P. 1
Dictionar Economic en-ro Ro-En

Dictionar Economic en-ro Ro-En

|Views: 53|Likes:
Published by mmirranda
Dictionary for economists - romanian english, english romanian
Dictionary for economists - romanian english, english romanian

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: mmirranda on May 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2014

pdf

text

original

A

abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) desertion/renunciation of rights 2. (a/ navei, al încărcăturiî) (mar.) abandonment 3. (retragerea dintr-o operaţiune cu primâ contra cedării unei prime) {bur.) abandon ~ pe mare rea - abandon in heavy sea abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to relinquish, to waive 2. (nava, încarcătura etc.) to abandon, to leave abandonare s.f. 1. (de drepturi, pretenţii) relinquishment 2. abandonment, abandoning ~ a navei - (de întregul echipqf, când nava nu mai poate fi salvaîa) abandonment of ship ~ a postului - dereliction ofduty ~ a produsului - (a prodncerii şi a comercializăru acestuia) product abandonment/elimination ~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction abandonat adj. {asig. mar.) abandoned, derelict ~ temporar - temporarily abandoned abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to work abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, workings 2. (acţiune') mining. cutting, hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al vitelor) slaughter abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 aside/away, to divert, to deviate: to sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} (dr.) to iniriiige, to vioîaie, to transgress abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting, deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation, transgression; trespass(ing) 3. {de la regulă) exception ~ de la datorie - breach ofduty ~ din drum - (niar.) deviation ~ disciplinară - misbehaviour, infraction ofdiscipline ~ medie - mean deviation ~ standard (concept statistic care indicâ gradul de deviere a unei serii de datefaţă de un etalon central) standard deviation abator s.n. slaughterhouse, abattoir abona v.r. (la} to subscribe ('to), to become a subscriber (to) abonament s.n. 1. (la ziar) subscription 2. (ca pref} subscription price/rate; (la restaurant} reduced price for regular customers 3. (la teatru, tramvai etc.) season ticket; (îa tren, aiitobnz} (SUA) commutation ticket; (îa restaitrant) luncheon voucher, book of luncheon vouchers, {SUA} (rednced--pnce) meal ticket a face un ~ (la) - to subscribe (to), to become a subscnber (to) abonat s.m. {la ziar, televiziune etc.) subscriber; (la îren, tramvai etc.) seasonticket holder, regular traveller; (la eiectricitaf.e, apă etc.) consumer; (telefonic) telephone user: {'ia resiauranf) runcheoii-voucher iioider, (SUA) meal-ticket lioldei aiiorda v.i. {u ucosta) (mar.) to moor, to land, to put ashore v.t. 1. (a se ciocni

12

ABO-ACA

de) (mar.) to collide with, to run foul of, to come into collision with 2. (o problemă, un subiect) to tackle, to deal with 3. (in grup o societate-mamâ cu filialele ei în scopuri contabile) to consolidate abordaj s.n. (mar.) collision abordare s.f. (in grup a unei societâţi--mamă cu filialele ei în scopuri con-tabile) consolidation ~ planificată - (pentru elaborarea situaţiei fluxului de numerar) (cont.) schedule approach abrevia v.t. to abbreviate, to abridge, to shorten abreviere s.f. abbreviation abroga v.t. to abrogate, to annul, to repeal, to abolish abrogare s.f. abrogation, annulment, rescission, abolishment absent adj. (de Id) absent, missing (from), not present (at) s.m. absentee ~ involuntar - (de la locul de muncâ) involuntary absentee absenta v.i. to be absent/missing absenteism^.n. absenteeism absenteist s.m. 1. absentee 2. (proprie-tar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arenda) absentee landlord, remittance man absenţă s.f. absence; nonattendance ~ de la domiciliu nonresidence ~ de la serviciu - (repetatâ şi nemo-tivată) absenteeism ~ franţuzească -(fară învoire) French leave ~ nemotivată - absence without leave absolvent.î.w. graduate absolvi v.t. 1. (un institut superior) to graduate (from) 2. (dr.) to acquit, to fmd / to pronounce not guilty

absorbţie s.f. (preluarea unei societâţi de către o alta mai mare) absorption, combination abstinenţă s.f. 1. (periodica) abstinence; (de durată) abstemiousness 2. (eliminarea unor consumuri individuale curente şi alocarea unei pârţi mai mari de venit pentru sporirea capitalului cu scopul de a mări producţia de bunuri economice viitoare} abstention abundenţă s.f. abundance, plenty; (bogăţie) richness, wealth, overflow abuz s.f. 1. (exces) abuse, excess, intemperance 2. (inşelăciune) abuse, deceit, fraud 3. (încălcare) encroachment, transgression; (ilegalitate) illegal action ~ de autoritate - abuse of authority ~ de drept - abuse of distress, misuse oflaw ~ de funcţie - abuse of office ~ de încredere - abuse of confidence/ tmst, breach of tmst ~ de putere - abuse of discretion, use ofundue authority, misfeasance a face ~ de - to make too free a use of, to indulge too freely in a face ~ de putere - to override one's commission acalmie s.f. (pe piaţa bursierâ) lull acapara v.t. (o marfă cu scopul de a controla furnizarea ei) to buy up; (mârfuri, acţiuni) to comer; (mărfuri în scop speculativ) to forestall; {a monopoliza) to monopolize, to engross acaparare s.f. buying up; comering, forestalling; coemption acaparator adj. forestalling; monopo-lizing; acquisitive s.m. forestaller,

ACA-ACC

13

buyer-up, speculative buyer, monopolizer; {de alimente) food hoarder acaret s.n. 1. (dependinţă) annex, outbuilding 2. pl. household implements; agricultural/farming implements 3.pl. (afr-.)chattel accelera v. t. (dezvoltared) to forward accelerator s.m. (principiu care evidenţiazâ o relaţie directă între volumul investiţiilor nete şi modificarea venitului national) accelerator accept s.n. 1. (cambie acceptată/ andosată de o bancă) acceptance, accepted bill 2. (acord de acceptare a unei cambii, încheiat între importator sau exportator şi bancă) acceptance credit ~ bancar - bank/banker's acceptance ~ curat/fâră rezerve/menţiuni - clean acceptance ~ de garanţie colateralâ - (pentru un împrumuf) collateral acceptance accepta v.t. 1. to accept; (o oferta) to accept, to agree to, to close with 2. (p cambie, un bilet la ordin la scadenţă sau înaintea scadenţeî) to take up acceptabil adj. acceptable; (despre preţurî) reasonable, fair acceptant.s'.w. acceptor ~ pentru onoare - (al unei cambii) acceptor for honour ~ sub protest - {al unei cambiî)
acceptor supra protest

acceptare s.f. acceptance ~ a mârcii - (de către consumatori) brand acceptance ~ a succesiunii — acceptance of an
estate

~ a titlurilor - {dobândirea de titluri la termen) accept delivery ~ bancară - bank//banker's acceptance

~ condiţională - (a unei oferte de câtre cumpărător dacâ primeşte unele facilitâţi) conditional acceptance ~ contra documente - acceptance against documents ~ de complezenţâ - accomodation acceptance ~ de consumatori - (a unui produs) consumer acceptance ~ în alb - acceptance in blank, blank acceptance ~ în caz de necesitate - acceptance m case ofneed ~ necondiţionată/fără rezerve unconditional/general acceptance ~ parţială - partial acceptance ~ pentru cotare - (a acţiunilor unei societăţi la bursa) admission to quotation ~ pentru onoare - (a unei cambii neacceptate/neplătite) acceptance for honour ~ specialâ/cu rezerve - special/ qualified acceptance ~ sub protest - acceptance supra protest acces s.n. access ~ legal - (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) (dr.) legal access ~ liber - free access accesibil adj. accessibile, approachable; (despre preţurî) popular accesibilitate s.f. 1. accessibility, accessibleness, approachability 2. (numârul de indivizi care recepţioneaza mesajul unei campanii publicitare) reach accesoriu adj. accessory, incidental; secondary, collateral s.n. pl. appurtenances

14

ACC-ACO ~ de susţinere - (pentru a preveni scâderea cursului unor acţiuni la bursâ) support purchase ~ speculativă - (cumpărarea de bunuri sau de valori mobiliare cu scopul de a le revinde ulterior cu profif) speculation acquisition achiziţiona v.t. to purchase, to acquire, to buy achiziţionare s.f. purchasing, acquisition, acquiring acont s.n. (platâ partiala) part/partial payment, payment on account, sum paid on account; (prima rata) first instalment, down payment; (arvună) eamest money, handsel; (avans) advance (money), {care asigurâ prioritate la cumpărare sau vânzare în condiţii prestabilite) option money; (plătit la semnarea contractului de închiriere) key money a plăti un ~ cuiva - to pay smb. a sum on account/a first instalment aconta v.t. to pay on account (for), to pay/to give eamest money (for) acoperi v.t. 1. {bur., fm.) to cover; (un deficit) to make vip, to raeet 1. (un risc) (asig.) to cover acoperire s.f. 1. (bur., fin.) coverage; (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) covering; (pperaţiune de contracarare a riscurilor ce pot decurge dîn fluctu-aţiile cursurilor la bursele de mărfuri, din variaţiile preţurilor în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale cursurilor de schimb) hedging 2. (a unui risc) (asig.) cover, coverage 3. (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un

accident.s'.n. accident ~ asigurat - insured accident ~ cauzat terţilor - accident to third party ~ de exploatare - shop/mill accident ~ de muncă - industrial/labour/work accident ~ maritim - marine/maritime casualty, accident at sea acciz s.n. excise (duty/tax); inland duty a impune plata accizelor - to excise accizars.m. exciseman achita v.t. 1. (a plătî) to pay, to settle, to discharge, to defray; (a stinge o datorie) to extinguish; (parţial) to compound; (integral) to pay off; (in rate micî) to pay out; (la timp) to pay up; (taxele vamale) to clear up; (o cambie înainte de scadenta) to retire 2. (dr.) to acquit, to discharge achitare s.f. 1. (plata) payment, settlement, discharge, defrayal, defrayment; (a taxelor vamale) clearance; (a unei cambii înainte de scadenţă) retirement 2. {dr.) acquittal, absolution-, (de către juraţi) deliverance; {de câtre judecătorul de instrucţie) discharge ~ a dobânzilor la un împrumut -service of a loan ~ într-o singură tranşă - single payment achizitor s.m. acquirer, buyer, purchaser achiziţie s.f. 1. (cumpârăturâ) purchase, acquisition 2. {achiziţionare) purchase, purchasing, acquiring, buying ~ condiţionatâ - memorandum buying

ACO-ACO

15

niesaj publicitar în timpul tinei campaniî) coverage ~ a dividendelor - (indicator care arata de câte ori pot fi plâtite dividendele din profîtul net al unei societăţî) dividend cover ~ a dobânzii - (indicator care aratâ de căte ori pot fi plătite dobânzile unei întreprinderi din profitul său brut) interest cover ~ a monedei - backing of currency ~ a posibilitâţilor de vânzare - (raportul dintre numărul estimat de clienţi şi numărul pe care îl poate deservi un agent de vânzări) sales coverage ~ bancarâ — {garantare parţială a bancnotelor de către banca de emisiune cu ajutorul unui portofoliu de titluri de valoare, devize convertibile etc.) banking cover ~ continentalâ - (asigurare auto britanicâ oferitâ persoanelor care se deplaseazâ pe continentul european) continental cover ~ efectivă/reală - (campanie publicitarâ care reia de cel puţin patru ori un mesaj publicitar) effective/four-plus cover ~ excedentară - (cumpărarea unui număr mai mare de titluri decât pot fî vândute) (bur.) long position, bull account/position ~ financiară - backing ~ insuficientă - (bur.) short covering, bear account/position ~ în acţiuni - (situaţia unei societâţi anonime, care nu mai desfăşoară activitate economicq, dar care are încă existenţă juridîcîi) bare shell

~ în aur — {gradul de acoperire a bancnotelor aflate în circulaţie) gold cover ~ la termen - (bur.) forward cover ~ minimă necesară - (bur.) minimum margin requirements ~ monetară - (cantitatea de valori relativ certe - aur, valute convertibile etc. — deţinute obligatoriu de către bâncile de emisiune şi exprimată printr-un procent din suma totală a emisiumi monetare} currency cover ~ prin active - (fin.) asset cover a avea ~ - to be covered, to hold security a nu avea ~ - to be uncovered, to lack security acord s.n. agreement; arrangement ~ anulabil - cancellable agreement ~ asupra navlului - (mar.) rate agreement ~ asupra tarifelor vamale tariff/union agreement ~ bilateral - bilateral agreement ~ colectiv - collective agreement ~ comercial - trade agreement ~ comercial reciproc/pe bază de reciprocitate - (cu reducerea taxelor vamale) reciprocal trade agreement ~ comercial şi de plăţi - trade agreement and payment ~ contractual restrictiv - (care interzice anumite acţium) (dr.) restrictive covenant ~ cu creditorii - (concordat) private arrangement, deed of arrangemeiw assignment ~ de angajare - (de forţă de munca necesara pentru anumite lucrări, încheiat între patronat şi sindicate) manning agreement

16

ACO-ACO

~ de arbitraj - arbitration agreement ~ de asociere - (la CEE) association agreement ~ de barter - barter agreement ~ de cliring - clearing agreement ~ de colaborare working agreement ~ de consorţiu consortium agreement ~ de constituire a unui sindicat -syndicate agreement ~ de cooperare economică internaţională - intemational eco-nomic cooperation agreement ~ de credit cu reînnoire automată -revolving credit agreement ~ de cumpărare cu plata în rate -(proprietatea asupra produsului devenind efectivă în momentul livrăriî) deferred payment agreement ~ de evitare a dublei impuneri -agreement to avoid double taxation ~ de fixare a preţurilor de revânzare - {sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumator sunt stabilite de producător) {SUA) fair-trade agree-ment ~ de garantare a investiţiilor -guaranteed investment agreement ~ de indexări salariale - (prevâzut într-un contract de muncâ pentru situaţia în care preţurile cu amănuntul depăşesc un anumit nivel) threshold agreement ~ de plăţi - payment agreement ~ de productivitate - (între sindicate şi patronat, prin care mâririle salariale sunt condiţionate de creşterea produc-tivităţii) productivity agreement ~ de răscumpărare - (a titlurilor de valoare} repurchase agreement

~ de reeşalonare a datoriei externe standstill/rescheduling agreement ~ de transfer - (convenţie între două ţâri privind fluxul plâţilor interna-ţionale) transfer agreement ~ de vânzare - agreement to sell ~ de vânzare pe credit - credit sale agreement ~ del credere - del credere agreement ~ economic - economic agreement ~ exclusiv de vânzări - (intre furnizor şi comerciantul local) exclusive sales agreement ~ fârâ concesii/compromisun - 'harâ bargain ~ general de împrumut - (al FMI) general arrangement to borrow ~ global - overall agreement, bargain by thejob/lump, package deal ~ internaţional de produse -intemational agreement for goods ~ între debitor şi creditori - (în caz de fahment) (dr.) scheme of composition/arrangement between debtor and creditors ~ multilateral - multilateral agreement ~ mutual - (incheiat între două sau mai multe state, care prevede facilităţi de natură comercială} reciprocity, mutual agreement ~ prealabil - previous agreement ~ prezidenţial - (incheiat de preşedinte cu un stat strâin, care nu necesită aprobarea senatuluî} (SUA) executive agreement ~ scris - agreement in writing ~ stand-by (încheiat cu FMI) stand--by agreement/arrangement ~ -tip - pattem setting agreement ~ verbal - verbal/oral agreement a fi plătit în ~ - to be paid by the job

ACO-ACT

17

acorda v.t. 1. {a da, a aloca) to grant; to give; (a permite) to allow, to permit; (a decernd) to award; (un drept, un privilegiu) to licence, to charter 2. (un termen) (dr.) to respite ~ cuiva un împrumut - to accommodate smb. with a loan ~ daune - interese - to award damages acordare s.f. granting; giving ~ de acţiuni angajaţilor - (la societatea în care lucreazâ) coownership/copartnership of industry ~ de consultanţă pentru recuperarea datoriilor - debt counselling ~ de licenţe de fabricaţie - licensing ~ de rabaturi - discounting acosta v.i. to moor, to land, to come/to handle/to haul alongside; to berth, to wharf ~ în bune condiţii - to make a safe landing acreditivs.n. letter of credit ~ colectiv - general letter ofcredit ~ confirmat - confirmed letter of credit ~ cu livrări eşalonate - letter of credit with spread-out deliveries ~ de export - export letter ofcredit ~ deschis - open credit ~ direct - direct letter of credit ~ documentar - documentary letter of credit ~ dublu - back-to-back letter of credit ~ irevocabil - irrevocable letter of credit ~ în alb - (cu suma nespecifîcatâ) blank credit ~ limitat - limited letter of credit ~ neconfîrmat - unconfirmed letter of credit

~ nominal - straight letter of credit ~ plătibil în tranşe - instalment letter of credit ~ reînnoit automat - revolving credit ~ revocabil - revocable letter of credit ~ simplu - simple credit ~ subsidiar - subsidiary letter ofcredit ~ transferabil - transferable letter of credit ~ utilizabil prin cambii - letter of credit useful by bills of exchange acru s.m. (unitate de suprafaîa} acre act s.n. 1. (faptă) act, action 2. (dr.) deed, act, document; legal instrument; writ; pl. judicial acts; (certifîcat) certificate ~ adiţional - addendum, rider ~ de avarie comună - (mar.) general average ~ de cesiune - deed of assignment/ conveyance ~ de conHscare a încărcăturii seizure note ~ de constatare — (asupra încărcăturif) statement notice; (expertiză) survey report ~ de constatare a cărăuşului - (pentru starea mărfif) (mar.) carrier's statement ~ de depozit în garanţie - bailment ~ de depunere a mărfurilor în consignaţie - consignment ~ de donaţie - deed of gift ~ de faliment - act ofbankruptcy ~ de garanţie de depozitare warehouse bond ~ de garanţie pentru tranzit - transit bond ~ de încredinţare spre custodie deed of tmst ~ de însoţire - (facturâ) bill ofparcels

18

ACT-ACT

~ de lichidare a daunei - (asig.) claim release and discharge ~ de lichidare în vamă - {mar.) clearance note ~ de lichidare în vamă la intrare -(mar.) inward clearance bill/certificate, entry certificate ~ de naţionalitate - (a navei) certificate ofregistry ~ de navigaţie - marine document ~ de proprietate - deed ofproperty ~ de război - act ofwar ~ de recepţie - acceptance certificate ~ de revizie vamală specială - bill of sight ~ de subrogare - subrogation form ~ de transfer - (al unei proprietăţî) conveyance; (de titluri de vaîoare) deed of transfer, transfer deed ~ de vânzare - bill of sale ~ de vânzare absolut - (fărâ ipotecarea mărfiî) absolute bill of sale ~ de vânzare condiţionat - (cu ipotecarea niărfîi) conditional bill of sale ~ justifîcativ/probant - supporting document, document in proof/support, documentary evidence ~ notarial notarial act/deed, solicitor's deed ~ oficial - official document ~ public public document acte ale navei - (de registru şi de companie) ship's/vessel's documents/ papers ~ comerciale - acts of commerce activ s.n. (şi pl.) (cont., dr., fin.) asset(s) ~ de capital - (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normală afirmeî) capital asset

~ şi pasiv - assets and liabilities active acceptate — (drept garanţie de o banca) bankable assets ~ agresive - (active cu un coeficient beta mai mare decât cel al pieţeî) (bur.) aggressive assets ~ amortizabile - depreciable assets ~ blocate - frozen assets ~ circulante/curente (elemente de acliv absorbite şi transformate în ciclul deproducţie) circulating/current assets ~ circulante nete - net quick assets ~ comerciale/de exploatare -commercial/operating assets ~ convertibile în lichidităţi - quick/ realizable assets ~ corporale/tangibile - tangible/ physical assets '" cu risc - risk assets ~ curente temporare - (active circu-lante cufluctuaţii sezoniere sau ciclice) temporary current assets ~ epuizabile/cu durată limitată de exploatare - {inine, cariere etc., care se epuizează în timp) wasting assets ~ eventuale - contingent assets ~ fictive - fîctitions assets ~ fînanciare - financial assets ~ fîxe - fixed assets ~ foarte lichide - quick assets ~ de rezervă - reserve assets ~ imobilizate permanent assets ~ inepuizabile nonwasting assets ~ în curs de fabricaţie (cont.) work in process/progress ~ lichide/disponibile - liquid/ available/cash assets ~minimale - (rezerve minime ale unei băncî} minimal assets ~mobiliare personal assets ~ monetare - monetary assets

ACT-ACŢ

19

~ necorporale/intangibile - (brevete, licenţe, mărci de fabrică etc.) intangible assets ~ nelichide - illiquid assets ~ nete - (activul contabil minus pasivul
exigibif) net assets

~ de transport maritim - shipping industry ~ fărâ perspectivă - termmal/dead-endjob ~ prevăzută în buget - budgeted
activity

~ nominale - {in contabilitatea în partidă dublâ) nominal assets ~ ponderate cu riscul aferent - (fîn.) risk-adjusted assets ~ productive - productive assets; (care aduc dobânda) (fin.) active assets ~ reale - real assets ~ sensibile la dobândă - interest-sensitive assets ~ sociale - company's assets ~ stagnante - (care nu pot fi vândute rapid contra numerar) slow assets ~ subevaluate - hidden assets ~ succesorale - (dr.) legal assets, net
estate

~ principală/de bazâ - core activity/ business ~ publică - public activity actualizare s.f. 1. bringing up-to-date 2. (raţionament economic prin care se determinâ evaluarea prezentă a unui activ, a unui venit, a unei utilitâţi viitoare) net present value method actualiza v.t. to bring up-to-date, to update actuar^.m. actuary actuarial adj. actuarial acţiona v.i. to act, to take action; to
proceed v.t. (p maşină, un utilaj) to

activitate s.f. activity; (comerciala) business; (lucru, munca) work ~ bancară - banking ~ bancară de bază - basic banking ~ bancară de la domiciliul clientului - (prin telefon sau calculator) home banking ~ bancară electronică - electronic banking ~ bancară prin intermediul sucursalelor - branch banking ~ comercială frauduloasă - (activitate desfâşurată în timpul derulării procedurilor defaliment şi nedeclaratâ la tribunat) fraudulent trading ~ de atragere de depozite - (a unei bâncî) deposit - taking business ~ de consilier în problemele salariaţilor - employee counselling

operate, to set in action/motion, to mn ~ conform instrucţiunilor - to proceed as directed ~ în calitate de - to act in one's capacity ~ în judecată pe cineva - to bring/to take an action against smb., to sue smb. acţionar s.m. shareholder; stockholder; (care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societâţiî} contributory al unei societăţi de investiţii fînanciare - unit-holder ~ deţinător de acţiuni nominale -stockholder ofrecord ~ deţinător de acţiuni preferenţiale preference shareholder ~ majoritar principal/controlling shareholder ~ minoritar - minority shareholder

20____________________________

____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law 3. (titlu de valoare) share; stock ~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden share ~ directa — (presiuni exercitate de muncitori asupra patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action ~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law ~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for restauration, restitutio in integrum; trover ~ mixta - (civila si penald) mixed action ~ pentru daune - action for damages ~ reala - (pentru arestarea unei nave) (mar.) action in rem ~ reconventionala - (dr.) cross action ~ subrogatorie - (dr.) indirect action actiuni achitate integral - fully paid shares ~ active - (frecvent tranzactionate) active shares ~ ale administratorilor - (acfiuni pe care administratorii unei societdti

anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului) qualifying shares ~ ale companiilor care exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.) plantations ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de servicii publice -public utilities ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation shares ~ ale societatilor din industria cauciucului - rubbers ~ ale societatilor din industria distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune, teatru) amusement/ entertainment shares ~ ale societatilor din industria de automobile automotive shares, motors ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming, shares ~ ale societatilor din industria textila - textiles ~ ale societatilor din industria tutunului - tobaccos ~ ale societatilor din sectorul asigurarilor - insurance shares ~ ale societatilor din sectorul comercial - commercials ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii aurului gold shares ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii cuprului coppers ~ alfa - (foarte sigure §i rentabile) alpha shares, blue chips

ACT-ACT

21

~ amanate - (cu plata dividendelor dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni aufost achitate) - deferred shares ~ americane - (ale societdtilor din SUA) Yankees ~ atractive - (frecvent tranzactionate) leaders ~ australiene - (ale societdtilor din Australia, mai ales din industria minierd si a prelucrdrii tutunului) Kangaroos ~ - barometru - barometer stock ~ comune/obisnuite - common/ ordinary shares/stock, equity shares ~ cotate/listate - listed shares ~ cu drept de vot - voting shares ~ cu drept de vot restrictiv restricted voting shares ~ cu drepturi multiple de vot multiple voting shares ~ cu perspective de crestere - growth shares/stock ~ cu profit mare - high yielders ~ cu sau fara drept de vot - (SUA) classified common stock ~ de compensare - (actiuni ale statului oferite in compensate actionarilor de la unele societdti nationalizate) compensation stock ~ de folosinta - (titlu emis in locul unei acfiuni rambursate si care da drept la o parte din activele ce ar rezulta din lichidarea societdtii) bonus shares ~ de fondator - founder's/vendor's
shares

~ de tezaur - (actiuni comune rdscumpdrate de societatea emitentd de la actionari) (SUA) Treasury shares/stock

~ detinute de public - outstanding shares ~ divizate — (in alte actiuni cu valoare mai mica) split shares ~ emise la preturi foarte scazute (pentru speculatii) penny stock ~ emise pentru obtinerea de lichiditati - cash capital/shares ~ excedentare - (actiuni preferentiale necumpdrate la emisiune de actionarii existent!) excess shares ~ fara drept de vot - nonvoting/ voteless shares ~ fara valoare nominala - shares of no par value/without par value, unvalued shares ~ feroviare - (ale companiilor feroviare) railway/rail shares, rails; (SUA) railroads ~ fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) watering stock, waters ~ gemene — (actiunile a doud societdti independente din punct de vedere juridic care au aceiasi actionari) twin shares ~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de capital ale societdtii si care sunt distribute actionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) bonus issue/shares ~ indivize -joint shares ~ industriale (emise de societdti comerciale industriale) industrial shares, industrials ~ la moda — (foarte cdutate pentru o scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la purtator - bearer shares, shares to bearer ~ la societati de investitii financiare trust units

22

ACT-ACU

~ manageriale - management/ managers' shares ~ marcate - (al cdror certificat de acfiuni poartd dovada exercitdrii drepturilor specifice) marked shares ~ neparticipative - (care nil participd la profit, dar au un dividend fix) nonparticipating shares ~ nepreferentiale/neprivilegiate ordinary/common shares/stock ~ nesigure - bazaar shares ~ noi - (emise in cadrul cresterii capitahdui social) new shares ~ nominale - registered shares/stock ~ petroliere - {ale companiilor petroliere) oil shares ~ preferentiale - (cu plata prioritard a dividendelor) preference/preferred shares, senior shares/stock ~ preferentiale cumulative - {cu dividend cumulativ) cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale cumulative $i cu participare deplina - fully participating and cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale necumulative - (jard dividend cumulativ) noncumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale nerecuperabile - (pe care societatea emitentd nu are dreptui sd Ie rdscumpere) irredeemable preference/preferred shares/stock ~ purtatoare de dividende - dividend-beanng shares ~ revocabile — (pe care emitentui isi rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra) revocable shares ~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u; detind pciilru a Candida, ca inembru m

consiliul de administratie al societdtii respective) directors '/qualification shares ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de redresare) recovery shares ~ sud-africane - (al societdtilor din Africa de Sud, mai ales din indiistria extractiei de aur) Kaffirs ~ suplimentare - (emise in contui dividendelor) scrips ~ tranzactionate in afara bursei over-the-counter shares ~ vechi - {care, la o eventuald emisiune, va avea o valoare mai mica decdt o actiune noua) old shares acumula v.t. to accumulate, to amass; (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to hoard up; (a inmagazina) to store; (a spori) to increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to accrue acumulare s.f. \. accumulation 2. (mdrirea valoru unui activ prin crestere naturala) accretion; accrual ~ de capital accumulation of capital, capital accumulation/formation ~ primara primary/original accumulation acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge (with) 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to enter/to lay an action/a charge against, to proceed against; (im functionar public) to impeach acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.) charge; (inculpare) inculpation, imputation, mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui functionar public) impeachment; (pentru diverse vmi) indictment a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for tii^l, to .•i.'.icH^i smb.

^^,.

ADA-ADM

23

adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) increase, increment, rise; (plus) extra; (supliment) supplement; {completare) completion, appendage, pendant; (anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (amendament) amendment; (la o lege, un document) additional clause, rider; (la un testament} codicil; (la o polita) slip ~ comercial - (trade) markup ~ la greutate - makeweight adauga v.t. to add adaptabilitate s.f. adaptability ~ a factorilor de productie (capacitated de asociere a unei unitati dintr-nn factor cu mai miilte unitati din alt factor de productie) production factors adaptability adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, suitable adept 5. m. partisan, follower, adherent; (sprijinitor) supporter, backer, advocate ~ al cartelarii - cartelist "- al economiei planificate/dirijate statist adeverinta s.f. {certificat) certificate; (de primire) receipt; {cupon) counterfoil; (recipisa de depunere a marfurilor) warrant; {atestat) attestation ~ de vama pentru provizii de bord (mar.) ship's store bond a elibera o ~ - to draw up/to issue a certificate aditional adj. additional, extra; (suplimentar) supplementary adjudeca v.t. {la licitatie) to knock down adjudecatar s.m. (la licitatie) highest bidder, successful tenderer

adjunct adj. deputy...; assistant s.m. deputy; assistant administra v.t. {a conduce) to manage, to administer; to husband; to superintend; (o afacere) to carry on, to run; (prost, incompetent) to mismanage administrare s.f. administration; management; husbandry; superintendence ~ a activelor - administration of assets ~ a averii - (apartindnd unei persoane decedate) (dr.) administration of estates ~ a contului - account management ~ a datoriei - debt management ~ a navei management of the ship/ vessel, ship's management, husbandry ~ fiduciara trusteeship ~ judiciara - trusteeship in bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor) procuration ~ proasta/incompetenta mismanagement administrativ adj. administrative administrator s.m. administrator; (director) manager, director, executive; {al unui spital, al unei mchisori) warden, governor; {al bunurilor altei persoane) trustee; (supraveghetor) superintendent; {econom al unui colegiu, al unui club) steward; (intendent) housekeeper; {custode) custodian, keeper ~ de chei - wharfinger ~ de cont - account manager ~ de dana - (SUA) wharf superintendent ~ de epave - receiver of wrecks ~ de nava - ship's husband - delegat - managing director, acting manager

24

ADM-ADU

~ funciar - estate manager, land agent ~ judiciar - (al averii falitului) tmstee in bankruptcy, receiver (in bankruptcy), official receiver ~ public/din oficiu - public trustee administratie s.f. 1. (conducere) administration, management; (directie) direction; {inspectoral) superintendence 2. (serviciu) administrative service/department 3. (guvernare, guvern) government; (SUA) administration ~ a drumurilor - road board ~ financiara - revenue office, tax administration ~ locala - local authority/body/ government ~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de stat - state management, civil service admis adj. admitted; (acceptat) accepted; received; (recunoscut) acknowledged admisa asigurarea interesului total (asig.) full interest admitted admisibil adj. admissible; allowable admite v.t. 1. (o cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to admit, to let in, to matriculate ~ un apel - (dr.) to allow an appeal admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) admission, admittance; matriculation ~ de noi membri - admission of new members ~ temporara - (a mdrfurilor de import cu scutire de taxe vamale) temporary admission adoptav.?. to adopt

~ un proiect de lege - to adopt/to pass a bill adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r. (cuiva) to address oneself to, to address smb., to approach; (pentru a solicita ceva) to apply to adresant^./n. addressee adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul uncle se gdseste cinevd) address; (domiciliu) domicile, residence 3. (scrisoare oficiald) address ~ completa - full address ~ juridica - legal address ~ mobila - float address ~ permanenta - permanent address ~ postala - postal address ~ privata - home address ~ sociala - registered address aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta) to transport, to convey 3. (a produce, a da) to bring in, to yield; (cdstig; despre o mar/a) to command aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to lay in/up; (recolta) to gather/to get in, to harvest, to reap 3. (a colecta) to collect 4. {la o adunare) to assemble ~ impozite - to raise money, to levy/to

collect taxes/money
~ prin colecta - to collect money/ subscriptions adunare s.f. (sedinta) sitting; (intrunire) meeting, rally; (plen) assembly; (politico} congress, convention ~ a actionarilor - shareholders'/ stockholders' meeting ~ a creditorilor - creditors' meeting ~ generala a actionarilor - general meeting of shareholders

bill sticking afisier s. to affiliate v. wildcatting afaceri ale initiatilor . shady business 2. (belsug) affluence. to bill afi§are s.legislative assembly ~ statutara .n.potentiale/posibile .business prospects a intra in ~ . 1.) ordinary business ~ olandeza . racketeer 2.selling pressure . to affiliate.family business ~ de stat .r.maritime affairs/ business.adventure.f.loss maker ~ rentabila .to go into business a se lansa in ~ . {in sens general) affair 2.(prima adunare generala a actionarilor) statutory meeting/report advertorial s. (articol de fond.bad stroke/piece of business. (spirit mtreprinzdtor) mercantile spirit.moneymaker ~ buna . poster.(directori de societdti. (de lume. inaiti functionari care detin informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.(a actionarilor) extraordinary general meeting ~ legislative . paying/going concern/bargain. capital stroke of business ~ riscanta . to post up. bill. plenty 2.) chartering business ~ maritime .(in care una dintre parti obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ proasta . commerce. altele decdt cele care nu sunt din sectorul industrial) (asig. businesslike manner afacerist s.n.f. (negot) trade. shipping business . 1. 1.rush ~ a ofertelor de vanzare . (peiorativ) trafficker.good stroke of business ~ cinstita .civil case/suit ~ de familie . bad/losing bargain ~ producatoare de pierderi . (peiorativ) profiteering. 1.n.(asigurdri de afaceri. (incheiatd si reusita) bargain.handbill ~ publicitar .t.shady deal/affair ~ necinstita .to establish oneself in business afacerism s.straight dealing ~ civila .n. billboard ~ mare .remunerative business. notice board ailuenta s.long-winded business ~ de navlosire .(a actionarilor) annual general meeting ~ generala extraordinara . gamble.f.m. to be affiliated afi§ s. (tranzactie) transaction 3. lawsuit ~ banoasa .(a unui functionar public) jobbery ~ obisnuita . (judiciara) case. (pm de afaceri) businessman afilia v.f. deal. business.(mar.show bill afisa v.banking ~ bancare de mare anvergura (implicdnd sume mari de bani) wholesale banking ~ de lunga durata . airport afacere s.state affair ~ dubioasa .t.ADU-AFL 25 ~ generala anuala . de clientela) affluence.) insider dealing/trading ~ bancare . editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advertorial aeroports.crown poster ~ mic .

(a mdrfurilor) receiving clerk ~ de publicitate . running broker.) stockbroker. affreightment. freight agent/broker ~ de onorare a cererilor de despa-gubire . freight forwarder ~ de export .advertising/publicity agent ~ de schimb .(mar. medium.consular agent ~ de aprovizionare a navelor shipchandler. order of the day agent s.f. fixture agenda s. mdrfuri etc.(in baza politelor de asigurare) claims adjuster ~ de pariuri .) chartering agent/broker.) chartering.) inflow. (SUA) customs broker ~ de navlosire (mar. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de asigurare Lloyd . to affreight. clienti.) beachman ~ comisionar . mar.) company's agent ~ de cumparare . ship's chandler ~ de asigurare . (de mdrfuri) mercantile broker. (cdruia i se cedeazd un bun asigurat) (asig. (comis-voiajor) travelling salesman.) owner's agent ~ al carausului . (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en: .to charter for lump sum ~ spatiu pe nava . (intermediar) merchandise broker ~ comercial costier .(bur.t.) abandonee. (mar.commercial agent. (SUA) commission broker.(care achizitioneazd mdrfuri pentru patronul sail) purchasing agent ~ de descarcare .loading contractor ~ de incarcare si expeditie .marine insurance broker ~ de bursa . 1. (la bursa de mdrfuri) produce broker ~ de colectare a accizelor .unloading agent ~ de descarcare-primire .(a mdrfurilor) forwarding agent.to charter space afretare s. (substantd) agent ~ al armatorului .insurance agent/ broker. mar. to freight.(asig.clearance/ clearing agent.export agent ~ de import .) charterer's agent.discharging contractor ~ de expeditie .press agent ~ de primire .bookmaker ~ de presa .(mar. (intermediar) go-between. to fix ~ cu navlu forfetar/global . middleman 2.m. agent.commission agent ~ consular .import agent ~ de investitii . bursa etc. charter bound agent ~ al unei companii de mesagerie (SUA) expressman ~ comercial . freightage.shipping and forwarding agent ~ de lichidare in vama .collecting agent ~ de Tncarcare . (de cambii) cambist. influx afreta v. canvasser. (ordine de zi) agenda. (mar.carrier's agent ~ al navlositorului .(mar.exciseman ~ de companie .money manager ~ de incasari . (de schimb.(specializat in tranzactii cu optiuni) option dealer/operator. (de capital.) to charter. (cornet) note/pocket book 2. 1.f.(mar.) broker. (comisionar) mercantile agent. n.) Lloyd's agent ~ de asigurari maritime .26 AFL-AGE aflux s.

(bur.Mic ci. (de expeditie) shipping agent ~ monetar .circulating medium ~ pentru brevete .debt-recovery agency ~ de stiri ..employment agency/ bureau ~ de presa .(mar.selling agent..ticket agciicy ~ de garantare a creditelor de export . (a pietei bursiere prin cumpdrarea masivd de actiiim ale unei societdti neperfbrmante cu intentia de u-i create artificial valoarea) bubble agitat adj.health officer agentie A. premium agiota v.n i.customs agency agio s.rating agency ~ de recuperare a datoriilor . agency ~ de bilete .n. bill broker ~ de subscriere .m.estate agency ~ maritima .transit agent ~ de vanzare a navei .(despre firme) status enquiry agency ~ de navigatie . 2. fin. :"-seinbly.transport agent ~ de transport si expeditie . (despre piata bursieru} excited agrar adj.n. exacter.marine agent. (uti/a]) (engine) unit.shipping and forwarding agent ~ de tranzitari .) husband ~ imobiliar .cold carrier. to job. geiieratsng sc. estate agent. agio/stockjobber agitare s.press agency ~ de publicitate . cooling agent.n u ii/ici tan') a^gre^ti^ .export credit agency ~ de informatii de credit .port agency ~ vamala .)1. unit.tax collector..) agio.advertising agency ~ de rating .shipping agency ~ de plasare .ship sale broker ~ de vanzari .refrigerant fluid ~ general al armatorului ./' agen. ship agent/ broker.f.y.subscription agent ~ de transfer .maritime agency ~ portuara . (SUA) realtor ~ intermediar . exactor.real estate agent/ operator. agiotage agiotor.news agency ~ de verificare a solvabilitatii . plani.credit reference agency ~ de informatii financiare .discount broker.patent agent ~ platitor . {^euhi} uffice ~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi.canvasser ~ fiscal . to speculate on the stock exchange.(care inregistreazd transferal titlurilor de valoare) (SUA) transfer agent ~ de transport .! cme .(comisionar cu ridicatd) factor ~ maritim .u' niasouici acli':uutea econciii[(. sales agent/representative ~ del credere .:' siati. to bull and bear agiotaj s.AGE-AGR 27 ~ de schimb valutar .del credere agent ~ electoral . (care fixeazd impozitele) assessor ~ frigorific .t. agrarian agregat s..government agency ~ imobiliara . {indicts.paying agent ~ sanitar .foreign exchange broker/dealer ~ de scont . refrigerant ~ frigorific lichid .travel/tourist agency ~ guvernamentala .(unui client sau a unei firme) credit agency ~ de voiaj ..

f.28 AGR-AJU ~ macroeconomic . to arrive (at) 2.m.intensive agriculture. agriculture.charge hand ~ de na§tere . agronomist agronomic s. agrotechnics.i. farm practices agrozootehnica s.monetary aggregate agricol adj. cultivator.(ansamblu de politici si mdsuri macroeconomice luate de stat) conjunctural adjustment subsistence ^bsist ~ de subzistenta — agriculture/farming ~ extensiva . agricultural biology agrochimie s. (adjunct) adjunct.(bur. (la nevoie) relief. din diferenta dintre pretui de rambursare al vechilor obligatiuni si pretui color noi) adjustment on conversion ~ la sfarsitui anului . agricultural chemistry agroindustrie s. (la) to adjust (to) ajustare s. 1. aid.sick(ness) allowance/ benefit/pay ~ de inmormantare . (asistentd) assistance. land use.) value adjustment ~ conjuncturala . (loctiitor) deputy.f. to assist.(modificdri promovate de autoritdtile guvernamentale pentru ameliorarea climatului general al economiei nationale) structural adjustment ajustari ale taxelor vamale la export . agricultural agricultor s. (material) to support.extensive agriculture ~ intensiva .m.(mdrirea sau scdderea valorii unui post de activ din bilant pand la valoarea zilei respective) (cont. agriculturist.to fall due ~ la un compromis . (a sustine) to sustain.maternity allowance/ benefit/pay ~ de stat .f. agricultural engineering. (bdnesc) allowance. (material) support.t. agronomy.n.f. agricultural zootechnics ajun s.death grant ~ de maistru . to aid.(sumd rezultatd. land surveying agrobiologie s. agrobiology.f. (alocatie) benefit s. in momentui convertirii obligatiunilor. agrochemistry.(cultivarea pdmantului si cresterea animalelor) mixed farming agrimensor s.f.m. high farming ~ mecanizata .m.t. ~ a salariilor .border tax adjustments ajuta v. agronomics.n. assistant 2. eve ~ al lichidarii . farming. (despre o sumo) to amount (to) ~ la scadenta .f. (tdran) peasant agricultura s. agriculture agrotehnica s. agribusiness agronoms.macroeconomic aggregate ~ monetar . land surveyor agrimensura s. farmer.mechanized agriculture ~ mixta . adjoint ~ de boala . aid. adjustment ~ ^mM a Droturilor -corrcctiE price adjustment ~ la convertire .wage adjustment ~ a valorii .f. to back up. (la) 1.(cu creditorii) to compound ajusta v.(a conturilor in vederea mcheierii bilan^ului) year-end adjustment ~ structurala .) name day ajunge v. (la nevoie) to relieve ajutor s.(acordat familiilor numeroase) state grant to large families .f.

1.) to supply.allotment of shares ~ de sarcini specifice .f.t. 1.n.f. voter. victuals alimente de prima necesitate essential foodstuff ~ pentru consum rapid .) screening 2.here enclosed. to screen 2.budget dole . decupaje etc. to allocate. alienable alienare s. grant-in-aid ~ bugetara . (ajutor bdnesc) allowance. foodstuff. (din buget) to budget. (yotare) election. intre diferite utilizdri pentru a obtine un ansamblu de bunuri finale) allocation of resources. compensation. to add/to adjoin/to subjoin to. to choose. (a destina) to earmark alocare s. aleatory. allotment. provision/food store aliniere s. \.t. (a vota) to elect. (piata) to supply alimentara s.asset allocation ~ a capitalului . (anexat) annexed. (a colationa) to collate alaturat adj. de publicitate.) to alienate alienabil adj. alliance aliena v.economic assistance ~ extern . (dr. (a anexd) to annex.f. transporturi) aids/ancillaries to trade ~ social . food. alimente special ambalate si preparate pentru a fi consumate imediat) convenience goods alimenta v. allotment. (a confruntd) to confront.(criterii de decizie pentru investitii in active fixe care implied compararea costului investitiei cu beneficiile sale viitoare) capital budgeting ~ a costurilor individuale . to vote 3.t. energie electricd etc. to feed.(fiecdrui utilaj din cadrul fabricii) machine loading alocatie s. to assign. (a pune aldturi) to lay by. polling alianta s.(rnetodd de finantare a creditelor prin depozite cu scadentd comund) funds matching aloca v.f.m. choice. (CM apd. a redacta) to draw up 2. (procesul prin care o bancd isi coreleazd activul/creditele cu pasivul/depozitele) matching ~ a fondurilor . (a schita.(fast foods.(din costui total) cost allocation ~ a resurselor . allocation.t. assignment. herewith album s. resources allocation ~ de actiuni .social security benefit alatura v. elector alege v. (un deviz) to estimate aleatoriu adj. (dr. dole ~ economic . (pentru articole. 1. (a celei mai bune alternative) (man. random alegator s.) alienation aliment s. to nourish 2.t. enclosed aici ~ . (a selecta) to select. album. allocation.(distribuirea resurselor. assignment. to allot. appropriation ~ a activelor .sample book alcatui v. (a compara) to compare. {intr-un post) to vote in alegere s. (intr-un plic) to enclose 2.(serviciile bancare.AJU-ALO 29 ~ de §omaj .financial assistance ~ mutual . asigurdri.n. selection. mtr-o economic.f.) scrap book ~ de mostre .mutual aid ~ pentru comert . (cu combustibil) to fuel 3.unemployment allowance/benefit/pay.foreign aid ~ financiar .f. 1.f.t. benefit. pi. to join.

capitation grant ~ pentru copil .w. postponement.) to adjourn.strike benefit/pay alonja s.machine packing ~ defectuos .giftwrapping ~ pentru transportui pe mare packing for shipment. to put in pawn amanetare s. alternative alternative nonmonetare . packer. packing. cutii) to encase. to package. to secure.waterproof packing ~ facturat separat .food/victualling allowance ~ de tmbarcare . crating.blister pack ambalare s. (de cadouri) giftwrapping ambalator^. to fix. (dr.(elemente implicate in luarea deciziilor privind utilizarea resurselor care nu pot fi exprimate in forma monetard) nonmonetary alternatives amanets.packing included ~ maritim . to pack up. packing. strapping ~ pentru mare .t.f.fit packing ~ refolosit . pawn a da/a lasa ~ .t. securing. to postpone. package. fastening.f.(in magazia navei sail pe punte) securing of cargo ~ a marfurilor .n. to ransom amaneta v. to continue 3. wrapping. to lay over. (in Idzi. binding ~ a caricului/incarcaturii .working fastening amana v.deficient/faulty packing ~ din hartie rezistenta . sacking. embassy . to redeem. to put off. (pagina atasatd unei cambii. pawnage amara v.n.making fast.t.) to lash.) shipping allocation ~ de §omaj .) lashing. pack. ciitii) encasement. to pawn. to fasten. rider alterna v.f. to respite amanare s.packing not included ~ pentru cadouri . to wrap up.t. 1. wrapper ambasada s. (cadouri) to gift-wrap ambalaj s.f. delay 2.t. (dr. to bind amarare v.child benefit ~ pentru grevi§ti .t.second-hand package ~ returnabil . to alternate alternative s.securing for sea ~ temporara .packing extra ~ inclus in pret . (in sad) to bag.30 ALO-AMB ~ de familie .adjournment sine die ambala v. (incdrcdtura navel) (mar.dole ~ individuals .seaworthy packing ~ necorespunzator . (in baluri) to bale.) adjournment 3.kraft paper ~ etan§/impermeabil .to take out of pawn. (pdsuire) respite. fixing. destinatd andosdrilor succesive) allonge. (in baluri) baling.(pentru copii) family allowance ~ de hrana . (mar. grace ~ sine die .f.export packing ~ de ma§ina . overseas pack ~ potrivit dupa forma obiectului .f. (a pdsui) to reprieve.to pawn a scoate de la ~ .returnable package ~ transparent . wrapping ~ cerut §i platit de cumparator special packing paid ~ de export . (in Idzi.(mar.inadequate packing. unsound package ~ neinclus in pret . 1. (a intdrzia) to delay 2. (in sad) bagging.

t. penalty.accumulated depreciation ~ fixa . 1.AMB-ANA 31 ambasador s.t. ca urmare a uzurii normale si a invechirii previzibile} to depreciate amortizabil adj. analyst .m. berth fittings ~ pentru animale . survenitd in cursul perioadei de functionare. to dispose. itinerant. 1. betterment ~ a solului . to arrange.peak year ~ universitar .forest management ~ portuara . to better ameliorare s.n. 1. to appropriate. (a mobila) to furnish 2. (un oras) to plan.accelerated depreciation ~ cumulata .berthing facilities. (a pune la amenda} to fine.vintage year ~ curent .t.working year ~ de referinta . penalty amiralitate s. (a unei datorii) amortization. 1. (o casa) to fit up. year ~ civil/calendaristic .t. improvement. to sink.fixed depreciation ~ in cote egale .f.academic year ani de munca . to site. location an s. to make better.construction management ~ forestiera . (cont.t.m. (penalitate pentru mcalcarea unui contract) forfeit. fittings. to locate amplasament^. depreciable amortizare s.commercial business ~ contabil . {ale navei) accommodations. site.current year ~ de productie . to lay out. ambassador ~ plenipotentiar .) depreciation. facilities ~ de santier . pi. 1.straight-line depreciation ~ in sume fixe . accommodation 2.t. (o lege) to amend 2. (a echipa) to fit out.m. wear and tear ~ accelerata . to amnesty amortiza v.f.base year ~ financiar financial year ~ fiscal/bugetar .f.civil/calendar year ~ comercial .grain fittings ~ pentru pasageri . arrangement.soil improvement amenaja v.level payment amortization ~ libera .passenger accommodations ~ pentru transportui fructelor (faguri de lemn) fruit fittings amenda v.cattle fittings ~ pentru cereale . to write off 2.accounting year ~ cu vin de calitate .record/de varf. strolling ameliora v. to penalize amendamenti-. (a imbundtdti) to amend. admiralty amnistia v.n. to improve. (o nova pentru o anumitd clasd de pasageri sau pentru transportui de marfd) to accommodate amenajare s.fiscal year ~ .plenipotentiary ambulant adj.f. amendment amenda s.f. fine. to improve. (procedeu contabil ce constd in diminuarea treptatd a valorii capitalului fix. to place. sinking 2. {a rambursa treptat o datorie prin pidti repetate) to amortize.(socotiti la calcularea pensiei) pensionable service analists.harbour accommodation amenajari de dana . to clear off.free depreciation ~ normala fair wear and tear amplasa v.

(cont.(de la primirea comenzii pdnd la expedierea mdrfii §i afacturilor) sales depth test ~ a vechimii debitorilor . tabele) chartist ~ de investitii .) funds-flow analysis ~ a investitiei .(in procesul muncii) motion time analysis ~ a titrului .quality survey ~ a cheltuielilor de capital .due date analysis ~ a seriilor cronologice ..(initiatd dc conducerea unei intreprinderi pentru u afia cauza relafiilor necorespunzdtoare dintre patronat si salariati) attitude survey ~ contabila .t.assay ~ a tranzactiei . fin.(pentru elaborarea previziunilor comerciale) time-series analysis ~ a sistemului .investment analyst analiza v. analysis. in vederea realizdrii aceleia^i calitdti la un cost mai redus) value analysis ~ a vanzarilor .investment analysis ~ a postului -job analysis ~ a pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou so.(cont.sales analysis.capital expenditure analysis ~ a componentelor activitatii operation breakdown ~ a componentelor postului .f.breakdown of prices ~ a proportiilor — (pentru determinarea performantelor unui agent economic) ratio analysis ~ a riscului .(fin.(analiza etapelor pentru realizarea fiecdrei activitdti succesive in vederea implementdrii intregii strategii) critical path analysis ~ a fluxului de numerar .a valorii . publicitate etc. (a defaica) to break down analiza s. to analyse.(care intocmeste grafice.) transaction analysis .(evaluat de un investitor.) risk analysis ~ a riscului politic .32 ANA-ANA ~ al pietei bursiere .debtor age analysis ~ asociata . depdseascd pragul de rentabilitate. referitor la politico guver- namentald a unui stat) political risk analysis ~ a scadentelor . (defalcare) breakdown ~ a breselor .system analysis ~ a timpului necesar miscarilor . breakdown of sales ~ a vanzarilor cu amanuntui (debuseuri.accounting analysis .(studiu de piata) qualitative analysis ~ cantitativa .} shop audit ~ a vanzarilor in adancime .(tehnicd de lucru utilizatd in dezvoltarea noilor produse) conjoint analysis ~ calitativa .(de cdtre firmele rivale) competitor analysis ~ a drumului critic .(identificarea oportunitdtilor de marketing pe o piata) gap analysis ~ a calitatii . stocuri.job breakdown ~ a concurentei .) break- -even analysis ~ a preturilor .(analiza componentelor fi a operatiilor pentru obtinerea unui produs. adicd veniturile sdfie mat man decdt costurile) (cont.(studiu de piata} quantitative analysis ~ comportamentala .

) portfolio analysis ~ de trend .incremental analysis ~ intrare-iesire .sample survey ~ sociala . (sociald etc. a unei economii nationale) structural analysis ~ volumetrica .umpire analysis ~ de grup .t.bulk analysis ~ incrementala . andosator andosare s.f.unconditional/ absolute endorsement ~ prin procura .(a unei ramuri industriale. profitui etc. to drydock andosa v. to back andosabil adj.ANA-AND 33 ~ cost .financial analysis ~ globala . endorsable andosant v. a continuant unei afaceri prin compararea beneficiilor obtinute cu costurile /acute) cost-benefit analysis ~ de expertiza/arbitraj . de analizare a relafiilor dintre divers ele industrii producdtoare fi consumatoare din cadrul unei economii nationale) input-output analysis ~ in sectiune transversals .factorial analysis ~ financiara . investigation 2.market analysis ~ de portofoliu .(calculul ratelor financiare la doud momente diferite de timp) cross-sectional analysis ~ macroeconomics .facultative endorsement ~ in alb .(analiza evolutiei situatiei financiare mregistratd de o firmd) trend analysis ~ dispersionala/de variants .(tehnicd de analizd statisticd prin intermediul cdreia o mostrd este incadratd intr-o serie de grupuri cu anumite trdsdturi comune) cluster analysis ~ de piata .(analiza diferentelor dintre costurile si veniturile alocate si cele actuate) variance analysis ~ economics . endorsement ~ completa .procuration endorsement .percentage analysis ~ statistics . (dr.social investigation andoca v.(metoda de evaluare a oportunitdtii implementdrii unui protect.measure analysis ancheta s.(analiza unui depozit de titluri avdnd drept criteriu valoarea bursierd a acestora. (un efect de comert) to endorse. 1.field research -judiciara -judicial investigation ~ prin sondaj .category analysis ~ procentuala .) to dock.market survey ~ de teren .(metoda de studiere a interdependentelor cantitative dintre activitdti economice corelate.t.) investigation.marginal analysis ~ pe categorii .beneficiu .incorrect endorsement ~ facultativa .endorsement in blank ~ neconditionata . inquiry. (studiu) survey ~ de opinie .qualified endorsement ~ de complezenta .statistical analysis ~ strategics .opinion survey ~ de piata .accommodation endorsement ~ defectuoasa .economic analysis ~ factorials . (mar.f.(analiza factorilor-cheie care pot asigura succesul) (man.endorsement in full conditionata conditional endorsement ~ cu rezerve .macroeconomic analysis ~ marginala .) strategic analysis ~ structurala .) inquest.

wholesale angrosist s. dependency. wholesaler. animal . (o nava) to book. (in plic) enclosure 2. (la un document} rider. backer ~ precedent . annexed. (intr-un serviciu) to become employed.m.) escrow angajare s. engagement.contingent liability ~ ferm — (a! subscriitorului fata de intreaga emisiune de titluri de valoare) firm commitment ~ neonorat/restant .bloodstock.{categoric de marfd) live cattle/stock animatic s. liability. to hire (on). (ca ucenic) to indent. annexed.beast of draught ~ producator de lana .regular endorsement ~ restrictiva .pack animal.n. endorser. in schimbul unor bonificatii) stockist animal s. full-time employee angro adv. n. (fragmentele in miscare dintr-un clip publicitar televizai) animatic ansamblu^. pasiv) liability ~ de contributie .rn. employment. 1. folositd pentru calcularea unor beneficii) continuous employment ~ de forta de munca excedentara (pentru a evita lips a acesteia in viitor) labour hoarding ~ de personal . (de naturd contractuala) indenture 2. wholesale dealer/ merchant. (datorie.s-.outstanding liability ~ scris . to append.f. to go into service ~ raspunderea .subsequent endorser al doilea ~ . commitment.n.rn. 1. aggregate . appurtenance angaja v.wool bearer animate de reproductie .34 AND-ANS ~ reglementara . (comerciant care se aprovizioneazd de la un anumit producdtor.previous endorser ~ ulterior . enclosed anexa v. (alaturat) enclosed ~ alaturat . annex. schedule.t. (intr-un post) induction ~ continua — (perioadd de functionare nemtreruptd la o firmd. to take in one's service. to annex.(depus in custodia unei terte persoane care actioneazd conform unei intelegeri prealabile} (dr. to employ. pedigree stock ~ vii . ensemble. 1.(in avaria comund) (asig. {obligatie) obligation.annexed herewith ~ la prezenta . {intr-un plic) to enclose anexat adj. (a implied} to involve v. to hire. to indenture 2. to join. pledge.rt. to pledge/to bind oneself (to) 2.) average bond ~ de garantie . 1.whole timer.attached hereto anexa s. to fix 3. beast of burden ~ de tractiune .f. pdstrdnd un anumit stoc de marfd.staffing angajat.t. person engaged/employed ~ cu norma intreaga .restrictive/restricted endorsement speciala/nominala special endorsement andosatar^.suretyship ~ eventual . endorsee andosator-y./n. {dependinta} annex.second endorser anex adj.r.de povara . (a se obligd) (sd) to engage oneself (to). hire.to pledge the liability of angajament s. mar.

contract for a work a da in ~ . annually anuar s. annuity ~ a politei comune de asigurare de viata -joint life annuity ~ a politei comune de asigurare de viata si pentru supravietuitor ..(cu anuitatea diminuatd dupa decesul unuia dintre cei doi asigurati) joint life and survivor annuity . antedate anteproiect s.(indicatorii activitdtii economice nationale sunt fie previzionati. storehouse. (SUA) tariff reformer antitrust adj.(tendinta participantilor la schimb de a prevedea actuinile vizand modificarea rezultatelor pietei) rational expectations anticipat adj.t.housing development ~ de produse .haulage/cartage contractor. expectativa) expectation ~ si temporizare . priority ~ a inventiei .product mix antedata v.t. fie confirmati dupa producerea transformdrilor) leading and lagging anticipari de pret .inflationary expectations ~ rationale . previousness.f.prime/chief contractor antrepriza s. warehouse. to take by contract anual adj. antidumping antiinflationist adj. anticipated adv. annual adv. enterpriser. yearbook.advertising directory ~ statistic .to put out to contract a lua in ~ .) landing coniractor ~ de incarcare .n.i. prior (to) anterioritate s. contractor. warehousing antreprenor s.f. letterhead anticipa v.master-builder. entrepot ~ de consignatie . to forestall anticipare s.bonded/customs warehouse. public storehouse antrepozitare s. v.to contract for.wharfinger ~ de constructii . to foredate antedata s.f. building contractor ~ de descarcare-primire . yearly.(care afecteazd randamentid) yield mix ~ de locuinte .f.n.warehouse ashore . enterprise.portuar .catalogued data set ~ de elemente .n. heading of a letter. anti-inflationary antiprotectionist s. to anticipate. undertaking.undertaker: (SUA) mortician ~ de transporturi . directory ~ comercial/al societatilor comerciale .m. entrepreneur.n. yearly.statistical yearbook anuitate s.harbour warehouse ~ vamal .consignment warehouse ~ frigoritic — cold storehouse ~ pe tarm . preliminary/previous design/plan/project. (asteptare. undertaker ~ de chei . work by contract.ANS-ANU 35 ~ de date catalogate . anteriority. beforehand antidumping s.(a mdrfurilor) (mar.f. antitrust antrepozit s.m. transporter ~ general . anticipation.price expectations ~ inflationiste . n. first draft anterior adj.priority of invention aatets.trade/commercial directory ~ de publicitate .loading contractor ~ de pompe funebre . anterior (to). to antedate.f.

to void. (marina) machine. apparatus.f. (fluturas.n. 1. (a unui testament etc.) to render void.t.drinking/potable water ape continentale . avoidance.(asig.(asigurare care prevede plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o perioada determinata) annuity certain anula v. water ~ poluata .) to advertise aparat s.) deferred annuity ~ perpetua . to void. (a rezilia) to cancel.(as ig. voidance. equipment ~ electrocasnica . to reverse.36 ANU-APE ~ aleatorie . device. (a unei datorii) remittal. (o datorie) (cont.s'.fishing waters ~ industriale . disannulment.(asig.(in ciuda reclame!) sales apathy apa s.newspaper advertisement ~ publicitar .) to write off 2.maritime waters ~ nationale .) withdrawal. voidable. (a revoca) to revoke.f. to put an advertisement anunta v.(pentru navigatie) closed waters ~ maritime . (a contramanda) to call off. anunt distribuit trecdtorilor) handbill ~ de reclama . commercial. (reziliere) cancellation.congested waters ~ de pescuit . a casa) to overrule.(secvenfe din filme de cinema si televiziune prezentate ca reclama) trailer ~ in ziar .industrial waters ~ interioare .(la radio si televiziune) spot announcement/broadcast. (al unui detailist publicat aldturi de anuntui fabricantului respective (SUA) tie-in a da un ~ la ziar . (printr-un afis) to bill. (dr. vacatable anulare s. (informatie apdrutd in ziar) insertion. (mecanism) gear.) (a abrogd) to nullify. announcement. notice. sampling device aparatura s. to notify. (in ziar. 1. to annul. apparatus.white goods apartament. apathy ~ la cumparare . to undo. la radio etc.to advertise in a newspaper.f. voidance anunt s. to announce.perpetual annuity ~ platibila pentru o perioada limitata . (a respinge.n.f.coastal/offshore waters ~ cu trafic intens . to disannul.production apparatus ~ pentru prelevare de probe sampler. mechanism ~ de productie . defeasance. un credit etc.) to withdraw. (in ziar) advertisement. (instrument) instrument. appliance.f. to vacate.inland waters . (dr.international waters ~ inchise .polluted water ~ potabila .t. un testament etc. (o comandd.intemal/interior/inland waters ~ Internationale .) terminable annuity ~ prin reversiune .(a unei polite de asigurare de viatd. cancellable.continental waters ~ costiere .) invalidation. annulment. (afis) bill. (o lege. to repeal anulabil adj. write-off 2.) (abrogare) nullification. a caret platd este conditionatd de producerea unui eveniment) contingent annuity ~ amanata . notification. a unui credit etc. (a unei comenzi.) reversionary annuity ~ sigura/la termen . suite apartamente cu chirie/de inchiriat lodgings apatie s. flat.

(evaluare) appraisal. (solutionarea unui diferend de cdtre o persoand sau institutie automata) arbitration 2. 1. call 2. ( cu materiale.f.short-run supply ar s.friendly arrangement aratura s. (dr.to lay/to lodge an appeal. to till arabil adj. (intelegere) agreement.f. approval ~ a cadastrului . fin. to estimate. to affix apart s.navigable waters ~ portuare . to approve. (arat) ploughing. cont.t. to appropriate 2..to understock aprovizionare s. assessment 2.assessment of market prospects ~ a unei valute . to arbitrate. to buy in. (o lege) to enforce 2.territorial waters apel s. to assess v.contribution of capital aprecia v. (bur.(fin. o stampild) to append. (cumpdrarea si vdnzarea simultand de instrumente financiare similare pe piete diferite cu scopul realizdrii unui profit sau pentru a prevent eventualele schimbdri posibile in raporturile de preturi ale instrumentelor respective) arbitrage ~ cu dobaiida acoperita .) conversion aproviziona v. to cater for v. contribution ~ de capital .t. (dr. appropriation 2.. (un diferend) to umpire arbitraj s.t. tillable aranjament s.t. 1. cont. (un conflict) to settle aplica v. (o semndtura. tillage arbitra v. piese etc. to supply.(a detailistilor) group trading ~ pe termen scurt .{mar. (unitate de mdsurd) are ara v.) to appreciate apreciere s. 1. to plough. tilling 2.APE-ARE 37 ~ navigable . (dr.(unui salariat) performance appraisal ~ a perspectivelor pietei .n. victualling.r.m. plaintiff in appeal aplana v. supply.) to convert apropriere s. (cu alimente) provisioning.t. (furnizare) furnishing.t. arrangement.f.fin. to reclaim apelant s. (a evalua) to appraise. arable. (a fi de acord cu) to agree with/to aprobare s..(in raport cu altele) currency appreciation aproba v. ploughland.) index arbitrage .) covered interest arbitrage ~ de indici .r.planning permission apropria v. settlement ~ amical .t. effluents ~ teritoriale .waste waters.f.m.) appreciation ~ a capacitatii .) to overstock ~ insuficient . to sanction. catering ~ institutionalizata .n. (a furniza) to furnish. (dr. to victual.) to stock. un magazin etc. ( cu alimente) to provision. (a valorii unui activ) (bur. 1.n.t. appealing party. to provide oneself ~ excesiv — (o piatd.(bur.) appeal ~ de sinistru . evaluation.n.f. 1. (a ratified) to ratify. to evaluate.harbour/port waters ~ reziduale/uzate . 1.) distress/SOS call a declara ~ . estimate.) appellant.(modalitate prin care diversele organizatii identified si evalueazd produsele pe care doresc sd Ie achizitioneze) organizational buying ~ in grup . to take/to lay in a stock/supply..

(d!fe"te' . tenant ~ abuziv — (care continud sd ocupe o proprietate dupd expirarea contractului fdrd acordul proprielarului) tenant at sufferance ~ cu contract — (valabil un anumit numdr de ani) tenant for years ~ cu contract valabil un an .t. tree ~ de decizie .perpetual lease . (intindere) extent./H.) 1. (incadrare cu echipaj) manning armatorA'.sound stowage arma v.tenant from year to year . (a incadra cu echipaj o navd) to man armare . outfit.t.f. (o nava) to fit out. (drept) lease.t. life tenant arenda s.supiimentara .(p'ldtitd pentru terenuri cdnd aceslea sunt insuficiente) scarcity rent a da in ~ ./ (mar. keeper of the records arhivas.s'.to lake on lease ar^mts.fara contract -.owner and charterer armoniza v.public records arie s.e} to harmonize 2.silver bullion ~ monetar/cu titlu legal . leaseholder.f. arbiter arbore s. (zond) zone. (afrxa incdrcdtura unei. [a luu in arenda} to tenant arendare s.tenant at will ~ in cota indiviza . overdue debt arima v.berth owner/ shipowner ~ al navei-tramp . expanse ~ a vanzarilor . nave sau a unm avion pentru mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to stow arimare s. area. {poliiici fi practici nationale Ci! stundardele inte:''r. to commission 2.tramp owner ~ ciimparator — merchant shipper independent/necartelat nonconference carrier ~ .(de care rdspunde un agent de vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva (arie petroliferd} payable area/zone arierat^.rack-rent .f.tenant for life. liiigoiiri . (dare sau luare in arenda) lease. arrear. arbitrator.n. stowage ~ a marfurilor stowing goods ~ corecta .pe viata . archives. commission 2.n.(stabilirea grqflcd a tipului de relatie intre deciziile manageriale si factorii probabilistici) (man.»{ na\ lositor .to grant/to iet out on lease a lua in ~ .speculative arbitrage ~ valutar . silver -• in. (luare in arenda) tenancy arenda? s.m.38 ARB-ARM ~ intre burse ale aceleiasi tari shunting ~ pentru normele de munca ~ arbitration of work standards ~ speculativ . (plata) rent -.managing owner ~ al navei de linie .a-honai.Inchirietor chartered/freight contractor . (mar.m.f. stowing.) decision tree arenda v.standard/ sterling silver arhivar s. records arhivele statului . (a da sau a Ilia in arenda) to lease. lessee. archivist. 1.excesiva .m. to outfit.arbitrage in/of exchange. owner ~ administrator . leasing.m.i 1.tenant in common ~ pe viata . exchange arbitrage arbitru s.) shipowner. (dotare cu echipament si materiale) fitting out. to rent. (siiprafatd) surface.f.

{cont..paper goods ~ de prima/stricta necesitate (living) essentials.(impiis consumatorului) (SU'A) tie-in ~ foarte cautat . handicraftsman. extraordinary items ~ returnate .household articles ~ casnice de folosinta indelungata household durables ~ de baza ale exportului . artisan. (de ziur) article 2. craftsman artizan al adj.) suspense entry ~ de virament . ':e:.consumer goods ~ de lana . {mdrfnn. to cast/to throw overboard ariincare .t.) to jettison.ARM-ARU 39 tipuri de registre contabile ale unei societdti) to reconcile armonizare s. goods. craftsmanship articol s.seasonal articles desperecheate/dezasortate broken/job lot. {de lege) article.f.m.{cont.(pentru a atrage clienieia fi a promova alie articole) Joss leade'- articole casnice .{cont.'.!. oddments ~ diverse sundries ~ exceptionale . necessaries ~ de sezon .{cont.woollen goods ~ de lemn . leading article ~ de import .taxable article ~ patentat .best buy artizan s.window dressing ~ mestesugareasca .best seller ~ garantat . item 3. handicraft arunca v.n.f.(in ziar) city article ~ fara cautare .woodenware ~ de menaj .luxury article ~ de ordine .) strategic fit arta s.c.entry.) transfer entry ~ debitor .haberdashery ~ de moda .proprietary article ~ recapitulativ .(nniformizarea nomenclatoarelor ^i a procedurilor vamale in tdrile care coopereaza) customs/tariff harmonization ~ strategica — {corelarea dintre strategia companiei ^i resursele sale} {man.sanitary articles ~ semifabricate .{editorial) leader.export ~ de fond .import.semifinished semimanufactured articles eel mai avantajos/competitiv ~ .) exceptional items ~ extraordinare .fancy goods ~ de papetarie . bord) (mar ) ieUison . handmade artizanatj-.n.{cont./' {a incarcutiin.{ca origine) genuine article ~ impozabil .) closing entry ~ de lux.small ware ~ de mercerie . pi.(vdnzdtorului} saSes returns. returns inwards ~ sanitare .(cont. foreigner ~ de inchidere .handicraft. item ~ de export . 1. commodity. art ~ a decorarii vitrinelor . materiale etc peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar.) compound entry ~ vandut in pierdere .) debit entry ~ economic . (comercial) article.(cont. hamionization ~ a taxelor vamale .de fierarie . wares ~ contabil .staple exports .ironmongery ~ de larg consum .

ensuring.(mar.group insurance ~ concurenta . mar.) insurance with particular average ~ cu echipament si accesorii (asig. (impotriva) to insure (against). o baltd) to drain 2. cargo insurance ~ a cheltuielilor extraordinare disbursement insurance ~ a creditelor . (o proprietate maritimd) to underwrite v. (a unui rise) cover. to ensure.t.40 ARU-ASI arvuna s. (o miastind) to reclaim.m.t.(asig. (dr. (finantele) to reorganize ascundere s.) operating trim ~ de mar§ . (a activelor de cdtre un falit.personal liability insurance ~ de renta viagera . mar.f. (impotriva accidentelor. 1. a adevdrului de cdtre un asigurat etc.r. (impotriva) to insure oneself (against).livestock insurance ~ a calitatii . assurance 2.t.hazardous (goods) insurance ~ de persoane impotriva accidentelor si a bolilor . to normalize 3.t.warehouse to warehouse insurance ~ de marfuri periculoase . \. mar.(la mai multi asigurdtori) concurrent insurance ~ cu anuitate annuity insurance ~ cu avarie particulars! . public liability insurance ~ de raspundere personala . to assemble asana v.guarantee insurance ~ a marfurilor depozitate -warehouse insurance ~ a navlului .automobile/motor insurance ~ aviatica aviation insurance ~ casco .f.(care ii garanteazd unui creditor cd isi va recupera fondurile in cazul in care debitorul nu isi mat poate indeplini obligatiile de platd) credit insurance ~ a creditelor de export .) freight insurance ~ a raspunderii .quality assurance ~ a caricului/incarcaturii . (baza de calcul a unui impozit) basis ~ de exploatare . handsel a da ~ . (pozitie a planului de baza al unei nave fata de planul orizontal) trim 2. (un rise) to cover. (a da cele necesare) to provide 2.(asig. (a imbundtdti.) concealment asesor^. a redresa) to improve. 1.liability insurance ~ auto .) assessor asieta s. 1.personal accident and sickness insurance ~ de proprietate .uneployment insurance . (maritimd) underwriting ~ a animalelor .f.insurance of cargo. securing.bank deposit insurance ~ a garantiei .f. a pierderilor) insurance.third-party insurance.export credit insurance ~ a depozitului bancar . {de viatd) assurance. to assure 3.) running/sailing trim asigura v. (tin lac.to bind a bargain arvuni v.life annuity insurance ~ de somaj .) outfit insurance ~ de la depozit la depozit .(mar. (a garanta) to secure. to take out an insurance (against) asigurabil adj. advance (money).property insurance ~ de raspundere civila . to give earnest (money) for asambia v. insurable asigurare s.hull insurance ~ colectiva . earnest (money).

payroll deduction insurance ~ dubia . war risk insurance ~ impotriva riscului de transport transport insurance ~ impotriva riscurilor multiple multiple peril insurance ~ impotriva spargerii .life assurance/insurance ~ de viata din fonduri salariale .river insurance ~ generala .) insurance free from particular average ~ flotanta .(spre deosebire de o asigurare mutuala) proprietary insurance ~ facultativa . asigurare in care suma asiguratd este mult mai mica decdt valoarea reald a bunului asigurat) underinsurance ~ impotriva accidentelor accident/casualty insurance ~ impotriva accidentelor de munca workmen's compensation insurance ~ impotriva avariilor . (SUA) straight life insurance ~ pe voiaj . mar.) voyage insurance ~ pentru accidente de munca industrial injuries insurance ~ pentru sectorul tehnic . (SUA) package insurance ~ inferioara — (subasigurare. mar.{la doi asigurdtori) double insurance ~ efectuata de o societate comerciala de asigurari .fire insurance ~ impotriva lipsei de onestitate (incheiatd de patronul care se asigurd impotriva pierderilor cauzate de necinstea unui angajat) fidelity insurance ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor contractuale .fidelity insurance ~ Impotriva pierderii totale insurance against total loss ~ impotriva prejudiciilor aduse unui tert .voluntary insurance ~ fara avarie particular^ .insurance against breakage ~ impotriva tuturor pierderilor sau a avariilor .(asig.insurance against all losses or damages ~ impotriva tuturor riscurilor insurance against all risks ~ in bloc .third-party insurance ~ impotriva riscurilor de razboi insurance against war risks.(care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) blanket insurance.movable property insurance ~ mutuala .engineering insurance ~ pentru toate riscurile .all-risks insurance .insurance against damages ~ Impotriva furtului .(impotriva tuturor riscurilor) general insurance ~ globala .partial insurance ~ pe viata .ASI-ASI 41 ~ de viata .(a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport} block insurance ~ maritima .whole life insurance.theft/burglary insurance ~ impotriva incendiului .(cu prime achitate/refinute din salami) salary savings insurance.floating/open insurance ~ fluviala .(asig.mutual insurance ~ partiala .marine/sea insurance ~ mobiliara .

economic assistance ~ juridica .freight underwriter .sole trader a lua pe cineva ca .».(cu raspundere in limitele capitaliilui subscris) special partner ~ nominal .) perfect hedge ~ provizorie provisional insurance suplimentara . asymmetry ~ intre nivelurile de dezvoitare economica . cure este alcutuitd din tdri en niveJuri economice difenie'} asymmetry '1 economic development levels asistent s. fin.medical/health insurance . 1. conferit de structura elerogend a acesieia.fully insured asigurator s.m. (asig.administrator .state/national insurance . aici. 1.casco .•. i relief ^.f..de navlu .trade' association prolesionala/necomerciai.legal aid ~ maritima/pe mare .de stat .cargo underwriter -. (cu) to associate (with). insurance carrier integral .(in caz de pericol) salvage ~ pentru dezvoitare .de intrajutorare ..(SUA) savings and loan association .(asig. mar..senior partner ~ putin cunoscut . ~ economica .[aspect esential cil eco-nomici mondiale conlemporane.m.principal . association./.managing partner ~ cu numele . (economica) partnership ~ de asigurare mutuala ..f.r.marine underwriter .' . to enter into partnership (with) asocial. mar.Lloyd's underwriter .inland marine/transit insurance ~ sociale — social/national insurance ~ sociale din fonduri salariale contributory insurance asigurat adj.family firm nonprofit unicorporated . assistant -.quasi-partner ~ in participate . insured person.additional/ supplementary insurance asigurari de sanatate .{at corpuhd navei} hull underwriter . {anuor} assistance.active/acting partner . tc.maritime pe caile navigabile interioare .leading underwnter asimetrie .} weather insurance ~ perfecta impotriva riscurilor (bur. partener care nil ia parte acliva la afaceri) silent/sleeping partner ~ secundar .issociation -• patronalii .il earicului .maritini . welfare work ~ tehnica . insured s.(a muncitorilor) jiroviderit society ~ familiala .m. (socielate) society 2.social .technical assistance asocia v. insurer.Lloyd .welfare/social worker asistenta s.junior partner ~ unic .mutual insurance association ~ de economii si credite ..development assistance ~ sociala . into partnership asociatie s.(comanditar.nominal partner ~ principal .. associate.to take smb. partner ~ activ .?.social welfare.42 ASI-ASO ~ pentru vreme rea .) underwriter .

de recomandare . attitude .sici(:'i'ci cd trebuie sa-i depnnu pentrii (. to gain.) expectancy ~ la descarcare .machine shop ~ meste§ugaresc .cultural attache ~ comercial . variety ~ de e§antionare ./•?.f. (un nivel) to reach. estimatd mfunctie de mai multi factori) adaptive expectations ~ rationale — (explicarea comportamentului economic al indivizilor sou al companiilor in functie de.t.(refentor Ju semnarea iinui conosameiit) (nun: i as presented ~ cum se prezinta .assembly shop ~ de reparatii auto — motor repair shop ~ mecanic . attache ~ cultural . workshop ship/vessel. optiunea pentru una dintre previziunile realizate) rational expectations ataffats. to assort. (') cifrd. to sort: to match. waiting 2.commercial attache ~ militar . (un scop} to achie'\ e. certificate .small plan! operation ~ plutitor .fodder rotation asorta v.pragul de rentabiSitate .i-fi mdeplini sarcmile si obiectivele de lucru) {man."' works atesta r t. assumption ~ a riscului — (acceptarea riscului chiar si in conditiile in care existd numeroase incertitudini legate de posibilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i de stabilitatea acestuia) risk assumption ~ a riscului de credit .f. (corn.) assortment.sales mix asumare s. o suma) to run to 2.inSe perspective} expectation 3 (rnvel a! eforliilui pe care un.'n.m. (rotatie a cultiirilor agricole) rotation/alternation/ succession/shift of crops. to fit 2. floating facton. crop rotation/ succession ~ de cinci ani — five-course rotation ~ furajer . {a realiza) to achieve .''"..(de detailisti care au convenit sd cumpere de la un singur angrosist. range.ASO-ATI 43 ~ voluntara .) repair ship/vessel. 1.) (but.n.to breai< even atin^ere A/.partnership at will asolament s. to certify atestat s.assumption of credit risk asa adv. (a aproviziona un magazin cu mdrfuri variate) to assort asortiment s.(conditie in asigurarea maritimd} tale qiiale a^teptare s.Tn medie .testimonial atinge v. (economica) partnership ~ fara contract .(mar.waiting for discharge ~ la incarcare — waiting for loading a^teptari Hexibile .) grounding atltudine s.''.f.to average ~.(referitor la valoarea viitoare a unei variahile. (cum) as ~ cum este prezentat .military attache atelier s. (speri.n. to attest. to attain.t. shop ~ de montaj . in schimbul unor facilitdti si avantaje) voluntary groups asociere s. association. 1. workshop. 1. salanat cnn.' (a firii^iihii/citr'isni/i /'.variety of patterns ~ in vanzare .n. to suit.

(efectuat de specialist! din afara institutief) external audit ~ general — (la sfdrsitui anului financial general audit ~ intern ./in custodie .f. allotment.f. (despre o copie) certified ~ si valabil .(efectuat de specialisti din institutia respectivd) internal audit ~ permanent . to allot.motor lorry and trailer ~ de transportat busteni lungi timber truck autocisterna s. attribute ~ evident/caracteristic .n.n. fdrd ca vreunul dintre ei sdfie preponderenf) atomicity atribui v.44 ATI-AUT ~ in fata riscului . gold ~ afectat.t.(al unui produs) salient attribute atributie s.f.n. (pentru curse lungi) coach autocamion s. (automotive/motor) truck ~ cu remorca .gold earmarked ~ monetar/cu titlu legal . (insdrcinare) task. authentic.home audit ~ de marketing .marketing audit ~ detaliat . competence. audit ~ al resurselor .(despre cecuri) genuine and valid autenticitate s..(in vederea realizdrii unei strategii economice) (man.n.t.f.(justificarea costurilor si a beneficiilor impuse societdtii de cdtre mtreprinderf) social audit auditoriu s. austerity autarhie s.f. assigning ~ a actiunilor .allotment of shares atribut^. genuineness autentifica v. audience ~ captiv . bus. tank lorry/truck. (caracteristicd esentiald a pietei in cadrul cdreia existd numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori. authenticity. autarchy. auriferous. to authenticate. to certify. (de serviciu) duty.(obligat sd asculte material publicitar in timpul receptiondrii unor programe de radio si televiziune) captive audience aur s. n.f. la caracterul probabilist al evenimentelor) risk attitude atomicitate s.continuous audit ~ social . to legalize.f. auto-ignition autobuz s. function atributii de serviciu .n. bulk lorry . in procesul ludrii deciziilor. . genuine.(felul in care diferite persoane se raporteazd. gold-bearing austeritate s.detailed audit ~ ecologic . obligation.functions audienta s. (a unor mdrfuri) spontaneous combustion/ignition. road tank car/tanker. (la notarial) to notarize autoaprindere s.environmental audit ~ extern .f.banking audit ~ casnic .) resource audit ~ bancar .economic self-sufficiency autentic adj. (motor) lorry.f.nonstandard gold aurifer adj. to assign atribuire s. audience ~ — tinta — {segment de consumatori vizat de o campanie publicitara) target audience audit s. prerogative.standard gold ~ nemonetar . autarky ~ economica .

tigdri. authority ~ civila . surety for a bill of exchange avalist s.revenue authority ~ ierarhica . utility car/vehicle autovehicul s.7!. (publicarea in presd) to release autorizare s.f. crane tmck. touring car. sistem practical in unele tdri prin care contribuabilul isi calculezd singur cuantumul impozitelor) self-assessment autofinantare s. trailer truck autoturism s. to authorize. power-driven vehicle aval s. tourer autoutilitara s. to warrant.import licence ~ de reimport cu scutire de taxe vamale — (a mdrfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani inainte de data reimportului) bill of store ~ de retragere .) general average deposit .n. (a impunerii. self-taxation automacara s.selling licence ~ scrisa . (acordat unei mtreprinderi care produce pentru stat sou pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ de contributie la avaria comuna -(asig.export licence ~ de import . expressway autotransport s. (consumul de bunuri si servicii finale de cdtre producatorul msusi) self-consumption autoevaluare s. licence ~ de brevet . permit.f.n.n. handsel. outer harbour/port.f.t. authorization ~ de retragere .n. (a either a o licentd/autorizatie) to licence.f.f.vicarious authority ~ executiva . internal financing autoimpunere s.executive authority ~ fiscala .(de sume din cont) drawing authorization ~ de vanzare . (SUA) automobile ~ de proba . (a permite) to allow.f. (motor) car. automation automobil s.harbour/port authorities ~ vamale . truck haul(ing) autotren s.n.) slot/vending machine automatizare s. to permit. (motor) car.m.n.n.f. (magazin) self-service store autostrada s. motorway. automatic s. 1.test car autoritate s. guarantor avaliza v. {a imputernici) to empower.n. outside port avans s. self-financing.civil authority ~ delegata . truck crane automat adj. to warrant avanport s. self-service 2.) victualling bill autoservire s. mar.f. authorization. earnest (money).line authority ~ maritima . automatic machine.f. motor vehicle. (a gira o cambje) to guarantee.f. (pentru vdnzarea de bilete.n.t.customs authorities autoriza v.maritime authority autoritati portuare .{de sume din cont) 45 drawing authorization autorizatie s.f. (eel care garanteazd plata unei cambii prin aval) referee in case of need.AVT-A^A autoconsum 5. (garantie speciald de platd a unei cambii) bill guarantee.authorization in writing ~ vamala pentru provizii de bord -(mar. advance (money). truck/motor lorry and trailer.patent licence ~ de export . ziare etc.

.(despre mdrfuri) weather-beaten avarie s. (asig. favourable.(asig. mar.sweat damage .) general average and salvage ~ de abordaj .damage by handling ~ evaluabila .heavy damage ~ inerenta (datorita naturii marfurilor sail viciilor proprii acestora) natural damage ~ in sarcina damage chargeable to ~ la descarcare discharging damage ~ particulars . mar. in comparatie cu alte bunuri si servicii) comparative advantage ~ competitiv . profitable.account of payment ~ in numerar .) foreign general average ~ comuna $i salvare . mar.t. to pay in advance.assessable damage evaluata cu subiectivitate -sentimental damage ~ grava . (in junctie) to advance.t. damage. (pe cinevd) to promote 2.n. fapt care determina scdderea costurilor de productie) absolute advantage ~ comparativ — (principiu care considerd cd o tara sail o regiune ar trebui sd se specializeze in productia si exportui acelor bunuri pentru care eficienta este relativ crescutd. to be promoted avantaj s.) freight advance ~ in contui marfurilor .) collision damage ~ de e§uare .accidental damage ~ anticipata/probabila .(asig. (defectiune) breakdown.damage done/incurred ~ produsa de apa marii .(ideea conform cdreia punctele forte si slabe ale unei societdti se pot determina mimai prin comparatie cu concurenta) competitive advantage avantaj e si dezavantaje .} hidden damage ~ comuna .f.assets and drawbacks avantaj os adj. mar. mar.anticipatory damage ~ ascunsa/neobservata . 1. to damage avariat adj. (bani) to advance.{asig.cash advance avansa v.46 AVA-AVA '. damaged ~ de conditii atmosferice nefavorabile .(asig.i. 1.advance against goods ~ in contui platii . mar.de tmprumut maritim .) average 2.(asig.(asig.(mar. (acordate angajatilor in afara salariului) amenities ~ absolut .wash damage ~ produsa de deplasarea incarcaturii shifting damage ~ produsa de frecare . to make an advance payment v.advance on bottomry ~ din navlu . advantageous.(detinut de o tara sail o regiune in raport cu altele datorita resurselor naturale.) particular average ~ produsa . 1. advantage 2. pi. beneficial avaria v.(asig. failure ~ (a marfii) prin contaminare damage by contamination ~ accidentals .) damage through grounding/stranding ~ de manipulare . mar. mar. fortei de mimed etc.chafing damage ~ produsa de sudatie .') general/gross average ~ comuna in strainatate .

movable property. 1. notice. (economic) boom avea v.(sumd de bani la care tin investitor poate renunta ca alternativd la o investitie cu rise ridicaf) absolute risk aversion aviatie s.letter of allotment. wealth ~ imobiliara immovable property. aversion ~ fata de rise .f.n. advice: notification 2.(de spatiu pe nava) (mar.f. poultry farming avion s. (al unei monede) obverse aversiune s.to bank at/with ~ drept de optiune .t. to have. note.) apparent damage avarii acceptate si evaluate .AVA-AV1 47 produsa de valuri .movable and immovable property ~ sub tutela .f.passenger aircraft.civil aviation avicultor s. movables.notice of dismissal ~ de confirmare .to make fortune avers s.to be in the red ~ cont deschis la banca .commercial/transport aircraft.) agreed and liquidated damages avants.) berth note ~ de atribuire a actiunilor . (a posedd) to possess ~ avantajul intr-o tranzactie/afacere . (pdrere) opinion ~ competent .to have a connection/ relation to avere s.n. confirmation slip ~ de convocare .to have the first refusal ~ legatura cu .n.wave damage. damage through stress of waves ~ usoara slight damage ~ vizibila . reality ~ mobiliara . chattels real.(a investitorilor) risk aversion ~ fata de riscul absolut . (sfat) advice. immovables.(asig.trust fund a face ~ .airliner ~ de pasageri . (mar. aviation ~ civila . poultry farmer/breeder avicultura s.expert advice/opinion ~ de angajament .(care indicd faptui cd in debitiil unui cont a fost fdcutd o inregistrare) debit advice ~ de dispensa . allotment letter ~ de concediere .n.(notd a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renunta la dreptui de a primi extras de cont separaf) notice of dispensation ~ de expediere/expeditie . personalty ~ mobiliara si imobiliara . (de mari dimensiuni) airbus ~ de transport .m.f. aircraft ~ charter .(expediat titularului unui cont sail al unui depozit de titluri. chattels (personal). acesta returndndu-l semnat bdncii sale pentru a confirma exactitatea unui extras) reconciliation statement.) advice of shipment. forwarding agent's notice. air carrier aviz s.(asig. (air)plane. mar.(a actionarilor} notice of meeting ~ de credit — (care indicd faptui cd in creditui unui cont a fost fdcutd o inregistrare) credit advice ~ de debit . to go off/through ~ cent debitor . fortune. mar.charter plane ~ de linie/curse regulate .to get the best of the bargain ~ cautare .to be in request/demand. shipping advice .) (freight) booking note ~ de angajament in conditii de linie (mar.advice of dispatch.

) sailing notice ~ a scadentei .gata de operare" acceptat .) shipping note ~ de incetare a platilor .n. notice. bar avut adj.la rand" . n. notice.) notice of interest declared ~ a tncasarii .(navei. (a avertizd) to warn avizare s. proprietary s.advice of collection ~ a plecarii .(mar. notice/poster board.(funda-mentui unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene obser-vabile si mdsurabile) revealed preferences assumption axiomele preferintelor consuma-torului . advice..m.f.) notice of readiness ~ de nava . property ~ public .(a unei cambii) notice of dishonour ~ de plata .) stem note avizier s.(asig. wealth.collection advice ~ de incarcare si expeditie .f. notification ~ a interesului asigurat .gata de operare" . (a instiinta) to inform.delivery advice ~ de nava . a mdrfurilor) arrival notice ~ de nava .(mar.(mar.f. billboard avocat s.to take legal advice avocatura s.) accepted notice of readiness ~ de neonorare .notice to suspend payments ~ de livrare . rich. asylum.national wealth axa s.public wealth/property avutie s. advocate. attorney (-at-law). ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului si ale testdrii caracterului rational al acestui comportament) consumer's preferences assumptions azil s.(instrument de analizd monetard prin care se abordeazd evenimentele dintr-o anumita conjuncture financiara) time line axioma s. able in estate. to give smb.notice of receipt ~ de retragere de fbnduri withdrawal notice ~ de sosire a marfii pe calea ferata railway advice aviza v. (pentru bdtrdni.notice to pay ~ a sosirii .(mar. assumption ~ a preferintelor revelate .n. (in instantele superioare) barrister. legal/lawyer's profession. well-off.t. sdraci) almshouse .(in teoria subiectivd a consumatorului individual.attorney special ~ cu drept de acces la toate instantele attomey-at-large a consulta un ~ . to advise..f. (care pregdteste actele in vederea unui transfer de proprietate) conveyancer ~ cu drept de acces la o anumita instanta .sailing advice ~ de incasare .. to notify.f.demand note ~ de primire .(navei) (mar. (in instantele inferioare) solicitor. wealthy. axis ~ temporala . lawyer.48 AVI-AZI ~ de expeditie pe mare . wealth ~ nationala . (despre close) propertied.

tip. a unei firme la un anumit moment) patrimonial/assets balance ~ romana . ballot.f.n.(cont. Roman balance ~ vizibila — (a exporturilor §i a importurilor vizibile/de mdrfuri) visible balance ~ zecimala ..(a serviciilor) invisible balance ~ materiala/economica . to ballast baleniera s. (cont. ballot. to tip smb. baksheesh.balance of payments ~ de plati activa/excedentara active/favourable balance of payments ~ de plati pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de verificare . (balot de marfa) bale.) (shingle) ballast.cotton bale balansa v.) departure ballast balasta v. (c. luggage.decimal weighing machine balast s.t.) trial balance ~ financiara . (pair of) scales.steelyard. (mar. 1. weighing machine 2.balance of concessions ~ comerciala .(situatia financiara.f. douceur a da cuiva un ~ .f.n. gratuity.) balance ~ a concesiilor .(tablou statistico-economic prin care se evalueazd resursele necesare producerii de bunuri) material/economic balance ~ patrimoniala . (cdntar) balance. (load) pack ~ cu invelis . package ~ de bumbac . tie vote. to even up balanta s. ballast. to give smb. lastage ~ la plecare . money bani activi . smth.B bac§i§ s. 1.bale. trade balance ~ comerciala activa/excedentara active/favourable balance of trade ~ comerciala pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de lichiditati .n.(situatie comparativd a incasdrilor bdnesti si a platilor exigibile la un moment daf) balance of liquidity ~ de plati . load pack balotaj s. (un cont) to balance.wrapped bale ~ de bumbac .(sumd trimisd anonim de cineva pentru plata unor . bagaj s.n.to give smb. bale. a gratuity.) metal ballast.financial balance ~ globala — (suma tuturor tranzactiilor autonome sau oficiale finantate cu sau fdrd folosirea rezervelor) overall balance ~ invizibila . pack.cotton bale ~ de marfa . fin.n.t. baggage bal s. pi.n. (monedd) coin 2.m.(mar. whaleboat balot s.pocket/pin/ spend money ~ de con§tiinta .(aflati efectiv in circulatie) active money ~ de buzunar/cheltuiala . for himself. gravel sand bed. ballotage ban s.balance of trade.

savings bank.corespondent .change ~ provizorii — (cambii si bonnri de tezaur) temporary money ~ publici .(a unui transfer de fonduri) receiving bank ~ centrala/nationala . band care acceptd depuneri mid) penny bank ~ de economii si societate de constructii .(numerar intrat in casierie) cash-in.dead/idle money ~ plasati de investitori cu experienta .(credit zilnic acordat de band caselor de compensate) day-to-day money ~ in casa . land bank ~ beneficiara .clearing bank ~ de concentrare .cash.bank of deposit. administreze un impriimnt sindicalizaf) agent bank ~ agricola .(relatia permanentd a unei band pe altd piatd financiard unde ea nu dispune de o reprezentantd proprie) correspondent bank ~ de cliring .real money ~ expediati .checkable money ~ scumpi . black money ~ neinvestiti . bankers'/parent bank ~ comerciala .bank of commerce.(intr-o afacere) stake ~ scripturali/de cont .false/counterfeit/phoney money ~ fierbinti . cash-in-hand ~ lichizi .agent .credit bank ~ de date . banking.(acordati cu dobdnzi foarte mart) tight money. deposit bank ~ de economii . loose cash/change/ money ~ metalici — hard money ~ murdari .data bank ~ de depuneri .agricultural bank.smart money ~ potriviti . money squeeze a da ~ cu dobanda .(proveniti din afaceri ilegale) dirty cash.(delimit! de bancheri §i care nu pot fi investiti din cauza lipsei oportunitdtilor de afaceri §i a situatiei generate de o lichiditate excesivd decdt in depozite la banca centrala) floating money ~ imprumutati pentru o zi .(capital atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sail de un climat politic sigur) hot money ~ flotanti . commercial/trade/trading/merchant bank ~ . ..(a fondurilor din alte band) concentration bank ~ de consortiu .change.to lend (out) money at/on interest a strange ~ .50 BAN-BAN impozite de la care initial s-a eschivat) conscience money ~ de cosnita . bank.paper money ~ de plastic ..to hoard up money a-si valorifica .(desemnata de un consortiu bancar so.central/national bank.f.remittance ~ faisi . (in Marea Britanie.public funds ~ reprezentativi . banca s.{mijioc de platd prin cartea de credit) plastic money ~ efectivi .to get value for one's money bancar adj. small change/coin/money.consortium bank ~ de credit .housekeeping money ~ de hartie . bank ~ .(institutu financiare.(hdrtie-monedd cu acoperire totald in metale pretioase) representative money ~ riscati . ready money ~ marunti .

trust bank ~ universala — (care efectueazd toatd gama de operatii si servicii) all--purpose/full-service bank banci mari . (acte sdvarsite de coman-dant sau echipaj.(a Sistemului Rezervelor Federate) (SUA) nonmember bank ~ ordonatoare .f.n. banker.barriers to trade ~ de iesire — (a unei firme de pe o piatd.f.(care acordd impru-muturi comerciale si industriale) whole banks ~ pentru activitati cu amanuntui -(care acordd credite persoanelor fizice sifirmelor mid) retail banks bancher . (SUA) cashomat bancruta s. (care atestd plata taxei de timbru) revenue stamp banita s. note issuing bank ~ de investitii .) railway gate.f. bank note.f. automatic teller machine.investment bank ~ de scont discount bank ~ de stat . (a unui cec) crossing ~ generala . dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costurilor de intrare) barriers to exit.(bancd ce crediteaza exportatorul cu volumul creditului documentor dupd verificarea doctimentelor) negotiating bank ~ nemembra . exit barriers ~ de intrare .(a Casei de Compensate din Londra sail. entrance barriers ~ netarifare .w.nontariff barriers ~ vamale — custom/hostile tariffs baril s. (SUA) bill.f. care dduneazd navei sail caricului acesteia) (asig. note.(a unei firme pe o piatd) barriers to entry. poduri etc.state bank ~ de virament . (c. (la intrarea pe aiitostrdzile cu taxd) turnpike bariere comerciale .BAN-BAR similare bdncilor.container . paper currency. financier bancnota s. barrier.f.instructing bank ~ regionala district/local bank ~ secundara . a Sistemului Rezervelor Federate) member bank ~ mutuala de economii . care acordd credits pentru populatie In vederea construirii si a cumpdrdrii de case) building society/and loan association ~ de emisiune . barge ~ .s-. soft money ~ falsa forged/counterfeit bank note bancnote marcate . (unde se incaseazd taxele de trecere pe sosele.(SUA) mutual savings bank ~ negociatoare .transfer bank ~ ipotecara mortgage bank ~ membra .f.f.f.floating barge container . (unitate de capacitate) bushel bara v.) toll bar/gate.t.m. mar. railwaycrossing barrier. (unitate de capacitate) barrel barja s. bankruptcy ~ frauduloasa fraudulent/embezzled bankruptcy banderola s. in SUA.bank of issue.(pentru orga-nizarea unui flagrant) marked notes bancomat s.) barratry bariera s. cash dispenser.general crossing ~ speciala — special crossing baraterie s.(societate de credit care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) secondary bank ~ sigura/de incredere . (un cec) to cross barare s.reliable bank ~ specializata in girarea succe-siunilor .

basis ~ a profitului . pecuniary banos adj. lucrative bel$ug s. al unui efect de comert) payee ~ al unei anuitati . (magazin) grocer's (shop).) manoeuvring basin ~ de marfuri in vrac . baza(a)r ~ de binefacere . precum rezervele bdncilor comerciale. grocer.t.. plentifully beneficia v.production basis ~ militara .lien holder ~ alternativ .(fdrd ecluzd sau poartd de maree) open basin/dock ~ portuar interior .m. to derive profit (from).export dock ~ portuar deschis . opulence din ~ .basis of assessment/ taxation. existente in medie mtr-o perioadd de timp. to account.air base ~ de active .military base ~ monetara .) barter bate v.(mar. paying.. to strike. to emboss. (bogdtie) wealth. base.f. moneymaking. numerarul in circulate si in casieriile bdncilor comerciale.) annuitant ~ al unui drept de retentie . to stamp batere s.asset base ~ de aprovizionare .(mar. pentru a desemna cantitatea de numerar intrat in sistemul bancar. 1. yielding money.dock (basin). grocery 2. (de moneda) mintage. abundance.(cu porti care mentin acelasi nivel al apei) wet dock ~ portuar de export .commercial dock ~ portuar cu maree . provision dealer/ merchant bacanie s.inner dock bacan s. agregat monetar care include activele monetare lichide. harbo(u)rage ~ portuar comercial .(mar.technical and material resources/supplies bazin^. tax assessment/base ~ de productie .oil dock ~ portuar .coal basin/field ~ de manevra . money.(asig. to profit (by).n. (meserie) grocery trade banesc adj.n.sports base/grounds ~ tehnico-materiala .(al unei cambii. al unui cec) alternative payee ~ de venituri . barometer ~ al pietei . to turn smth. harbour. (de pe urma) to derive advantage (from). plenty. remunerative.f. (co/n. profitable.barometer of the market barter s.) dry dock ~ pentru petroliere . harbour/port basin.in abundance. to benefit (by) beneficiar s.n.n.supply base ~ de impunere . (al unei plati. basin ~ carbonifer .f.. coinage bazar s. 1.(termen utilizat pentru •a desemna depozitele la vedere.52 BAR-BEN barometru s. activele care pot fi utilizate instantaneu pentru efectuarea pidtilor) monetary base ~ navala .n. beneficiary.m.'\ bulk handling cargo dock ~ de radub .(folositd la calcularea impozitului) earnings basis ~ aeriana .baza(a)r ~ de solduri -jumble sale baza s. (utilizatorul unui produs finit) (end-) -user 2.naval base ~ sportiva . (moneda) to mint. to coin.i.income beneficiary ~ eventual — (persoana sau persoanele desemnate sd incaseze prima de deces in cazul in care beneficiarul principal .

{c.scanty profits ~ scontate . {cu sens figuraf) to survey. (corn.n.) contingent beneficiary ~ fictiv .) benefit.heavy naphtha ~ usoara .cement concrete precomprimat pre-stressed concrete ~ prefabricat .{bilantui unui grup.to come out of the red benzina s.t.to share in the profits a realiza un beneficiu .{c. shot crete betona v. (dr. (profit) profit. biannual.n.general balance sheet ~ de lichidare . (contabil) balance sheet 2.(raport care prezintd cheitu-ielile unei intreprinderi si prestatiile sale in functie de mediul social) social report a face bilantui . to (build with) concrete bianual adj.to draw up/to strike the balance of.) bilateralism bilet s. return 2.n. {la teatru) (admission) ticket.diminishing profits ~ reduse .to make a profit a se solda cu ~ . gasolene ~ cu cifra octanica inalta/ridicata -highoctane petrol/gasoline ~ grea .BER-BIL 53 moare inaintea asiguratului) {asig. • (SUA) gas(oline). bilateral bilateralism s. 1. semiannual bilant s.considerable/ hefty profits ~ de exploatare . petrol.n.surplus earnings beneflcii considerabile .) cheap ticket ~ cu pret redus 50% . intocmit prin unificarea bilanturilor tuturor filialelor componente) consolidated balance sheet ~ de ansamblu . proceeds.retirement benefits ~ descrescande . to sum up bilateral adj. {c. earnings. benefit.f.) joint beneficiary beneficiu s. concrete ~ armat . privilege ~ aleatoriu .profit expectations ~ scontate fara rezerve unconditional expected profits a participa la ~ . (pentru un mijioc de transport in comun) fare. (raport) report. theatre ticket.passive balance ~ social .gross profit ~ contabil — (plusvaloare obtinutd prin revalorizarea unor posturi de activ sail prin deprecierea unor posturi de pasiv) book profit ~ in natura .f. {de loterie) (lottery) ticket ~ cu pret redus .(al uneipldti) fictitious payee ~ impersonal/nespecificat . revenues.gunite. 1.light naphtha beton s. gain. statement ~ consolidat .f. to review.n.(bilant intocmit la o data care nil corespunde cu finalul exercitiului financiar al societdtii) interim statement ~ pasiv/deficitar .) half-fare ticket .f.(formula pe un cec) impersonal payee ~ in indiviziune {dr.(pbtinut de un angajat in afara salariului) benefit in kind ~ public public benefit ~ suplimentar/nedistribuit .) (railway) ticket.built-up concrete ~ torcretat .contingent profit ~ brut .operating profits ~ de pensionare .(al unei societdti in lichidare sau al unui debitor falit) statement of affairs ~ intermediar .reinforced/steel concrete ~ de ciment .

) single ticket ~ valabil/de corespondenta .mortgage registry ~ de mesagerie .n./. (economic. parcel office de plasare . (cu hani) moneyed.f. \.illiquidity blocare .(c.bank note. block 2.dud note ~ de credit . to freeze.economic blockade ~ militara .demand note ~ la ordin simplu/cu un singur nume . credite) blocked. red ta p e/tapc ry/tap i s m birfctica A'/.employment/ unemployment exchange ~ de plati pay/paying office ~ de schimb valutar exchange office ~ de §antier . office. note of hand ~ la ordin de garantie colaterala {prin care se ipotecheazd o anumitd garantie in contui unui imprumut) collateral note ~ la ordin platibil la cerere . bioeconomics biotehnologie s. (avtit) wcaithv. well-off/'-to-do: able iii .tourist ticket ~ de peron . blockade ~ economica .(notificare prin care clientnl este instiintat de cdtre un furnizor cd acesta i-a creditat contui. (despre conturi.s'.) bimetallism. bureaucracy. (blank) form a completa o ~ . (casa) apartment house. frozen boala s. (conturi.f. coalition ~ de agregat .platform ticket ~ de week-end — (valabil numai in aceastd perioada) (c. information bureau/office ~ de ipoteci ./ block.circular/round-trip ticket ~ intreg .f.f. 1.{c.n. paper money ~ de banca falsificat .customs office blancheta s.{eel al personnel care se vnprumutd) one-name paper ~ simplu/de dus . red tapist birocratic adj.' office automation birou s. biodegradable bioeconomie s.f.(c.to fill up a form bloc s. freeze ~ a contului .site/job office ~ de verificare a solvabilitatii .n. fortnightly bimetalism s. block ~ Hnanciar .inquiry office.promissory note.) weekend ticket ~ direct . credite) to block.n. bimonthly. (de dwatu) disease profesionala .unit ~ de locuinte .(unui client sau a uneifirme) credit bureau ~ de voiaj . bureaucratic biroeratie s. politic} bloc.f. (departament) bureau ~ de informatii .54 B1L-BOG ~ de banca . bureaucrat.industrial/ occupational/trade disease bogat adj.} transfer ticket bilunar adj.credit squeeze blocat adj. block (of flats) 3.f.residential building bloca v. specificdndu-se si suma respectivd) credit memorandum/note ~ de excursie/in circuit . (un capital intr-o investitie nerentabild etc. double standard biodegradabil adj. semimonthly.) to lock away/up blocada s.f.return ticket ~ in circuit . (fin.account's obstruction •" a creditelor .military blockade bloca j s.f. biotechnology birocrat s. illness. nch.full-fare ticket ~ la ordin . to block.receiving house/ office.) through ticket ~ dus-intors .travel bureau ~ vamal .f.m.

t.n.) allowance. (la receptia marfurilor) tally sheet. (despre close) proprietary 2.) broker's return ~ al brokerului . memorandum of contents. pi.exchange contract ~ de vanzare .de cecuri . bolshevism bon s. (de cumpdrare sail vdnzare de acfiuni) contract note ~ al agentului de incarcare . discount. to boycott. instrument financiar emis de autoritatea fiscald pentru fmantarea temporard a deficitului bugetar) Treasury bill ~valoric.reduction on the agreed price ~ pentru plata in numerar . financial reliability bonus s.f. bonus bord s. riches. bill of delivery. profusion ~ nationals .cash voucher ~ de ie§ire . rebate. to make up/good bonificatie s. means 2.to become rich. (ai navei) board ~ la bord . reduction.check list ~ de cheltuieli .scrip bonifica v.} alongside. bovmes.natural wealth boicots. (detailed) memorandum. the wealthy/moneyed classes. bonus ~ comerciala .(mar.national wealth bogatii naturale . pi.n.cash discount ~ suplimentara/speciala .ime of business . ticket.n. freight release ~ de masa . note.BOG-BRA 55 estate.sale note/sheet bovine s.t. chine to chine ~ liber — (intre linia de incdrcure si linia puntii) (mar. (tie cartela) coupon.de ataceri . boycott boicota v. (abundenta) abundance. side by side. plentiful. docket.n. (abundenf) abundant.settlement check ~ de expeditie .) broker's contract note .m. boycotting bol$evism s. area (of activity1 '. (a ordona tuturor membrilor umii sindicat sd boicoteze produscle iinei mtreprinderi ai caret muncitori suiit in grevd) to black boicotare s. the upper crust a deveni ~ .n. {avere) wealth.(mod de acoslare) (mar. (corn.) freeboard ~ liber pentru caric de cherestea -(mar. line.(bur.f. voucher. (doineniu} domain.de preturi . heavy s.(titlu de stat. (atasat unui titlii de valoare la purtdtor) coupon. rich man. list. (chitantd) receipt ~ de casa . sphere.f. 1.note of expenses ~ de decontari . (bogatii) the rich (people).(din magazie) issue voucher ~ de livrare .f.) timber freeboard borderou s. the well-to-do.) schedule.waybill ~ de plata a salariilor wages docket ~.extra allowance/discount bonitate s. bill.delivery order.j'.vuiuinc discount ~ la pretui convenit .(corn.(oferit salariatilor de firma imde lucreaza) luncheon voucher ~ de tezaur . bordereau. (horned) cattle bransa s. branch. to make money bogatie s.f.trade discount ~ la cantitate .n. order. creditworthiness. [corn.) schedule of prices ~ de schimb valutar .

local budget ~ preliminar . (sef de brigadd) brigade/team leader.(brevetarea unui produs sau a until proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurentei) preemptive patenting brevetat adj. licence ~ de capitan de cursa lunga master's certificate/licence ~ de inventie . (despre produse) proprietary brigadier s. booklet. (parte) part. corporation. portion.preliminary budget ~ promotional .) fathom breasia s.f. broker ~ cu atributii complete .balanced budget ~ flexibil .commodity broker ~ maritim . (unitate de mdsurd pentru lungime) (mar. 1.insurance broker.family budget ~ de marketing . forest keeper/ranger broker s.(brevet al unui produs care nu este introdus in circuitui comercial) sleeping patent a cere un ~ .flexible budget ~ general consolidat .production budget ~ de publicitate . brokerage. (pe cinevd) to grant a patent/certificate to.(pentru publicitatea unui produs) promotional budget .to be issued a patent a obtine un ~ .capital budget ~ de familie .(care prezintd fluxurile de numerar) cash budget/forecast ~ de productie . (membra al unei brigdzi) brigade member ~ silvic .to apply for a patent a exploata un ~ . (fragment) fragment buget-y.n. raw.t.f.forester.interim budget ~ local .to work a patent a i se acorda un ~ .n.sworn broker brokeraj s.n.(letters) patent ~ de pilot .to take out a patent breveta v. courtage ~ maritim .(mar.state/national budget ~ de venituri §i cheltuieli . guild.full-service broker ~ cu titlu neoficial . leaflet brut adj.shipbroker ~ neoficial . unfinished 2. unmanufactured. cu scopul de a usura tranzactia si ca garantie cd aceasta se va realiza in limitele finan- ciare prestabilite) street name ~ de asigurari . prospectus. craft brevet s.f.m. certificate. (neprelucrat) crude.56 BRA-BUG brat s.f. outsider ~ oficial/autorizat .m.curb/outside broker. patented.marketing budget ~ de numerar/trezorerie .pilot's licence ~ neutilizat . (despre profit) gross bucata s. patenting ~ preemptiva/de blocare . patent.incomes and expenditure budget ~ deficitar .n.consolidated general budget ~ interimar . (o inventie) to (protect by) patent brevetare s. piece.(care define actiuni inregistrate pe numele sdu. bit. kerb(-stone) broker.advertising budget ~ de stat . budget ~ de austeritate .ship brokerage brosura s.austerity budget ~ de capital .) freight broker ~ la bursa de marfuri .adverse budget ~ echilibrat . si nu pe eel al clientului. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de navlosire . appointed by letters patent.

(produse a cdror utilizare nu este posibild dacd nil se consumd impreund cu ele unul sau mai multe bunuri) complementary goods ~ corporale . (mobile) goods ~ abandonat .customs bill of entry bumbac-y. bulletin ~ bursier/de bursa .(dr.n.(cow.consumer nondurables ~ de folosinta indelungata/durabile consumer durables ~ de investitie/productie/instrumen-tale (bunuri care participd la producerea altor bunuri economice) production goods ~ economice .to pass the budget bugetar adj.(asa-numitele . bunuri folosite in procesul de productie si care au durata de viatd de eel putin un an) capital goods ~ de consum . ballot ~ meteorologic .final goods ~ fungibile .) indivisum estate ~ intermediare . 1.BUG-BUN 57 ~ variabil . pi. budgetary billeting. market report ~ de comanda .(mar.daruri ale naturii". (proprietate funciard) landed property ~ incorporale .) corporeal property ~ de capital .commodity goods ~ materiale .(active fixe.(neprelucrat) raw cotton ~ in bale/baloturi .(dr.) chattels real.(mar.) order form ~ de expeditie . cdldura cosmicd etc. dar care se afid in diferite etape ale ciclidui de productie) intermediary goods ~ libere .(in special nova) derelict ~ alienabil .n./!.to introduce the budget.cotton bale ~ . real estate. cotton ~ brut . immovable/fixed property.) exchange bulletin/list.dispatch note ~ de stiri .alienable property ~ inalienabil .) free goods ~ marfare .economic goods ~ finale . (avere) property. good s. fortune.(cu date despre cursurile zilnice.variable budget a prezenta bugetui .(dr.news bulletin ~ de vot . (scufundate fi balizate in vederea recuperdrii) lagan. list of quotations. printed exchanges.) seaman's free cargo ~ aruncate in mare (care plutesc) flo(a)tsam. jetsam.) tangible property .voting paper. to bring in the estimates a vota ~ . cele care nu ridicd probleme de disponibilitate sau proprietate preciim aerul.consumer/consumption goods ~ de consum cu circulatie rapida -fastmoving consumer goods ~ de folosinta imediata .) salvage ~ transmisibil transferable property bunuri ale echipajului scutite de navlu .(dr.(dr. estate 2.weather forecast/ report ~ zilnic al miscarii navelor si a marfurilor .) intangible property ~ indivize .vata cotton wool bun adj. volumul tranzactiilor etc.unalienable property ~ salvat .(supuse unor transformdri. ligan ~ complementare . (care s-au scufundat) jettison..(bunurile la care orice spetd reproduce toate caracteristicile genului) fungible goods ~ imobile/imobiliare .

goods and chattels ~ nefungibile .) chattels personal.n. movables.corn/grain exchange ~ de grau . hogshead. universitard) scholarship (grant).f.metal exchange ~ de optiuni .) future estate bunastare s.stock exchange/market ~ in cre^tere/urcare . capacitate} (mare} butt.shipping exchange ~ neoficiala . personal property/effects.private goods ~ publice .(obtinnte din mediul natural prin exploatarea resurselor natiirale) primary goods ~ private .commodity/mercantile/ produce exchange ~ de metale .kerb(-stone) market. bursarship 2.economic welfare ~ nationals .produce exchange ~ de valori . (^colara. 1. (piatd publicd organizatu) exchange ~ a muncii .m. boutique to speculate on the de hutoi s. tun. (imitate bushel butic .58 BUN-BUT ~ mobile/mobiliare .bear market ~ maritima . (inetalic) drum . (hac) vat.) ownerless property ~ viitoare .substitute goods ~ vacante .collective welfare ~ economica .(dr. msa fiecare prezintd nnele trasafuri individualizante) nonfungible goods ~ prezente .(dr.(dr. well-being.s'.public welfare bursa s. kilderkin.(SUA) wheat pit ~ de marfuri . bursary. prosperity ~ colectiva . cask: (mic) barrel.(dr.labour exchange ~ calma — (cu interes scdzut pentm tranzactii) quiet market ~ de cereale .(bunurile la care spetele pdstreazd caracteristicile defimtorii ale genului.public goods ~ substituibile . street market ~ oficiala ./.bull market ~ in scadere .} actual assets ~ primare .(specializatd m tranzactionarea de optiuni yi contracte financiare futures) options exchange ~ de produse agricole ..foreign currency exchange a specula la-stock exchange bu$el s.organized exchange ~ valutara . keg. welfare.f.

n. cadastral registry. calamity. box.(intr-un magazin i checkout ~ uniform al pretului de cost uniform costing calcula v. staff.call box.batch costing ~ al pretului de cost pe unitate de produs ...actuarial calculation ~ al pretului de cost .} act of God calcul s.tax assessment ~ a tarei . computauon reckoning ~ a bugetului pe baza zero (inei0i.survey.n. articles and conditions. calculation. real estate re nster) cadastru s. coast navigation. calciiiatitin . computation. cadou s. calculation. to survey and value cadastral adj. (mar.to average calculare s. job specifications cal s. inshore trade. to compute. coasting/home trade.short haul ~ extern .rough estimate ~ economic rational .advertising gift cadre s. gift . personnel ~ de conducere .n. berth. pi.process costing ~ al pretului de cost pe loturi . aflate in man diferite) great coasting trade. coast trade ship/vessel.natural calamity. (de vagon de dormit) berth ~ telefonica . (lermeii contractual de navlosire si conosament) (mar. de la premisa iinui buvet inexisteiit .m.media .) cabotage.capitation ~ si plata la casa . present. cadastral cadastre. reckoning. annl precedent) zero-based hudgctiMy~ a impozitului . calculus ~ actuarial .costing ~ al pretului de cost al procesului de fabricatie . home trade cabotier s. disaster ~ naturala .managing staff caiet s.foreign trade ~ intern . de alcatuire a bu^eiului. (writing) book ~ de mostre . to calculate.horse power calamitate s. to reckon ~ gresit .inland trade ~ national — (intre porturile aceluiasi stat..) coaster.. coastwise ship/vessel. land ~ publicitar . cabin. cure pi^nc .pattern book ~ de sarcini . short-haul vessel. (mar.n. (de vapor) cabin.taring ~ a tonajuiui .unit costing ~ aproximativ .to miscalculate . telephone booth cabotaj s. coastal shipping/trade/ traffic/transportation. (conditii tehnice/de exp lou fare) technical conditions.t. (note de livrare) terms of supply.f. coastwise shipping/trade.rational economics calculation ~ pe cap de locuitor . coastal/coasting ship/vessel cadastra v.tonnage/vuinri.t.C cabina s.f.h. stateroom. to make the cadastre of. horse ~ -putere .n.f.n.specification conditions.n.

platforma .CAM-CAM 61 ~ externa . strongroom ~ frigorifica .blank bill ~ inlocuita . (SUA) truck.) bull campaign ~ de marketing .f.chamber of commerce ~ basculant .marketing campaign ~ de vanzari . (de mobila) van ~ pentru scontare . carting.usance bill ~ la vedere .long (-dated) bill ~ pe termen scurt .waiting room ~ de comert .platform lorry camionagiu^.(bur.(platibild in tara unde a fost emisd) domestic/inland/home bill ~ in alb .chamber of agriculture ~ de asteptare .sales campaign/drive.period/time bill ~ la termen conform uzantei . (pentru livrdri) delivery car/van campanie s. room ~ agricola . campaign ~ a la baisse .currency bill cambii de incasat .sola (of exchange) ~ la cerere . (SUA) external bill ~ Herbinte .f.n.bills for discount al doilea exemplar al cambiei second via/of exchange al treilea exemplar al ~ .discharged bill ~ pe baza de documente contra acceptare .) bear campaign/ raid/tack ~ a la hausse — (bur.chamber of shipping ~ de valori/tezaur .(platibild in strdindtate) foreign bill.refrigerated truck ~ pentru transport de mobila furniture van ~ pentru transportui animalelor vii cattletruck ~ .bonded carman camionaj s. selling campaign ~ electorala ./n.bills payable ~ in mai multe exemplare .f. lorry.cold/refrigerating chamber camere cu chirie/de inchiriat lodgings camion s. light lorry/truck.documents-against-acceptance bill ~ pe baza de documente contra plata .election/electoral campaign .bills receivable/for collection ~ de platit .removal van ~ frigorific .chamber of commerce and industry ~ de navigatie .n.short (-dated) bill ~ retrasa — (inainte de scadenta) retired bill ~ trasa in devize .tip/tipping lorry.(cu alte cambii) retired bill ~ intr-un singur exemplar .(intr-o banca) (safety) vault.demand bill ~ la termen . trucker ~ autorizat sa transporte marfuri din §i in antrepozite vamale . chamber.bills in a set ~ de comert $i industrie .petrol bulk lorry ~ de mutari . pickup (truck). dump truck ~ -cisterna de benzina .sight bill ~ onorata .(cu scadenta apropiata) hot bill ~ interna . cartage (service). haulage camioneta s.documents-against-payment bill ~ pe termen lung . carman.third of exchange camera s.

qualification.heads of cattle capac s. legal competence/ capacity.(cantitate optima a stocurilor care trebuie comandata) economic ordering quantity ~ economic comandata pe lot -economic batch/lot quantity ~ incarcata .less-than-truck load ~ suficienta . (check) weigher ~ oficial/autorizat .shipped quantity ~ inscrisa in documentele de transport .) counts of the charge/indictment. (limitd superioard impusd dobdnzii.f.railway terminal. maritime canal. (competentd) competence 3. (aptitudine.to nominate a candidate candidature s.(mar.economic comandata .) capacity.advertising campaign/ drive. capacity.) hold capacity ~ a navei . mai ales in cazul ipotecii cu dobdndd variabila) (fin.waggon-load cantitativ adj. facilitate) ability. (situatie in care cresterea volumului de vdnzdri pentru o marcd provoacd scdderea cererii pentru o alta apartindnd aceleiasi linii de prodiise) cannibalization cantaragiu s.capacity of a ship ~ a spatiului de sub punte . applicant (for a post) 2. (dr.) cap capacitate s.chief .haul ~ de produs transportat prin conducta pipe-line run ~ descarcata . (de sciirgere) drain. ship canal/channel cancelar^. (din case) sewer. outturn ~ disponibila .f. terminus capete de acuzare . chancellor candidat s. 1.(mar. 1. volume 2.) underdeck capacity .m. railhead. 1. quantitative cap s.sworn weigher cantitate s.available quantity .de linie . (rigold) gutter.f. amount of cargo ~ de marfa transportata . amount ~ de marfa .n. (volum) capacity. distribution channel ~ de irigatie . (colector) sewer. (la un post) candidate. (artificial) canal 2. specifications of charge ~ de vite . publicity campaign canal s.landed quantity.m.n.(dr.f.waybilled quantity ~ livrata/predata delivered measure/ weight ~ nevagonabila .fair quantity ~ totala .! — (campanie publicitard menitd sd cultive imagined iinei companii in ansamblu) corporate campaign ~ publicitara .62 CAM-CAP ~ organizational. (natural) channel.seaway (canal).gross amount ~ vagonabila . nomination canibalizare s. (de televiziune) channel ~ de distributee . candidate 3. 3.(prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) channel of distribution.irrigation canal ~ de navigatie .n. navigation channel. (de locuitor) head 2. shipway ~ fluvial . quantity. (in alegeri) nominee.ship canal/channel.w. 1.river channel ~ maritim .quantity of goods. ability ~ a magaziei . (la un examen) candidate a propune un ~ . (§ef) head. capability. head.

(mar.) ability to inherit ~ testamentara .(mar.port capacity ~ de plata . effective deadweight ~ excedentara .de transport a marfurilor de volum .(a navei) weight-carrying capacity.CAP-CAP 63 .traffic capacity ~ de transport .productive/ production capacity.(mar.(a portcontaineruliii} container capacity ~ in pasageri .capacity in bulk ~ jurisdictionala .(a instalatiei) refrigerating capacity ~ de schimb . ability ~ navlosita .ore cargo capacity ~ de indatorare . ability to make a will .tankage capacity ~ de trafic .financing capacity ~ de incarcare .) deadweight capacity/all told/ carrying capacity/tonnage. burden.(a navei) passengers in berth ~ in vrac . cargo capacity.stowage capacity ~ de tancare .bruta .nominal capacity ~ succesorala .) deck load capacity ~ de incarcare pentru cereale . loading/supporting capacity ~ de incarcare pe punte .gross capacity ~ contractuala . cargo capacity/ deadweight.) deadweight cargo capacity.storage capacity ~ de deservire a docului . solvency ~ de productie .(valoarea maxima a datoriei in structura capitalului) (fin. payment capacity.) freight tonnage ~ neta/utila de incarcare/de incarcare de marfa .) testamentary capacity. in consecintd.grain capacity/cubic space ~ de incarcare pentru cherestea lumber load capacity ~ de incarcare pentru minereu .working capacity.dock capacity ~ de finantare . operating efficiency ~ de refrigerare . carrying / net/ payload capacity. fata de cerere) overcapacity ~ in baluri .(dr.carrying capacity '.excess capacity.) legal competence/ capacity.(dr.ability to pay.earning capacity ~ de congelare . lastage.nominala .(dr. de a fi snpus dreptnini cambial) capacity to contract by bills ~ de stivuire .(dr.) debt capacity ~ de munca .volume capacity ~ deadweight/totala de incarcare -(mar.idle capacity .(dr. (de productie) surplus capacity ~ excesiva — (de productie. capacity for work ~ de operare a portului . paying / useful deadweight ~ neutilizata .freezing capacity ~ de depozitare .) capacity to contract ~ cubica — (in picioare cubice sail metri cnbi) (mar.) cargo/cubic capacity.(posibilitatea de a plati prin cambii fi.cubic storage capacity ~ de a produce castig/venit . ship's cubic capacity ~ cubica de depozitare .) capacity to sue ~ legala .(a navei) bale capacity/cubic ~ in containere .

capital. frozen assets ~ circulant/de rulment .banking capital ~ blocat/imobilizat . dar neemis .preference capital ~ fictiv . consumdndu-se complet in decursul acestuia si care trebuie inlocuite cu fiecare nou dclu) circulating/working capital ~ comercial .(drept acordat consiliului de administrate al unei societdti anonime de a emite actiuni la nivelul autorizat al capitalului social) authorized capital . al cdrei ajutor social e diminuat in functie de cdstigul obtinut din munca suplimentard si care nu are stimulente pentru a muncf) poverty trap ~ somajului . cubic capacity/content capa s.(situatie in care se afid o persoand cu venituri mid.(capital existent sub forma titlurilor de valoare) fictitious capital ~ fix . trap capcana lichiditatilor .lockaway.(al unei band) surplus reserve.f.(investit in activitdti cu grad ridicat de rise) venture capital ~ declarat .n.stated capital ~ disponibil present/spare capital ~ emis .domestic capital ~ autorizat . essential s.investment capital ~ de rezerva . meat posibilii investitori opteazd pentru detinerea de numerar) liquidity trap ~ saraciei .(situatie apdrutd atunci cdnd dobdnzile pentru obligatiuni sunt atdt de scdzute.(capitalul social pus la dispozitia unei sucursale de societatea-mamd) endowment capital ~ de exploatare operating capital ~ de investitie . activul net) capital employed/ owned ~ autohton .(capitalul utilizat intr-o afacere. {mar.64 CAP-CAP ~ volumetrica . capital of reserve ~ de rise .autorizat.(active pdstrate sub forma de bani sau sub oricare altd forma care poate fi rapid transformatd in numerar) active capital ~ adecvat .) primage ~ si avarie conform uzantelor (clauzd de conosament) primage and average accustomed cap can a s.principal ~ de dotare .authorized but unissued capital ~ bancar .(parte a capitalului real formatd din bunuri durabile care partidpd la mai multe dcluri de productie si care se consumd treptat) fixed capital/ assets.(capacitatea capitalului unei band de a face fata unei eventuale evolutii negative a activelor sale fdrd a deveni insolvabild) capital adequacy ~ angajat .measurement capacity. capital.(parte a capitalului real formatd din bunuri care partidpd la un singur dclu de productie.(cu anumitd intre-buintare in procesul de productie) specific capital .f. permanent assets. ~ activ .(valoarea combinatd a activelor fixe si curente ale unei firme) trading capital ~ de baza .(lipsa de motivatie a somerului de a cduta o slujbd atdta vreme cat primeste ajutorul de somaj) unemployment trap capital adj.issued share capital ~ emis sub forma de actiuni preferentiale . chief. physical capital ~ fix specific . principal. lockup.

(detindtori de actiuni comune) equity. care rezultd dintr-un proces de productie anterior si serveste la producerea altor bunuri economice) real capital ~ refugiat .paid-up/deposit capital capitala s. principal ~ investit . in calitatea lor de proprietari) subscribed capital ~ si dobanda .(in special imprumuturi) fresh money ~ productiv .inactive/idle/ unproductive capital ~ indisponibil/nelichid .principal and interest ~ transferal in strainatate .marfa . company equity.(expresie a capitalului social al unei societdti comerciale evaluat prin valoarea nominald a titlurilor de proprietate emise) nominal capital ~ obisnuit . capitalist .m.(volumiil total de capital emis de o societate comerciald sub forma de actiuni .unavailable capital ~ industrial .monopolistic/ monopoly capitalism ~ salbatic .productive capital ~ propriu/al actionarilor .(platibile in rate de actionari) {bur.industrial capital ~ initial .) uncalled capital ~ in actiuni neemise .unissued capital ~ in numerar .variable capital ~ varsat .(emis sub forma de actiuni comune) ordinary capital ~ proaspat .sau de parti sociale .contemporary capitalism ~ corporatist .unissued share capital ~ mort/neproductiv .initial/opening/seed capital.invested capital ~ imprumutat .in cazul societdtilor pe actiuni .state capitalism ~ monopolist .liquid capital ~ .total capital ~ inactiv/neproductiv .free capital ~ lichid . equity of a company. shareholders '/stockholders' equity ~ propriu esential .f. n.dead/ unproductive capital ~ nevarsat .CAP-CAP 65 ~ global .(al unei societdti) core equity ~ real — (capitalul existent in economia reald.wild capitalism capitalist adj. capitalism ~ contemporan .share capital. (pras) capital capitalism s.corporate capitalism ~ de stat . capitalist(ic) s.human capital ~ variabil . si economica) funk money ~ uman .loan capital ~ in actiuni .cash capital ~ liber .(aportui in bani si in naturd pe care asociatii sau actionarii s-au angajat sd-l pund la dispozitia societdtii comerciale.unpaid capital ~ nominal . equity capital. (SUA) capital stock ~ in actiuni comune -junior capital ~ in actiuni neachitate .(atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sau de un climat politic sigur) refugee capital ~ social .commodity capital ~ neemis .{din motive de instabilitate politico.in cazul societdtilor de persoane -) registered/share capital. (SUA) capital stock ~ strain —foreign capital ~ subscris .

freighter.(emisiune de actiuni gratuite pentru actionarii existent!) capitalization of reserves.n.standard cargo ship/vessel ~ universal .general-purpose cargo vessel. (SUA) lumber cargo . shipment.') capitalization .timber cargo.) cargo/loading/ stowage plan ~ cu partizi de marfa . fin. fin.penalty cargo ~ de animale vii . charge. head/poll tax caracteristica s. fuel card s. freight.f.dunnage cargo ~ cu miros specific .n.smart card ~ de numerar .ocean cargo vessel ~ pentru marfuri paletizate palletized cargo carrier ~ pentru marfuri standard .) cargo. (bur.containerizable cargo ~ cu fardaj .(pentru marfuri si pasageri) combination ship/vessel . (bur.n.coastwise freighter ~ de linie .(cargo) liner ~ de marfuri usoare .n..(folosit la bancomate) cash card cargobot v.n.66 CAP-CAR capitaliza v.final stowage plan ~ preliminar . burden. salient feature ~ unica — (trasaturi specifice care diferentiazd un produs de concurentd si care pot fi transmise consiimatorului prin intermediul unui mesa/ publicitar simplu) (corn. all-cargo ship/vessel caric s. general cargo carrier/ship/ vessel ~ ..bank card ~ cu cip . capitation (tax).balance cargo. (mar.) to capitalize capitalizare s.f. floating cargo ~ amestecat — (fdra mdrci si separatii) bulk pile. (mar.f.commodity type stowage plan ~ final . freight boat/camer/ship/vessel.tentative cargo plan cargou s.a rezervelor . cargou cargocontainer s. load. scrip issue ~ bursiera — (valoarea de piatd a unei finne.n. carat carburant^. freight container cargoplan s.container carrier/ship/ vessel ~ de cabotaj .) unique selling proposition caracteristici ale produsului product features ~ tehnice si de exploatare ale navei ship's specification carat s.(balizat in vederea reciiperdrii) lagan ~ complet . cargo boat/carrier/ship/ vessel./M. shipful ~ containerizabil . characteristic (feature). shipload.t.sea lorry ~ mixt .container .grain cargo ~ de cherestea .(care contamineazd alte marfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .chip card ~ cu microprocesor .coasting cargo } ~ de cereale .oceanic .live load ~ de cabotaj . full cargo/ load.light cargo ship/vessel ~ de mic tonaj . mixed cargo ~ aruncat in mare . data de cursul bursei pentru acthmile emise si aflate in posesia actionarilor) market capitalization capitatie s. (plastic) card ~ bancar .

home freight. loose bulk cargo ~ incarcat pe baza de conosament cargo covered by bill ~ la optiune .{in documente dc transport) captioned/subject cargo ~ stivuit . (stone) pit 2.mixed cargo .incoming cargo ~ de Tnapoiere/intoarcere .palletized cargo pentru strainatate freight outwards ~ periculos . charitable. (tdiatd sail preparata) meat ~ afumata .n.(din caiiza arimdrii necorespunzdtoare) crushed cargo ~ uniform repartizat .m.general cargo ~ de petrol .raw meat .nerujat . outward cargo/freight ~ de produse albe . to have a good record a imbratisa o ~ . careerist. inward cargo/freight. return cargo/freight/load ~ de linie .liquid cargo .CAR-CAR ~ de import .shifting cargo. 50 de picioare cubice} light cargo cariera s.(pe magaza) even load cargo ~ uscat .mixt . cargo oil ~ de plecare .tinned/preserved/potted meat.dangerous cargo ~ plin si complet . careerism carierist s.case cargo ~ in pericol .departure loading.v.(la sosirea navei in portid de destinatie) cargo in good condition ~ in tranzit . shipment on deck ~ de umplutura .inbound cargo/freight.oil/petrol/petroleum cargo.smoked/smoke-dried meat ~ alba .measurement cargo ~ deplasabil .bulk dry cargo ~ usor — (cu indice de stivuire de pesii.{jam nominalizareu portului) optional cargo ~ lichid .filler cargo ~ de volum/cubaj . (SUA) canned meat ~ cruda .black/dirty cargo ~ de punte . outbound freight.deck cargo/load. barrelled cargo/goods ~ in cala .dry cargo ~ uscat in vrac . 1. bulk cargo/freight.frozen meat ~ conservata .berth cargo ~ de materiale lemnoase .to take up a career carierism s.bale cargo ~ in butoaie .stowed cargo ~ strivit .distress cargo ~ in saci . (de piatrd) quarry.f. career a face ~ — to work one's way up.barrel cargo.cargo/shipment in bulk. nava afundatd pdiid la linia di mcdrcare regulamenturd) full ami complete cargo ~ rubrical . office/place hunter caritabil adj. cargo in bulk.bottom cargo ~ in lazi .damaged cargo ~ incompatibil .untrimmed cargo ~ nestivuit unstowed cargo ~ paletizat . eleemosynary carne s.{care nupoatefi limit Idngd alte marfuri) incompatible cargo ~ in baluri .bagged cargo ~ in stare buna . homeward cargo/freight.(mugaziile pline .wood cargo ~ de marfuri generale .clean cargo ~ de produse negre .transit freight ~ in vrac .white meat ~ congelata .f. cargo liable to be broached ~ deteriorat .

cartelization.red meat carnet s.telephone directory ~ de vizita .land/cadastral register.debit card ~ de mare succes .68 CAR-CAR ~ proaspata .postal card ~ tehnica .brownstone district ~ muncitoresc . ward.council estate ~ de locuinte ieftine .signature card ~ funciara .t.traffic pool ~ de optiuni .credit card ~ de debit .cheque book.shipowner's pool ~ al armatorilor de nave de linie liner conference ~ al speculantilor a la baisse .deposit book ~ de economii .food card cartier s.shipping conference ~ pentru schimbul de licente asupra brevetelor de inventie . industrial etc.passbook. savings book ~ de marinar .(cont.f.) impersonal ledger ~ verde — (de asigurare auto internationala) green card carti mari auxiliare/analitice . (pentru note) note book 2.packing cardboard ~ de esantioane .) quarter ~ de locuinte . (specific. trustification cartela s.) ledger ~ mare impersonala/generala (cont.) freight conference ~ maritim . gambler carton s.driver's licence carte s.(cu date despre clasificarea navelor) register book ~ de telefon .option pool ~ de stabilire a navlurilor . to cartel.n.best seller ~ de munca . section.) bear pool ~ al speculantilor a la hausse .n.n. to paste cartonaj s. ring. cartel. to cartelize. pool. seaman's passport ~ de membru . syndicate ~ al armatorilor .n.) subsidiary ledgers cartel s. to bind in boards.union card ~ de sofer .residential district ~ de locuinte aflat in administrarea autoritatilor locale .y. (permis) licence ~ de adrese .(cent. 1. (SUA) checkbook ~ de depozit .tenement district ~ elegant .patent pool cartela v. district.(colectie de materials textile) sample card cartona v.) bull pool ~ de companii de navigatie .sailor's pass.instruction book cartea mare .f.t.(bur.membership card ~ de plata/retinere a impozitului (pe salarin) tax deduction card ~ de sindicalist . book ~ de credit .w.address book ~ de cecuri . (act) card. to trustify cartelare s. (mucava) pasteboard.(mar. (mai subtire) cardboard ~ de ambalaj . (SUA) land office ~ postala . 1.f.workman's pass ~ de registru . (de alimente sail alte produse uzuale) ration card/book ~ de alimente .fresh/butcher's meat ~ ro§ie .business card ~ de vizita cu specimen de semnatura .{bur. (obiecte de carton) pasteboard goods/wares . (cartonare) pasteboard work 2.n.workers' (residential) district/quarter cartofor.

cashier. (SUA) tire ~ natural . greutdti etc. home-made.post-office savings bank ~ de inregistrare . money box. (pentru instrumente) case easier s.trade directory ~ de oferte pentru comenzi prin posta . to catalogue.salary bracket ~ de unitati — (pentru bani. (dr.natural/plant rubber ~ sintetic . (pentru bani) cashbox.synthetic rubber cautiune s. cash/cashier's/money office.social insurance fund ~ de bagaje . cash department. (dr. (garanfie.) paymaster. cloakroom ~ de bani . 1. (clasa) class.tenement house ~ de schimb valutar . pay/paying office.f. (de corner!) house 3.commission house ~ de comert . (fisier) card index 2. (pentru bijuterii) casket.exchange office ~ de scont .) messuage ~ de ajutor reciproc . (lista) list 2. collateral 2. (locuintd) dwelling. strongbox.m.m. desk office casnic adj.t. guarantee. (de salarizare.f. pay desk/office.provident/savings bank ~ de economii la oficiul postal . to quash.business/commercial/ trading house ~ de compensatie .f. (care plateste salariile militarilor. catalogue. to put/to enter into a catalogue catalogator^.t.(bancomat) automatic teller machine casierie s.. cataloguist categorie s. 1.lodging house ~ cu dependinte . catalogue ~ comercial . (corn. warranty.pawnshop ~ de asigurari sociale . cash register.f.tax schedules cauciuc s. sort.(dr.social and professional category/class categorii de impozite . (de autovehicul) tyre.) to annul.quality of bills of exchange ~ de salarizare .. 1. impozitare) bracket ~ a cambiilor . (de casa) home. (la cinema. habitation 2.trade catalogue ~ comercial cu adrese . cataloguer. grade 2.) inventory. till.safe.. (la banca) teller.) bail ~ legala .) cash register ~ de raport .petty cash ~ neagra — (cu fonduri nedeclarate) slush fund caseta s. gaj) security.discount house ~ mica .mail-order catalogue cataloga v. to reverse casa s.) denomination ~ socioprofesionala .baggage room. {in magazin) desk.n.booking office. house.mutual insurance/benefit fund ~ de amanet . (menajer) household catalog s.legal/compulsory guarantee .f. (la banca) counter ~ cu apartamente sau camere de mchiriat . teatru) box office ~ de broken .f. (incapere) filing cabinet casa v. 1. (India) rubber 2. order. 1.(corn. (fel) kind. vault ~ de bilete . (la casa-de bilete) booking clerk ~ automat . (casierie) cash office. ale muncitorilor etc. category.clearing house ~ de economii .n.CAR-CAU 69 cartoteca s. 1.

{mar. (rutd/cursd maritimd regulatd) trade ~ cu caric la bord . ground 2.{mar.in balast/neproductiva . to be/to go on one's travels. sea captain. to lodge cazare s.t.(dr.to practise usury capitan s. trial ~ proxima .' {de port) harbour master's office . money lender.) to rule smb. captain 2. usury.) delivery voyage ~ dus-intors . extortionate practice(s) a face ~ .) to sue/to summon smb.pleasure trip ~ de ducere . to voyage calatorie s. light/unloaded passage ~ in circuit . traveller. {mar.cu trenul . cause. captain of long course ~ de doc . (pe mare) voyage.) loaded voyage/passage ~ de agrement . {intdmplare) event -• de forta majora . accommodation cazier s./. a scoate pe cineva din ~ .) captain. {care da imprumut pe amanet) pawnbroker. case.to go/to travel by sea. (jzidiciar) criminal/identification record calator s. (de obice'i mai lungd) travel.f. 1.n.70 CAU-CAP a depune ~ pentru cineva .m.round trip/voyage .(a navei comerciale) homeward/inward/return voyage. excursion.to go/to travel by rail/train ~ in interes de afaceri . (pe apd) to voyage '.to go bail for smb.fluvial . 1. (scurta) tour.circular tour ~ pentru probe de receptie .f.s'.f. \.(a petrolierelor fji a min era lierelor) ballast passage/voyage.n.dock master . (CM bilef) fare. (dr.fortuitous event ~ in speta . (pe navele comerciale) shipmaster ~ de cursa lunga . contingency caza v. usurer. (pe mare) voyager 2. (pasager) passenger.m.de port . passage home ~ de predare — (la expirarea termenului de navlosire pe timp) (mar.foreign-trade master. (cu destinatie precisu) journey.i. cauza s.regular traveller calatori v.m. skipper.sea master capitanie .nver master ~ maritim . lawsuit. usurious camatarie s.) (legal) case. to be/to go touring.case of emergency. (implicdnd o destinatie) to (make a) journey. trip.) acceptance trial trip camatar s. pawnee camataresc adj. {motiv) reason. act of God ~ fortuit .to travel on business ~ pe mare .harbour/port master. to accommodate.f.(a navei comerciale) outward/outgoing voyage.concrete case ~ neprevazut — unforeseen event. out of court ca'is. {twist) tourist ~ cu abonament . passage out ~ de inapoiere .(dr.(a cererii de onorare a iinei polite de asigurare) proximate cause a pune pe cineva in ~ . captain of the port -. (fara a wdica destinatia) to travel (about).

1..f carriage.f. (pair of) scales: (pentru greutdti. proprietari de nave si comandanti) common caiTier ~ independent/necartelat .•>/' a exercitdrii tiitiiror drepni''!^': de conversie) full\ diluted earnings .to lose (in the) weight a trage la ~ .(profitii! obtimit da.caked coal ~ marunt small/slack coal ~ .earnings per share . lignite ~ .centesimal balance ~ dc precizie — precision balance ~ roman . (posta!d) post-office box catlike s. (cargo) carrier. profit'} benefit.suplirncntare -. (dintr-o afacere.m. (prm muncd) eamings-(yeriii) income.disponibil .perquisite ca$tiguri disponibile pentru actiunu-comune earnings available t'" commons .'.\' share .de capital . portage carbune s. (beneficiu.n.'('.coal powder.) golden handcuffs cantar s. to overbalance ca$tig s.(termen general pentrn companii de navigatie.bulgari . to gain: to win: {prin munca} to earn.praf. earnings . contract carrier ~ asociat — (la un cartel maritim} conference carrier ~ comun .(acordate angajatilor pe langa salarul obisnuit)fringe benefits • supuse retinerilor pentru pensie pensionable emoluments castiga v.} on-can'ier carau^ies. pi.brown coal.to outweigh. {departea sa) to win over ~ net – to net ~ piata – to capture the market ~ procesul – to win one`s case ~ teren – to gain ground ~ un avantaj – to gain an advantage ..de cauza .lump/large coal ~ cosificabil baking/metallurgical coal ~ cocsificat . revenue.m.f.suplimentar .t.CAR-CA§ 71 carau$ s.{mar.sea carrier ~ ulterior .) recovery o^ judgement .(dr.} nonconference carrier ~ maritim . [la ciirsele de cai} stake . (mangaT) charcoal ~ brun .steelyard a pierde la ~ .n balance.(in uivulende) retainc.pe actiune . (. dross of coal casuta s. profit. carter. (un premiu)• to carry off 2. haulage.pe actiune complet diliiate (cdstigu! pe actiune recalciilal 'h' h. \a dobdndi} to acquire. proceeds.f: ipotezei conversiei titiitrilor coin'-" tibile . gain.to weigh heavily cantari ./.{avantaje financiare acerbate de o fa'md angajatilor important! pentru a evita ca acestia sd fie atrayi de conciirentd'} (man.(dupa plata taxeior si (• impozitelor) disposable income " tiea$teptat'/neprevazur .windthL (profit) -. (mineral) (mineral) coal. handcuffs ~ de aur . retum(s). man') weighing lever machine ~ decimal . icteric} prize.nedistribuit .(mar. to weigh to have a weight of ~ rnai greu/mult decat . vanzarea activelor de capital) capita' gains .

a unei firme etc.) profit centre ~ turistic .raised cheque ~ de calatorie .nonpar cheque ~ -corespondenta . financiar etc.port speed ~ uzuala .correspondence cheque ~ cu limita de suma .bearer cheque. (SUA) check ~ acceptat/vizat . centralism ~ economic state planning centralizare s. to yield (up).telephone exchange ~ termica .(de bancd impotriva falsificdrii) marked cheque ~ necompensat .blank cheque ~ la ordin .producing centre ~ de profit — (unitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.(de numerar din cont) (SUA) counter check ~ deschis/nebarat . to surrender. (a unei case de comert.bank cheque ~ barat . circle.) centre ~ al orasului .n. to give up. cheque to order ~ la purtator .(al unei persoane fizice) personal cheque ~ platit/onorat .tourist centre cemor s.n.returned cheque ceda v.power station ~ hidroelectrica .) principal office ~ atomo-electrica nuclear power station ~ electrica .bogus cheque ~ fara acoperire .m. (mar.order cheque.customary/usual/useful dispatch ~ uzuala continua .to split the difference cedents.business centre ~ de cost (unitate cdreia i se pot aloca niste costuri specifice) cost centre ~ de productie . (dr.crossed cheque ~ care nu poate fl incasat la valoarea nominala .limited cheque ~ cu suma falsificata .steam-generating station centralism s.m. emporium ~ de afaceri .) centralization centru s.uncleared cheque ~ personal . (grup de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ vicios al subdezvoltarii/saraciei underdevelopment/poverty vicious circle .continuous customary dispatch centrala s.f.stale cheque ~ fals .72 CEC-CER cec s.downtown ~ comercial commercial/shopping centre.delivery speed ~ de operare a portului .paid cheque ~ refuzat . releasor celeritate s. (procesul de concen-trare a autoritdtii si a deciziei la central organizatiei principale) (man.n.t.(de bancd) certified cheque ~ anulat .open/uncrossed cheque ~ expirat .) celerity ~ de livrare/predare .f.) assignor.n. (comercial. (directie) central/head office. cheque. to assign ~ si unul si altui .dud/bad cheque ~ m alb . cheque to bearer ~ marcat . auditor cere s.traveller's cheque ~ de retragere .hydroelectric power station ~ telefonica .f.canceled cheque ~ bancar .

1.(totalitatea cheltuielilor planificate pentru o perioadd determinatd.(pentru a descoperi factorii psihologici care determind comportamentui consumatorilor) motivational research ~ operationala .marketing research ~ de piata .cu greutatea hectolitricd sub 60 kg) light grain cerealier adj. (stiintificd) research 3.r. (corn.) (anchetd) judicial inquiry. exaction 2. request. (scrisa) petition. s. cereals. 1. grain-carrying ship/vessel cerealist s. application.w.t. to ask (for). grain. hearing 2. to necessitate v.market research ~ -dezvoltare . 1. (audiere) trial.(pvdz. to request. corn dealer cerere s.to overcharge ~ un pret mai mic .(in mass media) audience research ~ a comportamentului consumatorilor . destinate achizitiondrii de bunuri produse in cadrul economic! nafionale) aggregate demand ~ alternativa / combinata / pentru bunuri substituibile .attitude research ~ a mijioacelor de reclama .(grdu.scientific research ~ teoretica . (dr. cereal plants.pure/fundamental/desk research cercetator^. (un pret) to charge. control.consumer demand ~ agregata . to make/to put in a claim for damages ~ un pret mai mare .to undercharge cereale s.{man. (stiintific) researcher cere v. suit 3. corn.f.fodder grain ~ grele ..) operational research ~ publicitara .media research ~ a preferintelor consumatorilor consumer research ~ de marketing .. demand for substituible goods ~ atipica . (a revendicd) to claim.delivered sound grain ~ usoare . cereal. grain ~ furajere .f. (corn.CER-CER 73 ~ vicios inflationist . inspection. to call for..(notiune care exprimd exceptiile de la legea cererii) non-typical demand . to demand. official examination..m. grain carrier/ship. seminte de bumbac . (a pretinde) to exact.(relatia de interconditionare dintre cr entered preturilor bunurilor de consum si inde-xarea salariilor nominale care accen-tueazd inflatid) inflationary vicious circle cercetare s.bulk grain ~ livrate in buna stare . demand. (a necesita) to require.) to be in request/demand ~ despagubiri . claim. {plata unei datorii} to call in 2. porumb..f. (de plata a unei societati ai caret actionari sunt sohcitati sd plateasca sumele restante pentru actiunile detinute) call ~ a consumatorilor . pi. cereal carrier. secard) heavy grain ~ in vrac .research and development ~ motivationala .(cerere de produse ori factori de productie inter-sanjabili) alternate/composite demand.advertising research ~ §tiintifica . analysis ~ a audientei . orz.n.to claim damages. run. examination.) demand.

previzibila — anticipated demand .{in economic) credit demand de daune/despagubiri .slack demand .slaba ./' i bankruptcy petition.demand for currency ~ de vamuire in afara programului overtime request ~ derivata . fi/.. despagubire cu drepturi l>rionlare prior claim dc inSocinre .supply and demand cererea mai mare decat oferta (bur. . if.(mar.(cerere de doud produse care se folosesc impreuna) complementary/joint demand.. constund dlii cerereu tie nc{i\'e tHoneltire) demand tor money ~ (ir' iliuncii — (neccsand de munca s>..ale iiilei activilati -.N-' a depunr'rilor ^11'! ~ de tonaj .• .) shipping request.:'>'(.(dr.dc amanare . 'i•ol'•el•llit. cargo booking ~ de valuta .? indtlin^yita} replacenient ..individual demand ~ intermitenta .lenuer demand w i't:sra^r... [necesiiate) necessity.•'.TinU.(mar.§i oferta .concurentiala .usiy. :.direct demand ~ educationala — {element al pietei ediicatiei care reflectd comportamenlul consumatorilor de servicii educationale) demand for education ~ elastica .l.1 anes- .situations wanted cerinta s.spontaneous demand .74 CER-CER ~ complementara/pentru bunuri complementare .iiSUi ia un moment dat in • oi'sornia iilie. petition in DanKmptcy th.d'c cotare/listare .speculative demand ~ spontana .) application ior quotation/listing de credite .f.^'i•^r!l[. .damage cl.'.elastic demand ~ individuals .steady demand ~.10 '•.(cererea pentru un factor de productie rezullatd din modificarea cererii de pe piata produsului finit la care a contribuit factorul respective derived demand ~ directa . need.<lc moneda — (componenfa a pieiei ')'i.speculative .seasonal demand . maija — (garantie qfenfd lie did'i.{u vruai^eic'' de . (nevoie) want.n.^ls .sluggish demand -~ sezoniera .(a platii) petition for respite . demand tor complementary goods ..constanta .) indent for space ~ de transport .controlata .reala .leniaMd -• cu. tan if' fundse dc isii'i'nil -^I'arinr''} demand for iabour .."u'^('/f^. daim for damages de declarare in stare de faliment -(r.ve oh-ria .) buyers over cereri de serviciu .(bur.pent-up demand '.-..(situatie in care dona sail mai multe produse concureazd pentru satisfacerea cererii pieici) competitive demand .intermittent demand ~ interna .) counterclaim ~ redusa .iu! 'md cc e.domestic demand .^i) {l>iu\) margin call'nouc.n.sporita — increased demand ~.. (exi^entd} ^cquircnient .effective demand ~ reconventionala .

dc origine . survey certificate ~ de garantie .(a actiuniloi nominate) certificate of inscription.de cabotaj .dividend righi certificate ~ de economii .. (dovadd prin care banca recunoaste cd a acceptat si u inre-gistrat titluri sau valori in registrul de valori) deposit slip ~ de depozit pentru impunere -(folosit pentru plata impozitelor. prin care se certified faptui cd falimentui nil a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.clearance certificate.certificate 01 guarantee/warranty ~ de inventator .(asig.patent letter ~ de investitor .bond certificate .) certificate of damage.inspection certificate ~ de control vamal . pasageri) certificate of clearance: (pentru ueronave) certificate c'i airworthiness ~ de nondumping . certificatui oferind dobdndd) tax deposit certificate ~ de descarcare/debarcare ~ certificate of discharge.CER-CER ~ american de depozit . (SUA'' certificate of enrollment ~ de libera incarcare . (pentru navele iii. quality/grade certificate ~ de cantarire . (1'.(mar.(la petroliere •• free loading certificate ~ de lichidare in vama . unei societdti comerciale) certificate 01 incorporation.(certificat emis de o bancd americand in contui unor titluri de valoare strains') American depository receipt ~ de accident/ghinion .{certificat de titluri <:/<••• valoare) savings certificate ~ de existenta . clearing bill ~ de nationalitate .(certificat eliberat i'i'i' un fond de pensii care atestd cc'i beneficiarul stipulat in certificat este in viatd) certificate of existence ~ de expertiza . classification/class certificate ~ de control .certificate of ' insurance.(al navei.(a mdrfurilor de . ci de un accident) certificate of misfortune ~ de actiuni .: of seaworthiness. discharge/ landinu certificate ~ de dividende .(a navel) certificate of classification. certificate of registration/registry ship's certificate of registry ~ de navigabilitate . mar. damage certificate.(eliberat navei dupa inspectia de registrii) certificate os survey.(acordat de instanta unui falit.nondiimpin^ certificate ~ de obligatiuni .(a unui produs) certificate of analysis ~ de asigurare . insurance certificate ~ de avarie .investment certificate ~ de inregistrare . (pentru navele dc cabotaj si de pesciat mat mart de 20 ii: tone-registrii) marine document.(mar.coasting certificate ~ de calitate certificate of quality.') certificai."xpt) certificate of manufacture/onHin ^ .weight certificate ~ de clasa .) jerque note ~ de depozit . average certificate .share/stock certificate ~ de analiza .(titlii emis pe termen scurt sau mediu de o bancd) certificate of deposit.

{cesiune de creante pe care cesionarul nu o notified debitorului/cedentului) undisclosed assignment ~ generala/globala . to surrender. transferee cesiune s.) deferred interest certificate/scrip/ warrant ~ pentru transportui de cereale .f.ownership certificate ~ de receptie . debenture bond ~ de sarcini .) cession.stowage/stowing certificate ~ de testare .m.sanitary certificate ~ vama! pentru rambursarea surplusului de taxa vamala .) to assign.t.{transmiterea in scris a unei creante prin andosare fdrd a mentiona cesionarul sau persoana care va deveni creditor) assignment in blank ~ prin novatie . {dr.(se elibereazd dacd nova are dotdrile corespunzdtoare) grain cargo certficate ~ provizoriu de asigurare . in cazul fuziunii a doud societdti.voluntary conveyance/ consequence/disposition . assignee.overentry certificate cesiona v.(prin care un creditor cedeazd unei terte persoane toate creantele sale) general assignment ~ in alb .acceptance certificate ~ de recuperare .(de actiuni) registered certificate ~ notarial .excise permit ~ de proprietate .assignment of lien ~ de creante . to transfer. scrip ~ nominal .(al unei proprietdti) title report ~ de scutire de taxe vamale .(tip de certificat de dividende eliberat creditorilor sau actionarilor in cazul asandrii unei societdti) debtor warrant ~ de restituire a taxelor vamale (platite pentru mdrfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mdrfurilor de export) (customs) debenture.) certificate of / measurement. actiunile sunt inegale ca valoare) fractional (share) certificate ~ pentru dobanda e$alonata .{titlu de stat destinat acoperirii deficitului bugetului de stat) Treasury certificate ~ interimar/provizoriu . assignment. (mar.clearing bill ~ de stivuire . conveyance ~ a dreptului de retentie .assignment of obligations ~ fara notificare .assignment of debts ~ de obligatii .{a produselor) test certificate ~ de tonaj .(bur. to convey cesionar s.notarial certificate ~ partial de actiuni .tonnage certificate.(de actiuni.(cu valabilitate pdnd la emiterea politei de asigurare) cover note ~ sanitar . measurement certificate ~ de transfer (de actiuni) certificate of transfer. {dr.(pentru o parte de actiune.assignment affected by novation ~ voluntara . transfer certificate ~ de trezorerie . obligafiuni) interim certificate. cdnd. transfer.76 CER-CES ~ de participare .{titlu ce reprezintd o participare la capitalul social al unei intreprinderi) participation certificate ~ de plata a accizelor .

to expend. administration costs/expenses ~ anticipate . to spend. to squander v.m.discharging quay. quay.tanker jetty ~ plutitor .prepaid expenses ~ bugetare . de-a lungul duratei sale rdmase de viata) extraordinary repairs ~ curente .discharging expenses ~ de distribute .(de productie) running costs/expenses ~ de administratie . cost. citizenship cheis.(pe mila) mileage expenses ~ de depozitare . mar.f.petroleum wharf.dock/docking charges ~ de antrepozitare . wharfage. legal quay cheiaj s.t.package/packing expenses ~ de amortizare .n. forwarding charges. (taxe de chei) quay/pier/ wharf dues. expenditure. oil jetty/pier/quay ~ de reparatii .passenger quay ~ de petrol .management expenses ~ de ambalare . (risipa) thriftlessness. expense.customs wharf.operating costs/expenses. citizen cetatenie s.insurance charges ~ de avarie comuna .(a unei societal!} promotion/formation expenses ~ de deplasare . wine cooper cheltui v.lighterage wharf ~ pentru petroliere .(asig.depreciation expenses ~ de andocare .storage charges ~ de descarcare . loading wharf ~ de marfuri .(cont. (a risipi) to waste.government/national expenditure ~ cu reparatii extraordinare . outgoings. charges forward ~ de expertiza . to lay out. working charges/ expenses . (speze) disbursement.shipping pier.) capital charges ~ de calatorie/deplasare .wharf ~ pentru mijioace de alimbare/ mahonare .dummy.to overspend cheltuiala s.cargo quay ~ de marfuri in vrac . charges. descarcare) freight terminal ~ de operare specializat . to spend ~ excesiv .m.n.(in interes de serviciu/afaceri) travelling expenses ~ de constituire/lnfiintare . queyage.. (banf) to disburse. outlay. pierage chelar s. floating bulkhead/ jetty ~ vamal .repair jetty ~ fluvial .) general average expenditure/expenses ~ de capital .f. cargo terminal ~ de incarcare .bulk-handling cargo quay ~ de operare .i. pier.(/acute la un activ depreciat. waste cheltuieli administrative administrative expenses.CET-CHE 77 cetatean s. wharf ~ de descarcare .(incarcare. pi.terminal ~ de pasageri . fin.survey expenses ~ de exploatare .distributive costs ~ de expeditie a marfurilor despatch/ dispatch fees.warehouse charges ~ de armare — (a navelor comerciale) ownership costs ~ de asigurare .

public expenditure ~ reprezentand dobanda . wasteful s.petty expenses.f. unexpected costs ~ neprevazute recuperabile recoverable unforeseen expenditures ~ obisnuite .general expenses.preliminare/de infiintare .(a mdrfii) handling costs. maintenance charges/costs/expenses.to cover one's expenses.staff costs ~ de productie . petties ~ neprevazute .) salvage charges/expenses ~ de stivuire . production expenses de publicitate advertising expenditure/outlays ~ de ranfluare .) terminal charges/costs. costs of upkeep.customs charges ~ variabile . thriftless. initial costs ~ in sarcina .postal charges .cost of recruitment ~ postale .factory/ manufacturing/systematic costs.fixed/standing charges/expenses ~ generale .entertainment expenses. transport charges.ordinary disbursements ~ pentru recrutarea cadrelor .overhead expenses/charges.to reduce/to cut ones expenses cheltuitor adj. spendthrift. upkeep expenses ~ de judecata . overheads ~ initiale/de instalare . fortnightly .cost taxable to ~ mari . legal charges/expenses ~ de livrare .publice . terminals ~ de mutare . overheads ~ de reprezentare .estimated expenses ~ extraordinare .contingent/incidental expenses.(mar.initial/first outlays.expenditure and receipts ~ vamale .extras ~ si incasari .(a unei societdti) preliminary expenses .carriage charges/expenses. (in statia terminus) (c. m.sundry charges/expenses.to incur expenses a lua toate ~ asupra sa . departmental charges ~ standard .stamp charges ~ de transport . to get back one's money a-si reduce ~ .interest expenses ~ speciale .selling costs/expenses ~ diverse . spendthrift.delivery charges ~ de manipulare .78 CHE-CHE ~ de investitie outlay ~ de capital expenditure/ incarcare expenses loading charges/ ~ de intretinere expenses of maintenance. stevedoring charges ~ de timbrare .{mar.standard costs ~ suplimentare . on-cost charges. (mar.stowage expenses.removal expenses ~ de personal . table money ~ de salvare .) expenses for refloating ~ de regie .heavy expenses ~ marunte . squanderer chenzinal adj.extraordinary expenditure/expenses ~ fixe .law costs. freight charges/costs. sundries ~ estimative .variable expenses/costs a face ~ .special charges.to defray expenses a-si acoperi ~ .) shipping charges/expenses ~ de vanzare/desfacere .

voucher. collection. hundredweight ~ de constituire a unui depozit ~ scurt .to live in a cu cheta . (SUA) lumber normal deoarece include plata pentru unele ~ de ra§inoase .tenant a elibera o ~ .short/net hundredweight deposit receipt chio§c s.tenant at will cibernetica s. (banii) takings a umbia .rack-rent ~ standard moarta .(pe timp) (mar.formal receipt bargains ~ de asigurare provizorie . chitanta s. ~ diferentiala . chemist receipt ~ -analist — (care determind titrul) ~ de consemnare .n.voucher for receipt tului fdrd acordul proprietaruliii) ~ de sold/lichidare . {locator) lodger. (ghereta) booth ~ de plata .. quittance (lucky) bargain acknowledgment.good receipt ~ cu contract valabil un an . release a umbia dupa chilipiruri .to make out a receipt from year to year chitantier s. life tenant chirie s.to take on hire/lease a sta cu . cybernetics ~ pe viata . stall.softwood timber avantaje si facilitdti special e) differential ~ standardizata .} charter hire cherestea s. ~ de plata pentru manipulare sau lessee depozitare in statia terminus .binding chimist^.to fill in a questionnaire a da cu ~ to let out on hire/lease a lua cu ~ cheta s.m. tenant.bookstall. cash ~ de ziare .receipt for payment.to hunt for ~ contabila . list/set unei mine.(mai mare decdt esie sawn timber/wood.unaudited voucher numdr de ani) tenant for years ~ valabila . converted timber. lease chenzina s. hire.receipt in fuli tenant at sufferance discharge ~ care plateste o chine excesiva ~ in dublu exemplar .CHE-CIB 79 ~ contractuala . paid receipt newsstand ~ de plata a taxelor vamale .f.f.sawn timber per rent ~ excesiva/exagerata . rent. quintal.tenant for life.to take up the collection house as (a tenant/lodger chilipir s.f. timber.f ~ abuziv — (care continud sd ocupe o terminal receipt proprietate dupa expirarea contrac. fortnight.(valabil un anumit ~ neverificata .de primire .(c.m. bookstand.receipt 11 rack-renter duplicate ~ cu contract .n. questionnaire.(platibild pentru conce-sionarea chestionar s.f. (fortnightly) .n.f.(in vamd) deposr assayer receipt chintals.contractual rent ~ de wages navlosire ./i.f.n.docket chirias s. indiferent dacii aceasta este in of questions exploatare sail nu} dead rent a completa un ~ . receipt. chance purchase/bargain. receipt book ~ fara contract .

inclusive tour circulara s.fly-drive ~ turistic combinat zbor/croaziera pe mare . number.binary digit ~ de afaceri .) traffic 2. feroviard etc. to cite. to run into cifra s.f. (Id) to amount/to come/to figure to.total turnover ~ de afaceri zilnica .(pentru mdeplinirea sarcinilor specifice postului) (man.(a banilor) uncovered circulation ~ fiduciara fiduciary circulation a pune in ~ . cistern.agricultural cycle ~ de achizitionare/cumparare (frecventa cu care este achizitionat un produs) purchase/buying cycle ~ de activitate . 1. (rutierd. in functie de cheltuielile ocazionate de structura si evolutia in timp a familief) family life cycle ~ de viata al produsului -^product life cycle ~ de viata industriala . (expressed) by figures circuit s. (dr.work cycle ~ de afaceri . (intre 0 si 9) digit ~ aproximativa/estimativa/rotunda round figure/number ~ binara .) to summon.accounting information processing cycle ~ de productie .(succesiunea perioadelor de expansiune si recesiune in activitatea economica) economic cycle ~ operational . de mdrfuri) circulation ~ a banilor . cyclic(al) ciclu. figure.r.n.(intervalul de timp dintre cumpdrarea de materii prime pentru productia de bunuri si incasarea numerarului dupd vdnzarea acestord) operating cycle ~ sezonier .y.business cycle ~ de conversie a numerarului (perioada dintre momentui in care o firmd achizitioneazd materiile prime si eel al vdnzarii produselor finite) cash conversion cycle ~ de livrare . documente false) to utter cisterna s. circular (letter) circulatie s. (martori) to subpoena .(divizarea pietei pe sectoare. (monetard.80 CIC-CIT ciclic adj.turnover ~ de afaceri totala/globala . circuit ~ economic . n.daily turnover citric adj.f. reservoir cita v.) job cycle ~ de prelucrare a informatiei contabile .t. tank.(bani faisi.stock turnover ~ activa (bani aflati efectiv in circulatie) active circulation ~ fara acoperire . numerical.industrial life cycle ~ economic .f.f.money circulation a marfurilor commodity circulation ~ a stocurilor .fly-cruise ~ turistic complet/cu toate serviciile incluse in pret .production cycle ~ de viata al familiei . cycle ~ agricol .economic circular flow ~ turistic combinat transport aerian/rutier .delivery cycle ~ de munca .(cresteri si scdderi ale volumului si ale ritmului activitdtii pe parcursul unui an in anumite domenii de activitate) seasonal cycle cifra v.

(a scri-sorilor) docketing. ships' classification ~ a obligatiunilor . to class. mar.decimal classification clauza s. (a determina si a acorda clasa unei nave) (mar. (scrisori) to docket.blame collision clause . (a sorta dupd mdrime. 1.) collision clause. unfisier) filing. terms clauza abandonului (asig. (a navelor) class (of ships). (sortare dupd calitate) grading. mar. (dupd mdrime.accounts class ~ de nave .(asig. 1. specification. to classify.wealth-owning classes.standard industrial classification ~ vamala — (categoria din cadrul unui nomenclator de taxe vamale in care este introdus un produs) customs classification ~ zecimala . (a documentelor mtr-o arhivd. (a posturilor in functie de competenta cerutd si de sala-rizarea corespunzdtoare) grading. to class. warranty. mar.(in transporturile aeriene si maritime de pasageri) tourist class clasa a cambiilor .f. summons.the ruling class ~ economica . classification. (docu-mente mtr-o arhivd. (implicdnd amenda in caz de neprezentare) subpoena clasa v.(pentru bani. greutdti etc.) (respingere a unei actiuni) dismissal.) both .f. pi.) writ(of summons).t.product class ~ de unitati .(cu eel mai scdzut confort in transporturile aeriene si maritime depasageri) economy class ~ intai .quality grade ~ de conturi .first class ~ muncitoare . to class.classification of ships. (dr.quality of bills of exchange ~ de calitate . category 2.f. (a casd) to quash clasare s. (categoric) class.f.middle class ~ dominanta/conducatoare . (dr. dimensiune) sizing. classification. (dupd mdrime. ship's class ~ de produse . provision. dimensiune) to size 2. to rate clasificare s. annulment clasa s. (sortare dupd mdrime.) {a respinge o actiune) to dismiss. 1. the moneyed classes ~ de jos . (a sorta dupd calitate) to grade. unfisier) to file.CIT-CLA 81 citatie s.) denomination clasele bogate/avute . (dupd calitate) grading. (sociald) class 3.the lower classes clasifica v. (sort) grade 4. clause.) to classify. (dr.) abandonment clause ~ abordajului/coliziunii . rate (of ships) clasa de mijioc . (casare) cassation. (dupd calitate) grading.working class ~ turistica/a doua . (pe mijioacele de transport) class 5.(totalitatea navelor identice in privinfa constructiei si a destinatiei) class of ships/vessels.f. (a navelor) classification (of ships) ~ a activitatilor/posturilor . running-down clause ~ abordajului din vina ambelor nave (asig.to . dimensiune) sizing 2.(close atribuite obligatiunilor pe baza probabilitdtii de intrare in mcetare de platd a societdtilor emitente) bond rating ~ industriala standard .t. (a clasificd) to classify.job classification ~ a navelor . dimensiune) sizing.

policy proof of interest clause .(asig. mar..) perils of the sea clause ~ .82 CLA-CLA ~ ancorei §i a lantului .up-price clause ~ danei/.(mar.(asig.(mar.tender clause ~ .(navei) breakdown/off-hire clause ~ .) sister-ship clause ~ navlului .) inchmaree/ negligence clause ~ ofertei .(asig.) cargo-worthy clause ~ .la rand" . clanzd prin care se adangd la valoarea unei creante pe cea a unei cantitdti specificate de aur sail de echivalent-aur} gold clause ~ avariei .(se tine cont numai de pierderile marfii) (asig.) turn berth clause ~ pavilionului . mar.most-favoured nation clause ~ navei apte de a transporta marfuri .) noncumulative clause <-~ neglijentei ..(mar. mar.) grounding clause ~ evaluarii . mar.(de o obligatie contractuald) (dr.de la depozit la depozit" warehouse-to-warehouse clause ~ degrevarii .navei de serie" .fara captura §i sechestrare" (asig.) escape clause ~ devierii .penalty clause ~ pericolelor marii .(asig.(asig..) valuation clause ~ extinderii politei de asigurare extended cover clause ~ .) flag clause ~ penalizarii ..) berth/ berthing clause ~ danei pregatite ..permanent in stare de plutire" (mar. mar.(a^/g..(mar.lien clause ~ esuarii .(abaterii de la drum) (mar.(in transportui de cereale} sea-damaged terms ^ ~ caricului in coliziutte . mar. mar.(fin.) free of capture and seizure clause ~ . mar.) ready berth clause ~ .free of breakage clause ~ garantiei .avariilor de mare" . war.(intr-un contract de angajare) confidentiality clause ~ continuarii asigurarii continuation/prolongation clause ~ contrastaliilor .(mar.(asig.(mar..} average clause ~ avariei comune in strainatate (dispasa se intocmeste conform legii portului de destinatie) foreign general average clause ~ .) overside delivery clause ~ natiunii celei mai favorizate .) demurrage clause ~ cre$terii preturilor .) freight collision clause ~ confidentialitatii .) (clauzd care prevede rambursarea unei datorii in aur sail in echivalent-aur.lipsei de marfa" .) anchor and chain clause ~ -aur . mar.freight clause ~ necumularii avariilor .operarii la rand" .(asig..) floating/always afloat clause ~ politei fara obiect asigurat .(la predare) deficiency clause ~ livrarii/predarii marfii peste bord .strike clause ~ ineflcientei ..warranty clause ~ ghetii — (de predare a incdrcdturii in eel mat apropiat port neblocat de gheturi) ice clause ~ grevei .) deviation/liberty clause ~ dreptului de retentie .fara raspundere pentru spargeri" .(asig.

penalty clause ~ de diminuare a pagubelor .) weather permitting clause ~ tranzitului .(asig.(asig.down price clause ~ surplusului . dreadage ~ de paritate .CLA-CLA 83 ~ ..) excess clause ~ timpului nefavorabil .(fin.escalator clause ~ salvarii .(asig.warranty clause ~ de limitare a zonei de navigatie -(de cdtre asigurdtori) trading warranties clause ~ de memorandum .(de limitare ci rdspunderii asigurdtorultd) memorandum clause ~ de negarantie .(la data si locul mceperii contractului de mchiriere) delivery/disposal clause ~ pretului .(prin care prima parte a daunei este suportatd de asigurat) (asig.(asig.) salvage clause ~ scaderii preturilor . mar. mar.) call provision ~ de salvare/siguranta .covenant ~ de arbitraj .proviso ~ contractuala .) escape clause ~ de exonerare — exoneration.insurance clause ~ de asigurare a valorilor supli-mentare disbursement warranty clause ~ de asigurare maritima .) nonliability clause ~ de garantie .(prevedere a unui acord comercial care ii permite .(mtr-un contract de siibscriere.transit clause ~ valorii furnizate .value given clause ~ variatiei preturilor contractuale (corn.(prin care vdnzdtorul aflat in deficit poate obtine un avans bancar) red clause ~ salariilor variabile .) parity/par clause ~ de renuntare .(asig. mar.(clauza contractuala care ii permite unei parti sd renunte la o prevedere.predarii navei" . mar.) risk of capture and seizure clause ~ rosie .(mtr-un contract prin care cele doud parti se angajeazd sd supund arbitrilor eventualele litigii) arbitration clause ~ conditionala .) war clause ~ reasigurarii . mar.marine insurance clause ~ de daune-interese .reinsurance clause ~ riscului de captura si sechestrare (asig.) escalator clause ~ zadarnicirii voiajului .(la un contract) rider ~ compromisorie . exemption/relieving clause ~ de exonerare de raspundere -(asig.price clause ~ razboiului .) nonwarranty clause ~ de optiune pentru ambele porturi -(de incdrcare si descdrcare) dreading at both ends ~ de optiune pentru portui de incarcare dreading.arbitration clause ~ de asigurare . in anumite circumstante) waiver clause ~ de revocare — (inainte de maturitate} (fin.(asig.) sue and labour clause ~ de evadare . mar.) frustration clause clauza aditionala . care ii permite hdncii de investitii sd se elibereze de rdspun-derea de a cumpdra si de a distribin acthmile companiei) (fin.

n. defeasance ~ suplimentara de asigurare -insurance rider ~ valutara .regular/ permanent customer ~ potential .) premises ~ administrativa/cu birouri . (al unui avocat. clientele a-si crea o ~ . (produs identic cu altui) clone club s.doubtful client ~ obisnuit/permanent . dacd o datorie nu este achitatd la timp. al unui arhitect etc. union.cease clause ~ de subrogare . clientage.exchange clause clauze de asigurare a marfurilor -(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute cargo clauses ~ de asigurare in timp (a corpului 51 a marfil) .transshipment clause ~ de urgentare .{unui magazin) to deal at clientela s.(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute time clauses (hull and cargo) cladire s. clientele.(angajamentui unui debitor fata de creditorul sdu de a nu constitui o ipotecd imobiliard in folosul unei terte persoane) negative mortgage security clause ~ multivalutara multicurrency clause ~ nula . (tehnicd de compensare a obligatiilor reciproce intre doi parteneri constdnd in compararea creantelor cu obligatiile dintre ei.) client ~ care plateste in numerar .) avoidance clause.office building client s.(asocierea mat multor persoane cu scopul de a constitui un portofoliu de investitii) investment club ~ nautic . 1.) insurance club ~ de investitii .f. (cartel ring .void/invalid clause ~ restrictiva . toate platile viitoare devin imediat scadente) acceleration clause ~ exceptionala exceptional clause ~ fara efect inoperative clause ~ implicita .f.to build up a connection cliring s. building. customer.haggler ~ dubios . joint purchase coalitie s. shopper.f.m.cash customer ~ care se tocmeste mult .f.(privitoare la legatarul universal) (dr. pe baza unor reglementdri prealabile) clearing ~ bancar .implied term ~ ipotecara negativa .trustworthy customer a fi clientui . connection.f.bank clearing dona s. (cu \'fcn.restrictive/saving clause ~ reziduala/restanta . mar.subrogation clause ~ de transbordare .(care prevede cd.84 CLA-COA unei tdri semnatare sd suspende concesiile vamale acordate atunci cdnd nivelul importurilor afecteazd grav productia internd) escape clause ~ de sistare . (pbisnuita) custom.) residuary clause ~ rezolutorie .(dr. coalition.boating club ~ turistic . (local) club house ~ de asigurare mutuala . (de medic sau avocat) practice. instalafii etc.potential/prospective customer ~ sigur/serios .safe customer ~ solvabil .touring club coachizitie s. (asociafie) club 2.n.(asociafie de armatori care sunt in acelasi timp asigurati si asigurdtori) (asig.

m.m. a joint interest in an affair cointeresare s. joint partner coca s.) joint/part owner coasigurare s.(seturi de reguli pentru comportamentui din diferite profesiuni} codes of conduct codebitor s. coke works. code ~ al muncii .f. joint founder cogestiune s.f.civil code ~ comercial .fiscal code ~ maritim navigation act/laws ~ penal penal/criminal code ~ personal de identificare .t.m.COA-COI 85 ~ a comerciantilor . (corp de navd si aeronava) (asig.postal code. joint manager coeficient s. factor ~ al elasticitatii cererii/ofertei -(mijioc de mdsurare a elasticitatii ce-rerii sau a ofertei in functie de modi-ficarea unui factor) coefficient of demand/supply elasticity ~ alfa — (evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) alpha coefficient/factor ~ beta .financial incentive . joint management cointeresa v.forest code/laws coduri de conduita .output coefficient/ factor ~ de rise . (in) to draw (in) ~ pe cineva intr-o afacere to give smb.(pe un produs) bar code ~ de procedura penala .f. dintre fondurile proprii ale unei band si ansamblul angajamentelor ei) cover ratio ~ de capitalizare bursiera .labour code ~ civil .wage rates cofondator s.m.working coefficient ~ de incarcare .load/cargo coefficient ~ de indatorare . coefficient. prevdzut de lege.m. coinsurance coasociat s. drawing in.commercial code ~ de bare .(raportui dintre pretui unei societdti la bursd si beneficiile ei) price-earnings ratio ~ de exploatare . joint debtor codirector s.(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) beta coefficient/factor ~ de acoperire (raportui. rate.(la bancomaf) personal identification number ~ postal .m.(raportui dintre datoriile pe termen mediu si lung si capitalurile permanente) debt ratio ~ de lichiditate (raportui dintre activele lichide si datoriile curente ale uneifirme) liquidity/current ratio ~ de randament . coking plant cods.f.m.(pentru fixarea unor preturi) price ring ~ a licitantilor bidders'/bidding ring coarmator s.) hull cocreditor s. ratio. (mar.n. joint creditor cocserie s. (mate-riala) incentive ~ financiara .tonnage coefficient ~ marginal al capitalului (raportui dintre cresterea stocului de capital dintr-o anumitd perioadd de timp si cresterea rezultatelor productiei in acelasi interval de timp) marginal capital coefficient coeficienti de salarizare .code of criminal procedure ~ fiscal . (SUA) zip code ~ silvic . copartner.risk coefficient ~ de siguranta safety coefficient ~ de tonaj .f.

t. collection/set of samples colectiona v.i. to collectivize colectie s.accidental collision ~ iminenta .to collapse colecta v.f. column ~ a activelor . (coin. staff.n. collection ~ a impozitelor . mar.f. (intre o navd in mars si una stationata} allision ~ accidentals! . encounter. (cooperare intre firme independents pentru a influenta concurenta) collusion comanda v.inevitable/inherent collision ~ la acostare .(in marina comerciald) certificated master ~ de cabotier . to order.sea collision coloana s.to post a parcel coletarie s.f.(in performantele societdtii in care lucreaza) employee involvement cointeresat adj. to raise a subscription/collection colectiv adj. merchant captain . collective (body). collective.collision in tow ~ pe fluviu .tax collection colecta s.m. captain.food colours colportaj s. abordage.f.f.skipper ~ de nava comerciala .n. (asezare) colony.n. colonialism colonie s. collectivist. joint s.to send away for comandant.uninsured parcel ~ greu ~ heavy(-lift) package ~ postal .) assets side ~ a debitului . to collect colectionar^.sea captain ~ de pescador .tarer ~ cu valoare declarata . colonial colonialism s.de nava maritima .to make a collection.) debit column ~ diverse .f. personnel ~ de redactie . collective farmer colectiviza v. settlement colorant s.86 COI-COM ~ financiara a salariatilor . (de marfa.(cont.) collision. captain ~ brevetat ./n.t.(cont. collectivism colectivist s.skipper comandat adj. (impozite. (asig.s'.post parcel a expedia un ~ .shipmaster.sample assortment/ collection. to raise. master mariner. collapse a intra in ~ . taxe) to collect. group.) order. having/sharing a joint interest in smth. colaps s. •nai ales din. {dar nelivrut) on order comanda s.m. subscription a face o ~ . sirainatate} indent .{cont. n.f.f.w.f. {mdrfun) to indent ~ prin po§ta . collection ~ de mostre .t. package ~ cu tara calculata .registered parcel ~ expres — express parcel ~ fara valoare declarata .n. parcel post/deSivery/traffic coliziune s. dyestuff. colony. collector colets.editorial staff colectivism s. colouring matter coloranti alimentari . to get in colectare s. collection. parcel.berthing collision ~ la remorca .river collision ~ pe mare . parcel delivery service. {corner} mdrunt) dicker coluziune s.) sundries column colonial adj. commander.imminent impact ~ inevitabila .n.

mail order ~ repetata .odour control ~ a poluarii cu petrol ~ oil pollution action combinare s.(reiinirea in cadrul HIH': orgaiiizatii a innii i^riip c/e opei'diiuin care se succed.order in hand ~ de proba .cort! isiei ..ie!l•K•i••l(Ou'-i.iuei oli. ' ' .f. riscuri) pooling combate v.) split order ~ externa . intesrarea prodnclsi.Qe carbuni .t.contraband control ~ a mirosurilor nedorite .) discretionary order ~ executata la preturi diferentiale (bur.t. public procurement ~ la alegerea expeditoruiui .n.order in writing ~ speciala . iiuu!i"i/0i! h. combustible s." cu sursele ae aprovizionare fi cu pirtele de desfacerc) vertical combination integration combustibit adj. foiiduri. aclive/aclinp/workin. ruei .f.cunvciitional . -1 .trial/sample order ~ de tonaj .order for government account. (beneficii.blanket order ~ guvernamentaia/de stat .il.u's'ii.(pentru acelea^i marfuri) perpetual order ~ prin po$ta .(modu-litate de combinare a factofilor etc productie sub aspect cuntitaliv. fighting ~ a contrabandei .ic^ .definite/firm order ~ generala/nespecificata .open indent ~ mare .custom-built/'-make comanditar s.u . fondun.h'^ergolic fuel .'.special order ~ urgenta .(cdtre broker de a cwnpdra.'"1-.•jc rue. to combat. interese. combination ~ a factorilor de productie . riscuri) to pool comasare s.l!•.(mar.i. actiunile pe care acesta Ie alege) (bur.repeat order ~ scrisa . opiisd integrant verticalc-i liorizontal combinatioii/integration --...backlog/unfilled order ~ permanenta . in limita sumei la dispozitie.COM-COM 87 ~ acceptata .direct order ~ discretionara/la apreciere .m. to control.{pentru a e\"ita trecerea muncitoriior in ^omaj) make-work a face o comanda .verticaia .rush/pressing order comenzi inutile . donnaiit/sleeping inactive/iimited/latenvsilent/ undisclosed partner comanditat s..coi'jvcntionai hies .(melodd contabilu pentru combinarea situatiilor conlabiu' a doud jirme care fiizioneazd) pooling of interests ~ orizontala — (fuziunea organizaiiilt>r in aceea^i companie sau mir-unci similard.:. ordinary pai-tns! comandita pannersl'su- comasa v.) indent for space ~ directa ..heavy order ~ neexecutata . inter ese.foreign order ~ ferma . structural yi calilativ in raport cu naturci activitdtii economice) combination ol' production inputs ~ a intereselor . control.to place an order facut pe ~ .f. (de beneficii.antiinflarnabij .m. to fight against combatere s.

state/govemment/public trade ~ de tranzit . (in magazin) shopkeeping ~ ambulant .general dealer ~ de textile . {mar. mercantile comercializa v.foreign/external trade. shopman. to commercialize. trader.flourishing trade ~ liber .solid fuel comercial adj.transit/entrepot trade ~ exterior .(pe o piatd restrdnsd) test marketing comerciant s. commerce.f.. commercial. to market. tradesman.merchant member ~ angrosist . retailer ~ cu livrarea imediata a marfii .n. trading.import trade ~ de legume si fructe .colonial trade ~ cu amanuntul/in detaliu . trade.corn/grain trade ~ cu materiale navale .international trade ~ interstatal . sau detaiUst) merchant.(sectoral serviciilor) invisible trade ~ in compensatie .export trade ~ de import ..wholesale/direct trade ~ colonial .commission merchant ~ cu amanuntui .local trade .free trade ~ licit .domestic/intemal/home trade.(SUA) interstate commerce ~ invizibil . trade.bulk trade ~ de schimb .compensation trade ~ in rate/pe credit . (mar.timber trade ~ de contrabands .draper ~ de vinuri .retail trade ~ cu articole de lux .illicit trade ~ interior .m.barter trade ~ de stat .second-hand dealer ~ de marfuri generale . merchandising ~ experimentala .) inland/home trade ~ intermediar/de reexport intermediary/intermediate/reexport trade ~ international . marketing..spot trader ~ cu retea de distribute .frontier trade traffic ~ local/regional .tally system/trade ~ infloritor . dealer.vintnery ~ de cabotaj . (de imbrdcdminte.(cu amanuntui) corn chandler. business.ship chandlery ~ cu textile .(de mdruntisuri) pedlary. echipament) outfitter ~ afiliat . (angrosist.contraband/ smuggling trade ~ de export .lawful trade ~ Umitrof/de frontiers .warehouseman. (care vinde in rate/pe credit) tallyman. (cu magazin) shopkeeper. (cu ridicata) corn dealer ~ de marfuri de ocazie .coastal/coasting/ coastwise trade ~ de cherestea .. (mai ales in relatiile cu strdindtatea) merchant ~ comisionar .. commercialization.vintner comert s. to merchandise comercializare s. traffic..chain merchant ~ de cereale . mai ales in relatiile cu strdindtatea.greengrocery ~ de marfuri in vrac . peddlery ~ angro/cu ridicata .88 CAL-CAM ~ solid .) outward/overseas trade ~ ilicit .t.drapery ~ cu vinuri .luxury trade ~ cu cereale .retail dealer.

drummer comisars.world trade ~ multilateral .underwriting commission ~ de vanzari ..audit(ing) committee ~ de control .editing panel ~ electorala .(CM membri din camera fi senat) joint committee ~ parlamentara .unauthorized trade ~ pasiv .seasonal trade ~ stradal .n.postal trade ~ sezonier .election committee ~ financiara .parliamentary committee ~ permanenta .brokerage commission ~ de navlosire . commissioner ~ de avarie . {de intermediere) factorage 2.(formatd din reprezentantii mai multor organizatii) joint committee ~ de ancheta . fact-finding board ~ de cenzori .to (carry on) trade a face ~ ambulant .conflict/dispute committee ~ de lucru . committee. (insdrcinare) errand.agency fee ~ de subscriere . board ~ bugetara .kerb trade ~ trilateral .(pidtit de navd in portnl de descdrcare) {mar. realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction a face.(asig.committee of inquiry.) address commission ~ de asigurare .(pidtit agentului de asigurdri) insurance commission ~ de brokeraj .m.multilateral trade ~ neautorizat . (SUA) committee of ways and means ~ comuna .) passive commerce ~ prin po$ta .to trade in a face ~ cu marunti§uri .(SUA) committee of supply ~ mixta .standing committee comision s. message ~ bancar .del credere commission ~ pentru mandatare .commercial shipping.selling brokerage/ commission ~ del credere .(mar. allowance. ship brokerage ~ de reprezentare .to peddle a face ~ angro .examining board. investigation committee. travelling salesman. commission. maritime commerce/trade.) charter commission.control commission/ committee ~ de examen .trilateral trade ~ triunghiular .credentials committee ~ de redactare . commission.to deal wholesale a face ~ cu .commission past us .(tranzactie switch fdcutd la export.budget committee.working party ~ de mandate .to carry on a good/roaring trade comis-voiajor s.(transportui mdrfurilor de export cu navele altei tdri) (mar.f. commercial traveller. sea/seabome trade ~ marunt .) average agent/commissioner comisie s.m. board of examiners ~ de litigii . mar.bank commission ~ de adresa .to haberdash a face ~ intens .trust cost ~ pentru terti .CAM-COM 89 ~ maritim . 1.dicker ~ mondial .

(a echilibra.to take orders on commission a merge cu un ~ .river shipping company ~ de navigatie maritima .". joint heir.comerciala . board ~ consultativ . i conipensaiion.s'•.petroliera . express company ~ de nave de linie .raiiv/.^ .". (un cec printr-o casd de coinpefisatie) to clear.temporary committee -.(mar.unpa''v " -^\ ^^t ferasc . committee. to countervail.financiar .(filiala iinui holding) operating company .(SUA) committee of ways and means .in. {fondid vaiiitar) to equalize ~ o pierdere .} salvage company .t.(ydndut la licitatie) lot money a face un ~ .sindical .i"):iny • <i': .n-niiupie dr. re"-':U'nsos . middleman.tanker company ". to offset 3. company '.airlines.executive committee .strike committee ~ de initiativa .n.msurai'u.f.export commission agent ~ portuar — runner comitets.90 COM-COM ~ per lot ..f.shipping/navigation company ~ de navigatie fluviala .de remorcaj . street porter ~ de export .steering committee ~ de redactie .orientata spre productia realizabila -.(care nil este lider intr-un amimit domenhi) follower compensa v.holding company ~.. (bdiat) eirand boy. (curler.interim committee ~ ora^enesc city/town committee ~ permanent . parcener companie s. to mdemr)ify(tor) 2.l .sea trading company ~ de petroliere ."eiu'l^tr.ii\-'' ~ de factaj/mesagerie .' i 'r. (de intreprindere) local trade-union committee a face parte din ~ /a fi in ~ .liner company ~ de navigatie .de conducere . airways ~ holding .interimar .) towage company ~ de saivare . (intermediar) factor./'.(mar. (pentrii) to com-peiisate (for). 1./.trading company -. persoand care face diverse servicii) commissionaire.to make good a loss compensare .to go on errand comisionar s..parcel delivery company.cu unitati de productie multiple/ endependeiiif •1. (o chitone) to set off.operationala . . (commission) agent 2.'n.to sit on/to be on the committee como$tenitor s. a contrubalansa) to counterbalance.'••.removal contractor(s) ~ de transporturi aeriene .. coheir.de stivuire .trade-union committee.standing committee ~ provizoriu .(mar.s'i' nil spre cea cerutd) production-onented compaiiy '.editorial board ~ executiv ..isio'i c'''iJ.executive/managing committee ~ de greva .(.o''i company ..advisory board' commission .secundara .) stevedoring company ~ de transport de mobila .s^. 1.

f.decision making ~ distinctiva {man. efficient./i. competitiveness competitie s. indemnification.n.t. im cec) to fill in.) average agreement ~ de avarie comuna . mar.severance pay competent adj. (iin cec) to write out. to supplement: (o suma. competitive competitivitate s.competitive behaviour ~ organizational .pure competition complementar adj. settlement.) distinctive competence competitiv adj.executory consideration ~ pentru concediere/desfacerea contractului de munca . dating stamp.{in afaceri) fair dealing compostor s.trading estate ~ industrial .n. compromise: arrangement. composite compromis s. conduct ~ corecta . complex ~ comercial . to computerize comun adj. completely ~ asamblat {despre utilaje care.) core competence ~ de decizie .organizational behaviour ~ strategic . dater -" de bilete .f. {cliring) clearing ~ executorie . o cantilute) to make up.n.t. 1. proficient competenta s.{asig. consideration. (dr. behaviour.) competence. common. competence.f. pi. 11.f. jurisdiction ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ de baza — (a unei societdti) {man.{al unei firme in vedereu obtinerii de profituri maxime) strategic behaviour comportare s.producer behaviour ~ competitiv . complementary complet adj.COM-COM datoriilor) setoff.handout comunismi'. reparations 2. remedy. {realizat in fadrul negocierilor) tradeoff ~ de avarie .port complex comportament^.cheque clearing. communism coniunitate s. (ohstesc) communal comunal adj. proficiency. numbering machine. competent. {SUA) to fill out complex s. to (make) complete.consumer behaviour ~ al producatorului . computer computeriza v.) average bond computer s. (oficial) official statement ~ de presa .f. complete adv. indemnity. mar. sunt gata de folosintd imediatd) completely built up ~ dezasamblat .{despre utilaje livrate dezasamblate} completely knocked down completa v.ticket nipper compozit adj. behaviour ~ al consumatorului . agreement. la vdnzare. compensation. competency.(asig.f./i. communal comunicat s.credit clearing compensator(iu) adj.n.industrial complex ~ portuar . conimunitv . {regularizare a fondului valutar) equalization ~ a cecurilor . compensatory compensatie s. ability 2. 1. ~ interbancara a creditelor . (un document. competition ~ pura/perfecta . give-and-take.

licensee ~ de servicii publice . (a schita) to draft concept s.business community ~ de bunuri .92 COM-CON ~ de afaceri .holidays with pay.statutory undertaker .to make mutual concessions.(pe o piatd) buyer concentration ~ a industriei . to discharge. concession a face concesii cuiva . paid/privilege leave ~ de boala . to dismiss.production concentration ~ -conglomerat a productiei -(miscarea de absorbtie.to meet smb.summary dismissal ~ nejustificata/ilegala .sick leave ~ de odihna .t. (a imagind) to conceive. crestere a capitalului firmei} financial concentration ~ orizontala a productiei . leave (of absence). grantee.) conglomerate concentration of production ~ fmanciara .t.communal estate. dismissal.n. discharge. fu-ziuni. (temporar datoritd lipsei comenzilor) to lay off concediere s. disparitie.holidays without pay ~ pentru motive personale compassionate leave concentrare s.wrongful dismissal concediu s.f.(de materie primd cdtre un sector industrial in mdna catorva furnizori) supplier concentration ~ a productiei .(concentrarea unor sectoare industriale in anumite zone in functie de sursele de materii prime.f.f.n. (a formula) to formulate. community property/regime ~ de interese .(forma de concentrare.) concentration of industry ~ a livrarilor .annual leave ~ fara plata . to grant.commonwealth Comunitatea Britanica de Natiuni Commonwealth of Nations concedia v.Concentration of capital ~ a cumparatorilor . (SUA) vacation ~ cu plata . to license concesionar s.t. concern concesie s. to give and take concesiona v. amplificare a sistemului partici-patiilor financiare. half-way a face ~ reciproce . cumpdrare a pa-chetelor majoritare de actiuni etc.m. concessionnaire. (proces prin care sectoarele economice sunt tot maiputernic dominate de cdteva firme mart) concentration ~ a capitalului . profilul pietelor etc. concept concern s. (yacanta) holiday(s). to word.(reunirea sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice care realizeazd un produs sau o grupd de produse) horizontal concentration of production ~ verticals a productiei (gruparea agentilor economici care realizeazd activitdti reprezentdnd diferite stadii in fabricarea unui produs sau a unei grupe de produse sub o conducere comund) vertical concentration of production concepe v. n. (temporara datoritd lipsei comenzilor) layoff ~ disciplinara .community of interests ~ de natiuni .

competitive condamna v.f. (dr.) deed of arrangement/assignment.) conditions of membership ~ de calitate . license ~ a unei cai ferate . rival concurenta s.m.) to convict.railway concession ~ de prospectiune .terms of acceptance ~ ale unei emisiuni . to sentence. rival s.f.attendance book ~ de reclamatii . (la plata despdgubirilor. (acord cu creditorii) {dr. (stare.CON-CON 93 concesiune s. bankrupt's certificate concura v.prevailing conditions ~ ale trasului pentru acceptarea cambiei .^/. licenser conciliere s. competitor.f. terms 3.quality requirements ~ de cartel maritim conference terms ~ de creditare .f.timber claim ~ miniera .(fin.free competition ~ loiala .unfair competition ~ perfecta .book of complaints. (la amendd) to fine. (in contu-macie) defaulter condica s.(dr. franchise. competition. rivalry ~ agresiva . un club etc.credit terms ~ de exploatare/functionare -operating conditions ~ de lichidare .(in comertui cu cereale) American terms ~ atractive .) condition precedent conditii acceptabile . register ~ de prezenta .conditions of contract ~ convenite/stabilite .cutthroat/keen/severe competition ~ imperfecta .to register conditie s. grantor. stipulation. (sociald) status.(la o asociatie. conditions agreed upon ~ de adeziune .prerequisite ~ rezolutorie .perfect competition concurential adj.knocking competition ~ care nu se manifests prin preturi -nonprice competition ~ dura/acerba . private arrangement. legal settlement. conciliation concordat s. concession.i. lease. rank ~ implicita .f. requests book a trece in ~ .mining claim ~ scurta (yalabild pentru mai putin de 50 de ani) short lease concesor s. composition. grant.t.imperfect competition ~ libera . situatie) condition. (clauzd) condition. competitive. convict. (cu) to compete (with) concurent adj.) condition subsequent ~ suspensiva .(bur.) terms of an issue ~ americane .m.(dr.agreed terms.implied condition ~ legala legal condition ~ nula .) settlement terms .m.fair competition ~ monopolists monopolistic competition ~ neloiala . situation 2.n.(pentru desco-perirea zdcdmintelor de hidrocarburi) exploration license ~ forestiera .null and void condition ~ prealabila . acordarea de daune-interese) to cast condamnat s. scheme of composition/arrangement between debtor and creditors.attractive terms ~ contractuale .fair terms ~ actuale . 1. book of entry.

) berth/liner terms ~ de livrare .inclusive terms ~ de scont .to make terms a-si formula ~ to lay down one's conditions.) rye terms ~ de munca . (a supraveghea) to supervise.middle management ~ prin eliminare .(mar. leadership. (a unei afaceri) carriage. to superintend. to make one's terms conditiona v. running 2. (a administra) to manage.varying terms ~ vechi/existente .preferential terms ~ tehnice .payment terms. terms of payment ~ de plata a tratei . (o afacere) to carry on. (administrare) administration.usual terms ~ variabile . to direct. terms of delivery.(mar. (supraveghere) supervision.terms strictly net cash ~ de plata pentru transport direct through rate ~ de preturi inclusive .t.to preside over/to chair a meeting conducere s. management.old terms a conveni asupra ~ .f.to come to terms a pune ~ .discount terms ~ de vanzare .conditions ruling ~ la realizarea unei investitii (impuse investitiilor strdine directe de cdtre guvernul tdrii respective) investment performance requirements ~ nefavorabile — unfavourable terms ~ preferentiale .integrated project management ~ direct responsabila de indeplinirea obiectivelor intreprinderii line management ~ dupa principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ generala .) chartering terms ~ de operare la chei .works management ~ centralizata .terms of sale ~ generate de livrare .(mar. managership.mismanagement ~ ierarhica (man.) quay terms ~ de plata .centralized management ~ colectiva -joint management ~ de proiect integral . (reduceri de preturi acordate de angrosist detailistilor) temns to trade.) chain of command ~ imediat superioara salariatilor obi^nuiti .quality specifications.(pentru o eficientd sporitd) management by objectives .general management ~ gresita . 1.(a datelor nesem-nificative din bugete sail planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .working conditions ~ de navlosire . specifications of quality ~ uzuale . to run ~ o adunare . to condition conduce v. superintendence.technical regulations ~ tehnice de calitate .general delivery terms ~ inacceptabile .unacceptable terms ~ in vigoare .draft terms ~ de plata in numerar fara reduceri .94 COTM-CON ~ de linie . (cadre) staff ~ a uzinei . specifications for delivery.delivery terms.t. trade terms ~ de livrare a secarei/granelor {mar.first-line management ~ la nivel mediu .

press conference ~ la nivel inalt summit conference ~ nationala/pe tara nation-wide/all--country conference ~ telefonica .advice of credit ~ a greutatii .waste pipe ~ submarina . privately confidentialitate s.t.conflict of interests ~ de legi . conduct ~ extrem de rea .f.) gross misconduct confectii s.industrial/labour dispute ~ de retea — (apdrut mtre membrii unei retele de distributie) channel conflict conform adj.in conformity/ compliance with your order ~ contului remis . seizure ~ a marfurilor nedeclarate in vama seizure of goods not declared to the customs ~ de actiuni — (subscrise si nepldtite la termenul scadent) forfeiture of shares conflict 5.(^m^^v^^^ per advice ~ comenzii dvs.(pentru transportui produselor petroliere) submarine/ underwater pipeline.(dr.f.CON-CON 95 ~ prin participare . according (to). ready-made/'-to-wear clothes.t. este demis imediat) (man.as per copy enclosed . in conformity/ compliance with.conference call a tine o ~ .one-man/Caesar management conducta s. speech 2.(dezacord apdrut nitre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) demarcation dispute ~ de interese . n.f.participative management ~ redactionala .adversity/conflict of laws ~ de munca . pipe.acknowledgement of order ~ a creditului . in asemenea situatii. to seize confiscare s. conflict ~ de competenta/jurisdictie .) concurrence of jurisdiction ~ de delimitare . (secret) secret adv. wear.(a unui angajat. 1. to acknowledge ~ o §tire . in accordance/ keeping/agreement with.briefing conference ~ de presa . to confirm. confidential.acknowledgement of receipt confisca v. corresponding (to) prep. (datoritd) owing to ~ avizului . (grad universitar) lectureship ~ de instruire .to acknowledge the receipt of a letter confirmare s. (discurs) lecture.f.editorship ~ superioara . to confiscate.(mdr/ii) acknowledgement of weight ~ a tranzactiei . meeting. {a fabrica) to manufacture. acknowledgement ~ a comenzii . true (to).top management ~ unica . pipeline ~ de ape reziduale/uzate . . care.advice of deal ~ de primire . congress 3. store clothes.to confirm a piece of news ~ primirea unei scrisori . confiscation. sea pipe conduita s. to work conferinta s.f. confidentially. pi. according to. confirmation.f. wearing apparel confectiona v.to give/to deliver a lecture confidential adj. (adunare) conference.f.t.as per account rendered ~ copiei anexate . confidentiality conHrma v. (cu) conformable (to).

n.n. congress conjunctura s. to comply with congela v.m. (membru al unui consiliu) councillor ~ comunal/municipal . up to sample ~ planului .original bill of lading ~ partial . board .as per sample.uniform bill of lading consemna v. to tin conserve s.river bill of lading ~ fractional . (SUA) canned food consignatar s. pi. consignee.r. depositary. consultant 2. de integrare sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice cu profil fi activitdti diferite) conglomerate congress.legal/law adviser ~ tehnic .direct/through bill of lading ~ fluvial .delivery/landing order ~ la ordin .market condition/position conosament s. tinned food.) bill of lading. to refrigerate congelare s. adviser.f. (economicd) conjuncture ~ a pietei .quick freezing conglomerat s.f. depository consignator s. depositor consignatie s.ocean bill of lading ~ original .(cu menfiunea receptiondrii mdrfii in stare necorespunzdtoare/improprie) dirty/foul/unclean/claused/qualified bill of lading ~ nominal . (a incredinta. (mar. to write down conserva v.m.clean bill of lading ~ de linie .town councillor ~ economic .n.economic adviser ~ fiscal .tax consultant ~ juridic .order/port bill of lading ~ la purtator .liner bill of lading ~ de primire .(pentru o partidd de mar/a) parcel bill of lading ~ pentru marfuri de export .as per statement enclosed ~ facturii . (a inregistrd) to register.t.general/omnibus bill of lading ~ curat/fara rezerve/mentiuni .blank/bearer bill of lading ~ murdar/cu rezerve/mentiuni .technical adviser consiliu s.outward bill of lading ~ pentru marfuri de import .96 CON-CON ~ cu originalul .n. council. (bani) to deposit 2. (de marfuri) consignment (of goods) consilier s.f. a da marfuri spre pdstrare) to consign 3.t. freezing.(marfuri recepfionate. (in cutii de conserve) to can. 1. to freeze. dar neincdrcate) received bill of lading ~ direct .according to the law ~ mostrei .) as customary conforma v. to record.as per invoice ~ legii .f. (forma de concentrare. freight document ~ colectiv .m.according to plan ~ uzului .corresponding/ conformable to the original ~ darii de seama anexate . consigner. consignor.(care urmeazd a fi incarcate} received-for-shipment bill of lading ~ -tip .fresh bill of lading ~ oceanic .inward bill of lading ~ pentru marfuri incarcate ship/ship's/shipped bill of lading ~ pentru marfuri neincarcate . 1. refrigeration ~ rapida .straight bill of lading ~ nou .t.(corn.

consortium. to constitute. to construct.) (a datoriilor) funding. (stabilizarea cursului actiunilor} (bur. (stingerea unui drept de uzufruct prin intrunirea.) to coerce. (datoria publicd) to consolidate 3.) bear squeeze ~ aplicata de autoritati . to engineer construire s. 1. 1. to consolidate. building. (a forma. constituted ~ sub forma unei corporatii -incorporate.) (p datorie) to fund. in aceeasi persoand.(care vdnd la termen fard acoperire. (legald) coercition.marine engineer ~ naval .formation of a reserve fund constituit adj. compulsion. a Integra bilanturile filia-lelor unei societdti-mamd in bilantui global care devine bilant consolidaf) (cont. 1.f.currency board consolida v.) to consolidate consolidare s.) consolidation consor(iu. (fin. to oblige. abordare in grup a unei societdfi-mamd cu filialele ei in scopuri contabile) consolidation 3.board of directors.t. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata angajamentelor contractuale) (bur.) consolidation 4.road building/making ~ de masini mechanical engineering constructii civile . (cladire) building.f. (antreprenor) building contractor ~ de masini navale . naval architect/constructor constructie s. constructor. syndicate constitui v. incorporated constrange v. (exercitatd pentru semnarea unui contract) duress ~ a vanzatorilor descoperiti .CON-CON 97 ~ comunal/municipal/orasenesc town council ~ de administratie . construction. construction 2. construction.(asupra navei) restraint of authorities ~ bugetara . binding over 3.company formation ~ a unui fond de rezerva . to force 2./. restraint./?.budget constraint ~ si retinere . (lucrare) development ~ de automobile automotive engineering ~ de drumuri .t. a infiinta) to form constituire s. a calitdtii de uzu-fructuar si de nud proprietor) (dr. infiintare) formation ~ a unei societati .m. engineering . directorate ~ de arbitraj . managing board. ship construction. (centralizare. constraint.) to consolidate v. naval construction/ architecture ~ navale civile . structure.conciliation board ~ de tutela . (a sili) to constrain.board of trustees ~ districtual/regional . constitution.r.district council ~ valutar .shipbuilding. (formare. (restricfie) restriction 2. builder. (a centraliza. (dr.t.?.f.civil shipbuilding construi v. (construire) building. to strenghten 2. to build. (fin.f. to bind over constrangere s.f.civil engineering ~ navale . (despre cursul actiunilor) (bur.shipbuilder.(a navei) restraint and detainment constructor s. (aforfa) to compel. 1. (a datoriei publice) consolidation 2. 1.

f. consumption ~ de capital .(nemotivat de necesitdti.t. consulting. consulting s.public consumption ~ specific . (cunoasterea calitdtilor unui produs de cdtre consumatori) awareness conts. to have advisory vote ~ public . (in baza cdruia se pot emite cecuri) cheque account.capital consumption ~ de combustibil .(de operatiuni) active account ~ administrat .management consultant consultants s. final/ultimate consumer ~ progresist .(cont.f. adviser ~ managerial .) career counselling consultativ adj. consul ~ general .acceptance account .creditor account ~ curent . n.to be present in an advisory capacity.m.n. (a risipi) to waste 2. to exhaust consumator s.financial counselling ~ in sectorul promovarilor . account current. to use up 3.m.client account ~ al vanzatorului/vanzarilor fara acoperire . (a folosi) to use.(intr-o firmd) (man.) intrabranch consumption ~ national .final consumption ~ intermediar — (de bunuri economice pentru a produce alte bunuri) intermediate consumption ~ intern .daily consumption consuma v. (a epuiza) to spend.n. consumerism constientizare s.specific consumption ~ zilnic .fuel consumption ~ final/de produse finale .current account. consultative.national consumption ~ neproductiv . (energie) to consume. m.(cont bancar investit pe piata financiara) cash management account ~ al clientului . consultant. consular consulat s.consulate general consultant adj. consulate./i. advisory a avea vot ~ . consular office ~ general .short account ~ bancar .progressive consumer consumerism s. account ~ activ .(prin cumpdrarea treptatd de actiuni pentru a evita cre§terea bruscd a pretului lor) (bur.98 CON-CON ~ a unei pozitii .unproductive consumption ~ ostentativ .) position building consuls.domestic/home consumption ~ intraramuri . consumer.bank/banking account ~ blocat . counselling ~ financiara .productive consumption volum mare de capital pentru a functiona) capital-intensive ~ de forta de munca . stimulat de dorinta confirmdrii unei pozitii sociale superioare) conspicuous consumption ~ privat .consul general consular adj.private consumption ~ productiv . (SUA) checking account ~ de accepte .end-user.blocked/frozen account ~ comun -joint account ~ creditor . 1.(despre ramurile §i activitdtile industriale care necesitd un volum mare de forta de mimed) labour-intensive ~ final . (final) end-user ~ de capital — (despre ramurile si activitdtile industrials care necesitd un consume.

account sales ~ de venituri/incasari fiscale revenue account ~ de venituri si cheltuieli . cu scopul de a mregistra sumele care se incaseazd in folosiil sdu) loro account ~ lunar .(a profitului net) appropriation account ~ de amortizare .bad debts account ~ de credit .sales account.capital account ~ de casa .noninterest bearing account ~ fiduciar .sundries/sundry account ~ fara dobanda .charges account ~ de curing .clearing account ~ de compensatie .deferred payment account ~ de productie .foreign currency account ~ loro — (cont deschis de o bancd din strdindtate pentm corespondentiil sdu din alta tard.interim account ~ in credit .control/ adjustment/total account ~ de creante nerecuperabile .(cu sold debitor) debit/debtor account ~ de alocare/repartizare .fixed deposit account ~ de depozit la vedere .{cont de depozit in care se vireazd periodic sume de ban!) concentration account ~ de consignatie .loan account ~ de credit neachitat la scadenta delinquent account ~ de custodie .custody account ~ de depozit . (SUA) thrift account ~ de egalizare a dividendelor .deschis .production account ~ de profit §i pierderi . (SUA) charge account ~ in tranzit/tranzitoriu .depreciation account ~ de buget .offset account ~ de concentrare .income and expediture account ~ de virament .(cdnd se inregistreazd mart variatii ale profiturilor anuale) dividend equalization account ~ de fonduri de rezerva .trust/trustee account ~ inactiv .deposit account ~ de depozit la termen .detailed/specified account ~ din cartea mare .transfer account .consignment account ~ de control/rectificare .(cont bancar din care se achitd regulat platile curente) budget account ~ de calculare a profitului brut trading/working account ~ de capital .ledger account ~ diverse .overdraft ~ detaliat .settlement account ~ de modificare a patrimoniului asset liability adjustment account ~ de plati e$alonate .(corn.(in baza unui credit) open account ~ descoperit .inactive/dormant/dead account ~ interimar .purchases account ~ de activ .profit/gain and loss account ~ de vanzari .) monthly account .reserve account ~ de lichidare/decontare .) credit account.CON-CON 99 ~ de achizitii .suspense account ~ in valuta .savings account.cash account ~ de cheltuieli .sight deposit account ~ de economii .(corn.

(date in baza cdrora se asigurd conducerea.impersonal accounts ~ manageriale .accounts payable ~ de grup .(conturi din bilanf si situatia venitului care se schimbd o spontaneous accounts a trece in cont .private account ~ personal . accounting.to place/to carry to smb.special/separate account ~ specificat .inflation accounting ~ fara cifre .'s account contabil-y.100 CON-CON ~ nesoldat .m.to carry to account a trece in contui cuiva .certified accountant.transferable account ~ vostro .merger accounting ~ creatoare . (serviciu) accounting department ~ a costurilor . planificarea.financial accounting ~ integrata .real accounts ~ spontane .creative accounting ~ de amortizare .two-sided accounts ~ reale .annual accounts ~ consolidate .nominal accounts ~ pe doua rubrici .economic activity accounts ~ ale sectoarelor economice economic sectors accounts ~ anuale/finale .(conturile bdncilor-corespondent deschise la o boned data) vostro account conturi ale activitatii agentilor economici .numbered account ~ particular . bookkeeping.management accounts ~ nominale .national accounting . bookkeeper.unbalanced account ~ nostro . accountant ~ atestat/autorizat .de inflatie .outstandings ~ impersonale . accountancy 2.cost accounting ~ a costurilor curente/de inflatie current cost accounting ~ a fuziunii . (de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) drawings account ~ provizoriu .account rendered ~ special/separat . 1.provisional account ~ remis .(SUA) certified public accountant contabilitate s.single-entry bookkeeping ~ manageriala .(cont deschis de o bancd la corespondentui sdu din strdindtate.double-entry bookkeeping ~ in partida simpla .accounts receivable ~ de datorii . sarcinile administrative) managerial/ management accounting ~ nationala .group accounts ~ de plata a impozitelor . pentru uzul conducerii) figureless accounts ~ financiara . (in Marea Britanie) chartered accountant ~ managerial atestat/autorizat (care lucreazd in sectorul afacerilor) (SUA) certified management accountant ~ public/autorizat .consolidated accounts ~ de creante .public accountant ~ public atestat/autorizat .f.(bazatd pe simboluri.integrated accounting ~ in partida dubia .itemized account ~ transferabil . in care se tnregistreazd toate operathmile bdncii titulare) nostro account data cu modificarea vdnzdrilor) ~ numeric .(SUA) Treasury tax and loan accounts ~ debitoare .depreciation accounting .personal/private account.

ways and means calendar s.f. property.membership ~ dubia .low/cheap quality ~ ireprosabila . (pepiata bursiera) doldrums camata s. street. (SUA) railroad ~ ferata uzinala .. qualitative calm s. bill (of exchange) ~ acceptata .standard quality/grade ~ stipulata/convenita . cale s. kite ~ de investitie .backed/endorsed bill ~ bancara .f. (ruta) route 2. cambie s. (a unei obligatiuni. journeyman calificare s.fair quality ~ buna .stipulated quality ~ superioara . (msusire) quality.accepted bill ~ andosata . 1.f.f.(despre grdu) fair average quality ~ mediocra . path. qualification.quality of life ~ acceptabila .fine bank/trade bill. asset.functional quality ~ inferioara . seaway ~ maritima costiera .f. finance bill ~ comerciala .coastwise sea lane cai de comunicatie . usury cambial adj. (fel) sort.(a brokerilor de a lucra ca intermediari sau pe cont propriu} (bur. kind.lines of communication ~ si mijioace . qualified.. care exprimd gradul de rise pentru investitor) quality ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ a produsului .sea road.navigable waterway ~ de navigatie interioara . 1.investment bill ~ domiciliata .fixed-date bill ~ curata/fara rezerve/mentiuni clean bill of exchange ~ de clasa tntai .sound quality ~ comerciala .f.inland waterway ~ ferata .product quality ~ a vietii .n.60 CAL-CAM.training at the job calificat adj. attribute. two-name paper ~ cu scadenta depa§ita .poor quality ~ standard . (drum) road.bank/banker's bill.prime/superior/high first quality. skilled calitate s. bill.overdue past-due bill ~ cu scadenta fixa . works/factory railway ~ maritima . (a muncitorilor) skill ~ la locul de munca .{mar. calendar calfa s. prime/respectable bill ~ de complezenta . (w .) total quality ~ vandabila .n.rail.commercial quality/ grade ~ conform mostrei .se/iy abstract) way.perfect quality ~ la incarcare . (caracteristica) (distinctive) feature. fineness ~ totala .) dual capacity ~ functionala .) shipped quality ~ medie .yard track.quality as per sample ~ de asociat/partener .accommodation bill.commercial/trade bill. (mijioc) way. characteristic 2.partnership ~ de membru . railway. course 3.merchantable quality calitativ adj. grade 3. means ~ de apa navigabila .(man.medium/average quality ~ medie buna .domiciled bill .

n.tabular bookkeeping a tine contabilitatea .stowable cargo container ~ -slep .refrigerated container ~ izotermic .reversing container ~ sigilat .f.) quota system contingentat adj. to contaminate.single-trip/disposal container ~ pentru lichide .(mar.van container ~ de marfa . to pollute contaminare s. m special cu apd de mare) (asig.tank container containeriza v.(din aluminiu si otel) combined aluminium-steel container ~ de aluminiu . contentious s.import quota ~ tarifar .tanc .) pier-to-pier containerization contamina v.(pentru lichide) flexible container ~ frigorific . lift van ~ fara marfa .bulk container ~ pentru marfa uscata .empty container ~ flexibil .returnable container ~ reversibil . to containerize containerizabil adj.n. (la bursa de valori.n.conservative accounting ~ tabulara .transfer container ~ de tranzit . to dispute ~ o creanta .t.standardized/ISO container ~ stivuibil . (corn. to put a claim in issue contingent s. legal/law department contesta v. continuation contencios adj.van container ~ demontabil . amdnarea achitdrii unei datorii.all-aluminium container ~ de mare capacitate . container ~ celular .f.pallet container ~ pentru transporturi maritime shipping container ~ -platforma .to dispute a debt.f.tariff quota contingentare s.) subject to quota restrictions .noncaptive van container ~ de vagon .to keep the books container s. pollution ~ cu praf.packaged container ~ pentru paleti . (plafon cantitativ ori valoric al importului sau al exportului unor mdrfuri mtr-o anumitd perioada) quota ~ de export .dry freight container ~ pentru pachete .n.export quota ~ de import .t.cargo/freight container ~ de transbordare ..) contamination.platform container ~ returnabil . mar.(a mdrfurilor) dust damage contango s. containerization ~ . pand la urmdtoarea lichidare.chei la chei" . disputed claims office.fluid container ~ pentru marfa m vrac . la bursa de mdrfuri.floating barge container ~ .(pentru portcontainere cu celule) nesting-type container ~ combinat .sealed container ~ standardizat . to contest.CON-CON 101 ~ prudenta .(pentru mdrfuri in vrac) open(-top) container ~ ermetic/etan? .insulated container ~ nereturnabil .demountable container ~ deschis/fara capac . claim department.watertight container. containerizable containerizare s. (a caricului.t. prin plata unei dobanzi. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango. (corn.

covenant ~ aleatoriu . (mar.lease .commission contract ~ de cumparare . illicit trade 2.) aleatory contract ~ anulabil . to carry/to run contraband (goods) contrabandist s.consensual contract ~ cu clauze restrictive .102 CON-CON contort.bootlegging ~ de razboi .{corn.(in cazul cdnd o obligatie contractuald nu este indeplinitd) fixed penalty bond ~ cu titlu gratuit/fara contraprestatie .skeleton contract ~ colectiv de munca . deed.bilateral/ synallagmatic contract ~ -cadru .(a mdrfurilor) contract of consignment ~ de editare .) contra contract s. articles of agreement ~ de angajare pe voiaj .(prin care o companie angajeazd o persoand intr-o functie de conducere) service contract ~ de comision . counter.. contrabandist ~ de alcool . meter ~ de apa . contraband of war ~ ocazionala .(asig. (care functioneazd cu monede} slot meter contra prep.(mar.) against all risks contrabands s.m.(asig. partnership deed ~ de cesiune .respondentia bond ~ de mchiriere .) cash and delivery ~ tuturor riscurilor . mar.bottomry bond/contract ~ de imprumut maritim cu angajarea marfii .(acord formal intre emitentnl unor obligatiuni fi detindtorii acestora) indenture ~ de exclusivitate . contract.occasional contraband a face.) ship's/shipping articles.lease ~ de asigurare — insurance contract ~ de asigurare maritima .cancellable contract ~ asupra pretului de navlu .to smuggle.publishing agreement ~ de emisiune .bootlegger contracambie s. (cont. against ~ chitanta . redraft contracont s.f. (actiune) smuggling.collective labour agreement ~ consensual .f.absolute contraband ~ de arme . n. agreement.purchase deed ~ de depunere in consignatie .deed of assignment ~ de colaborare .war contraband.nude/naked contract ~ de angajare .on receipt ~ numerar la predare . contraband (trade). smuggler.gas meter ~ electric — electric meter.tie-in contract ~ cu optiune — (prin care actiuni sau mdrfuri sunt tranzactionate la o data si un pret specificat) option contract ~ cu penalitate fixa .employment contract.tying contract ~ de imbarcare pe o nava straina (mar.water meter ~ de gaze .marine insurance contract ~ de asociere . 1.n. (mar/a) contraband/smuggled goods ~ absoluta .) foreign agreement ~ de tmprumut maritim .contract of agency ~ de arendare .n.articles/deed of partnership.freight agreement ~ bilateral/sinalagmatic .) voyage-to-voyage contract ~ de agentie/comision .gun running ~ de bauturi spirtoase .

deed of conveyance.(fdra indicarea anticipatd a porturilor si a incdrcdturilor) open charter ~ direct/fara intermediar .uniform charter ~ de reprezentanta .memorandum of association ~ de stat .bill/deed of sale ~ de vanzare absolut . contract of affreightment/carriage.enforceable/executory contract ~ fiduciar .easy terms.) fraudulent contract ~ executat/terminat .formal contract ~ futures .) general charter ~ de transport pentru minereuri (mar. deed of trust ~ formal . articles of apprenticeship ~ de vanzare .(mar. carriage/shipping contract.de navlosire pe voiaj .indenture.clean charter ~ de navlosire dus-intors .) charter.(mar. hire-purchase agreement ~ deschis de navlosire .(cu obligatii independente unele de altele) severable contract ~ dolosiv .) bill of adventure ~ de transport in conditii de linie (mar.licence contract ~ de monopol .labour contract ~ de munca cu specificatia neaderarii sindicale — (sub sanctiunea rezilierii) yellow dog contract party ~ de munca pentru o anumita lucrare .time charter .fixed job contract ~ de navlosire .(dr.bargain and sale.) charter by demise.gross-form charter ~ de navlosire cu navlu global/ forfetar .) charter ~ de inchiriere a navei nude .underwriting contract ~ de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului . freight contract/agreement ~ de navlosire brut .direct contract ~ divizibil .(fard echipaj fi materiel Ie) (mar.) fertilizer charter ~ de transport pentru marfuri generale .) ore charter ~ de ucenicie .executed contract ~ executoriu .monopoly contract ~ de munca .(mar.round-trip charter ~ de navlosire pe termen .(mar.(mar.futures contract .) berth charter ~ de transport pentru cereale (mar.CON-CON 103 ~ de inchiriere a navei .absolute bill of sale ~ de vanzare conditionata conditional bill of sale ~ de vanzare-cumparare .lump-sum charter ~ de navlosire curat/fara rezerve/ mentiuni .) trust deed/ instrument.(dr.public contract ~ subscriere . charter party.agency contract ~ de societate . demise/bare-boat/bare-hull charter ~ de licenta . private treaty ~ de vanzare in rate .) grain charter ~ de transport pentru ingrasaminte chimice .single-trip charter ~ de navlosire pe voiaj e consecutive consecutive voyage charter party ~ de navlosire pentru caric uscat dry cargo charter ~ de navlosire tip .

(contracte de vdnzare sau cumpa. (dr.t. counterfoil.to enter into/to conclude an agreement contracta v.subcontract ~ spot/pentru disponibil .) demurrage ~ contractuale . countersignature contrastalii s. privy contractual adj. heel contraoferta s. counteroffer.valid contract ~ la termen . (corn.unilateral/one-sided contract ~ verbal . incurred demurrage contratrata s. stipulated by contract contraface v. counterfeit.f.package deal ~ implicit/tacit . fake. check. to call off contramandare s.ra. (penalizdri) (mar. cancellation contramarca s.verbal contract contracte actuale . (la licitatie) counterbid contrapartida s. balance weight.oppressive contract ~ principal de inchiriere . contracting party.to be under articles a incheia un ~ .running contract ~ in vigoare .f.onerous contract ~ opresiv .t.f. o datorie) to contract.f.(ca opus al contractelor futures) actuals ~ financiare futures/la termen financial futures ~ la termen .) uniform charter ~ unilateral . adulteration. counterpoise contramanda v.i..f.(mar.f.t.f.executory consideration contrasemna v.liquidated demurrage ~ extraordinare/necontractuale unliquidated demurrage ~ ocazionate/produse . surety for a surety contragreutate s. to incur. spurious contragarantie s. weight equalizer.forward contract ~ nul si neavenit . counterfeit(ed).104 CON-CON ~ global . to fake up contrafacere s. forgery.contract by deed/under seal. countermand. (o obligatie) to lay oneself under contractant s. to countermand.(pentru o proprietate ulterior subinchiriatd) head lease ~ reziliat .f.(prin care se of era echipament complet si asistentd pentru pornirea imediatd a activitdfii) turnkey contract ~ in curs de derulare . fake contrafacut adj.) countertrade contraprestatie s.null and void contract ~ oneros .demurrage incurred. to counterfeit.m. to forge. to countersign contrasemnatura s. pi.spot contract ~ sub sigiliu privat . to cancel. v. to adulterate.t.implied contract ~ inactiv — (in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ in antrepriza . (un imprumut.f. special contract.f.standard agreement ~ -tip de navlosire . contractor. specialty ~ -tip .void contract ~ secundar .f. forged.) consideration ~ executorie . redraft .re de mdrfuri ori active financiare la o data viitoare prestabilitd) futures a H legat printr-un contract . contractual.

) draft/draught survey ~ operativ . vamal etc.price control ~ al salariilor si al preturilor . (examinare) examination. equivalent value contravenient s.mandatory control ~ statistic . offender. (a examina) to examine.m. trespasser contraventie s.surveyor of weights and measures . ratepayer.f.m.n.statistical control ~ tehnic . (inspectie) inspection.f.) ticket collector. contributor. (supraveghere) supervision 2.(mar.) general average contribution. checking. (al unei activitdti etc. (exercitat de actionarul sau grupul de acfionari care define mai mult de 50% din actiunile unei societdti) control ~ administrativ . inspector. checkup. (mar. (director economic) controller. infringement.(asig. transgressor.wage and price control ~ al statului .CON-CON 105 contravaloare s.) (SUA) hotchpotch ~ pentru pensie .technical control ~ vamal . (a supraveghea) to supervise 2.to hold the market controlor s. (conturi) to audit 3.state control ~ al venitului/averii . (financiar. (yerificare) check.inspector ~ de masuri si greutati .(in constructii) quantity surveyor ~ de bilete . mar.(exercitat de guvern pentru a limita inflatia) squeeze ~ al navei . 1.) control. (bdneascd) share. 1. trespass contribuabil s. (a verified) to verify. to contribute contributie s.(executat de autoritdti) boarding ~ al preturilor . 1. (in autobuz) ticket inspector ~ de calitate . contravention.f.superannuation contribution ~ proportionals — (la avaria comuna) rat(e)able contribution control s.budgetary control ~ contabil .t. taxpayer. examiner. to check up.i.credit control ~ al managementului bancii (efectuat de banca centrald) bank examination ~ al masei monetare .) rummage ~ vamal impotriva contrabandei contraband control controla v. comptroller ~ al cantitatii . contribution.audit ~ de calitate .f.standard batch control ~ prin imputerniciti . infringer.quality control ~ de pescaj . quota ~ la avaria comuna .) supervisor. to control.(pentru a vedea dacd se pot acorda unele facilitdti fiscale) means test ~ bugetar . (a inspecta) to inspect. contravener.(c. tax bearer contribui v. (revizor contabil) auditor 3. average bond/payment ~ la coliziune .m.administrative control ~ al creditelor .(asig.(decurgdnd din detinerea a 51% din actiunile unei firme) working control ~ pe loturi standard . (masa monetard) to squeeze ~ piata .customs examination/ inspection/search. mar. surveyor 2.

external convertibility ~ limitata interna . summons convoi s. (despre preturi) fair. acord intre un debitor si creditorii sdi pri-vilor la lichidarea datoriilor priii plata iinei sume mat mid decdt intreaga datorie angajata) (dr. cooperation cooperatist adj.f. searcher.agreement in writing conversie v.(pentru o subscriere) to assemble a banking syndicate convocare s. to call together. (schimbarea condi-tiilor initiale ale unui impruinut. cooperative bank .f. conversion ~ in numerar . (adundri. convertible ~ in numerar .credit union/cooperative.f.to call a meeting ~ un sindicat bancar .luggage inspector continut s.) offshore convoy ~ de tragere .cooperative farm ~ de consum .f. conveyor.maritime convoy convorbire s. conveyer/ conveyor band/belt convenabil adj.de reasigurare . (al unui document) tenor ~ de umiditate .f convening.long-distance call. consumers' cooperative society ~ de credit .river convoy ~ maritim .n.(c.f. to assemble.106 CON-COO ~ vamal . emi-terea de noi tUhiri pentru a inlocui alte titluri) (fin.moisture content conurbatie s. communal agricultural organization ~ agricola de productie .cooperative shop/store.agricultural cooperative. cooperative society ~ agricola . (la) to cooperate (in) cooperare s. (fin. assembling. conversation. convention. conversiune conversiune s. agreement.f. (bandd transportoare) conveyer. (capacitate) capacity 2. to summon ~ o intrunire/§edinta . talk ~ telefonica . sedinte etc. cooperative s. 1.(mar.i.t.postal convention " scrisa . (concordat.) composition ~ colectiva de munca .preventive officer. a titlurilor de valoare) realization convoca v.f.domestic limited convertibility convertire s. 1. convoy . \o convert ~ m numerar — {active.telephone conversation ~ telefonica interurbana .de larg . landwaiter ~ vamal de bagaje .f.) to convene.m.n.) truck train ~ fluvial .(a activelor.) convertibility ~ externa .collective labour agreement . admissible conventie s. (acceptable acceptable.a imprumutului in titluri de valoare . conurbation conveier s. cooperative farmer cooperativa s.n.treaty reinsurance ~ pentru evitarea dublei impuneri -double tax avoidance agreement ~ po^tala . titluri de valoare) realizable convertibilitate s. {al unui recipient) content(s).t.) conversion .f.(tendinta marilor societdti de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la credite bancare) securitization converti v. toll/trunk call coopera v. calling together. treaty 2. titluri de valoare) to realize convertibil adj.(despre active.

f.{coca) hull (of a. coproprietor. tenor.m. cooperativization cooperatie s.teaching staff ~ diplomatic . ship) 107 ~ didactic .t.. joint possession/property corecta v. to adjust corela v.) corporation aggregate ~ exclusiva .f. a a'iibalajului unuiprodus. (reporter) correspondent ~ special — (cd unui ziar. cu personalitate juridicd.international corporation ~ inchisa . corporatist corporativ adj.public corporation transnationala transnational corporation corupe v.diplomatic corps ~ si masini . to correlate corelare s.) copy of bill of lading ~ exacta/fidela . (referitor la o corporate) corporative. al uneia dintre anumite fiinctii publice) (dr. corporative corporatie s.?.wage level adjustment corespondent s.certified/attested/office copy coproprietar s.t. to share jointly copartener s. 1. (a unui document) draft ~ de conosament . to correct.f.f coproprietorship.) hull and materials corporatism^.local financial cooperative cooperativizare s. (societate pe actiuni) corporation ~ colectiva — (cu mai multi membri) (dr.multinational corporation ~ profesionala .m. 1.) hull and machinery ~ si materiale . {banca ce actioneazd ca agent pentru o altd banca care nu are sucursale) correspondent 2. al unui post de televiziune) special correspondent corespondenta s. (a unui magazin.(asig.5-.(asig. mar. (constituit sub forma unei corporatii) corporate.f correlation ~ a nivelului salarizarii .cornerciaia . copartner coparticipare s. (al uniti brevei de iin'eitlie) joint applicant cost. copy. {a mitiii) to bribe coruptie s.f.t. counterpart.f./?.(titular. coownership. corruption cosmetizare s. cooperative system copartaja v. cost . (participare a muncitorilor la beneficii sail la luarea deciziilor in intreprinderea in care lucreazd) worker participation copie s.f 1.coo-cos ~ de credit local .business/commercial correspondence ~ sosita .". a imei situani fmanciare) face lift cosolicitant s. corporatism corporatist adj. corporate 2. (breasld) craft (guild).(detinutd de un numdr mic de persoane) (SUA) closely held corporation ~ multinationala . (duplicat) duplicate.m.incoming mail corp.t. mar.f.f correspondence: (postd) mail . joint/part owner coproprietate s.fair/true copy ~ legalizata .) corporation sole ~ internationala . to amend.??. body ~ de nava .(care plateste impozite) (SUA) professional corporation ~ publica/de stat . guild 2.m.(mar.

fare ~ al unei decizii in detrimentui alteia . navlu.) current cost ~ de achizitie . navlu si comision cost. insurance.) charterage ~ al noilor actiuni comune .cost of set-up ~ al profitului nerepartizat/acumulat . asigurare. insurance.(din perspectiva economistului) economic cost ~ efectiv .actual cost . freight and exchange ~ comun .cost.cost of storage ~ al emiterii unei emisiuni de obligatiuni .(media costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companii) cost of capital ~ al capitalului propriu . freight ~ .(cont.lot-quality cost ~ al capitalului .carriage.shortage cost ~ de productie . navlu .cost of labour. asigurare. asigurare. insurance. navlu si descarcat cost. comision si dobanda .cost of change-over ~ al timpului de intrerupere a productiei .108 COS-COS ~ al calitatii pe lot .issue cost ~ de inlocuire .(a unei emisiuni) flo(a)tation cost ~ de oportunitate .(atribuibil mai multor produse etc.bond issue cost ~ al fortei de munca . asigurare. wage costs ~ al intretinerii .(al unei societdti) acquisition cost ~ de emisiune .cost of downtime ~ al transportului .cost. commission and interest ~ .alternative (use) cost ~ al unei emisiuni monetare mintage ~ al vietii .direct cost ~ economic .(rata dobdnzii noilor datorii emise) cost of debt ~ al depozitarii .cost of reform ~ al schimbarilor de productie .) common cost ~ constant .cost of new common equity ~ al ofertei de pret .(dobdndd) cost of credit ~ al datoriilor .(rata rentabilitdtii solicitate de actionari pentru capitalurile proprii obtinute de firmd prin retinerea fi reinvestirea profitului) cost of retained earnings ~ al recrutarii de personal .) (cont.maintenance/upkeep cost ~ al navlosirii .cost of equity ~ al creditului . freight. freight and commission ~ . freight and landed ~ . insurance. transfer earnings ~ de penurie . asigurare.bid cost ~ al opririi productiei .cost of production stoppage ~ al pregatirii lucrului .constant cost ~ cu valoare determinata measurable cost ~ curent . cartage ~ al unei calatorii/curse .cost of recruitment ~ al reformei .(rata rentabilitdtii celei mai bune investitii alternative disponibile} opportunity cost.(mar. insurance.production/prime/ flat/first cost ~ direct .cost of living ~ . navlu si diferenta de curs de schimb .cost.(al unui activ) replacement cost ~ de lansare .

estimative/ estimated cost ~ fix . to cost ~ scump .cost and freight ~ total al stocurilor .real cost ~ recurent . (la bursa) quotable.unavoidable costs ~ la latitudinea conducerii .(costurile mentinerii unor stocuri) total carrying costs ~ variabil .(raportui dintre costui total de detinere si costui total de comanda) total inventory costs ~ total de comanda .(costui aferent producerii unei unitdti suplimentare deprodus) marginal cost ~ mediu .(grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) basket of currencies. exchange listing .(stock) exchange quotation.(costui mediu al capitalului suplimentar obtinut in timpul unui an dat) incremental cost of capital ~ indirect .extra cost.(costui lansdrii unei comenzi) total ordering costs ~ total de detinere .n.working costs ~ de reprezentare/mandat .average fixed cost ~ mediu variabil . actionari si creditor!) agency costs ~ fixe/obligatorii .time cost ~ planificat . (bur.(costuri asociate cu monitorizarea actiunilor administratiei pentru a verifica dacd acestea respectd angajamentele contractuale dintre conducere. currency basket cota v.(pe unitatea de productie) average cost ~ mediu fix . basket ~ valutar .dual listing ~ la bursa .t.(cost initial al unui activ) historical cost ~ in trepte .(cost fix pdnd ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comerciald.indirect cost ~ initial .(cheltuieli de regie. (pentru tacdm la restaurant) cover charge ~ si asigurare . quoteworthy cotare s.f. neutilizate in totalitate) unabsorbed cost ~ orar de functionare a masinii machine-hour rate ~ pe unitatea de timp .managed costs ~ sociale . to cost dear.".recurrent cost ~ standard . alocate pentru asigurarea unei activitdti de productie.average variable cost ~ neabsorbit .) quotation.variable cost costuri care influenteaza luarea deciziilor .original cost ~ istoric .to be expensive.) cost per thousand ~ marginal/incremental .decisionmaking costs ~ comune -joint costs ~ de exploatare .fixed cost.social costs costa v. to come high co$ s.standard cost ~ suplimentar ..(metodd de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori. (la bursa) to quote cotabil adj.budgeted cost ~ real . (care nu variazd in funcfie de volumul productief) (SUA) stand-by cost ~ incremental al capitalului . listing ~ dubia .cost and insurance ~ si navlu . cdnd se fixeazd alt cost) stepped cost ~ la mie .COS-COT 109 ~ estimativ/dupa deviz . ascultdtori etc.

cellar creanta s.stock exchange crash.) market maker credit s. credit.claims and liabilities creare s.110 COT-CRE ~ pentru disponibil . generals rate ~ de amortizare . due.taxable quota ~ in aur — (cota.(platitd de fiecare membru al unei asociatu) capitation fee cotor s. freight rate ~ a navlurilor de linie . (ca membru) to pay one's membership dues cotizatie s. bankruptcy.i.spot quotation cotatie s.f. failure ~ bursier . de participare.tax-free quota cotidian adj. debt. 1.(bur.f.assignable debt ~ contabila . creator ~ de piata .debt secured by mortgage ~ inscrisa in registrul datoriei . subscription.official quotation cota s.outstanding claim/debt creante $i angajamente . depusd in aur. daily paper cotiza v. (corn.f.share.entrance fee ~ de membru .f. crash.) general cargo rate.) credit (side) 3.import quota ~ de profit . counterfoil.redemption quota ~ de export . (coloand in partea dreaptd a fiecdrui conf) (cont.(a unui agent de vdnzari) sales quota ~ impozabila .(garantat prin titluri de valoare) broker's loan ~ agricol . creation ~ a marcii . m.consecutive quotation ~ de deschidere .n. levy ~ de inscriere . quota.(mar. loan 2. maker.agricultural credit ~ bancar .(in economic) credit creation creator s. wine cellar/vault.n.) rate of freight. talon.(mar. market crash ~ financiar .nominal quotation ~ oficiala .) berth freight rate ~ a navlurilor pentru marfuri generale (mar.member fee ~ individuals .share of the profits ~ procentuala percentage contribution ~ scutita de taxe .bank credit ~ comercial .f. to subscribe. claim ~ cesionabila . (contramarcd.) quotation.marrying price ~ de tnchidere .book debt ~ garantata prin ipoteca . mated) check. share ~ a cheltuielilor de capital -(cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) capital cost allowance ~ a navlurilor . stub crah s.financial crash crama s. fee.parte .commercial/trade credit . (bur.export quota ~ de import .previous quotation bursiera (stock) exchange quotation ~ consecutiva .closing price ~ la termen forward quotation ~ nominala .) trust ~ acordat brokerului .n.branding ~ de credite . daily s. quota ~ parte din beneficii . de cdtre un stat—membru al FMI) gold tranche ~ .share of profit ~ de vanzari .n.debt register claim ~ neprivilegiata/neprioritara ordinary debt ~ restanta .f. price ~ anterioara . heel.

(cu termeni favorabili de rambursare) soft loan ~ prin acceptare — (credit pe termen scurt prin care banca autorizeazd .medium-term credit ~ pe termen scurt .bad/nonperforming loan ~ pe termen lung .working capital credit ~ de export .discount credit ~ documentar . in mat multe volute) multicurrency loan ~ nelimitat .{acordat pentru cumpdrarea de bunuri de consum si servicii} consumer credit ~ de exploatare .credit on personal property ~ multivalutar .(imprumut oferit de o banca pe baza valorii actiunilor detinute de solicitant) marginal lending ~ mixt .(obtinut de o societatemamd de la propriile filiale) downstream loan ~ in cont curent .international credit ~ intern .(credit pe termen scurf acordat prin gajarea unor titluri financiare usor de transformat in numerar) lombard credit ~ marginal .credit on real estate ~ international .refinancing credit ~ de scont .(cu dobdndd scazuta) easy/cheap money ~ imobiliar .confirmed irrevocable credit ~ in alb — (acordat far a nici o garantie) unsecured credit ~ in aval .unlimited credit ~ neperformant .asset-backed loan ~ ieftin/avantajos . credit on mortgage.short-term credit ~ pentru activitatea curenta business loan ~ pentru plata marfurilor achizitionate .(reputafia unei persoane.level payment mortgage ~ irevocabil confirmat .mortgage credit.CRE-CRE 111 ~ cumparator . la alegere.produce advance/loan ~ personal .straight-term mortgage loan ~ ipotecar cu rambursari in sume fixe . care ii permite sd obtind mdrfuri pe credit) personal credit ~ preferential .(credit de export acordat in comun de o banca comerciald si de stat) mixed credit ~ mobiliar .investment credit ~ de refinantare .foreign credit ~ fara garantie .domestic credit ~ ipotecar .long-term credit ~ pe termen mediu . (acordat pentru cumpdrarea sau constructia de locuinte) building loan ~ ipotecar cu rambursare integrals la scadenta .documentary credit ~ extern .(prin remiterea de gajuri) secured credit ~ garantat cu active .(acordat unui cumpdrdtor strain de cdtre banca exportatorului pentru mdrfurile importate) buyer credit ~ de consum .export credit ~ de investitii .(care poate fi utilizat prin retrageri succesive pdnd la o limitd convenita) overdraft.(utilizabil.(fdrd documente insotitoare pentru o cambie trasd asupra unei band) clean credit ~ furnizor — {acordat cumpdrdtorului de cdtre furnizor) supplier's credit ~ garantat . (SUA) current account credit ~ lombard .

1.to carry to smb.(cu dobdnzi ridicate) dear money ~ sezonier . to credit ~ excesiv . encumbrancer ~ in favoarea caruia s-a dat o sentinta executorie ... (beneficiar al unui drept de retentie) lienor 2.creditors under commission of bankruptcy crescator s.transferable credit a avea ~ la cineva ..bond creditor ~ general .(ale cdrui creante sunt rambursate prioritar in caz de falimenf) preferential/privileged creditor ~ prin hotarare judecatoreasca judgement creditor creditori ai unui falit . (plante) to grow.seasonal loan ~ sindicalizat (ofertd de fonduri fdcutd de mai multe band pentru a sustine un credit mare) syndicated/ participation loan ~ stand-by . to cultivate. (preturi) to advance 2. credit. loaner.to have credit with smb. to escalate.dun ~ ipotecar . to go up.m.trade creditor ~ cu garantie .') accounts payable ~ comercial .secured creditor ~ fara garantie/general/chirografar unsecured creditor ~ gajist .(fdrd drepturi preferentiale) general/ordinary/junior creditor ~ insistent . stockbreeder creste v.cattle breeder.to take on credit a trece in creditui cuiva . to rise. (cont.t. to raise v.to buy on trust a deschide cuiva un ~ . a lua cu ~ . lender. a avea ~ pe piata .to open a credit/an account with smb.112 CRE-CRE clientui sd tragd asupra acesteia cambii pdnd la concurenta limitei fixate} acceptance credit ~ prin cont descoperit bank overdraft ~ public . s. animate domestice) breeder ~ de vite . (despre preturi) to advance. (animate) to breed. to raise.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge credit ~ rambursabil in rate .sau a Bdncii Nafionale .m.care se confruntd cu dificultdti temporare ale balantei de plati) stand-by credit ~ transferabil .public credit ~ . despre preturi) to . mortgage creditor. to increase.pledgee ~ garantat prin obligatiuni .(lime de credit pusd la dispozitia unei tdri .(rol jucat de banca centrald a unei tdri) lender of the last resort ~ preferential/privilegiat . to increase. (de vite.swing credit ~ reinnoit automat .execution creditor ~ in ultima instanta .to be a sound man a cumpara pe ~ .punte/de legatura .(despre o banca) to overlend creditor adj..'s credit creditav. (puternic. stockman. to rear.?. 1. creditor.mortgagee.installment credit ~ reciproc negarantat .revolving credit ~ scump .

) with average ~ avarie particulars .cattle breeding ~ de capital . imobiliare nedatoratd imbundtdtirilor) unearned increment ~ stabilizata a cursului venitului nominal . cruise ~ in jurul lumii .overproduction crisis ~ economics .) increase of the risk ~ a valorii de piata a unei investitii capital appreciation ~ a vitelor .sustainable economic growth ~ economics zero . mar. (acumulare. (salariat insdrcinat cu cronometrarea operatiilor industriale) time clerk caprep.) with particular average ~ aviz .money pressure/ scarcity ~ de supraproductie .to come down croaziera s.(a capitalului social) capital increase ~ economica . in special despre decalaje) to widen cre§tere s.economic crisis ~ financiara .overgrowth of liabilities ~ neinflationista durabila sustainable noninflationary growth ~ periodica . increment. upswing.expansion of production ~ a riscului .under advice ~ barare generala . (a prefurilor) advance. (bur. (a se acumula.) accrual ~ a animalelor .global/world cruise cronometror s. mar.CRE-CRO 113 soar.m.(funciare.petroleum crisis ~ structurala . nivelul pe locuitor al indicatorilor sintetici macroeconomici rdmanand constant) zero economic growth ~ excesiva a obligatiilor . (a se amplified. (depresiune) depression.(asig.structural crisis a fi in ~ financiara . growth.(situatie in care rezultatele economice agregate si populatia unei tan sporesc simultan.periodical increment ~ procentuala . with 2.f. mdrirea valorii unui activ prin crestere naturald) accretion.) cum ~ cu alt proprietar .f. in special despre dobandd) to accrue. rise. (continud) (cont. crisis.percentage growth ~ spontana a valorii .financial crisis ~ petroliera .increase in demand ~ a productivitatii . upturn.f.(asig.steady state growth path of nominal income ~ temporara .(a preturilor) boomlet a fi in ~ .to be on the increase a incerca sa provoace o ~ .under new ownership ~ avarie . (a afacerilor) stagnation. (despre cursuri bursiere) to trade up.(despre cec) cheque crossed generally . increase. (a pietei) stringency ~ de lichiditati .(a cursului) {bur.(mijioacelor de productie prin cumpdrarea de utilaje performante.) to bull criza s. 1.(asig. boost.animal breeding/husbandry ~ a cererii pe piata . fdrd a urmdri mdrirea capacitdtii de productie) capital deepening ~ a productiei .economic growth ~ economica consolidata consolidated economic growth ~ economica durabila .

(clauza de navlosire) (mar.) subject to safe arrival ~ contract .(despre cec) cheque crossed specially ~ capitalizare . crop ~ alternativa/intercalata .) at risk ~ taxa zero .) corporate culture culturi cerealiere . (SUA) dividend on ~ dobanda .measure of damages/indemnity ~ al impozitelor locale .delivered docks ~ personal insuficient . (in special cereale) to crop.(bur.f. by the piece.carriage forward ~ protest .f. (pdmdntui) to cultivate.duty-unpaid ~ tendinta de crestere .) cum coupon ~ data de .(despre piata bursiera) bullish ~ tendinta de scadere . culture 2.cum dividend.columnar ~ conditia ca nava sa fie disponibila (clauza de navlosire) (mar.) per medio ~ lichidare la sfarsitui lunii . farmer cultura s.(mar. (ca dijmas) to sharecrop cultivare s.limited and reduced ~ rise .(bur. cultivation.) bound for ~ distribuire .(preferentiale la o noud emisiune de actiuni) cum new/rights ~ foi libere/detasabile . farming ~ a terenurilor fara irigatii .cereal crops .) cum all ~ transportui platit . to grow 2.claused ~ coloane .mixed cropping ~ organizationala/a corporatiei (man. m.limited ~ raspundere limitata si capital redus .under the date of ~ destinatia .under deed ~ cupon . quantum ~ al despagubirii . to till.under will ~ titlu de imprumut . grower.(bur. to farm. to raise.(despre piata bursiera) bearish ~ testament .as from ~ lichidare la mijiocul lunii .(asig.) loose-leaf ~ tncepere de la data .(pdnd la punctui de livrare) carriage paid ~ transportui platit pana la domiciliul beneficiarului .(despre calendare.(in sistemul TVA) zero-rated ~ taxele vamale achitate . (agricola) culture.) per ultimo ~ livrare din antrepozit vamal bonded terms ~ livrare in docuri .) cum capitalization ~ cu bucata .cum interest ~ drepturi .ratal cultiva v.) subject open ~ conditia sosirii sigure . registre etc.) under protest ~ ramburs .by the day cuantums.(bur.(de dividende etc.(by) piecemeal. 1.duty-paid ~ taxele vamale neachitate .collection on delivery ~ raspundere limitata .114 CRO-CUL ~ barare speciala .for value ~ toate beneficiile . piece by piece ~ clauze .(despre o plata) (dr.catchcrop ~ mixta .understaffed ~ plata taxelor de transport la livrare/destinatie .dry farming cultivator s.n. 1.carriage paid home ~ ziua .) cum distribution ~ dividend .(bur.as loan ~ titlu oneros .t.

(toate actiunile unei societati) to buy out.to buy for cash ~ in cantitati excedentare/prea man . buyer.to buy for future delivery cumparare s.m. purchase for cash ~ de actiuni pe o piata in crestere (bur.speculative buying comparator s. shopper.f. (actiuni ale unei societati) to buy into. to buy.retail purchase ~ cu plata in numerar .firm buyer .to buy wholesale ~ avantajos/ieftin .(bur.forage crops ~ tehnice/industriale .(a preturilor.) supporting purchases ~ speculative . instal(l)ment buying ~ pe baza de catalog .to buy on easy terms ~ cu plata in numerar .hire purchase.purchase on credit ~ sub impulsul momentului . buying. (dr.CUL-CUM 115 ~ furajere .) to overbuy ~ in rate . a cursului) to buy on a fall ~ la licitatie .) (SUA) wash sale ~ in rate .technical/ industrial crops cumpara v.) buying long ~ a pachetului majoritar de actiuni ale unei firme de catre salariatii acesteia .) vendee ~ eventual/potential .to buy cheap/low ~ cu amanuntui .(acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptd contravaloarea acestora in bunuri produse cu instalatiile respective) buyback ~ de spatiu in mediile publicitare media buying ~ fara intermediari . to purchase 2.to buy retail ~ cu facilitati de plata .cash purchase. purchase ~ a la hausse . (actiuni ale unei societati. purchaser.) averaging down ~ de actiuni pe o piata in scadere (dacd scdderea atinge un anumit nivel) (bur.angro/cu ridicata .(bur. purchasing.possible/ prospective buyer ~ ferm .impulse buying cumparari de sustinere .to overbuy ~ in cantitati mari — to buy in bulk ~ in plus fata de capacitatea de a oferi actiuni suplimentare in anumite situatii .) averaging in ~ de articole de uz curent .purchase on commission ~ pe credit . 1.t.catalogue buying ~ pe baza de comision .(cumpdrdtorul putdnd restitui marfa) sale or return ~ de produse rezultate .to buy on the hire-purchase system/on the instal(l)ment plan ~ intr-un moment de scadere .employee buyout ~ a unei societati .) averaging up ~ de actiuni pe o piata in scadere (bur. incercdnd sa preia controlul acesteia) to buy up ~ angro .buyout .high-repeat purchase ~ de proba .to buy by auction ~ la termen .(direct de la producdtor sau importator) buying round ~ fictiva — (pentrii a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.(a cursului) (bur.wholesale purchase ~ cu amanuntui .

(referitor la rata dobdnzii titlurilor de valoare) normal yield curve curent adj.central exchange rate .production curve ~ a randamentului .supply curve ~ a productiei .(grafic care reprezintd diferite combinatii ale mai multor mdrfuri cu calitdti identice si care u oferd consumatorului satisfactie egald) indifference curve ~ a ofertei . 1.m.) instant. (tabla. (zilnic) daily 2.) present.payment coupon ~ valoric . purchase.t. (functii) to hold a plurality of offices cumulativ adj.n.(in tranzactiile cu devize) cheque rate ~ al disponibilului/spot . messenger. (serie de lectii) course ~ al actiunilor .) yield curve ~ atipica a ofertei de munca .) coupon 2.heavy purchaser ~ impulsiv . (valutar/de schimb) rate of exchange. current. (despre cheltuieli) running curier s. de materii) summary 2.(bur. (atasat unui titlu de valoare la purtdtor) (fin.(bur.impulse buyer ~ nenominalizat .(cursul la care se efectueazd operafiunile la vedere cu valuta) spot rate ~ al pietei . courier.f.) buyers no sellers cumparatura s.n.) denomination unit cupon s.f.marketer cumparatori fara vanzatori .security price ~ al zilei .n. (bur. (al unui document) tenor curat adj. 1. exchange rate 3. (despre an etc. pi. trading stamp cuprins s. (de functii) holding more than one office/appointment.f.consumption curve ~ a indiferentei . price 4. cumulative cunoastere s.(unui produs nou pe piata) adoption curve ~ a cererii . plurality of offices cumula v. river course 2. (despre monedd) legal.116 CUM-CUR ~ important .interest warrant ~ de piata . knowledge ~ a sarcinilor/specificului unui post job knowledge cupiura s. (despre preturi) current.f. errand/office boy curs s. (de stofd) remnant ~ de dividende . (despre lund) (corn. (fara rezerve/mentiuni) clean curba s.(oferit in scop promotional pentru obfinerea gratuitd sau cu reducere de pret a unor produse) money-off coupon.) quotation. 1.n. (fin.to go shopping cumul s.demand curve ~ a consumului .market price/rate ~ al titlurilor de valoare .downward curve ~ normala de randament .share price ~ al cecului .quotation of the day ~ central . 1. (de apd) watercourse.dividend warrant ~ de dobanda .(graficul relatiei dintre randamentele si maturitdtile diferitelor emisiuni de titluri de valoare) (fin.) undisclosed buyer ~ pe o piata . si salariul real) backward bending labour supply curve ~ descendenta . shopping a face cumparaturi . curve ~ a acceptarii .(grafic care ilustreazd corelafiile dintre oferta de munca.

{ladd) case.managed exchange rate ~ de schimb fix .n.{mar.nominal price ~ prin corespondenta correspondence course ~ serai . pi. {a unui vehicuf) drive.n.) closing price ~ de panica/foarte scazut . nearmoney cvasicontract^.) middle price/rate ~ neoiicial de schimb .{al valutei) selling rate ~ direct . custodian.(al bdncii centrale pepiata valutard) intervention points ~ de inchidere .{bur.issue price ~ de interventie .audit office ~ suprema .real/fair exchange rate ~ de schimb sustinut .) long course. course (of a ship) 2.n.court of appeal. quasi-contract cvasimonopol^.f. {a navei) (sea) voyage. ride.m.court of cassation ~ de conturi .m.f.freely floating exchange rates ~ de schimb multiple .official exchange rate ~ de schimb real . quasi-money. 1.{la bancd) safe deposit box cvasibani s.{intre oferta de vanzare si cea de cumpdrare) (bur.{cursul la care se efectueazd operatiunile valutare la termen) forward rate ~ de schimb oficial . custody ~ sigura .{bur.) trade curtaj s.(bur.m. word . can ~ metalica pentru depozitarea de valori . fin.{bur..floating exchange rate ~ de schimb tncrucisat . arbitration court ~ de casatie .supreme court curtier s.evening classes cursuri de schimb cu fluctuatie libera .) court ~ de apel .) bid/buying price ~ de deschidere .CUR-CUV 117 ~ cu fluctuatie mare .kerb/street price ~ la care brokerul s-a angajat sa vanda — {pentru a evita pierderi mai mari) stop price ~ mediu . (parcurs) haul ~ lunga .) opening price ~ de emisiune . box.{curs de schimb exprimat ca raport intre moneda nafionald si una strdind) direct quotation ~ la bursa neoficiala .{bur. courtage. stockbroking curte s. brokerage.rate of exchange ~ de schimb dirijat .unofficial rate of exchange ~ nominal . appellate court ~ de arbitraj .{mar.court of arbitration. distant cruise ~ regulata . broker custode^.{de guvern) peg ~ de tranzactie .) wide price ~ de cumparare . bin.{stabilirea cursului dintre doud volute prin raportare la o tertd moneda) cross rate ~ de schimb la termen . caretaker custodie s. quasi-monopoly cuvant^.f. deep-sea/distant trade.) panic price ~ de schimb/valutar . {dr.f.multiple exchange rates cursa s.{bur.{serviciu bancar) safe custody cutie s. {de conserve) tin.fixed exchange rate ~ de schimb fluctuant .) trading price ~ de vanzare .n.

to have a quorum a constitui un ~ .fi.to form a quorum . quomm a avea ~.118 CUV-CVO cuvintele nu corespund cifrelor (formula pe un cec) words and figures do not agree cvorums.

cantitate de informatie prelucratd de calculator) datum.de descarcare .to commission . delivery date '.date of delivery.ajutor . berth space .) minutes. pier barge pregatita . {(imp. (o sentintd) to adjudicate.f. (cdrtile de joc) to deal 8. to award . pi.invoice typist dactilografia v. t. statement of accounts data v. (protocol.date of loading. (o recolta) to yield 7.(a mdrfii) (mar. (oara) time 4. data ~ a intrarii in vigoare . (a acordd) to bestow/to confer upon smb.t.date of invoice ~ -de incarcare .alongside date ~ de anulare/reziliere . (notiune fundamentala. v.(pdna la plata taxelor vamale) sufferance wharf ..un aviz competent . bani) to allow.) date of shipment ~ de facturare .date of maturity.de plata .ore berth ~ de pasageri .loading berth ~ de minereu . typist . (a inmdna) to hand over 4. gift dara s. giving ~ de seama .quay berth ' de antrepozitare .to give an expert opinion dactilografa s.t. 1. to return.to receipt ~ faliment .term day . sailing date ~ de sosire .entry date ~ de livrare .lighter berth -. (a o/er.to go bankrupt/into liquidation ~ garantie . berth.limita .D da v.de chei . (mapoi) to give back. to give. (limita) term 3.n.de facturi . present.de acostare .to render assistance ~ chitanta .passenger berth/wharf ~ pentru petroliere .date as postmark ~ a scadentei .(oil) tanker berth .ready berth ~ sigura .date of payment ~ de plecare — (a navei in cursa) date of departure/sailing.quay berth . (statistics) (official) returns.f.f.un acont — to pay an account .effective date ~ a po$tei . due date ~ contractuala . (ceva furat) to restore 5. to type dactilografie s.f.(a contractului) cancelling date ~ de expediere . to date data s.contract date ~ de acostare la dana .(a navei) date of arrival ~ .(cdtre un superior) report. (gratis) to give away 6.landing stage. (relatare) account (rendered).) stem/stemming date ~ de inregistrare . (mar.to give/to provide security .plutitoare .f.(pentru operarea navel) good/safe berth dar s.in exploatare .. to grant 3. (taro) tare dare s.discharging berth ~ de incarcare .pentru §lepuri . mooring berth. (calendaristica) date 2. typewriting dana s.f.) to offer 2. 1.i.

debt of honour.public debt ~ publica externa external public debt ~ publica interna .(datorie pe claimable/due/ termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma de credite bancare. (arierate.t. owing money.backlog of debts .irrecoverable debt ~ nesigura .120 DAT-DAT ~ probabila de descarcare .(confirmatd prin hotdrare judecdtoreascd) judgement debt ~ ipotecara .debt of old standing. owing.official data ~ statistice .(care grupeazd informatii din mai multe sectoare. due datorie s. (ipoteca) encumbrance ~ consolidata . debt. indebted (to).statute .outstanding debt ~ secundara — (datorie care se achitd numai dupd ce au fost acoperite obligatiile fata de detindtorii de actiuni preferentiale) subordinate debt ~ veche .net debt '. in caz de faliment. datorii restante) arrears 2.mortgage debt ~ neconsolidata . indebtedness.(contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anterioare) pyramid debt ~ preferentiala/privilegiata (pidtitd integral. to owe datorat adj. 1.statistical data ~ tabulare .tabular data dator adj. owed.f. (angajat fafd de) under an obligation (to). liability 3. (obligafie) obligation. maintea altor datorii') preferential/privileged/ senior debt ~ prescrisa .(sub forma diverselor rate si raporturi) management ratio ~ oficiale .barred debt ~ publica .to be in debt datora v. (involved) in debt 2.external debt ~ flotanta .stale debt ~ curenta .unclaimable/undue debt ~ insolvabila . domenii) composites ~ la dispozitia conducerii . old--standing debt datorii acumulate/restante .unliquidated debt ~ neperformanta bad debt ~ nerecuperabila .doubtful debt ~ neta .current debt ~ de onoare .expected discharging date date compuse . honorary debt ~ exigibila outstanding debt ~ extern a .unconsolidated/ unfunded debt ~ nelichidata .(datorie pe termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma imprumutu- rilor pe termen lung) consolidated/ funded/permanent debt ~ cu termenul expirat . bilete la ordin sau bonuri de tezaur cu scadente foarte apropiate} floating debt ~ inexigibila . obliged (to) a fi ~ .piramidala .internal public debt ~ publica neproductiva (componentd a datoriei publice cauzatd mai ales de cheltuielile neproductive legate de rdzboi) deadweight debt ~ publica productiva/reproductiva -(imprumut investit de stat in active productive) living/productive/ reproductive debt ~ restanta . 1.

pi.to recover damages deprep.recovery of damages. dealer ~ autorizat . of 2.on duty ~ vanzare . compensation. harm 2.to get out of debt datornics.malicious damage ~ materiala .(oferte drept compensate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale) indirect/consequential damages ~ -interese . unliquidated damages ~ neinsemnate/nule .DAT-DEA 121 ~ de razboi . (despdgubire) indemnification.damage to persons ~ delictuala . (pierdere) loss.to sue for damages a obtine ~ .f. altele decaf actionarii ei) external liabilities ~ sigure . through ~ -a lungul bordului navei .nominal damages ~ partiale — (prin risipirea.(stabilite de instanta) contemptuous damages ~ nominale/minore . m. for.damage done/ incurred daune cauzate de circulatie §i accidente traffic and accident loss ~ compensatory compensatory damages ~ contractuale .to be over head and ears in debt a nu mai avea ~ . 1.(referitor la predarea sau primirea mdrfii) alongside ship ~ la data . liquidated damages ~ evaluate subiectiv .authorized dealer ~ de titluri de valoare .on sale.after date ~ ocazie second-hand ~ proba . (despdgubiri bdnesti) damages ~ corporala . to incur debts a fi inglodat in ~ .on sale or return ~ serviciu .war debts ~ externe .) tort 3. under offer dealer s.(asig.damage to property ~ pretinsa . with.alleged damage ~ prin aruncarea peste bord . damages ~ morale .(datorii ale unei societdti cdtre institutii sau persoane fizice. (paguba) damage.(in timpul transportuhii) chafe ~ prin incendiu damage by fire ~ prin manipulare damage by handling ~ produsa/ocazionata .(a bunurilor navel) (mar. above . deterio-rarea mdrfii) pickings ~ probabile .) exemplary damages ~ generale .) sentimental damages ~ exemplare/agravate/punitive .prospective damages a acorda ~ . 1.(stabiHte de instanta) damages at large.to run into debt.penalty for nonperformance of contract.to be out of debt a se achita de ~ .(dr.) damage by jettison ~ prin frecarea marfurilor .general/ordinary damages ~ indirecte . (dr.moral prejudice ~ necontractuale .m. {prejudicing prejudice.dealer in securities deasviprsi prep. debtor dauna s.(care vorfi sigur achitate) good debts a face ~ .to award damages a actiona in judecata pentru a obtine ~ .

respectiv reducerile de pasiv) {cont.principal/chief/primadebtor ~ rau platnic . (vdnzare cu amanuntui) sale by retail 4.: unfreezing ~ de fonduri .(cdruia i se aplicd un sechestru) distrainee ~ gajist .release of funds debu§eu s.-. mortgager. to smb.(a unu. (din drepturi) (dr.to find a market decalaj s. lapse decadere s. prima clasa) {bur. to debit smb. (pasageri din autobuz) to set down debarcader s. decimal decizie s. tobacconist's. to disembark. to sell by retail debitor adj.(pentru a se eschiva de la plata datoriilor) fly-by-night ~ executat . (supus unui drept de retentie) lienee ~ care fuge de creditori .n.. !jiiratilor) verdict given/returned by the jury ~ arbitrala/de arbitraj . in care se inregistreaza elementele si sporurile de activ.n. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltu-ieste pentru a-si face publicitate in mass media) above the line debarca v.deflationary gap ~ economic . : ~ liniei . (de curs de apd) flow. decision.(diferenta dintr: randamentui mediu al actiunili:' comune si eel al titlurilor de valoare •:.mortgage debtor. (coloana din partea stangd a nnui cont.group decision .f. (a inscrie o sumd in debitui unui cont) to charge smth. resolutior2.} judgement.i.t. red 3.to be in the red debloca v.) i.pledger. (datorie) debit 2.technological gap decadea v. (pasageri) to land. :. discharge debita v. debit.'s account.insolvent debtor ~ ipotecar . (tutungerie) tobacco shop.bad debtor ~ solvabil .122 DEA-D. s. (eliberare) releas. (a vinde cu amanuntui) to retail. with 2.sundry debtors a fi debitor . wharf debit s.) yield gap ~ deflationist .solvent debtor debitori diverse . landing stage/pier/ place.t. (declarat de instantd) judgement debtor. gap. award.debtor -default ~ principal . time lag ~ de randament . tribunal de arbitraj) (arbitration) award ~ colectiva . 1. mortgagor ~ in incapacitate de plata .f. outle'opening ~ pe piata vanzarilor cu amanuntui retail outlet ~ potential . to set/to put ashore. release deblocare s.n. (corn. (dr.) market. 1. (un titlu) to confer (on) decimal adj.t. (fonduri) to unfreeze. (de ziare) news stall/stand 5.economic gap ~ tehnologic ...f. to unship.n.(termen contabil care se referd la anumite articole din contui de profit si pierderi si care apar deasupra liniei profitului net in declaratia de profit si pierderi.t. (mdrfuri) to unload.m. (un premiii) to award (to. pledger ~ insolvabil . lapse decerna v. sentence.potential market/outlet a gasi un ~ . 1. to discharge.) debit side. debtor. (din drepturi) (dr incapacity.

adjudication of bankruptcy declaratie s.to declare null and void.(la vama) baggage declaration/sufferance ~ de export a incarcatorului shipper's export declaration ~ de faliment ..vamala finala .f.bill of sight ~ vamala suplinientara .consular declaration ~ de abandon .to appeal declarant s.(asig.strategic economic decision ~ economica tactica .return of income.tactic economic decision ~ irevocabila .) outwards entry.(mar. (venitui) to return ~ avarie comuna .custom-house/customs broker declarare s.) acknowledg(e)ment ~ consulara .decision beyond/past recall declara v.entry for warehousing ~ vamala de iesire/plecare .postentry . dr.f.(mar.economic decision ~ economica strategica . declaration ~ a avariei comune . m.DEC-DEC 123 ~ de inculpare/punere sub acuzatie (luatd de curtea cujuri) true bill ~ de sistare temporara a tranzactionarii actiunilor unei societati (bur. (in vama) to enter. customs declaration ~ vamala a echipajului . declarant ~ vamal .(asig.misrepresentation ~ pentru achitarea taxelor vamale duty-paid entry ~ pentru marfuri scutite de taxe vamale .import entry vamala de transbord transshipment entry ~ vamala de tranzit transit entry .ultimate decision ~ economica . to annul ~ recurs .final/closing declaration ~ vamala initiala . entry inwards. 1. declaration of duty.) crew's customs declaration ~ vamala asupra continutului declaration of the contents ~ vamala de antrepozitare .) notice of abandonment ~ de bagaje . mar. tax return. mar.) declaration of general average ~ a marfurilor in vama .) affidavit ~ a carausului .prime entry ~ vamala preliminara .free entry ~ vamala .) inwards entry.home value declaration ~ autentificata (dr. entry outwards ~ vamala de intrare/sosire .) to declare general average ~ nul si neavenit . (scrisd.) distringas ~ definitiva . captain's (imperfect) entry ~ vamala provizorie .declaration of value ~ falsa .t. bill of entry ~ vamala de import .declaration of bankruptcy ~ de impunere/venituri . statement 2.(privind starea mdrfii) carrier's statement ~ asupra valorii marfii in tara de origine . to invalidate.entry.entry of goods ~ in stare de faliment . to declare. subjurdmdnt) (dr.(mar.declaration of solvency ~ de valoare .imperfect/ preliminary/sight entry.(mar. earnings statement ~ de solvabilitate . declaration.

a impdrti in pdrfile componente) to break down defalcare s. deficit. defining.to cover/to make good/to supply a deficit a fi in ~ .f.n.) shipping deficit deficite gemene .to have a deficit.budget deficit ~ de rezerve . (a unei instalatii) shutdown decuplat adj.f. (neajuns) drawback. to decree.f. out-of-repair.) goal definition deflator s. to settle decontare s.t.job breakdown ~ forfetara . (la cantor) shortness of) weight ~ al balantei comerciale . to charter. 1.standard deduction defect s.(mar.decree law.fault of fabrication defectoscop s.t. decree. out-of-order. defectively defectiune s. m. shortcoming adj. defective. deflationary.f.f. fault detection defectuos adj. (dintr-un intreg) to deduct 2. in disrepair ~ ascuns . faulty.n.124 DEC-DEF declin s. deficient.(rezervele unei band care scad sub nivelul cerut de lege) deficient reserves. fault.n.t.f.latent defect ~ de fabricatie . (legiferare) enactment ~ -lege . shortage. discount from a sum paid sau to be paid ~ de cheltuieli . definition ~ a obiectivelor . settlement ~ bancara banking settlement ~ frauduloasa fraudulent settlement ~ prin acreditiv settlement by letter of credit ~ prin virament .f.settlement by transfer decorator s. (a legifera) to enact decupla v.f. reserve deficiency ~ de tonaj .(fin. m. (despre un an agricol) lean a fi ~ .) twin deficits a acoperi un deficit . 1. (a analiza.) decline decont s.f.i. disinflationary . 1.n. imperfect adv. fault detector/finder/ locator. charter. short. defect. failure.(man. flaw detector defectoscopie s.defraying of expenses. breakdown deficienta s. (al activitdtii economice.balance of payments deficit ~ bugetar .interest deduction ~ a tarei .balance of trade deficit.n. al productiei etc.f. deficiency deficit s.to be in short supply definire s. to deduct deducere s. (fin. (despre mdrfuri) scarce.n.) deflator deflatie s. deduction ~ a dobanzii . (analizare. executive order decreta v. to be in the red deficitar adj.tare allowance defaica v.) deflation. (fin. faultily. external deficit ~ al balantei de plati . {dintr-un intreg) deduction 2. disinflation deflationist adj. reimbursement decontav. deduction. decorator ~ de vitrine window dresser decret s. (despre un contract) to run on deduce v. defective.t. shortfall 2. impdrtire in pdrtile componente) breakdown ~ a componentelor postului . (o instalatie) to shut down decuplare s. out-of-work decurge v. (despre buget) adverse.

n.t. to embezzle. a unei monede) demonetization 2.denomination of the goods ~ a postului -job title ~ inregistrata . (imputernicit) mandatory.r.f.t. to resign.(evitarea platii unui impozit pentru acelasi venit in doud tdri) double taxation relief delapida v. (a se devalorizd) to devaluate demonetizare s. to grub. to denominate denumire s. defalcator. denomination ~ a firmei . to send in/to hand in/to tender one's resignation demisionar adj. resigning. to repair . (de obligatu. to reclaim.f.wrongful dismissal democratiza v.r.n.(participarea muncitorilor la luarea deciziilor in intreprinderea unde lucreazd) industrial democracy demonetiza v.m. to democratize democratic s. (de obligatu. to peculate defraudator s. defalcation. to dismiss.brand name ~ a marfii . to defraud.f. to defalcate. 1.f. (de sarcini ipotecare. (yn teren) to clear. misdemeanour.f. vacating. (retragere din circulatie a unei bancnote. to remit.(a firmei) registered name depanav.t. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisiona v. resignation a-i da/a-§i inainta demisia . m. delegation. delegate.) del credere delega v. (grup) delegation 3. to defraud.t. (de sarcini ipotecare. (mandat) commission. to embezzle. mandate.firm/trade name ~ a marcii .t. (despre calitate) to go down degresiv adj.t. (reprezentant) representative delegatie s. (corn. (a unei pdduri) clearing degrada v. datorii) relief. (loctiitor) deputy. offence. to name. peculator delcredere s.f. to delegate.f.bulk weight denumi v. authorization. embezzler.t.trade mission delict s. to remove.m.f. remission. defrauder. democracy ~ industrials . to quit. resigner demite v. de gaj) to disencumber degrevare s. to defalcate. (opddure) to clear defrisare s. density ~ de stivuire .tightness ~ in gramada . delinquency. embezzler. defrauder. (document) certificate ~ de autoritate . (financiar) delinquency demisie s.t. to peculate delapidare s.m.DEF-DEP 125 defrauda v. o monedd) to demonetize v. grubbing. to discharge (from function/office) demitere s. (misiune) mission 2. (a retrage din circulatie o bancnotd.f. degressive degreva v.f. (a unui teren) clearing. to depute delegat s. de gaj) disencumbrance ~ de dubia impunere .t. datorii) to relieve. peculator defri§a v.f. 1.i. peculation delapidator s. name. (devalorizare) devaluation densitate s. reclamation. (despre tin cabinet guvernamental) outgoing 5.to resign. dismissal ~ nejustificata/injusta .devolution of authority ~ economics . defaulter. embezzlement.

breakdown service depanator s. (SUA lumberyard ~ de marfa . demanc.open depo: ~ m valuta .storage vessel.n. repository.deposit at call.sight deposit ~ pe chei .f.DEP-DEP depanare s. (serviciu) emergency repairs. o cifrd) to top.(forma de restrictie importurilor prin care importator^ este obligat sd 'depund temporar .quay warehouse ~ pe termen lung . warehouse. mar. storehouse.t. dependence ~ de resurse .warehouse ~ de materiale . repair 2.roundhouse ~ de tramvaie . a barter comerciale nontarifare) prior deposiBfc| ~ interbancare .bank deposit ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice ~ de cherestea .(fonduri depuse bancd de alte band) interbank depc . (o suma. storage yard.n. 1.) (man.s. o perioadd de timp) to overstay.(cerute . (care constitute un depozit bancar) depositor ~ pentru avaria comuna . (dr.) profit centre ~ central/de coordonare . call deposit ~ la import .t.f dispossession. to exceed. (de tranzit) entrepot 2. breakdown mechanic departament.) (sumd de bani depusd pentru plata unei datorii) tender.banca centrald un procent din valoareimportului) import deposit ~ la termen . (contui in bancd) to overdraw dependents s.(asistentd financiard. importator ca forma.) general average depositor deport s.dock storage.entrepot warehouse ~ descoperit/in aer liber . 1. department ~ autonom — (imitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man. (de mdrfuri pe baza de contract) bailor 2.n.timber yard.) resource dependence deponent s.tramway shed depozit s. qc warehouse depozite ale bancilor comerciale -i banca centrald) bankers' deposits ~ bancare prealabile .(unitatea centrald a unei band care verified toate tranzactiile efectuate) proof department departamental adj.staff department ~ de control . furnizare de materii prime etc.wholesale warehouse ~ bancar .supply depot ~ de minereuri .f. depot ~ de locomotive . (concedinl.) backwardation deposeda v. (de) to dispossess (of). departmental depa§i v. (bancar) (bank) deposit 3. (bur. 1.deposit at loot notice ~ pe termen scurt .m. (ilegald) disseisin depou s.(asig.time/term deposit ~ la vedere .) consignor/shipping depot ~ angro .m.deposit at she notice ~ pentru containere de schimb container stock holding depot j ~ plutitor .n.ore yard ~ de tranzit . (de bunuri in garantie) bailment ~ al expeditorului de marfu ^ (mar. depot. floatMBi storage/warehouse ~ portuar .foreign deposit ~ la cerere . (ilegal) to disseise (of) deposedare s.

valori pentru pdstrare) to lodge ~ marfuri pe chei .to enter outwards ~ garantie .sight deposit . to warehouse. to deposit a guarantee ~ marturie . 1. (in antrepozite vamale) to bond 2. to devalue. (a unei plangeri. un protest) to lodge.f. (sub jurdmdnt) affidavit deprecia v. (a subevalud) to undervalue. stored. in-bond depozitie s.to give evidence. to bank.to put/to deposit money in the bank. to testify depunere s. materii prime) buying forward. to file 3. bailee 2.) deposition. (agent imobiUar sau impiiternicit care define banii cumpdrdtoruliii unei proprietdti pentru a-i transmite vdnzdtorului) stakeholder depozitare s. 1.(metodd de finantare a stocurilor prin care acestea sunt depozitate la sedhd firmei creditoare) (fin. (monetard prin aliere etc.long-term storage ~ de marfuri paletizate .slumpflation depunator^.to wharf depozitar s. to stock. v. (de marfd in garantie) bailment ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice. (a tim-brelor) defacement ~ monetara .outside/outdoor storage ~ in compartimente frigorifice freezer storage ~ in containere . a unui protest) lodging.f. (acte.bulk storage ~ pe chei .) debasement. to devaluate. (a unei decla-ratii vamale) entering. to enter. (in antrepozite vamale) bonded. despre functionari) to be sworn in 4.w.m. (o plangere. to store. consignment 2. to cancel depreciere s. to disvalue. (devalorizare) depreciation. depositor depune v. to deposit. warehousing ~ de lunga durata . (moneda prin aliere etc.palletized storage ~ externa/pe termen .to give a bail/guarantee. (consignatar) depositary.) to debase.r.transit storage ~ in vrac . (timbre) to deface. (bani in banca) to deposit. notice deposit ~ la cerere deposit at call.t.DEP-DEP 127 depozita v.f. to recede.t.t.wharfage ~ temporara .f. entering 3.to enter inwards ~ declaratie vamala de plecare . deposited. (o cerere) to hand in. forward buying ~ in tranzit . (subevah-iare) undervaluation. 1. to underrate v.f.. 1. (de bani in banca) deposit. storing. to lodge money at the bank ~ declaratie vamala de intrare . (dr.t.container storage ~ in stoc . storage. depression ~ economica economic depression/ slump ~ economica cu inflatie . (o declaratie vamala) to enter.temporary storage depozitat adj.currency/monetary depreciation depresiune s. (jiirdmdntid.(de mar/a.) field warehousing ~ in aer liber . testimony. evidence. (mar/a in garantie) to bail ~ bani la banca . underrating. devaluation. to consign 2. (a devaloriza) to depreciate. demand/ call deposit ~ la vedere .

credit prin cont descoperit in situatia in care titularul a efectuat prelevdri superioare activelor existente sau limitei de credit acordat) overdraft 2. 1.(transformarea unei companii particulare/inchise intr-una publicd/deschisd) going public ~ de incarcare . to unreel. (pierdere de drepturi civile si politico) (dr.(fata de documente) short-landed descarcator s. to unload. to decentralize deschidere s.) to discharge. lichida o datorie) to discharge ~ cu nava in stare de plutire . (docher) docker. (absolvire.128 DEP-DES dereglementare s. disembarkation.) loading aperture/opening ~ de tonaj .port discharge ~ in rada . (a unei nave etc. discharged. (a unui zdcdmdnt) strike descoperit adj. (un cabin) to unwind.) discharge. (lipsd de titluri in portofoliu) uncovered position ~ in cont fara garantie . (exonerare) exoneration. (o hartd. (un zdcdmdnt) to strike descoperire s.) to unroll. (a plati. to discharge.) to disqualify descalificare s. 1.t.f.n. (a absolvi. o afacere) to carry on descalifica v. (produs secundar/auxiliar) by(e)-product derula v.(la navele cu punte de protectie) tonnage opening descoperi v.short landing of cargo ~ de pe nava pe chei . to uncoil 2. 3.t.(a unui produs intr-o reclamd) accurate description . unloading. un document etc. description ~ a brevetului .t. (o navd etc.gross terms discharge ~ in plus . achitare) discharge ~ de marfa in minus .patent specification ~ a postului .f.f.m. 1.offshore discharge/ discharging/unloading ~ in stare de plutire .) disqualification descarca v. (navd abandonatd) derelict derivat s. (basculare) dumping 3.(a navL^ discharge afloat. to unship.unsecured overdraft descriere s.(fafd de cantitatea din documente) overlanding ~ in port . a rdsturna) to dump. opening ~ catre public . afloat discharge ~ partiala . to disembark. unshipped. to spread out. discharger.partial unloading ~ peste bord . (un contract. (a exonera) to exonerate.ship-to-shore discharge ~ in contui armatorului . discharging. (a bascula. stevedore descentraliza v. landing 2.f. (in cont. unshipment. unloader. to land 2.t.f. unloaded.n. (eliminare a reglementdrilor) deregulation derelict s.(a mdrfurilor oferite spre vdnzare) trade description ~ corecta/exacta . a achita) to absolve.to discharge afloat descarcare s. landed ~ in minus .) job description ~ a sarcinilor de serviciu ale unui director sau ale unui specialist management job description ~ comerciala .overboard discharge descarcat adj.t.(man. saborduri in bordaj) (mar.f. 1.(guri de magazie. (a lipsi de calitatea/ dreptui de) (dr.

) spreadsheet desfiinta v. (din Idzi. (pentru servicii) remuneration. refund. o instalatie) to service. to handle deservire s. suppression. (a unui contract de munca) severance 2. compensation. {un contract) to cancel. designer despacheta v. to unpack. to indemnify. (neambalat. (pentru cheltuielf) reimbursement. to designate. reparations ~ a pagubelor de avarie . (un cartel) to decartelize. abolishment.t. (populatia) to serve 2. to annul.recovery in kind ~ legala . to market desfacere s. requital. repeal. (a unui utilaj.) average as customary ~ baneasca/pecuniara . to compensate. (a unui cartel) decartelization. 1. to requite. 1.t.f. amends.DES-DES 129 desemna v.vindictive damages ~ de razboi . prejudicil) to make amends to despagubire s. (un utilaj.n. (legala) remedy. (abrogare) abrogation. ofunctie) to appoint. indemnification.remedy by judicial process despagubiri contractuale . (a unui contract) cancellation.t. (daune) damages.ca de obicei" . annulment.war reparations . (yanzare) sale desfacut adj.liquidated damages ~ cu titlu de penalizare . 1. (cont. 1. (pentru daune. to abolish.legal remedy/redress ~ pentru accidente de munca worksmen's compensation ~ pentru rezilierea contactului smart money ~ stabilita prin acordul partilor remedy by agreement between the parties ~ stabilita prin proces . to nominate desemnare s.. m. nomination deservi v. annulment. despre unele mdrfurf) loose desfasura v. to repeal. (baloturi de mar/a) to unbale. rescission 2. recovery. handling ~ a unui port de catre caile ferate railway service to a port desface v. to suppress. (a etala) to display. design ~ de mediu . (a vinde) to sell. 1.f. to rescind 2. to show 2.t. (a abroga) to abrogate. to refund. (a anula) to cancel. mar. indemnity.f.(asig. (un contract de munca) to sever 2. undoing.industrial design designer s. (o corporate) to disincorporate desfiintare s. to unfold desfasurator s. designation.f. (intr-un post. to annul.t. to undo. a unei instalatii) service. to void. cutii) to uncase despagubi v. \.(designul fabricilor si al cladirilor administrative) environmental design ~ industrial .t. (intr-un post.f.n. 1. (pentru servicii) to remunerate. (a unei corporatii) disincorporation ~ a cuponului — (transformarea unei obligatiuni obisnuite intr-una cu cupon zero) coupon stripping design s. (o activitate) to carry on.t. (pentru cheltuieli) to reimburse. (anulare) cancellation. o functie) appointment. service 2.pecuniary compensation ~ in natura .

f. (a stabili.f.. fixare'i determination.) goal setting . (a fetei unei bancnote. conviction. (despre un articol) odd. not paired. remnant. refuse. retailer. to impair. incomplete destinatar s. damage. (constr anger e\ binding over 2. to dismiss. (a schimba serviciul/ locul de munca) to relocate deta§are s.to claim/to recover damages a fi pasibil de plata despagubirilor -to be liable for damages desperecheat adj.(in timpul transportului) cargo damage ~ prin depozitare . (a specified. (daunele) (asig. a unui cec) defacement ~ a capitalului . wastage.to force down prices determinare s. addressee.(a mdrfurilor} storing damage ~ prin strivire/zdrobire . v.n.to ascertain the quality of a commodity ~ cre§terea preturilor .) process costing ~ a costurilor directe direct costing ~ a costurilor variabile variable costing ~ a obiectivelor .(stabilite de instanta) damages at large. i adjustment ~ a costului total al fluxului tehno-logic (pentru realizarea unui produs} (cont. (a stabili. unliquidated damages a cere ~ .off-cuts ~ de fier iron scrap ~ de grau . 1. retail dealer.m. deterioration. (consignatar) consignee destinatie s. to unstow destivuire s. t.130 DES-DET ~ necontractuale . 1.f.radioactive wastes ~ reciclabile .to force up prices ~ scaderea preturilor . (stabilire. (al unei plati) payee. to detail. schimbare a serviciuhii/locului de munca) relocation deteriora v.r. a unui cec) to deface deteriorare s. (rebut) scrap.industrial wastes ~ radioactive . (constatare} ascertainment. dismissal.t. (rezultat din transarea unui animal) offal de§euri de bumbac . a fixa. (al unei remiteri) remittee.cotton wastes ~ de cherestea .m.t.(situatia in care capitalul unei institutii financiare scade sub nivelul prevdzut de reglementdrile legale) capital impairment ~ a caricului/incarcaturii .t. destination ~ finala ultimate destination destitui v.) to adjust ~ calitatea unei marfi . to deteriorate. (in vederea descarcdrii) unstowing deseu s. small trader detalia v. a decide) to determine.t. (convingere} persuasion. (a daunelor) (asig. to damage. (a convinge) to persuade.offal wheat ~ de hartie . waste. to discharge destituire s. (transfer. (a obliga) to bind over 2. to convince.utility refuse/wastes detailist s.f. a constata) to ascertain.t.(man. impairment. paper refuse ~ industriale . discharge ~ ilegala/injusta unfair/wrongful dismissal destivui v.reducible wastes ~ refolosibile .crushing damage determina v.f. recipient.off-cuts. a enumera) to itemize deta§a v.f. (fata unei bancnote.

(fonduri) to defalcate.(dr.) to devaluate. common stockholder ~ de certificate provizorii . to hold.to hold an office detinere s. depreciation. (a ieftini) to mark down devalorizare s. (rate of) turnover. (a poseda) to possess.) debasement 2. (leftinire) marking down ~ monetara .s'. not paired.licensee ~ al unei fransize .) employee shareholding ~ de actiuni pentru administrare -(de catre o persoand fizicd sau juri-dicd. business (done) devize.DET-DEZ 131 ~ a preturilor de vanzare pe baza costurilor medii .(al unei cambii) holder for value detine v. (mar. disagreement. o situatie) to hold ~ un post/o functie .currency devaluation/ depreciation devalma§ie s. reciprocal shareholding devaloriza v.equity holder. peculation. to devalue.) termor ~ al politei de asigurare . 1.t.t.f. commonage dever s.overestimate devize s. to depreciate. estimate ~ aproximativ .n. (moneda prin aliere etc.franchiser ~ de actiuni comune . incomplete dezavantaj s.rough estimate ~ centralizator .specification ~ estimativ . pi.summarized estimate ~ descriptiv .f.t.estimate of costs. (neajuns) drawback. embezzlement.t. dissent dezarima v. (moneda etc. (de fonduri) defalcation. (a unei monede prin aliere etc. bill of quantities ~ exagerat . to peculate.-shortcoming dezavantaj a v.f.) to debase 2. (despre un articol) odd. holder ~ al dreptului de posesiune pe viata sau pe termen .(de catre doud sau mai multe societdti) cross holding.t.f. holding ~ de actiuni de catre salariati (recompensarea salariatilor cu actiuni) (man. misappropriation.cost-plus pricing ~ a preturilor de vanzare prin tatonari fixing prices by trial and error deturna v.n. 1. to own. to misappropriate deturnare s. fraudulent conversion detinator.(dr. pentru ca proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) nominee shareholding ~ ilegala a unui bun ./n. foreign exchange/ currency ~ de cliring .f. cost estimate.) breaking out/ bulk dezasamblat adj. to embezzle. n.) detinue ~ reciproca de actiuni .(titularul unei polite de asigurare de viata) policy holder ~ al unei autorizatii/licente . (monetard etc. (mar. (alcdtuit din parti componente gata de asamblare) knocked-down dezasortat adj.clearing foreign exchange dezacords. disadvantage.n.average-cost pricing ~ a preturilor de vanzare plus o cota marginala fixa . obligatiuni) scripholder ~ de obligatiuni bondholder ~ pentru valori furnizate .) devaluation.f. (o pozitie. to disadvantage .) to break out/bulk dezarimare s.(de acfiuni.

f.f.f.product development ~ economica . growth ~ a gamei sortimentale . to disinherit dezmostenire s.f.activity chart ~ a circulatiei fondurilor sau a marfurilor flow chart ~ a operatiilor .(pe o anumitd perioada) volume chart diferend s. de plati etc. diagram.n. (a imbundtdti) to improve ~ al balantei de plati .human development diagrama s.f. (procesul prin care intermediarii financiari. (proces care se manifestd prin incetinirea durabild si autointretinutd a ratei de crestere a nivelului general al preturilor) (fin.procedure chart ~ a organizarii . to develop.n. want/lack of balance.operating process chart ~ a procesului tehnologic .f.f. (pferire de informatii complete.(mar. sunt eliminati din lantui care transferd banii de la creditorul initial cdtre debitorul final) disintermediation dezmo§teni v.t.) disinflation ~ competitiva . to disclose dezvaluire s.132 DEZ-DIF dezechilibru s. (al balantei comerciale. odour removal dezvalui v. diseconomy dezeconomii de scara (fenomen caracterizat prin cresterea pe termen lung a costului mediu dincolo de nivelul optim al productiei) diseconomies of scale dezindustrializare s.process chart.disequilibrium in the balance of payments ~ economic economic disequilibrium dezeconomie s.organization chart ~ a pragului de rentabilitate -breakeven chart ~ a procentului de munca manuala -twohanded process chart ~ a procesului muncii .) organic growth ~ umana .sustainable economic development ~ organica/structurala . (decalaj) gap (pferite de date confidentiale de cdtre o bancd despre conturile unui client} disclosure dezvolta v.f. obligatia persoanei care incheie o asigurare de a oferi asigurdtorului toate informatiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) disclosure 2. difference-dispute. development: improvement. disinheritance dezodorizare s. dezvoltare s.) deadweight displacement scale ~ de programare a proiectului -project planning chart ~ volumetrica de activitate . flow diagram ~ a stadiului procesului de productie progress chart ~ de dispersie .(care se manifesto atunci cdnd o anumitd tard reuseste sd aibd o monedd puternicd si o inflatie mai redusd decdt cea a tdrilor partenere) competitive disinflation dezintermediere s.t. chart ~ a activitatii . disagreement.f. de exemplu handle.) imbalance. 1.(in statistica matematicd) scatter chart ~ de incarcare . deindustrial-ization dezinflatie s. argument .(a unei firme) (man.t.economic development ~ economica durabila . disequilibrium.

product differentiation dificultate s. to slacken diminuare s. dike.) dilution of equity ~ a fortei de munca . dintre rata rentabilitdtii activelor si costui pasivelor) spread 3. (dintre pretui pe care un dealer de valori mobiliare il oferd pentru titlurile de valoare si pretui la care Ie revinde.for and on behalf of ~ uzina .f.ex warehouse ~ doc/chei . stringency dig s. difficulty 2. to differentiate.f. (mdrime) size ~ speciala .n.(mdrirea numdrului actiunilor existente fdrd cresterea corespunzdtoare a profitului sau a activelor societdtii respective) (bur. dam.DIF-DIR 133 diferenta s. differentiation ~ a produselor . peasant on quitrent.f. (la bursa de mdrfuri. to diminish.overall dimensions ~ standard de container .(pdnd la nivelul salariului de baza) make-up pay ~ in plus sau in minus . (executiv) executive (manager) ~ adjunct . to differentiate v.m. in parte) metayage.t. diminution. head manager. straits. to decrease.ex dock/quay/wharf ~ nava — (in portui de livrare) ex ship ~ ordinul si in contui .) draft/draught/trim difference ~ de plata . (in grdne) terrage. difference 2. diplomat(ist) directiva s.(asietd) (mar.t.to sharecrop diluare s.(angajarea de muncitori necalificati pentru lucrdri efectuate de obicei de personal calificat) dilution of labour dimensiune s.m. (discriminatoriu. direction. diferenta dintre pretui de exercitiu dintr-un contract la termen si pretui spot) basis ~ de calitate . instruction director s. to become differentiated diferential adj. (in bani) quitrent. differential. manager.container dimensions diminua v. graduated s.f. sharecropper dijma s. embankment.r.assistant/deputy manager .. (titrat.(la confectii) odd size dimensiuni de gabarit .) ex ~ depozit . dynamics ~ economica . 1. directive.difference to pay ~ de pret . cu titlu universitar) graduate.f.difference over or under diferentia v. (in naturd. despre mdrfuri) (corn. dintre cursul de cumpdrare si eel de vdnzare al unei volute. v.f. rent paid in corn a lucra in ~ . (vdndut din.f. preferential) discriminating diferentiere s.difference in price ~ de salariu .difference in quality ~ de pescaj . seawall. dynamic(al) dinamica s. dilution ~ a capitalului propriu . (la ware) jetty. decrease.ex factory/mill/works dinamic adj.m. dimension.economic dynamics diplomat adj. (jend financiard) embarrassment.f. dintre preturile pentru livrdrile spot sau futures. managing director. breakwater dijmas s. slackening din prep.r.f. 1.

sau un titlu de valoare) disagio discipline s. (comerciald.registrar of companies ~ al serviciului de personal . (decalaj) gap ~ dintre costuri .owner-manager ~ regional .district manager ~ responsabil cu vanzarile pe teren -field sales manager ~ tehnic . discretionary discrimina v. (a administra. to control 2. discriminatory . piata etc.f.trade discrimination ~ de varsta .n. (SUA) publisher ~ executiv .n.(estimate si efective) cost variance ~ statistics statistical discrepancy discretionar adj.art director/editor ~ comercial .f.employment discrimination ~ comerciala .n.t.) to control dirijism s.f.(la angajare) age discrimination discriminatoriu adj. (moneda.f. (SUA) chief executive ~ general .f.membru in consiliul de admi-nistratie . a tehnologiilor de fabncatie} discounting discrepanta s.chief/head engineer directorate. (pperatiune prin care se determind valoarea actuald a unm venit viitor. ludndu-se in considerate raportui dintre cererea si oferta de bunuri si active financiare.(responsabil cu promovarea si comercializared) brand manager ~ de ziar ./!.(unul dintre principalii manageri ai unei agentii de publicitate. a conduces to direct.proprietar .business/sales/ commercial manager. (procent mcasat din valoarea titlurilor de credit de cdtre bancd ca urmare a rdscumpdrdri: acestora inainte de scadentd) discount discontare s. care conduce echipa insdrcinatd cu deservirea unui client) account director ~ de filiala/sucursala branch manager ~ de investitii .executive director ~ pentru probleme de calitate -quality manager ~ . (diferenta dintre valoarea nominald si cursul pietei pentru o moneda.editor.) discriminating. (conducere\ management 2. (responsabil cu productia si vdnzared) line executive ~ de echipa . preturi etc.production manager ~ de produse . directorship directie s. to manage.investment manager ~ de productie .134 DIR-DIS ~ al departamentului de contabilitate . (despre tarife. 1. (centrala) head office dirija v.executive manager.accounting manager ~ al departamentului de export export manager ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al registrului de comert . evolutia costurilor.general manager ~ interimar acting manager ~ . state interference disagio s. discipline ~ financiara financial discipline discont s. 1. discrepancy.t.staff manager ~ artistic . tarifard) discrimination ~ a fortei de munca . to discriminate discriminare s.

t. (a activelor de cdtre un falit.f. pi. 1.(mar. \. (suplimentar. 1. available. asezare) disposal.(scrisd) job order ~ de plata .(a postei) special delivery ~ gratuita . pi. disposable.n. to set out.f.free delivery .m. (ordin) order 2.f.) available/liquid assets. (a mai multor procese) (dr.m.yardage ~ parcursa in balast .) concealment disjungere s.collection order ~ de incarcare — loading/shipping order ~ de lucru . spot goods ~ de numerar in banca . (a aseza) to place. dispensation. to distribute.stringent regulations dispune v.) adjustment. disposable funds ~ de export . dispatcher dispensa v. (timp economisit la incdrcarea sau descdrcarea navei) (mar.f.resource allocation ~ expresa/urgenta .payment order ~ de virament . (a ordona) to order.immediate availability dispozitie s.cash at bank disponibilitate s.t. to set v.export availability ~ imediata . exemption. (a decide) to decide 2. resurse) to command distanta s.) dead mileage distribui v. mar. (a prevedea.) dispatch.t.) average adjuster/stater/taker dispatch s. distribution. to arrange. to deal/to give/to share out.transfer order ~ testamentara .(din portid de descdrcare. distance ~ de calcul al navlului . ready. (de) to dispense (from). mar. 1. destinatie sail escald) foreign average/statement ~ de avarie .f.DIS-DIS 135 disimulare s.i. disposition ~ de incasare .mileage ~ in iarzi . (speciala) licence disponibil adj. (dispunere.particular average adjustment/statement dispasor s.general average adjustment/statement ~ de avarie particulars .f. controller. (cu livrare imediata) spot s. (a aranja) to dispose. to dispose. availability 2.) chargeable distance ~ in mile . despre o lege) to enjoin 3. to exempt (from).(fdrd mar/a) (mar.f. (expert de evaluare a avariei) (asig. statement ~ conform legilor straine . to put. stipulation. (despre un spatiu) vacatable. (active lichide) (fin. (declarable de avarie) (asig. (proportionald) apportionment ~ a resurselor . a adevaruhd de cdtre un asigurat etc. excedentar) spare 2. (mar/a disponibild/cu livrare imediata) spots. (prevedere) provision.) unbundling dispasa s.n. saved time dispecer s.f.f. (de bani. to absolve (from) dispensa s.average adjustment/statement ~ de avarie comuna . (proportional) to apportion distribuire s. (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societdti-mamd in mai multe elemente componente pentru cresterea probabilitdtii existentei unor fonduri in perioade de dificultate economicd) (fin.devise dispozitii de suspendare a platii (unui cec) orders not to pay ~ stricte/riguroase/severe .) severance (of causes) disociere s.

(mdsurd contabild de crestere a numdrului de actiuni • circulate fdrd emisiunea unor actiias •. distributor ~ automat .(ale actiunilor preferentiale/privilegiate care nu a* fost achitate la scadenta} accumulative cumulative dividends ~ pe actiune dividends per share ~ platite in numerar cash dividends divizare s.f.(selectia a 10 pdnd la 15 active intr-un portofoliu) (fin. diverse.f. a gamei activelor financiare detinute in portofoliu de un investitor in scopul diminudrii riscului) diversification ~ a liniei de produse .. (regiune) region. multifarious. dividend ~ -actiune .m.f. various.(aferere actiunilor preferentiale/privilegiate i preferred/preferrence dividend ~ statutar statutory dividend ~ suplimentar bonus/extra/special surplus dividend dividende cumulative .income distribution ~ cu amanuntui . news items 2. to diversify.t.) superfluous diversification dividend s. v. (a liniei de produse.f. 1. (a una societdti) demerger.retail distribution district s. distribution ~ a marfurilor fara intermediari -first-hand distribution ~ a veniturilor .r. not. daily fee/allowance divers adj. to vary diversificare s.n. penny--in-the-slot machine ~ de sarcini taskmaster distribute s.(platit in actiuni supli-mentare si nu in numerar) stock dividend ~ final . district.) divisionalization ~ a actiunii . 1. miscellaneous s. division 2.f. sundry.(mentiune la sfdrsitui devizului unei constructii) miscellaneous contingencies diversifica v.(dividendul vdrsat la sfarsilul anului financiar de o societate care a distribuit dividende intermediare) final dividend ~ intermediar/partial .(a produselor. (a unei compans in unitdti distincte pentru a acopefi mai bine diferite sectoare ale piefe^ (man. n. (cheltuieli diverse) sundry expenses. destruction ~ intentionata (pentru incasarea asigurdrii) voluntary waste diurna s. insd prin divizarea celor existentf' . pi.risk diversification ~ ineficienta .(dividends distribuit periodic in contui dividen-dului final aferent exercitiului financiar in curs) interim dividend ~ neachitat .robot distributor.product diversification ~ a riscului . varied. operatd de producdtor pentru anumiti detailisti) selective distribution distribuitors. (rubricd de ziar) miscellaneous column. sundries diverse si neprevazute . area distrugere s. a pietelor de comercializare.unpaid dividend ~ nepreferentiaVneprivilegiat (aferent actiunilor comune) ordinary dividend ~ platit prin certificat provizoriu -(care prevede plata in numerar la c data ulterioard specificata) scnr dividend ~ preferential/privilegiat .f.136 D1S-DIV ~ selectiva .line filling ~ a produselor .

calculatd de la ultima scadentd pdnd la o zi de referintd care precede viitoarea scadentd) broken--period interest ~ ipotecara .f. o adunare) to dissolve 2.usury ~ compusa . harbour/port basin . (constructie de andocare) dock 2.running interest ~ de asigurare .n. calculdndu-se astfel dobanda la dobanda) compound interest ~ creditoare .(yenitui sau remuneratia pidtitd sau primitd pentru serviciul unui capital in conditiile capitalizdrii sale.day-to-day rate ~ la vedere .accrued interest ~ camatareasca . (mar.simple/ ordinary interest a aduce ~ . 1.t. to get.interest on deposit accounts ~ la imprumutui pentru o zi/de pe o zi pe alta .) 1.f.(care nu este incd scadentd.(venitui sau remunerarea unui capital calculatd prin deducerea inflatiei din dobanda nominala) real/true interest ~ simpla/necapitalizata .to bear/to carry/to pay/to yield interest dobandi v. fapt ce implied transformarea dobdnzii primite in capital. to obtain. divisibility ~ a factorilor de productie divisibility of production factors diviziune s.division of labour ~ sociala a muncii .f. (o companie) to dissolve.net/pure interest ~ nominala (remunerarea efectivd a unui capital in expresie monetard la pretui pietei) nominal interest ~ penalizatoare . division diviziunea muncii . (bazin portuar) dock (basin).D1V-DOC 137 in alte actiuni cu valoare mai mica) share/stock split ~a unei activitati .(generatd de o creanta) interest earned ~ curenta .(in munci/sarcini cu grad egal de dificultate) job dilution divizibilitate s. interest ~ bancara .(pe care creditorul o primeste de pe urma proprietdtii debitorului pentru asigurarea platii unui credit) security interest ~ de incasat de la clientii insolvabili interest in suspense ~ debitoare . 1.interbank rate ~ intermediara . to acquire doc s. a unei adundri) dissolution 2.(dobanda perceputd de cdtre o bancd la un cont de depozit pentru descurajarea rezidentilor strain! privind constituirea de depozite) negative interest ~ neta .(pentru cecuri si cambii) sight/short rate ~ moratorie .penalty interest ~ reala .(pidtitd pentru o datorie) interest paid ~ interbancara . (parlamentui. disincorporation dobanda s.(dobanda datoratd in mod legal sau convenitd in cazul in care un debitor nu si-a achitat datoria la scadentd) default interest ~ neachitata/restanta outstanding interest ~ negativa .social division of labour dizolva v. to disincorporate dizolvare s.gross interest ~ capitalizata .mortgage interest ~ la conturile de depozit . (a parlamentului.f.bank/banking interest ~ bruta . (a unei companii) dissolution.t.

commodity dollar domeniu s. i average papers ~ de expeditie .) source document documente ale navei . doctrine ~ economica . landed property. mar.) shipper's papers ~ de lichidare in vama .. dockhand. documentary documentatie s. 1. to domiciliate .corn porter ~ de cherestea .shipping documents ~ negociabile .{mentiune prin care se specified faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului deed: contra plata) documents against payment ~ contra plata in numerar documents against cash ~ contra prezentare .export documents: (mar.f. scope. hatchwayman ~ la copastie . act.commercial documents ~ contra acceptare . documentation ~ de credit .ship's documents/papers ~ comerciale . (dr. act and deed.n.hatchman.sideman ~ pe chei .loading documents: (mar. quay-side worker ~ pe puntea navei .carriage documents ~ de transport maritim . docksman.. porter ~ de cereale .related field ~ public . to reside.demesne 2.loan submission do\ar s.dockman on deck ~ specializat .crown land domicilia v.documents against presentation ~ de avarie comuna .138 DOC-DOM ~ comercial .document in proof. estate. dock/waterside worker.stevedore doctrina s. lumper.) (cont. supporting document ~ oflcial secret .forwarding documents ~ de export . (juridic) deed.commercial dock ~ de constructii navale . to dwell 2. mosic domain.customs documents/papers documentar adj. note de plata etc. »< fixa locul de plata al unui efect comert) to domicile. docker.to undock docher s.m. 1.) shipping documents ~ de incarcare .wharfman.public property ~ regal/al coroanei .(mentiune care semnificd faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului decdt contra acceptdrii unei cambii) documents against acceptance ~ contra plata .dry dock. longshoreman.master copy ~ -sursa . shoreman.m.classified document ~ original . document. idr activitate) branch ~ inrudit .floating/flooding dock ~ uscat .deal porter ~ de magazie . dollar ~ -marfa .clearance papers ~ de transport . (stiintific) field.economic doctrine document s.n.negotiable documents instruments ~ vamale .accompanying document ~ inactiv — (document/contract in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ justificativ .f.shipbuilding dock ~ plutitor . concrete/graving dock a iesi din docuri . instrument ~ insotitor . loader.(facturi. (proprietate.(asig.

copyright ~ de azil . proof. (legal) domicile 2.f.(a mdrfii) dock receipt dozare s.domicile of origin ~ fiscal .individual file dosare ale salariatilor . pi.weight feed drahma s. to give donatar s. (echipare) equipment. to fit out dotare s.f.(unui produs) proof of origin ~ de imbarcare a marfurilor shipping receipt ~ de livrare . (unitate de mdsurd pentru greutate) dram ~ lichida . charter 2. donor. to grant.f. abode. (de platd al unei cambii) domicile ~ ales . evidence. 1.permanent residence dona v.address for service ~ de origine .free coinage ~ de a executa . (fixare a loctilui de platd al unui efect de comerf) domiciliation domiciliu s.(a pdmdntului.n. 1. grant.civil law ~ comercial .banking law ~ cambial . (privilegiu) privilege. dwelling place.m. gift dosar s.contract lien ~ de a actiona in judecata . dosing ~ in greutate . law ~ bancar . (a unei institutii) endowment 2.f.(a mdrfii) certificate of delivery ~ de marfuri antrepozitate warehouse bond ~ de primire .) right of angary ~ de autor . record. (al unuiproces) brief ~ activ/in folosinta .(mar. residence 2. dossier 2.right of action ~ de a bate moneda . (bancd mandatatd de o societate care a emis titluri de valoare sd efectueze toate operatiunile curente privitor la aceste titluri) paying agent/office.f.residence for tax purposes ~ stabil . 1. (agent de platd al tinui efect de comerf) paying agent domiciliere s. 1.t.personnel files/records dota v.commercial/mercantile law ~ consuetudinar/cutumiar consuetudinary/common law ~ contractual .n.(mar. to donate.m. giver donatie s. (despre reduceri bugetare) swingeing drept s.exchange law ~ civil . (amenajdri) appointments dovada s. right.right of sanctuary ~ de control/vizita . grantor. 1.fluid dram drastic adj.t. apasunilor) commonage ~ de folosire a macaralelor (portuare) cranage .(drept prin care obligatiunile convertible emise de o societate pot fi schimbate cu actiuni emise de aceeasi societate) conversion right ~ de folosinta in comun . grantee donators.m. (a echipa) to equip. donation. (o institute) to endow 2. 1.(prin judecata) right to enforce ~ de angarie .) right of inspection/search ~ de conversiune . residence. donee.active file ~ cu copii de acte/documente copybook ~ individual .DOM-DRE 139 domiciliatar s. (certificat) certificate ~ a originii .n.contract law ~ contractual de retentie .f. file.

(mar. transferal de proprietate fund inlocuit prin inscrierea dreptului de gaj intr-un registru) registered lien ~ de gaj imobiliar .) preemptive right.right to strike ~ de mostenire .140 DRE-l ~ de gaj . cand cumpdrdtorul achitd integral.equitable lies ~ de retentie general .right of first refusal ~ de privilegiu si sechestru asupra navei in constructie .right of option ~ de pescuit .lien OB cargo.camer'l lien ~ de retentie al comandantului (asupra mdrfil) shipmaster's lien ~ de retentie al vanzatorului .hia on shares ~ de retentie asupra marHi . cargo lien ~ de retentie asupra navei .) demurrage lien ~ de retentie pentru pla impozitelor .bottonny lien ~ de retentie cu privilegiu .right of fishery.(mar^ salvage bond/lien .proprietary right.(drept de gaj asupra unui bun fdrd transferul fizic al acestuia cdtre creditorul gajist.right to work ~ de negociere . ~ de retentie al armatorului .(a politei de asigurar^\ broker's lien ~ de retentie echitabil .general lien ~ de retentie pentru navlu .(succesiune transmisibild pe lima descendentilor masculini saufeminini) tail ~ de munca . pretui proprietdtii) vendor's hex: seller's lien ~ de retentie asupra actiunilor .tax lien ~ de retentie si privilegiu al ec! pajului — (asupra navei si a inca cdturii in cazul nepldtii salariilc seamen's hen ~ de retentie si privilegiu maritim maritime lien ~ de retentie si privilegiu pentt remuneratia de salvare .right of repurchase.(mar\ freight lien ~ de retentie pentru plata conti staliilor .right of recovery ~ de (re)intrare in posesie .real estate lien ~ de greva . right of preemption ~ de prioritate asupra ofertei .(pass.{asupra unui teren) right of entry ~ de retentie . proprietorship.legal lien ~ de gaj fara deposedare . (in ape strdine) piscary ~ de preemptiune . fishing right. ownership ~ de rascumparare .senior lien : ~ de retentie de catre agentui Je I asigurare .(dreptui creditorului de a pdstra o proprietate a debitorului restant pdnd cand acesta isi aohlfir | intreaga datorie) (possessory) lien .shipbuilding lien ~ de proprietate .heirdom ~ de mostenire limitat .(a unui contract) bargaining power ~ de optiune .(clauzd din contracted de societate si statut care da actionarilor comuni dreptui de a cumpdra proportional noi emisiuni de actiuni comune sau titluri de valoare covertibile in actiuni comune etc.(asupw ' mdrfil) shipowner's lien ~ de retentie al carausului . (al unui bun ipotecaf) equity of redemption ~ de recuperare .

(referitor la actiunile care oferd sau nu drept de vot) differential voting ~ dispozitiv .maritime/naval prize law ~ maritim international international maritime law. (artera) thoroughfare.unalienable right ~ incorporal . law of nations ~ maritim .n.ocean passage.civil rights ~ de brevet .yielding law ~ exclusiv . (ruta) route ~ de §antier .Roman law ~ scris . roadman dublu adj.(drepturi aferente unei actiuni) property rights ~ sociale .(drept acordat actionarilor de a participa la cresterea capitalului unei societdti) subscription rights.equity ~ nerevendicat .sea route. folosit in principal ca imitate monetard de cont si de rezervd) special drawing rights drum s.criminal/coercive law ~ preferential . law of merchant shipping ~ maritim de priza .(drept insuficient de subscriptie pentru a permite subscriptia unei actiuni noi in cazul unei cresteri de capital) fractional rights ~ patrimoniale .) right of way ~ de uzufruct usufructuary right ~ de vanzare . rights issue ~ fractionare .DRE-DUM 141 ~ de returnare . (strada) street.m.marine/maritime/sea law.private law ~ public . road.(taxe duble sau multiple.(drept de uzufruct cu excluderea dreptului de midd proprietate) incorporeal hereditament ~ intern municipal law ~ international international law.(pe o proprietate) wayleave.unclaimed right ~ penal .(a mdrfurilor nevdndute) right of return ~ de semnatura right/authority to sign ~ de trecere .succession law drepturi civile .public law ~ roman .preferential right ~ privat . (sosed) highway. prelevate de mat multe autoritdti fiscale asupra aceluiasi venit) double taxation dumping s.n.merchant shipping law. double dubia impunere .coastwise sea lane ~ oceanic . law of the sea ~ maritim comercial .voting power/right ~ de vot diferential .site road ~ maritim .statutory law ~ succesoral . international law of the sea ~ maritim militar naval/navy's law ~ natural .(dreptui executoruhii testamentar de a vinde o parte din masa succesorala) power of sale ~ de vot . (mar.(instrument monetar international creat de FMI.(drepturi conferite de statutui de actionar) membership rights ~ speciale de tragere .shipping lane/route ~ maritim costier . (export de mdrfuri la prefuri inferioare celor de pe piata . lane route drumar s.exclusive/sole right ~ funciar ground law ~ inalienabil . seaway ~ maritim comercial .patent rights ~ de subscriptie .

to dump duopol s.duration of copyright ~ a exercitarii .n. ditto ~ al unei cambii .useful life duzina s.shipping time ~ de depozitare . micsorat intentional.(unei functii) tenure ~ a transportului pe mare .(mtre sosirea si plecarea unei nave comerciale} tum-around period ~ de uzura . (piatd oligopolistd pe care opereazd doi ofertanti) duopoly duopson s. as ~ cum se vede .f.downstream dumping ~ valutar .long life ~ medie de viata .contract horizon ~ de exploatare/utilizare .(cow. (termen. duration.(cu 13 bucdti) long/baker^ dozen . life expectancy ~ probabila de descarcare . period 2. working service/time ~ de functionare . (piatd pe care cererea este restrdnsd.n. al valutei nationale a tdrii exportatoare fata de cursul valutei tdrii impor- tatoare) exchange dumping a face ~ cu .f. tenor.142 internd si mondiald cu scopul de a pdtrunde pe noi piete si a Ie acapara ulterior) dumping ~ in aval/de furnizare .(fdrd nici un fel de garantie pentru mdrfurile vdndute) as seen duplicat s.expectation of life. useful/working life.(in ztle sau fractiuni de zi) expected' discharging days ~ utila de functionare .period of service.(incdrcare ?i descdrcare a navel} handling time ~ de stationare in dana .(a navel} on-berth time ~ de stationare in portui final/iD terminal . dozen ~ completa .wear life ~ de mare functionare .mare .(bazat pe decalajul creat mtre cursul. existdnd numai doi cumpdrdtori care pot sd-si impund pretui} duopsony dupaprep. 1.) storage/shelf life ~ de executie/derulare a unui contract .(service) life ~ de operare . duplicate.duplicate of exchange durata s. scadenta} term ~ a dreptului de autor .n.round dozen .

enlisted crew ~ vechi . balance ~ al consumatorului .n. (o nava) to man. complement. to outfit. equipment. dintr-un anumit sector.rail(way) gauge ~ mgust . (un buget) to balance echilibrare s.overall. structura si calitatea factorului uman activ disponibil si necesitdtile de resurse de muncd ale utilizatorilor) human resources equilibrium ~ bugetar . to equip. protective clothing/outfit .n. manifestat prin inexistenta excesului de cerere sau de oferta) general equilibrium ~ partial .n.productive equipment ~ de protectie .t.f. (decalaf) gap ~ de credit .foreign crew ~ temporar .{stare de concordantd relativd dintre cantitatea. fapt ce asigurd obtinerea unui volum de productie dat cu costuri cat mai mici) producer/supplier equilibrium ~ al resurselor umane .(cu nivelul productiei) demand matching echilibru s.E ecarts. deviation.(formula care desemneazd conflictui dintre interesul vdnzdtorului de a-si primi banii cat mai curdnd si eel al cumpdrdtorului de a plati cat mai tdrzin) (corn. hands.M.(nivelul maxim al utilitdtii totale de care beneficiazd un consumator din bunurile cumpdrate cu un anumit venit) consumer equilibrium ~ al pietei .full crew/commission/ complement ~ de nava comerciala . (de nava) crew.(concordantd dinamicd intre incasdrile si platile in valuta ale unei tdri intr-o perioadd determinatd de timp) currency equilibrium echipa v.n.(care inlocuieste echipajul pe timpul stationdrii novel in port) runner crew ~ trecut in rol .) partial equilibrium ~ valutar .market equilibrium ~ al producatorului .old commission echipament^. gauge ~ de cale ferata . to fit out echipaj s.competitive equilibrium ~ general — (al pietelor aflate in stare de interdependentd.narrow gauge echilibra v.(stare de echilibru a variabilelor de pe o anumitd piatd. (al unei aeronave) (air) crew ~ complet .(concordanta dintre cheltuielile §i vemturile bugetului public) budgetary equilibrium ~ concurential .t. to equilibrate.(criteria si indicator de mdsurare a intensitdtii procesidui inflationist) inflationary gap ecartaments. equilibrium.reduced complement ~ strain .(atingerea echilibrului optim mtre factorii de productie. equilibration ~ a cererii . outfit ~ de productie .shipping personnel ~ redus . domeniu etc.) credit gap ~ inflationist .

mathematical economics ~ mixta .f.(livrat la comanda) optional equipment echipa s.m. bursar econometrician s. pi. sparings. equalization echivalent adj. venitui unei persoane putdnd sd creased numai prin scdderea venitului alteid) zero-sum economy ~ de export .i. (intendent) steward.(de bani blocafi in stocuri de mar/a) involuntary saving ~ inchisa/autarhica . ecological. to equalize v.144 ECH-ECO ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ optional . economy. equivalent ~ al numerarului .(care exploateazd la limitd resursele naturale) robber economy ~ de piata . (administrator) treasurer. ecodevelopment ecologic adj.comparative economics ~ cu suma zero .space saving ~ de timp .t.domestic science.transition economy ~ de troc .classical economics ~ comparata .closed economy ~ manageriala .market economy ~ de razboi .war economy ~ de schimb .(economic inchisd) self-centred economy ~ capitalists! . home economics ~ centralizata/dirijata/planificata command/controlled/planned economy. sparing.export-oriented economy ~ de jaf .capitalist economy ~ casnica .f. etalon de mdsurd a standardului de valoare a bunurilor economice) general equivalent ecodezvoltare s. spare money ~ a bunastarii welfare economics ~ a dezvoltarii development economics ~ aplicata .(economic in care nu se inregistreazd nici o crestere.mixed economy ~ mondiala .fiscal equity echivala v.m. (schimb) shift echitate s. (referitor la economic) economic 2.applied economics ~ autocentrata .f. team.managerial economics ~ matematica . environmentalist econom adj. econometrics economic adj.(elementui fundamental al sistemului bdnesc al unei tdri. ecologist.world economy ~ monetara . statism ~ clasica . environmental ecologist s.equity of taxation ~ fiscala . savings. group. (cu) to be equivalent/tantamount to echivalare ^. thrifty.open economy ~ descriptiva . 1.m. equity ~ a impozitarii .f.f.exchange economy ~ de spatiu . 1. squad.feudal economy ~ forestiera .m. economical s. saving. (cu) equivalent (to) s.forest economy ~ involuntara . to equate./equation. econometrician econometric s.(investitie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate si scadentd initiald sub trei luni) cash equivalent ~ general .descriptive economics ~ feudala .money/monetary economy . economical economic s.barter economy ~ deschisa . {econom) thrifty. (stiinfe economice) economics 2.time saving ~ de tranzitie .

husbandry ~ simbolica . {bunuri mobiliare} chattels personal.(ansamblul operatiunilor economice desfdsurate pe piata monetard.real economy ~ regionala . economist ecosistem. application. editorial s. publisher.f. (cambie) bill (of exchange) ~ al anuntarii . saving.n.(consecintd a conexiunilor formate intre doud sau mai multe fenomene si process economice) snow-ball effect .social market economy ~ socialista . firmele. m. personal property/effects.t.n.t.) consequence. scale economies ~ externe de scara .(a unui ziar) special (edition).f. financiard . pi.ECO-EFE 145 ~ naturala .s'. to save.(gradul m care consumatorul realizeazd cd plateste un impozit care este inclus in pretui de vdnzare al unui produs) announcement effect ~ al bulgarului de zapada/de antrenare . valu- tara} symbolic economy ~ sociala de piata . editorial.(proces care se caracterizeaza prin diversificarea gamei de bunuri si servicii oferite si prin scdderea costului unitar) economies of scope.traditional economy ~ voluntara . (bani) to put aside/away/ by.{care vizeazd o intreagd ramurd industriald. publishing house editie s.(proces care se caracterizeaza prin cresterea cantitdtii de bunuri si servicii si prin scdderea costului unitar} economies of scale.n. 1. to issue editor s. infrastructura etc. edition. leading article editorialist s. (al unei cdrti) editor editorial adj. (dr.industrial ecosystem edita v.f.de capital -.voluntary saving economii de gama . m. scope economies ~ de scara . issue ~ bibliofila .m. ecosystem ~ industrial .pure economics ~ traditionala . to set by. leader.socialist economy ~ stagnanta .) external scale economies ~ fortate . economization. (de comer f} commercial paper. sparing economist s. result 2.stagnant economy ~ subterana .collectors'/bibliophile/ limited edition ~ de dimineata .(a unui cotidian pentru distributia locald) city edition ~ speciala .forced savings economisi v. effect. progresul tehnic. to publish. goods (and chattels) 3.{in care resursele sunt alocate printr-un proces institutionalizat de negociere intre centre de decizie independente reprezentand statui.political economy/ economics ~ reala . editorialist editura s. extra efect s. to spare economisire s. movables.regional economy ~ rurala/agricola .national economy ~ negociata .hidden/underground/ subterranean/submerged/black economy ~ teoretica .rural economy.natural/barter economy ~ nationals . asociatiile patronale si sindicale) negociated economy ~ politica . to economize.

effective. efficiency ~ de operare a portului efficiency ~ ecologica .(al unei legi) retroactio* ~ suspensiv .to effect/to make a paymetf ~ serviciul datoriei .) material effect ~ retroactiv . pro forma bill ~ de comert la purtator .bearer paper ~ de comert necorespunzator . effective ~ sub aspectui costurilor .(pimctui in care un mesaj publicitar devine eficient) threshold effect cauzat de modificarea pretului un» anumit produs) substitution effect ~ de venit — (modificarea venitului reJn al consumatorului ca urmare s schimbdrilor de preturi ale produselorj income effect ~ financiar .servicing eficient adj.cc -effective ~ de substitute .f.(dr. effectuation.ecologic efficiency ~ economica .economic efficiency ~ productiva . efficient. to effect.rediscount ~ de levier .) best effort egalitarism.(dr.s.(cambia.f.(atragerea unid anumit tip de investitori in functie de politico de dividende) (fin. cecul.(in tec impozitdrii) equality of sacrifice ~ in drepturi .) leverage ~ de prag .) constituting effect ~ de clientela .) gearing ~ de parghie .(cre^terea cererii atunci cdnd mi este posibild cre^terea imediatd a ofertei) impact effect ~ al preturilor .t. » accomplish.(dr.(pentru • investitor bancar care nu-^i asumd 1 o responsabilitate in cazul in care i emisiune de actiuni nu se vin integral) (fin.) clientele effect ~ de comert . performance ~ a serviciului datoriei ./!. equality. (a intreprinde) t carry out ~ o plata .! accomplishment.wage push ~ asupra venitului .) suspensory effect ~ tranzitoriu .(efectul asupra comportamentului cumparatorului) eficienta s.f.(rata de indatorare in raport cu fbndurile proprii ale unei companii) (fin. (paritate) parit ~ a sacrificiului . mandatui) commercial paper ~ de comert acceptabil .(rata de indatorare in raport cu fondurile proprii ale unei companii) (SUA) (fin.price effect ~ asupra salariilor . to carry in« effect.146 EFE-EGA ~ al dimensiunii firmei .(care nu poatefi onoraf) bad paper ~ de comert reescontat . effort i efortui eel mai avantajos .equality of rights .to service efectuare s.(in comportamentui comercial) income effect ~ constitutiv . to perform. actual.production efficiency eforts. equalitarianism egalitate s.(firmele mid inregistreazd rate de rentabilitate mai bune decdt firmele man} size-of-the-firm effect ~ al impactului .(pentru reescontare la banca centrald) eligible paper ~ de comert de clasa a doua si a treia .second and third-class paper ~ de comert de complezenta accomodation paper.) temporary effect efectiv adj.(dr.n. real efectua v. to bring about. to effectuate.finance bill ~ real .

price elasticity/ sensitivity ~ a productiei . (radiofonica. (facturi. to release. to elaborate. de ban!) issue. (flexibilitate) elasticity ~ a cererii . to free.t.t. (a unor actiuni de pe lista de cotatii bursiere) delisting ~ a produsului . (pe cautiune) to bail out 2.civil embargo ~ ostil . obligatii. 1.EGA-EM1 147 egaliza v. lift ~ cu banda . embargo ~ civil . to equalize.elasticity of demand ~ a impunerii . (a remite) to remit.elasticity of production ~ a veniturilor .caterpillar elevator ~ plutitor . (de sub controlul statului) to decontrol eliminare s.chain elevator ~ de cereale . element ~ de esantionare .container lift ~ de marfa . equation ~ fiscala .f. (un certificat. un program) to draw up elasticitate s. de televiziune) broadcast 2. to equate egalizare s.(apropiere a nivelului de impozitare asupra imobilelor si a altor bunuri) tax equalization elabora v. to liberate. equalization.price elasticity of demand ~ a pretului la oferta .bond issue in default .conveyer/conveyor elevator ~ cu cupe .bucket/scoop elevator ~ cu descarcare continua continuous discharge elevator ~ cu lant .grain elevator ~ de containere . to lay an embargo upon a ridica embargoul . to exonerate 5. (de datorii. elevator.(cdtre actionarii existenti pentru majorarea capitalului prin capitalizarea rezervelor) capitalization/scrip/bonus issue ~ de bancnote . (de obligatiuni) floating ~ -concurs cu premii . documente comerciale etc. to relieve.income elasticity element s.(a producerii si a comercializdrii acestuid) product elimination eluda v. to work out. 1.to embargo. to disengage.bond issue ~ de obligatiuni cu suspendarea platii . (de bancnote) emission.pallet elevator ~ de stivuire .hostile embargo ~ pasnic . (un cecfard acoperire) to overdraw 6. to evade embargo s. to privilege. (de titluri de valoare.cargo/freight elevator.pacific embargo a institui un ~ asupra .precast unit elevator s.elasticity of supply ~ a pretului la cerere .elevator stacker ~ pe senile .elasticity of taxation ~ a ofertei . (din mchisoare) to set free/at liberty.emission of paper money ~ de obligatiuni .) to issue. to take off/to raise the embargo emisiune s. hoister ~ de paleti .price elasticity of supply ~ a preturilor . sarcini) to release.f. t. n.(emisiune destinatd actionarilor existenti ai unei societati) nonrenounceable issue ~ de actiuni gratuite .f.to disembargo. n. (un plan. un document) to make out 4.sampling element ~ prefabricat din beton .floating elevator elibera v.(la televiziune) give-away show ~ de actiuni fara drept de instrainare . n. hoist. to deliver 3.t.f. to elude.

error of measurement ~ de nume .specification error ~ operativa/activa . depletion 2. (tragdtor. (despre rezerve. {un cec) to make out 2. fonduri) to exhaust.f.f. to fake up escrocherie s. (alocarea sistematicd si rafionald a costului de achizitie a resurselor natu-rale pentru perioada viitoare in care utilizarea acestor resurse contribute la generarea profitului) (cont. to appraise. cheat escroca v. to estimate. a stabili) to rate.(eroare foam gravd care anuleazd un contract) (dr.(de acfiuni) public issue emite v.(anumite cla dintr-un contract. (defertilizare) impoverishment epuizat adj. (titluri de valoare.f. 1. 1. human engineering ergoterapie s. care trebuie ir.(de actiuni. to prize . to deplete.t.t. swindle. to enumerate. fake esenta s.t.) to utter.monetary issue ~ noua .r.148 EMI-EST ~ de obligatiuni facuta de un nerezident/strain . obligatiuni) new issue. to swindle. (a cheltui tot) to spend 2. (pepuncte) to itemize.issue by tender ~ publica .} operative mistake erorile §i omisiunile sunt exceptate -1 (formula pe o facturd) errors ani| omissions excepted eroziune s. 1. (pprire) call escroc s.f. (amdnuntit) to specify epava s.(formula pe un cec) refer to the drawer enumera v. un cec) drawer adresati-va emitentului . swindler. (a trage o cambie) to draw emitent adj.issue of government securities ~ de titluri de valoare secundare junior issue ~ fiduciara .f. plinite indiferent de circumstai essence of a contract estima v. (a folosi la maximum) to work up.foreign bond issue ~ de titluri de stat . to cheat. a capitalulu erosion escala s.) depletion 3. (actiuni nominale) to inscribe.t. a fondurilor) exhaustion.^ value. (a solului.f. (a consuma complet) to use up. (despre cdrti) out-of-print ergonometrie s. (a resurselor.f. occupational therapy eroare s. (a defertiliza) to impoverish v. issuing s. stocuri) to run low epuizare s. to valuate.misnomer ~ de persoana .m. \. (bani faisi etc. issuer. (dr. (din stoc) out-of-stock. (loc) place of call/suppi port of call/supply 2. error. (bancnote) to emit. cheat. (ship)wrek epuiza v. reissue ~ prin adjudecare .) essence ~ a unui contract . rook.t. ergonometrics ergonomie s. (resurse. (greseald) mistake ~ de calcul . (actiuni fictive/diluate prin supraevaluarea activelor) to water. persoand care a emis o cambie. (a pret stabili pretut) to price. bani) to issue.mistake in the person ~ de specificatii .f. ergonomics. to evaluate.m.sampling error ~ de masurare . issuing authority. (obligatiuni) to float.live broadcast ~ monetara . calcula.f.error in calculationmiscalculation ~ de e§antionare .f.fiduciary issue ~ in direct . (al unui bilet la ordin) maker.

) to strand..sequential sampling esec. to defer 3.standard of value ~ -devize .n. valuation.reference standard ~ de valoare . estimate.) stranding.f. produse) exhibition. (despre negocieri) to fall through ~ fara posibilitati de salvare . to run aground 2. pattern ~ concentrat . in cifre rotunde) round estimator 5.n.t.single sampling ~ succesiva . appraisal.EST-ETA 149 estimare s.representative sampling ~ simpla . frustration of the adventure e$ua v. exposure.t.(estimari asemdndtoare ale riscului si ale rentabilitdtii de cdtre toti investitorii) (fin. estimation.) automatic standard ~ de lucru/verificare .) homogeneous expectations estimativ adj. to sample esantionare s.accidentally stranding/running aground ~ din neglijenta . a aseza/ a dispune din loc in loc) to space out 2. failure ~ al pietelor — (sintagmd care desemneazd e^ecul pietelor libere de a permite o alocare eficientd a resurselor. (mdrfuri.cluster sample ~ reprezentativ . display etalons.quota sampling ~ prin tragere la sorti . estimated. (plati) to spread out. {mar.quasi-random sampling ~ diferentiala .type sample e§antiona v.silver standard ~ -aur .f. 1.(pentru salvarea navei) voluntary stranding etala v. standard ~ al pretului .foreign currency standard .standard of price ~ -argint .devize .) failure of the voyage.multistage sampling ~ la receptie . estimative.random sampling ~ cu faze multiple . (a spatia./.negligent aground ~ fortuita . (de mdrfuri. running aground 2. estimator.) rating.acceptance sampling ~ pentru masurarea umiditatii moisture sampling ~ prin cote .n. sample.multiphase sampling ~ cvasialeatorie . to ground.quota/representative sample ~ -tip .differential sampling ~ in trepte .gold standard ~ aur .to shipwreck e§uare s. astfel meat sd nu se suprapund) to stagger e§antion s. (asig.lingouri . (aproximativ. programul de lucru etc. (yacantele.gold-exchange standard ~ aur . to display etalare s. sampling ~ aleatorie . to expose. {a negocierilor) falling through ~ accidentala . grounding.gold-bullion standard ~ automat .lottery sampling ~ reprezentativa .fortuitous stranding ~ voluntara .t. generdnd necesitatea interventiei corectoare a autoritdtii publice) market failure ~ al voiajului {mar. to get aground/on the ground. m.f. fin. (stabilire a pretului) pricing estimari omogene .(fin. rater e§alona v. (mar..f. 1. 1. produse) to exhibit.working standard ~ de referinta .

packing label euro s.(pentru mcadrares» intr-o categoric de salarizare) joh| evaluation .) double/parallel standard ~ fictiv . (asig. Eurocredit eurodolars. appraisable. (o marfa) to ticket (up). Euromoney evalua v.) paper standard ~ -marfa .job evaluation.m. (o proprietate pentru stabilirea impozitelor.(pentru fabricarea unui produs) job(-order) costing ~ a costurilor directe . estimate. to estimate.address label ~ de ambalaj .n. (stabilire a pretului) pricing. (functionar al organismelor europene) Eurocrat eurocredit^. bagaje) tally. (daune) to adjust.t.(procesul prin care i se ataseazd unei mdrci o valoare in foaia de bilant a companiei) brand valuation ~ a muncii . a stabili) to rate.n. to nationalize etatizare s.f. to evaluate. labelling. to value.adhesive label ~ cu adresa . (a daunelor) adjustment.) commodity standard ~ metalic unic .) extent a activitatii conducerii management appraisal ~ a bonitatii/solvabilita^ii credit rating/status/standing ~ a costului unei activitati . {atasatd la mdrfuri.m. a asi-gurdrilor) to assess. (a pretui. labof'1 grading j ~ a postului .t. a asigurdrilor) assessment. (a unei mdrfi) ticketing. Eurobond europiata s. assessable: rat(e)able evaluare s. {inregistrarea pe o fisd a continutului unei partide de mdrfuri) docketing. a stabili pretui) to price.f. (a inregistra pe o fisd continutui unei partide de mdrfuri) to docket. to label. Eurocurrency.f.n. Eurocapital eurocard^.direct costing ~ a costurilor exploatarii pe durata de viata (a unui utilaj) life-cycle costing ~ a flotei sau a parcului de autovehicule (in vederea asigurdrii) fleet rating ~ a marcii . evaluation.(fin. (mobild) tag. (atasarea unei etichete/ placufe mobile) tagging eticheta s.(fin. to standardize etapa s.processing stage -delucru-job step etatiza v. to valuate.s. (unitate monetard europeand) euro eurocapitals.) fiat standard ~ fiduciar . estimation.f. (a calcula. sticker ~ colanta .f. to appraise.. (indicand continutui unei partide de mdrfuri) docket. (la) to put (at) evaluabil adj. Euromarket eurovaluta s. appraisal.f. (a unei proprietdti pentru stabilirea impozitelor.) rating. stage. step ~ de fabricatie .(fin. Eurodollar euroobligatiune s.150 ETA-EVA ~ dublu/paralel . Eurocard eurocec.t. label.(fin. (cu preful) ticket. to prize.) fiduciary standard ~ -hartie .monetary standard etalona v.m.f.t. (a unei avert funciare) (dr./i. nationalization eticheta v.f. valuation. fin.(fin. Eurocheque eurocrat s. (a atasa o etichetd/pldcutd mobild) to tag etichetare s.single standard ~ monetar .

(punere a unui sechestru) distrainment. to discharge.(mar.overweight. rater.(cont.EVA-EXE 151 ~ a riscului . a unui contract) execution.t. surplus. exclusive excursie s. spare.(asig.import surplus ~ al incasarilor fata de cheltuieli surplus of receipts over costs ~ bugetar . valuer. appraiser.sales record ~ contabila . to expel.f.f. bookkeeping evidente contabile .evaluation and optimization evaluator s. performance.m. (fiscal) tax dodger evaziune s. un contract) to execute.conservative.f. (agent care fixeazd impozitele sau evalueazd daunele) ~ al activului fata de pasiv .f.export surplus ~ al importurilor ..multiple costing ~ prudenta .(fin. (inspector de daune) adjuster ~ al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societati de asigurare) fire loss adjuster evazionist s. (a unei obligatii. (pierderea dreptului debitorului asupra bunului .) country/ sovereign rating ~ a stocurilor . (o obligatie. record.(cand valoarea de piatd a activelor unei societati este mat mare assessor. evolution ~ in timp a creditului . 1. excursion ~ cu itinerar prestabilit . (a eluda) to elude. to avoid.) basic books evita v. to perform.budget excess/surplus ~ de greutate . to carry into effect. excess. cost standard costing ~ si optimizare .rat(e)able value ~ multipla a costului . (un debitor) to distrain. overbalance ~ de stocuri . tour. a unui comision) fulfilment 2.surplus stock ~ impozabil . (de marfd pe piatd. (a unei comenzi.credit history excedent 5. discharge. (a mdeplini) to carry out/through. to evade. supraproductie) glut decdt valoarea contabila) appreciation surplus excedentar adj.f. (situatie) situation ~ a platilor . (disponibil) spare exclude v.. to escape.t.stock/inventory valuation ~ actuariala ..to rummage executare s.accounting. (o ipoteca) to foreclose ~ contrarevizia vamala . overplus. estimate ~ standard a pretului •:.m. excess. to exclude.) estimate of the risk ~ a riscului de tara .n. (din baron) to disbar exclusiv adj. (plata impozitelor) to dodge evolutie s.fiscal drag ~ al exporturilor .(la un credit) payment record ~ a vanzarilor . to fulfil 2. (o comandd.books of account ~ primare .taxable surplus ~ valoric .tax evasion/dodging evidenta s.actuarial calculation ~ cadastrala . valuator. iin comision) to fill 3.) to rerummage ~ revizia vamala .t.excess of assets over liabilities ~ al bugetului fiscal .{de agentia turisticd) package tour executa v. evasion ~ fiscala . 1.

accounting period/year.f. exigible. (mdrfuri in consignati^ consign. expectation i expedia v.) copy 3.) next account exigibil adj.f.(a unui drept) anticipation exercitiu s.n. (scurgere defonduri) fligh ~ al capitalului . (despre impozite. (executoriu) (dr. (model) sample. to follow exercitare s.f.(dintr-o anumitd t in strdindtate.to exonerate fi responsibility/liability.t.executor executoriu adj. to exonerate. (dr. expansion ~ orizontala . official receiver ~ testamentar .financial year. cauzat de infli accentuatd. to relieve responsibility/liability exorbitant adj.m. (de carte etc. exercise ~ bugetar . . exorbitant. to practise. hea steep. (bani) to remit. enforceable executor s. to pursue. (a unei profesii) exercise. (nivel al efortulid care un salariat considerd cd treA sd-l depund pentru a-si inde^ sarcinile si obiectivele de lucru) (rat expectancy. (mdrfurS forward. (o profesie) to practise.152 EXE-E ipotecat. (ydnzare la licitatie) compulsory/ forced sale executiv adj. (despre impozite. executive 2. to send (off).f. 1. (ram scrisoare etc. payability exilat^. (persoand trimisd firma unde este angajat sd lucreu strdindtate) expatriate expectativa s. 1. payable.) to express.officer of the court. enforceable exemplar s. datorii) exactable. practice. instabilitate poliu fiscalitate excesivd) flight of capi capital flight exonera v. daune e swingeing expansiune s.n.m.execution debt enforcement.(fin.n.(extinderea unei a panii prin dezvoltarea unor prod vdndute pe piete similare si cu pr asemdndtor sou mdrirea suprafi agricole) horizontal expansion ~ verticala — (cresterea produc agricole prin imbundtdtirea prod tivitdtii terenului cultivaf) vert expansion expatriat s. (urgent) to dispatch. (al unei cambii) via (of a bill of exchange) ~ unic al cambiei .t. claimable. executor.t. (prin po^ to post. due exigibilitate s. (a unei functii) tenure ~ anticipata . exile ~ din motive fiscale . pattern 2. tax/taxable year ~ trecut .) executory.) executory.) past year. (care aplicd un sechestrif) distrainer ~ judecatoresc . period under review ~ urmator .(fin.budgetary year ~ financiar/fiscal . din cauza depdsirii termenului de scadentd) foreclosure ~ silita .m.(persoand c se expatriazd din cauza regimi fiscal) tax exile exod s. (a practica) to exercise.single bill exercita v. demandable. to dischai to disburden ~ de raspundere .

to work(off).legal expert ~ maritim/naval . to turn to one's account/profit. experiment ~ la scara naturala . addresser. (p mind.EXP-EXP 153 mesagerie) (SUA) to express.f. shipping agent expeditie s.value work done ~ contradictorie .f.t. (a unei mine. (a ajunge la scadentd) to fall/to become due expirare s. (pe mare) shipper. (prin postd) post. un zdcdmdnt) to exploit. forwarding ~ maritima . sending. o navd etc.) to operate. surveyor. 1.) professional valuation ~ unilaterala . (cdrbune) to get. specialist. working. sending. (o cale feratd.i. dispatch. (a pdmdntului) farming 3. surveyor ~ autorizat . to farm 3.damage survey ~ de evaluare . (a unei cdi .customs appraiser expertiza v. to recover. n.) tonnage surveyor ~ in statistica asigurarilor . 1.f. (de bani) remittance. oversea(s) expedition experiment s.(a unei scrisori) registration ~ subvagonala . survey.(mar. to win 2.less-than-carload/-truckload consignment ~ transoceanica . (pe mare) shipment. (a cultiva) to cultivate.f.(asig. (a daunelor) (asig.) express. (a unei polite de asigurare) lapse explicatie s.one-side survey expira v. to survey expertiza s.chartered accountant. (muncitorii) to sweat 5.marine/maritime/ ship's surveyor ~ oficial . (consignator) consignor. 1.) assessor.oil actuary ~ juridic .truckload consignment expedierea in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului . (prin mesagerie) (SUA) express.(cont. (a unui termen etc. expert appraisement/examination 2.) average adjuster/stater/taker ~ de tonaj . (un utilaj) to run 4.assay master ~ contabil .valuation survey ~ profesionala . (de mdrfuri) forwarding. (al unei scrisori etc. (despre un contract) to fall in.m. (a profita de pe urma) to take advantage of exploatare s. (de cdrbune) getting. appraiser. a unui zdcdmdnt) exploitation.) expiration. (pe cale maritima) to ship expediere s. (raport) expert's/surveyor's report ~ a unei lucrari . (de mdrfuri in consignatie) consignment. (rapidd a unei scrisori etc. (de mar/a) (freight) forwarder.sworn surveyor ~ vamal . dispatcher.f. (a unui articol din registru) (cont. expiry.control/joint survey ~ de avarie . (SUA) certified public accountant ~ de evaluare . (despre o politd de asigurare) to lapse.) narration exploata v.qualified expert ~ care declara un titru .appraiser. expertise. (in interes propriu) to exploit. winning 2. (urgentd) dispatch.t. expert.marine/maritime adventure.field experiment expert s. forwarding agent.actuary ~ in statistica petroliera .m. adjuster ~ de evaluare a avariei .(de mdrfuri) oceanic shipment ~ vagonala .charges prepaid expediter s. to expire. shipping ~ recomandata .f. mar.) sender.

fdrd plata taxelor vamale. ulterior reimportate) temporary exports ~ vizibile . show. show. to expose expunere s.. to export exportator adj.t. pi (forma de esec pietelor reprezentata prin nereflecta la nivelul pretului pietei a unora da^ costurile sau beneficiile asocj{ productiei ori consumului) extemalil ~ de consum . (a sondd) to probe. dispossess expropriere s. prodie exhibition.n.f.sales exhibition ~ de automobile .n. display 2. (SUA) lumbering ~ miniera . compulsory acquisitK purchase/surrender ~ pentru utilitate publica dispossession for public purposes expune v.industrial exhibition ~ itinerants . logging.t.(efect cauzat de situ^ in care un consumator influente^ direct productia sau consumul unuii agent economic) consumpB externalities 1 ~ de productie .f. (sondare) probing. {a unui utilaj) running 4.price boom exponats. (mar. expropriatu dispossession. exporting s.) operation. (a muncitorilor) sweating ~ de cariera — quarrying ~ de cariera la zi . (unui rise) to incur.trade exhibition ~ cu vanzare .f. exporter ~ exclusiv . exhibition.motor show ~ industrials . to lay < v.mining ~ patronala .forestry operation. 1.) express adv. (exportare) exportation ~ de capital . to display. probe explozie s.agricultural exhibition ~ comerciala . m. fair ~ agricola . a unei nave etc.sole exporter expozant^. (la un re exposure ~ la riscul fluctuatiei unei valutt exchange rate exposure ~ la riscul ratei dobanzii .t. exhibit export s.f.f.capital export ~ direct .fishery exploda v.(de marfuri folosite ca mostre la expozitii.specialized exhibitio ~ universala .travelling exhibition ~ specializata .open quarrying ~ forestiera . export(s) 2. produse) exhibit. (prospectiune) exploration. (de marfuri.(export de marfuri) visible exports a face export .) to fathom explorare s.i.n. (despre preturi) to boom explora v.t.f.total exports exporturi invizibile . to show. {a prospecta) to explore. 1. (marfuri.f.direct export ~ global .(efect cauzat J situatia in care posibilitdtile de Jl ductie ale unei intreprinderi influentate de comportamentiil .sweating system ~ piscicola . (desi scrisori) posthaste expresie s. to expropriate. {a preturilor) boom ~ a preturilor .(export de servicit) invisible exports ~ provizorii .to do export trade exporta v. (c.154 EXP-E: ferate.intea rate exposure externalitati s. expression ~ din limbajul comercial commercialism expropria v. exhibitor expozitie s.f.world exhibition expres adj.r.

to extort.oil production extrafin adj.r. outside the budget extractiv adj.descriptive statement ~ de titlu de proprietate .f. production ~ de petrol . extract.f. (al continutului unui document} docket ~ de cont .t.t.sampling range extorca v. (piata de desfacere) to widen v. extraction. to widen. (despre o afacere) to branch out extindere s. to expand. extractive extractie s. extortion. superfine extras s.(pentru mdrirea capacitdtii de productie) capital widening ~ a liniei de produse . abstract.land register extract . widening ~ a cererii . extension. to extend.(prin mdrirea rdspunderii) job enrichment ~ a fondurilor fixe .abstract/extract/statement of account. bank statement ~ de cont de reconciliere .(rezumat scris al istoricului unui titlu de proprietate asupra unui teren) abstract of title ~ din registrul funciar .(in evidentele contabile) reconciliation statement ~ de cont descriptiv . superior 155 extrabugetar adj. extrafine.n. swindle extra adj.(ca urmare a scdderii preturilor) extension of demand ~ a domeniului unei activitati . to swindle extorcare s. expansion. to extend.EXT-EXT intreprinderi sail de un consumator) production externalities extinde v.f.line extension ~ a prelevarii de mostre .

?!.(despre un ag.f. fabrication. comercial) to call on/upon ~ ore suplimentare .textile factory/mill face v.to shop ~ cunoscute toate detaliile . factory owner. (a executd) to perform.shoe factory ~ de mobila .computer-aided/-assisted manufacture ~ in serie de produse superioare quality-quantity production ~ in serie mare .t. coinage ~ asistata de calculator . to facilitate | facilitate s.(despre o nova) to clear ou ~ inventarul .export incentivt facsimile.packing plant. {de bani) mintage.t.(pe documented transport} to clause ~ nul si neavenit .large scale/series/ serialized production/manufacture. facility ~ de credit .to audit ~ o scurta vizita .brickworks. to manufacture.credit facility facilitati de plata . to coin. to take stock ~ mentiuni . to manufacture. factory. to fabricate. production.furniture factory ~ de produse finite . to effect ~ afaceri cu . (de here) brewer fabricare s.to render null i void ~ o revizie contabila . mill.to make up inventory.printing plant ~ de incaltaminte .to call ~ fata competitiei .facsimile signat ~ de sigiliu . plant ~ de here . enterprise.facilities payment.to get/to run into debts. (here) to brew ~ in serie .brewery ~ de caramizi . easy payment/terms ~ de plata a impozitelor . canning factory. manufacture.to canva ~ reclama/publicitate . (mai mare) works. a produce) to make. (a fabrica.to m competition ~ formalitatile vamale de sosire s plecare .to deal in ~ cumparaturi .to st full particulars ~ datorii . cannery ~ de hartie .finished products factory ~ de textile .paper mill ~ de imprimeuri .t.tax bra ~ pentru export .to mass-produce fabricant s. (bani) to mint. brickyard ~ de cherestea .timber mill. facsimile ~ de semnatura . producer. manufacturer.to commission business ~ comert cu .ready-made clothing factory ~ de conserve .m.f. (SUA) lumbermill ~ de confectii . 1.f.F fabrica v.to advertise a nu ~ fata — (angajamentelor)* default ' facilita v.to deal with ~ afaceri pe baza de comision . incur debts ~ escala .to overtime ~ propaganda electorala . wholesale manufacture fabrica s. to produce.facsimile stamp .

f. bankruptcy.sale invoice ~ definitiva .consular invoice ~ de consignatie .factors of production factoring s. to cease payments. (colaps) collapse. failure. factor. bankrupt.customs invoice facturier s. in schimbul oferirii unui comision.original invoice ~ pro forma .to file one's petition in bankruptcy falimentar adj.cyclical factor ~ de decizie .m. bankrupt. bill ~ a furnizorului .safety factor ~ de utilizare .descriptive billing ~ in minus . invoice. to fold up.(de complezenta) pro forma invoice ~ provizorie . to fail.cycle billing factura s.(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) (bur. letter carrier ~ alfa . to collapse a declara pe cineva in stare de ~ .) beta factor ~ ciclic .discharged bankrupt . (metodd de finantare prin care o societate transferd. defaulter ~ cu certificat de accident/ghinion (acordat de instantd.underinvoicing ~ in plus overinvoicing ~ periodica . (institute financiard care se anga-jeazd.use factor factori de nemultumire . to go into liquidation. bankrupt.m.risk factor ~ de siguranta .final invoice ~ detaliata .purchase invoice ~ de navlu .to overinvoice facturare s.to go/to mm bankrupt.decision maker. insolvent falit adj.m. (postal) postman. insolvency. ci de un accident) certified bankrupt ~ exonerat .to facsimile factaj s. coefficient 2.supplier's invoice ~ comerciala . contra unui comision.f.provisional invoice ~ vamala . billing ~ descriptive . decisionmaking factor ~ de incarcare . to bill ~ in minus to underinvoice ~ in plus .consignment invoice ~ de cumparare .(pentru mdrfuri vdndute pe piata interna) inland invoice ~ legalizata . bankrupt a se declara in stare de ~ .freight invoice/bill/note/ account ~ de vanzare . to invoice.(evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) (bur.f.n.FAC-FAL 157 a reproduce in ~ .certified invoice ~ originala . (cornet) invoice/sales book s.itemized invoice ~ interna . crash ~ fraudulos .) alpha factor ~ beta . invoicing.n. care certified faptui cdfalimentui nu afost cauzat de proasta conducere a afacerii.commercial invoice ~ consulara . insolvent s. 1. carriage and delivery factor s. creantele sale unei institutii financiare) factoring factura v.n. (functionar care intocmeste facturi) invoice/billing clerk faliment s.t.(a sala-riatilor fata de mediul in care lucreazd) dissatisfiers ~ de productie .loading factor ~ de rise . sd preia creantele clientilor) factor 3.to adjuge smb.fraudulent bankruptcy a da ~ .

mar. (de conturi. (bancnote. false. (despre monede. dud. fin. counterfeit.) to tamper with. a unui titlu de valoare) obverse favorabil adj. mar.free of all cranage . (artificial) artificial s. auspicious.) free of (al average ~ avarie comuna . 1. family ~ cu doua venituri . fake.without nirth< delay ~ acoperire .(asig.) free < stem/turn ~ avarie . to misrepresent falsificare s. (alimente etc. to counterfeit.t.f. termen cu care seformeazd o serie de expresii referitoare la conditiile de asigurare si operare al navei) free 3. to fake up. phon(e)y. registre etc.free ( capture and seizure ~ caric . 1. (document fals) dud falsifica v. (de bancnote. counterfeit. documente) to forge. obligafii. false. ~ a mai intarzia .(asig. metale) debasement.(mar free from alongside ~ angajament . counterfeiter.n. mar.f.f. to falsify.) without engagemen (clauzd de prudentd pe care andosana o poate inscrie pe cambie) without o» liability «i» ~ a§teptarea randului .(despre o navd in mca\ flying light ~ cheltuieli de folosire a macaraleli portuare . easy fara prep. misrepresentation ~ de moneda .) to adulterate 2..) ex.ex bonu capitalization/scrip ~ captura de catre un stat strain (as ig. (avers al unei monede) obverse 2. (despre o bancnotd. coiner. metale) to debase. (raspundere. a unui bilant) window dressing.(asig. pharmaceutical fata s. fake. mizdndu-se pe obt nerea lor pand la tranzactia efectivi short ~ aducerea marfii pe chei . un document} forged. metale) base.m.coinage offence falsificator s. (de monede. (a denatura) to distort. (bur.) tampering. 1. falsification. documente) forgery. (despre actiuni. spurious. (de bani) forger.(asig.) adulterator familie s. spurious. sham.) tamperer. (con-turi.) free < particular average unless caused by ~ capitalizare .(din partea furn zorului de a menfine un anumit pret I livrare) (corn. (a situatiei financiare. (de conturi.) adulteration 2.) free < general average ~ avarie particulars . registre etc. numai daca esl cauzata de . registre etc. favourable. falsifier. (a unei cambii. (avantajos) advantageous. marfur recolte care nu sunt disponibile in mt mentui vdnzdrii. mar free of/from particular average ~ avarie particulars. 1.) free of foreign capture ~ captura §i sechestrare . (de documente) forger. (de alimente etc. without 2. mar.undischarged bankrupt fals adj. (monede. (de alimente etc.(in care ambii pdrinti sunt salariati) two-income family farmaceutic adj.158 FAL-FA1 ~ nereabilitat . fake(d). (denaturare) distortion. forgery.(formula pe un cec) n effects/funds. bogus.(la incarcaa sau descdrcare) (mar.

(despre nava) light-ship ~ mica .) free of address commission ~ recurs/regres .hoverferry. fertile. o ~ comision de brokeraj .n. farmer transport) clean feroviar adj. federation (despre o afacere) afloat ~ de state .ex dividend.operational reliability ~ raspundere . debtless.small holding condition.f.ownerless fezabilitate s. farm. ferryboat.commonwealth ~ defect . sham Hdeicomis s.superferry ~ drepturi . fictitious. {dr. to make fertile ~ profit . no-cargo condition ~ zootehnica .factory farm ~ marfa .(asig.(preferentiale la o noud ~ de marfuri .railway ferry ~ dobanda capitalizata .ex coupon ~ valoare nominala .passenger ferryboat rights ~ pe perna de aer . ab intestat of freight brokerage ~ cont . sort. no par value federatie s.t.free produs) off-the-shelf of/from damages ~ reciprocitate .ex interest feribot s.m. ~ dividend . feasibility.free from liability fictiv adj.carferry.) without benefit of salvage fertiliza v.clear of debts.free of losses fertil adj. reliability noting ~ operationala .(formula pe o cambie) no fiabilitate s.m. workability ~ protest . {gospoddrie ~ impozit pe venit . to fertilize. {SUA) description dividend off ~ dobanda .(in homestead operarea navel) free dispatch ~ avicola . productive ~ prima de salvare .intestate./«. {cu toate dependintele) creditare} off-cover farmstead. feasible.} free cambie) without recourse ~ testament .(pe piata de ~ de automobile .FAR-FID 159 ~ comanda speciala {despre un ~ raspundere pentru avarii .(formula pe un cec) no ~ valoare comerciala . railwayman ~ pierderi . casd de tara cu acareturi) ~ indemnizatie de celeritate .livestock farm ~ mentiuni — {despre un document de fermier.dairy farm nava) gearless ~ industrials . ferry craft/vessel ~ cu cale ferata . bogus.) trust .f. farmyard.no commercial account value ~ cupon .n.nonreciprocity ~ comision de adresa (mar. (pe ~ garantii/acoperire .ex all fezabil adj.{despre actiuni) ~ datorii . workable ~ proprietar . car float capital) flat ~ de mare tonaj . railway s.f.poultry farm ~ instalatii de incarcare .freighter-ferry emisiune de actiuni) ex claim/new/ ~ de pasageri .free of income tax tdrdneascd.(formula pe. mar. (soi) kind.f.(despre o tara fluvii) hoverbus consideratd ca avdnd un rise crescut de ferma s.?.{mar.(despre ~ de vaci de lapte .flawless fel s. grade.

(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ interna .muh firm ~ cu vanzare pe baza de conn prin posta .trustworthy/sound fifl ~ specializata intr-o singura gl linie de produse .forwarding house ~ de export .instalment sales financing ~ externa .) trusteeship fidelitate s.{firma. to finish finisaj s.t. (dr.internal financing ~ la nivelul economiei nationale national economy finance ~ la nivelul intreprinderii . contra i comision.n.f.mail-order house ~ de brokeri . inland revenue ' fiscal adj. eleemosynary filatura s. (insert signboard ~ cu sucursale multiple .dominant firm ~ recalcitranta .outside financing ~ interimara .company/ corporate finance ~ mascata . spinning mill/works filiala s.backdoor financing ~ prin conturile de creante . (de telefon) coin 2-1 jocuri) counter. to finance. to fund Hnantare s.scrap iron filantropic adj. rezultatd din derularea normald a unei afac spontaneous financing finante s.f.(finantare. house (of business) 2.f.f. 1.f. safe hoia ~ solvabila . funding ~ a deficitului bugetar .export house ~ de factoring .high/superior finish firma s.n.160 FID fideicomisiune s.single-line firm ~ -tinta .bond financing ~ spontana .f. philanthropic(al).accounts receivable financing ~ prin emitere de actiuni comune equity financing ~ prin emitere de obligatiuni . branch (office).haul(i)l ~ dominanta .f. (comerciala) (commen firm. sd preia creantele cliena factor ~ de transporturi maritime shipping company ~ de transporturi rutiere . iron ~ -beton .commission house ~ de expeditii . financing.f.managerial finana ~ publice .t.deficit financing/spending ~ a proiectelor de investitii . subsidiary (company) financiar adj. finance(s) ~ manageriale . (loialitate) loyalty ~ fata de marca . care inca sd-si mentind independenta fata dk cartel) recalcitrant firm ~ serioasa .brand loyalty fiduciar adj. finish ~ superior .wrought iron ~ vechi .reliable firm.project financing ~ a vanzarilor in rate . pi.(institutie finana care se angajeazd.n. fiduciary Her s.public finance finisa v. fiscal .(companie pe care o i firma doreste sd o achizitioneze} U firm i fisa s. fish < fisc s. 1. cum ar fi creditui comercial.reinforcing iron/bars ~ forjat . financial finanta v.

f. clause) stipulation. a unei sarcini) assignment.f. 1.f. fiscality. to settle. (catalog.) fixing. fixing ~ a despagubirilor assessment of damages ~ a pretului . care convin ca intre monedele lor sd existe cursuri stabile) concerted floating ~ impura/controlata .(in functie de specificul pietelor) multiple pricing fixing s. o sarcind) to assign. (indicdnd continutui unei partide de mdrfuri) docket ~ a salariatului . 1.price flexibility ~ a salariului . price fixing ~ a pretului de patrundere pe piata penetration pricing ~ a pretului in functie de pretui director . clauze) to lay down. o data) to appoint.economic adaptiveness flotant adj. a despdgubirilor) ticket ~ de pontaj . time card/sheet ~ personala . to state. (dulap) filing/card index cabinet fixa v. (a unui termen. to secure.(cu date despre studii.) floating ~ a cursurilor valutare .wage flexibility ~ economica .(cotare liberd a valutelor pe pietele valutare. (un pret etc.operation sheet fisic s. sheet.(care insoteste piata acestuid) payslip ~ de evidenta .(cu instructiuni pentru indeplinirea unei anumite sarcini) job impozitelor. to fix Hxare s. (suma impozitelor. calificare etc. nomination.f. al pretului aurului la bursa) fixing flexibilitate s. (de cartoteca) (index) card.flexibility of taxation ~ a preturilor .(de cdtre intermediar) price discretion ~ a preturilor prin tatonari .record ~ tehnologica . to fasten.f. (a unui pret etc. (de bani) roll of money ' Hsier s. securing. fastening. (a unei date. \.n.(pentru marfa incdrcatd sau descdrcatd) cargo/tally sheet.fixing prices by trial and error ~ de preturi multiple . floating flotare s.) personnel specification ~ cu specimene de semnaturi (document completat la deschiderea unui cont sau a unui depozit de titluri) signature card ~ de calcul al salariului .n. a unei date) appointment. a despdgubirilor) to assess 2. slip.FIS-FLO 161 fiscalitate s.(situatie in care evolutia cursului de schimb al unei monede este influentatd de interventia pe piata a autoritdtii emitente) impure floating .(a continutului si a cantitdtii unei Idzi) bin card ~ de lucru .pricing. (a sumei assessment 2. settlement.register card ~ de identificare .) to fix. to set forth. flexibility ~ a impozitarii . cartoteca) card index 2. (de conditii. (conditii. taxation policy/system fisa s. to nominate. (un termen. cursul valutar fund influentat de evenimentele economice si monetare din fiecare tard si de pe piata mondiald) rate of exchange floatation ~ concertata/in grup . to stipulate.price leadership ~ a pretului la discretie . experienfd.t.n. (al cursurilor de schimb. (fin. (o data.(sistem ce implied existenta unui aranjament intre un grup de state.

(yaloarea netd reaW de numerar.f.wage drift ~ sezoniera . de numerar net care poate fi atrih unui protect de investitiii) incremer cash flow .shipping.cargo shipping ~ de traulere .fluctuations of the market.slight fluctuation fluctuatii ale cursului de schimb exchange fluctuations ~ ale pietei .(metodd t evaluare a optiunilor de investiti discounted cash flow ~ de numerar incremental .flow of work ~ de fonduri . de plati si incasan intre consumatori si producdtori) circular flow ~ de activitate .tanker fleet ~ de remorchere .merchant fleet/service.f. marine ~ de cabotaj .ore (-carrying) fleet ~ de nave frigorifice .seasonal fluctuation ~ usoara . to fluctuate fluctuant adj.fishing fleet ~ de pescuit oceanic . fluctuating.maritime/sea fleet ~ mondiala .cyclical fluctuations ~ economice .cadi inflow ~ de numerar . variation./?. pe stradd etc.towing/tug fleet ~ de slepuri .labour turnover ~ a numarului de salariati employee turnover ~ a preturilor .barge fleet ~ de transport .flow of funds ~ de iesire de numerar . (a mdinii de lucru) turnover ~ a fortei de munca .bulk-carrier fleet ~ fluviala river fleet ~ maritima . commercial fleet ~ comerciala maritima . varying fluctuatie s.deep-sea fishing fleet ~ de petroliere . (care se distribute in magazine. handbill flux^. deosebitd de profit contabil. swing. flow ~ brut de numerar . fleet ~ aeriana . market fluctuations ~ ciclice .to undergo fluctuations fluturas s.{flu.ocean (-going) fleet fluctua v.trawler fleet ~ de vrachiere .air fleet ~ comerciala . in ambele sensuri.cash outflow ~ de intrare de numerar .162 FLO-FLU ~ independenta/singulara/ neconcertata .) throwaway. fluctuation.(transferul continuu.economic fluctuations a suferi ~ .price fluctuation' movement ~ dirijata .{a unei volute declaratd liber a} dirty float ~ salariala . fdrd interventia autoritdtilor monetare din tara emitenta) pure floating flota s. care intrd sau iese din fim intr-o perioadd determinata) flow » funds.refrigerated shipping ~ de pescuit .coastal/coastwise fleet ~ de linie .i.gross cash flow ~ circular . cash flow/generation ~ de numerar actualizat .(situatie in care cursul de schimb al unei monede evolueazd pe piafd independent de evolutia altor volute) independent floating ~ pura/libera (situatie in care cursul unei volute se formeazd spontan pe piata valutard.m.world fleet/shipping ~ oceanica .liner fleet ~ de mineraliere .

(active intangibile ale uneifirme.delivery bill/note ~ de pontaj . (justificativa) travelling warrant ~ de expeditie .kite flying ~ completa a fortei de munca . capital ~ acumulat/de rezerva . (fond guvernamental destinat finantdrii serviciilor publice) (SUA) revolving fund ~ comercial .f.equalization fund ~ de rezerva reserve/surplus fund ~ de rezerva de rambursare a capitalului .f.n.(pe care o societate il poate cheltui pentru dezvoltare) excess cash flow ~ economic .docket . 1. (dintr-un registru de conta-bilitate) folio ~ de cupoane .development fund ~ de garantie .guarantee fund ~ de pensii pension/retiring/ superannuation fund ~ de plasament in valori imobiliare -real estate investment trust ~ de plasament in valori mobiliare -security investment trust ~ de plasament mixt . employment ~ a unei cambii de complezenta .) contingency account/fund/reserve ~ de regularizare/compensare valutara .t. (coala) sheet.unfair labour practice ~ incompleta a fortei de munca -(sub calificarea ei sau prin organizare) underemp loyment fonds.de hartie de ambalaj .(subscris de detindtorii de actiuni preferentiale ai unei societdti) capital redemption reserve fund ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts . cat si in valori imobiliare) mixed investment trust ~ de prevedere (cont. to employ ~ o cambie de complezenta .full employment ~ ilegala a fortei de munca .pool ~ de ajutor/asistenta . utilization. calculate ca diferenta dintre pretui platit pentru compania in functiune si valoarea activelor) goodwill ~ comun .insurance fund ~ de asigurari sociale . fund.welfare/ provident fund ~ de compensare (bur. to utilize.(atdt in valori mobiliare.) compensation fund ~ de dezvoltare .(pentru investitii) reserve fund ~ circulant .relief fund ~ de amortizare depreciation/ redemption/sinking fund ~ de asigurare pentru somaj -unemployment fund ~ de asigurari .financial flow ~ real (circulatia bunurilor si a serviciilor) real flow foaie s.economic flow ~ financiar .time card/sheet/ticket ~ de reclama .FLU-FON 163 ~ de numerar suplimentar .to kite folosire s.coupon sheet ~ de drum route sheet. (pagina) page 2.wrapper sheet ~ de livrare .(din care se imprumutd bani si in care se reintorc creditele acordate cu dobdnda aferenta) revolving fund.sales leaflet ~ volanta (prospect) leaflet folosi v.

164 FON-f ~ de rezerva pentru datorii . (cu investitii in alte fonduri} fund fund ~ mutual administrat .(care realizeazd cele mai avantajoase plasamente pentru a obtine cdstigul maxim posibil) income fund ~ mutual de dezvoltare .{care emite in r.trust fund ~ forestier .land resources ~ inactiv/neproductiv .(care acop eventualele pierderi cauzate de J derea valorii unor titluri prin inves in alte titluri cu perspective crestere) hedge fund ~ mutual raportat la un indio (fond al cdrui portofoliu corespu unui indice oficial) index fund ~ mutual specializat .standing timber ~ funciar .cover fu| ~ de rezerva pentru cheltuieli neprevazute/urgente .(a monedei nationale) stabilization fund ~ de tranzactionare a optiunilor option fund ~ iiduciar .mutual fund.unrealizable capital ~ neutilizat/fara destinatie special unappropriated/unapplied fund ~ pentru manco de casa .net working capital ~ de salarii .(formula pe un t effects not cleared ~ nelichid .(in ania tipuri de investitii) speciality fund ~ necompensat .wage fund ~ de stabilizare .liability reserve ~ de rulment .(cu investitii pe termen lung) growth fund ~ mutual de investitii in obligatiuni municipale .municipal bond fund ~ mutual de schimb .(in tern contabili.(la o banca) emergency reserves ~ disponibile .unemployed fund ~ mutual .(de manageri profesionisti) managed fund ~ mutual cu investitii pe termen scurt .(care a inch emisiunea de actiuni) closed-end/ fund ~ mutual principal .disposable/available funds ~ fixe .circulating/working capital. trust company. common stock fund ~ mutual de castig . valoarea activelor fw minus pasivul) shareholders' funds : ~ de garantie/acoperire .statutory fund fonduri ale actionarilor .(care invest proportional in actiuni comune. constant actiuni not) open-end fund ~ mutual echilibrat .capital assets/goods .performance fund ~ mutual cu investitii speculative pe termen scurt .go-go fund ~ mutual cu plasamente foarte avantajoase — (msd cu un grad de rise mai ridicaf) high-yielding fund ~ mutual cu plasamente in actiuni comune .(al titlurilor de valoare detinute de investitori pentru actiuni in fondul respective excha fund ~ mutual deschis .equity fund. floating/circulating assets ~ de rulment net . unit trust.risk moa ~ statutar .(care invesb in alte fonduri) master trust ~ mutual protejat . acti preferentiale si obligatiuni) balan fund ~ mutual inchis .

de impunere .pooling ~ bruta de capital fix .cheque form ~ de cerere ..gross fixed capital formation ~ in afara locului de munca .FON-FOR 165 ~ proprii .personnel training ~ a cadrelor de conducere management training. lump forma v.share allotment form ~ de subscriere . to promote.(pe care o firmd trebuie so.. (blancheta) (paper) blank ~ administrativ .f.t.m. pregdtire) training ~ a cadrelor .f. to set up fondare s.equity capital formation ~ a unui cartel .company promoter fora v. to form ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts ~ un cartel . size.form of application. drilling ~ de prospectiune . executive development ~ a capitalului propriu .form of proxy ~ de repartizare a actiunilor .(totalul capitalurilor care apartin unei companii si nu sunt imprumutate) capital resources ~ suplimentare necesare . promoter ~ al unei societati . (print/printed) form. formality. to drill foraj s.customs clearance.n. (de carte) format ~ obisnuit . establishment.n. forfetar adj. formal procedure ~ legala .telegram form ~ din ziua declararii numelor . to found.off-the-job training ~ la locul de munca -job training ~ neta de capital fix ..(prin care brokerul li oferd vdnzdtorului .tax form ~ de oferta . 1.n.(pentru impunere) form of return .form of receipt ~ de comanda . (instruire.loan application form ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de chitanta . procedure of customs formare s.to syndicate ~ un monopol . formation 2. foundation.to pool ~ un consortiu/sindicat patronal . application form ~ de cerere de credit . to establish. wildcatting ~ de sonde de petrol petroleum drilling ~ in largul marii .exploration/ wildcat drilling. founder. promotion fondator s. Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) additional funds needed fonda v.office form ~ de cec .offshore/deep-sea drilling forestier adj.to comer formalitate s.statutory formality formalitati vamale ..f.net fixed capital formation ~ profesionala .subscription form ~ de telegrama .(la licitatie) form of tender ~ de procura .t.vocational training format s. forest.order form ~ de declaratie de venituri .regular size formular s.

) name-ticket forta s. fructifero<< . to stamp francat adj.f. waybill.free on rail/truck fran§izat s. 1.m.free delivered/domicile ~ frontiera . (corn.free alongside ship/vessel ~ depozit .berthage.face of workings ~ de dane .n. refrigeration frigotehnist^. (cesionar al unei fransize) (corn.free into barge ~ transport .labour force. valoare a pierderii sub care societatea de asigurdri nu este obligatd sd acorde nici un fel de despdgubire. to frank.) manufacturer's agent fransiza s.(indicatorii cei im favorabili din punctui de vedere « riscului si al rentabilitdtii) {fin efficient frontier fructifer adj.f. refrigerationist s front s.sweated labour ~ de munca ieftina . (in asigurdrile maritime. (corn. to prepay. fraud.) franchise 2. fraudulent frecare s.(ca urmare a circulatiei. border ~.n.free overboard/overside ~ §lep .free carrier ~ chei . frontage ~ de abataj .free on ship/ vessel ~ peste bord .t. free entrepot ~ domiciliu . front. berthing space ~ de exploatare . force ~ de munca .f. breakable fraht s.a eficientei .) franchiser frauda s. frontier.f. (cedent al unei fransize} (corn.free border ~ in bazinul portuar . ofere despdgubiri complete} franchise fran§izor s.quayage. defalcation fraudulos adj.unskilled/ common labour ~ de munca temporara .free on truck ~ carau§ . face ~ al cheiurilor .casual labour ~ majora .free on board and free trimmed ~ camion .f. freight document ~ aerian . manpower ~ de munca excedentara .(despre o scrisoare) shortpaid franco adv.m.free alongside quay ~ de-a lungul navei . fruit-bearing.free on board ~ bord stivuit si fara cheltuieli de descarcare . postpaid.free on board and stowed and free discharging ~ bord si rujat . dar peste care trebuie so. postage paid ~ insuficient .f. refrigeration plant frigotehnica s. refrigerating machine.free into store.surplus labour ~ de munca exploatata .free dock ~ nava .carriage free ~ vagon .) free ~ bord .n.m.act of God.cheap labour ~ de munca necalificata . rezultdnd o diminuare • greutdtii) abrasion of coin frigorifer s. cause beyond control forte de productie . consignment note. embezzlement.air consignment note/ waybill franca v.(intr-o cariert quarry face frontiers s.productive/ production forces fragil adj. abrasion ~ a monedei .166 FOR-FRU informatii despre cumpdrdtor) {bur.

(imitate de mdsurd pentru greutate) pound fura v. furnishings ~ de birou . (public) official ~ responsabil cu clasarea documentelor . utility car/vehicle. foundation funt s. office ~ a cererii . official. {de echipamenf) outfitter.. (institutie) endowed establishment/institution.m.public relations officer ~ superior . (in cantitdti mid) to pilfer furaj s.i. to supply. n. endowment. searcher fundatie s. (a livrd) to deliver v.(relatia dintre activitatea de marketing si nivelul vanzarilor) sales response function ~ de utilitate .high official. (pentru livrdri) delivery car/van furnituri s. {de birou) office worker. (de alimente si servicii) catering furnizor s.t. position. executive officer.ship chandler furt s. (dr.i. (slujbd) job. to thieve.. supplier. civil. obiecte furnizate) supply of goods/materials.. officer of state.junior clerk/ officer ~ la ghiseui unei banci . to furnish (with). (livrare) delivery. (post) post. (alimente si servicii) to cater (for) furnizare s.(dr.f.. function 2.utility function ~ publica . 1.f. supplies. to work functional adj. forage.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta correspondence clerk ~ responsabil cu relatiile cu publicul . furnishing.FUN-FUR 167 funciar adj.demand schedule ~ a ofertei . functional functionar s. to purvey (for). (public.revenue/customs officer. (despre o marina) to run.subcontractor ~ maritim/naval . (supply) contractor.ship chandlery furniza v.supply schedule ~ amovibila .managership ~ de productie . to purvey. (comercial. 1.n.office stationery ~ maritime .t. to function 2. office bearer/holder. {din conducerea unei societdti) company officer ~ vamal . purveyor. land(ed)..) larceny ~ calificat .) aggravated theft ~ din magazin . {textile) appurtenances. ecleziastic. (jaf) robbery. secretar) clerk ~ inferior/subaltern . theft. fodder furgoneta s.public/civil servant.consumption function ~ de manager . to steal.mail teller ~ public/de stat . functionary. pi. purveyance. van. 1. (mai ales de mobila) furnisher.victualler ~ de alimente si servicii . (a jefui) to rob. ground.intermediar .bank teller ~ la oficiul postal .m.departmental functions functiona v. secretar) officer.f. (de alimente) victualler.production function ~ de stimulare a vanzarilor .revocable post ~ de consum . (rechizite) requisites. functie s.seniority functii pe servicii .public office ~ superioara .m. (mdrunt) pilferage 2. (de staf) public/civil servant.f. (mar/a.caterer . provider ~ de alimente .shoplifting . supply.f. trimmings.

n.(intre firme din aceeasi Industrie in care partenerii de fuziune FUR-F1 nu sunt nici clientii. care produc acelasi tip de bunuri .burglary furturi §i furti§aguri .(fuziune prin a sunt integrate operatiunile a dc companii in speranta obfinerii ui wantage sinergetice) operating merg ~ orizontala .) theft and pilferage fuss..) grand larceny ~ prin efractie . fusion ~ congenera . to amalgamate.f.168 ~ marunt/sub o anumita valoare (dr.(fuziunea a doua fir.'. merger. nici furnizc uneia dintre ele) congeneric merger ~ conglomerat . to merge. amalgamation.(achizitia unei firme catre unul dintre furnizori sau alia vertical merger .hour/time zone fuziona v.{asig.) petty larceny ~ peste o anumita valoare . merging. to fuse fuziune s.(intre societdti i industrii diferite) conglomerate merg ~ operationala .1 servicii) horizontal merger ~ prin absorbtie merger absorption ~ verticala .(dr. shaft ~ orar .

(de guarantee.to stand security for.range/portfolio of products ~ sortimentala . overall size/dimension ~ al marfii stivuite . (unitate de mdsurd pentru capacitate) gallon gama s. shop window/front.government security ~ imobiliara . to warrant. guaranty.) platd) (colateral.t.to redeem a pledge. bondsman a fi ~ pentru . bail.n.(a contractului) performance guarantee ~ de navigabilitate . to take out of pledge.adequate security ~ de calitate . 1.G gabarit^.) stowing dimension gaj s. extinzdndu-se la toate activele unei societdfi) floating charge ~ guvernamentala . (a executdrii unui contract) pledge. o tranzactie) cover. un imprumut) collateral.bonded (de calitate etc.to stand surety for garanta v. gage.bank guarantee ~ colaterala (pentru un imprumut) collateral ~ contra riscurilor la export . 1.scale of prices ~ de produse .. fin. surety. guaranteed. (de bdrbat) men's haberdashery. pledge. range ~ de preturi . secured. pledge. warrantor.) covered ~ prin obligatiuni .express warranty ~ fiduciara (document care garan-teazd ca proprietatea mcredintatd unui administrator fiduciar nu va suferi nici o daund din cauza acestuia) fiduciary bond ~ fixa . to secure. (obiecte) narrow goods. to gage. galantar s.product mix/range garant s. (cautiune) bail 2. to put in pledge a scoate din ~ .pledge of real property garantie s. (cerutd exportatorilor) tender guarantee.f.(dreptui creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societdti) fixed charge ~ flotanta . (acord.export risk guarantee ~ corespunzatoare .to pledge. garantie pentru .(dreptui creditorului guaranty.M.unredeemed pledge ~ fara deposedare .n.m. fin. to go/to become bail/security for garantat adj.n. contract de garantie de platd) bond ~ bancara . surety. to guarantee.f.warranty of quality ~ de executare .(mar.f.(mar. coverage.) warranty of seaworthiness ~ exagerata . warranty. warranted. (prdvalie) haberdasher's. lien ~ cu deposedare . guarantor. showcase galanterie s. scale.excessive guarantee ~ expresa . (bur. hosier's 2. (fond de acoperire/garantie pentru un imprumut. (de dama) hosiery galon s. (bur.redeemed pledge a da/a pune in ~ . (sumd cerutd ca avans pentru datorii sau daune eventuale ori pentru indeplinirea obligatiilor contractuale) caution money..) to cover ~ pentru .

(dr. to administrate gerant adj. managing gestiona v. (railway) station. (persoana) guide s. riscurile etc.) joint guarantee/ surety ~ solida .goods station ~ de tranzit . global 2. to run.financial management ~ gre§ita . (care cuprinde unitatile monetare. geography ~ comerciala .(dr.economic administration/management ~ financiara . guide(book).terminal.t.passive income generator geodezie s.economic geography gera v.f. management ~ a activelor .f.natural gas ~ natural lichefiat .mismanagement ghid s.(asig.(proprietate industrials ce nu poate servi drept grantie bancard dacd nu este in exploatare) dead security ~ pe baza de depozit §i credit deposit-cum-credit guarantee ~ permanenta .) corporal security ~ serioasa . 1. generating s.roadbook .asset management ~ a creditelor . geodesy.risk management ~ a stocurilor . (global) overall.n.) all-in generator adj. to manage.t. handbook.trustworthy guarantee ~ solidara .170 GAR-GH1 ~ implicita .budget/budgetary administration ~ economica . (incluzand toate cheltuielile. (SUA) checkroom gazs. to house.liquid petroleum gas gazdui v.pledge of movables.credit management ~ a datelor . general. generator ~ de venit pasiv .parcel/ packet station ~ de frontiera .debt management ~ a inventarului . to accommodate general adj.f. to manage gestiune s.marshalling yard ~ maritima .additional security ~ unica . cloakroom.enterprise management ~ a lichiditatilor .reliable guarantee ~ suplimentara .t.stock administration.inventory administration/control ~ a intreprinderii .single guarantee a da ~ . to administer.data management ~ a datoriei .cash management ~ a riscurilor . (SUA) depot ~ de calatori .liquefied gas ~ natural .m.transit station ~ de triaj . personal security ~ nula . terminus garderoba s.n. geodetics geografie s.harbour station ~ terminus .border/frontier station ~ de marfuri . administration.) implied warranty ~ mobiliara .commercial geography ~ economica .f.f.n.liquefied natural gas ~ petrolier lichefiat . to administer.passenger station ~ de coletarie/mesagerie . gas ~ Uchefiat . to administrate. de mdsura ale mai multor tari) cambist ~ rutier .liquefied petroleum gas ~ petrolier lichid .to warrant gara s.continuing guarantee ~ reala ./ control ~ bugetara . to lodge.

operation chart ~ de prioritate .t. counter.f. (andosatar) endorsee global adj.f. wicket. level ~ de avarie . housekeeper grad s. {administrate. (a garanta) to warrant. at no charge adv. void ~ de productie . {cereale) cereals . profitgraph ~ al cererii . to keep house.n. menage 3. (imprumut rambursat intr-o singurd transd la sfdrsitui perioadei scadente) bullet gol s. chargeless. cheltuieli) overhead.communal husbandry. total. to guarantee girant s.idle/slack time. for free.{in care societdtile sau produsele sunt reprezentate prin cercuri/baloane proportionale ca mdrime cu puterea competitivd ca exprimatd prin volumul vdnzdrilor. overall. bottleneck gospodar adj.f. to set up house gospodarie s. traveller's handbook ghiseu s. global.t. (econom) thrifty s. administrare) husbandry ~ agricola homestead ~ agricola colectiva collective farm ~ agricola de stat . {vrac) bulk grane s. {c.state farm ~ comunala/municipala .f.f. {andosare) endorsement ~ conditional qualified endorsement ~ de complezenta accommodation endorsement ~ in alb . rate.information desk girs. tehnicd etc. schedule ~ al pragului de rentabilitate breakeven chart.extent of the damage ~ de fiscalitate . 1. costless. (de apreciere) extent. (andosant. graph. gratuitously gratuitate s.individual farm gospodina s.f. (a andosd) to endorse 2. 1. household 2. householder 2.n. (a conduce. gross. (rang) rank. (in matematicd.f. bounty gratis adv.rate of wear grafic s. border. pay desk/ office. free of charge gratuit adj. utility ~ individuals . andosator) endorser giratar^.{mar.demand schedule ~ cu baloane . globalisation glont s.m.diagram of loading ~ de operatii . fin. town management.i.) degree 2.) (booking-office) window.rate of work ~ de tranzactionare . {despre preturi. pi.blank endorsement gira v. bonus.tourist guidebook. grain. (la teatru sau cinematograf) box-office (window) ~ de informatii .priority schedule ~ de transport .r.taxation degree ~ de folosire a fortei de munca . degree 3. all-round/-in globalizare s. 1..n.f. free (of charge). frontier gratificatie s. without payment. to administer v.m. active sau cota depiatd) bubble chart ~ de incarcare . 1.f. {spatiu gol.{bur. gratis. vid) emptiness. corn. a admi-nistrd) to manage. gratis. gratuitous.) marketability ~ de uzura .n. {menaj) housekeeping. chart.m. gratuitousness gramada s.GHI-GRA 171 ~ turistic . (bun administrator) good manager gospodari v.) shipping schedule granita s. to manage a household v. diagram. aggregate.n.n.

standard of weight. (dr. corn grefa s.unit weight ~ utila . bulk density greva v. test weight ~ excedentara . strike. light ship/vessel. (incdrcdturd) load ~ moarta . work stoppage.consumer strike ~ a cumparatorilor . sole weight ~ reala a tarei . mistake.legal tare ~ maxima .cargo/shipping weight ~ a lotului de marfa .loaded weight ~ a navei goale .) outturn (weight) ~ neta a tarei .weight by volume. wheat. recorder greseala s.172 GRA-GRE grau s. unloaded displacement ~ bruta .nummary weight ~ netaxata .net net weight ~ predata .useful weight ~ uzuala a tarei . lightweight tonnage.buyers' strike .) weight and content unknown ~ totala . a unei nave) deadweight ~ a carcasei/a animalului taiat si curatat .warrant weight ~ cu ambalaj .m. record office grefier s.land/landed/ landing weight ~ a marfii in vrac .(la predare) short weight ~ incarcata . grain.total weight ~ unitara . walkout.f.(care nu aduce navlii) {mar.f.net tare ~ neta efectiva/reala . suspension of work.weight of parcel ~ a marfii descarcate . valoare si continut necunoscute {mentiune intr-un conosament) {mar. (sarcind) burden.estimated weight ~ estimata a ambalajului .) shipper's weight ~ sub cea normala/permisa underweight ~ suplimentara .carcass weight ~ a caricului .) shipped weight ~ legala a tarei .net weight ~ neta a caricului descarcat .) deadweight ~ monetara . weight.printer's error greutate s.bulk weight ~ a marfii incarcate .) light displacement/weight.delivered weight ~ proprie .) office of the clerk of the court. value and content unknown ~ vie — (a animalului inainte de tdiere) live weight ~ volumetrica .(mar. (dr.f.(marfa cu ambalaj) gross/tare weight ~ consemnata in warant .extra weight ~ si continut necunoscute . (eroare) error ~ de copiere .outturn weight ~ estimata . (dr.(a unui vehicul.(mar.estimated tare ~ -etalon . clerk of the court's office.poundage ~ in minus .usual tare ~ .weight empty.slaughter weight ~ descarcata/predata .clear/real tare ~ specifica .all-up weight ~ proprie/fara incarcatura .i.) clerk of the court.(mar.overweight ~ in livre .(mentiune intr-un conosament) (mar.weight allowed free ~ neta .) to encumber.(mar. industrial action ~ a consumatorilor .clerical error ~ de tipar .f.n.specific gravity ~ stabilita de incarcator .) weight.packed weight ~ de sacrificare . to burden greva s.

n. group.aspirational group ~ socioeconomic .go-slow (strike) a chema la ~ .general strike ~ italiana/la locul de munca .(economice) vested interests.income group guler-s-.to (go on) strike. government guverna v. governor ~ general .to come out on strike grevist s. mdeosebi de naturd legislativa} special interest ~ de presiune .f.sympathetic striKe ~ -fulger/spontana . cluster 2.lightning strike ~ generala .(muncitorii manuali/ industrial!) blue-collar workers ~ albe (clasa de mijioc din societdtile industriale avansate) white-collar workers guvern s.unofficial strike. (de sindicaf} wildcat strike ~ patronala — (inchiderea fabricii de cdtre patronat pe o anumitd perioadd pentru a nu satisface revendicdrile salariatilor) lockout ~ perlata .governor general .to call out a declara ~ . work(man) on strike grila s.sit--down/-in strike ~ neautorizata .coulisse ~ de interese .w. striker. impozitare} bracket ~ de venituri .hunger strike ~ autorizata official strike ~ de avertisment warning/token strike ~ de delimitare . (cere de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ de activitati analoage -job family ~ de brokeri neoficiali . grid. grup de oameni ae afaceri care soYicita faciYitdfi.(model al acti-vitdtii de aprovizionare industrials) buygrid ~ de salarizare .(grup de societdti cu pondere importantd in cadrul unei industrii care urmeazd o strategic comuna) strategic group grupa s.to call a strike a face ~ ./i. collar gulere albastre . scale ~ de aprovizionare . to walk out. (categoric de salarizare. to govern ~ prost . 1.n.GRE-GUV 173 ~ a foamei . group.i.(sistem de evaluare a competentei manageriale) managerial grid grup s.to misgovern guvernator^.socioeconomic grade ~ strategic .(grevd cauzatd de conflictui apdrut intre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) (SUA) jurisdictional strike ~ de protest . (corporatie. to stop work a fi in ~ .m.protest strike ~ Ae siAiAaritate .to be on strike a intra in ~ .pay/salary scale ~ manageriala .lobby ~ de studiere a cerintelor consu-matorilor .f.

dock/port shed ~ portuar de marfuri . n. (judeca r eased) judg(e)ment. inn hangar s. hedging ~ realizat prin cumpararea contracte futures .f. (rise) risk ~ moral . hyperinflat runaway inflation holding s. porter 2.n. 1.n.printing paper ~ de ziar . horticulture hotarare s.) securities hebdomadar adj. (decizie) decision.(wire-) wove paper hartii de valoare .paper money ~ pentru emisiuni de valoa bancnote . hydrophobic.vegetable market ~ de pe§te ./!.f. weei hebdomadal. chart ~ cadastrala . (ora order. shed for passing goods ~ portuar . shed. (despre unele mdrf hydrophilic. 1. water-pos plant hidrofil adj.export sheed.currency hedging hidrocentrala s. (mar. horticulturist horticultura s.n. (mar.f. (decret) decree. (in piatd) market house/hall.m. map. covered market ~ de carne . innkeeper harta s.f. wa /moisture-repellent hidrotghmca s.pack/ packing/wrapping paper ~ de scrisori . situatie generatd de existenta unei asigurdri etc.f.cadastral map ~ geografica .copy paper ~ -moneda .security paper ~ timbrata .n.) shipping shed ~ pentru marfuri in tranzit ..) stevedore.f.meat market ~ de legume . WE (magazine) hectare.m.(fin.news paper ~ indigo/carbon .n.H hala s.stamped paper ~ velina .) moral hazard hartie s. din variatiile preturilor tranzactiile de comerf exterior sau i cursurilor de schimb) (bur.f.fish market ~ de vechituri . longshoreman han s. hJdrotechnics hiperinflatie s. hydroelec (power)' plant/station. hectare hedging s.second-hand market hamal s.long hedging ~ valutar .geographical map ~ marina . holding (company) horticultor^. hazard.f.(comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor.transit shed. hebdomadary s. paper ~ de ambalaj/impachetat . sentec (arbitrald) award . hall 2.sea/nautical chart hazard s.m. (operatiune de cone carare a riscurilor ce pot decurge < fluctuatiile cursurilor la bursele marfuri.note/letter paper ~ de tipar . (pentru avioane) hangar ~ pentru depozitare temporara shed for short storage ~ pentru marfuri de export . water-retaining hidrofob adj.freight shed hangiu s.

sentence ~ judecatoreasca de declarare in stare de faliment .by(e)-law ~ judecatoreasca .replevin ~ judecatoreasca definitiva judg(e)ment absolute ~ judecatoreasca executorie enforceable judg(e)ment ~ judecatoreasca in contumacie judg(e)ment in absence .HOT-HOV ~ a administratiei locale .judg(e)ment. adjudication order ~ judecatoreasca de lichidare winding-up order ~ judecatoreasca de scoatere de sub sechestru .decree in bankruptcy.

residential hotel hotelier adj.) to decide. s. to rule.{dr. air-cushion ship/vessel ~ costier .) to deal with a case ~ in fond .(dr. hotelman hovercraft s. (aeroglisor. nava pe pernd de aer) hovercraft.passenger hovercraft ./?.m. hotel.t. hotel ~ -pensiune . o plata) to award ~ asupra unei spete .) to decide on the merits of the case hotels.coaster hovercraft ~ pentru pasageri . {proprietor sau director al unui hotel) hotelkeeper.n..175 hotart v.. (o penalitate. (dr.

to tie up.w.(man. zitioneazd un produs) involvement import s. to come/to go down ierarhic adj.(man. hierarchy.1 impact s. image 2. inexpensive ieftinatate s. hierarchical adv.economic imperialism implementa v. immigrant imobil s. unlawfulness 2. inexpensiveness ieftini v. to lock away. (despre actiuni puse in vdnzare) neglected ilegal adj.f. impact ~ al impozitului . identification ~ automata . real.) corporate identity ~ falsa — (pentru incasarea unui cec) false pretences ieftin adj. illusion ~ monetara . unlawful. illicit.(a unui produs) automatic identification identitate s. (caracter ilegal) illegality. levels of authority.f. to fall in price. illegal. to reduce/to diminish the price ofv. unlawfully ilegalitate s. immovable imobiliza v. to immigrate imigrant. import.i.r.n. (imprimatur monedd. chain of command ierarhizare s. (a posturilor in functie de competenta cerutd si salarizarea corespunzdtoare) grading igiena s. illicitly iluzie s. hierarchically. 1. house.prohibited import ~ masiv heavy import importuri invizibile (import servicii) invisible imports .f.f.total import ~ interzis . illicit adv. (a unui cumpdrdtor luarea unei decizii atunci cdnd c. (un capital) immobilize. 1.I iard s. instalatii) premises ~ comercial business premises ~ cu locuinte collective housing imobiliar adj. (cladire) build (cu teren.f. n.t. hygiene igiena muncii .f.brand(ed) image imigra v. importation ~ cu scutire de taxe vamale --free importation ~ global . imperialism ~ economic .?!.f.industrial health/ hygiene ignorat adj. unlawful adv. secret/underground activity ilicit adj. (act) unlawful act.f.) corpc image ~ a marcii . n. odd imperialism^.t.s'. (unitate de masurd pentru lungime) yard identificare s. cheapness. illegal.t.(ideea falsa cd banii avea o putere fixd de cumpdrc tendinta de a ignora modifies valorii banilor din cauza inflatiei sa deflatiei) money illusion imagine s.f. marcd) mintage ~ a corporatiei .n. cheap. to implement implicare s. identity ~ a corporatiei . illegally.tax impact impar adj. through the usual channels ierarhie s.f.

(despre o proprietate) rat(e)able.interest tax ~ pe donatie .consumption/ expenditure tax.personal income tax . (pentru incasarea unui cec) false pretences impozabil adj.equitable tax ~ extraordinar .turnover tax. importer ~ independent .receipts tax ~ pe lux .wealth tax ~ pe cap de locuitor . tax on consumption ~ pe dividende .capital gains tax ~ conform categoriei de impunere schedule(d) tax ~ degresiv .rent tax ~ pe cifra de afaceri .IMP-IMP 177 ~ paralele .land/ground tax ~ global/forfetar .capitation(tax).(impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investitii financiare) excess retention tax ~ pe proprietate . impost.dividend tax ~ pe dobanda .) dutiable.profit/revenue tax.m. (referitor la taxele vamale etc.(mai ales la masinile de import) car tax ~ negativ . assessable.stamp duty ~ funciar . taxable.) tollable impozit s.deferred tax ~ anual .n. impozit perceput in piete. head/poll tax ~ pe capital .hidden tax ~ asupra prelucrarii industriale a produselor .lump-sum tax ~ imobiliar .(de produse cu preturi mai scdzute decdt cele din propria tard) parallel imports ~ vizibile . (taxa rutierd. targuri etc. duty. de la cei bogati la cei sdraci.capital tax. (referitor la taxele rutiere.property tax ~ pe salarii .(import de mdrfuri) visible imports importa v. tax. in vederea garantdrii unui venit minim acestora din urmd) negative income tax ~ pe avere .(perceput in jiecare etapd a procesului de distribute) sales/tumover/transactions/ cascade tax ~ pe consuin . supertax ~ pe unitate/unitar .degressive tax ~ direct . tax on capital ~ pe ca§tigul de capital . tax on turnover ~ pe circulatia marfurilor .emergency tax ~ fiscal/pe timbru .luxury tax ~ pe profit . contribution.t. leviable. (SUA) federal income tax ~ pe venitui global .real estate tax ~ indirect .independent importer impostura s.excess profits tax. taxele percepute in piete.council/local/ municipal tax ~ pe chirii .unit tax ~ pe venit .processing tax ~ auto .salary tax ~ pe supraprofit . (SUA) corporate/corporation tax ~ pe profitui excedentar nedistribuit .(pe proprietate) reprises ~ ascuns/indirect .indirect tax ~ local/municipal .(transfer de venit. (referitor la accize) excisable. to import importator s. targuri etc.donation/gift duty ~ pe incasari .direct tax ~ echitabil .f.income tax.) toll ~ amanat .total income tax ~ pe venitui personal .

social security taxes ~ si taxe .t. assessment ~ excesiva . (juridica) disability.(pentru franarea investitiilsr. (fiscal) to tax.. (fiscala) taxation. print matter/paper imprimerie s.178 ~ progresiv .graduated income tax ~ regresiv .regressive tax ~ represiv .f. to levy taxes on impozitare s. to impose: (o sarcina) to assign 2.parliamenta immunity ~ vamala .) list inactivitate s. (formular) form pi. estate duty/tax ~ unic — single tax ~ uniform . (despre o piata) sluggish..f. disability. taxation ~ la sursa a venitului . irremovable inamovibilitate s.n. (prin apdsare cu sigiliul. (frc to charge imputare s. to inaugurate.taxes and dues impozita v. a consumului) repressive tax ~ restant . deschide) to open incapacitate s.f. (de mu. (de tesaturi) printery impune v. print.t. (stagn dullness inalienabil adj.f. 1. (a unei proprietdti) rating.t. printing office/ works/house 2. inalien< unassignable inamovibil adj. inactive. (a unei sarcini) assignment 2.f.tax franchise ~ parlamentara .f.flat tax impozite de asigurari sociale . (in bani) charge imunitate s. (o proprietate) to rate. 1. immunity ~ diplomatics . to tax.(din salami) pay as you earn ~ multipla/dubia . printed works. 1.(5' UA) delinquent tax ~ retinut la sursa .diplomatic privilege ~ fiscala ./n.exaction ~ pe piata de catre consumatori unui produs} consumer pullthrough ~ proportionala cu venitui graduated taxation imputa v. (legald) (If. incapacity ~ de a actiona in justitie . imposing.overtaxation ~ nejustificata .progressive tax ~ proportional cu venitui . (tesaturi) to (im)print. (invaliditate) inval 2. inactivity. (fdrd tranzactii) (bur.multiple taxation ~ proportionala cu posibilitatea de a plati . (plata accizelor) to excise ~ excesiv .) immunization inactiv adj. 1.t. (procesul de stabilire{ mentinere a unei duratii egale la acfl| si pasive in vederea reducerii rise ratei dobanzil) (fin.ability-to-pay taxation impresar^.f. irremovability inaugura v. printed s.t.f.to overtax impunere s. (nefolosit) unemployed. impresario imprima v. (a tipdri) to print 2. (stagnant) (neproductiv) dormant.withholding tax ~ succesoral/pe mostenire inheritance tax. 1.disabilit enter into contracts ~ de a mstraina o proprietat disability to alienate property . to assess. (bani) to deduct.duty-free import imunizare s. stampild) to emboss imprimat adj. succession duty.disabilit sue ~ de a mcheia contracte .f.

subsistence allowance/money.dismissal compensation/pay/wage. (a inserd) to insert 2. holiday pay ~ de deces — (platibild in caz de deces) (asig.family allowance ~ parlamentara .) arson incendiu s.) arson incertitudine s. 1.(in interes de serviciu) travel/travelling allowance. to requite indemnizatie s. (alocatie) allowance. (ilizibil) illegible indexare s.strike benefit/pay ~ de munca in strainatate .(mar. setting on fire ~ premeditata . to inculpate indemniza v.f. collection of payments ~ documentar .t. indexation .) enabling/goodwill payment ~ pentru cre§terea preturilor deamess allowance ~ pentru incapacitate de munca disability benefit ~ pentru persoane tntretinute de salariat . to indict.f. indecipherable.inability to pay debts ~ temporara de munca . inclusive.dependants' benefit ~ personala . 1.INC-IND 179 ~ de munca permanenta §i totala total permanent incapacity ~ de plata a datoriilor .n.) death benefit ~ de deplasare . fire 2.) incorporeal inculpa v. statutory sick pay. independence ~ economica — (economic) self-sufficiency indescifrabil adj. (intr-un plic) to enclose. (provocat) (asig. (despdgubire) indemnity. included ~ cheltuielile .f. (situatie in care rezultatele unei decizii nu sunt sigure) uncertainty include v. (acordatd martorilor intr-un proces) conduct money.dole ~ familiala .t. terminal wages ~ de concediu . (de drum etc. undecipherable.) dispatch money ~ de concediere .foreign allowance ~ de reprezentare . to add in.temporary disability incaso s.member's emoluments ~ pentru cointeresare/stimulare (acordatd conducerii unei societdti) (man.sick allowance/benefit/ pay.training allowance ~ de greva . to comprise. to contain.vacation allowance. benefit.t. to charge. to include. sickness benefit ~ de celeritate .personal allowance .(asig. (dr. pay.} pay.f. (costut) to figure in inclusiv adj.perquisite independenta s.f.(pperatiune de incasare efectuatd de banca exportatorului la dispozitia acestuid) documentary collection incendiere s.entertainment allowance ~ de §omaj . tarife) inclusive (of) adv. inclusively.charges included ~ toate cheltuielile .n. to indemnify.inclusive of all charges incorporal adj. allowance ~ de boala .speciala . (despre preturi. (pe numdr de mile) mileage ~ de formare/pregatire . compensation.

industrial industrialism s.economic indicators ~ financtari .(indicele preturilor cu amdnuntuJ) consumer price index. industry industria alimentara .street directory ~ al variatiilor sezoniere .hotel industry/trade | metalurgica metallurgic(.packing industry ~ constructiilor de masini — mechanical engineering/machine building (industry) ~ de automobile .financial ratio ~ general al preturilor .paper industry | • ~ hoteliera . indicator.rectified index ~ de cantitate . index ~ al costului vietii .weighted in^ es individual adj. (dr.pottery industry ~ chimica chemical industry ~ conservelor .) joint ownership/ tenancy industrial adj.oil/petroleum industry ~ poligrafica . (dr.home/cottage/ family industry ~ cauciucului .(fin. (personal) personal 2.car/automotive industry ~ de prelucrare a lemnului -woodworking industry ~ distractiilor/spectacolelor amusement industry ~ editorials publishing industry ~ extractive extractive industry ~ fbrestiera forest/timber/wood industry ..) solvency ratio ~ de uzura .quantity/volume index ~ de dezvoltare a marcii . index of retail prices ~ al preturilor producatorilor producer price index ~ al salariilor .financial indicators indice s.the rubber industry ~ ceramica .printing industry . index adjusted seasonally ~ de cale ferata . m.general price index ~ individual al preturilor .mining industry ~ otelului steel industry ~ petroliera .) undivided.cost-of-living index ~ al preturilor . to industrialize industrial 5. 1.food industry ~ casnica/artizanala . industrialist industrie s. n.) several indiviz adj.n.(care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale unei piete) brand development index ~ de lichiditate .t.) liquidity ratio ~ de solvabilitate .individual price index ~ sintetic al preturilor .wear index ~ financiar .refrigerating industry. index ~ al strazilor . industrialism industrializa v.aggregate price index indici ponderati . joint indiviziune s. individual. (dr.f.industry ~ miniera . ~ frigului .heavy industry | ~ hartiei . cold! storage trade • ~ grea .(fin.180 IND-IND indicator s.index adjusted for seasonal variations.f.railway indicator/ pole indicatori economici .price index ~ al preturilor de consum .m.wages index ~ bursier/al cursului actiunilor share index ~ corectat .

leisure industry ~ transporturilor carrying trade ~ turistica . in anumite conditii si proportii. inflationism inflationist adj.related industries inertie s.handicraft industry ~ noua .hyperinflation.f informatics ~ de gestiune .textile industry ~ timpului liber . not due inferior adj.) base inflatie s.subsidized industry industrii conexe . agricultura etc.forestalled inflation ~ ascunsa/mascata .creeping inflation ~ prin cerere . inflation ~ anticipata .show business ~ tertiara/serviciilor tertiary/service industry ~ textila .f.m. runaway inflation ~ lenta/taratoare . inflationary s.tourist trade ~ u$oara .f. (adept al inflationismului) inflationist influenta s.(cdnd oferta insuficientd exercitd presiuni de mdrire a preturilor) shortage inflation. short squeeze ~ galopanta . inexigible.light industry ~ viticola .pent-up inflation ~ de crestere .(dezinteresul unor proprietari de intreprinderi indtistriale de a-si muta societdtile in alte locuri mai propice desfdsurdrii activitdtii) industrial inertia inexigibil adj.(impotriva concurentei strdine) sheltered industry ~ subvenfionata . information ~ ascunsa — (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie .IND-INF 181 ~ prelucratoare .infant industry ~ principals staple industry ~ protejata .(cauzatd de emisiuni monetare excesive) money supply inflation ~ structurala . (despre calitate) low.) undue influence informatica s.hidden inflation ~ controlata .structural inflation ~ suprimata .local industry ~ meste$ugareasca . undue.f. n.process/processing/ manufacturing industry ~ primara — (care extrage si adund resursele naturale prin activitdti cum ar fi mineritui. inertia ~ industrials . poate contribui la cresterea economica) growth inflation ~ de penurie .f.key industry ~ cu investitii man pe unitatea de produs .(situatie in care inflatia. (despre metale etc.(cauzatd de cresterea cererii agregate fata de oferta agregata) demand-induced/-pull inflation ~ prin costuri — (cauzatd de cresterea costurilor de productie independent de cererea agregata) cost-push inflation ~ prin moneda .business/administrative data processing informatie s. poor.) primary industry ~ secundara .{care utilizeazd resursele industriei primare) secondary industry ~ spectacolelor .capital-intensive industry ~ cu perspective de dezvoltare -growth industry ~ locala .suppressed inflation inflationism s.wine industry industrie-cheie/de baza . influence ~ ilegala — (presiune exercitatd pentru semnarea unui contract) (dr.

offence.(mar.refrigerating/cold-storage plant. equipment.f. inspection.) bulk grain-handling appliance ~ de operat marfuri in vrac .operating/works engineer ~ de poduri si sosele .customs inspection/survey instabil adj. (fluctuatie) unsteadiness ~ politica .plumbing ~ de iluminat illumination plant ~ de operat cereale (mar. sanitary inspector ~ silvic .. breaking/infringement of the law. maritime surveyor ~ de tonaj .f.} (classification) surveyor.(cu distribute inegald intre participantii la o tranzactie) asymmetric information ~ economica .credit officer.political uncertainty instalatie s.m.agricultural engineer.land waiter inspectorate.f.silvicultural/forestry expert ~ -sef.naval architect ~ de exploatare .process engineer inginerie s.outdoor plant . malfeasance. ship's/marine. loan administrator/officer ~ de registru/clasificare .mechanical engineer ~ minier . inspectorate ~ maritim .mining engineer ~ silvic . freezer ~ in aer liber/deschisa .technical inspection/survey ~ vamala . to survey.182 1NF-INS contractuald incompletd) hidden information ~ asimetrica . unstable. examination ~ de clasificare — (a registrului naval) survey classification ~ tehnica . infrastructure.customs inspector/surveyor ~ vamal maritim -jerquer ~ vamal terestru . instability. insolvent insolvabilitate s. insolvency inspecta v.f.(mar. inspector. engineer ~ agronom .(in sectorul asigurdrilor pentru accidente si incendii) insurance surveyor ~ de credite . to inspect.(mar.inspector general ~ sanitar officer of health.financial engineering ~ tehnica .economic information infractiune s.f. n. (fluctuant) wide instabilitate s. transgression infrastructura s.f. inspector of taxes ~ general .marine board inspectie s.forester ~ vamal .civil engineer ~ consultant .engineering insolvabil adj.) deck gear ~ frigorifica .consulting engineer ~ de constructii navale .f. social (overhead) capital inginer s.) tonnage ga(u)ging surveyor ~ financiar . survey. installation. to examine inspector s.chief engineer ~ tehnolog . outfit. engineering ~ financiara . plant ~ de apa . agronomist ~ constructor .government civil engineer ~ electrician .m.electrical engineer ~ mecanic . (inspection) officer ~ de asigurari .) bulk cargo handling facility ~ de punte .tax inspector.(mar. surveyor.. (despre piata bursierd) volatile.

instrument.(mar. direction. institutional institutionalism s. capitaluri) stringent integrare s. instruction. to instruct.f. Qpusd integrdrii verticale) horizontal/lateral integration ~ sociala .harbour/port facilities ~ portuare de operare . in-house training instrument s.f.inspection tools ~ negociabile .(fin. scarce. to lay an embargo institute.public interest .engineer regulations instrui v. institute ~ de cercetari . n.t.budgetary institution ~ de binefacere . intensity ~ a capitalului .f.insurance instructions ~ de exploatare .f. trad(e)able instruments insuficient adj.(fuziunea organizatiilor in aceeasi companie. interest ~ asigurabil .charity/benevolent/ philanthropic institution ~ de stat . descdrcare) shipping facilities instanta s.credit instrument ~ incomplet de plata .INS-INT 183 ~ sanitara . institutionalism instructiune s.) shipowner's directions ~ de asigurare .site facilities ~ portuare .import ban/ prohibition ~ de a executa ore suplimentare overtime ban interes s.service instructions ~ de virare din cont curent in cont de depozit . prohibition ~ a importului .f. to set up.criminal court institui v.research institute • ~ de proiectare . to establish ~ retentie asupra . (despre stocuri.(yaloarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vdnzdri) capital intensity interdictie s.n.economic integration ~ orizontala .) negotiable instruments/securities. (despre bani. establishment ~ bugetara . instruction. to train instruire s. 1.monetary instrument instrumente de control .to embargo.f. deficient.instrument of payment ~ financiar/de credit . forbiddance. to institute.social integration ~ verticals . short. (dispozitiv) device 2.f. institution.') instance. ban.insurable interest ~ public . integration ~ economics .to put a lien on ~ un embargo .corporate trustee institutional adj.{cambia) inchoate instrument ~ monetar . interdiction.design institute institutie s.n. training ~ in cadrul intreprinderii .(integrarea productiei cu sursele de aprovizionare si cu pietele de desfacere) vertical integration intensitate s. (act juridic) (legal) d instrument ~ de plata . (unealta) tool.(incdrcare.t. (dr. insufficient.sanitary installation instalatii de santier . order instructiuni ale armatorului . rezerve) low.training within industry.(sau invers) bank sweep arrangements ~ tehnice . law court.public office ~ mandatata .civil court ~ penala . implement. court (of justice) ~ civila .working instructions ~ de folosire .

f. interim interior adj.) entry.(pentru sustinerea cursului). bargain maker ~ al fuziunii .) entry. domestic. propuneri etc. banking support interventionist s. intermediary. stockjobbing ~ financiara .m.t. agent.) entry ~ in functie . interdepartmental intern adj.exchange jobber ~ financiar .f. inner s. intermediary s. interior. inventory. acting.financial intermediation interministerial adj. to interview interviu s. internal.) periodic inventory ~ permanent .n. (promo varea call. inside 2.packing list/note/sheet/sUj ~ fizic . a bdncii centrale pe piata financiar-bancard etc. to intervene interventie s. entrance 3.184 interimar adj.(cont.f. (is posesie) (dr. middleman.lot-size inventory ~ periodic . (o clauza) to put in inunda v. entering. intermediation. interdiction. to ban interzicere s.n. schedule ~ agricol . (al unui stat) inland.i. entrance ~ in posesie prin fbrta .physical inventory ~ mort . disablement ~ totala .telephone interview interzice v. interior. (tard) home intermediar adj. 1. a unei tranzactif) factorage ~ bursiera .t.(utilaje si constr agricole) deadstock ~ pe stocuri . (marfuri.m. (inregistrare in cont) (cont.) forcible entry ~ in vigoare .merger broker ~ de schimburi valutare . (intre) to deal (between) intermediere s.produce broker a fi ~ . (a statului in economic. factor.| tdtilor de antreprenor in interiond \ marilor companii) intrapreneurship | intrare s. (dr.n. provisional. to prohibit.assumption of an office. to introduce. to flood. to forbid.(dr.informal interview ~ prin telefon . invalidity.(dr. go-between. interview ~ nedirijat/nestandardizat .financial intermediary ~ in comertui angro .to intermediate.n.) to invalidate invaliditate s.f.) ttt bring in.n. (piata cu o marfd) to glut invalida v.t.t. (a insera} to insert.state/government interference ~ bancara . taking up duties ~ in posesie .coming into force/effect introduce v. interior. to inundate 2.agricultural implements ~ continuu . disability. interstate interveni v. (a unei afaceri.(mentinut la zi) (con perpetual inventory . (adept al interventiei statului in economic) interventionist intervieva v.complete disability inventar s.t. intermediate. 1.continuous inventory ~ de lada . entrance 2. ban intraprenoriat s. home interstatal adj.f.) intervention ~ a statului . forbiddance.full-function wholesaler ~ in comertui cu marfuri . temporary.stockjobbery. to interdict. stocktaking (lista) list. prohibition. bill. internal. ad interim mterimats. intermediate. 1.

investor ~ institutional .financial investment ~ fixa (in infrastructura) fixed investment ~ involuntara . to mortgage.net investment ~ pe termen lung long-term investment.w. (a gaja) to pledge ipotecar adj.capital investment ~ directa . t. placing ~ aducatoare de profit .(termen care desemneazd investitiile realizate pentru satisfacerea cresteru constatate sou estimate a cererii de bunuri economice) induced/ passive investments ~ speculative speculative investments ipoteca v.safe investment ~ straina foreign investment ~ straina directa foreign direct investment investitii de portofoliu . mortgaging. care procedeazd in mod regulat la investitii si care gestioneazd portofolii de man dimensiuni. to take stock of an inventory inventaria v.f. (go/are) pledging ipoteca s.non-monetary investment ~ in strainatate .community investment ~ cu rise scazut .t. (a plasa) to place.(organisme care dispun de resurse importante. cauzatd de productia pe stoc) involuntary investment ~ in obiecte de valoare . investment.t.to be bound by mortgage ipotecare s.(cheltuieli de investitie care nu sunt induse de modificdri ale nivelului productiei.(investitia uneifirme in actiunile unei companii din acelasi sector de activitate cu eel al investitorului) trade investment ~ comunitara/obsteasca . fondurile de pensii si investitii. to vest.planned investment ~ privata .f.international/ overseas investment ~ necorespunzatoare . negative investment ~ neta . to hypothecate. handle) institutional investors ~ mare .small investor investitie s.f. hypothecation. hypothec. to inventory investi v. (gaj) pledge . ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructurii) autonomous investment ~ bruta .(constant si sigur) true investment ~ autonoma .unsuitability ~ negativa .(investitor strategic) big investor ~ mic .(septel) livestock a face un ~ . (plasament) placement.(in stocuri de mar/a.direct investment ~ etica ethical investment ~ excesiva overinvestment ~ externa .to inventory.conservative investment ~ de capital . precum companiile de asigurdri. hypothecary a fi obligat ~ . mortgage.gross investment ~ comerciala . to put out ~ excesiv . mortgage. lockup ~ planificata .foreign investment ~ financiara .portfolio investments ~ induse .1NV-IPO 185 ~ viu . lockaway.disinvestment. to invest.to overinvest investitor^. to draw up an inventory.private investment ~ productiva productive investment ~ publica/de stat public/government investment ~ sigura .

spring ~ de ape minerale .capital mortgage ~ invaluitoare . (maritim sau aviatic) lane ~ turistic tourist itinerary izvor s.senior mortgage ~ prin inchiriere .f.graduated payment mortgage ~ cu dobanda variabila adjustable/ variable rate mortgage ~ cu termen scurt de rambursare -quick-pay mortgage ~ de prim rang .mortgage by order of the court ~ legala .n. route. alcdtuitd prin contributiile mai muhor persoane) contributory mortgage ~ cu amortizare graduala/progresiva .t.endowment mortgage ~ contributiva/colectiva .(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard de rang posterior care se adaugd la ipoteca de prim rang) second mortgage ~ deschisa — (a caret sumd poate fi mdrita) open mortgage ~ echitabila .legal mortgage ~ maritima/navala .(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard fdrd rang anterior) first mortgage ~ de rang inferior .to encumber an estate with mortgage irosi v.blanket mortgage ~ globala . to raise a mortgage a greva un bun cu o ~ .to mortgage.maritime/ ship mortgage ~ maximala . itinerary.(ipoteca constituitd pentru o creantd nedeterminata) maximum sum mortgage ~ mobiliara .(ipoteca neinscrisd pentru garantarea unui credit) equitable mortgage ~ generala/totala . to waste istorie s.economic history itinerar s.(SUA) leasehold mortgage ~ principals .(ipoteca data unui singur creditor.head mortgage a face o ~ . way.186 IPO-IZV ~ aeronautica .n.(ipoteca secundara) mortgage wraparound ~ judiciara . history ~ economica .spa .(care inlocuieste tin numdr de ipoteci existente) blanket mortgage ~ imobiliara . to squander.chattel mortgage ~ preferentiala .residential mortgage ~ in bani .aircraft mortgage ~ asiguratorie .(ipoteca precedatd de unul sau mai multe ranguri) junior mortgage ~ de rangul doi .

(carftle de joc) to deal out. (invelire) wrapping impaduri v. between). (defalcare.?. (in avion) to enplane v. package. to take aboard. 1.t.) ballastage imbogati v./\ imbarca v.) to embark. to improve. (a defaica. allotment. loan.to reclaim impacheta v.f. enriching. division.) spread ~ a pietei . (mar. embarkment.market sharing ~ a timpului de folosire . advance. to put (a region) under timber imparti v. assignment.f. to enrich oneself. (acordat unei intreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ bancar . (a repartiza un rise) (asig. apportionment.time sharing impovara v. a scinda) to break down. money-making imbracaminte s. (in tren) entraining 2. reclamation a face ~ funciare .f.>2 tren) to entrain 3. (repartizare a unui rise) (asig. (distribute) distribution.f. to haul on board 2. to appropriate land to improprietarire s.f. shipping (of goods) 2. (alocare) allotment.(mar. 1.) to spread.protective clothing imbunatati v.to strike it rich imbogatire s. (pomana) lo dole. packing.n. (cu datorii. (cifre) (la) to divide (by) impartire s.) ~ continua improvement imbunatatiri continuous funciare . (wearing) apparel ~ de protectie . clothing. (intre) to partition. (de marfuri) shipment.t. acordat pentru o perioadd mai mare de 10 ani) permanent loan . (a parcela) to parcel out.t.bank advance/loan ~ conditionat/cu clauze restrictive tied loan ~ consolidat — (credit ipotecar pe termen lung.f. to put in possession of land./ 1. to divide (among. (scrisori) to deliver. improvement. (a alocd) to allot. (mar. to share (out). (oneros) burdensome tmproprietari v. (mar. (credit) credit. (reformd agrara) land reform imprumut s. to afforest.r. (marfuri) to ship. wear. sharing.t.r. (in tren) to entrain 3. to give out. to go aboard a ship 2. to enrich v.) (de persoane) embarkation. to pack (up).t. accomodation. to apportion. (a distribui) to distribute. (a asana/a recupera un teren) to reclaim imbunatatire betterment s. responsabilitati) to saddle impovarator adj. (. to better 2.land improvement/betterment.t. clothes. to get/to grow rich a se ~ rapid/peste noapte .t.) (persoane) to embark. to package. (f?i avion) to enplane imbarcare . impozite. (a inveli) to wrap (up) impachetare s. 1. enrichment.t. scindare) breakdown. appropriation. (in avion) enplaning ~ de balast . (man. to make rich/wealthy.

long (term) loan ~ pe termen scurt .mortgage/real estate loan ~ ipotecar pentru imbunatatiri funciare development mortgage ~ tn doua valute (imprumut pe baza de obligatiuni emise in doua valute} dual currency loan ~ la termen .188 IMP-IMP ~ contra semnatura .to raise/to conclude/to make a loan a lansa un ~ .money at call and short notice ~ reciproc .aid loan ~ de razboi .(credit care nu necesitd garantii suplimentare) signature loan ~ cu autolichiditate . imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ rambursabil in valuta tarii creditoare .(cu ipotecarea nave!) bottomry. rambursabil is \ rate lunare.to grant a loan a emite un ~ .(aranjament financiar prin care doua companii se imprumutd reciproc in vederea operatiilor de exportimport) back-to-back-loan ~ sindicalizat . (acordat agentilor de bursa) street loan ~ pentru tranzactii .war loan ~ de stat government/public loan ~ de titluri securities lending ~ extern foreign/external loan ~ garantat .(in functie de rata primard a bdncii) floating prime ~ cu garantie . acordat persoanelor fizice. pentru achizi-tionarea de bunuri de consum) personal loan ~ -punte/de legatura . in special salariati. (cu angajarea mdrfii) respondentia ~ negarantat .call/loan demand.(finantare interimard.time/term loan ~ maritim .stopgap loan ~ pentru o saptamana .to issue a loan a face un ~ . money at/on call ~ rambursabil la cerere si cu preaviz . loan against collateral/security ~ de asistenta .short (term) loan ~ pentru amortizare redemption loan ~ pentru masuri provizorii/ temporare .weekly loan/money ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta — (acordat caselor de compensate sas agentilor de bursa) daily loan/money.(transformarea unui imprumut cu ratd flotantd intr-unul cu ratdfixd prin folosirea ratelor dobdnzii la termen) synthetic loan a acorda un ~ .dead loan ~ obligatar bond issue/loan ~ pe termen lung .to float a loan .straight/unsecured/ fiduciary loan ~ nerecuperabil .(in vederea acoperirii necesarului de fond de • rulment) transaction loan 1~ personal .(imprumut pentru finantarea activelor curente) selfliquidating loan ~ cu dobanda variabila .secured loan ~ garantat cu un stoc .hard loan ~ rambursabil la cerere .syndicated/ participating loan ~ sintetic .warehouse receipt loan ~ ipotecar .(credit. dayto-day loan/money.collateral loan.

encashment. (procura) power/warrant of attorney. un mandat postal etc.in cash ~ plus sau in minus . (in numerar) to cash. manning 2. 1. (cu personal) to staff. (dr.high commissioner incadra v. procurator. takings.) to warrant. o reclamatie) to lodge. 1. (cu personal) staffing.m.f.for account of ~ contui avariei comune . in ~ bransa . mar. (despre functie. incomings incasari brute/globale .1MP-INC 189 imprumuta v. (intr-un post) to take smb. (authorized) agent.f. (a delegd) to depute tmputernicire s. 1.flexible manning ~ intr-o categoric de salarizare labo(u)r grading incasa v.acting as ~ comision . proxy. (un cec.in real terms ~ termeni relativi .m. proxy. to submit. to promote inalt adj.in transit ~ vigoare .t. to encash.on commission ~ comun si pentru supravietuitor (formula dintr-o politd de asigurare de viata) joint and survivorship ~ conditii de linie .express trust ~ pasiva — (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) (dr.t.abroad ~ suspensie .(cont.) as per contra ~ contui .(mar.) on account and risk of shippers ~ drum spre .(dr. (a lua cu imprumut) to borrow. raising. (datorii) to recover v. deed trust ~ de a semna -signatory power ~ expresa . (a da cu imprumut) to lend. (a trimite) to send 2. 1.t. (persoand care ia cu imprumut') borrower imputernici v.with effect from inainta v. returns.(mar. effectual ~ vigoare de la data .) on account of general average ~ contui beneficiarului .(despre mdrfuri pdstrate in antrepozit pdnd la plata taxelor vamale) under bond ~ numerar . (de datorii) recovery. (a platilor la o ipo-tecd) servicing 2. to raise. (sume) receipts.over or under ~ strainatate . (de impozite) collection.sales revenue . attorney (-in-fact) 2.effective. (mandatar) mandatory. 1. (bani) to accommodate with ~ cu camata .in relative terms ~ tranzit . mar. commission.(despre o navd) under liner terms ~ cont comun . (a promova) to advance. to empower. (reprezentant) representative inprep. rang) high ~ comisar . power. on the staff. (impozite) to collect. to man 2.on joint account ~ contrapartida .(formula pe un cec) account payee ~ contui si pe riscul incarcatorilor (asig. (o plangere. (o cerere) to forward.f.t. to commission. cashing.t. trust. (intr-o categoric) to grade incadrare s.in the trade/line ~ calitate de . warrant.) homeward-bound ~ garantie .) to cash.gross receipts ~ din vanzari . to encash incasare s. (intr-o categoric) grading ~ flexibila cu personal .i.) passive/bare/dry trust imputernicit s.) bound for ~ drum spre tara .to lend upon usury imprumutat s.) abeyant ~ termeni reali . mandate.(asig. pi.

loading.(despre anumite mdrfw deck-loaded ~ peste marca . 1. un contract etc) to infringe. payee. breach ~ a contractului .! shipped. shipment. tax revenue/receipts ~ marunte . waterbome ~ pe punte .patent infringement ~ a regulamentului . to load.(pe unitatea de suprafata) maximum load ~ mecanizata . to lade.load per unit ~ prin greutatea proprie/moarta dead load | ~ si pontare in contui incarcatorului .receipts and payments ~ totale total receipts ~ zilnice . prin care banca aranjeazd ca documentatia de transport sd fie trimisd importatoruhu contra platii mdrfii) documentary collections ~ estimative .breach of contract ~ a drepturilor de brevet .) shipper's load and account ~ in vrac .t. a unui contract) infringement.tax collector incaka v.petty cash ~ nete . (o lege.(mar. (a unei proprietdti) trespassing 2.machine loading ~ necorespunzatoare . 1.unsuitable loading/shipping ~ paletizata .hand loading ~ maxima .) gross terms loading ~ in contui incarcatorului . collector. load: and tally in shipper's account incarcat adj.loading on the berth ~ la rand .unit loading ~ pe slepuri .breach of the regulations incarca v. (la plata) to overcharge incarcare s.loading in bulk ~ la dana . to burden.(fata de cantitatea men tionatd in conosament) short-shipped ~ in stare si conditie aparent bune shipped in apparent good order condition ~ in vrac . to ship 2. loading in turn ~ manuala .t.f.) shipper's load and tally.internal revenue.f.daily receipts incasator s.(mar.(serviciu bancar oferit exportatorului. 1. agent fiscal) receiver. (a unei legi.m. (de drepturi) violation.(mar.shipped. exactor ~ de impozite . loaded condition ~ cu balast . (a unei nave) freightage. shipping 2. overladen .lightl) laden ~ cu marfuri generale . exacter.estimated receipts ~ fiscale/din impozite . lading.incomings and outgoings.net receipts ~ si cheltuieli .(fdrd spatii libere) tight loading ~ in contui armatorului . (o proprietate) to trespass (on/upon) 2.190 INC-INC ~ documentare .laden in bulk ~ pe nava . to break incalcare s.turn loading/shipping. (la plata) overcharging ~ compacta . (o nava) to freight.laden wit generals ~ in minus . inland revenue/receipts. receipts and expenses/ expenditure ~ si plati .lighterage ~ per unitate de spatiu . 1. (drepturi) to violate.flat-sided. (de impozite. (despre nava) laden.loaded with blanks ~ cu marfa usoara/usor .

hydraulic loader ~ mobil .f.incoming cargo ~ de intoarcere .palletized cargo . avionul sau autovehiculut) cargo. load.bulk loader ~ de nava .damaged cargo ~ comerciala .general cargo ~ de palet .outbound shipment. consignment ~ fluida . ship loader ~ hidraulic .containerizable cargo ~ contain erizata .net load ~ nociva . loading installation ~ cu platforma . (transportatd cu nava.black/dirty cargo ~ de transportat -.portable loader ~ si carau§ shipper and carrier incarcatura s.shipper.unsecured cargo ~ nepericuloasa . carrying load ~ de tranzit .homeward/inbound cargo ~ de marfuri generale .composite/mixed cargo ~ aruncata peste bord .bulk cargo/freight.fluid cargo ~ grea .liquid cargo ~ maxima .distress cargo ~ in saci .frozen cargo ~ containerizabila .broachable cargo ~ amestecata .filler cargo ~ de valoare ..underloading ~ inflamabila .penalty cargo ~ de animale vii . lading.commercial load ~ completa .timber-deck cargo ~ de export . burden.untrimmed cargo ~ neta .barrel(led) cargo ~ in lazi . freight. (instalatie) loader. handler. full load ~ congelata .full and down condition incarcator s.case cargo ~ in primejdie . care se scufundd sau este dusa de valuri la mat) jetsam ~ avariata/deteriorata .bag(ged) cargo ~ in stare buna .timber cargo.bale cargo ~ in butoaie . lade.inflammable cargo ~ in bale .(de pe o nava in pericol.plin si la marca" . in-transit shipment ~ de umplutura .elevating loader ~ de marfa in vrac .pallet load ~ de petrol/titei .coasting cargo ~ de cherestea .composite/mixed cargo ~ neamarata .safe load ~ nerujata .(emandnd gaze care contamineazd alte mdrfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .perishable cargo ~ ambalata violabila . shipment ~ a navei . loader.deadweight cargo ~ incompleta .valuable cargo ~ de volum/cubaj .outbound cargo ~ de import . (SUA) lumber cargo ~ de cherestea pe punte .animal load ~ de cabotaj .(a navei) shipfull.noxious cargo ~ paletizata .measurement cargo ~ expediata .shipload. shipload. loading.working cargo. shipment ~ alterabila .oil/petrol/petroleum cargo ~ de produse albe . loose bulk cargo ~ lichida .ultimate load ~ mixta .clean cargo ~ de produse negre .m.cargo in good condition ~ in vrac .INC-INC 191 ~ .containerized cargo ~ cu miros specific .

to stop. o navd etc.equipment leasing ~ de instalatii industriale sau cladiri complet echipate .dry cargo ~ utila . (un contract) to contract. (a unui avion.) demise charter ~ de echipament . to close with.t. (dare sau luare cu chirie) lease. shutting down. (tdiere a gaze-lor.trimmed cargo ~ salvata .plant leasing inclinatie s. mangal.) to compound 3. closing. to discontinue. salvage ~ stivuita . renting. to settle. (a da sau a lua cu chirie) to lease. (a tdia gazele. to cease. 1. 1. o unitate economica) to close down.f. (magazinul) to shut up 3. despre o mtreprindere. 1.) to underwrite. to shut 2. (luare cu chirie) tenancy 4.t. (despre socoteli) even inchide v.(fdrd echipaj) (mar.192 INC-INC ~ pe punte — (mdrfuri periculoase.t. shutting 2. shutdown. to clinch.t.(care aduce navlu) paying load.) to charter tnchiriere s. (a unei obligatii) (dr. 1. (a ritmului de lucru de catre muncitori. 1. (a da cu chirie) to hire out.f. (p afacere) to conclude. letting 3.dangerous/hazardous cargo ~ permisa . (un concordat) (dr.permissible load ~ prafoasa . (un cont) to rule off incheiat adj. (un bilant contabil) to make up.specified load ~ rubricata . (spre un anumit comportament economic) propensity . hiring. to.saved cargo.f.(ciment. (lucrul) to leave off. (un contract de asigurare maritimd etc.subject cargo ~ rujata . (o mtreprindere) to close/to shut down. to strike 2. shipment on deck ~ pe unitatea de suprafata .moist/wet cargo ~ uniforma . negru defum etc. electricitatea etc. despre o mtreprindere. (un tdrg) to bargain. (dare cu chirie) let.) shutting off ~ catre public — (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particulard/mchisd) going private ~ pe perioada concediilor . material lemnos) deck cargo/load.to default incetinire s. cu volum mare. hire. (un avion.air cargo ~ umeda . 1.default a intra in ~ de plata .tenant 4. to rent 2.) cesser ~ a obligatiilor contractuale frustration of contract ~ de plata . (activitatea. (a lua cu chirie) to hire.(SUA) bank holiday inchiria v. (leasing) leasing 2. to knock off incetare s. a unei nave) charterage.unit load ~ periculoasa . o unitate economica) closedown 2. rush shipment ~ uscata .f. ceasing.(afirmei) vacation shutdown ~ temporara a bancilor . payload. cessation.stowed cargo ~ transportata cu avionul .) to shut off tnchidere s.assumed cargo ~ prevazuta/prescrisa . fdrd declansarea efectivd a grevei) slowdown incheia v.f.overtime cargo.) dirty cargo ~ presupusa . (a activitdtii. to let (off/out) 3. a electricitdtii etc.uniform cargo ~ urgenta . chartering ~ a navei nude . (a maga-zinului) shutting up 3. to close. (a unei intreprinderi) closedown. pay/useful load tnceta v.

(un concurenf) to forestall inlesni v. a unei obligatii. (un contract) to execute ~ formalitatile vamale .(al produsului autentic) distant substitute Tnmagazina v. to deliver ~ cuiva o citatie . o obligatie.f.t.to serve writ on .t. (un contract.(a obligatiilor contractuale.t. guide indrumare s. a conturilor etc.marginal propensity to consume ~ marginala spre economic marginal propensity to save ~ medie spre consum . carrying out. o navd etc) to register Tnmatriculare s.1NC-INM unei r-una ~ marginala spre consum . establishment. (a unei societdti comerciale) flo(a)tation. (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternate director ~ apropiat .) to freeze inghetare s. a unui angajament) performance. pi. (a unei societdti. (p societate. to found. discharge.inventory turnover inlocuitor s. to meet.credit freeze ~ a preturilor price freeze ~ a salariilor .r.f. facility.t.to fulfil(l) customs formalities indeplinire s. a unui automobil. to warehouse inmatricula v. to establish. setting up. to set up. salarii.(al produsiiliii autentic) close substitute ~ de proasta calitate . un angajament) to perform.average propensity to consume ~ medie spre economic . substitute.«.propensity to import ~ spre investitie . a unei nave etc. (o societate comer-ciald) to float.average propensity to save ~ spre consum .m.t.propensity to invest Tndatora v. registry ~ a navei . (preturi.propensity to save ~ spre import .f. deputy.ship's registry inmana v. a unei corporatii) incorporation mgheta v.t.f. (a unui contract.t.) registration. credite etc.) employees' amenities inlocuire s.f. replacement. fapt care atestd existenta contractului) part performance indreptar^. to be in debt mdatorat adj. (inlesniri acordate salariatilor in afara salariului) amenities inlesniri pentru salariati . a sala-riilor. to make easier inlesnire s. to store. bonificatii etc. to form.(transport gratuit. (a unei societdti. to carry out.propensity to consume ~ spre economic .t. handbook. o corpo-ratie) to incorporate infiintare s. un auto-mobil. to fulfil(l). 1.f. to facilitate.f. counselling profesionala vocational counselling inHinta v. substitution.wage freeze Tnlatura v. freezing ~ a chiriilor (de cdtre stat) rent freeze ~ a creditelor . accommodation 2. (o societate. formation. to discharge. execution ~ partiala . commutation ~ de inventar uzat . to honour.) freeze. (a face datorii) to fall/to get/to run into debt. foundation. to hand over. (a preturilor. indebted indeplini v.

(pe o fisd a continutului unei partide de marfuri. (a incredinta ciiiva) to entrust with mscrie v. un protect^. (de nutret) ensilage instraina v. setting down. (a mregistra) to register.tnregistra v. document. (a escrocd) to swindle.(cont. a nota) to write down. full.t. to enter (up).) full reach and burden . to toi up insela v. to draft . to enter (up). (consemnare. (un document. (dr.f. check-in ~ contabila . menfiuni) to superscribe ~ pe ordinea de zi . (despre sume de ban^ even J ~ spatiul de Tncarcare . entry.t. un bilanf etc.(in documente) false entry ~ ipotecara . (intr-un registru) booking. (pe o fisd continutui unei partide de marfuri. enrollment.f. (intr-un registru) booking.registration of mortgages ~ suplimentara (cont. al unui document) to docket v. (a amdgi) to deceive in§elatorie s. (escrocherie) swindle intalnire s. notare) record. certificate.) misentry ~ ipotecara .registration of trade marks ~ falsa . whole. (documente intr-o arhiva. (nutret) to ensile insilozare s. enrol(l)ment. mar. to bill. (a consemna.(cont. (documente intr-o arhiva.t.) to draw up. fake. (la hotel) to check in.t. registry.to make up 4 statement of account I intreg adj. to sow insarcina v. (de afaceri) meeting. (pe o lista) to enlist. to bag.t. to record.) to alienate insuma v. (co/»j plet) complete. to rook.(cont.(indusi^ punted) (mar. (pe o lista) enlistment. to enrol(l). to write down.t. (intr-un registru) to book.(de avarie comunS^ (asig. (pe o lista) to enlist. (pe o lista} enlistment. to bill. fraud.o dispasa .) closing entry ~ gresita .t. to enter (up). al unui document) docketing. record. un fisier) to file. writing down.f. double dealing. setting down. to silo. to cheat. entry.to lag behind inregistrare s. (la hotel) checking in.registration of mortgages inscris s. entry. to sack insamanta v.r.f. un fisier) filing.to make out an invoice ~ un extras de cont . (intr-un registru) to book. registration.) postentry insacui v. (un plan. (consemnare.) supplementary entry ~ ulterioara . entire.n.mortgage note insiloza v. to set down. (a consemna. to enrol(l). cheat. to fake up.r.t. (inregistrare) registration. notare} writing down.to place/to put on the agenda inscriere s. to sign in ~ gresit . (numele.book entry ~ finala (cont. deed. to commission.) to misenter ~ restante . (mentiune) superscription ~ a marcilor de comert . note ~ ipotecar .) to make up the average ~ o factura . to totalize. registering. to total. to set down. to enter (up). appointment intocmi v. to register.t.f. a nota) to record. siloing. to charge. entry.

small and medium-sized companies intreprinzator^. {despre afaceri.(care mi angajeaza muncitori nesindicalizati) closed shop ~ mare . a lua in antrepriza) to undertake mtreprindere s. {in sedintd) to sit.private enterprise ~ riscanta .r. {tehnicd) maintenance. 1. firmd) company. shop.ni. (societate. firm.) to cut off intretine v. (a cuiva) maintenance. enterprise. undertaking. (despre o comisie) to meet intrunire s.to vest rights in smb.t. to interrupt. (functionarea.preventive maintenance ~ §i reparatii .t. (conditii. (predare) teaching ~ la distanta . o familie) to mantain.f.f. a activitdtilor) rally.t.maintenance and repair ~ $i reparatii curente . (pe cineva. cerinte) to meet.state (-owned) enterprise ~ deschisa . corporation. a initia. to revive Tnviorare s.technical/engineering education invechire s. learning. initia-tivd) undertaking. to gather. with power ~ pe cineva cu drepturi . upkeep. service ~ periodica .small company/business ~ particulars . plant. (alimentarea cu apd. {in bund stare) to keep in repair/good condition 3. (actiune. industrial unit.INT-INV 195 intreprinde v. to assemble. to support.operating maintenance Tntruni v. education ~ elementar .r. wildcat ~ sindicalizata . a siispenda) to suspend. (a pdstra) to keep. to discontinue. activitdti) to rally.distance learning Tnvatamanti'. to keep 2.f. support.{afacere riscanta) adventure.vocational education ~ superior . to ivest/to vest (in. (a intreprinde. revival . (brusc) to break off. alimony 2.t.secondary education ~ profesional .f. reunion.primary/elementary education ~ mediu . (a afacerilor.f. with) ~ pe cineva .f.{care angajeaza si muncitori nesindicalizati) open shop ~ inchisa . (alocatie) allowance.technological obsolescence investi v.t. (corespondentd) to keep up intretinere s. to correspond to v. 1. 1. meeting.to vest smb. (morald) obsolescence ~ tehnologica . exploatarea) to shut down.to vest smb. with a function Tnviora v.higher/university education ~ tehnic . (politico) rally invatare s. establishment. ~ pe cineva intr-o functie . (a sista. (societate care executd hicrdri in antrepriza) enterprise ~ cu tratament preferential (acordat membrilor de sindicat) preferential shop ~ de stat . assembly. gaze etc.n. com-panie.(in care sunt angajati muncitori nesindicalizati cu conditia ca ei sd devind membri ai unui sindicat in termen de 30 de zile de la angajare) union shop intreprinderi mici si mijiocii . (fabrica) factory. entrepreneur intrerupe v.large company ~ mica . {antrepriza) enterprise 2.

to settle/to strike a bargain.(deces in familie etc. to haggle 3. to give smb.r. to endow. (de la serviciu) to take leave (of absence) invoiala s. bargain a cadea la ~ . to give one's consent. casual leave ~ pentru motive personale .} to furnish .f.s'/wri) to consent. 1. to come to terms/an agreement invoire s. agreement 2. to allow 4. 1. (a permite) to permit.t.t.f. (a con-.to conclude/to make.196 iNV-PsZ mvoi v. (cufonduri etc. leave v. leave (of absence). (a se tdrgui) to bargain.) compassionate leave inzestra v. to come to an agreement/understanding 2. (reciproc) to agree.

(sentintd^ ^A^^ms. judicial. to pass sentence on ~ in contumacie . jury(men) juridic adj.judg(e)ment in disputed matters ~ de fond -judg(e)ment on the merits ~ in contumacie .t. (dr.management game ~ de noroc . straitened circumstances jeton s. jurist.tally ~ de prezenta a unui membru din consiliul de administratie .challenged judge ~ sindic . juror.(contract de colaborare intre mai mniti agenti economici care isi combind resursele pentru realizarea unui protect comun. (forma de asociere intre doud sau mai midte persoane fizice si/sau juridice in scopul formdrii unei noi societati en personalitate jiiridicd pentru atingerea unui obiectiv specific) joint venture './. adjudication. sentence ~ contencioasa .associate judge ~ de instructie .receiver (in bankruptcy).n.) to bull.) moiety ~ de norma .n.half-and-half jurat s.) end game joint venture s.half time ~ -jumatate .stock exchange speculations ~ Ae management . judge.m.f. (care tine loc de monedd) token ~ de prezenta . asignee in bankruptcy jumatate s. pi.business game ~ final — (strategic! finald adoptatd pentru un prodiis sail o imitate economica) (man. fdrd a se realiza o societate comerciald} joint venture contract juca •i'. gamble ~ de simulare/gestiune/intreprindere .f.judg(e)ment by default ~ in ultima instanta . magistrate ~ asesor . juridical. to adjudicate.to put in the lottery judeca v. at law/in court.to hear an appeal judecata s. to proceed against smb. to speculate on a rise ~ la bursa .. counter.to default ~ un apel . legal jurisconsult s.to sue/to summon smb.) to judge. half.game of chance. game ~ de bursa .contractual . juryman. (pe bani} to gamble ~ a la baisse — (mcercdnd sd provoace o scddere a cursiilni) (bur. legal adviser/expert . (a juca jocuri) to game. judg(e)ment.examining judge ~ recuzat .director's tally joc s.m.YA.judg(e)ment by court of last resort a da pe cineva in ~.f.m. judecator s. (financiard) embarrassment. straits.to speculate (on the stock exchange) ~ la loterie .} to bear.J jena s. (proces} trial.n. jurisconsult. (dr. to sentence. to speculate on falls ~ a la hausse — (mcercdnd sd provoace o crestere a cursului) (bur. to try..

consular jurisdiction ~ contencioasa .f.appellate jurisdiction ~ exclusiva .well-established jurisprudence .customs territory jurisprudents s. the precedents of a case ~ constanta . jurisdiction ~ consulara .maritime jurisdiction ~ penala .f.concurrent jurisdiction ~ sumara . jurisprudence.contentious jurisdiction ~ de apel . case/statute/judge-made law.criminal jurisdiction ~ simultana .summary jurisdiction ~ vamala .198 jurisdictie s.exclusive jurisdiction ~ maritima . the practice of the courts.

f. justice a deferi pe cineva justitiei .(cont. journal.| cash receipts journal ~ de casa .JUR-JL'S jurnal s.n.fashion magazine/journal ~ order . (monitor oficial) gazette 2. {local) sheet. (cont^ journal.) books of first? original/ prime entry a trece in ~ . 1.(conl.) to journalize justitie s.(cant. (news)paper.B>| institute legal proceedings against smb- .(conl. (cotidian) daily paper. book ~ al incasarilor in numerar .) statement of cash receipts and disbursements ~ de moda .

m. kraft s.PZ. kilogram(me) kilolitru s.n. (hdrtie rezistenta folositd la ambalaj) kraft .n.m.kilowatt-hour recorder.K kilogram S. kilowatt ~ -ora . mileage tachometer kilowatt s. kilolitre kilometraj s.

(asig. (o companie. case.at (the) market ~ scadenta . in schimbul unor facilitdti §i avantaje) voluntary chains lantui valorii . bin.t. n.) at par ~ pretui pietei .n.(despre o platd) (in) due course ~ vedere .) at or better ~ data (cont.(operatic prin care vdnzdtorul isi poate alege data tranzactiondrii efective a actiunilor intr-un interval determinat de limp) (bur. cum ar fi o companie sifiliala so) at arm's length ~ livrare .(bur.m.amidships ~ noroc .(formula dintr-un conosament care aratd cd responsa-bilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcatd) (mar. wool lanarie s.) at best ~ cerere .ashore ~ mijiocul navei . (un imprumut) to float. (despre o sumd depusd in banca} at call ~ cursul/pretui specificat sau la un curs/pret mai bun .(asociatie de detaili^ti care a convenit sd cumpere de la un singur angrosist. laboratory ~ pentru analize de titru . to extend lana s. milkman laptarie s. (un plan.per cent ~ si de la .chain of command ~ voluntar . to raise. aboardship.) as at ~ distanta/respect .f (pentru intelectuali si functionari) salary. dairyman. chain ~ de conducere .assay office lada s.L \aprep.packing case lansa v. un produs etc.f.aboard.) at and from ~ termen forward ~ timpul cuvenit . (magazin) milkshop.(despre o tranzactie care nu se realizeazd intre doud parti inrudite.at adventure ~ paritate/valoarea nominala (bur.on delivery ~ mal/tarm . o navd etc. wool-spinnmg mill leafa s. (sistem de finantare a investitiilor prin care o firma inchiriazd masini si utilaje moderne de la societdti specializate) leasing . when due ~ suta .n.(in ordinele de vdnzare/cumpdrare) (bur.) value chain laptar s. to issue.at sight laboratory. cu multd publicitate) to break lants. ashipboard ~ eel mai bun curs/pret .at maturity.) at ship's rail ~ bord/pe nava . (fermd) dairy largi v. (o subscriptie) to start.t.f. to enlarge.f. mar.f.) to launch 2.(totalitatea activi-tdtilor interdependente desfas'urate intr-o corporatie) (man. (cutie) box ~ de ambalaj .) seller's option ~ balustrada navei . at ~ alegerea vanzatorului . (piata de desfacere) to widen. (cu capac) chest.on demand. 1. (pentru muncitori} wage(s) leasing s.

active law. to bequeath legal adj. (legal) legal legumicultura s. legality. (lemne) wood.fishing law ~ prescriptiei . (cherestea) timber.insolvent law ~ fondului funciar .patent law ~ cererii si a ofertei . ' (meserie) carpentry. (legitim) legitimate. (SUA) lumber lemnarie s. connection.f.) (de bunuri mobiliare) legatee. woodcutting \evier s. lawfulness legaliza v.general legatee/devisee. un titlu) sound legalitate s. legislation legislatia asigurarilor sociale welfare legislation ~ muncii . to enact legislativ adj. (a testa) (dr. residuary/sole legatee legatura s.f.antitrust law ~ -cadru .particular legatee/devisee ~ cu titlu universal . (despre un drept. (depozit) wood yard 3.company legislation legislatie antitrust . to attest. vegetable growing. 1.(locatie in care locatorul intretine si finanteazd activul fix) operating leasing lega v. (cherestea) timber. leverage .t. angajamente legale) to bind.to carry out/to put into force a law a avea putere de ~ . market gardening lemn s.statute of limitation a aplica o lege .to possess force of law a eluda ~ .antitrust legislation legitim adj.n.merchant marine act ~ pescuitului . rightful.to evade the law a pune o ~ in vigoare . to authenticate. 1.f.labour legislation ~ societatilor comerciale . link. (a unei constructii) timberwork 2.) (mobiliar) legacy. to certify.general law of supply ~ marinei comerciale . enactment ~ antidumping antidumping law ~ antitrust . legislative legislatie s.equipment leasing ~ financiar/de finantare . to legislate. legitimate. law.land law ~ generala a cererii .f. (prin contract. timbering.n.financial leasing. law in force ~ neaplicata . relation legaturi comerciale . (la notarial) to notarize legat s.t. (dr. wood.f.LEA-LEV 201 ~ de echipament . lawful.t. finance/capital lease ~ operational . (imobiliar) devise legatar s. legal.yielding law ~ economica economic law ~ electorala .skeleton law ~ constitutionals constitutional/ organic law ~ dispozitiva . (lege emisd de parlament) statute.n. act.m. (dr.law of supply and demand ~ falimentului .f.to give effect to a law legifera v.dormant/unapplied law ^egea accidentelor de munca -workmen's compensations act ~ brevetelor .general law of demand ~ generala a ofertei . to tie up 2.trade relations lege s. (a autentifica) to legalize. (de bunuri imobiliare) devisee ~ cu titlu particular .) to legate.election law ~ in vigoare .

inclusiv stivuirea si rujarea . free (of charge) 3. (autonom} autonomous 2.free in and out ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare.free out from vessel's holds ~ de cheltuieli la incarcare-descarcare si stivuire .(asig.f.free in excluding trimming ~ de cheltuieli la incarcare.202 LEV-LIB ~ operational — (masura in care sunt utilizate costurile fixe in exploatarea firmei) (fin.t. open. free on board ~ la bord si rujat . book | ~ de banca (cornet de depoziqi passbook.(marfa se ridicd de primitor de la bordul navei) free from alongside. (despre un drum) clear.free and clear unencumbered libera circulatie a fortei de munca -free movement of labour ~ initiativa .free of all charges/expenditures/expenses ~ de orice rise si cheltuieli in contui navei . liberalizationderegulation ~ a circulatiei capitalurilor deregulation of capital movement libertate s.) free of all average ~ de orice cheltuieli . libret5'. free. reputatia) to injure.n.free in and out. (magazm) bookshop 2(pcupatie) book trade. inclusiv rujarea . stowed and trimmed ~ de cheltuieli la incarcare si stivuire . bookselling . liberalism liberalizare s. free of expenses ~ de cheltuieli de alimbare .de la nava la nava" free out of sea vessel ~ de cheltuieli la descarcare free out/discharge ~ de cheltuieli la descarcare. {despre un post) void 4.f. freedom ~ contractuala .) operating leverage leza v. deposit/depositor's book ~ de economii savings book . in vrac) loose ~ de cheltuieli . disengaged. n.economic freedom librar^.free froi. (neocupat) vacant. varsat. (despre zi) off.free in including trimming ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare .free (of) lighterage ~ de cheltuieli . {imagined.freelance ~ schimb . mar.free in and stowage/stowed ~ de orice avarie .freedom of contract ~ de actiune . (in afara orelor de serviciii) off duty 5. (gratuit) gratis..free of all risks and expenses to the vessel '.i/of charges.free on board and (free) stowed ~ -profesionist .f. (interesele) to endanger. 1. exclusiv rujarea . unengaged. (desfdcut. {despre persoane) free. inclusiv lucrul in magazii .free on board and (free) trimmed ~ la bord si stivuit .la bord . (independent) independent. to be detrimental to liber adj. 1.free in and out stowage/stowed ~ de cheltuieli la incarcare. bookseller librarie s.w. (disponibil) available.free initiative liberalism s.free trade ~ si fara sarcini .freedom of action ~ economica .

(vdnzare integrald) sellout.) to settle.table licence ~ permitand vanzarea si consumul bauturilor alcoolice in local . brevet} licence. (a soldo) to clear. (o datorie) to liquidate. (stocul de materii prime sau produse finite) to run down.(mar.(achizitionarea ieftind a unei societdti fie pentru revdnzarea activelor si inchiderea firmei. (diploma) licence.) cash settlement . (bur.compulsory winding-up. (in vamd) (mar.t.clearance/bargain sale ~ a stocului inaintea inchiderii -(unei intreprinderi) closing-down sale ~ a succesiunii .) succeeding account/settlement a fi in lichidare .) settling.) clearance ~ a activelor . (acliitare) liquidation.(a unei societdti) voluntary winding-up/liquidation ~ voluntara a actionarilor -members' voluntary winding-up/ liquidation ~ voluntara a creditorilor .creditors voluntary winding-up/liquidation lichidarea urmatoare (bur.(dr.) settlement. a unei tranzactii etc.) to clear lichidare s. to clear off. closeout.(bur.LIC-LIC 203 licenta s.(cisupra unui brevet de inventie) compulsory licence ~ partiala/cu clauze restrictive restricted licence ~ pentru vanzarea bauturilor alcoolice numai cu mancare . liquid.) clearance outwards ~ in vama la sosire . to pay up.on licence ~ permitand vanzarea bauturilor alcoolice pentru consum la domiciliu . settlement. to close out.(mar. clearing ~ in vama la plecare .(fdrd restrictii la import) open general licence ~ obligatorie . (soldare) clearance (sale).) (ship's) clearance.to go into liquidation .) settlement of succession ~ curenta .f. secondary/high school ~ industrial .(pentm descoperirea zdcdmintelor de hidrocarburi} exploration licence ~ generala deschisa .) current settlement ~ in numerar .off-licence liceu5'. (autorizatie.export licence ~ de import .trade school lichid adj. operatii care due adesea societatea lafaliment) dividend stripping ~ a soldurilor . liquidation. (a unei societdti) winding up. (a iinei afaceri. {in vamd) (mar.in vama (mar. (fin. o tranzactie etc. (o societate) to wind up. windingup by the court ~ silita . to liquidate.«.) liquid.(bur. quick lichida v. 1. (stocul de mdrfuri) to sell out/up. fie pentru lichidarea activelor nerentabile si realizarea de noi investitii in firmd) asset stripping ~ a dividendelor .f.to be in liquidation a intra in ~ . exploatarea rezervelor/dividendelor si vanzarea actiunilor.) clearance inwards ~ judiciara . degree 2. to wipe off/out.enforced/forced liquidation ~ voluntara .(preluarea controlului asupra unei companii. fluid 2. ready. (permis) permit ~ de export . (o afacere. 1.import licence ~ de prospectiune .

insolvency practitioner.(totalitatea mijioacelor de platd de care dispune banca centrald a unei tan pentru utilizarea lor in vederea realizd'-'ii soldului operatiilor comerciale si financiare externe ale tarn respective) international liquidity ~ patrimoniala — (maswa m care o unitate economicd poate face fata datoriilor pe care lea garantat cu patrimonial de care dispune.firm's liquidity ~ bancara banking liquidity ~ financiara — (capacitated unei mtreprinderi de a se adecva rapid angajamentelor financiare) financial liquidity ~ internationala .i. (pentru furnizarea de mdrfuri.f. lawful. (pentru obtinerea de contracte) tenderer licitator s. (drep.) liquidity. (a participa la licitatie) to bid.204 LIC-LIN lichidat adj. conservator ~ de avarie .to come/to go/to fai under the hammer a scoate la ~ . to restrict.) liquidator.market leader ~ de pret — (firma care. auction. (numit de instantd pentru a inchide o firma falita) (dr. language i ~ comun de programare orientat |1 probleme economice . leader 2. servicii.public auction ~ simulata — (pentru a urea pretui mock auction a fi vandut la '-' . (w vama) (mar. (a vinde la licitatie) to (sell by) auction licitant s. bidder. mar.m.) average adjuster/stater/taker . to abridge.(asig. leader ~ de cost . public sale (pentru obtinerea unui contract tender.f.(licitatie i care se coboard pretui pand se gase^t un cumpdrdtor) Chinese/Dutch auctior ~ deschisa .t. (despre socoteli) even 2. 1. (mflatia) to curb . executarea de lucrdri) to tender v.{bur.m. (SUA) vendue ~ chinezeasca/olandeza .opinion leader ~ de piata . licit licita v. official receiver.m. are iniliatm stabilirii preturilor) price leader i limbaj s.) open outcry ~ englezeasca .closed auction ~ publica .provizorm .n.(licitatie la car ofertele de achizitie sunt jacul incepdnd cu un pret de descliidere si s continud pdnd cand mmem mi ma liciteazd peste pretui maxim) Britis. liquid funds/assets ~ a firmei .provisional liquidator lichiditate s.m.) cleared lichidator s. (articol van<h ieftin pentru a atrage clientela) (corn.to bring/to put/to sen to the hammer lider s.t. 1. receiver in bankruptcy.coming business oriented language | limita v. (fin. aceasta exprimdnd valoarea netd a patrimoniului societdtii respective) liquid assets licit adj. (persoand care conduce i licitatie) auctioneer licitatie s. auction ~ mchisa . acliondu intr-un anumit domeniu.(firmd care detine fata d concurentii ei un avantaj important4 ceea cepriveste costui) cost leader ~ de opinie . to limit.

(linie de credit ce poate fi utilizatd.(corn.) selling limit ~ de varsta .(la descendentii dintr-o anumitd lime sau un anumit sex) tail ~ voluntara a exporturilor .assembly line ~ de autobuz . limited. sovereign risk limit ~ de uzura . line lima pietei de capital .ocean line ~ de productie .yard line ~ de distributie . restriction. la alegere. restricted limitata la capitalul subscris (despre rdspunderea actionarilor) limited by shares ~ la suma garantata de actionari {despre rdspunderea actionarilor') limited by guarantee limita s.production line ~ de produse .(cu arbori pentru cherestea) timber line ~ de credit .) line of command ~ de credit .(pentru pensionare) age limit ~ inferioara .line of credit. intr-una sau mai multe volute) multicurrency credit line ~ de depou . credit line ~ de credit bancara speciala .bus line/service ~ de cabotaj .(man.communication line ~ de transport .ingot of legal fineness ~ de aur sau argint pur . (a inflatiei) curb ~ a clauzei raspunderii .wearing limit ~ de vanzare .dividend limitation/ restraint ~ a succesiunii .f. (de aw sail argint) bullion ~ cu titlu legal . mint fine bars linie s.(reprezentarea grafted a relatiei dintre rise si rata necesard a rentabilitdtii) capital market line ~ aeriana .LIM-LIN 205 limitare s. coastwise sea lane ~ de cale ferata .f.) leadline.) chain of distribution ~ de incarcare . airway ~ bugetara — (grup de produse pe care un consumator Ie poate cumpdra in functie de venitui propriu) budget line ~ de asamblare/montaj .(de aur sail argint monetar) standard bullion. a salariilor etc. restraint.f.special bank credit plan ~ de credit multivalutara . limit.) country limit.n. bar.upper limit.railway line ~ de comanda .shipping line ~ de navigatie fluviala .river line ~ de navigatie oceanica .(asig.lower limit. (de drepturi) abridg(e)ment.(mar. ceiling lingou s.transport line . (a preturilor. ingot.) limitation of liability clause ~ a dividendelor .) floor ~ legala de creditare .product line. range ~ de telecomunicatii .(dintr-un anumit sector} voluntary exports restraints limitat ad]. (in limp) deadline ~ climaterica a padurilor .legal lending limit ~ superioara .{mar. limitation.fine bullion lingouri monetare .credit limit/ceiling ~ de tara — (limita riscului de tara) (fin.) coastal line. load waterline ~ de navigatie .airline.{bur.

bill. sau intr-un avion) passenger list ~ de preturi .) quotation lis quote sheet ~ de echipaj . (indisponibilitate) unavailability. insuficienta) lack. unavailableness 2.telephone line ~ transatlantica . (sterlina) pound sterling lista v.) sellers no buyers ~ de lichiditati . 1./) blind/dead-end track ~ regulata .) no dealings ~ de utilitate .import list i ~ a scadentelor debitorilor . (necesar.) illiquidity ~ de marfuri . ] list/current.f.to give short weight a duce ~ de .(bur.(fin.) schedule ~ a marfurilor de export .to be scarce of lira s.short delivery a da ~ la cantar .(m cazul recipientelor cu marfuri lichide) short of content ~ la cantar/greutate .export list .(dr.railway siding ~ moarta .(unbarcati pe o .206 ~ de transport de marfa de mare viteza .(c.) to list lista s.free list] ~ de pasageri . shop bill.short weight.) short. shortage.cash shortage ~ de resurse . list.transatlantic line lipsa s.(dr. dearth.slack business ~ de bani .list of goods ~ de marfuri interzise .want/scarcity of goods ~ de mana de lucru .bill of materials ~ de marfuri .resourcelessness ~ de titlu de proprietate .) default ~ de actiuni/acoperire . shortage in weight ~ la livrare . ~ a marfurilor de import .agi] schedule ~ civila .schedule of prices. (neajuns) drawback.disutility ~ din continut .check list ~ de cotatii — (la cumpdrare sa vdnzare) (bur.waiting lii ~ de control .) tail male ~ succesorala femeiasca .(de navigatie) regular line ~ succesorala barbateasca . want.(lista de titluri de valoarej^ cdror cumpdrare este recomanda investment list ~ de materiale . (a cotd) (bur. (din instanta) (dr. (absenta) absence.(dr.(mar./) fast freight line ~ de transport maritim de marfa cargo line ~ ferata uzinala .t.) crew/ship lu ship's ledger ~ de investitii financiare red mandate .f.(alocatii bugetare pent intretinerea familiei regale) civil list ~ de asteptare/solicitanti . (dintr-o cantitate. (penurie) scarcity.) short of stock ~ de afaceri . shortfall.) cause list . produse^ etc. lira. dintr-o marfa etc.priority list ~ de procese .f. (in transpor table of charges/fares ~ de preturi tarifare tariff list ~ de prioritati .scarcity of labour ~ de numerar .process/operation line ~ telefonica . (deficienta) deficiency.(bur.(bur.) tail female ~ tehnologica . (de preturi.) run ~ de curs'. stringency.banned list ~ de marfuri nevamuibile .scarcity of capital ~ de cumparatori .(c. nevoie.(dr.) want of title ~ de tranzactii . scarcity of money ~ de capital .(bur.money pressure/scarcity/ stringency.'ri . wantage.

poll ~ oficiala . taxele vamale neplatite . (imitate de masura pentru greittate) pound livret^.delivered duty paid livra s.table of allowances ~ de subscript!! . to deliver.delivery on call '.(mar. outstanding.LIS-L1V 207 -• de reduceri fiscale .safe and full delivery ~ conform uzului . dispute at law a fi in ~ .delivered sound ~ la frontiera .delivery on acceptance ~ la bordul navei .part/partial delivery ~ peste bord .) sales literature ~ de brevete de inventii .) delivered/delivery alongside ship ~ partiala . taxele vamale platite .delivery free domicile ~ imediata . debatable litigiu s. cataloage etc. book ~ de banca — (carnet de depozit) passbook.contract supplies ~ esalonate .full delivery ~ completa in bune conditii .) overside delivery ~ restanta — overdue delivery livrari contractuale .express delivery ~ franco delivered free ~ franco domiciliu .to misdeliver ~ in intregime . (a furnizu) to furnish.delivered duty unpaid ~ . litigation.to litigate literal s. littoral livada s. orchard livra v.(de titluri de valoare ale caror caracteristici nu corespimd exigentelor bursiere sau contractuale) defective delivery ~ efectiva . seaboard.f.prompt/spot deliver)7 ~ incompleta/in minus .staggered deliveries livrat adj. supply ~ altei nave — (prin transbordare) delivery overside ~ buna . contention. seashore.(mar. (furnizare) furnishing. seaside. brosuri.misdelivery ~ expresa/rapida .(marfa transportata) to deliver in full livrare s. delivery.) official list literatura s.n.customary delivery ~ contra ramburs . to supply ~ gresit .(de tithiri de valoare ale cdror caracteristici corespimd exigentelor burs i ere salt contractuale) good delivery ~ completa .short delivery ~ la acceptare .delivered at frontier ~ .actual delivery ~ eronata/gresita .f.(reclame.cash on delivery ~ cu intarziere .stored terms ~ in bune conditii .subscription list ~ electorala .(care confine cursurile zilnice) (bur.(mar. contentious. n.f. litigious.langa nava/sotto palanco .la termen forward/future delivery . deposit/depositor's book ~ de economii savings book .t.f.delayed delivery ~ defectuoasa .) delivery on board ~ la cerere . delivered ~ contra warant .patent documents litigios adj. literature ~ comerciala .?!.

parcel.208 LOC-LUA loc s.f.place of payment/ performance. (de actiuni) lot 2. hiring. in parlament etc.) tenement ~ cu dependinte .decision-making under certainty ~ de decizii in conditii de rise decision-making under risk .n.(de mdrfuri) trial lot ~ incomplet/nereglementar .) messuage locuitor^. (de teren} plot.place of employment/ work ~ de plata .) round lot ~ de marfuri . (depunere in gaj de titluri de valoare drept garantie pentru un imprumut) lend against securities lot s. (chirias) tenant locativ adj. 1. loyalty ~ a consumatorului .m.company/business logistics logograma s. demurrage charge.freight locomotive loctiitor s./n.yard locomotive ~ impingatoare .f taking ~ de decizii .f. minimum! unit of trading I loterie s.n..) seat. renting. living. hire. (la teatru. house.m. location ~ de gestiune .n.(dr. (despre valoare) rental locatie s.f. (cladire) building.n. logistics ~ a companiei . inhabitant ~ de pe coasta .(de circa 100 de actiuni pe care un investitor doreste sd Ie cumpere) (bur. deputy.place of destination ~ de escala .capital lease ~ pentru marfurile depuse pe chei (mar.administration location ~ de vagoane .) round lot. tenant's.place of delivery. caretaker. (mic) strip. lottery loto s. abode.) premises 2. localization ~ a industriei — (proces opus globalizdrii) localization of industry locatar s.f.bank locomotive.lot/parcel of goods ~ de proba . lodging. lodger. (de mdrfuri) batch. (dr. locomotive..f. (al unui efect de comert) domicile ~ de re§edinta . logogram ~ de corporatie .. delivery point ~ de munca . locum tenens locuinta s. engine ~ de manevra . parcel. la hotel} accommodation ~ de destinatie .(fata de o marca) consumer loyalty ~ fata de marca .corporate logo (gram) loialitate s.f. (in vehicul. dwelling place.f.decision making ~ de decizii in conditii de certitudin® .residence local adj.(de mdrfuri sau actiuni) odd lot ~ minim .shoreman logistica s. place.f.place of call ~ de livrare . spot.f. banking engine ~ pentru trenuri de marfa . lottery ticket luare s.n.(numdr minim de actiuni!pentru ca un curs sdfie inserts pe lista\ de cotatii) (bur. {restaurant) restaurant. (SUA) railroad demurrage ~ financiara/de capital . public house. 1. local s. (cladire cu teren. lot.(a consumatorilor} brand loyalty lombardizare s. pub localizare s. lotto loxs.truck hire.) wharf demurrage locomotiva s. (dat in arenda uneifamilii) allotment ~ complet . instalatii etc.

lucrative. luxury ~ de amanunte .repair works ~ in executie . to underwork ~ putin/insuficient .class struggle/warfare lux s. 1. (pcupatie) employment.handwork a cauta de ~ .piecework ~ cu ziua . un utilaj) to work. pi. to labour 2. working. workman ~ cu ziua . thing..(in propria afacere) self-employed worker ~ specialist . 1..contract work ~ pregatitoare . (efecte personate} (dr. worker. to cultivate 2. object. paying.f. (a prelucra) to work out -in acord -to job ~ la capacitatea maxima .graduation/ diploma paper ~ in antrepriza . to labour. (mimed) work.n.arrears of work lucrativ adj. remuneratory lucrator adj. (slujba) ]ob ~ cu bucata .debates/ proceedings of the conference ~ de intretinere a drumurilor roadworks ~ de prospectiune .to employ workers a nu avea de ~ . (a trudi) to toil.f.sampling.t.LUA-LUX 209 ~ de probe . 1. (activitate) activity. belongings 2.exploration works ~ de reparatie . (pamdntui) to till.expert workman lucru s. to run v.daywork.to underwork lucrare s.) chattels.taking into account/consideration ~ in posesie . (calendaristica) month ~ calendaristica . joumeywork ~ de mana . struggle ~ a mandatarilor . (despre o marina.(decaf) to outwork ~ pe cont propriu .(incercarea unei persoane sau a iinui grup de a cdstiga controlul asupra unei societdti convingdnd aclionarii sd voteze o noua conducere) proxy fight ~ de clasa .handiwork ~ in echipa .to lie down on the job.to work overtime ~ prost/de mantuiala . working. luxurious .team work ~ in regie .work in progress ~ publice .f. things.entry lucra v. outside worker ~ pe cont propriu .odd month ~ curenta .i. work ~ de diploma/stat .public works ~ restante .(zilier) day labourer ~ la domiciliu .outwork ~ manual .to be out of work lunar adj. s.force account ~ la domiciliu .(calendar) month ~ cu 31 de zile .to live in luxury luxos adj. monthly luna s. to work..n.profusion of details a trai in ~ . gainful.to look for a job a da de ~ muncitorilor . sample taking ~ in consideratie . fight. (a functiond) to function.m.to work at/to capacity ~ mai repede/bine . work.to work on one's own ~ peste program .outworker.preliminary work lucrari ale conferintei .present month lupta s. adv.

(care isi poate desfusura activitatea intr-o cladire cu conditia de a vinde numai marfuri furnizate de proprietarii imobilului respective captive outlet ~ central .M macara s.m.) ledger magazie s. macroeconomic macroeconomie s.cargo reefer space.(de carti) remainder shop ~ de vechituri -junk shop ~ general .f. macromarketing macrostabilizare . craner. (revista) magazine./ macroeconomic stabilisation maculatura s.f.n. 1. (cont.m.variety shop ~ in retea .(al imui lant de magazine} parent store ~ cu amanuntui . crane ship ~ -turn .department(al)/general | store. (de marfuri) warehouse.transshipment crane ~ grea . magistracy. magistrature.m. repository.) refrigerated/freezing hold magazin s.derrick/tower crane ~ umversaia . baza(a)r magazinaj s. (de nava) hold ~ de materiale si utilaje .retail shop ~ cu autoservire . warehouse keeper. scrap/waste paper maestru s.f.self-service store ~ cu marfuri scutite de taxe vamale duty-free shop ~ cu preturi reduse .n. depot.multiple/chain store ~ specializat . storing (of goods) 2.'>.(dockside/quay) crane ~ de transbordare . crane attendant/driver/operator macroeconomic adj. judge magistratura s.speciality shop 5 ~ universal . 1.n.general-purpose crane macaragiu s.(care se adreseaza clientele! dintr-o anumita zond si are program prelimgit) convenience store ~ de marfuri de ocazie/la mana a doua .float/floating crane.m. storeman.titan crane ~ pe senile .f. macroeconomics macromarketing s. magistrate.. shop. magistrateship . storekeeper J magistral s..f. storehouse. (taxa) storage charges magaziner s.discount/cut-price shop ~ cu vanzare pe baza de catalog catalogue store ~ de cadouri/articole la moda .rail crane ~ plutitoare . crane ~ de chei . emporium. warehouseman.plant depot/yard ~ frigorifica . (depozitare} warehousing. (mar.second-hand shop ~ de solduri .gift shop ~ de cartier .caterpillar/crawler crane ~ pe sine . periodical ~ al unei intreprinderi — (pentm angajatii acesteia) company store ~ alimentar in incinta fabricii tommy shop ~ captiv . (S UA) store 2.

) increase.office management ~ al afacerii . (preturi) to advance.portfolio management ~ descentralizat .f.business management ~ al contului . (de preturi. vizdnd probleme legate de ambalare. (de preturi) advance ~ a preturilor .foreman of development ~ de productie . (industrial.m.f.decentralized management ~ educational .r.(grupul de manageri care organizeazd pro-ductia si serviciile intr-o companie) line and staff management ~ de criza . depozitare etc.relative majority ~ simpla . management ~ al activelor .{gestionarea activelor unei institutii financiare) (fin.educational management ~ financiar .foreman of production majora v.brand management ~ al pasivelor .specified majority ~ de doua treimi .risk management ~ al timpului {individual) time management ~ bazat pe principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ de conducere si personal .price advance.{a datelor nesem-nificative din biigete sau planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .product management ~ al proiectului .) asset management ~ al activitatii de birou .majority of votes ~ relativa .wage rise majoritate s.) physical distribution management ~ al marcii .MAG-MAN 211 magnat s.project management ~ al resurselor . financiar) tycoon maistru s.(politico bdncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobdnzilor practicate) liability management ~ al productiei .two-third's majority ~ de voturi .debt management ~ al distributiei lizice .operations management ~ participativ . rise. transport. to raise.t.(a mdrfurilor.account management ~ al datoriilor .absolute majority ~ calificata . (a scumpi) to put up/to increase the price ofv.resource management ~ al riscurilor .prin eliminare .to secure a majority management^.crisis management ~ de marketing . majority ~ absoluta . magnate. salarii etc. (preturi.(pentru o eficientd sporitd) management by objectives ~ prin prezenta management by walking about .) to increase. increase in prices ~ a salariilor .marketing management ~ de portofoliu .simple majority a obtine o ~ .financial management ~ operational .production management ~ al produsului . salarii etc.m. (despre preturi} to advance majorare s. foreman ~ de exploatare ./?. raise.participatory management ~.

.money/postal/post-office order ~ postal international . (postal) money/postal order ~ de aducere . 1. to manufacture . un utilaj) operating. deficiency.principal and agent mandat s.(fdra sarcind activd de indeplinit) naked trustee manevra v.) manifest ~ al mcarcatorului . un utilaj) to operate. to run. masind.international/ foreign money order ~ postal telegrafic . (o. mandatary. manager ~ al unui fond mutual . principal ~ si mandatar .cargo manifest ~ al navei .order to offender.transit manifest manifold s.quality management ~ calitatii totale . (administrator. (de arestare.freigl handling manual adj. mandatory. (manual) to manhandle ~ piata .n. perchezitie etc. (o marina. (lista a incdrcdturii navel) (mar.human-resource/personnel management manager s.cargo loading manifold manipula v. curator) trustee ~ pasiv . (carnet de note. (ghid) handbook. attorney (-in-fact). (yagoane de mar/a) to marshal.n.212 MAN-MAN managementui calitatii .n.(bani) to remit mandatar s.} warrant 2. distribuit) leaflet 2. s.material's handling .f. workable manifest s. manhandling ~ mecanica .shipper's manifest ~ al incarcaturii . mandate.ship's manifest ~ de bord . witness to appear ~ de arestare . hand. manageable. manipulation. guide. 1.safe handling ~ si transport de marfa .. (o marina. manual. to manipulate. (vagoane) to shunt. handling.fund manager managerial adj. m.inward manifest ~ de marfa incarcata . working | ~ a materialelor . 1.to rig the market manipulare s..search warrant ~ postal .t. facturi cu color) manifold 2.t.manual handling. ~ de marfuri . to work.n. (program) manifesto: (aruncat. de mdsur\ ale mai multor tan) cambist manufactura v. un utilaj) to operate. (hamaldc) porterage. (conducta la petroliere) manifold ~ de descarcare .r.mechanical handling ~ sigura/fara pericol . (o nava) to manoeuvre.outward manifest ~ de import . to handle.summary of bills of lading ~ de export .warrant for arrest ~ de deputat . (imputernicit) procurator. to handle.shortage in the cash mandants. to handle manevrabil adj. managerial manco s.ship cargo/ shipping manifest ~ de tranzit .m.cargo handling ~ manuala .member's (electoral) mandate ~ de perchezitie . manual. proxy.telegraphic money/postal order a trimite prin ~ . to work. (procuro) procuration.m. to run. shortage ~ de casa . to manipulate.total quality management ~ resurselor umane . (car cuprinde unitdtile monetare. proxy.t.discharge/delivery' manifold ~ de incarcare .

(greu de stivuit) heterogeneous cargo ~ fara ambalaj . cargo.) to stamp.f. goods/freight train. goods ~ ambalata .eterogena .unprotected cargo ~ fara proprietar .weight mark ~ de grup . (a bifa) to (mark with a) check marca s.(care mi poate fi transportata impreund cu alte marfuri) incompatible cargo .) filler cargo. (la metale pretioase) plate mark.mark of origin ~ de port . commodity. freightliner marfa s.) coastal/coastwise freight ~ de export .choice brand mare s.trademark.(a spatwiui gol dupd stivuire) (mar.(mar.(marca noud lansatd de o companie ce comercializeaza deja o alta m aceeasi categoric de produs) flanker brand ~ de greutate .(mar. manufacture.containerized cargo/freight ~ cu defect .(pentru mdrfurile fragile) handling mark ~ de origine .(pentru marfuri) measurement mark ~ de flanc . (transportata) freight.adjacent/ littoral/marginal sea marfar s. merchandise. (timbru) stamp ~ a distribuitorului/proprie . mark.mint mark ~ de dimensiuni .f. (pretui) to ticket up.f.) inward cargo ~ de mare gabarit . registered mark.clean cargo ~ de cabotaj . to mark.(pentru marfuri) port mark ~ de produse standard .manufacturer's brand/ mark.intercontinentala .global brand ~ inregistrata .seller ~ containerizata . trademark ~ a monetariei .) outward cargo ~ de import . (tip.large-size freight ~ de punte . de obicei un detailist important) dealer's/private/own brand ~ a fabricii .(mar. (metale.globala .group mark ~ de identificare .seasonal cargo ~ de umplere .heavy (-weight) cargo. (mar.(a coletelor de marfd) head mark ~ de manipulare .(mar. (un obiect de metal pretios) to hallmark. hallmark 2. sea ~ continentala/interioara .continental/inland sea ". pi.(mime de marca atribuit unui produs de cdtre un intermediar. 1.n. (a matrita) to stencil.MAN-MAR 213 manufacture s.flaw ~ cu proprietar necunoscut . trade name ~ noua . model) brand 3.assay mark ~ depusa/de comert mregistrata registered trademark ".bona vacantia . marfuri etc. (fabrica) manufactory marca v.waif ~ curata . (cu tin semn distinctly) to earmark.) deadweight cargo ~ grea in vrac .grea .heavy bulk cargo ~ incompatibila .t. small stowage ~. to put a mark on.) deck cargo ~ de sezon .packaged cargo/freight/ goods ~ cautata/care se vinde bine .new brand ~ superioara/de calitate .standard brand ~ de thru .f.intercontinental/ mediterranean sea ~ litorala/marginala .

fancy goods ~ de mare viteza express/speed goods ~ de mica viteza . physicals ~ cu livrare la termen .industrial goods . generals ~ impuse .insulated cargo ~ lichida in vrac . stock-in-trade.214 MAR-MAR ~ in ambalaj izolat .(in privinta con-ditiilor de transport) critical cargo ~ ramasa .fragile goods ~ generate .domestics ~ facturate invoiced goods ~ finite .finished goods ~ fragile .goods on approval ~ de uz curent .taxed goods.frozen goods ~ cu livrare imediata .contraband/ smugg/eof goods ~ de folosinta indelungata .seaborne/ seagoing cargo marfuri abandonate .consumer goods ~ de lux .miscellanec goods ~ fabricate in tara . (cu livrare ime-^ diata) spot (goods) ~ diverse/variate .liquid bulk cargo ~ nesortata.staple exports ~ de calitate inferioara .low-measurements goods ~ cumparate sub pornirea impulsului .(din lipsd de spatiu) (mar.(mar. firsts ~ de cafitatea a treia thirds ~ de contrabands .off-grade/-quality goods ~ de calitate medie . goods rated ~ indisponibile/deHcitare unavailable goods ~ individualizate.) kentledge goods ~ de baza .ascertained goods ~ industriale .superior/ prime goods.(dupd descdrcare) residue/ residual cargo ~ rentabil de transportat .slow goods.(fdra proprietor) abandoned goods ~ antrepozitate warehouse goods ~ avariate/deteriorate damaged goods ~ congelate .) short shipment ~ pachetizata .actuals.palletized cargo ~ pretentioasa .solid bulk cargo ~ transportata pe mare .durable goods.general goods.nondurable/singleuse goods ~ de folosinta semiindelungata semidurable goods ~ de larg consum .swap ~ solida in vrac .best-paying cargo ~ schimbata prin troc .futures ~ cu miros specific .low-duty goods ~ cu volum redus . ordinary freight ~ de prima/stricta necesitate -essential goods ~ de proba .middle goods ~ de calitate superioara . durables ~ de folosinta scurta . trading stock.(procurabile in apro-pierea locuintel) convenience goods ~ de valoare value/valuable goods ~ de volum/cubaj/voluminoase measurement/measure goods ~ disparate vandute angro -job lot ~ disponibile present goods. unit load ~ paletizata .buikpik ~ neincarcata .odorous goods ~ cu tarif vamal scazut .unitized cargo/load.primary goods.impulse goods ~ de balast . staple ~ de baza ale exportului .

returns ~ returnabile .) dry goods ~ u§oare .bagged goods ~ la moda .transit goods -" in vama .dutiable goods marfurile cumparate nu se schimba .dusted goods ~ prohibite . marine. marine .goods on hand ~ periculoase .(intr-un document de transport) subject/captioned goods ~ sechestrate .f.transshipment goods ~ transportate pe apa .unclaimed goods ~ neridicate in termen .. sea. sea farming marin adj.distrained goods .able-bodied seaman ~ de cabotaj .bundle goods ". soft goods ~ textile cu metraj in bucata .(la export sou import) prohibited goods ~ refuzate .f.?.».dangerous/hazardous goods ~ perisabile .marcate .(cu etichete) labelled goods ~ neambalate/desfacute .bulk goods ~ insacuite .wet goods '•. sailor.piece fabric/goods.loose/ unpacked goods ~ nedeciarate .(in vama) unentered goods ~ neidentificate/neindividualizate (in contract) unascertained goods ~ nelivrate/nepredate .lawful merchandise ~ livrate cu facilitati de plata .in lichidare — (ale unei firme falimentare) distress goods ~ in partizi .(minereuri.undelivered goods ~ neridicate .) inert goods inflamabile .free/uncustomed goods ~ nevamuite unentered/uncleared goods ~ nevandute .straine/de import .no goods exchanged maricultura s.bale goods ~ in comision .ordinary seaman marina s.excisable goods ~ textile . textile etc.{niai ales articole de vestimentatie) fashion goods ~ lichide . nisip.bonded goods ~ in vrac . land etc.(grdne. bumbac.foreign goods ~ supuse accizelor .(furnizorului) unsolds ~ rubricate .MAR-MAR 215 ~ inerte . maritime marinar.goods on consignment ~ in legaturi .realizable/marketable goods ~ vamuibile . yard goods ~ transbordate .waterbome goods ~ umede .overtime goods ~ nevandabile .licite .goods supplied on deferred payments .unrealizable goods ~ nevamuibile .textiles. mariculture.inflammable/ flammable goods ~ in baluri .shoaler necalificat/stagiar . seaman. perishables ~ prafuite .light goods ~ vandabile .goods on commission ~ in consignatie ..goods making up a parcel ~ in tranzit .moist goods ~ uscate .. mariner ~ brevetat ..perishable goods.

) mass ~ de joc .(diferenta dintre pretui de vdnzare cu amdnuntid fi eel cu ridicata) (corn. ~ deficitar . engine.f. material ~ de ambalare .network marketing ~ nonprofit .security printer | ~ postala de francat ..(contributia la costurile fixe sau venitui ramas dupd plata cos turilor fixe) (fin.Marxism-Leninism masa s.labeller ~ de facturat . corn.writing table.money supply ~ specifica aparenta .substitute material . sack-filling machine ~ de scris . 1.profit margin ~ de profit net .) contribution margin ~ de profit .machine tool ~ universala .(pensiune) board and lodging ~ verde .social marketing marxism s. n.accounting machine ~ de ambalat/impachetat . merchant marine/navy.seagoing marja s.sack packer. (in fizicd etc.postal franking J machine ~ -unealta .]) green fodder masina s.commercial/mercantile marine.sorter ~ de tiparit bancnote/titluri de.assemb ~ electrica de assembling machine casa electric cash register ~ de etichetat .n.(cliferenta dintre ratele dobdnzilor creditoare §i debitoare ale unei band) interest margin ~ bruta .. seaborne.shortage material I .bulk density ~ specifica in vrac . valoare . merchant shipping ~ militara .typewriter ~ de serviciu .(diferenta dintre veniturile obtinute din vdnzdrile curente fi cele realizate la pragul de rehabilitate) (fin. machine.package wrapping machine. stub material adj. marketing ~ comun . fin.) gross margin ~ de contributie . s.incentive marketing ~ direct .navy. maritime. table 2. desk ~ monetara .versatile machine matca s.gambling table ~ de sens .(realizat prin acorduri intre doud sau mai multe firme) symbiotic marketing ~ social . Marxism ~ -leninism . talon) counterfoil..f. fare 3.billing machine ~ de insacuit/ambalat in saci .net profit margin ~ de siguranta . cont. (mdncare) meal. naval forces maritim adj. n.(a/ unui grup de producdtori care colaboreazd pentru lansarea mdrfurilor lor pe piata) cooperative marketing ~ de stimulare .f. marine.direct marketing ~ in retea . (color.f.official board. heel.) margin ~ a dobanzii .216 MAR-MAT ~ comerciala .) margin of safety. (automobile car ~ contabila de calcul/facturat si contabilizat . safety margin marketing A.bulk weight ~ si casa .(de cdtre consumatori) product acceptance marketing ~ simbiotic .nonprofit marketing ~ pe baza acceptarii produsului .company car ~ de sortare . packer ~ de asamblat . (bur. green table: (fur a..packing material ~ de inlocuire .

(preturi.dry measure ~ de cherestea .) increase.f.wood.sticker ~ publicitar postal . (masurare) measurement. promotion matter ~ publicitar colant . maximum maximiza v. a create) to increase. (cantitate) quantity.cherestea) board measure ~ -etalon .f. material ~ prima . salarii etc. boost. upswing.to mature maxim(al) adj. size ~ obisnuita/curenta .(care foloseste ca imitate piciorul .{la imbrdcdminte) outsize .building materials ~ refolosibile . (in industria petrochimica) feedstock. 1. loose cash/change/money 2.textiles materie s. to maximize maximizare s.t.inflammable/flammable material ~ lemnos .corn and dry measure ~ de capacitate pentru marfuri pulverulente .f. petty/small wares masurare s.reusable materials ~ textile .f. (a preturilor etc. railway vehicles materiale de constructie .scarce raw material ~ prima strategics .f. small coin/money. pi. (mdrfuri) small goods. matrix ~ de conducere .r. (scadenta) maturity a ajunge la ~ . (despre cheltuieli) petty.n.(de articole de imbrdcdminte) stock size marire s.(c.mailshot ~ rulant .measure of capacity. (despre bani) loose maruntis s. (bani mdrunti) (small) change. liquid measure ~ de capacitate pentru cereale si marfuri pulverulente .) rolling stock.n.profit maximization maxim(um) s. (corn.standard of measurement ~ foarte mare . amount 2. cat si diviziilor de productie) matrix management maturitate s.f.ullaging masura s. maximization ~ a profitului . to push up. (a spori.strategic raw material matrice s.plastics ~ publicitar . upturn. (intindere) extent. measurement ~ a timpului — (in munca manuala) methods time measurement ~ a timpului prin comparare differential timing ~ a ulajului . maximum. (SUA) lumber ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ plastic .(metodd de conducere a firmelor multinationale care implied acordarea responsabilitdtilor pentru sectoare din activitatea companiei atat organizatiei nationale.MAT-MAS 217 ~ inflamabil . measure.f.raw/working material.) to enhance. raise ~ a capitalului social .increase of capital marunt adj. fitting ~ de capacitate . (preturi) to mark up.f \.advertising/publicity material. to enlarge. valoarea etc. (pretui. to boost.) size.t. to increase marime s. (introdusd in procesul de fabricatie) throughput ~ prima deficitara .) to raise v.f. timber. upper limit mari v.

hands ~ de lucru angajata cu contract contract/indentured labour ~ de lucru calificata .forensic medicine medic s.to have a free hand a duce lipsa de ~ de lucru . mechanic.f.f. mean ~ aritmetica . gear ~ al economiei de piata .financial environment ~ natural .) certified engineer ~ de locomotiva .n.strong measures ~ represive .m.f.anti-inflationary measures ~ de protectia §i medicina muncii health and safety ~ de urgenta .forensic expert ~ veterinar .industrial/occupational medicine ~ legala .weighted average mediere s.engineer ~ -sef .(a balantei comerciale) adjustment mechanism ~ economic .skilled labour ~ de lucru neproductiva unproductive labour ~ de lucru ocazionala/sezoniera casual labour ~ libera .free hand.218 MAS-MED ~ metrica/zecimala .arithmetical mean ~ de lucru .over-the-counter drug medicina s.firm'! business environment ~ economic .economic mechanism mecaniza v. medicine ~ a muncii . average. doctor ~ chirurg .working mean ~ neponderata .natural environment ~ social .exchange rate mechanism ~ de echilibrare .(mar.] averaging mediu s.manpower.n. full authority a avea ~ libera . medicament ~ care poate fi cumparat fara reteta medicala .(mar. engineman . environment concurential competitivi environment ~ de afaceri al firmei . (tranzactionare treptata/ graduald prin cumpdrarea sau vdnzarea de loturi de acUuni din acelayi\ packet la date si preturi diferite) (bur. hand ~ de lucru . medicine.deflationary measures ~ energice .engine operator/ driver.decimal measure ~ provizorie/temporara . physician.weights and measures mana s.to be short of hands mecanic adj.surgeon ~ de medicina generala .m.social environme background/milieu .de punte . chief engineer mecanism s. drug.health officer ~ legist . to mechanize medic s.t.stopgap masuri antiinflationiste .retaliatory measures ~ restrictive .master mechanic.price mechanism ~ al ratei de schimb . machinery.emergency measures ~ deflationiste .veterinary surgeon medicament s. mechanical s. engineer ~ brevetat.n.market economy mechanism ~ al preturilor .unweighted average ~ ponderata . device.) deck engineer ~ -masinist . mechanism.family doctor ~ igienist .f. labour (force).economic environment ~ financiar .restrictive measures ~ §i greutati .

t. craft 2. (al unei corporatii) corporator ~ neangajat permanent al consiliului de administratie . 1.acting/deputy member a fi ~ in . mercantilism merceologie s. n. parlamentare) commissioner ~ al unui cartel . craft 2. small wares 2. (gospoddrie) household menaj er adj. housekeeping. memorandum ~ al acordului . tradesman mestesugaresc adj.councillor ~ al unui sindicat . handicraft.m.. mercantile mercantilism s. handicraft.trade unionist ~ al unui sindicat patronal syndicator ~ fondator . (al unei societdti stiintifice etc.(cont.m. 1. handicraftsman. (pricepere) skill 4.ferrous metallurgy ~ neferoaselor . method.outside director ~ onorific/de onoare . tradesman meserie s. artisan.n. metallurgy.(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction menaj s. metallurgical engineering metalurgia feroaselor . craftsman.f. (articole) haberdashery. (artd) craftsmanship mestesugar s.nonferrous metallurgy metoda s..skilled trade mestesug s. metalurgie s. craftsman. n. trustee ~ al unei comisii . (despre preturi} to keep up.f. to maintain v.r. handicraft.n. (de partid. vocation 3.(pentru elaborarea situatiei fluxului de numerar) (cont. member.) fellow.) straight-line method ~ compararii factorilor .) spreadsheet approach .f. mercery.foundation/charter member. 1. menu. bill of fare ~ fix . procedure metoda adaugarii unei cote marginale fixe la pretui de cost cost-plus method ~ amortizarii liniare ..t.MEM-MAR 219 membru s.active member ~ al bursei . (in post) to keep one's job mentiona v.floor member ~ al consiliului de administratie (company) director.m. 1. de sindicat) cardholder ~ activ . trade. meniu s. (meserie) trade.to sit in/on memorandum s.f. domestic. (profesie) profession.n.ordinary mensual adj. (prdvalie) small-ware shop mercurial s.f. vocation ~ calificata . (a specified) to specify mercantil adj.n. (intr-un contract) to set forth. handmade. member of the board. (listd de preturi) price current/list meserias s. to make mention of. handicraftsman.memorandum of agreement ~ de achitare/indeplinire a obligatiilor . to mention.. (profesie) profession. science of commodities mercerie s.cartelist ~ al unui consiliu .(guvernamentale. household. housewifery 2.(in evaluarea unei activitdti) factor comparison method ~ desfasuratorului .honorary member ~ supleant . monthly mentine v.

migration ~ a capitalului .m. means.accrual basis/concept ~ procentului din vanzari . {SUA) subway metru s.loading facilities .) inventory costing method ~ de finantare . (despre venituri.f. metropolitan. diminish.f. metre ~ cub .(pentru alocarea costului de achizitie pe stoc) {cont.) lower.doci facilities ~ de antrepozitare .square metre mezelarie s.migration of money ~ internationala a fortei de muncainternational labour migration mijioc s. to diminish. salarii etc. (metoda) methi (cale) way. 144 de obiecte) small gross mica burghezie .220 MAR-MB1 ~ in timpi reali . (preturi. small 2. 1.warehoi facilities ~ de comunicare in masa media ~ de descarcare . {despre preturi) to sink migratie s.petty bourgeoisie ~ gospodarie taraneasca ~ sn peasant farm ~ Industrie . {instrument) instrume {resursa) resource 3.r.n. metropolis metrou s. 1.(mdsurd echivalentd cu 12 duzini. pi.f.classific advertisement microeconomie s.f. a facilities mijioace de andocare .f. {preturi) to p down v.small(-scale) productioni ~ publicitate . to cut. test procedure metric adj.testing method. small(-coast) trade. 1.) percentage of sales method metoda de amortizare . {mod actiune) means. metrology metropola s. abate.discharge facilitie ~ de incarcare . to decrease.petty bourgeois ~ cabotaj . to reduce.depreciation method ~ de determinare a preturilor pricing procedure ~ de estimare la valoarea actuala . middle 2. beneficii) poor ~ -burghez .standard metre ~ patrat .n.{tehnicd de control menitd sd diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profit de pro-ductie trebuie sd Ie pdstreze) just-in-time ~ posturilor tranzitorii . (magazin) ham-and-beef/pork-butcher's shop mezoeconomie s. microeconomics micsora v.method of financing ~ de ierarhizare a activitatilor .job ranking method ~ de incercare/testare . sausage factory 2. inshoicl navigation/coastal traffic ~ gros .f.f. metric metrologie s.(intre porturile nationalc din aceeasi mare) (mar) short-sea/near trade. underground. to decrease.small industry ~ productie . to abate.{metoda de previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferitelor posturi de bilant ca procent din vdnzdri si apoi inmultirea acestor procentaje cu vdnzdrile viitoare estimate pentru a realiza bilanturi pro forma) {cont.(a nnei investitii) present value method ~ de evaluare a stocului . intermediate levd of economy mic adj.cubic metre ~ -etalon .

train mile miliard s./z. medium of exchange ~ de productie .ore-coal carrier ~ -cerealier .f.n. producer(s)/ production goods ~ de trai . ore carrier/ship/vessel ~ -carbonier . (din minele de carbuni} collier mineral adj.lump ore ~ in vrac .land/British mile. milliard. circulating medium. (numai in sens ~ marina/nautica internationala international nautical mile ~ Mercator/de latitudine crescanda Mercator's mile ~ -tren . (Anglia) Home . means of conveyance ~ fixe .coal mine/pit. to minimize. (Anglia) Foreign Office.w.equatorial/ geographical mile ~ marina/nautica .means of subsistence/living.ore in bulk minerits.ore-grain carrier ~ -petrolier . minimum ~ de subzistenta/trai .legal tender ~ legale limitate de plata . colliery miner s. s. pit. (SUA) billion miliardar s. procurer mila s. millionaire mina s.n.fixed assets. (a media) to mediate.advertising media mijioci v.cargo handling facilities ~ de plata . minimum minister s. mineral mineralier s. mining negativ) pander.(obtinute din rente sail titluri de valoare) independent means ~ legale de plata .means of production. to belittle.means of payment. (SUA) department Ministerul Afacerilor Externe Ministry of External Affairs. (si in sens negativ) go-between. (put) mine.nautical/marine/ sea mile ~ marina engleza/standard Admiralty/English/nautical standard mile minim adj.minimum living standard minimaliza v. board. (SUA) statute/statutory mile ~ ecuatoriala/geografica .limited legal tender ~ locale . miner.MIJ-MIN 221 ~ de manipulare a marfurilor . n.f. (SUA) State Department ~ Afacerilor Interne . mine.. payment media.ore-oil tanker minereu s. to interpose/to intercede/to intervene in mijiocitor s. (a subaprecia) to disparage minimum s. (in negocierf) negotiator. ministry.docking/harbour facilities ~ publicitare . livelihood ~ de transport .n.local resources ~ plutitoare .floating equipment ~ portuare . (cariera) quarry ~ de aur .Ministry of Internal/Home Affairs. million milionar^.t..n.crude/mine ore ~ -bulgari . bulk-ore carrier.m. (Anglia) office.m. capital/investment goods. physical capital ~ independente de trai .n. ore ~ brut .gold mine. intermediary. multimillionaire.n. (SUA) billionaire milion^.m.n. bonanza ~ de carbuni . (imitate de masurd pentru lungime) mile ~ britanica/terestra .t. mediator. s.transport facilities.

) civil commotion ~ grevista . minister.revolutionai movement ~ sindicala . (deficit) defici (lipsd dintr-o cantitate. compound .Ministi Plenipotentiary minus s.(Anglid) Board of Agriculture Apararii .t.. (Anglid} 'Board of Trade.(SUA) Defense Department ~ Comertului . (Anglid) secretary of state ~ adjunct .i. (SUA) Attorney General ~ fara portofoliu .m.j traffic management ~ a capitalului .trade-union movement mita s. miza v. illicit commissio' (data pentru a cumpdra tdcerea cuivi hush-money.Ministry of Public Health ministru s.water mill mobila v.Ministry of Trade. (SUA) Secretary of the Interior ~ al comertului . (Anglici) Chancellor of the Exchequer.Minister for Finance.capital movement ~ civila .Minister for Foreign Affairs. (SUA) Department of Justice ~ Educatiei .Ministry of Finance. (SUA) Secretary of the Treasury (Department) ~ de justitie . uprising 4. minus. bribery. (de marto? tamperer mix s.m. appointments. n.Ministry of Education. (Anglid) Lord Chancellor. (combine composite.strike movement ~ portuara .t. to stake.Minister of Justice.t. (Anglid) Undersecretary ~ al afacerilor externe . motion.f. (c. bribe giver. furniture. mix ~ de distributie .M1N-MO Office.Minister without portofolio ~ plenipotentiar . (SUA) Department of the Interior ~ Agriculturii . mill ~ de apa .(care provoacd dawv (asig. (Anglid) President of the Board of Trade ~ de finante .Ministry of Justice.(combinan canalelor de distributie) distributk mix ~ de marketing . (Anglid) Home Secretary. (Anglid) Exchequer.n. (Anglid) Board of Education ~ Sanatatii . (concret) bribe mitui v. (SUA) Department of Treasury ~ de Justitie . (SUA) Secretary of State. (revoltd) revolt. ric commotion. to buy off/ove (martori) to tamper with mituitor s. State Secretary ~ al afacerilor interne .f. (a amenaja) to furnish mobila s.f.Minister for Internal Affairs. (SUA) Department of Commerce ~ de Finante .f.Minister of Commerce. v. upheaval.(termen general ca cuprinde diversele elemente d procesului de marketing) marketa mix mixt adj. to bribe.deputy minister. stake. gamble moara s. movement (activitate) activity 3. mixed. joint.dock traffic ~ revolutionara . marfa) short miscare s. to gamble \ miza s. 1.f. (Anglid) Foreign Secretary. (sociali movement. I articol separaf) piece of furniture .

divisional/subsidiary/ token coin ~ efectiva .lawful currency.(concept care reflectd proportiile dintre venituri si inegalitdtile determinate de ele in consumul popiilatiei) consumption pattern ~ de intrebuintare .commodity money ~ metalica .fractional currency/money.oil pier ~ cu dane pentru marfuri . pier.mobility of capital.mobility of labour. paper currency/money. labour mobility ~ profesionala . (imitate monetard a unei tdri) currency.constitutional/ limited monarchy mondial adj.forced currency ~ cu titlu legal .stable/sound currency ~ -tip .cargo pier ~ vamal .full-bodied currency ~ dirijata .economic model ~ industrial in dezvoltare developing industrial model ~ -tip — representative type modern adj.money of account. (dr.absolute monarchy ~ constitutionals . actualizat) up-to-date modest adj. beneficii) poor mol s. pattern ~ al cresterii economice .) nonphysical/deposit money ~ -cheie . counterfeit coin/money. legal tender ~ -marfa . personal mobilier s. model. mobility ~ a capitalului .unconvertible currency ~ stabila . manner.f. (metalicd) coin.) movable.n. (despre venituri. base coinage ~ fictiva .adjustable/elastic currency ~ falsa . style ~ de consum .n.collection pattern ~ de cec .f. world(-wide) mondoeconomie s. furniture.customs wharf monarhie s.n.coin of legal fineness ~ curenta . way.fiduciary note. mode.paper currency/money ~ din aur sail argint .econometric model ~ economic . metallic currency ~ neconvertibila .false/bad coin.staff-pattem ~ econometric .coin.convertible currency ~ cu curs fortat . monarchy ~ absoluta .real money ~ elastica . world economy moneda s. token money ~ Huctuanta . appointments mobilitate s. (la zi. money ~ bancara/scripturala .pattern ~ de viata — {concept esential pentru deflnirea identitdtii socioeconomice a uiiui grup social) lifestyle moda s.n. mole ~ cu dana de petrol .floating currency ~ legala .f.MOB-MON 223 mobiliar adj.standard coin .f. capital mobility ~ a fortei de munca . fashion model s. modern. specie.(schimbarea structurii profesionale) occupational mobility mod s.currency.specimen of cheque ~ de utilizare a salariatilor . current money ~ de cont .key currency ~ convertibila .(depozite bancare etc.f. hard money.managed currency/money ~ divizionara/de bilon .model of economic growth ~ al incasarii debitorilor. accounting currency ~ de hartie .fiat money ~ Hduciara .

n.windfall ~ vacanta .sample of value ~ din marfa preluata .discriminating/ discriminatory monopoly ~ fiscal . actiuni) to cor monopson s.(al statului) fiscal monopoly ~ institutional . (legaf) legaq (de bunuri mobile) bequest ~ a unui legatar universal . heiress mostenitor s. single standard monopols.f. <J to engross.unilateral monopoly monopolist adj. sample.. (de bunuri inn biliare) devisee. to monopolize. currency. {mdrfuri.224 MON- monetar adj. (succesor} successor ~ aparent . heirdom..commercial/supplier's monopoly ~ de stat .t.outturn sampi ~ fara valoare .n.random sample ~ de control .check sample ~ de valoare .. (sistem monetar bazat pe un singur metal pretios) (fin. miller ( moratoriu s. to inherit mostenire s. (pferitd i scop promotional) handout ~ medie .master sample a lua o ~ . moratorium mostra s.perfect monopoly ~ unilateral . inheritance.(instituit atunci cdnd proprietarul unei mdrci de fabricd o foloseste pentru a-si impime produsele prin publicitate si ambalaj special pentru a Ie diferentia cu once pret de oferta concurentel) institutional monopoly ~ legal — legal monopoly ~ natural .heir-at-law . monetary. monopoly ~ absolut . inheritor. monetarism monetarie s. monopolistic monopolist monopoliza v. nummular monetarism s.t. mint.n.residual bequest/legacy ~ neasteptata .f. n. nummary. heritagi hereditament.m. monoculture.f.(din diferite unitdti d marfa) unit type ~ reprezentativa .(mentiune pe un coh de mostre) sample post ~ gratuita .free sample. (J material textil) swatch ~ aleatorie .selling monopoly ~ bilateral . one/single-crop system monometalism s. buyer's monopoly monopsonist^.to take a sample mosteni v.n.m.vacant succession mostenitoare s.(instituit intre un cumpdrdtor unic si un vdnzdtor unic) bilateral monopoly ~ comercial . hei (legatar) legatee.(situatie a pietei caracterizatd prin existenta unei singure firme sau a unui numdr foarte mic de firme ofertante care dispun de resurse naturale inaccesibile celorlalte firme) natural monopoly ~ perfect/total .) monometallism.f. security printing office monocultura s.absolute monopoly ~ asupra vanzarilor .representatm adequate sample ~ statistics .f.public/state/govemment monopoly ~ discriminatoriu . (unicd firmd CUK rdtoare a unui bun sau a unui serm oferit de un numdr mare de proSi^ cdtori) monopsony.heir apparent ~ legitim/de drept . pattern. monopsonist morar s./M.

handiwork ~ necalificata .vote of confidence ~ de neincredere . labour.n.heir presumptive ~ subsecvent . work at piece rates/by the job. (in mine} tutwork ~ in echipa/colectiv .to carry a vote mulgere s. physical work ~ gratuita . work. fdrd ca totahd cheltuielilor bugetare sdfie modificat} fiscal multiplier ~ monetar . (grea) sweat. vote ~ de incredere . want-of-confidence vote a adopta o ~ .f.office/clerical work ~ de mantuiala .intellectual/brain work ~ in acord -job/task work.shift work/ labour ~ la domiciliu .f.skilled work ~ concreta . multilateral multilateralism s.) multiplier ~ bugetar .homework ~ manuala manual work/labour. multimillionaire multinational adj.(in teoria marxista) concrete labour/work ~ complementara . multinational multiplicator^-. {ocupatie} job.unskilled work. piecework. motivation ~ a consumatorului . (inferioard} underwork . motion. {strategic de marketing pe termen scurt care urmdreste obtinerea rapidd de profit) milking multibranding s. motel.(in teoria marxistd} abstract labour/work ~ accesorie .m.labour of love ~ grea/istovitoare hard work.(legatar} heir testamentary motel s.w.work by the day.} indirect labour ~ intelectuala .rush work ~ de noapte nightwork ~ directa — (fabricarea unui produs sail oferirea unui serviciu) direct labour ~ fizica .profit motivation motiune s.vote of no-confidence. motor hotel motivatie s. (fin. overwork ~ indirecta — (activitatea de administrate. (corn. (iitilizarea mai multor mdrci in cadrul aceleiasi linii de prodtise) multibranding multilateral adj. toil 2.(exprimd cumulativ efectele politicii bugetare de relansare economica} budget multiplier ~ fiscal — (coeficient ce reflectd cresterea productiei si a venitidui prin diminuarea impozitelor.n.(folosirea copiilor in activitdti productive) child labour ~ abstracta .(influentarea masei monetare din economic prin modificarea necesarului de rezervd sail prin folosirea operathinilor de piatd deschisa) money multiplier munca s.schedule work ~ cu norma intreaga .manual labour. work ~ a copiilor .teamwork ~ in schimburi/ture .MO§-MUN 225 ~ prezumptiv .n. intretinere etc. 1. day labour ~ de birou .f.remainderman ~ testamentar .by(e)-work ~ calificata .f.consumer's motivation ~ de profit .) multilateralism multimilionar s.follow-up work ~ conform graficului .whole-/full--time work ~ cu ziua .

sweatee ~ feroviar railman.) peripheral workers ~ sindicalizati .(mutati in interes dt serviciu] (man. (municipal corporation. worker. overwork.longshoreman. mountain ~ de pietate . (harnic) industrious. practicatd de obicei noaptea.licensed worker ~ calificat . working 2.pacemaker.pawnshop.) core workers ~ nesindicalizati .m. active. (pe chei) quayman ~ semicalificat . dock(side)/watersidt worker. part-time work ~ cu ziua .day labourer ~ de fabrica .semiskilled worker ~ sezonier . mutual I . loader. (a trudi) to labour.floater. workman ~ agricol .unskilled worker.(ore suplimentare) overtime (work).wage/hired labour ~ platita cu ora sau cu ziua timework ~ platita pe unitatea de timp . municipality municipal authority. occasional hand ~ portuar .m. (pdmantuT) to till ~ in acord . corporate town munte s.free labour ~ periferici .factory worker ~ evazionist .season(al) worker muncitori esentiali . job/task worker.work at time rates ~ suplimentara .half-timer/'-time worker. \. lumberman ~ industrial .(cu sarcini ^ responsabilitdti deosebite} (man. pieceworker ~ necaliHcat . municipal municipalitate s.f.skilled worker ~ care determina norma .industrial worker ~ invalid/fara capacitate de munca disabled worker ~ in acord .to do piece work. (SUA) railroader ~ forestier . to sweat.jobber. railwayman.unproductive/wasted work ~ ocazionala . field/farm hand ~ autorizat . mont-det -piete I mutual adj.i. lumper. (ocazional) to job v.226 MUN-MLT ~ neproductiva . stevedore. (SL'A} lumberjack. pacesetter ~ cu jumatate de norma/cu program redus .agricultural worker.(care are cloud servicii.odd work/job ~ platita/salariata .forest worker. veniturile suplimentare obtinute din cea de-a doua shijbd.t. pacer. fund frecvent nedeclarate) moonligter ~ exploatat .organized/union labour municipal adj. to work piecemeal muncitor adj. to work by the piece. to work. labourer ~ ocazional . surplus labour munci v. hard-working s. to toil.

cargo boat ~ compartimentata .repairing ship ~ -baza . home trader ~ de canal .(pentru petrol-mdrfuri in vrac-minereii) combined oil-bulk-ore.de cartel maritim .large ship/vessel .tank ship/vessel.f. intermediate/mixed vessel ~ combinata tip OBO .(a aceluia^i armator) sister ship/vessel ~ de control .(yamal. merchant ship/vessel. inshore vessel ~ de cabotaj national .survey ship ~ de cercetari oceanografice oceanographic survey ship ~ de companie .t. examination vessel ~ de control al poluarii . (de mic tonaj) craft.short-sea ship/vessel. derelict ~ -atelier . lake-type vessel.lake craft. long-range/'distance ship/vessel ~ de cursa zilnica . sea disaster nava s.cruise ship/vessel ~ de cursa lunga . tender ~ ca parte contractanta . distress. coastwise ship/vessel.i. sanitar §i de frontierd) boarding ship/vessel. trading ship/vessel.abandoned ship/vessel.pollution control ship/vessel ~ de control vamal .home-trade ship/vessel. to nationalize naufragia v.) nature and extent of the damage a plati in ~ . 1. trader. freighter. (marine) casualty.N natura s. regular trader ~ de lacuri .(CM obUgatii ?i drepturi) ship's side ~ -cap de convoi .to pay in kind nationaliza v.customs/revenue ship ~ de croaziera . ore-bulk-oil ship ~ combinata tip 00 . shoaler de cabotaj mic .(pentru minereu §i ceredle sail minereu fi cdrbune) double-duty ship/vessel.oversea(s) ship/ vessel. shipwreck.(asig.(pentru petrol fi minereu) oil-ore ship ~ comerciala . trade ship/vessel. short-haul ship/vessel.n.leading vessel ~ -cisterna . (pentru pasageri §i mdrfuri) passenger-cargo ship/vessel. laker de linie transatlantica transatlantic liner ~ de mare tonaj . tanker ~ combinata .canal boat .day-service ship ~ de curse regulate/linie . to (suffer) shipwreck naufragiu s. character ~ §i grad al avariei . foreign-going ship/vessel.f.subdivided ship ~ de cabotaj . vessel. ship.conference ship/vessel ~ de cercetari hidrografice .commercial ship/ vessel. boat.accommodation/base ship. (CM diferite sensuri) nature 2. watercraft ~ abandonata .coastal/coasting ship. coaster. (/e/) kind.liner. coast trade ship/vessel.

frozen meat ship/ vessel ~ frigorifica de pe§te .ship in commission/service ~ incarcata . titei etc.cargo boat/carrier.meat carrier/ship/vessel.general cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri grele .time-chartered ship/vessel ~ necartelata .cement carrier ~ pentru materii prime .hovercraft ~ pentru animale vii . laden vessel ~ maritima ~ marine vessel.car carrier.) industrial carrier ~ pentru marfuri .(navlosita fdrd echipaj) bare boat ~ oceanica . pallet-carrying ship/ vessel .small/noncapital ship ~ de navigatie interioara . ship out-of-commission ~ fluviala . contract carrier ~ navlosita pe termen .(cdldtori §i mar/a) passengercargo ship/vessel.(fdrd incdrcdtura) ship in ballast ~ in serviciu/exploatare . seagoing ship/vessel ~ mineraliera . combination carrier ~ dezafectata (scoasd din functiune) disabled ship/vessel. grain carrier/ship.chartered ship/vessel. (po^tald ^i de mar/a) cargo-mail vessel ~ navlosita .bulk cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri paletizate .timber carrier/ ship/vessel. freight carrier.ocean liner ~ pe perna de aer .228 NAV-NAV ~ de marfuri in vrac .(salvage) lifting craft/ship ~ de serie .ore carrier/ship/vessel mixta . sea ship.fishing boat/ship/vessel ~ de rada . freighter ~ pentru marfuri generale . cargo (-carrying) ship/vessel. intermediate/mixed vessel.shiplet ~ de transport carrier.pallet carrier/ship/vessel. grain-carrying ship/vessel ~ pentru cherestea .heavy-cargo/-lift carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri in vrac . timber-carrying vessel ~ pentru ciment .leviathan ~ de tonaj foarte mic . carrying vessel ~ de transport combinat .dual--purpose vessel. sister ship/vessel ~ de tonaj foarte mare . reefer (ship) ~ frigorifica de carne . roader ~ de ranfluare .nonconference carrier/ship/vessel ~ nuda . cargo-and-passenger ship/vessel.cereal carrier.passenger ship/ vessel/trader ~ de pastrare temporara a mar-furilor {neincdrcate in termen) ship's accommodation craft ~ de pescuit .inland navigation ship/vessel ~ de pasageri .(minereuri.cattleship ~ pentru autovehicule .refrigerated fish carrier ~ in balast .ship in laden condition.roads ship/vessel.ocean-going ship/vessel ~ oceanica de linie . car-transport ship/vessel.bulk carrier/trader ~ de mic tonaj . vehicle cargo ship/vessel ~ pentru cereale . idle ship/vessel.river boat/ship/vessel ~ frigorifica refrigerated carrier/ ship/vessel.serial/series-built vessel.

ocean navigation/ shipping ~ pe distanta lunga .to charter for lump sum ~ spatiu pe o nava .i.) chartering.to rim to and fro.line/liner shipping ~ -tramp . navigable. un aiiiobuz etc.v.maritima .time chartering .cabotage. coasting ~ de cabotaj .(pentru prelurrarea pe^tehii la bord) factory ship/vessel a arma o ~ . foreign trade ~ fluviala .roro" ship/vessel '.maritime/marine navigation.coast(al)/coastwise navigation.to lay up a ship naveta s. navigation.(pentru mijiouce rulante) roll-on-roll-off ship/vessel.NAV-NAV 229 ~ pentru marfuri standard . (mar.f. passable navigatie s.tramp liner .air navigation ~ comerciala .t.general-purpose tramp ~ -uzina .f. regular traveller naviga v.part chartering ~ pe termen . oil-carrying ship/vessel. (mar.arrested ship ~ sub pavilion nationa! .towing ship/vessel ~ sechestrata . affreightment ~ a navei nude . tramper ~ -tramp de linie .dry-cargo vessel ~ pentru minereuri fluidizate .to fit out a ship a scoate o ~ din exploatare . lump sum chartering ~ partiala .inland/inner/inside navigation.m.f.(pe itinerarii neregulate} tramp navigation navlosi v. to affreight ~ cu navlu forfetar/global .slurry carrier ~ petroliera . internal shipping -. long-range navigation ~ pe distanta scurta . short-range navigation ~ regulata/de linie .short-distance navigation/shipping.oil carrier/ship/vessel/ tanker.(fdrd echipaj §i materiale) chartering by demise. . bare-hoat/-mill/-pole chartering cu navlu forfetar/global affreightment for a lump sum. to run shuttle service.standard cargo ship ~ pentru marfuri uscate . (c. shipping ~ aeriana .foreign ship/vessel. (despre o nava.f.river navigation ~ interioara .-tramp ~ (de curse neregulate) tramp.commercial navigation/ shipping ~ costiera .national flag ship/vessel ~ sub pavilion strain . sea navigation/shipping ~ oceanica . tanker ~ portuara . short-sea shipping. foreigner ~ tip RO-RO .harbour/port ship ~ remorcata . (despre nave comerciale) to trade navigabil adj. (SUA) commutation a face naveta .) to charter.long-distance navigation/shipping. sailing.. freightage.. to navigate. to sail.to charter space navlosire s. tank ship/vessel. inshore navigation ~ de cursa lunga .) down-and-up-train.long-distance/deep-sea navigation.) to ply navetist. to freight.tramp universala . oiler.

voyage freight ~ pentru marfuri de cabotaj ..lump sum freight ~ intreg/total .) charterer. affreighter.(chiar dacd nova si/sau caricul s-ar pierde) freight earned ship and/or cargo lost or not lost ~ contra ramburs .m. freight contractor navlu s. freighter ~ pe termen .long-term chartering ~ pe voiaj . (cost al transportului mdrfurilor pe apa) freight.package freight ~ pentru marfuri in tranzit . charter money. (mar.(inclusiv taxelor portuare §i cheltuielile de alimbare) freight in full.out-and-home freight ~ egal .dus-intors" .freight by measurement ~ la destinatie .estimated freight ~ excesiv .outward/ outgoing/outbound/out freight ~ diferentiat — (pentru mdrfuri care se transportd regulat in cantitdti man) commodity rates ~ direct .aggregate freight ~ de cartel .chartered/disponent owner.single-voyage chartering ~ simpla .coastal freight ~ pentru marfuri de cubaj/volum measurement rate ~ pentru marfuri de export outbound/outward freight ~ pentru marfuri generale .(calculat gre^it) excess/ over freight ~ global/forfetar . seaborne/seagoing freight ~ ad valorem .ocean freight ~ pe distanta . port of call freight ~ maritim .through freight ~ dublu .full freight ~ la cubaj/volum .charter/chartered/ contract/agreed freight ~ cumulat . portage.destination freight.on deadweight basis freight ~ castigat oricum .time charterer ~ principal .(chiar dacd nava va descdrca in mai multe portiiri) flat rate ~ estimat .230 NAV-NAV ~ pe termen lung .single chartering ~ totala — (a intregii capacitdti de incarcare) whole cargo chartering navlositor s.pending freight ~ net .conference freight ~ de inapoiere — home/homeward/ back/retum/inbound/inward freight ~ de plecare/ducere/iesire .(calculat in functie de valoarea mdrfurilor transportate) ad valorem freight ~ brut .net freight ~ oceanic .freight at risk/payable at destination . gross freight ~ calculat pentru capacitatea neta de transport .freight forward ~ contractual .sea freight ~ mort — (navlu platit pentru spatiul neincdrcat din vina navlositorului) dead freight ~ nedeterminat .trip chartering ~ pentru o calatorie dus-intors round-trip chartering ~ pentru un singur voiaj .charter/time freight ~ pe voiaj .double freight ~ .in-transit freight ~ platibil in portui de incarcare freight payable at port of loading ~ platibil la destinatie .n.distance freight ~ pe timp .

f. unauthorized. undated nedebursat adj.f. (nespecificat) unstipulated. unconfirmed. default of acceptance ~ a unei cambii . (cerut) required.t. (indispefisabi!) indispensable. nonacceptance. unlicensed neavariat adj.(cu distanta parcursd)pro rata freight ~ ridicat . a unei cambii) neautorizat adj.tramp/shipping freight neacceptare s.capital requirement ~ de marja . (a unui ordin de plata} overdraft nealocat adj. need. unconditional.high freight ~ scazut . {despre fonduri} unappropriated neambalat adj. (in alb) blank neconditionat adj. impolite} delinquent. dateless. uncatalogued necesar adj. (cerinta) requirement necheltuit adj. (despre taxe.) unlisted. unsettled. inexpensive necotat adj. loose neamortizabil adj. uninsurable neasigurat adj. unlicensed necalificat adj. nonpayment. mar. wantage. unredeemable neamortizat adj. needful.advance/ anticipated/forward freight ~ platit proportional . essential. unconvertible. plati) unacknowledged neconsemnat adj. (contrar iizantelor comerciale) unbusinesslike necompletat adj. unspent necomercial adj.distress/low freight ~ suplimentar . undisbursed . requisite s. inconvertible necorespunzator adj.freight and cost ~ -tramp .) margin dishono(u)r neachitat adj. (restant) outstanding neacoperire s. to necessitate. unreceipted.n. (despre vdrsaminte. (neonorare a unui cec. necessary.) bare requirement necesita v. overfreight ~ $i contrastalii . unqualified.f. (formula pe un efect de comerf) no advice/orders nebrevetat adj. (fard conditii) termless neconfirrnat adj. inadequate necostisitor adj. absolute. (in documentele oficiale) off^-the-record neconstituit adj. wantage. necessity.NAV-NED 231 ~ platibil pe cantitatea incarcata freight payable on intaken quantity ~ platibil pe cantitatea predata freight payable on delivered quantity ~ platit anticipat . unpacked. want. unassured. unapproved neasigurabil adj. uninsured. irredeemable.4) unincorporated neconvertibil adj. unendorsed neanulat adj. unredeemed neandosat adj. unskilled necatalogat adj. undamaged neavizat adj. unquoted nedatat adj. (sub forma unei corporatii) (SU. uncancelled neaprobat adj. (despre datorii) uncleared.(suma minima solicitata m depozit tuturor detinatorilor de contracte futures} (bur.nonacceptance of a bill of exchange neachitare s. want.f. unpaid. (bur. requirement ~ de capital . (asig. to require necesitate s.freight and demurrage ~ §i cost .additional/extra freight.

unrated neexecutare s. dealer. {despre actiuni.f. (de mdruntisuri.pedlar. unassessed. de bdcdnie) chandler ~ ambulant . talks ~ a contradului colectiv de munca -collective bargaining negocieri cu voce tare/prin strigare -(bur. genuine nefavorabil adj. shopman. (despre titluri de valoare) marketable.to enter into/to open negotiations a purta .. (despre un contract) open-ended nedepunere s. unavailable nedistribuit adj. with smb.corn dealer ~ de cherestea timber merchant ~ de lana . o hotdrdre judecdtoreascd) unenforceable nefalsificat adj. hawker.n. peste etc.) coster(monger) ~ cu amanuntui petty dealer ~ cu ridicata .) nonclaim nedisponibil adj.to hold talks negots. (a unui imputernicit) procuration. on-going negotiations ~ la nivel inalt .i. negotiable. unvalued.dealer in ~ de articole de fier/fierarie -ironmonger ~ de cereale .haberdasher .m. negative neglijenta adj.to deal in smth. wholesaler ~ de . unappropriated neeconomic adj. (dezeconomie) diseconomy neelastic adj. to trade in smth.) inelastic neemis adj. nonfulfilment ~ a unui contract . unemployed negarantat adj. undistributed.wage negotiations a fi in ~ cu cineva .greengrocer ~ de marunti§uri .wholesale/direct trader.wool stapler ~ de legume §i fructe . {despre cerere. (despre bduturd) unadulterated. uneconomic.hard bargain ~ in curs . commerce a face ~ cu . negotiator negociere s. bargaining.m.. negrevat adj.(asig. obligatiuni) unissued neevaluat adj. negotiation.to be in negotiations with smb. negligence ~ culpabila . (de sarcini ipotecare) unencumbered negustor s.negotiations in progress. merchant. nonperformance. (despre un contract. pi. unwarranted negativ adj.f. (despre sol) poor nefolosit adj. itinerant dealer.summit talks.) contributory negligence negocia v. (a reclamatiei in termen legal) (dr.t. nonexecution. bagman. top (-level) negotiations ~ salariale . wasteful neeconomicitate s. (cu magazin) shopkeeper. undivided. a incepe ~ . ofertd etc. trade. (in cuvinte compose) monger. unsecured. to negociate v. legume. transferable negociator^.f.) outcry ~ dure .f.nonexecution/ nonperformance of a contract neexecutoriu adj. (de fructe. to hold negotiations/talks negociabil adj.232 NED-NEC nedefinitivat adj. unfavourable nefertil adj.

unprofitable. (a unui contract) default ~ a obligatiilor legale . nonrecoverable. (despre metale) base neprevazut adj. (in instantd) default. profitless.wine merchant ~ de vite . unnavigable nenavigabilitate s. nonobservance. a unei cambii) dishono(u)r nepatentat adj. unrein unerative nerentabilitate s. (neasteptat) unexpected neprezentare s. nonretumable. nonproductivity neprofesional adj. profitless nerambursabil adj. fluviale) unseaworthiness. unmortgaged. nonfulfilment. (in magazin) shopkeeping neimpozabil adj. (fard termen final) termless nelivrare s. tax-exempt/-free.) no-cargo condition neindeplinire s. nonprofessional neprofesionist adj. default.) nonfeasance nemregistrat adj. unnegotiable neoficial adj. impozite) uncollected nemcarcat adj. (medicare) breach ~ a obligatiilor luate . irredeemable. expendable nerecuperat adj.NEG-NER 233 ~ de mercerie . nonperfonnance. failure nerevendicat adj. unlicensed neplasat adj. untaxable neipotecat adj. raw.f. neoperativ) unemployed. (nevdndut) unplaced neplata s.f. (a unui cec. (mar. unofficial neonorare s. failure to observe.mercer ~ de pe$te . lawless nelichidat adj. unprofitable. (a datoriilor la scadentd) delinquency neprelucrat adj. (despre capital) dormant. unprofitableness nerepartizat adj. nonworking nemuncit adj.f. (a unei aeronave) unairworthiness nenavlosit adj. unproductive.) unchartered nenegociabil adj. unredeemable. unproductiveness.f. (despre un bun) dormant .fishmonger ~ de vinuri . undelivered nelucrator adj. failure to deliver nelivrat adj. free from encumbrance nemcasat adj.f.livestock/cattle dealer negustorie s. nonreimbursable nerecuperabil adj. unentered nelegal adj.f. unregistered. unearned nenavigabil adj. commerce.f. (despre sol) poor. unclaimed. nonpayment.f.(dr. unforeseen. (despre taxe. unappropriated nerespectare s. trade. nonprofessional neprofitabil adj. (a unei nave maritime. crude. unmanufactured. not liable to taxation.f.f. idle neproductivitate s. nonappearance neproductiv adj.default on obligations undertaken ~ a secretului breach of confidence/' security nereu$ita s.f. (neutilizat. failure to pay. unrecovered nerentabil adj. (mar. unfinished nepretios adj. undistributed. (despre datorii) uncleared nelimitat adj. nonexecution. nondelivery. irrecoverable.

(jend financiard) straits. consumption rate .rate of consumption.level of economic development ~ de rezistenta . unemployed idle neutraiitate s. undue. neutrality ~ fiscala .234 NES-NOR nescadent adj.bill/list of export goods. 1. uncleared neverificat adj. poor. scale ~ acceptabil de calitate .bill/list of goods nomenclatura s. unrealizable.f. unrated neto adv. (specificatie. schedule ~ comercia! . unsafe.m. unsaleable.trade terms ~ de export .n. net neutiSizat adj. (in constructii) quantity surveyor norma s.{controluf) price iloor nod s. nominal norma v.wage floor -. a unui serviciu etc.) rate. uncustomed.m.f. (indoielnic. de musurd penlru viteza) (mar. niche ~ de piata . (imitate.f. dubios) doubtful nesindicalizat adj.) work load ~ de consum . unverified.n. to normalize normare s.f.t. nomenclature ~ vamala .al productiei . standard. needy person nevoie s. clear netaxat adj. (necesitate) need. nei. (sdrdcie) poverty. classified list.wage level ~ al tarifelor . (reguld) rule.standard of living. (desprc capital) unsubscribed nesubventionat adj. acele impozite si taxe care ru provoacd permrbdri ale alocdrii resurselor productive) fiscal neutrality nevandabil adj. (a unui salariat. living standard ~ maxim. export list ~ de marfuri .(al cursului actiunilor) resistance level . 1. sateless nevamuit adj. standardizer. want. consum etc.minim al ucui pret . destitution 3. norm. unchecked.n. needy. prescriptie') specification 2. desdtute s. uncalled nesolutionat adj.customs nomenclature nominal adj.ceiling ~ minim al salariilor . nonunion nesoldat adj.competitive need ni§a s. to standardize. level.de subzistenta . necessity 2.f. output level ~ al salariilor .acceptable quality level ~ al datoriei pentru care se poate declara falimentui . unmatured nesigur adj. unmerchantable. taskmaster. standard. rate setting/fixing normator s. unsubsidized net adj. (de productie. rate setter/fixer.tariff level ~ de cheltuieli prevazute .bankruptcy level ~ al preturilor . straitened circumstances ~ dc bunuri competitive .cost standards ~ de dezvoltare economica .f. unmarketable.niche market nivel s. unbalanced nesolicitat adj.scale of production. unsettled nesubscris adj.(ace! sislem ds iinpunere. (lipsd) need. standardization. normalization.) knot nomenclator s. (de cenzori) unaudited nevoia$ adj.subsistence level ~ de trai .price level .

acceptance specifications ~ de securitatea muncii .whole-/riill-time work ~ nerigida .stem note ~ de .nava gata de operare" .) hatch(way) speed norme de livrare . memorandum ~ de achitare/indeplinire a obli-gatiilor ... safety prescriptions/ regulations ~ tehnice .rate of work. job rate ~ de manipulare .) novation novatiune v.notice of readiness nova tie s.to smash the target notars.note of fees ~ de plata .prompt note ~ de comanda .(in tone) discharge tonnage rate ~ de incarcare .(a navei) handling rate ~ de operare a portului ..(cu plata zilnicd conditionatd de mdeplinire) measured day work ~ flexibila . unloading/lading rate ~ de descarcare a navei .labour safety rules. notice ~ de anulare .unsecured note ~ de debitare .loss allowance ~ de productie .to exceed/to top/to overfulfil the work a sparge ~ . account.f. notification.m. (dr.t.time standard ~ de transport .bill (of costs). novatie .n.nava gata de incarcare" .f. notary ~ public .(prin care un bun prezentat drept garantie poate fi pretins de creditor ca plata a datoriei) secured note ~ de debit negarantata . notarial notariats.hourly rate ~ partiala .debit note ~ de livrare delivery note ~ de onorariu .) (SUA) due bill ~ de creditare credit note ~ de debit garantata .rate of production.credit note ~ de .order note ~ de confirmare/recunoastere a datoriei (corn. to notify.) advice note ~ de avizare a scadentei . diplomatic note notifica v. notary's office nota s.standard specifications a depasi norma .) rules of procedure ~ de receptie .(ofertd de remnoire a contractului de asigurare) renewal notice ~ diplomatic^ memorandum.rate of transport ~ fixata zilnic . cash note ~ de reinnoire . to give notice notificare s. output standard ~ de timp .(corn.part-time work ~ pe gura de magazie .NOR-NOV 235 ~ de descarcare .notice of cancellation ~ de credit .notary public notarial adj.port efficiency ~ de pierderi admise .(dr.flexible working hours ~ intreaga .(mar.specifications for delivery ~ de procedura . note.loose standard ~ orara .discharge rate.(a marfurilor) handling rate ~ de operare .f.(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction ~ de asigurare provizorie -provisional note ~ de avizare .loading rate ~ de lucru . fin.

numismatology nutret.unless caused ~.s'. (la garderoba) check.card security number ~ de serie/fabricatie .n.t. voidness. of no value ~ si neavenit .null and void militate s.fictitious name .f. cash. (inlr-o fiinctie) to name. to reckon nume s. number. no pay ~ se cere .) nullity.236 NU-NL'T nil adv.construed nullify numai adv. (dr.to order only ~ pierderea totala .prompt cash against documents ~ disponibil . assignment. a socoti) to compute.} no cure. to appoint. (cifrd} figure 2.(de la 10 la 99) double figures numara v.n. to assign. mar.fractional number ~ impar/fara sot .de securitate al cardului . to number.f. name of a firm/company ~ si prenume . (dr.) null 2.(asig.registration number ~ de ordine .(conditie de baza a contractului de salvare) (mar. (intr-o functie) appointment. mar. style ~ de familie -. ready/effective money ~ contra documente -.multiple (quantity) ~ par/cu sot . (al unui ziar) issue ~ de identificare al contribuabilului (SUA) taxpayer identification number ~ de inregistrare . invalidity "-' de drept .n. forage. to nominate. to count (up).f. (i/itr-m post) to place numire s.cash in hand a plati m ~ .business name.substantive nullity ~ virtuala .odd number ~ intreg .(despre actiuni) (bur.nullity in law ~ de fapt . (far a valoare) null. worthless.serial number ~ de vizite — (facute de un reprezentant comercial clientilor sau potentialilor clienti) call rate ~ foarte mare . (a calcula.t.full name numerar s.) total loss only ~ pierderea totala prin interpretare (asig.a! beneficiarului .(la imbracdmmte) outsize ~ comerciai .available/spare cash ~ in casa .t. no ~ salvezi.running number ". only ~ daca este cauzat de .whole number ~ multiplu .name of the payee by ~ la comanda . numismatics.fictiv . to number' (pugi'lile unui registru) to folio numi v. fodder . (la imbrdcaminte) size 3.n. 1.to pay in cash numerota v.family name •.even number numere cu doua cifre .) constructive total loss only niimar s.. (despre o nava fdrd echipaf) bare nul adj. nu platesc .corporal name.fractionar . name ". (incadrare intr-un post) placement numismatica s.social . nomination. 1.) no bid nud adj.actual nullity ~ de fond .

odd-come-shorts ~ pierdute .t.valuables obiectiv adj.(asig.) vicarious liability ~ consensuala . impartial. binding obligatie s. compelled 2. object. angajamente legate) ~ cedata unui delegat/mandatar (dr. 1. goods ~ al asigurarii .n.contractual obligation ~ executorie . obligation. creditor) obligee obligat adj.subject matter insured ~ in rise .(care se transmit din generatie in generatie) (dr.accrued liabilities obligatiune s.) bond ~ activa .(element constitntiv al activului patrimonial. (mdatorat) obliged.r. (silit. (prin contract.subject of an action ~ al proprietatii . object.handicraft .taxable article ~ al litigiului . to compel.operative obligation ~ financiara . (articol. (fin. (a! wiei cercetdri) object.) joint and several obligation ~ unilaterala .. prin contract.) cross liabilities ~ sporite .m.(dr. design. fair. (deprindere) habit obiceiuri ale consumatorilor/tn materie de consum . objective. obligatoriu adj. produs) article. (de serviciu) duty ~ asigurat .insurable interest ~ al contractului .(ale armatorilor in caz de coliziune) (mar. (industrial) industrial unit/project ~ final .) to bind v.financial liability ~ neconditionata .tax liabilities ~ reciproce . corporal sau incorporat) property asset (dr. unbiassed s. (rdspundere) liability. identificabil si mdsurabil. (a sili.f.(dr.onus ~ solidara .de familie .) consensual obligation ~ contractuala .n. pi. (persoana care se obliga.(dr. purpose 2.) absolute liability ~ oneroasa . aim. 1. bond. debitor) obligor obligatar adj.. {de activitate al unei societdti) object 3. item. (interes) interest 4. to force.(cu dobdndd fixa) active bond . compulsory.) interest at risk obiecte de artizanat .(intr-un loc public) lost property ~ valoroase/de valoare .ultimate goal obliga v. obligatory. 1.) deed poll ~ viitoare .m. a constrdnge) to oblige. thing 2. (prin contract) bound 3.0 obiceis. 1.(dr.n. (persoana fata de care altd persoana se obliga prin contract.) heirloom ~ desperecheate/disparate . indebted s. to coerce 2.purpose of a contract ~ al impunerii . (de studhi) subject (matter). (legala) (legal) obligation.prospective obligation obligatii fiscale .f. to oblige/to bind oneself obligant s. constrans) forced. (scop) goal.consumption habits obiect s.

(obligatiune municipald sustinutd prin veniturile proiectului finantat) revenue bond ~ cu cupoane .(pbligatiiine pe termen scurt care li oferd detindtorului optiunea de a o schimba cu o cantitate similard de datorii pe termen lung.escalator bond ~ cu ipoteca prioritara .(rezultatd din reorganizarea unui concern) (SUA) adjustment bond ~ de stat . in anumite conditii.(dr.(care. care nu este garantat de o ipoteca asupra unor active) (SUA) debenture ~ guvernamentala .lottery/prize bond.Treasury bond ~ directa . actiuni ale societdtii care emite imprumutui sau ale unei societdti mrudite) bond with warrant ~ cu premii prin tragere la sorti premium (savings) bond ~ cu rise mare . oferind astfel protectie impotriva mflatiei) index (-linked) bond ~ intersanjabila .government bond ~ guvernamentala la purtator floater ~ indexata .238 OBL-OBL ~ -buldog — (emisa de societdti strdine pepiata Marii Britanii) bulldog bond ~ chirografara .(fdrd optiuni de convertire) straight bond ~ extensibila .debenture bond ~ cu dobanda variabila .(SUA) first mortgage bond ~ cu optiune .(de dobdnda) coupon bond ~ cu cupon zero . mtr-o perioadd data si la un pretfixat anterior.(care creste gradual) deferred bond ~ cu dobanda fixa .mortgage bond .(titlu emis pe baza de scant.(dar care oferd dobdnda mica) (SUA) deep discount bond ~ cu dobanda esalonata .interchangeable bond ~ ipotecara .(instrument de indatorare pe termen lung.(cu dobdnzi inalte oferite in compensate pentru bonitatea adesea scdzutd a emitentului) junk bond ~ cu valoare nominala indexata in functie de inflatie .(obligatiune msotitd de dreptui de a subscrie.(obligatiune a caret dobdnda si/sau pret de rambursare variazd in functie de un indice luat ca baza de indexare.savings bond ~ de reorganizare .purchasing power bond ~ cu valoare nominala redusa (maxim 100 de dolari) baby bonds ~ de economii . inainte de o data specificatd) extendible bond ~ garantata prin alte titluri detinute de emiter-t . cu alte titluri. in loc sd fie platitd) convertible bond ~ cu castiguri . poate fi schimbatd.(SUA) collateral trust bond ~ generala/negarantata .(emisa de autoritatea publicd si reprezentdnd creante asupra statului) government/state bond ~ de tezaur . la scadentd. fdrd cupon anual) zero-coupon bond ~ cu discont — (vdndutd sub valoarea nominala) discount bond ~ cu discont mare .) naked/simple/ unsecured debenture ~ convertibila .

occupier . (a dobdndi) to acquire. (in mod ilegal/abuziv iin teren.(SUA) chattel mortgage bond ~ in contui dobanzii .(fdrd dobanda) passive bond ~ platibila in devize .OBL-OCU 239 ~ ipotecara mobiliara .(emisa in yeni pe teritoriul Japoniei de cdtre agenti economici nerezidenti) Samurai bond ~ simpla/fara conditii . drag.registered bond ~ participativa .currency bond ~ platibila in moneda tarii in care a fost emisa .bearer bond ~ municipala municipal/local authority bond. (a angaja) to employ. to come in.(ansamblu de mdsiiri prin care se impiedicd sau se limiteazd fluxiil international de mdrfiiri in scopnl apdrdrii pietei interne de concurenta strdind si/saii al echilibrdrii balantei de plati) nontariff barriers ~ tarifare — (ansamblu de mdsiiri care vizeazd fluxul de mdrfuri cu ocazia trecerii frontierei vamale a unui stat.(la beneficii in functie de rezultatele obtimste de firma emitentd) participating bond ~ pasiva .t. to fill 3.(emisa in dolari pe teritoriul SUA de cdtre agenti economici nerezidenti) Yankee bond obstacol s. (capital. n. to obtain. (comenzi.t. (profit) to realize. o locuintd) to squat ocupants. corporation stock ~ municipala cu dobanda flotanta -floater ~ (municipala) garantata prin incasarea unui impozit . (despre muncd) odd ocupa v. (un certificat. beneficii etc.special tax bond ~ (municipals) pentru dezvoltare industrials (SUA) industrial development bond ~ neamortizabila/perpetua . occasional.(la care se plateste dobanda numai dacd existd profit) income bond ~ retractabila .unified bond ~ yankee .m. (un post) to occupy. incidental.) to secure.(dintrun packet de obligatiuni care devin scadente in am succesivf) serial bond ~ la purtator . to busy 2. un brevet) to take out ocazional ad].transferable bond ~ unificata/consolidata . impediment.(care ii oferd detindtondiii optlunea de a o revinde emitentului la valoarea nominala.(obligatiune oferitd cdnd dobanda nu poate fi achitatd in numerar) interest bond ~ in serie .(excedent al bugetului fiscal) fiscal drag obstacole netarifare . obstacle.(de platd) single bond ~ transmisibila . to engage. inainte de matiiritate) retractable bond ~ revocabila .(cure nu are scadentd) irredeemable/perpetual/ undated bond ~ nominala .callable bond ~ samurai .currency bond ~ purtatoare de venit . cea mai importantd reglementare fiind aceea a taxelor vamale) tariff barriers obtine v. to take hold/possession of 4. (barierd) barrier ~ fiscal . (a lua in posesie) to occupy. 1. fonduri) to raise. to get.

al unei locuinte) squatter ocupare s.reasonable offer ~ agregata/globala . {a licitd) to bid. (a unui post) occupancy 3. (in plic inchis. bidding.{sub pretui pietei) underbid ~ avantajoasa de cumparare (pentru descurajarea altor ofertanti) preemptive bid ~ combinata . iar producdtorii a doud sau mai multe mdrfuri concureazd pentru utilizarea lor) competitive supply ~ cuprinzatoare/detaliata comprehensive offer ~ de capital . offerer.capital supply ~ de cumparare .supply of securities ~ de transport maritim .f.(situatie in care mijioacele de productie sunt limitate. (a da) to offer.t. referinte. m conditiile unui anumit curs de schimb) foreign currency supply ~ efectiva — (oferta ce confine toate elementele unui contract . probe etc. (licitare) bid. (a face oferte pentru furnizarea de mdrfuri. 1.tender of delivery ~ de moncda . (luare in posesie) occupancy.'s offer ofertant s.attractive offer ~ avantajoasa .(al unui teren. la licitatie) ticket ~ acceptabila . (de actiuni) tender offer ~ de livrar : . termene etc.(a unei societdti fdcutd actionarilor acesteia) takeover bid ~ de titluri financiare . (angajare) employment 2. offer. oferta de doud sau mai multe produse care satisfac acelasi tip de cerere. pret. (a pune in vdnzare) to offer. 1. servicii) tenderer oferta s. supply.full employment ~ temporara . -.obiect. a unei locuinte) squat ~ a fortei de munca .alternative offer ~ atractiva .(oferta a unui produs care provine din doud sau mai multe surse ori metode de fabricatie. servicii) tender 2. to exhibit.to improve on smb.employment ~ deplina a fortei de munca .m. to present 2. to put up/to expose for sale 3. taking hold/ possession 4. (explicatii. (ilegald/abuzivd a unui teren. cdtre parti sd aibd .(oferta de doud sauf mai multe produse care sunt rezultatiil aceluiasi proces de productie) complementary/joint supply ~ concurentiala . servicii) to tender 4.(punerea in circulatie de monedd noud de cdtre institutiile morietare specializate) money supply ~ de mostre gratuite .f.shipping bid ~ de valuta .(fdcutd furnizorului. angrosistului) purchase offer. astfel incut acceptarea mtocmai de. fiind inlocuitori apropiati unui pentru celdlalt) composite supply ~ complementara . (pentru furnizarea de mdrfuri. {pentru furnizarea de mdrfuri. 1.(disponibilitdti valutare care pot fi vdndute pe piatd.(cantitatea totald de bunuri economice disponibild pentru vdnzare la un anumit nivel mediu al preturilor intr-o perioadd determinata) aggregate supply ~ alternative . (licitanf) bidder.tender of payment ~ de preluare .(prin mchiriere sau arendare) tenancy oferi v.trial offer ~ de plata .240 OCU-OFE ~ ilegal/abuziv .) to furnish ~ mai mult decat cineva .

sample offer ~ la pret scazut . officer ~ de marina comerciala .block offer ~ inchisa . la un pret superior celui cotat la bursa.low offer ~ nespecificata . intelegere secretd a mai multor firme care sunt oficial in concurenta) level/collusive tendering ~ speciala — (de produse la preturi scdzute) special offer ~ verbala . pipe-line oligarhie s. acesta fiind oferit de mai multi producdtori-ofertanti) oligopsony .to withdraw an offer oficiu s.public offer ~ publica de cumparare . labour exchange.n.to make an offer a retrage o ~ . sellers' monopoly ~ instituit prin coluziune . (birou) office.(care depdseste cerered) excess offer.situations vacant. pe care doreste so. bureau.acceptance house ~ postal .mercantile marine officer ~ de punte — (la navele comerciale) deck officer.post office oficiul fortelor de munca employment agency/bureau.n. (al unei administratii) office.(stabilite prin coluziune.customs officer ~ secund . (sistem depiatd in care un numdr mic de firme mart asigurd cea mai mare parte a ofertei unui anumit produs. (master's) mate oleoduc s.OFE-OLI 241 valoarea unui contract mcheiat) actual supply ~ excedentara .collusive oligopoly oligopson s. o controleze. sellers over ~ fara angajament free offer ~ ferma .(de actiuni comune) initial public offer ~ secreta/ilicita .patent office ~ de cliring . sd rdscumpere. actiunile pe care acestia Ie detin) takeover bid ~ publica de schimb .banker's clearing house ~ de scont .n.m.(la licitatie) ticketing. sealed tender ~ incruci^ata . oligarchy oligopol s. (agentie) agency ~ de brevete . (sediu al unei firme} office. first mate/officer. job center ofiter^. unde un numdr mic de firme mari solicitd cea mai mare parte a unui bun.(la navele comerciale) chief mate/officer.blind offer ~ pentru inceperea negocierilor -tentative offer ~ publica .f. simuldnd o falsa concurenta) common pricing ~ de serviciu . mate ~ de vama .cross offer ~ insotita de mostre .(coluziune. help/hands wanted a face o oferta .clearing house ~ de cliring bancar .firm offer ~ m bloc .(procedura prin care o societate propune in mod public actionarilor unei alte societati.verbal offer oferte comune . impundndu-si conditiile de vanzare-cumpdrare pe piata bunului respective oligopoly.(procedura bursierd care constd m oferta de scliimbare a actinnilor unei societati contra titlurilor altei societati} offer for exchange of shares ~ publica initiala . (forma a pietei cu o concurenta imperfectd.n.

even deal ~ fiduciara . efficiency.de masa .(operatic de schimb intre o valuta forte si iina de cUring.(incdrcare. descdrcare.banking operations ~ bursiere . to meet onorariu s.) substitution (price) bond swap ~ economice .OM-OPE oms. transformarea nefdcdndu-se prin intermediul mdrfii) switch ~ fara profit sau pierdere . (a manipula. man ~ de afaceri . stock market trading ~ de leasing .) trader operatic s. honorarium. a actiona un utilaj) to operate. speculation.f. (financiard. (de onoare) honorary. deal ~ cu prima — (tranzactie bursiera in cadrul cdreia iina dintre parti isi rezervd dreptui de a abandona piata in schimbul platii iinei s lime fixe achitate in avans.economic operations ~ financiare .financial operations ~ in numerar . stivuire) cargo work ~ defectuoasa . (hicrare) operation. homo oeconomicus oneros adj. transbordare) portwork operatii a la baisse . (calciil) calculation. m.f. to manipulate 2. un cec etc.) dealings for a rise ~ bancare . reckoning 3.(a mdrfiirilor) faulty operation operativ adj.(bur. niimitd prima) premium deal ~ de acoperire .titluri. 1. devize. (neretribuit) honorary opera v.noncash transactions ~ la termen .(tranzactie bursiera prin care livrarea sau piata valorilor mi are loc in ziua incheierii tranzactiei.(servicii bancare standardizate destinate piibliculiii) volume (banking) business ~ de swap prin substituire de obligatiuni . 1.(bur.leasing operations '. efficacy operator s.m. onerous.(pe cont propriu) (bur. of honour 2. effective.dealings for cash ~ in virament .fiduciary transaction ~ portuara . ci la o data ulterioard. burdensome onora v.(tranzactie la bursa de valori sail de marfuri prin care se creeazd o acoperire in vederea executant angajamentelor asiimate. achizitiondndii-se ceea ce trebuie livrat la o data ullerioard . bursiera) operation.economic man.) dealings for a fall ~ a la hausse . operative.f. (a incdrca sail a descdrca o navd) to operate operare s. action 2.stock exchange transactions.) to honour.(]->entru un avocat) retainer onorific adj. operator ~ care face piata . fee.) market maker ~ independent . operation ~ de marfuri . (o cambie.(incdrcare.t.t.(fin.n.businessman ~ -reclama — (care poartd pancarte cu reclame prinse in fata si pe spatele sail) sandwich man omul economic . fixatd anterior) foi"ward transactions/dealings ~ la termen cu marfuri .commodity futures . efficient operativitate s. transaction. descdrcare.(bur. marfuri) covering transaction ~ de arbitraj switch . work. manipiilare. 1. pay ~ de angajare .

discontinuity.f.(tranzactie bursierd cu plata imediata) spot transaction ~ speculative . {incetare) cease.(a mdrfii de cdtre furnizor dacd cumpdrdtond este insolvabil) stoppage in transitu optimiza v. metale pretioase etc.t. (a intrerupe) to interrupt.de apel/cumparare .foreign exchange transactions ~ valutare la termen . devize sau actiuni. la o data si un pret fixate anterior.f. stop. operational oportun adj.{care poatefi exercitatd oricdnd inainte de sfdrsitui exer-citiului) American option ~ cu pret de exercitiu identic sau apropiat cursului pietei .in-the-money option ~ cu pret de exercitiu superior cursului pietei .spot exchange/ deals operational adj.f. opportune.to cease payments oprire s. descdrcare.out-of-the-money option . optimization ~ a raportului dintre stocuri . (intrerupere) interruption ~ a functionarii .(optiune de cumpdrare a unui activ la un pret de exercitiu specificat} call (option) . call-of-more option ~ a vanzatorului de a dubia -(pptiune care ii da drept vdnzdtondui sd vdndd un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) seller's option to double. ceasing. well-timed oportunitate s.) stop loss ~ in tranzit .(ordin cdtre broker de a vmde actiunile care scad sub o anumitd valoare) (bur. opportunity opri v.OPE-OPT 243 ~ la transportui de marfuri (mcdrcare. timely. dreptui bdncilor participante de a-si mdri portofoliuJ) option ~ a cumparatorului de a dubia -(pptiune care u da drept cumpd-rdtorului sd cumpere un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) buyer's option to double. put-of-more option ~ acoperita (contract de optiune garantat cu actiunile unui titlu de valoare suport) covered option ~ americana . to break ~ platile . in cadrul unei emisiuni de valori mobiliare.(studierea fiecdrei etape din fabricarea unui produs in scopul reducerii costurilor de productie. (a incetd) to cease. transbordare.on-the-money option ~ cu pret de exercitiu inferior cursului pietei .speculative operations ~ valutare . fdrd a afecta calitatea acestuia) value engineering optiune s. stoppage. stivuire) handling procedure ~ la vedere . to optimize optimizare s.f.(unui utilaj din cauza uneipene de curent) outage ~ a pierderilor . un anumit volum de marfuri. in conditii stabilite anticipat. (drept contractual de a cumpdra sau de a vinde prin bursa de optiuni. to stop.stock-ratio optimization ~ a valorii . to discontinue. metale pretioase.forward exchange/deals ~ valutare la vedere . dreptui unui investifor de a-si schimba obligatiunile convertible sau certifica-tele de optiuni contra titluri de valoare.t.

(la radio si televiziune.f.n. ca alternativd la lichidarea ei) (dr. in SUA. oras mare.(pentru o politd de asigurare) settlement option ~ de vanzare .{corn.currency option ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta .(bur. timetable ora$ s.) order to buy..official hour. hourly s.(imitate de masura a timpului de lucru) man-hour ore de birou/serviciu .frontier town ~ dependent de o intreprindere (pentru locuri de muncd.maritime/seaboard/seaside town ~ -satelit .office/official liours ~ de lucru .peak/rush/throng hour ~ locala .fixed-working hours ~ lucratoare/de productie .(stelaj. hour. overwork.overtime (work). strap ~ unica .day-to-day option ~ tripla .(bur. fie de vdnzare) single option orar adj. (program) schedule.summer time.) market order ~ de administrare .warehouse order .local time ~ -nava .) administration order ~ de bursa . extra work ~ suplimentare obi§nuite/normale regular overtime ordin s.{mar. furnizare de cdldurd etc. optiune care da drept deopotrivd de cumparare si vanzare) put-and-call/double option.(programul de lucru in magazine si biroiirl) business hours ~ de lucru normate .n..(bur.(optiune de vdnzare a unui activ la un pret de exercitiu specified!) put (option) ~ descoperita .) order at best ~ de eliberare a marturilor antrepozitate .(imitate de masura a duratei de stationare a navei pentru operare) (SUA) ship hour ~ oficiala .(a unei societdti insolvabile.stock exchange order ~ de cumparare .(dependent economic de un oras mat mare) satellite town ora s.) cash order ~ de a cumpara sau de a vinde la pretui pietei .working hours ~ suplimentare .{care nu poate fi exercitatd inainte de sfdrsitui exercitiu lit i) European option ~ in devize . pentru publicitate) prime time ~ de vara . town. (SUA) daylight saving time ~ de varf.n. order ~ al agentului de Tncarcare . time ~ de Tnchidere .244 OPT-ORA ~ de plata . (pentru a sustine cursul) supporting order ~ de cumparare in conditiile cele mai avantajoase .) broker's order ~ cu plata in numerar . (in Anglia.(care nu are acoperire in titluri de valoare) naked option ~ dubla/mixta .(care da drept fie de cumparare. hour. orice oras) city ~ comercial .) company town ~ maritim .. standard time ~ -om .closing time/hour ~ de maxima audienta .(care este o optiune dubid plus alte optiuni combinate) triple option.trade town ~ de frontiera . straddle ~ europeana .

f. device. to organize organizare s.writ of possession ~ de punere sub sechestru .) to order. pay order issued ~ de punere in posesie .order of payment.(dr. order for payment/to pay.executive body ~ financiar . financiara) order.ORA-ORG 245 ~ de tncetare a platilor .f. table of organization. to pass for payment ordonanta s. organization ~ a conducerii intrqirinderii management engineering ~ departamcntala/pe servicii.order of priority ~ de zi .line organization ~ si conducere a productiei production control ~ si metode ~ (man.) contingent order ~ limitat — (ordin de tranzactionare in limitele imei anumite jluctiiatii a cursurilor) (bur. agregat) mechanism. ordinance ~ cu putere de lege . (prezentatd in scris) order paper ordonanta v. (organizatie. (dr. sequence.de ridicare a sechestrului . (/uridicd. authority ~ de conducere .) restoration of goods taken in distraint ~ de sechestru .} limited order ~ permanent . departmental organization ~ ierarhica .) decree.f. selling order ~ de vanzare sou cumparare la termen .(dr. flow-process chart.) order to sell. (dispozitiv.t.(in caz de faliment) receiving order ordonatorA'.') open order ~ legat/conditionat .(ordin de tranzactionare valabil pdnd cdnd este execntat sail anulat) (bur. (fin.(bur.f. (serviciu de consultantci pe .control authority ~ executiv .statutory order '.de blocare .(ordin de cumparare executable prin utilizarea prodiisniui vdnzdrii de titluri determinate) (bur. diagram organiza v. a unor fondiiri) stop order ~ de plata . care va plali la intervale regulate impozitcle si datoriile titulamlui de cont) standing order ~ simultan — (de cumparare de actiuni peste pretui pietei si de vanzare imediatd la acelasi prel pentru a Simula activitatea pe piata bursiera) matched order ~ vamal de transbordare transshipment pricking note ordine s. principal organ s. autoiitafe) body. distress warrant. (mar.n 1. order. succession ~ a prioritatii .) organization and methods.financial body ~ legislativ . agenda.legislative body organigrama s.payment order. organization chart. writ of attachment ~ de vanzare .(a unor conturi.order/business of the day./n.) time order ~ de virament .(ordin cdtre bancd pentru blocarea unui cec) stop order/payment ~ de livrare .order to transfer ~ deschis .(bur.) garnishee order. (mandat postal) money order ~ de plata simplu/neconditionat unconditional order ~.(ordin de plata dat de cdire un client bdncii sale.t.delivery order.) ship's/freight release ~ de plata .managing body ~ de control . unit 2.

(tip de organizare in care autoritatea manageriald nu se transmite pe scard ierarhica) flat organization organizational adj.nonprofit corporation ~ orizontala . association. organization. organizational .f.246 Idngd conducerea unei firme) systems and procedures organizatie s. body ~ -corespondent .(man. society.(institutie financiard care presteazd servicii pentru altd organizatie financiard') correspondence ~ flexibila .) flexible organization ~ nonprofit .

hardened steel ~ inoxidabil . steelworks .vocational guidance orixonts.stainless steel ~ turnat . 1. direction.n.(pe 5-10 ani} planning horizon otels.hoop iron ~ calit . orientation. (a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) targeting ~ profesionala .alloy steel ~ -balot/de bandaje .w.ORG-OTE orientare s.y. steel ~ aliat .n.f. guidance 2.f.cast ingot/steel otelar. steelworker otelarie s. horizon ~ de planificare .

(pentru actiuni. stationer papetarie s. (mar.(a unor mdrfuri) damage by contamination ~ prin incendiu .malicious damage paleta s.(bur. (cu sot) even paradisA'.accidental damage ~ materials .(a bunuriior navei) (mar. paradox ~ economic . utilaj.(a unui document. (pierdere) loss ~ accidentals .operational factors para§uta s.incomplet de actiuni . (articole) stationery 2.n. pack. parameter parametri de exploatare .) pagini galbene/nationale . (avizier) board ~ de afise .general-puipose pallet paletizare s.) lot. pallet operation pana .f.(ciimpdrat sail vdiidut de un singur investilor) line ~ principal de actiuni . cu 72./.purpose-made pallet.stevedoring pallet ~ specializata . (defectiune.(anuar care cuprinde adresele tuturor institutiilor fi societdtilor comerciale) yellow pages paguba s.f. (refugiu) haven ~ fiscal — (tard care oferd reduceri importante de impozite) tax haven paradox s. panel. panic . packet ~ complet de actiuni .m.oil-pollution damage ~ produsa/ocazionata .f. (plat forma mobila folositd la manipularea unor mdrfuri) (mar.f.bill/poster hoarding ~ de cotatii . parachute .p packet s.economic paradox parametru s.) quotation board ~ publicitar .broken/job/ odd lot ~ mare de actiuni . damage.n.n.material/property damage ~ prin aruncarea peste bord .f.failure of electricity panica s.la bursa .' (de marina.damage done/incurred pallet.) folio ~ produsa de raufacatori . pentru obligatiuni reprezintd o valoare nominalu de 1000 USD) (SUA) round lot ~ de actiuni .n. avarie) failure ~ de curent .f.panic/flurry on the stock exchange panou s. cargo platform/stage/tray ~ de depozitare .(bur. prejudice. special-puq^ose pallet ~ universala . block.) damage by jettison ~ prill contaminare .damage by fire ~ prin manipulare .) palletization. package. (magazin) stationer's shop par adj. 90 sau 100 de cuvinte) (dr.operating data ~ de functionare .s'.warehouse pallet ~ de stivuire .advertisement hoarding papetar s m.controlling interests pagina s. page ~ dactilografiata . \. mecanism) breakdown. circa 100 de actiuni.damage by handling ~ prin poluare cu titei .f. stock .

prejudiced party ~ semnatara . privy ~ in cauza .signatory ~ sociala .empty haul ~ in mile . (o distanta) to run.) parity. parcel.248 PAR-PAR ~ de aur — (tip de contract de mimed. (loc de stationare a autovehiculelor) car park. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass 2. plot.party to a case ~ in culpa . {dr.{inchiriere simidtand de aparate si utilaje mai multor clienti in timp partajat) time sharing parte s. run. contractor. to bet. to plot parcela s. par of exchange ~ de schimb intrinseca/metalica mint par/parity of exchange ~ fixa . care li conferd anumite drepturi si responsabilitdti in cadrul socieldtii respective) share partener^. (fin. stock.t.contracting party. (a miza) to gamble paritate s.aur/metalica . {intr-o tranzactie cu titluri de valoare) (fin. 1.) contra .n.gold parity ~ de schimb .party entitled ~ in litigiu .n.f. portion. redactat de unii manager! pentru ei insisi. {data in arendd unei familii) allotment parcurge v. reprezentdnd contravaloarea aportuhn iinui asocial.i.exchange parity.) party ~ adjudecatara . care prevede importante compensatii materiale in caz cd ar fi demist) (man.mileage paria v. wager.) golden parachute pare s. fragment 2. {bucatd) piece. {care revine cuiva) share. to lot (out).insured party ~ civila --plaintiff ~ contractanta .n.(modalitatea de a impdrti o slujbd cu normd intreagd intre doi sau mai multi angajati cu normd redusd) job sharing ~ a timpului de folosire .rolling stock depot. party concerned. par ~ a puterii de cumparare purchasing power parity ~ .concerned party. parking place 2. park ~ de autocamioane . lot. lot. associate. (totalitatea autovehiculelor de care dispune o imitate) fleet. to parcel (out).(rata de schimb a doud valute calculatd prin raportare la o a treia) indirect parity pariu s.gliding parity ~ indirecta .party at fault ~ in drept .{la licitatii) purchasing party ~ asigurata .(fractiune din capitalul unei societdti cu rdspundere limitatd. partner. (cursa) haul ~ gol/fara incarcatura . (o lista) to look down. to run through parcurs s.party to a dispute ~ prejudiciata . 1.t. bet ~ mutual-pan mutuel partajare s.f. 1. 1./n. to wager. waggon yard/park parcela v. to cover. covenanter ~ indiviza . party to a contract.f. sharing 2.truck fleet ~ de vagoane .f. (a unui po:-t cu normd intreagd intre dot angajati cu normd redusd) twinning ~ a postului . (documented to go over.share in coownership ~ interesata . part.fixed parity ~ glisanta .

minority interests particular adj.f.seaman's passport ~ turistic . 1. licence. patent.deposit liabilities pasivitate s. tin interes) concern ~ a salariatilor — (termen general pentru a defini modalitdtile prin care angajatii pot participa la conducerea societdtii in care lucreaza) {man. characteristic (feature).direct hand ~ la profit .contingent liabilities ~ net .) employee involvement/participation ~ directa ./?.(utilizat pentru a calcula lichiditdtile unei band) eligible liabilities ~ curent .n.f.tourist passport patent s. passport ~ de serviciu .f.short-term/quick liabilities ~ sub forma de depozite .business partner parteneriat^. (de) liable to pasiv. sharing.transit passenger pasa s.(mar.carload lot partial adj.consumer resistance pasaport^. (cont. partnership participare s.n.current liabilities ~ neprevazut . patrimonial. proprietary. (/oc) game ~ de solduri -job lot ~ normala de marfuri . private particularitate s.t. passenger.majority interests ~ minoritara . (de marfd) parcel/lot of goods.(bur. participation. certificate of health/pratique ~ de sanatate cu mentiune .f. patent. licence patenta v. salient feature ~ a unei activitati -job characteristic partida s.) bill of health. batch.} stowaway ~ de clasa turistica . (forma de asociere) partnership 2.PAR-PAT ~ care iese din firma . licensed patenta s.service passport ~ pentru marinari .f. (de navigatie) fairway.profit sharing ~ optionala a salariatilor .m. waterway pasibil adj.f.) touched bill of health ~ de sanatate curata/fara mentiuni (mar.) clean bill of health patrimonial adj.net liabilities ~ pe termen lung .(metodd prin care li se oferd angajatilor unei societati posibilitatea de a cumpdra actiuni ale firmei respective la un pret mai scdzut decdt cursul pietei) employee share option participatie s. to licence patentat adj.(cota-parte a fiecdrui asocial) partnership share ~ majoritara . patent(ed). real .(mar. resistance ~ a consumatorilor .tourist-class passenger ~ in tranzit . {la o afacere. (mar.long-term liabilities ~ pe termen scurt .) liabilities ~ acceptabil . (intr-un vehicul public) fare ~ clandestin . navigation/ship channel.clandestine passenger. passivity. 1.?. (la capitalul unei societati pe actiuni) share ~ a asociatilor . peculiarity. n. to patent.f. certificate ~ de sanatate .) regular lot ~ vagonala de marfuri . part(ial)ly pasager s. consignment 2.outgoing/ retiring partner ~ de afaceri . partial adv.

delay.packing cloth/linen ~ de doc .) flag ~ al navei . cloth -. monetary pedologie s. per ~ an—per annum ~ cap de om/persoana -per capita ~ comanda . (prin vdnzarea de rnarja de calitate inferioara) to fob off pacura s.250 PAT-PEN patrimoniu s.f.n.i. sacking. (referitor la mdrfurile in expeditie) afloat ~ nava .n.ashore ~ verso .m. (a amenda) to fine penalizare s. to pauperize. reprieve.f. (amenda) fine.per ton ~ uscat . (mosie) estate ~ arabil . linen peprep.t.plough land pasui v. to cause/to do damage to pamant s. to impoverish.(despre twine} bespoke . to grant smb.n. linen.on credit ~ luna — per month.national flag/colours ~ strain . penetration ~ pe piata .per man-hour ~ riscul destinatarului . boss patronat s. pauperism pauperiza v. to lose v. (teren) ground. proprietor.tarpaulin canvas panzeturi s. per diem . respite. (impusd de sinsiicat membrilor care mealed regulile . penalty.zi lucratoare .(fblosita la confectionarea prelatelor) flax canvas/linen forfeiture penaliza v.f.m. per mensem ~ mare — (in timpul navigutiei) (asig. on the back ~ zi .cont propriu . moneyed. a delay pasuire s. ashipboard ~ om-ora .for one's own account ~ credit . to reprieve. 1.(la bord) aboardship. patrimony patron s. (albituri) white goods.f. employer.(pentru confectionarea sacilor de marfd) sackcloth.n.consignee's risk ~ tona . (mar.f. patruiidere s. penal penalitate s. pi. jute canvas ~ de prelata . to penalize.t. grace ~ de iuta/de sac .t.drill ~ dc in .) at sea.flag of convenience/ necessity ~ de armator .f pedology.foreign flag ~ vamal .de ambalaj . fuel/black/buming oil paguba$ s.f.(in mdsura in care starea timpului o permite) per weather working day pecuniar adj.company/house flag . soil science penal adj.per day. penalization.burgee ~ de comert — (arborat de navele comerciale) merchant/trading flag ~ de companie . to respite.t. (pentru mcdicarea unui contract) forfeit.t. (proprietate) land.f. (camp) field. loser pagubi v. (association of) employers pauperism s. (sol) soil.customs/revenue flag pacali v.national . pecuniary.overleaf. mar.n. to beggar pavilion s.registry ~ avantajos .market penetration panza s.

out-of-date. pi. (dr.) to lapse. outstanding a fi ~ .f.on-cycle .t.(cdnd se stationeazd la dand peste termenul stabilif) dockage penalty pendinte adj.retirement on account of age/pension.f.n. 1. to superannuate pensionar s.natural danger perima v.state pensioner ~ in activitate semiretired person pensionare s. to go on pension. retirement. 1. to be/to become out-of-date/obsolete/superseded 2.) for money ~ ziua de lichidare .contract penalty ~ pentru cheiaj . obsolete. perimeter. outdated.(bur.po7. (dr. danger. un acord) to conclude pericol s.(timpul mediu necesar pentru a convert! materiile prime in produse finite si pentru a Ie vinde) inventory conversion period ~ de functionare efectiva . peril. mandatory retirement pentrvi prep.f. to retire (upon a pension).m. superseded 2. pensioner. undecided. contributia nefiind pidtitd de salariat.r.disablement/disability pension ~ pentru limita de varsta . to collect.alimony ~ de invaliditate/pentru incapacitate de munca .f. (rise) risk ~ de intrare pe piata . to become out-of-date perimat adj.n.(fin. shortage percepe v. (chine sail arendd excesivd) to rack percepere s. to retire (upon a pension) a scoate la ~ . (de impolite) (tax) levy perceptor s.navigational danger.to pension (off) pensiona v.f. area ~ de explorare . (in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale) retention money ~ contractuala . hazard. pensionary.(rise pe care si-l asumd o firmd cdnd pdtrunde pe o piatd noud) threat of entry ~ de navigatie . for ~ numerar .t. penury.m.to be in abeyance pensie s.PEN-PER 251 acestuid) fine 2. pension. to grant a pension.life pension/annuity pensii necontributive .) lapsed perimetru s.(despre tranzactii care urmeazd afi pidtite in urmatoarea zi de decontdri) (bur. abeyant. scarcity. period ~ analizata . superannuation ~ pentru limita de varsta .r. tax collector/gatherer perfecta v.eamings--related pensions a ie§i la pensie . (im. (un contract. (a unui functionar sail a unui militar) retired pay ~ alimentara .to be pensioned off. superannuation.exploration lease ~ petrolifer .t. to pension (off). ci de firmd) noncontributory pensions ~ raportate la salarii . retiree ~ de stat .old age/ retiring pension ~ viagera .(la fondul de pensii. to superannuate v.oil(-producing) area perioada s. to gather.) for the account penurie s.ite) to levy.) period under review ~ de amortizare . pending.payoff period ~ de conversie a stocurilor . danger to navigation/shipping ~ natural .

{de liber a trecere) pass. descdrcare etc.slack period ~ de subscriptie .navigation permit ~ de pescuit . perishability. (de incarcare.(a wiei.) jerk/jerque/stamp note.transit permit ~ vamal customs permit.outage ~ de maturitate . cambii) tenor ~ de proba .discharging permit. warehouse keeper's order' release ~ vamal de incarcare .n.) victualling bill ~ de cabotaj — (cu scutire de taxe vamale pentru provizii) (mar. allowed.(a navei) sailing permit ~ de ridicare a marfurilor .warehouse withdrawal permit.(mar. release for shipment ~ de libera trecere safe-conduct ~ de livrare a marfli freight release ~ de marfuri antrepozitate .shipping note ~ de incarcare .) release ~ de aprovizionare . (mar. (despre un comitet. grace period ~ de inactivitate .) dandy/pricking note ~ vamal de descarcare .loading permit. permit to unlade ~ de export . permanently.) standing adv.de stagnare .vamal de eliberare a marfii din depozit .) dandy/pricking note ~ de munca .always afloat or safely aground ~ in stare de piutire sigura .de reaprovizionare .f. shipping bill.(timpul dintre comandd .) average collection period perisabil adj. authorisation. pass of goods ~ de scoatere din vama . livrare) replenishment lead time ~ de recuperare a investitiei payback period ~ de scutire de impozite .subscription period ~ de tranzitie .) always afloat •.landing permit ~ de descarcare .tran(s)shipment delivery order ~ de tranzit .in stare de piutire sau esuat fara pericol .tax holiday '-. permitted s.period/days of grace. transire ~ de conducere auto -driving licence ~ de debarcare . perishable perisabilitate s. licence. always ~ in stare de piutire .(mar.) land/landing order . perishableness permanent adj.fishing licence ~ de plecare .always safely afloat permis adj.(conditie de navlosire) (mar.(din depozit) demand pass. permanent.trial period.(yaloarea medie a conturilor de creante exprimatd in zile) (Jm.252 PER-PER ~ de gratie .) bill of sufferance.(intr-o tard strdind) work permit ~ de navigatie . permit to lade.(mar.transition period ~ medie de colectare . permit.y. entry out .(fdra plata taxelor vamale) (mar. un contract etc.(a marfurilor) bond/cartage note ~ de transbordare . (a unui angajat) probationary period .export licence ~ de iesire sau de intrare in doc -dock pass ~ de imbarcare .

offerer ~ care ia in posesiune ilegala disseisor ~ care Tsi asuma riscul .PER-PER 253 ~ vamal special .allottee ~ careia i se face o oferta .(la un drept) disclaimer ~ care supraliciteaza . to permit.outdoor staff ~ de conducere .n. (flux de plati viiloare egale estimat sd continue vesnic) {fin. personal.(intr-o functie) appointee ~ oficiala .) request note permite v.office/ clerical staff calificat .exempt personnel ~ care nu beneficiaza de vechimea in munca .casual ~ care acorda autorizatii/licente licenser.managing staff ~ de exploatare/deservire .legal/juristic(al)/artificial/ fictitious person.defaulter ~ care preia ilegal un teren .private person ~ scutita .f.t. to allow peron s.operating personnel ~ de supraveghere . qualified/trained staff ~ care nu are dreptui la ore suplimentare .(prin cumpdrarea masiva §i brusca de actiuni) (bur. person. (particular) private s. body corporate.(de descdrcare a mdrfurilor perisabile mainte de controlul vamal) (mar.n.) perpetuity persoana s. (client al unei band) corporate customer ~ numita .very important person ~ impozabila .disseisee ~ fizica . platform ~ de sosire .natural person ~ fizica sau juridica care incearca sa obtina controlul asupra unei societati .(in urma unuipartaj) distributee ~ cu semnatura autorizata pe cec cheque signer ~ decedata fara testament .leviable person ~ in cautare de solduri/ocazii bstrgain hunter ~ juridica .) nominee ~ foarte importanta .supervisory personnel .improver upon an offer ~ care vinde fara acoperire . individual ~ angajata permanent-jobholder ~ angajata temporar . licensor ~ care da cu chirie sau in arenda lessor ~ care face munci ocazionale .offeree ~ careia ii revine o parte . legal entity. personnel.claim-jumper ~ care renunta . corporate body.(unei investitii) risk taker ~ care nu isi indeplineste obligatiile/ angajamentele .) short ~ careia i se aloca actiuni/titluri de valoare .(astfel meat proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) {bur.) (corporate) raider ~ fizica sau juridica desemnata sa administreze tranzactiile de actiuni ca titular .exempt personnel ~ cu serviciu exterior .odd hand/man ~ care face o oferta . staff ~ administrativ/de birou .(de impozite etc. mdrfuri) (bur.(actiuni.official ~ particulars .intestate ~ deposedata ilegal .) exempt personal adj.arrival platform perpetuitate s.offerer. (individual) individual.skilled personnel.f.

over.no-load draft/draught. petrochemistry petrodolari s.. service draft/draught ~ de mcarcare . allowable draft/draught ~ de bord liber . reduced draft/draught pescar s. pi. in ready money. fishing. pelagic fishing ~ oceanic/in larg .n. (cu ndvodul) to seine. light draft/draught ~ de plecare .technical personnel personalitate s.) draught. fishing cutter/vessel pescaj s. 1.deep draft/draught. (SUA) draft ~ admisibil . fishery ~ comercial . petition. application a face o ~ .to submit an application petitionar s. petroleum carrier/ship/tanker. oil-carrying ship/vessel .field personnel ~ functionaresc .n.ballast draft/draught ~ mare .season fishing peste prep.) over ship's rail ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) (bur.port personnel ~ supranumerar . (oil) tanker. (in special despre un avans.permanent/regular personnel ~ portuar . petrochemical petrochimie s.whale fishery. deadwood ~ tehnic .) supra pari.sailing draft/draught ~ de plina mcarcare .(fish) trawling ~ sezonier . (mar. (piata de peste) fish market 3. applicant.marine/sea fishery. pelagic fishing ~ pe platoul continental . (pescuit) fishing 2.. (balene) to whale pescuit s. petrodollars petrol s.f.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric mcepe cdnd incdrcdtura trece de balustrada navei) (mar.cargo draft/draught ~ de nava neincarcata . oil.legal status "< pescador s.coast(ing) fishery. personalty ~ juridica . petroleum. (negot) fish trade. s. solicitor petrochimic adj.m. fisherman.seafaring personnel ~ permanent .deep-sea fishery/ fishing. (cherhana) fishery pescui v.operating draft/ draught. naphtha ~ brut — crude petroleum/oil/naphtha petrolier adj.n. (cu unditd) angler.n.254 PER-PET ~ de teren .m. (cu traulul) to trawl.river fishery ~ industrial .offshore fishery ~ prin traulare .f. (produse) fish 4.m. (de coasta) shoreman pescarie s. above ~ balustrada navei .f. heavy draft/draught ~ proiectat .commercial fishing ~ costier . to fish.f. (mineral) oil.n. whaling ~ fluvial . petitioner.full-load draft/draught ~ in balast . (cu unditd) to angle./.designed draft/draught ~ redus .easy draft/draught. above par pesin adv.freeboard draft/draught ~ de exploatare . inshore fishing/fisher}7 ~ de balene .clerical personnel ~ imbarcat/navigant . in cash. tank ship/vessel.fishing trade ~ maritim .permissible draft/ draught. urmat de plata in rate) down petitie s.redundant personnel.

labour market ~ a imprumuturilor rambursabile la cerere .m.} new issue market ~ a petrolului oil market ~ a produsului .crude oil carrier/tanker ~ .gasoline carrier/tanker ~ de cabotaj . oil(-bearing) petrovaluta s.) seller's market ~ activa .inshore oil-tank ~ de produse albe .(piata pe care cumpdrdtorii pot exercita preshini asupra cursurilor.tanker-container ship/vessel ~ universal .ocean-going tanker ~ .portcontainer . refined products carrier ~ de produse chimice . inshore oil-tank ~ de cabotaj mic .general-purpose/versatile tanker petrolifer adj.) buyer's market ~ a emisiunilor . insa cu preturi mari datoritd ofertei scdzute de mdrfuri. de marketing sau nu an de ales intre mai miilte oferte) captive market ~ cenusie .product market ~ a scontului neoficial .call market ~ a navlosirilor si a Tnchirierilor charter/chartering market ~ a noilor emisiuni (piata actiunilor societdtilor devenite publice recent) (bur. fin. clean products ship/vessel.(piata cu activitate legald.black products tanker.chemical tanker ~ de produse negre .f.large crude carrier.acceptance market ~ a bunurilor si a serviciilor .PET-PIA 255 ~ combinat .f. superlarge/supersize tanker ~ de tonaj mare .one-man market . petrocurrency pfund s.} grey market ~ concurentiala .goods and services market ~ a creditelor ..mamut" . (pentru incercat titrul aliajelor de metale pretioase} touchstone piata s.. (mdrfuri m vrac-petrol) bulk--oil carrier. (imitate de mdsurd pentru greutate) pound piatra s.competitive market controlata/inchisa .(piata pe care vdnzdtorii pot exercita presiuni asupra cursurilor.(peste 400000 tdw) ultralarge crude carrier ~ oceanic .(peste 160000 tdw} very large crude carrier.a fortei de munca . astfel meat nivelul cotatiilor sd creased) (bur.(fin.wholesale market ~ calma easy/quiet market ~ captiva — (grup de consumatori care nu pot evita activitdtile publicitare. large capacity tanker ~ de tonaj mediu . dirty ship/tanker ~ de tonaj foarte mare .white products tanker.) open discount market ~ a vanzatorului .credit market ~ a cumparatorului . piata in cadrul cdreia handle dintr-un sindicat de garantie si plasament si intermediarii jmanciari cumpdrd titluri in bloc} (corn.active/lively/brisk market ~ angro/generala .(petrol-minereu) oil-ore carrier.factor market .(fin.f.) issue market ~ a factorilor de productie .intermediate tanker ~ de titei .coastal tanker. (cereale-petrol) grain tanker ~ de benzina . astfel meat nivelul cotatiilor sd scada) (bur. market ~ a acceptelor .

potential market ~ primara .national market ~ neagra .real estate market ~ imperfecta .external/foreign market ~ extrabursiera a titlurilor de valoare unlisted securities market ~ ferma firm/strong market ~ financiara/de capital .interbank market ~ internationala .organized market ~ paralela .{cu competitie perfect perfect market ~ potentials .{la preturi mai ridicaie. (SUA) off-board market ~ organizata/oHciala .) baBi market j ~ in depresiune/scadere .intemal/home/dome market ~ ipotecara .uncertain/mercurial market ~ futures/a livrarilor la termen -futures market ~ globala .global/mass market ~ imobiliara .mortgage market ~ in crestere .) liquid market ~ moarta .world market ~ monetara .(sales) outlet ~ de desfacere de proba .{sub forma.{cu conciirentd imperfecta) imperfect market ~ inactiva/stagnanta inactive/ flat/ idle/dull/stagnant/sluggish market ~ institutionala .256 PIA- ~ cu cotatii bune .{atdt la vdnzare. {bur.freight market ~ de obligatiuni . cu livrare imediata) parallel market ~ perfecta . {extrabursiera) unlisted/curb over-the-counter market.) bear market ~ in regresie .test market ~ de marfuri {mai ales de alimente si materu prime) commodity market ~ de metale pretioase .{cu tendinta de create a preturilor) rising market.discount/bill market ~ deschisa/libera .(pentru cd oferta este mai mare decdt cererea) soft market € ~ de cereale .{piatd pe care sunt tran.free market ~ lichida .closed market ~ la termen .(fin.(piatd pe care se inregis-! treazd tranzactii continue si cursunie ' nu aufluctuatii mari) broad market ~ libera/deschisa .forward market: (Za bursa de marfuri) terminal market ~ larga . cat si la cumpdrare) two-sided market ~ cu plata in numerar la livrare -spot market ~ cu preturi instabile . {bur.international market ~ interna .(locul teoretic de intdlnire a ofertei cu cererea de capitaluri pe termen mediu si lung a agentilor economic!) financial/finance/capital market ~ fluctuanta .\ zactionate pentru prima oard titliirue: de valoare nou emise) primary market .black/underground market ~ neoHciala .open market ~ externa .grain/corn market ~ de desfacere .shrinking market ~ inchisa .{piatd specified ce are drept obiect al tranzactiei moneda sub' toate formele ei) money market ~ nationals .institutional market ~.unofficial/outside market.depressed? sagging/down market. de lingourl) bullion market ~ de navluri .dead market ~ mondiala .interbancara .bond market ~ de produse produce market ~ de scont .

(pagiibd) damage ~ a navlului . (trenul.(piatd pe care cotatiile sunt disponibile fie pentru ofertd.additional loss ~ bruta -gross loss ~ contabila .(tranzactie de mdrfuri sail de monedd cu livrare imediatd si cu plata in numerar sail in mdrfuri disponibile) spot market ~ stabila . ocazia etc. (de cdtre grevisti.steady market ~ supraevaluata . (drept'ul la) to forfeit v. forfeiture -' accidentals .(pe care mdrfurile se vdnd rapid si cu profit bun) ready market ~ publica .) to miss.market overt ^ restransa/Iimitata .f. to lose pierdere s.n.(piete financiare care permit ca operatiile sd fie executate oricdnd in deciirsiil iinei zile de tran-zactionare) continous markets ~ fragmentate geografic .) narrow/thin market ~ secundara .to raid into the market pichet^. (pe care unui sail mai imilti.glutted market ~ tertiara . (cu putine tranzactii si fluctuatii man ale cursurilor) (bur. fie pentru cumpdrare) (bur. (bani prin investitii nerentabile) to sink 3. producdtori an decis sd-si limiteze vdnzdrile) restricted market.single market ~ valutara .(pierdere rezultatd dintr-o depreciere a posturilor de activ sail o repreciere a posturilor de pasiv) book loss .(tranzactiile biirsiere mondiale) geographically consolidated markets ~ continue .forward exchange market piete complete .(portofolii care cuprind orice tip dorit de cdstigiiri) (fin. wastage. (timpiil) to waste 2. to lose.i.foreign exchange market ~ valutara la termen .weak market ~ specializata . loss.board-foot measure ~ de ulaj ullage foot/stick pierde v.to make a market a provoca panica pe ~ .) one-sided/-way market ~ specifica .t.f. waste. picket ~ de greva — strike picket pichetare s.(prin incdicarea unui contract) forfeit.) complete markets ~ consolidate geografic .stringent/ limited market.(tranzactiile bursiere realizate pe diferite piete geografice sunt combinate pe o piatd centralizatd prin computer) geographically fragmented markets a crea o piata . 1.specific market ~ speculative . demonstranti) picketing picior s.target market ~ unica .) overbought market ~ supraincarcata . (la jocuri de noroc) to gamble away 4.(bur.T PIA-PIA PIA-PIE 257 ~ profitabila .accidental damage ~ aditionala .(piatd pe care simt Iranzactionate titlurile care nu figureazd pe lista cotatiilor oficiale) secondary market ~ slaba .(piatd pe care actiunile cotate sunt tranzactionate direct intre broker si client) (SUA) third market ~ -tinta .speculative market ~ spot/a disponibilului ./i.(ca urmare a indisponibilitdtii navel) loss of freight ~ a unui drept . (imitate de mdsiird pentru liingime) foot ~ -cherestea .

) lost or not lost piesa s.reala .(asig. (imitate de mdsurd penrr^ capacitate) pint piscicultura s.) actual/absolute total loss pierderi cauzate de furtui marfii .(din cauza angajatilor care demisioneazd din motive personate) labour wastage ~ de greutate . fish breeding/culture farming/husbandry pivnita s.(la vdnzarea activelor de capital) capital loss ~ de clientela .storage losses ~ neasteptate .(despre nava.(covering? voucher ~ de rezerva/schimb spare replacement/renewal part ~ detasabila removable part ~ uzabila . vault .) constructive/presumptive loss ~ prin scurgere .) translation loss ~ deliberata/intentionata . lost ~ sau nepierdut .f.wearing part pinta s.natural wastage ~ nerecuperabila .(asig.(prin investitii nerentabile) sinking ~ de capital .(asig.operating losses ~ la depozitare .(as ig. mar. (exemplar) copy 3. prin raportarea la profitui obtinut pe unul din ultimii trei am) terminal loss ~ prin contractare/u scare .) general average loss ~ in avaria particulars .f.(asig. 1.) partial loss ~ pe hartie . piece 2. mar.weight loss ~ de translatie . cellar.maritime loss ~ pe ultimul an .net loss ~ partiala . mar.(pierdere cauzatd de transpunerea situafiilor financier e din valuta filialei strdine in valuta societdtii-mama) (fin.succeeding losses pierdut adj.) constructive/presumptive total loss ~ totala reala .leakage loss.cred^i losses ~ succesive . loss due to leakage .f.(pierdere nerealizata) paper loss ~ pe mare .(manifestare a ineficientei economice) deadweight loss ~ neta .(pent) •u a evita plata impozitului pe profit) tax loss ~ din credite obtinute traudulos fraud loss ~ in avaria comuna .windfall losses ~ prin credite neperformante .) actual loss ~ totala total/dead loss ~ totala a obiectului asigurat . mar/a) (asig. mar.) particular average loss ~ mare/grava .) pilferage ~ de exploatare . (specimens specimen. (mo-neda) coin ~ contabila/justificativa .« timpul transportului) (asig.total loss of insured object ~ totala interpretata/prezumata -(asig.f.(. part. practical de fisc pentru o societatc falimentard. mar. ~ naturala/inerenta .loss of customers ~ de curs ~ (pierdere survenitd prin cumpdrarea unui titlu si revdnzarea sa la un curs inferior) price loss ~ de forta de munca .severe/heavy loss.(reporlul p[aiii impozitelor datorate pentrii ultimul an.258 ~ de bani .(la iii-iele mdrjuri) shrinkage ~ prin interpretare/prezumata -(asig.

asigiirdri de sdndtate etc. draft.planned unit development . doua posibilitdti) spread ~ de licitatie — (diferenta dintre pretui de licitatie si pretui ceruf) bid-asked spread plan s.) settlement terms ~ de reinvestire a dividendelor (care permite actionarilor reinvestirea automata a dividendelor primite in actiuni ale societdtii platitoare) dividend reinvestment plan .curriculum ~ de livrari .(a navei) deadweight plan ~ de invatamant .long-term plan ~ de productie .PIV-PLA -.de investitii .day plan ~ de afaceri — business plan ~ de amortizare . (program) program(me).five-year plan ~ de activitati zilnice .(cargoplaii) (mar.f.n. to plan. draught.saving/thrift plan ~.redemption table ~ de amplasare .) capacity/tonnage plan ~ anual . schedule ~ al capacitatii de incarcare .cadastral survey ~ cincinal .production/operating/ output plan ~ de reabilitare/refacere rehabilitation plan ~ de reduceri .retirement plan ~ de pensionare dupa criteriul profesional . planning ~ a productiei .staffing schedule ~ de perspective . pensii. plan.investment plan.credit ceil ceiling/ agreement ~ valoric/descoperit . (a programa) to schedule planificare s.(stabilit cadrul operatiilor de cliring) swing in plafona v.t.production planning ~ a sortimentului de produse product planning . to limit plaja s. design. {interval intre doua mdsuri.strategic plan planifica v.price ceiling ~ al salariilor — wage ceiling ~ de creditare .annual/year-to-year plan ~ cadastral .marketing plan ~ de pensii . (nivel maxim) ceilin (extreme) limit ~ al datoriei . beach 2.debt ceiling ~ al preturilor .contributory pension scheme ~ de pensionare .(in titluri de valoare) personal equity plan ~ strategic .(in salarizare) inventive scheme ~ de vanzare de actiuni salariatilor (unei firme) employee share/stock ownership plan ~ personal de investitii . expenditure capital plan ~ de incarcare .(mar.n. loading/stowage plan __________________________259 ~ de incarcare completa .(acordate cumpdrdtorului in functie de termenul de platd in numerar) (corn.de economii .) cargo plan.general plan/outline.bonded vaults plafon s.pension scheme ~ de pensii contributiv . {de amplasamenf) site plan ~ de beneficii al salariatilor (fJarticipare la profit.(o suprafetelor de productie) floor plan ~ de ansamblu . 1.de stimulare .vamala .) employee benefit plan ~ de dezvoltare zonala .occupational pension scheme ~ de personal .f. scheme.schedule of delivery ~ de marketing .t. (protect) project.

aggregate planning ~ strategics . jdrd interventia intermediarilor) direct placement ~ financiar .(a muncitorilor^ tommy ~ in avans .advance payment-payment in advance ~ contra documente . (a investi bani) to place.(a personalului unei companii) (man.truck system ~ a soldului .t. disbursement. to invest.oil plant ~ tehnica/industriala .mortgage graduated payment ~ imediata in numerar .time wages ~ dupa livrare .overpayment ~ fractionata . (a imei datorii) discharge.oleaginoasa .textile plant plasa v.short-term/'-dated investment ~ privat . settlement(achitare/acoperire a cheltuieHlori defrayal.(de titluri de valoare.(bur. pay. (a vinde) to sell plasament s.f.industrial plant ~ textila .[in mina) yardage ~ in alimente .(cheltuiala de capital efectiiatd in vederea sporirii valorii acestuia prin diverse forme de investitie) financial placement ~ pe termen lung long-term/-dated investment ~ pe termen scurt .payment countermanded ~ cu ora sau cu ziua .f.eligible investment ~ dezavantajos .(emisiuni de obligatiuni care nil fac obiectui unei subscriptii piiblice) private placement plasare s. to forge plastografie s.outward payment ~ excesiva . t.) organization planning ~ a structurii profesionale .family planning ~ globala .) demurrage ~ a impozitelor sou a taxelor ratepaying ~ a salariilor in natura .paymeni against documents ~ contra ramburs .) career planning ~ bugetara .payment after delivery ~ efectuata .central planning ~ corporativa corporate planning ~ economica economic planning ~ familiala .strategic planning plantatie s. (vdnzare) selling.payment in driblets ~ graduala a ipotecii . plantation planta s. payment in full ~ in acord pe iard de inaintare .scheduling ~ centralizata .n. defrayment ~ a concediului vacation pay ~ a concediului medical sick pay ~ a contrastaliilor . sharepushing plastografia v. investment ~ avantajos .» sharehawking. forgei-y plata s.(man.budgetary planning ~ calendaristica .f. (iirmata de rate) down payment ~ in functie de productia realizata -payment by results .260 ~ a structurii organizatorice .f. sale ~ de actiuni lipsite de valoare .advance paymeni. (investitie) placement.f.sinking ~ direct .payment forward ~ contramandata . payment. placement.full payment.paynient of balance ~ anticipata .(mar. plant ~ furajera fodder plant '.spot cash ~ integrala .

(a unei datorii) payment on account . cashless payment ~ progresiva .) stevedorage.omaj etc.(efectuate din averea unuifalif) (dr.saptamanala .delivery on payment .international payments ~ periodice .payment in due course .overtime payment ~ pentru transportui feroviar railage ~ prin virament .pentru depozitarea in pivnite cellarage ~ pentru folosirea macaralelor cranage ~ pentm munca dificila . v. to pay ~ anticipat ..payment by transfer. (un onorariu) to fee.cash against documents ~ in rate .majora . to discharge. payment in arrear .externe .pentru onoare/sub protest .(rata substantiald facutain contid unui miprumut} balloon payment ~ neagra .(a unei cambii) payment for honour/'.cash on delivery ~ ill numerar la prezentarea documentelor .payment in kind ~ in numerar .weekly payment ~ simbolica . to make up. to prepay ~ cotizatii .pentru antrepozitare . plate placuta fabricii constructoare maker's name plate plati v. {SUA) time pa^Tnent . stowage ~ in natura .warehousing ~ pentru cointeresare/stimulare -(acordata conducerii unei societdti) enabling/goodwii] payment .offshore drilling rig placuta s. to clear. ~ partiala .) transfer payments . (formula pe un cec) pay cash ~ in numerar inainte de livrare cash before delivery ~ in numerar la comanda .progress payment ~ restanta .dirty money/pay .cash with order -.. to pay.payment by instalments.periodical payments ~ preferentiale . to defray.J7 se angajeazd sd-fi plateascd datonile} token payment ~ suplimentara additional/extra pay .payment in cash.(regulaf) to pay in . (o datorie) to settle.(catre un lucrdtor angajat fard contract de munca) black payment.PLA-PLA__________________ ____________________261 ~ pentru stivuire .f. to disburse.to pay in advance.i. to liquidate.la livrare .l cuvenit .f. payment in part.(a unei mid parti dintr-o datorie pentru a demonstra ca dehi-torul recuuoafte .? upra protest ~ pentru ore suplimentare .warehouse storage area ~ de foraj . platform ~ de antrepozitare .) preferential payments ~ primite .drilling rig ~ de foraj marin .external payments ~ internationale .in numerar la livrare .(mar.overdue/outstanding payment. ajutoare de f.la tennenu.quarterage ~ ulterioara subsequent payment plati de transfer (pensii.trimestriala .payments received platforma s.pan/parti a) payment.

(in numerar.demand policy ~ a nivelului de trai . prospectus. plutocracy poanson s.n.cash shorts and overs plusvaloare s. payable.f.payable on demand ~ la livrare .f.) cash-and-carry platitor s.(totalitatea tranzactiilor efectuate de banca central.payable to order ~ la prezentare . plenipotentiary pliant s. stamp ~ de titlu .- zilor) open-market policy ~ usilor deschise . incluzdnd si fisa de calcul a acestuia) paypacket plin adj.to pay out ~ la livrare .262 PLA-POL ~ daune/despagubiri . addition.to pay up ~ peste .surplus in the cash plusuri si minusuri de casa . valoare} to overpay ~ prin cec .to pay in full. paid ~ anticipat . extra.free-trade policy ~ pietei deschise .to pay in kind. pleading plenar adj.to pay damages ~ integral .standard of iii^ policy ~ a ocuparii . viniculturist.(pentru metale pretioase hallmark podgorean s.(tarif.to pay on account ~ in natura . (dr.n. ploughman plus^.payable to bearer ~ la scadenta .m.payable by instalments ~ la cerere .prepaid ~ in numerar si transportat de cumparator .payable on delivery ~ la ordin . to pay/to put down./i. (despre sedinte.payable on presentation ~ la purtator .m.to pay(in) cash. policy.payable at sight ~ prin andosare . surplus value ~ absoluta . full ~ si la marca .window envelope ~ cu salariul .(care urmdreste mer^nerea si cresterea gradului de ocup^s . (ca sistem) politics politica liberului schimb .payable at maturity ~ la vedere . vineyard politica s.(politica care pc"mite strdinilor sd desfdsoare acti\i:^ economicc sau sd emigreze intr-o (:':-mitd tara) open-door policy politica a cererii .f.(corn.) plea. (salarii) to tmck ~ in numerar . (la cerere) callable ~ cu anticipate . to cash ~ in rate .n.ctare si a stabiliza nivelul ratei dobd'.f.payable in advance ~ in numerar fara reducere .payable net cash ~ in rate .payable as per endorsement platit adj. surplus ~ de casa . folder plic s. vintner podgorie s.to pay by cheque ~ sub .(despre o na\a incdrcata) full and down plugar^.relative surplus value plutocratic s.to pay in ~ in contui datoriei . to pay off ~ in cont curent . payer pledoarie s.absolute surplus value ~ relativa . valoare) to underpay platibil adj. winegrower.m.to pay on delivery ~ la timp .to pay by instalments ~ in rate mici .(tarif. adundri) plenary plenipotentiar adj. pentru a actiona asupra masei mor. envelope ~ cu fereastra .f.

baggage policy ~ de asigurare a banilor in tranzit (pentru sumele transportate intre banci) cash-in-transit policy ~ de asigurare a caricului .antitrust policy .POL-PRO 263 a populatiei active prin asigurarea locurilor de munca) employment policy ~ a ofertei . disinflationary policy ~ economica .supply-expansion policy ~ de restrictii bugetare .hull policy ~ de asigurare colectiva .tariff policy polita s.collective policy .de austeritate .income policy ~ deflationists .budgetary policy ~ comerciala .agricultural policy ~ antiinflationista .aggressive sales policy ~ agricola .policy of retrenchment ~ de stabilizare .vessel policy ~ de asigurare a navei in constructie . 1.(impusa de guvern pentru a combatc monopolwile) competition policy .dividend policy ~ de expectativa .f.bugetara .fiscal policy ~ industrials .marketing policy . policy of insurance ~ de asigurare a bagajelor .austerity policy ~ de creditare a bancii .de marketing . cdnd vdnzdtorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) (defective) title policy ~ de asigurare casco .policy of deflation. inflationary policy ~ interna .environmental policy ~ de personal .monetary policy ~ salariala — wage policy ~ tarifara/vamala .insurance policy.supply-side policy ~ agresiva de vanzari .policy of inflation.anti-inflation policy ~ antitrust . {de asigurare} policy ~ de asigurare .internal/home policy ~ monetara .de mediu .de venituri .cargo insurance policy ~ de asigurare a locuintei .(economica) expansion policy ~ de relansare prin credit expansion-credit policy ~ de relansare prin oferta .trade policy ~ concurentiala .bank lending policy -" de credite cu dobanzi ridicate dear money policy ~ de dividende .investment policy -.(realizatd de cumpdrdtorul unui bun imobiliar impotriva unei eventuale contestdri in justitie.builder's/construction policy ~ de asigurare a titlului de proprietate .household policy ~ de asigurare a navei .foreign policy ~ fiscala .pricing policy ~ de relansare .(politico comerciala) wait-and-see policy .de preturi . (specified unei anumite administratii) (SUA) deal ~ externa .(a unei firme) personnel policy ~ de plasament/investitii .industrial policy ~ inflationista .economic policy. (cambie) bill of exchange 2.stabilization policy .

pollution ~ a apei .standard policy ~ de onoare/fara obiect asigurat (asig.mixed policy ~ de asigurare neevaluata .medical expenses policy ~ de asigurare pentru raspunderea patronilor . consequential loss policy ~ de asigurare impotriva pierderii profitului — (prin inchiderea unei afaceri) loss-of-profits policy.f.all-risks policy ~ de asigurare in bloc.(care asigurd numai anumite riscuri) limited policy ~ de asigurare maritima .marine pollution pomana s. care primele sunt revizuite periodic ir. mar.(pe piata bursiera) equity-linked policy ~ de asigurare de viata fara beneficii suplimentare . mar. charity. underwriter's policy ~ de asigurare mixta .time policy ~ de asigurare pe voiaj .marine insurance policy. duratd) chronic pollution ~ fluviala . functie de modi/lean Ie intervenite ir.without-profits policy ~ de asigurare deschisa .named policy ~ de asigurare pe termen . mar.river pollution ~ marina . mar.water pollution ~ cronica .reinsurance policy.open policy/cover ~ de asigurare evaluata .'.) traveller's policy ~ de asigurare de viata . policy proof of interest ~ de reasigurare .264 PLO-POM ~ de asigurare de calatorie (asigurare medicald. floater ~ de asigurare generala general/comprehensive insurance policy.u specified valoarea interesului asignran unvalued policy ~ de asigurare nenominalizata . voyage policy ~ de asigurare pentru cheltuielile medicale .(in caz de accidente de mimed) employers' liability policy ~ de asigurare suplimentara supplementary policy ~ de asigurare-tip . riscurile acoperite) declaration policy ~ de asigurare nominala .f. policy of reinsurance ~ mixta . handout pomicol adj.) block policy ~ de asigurare limitata .(care r. (SUA) use and occupancy policy ~ de asigurare impotriva tuturor riscurilor .) honour/wager/gaming policy.(garantata de eel putin dona societdti de asigurare) composite policy polua v. impotriva furtului etc.life (insurance) policy ~ de asigurare de viata conditionata de profitui actiunilor comune .fire insurance policy ~ de asigurare impotriva intreruperii afacerii .(repetatd si de hingi.(pentru diferite riscuri) blanket (insurance) policy. (pentru mai multe voiaje) (asig.(asig.) valued policy ~ de asigurare flotanta .{care specified valoarea interesuhii asigurat) (asig.(in asigurdrile maritime si de incendiu) floating policy. alms.t.(cauzatd de tin accident major) business interruption policy.{:r. fruit-growing . to pollute poluare s. running policy ~ de asigurare impotriva incendiilor .

refinery port ~ cu santier naval . sequestration populatie s.lading/loading/ shipping port ~ de lacuri .(a mdrfurilor) dispatching/forwarding station ~ de import . harbour.f. to check in ~ la plecare (un salariat) to book off/out ~ la sosire . booking.congested port ~ artificial artificial/floating harbour ~ comercial commercial/trading/ mercantile port ~ continental .rn.n.port of delivery ~ de marfuri .passenger terminal ~ de plecare . fruit grower/farmer.equipped port ~ cu rafinarie . (in forma fie confidentiala la bursd. tallyman popas s.bunkering/fueling port ~ de canal .outer harbour/port .f.continental port ~ cu maree . funeral furnishers pont s.floating population ~ ocupata employed/working/ occupied population ~ stabila/fixa .n. sailing port ~ de refugiu .transshipment port ~ de tranzit . pump 2.m.(tin salariat} to book in pontaj s. cue ponta v. garnishment.open harbour/port. ceremony pompe funebre .tally of loading pontator s.tally of discharge ~ la incarcare . port ~ aglomerat .n.resident population ~ totala total population port s. (de marfuri) tally clerk/keeper. (de prezenta) time clerk/keeper.undertaking.PLO-POM POM-POR 265 pomicultor s.port of departure. (marfuri) to tally v.f.destination port ~ de domiciliu/atas/inregistrare home/registration port ~ de escala .transit port ~ deschis .port of arrival/entry ~ de transbordare .lake port ~ de livrare .) tip. 1.faulty tallying ~ la descarcare . to book.discharging port ~ de destinatie . to sequestrate ~ bunuri pe cale judiciara to distrain upon goods poprire s. population ~ activa .t.cargo port ~ de minereu .t.n. cursele de cai etc. fruit growing/farming pompa s.ore harbour ~ de operatii directe din vagoane (fara depozitarea mar/if in port) rail port ~ de pasageri .canal harbour/port ~ de descarcare .i.f.port of entry ~ de incarcare .dock harbour/port ~ de buncherare . clocking.port of distress/ necessity/refage ~ de sosire . hint. to clock. pomp. to tally. (de marfuri) tally.port of call ~ de expediere .(mchis la mareea joasa) tidal port/harbour ~ cu punct vamal . tallying ~ defectuos . to distrain. (in baza tinui acord comercial) treaty port ~ destinat navelor retinute pentru contrabanda .active population ~ activa disponibila potentially economical active population ~ flotanta .shipbuilding port ~ de andocare . (ban) inn popri v. orchardist pomicultura s.port ofadjudication ~ exterior .

.backlog/ stock of orders .m.industrial port ~ interior . (mijioace) means.asset portfolio ~ de comenzi neonorate . (shijba)]ob .n. (resurse) resourca? .(din punctui de ve.precara .(care li penw" emitentului sd-si rasciimpere ?K/'yntf'i de valoare..cardholder posibilitate s. to QW! define) to hold posesie .(portofoliul tuturor oportunitdtilor disponibile de investitii) market portfolio ~ de riscuri .f. (carac eristica a planurilor de pensii care pennite participantilor sa-^i schimbe locul de mnnca.lawful possession .to property in smb. to possess. arer.c »1 institute a intra in posesia .perpetu. to repossess posesor s.Eegirinia .precarious tenure . (pentru bancnote. free port/zone portuar adj.oil harbour/port ~ sezonier . owaaKS| (detinator) holder '1 ~ al unei carti de credit . j inainte de maturitate) call fefians. possessor. maize.foreign (trade) zone ~ maritim .to give possession of a lua in ~ . (fin.) efficient portfolio porto-franco s.seasonal port . (ca most eni tor e'../.agresiv .occupancy ".river-maritime port ~ industrial .to possession of.f. porumb s.terminal port ~.266 ~ fara vama si antrepozite vamale unequipped port ~ fluvial .vamal . Indian (SUA) corn ~ in vrae .investment portfolio ~ de piata .dere al operam} safe port ~ terminus . harbour.exchangeability post s... port.fishing/fishery harbour ~ petrolier .de active .n.risk portfolio ~ eficient .n.to take possession of a pune pe cineva in ~ .t.mediate posse<?» ~ m virtrtea dreptului priM ocupant .inland/inner port ~ liber .n.n' .m. fara a schimba sn^sa de undo iff.maritime port. 1. (delmere) hokling --' de fapt .to enter upofcome/to enter into possession of a reintra/a repune in ~ .pe termen nelim'tat .(de pe frontiera eficientei) (fin. vor pfinn beneficiile) portability portofe! s.(propiictciie .' possession..river harbour/port ~ nuvio-maritim .actual possession ~ incorporala . callability ~ de schimb . sea harbour/port ~ pescaresc .(actiuni pdstrate in speranta cresterii valorii kr pentru specularea iilterioara) aggressive portfolio .} wallet portofoliu s.c occupancy a da m ~ .sigur -. post. possibility 2 M.bulk maize poseda v.) portfolio ".1 umu drept legal} IIKOT] possession ~ intermediara . la un pret speci^-cait.temporara — (inchiriere. O\\"GC tenure.de investitii .port of entry portabilitate s. place. appointrr. ~ de revocare .s-.. carti de credit etc.

to put into practice. (oficiu) post office ~ aeriana .air mail ~ electronica . vacancy ~ liber temporar . to postdate. poster post-restant s. (folositor.(a unei societati) share of market ~ sintetica — (obtinutd prin tranzac-tionarea optiunilor.m.f.social standing. load. status. (afolosi) to use. status.(ydnzare fdrd aco-perire) (bur. in cadrid iinm portofoliu de titluri. (greutate) weight ~ a datoriei .full-time job ~ cu norma partiala . skilled practica v. (metoda) practice.) creditor position ~ descoperita . (SUA) (care ot) general delivery postal adj. burden. probationer. util) useful. sold al limit cont. (corespondentd) mail.vacant post/job.(referitor la situatia pe piatd a unor actiuni) {bur.n. (stagiar) improver practica s. threshold ~ de rentabilitate .casual vacancy posturi tranzitorii .inland mail ~ rapida . \. post.economic potential povara s. site 3.. (aplicat) applied 2.market potential ~ de productie . paste restante.productive potential ~ de vanzare . to practise. (uzantd) practice.prospective potential ~ economic .debt burden ~ a impozitelor pressure of taxation pozitie s..n. mail. po§ta s. (despre o persoana) practical (-minded).part-time job ~ liber/vacant . iar profitui este mil) breakeven (point) ~ de rentabilitate a numerarului -(prag de rentabilitate obtinut cdnd se scad elementele nemonetare . to employ ~ o profesie . or din de cumparare sau vanzare m curs de execulie) position ~ creditoare . to date forward poster s.express mail potential adj.t.plant practice practici comerciale neloiale .f.) short position/ covering ~ pe piata . to backdate. (priceput) experienced.cele care . 1.electronic mail ~ interna .) technical position practic adj. s. postal. matter--of-fact.sales potential ~ de viitor . condition ~ tehnica .unfair trade practices ~ comerciale restrictive — (actiuni ale societdtilor private sau de stat care practica o concurentd restrictivd neloiald) restrictive business/trade practices prags.t. trade practice ~ de navigatie . (ampla-sament) situation. (sociala) standing. cat si a instru-mentelor care stall la baza acestora) (bur.n.to practise a profession practicant s.f. practical. numdru! de titluri ale aceleiasi societati. m cadrul operatiunilor de schimb sau de bursd. potential ~ al pietei . [stare. method ~ comerciala commercialism.(cont. practice..(cont. condition 4. position 2.navigational/sailing practice ~ in productie . post. usage.POS-PRA 267 ~ cu norma intreaga . n.(situatie in care incasdrile sunt egale cu costiirile.f.) synthetic position ~ sociala . use.) accruals postdata v.

preferred preferinta s.Tntarziata .exacta . previous. to hand over.o'verdue delivery ~ la bordu! navei . in infervalul de trei him la sfdryitui caruia e declarat falit.to break even prajiisa s.short delivery '.'. (imitate de mdsrrd pentru lungmie) perch.(mar./.f.(mar.(mar..free delivery ~ imediata . .shon. precontract preda v. (dr. preference ~ a consumatorilor . (incredintare) commitment.268 nu reprezintd iefire de immerar ..'ers-A delive"y.f. preferential.to give notice precapitalist adj.) alongside delivery strategic predisposition predispus adj. precast unit preferential adj. to deliver. delivered ~ 111 ininus . (previous) notice.f. prior precontract s. (remitere) consignment.actual delivery ~ eronata/gresita . ~ franco -.) management threshold ~ diferential . handing over.(price platd efecfuata de cdtre un debitor.(pragul reactiei c'dmpardwului la stf/nuienti) differential threshold a atinge pragul de rents bilitate . n. 1. previous.din costurile fixe) (fin.t. predisposino-propensity ~ strategical .) outboard delivery ~ de-a lungul navei/sub palanc/sotto palanco . board .) o^. to prefabricate prefabricat adj.deiive. (la) predisposed inclined to ~ la accidente .-y '•"' tran. pole. discharging overside ~ priii t'ransbordare .) cash breakeven point . (inHate de masurd pentru lungime f! suprafata) ro(o)d prealabil adj.consumer preference ~ frauduloasa .(tendmia unei societal.f.right and true deliver).(fata de documenreie it' transport) .misdelivery ~. (a incredinta) to commit.a week's notice a da im ~ . delivery.warning for discharge ~ de o saptamana .) delivery •~v. (a remite) to consign.de saracie . (din beton) precast s.2. to prepack preaviz .(fata de documente!^ df trafiSpof •t) . precapitalistic precedent adj. entrusting with ~ altei nave .express delivury predat adj.n. to entrust with predare s. warning ~ de concediere .prompt delivery ~ in minus .i.customary delivery ~ de la bord .(mar.) preemption prefabrica v.) bad dciive"/ ~ pestt" bord 1.t. preceding preambala v.landed predispozitie s.(prin transbordare) delivery overside ~ definitiva/reala . de a nrma G anwnitd strategic pe baz^ activitdtii trecnte §i a activelor sa!ei ~ conform uzului .'sfer ~ urgenta .f.poverty level/line/ threshold ~ de trecere de la un post de specialitate la uq post de conducere (mail.accident-prone preemptiune s.necorespunzatoare " (a actiiinilc-^ (inir. (in constructii} prefabricated part.

} to take over ~ un rise .group training .integrated data processing prelungi v. m-house training '. (a actiunilor i-mise) taking firm ~ inversa — (cumpdrarea unei societal! anonime de catre una cu rdspundere limitatd sail a unei societdti man de catre una mai mica) (bur. (afaceri. totalitatea unui imprumut si oferd titlurile prin siibscriptie publicd pe riscul sdu) firm/direct underwriting. to process. (de afaceri. (moral} injury a cauza un ~ . datorii etc.f training ~ de tehnica protectiei muncii -safety education ~ m cadrui intreprinderii .multistage sampling ~ de mostre pe grupuri . processing.in grup . to prejudice. loss. disadvantage. (de mostre) sampling ~ aleatorie de mostre . (dr.la locul de munca -job training ~ teoretica .cluster sampling ~ de mostre reprezentative representative sampling prelua v. (a lezd) to injure prejudiciu s.) fraudulent preference ~ pentru lichiditati . combination ~ a controlului asupra unei societati .to do a prejudice/an injury preleva v.PRE-PRE 269 catre uiml dintre creditori in detrimental celorlaiti} {dr. (a amdna} to delay prelungire s. detriment.random sampling ~ de mostre in trepte .} takeover.f.} continuation. (a uzind) to tool prelucrare s.t.n. preluare a unei societdti de catre o aha mat mare} absorption.t. (mecanica) machining.automatic data processing ~ integrata a datelor .t.t.desk training prejudicia v.f.[dorinia de a define bani licliizi} liquidity preference preferinte economice ale intreprinzatorului entrepreneur's economic preferences pregatire s. (viza. (absorbtie.training within industry. (uzinare) tooling ~ automata a datelor . datorii etc.to jump a claim ~ o afacere/firma .f. la un anumit pret.to take an office preia. to take samples prelevare s.(achizitionarea printr-o ofertd pe care conducerea societdtii vizate o respinge} hostile takeover prelucra v. (dr.(forma de plasament prin care o bancd sail un grup de band ~ ilegal un teren .} warehousing ~ ferma .to succed to a business ~ o functie . (a unui termen) prolongation. to be prejudicial/detrimental to.f.} reverse/ inverted takeover ~ lenta/treptata a controlului (asupra unei societdti} creeping control/takeover ~ ostila . (un termen} to prolong. (a reinnoi} to renew. (pagiibd} damage. valabilitatea} to extend.} to continue.t. to work.to assume/to take a risk preluare s. (mecanic} to machine. (a .(prm acumularea treptatd a actiunilor de la midi actionari} (bur. prejudice. (mostre) to sample.

demand.pressure of demand ~ a speculantilor a la baisse . price. (distinctie.f.charter money/rate.) landed price ~ al navlului . al unui consiliu) chairman ~ al consiliului de administrate chairman of the board (of directors/ board chairman presedintie s. president. al unui comitet.day's price ~ atractiv . (cheltuiald) charge.contract price ~ convenabil . (a rdspldti.bad claim ~ rezonabila . direction.gross price ~ brut al marfii ~ gross value ~ ce include taxele vamale .) award.t. a valabiUtdtii) extension.) aquisitive/positive prescription ~ extinctiva . a zori) to urge.f. to award a prize to.270 PRE-PRE prestari de servicii . 1. (al unei adundri. prize. freight rate ~ al pietei . (reinnoire) renewal.duty-paid price ~ cerut .) bull run ~ a stocurilor de marfuri .m. (cost) cost.) negative prescription prescriptii de calitate quality specifications ~ tehnice .n.single fare ~ al marfii la descarcare .t.n. bonus.f. chairmanship pretentie s.extension of a credit premia v.fiscal pressure ~ inflationists inflationary pressure prestare s.providing services presedinte s. (exercitata pentru semnarea unui contract) (dr. to claim.renewal of a bill of exchange ~ a unui credit . claim. regulation.price asked.f.(bur. (a cere) to require ~ despagubiri .t.) bear run ~ a speculantilor a la hausse . pressure 2. carrying out . specification 2.) limitation of actions ~ negativa — (mod de pierdere a proprietdtii prin abandonarea indelungatd a unui bun) (dr.) to give/to award a bonus to premiu s. (la salariii un functionar etc. (amdnare) delay ~ a unei cambii . 1.market price ~ al zilei .fair claim pretinde v. presidency. (nelegald.inventory pressure ~ fiscala .) duress ~ a cererii .f.(bur. (tarif) rate ~ ajustabil . demand price. titlu etc.(mar. (cerdnd bani) to dun prescriptie s.technical specifications presiune s.(dr.fair/reasonable price vizei.return fare ~ al bileti'lui simplu/de dus . nefondatd) exaction ~ de despagubire .to claim damages pret s.sliding scale price ~ al biletului dus-intors .{mod de dobdndire a proprietdtii prin posesia mdelungatd a unui bun) (dr. (rasplatd.charm price ~ brut . recompensa) reward. (la salariu) premium.claim for damage ~ nefondata . (dr. (a indemna. a recompensa) to reward. (pret la care un dealer va vinde acthmile pe care Ie define) ask (price) ~ competitiv competitive price ~ contractual .) prescription ~ achizitiva/pozitiva . bounty presa v.

agreed price ~ cu amanuntui .sale/bargain price ~ de subscriptie .(a titluriior de valoare) redemption/repurchase price ~ de regie .purchase price ~ de dumping .) exercise/strike price ~ de export .(care include toate cheltuielile de transport pdnd la punctui de livrare'} delivered price ~ de monopol .flat cost ~ de cumparare .precalculated cost price ~ de cost brut .(de producdtor) recommended retail price ~ cu plata in numerar .catalogue/list price ~ de conversie .selling price ~ derizoriu .de rascumparare .total cost ~ de cost uniform .invoice price fix/stabil .manufacturer's price .de emisiune ~ {a titluriior) issue price .(care include costiil de productie si profitui producdtorului) full-cost price ~ de cost pe unitate/unitar .monopoly price ~ de oferta .administered price ~ informativ .discount price ~ cu ridicata . net cost ~ de cost antecalculat .dumping price ".(de tranzactionare a actiunilor) (bur.racking/unreasonable price ~ facturat .single cost ~ de cost total . la un pret specificat.informative price .stocktaking price ~ de livrare .cash price ~ cu reducere/rabat .wholesale price ~ curent .de echilibru . lump sum price .blanket/flat price ~ global/forfetar .) offering price ~ de producator .ferm/fixed/stable/ standing/strong/constant/set price ~ general/unic .actual/real cost ~ de cost integral .basis price ~ de catalog .) actual price ~ exorbitant .current/going/ruling/ regular/standard price ~ de baza .(pretui implicit/evaluativ al fiecdrei caracteristici functionate a mdrfii) hedonic price ~ impus .knockout price ~ efectiv .(a titluriior de valoare.cost price.unit cost ~ de cost pe unitate de marfa .pretui efectiv platit pentru actiiinile comune atunci cdnd sunt obtinnte prin conversia actiunilor preferentiale sail a obligatiunilor convertibile) conversion price ~ de cost .supply price.hedonic . inainte de maturitate) call price ~ de sacrificiu/sub pretui de cost -sacrifice price ~ de sold .(cursul la care cumpdrdtorul unei optiuni de cumparare sail vdnzare poate dobdndi sail ceda activul in cauza) (bur.book/accounting cost ~ de cost efectiv .factory/prime/ first cost ~ de inventar .force account rate .subscription price ~ de soc/reclama .retail price ~.gross cost ~ de cost contabil .de revocare .overall cost.cu amanuntui recomandat . (pretui la care sunt vdndute publiculiii actiunile comune) (bur.de exercitiu .PRE-PRE PRE-PRE 271 .knockdown price ~ de vanzare/desfacere .export price ~ de fabrica .equilibrium price '.(.convenit/stabilit .

floor price.extra price ~ supraevaluat datorita penuriei scarcity price/value ~ sustinut^ubventionat . (la bursa neoficiald) kerb/street price ~ net .nominal price ~ oferit .support subsidized price ~ tarifar/de referinta .) shadow price ~ unic . cum ar fi cazul tranzactiilor interne ale firmelor man etc.tinta .inclusive price ~ .) opening price ~ la incarcarea in vagoane . bidding.flat price ~ unitar .marked price ~ mare/ridicat .(pretui fixat periodic de CEE pentru produsele agricole) target price ~ total/care include toate cheltuielile . i best price ~ eel mai scazut .breakeven price ~ la termen . (stabilit de guvern) minimum price ~ neoficial .ceiling price ~ prohibitiv/inaccesibil . (SUA) upset price ~ integral .average/mean price ~ minimal .(bur.low price ~ special .(bur.price on rail ~ la tnchidere .open price ~ liber de piata .(la Ucitatie) starting/reserve price.) closing price ~ la nivelul pragului de rentabilitate .net price ~ nominal .full price ~ intern/de transfer .(dupd inchiderea bursei) after-hours price.272 PRE-PRE ~ initial/de strigare .rising price ~ incarcat/exagerat .free market price ~ -limita/-prag . (pret pe care un dealer il va plati pentrii o actiune) bid (price) ~ pentru vanzarea in rate .tariff scheduled price.(la Ucitatie) bid (price).(pentru a atrage cumpdrdtori) shade price ~ recomandat de producator manufacturer's recommended price ~ redus .) close price ~ suplimentar .(fohsit in schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companu multinationale etc. permis de o lege) maximum price ~ mediu .loaded price ~ la deschidere .{bur.hire-purchase price ~ . tariff/scale rate ~ .prohibitive price ~ putin scazut .(inainte de vamuire) in-bond price ~ in care sunt cuprinse toate serviciile .bottom price .unit price pretui eel mai bun/avantajos .(pret minim) threshold price ~ marcat/afisat .(drastic) cut price ~ redus in cazul platii in numerar price subject to a cash discount ~ scazut .inclusive terms ~ in crestere .(pret utilizat in situatia ii: care nu existd un pret al pietei.(stabilit de guvern.) transfer price ~ in antrepozitele vamale .high price ~ maximal .special price ~ spot/pentru livrarea imediata spot price ~ strans — (cdnd intre pretui cerut s: eel oferit este o diferentd mica) (bur.plafon .umbra .forward price ~ liber/nefixat .

world market prices ~ ridicate/avantajoase pentru vanzator .to set the price/value at ~ putin . (expiiiiere) exhibition. to be in/to take the chair prezumat adj.seller's prices ~ sezoniere . rater.to set a low value on pretuitor s. dm raporf) to make. to appraise ~ la .(bur. (subventie .) presumption ~ absoluta . servicii) tender. bonificatie) bonus. to value. (gratificaiie. (explicatii. to foresee. primul operat .) to furnish.presumption of fact ~ legala . to valuate.. referinte.(navele sunt operate in ordinea.to submit a plan for approval prezentare s.f.) outlook prezenta v.(pentru acelasi produs pe piele diferite) differential/split prices ~ medii pe piata . primul iesit .to present a cheque for payment ~ un plan spre aprobare .i. to present: (a oferi) to offer.(speci-fice unui post) (man. (cu fonduri) to furnish. presentation.(imediat superior salariatilor obisnuiti) first-line management ~ exemplar . (a expune) to exhibit.to deliver credentials ~ un cec spre incasare . display ~ a sarcinilor si a cerintelor . first out .statutory meeting ~ ipoteca . (a cursului actiunilor) (bur.) job specification ~ de produse sau servicii noi (retelei de distributie inainte de lansurea pe piata) selling in ~ -reclama . (a stipula) to stipulate.) first call primul esalon de conducere .semestru . presumptive prezumptie s. (dr. first prima adunare generala a actionarilor .(date) to misrepresent ~ o oferta de furnizare de marfuri to tender for a supply of goods ~ scrisori de acreditare . 1. (prin.) prices afloat ~ diferentiale . (oferta) offer. to preside at/over.) first in.seasonal prices pretui v.presumption of law prim num.market averages ~ mondiale . appraiser prevedea v. to chair v. to provide. adj.(metoda de control al stocurilor care presupune cd mdrfurile cumpdrate mai deinult vor fi utilizate prioritar in procesul de productie) (cent.) first premium ~ solicitare — (prima trarisd pentru achitarea unui packet de actiiini) (bur. to forecast 2. cont..) first-half year ~ sosit.(a unei carfi fdcutd pe coperta acesteia) blurb prezida v.) first come. gratuity.m.t.f.first mortgage ~ prima . (pentru acceptare) to hand in ~ incorect/inexact . to estimate.(asig. (estimaf) constructive prezumptiv adj. (a da) to give. contract) to covenant. first served prima s. (prognozd) forecast.conclusive/irrefutable presumption ~ de fapt . estimator.f. to display.t.f. (oferta pentru furn izarea de marfuri. premium.t.t. (evahiator) valuer. sosirii) (mar. probe etc.PRE-PRI 273 preturi ale marfurilor in expeditie (mar.(al unei cambii) first of exchange ~ intrat. {in bugef) to budget previziune s.

(bur.time-saving bonus ~ pentru marirea productiei (acordatd muncitorilor) acceleration premium ~ pentru neridicarea vreunei pretentii de plata . extra/loaded premium.premium on an issue/on shares ~ de export .(as ig.dispatch money ~ de eficienta .(restituitd asiguratuliii de societatea de asigurdri cdnd proprietatea acestuia nu afost amenintatd de rise) unearned premium ~ oferita contra expedierii unui bon (care dovedeste achizitionarea unor produse) mail-in-premium ~ pentru economisirea timpului de munca .) flag share ~ de productivitate ~ productivity bonus ~ de productie .premium pay.(asig.(diferenta dintre pretui actiunii si valoarea sa nominala) share premium ~ de asigurare .(fin) market risk premium ~ de stimulare .(de cdtre titidarul unei polite de asigurare auto) no-claim bonus ~ supliinentara .(a conlractuliii de asigurare pentru un an) renewal premium ~ de revocare .share bonus ~ in numerar .export bounty ~ de inllatie — (primd pentru inflatia aiiticipatd sail estimatd pe care investi-torii o adund la rata purd a rentabilitdtii) inflation/inflationary premium ~ de inflatie la rata dobanzii -interest rate inflationary premium ~ de munca in conditii de praf (la descdrcarea cerealelor.production bonus ~ de rascumparare .) premium for the put ~ in actiuni .(bur. pentru sustinerea exporturilor) bounty ~ compusa (in asigurdrile de viatd) compound bonus ~ de actiune .(asig.(platitd de cumpd-rdtorul unei optiuni de cumpdrare) option premium ~ de pavilion .) risk premium ~ de rise de piata .) additional. a cimentului etc.redemption premium ~ de reinnoire .) deferred premium ~ globala .) gross premium ~ integrals ~ (asig.) premium for the call ~ esalonata .f.(mar. incentive premium ~ directa/pentru optiune de cumparare .) marketability premium ~ de optiune . unor sectoare industriale. town/city hall .insurance premium ~ de celeritate .(diferenta dintre raid necesard a rentabilitdtii unui actn riscant dat ^i rata rentabilitdtii unu: activ lipsit de rise cu aceeasi viald estimatd) (fin.efficiency bonus ~ de emisiune a actiunilor .cash bonus ~ necastigata .274 guvernamentala acordald agriculturii.) full premium ~ inversa/pentru optiune de vanzare .(sumd peste valoarec nominala care trebuie pidtitd de o societate cdnd revocd o emisiune iie titluri de valoare) call premium ~ de rise .) dust allowance ~ de negociabilitate/lichiditate -(primd addugatd de investitori la rata dobanzii umii titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei piete de tranzac-tionare a acestuia) (fin. surcharge primarie s.

f. test.) to foreclose privare s.(prin depdsirea termenului de scadenta) {dr. (incercare) trial.{management prin eliminare. preferential/preferred claim 2.) to incapacitate ~ de dreptui de achitare a unei ipoteci . asigurat in grup. principle principiul exceptiei .n. to privatize privatizare s. specimen 3. preference.renewal privilege of term insurance ~ de revocare — (clauzd in corporatd intr-o obligatiune sail actiune preferentiald care ii da emitentului dreptui de a revoca titlul de valoare la un pret specificat) call privilege ~ in caz de faliment . personal privatiza v.f. (de) to deprieve (of) 2. 1. preferred privilegiu s.t. (acordat de regind sail de parlament pentru wfiintarea unei societati.(impozite proportionale cu veniturile) ability-to-pay principle prioritate s. priority ~ a ofertei . proof. (de un drept/o capacitate legala) (dr. deprivation 2. privilege. bad proasta administrare/conducere maladministration proba s.) charter ~ de conversie .(stabilirea preferentiald a ordinii creditorilor repartizati in diverse clase) preferential/preferred claim under bankruptcy prost adj. so.') incapacitation.issue power ~ de plata anticipate . mcheie o asigurare individtiald cdnd asigurarea colectivd expird) (asig. receipt ~ in cont . foreclosure privat adj.first refusal ~ la descarcare . main. receiving.PR1-PRO 275 primi v. principal. 1. reception. (de un drept.(dreptui unui individ. (a metalelor) assay. chief.control test . evidence ~ de accept . a unei firme etc. privatization ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre conducerea existenta management buy-out ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre o cchipa manageriala din afara ei . (despre creditori ale caror creante sunt rambursate prioritar in caz de faliment) privileged. \.) conversion privilege ~ de emisiune . retinerea aspectelor critice in detrimental celor neesentiale de catre manager) exception principle ~ posibilitatilor de plata .receipt on account principal adj.{dr.(a unei datorii mainte de scadenta) prepayment privilege ~ de reinnoire a termenului de asigurare . private. (verificare. (dovada) proof. control) verification.t. o capacitate legala) (dr. (mostrd) sample. to get.f. to receive. control 2.) to foreclose ~ de dreptui de folosinta .(a! unei camhii de catre tras) acceptance trial de anduranta/rezistenta -endurance test ~ de calitate .f. \. to accept primire s.unloading priority priva v.n.f. preferential. leading principiu s.management buy-in privilegiat adj.t.

.substantive issue.heavy percentage procentaj s. record a fi in ~ cu cineva . to get. procura v.procedure of customs procent s. to law. fundamental question ~ de reprezentare/mandat (potential conflict de interese mtre actionarii unei finne si conducerea acesteia sail nitre obligator! si actionari) agency problem proceda v. . case.summary proceeding ~ vamala . (de jilrne. percentage.ci) sample of fabric/work ~ de omologare .field experinient . a intenta un ~ cuiva .de productie .(a salariatului cu obiectivele mtreprinderii) (mat1.feasibility test ~ de lucru . to obtain. 1.n. proceeding. producer. fusion process .f.) proof by witness problema s.m. (obiect al wiei discutii. question. (dr. method procedura s.-verbal . (law) suit ~ de daune .to be at law with smb.trust for sale ~ speciala .average sample ~ testimonials .economic . (chesfiiine) matter. procedure.acceptance test/trial ~ de predare . to go on (to) procedeu s. productive s.arbitration procedure ~ de faliment .to bring smb.check/duplicate sample -~ medie . to institute/to take legal proceedings against smb. procuration.production process . flow .xti1.m. spectacole.operating process. warrant/warranty of attorney. to bring/to enter an action against smb. proceeding. manufacturer.purchase trial ~ la scara naturala .economic process . proxy. to find procurator s.{a navel} delivery trial .n.n.criminal trial.f. practice ~ de arbitraj .(a averii unei persoane decedate) letters of administration ~ pentru vanzare . to obtain. (bani) to raise.qualification/official/ warranty test ~ de receptie-predare .f.(dr.reject rate ~ ridicat . yielding.(in indiistria te.(official) report. process 2. proxy procura s. to procure. (civil) (law) suit.de receptie .n. (tnandatar) procurator.acceptance delivery test ~ la cumparare .) action a: law. producing.procedure in bankruptcy ~ judiciara -judicial/legal proceeding ~ judiciara sumara . (penan criminal trial ~ civil . trust deed/instrument ~ de administrare . percentage proces s.i. rate (per cent) ~ al impunerii . al unei con'troversc) issue ~ de fond .damage suit ~ de identificare . letter of attorney procuration. to act.civil case. problem. power of attorney.industrial run ~ penal .t.. (la) to proceed (to).special/particular power (of attorney) producator adj.tax rate ~ de rebuturi . case ~ tehnologic .industrial . procedure.-martor .276 PRO-PRO ~ de exploatare/functionare performance test ~ de fezabilitate .

f.g5obala . efficient. (o recolta} to yield ~ m serie . to manufacture 2.industrial outpui/ production interna indigenous/home production . (profit.mass/quantity/serial production . {agricola) yield.marginal cost producer ~ particular . productive. to produce.modular production ~ medie .continuous flow production ~ in serie/masa .quality production ~ de marfuri .net production ~ nominala .standard production.(cerere sent cantitatea pre. to yield.private producer produce v.output per man-hour ~ pe om-schimb . payable productivitate s. repetitive manufacturing '.{randament'd normal} to underproduce prodnctiv adj. dobdndd) to return. yield production ~ -marfa .(care foloseste diviziunea Jinmcii) indirect production ~ industriala .small-scale production ~ la hectar . output.market output ~ maxima . efficiency . outturn.output per man-shift productie s.flow/line production.gross/aggregate output ~ indirecta . harvest ~ agricola .peak productivity ~ medic average productivity ~ pe om-ora ./ capacity output ~ modulara .'i'azuta} to overproduce .permanent output ~ de calitate superioara .to produce on the line ".agricultural/farm production. production.cottage production ~ continua . manufacture.crop capacity.physical productivity ~ a factorilor de productie -productivity of factors of production ". harvest ~ artizanala/la domiciliu . working efficiency ~ globala .in flux/pe banda . productivity. 1.f.efectiva/reala .individual producer ~ la costuri marginale . belt system of production ~ in flux continuu .productivity of capital a capitalului fix .to mass-produce . {despre zacammte.(eficienta agregatd a utilizdrii tuturor factorilor de productie la nival de imitate economicd) overall productivity -~ maxima .prea in'iilt fata de .in serie mica/discontinua .a muncii productivity of labour.commodity production ~ de serie .a capitalului . gainful.maximum/peak/ultimate.pe handa rulanta .hourly output/production .handicraft industry ~ neta .rated output ~ orara .t.effective output rixperimeiitala/-pilot pilot production .sub . tereiwrif pay.average output ~ me§te$ugareasca .PRO-PRO 277 programe de radio fi televiziune) producer ~ individual .

(f'abricarea de produse finite din materii prime si realizarea de constructii civile) secondary production ~ tertiara . oil ~ petrolier rafinat refined oil ~ secundar/auxiliar .green product ~ farmaceutic .by(e)-product ~ sintetic .synthetic product ~ social marginal .marginal social product ~ social total .potential production ~ primara — (a materiilor prime} primary production ~ -record .reduced output ~ saptamanala . care se schimba la intervale mari de timp) yellow goods .pharmaceutical ~ final .gross domestic producr ~ intern net .per capita output ~ pe loturi .nonperishable product ~ oferit gratuit .crude product. (marfd) commodity.278 PRO-PRO ~ pe cap de locuitor .gross national product ~ national net .weekly output/ production ~ secundara .output per man-hour ~ pe om-schimb .record output ~ redusa . {natural sail agricol) produce. in general una singurd) throwaway ~ agricol .(a iinui an) vintage ~ zilnica .substitution product ~ ecologic . celelalie resurse rdmdndnd neschimbate constante) marginal product ~ mondial brut gross world product ~ national brut .food products-foodstuffs ~ chimice . (care se aruncd dupd mtrebuintare. (nefinisat) raw product ~ cu defect .output per man-shift ~ potentials .end product ~ finit .final/terminal product ~ inferior .social total product produse alimentare .n.batch production ~ pe om-ora .perishable product ~ principal/de baza .net national product ~ neperisabil . (articol) article.(pe care cumpdrdtorul se hotdrdste iisor sd-l achizitioneze') low-involvement product ~ de substitute . {artificial sail natural) product.faulty product ~ cu implicare puternica .primary product.(pentru care cererea scade atunci cdnd scad si preturile) infenor good ~ intern brut .(de firma produ-cdtoare in scop promotional) giveaway ~ patentat proprietary product ~ perisabil .daily output/production produs s.chemicals ~ comercializabile marketable products ~ cu durata medie de folosinta -semidurables ~ de calitate medie/calitatea a douamiddlings ~ de culoare galbena .(pe care ciimpdrdtonil se hotdrdste cu greu sd-l achizitioneze) high-involvement product ~ cu implicare scazuta . (al unei tdri) staple ~ petrolier petroleum product.(bunuri de consum mai scumpe.net domestic product ~ marginal (productia suplimentars care se obtine prin folosirea unes unitdti in plus dintr-o resiirsd.agricultural/farm produce ~ brut .(a serviciilor) tertiaiy production ~ vinicola .

(benzine.gross profit.consumer profile profit s.f.f.consumer durables.) attributable profit ~ brut . hard goods .m. motorina) black/^irty oils ~ petroliere nepericuloase . occupational profesionalism s. inlocuite in ritm moderat) orange goods ~.. v.economic profit ~ iluzoriu illusory profit ~ impozabil .(cu temperatura de aprindere sub 65°C) nondangerous oils ~ petroliere periculoase . precum articolele de vestimematie. (vdndute ca material) soft goods profesa v. professional. disposables ~ in lucru/curs de fabricatie .(titei. terebentme.de folosinta indelungata •. molorina speciala) white products oil. professional profil s. (din exploatare) trading profit ~ contabil . proceeds.de culoare rosie .(actio-narilor cu scopul formarii de fonduri de investitu) retained profit/earnings.textile goods.book/accounting profit ~ de capital . earned surplus .(CM temperatura de aprindere sub 23 °C) dangerous oils semifabricate semifinished/ semimanufactured products similare/de substitute homogeneous products ~ textile . professionalism profesionist adj.') brown goods ~ de culoare portocalie . chargeable gain . pacurd.. unappropriated profit/earnings. after-tax profit ~ economic .dairy produce meste^ugaresti handiworks.n.home products -'•' de folosinta imediata .n. retentions.(profit care poatefi atribitit unui sector sail unui departament dintr-o organizatie) (man. s.(conf.monopoly profit ~ din activitatea curenta ~ business profit dupa impozitare/impozitat earnings after taxes. to practice profesie s.PRO-PRO 279 ~ de culoare maro . ielevizoare etc.) (SUA) goods in progress ~ iactate . profession. handmade goods ~ petroliere albe/curate . clean/light oils ~ petroliere negre .(bunuri de consu'n.disposable goods. undistributed profit/earnings.(bunuri de consum de folosinta indelungatd care se fabricau initial in carcase de culoare maro — radiouri. return.admis . vocation.consumer nondurables -.taxable profit. profile ~ al clientelei . precum cele alimentare.(bunuri de consum. occupation profesional adj. vocational.n. to profess.de fabricatie interna .customer profile ~ aE concurentei .i.(obfinut din vdnzarea de fondurifixe) capital profit ~ de monopol . con-sumate yi inlocuite imediat) red goods .atribuibil . benefit. profit.de imica foiosinta .competitive profile ~ al consumatorilor . earnings. gain.(profitui net) admitted profit . revenues ~ acumulat/nedistribuit .

mortgage rewrite programme ~ de subantrepriza . to trade on/upon profitabil adj. advantageous. progress ~ continuu/sustinut .to drive benefit/ advantage from profita v.m.t.short-term/-range forecast program s.loading schedule ~ de lucru — (ore de lucru in magazine yi birouri) business hours ~ de lucru cu intreruperi .to be on short time programa v. bill ~ de lege de interes public .steady progress ~ economic .public bill ~ de lege financiara . to schedule progress..discharging schedule ~ de e$alonare a creditului . design.draft contract ~ de lege . estimates o o J ~ de contract .economic forecast ~ pe termen lung . remunerative.draft law.(c. to plan. moneymaking. short day a lucra cu ~ redus . beneficial.paper profit ~ suplimentar . forecast ~ a fluxului de fonduri .n. (orar) timetable.quick returns ~ scriptic/teoretic . {de) to profit by.to bring in profit. profiteer prognoza v. program(me).subcontract programme ~ flexibil de lucru . (de document) draft ~ de buget .short-time working.fund flow forecast ~ a profitului .personnel plan ~ de amortizare . scheme.280 PRO-PRO ~ inainte de impozitare/neimpozitat earnings before taxes.net/clear profit ~ normal .broken time ~ de ree$alonare a ipotecii .draft budget. (plan) schedule.f. lucrative. gainful. schedule. fin.) amortization schedule ~ de amortizare a imprumutului loan amortization schedule ~ de descarcare .t.loan schedule ~ de mcarcare . progressive prohibi v.draft articles .(pentru alocatii bugetare) appropriation/money bill ~ de statut . before-tax profit ~ legal . to program(me).normal profit ~ ocazional casual profit ~ rapid . profiteering s.i.economic progress ~ tehnic . prohibitory prohibitie s.sales forecast ~ de afaceri business forecast ~ de trend .f. profitable.trend forecast ~ economics .legal profit ~ net . prohibitive.ont.long-term/-range forecast ~ pe termen scurt .extra profit a aduce ~ .flexibile working hours ~ redus de lucru .profit forecast ~ a vanzarilor .to leave a profit a trage un ~ din . to ban prohibitiv adj. (politic) platform ~ al salariatilor . plan. to yield a permite/a rezulta 1111 ~ . to take advantage of.technical progress progresiv adj./?. to forecast prognoza s. rewarding profitor adj.t. to prohibit.n. prohibition proiect s. project.

t.m. estate ~ funciara absoluta . (care da in chirie sau in arendd) landlord ~ al marfii . to prosper.(asupra brevetelor. calitate) property.. proletarian proletariat s. freehold ~ funciara limitata . (o sentintd) to pass. property.cargo owner ~ care percepe o chine excesiva rack-renter ~ cu titlu de proprietate inregistrat/ inserts .m. possessor. (posesiune.f. promoter promotional adj. s.f.technical design proiecta v.m.f.) industrial property . proletariat proletariza v.) to boost 2. able property. interese etc. (trdsdturd. designer. promotion ~ a reactiei directe .real estate/property. (intens un produs. (initiative. o marcd etc. to plan proiectant s.sales promotion ~ prin intermediul unei personalitati . 1. to promulgate. to project. owner.personality promotion promulga v.resource owner ~ de ziar .t. (in grad.PRO-PRO 281 . infunctie) to raise promovare s. proportion.land(ed) property.(a cumpdrd-torului) direct response promotion ~ a unei marci . (interese) to advance.cooperative property ~ corporala . detinere) ownership 2. to flourish.(cu drept de a o transmite oricdrui mostenitor) fee simple. proprietor.undivided property ~ industrials .'. percentage proportional adj. realty.shipowner ~ de nava de linie .corporeal/tangible property ~ cu drept de mostenire limitat estate in tail ~ ereditara .) to promote. draftsman ~ -sef. proportional proprietar s.t. promotional promova v.m.t.t.(SUA) publisher ~ funciar . heir land ~ funciara .absentee ownership ~ abandonata pe mare . planner.chief designer proletar adj.fee. to thrive proportie s.(in cartea funciara) registered proprietor ~ de chei .storekeeper ~ de nava . to design.reputed owner/ proprietor ~ riveran -. football pool/coupons pronunta v. quality ~ a unui absenteist .(cu drept de a o transmite unei categorii limitate de mostenitori) fee tail ~ imobiliara .severally.wharfinger ~ de magazin .riparian ~ unic .sole owner/proprietor proprietate s. mdrcilor etc.tehnic . immovables ~ inalienabila .n.derelict ~ absoluta .absolute ownership ~ comuna .n. several property ~ indiviza . to enact pronosport s..brand promotion ~ a vanzarilor . ratio.landowner ~ prezumtiv . to proletarianize promoter s. 1. to deliver propasi v. immo.berth owner ~ de resurse . holder.(indiviziune) joint ownership ~ cooperatista .mortmain ~ individuala/nesolidara .

life estate ~ publica/de stat . {adept al protectionismului) protectionist proteja v. un sector economic) to safeguard protest s. prosperous.tail female ~ transmisibila numai pe linie masculina .accident prevention ~ prin brevetare .m.embarrassed/encumbered estate ~ inchiriata .private ownership/property ~ pe viata . prospectus.(prin inchiriere sau arendare) tenancy ~ particulara/privata .f.282 PRO-PRO ~ intelectuala .f. mteriicerea totald a importurilor pe o pe-rioadd de timp.collective ownership/ property ~ ocupata temporar . ownership without usufruct ~ obsteasca . norme sanitare etc. letting. protective s.unassessed property ~ nuda .(care constd in aplicarea de taxe vamale asupra produselor impor-tate) tariff protectionism protectionist adj. clear estate ~ mobiliara . thriving prospera v.intellectual property ~ ipotecata .labour protection protectie a consumatorilor consumer protection ~ a locurilor de munca .process/ processing properties prospect s.t.tail male proprietati tehnologice . protectionism ~ administrativ . prosperity. (cambiaH protest ~ de munca . tenement ~ libera de sarcini/neipotecata estate free from encumbrances.bare ownership.leasehold (property).patent coverage ~ sociala social protection/security protectionism s.(a unei cambii) protest for nonpayment ~ social . protection protectia muncii . flourishing. 1. a unui spatiu} sit-in . formalitdti descuraja-toare de import) nontanff protectionism ~ tarifar . (a sprijini) to support.n.(a unei cambii) protest for nonacceptance ~ pentru neplata . m scopiil mdepartdrii producalorilor straini} administrative protectionism ~ nontarifar . to flourish.(aplicat prin mdsuri de contingentare a importurilor. to thrive prosperitate s. public/state property ~ transmisibila numai pe linie feminina .(cu ocuparea unui local.issue prospectus prosper adj. to prosper. protest 2. thrivingness protectie s. (o Industrie. personalty ~ necorporala .incorporeal/intangible property ~ neevaluata/neimpusa .(implied restrictii legislative asupra unor norme de consum. (brosurd) leaflet ~ de emisiune .personal estate/property.industrial action ~ pentru neacceptare .n.n. to protect.public/state ownership.employment protection ~ a mediului .i.environment protection ~ contra accidentelor .

temporary prudenta s. prototype provizie s.) prudence psihografie s.i.. (in monitorul oficial) to gazette publicatie s. (/oc) point. post. store.n. provision ~ pentru credite neperformante bad loan provision ~ pentru pierderi din credite .comparative advertising ~ comuna/colectiva . public.f. industrial psychology public adj.f.f. point 2. to make protest of a bill of exchange ~ o cambie prin intermediar . {aiidienta) audience ~ captiv .{a unei firme. {de stat} public. (impotriva) to protest (against) v. provisional. {concept de baza conform cdiuia cdnd doud valori sunt posibile trebuie sd se retina cea mai scdzuta) (cont.loan loss provision provizoriu adj.informative advertising ~ institution ala .digest publicitate s. (periodicd) periodical.fortnightly ~ de specialitate specialized publication ~ de uz intern restricted publication ~ informativa .to have a bill protested prototip s.to protest a bill of exchange.poster advertising promotionala promotional advertising . place. psychographics psihologie s. showplace ~ de aur la import .f. publication. to publish.combative advertising ~ comparativa . 1. paragraj) item.n. {de pe ordinea de zi) item 3. spot ~ comercial . n. (revista) magazine ~ bihmara .business-to-business advertising ~ informativa . publicity. fdrd precizarea marcii) primary advertising ~ prin postere .) import gold/specie point .(reclamd pentru tin produs.(fin.trading post ~ critic al rentabilitatii .f. provision. public.national advertising ~ persuasiva .subliminala . s.{obligat sd asculte material publicitar in timpiil receptiondrii iinor programe de radio si televiziune) captive audience publica v. (o cambie) to protest ~ o cambie .sightseeing spot.PRO-PUN 283 protesta v.subliminal advertising punct s.(text publicitar care criticd un produs concurenf) knocking copy ~ etica . advertising ~ combativa .t.ethical advertising ~ industrials . supply provizii nevamuite {ale unei nave) bonded stores a face ~ .(colaborarea mai multor firme pentru a reduce cheltuielile in acest sector) cooperative advertising ~ distrugatoare .persuasive advertising ~ primara .f.breakeven point ~ de atractie turistica .. to issue. psychology psihologia muncii/industriala occupational psychology psihotehnica s.t.to get in provisions provizion s. (articol. menitd sd sporeascd prestigiul acesteia) institutional advertising ~ murala/pe fatada cladirilor mural/wall advertising ~ nationals . state.f.n.

monopoly power ~ discretionara de cumparare discretionary spending power ~ executiva .litigios de drept .) issue of law ~ litigios de fapt .points at issue ~ pe ordinea de zi .(limitele nitre care oscileazd rata de schimb a doud volute cu ctalon-aur./ 1. authority ~ de cumparare ~ purchasing/buying spending power ~ de cumparare a banilor .n.spokesman putere .(dr. in condltiile circulatiei libere a aiirulni mtre tdri) {fin.) issue of fact ~ pana !a care se poate obtine capital .electronic point of sale ~ in litigiu .s'.(sub care reduccrea tarifelor v. scoring ~ de bonitate .(dr.limited discretion ~ retroactiva — (efect retroaciiv al unei legi) retroaction .items on the agenda punctaj s.customs house puncte de aur .(la autovehicule) taxable horsepower ~ limitata dc decizie .(dr.de monopol .284 PUN-PUT ~ de baza .(in mod rentabil) capital cut-off point ~ periculos .) gold/specie points ~ in discutie .executive authority ~ fiscala . power 2.m.) issue -.credit scoring purtator s.delivery point ~ electronic de vanzare -.(o sutime dintr-un punct procentual) basis point ~ de impunere .(cand banca centrala intervine pentru sustinerea cursiilui) support point ~ de livrare .umale la import prejudiciazd economia nationals) peril point ~ vamal . bearer ~ de cuvant .(cdnd trebuie achitatd TVA) tax point ~ de interventie/sustinere .money purchasing power .

raid raidul din zori . ramp.R rabat s.loading ramp/stage ramura s.t. (cheltuieli) to defray. (amortizabil) redeemable rambursare s.) aggregate rebate ~ la cantitate . refinery ~ de petrol .tax refunding integrala 5a scadenta . (a sterge) to erase. repayable.quantity discount/ rebate. to cross off. (plata) payment rambursa v. 1.(a unui credit) slow pay and unsatisfactory account ramificare s. efficiency. reduction (in price) ~ comercial . outturn. (a amortiza) to redeem rambursabil adj.f. to repay. to discharge ~ din barou . defrayment.petroleum/oil refinery raid s. branch ~ de afaceri .f. repayment 2.f.trade discount ~ comercial pentru plata in numerar . (o datorie. (fin. refunding. stage.n. o ipotecd) to cancel. dintr-nn registru) to strike off.(cumpdrarea neanuntatd a unui packet mare de actiuni in primele momente ale deschiderii bursei pentru a evita cresterea cursului acestora) (bur. (de pe o listd.f. repayment.t.) yield magazin) department ~ de solduri . industry randament s. to refine rafinarie s. reimbursement. reimbursable.industrial branch. to reimburse. allowance. output.) dawn raid raion s. (amortizare) redemption ~ a unui impozit . branching ~ limitata .economic branch ~ industriala .t. to remove 2. platform ~ de acces approach ramp ~ de descarcare unloading ramp/stage.freight rebate radia v.f. to refund. district 2. rebate. (a chelluielilor) defrayal.bargain basement/counter ~ de vanzare angro . (de debarcare) landing ramp/stage ~ de incarcare .cash discount ~ de sfar§it de an . {din registrul de comert) defunct rafina v. (rambursare) reimbursement.(la un mare magazin) contract department . defrayable. discount.(intr-o singurd transd) bullet repayment ~ in avans advance repayment ~ neconforma cu termenii contractual! .(legi care limiteazd mfiintarea sucursalelor bancare) (SUA) limited branching rampa s.to disbar radiat adj.n. \.weight allowance ~ la navlu .end-year rebate ~ global — (acordat de furnizor detailistului m unumite conditii) (corn. 1.n.line of branch ~ economica .n.n. return. (intr-un ramburs s. volume discount/rebate ~ la greutate . to pay back.

statement ~ al bugetului de stat .286 RAN-RAP ~ al activelor . status 2.auditors' report ~ al consiliului de administratie -directors' report ~ al presedintelui . (dare de seamd) report.return on shares ~ al capitalului . connection 2.(in situatia in care exisld in circniatie monedd bimetalicu) (fin) mint ratio .bond yield ~ al unui titlu de valoare . (relatie) relation.yield on investment ~ al pretului de cost . position.) asset turnover ~ al actiunilor .) fair yield ~ curent .(fin.(pe perioada cat a fost delimit) holding period yield ~ anual .(indicele de profilabilitate'} benefit .economic efficiency ~ efectiv .marginal efficiency of capital ~ marginal al investitiei .marginal efficiency of investment ~ maxim .} gross yield ~ bun .(raportui dintre profitui net distribuibil si valoarea totald a actiunilor comune la cursul pietei) earnings yield ~ al unei obligatiuni . (proportie) ratio 3.rated output ~ pana la maturitate .(fin.(despre activitatea anuald a companiei) chairman's report ~ anual/final (privind activitatea unei societati) annual report.n. account. yield to maturity ~ pana la revocare .cost efficiency ~ al profitului .return on capital.national accounts ~ al cenzorilor .peak efficiency ~ mediu .(calciilat prin raportarea dobdnzii anuale a unui titlu de valoare la pretui sdu curent pe piatd) current yield ~ de baza .n.cost . (al unui plasamenf) annual yield ~ brut .annual return.cost ratio ~ bimetalic .mortgage priority raport s. final accounts ~ beneficiu . 1.) basic yield ~ economic . efficiency of capital ~ al castigului de capital .(fin.) average yield ~ net .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este retrasd inainte de maturitate) yield to call ~ total anualizat .) net yield ~ nominal .(fin. rank.(fin.(raportui dintre vdnzdrile unei societati si activele ei) (fin. (pozitie in clasamentui ipotecilor la inscrierea unei ipoteci in registrul funciar) (order of) priority ~ ipotecar .(fin.(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este pdstratd pdnd la maturitate] maturity/redemption yield.(rata dobdnzii unui titlu de valoare cu dobdndd fixa) flat yield ~ marginal al capitalului .annualized total return randamente de scara/dimensiune -(relatia dintre cresterea volumului productiei si a cantitdtii utilizate din factorii de productie combinati) returns to scale rang s.) effective yield ~ invariabil . 1.capital gains yield ~ al dividendelor — (raportui dintre dividendul actual si pretui actual al unei actiuni) dividend yield ~ al investitiei .

{numdnil de actiuni comune care poate fi obtinut prin conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion ratio ~ de credit .audit report ~ de audit cu rezerve/mentiuni qualified audit report ~ de avarie .statement of expenses ~ de conversie .) turnover ratio ~ a cre^terii . rate.growth rate.end-of-day report raportui capital propriu .interest rate.(raportui anual al consiliului de administratie) financial statement ~ intocmit la sfar§itul zilei .{numdriil de absent! la suta de muncitori intr-o zi de nwncd.productie .survey report ~ de lichiditate — (raport periodic al unei band. pe mtreaga activitate de corner! exterior) terms of trade ~ de troc .lending ratio ~ financiar .credit report ~ de evaluare . (fortei de muncd.work report ~ de afaceri .active fixe .operating ratio ~ dintre depozite §i credite .confidential report ~ de activitate .condensed report ~ confidential . prin care dovede^te acoperirea pasivului de cdtre disponibilitdtl) liquidity statement ~ de schimb .. procentajul zilelor de muncd pierdute din totalul zilelor lucrdtoare pe o anumitd perioadd) absenteeism rate ~ a cheltuielilor .(yaloarea de piata a actiunii impdrtitd la valoarea contabild pe actiune) market-to-book ratio raporturi de afaceri .equity-to-fixed assets ratio ~ datorie .) expense ratio ~ a circulatiei marfurilor .(raportui dintre vdnzdrile totale ale uneifirmepe o perioadd determinatd de timp §i valoarea activelor fixe) (cont. instalment^. 1. rapporteurs--^'' rata s.appraisal report ~ de expertiza .(raportui dintre indicele pretului mediu de export ?i indicele mediu de import.capital-output ratio ~ valoare de piata .to enter on the record • -t n + TTey raportor s. corn. ratio ~ a absenteismului .legal relationship a trece in raport . exprimatd ca procent al niimdrului mediu de muncitori intr-o perioadd determinatd de timp) accession rate ~ a cupoaului .m.(rala specificatd a dolxinzii unei obligatiuni) coupon rate ~ a dobanzii .RAP-RAT 287 ~ condensat/comprimat .swapping terms ~ despre clientii care au depa$it scadentele .(asig.cargo damage report ~ de cheltuieli .(raportui dintre cheltuieli §i volumul vdnzdrilor/ profitului) (asig.business connections/intercourse/relationship ~ juridice .valoare contabila .capital propriu .situation report ~ de audit .) damage report ~ de avariere/deteriorare a marfurilor .f. rate of interest .debt-equity ratio "•• investitie .delinquent activity report ~ dintre cheltuielile si profitui de exploatare .

deposit interest rate ~ a dobanzii la vanzare.(care aratd procentui in care un sector industrial este dominat de cdteva mart societdti sou mdsura conciirentei pe pietele bancare) concentration ratio ~ de conversie .floating interest rate ~ a economiilor — (din venitid personal disponibil) savings ratio ~ a frecventei accidentelor .interbank market bid rate ~ a dobanzii la depozite .(mimariil de actiuni coniune care poate fi ohtiniit prin .) hedge ratio ~ de capital .) current ratio ~ a lichiditatii monetare .288 RAT-RAT ~ a dobanzii de baza .(pe piata imobiliard) vacancy rate ~ a puterii de ca§tig .(rata interim a rentabilitdtii unei investitii) rate of return ~ a substitutiei tehnice .(raportui active lichide .(raportui dintre nivelul mediu anual al masei monetare si voliimul tranzactiilor economice mijiocite de monedd) cash liquidity rate ~ a managerilor .rate of surplus value ~ a profitului .(la un milion de ore-muncd mtr-un an) accident frequency rate ~ a investitiei .rate of profit.) capitalization rate ~ de concentrare .(mdrirea productiei prin fabricarea unui articol in load altuid) rate of technical substitution ~ a §omajului .death rate ~ a pierderilor ~ (raportui dintre primele incasate si despdguhiiile platite de o societate de asigurdri) loss ratio ~ a plusvalorii .effective (interest) rate ~ a dobanzii la creditele bancare bank lending rate ~ a dobanzii la cumparare pe piata interbancara .unemployment rate ~ a testului acid .(care indicd puterea activelor unei societdti de a genera venit din exploatare) basic earning power ratio ~ a rentabilitatii .bond rate ~ a dobanzii pe piata de capital capital market interest rate ~ a dobanzii variabile .(raportui dintre pasivele curente ale unei afaceri s:i activele sale curente) (fin. profit rate ~ a proprietatilor nemchiriate .(raportui dintre capitaliil plus rezervele unei band si activele sale totale) capital ratio ~ de capitalizare .accounting rate of return ~ de asigurare Tmpotriva riscurilor (bur. quick asset ratio ~ contabila a profitului .(efortid national de investitie in raport de bogdtiile produse) investment rate ~ a lichiditatii curente .) acid test ratio.prime (lending) rate ~ a dobanzii efective .(rata la care piata bursierd capitalizeazd cdstigurile curente ale unei societal! comerciale pe actiuni) (bur.pasive curente folosit pentrii determinarea solvabilitdtii unei firme) (fin.(la 1000 de Siicrdtori) management ratio ~ a mortalitatii .. oferita pe piata interbancara — interbank market offered rate ~ a dobanzii obligatiunii . fin.

RAT-RAT 289 conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion rate ~ de crestere economica .(raportui dintre rezerva monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) cash (-deposit) ratio ~ de navlu necartelat .) nonconference rate ~ de participare .economic growth rate ~ de impozitare/impunere fiscala rate of taxation.(rentabilitatea unei investitii exprimatd ca profit anual procentual raportat la investitia initiala) internal rate of return ~ istorica a rentabilitatii .effective rate of interest ~ fara rise .(relalie care pune in evidentd.legal interest rate ~ lombarda . rate of exchange.) reserve ratio ~ de schimb .(rata dobanzii pe care banca centrald o acordd bdndlor comerciale pe baza amanetdrii de titluri de valoare) lombard rate ~ medie a dobanzii .) risk-free rate ~ fixa de schimb . parted capitaliirilor proprii si cea a capitalurilor imprumutate) (cont.(paritatea unei monede legate de Sistemul Monetar European.(pentru creditele acordate de banca centrald) minimum lending rate.(rentabilitatea unei investitii lipsite de rise) (fin. (intr-o fuziune.floating exchange rate ~ interna a rentabilitatii .exchange rate.(procentiil din profit platit sub forma de dividende) dividend payout ratio ~ de recuperare a investitiei in capitalul uman . tax rate ~ de tndatorare .(totalul datoriilor impdrtit la totalul activelor unei societati) (fin.price ratio ~ efectiva a dobanzii .{mar. in pasivul bilantului unei societati.(raportui dintre rezer\'a monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) (fin.(fin.pret .human capital rate of return ~ de retentie .natural unemployment rate ~ neoficiala/paralela de schimb parallel rate of exchange ~ neoficiala de scont .) participation rate ~ de plata a dividendelor .(de piatd al unei actiuni) dividend .(partea profituliii nerepartizat din totalul profitului companiei) retention ratio ~ de rezerva .nominal interest rate ~ -pivot .fixed exchange rate ~ flexibila de schimb .average interest rate ~ minima a dobanzii . numdrul de actiuni pe care societatea achizitoare trebuie sd Ie dea pentru fiecare actiune a firmei-tintd) exchange ratio ~ de scont .) debt ratio ~ de lichiditate . in raport cu ECU) central rate . (care poate fi perceputd pentru un credit) rate floor ~ naturala a somajului .private rate of discount ~ nominala a dobanzii .) historical rate of return ~ legala a dobanzii .(procent retinut de banca care sconteazd efectele de comert) discount rate ~ dividend .

(la licitatie) to buy in. to rationalize. liability ~ conditionata/secundara . (a unei polite de asigurare) surrender ~ a ipotecii .n. ration.(dr. to confirm rating s. actual.) rating ~ de tara .annualized percentage rate ~ reala a dobanzii .price war ~ comercial . (revoltd) riot rascoale §i razboaie civile .f. to redeem. allowance ~ redusa .) flight reaction ~ de rezistenta/lupta . solicitare de concedii etc.290 RAT-REA ~ procentuala anuala .) joint and several liability ~ unica .f responsibility.real rate of interest ratifica v.n. (formularea unei calificdri pe mdsura posibilului rise de nerambursare — partiald sau totald — asumat de investitorul care a realizat plasamente in titluri financiare) (fin.) single liability raspunderi reciproce . buyback. repurchase. (a cumpdra ceva vdndut) to buy back.bond redemption raspundere s. war ~ al preturilor .(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin combativitate.(ale armatorilor in caz de coliziune) cross liabilities raspunzator adj. contraargumente etc. liable (for) rau adj. (pentru) responsible (for).primary liability ~ solidara §i individuala . mar.country rating ratie s.(de cdtre o societate care le-a vdndut anterior) share repurchase/buyback ~ de creante .t.{asig.annual percentage rate ~ procentuala anualizata .) riots and civil commotions rascumpara v. effective ~ $i valabil .) several liability ~ integrals .total liability ~ limitata . bad ~ platnic .daily ration/allowance rationaliza v.(asig.f.) fight reaction real adj. real.f.(la capitalul investit) unlimited liability ~ pentru calitatea produsului (prevdzutd de legislatia pentru prbtectia consumatorului) product liability ~ principala . to approve.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin lipsd de interes.bad payer razbois.) (man. to ratify.(de cdtre debitor) debt buyback ~ de obligatiuni . reaction ~ de cedare/plecare .) {man. to allowance rascoala s.economic war ~ tarifar/vamal .redemption of mortgage ~ de actiuni .short ration/allowance ~ zilnica .t. mar.f.tariff/rate war reactie s. (o politd de asigurare) to surrender rascumparare s.) secondary liability ~ individuala .(despre cecuri) genuine and valid .(la o siimd fixd stabilitd) limited/restricted liability ~ nelimitata .(in caz de coliziune) (asig.(dr. answerable/accountable (for).t.trade war ~ economic . redemption. to repurchase.

to requisition recicia v. a unui plan etc. (personal) to restaff reaproviziona v.m.warant . (marfa) to take delivery. a pretinde) to claim. (a unui profit. (la hotel) reception desk receptiona v. carrying out/through.to cash in on a deal ~ un beneficiu net de . possible.n. a solicita.receipt for goods ~ postala .f. voucher ~ de antrepozitare .t. vocational rehabilitation/retraining recapitaliza v. reciprocal.) plaintiff. recession ~ economics . (a face o cerere/petitie pentru. petitioner . (o obligatie.) realization. reinsurer rebut s. (un profit) to realize. receiver (of goods) 2. (la hotel) reception (desk) clerk ~ de comenzi . 1. to check and sign for receptionare s. spoilage. to achieve.delivery receipt ~ de livrare neta .to make fair profits ~ un beneficiu dintr-o tranzactie .t.delivery receipt ~ de livrare . to recapitalize recensamant^. 1.) to exact 2. (pe cinevd) to denounce.t.t.population census recenzor s.wharfinger's receipt/warrant ~ de depunere . warehouse receipt ~ de bagaje . to necessitate 3.f. census ~ al populatiei .(deposit) warrant.cargo reception. t.t.t.f. waste (product). to repack reangaja v.order clerk recesiune s. to put in a claim for.REA-REC 291 realiza v.s\w.job retraining. a unui contract) fulfilment 2. feasible.m. scrap. taking over/delivery of goods receptioner s. (plata unei taxe etc.facultative reinsurance reasigurator.baggage check ~ de depozitare pe chei . (a cere. receipt. {un magazin) to restock reasigura v. to reject. (factory) reject.clean receipt ~ de primire a marfii .dock warrant. to recycle recipisa s.t. (lucru realizat) achievement reambala v. mutual reclama v.n. to carry out/through.f. (a unei obligatii. to reinsure reasigurare s. (a mdrfurilor) taking ^over/delivery (of goods) 2.t.f.(de titluri la o bancd depozitard) deposit receipt ~ de expeditie/transport . warehouse warrant reciproc adj.t. (despre mdrfuri) rubbish goods rebuta v.f.f. claim er.m.postal/post-office receipt ~ vamala . tin contract) to fulfil ~ beneficii normale . (mjudecatd) to sue at law reclamant s. reception ~ a marfii .t. (de cdtre un inspector) acceptance 3. reinsurance ~ facultativa .economic recession rechizitiona v. 1. a solicita) to lay claim to. 1.customs warrant ~ . to scrap. to throw away recalificare s. to replenish.to clear realizabil adj. (dr. (despre un plan) workable realizare s. claimant. census taker receptie s. (profesionala) retraining ~ profesionala . (a necesita) to require.

(a rascumpara) to redeem ~ daunele .) claim 2.(care nil este destinata comercializdrii) subsistence ~ justificata -justified complaint ~ pentru daune-interese . (a corecta) to correct. to regain. to amend recunoastere s.f. reward.f.nesecerata/in lan .(a unui ziar) front-page advertisement ~ pentru promovarea unui produs promotion ~ primara .failure of the crop recomandare s.claim for damages ~ ulterioara . (firmd) sign ~ atragatoare/captivanta . objection.subsequent claim reclama s. on-the-root harvest/yield ~ proasta .f.rich/heavy/bumper crop crop ~ destinata vanzarii . to recover.(fard specificarea mdrcii) primary advertising ~ prin posta . recommendation. (la hectar) yield ~ bogata .subliminal advertisement ~ zgomotoasa . borrower's note recupera v. character. to renew reconversie s. (un cont) to adjust. record. (dr.(.catchy advertisement ~ iluminata . to retrieve.informative advertising ~ ingenioasa .to recover the damages ~ o datorie . to gather/to get in recolta s. 1.t. commercial 2.boom recolta v. crop on the root. (impotriva cuivd) denunciation ~ de subzistenta .f.) graduate recruitment ~ de personal .publicity stunt ~ pe doua pagini de ziar . testimonial.t. to requite recompensa s. (anunt publicitar) advertisement. to set right.staff recruitment rectifica v. (adaptarea uaor indnstrn sau a unor sectoare industriale la necesitdti noi. (de productie) peak output recruta v. 1. /\ (personal) to recruit recrutare s.t.t.292 REC-REC reclamatie s.) to rectify. recalificarea fortei de miincd) reconversion record s. request.f.n.infbrmativa .travelling display ~ pe pancarte .direct mail subliminala .double-page spread ~ pe exteriorul mijioacelor de transport . protest. recompense. publicity. (]niblicitate) advertising. to recondition.f. si nu consumului personal) cash crop ~. complaint. comfort rccompensa v.(care se prind in fata si in spatele omului care Ie poartd) sandwich board ~ pe prima pagina .(politico de recrutare a fortei de munca) (man. (bugetui etc. (de personal) recruitment ~ de absolventi . to crop. crop(s). requital reconditiona v. harvest.t. to harvest.illuminated sign . to reward. to righten. to recompense. acknowledgement ~ a datoriei — (confirmare in scris de cdtre un debitor a sumei pe care o datoreaza) acknowledgement of debt.f.standing crop.to recover a debt .f.

terenuri etc. {anulare a unei vdnzdri cdnd obiectui vdndut are un viciii) (dr.{dr. {regres. redeemable recuperare s. impozite) . {micsorare) decrease. to send down. {taxe. to diminish. sau au contractat licente prin know-how) royalty redhibitoriu adj. recovery. redistribution ~ a veniturilor . recovery ~ a afacerilor . retrievable. to decrease. (redactare) editorship redactional adj.r. to scale down.) redhibition redistribui v.f.{cheltuieli. {de carte sau la un ziar) editor. {rdscumpdrare) redemption ~ a bunurilor tinute sub sechestru {dr. to lessen. lowering.recovery of damages ~ a de$eurilor . to work out. sitiiatie apdrutd in caziil cle protest al cambiilor. anuntwi) copywriter ~ economic . cund detindtorul unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar respo/isabile clacd trasul nu-ji respectd obligatiile) recourse ~ in anulare .m. to retrench. diminution. {cheltiiieli') to curtail.f.debt recover) ~ a datoriiior prescrise . {sediu) editorial office 2. retrenchment. {despre valoarea actiunilor) {bur. chietymanaging editor redactie s.) to ease off/up ~ drastic . reduction. {f'manciar) to recuperate. {un contract) to make out redactor s. redhibitory redhibitiune s. retrieval.(prefuri) to shade reducere s. {dr.f. to recover. bugete) to ax(e).) appeal 2.f. to get back redresa v.f.bad debt recovery ~ a daunelor . to regain. 1. {de preturi) cut. to word. {activitatea unei intreprinderi ca md-surd premergdtoare mchiderii ei) to run down v.t. recoverable.) action for cancellation ~ in revizuire . 1. {de cheltuieli) curtailment.waste recovery recurs s. regain. to reduce.) replevin ~ a cheltuiclilor . to knock down/ off. editorial redeventa s.f.{al unui ziar) city editor ~ responsabil cu reportajele locale {SUA) city editor ~ -sef/responsabil . impOzite etc. to draw up.) to abate.t. retrieve.{dr. to turn oneself about redresare s.income redistribution redobandi v. lessening.n. {preturi) to lower. to redistribute redistribuire s. cutting down.recovery of expenses ~ a datoriilor . (a mic§ora) to decrease.) petition for review redacts v.economic recovery reduce v.(de ziar) editor-in-chief.business recovery ~ a pietei recovery of the market ~ comerciala trade recovery ~ economics . (prefuri) to slash ~ putin . {economic) to recover.REC-RED 293 recuperabil adj.f.r. {coleciiv de redacfie) editorial staff. {de taxe. to draft. to diminish. {suma de bani pidtitd periodic de cdtre persoane care au lual in concesiune mine. to cut down.t. to lessen. reduction. {de reclame.t.

n.discount for cash ~ prin amortizare .(acordate de angrosist detailistidui in anumite conditii) (corn. (sub nivelul statutar sau sub eel prevdzut de autoritdti} capital impairment ~ de personal .age relief/allowance ~ salariale .f. entrepot trade reexporta v.wage cuts ~ uzuale de navlu {mar.294 RED-REE abatement.price reduction/cut. (de preturi) slash ~ fiscala pentru amortizare depreciation allowance ~ generala . to reexport reexportator^.n.f. revaluation.rebate of freight ~ a preturilor . to reassess reevaluare s. tarife) low.staff reduction ~ drastica . t.(reducerea cu acelasi procent a tuturor taxelor vamale ale tdrilor participante la o rundd de negocieri comerciale) linear/horizontal reduction of tariffs. beneficii) poor. bugete) ax(e).(de cheltideli.contraction of money supply ~ a navlului . across-the-board tariff reduction ~ mica/nesemnificativa a preturilor price shading ~ pentru plata in numerar .(a impozitelor) (cont) writing-down allowance reduceri ale impozitului pe venit income tax allowances ~ compensatorii ale taxelor vamale compensatory tariff reductions ~ contractuale de pret pentru parcul de autovehicule . (insufficient) scanty reedita v. (despre venituri. (rabat comercial) discount. a salariilor etc.tax reduction/relief ~ a impozitelor pentru veniturile mici . reexport.export-tax relief ~ a masei monetare . relief. to reappraise. to reschedule reesalonare s.shorter hours ~ de capital .small income relief ~ a impozitului pe profitui obtinut la export . reassessment ~ a activelor . reduction in/of the prices ~ a tarei . to revalue.revaluation of assets reexport s. to reissue.(diminuarea capitalului in actiuni al unei societal!) capital reduction.{fabricate sail comer cializate) variety reduction ~ a impozitelor . rescheduling ~ a datoriei debt rescheduling reevalua v.t. to rediscount reesalona v.t. (a retipdri) to reprint reescont^. rebate. reexporter . rediscount reesconta v.(dacd acestea sunt cumpdrate de la o singurd firma) fleet terms ~ cumulate . (despre preturi.(a preturilor.m.t. (a activitdtii unei intreprinderi ca mdsurd premergdtoare inchiderii ei) running down ~ a gamei de produse . to republish. impusd de guvern) rollback ~ liniara/orizontala a taxelor vamale . reappraisal. reduced.t.) full terms redus adj.tare allowance ~ a zilei de munca . drawback. allowance.) deferred rebates fiscale pentru investitii -(inlocuirea mijioacelor fixe uzate) investment allowance ~ fiscale pentru varsta .

cargo book ~ de inventar .tax reform ~ monetara .t. a unei cambii) wrongful dishonour refuza v. shareholders' register ~ al arendasilor sau al veniturilor din arenzi . to reform.(account) book ~ cu copii de acte/documente copybook ~ de achizitii .columnar cash book ~ de cecuri . vamal etc. register.delivery book ~ de magazie . to refuse. to refinance reflatie s.tariff reform ~ agrara . (a innoi) to renew reforma s. al unei masini) (normal) run/running ~ de proprietate particulars . (a respinge) to reject.f. (un stoc de marfuri) to restock referinta s. (o ofertd) to turn down.check register ~ de cheltuieli marunte .agrarian/land reform ~ economica .t.f. ship's register ~ al actionarilor . plata unei datorii etc.trade references refinanta v. {a imbundtdti) to improve. cash paid/received book ~ de casa cu coloane .purchases book/journal ~ de afaceri/tranzactii .t.postage book ~ de evidenta a marfurilor mcarcate . system.private ownership ~ tarifar .(a unui cec.customs regime registratura s. (fin.(al unui utilaj. registry. registry of shipping. to decline.f.bargain book ~ de cadastru . record. administration. to remake. (social. (de a mdeplini o obligatie contractuald etc.REF-REG 295 reface v.(institut cand o firmd nu-si mai poate mdeplini obligatiile financiare) receivership ~ de lucru/operare . (indeplinirea unei obligatii contractuale. {contabil) (account) book 2.n. trade register ~ de evidenta a francarii . 1.foreign exchange regulations ~ de administrare judiciara . rental ~ contabil . reference.t.n.n.bank/banker's reference referinte comerciale .) to repudiate regie s. book.(ale unei firme) petty cash book ~ de comenzi .) repudiation ~ nejustificat de onorare .f. (forma de guverndmdnt) government 2.f.order book ~ de comert .register of companies. 1.property register ~ de cambii . register/ registration/record office registru s. (despre cineva) character ~ a bancii .) reflation reforma v. to restore.register of members. refusal. (societate de clasificare) (mar. reform ~ a taxelor vamale . politic.rent-roll.public corporation regim s.) regime. {de operare al unui utilaj.monetary/currency reform refuz s.cash book/journal. control ~ autonoma .economic reform ~ fiscala .tariff system ~ vamal .) classification society.(marfuri in depozit) stock book . {regulament) regulation 3. al unei masini) (normal) run/running ~ al schimbului valutar .inventory book ~ de livrare .bill book ~ de casa .

f.internal regulations ~ de serviciu . prevederile administrative ce trebuie aplicate.regulation of the market ~ a preturilor .books of receipts and expenditures ~ diverse . returns inwards book ~ de partizi . to regulate.flood land ~ impadurita .sales book ~ de venituri si cheltuieli . to settle reglementar adj.(care stipuleazd caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricatie.exchange control regres s.industrial area ~ inundabila .(a I unei intreprinderi) service instructions ~ portuar . settlement ~ a chiriilor .port/harbour regulations ~ strict . rule ~ aritmetica pentru calcularea tarei .(al actiunilor) transfer register ~ de vanzari .tare and tret reguli de calculare a tarei . regulile de ambalare si etichetare. area.t.) general average adjustment/statement ~ de ordine interioara .minute book ~ de reclamatii claims/complaint book ~ de sarcini si ipoteci .signature book ~ de solduri .) tonnage regulations . n.rent control ~ a diferendului/litigiului . maritime/ship's register ~ portuar de evidenta a marfurilor incarcate .register of mortgages ~ de semnaturi autorizate . regulation. (situatie apdrntd in cazul de protest al cambiilor.gold field ~ centrala . control.customs regulations regulamente tehnice .port shipping register ~ tabular . to control.f.f. statute ~ de avarie comuna .service regulations ~ intern de function are . to regularize. registry of shipping.tabular book ~ temporar . statutory reglementare s.price regulation ~ a schimbului valutar .(cont. zone.wine district reglementa v.) sundries ledger ~ naval/maritim .) technical regulations regula s.taring regulations ~ de calculare a tonajului . regular.(de tranzactii) waste book regiune s. terminologia si abrevierile standard etc.classification society. regulations.) sales returns book.296 REG-REG ~ de marfa .settlement of dispute ~ a monopolurilor .severe/strict regulations ~ vamal .(cont. district ~ aurifera .(luatd pe credit) passbook ~ de marfuri returnate/refuzate -(cont.balance book ~ de transfer .inland ~ industrial^ . mar. region.forestry ~ viticola .(mar.regulation of monopoly ~ a pietei .) ledger ~ de proceseverbale .(asig. cdnd detindtomi unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar responsabile dacd trasul nu-si respectd obligatiile) recourse regulament s.n. to bring under regulation.

revival. pi.f.t. dealings. to tug.) half commission remizier s.. to deliver. to consign. (a reimpozita) to reassess reimpunere s.f.t.investor relations ~ cu publicul/publice . to reinvest ~ profitui . to send. (de ambarcatiuni) haulage.t. towage. (bur. towage.relations of production. (c.employee relations ~ de afaceri .to plough back reipotecare s. (stiri.f. recovery ~ economica .(a unei legi) revival reinvesti v.customer relations ~ cu investitorii . un abonament etc. (a repune in drepturi. second mortgage remnoi v. (prin mandat postal) to remit. pulling ~ costier . evenimente.) to renew retnscrie v. (cunostinte) acquaintance ~ directa/personala . corn. {contact) contact 2. hauling.n. (un articol intr-un cont) (cont.f. commercial intercourse ~ contractuale directe . (prin mandat postal) remittance. to resume.REI-REM 297 reimpune v. to report.economic recovery ~ economica bazata pe cerere -recovery based on demand side ~ economica bazata pe oferta -recovery based on supply side relata v.t. (intr-o functie anterioara) restoration reintrare s.t.f.economic relations economice Internationale international economic relations ~ juridice . relation.) recaption ~ in vigoare . consignment. (repunere in drepturi. (c.diplomatic relations ~ economice . (in posesie/drepturi) reentry ~ in posesie — (prin bund intelegere) (dr.coastal towage .m.) to reenter relansare s. (masini) to trail. reintegrare) reinstatement.. relationship. reducere) rebate. tuggage. productive relations ~ diplomatice .t.privity monetare internationale international monetary relations relua v./) to draw. sending.to resume work remite v. 1.f. (legdtura) connection. allowance 2.) drawing.f. a reintegrd) to reinstate. to tow.privity of contract ~ cu clientii . to pull remorcaj s. towing. corn. to state. (comision) (bur. to hand over. (de documente) surrender ~ bancara . to renew ~ lucrul . (to his position/post/office) reintegrare s. delivery. (rabat.) half--commission man remorca v.f. to tow. (documente) to surrender remitere s.t. despre ziaristi) to cover relatie s. handing over.t. relations.public relations ~ cu salariatii .t. (de masini) trailing. (un contract. (reimpozitare) reassessment reintegra v.(mtre patronat si salariati sail sindicate) labour/ industrial relations ~ de productie . (ambarcatiuni) to haul. 1.f.bank remittance remiza s.direct contact relatii comerciale .business relations ~ de munca . towing. intercourse.trade relations. reduction. (intr-o functie anterioara) to restore smb.

(mar.dock-working tug ~ de canal . earning power ~ a activelor .(calculate ca raportui dintre dividendele platite de firmd si pretui de piatd al actiunilor firmei) stock yield ~ a capitalurilor proprii . yield.ocean (-going) tug remunera v. lucrative rentabilitate s.monopolul natural sau artificial.sea(going) tug. remuneratory 2.. tugboat.to break even renta s. to remunerate remunerativ adj. (mar. (mar.push tug.{renta funciard suplimentard obtinutd pentru un teren mat fertil. unearned income ~ anuala datorata .) situation rent ~ funciara . inaccesibili altord) monopoly rent ~ de raritate . rewarding.) scarcity rent ~ diferentiala . pusher ~ maritim .coastal tug ~ de andocare .(profitui disponibil pentru actionari impdrtit la capitalurile proprii) return on (common) equity ~ a investitiei .(yenituri suplimentare pe care un individ Ie poate obfine ca urmare a aptitudinilor sale speciale) ability rent ~ de monopol .) to recharter renegocia v.annuity due ~ de abilitate ..life annuity . profitableness.push-towing remorca s.timber carriage remorcher s.t.f.n.river tug ~ -Tmpingator . paying.) tug.land/ground rent ~ m natura .(forma a rentei inca-satd de intreprinzdtorii care dispun de factor! de productie rari.peppercorn rent ~ viagera . emolument.canal service tug ~ de halaj .f.') tow. to renegotiate renta v.truck trailer ~ pentru bu§teni lungi .tank-trailer ~ de autocamion .salvage/rescue tug ~ fluvial .t. mai bine amplasat etc.298 REM-REN ~ de avarie .waggon ~ -cisterna . return. pay.(raportui dintre profitui net si activul total) return on assets ~ a actiunilor . remuneration.return on investment a atinge pragul de ~ . rent. gainfulness. vessel towed.dock/ harbour tug ~ de salvare . to be profitable/remunerative/lucrative rentabil adj. reglementdri vamale si tarifare etc. consideration renavlosi v.f. nesubsti-tuibili. gainful.(renta.river towage ~ maritim .push-and-tow tug ~ de manevre portuare . remunerative. (vehicul) trailer ~ basculanta .warping tug ~ de impingere §i tractiune .rent in kind ~ nominala . deep-sea tug ~ oceanic . (rentabil) profitable.emergency towage ~ fluvial .f. to bring profit. towboat ~ costier . (anuald) annuity. gainful. obtinutd in situatiile care provoacd un deficit de ofertd .oceanic — ocean towage ~ prin impingere . 1. profitable.sea towage ~. rewarding remuneratie s. moneymaking. remunerative. t.

revizie) overhaul 2. 1. to mend. capitalurile investite) to repatriate report s. to waive. mar.waiver of claim ~ la prime . to divide.(rdspdndirea plasamentelor sau a creditelor cu scopul de a se obtine cea mai bund garantie contra riscurilor de capital sau de venit) (fin. renunciation.f. fin.din josul unei coloane in fruntea coloanei urmdtoare a unui registru) carry-forward/-over. aparate) to overhaul 2. Friii .(general) overhaul. (a ceda. (incdrcdtura sau balastui) (mar. a cesiond) to surrender. (despdgiibire) compensation.(asig. turnover job ~ curenta/de intretinere . to share out.resource allocation ~ a valorii de asigurare apportionment of valuation ~ a riscurilor . assignment. to sign off. (projitui. (la o actiune judiciara) to abandon ~ la un drept . 1. (la) to renounce.) average adjustment ~ a cheltuielilor . cesionare) surrender.itemized appropriation of funds . legal remedy ~ capitala/generala . allocation.t. sharing out.t.) trim. (cedare. (la bursa de valori. (generald.allotment of property ~ judiciara a debitelor unui falit adjudication of bankrupt's debts repatria v.) (trecerea unei sume .n.temporary repair repartiza v. (la un drepf) disclaimer. (la o actiune judiciara) abandonment ~ la dreptui de a protesta o cambie waiver of demand. to allocate.(man. (cont. (proportionals) apportionment 2.allotment of profit ~ a responsabilitatilor .preventive repair ~ provizorie .running repair/service. repair. allotment. division.f. amuharea achitarii iinei dator':i.weight distribution ~ a profitului .i. to assign. fin.distribution of expenses ~ a flotei pe linii de navigatie shipping pattern ~ a greutatii . (a rectified) to rectify.. (beneficiar al unei rente anuale) annuitant renunta v. remission. indemnification.t. operating repair ~ preventiva . (a mcdrcdturii sau a balastului) (mar. (a compensa) to make up for reparatie s. notice and protest ~ la o actiune judiciara abandonment of action ~ la o cerere/pretentie . rentier. (masini. (sumd reportata) amount brought/ carried forward 2. trimming ~ a avariei . (a unui rise) (asig. 1. (un rise) (asig.. 1.) spread 3. fund holder.funciara . waiver.) allocation of responsibilities ~ a resurselor .) to spread 3.) to trim repartizare s.implied waiver reorganiza v.f. to allot. (de fonduri) appropriation. partial .REN-REP 299 rentier s. (la un drepf) to disclaim. to distribute. 1.(de asigurare) waiver of premium ~ tacita . t.) risk spread ~ detaliata a fondurilor . to reorganize repara v. to repair. (proportional) to apportion 2.m. distribution.total.to waive a right renuntare s.

f. vamale etc. (pe cinevd) to represent. (care adreseazd intrebdri) questioner represalii s. to repulse. (lilerar) reportage reporter s.authorized/appointed agent ~ comercial .w. retaliaiory measures. official.f. pdnd la nrmd-toarea lichidare. (o propunere.) reprisals.t.enlarged reproduction .t. reputation ~ buna . (un apel) to dismiss. to decline.m. manager ~ de zona . activitate) to refloat ~ in activitate o companie .sales agent/ representative. representative agent ~ al fabricii furnizoare .m. un angajamenf) to honour ~ conditiile contractuale . agency. to stand for reprezentant. o propunere) to overrule. to observe.simple reproduction repune v.(a unei legi) revival reputatie s.serviceman ~ autorizat .(de •.to retaliate on represiv adj.(a unei firme) refloating m drepturi .(al unei companii intr-o anumitd zona) sole/exclusive agent ~ general . (cor.n.to comply with/to keep to contract terms a nu-§i ~ obligatiile .reentry ~ in vigoare . representative office ~ comerciala . (o clauza) to comply with. salesman.t. {in cartea mare) to post 2.to refloat a company repunere s.duly authorized representative reprezentanta s.reinstatement.employee representation reproductie s. restoration ~ in poscsie . o oferta) to reject.t.resident minister ~ exclusiv/unic . (leged) to abide by. (p obiectie. (in drepturi'} to reinstate. coverage. executive. to keep to. (economice. retaliation.to fail to meet one's obligations respinge v.simpia .) to continue reportaj s.300 REP-RES plata unei dobdnzi.t.auonale\ reproduction ~ largita . (pretentii. representation ~ sindicala/a salariatilor .) to carry forward/over. reporter. correspondent.bad reputation respecta v. (reluarea continud a procesuli. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.f. to restore. representation. (//./. 1.trade agency/ representation ~ exclusiva .) posting reporta v. trade representative. pi. cereri) to disallow. business/commercial agent ~ diplomatic .general agent ~ imputernicit legal . (o motiune) to vote down responsabil adj. to act for.f.good reputation ~ de solvabilitate • creditworthiness ~ rea .impotriva .•anzdri) area manager .sole agency reprczentare s. continuation account ~ al articolelor in cartca mare (cont. restoration ~ in activitate . (pentru) liable/ responsible/answerable/accountable (for) s.f. (o obligatie. measures of retaliation a aplica .f. to repel. la bursa de mdrfuri.y. to observe. restoring.ii de productie la scam economiei r. (de represalii) retaliatory reprezenta v. (care ia interviuri) interviewer. to turn down. (bur.

(arierate) arrears restante salariale . (in bani) change restant adj. (despre piata financiara) stringent restrictiv adj.trade-union leader/ organizer responsabilitate s. resources.quota restrictions ~ discriminatorii .export restrictions ~ la import .exchange restrictions restructura v. responsibility. liability ~ fiduciara — (a adminisirdrii unui fond depensii) fiduciary responsibility ~ functionala .(a firmelor pentru echilibrul social} social responsibility rest s. reduction.dividend limitation/ restraint ~ a pietelor . restrictive. (a creditelor) tightening. back. limited.(a specialistilor dintr-o mtrepriiidere) functional responsibility ~ limitata . limitation. proprietati) to restore.trade restrictions. (a micsora) to diminish.quantitative restrictions ~ comerciale . (creditele) to tighten restrangere s. (mgrddire. refunding ~ a bunurilor sechestrate . restraint of trade ~ de contingentare .limited liability ~ sociala .) replevin ~ a impozitului . (a cheltuielilor.f. rest. constraint ~ legala .line man ~ in mod solidar . proprietati) restoration. diminution.n. restriction.(dr. to restructure. pi.decline of the markets a schimburilor exchange restriction restrans adj. (salariala) back pay.f. to limit.import restrictions ~ salariale . refund. (despre o clauzd) saving restrictie s.) contraction.(dr.ax(e) ~ calitative .f. outstanding. limitation. 1. (de bunuri.f. qualification. (mgrddire. restrangere) restraint. stringency.f. to give/to hand back.discriminating/ discriminatory restrictions ~ la export .arrears of wages restitui v. accountability.t. limitare) restraining.) jointly and severally liable ~ sindical .t. to refund restituire s.wage restraints ~ valutare . (a unei afaceri prin vdnzarea sail inchirierea unor active) divestment ~ a afacerilor .tax refund ~ a primei de asigurare . remainder 2. restitution.t. restriction.legal constraint restrictii bugetare severe .return of premium ~ a taxelor vamale . ability .qualitative restrictions ~ cantitative . (de bani) return. (deposit ca termen) overdue restanta s. (bani) to return. means. (de bunuri. (a reduce) to reduce. (cheltuieli. a afacerilor etc. afaceri etc.f.) to contract. (a ingrddi) to restrain. owing.RES-RES 301 ~ ierarhic . remaining. backlog. restricted. to restrict.customs drawback restrange v. to reorganize resursa s. resource.business contraction ~ a creditului/posibilitatilor de creditare stringency/tightening of credit ~ a dividendelor . limiting.

rutierd. to give up retragere s. funds ~ hidroenergetice . distraint retrage v.) to retain. (sechestru) distress. electricd etc. (in) to succeed (in). (din activitate. to send back returnabil adj.resources.computer network ~ de conducte .road network retine v. lien.(a cotizatiilor sindicale) checkoff.. (. (din afaceri. to bespeak retinere s. (a se pensiona) to retire 2. (bani din circulate} to retire. (conform legislatiei in vigoare) statutory deduction reuniune s. to pay retributie s.railway system/network.f.economic resources ~ financiare . deduction.302 RES-REU resurse de materii prime . (cotizatii sindicale din salariu) to check off 2. draw. retention ~ de salariu .trading network ~ de alimentare cu apa .f. reunion. economii) drawing.water-power resources ~ naturale .f. (de depuneri. to deduct.run on banks ~ temporara a unei licente suspension of a licence retribui v. to be successful (in) ~ in afaceri .(in cazul nerambursdrii unui credit) wage assignment ~ din salariu .primary resources ~ economice . to withhold.f. (adunare) assembly.. activitate) to retire. (depuneri. 1.chain store ~ de sucursale . de mdrfuri etc. (o suma din fonduri. {monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) to immobilize v.t. (feroviard. withholding. (o suma din fonduri. pay ~ in functie de performante performance-related pay retroactiv adj.f. demotion returna v.'. domicile.f. dwelling place retentie s.t. remuneration.pipe system ~ de magazine . to retrocede retrograda v.branch network ~ de sosele/drumuri .human resources resedinta s. (bani din circulatie) retirement.to be successful in business .) to withdraw. (de monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) immobilization 2.t.t. (comerciald. de drumuri etc. to hold back.f.f.cash withdrawal ~ masiva a depunerilor bancare . 1.(injustitie) nonsuit ~ de numerar . (o suma) to keep back.) system. mdrfuri etc. returnable retea s. chain ~ comerciala . (SUA) railroad system ~ rutiera . meeting reusi v. (locuri. (salariul etc. abode. 1.) withdrawal.t. (o camera) to engage.supply system/network ~ de calculatoare . residence.(despre legi) to retroact retroceda v. to draw back. retroactive a avea efect. to remunerate. (pentru plata impozitelor. (un salariat din cauza rezultatelor nesatisfdcdtoare sau a comportamentului) to demote retrogradare s.) deductions from pay.r. to reconvey.natural resources ~ umane . to withhold.) network.highway system ~ feroviara . bilete) to book. economii) to draw. afaceri) retirement ~ a actiunii . a asigurdrilor sociale etc. to recede.

(a unei band) extraordinary reserve ~ generala . to retool.f. claim.f.press review ~ de anunturi/reclame . (contabila) audit ~ contabila . to control. (tehnica) inspection. 1. examination. (sdptdmdnala) weekly.t.) reserve. (lunard) monthly.t.capital reserve. demand. to inspect.(a unei firme) house magazine revizie s. stiintd etc. stipulation ~ de aur .to fail in reutila v. (in monede si lingouri) coin and bullion . revision.audit ~ generala . control. (destituire) dismissal. (tin ambasador din post) to recall revocabil adj.t.m. to resell. to revoke. cancellation 2.advertiser ~ de specialitate .(pentru acoperirea necesarului de fond de rulment) general reserve ~ lichida .) (in lingouri) bullion reserve. inspector. revocable.(disponibild pentru plasamente imediate) cash reserve ~ metalica . condition. to sell again revista s.) review ~ a presei .) to audit revoca v.auditor revizui v. stock. reserve. qualification. (a destitui) to dismiss. (restrictie. journal.trade journal ~ interna . resale revendica v. in vederea mdririi productiei agricole in zonele si tarile cu deficit alimentar accentual) green revolution rezerva s.f.) revaluation reserve ~ extraordinara .gold reserve ~ de capital .(a activelor) (cont.specialized review ~ economics . (a unei band) surplus reserve ~ de numerar . controller ~ contabil . 1. to claim.REU-REZ n r\'y ->03 ~ mtr-o tranzactie/afacere .stock of cash ~ din reevaluare .wage claims revinde v. (anulare) repeal. magazine.f.to get the best of a bargain/deal a nu ~ in . to re-equip revaloriza v. to demand. deposit 2. (moneda nationals in raport cu etalonul de referinta) to revalorize revanzare s.technical inspection/' revision. callable revocare s. (mai ales de literaturd. revolution ~ industrials industrial revolution ~ manageriala (schimbare profundd a principiilor de management si conducere a firmelor de afaceri) managerial revolution ~ verde . to request.t.t.(general) overhaul ~ tehnica . (tehnic) to overhaul 2. request. stock of capital. periodical. (de drepturi) assertion revendicari salariale . 1. overhaul(ing) 2.f. (cant.stop payment revolutie s. (provizion) provision 3. (a anula) to repeal. revocation. (fin.f. (drepturi) to assert revendicare s.f.(fin. conditie.(denumire data ansamblului de actiuni si mdsuri de ameliorare geneticd a semintelor pentru culturile de baza. 1. (a unui ambasador din post) recall 3. to cancel 2. clauzd limitativa) reserve. (bilunara) fortnightly. 1. maintenance inspection reviior s. (rambursarea unei emisiuni de obligatiuni sau actiuni preferentiale inainte de scadenta) call ~ a unui ordin de plata .t.

(a suspendu) to suspend. {greiitdti) to lift.f.f.n.t. to heave. resident rezidenta s. to sum up.t.vault cash ~ legale .strategic stocks ~ valutare §i de aur .budget reserves ~ excedentare . to brief. to raise.gold and foreign exchange reserves ~ vizibile/declarate .to move/to submit/to table a resolution rezuma v. resume ~ al principalelor $tiri .{rezerve bancare care asigurd lichiditdti imediate.f. {a mdri) to increase.{in ciuda publicitdtii) sales resistance/apathy ~ la uzura .{ale unei band) minimum reserve requirements ~ pentru credite neperformante bad debts reserves ~ primare . dar nu genereazd venituri) primary reserves ~ proprii — {rezervele bancare minus cantitatea imprumutatd de band de la Banca Rezervelor Federale) {SUA) unborrowed reserves ~ secundare .304 REZ-RID ~ pentru cheltuieli neprevazute contingent reserve ~ valutara . (un contract. to remove 3.m.) residuary reziduu s. cancellation. summary. o conventie) to cancel. resistance 2.(constituite din profit) company reserves ~ ascunse/secrete .{la radio. 1. to summarize rezamats.to build up reserves a retrage sume din fondurile de ~ to draw on the reserves rezident s. .) hidden/inner/secret reserves ~ bancare . brief. {a materialelor) strength ~ a consumatorilor . rescission.strength of materials ~ la cumparare .to pass/to adopt/to approve/to carry a resolution a propune o ~ . televiziune) headlines ridica v. remnant rezilia v.f. to dissolve reziliere s. dissolution rezistenta s.wear resistance rezolutie s. annulment. to hoist 2.(delict de bilant care constd in denaturarea inregistrdrilor contabile prin subevaluarea activelor) (cont.reserve currency rezerve ale societatii . residuum. {restrictii} to withdraw.(yaloarea minima a lichiditdtii pe care o bancd este obligatd prin lege sd o detina) legal/statutory reserves ~ minime obligatorii . to rescind. to annul.{ale unei band) excess reserves ~ facultative — {rezerve de capital a cdror constitute mi este obligatorie) voluntary reserves ~ in numerar . to void. resolution a adopta o ~ .bank reserves ~ bugetare . 1. to undo. {dr. residue.{reserve bancare investite pe termen scurf) secondary reserves ~ strategice .t.) visible reserves a constitui ~ . to terminate. voidance. residence rezidual adj. termination.n.consumer resistance ~ a materialelor .{mentionate in bilantui contabil) {cont. residual 2. 1.

risk of boats/craft ~ de tranzactie .(in tranzactiile de comert exterior) noncompletion risk ~ al puterii de cumparare -purchasing power risk ~ asigurabil .insured risk.) adventure ~ acoperit .to force up the prices ridicare s.can'ier's risk ~ al cumparatorului . betterment ~ a preturilor — rise in prices ~ a salariilor .f.wage increase ~ brusca a preturilor -jump in prices ~ topografica topographic(al)/land survey ring s. (imbu-ndtdtire) improvement.(asig. mar. acesta reflectd efectele unui proiect asupra riscuhd finnei. (asig.) business risk ~ de frauda .business risk ~ al armatorului .buyer's risk ~ al inflatiei . to put up 4. mar. (de restrictii) withdrawal.RID-RIS 305 (preturi) to raise.inflation risk ~ al incarcatorului . (o sedinta) to break up v. 1. (suspen-dare) suspension.(asig. (crestere) growth. (mdrire) increase. mar.to raise claims ~ preturile fortat/artificial .) common adventure ~ corporativ .(prin asigurare) covered risk ~ al afacerii .insurable risk ~ asigurat . mar. -hoisting 2. (de greutdti) lifting. raising. to scale up.commercial/trade risk ~ comun — (atdt pentru navd.r.) third-party risk ~ de spargere . 1.default risk ~ de lichiditate (incapacitated intermediarilor financiari de a onora obligatiile financiare pe termen scurf) liquidity risk ~ de prejudiciu adus unui tert -(asig.credit risk ~ de firma .n. despre preturi) to zoom up.(a coletelor de mar/a) breakage risk ~ de suveranitate . (brusc. to skyrocket ~ obiectii .(asig. removal 3.n. mar. (incintd circulard din sala bursei.) ice risk ~ de incendiu .(riscul valutar da-torat diferentelor de curs in tranzactiile . risk.fraud risk ~ de flirt .(la alocarea capi-talului.) risk of collision ~ de credit .theft risk ~ de gheturi . (/a) to amount/to come to.(riscul expro-prierii activelor unei filiale struine de cdtre taragazdd sail restrictii nepre-vazute asupra fluxurilor de numerar cdtre companiamama) sovereign risk ~ de transbordare transshipment risk. heaving. to run into 2.) risk of seizure ~ de coliziune/abordaj .to raise/to make objections ~ pretentii .(asig. mdsurat ca efect asupra variabilitdtii profitului firmei) corporate risk ~ de accidente profesionale/de munca occupational hazard ~ de captura . hazard. mar. cat yi pentru caric) (asig. risk insured ~ comercial .) shipper's risk ~ al nemdeplinirii obligatiilor .fire risk ~ de incetare de plata . unde actioneazd agentil) ring rise s.owner's risk ~ al carau§ului .(riscul de baza inerent activitdtii de exploatare a firmei) (fin.

(riscul diversificabil sau specific unei anumite companii.) premium refund ritms. riverain. muster roll/book .t. spendthrift.f.(fard asigurare) uncovered risk ~ financiar . fin. (calendar de termene) calendar ~ de echipaj .to incur a risk risca v.) squander.) operating risk ~ politic .(asig.n.. to fruit roditor adj. refund. robot robotica s. situatie generatd de existenta unei asigurdri etc.(asig.) ship's ledger/ articles. to venture. rate ~ de circulatie a marfurilor .m.) total risk ~ valutar/al cursului de schimb foreign exchange risk a se expune unui ~ . (bani mtr-o afacere) to stake ripisa s.f. to squander (away) risipitor adj. fonduri de amortizare) financial risk ~ iminent . (dr. to scatter. (concurentd) rivalry. riverside resident robot s.n. rival rivalitate s.(asig.m. contention riveran adj. marine/maritime risk. cauzat de factori caracteristici aces-teia. register 2.) systematic/ relevant/market risk ~ special/suplimentar . squanderer. wasteful. care rezultd din oscilatiile pietei bursiere si nu poate fi eliminat prin diversificare) (bur.) country risk ~ descoperit/neacoperit .f.(fin. s. to bear/to yield fruits. fertile. timp etc. timp etc.. docket.rate of turnover ~ de cre$tere economica .306 RIS-ROL comerciale Internationale) transaction risk ~ de tara . return. fruitful 2.) inherent risk ~ maritim (marine/maritime) adventure. to risk. m.) deferred rebate ~ de prima . fruit-bearing.m.political risk ~ profesional professional risk ~ sistematic/relevant/de piata .f. spendthrift risturna s.(asig.) (de procese) cause list. rich rol s.rate of production rival adj.t. riparian.{riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fixe financiare dobanzi. 1. list. waste. care poate fi eliminat prin pds-trarea actiunilor companiei intr-un portofoliu diversificat) unsystematic risk ~ operational . roll.) extra/ additional risk ~ total . 1.economic growth rate ~ de productie . river (-side) s. to disperse.i. riparian. (bani.(acea parte din riscul unui titlu de valoare. (din mar/a) to spill 2. risk at sea ~ moral — (comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. dividende preferentiale. thriftlessness risipi v. wastage.) to waste.(asig.(mar. thriftless s.(mar.noninsurable/ uninsurable risk ~ nesistematic . riverain.(riscul care existd in conditii de functionare normald a bdncii) (fin.) immediate risk ~ incalculabil .) incalculable risk ~ intrinsec . (de bani. robotics rodi v.) moral hazard ~ neasigurabil . rebate ~ de navlu . 1.(abaterea standard a unui titlu de valoare) (fin.

road. cifre} to round off ruina v.) turnover runda s.t.overland route ~ oceanica .(raportui dintre vdnzari si activul total) total assets turnover ~ a capitalului . shipping/sailing route.m.sea route ~ terestra . route.. trimmer rujare s. (incdrcdtura uhei nave. 1. {bani. (afalimentd} to break 307 ruin at adj.t.) to docket rotatie s.f. trim. (cifra de afaceri.ocean lane a schimba ruta . (cont. (falit) broken ruja v. rural ruta s.(asolamenf) rotation/succession/shift of crops ~ a directorilor .(c.t. fondtiri) to circulate rulaj s.f. course.assessment roll a trece pe ~ . trimming rula v.t. (despre cifre) round.. navigation course ~ de transport de marfa de mare viteza .trade route ~ de navigatie . rotatie 2. (despre o sumd de bani) even rotunji v..inland route ~ maritima ./) fast freight line ~ directa . way ~ comerciala . randament) turnover ~ a activelor fixe .ROL-RUT ~ de impozite .f.fin.f.direct route ~ fluviala .rotation of directors ~ a sarcinilor/posturilor-job rotation ~ a stocurilor .(circuitui capitalului privit ca proces continuii} capital turnover ~ a culturilor agricole . a unui avion prin distribuirea ei uniforma) to trim ru]ar s. {calcule. . care mdsoard utilizarea instalatiilor si a echipamentelor) fixed assets turnover ~ a activului total . (de negocieri) round rural adj.(raportui dintre vdnzari si stocuri) inventory turnover rotund adj.to reroute rutier adj.(un proces) {dr.(shipping) lane.n.(raportui dintre vdnzari si activele fixe.

prestarea de servicii) wage(s). (functionar la stat) civil servant.minimum growing wage . munca prestata) indirect wage ~ in acord .to underpay salarizare s.(acea parte a salariului pidtitd dupa alte criterii decdt.fair wage . salary earner. to remunerate ~ insuficient . fall-back pay ~ minim de cre§tere . (functionar intr-o societate privatd) salaried employee/man. (despre oameni) wage-earning.permanent employee salariu s.nominal wage ~ pe unitatea de timp . paying a salary to.retired employee ~ permanent .monthly wage .t. (pentru marfd.n.weekly wage ~ tarifar .m.neumplut .slack bag sacrifica v.de hartie .collective wage ~ de baza . retribuit) remunerated.piece wage/rate. (despre oameni sau posturi) salaried.f. take-home pay ~ nominal .(in corelafie cu munca prestata) direct wage ~ estimat in viitor . (al persoanei care face alte munci deceit cele mamiale sau meca-nizate ori prestdri de servicii) salary. (muncitor salariat) wage-worker.board room . to pay (salary to).regular salary " platit prin cec . wages pay.f. (camera. pay ~ brut .productive wages ~ progresive .de audiente . stipendiary.net wage. (despre munca) paid s. pi.real wage ~ saptamanal . office worker.basic wage ~ de concediere dismissal wage/pay/ compensation ~ derizoriu .minimum/ subsistence/living wage.paper bag --deiuta-jute bag ~ de plastic .truck wage ~ just .plastic bag ". remuneration of sala s. (renmnerat.sack '~. (]~>entru prelegeri) lecture room ~ de a§teptare .m. mecanizatd.waiting room -.paycheck ~ real .gross wage ~ colectiv . wageworking. (animale) to slaughter. to kill salariat adj.pittance ~ diterential .(in functie de productivitate) progressive/incentive wages ~ si lefuri .lunar . mai ales intr-o cladire publicd) hall. mcdpere) room.wages and salaries salariza v. job/task wage ~ in natura .s sac s.differential pay.time wage ~ permanent/'regulat . salaried worker.wage expectations ~ indirect .minim/de subzistenta . (mare. the salariat ~ pensionat . de man me standard) bag. wage differential ~ direct .tariff wage/rate salarii curente .t.going wages ~ direct productive . wage earner.audience chamber ~ de consiliu .net . (pentru munca manuald.

burden. (obligatie) charge. burden of proof . task.ultimate load ~ maxima . redus) scanty s. impuner'i) charges.absolute poverty .full/total load ~ utila/comerciala .charges on assets ~ prioritare .(dreptui creditorului fund limitat la un amimit activ al unei societuti) fixed charge ~ flotanta . to grow/to become poor. needy. necessity. (incarcatura) load. (nevoie) destitution. (sdrdcdcios. (impolite.•>. to make poor.) charge 4./ saturation ~ a pietei . coveralls sanctiona v.tax burden ~ pe active .operating/service load ~ efectiva . approbation. imposition.maximum/peak load ~ maxima admisa .net load ~ nominala .t. weekly.heavy lift ~ ipotecara .(dr. (jam barn. responsabilitate./i. approval sanctiuni economice .(sutisfactia pe care un lucrdtor o obtine din activitatea so) (man.t. health ~ publica .economic/trade sanctions sanitar adj. (a pauperiza) to pauperize v. dearth. imposts ~ a probelor . (lips a) want. taxe. payload sarcini fiscale . to penalize. indigent. lack. weekly (publication) saptamana s.critical load ~ de exploatare . ipoteca) encumbrance..public health saptamanal adj. 1.auction room. (a aprobu) to sanction. to agree to sanctiune s. onus. (pentm incalcarea unui contract) forfeit.market saturation sanatate s. to beggar.f. hebdomadal. (garantie.(dreptui creditorului extinzdndu-se la toate activele unei societati) floating charge ~ grea . custodie. (greutate) weight 2.book hall ~ principals . forfeiture 2. poor.) onus probandi. pauper saraci v.f.(plafa prioritara a dividendelor la actiunile preferentiale) prior charges satisfactie s. strdmtorat) moneyless.f. paucity: (pauperism) pauperism ~ absoluta .useful/service load. sanitary. 1. scarcity.f. week ~ de lucru .allowable' permissible load ~ critica ..safe load ~ neta . poverty. (ms-pundere. (nevoia^) destituite. sanction.f.m. to sanction 2. 1.showroom.SAL-SAR 309 ~ de expozitie . exhibition room ~ de tntruniri .(a unei burse) floor salopeta s. mart ~ de vanzare de bilete . penalty. (obligate) obligation 5. tutela) (dr. to impoverish. hard-up.assembly hall -de licitatie . to become impoverished saracie s. satisfaction ~ a muncii . sarcina s.. health.f. charge 3.f.rated load ~ partiala/incompleta . impecunious.admisa/admisibila . need(iness).)]db satisfaction saturare . burden. overalls. hebdomadary^.'.mortgage charge ~ limita . pi. (mdatorire) assignment.underload ~ totala . poor/ indigent person.working week sarac adj.effective load ~ fixa . taxes. (aprobare) sanction.

relative poverty sarbatoare s. staircase.f.f. to figure out.(a mai multor titluri de valoare) equation of payments ~ medie . (de cifre) subtraction 2. to diminish.reduction in turnover ~ a cursului . a micsora. diagram.(a hdrtii) graphic scale ~ ierarhica . 1. (pentru band) bank holiday scadent adj.decline in prices. exchange. 1. rest day. feast. term. mature a fi ~ . to mature.(de venituri. (despre o datorie) to fall in scara s.rolling/moving stairway scadea v. (de personal) establishment. (a activitdtii economice) downturn.(bur. (pretui) to mark down 2. (reducere. hierarchy ~ mobila . schedule 2. 1. (mobild) ladder 2. (a reduce. to decrease. (de lucru) shift ~ de actiuni . (troc) truck. tarife) to lower. (santier) oilfield schema s.legal/public/statutory holiday.(mar.collapse of prices scazut adj. markdown ~ accentuata a preturilor . scheme of loading ~ de stivuire .to fall due.scale of ranks. weak schela s. to sag. (barter) barter 2. decrease. (marcatd cu rosu in calendar) red-letter day ~ legala . a diminua) to lessen. (bruscd) slump ~ a preturilor . to decline. (a unei cambii) tenor ~ comuna . (falling) due. diminuare) reduction. to sink. (fixd) stairs. to lower v. 1.) (care urmeazd unei perioade de cresteri) setback. chart. diminution.310 SAL-SCH ~ relativa .tax scale ~ de incendiu . maturity. (despre preturi. to weaken.(calculatd in functie de diferite sume care trebuie platite la date diferite) average due date a ajunge la ~ . to slump scadere s. (sondd) oil derrick. to go down. prompt date.fire escape ~ de normare .f. profituri) to fall off. (scald) scale ~ de impozite . high day. to diminish.t. (despre cursuri bursiere) to trade down.stowage diagram schimb s. (zi nelncrdtoare) day of rest.f.(mire doud sau mai multe companii care fuzioneaza) exchange of shares . (despre pretiiri. tarife) low.f.n.back stairs ~ grafica . 1. downswink ~ a cifrei de afaceri . micsorare. to fall. due date/day. decline.to fall due scadenta s.(bur.) sliding trend ~ u§oara a preturilor . 1. cheltuieli) sliding scale ~ rulanta .slight decline in prices ~ vertiginoasa a preturilor . (despre incasdri.i. (care se prdznuieste) holiday. scheme.f. (cifre) to subtract.) draught/draft scale ~ de serviciu .loading chart. (zi liberd la scoala) play day 2. table of functions and wages ~ a oportunitatilor de investitii -(grafic al oportunitatilor de investitii ale firmei clasate in ordinea ratei rentabilitdtii proiectelor) investment opportunity schedule ~ de incarcare . lowering.rating scale ~ de pescaj .

in schimbul unui alt activ. to unbox 3.exchange/pooling/ sharing of experience ~ de instrumente de ratificare exchange of ratifications ~ de lucru . (a inlocui) to replace. (a modified} to modify.day shift ~ dublu .to cover one's expenses scont5\/2. 1. prelevdnd dobdnda ^i comisionul aferent transferului de creanta) discount scontator^. to take on discount scontare s. (pperatiune prin care banca il crediteazd pe posesorul unui efect de corner} nescadent cu valoarea netd a acestuia. on the staff scrisoare s. to discount.n. exchange.t. (a convert!) to convert schimbare s. nou prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs si achitarea unei diferente de pret) trade-in ~ in continutui unei functii . alteration.shift in the function scoate v. to obtain ~ bani de la banca . changing.working shift ~ de lucru divizat . a obtine) to get.to draw money (from a bank) ~ castiguri mari de pe urma .exchange of goods/ commodities ~ de noapte . (a face schimb de) to exchange 2. purpose scriptic adj.t. discount ~ comercial .to clear through the customs a-$i ~ cheltuielile .twilight shift ~ de zi .afternoon/swing shift ~ de experienta . a unui frigider etc.exchange at parity ~ valutar .variation of prices ~ a unui produs vechi cu unul nou (cumpdrarea unui automobil.to derive large profits from ~ din doc . transformarea unei datorii cu dobdndd fixd intr-o datorie cu dobdndd variabila) swap ~ in natura . modification.t. schimbarea unei creante dintr-o anumitd valuta in altd valuta. o instalatie) to shut down ~ din vama . (a cdstiga.(in dona sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vdrf) split shift ~ de marfuri . (din Idzi.f. shift ~ a preturilor . to alter.to undock ~ din functiune . aim.m.(intre doud tdri. (bani in unitdti subdivizionare) to break. {un utilaj. (un certificat.(troc) swap. un act) to take out 4.foreign exchange ~ valutar direct .to disable. goal. to take/to draw/to pull out 2. cutii) to uncase. change.(cedarea unor creante.night shift ~ de seara . to change. swapping ~ la paritate .SCH-SCR 311 ~ de dupa-amiaza . detinute de o banca. valuta uneia fund cotatd in raport cu valuta celeilalte tdri) direct exchange ~ valutar indirect .f letter . to shift. folosindu-se valuta unei a treia tdri) indirect exchange schimba v.(cu efectiv dublu) double shift ~ financiar de creante . 1.(intre doud tdri.bank/banker's discount sconta v. discounter scop s. (bani) to change.f.

(intr-un post) letter of appointment ~ de preocupare .(la atribuirea de actiuni) letter of renunciation ~ de sprijin/recomandare . costliness.registered letter. backward/back letter. expensiveness.commercial letter of credit ~ de credit de calatorie .t. deamess.(pentru platu taxelor vamale de import) customs bond ~ de intentie . (a navel) letter of guarantee ~ de garantie a incarcatorului shipper's guarantee ~ de garantie bancara de executare (ci contractului) performance/contract bond ~ de garantie vamala .letter of reminder ~ de recomandare .set form of a letter scrisori de acreditare .follow-up letter ~ de credit . waybill ~ tnchisa .letter of credit ~ de credit anticipate . dearth scumpi v.insured/value letter ~ de acordare a dreptului de retentie -(dr.traveller's letter of credit ~ de credit deschisa/fara conditii open letter of credit ~ de depunere . to raise/to put up the price of v.dead letter ~ .letter of introduction/recommendation ~ de renuntare .(adresatd unui actionar pentru a plati actiunile detimite) call letter ~ de avizare .r.letter of advice.(pentru obtinerea unui imprumuf) letter of comfort ~ de scuze .letter of hypothecation ~ de garantie .(trimisa de banca unui client cu dificultdti fmanciare) letter of concern ~ de rapel/revenire .anticipatory letter of credit ~ de credit circulara .circular letter of credit ~ de credit comerciala . dear scumpete s.letter of intent ~ de msotire .) letter of lien ~ de apel . expensive.letters of credence scump adj.undated letter ~ recomandata .(contract pentru transportui de mdrfuri) consignment note.sealed letter ~ neconfirmata . to grow/to get dearer.312 SCR-SCU ~ cu semnaturile autorizate mandate form ~ cu valoare declarata .(ca garantie) letter of deposit ~ de gaj . advice note ~ de cerere de informatii sau de oferta . {SUA) certified mail ~ returnata §i neinmanata expeditorului .covering letter ~ de numire .unacknowledged letter ~ nedatata . to rise/to increase/to advance/to go up in price .f.tip .(a rnarfii) letter of indemnity.letter of inquiry ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de confirmare .(pentru respingerea cereru de subscriere la actiuni) letter of regret ~ de trasura .

spartura) leakage.trade secret ~ profesional professional secret secretar. (functie) secretaryship sector s. free of rent ~ de impozite .filing clerk ~ responsabil cu corespondenta -correspondence clerk secretariat s. spillage ~ de marfa cargo leaking ~ din sac .to replevy secret adj.) free of freight ~ de taxe postale . to exempt.Secretary of State ~ general . district ~ corporativ/al corporatiilor .post-free ~ de taxe vamale duty-free.n.f.execution ~ in revendicare seizure under a prior claim ~ judiciar . to sequestrate. (a capitalului) efflux ~ accidentals — (cu efect poluant) accidental leakage. sector. (a sdrdci) to impoverish sechestra v. to distrain. (de impozite partial sau total) derating ~ de impozite . secret.) to privilege.personal/private secretary ~ responsabil cu clasarea docu-mentelor . (a exonera) to exonerate.banking secrecy ~ comercial/industrial . distraint.s-.pe . secret.rent-free.rn. freedom from tax. secrecy ~ bancar . (de taxe. attachment. 1.n. (serviciu. o obligatie etc.t. to deplete. (printr-o crdpdturd.seizure under legal process a pune. exemption. rye secatui v.exempt from taxation ~ de navlu . leaking.(mar. distrainment. department 2. birou) secretariat 2.f.t. 1. (de impozite partial sau total} to derate scutire s.exemption from duty scutit adj. (de o sarcind. free (of) ~ de chirie sau arenda . garnishment. impozite etc. tax exemption ~ de taxe vamale . to exhaust.Secretary-General ~ particular . sequester.to levy/to lay a distraint upon a scoate de sub ~ . flowing. sequestration. 1.tax-exempt/-free ~ de impunere . wastage 2.leakage from bag scuti v.t.n. confidential s. to seize. exempt (from). (dr. free of duty secara s. to attach.SCU-SEC 313 scurgere s.) immunity. seizure. (asupra navel) arrest ~ asigurator conservative seizure ~ asupra bunurilor imobiliare -seizure of real estate/property ~ asupra bunurilor mobiliare -seizure of movable property ~ executor .(totalul unitdtilor economice sau institutionale care an un comportament analog) institutional sector .f. secretary ~ de redactie editorial secretary ~ de stat .) to sequester.key sector of the economy ~ institutional .exemption from taxation. (o navd) to arrest sechestru s.n. (exonerare) exoneration.(in economic) corporate sector ~ de servicii service department ~ economic cheie .

) screening selectie s. safety.(pentru doctoral) graduate school securitate s. (a celei mat bune alternative) (man. to sign. (in randuri) to drill semanatoare s. subscriber semnatura s.to endorse ~ prin procura .public sector sectie s.n.food security ~ sociala . unde clientii pot veni sa-si depoziteze numerarul in afara orelor de program ale bdncii) night safe selectare s. (la iesirea din serviciu) to sign off ~ in mod solidar . vault.half-height/ open-top container semifabricat adj.balanced sample semana v. (transferul sau renuntarea la o proprietate) to sign away ~ in alb .to sign on behalf of smb. choice ~ de portofoliu .f.to sign in blank ~ in condica . segment ~ de piata .f. identificarea si exploatarea unui segment ingust de piata) concentrated segmentation seif s. security ~ a muncii .(in care se combind proprietatea publicd cu cea privata) mixed sector ~ petrolifer . semimanufactured s. section. to subscribe 2.to sign jointly ~ in numele cuiva . ~ pe verso .m.f. semiskilled semicontainer s. signatory. (intr-o uzind) workshop ~ de politic . (al unui holding) group headquarters ~ social . division 2. strongbox. semifinished/ half-finished/unfinished goods/products. signed ~ personal/man u propria — signed personally/in own hand semnatar adj.to sign per proxy semnat adj. head/home office. (pentru mdrfuri in vrac) half-height container ~ deschis/fara capac .314 SEC-SEM ~ mixt .registered office segment s. safe (deposit). 1. segmentation ~ a pietei .f.f. signer. 1. intermediate goods/ products semipreparate s. {central) headquarters ~ central/principal . department.f.portfolio selection ~ ponderata .t.social security sediu s.n.n.(la intrarea in serviciu) to sign in. selection.polling station ~ financiara .n.t.(marketingul niselor de piata.n. to seed.headquarters.market segmentation ~ concentrata . (al unei firme) office.oil area/land/zone ~ privat . signature ~ autorizata authorized signature ~ colectiva -joint signature ~ de complezenta . semifinished. (culinare) readyto-cook foods semna v.n. to sow.police station ~ de productie/exploatare production/operations department ~ de votare . pi.f.tax administration. signatory s.private sector ~ public/de stat .labour safety ~ alimentara .bogus signature . sowing machine semicalificat adj.(seif cu usa amplasatd pefatada exterioard a unei band. pi. coffer ~ de noapte .market share segmentare s. taxation authorities ~ postuniversitara .

pe parcursul unui an) foreign debt service ~ al datoriei publice . 1.(intr-un hotel) room service ~ de cercetare . sentence.advisory service ~ contabil . deservire) attendance 3.t.legal department ~ de corespondenta . service. (despre o persoana) serious-minded.forged signature ~ ilizibila/indescifrabila .to pass/to give/to deliver a sentence. decision. (un client) to serve. (de obiecte) set.final judgement ~ civila -judgement in civil matters ~ in contumacie .contract service ~ cu norma intreaga . (de arbitral) to make an award serie s. pe parcursul unui an) public debt service ~ comercial/de vanzari .. to wait on serviciu s.signature of the firm sentinta s.judgement by default ~ irevocabila . o chestiune) serious. (pbligatie de serviciu) duty 2. (despre o oferta) bona-fide.correspondence department ~ de credite .judgement upon withdrawal of suit ~ de jurisdictie contecioasa sentence in disputed matters ~ de rejudecare/trimitere .f. job.signature by procuration/proxy ~ sociala .n.authograph ~ prin procura . (sectie) department 4.credit department .accounting/accounts department ~ contractual . to attend to.SEM-SER 315 ~ falsa .remand ~ definitiva/executorie . 1.adjournment ~ de desistare . (despre o sitiiatie.blank signature ~ neautorizata . (a unui arbitru) award ~ de amanare . decree.part-time job/employment/work ~ de aprovizionare-desfacere supply-delivery service ~ de camera . servire. (ingrijire.research department ~ de consultants manageriala (serviciu intern al unei firme) management sei"vices ~ de contencios . service ~ al datoriei externe .(totalitatea obligatiilor de.unauthorized signature ~ originala . series 2. grave. employment.f. (despre un cumpdrdtor) genuine.decree absolute ~ in favoarea reclamantului judgement for the plaintiff ~ penala -judgement in criminal case ~ provizorie/interlocutorie interlocutory judgement a da o ~ . (facut cuiva) service rendered 5. (a jiidecdtorului) judgement.set of bills of lading series adj. servi v.. platd externe.full-time job/ employment/work ~ cu norma partiala/program redus .illegible signature ~ in alb . (a juratilor) verdict.(totalitatea obligatiilor de platd ale debitorilor publici. derivate din datoria externa.set of bills of exchange ~ de conosamente .sales department ~ consultativ . (set) set ~ de cambii . decurgand din datoria ptiblicd.

valutar exchange department servicii bancare banking services ~ bancare la domiciliu (sistem de tranzaclii bancare prin computerul personal conectat la reteaua bancil) home banking ~ bancare principale/de baza .engineering department ~ telefonic .din usa in usa" .social service ~ statistic .seasonal employment ~ social . mdeplinite de medici. avocati.n.de ridicare si livrare la domiciliu collection and deliver}' ~ de scont .mail/postal service ~ sezonier .statistical department ~ tehnic . de avocat) briefcase servitor. portfolio.316 SER-SEZ ~ de decontare a cecurilor .n.periferic .transport service ~ .dispatch/forwarding department ~ de Tncasari .health service ~ directe — (altele deceit cele comerciale. easement sets.collection department ~ de intretinere .set of bills of lading ~ de oportunitate .weather service .basic banking ~ comerciale .commercial services ~ de asistenta medicala .(toate datele risc-rentabilitate referitoare la o investitie) (fin.stevedore service ~ de transport .social overheads ~ publice .fishing season ~ deschis (de vanatoare. functionari etc.) servitude.complaint section ~ de reconciliere a conturilor .dead/'slaclc/dull/iow season. (diplomat} attache case. servant.f. (SUA) expressage ~ de personal .parcel delivery/post/ service.after-sales service ~ postal . m. service agreement ~ de medicina muncii .set of bills of exchange ~ de conosamente . attendant servitute s.(cu evidentele clientului unei band) account reconcilement service .hydrographic department/'service/office ~ meteorologic . (pentru documente.telephone service ~. offseason/-time .9. set ~ de cambii .navigation/shipping season ~ de pescuit .repair/maintenance service.} direct services ~ edilitare/municipale . pescuit) open season ~ mort . (dr.advertising/publicity department ~ de reclamatii .) opportunity set ~ de scule .f.tool kit/outfit/set sezons.de expeditii .(care este oferit pe Idiiga serviciile bancare de baza fird comision) peripheral sendee ~ permanent .{serviciu de livrare a marfii pand la fiecare destinatar) door-to-door service ~ financiar .discount department ~ de stivuire .personnel/staff/ appointments department ~ de publicitate . season '" de navigatie .regular employment ~ postvanzare/de intretinere .occupational health sendee ~ de mesagerie .public utilities ~ regulate scheduled services servieta s.finance department hidrografic ..(serviciu bancar) transit department '.

(domeniu) sphere. 1. syndicalistic sindicalism s.cargo syndicate ~ al feroviarilor . (mcetare) cessation ~ al exercitiului nnanciar . 1.. (patronal syndicalist sindicaliza v.. quarter. (patronal) syndicate ~ al asiguratorilor de caric .(corn. (patronal) syndical(ist). simulation ~ a modelelor econometrice -simulation of econometric models ~ de management management game ~ de roluri . forester silvicultura s.f. (patronal) syndicalism ~ de sistem . 2./?. iincie etc. (cu plumb de garantie) to seal sigiliu s. security ~ a locului de munca -job security ~ In exploatare . trade-union.n. 1. (trade) union.. field.company union ~ de asiguratori maritimi .f. sylviculture.sphere/field of production.operating safety/ reliability si\ozs.) dramatization sindical adj.(man. safety.n.rush/peak/throng season ~ turistic . lupta sindicalelor limitdndu-se la imbundtdtirea conditiilor de mimed si de viatd) (SUA) business unionism sindicalist s. silvicultor s. (de incredere) reliable. metallurgy of iron and steel sigila v. forest. symbol ~.de status — (simbol al pozitiei ocupate de o persoand sau un grup in societate) status symbol simulare s.banking syndicate ~ controlat de patronat .m. output area sfert s. trustworthy 3.(SUA) railway brotherhood ~ al meseriasilor/muncitorilor din aceeasi specialitate . safe 2. (de pintu.f.high season sezonier adj.) quartern ~ de dolar .loan syndicate ..sphere/field of activity. organized labour 2.) ultimo sfera s.M.end of the financial year ~ de luna . seasonal sfarsit5.SEZ-SIN 317 ~ plin/de varf . end. (a se uni intr-un sindicat patronal) to syndicate sindicatj'. 1.n. branch ~ de influenta . (in sigurantd) secure.sphere of influence ~ de productie .(american sou Canadian.r.f. monedd de 25 de centi) quarter ~ de galon — (imitate de mdsurd pentru capacitate) quart siderurgie s. to form a trade-union organization 2. (plombd/plumb de garantie) seal ~ vamal . 1.(conceptie sindicald de a accepta si de a sustine sistemul capitalist. sylviculturist.sphere/line of business ~ de activitate .f. trade unionist 2. (grain) silo silvic adj.marine syndicate ~ de credit .. trade unionism 2. forestry simbol^.arbitrage syndicate ~ bancar .craft union ~ arbitrajist . bur.t.m.n. silviculture. silviculturist.customs seal sigur adj./i. (cu acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed siguranta s. domain ~ a afacerilor . 1.

to suspend. plati etc.(prin care handle mentin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clientilor) fractional (deposit) banking ~ bancar unitar . (livrari.company union ~ profesional .work--on-thebonus system ~ de munca in acord .clearing system ~ de comenzi in cantitati fixe .cooperative system ~ de acte justificative .(cont.voucher system ~ de alimentare cu apa .(in care nu se admit filial e) unit banking ~ contabil . employers' association ~ pe societate . consultants) package system ~ de munca bazata pe prime .bancar . sinecurist sista v.waterworks ~ de calcul .to stop delivery ~ un ordin de plata/un cec .national economy system ~ al marii proprietati funciare landlordism . system ~ al economiei de comanda command economy system ~ al economiei de piata .(care sustine patronatui) yellow trade union ~ inchis . file posting ~ contabil uniform .(care impune conditii restrictive pentru primirea de noi membri) closed trade union ~ patronal .speed-up system ~ de livrari complexe .318 SIN-SIS ~ de/pe ramura .(alcatuit din band si sodetdti de investitii pentru a acoperi riscul asocial lansarii si distribuirii unei emisiuni de titluri de valoare) underwriting syndicate ~ de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni . servicii.correspondence banking ~ bancar dual .(materiale.ledgerless accounting.industrial union ~ de subscriere .filing system ~ de cliring .uniform system of accounts ~ cooperatist .accounting system ~ contabil fara registre .f. to withhold ~ livrarea .operating system ~ de exploatare intensive .(cu reglementdri federale si de stat) (SUA) dual banking system ~ bancar fractionar .bond syndicate ~ deschis .(care nil impune conditii restrictive pentru primirea de not membri) open trade union ~ galben .piece rate system .n.banking system ~ bancar cu activitate corespondenta .t. to stop.trade/trading association sinecura s.to stop payment/a cheque sistem^.fixed order system ~ de comenzi la intervale fixe -fixed interval reorder system ~ de depozitare warehousing system ~ de economisire din salariu .computing system ~ de clasare/clasificare .) to cease.) book entry system ~ de exploatare . sinecure sinecurist-y.w.(prin care se scade regulat o suma de bani din salariu) save-as-you-eam scheme ~ de evidenta a intrarilor .market economy system ~ al economiei nationale .syndicate.

) cash statement ~ financiara .competitive situation ~ critica . (raport.wage system ~ de salarizare cu prime .tommy system ~ de prelucrare automata a datelor automatic data processing system ~ de preturi comune . condition.) statement of assets and liabilities ~ a cheltuielilor .(cont. budget account ~ economic . cerutd de registrul comerfului) annual return .tariff/rating system. systematization 2.) statement of costs ~ a pietei .(de un contabil autorizaf) certified financial statement ~ materiala buna .zone price plan sistematiza v. (cont. 1. account.unified monetary system ~ stimulativ .concurentiala . (urband) town planning situatie s.t.account of expenses ~ a cheltuielilor de exploatare (cont. case of emergency ~ de avarie comuna .decimal coinage ~ monetar unificat . (stare) situation.) financial statement ~ financiara certificata .metric system ~ monetar . position 2.(asig.protective system ~ zecimal . (cont.(plan de stimulare in salarizare) incentive scheme ~ tabular . to systematize sistematizare s.capitalist economic system ~ fiscal -'tax system ~ flexibil al programului de munca flexible hours system ~ informatic de gestiune management information system ~ metric .forecasting and control system ~ de prime .) statement ~ a activului si a pasivului .(sistem de identificare a institutiilor financiare care pot da faliment) early warning system ~ de previzionare si control al stocurilor .f.tabulating system ~ tarifar .(de unitati de masurd) decimal system ~ zonal de preturi . dare de seamd) report.f.) operating statement ~ a costurilor .(a unei societdti.SIS-SIT 319 ~ de plata in alimente .(cont.monetary system.(cont.) general average condition ~ de casa .bonus scheme ~ de salarizare .provident scheme ~ de prevenire timpurie .financial position.competence .emergency.common prices system ~ de prevederi sociale . coinage ~ monetar decimal . rates schedule ~ vamal protectionist . 1.premium wage system ~ de salarizare pe baza de norme zilnice .(cont. mar.task system of pay ~ de vanzari cu plata in rate installment plan/system.economic system ~ economic capitalist .measured day work ~ de salarizare pentru munca in acord .condition of the market ~ a veniturilor .) income statement ~ anuala .

guild socialism ~ stiintific .n. group accounts slab adj. (despre piatd etc. catchphrase slujba s. (comerciald) company.friendship/friendly society ~ de clasificare .f. 1.m. (asociatie) association 2. (despre activitdti economice) slack. s. standing ~ solida — (din punct de vedere financial') strong position situatii financiare consolidate (cont.commercial credit company .mutual benefit society ~ de asigurari . (full) member.rural credit society ~ de credit comercial .f.social democrat ~ -democratic .(a navelor) ship's register. employment.social democracy socialism s.marine insurance company. (cu fonduri constituite din vdrsdmintele membrilor) loan club/society ~ de credit agricol . socialist societar^.320 SIT-SOC ~ sociala . classification society ~ de constructii navale .loss maker ~ comerciala . social ~ -democrat . firm.) listed company ~ cu raspundere limitata .capitalist society ~ care practica afaceri riscante wildcat company ~ care produce pierderi .) weak slogan s. (inflatie insotitd de depresiune economicd) slumpflation social adj.n.(trading) company.shipbuilding company ~ de consum . (publicitar) slogan.social condition. associate societate s.insurance company ~ de asigurari de viata .(bur. service.m. post a detine o ~ .communist society ~ -conglomerat . society. firm.chain company ~ de ajutor reciproc . status.Utopian socialism socialist adj. job. registry of shipping. {corporate) corporation ~ capitalists .) consolidated financial statements.f.merger company ~ controlata de o singura persoana one-man company ~ cooperatista .cooperative society ~ cotata/listata . underwriting association ~ de binefacere .(care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) (sales) finance company/house.life assurance/insurance company ~ de asigurari maritime .to apply/to compete for a post a-si lasa slujba .. to fill a post a solicita o ~ .to hold a situation. hire-purchase company.scientific socialism ~ utopic .conglomerate company ~ constituita prin fuziune . business ~ comunista . socialism ~ corporatist .to leave one's post.limited (-liability) company ~ cu raspundere nelimitata unlimited company ~ cu sucursale multiple .consumption-society ~ de credit . to resign one's office slumpflatie s. business.

crop in rotation sold s.leasing company ~ de servicii publice .{de mdrfuri) warehouse company ~ de finantare .(a intreprinderilor mid si mijiocii) finance company ~ de investitii financiare unit/security trust.(controlata de cinci sail mat putini actionari) close(d) company ~ infimtata prin decret regal chartered company ~ -mama . {corn.public company ~ radiata . general management trust ~ de investitii financiare intr-un sector fix/limitat .fixed trust ~ de leasing .) balance 2.tillable soil ~ fertil . residue.f.-sora . grade.defunct company . (rasa) breed.current balance . (specie) species. (fel) kind.n. pi.transport/carrying company. sleeping partners company ~ in comandita pe actiuni partnership limited by shares ~ in nume colectiv . infiintatd cu scopiil de a ft vdndutd) shell company ~ -fiica .f. (cont. partnership firm ~ in participate . sociologist sociologie s. carrier ~ de transport de mobila .multinational corporation ~ necotata/nelistata .joint-stock company. socioeconomic sociology. check soi s. bill.bogus company.particular partnership ~ inchisa . 1. sale/reduced goods.sleeping/limited partnership.public utility company ~ de transport . calculation.) surplus stock. sociology socoteala s.general/ordinary partnership.) unlisted company ~ pe actiuni . {SUA) corporation ~ pentru acordarea de credite consumatorilor/persoanelor fizice consumer finance company ~ publica . m.{care acordd imprumuturi pentru ciimpdrarea sail construirea de locuinte) building society/and loan association ~ de depozite .(bur. sort. (Jdcturd.(apartinand acehiiasi holding) sister company socioeconomic adj.(in orice sector) flexible trust.nonprofit company ~ fictiva . nota de plata) account.n. computation. 1. job line/lot ~ al contului curent . counting.parent company ~ mixta -joint venture ~ multinationals . category.furniture removers ~ -fantoma .(filiala a uniii holding) daughter company ~ internationala .bubble company ~ fara scop lucrativ .n. soil. account 2.SOC-SOL 321 ~ de credit ipotecar . (calitate) quality 2.f.rich/fertile soil ~ marginal — (a cdrui productie este egald cu investitiile /acute) marginal land sola s. land ~ arabil . 1.international company ~ in comandita . paper/trust company. investment (trust) company ~ de investitii financiare flexibile/ generale . (rasd de vite ameliorata) grade sol s. (societate neoperantd.

f. (de.f.debit balance.f. to demand. sumptuary sondaj s.bank balance .net balance ~ nul . (dr.f. to^ request. mdrfuri) clearance. (a unui cont) balancing.notice to pay. solvabil. 1. solicitation. requirement.call on shares solid adj. to close out soldare s.statement balance ~ inactiv .f. bargain sale. petitioner.n. (de cdrti) remainder sale. reclamant) claimer.to settle a dispute amicably solvabil adj. trustworthiness.322 SOL-SON ~ al extrasului de cont . survey.opening balance ~ in banca . applicant. (de despdgubiri) claim.(dr. (de voturi) canvassing ~ de achitare a actiunilor . pasibiT) liable adv. balance in/on hand ~ de beneficiu . request. (un debitor) to call on/upon somatic s.credit balance.speculativ . to settle 2. closeout.) joint(ly) and several(ly) solidaritate s. (formald) notice /de evacuare .safe for a credit of solvabilitate s.cash balance ~ de numerar pentru tranzactii transaction balance ~ de numerar preventiv . to summon.m. to ask/to apply fy.notice to quit de infatisare (la proces) summons to appear ~ de plata .(sold de numerar pastrat pentru a permite unei firme sd profite de orice oportunitate) speculative balance solda v. despre o firmd) sound. to solve.f.profit balance ~ de casa .undisbursed balance ~ net . to require. (rdspunzdtor. (despdgubiri) to claim.nedebursat . solvency. (de despdgubiri. (voturi) /to canvass for solicitant s. (e^antionare) sampling ~ de opinie . clearing-out sale. balance due ~ final . writ.statement balance ~ creditor . (military) pay solicita v. (a unei rate.end-of-season sale solda s. solvable. to settle ~ un litigiu pe cale amiabila . (de cupoane de stofa) remnant sale ~ la sfarsit de sezon .opinion poll .nil balance ~ reportat . solicitant. application.balance brought forward -. (CM acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed solidar adj. claimant solicitare s. summons.t. (un cont) to balance. solvent. demand. (mdrfuri) to clear. to sell off. scadente) call somptuar adj. paying capacity soma v.dormant balance ~ initial . 1.) joint responsibility solutiona v. trustworthy. joint. (sigur.t.t. settlement 2.(numerar pastrat pentru cheltuieli neprevdzute) precautionary balance ~ debitor . sound. able to pay ~ pana la suma de .t. to solicit. jointly ~ si individual . creditworthiness.

1.) arrivals and sailings spargere s. care este diferitd de cele practicate curent pe piata) off-market specialist s.(pe navd) cargo/ freight space spatii nedestinate pasagerilor si marfurilor (mar.SON-SPE 323 a realiza un ~ de piata . (mar.) noneaming spaces spalare s. breakage 2.f. to assort. breaking.f. special.money laundering/washing ~ de obligatiuni (vdnzarea obliga-tiunilor guvernamentale cu putin timp inainte de scadentd pentru a evitaplata impozitelor) bondwashing spargator s. sorter sortiment s. (oil) derrick.(cu plinurile consumate) (mar. laundering.test well/hole.oil well sorta v.n. specialist.f.(spatiu impropriu incdrcdrii de marfd) (mar. expert. prospecting hole.sorting by marks ~ a marfurilor la destinatie .waste area ~ de incarcare . 1.(mar. consultant . dimensiune) to size.economic space ~ frigorific refrigerating space ~ gol/necompletat .(mar. (foraj) well ~ de exploatare .y. (care comite flirt prin efractie) burglar. to grade sortabil adj.f.(c.m.m.(mar. sortable sortare s.w.} ballast arrival ~ in bune conditii . particular 2.varied selection lines sosire s. lost/waste space ~ pentru marfuri .gasser ~ de titei .mort/nefolosit/pierdut . washing ~ de bani .blank ~ liber/neincarcat .sorting by consignee sortator.) cargo/loading space.(la parterul unei cladiri) floor space. sort. grading ~ a marfurilor dupa marcile de pe ambalaj . wildcat well ~ de foraj . dimensiune) sizing. (de expunere a produselor intr-un magazin) shelf space.development well ~ de explorare . sorting. housebreaker ~ de greva strikebreaker. assortment.to undertake a survey/study of the market sonda s. (despre rata unei dobdnzi. to sort.(prin stivuire necorespunzdtoare) broken stowage. yellow labour special adj. space ~ comercial . blackleg. burglarious attempt spatiu s.f.) deductible space ~ economic .(a navei) safe arrival ~ probabila .f.(a navei) expected arrival sosiri si plecari .open space ' ~ locativ living space '.drill/bore hole ~ de gaze .variety of patterns ~ variat . (dupa mdrime. arrival ~ cu incarcatura . (furt prin efractie) burglary. range (of goods/commodities) ~ de esantionare .n.) deck-cargo space ~ de stivuire stowage space ~ deductibil .t.storage space ~ de descarcare/deversare .} loaded arrival ~ in balast . housebreaking. (SUA) commercial precint ~ de depozitare . shipping room/space ~ de incarcare pe punte . (dupa mdrime.) arrivals and departures.

to go a bear ~ a la hausse .) to speculate/to operate for a fall. to specify. speculation.) tampering with the market specula s. (pe puncte) to itemize 5.) adjuster ~ in analiza muncii -job analyst ~ in operatii de arbitraj arbitrageur ~ in sondaje de opinie .switch deal/transaction speculate de destabilizare a pietei (bur. open trade speranta s. to stag. (lista) list ~ a conditiilor contractuale .) to speculate in differences speculant s.(bur.technical specifications ~ tehnice pentru protectia muncii -safety specifications specimen s.(bur.324 SPE-SPE ~ compensator .specialism ~ internationala a economiilor nationale .player. nefiind obligat sd cumpere pe o piatd in crestere) (bur.life expectancy . speculation.pollster specialitate s. stag. specification 2. speculator.standard specifications ~ tehnice .international specialization of the national economies specifica v. 1.the specification of contract terms ~ a incarcaturii . (marfuri) to speculate in 2. (afixa data.(bur..r. pretui etc.) bear ~ a la baisse cu acoperire . wildcatter ~ a la baisse . to detail specificatie s.(in documentele de transport) weight account/note ~ de lipsuri la predare (despre mar/a) list of shortage specificatii standard . v. speculative speculatie s.(care mizeazd pe scdderea cursiirilor) (bur.(specialist in rezolvarea cererilor de despdgubire) (asig.f. specialization ~ excesiva/ingusta .(care detine suficiente actiuni pentru a-si indeplini obligatiile.) to name 3. n. 1. autograph/sample signature specula v.t. {in) to specialize (in) specializare s.f. (la bursd) to play the market. to speculate on the stock exchange ~ a la baisse . (agiotaj) agiotage ~ a la baisse . expectancy ~ de viata . profiteering.{bur.black marketeer speculativ adj.f. to particularize 2.i. profiteer.) bear speculation/ campaign/raid/tack ~ a la hausse .) covered bear ~ a la hausse . specimen ~ de semnatura specimen of signature.f.f. (un cont) to itemize. (a profita de) to profiteer by v. competitii sportive) ticket tout ~ la bursa .m.) bull ~ de bilete — (la cinema. (domeniu principal de activitate) speciality 2.f.t.) to speculate/to operate for a rise.(care mizeazd pe cresterea ciirsurilor) {bur. (produs principal) special(i)ty specializa v. (a mentiona intr-un contract) to set forth 4.) bull speculation/ campaign ~ valutara bazata pe diferenta de curs . to go a bull ~ asupra diferentelor de curs . (asteptare) expectation. stock adventurer ~ pe piata neagra .(bur. 1. racketeer.freight note ~ de greutate . 1.t.

a datei) settlement.to ascertain the cause of ~ conditii to stipulate conditions/ terms ~ daune . firm. spying ~ industrial .service increment ~ temporar . stable.warehouse/ warehousing charges ~ de intretinere .costing. increase ~ de fidelitate .wage-price spiral sponsor s. to fix. (a pretului. (a unui termen) appointment 2. to increase. extras spionaj s. (marfa disponibild/cu livrare imediata) spot sprijin s. o sarcind) to assign.banking charges ~ de depozitare .f.SPE-STA ~ medie de viata . (fmanciar) backing stabil adj. 1. to state.charges forward ~ restante .f.bonus for special risk.n.m.senionty wages ~ de periclitate . (a titrului unui metal pretios) assay a costului de productie al produsului product costing ~ a nivelurilor de salarizare setting of wage levels ~ a obiectivelor .f. principii) to lay down 3. (ajutor) aid.inflationary spiral ~ salarii . (pretiil. spiral ~ inflationista . sponsor sponsoriza v. fixing. standing.preturi . assistance. pi. (despre preturi) fixed. espionage. to step up spot s. setting.a pretuiui de cost marginal -marginal costing . charges.f. to establish 2. to sponsor sponsorizare s. yardage ~ de inmagazinare . (in mtrcprifiderile profilai.to appoint an hour ~ ritmul de munca .to set the pace stabilire s. (nn termen) to appoint.transport charges ~ la destinatar . (titrul unui metal pretios) to assay ~ cauza . danger money ~ de salariu . a unei sarcini) assignment. 1.t.back charges ~ suplimentare .t.pricing ~ a pretului de cost . (o data.policy formation ~ a pretului . expenses ~ bancare .transitory increase spori v. (de duratd) durable. (a unei date. {reguli. increment. lasting.to assess/to lay damages ~ o ora . (anunt publicitar la radio si televiziune) spot announcement/ broadcast 2.a politicii .goal setting .n. (recomandare) comfort.storing charges.tapered salary increase ~ de salariu in treptc stepped salary increase ~ de salariu pentru corelarea verilturilor cu evolutia indicelui costulul vietii . sponsorship spor^.maintenance charges ~ de transport .) to settle.additional charges.industrial espionage/ spying spirala s. support. to set.n. 1. (permanent) permanent.t.average life expectancy speze s.e pe un singw tip de mafia) sing!e (output) costing .wage increase ~ de salariu descrescand .cost-of-living bonus ~ de salami peiitru vecltiine in serviciu . data etc.n. steady stabili v.

piata) to steady stabilizare s.(stagflatie) stagflation stalii s. bookstand ~ expozitional .target return pricing ~ a preturilor . probationer.m.to be on probation stagna v.t.state standard ~ de viata .) double pricing ~ de tip par-impar a preturilor odd-even pricing stabilitate s. (SUA) level of living standarde contabile . stabilization.(ansamblu de norme etice si legale) advertising standards ~ tehnice .credit standards ~ nationale national standards ~ publicitare .f. laytime. pi.reversible laydays stand s.economic stability stabiliza v.f. preturi) to peg.accounting standards ~ de credit .universal maintenance standards standardiza v. (despre afaceri.currency stabilization ~ a preturilor . stagnancy. slackness. \. (de muncu) length of service a-si face stagiul . {economic) stabilizer stabilizatori automati . standard.f.(jJentru a evita concurenta) common pricing ~ de preturi diferentiate pe zone zone pricing ~ de preturi duble .product analysis pricing ~ a pretului vizand atingerea profitului propus . (inactivitate a pietei) dullness.exhibition stand standard adj. activitdti economice) to stagnate.326 STA-STA ~ a pretului pe baza analizei produsului .irreversible laydays ~ reversibile .(preturi scdzute initial pentru eliminarea concurenfei si instituirea monopolultii) predatory pricing ~ de preturi comune .fly pitch ~ de carti .price stability ~ economica .(pe etichctd. to slacken stagnant adj.f.automatic stabilizers stagflatie s. standardization . eel mat mare fund tdiat) (corn. (fluctuatii.n. (zile afectate pentru mcdr-careadescdrcarea unei nave comer-dale) laydays. stand ~ ambulant . (time of) probation 2. (de cursuri. lay/ laying/ ship's days ~ contractuale . (crizd economica) depression ~ a afacerilor . m.t. (economica. improver stagiu s.engineering standards ~ universale de intretinere .i.fixed laydays ~ de incarcare fixe .n. to stabilize. preturi) pegging ~ a monedei . to standardize standai-dizare s. stability. (situatie caracterizatd prin inflatie rapidd si prin lipsa de crestere economica) stagflation stagiar adj.living standard. on probation s.n.price determination ~ a preturilor prin concurenta competitive pricing ~ de preturi acaparatoare .slack business/time ~ a comertului stagnation/ suspension of trade ~ plus inflatie .loading days ~ ireversibile . of instruction.bookstall. (pe piata bursierd) doldrums ~ a preturilor . a afacerilor) stagnation.price stabilization stabilizator s. stagnant. (cursuri. stall. despre un produs) off-the-shelfj'.f. slack stagnare s. (fdrd comandd speciald. standard ~ de stat .f.

general staff.) (railway) junction .petrol-filling station ~ de destinatie . (de tramvai.the providential state statistic adj.corporate state ~ cu marina comerciala dezvoltata (care face transporturi pentru alte tdri) carrier nation ". stage.f.(a mdrfurilor} sound condition ~ civila .condition of cargo ~ a continutului necunoscuta -(despre o mar/a ambalata) condition of contents unknown ~ avariata .prime condition ~ si conditie aparent bune .(c.weather base/station ~ -nod .f. terminal station. fluviale) unseaworthiness. statute.(a navei) full-load condition ~ de incarcare la jumatate din capacitate .f) shunting/spotting station. 1. (SUA) tables of organization ~ de salarii . (a unei aeronave) airworthiness ~ de suspendare .f.(a unei nave maritime.f.f. autobuz) stop.trade statistics ~ comparata . statutory static s.(a navei) half-cargo condition ~ de navigabilitate .{a mdrfii incdrcate) outer condition ~ necorespunzatoare de navigabilitate — (a unei nave maritime.comparative statistics ~ demografica .the welfare state ~ .) goods station ~ de radio . statistically statistics s. (stare/conditie sociala) status statut s. paylist.(c. (situatie sociala) social standing.station of destination ~ de emisie .(a mdrfii.) (railway) station. status ~ a caricului/incarcaturii . statistic(al) adv.n. wages sheet ~ de serviciu . state. (finala) terminus.staffing schedule. statistics ~ a grupelor de activitati .job classification statistics ~ a sperantei de viata .transmitting station.(c.(dr. (c. (al unei societdti) articles of association statutar adj. {a unei aeronave) unairworthiness ~ perfecta . condition 2.civil status ~ de incarcare completa . personal establishment. rules.record of service ~ major .industrial standardization stare s. list ~ corporatist .life tables ~ comerciala .payroll.) damaged condition ~ buna .m. (de taxiuri) taxi rank ~ de benzina . station 2.providenta .f.) abeyance ~ exterioara . 1. (/a o societate de asigurdri) actuary status s. transmitter ~ de marfuri .n.n. a navei etc. 1.{despre mdrfurile incdrcate pe nave) apparent good order and condition stats.vital statistics ~ economica . (railway) yard ~ meteorologica . state 2. statistician. headquarters statui bunastarii .STA-STA 327 ~ a activitatii -job standardization ~ industrials .wireless/radio station ~ de triaj .de functii/personal . fluviale) seaworthiness.economic statistics statistician s. regulations.

(pptiune dubid care da drept deopotrivd de cumpdrare si vdnzare) (bur. (o datorie) to extinguish. (de mar/a) stack.n.n.f.) to stow. to stevedore ~ in magazie . (pe randuri/ siruri) tiering. (mar. (a amortiza tin impriimut) to sink.t.(in magazia navel) to stow down/the hold stivuire s. (un proces. to liquidate. (mod) manner.group incentives ~ pentru export . to stipulate. to provide (that/for).bad/faulty/ improper stowage ~ in cala/magazia inferioara . to pile up. to condition. to dynamize.n. (fabricd) glass manufactory/house/works 2. cancellation. to push forward. to cancel. to stack. (vdnzdtor) dealer in glass 3.correct/good/proper/sound stowage ~ defectuoasa/incorecta/ necorespunzatoare . (amortizare) sinking. stowing.m. (articole) glassware stil s. to hold stanjen s. stipend stipula v. (geamgiu) glazier sticlarie s. o actiune) to extinguish. 1. to possess. 1. (manipulari maritime) stowage.f. (a unei obligatu) termination 2. {pentru mar/a) rack(ing). (fabricare) manufacture of glass 3.t.holiday/ health resort ~ experimentala . (o ipoteca) to redeem. 1. double/put-and-call option ~ mobil/demontabil . station 2. 1. (pe randuri/siruri) to tier. to pay off. (anulare) annullment. (o obligatie) to terminate 2. (a unei ipoteci) redemption. 1. watering place ~ de litoral/maritima . (climaterica) resort ~ agricola .firm/tight stowage ~ corecta . stimulus. stevedoring ~ a sacilor m picioare . tier.extinction of the national debt stipendiu s. (a poseda.n. provision. a unei actiuni) extinction ~ a datoriei nationale . condition stiva s.wage incentives stinge v. way ~ de conducere . (afacerile) to give a stimulus/fillip to stimulativ adj. stacking. 1.t.spa.) straddle. style. to covenant stipulatie s.t. incentive stimulent s. to stimulate. to quash stingere s. liquidation.management style ~ de viata — (corespunzdtor unui anumit segment de piata) life style stimula v.export incentives ~ pentru vanzari . rack stack 2.(pferite agentuliii de vdnzdri) sales incentives ~ salariale . (cointeresare materiald) incentive stimulente acordate pe grupe/echipe .agricultural station ~ balneara .t.f.winter resort ~ de odihna/climaterica .deep stowage . fillip. (a unei datorii) extinction.pitching up ~ compacta . (a anula) to annul. pile stivui v.movable/ shifting rack sticlar s. (a unui proces.f. quittance.seaside/ bathing resort ~ de iarna .f. stipulation. (imitate de mdsur a pentru lungime} fathom stelaj s.f.experimental station stapani v.m. a define) to own. glass blower 2.328 STA-STI statiune s.

stockpile.funds matching ~ de lupta impotriva concurentei competitive strategy ~ de nisa .) follower strategy ~ alternativa/de inaintari si retrageri . to stockpile.fork-lift (stacker) ~ cu platforma de ridicare .development strategy ~ a diferentierii produsului . store.(obtinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unui produs.) stevedore.capital stock ~ de materiale .finished goods inventory ~ de rezerva .(pentrn abordarea unui segment mic de piata) niche strategy ~ de penetrare . (rezerva) reserve ~ ciclic . industrial truck ~ cu furca .inventory ~ de marfuri . lift.product strategy ~ de promovare .acquisition strategy ~ de afaceri — business strategy ~ de dezvoltare a unui produs -product development .f.f. strategic strategic s.market segmentation strategy ~ a urmaritorului .(a unui produs) promotion strategy ~ de recoltare . stock.t.stock/supply on hand ~ excedentar/supranormativ overstock ~ insuficient . to store.f.remainder. street ~ comerciala .n.(stoc suplimentar pdstrat ca rezerva in caz de intdrziere a productiei.reserve stock ~ disponibil . to hoard strada s.(cont. protective inventory stoca v. strategy ~ a dezvoltarii . a Uvrdrilor etc. to stock.platform truck lift ~ de paleti . (mar.product differentiation strategy ~ a segmentarii pietei .stock-in-trade. to get in. hoard.ST1-STR 329 ~ pe punte .varied stock ~ de produse finite . squeeze ~ a profitului .profit squeeze stoc s.(pe Idtimea magaziei) athwartships stowage stivuitor 1. (utilaj) stacker.(a unei piete) penetration strategy ~ de produs . stower 2.(metode prin care comerciantii realizeazd comunicarea cu pietele lor) communication strategy corporativa/a corporatiei corporate strategy ~ de achizitii .de finantare a creditelor cu depozite care au aceeasi scadenta .shopping street strategic adj. trading stock ~ de marfuri diverse .{care o copiazd pe cea a companiilor-lider) (man.deadstock ~ nevandut . inaintea retragerii acestuia de pe piata) harvesting strategy ~ economica .) closing stock ~ nevandabil . goods in stock.vertical stacker stoarcere s.deck stowage ~ transversala .economic strategy . stacker.push-and-pull strategy ~ comunicationala .pallet stacker ~ pe verticals .) buffer/safety stock. supply.low stock ~ la inventariere .tampon/de siguranta .cycle stock ~ de capital . returns ~ .

(man.STR-STU strain adj.plant layout study ~ al metodelor .shipping pattern ~ a personalului . foreigner strange v. study. to hoard.) book value weights ~ a varstei .staff pattern ~ a pietei .) organizational structure ~ piramidala/ierarhica .{raportui dintre randamentele si maturitdtile titlurilor de valoare) term structure of interest rates ~ a unei ramuri industriale . research ~ al amplasarii uzinei .(sistem de masurare a vitezei fi a eficientei cu care lucreazd un muncitor) time and motion study .market research/survey ~ de proiect .(man.(man.credit structure ~ a economiei nationale .(a emisiunilor de radio si televiziune) audience research ~ de caz .n.financial structure ~ functionala . to reap 2.m.(pentru obtinerea unei eficiente sporite si reducerea costurilor) methods study ~ al miscarilor . (a economist} to lay/to put by 3.capital structure ~ a comertului exterior .) case study ~ de dezvoltare .price structure/pattern ~ a ratelor dobanzii in functie de scadenta . pattern ~ a activelor .(fin. to gather/to get in. structural structure s. (din altd tara) foreign. (recolta) to harvest.planning and design work ~ de timp si miscare . 1.foreign trade pattern ~ a costului .t. alien s.feasibility study' survey ~ de marketing . to collect.industry structure ~ a valorii de inventar .(distributia bdncilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.marketing research ~ de mediu . to raise ~ bani .cost structure ~ a creditului . examination.to make one's fortune structural adj.) hierarchical structure ~ organizationala . to amass.) age profile ~ bancara . survey. (a percepe impozite) to levy.(man. (a adund) to gather (up).(pentru obtinerea randamentului maxim cu efort minim in procesul muncii) motion study ~ al preferintelor . amplasare si dimensiune) banking structure ~ de finantare/financiara . analysis.(analiza mediului economic pentru identificarea oportunitdtilor de marketing) environmental scanning ~ de piata .development study ~ de fezabilitate .national economy pattern ~ a flotei de transport .(consumatorilor) habit survey ~ al timpului de munca .(man.f.time study ~ de audienta .) asset structure ~ a capitalului . structure.market structure ~ a preturilor .(angajatilor dintr-o firmd.) functional structure ~ ierarhica .(ponderea componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) (cont. un sector industrial etc.) pyramiding structure studiu s.

m. underlessee. to subcontract subcontractant^. subletting. to subcharter.) under ship's derrick. to underlease.technical study ~ urbanistic/de sistematizare planning survey sub prep. to undervalue subarenda v. subcontractor subdezvoltare s. derivative lease subarendas s. subtenancy. subcommittee subconsum^. to sublet. sublease./i./H. (mar. sublessee. underproduction subroga v. undertenant subcomisie s. subaltern.i. to sublease.t. to underrate subevalua v.f.i.m. {mar. subsidiary account subcontract 5'. n. to undersign. (dr. to underlet subarendare s.w.t. . to underestimate. underconsumption subcont s. undercapitalized subchiria§ s.f.m. to underquote. underlessee.t. subtenant.n. sublessee. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdtile promotionale. to underwrite v. to underlease. subtenant.f underlease.f. sotto palanco ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) {bur.t.{studiu de piatd de mare amploare efectuat independent de o firmd specializatd si oferit spre vdnzare) syndicated research ~ tehnic . subcommission subcomitet^-.f.subject to approval ~ rezerva celor aratate mai sus subject to the foregoing ~ rezerva modificarilor . to underload subinchiria v.t.pilot study ~ privind reactia consumatorilor consumer survey ~ sindicalizat . to underinsure subcapitalizat adj. subordinate s. (a semnu) to sign. to underrate.) to subrogate subscrie v.t. derivative lease subnavlosi v. subcontractor subipoteca s. to undervalue. subtenancy. to sublease.') below par./i. chartered contractor subasigura v. subcontract subcontracta v.t.t. to underlet. underdevelopment subdezvoltat adj. (cont. to sublet submchiriere s. sublease. [a coliza.) subcharterer subproductie s.m. undertenant subarmator s. sub part ~ rezerva aprobarii . cu exceptia publicitdtii in mass media) below the line ~ palanc — (formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcata) {mar. subletting. underlease. under ~ linie .(termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. submortgage subincarca v. (»/i activ) (cont.subject to alteration subaltern adj. subleasing. to underquote. to underestimate.m.) subaccount. underdeveloped subestima v.STU-SUB 331 ~ pe model . undertenancy.) to write down subfurnizor^.t.) to underfreight.m.f. to recharter subnavlositor^. undertenancy. subleasing. underling subantreprenor s.i. subcontractor subaprecia v.model analysis ~ -pilot .

state grant. {preturile prin interventia statului) to valorize subventionare s. grant.substitute money suburban adj. state-p. m conditiile in rcfe \olumul productie' rdnidne neschimbat) substitution of factors of productiosi •• a importuSui . subsidized . to grant. substitute substituti ai banilor .f. to subsidize.harmful substance ~ inflamabila .operating subsidies ~ in amonte .public/government subsidy.(feno-menul de inlocuire a unei cantitdti dimr-un factor de productie en o caiiti'ate delerminatd dintr-un alt factor de productie.f subsidy.f. a comertului.f. substance.poisonous matter ~ radioactiva radioactive matter/ substance substitute s.) bounty.m.state-/graiit-aided. grant. {la o emisiune de titluri de valoare) to underwrite subscriere s.t. o intreprindere sail un sector economic) domestic subsidies ~ pentru investitii — (acordate de stat) investment subsidies subventiona v.(acordate de stat pentru un produs.(subventii acordate furnizorului de materie primd pentru un produs) upstream subsidies ~ nationale . grantin-aid ~ incrucisata — (subventionarea unui produs din veniturile generate de un alt produs) cross subsidy ~ la export .farm subsidies ~ de exploatare . subsidy. (a extinde zona suburband) to suburbanize suburbie s.f.tid . underemployment ~ a fortei de munca underemployment of labour force subventie s. suburb subutilizare s.inflammable substance ~ otravitoare .f.f. subscribed. substitution ~ a factorilor de productie . underwriting ~ a unei cote-parti .f. (/a o emisiune de titluri de valoare) underwriter subscriptie s. subsidy subsoil. subsoil substanta s.price support subventionat adi./?!. underwritten ~ integral — (despre o emisiune de titluri de valoare} fully underwritten subsetretard. a agriculturii etc. suburban suburbaniza v.export bounty/subsidy subventii agricole . subvention. {pentru stimularea industriei.de stat . matter. n. subscription.quota subscription ~ excedentara .{incercarea unei tan dc a reduce imoonuriie.) multiple application subscriitor s. support ~ a preturilor -.t. subscription subscris adj. material ~ daunatoare .332 SUB-SUB a aduce o contribute bdneascd) to subscribe. grant-in-aid ~ de navigatie — {acordatd de stat unor companii) navigation bounty/subsidy ~ de stat . incurajdnd dczvoliarea mduslriilor interne} import substitution substitut s. undersecretary subsidiu5\M.oversubscription ~ la actiuni application for shares ~ multipla — (la actiuni folosind nume false) (bur.m.

(neasteptat) bonanza ~ de casa . inheritable sucursala s.to be/to prove a failure.sum in words/at length ~ incasata .heir presumptive ~ subsecvent .remainderman ~ testamentar .f. inheritance.heir testamentary.f. inheritor.specific amount ~ evaluata .t. (intretinere.(pentru a avea rest) cash/till float ~ de completare . basic needs.n. (pierderi. abstract.(la care se calculeazd dobdndd) principal ~ asigurata . branch.odd money ~ de plata .sum payable.(dintr-o vdnzare. hereditament ~ a porturilor .cargo sweat suferi v.f.(de un client din bancomat.(unui contract) memorandum suma s. (dr. success.lump/inclusive sum ~ in litere . intr-o anumitd perioada) cash limit ~ minima a datoriei pentru care se poate declara falimentui .) succession. (dr.f. (dr.) successor. succession.SUB-SUM 333 subzistenta s. afacere) proceeds ~ maxima a tranzactiilor autorizate activity limit ~ maxima care poate fi retrasa .amount stated ~ delapidata .(al unui film. subsistence. (rubrica de pe un document de platd standardizat pentru citire electronicd) convenience amount ~ debitoare .gross amount ~ ce urmeaza a fi investita .amount to be invested ~ cumulata a anuitatii .(dr.(dr.) sweat. (umiditate in magaziile navel produsd de condensarea vaporilor emanati de diverse mdrfuri) (mar.debit amount ~ declarata/specificata . to sustain ~ avarii .n. (la) to succeed (to) succes s.) intestate succession.invoice amount ~ globala/forfetara . devisee succesoral adj.(la mcdrcarea sail la descdrcare) order of ports ~ ab intestat .sum insured ~ bruta .m.embezzlement ~ determinata .estimate ~ facturata . sum. to fail succesiune s. 1.(despre o mar/a) to take on a nu avea ~ .to sustain damages sumar s. summary ~ al articolelor . to suffer.f. mijioace de trai) livelihood. successional. sweating. series 2.branch bank sudatie s. subsidiary (company) ~ bancara . heir. condensed moisture ~ a marfii . i. sustenance succeda v. intestacy ~ testata . pagube) to incur.) testate succession succesoare s.) heiress succesor s.accumulate amount of annuity ~ datorata .bankruptcy level . (legatar) devisee ~ prezumptiv . 1. al unui spectacol) box-office success a avea ~ . successor 2.f. amount ~ a creditului .sum due ~ de bani in casa .

superior.receivables ~ debitoare in tranzit spre band -bank float ~ flotante .uncertain amount ~ nominala .(report) (cont.amount paid out ~ principala/totala .t. supplement.) to write up.) amount brought/carried forward ~ rotunda . (persoand care se angajeazd in scris sd respecte clauzele fixate) (dr. (in functie. extraordinary.t.extra/additional payment ~ de pret .total expenses sume care nu pot fi incasate -uncollectable receivables ~ care pot fi imprumutate numai la dobanzi foarte mari deadmoney ~ de incasat .(care trebuie sd rdmdnd in depozitui bancar pentru ca acesta sa nil fie desfiintat) maintenance margin ~ nedeterminata .m. (in special la periferia unui oras) hypermarket supliment^.334 SUM-SUP ~ minima din depozit .) excess ticket suplimenta v. to supplement suplimentar adj.extra charge ~ la greutate A makeweight ~ pentru diferenta de clasa .f.(c. (despre o afacere care nileazd si produce mult mat multi bani deceit valoarea activelor curente) overextended suprafata s. to overestimate.de lucru .(care este platita in caz de moarte accidentals sail alte accidente majore) (asig. additional. to overinsure suprabugetar adj. to overestimate.) excess fare ~ de plata .(cecuri aflate in procesul de transfer de la o bancd la alto) float ~ incasate .t. chief supermarket s.n.(set de tranzactii in care profiturile cdstigatorilor sunt egale cu pierderile needs tigdtorilor) (fin. in.(c. area. 1.takings a fi sub suma prevazuta . in grad) senior s.work area . to overrate.) tenderer superior adj.rioard) of superior/the highest quality. not included in the budget supracapitaliza v.amount subscribed ~ totala .even money ~ subscrisa .f.to fall short of the amount sumisionar s.t.) principal sum ~ rambursabila . to overcapitalize supradimensionat adj. high-grade 2. supermarket. to overvalue.t. supplementary. sum total ~ totala a cheltuielilor . outsized supraemisiune s. (de calitate supe-. addition ~ de bilet .amount repayable ~ reportata . (capitalul unei societdti prin emiterea unui numdr prea mare de actiuni in raport cu o politico financiard judicioasd sau cu activele nete ale companiei respective) to overcapitalize supraextins adj.m.t.f. (calculatd in acri) acreage .total amount. (nn activ) (cont. surface.(la licitatie) bid ~ partiala subtotal ~ platita .face amount ~ nula .) zero sum ~ oferita . extra suporta v. (cheltideli) to bear supraasigura v.f. to overvalue supraevalua v. (de actiuni) overissue supraestima v.

tax surcharge supraincarca v.f.subject to deterioration.f. surplus production supraprofit s.f. forma de surplus pe care il obtine participantui consumator la schimb) consumer's/ buyer's surplus ~ al producatorului . to outbid.f. control ~ a bancilor supervision of banks supraveghetor s.subject to restrictions ~ taxelor vamale/vamuirii -customable.t.f.additional postage supraveghea v. flag surtax ~ postala/de francare .SUP-SUR 335 ~ inchiriabila a unei cladiri .(mar.n. to bid over supralicitant s.) overfreight supranumerar adj.m. excess. to overbid. overstock suprastoca v. (la) subject/liable (to) deteriorarii . higher bid suprapret s. excess price. (un pret) to overcharge 3. overproduction. (mar. higher bid supranavlu s. overbidder. (supralicitatie) overbid. to superintend.warehouse floorage supragreutate s.) excess of freeboard ~ de greutate . (un vehicul) to overload. to overstock suprasubscriere s. supervision.(diferenta dintre ceea ce producdtorul primeste si ceea ce cheltuieste) producer's surplus ~ de bord liber .f. to overtax supraimpunere s. supplementary taxation ~ fiscala .net rentable area ~ utila a depozitului .^.n.t. (muncitori) to overwork supralicita v. overbid. better offer.t. surplus. 1. outbidder supralicitatie s.f.overentry .t. extra tax. succedaneum surplus s. s. substitute. to supertax.f. superprofit.t. surcharge ~ de import . to control supraveghere s. black market price supraproductie s. (de greutate) overbalance ~ al consumatorului/cumparatorului .excess liquidity ~ de rezerve — (rezerve depuse de o bancd la banca centrald peste nivelul rezervelor minime obligatorii) excess reserves ~ de salariati redundancy of employees ~ de taxe vamale . liable to damage ~ restrictiilor .(mar. (intr-un magazin universal) shopwalker suprematie s.t./i.. surtax.excess weight ~ de lichiditati .f. overcharge. overplus. to supervise.) alien duty.m. overseer. Ie procurd unui individ.n. to surtax. la un pret dat. to surcharge suprataxa s.f.import surcharge ~ de pavilion . to oversee. supertax.n. oversupply. superintendent.n. excess/ surplus profit suprasarcina s. to overburden 2. supernumerary supraoferta s. supervisor. oversubscription suprataxa v. dutiable surogat^. (pepiata) supremacy supus adj. overload suprastoc^-. overweight supraimpozita v.(termen care exprimd satisfactia suplimentard pe care achizitiile succesive ale unui bun.

) to back.liability swap ~ de valute . (piata.currency swap . purloining. infunctie de preferintele consumatorilor) consumer's sovereignty swap s. to purloin. (al unei piete) marketeer. intr-o economic liherd. (a unui acord) termination 2. to take away. (o candidaturd.f.pilfering of cargo sustinator s.) to evade.taxable surplus sursa s.f. (din punct de vedere financiar) backer. source ~ de aprovizionare . a livrd-rilor) suspension.m.source of supply surse $i utilizari ale fondurilor (cont. (de la indeplinirea obligatiilor. theft.r. elusion ~ din marfa transportata . opinii) to advocate. (de la indeplinirea obligatiilor. sovereignty ~ a consumatorilor — (alocarea resurselor.) sources and uses of funds sursarj s. (un functionar) to suspend. tranzactie valutard m care platile se bazeazd pe rate fixe ale dobanzilor pentru fiecare valuta. to avoid. (un timbni) to surcharge sus-mentionat adj. o opinie etc. abovementioned sus-numit adj. to uphold. to steal. plata impozitelor etc. livrdri) to suspend.n.t. asemdndtoare cu tranzactiile la vedere si la termen. (intens un produs. (de idei. pilferage 2. (idei. bazatd insd pe o valoare stabild a sumei initiale. (a unei sedinte) adjournment.interest rate swap ~ de datorii/capital imprumutat contra capitalul propriu .f. aforesaid suspenda v.debt equity swap ~ de obligatii . 1. adicd cesiune temporard sail conversie a datoriilor in actiuni sail alte titluri de participare) swap ~ al ratelor dobanzii . (swap valutar. (a afirma) to affirm. (al familiei) breadwinner sustine v. to second. 1. (a promova un plan) to forward.t. avoidance. sustainer. (o rezolutie) to second. 1. to assert suveranitate s.t. plata impozitelor etc.SL'R-SWA ~ impozabil . to endorse.} to boost 2. (un acord) to terminate suspendare s.f. '1. to pilfer v. to support. (financiar) to back.) delisting sustrage v. (pe un timbni) surcharge sur§arja v. to elude sustragere s. swap al ratelor dobdnzii. (o sedintd) to adjourn. to stop.n.t. opinii) upholder 2. swap de datorii. above-named/ mentioned. (a platilor. (a unui functionar) suspension. supporter. o marcd etc. (a unor actiuni de pe lista de cotatii) (bur. preturile) to peg. tranzactie prin care se schimbd fluxuri de plati ale dobdnzii cu caracter diferit. (plati.) evasion.

m. departmental manager . development ~ de constructie .f sitting.head of chair/ department ~ de echipa .council board ~ -fulger .m.sef de fild" reprezintd sindicatiil bancar care acordd credite.to sit.(minister's) principal private secretary ~ de catedra .repair dockyard santiere si uzine navale . (conducdtor) leader ~ al contenciosului .(banca . chance sanse egale . (superior) superior. yardmaster ~ de oficiu portuar . chief.head of service.first-line manager. (membra in consiliul de administratie} worker director ~ al serviciului de vanzari .t.sales manager ~ al serviciului financiar . to be sitting sef s. leading hand.paymaster general ~ de atelier .solicitor general ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al serviciului de personal personnel manager. to blackmail santier s. site. principiul . motorboat ~ vamala .commercial/trade school ~ profesionala/de meserii professional/vocational/industrial/ training/trade school ~ subventionata prin donatii foundation school sedinta s. head.n.) (court) session ~ a consiliului de administratie board meeting ~ de consiliu . (shipbuilding) yard ~ naval de reparatii . dockyard.sarpelui in tunel" adoptat de CEE pentru a controla fluctuatule zilnice ale valntelor tdrilor-membre fata de dolar) (fin. (de docheri) foreman. boss. meeting..shipbuilding facilities sarpe s.port warden ~ de raion — (intr-un magazin universal) floorwalker.shipyard.shop foreman ~ de birou . (director) manager.f.. fiind insarcinatd cu negocierile si derularea operatiunilor) lead manager ~ de gara/statie .revenue cutter Sansa s.open meeting a fi in ~ .n. (in magazie) (mar. {dr.equal opportunities santaj s. boat.informal think-in ~ publica .construction/ building site ~ de dezmembrare a nayelor vechi breaker's yard ~ naval .station manager.$ salupa s. school ~ comerciala .chief/head/senior clerk ~ de cabinet . shopwalker ~ de retea — (eel mai puternic membru al unei retele de distributie) channel captain ~ de serviciu . (sarpe monetar.f.) snake scoala s.f. blackmail santaja v.) hatch foreman ~ de fila .

cargo barge ~ de transport .coastal/coasting/ coastwise barge ~ de canal .seasonal unemployment ~ structural .n. necalificatd.hidden unemployment ~ ciclic . cu consecinte negative pe piata muncii) involuntary unemployment ~ partial .bunkering barge. superintendent of work ~ de triaj/manevra ./!.m.clerk of (the) works. (pe fluvhi) keel ~ de depoluare . (cu combustibil lichid) oil-fuel lighter ~ de cabotaj . barge.skimming barge. prin reorganizare. formelor de proprietate.and company ~ cu capital redus . lighterman soma v. line. din lipsa comenzilor) technical unemployment .(cuvinte care apar dupd numele unei companii care.(§omaj cauzat de imposibilitatea unei parti a populatiei active. chain. to be unemployed. to be on the dole.navigation channel septel . de obicei pe o perioadd determinatd.underemployment.refrigerated barge ~ maritim . pass ~ navigabil .seagoing barge ~ pentru busteni . channel. short hours ~ rezidual — (fomaj care afecteazd forta de mimed cu eficientd scdzutd. bargeman.cement barge ~ pentru marfuri generale . fairway. oil recovery barge ~ de marfa . unemployment ~ ascuns/mascat .(datorat structurii economics.coal barge. rezultdnd o diminuare a greutdtii) abrasion of coin slep s.f.(determinat de intreruperea activitdtii unei firme.grain cargo barge ~ pentru cherestea . half time.n.chain of endorsements slefuire s. de a se adapta tehnicilor fi metodelor avansate de lucrii} frictional unemployment ~ involuntar .(de vdnzdri) area manager senal^.tank(barge) ~ -tanc petrolier . denumitd tehnofobd. derivat din dezechilibrul cerere-ofertd. (serie) series ~ de andosari .barge tank slepar s.(sau keynesian.) structural unemployment ~ tehnic . lighter ~ de buncherare . amplasdrii geografice etc.338 §EF-$OM ~ de santier . livestock si con/'.lumber/timber barge ~ pentru ciment . succession.cyclical unemployment ~ de inadaptare . si-a redus capitalul) and reduced sir s. abrasion ~ a monedei — (ca urmare a circulatiei. to be out of work/job. fdrd motivatie) residual unemployment ~ sezonier .yardmaster ~ de zona . row.general cargo barge ~ pentru minereu .harbour/utility barge ~ -tanc ./!. and ~ compania .n. (partial) to work (on) short hours somaj s..river barge ~ frigorific . barger.log barge ~ pentru cereale .canal barge ~ de carbuni .s'.barge carrier ~ fluvial .ore barge ~ portuar .. bargee.

(pdnd la gdsirea unui post) search unemployment ~ voluntar ..) to deface $tiinta s.company/corporate/ common seal ~ .date stamp ~ cu semnatura . (sigiliu) signet. unemployed worker.rubber stamp ~ de control/garantie . part-time worker $osea s.inspection stamp ~ de numar curent . the unemployed ~ partial .f.economics .signature stamp ~ de cauciuc .state highway §tampila v.t. (scrisori) to postmark 339 §tampila s.local/country road..f. a unui cec etc. seal ~ a firmei . out-of-work/place s.weight stamp ~ cu data .f.t.cantarit" .numbering stamp/machine ~ po§tala .§OM-§TI ~ tehnologic . to stamp.postmark ~ .primit" . (high) road ~ cu taxa .received stamp $tanta s.worker on short hours.f. by-road ~ nationala . pi.(cauzat de inlocuirea vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi) technological unemployment ~ temporar/intermediar . (pentru bdtut monede) stamp §terge v.m. {a deteriora fata unei bancnote.toll road ~ locala . unemployed. stamp.voluntary unemployment §omer adj. science §tiinte economice . highway.

t. tabulating machine talie s.f. petroleum carrier/ship/ tanker. panel ~ al conturilor . coupon.tariff schedule tablou s.f.(pentru calcularea tarei mtregii partide de mdrfuri) received tare ~ comuna . to tabulate. rate.estimated tare ~ legala/vamala .n.f.) size talon s. percentage taraba s. cu care se pot achizitiona unele articole) gift coupon/token/ voucher/certificate tanc s.insurance note/slip ~ valeric gratuit . price list. (de chitantd. (greutatea ambalajuhu) tare (weight) ~ admisa .table of weights and measures ~ de procente ale dobanzilor .control panel ~ de distribute . (lista) list ~ centralizat .supertare ~ uzuala .customs/legal tare. tabulation ~ fhiala/recapitulativa .going rate . oil-carrying ship/ vessel. tariff. (rezervor) tank 2.(pentru unitdti de mdsurd apartindnd unor sisteme diferite) conversion table ~ de masuri si greutati .n. tare assumed by the customs ~ medie . tabulator.) chart of accounts ~ de comanda . schedule. (anexat la o obligatiune la purtdtor si care conferd dreptui la o noud foaie de cupoane cdnd acestea au fost utilizate) talon.master tabulation ~ incrucisata . emolument. tank ship/vessel. renewal coupon ~ de asigurare .use tare ~ efectiva/reala . tabular tabulare s.(din cartea mare) (cont.domestic rate ~ compus/mixt . bulk-oil carrier tantiema s. stub 2.(combinatie intre taxa ad valorem si o taxd vamald specified) compound/two-part tariff ~ curent .f.to tare tarif s.n.average tare -~ normala . to tabularize tabular adj. (in piata) market stall tara s. 1.summarized table ~ de conversie/transformari . chart. table.n. (corn.mean tare ~ conform tarifului vamal . 1. (de comanda) board.cross tabulation tabulator s.(SUA) schedule tare ~ conform uzantei .n. (petrolier) (oil) tanker.(oferit de un magazin.customary tare a calcula tara . share.T tabel s.n. 1.(greutatea reald a ambalajuhu') actual/clear/real tare ~ estimata .normal tare ~ standard .f. scale ~ casnic . cec etc. chart 2. booth. (tabel) table. schedule.switchboard tabula v.table of interest ~ tarifar .) counterfoil.custom-built container ~ suplimentara .

appraiser 2. 1. pi.revenue tariff ~ forfetar . (rutierd.weighing charges ~ de donatie .flat rate ~ vamal . rate . postage ~ postal pentru corespondenta interna .scale of commission ~ de curtaj/brokeraj . (incasator) collector 3.single tariff ~ uniform . dues.(mar.) charter rate ~ de navlu cartelat ..truckage ~ de cantarire .(in CEE) common customs tariff ~ vamal de clasificare .. (^colara etc. scheduled taxa v.(mar.) conference rate ~ de navlu necartelat .consular fee. to tariff tarifar adj. (mar.customs appraiser taxa s.passenger rate ~ pentru marfuri .. charge. tax.differential/graduated tariff ~ feroviar .a scontului la cambiile de clasa intai .inland rate ~ in vigoare .railway rate ~ fiscal .restricted tariff ~ intern . (vamala etc. to impose a tax on taxator s.protection/ protective tariff ~ vamal zonal/pe zone .consuiara .piecework rate ~ postal .flexible tariff ~ vamal pentru tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate .open rate ~ pe mila . roadtax •.maximum tariff ~ mobil .) duty.t.basis rate ~ de coletarie/mesagerie .m.nift tax .postal tariff. consulage ~ de amarare — demurrage ~ de brevet .patent fee/tax ~ de camion a j . 1.sliding scale tariff ~ neuniform . la piatd etc. valuer.) toll. tariff.prime (lending) rate ~ auto/de drumuri .) conductor ~ pentru drumuri sail poduri .plant hire rate ~ de navlu .) fee. (a impune) to tax.zone tariff tarifa v.tariff in force ~ intreg/fara reducere .) nonconference rate ~ de noapte .tax disc/token.(mar.mileage ~ pentru calatori .full rate ~ maximal .(a mdrfurilor) customs schedule ~ vamal de represalii .time-of-day tariff ~ diferential .inland postage ~ unic .goods rate ~ pentru munca in acord . to charge 2. (tarif) tariff.customs tariff ~ vamal comun .preferential tariff ~ vamal protectionist . insurance tariff.retaliation/ retaliatory tariff ~ vamal flexibil .most-favoured-nation tariff ~ vamal preferential .parcel rate ~ de comision . autobuz etc.commission rate ~ de inchiriere a utilajelor .rate of insurance. (in tramvai. t.night charge ~ de tranzit .toll collector/keeper ~ vamal .transit tariff ~ de zi .) underwriting rate ~ de baza . (functionar care stabile^te tarifele/taxele) rater. contribution.f.TAR-TAX 341 ~ de asigurare .

sumptuary/luxury tax ~ statutara — (cost administrativ al lickidurii unui imprumut} statutory fee drawback ~ vamala specifics .(a locului) reservation fee ~ de scont .(SUA) expressage ~ de piata — (pentru dreptui de a tine un chiosc) stallage ~ de ramburs .) poundage ~ pe valoarea adaugata — value-added tax ~ succesorala .survey fee ~ de export . wharfage .reciprocal duty ~ vamala restituita . pierage.import duty ~ de intrare .cranage ~ de magazinaj .capital transfer tax ~ federala de scont .fiscal duty ~ ipotecara . legacy duty ~ $colara .succession/inheritance tax.dock dues ~ de antrepozitare .rediscount rate ~ de rezervare . (atzmci cand mdrfiirile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri ce vor fi exportate) ~ pentru bauturile infundate (servite in restaurant) corkage ~ pentru trecerea unei proprietati particulare .customs duty ~ vamala compensatorie .342 TAX-TAX ~ de expertiza .fee ~ uniforma/forfetara .(aplicatd de o piata comunitara sail de o uniune vamala) common external tariff ~ vamala de import . infunctie de tara de origine a mdrfurilor) discriminating/ discriminatory/multiple duty ~ vamala preferentiala .stamp duty/tax ~ de transfer de capital .(SUA) federal discount rate ~ fiscala .export duty ~ de import .matching duty ~ vamala comunitara . lungimea sail volumul mdrfurilor) specific duty ~ vamala suplimentara .{in functie de greutatea.toll traverse ~ somptuara . door money ~ de macara .retaliatory duty ~ vamala discriminatorie/multipla (la import.additional duty taxe de andocare .import duty ~ vamala de represalii .(vamala etc.storage charges ~ de mesagerie .protective duty ~ vamala reciproca .preferential duty ~ vamala prohibitive .return duty.discount rate. quayage. rate of discount ~ de timbru .royalty fee ~ de reescont .official discount rate ~ pe tmbunatatiri .mortgage duty ~ normala/in afara orelor de varf off-peak rate ~ oHciala a scontului .cash on delivery fee ~ de redeventa .(de stationare la chei} quay/pier/wharf dues.standard charge ~ vamala .(publice aduse unei proprietdti particulare) betterment levy ~ pe livra .admission/entrance fee.prohibitive duty ~ vamala protectionista .{in antrepozite vamale) bond dues ~ de cheiaj .

rates ~ notariale .differential duties ~ vamale si de regie — customs and excise duties taia v. engineer ~ responsabil cu protectia muncii safety engineer ~ responsabil cu studierea timpului de munca .time study engineer tehnocrat^.(mar.t. (burg) borough 4.rates and taxes ~ tarifare/vamale .navigation dues ~ de tonaj .) methods engineering ~ securitatii muncii . (ordsel) market town.t. to buy. technological tehnologie s. purchasing.to go shopping tehnic adj.f.fair ~ de mostre .f.evaluation and review technique ~ de fabricatie a unui produs product engineering tehnician s.m. safe procedure. (comert) trade.labour safety engineering. technocrat tehnocratie s.) shipping and handling charges ~ de navigatie .(a produselor indigene) safeguarding duties ~ vamale diferentiale . engineering tehnologia managementului management engineering tehnologie de fabricare a unui produs . security means tehnica de analiza si evaluare grafica . stock fair/market ~ universal .high technology ~ de prelucrare a petrolului petroleum engineering ~ informationala .harbour dues/fees. buying. (a cumpdra) to buy. technology.f. (metodd. haggling.r.product engineering ~ de mare performanta . small town. business ~ anual .world fair targui v.n.tonnage dues ~ de tranzit . technologist tehnologic adj.'. (tocmeald) haggle.TAX-TEH 343 ~ de ecluzare ~ lockage (tolls) ~ de incarcare si manipulare .m.tariff rates ~ vamale de protejare .notarial charges/fees ~ pe marfurile operate .trade fair show. (a se tocmi) to bargain..(man. bargain a face targuieli/cumparaturi .cattle market. port charges/dues ~ si impozite . to purchase v.m.f.canal tolls ~ fluviale . (oras) town. (piatd) market (place).cargo dues ~ portuare . technical tehnica s.information technology . 1. sample fair. townlet. technician. (periodic) fair 3.transit dues ~ de trecere prin canal . (vite) to slaughter tarie s.river charges/dues ~ locale/comunale .factor analysis chart technique • ~ metodelor . technocracy tehnolog s. (tocmeald) haggle. (centru comercial) emporium 2. 1. (normald a alcoohilui) proof targ s. (cumpdrdturi) shopping 2. technics. haggling. (afacere) bargain. technical expert. exhibition ~ de vite . (a se duce la cumpdrdturf) to go shopping v. industrial safety. fel) technique tehnica diagramelor de analiza factorials . to haggle targuiala s.f.

chemare in judecata} summons 4. provisional. tendency.w. (fixat} fixed/appointed/stated date.market trend ~ ascendenta/de crestere . dealer buyer.(dr. (sol) soil.anti-inflationary trends ~ economice . guarantee period. land.arable/tillable land ~ aurifer . (limita) time limit. respite 3.downward tendency/ trend.economic trends ~ inflationiste . delivery date . telecommunication.inland ~ sub tutela/mandat .f. stockyard ~ forestier .business term ~ curent . territory ~ situat departe de granita sau de mare . (despre munca) odd tendinta s. (pentru titlurile financiare) bullish tendency ~ de scadere .welfare theory ~ ciclului real de afaceri .timber land ~ necultivat .general trend tendinte antiinflationiste . (pasuire) time allowed. ground. (ciivant) term 5. waste land ~ pentru constructia de locuinte residential/housing estate ~ petrolifer . temporary.) day of appearance.n. (dr. old-clothes man.fallow (ground/land).344 TEJ-TER tejghea s.storage yard.growth theory ~ deciziei . counter tejghetar^. {conditii contractuale) tenns ~ comercial .uptrend in prices.decision-making theory ~ jocurilor .n. (citatie. 1. (de constructie) site ~ agricol .running term ~ de apel . (pentru titlurile financiare') bearish tendency ~ generala .real business cycle theory ~ cresterii .farmland ~ arabil . time. television ~ cu taxa/abonament . pi. delay (granted).abstinence theory ~ asteptarilor .time of deliver.(pentru plata unei datorii scadente) (days of) grace ~ de livrare . period.tillage land ~ de depozitare . {al produselor perisabile) shelf/storage life ~ de gratie . theory teoria abstinentei . field.f.price theory ~ subconsumului .underconsumption theory terera s.oil field/land teritoriu s. term.f.gold field ~ cultivat .f.".inflationary trends teorie s.game theory ~ preturilor .term of guarantee.) reclaim days ~ de executie — (a unei lucrdri de constructie) construction time ~ de garantie . date. (SUA) junkman telecomunicatie s. counterman telal s.pay television ~ industriala/in circuit tnchis industrial television temporar adj. uptrend ~ de crestere a preturilor .downtrend in prices. communication activity/service televiziune s. downtrend ~ de scadere a nivelului de trai downtrend in living standards ~ de scadere a preturilor .upward tendency/trend.f.trust territory termen s. deadline 2.m.expectation theory ~ bunastarii . court day.n. trend ~ a pietei .

f.tanker terminal ~ maritim . third party/person ~ detinator .to open a will a lasa un ~ .cheque cashing machine ~ de feribot .term of payment. closing date.f.to contest a will a deschide un ~ . (a incerca.(al unei cambii) holder in due course ~ proprit . test testa v.) direct skip . end ~ a unui rise .) prescription period ~ de valabilitate a brevetului .) testator.product test ~ a produsului prin plasare .n.f. (de bunuri mobiliare) legator.(testare in favoarea unei persoane care este cu doud sau mai multe niveluri de generatie sub testator) (dr.) testatrix testator s. (de bunuri imobiliare) devisor textil adj. terminal ~ bancar . bequeathing. devising ~ a conceptului . (dr. will.port terminal terminare s.to make one's will testamentar adj. testing 2.) end of a risk terts.fmal/latest/extreme term.(dr.credit terms ~ (contractuali) fundamentali fundamental terms terminal adj. (pentru bunuri mobiliare) bequest. deadline termeni comerciali internationali international commercial terms (Incoterms) ~ contractuali . 1.n.to leave a will a muri lasand ~ . (un bun mobiliar) to bequeath. (dr.(asig.. a proba) to test 2. testamentary testare s.(a produselor casnice sau a medicamentelor) animal testing testatoare s. (un bun imobiliar) to devise testament s.(care define sume datorate sau bunuri mobiliare ce apartin debitorului unui creditor popular) gamishee test s.(al unei proprietdti) tenure ~ de prescriptie . (a unui bun mobiliar) bequest. textile textila s. 1.) concept testing ~ a produsului . (a unui bun imobiliar) devise. to legate.fractionata . test.patent life/period ~ final/-limita . (a Idsa ceva prin testament) to will.test marketing ~ profesional -job test ~ pe animale .TER-TEX 345 ~ de plata .(a elementelor individiiale care intrd in componenta unei reclame sau a unui ambalaj) atomistic test ~ de piata . testament.(temporard la un potential ciimpdrdtor) product placement test ~ directa .f. finishing. drapery .(bancomaf) cash dispenser ~ de containere .m.marine terminal ~ portuar . (pentru bunuri imobiliare) devise a ataca un ~ . textile.to revoke/to annul/to cancel a will a-si face testamentui .n. completion.t.m. prompt date ~ de posesiune . termination.(corn.contract/agreed terms ~ {contractual!} de creditare .to die testate a revoca un ~ .ferry deck/rack ~ de petroliere .container terminal ~ de decontare a cecurilor . s.

sort. typography ~ de bancnote .(pentru operarea navel) waiting time ~ de exploatare/functionare running/operating time ~ de fabricatie a primei piese (dintr-un lot) first piece time ~ de lucru/munca . time ~ astronomic .(despre preturl) to tend upwards ~ sa scada .'/. strongroom tezauriza v.n.(despre masini. timpul scurs de la efectuarea iinei comenzi si pdnd la indeplinirea ei: timpul necesar pentru a-l determina pe un consumator sd cumpere) lead time ~ total de operare . 1. pressrun.n. (atelier/intreprindere poligrafica) printing firm/house/office. (model) mark 2.(la mcdrcarea sau descdrcarea navel) dispatch ~ economisit numai la descarcare (mar.i.n. utilaje) to idle over tinde v. stamp ~ adeziv .adhesive stamp ~ de chitanta . (camera de valori) safety vault.production time ~ total . (arta tiparuiui) (art of) printing.n. to hoard (up).} hoard. (din motive tehnice) machine down time ~ de operare .(mcdrcare-descdrcare) handling time ~ de pan a . (fel) kind. (.t. ticket.(la magaziile navel) hatch hours ~ universal . (de .) dispatch loading only ~ liber . treasure. \. (editie) edition ~ si grad de citire . type. to treasure (up).receipt stamp ~ fiscal .Greenwitch mean time a avea timpi morti . deed 3.impressed stamp.bread coupon timbra v.fiscal/tax/revenue stamp ~ jubiliar -jubilee stamp ~ postal . (cladire) treasury. 1. (de bani etc.346 TEZ-TIT tezaur s.t.(din lipsd de materiale.works/establishment 2.security printing office tiraj s. mdnd de lucru sail comenzi) machine idle time.circulation and readership titlu s.astronomic(al) time ~ de asteptare . embossed press ~ stampilat/obliterat . (document) title. number of copies printed.leisure. 1.t.used stamp timp s.(in gestiunea stocurilor.n.working hours ~ de nefunctionare a masinii . (de stat) treasury 2. (bon de cartela) coupon ~ de masa — (oferit salariatilor de firma wide lucreazd) luncheon voucher ~ de paine . (standard) standard.n. downtime ~ mort in fluxul tehnologic bottleneck ~ necesar pentru executarea operatiilor de productie .) dispatch discharging only ~ economisit numai la incarcare (mar.idle/dead/lost time. (de carte) title.outage time ~ economisit . to amass tichet s. nor) headline 2.local time ~ mort . (al periodicelor) circulation.postage stamp ~ sec .f. to tend ~ sa creasca .n.(despre preturi) to tend downwards tip s. to print tipogratie s. type tip art v. to stamp timbru s. spare time ~ local .

debenture ~ de creanta fara scadenta perpetual/irredeemable debenture ~ de proprietate . si im pret specificat) stock option. (emis de stat sau de municipalitate) stock. paper. title to property.) pus-alive title .title (deed).dated security ~ de valoare necotat/nelistat .security. (SUA) prior preferred stock ~ de valoare secundar .(dr.qualified title ~ de valoare . fineness. (care reprezintd capitalul propriu) equity ~ de valoare american sau Canadian . (actiuni) stock.(la bur so) unquoted/unlisted/nonlisted security. certificate. note.(cu plata prioritard a dividendelor) senior security. vested interest ~ de proprietate absolut .registered security ~ de valoare preferential .(dr.(cu dreptiiri ma'i mid asupra activelor si a veni-turilor decdt alte titluri considerate prioritare} junior security ~ executoriu . note. in actiuni comune ale societdtii emitente) convertibile security/stock ~ de valoare cu curs fluctuant floating rate note ~ de valoare cu dobanda fixa .(dr.standard of alloy ~ al monedei . floater ~ de valoare la termen . option stock ~ de valoare de calitate/sigur .) writ of execution . paper.oneros . (tranzactionat pe piata extra-bursiera) over-the-counter security ~ de valoare negociabil/transferabil negotiable/transferable security ~ de valoare nominal .legal/sound title ~ de proprietate negrevat .(care se poate tranzactiona pe pietele Internationale) international security ~ de valoare la ordin . (actiuni) stock 4. standard ~ al aliajului . la optiunea titularului. (emis de stat sau de municipalitate) stock.absolute title ~ de proprietate incomplet/imperfect .gilt-edged security ~ de valoare emis de o banca .standard of coinage ~ de creanta . (titru) title.defective title ~ de proprietate inregistrat/inscris (in cartea funciara) registered title ~ de proprietate legal .order security ~ de valoare la purtator .dollar stock ~ de valoare convertibil .fixed-interest security ~ de valoare cu optiune (tranzactionat la o data.(pbli'gatiune sau actiune preferentiald care poate fi schimbatd.loan note.bank security ~ de valoare exprimat in valuta -foreign currency security ~ de valoare garantat prin active -asset-backed security ~ de valoare guvernamental/de stat government security ~ de valoare inactiv/fara cautare inactive security ~ de valoare international .TIT-TIT 347 valoare) security. document of title. titre.bearer security.} valuable consideration ~ putativ . certificate.clear title ~ de proprietate restrans . deed of property.

allowance. title titular adj. limit: (a litriilui unei monocle) remedy. haggling tocmi v. name of an account ~ precedent . mar.348 TIT-TON titru s.r.liner (cargo) tonnage ~ al navelor de pasageri . dangers and accidents of the sea ~ pierderile sau pagubele .trip-charter tonnage ~ al navelor mici . (suplinit al unei functii) titular. {al unui post.refrigerating tonnage ~ al navelor invechite obsolete/overage tonnage ~ al navelor maritime . (a unui liicrdtor) hire toleranta s f tolerance. 1.de cabotaj -.ocean-going tonnage ~ al navelor-tramp .) all loss or damage ~ riscurile .merchant tonnage ~ al navei — (in tone — registru) vessel tonnage.f.f. (cantitatea de metal pretios dintr-un aliaj exprimatd in parti la mie) titre. (a angaja in slujba) to engage.tolerance of weight ~ larga — wide margin tonaj s. {a se tdrgui) (pentru) to haggle (about.) all risks ~ riscurile. shipping space ~ al navelor de linie . patent owner ~ al unui cont . (a comanda) to order v.policy holder ~ al unui brevet/patent .coastal tonnage .small tonnage ~ al navelor neexploatate .de ilicarcare -• (grentate sou volum) cargo tonnage ~ deadweight .ileadvveight tonnage disponibil . titular.) all other perils ~ drepturile rezervate . (al unei polite de asigurare de viatd) nominee ~ al unei autorizatii/licente .to drive a hard bargain tocmire s. (mar.n. mar.(asig.prompt tonnage. al unei functii) occupant.seagoing tonnage ~ al navelor navlosite pe voiaj .m.) all perils.all rights reserved. to hire on. primejdiile si acciden-tele de mare .(la petroliere) clean tonnage . (a greutdtii unei monede) allowance ~ de greutate .patentee.gross tonnage ~ curat . margin.(asig. over). (pentru o treaba) to hire on 2. to traffic (for) a se ~ mult . (al unei licente. al unui cont etc. snipping availability . oricare ar fi acestea -(asig.t.(al unor titluri de valoare) previous holder toata adj.laid-up tonnage ~ al navelor oceanice .account holder.) holder.passenger tonnage ~ al navelor destinate exportului export tonnage ~ al navelor fluviale — river tonnage ~ al navelor frigorifice .) all risks whatsoever tocmeala s.licensee ~ al unei polite de asigurare .n.(asig. copyright reserved ~ pericolele. titulary s.(asig. haggle.tramp (cargo) tonnage ~ al petrolierului — tanker tonnage ~ brut .) tonnage ~ al flotei comerciale . all toate celelalte pericole . mar.

waste tonnage ~ -registru . to cast up. (global} gross. n.f.displacement ton ~ engleza/lunga .underdeck tonnage. tonnage under deck ~ zilnic de incarcare . whole.daily tonnage allocation tona s. stand ~ de ziare .cash on hand ~ al incasarilor .farm tractor ~ cu roti . to add up.net tonnage ~ pentru cereale .deadweight ton ~ .international tonnage ~ mondial . total. to sum up. surveyor topografie s.(cand numdrul navelor de transport depdse^te cu mult cererea) overtonnage ~ global . to figure up v.TON-TRA 349 ~ excesiv .net register tonnage.aggregate tonnage ~ international .(SUA) revenue ton toneta s.register/measurement tonnage. to total.all-in ~ timpul economisit in ambele porturi .(unui magazin. ton ~ americana/scurta .deplasament .universal/all-purpose tractor .grain tonnage ~ pentru marfuri uscate . t.n.charter/freight tonnage ~ nefolosit . totalul banilor din casierie) till money ~ al pasivului .m.cargo/freight/ measurement ton ~ deadweight . (total) amount ~ al datoriei .(la camioane) lorry tractor ~ universal .f.register ton ~ -registru brut . gross measurement ~ -registru net .dry cargo tonnage ~ pierdut/mort . to totalize.shipping ton ~ de navlu/volum . to haul tractor s. aggregate.(platite asiguratului de societatea de asigurdri) capital sum ~ al disponibilitatilor banesti . stall.(a/ navelor care stationeazd in rezerva} idle tonnage ~ net .caterpillar tractor ~ -remorcher . whole.f.wheel tractor ~ pe senile . tonne ~ -registru . net measurement ~ sub punte . (suma totala) sum (total). survey tot adj. (a aduna) to add up.newsstand topograf^.English/long ton ~ impozabila .i.world tonnage ~ navlosit .metric ton.gross debt ~ al despagubirii .) all time saved both ends total adj. topographer.total liabilities totaliza v.(de operare) (mar.gross register ton. vessel ton ~ -registru net . entire.t.American/short ton ~ americana de capacitate American shipping ton ~ de congelare .rateable ton ~ metrica . total. to total tracta v. aggregate.gross/brutto register tonnage. tractor ~ agricol . ship's registered tonnage ~ -registru brut .refrigeration ton ~ de incarcare/transport . all ~ intr-unul . to tot up.net register ton ~ vamala . overall s. topography.

railway traffic ~ intens/aglomerat .m. to transcribe 2.) certified transfer ~ bancar prin virament . 1. reloading. transatlantic ship/vessel. shipping ~ maritim de coasta . profiteer ~ de influenta . ocean/Atlantic liner ~ de mare tonaj . (a scrie.commercial/trading traffic ~ de coletarie/mesagerie . (dr.n. a emite o cambie.liner shipping ~ oceanic . (in cartea mare) (cont.to derive benefit from ~ la sorti .goods/merchandise/ freight traffic. (cesiune) assignment.(intre doua tart) capital transfer/movement ~ de creante .regular traffic traficant s. cargo turnover/ performance ~ de marfuri in vrac . transshipment.) to register 3.crack liner transbord s. (in cartea mare) (cont.t.ocean traffic ~ portuar .superliner ~ rapid .goods transshipment ~ de pasageri .funds transfer . trading. {corner} ilegal) traffic. (peiorativ) speculator.transit traffic.t.passenger traffic ~ de tranzit .i rutier) joint traffic ~ comercial .air traffic ~ combinat .) registration.coastal traffic ~ maritim de linie .passenger transshipment ~ intre nave . o tratd) to draw ~ foloase de pe urma . transcription 2.transfer of debts ~ de fonduri . {la loterie) drawing tramping s. (dr. traffic in transit ~ expres . trafficker 2. 1.) to post transcriere s.f.n. (transport pe mare cu nave . 1. 1.transshipment bond note transborda v.(feroviar ^.n.) traffic.f. to reload transbordare s. 1. (corn. trader.(de marfuri) express traffic ~ feroviar .share transfer ~ de capital .tramp) tramping transatlantic adj.n.wangle(s). intercession ~ de marfuri .bank transfer ~ de actiuni .(bur.registration of mortgage transfer s.wangler trage v.350 TRA-TRA trafic s.) transfer.to draw lots ~ autorizat de actiuni . registering 3. illicit trading 2. (a copia un act juridic intr-un registrii public special) (dr.n.f. (container de transbordare) transcontainer transcrie v. transfer ~ de marfuri . traffic ~ aerian . pressure. a unei trate) drawing 2.) posting ~ ipotecara . (a unei cambii.bulk traffic ~ de marfuri perisabile .dock/harbour traffic ~ regulat . transatlantic s.perishable traffic ~ de pasageri .heavy traffic ~ maritim . (de proprietate) conveyance cec. a unui cec. 1.t.n. to transship.parcel traffic ~ de influenta .ship-to-ship transfer transcontainer s. transfer 2.marine/maritime/sea/ seaborne traffic. transshipment ~ vamal . tin tragere s.

) fraudulent conveyance ~ interbancar de fonduri .t.t. (inmdnare) handing over. trucking. 1. numele cesionarului rdmdndnd necompletat in acte) blank transfer ~ telegrafic . (a unei proprietdti funciare prin mdnd moarta) amortization.electronic data transfer ~ electronic de fonduri .{a actiunilor) (bur.technology transfer ~ de venituri . to transfer 2.to convert into money/cash ~ in sistemul zecimal . (de mdrfuri pe apa. (de mdrfuri pe apa) freight. to release. (o proprietate funciard prin mdnd moarta) to amortize transferabil adj. (cesionabit) assignable transforma v. (cu vagonul sau camionuJ) truckage. (expediere de bani) remittance 2. transportation.(de la vdnzdtor la cumpdrdtor) physical delivery of securities ~ electronic de date . (a inmdnd) to hand over. 1. (dr. (cu tractiune animald) cartage ~ aerian .(sistemul cecurilor po^tale) postal giro ~ de tehnologie .air transport ~ auto . a cesiond) to assign. (prin testament) demise 2.(a proprietdtii) conveyance on sale ~ voluntara/cu titlu gratuit .{tranzactii pe baza de card) electronic funds transfer at point of sale ~ electronic de fonduri neautorizat unauthorized electronic funds transfer ~ fraudulos .TRA-TRA 351 ~ de fonduri prin posta . (a unei cambii. (prin mandat) to remit 2.) to transfer.(de cdtre un debitor falit al unei parti din proprietatea sa pentru a msela creditorii) (dr. (dr. delivery.income transfer ~ efectiv de titluri de valoare . cargo shipping. carriage.f. (o cambie.n. (o proprietate funciar a prin mdnd moarta) to amortize. un cec prin andosare) to endorse over transmitere s.) bad delivery ~ prin vanzare .) transfer.to decimalize ~ un activ in numerar . to make over. transferable.automotive/motor transport . (dr.transfer of ownership ~ necorespunzatoare . to make over. (a ceda. to release. (transportare) transport. to convert ~ in bani/numerar . 1. transnational transport s. (prin testament) to demise 3.(de fonduri) cable/wire transfer transfera v. (a ceda. (o proprietate) to convey. iiscat sou calea aerului) (SUA) freight. 1.t. (a transfera) to transfer. (cesionare) assignment. transferable transmite v. (o proprietate) to convey. (cdrdusie) haulage 2. a cesiond) to assign.electronic funds transfer ~ electronic de fonduri la punctele de vanzare .to liquidate transmisibil adj. (a unei proprietdti) conveyance. a unui cec prin andosare) endorsement ~ a dreptului de proprietate .) to transfer. conveyance. to transform. (transfer) transfer. transmissible.(a proprietdtii) voluntary conveyance/ consequence/disposition transnational adj. to deliver. freightage.interbank funds transfer ~ in alb — (de actiuni.

mass transit ~ . (marfuri pe apa) to freight.seaborne transportator s.railway transport.marine/maritime transport.logging ~ de cabotaj . rail carriage/transport.short haul ~ pe uscat . settlement . (mar.land carriage/transport. deal. carriage by sea ~ nevagonabil .airborne ~ pe fluviu . transported.charges prepaid transporta v. transportable. freightage ~ de marfuri lichide . (prin cdrau^ie) to haul ~ cu feribotnl . to convey.cu nava-to ship ~ cu §lepuri . transporter. overland carriage/transport. waterage ~ pe ape interioare . load-carrying transport.road transport/haulage transportui in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului . transport by land ~ public .(cu vagon incomplet) part-truckload consignment ~ oceanic . (contract) carrier. bargain.to truck ~ pe calea ferata .') cargo/merchant shipping.(cotd de participare.) coastwise/coastal shipping ~ de cereale .m. (SUA) to railroad ~ prin conducta .membru al FMI) gold tranche tranzactie s.(mar.riverborne ~ pe mare . (marfuri pe apa.cattle traffic/ transport ~ de bu^teni .f.retur — (cu contraincdrcdturd) backhaul ~ rutier .f. uscat sou calea aerului) (SUA) to freight.waterway traffic ~ pe distanta scurta . sea shipping/carriage. (rutier) (road) haulier tran§a s.) time freight '. (cu nave petroliere) oil shipment ~ feroviar/pe calea ferata .river transport ~ in tranzit . (financiara) operation 2.TRA-TRA ~ cu nave-tramp . de cdtre un stat .carriage in bulk ~ maritim .t.transit transport ~ in vrac .waterbome ~ pe calea aerului . transaction. dealing. agreement.(cu auto cister ne) oil trucking.to pipe transportabil adj. carried ~ pe apa . depusd in aur. 1.ocean shipping ~ pe apa . (SUA) railroad transport ~ fluvial .) refrigerated shipping ~ de pasageri . (mar.) passenger shipping ~ de produse petroliere .to rail. (portabil) portable transportat adj. cargo shipping.water carriage/transport/ haul.carriage of contraband ~ de mare viteza .goods transport/ carriage/traffic. (a unui imprumut) tranche ~ in aur .to lighter ~ cu vagonul-platforma sail cu camionul .tanker trade ~ de marfuri refrigerate .de marfuri .to ferry ~.tramp shipping '-' cu §lepuri . to carry.(c.grain transport ~ de contrabands .f.(mar. to transport. conveyed.passenger service/transport. railage.lighterage ~ de animate vii .

trading ~ de marfuri . to deal.) bull transaction ~ bancara — banking transaction ~ corecta .(contracte de vdnzare sail ciimpdrare de mdrfiiri ori active financiare la o data viitoare prestabilita) futures transactions ~ in cliring . (debitor asupra cdruia s-a emis o cambie pe care este obligat sd o onoreze la scadentd) drawee tratat s.) margin trading ~ neoficiale/dupa inchiderea bursei after-hours dealings ~ speculative/riscante .} unconscionable bargain ~ executata cu acordul partilor locked-in trade ~ imobiliara — real estate transaction ~ in bloc .commercial/trade treaty ~ de navigatie .(la export. transition ~ la economia de piata . unfair deal ~ neinregistrata contabil .transition to a market economy tras s.deal on joint account ~ la termen .i.(la bursa) commodity trading tranzit s.(dr. jumdtate pe credit) (bur.(bur.f.clearing transactions ~ la termen . talks.(de pachete mari de actiuni) block trading ~ in compensatie .bogus/fraudulent transaction.f.{bur. convention.fair/square deal ~ cu marfa disponibila .) computer-aided/'-assisted trading ~ futures . inaiti functionari care posedd informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.) bear transaction ~ a la hausse .) option business' dealing. cash transaction ~ de barter/in contrapartida .f. transit.) time bargain ~ monetara .barter transaction ~ dezavantajoasa/Tn necuno$tinta de cauza .(directori de societdti. to transit. to transit tranzitare s.t.TRA-TRA ~ a la baisse — (bur.m.compensation deal ~ in lant . transit.spot deal/transaction ~ cu optiune . privilege ~ cu plata in numerar . dealing. through traffic tranzita v.S7 pret specificat) (bur. realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction tranzactii ale initiatilor .(prin care titluri de valoare sail mdrfuri sunt tranzactionate la data .t.no-book transaction ~ nemonetara .forward dealings ~ marginale — (cu plena jumdtate in numerar.speculative operations tranzactiona v.(bur. (acord) agreement ~ comercial .nonmonetary transaction ~ stransa/cu marja redusa de ca§tig tight bargain ~ switch . to convey in transit v. negotiations . to trade tranzactionare s. treaty.chain transaction ~ in participate .) insider dealings/trading ~ asistate de calculator .f.n.(In livrare) spot deal/transaction.navigation treaty/ convention tratative s. pi.n.monetary transaction ~ necinstita . conveying in transit tranzitie s.

trade negotiations/talks ~ in curs .m. (SUA) way train ~ mixt — (cu vagoane de marfa si calatori) mixed/composite/passenger and goods train ~ personal .f. (a inregistra) to register. train ~ de calatori .(la scadentd) dishonoured draft trauler s. treasury trezorierj'.top-level talks ~ neoficiale .administrative tribunal ~ civil . a incepe ~ . degree. to carry on/to conduct negotiations trata s.f.t.inshore trawler ~ frigorific .passenger train ~ de marfa .unaccepted draft ~ neonorata .(cont.) to enter 2.n.) to enter/to carry/to put to account ~ la ordinea de zi . (pe o listd etc.passenger/slow train.to hold negotiations/talks. (o lege) to pass ~ in cont .sliding wage scale .deep-/distant .n. tribunal. (persoand care emite o cambie) drawer treapta s.goods/cargo train. 1.refrigerating trawler ~ maritim ./n.court of competent jurisdiction ~ cu jurisdictie generala .) tick ~ de salarizare .(trasa de un exportator fi prezentatd cumpdrdtorului pentru acceptare) documentary draft ~ la termen . scale. express (train) ~ rutier . processing trawler tragator s.sea water ~ -uzina .n.(bur.bank/banker's draft ~ documentara/comerciala . (rang) rank ~ de cotatie .(de pescuit si prelucrare a pestelui prins) trawler-factory.fast train. (SUA) freight train ~ direct .to be in negotiation with smb.underdealings a fi in ~ cu cineva . bill of exchange ~ bancara .civil court ~ comercial commercial court ~ competent .arbitration tribunal ~ de munca . draft.to enter into/to open negotiations/talks a purta ~ .(ansamblu autocamion--remorcd) lorry-/truck-trailer combination trezorerie s.to clear to the customs tren s. treasurer tribunal s.f. trawler (ship) ~ de pescuit .local (train). (de containere) freightliner.presentation/sight draft ~ neacceptata .wage scale.through/nonstop train ~ forestier .time draft ~ la vedere .to proceed with the business of the day ~ prin vama . law court. scale of wages trece v.354 TRA-TRI ~ comerciale . court (of justice/law) ~ administrativ .(fard prelucrarea pestelui prins) catching/flsh/nonprocessing trawler ~ de pescuit costier .log train ~ local . (etapd) stage. (SUA) accommodation train ~ rapid .negotiations in progress/under way ~ la nivel inalt .court or limited jurisdiction ~ de arbitraj .court of general jurisdiction ~ cu jurisdictie limitata .industrial tribunal ~ de salarizare mobila .

(schimb de lucru) shift ~ cu efectiv dublu .n.f.) guardianship. (care functioneazd dupd introducerea monedei.executory trust ~ prezumata/implicita . (curator) guardian. (administrator. truck. quarterly.day shift turism-y.n. trusteeship. to swap. third copy troc s.to circularize ~ in consignatie .n.n.night shift ~ de zi . barter a face ~ .maritime/naval court ~ militar .tourer turnichet s.working shift ~ de noapte .court of original jurisdiction ~ districtual/regional .to truck.envoy extraordinary and minister plenipotentiary trimite v. to dispatch. to send (off). to mail. (prin posta) to post.m.M. (asupra unei averi) trust ~ activa . trimestrial trimestru s. delegate ~ extraordinar si ministru plenipotentiar . (reprezentant. travel ~ in afara sezonului .double shift ~ de lucru . swop.active trust ~ discretionara .military court ~ suprem .district court ~ maritim . tutor 2. swap. quarter (of year). dicker.automobilist .tool kit/outfit/set trust s. (mdrfuri etc.constructive trust ~ testamentara . (al treilea exemplar) triplicate.t.discretionary trust ~ executorie . wardship. 1. to dicker. (dr.n. (diplomatic) envoy.off-season tourism twist s. mandatar) administrator. kit ~ de scule . pool ~ de transporturi maritime shipping pool tura s. swapping. trust. trustee .f.(mdrfuri) to consign triplicat s. a cartelei etc. tourist ~ .Supreme Court trimestrial adj. tourism.) paygate tutela s.f.) to forward ~ circulare .f.TRI-TUT 355 ~ de prima instanta .m.testamentary trust tutore s. delegaf) representative. to barter trusa s. (scalar) term trimis s. trimester.

exporting country ~ maritima .to deliver/to make a speech tinta s. to hold. nation ~ creditoare . (meserie.underdeveloped/less developed countries tesatorie s.to keep in good repair ~ la dispozitia cuiva .T tara s. crude oil/petroleum. artd) weaving. {mdrfuri m stoc pentru vdnzare) to keep.m.to keep/to stick to the prices ~ marfuri in magazin . evidenta) to keep 2.(a mdrfii) country of origin ~ de tranzit .f.crude/raw oil. (a intretine) to keep up.to curb the inflation ~ in buna stare . petroleum crude ~ fara gaze .dead oil ~ greu . to do the bookkeeping ~ inflatia sub control .to take into account ~ un discurs .to hold a meeting ~ seama de . to administer 4. to mantain ~ casa . (obiectiv) target titei s. country. (a administrd) to manage.t.developing countries ~ in tranzitie la economia de piata countries in transition to a market economy ~ subdezvoltate . {contabilitatea.maritime country ~ -membra .industrial countries ~ in curs de dezvoltare . to act as cashier ~ contabilitatea .transit country ~ debitoare .red country ~ exportatoare .heavy crude oil ~ usor .f. weaver's trade 2. light fuel (oil) tol s.to keep the accounts/books.) to keep the cash.f. petroleum ~ brut . (a refine) to retain 3.light crude oil.(corn.'s disposal ~ la pret .member country tari dezvoltate economic. 1.to hold at smb.{a mdrfii) country of destination ~ de origine . (atelier) weaving mill tine v. 1.to keep articles/goods in the shop ~ o sedinta .creditor nation ~ cu sistem de asigurari sociale welfare state ~ de destinatie . (imitate de mdsura pentru lungime) inch . (a pastrd) to keep.developed countries ~ industrializate .n.

consolidation unitate s.closing bid ~ somatic — (adresatd unui datornic) final application/notice ~ zi de tranzactionare .n. (fuziune) merging. in cisterne sau in butoaie dupd incdrcare. last.) freight unit ~ de plata . {a fuziona) to merge. pentru a se asigura loc de expansiune lichidului) ullage ultim adj. to put apprentice (to).) to pool v.t. unit ~ agricola de cont .(mar.final price ~ termen . (spatiu Idsat liber in tancurile unei nave petroliere. improver a intra (ca) ~ .(metodd de control al stocurilor.final date ultimo adv. (intr-unfond comun capitaluri. apprentice.) last trading day ultimul curs .(a profitului unei societdti. instrument unelte agricole .to bind apprentice (to). merger.n. care presupune ca ultimele mdrfuri cumpdrate vor fi utilizate primele in procesul de productie) (cont. prenticehood a da la ~ (la) . (working) tool. folosit frecvent pentru a desemna operatiile lunare de lichidare) ultimo uncie s.unit of account ~ de cost .to be apprenticed (to a trade). to amalgamate. to apprentice (to).(despre morar) to toll ulaj s. final. to be indentured'articled ucenicie s.agricultural/farming implements uni v.consumption unit ~ de cont .agricultural unit of account ~ de consum . fdcuta de obicei la sfdrsit de an) final distribution ~ licitare . to be bound apprentice (to a trade).payment unit .f.(bur. to amalgamate. utensil. beneficii etc.cost unit ~ de emitere a ordinelor si de conducere — (principiu managerial conform cdruia un salariat trebuie sd primeascd indicatii de la un singur superior) unity of command and direction ~ de masura .u ucenics.closing price ~ intrat. (a fuziona.f. (imitate de mdsura pentru greutate) ounce ~ lichida . despre companii} to merge. ultimate. closing ultima citire . first-out ~ pret . implement. {companii) to amalgamate.(citirea tuturor cursurilor stabilite mtr-o sedintd bursierd.r. to consolidate unificare s.f. sub forma dividendelor.) last-in. apprenticeship.m.fluid ounce unealta s. to indent (to) uium s.f. primul iesit .t. to consolidate unifica v. to consolidate v. amalgamation.unit of measure ~ de navlu . (la moara) toll a-si lua uiumul .r. in prezenta agentilor de schimb la includerea tranzactiilor) final reading ~ distribuire .f. (termen ce semnificd ultima zi a lunii.

. (a spori) to increase urgenta v.(man. lawsuit. confederation ~ economica . agricultural machinery ~ de manipulare a marfurilor cargo handling equipment ~ de remorcare haulage equipment/gear.f.) utilities utilitati publice . union 2. (mar. (a accelera) to accelerate. equipment. town planner urbanistica s. gaze. following.t.n. electricitate etc. world-wide 2. pi. universal.European Currency Unit ~ monetara oficiala . to fit out utilaj s. package car utilitate s. (judiciara) action.farm equipment.t. (despre cursuri bursiere) to trade up.f. town planning urbaniza v. 1.debt collection under bankruptcy proceedings ~ pentru datorii execution for debts ~ pentru realizarea gajului . prosecution ~ in caz de faliment .f. to speed up.s'.m.cubic measure uniune s. next. 1. 1.t. to go up.t.monetary unit ~ monetara de cont . usefulness 2.product item ~ de valoare .docking facility.f. all-/general-purpose urbanism s.public utilities utiliza v.subsequent holder utila v. to equip.. commercial car/vehicle.economic union ~ monetara . to urbanize urea v. plant (stock).stevedore equipment ~ petrolier ..European Unit of Account ~ monetara .t. port equipment utilitara s.customs/tariff union universal adj. (a creste) to rise. (a rep-olva urgent) to expedite ~ livrarea/predarea .(cu cheltuieli mai mari decdt veniturile) deficit/surplus spending unit ~ europeana de cont . (in justitie) to sue. use.debt collection for realization of pledged property urmator adj.) strategic business unit ~ volumetrica . to bring an action against.oil equipment ~ portuar . money of account ~ monetara europeana . (succesiv) successive urmatorul andosator subsequent endorser ~ detinator . subsequent. urbanist.) decision-making unit ~ economica cu deficit . facility ~ agricol .) towage/towing equipment ~ de stivuire . to utilize.f.unit of value ~ decizionala . to take proceedings against urmarire s.production unit ~ de produs .358 UNI-UTI ~ de productie .(a unei tdri) standard money ~ strategica de afaceri .to speed up delivery urmari v. to use utilizare . (servicii publice de apa.accounting currency. employment .monetary union ~ postala . town/city/municipal planning urbanist s. machinery.postal union ~ vamala .n. utility.(cea mai mica unitate a unei corporatii care poate aplica o strategic independents) (man./ utilization.

t. (dr. to make use of. capital consumption ~ morala .ordinary/usual/fair wear and tear ~ prin frecare . usual.f. urmare a folosirii lor in procesul de productie) depreciation.f. iron and steel plant uzual adj.supply plant ~ metalurgica . usufructuary.(a unei inventii brevetate) prior use ~ finala — (utilizarea umii produs de cdtre beneficiarul final) end use ~ neautorizata .i.m.(dr.professional practices uzina v. beneficial owner uzura s.) usufruct.) life interest uzufructuar adj.unauthorized use utilizator^.f. customary uzucapiune s.n. commercialism uzante ale profesiunii . wearing. (intreprindere} enterprise ~ constructoare de ina$ini machine/engineering works ~ de apa . wear (and tear). (stabilirea termenului de platd pentru cambia ce trebuie achitatd intr-o tard strdind. potrivit practicii uzuale comerciale) usance ~ a portului .(beneficiarul final al unui produs) end-user ~ frecvent . custom 2. mod de dobandire a proprietdtii imobiliare prin efectui unei posesiuni prelungite de bund-credinta) (dr. to wear uzanta s.power station ~ furnizoare .waterworks ~ electrica . works.f. usufructuary s. user ~ final . trade custom/usage. practice of trade. attrition ~ fizica . practice.UTI-UZU 359 ~ anterioara . usucapion.commercial custom/ usage.(deprecierea capitalului fix ca urmare a progresului tehnic) obsolescence ~ normala . 1. (prescriptie achitizivd.m.r. usucapio.) usucaption. to use. to tool uzina s.custom of the port ~ comerciala .(a marfwilor in limpid transportului) wear by chafing .metal works. acquisitive prescription uzufruct s. (fabricu) factory. to utilize v.(comparator frecvent al unui produs) heavy user uza v. (reguli de comportament comercial rezultdnd din institutionalizarea practicilor de afaceri) usage.(pierderea treptatd a caracteristicilor tehnice si functionale ale bunurilor de capital fix. plant. beneficial ownership/interest ~ viager .

parcel car ~ de dormit .f. value. un Joe etc.mail van/car ~ -restaurant . (universitara. (de tramvai) tramcar.cisterna .f. (a unui bilet. effectuamess. (SUA) freight car. (parla.) good custom. (valabil. available.menta. coach. trolley(car) 3.v vacant adj. availability.cattletmck ~ -platforma pentru transportui bu$tenilor . (dr.part truckload ~ -platforma . lorry. a unui pasaport) availability.(goods) waggon. 1.income value ~ actuala . car. validity valid adj. (dr. (acoperif) van. despre buiuiri.timber tmck ~ plin/complet .f. shop with a large custom vagon s. truck. un argument etc.t. 1.tank waggon/car ~ de calatori . (pret) worth ~ a activelor .railway coach/car ~ de coletarie/mesagerie . (despre un post. \. money value ~ a politei de asigurare . prosperous business.n. (despre un titlii. (despre monede) current. good. 1. effectual.refrigerated waggon ~ incomplet .dining/restaurant car valabil adj. 1.n. judiciara) recess 2.bonded value ~ a monedei — (puterea de cumpdrare a monedei unei tdri) value of money.truckload ~ postal . (despre un post) void 2. (SUA) flatcar ~ -platforma pentru transportui animalelor vii . (un document) to authenticate valoare s.) vacant.) valid 2. force 2. (a ratified) to ratify. to validate. (SUA) carload ~ . (SUA) street car.ru. mosteniri) abeyant a deveni ~ — (despre un post) to fall in vacanta s.asset value ~ a activelor pe actiune . good valabilitate s. available. in vigoare) valid valida v. (despre bilete) valid. passable. (incdrcdturd) waggon load. in vigoare) valid. holiday(s). (post vacant) vacancy vad s. (loc frecventat de clientele!) place of great resort. (platforma) truck 2. freighter ~ frigorific .) (activ. judiciara) vacation. railway carriage.platform waggon.) validity. (corn. (autentic) authentic 3. effective. (de mar/a) waggon.present value ~ adaugata — (diferenta dintre incasdrile totale ale unei firme din vdnzarea produselor si a serviciilor si .(valoarea contabild totald a activelor unei societdti impartitd la numdrul de actiuni comiine emise) asset backing/value per share ~ a marfurilor nevamuite .sleeping car ~ de marfa . (fard proprietar.sum insured/of insurance ~ a unei proprietati imobiliare (minus suma ipotecilor) equity ~ a vanzarilor pe piata interna home sales ~ a venitului .

value given ~ intrinseca .(a unei monede.average/mean value ~ neta .end value ~ fiscala/impozabila .VAL-VAL 361 pidtile fdcute cdtre furnizori) added value.(in vama) declared value ~ economica .net value.market value ~ de plasament/portofoliu .(a uniii activ.) net present value ~ neta in stare buna .hypothecation value ~ de piata .estimated/appraised value ~ extrinseca . a unui produs etc.(a unei polite de asigurare) surrender value ~ de rentabilitate .(a politei de asigurare) agreed value ~ de amortizare/rambursare redemption value ~ de asigurare .book value ~ contractuala .value here and there ~ contabila .(a unui titlu de valoare) investment value ~ de rascumparare .inventory/stocktaking value ~ de ipotecare .(cont.effective value ~ estimata .resale value ~ de schimb . luatd ca baza de calcul a impozitelor) (fin.economic value ~ efectiva/reala .tax/taxable value ~ furnizata .full value ~ locativa .) net realizable value .contract value ~ convenita .) net sound value ~ neta realizabila .value in account ~ in rise .gross value ~ bursiera .) interest at risk ~ in uz — (yaloarea unui teren sail a unei cladiri pe piata.insurance/insured value.net profit value ~ neta actualizata .) annual value ~ asigurata .extrinsic value ~ facturata .maximum/peak value ~ medie -.invoice/invoiced value ~ finala .stock exchange/market value ~ capitalizata/de randament (yaloarea actuald a unui activ calculatd prin capitalizarea beneficiilor sale viitoare cu ajutorul unei rate determinatd de capitalizare) capitalized income value ~ comerciala .(cont. owner's equity ~ neta a profitului .rental value ~ (locativa) impozabila .customs/tariff value ~ in ziua primirii .commercial/sales/ market value ~ compensata . (valoarea unei societdti reprezentdnd activele totale minus pasivele totale) net worth.(asig. value added ~ anuala .value in earning power ~ de revanzare .value day of receipt ~ intreaga . amount of insurance ~ bruta .) intrinsic value ~ in cont .rat(e)able value ~ maxima .purchase value ~ de inventar . dacd se pdstreazd aceeasi destinatie si aceleasi dotdri ca in momentui vinderii) existing-use value ~ in vama .insurance value ~ de cumparare .(asig.exchange value ~ de sistare — (a unei activitdu de afaceri) break-up value ~ declarata .

soil ciirrency pentru di. (foreign) currency.unstable currency ~ internationala .f.totala . money.l. (de:. •. precious valutar adj.t.€?i ii'.) residual value.(sumd exigibild inscrisd pe un titlu..actual/real/true value ~ reala de piata .brand values ~ imobiliare -.^^r-HQr /^'li'fiivte s^ot '''lUTRnrv .(valuta a caret schimbare intr-o altd valuta este interzisd) blocked currency ~ -cheie — (valuta folositd ca termen de referintd pentru monedele satelite) key currency ~ comerciala — (folositd in schimburile comerciale Internationale) trading currency ~ contractuala . intr-o perioadd determinatd de timp.remainder value ~ reala .. {yaloarea unui activ de capital la sfdr^itui perioadei specificate.. (de^euri) to recover valoros adj.international currency.) salvage value .(terenuri. un teren viran) to reclaim. negotiable instruments Ysiora v.account currency ~ de referinta . impdrtitd la •volumul acesteia} unit value •~ viltoare — (a iinei sume de bani cu dohdnda compusa) future value valor! ale marcii .iaai iiiult 'leclti.putsn ..(titluri de valoare tiegociabile pe piata financiara) movable assets.freely convertibie currency ~ inixta .{valuta forte infunctie de care se stabileste paritatea unei monede mai slabe) anchor currency ~ de rezerva .i.set value ~ primita .362 VAL-VAL ~ nominala . to be worrh.(formatd din monede de dijerite metale yi bancnote) mixed •'inTcncy ••• fiecoRv^irtlbija .effective currency ~ forte . (o rnla^tind. in problemele de alocare a capitalului.o outvalue 1 ".(stipulatd in contract) contract currency ~ de cont .pre wim) to exchange for '.t'4.»"i.(formula pe o cambie) received value ~ ramasa ..to be worils liilie valorifica v.) real estate/property ~ mobiliare . currency. ea reprezintd pretui actual pe piata al unui activ la mdna a doud) {fin. movables.. o bancnotd sau o monedd metalica) nominal/face/par value ~ practica — (a unui produs raportatd la utilitatea sa pentru om) value in use ~ prescrisa/ceruta .mult .fair market value ~ reziduala — (yaloarea rdmasd a unui activ depreciable) (cont. imobile etc.aggregate value ~ unitara (coeficient care exprimd valoarea totala a unei anumite productii comerciale.hard currency ~ instabila .reserve currency ~ efectiva . valuable. world money ~ liber convertibiSa .io be wonli misch -. to make good use of. valuta s. to render profitable/valuable. foreign exchange ~ blocata . to turn to good account.

price variation/ fluctuation vamui v. vendible. (bani intr-un cont) to pay in varsamant^.spot sale ~ din fabrica . to vary.) to clear vamuire s. payment ~ la darea comenzii . merchantable.trading down ~ din disponibil .t. marketable. customs.sale on trial ~ de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) si inlocuirea lor cu altele de clasa inferioara .factory sale ~ directa/fara intermediari . vama s. to sell off readily.demand variation ~ a preturilor . semis^ ~ a bunurilor sub sechestru .(insotitd de publicitate agresivd/zgomotoasd) hard selling ~ angro .cash sale. customs vames s.) clearing.f. to go off slowly a fi usor ~ . hunter ~ de capete — (agentie sau persoand specializatd in gdsirea fi recrutarea de manageri cu experientd sau personal cu inaltd calificare) headhunter ~ de posturi/functii .m. to charge custom duties for. sal(e)able. ex bond varsa v.f.n.VAM-VAN 363 vamal adj.. variation.to command a ready sale... charging custom duties for. sale for cash ~ cu amanuntul/in detaliu .sold-out vanzare s. sediu) custom(s) house 2.f.to be hard to sell.) averaging out ~ de albituri/panza de in . (cladire.across-the-counter ~ in totalitate .payment order vanator s.sale for future delivery ~ de actiuni pe o piata in crestere {dacd cresterea atinge un anumit nivel) (bur. (institutie.(plasarea produselor complementare unele Idngd altele in magazin) cross selling ~ conditionata . sal(e)ability.wholesale sale ~ combinata . unsteady.t.t. administratie) customs. 1. fluctuation ~ a cererii .direct sale/selling -•' fara acoperire . pi.{de actiuni sa" .f.distress sale/selling ~ a marfurilor neridicate la termen {din vama) rummage sale ~ agresiva/in forta . searcher vandabil adj.white sale ~ de articole ieftine prin introducerea lor intr-o linie de produse scumpe .retail/ across-the-counter sale ~ cu livrare la termen .trading up ~ de articole ieftine $i de calitate inferioara — (pentru a asigura volumul de vdnzdri) trading down ~ de proba . clearance vamuit adj. changeable. {de cumpdrarea altui produs) tie-in sale ~ conform descrierii . realizable a fi greu ~ .conditional sale. to be quick of sale vandabilitate s. {taxa) duty. (fluctuant) fluctuating variatie s. to change variabil adj.i. (instabil) unstable. (mar. customs officer. toll. vendibility.m. Sdic. (mar.f. sold ~ in magazin/cu amanuntui . duty-paid.(fdcute mdrfii de vanzdtor) sale by description ~ contra numerar/cu plata in numerar . marketability varia v. v.office hunter vandut adj. variable. collector of customs.

salesgirl. to expose/to offer for sale vanzatoare s.instalment rate '. shorting ~ fara garantii — (privind starea mdrfii) sale as seen ~ fictiva . short sale.slow sale ~ neagresiva/prin reclama persuasiva .) undisclosed seller varsta s. to put up for sale.(bur.stocktaking sale ~ la licitatie . (prin hotdrdre judecdtoreascd) sale by order of the court ~ (silita) pentru neplata impozitelor tax sale ~ voluntara .) age admitted .} sale for the account/settlement ~ lenta . shop assistant vanzator s. sale on credit ~ prin intermediar . peddler. huckster.) forced selling ~ fortata a unui produs greu vandabil .occasional sale ~ particulara/prin buna intelegere private sale ~ pe baza de acord privat . vendor 2.indirect sale ~ publica . saleslady. (bur. salesclerk 3.soft selling ~ ocazionala .pedlar.(prin licitatie) compulsory sale.) wash sale ~ fortata/nedorita . 1.sale by sealed tender ~ pe credit . age ~ admisa . saleswoman.end-of-season sale ~ la sosire .) selling short.(ale cdrui cheltuieli sunt egale cu venitui obtinut din vdnzdri) marginal seller ~ nenominalizat .heavy sales ~ nete .credit sale.la inventar .newsagent ~ ferm .seller in possession ~ marginal .f.sale by/on commission ~ in pierdere . salesman.public sale.voluntary sale vanzari masive . shopman. sale by auction ~ la sfar§it de sezon .firm seller ~ in posesia marfii .(a actiunilor in scopul obtinerii de lichiditdti pentru plata unor datorii) (bur. (pentru a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.364 VAN-VAR inca) (bur.sacrifice sale .sale by private treaty ~ pe baza de mostre .f.In rate .sale by/on sample ~ pe baza de oferta inchisa .(a mdrfurilor) sale on arrival ~ la termen .m.fictitious sale.(in cazul unei polite de usigurare de viatd) (asig. (in magazin) shop assistant.speculative selling a pune in vanzare .to put on the market. (pe stradd) street/pavement/ kerb trader ~ de ziare/reviste .(metodd de marketing prin care unele produse sunt expediate prin postd potentialilor clienti fdrd ca acedia sd Ie fi comandat) inertia selling ~ in comision . auction sale ~ rapida/u$oara . (in cuvinte compuse) monger ~ ambulant .telephone selling ~ speculative . seller.net sales ~ prin telefon .forward/time sale.(lichidare) clearance sale ~ inertiala .auction sale. shopgirl.ready/quick sale ~ silita .(impreund cu unul solicitat) third-line forcing ~ ieftina .

perquisite ~ ordinar . vehicle.rental income ~ din salariu .(dividende.ordinary income ~ din comisioane . (a examina) to examine. pittance ~ national .(yaloarea totald a vdnzdrilor impdrtitd la numdrul de unitati vdndute) average revenue ~ mic/redus . income.pensii. pi.permanent income ~ public .t.retiring/pensionable age vechime s. annual/ yearly income.regular income ~ ocazional .«. (incasdri. to verify.fee income ~ din diverse surse . dobdnzi etc.supplementary income ~ supranumerar .(exprimat in preturi curente. (a controla) to control. proceeds ~ activ . in unitati monetare la puterea lor de cumpdrare curenta) nominal income ~ obisnuit/curent/fix .commercial vehicle/car venit s.(rente. ajutoare de ^ornaj etc.public revenue ~ real . conveyance ~ comercial/utilitar .discretionary income ~ disponibil — (yenitui personal dupd plata impozitelor) disposable/available income ~ financiar .(a unui utilaj) replacement age vehiculj'.tax/inland revenue ~ fix .gross income ~ de transfer — (yenituri specifice formate prin procesul de redistribuire a venitului national .operating income ~ din inchirieri .earned income ~ discretionar .real income ~ real tinand seama de inflatie income adjusted for inflation ~ suplimentar . respectiv a unei unitati din toti factorii de productie implicati.transitory income ~ net .n. (pbtinut din exploatarea unui teren) purchase ~ brut .passive income ~ permanent .revenue from land ~ impozabil . dobdnzi.supernumerary income ~ teoretic/imaginar .national income ~ nemuncit . {in munca) length/years of service.) transfer income ~ din activitatea curenta .fixed income ~ funciar .annual revenue.expected income ~ anual . dividende) investment/unearned income ~ nepermanent .(sporul de venit obtinut prin folosirea unei unitati suplimentare dintr-un factor de productie. (registre contabile) to audit . (mare in munca) seniority ~ -limita/de inlocuire . profit) receipts.(din salariii) active income ~ anticipat .) financial income ~ fiscal .net income ~ nominal .(pbtinut din activitatea normald de exploatare) ordinary income ~ pasiv .taxable/assessable income ~ in natura .f.miscellaneous income ~ din exploatare .notional income verifica v. din toate resursele atrase ^ifolosite) marginal revenue ~ mediu .small income.income in kind ~ marginal .VAR-VER 365 ~ de pensionare . (al statului din taxe §i impozite) revenue. to check up.

to sell at a discount.to wholesale. wine ~ acru .(la monetdrie) to pound verificare s. to bargain away ~ in magazin . vice-president. force a fi in ~ . to take effect a pune o lege in ~ . to sell (by) wholesale ~ contra numerar .to give effect to a law vilegiaturist^.. deputy chairman viciu s. genuine. back. to sell ~ angro/cu ridicata . inspector. checkup. fmanciara) auditing ~ a respectarii legislatiei in vigoare compliance examination ~ a titlului de proprietate examination of title verificator s. al unui consilhi) vice-chairman. reverse via prep.n. to sell(by) retail ~ cu comision .neat/unadulterated/undiluted wine ~ nou .to sell at a profit ~ cu reducere/rabat . verification.dry wine ~ spaniol .to sell at/by auction..to sell out ~ la greutate .to sell over the counter ~ in vrac .to sell short ~ ieftin .inspector of weights and measures veritabil adj. veritable.n. vice ~ de forma . (control) control.f. to become effective. life.(dr. real.sweet wine ~ fiert .to sell for spot delivery ~ fara acoperire . controller.strong wine ~ vechi . (examinare) examination..to sell cheap ~ in pierdere .mulled wine ~ frantuzesc .366 VER-VIN ~ greutatea monedelor .tart/sourish wine ~ alb . (a face vdnzare.to sell by weight ~ la licitatie .) flaw ~ inerent . (contabild.m. to auction (off) ~ la solduri . vicepresedinte s.to sell in bulk ~ intregul stoc . verso. (autentic) authentic verso s.to sell off. (dr.to sell on commission ~ cu profit .to sell at a low price . to clear off ~ la pret scazut .r. checker.new wine ~ rosu .to come into effect/force.(unei mdrfi) inherent vice vigoare s.white wine ~ de calitate .m.hock ~ duice .t. to discount ~ de proba .red wine ~ sec .old wine vinde v. to sacrifice.to sell on trial ~ din disponibil . checking. via viager adj.to sell for cash ~ cu acoperire ..sherry ~ spumos . lifelong.to retail.to run a intra in ~ .port (wine) ~ de Rin . (dr..vintage ~ de masa .) to vend v.to sell at a loss/sacrifice. (revizor contabil) auditor ~ de masuri si greutati .i.m.to sell for delivery ~ cu amanuntul/in detaliu .n. (nefalsificat) unadulterated.) effect. (al unui comitet. pure.f. check. holidaymaker vms.sparkling wine ~ tare . to sell.(ordinary) table/dinner wine ~ de Porto . a fi de vdnzare) to sell v.claret ~ gol .

homed cattle ~ de carne .to sell on credit ~ scump .f.(categoric de marfa) live cattle viteza s.f.) to sell afloat ~ pe baza de comision .draught cattle ~ mici/marunte .consular visa ~ de intrare .store cattle ~ de rasa . to break.n. to go off/through. to find a ready market a se ~ cu .contract speed ~ de rotatie .{mar.t.blood/breeding stock. (o proprietate. to undercut ~ mai mult .(deceit se poate livra sau existd in stoc) to oversell ~ marfuri in expeditie .bank transfer vite s. speed. wine preparation/making/production viola v.asset turnover ~ de rotatie/circulatie a banilor velocity of circulation.to overfund a se ~ bine/usor .to sell dear ~ sub pretui de cost .t.small cattle ~ vii . pedigree cattle ~ de tractiune .m. (in interes profesional.to sell on commission ~ pe baza de mostre . show. (legea) to infringe. ofrontiera) to trespass vira v.t. to visit.transit visa ~ turistica . shop front. transfer (of funds) ~ bancar .t.f.accounts receivable turnover ~ de rotatie a stocurilor . to pay a visit to. (din punctui de vedere al veniturilor) income velocity of money ~ de rotatie a debitorilor .tourist visa vizita v.f. cattle ~ cornute . shopwindow.to sell well/readily.inventory turnover viticultor s. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass . de afaceri) to pay/to make a call on. (apune o vizdpe} to visa viza s.VIN-VIZ 367 ~ la pretui sau cursul eel mai avantajos .f.to sell forward ~ liber .(mar.(un articol vdndut pe cartela} to deration ~ mai ieftin/sub pret . velocity ~ comerciala/de exploatare . window. vinicultural vinicultura s.(rate of) turnover ~ de rotatie a activelor . vinification.entry visa ~ de tranzit . (bani) to transfer virament s. pi. • viniculturist. viticulture.to undersell.to sell at best ~ la termen .) commercial/schedule/operating/ operational speed ~ contractuala .f.to sell below cost ~ surplusul de titluri de stat . showcase.to sell by/on sample ~ pe credit . (SUA) velocity of money ~ de rotatie/circulatie a banilor in economic .(din punctui de vedere al cheltuielilor) transaction velocity of money. window case viza v. winegrower viticultura s. visa ~ consulara . winegrowing vitrina s.f.to go for a se ~ mai bine sau mai scump (decdt altd mar/a) to outsell vinicol adj. viniculture vinificatie s.

cdnd numdriil votiirilor pro si contra este egal) casting vote ~ deschis . traveller.(metodd de vot care permits voturi multiple pentru un ~ in balast . to travel.card vote ~ prin reprezentare . 1.vote of censure ~ de incredere .) foreign/ outward voyage ~ oceanic .coastal/coasting/ coastwise/domestic voyage ~ de inapoiere . out and home voyage ~ fluvial — river voyage ~ cu majoritatea ceruta . freight traffic membni al consiliuliii de administratie) cumulative voting ~ de blam .show of hands ~ reprezentativ .universal suffrage a avea ~ deliberativ .f.368 VIZ-VOT vizita s. secret ballot/voting. travel. trip. to vote a proceda la ~ .contract voyage ~ de cabotaj .(mar.n.total volume of production \ots.to be entitled to speak and vote a lua parte la ~ .(de doud treimi) qualified vote ~ cumulativ .volume of exports ~ al importurilor . (carte) volume 2. {in special pe uscat) journey.cargo performance.n. suffrage.open vote ~ prin delegat/mandat .commercial traveller. to tour. afaceri) (official) call voiaj s.tour ~ in strainatate .(la adundrile sindicale) block vote ~ secret .ocean voyage voiaj a v. tour.(vote by) ballot. visit.volume of work ~ de vanzari ale articolelor de consum curent .(la adunarea actionarilor) proxy ~ prin ridicarea mainii . vote.n.extent of business ~ de marfuri operat zilnic .round voyage/trip. (SUA) salesman volum s. poll ~ universal .(a navel la expirarea termenului de navlosire) delivery voyage ~ de marfuri transportate pe mare maritime/seaborne traffic ~ de munca . (votare) voting ~ consultativ . (pe mare) to voyage voiaj or s. (mdrime) size ~ al capitalului .size of the capital ~ al exporturilor . capacity. (pe apd sail in aer) voyage. to journey. (pe apd sail in aer) voyager ~ comercial .) ballast voyage ~ in circuit .to go to the poll(s).al transportului de pasageri passenger traffic ~ de afaceri .actual market volume ~ total al productiei .consultative/advisory vote ~ dus-intors .volume of imports ~ al schimburilor comerciale volume of trade .repeat purchase sales volume ~ efectiv al pietei . (profesionald.m. to go touring.(a navel) homeward voyage ~ de predare .(mar.i. (pe mare) sail ~ contractual .vote of confidence ~ decisiv — (al presedintelni iinei adundri. volume.daily turnover ~ de marfuri transportate .to take the vote .

n. (im proiect de lege in parlamenf} to pass. (navd pentru transportiil marfurilor in vrac) bulk cargo camer/ship/vessel. 00 carrier ~ specializat .VOT-VRA vota v. bulk freighter/trader 369 ~ combinat .(miner en-petrol sail carbune-minereu ^i minereu-marfa in vrac-petrol) combined/combination bulk carrier.m.to pass the budget ~ pentru parlament . (impotriva) to vote (against).pentru marfuri uscate §i lichide bulk-cum-oil can'ier ~ pentru minereuri $i produse petroliere .standard bulk carrier ~ universal . to vote.t. oil-bulk-ore carrier. to give one's vote. to poll for.i. (in parlament) to come to a division ~ bugetui .(lemne-marfuri in vrac) log-cum-bulk ~ pentru marfuri in vrac $i minereuri .to elect as member of parliament ~ prin ridicare de maini .to vote by (a) show of hands votants.n.general-purpose/ universal bulk carrier . (pentru) to vote (for). dry bulk carrier. to carry v.bulk-cum-ore carrier ~. (a alege) to elect.ore-oil carrier.specialized bulk carrier ~ standard . voter •vracs. OBO carrier ~ mixt . bulk vrachier s. (minereu-marfun solide in vracpetrol) ore-bulk-oil carrier.

w .

n. (recipisd §i titlu de proprietate asupra mdrfurilor. eliberat de antrepozitui in care acestea sunt depuse. servind ca titlu de valoare.m. {titluri de valoare pe piata americand. transmisibil si negociabil.t. xerox strdine) xenodollars xeroxa v. watt-hour wattormetru s.f. (dolari pe piete xerox s. §i pentru obtinerea de credite in conditii de gaj) warrant wattmetru s.n. pi. to xerox Y yankei s. pi. n. actiuni ale companiilor americane} Yankees .m. wattmeter wattora s.warant s. watt-hour meter x xenodolari s.m.

oil field zero num.working/ business/black-letter day. \..legala .(m contarea staliilor) {mar.n.) contango/ continuation day ~ de declarare a numelor (cumpdrdtorilor) (bur) name/ticket day ~ de declaratie .nonbusiness/red-letter day.pay gravel ~ de carbuni .(in trei schimburi) working day of 24 hours ~ -munca . moment pdnd cdnd un debitor are termen legal pentru a-si achita datoria scadenta) legal day ~ libera .) declaration day ~ de depunere .coal deposit ~ de minereuri .(cdnd magazinele sunt inchise dupd-amiaza) early closing day ~ de contango . (data) date ~ calendaristica .{din cauza iinui conflict de mimed) lost days . workday. red-letter day ~ de scadenta .f.n.(a declaratiei vamale) day of entry ~ de tnchidere a situatiilor financiare . s.petroleum deposit.{mar.(pentru plata unei datorii scadente) days of grace ~ {de lucru) pierdute .quarter/term day ~ de report .(inchisiv duminicile §i sdrbdtorile legate) consecutive days ~ cumulative .) running days ~ de contrastalii .(pentru un audit) cut-off date ~ de lichidare/reglementare .(bur. (in sport) nil.carry-over day ~ de sarbatoare .de targ. (punct de inghet) freezing point zi s.(ultima zi in care titularul unei optiuni poate decide dacd o pdstreazd sau mi) (bur. deposit ~ aluvionar cu continut industrial de aur . weekday ~ lucratoare cu ore suplimentare long day ~ lucratoare cu program esalonat/Ia ore diferite . ore bed ~ de petrol .) demurrage/ overlay days ~ de gratie .cumulative days ~ curgatoare .ore/mineral deposit.market day .(bur.(zi completd care dureazd pdnd la miezul noptii. off day ~ lucratoare/de lucru . day. (pentru band) bank holiday zile consecutive . (la telefon) o.) account/settlement/settling day ~ de plata — (a salariului) payday.work-day unit ~ nelucratoare .day off. (a mdrfurilor cumpdrate prin licitatie la bursa de mdrfuri) prompt day ~ de plata trimestriala . (in matematicd) zero. (la termometru) zero.(alcdtuit de firme pentru a evita aglomeratia pe mijioacele de transport) staggered working day ~ lucratoare cu vreme favorabila weather working day ~ lucratoare de 24 de ore . fdrd sdmbdtd si dummied) weekday 2.maturity date .holiday.calendar day ~ cu program scurt .z zacamants. (din cursul sdptdmdnii.

harvest hand zonal adj.m.currency areas .navigation area ~ de operare .(de navigatie in largul oceanului) passage days ~ dupa prezentare . region zona dolarului .n.(in afara apelor teritoriale) customs (-enforcement) area/waters ~ portuara .evening paper ~ economic . tariff zone zone de bord liber ..customs area. day labourer/worker. saracie etc.to advertise in a newspaper ziarist s.expropriation zone ~ de investitii directe .m. zonare s. zonal. zone.(in largul coastei maritime apartindnd unei tdri) exclusive economic zone ~ inundabila .(somaj.trading estate ~ costiera .flood zone ~ libera — (fdrd taxe vamale} free zone ~ libera de comert . offshore area/zone ~ de dezvoltare . fish ground.. (monitor oficial) gazette ~ de anunturi/reclame . (news)paper.port area ~ (petrolifera) productiva .free banking area ~ comerciala/industriala .f.) clear days a fi la zi . journeyman ~ angajat la recoltat .agricultural area ~ bancara libera .(pe nn teren viran) greenfield site ~ de liber-schimb .advertiser ~ de dimineata . zonation zona s. zone. (reporter) reporter.French franc area ~ lirei sterline .to insert/to publish in a paper a da un anunt la ~ . (cu evidenta contabila) to have one's books in perfect order ziar s.sea waters ~ maritima speciala/vamala . payable area/zone ~ suburbana .valutare .(in operarea navel} dispatch days ~ libere .transit zone ~ deservita . newspaperman.(prima si ultima zi mi intrd in contarea timpului de operare) (mar. newsman.(incdrcare.{corn.dollar area ~ francului francez . piscary ~ de proprietate comuna .(a unei nave In exploatare) port days ~ de traversada . journal. descdrcare.f.trade paper/journal a da la ~ .littoral area/zone ~ de navigatie .free-trade area ~ de literal .374 ZIL-ZON ~ de stationare in port .pay area/zone. transbordare a mdrfurilor) handling area ~ de pescuit .(formula pe o cambie) days after sight ~ economisite .morning paper ~ de seara .free-trade zone ~ maritima . journalist.(in care navele de comert trebuie sa navigheze cu un anumii pescaj) freeboard zones •.(cu plata datoriilor) to have no arrears.sterling area zona afectata de criza . area.coastal area/zone.fishing area/ground/ place.) depressed area ~ agricola . (cotidian) daily (paper). pressman.development/ enterprise zone ~ de dezvoltare industrial^ industrial estate/park ~ de expropriere .(intr-un bloc de proprietari} common element ~ de tranzit . (corespondent) correspondent zilier s.suburban area ~ vamala .) area of supply ~ economica exclusiva .

bodied) seaman . impozite etc. competent.) capacitate legală ~ to pay principle . vacant. pe navă abode s. 1.) a ceda (o proprietate pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală) 3.a ft pendinte abeyant adj.) la bord.mărfuri abandonate (fară proprietar) ~ ship/vessel . a renunţa la (o acţiune judiciară) abandoned adj. la/pe bordul aboardship adv.menţionat/amintit mai sus ~ .) a anula. peste adj.sus-numit ~ par .named . in suspensie.in estate . (dr.solvabil aboard adv. fară stăpân (despre bunuri) 2.(bur.mentioned . a reduce. (dr. calificat 2. mai sus menţionat/amintit.t.) 1. (asig. deasupra prep.) 2. capacitate.renunţare la o acţiune judiciară abate v.) stare de suspendare. de mai sus ~ . abandonat ~ goods .t.navă abandonată abandonee s. frecare.principiul posibilităţilor de plată (impozite proportionate cu veniturile) able adj. resurse 2. a abandona (nova.marinar brevetat . suspendare temporară. a micsora (preţuri. abater abbreviation s. mar. (asig. la/pe bord prep. 1.) clauza abandonului . posibilităţi. solvabilitate 3. solvabil .abandon v. (mar. reşedinţă above adv. capabil.încărcătura etc. 1. mar. peste paritate/valoarea nominală (despre acţiuni) ~ the line . abreviere abeyance s. domiciliu.) agent de asigurare (căruia i se cedează un bun asigurat) abandonment s.(asig.) 2. deasupra. nerezolvat ability s. (dr.deasupra liniei (termen contabil care se referă la anumite articole din contul de profit şi pierderi şi care apar deasupra liniei profitului net în declaraţia de profit şi pierderi. abandon ~ clause .) supra pan. şlefuire ~ of coin .avut. a desfiinţa abattoir s. (dr. pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieşte pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s. bogat ~ to pay .frecare/şlefuire a monedei asigurată în caz de . 1. situaţie neclară to be in ~ .of action .(.

lipsă absentee s. a abroga (o lege) absence s. în străinătate abrogate v.t. rezultând o diminuare a greutăţii) abroad adv.(ca urmare a circulaţiei. absent 2. absenţă. absenteist . 1.

a absolvi.(asig.total loss .nivel acceptabil de calitate acceptance s. fapt care deter-mină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement .risk aversion . obligaţii) absorption s.valoare absolută/intrinsecă (a unei monede.16 ABS-ACC ~ landlord .majority . 1. a dispensa de (datorii. abuz. necondiţionat . transversal pe navă (mod de stivuire) abuse s. a elibera. abundenţă.(dr. accept .abuz de încredere ~ of office .) drept absolut . a sustrage.majoritate absolută .clauză de urgentare (care prevede că. a abuza de .teoria abstinenţei abstract s. sumar v. a unui produs) absolve v.) titlu absolut de proprietate .t. practică ilegală v. forţei de muncă etc.principiul accelerării (conform căruia nivelul unei investiţii variază proportional cu rata producţiei) accept v.abuz de putere .) obligaţie necondi-ţionată .rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o anumită zi.quality level . toate plăţile viitoare devin imediat scadente) ~ premium .t.proprietate a unui absenteist absenteeism s. abstinenţă ~ theory . absorbţie. absolut.proprietate absolută .) acceptable adj.liability .t. total.monopol absolut .andosare necondi-ţionată .t. a rezuma. procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj. bogăţie. surplus 2. absenteism -rate .monopoly . belşug. 1. abuz. o ofertă etc. a fura ~ of account . rezumat. acceptare 2.primă pentru mărirea producţiei (acordată muncitorilor) -principle .of confidence/trust .advantage .(fin.of administrative authority . urgentare ~ clause .interest . prosperitate aburton adv. 1. acceptabil . extras.absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arendă) -ownership .ownership . accelerare. a extrage esenţialul din 2.extras de cont abundance s.(dr.(dr. a accepta (o cambie. întrebuinţare excesivă 2. 1.avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu altele datorită resurselor naturals..) pierdere totală reală ~ value . preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) abstinence s. dacă o datorie nu este achitată la timp.abuz de functie acceleration s.) aversiune faţă de riscul absolut (sumă de bani la care un investitor poate renunţa ca alternative la o investiţie cu rise ridicaf) ~ title .

(cambie acceptată/andosată banco.cont de accepte de o .) ~ account .

factură.in case of need .cambie de complezenţă . calcul. acceptat ~ bill . a împrumuta (bani) accommodation s.prone . creştere. pe o navă etc.for honour .acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest .norme de tehnica securităţii muncii ~ .piaţa acceptelor . probă de accept (al unei cambii de către tras) accepted adj. accident . client 5. suplimentare. cazare.trial .acceptare sub protest .probă de recepţie-predare . a amenaja (o navă pentru o anumită clasă de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4. mar.accept. . 1.(asig.predispus la accidente ~ .) coliziune accidentală accommodate v.sampling .norme de recepţie ~ supra protest . acceptant ~ for honour .acceptare îrt caz de necesitate ~ in blank .against documents . cambie acceptată acceptor s. cont 3.rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-muncă într-un an) . adaos.credit .accept ~ delivery test . potrivire 3.acceptant sub protest (al unei cambii) accession s.eşantionare la recepţie.frequency rate .collision . acumulare ~ rate .certificat de recepţie . a ajusta. control statistic de calitate .andosare de complezenţă ~ train . socoteală 2.).asigurare împotriva accidentelor ~ prevention . notă de plată 4.ACC 17 . loc (la hotel.rata creşterii (forţei de muncă.persoană care a avut multe accidente accidental adj.(SUA) tren personal account s.repeater . a gazdui 2.acceptare contra documente ~ bank/house . birou 2. 1. 1.probă de recepţie (a unei nave noi).t.insurance . împrumut ~ acceptance/bill/note .bancă/oficiu de scont -certificate .specifications .endorsement . pi. accidental .acceptare în alb ~ market . exprimată ca procent al numărului mediu de muncitori într-o perioadă determinate de (imp) accident s.acceptare pentru onoare . a potrivi 3. ajustare. amenajări (la bordul navei). a caza.

titular de cont .cont curent ~ day .registru contabil ~ current .director de echipă (unul dintre principalii manageri ai unei agenţii de publicitate.situaţie a cheltuielilor .bilanţ ~ book .of expenses .manager .management . dare de seamă ~ balance . raport.(bur.management al contului .siruatie.administrator de cont .) zi de lichidare ~ director . care conduce echipa însărcinată cu deservirea unui client) -holder .

realizator (categoric de consumatori) acid adj. debitor . strângător. corect. acceptare 3.) conturi de datorii.dividende cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă) accurate adj.confirmare de primire acquaintance s.egalizare contabilă ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine .în contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period . acaparator. posturi tranzitorii ~ basis/concept .descriere corectă/exactă (a unuiprodus într-o reclamă) achiever s.(cont. creştere.standarde contabile ~ system .(fin.) conturi de creanţe. contabilitate ~ cost .viteză de rotaţie a debitorilor accountable adj. răspunzător. acumulare (mărirea valorii unui activ prin creştere naturală) accrual s. acid ~ test ratio .) declaraţie autentificată. achiziţie ~ cost .i. animat de dorinţa de câştig .) rata testului acid (raportul active lichide .maşină contabilă de calcul.managementul achiziţiei acquisitive adj. cunoştinţă. creştere (continuă).finanţare prin conturile de creanţe ~ s receivable turnover .s payable .) 1. acumulare 2. a creste. evidenţă contabilă 2. exact -description .acumulare de capital accumulative adj.cont de vânzări ~ s department .18 ACC-ACQ I ~ payee . maşină de facturat şi contabilizat ~ period/year . relaţii (de afaceri) acquisition s. creditor ~ s receivable .contabilitate. cumulativ ~ dividends . serviciu contabil ~ equation .metoda posturilor tranzitorii accrue v. (cont.preţ de cost contabil ~ currency .(cont.unitate monetară de cont ~ department .contabilitate. pi.sales .pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme) acknowledgement s.serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered .s receivable financing . confirmare (de primire) 2. (dr. acumulare ~ of capital . cer-tificat ~ of debt . 1. recunoaştere.cont remis .recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor a sumeipe care o datorează) ~ of receipt . responsabil accountancy s.cost de achiziţie (al unei societăţi) ~ management . a se acumula accumulation s. serviciu contabil . contabilitate accounting s.exerciţiu financiar ~ reconcilement service .exerciţiu financiar ~ standards .sistem contabil accretion 5. 1.

.

membru supleant ~ order .acţiune judiciară ~ for damages .the-board -general. act.market . (mar.cont activ (de operaţiuni) ~ assets .populaţie activă ~ shares . deasupra ~ .(asig.obligaţiune activă (CM dobândăfixă) ~ capital .comanditat ~ population .ADJ.forţă majoră. chitanţă de plată (integrate) acre s. suprafaţă (calculată în acri) across prep.vânzări cu amănuntul act s.capital activ (active păstrate sub forma de bani sou sub oricare altă forma care poate fi rapid transformată m numerar) ~ circulation .AD V 21 ACQ-ACT____________________ acquisitiveness s.loss . a achita (o datorie. acţiune 2.act legal ~ of God .administrator delegat.the-counter sales . real.bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner . sete de câştig acquit v. actuals.lege m vigoare . acru (unitate de suprafaţă) acreage s. acţiune 2.acţiune judiciară pentru daune ~ in rem . scoatere de sub acuzaţie 2. achitare (de datorii). graţiere .dosar activ/în folosinţă ~ income . acquittance acquittance s.) pierdere reală ~ possession . 1. peste. proces .act de război acting adj.(mar. document 3.comanditat action s. achitare. pi.circulaţie activă (bani aflaţi efectiv m circulate) ~ file .lege ~ of war .the-counter . dorinţă de acaparare.) active productive (care aduc dobândă) ~ balance .(dr.at law .) acţiune reală (pentru arestarea unei nave) active adj.document juridic ~ in law .balanţă (comercială.predare reală/definitivă . legal.the-board tariff reductions . activ ~ account .) tutelă activă actual adj.oficial. mandat ~ partner .(fin.) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor) .(bur. vândut în magazin/cu amănuntul ~ .reduced liniare de taxe vamale (redu-cerea cu aceleaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) ~ . contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost .) posesie de fapt ~ price . de plăţi) activă .venit activ/din salariu ~ law .(dr.bond . 1.(bur.acţiuni active (frecvent tranzacţionate) ~ trust .of Parliament . acţiune judiciară. act.) cala-mitate naturală (termen contractual de navlosire şi conosament) ~ of grace amnistie. o persoană) acquittal v.) piaţă activă ~ money .t. director interimar ~ member .preţ de cost efectiv ~ delivery .delegaţie. pe toată linia ~ . 1. efectiv s. interimar ~ manager . lege ~ and deed .

(asig.tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss . a face o adunare 2.~ tare . (up) a totaliza v. adaugat .perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile. actuarial ~ calculation . (in) a include. estimatd in functie de mai multi factori) add v. a contribui la added adj.suprataxa postala/de francare ~ premium . 1.valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax . (to) a se adauga la. 1.garantie suplimentara .prima suplimentara de asigurare ~ risk .(asig.value .t. flexibil ~ expectations .fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance .) rise suplimentar ~ security . a pune la socoteala 3. a aduna.) pierdere totala reala actuarial adj.taxa • pe valoarea adaugata additional adj. suplimentar ~ duty . actuar. aditional.taxa vamala suplimentara ~ funds needed . expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj.calcul/evaluare actuarial(a) actuary s.asigurare suplimentara ~ postage . a adauga 2.i.

fupon) a da o sentinta cu privire la. a da (o sentintd) v. adecvat. (asig.ipoteca cu dobanda variabila adjuster s. sistematizare .(dr. amanare.t. a adapta 3. (asig. a adresa ~ book . mar.) dispasor adjustments.i.address s. (asig.eticheta cu adresa addressee s. corespunzator ~ sample . a amana. a se pronun^a asupra adjudication s.garantie corespunzatoare adhesive adj.declarare m stare de faliment adjust v.moneda elastica ~ rate mortgage . a judeca (un proces).law . a aranja. a suspenda (o sedinfd) adjournment s. expeditor adequate adj. a ajusta.t.) specialist compensator.) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label . suspendare ~ sine die .) a determina. variabil ~ currency .eticheta colanta ~ stamp . a evalua (daunele) adjustable adj. judecare (a unui proces).) procedura adjourn v.amanare sine die adjudicate v.t. 1. a rectifica 4. anex . adresa v. a corecta.t.label .(mar. destinatar addresser s. adeziv . 1.camet de adrese ~ commission . sentinta. ajustabil. a sistematiza 2.timbru adeziv adjective adj. accesoriu. aranjare.mostra reprezentativa ~ security . hotarare judecatoreasca ~ order .

2. adaptare 3. ajustare. rectificare (a .

administrativ ~ control . acont.i.i.t.) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order .) rise adverse adj.buget deficitar .t. administrator 2.of estates .on bottomry .balanta comerciala pasiva/deficitara . gerare 2. arvuna .(asig. 1. administrator admiralty s.mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average .(dr. falsificare. a face reclama/publicitate.possession . imprumut 4.) determinare. guvern ~ costs/expenses .to quotation . (asig.freight .) v.money . (platit) in avans .cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal .falsificare/depreciere a monedei advance v.) cont de control/ rectificare ~ bond . intrare. (dr.cheltuieli administrative/de regie .ADJ-ADV 21 unui cont) 4.fee . a contraface adj. advers. la radio etc. a da un anunt advertisement s.avans de imprumut maritim adventure s.curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v.avans in contul marfurilor . 1.curve . intreprindere/afacere riscanta 2. avans.balance of trade . majorare (de prefuri) 3. arvuna adj.) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s.budget . a creste.taxa de intrare . 1.control administrativ ~ data processing . a majora (preturi) 3. 1. 1.(dr. admitere . contrafacere .(SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism . mar. contrafacut adulteration s. a avansa (pe cineva) 2. 1.against goods .) uzucapiune advertise v.acont. crestere. a promova (interese) v.(dr. (asig.tribunal administrativ administrator s.acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5. administratie. reclama. regulament de avarie comuna ~ account . evaluare (a daunelor) 5.navlu platit anticipat . acceptare .tribunal maritim -jurisdiction .of coinage . 1.) dispasa. acceptare. a falsifica. conducere. a anunta (in ziar. (asig.jurisdictie maritima ~ law . gestionare. ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj. a avansa (in functie) 2.) executor testamentar. a se majora (despre preturi) s.t.mila marina engleza admission s.panou publicitar . anunt (in ziar etc.informatica de gestiune ~ expenses/overheads .) ordin de administrare (a unei societati insolvabile. acces 2. a creste. avansare (in functie) 2. mar.) ~ hoarding .drept maritim ~ mile .(cont. falsificat. mar. amiralitate ~ court . nefavorabil . administrare. a avansa (bani) 4. tutore.

afacere. după ~ date . a afreta affreighter s. a aplica (ştampila.agent de publicitate . timbrul) afforest v. persoană care publică un anunţ/o reclamă 2. afaceri affidavit s. advertorial (articol de fond..anuar de publicitate ~ manager .) aviz de expediţie adviser s.t.appropriation .agenţie de publicitate ~ agent .) notă/scrisoare de avizare ~ of credit .) navlosi tor affreightment s.de la data .şef al departamentului de publicitate .figură simbolizând marca de fabrică sau produsul ~ directory . fâră datorii (despre o afacere) aforesaid adj.mijloace publicitare ~ research .budget . afretare afloat adv.serviciu consultativ advocate s. depoziţie. avocat (pledant) affair s.comitet consultativ ~ service . a împăduri affreight v.t. consilier. sus-numit after prep.) afidavit.confirmare a creditului ~ of delivery .L a se asocia. semnătura. 1.standarde publicitare (ansamblu de norme etice şi legale) advertorial s. filială v.agency .(com.) aviz de expediţie ~ of shipment . (mar. a primi ca membru. pe mare (referitor la mărfurile în expediţie) 2.media . aviz ~ note . afiliat.) navlosire. a recunoaste ca filială v.buget pentru publicitate ~ campaign/drive •*• campanie de publicitate ~ character .cercetări în domeniul publicităţii ~ standards . asociat. (mar.t. ziar/revistă de anunţuri/reclame advertising s. problemă. consultant advisory adj.t. fin. publicitate .) a navlosi.aviz de primire (la poştă) ~ of dispatch .(mar. a se afilia affix v. (mar. pi.tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s. a pune. (dr.22 ADV-AGE ~ rates . a afilia. sub jurământ affiliate s. 1. consultativ ~ committee .(com.alocare de fonduri pentru publicitate . editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s.

profit impozitat against prep.tax profit .sales service . împotriva ~ all risks . mar.preţ neoficial/după închiderea bursei ~ .tranzacţii neoficiale/după închiderea bursei ..~ .limită de vârstă (pentru pensionare) .) contra tuturor riscurilor age s.service. serviciu postvânzare/de întreţinere .(asig.(asig. vârstă .admitted . contra.hours dealings .discriminare de vârstă (la angajare) ~ limit .după prezentare ~ .hours price .) vârstă admisă (în cazul unei polite de asigurare de viaţă) ~ allowance/relief .sight .reduced fiscale pentru vârstă ~ discrimination .

structură a varstei (angajaţilor dintr-o firmă. (fin. convenit.reform . factor ~ bank . stabilit .) agency s. 1. reprez. activ ~ asset . termeni contractuali agreement s. agent.problemă de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese între acţionarii unei firme şi conducerea acesteia sau între obligatari şi acţionan) agenda s.) agio agiotage s.planificare globală ~ rebate . a corespunde. energic. mar. un sector industrial etc. total — analysis . reprezentanţă.contract de reprezentaţă ~ costs .) avarii acceptate şi evaluate .) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare decât eel al pieţei) ~ portfolio . înţelegere .costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea acţiunilor administraţiei pentru a verifica dacă aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere.ofertă globală aggressive adj.macroeconomie ~ demand .producţie globală/totală ~ planning .and liquidated damages .i.portofoliu agresiv (acţiuni păstrate în speranţa creşterii valorii lor pentru specularea ulterioară) ~ sales policy . acţionari şi creditori) ~ fee . ordine de zi agent s. convenţie.factori de producţie aggregate adj.(com.comision de repre/entare ~ problem . reprezentare ~ contract .) agiotaj agrarian adj.convenţie de vânzare la . adept al reformelor agrare .price .entant 2. a consimti.politică agresivă de vânzări agio s. a se potrivi agreed adj. agent.(asig. a conveni 2.bancă-agent (desemnată de un consorţiu bancar să administreze un împrumut sindicalizat) ~ s of production . agrar s. agenţie.to sell .cerere globală ~ output .AGE-AGR 23 ~ profile .(bur.reformă agrară agree v. (fin.) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiţii) ~ supply .preţ convenit/stabilit . acord.terms . agresiv.condiţii convenite/stabilite. agenda. a fi de acord. 1. global.

1.credit agricol ~ economics .zonă agricolă .engineering .expoziţie agricolă .biology .cooperative .unit of account .machinery .utilaj agricol .agrotehnică .termen agricultural adj.imitate agricolă de cont agriculture s.agronomie . agronomie agroindustry s.engineer .inginer agronom . agricol ~ area .agrochimie .cooperativă agricolă .bank .agrobiologie . agricultură 2. agroindustrie .exhibition .bancă agricolă .chemistry .credit .

24 AGR-ALL agronomist s. agronom agronomy s. agronomic aid s. ajutor, sprijin, suport ~ loan - împrumut de asistenţă ~ s to trade - ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare, de publicitate, asigurări, transporturi) air s. aer - cargo - încărcătură transportată cu avionul ~ carrier - avion de transport ~ consignment note/waybill - fraht aerian ~ - cushion vehicle - navă pe pernă de aer ~ mail - poştă aeriană airborne adj. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus, avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. aeronavă; avion; avioane airline s. 1. linie aeriană 2. pi. companie de transporturi aeriene airliner s. avion de linie airport s. aeroport airways s. pi. companie de transporturi aeriene airworthy adj. capabil de zbor aleatory adj. aleatoriu ~ contract - (asig.) contract aleatoriu alien adj. strain ~ duty - (mar.) suprataxă de pavilion alienable adj. alienabil - property - bun alienabil alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina alimony s. pensie alimentară, întreţinere all adj., adv. tot ~ - in - cuprinzând toate (cheltuielile, riscurile etc.), general ~ - purpose bank - bancă universală ~ rights reserved - toate drepturile rezervate ~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ - round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul economisit în ambele porturi (de operare) alliance s. alianţă allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare, repartizare 2. alocaţie ~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) repartizare a responsabilităţilor allonge s. alonjă (la cambie) allot v.t. a aloca, a atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2. parcelă, lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter - aviz de atribuire a actiunilor ~ money - vărsământ la atribuirea actiunilor ~ note - (mar.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares - atribuire a actiunilor allottee s. persoană căreia i se aloca/atribuie acţiuni etc. allow v.t. 1. a îngădui, a permite 2. a da, a acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s. 1. reducere; (com.) bonificaţie, rabat 2. alocaţie, ajutor (bănesc) 3. indemnizaţie 4. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.t. a raţionaliza (alimente)

ALM-AMU 25 almshouse s. azil pentru săraci alongside (mar.) adv. (acostat) cu bordul la chei; bord la bord prep, de-a lungul (bordului) ~ date - zi/data de acostare la dană ~ delivery - predare sotto palanco ~ ship - de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mărfli) to be ~ - a fi acostat alpha 5. alfa - coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a acţiunilor unei societăţi fărâ raportarea la indicele pieţei bursiere) ~ shares - acţiuni alfa (foarte sigure şi rentabile) alternate adj. alternativ v.t., v.i. a alterna - demand - cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ director înlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. alternativă adj. alternativ ~ offer - ofertă alternativă ~ payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec) ~ (use) cost - cost al unei decizii în detrimentul alteia always adj. întotdeauna, permanent ~ afloat - permanent în stare de plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in stare de plutire sau eşuat fără pericol ~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigură amalgamate v.t. a unifica (două societăţi) v.i. a fuziona amalgamation s. unificare, fuzionare amass v.t. a acumula, a aduna amend v.t. La îmbunătăţi, a ameliora; a corecta, a rectifica 2. a amenda (o lege) amendment s. 1. îmbunătăţire, ameliorare; corectare, rectificare 2. amendament amenities s. pi. înlesniri, avantaje (acordate angajaţilor în afara salariului) American adj. american ~ clause - (asig. mar.) clauza americană ~ depository receipt - certificat american de depozit (certificat emis de o bancă americană în contul unor titluri de valoare străine) ~ option - (bur.) opţiune americană (care poate fi exercitată oricând înainte de sfârşitul exerciţiului) ~ ton - tonă americană/scurtă amidships adj. la mijlocul (navei) amortization 5. (cont., fin.) amortizare; amortisment ~ schedule - program de amortizare amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza 2. a transmite, a transfera (o proprietate

inalienabilă) amount s. 1. sumă, total 2. cantitate; cuantum; volum; valoare v.i. (to) a ajunge la, a se ridica la ~ brought/carried forward - (cont.) report, sumă reportată ampersand s. semnul & amusement 5. distracţie ~ industry - industria distracţiilor/spectacolelor

26 AMU-APP - shares - acţiuni ale societăţilor din industria distracţiilor/spectacolelor analysis s. analiză, studiu analyst s. analist, specialist în analize anchor s. ancoră v.i. a ancora ~ and chain clause - (asig. mar.) clauza ancorei şi a lantului ~ currency - valuta de referinţă (valuta forte în funcţie de care se stabileşte paritatea unei monede mat slabe) anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2. taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj ~ charges/dues - taxe de ancoraj ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport - to trade - ajutor/sprijin pentru comerţ and conj. şi - company - şi compania ~ reduced - şi cu capital redus (cuvinte care apar după numele unei companii care, prin reorganizare, şi-a redus capitalul) animal s. animal ~ testing - testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. animatic (fragmentele in mişcare dintr-un clip publicitar televizat) annex s. anexă v.t. a anexa, a alarura announcement s. anunţ, anunţare ~ effect — efectul anunţării (gradul m care consumatorul realizează că plăteşte un impozit care este Indus m preţul de vânzare al unuiprodus) annual adj. anual ~ accounts - (cont.) conturi anuale/finale ~ general meeting - adunarea generală anuală (a actionarilor) ~ income - venit anual ~ leave - concediu de odihnă ~ percentage rate - rată procentuală anuală (a dobanzii) ~ premium - (asig.) primă anuală ~ report - raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return - situaţie anuală (a unei societăţi, cerută de registrul comerţului) ~ value - (fin.) valoare anuală (a unui activ, luată ca baza, de calcul a impozitelor) annuitant s. (asig.) beneficiar al unei anuităţi annuity s. anuitate ~ bond - obligaţiune perpetuă/fară termen/scadenţă ~ certain - (asig.) anuitate la termen

(serviciile

bancare,

de publicitate, asigurări, transporturi)

- insurance - asigurare cu anuitate antedate s. antedată v.t. a antedata anticipation s. 1. anticipare 2. plată anticipată; avans 3. (dr.) exercitare anticipată (dreptul unei persoane, care trebuie să primească un venit la o data viitoare, de a-şi exercita acest drept în avans) anticipatory adj. anticipat ~ damage - (asig.) avarie probabilă/anticipată antidumping s. antidumping anti-inflationary adj. antiinflaţionist ~ measures - măsuri antiinflaţioniste ~ trends - tendinţe antiinflaţioniste antitrust adj. antitrust ~ legislation - legislate antitrust apparent adj. vizibil, evident ~ damage - (mar.) avarie vizibilă

APP-ARB 27 appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare v.i. a face apel, a declara recurs ~ court - curte de apel to allow an ~ - a admite un apel to dismiss an ~ - a respinge un apel to hear an ~ - a judeca un apel appellant s. (dr.) apel ant appellate adj. de apel ~ court - curte de apel ~ jurisdiction - jurisdicţie de apel append v.t. 1. a anexa, a atasa (un document) 2. a pune, a aplica (o semnătură) appendix 5. apendice, supliment, anexă applicant s. solicitant (pentru o licenţă, un post etc.) application 5. cerere, solicitare - for quotation — (bur.) cerere de cotare - for shares - subscriere la acţiuni - form - formular de subscriere - money - vărsământ la subscrierea acţiunilor applied adj. aplicat, practic ~ economics - economie aplicată apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj a se adresa, a apela la appoint v.i. 1. a numi, a desemna (într-o functie) 2. a fixa, a stabili (un termen) 3. a dota, a echipa appointed adj. 1. numit, desemnat 2. fixat, stabilit 3. dotat, echipat ~ agent - reprezentant autorizat appointee s. persoană numită (într-o funcţie) appointment s. 1. numire, desemnare 2. functie; post 3. întrevedere, întâlnire 4. pi. amenajări, dotări; mobilier apportion v.t. a distribui, a repartiza (proportional) apportionment s. distribute, repartizare (proporţională) ~ of valuation - (asig. mar.) repartizare a valorii de asigurare appraisal s. evaluare, apreciere appraise v.t. a evalua, a aprecia appraisement v. appraisal appraiser s. evaluator, expert de evaluare; taxator appreciation s. (bur., cont., fin.) apreciere, creştere (a valorii unui activ) ~ surplus - excedent valeric (când valoarea de piaţă a activelor unei societăţi este mat mare decât valoarea contabilă) apprentice s. ucenic v.t. a da la ucenicie

apprenticeship 5. ucenicie appropriation s. 1. apropriere, însuşire 2. alocare, repartizare (defonduri) ~ account - (cont.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill - proiect de lege fmanciara (pentru alocaţii bugetare) ~ in-aid -^subvenţie, subsidiu approval s. aprobare, confirmare appurtenances s.pl. accesorii; furnituri arable adj. arabil s. teren arabil ~ land - teren arabil arbitrage s. arbitraj (valutar, de bursă, de schirnb etc.) ~ of exchange - arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s. specialist în operaţii de arbitraj arbitration s. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.) ~ agreement - acord de arbitraj

28 ARE-ASS ~ award - decizie de arbitraj ~ clause - clauză de arbitraj ~ court - curte de arbitraj ~ of exchange - arbitraj de schimb arbitrator s. arbitru are s. ar area s. arie, suprafaţă; regiune, zonă ~ manager - şef/responsabil de zonă ~ of supply - (com.) zonă deservită arrear 5. 1. datorie, restanţă; arierat 2. restanţă, rămânere în urmă ~ s of wages - restanţe salariale ~ s of work - lucrări restante arrearage s. arierat arrest s. arestare, reţinere, sechestrare v.t. a aresta, a retine, a sechestra ~ of ship - sechestru asigurător asupra navei arrival s. sosire ~ condition - stare (a marfurilor) la sosire ~ notice - avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform - peron de sosire - s and departures - (c.f.) sosiri şi plecări - s and sailings - (mar.) sosiri şi plecări arson s. (asig., dr.) incendiere premeditată article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol, paragraf, punct; pi. contract 3. articol (comercial), produs ~ s and conditions - caiet de sarcini ~ s of agreement - contract de angajare (pe o navă comercială) ~ s of apprenticeship - contract de ucenicie ~ s of association - statut (al unei societăţi) > ~ s of partnership - contract de asociere artificial adj. artificial ~ harbour - port artificial ~ intelligence - inteligenţă artificială ~ person - persoană juridică artisan s. artizan, meşteşugar as adv. la fel, tot atât de prep, ca • -at-fconr.jladata ~ customary - (com.) conform uzului ~ from - cu începere de la data ~ loan - cu titlu de împrumut ~ per advice - conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra - (cont.) în contrapartidă ~ seen - (com.) după cum se vede (fară nici unfel de garanţie pentru mărfurile vândute) ashipboard adv. la bord, pe navă ashore adv. la mal/ţărm; pe uscat

ask s. (SUA) preţ cerut v.t. a cere ~ price - preţ cerut (preţ la care un dealer va vinde acţiunile pe care le define) assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului v.t. a stabili titrul (unui metalpreţios) ~ mark - marcă de titru - master - expert (guvernamental) care declară un titru ~ office - laborator pentru analize de titru assayer s. chimist-analist (care determine titrul) assemble v.t. 1. a convoca, a întruni 2. a asambla, a monta assembly s. 1. adunare, întrunire 2. asamblare, montare 3. agregat, grup ~ line - line de asamblare/montaj ~ production - producţie în flux/pe bandă

ASS 29 ~ room - sală de întruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despăgubirilor etc.) 3. aimpune, a tax a assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil ~ damage - avarie evaluabilă ~- income - venit impozabil assessment s. 1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare (a daunelor) 3. (dr.) asesor asset s. 1. lucru util; calitate, însuşire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and liability statement - (SUA) bilanţ ~ - backed loan - credit garantat cu active ~ backing/value per share - valoare a activelor pe acţiune (yaloarea contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arată de căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping - lichidare a activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea activelor şi închiderea firmei, fie pentru lichidarea activelor nerentabile şi realizarea de noi investiţii înfirmă) ~ structure - (fin.) structura activelor - turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei societăţi şi activele ei) - s and drawbacks - avantaje şi dezavantaje ~ s and liabilities - activ şi pasiv ~ s side - (cont.) coloana activelor - s value - (cont.) valoarea activelor assign s. împuternicit, mandatar; cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a fixa, a stabili (o data, o sarcină) 3. a numi în (funcţie) 4. (dr.) a ceda, a cesiona assignable adj. cesionabil ~ debt - creanţă cesionabilă assignee s. (dr.) cesionar ~ in bankruptcy - judecător sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5. 1. alocare, repartizare 2. fixare, stabilire (a unei date, a unei sarcini) 3. numire (în funcţie) 4. (dr.) cesionare; cesiune ~ clause - (asig. mar.) clauză de cesiune ~ of copyright - cedare a drepturilor de autor ~ of debts - cesiune de creanţă assignor s. (dr.) cedent assistance s. asistenţă, ajutor (economic, tehnic etc.) assistant s. asistent; adjunct adj. subordonat; adjunct ~ accountant - contabil adjunct ~ manager - director adjunct associate s. asocial, partener v.i. a se asocia association s. asociaţie, societate

30 ASS-AUC assort v.t. a asorta, a aproviziona (un magazin) cu mărftiri variate assortment s. (com.) asortiment assurance s. asigurare (maritima sau de viaţă) asymmetric adj. asimetric ~ information - informaţie asimetrică (cu distribute inegală între participanţii la o'tranzactie) at prep, la ~ and from - (asig. mar.) la şi de la ~ arm's length - la distanţă/respect (despre o tranzacţie care nu se realizează între două părţi înrudite, cum arfi o companie şifiliala sd) ~ best - (bur.) la eel mai bun preţ ~ call - la cerere (despre o sumă depusă în bancă) ~ no charge - gratuit ~ or better - (bur.) la preţul specificat sau la un preţ mai bun ~ par - (bur.) la paritate/valoarea nominală ~ risk - (asig.) cu rise ~ sea - (asig. mar.) pe mare, în timpul navigaţiei ~ ship's rail - (mar.) la balustrada navei (formula dintr-un conosament care arată că responsabilitatea armatorului faţă de caric încetează când încărcătura poate fl descărcată)) ~ sight - la vedere (despre o cambie) ~ (the) market - la preţul pieţei athwartships adv. transversal pe navă ~ stowage - stivuire transversală (pe lăţimea magaziei) atomistic adj. atomist ~ competition - concurenţă atomistâV perfectă ~ test - testare fracţionată (a elementelor individuale care intră m componenţa unei reclame sau a unui ambalaj) attache s. ataşat (diplomatic) -case - servietă-diplomat attachment s. (dr.) arestare; sechestru attendance s. 1. prezenţă; frecvenţă 2. asistenţă, public 3. îngrijire; servicii ~ book - condică de prezenţă ~ time - timp petrecut la locul de muncă attest v.t. a atesta; a autentifica, a legaliza attitude s. atitudine, comportament ~ survey - analiză comportamentală (iniţiată de conducerea unei întreprinderi pentru a afla cauza relaţiilor necorespunzătoare dintre patronat şi

salariaţi) attorney s. 1. avocat 2. împuternicit, mandatar ~ - at-large - avocat cu drept de acces la toate instanţele - - at-law - avocat Attorney General - procurer general; (SUA) ministru de justiţie - - in-fact - împuternicit - special - avocat cu acces la o anumită instanţă attractive adj. atractiv (depre un preţ, o ofertă etc.) attributable adj. atnbuibil - profit - (man.) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector sau unui departament dintr-o organizafie) auction s. licitaţie v.t. (şi ~ off) a vinde la licitaţie ~ room - sală de licitaţie

AUC-AVA 31 ~ sale - vânzare la licitaţie auctioneer s. licitator audience s. audienţă ~ research - studiu de audienţă (a emisiunilor de radio şi televiziune) audit s. audit, revizie contabilă v.t. a verifica, a revizui (registre contabile) v.i, a face o revizie contabilă ~ committee - comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. cenzor, revizor contabil ~ s'report - raport al cenzorilor austerity s. austeritate ~ budget - buget de austeritate ~ poKcy - politică de austeritate autarchy s. autarhie autarky v. autarchy authority 5. 1. autoritate; drept; competenţă 2. pi. autorităţi, reprezentanţi ai puterii de stat ~ to sign - drept de semnătură authorization s. autorizare, autorizaţie ~ in writing - autorizaţie scrisă authorize v.t. a autoriza authorized adj. autorizat - agent - reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock - capital autorizat/nominal ~ depository - depozitar autorizat ~ signature - semnătură autorizată autofinancing s. autofmantare autograph s. autograf, semnătură originală ~ signature - specimen de semnătură automatic adj. automat - data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine - automat ~ stabilizers - stabilizatori automaţi (în teoria economică) ~ standard - (fin.) etalon automat - teller machine - easier automat (la banco), bancomat automation s. automatizare automobile s. automobil adj. auto; de automobil ~ insurance - asigurare auto automotive adj. auto; de automobil ~ engineering - construed e de automobile ~ industry - industria de automobile - shares - acţiuni ale societăţilor din industria de automobile ~ transport - transport auto ~ truck - autocamion autonomous adj. autonom ~ investment - irivestiţie autonomă (cheltuieli de investiţie care nu sunt induse de modificari ale nivelului

producţiei, ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s. 1. disponibilitate 2. valabilitate available adj. 1. disponibil 2. valabil ~ assets - active lichide, disponibilităţi average s. 1. (valoare) medie 2. (asig. mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a calcula media, a evalua în medie ~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.) dispaşor, expert de evaluare a avariei, lichidator de avarie ~ adjustment/statement - (asig. mar.) dispaşă de avarie comună, repartizare/ reglementare a avariei ~ agent - comisar de avarie ~ agreement - compromis de avarie ~ as customary - despăgubire a pagubelor de avarie „ca de obicei"

) avizo avoid v. premiu 2.pierdere in avaria comună ~ output .calitate medie ~ revenue .costs . a anula.vânzare de acţiuni pe o piaţă în creştere (dacă creşterea atinge un anumit nivel) ~ up .determinate a preţurilor de vânzare pe baza costurilor medii ~ (due) date .scadenţă medie ~ loss .(fin.clauza avariei ~ collection period . anulare. evitabil.costuri variabile avoidance s. 1. avoirdupois (sistem englez de unităţi de măsură pentru masa) award s.cost pricing . compromis de avarie comună ~ certificate .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un anumit nivel) ~ out .quality . (bur.acţiuni ale societăţilor din industria aviatică aviso s.preţ mediu . aviaţie ~ broker .) mediere (tranzacţionare treptată/graduală prin cumpărarea sau vânzarea de loturi de acţiuni din acelaşi packet la date şi preţuri diferite) ~ down .agent de transporturi şi asigurări aeriene ~ insurance . reziliere ~ clause .contribuţie la avaria comună.cost mediu (pe unitatea de producţie) ~ .32 AVA-AX ~ bond .valoare medie averaging s.înclinaţie medie de a economisi .asigurare aviatică ~ shares .certificat de avarie .tară medie ~ tax rate .producţie medie ~ price . sentinţă judecătorească.clause . care poate fi înlăturat .venit mediu (valoarea totală a vânzărilor împărţită la numărul de unităţi vândute) ~ sample .înclinaţie -medie de a consuma ~ propensity to save .clauză rezolutorie avoirdupois s.propensity to consume . (mar.probă medie ~ tare . decizie arbitrală (a unui .rata medie a impozitului ~ value .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere -in .) perioadă medie de colectare (valoarea medie a conturilor de creanţe exprimată m zile) ~ cost .t.cumpărare de acţiuni pe o piaţă în creştere aviation s. a rezilia (un contract) avoidable adj.

la acorda (un premiu) 2. a da (o sentinţă).tribunal de arbitraj) v. a hotărî (o penalitate. bugete) . a arbitra awareness s. restricţii bugetare severe v. a reduce drastic (cheltuieli.t. conştientizare. o plată). reducere drastică (a cheltuielilor). cunoaştere (a calităţilor unui produs de către consumatori) ax(e) s.t.

1.datorii acumulate ~ of orders .datorie neperformanta ~ debtor . ajutor 2.) scrisoare de garanţie ~ load .) acoperire . sprijin. bancher. a postdata backed adj.cambie andosată .) bon de livrare backer s.(cont. întârziat ~ integration . andosator. (bur.debt .împrumut reciproc (aranjament financiar prin care două companii se împrumută reciproc m vederea operaţiilor de export-import) backdate v.debitor rău platnic ~ debts account . 1. transport retur (cu con traîncărcătură) backing s. 1. andosant (al unui efect de comerţ) backhaul s. a andosa (un efect de comerţ) ~ charges .) scrisoare de garanţie backwardation s.t.(bur. 1.restanţă (de salariu) ~ . a sprijini (financiar) 2.efecte de comert necorespunzătoare (care nu potfi onorate) ~ payer .to-back loan .) deport backwardization v.baby boomers (generatia de consumatori născuţi în perioada următoare celui de-al doilea război mondial) back s.(mar.acoperire a monedei backlog.reclamaţie/pretenţie nefondată ~ coin . financiar 2. susţinător. înapoiat.monedă falsa . susţinut.of debts .rău platnic ~ stowage-. backwardation bad adj.obligaţiuni cu valaare nominală redusă (maxim 100 de dolari) ~boomers . andosat ~ bill .speze restante ~ freight .) cont de creanţe nerecuperabile ~ delivery . verso adj.note . (fin.of currency .?. restanţă .) navlu de înapoiere ~ letter .(mar.încărcătură de înapoiere ~ orders . prost ~ claim . a susţine.t.(mar. copil ~ bonds . restant v.portofoliu de comenzi neonorate backward adj. rău.stivuire incorectă/ne- .B baby 5. invers 2.comenzi vechi/restante ~ pay .) transmitere/predare necorespunzătoare (a actiunilor) ~ paper .(mar.integrare verticală (integrarea producţiei cu sursele de aprovizionare şi cu pieţele de desfacere) ~ letter . sprijinit (financiar) 2. 1.

caric/încărcătură în saci baggage s. bagaj ~ check . sac. pungă v.t.declaraţie de bagaje (la vamă) ~ policy . a însăcui — cargo .poliţă de asigurare a bagaj elor .corespunzătoare bag s.recipisă de bagaj e ~ declaration .

calatorie/voiaj in balast ballastage s.balanta de plati ~ of trade .casa de bagaje ~ sufferance . ~ sample . portarel bailment s. balast v. actiuni preferential §i obligafiuni) ~ growth .(cont. balot v. balon ~ payment .t.registru de solduri ~ brought forward . act de depozit in garantie bailor s.balanta comerciala ~ sheet . balastare. a balansa (un cont) 2.) s. depunere (de marfuri) pe baza de contract. cantar 2.capacitate in baluri (a novel) ~ cargo . 1.sold creditor ~ of accounts .) bilant balanced adj.pescaj in balast ~ passage/voyage . garant v. a echilibra (un buget) ~ book . cautiune. care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5.selectie ponderata bale s. a balasta (o nava). 1. a incarca cu balast ~ declaration . a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic . (§i -out) 1. deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5.crestere echilibrata ~ (issue) load .sold debitor ~ in/on hand . (cont. garantie 2.goods . depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s.t.) 1.balanta de conturi ~ of concessions .declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught . 1. (mar. a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for .of payments .sold reportat ~ due .fond mutual echilibrat (care investe§te proportional in actiuni comune.plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui .balanta concesiilor . bal. 1.) sold v.t.(mar.caric/incarcatura in baluri .34 BAG-BAN ~ room . a elibera pe cautiune 2.a chezasui. imbarcare de balast 2.marfuri in baluri ballast (mar.t. eliberare pe cautiune 2.buget balansat/echilibrat ~ fund . a garanta pentru bailable adj. echilibrat ~ budget . balanta. taxa de balastare balloon s.) permis vamal de bagaje bail 5.caric/incarcatura complet(a) .

a depune la banca v.carnet/livret de banca .comision bancar ~ clearing . interdic|ie v.clerk . a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill . 1.i. a prohibi bank s. interzicere. a avea cont la banca 2.sold in banca ~ book .cliring bancar .charges/commission .credit bancar ~ deposit .t. a fi bancher. banca v.easier (de banca) ~ credit .imprumuf) ban s.cont bancar ~ annuities .scont comercial ~ draft trata bancara 1 .accept/cambie bancar(a) ~ account . a interzice.t.titluri de renta consolidata ~ balance .depozit bancar ~ discount .

falit. bancruta ~ level . amplasare 51 dimensiune) .insolvabilitate bancara ~ interest .politica de creditare a bancii ~ liquidity .a da faliment bankruptcy s. 1.support .tmprumut bancar ~ note .extras de cont ~ sweep arrangements . bancher 2. falit. lingou ~ code . servicii bancare -account .depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount . insolvabil v.ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s. 1.(dr. afaceri bancare. bara 2.sindicat bancar -system.) concordat to go ~ .banca de emisiune ~ overdraft . legislate bancara .control al gestiunii bancii ~ guarantee .bancnota ~ of commerce .t. a falimenta ~'s certificate .banca de depuneri ~ of issue .trata bancara ~'s clearing house .cont bancar ~ law . debitor insolvabil adj.scont comercial ~'s enquiry/reference .cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement .) cerere de declarare In stare de faliment bar s. 1. activitate bancara 2.drept bancar.structure .banca centrala ~'s cheque/draft .garantie bancara ~ holiday .nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition .activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s.instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj.referin^a a bancii ~'s order .(dr.dobanda bancara ~ lending policy .accept/cambie bancar(a) ~s' bank . a duce la faliment. nud (despre o nova fora echipaj) 2. faliment. care poate fi acceptat de o banca ~ asset .BAN-BAR 35 ~ examination . neasigurat. gol. credit prin cont descoperit ~ rate .interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate .banca comerciala ~ of deposit .(SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays .oficiu de cliring bancar ~s' deposits .depasire a contului din banca.nava nuda (navlositd ford echipaj) . fara asigurare ~ boat .rezerve bancare ~ run .sistem bancar bankrupt s. \. director de banca ~'s acceptance/bill .structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.sarbatori legale ~ insolvency . lege bancara.lichiditate bancara ~ loan .taxa de scont ~ reserves .cod de bare (pe un produs) bare adj.

(dr.bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit .36 BAR-BAS ~ . misit ~ prices . a negocia.boat/.intermediar. ponton cu biga de marfa ~ port . obisnuit. 1.i. baria. a face o afacere . a cadea la invoiala.bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd. slep.port cu alimbare ~ tank . dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade . salanda ~ derrick . a se targui pentru 2. baza. banking fundamental. 1.slep cu biga. membru al echipajului unui slep bargeman v.t. avocat (in instantele superioare) barter s.) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj.tranzactie de barter/in contrapartida base adj.contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter . persoana vinovata de baraterie barratry s. bargee barometer s.acord de barter . nepretios (despre metale). mar.drept de negociere (a unui contract) barge s.) imputemicire pasiva (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) bargain s. diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation .barometru barrator s. bariera. a mcheia un targ. (corn.baza de impunere . fals (despre monede) basic adj. tranzactie.hull/.pole charter navlosire a navei nude. punct de plecare 2. restrictie ~ to entry .preturi de sold ~ sale . soldare to be a ~ . 1.salariu tarifar/de baza basis s. (away) a vinde tn pierdere v.) barter ~ agreement/arrangement .(cont.persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker . invoiala. afacere. targuiala 3.(bur. barometru ~ stock .and sale . mahona.) evidente primare ~ earning power ratio . chilipir v. butoi.raion de solduri ~ hunter . negociere ~ power .industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage .bariera comerciala barrister s.slep-tanc petrolier bargee s.transaction .lichidare a stocului. de baza ~ servicii bancare principale/de baza ~ books .a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard — a se tocmi mult bargaining s. (asig. cumparare avantajoasa. care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s. targ 2.rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry .) actiuni . butoias 2. baril (unitate de capacitate) ~ cargo .caric/incarcatura in butoaie barrier s. slepar. contract de navlosire a navei nude ~ trust . 1.a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s .

castig.BAS-BEN 37 ~ point .tax profit . lot. 1. cos ~ of currencies .. speculant a la • baisse (care mizeazd pe scdderea cursului) ~ shares . avantajos ~ interest -(dr.) uzufruct ~ owner .(dr. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction . a aduce beneficii v. a pauperiza ~ .titluri de valoare la purtator beneficial adj. in scadere v. 1. cu excepfia publicitdfii in mass media) .) belonger s.t.efect de comert la purtator ~ scrip . serie (de mar/a) ~ production .profit neimpozitat beforehand adv.presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze . inainte de ~ .) s.politica . ajutor. a trage foloase/profit ~ association/club/society .(fin.t. purtator ~ bond .certificat provizoriu (de acfiuni.) uzufructuar beneficiary s. beneficiar benefit s. indemnizatie. devalorizare competitivd etc. bazar (oriental) 2. cersetor v.) sub pari.acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack . profitabil.constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire.) raport beneficiu-cost.obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper . partida. beneficiu.sub linie (termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep. a saraci. adj.punct de baza (o sutime dintr-un punct procentual) ~ price/rate . a beneficia.pia^a in scadere ~ pool .pret/tarif de baza basket 5. indice de profitabilitate .(fin. anticipat beggar s.societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio .(bur. bazar de binefacere bear (bur. de scadere. apar^inator (tip de consumator) adj.) cos valutar (grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s. folos 2. vecinul tau" (acfiuni prin care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import.t. magazin universal 3.tranzactie a la baisse bearer s. a cauta sa provoace o scadere (a cursului) . a folosi.campanie/ speculate a la baisse ~ market .acfiuni la purtator bearish adj.cartel al speculantilor a la baisse below prep.run .my-neighbour policy . sub paritate/valoarea nominala (despre acfiuni) ~ the line .account/position . parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale./..productie in serie mica/discontinua baza(a)r s. alocatie v. obligafiuni) la purtator ~ securities . sub ~ par .cersetorul.

t.(bur. dezvoltare ~ levy . inventar.) bilateralism bill s. testament 2.. lista.la rand" ~ freights/rates .contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly . (SUA) bancnota 7. petitie. reclamafie.i. a .coefficient/factor . licitare.. maxim ~ buy .taxa de dana ~ charter . oferta. pret oferit (la licitafie) ~ ring . a acosta la dana ~ cargo . front de dane.coalitie a hcitan^ilor bidding s. dana 2. anun^ v. a testa.. mostenire berth s. amelio-rare. licitant -s'ring . imbunata^ire. nota de plata 4.transport de linie neregulat berthage s.i.proprietar de nava de linie ~ terms .i. declarable.monopol bilateral ~ trade agreements . (dr.t. taxa de stationare la dana bespoke adj. afis.conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic . pret oferit (la licitafie) v. a licita.taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s. eel mai bun s.clauza danei/.contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause .carte de mare succes. licitare.pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s. beta .price . fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v.) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller . mai bun.t.) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj.(bur. 1. bilateral ~ contract . 1.) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price .coalite a licitan^ilor bilateral adj.t.38 BEN-BIL ~ in kind . a participa la licitatie ~ -asked spread . (corn.beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v. 1.acorduri comerciale bilaterale bilateralism s.(fin. a lasa prin testament bequest s.caric de linie ~ charge .cota navlurilor de linie ~ owner . certificat 3. factura.costuri ale ofertei de pre^ . 1. 1. cuseta v.eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort . (over) a supralicita 3. pariu v. 1. oferta. a oferi (un pre{ la licitafie) 2. pe comanda (despre haine) best adj.plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful cerut) -costs . ofertant.) cerere. superior ~ offer supraoferta betterment s. plangere 6. a da. v. cambie 5. spatiu de receptionare a marfurilor 2. a paria beta s. articol foarte cautat bet s. adv. proiect de lege 2.

lada. facturare 2.(mar. (out) a da la ucenicie 3. a determina. a anunta (printr-un afi§) 3.declaratie vamala provizorie ~ of store .coated workers .) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale (pentru provizii) ~ poster .economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer . produse) ~ card .speculant pe piata neagra ~ money .factura.contract de vanzare ~ of sight/view . (fin.) bimetalism bin s.cambii pentru Tncasare . biodegradabil biotechnology s.fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v.of credit .t.bani murdari ~ payment .scrisoare de credit.of parcels . factura . 1. angajamente Ie gale) 2.lista de materiale .cambie ~ of exchange in a set . lista de mancaruri ~ of goods . 1. santaj. a trece pe o lista 2.cambii de Tncasat billboard s. spargator de greva blackmail s.declaratie vamala la sosire .functionari ~ economy . acreditiv ~ of delivery .nomenclator de marfuri ~ of health . extorcare v. a obliga. a factura ~ book . aflsare. adj.taxa de scont ~ s for collection . (over) a obliga.piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s.lipitor de afise ~ rate .of exchange . avizier.BIL-BLA 39 inregistra. a lega (prin contract.piata de scont ~ of adventure .registru de cambii ~ .set de cambii ~ of fare .meniu. contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj.facturier ~ machine . a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) • ~ . a santaja.autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani mainte de data reimportului) ~ s for discount .(mar.patenta/certificat de sanatate ~ of lading . a constrange binder s. biotehnologie black 5. a extorca ~ of sufferance .nota de cheltuieli de judecata .) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs . panou de afise billing s.masina de facturat bimetallism s.deviz estimativ ~ of sale .conosament ~ of materials .cambii de platit ~ s receivable . cutie (pentru unele alimente.agent de scont ~ market .cambii pentru scontare ~ s payable . act de insotire ~ of quantities .of entry .t.bon de livrare. negru v.broker .t. anuntare ~ clerk .

1. 1. fals.collar workers . comisie.vot reprezentativ (la adundrile sindicale) blurb s. spa^iu gol/necompletat 2. fbrmular. fictiv ~ cheque .pref.societate fictiva ~ signature . -organ. general/unic blister s.transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj.semnatura Tn alb ~ transfer .asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer .t. blocada v.) 3. minister 4.cec Tn alb ~ credit .foot .semnatura de complezenta . ipoteca generala/totala ~ order . a urea la bord 2. necompletat.cec fals ~ company .ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente). consiliu.t.ambalaj transparent bloc s. dulap 2.asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) ~ mortgage .(SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare ~ endorsement . grupare (politico) block s.t.consiliu de administratie . (bur. a supune unei blocade blue adj.picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors .andosare Tn alb ~ signature .room . prezentare .conosament la purtator ~ cheque . in alb s. departament.cambie In alb ~ bill of lading . scandura. bord (al unei nave etc.comanda generala/nespecificata ~ price . a tine Tn pensiune ~ and lodging . mancare. global ~ insurance . 1.limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj.) pachet de actiuni v. (SUA) cvartal 2. bloc (economic). 1. panou.reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s. pensiune ~ chairman . general. avizier v.text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate .gulere albastre (muncitori manuali/industriali) ~ .sala de consiliu body s.tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote . albastru ~ chips . organizatie ~ copy .presedinte al consiliului de administratie . bloc.40 BLA-BOG blank adj. masa 5.masa si casa. blister ~ pack . blancheta ~ acceptance/bill .oferta Tn bloc ~ trading .persoanajuridica ~ language .actiuni alfa (foarte sigure §i rentabile) ~ . a bloca (un cont) ~ insurance .sky laws .acreditiv Tn alb (cu suma nespecificata) blockade s.

taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing .provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms . garantat prin obligatiuni 2. 1.) sistem de evident a intrarilor ~ profit . bolsevism bonanza s. de carte 2.tranzac^ie necinstita bolshevism s.permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating . a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate .tmprumut obligatar ~ market . 1.pia^a titlurilor de stat ~ note . 1. taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods . spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s. 1.inregistrare contabila ~ entry system .clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate . a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2. 1.profit contabil ~ s of account .certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor . volum 2. out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost . (in) a ponta (un salariat) la venire 4.registre/evidente contabile . pi.pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s. (dr.creditor garantat prin obligatiuni ~ dues . bilete) 3.marfuri in vama ~ stores . obligatiuni la purtator 2. garanfie. care rezulta din registrul contabil. 1.) obligatiune. detinator de obligatiuni bondsman s.sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj. 1. carte. (fin. Tmprumut obligatar ~ loan . in vama.finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue . a trece Tntr-un registru 2. registru (contabil) adj.(cont.actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme . a inregistra.t.cu livrare din antrepozit vamal ~ value .) contract de garantie v. depozitat in antrepozit vamal ~ carman . bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares .creanta contabila ~ entry .camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse .BOG-BOO 41 ~ transaction . angajament formal de plata 3. (off.fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus trial.t.pret de cost contabil ~ debt .emisiune de obligatiuni. succes in afaceri bond s. a retine (locuri. (asig. mina de aur 2.valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults . contabil v.sistem de prime book s.) garant bondwashing 5'. prima.

alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de inflafie) .gara de frontiera ~ tax adjustments . marire (a preturilor) v. bookmaker. a promova.ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v. gatuire a productiei.contract de Tmprumut maritim ~ lien . perioada de succes (al unui produs) 3. nava adj.) fund de nava. 1. o marcd etc. carena. 1. butic boycott s. grani^a ~ station . (mar. timp mort tn fluxul tehnologic. Tn drum spre bounty s. clasa. prosperitate.) obligat.valoare contabila ~ value weights .t.sala de vanzare de bilete ~ note . brosura bookmaker s. gol de productie ~ inflation . avant (economic). a Tmprumuta.t. constrans 2. boom 2. impozitare) ~ creep . sef.) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) to keep the ~ s . stand de carfi. rezervare (de locuri.(cont.} aviz de angajament/ navlosire ~ office . contabilitate booklet s. a creste rapid (despre preturi) boomlet s.i. grupa (de salarizare. persoana care ia cu imprumut. chiosc de ziare bookstand v. patron bottleneck s. a sus^ine intens (un produs. 1. frontiera.42 ~ s of first/original/prime entry jumal. a creste. crestere rapida. imprumutat.t. (dr. eel mat scazut ~ price . taraba. bilete) ~ clerk . a lua cu Tmprumut borrower s. librar bookshop s. crestere.pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s. Tnregistrare. categorie. contabil bookkeeping s. subventie (de incurajare a exporturilor) boutique s. scurta perioada de avant economic. explozie (a preturilor) v. trecere in registru 2. prima. boss. (mar. crestere temporara (a preturilor) boost s. 1. baza 2.drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj. 1. conjuctura economica favorabila 2. I. chiosc border s.) booth s. jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -.easier (la casa de bilete) ~ hall .{mar. Tmprumut maritim (cu ipotecarea navei) ~ bond .) (for) cu destinatia.casa de bilete bookkeeper s. a prospera 2. retinere. debitor boss s. a progresa. boicot v. agent de pariuri bookseller s. minim.a tine contabilitatea booking s. 1.industria earth ~ value .trade . librarie bookstall s. a boicota bracket s. bookstall boom s. fund. a mari (preturi) 2.inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s.

a rupe 2. ~ . a clasifica.imagine a marcii ~ loyalty .valuation . a lansa (o companie. feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ . un produs) cu multa publicitate 5. 1.loialitate/fidelitate fata de marca ~ management . deteriorare 2.director de filiala/ sucursala ~ network .imprumut-punte/de legatura. 1.management al marcii ~ name . defalcare. a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4. a da faliment 2. creare a marcii breach s.(cont. finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) .of contract . ramura. brainstorming branch s. spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s. sfera de activitate 2. 1. a defaica. ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate.t. domeniu. luare sau dare de mita bridge s. (off) a tntrerupe (relatii).abuz de Tncredere ~ of warranty .BRA-BRI 43 brainstorming s.even point .i.acceptare a march (de cdtre consumatori) (down) a imparti.clauza ineficientei (navei) ~ of prices . analiza ~ clause .indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale uneipiete) ~ image . tmpartire.i. mituire.valori ale marcii branding s. a incaica.activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager .retea de sucursale brand s. casabil breakage s. branding.even chart . sucursala v. 1. compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3. defectiune 2. a rupe (un contract) 7. fragil. 1. marca ~ acceptance . punte . mita v. nerespectare ~ of confidence/security .loan . a falimenta. pod. clasificare3. filiala. incalcare. fabricant de bere brewery s.L a fabrica bere brewer s.denumire a marcii . a ruina 3. adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile) ~ development index . (out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking .depanare brew V. a analiza 6. a corupe bribery s. (up) a ridica (o sedintd) v.grafic al pragului de rentabilitate ~ .incalcare a unei clauze contractuale break v. a mitui.t. avarie.evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values . bransa.analiza a preturilor ~ service .nerespectare a secretului . fabrica de bere bribe s.incalcare a contractului ~ of trust .punct critic al rentabilitatii breakable adj. a diviza.even analysis . divizare. spargere.

a repartiza (din buget) v. curtaj brown adj.) bubble s. a aloca.linie bugetară (grup de produse pe care un consumator le poate cumpăra în funcţie de venitul propriu) ~'s order .cont de buget (cont bancar din care se achitâ regulat plăţile curente). constmctor ~ loan .) sistem de vânzări cu plata în rate ~ line . . bugetar ~ control .stoc-tampon building s. concis s.credit (ipotecar) acordat pentru cumpârarea sau construcţia de locuinţe . brokeraj. rupt.t. prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de apărare) v. 1. minat ~ amount/lot . întocmire a bugetului buffer s. nerespectat 3.) agitare a pieţei (prin cumpărarea masivâ de acţiuni ale unei societâfi neperfor- to pass the ~ . grămadâ.control bugetar ~ deficit . 1. 1.piaţă activă broken adj. a expune pe scurt 2. (dr.drept de retenţie (a poliţei de asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ 's loan .(bur.a aproba/a vota bugetul budgetary adj.) spaţiu nefolosit/ mort (la stivuire). construcţie ~ contractor . marfâ m vrac ~ analysis .articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage . (bur. bulă 2. vrac.society/and loan association . asigurări etc. spart 2.politică bugetară budgeting s.44 BRI-BUL brief adj. agent (de bursă.). rezumat 2.) pachet incomplet de acţiuni ~ lots. material de umplutură ~ time .program/timp (de lucru) cu întreruperi broker s.i.analiză globală ~ cargo/freight .produse maro (bunuri de consum de folosinţâ îndelungatâ care se fabricau iniţial în carcase de culoare maro . încălcat.credit acordat brokerului (garantat prin titluri de valoare) ~ company .policy .deficit bugetar . televizoare etc. (com.(mar.societate-fantomă budget s.antreprenor.bancă de economii şi societate de construcţii.(mar. buget v. scurt. falit. maro ~ goods .caric/încărcăturâ în vrac » . 1. viu ~ market . a încredinţa fMn caz unni avocat) mante cu intenţia de a-i creşte artificîal valoarea) ~ chart . societate ipotecară bulk s.grafic cu baloane (în care societăţile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporţionale ca mărime cu puterea competitivâ exprimată prin volumul vânzărilor.) dosar (aZ MHMÎ' proces).) borderou al agentului de încărcare brokerage s. active sau cota de piaţâ) brisk aJ/. tampon ~ stock .(mar.) ordin al agentului de încărcare ~'s return . a prevedea în buget ~ account .radiouri. activ. intermediar ~'s lien . rezuma. incomplet 4.t. broker. 'curtier.

masă specifîcă în vrac. furt prin efracţie ~ insurance . a încărca . lingou (de aur sau argint) ~ reserve . proiect 3. greutate. problemă. referitor la afaceri.cartel al speculanţilor â la hausse ~ run .obligaţiuni-buldog (emise de societăţi străine pe piaţa Marii Britanii) bullet s.depozitare în vrac ~ weight .tranzactie â la hausse bulldog s.grain carrier .ore carrier . onusprobandi burdensome adj.asigurare contra furtului bursary s. navă de mărfuri în vrac ~ container .) cheltuieli de regie v.mărfuri în vrac ~ .(fin.caric/încărcătură uscat(ă) în vrac ~ goods .cerealier ~ . (mar.) capacitate de încărcare de marfa 4.mineralier ~ pile . de afaceri. obligaţie (contractuală). profesie.încărcătură amestecată.) glonţ (imprumut rambursat într-o singură tranşâ la sfârşitul perioadei scadente) bullion s.) buncherare ~ agent . societate comercială 4.) sarcina probatiunii. mare. departament bureaucracy s.pool . birocraţie bureaucrat s. perete etanş de compartimentare (al unei nave) bulky adj. sarcină. comercial ~ agent . cu tendinţă de creştere (desprepiaţa bursierâ) bunkering s.producţie în serie/de masă ~ storage .a începe descărcarea.reprezentant comercial ~ card . speculant â la hausse (care mizează pe creşterea cursului) adj.of proof (dr. a dezarima bulkhead s. birou.handling cargo dock . (cont.account/position .carte de vizită .t.presiune a speculanţilor â la hausse bushel s. activitate comercială 2.acoperire excedentară ~ campaign .oil carrier . de creştere. marfă nesortată ~ production . oneros bureau s. afacere. a căuta sâ provoace o creştere (a cursului) .piaţă în creştere . 1. buldog ~ bonds . densitate în grămadă to break ~ .vrachier. în creştere v.container pentru marfa în vrac ~ dry cargo . responsabiliate 3. ocupaţie. împovărător.) rezervă metalică bullish adj. birocrat burglary 5.tanc petrolier ~ .campanie/speculatie â la hausse ~ transaction . răspundere. voluminos ~ goods . bursă (universitară. agenţie. încărcătură 2. (fin.port de buncherare burden s. meserie adj. firmă.BUL-BUS 45 ~ carrier/trader .marfa voluminoasâ bull (bur. baniţă (unitate de capacitaîe) business s. ofîciu.) s. 1. de studii) ~ market . afaceri.agent de buncherare ~ port .t.autocistemă ~ . (mar.chei de mărfuri în vrac ~ lorry . buşel.

(in) a stoca (materiale).economii/rezerve ale firmei ~ strategy . finto) a cumpăra (acfiuni ale unei societâţi) 5.termen comercial ~ .centru de afaceri ~ correspondence .i.credit cumpărător (acordat unui cumpârător străin de câtre banca exportatorului pentru mărfurile importate) ~ s no sellers .a intra în afaceri to travel on ~ . a face cumpărături buyback s.t.managementul întreprinderii ~ manager .program/ore de lucru (în magazine şi birouri) ~ house .(/m.infbrmatică de gestiune ~ day .comert ~ failure .plan de afaceri ~ profit . lupta sindicatelor limitându-se la to go into ~ .director comercial ~ of the day .strategie de afaceri ~ term .concentrare/limitare a cumpărătorilor (pe o piaţă) ~ credit .casă de comert ~ interruption policy .46 BUS-BUY . fturnover) a realiza (vânzâri mari.corespondenţă comercială ~ cycle .to . cumpărare.profit din activitatea curentă ~ risk . cumpărare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptâ contravaloarea acestora în bunuri produse cu instalaţiile respective) buyer s. over) a mitui 6. referitor la afaceri. cumpărător .) risc de firmă (riscul de bază inerent activităţii de exploatare a firmei) ~ savings . 1.zi lucrătoare ~ economics .(bur. 1. (out) a cumpăra (toate acţiunile unei societăţi).ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune şi recesiune în activitatea economica) îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi viaţă) ~ data processing . cumpărărătură v. răscumpărare (de câtre o societate a acţiunilor pe care le-a vândut anterior) 2. (up) a cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi încercând să preia controlul acesteia)'.centre . a răscumpăra (la licitaţie) 4. om de afaceri buy s. a cumpăra 2.drept comercial ~ management . a răscumpăra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1.ordine de zi ~ plan .) cumpărători fâră vânzători .faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours . însâ cu profit minim) 8. de afaceri.poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzată de un accident major) ~ law .concentration .publicitate industrială ~ unionism .business advertising . fback) a răscumpăra 3. (off. a acapara (o marfd cu scopul de a controla fumizarea ei) v. practic businessman s.(SUA) sindicalism de sistem (concepţie sindîcală de a accepta şi susţine sistemul capitalist.a călători în interes de afaceri businesslike adj.

BUY-BY -s' market .(bur.s over .piaţâ favorabilă cumpârătorilor ~'s monopoly . cumpărare .(bur.grevă a cumpărătorilor buygrid s.monopson ~'s option to double . grilă de aprovizionare (model al activitâţii de aprovizionare industrială) buying s.risc al cumpărătorului ~'s surplus .) cererea mai mare decât oferta ~'s risk .) opţiune care îi dă cumpărătorului dreptul de a cumpâra un pachet dublu de acţiuni faţâ de cel convenit .surplus al cumpărătomlui/consumatorului (diferenţa dintre preţul pe care cumpărătorul intenţionează sâ-l ofere pentru un anumit produs şî preţul pe care îl plâteşte în realitate) ~ s'strike .

auxiliar ~ (e) .hotărâre a administraţiei locale.produs secundar/auxiliar.work .product .~ cycle . secundar.ciclu de cumpărare (frecvenţu cu care este achiziţionat un produs) ~ forward .cumpărare farâ intermediari (direct de la producâtor sau importator) buyout s.) cumpărare â la hausse ~ power . materii prime) ~ long . derivat ~ . cumpărare/preluare a unei societâţi by adj.muncâ suplimentară/accesorie .law .putere de cumpărare ~ round . depozitare în stoc (de marfâ. decizie a unei societăţi/corporaţii (în completare la regulamentul existent) ~ .stocare.(bur.

rol 3. a aduna. 1. (mar.ridicare cadastrală cadastre s.(bur.carte funciară ~ survey . apel/convorbire telefonică 2.) opţiune telefon v. (mt) a chema la grevă 6. (fin. a contramanda 5. a convoca 3. 1.comandă telegrafică ~ rate . solicitare (de platâ a unei societăţi ai cărei acţionari sunt solicitaţi să plătească sumele restante pentru acţiunile deţinute) 3.solicitare de achitare a acţiunilor ~ option . cerere.zi calendaristică ~ year .) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v. calendar 2. (mar.) cabotaj cadaster v.c cable s.t. a înregistra ~ day .more option .transfer telegrafic cablegram s. (oft) a anula. la un preţ specificat.privilegiu de revocare (clauzâ încorporată într-o obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi dă de apel/cumpărare. vizită (profesională. cadastru calendar s.i.deposit . cadastral ~ map .an calendaristic call s. 1.) calendar de termene.posibilitate/clauză de revocare (care îi permite emitenîului sâ-şî râscumpere titlurile de valoare. a scoate din circulatie (bani) 4.piaţa împrumuturilor ramurbsabile la cerere ~ . call 5. (bur.adresă telegrafîcă ~ order . (on.) opţiune care îi dă drept cumpărâtorului să cumpere un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit ~ on shares .curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer . înainte de maturitate) ~ letter . (in) a cere plata (unei datorii).scrisoare de apel (adresatâ unui acţionar pentru a plăti acţiunile deţinute) ~ loaq.premium .cabină telefonică . cablogramă • cabotage s.i.împrumut rambursabil la cerere ~ market . cablogramă. . apel. upon) a soma (un debitor). cadastre cadastral adj.primă de revocare (sumâ peste valoarea nominalâ care trebuie plătită de o societate cănd revocă o emisiune de titluri de valoare) ~ price preţ de revocare ~ privilege . (dr.(bur.depozit la vedere ~ feature .of . a telegrafia ~ address . cablu 2. 1.) optiune de apel (ppţiune de cumpărare a unui activ la un preţ de exerciţiu specificat) .hartă cadastrală ~ register . revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale înainte de scadenţa) 4. a înscrie în calendar.) escală v. telegramă v. de afaceri) 5. a chema 2.t. (up) a chema la . a face o scurtă vizită (despre un agent comercial) ~ box .

1. prospectare (a pieţei) 3. a anula. limită superioară (impusă dobânzii. cutie de conserve 2. specialist în schimburile financiare 3.) cap. mai ales în cazul ipotecii cu dobândă variabila) capacity s. (com.pod-canal ~ dues/tolls . capital.) cont de capital .productivitate normală ~ to contract . a prospecta (piaţa). principal. agent comercial.(SUA) titluri preferenţiale revocabile camber s. a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strângerea de voturi) v. 1 a căuta comenzi 2. a examina. examinare.) posibilitate/clauză de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj. plătibil (la cerere) ~ bond .şlep de canal ~ boat . analiză 2.) can s. (fin. a analiza 2. capital 2.(cont. fabrică de conserve cannibalization s. de măsură ale mai multor ţări) campaign s. a contramanda (o întrevedere. fundamental . a anula.t. agent electoral cap s.t. de presă etc.dobândă pentru depozitele la vedere.a lucra la capacitatea maximâ capital s. ~ bridge .i.agent de schimb (de cambii) 2.CAL-CAP 49 emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un preţ specificat) ~ provision . capitală (oraş) 3. anulabil ~ bookings . a radia (o datorie.account . a revoca (a hotărâre) cancellable adj. 1. revocabil (înainte de scadenţă).t. a şterge. canistră.) capacitate legală ~ factor .port de canal ~ lock . campanie (publicitară. 1. a realiza (un act.) capacitate de a contracta to work at/to ~ . comis-voiajor 2.restanţe la achitarea acţiunilor callability s. bidon. cană v.rate . a bifa 2. a vizita. canal (artificial) ~ barge . ghid (care cuprinde unităţile monetare.obligaţiune revocabilă ~ preferred stocks . randament 3. majusculă. 1.in bulk . productivitate. literă mare adj. canibalizare (situa-ţie în care creşterea volumului de vânzâri pentru o marcă provoacă scăderea cererii pentru o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de produse) canvass ^. a pune în cutii de conserve canal s. căuş (bazin portuar mic) cambist ^.) număr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienţilor sau potenţialilor clienţi) ~ s in arrears .reguli de trecere prin canal cancel v.navă de canal .capacitate în vrac ~ production .factor de capacitate/utilizare -.contract anulabil cannery s.rezervări anulabile ~ contract . 1. l. capac. a face propagandă electorală canvasser s. capacitate. manual. (fin.ecluză de canal ~ regulations .in bales . un contract)'. o comandă). propagandă electorală v. (dr.clauză de revocare .taxe de trecere prin canal ~ harbour/port . a tăia.(dr. a conserva. volum 2. 1. 1.capacitate în baluri/ baloturi -. o ipotecâ).

issue .cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption .intensive industry .creştere a valorii de piaţă a unei investiţii ~ asset . mijloace de productie ~ impairment .(cont.reducere a capitalului .consumator de capital (despre ramuriîe şi activităţile industriale care necesită un volum mare de capital pentru afuncţiona) ~ .deepening .acumulare de capital ~ adequacy .intensitate a capitalului (valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vânzâri) ~ cut-off point .investiţii în mijloace de producţie .locaţie financiară/de capital.punct până la care se poate obţine capital (în mod rentabil) ~ decumulation .exod al capitalalui (în alîe ţări) ~ allowances . activul ~ -intensive . fin.bunuri de capital..pierdere de capital (la vânzarea activelor de capital) ~ market .creştere a productivităţii (mijloacelor de producţie prin cumpârarea de utilaje performate.buget de capital ~ budgeting .piaţă de capital net) .emitere de acţiuni ~ lease .) cheltuieli de capital ~ cost allowance .cheltuieli de investiţie ~ flight .impozit pe capital ~ loss .impozit pe câştigul de capital ~ gains yield .fonduri fixe ~ expenditure/outlay .industrie cu investiţii mari pe unitatea de produs ~ invested .50 CAP ~ accumulation/formation .capital angajat (capitalul utilizat într-o afacSre.randament al câştigului de capital ~ goods . făra a urmări mărirea capacitâţii de producţie) ~ depreciation .facilităţi fiscale de capitalizare ~ appreciation .capital investit ~ investment'. leasing financiar ~ levy .uzurâ a capitalului fix (în procesul de producţie) ~ intensity .câştig de capital (profitul obţinut din vânzarea activelor de capital) ~ gains tax .amortizare ~ employed/owned .activ de capital (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normalâ afirmei) ~ budget .capital adecvat (capacitatea capitalului unei bânci de a face faţă unei eventuale evoluţii negative a activelor sale fară a deveni insoîvabilă) ~ equipment .deteriorare a capitalului (situaţia în care capitalul unei instituţii financiare scade sub nivelul prevăzut de reglementârile legale) ~ charges .alocare a capitalului (criterii de decizie pentru investiţii în active fixe care implică compararea costnlui investiţiei cu beneficiile sale viitoare) ~ gains .

impozit pe cap de locuitor ~ fee .capitaţie.linia pieţei de capital (reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers ..cheltuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .răspundere a comandantului ~'s protest . (bur.capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ turnover . capitalist capitalization s. (SUA) capital social ~ structure .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .raport investiţie-producţie ~ profit . capitalism ~ rate . captiv ~ audience .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .protest de mare captive adj.fin. 1.primă a comandantului ~'s copy .output ratio ..extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacitâţii de producţie) capitalism s.rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentâ a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.t.fonduri proprii ~ stock .transfer de capital (între două ţari) ~ . 1.rotaţia capitalului ~ value . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .valoare capitalizată ~ widening .structură a capitalului ~ sum . comandant de navă (în marina comercială) -'s bounty .CAP 51 ~ market line .rezerve de capital.total al despăgubirii (plâtite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ratio .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .raţionalizare a capitalului (destinat investiţiilor') ~ redemption reserve fund . fin.fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinătorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction . capitaţie. impozit pe cap de locuitor captain s.auditoriu/public captiv (obligat sâ asculte material publicitar în timpul recepţionârii unor programe de radio şi televiziune) .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societâţi) ~ grant .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bânci şi activele sale totale) ~ rationing .capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).reducere de capital (dîminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) ~ requirements . calcul pe cap de locuitor 2. structură a capitalului (unei societâţi) ~ of reserves .) capitalizare 2.mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .) a capitaliza capitation s. (bur.necesar de capital ~ reserves .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) capitalist s.

stock .total al despăgubirii (plătite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .auditoriu/public captiv (obligat să asculte material publicitar în timpul recepţionării unor programe de radio şi televiziune) .structură a capitalului .cheftuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .fee .fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .răspundere a comandantului ~'s protest .t.market line .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societăţi) ~ requirements . calcul pe cap de locuitor 2.output ratio . impozit pe cap de locuitor captain s.linia pieţei de capital (reprezentarea grafică a relafiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) ~ turnover .extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacităfii de producţie) capitalism s.capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ rate . fin.. impozit pe cap de locuitor .rotaţia capitalului ~ value . capitalist capitalization s.sum .) capitalizare 2.rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentă a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v. capitalism ~ grant . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bănci şi activele sale totale) ~ rationing .raport investiţie-producţie ~ profit ..) a capitaliza capitation s.rezerve de capital.fonduri proprii .transfer de capital (între două ţări) ~ .protest de mare captive adj. (bur„fin.reducere de capital (diminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) capitalist s.mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry . (bur.necesar de capital ~ reserves . stmctură a capitalului (unei societăţi) ~ of reserves .valoare capitalizată ~ widening .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability . 1. 1. captiv ~ audience . capitaţie.profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ^ratio .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .capitaţie.raţionalizare a capitalului (destinat mvestiţiilor) ~ redemption reserve fund .capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale). comandant de navă (în marina comercială) ~'s bounty . (SUA) capital social ~ structure .primă a comandantului ~'s copy .

arivism cargo ^. carcasă ~ weight . 1. profesie ~ counselling .deadweight tonnage .caric încărcat pe bază de conosament ~ damage report .raport de avariere/deteriorare a mărfurilor ~ deadweight .carrying .caric în vrac .(man. bunăvoinţă ~ and maintenance .şlep de marfă ~ battens .pescaj de încărcare.având calitatea de membru (al unui partid. card 3.) planificare a structurii profesionale (a personalului unei companii) car s.container de marfâ ~ covered by bill . transportator. marfa ~ . membru (al unui partid. încărcătură.52 CAP-CAR ~ market . fişă 2.impozit auto (mai ales la maşinile de import) carat s.greutate a animalului tăiat şi curăţat card s.carrier . fişier ~ vote .prin grija/bunăvoinţa . întreţinere. 1. 1. grijă.capacitate netă/utilă de încărcare . 1.registru de evidenţă a mărfurilor încărcate . carieră. carierism.handling . autoturism 2. al unui sindicat) 2.tonaj net.navă mixtă (de marfă şipasageri) ~ catalogue .manipulare de marfuri ~ in bulk . camet de membru ~ . 1.catalog pe fişe ~ index . carte (de crediî).capacitate de încărcare de marfa . tramvai) ~ tax . capacitate de încărcare de marfa ~ draft/draught .cărăuş.of general delivery .caric în stare bună (la sosirea navei în portul de destinaţie) . (mar. cargobot.cartotecă.întreţinere şi pază (a unui utilaj aflat în conservare) ~ of .and-passenger ship . cartelă. conservare 2. vagon (de tren.coeficient de încărcare ~ container .vot prin delegat/mandat cardholder s.(man. carcass carcass s.taxe pe mărfurile operate .cargou. posesor al unei cărti de credit care s.piaţă captivă (grup de consumatori care nu pot evita activitâţile publicitare.capacity .femeie interesată de reuşita profesională ~ planning . cargobot ~ coeffîcient . al unui sindicat) careerism s.in good condition . navâ comercială de transport (de mârfuri) ~ book . coţadă de marfa ~ dues . automobil. carat carcase v.(SUA) post-restant career 5'.magazin captiv (care îşi poate desfăşura activitatea într-o clădire cu condiţia de a vinde numai mărfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv) ~ girl/woman .) caric 2.) consultanţă în sectoml promovărilor (într-ofirmâ) ~ barge .fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel . de marketing sau nu au de ales între multe oferte) ~ outlet .

executare.tren de marfa ~ paid home .recepţionare a mărfîi ~ reefer space .stat cu marină comercială dezvoltată (care face transporturi pentru alte ţări) ~'s agent .volum de mărfuri transportate.operare de mărfuri ~ .CAR 53 ~ insurance policy . 1. cărăuşie 2.poliţă de asigurare a caricului ~ liable to be broached .cu plata taxelor de transport la livrare/destinaţie ~ free . mar. administrare.drept de retenţie al cărăuşului ~'s risk .tonă de navlu/volum ~ tonnage .tonaj de încărcare ~ train . flotă de transport ~ space . societate de transport ~ bag .) clauza navei apte de a transporta mârfuri carload s. drept de retenţie asupra mărfii ~ line -.partidă vagonală de mărfuri carman s.asigurător al caricului ~ work .sudaţie a mârfii ~ syndicate .cu transportul plătit (pănă la punctul de livrare) ~ shift .worthy clause .pungă (de plastic sau hârtie folosită la cumpârături) ~ nation .cheltuieli de transport ~ forward .cu transportul plătit până la domiciliul beneficiamlui carrier s.spaţiu de încărcare ~ sweat . transport. trafic de mărfari ~ plan .cargou/navă de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizării încărcăturii (în magaziile navei) ~ loading manifold .fişă de pontaj (pentru marfa încarcată sau descărcată) ~ lot .magazie frigorifică ~ sheet . (SUA) vagon (ca încărcătură) ~ liner . vatman carriage s. 1.cargoplan ~ reception .documente de transport ~ expenses .caric ce s-ar putea deplasa în magazie ~ lien .transport maritim.risc al cărăuşului ~'s statement .linie de transport maritim (de mărfuri) ~ turnover .agent al cărăuşului ~'s lien . aducere la îndeplinire. transportator 2.manifold de încărcare ~ movement .trafic de mărfuri.tanc de marfa (la petroliere) ~ ton .deplasare a caricului (în magazie datoritâ stivuirii şi amarării incorecte) ~ shipping . adoptare (a unei propuneri).privilegiu de încărcare. cost al transportului 3.voiaj al navei încărcate ~ performance .sindicat al asigurătorilor decaric ~ tank . conducere (a unei afaceri) ~ docume^its . 1. şofer.franco taxe de transport ~ paid .proprietar al mărfii ~ passage .declaraţie a cărăuşului (privind starea mărfii) . cărăuş. votare (a unui proi'ect de lege) 4. camionagiu 2.deplasare a caricului (în magazie) ~ owner . cifră de afaceri ~ underwriter .(asig.

sold de casă .54 CAR-CAS carry v. a ţine.antreprenor de trans-porturi ~ note . transport.(man.) plată în numerar pe baza documentelor de transport ~ .t. membm al unui cartel 2. negocieri) 1.cele care nu reprezintă ieşire de numerar . 1.t. carry-over carry-over s. caz v.) studiu de caz cash s. lansându-se apoi pe alte pieţe) case s. (forward.plată în numerar înainte de livrare ~ bonus . a administra (o afacere). cascading (strategie de marketing prin care o companie pâtrunde mai întâi pe un segment mic de piaţă..) cash-and-carry.cont de casă ~ accounting .client care plăteşte în numerar . numerar. cartel cartelist s. cărăuşie (cu tracţiune animală) 2.zi de report cartage ^.) primâ în numerar ~ breakeven point .port cu alimbare ~ service . fon^ a conduce. 1.buget de numerar (plan care prezintă fluxurile de numerar) ~ capital/shares .) report ~ day . a continua (tratative.recoltă destinată vânzării (. cartelare cartelize v. ladă 2.(bur.ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul în care o firmă achiziţionează materiiîe prime şi cel al vânzârii produselor finite) ~ credit .) bonificaţie în numerar.avans în numerar ~ against (shipping) documents (mar.before delivery . a cartela cascade s. 1.t.(com.permis de scoatere a mărfu-rilor din vamă ~ port .din costurilefixe) ~ budget/forecast . (oft) a câştiga (unpremiu) 6. (cont. camionaj 3.disponibil de numerar în bancă ~ balance . 1. cutie. a adopta (o propunere).and-carry .camionaj cartel s. a vota ('MH proiect de lege) 4. a plăti în numerar ~ account . cascadă ~ tax . adept al cartelării cartelization s. bur.at bank . a ambala în lăzi/cutii ~ law . a transporta 2. cost al transportului ~ contractor . (out.şi nu consumului personal) ~ customer .credit de casă/descoperit ~ crop .(fin. ovw) a reporta 5. plătit în numerar şi transportat de cumpărător ~ assets .active lichide . through) a îndeplini. bani lichizi v.acţiuni emise pentru obţinerea de lichiditâţi ~ conversion cycle . a avea de vânzare (despre un magazin) 3. (asig. a încasa (un cec).jurispmdenţă ~ study . a realiza carry-forward v.contabilitate financiară ~ advance .impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) cascading s. proces.) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obţinut când se scad elementele nemonetare .t.

flux de ieşire de numerar ~ paid/received book .casier ~ management account .deposit) ratio .registru de casâ ~ discount .bani în casâ .rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bânci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ desk .plata la livrare ~ equivalent .t.preţ cu plata în numerar ~ purchase .bancomat ~ dividends .) casă de înregistrare ~ reserve .) a condamna la plata despâgubirilor 2.echivalentul numeramlui {investiţie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate şi scadenţă iniţială sub trei luni) ~ flow/generation . butoi (folosit mai ales pentru bere şi vin. registru de conturi cashbox s.(com.rabat comercial pentm plata în numerar ~ dispenser . deosebitâ de profitul contabil.) platâ în numerar la livrare.on delivery fee .(com.taxâ de ramburs ~ order .notă de plată ~ office . (up) a aduna. tratâ bancarâ ~'s office .poliţâ de asigurare a banilor în tranzit (pentru sumele transportate între douâ bânci) ~ inflow . a totaliza . casetâ pentru bani cashier s.cumpârare cu plata în numerar ~ receipts journal .registru de casâ ~ keeper .flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar.) jumalul încasârilor în numerar ~ register .(com.) situaţie de casă ~ surrender (value) .with order .) lichidare în numerar ~ shorts and overs . casierie ~ on delivery .) ordin cu plata în numerar ~ outflow .casierie cashomat s.cec.casâ. având diferite mâsuri) cast v.(.bon de casâ . (away) a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii critice) 3.in-transit policy . ambalaj .emisiune de acţiuni preferenţiale (destinate acţionarilor existenţi) ~ journal .paper .cont administrat (cont bancar investit pe piaţa financiară) ~ market . (SUA) bancomat casing s. care intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă determinată) ~ m hand .casâ .down .flux de intrare de numerar ~ issue .casierie .(bur.valoare de râscumpârare (a unei poliţe de asigurare) ~ voucher .(cont.piaţă spot/cu plata în numerar ~ note .~ department . învelitoare.) plată în numerar la comandă cashbook s.(cont. (dr.dividende în numerar . 1. livrare contra ramburs ~ price .hârtie de ambalaj cask s.plusuri şi minusuri de casâ ~ statement . casier ~'s cheque .vânzare contra numerar ~ settlement .(com.rezervă lichidă (disponibilâ pentru plasamente imediate) ~ sale ..

vite.planificare centralizată .preţ maxim cellar ^. prevedere.târg de vite ~ traffic/transport . ocazional.profit ocazional ~ vacancy . caz. fumizor de alimente şi servicii cattle s.nutreţ pentru vite ~ lease .56 CAS-CEN casting adj. a da faliment ceiling s. proces v.daună cauzată de accident catalog v.fortă majoră ~ list .clauză de sistare to ~ payments .business district . 1. catalog. a înceta. 1. oprire.transport de animale vii cattleship s. cramă cellarage 5. categorie.) v.magazin cu vânzare pe bază de catalog cataloguer s. avertisment (dat unui lucrător) v. precauţie 2. a opri.preţ de catalog . camion sau vagonplatfonnă pentru transportul animalelor vii cause s.garanţie (sumâ cerută ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru îndeplînirea obligaţiilor contractuale) cease s.t. recensământ central adj.i. a se opri ~ clause . catalogue catalogue s. pivniţă. catalogator cataloguist v. marfă ieftinâ catchphrase s. rol caution s. listă (de preţuri.bancă centrală/naţională .Ora Europei Centrale . încetare. produse etc.mână de lucru ocazionalâ/ sezonieră ~ leave .planning .t. navă pentm transportul animalelor vii cattletruck s. bovine ~ breeding creştere a vitelor ~ dealer . atrăgător ~ adverstisement .i. motiv 2. a avertiza ~ money . cauză.vot decisiv (al preşedintelui unei adunări. a fumiza alimente şi servicii caterer s.store . nivel maxim. a pricinui ~ beyond control . plafon.t. plată pentru depozitare în pivniţe census s. central ~ bank . a sista v. cultură altemativă/in-tercalată catchpenny adj.arendă de vite ! ~ market . ieftin s. cataloguer catchcrop s. decisiv ~ vote . a cauza.învoire ~ profit . 1.post liber temporar casualty s. sistare v. (asig. persoană angajată temporar ~ labour . păstrare/depozitare în pivniţe 2. slogan (publicitar) catchy adj.negustor de vite ~ food .a opri plăţile.reclamă atrăgă-toare category s.centru comer-cial/de afaceri Central European Time . temporar 5'. a cataloga ~ buying cumpărare pe bazâ de catalog ~ price .t. captivant. cănd numârul voturilor pro şi contra este egal) casual adj.listă de procese.) accident ~ insurance asigurare împotriva accidentelor ~ loss . limită superioară ~ price . clasă cater v.

a atesta 2. autorizat.falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă.CEN-CER 57 centralism s.certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage .î.certificat de înregistrare (a unei societâţi comerciale) ~ of inscription .certificat de înregistrare (a acţiunilor nominale) cereal s. cerealier.cerealier.certificat de greutate (a mărfii) certified adj. 1. a elibera un certificat ~ of acceptance .) certificat de transfer (de acţiuni) ~ of weight .carrier .certificat de calitate ~ of registration/registry .) certificat de navigabilitate ~ of shares .certificat/proces-verbal de recepţie (a unei lucrări) ~ of airworthiness .certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă unui falit prin care se certifică faptul că falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.certificat de analiză (a unuiprodus) ~ of classification .certificat/ patentă de sănătate ~ of incorporation .certificat de clasă (al navei) ~ of insurance . a certifica. financiar etc. atestat 2.(mar.contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt .graminee.(asig. mar. de cereale .certificat de naţionalitate (al navei) ~ of seaworthiness . care certificâ faptul căfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.(mar. navă/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops . centralism centralization s. ci de un accident) ~ of clearance .certificat de acţiuni ~ of survey .certificat de depozit ~ of enrollment . centralizare (procesul de concentrare a autoritâţii la centrul organizafiei respective) centre s.) ~ of health/pratique .certificat de expertiză ~ of transfer .) permis vamal de descărcare ~ of manufacture/origin . atestat. verificat ~ accountant . adeverinţă.certificat de origine (a mârfurilor'de export) ~ of misfortune . 1.dovadă de livrare (a mărfii) ~ of deposit . certificat. centru (comercial.(SUA) certificat de înregistrare (pentru navele de cabotaj şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence .cec acceptat/vizat (de bancâ) .certificat de asigurare ~ of inward clearance . certificat de actiuni v.(bur.certificat de existenţă (certificat eliberat de un fond de pensii care atestă ca beneficiarul stipulat în certificat este în viaţâ) • ~ of quality .certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis .) certificat de avarie ~ of delivery . cereale adj. ci de un accident) ~ of guarantee/warranty .certificat de garanţie ~ cheque . cultură de cereale certificate s.

primeşte o parte din suma disputată) chancellor s.(man.(com.(SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer . funcţia sau demnitatea de cancelar chandler s.) transfer (de acţiuni) autorizat certify v.i. cesiune.copie legalizată ~ financial statement .şef de reţea (cel mai puternic membru al unei reţele de distribuţie) ~ conflict . 1. 1. 1. (Anglia) ministru de finanţe chancellorship s.preşedinte al consiliului de administraţie ~'s report .situaţie financiară certificată de un contabil autorizat ~ invoice . canal. şenal 2.) încetare (a unei râspunderi) chairmanship s. mărunţiş.public accountant . uzură/daune prin frecarea mărfurilor (în timpul transportului) chain s. cesionar chafe s.societate cu sucursale multiple ~ of command .of trade .) frecare.t. încetare. în caz de câştig.raport al preşedintelui (despre activitatea anualâ a companiei) chamber s.(SUA) scrisoare recomandată ~ management accountant . oprire. canal (natural)-.canal de distribuţie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s . comerciant change s.(SUA) contabil managerial atestat (care hicrează în sectorul afacerilor) . chaldron (unitate de capacitate) cession s. sursă ~ captain . a certifica.) vânzare a unui proces (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin care ofertantul suportâ cheltuielile de judecată şi. impozit cessation s. sistare cesser s.of shipping .of commerce . pasă de navigaţie.CER-CHA ~ copy . cameră 2. fabricant de lumînări 2.şir de andosări ~ store .cameră de comert ~ of commerce and industry . (dr. schimb v. preşedinţie chaldron s. lanţ (de masurări topografice) ~ company .camera comerciantilor champerty s. cesionare cessionary s.camerâ de navigaţie . bani mămnţi.camerâ de comerţ şi industrie . (asig. mijloc. rest 3. cancelar Chancellor of the Exchequer -. 1.conflict de reţea (apărut între membrii unei reţele de distribuţie) ~ of distribution .) linie/canal de distribuţie ~ of endorsements . birouri: I cabinet al judecătorului .a merge pe cale ierarhică .factură legalizată ~ mail . negustor. a schimba (bani) v.) conducere ierarhică ~ of distribution . sistem 2. lumânărar. 1. reţea.magazin m reţea chairman ^. pl. schimbare 2. a atesta cess s. preşedinte (al unei adunâri) ~ of the board of directors .t. (dr. a se schimba. cale. a se modifica channel s.(bur.

privilegiat. afretat. afretare.afaceri de navlosire . decret.) navlositor ~'s agent . autorizat 2. 1.cont de cheltuieli ~ s forward . preţ.) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s. cost al navlosirii/închirierii chartered adj. (cont.comision de navlosire ~ freight .tarif de navlu ~ tonnage .i.expedierea/transportul în contul destinatarului ~ s included . (\v\th) a acuza (de) v. 1.navlu contractual ~ owner . o maşină) ~ accountant .t. 1.navlu contractual ~ market . cartă. 1. 1. misiune 3. 1.(SUA) cont în credit . 1. sarcină.membru fondator (al unei organizaţii) ~ money . închiriat (despre un avion. a trece/a reprezenta pe hartă 2. atelier de tipografie.expedierea/transportul în contul expeditorului chargeable adj. navlosire. însărcinare.ajutor de maistru ~ s account .expert contabil ~ company . confirmat. lcont.) navlosire.piaţa navlosirilor şi a închirierilor ~ member .societate înfiinţată prin decret regal ~ contractor .) a navlosi.account .sarcini pe active ~ s prepaid .contract de navlosire ~ plane . a încărca 2. 1. a afreta.tonaj navlosit charterage s. închiriere (a unui avion.profit impozabil chart s. (mar. afretare. 1.by demise . lege. o maşină) ~ by demise .t. diagramă.navlu contractual chartering s. a taxa 4. statuat (printr-un decret). acuzatie (în dreptul penal) 7.gain . (mar. cheltuieli. privilegiu 2.order . a fixa (un preţ). hartă marină 2.ordin de navlosire ~ terms .ship/vessel .) a debita 5.agent/curtier de navlosire ~ business . titlu de gaj 5. a decreta. închiriere ~ agent/broker . navlosit.agent al navlositorului ~'s freight .navlosire a navei nude (fărâ echipaj şi materiale) ~ market . discurs al judecătorului (adresat juraţilor) v. speze 4. a îndemna (despre un judecător care se adresează jurafilor) 6. navlosire.avion charter ~ rate . a acorda (un drept sau privilegiu) 2.condiţii (contractuale) de navlosire .navlu. a unei maşini) 1.(cont. a sfâtui.navă navlosită charterer s. încărcătură 2.navlositor principal . a face graficul ~ of accounts . răspundere. a cere. grafic v. a închiria (un avion. asociaţie a muncitorilor tipografi charge s. contract de navlosire v.subarmator ~ freight . a cere plata 2. a însărcina 3.CHA 59 chapel s.inclusiv cheltuielile ~ s on assets .) debit 6. preţ al transportului pe mare ~ party .t. a trece în cont .contract de închiriere a navei nude (fără echipaj şi materiale) ~ commission .piaţa navlosirilor şi a închirierilor . drept.hand . (mar. impozabil .

ieftin 2. chitanţă (la depunerea bagajelor). 1. (SUA) cec adj.proiectant-şef ~ engineer .compensare a cecurilor ~ crossed generally . 1.terminal de decontare a cecurilor ~ clearing . ieftinătate check s. bun mobiliar 2. viză. fup on) a controla.cont curent ~ book . ('m) a se înregistra (la hotel). calcul şi plată la casă (într-un magazin) checkroom s. (off) a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v.cec la purtător ~ to order .cu barare specială ~ form .debitor principal ~ designer . tabele) charwoman s. garderobă. reţinere din salariu (pentru sindicat) checkout s. verificare 2.(SUA) cont curent checkoff s. servitoare chattel s. a verifica 2. de control/verificare v. achitând nota de plată). ştampilă de control.curs al cecului (în tranzacfiile cu devize) ~ signer . a face verificări.persoană cu semnătură autorizată pe cec ~ to bearer . ofiţer maritim întâi (de navă comercialâ) ~ operating offîcer . femeie cu ziua.camet de cecuri ~ cashing machine .bunuri imobiliare cheap adj.şef de birou ~ contractor . principal ~ clerk .(SUA) director executiv ~ mate/offîcer . cu putere redusă de cumpărare (despre o monedă) adv.calitate inferioară ~ ticket . verificare 2. 1. ieftin.i. cotor 4. număr (la garderobâ)'. control. borderou de cecuri ~ register . a face verificări 4.forţă de muncă ieftină ~ money .inginer-şef ~ executive offîcer .t. cec ~ account . control.ofiţer secund. (SUA) camet de cecuri checking s. analist al pieţei bursiere (care întocmeşte grafice.(cont. fwith^ a corespunde ~ list .ipotecă mobiliară ~ mortgage bond . (şi ~ up) a controla. înregistrare ~ account . la preţ convenabil ~ labour . 1.s real .mostră de control. verificare 3.60 CHA-CHI chartist s. oră de plecare (de la hotel) 2. control. a se prezenta (la aeroport.cec la ordin chief^. a încasa un cec (la bancă) 3.v.bunuri mobiliare .listă de control. control.cu barare generală ~ crossed specially .antreprenor general ~ debtor . 1. probă-martor checkbook s.(SUA) director operativ .) registru de cecuri ~ sample .credit ieftin/avantajos (cu dobândă scăzută) ~ quality . bifare 3. (outJ a pleca (de la hotel etc. 1. 1.bilet cu preţ redus cheapness s. devalorizat. acareturi ~ mortgage . şefadj. verificare cheque .formular de cec ~ rate . contramarcă. vestiar checkup s. la serviciu) 2.(SUA) obligaţiune ipotecară mobiliarâ ~ s personal .

călătorie în circuit circularize v. a difuza v.muncă a copiilor. alegere.reducere a impozitului pe venit pentru susţinătorii de copii ~ benefit . (dr. folosire a copiilor în activităţi productive Chinese adj.bilet în circuit ~ tour .scrisoare de credit circulară ~ ticket . tiraj ~ and readership . 1.(asig. difuzare.drepturi civile ~ servant .CHI-CLA 61 ~ ship surveyor .alocaţie pentru copil ~ labour . superior ~ brand .funcţionar public/de stat ~ service .proces civil ~ code . circular s. cerere (de despăgubire) 1.administraţie de stat/ publică ~ status . circulaţie (monetard. chinezesc ~ auction .tribunal civil ~ embargo .active circulante/curente ~ capital . circulară ~ flow .primărie ~ planning . selecţie 2.an civil/calendaristic claim s.circulară ~ letter of credit .mijloc de plată/schimb. 1. de plăţi şi încasâri între consumatori şi producători) ~ letter . circulant ~ assets . a avea răspândire circulating adj.inginer constructor ~ engineering . (asig.constmcţii civile ~ law .redactor economic (al unui ziar). civil ~ case . cetăţean citizenship s.licitaţie chinezească (licîtaţie la care se coboarâ preţul pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ walls . copil ~ allowance . a răspândi. cetăţenie city s. în ambele sensuri. ales.) 1.tiraj şi grad de citire citizen s.) mişcare civilă (care provoacă daune) ~ court .t. unitate monetară circulation s.drept civil ~ list .flux circular (transferul continuu.ediţi^ de dimineaţă (a unui cotidian pentru dîstribuţia locală) ~ editor .i. (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall .stare civilă ~ year . a pune în circulaţie (bani etc.consiliu municipal ~ edition .inspector-şef de registru (naval) child s. oraş ~ article .t. de mărfurî) 1.embargou civil ~ engineer .listă civilă (alocaţii bugetare pentru întreţinerea familiei regale) ~ rights . a trimite circulare circulate v.)'. a circula. asortiment adj.urbanism civil adj.articol/rubrică economic(ă) (în ziar) ~ council .ziduri chinezeşti (bariere interne pe care instituţiile financiare le instaleazâ între diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaţii şi apariţia conflictelor de interese) choice s.capital circulant/de lucru ~ medium .cod civil ~ commotion .) cerere .marcă superioară/de calitate circular adj. răspândire. selecţionat.

a pretinde. a cere.societate de clasificare.cambie curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of health . a clasifica clause s.mica publicitate ~ common stock . petrolier de „produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj. a revendica ~ for damages .t.navâ curată (după carantină). clasificat ~ advertisement .şomaj clasic classification s. cu clauze ~ bill of lading . a lichida (o navâ) în vamâ 2. a clasa •.(asig.pagini naţionale (anuar) classify v. drept (de a solicita ceva) 3. stipulaţie (în contract) claused adj. clasificare ~ certificate . a solda (mârfuri) 3.) cerere reconventională ~ -jumper .a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages . exigibil.patentă de sănătate curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of lading .certificat de clasă (a navei) ~ of ships . clairnant class s. articol.document oficial secret ~ telephone directory .) contract de navlosire curat/fară rezerve/menţiuni ~ credit .t.acţionare în judecată m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare .(mar.credit deschis/fără garanţie (fără documente însoţitoare pentru o cambie trasâ asupra nnei bâncf) ~ receipt . concesiune (minieră) v. spaţiu liber v. clasă.(mar.inspector de registru/clasificare classified adj.registru de reclamatii to jump a ~ .a formula pretenţii claimable adj.) cerere de despăgubire/daune ~ in return (dr. a . curat. reclamant claimer v.caric/încărcătură de „produse albe". liber 2.t. 1. fară rezerve/menţiuni ~ 'acceptance . 1.creanţe şi angaja-mente ~ s book .) conosament curat/fară rezeve/menţiuni ~ cargo .clasificare a navelor ~ society .persoană care preia ilegal un teren ~ release and discharge .a contesta o actiune în revendicare to raise ~ s . a lichida. 1.t.(asig.(SUA) acţiuni cu sau fâră drept de vot ~ document . a clasifica. marfă curată ~ charter . categorie 2. clasă socială v. clauză. net s. clasic ~ economics economie clasică ~ unemployment . prevedere.luptă de clasă classical adj. solicitant.a cere/a pretinde despăgubiri to meet a ~ .action .accept (cambie) curat/ fară rezerve/menţiuni ~ bill of exchange . curat.CVA-CLE (îndreptâţitâ).) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despăgubire (în baza poliţelor de asigurare) ~ s and liabilities . revendicabil claimant s. registru naval/maritim ~ surveyor .) conosament cu rezerve/menţiuni clean adj.(mar.recipisâ de livrare netă ~ ship .

CLE-CLO 63 compensa (un cec printr-o casă de compensaţie) 4. soldare (de mărfuri) ~ agent .documente de lichidare în vamă ~ sale .out sale . a plăti (o datorie) 6.societate închisă (conlrolată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ economy . închis ~ company . ofîciu de cliring ~ . fimcţionar (de birou) 2.t. slrâns.(bur. casă de bagaje clone s.zile libere (fârâ prima şi ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecată ~ of debts .) cliring.) preţ strâns (cînd între preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă mică) ~ substitute . apropiat s.tranzacţii în cliring clerical adj. sfârşit v. soldare clearing s.acord de cliring ~ bank .agent de lichidare în vamă ~ certifîcate .agent de lichidare în vamă ~ agreement .lichidare a soldurilor. 1.societate închisă (controlată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ price . L închis 2.(cont. (mar. soldare ~ system . defrişare ~ account . a încheia (o afacere) cloakroom s.fâră datorii ~ profit .) lichidare în vamă 3.days .i.lichidare în vamâ \a sosire ~ outwars .sistem de cliring ~ transactions . de birou ~ error . a face formalităţile (vamale) de sosire sau plecare (despre o navă) . 1.) efect de clientelă (atragerea unui anumit tip de investitori în funcţie de politica de dividende) clinch v.înlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj.greşeală de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work . clientelă ~ effect .profit net ~ tare . lichidare. a închide.) cont al clientului clientage v. a solda (mărfuri) v. garderobă 2. a realiza un beneficiu net de 5.economie închisă/ autarhică ~ . 1. (down) a înceta (activiîatea). (out) a lichida.lichidare în vamă la plecare ~ papers .grefier ~ (of the court)'s offîce .greutate reală a tarei clearance s.t.fond mutual închis (care emite un numâr limitat de . client ~ account .cont de cliring ~ agent . încheiere.bancă de cliring ~ house casă de compensaţie. fwith^ a accepta (o ofertâ).grefa ~ of (the) works .şefde şantier client s.lichidare a soldurilor. a defrişa (un teren) v.end fund .certificat de lichidare în vamă ~ iirwards . clonă (produs identic cu altul) close adj. a încheia 2. compensaţie 2.(fin. a încheia (o afacere) ~ company . (fin. clientele clientele s. a reprima. 1.i. (mar. a lua măsuri represive împotriva 3. (SUA) vânzător ~ of the court .muncă de birou clerk s. 1.) lichidare în vamă 2.

mărfuri de cabotaj.navă de cabotaj.i. lichidare. de coastă.ape costiere coaster s. sfârşit ~ bid . a naviga de-a lungul coastei coastal adj.comert de cabotaj .) oră de închidere cluster s.voiaj de cabotaj coastwise adj.fishery .i.eşantion concentrat coal s.cabotaj.64 CLO-COA acţiuni. a bunchera (despre o navă) ~ basin/field bazin carbonifer.) articol de închidere ~ price . zăcământ de cărbuni ~ mine/pit . nave de cabotaj ~ tonnage .barge .navă de cărbuni.fond mutual închis (care nu mai emite acţhmi.analiză de grup ftehnicâ de analizâ statistică prin intermediul căreia o mostrâ este încadrată într-o serie de grupuri cu anumite trăsături comune) ~ sample . ultima licitare ~ date . închidere.tonaj de cabotaj . strâns.declaraţie vamală finală ~ . cărbune v. costier.down sale .entry . încetare a activităţii.voyage . costier. încheiere. gmp ~ analysis .up fund .flotă de cabotaj .termen final ~ declaration . transport de cabotaj. coastă.lichidare a stocului înaintea închiderii (unei întreprinderi) .sindicat închis (care acceptă în condiţii restrictive noi membri) ~ . navigaţie costieră. ultimul curs ~ stock .(cont. soldare (de mărfuri) closing s. trafic maritim costier ~ waters .şlep maritim costier ~ cargo . navă sau tren pentru transportul cărbunilor coast s. cabotier ~ shipping .navă de cabotaj.întreprindere închisă (care nu angajează muncitori nesindicalizaţi) ~ union . tranzacţionate prin bursâ. litoral v.(conî.linie de cabotaj ~ ship/vessel . de cabotaj adv. întrerupere a lucrului (ca unnare a închiderii întreprinderii) closely adv. ci le răscumpără pe cele deja vândute) closedown s.ultimul preţ oferit (la licitaţie).cabotaj. închis ~ held corporation .(com. cabotier ~ trade . cabotier coasting s. a face plinul de cărbuni.ship . pe care nu le mai răscumpârâ) ~ market . cabotaj . navă de cabotaj.piaţă închisă ~ sea .comerţ de cabotaj ~ traftîc .preţ la închiderea bursei.mină de cărbuni .mare închisă/interioară ~ shop .) stoc la inventariere ~ time .certificat de cabotaj .caric/încărcătură de cabotaj ~ certificate .pescuit costier ~ ship/vessel .(SUA) corporaţie îuchisă (deţinută de un număr mic de persoane) closeout s. de cabotaj ~ fleet .navă de coastă pe pemă deaer ~ line .trade . carbonier coaler s.freight . navlu pentru măriuri de cabotaj ~ hovercraft . de-a lungul coastei .

auxihar s. sistem de semnalizare ~ s of conduct .coduri de conduită (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s. a da faliment collateral adj. monedă v. factor coemption s. cabotier ~ shipping . coasigurare cold adj. colateral. v. colectiv ~ agreement . taxe) 1.împrumut cu garanţie colaterală ~ note .i. indice. cifru.i. cu taxă inversă (despre o convorbire telefonică) collection s.gospodărie agricolă colectivă ~ farmer . cod.accept/cambie de garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ loan . colateral (pentru un împrumut) ~ acceptance .colectivist .colecţie de mostre ~ on delivery . a colecta (impozite.cabotaj. coeficient. l.antrepozit frigorific collapse s. acaparare a mărfii (în vederea controlării preţurilor) coffer-y.storage trade . frig ~ carrier .garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ trust bond . cod.agent frigorific ~ room . colectă.cu ramburs ~ order . nave de cabotaj .(fin. 1.) rezerve metalice în monede şi lingouri ~ circulation . încasare 2. corp de legi 2.circulaţie monetarâ/a monedelor ~ of legal fîneness .drum maritim costier. a colecţiona adj.comerţ de cabotaj ~ voyage .(SUA) obligaţiune cu garanţie colaterală detinută de un depozitar collect v. a taxelor).monedă cu titlu legal coinage s.contract colectiv ~ farm .cameră frigorifică ~ storage .voiaj de cabotaj code s.t.negociere a contractului colectiv de muncă ~ contract .housing unit .) bilet la ordin de garanţie colaterală ~ security .dispoziţie de încasare .COA-COL 65 ~ fleet . a intra în colaps. colectare (a impozitelor. 1.navă de cabotaj. seif coin s.imobil cu locuinţe .incaso ~ of samples .flotă de cabotaj ~ freighter .model al încasării debitorilor collective adj. strângere.aviz de încasare ~ and delivery .ship/vessel . a bate (monedâ) ~ and bullion .trade . colecjie ~ advice . faliment v.acord colectiv ~ bargaining . colaps.industria frigului ~ store .serviciu de ridicare şi livrare la domiciliu .conservare prin frig . transport de cabotaj. fabricare/batere de monede 2. sistem monetar coiner s.(fin.pattern . a strânge.department .cargou de cabotaj ~ sea lane . rece s.t.. garanţie colaterală. chetă 3. falsificator de bani coinsurance s. secundar. linie de cabotaj .serviciu de încasări ~ of payments . 1.

agency . acţiuni ale societăţilor cu profil comercial .publicitate combativă/ persuasivă combination s.navă combinată tip OBO (pentru petrol — marfâ în vrac — . a ordona 2. 1. (cont. comerţ commercial adj. 1.oligopol instituit prin coluziune ~ tendering . articol (de ziar) columnar adj. anunţ publicitar (la radio şi televiziune) 2. fuzionare.registru de casă cu coloane combative adj. 1.66 COL-COM ~ labour agreement . a intra în grevă 6. perceptor.(asig. (mar.marfă în vrac —petrol) ~ oil-bulk-ore . (in) a intra într-o funcţie. cu coloane ~ cash book . combinat ~ carrier . stabilit prin coluziune ~ oligopoly .active comerciale/de exploatare ~ agent .risc de abordaj collusion s. miner (din minele de cărbuni) 2. agent fiscal. sprijin. a colectiviza collector s.) 5. (do\vn) a se ieftini. rubrică.avarie de abordaj ~ risk .minereu şi minereu . pl.) coloană 2. reclamă. a dispune de (bani. 1. colonie column s.scrisoare de recomandare (pentru înlesnirea unui împrumut) command s. despre o marfâ) 3.i. carbonier colliery s.petrol sau cărbune . încasator 2. a aduce (un câştig. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) combined adj. conivenţă (cooperare între firme independente pentru a influenţa concurenţa) collusive adj. a comanda. asociaţie 2. comercial s. coliziune. ciocnire.vrachier combinat (minereu .proprietate colectivă ~ policy .poliţă de asigurare colectivă collectivism s. comandă. 1. ordin v.agent fiscal collier s.vameş ~ of taxes . colonialism colony s. mină de cărbuni collision s. uniune.t.ataşat comercial . absorbţie.t.piaţă colonială ~ trade . navă de cărbuni. a-i merge rău afacerile 3. (mt) a apărea.minereu) come v.comert colonial colonialism s. a fi în criză/jenă fmanciara. a se cifra la comfort s. colectivism collectivize v. (to) a se ridica la. coluziune.oferte stabilite prin coluziune (care simulează o falsă concurenţă) colonial adj.) clauza abordajului ~ damage .agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor . a veni. resurse etc. colonial ~ market . ziare).) ~ economy . a ajunge 2. recomandare ~ letter . mar. 1. posesie etc.) abordaj ~ clause . (into) a intra în (vigoare. combativ ~ advertising .convenţie colectivă de muncă ~ ownership . 1. colectionar ~ of customs . a ocupa un post 4.agenţie comercialâ ~ assets .economie centralizată/ planificată commerce s. a fi publicat (despre cârţi.

casă/firmâ de brokeri ~ merchant . parlamentare) 2.a scoate o navă din exploatare to sell on ~ .comis-voiajor ~ treaty .geografie comercială grade .comisionar ~ broker . comert maritim ~ speed .viteză comercială ~ traffîc . spirit comercial.contract de comision ~ house .scrisoare de credit nmercial •load . împutemicire. delegat. practică/uzanţă comercială 3. comisar. comisie 2.)M 67 aviation .navă comercială ~ shipping . comisionar comipissioner s.aviaţie civilă bank bancă comercială bill .şcoală comercială Services .calitate comercială harbour/port . comisie ~ of management . delegaţie 3. comision 4.încărcătură comercială lanager director comercial .drept comercial tetter of credit .(SUA) agent de bursă ~ contract .servicii comerciale set . membru al unei comisii (guvemamentale.flotă comercială.vehicul comercial/ alitar.comerciant comisionar ~ past us .trafic comercial . a delega.(mar.comitet de direcţie . a numi într-o funcţie 2. delegare. mandat. curier.t.efect de comert fprecint .traveller .(SUA) zonă/spaţiu comer- cial(ă) risk .factură comercială hw .fisc committee s.credit comercial credit company . a împutemici.marină comercială •lonopoly . armare (a unei nave) v.valoare comercială/la preţul pieţei comercialism s.comision pentru terti ~ sale .t.flotă comercială geography .anuar al societătilor xnerciale dock . utilitară cause .vânzare pe bază de comision to carry out a ~ .port comercial house casă de comerţ invoice .) set de documente comerciale •ship/vessel .tribunal comercial credit . mercantilism 2. a mandata.a vinde pe bază de comision commissionaire s. 1. împutemicit ~ s of inland revenue .cambie comercială car/vehicle . a comercializa commission s.Barine .uzanţă comercială directory .monopol comercial •yaper . 1. comitet.risc comercial school .a îndeplini un mandat to do ~ business .societate de credit Mnercial custom/usage . 1.litigiu comercial code cod comercial correspondence corespondenţă Mnercială court . a arma (o navâ) ~ agent . 1.tratat comercial ~ value . expresie folosită în limbajul comercial commercialize v.a face afaceri pe bazâ de comision to put a ship out of ~ .doc comercial fleet .

telecomunicaţii 3.) risc comun (atâtpentru navâ. federaţie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanică de Naţiuni Commonwealth preference facilităţi vamale pentm statele-membre ale Comunităţii Britanice de Naţiuni communal adj.68 COM ~ of supply . transmitere. pl. mar.acţiuni comune ~ stock fund .proprietate socială/obştească . comunicare. comunal 2. pământ/păşune comun(ă).broker la bursa de mărfuri ~ capital .law .(SUA) comisie bugetarâ commodity s. comun.(cont.(asig.) cost comun (atribuibil mai multor produse etc.drept cutumiar Common Market .) navlu diferenţiat (pentru mârfuri care se transportă regulat în cantităţi mari) ~ standard . pl.bursă de mărfuri .) . obştesc. marfâ.producţie de mărfuri ~ rates . şosele etc.acorduri privind schimbul de mărfuri ~ broker . căi de comunicaţie (căiferate.prices system .futures .) ~ customs tariff .ştampilă a firmei ~ shares/stock . obştesc.capital-marfâ ~ circulation .fond mutual care administrează acţiuni comune commonage s. comun. a păşunilor).(SUA) documente comerciale pentru schimbul de mârfuri (instrumente negociabile ţinute drept garanţie pentru împrumuturile destinate finanţării importurilor) ~ external tariff . informaţie.) avarie particulară ~ business oriented language .circulaţie a mărfurilor ~ dollar .piaţă de mărfuri (mai ales de alimente şi materii prime) ~ money . legătură 2.limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier . mar. a păşunilor). public s. 1. oferte comune (stabilite pentru coluziune.fortă de muncă necalificată . bun (de larg consum) ~ cost . comunitar ~ agricultural organization .) etalon-marfâ common adj.taxă vamală comunitară (aplicatâ de o piaţâ comunitară sau o uniune vamală) -labour .sistem de preţuri comune ~ pricing . comunitate de naţiuni. cât şi pentru caric) ~ average .stabilire de preţuri comune (pentru a evita concurenţa).tarif vamal comun (în CEE) ~ agreements . pământ/păşune comun(ă) ~ adventure .operaţii la termen cu mărfuri ~ market .Piaţa Comună ~ ownership .dolar-marfă ~ exchange .(mar.(SUA) comisie financiară ~ of ways and means . colectiv.(fîn. 1. drept de folosinţă comună/obştească (a pământului.cărâuş comun simulând ofalsâ concurenţâ) ~ seal . ~ production . produs.coope-rativă agricolă communication s. mesaj.(asig. general 2. 1. drept de folosinţă în comun (a pământului.monedă-marfâ ~ paper . devălmăşie commonwealth s.

adunarea acţionarilor ~ officer . posesiune în comun ~ chest .cale de comunicaţie communism s.rezerve ale societâţii (constituite din profit) ~ seal . (SUA) navetâ ~ ticket (SUA) abonament (la tren.tranzacţie în compensaţie ~ fund (bur.avantaj comparativ (principiu care consideră că o ţară sau o regiune ar trebui sâ se specializeze în producţia şi exportul acelor bunuri pentru care eficienţa este relativ crescută.leave învoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v. autobu?. comparativ ~ advantage .comert în compensaţie compensatory adj. despă-gubire ~ deal .linie de telecomunicaţii ~ service telecomunicaţii ~ strategy .reduceri de compensaţie ale taxelor vamale . telecomunicaţii ~ line .(SUA) fonduri de binefacere ~ investment .activity .finanţare a deficitului bugetar ~ tariff reductions . 1. societate. compătimitor .publicitate compara-tivă ~ economics . 1.investiţie comunitară/ obştească ~ of interest .trafic de informaţii. a despăgubi compesation s.î. comunism community s.membru al consiliului de administraţie ~ equity .statistică comparată compassionate adj. sindicat controlat de patronat comparative adj.risc al cărâuşului ~ town .funcţionar din conducerea unei societăţi ~ promoter .comunitate de interese commutation s.sindicat pe societate. a compensa 2. compensaţie.legislatia societăţilor comerciale ~ meeting .oraş dependent de o întreprindere (pentru locuri de muncă.economie comparată ~ statistics . compensatoriu ~ damages . în comparaţie cu alte bunuri şi servicii) ~ advertising . comu-nitate. 1.magazin al unei întreprinderi (pentru angajaţii acesteia) ~'s risk . furnizare de câldurâ etc. comunitate 2.fondator al unei societăţi ~ reserves .constituire/înfiinţare a unei societăţi ~ law . compensator.) fond de compensare ~ stocks acţiuni de compensare (acţiuni ale statului oferite în compen-saţie acţionarilor de la unele societaţi naţîonalizate) ~ trade .capital propriu (al unei societâţî) ~ formation .) ~ union . plin de compasiune.COM 69 . înlocuire (a unui tip deplată cu altul) 1. companie ~ car maşină de serviciu ~ director .) company s.ştampilă a firmei ~ store .strategie comunicaţională (metode prin care comercianţii realizează comunicarea cu pieţele lor) ~ way .daune compensatorii ~ fînance .

total v. mixt. complementar ~ demand . (with) a se conforma (cerinţelor. regulilor etc. compus. calificare 2.strategie de luptâ împotriva concurenţei .supply .) competenţă 3.). competenţă. reclamaţie ~ book . conformitate.situaţie concurenţială .a face faţâ concurenţei competitive adj.concurs. concurenţă ~ policy . a fi în concurenţă competence s.) pieţe complete (portofolii care cuprind orice tip doril de căştigurî) completely adv. combinaţie. situatie materialâ bună competition s. pl.nevoie de bunuri competitive ~ pricing .complet asamblat (despre utilaje care. ~ breakdown . iar producătorii a două sau mai multe mârfuri concurează pentru utilizarea lor) competitiveness s.examination . acord. combinat s. a consimţi să/la. la vdm. a concura. competitivitate ~ knocked down . complet.invaliditate totală ~ markets . sunt gata de folosinţă imediată) .piaţâ concurenţială ~ need . compozit.are.ofertâ concurenţială (situaţie în care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate. 1. date compuse (care grupează .scoatere completă/ definitivă din funcţiune ~ disability .î.70 compete v.(fin.echilibrul concurenţial (într-un sector industrial) ~ bidding . consimţământ.licitaţie competitivă ~ demand .i. amestec. complet. a încheia.strategy .registm de reclamaţii ~ section . a termina .analizâ a concurenţei (de cătrefirmele rivale) complaint s.serviciu de reclamaţii complementary adj. a-şi da consimţământul la composite adj. aprobare ~ examination .politicâ concurenţialâ (impusâ de guvern pentru a combate monopolurile) competitor s. concurent ~ analysis .cerere complementara (cerere de două produse care se folosesc împreună) to face ~ .inspectare/verificare a respectării legislaţiei în vigoare comply v. în întregime ~ built up .complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s. examen prin concurs (pentru ocuparea unui post vacant) ~ market .stabilire a preţurilor prin concurenţă ~ situation . concurential ~ advantage . (dr.ofertă complementară (ofertă de două sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiaşi proces de produc-ţie) complete adj. pricepere.i. competitiv.avantaj competitiv (ideea conform căreia punctele forte şi slabe ale unei societăţi se pot determina numai prin comparaţie cu concurenţa) ~ balance .cerere concurenţială (situaţie în care două sau mai multe produse concurează pentru satisfacerea cererii pieţei) ~ supply .

.(asig. silit. a achita partial (o datorie) v.î. a ajunge la un compromis (cu creditorii). compus.COM-CON 71 informaţii din mai multe sectoare.dobândă compusă ~ tariff .cont de concentrare (cont de depozit în care se virează periodic sume de bani) ~ bank . fiind înlocuitori apropiaţi unul pentru celălalt) ~ train . impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence .concentrare a industriei (concentrarea unor sectoare industriale în anumite zone în funcţie de . a evalua.i. calculator.(bur.poliţă de asigurare generală ~ sale .aided/.ofertă cuprinzătoare/ amănunţită ~ policy .) convenţie.t. constrângere compulsory adj.assisted manufacture fabricare asistată de calculator ~ .) tranzactii asistate de calculator computerize v.ofertă combinată (ofertă a unui produs care provine din două sau mai multe surse ori metode de fabricaţie. a încheia un concordat ~ bonus . a adevărului de câtre un asigurat etc.(cont. concentrare (proces prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de câteva firme mari) ~ account . a compune. a estima computer s.tren mixt (de călători şi marfă) comptroller v. fortat.caric/încărcătură mixt(ă) ~ demand .segmentare concentrată.segmentation . ascundere.) primă compusă ~ entry . compoziţie.lichidare judiciară compute v.t. marketing al nişelor de piaţă (identificarea şi exploatarea unui segment îngust de piaţâ) concentration s.cerere combinată/ alternativă (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ supply . computer .) concentrated adj. stmctură alcâtuire 2. controller compulsion s. (dr. v. sumă achitată (în baza unei asemenea înţelegeri) compound adj.) articol recapitulativ ~ interest . domeniî) ~ cargo .bancă de concentrare (a fondurilor din alte bâncî) ~ of industry .aided/assisted trading . a retrage (o acuzaţie în schimbul unei compensaţii materiale) 3. a computeriza concealment s. concordat (acord între un debitor şi creditorii sâi privitor la lichidarea datoriilor prin plata unei sume mai mici decât întreaga datorie angajată).licenţă obligatorie (asupra unui brevet de invenţie) composition s. obligatoriu. disimulare (a activelor de catre un falit. mixt s. concentrat . 1. compus v. a combina. a alcătui 2.vânzare/executare silită (la licitaţie) ~ winding-up . cuprinzător ~ offer . a calcula.i. ofertă de două sau mai multe produse care satisfac acelaşi tip de cerere..tarif compus/mixt (combinaţie între taxa ad valorem şi o taxă vamală specificâ) comprehensive adj.l.

t. profilul pieţelor etc. concept. s. a conchide.condiţii convenite ~ s of contract . confidenţialitate ~ clause .vânzare condiţională conduct s.situaţie pe piaţă. 1. a prevedea. mediator conclude v. 1. arbitru. a condiţiona 2. taxator. concesiune concessionaire s.. societate concession s.navâ de cartel maritim ~ terms .condiţii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj. 1. a sfârşi 2.72________________________ sursele de materii prime. conferinţă. terminare. legătură.(dr. confidenţial ~ clerk .(com. clauză. concesionar concessionary adj. conjunctură ~ precedent .conditii di adeziune ~ s of sale . decizie fmală condition s. cartel maritim ~ call . administrare v. condiţie 2. stare.(dr. conducere.report . prevedere.stare a caricului/ încărcăturii . întreprindere.i.navluri de linie ~ ship/vessel .clauza confidenţialitâţi (într-un contract de angajare) . concesie 2. concluzie.cărăuş asociat (la un cartd maritim) ~ rates . încheiere (a unei afaceri).(com. 1. dirijare. a încheia (o afacere).raport confidenţial confidentiality x. idee ~ testing .consiliu de arbitraj conciliator 5'. congres convenţie 2. semnare (a unui contract) 3. concem. stipulatie (a unei convenţii) v. poziţie socială 4. 1. 1. a semna (un contract) 3. sfârşti 2. a termina.of contents unknown . concesionar conciliation s. conditional ^ ~ acceptance . a stipula o condiţie ~ of cargo .) condiţie suspensivă ~ bond .(dr. l administra ~ money . conductor 3. administrato) 2.funcţionar de încredere . situaţie 3.) acceptai^ conditionalâ (a unei oferte de cătri cumpărător dacâ primeşte unelt facilităţi) '• ~ of the market . a conduce.obligaţiune condiţională/dublă ~ endorsement .) ~ ratio . a deduce conclusion s.) condiţi^ rezolutorie ~ s agreed upon .a pune condiţii. director.rată de concentrare (care arată procentul în care un sector industrial este dominat de câteva mari societăţi sau mâsura concurenţei pe pieţele bancare) concept s.) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s.conferinţă telefonică ~ carrier .starea conţinutului necunoscută (despre o marfâ ambalată) ~ subsequent .condiţii de vânzare (îi contractele de vânzare de mărfuri) conditional adj. conciliere. 1.condiţii contractuale ~ s of membership . a dirija. participare (într-o afacere) 3.î. 1. a stipula v.) testare a conceptului concern s. interes. însoţitor conference s. arbitraj ~ board . ghid. relaţie 2.andosare condiţio nală ~ sale .t.

conştiinţă ~ money . a fi incompatibil . a ratifica.evaluare pmdentă ~ investment . conflict.bani de conştiinţă (sumă trimisă anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniţial s-a eschivat) consecutive adj. succesiv ~ days .t.daune indirecte (oferite drept compensaţie pentru. nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s.(com. a remite. 1. poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ de un accident major) conservative adj. a încredinţa. 1. contradictie între legi congeneric adj. remuneraţie. a atesta.fraht. prudent. a confirma. consignatar.) cont de consignaţie ~ invoice . 1. tutore consideration s.fuziune-conglomerat (între societăţi din industrii diferite) congress s. combinat ~ analysis . motiv 3. a confisca.CON 73 confirm v. considerare.fuziune congeneră (între firme din aceeaşi industrie în care partenerii de fuziune nu sunt nici clienţii.antrepozit de consignaţie . consignor consignment s. primitor (al mărfii) ~ voyage charter party .t.zile consecutive/curgătoare finclusiv duminicile şi sărbătorile legale) ~ contract . atestat. a adeveri 2.analiză asociată (tehnicâ de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor produse) conscience s.conflict de legi. scrisoare de trăsură ~ warehouse . congres conjoint adj. a trimite (mârfuri) m consignaţie 2.of interests .contract consensual ~ obligation . (dr. adeverit 2. asociat. validat ~ irrevocable credit . confirmat. a consemna 3. a depune (o sumă) consignee s. incompatibilitate v. destinatar.conflict de interese ~ of laws . custode. considerent.pe riscul destinatarului consigner v.i.acreditiv confirmat confiscate v. 1.contabilitate pmdentă ~ estimate . conglomerat ~ amalgamation/merger . a fi în conflict/ contradictie.(cont.factură de consignaţie ~ note .investiţ-ie cu risc scăzut conservator s.obligaţie consensualâ consequential adj. consensual ~ 's risk . a expedia (mărfuri). a valida confîrmed adj. 1. contradiţie. studiere.t. a preda. a sechestra conflict s. lot/încărcătură expediat(ă).contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj. compensaţie 4. expediere (de marfa) în consignaţie ~ account . congener ~ merger . moderat . plată. consecutiv. ratificat. 1. lichidator (numit de instanţă pentru a închide ofirmăfalită) 3. care decurge/ rezultă ~ damages . paznic 2. consideraţie.) contraprestaţie ~ for sale .poliţă de asigurare indirectă a pierderii. nerespectarea obligaţiilor contractuale) ~ loss policy .preţ de vânzare consign v.accounting . 1.) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit . stimă 2. conservator 2. partidă de mărfuri 2.

a consolida.invoice . expeditor (al ţie. unificare (a consuetudinary adj.taxe consulare lidată .pasager repatriat (prif conspicuous adj. construo| consignor s.bilanţ consolidat ~ possession .viză consulară consulate adj.t.consum ostentativ ~ visa .preţuri stabile construction s.termen de execuţie (a une^ -accounts . a aborda în grup (o ~ of ships .legalizare consulară proprietar) ~ declaration . pl.) situaţii ~ trust .amenajare de şantied unifica (societăţi). consolidat ~ time .) tutelă prezumatS financiare consolidate implicită consolidation ^. consignator.total loss .drept consuetudinar/cutumiar -mamă cu filialele ei în scopuri consuls. 1. consolidare (a datoriei ~ general . întocmit prin legal unificarea bilanţurilor tuturor filialelor .şantier de construcţie consolidated adj. titluri de rentă conso~ fees .) posesie cu titk 1 (bilanţzil unui grup. a ~ agent . interpretare (a unei legi) mărfii) ~ industry .construcţii navale societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy . a consolida (datoconstrucţie ria publică) ~ site .jurisdicţie consulară ~ agreement .jurisdiction .agent consular calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification .) pierdert componente) totală prezumată/interpretată ' . vădit consulat) ~ consumption .annuities/stock . clădire 2.cost .(dr. constructiv 2 consolidată dedus. stabil ~ capital . consuetudinar.(asig. 1. consulat (nemotivat de necesităţi. estimat ~ balance sheet . consortiu .conturi consolidate lucrâri de construcţie) .poliţă de asigurare a navei î scopuri contabile) 2.~ prices .consul general publice) 3.financial statpments .(cont. consul contabile) 2.industria construcţiilor consolidate v. fuziune. constant. consular întrunirea. (dr. slimulat de ~ general .consulat ~ bank .titluri de rentă constructive adj.factură consularâ consortium s. taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj.(dr.consulat general dorinţa confirmării unei poziţii sociale 74 ________________________ superioare) constant adj. consolidare. abordare în cutumiar grup (a unei societăţi~ law .cost constant/fix .declaraţie consularâ consols s.capital constant . mar. construire. în aceeaşi persoanâ.) consolidare (stingere consulage s. prezumat. a ~ management . 1.bancă de consortiu ~ passenger .acord de consorţiu ~ office . 1. unor societăţi). ostentativ.

CON

75

consultant s. consultant; specialist, expert; consilier consultative adj. consultativ ~ vote - vot consultativ consulting adj. consultant - engineer - inginer consultant consumable adj., s. consumabil consume v.t. a consuma consumer s. consumator - acceptance - acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour - comportament al consumatorului ~ credit - credit de consum (acordat pentru cumpărarea de bunuri' de consum şi servicii) ~ demand - cerere a consumatorilor ~ durables - bunuri de folosinţă îndelungată ~ finance company - societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice - goods - bunuri de consum ~ loyalty - loialitate a consumatorului ffaţâ de o marca) ~ non-durables - produse de folosinţă imediată - preference - preferinţă a consumatorilor ~ price index - indice de preţ al consumatorului (wdicele preţurilor cu afnănuntul) ~ profile - profil al consumatorilor ~ protection - protecţie a consumatorilor ~ research - cercetare a preferinţelor consumatorilor ~ resistance - rezistenţă/pasivitate a consumatorilor

~ strike - grevă a consumatorilor, boicotare (a unui produs) de către consumatori ~ 's sovereignty - suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor într-o economie îiberă în funcţie de preferinţele consumatorilor) ~ 's surplus - surplus al consumatorului/cumpărătorului (diferenţa dintre preţuî pe care cumpărătorul intenţioneazâ sâ-l ofere pentru un anumit produs şi preţul pe care îl plăteşte în realitate) consumerism s. consumerism consumption s. consum ~ curve - curba consumului ~ function - functia consumului ~ goods - bunuri de consum ~ habits - obiceiuri ale consumatorilor/în materie de consum ~ rate - normă de consum ~ tax - impozit pe consum - unit - unitate de consum container s. container ~ capacity - capacitate în continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel - cargou-container, navă portcontainere ~ cell - celulă de container (pe navele portcontainere) - dimensions - dimensiuni (standard) de container ~ storage - depozitare în containere containerizable adj. containerizabil ~ cargo - caric/încărcătură containerizabil(ă) containerization s. containerizare containerize v.t. a containeriza, a introduce (mârfuri) în containere

~ interest - (dr.) drept de proprietd condiţionat contamination s. (asig. mar.) conta~ liabilities - (cont.) pasiv condiţiofl minare (a caricului, în special cu apă eventual I de mare) continuation s. 1. continuari contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango bursa de valori, amânarea achitării ~ account - (bur.) report i unei datorii, prin plaîa unei dobânz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri 1 pânâ la urmâtoarea lichidare; la bursa continuării de mărfuri, diferenţa dintre preţul spot ~ day - zi de contango şi preţul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun( ~ day - zi de contango 2. (dr.) a amâna 3. (bur.) a reporta contemptuous adj. dispreţuitor continuous adj. continuu, permanent ~ damages - daune neînsemnate/nule ~ audit - audit permanent (decise de instanţâ) ~ customary dispatch - (moa contention s. 1. disputâ, litigiu 2. celeritate uzuală fârâ întrempere concurenţă, rivalitate ~ employment - angajare contint contentious adj. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt continental adj. continental la o firma, folositâ pentru calculan - cover - acoperire continentală unor beneficii) (asigurare auto britanică oferitâ per~ (flow) production - producţie m fli soanelor care se deplasează pe continuu continentul european) ~ improvement - (man.) îmbunătăţii ~ port - port continental continuă ~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent posibilitate; caz neprevăzut, accident 2. ~ markets - pieţe continue (pie^ cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i ~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un de prevedere zile de tranzacţionare) contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr neprevăzut, accidental; condiţionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten annuity - anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare, asigurare de viaţă, a cărei plată este contraband s. contrabandă; mărfuri ( condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.de contrabandă ~ control - control vamal împotrr -assets - active eventuale contrabandei; combatere a contraba ~ beneficiary - beneficiar condiţionat dei {beneficiar ale cărui interese sunt - goods - mărfuri de contrabandă ~ of condiţionate de producerea unui eveniment) war - contrabandă de război ~ expenses - cheltuieli neprevăzute
76_________________________

CON

77

~ trade - comert de contrabandă contrabandist s. contrabandist contract s. contract v.t. 1. aîncheia (un contract) 2. a contracta (o obligaţie, un împrumut etc.); a face (datorii) 3. a reduce, a restrânge (cheltuieli) v.i. a încheia un contract - bond - scrisoare de garanţie bancară de bună executare a contractului - by deed/under seal - contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cărăuş, transportator ~ date - datâ contractuală ~ department - raion cu vânzare angro
(la un mare ma.gaz.in)

~ for a work - antreprizâ ~ freight - (mar.) navlu contractual ~ horizon - durată de execuţie/derulare a unui contract ~ labour - mână de lucru angajată pe termen lung ~ law - drept contractual ~ lien - dreptul contractual de retenţie ~ note - (bur.) borderou (de cumpărare sau vânzare de acţiuni) ~ of agency - contract de agenţie/comision ~ penalty - penalizare contractuală ~ price - preţ contractual ~ service - serviciu contractual ~ speed - viteză contractuală ~ supplies - livrări contractuale - value - valoare contractuală ~ work lucrare în antrepriză contraction s. 1. contractare, încheiere pe bază de contract 2. contractare (a unei obligaţii, a unui împrumut etc.) 3. reducere, restrângere (a cheltuielilor)

contractor s. contractant, parte contractantă; antreprenor; fumizor contractual adj. contractual ~ obligations - obligaţii contractuale ~ rent - chirie contractuală contrarian s. (SUA) contrarian (persoană care urmează o strategie contrară unor opţiuni logice) contravener s. contravenient contravention s. contravenţie contribution s. 1. contribuţie 2. impozit, taxă ~ margin - (fîn.) maijă de contribuţie (contribuţia la costurile fixe sau venitul rămas după plata costuriîorfixe) ~ to general average - (asig. mar.) contribuţie la avaria comună contributOK. 1. contribuabil 2. colaborator (la o revistâ, un ziar) contributory adj. contributiv, contributoriu; cotizant s. acţionar; acţionar care contribuie la plata datoriilor (în
caz de lichidare a societăţii)

~ insurance - asigurări sociale din fonduri salariale ~ mortgage - ipotecă contributivă/colectivă (ipotecâ datâ unui singur creditor, alcătuită prin contribuţiile mai multor persoane) ~ negligence - (dr.) neglijenţă culpabilă ~ pension scheme - plan de pensii contributiv control s. 1. control (financiar, vamal etc.) 2. reglementare 3. control (exercitat de acţionarul sau grupul de acţionari care deţine mai mult de 50% din acţiunile unei societâţi) v.t. 1. a controla, a verifica 2. a reglementa 3. a dirija (moneda, piaţa etc.)

78

CON-Cfl

~ account - (cont.) cont de control/rectific are ~ stamp - marcă de control ~ snrvey - expertiză contradictorie controller s'. controlor; revizor; inspector conurbation s. conurbaţie convene v.t. a aduna, a reuni; a convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a se întruni convenience s. înlesnire, utilitate, comoditate ~ goods - alimente pentru consum rapid, fast foods (alimente special ambalate şi preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store - magazin de cartier (care se adresează clientelei dintr-o anumită zonă şi are program prelungit) conversion s. 1. (fin.) conversie, conversiune (schimbarea condiţiilor unui împrumut; emiterea de noi titluri pentru a înlocui alte titluri) 1. (dr.) apropriere, uzurpare ~ cost - cost de producţie (manoperă şi cheltuieli indirecte) ~ loan - împrumut de conversiune ~ price - preţ de conversie (preţul efectiv plătit pentru acţiunile comune atunci când sunt obţinute prin
conversia acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor convertibile)

preferenţiale sau a unei obligaţi^
convertibile)

~ table - tabel de transformări {pevA unităţi de mâsurâ aparţinând un sisteme diferite) convert v.î. 1. a transforma 2. (fin.} converti, a schimba 3. (dr.) & apropria, a uzurpa convertibility s. (fin.) convertibilitate convertible adj. convertibil ~ bond - obligaţiune convertih
(care, la scadenţă, poate fi schimba cu alte titluri în loc să fie plătită)

~ currency - monedă convertibilă ~ loan stock/securities - titluri i valoare convertibile (obligaţiuni & acţiuni preferenţiale care pot
schimbate, la opţiunea titularului,

acţiuni comune ale societâţii emitentt convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.) transmite (o proprietate) conveyance x. 1. transport; transporta 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d transfer (al unei proprietăţi)', act transfer conveyancer s. avocat (care pregâte^
actele în vederea unui transfer proprietate) conveyer v.conveyor

conveyor s. conveier, bandă transp<
toare

~ privilege - (asig.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ, asigurat în grup, sâ încheie o asigurare individuală când asigurarea colectivâ expiră) ~ rate/ratio - rată/raport de conversie (numărul de acţiuni comune care poate fi obţinut prin conversia unei acţiuni

coomb s. coomb (unitate de cap citate) cooperate v.t. a coopera, a colabora cooperation s. 1. cooperare, colabon 2. cooperatie cooperative adj. 1. comun, de. colaborare 2. cooperatist s. cooperatii ~ advertising - publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile în acest sector)

COO-COR

'9

- bank - cooperativă de credit - farm - cooperativă agricolă de pro-ducţie - marketing - marketing comun (al unui grup de producâtori care colaborează pentru lansarea mărfurilor lorpepiaţă)

core î. interior, miez, inimă ~ activity/business - activitate principală/de bază ~ competence - (man.) competenţă de bază (a unei societăţi) ~ equity - capital propriu esenţial (al
unei societăţî)

~ shop/store - cooperativă de consum ~ society - societate cooperatistă, cooperativă ~ system - sistem cooperatist, cooperaţie coownership s. coproprietate ~ of industry - acordare de actiuni angajatilor (la societatea în care
lucrează)

~ workers - (man.) muncitori esenţiali
(cu sarcini deosebite) şi responsabilitâţi

copartner s. coasociat, copartener copartnership s. asociaţie ~ of industry - acordare de acţiuni angajaţilor (la societatea în care
lucrează)

corkage ^. taxă pentru băuturile înfundate (servite în restaurant) corn s. 1. cereale, grâne 2. (SUA) porumb ~ and dry measure - măsură de capacitate pentm cereale şi mărfuri pulverulente ~ chandler - comerciant de cereale (cu amănuntul) ~ dealer - cerealist, comerciant de
cereale (cu ridicata)

copper s. 1. cupm, aramă; monedâ de aramă 2. pl. acţiuni ale unei societăţi de exploatare a cuprului ~ - bottomed - sigur, solid, cu acoperire (din punct de vedere
financiar)

copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia ~ paper - hârtie indigo/carbon copybook s. registru sau dosar conţinând copii de acte/documente copyright s. drept de autor (pentru operele literare, muzicale, artistice) adj. protejat de drepturile de autor, cu dreptul de publicatie rezervat v.t. a-şi rezerva drepturile de autor pentru (o carte, un disc etc.) ~ reserved - toate drepturile rezervate copywriter s. redactor (de reclame, anunţuri)

~ exchange - bursă de cereale ~ market - piaţă de cereale ~ trade - comerţ cu cereale corner 5'. acaparare (de mărfuri, acţiuni pentru a exercita controlul asupra preţurilor); monopol, monopolizare v.t. a acapara, a monopoliza (mărfuri, acţiuni) v.i. a forma un monopol corporate adj. 1. corporativ; constituit, formând o corporaţie 2. corporatist ~ body - organ constituit, persoană juridică ~ campaign - campanie organizaţională (campanie publicitară menită sâ
cultive imaginea unei companii în ansamblu)

~ culture - (man.) cultură/sistem de valori a(l) corporaţiei, cultură organizaţională

so_________________
~ customer - persoană juridică (client al unei băncî) ~ identity - (man.) identitatea corporaţiei ~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ income tax - (SUA) impozit pe profitul societăţii ~ logo - logo(gramă) de corporaţie ~ name nume social ~ planning - planificare corporativă ~ raider - (bur.) persoană fizică sau juridică ce încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpărarea masivă şi bruscă de acţiuni) -risk - risc corporativ (la alocarea capitalului, acesta reflectă efectele unui proiect asupra riscului firmei, măsurat ca efect asupra variabilitâţii profitului finnei) ~ seal - ştapila firmei; sigla firmei ~ sector - sector corporativ/al corpo-ratiilor (în economie) ~ state - stat corporatist ~ strategy - strategie corporativă/a corporaţiei ~ town - muncipalitate ~ trustee - instituţie mandatată corporation s. 1. corporaţie, persoană juridică 2. (SUA) corporaţie (persoanâ juridică care funcţionează separat şi distinct de proprietarii şi managerii săi, avănd astfel avantajul unei existenţe nelimitate, transferabilitatea simplă a părţilor sociale şi răspundere limitatâ) 3. municipalitate ~ aggregate (dr.) corporaţie colectivâ (cu mai mulţi membri) ~ sole - (dr.) corporaţie exclusivă (titular, cu personaîitate juridică, al uneia dintre anumite funcţii publice)

____________________COR-4

~ stock - obligaţiuni municipale - tax - impozit pe societate corporatism s. corporatism corporator s. membru (fondator^ unei corporaţh corporeal adj. corporal ~ property - bunuri corporale correspondence s. 1. corespondq poştă 2. organizaţie-corespoiMJ
(instituţie financiară care prestf servicii pentru altă organia financiară)

~ banking - sistem bancar cu activi corespondentă ~ clerk - funcţionar/secretar respoi bil cu corespondenţa ~ course - curs prin corespondenţă ~ department - serviciu de coresţ denţă correspondent s. 1. corespom (bancă ce acţionează ca agent penti
altă bancă care nu are sucursale^

corespondent, reporter ~ bank — bancă - corespondent corruption s. corupţie cost s. 1. cost; preţ de cost 2. cheltuieli de judecată; cheltuieli v. evalua, a fixa preţul v.i. a costa, a fa ~ accounting - contabilitatea costui ~ allocation - alocare a costui individuale (din costul total) ~ and freight - (mar.) cost şi navlu ~ - benefit analysis - analiză c -beneficiu ~ centre - centm de cost (um căreia i se pot aloca nişte cos specifice) ~ efficiency - randament/reducere preţului de cost - estimate - deviz estimativ

cos-cou
~, insurance, freight - cost, asigurare, navlu ~, insurance, freight and commission - cost, asigurare, navlu şi comision ~, insurance, freight and exchange cost, asigurare, navlu şi diferenţă de curs de schimb ~, insurance, freight, commission and interest - cost, asigurare, navlu, comision şi dobândă ~ leader - lider de cost (firmă care
deţinefaţâ de concurenţii ei un avantaj important în ceea cepriveşte costul)

81

~ of capital - cost al capitalului (media
costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companiî)

~ of credit - cost al creditului
(dobândd)

~ of debt - cost al datoriilor (rata
dobânzii noilor datorii emise)

~ of downtime - cost al timpului de întrempere a producţiei ~ of labour - cost al forţei de muncă ~ of living - cost al vieţii ~ - of-living bonus - spor (salarial) pentm corelarea veniturilor cu evoluţia indicelui costului vietii ~ - of-living index - indice al costului vieţii ~ of new common equity - cost al noilor acţiuni comune (rata rentabilităţu lafondurile obţinuteprin vânzarea de noi acţiuni comune) ~ of retained earnings - cost al profitului nerepartizat/acumulat (rata rentabilitâţii solicitate de acţionari pentru capitalurile proprii obţinute de firmă prin reţinerea şi reinvestirea
profitului)

~ per thousand - cost la mie (metodă de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori, ascultâtori etc.) ~ - plus method - metoda adăugării unei cote marginale fixe la preţul de cost ~ price - preţ de cost ~ (- push) inflation - inflatie provocată de creşterea preţurilor de cost ~ standards - nivel de cheltuieli prevăzute ~ structure - structură a costului ~ unit unitate de cost coster v. costermon