cu publicul . civil. office bearer/holder.t.mail teller ~ public/de stat . function 2.f. (jaf) robbery. (mdrunt) pilferage 2. (dr. to furnish (with).high official.t. {de birou) office worker.seniority functii pe servicii .revenue/customs officer. foundation funt s. 1. searcher fundatie s.ship chandler furt s. (public) official ~ responsabil cu clasarea documentelor .. (supply) contractor. van.f. (de staf) public/civil servant. 1. obiecte furnizate) supply of goods/materials. functional functionar s. (de alimente) victualler. (mar/a. trimmings. (post) post. purveyance. {de echipamenf) outfitter. forage. (a livrd) to deliver v. 1.supply schedule ~ amovibila . secretar) officer. executive officer.ship chandlery furniza v. functie s.utility function ~ publica .m.i. to purvey (for). ground. official.subcontractor ~ maritim/naval .departmental functions functiona v.caterer . furnishing. position. (public. (despre o marina) to run. furnishings ~ de birou .revocable post ~ de consum .f. land(ed). (rechizite) requisites.public office ~ superioara .. (comercial.m.office stationery ~ maritime .m. (a jefui) to rob. pi. utility car/vehicle.) aggravated theft ~ din magazin . {din conducerea unei societdti) company officer ~ vamal .FUN-FUR 167 funciar adj. (institutie) endowed establishment/institution.production function ~ de stimulare a vanzarilor . to steal. supplies. endowment.consumption function ~ de manager .public/civil servant. theft.f.i.demand schedule ~ a ofertei . fodder furgoneta s. n. to work functional adj.f.. supply.managership ~ de productie . provider ~ de alimente . (de alimente si servicii) catering furnizor s. supplier. (in cantitdti mid) to pilfer furaj s. to purvey..shoplifting .bank teller ~ la oficiul postal . office ~ a cererii .public relations officer ~ superior . (mai ales de mobila) furnisher.victualler ~ de alimente si servicii . functionary. purveyor. (alimente si servicii) to cater (for) furnizare s. to supply. (slujbd) job. (imitate de mdsurd pentru greutate) pound fura v.(relatia dintre activitatea de marketing si nivelul vanzarilor) sales response function ~ de utilitate .) larceny ~ calificat . to function 2.intermediar . (livrare) delivery.junior clerk/ officer ~ la ghiseui unei banci . to thieve.(dr.n. (pentru livrdri) delivery car/van furnituri s. secretar) clerk ~ inferior/subaltern . ecleziastic.

'.) theft and pilferage fuss. amalgamation.(achizitia unei firme catre unul dintre furnizori sau alia vertical merger .168 ~ marunt/sub o anumita valoare (dr.1 servicii) horizontal merger ~ prin absorbtie merger absorption ~ verticala .) grand larceny ~ prin efractie . nici furnizc uneia dintre ele) congeneric merger ~ conglomerat .(fuziunea a doua fir. to merge.burglary furturi §i furti§aguri .(dr.hour/time zone fuziona v.f. merging.{asig. shaft ~ orar . care produc acelasi tip de bunuri . to fuse fuziune s.n.(intre societdti i industrii diferite) conglomerate merg ~ operationala . merger.(intre firme din aceeasi Industrie in care partenerii de fuziune FUR-F1 nu sunt nici clientii. fusion ~ congenera . to amalgamate.) petty larceny ~ peste o anumita valoare .(fuziune prin a sunt integrate operatiunile a dc companii in speranta obfinerii ui wantage sinergetice) operating merg ~ orizontala ..

o tranzactie) cover.unredeemed pledge ~ fara deposedare . to guarantee. (cerutd exportatorilor) tender guarantee.) covered ~ prin obligatiuni . (cautiune) bail 2. overall size/dimension ~ al marfii stivuite .) to cover ~ pentru . (acord.f.f. to take out of pledge. pledge. coverage. (de dama) hosiery galon s. warrantor.m. (bur.adequate security ~ de calitate . (sumd cerutd ca avans pentru datorii sau daune eventuale ori pentru indeplinirea obligatiilor contractuale) caution money. (a executdrii unui contract) pledge. un imprumut) collateral.to redeem a pledge. (bur.export risk guarantee ~ corespunzatoare .(a contractului) performance guarantee ~ de navigabilitate . fin.t. 1. (unitate de mdsurd pentru capacitate) gallon gama s. gage. warranty.(mar. hosier's 2. guaranteed.scale of prices ~ de produse . lien ~ cu deposedare .. garantie pentru .express warranty ~ fiduciara (document care garan-teazd ca proprietatea mcredintatd unui administrator fiduciar nu va suferi nici o daund din cauza acestuia) fiduciary bond ~ fixa .to stand surety for garanta v.to stand security for. guaranty. extinzdndu-se la toate activele unei societdfi) floating charge ~ guvernamentala .redeemed pledge a da/a pune in ~ .government security ~ imobiliara .n. (de bdrbat) men's haberdashery. bondsman a fi ~ pentru .n.to pledge.n.(mar. (prdvalie) haberdasher's. to warrant.. to gage. 1.range/portfolio of products ~ sortimentala . (de guarantee. showcase galanterie s. galantar s.product mix/range garant s.bonded (de calitate etc. to go/to become bail/security for garantat adj.) stowing dimension gaj s. bail.f. warranted. surety. secured. to secure.M.bank guarantee ~ colaterala (pentru un imprumut) collateral ~ contra riscurilor la export .excessive guarantee ~ expresa . (fond de acoperire/garantie pentru un imprumut. (obiecte) narrow goods. guarantor. range ~ de preturi . shop window/front.warranty of quality ~ de executare .) warranty of seaworthiness ~ exagerata .pledge of real property garantie s. fin. contract de garantie de platd) bond ~ bancara . scale.(dreptui creditorului guaranty. to put in pledge a scoate din ~ .G gabarit^. pledge.(dreptui creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societdti) fixed charge ~ flotanta .) platd) (colateral. surety.

(care cuprinde unitatile monetare. (incluzand toate cheltuielile.f. generating s. geodesy. (persoana) guide s.) implied warranty ~ mobiliara . (railway) station. geodetics geografie s.f. to run.continuing guarantee ~ reala .n.(dr.n.t. cloakroom.budget/budgetary administration ~ economica .liquefied petroleum gas ~ petrolier lichid . to lodge.170 GAR-GH1 ~ implicita .financial management ~ gre§ita .harbour station ~ terminus .f.(proprietate industrials ce nu poate servi drept grantie bancard dacd nu este in exploatare) dead security ~ pe baza de depozit §i credit deposit-cum-credit guarantee ~ permanenta .additional security ~ unica .liquefied gas ~ natural .marshalling yard ~ maritima . guide(book).natural gas ~ natural lichefiat . administration. general.f.) corporal security ~ serioasa . (SUA) checkroom gazs.reliable guarantee ~ suplimentara .cash management ~ a riscurilor .to warrant gara s. to administrate.) joint guarantee/ surety ~ solida .(dr. to administrate gerant adj. (global) overall.m.t. to administer.liquefied natural gas ~ petrolier lichefiat . to accommodate general adj.terminal.asset management ~ a creditelor .) all-in generator adj.roadbook . 1.(asig.economic administration/management ~ financiara .data management ~ a datoriei . management ~ a activelor . to house. gas ~ Uchefiat . geography ~ comerciala .mismanagement ghid s.economic geography gera v. generator ~ de venit pasiv .passenger station ~ de coletarie/mesagerie .risk management ~ a stocurilor . managing gestiona v.n./ control ~ bugetara .single guarantee a da ~ .pledge of movables.commercial geography ~ economica . riscurile etc.passive income generator geodezie s.trustworthy guarantee ~ solidara . terminus garderoba s.enterprise management ~ a lichiditatilor . to manage gestiune s. to manage.credit management ~ a datelor . de mdsura ale mai multor tari) cambist ~ rutier .debt management ~ a inventarului .liquid petroleum gas gazdui v.border/frontier station ~ de marfuri .f. to administer.parcel/ packet station ~ de frontiera .inventory administration/control ~ a intreprinderii .goods station ~ de tranzit .t.stock administration. handbook. global 2. (SUA) depot ~ de calatori . personal security ~ nula .transit station ~ de triaj .

) degree 2. rate. level ~ de avarie . to manage a household v. to set up house gospodarie s. wicket. costless. 1. void ~ de productie .n. gratuitous. {c. (andosatar) endorsee global adj. (in matematicd.f. {spatiu gol.rate of work ~ de tranzactionare . border. administrare) husbandry ~ agricola homestead ~ agricola colectiva collective farm ~ agricola de stat . globalisation glont s.idle/slack time. to guarantee girant s.f.operation chart ~ de prioritate .tourist guidebook.diagram of loading ~ de operatii . (econom) thrifty s.r. counter. (la teatru sau cinematograf) box-office (window) ~ de informatii . (rang) rank. a admi-nistrd) to manage.n. without payment.f. household 2. to keep house. free of charge gratuit adj.n.n. (andosant. all-round/-in globalizare s.blank endorsement gira v.f. corn. aggregate. cheltuieli) overhead.{mar.i. bottleneck gospodar adj. menage 3.state farm ~ comunala/municipala . gratuitousness gramada s. utility ~ individuals .n. for free. profitgraph ~ al cererii . pay desk/ office. pi.information desk girs. degree 3. bonus. grain.n.GHI-GRA 171 ~ turistic .priority schedule ~ de transport .taxation degree ~ de folosire a fortei de munca . {menaj) housekeeping. 1.{bur.) (booking-office) window.{in care societdtile sau produsele sunt reprezentate prin cercuri/baloane proportionale ca mdrime cu puterea competitivd ca exprimatd prin volumul vdnzdrilor.communal husbandry. gratis.t. (a conduce.demand schedule ~ cu baloane . housekeeper grad s. at no charge adv. frontier gratificatie s. (a garanta) to warrant.m. (imprumut rambursat intr-o singurd transd la sfdrsitui perioadei scadente) bullet gol s.rate of wear grafic s. {vrac) bulk grane s.extent of the damage ~ de fiscalitate .. gratuitously gratuitate s. active sau cota depiatd) bubble chart ~ de incarcare . householder 2. {cereale) cereals . chart. 1. to administer v.f. schedule ~ al pragului de rentabilitate breakeven chart.f. free (of charge). bounty gratis adv.m. {andosare) endorsement ~ conditional qualified endorsement ~ de complezenta accommodation endorsement ~ in alb . overall. gratis. (de apreciere) extent. vid) emptiness. (a andosd) to endorse 2. gross. andosator) endorser giratar^. {administrate.) shipping schedule granita s. 1.t.m. graph. fin.individual farm gospodina s. town management.) marketability ~ de uzura . diagram. chargeless. {despre preturi.f. traveller's handbook ghiseu s. tehnicd etc.f. (bun administrator) good manager gospodari v. total.f. global.

) clerk of the court.specific gravity ~ stabilita de incarcator .printer's error greutate s. (incdrcdturd) load ~ moarta .weight by volume.weight empty.) shipped weight ~ legala a tarei .buyers' strike .) outturn (weight) ~ neta a tarei .(care nu aduce navlii) {mar.useful weight ~ uzuala a tarei . (eroare) error ~ de copiere .) shipper's weight ~ sub cea normala/permisa underweight ~ suplimentara .packed weight ~ de sacrificare .delivered weight ~ proprie .standard of weight. to burden greva s.) office of the clerk of the court.carcass weight ~ a caricului . sole weight ~ reala a tarei . (dr.172 GRA-GRE grau s.unit weight ~ utila .total weight ~ unitara .) deadweight ~ monetara . (dr. weight.loaded weight ~ a navei goale . (sarcind) burden. recorder greseala s. light ship/vessel. suspension of work.estimated weight ~ estimata a ambalajului .) weight.(mar. a unei nave) deadweight ~ a carcasei/a animalului taiat si curatat . value and content unknown ~ vie — (a animalului inainte de tdiere) live weight ~ volumetrica .warrant weight ~ cu ambalaj . industrial action ~ a consumatorilor .f.land/landed/ landing weight ~ a marfii in vrac .m.usual tare ~ .(mar.net net weight ~ predata .nummary weight ~ netaxata . bulk density greva v.(a unui vehicul. walkout.clerical error ~ de tipar .cargo/shipping weight ~ a lotului de marfa .all-up weight ~ proprie/fara incarcatura .weight of parcel ~ a marfii descarcate . mistake.extra weight ~ si continut necunoscute . clerk of the court's office.outturn weight ~ estimata .f. work stoppage.net tare ~ neta efectiva/reala . valoare si continut necunoscute {mentiune intr-un conosament) {mar.slaughter weight ~ descarcata/predata .f.n.(mar.overweight ~ in livre .) to encumber. corn grefa s.bulk weight ~ a marfii incarcate .i.) light displacement/weight. (dr.(mentiune intr-un conosament) (mar. record office grefier s. wheat. strike. grain.(la predare) short weight ~ incarcata .(marfa cu ambalaj) gross/tare weight ~ consemnata in warant .consumer strike ~ a cumparatorilor . lightweight tonnage.poundage ~ in minus .net weight ~ neta a caricului descarcat .clear/real tare ~ specifica . unloaded displacement ~ bruta .(mar.f.estimated tare ~ -etalon .legal tare ~ maxima . test weight ~ excedentara .) weight and content unknown ~ totala .weight allowed free ~ neta .

protest strike ~ Ae siAiAaritate .m. grid.pay/salary scale ~ manageriala . (corporatie. striker.hunger strike ~ autorizata official strike ~ de avertisment warning/token strike ~ de delimitare .(muncitorii manuali/ industrial!) blue-collar workers ~ albe (clasa de mijioc din societdtile industriale avansate) white-collar workers guvern s.socioeconomic grade ~ strategic .governor general . (categoric de salarizare.sympathetic striKe ~ -fulger/spontana .to be on strike a intra in ~ .to misgovern guvernator^. to stop work a fi in ~ .unofficial strike./i.f.(sistem de evaluare a competentei manageriale) managerial grid grup s.to (go on) strike.go-slow (strike) a chema la ~ .(model al acti-vitdtii de aprovizionare industrials) buygrid ~ de salarizare . grup de oameni ae afaceri care soYicita faciYitdfi. mdeosebi de naturd legislativa} special interest ~ de presiune . to govern ~ prost . collar gulere albastre . 1. (de sindicaf} wildcat strike ~ patronala — (inchiderea fabricii de cdtre patronat pe o anumitd perioadd pentru a nu satisface revendicdrile salariatilor) lockout ~ perlata .to come out on strike grevist s.(grevd cauzatd de conflictui apdrut intre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) (SUA) jurisdictional strike ~ de protest . governor ~ general .coulisse ~ de interese . work(man) on strike grila s.lobby ~ de studiere a cerintelor consu-matorilor .aspirational group ~ socioeconomic . impozitare} bracket ~ de venituri .sit--down/-in strike ~ neautorizata .general strike ~ italiana/la locul de munca .GRE-GUV 173 ~ a foamei .(grup de societdti cu pondere importantd in cadrul unei industrii care urmeazd o strategic comuna) strategic group grupa s.(economice) vested interests.lightning strike ~ generala .to call out a declara ~ .i.to call a strike a face ~ .n. (cere de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ de activitati analoage -job family ~ de brokeri neoficiali . to walk out.w. cluster 2.n.f.income group guler-s-. government guverna v. group. group. scale ~ de aprovizionare .

hyperinflat runaway inflation holding s. (ora order.security paper ~ timbrata ./!.second-hand market hamal s. covered market ~ de carne .f. water-pos plant hidrofil adj.pack/ packing/wrapping paper ~ de scrisori . wa /moisture-repellent hidrotghmca s.sea/nautical chart hazard s. shed. hJdrotechnics hiperinflatie s.paper money ~ pentru emisiuni de valoa bancnote . map. hall 2. (mar.) stevedore. paper ~ de ambalaj/impachetat .f. (in piatd) market house/hall. (pentru avioane) hangar ~ pentru depozitare temporara shed for short storage ~ pentru marfuri de export . hydrophobic. sentec (arbitrald) award .meat market ~ de legume .stamped paper ~ velina . innkeeper harta s. (mar. inn hangar s. (decizie) decision.f.(wire-) wove paper hartii de valoare . horticulturist horticultura s. weei hebdomadal.f.dock/port shed ~ portuar de marfuri .copy paper ~ -moneda . hydroelec (power)' plant/station. (rise) risk ~ moral . hectare hedging s.vegetable market ~ de pe§te . chart ~ cadastrala .currency hedging hidrocentrala s.note/letter paper ~ de tipar .long hedging ~ valutar .) shipping shed ~ pentru marfuri in tranzit .fish market ~ de vechituri .n.m.H hala s. situatie generatd de existenta unei asigurdri etc.n. longshoreman han s. hedging ~ realizat prin cumpararea contracte futures .. water-retaining hidrofob adj. (decret) decree. din variatiile preturilor tranzactiile de comerf exterior sau i cursurilor de schimb) (bur.geographical map ~ marina .n. horticulture hotarare s. 1.news paper ~ indigo/carbon .) moral hazard hartie s. 1.m. hebdomadary s. n.(comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. (operatiune de cone carare a riscurilor ce pot decurge < fluctuatiile cursurilor la bursele marfuri.f.(fin.freight shed hangiu s.export sheed. holding (company) horticultor^. (judeca r eased) judg(e)ment. shed for passing goods ~ portuar .f. WE (magazine) hectare. porter 2.transit shed.n.printing paper ~ de ziar .f.) securities hebdomadar adj.m.n. (despre unele mdrf hydrophilic.cadastral map ~ geografica . hazard.f.

replevin ~ judecatoreasca definitiva judg(e)ment absolute ~ judecatoreasca executorie enforceable judg(e)ment ~ judecatoreasca in contumacie judg(e)ment in absence .HOT-HOV ~ a administratiei locale . adjudication order ~ judecatoreasca de lichidare winding-up order ~ judecatoreasca de scoatere de sub sechestru .judg(e)ment. sentence ~ judecatoreasca de declarare in stare de faliment .decree in bankruptcy.by(e)-law ~ judecatoreasca .

.n.residential hotel hotelier adj. air-cushion ship/vessel ~ costier . hotelman hovercraft s.175 hotart v. (dr. to rule.) to decide. (o penalitate. {proprietor sau director al unui hotel) hotelkeeper.) to deal with a case ~ in fond . o plata) to award ~ asupra unei spete .m.{dr. hotel ~ -pensiune .(dr.coaster hovercraft ~ pentru pasageri .. (aeroglisor. hotel.passenger hovercraft ./?. nava pe pernd de aer) hovercraft.) to decide on the merits of the case hotels.t. s.

t.t. immigrant imobil s. hygiene igiena muncii .I iard s. (a unui cumpdrdtor luarea unei decizii atunci cdnd c.tax impact impar adj. house. illegal. hierarchy. marcd) mintage ~ a corporatiei . levels of authority.(a unui produs) automatic identification identitate s. identification ~ automata . hierarchical adv. to come/to go down ierarhic adj.prohibited import ~ masiv heavy import importuri invizibile (import servicii) invisible imports .f. (caracter ilegal) illegality.n. unlawful adv. image 2.i.f. odd imperialism^.(man. illicitly iluzie s. unlawful. to immigrate imigrant. import.(man. to reduce/to diminish the price ofv.(ideea falsa cd banii avea o putere fixd de cumpdrc tendinta de a ignora modifies valorii banilor din cauza inflatiei sa deflatiei) money illusion imagine s. n.brand(ed) image imigra v.) corpc image ~ a marcii . secret/underground activity ilicit adj. 1. n. illicit adv. inexpensive ieftinatate s. importation ~ cu scutire de taxe vamale --free importation ~ global .?!. illegal. 1. instalatii) premises ~ comercial business premises ~ cu locuinte collective housing imobiliar adj. impact ~ al impozitului .) corporate identity ~ falsa — (pentru incasarea unui cec) false pretences ieftin adj. illusion ~ monetara . immovable imobiliza v. real. illicit. to lock away. (un capital) immobilize. through the usual channels ierarhie s.w. (cladire) build (cu teren.f. to tie up.s'.f. unlawfulness 2. zitioneazd un produs) involvement import s. (unitate de masurd pentru lungime) yard identificare s. to implement implicare s.total import ~ interzis .r. imperialism ~ economic . chain of command ierarhizare s. illegally. to fall in price.f.f.1 impact s.economic imperialism implementa v. (imprimatur monedd.n.t. hierarchically. cheapness.f. identity ~ a corporatiei . cheap.f. inexpensiveness ieftini v.f. (despre actiuni puse in vdnzare) neglected ilegal adj.industrial health/ hygiene ignorat adj.f. unlawfully ilegalitate s. (act) unlawful act. (a posturilor in functie de competenta cerutd si salarizarea corespunzdtoare) grading igiena s.

profit/revenue tax. taxable.wealth tax ~ pe cap de locuitor .) tollable impozit s.) dutiable.(perceput in jiecare etapd a procesului de distribute) sales/tumover/transactions/ cascade tax ~ pe consuin . (referitor la accize) excisable.consumption/ expenditure tax. in vederea garantdrii unui venit minim acestora din urmd) negative income tax ~ pe avere . impost.lump-sum tax ~ imobiliar . (SUA) corporate/corporation tax ~ pe profitui excedentar nedistribuit .income tax.salary tax ~ pe supraprofit . targuri etc.turnover tax.hidden tax ~ asupra prelucrarii industriale a produselor .real estate tax ~ indirect . impozit perceput in piete.IMP-IMP 177 ~ paralele .property tax ~ pe salarii . supertax ~ pe unitate/unitar .capital tax. duty.) toll ~ amanat .degressive tax ~ direct .excess profits tax.receipts tax ~ pe lux .direct tax ~ echitabil .n. (SUA) federal income tax ~ pe venitui global .interest tax ~ pe donatie .deferred tax ~ anual .stamp duty ~ funciar .(transfer de venit. de la cei bogati la cei sdraci.(impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investitii financiare) excess retention tax ~ pe proprietate . leviable.indirect tax ~ local/municipal .luxury tax ~ pe profit .(mai ales la masinile de import) car tax ~ negativ . taxele percepute in piete. importer ~ independent . to import importator s. head/poll tax ~ pe capital .unit tax ~ pe venit .equitable tax ~ extraordinar .rent tax ~ pe cifra de afaceri . (pentru incasarea unui cec) false pretences impozabil adj. (despre o proprietate) rat(e)able.total income tax ~ pe venitui personal . tax on capital ~ pe ca§tigul de capital .(de produse cu preturi mai scdzute decdt cele din propria tard) parallel imports ~ vizibile .donation/gift duty ~ pe incasari .personal income tax . tax.processing tax ~ auto . (referitor la taxele vamale etc. contribution.(import de mdrfuri) visible imports importa v. (referitor la taxele rutiere. (taxa rutierd.m. assessable.council/local/ municipal tax ~ pe chirii .(pe proprietate) reprises ~ ascuns/indirect .emergency tax ~ fiscal/pe timbru .t.f.independent importer impostura s. targuri etc.dividend tax ~ pe dobanda . tax on consumption ~ pe dividende .land/ground tax ~ global/forfetar .capitation(tax). tax on turnover ~ pe circulatia marfurilor .capital gains tax ~ conform categoriei de impunere schedule(d) tax ~ degresiv .

/n.(pentru franarea investitiilsr. incapacity ~ de a actiona in justitie .f. inalien< unassignable inamovibil adj.parliamenta immunity ~ vamala . print matter/paper imprimerie s. taxation ~ la sursa a venitului . (nefolosit) unemployed. estate duty/tax ~ unic — single tax ~ uniform . 1. (in bani) charge imunitate s. 1. (invaliditate) inval 2. (plata accizelor) to excise ~ excesiv . print. printed works.) immunization inactiv adj.f.regressive tax ~ represiv .f.graduated income tax ~ regresiv . (fiscal) to tax.(5' UA) delinquent tax ~ retinut la sursa . (despre o piata) sluggish.withholding tax ~ succesoral/pe mostenire inheritance tax. 1.exaction ~ pe piata de catre consumatori unui produs} consumer pullthrough ~ proportionala cu venitui graduated taxation imputa v. (fdrd tranzactii) (bur. to levy taxes on impozitare s. (a tipdri) to print 2.) list inactivitate s. to impose: (o sarcina) to assign 2.t. irremovability inaugura v. imposing. inactive.disabilit sue ~ de a mcheia contracte .f. to inaugurate.t. 1. (juridica) disability. (a unei sarcini) assignment 2. (stagn dullness inalienabil adj. immunity ~ diplomatics .f. (de mu. deschide) to open incapacitate s. (prin apdsare cu sigiliul. (frc to charge imputare s. inactivity.t.tax franchise ~ parlamentara . stampild) to emboss imprimat adj.n.diplomatic privilege ~ fiscala . (stagnant) (neproductiv) dormant.social security taxes ~ si taxe .178 ~ progresiv .ability-to-pay taxation impresar^.flat tax impozite de asigurari sociale . (procesul de stabilire{ mentinere a unei duratii egale la acfl| si pasive in vederea reducerii rise ratei dobanzil) (fin.progressive tax ~ proportional cu venitui . disability. printed s.t. impresario imprima v. (formular) form pi. (a unei proprietdti) rating.. (fiscala) taxation. succession duty. 1. printing office/ works/house 2.t. (legald) (If.multiple taxation ~ proportionala cu posibilitatea de a plati .f. a consumului) repressive tax ~ restant .to overtax impunere s.f.f. (o proprietate) to rate. (bani) to deduct. to assess. to tax.taxes and dues impozita v. (tesaturi) to (im)print..disabilit enter into contracts ~ de a mstraina o proprietat disability to alienate property .(din salami) pay as you earn ~ multipla/dubia . assessment ~ excesiva .overtaxation ~ nejustificata . irremovable inamovibilitate s.duty-free import imunizare s.f. (de tesaturi) printery impune v.

to inculpate indemniza v. sickness benefit ~ de celeritate .t. to charge. inclusively. tarife) inclusive (of) adv. to indemnify. indexation .dismissal compensation/pay/wage.) enabling/goodwill payment ~ pentru cre§terea preturilor deamess allowance ~ pentru incapacitate de munca disability benefit ~ pentru persoane tntretinute de salariat . to include. collection of payments ~ documentar .(pperatiune de incasare efectuatd de banca exportatorului la dispozitia acestuid) documentary collection incendiere s. to comprise. to indict. (ilizibil) illegible indexare s.foreign allowance ~ de reprezentare . (pe numdr de mile) mileage ~ de formare/pregatire . benefit.) incorporeal inculpa v.charges included ~ toate cheltuielile . (despre preturi.inclusive of all charges incorporal adj.(asig.personal allowance .inability to pay debts ~ temporara de munca .dependants' benefit ~ personala .entertainment allowance ~ de §omaj .family allowance ~ parlamentara .dole ~ familiala . indecipherable. statutory sick pay.speciala . (costut) to figure in inclusiv adj. (a inserd) to insert 2. (alocatie) allowance.strike benefit/pay ~ de munca in strainatate .n. fire 2.f. setting on fire ~ premeditata . subsistence allowance/money.n.sick allowance/benefit/ pay. 1. terminal wages ~ de concediu .perquisite independenta s.t. independence ~ economica — (economic) self-sufficiency indescifrabil adj. undecipherable.) arson incertitudine s.INC-IND 179 ~ de munca permanenta §i totala total permanent incapacity ~ de plata a datoriilor . included ~ cheltuielile .) death benefit ~ de deplasare . (situatie in care rezultatele unei decizii nu sunt sigure) uncertainty include v. (intr-un plic) to enclose.f. 1.temporary disability incaso s.member's emoluments ~ pentru cointeresare/stimulare (acordatd conducerii unei societdti) (man.(in interes de serviciu) travel/travelling allowance. to add in.t.f.) dispatch money ~ de concediere . (dr.(mar. (provocat) (asig.vacation allowance.) arson incendiu s. to requite indemnizatie s.training allowance ~ de greva .f. holiday pay ~ de deces — (platibild in caz de deces) (asig. compensation. (despdgubire) indemnity.} pay. (acordatd martorilor intr-un proces) conduct money. inclusive. (de drum etc.f. to contain. allowance ~ de boala . pay.

180 IND-IND indicator s.quantity/volume index ~ de dezvoltare a marcii . indicator. index ~ al strazilor .index adjusted for seasonal variations.wages index ~ bursier/al cursului actiunilor share index ~ corectat . industry industria alimentara .m.(indicele preturilor cu amdnuntuJ) consumer price index. to industrialize industrial 5.price index ~ al preturilor de consum .) solvency ratio ~ de uzura .) undivided. (dr.industry ~ miniera .t.printing industry .(fin. 1.) joint ownership/ tenancy industrial adj. joint indiviziune s. ~ frigului .packing industry ~ constructiilor de masini — mechanical engineering/machine building (industry) ~ de automobile . m.f. (dr.) liquidity ratio ~ de solvabilitate .railway indicator/ pole indicatori economici . n.paper industry | • ~ hoteliera . index adjusted seasonally ~ de cale ferata .heavy industry | ~ hartiei .) several indiviz adj.oil/petroleum industry ~ poligrafica .street directory ~ al variatiilor sezoniere . index ~ al costului vietii .economic indicators ~ financtari .(care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale unei piete) brand development index ~ de lichiditate .pottery industry ~ chimica chemical industry ~ conservelor . (dr.f.home/cottage/ family industry ~ cauciucului .(fin.financial indicators indice s.weighted in^ es individual adj.mining industry ~ otelului steel industry ~ petroliera . industrial industrialism s.general price index ~ individual al preturilor .. industrialism industrializa v.hotel industry/trade | metalurgica metallurgic(. industrialist industrie s.refrigerating industry.aggregate price index indici ponderati .cost-of-living index ~ al preturilor .individual price index ~ sintetic al preturilor .the rubber industry ~ ceramica .n. cold! storage trade • ~ grea .food industry ~ casnica/artizanala . individual. (personal) personal 2.car/automotive industry ~ de prelucrare a lemnului -woodworking industry ~ distractiilor/spectacolelor amusement industry ~ editorials publishing industry ~ extractive extractive industry ~ fbrestiera forest/timber/wood industry . index of retail prices ~ al preturilor producatorilor producer price index ~ al salariilor .financial ratio ~ general al preturilor .wear index ~ financiar .rectified index ~ de cantitate .

inexigible.f informatics ~ de gestiune .wine industry industrie-cheie/de baza .business/administrative data processing informatie s. agricultura etc.handicraft industry ~ noua .local industry ~ meste$ugareasca . inflationary s.(cdnd oferta insuficientd exercitd presiuni de mdrire a preturilor) shortage inflation.f.f.hyperinflation.IND-INF 181 ~ prelucratoare .pent-up inflation ~ de crestere . inflation ~ anticipata .suppressed inflation inflationism s.creeping inflation ~ prin cerere .f. (despre calitate) low.textile industry ~ timpului liber .(cauzatd de cresterea cererii agregate fata de oferta agregata) demand-induced/-pull inflation ~ prin costuri — (cauzatd de cresterea costurilor de productie independent de cererea agregata) cost-push inflation ~ prin moneda .structural inflation ~ suprimata . (adept al inflationismului) inflationist influenta s. poor.process/processing/ manufacturing industry ~ primara — (care extrage si adund resursele naturale prin activitdti cum ar fi mineritui. undue. runaway inflation ~ lenta/taratoare .(cauzatd de emisiuni monetare excesive) money supply inflation ~ structurala .capital-intensive industry ~ cu perspective de dezvoltare -growth industry ~ locala .tourist trade ~ u$oara .f.key industry ~ cu investitii man pe unitatea de produs . (despre metale etc. influence ~ ilegala — (presiune exercitatd pentru semnarea unui contract) (dr.related industries inertie s. short squeeze ~ galopanta .leisure industry ~ transporturilor carrying trade ~ turistica . not due inferior adj.{care utilizeazd resursele industriei primare) secondary industry ~ spectacolelor . information ~ ascunsa — (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie .) undue influence informatica s.forestalled inflation ~ ascunsa/mascata .infant industry ~ principals staple industry ~ protejata .) base inflatie s. inertia ~ industrials .(situatie in care inflatia.hidden inflation ~ controlata .(impotriva concurentei strdine) sheltered industry ~ subvenfionata .(dezinteresul unor proprietari de intreprinderi indtistriale de a-si muta societdtile in alte locuri mai propice desfdsurdrii activitdtii) industrial inertia inexigibil adj. poate contribui la cresterea economica) growth inflation ~ de penurie . n. inflationism inflationist adj.) primary industry ~ secundara .subsidized industry industrii conexe .m. in anumite conditii si proportii.show business ~ tertiara/serviciilor tertiary/service industry ~ textila .light industry ~ viticola .

(in sectorul asigurdrilor pentru accidente si incendii) insurance surveyor ~ de credite . surveyor.electrical engineer ~ mecanic .forester ~ vamal .f.process engineer inginerie s. transgression infrastructura s. freezer ~ in aer liber/deschisa .f.consulting engineer ~ de constructii navale .plumbing ~ de iluminat illumination plant ~ de operat cereale (mar. plant ~ de apa . installation.economic information infractiune s. social (overhead) capital inginer s. engineering ~ financiara ..engineering insolvabil adj. to examine inspector s. (fluctuant) wide instabilitate s.agricultural engineer.(mar. engineer ~ agronom .182 1NF-INS contractuald incompletd) hidden information ~ asimetrica . insolvent insolvabilitate s.f.technical inspection/survey ~ vamala .financial engineering ~ tehnica .chief engineer ~ tehnolog . unstable.land waiter inspectorate.marine board inspectie s.mechanical engineer ~ minier . maritime surveyor ~ de tonaj . (despre piata bursierd) volatile. outfit.m.refrigerating/cold-storage plant.(mar.outdoor plant .inspector general ~ sanitar officer of health. instability. n. insolvency inspecta v.credit officer.customs inspector/surveyor ~ vamal maritim -jerquer ~ vamal terestru . ship's/marine.naval architect ~ de exploatare . loan administrator/officer ~ de registru/clasificare . (inspection) officer ~ de asigurari .f.silvicultural/forestry expert ~ -sef.political uncertainty instalatie s.government civil engineer ~ electrician .) deck gear ~ frigorifica .m. equipment.(mar. malfeasance.) bulk grain-handling appliance ~ de operat marfuri in vrac . inspectorate ~ maritim . inspector. offence. infrastructure.mining engineer ~ silvic .) bulk cargo handling facility ~ de punte . to survey.) tonnage ga(u)ging surveyor ~ financiar .customs inspection/survey instabil adj. inspector of taxes ~ general .f.civil engineer ~ consultant .(cu distribute inegald intre participantii la o tranzactie) asymmetric information ~ economica .(mar. sanitary inspector ~ silvic .f. survey. (fluctuatie) unsteadiness ~ politica . examination ~ de clasificare — (a registrului naval) survey classification ~ tehnica . inspection.. to inspect. agronomist ~ constructor .operating/works engineer ~ de poduri si sosele .} (classification) surveyor.tax inspector.f. breaking/infringement of the law.

(mar. insufficient.service instructions ~ de virare din cont curent in cont de depozit . law court.to put a lien on ~ un embargo . court (of justice) ~ civila .{cambia) inchoate instrument ~ monetar . interdiction. forbiddance.f. direction. (despre stocuri. n. to train instruire s.credit instrument ~ incomplet de plata . instruction. integration ~ economics .import ban/ prohibition ~ de a executa ore suplimentare overtime ban interes s. institutional institutionalism s.sanitary installation instalatii de santier .economic integration ~ orizontala . in-house training instrument s. to institute.engineer regulations instrui v.public interest . training ~ in cadrul intreprinderii .inspection tools ~ negociabile . ban.) negotiable instruments/securities.n. (dr. instrument. (despre bani.f. trad(e)able instruments insuficient adj. Qpusd integrdrii verticale) horizontal/lateral integration ~ sociala .f. establishment ~ bugetara . (dispozitiv) device 2.corporate trustee institutional adj.(fin.(yaloarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vdnzdri) capital intensity interdictie s.design institute institutie s.insurance instructions ~ de exploatare .site facilities ~ portuare .insurable interest ~ public .charity/benevolent/ philanthropic institution ~ de stat . institution.research institute • ~ de proiectare .f.criminal court institui v.) shipowner's directions ~ de asigurare .INS-INT 183 ~ sanitara .') instance. institutionalism instructiune s.budgetary institution ~ de binefacere .instrument of payment ~ financiar/de credit .f.civil court ~ penala .(integrarea productiei cu sursele de aprovizionare si cu pietele de desfacere) vertical integration intensitate s. short. scarce. deficient. interest ~ asigurabil .t. instruction.(sau invers) bank sweep arrangements ~ tehnice . order instructiuni ale armatorului . capitaluri) stringent integrare s.(incdrcare. (act juridic) (legal) d instrument ~ de plata .(fuziunea organizatiilor in aceeasi companie.to embargo.monetary instrument instrumente de control .n. to lay an embargo institute.working instructions ~ de folosire .social integration ~ verticals . implement. (unealta) tool.harbour/port facilities ~ portuare de operare . rezerve) low.t.f. intensity ~ a capitalului . prohibition ~ a importului .training within industry. institute ~ de cercetari . to set up. 1.public office ~ mandatata . descdrcare) shipping facilities instanta s.f. to instruct. to establish ~ retentie asupra .

stockjobbing ~ financiara .f. interior. (is posesie) (dr. to intervene interventie s. factor.lot-size inventory ~ periodic . 1. home interstatal adj.financial intermediation interministerial adj. intermediary.| tdtilor de antreprenor in interiond \ marilor companii) intrapreneurship | intrare s. acting. invalidity. interview ~ nedirijat/nestandardizat . (promo varea call. entrance 2. interstate interveni v. schedule ~ agricol .) entry. propuneri etc. a unei tranzactif) factorage ~ bursiera .) entry ~ in functie . inside 2. (inregistrare in cont) (cont. temporary.f. go-between. 1.full-function wholesaler ~ in comertui cu marfuri . (adept al interventiei statului in economic) interventionist intervieva v. to ban interzicere s. (o clauza) to put in inunda v.184 interimar adj. to inundate 2.(utilaje si constr agricole) deadstock ~ pe stocuri .(dr. disability. intermediary s.) entry. internal. taking up duties ~ in posesie .i. ban intraprenoriat s. interior. (a unei afaceri. to flood. (a statului in economic. stocktaking (lista) list. interior. to introduce. provisional. forbiddance.to intermediate.complete disability inventar s. (intre) to deal (between) intermediere s.f.produce broker a fi ~ .t. prohibition.t.f.(pentru sustinerea cursului). to interview interviu s.) periodic inventory ~ permanent . agent. to forbid.(mentinut la zi) (con perpetual inventory .stockjobbery.continuous inventory ~ de lada .exchange jobber ~ financiar . bill. disablement ~ totala .f. entrance 3. (a insera} to insert.n. to interdict.n.) ttt bring in.m. entrance ~ in posesie prin fbrta . intermediate. banking support interventionist s.coming into force/effect introduce v.(dr.t.n. (piata cu o marfd) to glut invalida v.financial intermediary ~ in comertui angro . (al unui stat) inland.) forcible entry ~ in vigoare .assumption of an office.t.agricultural implements ~ continuu .n.telephone interview interzice v.) to invalidate invaliditate s. interim interior adj.merger broker ~ de schimburi valutare . 1. (dr. ad interim mterimats.state/government interference ~ bancara . a bdncii centrale pe piata financiar-bancard etc. (marfuri.) intervention ~ a statului . intermediate.informal interview ~ prin telefon . middleman. internal. interdepartmental intern adj. bargain maker ~ al fuziunii .packing list/note/sheet/sUj ~ fizic .physical inventory ~ mort .m.(cont. domestic. intermediation. to prohibit. interdiction. (tard) home intermediar adj. inner s. entering. inventory.t.n.

handle) institutional investors ~ mare .(investitia uneifirme in actiunile unei companii din acelasi sector de activitate cu eel al investitorului) trade investment ~ comunitara/obsteasca . to inventory investi v.(in stocuri de mar/a. lockup ~ planificata . fondurile de pensii si investitii. to invest.to be bound by mortgage ipotecare s.to inventory. lockaway.t. placing ~ aducatoare de profit .private investment ~ productiva productive investment ~ publica/de stat public/government investment ~ sigura .(constant si sigur) true investment ~ autonoma .(septel) livestock a face un ~ . investor ~ institutional .unsuitability ~ negativa .f.1NV-IPO 185 ~ viu .portfolio investments ~ induse . hypothecary a fi obligat ~ .safe investment ~ straina foreign investment ~ straina directa foreign direct investment investitii de portofoliu . hypothec. mortgage.t.(investitor strategic) big investor ~ mic . to vest.f.financial investment ~ fixa (in infrastructura) fixed investment ~ involuntara .planned investment ~ privata . investment. (a plasa) to place.(cheltuieli de investitie care nu sunt induse de modificdri ale nivelului productiei.international/ overseas investment ~ necorespunzatoare . mortgaging. (plasament) placement. (go/are) pledging ipoteca s. negative investment ~ neta .f. care procedeazd in mod regulat la investitii si care gestioneazd portofolii de man dimensiuni. cauzatd de productia pe stoc) involuntary investment ~ in obiecte de valoare . precum companiile de asigurdri.small investor investitie s.net investment ~ pe termen lung long-term investment. (a gaja) to pledge ipotecar adj. hypothecation.(organisme care dispun de resurse importante.to overinvest investitor^.foreign investment ~ financiara .gross investment ~ comerciala .capital investment ~ directa .w. to take stock of an inventory inventaria v.disinvestment. (gaj) pledge .non-monetary investment ~ in strainatate . to mortgage. ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructurii) autonomous investment ~ bruta .(termen care desemneazd investitiile realizate pentru satisfacerea cresteru constatate sou estimate a cererii de bunuri economice) induced/ passive investments ~ speculative speculative investments ipoteca v. t. to draw up an inventory. to put out ~ excesiv .direct investment ~ etica ethical investment ~ excesiva overinvestment ~ externa .community investment ~ cu rise scazut . mortgage. to hypothecate.conservative investment ~ de capital .

(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard fdrd rang anterior) first mortgage ~ de rang inferior .endowment mortgage ~ contributiva/colectiva .legal mortgage ~ maritima/navala .maritime/ ship mortgage ~ maximala . to raise a mortgage a greva un bun cu o ~ .mortgage by order of the court ~ legala .(ipoteca secundara) mortgage wraparound ~ judiciara .(ipoteca neinscrisd pentru garantarea unui credit) equitable mortgage ~ generala/totala .t.n.(care inlocuieste tin numdr de ipoteci existente) blanket mortgage ~ imobiliara . to waste istorie s. itinerary.f. (maritim sau aviatic) lane ~ turistic tourist itinerary izvor s. alcdtuitd prin contributiile mai muhor persoane) contributory mortgage ~ cu amortizare graduala/progresiva .to mortgage. history ~ economica .chattel mortgage ~ preferentiala .aircraft mortgage ~ asiguratorie .senior mortgage ~ prin inchiriere .spa .(ipoteca precedatd de unul sau mai multe ranguri) junior mortgage ~ de rangul doi .(ipoteca constituitd pentru o creantd nedeterminata) maximum sum mortgage ~ mobiliara .residential mortgage ~ in bani .to encumber an estate with mortgage irosi v.blanket mortgage ~ globala .186 IPO-IZV ~ aeronautica .(ipoteca data unui singur creditor. route. to squander.graduated payment mortgage ~ cu dobanda variabila adjustable/ variable rate mortgage ~ cu termen scurt de rambursare -quick-pay mortgage ~ de prim rang .(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard de rang posterior care se adaugd la ipoteca de prim rang) second mortgage ~ deschisa — (a caret sumd poate fi mdrita) open mortgage ~ echitabila .capital mortgage ~ invaluitoare .economic history itinerar s. spring ~ de ape minerale .head mortgage a face o ~ .(SUA) leasehold mortgage ~ principals .n. way.

f. apportionment. (f?i avion) to enplane imbarcare .land improvement/betterment. allotment. (cu datorii.t.) (de persoane) embarkation. (a asana/a recupera un teren) to reclaim imbunatatire betterment s.f. responsabilitati) to saddle impovarator adj. to share (out). to put (a region) under timber imparti v. (invelire) wrapping impaduri v.?. to take aboard. to better 2. (a inveli) to wrap (up) impachetare s./\ imbarca v. (oneros) burdensome tmproprietari v. to enrich v. division. (reformd agrara) land reform imprumut s. assignment.(mar. 1. (cifre) (la) to divide (by) impartire s. enrichment. (intre) to partition.t. clothing.) (persoane) to embark.t. to divide (among. to enrich oneself. wear.>2 tren) to entrain 3.) ~ continua improvement imbunatatiri continuous funciare . (de marfuri) shipment. (. enriching. to appropriate land to improprietarire s. (repartizare a unui rise) (asig. scindare) breakdown. to give out. shipping (of goods) 2. to go aboard a ship 2. embarkment. (a defaica. to pack (up). sharing. to apportion.t. (in avion) to enplane v. to make rich/wealthy. clothes.time sharing impovara v. package.r.market sharing ~ a timpului de folosire ./ 1. (in avion) enplaning ~ de balast .t. acordat pentru o perioadd mai mare de 10 ani) permanent loan .f. impozite. loan.to strike it rich imbogatire s. (mar. (scrisori) to deliver. (a distribui) to distribute. (a repartiza un rise) (asig. (credit) credit. a scinda) to break down. to package.r. advance. (a alocd) to allot. improvement.f. appropriation.f. (pomana) lo dole. packing. to improve. money-making imbracaminte s. (in tren) to entrain 3. (a parcela) to parcel out.t. to get/to grow rich a se ~ rapid/peste noapte .) to spread. accomodation. reclamation a face ~ funciare .n. to haul on board 2.bank advance/loan ~ conditionat/cu clauze restrictive tied loan ~ consolidat — (credit ipotecar pe termen lung.t. (carftle de joc) to deal out. (acordat unei intreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ bancar . (mar. (wearing) apparel ~ de protectie . (man.f. 1. (alocare) allotment. between).t.) ballastage imbogati v. (distribute) distribution. (marfuri) to ship. (in tren) entraining 2.) spread ~ a pietei . 1. (mar. (defalcare. to afforest.protective clothing imbunatati v.) to embark.to reclaim impacheta v. to put in possession of land.

(imprumut pentru finantarea activelor curente) selfliquidating loan ~ cu dobanda variabila .hard loan ~ rambursabil la cerere .aid loan ~ de razboi .to issue a loan a face un ~ . pentru achizi-tionarea de bunuri de consum) personal loan ~ -punte/de legatura .straight/unsecured/ fiduciary loan ~ nerecuperabil .time/term loan ~ maritim .(transformarea unui imprumut cu ratd flotantd intr-unul cu ratdfixd prin folosirea ratelor dobdnzii la termen) synthetic loan a acorda un ~ .dead loan ~ obligatar bond issue/loan ~ pe termen lung .call/loan demand.weekly loan/money ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta — (acordat caselor de compensate sas agentilor de bursa) daily loan/money.(credit care nu necesitd garantii suplimentare) signature loan ~ cu autolichiditate .to float a loan .money at call and short notice ~ reciproc .to raise/to conclude/to make a loan a lansa un ~ .mortgage/real estate loan ~ ipotecar pentru imbunatatiri funciare development mortgage ~ tn doua valute (imprumut pe baza de obligatiuni emise in doua valute} dual currency loan ~ la termen .short (term) loan ~ pentru amortizare redemption loan ~ pentru masuri provizorii/ temporare .to grant a loan a emite un ~ . dayto-day loan/money.(finantare interimard.188 IMP-IMP ~ contra semnatura .(in vederea acoperirii necesarului de fond de • rulment) transaction loan 1~ personal . (cu angajarea mdrfii) respondentia ~ negarantat . (acordat agentilor de bursa) street loan ~ pentru tranzactii .(credit.collateral loan.warehouse receipt loan ~ ipotecar .syndicated/ participating loan ~ sintetic . rambursabil is \ rate lunare.secured loan ~ garantat cu un stoc .long (term) loan ~ pe termen scurt .(cu ipotecarea nave!) bottomry. loan against collateral/security ~ de asistenta .(in functie de rata primard a bdncii) floating prime ~ cu garantie . in special salariati.(aranjament financiar prin care doua companii se imprumutd reciproc in vederea operatiilor de exportimport) back-to-back-loan ~ sindicalizat . acordat persoanelor fizice.stopgap loan ~ pentru o saptamana . imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ rambursabil in valuta tarii creditoare . money at/on call ~ rambursabil la cerere si cu preaviz .war loan ~ de stat government/public loan ~ de titluri securities lending ~ extern foreign/external loan ~ garantat .

trust. (sume) receipts. encashment. 1.(despre mdrfuri pdstrate in antrepozit pdnd la plata taxelor vamale) under bond ~ numerar . (reprezentant) representative inprep. to promote inalt adj.) passive/bare/dry trust imputernicit s. commission. mar.express trust ~ pasiva — (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) (dr.in cash ~ plus sau in minus .) on account of general average ~ contui beneficiarului .) to cash. warrant.) bound for ~ drum spre tara .(mar.over or under ~ strainatate . (un cec.f.(mar. (o cerere) to forward. (a promova) to advance. (in numerar) to cash.(asig.f. (cu personal) staffing. un mandat postal etc. (procura) power/warrant of attorney. (mandatar) mandatory. (cu personal) to staff.f. incomings incasari brute/globale .effective.(dr.with effect from inainta v. 1.) to warrant.gross receipts ~ din vanzari .) abeyant ~ termeni reali . to commission.in relative terms ~ tranzit . (despre functie.1MP-INC 189 imprumuta v. (a delegd) to depute tmputernicire s. effectual ~ vigoare de la data .acting as ~ comision . in ~ bransa . (dr. pi.m.) on account and risk of shippers ~ drum spre .(formula pe un cec) account payee ~ contui si pe riscul incarcatorilor (asig. power. to empower. mar.t. to raise. o reclamatie) to lodge. (o plangere. (intr-o categoric) to grade incadrare s.(despre o navd) under liner terms ~ cont comun . (bani) to accommodate with ~ cu camata . (a da cu imprumut) to lend.abroad ~ suspensie .m. (datorii) to recover v. proxy. attorney (-in-fact) 2.in real terms ~ termeni relativi .to lend upon usury imprumutat s.for account of ~ contui avariei comune . (impozite) to collect. manning 2. to submit.) homeward-bound ~ garantie .i. (a lua cu imprumut) to borrow.in transit ~ vigoare .in the trade/line ~ calitate de . returns. (persoand care ia cu imprumut') borrower imputernici v.t. mandate. (intr-o categoric) grading ~ flexibila cu personal .on joint account ~ contrapartida .(cont. (de impozite) collection. 1.on commission ~ comun si pentru supravietuitor (formula dintr-o politd de asigurare de viata) joint and survivorship ~ conditii de linie . proxy. deed trust ~ de a semna -signatory power ~ expresa . (a platilor la o ipo-tecd) servicing 2.t. on the staff.t. to man 2.) as per contra ~ contui . (authorized) agent. 1.flexible manning ~ intr-o categoric de salarizare labo(u)r grading incasa v.t. takings. to encash incasare s. rang) high ~ comisar . (a trimite) to send 2. procurator.high commissioner incadra v. (de datorii) recovery. raising. to encash. cashing. 1. (intr-un post) to take smb.sales revenue .

(mar. to ship 2.) shipper's load and account ~ in vrac .tax collector incaka v.) gross terms loading ~ in contui incarcatorului .turn loading/shipping. (o lege.loading on the berth ~ la rand . agent fiscal) receiver. (la plata) to overcharge incarcare s. shipment. (a unei nave) freightage.laden wit generals ~ in minus . prin care banca aranjeazd ca documentatia de transport sd fie trimisd importatoruhu contra platii mdrfii) documentary collections ~ estimative .(fdrd spatii libere) tight loading ~ in contui armatorului .lighterage ~ per unitate de spatiu . loading in turn ~ manuala . loaded condition ~ cu balast . loading. lading. collector.f.f. receipts and expenses/ expenditure ~ si plati .unsuitable loading/shipping ~ paletizata .(mar.loading in bulk ~ la dana .(fata de cantitatea men tionatd in conosament) short-shipped ~ in stare si conditie aparent bune shipped in apparent good order condition ~ in vrac . 1.patent infringement ~ a regulamentului . un contract etc) to infringe. (o nava) to freight.lightl) laden ~ cu marfuri generale . (despre nava) laden. 1. shipping 2.laden in bulk ~ pe nava .incomings and outgoings.(mar.breach of the regulations incarca v. load: and tally in shipper's account incarcat adj. (o proprietate) to trespass (on/upon) 2. waterbome ~ pe punte .breach of contract ~ a drepturilor de brevet .) shipper's load and tally.(despre anumite mdrfw deck-loaded ~ peste marca .machine loading ~ necorespunzatoare .! shipped. to burden. (drepturi) to violate. 1. (a unei proprietdti) trespassing 2. exacter. breach ~ a contractului .loaded with blanks ~ cu marfa usoara/usor .shipped.(serviciu bancar oferit exportatorului.net receipts ~ si cheltuieli . to break incalcare s. inland revenue/receipts.flat-sided. (de impozite.receipts and payments ~ totale total receipts ~ zilnice . (de drepturi) violation.load per unit ~ prin greutatea proprie/moarta dead load | ~ si pontare in contui incarcatorului .internal revenue.daily receipts incasator s.190 INC-INC ~ documentare . (a unei legi. payee. to load. tax revenue/receipts ~ marunte .t. exactor ~ de impozite .(pe unitatea de suprafata) maximum load ~ mecanizata . to lade.estimated receipts ~ fiscale/din impozite .hand loading ~ maxima .petty cash ~ nete .unit loading ~ pe slepuri .m. overladen .t. a unui contract) infringement. 1. (la plata) overcharging ~ compacta .

noxious cargo ~ paletizata . loading.hydraulic loader ~ mobil . loose bulk cargo ~ lichida .shipload. shipload.composite/mixed cargo ~ neamarata .f.(a navei) shipfull.ultimate load ~ mixta .coasting cargo ~ de cherestea .INC-INC 191 ~ .(de pe o nava in pericol.composite/mixed cargo ~ aruncata peste bord .m.barrel(led) cargo ~ in lazi . (SUA) lumber cargo ~ de cherestea pe punte .black/dirty cargo ~ de transportat -.incoming cargo ~ de intoarcere .portable loader ~ si carau§ shipper and carrier incarcatura s.plin si la marca" .elevating loader ~ de marfa in vrac .liquid cargo ~ maxima .timber-deck cargo ~ de export .containerizable cargo ~ contain erizata . lade.frozen cargo ~ containerizabila .untrimmed cargo ~ neta .outbound shipment. shipment ~ alterabila . avionul sau autovehiculut) cargo. loader. freight.measurement cargo ~ expediata .animal load ~ de cabotaj .timber cargo. load.bulk cargo/freight.homeward/inbound cargo ~ de marfuri generale . care se scufundd sau este dusa de valuri la mat) jetsam ~ avariata/deteriorata . (instalatie) loader.palletized cargo .bulk loader ~ de nava . lading.net load ~ nociva .pallet load ~ de petrol/titei .bag(ged) cargo ~ in stare buna .cargo in good condition ~ in vrac .working cargo.distress cargo ~ in saci . carrying load ~ de tranzit .filler cargo ~ de valoare .bale cargo ~ in butoaie .damaged cargo ~ comerciala .valuable cargo ~ de volum/cubaj .shipper.case cargo ~ in primejdie . full load ~ congelata . burden.(emandnd gaze care contamineazd alte mdrfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare . in-transit shipment ~ de umplutura . shipment ~ a navei .penalty cargo ~ de animale vii .outbound cargo ~ de import . loading installation ~ cu platforma .deadweight cargo ~ incompleta .containerized cargo ~ cu miros specific . ship loader ~ hidraulic . (transportatd cu nava.. consignment ~ fluida .underloading ~ inflamabila .clean cargo ~ de produse negre .broachable cargo ~ amestecata .oil/petrol/petroleum cargo ~ de produse albe .perishable cargo ~ ambalata violabila .general cargo ~ de palet .safe load ~ nerujata . handler.full and down condition incarcator s.fluid cargo ~ grea .unsecured cargo ~ nepericuloasa .commercial load ~ completa .inflammable cargo ~ in bale .

pay/useful load tnceta v. (spre un anumit comportament economic) propensity . (un cont) to rule off incheiat adj.assumed cargo ~ prevazuta/prescrisa .permissible load ~ prafoasa . (un tdrg) to bargain.192 INC-INC ~ pe punte — (mdrfuri periculoase. chartering ~ a navei nude . (a da sau a lua cu chirie) to lease. o unitate economica) to close down. shutdown.default a intra in ~ de plata . 1.dry cargo ~ utila .unit load ~ periculoasa . despre o mtreprindere. (un concordat) (dr. to strike 2. (a ritmului de lucru de catre muncitori. o navd etc. closing.air cargo ~ umeda . (un contract) to contract.plant leasing inclinatie s.) demise charter ~ de echipament . to close with.t. despre o mtreprindere. a unei nave) charterage.f. electricitatea etc. material lemnos) deck cargo/load. (un contract de asigurare maritimd etc.stowed cargo ~ transportata cu avionul . 1.(ciment. letting 3. shutting down.) shutting off ~ catre public — (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particulard/mchisd) going private ~ pe perioada concediilor .overtime cargo. to settle. to shut 2.(fdrd echipaj) (mar. (un avion. (a da cu chirie) to hire out. (a unei obligatii) (dr. (p afacere) to conclude. (a unei intreprinderi) closedown. to cease.t. to. a electricitdtii etc.f. to stop. cu volum mare.f. (magazinul) to shut up 3. fdrd declansarea efectivd a grevei) slowdown incheia v.moist/wet cargo ~ uniforma . to let (off/out) 3.tenant 4. negru defum etc. (despre socoteli) even inchide v. rush shipment ~ uscata . 1.) to charter tnchiriere s.specified load ~ rubricata . (a unui avion. to rent 2. (un bilant contabil) to make up.) to shut off tnchidere s.) to underwrite.(SUA) bank holiday inchiria v.(care aduce navlu) paying load. mangal.trimmed cargo ~ salvata . o unitate economica) closedown 2. ceasing.) cesser ~ a obligatiilor contractuale frustration of contract ~ de plata .(afirmei) vacation shutdown ~ temporara a bancilor .t.equipment leasing ~ de instalatii industriale sau cladiri complet echipate . (tdiere a gaze-lor.dangerous/hazardous cargo ~ permisa . salvage ~ stivuita . (a lua cu chirie) to hire.subject cargo ~ rujata . 1. (activitatea. hire. payload.uniform cargo ~ urgenta . to knock off incetare s.to default incetinire s.saved cargo. to close. (lucrul) to leave off. (leasing) leasing 2. shipment on deck ~ pe unitatea de suprafata . (luare cu chirie) tenancy 4. (a maga-zinului) shutting up 3. 1.f. (o mtreprindere) to close/to shut down. 1. to discontinue.t. (dare sau luare cu chirie) lease. shutting 2. renting. to clinch.) to compound 3. (dare cu chirie) let.f. (a activitdtii.) dirty cargo ~ presupusa . cessation. hiring. (a tdia gazele.

t. indebted indeplini v. to meet.wage freeze Tnlatura v.m. substitute. to carry out. discharge. to facilitate. un angajament) to perform.propensity to consume ~ spre economic . (a face datorii) to fall/to get/to run into debt. to set up. (preturi. to warehouse inmatricula v. fapt care atestd existenta contractului) part performance indreptar^.) freeze. (o societate comer-ciald) to float. freezing ~ a chiriilor (de cdtre stat) rent freeze ~ a creditelor . substitution. setting up. handbook. credite etc.propensity to import ~ spre investitie . a conturilor etc. (a preturilor. counselling profesionala vocational counselling inHinta v. (a unui contract.r. o obligatie. accommodation 2. execution ~ partiala . to be in debt mdatorat adj.f.to serve writ on . to store. to fulfil(l).t. (a unei societdti.ship's registry inmana v. pi. (un contract) to execute ~ formalitatile vamale .f.t. to deliver ~ cuiva o citatie . to make easier inlesnire s.(transport gratuit. (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternate director ~ apropiat .t.credit freeze ~ a preturilor price freeze ~ a salariilor . o navd etc) to register Tnmatriculare s. (inlesniri acordate salariatilor in afara salariului) amenities inlesniri pentru salariati . guide indrumare s. (p societate.(a obligatiilor contractuale.f. a unei obligatii.marginal propensity to consume ~ marginala spre economic marginal propensity to save ~ medie spre consum . un auto-mobil.propensity to invest Tndatora v. to form.t.t. facility.«.f. to hand over.inventory turnover inlocuitor s. (o societate. registry ~ a navei .t. foundation.propensity to save ~ spre import . deputy. to establish. a unei nave etc. to found. (un contract.to fulfil(l) customs formalities indeplinire s. a unei corporatii) incorporation mgheta v. commutation ~ de inventar uzat .average propensity to save ~ spre consum . to honour.f. 1. (a unei societdti.) registration.(al produsului autentic) distant substitute Tnmagazina v. a unui automobil. carrying out. to discharge. (un concurenf) to forestall inlesni v. (a unei societdti comerciale) flo(a)tation. formation. establishment.t. bonificatii etc.) employees' amenities inlocuire s. salarii.f.f.) to freeze inghetare s.1NC-INM unei r-una ~ marginala spre consum .average propensity to consume ~ medie spre economic . a sala-riilor. o corpo-ratie) to incorporate infiintare s. replacement. a unui angajament) performance.(al produsiiliii autentic) close substitute ~ de proasta calitate .

(la hotel) to check in. writing down. to enter (up). (intr-un registru) to book. enrol(l)ment. (pe o fisd a continutului unei partide de marfuri. certificate. to enter (up). registering. (pe o lista) enlistment.book entry ~ finala (cont. to draft .t.t. document. (pe o fisd continutui unei partide de marfuri.t.t.f. to sack insamanta v. to bill. (a escrocd) to swindle.registration of trade marks ~ falsa . un protect^. fraud. menfiuni) to superscribe ~ pe ordinea de zi . fake.r. entry. un bilanf etc. appointment intocmi v. (a amdgi) to deceive in§elatorie s.(cont. al unui document) to docket v.t.(cont.) full reach and burden . (un plan. (la hotel) checking in. to sign in ~ gresit .r. to commission. (dr. (escrocherie) swindle intalnire s. entry.(de avarie comunS^ (asig.) to misenter ~ restante . to fake up. (consemnare.(in documente) false entry ~ ipotecara . to sow insarcina v. (a incredinta ciiiva) to entrust with mscrie v.registration of mortgages inscris s.f. (numele. (de nutret) ensilage instraina v. (a mregistra) to register. to rook.to make up 4 statement of account I intreg adj. to silo. (inregistrare) registration. a nota) to record. (despre sume de ban^ even J ~ spatiul de Tncarcare . deed. to write down.n. whole. (intr-un registru) to book. entry. (pe o lista) to enlist. registration. mar.to place/to put on the agenda inscriere s. enrollment. al unui document) docketing. (co/»j plet) complete. setting down. siloing. to enrol(l). entire. (mentiune) superscription ~ a marcilor de comert . to enter (up). full. to set down. (un document. notare) record.mortgage note insiloza v. un fisier) to file. (consemnare. (de afaceri) meeting. to register.to make out an invoice ~ un extras de cont .(indusi^ punted) (mar.) to make up the average ~ o factura . to cheat. (a consemna.(cont. (nutret) to ensile insilozare s. un fisier) filing. notare} writing down. (pe o lista} enlistment. (intr-un registru) booking.) closing entry ~ gresita .to lag behind inregistrare s. (documente intr-o arhiva. entry. (a consemna.f.) misentry ~ ipotecara .t.t. setting down. to toi up insela v.) to alienate insuma v. double dealing. to set down. to enter (up).) supplementary entry ~ ulterioara . cheat. note ~ ipotecar .t. check-in ~ contabila . (documente intr-o arhiva. to charge.f.t. to enrol(l). (intr-un registru) booking.f.tnregistra v.registration of mortgages ~ suplimentara (cont.o dispasa . to totalize. to bill.) to draw up. a nota) to write down. to record. to bag.) postentry insacui v. (pe o lista) to enlist. record. to total. registry.

to revive Tnviorare s. exploatarea) to shut down.f. 1. {tehnicd) maintenance. to interrupt.technological obsolescence investi v. (fabrica) factory. (corespondentd) to keep up intretinere s. wildcat ~ sindicalizata .higher/university education ~ tehnic . (a cuiva) maintenance.t. (a sista.INT-INV 195 intreprinde v. with) ~ pe cineva .n.preventive maintenance ~ §i reparatii . to support. (politico) rally invatare s. to assemble. undertaking. to keep 2. establishment. firm.distance learning Tnvatamanti'. to discontinue.t. (societate. {in sedintd) to sit. (societate care executd hicrdri in antrepriza) enterprise ~ cu tratament preferential (acordat membrilor de sindicat) preferential shop ~ de stat . (brusc) to break off.(care mi angajeaza muncitori nesindicalizati) closed shop ~ mare . {despre afaceri.f.operating maintenance Tntruni v. a siispenda) to suspend.to vest smb.technical/engineering education invechire s.r.(in care sunt angajati muncitori nesindicalizati cu conditia ca ei sd devind membri ai unui sindicat in termen de 30 de zile de la angajare) union shop intreprinderi mici si mijiocii . (pe cineva.vocational education ~ superior .f. upkeep. industrial unit. a lua in antrepriza) to undertake mtreprindere s. to correspond to v. {antrepriza) enterprise 2.ni. ~ pe cineva intr-o functie . with a function Tnviora v.secondary education ~ profesional . (functionarea.private enterprise ~ riscanta . (conditii.f. o familie) to mantain.f. reunion. 1. gaze etc.{care angajeaza si muncitori nesindicalizati) open shop ~ inchisa .small company/business ~ particulars .to vest smb. a activitdtilor) rally. plant. support. shop. service ~ periodica . (a intreprinde.t.t. (actiune. meeting.primary/elementary education ~ mediu . {in bund stare) to keep in repair/good condition 3. initia-tivd) undertaking. education ~ elementar . to ivest/to vest (in.large company ~ mica . (despre o comisie) to meet intrunire s.maintenance and repair ~ $i reparatii curente . with power ~ pe cineva cu drepturi . alimony 2. com-panie. assembly.state (-owned) enterprise ~ deschisa . firmd) company.t.f. enterprise. (alocatie) allowance. revival . (morald) obsolescence ~ tehnologica .small and medium-sized companies intreprinzator^.r. to gather.) to cut off intretine v. cerinte) to meet. entrepreneur intrerupe v. (a afacerilor. 1. learning. corporation.to vest rights in smb. activitdti) to rally.{afacere riscanta) adventure. (predare) teaching ~ la distanta . (a pdstra) to keep. a initia. (alimentarea cu apd.

to haggle 3. (a con-. (a se tdrgui) to bargain. leave v. to give smb.(deces in familie etc.t. to give one's consent.) compassionate leave inzestra v.f. leave (of absence).r. to settle/to strike a bargain.to conclude/to make.s'/wri) to consent. casual leave ~ pentru motive personale .f.196 iNV-PsZ mvoi v. bargain a cadea la ~ . to come to terms/an agreement invoire s. 1. (reciproc) to agree. 1. agreement 2. (de la serviciu) to take leave (of absence) invoiala s. (cufonduri etc. (a permite) to permit.t. to endow. to allow 4.} to furnish . to come to an agreement/understanding 2.

receiver (in bankruptcy). juryman. (dr. to pass sentence on ~ in contumacie . jurist.n. juror.(contract de colaborare intre mai mniti agenti economici care isi combind resursele pentru realizarea unui protect comun. counter.f. (a juca jocuri) to game. adjudication..) to judge. straitened circumstances jeton s. half. asignee in bankruptcy jumatate s.half time ~ -jumatate . at law/in court. (dr.contractual ./.judg(e)ment by court of last resort a da pe cineva in ~.judg(e)ment in disputed matters ~ de fond -judg(e)ment on the merits ~ in contumacie .challenged judge ~ sindic . jurisconsult.) to bull.half-and-half jurat s. to sentence. judecator s. (care tine loc de monedd) token ~ de prezenta .m.to default ~ un apel . to proceed against smb.management game ~ de noroc .J jena s. judicial.} to bear. (pe bani} to gamble ~ a la baisse — (mcercdnd sd provoace o scddere a cursiilni) (bur.m.m. judg(e)ment.associate judge ~ de instructie .director's tally joc s.business game ~ final — (strategic! finald adoptatd pentru un prodiis sail o imitate economica) (man.. (financiard) embarrassment. juridical.n. magistrate ~ asesor .to sue/to summon smb.YA. jury(men) juridic adj.to speculate (on the stock exchange) ~ la loterie .game of chance.n. gamble ~ de simulare/gestiune/intreprindere . to speculate on falls ~ a la hausse — (mcercdnd sd provoace o crestere a cursului) (bur.examining judge ~ recuzat . (forma de asociere intre doud sau mai midte persoane fizice si/sau juridice in scopul formdrii unei noi societati en personalitate jiiridicd pentru atingerea unui obiectiv specific) joint venture '.f. to adjudicate.) moiety ~ de norma . fdrd a se realiza o societate comerciald} joint venture contract juca •i'.stock exchange speculations ~ Ae management .to put in the lottery judeca v. legal jurisconsult s. legal adviser/expert . sentence ~ contencioasa . to speculate on a rise ~ la bursa . straits.tally ~ de prezenta a unui membru din consiliul de administratie .) end game joint venture s. to try.to hear an appeal judecata s. judge.t.f. game ~ de bursa . pi. (proces} trial.judg(e)ment by default ~ in ultima instanta . (sentintd^ ^A^^ms.

summary jurisdiction ~ vamala .concurrent jurisdiction ~ sumara . the precedents of a case ~ constanta .consular jurisdiction ~ contencioasa .well-established jurisprudence .f.maritime jurisdiction ~ penala .contentious jurisdiction ~ de apel . the practice of the courts. jurisdiction ~ consulara .exclusive jurisdiction ~ maritima .f.198 jurisdictie s.criminal jurisdiction ~ simultana .customs territory jurisprudents s. case/statute/judge-made law.appellate jurisdiction ~ exclusiva . jurisprudence.

n.B>| institute legal proceedings against smb- . justice a deferi pe cineva justitiei .(cant.(conl.(conl. (cont^ journal.| cash receipts journal ~ de casa .) books of first? original/ prime entry a trece in ~ . (monitor oficial) gazette 2. journal. (news)paper.(cont. book ~ al incasarilor in numerar . {local) sheet.) statement of cash receipts and disbursements ~ de moda .f. 1.JUR-JL'S jurnal s.fashion magazine/journal ~ order . (cotidian) daily paper.) to journalize justitie s.

kilowatt-hour recorder. kilowatt ~ -ora . mileage tachometer kilowatt s.m. (hdrtie rezistenta folositd la ambalaj) kraft .m. kilolitre kilometraj s.K kilogram S. kilogram(me) kilolitru s.n.n.PZ. kraft s.

(piata de desfacere) to widen. to issue. wool-spinnmg mill leafa s.f. chain ~ de conducere .m.n.packing case lansa v. cu multd publicitate) to break lants.) seller's option ~ balustrada navei . (o subscriptie) to start. mar.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsa-bilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcatd) (mar.t. in schimbul unor facilitdti §i avantaje) voluntary chains lantui valorii . ashipboard ~ eel mai bun curs/pret . 1.aboard. case. to enlarge.per cent ~ si de la .(in ordinele de vdnzare/cumpdrare) (bur.(despre o tranzactie care nu se realizeazd intre doud parti inrudite. at ~ alegerea vanzatorului .f. when due ~ suta . un produs etc. (fermd) dairy largi v.(operatic prin care vdnzdtorul isi poate alege data tranzactiondrii efective a actiunilor intr-un interval determinat de limp) (bur.amidships ~ noroc .at (the) market ~ scadenta .) to launch 2. cum ar fi o companie sifiliala so) at arm's length ~ livrare .on demand. bin.ashore ~ mijiocul navei .f. (magazin) milkshop.(asig.at sight laboratory.on delivery ~ mal/tarm .(bur. dairyman.) at ship's rail ~ bord/pe nava . (cu capac) chest. (un imprumut) to float. aboardship. (despre o sumd depusd in banca} at call ~ cursul/pretui specificat sau la un curs/pret mai bun .) at par ~ pretui pietei .(asociatie de detaili^ti care a convenit sd cumpere de la un singur angrosist.n. o navd etc. to raise.f (pentru intelectuali si functionari) salary.assay office lada s. n.) as at ~ distanta/respect .) value chain laptar s. (un plan. (cutie) box ~ de ambalaj . milkman laptarie s.) at best ~ cerere .at maturity. laboratory ~ pentru analize de titru .chain of command ~ voluntar .(totalitatea activi-tdtilor interdependente desfas'urate intr-o corporatie) (man. wool lanarie s.) at or better ~ data (cont.at adventure ~ paritate/valoarea nominala (bur. to extend lana s.(despre o platd) (in) due course ~ vedere .t. (pentru muncitori} wage(s) leasing s.L \aprep. (o companie.f. (sistem de finantare a investitiilor prin care o firma inchiriazd masini si utilaje moderne de la societdti specializate) leasing .) at and from ~ termen forward ~ timpul cuvenit .

to bequeath legal adj. to authenticate.particular legatee/devisee ~ cu titlu universal . law.financial leasing.trade relations lege s.merchant marine act ~ pescuitului . to tie up 2.equipment leasing ~ financiar/de finantare .) (mobiliar) legacy. (a unei constructii) timberwork 2. (cherestea) timber.insolvent law ~ fondului funciar . (la notarial) to notarize legat s.law of supply and demand ~ falimentului . enactment ~ antidumping antidumping law ~ antitrust . market gardening lemn s.to possess force of law a eluda ~ .f. wood.dormant/unapplied law ^egea accidentelor de munca -workmen's compensations act ~ brevetelor .) to legate.antitrust legislation legitim adj. (dr.t. ' (meserie) carpentry. (depozit) wood yard 3. (despre un drept. legal.to evade the law a pune o ~ in vigoare . legislative legislatie s. (SUA) lumber lemnarie s. (cherestea) timber.f. relation legaturi comerciale . residuary/sole legatee legatura s. leverage .active law. vegetable growing.skeleton law ~ constitutionals constitutional/ organic law ~ dispozitiva . un titlu) sound legalitate s.f. legality.antitrust law ~ -cadru . (legitim) legitimate. (de bunuri imobiliare) devisee ~ cu titlu particular . to attest. to legislate.) (de bunuri mobiliare) legatee. angajamente legale) to bind.patent law ~ cererii si a ofertei .general legatee/devisee.n. (imobiliar) devise legatar s.t.LEA-LEV 201 ~ de echipament .m.to give effect to a law legifera v. (legal) legal legumicultura s. rightful. (a autentifica) to legalize. 1.t. 1. woodcutting \evier s. legislation legislatia asigurarilor sociale welfare legislation ~ muncii .to carry out/to put into force a law a avea putere de ~ .f. (prin contract. to enact legislativ adj. legitimate.land law ~ generala a cererii .(locatie in care locatorul intretine si finanteazd activul fix) operating leasing lega v.n. (a testa) (dr. (dr. finance/capital lease ~ operational .election law ~ in vigoare . link.company legislation legislatie antitrust . lawful.n.general law of demand ~ generala a ofertei .f. law in force ~ neaplicata .yielding law ~ economica economic law ~ electorala . timbering.statute of limitation a aplica o lege . (lemne) wood. to certify.fishing law ~ prescriptiei .labour legislation ~ societatilor comerciale . lawfulness legaliza v. (lege emisd de parlament) statute. connection.f. act.general law of supply ~ marinei comerciale .

f.t. stowed and trimmed ~ de cheltuieli la incarcare si stivuire . bookselling . (neocupat) vacant. {despre persoane) free.. libret5'.free froi. {despre un post) void 4.(asig. (despre un drum) clear. free of expenses ~ de cheltuieli de alimbare .freelance ~ schimb .economic freedom librar^. free (of charge) 3.) free of all average ~ de orice cheltuieli .free initiative liberalism s.free (of) lighterage ~ de cheltuieli .de la nava la nava" free out of sea vessel ~ de cheltuieli la descarcare free out/discharge ~ de cheltuieli la descarcare.) operating leverage leza v. open. (magazm) bookshop 2(pcupatie) book trade.f. (gratuit) gratis. reputatia) to injure. inclusiv rujarea . (desfdcut. to be detrimental to liber adj. book | ~ de banca (cornet de depoziqi passbook. (independent) independent. inclusiv lucrul in magazii .w.free on board and (free) stowed ~ -profesionist . liberalizationderegulation ~ a circulatiei capitalurilor deregulation of capital movement libertate s. (disponibil) available. {imagined. 1.free of all risks and expenses to the vessel '.free in and out. inclusiv stivuirea si rujarea . (in afara orelor de serviciii) off duty 5.i/of charges. (despre zi) off. n. 1. in vrac) loose ~ de cheltuieli .free of all charges/expenditures/expenses ~ de orice rise si cheltuieli in contui navei . disengaged. freedom ~ contractuala . exclusiv rujarea .n. (interesele) to endanger.la bord . mar.(marfa se ridicd de primitor de la bordul navei) free from alongside. bookseller librarie s.free in and stowage/stowed ~ de orice avarie .free in including trimming ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare .free out from vessel's holds ~ de cheltuieli la incarcare-descarcare si stivuire . free.202 LEV-LIB ~ operational — (masura in care sunt utilizate costurile fixe in exploatarea firmei) (fin. varsat.free on board and (free) trimmed ~ la bord si stivuit .freedom of contract ~ de actiune . unengaged. liberalism liberalizare s.freedom of action ~ economica . free on board ~ la bord si rujat .free in and out stowage/stowed ~ de cheltuieli la incarcare.f. deposit/depositor's book ~ de economii savings book . (autonom} autonomous 2.free trade ~ si fara sarcini .free in and out ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare.free and clear unencumbered libera circulatie a fortei de munca -free movement of labour ~ initiativa .free in excluding trimming ~ de cheltuieli la incarcare.

to clear off. brevet} licence.export licence ~ de import . (a iinei afaceri.enforced/forced liquidation ~ voluntara .) clearance ~ a activelor . (vdnzare integrald) sellout. quick lichida v.) current settlement ~ in numerar . liquidation. (o societate) to wind up. a unei tranzactii etc.(mar. (in vamd) (mar.(cisupra unui brevet de inventie) compulsory licence ~ partiala/cu clauze restrictive restricted licence ~ pentru vanzarea bauturilor alcoolice numai cu mancare .off-licence liceu5'. clearing ~ in vama la plecare . operatii care due adesea societatea lafaliment) dividend stripping ~ a soldurilor .) succeeding account/settlement a fi in lichidare . (bur. settlement.(mar. (permis) permit ~ de export . (stocul de mdrfuri) to sell out/up.to go into liquidation .(dr.(bur.f.(a unei societdti) voluntary winding-up/liquidation ~ voluntara a actionarilor -members' voluntary winding-up/ liquidation ~ voluntara a creditorilor .(achizitionarea ieftind a unei societdti fie pentru revdnzarea activelor si inchiderea firmei.) settlement.clearance/bargain sale ~ a stocului inaintea inchiderii -(unei intreprinderi) closing-down sale ~ a succesiunii .) (ship's) clearance. (soldare) clearance (sale).(preluarea controlului asupra unei companii. (fin.) liquid. (stocul de materii prime sau produse finite) to run down. to pay up. to close out. secondary/high school ~ industrial .LIC-LIC 203 licenta s.(bur.(pentm descoperirea zdcdmintelor de hidrocarburi} exploration licence ~ generala deschisa .trade school lichid adj. (autorizatie.(fdrd restrictii la import) open general licence ~ obligatorie .) clearance outwards ~ in vama la sosire . {in vamd) (mar. windingup by the court ~ silita .on licence ~ permitand vanzarea bauturilor alcoolice pentru consum la domiciliu . exploatarea rezervelor/dividendelor si vanzarea actiunilor. 1. o tranzactie etc.) to clear lichidare s. (a soldo) to clear.table licence ~ permitand vanzarea si consumul bauturilor alcoolice in local . to wipe off/out.creditors voluntary winding-up/liquidation lichidarea urmatoare (bur.) settling. (o afacere.to be in liquidation a intra in ~ .«. degree 2. to liquidate. fie pentru lichidarea activelor nerentabile si realizarea de noi investitii in firmd) asset stripping ~ a dividendelor .) clearance inwards ~ judiciara .) to settle.compulsory winding-up. fluid 2.) cash settlement .import licence ~ de prospectiune .t. (o datorie) to liquidate.f.in vama (mar. 1. (diploma) licence. (a unei societdti) winding up.) settlement of succession ~ curenta . liquid. ready. closeout. (acliitare) liquidation.

(asig. 1. to restrict. (fin. leader 2. conservator ~ de avarie . licit licita v. aceasta exprimdnd valoarea netd a patrimoniului societdtii respective) liquid assets licit adj.i.f. liquid funds/assets ~ a firmei . receiver in bankruptcy.to come/to go/to fai under the hammer a scoate la ~ . (pentru obtinerea de contracte) tenderer licitator s.) liquidator.m. (mflatia) to curb . auction. auction ~ mchisa .t.n. lawful.) open outcry ~ englezeasca .(firmd care detine fata d concurentii ei un avantaj important4 ceea cepriveste costui) cost leader ~ de opinie . (a participa la licitatie) to bid. acliondu intr-un anumit domeniu. to abridge. servicii. language i ~ comun de programare orientat |1 probleme economice . are iniliatm stabilirii preturilor) price leader i limbaj s.market leader ~ de pret — (firma care. leader ~ de cost . (SUA) vendue ~ chinezeasca/olandeza .(licitatie i care se coboard pretui pand se gase^t un cumpdrdtor) Chinese/Dutch auctior ~ deschisa . (drep. (numit de instantd pentru a inchide o firma falita) (dr. (despre socoteli) even 2.m. executarea de lucrdri) to tender v.{bur. (pentru furnizarea de mdrfuri.to bring/to put/to sen to the hammer lider s.t.m. to limit.(licitatie la car ofertele de achizitie sunt jacul incepdnd cu un pret de descliidere si s continud pdnd cand mmem mi ma liciteazd peste pretui maxim) Britis.firm's liquidity ~ bancara banking liquidity ~ financiara — (capacitated unei mtreprinderi de a se adecva rapid angajamentelor financiare) financial liquidity ~ internationala .closed auction ~ publica . public sale (pentru obtinerea unui contract tender.(totalitatea mijioacelor de platd de care dispune banca centrald a unei tan pentru utilizarea lor in vederea realizd'-'ii soldului operatiilor comerciale si financiare externe ale tarn respective) international liquidity ~ patrimoniala — (maswa m care o unitate economicd poate face fata datoriilor pe care lea garantat cu patrimonial de care dispune. official receiver.f. (articol van<h ieftin pentru a atrage clientela) (corn.public auction ~ simulata — (pentru a urea pretui mock auction a fi vandut la '-' .) cleared lichidator s.opinion leader ~ de piata .) liquidity. mar.coming business oriented language | limita v.m.204 LIC-LIN lichidat adj. (persoand care conduce i licitatie) auctioneer licitatie s. insolvency practitioner.) average adjuster/stater/taker . (a vinde la licitatie) to (sell by) auction licitant s.provizorm . (w vama) (mar. bidder.provisional liquidator lichiditate s. 1.

) chain of distribution ~ de incarcare .communication line ~ de transport .production line ~ de produse .credit limit/ceiling ~ de tara — (limita riscului de tara) (fin.) floor ~ legala de creditare .(dintr-un anumit sector} voluntary exports restraints limitat ad].special bank credit plan ~ de credit multivalutara .f.(linie de credit ce poate fi utilizatd.{mar. restraint. line lima pietei de capital .) leadline.wearing limit ~ de vanzare .bus line/service ~ de cabotaj .n.) coastal line.transport line . sovereign risk limit ~ de uzura . limited.legal lending limit ~ superioara .assembly line ~ de autobuz . limitation. intr-una sau mai multe volute) multicurrency credit line ~ de depou .river line ~ de navigatie oceanica . (in limp) deadline ~ climaterica a padurilor . range ~ de telecomunicatii . (a preturilor. la alegere.(corn.ocean line ~ de productie . ingot. mint fine bars linie s.yard line ~ de distributie .fine bullion lingouri monetare .{bur.line of credit.airline.) selling limit ~ de varsta .(cu arbori pentru cherestea) timber line ~ de credit .upper limit.(reprezentarea grafted a relatiei dintre rise si rata necesard a rentabilitdtii) capital market line ~ aeriana . credit line ~ de credit bancara speciala . (a inflatiei) curb ~ a clauzei raspunderii . load waterline ~ de navigatie .) limitation of liability clause ~ a dividendelor . airway ~ bugetara — (grup de produse pe care un consumator Ie poate cumpdra in functie de venitui propriu) budget line ~ de asamblare/montaj .LIM-LIN 205 limitare s. restriction.(pentru pensionare) age limit ~ inferioara .ingot of legal fineness ~ de aur sau argint pur .(asig. coastwise sea lane ~ de cale ferata .railway line ~ de comanda . bar.(mar.product line. a salariilor etc. (de aw sail argint) bullion ~ cu titlu legal .(man.) country limit.(de aur sail argint monetar) standard bullion. (de drepturi) abridg(e)ment.) line of command ~ de credit .dividend limitation/ restraint ~ a succesiunii . restricted limitata la capitalul subscris (despre rdspunderea actionarilor) limited by shares ~ la suma garantata de actionari {despre rdspunderea actionarilor') limited by guarantee limita s.f. ceiling lingou s.lower limit.f. limit.shipping line ~ de navigatie fluviala .(la descendentii dintr-o anumitd lime sau un anumit sex) tail ~ voluntara a exporturilor .

(dr.disutility ~ din continut .process/operation line ~ telefonica .f.) quotation lis quote sheet ~ de echipaj ./) blind/dead-end track ~ regulata . (a cotd) (bur.to give short weight a duce ~ de .(unbarcati pe o .f.railway siding ~ moarta .(fin.cash shortage ~ de resurse .to be scarce of lira s. (penurie) scarcity.) want of title ~ de tranzactii .scarcity of capital ~ de cumparatori .f.) crew/ship lu ship's ledger ~ de investitii financiare red mandate .agi] schedule ~ civila . list.want/scarcity of goods ~ de mana de lucru .t. shortage in weight ~ la livrare .scarcity of labour ~ de numerar .) illiquidity ~ de marfuri . sau intr-un avion) passenger list ~ de preturi .) default ~ de actiuni/acoperire .banned list ~ de marfuri nevamuibile .) short. (din instanta) (dr. (in transpor table of charges/fares ~ de preturi tarifare tariff list ~ de prioritati . wantage.(de navigatie) regular line ~ succesorala barbateasca . ~ a marfurilor de import . shortfall. lira.schedule of prices. (sterlina) pound sterling lista v./) fast freight line ~ de transport maritim de marfa cargo line ~ ferata uzinala .check list ~ de cotatii — (la cumpdrare sa vdnzare) (bur. (de preturi.) run ~ de curs'.) tail female ~ tehnologica .) short of stock ~ de afaceri .money pressure/scarcity/ stringency. dintr-o marfa etc.short weight.(bur.(m cazul recipientelor cu marfuri lichide) short of content ~ la cantar/greutate .telephone line ~ transatlantica .import list i ~ a scadentelor debitorilor .) sellers no buyers ~ de lichiditati .) tail male ~ succesorala femeiasca .(dr. insuficienta) lack. scarcity of money ~ de capital .free list] ~ de pasageri . want.list of goods ~ de marfuri interzise .) cause list . 1. (indisponibilitate) unavailability.206 ~ de transport de marfa de mare viteza . (deficienta) deficiency.(bur. produse^ etc.(dr. (dintr-o cantitate.(c.resourcelessness ~ de titlu de proprietate . shortage.(dr.priority list ~ de procese .export list .waiting lii ~ de control . stringency. (necesar. dearth.transatlantic line lipsa s.(bur.) schedule ~ a marfurilor de export .) no dealings ~ de utilitate . (neajuns) drawback.(bur.'ri .(alocatii bugetare pent intretinerea familiei regale) civil list ~ de asteptare/solicitanti .short delivery a da ~ la cantar .(lista de titluri de valoarej^ cdror cumpdrare este recomanda investment list ~ de materiale . shop bill. ] list/current.bill of materials ~ de marfuri .(mar.) to list lista s. bill. unavailableness 2.slack business ~ de bani .(c. nevoie. (absenta) absence.

safe and full delivery ~ conform uzului . contentious.?!.delivered duty paid livra s.f. taxele vamale platite . cataloage etc.langa nava/sotto palanco .customary delivery ~ contra ramburs .stored terms ~ in bune conditii . delivery. contention.(mar.actual delivery ~ eronata/gresita . supply ~ altei nave — (prin transbordare) delivery overside ~ buna .table of allowances ~ de subscript!! .(mar.f. (a furnizu) to furnish. delivered ~ contra warant .la termen forward/future delivery .poll ~ oficiala .staggered deliveries livrat adj.f.cash on delivery ~ cu intarziere .delivery free domicile ~ imediata . seashore. outstanding. litigious.part/partial delivery ~ peste bord .delivery on call '. brosuri. littoral livada s.full delivery ~ completa in bune conditii . taxele vamale neplatite . to deliver.(de tithiri de valoare ale cdror caracteristici corespimd exigentelor burs i ere salt contractuale) good delivery ~ completa . n.misdelivery ~ expresa/rapida .t.) official list literatura s. literature ~ comerciala .delayed delivery ~ defectuoasa .delivered duty unpaid ~ . dispute at law a fi in ~ .contract supplies ~ esalonate .LIS-L1V 207 -• de reduceri fiscale . litigation.delivered at frontier ~ .(care confine cursurile zilnice) (bur. seaboard.) delivered/delivery alongside ship ~ partiala .subscription list ~ electorala .express delivery ~ franco delivered free ~ franco domiciliu . (furnizare) furnishing. (imitate de masura pentru greittate) pound livret^.prompt/spot deliver)7 ~ incompleta/in minus .short delivery ~ la acceptare .(marfa transportata) to deliver in full livrare s.f.) delivery on board ~ la cerere .patent documents litigios adj. debatable litigiu s.to litigate literal s.to misdeliver ~ in intregime .delivery on acceptance ~ la bordul navei . deposit/depositor's book ~ de economii savings book . seaside. to supply ~ gresit .(mar. orchard livra v. book ~ de banca — (carnet de depozit) passbook.delivered sound ~ la frontiera .) overside delivery ~ restanta — overdue delivery livrari contractuale .(de titluri de valoare ale caror caracteristici nu corespimd exigentelor bursiere sau contractuale) defective delivery ~ efectiva .) sales literature ~ de brevete de inventii .n.(reclame.

place of payment/ performance./n. (dr. pub localizare s. spot.shoreman logistica s.administration location ~ de vagoane .company/business logistics logograma s. loyalty ~ a consumatorului . (de mdrfuri) batch.n.f. (dat in arenda uneifamilii) allotment ~ complet . house. logogram ~ de corporatie . inhabitant ~ de pe coasta . in parlament etc. living.decision making ~ de decizii in conditii de certitudin® . logistics ~ a companiei . (mic) strip. 1.. la hotel} accommodation ~ de destinatie .corporate logo (gram) loialitate s. hiring. tenant's. (de teren} plot..f. (in vehicul.truck hire.m.(a consumatorilor} brand loyalty lombardizare s. parcel. (cladire) building. (depunere in gaj de titluri de valoare drept garantie pentru un imprumut) lend against securities lot s.place of employment/ work ~ de plata .freight locomotive loctiitor s. 1.place of destination ~ de escala . (la teatru. demurrage charge.f taking ~ de decizii .bank locomotive. {restaurant) restaurant.) wharf demurrage locomotiva s. locomotive. engine ~ de manevra . localization ~ a industriei — (proces opus globalizdrii) localization of industry locatar s.) tenement ~ cu dependinte .(numdr minim de actiuni!pentru ca un curs sdfie inserts pe lista\ de cotatii) (bur.place of delivery.decision-making under certainty ~ de decizii in conditii de rise decision-making under risk .f.208 LOC-LUA loc s. renting.capital lease ~ pentru marfurile depuse pe chei (mar..lot/parcel of goods ~ de proba . lot.f.) premises 2. location ~ de gestiune .(de mdrfuri sau actiuni) odd lot ~ minim . hire.f.m.) round lot ~ de marfuri . lottery ticket luare s.n. locum tenens locuinta s. dwelling place. local s. lodger. deputy.(de circa 100 de actiuni pe care un investitor doreste sd Ie cumpere) (bur. public house. (cladire cu teren. (de actiuni) lot 2.yard locomotive ~ impingatoare . lottery loto s. caretaker. instalatii etc. (chirias) tenant locativ adj. place. minimum! unit of trading I loterie s. (SUA) railroad demurrage ~ financiara/de capital .(dr.n.f.residence local adj.f. lodging. lotto loxs. delivery point ~ de munca .(de mdrfuri) trial lot ~ incomplet/nereglementar .place of call ~ de livrare . parcel. (despre valoare) rental locatie s.n.) seat.(fata de o marca) consumer loyalty ~ fata de marca .f. (al unui efect de comert) domicile ~ de re§edinta .) messuage locuitor^.f.n.) round lot. abode. banking engine ~ pentru trenuri de marfa .

belongings 2. remuneratory lucrator adj. gainful. outside worker ~ pe cont propriu .handiwork ~ in echipa . joumeywork ~ de mana . to labour 2. s.. (efecte personate} (dr. working.preliminary work lucrari ale conferintei . un utilaj) to work. (activitate) activity.to work at/to capacity ~ mai repede/bine . luxurious .odd month ~ curenta . lucrative. to cultivate 2.force account ~ la domiciliu . object. sample taking ~ in consideratie .to underwork lucrare s.(in propria afacere) self-employed worker ~ specialist . monthly luna s.(zilier) day labourer ~ la domiciliu .exploration works ~ de reparatie .outworker.m. to run v.) chattels. thing.i. (mimed) work.to work overtime ~ prost/de mantuiala .(decaf) to outwork ~ pe cont propriu .n.entry lucra v. work ~ de diploma/stat . pi. to work. 1. to labour.f.LUA-LUX 209 ~ de probe .public works ~ restante . workman ~ cu ziua .to lie down on the job. fight. paying.outwork ~ manual . to underwork ~ putin/insuficient ..debates/ proceedings of the conference ~ de intretinere a drumurilor roadworks ~ de prospectiune . working.(calendar) month ~ cu 31 de zile .to live in luxury luxos adj.handwork a cauta de ~ . worker.daywork. things.repair works ~ in executie . (pamdntui) to till. (calendaristica) month ~ calendaristica .(incercarea unei persoane sau a iinui grup de a cdstiga controlul asupra unei societdti convingdnd aclionarii sd voteze o noua conducere) proxy fight ~ de clasa .. (despre o marina.taking into account/consideration ~ in posesie .arrears of work lucrativ adj. (a functiond) to function. 1. (a prelucra) to work out -in acord -to job ~ la capacitatea maxima .to look for a job a da de ~ muncitorilor .t.class struggle/warfare lux s. (pcupatie) employment. luxury ~ de amanunte .profusion of details a trai in ~ . (a trudi) to toil.work in progress ~ publice .to be out of work lunar adj.to work on one's own ~ peste program . 1.graduation/ diploma paper ~ in antrepriza . (slujba) ]ob ~ cu bucata .expert workman lucru s. adv.f.sampling.f. struggle ~ a mandatarilor .n.contract work ~ pregatitoare .piecework ~ cu ziua .team work ~ in regie . work.present month lupta s.to employ workers a nu avea de ~ .

(de carti) remainder shop ~ de vechituri -junk shop ~ general . storekeeper J magistral s. magistrateship . repository.f.caterpillar/crawler crane ~ pe sine .n.(care se adreseaza clientele! dintr-o anumita zond si are program prelimgit) convenience store ~ de marfuri de ocazie/la mana a doua .f.f. judge magistratura s.) ledger magazie s.variety shop ~ in retea .derrick/tower crane ~ umversaia .n. 1. magistracy. magistrature.M macara s. (S UA) store 2. 1.self-service store ~ cu marfuri scutite de taxe vamale duty-free shop ~ cu preturi reduse . warehouseman. craner.(al imui lant de magazine} parent store ~ cu amanuntui . depot.m. (mar.department(al)/general | store. (de marfuri) warehouse. storeman.(care isi poate desfusura activitatea intr-o cladire cu conditia de a vinde numai marfuri furnizate de proprietarii imobilului respective captive outlet ~ central . magistrate. periodical ~ al unei intreprinderi — (pentm angajatii acesteia) company store ~ alimentar in incinta fabricii tommy shop ~ captiv .) refrigerated/freezing hold magazin s. macroeconomics macromarketing s.f. emporium. (taxa) storage charges magaziner s.transshipment crane ~ grea .f.general-purpose crane macaragiu s.retail shop ~ cu autoservire . scrap/waste paper maestru s.m. (cont.cargo reefer space. baza(a)r magazinaj s. shop.gift shop ~ de cartier . (revista) magazine.m.float/floating crane.multiple/chain store ~ specializat . warehouse keeper. storehouse.n.second-hand shop ~ de solduri .m.'>.titan crane ~ pe senile . macromarketing macrostabilizare ../ macroeconomic stabilisation maculatura s. storing (of goods) 2..plant depot/yard ~ frigorifica .(dockside/quay) crane ~ de transbordare . crane attendant/driver/operator macroeconomic adj. (de nava) hold ~ de materiale si utilaje .rail crane ~ plutitoare . (depozitare} warehousing.discount/cut-price shop ~ cu vanzare pe baza de catalog catalogue store ~ de cadouri/articole la moda .speciality shop 5 ~ universal . macroeconomic macroeconomie s. crane ~ de chei . crane ship ~ -turn .

(despre preturi} to advance majorare s.(a mdrfurilor.(pentru o eficientd sporitd) management by objectives ~ prin prezenta management by walking about .majority of votes ~ relativa . majority ~ absoluta . (de preturi.f.relative majority ~ simpla .resource management ~ al riscurilor . financiar) tycoon maistru s.risk management ~ al timpului {individual) time management ~ bazat pe principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ de conducere si personal . rise.) increase.(politico bdncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobdnzilor practicate) liability management ~ al productiei .product management ~ al proiectului .educational management ~ financiar .t.) to increase.{a datelor nesem-nificative din biigete sau planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective . salarii etc.office management ~ al afacerii .wage rise majoritate s.r.decentralized management ~ educational .) physical distribution management ~ al marcii . (preturi.f.{gestionarea activelor unei institutii financiare) (fin.specified majority ~ de doua treimi .MAG-MAN 211 magnat s.financial management ~ operational .) asset management ~ al activitatii de birou . raise.foreman of production majora v. management ~ al activelor .crisis management ~ de marketing . (industrial.brand management ~ al pasivelor . depozitare etc.business management ~ al contului .prin eliminare .project management ~ al resurselor . (a scumpi) to put up/to increase the price ofv. increase in prices ~ a salariilor . vizdnd probleme legate de ambalare. to raise.participatory management ~. (preturi) to advance.simple majority a obtine o ~ .to secure a majority management^.foreman of development ~ de productie .m.price advance.portfolio management ~ descentralizat . magnate.m.(grupul de manageri care organizeazd pro-ductia si serviciile intr-o companie) line and staff management ~ de criza .marketing management ~ de portofoliu .two-third's majority ~ de voturi . salarii etc. transport.production management ~ al produsului ./?.operations management ~ participativ . (de preturi) advance ~ a preturilor .account management ~ al datoriilor . foreman ~ de exploatare .absolute majority ~ calificata .debt management ~ al distributiei lizice .

ship's manifest ~ de bord .summary of bills of lading ~ de export .m. to handle manevrabil adj.t. to manipulate. witness to appear ~ de arestare . perchezitie etc. (vagoane) to shunt.freigl handling manual adj.r. distribuit) leaflet 2. curator) trustee ~ pasiv . to work.. ~ de marfuri . workable manifest s.search warrant ~ postal .order to offender.. de mdsur\ ale mai multor tan) cambist manufactura v. mandatary.mechanical handling ~ sigura/fara pericol .212 MAN-MAN managementui calitatii . to handle.safe handling ~ si transport de marfa . attorney (-in-fact). manual.outward manifest ~ de import .total quality management ~ resurselor umane . un utilaj) to operate.t.n.cargo manifest ~ al navei . deficiency.member's (electoral) mandate ~ de perchezitie . (manual) to manhandle ~ piata . (o nava) to manoeuvre. to manufacture .shipper's manifest ~ al incarcaturii . proxy.(bani) to remit mandatar s. shortage ~ de casa .inward manifest ~ de marfa incarcata . un utilaj) to operate. to run.cargo loading manifold manipula v.discharge/delivery' manifold ~ de incarcare . manageable. 1. facturi cu color) manifold 2. (o. to manipulate. (o marina. to handle. manipulation.material's handling .to rig the market manipulare s. proxy.n.manual handling. (administrator. mandate. mandatory.) manifest ~ al mcarcatorului . 1. (hamaldc) porterage. handling. to work. (car cuprinde unitdtile monetare.m.principal and agent mandat s. (yagoane de mar/a) to marshal. working | ~ a materialelor . (postal) money/postal order ~ de aducere .f.(fdra sarcind activd de indeplinit) naked trustee manevra v.telegraphic money/postal order a trimite prin ~ .n. (o marina. m. manhandling ~ mecanica . 1.fund manager managerial adj.human-resource/personnel management manager s. (de arestare. manager ~ al unui fond mutual . un utilaj) operating. (imputernicit) procurator.warrant for arrest ~ de deputat .shortage in the cash mandants.t.transit manifest manifold s. manual. (carnet de note. masind. managerial manco s. (conducta la petroliere) manifold ~ de descarcare . s. principal ~ si mandatar .quality management ~ calitatii totale . to run.ship cargo/ shipping manifest ~ de tranzit . (program) manifesto: (aruncat..n.cargo handling ~ manuala .international/ foreign money order ~ postal telegrafic . (ghid) handbook. (lista a incdrcdturii navel) (mar.} warrant 2.money/postal/post-office order ~ postal international . guide. (procuro) procuration. hand.

(marca noud lansatd de o companie ce comercializeaza deja o alta m aceeasi categoric de produs) flanker brand ~ de greutate .f. freightliner marfa s. (pretui) to ticket up.(mar.f.bona vacantia .standard brand ~ de thru .heavy bulk cargo ~ incompatibila . to mark. small stowage ~.(pentru marfuri) measurement mark ~ de flanc .(mar. registered mark.) coastal/coastwise freight ~ de export .weight mark ~ de grup .f.(mar.grea . goods ~ ambalata .waif ~ curata .intercontinental/ mediterranean sea ~ litorala/marginala . de obicei un detailist important) dealer's/private/own brand ~ a fabricii . (tip.(care mi poate fi transportata impreund cu alte marfuri) incompatible cargo . marfuri etc. to put a mark on.eterogena .(pentru marfuri) port mark ~ de produse standard .packaged cargo/freight/ goods ~ cautata/care se vinde bine . cargo.(greu de stivuit) heterogeneous cargo ~ fara ambalaj .mark of origin ~ de port . merchandise. (cu tin semn distinctly) to earmark. (metale.seasonal cargo ~ de umplere .clean cargo ~ de cabotaj .(mar. trademark ~ a monetariei . hallmark 2.(a spatwiui gol dupd stivuire) (mar.trademark. trade name ~ noua .manufacturer's brand/ mark.(a coletelor de marfd) head mark ~ de manipulare . commodity.(pentru mdrfurile fragile) handling mark ~ de origine .heavy (-weight) cargo. mark. (un obiect de metal pretios) to hallmark. (fabrica) manufactory marca v. pi.f.large-size freight ~ de punte .seller ~ containerizata .MAN-MAR 213 manufacture s.) outward cargo ~ de import .containerized cargo/freight ~ cu defect .intercontinentala .choice brand mare s.group mark ~ de identificare .globala . (mar.flaw ~ cu proprietar necunoscut .continental/inland sea ".global brand ~ inregistrata .assay mark ~ depusa/de comert mregistrata registered trademark ".) deck cargo ~ de sezon . (a bifa) to (mark with a) check marca s. (transportata) freight.n. goods/freight train. 1. (timbru) stamp ~ a distribuitorului/proprie .unprotected cargo ~ fara proprietar . (la metale pretioase) plate mark.(mime de marca atribuit unui produs de cdtre un intermediar.adjacent/ littoral/marginal sea marfar s.) to stamp.mint mark ~ de dimensiuni . manufacture.new brand ~ superioara/de calitate .t.) deadweight cargo ~ grea in vrac . model) brand 3.) filler cargo. sea ~ continentala/interioara .) inward cargo ~ de mare gabarit . (a matrita) to stencil.

domestics ~ facturate invoiced goods ~ finite .frozen goods ~ cu livrare imediata . unit load ~ paletizata . firsts ~ de cafitatea a treia thirds ~ de contrabands .(dupd descdrcare) residue/ residual cargo ~ rentabil de transportat .industrial goods .durable goods.actuals.futures ~ cu miros specific .(in privinta con-ditiilor de transport) critical cargo ~ ramasa . stock-in-trade.odorous goods ~ cu tarif vamal scazut .(procurabile in apro-pierea locuintel) convenience goods ~ de valoare value/valuable goods ~ de volum/cubaj/voluminoase measurement/measure goods ~ disparate vandute angro -job lot ~ disponibile present goods.middle goods ~ de calitate superioara .best-paying cargo ~ schimbata prin troc .miscellanec goods ~ fabricate in tara .seaborne/ seagoing cargo marfuri abandonate .impulse goods ~ de balast . (cu livrare ime-^ diata) spot (goods) ~ diverse/variate .(mar.general goods.goods on approval ~ de uz curent .finished goods ~ fragile .solid bulk cargo ~ transportata pe mare . trading stock.slow goods.) kentledge goods ~ de baza .fragile goods ~ generate .contraband/ smugg/eof goods ~ de folosinta indelungata .unitized cargo/load. goods rated ~ indisponibile/deHcitare unavailable goods ~ individualizate.fancy goods ~ de mare viteza express/speed goods ~ de mica viteza .nondurable/singleuse goods ~ de folosinta semiindelungata semidurable goods ~ de larg consum .consumer goods ~ de lux . staple ~ de baza ale exportului .palletized cargo ~ pretentioasa .superior/ prime goods.buikpik ~ neincarcata .insulated cargo ~ lichida in vrac . generals ~ impuse .) short shipment ~ pachetizata .staple exports ~ de calitate inferioara .ascertained goods ~ industriale .(din lipsd de spatiu) (mar. physicals ~ cu livrare la termen .low-measurements goods ~ cumparate sub pornirea impulsului .swap ~ solida in vrac .off-grade/-quality goods ~ de calitate medie .primary goods. ordinary freight ~ de prima/stricta necesitate -essential goods ~ de proba .liquid bulk cargo ~ nesortata.(fdra proprietor) abandoned goods ~ antrepozitate warehouse goods ~ avariate/deteriorate damaged goods ~ congelate . durables ~ de folosinta scurta .214 MAR-MAR ~ in ambalaj izolat .low-duty goods ~ cu volum redus .taxed goods.

yard goods ~ transbordate . textile etc. sailor. seaman.(cu etichete) labelled goods ~ neambalate/desfacute .textiles. soft goods ~ textile cu metraj in bucata .?.wet goods '•.».goods on commission ~ in consignatie .foreign goods ~ supuse accizelor .able-bodied seaman ~ de cabotaj .f.goods on hand ~ periculoase .bale goods ~ in comision .transshipment goods ~ transportate pe apa .overtime goods ~ nevandabile .f.piece fabric/goods. bumbac. perishables ~ prafuite .unclaimed goods ~ neridicate in termen .dusted goods ~ prohibite .{niai ales articole de vestimentatie) fashion goods ~ lichide .goods supplied on deferred payments .ordinary seaman marina s.undelivered goods ~ neridicate .(grdne.. mariner ~ brevetat .free/uncustomed goods ~ nevamuite unentered/uncleared goods ~ nevandute .unrealizable goods ~ nevamuibile . marine.distrained goods .) inert goods inflamabile .returns ~ returnabile .bagged goods ~ la moda .lawful merchandise ~ livrate cu facilitati de plata .bundle goods ".marcate .realizable/marketable goods ~ vamuibile .(in vama) unentered goods ~ neidentificate/neindividualizate (in contract) unascertained goods ~ nelivrate/nepredate .shoaler necalificat/stagiar .in lichidare — (ale unei firme falimentare) distress goods ~ in partizi .bonded goods ~ in vrac .licite .MAR-MAR 215 ~ inerte .. land etc.(la export sou import) prohibited goods ~ refuzate . nisip.goods making up a parcel ~ in tranzit .bulk goods ~ insacuite .light goods ~ vandabile .transit goods -" in vama . mariculture.straine/de import .no goods exchanged maricultura s.inflammable/ flammable goods ~ in baluri .dangerous/hazardous goods ~ perisabile . sea.(intr-un document de transport) subject/captioned goods ~ sechestrate .loose/ unpacked goods ~ nedeciarate .goods on consignment ~ in legaturi .moist goods ~ uscate .perishable goods..(furnizorului) unsolds ~ rubricate . sea farming marin adj.excisable goods ~ textile .) dry goods ~ u§oare . maritime marinar.(minereuri.dutiable goods marfurile cumparate nu se schimba . marine ..waterbome goods ~ umede .

bulk density ~ specifica in vrac .assemb ~ electrica de assembling machine casa electric cash register ~ de etichetat . s.) mass ~ de joc .official board.writing table.(diferenta dintre veniturile obtinute din vdnzdrile curente fi cele realizate la pragul de rehabilitate) (fin.postal franking J machine ~ -unealta .gambling table ~ de sens ..navy.n.labeller ~ de facturat . fin.commercial/mercantile marine.versatile machine matca s.sorter ~ de tiparit bancnote/titluri de. engine.f. safety margin marketing A..typewriter ~ de serviciu .bulk weight ~ si casa .machine tool ~ universala . n. marine.package wrapping machine. Marxism ~ -leninism .billing machine ~ de insacuit/ambalat in saci .net profit margin ~ de siguranta . talon) counterfoil.Marxism-Leninism masa s.network marketing ~ nonprofit . table 2.incentive marketing ~ direct .) margin ~ a dobanzii . fare 3. sack-filling machine ~ de scris .shortage material I .216 MAR-MAT ~ comerciala . material ~ de ambalare . machine. merchant marine/navy. stub material adj.f.(cliferenta dintre ratele dobdnzilor creditoare §i debitoare ale unei band) interest margin ~ bruta .sack packer. (in fizicd etc.f. marketing ~ comun .f.direct marketing ~ in retea .]) green fodder masina s.accounting machine ~ de ambalat/impachetat . valoare . merchant shipping ~ militara . packer ~ de asamblat .(contributia la costurile fixe sau venitui ramas dupd plata cos turilor fixe) (fin. maritime. naval forces maritim adj. (bur.) margin of safety.substitute material . 1.social marketing marxism s.) gross margin ~ de contributie .nonprofit marketing ~ pe baza acceptarii produsului .company car ~ de sortare .. corn. (mdncare) meal.seagoing marja s. (automobile car ~ contabila de calcul/facturat si contabilizat .(pensiune) board and lodging ~ verde . ~ deficitar . cont.packing material ~ de inlocuire . heel.(de cdtre consumatori) product acceptance marketing ~ simbiotic .(a/ unui grup de producdtori care colaboreazd pentru lansarea mdrfurilor lor pe piata) cooperative marketing ~ de stimulare .(diferenta dintre pretui de vdnzare cu amdnuntid fi eel cu ridicata) (corn.money supply ~ specifica aparenta .security printer | ~ postala de francat . green table: (fur a.profit margin ~ de profit net .(realizat prin acorduri intre doud sau mai multe firme) symbiotic marketing ~ social . desk ~ monetara .) contribution margin ~ de profit . seaborne. (color.. n.

salarii etc. amount 2.{la imbrdcdminte) outsize .) rolling stock.r. maximum maximiza v.scarce raw material ~ prima strategics . liquid measure ~ de capacitate pentru cereale si marfuri pulverulente .building materials ~ refolosibile .(de articole de imbrdcdminte) stock size marire s. to enlarge.wood.sticker ~ publicitar postal . matrix ~ de conducere .n.(metodd de conducere a firmelor multinationale care implied acordarea responsabilitdtilor pentru sectoare din activitatea companiei atat organizatiei nationale.f.increase of capital marunt adj.n. railway vehicles materiale de constructie . measurement ~ a timpului — (in munca manuala) methods time measurement ~ a timpului prin comparare differential timing ~ a ulajului . (mdrfuri) small goods.cherestea) board measure ~ -etalon . (cantitate) quantity.mailshot ~ rulant . (a preturilor etc. size ~ obisnuita/curenta .f.f.ullaging masura s. (preturi) to mark up. (bani mdrunti) (small) change. (masurare) measurement.f.measure of capacity. (SUA) lumber ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ plastic .MAT-MAS 217 ~ inflamabil . to push up. maximization ~ a profitului .f. upper limit mari v. a create) to increase.raw/working material.corn and dry measure ~ de capacitate pentru marfuri pulverulente .plastics ~ publicitar . measure. (a spori. (corn.f \.(care foloseste ca imitate piciorul . material ~ prima . fitting ~ de capacitate .) to raise v.f. small coin/money. upswing. (in industria petrochimica) feedstock. (despre cheltuieli) petty.t.) increase.f.dry measure ~ de cherestea . pi. raise ~ a capitalului social .textiles materie s. loose cash/change/money 2. valoarea etc. timber.f. promotion matter ~ publicitar colant . boost.reusable materials ~ textile . to boost. (intindere) extent.profit maximization maxim(um) s.) size. (pretui.(c. (preturi.advertising/publicity material. upturn.inflammable/flammable material ~ lemnos .standard of measurement ~ foarte mare . (despre bani) loose maruntis s. maximum. to increase marime s. to maximize maximizare s. (scadenta) maturity a ajunge la ~ .to mature maxim(al) adj.strategic raw material matrice s. (introdusd in procesul de fabricatie) throughput ~ prima deficitara . 1.t. petty/small wares masurare s. cat si diviziilor de productie) matrix management maturitate s.) to enhance.

chief engineer mecanism s.industrial/occupational medicine ~ legala .decimal measure ~ provizorie/temporara .manpower.economic mechanism mecaniza v.to have a free hand a duce lipsa de ~ de lucru .arithmetical mean ~ de lucru . full authority a avea ~ libera .working mean ~ neponderata .f.forensic medicine medic s.market economy mechanism ~ al preturilor . device. labour (force).weights and measures mana s.natural environment ~ social . hands ~ de lucru angajata cu contract contract/indentured labour ~ de lucru calificata .] averaging mediu s. (tranzactionare treptata/ graduald prin cumpdrarea sau vdnzarea de loturi de acUuni din acelayi\ packet la date si preturi diferite) (bur. medicine ~ a muncii .restrictive measures ~ §i greutati . mechanic.firm'! business environment ~ economic .(mar.anti-inflationary measures ~ de protectia §i medicina muncii health and safety ~ de urgenta .family doctor ~ igienist .(mar.stopgap masuri antiinflationiste .social environme background/milieu .) deck engineer ~ -masinist .master mechanic.price mechanism ~ al ratei de schimb .f.m. medicament ~ care poate fi cumparat fara reteta medicala .(a balantei comerciale) adjustment mechanism ~ economic .over-the-counter drug medicina s. medicine.unweighted average ~ ponderata .strong measures ~ represive .free hand. average. mechanism.forensic expert ~ veterinar .t.n.engineer ~ -sef .health officer ~ legist . gear ~ al economiei de piata . doctor ~ chirurg . engineer ~ brevetat.de punte .surgeon ~ de medicina generala .n. drug.veterinary surgeon medicament s. mean ~ aritmetica .exchange rate mechanism ~ de echilibrare .f.emergency measures ~ deflationiste .retaliatory measures ~ restrictive .deflationary measures ~ energice . to mechanize medic s.economic environment ~ financiar .engine operator/ driver.f. engineman .) certified engineer ~ de locomotiva .m. environment concurential competitivi environment ~ de afaceri al firmei .n.skilled labour ~ de lucru neproductiva unproductive labour ~ de lucru ocazionala/sezoniera casual labour ~ libera . machinery.financial environment ~ natural . hand ~ de lucru .218 MAS-MED ~ metrica/zecimala .to be short of hands mecanic adj. physician.weighted average mediere s. mechanical s.

craftsman. handicraft.councillor ~ al unui sindicat .MEM-MAR 219 membru s. (despre preturi} to keep up. member of the board. 1. tradesman mestesugaresc adj. handmade.t. artisan..acting/deputy member a fi ~ in . member.floor member ~ al consiliului de administratie (company) director. (gospoddrie) household menaj er adj.(cont. n..nonferrous metallurgy metoda s. (in post) to keep one's job mentiona v. (al unei societdti stiintifice etc. (a specified) to specify mercantil adj. to make mention of.to sit in/on memorandum s.(in evaluarea unei activitdti) factor comparison method ~ desfasuratorului .active member ~ al bursei .r. metalurgie s.n.honorary member ~ supleant . mercantile mercantilism s. meniu s. small wares 2. (intr-un contract) to set forth.ordinary mensual adj. mercery.n.(pentru elaborarea situatiei fluxului de numerar) (cont. (meserie) trade. vocation ~ calificata . procedure metoda adaugarii unei cote marginale fixe la pretui de cost cost-plus method ~ amortizarii liniare . (prdvalie) small-ware shop mercurial s. 1. bill of fare ~ fix .memorandum of agreement ~ de achitare/indeplinire a obligatiilor .f.(guvernamentale. to maintain v. mercantilism merceologie s. (profesie) profession. handicraft.(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction menaj s. (pricepere) skill 4. parlamentare) commissioner ~ al unui cartel . (articole) haberdashery.outside director ~ onorific/de onoare .) fellow.n. metallurgy.m.f. (al unei corporatii) corporator ~ neangajat permanent al consiliului de administratie . (de partid. household. to mention. tradesman meserie s.m. science of commodities mercerie s. housekeeping.skilled trade mestesug s.t.foundation/charter member. monthly mentine v. de sindicat) cardholder ~ activ . housewifery 2. menu.. method.) spreadsheet approach . trustee ~ al unei comisii . (listd de preturi) price current/list meserias s.f. craft 2. memorandum ~ al acordului . n. craftsman. handicraft.f. handicraftsman.n. trade.f.. vocation 3.ferrous metallurgy ~ neferoaselor . craft 2.cartelist ~ al unui consiliu . metallurgical engineering metalurgia feroaselor . handicraftsman.m. (artd) craftsmanship mestesugar s. (profesie) profession. 1. domestic.trade unionist ~ al unui sindicat patronal syndicator ~ fondator . 1.) straight-line method ~ compararii factorilor .

job ranking method ~ de incercare/testare . (despre venituri.f. inshoicl navigation/coastal traffic ~ gros .n.) lower.n. to decrease. {instrument) instrume {resursa) resource 3. metropolitan. 1.depreciation method ~ de determinare a preturilor pricing procedure ~ de estimare la valoarea actuala . beneficii) poor ~ -burghez .(mdsurd echivalentd cu 12 duzini. means. 144 de obiecte) small gross mica burghezie .f. migration ~ a capitalului .petty bourgeois ~ cabotaj . pi. small(-coast) trade.discharge facilitie ~ de incarcare .(intre porturile nationalc din aceeasi mare) (mar) short-sea/near trade. (preturi.f. middle 2. intermediate levd of economy mic adj. metric metrologie s.f.{metoda de previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferitelor posturi de bilant ca procent din vdnzdri si apoi inmultirea acestor procentaje cu vdnzdrile viitoare estimate pentru a realiza bilanturi pro forma) {cont. to cut. metrology metropola s. abate.r.small(-scale) productioni ~ publicitate . underground. test procedure metric adj.220 MAR-MB1 ~ in timpi reali .{tehnicd de control menitd sd diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profit de pro-ductie trebuie sd Ie pdstreze) just-in-time ~ posturilor tranzitorii .f.(a nnei investitii) present value method ~ de evaluare a stocului .small industry ~ productie . {preturi) to p down v. diminish.standard metre ~ patrat .warehoi facilities ~ de comunicare in masa media ~ de descarcare .doci facilities ~ de antrepozitare . sausage factory 2. (magazin) ham-and-beef/pork-butcher's shop mezoeconomie s.testing method. to diminish.) percentage of sales method metoda de amortizare .migration of money ~ internationala a fortei de muncainternational labour migration mijioc s. to reduce.square metre mezelarie s.m. metropolis metrou s. {despre preturi) to sink migratie s. to abate. metre ~ cub . to decrease.classific advertisement microeconomie s. a facilities mijioace de andocare .petty bourgeoisie ~ gospodarie taraneasca ~ sn peasant farm ~ Industrie .f. microeconomics micsora v. {SUA) subway metru s. 1.f.) inventory costing method ~ de finantare . (metoda) methi (cale) way. small 2. salarii etc.cubic metre ~ -etalon .accrual basis/concept ~ procentului din vanzari .method of financing ~ de ierarhizare a activitatilor .loading facilities .(pentru alocarea costului de achizitie pe stoc) {cont. 1. {mod actiune) means.

crude/mine ore ~ -bulgari . ore ~ brut . (cariera) quarry ~ de aur . circulating medium.f.(obtinute din rente sail titluri de valoare) independent means ~ legale de plata . mediator. (SUA) billionaire milion^. (a media) to mediate. pit. (Anglia) Home . to minimize.n.docking/harbour facilities ~ publicitare . miner.n.legal tender ~ legale limitate de plata .n.advertising media mijioci v. s.ore-coal carrier ~ -cerealier . intermediary.means of production. means of conveyance ~ fixe . million milionar^. minimum ~ de subzistenta/trai . mineral mineralier s.means of payment. (Anglia) office.n.ore-grain carrier ~ -petrolier . payment media.limited legal tender ~ locale . (SUA) department Ministerul Afacerilor Externe Ministry of External Affairs.cargo handling facilities ~ de plata .coal mine/pit. colliery miner s.floating equipment ~ portuare . (SUA) billion miliardar s. bulk-ore carrier. ore carrier/ship/vessel ~ -carbonier . (din minele de carbuni} collier mineral adj.m.transport facilities. (in negocierf) negotiator.n.nautical/marine/ sea mile ~ marina engleza/standard Admiralty/English/nautical standard mile minim adj. physical capital ~ independente de trai .. milliard. s. producer(s)/ production goods ~ de trai .lump ore ~ in vrac . multimillionaire.means of subsistence/living. capital/investment goods.ore in bulk minerits.n. n.local resources ~ plutitoare . (si in sens negativ) go-between.gold mine. (a subaprecia) to disparage minimum s. livelihood ~ de transport . bonanza ~ de carbuni ./z. to interpose/to intercede/to intervene in mijiocitor s. medium of exchange ~ de productie . (Anglia) Foreign Office.minimum living standard minimaliza v.Ministry of Internal/Home Affairs. (SUA) State Department ~ Afacerilor Interne .m.train mile miliard s. to belittle. (SUA) statute/statutory mile ~ ecuatoriala/geografica .fixed assets. (imitate de masurd pentru lungime) mile ~ britanica/terestra .t.equatorial/ geographical mile ~ marina/nautica .ore-oil tanker minereu s. millionaire mina s. (numai in sens ~ marina/nautica internationala international nautical mile ~ Mercator/de latitudine crescanda Mercator's mile ~ -tren . ministry.. mining negativ) pander.MIJ-MIN 221 ~ de manipulare a marfurilor .w. minimum minister s. mine.land/British mile.f.t. procurer mila s.m. board.n. (put) mine.

n. to buy off/ove (martori) to tamper with mituitor s. compound . upheaval. ric commotion.(termen general ca cuprinde diversele elemente d procesului de marketing) marketa mix mixt adj.water mill mobila v.f. 1.trade-union movement mita s. (SUA) Department of Commerce ~ de Finante . appointments.t. I articol separaf) piece of furniture . (sociali movement.Minister of Commerce. (Anglid) Home Secretary.Ministry of Education. (a amenaja) to furnish mobila s. (Anglid) President of the Board of Trade ~ de finante .Ministry of Public Health ministru s. (SUA) Department of Justice ~ Educatiei .t.(care provoacd dawv (asig. (Anglid) Foreign Secretary. stake. to gamble \ miza s. (combine composite. (Anglid) Lord Chancellor.) civil commotion ~ grevista . n. (Anglid) secretary of state ~ adjunct . mix ~ de distributie .(Anglid) Board of Agriculture Apararii .Minister without portofolio ~ plenipotentiar .Ministry of Finance.capital movement ~ civila . (Anglid) Undersecretary ~ al afacerilor externe ..Ministi Plenipotentiary minus s. State Secretary ~ al afacerilor interne . marfa) short miscare s. (SUA) Department of Treasury ~ de Justitie . joint. to stake.i.strike movement ~ portuara .(combinan canalelor de distributie) distributk mix ~ de marketing .M1N-MO Office.f. miza v.j traffic management ~ a capitalului . (Anglid} 'Board of Trade.Minister for Finance.f. (Anglid) Board of Education ~ Sanatatii . furniture. uprising 4. (revoltd) revolt.f.Ministry of Justice.(SUA) Defense Department ~ Comertului . (SUA) Attorney General ~ fara portofoliu . gamble moara s. minister. to bribe.revolutionai movement ~ sindicala . (SUA) Secretary of the Treasury (Department) ~ de justitie .t. mill ~ de apa .Minister for Internal Affairs. (Anglid) Exchequer. (concret) bribe mitui v.m.dock traffic ~ revolutionara . (de marto? tamperer mix s. minus. bribe giver. bribery. (c. (SUA) Secretary of the Interior ~ al comertului .Minister for Foreign Affairs. mixed.m. movement (activitate) activity 3.Minister of Justice.deputy minister. (SUA) Secretary of State. illicit commissio' (data pentru a cumpdra tdcerea cuivi hush-money. motion. (SUA) Department of the Interior ~ Agriculturii . v. (deficit) defici (lipsd dintr-o cantitate.f. (Anglici) Chancellor of the Exchequer.Ministry of Trade.

legal tender ~ -marfa .lawful currency.convertible currency ~ cu curs fortat .mobility of labour. appointments mobilitate s. modern.f.MOB-MON 223 mobiliar adj.money of account.model of economic growth ~ al incasarii debitorilor.(depozite bancare etc.fiat money ~ Hduciara .customs wharf monarhie s.key currency ~ convertibila .f. metallic currency ~ neconvertibila .fractional currency/money.n. style ~ de consum .f.economic model ~ industrial in dezvoltare developing industrial model ~ -tip — representative type modern adj.commodity money ~ metalica .paper currency/money ~ din aur sail argint . mode.absolute monarchy ~ constitutionals .currency.floating currency ~ legala .f. furniture.forced currency ~ cu titlu legal .oil pier ~ cu dane pentru marfuri . world economy moneda s.(concept care reflectd proportiile dintre venituri si inegalitdtile determinate de ele in consumul popiilatiei) consumption pattern ~ de intrebuintare .) movable. monarchy ~ absoluta . current money ~ de cont . fashion model s. paper currency/money. (despre venituri. pier. divisional/subsidiary/ token coin ~ efectiva . mobility ~ a capitalului . mole ~ cu dana de petrol .false/bad coin. labour mobility ~ profesionala .stable/sound currency ~ -tip .managed currency/money ~ divizionara/de bilon . (imitate monetard a unei tdri) currency.econometric model ~ economic . model. (dr. money ~ bancara/scripturala . hard money.coin of legal fineness ~ curenta .staff-pattem ~ econometric .standard coin . token money ~ Huctuanta . base coinage ~ fictiva .) nonphysical/deposit money ~ -cheie . specie.pattern ~ de viata — {concept esential pentru deflnirea identitdtii socioeconomice a uiiui grup social) lifestyle moda s.constitutional/ limited monarchy mondial adj.unconvertible currency ~ stabila .specimen of cheque ~ de utilizare a salariatilor . world(-wide) mondoeconomie s.mobility of capital.fiduciary note. (metalicd) coin.n.full-bodied currency ~ dirijata . manner.(schimbarea structurii profesionale) occupational mobility mod s.n. actualizat) up-to-date modest adj.n. way.adjustable/elastic currency ~ falsa . personal mobilier s. accounting currency ~ de hartie . pattern ~ al cresterii economice .f.real money ~ elastica . (la zi.collection pattern ~ de cec . capital mobility ~ a fortei de munca . beneficii) poor mol s.cargo pier ~ vamal . counterfeit coin/money.coin.

mint..n. {mdrfuri. n.n.(al statului) fiscal monopoly ~ institutional . monoculture. one/single-crop system monometalism s. actiuni) to cor monopson s.(instituit intre un cumpdrdtor unic si un vdnzdtor unic) bilateral monopoly ~ comercial . pattern. inheritor./M. (de bunuri inn biliare) devisee.to take a sample mosteni v.t.residual bequest/legacy ~ neasteptata . monopolistic monopolist monopoliza v.public/state/govemment monopoly ~ discriminatoriu .f. single standard monopols.discriminating/ discriminatory monopoly ~ fiscal ..absolute monopoly ~ asupra vanzarilor . currency.representatm adequate sample ~ statistics . (legaf) legaq (de bunuri mobile) bequest ~ a unui legatar universal .) monometallism.heir-at-law . heiress mostenitor s. to monopolize.t. <J to engross.n.n. nummular monetarism s. (pferitd i scop promotional) handout ~ medie .commercial/supplier's monopoly ~ de stat . to inherit mostenire s. monopoly ~ absolut . nummary. monetarism monetarie s.(situatie a pietei caracterizatd prin existenta unei singure firme sau a unui numdr foarte mic de firme ofertante care dispun de resurse naturale inaccesibile celorlalte firme) natural monopoly ~ perfect/total . (succesor} successor ~ aparent . inheritance.check sample ~ de valoare . (J material textil) swatch ~ aleatorie .224 MON- monetar adj.unilateral monopoly monopolist adj. (unicd firmd CUK rdtoare a unui bun sau a unui serm oferit de un numdr mare de proSi^ cdtori) monopsony.f..m.heir apparent ~ legitim/de drept . monopsonist morar s. security printing office monocultura s.(din diferite unitdti d marfa) unit type ~ reprezentativa .random sample ~ de control .f. heirdom.(mentiune pe un coh de mostre) sample post ~ gratuita .f.vacant succession mostenitoare s.perfect monopoly ~ unilateral . miller ( moratoriu s. moratorium mostra s. buyer's monopoly monopsonist^.m. monetary.f.free sample.selling monopoly ~ bilateral .master sample a lua o ~ . (sistem monetar bazat pe un singur metal pretios) (fin. heritagi hereditament.sample of value ~ din marfa preluata .windfall ~ vacanta . hei (legatar) legatee. sample.(instituit atunci cdnd proprietarul unei mdrci de fabricd o foloseste pentru a-si impime produsele prin publicitate si ambalaj special pentru a Ie diferentia cu once pret de oferta concurentel) institutional monopoly ~ legal — legal monopoly ~ natural .outturn sampi ~ fara valoare .

) multilateralism multimilionar s.(in teoria marxistd} abstract labour/work ~ accesorie .consumer's motivation ~ de profit .n.(exprimd cumulativ efectele politicii bugetare de relansare economica} budget multiplier ~ fiscal — (coeficient ce reflectd cresterea productiei si a venitidui prin diminuarea impozitelor. toil 2.(legatar} heir testamentary motel s.teamwork ~ in schimburi/ture .(influentarea masei monetare din economic prin modificarea necesarului de rezervd sail prin folosirea operathinilor de piatd deschisa) money multiplier munca s. multinational multiplicator^-.schedule work ~ cu norma intreaga . work ~ a copiilor . motel. (fin.n. overwork ~ indirecta — (activitatea de administrate. (corn.to carry a vote mulgere s.follow-up work ~ conform graficului . {strategic de marketing pe termen scurt care urmdreste obtinerea rapidd de profit) milking multibranding s.intellectual/brain work ~ in acord -job/task work.labour of love ~ grea/istovitoare hard work.f.work by the day.m.shift work/ labour ~ la domiciliu . (in mine} tutwork ~ in echipa/colectiv .f. {ocupatie} job. (iitilizarea mai multor mdrci in cadrul aceleiasi linii de prodtise) multibranding multilateral adj.w.profit motivation motiune s. motivation ~ a consumatorului .MO§-MUN 225 ~ prezumptiv . piecework. fdrd ca totahd cheltuielilor bugetare sdfie modificat} fiscal multiplier ~ monetar .whole-/full--time work ~ cu ziua .office/clerical work ~ de mantuiala .f. multimillionaire multinational adj.by(e)-work ~ calificata . 1.manual labour. work at piece rates/by the job.remainderman ~ testamentar .} indirect labour ~ intelectuala . intretinere etc. handiwork ~ necalificata .(folosirea copiilor in activitdti productive) child labour ~ abstracta . (grea) sweat. day labour ~ de birou .) multiplier ~ bugetar .homework ~ manuala manual work/labour. (inferioard} underwork .n.heir presumptive ~ subsecvent .vote of no-confidence. multilateral multilateralism s.rush work ~ de noapte nightwork ~ directa — (fabricarea unui produs sail oferirea unui serviciu) direct labour ~ fizica .unskilled work. physical work ~ gratuita .skilled work ~ concreta . work. labour. motion.vote of confidence ~ de neincredere . want-of-confidence vote a adopta o ~ . motor hotel motivatie s.(in teoria marxista) concrete labour/work ~ complementara . vote ~ de incredere .f.

municipality municipal authority. (pdmantuT) to till ~ in acord . municipal municipalitate s.to do piece work. to work.wage/hired labour ~ platita cu ora sau cu ziua timework ~ platita pe unitatea de timp . practicatd de obicei noaptea. active. job/task worker. railwayman.skilled worker ~ care determina norma . corporate town munte s.season(al) worker muncitori esentiali .jobber.forest worker. pacer.m. to work by the piece. stevedore.agricultural worker.factory worker ~ evazionist . (harnic) industrious.semiskilled worker ~ sezonier .unproductive/wasted work ~ ocazionala . field/farm hand ~ autorizat . workman ~ agricol .(mutati in interes dt serviciu] (man. mountain ~ de pietate .pacemaker. occasional hand ~ portuar .f. (ocazional) to job v. worker. surplus labour munci v.) core workers ~ nesindicalizati .free labour ~ periferici . veniturile suplimentare obtinute din cea de-a doua shijbd.(cu sarcini ^ responsabilitdti deosebite} (man. dock(side)/watersidt worker.(care are cloud servicii. to work piecemeal muncitor adj. (a trudi) to labour.i.day labourer ~ de fabrica . to toil.work at time rates ~ suplimentara .226 MUN-MLT ~ neproductiva . fund frecvent nedeclarate) moonligter ~ exploatat .(ore suplimentare) overtime (work). part-time work ~ cu ziua . (SUA) railroader ~ forestier .pawnshop.licensed worker ~ calificat .organized/union labour municipal adj.t.odd work/job ~ platita/salariata . lumberman ~ industrial .) peripheral workers ~ sindicalizati . (pe chei) quayman ~ semicalificat . labourer ~ ocazional . mont-det -piete I mutual adj.half-timer/'-time worker. (SL'A} lumberjack. loader.sweatee ~ feroviar railman. working 2. pieceworker ~ necaliHcat . mutual I . hard-working s.m. pacesetter ~ cu jumatate de norma/cu program redus . lumper.industrial worker ~ invalid/fara capacitate de munca disabled worker ~ in acord . to sweat. (municipal corporation.floater. overwork. \.unskilled worker.longshoreman.

N natura s. boat.subdivided ship ~ de cabotaj .coastal/coasting ship. regular trader ~ de lacuri . lake-type vessel. tanker ~ combinata .i.day-service ship ~ de curse regulate/linie .oversea(s) ship/ vessel.commercial ship/ vessel. character ~ §i grad al avariei . (/e/) kind.cruise ship/vessel ~ de cursa lunga .survey ship ~ de cercetari oceanografice oceanographic survey ship ~ de companie . tender ~ ca parte contractanta .tank ship/vessel. foreign-going ship/vessel.f. home trader ~ de canal . cargo boat ~ compartimentata .(pentru petrol-mdrfuri in vrac-minereii) combined oil-bulk-ore.(a aceluia^i armator) sister ship/vessel ~ de control .(asig.abandoned ship/vessel.(pentru petrol fi minereu) oil-ore ship ~ comerciala . inshore vessel ~ de cabotaj national .(pentru minereu §i ceredle sail minereu fi cdrbune) double-duty ship/vessel.conference ship/vessel ~ de cercetari hidrografice . long-range/'distance ship/vessel ~ de cursa zilnica .liner. short-haul ship/vessel. (de mic tonaj) craft.short-sea ship/vessel.n. coastwise ship/vessel. freighter. merchant ship/vessel.repairing ship ~ -baza .to pay in kind nationaliza v. watercraft ~ abandonata .) nature and extent of the damage a plati in ~ . (marine) casualty.home-trade ship/vessel. derelict ~ -atelier . sanitar §i de frontierd) boarding ship/vessel.leading vessel ~ -cisterna .lake craft.pollution control ship/vessel ~ de control vamal .customs/revenue ship ~ de croaziera .accommodation/base ship. trade ship/vessel.large ship/vessel . coaster.(CM obUgatii ?i drepturi) ship's side ~ -cap de convoi . sea disaster nava s. ship. examination vessel ~ de control al poluarii . laker de linie transatlantica transatlantic liner ~ de mare tonaj . distress. trader. ore-bulk-oil ship ~ combinata tip 00 . coast trade ship/vessel.canal boat . 1.(yamal. (pentru pasageri §i mdrfuri) passenger-cargo ship/vessel. intermediate/mixed vessel ~ combinata tip OBO .t. vessel. to (suffer) shipwreck naufragiu s.de cartel maritim . trading ship/vessel. shipwreck.f. (CM diferite sensuri) nature 2. to nationalize naufragia v. shoaler de cabotaj mic .

car carrier.pallet carrier/ship/vessel.ship in laden condition. combination carrier ~ dezafectata (scoasd din functiune) disabled ship/vessel. reefer (ship) ~ frigorifica de carne .ore carrier/ship/vessel mixta .passenger ship/ vessel/trader ~ de pastrare temporara a mar-furilor {neincdrcate in termen) ship's accommodation craft ~ de pescuit .(navlosita fdrd echipaj) bare boat ~ oceanica . seagoing ship/vessel ~ mineraliera . roader ~ de ranfluare .time-chartered ship/vessel ~ necartelata . grain carrier/ship.(fdrd incdrcdtura) ship in ballast ~ in serviciu/exploatare .(minereuri. laden vessel ~ maritima ~ marine vessel.shiplet ~ de transport carrier.cement carrier ~ pentru materii prime . vehicle cargo ship/vessel ~ pentru cereale . cargo (-carrying) ship/vessel.(salvage) lifting craft/ship ~ de serie .timber carrier/ ship/vessel.(cdldtori §i mar/a) passengercargo ship/vessel.fishing boat/ship/vessel ~ de rada . timber-carrying vessel ~ pentru ciment .inland navigation ship/vessel ~ de pasageri . intermediate/mixed vessel. idle ship/vessel. freighter ~ pentru marfuri generale .serial/series-built vessel.river boat/ship/vessel ~ frigorifica refrigerated carrier/ ship/vessel.) industrial carrier ~ pentru marfuri . sister ship/vessel ~ de tonaj foarte mare . ship out-of-commission ~ fluviala .meat carrier/ship/vessel. titei etc. contract carrier ~ navlosita pe termen .228 NAV-NAV ~ de marfuri in vrac . carrying vessel ~ de transport combinat .chartered ship/vessel.dual--purpose vessel.ship in commission/service ~ incarcata .refrigerated fish carrier ~ in balast . car-transport ship/vessel. frozen meat ship/ vessel ~ frigorifica de pe§te . pallet-carrying ship/ vessel .hovercraft ~ pentru animale vii .bulk cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri paletizate .leviathan ~ de tonaj foarte mic .general cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri grele . cargo-and-passenger ship/vessel.cargo boat/carrier.ocean liner ~ pe perna de aer .small/noncapital ship ~ de navigatie interioara .cattleship ~ pentru autovehicule .cereal carrier.roads ship/vessel. sea ship.ocean-going ship/vessel ~ oceanica de linie .bulk carrier/trader ~ de mic tonaj . freight carrier. (po^tald ^i de mar/a) cargo-mail vessel ~ navlosita . grain-carrying ship/vessel ~ pentru cherestea .nonconference carrier/ship/vessel ~ nuda .heavy-cargo/-lift carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri in vrac .

-tramp ~ (de curse neregulate) tramp.f. (mar.national flag ship/vessel ~ sub pavilion strain . long-range navigation ~ pe distanta scurta . to freight. internal shipping -. foreigner ~ tip RO-RO .slurry carrier ~ petroliera .to fit out a ship a scoate o ~ din exploatare . bare-hoat/-mill/-pole chartering cu navlu forfetar/global affreightment for a lump sum.(pentru prelurrarea pe^tehii la bord) factory ship/vessel a arma o ~ . sea navigation/shipping ~ oceanica .cabotage. sailing.) to ply navetist. regular traveller naviga v. (c. (despre nave comerciale) to trade navigabil adj.to rim to and fro. shipping ~ aeriana . oil-carrying ship/vessel. lump sum chartering ~ partiala .long-distance navigation/shipping.harbour/port ship ~ remorcata .maritime/marine navigation.commercial navigation/ shipping ~ costiera . navigation.maritima ..general-purpose tramp ~ -uzina .t.dry-cargo vessel ~ pentru minereuri fluidizate .) chartering.inland/inner/inside navigation. coasting ~ de cabotaj .v.) down-and-up-train. (SUA) commutation a face naveta . tramper ~ -tramp de linie . freightage. short-sea shipping.NAV-NAV 229 ~ pentru marfuri standard . foreign trade ~ fluviala .tramp liner .to charter space navlosire s. .oil carrier/ship/vessel/ tanker.time chartering .arrested ship ~ sub pavilion nationa! .roro" ship/vessel '.. (despre o nava. short-range navigation ~ regulata/de linie .(pe itinerarii neregulate} tramp navigation navlosi v.i.f. navigable.m.f. affreightment ~ a navei nude . passable navigatie s.air navigation ~ comerciala . tanker ~ portuara .f. oiler.short-distance navigation/shipping.line/liner shipping ~ -tramp .foreign ship/vessel.river navigation ~ interioara .coast(al)/coastwise navigation. tank ship/vessel. inshore navigation ~ de cursa lunga . (mar.long-distance/deep-sea navigation.to charter for lump sum ~ spatiu pe o nava .towing ship/vessel ~ sechestrata .part chartering ~ pe termen .ocean navigation/ shipping ~ pe distanta lunga .tramp universala . to affreight ~ cu navlu forfetar/global . to navigate. un aiiiobuz etc.(fdrd echipaj §i materiale) chartering by demise.(pentru mijiouce rulante) roll-on-roll-off ship/vessel. to run shuttle service. to sail.standard cargo ship ~ pentru marfuri uscate .to lay up a ship naveta s.) to charter.

double freight ~ . portage. (cost al transportului mdrfurilor pe apa) freight.charter/chartered/ contract/agreed freight ~ cumulat .(calculat gre^it) excess/ over freight ~ global/forfetar .conference freight ~ de inapoiere — home/homeward/ back/retum/inbound/inward freight ~ de plecare/ducere/iesire .in-transit freight ~ platibil in portui de incarcare freight payable at port of loading ~ platibil la destinatie . gross freight ~ calculat pentru capacitatea neta de transport .(chiar dacd nova si/sau caricul s-ar pierde) freight earned ship and/or cargo lost or not lost ~ contra ramburs . charter money.long-term chartering ~ pe voiaj .charter/time freight ~ pe voiaj .n.pending freight ~ net .through freight ~ dublu .(inclusiv taxelor portuare §i cheltuielile de alimbare) freight in full.freight forward ~ contractual .full freight ~ la cubaj/volum . affreighter. seaborne/seagoing freight ~ ad valorem . (mar. freighter ~ pe termen .voyage freight ~ pentru marfuri de cabotaj .outward/ outgoing/outbound/out freight ~ diferentiat — (pentru mdrfuri care se transportd regulat in cantitdti man) commodity rates ~ direct ..on deadweight basis freight ~ castigat oricum .m.dus-intors" .distance freight ~ pe timp .freight at risk/payable at destination .single chartering ~ totala — (a intregii capacitdti de incarcare) whole cargo chartering navlositor s.out-and-home freight ~ egal .chartered/disponent owner.trip chartering ~ pentru o calatorie dus-intors round-trip chartering ~ pentru un singur voiaj .(chiar dacd nava va descdrca in mai multe portiiri) flat rate ~ estimat .destination freight. port of call freight ~ maritim . freight contractor navlu s.coastal freight ~ pentru marfuri de cubaj/volum measurement rate ~ pentru marfuri de export outbound/outward freight ~ pentru marfuri generale .net freight ~ oceanic .sea freight ~ mort — (navlu platit pentru spatiul neincdrcat din vina navlositorului) dead freight ~ nedeterminat .lump sum freight ~ intreg/total .230 NAV-NAV ~ pe termen lung .) charterer.freight by measurement ~ la destinatie .time charterer ~ principal .(calculat in functie de valoarea mdrfurilor transportate) ad valorem freight ~ brut .package freight ~ pentru marfuri in tranzit .ocean freight ~ pe distanta .estimated freight ~ excesiv .aggregate freight ~ de cartel .single-voyage chartering ~ simpla .

(cerut) required.distress/low freight ~ suplimentar . undamaged neavizat adj.f. unlicensed necalificat adj.) margin dishono(u)r neachitat adj. overfreight ~ $i contrastalii . (despre taxe. plati) unacknowledged neconsemnat adj.t. unquoted nedatat adj. uncatalogued necesar adj. unendorsed neanulat adj.freight and demurrage ~ §i cost . nonacceptance. unlicensed neavariat adj.advance/ anticipated/forward freight ~ platit proportional . want.n. uninsurable neasigurat adj. to require necesitate s. (bur. (restant) outstanding neacoperire s. (a unui ordin de plata} overdraft nealocat adj. inexpensive necotat adj. essential. wantage. (neonorare a unui cec. unpaid. (formula pe un efect de comerf) no advice/orders nebrevetat adj. (contrar iizantelor comerciale) unbusinesslike necompletat adj. mar.high freight ~ scazut . unapproved neasigurabil adj. {despre fonduri} unappropriated neambalat adj. necessary. loose neamortizabil adj. wantage.4) unincorporated neconvertibil adj.) bare requirement necesita v. unassured. undated nedebursat adj. unskilled necatalogat adj. uncancelled neaprobat adj. unconvertible.nonacceptance of a bill of exchange neachitare s. (in documentele oficiale) off^-the-record neconstituit adj. (sub forma unei corporatii) (SU. to necessitate. inconvertible necorespunzator adj. unspent necomercial adj.tramp/shipping freight neacceptare s. (asig. need. (fard conditii) termless neconfirrnat adj.NAV-NED 231 ~ platibil pe cantitatea incarcata freight payable on intaken quantity ~ platibil pe cantitatea predata freight payable on delivered quantity ~ platit anticipat . unconfirmed. absolute.f. (despre vdrsaminte. nonpayment. needful. necessity.(cu distanta parcursd)pro rata freight ~ ridicat . requirement ~ de capital . (nespecificat) unstipulated. dateless. unqualified. unredeemed neandosat adj. unpacked. unconditional. uninsured. requisite s.freight and cost ~ -tramp . unreceipted.f. inadequate necostisitor adj. impolite} delinquent. unauthorized. (cerinta) requirement necheltuit adj. want.additional/extra freight. (indispefisabi!) indispensable.) unlisted. default of acceptance ~ a unei cambii .f. irredeemable. (in alb) blank neconditionat adj. unsettled. a unei cambii) neautorizat adj.(suma minima solicitata m depozit tuturor detinatorilor de contracte futures} (bur. undisbursed . unredeemable neamortizat adj. (despre datorii) uncleared.capital requirement ~ de marja .

genuine nefavorabil adj. negotiator negociere s. commerce a face ~ cu . ofertd etc. bargaining.f. {despre actiuni. trade.greengrocer ~ de marunti§uri . o hotdrdre judecdtoreascd) unenforceable nefalsificat adj. negotiable..to hold talks negots. (dezeconomie) diseconomy neelastic adj.to deal in smth.) nonclaim nedisponibil adj. obligatiuni) unissued neevaluat adj.m.t.pedlar.) outcry ~ dure . legume. unsecured. to trade in smth. to hold negotiations/talks negociabil adj.dealer in ~ de articole de fier/fierarie -ironmonger ~ de cereale .i. unvalued. nonfulfilment ~ a unui contract . unwarranted negativ adj. (de sarcini ipotecare) unencumbered negustor s.n. transferable negociator^. uneconomic.to enter into/to open negotiations a purta . undistributed. (in cuvinte compose) monger.negotiations in progress. peste etc.wage negotiations a fi in ~ cu cineva .) inelastic neemis adj. unavailable nedistribuit adj.(asig. nonexecution. talks ~ a contradului colectiv de munca -collective bargaining negocieri cu voce tare/prin strigare -(bur. (despre un contract. unfavourable nefertil adj. (a reclamatiei in termen legal) (dr.f. negotiation. to negociate v.f. (cu magazin) shopkeeper. (de fructe. negrevat adj. negative neglijenta adj. unappropriated neeconomic adj. wasteful neeconomicitate s. itinerant dealer.haberdasher . bagman.wholesale/direct trader. (de mdruntisuri. de bdcdnie) chandler ~ ambulant .f.) coster(monger) ~ cu amanuntui petty dealer ~ cu ridicata . pi.wool stapler ~ de legume §i fructe .summit talks.hard bargain ~ in curs .corn dealer ~ de cherestea timber merchant ~ de lana . hawker. shopman. (a unui imputernicit) procuration. top (-level) negotiations ~ salariale . (despre bduturd) unadulterated. merchant. a incepe ~ .nonexecution/ nonperformance of a contract neexecutoriu adj.) contributory negligence negocia v. wholesaler ~ de . unassessed. (despre sol) poor nefolosit adj. negligence ~ culpabila . on-going negotiations ~ la nivel inalt . unemployed negarantat adj. with smb. undivided.m.to be in negotiations with smb. (despre titluri de valoare) marketable.. (despre un contract) open-ended nedepunere s. dealer.232 NED-NEC nedefinitivat adj. unrated neexecutare s. {despre cerere. nonperformance.

unearned nenavigabil adj.f.f. nonretumable. fluviale) unseaworthiness. unforeseen.mercer ~ de pe$te . (despre datorii) uncleared nelimitat adj. unrecovered nerentabil adj. (medicare) breach ~ a obligatiilor luate . unappropriated nerespectare s. unproductiveness. unofficial neonorare s. nonfulfilment.) nonfeasance nemregistrat adj.f. tax-exempt/-free. (mar. (despre metale) base neprevazut adj. unprofitable. failure to observe. (a unui contract) default ~ a obligatiilor legale . unlicensed neplasat adj. nonexecution. (in magazin) shopkeeping neimpozabil adj. unnavigable nenavigabilitate s. untaxable neipotecat adj. irrecoverable. lawless nelichidat adj. idle neproductivitate s. commerce.) no-cargo condition neindeplinire s. trade. nondelivery. (despre taxe.f. nonrecoverable. (a datoriilor la scadentd) delinquency neprelucrat adj.f. unregistered. (fard termen final) termless nelivrare s. nonworking nemuncit adj.f. a unei cambii) dishono(u)r nepatentat adj.f. (in instantd) default.f. (a unei aeronave) unairworthiness nenavlosit adj. nonprofessional neprofitabil adj. unproductive. (a unui cec. irredeemable.f. unentered nelegal adj. unprofitable. unclaimed.NEG-NER 233 ~ de mercerie . profitless nerambursabil adj. nonappearance neproductiv adj. failure nerevendicat adj. profitless.) unchartered nenegociabil adj. (a unei nave maritime. expendable nerecuperat adj. neoperativ) unemployed. (mar.f. failure to pay. unrein unerative nerentabilitate s. impozite) uncollected nemcarcat adj. undelivered nelucrator adj. nonpayment. unmortgaged.fishmonger ~ de vinuri . not liable to taxation. free from encumbrance nemcasat adj.default on obligations undertaken ~ a secretului breach of confidence/' security nereu$ita s. nonreimbursable nerecuperabil adj. nonproductivity neprofesional adj. unnegotiable neoficial adj.livestock/cattle dealer negustorie s. unprofitableness nerepartizat adj.wine merchant ~ de vite . (neutilizat. (despre un bun) dormant . nonprofessional neprofesionist adj. (despre sol) poor. nonobservance. unmanufactured. unfinished nepretios adj. nonperfonnance. (neasteptat) unexpected neprezentare s. raw. unredeemable. (nevdndut) unplaced neplata s. crude. undistributed. default. (despre capital) dormant.(dr. failure to deliver nelivrat adj.f.

(in constructii) quantity surveyor norma s. (specificatie. standardizer.234 NES-NOR nescadent adj. unverified.f. unrealizable. rate setting/fixing normator s. consumption rate . standard. prescriptie') specification 2.ceiling ~ minim al salariilor .f. (imitate. a unui serviciu etc. level.trade terms ~ de export .competitive need ni§a s. (de cenzori) unaudited nevoia$ adj. nonunion nesoldat adj. export list ~ de marfuri . niche ~ de piata .acceptable quality level ~ al datoriei pentru care se poate declara falimentui . necessity 2.de subzistenta .bill/list of export goods.f. (jend financiard) straits. consum etc. (desprc capital) unsubscribed nesubventionat adj.n. nomenclature ~ vamala . needy person nevoie s. undue. living standard ~ maxim. acele impozite si taxe care ru provoacd permrbdri ale alocdrii resurselor productive) fiscal neutrality nevandabil adj.m.niche market nivel s.) work load ~ de consum . (de productie. norm. desdtute s. nominal norma v.m.bill/list of goods nomenclatura s.wage level ~ al tarifelor . (necesitate) need.) knot nomenclator s.n. to normalize normare s. unmatured nesigur adj.f. nei. unsubsidized net adj. uncleared neverificat adj. sateless nevamuit adj. (sdrdcie) poverty.al productiei . (indoielnic. to standardize. want. unsettled nesubscris adj. standard. 1.f.) rate.tariff level ~ de cheltuieli prevazute . net neutiSizat adj.cost standards ~ de dezvoltare economica . poor. unmerchantable.price level . standardization. neutrality ~ fiscala .(ace! sislem ds iinpunere. taskmaster.standard of living. needy. (a unui salariat.subsistence level ~ de trai . destitution 3. de musurd penlru viteza) (mar. output level ~ al salariilor .rate of consumption. unchecked. unmarketable. (lipsd) need. classified list.bankruptcy level ~ al preturilor . scale ~ acceptabil de calitate . unrated neto adv. rate setter/fixer.customs nomenclature nominal adj.t.minim al ucui pret . schedule ~ comercia! .level of economic development ~ de rezistenta . dubios) doubtful nesindicalizat adj. clear netaxat adj. unbalanced nesolicitat adj. unemployed idle neutraiitate s.f. straitened circumstances ~ dc bunuri competitive . normalization.{controluf) price iloor nod s. unsaleable. uncalled nesolutionat adj. uncustomed. 1.n.(al cursului actiunilor) resistance level . unsafe.wage floor -. (reguld) rule.scale of production.

unsecured note ~ de debitare . memorandum ~ de achitare/indeplinire a obli-gatiilor .(cu plata zilnicd conditionatd de mdeplinire) measured day work ~ flexibila . safety prescriptions/ regulations ~ tehnice .) (SUA) due bill ~ de creditare credit note ~ de debit garantata .notice of cancellation ~ de credit .note of fees ~ de plata .(a navei) handling rate ~ de operare a portului . (dr. cash note ~ de reinnoire . to give notice notificare s.n.bill (of costs).discharge rate. unloading/lading rate ~ de descarcare a navei . notarial notariats..debit note ~ de livrare delivery note ~ de onorariu . fin.credit note ~ de . job rate ~ de manipulare .acceptance specifications ~ de securitatea muncii ..labour safety rules. notice ~ de anulare .(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction ~ de asigurare provizorie -provisional note ~ de avizare .f. diplomatic note notifica v.whole-/riill-time work ~ nerigida .(a marfurilor) handling rate ~ de operare .) novation novatiune v.t. output standard ~ de timp .f.part-time work ~ pe gura de magazie .(dr.time standard ~ de transport . to notify.specifications for delivery ~ de procedura .rate of work. note.NOR-NOV 235 ~ de descarcare . notification.(mar.prompt note ~ de comanda . account.nava gata de incarcare" ..rate of production.(ofertd de remnoire a contractului de asigurare) renewal notice ~ diplomatic^ memorandum.order note ~ de confirmare/recunoastere a datoriei (corn.port efficiency ~ de pierderi admise .hourly rate ~ partiala .to smash the target notars.(in tone) discharge tonnage rate ~ de incarcare .notary public notarial adj. notary's office nota s.) hatch(way) speed norme de livrare .m.nava gata de operare" .flexible working hours ~ intreaga .loss allowance ~ de productie .rate of transport ~ fixata zilnic .to exceed/to top/to overfulfil the work a sparge ~ .) advice note ~ de avizare a scadentei .(prin care un bun prezentat drept garantie poate fi pretins de creditor ca plata a datoriei) secured note ~ de debit negarantata .stem note ~ de .notice of readiness nova tie s.standard specifications a depasi norma .) rules of procedure ~ de receptie .f.loose standard ~ orara . novatie .(corn. notary ~ public .loading rate ~ de lucru .

t.card security number ~ de serie/fabricatie .. to count (up).full name numerar s.cash in hand a plati m ~ . a socoti) to compute. only ~ daca este cauzat de . worthless. (dr.(la imbracdmmte) outsize ~ comerciai . (al unui ziar) issue ~ de identificare al contribuabilului (SUA) taxpayer identification number ~ de inregistrare . (la garderoba) check. to assign.n. fodder . to reckon nume s. (i/itr-m post) to place numire s. forage.) nullity.fictitious name .to order only ~ pierderea totala . (far a valoare) null.) no bid nud adj.f.serial number ~ de vizite — (facute de un reprezentant comercial clientilor sau potentialilor clienti) call rate ~ foarte mare .multiple (quantity) ~ par/cu sot .construed nullify numai adv. 1.(de la 10 la 99) double figures numara v. (intr-o functie) appointment. no pay ~ se cere . voidness.t.name of the payee by ~ la comanda .) constructive total loss only niimar s. nu platesc .) total loss only ~ pierderea totala prin interpretare (asig. mar.family name •. (la imbrdcaminte) size 3.null and void militate s. 1. of no value ~ si neavenit .available/spare cash ~ in casa .236 NU-NL'T nil adv. cash.) null 2. ready/effective money ~ contra documente -. number.de securitate al cardului .to pay in cash numerota v. to number. assignment.even number numere cu doua cifre .running number ".social .nullity in law ~ de fapt .corporal name.a! beneficiarului .(conditie de baza a contractului de salvare) (mar.f.unless caused ~. (despre o nava fdrd echipaf) bare nul adj.odd number ~ intreg . (incadrare intr-un post) placement numismatica s.n. to nominate.n.fictiv . mar.fractionar . numismatics. (inlr-o fiinctie) to name.t. style ~ de familie -.(asig. (cifrd} figure 2.fractional number ~ impar/fara sot . to number' (pugi'lile unui registru) to folio numi v. nomination. to appoint. invalidity "-' de drept . no ~ salvezi.s'. name ". (dr. numismatology nutret.(despre actiuni) (bur.} no cure.f. name of a firm/company ~ si prenume .registration number ~ de ordine .business name. (a calcula.actual nullity ~ de fond .substantive nullity ~ virtuala .n.prompt cash against documents ~ disponibil .whole number ~ multiplu .

produs) article.) to bind v. bond. goods ~ al asigurarii .) vicarious liability ~ consensuala .ultimate goal obliga v. impartial. {de activitate al unei societdti) object 3. object.) consensual obligation ~ contractuala .) deed poll ~ viitoare . (legala) (legal) obligation.(element constitntiv al activului patrimonial.0 obiceis. to coerce 2.(intr-un loc public) lost property ~ valoroase/de valoare .t. (scop) goal.n. (persoana care se obliga.insurable interest ~ al contractului .handicraft ..tax liabilities ~ reciproce . objective. item. to oblige/to bind oneself obligant s. (prin contract) bound 3. thing 2. creditor) obligee obligat adj.onus ~ solidara . (silit.prospective obligation obligatii fiscale . (a sili.) absolute liability ~ oneroasa .subject of an action ~ al proprietatii .subject matter insured ~ in rise . identificabil si mdsurabil.n. fair. binding obligatie s. (interes) interest 4.. design. (de studhi) subject (matter).) interest at risk obiecte de artizanat .financial liability ~ neconditionata .(dr.taxable article ~ al litigiului . 1.de familie . (persoana fata de care altd persoana se obliga prin contract.n.(dr.) bond ~ activa .(dr. to compel. 1. (deprindere) habit obiceiuri ale consumatorilor/tn materie de consum . compulsory. angajamente legate) ~ cedata unui delegat/mandatar (dr.) cross liabilities ~ sporite .) heirloom ~ desperecheate/disparate . (industrial) industrial unit/project ~ final .f. (a! wiei cercetdri) object. (mdatorat) obliged.odd-come-shorts ~ pierdute . obligatoriu adj.operative obligation ~ financiara . purpose 2. corporal sau incorporat) property asset (dr. (prin contract. to force.) joint and several obligation ~ unilaterala . aim. prin contract. 1.consumption habits obiect s. (de serviciu) duty ~ asigurat .valuables obiectiv adj.m.(cu dobdndd fixa) active bond .purpose of a contract ~ al impunerii . 1.(ale armatorilor in caz de coliziune) (mar. pi. (fin. indebted s. a constrdnge) to oblige.accrued liabilities obligatiune s. constrans) forced. obligatory.r. unbiassed s.(asig. (articol. object. (rdspundere) liability.f.m. debitor) obligor obligatar adj.(care se transmit din generatie in generatie) (dr. obligation.contractual obligation ~ executorie . compelled 2.(dr.

mtr-o perioadd data si la un pretfixat anterior. in anumite conditii. oferind astfel protectie impotriva mflatiei) index (-linked) bond ~ intersanjabila . poate fi schimbatd.) naked/simple/ unsecured debenture ~ convertibila .(rezultatd din reorganizarea unui concern) (SUA) adjustment bond ~ de stat .(de dobdnda) coupon bond ~ cu cupon zero .government bond ~ guvernamentala la purtator floater ~ indexata .(obligatiune a caret dobdnda si/sau pret de rambursare variazd in functie de un indice luat ca baza de indexare.(dr.(dar care oferd dobdnda mica) (SUA) deep discount bond ~ cu dobanda esalonata .lottery/prize bond.(SUA) first mortgage bond ~ cu optiune .(instrument de indatorare pe termen lung.(fdrd optiuni de convertire) straight bond ~ extensibila . inainte de o data specificatd) extendible bond ~ garantata prin alte titluri detinute de emiter-t .(care.savings bond ~ de reorganizare . cu alte titluri.238 OBL-OBL ~ -buldog — (emisa de societdti strdine pepiata Marii Britanii) bulldog bond ~ chirografara .(care creste gradual) deferred bond ~ cu dobanda fixa .Treasury bond ~ directa .mortgage bond .(obligatiune msotitd de dreptui de a subscrie.escalator bond ~ cu ipoteca prioritara .(pbligatiiine pe termen scurt care li oferd detindtorului optiunea de a o schimba cu o cantitate similard de datorii pe termen lung.(cu dobdnzi inalte oferite in compensate pentru bonitatea adesea scdzutd a emitentului) junk bond ~ cu valoare nominala indexata in functie de inflatie . care nu este garantat de o ipoteca asupra unor active) (SUA) debenture ~ guvernamentala . actiuni ale societdtii care emite imprumutui sau ale unei societdti mrudite) bond with warrant ~ cu premii prin tragere la sorti premium (savings) bond ~ cu rise mare . fdrd cupon anual) zero-coupon bond ~ cu discont — (vdndutd sub valoarea nominala) discount bond ~ cu discont mare .purchasing power bond ~ cu valoare nominala redusa (maxim 100 de dolari) baby bonds ~ de economii . la scadentd.(titlu emis pe baza de scant.interchangeable bond ~ ipotecara . (obligatiune municipald sustinutd prin veniturile proiectului finantat) revenue bond ~ cu cupoane . in loc sd fie platitd) convertible bond ~ cu castiguri .debenture bond ~ cu dobanda variabila .(emisa de autoritatea publicd si reprezentdnd creante asupra statului) government/state bond ~ de tezaur .(SUA) collateral trust bond ~ generala/negarantata .

callable bond ~ samurai .unified bond ~ yankee . 1. impediment. to busy 2. obstacle.(care ii oferd detindtondiii optlunea de a o revinde emitentului la valoarea nominala. to engage. corporation stock ~ municipala cu dobanda flotanta -floater ~ (municipala) garantata prin incasarea unui impozit . (despre muncd) odd ocupa v.(la beneficii in functie de rezultatele obtimste de firma emitentd) participating bond ~ pasiva . (barierd) barrier ~ fiscal . (a lua in posesie) to occupy. cea mai importantd reglementare fiind aceea a taxelor vamale) tariff barriers obtine v. drag. (un certificat.special tax bond ~ (municipals) pentru dezvoltare industrials (SUA) industrial development bond ~ neamortizabila/perpetua . to obtain. (comenzi.(cure nu are scadentd) irredeemable/perpetual/ undated bond ~ nominala . (a dobdndi) to acquire.bearer bond ~ municipala municipal/local authority bond. (un post) to occupy.(la care se plateste dobanda numai dacd existd profit) income bond ~ retractabila . (in mod ilegal/abuziv iin teren. fonduri) to raise. beneficii etc. n. occupier .(emisa in yeni pe teritoriul Japoniei de cdtre agenti economici nerezidenti) Samurai bond ~ simpla/fara conditii .currency bond ~ purtatoare de venit .(dintrun packet de obligatiuni care devin scadente in am succesivf) serial bond ~ la purtator .(emisa in dolari pe teritoriul SUA de cdtre agenti economici nerezidenti) Yankee bond obstacol s. (a angaja) to employ.) to secure. un brevet) to take out ocazional ad].t. occasional.(SUA) chattel mortgage bond ~ in contui dobanzii .registered bond ~ participativa . to come in.(obligatiune oferitd cdnd dobanda nu poate fi achitatd in numerar) interest bond ~ in serie .m. incidental. to take hold/possession of 4.OBL-OCU 239 ~ ipotecara mobiliara .(fdrd dobanda) passive bond ~ platibila in devize . (profit) to realize.(excedent al bugetului fiscal) fiscal drag obstacole netarifare .currency bond ~ platibila in moneda tarii in care a fost emisa . o locuintd) to squat ocupants. to get. (capital. to fill 3.(de platd) single bond ~ transmisibila .t.transferable bond ~ unificata/consolidata . inainte de matiiritate) retractable bond ~ revocabila .(ansamblu de mdsiiri prin care se impiedicd sau se limiteazd fluxiil international de mdrfiiri in scopnl apdrdrii pietei interne de concurenta strdind si/saii al echilibrdrii balantei de plati) nontariff barriers ~ tarifare — (ansamblu de mdsiiri care vizeazd fluxul de mdrfuri cu ocazia trecerii frontierei vamale a unui stat.

full employment ~ temporara .240 OCU-OFE ~ ilegal/abuziv . to present 2. fiind inlocuitori apropiati unui pentru celdlalt) composite supply ~ complementara . -.capital supply ~ de cumparare . referinte. {a licitd) to bid. servicii) to tender 4. 1.(punerea in circulatie de monedd noud de cdtre institutiile morietare specializate) money supply ~ de mostre gratuite .tender of delivery ~ de moncda . al unei locuinte) squatter ocupare s. probe etc.shipping bid ~ de valuta . (luare in posesie) occupancy. angrosistului) purchase offer.tender of payment ~ de preluare . a unei locuinte) squat ~ a fortei de munca . astfel incut acceptarea mtocmai de. (explicatii.employment ~ deplina a fortei de munca .reasonable offer ~ agregata/globala .trial offer ~ de plata . (angajare) employment 2.(oferta de doud sauf mai multe produse care sunt rezultatiil aceluiasi proces de productie) complementary/joint supply ~ concurentiala . (pentru furnizarea de mdrfuri. (licitare) bid.(prin mchiriere sau arendare) tenancy oferi v.to improve on smb.) to furnish ~ mai mult decat cineva . cdtre parti sd aibd . (a pune in vdnzare) to offer.(al unui teren. (ilegald/abuzivd a unui teren.m.supply of securities ~ de transport maritim . servicii) tenderer oferta s. offer. supply. taking hold/ possession 4. to exhibit.alternative offer ~ atractiva .t. (in plic inchis. termene etc. (a unui post) occupancy 3. to put up/to expose for sale 3. 1.{sub pretui pietei) underbid ~ avantajoasa de cumparare (pentru descurajarea altor ofertanti) preemptive bid ~ combinata .obiect. m conditiile unui anumit curs de schimb) foreign currency supply ~ efectiva — (oferta ce confine toate elementele unui contract .'s offer ofertant s.(disponibilitdti valutare care pot fi vdndute pe piatd. oferta de doud sau mai multe produse care satisfac acelasi tip de cerere. bidding. (de actiuni) tender offer ~ de livrar : .f.(oferta a unui produs care provine din doud sau mai multe surse ori metode de fabricatie. (licitanf) bidder. iar producdtorii a doud sau mai multe mdrfuri concureazd pentru utilizarea lor) competitive supply ~ cuprinzatoare/detaliata comprehensive offer ~ de capital .(situatie in care mijioacele de productie sunt limitate.(fdcutd furnizorului. offerer. pret. {pentru furnizarea de mdrfuri.f.(a unei societdti fdcutd actionarilor acesteia) takeover bid ~ de titluri financiare . la licitatie) ticket ~ acceptabila . (a face oferte pentru furnizarea de mdrfuri.attractive offer ~ avantajoasa . servicii) tender 2. 1. (a da) to offer.(cantitatea totald de bunuri economice disponibild pentru vdnzare la un anumit nivel mediu al preturilor intr-o perioadd determinata) aggregate supply ~ alternative .

pe care doreste so. labour exchange. first mate/officer. sealed tender ~ incruci^ata .(de actiuni comune) initial public offer ~ secreta/ilicita . (birou) office.(procedura bursierd care constd m oferta de scliimbare a actinnilor unei societati contra titlurilor altei societati} offer for exchange of shares ~ publica initiala .sample offer ~ la pret scazut . oligarchy oligopol s.n.banker's clearing house ~ de scont . (forma a pietei cu o concurenta imperfectd.post office oficiul fortelor de munca employment agency/bureau.situations vacant. bureau.m.cross offer ~ insotita de mostre . sellers' monopoly ~ instituit prin coluziune .blind offer ~ pentru inceperea negocierilor -tentative offer ~ publica . sd rdscumpere. (sediu al unei firme} office.verbal offer oferte comune .acceptance house ~ postal . actiunile pe care acestia Ie detin) takeover bid ~ publica de schimb .(care depdseste cerered) excess offer.n.public offer ~ publica de cumparare .n. sellers over ~ fara angajament free offer ~ ferma .customs officer ~ secund . (master's) mate oleoduc s. la un pret superior celui cotat la bursa. o controleze.patent office ~ de cliring .(procedura prin care o societate propune in mod public actionarilor unei alte societati.firm offer ~ m bloc .to make an offer a retrage o ~ . impundndu-si conditiile de vanzare-cumpdrare pe piata bunului respective oligopoly.n. job center ofiter^.block offer ~ inchisa .OFE-OLI 241 valoarea unui contract mcheiat) actual supply ~ excedentara . acesta fiind oferit de mai multi producdtori-ofertanti) oligopsony . pipe-line oligarhie s.to withdraw an offer oficiu s.(stabilite prin coluziune. mate ~ de vama . simuldnd o falsa concurenta) common pricing ~ de serviciu . (sistem depiatd in care un numdr mic de firme mart asigurd cea mai mare parte a ofertei unui anumit produs.collusive oligopoly oligopson s.mercantile marine officer ~ de punte — (la navele comerciale) deck officer.(coluziune. unde un numdr mic de firme mari solicitd cea mai mare parte a unui bun.low offer ~ nespecificata . (agentie) agency ~ de brevete .clearing house ~ de cliring bancar .f. intelegere secretd a mai multor firme care sunt oficial in concurenta) level/collusive tendering ~ speciala — (de produse la preturi scdzute) special offer ~ verbala .(la navele comerciale) chief mate/officer.(la licitatie) ticketing. officer ~ de marina comerciala . (al unei administratii) office. help/hands wanted a face o oferta .

homo oeconomicus oneros adj. to meet onorariu s.) dealings for a fall ~ a la hausse . a actiona un utilaj) to operate.de masa . descdrcare.(incdrcare.(servicii bancare standardizate destinate piibliculiii) volume (banking) business ~ de swap prin substituire de obligatiuni .economic operations ~ financiare . burdensome onora v. (financiard. marfuri) covering transaction ~ de arbitraj switch . (neretribuit) honorary opera v.f. fee.titluri.(operatic de schimb intre o valuta forte si iina de cUring. (a manipula. bursiera) operation.commodity futures . descdrcare. ci la o data ulterioard. 1. 1.noncash transactions ~ la termen . achizitiondndii-se ceea ce trebuie livrat la o data ullerioard . (o cambie. operation ~ de marfuri .(incdrcare.(bur. (calciil) calculation. transformarea nefdcdndu-se prin intermediul mdrfii) switch ~ fara profit sau pierdere .) trader operatic s.even deal ~ fiduciara .(bur. manipiilare. 1. transbordare) portwork operatii a la baisse .) market maker ~ independent . stivuire) cargo work ~ defectuoasa .businessman ~ -reclama — (care poartd pancarte cu reclame prinse in fata si pe spatele sail) sandwich man omul economic . (a incdrca sail a descdrca o navd) to operate operare s. work.(bur.t. un cec etc.(tranzactie bursiera prin care livrarea sau piata valorilor mi are loc in ziua incheierii tranzactiei. speculation.leasing operations '. efficiency.fiduciary transaction ~ portuara . onerous. stock market trading ~ de leasing .m.n.dealings for cash ~ in virament .f. operative.) to honour.) dealings for a rise ~ bancare . man ~ de afaceri .(pe cont propriu) (bur. (hicrare) operation. efficacy operator s. to manipulate 2. effective. reckoning 3. devize.financial operations ~ in numerar . deal ~ cu prima — (tranzactie bursiera in cadrul cdreia iina dintre parti isi rezervd dreptui de a abandona piata in schimbul platii iinei s lime fixe achitate in avans.f.OM-OPE oms.stock exchange transactions.) substitution (price) bond swap ~ economice . niimitd prima) premium deal ~ de acoperire . transaction. pay ~ de angajare . efficient operativitate s.(fin.(tranzactie la bursa de valori sail de marfuri prin care se creeazd o acoperire in vederea executant angajamentelor asiimate. (de onoare) honorary. operator ~ care face piata .(]->entru un avocat) retainer onorific adj.(a mdrfiirilor) faulty operation operativ adj.economic man. fixatd anterior) foi"ward transactions/dealings ~ la termen cu marfuri .banking operations ~ bursiere . honorarium.t. of honour 2. m. action 2.

f.(studierea fiecdrei etape din fabricarea unui produs in scopul reducerii costurilor de productie. (a intrerupe) to interrupt. opportunity opri v. (drept contractual de a cumpdra sau de a vinde prin bursa de optiuni.f.forward exchange/deals ~ valutare la vedere . to stop. metale pretioase etc. (intrerupere) interruption ~ a functionarii .stock-ratio optimization ~ a valorii .on-the-money option ~ cu pret de exercitiu inferior cursului pietei .OPE-OPT 243 ~ la transportui de marfuri (mcdrcare.(ordin cdtre broker de a vmde actiunile care scad sub o anumitd valoare) (bur. un anumit volum de marfuri. opportune.f. la o data si un pret fixate anterior.de apel/cumparare .(a mdrfii de cdtre furnizor dacd cumpdrdtond este insolvabil) stoppage in transitu optimiza v.{care poatefi exercitatd oricdnd inainte de sfdrsitui exer-citiului) American option ~ cu pret de exercitiu identic sau apropiat cursului pietei . optimization ~ a raportului dintre stocuri .to cease payments oprire s.(unui utilaj din cauza uneipene de curent) outage ~ a pierderilor . stoppage.t.(tranzactie bursierd cu plata imediata) spot transaction ~ speculative .speculative operations ~ valutare . stop. well-timed oportunitate s.) stop loss ~ in tranzit . (a incetd) to cease. descdrcare. in conditii stabilite anticipat. dreptui unui investifor de a-si schimba obligatiunile convertible sau certifica-tele de optiuni contra titluri de valoare. fdrd a afecta calitatea acestuia) value engineering optiune s.t. to break ~ platile . to discontinue. devize sau actiuni.foreign exchange transactions ~ valutare la termen .f. in cadrul unei emisiuni de valori mobiliare. stivuire) handling procedure ~ la vedere . ceasing. to optimize optimizare s. call-of-more option ~ a vanzatorului de a dubia -(pptiune care ii da drept vdnzdtondui sd vdndd un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) seller's option to double.in-the-money option ~ cu pret de exercitiu superior cursului pietei .spot exchange/ deals operational adj. dreptui bdncilor participante de a-si mdri portofoliuJ) option ~ a cumparatorului de a dubia -(pptiune care u da drept cumpd-rdtorului sd cumpere un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) buyer's option to double. transbordare. metale pretioase. put-of-more option ~ acoperita (contract de optiune garantat cu actiunile unui titlu de valoare suport) covered option ~ americana . timely. {incetare) cease.out-of-the-money option . operational oportun adj. discontinuity.(optiune de cumpdrare a unui activ la un pret de exercitiu specificat} call (option) .

(care da drept fie de cumparare. optiune care da drept deopotrivd de cumparare si vanzare) put-and-call/double option.(la radio si televiziune.(imitate de masura a timpului de lucru) man-hour ore de birou/serviciu . order ~ al agentului de Tncarcare . hourly s.trade town ~ de frontiera . standard time ~ -om . in SUA. hour.. timetable ora$ s.. ca alternativd la lichidarea ei) (dr.n.. extra work ~ suplimentare obi§nuite/normale regular overtime ordin s.) company town ~ maritim .official hour.{care nu poate fi exercitatd inainte de sfdrsitui exercitiu lit i) European option ~ in devize .) order at best ~ de eliberare a marturilor antrepozitate .fixed-working hours ~ lucratoare/de productie .stock exchange order ~ de cumparare .(bur.warehouse order .) market order ~ de administrare .day-to-day option ~ tripla .peak/rush/throng hour ~ locala .maritime/seaboard/seaside town ~ -satelit . straddle ~ europeana .office/official liours ~ de lucru .(care este o optiune dubid plus alte optiuni combinate) triple option.f.(bur. furnizare de cdldurd etc. strap ~ unica .(imitate de masura a duratei de stationare a navei pentru operare) (SUA) ship hour ~ oficiala .working hours ~ suplimentare .244 OPT-ORA ~ de plata .(programul de lucru in magazine si biroiirl) business hours ~ de lucru normate . town.n. (program) schedule.(dependent economic de un oras mat mare) satellite town ora s. time ~ de Tnchidere . fie de vdnzare) single option orar adj. (pentru a sustine cursul) supporting order ~ de cumparare in conditiile cele mai avantajoase .(stelaj.overtime (work).currency option ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta . overwork.{mar. orice oras) city ~ comercial .closing time/hour ~ de maxima audienta .(pentru o politd de asigurare) settlement option ~ de vanzare . (in Anglia.) administration order ~ de bursa .frontier town ~ dependent de o intreprindere (pentru locuri de muncd.) order to buy.(care nu are acoperire in titluri de valoare) naked option ~ dubla/mixta .local time ~ -nava .{corn.(bur.(optiune de vdnzare a unui activ la un pret de exercitiu specified!) put (option) ~ descoperita .(a unei societdti insolvabile. pentru publicitate) prime time ~ de vara . hour.n.summer time. oras mare.) cash order ~ de a cumpara sau de a vinde la pretui pietei .) broker's order ~ cu plata in numerar . (SUA) daylight saving time ~ de varf.

delivery order.executive body ~ financiar . diagram organiza v.') open order ~ legat/conditionat .statutory order '.(in caz de faliment) receiving order ordonatorA'. (prezentatd in scris) order paper ordonanta v. (fin.writ of possession ~ de punere sub sechestru . care va plali la intervale regulate impozitcle si datoriile titulamlui de cont) standing order ~ simultan — (de cumparare de actiuni peste pretui pietei si de vanzare imediatd la acelasi prel pentru a Simula activitatea pe piata bursiera) matched order ~ vamal de transbordare transshipment pricking note ordine s. to organize organizare s.order/business of the day. (dr. table of organization. device.(a unor conturi.de blocare . (serviciu de consultantci pe .) order to sell.f.f.t. authority ~ de conducere .ORA-ORG 245 ~ de tncetare a platilor .payment order. order.t. agregat) mechanism.(bur.(ordin de cumparare executable prin utilizarea prodiisniui vdnzdrii de titluri determinate) (bur.) ship's/freight release ~ de plata .) decree. organization chart.f. autoiitafe) body. (/uridicd. writ of attachment ~ de vanzare . (mar.) contingent order ~ limitat — (ordin de tranzactionare in limitele imei anumite jluctiiatii a cursurilor) (bur.(dr. (organizatie.(bur.) garnishee order./n. departmental organization ~ ierarhica .} limited order ~ permanent .order of payment. unit 2.f.legislative body organigrama s.order to transfer ~ deschis . to pass for payment ordonanta s.) restoration of goods taken in distraint ~ de sechestru .managing body ~ de control .(ordin de plata dat de cdire un client bdncii sale.control authority ~ executiv .(ordin de tranzactionare valabil pdnd cdnd este execntat sail anulat) (bur.(dr.order of priority ~ de zi .n 1.) time order ~ de virament .financial body ~ legislativ . selling order ~ de vanzare sou cumparare la termen .) to order. flow-process chart. distress warrant. organization ~ a conducerii intrqirinderii management engineering ~ departamcntala/pe servicii. (dispozitiv. sequence. (mandat postal) money order ~ de plata simplu/neconditionat unconditional order ~.) organization and methods.de ridicare a sechestrului . succession ~ a prioritatii .(ordin cdtre bancd pentru blocarea unui cec) stop order/payment ~ de livrare . agenda. pay order issued ~ de punere in posesie . ordinance ~ cu putere de lege . order for payment/to pay. principal organ s. a unor fondiiri) stop order ~ de plata .line organization ~ si conducere a productiei production control ~ si metode ~ (man. financiara) order.

246 Idngd conducerea unei firme) systems and procedures organizatie s.(tip de organizare in care autoritatea manageriald nu se transmite pe scard ierarhica) flat organization organizational adj. organizational .f.(man. body ~ -corespondent . association.nonprofit corporation ~ orizontala .) flexible organization ~ nonprofit . society.(institutie financiard care presteazd servicii pentru altd organizatie financiard') correspondence ~ flexibila . organization.

steel ~ aliat .n.stainless steel ~ turnat .n. steelworks .(pe 5-10 ani} planning horizon otels.alloy steel ~ -balot/de bandaje .y. direction. steelworker otelarie s.cast ingot/steel otelar. horizon ~ de planificare .ORG-OTE orientare s.hoop iron ~ calit . 1. orientation.hardened steel ~ inoxidabil .f.f. guidance 2. (a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) targeting ~ profesionala .w.vocational guidance orixonts.

90 sau 100 de cuvinte) (dr.s'.f.general-puipose pallet paletizare s.n. cargo platform/stage/tray ~ de depozitare .operating data ~ de functionare .advertisement hoarding papetar s m.malicious damage paleta s.stevedoring pallet ~ specializata .(a bunuriior navei) (mar. (magazin) stationer's shop par adj.) quotation board ~ publicitar . (mar.n.material/property damage ~ prin aruncarea peste bord .la bursa .f. block. (avizier) board ~ de afise .f. (defectiune.(bur. stock . utilaj.) lot. (cu sot) even paradisA'.) pagini galbene/nationale .) folio ~ produsa de raufacatori .f.broken/job/ odd lot ~ mare de actiuni .(ciimpdrat sail vdiidut de un singur investilor) line ~ principal de actiuni .m. prejudice. special-puq^ose pallet ~ universala . circa 100 de actiuni.damage by fire ~ prin manipulare . (pierdere) loss ~ accidentals .p packet s. (plat forma mobila folositd la manipularea unor mdrfuri) (mar. page ~ dactilografiata .n. panel.accidental damage ~ materials .) damage by jettison ~ prill contaminare .(anuar care cuprinde adresele tuturor institutiilor fi societdtilor comerciale) yellow pages paguba s. (refugiu) haven ~ fiscal — (tard care oferd reduceri importante de impozite) tax haven paradox s. stationer papetarie s. pallet operation pana .warehouse pallet ~ de stivuire .f.f. parameter parametri de exploatare .(pentru actiuni.panic/flurry on the stock exchange panou s.controlling interests pagina s.(bur.bill/poster hoarding ~ de cotatii . parachute . damage.damage done/incurred pallet. (articole) stationery 2.f.n.economic paradox parametru s./.' (de marina.operational factors para§uta s. pack.damage by handling ~ prin poluare cu titei . mecanism) breakdown.incomplet de actiuni .failure of electricity panica s.) palletization.oil-pollution damage ~ produsa/ocazionata . pentru obligatiuni reprezintd o valoare nominalu de 1000 USD) (SUA) round lot ~ de actiuni . packet ~ complet de actiuni . avarie) failure ~ de curent .(a unui document. package. \.(a unor mdrfuri) damage by contamination ~ prin incendiu . panic . cu 72.purpose-made pallet. paradox ~ economic .

to run through parcurs s. {care revine cuiva) share.party entitled ~ in litigiu .aur/metalica . covenanter ~ indiviza .n.) contra . to bet. fragment 2.mileage paria v. run. redactat de unii manager! pentru ei insisi.rolling stock depot. {bucatd) piece.concerned party.t.f. to wager. partner.truck fleet ~ de vagoane .prejudiced party ~ semnatara .(fractiune din capitalul unei societdti cu rdspundere limitatd.fixed parity ~ glisanta . to parcel (out). plot.248 PAR-PAR ~ de aur — (tip de contract de mimed.) parity. (a unui po:-t cu normd intreagd intre dot angajati cu normd redusd) twinning ~ a postului .i./n. contractor. {intr-o tranzactie cu titluri de valoare) (fin. to plot parcela s. portion. {data in arendd unei familii) allotment parcurge v. (documented to go over. lot.n.party to a dispute ~ prejudiciata . waggon yard/park parcela v. privy ~ in cauza .(modalitatea de a impdrti o slujbd cu normd intreagd intre doi sau mai multi angajati cu normd redusd) job sharing ~ a timpului de folosire . to lot (out). bet ~ mutual-pan mutuel partajare s. 1. par of exchange ~ de schimb intrinseca/metalica mint par/parity of exchange ~ fixa .f. 1.empty haul ~ in mile . part.t.gold parity ~ de schimb . {dr. wager.) party ~ adjudecatara .{inchiriere simidtand de aparate si utilaje mai multor clienti in timp partajat) time sharing parte s. care prevede importante compensatii materiale in caz cd ar fi demist) (man.(rata de schimb a doud valute calculatd prin raportare la o a treia) indirect parity pariu s.party at fault ~ in drept .) golden parachute pare s. (loc de stationare a autovehiculelor) car park.share in coownership ~ interesata . 1. parcel. party to a contract.gliding parity ~ indirecta . stock. (o distanta) to run. sharing 2. to cover. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass 2. (totalitatea autovehiculelor de care dispune o imitate) fleet. lot. (cursa) haul ~ gol/fara incarcatura . (a miza) to gamble paritate s.f.f.party to a case ~ in culpa .signatory ~ sociala . par ~ a puterii de cumparare purchasing power parity ~ . associate.n.{la licitatii) purchasing party ~ asigurata .insured party ~ civila --plaintiff ~ contractanta . (o lista) to look down.exchange parity. (fin.contracting party. park ~ de autocamioane . reprezentdnd contravaloarea aportuhn iinui asocial. party concerned. parking place 2. 1. care li conferd anumite drepturi si responsabilitdti in cadrul socieldtii respective) share partener^.

service passport ~ pentru marinari .profit sharing ~ optionala a salariatilor .} stowaway ~ de clasa turistica . licence patenta v. (/oc) game ~ de solduri -job lot ~ normala de marfuri .tourist-class passenger ~ in tranzit .) employee involvement/participation ~ directa . patrimonial.seaman's passport ~ turistic . certificate of health/pratique ~ de sanatate cu mentiune .f. salient feature ~ a unei activitati -job characteristic partida s. (de marfd) parcel/lot of goods.?. characteristic (feature).(bur. private particularitate s.n. tin interes) concern ~ a salariatilor — (termen general pentru a defini modalitdtile prin care angajatii pot participa la conducerea societdtii in care lucreaza) {man.short-term/quick liabilities ~ sub forma de depozite . waterway pasibil adj.t.(utilizat pentru a calcula lichiditdtile unei band) eligible liabilities ~ curent .business partner parteneriat^. passenger.(mar. passivity. licensed patenta s.PAR-PAT ~ care iese din firma . {la o afacere.net liabilities ~ pe termen lung .) clean bill of health patrimonial adj.) bill of health. patent. partnership participare s.) touched bill of health ~ de sanatate curata/fara mentiuni (mar. part(ial)ly pasager s. (mar.m. 1.long-term liabilities ~ pe termen scurt .f. resistance ~ a consumatorilor . to licence patentat adj.(cota-parte a fiecdrui asocial) partnership share ~ majoritara .majority interests ~ minoritara . partial adv. proprietary. 1.f.contingent liabilities ~ net . navigation/ship channel.minority interests particular adj. consignment 2. batch.f.n. passport ~ de serviciu .carload lot partial adj. participation. licence.consumer resistance pasaport^.tourist passport patent s.(metodd prin care li se oferd angajatilor unei societati posibilitatea de a cumpdra actiuni ale firmei respective la un pret mai scdzut decdt cursul pietei) employee share option participatie s.) liabilities ~ acceptabil . patent(ed)./?.) regular lot ~ vagonala de marfuri . (cont.f.direct hand ~ la profit .clandestine passenger.f. (de) liable to pasiv. sharing.deposit liabilities pasivitate s. (forma de asociere) partnership 2. (intr-un vehicul public) fare ~ clandestin .f. (de navigatie) fairway. certificate ~ de sanatate . (la capitalul unei societati pe actiuni) share ~ a asociatilor .current liabilities ~ neprevazut .outgoing/ retiring partner ~ de afaceri . patent. to patent.transit passenger pasa s. n. peculiarity. real .(mar.

t.overleaf.n.t. pecuniary. to respite. employer.250 PAT-PEN patrimoniu s. to pauperize. linen peprep.t.tarpaulin canvas panzeturi s.f. loser pagubi v.per ton ~ uscat . grace ~ de iuta/de sac . to beggar pavilion s. mar.packing cloth/linen ~ de doc . respite.n. fuel/black/buming oil paguba$ s.per day.m.(la bord) aboardship.foreign flag ~ vamal . (mar.for one's own account ~ credit .f pedology.i.on credit ~ luna — per month. on the back ~ zi . reprieve.national flag/colours ~ strain .zi lucratoare .plough land pasui v. pauperism pauperiza v. to grant smb. to lose v. to impoverish. ashipboard ~ om-ora . (pentru mcdicarea unui contract) forfeit. per mensem ~ mare — (in timpul navigutiei) (asig. (prin vdnzarea de rnarja de calitate inferioara) to fob off pacura s.n. sacking. per ~ an—per annum ~ cap de om/persoana -per capita ~ comanda . penal penalitate s.market penetration panza s. proprietor. (albituri) white goods. monetary pedologie s.f. moneyed. (a amenda) to fine penalizare s. to penalize. delay. patrimony patron s. boss patronat s.company/house flag . (mosie) estate ~ arabil . penetration ~ pe piata .per man-hour ~ riscul destinatarului . cloth -.) flag ~ al navei .m. jute canvas ~ de prelata .f. (camp) field.drill ~ dc in .national . (proprietate) land.f. to reprieve.flag of convenience/ necessity ~ de armator . linen. (association of) employers pauperism s.cont propriu .) at sea.customs/revenue flag pacali v.f. pi. per diem .(despre twine} bespoke .(in mdsura in care starea timpului o permite) per weather working day pecuniar adj. (impusd de sinsiicat membrilor care mealed regulile .consignee's risk ~ tona .(pentru confectionarea sacilor de marfd) sackcloth. (referitor la mdrfurile in expeditie) afloat ~ nava .n.n.(fblosita la confectionarea prelatelor) flax canvas/linen forfeiture penaliza v. patruiidere s. (sol) soil. to cause/to do damage to pamant s.t. a delay pasuire s.de ambalaj .f. (teren) ground.registry ~ avantajos . penalty.t. soil science penal adj.burgee ~ de comert — (arborat de navele comerciale) merchant/trading flag ~ de companie .ashore ~ verso .f. (amenda) fine. penalization. 1.

PEN-PER 251 acestuid) fine 2.ite) to levy. pending. to superannuate pensionar s.r.t.exploration lease ~ petrolifer . pension. outdated. hazard.t.(bur.disablement/disability pension ~ pentru limita de varsta .state pensioner ~ in activitate semiretired person pensionare s. to retire (upon a pension). pensionary. period ~ analizata .retirement on account of age/pension. (a unui functionar sail a unui militar) retired pay ~ alimentara . mandatory retirement pentrvi prep.m. danger.) period under review ~ de amortizare . danger to navigation/shipping ~ natural .natural danger perima v.f.n.alimony ~ de invaliditate/pentru incapacitate de munca . to collect. out-of-date. to grant a pension. (dr. scarcity.(fin. (in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale) retention money ~ contractuala .m. pi.navigational danger. abeyant. (rise) risk ~ de intrare pe piata . undecided.on-cycle .(cdnd se stationeazd la dand peste termenul stabilif) dockage penalty pendinte adj. (dr.(despre tranzactii care urmeazd afi pidtite in urmatoarea zi de decontdri) (bur. area ~ de explorare .payoff period ~ de conversie a stocurilor .f.to be pensioned off.r. to superannuate v.) to lapse.(la fondul de pensii.f. pensioner. perimeter.(timpul mediu necesar pentru a convert! materiile prime in produse finite si pentru a Ie vinde) inventory conversion period ~ de functionare efectiva . (de impolite) (tax) levy perceptor s. peril. to gather. superannuation ~ pentru limita de varsta .f.f.) lapsed perimetru s.(rise pe care si-l asumd o firmd cdnd pdtrunde pe o piatd noud) threat of entry ~ de navigatie . to become out-of-date perimat adj. to go on pension. contributia nefiind pidtitd de salariat. tax collector/gatherer perfecta v. obsolete.) for the account penurie s. 1. superannuation. (un contract. outstanding a fi ~ .po7. to retire (upon a pension) a scoate la ~ . un acord) to conclude pericol s.eamings--related pensions a ie§i la pensie . (chine sail arendd excesivd) to rack percepere s.n. to be/to become out-of-date/obsolete/superseded 2.oil(-producing) area perioada s. for ~ numerar . ci de firmd) noncontributory pensions ~ raportate la salarii .life pension/annuity pensii necontributive .t.old age/ retiring pension ~ viagera . to pension (off). 1.contract penalty ~ pentru cheiaj . (im. penury.to pension (off) pensiona v. retirement. superseded 2.to be in abeyance pensie s. shortage percepe v. retiree ~ de stat .) for money ~ ziua de lichidare .

vamal de eliberare a marfii din depozit . permanent.loading permit. entry out . (mar.(a navei) sailing permit ~ de ridicare a marfurilor .(fdra plata taxelor vamale) (mar.de reaprovizionare . warehouse keeper's order' release ~ vamal de incarcare .(conditie de navlosire) (mar. shipping bill. authorisation.) always afloat •.n. grace period ~ de inactivitate .) bill of sufferance.fishing licence ~ de plecare .subscription period ~ de tranzitie .trial period. (de incarcare. permit to unlade ~ de export .navigation permit ~ de pescuit .export licence ~ de iesire sau de intrare in doc -dock pass ~ de imbarcare .de stagnare .) land/landing order .period/days of grace. un contract etc.outage ~ de maturitate .warehouse withdrawal permit. allowed.landing permit ~ de descarcare . release for shipment ~ de libera trecere safe-conduct ~ de livrare a marfli freight release ~ de marfuri antrepozitate .(a marfurilor) bond/cartage note ~ de transbordare .discharging permit.(mar.) dandy/pricking note ~ vamal de descarcare .(timpul dintre comandd .) release ~ de aprovizionare .always afloat or safely aground ~ in stare de piutire sigura .tran(s)shipment delivery order ~ de tranzit . licence. always ~ in stare de piutire . {de liber a trecere) pass.in stare de piutire sau esuat fara pericol .) victualling bill ~ de cabotaj — (cu scutire de taxe vamale pentru provizii) (mar. cambii) tenor ~ de proba .y.(din depozit) demand pass. transire ~ de conducere auto -driving licence ~ de debarcare .always safely afloat permis adj. permanently. permitted s.transit permit ~ vamal customs permit.(intr-o tard strdind) work permit ~ de navigatie .slack period ~ de subscriptie .(a wiei. perishableness permanent adj.tax holiday '-.252 PER-PER ~ de gratie .) dandy/pricking note ~ de munca . perishable perisabilitate s.(mar. livrare) replenishment lead time ~ de recuperare a investitiei payback period ~ de scutire de impozite .transition period ~ medie de colectare . (a unui angajat) probationary period .(yaloarea medie a conturilor de creante exprimatd in zile) (Jm. descdrcare etc.f.) jerk/jerque/stamp note.(mar.) standing adv.shipping note ~ de incarcare .) average collection period perisabil adj. permit. (despre un comitet. perishability. pass of goods ~ de scoatere din vama . permit to lade.

allottee ~ careia i se face o oferta .n. qualified/trained staff ~ care nu are dreptui la ore suplimentare .offerer.) nominee ~ foarte importanta .f.casual ~ care acorda autorizatii/licente licenser.skilled personnel.) perpetuity persoana s.(actiuni.managing staff ~ de exploatare/deservire . (individual) individual.natural person ~ fizica sau juridica care incearca sa obtina controlul asupra unei societati . individual ~ angajata permanent-jobholder ~ angajata temporar .supervisory personnel .n.PER-PER 253 ~ vamal special .(de impozite etc. (particular) private s. (flux de plati viiloare egale estimat sd continue vesnic) {fin.(intr-o functie) appointee ~ oficiala .outdoor staff ~ de conducere .) exempt personal adj. platform ~ de sosire .arrival platform perpetuitate s.operating personnel ~ de supraveghere . to allow peron s.office/ clerical staff calificat .odd hand/man ~ care face o oferta .) (corporate) raider ~ fizica sau juridica desemnata sa administreze tranzactiile de actiuni ca titular .f. corporate body. body corporate.private person ~ scutita .official ~ particulars . personal.legal/juristic(al)/artificial/ fictitious person.(in urma unuipartaj) distributee ~ cu semnatura autorizata pe cec cheque signer ~ decedata fara testament . licensor ~ care da cu chirie sau in arenda lessor ~ care face munci ocazionale .defaulter ~ care preia ilegal un teren .(prin cumpdrarea masiva §i brusca de actiuni) (bur.intestate ~ deposedata ilegal . legal entity.t.leviable person ~ in cautare de solduri/ocazii bstrgain hunter ~ juridica .offeree ~ careia ii revine o parte .(de descdrcare a mdrfurilor perisabile mainte de controlul vamal) (mar.claim-jumper ~ care renunta .exempt personnel ~ cu serviciu exterior .exempt personnel ~ care nu beneficiaza de vechimea in munca . mdrfuri) (bur.(unei investitii) risk taker ~ care nu isi indeplineste obligatiile/ angajamentele .disseisee ~ fizica . to permit. person. offerer ~ care ia in posesiune ilegala disseisor ~ care Tsi asuma riscul . (client al unei band) corporate customer ~ numita . staff ~ administrativ/de birou .(la un drept) disclaimer ~ care supraliciteaza .) short ~ careia i se aloca actiuni/titluri de valoare . personnel.very important person ~ impozabila .) request note permite v.improver upon an offer ~ care vinde fara acoperire .(astfel meat proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) {bur.

in cash. over. (balene) to whale pescuit s. fishing cutter/vessel pescaj s. (mineral) oil.f. petrodollars petrol s.freeboard draft/draught ~ de exploatare . oil-carrying ship/vessel . allowable draft/draught ~ de bord liber ./.clerical personnel ~ imbarcat/navigant .(formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric mcepe cdnd incdrcdtura trece de balustrada navei) (mar. (cherhana) fishery pescui v. (de coasta) shoreman pescarie s.deep draft/draught.permanent/regular personnel ~ portuar . oil. (piata de peste) fish market 3. pi.cargo draft/draught ~ de nava neincarcata . (cu unditd) angler. (cu traulul) to trawl. applicant.to submit an application petitionar s.redundant personnel. (cu unditd) to angle. light draft/draught ~ de plecare . pelagic fishing ~ oceanic/in larg .m.f. petition. deadwood ~ tehnic .254 PER-PET ~ de teren .sailing draft/draught ~ de plina mcarcare .easy draft/draught. 1.n. (SUA) draft ~ admisibil . (produse) fish 4. inshore fishing/fisher}7 ~ de balene . petrochemical petrochimie s. service draft/draught ~ de mcarcare . to fish. tank ship/vessel.river fishery ~ industrial . above ~ balustrada navei .) over ship's rail ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) (bur.m.f.whale fishery.deep-sea fishery/ fishing. urmat de plata in rate) down petitie s. whaling ~ fluvial .season fishing peste prep. above par pesin adv. (pescuit) fishing 2. (cu ndvodul) to seine. pelagic fishing ~ pe platoul continental . personalty ~ juridica .no-load draft/draught. heavy draft/draught ~ proiectat . petrochemistry petrodolari s.operating draft/ draught.seafaring personnel ~ permanent .commercial fishing ~ costier .offshore fishery ~ prin traulare . fisherman.) draught.permissible draft/ draught.m.port personnel ~ supranumerar . solicitor petrochimic adj.coast(ing) fishery.full-load draft/draught ~ in balast .legal status "< pescador s. fishing.n.f. fishery ~ comercial . (mar. application a face o ~ . in ready money. petroleum.n. (oil) tanker. (in special despre un avans.. s. reduced draft/draught pescar s.n. naphtha ~ brut — crude petroleum/oil/naphtha petrolier adj. petroleum carrier/ship/tanker.) supra pari.fishing trade ~ maritim .designed draft/draught ~ redus ..marine/sea fishery.technical personnel personalitate s.ballast draft/draught ~ mare . petitioner.field personnel ~ functionaresc .(fish) trawling ~ sezonier .n. (negot) fish trade.

(piata pe care vdnzdtorii pot exercita presiuni asupra cursurilor. (cereale-petrol) grain tanker ~ de benzina .competitive market controlata/inchisa . superlarge/supersize tanker ~ de tonaj mare .acceptance market ~ a bunurilor si a serviciilor .m.wholesale market ~ calma easy/quiet market ~ captiva — (grup de consumatori care nu pot evita activitdtile publicitare.inshore oil-tank ~ de produse albe .black products tanker.coastal tanker. dirty ship/tanker ~ de tonaj foarte mare .(fin. market ~ a acceptelor .PET-PIA 255 ~ combinat .(piata pe care cumpdrdtorii pot exercita preshini asupra cursurilor. de marketing sau nu an de ales intre mai miilte oferte) captive market ~ cenusie . (pentru incercat titrul aliajelor de metale pretioase} touchstone piata s. refined products carrier ~ de produse chimice .) seller's market ~ activa .ocean-going tanker ~ . petrocurrency pfund s.f. inshore oil-tank ~ de cabotaj mic ..mamut" .gasoline carrier/tanker ~ de cabotaj . (imitate de mdsurd pentru greutate) pound piatra s.. oil(-bearing) petrovaluta s. fin. astfel meat nivelul cotatiilor sd scada) (bur.intermediate tanker ~ de titei .one-man market .credit market ~ a cumparatorului .general-purpose/versatile tanker petrolifer adj. insa cu preturi mari datoritd ofertei scdzute de mdrfuri.active/lively/brisk market ~ angro/generala .white products tanker. clean products ship/vessel.a fortei de munca .call market ~ a navlosirilor si a Tnchirierilor charter/chartering market ~ a noilor emisiuni (piata actiunilor societdtilor devenite publice recent) (bur.large crude carrier.goods and services market ~ a creditelor .) buyer's market ~ a emisiunilor .(peste 400000 tdw) ultralarge crude carrier ~ oceanic .(peste 160000 tdw} very large crude carrier.tanker-container ship/vessel ~ universal .} grey market ~ concurentiala .} new issue market ~ a petrolului oil market ~ a produsului .chemical tanker ~ de produse negre .) issue market ~ a factorilor de productie .factor market .product market ~ a scontului neoficial . large capacity tanker ~ de tonaj mediu .f.f.portcontainer . astfel meat nivelul cotatiilor sd creased) (bur.(petrol-minereu) oil-ore carrier.(fin.crude oil carrier/tanker ~ .) open discount market ~ a vanzatorului . piata in cadrul cdreia handle dintr-un sindicat de garantie si plasament si intermediarii jmanciari cumpdrd titluri in bloc} (corn. (mdrfuri m vrac-petrol) bulk--oil carrier.labour market ~ a imprumuturilor rambursabile la cerere .(piata cu activitate legald.

\ zactionate pentru prima oard titliirue: de valoare nou emise) primary market . cu livrare imediata) parallel market ~ perfecta .(sales) outlet ~ de desfacere de proba .{la preturi mai ridicaie.world market ~ monetara .{cu competitie perfect perfect market ~ potentials . de lingourl) bullion market ~ de navluri .freight market ~ de obligatiuni .institutional market ~.) bear market ~ in regresie .forward market: (Za bursa de marfuri) terminal market ~ larga .uncertain/mercurial market ~ futures/a livrarilor la termen -futures market ~ globala .(fin.discount/bill market ~ deschisa/libera .{sub forma.closed market ~ la termen .depressed? sagging/down market.{cu conciirentd imperfecta) imperfect market ~ inactiva/stagnanta inactive/ flat/ idle/dull/stagnant/sluggish market ~ institutionala .intemal/home/dome market ~ ipotecara . {bur.national market ~ neagra .bond market ~ de produse produce market ~ de scont .{piatd specified ce are drept obiect al tranzactiei moneda sub' toate formele ei) money market ~ nationals .mortgage market ~ in crestere .shrinking market ~ inchisa .grain/corn market ~ de desfacere .real estate market ~ imperfecta .unofficial/outside market.(locul teoretic de intdlnire a ofertei cu cererea de capitaluri pe termen mediu si lung a agentilor economic!) financial/finance/capital market ~ fluctuanta .potential market ~ primara .dead market ~ mondiala .international market ~ interna .256 PIA- ~ cu cotatii bune .(pentru cd oferta este mai mare decdt cererea) soft market € ~ de cereale .black/underground market ~ neoHciala .interbank market ~ internationala .(piatd pe care se inregis-! treazd tranzactii continue si cursunie ' nu aufluctuatii mari) broad market ~ libera/deschisa .external/foreign market ~ extrabursiera a titlurilor de valoare unlisted securities market ~ ferma firm/strong market ~ financiara/de capital .{piatd pe care sunt tran.{atdt la vdnzare. (SUA) off-board market ~ organizata/oHciala .{cu tendinta de create a preturilor) rising market.global/mass market ~ imobiliara . {extrabursiera) unlisted/curb over-the-counter market.organized market ~ paralela .free market ~ lichida .) liquid market ~ moarta .test market ~ de marfuri {mai ales de alimente si materu prime) commodity market ~ de metale pretioase . cat si la cumpdrare) two-sided market ~ cu plata in numerar la livrare -spot market ~ cu preturi instabile .) baBi market j ~ in depresiune/scadere .interbancara .open market ~ externa . {bur.

wastage. loss. (de cdtre grevisti.(tranzactiile bursiere realizate pe diferite piete geografice sunt combinate pe o piatd centralizatd prin computer) geographically fragmented markets a crea o piata .additional loss ~ bruta -gross loss ~ contabila . (pe care unui sail mai imilti.speculative market ~ spot/a disponibilului .i.n.to make a market a provoca panica pe ~ .f. demonstranti) picketing picior s.(piatd pe care simt Iranzactionate titlurile care nu figureazd pe lista cotatiilor oficiale) secondary market ~ slaba .target market ~ unica .(ca urmare a indisponibilitdtii navel) loss of freight ~ a unui drept .T PIA-PIA PIA-PIE 257 ~ profitabila .(pierdere rezultatd dintr-o depreciere a posturilor de activ sail o repreciere a posturilor de pasiv) book loss .foreign exchange market ~ valutara la termen .board-foot measure ~ de ulaj ullage foot/stick pierde v.) narrow/thin market ~ secundara . picket ~ de greva — strike picket pichetare s.specific market ~ speculative .steady market ~ supraevaluata .to raid into the market pichet^.stringent/ limited market. (cu putine tranzactii si fluctuatii man ale cursurilor) (bur. (imitate de mdsiird pentru liingime) foot ~ -cherestea . ocazia etc.(piatd pe care cotatiile sunt disponibile fie pentru ofertd.accidental damage ~ aditionala . (timpiil) to waste 2. producdtori an decis sd-si limiteze vdnzdrile) restricted market.glutted market ~ tertiara .) one-sided/-way market ~ specifica .t./i.market overt ^ restransa/Iimitata . fie pentru cumpdrare) (bur.f.(portofolii care cuprind orice tip dorit de cdstigiiri) (fin. 1. forfeiture -' accidentals .(piatd pe care actiunile cotate sunt tranzactionate direct intre broker si client) (SUA) third market ~ -tinta . to lose.forward exchange market piete complete . (drept'ul la) to forfeit v.) to miss. waste.(prin incdicarea unui contract) forfeit.single market ~ valutara . (trenul. (la jocuri de noroc) to gamble away 4.(tranzactiile biirsiere mondiale) geographically consolidated markets ~ continue . (bani prin investitii nerentabile) to sink 3. (pagiibd) damage ~ a navlului .) overbought market ~ supraincarcata .(tranzactie de mdrfuri sail de monedd cu livrare imediatd si cu plata in numerar sail in mdrfuri disponibile) spot market ~ stabila .) complete markets ~ consolidate geografic . to lose pierdere s.weak market ~ specializata .(bur.(pe care mdrfurile se vdnd rapid si cu profit bun) ready market ~ publica .(piete financiare care permit ca operatiile sd fie executate oricdnd in deciirsiil iinei zile de tran-zactionare) continous markets ~ fragmentate geografic .

) general average loss ~ in avaria particulars .natural wastage ~ nerecuperabila .) actual/absolute total loss pierderi cauzate de furtui marfii .f.leakage loss.succeeding losses pierdut adj.(prin investitii nerentabile) sinking ~ de capital . (specimens specimen.(asig.operating losses ~ la depozitare .(.storage losses ~ neasteptate .258 ~ de bani .cred^i losses ~ succesive . prin raportarea la profitui obtinut pe unul din ultimii trei am) terminal loss ~ prin contractare/u scare .) partial loss ~ pe hartie .f.(covering? voucher ~ de rezerva/schimb spare replacement/renewal part ~ detasabila removable part ~ uzabila .wearing part pinta s. mar.) particular average loss ~ mare/grava . mar.(despre nava.(pent) •u a evita plata impozitului pe profit) tax loss ~ din credite obtinute traudulos fraud loss ~ in avaria comuna .) translation loss ~ deliberata/intentionata . 1. (mo-neda) coin ~ contabila/justificativa .« timpul transportului) (asig. loss due to leakage .loss of customers ~ de curs ~ (pierdere survenitd prin cumpdrarea unui titlu si revdnzarea sa la un curs inferior) price loss ~ de forta de munca .(manifestare a ineficientei economice) deadweight loss ~ neta .maritime loss ~ pe ultimul an .) constructive/presumptive loss ~ prin scurgere . ~ naturala/inerenta . (exemplar) copy 3.) pilferage ~ de exploatare . lost ~ sau nepierdut .net loss ~ partiala .(asig.severe/heavy loss.(pierdere nerealizata) paper loss ~ pe mare .) constructive/presumptive total loss ~ totala reala .) lost or not lost piesa s.reala .(la iii-iele mdrjuri) shrinkage ~ prin interpretare/prezumata -(asig. vault . piece 2.(asig.f.(din cauza angajatilor care demisioneazd din motive personate) labour wastage ~ de greutate .total loss of insured object ~ totala interpretata/prezumata -(asig. part.(as ig. practical de fisc pentru o societatc falimentard.(reporlul p[aiii impozitelor datorate pentrii ultimul an. mar. cellar. (imitate de mdsurd penrr^ capacitate) pint piscicultura s. mar.(asig. mar/a) (asig.f.) actual loss ~ totala total/dead loss ~ totala a obiectului asigurat .(pierdere cauzatd de transpunerea situafiilor financier e din valuta filialei strdine in valuta societdtii-mama) (fin. mar.weight loss ~ de translatie .(la vdnzarea activelor de capital) capital loss ~ de clientela . fish breeding/culture farming/husbandry pivnita s.windfall losses ~ prin credite neperformante .

(program) program(me).redemption table ~ de amplasare .debt ceiling ~ al preturilor .cadastral survey ~ cincinal .retirement plan ~ de pensionare dupa criteriul profesional .annual/year-to-year plan ~ cadastral .schedule of delivery ~ de marketing .price ceiling ~ al salariilor — wage ceiling ~ de creditare .PIV-PLA -.de stimulare . to plan.marketing plan ~ de pensii .curriculum ~ de livrari .de economii .(acordate cumpdrdtorului in functie de termenul de platd in numerar) (corn.staffing schedule ~ de perspective . design.f.credit ceil ceiling/ agreement ~ valoric/descoperit . scheme.n. to limit plaja s. {de amplasamenf) site plan ~ de beneficii al salariatilor (fJarticipare la profit. {interval intre doua mdsuri. doua posibilitdti) spread ~ de licitatie — (diferenta dintre pretui de licitatie si pretui ceruf) bid-asked spread plan s.vamala . (nivel maxim) ceilin (extreme) limit ~ al datoriei .n.planned unit development .bonded vaults plafon s.f.production planning ~ a sortimentului de produse product planning . plan.(o suprafetelor de productie) floor plan ~ de ansamblu . schedule ~ al capacitatii de incarcare .pension scheme ~ de pensii contributiv . draft. (a programa) to schedule planificare s.de investitii .t.(in salarizare) inventive scheme ~ de vanzare de actiuni salariatilor (unei firme) employee share/stock ownership plan ~ personal de investitii .five-year plan ~ de activitati zilnice .long-term plan ~ de productie . expenditure capital plan ~ de incarcare .(stabilit cadrul operatiilor de cliring) swing in plafona v. draught.occupational pension scheme ~ de personal .production/operating/ output plan ~ de reabilitare/refacere rehabilitation plan ~ de reduceri .strategic plan planifica v.) settlement terms ~ de reinvestire a dividendelor (care permite actionarilor reinvestirea automata a dividendelor primite in actiuni ale societdtii platitoare) dividend reinvestment plan . pensii. 1.(mar. loading/stowage plan __________________________259 ~ de incarcare completa .) capacity/tonnage plan ~ anual .) employee benefit plan ~ de dezvoltare zonala .day plan ~ de afaceri — business plan ~ de amortizare .contributory pension scheme ~ de pensionare .investment plan.(in titluri de valoare) personal equity plan ~ strategic . planning ~ a productiei .(cargoplaii) (mar.(a navei) deadweight plan ~ de invatamant .saving/thrift plan ~. beach 2. (protect) project. asigiirdri de sdndtate etc.general plan/outline.) cargo plan.t.

(vdnzare) selling.payment after delivery ~ efectuata .) career planning ~ bugetara . sharepushing plastografia v.(bur.n.(a muncitorilor^ tommy ~ in avans .outward payment ~ excesiva .central planning ~ corporativa corporate planning ~ economica economic planning ~ familiala .260 ~ a structurii organizatorice . settlement(achitare/acoperire a cheltuieHlori defrayal. payment in full ~ in acord pe iard de inaintare . disbursement.eligible investment ~ dezavantajos .industrial plant ~ textila .f.oleaginoasa .paymeni against documents ~ contra ramburs .textile plant plasa v. to forge plastografie s. pay.spot cash ~ integrala .budgetary planning ~ calendaristica . defrayment ~ a concediului vacation pay ~ a concediului medical sick pay ~ a contrastaliilor . t.» sharehawking.strategic planning plantatie s.(de titluri de valoare.overpayment ~ fractionata . placement.[in mina) yardage ~ in alimente .family planning ~ globala . (a investi bani) to place.truck system ~ a soldului . sale ~ de actiuni lipsite de valoare .) organization planning ~ a structurii profesionale .advance paymeni. (a imei datorii) discharge.advance payment-payment in advance ~ contra documente .(emisiuni de obligatiuni care nil fac obiectui unei subscriptii piiblice) private placement plasare s.oil plant ~ tehnica/industriala .paynient of balance ~ anticipata . (iirmata de rate) down payment ~ in functie de productia realizata -payment by results .scheduling ~ centralizata .payment countermanded ~ cu ora sau cu ziua .f.f. to invest. jdrd interventia intermediarilor) direct placement ~ financiar . plant ~ furajera fodder plant '. payment.time wages ~ dupa livrare . investment ~ avantajos .f.f. (investitie) placement.) demurrage ~ a impozitelor sou a taxelor ratepaying ~ a salariilor in natura .sinking ~ direct .(a personalului unei companii) (man.mortgage graduated payment ~ imediata in numerar .full payment.payment in driblets ~ graduala a ipotecii .(mar.short-term/'-dated investment ~ privat .payment forward ~ contramandata .aggregate planning ~ strategics . (a vinde) to sell plasament s.(man. forgei-y plata s. plantation planta s.t.(cheltuiala de capital efectiiatd in vederea sporirii valorii acestuia prin diverse forme de investitie) financial placement ~ pe termen lung long-term/-dated investment ~ pe termen scurt .

in numerar la livrare . payment in arrear .cash against documents ~ in rate .payment in cash.(regulaf) to pay in . to make up.payments received platforma s.payment by instalments. platform ~ de antrepozitare .overdue/outstanding payment.) transfer payments ..drilling rig ~ de foraj marin ..dirty money/pay .(a unei mid parti dintr-o datorie pentru a demonstra ca dehi-torul recuuoafte .warehousing ~ pentru cointeresare/stimulare -(acordata conducerii unei societdti) enabling/goodwii] payment .(rata substantiald facutain contid unui miprumut} balloon payment ~ neagra .quarterage ~ ulterioara subsequent payment plati de transfer (pensii.la tennenu.pan/parti a) payment.to pay in advance.overtime payment ~ pentru transportui feroviar railage ~ prin virament .payment in kind ~ in numerar .l cuvenit . to pay.) preferential payments ~ primite .J7 se angajeazd sd-fi plateascd datonile} token payment ~ suplimentara additional/extra pay . stowage ~ in natura .payment in due course .(catre un lucrdtor angajat fard contract de munca) black payment.delivery on payment . to prepay ~ cotizatii . to defray. (a unei datorii) payment on account .? upra protest ~ pentru ore suplimentare .periodical payments ~ preferentiale .majora .omaj etc.f. to pay ~ anticipat .weekly payment ~ simbolica .f. (formula pe un cec) pay cash ~ in numerar inainte de livrare cash before delivery ~ in numerar la comanda .payment by transfer. to discharge. to disburse. ~ partiala .pentru depozitarea in pivnite cellarage ~ pentru folosirea macaralelor cranage ~ pentm munca dificila . to clear.pentru antrepozitare .(mar. payment in part.progress payment ~ restanta .pentru onoare/sub protest .(a unei cambii) payment for honour/'.cash on delivery ~ ill numerar la prezentarea documentelor .offshore drilling rig placuta s. (o datorie) to settle.saptamanala .warehouse storage area ~ de foraj .i.international payments ~ periodice .externe . {SUA) time pa^Tnent .cash with order -. to liquidate. v. (un onorariu) to fee. cashless payment ~ progresiva .(efectuate din averea unuifalif) (dr. ajutoare de f.la livrare .trimestriala .) stevedorage. plate placuta fabricii constructoare maker's name plate plati v.external payments ~ internationale .PLA-PLA__________________ ____________________261 ~ pentru stivuire .

folder plic s.payable on demand ~ la livrare . valoare) to underpay platibil adj. vintner podgorie s.ctare si a stabiliza nivelul ratei dobd'.n.m.f. incluzdnd si fisa de calcul a acestuia) paypacket plin adj.to pay in full. to pay/to put down. to cash ~ in rate .relative surplus value plutocratic s.to pay on delivery ~ la timp . (salarii) to tmck ~ in numerar .) cash-and-carry platitor s.) plea.surplus in the cash plusuri si minusuri de casa .to pay in kind. ploughman plus^.(pentru metale pretioase hallmark podgorean s.payable by instalments ~ la cerere .m. viniculturist. payer pledoarie s.to pay by cheque ~ sub . full ~ si la marca .payable to bearer ~ la scadenta . policy. addition.m.f.262 PLA-POL ~ daune/despagubiri .to pay damages ~ integral . surplus ~ de casa .absolute surplus value ~ relativa .(tarif.(tarif. winegrower. to pay off ~ in cont curent .(corn.to pay(in) cash. prospectus./i. paid ~ anticipat .f. extra.standard of iii^ policy ~ a ocuparii . pleading plenar adj.payable net cash ~ in rate . surplus value ~ absoluta .payable at sight ~ prin andosare .(in numerar.n. (la cerere) callable ~ cu anticipate .demand policy ~ a nivelului de trai .to pay by instalments ~ in rate mici .(care urmdreste mer^nerea si cresterea gradului de ocup^s . (ca sistem) politics politica liberului schimb .(totalitatea tranzactiilor efectuate de banca central.payable to order ~ la prezentare .payable on presentation ~ la purtator .(despre o na\a incdrcata) full and down plugar^.window envelope ~ cu salariul .to pay out ~ la livrare .payable in advance ~ in numerar fara reducere . envelope ~ cu fereastra . valoare} to overpay ~ prin cec .- zilor) open-market policy ~ usilor deschise .(politica care pc"mite strdinilor sd desfdsoare acti\i:^ economicc sau sd emigreze intr-o (:':-mitd tara) open-door policy politica a cererii .cash shorts and overs plusvaloare s.to pay up ~ peste .payable on delivery ~ la ordin . stamp ~ de titlu .payable as per endorsement platit adj. (dr.n.f.free-trade policy ~ pietei deschise . adundri) plenary plenipotentiar adj. vineyard politica s.f.to pay in ~ in contui datoriei . plenipotentiary pliant s. payable. pentru a actiona asupra masei mor.prepaid ~ in numerar si transportat de cumparator . plutocracy poanson s. (despre sedinte.payable at maturity ~ la vedere .to pay on account ~ in natura .

monetary policy ~ salariala — wage policy ~ tarifara/vamala .stabilization policy . {de asigurare} policy ~ de asigurare .(impusa de guvern pentru a combatc monopolwile) competition policy .builder's/construction policy ~ de asigurare a titlului de proprietate .income policy ~ deflationists .insurance policy.marketing policy .pricing policy ~ de relansare .supply-expansion policy ~ de restrictii bugetare .baggage policy ~ de asigurare a banilor in tranzit (pentru sumele transportate intre banci) cash-in-transit policy ~ de asigurare a caricului .foreign policy ~ fiscala .POL-PRO 263 a populatiei active prin asigurarea locurilor de munca) employment policy ~ a ofertei .budgetary policy ~ comerciala .de austeritate . (cambie) bill of exchange 2.de mediu .aggressive sales policy ~ agricola .dividend policy ~ de expectativa .de preturi .vessel policy ~ de asigurare a navei in constructie . inflationary policy ~ interna .fiscal policy ~ industrials . (specified unei anumite administratii) (SUA) deal ~ externa .(realizatd de cumpdrdtorul unui bun imobiliar impotriva unei eventuale contestdri in justitie.economic policy.policy of deflation.(a unei firme) personnel policy ~ de plasament/investitii .policy of inflation.antitrust policy .bank lending policy -" de credite cu dobanzi ridicate dear money policy ~ de dividende . disinflationary policy ~ economica .(politico comerciala) wait-and-see policy . cdnd vdnzdtorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) (defective) title policy ~ de asigurare casco .environmental policy ~ de personal .hull policy ~ de asigurare colectiva .(economica) expansion policy ~ de relansare prin credit expansion-credit policy ~ de relansare prin oferta .cargo insurance policy ~ de asigurare a locuintei .internal/home policy ~ monetara .tariff policy polita s.f.de venituri .collective policy .supply-side policy ~ agresiva de vanzari .agricultural policy ~ antiinflationista .trade policy ~ concurentiala .industrial policy ~ inflationista .bugetara .austerity policy ~ de creditare a bancii .investment policy -. 1.policy of retrenchment ~ de stabilizare . policy of insurance ~ de asigurare a bagajelor .household policy ~ de asigurare a navei .de marketing .anti-inflation policy ~ antitrust .

(in asigurdrile maritime si de incendiu) floating policy.open policy/cover ~ de asigurare evaluata . voyage policy ~ de asigurare pentru cheltuielile medicale .(in caz de accidente de mimed) employers' liability policy ~ de asigurare suplimentara supplementary policy ~ de asigurare-tip .'.f. consequential loss policy ~ de asigurare impotriva pierderii profitului — (prin inchiderea unei afaceri) loss-of-profits policy. (pentru mai multe voiaje) (asig.(pe piata bursiera) equity-linked policy ~ de asigurare de viata fara beneficii suplimentare .(asig.{:r.(care asigurd numai anumite riscuri) limited policy ~ de asigurare maritima .standard policy ~ de onoare/fara obiect asigurat (asig.264 PLO-POM ~ de asigurare de calatorie (asigurare medicald.river pollution ~ marina .life (insurance) policy ~ de asigurare de viata conditionata de profitui actiunilor comune . alms.{care specified valoarea interesuhii asigurat) (asig.u specified valoarea interesului asignran unvalued policy ~ de asigurare nenominalizata .(cauzatd de tin accident major) business interruption policy.time policy ~ de asigurare pe voiaj . functie de modi/lean Ie intervenite ir. mar.t. duratd) chronic pollution ~ fluviala .(pentru diferite riscuri) blanket (insurance) policy.(care r.(repetatd si de hingi.medical expenses policy ~ de asigurare pentru raspunderea patronilor .marine insurance policy. riscurile acoperite) declaration policy ~ de asigurare nominala .) valued policy ~ de asigurare flotanta .without-profits policy ~ de asigurare deschisa . impotriva furtului etc.(garantata de eel putin dona societdti de asigurare) composite policy polua v. charity. mar. to pollute poluare s. (SUA) use and occupancy policy ~ de asigurare impotriva tuturor riscurilor . running policy ~ de asigurare impotriva incendiilor .marine pollution pomana s.named policy ~ de asigurare pe termen . underwriter's policy ~ de asigurare mixta . handout pomicol adj. mar. mar. floater ~ de asigurare generala general/comprehensive insurance policy.f. care primele sunt revizuite periodic ir. fruit-growing .) honour/wager/gaming policy.reinsurance policy. policy of reinsurance ~ mixta .fire insurance policy ~ de asigurare impotriva intreruperii afacerii . policy proof of interest ~ de reasigurare .all-risks policy ~ de asigurare in bloc.) traveller's policy ~ de asigurare de viata . pollution ~ a apei .water pollution ~ cronica .mixed policy ~ de asigurare neevaluata .) block policy ~ de asigurare limitata .

i. (de marfuri) tally. ceremony pompe funebre . (marfuri) to tally v. to check in ~ la plecare (un salariat) to book off/out ~ la sosire . pump 2.t.n.ore harbour ~ de operatii directe din vagoane (fara depozitarea mar/if in port) rail port ~ de pasageri . tallying ~ defectuos .t.shipbuilding port ~ de andocare .bunkering/fueling port ~ de canal .PLO-POM POM-POR 265 pomicultor s. funeral furnishers pont s.undertaking.floating population ~ ocupata employed/working/ occupied population ~ stabila/fixa .resident population ~ totala total population port s.faulty tallying ~ la descarcare . to tally.transshipment port ~ de tranzit . (ban) inn popri v. sequestration populatie s.open harbour/port.n.cargo port ~ de minereu .congested port ~ artificial artificial/floating harbour ~ comercial commercial/trading/ mercantile port ~ continental .tally of discharge ~ la incarcare . hint. (in baza tinui acord comercial) treaty port ~ destinat navelor retinute pentru contrabanda .) tip.(tin salariat} to book in pontaj s.(mchis la mareea joasa) tidal port/harbour ~ cu punct vamal . fruit growing/farming pompa s. to book. (in forma fie confidentiala la bursd.active population ~ activa disponibila potentially economical active population ~ flotanta . (de prezenta) time clerk/keeper. fruit grower/farmer. clocking.f.refinery port ~ cu santier naval . to sequestrate ~ bunuri pe cale judiciara to distrain upon goods poprire s. population ~ activa .equipped port ~ cu rafinarie .continental port ~ cu maree . cue ponta v. tallyman popas s. to clock.(a mdrfurilor) dispatching/forwarding station ~ de import .port of entry ~ de incarcare .passenger terminal ~ de plecare . cursele de cai etc.n. (de marfuri) tally clerk/keeper.port of distress/ necessity/refage ~ de sosire . orchardist pomicultura s.tally of loading pontator s.dock harbour/port ~ de buncherare .port of call ~ de expediere .n. sailing port ~ de refugiu .lake port ~ de livrare . to distrain. garnishment.f. port ~ aglomerat .discharging port ~ de destinatie . booking.transit port ~ deschis .port of departure.port of delivery ~ de marfuri . pomp.rn.f.port ofadjudication ~ exterior .m.outer harbour/port .destination port ~ de domiciliu/atas/inregistrare home/registration port ~ de escala .f.canal harbour/port ~ de descarcare . 1. harbour.port of arrival/entry ~ de transbordare .lading/loading/ shipping port ~ de lacuri .

' possession.lawful possession .investment portfolio ~ de piata .precara .vamal .inland/inner port ~ liber . vor pfinn beneficiile) portability portofe! s.de active .temporara — (inchiriere. 1.foreign (trade) zone ~ maritim .m. porumb s. to QW! define) to hold posesie .266 ~ fara vama si antrepozite vamale unequipped port ~ fluvial . maize.m. O\\"GC tenure..asset portfolio ~ de comenzi neonorate .sigur -.c occupancy a da m ~ .agresiv .1 umu drept legal} IIKOT] possession ~ intermediara . arer.(din punctui de ve.to possession of.t.(propiictciie .f.} wallet portofoliu s. (delmere) hokling --' de fapt . (pentru bancnote.exchangeability post s. free port/zone portuar adj.port of entry portabilitate s. to possess. ~ de revocare . (fin.(actiuni pdstrate in speranta cresterii valorii kr pentru specularea iilterioara) aggressive portfolio . (ca most eni tor e'.perpetu.oil harbour/port ~ sezonier . possessor. to repossess posesor s.mediate posse<?» ~ m virtrtea dreptului priM ocupant .n' .industrial port ~ interior .(de pe frontiera eficientei) (fin.backlog/ stock of orders ..n.bulk maize poseda v. owaaKS| (detinator) holder '1 ~ al unei carti de credit . appointrr.Eegirinia .to property in smb..fishing/fishery harbour ~ petrolier . j inainte de maturitate) call fefians.s-.terminal port ~..occupancy ".seasonal port .dere al operam} safe port ~ terminus .river harbour/port ~ nuvio-maritim .n. post.to take possession of a pune pe cineva in ~ . place. la un pret speci^-cait.precarious tenure ..to give possession of a lua in ~ . (resurse) resourca? .n.to enter upofcome/to enter into possession of a reintra/a repune in ~ .maritime port. (mijioace) means.actual possession ~ incorporala ..cardholder posibilitate s. port.pe termen nelim'tat ./. harbour.river-maritime port ~ industrial . carti de credit etc.f. callability ~ de schimb . Indian (SUA) corn ~ in vrae . sea harbour/port ~ pescaresc .) portfolio ".(portofoliul tuturor oportunitdtilor disponibile de investitii) market portfolio ~ de riscuri . fara a schimba sn^sa de undo iff.n.c »1 institute a intra in posesia . possibility 2 M.(care li penw" emitentului sd-si rasciimpere ?K/'yntf'i de valoare. (shijba)]ob .risk portfolio ~ eficient . (carac eristica a planurilor de pensii care pennite participantilor sa-^i schimbe locul de mnnca..de investitii .) efficient portfolio porto-franco s.

or din de cumparare sau vanzare m curs de execulie) position ~ creditoare . method ~ comerciala commercialism. mail. burden. iar profitui este mil) breakeven (point) ~ de rentabilitate a numerarului -(prag de rentabilitate obtinut cdnd se scad elementele nemonetare .f. threshold ~ de rentabilitate .n.sales potential ~ de viitor . condition ~ tehnica . (despre o persoana) practical (-minded). (metoda) practice.full-time job ~ cu norma partiala .(a unei societati) share of market ~ sintetica — (obtinutd prin tranzac-tionarea optiunilor.f. status..air mail ~ electronica .(referitor la situatia pe piatd a unor actiuni) {bur.productive potential ~ de vanzare .t.prospective potential ~ economic . 1. (ampla-sament) situation. vacancy ~ liber temporar . postal. use.debt burden ~ a impozitelor pressure of taxation pozitie s. po§ta s. to practise. s.POS-PRA 267 ~ cu norma intreaga . position 2. (afolosi) to use. (corespondentd) mail. to date forward poster s. (sociala) standing.. practical. practice.electronic mail ~ interna . (uzantd) practice.inland mail ~ rapida .. paste restante.f.m. poster post-restant s.vacant post/job.) creditor position ~ descoperita .market potential ~ de productie .casual vacancy posturi tranzitorii . status.n.) short position/ covering ~ pe piata . (stagiar) improver practica s. probationer. to postdate. load. in cadrid iinm portofoliu de titluri.plant practice practici comerciale neloiale . \. site 3.n. m cadrul operatiunilor de schimb sau de bursd.cele care . to put into practice. to backdate.social standing. (oficiu) post office ~ aeriana .) synthetic position ~ sociala . (SUA) (care ot) general delivery postal adj.express mail potential adj.f. to employ ~ o profesie . skilled practica v. post.unfair trade practices ~ comerciale restrictive — (actiuni ale societdtilor private sau de stat care practica o concurentd restrictivd neloiald) restrictive business/trade practices prags.part-time job ~ liber/vacant . numdru! de titluri ale aceleiasi societati. (folositor. (aplicat) applied 2.(cont. matter--of-fact.) technical position practic adj. cat si a instru-mentelor care stall la baza acestora) (bur. post. [stare.(cont.(situatie in care incasdrile sunt egale cu costiirile. sold al limit cont. usage. (priceput) experienced.navigational/sailing practice ~ in productie . condition 4. trade practice ~ de navigatie .) accruals postdata v. util) useful. n.t. (greutate) weight ~ a datoriei . potential ~ al pietei .(ydnzare fdrd aco-perire) (bur.economic potential povara s.to practise a profession practicant s.

actual delivery ~ eronata/gresita .misdelivery ~.exacta .express delivury predat adj.din costurile fixe) (fin. (incredintare) commitment. n. (inHate de masurd pentru lungime f! suprafata) ro(o)d prealabil adj. to entrust with predare s. 1. to prepack preaviz .) alongside delivery strategic predisposition predispus adj. precontract preda v.2.customary delivery ~ de la bord . delivery.de saracie . board . previous./.free delivery ~ imediata .(pragul reactiei c'dmpardwului la stf/nuienti) differential threshold a atinge pragul de rents bilitate . (imitate de mdsrrd pentru lungmie) perch. ~ franco -.'sfer ~ urgenta .i. prior precontract s. .o'verdue delivery ~ la bordu! navei .(prin transbordare) delivery overside ~ definitiva/reala .warning for discharge ~ de o saptamana . warning ~ de concediere . pole.shon.f. entrusting with ~ altei nave . (in constructii} prefabricated part.'. (remitere) consignment. handing over. precast unit preferential adj. (la) predisposed inclined to ~ la accidente .Tntarziata . precapitalistic precedent adj.landed predispozitie s.(mar..f.) outboard delivery ~ de-a lungul navei/sub palanc/sotto palanco .(mar.f. delivered ~ 111 ininus .short delivery '.) cash breakeven point .necorespunzatoare " (a actiiinilc-^ (inir.(price platd efecfuata de cdtre un debitor. de a nrma G anwnitd strategic pe baz^ activitdtii trecnte §i a activelor sa!ei ~ conform uzului .'ers-A delive"y. to hand over. preferential. (dr.n.(tendmia unei societal.prompt delivery ~ in minus .to give notice precapitalist adj.f. in infervalul de trei him la sfdryitui caruia e declarat falit.) bad dciive"/ ~ pestt" bord 1. (previous) notice. to deliver.) delivery •~v.) preemption prefabrica v.-y '•"' tran.(mar.f. preceding preambala v. preference ~ a consumatorilor .to break even prajiisa s.accident-prone preemptiune s. previous.) o^..poverty level/line/ threshold ~ de trecere de la un post de specialitate la uq post de conducere (mail.t.a week's notice a da im ~ . (din beton) precast s. discharging overside ~ priii t'ransbordare .268 nu reprezintd iefire de immerar .(mar.deiive. (a remite) to consign. (a incredinta) to commit. to prefabricate prefabricat adj.t. preferred preferinta s.(fata de documenreie it' transport) .consumer preference ~ frauduloasa .) management threshold ~ diferential .(fata de documente!^ df trafiSpof •t) . predisposino-propensity ~ strategical .right and true deliver).

datorii etc.t.multistage sampling ~ de mostre pe grupuri .la locul de munca -job training ~ teoretica . (mecanica) machining.(forma de plasament prin care o bancd sail un grup de band ~ ilegal un teren .PRE-PRE 269 catre uiml dintre creditori in detrimental celorlaiti} {dr. to be prejudicial/detrimental to. datorii etc. disadvantage. (a unui termen) prolongation.group training . (a reinnoi} to renew.integrated data processing prelungi v.t.f. (de mostre) sampling ~ aleatorie de mostre .to do a prejudice/an injury preleva v. (un termen} to prolong. to prejudice. detriment.f.(achizitionarea printr-o ofertd pe care conducerea societdtii vizate o respinge} hostile takeover prelucra v. (mostre) to sample. (viza.to take an office preia.} to continue. prejudice.in grup . m-house training '.t. valabilitatea} to extend.to succed to a business ~ o functie .} to take over ~ un rise . (absorbtie. (a .f. (pagiibd} damage. (a uzind) to tool prelucrare s. (uzinare) tooling ~ automata a datelor . (de afaceri.} reverse/ inverted takeover ~ lenta/treptata a controlului (asupra unei societdti} creeping control/takeover ~ ostila .cluster sampling ~ de mostre reprezentative representative sampling prelua v. preluare a unei societdti de catre o aha mat mare} absorption.to assume/to take a risk preluare s.[dorinia de a define bani licliizi} liquidity preference preferinte economice ale intreprinzatorului entrepreneur's economic preferences pregatire s.) fraudulent preference ~ pentru lichiditati . la un anumit pret. (a amdna} to delay prelungire s. (a actiunilor i-mise) taking firm ~ inversa — (cumpdrarea unei societal! anonime de catre una cu rdspundere limitatd sail a unei societdti man de catre una mai mica) (bur.f. to take samples prelevare s. totalitatea unui imprumut si oferd titlurile prin siibscriptie publicd pe riscul sdu) firm/direct underwriting. (afaceri.random sampling ~ de mostre in trepte .n. (dr.} takeover. to process.} warehousing ~ ferma . (a lezd) to injure prejudiciu s. processing. (dr.t. (moral} injury a cauza un ~ .(prm acumularea treptatd a actiunilor de la midi actionari} (bur.training within industry. loss.t.desk training prejudicia v. combination ~ a controlului asupra unei societati .automatic data processing ~ integrata a datelor .f training ~ de tehnica protectiei muncii -safety education ~ m cadrui intreprinderii . to work. (mecanic} to machine.} continuation.to jump a claim ~ o afacere/firma .

president.(bur.) negative prescription prescriptii de calitate quality specifications ~ tehnice . (al unei adundri. carrying out .extension of a credit premia v.inventory pressure ~ fiscala . a valabiUtdtii) extension.) landed price ~ al navlului . (amdnare) delay ~ a unei cambii .sliding scale price ~ al biletului dus-intors .f.{mod de dobdndire a proprietdtii prin posesia mdelungatd a unui bun) (dr.providing services presedinte s. recompensa) reward.) award.270 PRE-PRE prestari de servicii .) limitation of actions ~ negativa — (mod de pierdere a proprietdtii prin abandonarea indelungatd a unui bun) (dr. nefondatd) exaction ~ de despagubire . (exercitata pentru semnarea unui contract) (dr.) duress ~ a cererii . a zori) to urge.t.technical specifications presiune s.) aquisitive/positive prescription ~ extinctiva . demand price. presidency.n.price asked. (a indemna. titlu etc.fiscal pressure ~ inflationists inflationary pressure prestare s. bonus. (nelegald. pressure 2. (dr.m.) to give/to award a bonus to premiu s. to award a prize to. (la salariu) premium. regulation. (a cere) to require ~ despagubiri .to claim damages pret s. (cerdnd bani) to dun prescriptie s. (reinnoire) renewal. (la salariii un functionar etc.market price ~ al zilei .(bur. 1.f. (cost) cost. specification 2. direction.(mar.pressure of demand ~ a speculantilor a la baisse .f. (distinctie. al unui consiliu) chairman ~ al consiliului de administrate chairman of the board (of directors/ board chairman presedintie s. 1. demand.(dr.renewal of a bill of exchange ~ a unui credit .fair claim pretinde v.f.single fare ~ al marfii la descarcare . claim. (tarif) rate ~ ajustabil .duty-paid price ~ cerut .t.) prescription ~ achizitiva/pozitiva .fair/reasonable price vizei. to claim. (pret la care un dealer va vinde acthmile pe care Ie define) ask (price) ~ competitiv competitive price ~ contractual .claim for damage ~ nefondata .return fare ~ al bileti'lui simplu/de dus .bad claim ~ rezonabila . al unui comitet. (a rdspldti. prize.charm price ~ brut .) bear run ~ a speculantilor a la hausse .charter money/rate.) bull run ~ a stocurilor de marfuri . price. a recompensa) to reward. freight rate ~ al pietei .n. (rasplatd.contract price ~ convenabil . (cheltuiald) charge.f.t. bounty presa v. chairmanship pretentie s.gross price ~ brut al marfii ~ gross value ~ ce include taxele vamale .day's price ~ atractiv .

racking/unreasonable price ~ facturat .overall cost.(care include costiil de productie si profitui producdtorului) full-cost price ~ de cost pe unitate/unitar .export price ~ de fabrica .blanket/flat price ~ global/forfetar .precalculated cost price ~ de cost brut .PRE-PRE PRE-PRE 271 .total cost ~ de cost uniform .subscription price ~ de soc/reclama .cu amanuntui recomandat .invoice price fix/stabil .equilibrium price '.de exercitiu .stocktaking price ~ de livrare .(de tranzactionare a actiunilor) (bur.de emisiune ~ {a titluriior) issue price .force account rate .unit cost ~ de cost pe unitate de marfa . inainte de maturitate) call price ~ de sacrificiu/sub pretui de cost -sacrifice price ~ de sold .) exercise/strike price ~ de export .supply price.catalogue/list price ~ de conversie .selling price ~ derizoriu . lump sum price .(.(care include toate cheltuielile de transport pdnd la punctui de livrare'} delivered price ~ de monopol . (pretui la care sunt vdndute publiculiii actiunile comune) (bur.hedonic .(cursul la care cumpdrdtorul unei optiuni de cumparare sail vdnzare poate dobdndi sail ceda activul in cauza) (bur.agreed price ~ cu amanuntui .factory/prime/ first cost ~ de inventar .basis price ~ de catalog .(de producdtor) recommended retail price ~ cu plata in numerar .) offering price ~ de producator .single cost ~ de cost total .(a titluriior de valoare.monopoly price ~ de oferta .dumping price ".gross cost ~ de cost contabil .(a titluriior de valoare) redemption/repurchase price ~ de regie . la un pret specificat.current/going/ruling/ regular/standard price ~ de baza .administered price ~ informativ .book/accounting cost ~ de cost efectiv .sale/bargain price ~ de subscriptie .flat cost ~ de cumparare .wholesale price ~ curent .purchase price ~ de dumping .de revocare .ferm/fixed/stable/ standing/strong/constant/set price ~ general/unic .) actual price ~ exorbitant .informative price .convenit/stabilit .discount price ~ cu ridicata .pretui efectiv platit pentru actiiinile comune atunci cdnd sunt obtinnte prin conversia actiunilor preferentiale sail a obligatiunilor convertibile) conversion price ~ de cost .manufacturer's price .retail price ~.de echilibru .knockout price ~ efectiv .actual/real cost ~ de cost integral .cost price. net cost ~ de cost antecalculat .de rascumparare .knockdown price ~ de vanzare/desfacere .(pretui implicit/evaluativ al fiecdrei caracteristici functionate a mdrfii) hedonic price ~ impus .cash price ~ cu reducere/rabat .

extra price ~ supraevaluat datorita penuriei scarcity price/value ~ sustinut^ubventionat . bidding.(inainte de vamuire) in-bond price ~ in care sunt cuprinse toate serviciile . (SUA) upset price ~ integral .{bur.low price ~ special .(pret minim) threshold price ~ marcat/afisat .) close price ~ suplimentar .open price ~ liber de piata . permis de o lege) maximum price ~ mediu .average/mean price ~ minimal . (la bursa neoficiald) kerb/street price ~ net . (pret pe care un dealer il va plati pentrii o actiune) bid (price) ~ pentru vanzarea in rate .special price ~ spot/pentru livrarea imediata spot price ~ strans — (cdnd intre pretui cerut s: eel oferit este o diferentd mica) (bur.(la Ucitatie) starting/reserve price.forward price ~ liber/nefixat .flat price ~ unitar .(la Ucitatie) bid (price).floor price.(dupd inchiderea bursei) after-hours price.(bur.(drastic) cut price ~ redus in cazul platii in numerar price subject to a cash discount ~ scazut .) shadow price ~ unic .tinta . cum ar fi cazul tranzactiilor interne ale firmelor man etc.unit price pretui eel mai bun/avantajos .rising price ~ incarcat/exagerat .full price ~ intern/de transfer .umbra .(stabilit de guvern.inclusive terms ~ in crestere .nominal price ~ oferit .) transfer price ~ in antrepozitele vamale .ceiling price ~ prohibitiv/inaccesibil . i best price ~ eel mai scazut .(pret utilizat in situatia ii: care nu existd un pret al pietei.hire-purchase price ~ .inclusive price ~ .high price ~ maximal . tariff/scale rate ~ .prohibitive price ~ putin scazut .(pretui fixat periodic de CEE pentru produsele agricole) target price ~ total/care include toate cheltuielile .272 PRE-PRE ~ initial/de strigare .net price ~ nominal .(fohsit in schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companu multinationale etc.tariff scheduled price.(bur.marked price ~ mare/ridicat .) closing price ~ la nivelul pragului de rentabilitate . (stabilit de guvern) minimum price ~ neoficial .price on rail ~ la tnchidere .plafon .breakeven price ~ la termen .bottom price .(pentru a atrage cumpdrdtori) shade price ~ recomandat de producator manufacturer's recommended price ~ redus .free market price ~ -limita/-prag .support subsidized price ~ tarifar/de referinta .loaded price ~ la deschidere .) opening price ~ la incarcarea in vagoane .

to deliver credentials ~ un cec spre incasare .t.(metoda de control al stocurilor care presupune cd mdrfurile cumpdrate mai deinult vor fi utilizate prioritar in procesul de productie) (cent.) first call primul esalon de conducere .) presumption ~ absoluta . (a stipula) to stipulate.(navele sunt operate in ordinea.to set a low value on pretuitor s. (a expune) to exhibit.. to be in/to take the chair prezumat adj. first served prima s. (estimaf) constructive prezumptiv adj. referinte. presentation. to chair v.(speci-fice unui post) (man. primul operat .i. servicii) tender. (a cursului actiunilor) (bur.(a unei carfi fdcutd pe coperta acesteia) blurb prezida v. to foresee. display ~ a sarcinilor si a cerintelor . primul iesit .f. (subventie . (dr. (expiiiiere) exhibition. (oferta) offer.to present a cheque for payment ~ un plan spre aprobare . to provide. bonificatie) bonus. to valuate.seller's prices ~ sezoniere .(date) to misrepresent ~ o oferta de furnizare de marfuri to tender for a supply of goods ~ scrisori de acreditare . cont. (evahiator) valuer.(asig. (cu fonduri) to furnish.(al unei cambii) first of exchange ~ intrat. adj. rater.) job specification ~ de produse sau servicii noi (retelei de distributie inainte de lansurea pe piata) selling in ~ -reclama . to appraise ~ la . 1. (gratificaiie..to set the price/value at ~ putin . (pentru acceptare) to hand in ~ incorect/inexact . first out .t. {in bugef) to budget previziune s.t.to submit a plan for approval prezentare s.market averages ~ mondiale .(bur.world market prices ~ ridicate/avantajoase pentru vanzator . estimator.(pentru acelasi produs pe piele diferite) differential/split prices ~ medii pe piata .) first-half year ~ sosit.) prices afloat ~ diferentiale . to value. to present: (a oferi) to offer. dm raporf) to make. appraiser prevedea v. probe etc. to forecast 2. (oferta pentru furn izarea de marfuri.f. first prima adunare generala a actionarilor . to display.presumption of law prim num. (prin.t. to preside at/over. sosirii) (mar.presumption of fact ~ legala .statutory meeting ~ ipoteca .f.seasonal prices pretui v. to estimate. (prognozd) forecast. premium.) first premium ~ solicitare — (prima trarisd pentru achitarea unui packet de actiiini) (bur. (a da) to give. contract) to covenant.semestru . presumptive prezumptie s.m. gratuity.conclusive/irrefutable presumption ~ de fapt .) first come.) first in.(imediat superior salariatilor obisnuiti) first-line management ~ exemplar .) outlook prezenta v.PRE-PRI 273 preturi ale marfurilor in expeditie (mar. (explicatii.) to furnish.first mortgage ~ prima .f.

(platitd de cumpd-rdtorul unei optiuni de cumpdrare) option premium ~ de pavilion .(mar. a cimentului etc. surcharge primarie s.(sumd peste valoarec nominala care trebuie pidtitd de o societate cdnd revocd o emisiune iie titluri de valoare) call premium ~ de rise .share bonus ~ in numerar .insurance premium ~ de celeritate .f.(asig.export bounty ~ de inllatie — (primd pentru inflatia aiiticipatd sail estimatd pe care investi-torii o adund la rata purd a rentabilitdtii) inflation/inflationary premium ~ de inflatie la rata dobanzii -interest rate inflationary premium ~ de munca in conditii de praf (la descdrcarea cerealelor.(diferenta dintre raid necesard a rentabilitdtii unui actn riscant dat ^i rata rentabilitdtii unu: activ lipsit de rise cu aceeasi viald estimatd) (fin.) flag share ~ de productivitate ~ productivity bonus ~ de productie .premium pay.redemption premium ~ de reinnoire . town/city hall .(bur.time-saving bonus ~ pentru marirea productiei (acordatd muncitorilor) acceleration premium ~ pentru neridicarea vreunei pretentii de plata .(a conlractuliii de asigurare pentru un an) renewal premium ~ de revocare .cash bonus ~ necastigata . extra/loaded premium.) additional.) dust allowance ~ de negociabilitate/lichiditate -(primd addugatd de investitori la rata dobanzii umii titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei piete de tranzac-tionare a acestuia) (fin.) premium for the put ~ in actiuni .(as ig.) gross premium ~ integrals ~ (asig.) risk premium ~ de rise de piata . pentru sustinerea exporturilor) bounty ~ compusa (in asigurdrile de viatd) compound bonus ~ de actiune . incentive premium ~ directa/pentru optiune de cumparare .production bonus ~ de rascumparare .dispatch money ~ de eficienta .) deferred premium ~ globala .(diferenta dintre pretui actiunii si valoarea sa nominala) share premium ~ de asigurare .premium on an issue/on shares ~ de export .) full premium ~ inversa/pentru optiune de vanzare .) marketability premium ~ de optiune . unor sectoare industriale.274 guvernamentala acordald agriculturii.(bur.(asig.(fin) market risk premium ~ de stimulare .(restituitd asiguratuliii de societatea de asigurdri cdnd proprietatea acestuia nu afost amenintatd de rise) unearned premium ~ oferita contra expedierii unui bon (care dovedeste achizitionarea unor produse) mail-in-premium ~ pentru economisirea timpului de munca .efficiency bonus ~ de emisiune a actiunilor .) premium for the call ~ esalonata .(de cdtre titidarul unei polite de asigurare auto) no-claim bonus ~ supliinentara .

privatization ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre conducerea existenta management buy-out ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre o cchipa manageriala din afara ei .) to foreclose privare s.(a! unei camhii de catre tras) acceptance trial de anduranta/rezistenta -endurance test ~ de calitate . (de un drept. receipt ~ in cont .{dr. 1. bad proasta administrare/conducere maladministration proba s. chief.{management prin eliminare.n. 1. control 2. a unei firme etc.(impozite proportionale cu veniturile) ability-to-pay principle prioritate s. personal privatiza v.receipt on account principal adj.f. test.f.(stabilirea preferentiald a ordinii creditorilor repartizati in diverse clase) preferential/preferred claim under bankruptcy prost adj. control) verification. o capacitate legala) (dr. privilege. preferential. (despre creditori ale caror creante sunt rambursate prioritar in caz de faliment) privileged.') incapacitation. proof. reception. receiving.) charter ~ de conversie . \.n. so.) to foreclose ~ de dreptui de folosinta .(prin depdsirea termenului de scadenta) {dr.) to incapacitate ~ de dreptui de achitare a unei ipoteci . to receive. foreclosure privat adj.f. to get. (de un drept/o capacitate legala) (dr. (dovada) proof. (de) to deprieve (of) 2.t. principle principiul exceptiei . (verificare.t. (incercare) trial.renewal privilege of term insurance ~ de revocare — (clauzd in corporatd intr-o obligatiune sail actiune preferentiald care ii da emitentului dreptui de a revoca titlul de valoare la un pret specificat) call privilege ~ in caz de faliment .(dreptui unui individ.f. mcheie o asigurare individtiald cdnd asigurarea colectivd expird) (asig.management buy-in privilegiat adj.first refusal ~ la descarcare . leading principiu s. preference. preferred privilegiu s. \. retinerea aspectelor critice in detrimental celor neesentiale de catre manager) exception principle ~ posibilitatilor de plata .f.unloading priority priva v.PR1-PRO 275 primi v. main. to accept primire s.t. (mostrd) sample. principal.control test .(a unei datorii mainte de scadenta) prepayment privilege ~ de reinnoire a termenului de asigurare . evidence ~ de accept . (a metalelor) assay.) conversion privilege ~ de emisiune .issue power ~ de plata anticipate . priority ~ a ofertei . asigurat in grup. preferential/preferred claim 2. to privatize privatizare s. private. specimen 3. (acordat de regind sail de parlament pentru wfiintarea unei societati. deprivation 2.

to find procurator s.n. to bring/to enter an action against smb. to law.economic process . (de jilrne.n.f. procura v. proxy procura s. fundamental question ~ de reprezentare/mandat (potential conflict de interese mtre actionarii unei finne si conducerea acesteia sail nitre obligator! si actionari) agency problem proceda v.-martor .(in indiistria te.operating process.i.xti1.average sample ~ testimonials .production process .industrial .arbitration procedure ~ de faliment .civil case.substantive issue. trust deed/instrument ~ de administrare . (tnandatar) procurator.(dr. percentage.n.procedure of customs procent s.m.procedure in bankruptcy ~ judiciara -judicial/legal proceeding ~ judiciara sumara . proceeding. case.special/particular power (of attorney) producator adj.qualification/official/ warranty test ~ de receptie-predare . letter of attorney procuration. a intenta un ~ cuiva .de receptie .t.heavy percentage procentaj s. to procure. (la) to proceed (to).field experinient .industrial run ~ penal .(a salariatului cu obiectivele mtreprinderii) (mat1. to get.f.f.purchase trial ~ la scara naturala . method procedura s. yielding. to obtain.. (obiect al wiei discutii. process 2.) action a: law. proceeding. (bani) to raise.n. (penan criminal trial ~ civil . producing. flow .damage suit ~ de identificare .) proof by witness problema s. producer. to go on (to) procedeu s. warrant/warranty of attorney.m. problem.reject rate ~ ridicat .feasibility test ~ de lucru .ci) sample of fabric/work ~ de omologare . to act. (chesfiiine) matter. procedure.check/duplicate sample -~ medie .acceptance delivery test ~ la cumparare . manufacturer. procuration. question.{a navel} delivery trial . percentage proces s.(a averii unei persoane decedate) letters of administration ~ pentru vanzare . proxy.(official) report.economic . rate (per cent) ~ al impunerii . to institute/to take legal proceedings against smb.de productie . to obtain. (civil) (law) suit. fusion process . productive s.criminal trial. .-verbal . spectacole. (law) suit ~ de daune .tax rate ~ de rebuturi .to bring smb. (dr. case ~ tehnologic . al unei con'troversc) issue ~ de fond ..summary proceeding ~ vamala . procedure. record a fi in ~ cu cineva . practice ~ de arbitraj .to be at law with smb.276 PRO-PRO ~ de exploatare/functionare performance test ~ de fezabilitate .acceptance test/trial ~ de predare .trust for sale ~ speciala . 1. power of attorney.

tereiwrif pay.maximum/peak/ultimate.t.sub . productivity.productivity of capital a capitalului fix .'i'azuta} to overproduce .output per man-hour ~ pe om-schimb .continuous flow production ~ in serie/masa .quality production ~ de marfuri . efficient.industrial outpui/ production interna indigenous/home production .standard production.f.marginal cost producer ~ particular .prea in'iilt fata de . {agricola) yield.g5obala .rated output ~ orara . 1.a capitalului .peak productivity ~ medic average productivity ~ pe om-ora .output per man-shift productie s.private producer produce v. (o recolta} to yield ~ m serie .in serie mica/discontinua . productive. manufacture.individual producer ~ la costuri marginale . harvest ~ agricola .hourly output/production .mass/quantity/serial production .to mass-produce .commodity production ~ de serie .effective output rixperimeiitala/-pilot pilot production .net production ~ nominala . outturn. {despre zacammte.(cerere sent cantitatea pre.a muncii productivity of labour. production. payable productivitate s. dobdndd) to return. to yield.(eficienta agregatd a utilizdrii tuturor factorilor de productie la nival de imitate economicd) overall productivity -~ maxima .to produce on the line ". yield production ~ -marfa . harvest ~ artizanala/la domiciliu . to manufacture 2.crop capacity.pe handa rulanta .small-scale production ~ la hectar .permanent output ~ de calitate superioara .average output ~ me§te$ugareasca . belt system of production ~ in flux continuu ./ capacity output ~ modulara . (profit.agricultural/farm production.in flux/pe banda . working efficiency ~ globala .PRO-PRO 277 programe de radio fi televiziune) producer ~ individual .cottage production ~ continua . to produce.flow/line production.(care foloseste diviziunea Jinmcii) indirect production ~ industriala . efficiency .handicraft industry ~ neta . repetitive manufacturing '.f.modular production ~ medie .physical productivity ~ a factorilor de productie -productivity of factors of production ". gainful.efectiva/reala . output.gross/aggregate output ~ indirecta .market output ~ maxima .{randament'd normal} to underproduce prodnctiv adj.

(pe care cumpdrdtorul se hotdrdste iisor sd-l achizitioneze') low-involvement product ~ de substitute .batch production ~ pe om-ora .net domestic product ~ marginal (productia suplimentars care se obtine prin folosirea unes unitdti in plus dintr-o resiirsd.food products-foodstuffs ~ chimice .end product ~ finit .output per man-shift ~ potentials .(pe care ciimpdrdtonil se hotdrdste cu greu sd-l achizitioneze) high-involvement product ~ cu implicare scazuta .daily output/production produs s.(f'abricarea de produse finite din materii prime si realizarea de constructii civile) secondary production ~ tertiara .(a serviciilor) tertiaiy production ~ vinicola .per capita output ~ pe loturi . (marfd) commodity.potential production ~ primara — (a materiilor prime} primary production ~ -record .reduced output ~ saptamanala .primary product.faulty product ~ cu implicare puternica .weekly output/ production ~ secundara . (care se aruncd dupd mtrebuintare.n.(pentru care cererea scade atunci cdnd scad si preturile) infenor good ~ intern brut . oil ~ petrolier rafinat refined oil ~ secundar/auxiliar .green product ~ farmaceutic .perishable product ~ principal/de baza . (articol) article.gross domestic producr ~ intern net .record output ~ redusa .278 PRO-PRO ~ pe cap de locuitor .gross national product ~ national net .final/terminal product ~ inferior . celelalie resurse rdmdndnd neschimbate constante) marginal product ~ mondial brut gross world product ~ national brut .substitution product ~ ecologic .nonperishable product ~ oferit gratuit .output per man-hour ~ pe om-schimb .(a iinui an) vintage ~ zilnica .(de firma produ-cdtoare in scop promotional) giveaway ~ patentat proprietary product ~ perisabil .synthetic product ~ social marginal .crude product. (al unei tdri) staple ~ petrolier petroleum product. (nefinisat) raw product ~ cu defect .chemicals ~ comercializabile marketable products ~ cu durata medie de folosinta -semidurables ~ de calitate medie/calitatea a douamiddlings ~ de culoare galbena . in general una singurd) throwaway ~ agricol .net national product ~ neperisabil .agricultural/farm produce ~ brut . care se schimba la intervale mari de timp) yellow goods .social total product produse alimentare . {artificial sail natural) product.by(e)-product ~ sintetic .(bunuri de consum mai scumpe.pharmaceutical ~ final .marginal social product ~ social total . {natural sail agricol) produce.

de culoare rosie .consumer nondurables -.de folosinta indelungata •. vocational. after-tax profit ~ economic . terebentme.(CM temperatura de aprindere sub 23 °C) dangerous oils semifabricate semifinished/ semimanufactured products similare/de substitute homogeneous products ~ textile .(obfinut din vdnzarea de fondurifixe) capital profit ~ de monopol . molorina speciala) white products oil. professional.consumer profile profit s.textile goods.) attributable profit ~ brut .competitive profile ~ al consumatorilor . s. earnings.(titei. retentions.consumer durables.. gain.customer profile ~ aE concurentei . professionalism profesionist adj.monopoly profit ~ din activitatea curenta ~ business profit dupa impozitare/impozitat earnings after taxes. hard goods . unappropriated profit/earnings.atribuibil . handmade goods ~ petroliere albe/curate .dairy produce meste^ugaresti handiworks.m.n. profession. v.n. to profess.disposable goods.(actio-narilor cu scopul formarii de fonduri de investitu) retained profit/earnings.book/accounting profit ~ de capital .(bunuri de consum.home products -'•' de folosinta imediata .de imica foiosinta . chargeable gain .f.(profitui net) admitted profit . undistributed profit/earnings.PRO-PRO 279 ~ de culoare maro . precum cele alimentare.(benzine. return.(bunuri de consu'n. (vdndute ca material) soft goods profesa v. ielevizoare etc.') brown goods ~ de culoare portocalie . vocation.i. clean/light oils ~ petroliere negre .. occupation profesional adj. (din exploatare) trading profit ~ contabil . revenues ~ acumulat/nedistribuit . con-sumate yi inlocuite imediat) red goods . precum articolele de vestimematie. profit.economic profit ~ iluzoriu illusory profit ~ impozabil . pacurd.(bunuri de consum de folosinta indelungatd care se fabricau initial in carcase de culoare maro — radiouri. professional profil s. earned surplus .) (SUA) goods in progress ~ iactate . motorina) black/^irty oils ~ petroliere nepericuloase .de fabricatie interna .(conf.f. to practice profesie s.(cu temperatura de aprindere sub 65°C) nondangerous oils ~ petroliere periculoase .(profit care poatefi atribitit unui sector sail unui departament dintr-o organizatie) (man. proceeds. occupational profesionalism s.n. disposables ~ in lucru/curs de fabricatie . inlocuite in ritm moderat) orange goods ~.taxable profit.admis .gross profit. profile ~ al clientelei . benefit.

plan. design.ont.) amortization schedule ~ de amortizare a imprumutului loan amortization schedule ~ de descarcare ..n. scheme. prohibitive.long-term/-range forecast ~ pe termen scurt . progressive prohibi v.flexibile working hours ~ redus de lucru .280 PRO-PRO ~ inainte de impozitare/neimpozitat earnings before taxes. project.economic forecast ~ pe termen lung .short-term/-range forecast program s.economic progress ~ tehnic .draft budget.trend forecast ~ economics .draft contract ~ de lege .fund flow forecast ~ a profitului . remunerative. to ban prohibitiv adj. program(me).paper profit ~ suplimentar .t. before-tax profit ~ legal . gainful. (politic) platform ~ al salariatilor . (de document) draft ~ de buget .m. short day a lucra cu ~ redus .short-time working. progress ~ continuu/sustinut .extra profit a aduce ~ .(pentru alocatii bugetare) appropriation/money bill ~ de statut . to trade on/upon profitabil adj. fin.steady progress ~ economic .to bring in profit. {de) to profit by.profit forecast ~ a vanzarilor .i. profitable. to program(me).f.broken time ~ de ree$alonare a ipotecii . advantageous. prohibition proiect s. estimates o o J ~ de contract .subcontract programme ~ flexibil de lucru .public bill ~ de lege financiara .legal profit ~ net .personnel plan ~ de amortizare . to plan. bill ~ de lege de interes public .to drive benefit/ advantage from profita v.mortgage rewrite programme ~ de subantrepriza . profiteering s. to take advantage of. to schedule progress. schedule. beneficial.loading schedule ~ de lucru — (ore de lucru in magazine yi birouri) business hours ~ de lucru cu intreruperi .normal profit ~ ocazional casual profit ~ rapid . prohibitory prohibitie s.technical progress progresiv adj.f. (orar) timetable.draft articles . rewarding profitor adj.discharging schedule ~ de e$alonare a creditului ./?.draft law.(c. (plan) schedule. to prohibit. profiteer prognoza v. lucrative.to be on short time programa v.quick returns ~ scriptic/teoretic .sales forecast ~ de afaceri business forecast ~ de trend .to leave a profit a trage un ~ din .loan schedule ~ de mcarcare . to yield a permite/a rezulta 1111 ~ .t. forecast ~ a fluxului de fonduri . to forecast prognoza s.net/clear profit ~ normal .n. moneymaking.t.

interese etc. owner.fee. to thrive proportie s. quality ~ a unui absenteist . football pool/coupons pronunta v. detinere) ownership 2.) to promote. to enact pronosport s.t.berth owner ~ de resurse . planner.land(ed) property. possessor.n. (intens un produs. property.corporeal/tangible property ~ cu drept de mostenire limitat estate in tail ~ ereditara . to flourish.chief designer proletar adj. several property ~ indiviza .cooperative property ~ corporala .absolute ownership ~ comuna .PRO-PRO 281 .personality promotion promulga v. proprietor.sales promotion ~ prin intermediul unei personalitati . (posesiune. proportion.undivided property ~ industrials . able property. s.(a cumpdrd-torului) direct response promotion ~ a unei marci .t.t.(asupra brevetelor.severally.derelict ~ absoluta . (care da in chirie sau in arendd) landlord ~ al marfii . (in grad. realty.cargo owner ~ care percepe o chine excesiva rack-renter ~ cu titlu de proprietate inregistrat/ inserts .m.landowner ~ prezumtiv . o marcd etc.(indiviziune) joint ownership ~ cooperatista . calitate) property.t. promoter promotional adj. draftsman ~ -sef. 1.storekeeper ~ de nava . freehold ~ funciara limitata .absentee ownership ~ abandonata pe mare .f. proportional proprietar s.mortmain ~ individuala/nesolidara .(cu drept de a o transmite oricdrui mostenitor) fee simple. designer.sole owner/proprietor proprietate s.f.(cu drept de a o transmite unei categorii limitate de mostenitori) fee tail ~ imobiliara . promotion ~ a reactiei directe .wharfinger ~ de magazin .tehnic . holder.technical design proiecta v. immovables ~ inalienabila . promotional promova v.t. (interese) to advance. (initiative.shipowner ~ de nava de linie . to design.m. to project.reputed owner/ proprietor ~ riveran -. infunctie) to raise promovare s.(SUA) publisher ~ funciar .resource owner ~ de ziar . to plan proiectant s.n.. (trdsdturd.) to boost 2.(in cartea funciara) registered proprietor ~ de chei . mdrcilor etc. 1. estate ~ funciara absoluta .real estate/property. immo.m.f. to proletarianize promoter s.m.) industrial property .brand promotion ~ a vanzarilor . to promulgate.'. to prosper. heir land ~ funciara . proletariat proletariza v. percentage proportional adj. to deliver propasi v.. ratio. proletarian proletariat s. (o sentintd) to pass.riparian ~ unic .

m scopiil mdepartdrii producalorilor straini} administrative protectionism ~ nontarifar . a unui spatiu} sit-in . (a sprijini) to support. thriving prospera v.unassessed property ~ nuda .f. protection protectia muncii . ownership without usufruct ~ obsteasca .environment protection ~ contra accidentelor .private ownership/property ~ pe viata .(a unei cambii) protest for nonacceptance ~ pentru neplata . un sector economic) to safeguard protest s. tenement ~ libera de sarcini/neipotecata estate free from encumbrances.(cu ocuparea unui local.(aplicat prin mdsuri de contingentare a importurilor.process/ processing properties prospect s.bare ownership. thrivingness protectie s. norme sanitare etc. prosperous. public/state property ~ transmisibila numai pe linie feminina .incorporeal/intangible property ~ neevaluata/neimpusa .n.t. personalty ~ necorporala .accident prevention ~ prin brevetare . (brosurd) leaflet ~ de emisiune .employment protection ~ a mediului . protest 2.tail female ~ transmisibila numai pe linie masculina . to thrive prosperitate s. prosperity.tail male proprietati tehnologice .n. mteriicerea totald a importurilor pe o pe-rioadd de timp.life estate ~ publica/de stat .patent coverage ~ sociala social protection/security protectionism s. clear estate ~ mobiliara .labour protection protectie a consumatorilor consumer protection ~ a locurilor de munca .(a unei cambii) protest for nonpayment ~ social . formalitdti descuraja-toare de import) nontanff protectionism ~ tarifar .intellectual property ~ ipotecata .personal estate/property.(prin inchiriere sau arendare) tenancy ~ particulara/privata .embarrassed/encumbered estate ~ inchiriata .public/state ownership. protective s. prospectus. to prosper.n. protectionism ~ administrativ . to protect.m. flourishing. {adept al protectionismului) protectionist proteja v. (o Industrie.(implied restrictii legislative asupra unor norme de consum.(care constd in aplicarea de taxe vamale asupra produselor impor-tate) tariff protectionism protectionist adj.282 PRO-PRO ~ intelectuala . (cambiaH protest ~ de munca .industrial action ~ pentru neacceptare .f.i. 1.collective ownership/ property ~ ocupata temporar . to flourish.issue prospectus prosper adj. letting.leasehold (property).

t. paragraj) item. (/oc) point.PRO-PUN 283 protesta v.) import gold/specie point .t. to make protest of a bill of exchange ~ o cambie prin intermediar .subliminala .trading post ~ critic al rentabilitatii . publication. store.fortnightly ~ de specialitate specialized publication ~ de uz intern restricted publication ~ informativa .informative advertising ~ institution ala . to issue.poster advertising promotionala promotional advertising . place. psychology psihologia muncii/industriala occupational psychology psihotehnica s.loan loss provision provizoriu adj. {de pe ordinea de zi) item 3.f.breakeven point ~ de atractie turistica . (in monitorul oficial) to gazette publicatie s... (o cambie) to protest ~ o cambie . (revista) magazine ~ bihmara .comparative advertising ~ comuna/colectiva .to protest a bill of exchange.combative advertising ~ comparativa .{obligat sd asculte material publicitar in timpiil receptiondrii iinor programe de radio si televiziune) captive audience publica v.(fin.f. supply provizii nevamuite {ale unei nave) bonded stores a face ~ . 1. industrial psychology public adj.(text publicitar care criticd un produs concurenf) knocking copy ~ etica .n. public. (articol. n. s.{a unei firme. {concept de baza conform cdiuia cdnd doud valori sunt posibile trebuie sd se retina cea mai scdzuta) (cont.f. public.ethical advertising ~ industrials . psychographics psihologie s. provisional. fdrd precizarea marcii) primary advertising ~ prin postere .n. spot ~ comercial . menitd sd sporeascd prestigiul acesteia) institutional advertising ~ murala/pe fatada cladirilor mural/wall advertising ~ nationals .n. prototype provizie s.to get in provisions provizion s. (periodicd) periodical. showplace ~ de aur la import . (impotriva) to protest (against) v.(colaborarea mai multor firme pentru a reduce cheltuielile in acest sector) cooperative advertising ~ distrugatoare . publicity. point 2.national advertising ~ persuasiva .f.subliminal advertising punct s.business-to-business advertising ~ informativa . state.f. provision ~ pentru credite neperformante bad loan provision ~ pentru pierderi din credite .sightseeing spot. {aiidienta) audience ~ captiv .f.) prudence psihografie s. provision. advertising ~ combativa . {de stat} public. post.to have a bill protested prototip s. to publish. temporary prudenta s.f.persuasive advertising ~ primara .i.digest publicitate s.(reclamd pentru tin produs.

electronic point of sale ~ in litigiu .monopoly power ~ discretionara de cumparare discretionary spending power ~ executiva .customs house puncte de aur . in condltiile circulatiei libere a aiirulni mtre tdri) {fin.m.de monopol .(dr.points at issue ~ pe ordinea de zi .delivery point ~ electronic de vanzare -.umale la import prejudiciazd economia nationals) peril point ~ vamal .) issue -.items on the agenda punctaj s.(o sutime dintr-un punct procentual) basis point ~ de impunere .284 PUN-PUT ~ de baza .) issue of law ~ litigios de fapt .(limitele nitre care oscileazd rata de schimb a doud volute cu ctalon-aur. bearer ~ de cuvant .litigios de drept .s'.executive authority ~ fiscala ./ 1.(la autovehicule) taxable horsepower ~ limitata dc decizie .(cdnd trebuie achitatd TVA) tax point ~ de interventie/sustinere .money purchasing power . authority ~ de cumparare ~ purchasing/buying spending power ~ de cumparare a banilor . power 2.(dr.n.(in mod rentabil) capital cut-off point ~ periculos .(dr.) issue of fact ~ pana !a care se poate obtine capital . scoring ~ de bonitate .(sub care reduccrea tarifelor v.limited discretion ~ retroactiva — (efect retroaciiv al unei legi) retroaction .) gold/specie points ~ in discutie .credit scoring purtator s.spokesman putere .(cand banca centrala intervine pentru sustinerea cursiilui) support point ~ de livrare .

(a chelluielilor) defrayal. to refine rafinarie s.f. (cheltuieli) to defray. (rambursare) reimbursement.cash discount ~ de sfar§it de an . to pay back.trade discount ~ comercial pentru plata in numerar . discount. (fin. efficiency.(la un mare magazin) contract department . reimbursement. repayment 2. (amortizare) redemption ~ a unui impozit .bargain basement/counter ~ de vanzare angro .end-year rebate ~ global — (acordat de furnizor detailistului m unumite conditii) (corn. branch ~ de afaceri . industry randament s.n. return. (a amortiza) to redeem rambursabil adj.n. to remove 2. volume discount/rebate ~ la greutate .weight allowance ~ la navlu . dintr-nn registru) to strike off. (plata) payment rambursa v. (de debarcare) landing ramp/stage ~ de incarcare . (intr-un ramburs s.to disbar radiat adj.line of branch ~ economica .loading ramp/stage ramura s.f.(a unui credit) slow pay and unsatisfactory account ramificare s. \. reduction (in price) ~ comercial .R rabat s. rebate.t. {din registrul de comert) defunct rafina v. defrayment.) yield magazin) department ~ de solduri . 1. to repay.n.n.t.(intr-o singurd transd) bullet repayment ~ in avans advance repayment ~ neconforma cu termenii contractual! .) dawn raid raion s. outturn. to cross off. (o datorie.quantity discount/ rebate. refunding. platform ~ de acces approach ramp ~ de descarcare unloading ramp/stage. raid raidul din zori . repayment.economic branch ~ industriala . to discharge ~ din barou . (de pe o listd. allowance.t.(cumpdrarea neanuntatd a unui packet mare de actiuni in primele momente ale deschiderii bursei pentru a evita cresterea cursului acestora) (bur. repayable. stage. reimbursable.f.tax refunding integrala 5a scadenta . ramp. (amortizabil) redeemable rambursare s.f.petroleum/oil refinery raid s. to refund. to reimburse. district 2. refinery ~ de petrol .f.) aggregate rebate ~ la cantitate . output.(legi care limiteazd mfiintarea sucursalelor bancare) (SUA) limited branching rampa s. (a sterge) to erase. 1. o ipotecd) to cancel.freight rebate radia v.industrial branch.n. defrayable. branching ~ limitata .

efficiency of capital ~ al castigului de capital .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este retrasd inainte de maturitate) yield to call ~ total anualizat .} gross yield ~ bun .(despre activitatea anuald a companiei) chairman's report ~ anual/final (privind activitatea unei societati) annual report.) average yield ~ net .rated output ~ pana la maturitate . (dare de seamd) report.(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este pdstratd pdnd la maturitate] maturity/redemption yield. account. position. statement ~ al bugetului de stat .n. yield to maturity ~ pana la revocare .auditors' report ~ al consiliului de administratie -directors' report ~ al presedintelui .(fin.return on capital.cost efficiency ~ al profitului . (pozitie in clasamentui ipotecilor la inscrierea unei ipoteci in registrul funciar) (order of) priority ~ ipotecar .) basic yield ~ economic .) fair yield ~ curent .cost . connection 2.(rata dobdnzii unui titlu de valoare cu dobdndd fixa) flat yield ~ marginal al capitalului .n.capital gains yield ~ al dividendelor — (raportui dintre dividendul actual si pretui actual al unei actiuni) dividend yield ~ al investitiei .(in situatia in care exisld in circniatie monedd bimetalicu) (fin) mint ratio .) net yield ~ nominal .(fin.) asset turnover ~ al actiunilor . (proportie) ratio 3.(fin.yield on investment ~ al pretului de cost .economic efficiency ~ efectiv . (relatie) relation.286 RAN-RAP ~ al activelor . status 2. final accounts ~ beneficiu .annual return. 1.(raportui dintre profitui net distribuibil si valoarea totald a actiunilor comune la cursul pietei) earnings yield ~ al unei obligatiuni . 1.(pe perioada cat a fost delimit) holding period yield ~ anual .annualized total return randamente de scara/dimensiune -(relatia dintre cresterea volumului productiei si a cantitdtii utilizate din factorii de productie combinati) returns to scale rang s.(raportui dintre vdnzdrile unei societati si activele ei) (fin.peak efficiency ~ mediu .national accounts ~ al cenzorilor . rank.(indicele de profilabilitate'} benefit .cost ratio ~ bimetalic .mortgage priority raport s.(fin.(fin.(fin.) effective yield ~ invariabil .(calciilat prin raportarea dobdnzii anuale a unui titlu de valoare la pretui sdu curent pe piatd) current yield ~ de baza .return on shares ~ al capitalului . (al unui plasamenf) annual yield ~ brut .marginal efficiency of capital ~ marginal al investitiei .bond yield ~ al unui titlu de valoare .marginal efficiency of investment ~ maxim .

(raportui dintre vdnzdrile totale ale uneifirmepe o perioadd determinatd de timp §i valoarea activelor fixe) (cont. corn.productie .survey report ~ de lichiditate — (raport periodic al unei band. rate.(asig.(raportui dintre cheltuieli §i volumul vdnzdrilor/ profitului) (asig.active fixe .equity-to-fixed assets ratio ~ datorie .{numdnil de actiuni comune care poate fi obtinut prin conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion ratio ~ de credit .) expense ratio ~ a circulatiei marfurilor . exprimatd ca procent al niimdrului mediu de muncitori intr-o perioadd determinatd de timp) accession rate ~ a cupoaului . rapporteurs--^'' rata s.capital-output ratio ~ valoare de piata .valoare contabila .appraisal report ~ de expertiza .(raportui anual al consiliului de administratie) financial statement ~ intocmit la sfar§itul zilei . pe mtreaga activitate de corner! exterior) terms of trade ~ de troc .growth rate..(yaloarea de piata a actiunii impdrtitd la valoarea contabild pe actiune) market-to-book ratio raporturi de afaceri .RAP-RAT 287 ~ condensat/comprimat .audit report ~ de audit cu rezerve/mentiuni qualified audit report ~ de avarie .situation report ~ de audit .end-of-day report raportui capital propriu .operating ratio ~ dintre depozite §i credite .condensed report ~ confidential .credit report ~ de evaluare .debt-equity ratio "•• investitie .) damage report ~ de avariere/deteriorare a marfurilor . prin care dovede^te acoperirea pasivului de cdtre disponibilitdtl) liquidity statement ~ de schimb .swapping terms ~ despre clientii care au depa$it scadentele .business connections/intercourse/relationship ~ juridice .work report ~ de afaceri .confidential report ~ de activitate .) turnover ratio ~ a cre^terii .(raportui dintre indicele pretului mediu de export ?i indicele mediu de import.{numdriil de absent! la suta de muncitori intr-o zi de nwncd.delinquent activity report ~ dintre cheltuielile si profitui de exploatare .to enter on the record • -t n + TTey raportor s.statement of expenses ~ de conversie . procentajul zilelor de muncd pierdute din totalul zilelor lucrdtoare pe o anumitd perioadd) absenteeism rate ~ a cheltuielilor .cargo damage report ~ de cheltuieli . instalment^.m. (fortei de muncd.lending ratio ~ financiar .legal relationship a trece in raport .f. 1. ratio ~ a absenteismului .interest rate. rate of interest .(rala specificatd a dolxinzii unei obligatiuni) coupon rate ~ a dobanzii .capital propriu .

death rate ~ a pierderilor ~ (raportui dintre primele incasate si despdguhiiile platite de o societate de asigurdri) loss ratio ~ a plusvalorii . profit rate ~ a proprietatilor nemchiriate .bond rate ~ a dobanzii pe piata de capital capital market interest rate ~ a dobanzii variabile .(rata la care piata bursierd capitalizeazd cdstigurile curente ale unei societal! comerciale pe actiuni) (bur.) hedge ratio ~ de capital ..(raportui active lichide .(care indicd puterea activelor unei societdti de a genera venit din exploatare) basic earning power ratio ~ a rentabilitatii .(raportui dintre pasivele curente ale unei afaceri s:i activele sale curente) (fin.pasive curente folosit pentrii determinarea solvabilitdtii unei firme) (fin.prime (lending) rate ~ a dobanzii efective . quick asset ratio ~ contabila a profitului .) capitalization rate ~ de concentrare .(la 1000 de Siicrdtori) management ratio ~ a mortalitatii .rate of profit. fin. oferita pe piata interbancara — interbank market offered rate ~ a dobanzii obligatiunii .floating interest rate ~ a economiilor — (din venitid personal disponibil) savings ratio ~ a frecventei accidentelor .(efortid national de investitie in raport de bogdtiile produse) investment rate ~ a lichiditatii curente .effective (interest) rate ~ a dobanzii la creditele bancare bank lending rate ~ a dobanzii la cumparare pe piata interbancara .) acid test ratio.unemployment rate ~ a testului acid .rate of surplus value ~ a profitului .interbank market bid rate ~ a dobanzii la depozite .(mimariil de actiuni coniune care poate fi ohtiniit prin .(pe piata imobiliard) vacancy rate ~ a puterii de ca§tig .(rata interim a rentabilitdtii unei investitii) rate of return ~ a substitutiei tehnice .(raportui dintre capitaliil plus rezervele unei band si activele sale totale) capital ratio ~ de capitalizare .288 RAT-RAT ~ a dobanzii de baza .deposit interest rate ~ a dobanzii la vanzare.accounting rate of return ~ de asigurare Tmpotriva riscurilor (bur.(care aratd procentui in care un sector industrial este dominat de cdteva mart societdti sou mdsura conciirentei pe pietele bancare) concentration ratio ~ de conversie .) current ratio ~ a lichiditatii monetare .(raportui dintre nivelul mediu anual al masei monetare si voliimul tranzactiilor economice mijiocite de monedd) cash liquidity rate ~ a managerilor .(mdrirea productiei prin fabricarea unui articol in load altuid) rate of technical substitution ~ a §omajului .(la un milion de ore-muncd mtr-un an) accident frequency rate ~ a investitiei .

legal interest rate ~ lombarda .) historical rate of return ~ legala a dobanzii . rate of exchange.(totalul datoriilor impdrtit la totalul activelor unei societati) (fin.private rate of discount ~ nominala a dobanzii .(procentiil din profit platit sub forma de dividende) dividend payout ratio ~ de recuperare a investitiei in capitalul uman .(partea profituliii nerepartizat din totalul profitului companiei) retention ratio ~ de rezerva .(rentabilitatea unei investitii exprimatd ca profit anual procentual raportat la investitia initiala) internal rate of return ~ istorica a rentabilitatii .average interest rate ~ minima a dobanzii .exchange rate. parted capitaliirilor proprii si cea a capitalurilor imprumutate) (cont.) reserve ratio ~ de schimb .(procent retinut de banca care sconteazd efectele de comert) discount rate ~ dividend . (care poate fi perceputd pentru un credit) rate floor ~ naturala a somajului .effective rate of interest ~ fara rise .human capital rate of return ~ de retentie .) risk-free rate ~ fixa de schimb .(rentabilitatea unei investitii lipsite de rise) (fin.(raportui dintre rezerva monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) cash (-deposit) ratio ~ de navlu necartelat .(rata dobanzii pe care banca centrald o acordd bdndlor comerciale pe baza amanetdrii de titluri de valoare) lombard rate ~ medie a dobanzii .nominal interest rate ~ -pivot . in pasivul bilantului unei societati.price ratio ~ efectiva a dobanzii .RAT-RAT 289 conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion rate ~ de crestere economica .pret .(raportui dintre rezer\'a monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) (fin. tax rate ~ de tndatorare .) nonconference rate ~ de participare .fixed exchange rate ~ flexibila de schimb . (intr-o fuziune.floating exchange rate ~ interna a rentabilitatii . numdrul de actiuni pe care societatea achizitoare trebuie sd Ie dea pentru fiecare actiune a firmei-tintd) exchange ratio ~ de scont .natural unemployment rate ~ neoficiala/paralela de schimb parallel rate of exchange ~ neoficiala de scont .(paritatea unei monede legate de Sistemul Monetar European.(de piatd al unei actiuni) dividend .{mar.(relalie care pune in evidentd.(pentru creditele acordate de banca centrald) minimum lending rate. in raport cu ECU) central rate .economic growth rate ~ de impozitare/impunere fiscala rate of taxation.(fin.) participation rate ~ de plata a dividendelor .) debt ratio ~ de lichiditate .

(la capitalul investit) unlimited liability ~ pentru calitatea produsului (prevdzutd de legislatia pentru prbtectia consumatorului) product liability ~ principala . actual. contraargumente etc.) several liability ~ integrals . bad ~ platnic . war ~ al preturilor . to approve.economic war ~ tarifar/vamal . real.short ration/allowance ~ zilnica . ration.total liability ~ limitata . redemption. allowance ~ redusa .t.f.290 RAT-REA ~ procentuala anuala .real rate of interest ratifica v. reaction ~ de cedare/plecare .) secondary liability ~ individuala . (pentru) responsible (for).(ale armatorilor in caz de coliziune) cross liabilities raspunzator adj. (a cumpdra ceva vdndut) to buy back.bad payer razbois.n.country rating ratie s.n. answerable/accountable (for).redemption of mortgage ~ de actiuni .(dr.annual percentage rate ~ procentuala anualizata . to redeem.(despre cecuri) genuine and valid .) (man.) flight reaction ~ de rezistenta/lupta .) rating ~ de tara .(in caz de coliziune) (asig.(asig. liable (for) rau adj. liability ~ conditionata/secundara . (a unei polite de asigurare) surrender ~ a ipotecii . solicitare de concedii etc. to repurchase. buyback.annualized percentage rate ~ reala a dobanzii . to allowance rascoala s. to confirm rating s.(de cdtre o societate care le-a vdndut anterior) share repurchase/buyback ~ de creante .primary liability ~ solidara §i individuala .) single liability raspunderi reciproce .) joint and several liability ~ unica . effective ~ $i valabil . (la licitatie) to buy in. to ratify.t.bond redemption raspundere s.(dr.(la o siimd fixd stabilitd) limited/restricted liability ~ nelimitata . repurchase.{asig. to rationalize.(de cdtre debitor) debt buyback ~ de obligatiuni .f.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin combativitate. mar.tariff/rate war reactie s.f responsibility.) riots and civil commotions rascumpara v.trade war ~ economic .t. (formularea unei calificdri pe mdsura posibilului rise de nerambursare — partiald sau totald — asumat de investitorul care a realizat plasamente in titluri financiare) (fin.) fight reaction real adj.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin lipsd de interes.price war ~ comercial .daily ration/allowance rationaliza v.) {man. (revoltd) riot rascoale §i razboaie civile . mar. (o politd de asigurare) to surrender rascumparare s.f.f.

n.baggage check ~ de depozitare pe chei .dock warrant. feasible.REA-REC 291 realiza v. (a necesita) to require. waste (product).t.order clerk recesiune s. to carry out/through. (un profit) to realize. a unui plan etc.) plaintiff. t.f.t.postal/post-office receipt ~ vamala . a solicita.s\w. (factory) reject. to throw away recalificare s. (a unui profit. to necessitate 3. (profesionala) retraining ~ profesionala .t.f. mutual reclama v.facultative reinsurance reasigurator.population census recenzor s.f.delivery receipt ~ de livrare .wharfinger's receipt/warrant ~ de depunere .f. to replenish. 1.receipt for goods ~ postala . a unui contract) fulfilment 2. (a face o cerere/petitie pentru. (personal) to restaff reaproviziona v. census ~ al populatiei . (la hotel) reception (desk) clerk ~ de comenzi . to requisition recicia v.t. to reinsure reasigurare s.to make fair profits ~ un beneficiu dintr-o tranzactie .m. claim er. 1.t. a solicita) to lay claim to.to clear realizabil adj. (o obligatie. census taker receptie s. (pe cinevd) to denounce. (marfa) to take delivery. vocational rehabilitation/retraining recapitaliza v. voucher ~ de antrepozitare . 1. to check and sign for receptionare s. (a cere. (a mdrfurilor) taking ^over/delivery (of goods) 2. scrap.cargo reception.delivery receipt ~ de livrare neta . to recapitalize recensamant^. to put in a claim for. receipt. reciprocal. petitioner . (despre mdrfuri) rubbish goods rebuta v.t.(deposit) warrant. (la hotel) reception desk receptiona v.t.t. to reject.f.) realization.n.warant . to achieve.m. carrying out/through. 1. (lucru realizat) achievement reambala v.f. reinsurer rebut s. reception ~ a marfii . to repack reangaja v.t. to scrap.economic recession rechizitiona v. {un magazin) to restock reasigura v. (mjudecatd) to sue at law reclamant s. (a unei obligatii. (plata unei taxe etc.t. taking over/delivery of goods receptioner s. tin contract) to fulfil ~ beneficii normale .(de titluri la o bancd depozitard) deposit receipt ~ de expeditie/transport . recession ~ economics .m.job retraining. warehouse receipt ~ de bagaje . claimant.) to exact 2. receiver (of goods) 2. spoilage. reinsurance ~ facultativa . possible.customs warrant ~ . a pretinde) to claim. to recycle recipisa s.to cash in on a deal ~ un beneficiu net de . (despre un plan) workable realizare s. warehouse warrant reciproc adj. (de cdtre un inspector) acceptance 3.clean receipt ~ de primire a marfii .f. (dr.

(a corecta) to correct.(care nil este destinata comercializdrii) subsistence ~ justificata -justified complaint ~ pentru daune-interese . (anunt publicitar) advertisement.subliminal advertisement ~ zgomotoasa . publicity.f. (dr. (bugetui etc. character. reward. comfort rccompensa v. (un cont) to adjust. (de personal) recruitment ~ de absolventi .t. to renew reconversie s. requital reconditiona v.(politico de recrutare a fortei de munca) (man.f. (adaptarea uaor indnstrn sau a unor sectoare industriale la necesitdti noi.informative advertising ~ ingenioasa . si nu consumului personal) cash crop ~.f. to harvest.staff recruitment rectifica v. recalificarea fortei de miincd) reconversion record s. recompense.(care se prind in fata si in spatele omului care Ie poartd) sandwich board ~ pe prima pagina .failure of the crop recomandare s. to requite recompensa s. 1. to recondition. record. (a rascumpara) to redeem ~ daunele . recommendation. (]niblicitate) advertising.292 REC-REC reclamatie s.infbrmativa . to gather/to get in recolta s.claim for damages ~ ulterioara .) claim 2. to retrieve. crop(s).) to rectify. objection.nesecerata/in lan .travelling display ~ pe pancarte . to recover.) graduate recruitment ~ de personal . to crop. (de productie) peak output recruta v.catchy advertisement ~ iluminata .f.f.direct mail subliminala .standing crop.subsequent claim reclama s. 1. /\ (personal) to recruit recrutare s. to amend recunoastere s.f. to set right.t.illuminated sign . request. (firmd) sign ~ atragatoare/captivanta .publicity stunt ~ pe doua pagini de ziar .(fard specificarea mdrcii) primary advertising ~ prin posta .double-page spread ~ pe exteriorul mijioacelor de transport . to regain.(. protest. to righten.to recover a debt . borrower's note recupera v.t.boom recolta v. crop on the root.t.(a unui ziar) front-page advertisement ~ pentru promovarea unui produs promotion ~ primara . commercial 2. testimonial.t. (impotriva cuivd) denunciation ~ de subzistenta .f.f. (la hectar) yield ~ bogata . complaint.rich/heavy/bumper crop crop ~ destinata vanzarii . acknowledgement ~ a datoriei — (confirmare in scris de cdtre un debitor a sumei pe care o datoreaza) acknowledgement of debt. harvest. on-the-root harvest/yield ~ proasta . to recompense. to reward.to recover the damages ~ o datorie .n.

) redhibition redistribui v. 1.f. {de taxe. to send down. {de cheltuieli) curtailment. {anulare a unei vdnzdri cdnd obiectui vdndut are un viciii) (dr. {dr. {suma de bani pidtitd periodic de cdtre persoane care au lual in concesiune mine. {f'manciar) to recuperate. to draw up.m.REC-RED 293 recuperabil adj. to retrench.(prefuri) to shade reducere s.) petition for review redacts v.debt recover) ~ a datoriiior prescrise . {taxe. impozite) .waste recovery recurs s. retrieve. chietymanaging editor redactie s. retrieval. to decrease. recovery ~ a afacerilor .business recovery ~ a pietei recovery of the market ~ comerciala trade recovery ~ economics . {regres. redistribution ~ a veniturilor . sitiiatie apdrutd in caziil cle protest al cambiilor.f. bugete) to ax(e).r. to diminish. reduction. reduction.{dr. to reduce. to regain.(de ziar) editor-in-chief.) replevin ~ a cheltuiclilor . regain. to recover. (a mic§ora) to decrease. {micsorare) decrease. impOzite etc. {rdscumpdrare) redemption ~ a bunurilor tinute sub sechestru {dr. recovery. to word. {de reclame. {de preturi) cut. redeemable recuperare s.economic recovery reduce v. {preturi) to lower. sau au contractat licente prin know-how) royalty redhibitoriu adj. (redactare) editorship redactional adj.) action for cancellation ~ in revizuire . {un contract) to make out redactor s. retrenchment.bad debt recovery ~ a daunelor . to scale down. editorial redeventa s.f. {sediu) editorial office 2. {economic) to recover. to lessen. lessening.t. (prefuri) to slash ~ putin . cund detindtorul unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar respo/isabile clacd trasul nu-ji respectd obligatiile) recourse ~ in anulare . to knock down/ off. to draft.{al unui ziar) city editor ~ responsabil cu reportajele locale {SUA) city editor ~ -sef/responsabil .t. {coleciiv de redacfie) editorial staff. terenuri etc. {activitatea unei intreprinderi ca md-surd premergdtoare mchiderii ei) to run down v.f. 1. diminution. cutting down. {de carte sau la un ziar) editor.f. to get back redresa v.{cheltuieli. to redistribute redistribuire s.recovery of expenses ~ a datoriilor .{dr. anuntwi) copywriter ~ economic . lowering. retrievable. to cut down. to diminish. recoverable. {despre valoarea actiunilor) {bur.r. to work out.f.income redistribution redobandi v.n.t.recovery of damages ~ a de$eurilor .t. to turn oneself about redresare s. {cheltiiieli') to curtail.) to ease off/up ~ drastic . redhibitory redhibitiune s.f.) appeal 2. to lessen.) to abate.

impusd de guvern) rollback ~ liniara/orizontala a taxelor vamale . reexporter . beneficii) poor.revaluation of assets reexport s.export-tax relief ~ a masei monetare .n.age relief/allowance ~ salariale . a salariilor etc. across-the-board tariff reduction ~ mica/nesemnificativa a preturilor price shading ~ pentru plata in numerar .small income relief ~ a impozitului pe profitui obtinut la export .(de cheltideli.discount for cash ~ prin amortizare . allowance.n. to reexport reexportator^.(a impozitelor) (cont) writing-down allowance reduceri ale impozitului pe venit income tax allowances ~ compensatorii ale taxelor vamale compensatory tariff reductions ~ contractuale de pret pentru parcul de autovehicule .t. revaluation. to reissue. to reappraise.f.{fabricate sail comer cializate) variety reduction ~ a impozitelor .f. (a activitdtii unei intreprinderi ca mdsurd premergdtoare inchiderii ei) running down ~ a gamei de produse . reduction in/of the prices ~ a tarei . to reassess reevaluare s. (a retipdri) to reprint reescont^. to rediscount reesalona v.tax reduction/relief ~ a impozitelor pentru veniturile mici . (despre venituri. reexport. (insufficient) scanty reedita v.) deferred rebates fiscale pentru investitii -(inlocuirea mijioacelor fixe uzate) investment allowance ~ fiscale pentru varsta .shorter hours ~ de capital . entrepot trade reexporta v.price reduction/cut.tare allowance ~ a zilei de munca . reassessment ~ a activelor . (de preturi) slash ~ fiscala pentru amortizare depreciation allowance ~ generala .t.(reducerea cu acelasi procent a tuturor taxelor vamale ale tdrilor participante la o rundd de negocieri comerciale) linear/horizontal reduction of tariffs.t.(a preturilor.294 RED-REE abatement. to reschedule reesalonare s.) full terms redus adj. tarife) low.m. bugete) ax(e). reappraisal.(acordate de angrosist detailistidui in anumite conditii) (corn. to revalue.t.contraction of money supply ~ a navlului .rebate of freight ~ a preturilor .staff reduction ~ drastica . (despre preturi. drawback.(dacd acestea sunt cumpdrate de la o singurd firma) fleet terms ~ cumulate .(diminuarea capitalului in actiuni al unei societal!) capital reduction. (rabat comercial) discount. relief. reduced. rebate. t. (sub nivelul statutar sau sub eel prevdzut de autoritdti} capital impairment ~ de personal .wage cuts ~ uzuale de navlu {mar. rescheduling ~ a datoriei debt rescheduling reevalua v. rediscount reesconta v. to republish.

bill book ~ de casa .trade references refinanta v. to restore.f.bargain book ~ de cadastru .register of companies.t. al unei masini) (normal) run/running ~ al schimbului valutar .) classification society. (o ofertd) to turn down. rental ~ contabil .inventory book ~ de livrare .private ownership ~ tarifar . (societate de clasificare) (mar.tariff reform ~ agrara . to reform. 1.) regime.public corporation regim s.t.tariff system ~ vamal . reform ~ a taxelor vamale .f.(a unui cec. (a innoi) to renew reforma s.n. ship's register ~ al actionarilor . (despre cineva) character ~ a bancii .(institut cand o firmd nu-si mai poate mdeplini obligatiile financiare) receivership ~ de lucru/operare .tax reform ~ monetara .(marfuri in depozit) stock book . {de operare al unui utilaj. al unei masini) (normal) run/running ~ de proprietate particulars . trade register ~ de evidenta a francarii . reference. registry.REF-REG 295 reface v. (a respinge) to reject. vamal etc. (un stoc de marfuri) to restock referinta s.) to repudiate regie s. to decline. control ~ autonoma . plata unei datorii etc.(account) book ~ cu copii de acte/documente copybook ~ de achizitii .(al unui utilaj. (social.cash book/journal. shareholders' register ~ al arendasilor sau al veniturilor din arenzi . refusal. record. (forma de guverndmdnt) government 2.order book ~ de comert .rent-roll.f.t. {regulament) regulation 3. politic. system.f. registry of shipping. 1.) reflation reforma v.check register ~ de cheltuieli marunte .agrarian/land reform ~ economica . (indeplinirea unei obligatii contractuale.register of members. {a imbundtdti) to improve. register/ registration/record office registru s.customs regime registratura s.columnar cash book ~ de cecuri .foreign exchange regulations ~ de administrare judiciara . to refuse.bank/banker's reference referinte comerciale .delivery book ~ de magazie .property register ~ de cambii .postage book ~ de evidenta a marfurilor mcarcate . a unei cambii) wrongful dishonour refuza v. book. administration.monetary/currency reform refuz s. register.purchases book/journal ~ de afaceri/tranzactii .(ale unei firme) petty cash book ~ de comenzi .f. (fin.n. cash paid/received book ~ de casa cu coloane .cargo book ~ de inventar .economic reform ~ fiscala .t.n. {contabil) (account) book 2.) repudiation ~ nejustificat de onorare . to refinance reflatie s. (de a mdeplini o obligatie contractuald etc. to remake.

flood land ~ impadurita .balance book ~ de transfer .tabular book ~ temporar .) sundries ledger ~ naval/maritim .signature book ~ de solduri .(al actiunilor) transfer register ~ de vanzari . n. (situatie apdrntd in cazul de protest al cambiilor.price regulation ~ a schimbului valutar . to regularize. registry of shipping. regulation.industrial area ~ inundabila .(a I unei intreprinderi) service instructions ~ portuar .taring regulations ~ de calculare a tonajului .) ledger ~ de proceseverbale .f. regular.t.regulation of monopoly ~ a pietei .(mar. regulile de ambalare si etichetare.wine district reglementa v.(de tranzactii) waste book regiune s.service regulations ~ intern de function are . terminologia si abrevierile standard etc.(cont.customs regulations regulamente tehnice .regulation of the market ~ a preturilor .tare and tret reguli de calculare a tarei .(luatd pe credit) passbook ~ de marfuri returnate/refuzate -(cont. region. maritime/ship's register ~ portuar de evidenta a marfurilor incarcate .f.) technical regulations regula s.register of mortgages ~ de semnaturi autorizate .f.) sales returns book. control. returns inwards book ~ de partizi . settlement ~ a chiriilor . area. district ~ aurifera .severe/strict regulations ~ vamal .sales book ~ de venituri si cheltuieli .inland ~ industrial^ .internal regulations ~ de serviciu .) tonnage regulations .classification society. cdnd detindtomi unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar responsabile dacd trasul nu-si respectd obligatiile) recourse regulament s.(cont. zone. statute ~ de avarie comuna . mar. to settle reglementar adj. regulations. to control.gold field ~ centrala .n.settlement of dispute ~ a monopolurilor .port shipping register ~ tabular . prevederile administrative ce trebuie aplicate.(care stipuleazd caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricatie.minute book ~ de reclamatii claims/complaint book ~ de sarcini si ipoteci .(asig.exchange control regres s. to regulate. statutory reglementare s.books of receipts and expenditures ~ diverse . to bring under regulation. rule ~ aritmetica pentru calcularea tarei .296 REG-REG ~ de marfa .port/harbour regulations ~ strict .) general average adjustment/statement ~ de ordine interioara .rent control ~ a diferendului/litigiului .forestry ~ viticola .

t. (un contract. towage. sending.customer relations ~ cu investitorii . towing. (un articol intr-un cont) (cont.trade relations. relationship.t.employee relations ~ de afaceri .) to reenter relansare s. to tow. (de masini) trailing.) to renew retnscrie v. revival.REI-REM 297 reimpune v. hauling.to resume work remite v.f. 1.m. towing. relation. consignment. reducere) rebate. pulling ~ costier .. (bur. to pull remorcaj s.t. (prin mandat postal) to remit. (c.privity monetare internationale international monetary relations relua v.f. delivery. un abonament etc. a reintegrd) to reinstate.direct contact relatii comerciale .. 1.t.(mtre patronat si salariati sail sindicate) labour/ industrial relations ~ de productie .t. to deliver. (intr-o functie anterioara) restoration reintrare s. tuggage. {contact) contact 2. intercourse. (repunere in drepturi.t. despre ziaristi) to cover relatie s.f. to tow. (stiri.t. to report. dealings. handing over.) half--commission man remorca v. reintegrare) reinstatement.investor relations ~ cu publicul/publice .n. towage.f.f. to hand over.f.f.economic relations economice Internationale international economic relations ~ juridice . (to his position/post/office) reintegrare s.privity of contract ~ cu clientii .diplomatic relations ~ economice . to send. pi. corn. to state. (de ambarcatiuni) haulage.t.business relations ~ de munca . (prin mandat postal) remittance.) drawing. (de documente) surrender ~ bancara . commercial intercourse ~ contractuale directe . (a reimpozita) to reassess reimpunere s. allowance 2.bank remittance remiza s.) recaption ~ in vigoare . (ambarcatiuni) to haul. recovery ~ economica . to consign.to plough back reipotecare s. to resume. corn. reduction.f.f.coastal towage . (c./) to draw.t. relations. to reinvest ~ profitui . (masini) to trail. (comision) (bur.) half commission remizier s.relations of production.public relations ~ cu salariatii . to tug. second mortgage remnoi v.economic recovery ~ economica bazata pe cerere -recovery based on demand side ~ economica bazata pe oferta -recovery based on supply side relata v. (intr-o functie anterioara) to restore smb.(a unei legi) revival reinvesti v. productive relations ~ diplomatice . (legdtura) connection. evenimente. to renew ~ lucrul . (documente) to surrender remitere s. (cunostinte) acquaintance ~ directa/personala . (in posesie/drepturi) reentry ~ in posesie — (prin bund intelegere) (dr. (reimpozitare) reassessment reintegra v. (rabat. (a repune in drepturi.

(mar.truck trailer ~ pentru bu§teni lungi .(raportui dintre profitui net si activul total) return on assets ~ a actiunilor .) to recharter renegocia v.oceanic — ocean towage ~ prin impingere . pusher ~ maritim .sea towage ~. gainfulness. profitable.{renta funciard suplimentard obtinutd pentru un teren mat fertil.f. to renegotiate renta v.f. to bring profit. gainful. rent.push tug.(profitui disponibil pentru actionari impdrtit la capitalurile proprii) return on (common) equity ~ a investitiei . unearned income ~ anuala datorata . lucrative rentabilitate s. rewarding. remuneration.f.river tug ~ -Tmpingator . tugboat. to be profitable/remunerative/lucrative rentabil adj.) scarcity rent ~ diferentiala . moneymaking. (mar.timber carriage remorcher s.dock-working tug ~ de canal .ocean (-going) tug remunera v.t.') tow.warping tug ~ de impingere §i tractiune .(calculate ca raportui dintre dividendele platite de firmd si pretui de piatd al actiunilor firmei) stock yield ~ a capitalurilor proprii . vessel towed. pay.canal service tug ~ de halaj . nesubsti-tuibili.t.land/ground rent ~ m natura .rent in kind ~ nominala . t.coastal tug ~ de andocare .peppercorn rent ~ viagera .tank-trailer ~ de autocamion . (mar. return. emolument.(yenituri suplimentare pe care un individ Ie poate obfine ca urmare a aptitudinilor sale speciale) ability rent ~ de monopol .) situation rent ~ funciara . yield.298 REM-REN ~ de avarie .) tug. deep-sea tug ~ oceanic .dock/ harbour tug ~ de salvare . inaccesibili altord) monopoly rent ~ de raritate .annuity due ~ de abilitate .n.emergency towage ~ fluvial . gainful. 1.. consideration renavlosi v. towboat ~ costier .sea(going) tug. rewarding remuneratie s.push-towing remorca s. (anuald) annuity.to break even renta s.push-and-tow tug ~ de manevre portuare . obtinutd in situatiile care provoacd un deficit de ofertd .f. remunerative. remuneratory 2. (vehicul) trailer ~ basculanta .river towage ~ maritim .life annuity . profitableness. reglementdri vamale si tarifare etc. (rentabil) profitable.(forma a rentei inca-satd de intreprinzdtorii care dispun de factor! de productie rari.monopolul natural sau artificial. paying.waggon ~ -cisterna . earning power ~ a activelor . mai bine amplasat etc.. remunerative.(renta.salvage/rescue tug ~ fluvial . to remunerate remunerativ adj.return on investment a atinge pragul de ~ .

funciara . (proportionals) apportionment 2. (a ceda. (de fonduri) appropriation. rentier. to repair. (cont. sharing out. cesionare) surrender. indemnification.n. fin. remission.itemized appropriation of funds .f. (un rise) (asig. notice and protest ~ la o actiune judiciara abandonment of action ~ la o cerere/pretentie .f.weight distribution ~ a profitului .t. to allot.) risk spread ~ detaliata a fondurilor . 1. (beneficiar al unei rente anuale) annuitant renunta v.) spread 3.) to spread 3.) to trim repartizare s. capitalurile investite) to repatriate report s.) average adjustment ~ a cheltuielilor . (cedare.. (a unui rise) (asig.t. a cesiond) to surrender. assignment.m.(asig.to waive a right renuntare s. (la bursa de valori.implied waiver reorganiza v. (a rectified) to rectify. to reorganize repara v.REN-REP 299 rentier s. renunciation. (incdrcdtura sau balastui) (mar. partial .f. to divide. (masini. 1.waiver of claim ~ la prime . division.din josul unei coloane in fruntea coloanei urmdtoare a unui registru) carry-forward/-over. aparate) to overhaul 2. (a mcdrcdturii sau a balastului) (mar.preventive repair ~ provizorie . 1.(rdspdndirea plasamentelor sau a creditelor cu scopul de a se obtine cea mai bund garantie contra riscurilor de capital sau de venit) (fin. to assign. Friii . allotment. to waive. (la un drepf) to disclaim.running repair/service. mar. to share out. 1. (la) to renounce.temporary repair repartiza v. to sign off.total.i. (la un drepf) disclaimer. distribution. to distribute. 1.resource allocation ~ a valorii de asigurare apportionment of valuation ~ a riscurilor . legal remedy ~ capitala/generala .. to allocate. (proportional) to apportion 2. repair.) (trecerea unei sume . (projitui.(general) overhaul.) trim.allotment of property ~ judiciara a debitelor unui falit adjudication of bankrupt's debts repatria v. to mend. fund holder. amuharea achitarii iinei dator':i. (despdgiibire) compensation. trimming ~ a avariei . (generald. (la o actiune judiciara) to abandon ~ la un drept .distribution of expenses ~ a flotei pe linii de navigatie shipping pattern ~ a greutatii . (a compensa) to make up for reparatie s. allocation.t.(de asigurare) waiver of premium ~ tacita .) allocation of responsibilities ~ a resurselor . t.(man. (sumd reportata) amount brought/ carried forward 2. (la o actiune judiciara) abandonment ~ la dreptui de a protesta o cambie waiver of demand. revizie) overhaul 2. fin. waiver.allotment of profit ~ a responsabilitatilor . turnover job ~ curenta/de intretinere . operating repair ~ preventiva .

agency.simple reproduction repune v. retaliaiory measures. to observe. (reluarea continud a procesuli. to decline.f. (care adreseazd intrebdri) questioner represalii s.serviceman ~ autorizat .(de •. measures of retaliation a aplica . continuation account ~ al articolelor in cartca mare (cont.n. retaliation.good reputation ~ de solvabilitate • creditworthiness ~ rea .w.sales agent/ representative. coverage.300 REP-RES plata unei dobdnzi.(a unei firme) refloating m drepturi . (de represalii) retaliatory reprezenta v. (un apel) to dismiss. to observe. (o clauza) to comply with.enlarged reproduction . to keep to. (pentru) liable/ responsible/answerable/accountable (for) s.f.to refloat a company repunere s.m.t.f.resident minister ~ exclusiv/unic .(a unei legi) revival reputatie s. o oferta) to reject. representative agent ~ al fabricii furnizoare . reporter. (pretentii. (pe cinevd) to represent.reinstatement. trade representative.m.f. vamale etc. (care ia interviuri) interviewer. correspondent. business/commercial agent ~ diplomatic . (leged) to abide by.t. (//.) posting reporta v. to turn down.duly authorized representative reprezentanta s. to act for. (economice. to restore. restoring. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.y.sole agency reprczentare s. salesman. restoration ~ in activitate . o propunere) to overrule. reputation ~ buna . restoration ~ in poscsie . representation ~ sindicala/a salariatilor . pi.f.ii de productie la scam economiei r. manager ~ de zona .simpia .(al unei companii intr-o anumitd zona) sole/exclusive agent ~ general .employee representation reproductie s. (o obligatie.t. la bursa de mdrfuri.to fail to meet one's obligations respinge v. to stand for reprezentant. to repulse. pdnd la nrmd-toarea lichidare.•anzdri) area manager . (cor.trade agency/ representation ~ exclusiva . representation.t.reentry ~ in vigoare .bad reputation respecta v. (lilerar) reportage reporter s. cereri) to disallow. {in cartea mare) to post 2.general agent ~ imputernicit legal . (in drepturi'} to reinstate. 1.auonale\ reproduction ~ largita . representative office ~ comerciala . (o motiune) to vote down responsabil adj./. (bur.) to continue reportaj s. official.to retaliate on represiv adj. executive. to repel.impotriva .) reprisals. un angajamenf) to honour ~ conditiile contractuale .) to carry forward/over.to comply with/to keep to contract terms a nu-§i ~ obligatiile . (p obiectie. (o propunere.f. activitate) to refloat ~ in activitate o companie .authorized/appointed agent ~ comercial .t.

(mgrddire. (in bani) change restant adj. outstanding. afaceri etc. (de bunuri. reduction. proprietati) restoration. back. responsibility. restricted. restriction.f. resource.n.) to contract. remainder 2. (salariala) back pay. qualification. remaining. (a micsora) to diminish. owing.line man ~ in mod solidar .ax(e) ~ calitative .import restrictions ~ salariale .t. (a unei afaceri prin vdnzarea sail inchirierea unor active) divestment ~ a afacerilor . to limit. (de bani) return. constraint ~ legala .f.(dr. to refund restituire s. pi.discriminating/ discriminatory restrictions ~ la export . diminution. to give/to hand back. restrangere) restraint.wage restraints ~ valutare . restraint of trade ~ de contingentare .qualitative restrictions ~ cantitative .dividend limitation/ restraint ~ a pietelor . (a cheltuielilor.f.quota restrictions ~ discriminatorii . liability ~ fiduciara — (a adminisirdrii unui fond depensii) fiduciary responsibility ~ functionala . (de bunuri.arrears of wages restitui v. backlog. (creditele) to tighten restrangere s. restitution.(a firmelor pentru echilibrul social} social responsibility rest s.RES-RES 301 ~ ierarhic .tax refund ~ a primei de asigurare . (despre o clauzd) saving restrictie s. restriction. refunding ~ a bunurilor sechestrate .t. (a creditelor) tightening. limiting. limited. to restrict.) contraction.business contraction ~ a creditului/posibilitatilor de creditare stringency/tightening of credit ~ a dividendelor . (bani) to return. means. limitation. (a reduce) to reduce.f. stringency. a afacerilor etc.quantitative restrictions ~ comerciale . resources. limitare) restraining. rest.customs drawback restrange v. limitation. (mgrddire.) replevin ~ a impozitului .decline of the markets a schimburilor exchange restriction restrans adj. refund.f.exchange restrictions restructura v.) jointly and severally liable ~ sindical .t.trade-union leader/ organizer responsabilitate s. (cheltuieli. proprietati) to restore.limited liability ~ sociala .(a specialistilor dintr-o mtrepriiidere) functional responsibility ~ limitata . to restructure.(dr.trade restrictions.return of premium ~ a taxelor vamale .export restrictions ~ la import .f. (deposit ca termen) overdue restanta s. (despre piata financiara) stringent restrictiv adj. to reorganize resursa s. (arierate) arrears restante salariale . ability . restrictive.legal constraint restrictii bugetare severe . (a ingrddi) to restrain. 1. accountability.

withholding. pay ~ in functie de performante performance-related pay retroactiv adj.t.) deductions from pay. to pay retributie s.t. retroactive a avea efect. 1. demotion returna v.branch network ~ de sosele/drumuri . to reconvey.water-power resources ~ naturale .pipe system ~ de magazine . (de monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) immobilization 2.trading network ~ de alimentare cu apa .supply system/network ~ de calculatoare . to give up retragere s.t.f.) to retain. abode.) to withdraw.r. (un salariat din cauza rezultatelor nesatisfdcdtoare sau a comportamentului) to demote retrogradare s.'. (. to deduct. bilete) to book. domicile. 1.primary resources ~ economice . remuneration. (salariul etc.f.(despre legi) to retroact retroceda v. (o suma) to keep back. (SUA) railroad system ~ rutiera . to withhold. (feroviard.natural resources ~ umane .f.t. (comerciald. afaceri) retirement ~ a actiunii .f. activitate) to retire.cash withdrawal ~ masiva a depunerilor bancare .f.human resources resedinta s. to bespeak retinere s.. electricd etc. {monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) to immobilize v. (o suma din fonduri.) network. to recede.f.highway system ~ feroviara . to be successful (in) ~ in afaceri . (a se pensiona) to retire 2.302 RES-REU resurse de materii prime . (de depuneri..) system. mdrfuri etc. meeting reusi v. (o suma din fonduri. retention ~ de salariu . residence. (in) to succeed (in). to draw back. returnable retea s. 1. economii) drawing.run on banks ~ temporara a unei licente suspension of a licence retribui v. de drumuri etc. chain ~ comerciala . (depuneri. (o camera) to engage. distraint retrage v.) withdrawal.resources. (pentru plata impozitelor. draw. rutierd. (bani din circulate} to retire. (sechestru) distress. reunion.to be successful in business . de mdrfuri etc. to withhold. (conform legislatiei in vigoare) statutory deduction reuniune s.t. to retrocede retrograda v.economic resources ~ financiare . economii) to draw.(injustitie) nonsuit ~ de numerar . (cotizatii sindicale din salariu) to check off 2. lien.railway system/network. (bani din circulatie) retirement.road network retine v. (din afaceri. dwelling place retentie s. (adunare) assembly. (locuri. (din activitate. deduction.(a cotizatiilor sindicale) checkoff. a asigurdrilor sociale etc.f. to hold back. to send back returnabil adj.(in cazul nerambursdrii unui credit) wage assignment ~ din salariu .chain store ~ de sucursale . funds ~ hidroenergetice . to remunerate.f.computer network ~ de conducte .

) review ~ a presei . revocation.specialized review ~ economics .(disponibild pentru plasamente imediate) cash reserve ~ metalica . revolution ~ industrials industrial revolution ~ manageriala (schimbare profundd a principiilor de management si conducere a firmelor de afaceri) managerial revolution ~ verde .(a unei firme) house magazine revizie s. (de drepturi) assertion revendicari salariale . (rambursarea unei emisiuni de obligatiuni sau actiuni preferentiale inainte de scadenta) call ~ a unui ordin de plata . cancellation 2.(pentru acoperirea necesarului de fond de rulment) general reserve ~ lichida .stock of cash ~ din reevaluare .m. examination. to re-equip revaloriza v. (a unui ambasador din post) recall 3. (cant. (bilunara) fortnightly. deposit 2.f. (fin.t. (contabila) audit ~ contabila . stock of capital. to inspect. to resell. in vederea mdririi productiei agricole in zonele si tarile cu deficit alimentar accentual) green revolution rezerva s. 1. 1. to request.t. overhaul(ing) 2. clauzd limitativa) reserve. to cancel 2. maintenance inspection reviior s. (provizion) provision 3. 1.t.f. to control. to claim.(general) overhaul ~ tehnica .to get the best of a bargain/deal a nu ~ in . (mai ales de literaturd. resale revendica v. (anulare) repeal. to revoke.press review ~ de anunturi/reclame .advertiser ~ de specialitate .) revaluation reserve ~ extraordinara . stiintd etc. (moneda nationals in raport cu etalonul de referinta) to revalorize revanzare s. (tin ambasador din post) to recall revocabil adj. stipulation ~ de aur .auditor revizui v. claim. (destituire) dismissal.) reserve.wage claims revinde v.gold reserve ~ de capital .(denumire data ansamblului de actiuni si mdsuri de ameliorare geneticd a semintelor pentru culturile de baza. (a destitui) to dismiss. (in monede si lingouri) coin and bullion . journal.) (in lingouri) bullion reserve. periodical. (tehnic) to overhaul 2.audit ~ generala . qualification.capital reserve. to retool. revocable. inspector.t. condition. 1.REU-REZ n r\'y ->03 ~ mtr-o tranzactie/afacere . request. demand.(a activelor) (cont. (drepturi) to assert revendicare s.f. revision.to fail in reutila v. to sell again revista s. (a unei band) surplus reserve ~ de numerar . (a anula) to repeal. magazine.(a unei band) extraordinary reserve ~ generala . controller ~ contabil .(fin.stop payment revolutie s. stock. (restrictie.trade journal ~ interna .f.t.f. 1.) to audit revoca v. callable revocare s.f.t. (tehnica) inspection. to demand. conditie.f. (lunard) monthly. (sdptdmdnala) weekly. reserve.technical inspection/' revision. control.

{mentionate in bilantui contabil) {cont. cancellation.budget reserves ~ excedentare . {dr. {restrictii} to withdraw. (un contract. dar nu genereazd venituri) primary reserves ~ proprii — {rezervele bancare minus cantitatea imprumutatd de band de la Banca Rezervelor Federale) {SUA) unborrowed reserves ~ secundare . residual 2.304 REZ-RID ~ pentru cheltuieli neprevazute contingent reserve ~ valutara . to brief.{ale unei band) excess reserves ~ facultative — {rezerve de capital a cdror constitute mi este obligatorie) voluntary reserves ~ in numerar . to remove 3. to terminate.gold and foreign exchange reserves ~ vizibile/declarate .{ale unei band) minimum reserve requirements ~ pentru credite neperformante bad debts reserves ~ primare .strategic stocks ~ valutare §i de aur . 1.to pass/to adopt/to approve/to carry a resolution a propune o ~ .consumer resistance ~ a materialelor .reserve currency rezerve ale societatii . to dissolve reziliere s. resume ~ al principalelor $tiri . residue. voidance.(yaloarea minima a lichiditdtii pe care o bancd este obligatd prin lege sd o detina) legal/statutory reserves ~ minime obligatorii .bank reserves ~ bugetare . residence rezidual adj.) visible reserves a constitui ~ . resistance 2. brief. {a mdri) to increase. termination. (a suspendu) to suspend. to rescind.t.n.) residuary reziduu s.wear resistance rezolutie s. to sum up. o conventie) to cancel.m.f. residuum.) hidden/inner/secret reserves ~ bancare . resolution a adopta o ~ . rescission.{la radio. 1.{reserve bancare investite pe termen scurf) secondary reserves ~ strategice . to hoist 2. to raise. to heave. summary.vault cash ~ legale .{rezerve bancare care asigurd lichiditdti imediate. {greiitdti) to lift.(delict de bilant care constd in denaturarea inregistrdrilor contabile prin subevaluarea activelor) (cont. to void.f. to summarize rezamats. televiziune) headlines ridica v. 1.f.(constituite din profit) company reserves ~ ascunse/secrete .to build up reserves a retrage sume din fondurile de ~ to draw on the reserves rezident s. annulment.strength of materials ~ la cumparare .t. resident rezidenta s. .to move/to submit/to table a resolution rezuma v.{in ciuda publicitdtii) sales resistance/apathy ~ la uzura . to annul. to undo. dissolution rezistenta s.f. {a materialelor) strength ~ a consumatorilor .t.n. remnant rezilia v.

mar. (crestere) growth.(a coletelor de mar/a) breakage risk ~ de suveranitate .to force up the prices ridicare s. risk.) business risk ~ de frauda .) risk of collision ~ de credit .insurable risk ~ asigurat . to skyrocket ~ obiectii .(asig.wage increase ~ brusca a preturilor -jump in prices ~ topografica topographic(al)/land survey ring s.(asig.insured risk.(asig. to run into 2. betterment ~ a preturilor — rise in prices ~ a salariilor .(asig.) common adventure ~ corporativ . 1.(riscul expro-prierii activelor unei filiale struine de cdtre taragazdd sail restrictii nepre-vazute asupra fluxurilor de numerar cdtre companiamama) sovereign risk ~ de transbordare transshipment risk.can'ier's risk ~ al cumparatorului . raising.r. to put up 4. mdsurat ca efect asupra variabilitdtii profitului firmei) corporate risk ~ de accidente profesionale/de munca occupational hazard ~ de captura . mar.(la alocarea capi-talului. (de greutdti) lifting.to raise claims ~ preturile fortat/artificial .credit risk ~ de firma . (brusc. mar.n. heaving. to scale up. despre preturi) to zoom up.buyer's risk ~ al inflatiei . (o sedinta) to break up v.) shipper's risk ~ al nemdeplinirii obligatiilor .(riscul de baza inerent activitdtii de exploatare a firmei) (fin.business risk ~ al armatorului . mar. acesta reflectd efectele unui proiect asupra riscuhd finnei.n. (incintd circulard din sala bursei.(riscul valutar da-torat diferentelor de curs in tranzactiile .theft risk ~ de gheturi .(in tranzactiile de comert exterior) noncompletion risk ~ al puterii de cumparare -purchasing power risk ~ asigurabil .default risk ~ de lichiditate (incapacitated intermediarilor financiari de a onora obligatiile financiare pe termen scurf) liquidity risk ~ de prejudiciu adus unui tert -(asig. hazard.fraud risk ~ de flirt . (asig.owner's risk ~ al carau§ului .) risk of seizure ~ de coliziune/abordaj .commercial/trade risk ~ comun — (atdt pentru navd. (suspen-dare) suspension. (imbu-ndtdtire) improvement. mar. risk of boats/craft ~ de tranzactie .) third-party risk ~ de spargere . (de restrictii) withdrawal. -hoisting 2. (mdrire) increase.to raise/to make objections ~ pretentii . (/a) to amount/to come to. mar.fire risk ~ de incetare de plata . 1. risk insured ~ comercial .f. cat yi pentru caric) (asig.) adventure ~ acoperit .RID-RIS 305 (preturi) to raise.) ice risk ~ de incendiu .inflation risk ~ al incarcatorului . unde actioneazd agentil) ring rise s. removal 3.(prin asigurare) covered risk ~ al afacerii .

fin.(asig. robot robotica s. risk at sea ~ moral — (comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. (bani mtr-o afacere) to stake ripisa s.f.n.) country risk ~ descoperit/neacoperit .f.(mar. timp etc. to bear/to yield fruits. 1. (concurentd) rivalry. timp etc.) total risk ~ valutar/al cursului de schimb foreign exchange risk a se expune unui ~ .(asig.f.(mar. rebate ~ de navlu . m. squanderer.n. rate ~ de circulatie a marfurilor ..rate of production rival adj. docket. (calendar de termene) calendar ~ de echipaj .(fin. to disperse. dividende preferentiale.) premium refund ritms.political risk ~ profesional professional risk ~ sistematic/relevant/de piata .to incur a risk risca v. register 2. (bani. riparian. riverside resident robot s. muster roll/book . care poate fi eliminat prin pds-trarea actiunilor companiei intr-un portofoliu diversificat) unsystematic risk ~ operational .) ship's ledger/ articles.i.f.) operating risk ~ politic .(acea parte din riscul unui titlu de valoare. 1. 1. to squander (away) risipitor adj. fruit-bearing. (de bani.) extra/ additional risk ~ total . fertile.) (de procese) cause list. list.) moral hazard ~ neasigurabil .) inherent risk ~ maritim (marine/maritime) adventure. rich rol s.(asig.m. to risk. river (-side) s.) incalculable risk ~ intrinsec . riverain. riparian. spendthrift. marine/maritime risk. s.m.) immediate risk ~ incalculabil . situatie generatd de existenta unei asigurdri etc.economic growth rate ~ de productie .) squander. care rezultd din oscilatiile pietei bursiere si nu poate fi eliminat prin diversificare) (bur.(riscul care existd in conditii de functionare normald a bdncii) (fin.) systematic/ relevant/market risk ~ special/suplimentar . (din mar/a) to spill 2.noninsurable/ uninsurable risk ~ nesistematic . thriftless s. cauzat de factori caracteristici aces-teia. refund. waste.t. thriftlessness risipi v. rival rivalitate s. spendthrift risturna s.m. roll. to fruit roditor adj. fonduri de amortizare) financial risk ~ iminent .306 RIS-ROL comerciale Internationale) transaction risk ~ de tara . wasteful.) deferred rebate ~ de prima .(riscul diversificabil sau specific unei anumite companii.(asig. return. fruitful 2. (dr. to venture.t.. to scatter.{riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fixe financiare dobanzi. riverain. robotics rodi v.rate of turnover ~ de cre$tere economica .) to waste. wastage.(abaterea standard a unui titlu de valoare) (fin. contention riveran adj.(asig.(fard asigurare) uncovered risk ~ financiar .

n. (cont.. (afalimentd} to break 307 ruin at adj.(un proces) {dr.(circuitui capitalului privit ca proces continuii} capital turnover ~ a culturilor agricole . {bani. rural ruta s.(raportui dintre vdnzari si activul total) total assets turnover ~ a capitalului . randament) turnover ~ a activelor fixe . fondtiri) to circulate rulaj s.(raportui dintre vdnzari si activele fixe.(raportui dintre vdnzari si stocuri) inventory turnover rotund adj.sea route ~ terestra .rotation of directors ~ a sarcinilor/posturilor-job rotation ~ a stocurilor . . trimmer rujare s. cifre} to round off ruina v.to reroute rutier adj. road. (de negocieri) round rural adj. (despre cifre) round.f. way ~ comerciala . course.f.assessment roll a trece pe ~ .. trimming rula v.f.(shipping) lane.t. shipping/sailing route. rotatie 2. (falit) broken ruja v. trim./) fast freight line ~ directa .f.ROL-RUT ~ de impozite . {calcule. (despre o sumd de bani) even rotunji v.) to docket rotatie s.trade route ~ de navigatie .t.. (incdrcdtura uhei nave. care mdsoard utilizarea instalatiilor si a echipamentelor) fixed assets turnover ~ a activului total . a unui avion prin distribuirea ei uniforma) to trim ru]ar s. route.inland route ~ maritima .(asolamenf) rotation/succession/shift of crops ~ a directorilor .ocean lane a schimba ruta .) turnover runda s.m.t. (cifra de afaceri.fin.direct route ~ fluviala .overland route ~ oceanica .(c.t. navigation course ~ de transport de marfa de mare viteza . 1.

truck wage ~ just .(acea parte a salariului pidtitd dupa alte criterii decdt. to kill salariat adj.net wage.slack bag sacrifica v. salaried worker. stipendiary.(in corelafie cu munca prestata) direct wage ~ estimat in viitor . remuneration of sala s. (al persoanei care face alte munci deceit cele mamiale sau meca-nizate ori prestdri de servicii) salary.weekly wage ~ tarifar .tariff wage/rate salarii curente .t.waiting room -. pi.permanent employee salariu s. (renmnerat. fall-back pay ~ minim de cre§tere .de audiente . prestarea de servicii) wage(s).s sac s.piece wage/rate. take-home pay ~ nominal . wage earner. munca prestata) indirect wage ~ in acord . wage differential ~ direct .real wage ~ saptamanal . to pay (salary to). wages pay.monthly wage .productive wages ~ progresive .f. (muncitor salariat) wage-worker.differential pay. job/task wage ~ in natura . (camera.going wages ~ direct productive . to remunerate ~ insuficient . salary earner. retribuit) remunerated. the salariat ~ pensionat . (despre oameni sau posturi) salaried.lunar .board room .to underpay salarizare s.n. (]~>entru prelegeri) lecture room ~ de a§teptare .net . (functionar la stat) civil servant. (despre munca) paid s.regular salary " platit prin cec .f. (animale) to slaughter.minimum growing wage . (pentru marfd.m.pittance ~ diterential .fair wage .m. de man me standard) bag.plastic bag ".wage expectations ~ indirect .sack '~. pay ~ brut .neumplut .minim/de subzistenta . paying a salary to.minimum/ subsistence/living wage. (functionar intr-o societate privatd) salaried employee/man.paper bag --deiuta-jute bag ~ de plastic .collective wage ~ de baza . mcdpere) room. wageworking.de hartie .paycheck ~ real .t.(in functie de productivitate) progressive/incentive wages ~ si lefuri . office worker.gross wage ~ colectiv . mecanizatd. (mare.time wage ~ permanent/'regulat . (pentru munca manuald.nominal wage ~ pe unitatea de timp .wages and salaries salariza v. (despre oameni) wage-earning. mai ales intr-o cladire publicd) hall.audience chamber ~ de consiliu .retired employee ~ permanent .basic wage ~ de concediere dismissal wage/pay/ compensation ~ derizoriu .

week ~ de lucru . penalty.effective load ~ fixa . (nevoie) destitution. mart ~ de vanzare de bilete . burden of proof . hebdomadal. (mdatorire) assignment.ultimate load ~ maxima . to sanction 2. pi. paucity: (pauperism) pauperism ~ absoluta . imposition.underload ~ totala .) onus probandi. weekly (publication) saptamana s. dearth.maximum/peak load ~ maxima admisa . (obligatie) charge. poverty.(dreptui creditorului extinzdndu-se la toate activele unei societati) floating charge ~ grea . imposts ~ a probelor . to penalize.full/total load ~ utila/comerciala . health. hebdomadary^. satisfaction ~ a muncii . to agree to sanctiune s. overalls.rated load ~ partiala/incompleta . weekly. coveralls sanctiona v. (pentm incalcarea unui contract) forfeit. strdmtorat) moneyless. sanitary./ saturation ~ a pietei .) charge 4.)]db satisfaction saturare . taxe.heavy lift ~ ipotecara .safe load ~ neta . (nevoia^) destituite. to become impoverished saracie s.f. exhibition room ~ de tntruniri . hard-up. taxes. (lips a) want. task. forfeiture 2. poor. approval sanctiuni economice . (greutate) weight 2./i. payload sarcini fiscale .critical load ~ de exploatare . (jam barn. necessity. indigent. sarcina s.(dr.assembly hall -de licitatie .f. to impoverish.working week sarac adj. 1. (aprobare) sanction.(a unei burse) floor salopeta s. burden.. redus) scanty s.. health ~ publica ..(dreptui creditorului fund limitat la un amimit activ al unei societuti) fixed charge ~ flotanta .book hall ~ principals .t.SAL-SAR 309 ~ de expozitie .absolute poverty .showroom.operating/service load ~ efectiva .f.(plafa prioritara a dividendelor la actiunile preferentiale) prior charges satisfactie s. (impolite.m. to make poor.'. impecunious.charges on assets ~ prioritare . 1.f. (sdrdcdcios. onus.tax burden ~ pe active .(sutisfactia pe care un lucrdtor o obtine din activitatea so) (man. approbation. tutela) (dr.mortgage charge ~ limita . need(iness). (garantie.auction room. responsabilitate. needy. charge 3. (ms-pundere. sanction. impuner'i) charges.allowable' permissible load ~ critica . to beggar.admisa/admisibila . (a pauperiza) to pauperize v. poor/ indigent person.t. (obligate) obligation 5. (incarcatura) load. custodie.f.f.economic/trade sanctions sanitar adj. pauper saraci v. scarcity.useful/service load. 1.•>.net load ~ nominala . to grow/to become poor.public health saptamanal adj. burden.f. ipoteca) encumbrance. lack. (a aprobu) to sanction.market saturation sanatate s.

(mar.310 SAL-SCH ~ relativa . 1. to lower v.collapse of prices scazut adj. high day. (fixd) stairs. to figure out. 1. (care se prdznuieste) holiday. to slump scadere s. to sag.) (care urmeazd unei perioade de cresteri) setback. scheme of loading ~ de stivuire . rest day. diminution. to diminish. term. downswink ~ a cifrei de afaceri . prompt date.to fall due scadenta s. (sondd) oil derrick. profituri) to fall off.(a hdrtii) graphic scale ~ ierarhica .(mire doud sau mai multe companii care fuzioneaza) exchange of shares . table of functions and wages ~ a oportunitatilor de investitii -(grafic al oportunitatilor de investitii ale firmei clasate in ordinea ratei rentabilitdtii proiectelor) investment opportunity schedule ~ de incarcare . 1.(calculatd in functie de diferite sume care trebuie platite la date diferite) average due date a ajunge la ~ . (marcatd cu rosu in calendar) red-letter day ~ legala .(bur.tax scale ~ de incendiu . (a unei cambii) tenor ~ comuna .scale of ranks. (scald) scale ~ de impozite . (bruscd) slump ~ a preturilor . tarife) low. (despre preturi.legal/public/statutory holiday.i. decline. (despre incasdri. schedule 2. markdown ~ accentuata a preturilor . a diminua) to lessen.f. lowering.t.relative poverty sarbatoare s. scheme.slight decline in prices ~ vertiginoasa a preturilor .reduction in turnover ~ a cursului . 1. (pentru band) bank holiday scadent adj. to diminish. (de personal) establishment.to fall due. (despre cursuri bursiere) to trade down.f. (mobild) ladder 2. to decline. hierarchy ~ mobila .(de venituri. tarife) to lower. (santier) oilfield schema s. 1. (de cifre) subtraction 2. to fall. (despre pretiiri.(a mai multor titluri de valoare) equation of payments ~ medie . (cifre) to subtract.f. (troc) truck.) sliding trend ~ u§oara a preturilor . to weaken. due date/day.f. to go down.(bur. (despre o datorie) to fall in scara s. (a activitdtii economice) downturn.back stairs ~ grafica . (a reduce. diminuare) reduction. a micsora. (barter) barter 2. feast.f. (de lucru) shift ~ de actiuni . micsorare.fire escape ~ de normare .decline in prices. (zi liberd la scoala) play day 2. diagram. cheltuieli) sliding scale ~ rulanta . (reducere. decrease.) draught/draft scale ~ de serviciu . to sink. (zi nelncrdtoare) day of rest. weak schela s.loading chart.stowage diagram schimb s. 1. maturity. to mature.rolling/moving stairway scadea v. to decrease.rating scale ~ de pescaj . staircase. chart. (falling) due.n. exchange. mature a fi ~ . (pretui) to mark down 2.f.

(intre doud tdri. a obtine) to get. change. goal.twilight shift ~ de zi .shift in the function scoate v. cutii) to uncase. discounter scop s. 1. un act) to take out 4. discount ~ comercial . valuta uneia fund cotatd in raport cu valuta celeilalte tdri) direct exchange ~ valutar indirect . (bani) to change. schimbarea unei creante dintr-o anumitd valuta in altd valuta.(cedarea unor creante. on the staff scrisoare s.night shift ~ de seara .t.to undock ~ din functiune .to draw money (from a bank) ~ castiguri mari de pe urma .to clear through the customs a-$i ~ cheltuielile . (a inlocui) to replace. to take/to draw/to pull out 2. {un utilaj. aim.f letter . (un certificat. in schimbul unui alt activ.exchange of goods/ commodities ~ de noapte . (a cdstiga.(cu efectiv dublu) double shift ~ financiar de creante . to alter.n.day shift ~ dublu . to discount.afternoon/swing shift ~ de experienta .working shift ~ de lucru divizat . nou prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs si achitarea unei diferente de pret) trade-in ~ in continutui unei functii .foreign exchange ~ valutar direct . detinute de o banca.to disable. transformarea unei datorii cu dobdndd fixd intr-o datorie cu dobdndd variabila) swap ~ in natura .exchange at parity ~ valutar . (a face schimb de) to exchange 2. changing.m. exchange.SCH-SCR 311 ~ de dupa-amiaza .variation of prices ~ a unui produs vechi cu unul nou (cumpdrarea unui automobil. to unbox 3. a unui frigider etc. to change.t.bank/banker's discount sconta v.f. shift ~ a preturilor . purpose scriptic adj. to take on discount scontare s. prelevdnd dobdnda ^i comisionul aferent transferului de creanta) discount scontator^. modification. (pperatiune prin care banca il crediteazd pe posesorul unui efect de corner} nescadent cu valoarea netd a acestuia.t.(in dona sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vdrf) split shift ~ de marfuri . (a convert!) to convert schimbare s.to cover one's expenses scont5\/2. (a modified} to modify. to shift.exchange/pooling/ sharing of experience ~ de instrumente de ratificare exchange of ratifications ~ de lucru . o instalatie) to shut down ~ din vama .(troc) swap. 1. to obtain ~ bani de la banca . (bani in unitdti subdivizionare) to break.(intre doud tdri. swapping ~ la paritate . (din Idzi. folosindu-se valuta unei a treia tdri) indirect exchange schimba v.to derive large profits from ~ din doc .f. alteration.

waybill ~ tnchisa .insured/value letter ~ de acordare a dreptului de retentie -(dr.commercial letter of credit ~ de credit de calatorie . dearth scumpi v. deamess. costliness.312 SCR-SCU ~ cu semnaturile autorizate mandate form ~ cu valoare declarata .letter of hypothecation ~ de garantie .anticipatory letter of credit ~ de credit circulara .sealed letter ~ neconfirmata .(pentru platu taxelor vamale de import) customs bond ~ de intentie . {SUA) certified mail ~ returnata §i neinmanata expeditorului .letter of advice.letter of reminder ~ de recomandare .(pentru obtinerea unui imprumuf) letter of comfort ~ de scuze .(ca garantie) letter of deposit ~ de gaj .letter of inquiry ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de confirmare .circular letter of credit ~ de credit comerciala .(adresatd unui actionar pentru a plati actiunile detimite) call letter ~ de avizare . dear scumpete s.letter of intent ~ de msotire .t.(pentru respingerea cereru de subscriere la actiuni) letter of regret ~ de trasura . to raise/to put up the price of v.unacknowledged letter ~ nedatata . expensive.letter of introduction/recommendation ~ de renuntare .r.traveller's letter of credit ~ de credit deschisa/fara conditii open letter of credit ~ de depunere .undated letter ~ recomandata .letter of credit ~ de credit anticipate .) letter of lien ~ de apel .(la atribuirea de actiuni) letter of renunciation ~ de sprijin/recomandare .follow-up letter ~ de credit .(intr-un post) letter of appointment ~ de preocupare . backward/back letter.tip .registered letter.(trimisa de banca unui client cu dificultdti fmanciare) letter of concern ~ de rapel/revenire . advice note ~ de cerere de informatii sau de oferta .(contract pentru transportui de mdrfuri) consignment note.covering letter ~ de numire . to rise/to increase/to advance/to go up in price . (a navel) letter of guarantee ~ de garantie a incarcatorului shipper's guarantee ~ de garantie bancara de executare (ci contractului) performance/contract bond ~ de garantie vamala . to grow/to get dearer.(a rnarfii) letter of indemnity.dead letter ~ . expensiveness.f.letters of credence scump adj.set form of a letter scrisori de acreditare .

to replevy secret adj.t. impozite etc. free of rent ~ de impozite .to levy/to lay a distraint upon a scoate de sub ~ . to distrain. o obligatie etc. distraint. sequester.seizure under legal process a pune. distrainment. (printr-o crdpdturd.t.) free of freight ~ de taxe postale . district ~ corporativ/al corporatiilor . secret. confidential s.pe .) to sequester.Secretary-General ~ particular . (o navd) to arrest sechestru s.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta -correspondence clerk secretariat s.leakage from bag scuti v. seizure.trade secret ~ profesional professional secret secretar.) immunity. exemption. to exempt. (serviciu. free of duty secara s.rent-free. spartura) leakage.tax-exempt/-free ~ de impunere .s-. birou) secretariat 2. secretary ~ de redactie editorial secretary ~ de stat . 1.post-free ~ de taxe vamale duty-free. to deplete. sector.f.execution ~ in revendicare seizure under a prior claim ~ judiciar . to sequestrate.Secretary of State ~ general .exempt from taxation ~ de navlu . flowing. wastage 2. leaking. (de o sarcind. 1. to attach.SCU-SEC 313 scurgere s. department 2.exemption from duty scutit adj.exemption from taxation.n. (functie) secretaryship sector s.f. tax exemption ~ de taxe vamale . (de impozite partial sau total) derating ~ de impozite . attachment.t. garnishment. (a sdrdci) to impoverish sechestra v.n.n. spillage ~ de marfa cargo leaking ~ din sac .(mar. to seize. rye secatui v. 1.key sector of the economy ~ institutional .(totalul unitdtilor economice sau institutionale care an un comportament analog) institutional sector . (de impozite partial sau total} to derate scutire s. exempt (from).) to privilege. secret.rn.(in economic) corporate sector ~ de servicii service department ~ economic cheie . to exhaust.banking secrecy ~ comercial/industrial . secrecy ~ bancar . freedom from tax. (exonerare) exoneration.personal/private secretary ~ responsabil cu clasarea docu-mentelor . (de taxe. free (of) ~ de chirie sau arenda . (a exonera) to exonerate. (a capitalului) efflux ~ accidentals — (cu efect poluant) accidental leakage.n.f. (dr. (asupra navel) arrest ~ asigurator conservative seizure ~ asupra bunurilor imobiliare -seizure of real estate/property ~ asupra bunurilor mobiliare -seizure of movable property ~ executor . sequestration.

segment ~ de piata . (intr-o uzind) workshop ~ de politic .oil area/land/zone ~ privat .(marketingul niselor de piata. pi.f.f. pi. to subscribe 2.) screening selectie s. security ~ a muncii . segmentation ~ a pietei . (pentru mdrfuri in vrac) half-height container ~ deschis/fara capac .to sign per proxy semnat adj. signature ~ autorizata authorized signature ~ colectiva -joint signature ~ de complezenta .n.(pentru doctoral) graduate school securitate s. signed ~ personal/man u propria — signed personally/in own hand semnatar adj.food security ~ sociala . 1.t.n.market segmentation ~ concentrata .314 SEC-SEM ~ mixt . (al unui holding) group headquarters ~ social . signatory.m.tax administration. intermediate goods/ products semipreparate s. choice ~ de portofoliu . 1.t. (a celei mat bune alternative) (man.to sign in blank ~ in condica . semimanufactured s.(seif cu usa amplasatd pefatada exterioard a unei band.private sector ~ public/de stat . strongbox. signatory s. (in randuri) to drill semanatoare s. safety. semifinished. semifinished/ half-finished/unfinished goods/products. coffer ~ de noapte . (culinare) readyto-cook foods semna v.f.balanced sample semana v. {central) headquarters ~ central/principal .bogus signature .public sector sectie s.f. identificarea si exploatarea unui segment ingust de piata) concentrated segmentation seif s. selection.to sign on behalf of smb.f. (al unei firme) office. division 2.labour safety ~ alimentara .market share segmentare s.n. to sign. taxation authorities ~ postuniversitara .portfolio selection ~ ponderata . department.n. subscriber semnatura s. section. semiskilled semicontainer s.(in care se combind proprietatea publicd cu cea privata) mixed sector ~ petrolifer . head/home office.n.polling station ~ financiara .to sign jointly ~ in numele cuiva . vault.to endorse ~ prin procura . safe (deposit).n.f. sowing machine semicalificat adj.f. to sow.half-height/ open-top container semifabricat adj. signer.social security sediu s. unde clientii pot veni sa-si depoziteze numerarul in afara orelor de program ale bdncii) night safe selectare s. (transferul sau renuntarea la o proprietate) to sign away ~ in alb . to seed. ~ pe verso . (la iesirea din serviciu) to sign off ~ in mod solidar .police station ~ de productie/exploatare production/operations department ~ de votare .registered office segment s.headquarters.(la intrarea in serviciu) to sign in.

final judgement ~ civila -judgement in civil matters ~ in contumacie .research department ~ de consultants manageriala (serviciu intern al unei firme) management sei"vices ~ de contencios .decree absolute ~ in favoarea reclamantului judgement for the plaintiff ~ penala -judgement in criminal case ~ provizorie/interlocutorie interlocutory judgement a da o ~ . grave.signature of the firm sentinta s. (a juratilor) verdict. servi v. pe parcursul unui an) foreign debt service ~ al datoriei publice . (a unui arbitru) award ~ de amanare . (despre o persoana) serious-minded.to pass/to give/to deliver a sentence. (set) set ~ de cambii .remand ~ definitiva/executorie . decree. decision.advisory service ~ contabil .judgement by default ~ irevocabila . to attend to. (despre o sitiiatie.signature by procuration/proxy ~ sociala . (sectie) department 4.set of bills of exchange ~ de conosamente .accounting/accounts department ~ contractual . employment.authograph ~ prin procura .forged signature ~ ilizibila/indescifrabila . (despre o oferta) bona-fide. pe parcursul unui an) public debt service ~ comercial/de vanzari .contract service ~ cu norma intreaga . derivate din datoria externa.(intr-un hotel) room service ~ de cercetare ..credit department .legal department ~ de corespondenta .(totalitatea obligatiilor de. (un client) to serve.adjournment ~ de desistare . (facut cuiva) service rendered 5. sentence.(totalitatea obligatiilor de platd ale debitorilor publici.n.correspondence department ~ de credite . 1. servire.. o chestiune) serious. (de obiecte) set.t. (despre un cumpdrdtor) genuine.part-time job/employment/work ~ de aprovizionare-desfacere supply-delivery service ~ de camera . decurgand din datoria ptiblicd. deservire) attendance 3.sales department ~ consultativ .SEM-SER 315 ~ falsa . series 2.blank signature ~ neautorizata .judgement upon withdrawal of suit ~ de jurisdictie contecioasa sentence in disputed matters ~ de rejudecare/trimitere .illegible signature ~ in alb . (de arbitral) to make an award serie s.f.full-time job/ employment/work ~ cu norma partiala/program redus .unauthorized signature ~ originala . (ingrijire. to wait on serviciu s. service. (a jiidecdtorului) judgement. job. service ~ al datoriei externe .f. 1. platd externe. (pbligatie de serviciu) duty 2.set of bills of lading series adj.

statistical department ~ tehnic . (dr.social overheads ~ publice .complaint section ~ de reconciliere a conturilor . m.hydrographic department/'service/office ~ meteorologic .parcel delivery/post/ service.} direct services ~ edilitare/municipale .navigation/shipping season ~ de pescuit .set of bills of exchange ~ de conosamente .personnel/staff/ appointments department ~ de publicitate .n. functionari etc.engineering department ~ telefonic . de avocat) briefcase servitor.transport service ~ .collection department ~ de intretinere .occupational health sendee ~ de mesagerie .n. set ~ de cambii .) servitude.valutar exchange department servicii bancare banking services ~ bancare la domiciliu (sistem de tranzaclii bancare prin computerul personal conectat la reteaua bancil) home banking ~ bancare principale/de baza .din usa in usa" .{serviciu de livrare a marfii pand la fiecare destinatar) door-to-door service ~ financiar .regular employment ~ postvanzare/de intretinere .advertising/publicity department ~ de reclamatii .seasonal employment ~ social .. season '" de navigatie .public utilities ~ regulate scheduled services servieta s.de ridicare si livrare la domiciliu collection and deliver}' ~ de scont . pescuit) open season ~ mort . avocati.316 SER-SEZ ~ de decontare a cecurilor .dispatch/forwarding department ~ de Tncasari .periferic . portfolio.social service ~ statistic .health service ~ directe — (altele deceit cele comerciale.telephone service ~.(care este oferit pe Idiiga serviciile bancare de baza fird comision) peripheral sendee ~ permanent .tool kit/outfit/set sezons. (pentru documente.set of bills of lading ~ de oportunitate .basic banking ~ comerciale .de expeditii . easement sets.finance department hidrografic .weather service .(toate datele risc-rentabilitate referitoare la o investitie) (fin. servant.dead/'slaclc/dull/iow season.commercial services ~ de asistenta medicala .after-sales service ~ postal .discount department ~ de stivuire .fishing season ~ deschis (de vanatoare.f. offseason/-time .mail/postal service ~ sezonier .(cu evidentele clientului unei band) account reconcilement service . (diplomat} attache case.f. attendant servitute s.stevedore service ~ de transport .) opportunity set ~ de scule .repair/maintenance service.(serviciu bancar) transit department '. (SUA) expressage ~ de personal . service agreement ~ de medicina muncii .9. mdeplinite de medici.

iincie etc.f./i. (patronal) syndicalism ~ de sistem .end of the financial year ~ de luna .r. (de incredere) reliable.m. (trade) union. 1. 1. (a se uni intr-un sindicat patronal) to syndicate sindicatj'.sphere/line of business ~ de activitate . (patronal) syndicate ~ al asiguratorilor de caric . 1.customs seal sigur adj. output area sfert s. trade unionist 2. branch ~ de influenta .operating safety/ reliability si\ozs. silvicultor s.. to form a trade-union organization 2.t. 1. forestry simbol^. syndicalistic sindicalism s. sylviculturist.de status — (simbol al pozitiei ocupate de o persoand sau un grup in societate) status symbol simulare s. quarter.high season sezonier adj. lupta sindicalelor limitdndu-se la imbundtdtirea conditiilor de mimed si de viatd) (SUA) business unionism sindicalist s. forester silvicultura s.cargo syndicate ~ al feroviarilor . forest. sylviculture. trade-union. (mcetare) cessation ~ al exercitiului nnanciar . silviculturist.marine syndicate ~ de credit . symbol ~. 2. bur.SEZ-SIN 317 ~ plin/de varf . seasonal sfarsit5. metallurgy of iron and steel sigila v. (de pintu.n.n. safe 2. (patronal syndicalist sindicaliza v.arbitrage syndicate ~ bancar . (grain) silo silvic adj.) quartern ~ de dolar . (in sigurantd) secure.. monedd de 25 de centi) quarter ~ de galon — (imitate de mdsurd pentru capacitate) quart siderurgie s.. simulation ~ a modelelor econometrice -simulation of econometric models ~ de management management game ~ de roluri . 1. (patronal) syndical(ist).(corn.loan syndicate . field. (cu plumb de garantie) to seal sigiliu s.craft union ~ arbitrajist .n.company union ~ de asiguratori maritimi .rush/peak/throng season ~ turistic . trustworthy 3. (domeniu) sphere.f. trade unionism 2.sphere/field of production. end.n.(american sou Canadian.sphere/field of activity..(SUA) railway brotherhood ~ al meseriasilor/muncitorilor din aceeasi specialitate ./?. 1. security ~ a locului de munca -job security ~ In exploatare .banking syndicate ~ controlat de patronat .(man.sphere of influence ~ de productie .f. organized labour 2.) ultimo sfera s.f. safety.f.m. domain ~ a afacerilor .. (cu acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed siguranta s. silviculture.) dramatization sindical adj. (plombd/plumb de garantie) seal ~ vamal .(conceptie sindicald de a accepta si de a sustine sistemul capitalist.M.

f.banking system ~ bancar cu activitate corespondenta .(care nil impune conditii restrictive pentru primirea de not membri) open trade union ~ galben . system ~ al economiei de comanda command economy system ~ al economiei de piata .filing system ~ de cliring .bond syndicate ~ deschis .(materiale.(cont.(care sustine patronatui) yellow trade union ~ inchis .(prin care handle mentin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clientilor) fractional (deposit) banking ~ bancar unitar .clearing system ~ de comenzi in cantitati fixe . sinecure sinecurist-y.(alcatuit din band si sodetdti de investitii pentru a acoperi riscul asocial lansarii si distribuirii unei emisiuni de titluri de valoare) underwriting syndicate ~ de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni .company union ~ profesional .national economy system ~ al marii proprietati funciare landlordism .(cu reglementdri federale si de stat) (SUA) dual banking system ~ bancar fractionar .ledgerless accounting.accounting system ~ contabil fara registre . servicii.) book entry system ~ de exploatare .piece rate system .) to cease. to stop. to suspend.(prin care se scade regulat o suma de bani din salariu) save-as-you-eam scheme ~ de evidenta a intrarilor .speed-up system ~ de livrari complexe .to stop delivery ~ un ordin de plata/un cec .fixed order system ~ de comenzi la intervale fixe -fixed interval reorder system ~ de depozitare warehousing system ~ de economisire din salariu .computing system ~ de clasare/clasificare . sinecurist sista v.t. (livrari.318 SIN-SIS ~ de/pe ramura . to withhold ~ livrarea .cooperative system ~ de acte justificative . plati etc.waterworks ~ de calcul .correspondence banking ~ bancar dual .uniform system of accounts ~ cooperatist .industrial union ~ de subscriere . file posting ~ contabil uniform .bancar .n.to stop payment/a cheque sistem^.trade/trading association sinecura s. consultants) package system ~ de munca bazata pe prime .work--on-thebonus system ~ de munca in acord .w. employers' association ~ pe societate .syndicate.operating system ~ de exploatare intensive .(care impune conditii restrictive pentru primirea de noi membri) closed trade union ~ patronal .market economy system ~ al economiei nationale .(in care nu se admit filial e) unit banking ~ contabil .voucher system ~ de alimentare cu apa .

(cont.) cash statement ~ financiara .) statement ~ a activului si a pasivului .unified monetary system ~ stimulativ . budget account ~ economic .(de un contabil autorizaf) certified financial statement ~ materiala buna . to systematize sistematizare s.monetary system.common prices system ~ de prevederi sociale .(cont.) statement of costs ~ a pietei .wage system ~ de salarizare cu prime .tommy system ~ de prelucrare automata a datelor automatic data processing system ~ de preturi comune .) financial statement ~ financiara certificata .emergency.task system of pay ~ de vanzari cu plata in rate installment plan/system.(a unei societdti.measured day work ~ de salarizare pentru munca in acord .(cont.t. (urband) town planning situatie s.) income statement ~ anuala .(plan de stimulare in salarizare) incentive scheme ~ tabular . coinage ~ monetar decimal .protective system ~ zecimal .decimal coinage ~ monetar unificat .) general average condition ~ de casa .provident scheme ~ de prevenire timpurie .competitive situation ~ critica . (stare) situation.concurentiala .condition of the market ~ a veniturilor . rates schedule ~ vamal protectionist .competence .metric system ~ monetar .(cont.(de unitati de masurd) decimal system ~ zonal de preturi .) statement of assets and liabilities ~ a cheltuielilor .financial position. (raport. dare de seamd) report.(sistem de identificare a institutiilor financiare care pot da faliment) early warning system ~ de previzionare si control al stocurilor .tabulating system ~ tarifar .bonus scheme ~ de salarizare . systematization 2. account.) operating statement ~ a costurilor .(asig.SIS-SIT 319 ~ de plata in alimente . case of emergency ~ de avarie comuna . (cont.f. mar.capitalist economic system ~ fiscal -'tax system ~ flexibil al programului de munca flexible hours system ~ informatic de gestiune management information system ~ metric . cerutd de registrul comerfului) annual return .zone price plan sistematiza v. 1. position 2.economic system ~ economic capitalist . condition.tariff/rating system.f.account of expenses ~ a cheltuielilor de exploatare (cont. 1.forecasting and control system ~ de prime .premium wage system ~ de salarizare pe baza de norme zilnice .(cont.

to resign one's office slumpflatie s.chain company ~ de ajutor reciproc . hire-purchase company. classification society ~ de constructii navale . (cu fonduri constituite din vdrsdmintele membrilor) loan club/society ~ de credit agricol .mutual benefit society ~ de asigurari .shipbuilding company ~ de consum . business. society.(care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) (sales) finance company/house. socialism ~ corporatist . standing ~ solida — (din punct de vedere financial') strong position situatii financiare consolidate (cont.) weak slogan s.to leave one's post.to apply/to compete for a post a-si lasa slujba .marine insurance company.n.Utopian socialism socialist adj. firm.loss maker ~ comerciala .(trading) company.320 SIT-SOC ~ sociala .(bur. (despre activitdti economice) slack. socialist societar^.f. business ~ comunista . (asociatie) association 2. (despre piatd etc.n.insurance company ~ de asigurari de viata . associate societate s.capitalist society ~ care practica afaceri riscante wildcat company ~ care produce pierderi .social democrat ~ -democratic .commercial credit company . (inflatie insotitd de depresiune economicd) slumpflation social adj. post a detine o ~ .. (publicitar) slogan. (comerciald) company.guild socialism ~ stiintific .rural credit society ~ de credit comercial .conglomerate company ~ constituita prin fuziune .social democracy socialism s. catchphrase slujba s. underwriting association ~ de binefacere .) listed company ~ cu raspundere limitata . to fill a post a solicita o ~ .friendship/friendly society ~ de clasificare . 1. {corporate) corporation ~ capitalists .f.m.scientific socialism ~ utopic .to hold a situation.social condition.(a navelor) ship's register. (full) member.cooperative society ~ cotata/listata .limited (-liability) company ~ cu raspundere nelimitata unlimited company ~ cu sucursale multiple . social ~ -democrat . service.f. registry of shipping. s. job.) consolidated financial statements. status.consumption-society ~ de credit .m.merger company ~ controlata de o singura persoana one-man company ~ cooperatista . group accounts slab adj.life assurance/insurance company ~ de asigurari maritime . firm. employment.communist society ~ -conglomerat .

f.(controlata de cinci sail mat putini actionari) close(d) company ~ infimtata prin decret regal chartered company ~ -mama . pi.public utility company ~ de transport . general management trust ~ de investitii financiare intr-un sector fix/limitat .(bur.n. m. soil. account 2.(filiala a uniii holding) daughter company ~ internationala .parent company ~ mixta -joint venture ~ multinationals . 1.n.international company ~ in comandita .furniture removers ~ -fantoma . 1. (societate neoperantd. residue.{de mdrfuri) warehouse company ~ de finantare . paper/trust company. (calitate) quality 2.) surplus stock. check soi s.general/ordinary partnership. (Jdcturd. sleeping partners company ~ in comandita pe actiuni partnership limited by shares ~ in nume colectiv . grade.nonprofit company ~ fictiva .fixed trust ~ de leasing . {SUA) corporation ~ pentru acordarea de credite consumatorilor/persoanelor fizice consumer finance company ~ publica . (rasd de vite ameliorata) grade sol s. 1.defunct company .(apartinand acehiiasi holding) sister company socioeconomic adj. {corn. socioeconomic sociology. category.multinational corporation ~ necotata/nelistata .rich/fertile soil ~ marginal — (a cdrui productie este egald cu investitiile /acute) marginal land sola s. nota de plata) account. land ~ arabil . computation.) unlisted company ~ pe actiuni .f. crop in rotation sold s. partnership firm ~ in participate . counting. calculation.n. sort.current balance .-sora . job line/lot ~ al contului curent .(in orice sector) flexible trust.transport/carrying company. (fel) kind.bubble company ~ fara scop lucrativ .tillable soil ~ fertil . bill.{care acordd imprumuturi pentru ciimpdrarea sail construirea de locuinte) building society/and loan association ~ de depozite .(a intreprinderilor mid si mijiocii) finance company ~ de investitii financiare unit/security trust. carrier ~ de transport de mobila . investment (trust) company ~ de investitii financiare flexibile/ generale .joint-stock company.particular partnership ~ inchisa . sociologist sociologie s.leasing company ~ de servicii publice . (rasa) breed.SOC-SOL 321 ~ de credit ipotecar .bogus company. sociology socoteala s.public company ~ radiata . sale/reduced goods.) balance 2.f.sleeping/limited partnership. infiintatd cu scopiil de a ft vdndutd) shell company ~ -fiica . (specie) species. (cont.

pasibiT) liable adv. requirement.(numerar pastrat pentru cheltuieli neprevdzute) precautionary balance ~ debitor . (formald) notice /de evacuare . jointly ~ si individual . solvency.net balance ~ nul . (de cdrti) remainder sale. (a unei rate. to close out soldare s. solvent. request. settlement 2.n.nedebursat . (a unui cont) balancing.nil balance ~ reportat . to require. (de despdgubiri) claim. (de despdgubiri.) joint(ly) and several(ly) solidaritate s. (voturi) /to canvass for solicitant s. to summon. (de. trustworthiness.notice to quit de infatisare (la proces) summons to appear ~ de plata .opinion poll . balance due ~ final . demand. (sigur. despre o firmd) sound. petitioner. reclamant) claimer. to ask/to apply fy. applicant. bargain sale.f. to settle ~ un litigiu pe cale amiabila .t.f.t. mdrfuri) clearance.m.(dr. 1.to settle a dispute amicably solvabil adj.f. paying capacity soma v. closeout.322 SOL-SON ~ al extrasului de cont .f. (de voturi) canvassing ~ de achitare a actiunilor . solicitant.notice to pay.balance brought forward -.f.t. solvabil.speculativ . trustworthy.dormant balance ~ initial .call on shares solid adj. summons. solvable.profit balance ~ de casa . to solve.opening balance ~ in banca .debit balance. (mdrfuri) to clear. clearing-out sale. able to pay ~ pana la suma de . scadente) call somptuar adj.undisbursed balance ~ net . 1. (rdspunzdtor. (military) pay solicita v.credit balance. sound. (CM acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed solidar adj. (de cupoane de stofa) remnant sale ~ la sfarsit de sezon . survey.statement balance ~ creditor . creditworthiness. to demand. claimant solicitare s. writ.f.(sold de numerar pastrat pentru a permite unei firme sd profite de orice oportunitate) speculative balance solda v.end-of-season sale solda s. sumptuary sondaj s. to sell off. (e^antionare) sampling ~ de opinie .) joint responsibility solutiona v.cash balance ~ de numerar pentru tranzactii transaction balance ~ de numerar preventiv . to solicit.statement balance ~ inactiv . to^ request.t. (un debitor) to call on/upon somatic s. (despdgubiri) to claim. solicitation.bank balance . balance in/on hand ~ de beneficiu . application. joint. to settle 2. (un cont) to balance.safe for a credit of solvabilitate s. (dr.

) arrivals and sailings spargere s.mort/nefolosit/pierdut . (SUA) commercial precint ~ de depozitare .f. arrival ~ cu incarcatura .storage space ~ de descarcare/deversare .test well/hole.SON-SPE 323 a realiza un ~ de piata . to sort. laundering.gasser ~ de titei .oil well sorta v.(pe navd) cargo/ freight space spatii nedestinate pasagerilor si marfurilor (mar. grading ~ a marfurilor dupa marcile de pe ambalaj .(cu plinurile consumate) (mar. breakage 2.open space ' ~ locativ living space '.sorting by consignee sortator.development well ~ de explorare .(spatiu impropriu incdrcdrii de marfd) (mar.(a navei) expected arrival sosiri si plecari . (despre rata unei dobdnzi. special.drill/bore hole ~ de gaze .waste area ~ de incarcare . range (of goods/commodities) ~ de esantionare . shipping room/space ~ de incarcare pe punte . assortment. expert. sort. (dupa mdrime.m.(mar. (dupa mdrime. wildcat well ~ de foraj .economic space ~ frigorific refrigerating space ~ gol/necompletat . consultant . sorting.variety of patterns ~ variat . sortable sortare s.(mar. (furt prin efractie) burglary.) cargo/loading space.f. specialist.) deductible space ~ economic .} loaded arrival ~ in balast .f.y.) deck-cargo space ~ de stivuire stowage space ~ deductibil . lost/waste space ~ pentru marfuri .varied selection lines sosire s.n. breaking. dimensiune) sizing.sorting by marks ~ a marfurilor la destinatie .) noneaming spaces spalare s. (foraj) well ~ de exploatare .f. dimensiune) to size.money laundering/washing ~ de obligatiuni (vdnzarea obliga-tiunilor guvernamentale cu putin timp inainte de scadentd pentru a evitaplata impozitelor) bondwashing spargator s.f. to grade sortabil adj.to undertake a survey/study of the market sonda s. housebreaker ~ de greva strikebreaker.w. burglarious attempt spatiu s.) arrivals and departures.(c.f. (de expunere a produselor intr-un magazin) shelf space.m. prospecting hole. yellow labour special adj.} ballast arrival ~ in bune conditii .(la parterul unei cladiri) floor space. particular 2. housebreaking. sorter sortiment s.n. (oil) derrick. care este diferitd de cele practicate curent pe piata) off-market specialist s. (mar. washing ~ de bani .(a navei) safe arrival ~ probabila . 1. (care comite flirt prin efractie) burglar. 1.(prin stivuire necorespunzdtoare) broken stowage. to assort.blank ~ liber/neincarcat . space ~ comercial .t. blackleg.(mar.

) bear ~ a la baisse cu acoperire . speculation.f.standard specifications ~ tehnice .international specialization of the national economies specifica v. specimen ~ de semnatura specimen of signature.m. 1. to particularize 2.(in documentele de transport) weight account/note ~ de lipsuri la predare (despre mar/a) list of shortage specificatii standard .) bull ~ de bilete — (la cinema.the specification of contract terms ~ a incarcaturii . {in) to specialize (in) specializare s. to speculate on the stock exchange ~ a la baisse .t. to detail specificatie s. 1. profiteer. 1. (marfuri) to speculate in 2.) bear speculation/ campaign/raid/tack ~ a la hausse . (pe puncte) to itemize 5.(specialist in rezolvarea cererilor de despdgubire) (asig.. to go a bull ~ asupra diferentelor de curs .(bur.pollster specialitate s. autograph/sample signature specula v.player. (a profita de) to profiteer by v. specialization ~ excesiva/ingusta .t.) tampering with the market specula s. n.f.f.) to speculate/to operate for a rise. (la bursd) to play the market. speculative speculatie s. stock adventurer ~ pe piata neagra . (agiotaj) agiotage ~ a la baisse . expectancy ~ de viata .i.(bur.) bull speculation/ campaign ~ valutara bazata pe diferenta de curs .r. pretui etc.f.switch deal/transaction speculate de destabilizare a pietei (bur.) adjuster ~ in analiza muncii -job analyst ~ in operatii de arbitraj arbitrageur ~ in sondaje de opinie . (domeniu principal de activitate) speciality 2.(care detine suficiente actiuni pentru a-si indeplini obligatiile. speculation.(bur.technical specifications ~ tehnice pentru protectia muncii -safety specifications specimen s. wildcatter ~ a la baisse .specialism ~ internationala a economiilor nationale .) covered bear ~ a la hausse .) to name 3.) to speculate in differences speculant s. profiteering. (afixa data.f.t.black marketeer speculativ adj. racketeer.(care mizeazd pe scdderea cursiirilor) (bur.freight note ~ de greutate . (un cont) to itemize. (asteptare) expectation. (produs principal) special(i)ty specializa v.(care mizeazd pe cresterea ciirsurilor) {bur.f.life expectancy . (a mentiona intr-un contract) to set forth 4.{bur. competitii sportive) ticket tout ~ la bursa . 1.) to speculate/to operate for a fall.324 SPE-SPE ~ compensator . (lista) list ~ a conditiilor contractuale . open trade speranta s. nefiind obligat sd cumpere pe o piatd in crestere) (bur. to stag. to specify. to go a bear ~ a la hausse . stag. v.(bur. specification 2. speculator.

a unei sarcini) assignment.average life expectancy speze s. o sarcind) to assign. pi. (recomandare) comfort.storing charges. standing. 1. (pretiil. 1. yardage ~ de inmagazinare . (in mtrcprifiderile profilai. (ajutor) aid.a politicii . principii) to lay down 3. lasting. (de duratd) durable. increase ~ de fidelitate .charges forward ~ restante .service increment ~ temporar .to ascertain the cause of ~ conditii to stipulate conditions/ terms ~ daune .n. a datei) settlement.f. (fmanciar) backing stabil adj. 1.back charges ~ suplimentare .wage increase ~ de salariu descrescand .a pretuiui de cost marginal -marginal costing . to establish 2. sponsorship spor^. setting.n. to sponsor sponsorizare s.t. (titrul unui metal pretios) to assay ~ cauza .goal setting . to state.maintenance charges ~ de transport . extras spionaj s. (a unui termen) appointment 2. to step up spot s.warehouse/ warehousing charges ~ de intretinere .t. (a unei date. assistance. to set.preturi .to assess/to lay damages ~ o ora .n. steady stabili v. (o data. data etc. sponsor sponsoriza v.industrial espionage/ spying spirala s.f. spying ~ industrial .pricing ~ a pretului de cost . (a pretului. increment.e pe un singw tip de mafia) sing!e (output) costing . expenses ~ bancare . fixing. (despre preturi) fixed. spiral ~ inflationista .SPE-STA ~ medie de viata .senionty wages ~ de periclitate .to appoint an hour ~ ritmul de munca . (permanent) permanent.additional charges.transitory increase spori v. espionage.bonus for special risk.) to settle.n.policy formation ~ a pretului .cost-of-living bonus ~ de salami peiitru vecltiine in serviciu . (a titrului unui metal pretios) assay a costului de productie al produsului product costing ~ a nivelurilor de salarizare setting of wage levels ~ a obiectivelor . {reguli.banking charges ~ de depozitare .costing. charges. stable. (nn termen) to appoint.to set the pace stabilire s.wage-price spiral sponsor s.tapered salary increase ~ de salariu in treptc stepped salary increase ~ de salariu pentru corelarea verilturilor cu evolutia indicelui costulul vietii .m. to increase.f. to fix.t. danger money ~ de salariu . firm. support. (anunt publicitar la radio si televiziune) spot announcement/ broadcast 2. (marfa disponibild/cu livrare imediata) spot sprijin s.inflationary spiral ~ salarii .f.transport charges ~ la destinatar .

stagnant. despre un produs) off-the-shelfj'. lay/ laying/ ship's days ~ contractuale .f.(jJentru a evita concurenta) common pricing ~ de preturi diferentiate pe zone zone pricing ~ de preturi duble .f.fixed laydays ~ de incarcare fixe .fly pitch ~ de carti .n.(stagflatie) stagflation stalii s. (despre afaceri. stall. (pe piata bursierd) doldrums ~ a preturilor . pi. stagnancy.f. (inactivitate a pietei) dullness. m. (zile afectate pentru mcdr-careadescdrcarea unei nave comer-dale) laydays. to slacken stagnant adj.f.t.i.f.price stability ~ economica . (SUA) level of living standarde contabile . slackness. (situatie caracterizatd prin inflatie rapidd si prin lipsa de crestere economica) stagflation stagiar adj. a afacerilor) stagnation. (fdrd comandd speciald.(ansamblu de norme etice si legale) advertising standards ~ tehnice .(pe etichctd. standardization .326 STA-STA ~ a pretului pe baza analizei produsului . {economic) stabilizer stabilizatori automati .exhibition stand standard adj. (economica.price determination ~ a preturilor prin concurenta competitive pricing ~ de preturi acaparatoare . eel mat mare fund tdiat) (corn.bookstall.t. (de muncu) length of service a-si face stagiul . standard. preturi) pegging ~ a monedei .loading days ~ ireversibile . stand ~ ambulant . (crizd economica) depression ~ a afacerilor .(preturi scdzute initial pentru eliminarea concurenfei si instituirea monopolultii) predatory pricing ~ de preturi comune .) double pricing ~ de tip par-impar a preturilor odd-even pricing stabilitate s. slack stagnare s. (de cursuri.m. of instruction. stabilization. activitdti economice) to stagnate.target return pricing ~ a preturilor .irreversible laydays ~ reversibile . (time of) probation 2. standard ~ de stat . to standardize standai-dizare s.price stabilization stabilizator s.to be on probation stagna v. (cursuri. laytime.engineering standards ~ universale de intretinere .credit standards ~ nationale national standards ~ publicitare . preturi) to peg. piata) to steady stabilizare s. stability.slack business/time ~ a comertului stagnation/ suspension of trade ~ plus inflatie .n.universal maintenance standards standardiza v. (fluctuatii.product analysis pricing ~ a pretului vizand atingerea profitului propus .living standard.state standard ~ de viata . improver stagiu s.currency stabilization ~ a preturilor . on probation s. bookstand ~ expozitional .accounting standards ~ de credit .f.economic stability stabiliza v.automatic stabilizers stagflatie s. probationer. to stabilize.reversible laydays stand s.n. \.

(railway) yard ~ meteorologica . statistics ~ a grupelor de activitati .general staff. wages sheet ~ de serviciu .providenta . (/a o societate de asigurdri) actuary status s.(c. (finala) terminus. 1.staffing schedule.comparative statistics ~ demografica . transmitter ~ de marfuri . station 2. statutory static s.record of service ~ major .petrol-filling station ~ de destinatie .the welfare state ~ .f.(dr.STA-STA 327 ~ a activitatii -job standardization ~ industrials . fluviale) unseaworthiness.n. paylist.f. stage. (de taxiuri) taxi rank ~ de benzina .(a mdrfii.) (railway) junction . personal establishment.weather base/station ~ -nod .f. fluviale) seaworthiness. 1. terminal station.{a mdrfii incdrcate) outer condition ~ necorespunzatoare de navigabilitate — (a unei nave maritime.m. statistically statistics s.{despre mdrfurile incdrcate pe nave) apparent good order and condition stats. (al unei societdti) articles of association statutar adj. state 2.) goods station ~ de radio . state. 1. statistician. condition 2.corporate state ~ cu marina comerciala dezvoltata (care face transporturi pentru alte tdri) carrier nation ". statute. (SUA) tables of organization ~ de salarii . (de tramvai.n.(a unei nave maritime.(a navei) full-load condition ~ de incarcare la jumatate din capacitate .(c.) damaged condition ~ buna .wireless/radio station ~ de triaj .the providential state statistic adj.economic statistics statistician s. rules.transmitting station. (a unei aeronave) airworthiness ~ de suspendare . headquarters statui bunastarii .station of destination ~ de emisie .n.job classification statistics ~ a sperantei de viata .prime condition ~ si conditie aparent bune .life tables ~ comerciala .de functii/personal .f.payroll. autobuz) stop. (stare/conditie sociala) status statut s.f.trade statistics ~ comparata . {a unei aeronave) unairworthiness ~ perfecta .condition of cargo ~ a continutului necunoscuta -(despre o mar/a ambalata) condition of contents unknown ~ avariata .(c. (c. statistic(al) adv.) abeyance ~ exterioara .vital statistics ~ economica .industrial standardization stare s.(a mdrfurilor} sound condition ~ civila .) (railway) station. a navei etc. status ~ a caricului/incarcaturii . regulations.(a navei) half-cargo condition ~ de navigabilitate .civil status ~ de incarcare completa .f.f) shunting/spotting station. list ~ corporatist . (situatie sociala) social standing.

(vdnzdtor) dealer in glass 3. (cointeresare materiald) incentive stimulente acordate pe grupe/echipe . (afacerile) to give a stimulus/fillip to stimulativ adj. incentive stimulent s. to covenant stipulatie s. (manipulari maritime) stowage.seaside/ bathing resort ~ de iarna . (anulare) annullment. glass blower 2. liquidation. to quash stingere s. (o datorie) to extinguish. 1. style.f. rack stack 2.f. stimulus. cancellation.t.) to stow.n. (o ipoteca) to redeem. to possess.328 STA-STI statiune s. station 2.t. to stack.bad/faulty/ improper stowage ~ in cala/magazia inferioara . tier.winter resort ~ de odihna/climaterica . (a unei obligatu) termination 2. 1. o actiune) to extinguish. stacking. to pay off.n.agricultural station ~ balneara . double/put-and-call option ~ mobil/demontabil . to provide (that/for). 1. (fabricare) manufacture of glass 3. {pentru mar/a) rack(ing). (climaterica) resort ~ agricola .management style ~ de viata — (corespunzdtor unui anumit segment de piata) life style stimula v. (a amortiza tin impriimut) to sink. (mar.deep stowage .firm/tight stowage ~ corecta .m. a define) to own.n. (a unei ipoteci) redemption. to dynamize.wage incentives stinge v.pitching up ~ compacta . to push forward.experimental station stapani v.correct/good/proper/sound stowage ~ defectuoasa/incorecta/ necorespunzatoare . (a poseda.export incentives ~ pentru vanzari . pile stivui v. (articole) glassware stil s. stowing.(pferite agentuliii de vdnzdri) sales incentives ~ salariale .) straddle. to stimulate. stipend stipula v. to pile up.spa. fillip.(in magazia navel) to stow down/the hold stivuire s.movable/ shifting rack sticlar s. quittance.f. provision. (mod) manner. (de mar/a) stack. (o obligatie) to terminate 2. (a unui proces. to stevedore ~ in magazie .f. 1.t. way ~ de conducere . (amortizare) sinking. (pptiune dubid care da drept deopotrivd de cumpdrare si vdnzare) (bur.n. (un proces. to cancel. (pe randuri/ siruri) tiering. (pe randuri/siruri) to tier. 1.f. (fabricd) glass manufactory/house/works 2.t. stevedoring ~ a sacilor m picioare . to condition. (geamgiu) glazier sticlarie s. watering place ~ de litoral/maritima . condition stiva s.f.extinction of the national debt stipendiu s. to liquidate. (a anula) to annul.holiday/ health resort ~ experimentala . (a unei datorii) extinction. (imitate de mdsur a pentru lungime} fathom stelaj s. to hold stanjen s. a unei actiuni) extinction ~ a datoriei nationale . 1.group incentives ~ pentru export . stipulation.m. to stipulate.t.

de finantare a creditelor cu depozite care au aceeasi scadenta .(a unei piete) penetration strategy ~ de produs . to get in.pallet stacker ~ pe verticals .platform truck lift ~ de paleti . stockpile. supply. stock. protective inventory stoca v.(pe Idtimea magaziei) athwartships stowage stivuitor 1.profit squeeze stoc s. stacker.finished goods inventory ~ de rezerva .(metode prin care comerciantii realizeazd comunicarea cu pietele lor) communication strategy corporativa/a corporatiei corporate strategy ~ de achizitii .deadstock ~ nevandut .product differentiation strategy ~ a segmentarii pietei .economic strategy . trading stock ~ de marfuri diverse .development strategy ~ a diferentierii produsului .reserve stock ~ disponibil .funds matching ~ de lupta impotriva concurentei competitive strategy ~ de nisa .product strategy ~ de promovare .n.capital stock ~ de materiale .) closing stock ~ nevandabil .) stevedore.acquisition strategy ~ de afaceri — business strategy ~ de dezvoltare a unui produs -product development .shopping street strategic adj.low stock ~ la inventariere .deck stowage ~ transversala .varied stock ~ de produse finite .) follower strategy ~ alternativa/de inaintari si retrageri .(stoc suplimentar pdstrat ca rezerva in caz de intdrziere a productiei. a Uvrdrilor etc.(a unui produs) promotion strategy ~ de recoltare . to stock.fork-lift (stacker) ~ cu platforma de ridicare .push-and-pull strategy ~ comunicationala . industrial truck ~ cu furca .market segmentation strategy ~ a urmaritorului . store. goods in stock.inventory ~ de marfuri . inaintea retragerii acestuia de pe piata) harvesting strategy ~ economica .) buffer/safety stock.f. lift. (rezerva) reserve ~ ciclic .stock/supply on hand ~ excedentar/supranormativ overstock ~ insuficient .{care o copiazd pe cea a companiilor-lider) (man. returns ~ .cycle stock ~ de capital . (utilaj) stacker.vertical stacker stoarcere s. (mar.(obtinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unui produs.t. to store. to stockpile.f.(pentrn abordarea unui segment mic de piata) niche strategy ~ de penetrare . strategic strategic s. stower 2. to hoard strada s. squeeze ~ a profitului .(cont.remainder.tampon/de siguranta . strategy ~ a dezvoltarii . hoard.stock-in-trade.f.ST1-STR 329 ~ pe punte . street ~ comerciala .

(angajatilor dintr-o firmd.m.to make one's fortune structural adj. pattern ~ a activelor . analysis. to hoard. structure.(man.(pentru obtinerea unei eficiente sporite si reducerea costurilor) methods study ~ al miscarilor . to collect.foreign trade pattern ~ a costului . foreigner strange v.{raportui dintre randamentele si maturitdtile titlurilor de valoare) term structure of interest rates ~ a unei ramuri industriale .market research/survey ~ de proiect . to amass.cost structure ~ a creditului .) pyramiding structure studiu s.(sistem de masurare a vitezei fi a eficientei cu care lucreazd un muncitor) time and motion study . (a adund) to gather (up).market structure ~ a preturilor .f. study.credit structure ~ a economiei nationale .feasibility study' survey ~ de marketing .(man.(a emisiunilor de radio si televiziune) audience research ~ de caz .shipping pattern ~ a personalului . un sector industrial etc.marketing research ~ de mediu . structural structure s.(analiza mediului economic pentru identificarea oportunitdtilor de marketing) environmental scanning ~ de piata .) functional structure ~ ierarhica .financial structure ~ functionala . amplasare si dimensiune) banking structure ~ de finantare/financiara .development study ~ de fezabilitate .industry structure ~ a valorii de inventar . 1.t. to reap 2. survey.(fin.(man. to raise ~ bani . (din altd tara) foreign.(pentru obtinerea randamentului maxim cu efort minim in procesul muncii) motion study ~ al preferintelor .n.) organizational structure ~ piramidala/ierarhica . (a economist} to lay/to put by 3. research ~ al amplasarii uzinei .(consumatorilor) habit survey ~ al timpului de munca .national economy pattern ~ a flotei de transport .staff pattern ~ a pietei .planning and design work ~ de timp si miscare . to gather/to get in.plant layout study ~ al metodelor .(distributia bdncilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.) age profile ~ bancara .(ponderea componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) (cont.time study ~ de audienta .) case study ~ de dezvoltare .) asset structure ~ a capitalului . alien s.STR-STU strain adj. (recolta) to harvest.price structure/pattern ~ a ratelor dobanzii in functie de scadenta . examination.(man.) hierarchical structure ~ organizationala .) book value weights ~ a varstei .(man. (a percepe impozite) to levy.capital structure ~ a comertului exterior .

subtenant. undertenant subcomisie s. subtenancy.t. underlease. to sublet submchiriere s.t. to underlet. undertenancy. subcontract subcontracta v. to recharter subnavlositor^. subletting. to sublet. sublessee. (mar. derivative lease subarendas s. underling subantreprenor s.) to write down subfurnizor^. chartered contractor subasigura v.n.t. to underwrite v. sotto palanco ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) {bur.) to subrogate subscrie v.') below par. underdevelopment subdezvoltat adj.) subaccount./H. subcontractor subaprecia v.f. underlessee. to undersign. subtenant.STU-SUB 331 ~ pe model .) to underfreight. undercapitalized subchiria§ s. underconsumption subcont s. to sublease. . to underestimate.t. to underlet subarendare s. (»/i activ) (cont.i.w.f underlease.pilot study ~ privind reactia consumatorilor consumer survey ~ sindicalizat . to underestimate. [a coliza. to underrate. subleasing.m.i.{studiu de piatd de mare amploare efectuat independent de o firmd specializatd si oferit spre vdnzare) syndicated research ~ tehnic . to underlease.subject to alteration subaltern adj. n.m. undertenant subarmator s. sublease.m.t. subaltern. {mar.f.t. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdtile promotionale. to underinsure subcapitalizat adj. subcommittee subconsum^. subcommission subcomitet^-. sub part ~ rezerva aprobarii . derivative lease subnavlosi v. to underquote.subject to approval ~ rezerva celor aratate mai sus subject to the foregoing ~ rezerva modificarilor .m. subsidiary account subcontract 5'. subcontractor subdezvoltare s.m. to sublease. underproduction subroga v. to subcharter. undertenancy.(termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. submortgage subincarca v. to undervalue. subtenancy.model analysis ~ -pilot . to subcontract subcontractant^. subordinate s. sublease. to underlease. to underload subinchiria v.f. subcontractor subipoteca s.) under ship's derrick.m.f. under ~ linie . to underquote. (a semnu) to sign. cu exceptia publicitdtii in mass media) below the line ~ palanc — (formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcata) {mar.f. underdeveloped subestima v. to undervalue subarenda v.t. underlessee.) subcharterer subproductie s. sublessee./i. subleasing. subletting.t.t. (dr.i. (cont.technical study ~ urbanistic/de sistematizare planning survey sub prep. to underrate subevalua v./i.

operating subsidies ~ in amonte .quota subscription ~ excedentara .oversubscription ~ la actiuni application for shares ~ multipla — (la actiuni folosind nume false) (bur.inflammable substance ~ otravitoare . {pentru stimularea industriei.tid . substitute substituti ai banilor .f. subscription subscris adj. (a extinde zona suburband) to suburbanize suburbie s. n. suburban suburbaniza v.f subsidy. o intreprindere sail un sector economic) domestic subsidies ~ pentru investitii — (acordate de stat) investment subsidies subventiona v. (/a o emisiune de titluri de valoare) underwriter subscriptie s. subscribed. support ~ a preturilor -.) multiple application subscriitor s.{incercarea unei tan dc a reduce imoonuriie.poisonous matter ~ radioactiva radioactive matter/ substance substitute s.t.m.332 SUB-SUB a aduce o contribute bdneascd) to subscribe.export bounty/subsidy subventii agricole .f. substitution ~ a factorilor de productie . grant-in-aid ~ de navigatie — {acordatd de stat unor companii) navigation bounty/subsidy ~ de stat .f.m. incurajdnd dczvoliarea mduslriilor interne} import substitution substitut s. subsidy. to grant.substitute money suburban adj. grantin-aid ~ incrucisata — (subventionarea unui produs din veniturile generate de un alt produs) cross subsidy ~ la export .de stat .(acordate de stat pentru un produs.f. a agriculturii etc.(subventii acordate furnizorului de materie primd pentru un produs) upstream subsidies ~ nationale .state-/graiit-aided. to subsidize. underemployment ~ a fortei de munca underemployment of labour force subventie s. subsidy subsoil./?!. grant.harmful substance ~ inflamabila . {la o emisiune de titluri de valoare) to underwrite subscriere s. subsidized .(feno-menul de inlocuire a unei cantitdti dimr-un factor de productie en o caiiti'ate delerminatd dintr-un alt factor de productie.t.f. material ~ daunatoare . grant.price support subventionat adi.farm subsidies ~ de exploatare . subsoil substanta s.f.f. subscription. m conditiile in rcfe \olumul productie' rdnidne neschimbat) substitution of factors of productiosi •• a importuSui .) bounty. state grant. undersecretary subsidiu5\M. substance. state-p. underwritten ~ integral — (despre o emisiune de titluri de valoare} fully underwritten subsetretard. matter. {preturile prin interventia statului) to valorize subventionare s.public/government subsidy. subvention. a comertului. underwriting ~ a unei cote-parti . suburb subutilizare s.

f.lump/inclusive sum ~ in litere . inheritable sucursala s.(dr. (legatar) devisee ~ prezumptiv . amount ~ a creditului .(pentru a avea rest) cash/till float ~ de completare . condensed moisture ~ a marfii .bankruptcy level .t. to suffer. (dr.sum payable.odd money ~ de plata . branch.) testate succession succesoare s.(dintr-o vdnzare.(despre o mar/a) to take on a nu avea ~ . successional. devisee succesoral adj.f. sweating. success.remainderman ~ testamentar .to be/to prove a failure. to sustain ~ avarii .f. sustenance succeda v.estimate ~ facturata . (la) to succeed (to) succes s.) intestate succession.f.SUB-SUM 333 subzistenta s. series 2. succession. subsistence.heir presumptive ~ subsecvent . 1.n. pagube) to incur.sum insured ~ bruta .(de un client din bancomat. i. inheritor. intestacy ~ testata .invoice amount ~ globala/forfetara .(la mcdrcarea sail la descdrcare) order of ports ~ ab intestat . to fail succesiune s. heir.(la care se calculeazd dobdndd) principal ~ asigurata . (pierderi.sum due ~ de bani in casa . (dr.) succession.m.to sustain damages sumar s.(dr. sum.(al unui film.gross amount ~ ce urmeaza a fi investita .(unui contract) memorandum suma s.) sweat. (rubrica de pe un document de platd standardizat pentru citire electronicd) convenience amount ~ debitoare .amount stated ~ delapidata .n.heir testamentary.branch bank sudatie s.debit amount ~ declarata/specificata . abstract. (intretinere.) heiress succesor s. basic needs. successor 2. subsidiary (company) ~ bancara . intr-o anumitd perioada) cash limit ~ minima a datoriei pentru care se poate declara falimentui .sum in words/at length ~ incasata .specific amount ~ evaluata . inheritance.f. (umiditate in magaziile navel produsd de condensarea vaporilor emanati de diverse mdrfuri) (mar. hereditament ~ a porturilor . (dr.f. 1. afacere) proceeds ~ maxima a tranzactiilor autorizate activity limit ~ maxima care poate fi retrasa . mijioace de trai) livelihood.amount to be invested ~ cumulata a anuitatii .embezzlement ~ determinata .cargo sweat suferi v.) successor. al unui spectacol) box-office success a avea ~ . (neasteptat) bonanza ~ de casa .accumulate amount of annuity ~ datorata . summary ~ al articolelor .

extraordinary.m.) excess ticket suplimenta v.f.extra charge ~ la greutate A makeweight ~ pentru diferenta de clasa .amount repayable ~ reportata .f. (de calitate supe-. addition ~ de bilet .t.(c.(report) (cont. supplement. to overinsure suprabugetar adj. (cheltideli) to bear supraasigura v.t. to supplement suplimentar adj. high-grade 2. (despre o afacere care nileazd si produce mult mat multi bani deceit valoarea activelor curente) overextended suprafata s.face amount ~ nula .total expenses sume care nu pot fi incasate -uncollectable receivables ~ care pot fi imprumutate numai la dobanzi foarte mari deadmoney ~ de incasat . to overrate. to overestimate. area. supermarket. in grad) senior s. (in functie.t. (nn activ) (cont. additional.(care este platita in caz de moarte accidentals sail alte accidente majore) (asig. to overcapitalize supradimensionat adj.f. chief supermarket s.takings a fi sub suma prevazuta .(la licitatie) bid ~ partiala subtotal ~ platita . superior. to overestimate.total amount. to overvalue supraevalua v. not included in the budget supracapitaliza v.f.to fall short of the amount sumisionar s.(set de tranzactii in care profiturile cdstigatorilor sunt egale cu pierderile needs tigdtorilor) (fin. outsized supraemisiune s. 1. (in special la periferia unui oras) hypermarket supliment^.work area .(care trebuie sd rdmdnd in depozitui bancar pentru ca acesta sa nil fie desfiintat) maintenance margin ~ nedeterminata .n.rioard) of superior/the highest quality.receivables ~ debitoare in tranzit spre band -bank float ~ flotante . (capitalul unei societdti prin emiterea unui numdr prea mare de actiuni in raport cu o politico financiard judicioasd sau cu activele nete ale companiei respective) to overcapitalize supraextins adj.) principal sum ~ rambursabila . in.) amount brought/carried forward ~ rotunda .extra/additional payment ~ de pret .(cecuri aflate in procesul de transfer de la o bancd la alto) float ~ incasate . surface.t.uncertain amount ~ nominala .m.t.t.) zero sum ~ oferita . (calculatd in acri) acreage .even money ~ subscrisa . to overvalue.de lucru .) excess fare ~ de plata .) to write up.334 SUM-SUP ~ minima din depozit .amount subscribed ~ totala .amount paid out ~ principala/totala . extra suporta v.) tenderer superior adj. (de actiuni) overissue supraestima v. (persoand care se angajeazd in scris sd respecte clauzele fixate) (dr. supplementary.(c. sum total ~ totala a cheltuielilor .

to oversee.additional postage supraveghea v. extra tax.) overfreight supranumerar adj. better offer. to supervise.f.f. la un pret dat.) excess of freeboard ~ de greutate .n. superprofit. overbid. to outbid. overbidder.f. (pepiata) supremacy supus adj. higher bid supranavlu s.(diferenta dintre ceea ce producdtorul primeste si ceea ce cheltuieste) producer's surplus ~ de bord liber .f. succedaneum surplus s. (intr-un magazin universal) shopwalker suprematie s.f.t. surplus. overload suprastoc^-.(mar.m.t. excess price. surtax. overweight supraimpozita v. to overburden 2. to superintend.t.f.excess liquidity ~ de rezerve — (rezerve depuse de o bancd la banca centrald peste nivelul rezervelor minime obligatorii) excess reserves ~ de salariati redundancy of employees ~ de taxe vamale . to surtax.m. (mar.f.t.t. overcharge.^. to overstock suprasubscriere s. (un pret) to overcharge 3. excess/ surplus profit suprasarcina s. supernumerary supraoferta s. higher bid suprapret s. excess. liable to damage ~ restrictiilor .overentry .f. supplementary taxation ~ fiscala .excess weight ~ de lichiditati . (muncitori) to overwork supralicita v. to overbid.warehouse floorage supragreutate s. 1.import surcharge ~ de pavilion . superintendent. overplus. black market price supraproductie s. to supertax. to bid over supralicitant s.tax surcharge supraincarca v. flag surtax ~ postala/de francare . overproduction. (la) subject/liable (to) deteriorarii .(termen care exprimd satisfactia suplimentard pe care achizitiile succesive ale unui bun.subject to deterioration. (un vehicul) to overload. to control supraveghere s. overseer.) alien duty.net rentable area ~ utila a depozitului .n. to overtax supraimpunere s. surcharge ~ de import .(mar.f.f. oversubscription suprataxa v. to surcharge suprataxa s./i. (supralicitatie) overbid. overstock suprastoca v.. Ie procurd unui individ. (de greutate) overbalance ~ al consumatorului/cumparatorului .t.subject to restrictions ~ taxelor vamale/vamuirii -customable. supertax. supervision. supervisor.n.n.n.SUP-SUR 335 ~ inchiriabila a unei cladiri . substitute. oversupply. forma de surplus pe care il obtine participantui consumator la schimb) consumer's/ buyer's surplus ~ al producatorului . dutiable surogat^. control ~ a bancilor supervision of banks supraveghetor s. surplus production supraprofit s. s. outbidder supralicitatie s.

(a afirma) to affirm.f.m. (o candidaturd. sustainer. to elude sustragere s. pilferage 2. to support.f. to second. (al familiei) breadwinner sustine v. a livrd-rilor) suspension.t. opinii) to advocate. 1. livrdri) to suspend. (plati. plata impozitelor etc. (o rezolutie) to second. to purloin. plata impozitelor etc. infunctie de preferintele consumatorilor) consumer's sovereignty swap s. (swap valutar.debt equity swap ~ de obligatii . avoidance. (o sedintd) to adjourn. (a unui acord) termination 2. 1. (de la indeplinirea obligatiilor. tranzactie prin care se schimbd fluxuri de plati ale dobdnzii cu caracter diferit. (a platilor.) to back.} to boost 2.r. (pe un timbni) surcharge sur§arja v. o marcd etc.source of supply surse $i utilizari ale fondurilor (cont. (a unui functionar) suspension. opinii) upholder 2.f. (de la indeplinirea obligatiilor. (intens un produs.) to evade. abovementioned sus-numit adj. to avoid. to stop. adicd cesiune temporard sail conversie a datoriilor in actiuni sail alte titluri de participare) swap ~ al ratelor dobanzii .n. (al unei piete) marketeer. (a unor actiuni de pe lista de cotatii) (bur. source ~ de aprovizionare . (un functionar) to suspend.pilfering of cargo sustinator s. purloining.currency swap . 1. to endorse. theft.t.SL'R-SWA ~ impozabil . (piata. above-named/ mentioned. (un acord) to terminate suspendare s.) sources and uses of funds sursarj s. o opinie etc.) evasion. to steal.interest rate swap ~ de datorii/capital imprumutat contra capitalul propriu . '1. swap al ratelor dobdnzii.t.) delisting sustrage v.n.t. to pilfer v. (idei. asemdndtoare cu tranzactiile la vedere si la termen. (a unei sedinte) adjournment. (financiar) to back. supporter. to take away. sovereignty ~ a consumatorilor — (alocarea resurselor. (un timbni) to surcharge sus-mentionat adj.f. to assert suveranitate s. (din punct de vedere financiar) backer. (a promova un plan) to forward. swap de datorii.taxable surplus sursa s. elusion ~ din marfa transportata . aforesaid suspenda v.liability swap ~ de valute . (de idei. bazatd insd pe o valoare stabild a sumei initiale. preturile) to peg. intr-o economic liherd. tranzactie valutard m care platile se bazeazd pe rate fixe ale dobanzilor pentru fiecare valuta. to uphold.

to be sitting sef s. school ~ comerciala . chance sanse egale .repair dockyard santiere si uzine navale . {dr.solicitor general ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al serviciului de personal personnel manager.commercial/trade school ~ profesionala/de meserii professional/vocational/industrial/ training/trade school ~ subventionata prin donatii foundation school sedinta s. (in magazie) (mar.(minister's) principal private secretary ~ de catedra . yardmaster ~ de oficiu portuar .port warden ~ de raion — (intr-un magazin universal) floorwalker.n.revenue cutter Sansa s.paymaster general ~ de atelier .shop foreman ~ de birou . (director) manager.informal think-in ~ publica ..) snake scoala s. (conducdtor) leader ~ al contenciosului .t. (sarpe monetar. blackmail santaja v.f sitting.m.equal opportunities santaj s.) (court) session ~ a consiliului de administratie board meeting ~ de consiliu . dockyard. shopwalker ~ de retea — (eel mai puternic membru al unei retele de distributie) channel captain ~ de serviciu .chief/head/senior clerk ~ de cabinet .head of chair/ department ~ de echipa . motorboat ~ vamala .council board ~ -fulger .f. development ~ de constructie .n.construction/ building site ~ de dezmembrare a nayelor vechi breaker's yard ~ naval .shipbuilding facilities sarpe s. meeting.m.(banca . to blackmail santier s. (superior) superior.$ salupa s. fiind insarcinatd cu negocierile si derularea operatiunilor) lead manager ~ de gara/statie . principiul .open meeting a fi in ~ . (shipbuilding) yard ~ naval de reparatii .. leading hand.shipyard. chief. site.) hatch foreman ~ de fila . boss.to sit.f.f.sef de fild" reprezintd sindicatiil bancar care acordd credite. (membra in consiliul de administratie} worker director ~ al serviciului de vanzari . (de docheri) foreman. head. boat. departmental manager .station manager.sales manager ~ al serviciului financiar .head of service.first-line manager.sarpelui in tunel" adoptat de CEE pentru a controla fluctuatule zilnice ale valntelor tdrilor-membre fata de dolar) (fin.

s'. din lipsa comenzilor) technical unemployment .navigation channel septel .338 §EF-$OM ~ de santier .(datorat structurii economics.(de vdnzdri) area manager senal^. rezultdnd o diminuare a greutdtii) abrasion of coin slep s. (cu combustibil lichid) oil-fuel lighter ~ de cabotaj .lumber/timber barge ~ pentru ciment .cement barge ~ pentru marfuri generale .seasonal unemployment ~ structural . bargeman. amplasdrii geografice etc. and ~ compania . line.f.n. short hours ~ rezidual — (fomaj care afecteazd forta de mimed cu eficientd scdzutd. superintendent of work ~ de triaj/manevra .grain cargo barge ~ pentru cherestea . bargee.cargo barge ~ de transport .m. to be out of work/job. barge. row. de obicei pe o perioadd determinatd.barge tank slepar s. si-a redus capitalul) and reduced sir s. lighter ~ de buncherare . livestock si con/'.n.canal barge ~ de carbuni .bunkering barge. pass ~ navigabil . barger. unemployment ~ ascuns/mascat .(cuvinte care apar dupd numele unei companii care. fairway. formelor de proprietate. derivat din dezechilibrul cerere-ofertd..skimming barge.ore barge ~ portuar ./!. to be on the dole. half time.general cargo barge ~ pentru minereu .chain of endorsements slefuire s. succession. necalificatd.barge carrier ~ fluvial . channel. fdrd motivatie) residual unemployment ~ sezonier . lighterman soma v..harbour/utility barge ~ -tanc ./!. (pe fluvhi) keel ~ de depoluare . cu consecinte negative pe piata muncii) involuntary unemployment ~ partial . oil recovery barge ~ de marfa .cyclical unemployment ~ de inadaptare . de a se adapta tehnicilor fi metodelor avansate de lucrii} frictional unemployment ~ involuntar .coastal/coasting/ coastwise barge ~ de canal . to be unemployed.clerk of (the) works.log barge ~ pentru cereale . (serie) series ~ de andosari .coal barge.n.) structural unemployment ~ tehnic .(§omaj cauzat de imposibilitatea unei parti a populatiei active. chain.river barge ~ frigorific .(sau keynesian. denumitd tehnofobd.seagoing barge ~ pentru busteni .(determinat de intreruperea activitdtii unei firme.and company ~ cu capital redus .tank(barge) ~ -tanc petrolier . prin reorganizare.hidden unemployment ~ ciclic .underemployment.yardmaster ~ de zona . abrasion ~ a monedei — (ca urmare a circulatiei.refrigerated barge ~ maritim . (partial) to work (on) short hours somaj s.

numbering stamp/machine ~ po§tala . a unui cec etc.(pdnd la gdsirea unui post) search unemployment ~ voluntar .date stamp ~ cu semnatura .received stamp $tanta s. pi.postmark ~ .state highway §tampila v.cantarit" .t. by-road ~ nationala .economics . unemployed worker. seal ~ a firmei .m.f..local/country road. science §tiinte economice . (scrisori) to postmark 339 §tampila s.worker on short hours.rubber stamp ~ de control/garantie .company/corporate/ common seal ~ . (high) road ~ cu taxa .inspection stamp ~ de numar curent . {a deteriora fata unei bancnote.primit" .f. to stamp.f.f.voluntary unemployment §omer adj. the unemployed ~ partial . out-of-work/place s.(cauzat de inlocuirea vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi) technological unemployment ~ temporar/intermediar .. (sigiliu) signet. part-time worker $osea s.toll road ~ locala .weight stamp ~ cu data .signature stamp ~ de cauciuc .) to deface $tiinta s.§OM-§TI ~ tehnologic . unemployed. stamp.t. (pentru bdtut monede) stamp §terge v. highway.

bulk-oil carrier tantiema s. to tabularize tabular adj.t. tabulation ~ fhiala/recapitulativa . petroleum carrier/ship/ tanker.master tabulation ~ incrucisata .(pentru calcularea tarei mtregii partide de mdrfuri) received tare ~ comuna . (petrolier) (oil) tanker.mean tare ~ conform tarifului vamal .f.tariff schedule tablou s.table of interest ~ tarifar .) chart of accounts ~ de comanda .n.customary tare a calcula tara . percentage taraba s.(pentru unitdti de mdsurd apartindnd unor sisteme diferite) conversion table ~ de masuri si greutati . 1. renewal coupon ~ de asigurare .table of weights and measures ~ de procente ale dobanzilor . share.supertare ~ uzuala . (greutatea ambalajuhu) tare (weight) ~ admisa . (rezervor) tank 2.n. scale ~ casnic . tabulator. (de chitantd. schedule.average tare -~ normala .going rate . cec etc. stub 2. oil-carrying ship/ vessel.customs/legal tare. tabulating machine talie s. to tabulate. chart. tank ship/vessel.insurance note/slip ~ valeric gratuit . (anexat la o obligatiune la purtdtor si care conferd dreptui la o noud foaie de cupoane cdnd acestea au fost utilizate) talon. tariff. (lista) list ~ centralizat . table.to tare tarif s. tare assumed by the customs ~ medie .f. 1.(oferit de un magazin. (tabel) table.summarized table ~ de conversie/transformari .estimated tare ~ legala/vamala .) size talon s.n. tabular tabulare s.n.cross tabulation tabulator s. 1.f.control panel ~ de distribute . chart 2.T tabel s. coupon.f.(combinatie intre taxa ad valorem si o taxd vamald specified) compound/two-part tariff ~ curent . panel ~ al conturilor . cu care se pot achizitiona unele articole) gift coupon/token/ voucher/certificate tanc s.(SUA) schedule tare ~ conform uzantei .(din cartea mare) (cont.domestic rate ~ compus/mixt .use tare ~ efectiva/reala . (in piata) market stall tara s. emolument. rate.switchboard tabula v. price list.n. (de comanda) board.(greutatea reald a ambalajuhu') actual/clear/real tare ~ estimata .normal tare ~ standard . schedule. (corn.) counterfoil.n. booth.custom-built container ~ suplimentara .f.

appraiser 2.patent fee/tax ~ de camion a j ..(in CEE) common customs tariff ~ vamal de clasificare .mileage ~ pentru calatori . rate .night charge ~ de tranzit .) toll. 1. dues. la piatd etc.) fee. (functionar care stabile^te tarifele/taxele) rater. postage ~ postal pentru corespondenta interna .) conference rate ~ de navlu necartelat .) charter rate ~ de navlu cartelat . to impose a tax on taxator s.flat rate ~ vamal .inland postage ~ unic .transit tariff ~ de zi .consular fee.tax disc/token.passenger rate ~ pentru marfuri . scheduled taxa v..open rate ~ pe mila .weighing charges ~ de donatie .TAR-TAX 341 ~ de asigurare . t. insurance tariff. (a impune) to tax.nift tax .parcel rate ~ de comision .(mar.flexible tariff ~ vamal pentru tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate . (^colara etc. contribution. (mar. (in tramvai. (incasator) collector 3.consuiara ..) nonconference rate ~ de noapte . charge.(mar.) duty.) underwriting rate ~ de baza .tariff in force ~ intreg/fara reducere . to tariff tarifar adj. tariff. pi.protection/ protective tariff ~ vamal zonal/pe zone .(mar.prime (lending) rate ~ auto/de drumuri .f.commission rate ~ de inchiriere a utilajelor .m. to charge 2. (vamala etc.plant hire rate ~ de navlu .restricted tariff ~ intern .a scontului la cambiile de clasa intai .(a mdrfurilor) customs schedule ~ vamal de represalii .basis rate ~ de coletarie/mesagerie . (rutierd.full rate ~ maximal .zone tariff tarifa v. autobuz etc.single tariff ~ uniform .piecework rate ~ postal . valuer.inland rate ~ in vigoare .maximum tariff ~ mobil .rate of insurance. tax.revenue tariff ~ forfetar . consulage ~ de amarare — demurrage ~ de brevet .retaliation/ retaliatory tariff ~ vamal flexibil .postal tariff.most-favoured-nation tariff ~ vamal preferential .t. (tarif) tariff.customs appraiser taxa s.scale of commission ~ de curtaj/brokeraj .differential/graduated tariff ~ feroviar .time-of-day tariff ~ diferential .sliding scale tariff ~ neuniform .toll collector/keeper ~ vamal . roadtax •. 1.truckage ~ de cantarire .preferential tariff ~ vamal protectionist .goods rate ~ pentru munca in acord .customs tariff ~ vamal comun .railway rate ~ fiscal .) conductor ~ pentru drumuri sail poduri .

cranage ~ de magazinaj . legacy duty ~ $colara . rate of discount ~ de timbru .toll traverse ~ somptuara .additional duty taxe de andocare . (atzmci cand mdrfiirile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri ce vor fi exportate) ~ pentru bauturile infundate (servite in restaurant) corkage ~ pentru trecerea unei proprietati particulare . lungimea sail volumul mdrfurilor) specific duty ~ vamala suplimentara .return duty.cash on delivery fee ~ de redeventa .capital transfer tax ~ federala de scont .export duty ~ de import .sumptuary/luxury tax ~ statutara — (cost administrativ al lickidurii unui imprumut} statutory fee drawback ~ vamala specifics .prohibitive duty ~ vamala protectionista . door money ~ de macara .(vamala etc. wharfage .succession/inheritance tax.protective duty ~ vamala reciproca .fiscal duty ~ ipotecara .survey fee ~ de export .official discount rate ~ pe tmbunatatiri .admission/entrance fee.discount rate. pierage.import duty ~ de intrare .) poundage ~ pe valoarea adaugata — value-added tax ~ succesorala .(SUA) expressage ~ de piata — (pentru dreptui de a tine un chiosc) stallage ~ de ramburs .storage charges ~ de mesagerie .matching duty ~ vamala comunitara .customs duty ~ vamala compensatorie .(aplicatd de o piata comunitara sail de o uniune vamala) common external tariff ~ vamala de import .standard charge ~ vamala .(de stationare la chei} quay/pier/wharf dues. infunctie de tara de origine a mdrfurilor) discriminating/ discriminatory/multiple duty ~ vamala preferentiala .(a locului) reservation fee ~ de scont .royalty fee ~ de reescont . quayage.mortgage duty ~ normala/in afara orelor de varf off-peak rate ~ oHciala a scontului .reciprocal duty ~ vamala restituita .stamp duty/tax ~ de transfer de capital .rediscount rate ~ de rezervare .{in antrepozite vamale) bond dues ~ de cheiaj .preferential duty ~ vamala prohibitive .import duty ~ vamala de represalii .retaliatory duty ~ vamala discriminatorie/multipla (la import.(publice aduse unei proprietdti particulare) betterment levy ~ pe livra .dock dues ~ de antrepozitare .342 TAX-TAX ~ de expertiza .{in functie de greutatea.(SUA) federal discount rate ~ fiscala .fee ~ uniforma/forfetara .

exhibition ~ de vite . sample fair. (piatd) market (place). technology.n.f.r.canal tolls ~ fluviale .tonnage dues ~ de tranzit . to haggle targuiala s. industrial safety.high technology ~ de prelucrare a petrolului petroleum engineering ~ informationala .fair ~ de mostre .t.differential duties ~ vamale si de regie — customs and excise duties taia v. technocrat tehnocratie s.navigation dues ~ de tonaj . 1. technical tehnica s.(a produselor indigene) safeguarding duties ~ vamale diferentiale .tariff rates ~ vamale de protejare .m. safe procedure. fel) technique tehnica diagramelor de analiza factorials .trade fair show. technical expert.notarial charges/fees ~ pe marfurile operate .to go shopping tehnic adj. (oras) town.(man.f.t.river charges/dues ~ locale/comunale . security means tehnica de analiza si evaluare grafica .f. (tocmeald) haggle. (cumpdrdturi) shopping 2. business ~ anual . (burg) borough 4. haggling. technological tehnologie s. (comert) trade.information technology .product engineering ~ de mare performanta . townlet. purchasing.evaluation and review technique ~ de fabricatie a unui produs product engineering tehnician s. (ordsel) market town.'..f.TAX-TEH 343 ~ de ecluzare ~ lockage (tolls) ~ de incarcare si manipulare . buying. to buy. to purchase v.labour safety engineering. technics. small town. (normald a alcoohilui) proof targ s. (centru comercial) emporium 2.factor analysis chart technique • ~ metodelor . engineer ~ responsabil cu protectia muncii safety engineer ~ responsabil cu studierea timpului de munca . (vite) to slaughter tarie s. (a se tocmi) to bargain.cargo dues ~ portuare . haggling.m. (afacere) bargain. 1.cattle market.rates ~ notariale . (tocmeald) haggle. stock fair/market ~ universal .m.harbour dues/fees. (metodd. technocracy tehnolog s. technician. port charges/dues ~ si impozite . (periodic) fair 3.transit dues ~ de trecere prin canal .f.(mar. engineering tehnologia managementului management engineering tehnologie de fabricare a unui produs .) shipping and handling charges ~ de navigatie . (a se duce la cumpdrdturf) to go shopping v.world fair targui v. technologist tehnologic adj.rates and taxes ~ tarifare/vamale .) methods engineering ~ securitatii muncii . bargain a face targuieli/cumparaturi .time study engineer tehnocrat^. (a cumpdra) to buy.

economic trends ~ inflationiste .tillage land ~ de depozitare . date.f. territory ~ situat departe de granita sau de mare . pi. term.upward tendency/trend.) day of appearance. delay (granted). (SUA) junkman telecomunicatie s. temporary.f.f.downward tendency/ trend. theory teoria abstinentei .n.welfare theory ~ ciclului real de afaceri . stockyard ~ forestier .trust territory termen s. (fixat} fixed/appointed/stated date.underconsumption theory terera s.f.timber land ~ necultivat .inland ~ sub tutela/mandat . downtrend ~ de scadere a nivelului de trai downtrend in living standards ~ de scadere a preturilor . counterman telal s. communication activity/service televiziune s.running term ~ de apel . trend ~ a pietei . waste land ~ pentru constructia de locuinte residential/housing estate ~ petrolifer .oil field/land teritoriu s.anti-inflationary trends ~ economice . provisional.abstinence theory ~ asteptarilor .general trend tendinte antiinflationiste .storage yard. (dr.real business cycle theory ~ cresterii .m.expectation theory ~ bunastarii . chemare in judecata} summons 4.". (despre munca) odd tendinta s.growth theory ~ deciziei .w. delivery date .) reclaim days ~ de executie — (a unei lucrdri de constructie) construction time ~ de garantie . guarantee period. uptrend ~ de crestere a preturilor . ground.344 TEJ-TER tejghea s.(dr.gold field ~ cultivat . (pasuire) time allowed.arable/tillable land ~ aurifer . (pentru titlurile financiare) bullish tendency ~ de scadere .f.market trend ~ ascendenta/de crestere . deadline 2. (sol) soil. (pentru titlurile financiare') bearish tendency ~ generala . telecommunication. (limita) time limit. court day. land.n.decision-making theory ~ jocurilor . dealer buyer.uptrend in prices. (de constructie) site ~ agricol . tendency.farmland ~ arabil . period. {conditii contractuale) tenns ~ comercial . (ciivant) term 5.price theory ~ subconsumului . counter tejghetar^.inflationary trends teorie s. field.term of guarantee. television ~ cu taxa/abonament .game theory ~ preturilor . 1.(pentru plata unei datorii scadente) (days of) grace ~ de livrare . (citatie. time.downtrend in prices.time of deliver.fallow (ground/land). respite 3. {al produselor perisabile) shelf/storage life ~ de gratie .business term ~ curent . old-clothes man.n.pay television ~ industriala/in circuit tnchis industrial television temporar adj.

completion.f.(care define sume datorate sau bunuri mobiliare ce apartin debitorului unui creditor popular) gamishee test s. (dr. a proba) to test 2. prompt date ~ de posesiune .n.n.patent life/period ~ final/-limita . (de bunuri mobiliare) legator. textile textila s. termination.f.ferry deck/rack ~ de petroliere . (de bunuri imobiliare) devisor textil adj. (dr. end ~ a unui rise . will.(corn.(temporard la un potential ciimpdrdtor) product placement test ~ directa . testing 2.to open a will a lasa un ~ . deadline termeni comerciali internationali international commercial terms (Incoterms) ~ contractuali .TER-TEX 345 ~ de plata .(dr.(al unei cambii) holder in due course ~ proprit .f. textile.product test ~ a produsului prin plasare . 1.) testator. test.) testatrix testator s.) concept testing ~ a produsului .to leave a will a muri lasand ~ .to die testate a revoca un ~ . testamentary testare s.to revoke/to annul/to cancel a will a-si face testamentui .) direct skip .to contest a will a deschide un ~ .(bancomaf) cash dispenser ~ de containere .n.port terminal terminare s.m. (pentru bunuri imobiliare) devise a ataca un ~ .(testare in favoarea unei persoane care este cu doud sau mai multe niveluri de generatie sub testator) (dr. finishing.(a elementelor individiiale care intrd in componenta unei reclame sau a unui ambalaj) atomistic test ~ de piata .marine terminal ~ portuar .contract/agreed terms ~ {contractual!} de creditare .credit terms ~ (contractuali) fundamentali fundamental terms terminal adj.t.(al unei proprietdti) tenure ~ de prescriptie .term of payment.tanker terminal ~ maritim . terminal ~ bancar .m. (un bun imobiliar) to devise testament s.test marketing ~ profesional -job test ~ pe animale . (un bun mobiliar) to bequeath.(a produselor casnice sau a medicamentelor) animal testing testatoare s.fmal/latest/extreme term.) end of a risk terts.. (a Idsa ceva prin testament) to will. (a unui bun mobiliar) bequest.cheque cashing machine ~ de feribot . drapery .f. test testa v. (pentru bunuri mobiliare) bequest.to make one's will testamentar adj. testament. (a incerca. to legate. third party/person ~ detinator . 1.fractionata . bequeathing. (a unui bun imobiliar) devise. s. devising ~ a conceptului .(asig. closing date.) prescription period ~ de valabilitate a brevetului .container terminal ~ de decontare a cecurilor .

outage time ~ economisit . (de carte) title. (atelier/intreprindere poligrafica) printing firm/house/office. (bon de cartela) coupon ~ de masa — (oferit salariatilor de firma wide lucreazd) luncheon voucher ~ de paine . treasure. utilaje) to idle over tinde v. 1.receipt stamp ~ fiscal .(despre preturi) to tend downwards tip s.(in gestiunea stocurilor.local time ~ mort . timpul scurs de la efectuarea iinei comenzi si pdnd la indeplinirea ei: timpul necesar pentru a-l determina pe un consumator sd cumpere) lead time ~ total de operare .Greenwitch mean time a avea timpi morti .fiscal/tax/revenue stamp ~ jubiliar -jubilee stamp ~ postal .working hours ~ de nefunctionare a masinii . to hoard (up).(din lipsd de materiale. ticket. nor) headline 2. (camera de valori) safety vault.n.circulation and readership titlu s. time ~ astronomic .adhesive stamp ~ de chitanta .idle/dead/lost time. stamp ~ adeziv . 1.'/.impressed stamp. (de stat) treasury 2.t. (standard) standard. (al periodicelor) circulation.postage stamp ~ sec .346 TEZ-TIT tezaur s. (fel) kind. embossed press ~ stampilat/obliterat . downtime ~ mort in fluxul tehnologic bottleneck ~ necesar pentru executarea operatiilor de productie . 1.n.astronomic(al) time ~ de asteptare .n. mdnd de lucru sail comenzi) machine idle time. type tip art v. \. (cladire) treasury. to treasure (up). pressrun. to print tipogratie s.used stamp timp s.n.t. spare time ~ local .(la mcdrcarea sau descdrcarea navel) dispatch ~ economisit numai la descarcare (mar.} hoard. (arta tiparuiui) (art of) printing.i. (model) mark 2.bread coupon timbra v.n. (.f. typography ~ de bancnote .(despre masini.(la magaziile navel) hatch hours ~ universal .works/establishment 2.leisure. strongroom tezauriza v. to amass tichet s. to tend ~ sa creasca . (editie) edition ~ si grad de citire . (de . (din motive tehnice) machine down time ~ de operare .t.n.) dispatch discharging only ~ economisit numai la incarcare (mar. (de bani etc. deed 3. number of copies printed.security printing office tiraj s. to stamp timbru s. (document) title.(despre preturl) to tend upwards ~ sa scada .(mcdrcare-descdrcare) handling time ~ de pan a .n.production time ~ total . type.) dispatch loading only ~ liber . sort.(pentru operarea navel) waiting time ~ de exploatare/functionare running/operating time ~ de fabricatie a primei piese (dintr-un lot) first piece time ~ de lucru/munca .

title to property. si im pret specificat) stock option.(dr. floater ~ de valoare la termen .dollar stock ~ de valoare convertibil .qualified title ~ de valoare .dated security ~ de valoare necotat/nelistat .} valuable consideration ~ putativ . (titru) title. in actiuni comune ale societdtii emitente) convertibile security/stock ~ de valoare cu curs fluctuant floating rate note ~ de valoare cu dobanda fixa . debenture ~ de creanta fara scadenta perpetual/irredeemable debenture ~ de proprietate . certificate.title (deed).standard of alloy ~ al monedei .security. (tranzactionat pe piata extra-bursiera) over-the-counter security ~ de valoare negociabil/transferabil negotiable/transferable security ~ de valoare nominal .(cu plata prioritard a dividendelor) senior security. (emis de stat sau de municipalitate) stock.(dr. (actiuni) stock.registered security ~ de valoare preferential . titre.oneros . (emis de stat sau de municipalitate) stock. (actiuni) stock 4.(la bur so) unquoted/unlisted/nonlisted security.(pbli'gatiune sau actiune preferentiald care poate fi schimbatd.clear title ~ de proprietate restrans .bank security ~ de valoare exprimat in valuta -foreign currency security ~ de valoare garantat prin active -asset-backed security ~ de valoare guvernamental/de stat government security ~ de valoare inactiv/fara cautare inactive security ~ de valoare international . la optiunea titularului.absolute title ~ de proprietate incomplet/imperfect .(care se poate tranzactiona pe pietele Internationale) international security ~ de valoare la ordin . standard ~ al aliajului .(cu dreptiiri ma'i mid asupra activelor si a veni-turilor decdt alte titluri considerate prioritare} junior security ~ executoriu . paper. option stock ~ de valoare de calitate/sigur . note. deed of property. (SUA) prior preferred stock ~ de valoare secundar . vested interest ~ de proprietate absolut .order security ~ de valoare la purtator . document of title.) pus-alive title . fineness.gilt-edged security ~ de valoare emis de o banca .bearer security.TIT-TIT 347 valoare) security.defective title ~ de proprietate inregistrat/inscris (in cartea funciara) registered title ~ de proprietate legal .(dr.loan note.standard of coinage ~ de creanta .legal/sound title ~ de proprietate negrevat . (care reprezintd capitalul propriu) equity ~ de valoare american sau Canadian . paper. certificate. note.fixed-interest security ~ de valoare cu optiune (tranzactionat la o data.) writ of execution .

{al unui post.prompt tonnage.) tonnage ~ al flotei comerciale .(asig. copyright reserved ~ pericolele. (al unei licente.(asig.tramp (cargo) tonnage ~ al petrolierului — tanker tonnage ~ brut . over). (pentru o treaba) to hire on 2. limit: (a litriilui unei monocle) remedy. titulary s.) all risks ~ riscurile.de ilicarcare -• (grentate sou volum) cargo tonnage ~ deadweight . al unui cont etc. to traffic (for) a se ~ mult .passenger tonnage ~ al navelor destinate exportului export tonnage ~ al navelor fluviale — river tonnage ~ al navelor frigorifice . (suplinit al unei functii) titular.licensee ~ al unei polite de asigurare . (a angaja in slujba) to engage.account holder. oricare ar fi acestea -(asig. margin.(la petroliere) clean tonnage . mar. (a unui liicrdtor) hire toleranta s f tolerance.ocean-going tonnage ~ al navelor-tramp .coastal tonnage .(al unor titluri de valoare) previous holder toata adj. allowance. 1. al unei functii) occupant.f.de cabotaj -.t.trip-charter tonnage ~ al navelor mici .merchant tonnage ~ al navei — (in tone — registru) vessel tonnage. shipping space ~ al navelor de linie .(asig.all rights reserved. mar.small tonnage ~ al navelor neexploatate .348 TIT-TON titru s.refrigerating tonnage ~ al navelor invechite obsolete/overage tonnage ~ al navelor maritime .gross tonnage ~ curat .patentee. to hire on. mar.tolerance of weight ~ larga — wide margin tonaj s. haggling tocmi v.n.n. (mar. haggle. snipping availability . title titular adj.seagoing tonnage ~ al navelor navlosite pe voiaj .) all other perils ~ drepturile rezervate .policy holder ~ al unui brevet/patent . name of an account ~ precedent .f. (a comanda) to order v.m. titular. patent owner ~ al unui cont .liner (cargo) tonnage ~ al navelor de pasageri .laid-up tonnage ~ al navelor oceanice .to drive a hard bargain tocmire s. (cantitatea de metal pretios dintr-un aliaj exprimatd in parti la mie) titre.) all risks whatsoever tocmeala s. all toate celelalte pericole .r. primejdiile si acciden-tele de mare . dangers and accidents of the sea ~ pierderile sau pagubele . (a greutdtii unei monede) allowance ~ de greutate .) holder.) all perils.(asig. {a se tdrgui) (pentru) to haggle (about.) all loss or damage ~ riscurile .ileadvveight tonnage disponibil . (al unei polite de asigurare de viatd) nominee ~ al unei autorizatii/licente .

tractor ~ agricol . net measurement ~ sub punte .(la camioane) lorry tractor ~ universal .metric ton. survey tot adj.net register tonnage.(de operare) (mar. to cast up.farm tractor ~ cu roti . vessel ton ~ -registru net .total liabilities totaliza v.waste tonnage ~ -registru .m. (total) amount ~ al datoriei .refrigeration ton ~ de incarcare/transport . to figure up v. stall. entire.(a/ navelor care stationeazd in rezerva} idle tonnage ~ net .t.cash on hand ~ al incasarilor .i.TON-TRA 349 ~ excesiv .universal/all-purpose tractor . n. ship's registered tonnage ~ -registru brut . to add up. all ~ intr-unul . (global} gross.grain tonnage ~ pentru marfuri uscate .f. overall s. to haul tractor s. tonne ~ -registru .f.f.English/long ton ~ impozabila .rateable ton ~ metrica . gross measurement ~ -registru net .newsstand topograf^. to total tracta v.wheel tractor ~ pe senile .register/measurement tonnage.underdeck tonnage.daily tonnage allocation tona s.aggregate tonnage ~ international .(unui magazin. topography. to totalize. to sum up.net tonnage ~ pentru cereale . total. total.deadweight ton ~ . aggregate.deplasament .) all time saved both ends total adj.(SUA) revenue ton toneta s.charter/freight tonnage ~ nefolosit .gross/brutto register tonnage.(cand numdrul navelor de transport depdse^te cu mult cererea) overtonnage ~ global .all-in ~ timpul economisit in ambele porturi .gross register ton.American/short ton ~ americana de capacitate American shipping ton ~ de congelare .(platite asiguratului de societatea de asigurdri) capital sum ~ al disponibilitatilor banesti . aggregate.n.register ton ~ -registru brut . to total. tonnage under deck ~ zilnic de incarcare . topographer.international tonnage ~ mondial . t. surveyor topografie s. whole. whole. (suma totala) sum (total). (a aduna) to add up.displacement ton ~ engleza/lunga .dry cargo tonnage ~ pierdut/mort . to tot up.caterpillar tractor ~ -remorcher . totalul banilor din casierie) till money ~ al pasivului .cargo/freight/ measurement ton ~ deadweight . ton ~ americana/scurta .gross debt ~ al despagubirii .shipping ton ~ de navlu/volum .net register ton ~ vamala . stand ~ de ziare .world tonnage ~ navlosit .

ocean traffic ~ portuar .regular traffic traficant s.(de marfuri) express traffic ~ feroviar . transcription 2.crack liner transbord s. (dr. transatlantic s.(bur.marine/maritime/sea/ seaborne traffic. cargo turnover/ performance ~ de marfuri in vrac .f.ship-to-ship transfer transcontainer s. to reload transbordare s. 1. a unui cec.commercial/trading traffic ~ de coletarie/mesagerie . (in cartea mare) (cont.liner shipping ~ oceanic .n.n.) transfer.goods transshipment ~ de pasageri . to transcribe 2. (peiorativ) speculator. (cesiune) assignment. pressure. 1. (in cartea mare) (cont. trafficker 2.transshipment bond note transborda v.transit traffic.) certified transfer ~ bancar prin virament . 1. (a unei cambii.tramp) tramping transatlantic adj. o tratd) to draw ~ foloase de pe urma .to derive benefit from ~ la sorti .passenger traffic ~ de tranzit .passenger transshipment ~ intre nave .t. (container de transbordare) transcontainer transcrie v.) posting ~ ipotecara .goods/merchandise/ freight traffic.n.) traffic. intercession ~ de marfuri .superliner ~ rapid . trading.n. transfer 2. 1.to draw lots ~ autorizat de actiuni .(intre doua tart) capital transfer/movement ~ de creante .n.parcel traffic ~ de influenta .air traffic ~ combinat . traffic in transit ~ expres .f. (dr.bulk traffic ~ de marfuri perisabile . reloading.heavy traffic ~ maritim . {la loterie) drawing tramping s.coastal traffic ~ maritim de linie . (transport pe mare cu nave .railway traffic ~ intens/aglomerat .perishable traffic ~ de pasageri .funds transfer . trader.registration of mortgage transfer s. transfer ~ de marfuri . illicit trading 2. ocean/Atlantic liner ~ de mare tonaj . (a scrie.i rutier) joint traffic ~ comercial . tin tragere s. a emite o cambie.share transfer ~ de capital . transatlantic ship/vessel.) to register 3. (corn.) registration. 1.f. traffic ~ aerian . (a copia un act juridic intr-un registrii public special) (dr.bank transfer ~ de actiuni .transfer of debts ~ de fonduri .t. a unei trate) drawing 2.wangler trage v. transshipment. {corner} ilegal) traffic. 1. transshipment ~ vamal .(feroviar ^.t.m. profiteer ~ de influenta .n. (de proprietate) conveyance cec.350 TRA-TRA trafic s. to transship.dock/harbour traffic ~ regulat .wangle(s). registering 3.) to post transcriere s. shipping ~ maritim de coasta .

(o proprietate funciard prin mdnd moarta) to amortize transferabil adj. a unui cec prin andosare) endorsement ~ a dreptului de proprietate . to release. transferable transmite v.(sistemul cecurilor po^tale) postal giro ~ de tehnologie .) to transfer.technology transfer ~ de venituri . (prin testament) demise 2.income transfer ~ efectiv de titluri de valoare . iiscat sou calea aerului) (SUA) freight. 1.transfer of ownership ~ necorespunzatoare . to make over. a cesiond) to assign.t. 1. freightage. (o proprietate) to convey. transmissible. to make over. delivery. (dr. (expediere de bani) remittance 2. (a inmdnd) to hand over. trucking. transnational transport s.interbank funds transfer ~ in alb — (de actiuni.t.electronic funds transfer ~ electronic de fonduri la punctele de vanzare . (a ceda. (dr.to liquidate transmisibil adj. to transform. carriage. to convert ~ in bani/numerar .automotive/motor transport . (cu vagonul sau camionuJ) truckage.electronic data transfer ~ electronic de fonduri .{tranzactii pe baza de card) electronic funds transfer at point of sale ~ electronic de fonduri neautorizat unauthorized electronic funds transfer ~ fraudulos .to decimalize ~ un activ in numerar . conveyance. (prin mandat) to remit 2. (transportare) transport. (a transfera) to transfer.f.) to transfer. to transfer 2.(a proprietdtii) conveyance on sale ~ voluntara/cu titlu gratuit . to deliver.(de la vdnzdtor la cumpdrdtor) physical delivery of securities ~ electronic de date . (cesionabit) assignable transforma v.(de fonduri) cable/wire transfer transfera v. (cdrdusie) haulage 2. 1. cargo shipping. (a ceda. transferable. (inmdnare) handing over. (o proprietate) to convey. to release.n. (dr.{a actiunilor) (bur. (o cambie. (a unei proprietdti) conveyance.t.) transfer.) bad delivery ~ prin vanzare .air transport ~ auto . (a unei proprietdti funciare prin mdnd moarta) amortization. (a unei cambii.to convert into money/cash ~ in sistemul zecimal . (cesionare) assignment. numele cesionarului rdmdndnd necompletat in acte) blank transfer ~ telegrafic .(a proprietdtii) voluntary conveyance/ consequence/disposition transnational adj. (transfer) transfer. (prin testament) to demise 3.(de cdtre un debitor falit al unei parti din proprietatea sa pentru a msela creditorii) (dr. a cesiond) to assign. (de mdrfuri pe apa. (de mdrfuri pe apa) freight. transportation. un cec prin andosare) to endorse over transmitere s. (cu tractiune animald) cartage ~ aerian .TRA-TRA 351 ~ de fonduri prin posta . 1.) fraudulent conveyance ~ interbancar de fonduri . (o proprietate funciar a prin mdnd moarta) to amortize.

) time freight '.land carriage/transport. (a unui imprumut) tranche ~ in aur .mass transit ~ .transit transport ~ in vrac . to transport.carriage of contraband ~ de mare viteza . freightage ~ de marfuri lichide .(cu vagon incomplet) part-truckload consignment ~ oceanic .) coastwise/coastal shipping ~ de cereale . bargain. carried ~ pe apa . (marfuri pe apa. to convey.grain transport ~ de contrabands . (mar.) passenger shipping ~ de produse petroliere . deal.f.TRA-TRA ~ cu nave-tramp . transporter. (SUA) to railroad ~ prin conducta .cattle traffic/ transport ~ de bu^teni .airborne ~ pe fluviu . (financiara) operation 2.de marfuri .to ferry ~.charges prepaid transporta v.carriage in bulk ~ maritim .waterbome ~ pe calea aerului .tramp shipping '-' cu §lepuri . de cdtre un stat . sea shipping/carriage. waterage ~ pe ape interioare . railage.to truck ~ pe calea ferata .(cu auto cister ne) oil trucking.t.membru al FMI) gold tranche tranzactie s.riverborne ~ pe mare .(mar. (marfuri pe apa) to freight. settlement .short haul ~ pe uscat .tanker trade ~ de marfuri refrigerate .f.(cotd de participare.goods transport/ carriage/traffic. dealing. load-carrying transport.ocean shipping ~ pe apa .cu nava-to ship ~ cu §lepuri .(mar.(c. transportable.passenger service/transport.seaborne transportator s. 1. transported.to rail.logging ~ de cabotaj .f.water carriage/transport/ haul.marine/maritime transport. (mar.road transport/haulage transportui in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului . (portabil) portable transportat adj.) refrigerated shipping ~ de pasageri . (cu nave petroliere) oil shipment ~ feroviar/pe calea ferata . transaction.to lighter ~ cu vagonul-platforma sail cu camionul . to carry.lighterage ~ de animate vii .railway transport. overland carriage/transport. uscat sou calea aerului) (SUA) to freight.m. transport by land ~ public . (contract) carrier.') cargo/merchant shipping. carriage by sea ~ nevagonabil . cargo shipping.waterway traffic ~ pe distanta scurta . depusd in aur.to pipe transportabil adj.retur — (cu contraincdrcdturd) backhaul ~ rutier . (prin cdrau^ie) to haul ~ cu feribotnl .river transport ~ in tranzit . (rutier) (road) haulier tran§a s. agreement. rail carriage/transport. conveyed. (SUA) railroad transport ~ fluvial .

transit.) margin trading ~ neoficiale/dupa inchiderea bursei after-hours dealings ~ speculative/riscante .speculative operations tranzactiona v. to transit.barter transaction ~ dezavantajoasa/Tn necuno$tinta de cauza . to transit tranzitare s.f. jumdtate pe credit) (bur.) bear transaction ~ a la hausse .) time bargain ~ monetara .t.navigation treaty/ convention tratative s.compensation deal ~ in lant .) insider dealings/trading ~ asistate de calculator .} unconscionable bargain ~ executata cu acordul partilor locked-in trade ~ imobiliara — real estate transaction ~ in bloc .S7 pret specificat) (bur.clearing transactions ~ la termen .monetary transaction ~ necinstita . unfair deal ~ neinregistrata contabil .fair/square deal ~ cu marfa disponibila .(la export.no-book transaction ~ nemonetara .chain transaction ~ in participate .nonmonetary transaction ~ stransa/cu marja redusa de ca§tig tight bargain ~ switch .i.(contracte de vdnzare sail ciimpdrare de mdrfiiri ori active financiare la o data viitoare prestabilita) futures transactions ~ in cliring .m. realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction tranzactii ale initiatilor . cash transaction ~ de barter/in contrapartida .t.forward dealings ~ marginale — (cu plena jumdtate in numerar.f. treaty. dealing. through traffic tranzita v. transition ~ la economia de piata .n. to deal.(dr. transit.TRA-TRA ~ a la baisse — (bur. convention.(bur.bogus/fraudulent transaction.) computer-aided/'-assisted trading ~ futures . conveying in transit tranzitie s.(In livrare) spot deal/transaction.f.(de pachete mari de actiuni) block trading ~ in compensatie . trading ~ de marfuri .spot deal/transaction ~ cu optiune .commercial/trade treaty ~ de navigatie . inaiti functionari care posedd informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur. to convey in transit v. negotiations . (acord) agreement ~ comercial .{bur.(la bursa) commodity trading tranzit s.) option business' dealing.n.transition to a market economy tras s. pi.deal on joint account ~ la termen .(prin care titluri de valoare sail mdrfuri sunt tranzactionate la data .(directori de societdti.) bull transaction ~ bancara — banking transaction ~ corecta .(bur. talks. (debitor asupra cdruia s-a emis o cambie pe care este obligat sd o onoreze la scadentd) drawee tratat s.f. privilege ~ cu plata in numerar . to trade tranzactionare s.

to proceed with the business of the day ~ prin vama .f. (de containere) freightliner.fast train.wage scale. (SUA) freight train ~ direct . (etapd) stage.court or limited jurisdiction ~ de arbitraj .bank/banker's draft ~ documentara/comerciala .court of competent jurisdiction ~ cu jurisdictie generala .n. trawler (ship) ~ de pescuit .local (train)./n.(trasa de un exportator fi prezentatd cumpdrdtorului pentru acceptare) documentary draft ~ la termen .sliding wage scale .f.deep-/distant .f.to clear to the customs tren s.(de pescuit si prelucrare a pestelui prins) trawler-factory. treasury trezorierj'. (pe o listd etc.) tick ~ de salarizare . law court.trade negotiations/talks ~ in curs . (rang) rank ~ de cotatie . scale of wages trece v.m.civil court ~ comercial commercial court ~ competent . tribunal.) to enter/to carry/to put to account ~ la ordinea de zi .passenger train ~ de marfa . treasurer tribunal s.passenger/slow train.goods/cargo train.sea water ~ -uzina .to enter into/to open negotiations/talks a purta ~ . (SUA) accommodation train ~ rapid .(cont.n. degree.to hold negotiations/talks. court (of justice/law) ~ administrativ .court of general jurisdiction ~ cu jurisdictie limitata . draft.administrative tribunal ~ civil . (a inregistra) to register.log train ~ local . a incepe ~ .t.(bur.negotiations in progress/under way ~ la nivel inalt . bill of exchange ~ bancara .n.(la scadentd) dishonoured draft trauler s.top-level talks ~ neoficiale .) to enter 2.through/nonstop train ~ forestier . (SUA) way train ~ mixt — (cu vagoane de marfa si calatori) mixed/composite/passenger and goods train ~ personal . 1.unaccepted draft ~ neonorata .354 TRA-TRI ~ comerciale .industrial tribunal ~ de salarizare mobila .underdealings a fi in ~ cu cineva . processing trawler tragator s. to carry on/to conduct negotiations trata s.(ansamblu autocamion--remorcd) lorry-/truck-trailer combination trezorerie s.presentation/sight draft ~ neacceptata . scale. (persoand care emite o cambie) drawer treapta s. train ~ de calatori .time draft ~ la vedere . (o lege) to pass ~ in cont .refrigerating trawler ~ maritim .arbitration tribunal ~ de munca .to be in negotiation with smb. express (train) ~ rutier .(fard prelucrarea pestelui prins) catching/flsh/nonprocessing trawler ~ de pescuit costier .inshore trawler ~ frigorific .

military court ~ suprem .n. trustee . (care functioneazd dupd introducerea monedei. (reprezentant. quarterly. to dispatch.tourer turnichet s.court of original jurisdiction ~ districtual/regional . pool ~ de transporturi maritime shipping pool tura s. trust. swop.) guardianship. (scalar) term trimis s.maritime/naval court ~ militar .off-season tourism twist s. kit ~ de scule . (administrator. to dicker.to truck. delegate ~ extraordinar si ministru plenipotentiar .Supreme Court trimestrial adj. (mdrfuri etc. travel ~ in afara sezonului . quarter (of year).f.testamentary trust tutore s.f.to circularize ~ in consignatie . (al treilea exemplar) triplicate.active trust ~ discretionara .district court ~ maritim . wardship. (schimb de lucru) shift ~ cu efectiv dublu . mandatar) administrator. third copy troc s.discretionary trust ~ executorie .f. to barter trusa s.m. trimester.M. barter a face ~ . 1.n.night shift ~ de zi .executory trust ~ prezumata/implicita .tool kit/outfit/set trust s. to send (off).f. a cartelei etc.n. (curator) guardian. (asupra unei averi) trust ~ activa . (dr. truck. to mail. trusteeship.day shift turism-y.automobilist .n.envoy extraordinary and minister plenipotentiary trimite v. delegaf) representative.n.working shift ~ de noapte . dicker.t.constructive trust ~ testamentara . (diplomatic) envoy. swap.double shift ~ de lucru .) to forward ~ circulare . trimestrial trimestru s. tourism. to swap.) paygate tutela s. (prin posta) to post.m.TRI-TUT 355 ~ de prima instanta . tutor 2. tourist ~ .(mdrfuri) to consign triplicat s. swapping.

developed countries ~ industrializate . (a administrd) to manage.to keep/to stick to the prices ~ marfuri in magazin .) to keep the cash.dead oil ~ greu .to keep the accounts/books.exporting country ~ maritima . {mdrfuri m stoc pentru vdnzare) to keep. petroleum crude ~ fara gaze . (a intretine) to keep up.f. (imitate de mdsura pentru lungime) inch . artd) weaving.'s disposal ~ la pret .industrial countries ~ in curs de dezvoltare .member country tari dezvoltate economic.to take into account ~ un discurs .red country ~ exportatoare . (meserie.creditor nation ~ cu sistem de asigurari sociale welfare state ~ de destinatie .to keep articles/goods in the shop ~ o sedinta . nation ~ creditoare .to curb the inflation ~ in buna stare . crude oil/petroleum.t. country.crude/raw oil. to do the bookkeeping ~ inflatia sub control .f. (a pastrd) to keep.heavy crude oil ~ usor . 1.m. to mantain ~ casa . (obiectiv) target titei s. light fuel (oil) tol s. petroleum ~ brut .n.to keep in good repair ~ la dispozitia cuiva .to deliver/to make a speech tinta s. evidenta) to keep 2.T tara s. (atelier) weaving mill tine v.(corn. 1.to hold a meeting ~ seama de . {contabilitatea. (a refine) to retain 3.transit country ~ debitoare . weaver's trade 2. to hold. to administer 4.(a mdrfii) country of origin ~ de tranzit .light crude oil.underdeveloped/less developed countries tesatorie s.f.developing countries ~ in tranzitie la economia de piata countries in transition to a market economy ~ subdezvoltate .maritime country ~ -membra .to hold at smb. to act as cashier ~ contabilitatea .{a mdrfii) country of destination ~ de origine .

to indent (to) uium s. to consolidate v.f.final date ultimo adv. apprenticeship. (imitate de mdsura pentru greutate) ounce ~ lichida .f.(despre morar) to toll ulaj s. implement.f.closing price ~ intrat. beneficii etc.f.r.final price ~ termen .t. prenticehood a da la ~ (la) .t.consumption unit ~ de cont .payment unit . apprentice. in cisterne sau in butoaie dupd incdrcare.fluid ounce unealta s. consolidation unitate s. to amalgamate.m. last. to consolidate unifica v. sub forma dividendelor. final.to be apprenticed (to a trade).unit of account ~ de cost .unit of measure ~ de navlu .) to pool v.(bur.) freight unit ~ de plata .closing bid ~ somatic — (adresatd unui datornic) final application/notice ~ zi de tranzactionare .(citirea tuturor cursurilor stabilite mtr-o sedintd bursierd. {companii) to amalgamate. (fuziune) merging. (termen ce semnificd ultima zi a lunii.agricultural/farming implements uni v.) last trading day ultimul curs . first-out ~ pret .agricultural unit of account ~ de consum .f. closing ultima citire .) last-in.(mar.(a profitului unei societdti. to amalgamate.r. (working) tool. fdcuta de obicei la sfdrsit de an) final distribution ~ licitare . to put apprentice (to). primul iesit . merger. improver a intra (ca) ~ . to be bound apprentice (to a trade).cost unit ~ de emitere a ordinelor si de conducere — (principiu managerial conform cdruia un salariat trebuie sd primeascd indicatii de la un singur superior) unity of command and direction ~ de masura . (spatiu Idsat liber in tancurile unei nave petroliere. instrument unelte agricole .u ucenics. despre companii} to merge.n. to be indentured'articled ucenicie s. care presupune ca ultimele mdrfuri cumpdrate vor fi utilizate primele in procesul de productie) (cont. utensil. (intr-unfond comun capitaluri.n. ultimate. to consolidate unificare s.to bind apprentice (to). to apprentice (to). unit ~ agricola de cont .(metodd de control al stocurilor. in prezenta agentilor de schimb la includerea tranzactiilor) final reading ~ distribuire . amalgamation. pentru a se asigura loc de expansiune lichidului) ullage ultim adj. {a fuziona) to merge. (a fuziona. folosit frecvent pentru a desemna operatiile lunare de lichidare) ultimo uncie s. (la moara) toll a-si lua uiumul .

to utilize. equipment.unit of value ~ decizionala .(cea mai mica unitate a unei corporatii care poate aplica o strategic independents) (man. world-wide 2. utility. to use utilizare . usefulness 2. (succesiv) successive urmatorul andosator subsequent endorser ~ detinator . (despre cursuri bursiere) to trade up.s'.stevedore equipment ~ petrolier .f.n.358 UNI-UTI ~ de productie . prosecution ~ in caz de faliment .accounting currency. (a creste) to rise.t. urbanist.monetary unit ~ monetara de cont .t.production unit ~ de produs .farm equipment.f. electricitate etc. to take proceedings against urmarire s.European Unit of Account ~ monetara .public utilities utiliza v. 1. (judiciara) action.docking facility. 1. next.(a unei tdri) standard money ~ strategica de afaceri . to equip. money of account ~ monetara europeana . lawsuit. agricultural machinery ~ de manipulare a marfurilor cargo handling equipment ~ de remorcare haulage equipment/gear. package car utilitate s. commercial car/vehicle.debt collection under bankruptcy proceedings ~ pentru datorii execution for debts ~ pentru realizarea gajului .postal union ~ vamala . to urbanize urea v.) strategic business unit ~ volumetrica .m. (in justitie) to sue. port equipment utilitara s./ utilization. use. following. machinery.. gaze.economic union ~ monetara .) towage/towing equipment ~ de stivuire .f. town/city/municipal planning urbanist s.monetary union ~ postala . to speed up. employment .oil equipment ~ portuar . subsequent. to fit out utilaj s.subsequent holder utila v. plant (stock).product item ~ de valoare .t. (servicii publice de apa..(man. pi.debt collection for realization of pledged property urmator adj. all-/general-purpose urbanism s. (mar.f. 1. union 2.) utilities utilitati publice . facility ~ agricol . (a rep-olva urgent) to expedite ~ livrarea/predarea .t.t. confederation ~ economica .f. to bring an action against. to go up..European Currency Unit ~ monetara oficiala .to speed up delivery urmari v.customs/tariff union universal adj. (a spori) to increase urgenta v.) decision-making unit ~ economica cu deficit . town planning urbaniza v. universal.cubic measure uniune s. (a accelera) to accelerate. town planner urbanistica s.(cu cheltuieli mai mari decdt veniturile) deficit/surplus spending unit ~ europeana de cont .n.

customary uzucapiune s. acquisitive prescription uzufruct s. trade custom/usage.m. (fabricu) factory.(a marfwilor in limpid transportului) wear by chafing . (reguli de comportament comercial rezultdnd din institutionalizarea practicilor de afaceri) usage. (stabilirea termenului de platd pentru cambia ce trebuie achitatd intr-o tard strdind.UTI-UZU 359 ~ anterioara .power station ~ furnizoare .(deprecierea capitalului fix ca urmare a progresului tehnic) obsolescence ~ normala .custom of the port ~ comerciala . wearing.metal works. attrition ~ fizica . beneficial ownership/interest ~ viager . works. (prescriptie achitizivd. to tool uzina s.commercial custom/ usage.r.i. (dr.t. to make use of. mod de dobandire a proprietdtii imobiliare prin efectui unei posesiuni prelungite de bund-credinta) (dr.waterworks ~ electrica .ordinary/usual/fair wear and tear ~ prin frecare . 1. usufructuary.f. potrivit practicii uzuale comerciale) usance ~ a portului . usufructuary s. wear (and tear).(a unei inventii brevetate) prior use ~ finala — (utilizarea umii produs de cdtre beneficiarul final) end use ~ neautorizata .n. beneficial owner uzura s.unauthorized use utilizator^.(comparator frecvent al unui produs) heavy user uza v. practice of trade. usucapion.f. usucapio.) life interest uzufructuar adj. capital consumption ~ morala . commercialism uzante ale profesiunii . iron and steel plant uzual adj. to use.(pierderea treptatd a caracteristicilor tehnice si functionale ale bunurilor de capital fix. usual. practice. urmare a folosirii lor in procesul de productie) depreciation. (intreprindere} enterprise ~ constructoare de ina$ini machine/engineering works ~ de apa .supply plant ~ metalurgica .f.m. to wear uzanta s. plant.) usufruct.professional practices uzina v. user ~ final .(beneficiarul final al unui produs) end-user ~ frecvent .) usucaption.f.(dr. to utilize v. custom 2.

(dr. car.present value ~ adaugata — (diferenta dintre incasdrile totale ale unei firme din vdnzarea produselor si a serviciilor si . passable. (despre un post. (acoperif) van.cattletmck ~ -platforma pentru transportui bu$tenilor . (autentic) authentic 3. (post vacant) vacancy vad s. (despre un post) void 2. (de mar/a) waggon. (universitara. (dr.menta. (loc frecventat de clientele!) place of great resort.f. coach. a unui pasaport) availability.dining/restaurant car valabil adj.truckload ~ postal . 1. available. effectuamess. (fard proprietar. good. (SUA) flatcar ~ -platforma pentru transportui animalelor vii . freighter ~ frigorific . in vigoare) valid. good valabilitate s. (pret) worth ~ a activelor . prosperous business. mosteniri) abeyant a deveni ~ — (despre un post) to fall in vacanta s. (un document) to authenticate valoare s. (despre monede) current. (platforma) truck 2. validity valid adj. (SUA) street car. in vigoare) valid valida v.) valid 2. 1. availability. (a unui bilet.bonded value ~ a monedei — (puterea de cumpdrare a monedei unei tdri) value of money.sleeping car ~ de marfa . un argument etc. trolley(car) 3.) validity. (incdrcdturd) waggon load. to validate.f.asset value ~ a activelor pe actiune . truck. force 2. lorry.sum insured/of insurance ~ a unei proprietati imobiliare (minus suma ipotecilor) equity ~ a vanzarilor pe piata interna home sales ~ a venitului .part truckload ~ -platforma . 1.railway coach/car ~ de coletarie/mesagerie . holiday(s). \.income value ~ actuala . judiciara) recess 2. effective. available. railway carriage.refrigerated waggon ~ incomplet . (de tramvai) tramcar. 1. (SUA) carload ~ . (parla. judiciara) vacation.v vacant adj.cisterna .) vacant.tank waggon/car ~ de calatori .ru.) (activ.) good custom. (corn. despre buiuiri. (a ratified) to ratify.(valoarea contabild totald a activelor unei societdti impartitd la numdrul de actiuni comiine emise) asset backing/value per share ~ a marfurilor nevamuite .mail van/car ~ -restaurant .n.timber tmck ~ plin/complet . (SUA) freight car. effectual.platform waggon. (valabil. value. shop with a large custom vagon s.n.(goods) waggon. un Joe etc.parcel car ~ de dormit . (despre un titlii.t. money value ~ a politei de asigurare . (despre bilete) valid.f.

net value.customs/tariff value ~ in ziua primirii . a unui produs etc.(asig.stock exchange/market value ~ capitalizata/de randament (yaloarea actuald a unui activ calculatd prin capitalizarea beneficiilor sale viitoare cu ajutorul unei rate determinatd de capitalizare) capitalized income value ~ comerciala .) interest at risk ~ in uz — (yaloarea unui teren sail a unei cladiri pe piata.) net sound value ~ neta realizabila .inventory/stocktaking value ~ de ipotecare .effective value ~ estimata .rat(e)able value ~ maxima . dacd se pdstreazd aceeasi destinatie si aceleasi dotdri ca in momentui vinderii) existing-use value ~ in vama .maximum/peak value ~ medie -.(a uniii activ.) intrinsic value ~ in cont .commercial/sales/ market value ~ compensata .(cont.(in vama) declared value ~ economica .hypothecation value ~ de piata . luatd ca baza de calcul a impozitelor) (fin.end value ~ fiscala/impozabila .) annual value ~ asigurata .average/mean value ~ neta .estimated/appraised value ~ extrinseca .market value ~ de plasament/portofoliu .full value ~ locativa .invoice/invoiced value ~ finala .rental value ~ (locativa) impozabila .purchase value ~ de inventar .(a unui titlu de valoare) investment value ~ de rascumparare .value in account ~ in rise .(a unei polite de asigurare) surrender value ~ de rentabilitate .(asig.resale value ~ de schimb .extrinsic value ~ facturata .insurance value ~ de cumparare .) net present value ~ neta in stare buna .tax/taxable value ~ furnizata .value in earning power ~ de revanzare . amount of insurance ~ bruta . (valoarea unei societdti reprezentdnd activele totale minus pasivele totale) net worth.exchange value ~ de sistare — (a unei activitdu de afaceri) break-up value ~ declarata .value here and there ~ contabila .) net realizable value .VAL-VAL 361 pidtile fdcute cdtre furnizori) added value.net profit value ~ neta actualizata .book value ~ contractuala .(a politei de asigurare) agreed value ~ de amortizare/rambursare redemption value ~ de asigurare .(a unei monede.gross value ~ bursiera . owner's equity ~ neta a profitului .value given ~ intrinseca . value added ~ anuala .economic value ~ efectiva/reala .insurance/insured value.value day of receipt ~ intreaga .contract value ~ convenita .(cont.

(terenuri.(titluri de valoare tiegociabile pe piata financiara) movable assets.. •.) residual value. negotiable instruments Ysiora v.actual/real/true value ~ reala de piata .i. to make good use of.pre wim) to exchange for '.{valuta forte infunctie de care se stabileste paritatea unei monede mai slabe) anchor currency ~ de rezerva . un teren viran) to reclaim. ea reprezintd pretui actual pe piata al unui activ la mdna a doud) {fin.(formatd din monede de dijerite metale yi bancnote) mixed •'inTcncy ••• fiecoRv^irtlbija .fair market value ~ reziduala — (yaloarea rdmasd a unui activ depreciable) (cont. precious valutar adj.to be worils liilie valorifica v. imobile etc.freely convertibie currency ~ inixta ..effective currency ~ forte . in problemele de alocare a capitalului. to turn to good account.»"i. foreign exchange ~ blocata .(formula pe o cambie) received value ~ ramasa .soil ciirrency pentru di.. to render profitable/valuable. impdrtitd la •volumul acesteia} unit value •~ viltoare — (a iinei sume de bani cu dohdnda compusa) future value valor! ale marcii .account currency ~ de referinta .hard currency ~ instabila . valuable.(stipulatd in contract) contract currency ~ de cont .. o bancnotd sau o monedd metalica) nominal/face/par value ~ practica — (a unui produs raportatd la utilitatea sa pentru om) value in use ~ prescrisa/ceruta .putsn . currency.remainder value ~ reala . to be worrh. (de:.362 VAL-VAL ~ nominala . money.iaai iiiult 'leclti.reserve currency ~ efectiva .(sumd exigibild inscrisd pe un titlu.o outvalue 1 ".. {yaloarea unui activ de capital la sfdr^itui perioadei specificate.t.) salvage value . (foreign) currency.^^r-HQr /^'li'fiivte s^ot '''lUTRnrv .io be wonli misch -.brand values ~ imobiliare -..f.t'4.international currency. valuta s. world money ~ liber convertibiSa .aggregate value ~ unitara (coeficient care exprimd valoarea totala a unei anumite productii comerciale. movables.€?i ii'. (o rnla^tind.totala .unstable currency ~ internationala . (de^euri) to recover valoros adj.set value ~ primita .l.mult . intr-o perioadd determinatd de timp.) real estate/property ~ mobiliare .(valuta a caret schimbare intr-o altd valuta este interzisd) blocked currency ~ -cheie — (valuta folositd ca termen de referintd pentru monedele satelite) key currency ~ comerciala — (folositd in schimburile comerciale Internationale) trading currency ~ contractuala .

office hunter vandut adj. {de cumpdrarea altui produs) tie-in sale ~ conform descrierii . (fluctuant) fluctuating variatie s.VAM-VAN 363 vamal adj.f. toll. to go off slowly a fi usor ~ .f. payment ~ la darea comenzii .to command a ready sale.demand variation ~ a preturilor . (mar.(insotitd de publicitate agresivd/zgomotoasd) hard selling ~ angro .distress sale/selling ~ a marfurilor neridicate la termen {din vama) rummage sale ~ agresiva/in forta . realizable a fi greu ~ . clearance vamuit adj. pi. to change variabil adj.t.to be hard to sell.wholesale sale ~ combinata . marketable..white sale ~ de articole ieftine prin introducerea lor intr-o linie de produse scumpe . fluctuation ~ a cererii .retail/ across-the-counter sale ~ cu livrare la termen .{de actiuni sa" . vama s.m. (mar. to vary.trading up ~ de articole ieftine $i de calitate inferioara — (pentru a asigura volumul de vdnzdri) trading down ~ de proba .t.(fdcute mdrfii de vanzdtor) sale by description ~ contra numerar/cu plata in numerar .across-the-counter ~ in totalitate .sale for future delivery ~ de actiuni pe o piata in crestere {dacd cresterea atinge un anumit nivel) (bur. customs officer. ex bond varsa v. (instabil) unstable.direct sale/selling -•' fara acoperire . to charge custom duties for.. customs vames s. searcher vandabil adj. semis^ ~ a bunurilor sub sechestru . v.cash sale. vendibility. marketability varia v.f.conditional sale. (institutie. collector of customs. sal(e)able.spot sale ~ din fabrica .) clearing.factory sale ~ directa/fara intermediari .i. (cladire. Sdic. merchantable. sediu) custom(s) house 2.sale on trial ~ de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) si inlocuirea lor cu altele de clasa inferioara . vendible.(plasarea produselor complementare unele Idngd altele in magazin) cross selling ~ conditionata . variable. changeable. sale for cash ~ cu amanuntul/in detaliu .f. unsteady.n. 1. (bani intr-un cont) to pay in varsamant^. duty-paid. to be quick of sale vandabilitate s.price variation/ fluctuation vamui v. to sell off readily.sold-out vanzare s.payment order vanator s. sold ~ in magazin/cu amanuntui .trading down ~ din disponibil . administratie) customs.) to clear vamuire s. variation. {taxa) duty.) averaging out ~ de albituri/panza de in .. customs.m.t. hunter ~ de capete — (agentie sau persoand specializatd in gdsirea fi recrutarea de manageri cu experientd sau personal cu inaltd calificare) headhunter ~ de posturi/functii . charging custom duties for. sal(e)ability.f.

ready/quick sale ~ silita .(a mdrfurilor) sale on arrival ~ la termen .la inventar .(bur. (pe stradd) street/pavement/ kerb trader ~ de ziare/reviste .fictitious sale. to put up for sale. salesclerk 3.(impreund cu unul solicitat) third-line forcing ~ ieftina . huckster.) selling short.occasional sale ~ particulara/prin buna intelegere private sale ~ pe baza de acord privat . (prin hotdrdre judecdtoreascd) sale by order of the court ~ (silita) pentru neplata impozitelor tax sale ~ voluntara .m.sale by/on sample ~ pe baza de oferta inchisa . salesgirl. auction sale ~ rapida/u$oara . shopgirl. shopman.seller in possession ~ marginal . saleswoman.) forced selling ~ fortata a unui produs greu vandabil .indirect sale ~ publica .(ale cdrui cheltuieli sunt egale cu venitui obtinut din vdnzdri) marginal seller ~ nenominalizat . salesman. shorting ~ fara garantii — (privind starea mdrfii) sale as seen ~ fictiva .f. seller. 1.forward/time sale.(lichidare) clearance sale ~ inertiala . to expose/to offer for sale vanzatoare s.speculative selling a pune in vanzare .(in cazul unei polite de usigurare de viatd) (asig. sale on credit ~ prin intermediar .364 VAN-VAR inca) (bur.) age admitted .(prin licitatie) compulsory sale.public sale. (in magazin) shop assistant.sale by sealed tender ~ pe credit .(a actiunilor in scopul obtinerii de lichiditdti pentru plata unor datorii) (bur. short sale.telephone selling ~ speculative . shop assistant vanzator s. (in cuvinte compuse) monger ~ ambulant . age ~ admisa .net sales ~ prin telefon .In rate .end-of-season sale ~ la sosire .soft selling ~ ocazionala .auction sale.) undisclosed seller varsta s. (pentru a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.sacrifice sale .credit sale.slow sale ~ neagresiva/prin reclama persuasiva . vendor 2.firm seller ~ in posesia marfii .heavy sales ~ nete .(metodd de marketing prin care unele produse sunt expediate prin postd potentialilor clienti fdrd ca acedia sd Ie fi comandat) inertia selling ~ in comision . saleslady.sale by/on commission ~ in pierdere .stocktaking sale ~ la licitatie . (bur.instalment rate '.newsagent ~ ferm . peddler.voluntary sale vanzari masive . sale by auction ~ la sfar§it de sezon .sale by private treaty ~ pe baza de mostre .pedlar.) wash sale ~ fortata/nedorita .} sale for the account/settlement ~ lenta .to put on the market.f.

real income ~ real tinand seama de inflatie income adjusted for inflation ~ suplimentar .(rente.commercial vehicle/car venit s.revenue from land ~ impozabil .regular income ~ ocazional .(yaloarea totald a vdnzdrilor impdrtitd la numdrul de unitati vdndute) average revenue ~ mic/redus . profit) receipts.ordinary income ~ din comisioane .(din salariii) active income ~ anticipat . (registre contabile) to audit .discretionary income ~ disponibil — (yenitui personal dupd plata impozitelor) disposable/available income ~ financiar .expected income ~ anual .n. din toate resursele atrase ^ifolosite) marginal revenue ~ mediu .national income ~ nemuncit .fixed income ~ funciar . ajutoare de ^ornaj etc.«.permanent income ~ public .operating income ~ din inchirieri . annual/ yearly income.) financial income ~ fiscal .VAR-VER 365 ~ de pensionare . {in munca) length/years of service. (incasdri.fee income ~ din diverse surse . pi. dividende) investment/unearned income ~ nepermanent . (al statului din taxe §i impozite) revenue. (a examina) to examine.perquisite ~ ordinar . vehicle.f. to verify.pensii.t.notional income verifica v.(exprimat in preturi curente.supernumerary income ~ teoretic/imaginar . in unitati monetare la puterea lor de cumpdrare curenta) nominal income ~ obisnuit/curent/fix .annual revenue. to check up.) transfer income ~ din activitatea curenta .taxable/assessable income ~ in natura .(sporul de venit obtinut prin folosirea unei unitati suplimentare dintr-un factor de productie.net income ~ nominal .small income. (a controla) to control.earned income ~ discretionar . (mare in munca) seniority ~ -limita/de inlocuire . income.miscellaneous income ~ din exploatare .(a unui utilaj) replacement age vehiculj'. pittance ~ national .(pbtinut din activitatea normald de exploatare) ordinary income ~ pasiv .supplementary income ~ supranumerar . conveyance ~ comercial/utilitar . proceeds ~ activ .income in kind ~ marginal .passive income ~ permanent .rental income ~ din salariu .retiring/pensionable age vechime s.public revenue ~ real .transitory income ~ net . dobdnzi etc. respectiv a unei unitati din toti factorii de productie implicati.gross income ~ de transfer — (yenituri specifice formate prin procesul de redistribuire a venitului national . dobdnzi.(dividende. (pbtinut din exploatarea unui teren) purchase ~ brut .tax/inland revenue ~ fix .

new wine ~ rosu . inspector.to sell by weight ~ la licitatie .. real. genuine. checking. (contabild. checker.n. deputy chairman viciu s.to sell on trial ~ din disponibil .n.) to vend v. (a face vdnzare. to discount ~ de proba . (control) control.. (revizor contabil) auditor ~ de masuri si greutati .claret ~ gol .to sell at a discount.t. verso. to auction (off) ~ la solduri .. back.f. holidaymaker vms.dry wine ~ spaniol .m.) effect. to sell.hock ~ duice . vice-president.(dr. to sacrifice.i. (al unui comitet. life. al unui consilhi) vice-chairman. vicepresedinte s.to sell at a profit ~ cu reducere/rabat . vice ~ de forma . controller.old wine vinde v. (dr.to sell for cash ~ cu acoperire . (nefalsificat) unadulterated. to take effect a pune o lege in ~ . to bargain away ~ in magazin .to sell at/by auction. to sell(by) retail ~ cu comision .(ordinary) table/dinner wine ~ de Porto .to sell for spot delivery ~ fara acoperire . force a fi in ~ .strong wine ~ vechi .red wine ~ sec .sherry ~ spumos .to sell at a loss/sacrifice. pure.m.sweet wine ~ fiert . veritable. checkup.to come into effect/force..port (wine) ~ de Rin .to sell over the counter ~ in vrac .(unei mdrfi) inherent vice vigoare s. a fi de vdnzare) to sell v. to sell ~ angro/cu ridicata .neat/unadulterated/undiluted wine ~ nou .r.) flaw ~ inerent . to clear off ~ la pret scazut .to sell for delivery ~ cu amanuntul/in detaliu .m. fmanciara) auditing ~ a respectarii legislatiei in vigoare compliance examination ~ a titlului de proprietate examination of title verificator s. to become effective.sparkling wine ~ tare . (dr.to give effect to a law vilegiaturist^.to sell cheap ~ in pierdere .to sell on commission ~ cu profit .to sell off.to retail.n.mulled wine ~ frantuzesc .tart/sourish wine ~ alb . lifelong. via viager adj. (examinare) examination.f.to run a intra in ~ .to sell short ~ ieftin . check. to sell (by) wholesale ~ contra numerar ..white wine ~ de calitate .inspector of weights and measures veritabil adj.366 VER-VIN ~ greutatea monedelor . verification.to sell out ~ la greutate .to sell in bulk ~ intregul stoc .to wholesale.vintage ~ de masa .to sell at a low price . (autentic) authentic verso s. reverse via prep. wine ~ acru .(la monetdrie) to pound verificare s.

shopwindow.(rate of) turnover ~ de rotatie a activelor .f.draught cattle ~ mici/marunte . vinicultural vinicultura s.(mar.to sell well/readily. to undercut ~ mai mult . • viniculturist. viniculture vinificatie s.to sell on commission ~ pe baza de mostre .(deceit se poate livra sau existd in stoc) to oversell ~ marfuri in expeditie . speed. winegrowing vitrina s. window.inventory turnover viticultor s. to go off/through. (in interes profesional.n. wine preparation/making/production viola v.to sell on credit ~ scump . (legea) to infringe. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass .to undersell.entry visa ~ de tranzit . ofrontiera) to trespass vira v.(categoric de marfa) live cattle viteza s. winegrower viticultura s.to sell dear ~ sub pretui de cost .to sell below cost ~ surplusul de titluri de stat . to visit. de afaceri) to pay/to make a call on. to break.f. shop front.f. velocity ~ comerciala/de exploatare .accounts receivable turnover ~ de rotatie a stocurilor . pedigree cattle ~ de tractiune .homed cattle ~ de carne . cattle ~ cornute .{mar. pi.) commercial/schedule/operating/ operational speed ~ contractuala .bank transfer vite s.small cattle ~ vii .to go for a se ~ mai bine sau mai scump (decdt altd mar/a) to outsell vinicol adj.to sell at best ~ la termen . (apune o vizdpe} to visa viza s. show. to find a ready market a se ~ cu .asset turnover ~ de rotatie/circulatie a banilor velocity of circulation. (o proprietate. window case viza v.f.to sell forward ~ liber .f.transit visa ~ turistica .tourist visa vizita v.f.consular visa ~ de intrare .f.m. visa ~ consulara .contract speed ~ de rotatie . to pay a visit to.) to sell afloat ~ pe baza de comision . viticulture.to overfund a se ~ bine/usor .t.VIN-VIZ 367 ~ la pretui sau cursul eel mai avantajos .(din punctui de vedere al cheltuielilor) transaction velocity of money. (din punctui de vedere al veniturilor) income velocity of money ~ de rotatie a debitorilor .t. (bani) to transfer virament s.blood/breeding stock. transfer (of funds) ~ bancar .t.to sell by/on sample ~ pe credit .t.store cattle ~ de rasa . showcase. vinification. (SUA) velocity of money ~ de rotatie/circulatie a banilor in economic .(un articol vdndut pe cartela} to deration ~ mai ieftin/sub pret .

{in special pe uscat) journey.(vote by) ballot. cdnd numdriil votiirilor pro si contra este egal) casting vote ~ deschis .actual market volume ~ total al productiei . (pe apd sail in aer) voyage.tour ~ in strainatate .repeat purchase sales volume ~ efectiv al pietei .vote of confidence ~ decisiv — (al presedintelni iinei adundri. out and home voyage ~ fluvial — river voyage ~ cu majoritatea ceruta .i.universal suffrage a avea ~ deliberativ .(a navel) homeward voyage ~ de predare .consultative/advisory vote ~ dus-intors .n. (SUA) salesman volum s.volume of work ~ de vanzari ale articolelor de consum curent .(la adunarea actionarilor) proxy ~ prin ridicarea mainii . traveller. (pe apd sail in aer) voyager ~ comercial . to tour. to journey. poll ~ universal .round voyage/trip.(mar.size of the capital ~ al exporturilor .volume of imports ~ al schimburilor comerciale volume of trade .vote of censure ~ de incredere .m.daily turnover ~ de marfuri transportate . travel.(metodd de vot care permits voturi multiple pentru un ~ in balast .open vote ~ prin delegat/mandat .commercial traveller.368 VIZ-VOT vizita s.) foreign/ outward voyage ~ oceanic . (mdrime) size ~ al capitalului . (pe mare) sail ~ contractual .to take the vote .al transportului de pasageri passenger traffic ~ de afaceri . trip. to travel.(de doud treimi) qualified vote ~ cumulativ .(mar. secret ballot/voting.n.total volume of production \ots. volume.coastal/coasting/ coastwise/domestic voyage ~ de inapoiere .(la adundrile sindicale) block vote ~ secret . 1. tour.contract voyage ~ de cabotaj . capacity. (pe mare) to voyage voiaj or s.cargo performance.) ballast voyage ~ in circuit . (profesionald.show of hands ~ reprezentativ . suffrage.ocean voyage voiaj a v.n. freight traffic membni al consiliuliii de administratie) cumulative voting ~ de blam .(a navel la expirarea termenului de navlosire) delivery voyage ~ de marfuri transportate pe mare maritime/seaborne traffic ~ de munca .extent of business ~ de marfuri operat zilnic .to go to the poll(s). to go touring. vote. visit. (votare) voting ~ consultativ . to vote a proceda la ~ . afaceri) (official) call voiaj s.f.volume of exports ~ al importurilor . (carte) volume 2.to be entitled to speak and vote a lua parte la ~ .card vote ~ prin reprezentare .

i. to poll for.ore-oil carrier.VOT-VRA vota v. 00 carrier ~ specializat . OBO carrier ~ mixt .general-purpose/ universal bulk carrier .to pass the budget ~ pentru parlament .n. (im proiect de lege in parlamenf} to pass.standard bulk carrier ~ universal . voter •vracs.n. (navd pentru transportiil marfurilor in vrac) bulk cargo camer/ship/vessel. oil-bulk-ore carrier.specialized bulk carrier ~ standard . (in parlament) to come to a division ~ bugetui . bulk vrachier s.(miner en-petrol sail carbune-minereu ^i minereu-marfa in vrac-petrol) combined/combination bulk carrier.(lemne-marfuri in vrac) log-cum-bulk ~ pentru marfuri in vrac $i minereuri . (pentru) to vote (for).to vote by (a) show of hands votants. (a alege) to elect.bulk-cum-ore carrier ~. to give one's vote. to vote. to carry v. (impotriva) to vote (against).pentru marfuri uscate §i lichide bulk-cum-oil can'ier ~ pentru minereuri $i produse petroliere . (minereu-marfun solide in vracpetrol) ore-bulk-oil carrier.t.m. bulk freighter/trader 369 ~ combinat .to elect as member of parliament ~ prin ridicare de maini . dry bulk carrier.

w .

watt-hour meter x xenodolari s. pi. to xerox Y yankei s. pi. eliberat de antrepozitui in care acestea sunt depuse. §i pentru obtinerea de credite in conditii de gaj) warrant wattmetru s. actiuni ale companiilor americane} Yankees . wattmeter wattora s. servind ca titlu de valoare.n. n.f.m. transmisibil si negociabil.warant s.m. {titluri de valoare pe piata americand. xerox strdine) xenodollars xeroxa v.m. (dolari pe piete xerox s. (recipisd §i titlu de proprietate asupra mdrfurilor.n. watt-hour wattormetru s.t.

) declaration day ~ de depunere .(inchisiv duminicile §i sdrbdtorile legate) consecutive days ~ cumulative .carry-over day ~ de sarbatoare .quarter/term day ~ de report .(cdnd magazinele sunt inchise dupd-amiaza) early closing day ~ de contango .market day . weekday ~ lucratoare cu ore suplimentare long day ~ lucratoare cu program esalonat/Ia ore diferite .cumulative days ~ curgatoare . off day ~ lucratoare/de lucru . (la telefon) o.z zacamants. day. (in sport) nil. moment pdnd cdnd un debitor are termen legal pentru a-si achita datoria scadenta) legal day ~ libera .maturity date . oil field zero num.calendar day ~ cu program scurt .pay gravel ~ de carbuni .ore/mineral deposit. red-letter day ~ de scadenta .(pentru un audit) cut-off date ~ de lichidare/reglementare . fdrd sdmbdtd si dummied) weekday 2. (pentru band) bank holiday zile consecutive .(ultima zi in care titularul unei optiuni poate decide dacd o pdstreazd sau mi) (bur.de targ. (punct de inghet) freezing point zi s.(alcdtuit de firme pentru a evita aglomeratia pe mijioacele de transport) staggered working day ~ lucratoare cu vreme favorabila weather working day ~ lucratoare de 24 de ore .coal deposit ~ de minereuri . (la termometru) zero.) account/settlement/settling day ~ de plata — (a salariului) payday.(zi completd care dureazd pdnd la miezul noptii.n.(m contarea staliilor) {mar. deposit ~ aluvionar cu continut industrial de aur .petroleum deposit.) demurrage/ overlay days ~ de gratie .{din cauza iinui conflict de mimed) lost days .holiday. (in matematicd) zero.{mar.n.(in trei schimburi) working day of 24 hours ~ -munca . ore bed ~ de petrol .f.(a declaratiei vamale) day of entry ~ de tnchidere a situatiilor financiare .work-day unit ~ nelucratoare .day off. (din cursul sdptdmdnii. workday. \. (a mdrfurilor cumpdrate prin licitatie la bursa de mdrfuri) prompt day ~ de plata trimestriala .working/ business/black-letter day. (data) date ~ calendaristica .(pentru plata unei datorii scadente) days of grace ~ {de lucru) pierdute .(bur.legala .nonbusiness/red-letter day. s.(bur..) contango/ continuation day ~ de declarare a numelor (cumpdrdtorilor) (bur) name/ticket day ~ de declaratie .) running days ~ de contrastalii .

newsman. day labourer/worker. journal.pay area/zone.. journeyman ~ angajat la recoltat .navigation area ~ de operare .m.agricultural area ~ bancara libera . (monitor oficial) gazette ~ de anunturi/reclame .(cu plata datoriilor) to have no arrears.port area ~ (petrolifera) productiva . zone. (cotidian) daily (paper).(in operarea navel} dispatch days ~ libere . zonal. transbordare a mdrfurilor) handling area ~ de pescuit .f.(pe nn teren viran) greenfield site ~ de liber-schimb .free-trade area ~ de literal . saracie etc. (news)paper.(a unei nave In exploatare) port days ~ de traversada .) area of supply ~ economica exclusiva .m.to insert/to publish in a paper a da un anunt la ~ .trading estate ~ costiera .suburban area ~ vamala .(in afara apelor teritoriale) customs (-enforcement) area/waters ~ portuara . payable area/zone ~ suburbana .free-trade zone ~ maritima .customs area.evening paper ~ economic . area. fish ground.currency areas . (reporter) reporter.sterling area zona afectata de criza .trade paper/journal a da la ~ .to advertise in a newspaper ziarist s. journalist.f. descdrcare.n. tariff zone zone de bord liber .dollar area ~ francului francez .(prima si ultima zi mi intrd in contarea timpului de operare) (mar.French franc area ~ lirei sterline . (cu evidenta contabila) to have one's books in perfect order ziar s. zonation zona s.) clear days a fi la zi . zone.transit zone ~ deservita . newspaperman.) depressed area ~ agricola . region zona dolarului .harvest hand zonal adj.sea waters ~ maritima speciala/vamala .expropriation zone ~ de investitii directe .. offshore area/zone ~ de dezvoltare . pressman.morning paper ~ de seara . piscary ~ de proprietate comuna .flood zone ~ libera — (fdrd taxe vamale} free zone ~ libera de comert .coastal area/zone. zonare s.(in care navele de comert trebuie sa navigheze cu un anumii pescaj) freeboard zones •.advertiser ~ de dimineata .free banking area ~ comerciala/industriala .(incdrcare. (corespondent) correspondent zilier s.(formula pe o cambie) days after sight ~ economisite .(in largul coastei maritime apartindnd unei tdri) exclusive economic zone ~ inundabila .littoral area/zone ~ de navigatie .(de navigatie in largul oceanului) passage days ~ dupa prezentare .fishing area/ground/ place.374 ZIL-ZON ~ de stationare in port .{corn.development/ enterprise zone ~ de dezvoltare industrial^ industrial estate/park ~ de expropriere .(somaj.(intr-un bloc de proprietari} common element ~ de tranzit .valutare .

(dr.renunţare la o acţiune judiciară abate v. (asig.) clauza abandonului .menţionat/amintit mai sus ~ .avut. mar. solvabil . (asig.abandon v.bodied) seaman .) stare de suspendare. suspendare temporară. a renunţa la (o acţiune judiciară) abandoned adj.a ft pendinte abeyant adj. competent.navă abandonată abandonee s. şlefuire ~ of coin . 1.solvabil aboard adv. 1. la/pe bordul aboardship adv. frecare. solvabilitate 3. a desfiinţa abattoir s. pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieşte pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s. peste adj. 1. a reduce. capabil. (mar.mentioned .named .) capacitate legală ~ to pay principle . impozite etc.principiul posibilităţilor de plată (impozite proportionate cu veniturile) able adj.in estate . (dr. abater abbreviation s.deasupra liniei (termen contabil care se referă la anumite articole din contul de profit şi pierderi şi care apar deasupra liniei profitului net în declaraţia de profit şi pierderi.) a anula.) 2.frecare/şlefuire a monedei asigurată în caz de .) 2.(.mărfuri abandonate (fară proprietar) ~ ship/vessel .marinar brevetat . nerezolvat ability s.t.) a ceda (o proprietate pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală) 3. calificat 2. situaţie neclară to be in ~ .încărcătura etc. pe navă abode s. la/pe bord prep.) la bord. abandon ~ clause . (dr.of action . vacant. mar. fară stăpân (despre bunuri) 2.) 1. capacitate. deasupra prep. mai sus menţionat/amintit. (dr. de mai sus ~ . abreviere abeyance s. domiciliu.t. bogat ~ to pay .) supra pan. in suspensie. abandonat ~ goods .(bur.sus-numit ~ par .) agent de asigurare (căruia i se cedează un bun asigurat) abandonment s.(asig. 1. resurse 2. peste paritate/valoarea nominală (despre acţiuni) ~ the line . a abandona (nova. reşedinţă above adv. deasupra. a micsora (preţuri. posibilităţi.

lipsă absentee s. rezultând o diminuare a greutăţii) abroad adv. absenţă. a abroga (o lege) absence s.(ca urmare a circulaţiei.t. absent 2. absenteist . 1. în străinătate abrogate v.

rezumat.t. 1. accelerare.andosare necondi-ţionată . abuz.nivel acceptabil de calitate acceptance s. a rezuma. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) abstinence s. absorbţie.) aversiune faţă de riscul absolut (sumă de bani la care un investitor poate renunţa ca alternative la o investiţie cu rise ridicaf) ~ title .of confidence/trust .(fin.clauză de urgentare (care prevede că.) drept absolut .t.primă pentru mărirea producţiei (acordată muncitorilor) -principle . toate plăţile viitoare devin imediat scadente) ~ premium . urgentare ~ clause .absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arendă) -ownership .proprietate absolută .(dr. accept . bogăţie. absolut. a accepta (o cambie. a unui produs) absolve v.ownership .risk aversion .principiul accelerării (conform căruia nivelul unei investiţii variază proportional cu rata producţiei) accept v.t.quality level . abstinenţă ~ theory . acceptabil .majoritate absolută . dacă o datorie nu este achitată la timp.) obligaţie necondi-ţionată .abuz de functie acceleration s.(dr. sumar v. transversal pe navă (mod de stivuire) abuse s.total loss .proprietate a unui absenteist absenteeism s. a extrage esenţialul din 2.majority .(dr.t. total.teoria abstinenţei abstract s. necondiţionat .extras de cont abundance s.of administrative authority . întrebuinţare excesivă 2. 1. a fura ~ of account . procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj. a dispensa de (datorii.monopol absolut . a absolvi.abuz de încredere ~ of office . surplus 2.) acceptable adj.) pierdere totală reală ~ value .rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o anumită zi. abuz. a sustrage.monopoly . extras. fapt care deter-mină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement ..abuz de putere . obligaţii) absorption s.valoare absolută/intrinsecă (a unei monede. o ofertă etc. absenteism -rate . 1. abundenţă.avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu altele datorită resurselor naturals. belşug.advantage . a elibera.16 ABS-ACC ~ landlord . forţei de muncă etc. 1. a abuza de . practică ilegală v.interest . acceptare 2.liability .(asig. prosperitate aburton adv.) titlu absolut de proprietate .

) ~ account .(cambie acceptată/andosată banco.cont de accepte de o .

). exprimată ca procent al numărului mediu de muncitori într-o perioadă determinate de (imp) accident s.rata creşterii (forţei de muncă.piaţa acceptelor . notă de plată 4.norme de tehnica securităţii muncii ~ .in case of need . acceptant ~ for honour . accident . creştere.insurance . cazare.bancă/oficiu de scont -certificate .accept.) coliziune accidentală accommodate v.acceptare în alb ~ market . .ACC 17 . ajustare.acceptare îrt caz de necesitate ~ in blank . 1. control statistic de calitate .cambie de complezenţă .andosare de complezenţă ~ train . mar.predispus la accidente ~ . a amenaja (o navă pentru o anumită clasă de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4. a gazdui 2.t.acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest . socoteală 2.probă de recepţie-predare . 1.accept ~ delivery test . calcul.(SUA) tren personal account s.frequency rate . a ajusta. cambie acceptată acceptor s.acceptare pentru onoare . probă de accept (al unei cambii de către tras) accepted adj.certificat de recepţie . suplimentare. pi. potrivire 3.collision .eşantionare la recepţie.probă de recepţie (a unei nave noi). acumulare ~ rate . cont 3. 1. acceptat ~ bill . împrumut ~ acceptance/bill/note .sampling .rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-muncă într-un an) .repeater . accidental .acceptant sub protest (al unei cambii) accession s.asigurare împotriva accidentelor ~ prevention .acceptare contra documente ~ bank/house .norme de recepţie ~ supra protest .endorsement . factură. a caza.prone .trial . adaos.specifications . birou 2. a împrumuta (bani) accommodation s. client 5.acceptare sub protest .persoană care a avut multe accidente accidental adj. pe o navă etc. amenajări (la bordul navei).(asig.credit . a potrivi 3.for honour .against documents . loc (la hotel.

management al contului .registru contabil ~ current .) zi de lichidare ~ director .titular de cont .cont curent ~ day . care conduce echipa însărcinată cu deservirea unui client) -holder .director de echipă (unul dintre principalii manageri ai unei agenţii de publicitate. raport.situaţie a cheltuielilor .bilanţ ~ book .of expenses . dare de seamă ~ balance .administrator de cont .management .siruatie.manager .(bur.

cer-tificat ~ of debt .18 ACC-ACQ I ~ payee . acumulare (mărirea valorii unui activ prin creştere naturală) accrual s.viteză de rotaţie a debitorilor accountable adj. acumulare ~ of capital .unitate monetară de cont ~ department .cost de achiziţie (al unei societăţi) ~ management .s payable .sistem contabil accretion 5. creştere. răspunzător.managementul achiziţiei acquisitive adj.în contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period .(cont. 1. acumulare 2.standarde contabile ~ system . realizator (categoric de consumatori) acid adj.acumulare de capital accumulative adj. contabilitate accounting s.i. evidenţă contabilă 2. cunoştinţă. posturi tranzitorii ~ basis/concept .) rata testului acid (raportul active lichide . achiziţie ~ cost . contabilitate ~ cost . corect.) declaraţie autentificată. acid ~ test ratio . confirmare (de primire) 2. recunoaştere.contabilitate.pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme) acknowledgement s.(fin. acceptare 3. creştere (continuă).sales .cont remis . a creste. acaparator.exerciţiu financiar ~ standards .dividende cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă) accurate adj.serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered . exact -description . 1. serviciu contabil . serviciu contabil ~ equation . animat de dorinţa de câştig . maşină de facturat şi contabilizat ~ period/year .) conturi de datorii.(cont.recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor a sumeipe care o datorează) ~ of receipt .) 1.cont de vânzări ~ s department . pi.egalizare contabilă ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine . responsabil accountancy s. strângător. cumulativ ~ dividends .s receivable financing .exerciţiu financiar ~ reconcilement service .descriere corectă/exactă (a unuiprodus într-o reclamă) achiever s. (dr.) conturi de creanţe. creditor ~ s receivable . debitor .finanţare prin conturile de creanţe ~ s receivable turnover .preţ de cost contabil ~ currency .contabilitate.metoda posturilor tranzitorii accrue v. a se acumula accumulation s. relaţii (de afaceri) acquisition s.confirmare de primire acquaintance s. (cont.maşină contabilă de calcul.

.

lege ~ of war .lege m vigoare . contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost . vândut în magazin/cu amănuntul ~ .(bur.) pierdere reală ~ possession .the-board tariff reductions .capital activ (active păstrate sub forma de bani sou sub oricare altă forma care poate fi rapid transformată m numerar) ~ circulation .(fin. actuals.comanditat action s. sete de câştig acquit v.vânzări cu amănuntul act s.act legal ~ of God . acţiune 2.predare reală/definitivă . scoatere de sub acuzaţie 2. 1. pe toată linia ~ . real. suprafaţă (calculată în acri) across prep. act. 1.delegaţie. acquittance acquittance s. (mar. achitare.circulaţie activă (bani aflaţi efectiv m circulate) ~ file .the-board -general.of Parliament . interimar ~ manager .reduced liniare de taxe vamale (redu-cerea cu aceleaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) ~ . act. director interimar ~ member . legal.at law .acţiune judiciară pentru daune ~ in rem . pi.bond . dorinţă de acaparare. document 3. mandat ~ partner .) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor) .(dr. de plăţi) activă .) acţiune reală (pentru arestarea unei nave) active adj.comanditat ~ population . activ ~ account .the-counter sales .membru supleant ~ order .dosar activ/în folosinţă ~ income .) cala-mitate naturală (termen contractual de navlosire şi conosament) ~ of grace amnistie. acru (unitate de suprafaţă) acreage s.) posesie de fapt ~ price .market . efectiv s. graţiere . acţiune 2. proces .preţ de cost efectiv ~ delivery .) piaţă activă ~ money .acţiuni active (frecvent tranzacţionate) ~ trust . 1.oficial. deasupra ~ . acţiune judiciară.acţiune judiciară ~ for damages . a achita (o datorie.venit activ/din salariu ~ law .act de război acting adj.cont activ (de operaţiuni) ~ assets .the-counter . chitanţă de plată (integrate) acre s.forţă majoră.document juridic ~ in law .(bur.(asig. peste.loss .populaţie activă ~ shares .) active productive (care aduc dobândă) ~ balance .obligaţiune activă (CM dobândăfixă) ~ capital . lege ~ and deed .t.(mar.administrator delegat. o persoană) acquittal v.AD V 21 ACQ-ACT____________________ acquisitiveness s.ADJ.) tutelă activă actual adj.balanţă (comercială. achitare (de datorii).bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner .(dr.

valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax .calcul/evaluare actuarial(a) actuary s.value .taxa • pe valoarea adaugata additional adj.i. (to) a se adauga la.fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance . suplimentar ~ duty . adaugat . a pune la socoteala 3. aditional. a adauga 2. 1. 1. a aduna.) pierdere totala reala actuarial adj.prima suplimentara de asigurare ~ risk . (in) a include. flexibil ~ expectations .t.suprataxa postala/de francare ~ premium . (up) a totaliza v.garantie suplimentara . expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj.(asig. actuarial ~ calculation .tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss .(asig. estimatd in functie de mai multi factori) add v. a face o adunare 2. actuar.perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile.~ tare .taxa vamala suplimentara ~ funds needed .asigurare suplimentara ~ postage .) rise suplimentar ~ security . a contribui la added adj.

eticheta cu adresa addressee s. (asig. expeditor adequate adj.) a determina. a se pronun^a asupra adjudication s. sistematizare .(dr.garantie corespunzatoare adhesive adj. corespunzator ~ sample . a adresa ~ book . 1.) procedura adjourn v.address s.moneda elastica ~ rate mortgage . a ajusta.) specialist compensator.) dispasor adjustments.t. sentinta.declarare m stare de faliment adjust v.timbru adeziv adjective adj. a aranja. (asig.) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label . hotarare judecatoreasca ~ order . ajustabil. a judeca (un proces).ipoteca cu dobanda variabila adjuster s. destinatar addresser s. accesoriu.mostra reprezentativa ~ security . amanare.law . fupon) a da o sentinta cu privire la. (asig. judecare (a unui proces).i. adecvat.amanare sine die adjudicate v. mar. a corecta.eticheta colanta ~ stamp . 1. a evalua (daunele) adjustable adj. a adapta 3.camet de adrese ~ commission . a rectifica 4.t. a da (o sentintd) v.t. suspendare ~ sine die . aranjare. a suspenda (o sedinfd) adjournment s. anex . a sistematiza 2.t. variabil ~ currency . adresa v. a amana.(mar.label . adeziv .

ajustare. adaptare 3. rectificare (a .2.

(asig. avans.(dr. mar.(dr. administrativ ~ control .control administrativ ~ data processing .ADJ-ADV 21 unui cont) 4.avans de imprumut maritim adventure s. a avansa (in functie) 2. tutore.curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v.avans in contul marfurilor .mila marina engleza admission s. 1.) cont de control/ rectificare ~ bond . intreprindere/afacere riscanta 2. a da un anunt advertisement s.freight . mar.) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s.cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal .tribunal maritim -jurisdiction . acces 2. a avansa (bani) 4.taxa de intrare . (asig.) rise adverse adj. advers. intrare.money . (asig. administrare. (dr.i. 1.i. arvuna adj.) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order .jurisdictie maritima ~ law . anunt (in ziar etc.t.panou publicitar . admitere . a avansa (pe cineva) 2. administrator 2.t. falsificat.acont. avansare (in functie) 2. 1. 1. a contraface adj. nefavorabil . a majora (preturi) 3. ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj.) executor testamentar.balanta comerciala pasiva/deficitara . 1.) ~ hoarding .acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5.navlu platit anticipat . 1. crestere. evaluare (a daunelor) 5. la radio etc. falsificare. gestionare. regulament de avarie comuna ~ account . imprumut 4. administrator admiralty s. guvern ~ costs/expenses .curve .drept maritim ~ mile . contrafacere . acont.to quotation . a promova (interese) v. 1.of coinage .t.cheltuieli administrative/de regie .tribunal administrativ administrator s.informatica de gestiune ~ expenses/overheads . administratie.(SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism . contrafacut adulteration s. acceptare.possession .(asig.falsificare/depreciere a monedei advance v.(cont. arvuna .(dr. a falsifica. acceptare .) ordin de administrare (a unei societati insolvabile. a anunta (in ziar.) dispasa.mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average .) determinare. reclama.buget deficitar . mar. a face reclama/publicitate.on bottomry .budget .fee .balance of trade . a creste. amiralitate ~ court . majorare (de prefuri) 3. (platit) in avans .against goods . conducere. gerare 2.) uzucapiune advertise v.) v. a se majora (despre preturi) s.of estates . a creste.

) a navlosi. pi.(com.(mar.) notă/scrisoare de avizare ~ of credit .t.22 ADV-AGE ~ rates . 1. (mar.) navlosire. (mar. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s. filială v.anuar de publicitate ~ manager .comitet consultativ ~ service .figură simbolizând marca de fabrică sau produsul ~ directory .) afidavit. (dr.confirmare a creditului ~ of delivery .budget . 1.tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s. a primi ca membru.(com. asociat.agent de publicitate .cercetări în domeniul publicităţii ~ standards .serviciu consultativ advocate s. a afreta affreighter s. pe mare (referitor la mărfurile în expediţie) 2. persoană care publică un anunţ/o reclamă 2. consultant advisory adj.mijloace publicitare ~ research .media .t.agency . consultativ ~ committee .t. a împăduri affreight v.alocare de fonduri pentru publicitate . a aplica (ştampila. afretare afloat adv. afacere.) aviz de expediţie ~ of shipment .L a se asocia. aviz ~ note . semnătura. a se afilia affix v. sub jurământ affiliate s. problemă. avocat (pledant) affair s. sus-numit after prep. advertorial (articol de fond. fâră datorii (despre o afacere) aforesaid adj.aviz de primire (la poştă) ~ of dispatch . timbrul) afforest v.) navlosi tor affreightment s. afiliat.de la data . depoziţie.) aviz de expediţie adviser s. a pune.buget pentru publicitate ~ campaign/drive •*• campanie de publicitate ~ character .şef al departamentului de publicitate .agenţie de publicitate ~ agent . după ~ date . ziar/revistă de anunţuri/reclame advertising s.standarde publicitare (ansamblu de norme etice şi legale) advertorial s.t. fin. consilier. a afilia.. publicitate .appropriation . afaceri affidavit s. (mar. a recunoaste ca filială v.

reduced fiscale pentru vârstă ~ discrimination .sales service .tranzacţii neoficiale/după închiderea bursei . împotriva ~ all risks . contra.preţ neoficial/după închiderea bursei ~ .tax profit .profit impozitat against prep.admitted .~ .discriminare de vârstă (la angajare) ~ limit .(asig.sight .(asig.) vârstă admisă (în cazul unei polite de asigurare de viaţă) ~ allowance/relief ..limită de vârstă (pentru pensionare) . vârstă .hours price .hours dealings . mar.după prezentare ~ . serviciu postvânzare/de întreţinere .service.) contra tuturor riscurilor age s.

comision de repre/entare ~ problem . adept al reformelor agrare . acţionari şi creditori) ~ fee .convenţie de vânzare la .structură a varstei (angajaţilor dintr-o firmă. 1. acord.terms . termeni contractuali agreement s.AGE-AGR 23 ~ profile .costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea acţiunilor administraţiei pentru a verifica dacă aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere.reform .politică agresivă de vânzări agio s. un sector industrial etc. convenit. (fin.(bur. factor ~ bank . reprez. global. energic.contract de reprezentaţă ~ costs . agresiv. convenţie.) agiotaj agrarian adj.cerere globală ~ output . activ ~ asset . a conveni 2.) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiţii) ~ supply .ofertă globală aggressive adj. stabilit . a corespunde.reformă agrară agree v.preţ convenit/stabilit . mar. agenda.) avarii acceptate şi evaluate .factori de producţie aggregate adj.to sell .(com. înţelegere . reprezentare ~ contract . a consimti.planificare globală ~ rebate .producţie globală/totală ~ planning .price . a se potrivi agreed adj.portofoliu agresiv (acţiuni păstrate în speranţa creşterii valorii lor pentru specularea ulterioară) ~ sales policy .entant 2.) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare decât eel al pieţei) ~ portfolio . a fi de acord.and liquidated damages . agrar s. agent.macroeconomie ~ demand .bancă-agent (desemnată de un consorţiu bancar să administreze un împrumut sindicalizat) ~ s of production . agent. 1. agenţie. ordine de zi agent s. (fin.) agency s. reprezentanţă.problemă de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese între acţionarii unei firme şi conducerea acesteia sau între obligatari şi acţionan) agenda s.condiţii convenite/stabilite.(asig.i.) agio agiotage s. total — analysis .

agrotehnică .credit agricol ~ economics .biology .chemistry .agronomie .expoziţie agricolă .cooperativă agricolă . agronomie agroindustry s.zonă agricolă .credit .agrochimie .exhibition .bank . agricol ~ area .engineering .utilaj agricol .engineer .unit of account . agricultură 2.cooperative .inginer agronom .termen agricultural adj.agrobiologie . agroindustrie .machinery . 1.imitate agricolă de cont agriculture s.bancă agricolă .

24 AGR-ALL agronomist s. agronom agronomy s. agronomic aid s. ajutor, sprijin, suport ~ loan - împrumut de asistenţă ~ s to trade - ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare, de publicitate, asigurări, transporturi) air s. aer - cargo - încărcătură transportată cu avionul ~ carrier - avion de transport ~ consignment note/waybill - fraht aerian ~ - cushion vehicle - navă pe pernă de aer ~ mail - poştă aeriană airborne adj. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus, avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. aeronavă; avion; avioane airline s. 1. linie aeriană 2. pi. companie de transporturi aeriene airliner s. avion de linie airport s. aeroport airways s. pi. companie de transporturi aeriene airworthy adj. capabil de zbor aleatory adj. aleatoriu ~ contract - (asig.) contract aleatoriu alien adj. strain ~ duty - (mar.) suprataxă de pavilion alienable adj. alienabil - property - bun alienabil alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina alimony s. pensie alimentară, întreţinere all adj., adv. tot ~ - in - cuprinzând toate (cheltuielile, riscurile etc.), general ~ - purpose bank - bancă universală ~ rights reserved - toate drepturile rezervate ~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ - round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul economisit în ambele porturi (de operare) alliance s. alianţă allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare, repartizare 2. alocaţie ~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) repartizare a responsabilităţilor allonge s. alonjă (la cambie) allot v.t. a aloca, a atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2. parcelă, lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter - aviz de atribuire a actiunilor ~ money - vărsământ la atribuirea actiunilor ~ note - (mar.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares - atribuire a actiunilor allottee s. persoană căreia i se aloca/atribuie acţiuni etc. allow v.t. 1. a îngădui, a permite 2. a da, a acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s. 1. reducere; (com.) bonificaţie, rabat 2. alocaţie, ajutor (bănesc) 3. indemnizaţie 4. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.t. a raţionaliza (alimente)

ALM-AMU 25 almshouse s. azil pentru săraci alongside (mar.) adv. (acostat) cu bordul la chei; bord la bord prep, de-a lungul (bordului) ~ date - zi/data de acostare la dană ~ delivery - predare sotto palanco ~ ship - de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mărfli) to be ~ - a fi acostat alpha 5. alfa - coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a acţiunilor unei societăţi fărâ raportarea la indicele pieţei bursiere) ~ shares - acţiuni alfa (foarte sigure şi rentabile) alternate adj. alternativ v.t., v.i. a alterna - demand - cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ director înlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. alternativă adj. alternativ ~ offer - ofertă alternativă ~ payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec) ~ (use) cost - cost al unei decizii în detrimentul alteia always adj. întotdeauna, permanent ~ afloat - permanent în stare de plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in stare de plutire sau eşuat fără pericol ~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigură amalgamate v.t. a unifica (două societăţi) v.i. a fuziona amalgamation s. unificare, fuzionare amass v.t. a acumula, a aduna amend v.t. La îmbunătăţi, a ameliora; a corecta, a rectifica 2. a amenda (o lege) amendment s. 1. îmbunătăţire, ameliorare; corectare, rectificare 2. amendament amenities s. pi. înlesniri, avantaje (acordate angajaţilor în afara salariului) American adj. american ~ clause - (asig. mar.) clauza americană ~ depository receipt - certificat american de depozit (certificat emis de o bancă americană în contul unor titluri de valoare străine) ~ option - (bur.) opţiune americană (care poate fi exercitată oricând înainte de sfârşitul exerciţiului) ~ ton - tonă americană/scurtă amidships adj. la mijlocul (navei) amortization 5. (cont., fin.) amortizare; amortisment ~ schedule - program de amortizare amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza 2. a transmite, a transfera (o proprietate

inalienabilă) amount s. 1. sumă, total 2. cantitate; cuantum; volum; valoare v.i. (to) a ajunge la, a se ridica la ~ brought/carried forward - (cont.) report, sumă reportată ampersand s. semnul & amusement 5. distracţie ~ industry - industria distracţiilor/spectacolelor

26 AMU-APP - shares - acţiuni ale societăţilor din industria distracţiilor/spectacolelor analysis s. analiză, studiu analyst s. analist, specialist în analize anchor s. ancoră v.i. a ancora ~ and chain clause - (asig. mar.) clauza ancorei şi a lantului ~ currency - valuta de referinţă (valuta forte în funcţie de care se stabileşte paritatea unei monede mat slabe) anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2. taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj ~ charges/dues - taxe de ancoraj ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport - to trade - ajutor/sprijin pentru comerţ and conj. şi - company - şi compania ~ reduced - şi cu capital redus (cuvinte care apar după numele unei companii care, prin reorganizare, şi-a redus capitalul) animal s. animal ~ testing - testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. animatic (fragmentele in mişcare dintr-un clip publicitar televizat) annex s. anexă v.t. a anexa, a alarura announcement s. anunţ, anunţare ~ effect — efectul anunţării (gradul m care consumatorul realizează că plăteşte un impozit care este Indus m preţul de vânzare al unuiprodus) annual adj. anual ~ accounts - (cont.) conturi anuale/finale ~ general meeting - adunarea generală anuală (a actionarilor) ~ income - venit anual ~ leave - concediu de odihnă ~ percentage rate - rată procentuală anuală (a dobanzii) ~ premium - (asig.) primă anuală ~ report - raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return - situaţie anuală (a unei societăţi, cerută de registrul comerţului) ~ value - (fin.) valoare anuală (a unui activ, luată ca baza, de calcul a impozitelor) annuitant s. (asig.) beneficiar al unei anuităţi annuity s. anuitate ~ bond - obligaţiune perpetuă/fară termen/scadenţă ~ certain - (asig.) anuitate la termen

(serviciile

bancare,

de publicitate, asigurări, transporturi)

- insurance - asigurare cu anuitate antedate s. antedată v.t. a antedata anticipation s. 1. anticipare 2. plată anticipată; avans 3. (dr.) exercitare anticipată (dreptul unei persoane, care trebuie să primească un venit la o data viitoare, de a-şi exercita acest drept în avans) anticipatory adj. anticipat ~ damage - (asig.) avarie probabilă/anticipată antidumping s. antidumping anti-inflationary adj. antiinflaţionist ~ measures - măsuri antiinflaţioniste ~ trends - tendinţe antiinflaţioniste antitrust adj. antitrust ~ legislation - legislate antitrust apparent adj. vizibil, evident ~ damage - (mar.) avarie vizibilă

APP-ARB 27 appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare v.i. a face apel, a declara recurs ~ court - curte de apel to allow an ~ - a admite un apel to dismiss an ~ - a respinge un apel to hear an ~ - a judeca un apel appellant s. (dr.) apel ant appellate adj. de apel ~ court - curte de apel ~ jurisdiction - jurisdicţie de apel append v.t. 1. a anexa, a atasa (un document) 2. a pune, a aplica (o semnătură) appendix 5. apendice, supliment, anexă applicant s. solicitant (pentru o licenţă, un post etc.) application 5. cerere, solicitare - for quotation — (bur.) cerere de cotare - for shares - subscriere la acţiuni - form - formular de subscriere - money - vărsământ la subscrierea acţiunilor applied adj. aplicat, practic ~ economics - economie aplicată apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj a se adresa, a apela la appoint v.i. 1. a numi, a desemna (într-o functie) 2. a fixa, a stabili (un termen) 3. a dota, a echipa appointed adj. 1. numit, desemnat 2. fixat, stabilit 3. dotat, echipat ~ agent - reprezentant autorizat appointee s. persoană numită (într-o funcţie) appointment s. 1. numire, desemnare 2. functie; post 3. întrevedere, întâlnire 4. pi. amenajări, dotări; mobilier apportion v.t. a distribui, a repartiza (proportional) apportionment s. distribute, repartizare (proporţională) ~ of valuation - (asig. mar.) repartizare a valorii de asigurare appraisal s. evaluare, apreciere appraise v.t. a evalua, a aprecia appraisement v. appraisal appraiser s. evaluator, expert de evaluare; taxator appreciation s. (bur., cont., fin.) apreciere, creştere (a valorii unui activ) ~ surplus - excedent valeric (când valoarea de piaţă a activelor unei societăţi este mat mare decât valoarea contabilă) apprentice s. ucenic v.t. a da la ucenicie

apprenticeship 5. ucenicie appropriation s. 1. apropriere, însuşire 2. alocare, repartizare (defonduri) ~ account - (cont.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill - proiect de lege fmanciara (pentru alocaţii bugetare) ~ in-aid -^subvenţie, subsidiu approval s. aprobare, confirmare appurtenances s.pl. accesorii; furnituri arable adj. arabil s. teren arabil ~ land - teren arabil arbitrage s. arbitraj (valutar, de bursă, de schirnb etc.) ~ of exchange - arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s. specialist în operaţii de arbitraj arbitration s. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.) ~ agreement - acord de arbitraj

28 ARE-ASS ~ award - decizie de arbitraj ~ clause - clauză de arbitraj ~ court - curte de arbitraj ~ of exchange - arbitraj de schimb arbitrator s. arbitru are s. ar area s. arie, suprafaţă; regiune, zonă ~ manager - şef/responsabil de zonă ~ of supply - (com.) zonă deservită arrear 5. 1. datorie, restanţă; arierat 2. restanţă, rămânere în urmă ~ s of wages - restanţe salariale ~ s of work - lucrări restante arrearage s. arierat arrest s. arestare, reţinere, sechestrare v.t. a aresta, a retine, a sechestra ~ of ship - sechestru asigurător asupra navei arrival s. sosire ~ condition - stare (a marfurilor) la sosire ~ notice - avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform - peron de sosire - s and departures - (c.f.) sosiri şi plecări - s and sailings - (mar.) sosiri şi plecări arson s. (asig., dr.) incendiere premeditată article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol, paragraf, punct; pi. contract 3. articol (comercial), produs ~ s and conditions - caiet de sarcini ~ s of agreement - contract de angajare (pe o navă comercială) ~ s of apprenticeship - contract de ucenicie ~ s of association - statut (al unei societăţi) > ~ s of partnership - contract de asociere artificial adj. artificial ~ harbour - port artificial ~ intelligence - inteligenţă artificială ~ person - persoană juridică artisan s. artizan, meşteşugar as adv. la fel, tot atât de prep, ca • -at-fconr.jladata ~ customary - (com.) conform uzului ~ from - cu începere de la data ~ loan - cu titlu de împrumut ~ per advice - conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra - (cont.) în contrapartidă ~ seen - (com.) după cum se vede (fară nici unfel de garanţie pentru mărfurile vândute) ashipboard adv. la bord, pe navă ashore adv. la mal/ţărm; pe uscat

ask s. (SUA) preţ cerut v.t. a cere ~ price - preţ cerut (preţ la care un dealer va vinde acţiunile pe care le define) assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului v.t. a stabili titrul (unui metalpreţios) ~ mark - marcă de titru - master - expert (guvernamental) care declară un titru ~ office - laborator pentru analize de titru assayer s. chimist-analist (care determine titrul) assemble v.t. 1. a convoca, a întruni 2. a asambla, a monta assembly s. 1. adunare, întrunire 2. asamblare, montare 3. agregat, grup ~ line - line de asamblare/montaj ~ production - producţie în flux/pe bandă

ASS 29 ~ room - sală de întruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despăgubirilor etc.) 3. aimpune, a tax a assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil ~ damage - avarie evaluabilă ~- income - venit impozabil assessment s. 1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare (a daunelor) 3. (dr.) asesor asset s. 1. lucru util; calitate, însuşire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and liability statement - (SUA) bilanţ ~ - backed loan - credit garantat cu active ~ backing/value per share - valoare a activelor pe acţiune (yaloarea contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arată de căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping - lichidare a activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea activelor şi închiderea firmei, fie pentru lichidarea activelor nerentabile şi realizarea de noi investiţii înfirmă) ~ structure - (fin.) structura activelor - turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei societăţi şi activele ei) - s and drawbacks - avantaje şi dezavantaje ~ s and liabilities - activ şi pasiv ~ s side - (cont.) coloana activelor - s value - (cont.) valoarea activelor assign s. împuternicit, mandatar; cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a fixa, a stabili (o data, o sarcină) 3. a numi în (funcţie) 4. (dr.) a ceda, a cesiona assignable adj. cesionabil ~ debt - creanţă cesionabilă assignee s. (dr.) cesionar ~ in bankruptcy - judecător sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5. 1. alocare, repartizare 2. fixare, stabilire (a unei date, a unei sarcini) 3. numire (în funcţie) 4. (dr.) cesionare; cesiune ~ clause - (asig. mar.) clauză de cesiune ~ of copyright - cedare a drepturilor de autor ~ of debts - cesiune de creanţă assignor s. (dr.) cedent assistance s. asistenţă, ajutor (economic, tehnic etc.) assistant s. asistent; adjunct adj. subordonat; adjunct ~ accountant - contabil adjunct ~ manager - director adjunct associate s. asocial, partener v.i. a se asocia association s. asociaţie, societate

30 ASS-AUC assort v.t. a asorta, a aproviziona (un magazin) cu mărftiri variate assortment s. (com.) asortiment assurance s. asigurare (maritima sau de viaţă) asymmetric adj. asimetric ~ information - informaţie asimetrică (cu distribute inegală între participanţii la o'tranzactie) at prep, la ~ and from - (asig. mar.) la şi de la ~ arm's length - la distanţă/respect (despre o tranzacţie care nu se realizează între două părţi înrudite, cum arfi o companie şifiliala sd) ~ best - (bur.) la eel mai bun preţ ~ call - la cerere (despre o sumă depusă în bancă) ~ no charge - gratuit ~ or better - (bur.) la preţul specificat sau la un preţ mai bun ~ par - (bur.) la paritate/valoarea nominală ~ risk - (asig.) cu rise ~ sea - (asig. mar.) pe mare, în timpul navigaţiei ~ ship's rail - (mar.) la balustrada navei (formula dintr-un conosament care arată că responsabilitatea armatorului faţă de caric încetează când încărcătura poate fl descărcată)) ~ sight - la vedere (despre o cambie) ~ (the) market - la preţul pieţei athwartships adv. transversal pe navă ~ stowage - stivuire transversală (pe lăţimea magaziei) atomistic adj. atomist ~ competition - concurenţă atomistâV perfectă ~ test - testare fracţionată (a elementelor individuale care intră m componenţa unei reclame sau a unui ambalaj) attache s. ataşat (diplomatic) -case - servietă-diplomat attachment s. (dr.) arestare; sechestru attendance s. 1. prezenţă; frecvenţă 2. asistenţă, public 3. îngrijire; servicii ~ book - condică de prezenţă ~ time - timp petrecut la locul de muncă attest v.t. a atesta; a autentifica, a legaliza attitude s. atitudine, comportament ~ survey - analiză comportamentală (iniţiată de conducerea unei întreprinderi pentru a afla cauza relaţiilor necorespunzătoare dintre patronat şi

salariaţi) attorney s. 1. avocat 2. împuternicit, mandatar ~ - at-large - avocat cu drept de acces la toate instanţele - - at-law - avocat Attorney General - procurer general; (SUA) ministru de justiţie - - in-fact - împuternicit - special - avocat cu acces la o anumită instanţă attractive adj. atractiv (depre un preţ, o ofertă etc.) attributable adj. atnbuibil - profit - (man.) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector sau unui departament dintr-o organizafie) auction s. licitaţie v.t. (şi ~ off) a vinde la licitaţie ~ room - sală de licitaţie

AUC-AVA 31 ~ sale - vânzare la licitaţie auctioneer s. licitator audience s. audienţă ~ research - studiu de audienţă (a emisiunilor de radio şi televiziune) audit s. audit, revizie contabilă v.t. a verifica, a revizui (registre contabile) v.i, a face o revizie contabilă ~ committee - comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. cenzor, revizor contabil ~ s'report - raport al cenzorilor austerity s. austeritate ~ budget - buget de austeritate ~ poKcy - politică de austeritate autarchy s. autarhie autarky v. autarchy authority 5. 1. autoritate; drept; competenţă 2. pi. autorităţi, reprezentanţi ai puterii de stat ~ to sign - drept de semnătură authorization s. autorizare, autorizaţie ~ in writing - autorizaţie scrisă authorize v.t. a autoriza authorized adj. autorizat - agent - reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock - capital autorizat/nominal ~ depository - depozitar autorizat ~ signature - semnătură autorizată autofinancing s. autofmantare autograph s. autograf, semnătură originală ~ signature - specimen de semnătură automatic adj. automat - data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine - automat ~ stabilizers - stabilizatori automaţi (în teoria economică) ~ standard - (fin.) etalon automat - teller machine - easier automat (la banco), bancomat automation s. automatizare automobile s. automobil adj. auto; de automobil ~ insurance - asigurare auto automotive adj. auto; de automobil ~ engineering - construed e de automobile ~ industry - industria de automobile - shares - acţiuni ale societăţilor din industria de automobile ~ transport - transport auto ~ truck - autocamion autonomous adj. autonom ~ investment - irivestiţie autonomă (cheltuieli de investiţie care nu sunt induse de modificari ale nivelului

producţiei, ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s. 1. disponibilitate 2. valabilitate available adj. 1. disponibil 2. valabil ~ assets - active lichide, disponibilităţi average s. 1. (valoare) medie 2. (asig. mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a calcula media, a evalua în medie ~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.) dispaşor, expert de evaluare a avariei, lichidator de avarie ~ adjustment/statement - (asig. mar.) dispaşă de avarie comună, repartizare/ reglementare a avariei ~ agent - comisar de avarie ~ agreement - compromis de avarie ~ as customary - despăgubire a pagubelor de avarie „ca de obicei"

clause .cost pricing .(fin.probă medie ~ tare . (mar. avoirdupois (sistem englez de unităţi de măsură pentru masa) award s.înclinaţie -medie de a consuma ~ propensity to save . sentinţă judecătorească.determinate a preţurilor de vânzare pe baza costurilor medii ~ (due) date .) perioadă medie de colectare (valoarea medie a conturilor de creanţe exprimată m zile) ~ cost .) avizo avoid v.cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere -in .vânzare de acţiuni pe o piaţă în creştere (dacă creşterea atinge un anumit nivel) ~ up .producţie medie ~ price . aviaţie ~ broker .contribuţie la avaria comună.venit mediu (valoarea totală a vânzărilor împărţită la numărul de unităţi vândute) ~ sample .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în creştere aviation s.costuri variabile avoidance s.clauză rezolutorie avoirdupois s.propensity to consume . premiu 2.certificat de avarie . anulare. compromis de avarie comună ~ certificate .cost mediu (pe unitatea de producţie) ~ .valoare medie averaging s.) mediere (tranzacţionare treptată/graduală prin cumpărarea sau vânzarea de loturi de acţiuni din acelaşi packet la date şi preţuri diferite) ~ down . 1.t. care poate fi înlăturat .tară medie ~ tax rate . reziliere ~ clause .scadenţă medie ~ loss .costs .32 AVA-AX ~ bond . a anula.calitate medie ~ revenue .pierdere in avaria comună ~ output .acţiuni ale societăţilor din industria aviatică aviso s.quality .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un anumit nivel) ~ out .preţ mediu .asigurare aviatică ~ shares . (bur. evitabil. a rezilia (un contract) avoidable adj.clauza avariei ~ collection period .rata medie a impozitului ~ value .agent de transporturi şi asigurări aeriene ~ insurance .înclinaţie medie de a economisi . decizie arbitrală (a unui .

bugete) . reducere drastică (a cheltuielilor). conştientizare. a arbitra awareness s. a da (o sentinţă).t. la acorda (un premiu) 2. restricţii bugetare severe v.t. a hotărî (o penalitate. cunoaştere (a calităţilor unui produs de către consumatori) ax(e) s. o plată). a reduce drastic (cheltuieli.tribunal de arbitraj) v.

debt .to-back loan . 1.(bur.of currency .t. 1. financiar 2. 1. a susţine.comenzi vechi/restante ~ pay . bancher.debitor rău platnic ~ debts account .) navlu de înapoiere ~ letter .reclamaţie/pretenţie nefondată ~ coin . 1. backwardation bad adj.obligaţiuni cu valaare nominală redusă (maxim 100 de dolari) ~boomers . a andosa (un efect de comerţ) ~ charges . 1.speze restante ~ freight .) acoperire .încărcătură de înapoiere ~ orders .B baby 5.integrare verticală (integrarea producţiei cu sursele de aprovizionare şi cu pieţele de desfacere) ~ letter .(mar.(cont. a sprijini (financiar) 2. sprijin.împrumut reciproc (aranjament financiar prin care două companii se împrumută reciproc m vederea operaţiilor de export-import) backdate v.t.restanţă (de salariu) ~ .baby boomers (generatia de consumatori născuţi în perioada următoare celui de-al doilea război mondial) back s.efecte de comert necorespunzătoare (care nu potfi onorate) ~ payer . invers 2. transport retur (cu con traîncărcătură) backing s. restant v. a postdata backed adj. întârziat ~ integration .stivuire incorectă/ne- . susţinător. restanţă .datorie neperformanta ~ debtor . rău.portofoliu de comenzi neonorate backward adj. înapoiat.) cont de creanţe nerecuperabile ~ delivery . (fin.acoperire a monedei backlog.) bon de livrare backer s.(mar. andosant (al unui efect de comerţ) backhaul s.rău platnic ~ stowage-. sprijinit (financiar) 2.(mar.) scrisoare de garanţie backwardation s. susţinut.datorii acumulate ~ of orders .(mar. ajutor 2.cambie andosată .note .) deport backwardization v. prost ~ claim . verso adj. andosat ~ bill .monedă falsa .of debts .) scrisoare de garanţie ~ load . copil ~ bonds .) transmitere/predare necorespunzătoare (a actiunilor) ~ paper . (bur. andosator.?.

t.poliţă de asigurare a bagaj elor .caric/încărcătură în saci baggage s.declaraţie de bagaje (la vamă) ~ policy . bagaj ~ check . sac.corespunzătoare bag s.recipisă de bagaj e ~ declaration . pungă v. a însăcui — cargo .

(mar. a garanta pentru bailable adj.balanta de plati ~ of trade .) sold v. depunere (de marfuri) pe baza de contract.t. cantar 2. garant v. ~ sample . balon ~ payment .(mar. taxa de balastare balloon s.selectie ponderata bale s. a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for . balanta. care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5.of payments . balastare.registru de solduri ~ brought forward . a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic . echilibrat ~ budget .pescaj in balast ~ passage/voyage .goods . cautiune.) bilant balanced adj. act de depozit in garantie bailor s. a balasta (o nava). 1.plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui . balot v. balast v. a incarca cu balast ~ declaration . bal.t.t.) permis vamal de bagaje bail 5.caric/incarcatura in baluri .t. actiuni preferential §i obligafiuni) ~ growth . depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s. a elibera pe cautiune 2.fond mutual echilibrat (care investe§te proportional in actiuni comune.) 1. a echilibra (un buget) ~ book .buget balansat/echilibrat ~ fund .balanta de conturi ~ of concessions .marfuri in baluri ballast (mar.sold debitor ~ in/on hand .casa de bagaje ~ sufferance . 1.a chezasui.calatorie/voiaj in balast ballastage s.34 BAG-BAN ~ room . eliberare pe cautiune 2. 1.balanta comerciala ~ sheet . portarel bailment s. imbarcare de balast 2.crestere echilibrata ~ (issue) load .balanta concesiilor .(cont. deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5.caric/incarcatura complet(a) .capacitate in baluri (a novel) ~ cargo . garantie 2.sold reportat ~ due . a balansa (un cont) 2.declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught . (cont. (§i -out) 1.) s.sold creditor ~ of accounts . 1.

interdic|ie v. a prohibi bank s.sold in banca ~ book .t.clerk .imprumuf) ban s.depozit bancar ~ discount .i. interzicere. a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill .t. 1. a fi bancher. a avea cont la banca 2.credit bancar ~ deposit . a depune la banca v.cliring bancar .titluri de renta consolidata ~ balance .carnet/livret de banca . banca v.scont comercial ~ draft trata bancara 1 .easier (de banca) ~ credit .charges/commission .cont bancar ~ annuities .accept/cambie bancar(a) ~ account . a interzice.comision bancar ~ clearing .

nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition .banca de emisiune ~ overdraft . bancruta ~ level .referin^a a bancii ~'s order .support .cod de bare (pe un produs) bare adj.instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj. 1.taxa de scont ~ reserves . a duce la faliment.drept bancar.tmprumut bancar ~ note . fara asigurare ~ boat . care poate fi acceptat de o banca ~ asset .structure .depasire a contului din banca.a da faliment bankruptcy s. credit prin cont descoperit ~ rate .BAN-BAR 35 ~ examination . lege bancara.sarbatori legale ~ insolvency .cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement . falit.dobanda bancara ~ lending policy .extras de cont ~ sweep arrangements .(dr. director de banca ~'s acceptance/bill .trata bancara ~'s clearing house .scont comercial ~'s enquiry/reference .garantie bancara ~ holiday . bara 2.) cerere de declarare In stare de faliment bar s. servicii bancare -account . faliment.insolvabilitate bancara ~ interest . neasigurat. legislate bancara .sistem bancar bankrupt s. afaceri bancare.banca centrala ~'s cheque/draft .lichiditate bancara ~ loan .nava nuda (navlositd ford echipaj) .oficiu de cliring bancar ~s' deposits .banca de depuneri ~ of issue .sindicat bancar -system.banca comerciala ~ of deposit . insolvabil v.control al gestiunii bancii ~ guarantee . gol.interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate . 1. debitor insolvabil adj.(SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays . lingou ~ code .bancnota ~ of commerce .accept/cambie bancar(a) ~s' bank .(dr.rezerve bancare ~ run . activitate bancara 2. nud (despre o nova fora echipaj) 2.t.depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount .politica de creditare a bancii ~ liquidity .activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s. falit. a falimenta ~'s certificate . amplasare 51 dimensiune) . bancher 2.ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s. 1.structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr. \.) concordat to go ~ .cont bancar ~ law .

salariu tarifar/de baza basis s. avocat (in instantele superioare) barter s. barometru ~ stock . chilipir v. 1. mahona.) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj.tranzactie de barter/in contrapartida base adj.(dr. negociere ~ power .baza de impunere .raion de solduri ~ hunter . punct de plecare 2. butoias 2. fals (despre monede) basic adj.) evidente primare ~ earning power ratio .i.rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry .bariera comerciala barrister s. baril (unitate de capacitate) ~ cargo .a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s .caric/incarcatura in butoaie barrier s.port cu alimbare ~ tank . a se targui pentru 2. ponton cu biga de marfa ~ port .boat/. a negocia. targuiala 3. baza.t.) imputemicire pasiva (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) bargain s. persoana vinovata de baraterie barratry s.(bur. de baza ~ servicii bancare principale/de baza ~ books .preturi de sold ~ sale . (corn. obisnuit.) barter ~ agreement/arrangement .contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter . bariera. a cadea la invoiala.and sale . a face o afacere . restrictie ~ to entry . bargee barometer s. nepretios (despre metale). mar. baria.bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd. salanda ~ derrick .industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage .hull/. butoi. care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s.) actiuni .36 BAR-BAS ~ . targ 2.bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit . slepar. tranzactie. 1. cumparare avantajoasa.transaction . banking fundamental.pole charter navlosire a navei nude. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade .acord de barter .persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker . (away) a vinde tn pierdere v. diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation . (asig.intermediar.slep-tanc petrolier bargee s.slep cu biga.(cont. slep. 1. membru al echipajului unui slep bargeman v. a mcheia un targ. contract de navlosire a navei nude ~ trust .barometru barrator s.drept de negociere (a unui contract) barge s.a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard — a se tocmi mult bargaining s. misit ~ prices . soldare to be a ~ . afacere.lichidare a stocului. invoiala. 1.

cartel al speculantilor a la baisse below prep. devalorizare competitivd etc.t.my-neighbour policy .cersetorul. apar^inator (tip de consumator) adj. profitabil.) s. a folosi.account/position . cersetor v.run .acfiuni la purtator bearish adj. sub paritate/valoarea nominala (despre acfiuni) ~ the line . lot.) sub pari.presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze . de scadere.(fin.) raport beneficiu-cost. a beneficia. a aduce beneficii v. magazin universal 3.. beneficiu. partida. beneficiar benefit s. serie (de mar/a) ~ production . bazar de binefacere bear (bur. cu excepfia publicitdfii in mass media) . indemnizatie.t. 1.constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire.) cos valutar (grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s.punct de baza (o sutime dintr-un punct procentual) ~ price/rate . folos 2.efect de comert la purtator ~ scrip ./. castig.(fin. adj. sub ~ par .productie in serie mica/discontinua baza(a)r s. a trage foloase/profit ~ association/club/society .(bur.(dr.pia^a in scadere ~ pool .sub linie (termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. cos ~ of currencies . inainte de ~ . a pauperiza ~ .tranzactie a la baisse bearer s. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction .campanie/ speculate a la baisse ~ market .) belonger s..societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio .titluri de valoare la purtator beneficial adj.) uzufructuar beneficiary s.profit neimpozitat beforehand adv.BAS-BEN 37 ~ point . a cauta sa provoace o scadere (a cursului) . avantajos ~ interest -(dr.tax profit .pret/tarif de baza basket 5. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale. speculant a la • baisse (care mizeazd pe scdderea cursului) ~ shares . cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep. in scadere v. anticipat beggar s. purtator ~ bond . obligafiuni) la purtator ~ securities .obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper . ajutor. vecinul tau" (acfiuni prin care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import. bazar (oriental) 2. alocatie v.t.certificat provizoriu (de acfiuni. indice de profitabilitate .) uzufruct ~ owner .acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack . a saraci. 1.politica .

carte de mare succes. fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v. petitie. a acosta la dana ~ cargo . nota de plata 4. pariu v.i.acorduri comerciale bilaterale bilateralism s. afis. imbunata^ire. cuseta v.t.t. a testa.) bilateralism bill s. dezvoltare ~ levy . articol foarte cautat bet s. ofertant.contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause .) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller . v. (over) a supralicita 3. reclamafie.eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort .price .clauza danei/. anun^ v.t. cambie 5. adv.contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly .proprietar de nava de linie ~ terms . a licita.) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price .) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj. oferta. oferta. (corn. 1. a paria beta s. amelio-rare. proiect de lege 2. a oferi (un pre{ la licitafie) 2.cota navlurilor de linie ~ owner . pe comanda (despre haine) best adj.(fin. (dr.coefficient/factor .(bur. 1. superior ~ offer supraoferta betterment s.beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v. pret oferit (la licitafie) v.) cerere. licitare. beta . inventar. certificat 3. lista.i. bilateral ~ contract .t. dana 2.la rand" ~ freights/rates . a participa la licitatie ~ -asked spread . front de dane.taxa de dana ~ charter . a lasa prin testament bequest s...transport de linie neregulat berthage s. a .coalite a licitan^ilor bilateral adj. (SUA) bancnota 7.(bur.38 BEN-BIL ~ in kind . pret oferit (la licitafie) ~ ring .costuri ale ofertei de pre^ . mostenire berth s. testament 2. 1.coalitie a hcitan^ilor bidding s. licitare. eel mai bun s.taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s. declarable.i. taxa de stationare la dana bespoke adj. factura.monopol bilateral ~ trade agreements .pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s. 1.conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic . 1. spatiu de receptionare a marfurilor 2. a da..caric de linie ~ charge . maxim ~ buy . licitant -s'ring .plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful cerut) -costs . plangere 6. mai bun. 1.

agent de scont ~ market .functionari ~ economy .of credit .cambie ~ of exchange in a set . extorcare v. a trece pe o lista 2. biodegradabil biotechnology s.speculant pe piata neagra ~ money .coated workers . act de insotire ~ of quantities .nota de cheltuieli de judecata . negru v. a determina.fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v. cutie (pentru unele alimente.patenta/certificat de sanatate ~ of lading .declaratie vamala la sosire .t.broker .declaratie vamala provizorie ~ of store . 1.) bimetalism bin s.lipitor de afise ~ rate .autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani mainte de data reimportului) ~ s for discount . facturare 2.of entry . a extorca ~ of sufferance . contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj. adj. spargator de greva blackmail s.scrisoare de credit.cambii pentru scontare ~ s payable .lista de materiale . a factura ~ book . lista de mancaruri ~ of goods . angajamente Ie gale) 2.of parcels . factura .nomenclator de marfuri ~ of health . acreditiv ~ of delivery .set de cambii ~ of fare .cambii de Tncasat billboard s.t.facturier ~ machine . anuntare ~ clerk . 1.cambii pentru Tncasare . lada.deviz estimativ ~ of sale .masina de facturat bimetallism s. a obliga.economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer . a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) • ~ .t.meniu.contract de vanzare ~ of sight/view . a constrange binder s.(mar.bani murdari ~ payment .piata de scont ~ of adventure .registru de cambii ~ .of exchange .cambii de platit ~ s receivable . biotehnologie black 5. (over) a obliga. a lega (prin contract.) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale (pentru provizii) ~ poster .conosament ~ of materials .bon de livrare.taxa de scont ~ s for collection . aflsare. avizier. (fin.factura. santaj.piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s.) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs . a santaja. a anunta (printr-un afi§) 3.BIL-BLA 39 inregistra. panou de afise billing s. (out) a da la ucenicie 3. produse) ~ card .(mar.

dulap 2.gulere albastre (muncitori manuali/industriali) ~ .sala de consiliu body s. prezentare . mancare. minister 4.sky laws .transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj. a bloca (un cont) ~ insurance . necompletat. bloc (economic).persoanajuridica ~ language .foot .) pachet de actiuni v. organizatie ~ copy . grupare (politico) block s. -organ. general/unic blister s.actiuni alfa (foarte sigure §i rentabile) ~ . fals. blister ~ pack .room . (bur. general.acreditiv Tn alb (cu suma nespecificata) blockade s.comanda generala/nespecificata ~ price .tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote .t. bord (al unei nave etc.ambalaj transparent bloc s.) 3.societate fictiva ~ signature .collar workers . scandura.limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj.asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer . 1.text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate . 1. panou.(SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare ~ endorsement . 1.consiliu de administratie .conosament la purtator ~ cheque .cec Tn alb ~ credit .reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s.semnatura de complezenta .cec fals ~ company .t. fbrmular. bloc.presedinte al consiliului de administratie .t. departament. a urea la bord 2. a supune unei blocade blue adj. in alb s. pensiune ~ chairman . a tine Tn pensiune ~ and lodging .pref. blocada v.masa si casa. consiliu.andosare Tn alb ~ signature . fictiv ~ cheque .picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors . global ~ insurance . ipoteca generala/totala ~ order .40 BLA-BOG blank adj.cambie In alb ~ bill of lading . blancheta ~ acceptance/bill .asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) ~ mortgage . spa^iu gol/necompletat 2. masa 5. 1.oferta Tn bloc ~ trading . (SUA) cvartal 2. comisie.ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente). albastru ~ chips .vot reprezentativ (la adundrile sindicale) blurb s. avizier v.semnatura Tn alb ~ transfer .

registre/evidente contabile . garanfie.tranzac^ie necinstita bolshevism s. in vama. 1.provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms .) contract de garantie v.pia^a titlurilor de stat ~ note . a trece Tntr-un registru 2. care rezulta din registrul contabil. Tmprumut obligatar ~ loan . (in) a ponta (un salariat) la venire 4. a retine (locuri.pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s. 1. bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares .t.BOG-BOO 41 ~ transaction .valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults .) sistem de evident a intrarilor ~ profit . 1. (fin. contabil v. volum 2.pret de cost contabil ~ debt . 1.marfuri in vama ~ stores . pi.actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme .clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate .creditor garantat prin obligatiuni ~ dues . spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s. obligatiuni la purtator 2. registru (contabil) adj. de carte 2. 1.) obligatiune. detinator de obligatiuni bondsman s. succes in afaceri bond s. mina de aur 2.creanta contabila ~ entry .permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating . (dr.sistem de prime book s. a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate . angajament formal de plata 3. out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost .) garant bondwashing 5'. (asig. 1.emisiune de obligatiuni.cu livrare din antrepozit vamal ~ value .camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse . 1.(cont. prima.fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus trial.taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing . a inregistra.sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj.t.profit contabil ~ s of account .certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor . bilete) 3.tmprumut obligatar ~ market . garantat prin obligatiuni 2. taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods . depozitat in antrepozit vamal ~ carman .inregistrare contabila ~ entry system . bolsevism bonanza s. carte. a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2. (off.finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue .

a lua cu Tmprumut borrower s. rezervare (de locuri. prosperitate. trecere in registru 2. patron bottleneck s. a creste. grani^a ~ station . librarie bookstall s.) booth s.t. bookmaker. a sus^ine intens (un produs. bookstall boom s. contabil bookkeeping s. crestere rapida. librar bookshop s. perioada de succes (al unui produs) 3. 1. (dr. clasa. marire (a preturilor) v. boicot v. constrans 2. (mar.easier (la casa de bilete) ~ hall . a progresa. sef.t. chiosc de ziare bookstand v. a mari (preturi) 2.trade . a prospera 2. bilete) ~ clerk . I. scurta perioada de avant economic. chiosc border s. prima. jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -.) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) to keep the ~ s . explozie (a preturilor) v. butic boycott s. crestere. a creste rapid (despre preturi) boomlet s. crestere temporara (a preturilor) boost s.pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s.alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de inflafie) . taraba. o marcd etc.42 ~ s of first/original/prime entry jumal.{mar.gara de frontiera ~ tax adjustments . Tn drum spre bounty s. timp mort tn fluxul tehnologic. 1. imprumutat. baza 2. Tnregistrare.) obligat.casa de bilete bookkeeper s. grupa (de salarizare. conjuctura economica favorabila 2.t. carena. 1. brosura bookmaker s. (mar.) (for) cu destinatia. gatuire a productiei. persoana care ia cu imprumut. eel mat scazut ~ price . stand de carfi. debitor boss s.(cont.contract de Tmprumut maritim ~ lien . gol de productie ~ inflation .) fund de nava. frontiera.i.a tine contabilitatea booking s. Tmprumut maritim (cu ipotecarea navei) ~ bond . contabilitate booklet s. agent de pariuri bookseller s. a Tmprumuta. fund. a promova. categorie. minim.} aviz de angajament/ navlosire ~ office .sala de vanzare de bilete ~ note . 1. impozitare) ~ creep . boss. nava adj. boom 2. avant (economic).industria earth ~ value . 1.ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v. subventie (de incurajare a exporturilor) boutique s.valoare contabila ~ value weights . 1. retinere. a boicota bracket s.drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj.inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s.

imagine a marcii ~ loyalty .incalcare a unei clauze contractuale break v. fragil. fabrica de bere bribe s.L a fabrica bere brewer s. casabil breakage s.depanare brew V.i. a rupe (un contract) 7. divizare. un produs) cu multa publicitate 5. finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) . brainstorming branch s.punct critic al rentabilitatii breakable adj. fabricant de bere brewery s. deteriorare 2. incalcare.evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values . a clasifica. analiza ~ clause . defectiune 2. spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s. domeniu. (off) a tntrerupe (relatii). 1. (out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking .abuz de Tncredere ~ of warranty .analiza a preturilor ~ service . a defaica. filiala. a diviza.loan . creare a marcii breach s.management al marcii ~ name . 1. ~ .indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale uneipiete) ~ image . mita v. branding. mituire. marca ~ acceptance . 1.(cont. clasificare3.incalcare a contractului ~ of trust .acceptare a march (de cdtre consumatori) (down) a imparti. 1.even analysis . adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile) ~ development index . a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4. (up) a ridica (o sedintd) v.retea de sucursale brand s. a incaica. a ruina 3. luare sau dare de mita bridge s.t. punte .denumire a marcii . sfera de activitate 2. spargere.even chart .grafic al pragului de rentabilitate ~ . feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ . a analiza 6.valuation . nerespectare ~ of confidence/security . ramura. a corupe bribery s.imprumut-punte/de legatura. pod. 1.activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager .loialitate/fidelitate fata de marca ~ management . a lansa (o companie. defalcare.director de filiala/ sucursala ~ network .of contract .BRA-BRI 43 brainstorming s. tmpartire.nerespectare a secretului . bransa. a mitui. avarie. compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3. a rupe 2.even point . ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate.clauza ineficientei (navei) ~ of prices .valori ale marcii branding s. a da faliment 2. a falimenta.t. sucursala v.i.

a prevedea în buget ~ account . broker. a repartiza (din buget) v.(mar. 'curtier.control bugetar ~ deficit . activ.program/timp (de lucru) cu întreruperi broker s.) dosar (aZ MHMÎ' proces).credit (ipotecar) acordat pentru cumpârarea sau construcţia de locuinţe . nerespectat 3. grămadâ. 1. încălcat.drept de retenţie (a poliţei de asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ 's loan .piaţă activă broken adj.produse maro (bunuri de consum de folosinţâ îndelungatâ care se fabricau iniţial în carcase de culoare maro . material de umplutură ~ time .(mar.(mar.) pachet incomplet de acţiuni ~ lots. bugetar ~ control . intermediar ~'s lien . 1.society/and loan association . buget v.t. minat ~ amount/lot .(bur.44 BRI-BUL brief adj.t.a aproba/a vota bugetul budgetary adj.) ordin al agentului de încărcare ~'s return . curtaj brown adj.politică bugetară budgeting s. rezuma.). active sau cota de piaţâ) brisk aJ/. construcţie ~ contractor .) bubble s. întocmire a bugetului buffer s.) borderou al agentului de încărcare brokerage s.bancă de economii şi societate de construcţii.caric/încărcăturâ în vrac » .i.analiză globală ~ cargo/freight . (dr. (com.policy . spart 2. 1.radiouri. rezumat 2. agent (de bursă. constmctor ~ loan .antreprenor. televizoare etc. bulă 2. (bur.) spaţiu nefolosit/ mort (la stivuire).credit acordat brokerului (garantat prin titluri de valoare) ~ company .societate-fantomă budget s.deficit bugetar .linie bugetară (grup de produse pe care un consumator le poate cumpăra în funcţie de venitul propriu) ~'s order . . scurt.stoc-tampon building s.grafic cu baloane (în care societăţile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporţionale ca mărime cu puterea competitivâ exprimată prin volumul vânzărilor. tampon ~ stock . maro ~ goods . brokeraj.) sistem de vânzări cu plata în rate ~ line . concis s. incomplet 4. societate ipotecară bulk s.) agitare a pieţei (prin cumpărarea masivâ de acţiuni ale unei societâfi neperfor- to pass the ~ .articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage . falit. a expune pe scurt 2. 1. asigurări etc. rupt.cont de buget (cont bancar din care se achitâ regulat plăţile curente). a aloca. vrac. a încredinţa fMn caz unni avocat) mante cu intenţia de a-i creşte artificîal valoarea) ~ chart . marfâ m vrac ~ analysis . viu ~ market . prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de apărare) v.

handling cargo dock .depozitare în vrac ~ weight .reprezentant comercial ~ card .t. de afaceri. speculant â la hausse (care mizează pe creşterea cursului) adj.marfa voluminoasâ bull (bur. (mar.) rezervă metalică bullish adj. ocupaţie.ore carrier . încărcătură 2.carte de vizită .grain carrier .BUL-BUS 45 ~ carrier/trader . voluminos ~ goods . problemă.port de buncherare burden s. de studii) ~ market .) buncherare ~ agent . mare.piaţă în creştere . furt prin efracţie ~ insurance . afaceri.acoperire excedentară ~ campaign . proiect 3. profesie.vrachier. (mar. buşel.(fin. cu tendinţă de creştere (desprepiaţa bursierâ) bunkering s.chei de mărfuri în vrac ~ lorry . agenţie. bursă (universitară. ofîciu. lingou (de aur sau argint) ~ reserve .) glonţ (imprumut rambursat într-o singură tranşâ la sfârşitul perioadei scadente) bullion s. a încărca . birocrat burglary 5. referitor la afaceri. meserie adj.a începe descărcarea. răspundere.masă specifîcă în vrac.obligaţiuni-buldog (emise de societăţi străine pe piaţa Marii Britanii) bullet s.campanie/speculatie â la hausse ~ transaction . (fin. sarcină.pool .agent de buncherare ~ port . densitate în grămadă to break ~ . baniţă (unitate de capacitaîe) business s.account/position .autocistemă ~ . (cont. obligaţie (contractuală).mineralier ~ pile . 1. în creştere v.tranzactie â la hausse bulldog s.cartel al speculanţilor â la hausse ~ run .t. buldog ~ bonds .încărcătură amestecată. de creştere. onusprobandi burdensome adj. firmă. a căuta sâ provoace o creştere (a cursului) .oil carrier . afacere.) capacitate de încărcare de marfa 4. oneros bureau s. marfă nesortată ~ production . împovărător. activitate comercială 2. birou. societate comercială 4. navă de mărfuri în vrac ~ container . perete etanş de compartimentare (al unei nave) bulky adj. departament bureaucracy s. 1. birocraţie bureaucrat s.caric/încărcătură uscat(ă) în vrac ~ goods .) cheltuieli de regie v.cerealier ~ .asigurare contra furtului bursary s. greutate.producţie în serie/de masă ~ storage .of proof (dr.container pentru marfa în vrac ~ dry cargo .mărfuri în vrac ~ .) s. responsabiliate 3. comercial ~ agent .presiune a speculanţilor â la hausse bushel s. a dezarima bulkhead s.tanc petrolier ~ .) sarcina probatiunii.

1.46 BUS-BUY .profit din activitatea curentă ~ risk .credit cumpărător (acordat unui cumpârător străin de câtre banca exportatorului pentru mărfurile importate) ~ s no sellers . cumpărare.infbrmatică de gestiune ~ day .(/m. a răscumpăra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1.to .corespondenţă comercială ~ cycle . a cumpăra 2.(bur. cumpărător .) risc de firmă (riscul de bază inerent activităţii de exploatare a firmei) ~ savings . 1. (in) a stoca (materiale).centre .concentrare/limitare a cumpărătorilor (pe o piaţă) ~ credit . practic businessman s.) cumpărători fâră vânzători . lupta sindicatelor limitându-se la to go into ~ .comert ~ failure . cumpărare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptâ contravaloarea acestora în bunuri produse cu instalaţiile respective) buyer s.termen comercial ~ . referitor la afaceri. de afaceri.zi lucrătoare ~ economics .a călători în interes de afaceri businesslike adj.i.centru de afaceri ~ correspondence . over) a mitui 6.poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzată de un accident major) ~ law .ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune şi recesiune în activitatea economica) îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi viaţă) ~ data processing .drept comercial ~ management . (out) a cumpăra (toate acţiunile unei societăţi).concentration .a intra în afaceri to travel on ~ .strategie de afaceri ~ term . răscumpărare (de câtre o societate a acţiunilor pe care le-a vândut anterior) 2. a face cumpărături buyback s.plan de afaceri ~ profit . (off. (up) a cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi încercând să preia controlul acesteia)'.publicitate industrială ~ unionism . finto) a cumpăra (acfiuni ale unei societâţi) 5.business advertising . cumpărărătură v.t.ordine de zi ~ plan .economii/rezerve ale firmei ~ strategy . fturnover) a realiza (vânzâri mari. fback) a răscumpăra 3.director comercial ~ of the day . om de afaceri buy s.casă de comert ~ interruption policy .(SUA) sindicalism de sistem (concepţie sindîcală de a accepta şi susţine sistemul capitalist.managementul întreprinderii ~ manager .program/ore de lucru (în magazine şi birouri) ~ house . a răscumpăra (la licitaţie) 4.faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours . a acapara (o marfd cu scopul de a controla fumizarea ei) v. însâ cu profit minim) 8.

risc al cumpărătorului ~'s surplus . grilă de aprovizionare (model al activitâţii de aprovizionare industrială) buying s.surplus al cumpărătomlui/consumatorului (diferenţa dintre preţul pe care cumpărătorul intenţionează sâ-l ofere pentru un anumit produs şî preţul pe care îl plâteşte în realitate) ~ s'strike .piaţâ favorabilă cumpârătorilor ~'s monopoly .(bur.grevă a cumpărătorilor buygrid s.s over .(bur.) cererea mai mare decât oferta ~'s risk .monopson ~'s option to double . cumpărare .) opţiune care îi dă cumpărătorului dreptul de a cumpâra un pachet dublu de acţiuni faţâ de cel convenit .BUY-BY -s' market .

work .putere de cumpărare ~ round .stocare.product . decizie a unei societăţi/corporaţii (în completare la regulamentul existent) ~ .) cumpărare â la hausse ~ power .~ cycle . secundar. materii prime) ~ long . derivat ~ . depozitare în stoc (de marfâ.law .ciclu de cumpărare (frecvenţu cu care este achiziţionat un produs) ~ forward .produs secundar/auxiliar. auxiliar ~ (e) .cumpărare farâ intermediari (direct de la producâtor sau importator) buyout s.muncâ suplimentară/accesorie . cumpărare/preluare a unei societâţi by adj.hotărâre a administraţiei locale.(bur.

) escală v.of .cabină telefonică . call 5. a înscrie în calendar. cablogramă • cabotage s.zi calendaristică ~ year .i. cerere.depozit la vedere ~ feature .) cabotaj cadaster v. (dr. cablogramă.i. 1. . (mt) a chema la grevă 6.more option .premium .deposit .t.) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v. vizită (profesională. a înregistra ~ day . 1. (mar. (in) a cere plata (unei datorii).primă de revocare (sumâ peste valoarea nominalâ care trebuie plătită de o societate cănd revocă o emisiune de titluri de valoare) ~ price preţ de revocare ~ privilege . apel/convorbire telefonică 2. calendar 2. cadastral ~ map . cadastre cadastral adj.împrumut rambursabil la cerere ~ market . telegramă v.an calendaristic call s. a contramanda 5.privilegiu de revocare (clauzâ încorporată într-o obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi dă de apel/cumpărare. upon) a soma (un debitor).) calendar de termene.) opţiune telefon v.carte funciară ~ survey .adresă telegrafîcă ~ order .(bur. (on. 1. (up) a chema la . 1. solicitare (de platâ a unei societăţi ai cărei acţionari sunt solicitaţi să plătească sumele restante pentru acţiunile deţinute) 3.) opţiune care îi dă drept cumpărâtorului să cumpere un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit ~ on shares .solicitare de achitare a acţiunilor ~ option .) optiune de apel (ppţiune de cumpărare a unui activ la un preţ de exerciţiu specificat) . a scoate din circulatie (bani) 4. a telegrafia ~ address .c cable s. (fin.(bur. a aduna.ridicare cadastrală cadastre s. a face o scurtă vizită (despre un agent comercial) ~ box . (oft) a anula. a chema 2.t. cablu 2.posibilitate/clauză de revocare (care îi permite emitenîului sâ-şî râscumpere titlurile de valoare. la un preţ specificat. rol 3. cadastru calendar s.piaţa împrumuturilor ramurbsabile la cerere ~ . apel.comandă telegrafică ~ rate .hartă cadastrală ~ register . a convoca 3. (bur. revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale înainte de scadenţa) 4.scrisoare de apel (adresatâ unui acţionar pentru a plăti acţiunile deţinute) ~ loaq.transfer telegrafic cablegram s.curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer . de afaceri) 5. (mar. înainte de maturitate) ~ letter .

bidon. manual. canibalizare (situa-ţie în care creşterea volumului de vânzâri pentru o marcă provoacă scăderea cererii pentru o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de produse) canvass ^.agent de schimb (de cambii) 2. a prospecta (piaţa). fabrică de conserve cannibalization s. majusculă. a pune în cutii de conserve canal s.ecluză de canal ~ regulations .factor de capacitate/utilizare -. capital 2. literă mare adj. propagandă electorală v. (fin.taxe de trecere prin canal ~ harbour/port . campanie (publicitară. examinare. (com. a vizita. capital. ~ bridge . a şterge. o comandă).(dr.navă de canal .pod-canal ~ dues/tolls . revocabil (înainte de scadenţă). a tăia. l. agent comercial. randament 3. a contramanda (o întrevedere.contract anulabil cannery s.obligaţiune revocabilă ~ preferred stocks . a anula.) capacitate de a contracta to work at/to ~ . a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strângerea de voturi) v. 1. capitală (oraş) 3.t. a revoca (a hotărâre) cancellable adj. anulabil ~ bookings . de măsură ale mai multor ţări) campaign s. 1 a căuta comenzi 2. a radia (o datorie. a face propagandă electorală canvasser s. 1. a realiza (un act.clauză de revocare .) can s.şlep de canal ~ boat .) capacitate legală ~ factor .) număr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienţilor sau potenţialilor clienţi) ~ s in arrears .(SUA) titluri preferenţiale revocabile camber s. 1. un contract)'.) cont de capital .) posibilitate/clauză de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj. căuş (bazin portuar mic) cambist ^. cană v. canistră. a anula.restanţe la achitarea acţiunilor callability s.in bulk .rezervări anulabile ~ contract . agent electoral cap s.capacitate în baluri/ baloturi -. principal. analiză 2. a analiza 2. capac.i. a examina.rate .CAL-CAP 49 emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un preţ specificat) ~ provision . 1.capacitate în vrac ~ production . (fin. fundamental . volum 2. cutie de conserve 2. plătibil (la cerere) ~ bond . comis-voiajor 2.port de canal ~ lock . a conserva. productivitate. ghid (care cuprinde unităţile monetare. (dr. canal (artificial) ~ barge . limită superioară (impusă dobânzii.productivitate normală ~ to contract .(cont.reguli de trecere prin canal cancel v. mai ales în cazul ipotecii cu dobândă variabila) capacity s. prospectare (a pieţei) 3.account .a lucra la capacitatea maximâ capital s. specialist în schimburile financiare 3.) cap. 1.t. o ipotecâ).in bales . 1.dobândă pentru depozitele la vedere.t. capacitate. a bifa 2. 1. de presă etc.

consumator de capital (despre ramuriîe şi activităţile industriale care necesită un volum mare de capital pentru afuncţiona) ~ .intensive industry .50 CAP ~ accumulation/formation .activ de capital (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normalâ afirmei) ~ budget .cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption .uzurâ a capitalului fix (în procesul de producţie) ~ intensity . mijloace de productie ~ impairment .buget de capital ~ budgeting .intensitate a capitalului (valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vânzâri) ~ cut-off point .capital angajat (capitalul utilizat într-o afacSre.reducere a capitalului . leasing financiar ~ levy .) cheltuieli de capital ~ cost allowance .amortizare ~ employed/owned .facilităţi fiscale de capitalizare ~ appreciation .industrie cu investiţii mari pe unitatea de produs ~ invested ..alocare a capitalului (criterii de decizie pentru investiţii în active fixe care implică compararea costnlui investiţiei cu beneficiile sale viitoare) ~ gains .randament al câştigului de capital ~ goods . făra a urmări mărirea capacitâţii de producţie) ~ depreciation .pierdere de capital (la vânzarea activelor de capital) ~ market .exod al capitalalui (în alîe ţări) ~ allowances . activul ~ -intensive .investiţii în mijloace de producţie .fonduri fixe ~ expenditure/outlay .creştere a productivităţii (mijloacelor de producţie prin cumpârarea de utilaje performate.deepening .bunuri de capital.piaţă de capital net) .(cont.locaţie financiară/de capital.impozit pe câştigul de capital ~ gains yield .punct până la care se poate obţine capital (în mod rentabil) ~ decumulation .câştig de capital (profitul obţinut din vânzarea activelor de capital) ~ gains tax .impozit pe capital ~ loss . fin.capital adecvat (capacitatea capitalului unei bânci de a face faţă unei eventuale evoluţii negative a activelor sale fară a deveni insoîvabilă) ~ equipment .cheltuieli de investiţie ~ flight .deteriorare a capitalului (situaţia în care capitalul unei instituţii financiare scade sub nivelul prevăzut de reglementârile legale) ~ charges .capital investit ~ investment'.emitere de acţiuni ~ lease .creştere a valorii de piaţă a unei investiţii ~ asset .acumulare de capital ~ adequacy .issue .

impozit pe cap de locuitor ~ fee . (bur.extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacitâţii de producţie) capitalism s.total al despăgubirii (plâtite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax . capitaţie.rezerve de capital.capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).auditoriu/public captiv (obligat sâ asculte material publicitar în timpul recepţionârii unor programe de radio şi televiziune) . 1.răspundere a comandantului ~'s protest . comandant de navă (în marina comercială) -'s bounty .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bânci şi activele sale totale) ~ rationing .CAP 51 ~ market line . captiv ~ audience .output ratio .capitaţie.capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ turnover .reducere de capital (dîminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) ~ requirements .raţionalizare a capitalului (destinat investiţiilor') ~ redemption reserve fund . capitalist capitalization s.taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societâţi) ~ grant ..t..) capitalizare 2.raport investiţie-producţie ~ profit .) a capitaliza capitation s. (SUA) capital social ~ structure .cheltuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft . impozit pe cap de locuitor captain s.fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinătorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .valoare capitalizată ~ widening .structură a capitalului ~ sum . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .protest de mare captive adj. capitalism ~ rate .fin. calcul pe cap de locuitor 2.impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) capitalist s.primă a comandantului ~'s copy .necesar de capital ~ reserves .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ratio .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .fonduri proprii ~ stock .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .transfer de capital (între două ţari) ~ . structură a capitalului (unei societâţi) ~ of reserves . (bur.copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges . 1.linia pieţei de capital (reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .rotaţia capitalului ~ value . fin.rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentâ a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.

protest de mare captive adj.valoare capitalizată ~ widening .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .primă a comandantului ~'s copy .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .raport investiţie-producţie ~ profit .market line .fonduri proprii .necesar de capital ~ reserves .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) ~ turnover .raţionalizare a capitalului (destinat mvestiţiilor) ~ redemption reserve fund .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ^ratio .linia pieţei de capital (reprezentarea grafică a relafiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers . (bur„fin.răspundere a comandantului ~'s protest .structură a capitalului .transfer de capital (între două ţări) ~ . comandant de navă (în marina comercială) ~'s bounty . capitaţie.reducere de capital (diminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) capitalist s. stmctură a capitalului (unei societăţi) ~ of reserves .stock .cheftuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bănci şi activele sale totale) ~ rationing .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .total al despăgubirii (plătite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax . impozit pe cap de locuitor .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .auditoriu/public captiv (obligat să asculte material publicitar în timpul recepţionării unor programe de radio şi televiziune) .rezerve de capital..t. capitalist capitalization s. calcul pe cap de locuitor 2.) capitalizare 2. impozit pe cap de locuitor captain s.capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ rate .extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacităfii de producţie) capitalism s. 1. captiv ~ audience .) a capitaliza capitation s.capitaţie. capitalism ~ grant ..rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentă a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v. (SUA) capital social ~ structure . 1. fin.taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societăţi) ~ requirements .output ratio .sum .fee .rotaţia capitalului ~ value . (bur.

and-passenger ship .cartotecă.) caric 2. cartelă. tramvai) ~ tax . capacitate de încărcare de marfa ~ draft/draught . conservare 2.handling .(man. profesie ~ counselling .of general delivery .(man.52 CAP-CAR ~ market .navă mixtă (de marfă şipasageri) ~ catalogue .magazin captiv (care îşi poate desfăşura activitatea într-o clădire cu condiţia de a vinde numai mărfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv) ~ girl/woman .) planificare a structurii profesionale (a personalului unei companii) car s.vot prin delegat/mandat cardholder s.cargou.raport de avariere/deteriorare a mărfurilor ~ deadweight . (mar.şlep de marfă ~ battens .greutate a animalului tăiat şi curăţat card s. posesor al unei cărti de credit care s. automobil. încărcătură.in good condition . cargobot ~ coeffîcient .capacitate netă/utilă de încărcare . carieră. transportator.caric încărcat pe bază de conosament ~ damage report .deadweight tonnage . 1.impozit auto (mai ales la maşinile de import) carat s.capacitate de încărcare de marfa .carrying .prin grija/bunăvoinţa .coeficient de încărcare ~ container . autoturism 2. carierism. membru (al unui partid. fişier ~ vote . camet de membru ~ .registru de evidenţă a mărfurilor încărcate .(SUA) post-restant career 5'. marfa ~ .carrier . carcasă ~ weight . carat carcase v.) consultanţă în sectoml promovărilor (într-ofirmâ) ~ barge .piaţă captivă (grup de consumatori care nu pot evita activitâţile publicitare. coţadă de marfa ~ dues . grijă.container de marfâ ~ covered by bill . carcass carcass s.având calitatea de membru (al unui partid.capacity . 1.caric în vrac .taxe pe mărfurile operate . navâ comercială de transport (de mârfuri) ~ book . cargobot.femeie interesată de reuşita profesională ~ planning .tonaj net. vagon (de tren.întreţinere şi pază (a unui utilaj aflat în conservare) ~ of . fişă 2.fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel .manipulare de marfuri ~ in bulk . 1. carte (de crediî). bunăvoinţă ~ and maintenance .caric în stare bună (la sosirea navei în portul de destinaţie) . al unui sindicat) careerism s. 1. 1.catalog pe fişe ~ index . de marketing sau nu au de ales între multe oferte) ~ outlet . întreţinere.pescaj de încărcare.cărăuş. al unui sindicat) 2. arivism cargo ^. card 3.

şofer. mar.partidă vagonală de mărfuri carman s.poliţă de asigurare a caricului ~ liable to be broached .cu transportul plătit până la domiciliul beneficiamlui carrier s.fişă de pontaj (pentru marfa încarcată sau descărcată) ~ lot . cifră de afaceri ~ underwriter . votare (a unui proi'ect de lege) 4.CAR 53 ~ insurance policy . conducere (a unei afaceri) ~ docume^its .) clauza navei apte de a transporta mârfuri carload s. adoptare (a unei propuneri). cărăuşie 2. transport.sindicat al asigurătorilor decaric ~ tank .tren de marfa ~ paid home .transport maritim.stat cu marină comercială dezvoltată (care face transporturi pentru alte ţări) ~'s agent .franco taxe de transport ~ paid .spaţiu de încărcare ~ sweat . aducere la îndeplinire.tanc de marfa (la petroliere) ~ ton .drept de retenţie al cărăuşului ~'s risk .linie de transport maritim (de mărfuri) ~ turnover .deplasare a caricului (în magazie datoritâ stivuirii şi amarării incorecte) ~ shipping . 1. executare.tonă de navlu/volum ~ tonnage .sudaţie a mârfii ~ syndicate . societate de transport ~ bag .recepţionare a mărfîi ~ reefer space . camionagiu 2.declaraţie a cărăuşului (privind starea mărfii) .operare de mărfuri ~ .cheltuieli de transport ~ forward .magazie frigorifică ~ sheet .asigurător al caricului ~ work .manifold de încărcare ~ movement .pungă (de plastic sau hârtie folosită la cumpârături) ~ nation .deplasare a caricului (în magazie) ~ owner .risc al cărăuşului ~'s statement . 1.worthy clause . trafic de mărfari ~ plan .(asig.proprietar al mărfii ~ passage .privilegiu de încărcare.voiaj al navei încărcate ~ performance .trafic de mărfuri.cu transportul plătit (pănă la punctul de livrare) ~ shift .tonaj de încărcare ~ train . administrare.caric ce s-ar putea deplasa în magazie ~ lien .cargou/navă de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizării încărcăturii (în magaziile navei) ~ loading manifold . vatman carriage s. transportator 2. cost al transportului 3.cargoplan ~ reception . (SUA) vagon (ca încărcătură) ~ liner .agent al cărăuşului ~'s lien .volum de mărfuri transportate. flotă de transport ~ space .cu plata taxelor de transport la livrare/destinaţie ~ free . 1. cărăuş.documente de transport ~ expenses . drept de retenţie asupra mărfii ~ line -.

şi nu consumului personal) ~ customer .at bank . a vota ('MH proiect de lege) 4. a administra (o afacere). a avea de vânzare (despre un magazin) 3.din costurilefixe) ~ budget/forecast .) report ~ day . transport. a adopta (o propunere). a ambala în lăzi/cutii ~ law . cascadă ~ tax .recoltă destinată vânzării (.and-carry .sold de casă .(man. adept al cartelării cartelization s.(bur. cartelare cartelize v.camionaj cartel s.buget de numerar (plan care prezintă fluxurile de numerar) ~ capital/shares . a cartela cascade s. 1.avans în numerar ~ against (shipping) documents (mar.permis de scoatere a mărfu-rilor din vamă ~ port .zi de report cartage ^. membm al unui cartel 2. cost al transportului ~ contractor . (oft) a câştiga (unpremiu) 6. cartel cartelist s.(fin. caz v. through) a îndeplini. a transporta 2. camionaj 3.) cash-and-carry. lansându-se apoi pe alte pieţe) case s.cont de casă ~ accounting . a realiza carry-forward v. numerar.antreprenor de trans-porturi ~ note . negocieri) 1. 1.port cu alimbare ~ service .cele care nu reprezintă ieşire de numerar .disponibil de numerar în bancă ~ balance . cărăuşie (cu tracţiune animală) 2.active lichide . a plăti în numerar ~ account .54 CAR-CAS carry v. (out. 1.acţiuni emise pentru obţinerea de lichiditâţi ~ conversion cycle .t.ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul în care o firmă achiziţionează materiiîe prime şi cel al vânzârii produselor finite) ~ credit .plată în numerar înainte de livrare ~ bonus . (forward.) studiu de caz cash s.t. (asig. (cont.contabilitate financiară ~ advance . bur. a încasa (un cec). 1.) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obţinut când se scad elementele nemonetare .t. ladă 2.) bonificaţie în numerar. bani lichizi v. cascading (strategie de marketing prin care o companie pâtrunde mai întâi pe un segment mic de piaţă. fon^ a conduce..t.) plată în numerar pe baza documentelor de transport ~ .client care plăteşte în numerar . plătit în numerar şi transportat de cumpărător ~ assets . a ţine.jurispmdenţă ~ study . a continua (tratative.credit de casă/descoperit ~ crop .before delivery . carry-over carry-over s. proces.impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) cascading s.(com. cutie. ovw) a reporta 5.) primâ în numerar ~ breakeven point .

(.down .in-transit policy .) jumalul încasârilor în numerar ~ register . casierie ~ on delivery .casier ~ management account .) a condamna la plata despâgubirilor 2.registru de casâ ~ discount .cumpârare cu plata în numerar ~ receipts journal .dividende în numerar .(com.paper .on delivery fee .cec.(bur.(cont.t. registru de conturi cashbox s.registru de casâ ~ keeper . 1.valoare de râscumpârare (a unei poliţe de asigurare) ~ voucher .poliţâ de asigurare a banilor în tranzit (pentru sumele transportate între douâ bânci) ~ inflow . care intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă determinată) ~ m hand .) casă de înregistrare ~ reserve .) plată în numerar la comandă cashbook s.rezervă lichidă (disponibilâ pentru plasamente imediate) ~ sale .~ department .casierie .bon de casâ . casetâ pentru bani cashier s.casâ .casierie cashomat s.) lichidare în numerar ~ shorts and overs .vânzare contra numerar ~ settlement .flux de ieşire de numerar ~ paid/received book .(cont.flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar. deosebitâ de profitul contabil.(com. livrare contra ramburs ~ price . butoi (folosit mai ales pentru bere şi vin.casâ. casier ~'s cheque . având diferite mâsuri) cast v.flux de intrare de numerar ~ issue .(com.hârtie de ambalaj cask s.notă de plată ~ office . (away) a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii critice) 3.with order . tratâ bancarâ ~'s office .(com.rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bânci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ desk .emisiune de acţiuni preferenţiale (destinate acţionarilor existenţi) ~ journal . (SUA) bancomat casing s.bani în casâ .echivalentul numeramlui {investiţie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate şi scadenţă iniţială sub trei luni) ~ flow/generation .) situaţie de casă ~ surrender (value) .rabat comercial pentm plata în numerar ~ dispenser .preţ cu plata în numerar ~ purchase .cont administrat (cont bancar investit pe piaţa financiară) ~ market .deposit) ratio ..bancomat ~ dividends .plata la livrare ~ equivalent . învelitoare.) ordin cu plata în numerar ~ outflow .plusuri şi minusuri de casâ ~ statement . a totaliza . (up) a aduna.) platâ în numerar la livrare. (dr.piaţă spot/cu plata în numerar ~ note .taxâ de ramburs ~ order . ambalaj .

i. persoană angajată temporar ~ labour . ocazional.post liber temporar casualty s. motiv 2.t. a se opri ~ clause . atrăgător ~ adverstisement .Ora Europei Centrale . captivant. cauză.învoire ~ profit .daună cauzată de accident catalog v.store .planificare centralizată .business district . temporar 5'. a pricinui ~ beyond control . catalogator cataloguist v. vite.t. sistare v. nivel maxim.56 CAS-CEN casting adj. decisiv ~ vote . păstrare/depozitare în pivniţe 2. a sista v. (asig.târg de vite ~ traffic/transport . recensământ central adj. categorie. 1. 1. navă pentm transportul animalelor vii cattletruck s.negustor de vite ~ food . marfă ieftinâ catchphrase s.preţ maxim cellar ^. a cauza. central ~ bank .planning . prevedere. produse etc. plată pentru depozitare în pivniţe census s.listă de procese. clasă cater v.mână de lucru ocazionalâ/ sezonieră ~ leave . catalogue catalogue s.vot decisiv (al preşedintelui unei adunări. rol caution s. catalog. a opri.centru comer-cial/de afaceri Central European Time .transport de animale vii cattleship s. cataloguer catchcrop s. precauţie 2. ieftin s.profit ocazional ~ vacancy . bovine ~ breeding creştere a vitelor ~ dealer . slogan (publicitar) catchy adj. a fumiza alimente şi servicii caterer s. încetare.i.magazin cu vânzare pe bază de catalog cataloguer s. avertisment (dat unui lucrător) v.fortă majoră ~ list . proces v.garanţie (sumâ cerută ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru îndeplînirea obligaţiilor contractuale) cease s. cănd numârul voturilor pro şi contra este egal) casual adj. caz.bancă centrală/naţională .preţ de catalog . fumizor de alimente şi servicii cattle s.t.) v. a avertiza ~ money . camion sau vagonplatfonnă pentru transportul animalelor vii cause s. 1.nutreţ pentru vite ~ lease .reclamă atrăgă-toare category s. oprire. a cataloga ~ buying cumpărare pe bazâ de catalog ~ price .clauză de sistare to ~ payments . pivniţă. limită superioară ~ price .a opri plăţile.t. listă (de preţuri. a da faliment ceiling s.arendă de vite ! ~ market . cultură altemativă/in-tercalată catchpenny adj. a înceta.) accident ~ insurance asigurare împotriva accidentelor ~ loss . cramă cellarage 5. plafon.

financiar etc.certificat de naţionalitate (al navei) ~ of seaworthiness . navă/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops .certificat de asigurare ~ of inward clearance . centralism centralization s. a elibera un certificat ~ of acceptance . care certificâ faptul căfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.certificat de acţiuni ~ of survey .contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt .certificat/proces-verbal de recepţie (a unei lucrări) ~ of airworthiness .cec acceptat/vizat (de bancâ) .certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis . ci de un accident) ~ of guarantee/warranty .CEN-CER 57 centralism s. centralizare (procesul de concentrare a autoritâţii la centrul organizafiei respective) centre s.certificat de înregistrare (a acţiunilor nominale) cereal s.certificat de expertiză ~ of transfer .certificat/ patentă de sănătate ~ of incorporation . ci de un accident) ~ of clearance . adeverinţă. cerealier. 1.certificat de înregistrare (a unei societâţi comerciale) ~ of inscription . cereale adj.certificat de depozit ~ of enrollment .certificat de clasă (al navei) ~ of insurance .certificat de existenţă (certificat eliberat de un fond de pensii care atestă ca beneficiarul stipulat în certificat este în viaţâ) • ~ of quality . certificat.(asig. a certifica.) ~ of health/pratique .dovadă de livrare (a mărfii) ~ of deposit .certificat de calitate ~ of registration/registry . atestat 2.î.falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă. cultură de cereale certificate s.graminee.) permis vamal de descărcare ~ of manufacture/origin .certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă unui falit prin care se certifică faptul că falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.carrier .(mar. centru (comercial. mar.) certificat de transfer (de acţiuni) ~ of weight .certificat de greutate (a mărfii) certified adj.(bur.certificat de garanţie ~ cheque . de cereale .) certificat de avarie ~ of delivery .certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage . a atesta 2.cerealier. 1.) certificat de navigabilitate ~ of shares .certificat de origine (a mârfurilor'de export) ~ of misfortune . atestat. verificat ~ accountant .certificat de analiză (a unuiprodus) ~ of classification . certificat de actiuni v.(mar. autorizat.(SUA) certificat de înregistrare (pentru navele de cabotaj şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence .

1.) vânzare a unui proces (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin care ofertantul suportâ cheltuielile de judecată şi.situaţie financiară certificată de un contabil autorizat ~ invoice . reţea.) încetare (a unei râspunderi) chairmanship s. (dr.t.a merge pe cale ierarhică . comerciant change s. mijloc. sistem 2. cale. (Anglia) ministru de finanţe chancellorship s. a atesta cess s.public accountant .(SUA) contabil managerial atestat (care hicrează în sectorul afacerilor) . uzură/daune prin frecarea mărfurilor (în timpul transportului) chain s.t.magazin m reţea chairman ^. cesiune. canal (natural)-.şir de andosări ~ store .copie legalizată ~ financial statement . bani mămnţi. oprire.cameră de comert ~ of commerce and industry . negustor. fabricant de lumînări 2. cancelar Chancellor of the Exchequer -. pl. încetare. impozit cessation s.societate cu sucursale multiple ~ of command . a schimba (bani) v.(bur.(com. a se schimba.i. chaldron (unitate de capacitate) cession s.şef de reţea (cel mai puternic membru al unei reţele de distribuţie) ~ conflict .canal de distribuţie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s .(SUA) scrisoare recomandată ~ management accountant . primeşte o parte din suma disputată) chancellor s. (dr. funcţia sau demnitatea de cancelar chandler s.raport al preşedintelui (despre activitatea anualâ a companiei) chamber s. preşedinţie chaldron s.) transfer (de acţiuni) autorizat certify v.conflict de reţea (apărut între membrii unei reţele de distribuţie) ~ of distribution . cameră 2. lumânărar. birouri: I cabinet al judecătorului .camerâ de navigaţie . a se modifica channel s. preşedinte (al unei adunâri) ~ of the board of directors . cesionare cessionary s. 1.) frecare. rest 3.) conducere ierarhică ~ of distribution .camera comerciantilor champerty s. 1.(man. 1. (asig.of trade . canal. a certifica. mărunţiş. schimb v. şenal 2. în caz de câştig.(SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer . schimbare 2. sursă ~ captain . sistare cesser s.of commerce .camerâ de comerţ şi industrie . cesionar chafe s.factură legalizată ~ mail .CER-CHA ~ copy . lanţ (de masurări topografice) ~ company .preşedinte al consiliului de administraţie ~'s report . pasă de navigaţie. 1.of shipping .) linie/canal de distribuţie ~ of endorsements .

piaţa navlosirilor şi a închirierilor ~ member . 1. a face graficul ~ of accounts .contract de închiriere a navei nude (fără echipaj şi materiale) ~ commission .agent/curtier de navlosire ~ business . închiriat (despre un avion. privilegiu 2. 1. statuat (printr-un decret). închiriere ~ agent/broker .navlositor principal . speze 4. grafic v.) navlosire. o maşină) ~ by demise .avion charter ~ rate . afretare. a fixa (un preţ).subarmator ~ freight . acuzatie (în dreptul penal) 7.expedierea/transportul în contul destinatarului ~ s included .) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s.) a debita 5. a cere. hartă marină 2.expert contabil ~ company . privilegiat. 1.) a navlosi.comision de navlosire ~ freight . contract de navlosire v.contract de navlosire ~ plane . a însărcina 3.condiţii (contractuale) de navlosire . (mar.inclusiv cheltuielile ~ s on assets . discurs al judecătorului (adresat juraţilor) v. navlosire. sarcină. afretat. 1.agent al navlositorului ~'s freight .expedierea/transportul în contul expeditorului chargeable adj. cost al navlosirii/închirierii chartered adj.ship/vessel .navlu contractual ~ market . a afreta. răspundere.account . a sfâtui. cartă.i. preţ. confirmat.tarif de navlu ~ tonnage . atelier de tipografie.(cont. 1. navlosit. preţ al transportului pe mare ~ party . impozabil . a taxa 4.piaţa navlosirilor şi a închirierilor .navlu.by demise .membru fondator (al unei organizaţii) ~ money .afaceri de navlosire . închiriere (a unui avion. 1. încărcătură 2.gain . a acorda (un drept sau privilegiu) 2. cheltuieli.ajutor de maistru ~ s account .profit impozabil chart s. a decreta. (cont.order . o maşină) ~ accountant . a unei maşini) 1.t.t.t.(SUA) cont în credit . (mar. (\v\th) a acuza (de) v. a trece în cont .hand .navlu contractual chartering s.tonaj navlosit charterage s. 1. (mar. asociaţie a muncitorilor tipografi charge s. lege.CHA 59 chapel s. autorizat 2. 1.navlosire a navei nude (fărâ echipaj şi materiale) ~ market .sarcini pe active ~ s prepaid .) debit 6. a închiria (un avion. lcont. decret. a cere plata 2. titlu de gaj 5. însărcinare.ordin de navlosire ~ terms .) navlositor ~'s agent . a trece/a reprezenta pe hartă 2. a îndemna (despre un judecător care se adresează jurafilor) 6. afretare. drept. navlosire. 1. diagramă. misiune 3.navă navlosită charterer s. a încărca 2.societate înfiinţată prin decret regal ~ contractor .navlu contractual ~ owner .cont de cheltuieli ~ s forward .

listă de control.camet de cecuri ~ cashing machine . a face verificări.inginer-şef ~ executive offîcer .cec la ordin chief^. achitând nota de plată). (şi ~ up) a controla. control.ofiţer secund. ofiţer maritim întâi (de navă comercialâ) ~ operating offîcer . viză.şef de birou ~ contractor . tabele) charwoman s. control. verificare 3.(cont.60 CHA-CHI chartist s. ieftinătate check s.persoană cu semnătură autorizată pe cec ~ to bearer . ('m) a se înregistra (la hotel). borderou de cecuri ~ register .curs al cecului (în tranzacfiile cu devize) ~ signer .credit ieftin/avantajos (cu dobândă scăzută) ~ quality . număr (la garderobâ)'. bifare 3. analist al pieţei bursiere (care întocmeşte grafice. a verifica 2. probă-martor checkbook s. (outJ a pleca (de la hotel etc. oră de plecare (de la hotel) 2.ipotecă mobiliară ~ mortgage bond . 1.cont curent ~ book . control. vestiar checkup s. cotor 4. şefadj. a se prezenta (la aeroport.cec la purtător ~ to order . verificare cheque .v. 1.(SUA) director executiv ~ mate/offîcer .formular de cec ~ rate . a încasa un cec (la bancă) 3. fup on) a controla. bun mobiliar 2. acareturi ~ mortgage . la serviciu) 2. la preţ convenabil ~ labour .compensare a cecurilor ~ crossed generally . reţinere din salariu (pentru sindicat) checkout s.bunuri imobiliare cheap adj. servitoare chattel s. principal ~ clerk .cu barare specială ~ form . înregistrare ~ account .antreprenor general ~ debtor .cu barare generală ~ crossed specially . contramarcă. a face verificări 4.(SUA) obligaţiune ipotecară mobiliarâ ~ s personal .proiectant-şef ~ engineer .t.mostră de control.(SUA) cont curent checkoff s. 1.i.) registru de cecuri ~ sample . chitanţă (la depunerea bagajelor). ieftin. verificare 2. ieftin 2. 1. calcul şi plată la casă (într-un magazin) checkroom s.s real .debitor principal ~ designer . garderobă. cec ~ account . 1. (SUA) camet de cecuri checking s. verificare 2.(SUA) director operativ . 1. cu putere redusă de cumpărare (despre o monedă) adv. ştampilă de control. (SUA) cec adj.bunuri mobiliare . control. devalorizat. de control/verificare v.forţă de muncă ieftină ~ money .bilet cu preţ redus cheapness s. femeie cu ziua. fwith^ a corespunde ~ list . (off) a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v. 1.terminal de decontare a cecurilor ~ clearing .calitate inferioară ~ ticket .

de mărfurî) 1.funcţionar public/de stat ~ service .embargou civil ~ engineer .călătorie în circuit circularize v.tiraj şi grad de citire citizen s. a avea răspândire circulating adj.primărie ~ planning .ziduri chinezeşti (bariere interne pe care instituţiile financiare le instaleazâ între diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaţii şi apariţia conflictelor de interese) choice s.listă civilă (alocaţii bugetare pentru întreţinerea familiei regale) ~ rights .)'. (dr.an civil/calendaristic claim s. asortiment adj.) cerere . difuzare.proces civil ~ code .i. oraş ~ article . unitate monetară circulation s.marcă superioară/de calitate circular adj. circular s. cetăţenie city s. tiraj ~ and readership . răspândire. circulaţie (monetard.flux circular (transferul continuu.CHI-CLA 61 ~ ship surveyor . selecţie 2.(asig. circulară ~ flow . folosire a copiilor în activităţi productive Chinese adj. ales.redactor economic (al unui ziar).drept civil ~ list . cetăţean citizenship s.ediţi^ de dimineaţă (a unui cotidian pentru dîstribuţia locală) ~ editor . în ambele sensuri.inspector-şef de registru (naval) child s. a circula. 1.tribunal civil ~ embargo .urbanism civil adj.administraţie de stat/ publică ~ status .inginer constructor ~ engineering .) mişcare civilă (care provoacă daune) ~ court .alocaţie pentru copil ~ labour .bilet în circuit ~ tour .scrisoare de credit circulară ~ ticket .muncă a copiilor. chinezesc ~ auction . a pune în circulaţie (bani etc.articol/rubrică economic(ă) (în ziar) ~ council . copil ~ allowance .constmcţii civile ~ law .t.reducere a impozitului pe venit pentru susţinătorii de copii ~ benefit . (asig.drepturi civile ~ servant .circulară ~ letter of credit . cerere (de despăgubire) 1.) 1.capital circulant/de lucru ~ medium . alegere. civil ~ case . a difuza v.licitaţie chinezească (licîtaţie la care se coboarâ preţul pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ walls .consiliu municipal ~ edition . (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall .mijloc de plată/schimb. selecţionat.active circulante/curente ~ capital . superior ~ brand . de plăţi şi încasâri între consumatori şi producători) ~ letter . a răspândi.stare civilă ~ year .t. circulant ~ assets . 1. a trimite circulare circulate v.cod civil ~ commotion .

registru de reclamatii to jump a ~ .t. 1.recipisâ de livrare netă ~ ship .creanţe şi angaja-mente ~ s book .inspector de registru/clasificare classified adj.clasificare a navelor ~ society .) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despăgubire (în baza poliţelor de asigurare) ~ s and liabilities . a solda (mârfuri) 3.CVA-CLE (îndreptâţitâ). clasic ~ economics economie clasică ~ unemployment .(mar. drept (de a solicita ceva) 3. stipulaţie (în contract) claused adj. clasificat ~ advertisement . a clasa •.şomaj clasic classification s.action . registru naval/maritim ~ surveyor .persoană care preia ilegal un teren ~ release and discharge .(mar. clasă.) cerere reconventională ~ -jumper . liber 2. 1.a contesta o actiune în revendicare to raise ~ s .luptă de clasă classical adj.caric/încărcătură de „produse albe". clauză.cambie curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of health . a .document oficial secret ~ telephone directory .pagini naţionale (anuar) classify v. a cere. a clasifica clause s. concesiune (minieră) v. revendicabil claimant s.a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages . curat.patentă de sănătate curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of lading .(asig. exigibil.societate de clasificare.accept (cambie) curat/ fară rezerve/menţiuni ~ bill of exchange .a cere/a pretinde despăgubiri to meet a ~ . solicitant.) contract de navlosire curat/fară rezerve/menţiuni ~ credit .(SUA) acţiuni cu sau fâră drept de vot ~ document . categorie 2.t. petrolier de „produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj. clasificare ~ certificate .) conosament curat/fară rezeve/menţiuni ~ cargo . spaţiu liber v. clairnant class s.certificat de clasă (a navei) ~ of ships . a clasifica. marfă curată ~ charter .acţionare în judecată m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare . prevedere.a formula pretenţii claimable adj.t. cu clauze ~ bill of lading .mica publicitate ~ common stock . a lichida (o navâ) în vamâ 2.) cerere de despăgubire/daune ~ in return (dr. fară rezerve/menţiuni ~ 'acceptance .(asig.t. reclamant claimer v. net s.credit deschis/fără garanţie (fără documente însoţitoare pentru o cambie trasâ asupra nnei bâncf) ~ receipt . 1.(mar.) conosament cu rezerve/menţiuni clean adj. clasă socială v. a pretinde.navâ curată (după carantină). curat. a lichida. articol. a revendica ~ for damages .

a reprima.lichidare a soldurilor.days . 1. ofîciu de cliring ~ .sistem de cliring ~ transactions .i.(bur.profit net ~ tare .(fin. soldare clearing s.bancă de cliring ~ house casă de compensaţie.şefde şantier client s.) lichidare în vamă 3.economie închisă/ autarhică ~ . a face formalităţile (vamale) de sosire sau plecare (despre o navă) .) lichidare în vamă 2.cont de cliring ~ agent .tranzacţii în cliring clerical adj. soldare (de mărfuri) ~ agent . client ~ account .) cont al clientului clientage v.fâră datorii ~ profit .societate închisă (conlrolată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ economy . L închis 2.lichidare în vamă la plecare ~ papers . a lua măsuri represive împotriva 3.înlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj. lichidare. închis ~ company .agent de lichidare în vamă ~ certifîcate . (SUA) vânzător ~ of the court .(cont.greutate reală a tarei clearance s.agent de lichidare în vamă ~ agreement . a solda (mărfuri) v.fond mutual închis (care emite un numâr limitat de . a încheia (o afacere) ~ company .documente de lichidare în vamă ~ sale .) preţ strâns (cînd între preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă mică) ~ substitute . 1.t.t.end fund . clientele clientele s.muncă de birou clerk s. slrâns. 1. apropiat s. încheiere.acord de cliring ~ bank . (out) a lichida.grefier ~ (of the court)'s offîce .i. a realiza un beneficiu net de 5. compensaţie 2. casă de bagaje clone s.zile libere (fârâ prima şi ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecată ~ of debts .greşeală de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work . a plăti (o datorie) 6.certificat de lichidare în vamă ~ iirwards .out sale . fimcţionar (de birou) 2. 1. garderobă 2. defrişare ~ account . fwith^ a accepta (o ofertâ).societate închisă (controlată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ price . a defrişa (un teren) v. de birou ~ error . (mar. 1.lichidare a soldurilor. clonă (produs identic cu altul) close adj. soldare ~ system . a închide. sfârşit v. (down) a înceta (activiîatea).) efect de clientelă (atragerea unui anumit tip de investitori în funcţie de politica de dividende) clinch v.grefa ~ of (the) works . (mar. (fin.CLE-CLO 63 compensa (un cec printr-o casă de compensaţie) 4.) cliring. clientelă ~ effect . a încheia (o afacere) cloakroom s. a încheia 2.lichidare în vamâ \a sosire ~ outwars .

întreprindere închisă (care nu angajează muncitori nesindicalizaţi) ~ union .ape costiere coaster s.(com.64 CLO-COA acţiuni. lichidare.) oră de închidere cluster s.eşantion concentrat coal s. nave de cabotaj ~ tonnage .freight . navă de cabotaj.entry . a bunchera (despre o navă) ~ basin/field bazin carbonifer. de cabotaj ~ fleet . soldare (de mărfuri) closing s. încheiere. sfârşit ~ bid .i.mare închisă/interioară ~ shop .) stoc la inventariere ~ time . de cabotaj adv.(cont.navă de cabotaj.navă de cabotaj.) articol de închidere ~ price .certificat de cabotaj .şlep maritim costier ~ cargo .fishery .voyage .cabotaj.declaraţie vamală finală ~ . de coastă.navă de coastă pe pemă deaer ~ line . pe care nu le mai răscumpârâ) ~ market . ultimul curs ~ stock .lichidare a stocului înaintea închiderii (unei întreprinderi) . ci le răscumpără pe cele deja vândute) closedown s.mărfuri de cabotaj.flotă de cabotaj . tranzacţionate prin bursâ. cabotier ~ shipping .linie de cabotaj ~ ship/vessel .ship . strâns. ultima licitare ~ date .sindicat închis (care acceptă în condiţii restrictive noi membri) ~ . încetare a activităţii.piaţă închisă ~ sea . închidere.comerţ de cabotaj ~ traftîc .(SUA) corporaţie îuchisă (deţinută de un număr mic de persoane) closeout s. coastă. cărbune v.comert de cabotaj .caric/încărcătură de cabotaj ~ certificate . costier.pescuit costier ~ ship/vessel .i.tonaj de cabotaj .navă de cărbuni.preţ la închiderea bursei.(conî.analiză de grup ftehnicâ de analizâ statistică prin intermediul căreia o mostrâ este încadrată într-o serie de grupuri cu anumite trăsături comune) ~ sample .trade . trafic maritim costier ~ waters . gmp ~ analysis . cabotaj . cabotier ~ trade . întrerupere a lucrului (ca unnare a închiderii întreprinderii) closely adv.cabotaj. navigaţie costieră. de-a lungul coastei .fond mutual închis (care nu mai emite acţhmi. carbonier coaler s. închis ~ held corporation . costier. zăcământ de cărbuni ~ mine/pit . navă sau tren pentru transportul cărbunilor coast s.mină de cărbuni . litoral v.down sale .barge . cabotier coasting s.up fund .ultimul preţ oferit (la licitaţie).voiaj de cabotaj coastwise adj. a naviga de-a lungul coastei coastal adj. transport de cabotaj. a face plinul de cărbuni.termen final ~ declaration . navlu pentru măriuri de cabotaj ~ hovercraft .

negociere a contractului colectiv de muncă ~ contract . cod. monedă v. v. 1. secundar. cod.gospodărie agricolă colectivă ~ farmer . a taxelor).comerţ de cabotaj ~ voyage . strângere.incaso ~ of samples . linie de cabotaj . transport de cabotaj.model al încasării debitorilor collective adj.navă de cabotaj.ship/vessel .i. nave de cabotaj . taxe) 1.voiaj de cabotaj code s. frig ~ carrier .housing unit .monedă cu titlu legal coinage s.cargou de cabotaj ~ sea lane . fabricare/batere de monede 2. indice. rece s. colateral (pentru un împrumut) ~ acceptance .agent frigorific ~ room .trade . a da faliment collateral adj.colectivist .conservare prin frig .(fin.serviciu de încasări ~ of payments . a colecta (impozite.coduri de conduită (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s. coasigurare cold adj.cu ramburs ~ order .împrumut cu garanţie colaterală ~ note . cifru.(SUA) obligaţiune cu garanţie colaterală detinută de un depozitar collect v. colateral. seif coin s.imobil cu locuinţe . cu taxă inversă (despre o convorbire telefonică) collection s.flotă de cabotaj ~ freighter . l. auxihar s.accept/cambie de garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ loan . colectare (a impozitelor. a strânge.aviz de încasare ~ and delivery .storage trade .t.drum maritim costier. a intra în colaps. coeficient..garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ trust bond . sistem de semnalizare ~ s of conduct . 1. sistem monetar coiner s. colectiv ~ agreement .acord colectiv ~ bargaining . a bate (monedâ) ~ and bullion . factor coemption s. chetă 3. acaparare a mărfii (în vederea controlării preţurilor) coffer-y. colectă.industria frigului ~ store .) bilet la ordin de garanţie colaterală ~ security . cabotier ~ shipping .dispoziţie de încasare .department . corp de legi 2.serviciu de ridicare şi livrare la domiciliu .(fin. falsificator de bani coinsurance s.t.COA-COL 65 ~ fleet . garanţie colaterală.cabotaj.antrepozit frigorific collapse s.colecţie de mostre ~ on delivery . a colecţiona adj.contract colectiv ~ farm .pattern .) rezerve metalice în monede şi lingouri ~ circulation . încasare 2. 1.cameră frigorifică ~ storage .circulaţie monetarâ/a monedelor ~ of legal fîneness . colaps. faliment v. colecjie ~ advice .i.

a ajunge 2.) coloană 2.publicitate combativă/ persuasivă combination s.agenţie comercialâ ~ assets .66 COL-COM ~ labour agreement . colectivism collectivize v. 1. 1. combativ ~ advertising . resurse etc.marfă în vrac —petrol) ~ oil-bulk-ore . a comanda.proprietate colectivă ~ policy .convenţie colectivă de muncă ~ ownership . absorbţie. agent fiscal.economie centralizată/ planificată commerce s. comercial s. carbonier colliery s.vameş ~ of taxes .t. 1. cu coloane ~ cash book . preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) combined adj. colectionar ~ of customs . ordin v.risc de abordaj collusion s. încasator 2. a dispune de (bani. posesie etc.) abordaj ~ clause . a aduce (un câştig. a intra în grevă 6. 1. combinat ~ carrier . rubrică.petrol sau cărbune .) clauza abordajului ~ damage .oligopol instituit prin coluziune ~ tendering . a-i merge rău afacerile 3. 1.registru de casă cu coloane combative adj. (to) a se ridica la.i.agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor .minereu) come v.t.oferte stabilite prin coluziune (care simulează o falsă concurenţă) colonial adj.) ~ economy . perceptor. 1. a fi publicat (despre cârţi. a ordona 2. 1.ataşat comercial . navă de cărbuni. (mar.poliţă de asigurare colectivă collectivism s. a ocupa un post 4. (mt) a apărea. (do\vn) a se ieftini.minereu şi minereu .(asig.scrisoare de recomandare (pentru înlesnirea unui împrumut) command s. miner (din minele de cărbuni) 2. (into) a intra în (vigoare. uniune.comert colonial colonialism s. comerţ commercial adj. colonialism colony s. conivenţă (cooperare între firme independente pentru a influenţa concurenţa) collusive adj. colonie column s. a veni. acţiuni ale societăţilor cu profil comercial . (cont. despre o marfâ) 3.piaţă colonială ~ trade . mar. articol (de ziar) columnar adj. sprijin. anunţ publicitar (la radio şi televiziune) 2.agent fiscal collier s.vrachier combinat (minereu . coliziune.active comerciale/de exploatare ~ agent . coluziune. (in) a intra într-o funcţie. stabilit prin coluziune ~ oligopoly . mină de cărbuni collision s. recomandare ~ letter . a fi în criză/jenă fmanciara. ziare). comandă. asociaţie 2. colonial ~ market . a colectiviza collector s.navă combinată tip OBO (pentru petrol — marfâ în vrac — . pl.avarie de abordaj ~ risk .agency . fuzionare.) 5. a se cifra la comfort s. ciocnire. reclamă.

împutemicire.şcoală comercială Services .a face afaceri pe bazâ de comision to put a ship out of ~ . expresie folosită în limbajul comercial commercialize v. delegaţie 3.litigiu comercial code cod comercial correspondence corespondenţă Mnercială court .(mar.(SUA) agent de bursă ~ contract .)M 67 aviation .vânzare pe bază de comision to carry out a ~ .(SUA) zonă/spaţiu comer- cial(ă) risk .aviaţie civilă bank bancă comercială bill . armare (a unei nave) v.t.cambie comercială car/vehicle .trafic comercial .comerciant comisionar ~ past us .navă comercială ~ shipping . 1. practică/uzanţă comercială 3.marină comercială •lonopoly . membru al unei comisii (guvemamentale. mandat.comisionar ~ broker .încărcătură comercială lanager director comercial . spirit comercial.risc comercial school .societate de credit Mnercial custom/usage .tribunal comercial credit . 1.flotă comercială.traveller . comisie 2. a arma (o navâ) ~ agent .drept comercial tetter of credit . a împutemici. a comercializa commission s.comis-voiajor ~ treaty .viteză comercială ~ traffîc .comision pentru terti ~ sale . a numi într-o funcţie 2. curier.credit comercial credit company . comisar.casă/firmâ de brokeri ~ merchant .t.contract de comision ~ house .comitet de direcţie .doc comercial fleet .monopol comercial •yaper . delegat.tratat comercial ~ value .servicii comerciale set .) set de documente comerciale •ship/vessel .calitate comercială harbour/port .geografie comercială grade .a scoate o navă din exploatare to sell on ~ . a delega. împutemicit ~ s of inland revenue .a vinde pe bază de comision commissionaire s.valoare comercială/la preţul pieţei comercialism s.vehicul comercial/ alitar.a îndeplini un mandat to do ~ business .flotă comercială geography . utilitară cause .anuar al societătilor xnerciale dock . parlamentare) 2.efect de comert fprecint . 1. comert maritim ~ speed . comisie ~ of management . delegare.factură comercială hw . comision 4.fisc committee s.scrisoare de credit nmercial •load . a mandata. mercantilism 2. comitet.port comercial house casă de comerţ invoice . 1.Barine . comisionar comipissioner s.uzanţă comercială directory .

pământ/păşune comun(ă). telecomunicaţii 3.(mar.fond mutual care administrează acţiuni comune commonage s. 1.cărâuş comun simulând ofalsâ concurenţâ) ~ seal . a păşunilor). informaţie. drept de folosinţă comună/obştească (a pământului.) ~ customs tariff . produs. comunicare.prices system .) navlu diferenţiat (pentru mârfuri care se transportă regulat în cantităţi mari) ~ standard .fortă de muncă necalificată . drept de folosinţă în comun (a pământului. a păşunilor).operaţii la termen cu mărfuri ~ market . pl. transmitere.) .) risc comun (atâtpentru navâ. cât şi pentru caric) ~ average . mar.(cont. obştesc.(asig.ştampilă a firmei ~ shares/stock .sistem de preţuri comune ~ pricing . mar.(asig. obştesc. ~ production .stabilire de preţuri comune (pentru a evita concurenţa). comunitate de naţiuni.(SUA) comisie bugetarâ commodity s.capital-marfâ ~ circulation .dolar-marfă ~ exchange . 1. oferte comune (stabilite pentru coluziune.Piaţa Comună ~ ownership . devălmăşie commonwealth s. pământ/păşune comun(ă) ~ adventure .proprietate socială/obştească .) cost comun (atribuibil mai multor produse etc.68 COM ~ of supply .broker la bursa de mărfuri ~ capital . public s. legătură 2.bursă de mărfuri .tarif vamal comun (în CEE) ~ agreements .producţie de mărfuri ~ rates .(SUA) documente comerciale pentru schimbul de mârfuri (instrumente negociabile ţinute drept garanţie pentru împrumuturile destinate finanţării importurilor) ~ external tariff .monedă-marfâ ~ paper . căi de comunicaţie (căiferate. comun. bun (de larg consum) ~ cost .limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier . şosele etc. comunal 2. comunitar ~ agricultural organization . colectiv.(SUA) comisie financiară ~ of ways and means .drept cutumiar Common Market .) avarie particulară ~ business oriented language .circulaţie a mărfurilor ~ dollar .piaţă de mărfuri (mai ales de alimente şi materii prime) ~ money . pl.) etalon-marfâ common adj.acţiuni comune ~ stock fund .futures .law . mesaj. general 2. comun.coope-rativă agricolă communication s. 1. federaţie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanică de Naţiuni Commonwealth preference facilităţi vamale pentm statele-membre ale Comunităţii Britanice de Naţiuni communal adj.acorduri privind schimbul de mărfuri ~ broker .taxă vamală comunitară (aplicatâ de o piaţâ comunitară sau o uniune vamală) -labour .(fîn. marfâ.

autobu?.activity .ştampilă a firmei ~ store . (SUA) navetâ ~ ticket (SUA) abonament (la tren. compensator. comu-nitate. comunitate 2. în comparaţie cu alte bunuri şi servicii) ~ advertising .adunarea acţionarilor ~ officer . telecomunicaţii ~ line .comunitate de interese commutation s.reduceri de compensaţie ale taxelor vamale .daune compensatorii ~ fînance . sindicat controlat de patronat comparative adj.statistică comparată compassionate adj.avantaj comparativ (principiu care consideră că o ţară sau o regiune ar trebui sâ se specializeze în producţia şi exportul acelor bunuri pentru care eficienţa este relativ crescută.capital propriu (al unei societâţî) ~ formation .strategie comunicaţională (metode prin care comercianţii realizează comunicarea cu pieţele lor) ~ way . plin de compasiune.economie comparată ~ statistics .membru al consiliului de administraţie ~ equity .cale de comunicaţie communism s. 1.linie de telecomunicaţii ~ service telecomunicaţii ~ strategy .legislatia societăţilor comerciale ~ meeting .leave învoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v. comunism community s. companie ~ car maşină de serviciu ~ director . compensatoriu ~ damages . compătimitor .(SUA) fonduri de binefacere ~ investment . despă-gubire ~ deal . posesiune în comun ~ chest .tranzacţie în compensaţie ~ fund (bur. a compensa 2.sindicat pe societate.investiţie comunitară/ obştească ~ of interest .oraş dependent de o întreprindere (pentru locuri de muncă.publicitate compara-tivă ~ economics .î. 1. furnizare de câldurâ etc.rezerve ale societâţii (constituite din profit) ~ seal .magazin al unei întreprinderi (pentru angajaţii acesteia) ~'s risk . compensaţie. comparativ ~ advantage . înlocuire (a unui tip deplată cu altul) 1. a despăgubi compesation s.constituire/înfiinţare a unei societăţi ~ law .) fond de compensare ~ stocks acţiuni de compensare (acţiuni ale statului oferite în compen-saţie acţionarilor de la unele societaţi naţîonalizate) ~ trade .COM 69 . 1.risc al cărâuşului ~ town .funcţionar din conducerea unei societăţi ~ promoter .trafic de informaţii.finanţare a deficitului bugetar ~ tariff reductions .) company s.comert în compensaţie compensatory adj. societate.) ~ union .fondator al unei societăţi ~ reserves .

examen prin concurs (pentru ocuparea unui post vacant) ~ market . concurenţă ~ policy . a fi în concurenţă competence s. sunt gata de folosinţă imediată) .i. a-şi da consimţământul la composite adj. (with) a se conforma (cerinţelor.complet asamblat (despre utilaje care.piaţâ concurenţială ~ need .stabilire a preţurilor prin concurenţă ~ situation . compozit. concurential ~ advantage .registm de reclamaţii ~ section .ofertâ concurenţială (situaţie în care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate.invaliditate totală ~ markets . situatie materialâ bună competition s. calificare 2. reclamaţie ~ book . în întregime ~ built up . combinaţie. competitiv. pl. total v.i.cerere concurenţială (situaţie în care două sau mai multe produse concurează pentru satisfacerea cererii pieţei) ~ supply . a concura.examination . acord. amestec.inspectare/verificare a respectării legislaţiei în vigoare comply v.a face faţâ concurenţei competitive adj.analizâ a concurenţei (de cătrefirmele rivale) complaint s.) pieţe complete (portofolii care cuprind orice tip doril de căştigurî) completely adv. pricepere. la vdm.(fin.strategie de luptâ împotriva concurenţei . competenţă. date compuse (care grupează . a consimţi să/la. competitivitate ~ knocked down .are. regulilor etc.politicâ concurenţialâ (impusâ de guvern pentru a combate monopolurile) competitor s. compus. iar producătorii a două sau mai multe mârfuri concurează pentru utilizarea lor) competitiveness s. conformitate.avantaj competitiv (ideea conform căreia punctele forte şi slabe ale unei societăţi se pot determina numai prin comparaţie cu concurenţa) ~ balance .licitaţie competitivă ~ demand .70 compete v. mixt.nevoie de bunuri competitive ~ pricing .situaţie concurenţială .strategy . 1. complet. aprobare ~ examination . combinat s.cerere complementara (cerere de două produse care se folosesc împreună) to face ~ . concurent ~ analysis . complementar ~ demand . (dr.echilibrul concurenţial (într-un sector industrial) ~ bidding . ~ breakdown . a termina . consimţământ.concurs.) competenţă 3.scoatere completă/ definitivă din funcţiune ~ disability . a încheia.î.).ofertă complementară (ofertă de două sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiaşi proces de produc-ţie) complete adj.supply . complet.complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s.serviciu de reclamaţii complementary adj.

v.) primă compusă ~ entry .cont de concentrare (cont de depozit în care se virează periodic sume de bani) ~ bank .caric/încărcătură mixt(ă) ~ demand . disimulare (a activelor de catre un falit.ofertă cuprinzătoare/ amănunţită ~ policy . fortat. a retrage (o acuzaţie în schimbul unei compensaţii materiale) 3.segmentare concentrată. a ajunge la un compromis (cu creditorii). constrângere compulsory adj.i.) tranzactii asistate de calculator computerize v. cuprinzător ~ offer . a compune.vânzare/executare silită (la licitaţie) ~ winding-up .(bur.cerere combinată/ alternativă (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ supply . a adevărului de câtre un asigurat etc. compoziţie.ofertă combinată (ofertă a unui produs care provine din două sau mai multe surse ori metode de fabricaţie.concentrare a industriei (concentrarea unor sectoare industriale în anumite zone în funcţie de .t.aided/.bancă de concentrare (a fondurilor din alte bâncî) ~ of industry . sumă achitată (în baza unei asemenea înţelegeri) compound adj.dobândă compusă ~ tariff .(cont.) articol recapitulativ ~ interest .lichidare judiciară compute v.licenţă obligatorie (asupra unui brevet de invenţie) composition s. a evalua.aided/assisted trading . marketing al nişelor de piaţă (identificarea şi exploatarea unui segment îngust de piaţâ) concentration s. fiind înlocuitori apropiaţi unul pentru celălalt) ~ train . silit. controller compulsion s.tarif compus/mixt (combinaţie între taxa ad valorem şi o taxă vamală specificâ) comprehensive adj. ofertă de două sau mai multe produse care satisfac acelaşi tip de cerere. concentrat . concordat (acord între un debitor şi creditorii sâi privitor la lichidarea datoriilor prin plata unei sume mai mici decât întreaga datorie angajată).t. a estima computer s. compus v. a combina. a calcula.tren mixt (de călători şi marfă) comptroller v. 1. computer .poliţă de asigurare generală ~ sale . impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence .l. compus.i. calculator. a încheia un concordat ~ bonus . (dr. a computeriza concealment s.) concentrated adj. stmctură alcâtuire 2.COM-CON 71 informaţii din mai multe sectoare.assisted manufacture fabricare asistată de calculator ~ . ascundere. a achita partial (o datorie) v. concentrare (proces prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de câteva firme mari) ~ account .î.) convenţie. domeniî) ~ cargo . a alcătui 2.(asig.segmentation ... mixt s. obligatoriu.

a semna (un contract) 3. sfârşti 2. a conchide.obligaţiune condiţională/dublă ~ endorsement . încheiere (a unei afaceri). a sfârşi 2. a deduce conclusion s.72________________________ sursele de materii prime.conditii di adeziune ~ s of sale . stipulatie (a unei convenţii) v. director. terminare. 1.consiliu de arbitraj conciliator 5'. 1. conferinţă.i.condiţii convenite ~ s of contract . ghid.starea conţinutului necunoscută (despre o marfâ ambalată) ~ subsequent . conducere. interes. societate concession s.) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s. 1. a conduce.(dr.funcţionar de încredere . 1. a dirija.navluri de linie ~ ship/vessel .) acceptai^ conditionalâ (a unei oferte de cătri cumpărător dacâ primeşte unelt facilităţi) '• ~ of the market . situaţie 3. a prevedea.a pune condiţii. administrato) 2. concesie 2. stare. arbitru. condiţie 2. a condiţiona 2. legătură.î.(com.cărăuş asociat (la un cartd maritim) ~ rates . conductor 3. 1.(dr.clauza confidenţialitâţi (într-un contract de angajare) .t.andosare condiţio nală ~ sale . prevedere. dirijare. cartel maritim ~ call .report . întreprindere.(dr. confidenţial ~ clerk . însoţitor conference s.vânzare condiţională conduct s. decizie fmală condition s. a stipula o condiţie ~ of cargo . concem. conciliere. taxator. concesionar concessionary adj. poziţie socială 4.conferinţă telefonică ~ carrier .situaţie pe piaţă. participare (într-o afacere) 3. confidenţialitate ~ clause . s. 1. arbitraj ~ board .stare a caricului/ încărcăturii .rată de concentrare (care arată procentul în care un sector industrial este dominat de câteva mari societăţi sau mâsura concurenţei pe pieţele bancare) concept s.of contents unknown . conjunctură ~ precedent . idee ~ testing . a încheia (o afacere).navâ de cartel maritim ~ terms .) ~ ratio . l administra ~ money . concluzie. profilul pieţelor etc.condiţii de vânzare (îi contractele de vânzare de mărfuri) conditional adj. 1.) condiţie suspensivă ~ bond . conditional ^ ~ acceptance . mediator conclude v. congres convenţie 2. a stipula v. a termina.) testare a conceptului concern s.t. clauză. relaţie 2.condiţii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj. concesiune concessionaire s.raport confidenţial confidentiality x. concesionar conciliation s. concept. semnare (a unui contract) 3.(com..) condiţi^ rezolutorie ~ s agreed upon . 1. administrare v.condiţii contractuale ~ s of membership .

consecutiv.) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit . lot/încărcătură expediat(ă). custode. compensaţie 4. nerespectarea obligaţiilor contractuale) ~ loss policy .t. moderat .fuziune-conglomerat (între societăţi din industrii diferite) congress s. incompatibilitate v. a depune (o sumă) consignee s. a fi incompatibil . a expedia (mărfuri). 1. confirmat.t. motiv 3.conflict de interese ~ of laws .contabilitate pmdentă ~ estimate .) cont de consignaţie ~ invoice .evaluare pmdentă ~ investment . a preda.CON 73 confirm v. a adeveri 2. a atesta. considerent. adeverit 2. care decurge/ rezultă ~ damages . consideraţie. remuneraţie.contract consensual ~ obligation .antrepozit de consignaţie . 1.(cont. congres conjoint adj. 1. atestat. stimă 2. combinat ~ analysis . contradictie între legi congeneric adj. 1. prudent. tutore consideration s. asociat. a confirma.t. a sechestra conflict s. a încredinţa.pe riscul destinatarului consigner v. consignatar. conştiinţă ~ money .) contraprestaţie ~ for sale .acreditiv confirmat confiscate v.investiţ-ie cu risc scăzut conservator s. a valida confîrmed adj. consensual ~ 's risk .analiză asociată (tehnicâ de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor produse) conscience s. 1. conservator 2. lichidator (numit de instanţă pentru a închide ofirmăfalită) 3. scrisoare de trăsură ~ warehouse . nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s. consignor consignment s. a trimite (mârfuri) m consignaţie 2. a ratifica. studiere.bani de conştiinţă (sumă trimisă anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniţial s-a eschivat) consecutive adj. (dr. contradiţie. primitor (al mărfii) ~ voyage charter party . a confisca. a fi în conflict/ contradictie.conflict de legi.preţ de vânzare consign v. 1. partidă de mărfuri 2. conglomerat ~ amalgamation/merger .fraht. ratificat.fuziune congeneră (între firme din aceeaşi industrie în care partenerii de fuziune nu sunt nici clienţii.poliţă de asigurare indirectă a pierderii. validat ~ irrevocable credit .daune indirecte (oferite drept compensaţie pentru. a remite.i. congener ~ merger . a consemna 3. conflict. 1. destinatar. poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ de un accident major) conservative adj.contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj.factură de consignaţie ~ note . expediere (de marfa) în consignaţie ~ account .accounting . plată. succesiv ~ days . paznic 2.(com.zile consecutive/curgătoare finclusiv duminicile şi sărbătorile legale) ~ contract . considerare.of interests .obligaţie consensualâ consequential adj.

(dr.t.cost constant/fix . consul contabile) 2.financial statpments . consular întrunirea. abordare în cutumiar grup (a unei societăţi~ law . în aceeaşi persoanâ. pl.construcţii navale societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy . consolidare.bilanţ consolidat ~ possession .capital constant . 1. consortiu . a consolida. stabil ~ capital . fuziune.bancă de consortiu ~ passenger . taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj.total loss .industria construcţiilor consolidate v.consulat ~ bank .consulat general dorinţa confirmării unei poziţii sociale 74 ________________________ superioare) constant adj.cost . 1. vădit consulat) ~ consumption .declaraţie consularâ consols s.(asig.(cont. a aborda în grup (o ~ of ships . consolidare (a datoriei ~ general .factură consularâ consortium s.consum ostentativ ~ visa . a consolida (datoconstrucţie ria publică) ~ site .consul general publice) 3. consolidat ~ time .) situaţii ~ trust .~ prices .amenajare de şantied unifica (societăţi).agent consular calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification .invoice . interpretare (a unei legi) mărfii) ~ industry . 1. prezumat.viză consulară consulate adj.taxe consulare lidată . estimat ~ balance sheet . a ~ agent .titluri de rentă constructive adj. mar.preţuri stabile construction s.jurisdiction .legalizare consulară proprietar) ~ declaration . întocmit prin legal unificarea bilanţurilor tuturor filialelor .) posesie cu titk 1 (bilanţzil unui grup. titluri de rentă conso~ fees .(dr.drept consuetudinar/cutumiar -mamă cu filialele ei în scopuri consuls. consignator.) consolidare (stingere consulage s.termen de execuţie (a une^ -accounts .poliţă de asigurare a navei î scopuri contabile) 2. construire. consulat (nemotivat de necesităţi.acord de consorţiu ~ office .jurisdicţie consulară ~ agreement .şantier de construcţie consolidated adj. ostentativ. (dr. expeditor (al ţie. slimulat de ~ general . a ~ management .) pierdert componente) totală prezumată/interpretată ' . construo| consignor s. constructiv 2 consolidată dedus. constant.annuities/stock . clădire 2. 1.conturi consolidate lucrâri de construcţie) . unor societăţi). unificare (a consuetudinary adj. consuetudinar.pasager repatriat (prif conspicuous adj.) tutelă prezumatS financiare consolidate implicită consolidation ^.

CON

75

consultant s. consultant; specialist, expert; consilier consultative adj. consultativ ~ vote - vot consultativ consulting adj. consultant - engineer - inginer consultant consumable adj., s. consumabil consume v.t. a consuma consumer s. consumator - acceptance - acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour - comportament al consumatorului ~ credit - credit de consum (acordat pentru cumpărarea de bunuri' de consum şi servicii) ~ demand - cerere a consumatorilor ~ durables - bunuri de folosinţă îndelungată ~ finance company - societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice - goods - bunuri de consum ~ loyalty - loialitate a consumatorului ffaţâ de o marca) ~ non-durables - produse de folosinţă imediată - preference - preferinţă a consumatorilor ~ price index - indice de preţ al consumatorului (wdicele preţurilor cu afnănuntul) ~ profile - profil al consumatorilor ~ protection - protecţie a consumatorilor ~ research - cercetare a preferinţelor consumatorilor ~ resistance - rezistenţă/pasivitate a consumatorilor

~ strike - grevă a consumatorilor, boicotare (a unui produs) de către consumatori ~ 's sovereignty - suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor într-o economie îiberă în funcţie de preferinţele consumatorilor) ~ 's surplus - surplus al consumatorului/cumpărătorului (diferenţa dintre preţuî pe care cumpărătorul intenţioneazâ sâ-l ofere pentru un anumit produs şi preţul pe care îl plăteşte în realitate) consumerism s. consumerism consumption s. consum ~ curve - curba consumului ~ function - functia consumului ~ goods - bunuri de consum ~ habits - obiceiuri ale consumatorilor/în materie de consum ~ rate - normă de consum ~ tax - impozit pe consum - unit - unitate de consum container s. container ~ capacity - capacitate în continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel - cargou-container, navă portcontainere ~ cell - celulă de container (pe navele portcontainere) - dimensions - dimensiuni (standard) de container ~ storage - depozitare în containere containerizable adj. containerizabil ~ cargo - caric/încărcătură containerizabil(ă) containerization s. containerizare containerize v.t. a containeriza, a introduce (mârfuri) în containere

~ interest - (dr.) drept de proprietd condiţionat contamination s. (asig. mar.) conta~ liabilities - (cont.) pasiv condiţiofl minare (a caricului, în special cu apă eventual I de mare) continuation s. 1. continuari contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango bursa de valori, amânarea achitării ~ account - (bur.) report i unei datorii, prin plaîa unei dobânz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri 1 pânâ la urmâtoarea lichidare; la bursa continuării de mărfuri, diferenţa dintre preţul spot ~ day - zi de contango şi preţul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun( ~ day - zi de contango 2. (dr.) a amâna 3. (bur.) a reporta contemptuous adj. dispreţuitor continuous adj. continuu, permanent ~ damages - daune neînsemnate/nule ~ audit - audit permanent (decise de instanţâ) ~ customary dispatch - (moa contention s. 1. disputâ, litigiu 2. celeritate uzuală fârâ întrempere concurenţă, rivalitate ~ employment - angajare contint contentious adj. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt continental adj. continental la o firma, folositâ pentru calculan - cover - acoperire continentală unor beneficii) (asigurare auto britanică oferitâ per~ (flow) production - producţie m fli soanelor care se deplasează pe continuu continentul european) ~ improvement - (man.) îmbunătăţii ~ port - port continental continuă ~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent posibilitate; caz neprevăzut, accident 2. ~ markets - pieţe continue (pie^ cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i ~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un de prevedere zile de tranzacţionare) contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr neprevăzut, accidental; condiţionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten annuity - anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare, asigurare de viaţă, a cărei plată este contraband s. contrabandă; mărfuri ( condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.de contrabandă ~ control - control vamal împotrr -assets - active eventuale contrabandei; combatere a contraba ~ beneficiary - beneficiar condiţionat dei {beneficiar ale cărui interese sunt - goods - mărfuri de contrabandă ~ of condiţionate de producerea unui eveniment) war - contrabandă de război ~ expenses - cheltuieli neprevăzute
76_________________________

CON

77

~ trade - comert de contrabandă contrabandist s. contrabandist contract s. contract v.t. 1. aîncheia (un contract) 2. a contracta (o obligaţie, un împrumut etc.); a face (datorii) 3. a reduce, a restrânge (cheltuieli) v.i. a încheia un contract - bond - scrisoare de garanţie bancară de bună executare a contractului - by deed/under seal - contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cărăuş, transportator ~ date - datâ contractuală ~ department - raion cu vânzare angro
(la un mare ma.gaz.in)

~ for a work - antreprizâ ~ freight - (mar.) navlu contractual ~ horizon - durată de execuţie/derulare a unui contract ~ labour - mână de lucru angajată pe termen lung ~ law - drept contractual ~ lien - dreptul contractual de retenţie ~ note - (bur.) borderou (de cumpărare sau vânzare de acţiuni) ~ of agency - contract de agenţie/comision ~ penalty - penalizare contractuală ~ price - preţ contractual ~ service - serviciu contractual ~ speed - viteză contractuală ~ supplies - livrări contractuale - value - valoare contractuală ~ work lucrare în antrepriză contraction s. 1. contractare, încheiere pe bază de contract 2. contractare (a unei obligaţii, a unui împrumut etc.) 3. reducere, restrângere (a cheltuielilor)

contractor s. contractant, parte contractantă; antreprenor; fumizor contractual adj. contractual ~ obligations - obligaţii contractuale ~ rent - chirie contractuală contrarian s. (SUA) contrarian (persoană care urmează o strategie contrară unor opţiuni logice) contravener s. contravenient contravention s. contravenţie contribution s. 1. contribuţie 2. impozit, taxă ~ margin - (fîn.) maijă de contribuţie (contribuţia la costurile fixe sau venitul rămas după plata costuriîorfixe) ~ to general average - (asig. mar.) contribuţie la avaria comună contributOK. 1. contribuabil 2. colaborator (la o revistâ, un ziar) contributory adj. contributiv, contributoriu; cotizant s. acţionar; acţionar care contribuie la plata datoriilor (în
caz de lichidare a societăţii)

~ insurance - asigurări sociale din fonduri salariale ~ mortgage - ipotecă contributivă/colectivă (ipotecâ datâ unui singur creditor, alcătuită prin contribuţiile mai multor persoane) ~ negligence - (dr.) neglijenţă culpabilă ~ pension scheme - plan de pensii contributiv control s. 1. control (financiar, vamal etc.) 2. reglementare 3. control (exercitat de acţionarul sau grupul de acţionari care deţine mai mult de 50% din acţiunile unei societâţi) v.t. 1. a controla, a verifica 2. a reglementa 3. a dirija (moneda, piaţa etc.)

78

CON-Cfl

~ account - (cont.) cont de control/rectific are ~ stamp - marcă de control ~ snrvey - expertiză contradictorie controller s'. controlor; revizor; inspector conurbation s. conurbaţie convene v.t. a aduna, a reuni; a convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a se întruni convenience s. înlesnire, utilitate, comoditate ~ goods - alimente pentru consum rapid, fast foods (alimente special ambalate şi preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store - magazin de cartier (care se adresează clientelei dintr-o anumită zonă şi are program prelungit) conversion s. 1. (fin.) conversie, conversiune (schimbarea condiţiilor unui împrumut; emiterea de noi titluri pentru a înlocui alte titluri) 1. (dr.) apropriere, uzurpare ~ cost - cost de producţie (manoperă şi cheltuieli indirecte) ~ loan - împrumut de conversiune ~ price - preţ de conversie (preţul efectiv plătit pentru acţiunile comune atunci când sunt obţinute prin
conversia acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor convertibile)

preferenţiale sau a unei obligaţi^
convertibile)

~ table - tabel de transformări {pevA unităţi de mâsurâ aparţinând un sisteme diferite) convert v.î. 1. a transforma 2. (fin.} converti, a schimba 3. (dr.) & apropria, a uzurpa convertibility s. (fin.) convertibilitate convertible adj. convertibil ~ bond - obligaţiune convertih
(care, la scadenţă, poate fi schimba cu alte titluri în loc să fie plătită)

~ currency - monedă convertibilă ~ loan stock/securities - titluri i valoare convertibile (obligaţiuni & acţiuni preferenţiale care pot
schimbate, la opţiunea titularului,

acţiuni comune ale societâţii emitentt convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.) transmite (o proprietate) conveyance x. 1. transport; transporta 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d transfer (al unei proprietăţi)', act transfer conveyancer s. avocat (care pregâte^
actele în vederea unui transfer proprietate) conveyer v.conveyor

conveyor s. conveier, bandă transp<
toare

~ privilege - (asig.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ, asigurat în grup, sâ încheie o asigurare individuală când asigurarea colectivâ expiră) ~ rate/ratio - rată/raport de conversie (numărul de acţiuni comune care poate fi obţinut prin conversia unei acţiuni

coomb s. coomb (unitate de cap citate) cooperate v.t. a coopera, a colabora cooperation s. 1. cooperare, colabon 2. cooperatie cooperative adj. 1. comun, de. colaborare 2. cooperatist s. cooperatii ~ advertising - publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile în acest sector)

COO-COR

'9

- bank - cooperativă de credit - farm - cooperativă agricolă de pro-ducţie - marketing - marketing comun (al unui grup de producâtori care colaborează pentru lansarea mărfurilor lorpepiaţă)

core î. interior, miez, inimă ~ activity/business - activitate principală/de bază ~ competence - (man.) competenţă de bază (a unei societăţi) ~ equity - capital propriu esenţial (al
unei societăţî)

~ shop/store - cooperativă de consum ~ society - societate cooperatistă, cooperativă ~ system - sistem cooperatist, cooperaţie coownership s. coproprietate ~ of industry - acordare de actiuni angajatilor (la societatea în care
lucrează)

~ workers - (man.) muncitori esenţiali
(cu sarcini deosebite) şi responsabilitâţi

copartner s. coasociat, copartener copartnership s. asociaţie ~ of industry - acordare de acţiuni angajaţilor (la societatea în care
lucrează)

corkage ^. taxă pentru băuturile înfundate (servite în restaurant) corn s. 1. cereale, grâne 2. (SUA) porumb ~ and dry measure - măsură de capacitate pentm cereale şi mărfuri pulverulente ~ chandler - comerciant de cereale (cu amănuntul) ~ dealer - cerealist, comerciant de
cereale (cu ridicata)

copper s. 1. cupm, aramă; monedâ de aramă 2. pl. acţiuni ale unei societăţi de exploatare a cuprului ~ - bottomed - sigur, solid, cu acoperire (din punct de vedere
financiar)

copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia ~ paper - hârtie indigo/carbon copybook s. registru sau dosar conţinând copii de acte/documente copyright s. drept de autor (pentru operele literare, muzicale, artistice) adj. protejat de drepturile de autor, cu dreptul de publicatie rezervat v.t. a-şi rezerva drepturile de autor pentru (o carte, un disc etc.) ~ reserved - toate drepturile rezervate copywriter s. redactor (de reclame, anunţuri)

~ exchange - bursă de cereale ~ market - piaţă de cereale ~ trade - comerţ cu cereale corner 5'. acaparare (de mărfuri, acţiuni pentru a exercita controlul asupra preţurilor); monopol, monopolizare v.t. a acapara, a monopoliza (mărfuri, acţiuni) v.i. a forma un monopol corporate adj. 1. corporativ; constituit, formând o corporaţie 2. corporatist ~ body - organ constituit, persoană juridică ~ campaign - campanie organizaţională (campanie publicitară menită sâ
cultive imaginea unei companii în ansamblu)

~ culture - (man.) cultură/sistem de valori a(l) corporaţiei, cultură organizaţională

so_________________
~ customer - persoană juridică (client al unei băncî) ~ identity - (man.) identitatea corporaţiei ~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ income tax - (SUA) impozit pe profitul societăţii ~ logo - logo(gramă) de corporaţie ~ name nume social ~ planning - planificare corporativă ~ raider - (bur.) persoană fizică sau juridică ce încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpărarea masivă şi bruscă de acţiuni) -risk - risc corporativ (la alocarea capitalului, acesta reflectă efectele unui proiect asupra riscului firmei, măsurat ca efect asupra variabilitâţii profitului finnei) ~ seal - ştapila firmei; sigla firmei ~ sector - sector corporativ/al corpo-ratiilor (în economie) ~ state - stat corporatist ~ strategy - strategie corporativă/a corporaţiei ~ town - muncipalitate ~ trustee - instituţie mandatată corporation s. 1. corporaţie, persoană juridică 2. (SUA) corporaţie (persoanâ juridică care funcţionează separat şi distinct de proprietarii şi managerii săi, avănd astfel avantajul unei existenţe nelimitate, transferabilitatea simplă a părţilor sociale şi răspundere limitatâ) 3. municipalitate ~ aggregate (dr.) corporaţie colectivâ (cu mai mulţi membri) ~ sole - (dr.) corporaţie exclusivă (titular, cu personaîitate juridică, al uneia dintre anumite funcţii publice)

____________________COR-4

~ stock - obligaţiuni municipale - tax - impozit pe societate corporatism s. corporatism corporator s. membru (fondator^ unei corporaţh corporeal adj. corporal ~ property - bunuri corporale correspondence s. 1. corespondq poştă 2. organizaţie-corespoiMJ
(instituţie financiară care prestf servicii pentru altă organia financiară)

~ banking - sistem bancar cu activi corespondentă ~ clerk - funcţionar/secretar respoi bil cu corespondenţa ~ course - curs prin corespondenţă ~ department - serviciu de coresţ denţă correspondent s. 1. corespom (bancă ce acţionează ca agent penti
altă bancă care nu are sucursale^

corespondent, reporter ~ bank — bancă - corespondent corruption s. corupţie cost s. 1. cost; preţ de cost 2. cheltuieli de judecată; cheltuieli v. evalua, a fixa preţul v.i. a costa, a fa ~ accounting - contabilitatea costui ~ allocation - alocare a costui individuale (din costul total) ~ and freight - (mar.) cost şi navlu ~ - benefit analysis - analiză c -beneficiu ~ centre - centm de cost (um căreia i se pot aloca nişte cos specifice) ~ efficiency - randament/reducere preţului de cost - estimate - deviz estimativ

cos-cou
~, insurance, freight - cost, asigurare, navlu ~, insurance, freight and commission - cost, asigurare, navlu şi comision ~, insurance, freight and exchange cost, asigurare, navlu şi diferenţă de curs de schimb ~, insurance, freight, commission and interest - cost, asigurare, navlu, comision şi dobândă ~ leader - lider de cost (firmă care
deţinefaţâ de concurenţii ei un avantaj important în ceea cepriveşte costul)

81

~ of capital - cost al capitalului (media
costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companiî)

~ of credit - cost al creditului
(dobândd)

~ of debt - cost al datoriilor (rata
dobânzii noilor datorii emise)

~ of downtime - cost al timpului de întrempere a producţiei ~ of labour - cost al forţei de muncă ~ of living - cost al vieţii ~ - of-living bonus - spor (salarial) pentm corelarea veniturilor cu evoluţia indicelui costului vietii ~ - of-living index - indice al costului vieţii ~ of new common equity - cost al noilor acţiuni comune (rata rentabilităţu lafondurile obţinuteprin vânzarea de noi acţiuni comune) ~ of retained earnings - cost al profitului nerepartizat/acumulat (rata rentabilitâţii solicitate de acţionari pentru capitalurile proprii obţinute de firmă prin reţinerea şi reinvestirea
profitului)

~ per thousand - cost la mie (metodă de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori, ascultâtori etc.) ~ - plus method - metoda adăugării unei cote marginale fixe la preţul de cost ~ price - preţ de cost ~ (- push) inflation - inflatie provocată de creşterea preţurilor de cost ~ standards - nivel de cheltuieli prevăzute ~ structure - structură a costului ~ unit unitate de cost coster v. costermonger costermonger s. negustor ambulant (de fructe, legume, peşte etc.) costing s. calcul/stabilire a(l) preţului de cost costliness s. scumpete, preţuri ridicate cottage s. casă ţârănească ~ industry industrie artizanală cotton s. bumbac ~ bale - bal/balot de bumbac ~ futures contracte futures cu bumbac ~ market - piaţa bumbacului ~ mill fllatură de bumbac coulisse s. grup de brokeri neoficiali council s. consiliu ~ board - şedinţă de consiliu ~ estate cartier de locuinţe aflat în administrarea autorităţilor locale ~ tax - iaapozit local councillor s. 1. membru al unui consiliu 2. consilier counsellor s. 1. consilier 2. avocat ~ - at-law - avocat

j82________________________

cou-cq
coupon s. 1. cupon (ataşat unui titlu valoare la purtător) 2. bon, tichet fi cartelă) \ ~ bond obligaţmne cu cupoane f< dobândă) ^ ~ rate - rata cuponului (rd specificatâ a dobânzii unei obîigaţiun ~ sheet foaie de cupoane ; ~ stripping - desfiinţare a cuponul (transformarea unei obîigaţiu obişnuite într-una cu cupon zero) courier s. curier court s. curte, tribunal - of appeals - curte de apel ~ of arbitration - curte/tribunal ( arbitraj - of competent jurisdiction - tribun competent ~ ofjustice/law - tribunal - of original jurisdiction - tribunal i prima instanţă courtage s. curtaj, brokeraj covenant s. acord, contract; clauză unui contract v.t. a conveni (pf contract), a prevedea, a stipula covenanter s. parte contractantă cover s. 1. (fond de) acoperire/garanţ (pentru un împrumut, o tranzacţie eh 2. asigurare, acoperire (a unui risc) suplinire (a unui muncitor absent) \ 1. (bur., fin.) a acoperi, a garanta 2. asigura, a acoperi (un risc) 3. a relata comenta (ştiri, evenimente; desp ziarişti) ~ charge - cost suplimentar (penl tacâm la restaurant) - funds - fonduri de garanţie/acoperi ~ note - certificat provizoriu asigurare (cu valabilitate până emiterea poliţei de asigurare)

counter s. 1. tejghea; ghişeu 2. contor (^e apă, electricitate etc.) adj. contrar, opus ~ advice - contraaviz ~ check - (SUA) cec/formular de retragere (de numerar din cont) counterbid s. contraofertă (la licitaţie) counterclaim (dr.) s. cerere reconvenţională v.i. a formula o cerere reconvenţională counterfeit adj. contrafâcut, fals s. contrafacere, falsificare; fals v.t. a contraface, a falsifica counterfeiter s. falsificator counterfoil s. cotor (de chitanţe, cecuri, bilete); contramarcă, talon, matcă counterman s. tejghetar; barman countermand s. contramandare v.t. a contramanda, a anula (o comandă, un
ordin etc.)

counteroffer s. contraofertâ counterpart s. copie, duplicat countersign s. contrasemnătură v.t. a contrasemna countersignature s. contrasemnăturâ countertrade s. (com.) contrapartidă countervail v.t. a compensa, a contracara country s. 1. ţarâ, stat 2. regiune, zonâ; provincie ~ limit - (fin.) limitâ de ţară (limita
riscului de tara)

~ of destination - ţară de destinaţie (a
mărfii)

~ of origin - ţarâ de origine (ă mârfii) ~ rating - rating de ţară ~ risk - (fin.) risc de ţară

COV-CRE

83

coverage s. 1. (bur„ fin.) acoperire, garanţie 2. asigurare, acoperire (a unui risc) 3. public, acoperire (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un mesaj publicitar în timpul unei cwnpanii) 4. reportaje, comentarii (despre un eveniment) covered adj. acoperit, asigurat ~ bear - (bur.) speculant ă la baisse cu acoperire (care deţine suficiente acţiuni pentru a-şi îndeplini obligaţiile, nefiind obligat sa cumpere pe o piaţâ în creştere) ~ interest arbitrage - (fin.) arbitraj cu dobândă acoperitâ ~ option - (bur.) opţiune acoperită (contract de opţiune garantat cu acţiunile unui titlu de valoare suport) coverage s. 1. acoperire, asigurare; riscuri acoperite/asigurate 2. public (al unei staţii