A

abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) desertion/renunciation of rights 2. (a/ navei, al încărcăturiî) (mar.) abandonment 3. (retragerea dintr-o operaţiune cu primâ contra cedării unei prime) {bur.) abandon ~ pe mare rea - abandon in heavy sea abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to relinquish, to waive 2. (nava, încarcătura etc.) to abandon, to leave abandonare s.f. 1. (de drepturi, pretenţii) relinquishment 2. abandonment, abandoning ~ a navei - (de întregul echipqf, când nava nu mai poate fi salvaîa) abandonment of ship ~ a postului - dereliction ofduty ~ a produsului - (a prodncerii şi a comercializăru acestuia) product abandonment/elimination ~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction abandonat adj. {asig. mar.) abandoned, derelict ~ temporar - temporarily abandoned abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to work abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, workings 2. (acţiune') mining. cutting, hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al vitelor) slaughter abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 aside/away, to divert, to deviate: to sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} (dr.) to iniriiige, to vioîaie, to transgress abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting, deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation, transgression; trespass(ing) 3. {de la regulă) exception ~ de la datorie - breach ofduty ~ din drum - (niar.) deviation ~ disciplinară - misbehaviour, infraction ofdiscipline ~ medie - mean deviation ~ standard (concept statistic care indicâ gradul de deviere a unei serii de datefaţă de un etalon central) standard deviation abator s.n. slaughterhouse, abattoir abona v.r. (la} to subscribe ('to), to become a subscriber (to) abonament s.n. 1. (la ziar) subscription 2. (ca pref} subscription price/rate; (la restaurant} reduced price for regular customers 3. (la teatru, tramvai etc.) season ticket; (îa tren, aiitobnz} (SUA) commutation ticket; (îa restaitrant) luncheon voucher, book of luncheon vouchers, {SUA} (rednced--pnce) meal ticket a face un ~ (la) - to subscribe (to), to become a subscnber (to) abonat s.m. {la ziar, televiziune etc.) subscriber; (la îren, tramvai etc.) seasonticket holder, regular traveller; (la eiectricitaf.e, apă etc.) consumer; (telefonic) telephone user: {'ia resiauranf) runcheoii-voucher iioider, (SUA) meal-ticket lioldei aiiorda v.i. {u ucosta) (mar.) to moor, to land, to put ashore v.t. 1. (a se ciocni

12

ABO-ACA

de) (mar.) to collide with, to run foul of, to come into collision with 2. (o problemă, un subiect) to tackle, to deal with 3. (in grup o societate-mamâ cu filialele ei în scopuri contabile) to consolidate abordaj s.n. (mar.) collision abordare s.f. (in grup a unei societâţi--mamă cu filialele ei în scopuri con-tabile) consolidation ~ planificată - (pentru elaborarea situaţiei fluxului de numerar) (cont.) schedule approach abrevia v.t. to abbreviate, to abridge, to shorten abreviere s.f. abbreviation abroga v.t. to abrogate, to annul, to repeal, to abolish abrogare s.f. abrogation, annulment, rescission, abolishment absent adj. (de Id) absent, missing (from), not present (at) s.m. absentee ~ involuntar - (de la locul de muncâ) involuntary absentee absenta v.i. to be absent/missing absenteism^.n. absenteeism absenteist s.m. 1. absentee 2. (proprie-tar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arenda) absentee landlord, remittance man absenţă s.f. absence; nonattendance ~ de la domiciliu nonresidence ~ de la serviciu - (repetatâ şi nemo-tivată) absenteeism ~ franţuzească -(fară învoire) French leave ~ nemotivată - absence without leave absolvent.î.w. graduate absolvi v.t. 1. (un institut superior) to graduate (from) 2. (dr.) to acquit, to fmd / to pronounce not guilty

absorbţie s.f. (preluarea unei societâţi de către o alta mai mare) absorption, combination abstinenţă s.f. 1. (periodica) abstinence; (de durată) abstemiousness 2. (eliminarea unor consumuri individuale curente şi alocarea unei pârţi mai mari de venit pentru sporirea capitalului cu scopul de a mări producţia de bunuri economice viitoare} abstention abundenţă s.f. abundance, plenty; (bogăţie) richness, wealth, overflow abuz s.f. 1. (exces) abuse, excess, intemperance 2. (inşelăciune) abuse, deceit, fraud 3. (încălcare) encroachment, transgression; (ilegalitate) illegal action ~ de autoritate - abuse of authority ~ de drept - abuse of distress, misuse oflaw ~ de funcţie - abuse of office ~ de încredere - abuse of confidence/ tmst, breach of tmst ~ de putere - abuse of discretion, use ofundue authority, misfeasance a face ~ de - to make too free a use of, to indulge too freely in a face ~ de putere - to override one's commission acalmie s.f. (pe piaţa bursierâ) lull acapara v.t. (o marfă cu scopul de a controla furnizarea ei) to buy up; (mârfuri, acţiuni) to comer; (mărfuri în scop speculativ) to forestall; {a monopoliza) to monopolize, to engross acaparare s.f. buying up; comering, forestalling; coemption acaparator adj. forestalling; monopo-lizing; acquisitive s.m. forestaller,

ACA-ACC

13

buyer-up, speculative buyer, monopolizer; {de alimente) food hoarder acaret s.n. 1. (dependinţă) annex, outbuilding 2. pl. household implements; agricultural/farming implements 3.pl. (afr-.)chattel accelera v. t. (dezvoltared) to forward accelerator s.m. (principiu care evidenţiazâ o relaţie directă între volumul investiţiilor nete şi modificarea venitului national) accelerator accept s.n. 1. (cambie acceptată/ andosată de o bancă) acceptance, accepted bill 2. (acord de acceptare a unei cambii, încheiat între importator sau exportator şi bancă) acceptance credit ~ bancar - bank/banker's acceptance ~ curat/fâră rezerve/menţiuni - clean acceptance ~ de garanţie colateralâ - (pentru un împrumuf) collateral acceptance accepta v.t. 1. to accept; (o oferta) to accept, to agree to, to close with 2. (p cambie, un bilet la ordin la scadenţă sau înaintea scadenţeî) to take up acceptabil adj. acceptable; (despre preţurî) reasonable, fair acceptant.s'.w. acceptor ~ pentru onoare - (al unei cambii) acceptor for honour ~ sub protest - {al unei cambiî)
acceptor supra protest

acceptare s.f. acceptance ~ a mârcii - (de către consumatori) brand acceptance ~ a succesiunii — acceptance of an
estate

~ a titlurilor - {dobândirea de titluri la termen) accept delivery ~ bancară - bank//banker's acceptance

~ condiţională - (a unei oferte de câtre cumpărător dacâ primeşte unele facilitâţi) conditional acceptance ~ contra documente - acceptance against documents ~ de complezenţâ - accomodation acceptance ~ de consumatori - (a unui produs) consumer acceptance ~ în alb - acceptance in blank, blank acceptance ~ în caz de necesitate - acceptance m case ofneed ~ necondiţionată/fără rezerve unconditional/general acceptance ~ parţială - partial acceptance ~ pentru cotare - (a acţiunilor unei societăţi la bursa) admission to quotation ~ pentru onoare - (a unei cambii neacceptate/neplătite) acceptance for honour ~ specialâ/cu rezerve - special/ qualified acceptance ~ sub protest - acceptance supra protest acces s.n. access ~ legal - (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) (dr.) legal access ~ liber - free access accesibil adj. accessibile, approachable; (despre preţurî) popular accesibilitate s.f. 1. accessibility, accessibleness, approachability 2. (numârul de indivizi care recepţioneaza mesajul unei campanii publicitare) reach accesoriu adj. accessory, incidental; secondary, collateral s.n. pl. appurtenances

14

ACC-ACO ~ de susţinere - (pentru a preveni scâderea cursului unor acţiuni la bursâ) support purchase ~ speculativă - (cumpărarea de bunuri sau de valori mobiliare cu scopul de a le revinde ulterior cu profif) speculation acquisition achiziţiona v.t. to purchase, to acquire, to buy achiziţionare s.f. purchasing, acquisition, acquiring acont s.n. (platâ partiala) part/partial payment, payment on account, sum paid on account; (prima rata) first instalment, down payment; (arvună) eamest money, handsel; (avans) advance (money), {care asigurâ prioritate la cumpărare sau vânzare în condiţii prestabilite) option money; (plătit la semnarea contractului de închiriere) key money a plăti un ~ cuiva - to pay smb. a sum on account/a first instalment aconta v.t. to pay on account (for), to pay/to give eamest money (for) acoperi v.t. 1. {bur., fm.) to cover; (un deficit) to make vip, to raeet 1. (un risc) (asig.) to cover acoperire s.f. 1. (bur., fin.) coverage; (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) covering; (pperaţiune de contracarare a riscurilor ce pot decurge dîn fluctu-aţiile cursurilor la bursele de mărfuri, din variaţiile preţurilor în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale cursurilor de schimb) hedging 2. (a unui risc) (asig.) cover, coverage 3. (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un

accident.s'.n. accident ~ asigurat - insured accident ~ cauzat terţilor - accident to third party ~ de exploatare - shop/mill accident ~ de muncă - industrial/labour/work accident ~ maritim - marine/maritime casualty, accident at sea acciz s.n. excise (duty/tax); inland duty a impune plata accizelor - to excise accizars.m. exciseman achita v.t. 1. (a plătî) to pay, to settle, to discharge, to defray; (a stinge o datorie) to extinguish; (parţial) to compound; (integral) to pay off; (in rate micî) to pay out; (la timp) to pay up; (taxele vamale) to clear up; (o cambie înainte de scadenta) to retire 2. (dr.) to acquit, to discharge achitare s.f. 1. (plata) payment, settlement, discharge, defrayal, defrayment; (a taxelor vamale) clearance; (a unei cambii înainte de scadenţă) retirement 2. {dr.) acquittal, absolution-, (de către juraţi) deliverance; {de câtre judecătorul de instrucţie) discharge ~ a dobânzilor la un împrumut -service of a loan ~ într-o singură tranşă - single payment achizitor s.m. acquirer, buyer, purchaser achiziţie s.f. 1. (cumpârăturâ) purchase, acquisition 2. {achiziţionare) purchase, purchasing, acquiring, buying ~ condiţionatâ - memorandum buying

ACO-ACO

15

niesaj publicitar în timpul tinei campaniî) coverage ~ a dividendelor - (indicator care arata de câte ori pot fi plâtite dividendele din profîtul net al unei societăţî) dividend cover ~ a dobânzii - (indicator care aratâ de căte ori pot fi plătite dobânzile unei întreprinderi din profitul său brut) interest cover ~ a monedei - backing of currency ~ a posibilitâţilor de vânzare - (raportul dintre numărul estimat de clienţi şi numărul pe care îl poate deservi un agent de vânzări) sales coverage ~ bancarâ — {garantare parţială a bancnotelor de către banca de emisiune cu ajutorul unui portofoliu de titluri de valoare, devize convertibile etc.) banking cover ~ continentalâ - (asigurare auto britanicâ oferitâ persoanelor care se deplaseazâ pe continentul european) continental cover ~ efectivă/reală - (campanie publicitarâ care reia de cel puţin patru ori un mesaj publicitar) effective/four-plus cover ~ excedentară - (cumpărarea unui număr mai mare de titluri decât pot fî vândute) (bur.) long position, bull account/position ~ financiară - backing ~ insuficientă - (bur.) short covering, bear account/position ~ în acţiuni - (situaţia unei societâţi anonime, care nu mai desfăşoară activitate economicq, dar care are încă existenţă juridîcîi) bare shell

~ în aur — {gradul de acoperire a bancnotelor aflate în circulaţie) gold cover ~ la termen - (bur.) forward cover ~ minimă necesară - (bur.) minimum margin requirements ~ monetară - (cantitatea de valori relativ certe - aur, valute convertibile etc. — deţinute obligatoriu de către bâncile de emisiune şi exprimată printr-un procent din suma totală a emisiumi monetare} currency cover ~ prin active - (fin.) asset cover a avea ~ - to be covered, to hold security a nu avea ~ - to be uncovered, to lack security acord s.n. agreement; arrangement ~ anulabil - cancellable agreement ~ asupra navlului - (mar.) rate agreement ~ asupra tarifelor vamale tariff/union agreement ~ bilateral - bilateral agreement ~ colectiv - collective agreement ~ comercial - trade agreement ~ comercial reciproc/pe bază de reciprocitate - (cu reducerea taxelor vamale) reciprocal trade agreement ~ comercial şi de plăţi - trade agreement and payment ~ contractual restrictiv - (care interzice anumite acţium) (dr.) restrictive covenant ~ cu creditorii - (concordat) private arrangement, deed of arrangemeiw assignment ~ de angajare - (de forţă de munca necesara pentru anumite lucrări, încheiat între patronat şi sindicate) manning agreement

16

ACO-ACO

~ de arbitraj - arbitration agreement ~ de asociere - (la CEE) association agreement ~ de barter - barter agreement ~ de cliring - clearing agreement ~ de colaborare working agreement ~ de consorţiu consortium agreement ~ de constituire a unui sindicat -syndicate agreement ~ de cooperare economică internaţională - intemational eco-nomic cooperation agreement ~ de credit cu reînnoire automată -revolving credit agreement ~ de cumpărare cu plata în rate -(proprietatea asupra produsului devenind efectivă în momentul livrăriî) deferred payment agreement ~ de evitare a dublei impuneri -agreement to avoid double taxation ~ de fixare a preţurilor de revânzare - {sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumator sunt stabilite de producător) {SUA) fair-trade agree-ment ~ de garantare a investiţiilor -guaranteed investment agreement ~ de indexări salariale - (prevâzut într-un contract de muncâ pentru situaţia în care preţurile cu amănuntul depăşesc un anumit nivel) threshold agreement ~ de plăţi - payment agreement ~ de productivitate - (între sindicate şi patronat, prin care mâririle salariale sunt condiţionate de creşterea produc-tivităţii) productivity agreement ~ de răscumpărare - (a titlurilor de valoare} repurchase agreement

~ de reeşalonare a datoriei externe standstill/rescheduling agreement ~ de transfer - (convenţie între două ţâri privind fluxul plâţilor interna-ţionale) transfer agreement ~ de vânzare - agreement to sell ~ de vânzare pe credit - credit sale agreement ~ del credere - del credere agreement ~ economic - economic agreement ~ exclusiv de vânzări - (intre furnizor şi comerciantul local) exclusive sales agreement ~ fârâ concesii/compromisun - 'harâ bargain ~ general de împrumut - (al FMI) general arrangement to borrow ~ global - overall agreement, bargain by thejob/lump, package deal ~ internaţional de produse -intemational agreement for goods ~ între debitor şi creditori - (în caz de fahment) (dr.) scheme of composition/arrangement between debtor and creditors ~ multilateral - multilateral agreement ~ mutual - (incheiat între două sau mai multe state, care prevede facilităţi de natură comercială} reciprocity, mutual agreement ~ prealabil - previous agreement ~ prezidenţial - (incheiat de preşedinte cu un stat strâin, care nu necesită aprobarea senatuluî} (SUA) executive agreement ~ scris - agreement in writing ~ stand-by (încheiat cu FMI) stand--by agreement/arrangement ~ -tip - pattem setting agreement ~ verbal - verbal/oral agreement a fi plătit în ~ - to be paid by the job

ACO-ACT

17

acorda v.t. 1. {a da, a aloca) to grant; to give; (a permite) to allow, to permit; (a decernd) to award; (un drept, un privilegiu) to licence, to charter 2. (un termen) (dr.) to respite ~ cuiva un împrumut - to accommodate smb. with a loan ~ daune - interese - to award damages acordare s.f. granting; giving ~ de acţiuni angajaţilor - (la societatea în care lucreazâ) coownership/copartnership of industry ~ de consultanţă pentru recuperarea datoriilor - debt counselling ~ de licenţe de fabricaţie - licensing ~ de rabaturi - discounting acosta v.i. to moor, to land, to come/to handle/to haul alongside; to berth, to wharf ~ în bune condiţii - to make a safe landing acreditivs.n. letter of credit ~ colectiv - general letter ofcredit ~ confirmat - confirmed letter of credit ~ cu livrări eşalonate - letter of credit with spread-out deliveries ~ de export - export letter ofcredit ~ deschis - open credit ~ direct - direct letter of credit ~ documentar - documentary letter of credit ~ dublu - back-to-back letter of credit ~ irevocabil - irrevocable letter of credit ~ în alb - (cu suma nespecifîcatâ) blank credit ~ limitat - limited letter of credit ~ neconfîrmat - unconfirmed letter of credit

~ nominal - straight letter of credit ~ plătibil în tranşe - instalment letter of credit ~ reînnoit automat - revolving credit ~ revocabil - revocable letter of credit ~ simplu - simple credit ~ subsidiar - subsidiary letter ofcredit ~ transferabil - transferable letter of credit ~ utilizabil prin cambii - letter of credit useful by bills of exchange acru s.m. (unitate de suprafaîa} acre act s.n. 1. (faptă) act, action 2. (dr.) deed, act, document; legal instrument; writ; pl. judicial acts; (certifîcat) certificate ~ adiţional - addendum, rider ~ de avarie comună - (mar.) general average ~ de cesiune - deed of assignment/ conveyance ~ de conHscare a încărcăturii seizure note ~ de constatare — (asupra încărcăturif) statement notice; (expertiză) survey report ~ de constatare a cărăuşului - (pentru starea mărfif) (mar.) carrier's statement ~ de depozit în garanţie - bailment ~ de depunere a mărfurilor în consignaţie - consignment ~ de donaţie - deed of gift ~ de faliment - act ofbankruptcy ~ de garanţie de depozitare warehouse bond ~ de garanţie pentru tranzit - transit bond ~ de încredinţare spre custodie deed of tmst ~ de însoţire - (facturâ) bill ofparcels

18

ACT-ACT

~ de lichidare a daunei - (asig.) claim release and discharge ~ de lichidare în vamă - {mar.) clearance note ~ de lichidare în vamă la intrare -(mar.) inward clearance bill/certificate, entry certificate ~ de naţionalitate - (a navei) certificate ofregistry ~ de navigaţie - marine document ~ de proprietate - deed ofproperty ~ de război - act ofwar ~ de recepţie - acceptance certificate ~ de revizie vamală specială - bill of sight ~ de subrogare - subrogation form ~ de transfer - (al unei proprietăţî) conveyance; (de titluri de vaîoare) deed of transfer, transfer deed ~ de vânzare - bill of sale ~ de vânzare absolut - (fărâ ipotecarea mărfiî) absolute bill of sale ~ de vânzare condiţionat - (cu ipotecarea niărfîi) conditional bill of sale ~ justifîcativ/probant - supporting document, document in proof/support, documentary evidence ~ notarial notarial act/deed, solicitor's deed ~ oficial - official document ~ public public document acte ale navei - (de registru şi de companie) ship's/vessel's documents/ papers ~ comerciale - acts of commerce activ s.n. (şi pl.) (cont., dr., fin.) asset(s) ~ de capital - (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normală afirmeî) capital asset

~ şi pasiv - assets and liabilities active acceptate — (drept garanţie de o banca) bankable assets ~ agresive - (active cu un coeficient beta mai mare decât cel al pieţeî) (bur.) aggressive assets ~ amortizabile - depreciable assets ~ blocate - frozen assets ~ circulante/curente (elemente de acliv absorbite şi transformate în ciclul deproducţie) circulating/current assets ~ circulante nete - net quick assets ~ comerciale/de exploatare -commercial/operating assets ~ convertibile în lichidităţi - quick/ realizable assets ~ corporale/tangibile - tangible/ physical assets '" cu risc - risk assets ~ curente temporare - (active circu-lante cufluctuaţii sezoniere sau ciclice) temporary current assets ~ epuizabile/cu durată limitată de exploatare - {inine, cariere etc., care se epuizează în timp) wasting assets ~ eventuale - contingent assets ~ fictive - fîctitions assets ~ fînanciare - financial assets ~ fîxe - fixed assets ~ foarte lichide - quick assets ~ de rezervă - reserve assets ~ imobilizate permanent assets ~ inepuizabile nonwasting assets ~ în curs de fabricaţie (cont.) work in process/progress ~ lichide/disponibile - liquid/ available/cash assets ~minimale - (rezerve minime ale unei băncî} minimal assets ~mobiliare personal assets ~ monetare - monetary assets

ACT-ACŢ

19

~ necorporale/intangibile - (brevete, licenţe, mărci de fabrică etc.) intangible assets ~ nelichide - illiquid assets ~ nete - (activul contabil minus pasivul
exigibif) net assets

~ de transport maritim - shipping industry ~ fărâ perspectivă - termmal/dead-endjob ~ prevăzută în buget - budgeted
activity

~ nominale - {in contabilitatea în partidă dublâ) nominal assets ~ ponderate cu riscul aferent - (fîn.) risk-adjusted assets ~ productive - productive assets; (care aduc dobânda) (fin.) active assets ~ reale - real assets ~ sensibile la dobândă - interest-sensitive assets ~ sociale - company's assets ~ stagnante - (care nu pot fi vândute rapid contra numerar) slow assets ~ subevaluate - hidden assets ~ succesorale - (dr.) legal assets, net
estate

~ principală/de bazâ - core activity/ business ~ publică - public activity actualizare s.f. 1. bringing up-to-date 2. (raţionament economic prin care se determinâ evaluarea prezentă a unui activ, a unui venit, a unei utilitâţi viitoare) net present value method actualiza v.t. to bring up-to-date, to update actuar^.m. actuary actuarial adj. actuarial acţiona v.i. to act, to take action; to
proceed v.t. (p maşină, un utilaj) to

activitate s.f. activity; (comerciala) business; (lucru, munca) work ~ bancară - banking ~ bancară de bază - basic banking ~ bancară de la domiciliul clientului - (prin telefon sau calculator) home banking ~ bancară electronică - electronic banking ~ bancară prin intermediul sucursalelor - branch banking ~ comercială frauduloasă - (activitate desfâşurată în timpul derulării procedurilor defaliment şi nedeclaratâ la tribunat) fraudulent trading ~ de atragere de depozite - (a unei bâncî) deposit - taking business ~ de consilier în problemele salariaţilor - employee counselling

operate, to set in action/motion, to mn ~ conform instrucţiunilor - to proceed as directed ~ în calitate de - to act in one's capacity ~ în judecată pe cineva - to bring/to take an action against smb., to sue smb. acţionar s.m. shareholder; stockholder; (care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societâţiî} contributory al unei societăţi de investiţii fînanciare - unit-holder ~ deţinător de acţiuni nominale -stockholder ofrecord ~ deţinător de acţiuni preferenţiale preference shareholder ~ majoritar principal/controlling shareholder ~ minoritar - minority shareholder

20____________________________

____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law 3. (titlu de valoare) share; stock ~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden share ~ directa — (presiuni exercitate de muncitori asupra patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action ~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law ~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for restauration, restitutio in integrum; trover ~ mixta - (civila si penald) mixed action ~ pentru daune - action for damages ~ reala - (pentru arestarea unei nave) (mar.) action in rem ~ reconventionala - (dr.) cross action ~ subrogatorie - (dr.) indirect action actiuni achitate integral - fully paid shares ~ active - (frecvent tranzactionate) active shares ~ ale administratorilor - (acfiuni pe care administratorii unei societdti

anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului) qualifying shares ~ ale companiilor care exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.) plantations ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de servicii publice -public utilities ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation shares ~ ale societatilor din industria cauciucului - rubbers ~ ale societatilor din industria distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune, teatru) amusement/ entertainment shares ~ ale societatilor din industria de automobile automotive shares, motors ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming, shares ~ ale societatilor din industria textila - textiles ~ ale societatilor din industria tutunului - tobaccos ~ ale societatilor din sectorul asigurarilor - insurance shares ~ ale societatilor din sectorul comercial - commercials ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii aurului gold shares ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii cuprului coppers ~ alfa - (foarte sigure §i rentabile) alpha shares, blue chips

ACT-ACT

21

~ amanate - (cu plata dividendelor dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni aufost achitate) - deferred shares ~ americane - (ale societdtilor din SUA) Yankees ~ atractive - (frecvent tranzactionate) leaders ~ australiene - (ale societdtilor din Australia, mai ales din industria minierd si a prelucrdrii tutunului) Kangaroos ~ - barometru - barometer stock ~ comune/obisnuite - common/ ordinary shares/stock, equity shares ~ cotate/listate - listed shares ~ cu drept de vot - voting shares ~ cu drept de vot restrictiv restricted voting shares ~ cu drepturi multiple de vot multiple voting shares ~ cu perspective de crestere - growth shares/stock ~ cu profit mare - high yielders ~ cu sau fara drept de vot - (SUA) classified common stock ~ de compensare - (actiuni ale statului oferite in compensate actionarilor de la unele societdti nationalizate) compensation stock ~ de folosinta - (titlu emis in locul unei acfiuni rambursate si care da drept la o parte din activele ce ar rezulta din lichidarea societdtii) bonus shares ~ de fondator - founder's/vendor's
shares

~ de tezaur - (actiuni comune rdscumpdrate de societatea emitentd de la actionari) (SUA) Treasury shares/stock

~ detinute de public - outstanding shares ~ divizate — (in alte actiuni cu valoare mai mica) split shares ~ emise la preturi foarte scazute (pentru speculatii) penny stock ~ emise pentru obtinerea de lichiditati - cash capital/shares ~ excedentare - (actiuni preferentiale necumpdrate la emisiune de actionarii existent!) excess shares ~ fara drept de vot - nonvoting/ voteless shares ~ fara valoare nominala - shares of no par value/without par value, unvalued shares ~ feroviare - (ale companiilor feroviare) railway/rail shares, rails; (SUA) railroads ~ fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) watering stock, waters ~ gemene — (actiunile a doud societdti independente din punct de vedere juridic care au aceiasi actionari) twin shares ~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de capital ale societdtii si care sunt distribute actionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) bonus issue/shares ~ indivize -joint shares ~ industriale (emise de societdti comerciale industriale) industrial shares, industrials ~ la moda — (foarte cdutate pentru o scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la purtator - bearer shares, shares to bearer ~ la societati de investitii financiare trust units

22

ACT-ACU

~ manageriale - management/ managers' shares ~ marcate - (al cdror certificat de acfiuni poartd dovada exercitdrii drepturilor specifice) marked shares ~ neparticipative - (care nil participd la profit, dar au un dividend fix) nonparticipating shares ~ nepreferentiale/neprivilegiate ordinary/common shares/stock ~ nesigure - bazaar shares ~ noi - (emise in cadrul cresterii capitahdui social) new shares ~ nominale - registered shares/stock ~ petroliere - {ale companiilor petroliere) oil shares ~ preferentiale - (cu plata prioritard a dividendelor) preference/preferred shares, senior shares/stock ~ preferentiale cumulative - {cu dividend cumulativ) cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale cumulative $i cu participare deplina - fully participating and cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale necumulative - (jard dividend cumulativ) noncumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale nerecuperabile - (pe care societatea emitentd nu are dreptui sd Ie rdscumpere) irredeemable preference/preferred shares/stock ~ purtatoare de dividende - dividend-beanng shares ~ revocabile — (pe care emitentui isi rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra) revocable shares ~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u; detind pciilru a Candida, ca inembru m

consiliul de administratie al societdtii respective) directors '/qualification shares ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de redresare) recovery shares ~ sud-africane - (al societdtilor din Africa de Sud, mai ales din indiistria extractiei de aur) Kaffirs ~ suplimentare - (emise in contui dividendelor) scrips ~ tranzactionate in afara bursei over-the-counter shares ~ vechi - {care, la o eventuald emisiune, va avea o valoare mai mica decdt o actiune noua) old shares acumula v.t. to accumulate, to amass; (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to hoard up; (a inmagazina) to store; (a spori) to increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to accrue acumulare s.f. \. accumulation 2. (mdrirea valoru unui activ prin crestere naturala) accretion; accrual ~ de capital accumulation of capital, capital accumulation/formation ~ primara primary/original accumulation acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge (with) 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to enter/to lay an action/a charge against, to proceed against; (im functionar public) to impeach acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.) charge; (inculpare) inculpation, imputation, mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui functionar public) impeachment; (pentru diverse vmi) indictment a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for tii^l, to .•i.'.icH^i smb.

^^,.

ADA-ADM

23

adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) increase, increment, rise; (plus) extra; (supliment) supplement; {completare) completion, appendage, pendant; (anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (amendament) amendment; (la o lege, un document) additional clause, rider; (la un testament} codicil; (la o polita) slip ~ comercial - (trade) markup ~ la greutate - makeweight adauga v.t. to add adaptabilitate s.f. adaptability ~ a factorilor de productie (capacitated de asociere a unei unitati dintr-nn factor cu mai miilte unitati din alt factor de productie) production factors adaptability adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, suitable adept 5. m. partisan, follower, adherent; (sprijinitor) supporter, backer, advocate ~ al cartelarii - cartelist "- al economiei planificate/dirijate statist adeverinta s.f. {certificat) certificate; (de primire) receipt; {cupon) counterfoil; (recipisa de depunere a marfurilor) warrant; {atestat) attestation ~ de vama pentru provizii de bord (mar.) ship's store bond a elibera o ~ - to draw up/to issue a certificate aditional adj. additional, extra; (suplimentar) supplementary adjudeca v.t. {la licitatie) to knock down adjudecatar s.m. (la licitatie) highest bidder, successful tenderer

adjunct adj. deputy...; assistant s.m. deputy; assistant administra v.t. {a conduce) to manage, to administer; to husband; to superintend; (o afacere) to carry on, to run; (prost, incompetent) to mismanage administrare s.f. administration; management; husbandry; superintendence ~ a activelor - administration of assets ~ a averii - (apartindnd unei persoane decedate) (dr.) administration of estates ~ a contului - account management ~ a datoriei - debt management ~ a navei management of the ship/ vessel, ship's management, husbandry ~ fiduciara trusteeship ~ judiciara - trusteeship in bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor) procuration ~ proasta/incompetenta mismanagement administrativ adj. administrative administrator s.m. administrator; (director) manager, director, executive; {al unui spital, al unei mchisori) warden, governor; {al bunurilor altei persoane) trustee; (supraveghetor) superintendent; {econom al unui colegiu, al unui club) steward; (intendent) housekeeper; {custode) custodian, keeper ~ de chei - wharfinger ~ de cont - account manager ~ de dana - (SUA) wharf superintendent ~ de epave - receiver of wrecks ~ de nava - ship's husband - delegat - managing director, acting manager

24

ADM-ADU

~ funciar - estate manager, land agent ~ judiciar - (al averii falitului) tmstee in bankruptcy, receiver (in bankruptcy), official receiver ~ public/din oficiu - public trustee administratie s.f. 1. (conducere) administration, management; (directie) direction; {inspectoral) superintendence 2. (serviciu) administrative service/department 3. (guvernare, guvern) government; (SUA) administration ~ a drumurilor - road board ~ financiara - revenue office, tax administration ~ locala - local authority/body/ government ~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de stat - state management, civil service admis adj. admitted; (acceptat) accepted; received; (recunoscut) acknowledged admisa asigurarea interesului total (asig.) full interest admitted admisibil adj. admissible; allowable admite v.t. 1. (o cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to admit, to let in, to matriculate ~ un apel - (dr.) to allow an appeal admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) admission, admittance; matriculation ~ de noi membri - admission of new members ~ temporara - (a mdrfurilor de import cu scutire de taxe vamale) temporary admission adoptav.?. to adopt

~ un proiect de lege - to adopt/to pass a bill adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r. (cuiva) to address oneself to, to address smb., to approach; (pentru a solicita ceva) to apply to adresant^./n. addressee adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul uncle se gdseste cinevd) address; (domiciliu) domicile, residence 3. (scrisoare oficiald) address ~ completa - full address ~ juridica - legal address ~ mobila - float address ~ permanenta - permanent address ~ postala - postal address ~ privata - home address ~ sociala - registered address aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta) to transport, to convey 3. (a produce, a da) to bring in, to yield; (cdstig; despre o mar/a) to command aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to lay in/up; (recolta) to gather/to get in, to harvest, to reap 3. (a colecta) to collect 4. {la o adunare) to assemble ~ impozite - to raise money, to levy/to

collect taxes/money
~ prin colecta - to collect money/ subscriptions adunare s.f. (sedinta) sitting; (intrunire) meeting, rally; (plen) assembly; (politico} congress, convention ~ a actionarilor - shareholders'/ stockholders' meeting ~ a creditorilor - creditors' meeting ~ generala a actionarilor - general meeting of shareholders

t. notice board ailuenta s. paying/going concern/bargain. bill. (spirit mtreprinzdtor) mercantile spirit. {in sens general) affair 2. airport afacere s.civil case/suit ~ de familie .loss maker ~ rentabila .moneymaker ~ buna .handbill ~ publicitar .n. gamble.(prima adunare generala a actionarilor) statutory meeting/report advertorial s. plenty 2.r. to post up.crown poster ~ mic .(mar. 1. racketeer 2.n. lawsuit ~ banoasa . (negot) trade. (peiorativ) profiteering.) ordinary business ~ olandeza . (peiorativ) trafficker.family business ~ de stat .m. inaiti functionari care detin informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur. 1.to go into business a se lansa in ~ . (incheiatd si reusita) bargain.f. shipping business . wildcatting afaceri ale initiatilor .f. (belsug) affluence. to bill afi§are s.n. bill sticking afisier s.straight dealing ~ civila .) chartering business ~ maritime . bad/losing bargain ~ producatoare de pierderi .long-winded business ~ de navlosire .f.(in care una dintre parti obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ proasta . business. to affiliate. to affiliate v.selling pressure .rush ~ a ofertelor de vanzare .f. (pm de afaceri) businessman afilia v.good stroke of business ~ cinstita .(a actionarilor) annual general meeting ~ generala extraordinara .(a unui functionar public) jobbery ~ obisnuita . deal.show bill afisa v.remunerative business. altele decdt cele care nu sunt din sectorul industrial) (asig.(asigurdri de afaceri.adventure. capital stroke of business ~ riscanta .ADU-AFL 25 ~ generala anuala .n. (tranzactie) transaction 3.state affair ~ dubioasa . to be affiliated afi§ s. 1.business prospects a intra in ~ . de clientela) affluence.(directori de societdti.(a actionarilor) extraordinary general meeting ~ legislative . businesslike manner afacerist s. poster. shady business 2. (judiciara) case. billboard ~ mare .potentiale/posibile . (de lume.shady deal/affair ~ necinstita . 1.bad stroke/piece of business. (articol de fond.maritime affairs/ business.) insider dealing/trading ~ bancare . commerce.t.to establish oneself in business afacerism s. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advertorial aeroports.legislative assembly ~ statutara .banking ~ bancare de mare anvergura (implicdnd sume mari de bani) wholesale banking ~ de lunga durata .

f. to fix ~ cu navlu forfetar/global . running broker. agent. (ordine de zi) agenda. to affreight.exciseman ~ de companie .commission agent ~ consular . n. freightage. (de cambii) cambist.to charter for lump sum ~ spatiu pe nava .) chartering agent/broker. ship's chandler ~ de asigurare .) to charter.(specializat in tranzactii cu optiuni) option dealer/operator. fixture agenda s. (la bursa de mdrfuri) produce broker ~ de colectare a accizelor .) company's agent ~ de cumparare .(care achizitioneazd mdrfuri pentru patronul sail) purchasing agent ~ de descarcare . clienti. mar. medium.consular agent ~ de aprovizionare a navelor shipchandler. 1. freight forwarder ~ de export . (comisionar) mercantile agent. charter bound agent ~ al unei companii de mesagerie (SUA) expressman ~ comercial .(bur.import agent ~ de investitii .clearance/ clearing agent.commercial agent. (comis-voiajor) travelling salesman.money manager ~ de incasari .loading contractor ~ de incarcare si expeditie .(in baza politelor de asigurare) claims adjuster ~ de pariuri . mar.) owner's agent ~ al carausului . influx afreta v. (cdruia i se cedeazd un bun asigurat) (asig. to freight. (intermediar) go-between.export agent ~ de import . (de mdrfuri) mercantile broker. middleman 2.m. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de asigurare Lloyd . (mar.) abandonee. mdrfuri etc. (de capital. bursa etc.) beachman ~ comisionar .collecting agent ~ de Tncarcare .(asig.(mar.marine insurance broker ~ de bursa . affreightment.to charter space afretare s. (SUA) commission broker. canvasser. (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en: .f.advertising/publicity agent ~ de schimb .press agent ~ de primire .) broker.) stockbroker. 1. (de schimb.) Lloyd's agent ~ de asigurari maritime .) inflow.carrier's agent ~ al navlositorului .(mar.shipping and forwarding agent ~ de lichidare in vama .(mar.bookmaker ~ de presa .unloading agent ~ de descarcare-primire .(mar. (mar.(a mdrfurilor) receiving clerk ~ de publicitate .t. freight agent/broker ~ de onorare a cererilor de despa-gubire .) chartering.insurance agent/ broker. (intermediar) merchandise broker ~ comercial costier .(a mdrfurilor) forwarding agent. order of the day agent s. (cornet) note/pocket book 2.) charterer's agent. (SUA) customs broker ~ de navlosire (mar.26 AFL-AGE aflux s. (substantd) agent ~ al armatorului .discharging contractor ~ de expeditie .

n. agio/stockjobber agitare s.t.ticket agciicy ~ de garantare a creditelor de export ...credit reference agency ~ de informatii financiare .canvasser ~ fiscal . agiotage agiotor.:' siati.press agency ~ de publicitate .debt-recovery agency ~ de stiri .transport agent ~ de transport si expeditie .y. plani. estate agent.(comisionar cu ridicatd) factor ~ maritim .estate agency ~ maritima . agrarian agregat s. agency ~ de bilete .news agency ~ de verificare a solvabilitatii .tax collector.government agency ~ imobiliara .marine agent.Mic ci.paying agent ~ sanitar .port agency ~ vamala .(despre firme) status enquiry agency ~ de navigatie .) agio.maritime agency ~ portuara .rating agency ~ de recuperare a datoriilor .(unui client sau a unei firme) credit agency ~ de voiaj .del credere agent ~ electoral ..health officer agentie A. refrigerant ~ frigorific lichid .selling agent. (bur.discount broker.! cme . bill broker ~ de subscriere . (despre piata bursieru} excited agrar adj.ship sale broker ~ de vanzari .circulating medium ~ pentru brevete .n i./' agen.AGE-AGR 27 ~ de schimb valutar . {indicts. (SUA) realtor ~ intermediar .cold carrier. fin. geiieratsng sc.shipping and forwarding agent ~ de tranzitari .customs agency agio s..travel/tourist agency ~ guvernamentala . to speculate on the stock exchange.) husband ~ imobiliar .f.(mar. exacter.u' niasouici acli':uutea econciii[(.real estate agent/ operator.refrigerant fluid ~ general al armatorului . ship agent/ broker. exactor. (de expeditie) shipping agent ~ monetar . 2..shipping agency ~ de plasare .foreign exchange broker/dealer ~ de scont .(care inregistreazd transferal titlurilor de valoare) (SUA) transfer agent ~ de transport . (a pietei bursiere prin cumpdrarea masivd de actiiim ale unei societdti neperfbrmante cu intentia de u-i create artificial valoarea) bubble agitat adj.employment agency/ bureau ~ de presa .m. to bull and bear agiotaj s. cooling agent. unit.patent agent ~ platitor . (care fixeazd impozitele) assessor ~ frigorific . premium agiota v.transit agent ~ de vanzare a navei . :"-seinbly. (uti/a]) (engine) unit.)1.advertising agency ~ de rating .export credit agency ~ de informatii de credit . to job.n u ii/ici tan') a^gre^ti^ .n. sales agent/representative ~ del credere . {^euhi} uffice ~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi.subscription agent ~ de transfer .

agrochemistry. (la) 1. agricultural zootechnics ajun s. agricultural engineering.macroeconomic aggregate ~ monetar .) name day ajunge v. adjoint ~ de boala . agrotechnics. aid. adjustment ~ ^mM a Droturilor -corrcctiE price adjustment ~ la convertire . (asistentd) assistance. farming. ~ a salariilor .f.to fall due ~ la un compromis . (alocatie) benefit s.(mdrirea sau scdderea valorii unui post de activ din bilant pand la valoarea zilei respective) (cont.t. farm practices agrozootehnica s.f. (material) support.28 AGR-AJU ~ macroeconomic . assistant 2. farmer. (tdran) peasant agricultura s.intensive agriculture. (despre o sumo) to amount (to) ~ la scadenta .sick(ness) allowance/ benefit/pay ~ de inmormantare .monetary aggregate agricol adj.(bur.f. (adjunct) adjunct.charge hand ~ de na§tere .border tax adjustments ajuta v.f.i.m. in momentui convertirii obligatiunilor. aid. din diferenta dintre pretui de rambursare al vechilor obligatiuni si pretui color noi) adjustment on conversion ~ la sfarsitui anului .(sumd rezultatd. (a sustine) to sustain. (loctiitor) deputy.m.f. to back up.mechanized agriculture ~ mixta . (la) to adjust (to) ajustare s. agrobiology.(a conturilor in vederea mcheierii bilan^ului) year-end adjustment ~ structurala .) value adjustment ~ conjuncturala .death grant ~ de maistru . (bdnesc) allowance. agriculture agrotehnica s. to arrive (at) 2.m. land surveying agrobiologie s. to aid. agribusiness agronoms.n.f.f. agronomist agronomic s. agricultural biology agrochimie s. agricultural agricultor s.(acordat familiilor numeroase) state grant to large families .f.f.t.n. (la nevoie) relief. agriculture.maternity allowance/ benefit/pay ~ de stat . (material) to support. agronomics. 1. land surveyor agrimensura s. agronomy.(cultivarea pdmantului si cresterea animalelor) mixed farming agrimensor s. (la nevoie) to relieve ajutor s.(ansamblu de politici si mdsuri macroeconomice luate de stat) conjunctural adjustment subsistence ^bsist ~ de subzistenta — agriculture/farming ~ extensiva . agricultural chemistry agroindustrie s. agriculturist. cultivator.wage adjustment ~ a valorii .m.(modificdri promovate de autoritdtile guvernamentale pentru ameliorarea climatului general al economiei nationale) structural adjustment ajustari ale taxelor vamale la export .(cu creditorii) to compound ajusta v. to assist. eve ~ al lichidarii .extensive agriculture ~ intensiva . land use. high farming ~ mecanizata .

(ajutor bdnesc) allowance. alliance aliena v. voter. (piata) to supply alimentara s. energie electricd etc.) scrap book ~ de mostre . {intr-un post) to vote in alegere s.(rnetodd de finantare a creditelor prin depozite cu scadentd comund) funds matching aloca v. herewith album s. to screen 2. (yotare) election.(distribuirea resurselor. allotment.t.f. elector alege v.t.f.social security benefit alatura v.n. transporturi) aids/ancillaries to trade ~ social .(criterii de decizie pentru investitii in active fixe care implied compararea costului investitiei cu beneficiile sale viitoare) capital budgeting ~ a costurilor individuale . album. to assign. assignment. resources allocation ~ de actiuni . 1.budget dole . (a confruntd) to confront. 1.f. decupaje etc.mutual aid ~ pentru comert .asset allocation ~ a capitalului .foreign aid ~ financiar . victuals alimente de prima necesitate essential foodstuff ~ pentru consum rapid . appropriation ~ a activelor . (a selecta) to select. (dr.) to supply.f. enclosed aici ~ . allocation.allotment of shares ~ de sarcini specifice . (a vota) to elect. (a colationa) to collate alaturat adj. choice. (a celei mai bune alternative) (man. compensation. 1.m.AJU-ALO 29 ~ de §omaj .) alienation aliment s. alimente special ambalate si preparate pentru a fi consumate imediat) convenience goods alimenta v. asigurdri. 1. dole ~ economic .(fiecdrui utilaj din cadrul fabricii) machine loading alocatie s. aleatory.t.f. (CM apd. (a anexd) to annex. allocation. (dr. (a destina) to earmark alocare s. to nourish 2.t. selection. pi. (pentru articole.sample book alcatui v. to choose. random alegator s. (din buget) to budget. (a pune aldturi) to lay by.unemployment allowance/benefit/pay. intre diferite utilizdri pentru a obtine un ansamblu de bunuri finale) allocation of resources. to allot. to join. to allocate.) to alienate alienabil adj. allotment. (cu combustibil) to fuel 3.t. (a compara) to compare.f. mtr-o economic. assignment.economic assistance ~ extern .t. food. benefit.here enclosed. (anexat) annexed. to add/to adjoin/to subjoin to.n. foodstuff. grant-in-aid ~ bugetara . provision/food store aliniere s.(serviciile bancare. de publicitate. (procesul prin care o bancd isi coreleazd activul/creditele cu pasivul/depozitele) matching ~ a fondurilor . to vote 3. polling alianta s. (un deviz) to estimate aleatoriu adj. alienable alienare s. to feed.financial assistance ~ mutual .(din costui total) cost allocation ~ a resurselor . (intr-un plic) to enclose 2. (a schita.(fast foods.f. \.) screening 2. a redacta) to draw up 2.

t. to alternate alternative s. to postpone. unsound package ~ neinclus in pret . wrapping.to take out of pawn. (in Idzi. to continue 3. strapping ~ pentru mare .securing for sea ~ temporara .f.making fast. destinatd andosdrilor succesive) allonge. 1.food/victualling allowance ~ de tmbarcare .second-hand package ~ returnabil .kraft paper ~ etan§/impermeabil .n.child benefit ~ pentru grevi§ti . to package.machine packing ~ defectuos . ciitii) encasement. (mar.working fastening amana v.fit packing ~ refolosit . pawn a da/a lasa ~ . to bind amarare v.f.t.t.f. (in baluri) to bale.export packing ~ de ma§ina .f.adjournment sine die ambala v.to pawn a scoate de la ~ . fastening.(mar. to lay over. crating. sacking. to pack up.f. wrapper ambasada s.n. delay 2.returnable package ~ transparent . binding ~ a caricului/incarcaturii . packing. (a intdrzia) to delay 2.deficient/faulty packing ~ din hartie rezistenta . pack.) shipping allocation ~ de §omaj . (pdsuire) respite. (dr. (cadouri) to gift-wrap ambalaj s.blister pack ambalare s.packing included ~ maritim . (dr. to fix.) to adjourn. to pawn. overseas pack ~ potrivit dupa forma obiectului . to wrap up. securing.waterproof packing ~ facturat separat . embassy .t.f.(pentru copii) family allowance ~ de hrana . wrapping ~ cerut §i platit de cumparator special packing paid ~ de export .strike benefit/pay alonja s. rider alterna v.) lashing.w. cutii) to encase.packing not included ~ pentru cadouri .) to lash. (de cadouri) giftwrapping ambalator^.t. (in baluri) baling. to put off. grace ~ sine die .) adjournment 3. to fasten.giftwrapping ~ pentru transportui pe mare packing for shipment.inadequate packing. (in sad) to bag. postponement. to put in pawn amanetare s. (in sad) bagging. fixing.seaworthy packing ~ necorespunzator . (a pdsui) to reprieve. to redeem. to secure. (in Idzi.t. (incdrcdtura navel) (mar.30 ALO-AMB ~ de familie . to ransom amaneta v.(in magazia navei sail pe punte) securing of cargo ~ a marfurilor . packing.packing extra ~ inclus in pret . to respite amanare s. pawnage amara v. (pagina atasatd unei cambii. packer.(elemente implicate in luarea deciziilor privind utilizarea resurselor care nu pot fi exprimate in forma monetard) nonmonetary alternatives amanets. 1. alternative alternative nonmonetare .dole ~ individuals .capitation grant ~ pentru copil . package.

forest management ~ portuara .plenipotentiary ambulant adj.t.current year ~ de productie . to locate amplasament^.working year ~ de referinta .f. itinerant. fine. (a mobila) to furnish 2. 1.f. to make better. accommodation 2. (a pune la amenda} to fine. to better ameliorare s. 1.fiscal year ~ .fixed depreciation ~ in cote egale . berth fittings ~ pentru animale .accelerated depreciation ~ cumulata .AMB-ANA 31 ambasador s. (cont. sinking 2. depreciable amortizare s. (penalitate pentru mcalcarea unui contract) forfeit.straight-line depreciation ~ in sume fixe . ca urmare a uzurii normale si a invechirii previzibile} to depreciate amortizabil adj.cattle fittings ~ pentru cereale . 1. site.f.accounting year ~ cu vin de calitate . pi. {ale navei) accommodations.t. (a unei datorii) amortization. to sink. 1. analyst . (o casa) to fit up.accumulated depreciation ~ fixa .civil/calendar year ~ comercial .(socotiti la calcularea pensiei) pensionable service analists. {a rambursa treptat o datorie prin pidti repetate) to amortize. location an s. to dispose. survenitd in cursul perioadei de functionare. to place.commercial business ~ contabil . (o lege) to amend 2. to improve.m. to arrange.passenger accommodations ~ pentru transportui fructelor (faguri de lemn) fruit fittings amenda v.n.grain fittings ~ pentru pasageri . amendment amenda s. to improve.t.soil improvement amenaja v. admiralty amnistia v. improvement. wear and tear ~ accelerata . to clear off. facilities ~ de santier .f.m.construction management ~ forestiera . penalty.free depreciation ~ normala fair wear and tear amplasa v. penalty amiralitate s. to lay out. to appropriate. (o nova pentru o anumitd clasd de pasageri sau pentru transportui de marfd) to accommodate amenajare s. arrangement. (a echipa) to fit out.berthing facilities.t. fittings. (procedeu contabil ce constd in diminuarea treptatd a valorii capitalului fix. to write off 2. to penalize amendamenti-. betterment ~ a solului . ambassador ~ plenipotentiar .m. strolling ameliora v.) depreciation.t.record/de varf.vintage year ~ curent . (a imbundtdti) to amend.base year ~ financiar financial year ~ fiscal/bugetar .f.t. 1. year ~ civil/calendaristic .academic year ani de munca . (un oras) to plan. to amnesty amortiza v.n.peak year ~ universitar .level payment amortization ~ libera . to site.harbour accommodation amenajari de dana .

(de la primirea comenzii pdnd la expedierea mdrfii §i afacturilor) sales depth test ~ a vechimii debitorilor . referitor la politico guver- namentald a unui stat) political risk analysis ~ a scadentelor .system analysis ~ a timpului necesar miscarilor . tabele) chartist ~ de investitii .investment analyst analiza v.(fin.due date analysis ~ a seriilor cronologice .(de cdtre firmele rivale) competitor analysis ~ a drumului critic . (defalcare) breakdown ~ a breselor .) transaction analysis .accounting analysis . in vederea realizdrii aceleia^i calitdti la un cost mai redus) value analysis ~ a vanzarilor .investment analysis ~ a postului -job analysis ~ a pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou so.(studiu de piata) qualitative analysis ~ cantitativa .f.(analiza etapelor pentru realizarea fiecdrei activitdti succesive in vederea implementdrii intregii strategii) critical path analysis ~ a fluxului de numerar .quality survey ~ a cheltuielilor de capital .t. fin. analysis. adicd veniturile sdfie mat man decdt costurile) (cont.sales analysis.(pentru elaborarea previziunilor comerciale) time-series analysis ~ a sistemului .32 ANA-ANA ~ al pietei bursiere .(tehnicd de lucru utilizatd in dezvoltarea noilor produse) conjoint analysis ~ calitativa .) break- -even analysis ~ a preturilor .) risk analysis ~ a riscului politic .assay ~ a tranzactiei .(in procesul muncii) motion time analysis ~ a titrului .(care intocmeste grafice.capital expenditure analysis ~ a componentelor activitatii operation breakdown ~ a componentelor postului . to analyse.(initiatd dc conducerea unei intreprinderi pentru u afia cauza relafiilor necorespunzdtoare dintre patronat si salariati) attitude survey ~ contabila .(cont.debtor age analysis ~ asociata . depdseascd pragul de rentabilitate. (a defaica) to break down analiza s. stocuri.(cont.(analiza componentelor fi a operatiilor pentru obtinerea unui produs.(identificarea oportunitdtilor de marketing pe o piata) gap analysis ~ a calitatii .) funds-flow analysis ~ a investitiei ..} shop audit ~ a vanzarilor in adancime .(studiu de piata} quantitative analysis ~ comportamentala .a valorii .(evaluat de un investitor. publicitate etc. breakdown of sales ~ a vanzarilor cu amanuntui (debuseuri.breakdown of prices ~ a proportiilor — (pentru determinarea performantelor unui agent economic) ratio analysis ~ a riscului .job breakdown ~ a concurentei .

(mar.) investigation.marginal analysis ~ pe categorii .market analysis ~ de portofoliu .facultative endorsement ~ in alb .procuration endorsement . (studiu) survey ~ de opinie .opinion survey ~ de piata .percentage analysis ~ statistics .sample survey ~ sociala .) inquest.(a unei ramuri industriale.incremental analysis ~ intrare-iesire .bulk analysis ~ incrementala . profitui etc.(analiza evolutiei situatiei financiare mregistratd de o firmd) trend analysis ~ dispersionala/de variants .endorsement in full conditionata conditional endorsement ~ cu rezerve .field research -judiciara -judicial investigation ~ prin sondaj .market survey ~ de teren .(tehnicd de analizd statisticd prin intermediul cdreia o mostrd este incadratd intr-o serie de grupuri cu anumite trdsdturi comune) cluster analysis ~ de piata .ANA-AND 33 ~ cost .(analiza unui depozit de titluri avdnd drept criteriu valoarea bursierd a acestora.(analiza diferentelor dintre costurile si veniturile alocate si cele actuate) variance analysis ~ economics .financial analysis ~ globala . (dr.t. andosator andosare s.macroeconomic analysis ~ marginala .social investigation andoca v. investigation 2.statistical analysis ~ strategics .(analiza factorilor-cheie care pot asigura succesul) (man. 1.category analysis ~ procentuala .(metoda de evaluare a oportunitdtii implementdrii unui protect.measure analysis ancheta s.(calculul ratelor financiare la doud momente diferite de timp) cross-sectional analysis ~ macroeconomics .economic analysis ~ factorials . to back andosabil adj.) to dock.unconditional/ absolute endorsement ~ prin procura .accommodation endorsement ~ defectuoasa . endorsable andosant v.f. a unei economii nationale) structural analysis ~ volumetrica .beneficiu . inquiry. to drydock andosa v.incorrect endorsement ~ facultativa .f.factorial analysis ~ financiara .) strategic analysis ~ structurala . (sociald etc. endorsement ~ completa . a continuant unei afaceri prin compararea beneficiilor obtinute cu costurile /acute) cost-benefit analysis ~ de expertiza/arbitraj .(metoda de studiere a interdependentelor cantitative dintre activitdti economice corelate.t. (un efect de comert) to endorse. de analizare a relafiilor dintre divers ele industrii producdtoare fi consumatoare din cadrul unei economii nationale) input-output analysis ~ in sectiune transversals .) portfolio analysis ~ de trend .endorsement in blank ~ neconditionata .umpire analysis ~ de grup .qualified endorsement ~ de complezenta .

t. to annex. (comerciant care se aprovizioneazd de la un anumit producdtor.attached hereto anexa s.annexed herewith ~ la prezenta .m. (alaturat) enclosed ~ alaturat . (o nava) to book. schedule./n. (a implied} to involve v. wholesale angrosist s.rn.(depus in custodia unei terte persoane care actioneazd conform unei intelegeri prealabile} (dr. animal . mar. to pledge/to bind oneself (to) 2. (a se obligd) (sd) to engage oneself (to). pledge. hire. appurtenance angaja v.suretyship ~ eventual . engagement.outstanding liability ~ scris . (datorie. endorsee andosator-y.f.f. person engaged/employed ~ cu norma intreaga .pack animal. n. {intr-un plic) to enclose anexat adj. backer ~ precedent . pedigree stock ~ vii .whole timer.) escrow angajare s. endorser. commitment.n.t. enclosed anexa v. (fragmentele in miscare dintr-un clip publicitar televizai) animatic ansamblu^. 1.wool bearer animate de reproductie . annexed. dependency.restrictive/restricted endorsement speciala/nominala special endorsement andosatar^. to take in one's service.staffing angajat. to employ. to hire (on).{categoric de marfd) live cattle/stock animatic s.34 AND-ANS ~ reglementara . folositd pentru calcularea unor beneficii) continuous employment ~ de forta de munca excedentara (pentru a evita lips a acesteia in viitor) labour hoarding ~ de personal . aggregate . in schimbul unor bonificatii) stockist animal s. 1. 1.bloodstock.subsequent endorser al doilea ~ .rn. beast of burden ~ de tractiune . to append. {dependinta} annex. to fix 3. full-time employee angro adv. ensemble.n. employment. to indenture 2. annexed.beast of draught ~ producator de lana . (intr-un post) induction ~ continua — (perioadd de functionare nemtreruptd la o firmd.previous endorser ~ ulterior . liability. to join.rt.s-. wholesale dealer/ merchant.contingent liability ~ ferm — (a! subscriitorului fata de intreaga emisiune de titluri de valoare) firm commitment ~ neonorat/restant .de povara . to hire. {obligatie) obligation.) average bond ~ de garantie .(in avaria comund) (asig. annex. (in plic) enclosure 2. pdstrdnd un anumit stoc de marfd. 1.second endorser anex adj.to pledge the liability of angajament s. pasiv) liability ~ de contributie .r.regular endorsement ~ restrictiva . (intr-un serviciu) to become employed. (ca ucenic) to indent. wholesaler. to go into service ~ raspunderea . (de naturd contractuala) indenture 2. (la un document} rider.

wharfinger ~ de constructii . yearly. (asteptare.i.(indicatorii activitdtii economice nationale sunt fie previzionati.to contract for. public storehouse antrepozitare s. letterhead anticipa v.ANS-ANU 35 ~ de date catalogate .product mix antedata v.) landing coniractor ~ de incarcare . transporter ~ general . warehouse.warehouse ashore . yearbook. annually anuar s.f. preliminary/previous design/plan/project.portuar . entrepreneur. warehousing antreprenor s.n. beforehand antidumping s.undertaker: (SUA) mortician ~ de transporturi .n.(a mdrfurilor) (mar.f.catalogued data set ~ de elemente . to antedate. work by contract. anticipation. directory ~ comercial/al societatilor comerciale .(tendinta participantilor la schimb de a prevedea actuinile vizand modificarea rezultatelor pietei) rational expectations anticipat adj. n. to forestall anticipare s.haulage/cartage contractor. entrepot ~ de consignatie . expectativa) expectation ~ si temporizare .(care afecteazd randamentid) yield mix ~ de locuinte . undertaker ~ de chei .advertising directory ~ statistic .n. anteriority. annuity ~ a politei comune de asigurare de viata -joint life annuity ~ a politei comune de asigurare de viata si pentru supravietuitor . enterpriser. anticipated adv.f. prior (to) anterioritate s.to put out to contract a lua in ~ .trade/commercial directory ~ de publicitate . first draft anterior adj.t.t.housing development ~ de produse . fie confirmati dupa producerea transformdrilor) leading and lagging anticipari de pret .bonded/customs warehouse. anterior (to).prime/chief contractor antrepriza s. yearly. undertaking. antedate anteproiect s. storehouse.f. to anticipate. enterprise. building contractor ~ de descarcare-primire .loading contractor ~ de pompe funebre . anti-inflationary antiprotectionist s. to foredate antedata s.harbour warehouse ~ vamal . to take by contract anual adj.m. contract for a work a da in ~ . heading of a letter. previousness.price expectations ~ inflationiste .m. contractor.master-builder.consignment warehouse ~ frigoritic — cold storehouse ~ pe tarm . (SUA) tariff reformer antitrust adj.priority of invention aatets. antitrust antrepozit s..statistical yearbook anuitate s.(cu anuitatea diminuatd dupa decesul unuia dintre cei doi asigurati) joint life and survivor annuity .inflationary expectations ~ rationale . annual adv.n.f.f. antidumping antiinflationist adj. priority ~ a inventiei . v.

to annul. voidance. anunt distribuit trecdtorilor) handbill ~ de reclama .congested waters ~ de pescuit .) to withdraw. to repeal anulabil adj. (reziliere) cancellation.inland waters . (printr-un afis) to bill. appliance. apathy ~ la cumparare .intemal/interior/inland waters ~ Internationale .perpetual annuity ~ platibila pentru o perioada limitata .industrial waters ~ interioare .f.) terminable annuity ~ prin reversiune . commercial.) (a abrogd) to nullify. vacatable anulare s. (in ziar. (a contramanda) to call off. notice. to vacate. sampling device aparatura s. to reverse. un credit etc.maritime waters ~ nationale .newspaper advertisement ~ publicitar .f.(pentru navigatie) closed waters ~ maritime .(in ciuda reclame!) sales apathy apa s. a casa) to overrule. voidable.white goods apartament. (fluturas. write-off 2.drinking/potable water ape continentale . (instrument) instrument. to undo.fishing waters ~ industriale . (a unei comenzi. annulment. device. (a respinge.) withdrawal. cancellable.) to write off 2. equipment ~ electrocasnica .) to advertise aparat s.polluted water ~ potabila . to void.f. to notify.) to render void. (informatie apdrutd in ziar) insertion.s'.) deferred annuity ~ perpetua .(asigurare care prevede plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o perioada determinata) annuity certain anula v.f.(a unei polite de asigurare de viatd. voidance anunt s.continental waters ~ costiere .(secvenfe din filme de cinema si televiziune prezentate ca reclama) trailer ~ in ziar .(as ig.(asig. to put an advertisement anunta v. water ~ poluata . avoidance. 1.f. (dr.coastal/offshore waters ~ cu trafic intens . defeasance. (o datorie) (cont. (mecanism) gear.) invalidation. suite apartamente cu chirie/de inchiriat lodgings apatie s. (o lege. apparatus.t. (afis) bill. (in ziar) advertisement. a caret platd este conditionatd de producerea unui eveniment) contingent annuity ~ amanata .36 ANU-APE ~ aleatorie . (a revoca) to revoke. notification.(la radio si televiziune) spot announcement/broadcast. (o comandd.t. (dr.production apparatus ~ pentru prelevare de probe sampler. to disannul. un testament etc. announcement.international waters ~ inchise . a unui credit etc.) (abrogare) nullification. to announce. 1. (a unei datorii) remittal.n.n. apparatus. flat. (al unui detailist publicat aldturi de anuntui fabricantului respective (SUA) tie-in a da un ~ la ziar .(asig. la radio etc. (a unui testament etc. mechanism ~ de productie .) reversionary annuity ~ sigura/la termen . (marina) machine. (a rezilia) to cancel.to advertise in a newspaper. disannulment. to void.

navigable waters ~ portuare .(fin.to lay/to lodge an appeal. tillage arbitra v. 1.t.(in raport cu altele) currency appreciation aproba v.f. tillable aranjament s. to arbitrate.) index arbitrage .n. cont. to till arabil adj. contribution ~ de capital . (furnizare) furnishing. piese etc.waste waters. 1.assessment of market prospects ~ a unei valute . estimate.. to victual.) to appreciate apreciere s. (o semndtura.APE-ARE 37 ~ navigable .) conversion aproviziona v. approval ~ a cadastrului . to sanction. (a valorii unui activ) (bur. ( cu alimente) to provision.(unui salariat) performance appraisal ~ a perspectivelor pietei . (unitate de mdsurd) are ara v. arable.t.t. (dr.) covered interest arbitrage ~ de indici . to buy in. fin.r. settlement ~ amical .short-run supply ar s. 1. (dr. to reclaim apelant s. effluents ~ teritoriale .f. tilling 2. plaintiff in appeal aplana v.t. to plough.{mar.) to overstock ~ insuficient .. to affix apart s.n. to cater for v. to evaluate. (bur. to take/to lay in a stock/supply.) to convert apropriere s. ploughland.to understock aprovizionare s. victualling. to provide oneself ~ excesiv — (o piatd.t. (a evalua) to appraise. (cumpdrarea si vdnzarea simultand de instrumente financiare similare pe piete diferite cu scopul realizdrii unui profit sau pentru a prevent eventualele schimbdri posibile in raporturile de preturi ale instrumentelor respective) arbitrage ~ cu dobaiida acoperita . (solutionarea unui diferend de cdtre o persoand sau institutie automata) arbitration 2.planning permission apropria v.) distress/SOS call a declara ~ .territorial waters apel s. to estimate. catering ~ institutionalizata . o stampild) to append. (un diferend) to umpire arbitraj s.fin. ( cu materiale. (un conflict) to settle aplica v.n.t.f. to supply.(modalitate prin care diversele organizatii identified si evalueazd produsele pe care doresc sd Ie achizitioneze) organizational buying ~ in grup . (dr. (a ratified) to ratify.t. (arat) ploughing. (a fi de acord cu) to agree with/to aprobare s. to assess v.(a detailistilor) group trading ~ pe termen scurt . un magazin etc. cont.t.) to stock. (evaluare) appraisal.m.) appreciation ~ a capacitatii .m.) appeal ~ de sinistru . evaluation.contribution of capital aprecia v. appealing party.harbour/port waters ~ reziduale/uzate . (cu alimente) provisioning. (o lege) to enforce 2. (a furniza) to furnish. 1.. call 2.) appellant. (intelegere) agreement. 1.(bur.. appropriation 2.r.friendly arrangement aratura s. assessment 2. (dr. arrangement.n.f. to approve.f. to appropriate 2. 1. supply.

silver bullion ~ monetar/cu titlu legal .) shipowner.(stabilirea grqflcd a tipului de relatie intre deciziile manageriale si factorii probabilistici) (man.tramp owner ~ ciimparator — merchant shipper independent/necartelat nonconference carrier ~ .standard/ sterling silver arhivar s.owner and charterer armoniza v. expanse ~ a vanzarilor .f.perpetual lease .to grant/to iet out on lease a lua in ~ . keeper of the records arhivas.m. arrear. archivist.e} to harmonize 2.n. (a incadra cu echipaj o navd) to man armare .excesiva .f.(p'ldtitd pentru terenuri cdnd aceslea sunt insuficiente) scarcity rent a da in ~ . to outfit. 1.f.(de care rdspunde un agent de vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva (arie petroliferd} payable area/zone arierat^. nave sau a unm avion pentru mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to stow arimare s.berth owner/ shipowner ~ al navei-tramp .i 1. arbitrator. leasing. (luare in arenda) tenancy arenda? s.t. (a da sau a Ilia in arenda) to lease.»{ na\ lositor .managing owner ~ al navei de linie .tenant in common ~ pe viata .m. (siiprafatd) surface. overdue debt arima v. tree ~ de decizie . stowage ~ a marfurilor stowing goods ~ corecta .public records arie s. commission 2. stowing.) 1. {poliiici fi practici nationale Ci! stundardele inte:''r./H.to lake on lease ar^mts. life tenant arenda s. lessee. area.s'.rack-rent . (o nava) to fit out.m.tenant for life. (drept) lease. liiigoiiri .fara contract -. (afrxa incdrcdtura unei. (incadrare cu echipaj) manning armatorA'. (mar. to rent. outfit. (dotare cu echipament si materiale) fitting out. leaseholder.sound stowage arma v. (dare sau luare in arenda) lease. tenant ~ abuziv — (care continud sd ocupe o proprietate dupd expirarea contractului fdrd acordul proprielarului) tenant at sufferance ~ cu contract — (valabil un anumit numdr de ani) tenant for years ~ cu contract valabil un an . (zond) zone.supiimentara .f.) decision tree arenda v. (intindere) extent.38 ARB-ARM ~ intre burse ale aceleiasi tari shunting ~ pentru normele de munca ~ arbitration of work standards ~ speculativ .pe viata ./ (mar.m.a-honai. silver -• in.speculative arbitrage ~ valutar . records arhivele statului . (plata) rent -. archives. exchange arbitrage arbitru s.tenant from year to year .t.f. to commission 2. [a luu in arenda} to tenant arendare s.t. owner ~ administrator . arbiter arbore s.arbitrage in/of exchange.n.tenant at will ~ in cota indiviza . (d!fe"te' .Inchirietor chartered/freight contractor .

export ~ de fond .f. handicraft arunca v. bord) (mar ) ieUison .(vdnzdtorului} saSes returns. craftsmanship articol s. {mdrfnn.n. extraordinary items ~ returnate .small ware ~ de mercerie .luxury article ~ de ordine .{cont.paper goods ~ de prima/stricta necesitate (living) essentials.!. hamionization ~ a taxelor vamale .'.) transfer entry ~ debitor .{cont.) compound entry ~ vandut in pierdere .) exceptional items ~ extraordinare . goods.semifinished semimanufactured articles eel mai avantajos/competitiv ~ .woollen goods ~ de lemn .(nniformizarea nomenclatoarelor ^i a procedurilor vamale in tdrile care coopereaza) customs/tariff harmonization ~ strategica — {corelarea dintre strategia companiei ^i resursele sale} {man.import.de fierarie . necessaries ~ de sezon .(cont. art ~ a decorarii vitrinelor . artisan. (comercial) article. commodity. handmade artizanatj-.m. oddments ~ diverse sundries ~ exceptionale . 1.{cont. materiale etc peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar. leading article ~ de import .) closing entry ~ de lux.woodenware ~ de menaj .proprietary article ~ recapitulativ . handicraftsman.) to jettison.{cont.fancy goods ~ de papetarie .haberdashery ~ de moda . (de ziur) article 2.(pentru a atrage clienieia fi a promova alie articole) Joss leade'- articole casnice .consumer goods ~ de lana .entry.ARM-ARU 39 tipuri de registre contabile ale unei societdti) to reconcile armonizare s.{ca origine) genuine article ~ impozabil .t. wares ~ contabil .) strategic fit arta s.seasonal articles desperecheate/dezasortate broken/job lot.(in ziar) city article ~ fara cautare .(cont.staple exports . {de lege) article.window dressing ~ mestesugareasca .c.taxable article ~ patentat . item ~ de export ./' {a incarcutiin.best seller ~ garantat . ':e:. to cast/to throw overboard ariincare .{cont. returns inwards ~ sanitare .sanitary articles ~ semifabricate . craftsman artizan al adj.(impiis consumatorului) (SU'A) tie-in ~ foarte cautat ..ironmongery ~ de larg consum . pi.{editorial) leader. item 3.household articles ~ casnice de folosinta indelungata household durables ~ de baza ale exportului . foreigner ~ de inchidere .) debit entry ~ economic .handicraft.f.n.best buy artizan s.) suspense entry ~ de virament .

mar. (a activelor de cdtre un falit.bank deposit insurance ~ a garantiei . to assure 3.(asig.) concealment asesor^. (impotriva accidentelor. to normalize 3.livestock insurance ~ a calitatii .) assessor asieta s. (a imbundtdti.personal accident and sickness insurance ~ de proprietate . (tin lac.t.f.) outfit insurance ~ de la depozit la depozit . {de viatd) assurance. to ensure. (o miastind) to reclaim. (dr.quality assurance ~ a caricului/incarcaturii .group insurance ~ concurenta .f. (maritimd) underwriting ~ a animalelor .life annuity insurance ~ de somaj .uneployment insurance . cargo insurance ~ a cheltuielilor extraordinare disbursement insurance ~ a creditelor . assurance 2.third-party insurance. (un rise) to cover. earnest (money). (pozitie a planului de baza al unei nave fata de planul orizontal) trim 2.to bind a bargain arvuni v. (o proprietate maritimd) to underwrite v.(mar.) insurance with particular average ~ cu echipament si accesorii (asig. \. ensuring.) running/sailing trim asigura v.40 ARU-ASI arvuna s. to assemble asana v. securing. o baltd) to drain 2. public liability insurance ~ de raspundere personala .(mar. (impotriva) to insure (against). advance (money). mar.(asig. 1. handsel a da ~ .f. (baza de calcul a unui impozit) basis ~ de exploatare .) operating trim ~ de mar§ . mar.liability insurance ~ auto .m.f. (impotriva) to insure oneself (against).t. to give earnest (money) for asambia v.export credit insurance ~ a depozitului bancar .(care ii garanteazd unui creditor cd isi va recupera fondurile in cazul in care debitorul nu isi mat poate indeplini obligatiile de platd) credit insurance ~ a creditelor de export . a pierderilor) insurance. (a garanta) to secure. a adevdrului de cdtre un asigurat etc. (a da cele necesare) to provide 2.hazardous (goods) insurance ~ de persoane impotriva accidentelor si a bolilor .) freight insurance ~ a raspunderii . insurable asigurare s. a redresa) to improve.insurance of cargo.automobile/motor insurance ~ aviatica aviation insurance ~ casco .guarantee insurance ~ a marfurilor depozitate -warehouse insurance ~ a navlului .t.warehouse to warehouse insurance ~ de marfuri periculoase . (a unui rise) cover.(la mai multi asigurdtori) concurrent insurance ~ cu anuitate annuity insurance ~ cu avarie particulars! .r.hull insurance ~ colectiva .personal liability insurance ~ de renta viagera .t. 1. 1.property insurance ~ de raspundere civila . to take out an insurance (against) asigurabil adj. (finantele) to reorganize ascundere s.

movable property insurance ~ mutuala .) voyage insurance ~ pentru accidente de munca industrial injuries insurance ~ pentru sectorul tehnic . mar. payroll deduction insurance ~ dubia . war risk insurance ~ impotriva riscului de transport transport insurance ~ impotriva riscurilor multiple multiple peril insurance ~ impotriva spargerii .insurance against all losses or damages ~ impotriva tuturor riscurilor insurance against all risks ~ in bloc .whole life insurance.(asig.mutual insurance ~ partiala .{la doi asigurdtori) double insurance ~ efectuata de o societate comerciala de asigurari .insurance against damages ~ Impotriva furtului .life assurance/insurance ~ de viata din fonduri salariale .all-risks insurance .fire insurance ~ impotriva lipsei de onestitate (incheiatd de patronul care se asigurd impotriva pierderilor cauzate de necinstea unui angajat) fidelity insurance ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor contractuale . (SUA) straight life insurance ~ pe voiaj .third-party insurance ~ impotriva riscurilor de razboi insurance against war risks.(cu prime achitate/refinute din salami) salary savings insurance. asigurare in care suma asiguratd este mult mai mica decdt valoarea reald a bunului asigurat) underinsurance ~ impotriva accidentelor accident/casualty insurance ~ impotriva accidentelor de munca workmen's compensation insurance ~ impotriva avariilor . mar.marine/sea insurance ~ mobiliara .river insurance ~ generala .(a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport} block insurance ~ maritima .theft/burglary insurance ~ impotriva incendiului .) insurance free from particular average ~ flotanta .(impotriva tuturor riscurilor) general insurance ~ globala .floating/open insurance ~ fluviala .voluntary insurance ~ fara avarie particular^ .(spre deosebire de o asigurare mutuala) proprietary insurance ~ facultativa .insurance against breakage ~ impotriva tuturor pierderilor sau a avariilor .(asig.fidelity insurance ~ Impotriva pierderii totale insurance against total loss ~ impotriva prejudiciilor aduse unui tert .engineering insurance ~ pentru toate riscurile . (SUA) package insurance ~ inferioara — (subasigurare.(care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) blanket insurance.partial insurance ~ pe viata .ASI-ASI 41 ~ de viata .

managing partner ~ cu numele .' . asymmetry ~ intre nivelurile de dezvoitare economica .freight underwriter . 1.sole trader a lua pe cineva ca .) perfect hedge ~ provizorie provisional insurance suplimentara .».medical/health insurance . (asig.social .} weather insurance ~ perfecta impotriva riscurilor (bur.) underwriter .inland marine/transit insurance ~ sociale — social/national insurance ~ sociale din fonduri salariale contributory insurance asigurat adj. (cu) to associate (with).m. conferit de structura elerogend a acesieia.. insurer.. cure este alcutuitd din tdri en niveJuri economice difenie'} asymmetry '1 economic development levels asistent s.[aspect esential cil eco-nomici mondiale conlemporane. insurance carrier integral .de intrajutorare . welfare work ~ tehnica ..f.trade' association prolesionala/necomerciai.Lloyd's underwriter .nominal partner ~ principal .(a muncitorilor) jiroviderit society ~ familiala .{at corpuhd navei} hull underwriter ./.technical assistance asocia v.m.de navlu .Lloyd .cargo underwriter -. to enter into partnership (with) asocial.principal .family firm nonprofit unicorporated . insured person.marine underwriter .maritini .42 ASI-ASO ~ pentru vreme rea .senior partner ~ putin cunoscut .welfare/social worker asistenta s.(cu raspundere in limitele capitaliilui subscris) special partner ~ nominal . aici. partener care nil ia parte acliva la afaceri) silent/sleeping partner ~ secundar .quasi-partner ~ in participate . insured s.state/national insurance .development assistance ~ sociala . 1.additional/ supplementary insurance asigurari de sanatate . mar.legal aid ~ maritima/pe mare .maritime pe caile navigabile interioare . (economica) partnership ~ de asigurare mutuala .fully insured asigurator s.casco . mar.(in caz de pericol) salvage ~ pentru dezvoitare . (socielate) society 2.administrator . fin.r..(asig.m.•.leading underwnter asimetrie .(comanditar.mutual insurance association ~ de economii si credite . ~ economica . tc.il earicului .issociation -• patronalii .social welfare.economic assistance ~ juridica .junior partner ~ unic .active/acting partner .(SUA) savings and loan association .?..de stat .f. {anuor} assistance. associate.. partner ~ activ . association. assistant -.to take smb. into partnership asociatie s. i relief ^.

attache ~ cultural .testimonial atinge v. (un scop} to achie'\ e.i-fi mdeplini sarcmile si obiectivele de lucru) {man.f. optiunea pentru una dintre previziunile realizate) rational expectations ataffats.commercial attache ~ militar .partnership at will asolament s.n.fodder rotation asorta v.t.(de detailisti care au convenit sd cumpere de la un singur angrosist.' (a firii^iihii/citr'isni/i /'. to gain. (un nivel) to reach. salanat cnn.ASO-ATI 43 ~ voluntara .sici(:'i'ci cd trebuie sa-i depnnu pentrii (. attitude .) (but. to attest. o suma) to run to 2. crop rotation/ succession ~ de cinci ani — five-course rotation ~ furajer . (a aproviziona un magazin cu mdrfuri variate) to assort asortiment s."' works atesta r t. (economica) partnership ~ fara contract . variety ~ de e§antionare .cultural attache ~ comercial .) expectancy ~ la descarcare .'n. floating facton.to average ~.de recomandare .to breai< even atin^ere A/.t. workshop. to sort: to match.pragul de rentabiSitate . to certify atestat s.assumption of credit risk asa adv.n.(conditie in asigurarea maritimd} tale qiiale a^teptare s. {a realiza) to achieve .machine shop ~ meste§ugaresc .variety of patterns ~ in vanzare . range.military attache atelier s. 1.(mar./•?. workshop ship/vessel. 1.sales mix asumare s. to fit 2. (rotatie a cultiirilor agricole) rotation/alternation/ succession/shift of crops. (corn. estimatd mfunctie de mai multi factori) adaptive expectations ~ rationale — (explicarea comportamentului economic al indivizilor sou al companiilor in functie de.small plan! operation ~ plutitor .) repair ship/vessel.(referitor la valoarea viitoare a unei variahile. to attain. to suit.assembly shop ~ de reparatii auto — motor repair shop ~ mecanic . waiting 2. (cum) as ~ cum este prezentat .f.n.''". in schimbul unor facilitdti si avantaje) voluntary groups asociere s. certificate . to assort. (') cifrd.) assortment. assumption ~ a riscului — (acceptarea riscului chiar si in conditiile in care existd numeroase incertitudini legate de posibilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i de stabilitatea acestuia) risk assumption ~ a riscului de credit . 1.(refentor Ju semnarea iinui conosameiit) (nun: i as presented ~ cum se prezinta .Tn medie .inSe perspective} expectation 3 (rnvel a! eforliilui pe care un.waiting for discharge ~ la incarcare — waiting for loading a^teptari Hexibile . association.f. (speri.''..) grounding atltudine s. shop ~ de montaj .m.

in procesul ludrii deciziilor. (insdrcinare) task.standard gold ~ nemonetar . to authenticate. authentic. (de serviciu) duty.f.(al unui produs) salient attribute atributie s.(efectuat de specialist! din afara institutief) external audit ~ general — (la sfdrsitui anului financial general audit ~ intern . competence.t. (a unor mdrfuri) spontaneous combustion/ignition.(justificarea costurilor si a beneficiilor impuse societdtii de cdtre mtreprinderf) social audit auditoriu s.marketing audit ~ detaliat . to assign atribuire s.environmental audit ~ extern .n.n. autarky ~ economica . function atributii de serviciu . audit ~ al resurselor . audience ~ — tinta — {segment de consumatori vizat de o campanie publicitara) target audience audit s. la caracterul probabilist al evenimentelor) risk attitude atomicitate s. authenticity.allotment of shares atribut^.f.(felul in care diferite persoane se raporteazd.nonstandard gold aurifer adj.(efectuat de specialisti din institutia respectivd) internal audit ~ permanent .functions audienta s. bulk lorry . (caracteristicd esentiald a pietei in cadrul cdreia existd numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori. to allot.f. tank lorry/truck. to legalize.gold earmarked ~ monetar/cu titlu legal .f.f.detailed audit ~ ecologic ..(in vederea realizdrii unei strategii economice) (man. road tank car/tanker.44 ATI-AUT ~ in fata riscului . genuine.banking audit ~ casnic . n. (la notarial) to notarize autoaprindere s. auto-ignition autobuz s. allotment. audience ~ captiv . (despre o copie) certified ~ si valabil .motor lorry and trailer ~ de transportat busteni lungi timber truck autocisterna s. gold-bearing austeritate s.f. (motor) lorry.n. assigning ~ a actiunilor . genuineness autentifica v.f. (pentru curse lungi) coach autocamion s. autarchy. auriferous.n./in custodie .t.continuous audit ~ social .(obligat sd asculte material publicitar in timpul receptiondrii unor programe de radio si televiziune) captive audience aur s. to certify.f. gold ~ afectat.f. (automotive/motor) truck ~ cu remorca .(despre cecuri) genuine and valid autenticitate s. fdrd ca vreunul dintre ei sdfie preponderenf) atomicity atribui v. austerity autarhie s.home audit ~ de marketing .economic self-sufficiency autentic adj. attribute ~ evident/caracteristic . prerogative. bus. obligation. .) resource audit ~ bancar .n.

to warrant avanport s. ziare etc.7!.AVT-A^A autoconsum 5. crane tmck. to permit.f.f.(de sume din cont) drawing authorization ~ de vanzare .line authority ~ maritima . (SUA) automobile ~ de proba .f. truck crane automat adj. outer harbour/port.customs authorities autoriza v. truck haul(ing) autotren s. (a gira o cambje) to guarantee. to warrant.authorization in writing ~ vamala pentru provizii de bord -(mar. {a imputernici) to empower. (a either a o licentd/autorizatie) to licence. permit. automation automobil s. self-financing.n. (garantie speciald de platd a unei cambii) bill guarantee. to authorize.) slot/vending machine automatizare s.revenue authority ~ ierarhica . (motor) car. automatic s. tourer autoutilitara s.) general average deposit .f. sistem practical in unele tdri prin care contribuabilul isi calculezd singur cuantumul impozitelor) self-assessment autofinantare s. (consumul de bunuri si servicii finale de cdtre producatorul msusi) self-consumption autoevaluare s.m.import licence ~ de reimport cu scutire de taxe vamale — (a mdrfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani inainte de data reimportului) bill of store ~ de retragere .n.f.executive authority ~ fiscala .n.selling licence ~ scrisa . motor vehicle. authorization.f.test car autoritate s. guarantor avaliza v. (a impunerii. 1.vicarious authority ~ executiva .t.civil authority ~ delegata . handsel.export licence ~ de import .patent licence ~ de export . tigdri. trailer truck autoturism s. (eel care garanteazd plata unei cambii prin aval) referee in case of need. (publicarea in presd) to release autorizare s. self-service 2.maritime authority autoritati portuare . earnest (money).) victualling bill autoservire s. truck/motor lorry and trailer.f. internal financing autoimpunere s.f.harbour/port authorities ~ vamale .n. power-driven vehicle aval s. surety for a bill of exchange avalist s.{de sume din cont) 45 drawing authorization autorizatie s.n. authority ~ civila . touring car. self-taxation automacara s.f.n.t. authorization ~ de retragere . expressway autotransport s. motorway. utility car/vehicle autovehicul s. (a permite) to allow.f. (motor) car. advance (money). licence ~ de brevet . (acordat unei mtreprinderi care produce pentru stat sou pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ de contributie la avaria comuna -(asig.n.n. (pentru vdnzarea de bilete. automatic machine. outside port avans s.n.f. (magazin) self-service store autostrada s. mar.

to make an advance payment v.} hidden damage ~ comuna . (pe cinevd) to promote 2.) general average and salvage ~ de abordaj .t.damage done/incurred ~ produsa de apa marii .chafing damage ~ produsa de sudatie . advantage 2.) average 2. to damage avariat adj.i. 1.f.(mar. failure ~ (a marfii) prin contaminare damage by contamination ~ accidentals .(asig.sweat damage .de tmprumut maritim . damage.{asig. profitable. in comparatie cu alte bunuri si servicii) comparative advantage ~ competitiv . mar. mar. mar.(asig..heavy damage ~ inerenta (datorita naturii marfurilor sail viciilor proprii acestora) natural damage ~ in sarcina damage chargeable to ~ la descarcare discharging damage ~ particulars . damaged ~ de conditii atmosferice nefavorabile .) particular average ~ produsa . favourable. mar. mar.n.damage by handling ~ evaluabila .(asig.(asig. mar. mar.cash advance avansa v. advantageous. 1.) damage through grounding/stranding ~ de manipulare .advance against goods ~ in contui platii .account of payment ~ in numerar . to be promoted avantaj s. to pay in advance.assets and drawbacks avantaj os adj. mar.advance on bottomry ~ din navlu . (asig. (bani) to advance. pi.') general/gross average ~ comuna in strainatate .(asig.wash damage ~ produsa de deplasarea incarcaturii shifting damage ~ produsa de frecare .t.46 AVA-AVA '. (defectiune) breakdown.) foreign general average ~ comuna $i salvare . fapt care determina scdderea costurilor de productie) absolute advantage ~ comparativ — (principiu care considerd cd o tara sail o regiune ar trebui sd se specializeze in productia si exportui acelor bunuri pentru care eficienta este relativ crescutd.) collision damage ~ de e§uare .(despre mdrfuri) weather-beaten avarie s.) freight advance ~ in contui marfurilor .anticipatory damage ~ ascunsa/neobservata .accidental damage ~ anticipata/probabila . (in junctie) to advance.(asig.assessable damage evaluata cu subiectivitate -sentimental damage ~ grava . fortei de mimed etc. beneficial avaria v.(detinut de o tara sail o regiune in raport cu altele datorita resurselor naturale.(ideea conform cdreia punctele forte si slabe ale unei societdti se pot determina mimai prin comparatie cu concurenta) competitive advantage avantaj e si dezavantaje . (acordate angajatilor in afara salariului) amenities ~ absolut . 1.

(expediat titularului unui cont sail al unui depozit de titluri.notice of dismissal ~ de confirmare . notice.civil aviation avicultor s. chattels real.(sumd de bani la care tin investitor poate renunta ca alternativd la o investitie cu rise ridicaf) absolute risk aversion aviatie s.passenger aircraft. wealth ~ imobiliara immovable property. aversion ~ fata de rise . reality ~ mobiliara . confirmation slip ~ de convocare .to get the best of the bargain ~ cautare . to go off/through ~ cent debitor .n.letter of allotment.f.to make fortune avers s.f.f. (a posedd) to possess ~ avantajul intr-o tranzactie/afacere .charter plane ~ de linie/curse regulate .(a investitorilor) risk aversion ~ fata de riscul absolut .n.(de spatiu pe nava) (mar.advice of dispatch.) advice of shipment. allotment letter ~ de concediere . aviation ~ civila . (economic) boom avea v.n.n. (air)plane.trust fund a face ~ . to have.movable and immovable property ~ sub tutela .(asig.expert advice/opinion ~ de angajament .t.to have a connection/ relation to avere s. chattels (personal). damage through stress of waves ~ usoara slight damage ~ vizibila .wave damage. acesta returndndu-l semnat bdncii sale pentru a confirma exactitatea unui extras) reconciliation statement. (sfat) advice. shipping advice .(a actionarilor} notice of meeting ~ de credit — (care indicd faptui cd in creditui unui cont a fost fdcutd o inregistrare) credit advice ~ de debit .to be in request/demand.) (freight) booking note ~ de angajament in conditii de linie (mar.to bank at/with ~ drept de optiune .movable property. mar. poultry farmer/breeder avicultura s. air carrier aviz s. (de mari dimensiuni) airbus ~ de transport . note. immovables.m. fortune. 1. poultry farming avion s. (pdrere) opinion ~ competent .(notd a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renunta la dreptui de a primi extras de cont separaf) notice of dispensation ~ de expediere/expeditie . forwarding agent's notice.f. advice: notification 2. (al unei monede) obverse aversiune s.AVA-AV1 47 produsa de valuri .(care indicd faptui cd in debitiil unui cont a fost fdcutd o inregistrare) debit advice ~ de dispensa .to have the first refusal ~ legatura cu .commercial/transport aircraft.(asig.) apparent damage avarii acceptate si evaluate . mar. (mar.airliner ~ de pasageri .) berth note ~ de atribuire a actiunilor .to be in the red ~ cont deschis la banca . personalty ~ mobiliara si imobiliara . movables. aircraft ~ charter .) agreed and liquidated damages avants.

demand note ~ de primire . n. to advise. assumption ~ a preferintelor revelate .(asig. notice. notice.n. bar avut adj..(mar.(navei) (mar. axis ~ temporala . sdraci) almshouse .) stem note avizier s. proprietary s.gata de operare" acceptat .n.(a unei cambii) notice of dishonour ~ de plata .gata de operare" . (pentru bdtrdni. billboard avocat s.(in teoria subiectivd a consumatorului individual.(navei.sailing advice ~ de incasare . notice/poster board.) sailing notice ~ a scadentei .f.notice to pay ~ a sosirii .to take legal advice avocatura s.) notice of readiness ~ de nava . advice. asylum.delivery advice ~ de nava . rich. to give smb. (care pregdteste actele in vederea unui transfer de proprietate) conveyancer ~ cu drept de acces la o anumita instanta . (a instiinta) to inform. able in estate.) notice of interest declared ~ a tncasarii .(mar. (a avertizd) to warn avizare s. well-off.(mar.f.public wealth/property avutie s.t. (in instantele inferioare) solicitor.(mar.la rand" .notice to suspend payments ~ de livrare .(instrument de analizd monetard prin care se abordeazd evenimentele dintr-o anumita conjuncture financiara) time line axioma s. wealthy.f. wealth ~ nationala . (despre close) propertied.) accepted notice of readiness ~ de neonorare .collection advice ~ de incarcare si expeditie . notification ~ a interesului asigurat .m. to notify. property ~ public .national wealth axa s.f.f.48 AVI-AZI ~ de expeditie pe mare . lawyer.notice of receipt ~ de retragere de fbnduri withdrawal notice ~ de sosire a marfii pe calea ferata railway advice aviza v.) shipping note ~ de incetare a platilor .. ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului si ale testdrii caracterului rational al acestui comportament) consumer's preferences assumptions azil s.(funda-mentui unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene obser-vabile si mdsurabile) revealed preferences assumption axiomele preferintelor consuma-torului . wealth. attorney (-at-law).advice of collection ~ a plecarii . advocate..attorney special ~ cu drept de acces la toate instantele attomey-at-large a consulta un ~ . a mdrfurilor) arrival notice ~ de nava . legal/lawyer's profession. (in instantele superioare) barrister.

balance of trade.(tablou statistico-economic prin care se evalueazd resursele necesare producerii de bunuri) material/economic balance ~ patrimoniala .) metal ballast.wrapped bale ~ de bumbac .bale. ballotage ban s. trade balance ~ comerciala activa/excedentara active/favourable balance of trade ~ comerciala pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de lichiditati . (load) pack ~ cu invelis .) (shingle) ballast.decimal weighing machine balast s.financial balance ~ globala — (suma tuturor tranzactiilor autonome sau oficiale finantate cu sau fdrd folosirea rezervelor) overall balance ~ invizibila . baksheesh.n. (cdntar) balance. (balot de marfa) bale. pi.steelyard. package ~ de bumbac .(aflati efectiv in circulatie) active money ~ de buzunar/cheltuiala . ballot.(situatia financiara. baggage bal s.f.) departure ballast balasta v. ballot.n. luggage. gratuity.(a serviciilor) invisible balance ~ materiala/economica . a gratuity. weighing machine 2.pocket/pin/ spend money ~ de con§tiinta . to tip smb. fin. bale. load pack balotaj s.) balance ~ a concesiilor . smth.n. (pair of) scales.f.balance of payments ~ de plati activa/excedentara active/favourable balance of payments ~ de plati pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de verificare . lastage ~ la plecare . bagaj s. 1. (un cont) to balance.f.cotton bale balansa v. (monedd) coin 2.n.t. a unei firme la un anumit moment) patrimonial/assets balance ~ romana . (cont.(sumd trimisd anonim de cineva pentru plata unor . ballast.m.t. for himself. whaleboat balot s. tip.) trial balance ~ financiara . Roman balance ~ vizibila — (a exporturilor §i a importurilor vizibile/de mdrfuri) visible balance ~ zecimala . 1. money bani activi . (c.cotton bale ~ de marfa .to give smb. tie vote. douceur a da cuiva un ~ .(cont.. pack. to ballast baleniera s.n.balance of concessions ~ comerciala .(situatie comparativd a incasdrilor bdnesti si a platilor exigibile la un moment daf) balance of liquidity ~ de plati . (mar. gravel sand bed. to even up balanta s. to give smb.B bac§i§ s.n.(mar.

black money ~ neinvestiti . loose cash/change/ money ~ metalici — hard money ~ murdari .dead/idle money ~ plasati de investitori cu experienta .bank of deposit. bank.change ~ provizorii — (cambii si bonnri de tezaur) temporary money ~ publici . bank ~ .checkable money ~ scumpi .agent .remittance ~ faisi .change.corespondent . banking.real money ~ expediati . cash-in-hand ~ lichizi ... administreze un impriimnt sindicalizaf) agent bank ~ agricola .(capital atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sail de un climat politic sigur) hot money ~ flotanti .(desemnata de un consortiu bancar so.credit bank ~ de date .(acordati cu dobdnzi foarte mart) tight money.(relatia permanentd a unei band pe altd piatd financiard unde ea nu dispune de o reprezentantd proprie) correspondent bank ~ de cliring .(credit zilnic acordat de band caselor de compensate) day-to-day money ~ in casa .clearing bank ~ de concentrare .data bank ~ de depuneri .to lend (out) money at/on interest a strange ~ .to hoard up money a-si valorifica .(hdrtie-monedd cu acoperire totald in metale pretioase) representative money ~ riscati .(delimit! de bancheri §i care nu pot fi investiti din cauza lipsei oportunitdtilor de afaceri §i a situatiei generate de o lichiditate excesivd decdt in depozite la banca centrala) floating money ~ imprumutati pentru o zi .cash.agricultural bank.false/counterfeit/phoney money ~ fierbinti .(intr-o afacere) stake ~ scripturali/de cont .(a unui transfer de fonduri) receiving bank ~ centrala/nationala .{mijioc de platd prin cartea de credit) plastic money ~ efectivi .(institutu financiare. deposit bank ~ de economii .consortium bank ~ de credit .f.(proveniti din afaceri ilegale) dirty cash. small change/coin/money. bankers'/parent bank ~ comerciala .public funds ~ reprezentativi .smart money ~ potriviti .housekeeping money ~ de hartie .(numerar intrat in casierie) cash-in.savings bank. ready money ~ marunti . . commercial/trade/trading/merchant bank ~ . (in Marea Britanie. land bank ~ beneficiara . money squeeze a da ~ cu dobanda . band care acceptd depuneri mid) penny bank ~ de economii si societate de constructii .(a fondurilor din alte band) concentration bank ~ de consortiu .50 BAN-BAN impozite de la care initial s-a eschivat) conscience money ~ de cosnita .to get value for one's money bancar adj.central/national bank. banca s.paper money ~ de plastic .bank of commerce.

floating barge container .(bancd ce crediteaza exportatorul cu volumul creditului documentor dupd verificarea doctimentelor) negotiating bank ~ nemembra . (care atestd plata taxei de timbru) revenue stamp banita s.(pentru orga-nizarea unui flagrant) marked notes bancomat s.f. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costurilor de intrare) barriers to exit.barriers to trade ~ de iesire — (a unei firme de pe o piatd. note issuing bank ~ de investitii . care acordd credits pentru populatie In vederea construirii si a cumpdrdrii de case) building society/and loan association ~ de emisiune .f. (unitate de capacitate) barrel barja s. soft money ~ falsa forged/counterfeit bank note bancnote marcate .t. poduri etc. barrier. bank note. financier bancnota s.) railway gate.f.state bank ~ de virament .(care acordd impru-muturi comerciale si industriale) whole banks ~ pentru activitati cu amanuntui -(care acordd credite persoanelor fizice sifirmelor mid) retail banks bancher .instructing bank ~ regionala district/local bank ~ secundara .f. barge ~ .reliable bank ~ specializata in girarea succe-siunilor .transfer bank ~ ipotecara mortgage bank ~ membra .bank of issue. exit barriers ~ de intrare . (un cec) to cross barare s.f. (unitate de capacitate) bushel bara v. a Sistemului Rezervelor Federate) member bank ~ mutuala de economii . (SUA) bill. (la intrarea pe aiitostrdzile cu taxd) turnpike bariere comerciale . paper currency.BAN-BAR similare bdncilor. railwaycrossing barrier. care dduneazd navei sail caricului acesteia) (asig.(SUA) mutual savings bank ~ negociatoare . (unde se incaseazd taxele de trecere pe sosele. in SUA.(societate de credit care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) secondary bank ~ sigura/de incredere .(a unei firme pe o piatd) barriers to entry.m.) barratry bariera s. automatic teller machine.nontariff barriers ~ vamale — custom/hostile tariffs baril s.) toll bar/gate.container . entrance barriers ~ netarifare .f.(a Casei de Compensate din Londra sail. banker.n.investment bank ~ de scont discount bank ~ de stat . (c.s-.(a Sistemului Rezervelor Federate) (SUA) nonmember bank ~ ordonatoare .f. bankruptcy ~ frauduloasa fraudulent/embezzled bankruptcy banderola s. (SUA) cashomat bancruta s. mar. note.f.general crossing ~ speciala — special crossing baraterie s.trust bank ~ universala — (care efectueazd toatd gama de operatii si servicii) all--purpose/full-service bank banci mari . (a unui cec) crossing ~ generala .w. (acte sdvarsite de coman-dant sau echipaj. cash dispenser.f.

n. basin ~ carbonifer .air base ~ de active . (magazin) grocer's (shop). lucrative bel$ug s.f.(folositd la calcularea impozitului) earnings basis ~ aeriana . harbo(u)rage ~ portuar comercial .'\ bulk handling cargo dock ~ de radub . basis ~ a profitului . yielding money. harbour. money.sports base/grounds ~ tehnico-materiala . to coin.technical and material resources/supplies bazin^. to account.. (bogdtie) wealth.naval base ~ sportiva . activele care pot fi utilizate instantaneu pentru efectuarea pidtilor) monetary base ~ navala .) barter bate v. barometer ~ al pietei . opulence din ~ . agregat monetar care include activele monetare lichide. beneficiary. baza(a)r ~ de binefacere . plenty.military base ~ monetara .oil dock ~ portuar . 1.commercial dock ~ portuar cu maree . pentru a desemna cantitatea de numerar intrat in sistemul bancar.) annuitant ~ al unui drept de retentie . harbour/port basin. al unui cec) alternative payee ~ de venituri .(mar.supply base ~ de impunere . to strike. 1.baza(a)r ~ de solduri -jumble sale baza s.barometer of the market barter s. (de moneda) mintage. (meserie) grocery trade banesc adj. grocery 2. pecuniary banos adj.. provision dealer/ merchant bacanie s. coinage bazar s.(asig.i.52 BAR-BEN barometru s. to turn smth. plentifully beneficia v. numerarul in circulate si in casieriile bdncilor comerciale.f.export dock ~ portuar deschis . precum rezervele bdncilor comerciale. (de pe urma) to derive advantage (from).dock (basin).basis of assessment/ taxation. tax assessment/base ~ de productie .(termen utilizat pentru •a desemna depozitele la vedere.(al unei cambii.(fdrd ecluzd sau poartd de maree) open basin/dock ~ portuar interior . al unui efect de comert) payee ~ al unei anuitati . to derive profit (from).n.(cu porti care mentin acelasi nivel al apei) wet dock ~ portuar de export .(mar.(mar. paying.asset base ~ de aprovizionare . to profit (by).n.) dry dock ~ pentru petroliere . profitable. abundance.n.income beneficiary ~ eventual — (persoana sau persoanele desemnate sd incaseze prima de deces in cazul in care beneficiarul principal .production basis ~ militara .t.inner dock bacan s.f.coal basin/field ~ de manevra .m. to benefit (by) beneficiar s. grocer.in abundance. remunerative.lien holder ~ alternativ .m. to stamp batere s.n. (moneda) to mint. base. existente in medie mtr-o perioadd de timp. (al unei plati. (co/n. to emboss. moneymaking.) manoeuvring basin ~ de marfuri in vrac .. (utilizatorul unui produs finit) (end-) -user 2.

(pbtinut de un angajat in afara salariului) benefit in kind ~ public public benefit ~ suplimentar/nedistribuit .to share in the profits a realiza un beneficiu .(al unei societdti in lichidare sau al unui debitor falit) statement of affairs ~ intermediar .operating profits ~ de pensionare .n.surplus earnings beneflcii considerabile .n.(raport care prezintd cheitu-ielile unei intreprinderi si prestatiile sale in functie de mediul social) social report a face bilantui .(formula pe un cec) impersonal payee ~ in indiviziune {dr.f. earnings.t. (contabil) balance sheet 2.) cheap ticket ~ cu pret redus 50% .profit expectations ~ scontate fara rezerve unconditional expected profits a participa la ~ . privilege ~ aleatoriu . gain.retirement benefits ~ descrescande .to make a profit a se solda cu ~ .reinforced/steel concrete ~ de ciment .gunite. biannual. (pentru un mijioc de transport in comun) fare. to sum up bilateral adj. shot crete betona v.f.built-up concrete ~ torcretat .) contingent beneficiary ~ fictiv .f. 1.(bilant intocmit la o data care nil corespunde cu finalul exercitiului financiar al societdtii) interim statement ~ pasiv/deficitar .diminishing profits ~ reduse . to review. (profit) profit.) half-fare ticket . {c. statement ~ consolidat . to (build with) concrete bianual adj.cement concrete precomprimat pre-stressed concrete ~ prefabricat .n.BER-BIL 53 moare inaintea asiguratului) {asig.contingent profit ~ brut .f.) benefit. gasolene ~ cu cifra octanica inalta/ridicata -highoctane petrol/gasoline ~ grea .) joint beneficiary beneficiu s.gross profit ~ contabil — (plusvaloare obtinutd prin revalorizarea unor posturi de activ sail prin deprecierea unor posturi de pasiv) book profit ~ in natura .n. theatre ticket.passive balance ~ social . semiannual bilant s. benefit. (raport) report. bilateral bilateralism s. petrol. (dr.(al uneipldti) fictitious payee ~ impersonal/nespecificat . revenues.heavy naphtha ~ usoara . proceeds. return 2. (corn.scanty profits ~ scontate .considerable/ hefty profits ~ de exploatare .to draw up/to strike the balance of. {cu sens figuraf) to survey.{bilantui unui grup.n.{c.{c. concrete ~ armat . • (SUA) gas(oline). {la teatru) (admission) ticket.) bilateralism bilet s.general balance sheet ~ de lichidare .) (railway) ticket.light naphtha beton s. {de loterie) (lottery) ticket ~ cu pret redus . 1. intocmit prin unificarea bilanturilor tuturor filialelor componente) consolidated balance sheet ~ de ansamblu .to come out of the red benzina s.

(conturi.f.return ticket ~ in circuit .illiquidity blocare .) to lock away/up blocada s. (casa) apartment house. freeze ~ a contului . bureaucratic biroeratie s.s'.employment/ unemployment exchange ~ de plati pay/paying office ~ de schimb valutar exchange office ~ de §antier . bimonthly. to freeze. coalition ~ de agregat . frozen boala s.dud note ~ de credit .f.unit ~ de locuinte .n. block 2.account's obstruction •" a creditelor .n. red tapist birocratic adj. biotechnology birocrat s. nch.economic blockade ~ militara .54 B1L-BOG ~ de banca .credit squeeze blocat adj.n.(c. credite) to block. 1.n. bureaucracy. bureaucrat. \.full-fare ticket ~ la ordin . credite) blocked. specificdndu-se si suma respectivd) credit memorandum/note ~ de excursie/in circuit .) single ticket ~ valabil/de corespondenta .f.(notificare prin care clientnl este instiintat de cdtre un furnizor cd acesta i-a creditat contui.{c. office.{eel al personnel care se vnprumutd) one-name paper ~ simplu/de dus . politic} bloc. to block. (economic.demand note ~ la ordin simplu/cu un singur nume . information bureau/office ~ de ipoteci . parcel office de plasare . (blank) form a completa o ~ . paper money ~ de banca falsificat .m.military blockade bloca j s. double standard biodegradabil adj.travel bureau ~ vamal . biodegradable bioeconomie s.inquiry office.bank note.) weekend ticket ~ direct . fortnightly bimetalism s.f. (un capital intr-o investitie nerentabild etc.f. (cu hani) moneyed.f.' office automation birou s.f.circular/round-trip ticket ~ intreg .} transfer ticket bilunar adj.(c. semimonthly.industrial/ occupational/trade disease bogat adj. well-off/'-to-do: able iii .tourist ticket ~ de peron .f.f.to fill up a form bloc s.mortgage registry ~ de mesagerie . (despre conturi. (avtit) wcaithv.receiving house/ office./ block.platform ticket ~ de week-end — (valabil numai in aceastd perioada) (c.promissory note.site/job office ~ de verificare a solvabilitatii . block ~ Hnanciar . bioeconomics biotehnologie s.(unui client sau a uneifirme) credit bureau ~ de voiaj . red ta p e/tapc ry/tap i s m birfctica A'/.f. blockade ~ economica .residential building bloca v.) bimetallism.) through ticket ~ dus-intors ./. note of hand ~ la ordin de garantie colaterala {prin care se ipotecheazd o anumitd garantie in contui unui imprumut) collateral note ~ la ordin platibil la cerere . (de dwatu) disease profesionala . illness. (fin. block (of flats) 3.customs office blancheta s. (departament) bureau ~ de informatii .

freight release ~ de masa . (corn. bill of delivery. bovmes. to make money bogatie s.) schedule of prices ~ de schimb valutar . pi. list.(oferit salariatilor de firma imde lucreaza) luncheon voucher ~ de tezaur . bolshevism bon s.trade discount ~ la cantitate . order. boycott boicota v.) schedule.cash voucher ~ de ie§ire .n.t.extra allowance/discount bonitate s.n. memorandum of contents.de cecuri . to boycott.(mod de acoslare) (mar. rich man.to become rich.cash discount ~ suplimentara/speciala .exchange contract ~ de vanzare .f. line. creditworthiness. voucher.de ataceri .natural wealth boicots.(corn. side by side. instrument financiar emis de autoritatea fiscald pentru fmantarea temporard a deficitului bugetar) Treasury bill ~valoric. (ai navei) board ~ la bord . (horned) cattle bransa s.m. (a ordona tuturor membrilor umii sindicat sd boicoteze produscle iinei mtreprinderi ai caret muncitori suiit in grevd) to black boicotare s. rebate.n. (abundenta) abundance. (tie cartela) coupon.) broker's return ~ al brokerului . docket.f. riches.note of expenses ~ de decontari . (atasat unui titlii de valoare la purtdtor) coupon. bill.sale note/sheet bovine s.scrip bonifica v. branch. boycotting bol$evism s.t. 1. {avere) wealth.waybill ~ de plata a salariilor wages docket ~. (despre close) proprietary 2.vuiuinc discount ~ la pretui convenit . to make up/good bonificatie s.(din magazie) issue voucher ~ de livrare .(bur. heavy s. profusion ~ nationals . bordereau. pi. bonus bord s.reduction on the agreed price ~ pentru plata in numerar . (de cumpdrare sail vdnzare de acfiuni) contract note ~ al agentului de incarcare . (la receptia marfurilor) tally sheet. [corn.(titlu de stat.) allowance. (chitantd) receipt ~ de casa .n.ime of business .) freeboard ~ liber pentru caric de cherestea -(mar.n.settlement check ~ de expeditie . reduction.) broker's contract note . area (of activity1 '. the upper crust a deveni ~ . plentiful.f. (bogatii) the rich (people).check list ~ de cheltuieli .(mar. the well-to-do. sphere. note.BOG-BRA 55 estate. (detailed) memorandum. financial reliability bonus s.j'.} alongside.f. (abundenf) abundant.national wealth bogatii naturale . discount. bonus ~ comerciala . chine to chine ~ liber — (intre linia de incdrcure si linia puntii) (mar. means 2. ticket.n.de preturi .f.delivery order. (doineniu} domain. the wealthy/moneyed classes.) timber freeboard borderou s.

preliminary budget ~ promotional .(brevetarea unui produs sau a until proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurentei) preemptive patenting brevetat adj.to be issued a patent a obtine un ~ .f.family budget ~ de marketing .f.(brevet al unui produs care nu este introdus in circuitui comercial) sleeping patent a cere un ~ . brokerage.insurance broker. 1.to apply for a patent a exploata un ~ .n.(care prezintd fluxurile de numerar) cash budget/forecast ~ de productie . booklet.(pentru publicitatea unui produs) promotional budget . (neprelucrat) crude.balanced budget ~ flexibil . (fragment) fragment buget-y.56 BRA-BUG brat s. (sef de brigadd) brigade/team leader. courtage ~ maritim . forest keeper/ranger broker s.pilot's licence ~ neutilizat .sworn broker brokeraj s.production budget ~ de publicitate . prospectus.f.m.(letters) patent ~ de pilot . portion. (o inventie) to (protect by) patent brevetare s.n. (membra al unei brigdzi) brigade member ~ silvic . bit. broker ~ cu atributii complete . patenting ~ preemptiva/de blocare .n.(care define actiuni inregistrate pe numele sdu.full-service broker ~ cu titlu neoficial . leaflet brut adj.marketing budget ~ de numerar/trezorerie .interim budget ~ local .m.flexible budget ~ general consolidat . budget ~ de austeritate .forester. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de navlosire . appointed by letters patent.) fathom breasia s. cu scopul de a usura tranzactia si ca garantie cd aceasta se va realiza in limitele finan- ciare prestabilite) street name ~ de asigurari . corporation. unmanufactured.state/national budget ~ de venituri §i cheltuieli . certificate.(mar.shipbroker ~ neoficial .adverse budget ~ echilibrat . licence ~ de capitan de cursa lunga master's certificate/licence ~ de inventie .local budget ~ preliminar . piece. patent.t. craft brevet s. outsider ~ oficial/autorizat . (unitate de mdsurd pentru lungime) (mar.austerity budget ~ de capital .incomes and expenditure budget ~ deficitar .f. (despre profit) gross bucata s. (parte) part.) freight broker ~ la bursa de marfuri . unfinished 2. (despre produse) proprietary brigadier s. (pe cinevd) to grant a patent/certificate to.curb/outside broker.to take out a patent breveta v.ship brokerage brosura s.n.commodity broker ~ maritim .capital budget ~ de familie . patented. raw. si nu pe eel al clientului.advertising budget ~ de stat .to work a patent a i se acorda un ~ .consolidated general budget ~ interimar . kerb(-stone) broker. guild.

consumer nondurables ~ de folosinta indelungata/durabile consumer durables ~ de investitie/productie/instrumen-tale (bunuri care participd la producerea altor bunuri economice) production goods ~ economice . bulletin ~ bursier/de bursa . to bring in the estimates a vota ~ .weather forecast/ report ~ zilnic al miscarii navelor si a marfurilor .n.) intangible property ~ indivize .cotton bale ~ .economic goods ~ finale .(dr. ligan ~ complementare . budgetary billeting. 1. good s.) indivisum estate ~ intermediare . jetsam.commodity goods ~ materiale .(mar.variable budget a prezenta bugetui . (care s-au scufundat) jettison.unalienable property ~ salvat . printed exchanges.vata cotton wool bun adj.to introduce the budget. (mobile) goods ~ abandonat . dar care se afid in diferite etape ale ciclidui de productie) intermediary goods ~ libere .final goods ~ fungibile . list of quotations.(active fixe.) tangible property .n.(dr. volumul tranzactiilor etc.(mar. market report ~ de comanda . (avere) property.(cow.voting paper. cele care nu ridicd probleme de disponibilitate sau proprietate preciim aerul.) exchange bulletin/list.(cu date despre cursurile zilnice.customs bill of entry bumbac-y./!.(neprelucrat) raw cotton ~ in bale/baloturi .(asa-numitele .BUG-BUN 57 ~ variabil . real estate.) seaman's free cargo ~ aruncate in mare (care plutesc) flo(a)tsam.) order form ~ de expeditie .(dr.daruri ale naturii". fortune.alienable property ~ inalienabil . pi.(produse a cdror utilizare nu este posibild dacd nil se consumd impreund cu ele unul sau mai multe bunuri) complementary goods ~ corporale .(bunurile la care orice spetd reproduce toate caracteristicile genului) fungible goods ~ imobile/imobiliare .(dr. ballot ~ meteorologic .. cdldura cosmicd etc.) corporeal property ~ de capital .(dr. (proprietate funciard) landed property ~ incorporale .(supuse unor transformdri.news bulletin ~ de vot . (scufundate fi balizate in vederea recuperdrii) lagan.to pass the budget bugetar adj. bunuri folosite in procesul de productie si care au durata de viatd de eel putin un an) capital goods ~ de consum .dispatch note ~ de stiri . estate 2. cotton ~ brut .consumer/consumption goods ~ de consum cu circulatie rapida -fastmoving consumer goods ~ de folosinta imediata .) chattels real. immovable/fixed property.) salvage ~ transmisibil transferable property bunuri ale echipajului scutite de navlu .(in special nova) derelict ~ alienabil .) free goods ~ marfare .

(^colara.corn/grain exchange ~ de grau . street market ~ oficiala . kilderkin.foreign currency exchange a specula la-stock exchange bu$el s. (inetalic) drum . well-being. (piatd publicd organizatu) exchange ~ a muncii .economic welfare ~ nationals .s'.kerb(-stone) market.} actual assets ~ primare .collective welfare ~ economica .stock exchange/market ~ in cre^tere/urcare .produce exchange ~ de valori .substitute goods ~ vacante .m.(dr.. cask: (mic) barrel. boutique to speculate on the de hutoi s. hogshead.(obtinnte din mediul natural prin exploatarea resurselor natiirale) primary goods ~ private .organized exchange ~ valutara .bull market ~ in scadere .n.f.) future estate bunastare s.(specializatd m tranzactionarea de optiuni yi contracte financiare futures) options exchange ~ de produse agricole . keg.bear market ~ maritima . msa fiecare prezintd nnele trasafuri individualizante) nonfungible goods ~ prezente .) chattels personal. goods and chattels ~ nefungibile .(bunurile la care spetele pdstreazd caracteristicile defimtorii ale genului. personal property/effects.public goods ~ substituibile . welfare.) ownerless property ~ viitoare ./.(SUA) wheat pit ~ de marfuri .58 BUN-BUT ~ mobile/mobiliare .metal exchange ~ de optiuni . prosperity ~ colectiva . (hac) vat. bursarship 2. movables.(dr.commodity/mercantile/ produce exchange ~ de metale .private goods ~ publice .f. universitard) scholarship (grant). 1. capacitate} (mare} butt.(dr.labour exchange ~ calma — (cu interes scdzut pentm tranzactii) quiet market ~ de cereale .public welfare bursa s. bursary. tun.(dr. (imitate bushel butic .shipping exchange ~ neoficiala .

de la premisa iinui buvet inexisteiit .managing staff caiet s. present.} act of God calcul s. coasting/home trade. calculus ~ actuarial .capitation ~ si plata la casa .) cabotage.process costing ~ al pretului de cost pe loturi . (conditii tehnice/de exp lou fare) technical conditions. land ~ publicitar . to make the cadastre of. calculation.f. coastwise ship/vessel.(intr-un magazin i checkout ~ uniform al pretului de cost uniform costing calcula v. coast trade ship/vessel. aflate in man diferite) great coasting trade.foreign trade ~ intern . coast navigation.n. cadastral registry. telephone booth cabotaj s. computauon reckoning ~ a bugetului pe baza zero (inei0i..C cabina s.n. coastal/coasting ship/vessel cadastra v. (note de livrare) terms of supply. gift .to average calculare s.batch costing ~ al pretului de cost pe unitate de produs .unit costing ~ aproximativ . (de vagon de dormit) berth ~ telefonica .m. (writing) book ~ de mostre . cabin.tonnage/vuinri.t.n. cadastral cadastre..short haul ~ extern .h. pi.advertising gift cadre s..) coaster.tax assessment ~ a tarei . disaster ~ naturala . (mar.n.media . (lermeii contractual de navlosire si conosament) (mar.n. calamity. cadou s. (de vapor) cabin.n. personnel ~ de conducere .t. calciiiatitin .costing ~ al pretului de cost al procesului de fabricatie . staff. reckoning.to miscalculate . to reckon ~ gresit . coastwise shipping/trade. inshore trade. computation. horse ~ -putere . home trade cabotier s. articles and conditions.natural calamity. box.survey. annl precedent) zero-based hudgctiMy~ a impozitului .. de alcatuire a bu^eiului. short-haul vessel. job specifications cal s. coastal shipping/trade/ traffic/transportation.actuarial calculation ~ al pretului de cost .pattern book ~ de sarcini .taring ~ a tonajuiui .specification conditions. real estate re nster) cadastru s.rational economics calculation ~ pe cap de locuitor . (mar. cure pi^nc . calculation. stateroom. to compute. to survey and value cadastral adj.f.n.f. berth.call box.horse power calamitate s. to calculate.inland trade ~ national — (intre porturile aceluiasi stat.rough estimate ~ economic rational .

f.usance bill ~ la vedere . (SUA) truck.bills in a set ~ de comert $i industrie . room ~ agricola .chamber of agriculture ~ de asteptare .short (-dated) bill ~ retrasa — (inainte de scadenta) retired bill ~ trasa in devize .bills receivable/for collection ~ de platit . (pentru livrdri) delivery car/van campanie s.discharged bill ~ pe baza de documente contra acceptare .petrol bulk lorry ~ de mutari .(bur.f. strongroom ~ frigorifica .marketing campaign ~ de vanzari .bonded carman camionaj s.chamber of shipping ~ de valori/tezaur .CAM-CAM 61 ~ externa . pickup (truck).cold/refrigerating chamber camere cu chirie/de inchiriat lodgings camion s.sales campaign/drive.documents-against-acceptance bill ~ pe baza de documente contra plata . light lorry/truck.bills for discount al doilea exemplar al cambiei second via/of exchange al treilea exemplar al ~ ./n. (de mobila) van ~ pentru scontare .platforma . campaign ~ a la baisse . cartage (service).(platibild in strdindtate) foreign bill.(intr-o banca) (safety) vault. chamber.period/time bill ~ la termen conform uzantei . lorry.documents-against-payment bill ~ pe termen lung .chamber of commerce ~ basculant .sola (of exchange) ~ la cerere .n.tip/tipping lorry.blank bill ~ inlocuita .refrigerated truck ~ pentru transport de mobila furniture van ~ pentru transportui animalelor vii cattletruck ~ .(cu alte cambii) retired bill ~ intr-un singur exemplar . carting.f.third of exchange camera s. haulage camioneta s.long (-dated) bill ~ pe termen scurt . selling campaign ~ electorala .removal van ~ frigorific . carman.currency bill cambii de incasat . trucker ~ autorizat sa transporte marfuri din §i in antrepozite vamale .) bear campaign/ raid/tack ~ a la hausse — (bur.) bull campaign ~ de marketing . (SUA) external bill ~ Herbinte .(cu scadenta apropiata) hot bill ~ interna .demand bill ~ la termen .waiting room ~ de comert .bills payable ~ in mai multe exemplare .n.sight bill ~ onorata .(platibild in tara unde a fost emisd) domestic/inland/home bill ~ in alb .election/electoral campaign . dump truck ~ -cisterna de benzina .platform lorry camionagiu^.chamber of commerce and industry ~ de navigatie .

capacity. (rigold) gutter.n.chief .haul ~ de produs transportat prin conducta pipe-line run ~ descarcata .less-than-truck load ~ suficienta .62 CAM-CAP ~ organizational. navigation channel.f. (artificial) canal 2. quantitative cap s. (natural) channel.f. (§ef) head. (limitd superioard impusd dobdnzii.(mar.(prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) channel of distribution. (de televiziune) channel ~ de distributee . ability ~ a magaziei . distribution channel ~ de irigatie .fair quantity ~ totala . candidate 3. (dr.irrigation canal ~ de navigatie . (colector) sewer.(dr. head. volume 2.) underdeck capacity . amount of cargo ~ de marfa transportata . shipway ~ fluvial . railhead. 1. (competentd) competence 3.river channel ~ maritim .quantity of goods. chancellor candidat s.) capacity. facilitate) ability. (de locuitor) head 2. 1. maritime canal. (situatie in care cresterea volumului de vdnzdri pentru o marcd provoacd scdderea cererii pentru o alta apartindnd aceleiasi linii de prodiise) cannibalization cantaragiu s. (volum) capacity. capability.sworn weigher cantitate s.) hold capacity ~ a navei .) counts of the charge/indictment.) cap capacitate s. ship canal/channel cancelar^. legal competence/ capacity. (check) weigher ~ oficial/autorizat . (la un examen) candidate a propune un ~ . nomination canibalizare s.de linie . 3.m. amount ~ de marfa .economic comandata . (aptitudine.n.landed quantity. mai ales in cazul ipotecii cu dobdndd variabila) (fin.to nominate a candidate candidature s.seaway (canal). 1.m. (de sciirgere) drain.waggon-load cantitativ adj.available quantity .gross amount ~ vagonabila .heads of cattle capac s.advertising campaign/ drive.f. specifications of charge ~ de vite . applicant (for a post) 2. qualification.waybilled quantity ~ livrata/predata delivered measure/ weight ~ nevagonabila .shipped quantity ~ inscrisa in documentele de transport .railway terminal.f.w. 1.capacity of a ship ~ a spatiului de sub punte . terminus capete de acuzare . publicity campaign canal s. quantity. (la un post) candidate.(mar. (in alegeri) nominee.! — (campanie publicitard menitd sd cultive imagined iinei companii in ansamblu) corporate campaign ~ publicitara .(cantitate optima a stocurilor care trebuie comandata) economic ordering quantity ~ economic comandata pe lot -economic batch/lot quantity ~ incarcata .n. outturn ~ disponibila .ship canal/channel. (din case) sewer.

burden.(valoarea maxima a datoriei in structura capitalului) (fin.) deck load capacity ~ de incarcare pentru cereale .(posibilitatea de a plati prin cambii fi. fata de cerere) overcapacity ~ in baluri . ability ~ navlosita .) testamentary capacity.nominal capacity ~ succesorala . operating efficiency ~ de refrigerare .(dr. ship's cubic capacity ~ cubica de depozitare .(a navei) bale capacity/cubic ~ in containere .traffic capacity ~ de transport . payment capacity.(a portcontaineruliii} container capacity ~ in pasageri .(mar.) ability to inherit ~ testamentara .(a navei) passengers in berth ~ in vrac .financing capacity ~ de incarcare .port capacity ~ de plata .(a navei) weight-carrying capacity.) debt capacity ~ de munca . loading/supporting capacity ~ de incarcare pe punte .ore cargo capacity ~ de indatorare .) capacity to sue ~ legala .) deadweight capacity/all told/ carrying capacity/tonnage.excess capacity.productive/ production capacity.(dr. capacity for work ~ de operare a portului .dock capacity ~ de finantare .earning capacity ~ de congelare .(dr.grain capacity/cubic space ~ de incarcare pentru cherestea lumber load capacity ~ de incarcare pentru minereu .CAP-CAP 63 .storage capacity ~ de deservire a docului .) cargo/cubic capacity.(a instalatiei) refrigerating capacity ~ de schimb .capacity in bulk ~ jurisdictionala .gross capacity ~ contractuala .(dr. carrying / net/ payload capacity.volume capacity ~ deadweight/totala de incarcare -(mar.cubic storage capacity ~ de a produce castig/venit .(mar. ability to make a will .tankage capacity ~ de trafic .(mar.) capacity to contract ~ cubica — (in picioare cubice sail metri cnbi) (mar. cargo capacity/ deadweight. cargo capacity. de a fi snpus dreptnini cambial) capacity to contract by bills ~ de stivuire . effective deadweight ~ excedentara .freezing capacity ~ de depozitare .ability to pay.) deadweight cargo capacity. in consecintd. (de productie) surplus capacity ~ excesiva — (de productie.de transport a marfurilor de volum .idle capacity .nominala . solvency ~ de productie .carrying capacity '.working capacity. paying / useful deadweight ~ neutilizata .) legal competence/ capacity.bruta .(dr.) freight tonnage ~ neta/utila de incarcare/de incarcare de marfa . lastage.stowage capacity ~ de tancare .

permanent assets.issued share capital ~ emis sub forma de actiuni preferentiale .(situatie in care se afid o persoand cu venituri mid.(valoarea combinatd a activelor fixe si curente ale unei firme) trading capital ~ de baza .f.autorizat. consumdndu-se complet in decursul acestuia si care trebuie inlocuite cu fiecare nou dclu) circulating/working capital ~ comercial .authorized but unissued capital ~ bancar . frozen assets ~ circulant/de rulment .(cu anumitd intre-buintare in procesul de productie) specific capital .domestic capital ~ autorizat .(capacitatea capitalului unei band de a face fata unei eventuale evolutii negative a activelor sale fdrd a deveni insolvabild) capital adequacy ~ angajat . essential s.(al unei band) surplus reserve.banking capital ~ blocat/imobilizat . physical capital ~ fix specific .n. dar neemis . cubic capacity/content capa s.f. activul net) capital employed/ owned ~ autohton . trap capcana lichiditatilor . principal.) primage ~ si avarie conform uzantelor (clauzd de conosament) primage and average accustomed cap can a s.(parte a capitalului real formatd din bunuri durabile care partidpd la mai multe dcluri de productie si care se consumd treptat) fixed capital/ assets.preference capital ~ fictiv .(lipsa de motivatie a somerului de a cduta o slujbd atdta vreme cat primeste ajutorul de somaj) unemployment trap capital adj.64 CAP-CAP ~ volumetrica . {mar. capital of reserve ~ de rise .(active pdstrate sub forma de bani sau sub oricare altd forma care poate fi rapid transformatd in numerar) active capital ~ adecvat .(capital existent sub forma titlurilor de valoare) fictitious capital ~ fix .(investit in activitdti cu grad ridicat de rise) venture capital ~ declarat .investment capital ~ de rezerva .(drept acordat consiliului de administrate al unei societdti anonime de a emite actiuni la nivelul autorizat al capitalului social) authorized capital . capital.stated capital ~ disponibil present/spare capital ~ emis . al cdrei ajutor social e diminuat in functie de cdstigul obtinut din munca suplimentard si care nu are stimulente pentru a muncf) poverty trap ~ somajului .principal ~ de dotare .(parte a capitalului real formatd din bunuri care partidpd la un singur dclu de productie. lockup. capital.lockaway.(capitalul utilizat intr-o afacere.(situatie apdrutd atunci cdnd dobdnzile pentru obligatiuni sunt atdt de scdzute. ~ activ .(capitalul social pus la dispozitia unei sucursale de societatea-mamd) endowment capital ~ de exploatare operating capital ~ de investitie . chief. meat posibilii investitori opteazd pentru detinerea de numerar) liquidity trap ~ saraciei .measurement capacity.

sau de parti sociale .inactive/idle/ unproductive capital ~ indisponibil/nelichid .commodity capital ~ neemis .monopolistic/ monopoly capitalism ~ salbatic .unissued share capital ~ mort/neproductiv .f. equity of a company.in cazul societdtilor pe actiuni . si economica) funk money ~ uman .state capitalism ~ monopolist .wild capitalism capitalist adj.unavailable capital ~ industrial .total capital ~ inactiv/neproductiv . (pras) capital capitalism s.{din motive de instabilitate politico.cash capital ~ liber .dead/ unproductive capital ~ nevarsat .unissued capital ~ in numerar .principal and interest ~ transferal in strainatate .loan capital ~ in actiuni .(atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sau de un climat politic sigur) refugee capital ~ social .share capital.contemporary capitalism ~ corporatist .marfa .CAP-CAP 65 ~ global .(in special imprumuturi) fresh money ~ productiv .initial/opening/seed capital.unpaid capital ~ nominal .invested capital ~ imprumutat .(platibile in rate de actionari) {bur. care rezultd dintr-un proces de productie anterior si serveste la producerea altor bunuri economice) real capital ~ refugiat . company equity. shareholders '/stockholders' equity ~ propriu esential . (SUA) capital stock ~ in actiuni comune -junior capital ~ in actiuni neachitate .paid-up/deposit capital capitala s. equity capital.corporate capitalism ~ de stat .human capital ~ variabil . capitalist(ic) s. (SUA) capital stock ~ strain —foreign capital ~ subscris . principal ~ investit .variable capital ~ varsat .) uncalled capital ~ in actiuni neemise .(volumiil total de capital emis de o societate comerciald sub forma de actiuni .(detindtori de actiuni comune) equity.in cazul societdtilor de persoane -) registered/share capital.(expresie a capitalului social al unei societdti comerciale evaluat prin valoarea nominald a titlurilor de proprietate emise) nominal capital ~ obisnuit .m.productive capital ~ propriu/al actionarilor .free capital ~ lichid . capitalist . in calitatea lor de proprietari) subscribed capital ~ si dobanda .(aportui in bani si in naturd pe care asociatii sau actionarii s-au angajat sd-l pund la dispozitia societdtii comerciale.(al unei societdti) core equity ~ real — (capitalul existent in economia reald.liquid capital ~ .industrial capital ~ initial . n. capitalism ~ contemporan .(emis sub forma de actiuni comune) ordinary capital ~ proaspat .

data de cursul bursei pentru acthmile emise si aflate in posesia actionarilor) market capitalization capitatie s. charge.general-purpose cargo vessel. cargou cargocontainer s.container .') capitalization .) to capitalize capitalizare s.bank card ~ cu cip . freight boat/camer/ship/vessel.) cargo/loading/ stowage plan ~ cu partizi de marfa ..container carrier/ship/ vessel ~ de cabotaj .commodity type stowage plan ~ final .n.(cargo) liner ~ de marfuri usoare .sea lorry ~ mixt .final stowage plan ~ preliminar . floating cargo ~ amestecat — (fdra mdrci si separatii) bulk pile.) unique selling proposition caracteristici ale produsului product features ~ tehnice si de exploatare ale navei ship's specification carat s.n. freighter.(care contamineazd alte marfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare . (bur. burden. fin.(emisiune de actiuni gratuite pentru actionarii existent!) capitalization of reserves.) cargo.66 CAP-CAR capitaliza v.(balizat in vederea reciiperdrii) lagan ~ complet .t.f.coastwise freighter ~ de linie . (mar.a rezervelor .dunnage cargo ~ cu miros specific .light cargo ship/vessel ~ de mic tonaj .oceanic .ocean cargo vessel ~ pentru marfuri paletizate palletized cargo carrier ~ pentru marfuri standard .chip card ~ cu microprocesor . (mar.penalty cargo ~ de animale vii .grain cargo ~ de cherestea . load.n. (bur. general cargo carrier/ship/ vessel ~ . shipload.f. mixed cargo ~ aruncat in mare . fin.. characteristic (feature). (SUA) lumber cargo .n.tentative cargo plan cargou s.coasting cargo } ~ de cereale .live load ~ de cabotaj . shipment. freight container cargoplan s.n.f. full cargo/ load. shipful ~ containerizabil . all-cargo ship/vessel caric s.timber cargo.standard cargo ship/vessel ~ universal .balance cargo.containerizable cargo ~ cu fardaj . capitation (tax). fuel card s.(pentru marfuri si pasageri) combination ship/vessel . head/poll tax caracteristica s. freight./M. scrip issue ~ bursiera — (valoarea de piatd a unei finne. salient feature ~ unica — (trasaturi specifice care diferentiazd un produs de concurentd si care pot fi transmise consiimatorului prin intermediul unui mesa/ publicitar simplu) (corn.(folosit la bancomate) cash card cargobot v.n.smart card ~ de numerar . (plastic) card ~ bancar . carat carburant^. cargo boat/carrier/ship/ vessel.

outbound freight.clean cargo ~ de produse negre . bulk cargo/freight. homeward cargo/freight.oil/petrol/petroleum cargo.(pe magaza) even load cargo ~ uscat .case cargo ~ in pericol .smoked/smoke-dried meat ~ alba .(mugaziile pline . inward cargo/freight. charitable.damaged cargo ~ incompatibil . home freight.general cargo ~ de petrol .CAR-CAR ~ de import .distress cargo ~ in saci . to have a good record a imbratisa o ~ . nava afundatd pdiid la linia di mcdrcare regulamenturd) full ami complete cargo ~ rubrical .barrel cargo. loose bulk cargo ~ incarcat pe baza de conosament cargo covered by bill ~ la optiune .{in documente dc transport) captioned/subject cargo ~ stivuit .black/dirty cargo ~ de punte . 50 de picioare cubice} light cargo cariera s.incoming cargo ~ de Tnapoiere/intoarcere .cargo/shipment in bulk.bagged cargo ~ in stare buna .v.mixt .departure loading.m.bottom cargo ~ in lazi .liquid cargo .white meat ~ congelata . barrelled cargo/goods ~ in cala . return cargo/freight/load ~ de linie . (de piatrd) quarry. careerist. eleemosynary carne s. office/place hunter caritabil adj. (SUA) canned meat ~ cruda .untrimmed cargo ~ nestivuit unstowed cargo ~ paletizat .(din caiiza arimdrii necorespunzdtoare) crushed cargo ~ uniform repartizat . cargo oil ~ de plecare .berth cargo ~ de materiale lemnoase .filler cargo ~ de volum/cubaj .to take up a career carierism s.nerujat .n. 1.shifting cargo.deck cargo/load.bale cargo ~ in butoaie . outward cargo/freight ~ de produse albe .{jam nominalizareu portului) optional cargo ~ lichid .dry cargo ~ uscat in vrac .measurement cargo ~ deplasabil .f.dangerous cargo ~ plin si complet .f.palletized cargo pentru strainatate freight outwards ~ periculos .tinned/preserved/potted meat. careerism carierist s.(la sosirea navei in portid de destinatie) cargo in good condition ~ in tranzit .transit freight ~ in vrac . (stone) pit 2.raw meat .frozen meat ~ conservata .wood cargo ~ de marfuri generale . cargo liable to be broached ~ deteriorat .bulk dry cargo ~ usor — (cu indice de stivuire de pesii. (tdiatd sail preparata) meat ~ afumata .mixed cargo .{care nupoatefi limit Idngd alte marfuri) incompatible cargo ~ in baluri .inbound cargo/freight. shipment on deck ~ de umplutura . cargo in bulk. career a face ~ — to work one's way up.stowed cargo ~ strivit .

) bull pool ~ de companii de navigatie .68 CAR-CAR ~ proaspata . savings book ~ de marinar . pool.w.membership card ~ de plata/retinere a impozitului (pe salarin) tax deduction card ~ de sindicalist .) freight conference ~ maritim . to paste cartonaj s. (obiecte de carton) pasteboard goods/wares .address book ~ de cecuri .option pool ~ de stabilire a navlurilor .signature card ~ funciara .(cu date despre clasificarea navelor) register book ~ de telefon .passbook.best seller ~ de munca .business card ~ de vizita cu specimen de semnatura .red meat carnet s.n.brownstone district ~ muncitoresc .(bur.(cent.workman's pass ~ de registru . seaman's passport ~ de membru .{bur.shipowner's pool ~ al armatorilor de nave de linie liner conference ~ al speculantilor a la baisse .patent pool cartela v. gambler carton s.(cont.residential district ~ de locuinte aflat in administrarea autoritatilor locale . syndicate ~ al armatorilor . (cartonare) pasteboard work 2. to bind in boards.t. to cartel. district.) subsidiary ledgers cartel s.) impersonal ledger ~ verde — (de asigurare auto internationala) green card carti mari auxiliare/analitice . cartel. ring. (mai subtire) cardboard ~ de ambalaj .postal card ~ tehnica . to cartelize. section. industrial etc.n.workers' (residential) district/quarter cartofor.sailor's pass.instruction book cartea mare . (specific. 1. ward. trustification cartela s.cheque book. (act) card.) ledger ~ mare impersonala/generala (cont.y.deposit book ~ de economii .land/cadastral register.credit card ~ de debit . 1.n.debit card ~ de mare succes .council estate ~ de locuinte ieftine .union card ~ de sofer .f.n. (permis) licence ~ de adrese .packing cardboard ~ de esantioane .) quarter ~ de locuinte . to trustify cartelare s.telephone directory ~ de vizita .tenement district ~ elegant .traffic pool ~ de optiuni .) bear pool ~ al speculantilor a la hausse . (SUA) land office ~ postala .f.(colectie de materials textile) sample card cartona v.(mar.n.driver's licence carte s.t.fresh/butcher's meat ~ ro§ie .shipping conference ~ pentru schimbul de licente asupra brevetelor de inventie .food card cartier s. (SUA) checkbook ~ de depozit . (de alimente sail alte produse uzuale) ration card/book ~ de alimente . book ~ de credit . cartelization. (pentru note) note book 2. (mucava) pasteboard.f.

clearing house ~ de economii . {in magazin) desk.n. 1.natural/plant rubber ~ sintetic . 1. impozitare) bracket ~ a cambiilor . collateral 2. (casierie) cash office.. (pentru instrumente) case easier s. cashier. (pentru bijuterii) casket.m.. cataloguist categorie s. (India) rubber 2.(dr.trade directory ~ de oferte pentru comenzi prin posta . warranty.t.f. gaj) security.tax schedules cauciuc s.post-office savings bank ~ de inregistrare .t. pay desk/office.) bail ~ legala . ale muncitorilor etc. vault ~ de bilete .f.synthetic rubber cautiune s.exchange office ~ de scont . greutdti etc. home-made.) paymaster.) messuage ~ de ajutor reciproc . cash register. (menajer) household catalog s. (pentru bani) cashbox.(corn. teatru) box office ~ de broken .salary bracket ~ de unitati — (pentru bani.) inventory.n. habitation 2. (la banca) counter ~ cu apartamente sau camere de mchiriat .f. cloakroom ~ de bani . sort.f. (fisier) card index 2. to reverse casa s. (la casa-de bilete) booking clerk ~ automat . (lista) list 2. to catalogue. 1. (dr. guarantee. pay/paying office.) denomination ~ socioprofesionala .) to annul. grade 2. (locuintd) dwelling.commission house ~ de comert .f.business/commercial/ trading house ~ de compensatie . 1. (la cinema. till.social insurance fund ~ de bagaje .safe. to quash. (clasa) class.trade catalogue ~ comercial cu adrese . order. 1. (de autovehicul) tyre. (corn. catalogue ~ comercial . (incapere) filing cabinet casa v. category. (care plateste salariile militarilor.mail-order catalogue cataloga v.m.mutual insurance/benefit fund ~ de amanet ..) cash register ~ de raport .f.provident/savings bank ~ de economii la oficiul postal . (de salarizare.booking office. (de corner!) house 3. (SUA) tire ~ natural . 1.quality of bills of exchange ~ de salarizare . (dr.pawnshop ~ de asigurari sociale . catalogue.legal/compulsory guarantee . cataloguer.petty cash ~ neagra — (cu fonduri nedeclarate) slush fund caseta s.discount house ~ mica . (fel) kind. (de casa) home. desk office casnic adj. house. (garanfie. (la banca) teller.(bancomat) automatic teller machine casierie s.CAR-CAU 69 cartoteca s.social and professional category/class categorii de impozite . to put/to enter into a catalogue catalogator^. strongbox.lodging house ~ cu dependinte .tenement house ~ de schimb valutar .baggage room. money box. cash department. cash/cashier's/money office.

round trip/voyage .(a cererii de onorare a iinei polite de asigurare) proximate cause a pune pe cineva in ~ .m.(a navei comerciale) homeward/inward/return voyage.foreign-trade master. captain 2. lawsuit. {motiv) reason.concrete case ~ neprevazut — unforeseen event. money lender.cu trenul . (pe apd) to voyage '. (cu destinatie precisu) journey.{mar.f.n. captain of long course ~ de doc .de port .sea master capitanie . passage out ~ de inapoiere . contingency caza v. trial ~ proxima .circular tour ~ pentru probe de receptie .to go/to travel by rail/train ~ in interes de afaceri .dock master .regular traveller calatori v. (jzidiciar) criminal/identification record calator s.fortuitous event ~ in speta .pleasure trip ~ de ducere . (pe mare) voyage. captain of the port -. (implicdnd o destinatie) to (make a) journey. passage home ~ de predare — (la expirarea termenului de navlosire pe timp) (mar. usurious camatarie s. 1.{mar. (pasager) passenger. (de obice'i mai lungd) travel. ground 2. (scurta) tour. usury. out of court ca'is.to travel on business ~ pe mare .(a navei comerciale) outward/outgoing voyage.f. light/unloaded passage ~ in circuit .(dr. excursion.m.n. act of God ~ fortuit .f.) captain./.to practise usury capitan s.70 CAU-CAP a depune ~ pentru cineva .) (legal) case. extortionate practice(s) a face ~ . to be/to go on one's travels. sea captain.) delivery voyage ~ dus-intors . cauza s. {care da imprumut pe amanet) pawnbroker.) loaded voyage/passage ~ de agrement .' {de port) harbour master's office . case.fluvial . usurer. (rutd/cursd maritimd regulatd) trade ~ cu caric la bord . trip. to lodge cazare s.case of emergency. pawnee camataresc adj.i. {twist) tourist ~ cu abonament .m. skipper. a scoate pe cineva din ~ .to go bail for smb. {mar.(a petrolierelor fji a min era lierelor) ballast passage/voyage.harbour/port master.in balast/neproductiva .to go/to travel by sea. (pe navele comerciale) shipmaster ~ de cursa lunga . \.) to sue/to summon smb. accommodation cazier s. 1.s'.nver master ~ maritim . (CM bilef) fare. (fara a wdica destinatia) to travel (about). to voyage calatorie s. (pe mare) voyager 2. to accommodate. traveller.f.t. {intdmplare) event -• de forta majora . cause.) acceptance trial trip camatar s. to be/to go touring.) to rule smb.(dr. (dr.

(profitii! obtimit da.nedistribuit .lump/large coal ~ cosificabil baking/metallurgical coal ~ cocsificat . retum(s). carter.CAR-CA§ 71 carau$ s. profit'} benefit.(dr.(dupa plata taxeior si (• impozitelor) disposable income " tiea$teptat'/neprevazur . proceeds.perquisite ca$tiguri disponibile pentru actiunu-comune earnings available t'" commons . profit.de cauza .} on-can'ier carau^ies. handcuffs ~ de aur .{mar.) recovery o^ judgement .\' share . haulage. (mineral) (mineral) coal. \a dobdndi} to acquire. (.suplirncntare -.coal powder..(in uivulende) retainc.f. (prm muncd) eamings-(yeriii) income.m.{avantaje financiare acerbate de o fa'md angajatilor important! pentru a evita ca acestia sd fie atrayi de conciirentd'} (man. to weigh to have a weight of ~ rnai greu/mult decat .brown coal. (cargo) carrier.) golden handcuffs cantar s. vanzarea activelor de capital) capita' gains .caked coal ~ marunt small/slack coal ~ .'('. proprietari de nave si comandanti) common caiTier ~ independent/necartelat . gain.bulgari . to gain: to win: {prin munca} to earn.f.suplimentar . {departea sa) to win over ~ net – to net ~ piata – to capture the market ~ procesul – to win one`s case ~ teren – to gain ground ~ un avantaj – to gain an advantage .sea carrier ~ ulterior . to overbalance ca$tig s.praf. (mangaT) charcoal ~ brun .steelyard a pierde la ~ .earnings per share . pi.n.pe actiune complet diliiate (cdstigu! pe actiune recalciilal 'h' h. [la ciirsele de cai} stake . (posta!d) post-office box catlike s. (dintr-o afacere.(acordate angajatilor pe langa salarul obisnuit)fringe benefits • supuse retinerilor pentru pensie pensionable emoluments castiga v.} nonconference carrier ~ maritim . contract carrier ~ asociat — (la un cartel maritim} conference carrier ~ comun . earnings .to outweigh.•>/' a exercitdrii tiitiiror drepni''!^': de conversie) full\ diluted earnings .pe actiune .centesimal balance ~ dc precizie — precision balance ~ roman . dross of coal casuta s. portage carbune s. lignite ~ .(mar./.to lose (in the) weight a trage la ~ . (un premiu)• to carry off 2.windthL (profit) -.n balance.disponibil .f carriage. (beneficiu. man') weighing lever machine ~ decimal .to weigh heavily cantari .f: ipotezei conversiei titiitrilor coin'-" tibile . revenue.(termen general pentrn companii de navigatie. (pair of) scales: (pentru greutdti.t. 1.'.. icteric} prize.de capital .m.

stale cheque ~ fals . (dr. financiar etc.bearer cheque.(de bancd) certified cheque ~ anulat . to give up.bogus cheque ~ fara acoperire .uncleared cheque ~ personal .t.n.n.business centre ~ de cost (unitate cdreia i se pot aloca niste costuri specifice) cost centre ~ de productie .canceled cheque ~ bancar . cheque to bearer ~ marcat .downtown ~ comercial commercial/shopping centre. (comercial.(al unei persoane fizice) personal cheque ~ platit/onorat .nonpar cheque ~ -corespondenta .producing centre ~ de profit — (unitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.returned cheque ceda v. to yield (up). (procesul de concen-trare a autoritdtii si a deciziei la central organizatiei principale) (man.steam-generating station centralism s.) profit centre ~ turistic .continuous customary dispatch centrala s. auditor cere s.) celerity ~ de livrare/predare .crossed cheque ~ care nu poate fl incasat la valoarea nominala .raised cheque ~ de calatorie .power station ~ hidroelectrica . a unei firme etc.) centralization centru s. (SUA) check ~ acceptat/vizat .paid cheque ~ refuzat .customary/usual/useful dispatch ~ uzuala continua . (a unei case de comert.delivery speed ~ de operare a portului .bank cheque ~ barat . emporium ~ de afaceri .traveller's cheque ~ de retragere . (grup de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ vicios al subdezvoltarii/saraciei underdevelopment/poverty vicious circle .order cheque.port speed ~ uzuala .) centre ~ al orasului .to split the difference cedents.(de bancd impotriva falsificdrii) marked cheque ~ necompensat . (directie) central/head office.f. cheque.72 CEC-CER cec s.telephone exchange ~ termica .dud/bad cheque ~ m alb .n.hydroelectric power station ~ telefonica . releasor celeritate s.m.(de numerar din cont) (SUA) counter check ~ deschis/nebarat .) principal office ~ atomo-electrica nuclear power station ~ electrica .n.correspondence cheque ~ cu limita de suma .m.f. circle. centralism ~ economic state planning centralizare s. to assign ~ si unul si altui . cheque to order ~ la purtator .f.blank cheque ~ la ordin . (mar.limited cheque ~ cu suma falsificata .tourist centre cemor s.) assignor. to surrender.open/uncrossed cheque ~ expirat .

cereal plants.research and development ~ motivationala . request. to call for. to request. (audiere) trial..marketing research ~ de piata .f. (stiintific) researcher cere v. to demand. exaction 2. (scrisa) petition. (de plata a unei societati ai caret actionari sunt sohcitati sd plateasca sumele restante pentru actiunile detinute) call ~ a consumatorilor . cereals. suit 3.attitude research ~ a mijioacelor de reclama .advertising research ~ §tiintifica .(pentru a descoperi factorii psihologici care determind comportamentui consumatorilor) motivational research ~ operationala . to make/to put in a claim for damages ~ un pret mai mare .(totalitatea cheltuielilor planificate pentru o perioadd determinatd.(notiune care exprimd exceptiile de la legea cererii) non-typical demand .) demand.r. to necessitate v. (un pret) to charge. cereal carrier.consumer demand ~ agregata . (a necesita) to require. (a pretinde) to exact.f. control... cereal. to ask (for). application.) (anchetd) judicial inquiry.. secard) heavy grain ~ in vrac .(relatia de interconditionare dintre cr entered preturilor bunurilor de consum si inde-xarea salariilor nominale care accen-tueazd inflatid) inflationary vicious circle cercetare s.f.to undercharge cereale s. {plata unei datorii} to call in 2. corn dealer cerere s. claim. 1. run.CER-CER 73 ~ vicios inflationist . s.scientific research ~ teoretica . inspection.(in mass media) audience research ~ a comportamentului consumatorilor .(cerere de produse ori factori de productie inter-sanjabili) alternate/composite demand.pure/fundamental/desk research cercetator^.(grdu.fodder grain ~ grele .w. 1.delivered sound grain ~ usoare .cu greutatea hectolitricd sub 60 kg) light grain cerealier adj. porumb. demand. (corn. grain carrier/ship.) to be in request/demand ~ despagubiri .market research ~ -dezvoltare . grain. grain ~ furajere .t. (corn. grain-carrying ship/vessel cerealist s.n.to overcharge ~ un pret mai mic . 1.m.(pvdz. (dr. demand for substituible goods ~ atipica . destinate achizitiondrii de bunuri produse in cadrul economic! nafionale) aggregate demand ~ alternativa / combinata / pentru bunuri substituibile .media research ~ a preferintelor consumatorilor consumer research ~ de marketing . examination. (a revendicd) to claim.{man. pi.bulk grain ~ livrate in buna stare . corn. (stiintificd) research 3. orz. seminte de bumbac ..to claim damages. official examination. hearing 2. analysis ~ a audientei .) operational research ~ publicitara .

. cargo booking ~ de valuta .^i) {l>iu\) margin call'nouc. daim for damages de declarare in stare de faliment -(r..slack demand .damage cl. .(situatie in care dona sail mai multe produse concureazd pentru satisfacerea cererii pieici) competitive demand .slaba .1 anes- .) buyers over cereri de serviciu ..iiSUi ia un moment dat in • oi'sornia iilie.pent-up demand '.10 '•.(cerere de doud produse care se folosesc impreuna) complementary/joint demand. .. tan if' fundse dc isii'i'nil -^I'arinr''} demand for iabour .(a platii) petition for respite .{u vruai^eic'' de .speculative .n. constund dlii cerereu tie nc{i\'e tHoneltire) demand tor money ~ (ir' iliuncii — (neccsand de munca s>.:'>'(.lenuer demand w i't:sra^r.spontaneous demand .^'i•^r!l[.sluggish demand -~ sezoniera ..d'c cotare/listare .(cererea pentru un factor de productie rezullatd din modificarea cererii de pe piata produsului finit la care a contribuit factorul respective derived demand ~ directa . need.ve oh-ria .(mar.elastic demand ~ individuals .constanta . fi/.situations wanted cerinta s. despagubire cu drepturi l>rionlare prior claim dc inSocinre .domestic demand .usiy.previzibila — anticipated demand .• .reala .n.N-' a depunr'rilor ^11'! ~ de tonaj ."u'^('/f^.direct demand ~ educationala — {element al pietei ediicatiei care reflectd comportamenlul consumatorilor de servicii educationale) demand for education ~ elastica ..74 CER-CER ~ complementara/pentru bunuri complementare .^ls .) indent for space ~ de transport .? indtlin^yita} replacenient .ale iiilei activilati -. petition in DanKmptcy th.-.'.demand for currency ~ de vamuire in afara programului overtime request ~ derivata .<lc moneda — (componenfa a pieiei ')'i. 'i•ol'•el•llit..seasonal demand .supply and demand cererea mai mare decat oferta (bur.effective demand ~ reconventionala . :.(mar. [necesiiate) necessity.(dr.. demand tor complementary goods .{in economic) credit demand de daune/despagubiri .) application ior quotation/listing de credite .leniaMd -• cu./' i bankruptcy petition.concurentiala .intermittent demand ~ interna .(bur.dc amanare .f. (nevoie) want.iu! 'md cc e.§i oferta .) counterclaim ~ redusa . if.) shipping request..speculative demand ~ spontana .controlata . (exi^entd} ^cquircnient .l..individual demand ~ intermitenta .TinU. maija — (garantie qfenfd lie did'i.sporita — increased demand ~.steady demand ~.•'.

discharge/ landinu certificate ~ de dividende . average certificate .(la petroliere •• free loading certificate ~ de lichidare in vama .coasting certificate ~ de calitate certificate of quality.CER-CER ~ american de depozit ..(mar.(titlii emis pe termen scurt sau mediu de o bancd) certificate of deposit.') certificai.investment certificate ~ de inregistrare . mar.(a actiuniloi nominate) certificate of inscription.(certificat eliberat i'i'i' un fond de pensii care atestd cc'i beneficiarul stipulat in certificat este in viatd) certificate of existence ~ de expertiza . insurance certificate ~ de avarie .nondiimpin^ certificate ~ de obligatiuni .(a mdrfurilor de .certificate 01 guarantee/warranty ~ de inventator .dc origine .(a unui produs) certificate of analysis ~ de asigurare . certificate of registration/registry ship's certificate of registry ~ de navigabilitate .patent letter ~ de investitor .(mar.de cabotaj .(a navel) certificate of classification.) certificate of damage. quality/grade certificate ~ de cantarire .inspection certificate ~ de control vamal . classification/class certificate ~ de control .certificate of ' insurance. (pentru navele dc cabotaj si de pesciat mat mart de 20 ii: tone-registrii) marine document."xpt) certificate of manufacture/onHin ^ . unei societdti comerciale) certificate 01 incorporation.share/stock certificate ~ de analiza .clearance certificate.(certificat emis de o bancd americand in contui unor titluri de valoare strains') American depository receipt ~ de accident/ghinion .{certificat de titluri <:/<••• valoare) savings certificate ~ de existenta . (dovadd prin care banca recunoaste cd a acceptat si u inre-gistrat titluri sau valori in registrul de valori) deposit slip ~ de depozit pentru impunere -(folosit pentru plata impozitelor.bond certificate .(al navei.) jerque note ~ de depozit . damage certificate.(acordat de instanta unui falit. (1'.dividend righi certificate ~ de economii . pasageri) certificate of clearance: (pentru ueronave) certificate c'i airworthiness ~ de nondumping . ci de un accident) certificate of misfortune ~ de actiuni . (SUA'' certificate of enrollment ~ de libera incarcare . clearing bill ~ de nationalitate .: of seaworthiness. survey certificate ~ de garantie .weight certificate ~ de clasa .(asig. prin care se certified faptui cd falimentui nil a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.(eliberat navei dupa inspectia de registrii) certificate os survey. certificatui oferind dobdndd) tax deposit certificate ~ de descarcare/debarcare ~ certificate of discharge. (pentru navele iii.

) cession.stowage/stowing certificate ~ de testare . to transfer.(cu valabilitate pdnd la emiterea politei de asigurare) cover note ~ sanitar .assignment affected by novation ~ voluntara . conveyance ~ a dreptului de retentie .{titlu ce reprezintd o participare la capitalul social al unei intreprinderi) participation certificate ~ de plata a accizelor .acceptance certificate ~ de recuperare .(de actiuni) registered certificate ~ notarial . in cazul fuziunii a doud societdti.assignment of debts ~ de obligatii .ownership certificate ~ de receptie .clearing bill ~ de stivuire . cdnd. actiunile sunt inegale ca valoare) fractional (share) certificate ~ pentru dobanda e$alonata . transfer. {dr.m.voluntary conveyance/ consequence/disposition .76 CER-CES ~ de participare .(tip de certificat de dividende eliberat creditorilor sau actionarilor in cazul asandrii unei societdti) debtor warrant ~ de restituire a taxelor vamale (platite pentru mdrfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mdrfurilor de export) (customs) debenture. assignee.(bur.f.(se elibereazd dacd nova are dotdrile corespunzdtoare) grain cargo certficate ~ provizoriu de asigurare .assignment of obligations ~ fara notificare .(prin care un creditor cedeazd unei terte persoane toate creantele sale) general assignment ~ in alb .{a produselor) test certificate ~ de tonaj .) certificate of / measurement. transfer certificate ~ de trezorerie .sanitary certificate ~ vama! pentru rambursarea surplusului de taxa vamala .(de actiuni.assignment of lien ~ de creante .{titlu de stat destinat acoperirii deficitului bugetului de stat) Treasury certificate ~ interimar/provizoriu .{cesiune de creante pe care cesionarul nu o notified debitorului/cedentului) undisclosed assignment ~ generala/globala . assignment.(al unei proprietdti) title report ~ de scutire de taxe vamale .tonnage certificate.(pentru o parte de actiune. obligafiuni) interim certificate. {dr.) deferred interest certificate/scrip/ warrant ~ pentru transportui de cereale . measurement certificate ~ de transfer (de actiuni) certificate of transfer.) to assign.t.notarial certificate ~ partial de actiuni .overentry certificate cesiona v. to surrender.{transmiterea in scris a unei creante prin andosare fdrd a mentiona cesionarul sau persoana care va deveni creditor) assignment in blank ~ prin novatie . scrip ~ nominal . debenture bond ~ de sarcini . to convey cesionar s. (mar. transferee cesiune s.excise permit ~ de proprietate .

forwarding charges. to squander v. de-a lungul duratei sale rdmase de viata) extraordinary repairs ~ curente .customs wharf.package/packing expenses ~ de amortizare . outlay. descarcare) freight terminal ~ de operare specializat . pi.distributive costs ~ de expeditie a marfurilor despatch/ dispatch fees.discharging quay. expenditure.(de productie) running costs/expenses ~ de administratie .discharging expenses ~ de distribute . (risipa) thriftlessness.terminal ~ de pasageri .(incarcare.m.(in interes de serviciu/afaceri) travelling expenses ~ de constituire/lnfiintare .petroleum wharf.dummy. loading wharf ~ de marfuri .) capital charges ~ de calatorie/deplasare .management expenses ~ de ambalare .repair jetty ~ fluvial .government/national expenditure ~ cu reparatii extraordinare . charges forward ~ de expertiza . to spend.prepaid expenses ~ bugetare . citizenship cheis.(pe mila) mileage expenses ~ de depozitare .lighterage wharf ~ pentru petroliere .survey expenses ~ de exploatare .cargo quay ~ de marfuri in vrac . (taxe de chei) quay/pier/ wharf dues.n.m. cost. wine cooper cheltui v.dock/docking charges ~ de antrepozitare .(a unei societal!} promotion/formation expenses ~ de deplasare .passenger quay ~ de petrol ..bulk-handling cargo quay ~ de operare . to spend ~ excesiv .tanker jetty ~ plutitor . working charges/ expenses . wharf ~ de descarcare .(asig. citizen cetatenie s.warehouse charges ~ de armare — (a navelor comerciale) ownership costs ~ de asigurare . oil jetty/pier/quay ~ de reparatii .f.n. cargo terminal ~ de incarcare . queyage. pierage chelar s.(/acute la un activ depreciat.operating costs/expenses. (banf) to disburse.i. administration costs/expenses ~ anticipate .t.) general average expenditure/expenses ~ de capital . floating bulkhead/ jetty ~ vamal . quay.insurance charges ~ de avarie comuna . wharfage. (speze) disbursement.wharf ~ pentru mijioace de alimbare/ mahonare . (a risipi) to waste.storage charges ~ de descarcare . to lay out. mar. legal quay cheiaj s.f. to expend. expense. waste cheltuieli administrative administrative expenses. charges.depreciation expenses ~ de andocare . outgoings.to overspend cheltuiala s.shipping pier.(cont.CET-CHE 77 cetatean s. pier. fin.

removal expenses ~ de personal .to reduce/to cut ones expenses cheltuitor adj.stamp charges ~ de transport .ordinary disbursements ~ pentru recrutarea cadrelor .preliminare/de infiintare . maintenance charges/costs/expenses. transport charges. spendthrift.to cover one's expenses. fortnightly . (mar.) expenses for refloating ~ de regie .entertainment expenses.extras ~ si incasari .(mar. (in statia terminus) (c.contingent/incidental expenses. departmental charges ~ standard .) terminal charges/costs. spendthrift.standard costs ~ suplimentare . to get back one's money a-si reduce ~ . unexpected costs ~ neprevazute recuperabile recoverable unforeseen expenditures ~ obisnuite .selling costs/expenses ~ diverse . initial costs ~ in sarcina .initial/first outlays.to incur expenses a lua toate ~ asupra sa .cost taxable to ~ mari . petties ~ neprevazute .78 CHE-CHE ~ de investitie outlay ~ de capital expenditure/ incarcare expenses loading charges/ ~ de intretinere expenses of maintenance.{mar. on-cost charges. table money ~ de salvare .extraordinary expenditure/expenses ~ fixe . freight charges/costs.general expenses.expenditure and receipts ~ vamale . upkeep expenses ~ de judecata .sundry charges/expenses.f. terminals ~ de mutare . overheads ~ initiale/de instalare . wasteful s.interest expenses ~ speciale . m. squanderer chenzinal adj. stevedoring charges ~ de timbrare . costs of upkeep.law costs.petty expenses.stowage expenses. sundries ~ estimative .customs charges ~ variabile .publice .) shipping charges/expenses ~ de vanzare/desfacere .estimated expenses ~ extraordinare .heavy expenses ~ marunte .(a unei societdti) preliminary expenses .staff costs ~ de productie . thriftless.) salvage charges/expenses ~ de stivuire .variable expenses/costs a face ~ .factory/ manufacturing/systematic costs.(a mdrfii) handling costs. production expenses de publicitate advertising expenditure/outlays ~ de ranfluare . legal charges/expenses ~ de livrare .public expenditure ~ reprezentand dobanda .overhead expenses/charges. overheads ~ de reprezentare .to defray expenses a-si acoperi ~ .cost of recruitment ~ postale .special charges.delivery charges ~ de manipulare .fixed/standing charges/expenses ~ generale .postal charges .carriage charges/expenses.

{locator) lodger. quittance (lucky) bargain acknowledgment.bookstall.tenant for life.binding chimist^.to take up the collection house as (a tenant/lodger chilipir s.to take on hire/lease a sta cu .f.f. receipt. quintal.short/net hundredweight deposit receipt chio§c s.n. converted timber.good receipt ~ cu contract valabil un an .(c.unaudited voucher numdr de ani) tenant for years ~ valabila .rack-rent ~ standard moarta . questionnaire. tenant. voucher.n. ~ de plata pentru manipulare sau lessee depozitare in statia terminus .(pe timp) (mar. timber.} charter hire cherestea s. stall.f.receipt 11 rack-renter duplicate ~ cu contract . list/set unei mine.. release a umbia dupa chilipiruri .f ~ abuziv — (care continud sd ocupe o terminal receipt proprietate dupa expirarea contrac. cybernetics ~ pe viata .CHE-CIB 79 ~ contractuala . (SUA) lumber normal deoarece include plata pentru unele ~ de ra§inoase .to hunt for ~ contabila .docket chirias s. (ghereta) booth ~ de plata .(mai mare decdt esie sawn timber/wood. (fortnightly) . chemist receipt ~ -analist — (care determind titrul) ~ de consemnare . rent. hire. cash ~ de ziare . lease chenzina s. hundredweight ~ de constituire a unui depozit ~ scurt .softwood timber avantaje si facilitdti special e) differential ~ standardizata .(platibild pentru conce-sionarea chestionar s. chance purchase/bargain.voucher for receipt tului fdrd acordul proprietaruliii) ~ de sold/lichidare . collection. bookstand.(in vamd) deposr assayer receipt chintals.sawn timber per rent ~ excesiva/exagerata .formal receipt bargains ~ de asigurare provizorie .receipt in fuli tenant at sufferance discharge ~ care plateste o chine excesiva ~ in dublu exemplar .receipt for payment./i.f. paid receipt newsstand ~ de plata a taxelor vamale .f.de primire .(valabil un anumit ~ neverificata .m. chitanta s. receipt book ~ fara contract .n. ~ diferentiala . life tenant chirie s.to live in a cu cheta .m.to make out a receipt from year to year chitantier s.tenant at will cibernetica s.n.f.tenant a elibera o ~ . fortnight.contractual rent ~ de wages navlosire . (banii) takings a umbia . indiferent dacii aceasta este in of questions exploatare sail nu} dead rent a completa un ~ .to fill in a questionnaire a da cu ~ to let out on hire/lease a lua cu ~ cheta s.

n.(succesiunea perioadelor de expansiune si recesiune in activitatea economica) economic cycle ~ operational . figure. cistern.money circulation a marfurilor commodity circulation ~ a stocurilor .80 CIC-CIT ciclic adj. circular (letter) circulatie s.(a banilor) uncovered circulation ~ fiduciara fiduciary circulation a pune in ~ .accounting information processing cycle ~ de productie . (rutierd. feroviard etc.delivery cycle ~ de munca . (dr.business cycle ~ de conversie a numerarului (perioada dintre momentui in care o firmd achizitioneazd materiile prime si eel al vdnzarii produselor finite) cash conversion cycle ~ de livrare . in functie de cheltuielile ocazionate de structura si evolutia in timp a familief) family life cycle ~ de viata al produsului -^product life cycle ~ de viata industriala .f. documente false) to utter cisterna s.) job cycle ~ de prelucrare a informatiei contabile . tank.) to summon. (martori) to subpoena . circuit ~ economic . (intre 0 si 9) digit ~ aproximativa/estimativa/rotunda round figure/number ~ binara .y. de mdrfuri) circulation ~ a banilor . 1.total turnover ~ de afaceri zilnica .daily turnover citric adj.work cycle ~ de afaceri .(divizarea pietei pe sectoare.(pentru mdeplinirea sarcinilor specifice postului) (man.(cresteri si scdderi ale volumului si ale ritmului activitdtii pe parcursul unui an in anumite domenii de activitate) seasonal cycle cifra v. reservoir cita v.binary digit ~ de afaceri .turnover ~ de afaceri totala/globala .(bani faisi.inclusive tour circulara s. (Id) to amount/to come/to figure to.n.t.fly-drive ~ turistic combinat zbor/croaziera pe mare .f.(intervalul de timp dintre cumpdrarea de materii prime pentru productia de bunuri si incasarea numerarului dupd vdnzarea acestord) operating cycle ~ sezonier .agricultural cycle ~ de achizitionare/cumparare (frecventa cu care este achizitionat un produs) purchase/buying cycle ~ de activitate .industrial life cycle ~ economic . numerical. (monetard. (expressed) by figures circuit s.stock turnover ~ activa (bani aflati efectiv in circulatie) active circulation ~ fara acoperire .r.fly-cruise ~ turistic complet/cu toate serviciile incluse in pret .production cycle ~ de viata al familiei . number.) traffic 2.f. to cite. cycle ~ agricol .economic circular flow ~ turistic combinat transport aerian/rutier . to run into cifra s.f. cyclic(al) ciclu.

(sortare dupd calitate) grading. to rate clasificare s.f. unfisier) to file.t. to class. (casare) cassation. (dupd calitate) grading. dimensiune) sizing.quality grade ~ de conturi .f. (a documentelor mtr-o arhivd. dimensiune) sizing. (categoric) class.quality of bills of exchange ~ de calitate .blame collision clause . classification. to class.the lower classes clasifica v.middle class ~ dominanta/conducatoare . (dr. terms clauza abandonului (asig. (a posturilor in functie de competenta cerutd si de sala-rizarea corespunzdtoare) grading. to class. provision. (scrisori) to docket. (a navelor) classification (of ships) ~ a activitatilor/posturilor .f.) denomination clasele bogate/avute .(in transporturile aeriene si maritime de pasageri) tourist class clasa a cambiilor . (dr. (dupd mdrime.(cu eel mai scdzut confort in transporturile aeriene si maritime depasageri) economy class ~ intai . (a navelor) class (of ships).) {a respinge o actiune) to dismiss. (sortare dupd mdrime.) abandonment clause ~ abordajului/coliziunii . (a determina si a acorda clasa unei nave) (mar. (docu-mente mtr-o arhivd. annulment clasa s.CIT-CLA 81 citatie s. 1. (sociald) class 3. (a sorta dupd calitate) to grade. rate (of ships) clasa de mijioc .f.product class ~ de unitati . (dupd mdrime.f. the moneyed classes ~ de jos . 1.the ruling class ~ economica .) (respingere a unei actiuni) dismissal. (implicdnd amenda in caz de neprezentare) subpoena clasa v.working class ~ turistica/a doua .job classification ~ a navelor . dimensiune) to size 2.standard industrial classification ~ vamala — (categoria din cadrul unui nomenclator de taxe vamale in care este introdus un produs) customs classification ~ zecimala . running-down clause ~ abordajului din vina ambelor nave (asig. warranty. summons.wealth-owning classes.(close atribuite obligatiunilor pe baza probabilitdtii de intrare in mcetare de platd a societdtilor emitente) bond rating ~ industriala standard . (a casd) to quash clasare s. (pe mijioacele de transport) class 5.accounts class ~ de nave . category 2. classification.(asig.) collision clause. dimensiune) sizing 2.t. (a sorta dupd mdrime.first class ~ muncitoare . mar.(pentru bani. mar.classification of ships. clause.) to classify. 1.to .) writ(of summons). (a clasificd) to classify. pi. ship's class ~ de produse .) both . (dupd calitate) grading. (dr. ships' classification ~ a obligatiunilor . mar. unfisier) filing. (a scri-sorilor) docketing. to classify. (sort) grade 4. specification.decimal classification clauza s.(totalitatea navelor identice in privinfa constructiei si a destinatiei) class of ships/vessels. greutdti etc.

) inchmaree/ negligence clause ~ ofertei .) (clauzd care prevede rambursarea unei datorii in aur sail in echivalent-aur. mar..la rand" .tender clause ~ .(asig.) floating/always afloat clause ~ politei fara obiect asigurat .) freight collision clause ~ confidentialitatii .navei de serie" .(a^/g.(mar.) escape clause ~ devierii .(la predare) deficiency clause ~ livrarii/predarii marfii peste bord .warranty clause ~ ghetii — (de predare a incdrcdturii in eel mat apropiat port neblocat de gheturi) ice clause ~ grevei ..(intr-un contract de angajare) confidentiality clause ~ continuarii asigurarii continuation/prolongation clause ~ contrastaliilor .(fin.) valuation clause ~ extinderii politei de asigurare extended cover clause ~ .fara captura §i sechestrare" (asig..(mar.) flag clause ~ penalizarii .de la depozit la depozit" warehouse-to-warehouse clause ~ degrevarii .free of breakage clause ~ garantiei .) berth/ berthing clause ~ danei pregatite . mar.) turn berth clause ~ pavilionului ..permanent in stare de plutire" (mar.(asig.(asig. mar.(asig.avariilor de mare" .policy proof of interest clause .(asig.lipsei de marfa" .) grounding clause ~ evaluarii .fara raspundere pentru spargeri" .lien clause ~ esuarii .) overside delivery clause ~ natiunii celei mai favorizate .) cargo-worthy clause ~ .up-price clause ~ danei/. clanzd prin care se adangd la valoarea unei creante pe cea a unei cantitdti specificate de aur sail de echivalent-aur} gold clause ~ avariei .82 CLA-CLA ~ ancorei §i a lantului .operarii la rand" . mar..freight clause ~ necumularii avariilor .) ready berth clause ~ .(mar.(asig.) deviation/liberty clause ~ dreptului de retentie .(navei) breakdown/off-hire clause ~ .(asig. mar.) demurrage clause ~ cre$terii preturilor .penalty clause ~ pericolelor marii . mar.most-favoured nation clause ~ navei apte de a transporta marfuri . war.(de o obligatie contractuald) (dr. mar. mar.(abaterii de la drum) (mar.. mar.) free of capture and seizure clause ~ .) perils of the sea clause ~ ..(mar.) anchor and chain clause ~ -aur .(in transportui de cereale} sea-damaged terms ^ ~ caricului in coliziutte .(mar.) noncumulative clause <-~ neglijentei ...) sister-ship clause ~ navlului .} average clause ~ avariei comune in strainatate (dispasa se intocmeste conform legii portului de destinatie) foreign general average clause ~ .(asig.(se tine cont numai de pierderile marfii) (asig.strike clause ~ ineflcientei .(mar.

) excess clause ~ timpului nefavorabil .(asig.(asig.) weather permitting clause ~ tranzitului .reinsurance clause ~ riscului de captura si sechestrare (asig.) sue and labour clause ~ de evadare .(prin care prima parte a daunei este suportatd de asigurat) (asig. exemption/relieving clause ~ de exonerare de raspundere -(asig. care ii permite hdncii de investitii sd se elibereze de rdspun-derea de a cumpdra si de a distribin acthmile companiei) (fin. in anumite circumstante) waiver clause ~ de revocare — (inainte de maturitate} (fin.covenant ~ de arbitraj .(fin.penalty clause ~ de diminuare a pagubelor .(clauza contractuala care ii permite unei parti sd renunte la o prevedere.warranty clause ~ de limitare a zonei de navigatie -(de cdtre asigurdtori) trading warranties clause ~ de memorandum .(de limitare ci rdspunderii asigurdtorultd) memorandum clause ~ de negarantie .price clause ~ razboiului .(asig. mar..) frustration clause clauza aditionala .(asig.) call provision ~ de salvare/siguranta .(la un contract) rider ~ compromisorie .) parity/par clause ~ de renuntare .(prevedere a unui acord comercial care ii permite .transit clause ~ valorii furnizate .insurance clause ~ de asigurare a valorilor supli-mentare disbursement warranty clause ~ de asigurare maritima .) salvage clause ~ scaderii preturilor .(asig. mar. mar.) risk of capture and seizure clause ~ rosie .(mtr-un contract prin care cele doud parti se angajeazd sd supund arbitrilor eventualele litigii) arbitration clause ~ conditionala .value given clause ~ variatiei preturilor contractuale (corn.CLA-CLA 83 ~ .) nonwarranty clause ~ de optiune pentru ambele porturi -(de incdrcare si descdrcare) dreading at both ends ~ de optiune pentru portui de incarcare dreading.escalator clause ~ salvarii .) nonliability clause ~ de garantie .marine insurance clause ~ de daune-interese . dreadage ~ de paritate .) war clause ~ reasigurarii .) escape clause ~ de exonerare — exoneration. mar.proviso ~ contractuala .(prin care vdnzdtorul aflat in deficit poate obtine un avans bancar) red clause ~ salariilor variabile .arbitration clause ~ de asigurare .(mtr-un contract de siibscriere.down price clause ~ surplusului . mar. mar.predarii navei" .(asig.) escalator clause ~ zadarnicirii voiajului .(la data si locul mceperii contractului de mchiriere) delivery/disposal clause ~ pretului .

f. (pbisnuita) custom.f. (al unui avocat.transshipment clause ~ de urgentare .safe customer ~ solvabil . dacd o datorie nu este achitatd la timp. (cu \'fcn.exchange clause clauze de asigurare a marfurilor -(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute cargo clauses ~ de asigurare in timp (a corpului 51 a marfil) .f. instalafii etc.n. defeasance ~ suplimentara de asigurare -insurance rider ~ valutara . clientage.cash customer ~ care se tocmeste mult . toate platile viitoare devin imediat scadente) acceleration clause ~ exceptionala exceptional clause ~ fara efect inoperative clause ~ implicita . 1.) avoidance clause.) client ~ care plateste in numerar .) premises ~ administrativa/cu birouri .(privitoare la legatarul universal) (dr. coalition.cease clause ~ de subrogare .84 CLA-COA unei tdri semnatare sd suspende concesiile vamale acordate atunci cdnd nivelul importurilor afecteazd grav productia internd) escape clause ~ de sistare . (de medic sau avocat) practice.n.regular/ permanent customer ~ potential .(angajamentui unui debitor fata de creditorul sdu de a nu constitui o ipotecd imobiliard in folosul unei terte persoane) negative mortgage security clause ~ multivalutara multicurrency clause ~ nula .(dr.haggler ~ dubios . joint purchase coalitie s.f.to build up a connection cliring s. building. (local) club house ~ de asigurare mutuala .doubtful client ~ obisnuit/permanent . connection.touring club coachizitie s. customer.restrictive/saving clause ~ reziduala/restanta . shopper. pe baza unor reglementdri prealabile) clearing ~ bancar . (cartel ring .(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute time clauses (hull and cargo) cladire s.{unui magazin) to deal at clientela s.(asocierea mat multor persoane cu scopul de a constitui un portofoliu de investitii) investment club ~ nautic . clientele a-si crea o ~ .subrogation clause ~ de transbordare .(asociafie de armatori care sunt in acelasi timp asigurati si asigurdtori) (asig.) residuary clause ~ rezolutorie .trustworthy customer a fi clientui . clientele. (produs identic cu altui) clone club s.) insurance club ~ de investitii . (tehnicd de compensare a obligatiilor reciproce intre doi parteneri constdnd in compararea creantelor cu obligatiile dintre ei.boating club ~ turistic .f. (asociafie) club 2.m. union.potential/prospective customer ~ sigur/serios .(care prevede cd.bank clearing dona s.implied term ~ ipotecara negativa . al unui arhitect etc.void/invalid clause ~ restrictiva .office building client s. mar.

m.t. coking plant cods.m.postal code. (in) to draw (in) ~ pe cineva intr-o afacere to give smb. copartner. joint manager coeficient s.tonnage coefficient ~ marginal al capitalului (raportui dintre cresterea stocului de capital dintr-o anumitd perioadd de timp si cresterea rezultatelor productiei in acelasi interval de timp) marginal capital coefficient coeficienti de salarizare . a joint interest in an affair cointeresare s. coefficient.fiscal code ~ maritim navigation act/laws ~ penal penal/criminal code ~ personal de identificare . joint management cointeresa v.COA-COI 85 ~ a comerciantilor .load/cargo coefficient ~ de indatorare .wage rates cofondator s. prevdzut de lege.risk coefficient ~ de siguranta safety coefficient ~ de tonaj . joint creditor cocserie s. coinsurance coasociat s.(seturi de reguli pentru comportamentui din diferite profesiuni} codes of conduct codebitor s.labour code ~ civil .m.m.) joint/part owner coasigurare s. rate.m. factor ~ al elasticitatii cererii/ofertei -(mijioc de mdsurare a elasticitatii ce-rerii sau a ofertei in functie de modi-ficarea unui factor) coefficient of demand/supply elasticity ~ alfa — (evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) alpha coefficient/factor ~ beta .commercial code ~ de bare . joint partner coca s. (corp de navd si aeronava) (asig.m. dintre fondurile proprii ale unei band si ansamblul angajamentelor ei) cover ratio ~ de capitalizare bursiera .(raportui dintre datoriile pe termen mediu si lung si capitalurile permanente) debt ratio ~ de lichiditate (raportui dintre activele lichide si datoriile curente ale uneifirme) liquidity/current ratio ~ de randament .) hull cocreditor s. (mar. (SUA) zip code ~ silvic .(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) beta coefficient/factor ~ de acoperire (raportui.(la bancomaf) personal identification number ~ postal .f. joint founder cogestiune s.f. joint debtor codirector s. ratio.(raportui dintre pretui unei societdti la bursd si beneficiile ei) price-earnings ratio ~ de exploatare .code of criminal procedure ~ fiscal .civil code ~ comercial .f. drawing in.f.financial incentive .n. coke works.working coefficient ~ de incarcare .m.f.forest code/laws coduri de conduita .(pentru fixarea unor preturi) price ring ~ a licitantilor bidders'/bidding ring coarmator s.(pe un produs) bar code ~ de procedura penala . (mate-riala) incentive ~ financiara . code ~ al muncii .output coefficient/ factor ~ de rise .

n.tax collection colecta s. colonialism colonie s.f. abordage. collector colets.i. subscription a face o ~ .n.food colours colportaj s. parcel delivery service.t. (intre o navd in mars si una stationata} allision ~ accidentals! .berthing collision ~ la remorca . (coin.(in performantele societdtii in care lucreaza) employee involvement cointeresat adj. •nai ales din.de nava maritima .) collision.86 COI-COM ~ financiara a salariatilor . colouring matter coloranti alimentari . (asezare) colony.f.) assets side ~ a debitului . merchant captain . to raise. commander. package ~ cu tara calculata . (cooperare intre firme independents pentru a influenta concurenta) collusion comanda v.n.f.t.tarer ~ cu valoare declarata .w. colonial colonialism s.post parcel a expedia un ~ . (asig. to get in colectare s.t. collectivism colectivist s.) sundries column colonial adj.accidental collision ~ iminenta .editorial staff colectivism s. captain ~ brevetat .{cont.f. mar. collection ~ de mostre .registered parcel ~ expres — express parcel ~ fara valoare declarata .river collision ~ pe mare ./n.inevitable/inherent collision ~ la acostare . (impozite.sample assortment/ collection. taxe) to collect.collision in tow ~ pe fluviu .sea collision coloana s. parcel post/deSivery/traffic coliziune s.f. collection.imminent impact ~ inevitabila .sea captain ~ de pescador .(cont.m. collapse a intra in ~ . colaps s.n.(cont. collection/set of samples colectiona v. collective.) order.m. collective (body).f.f. master mariner.to send away for comandant.n. personnel ~ de redactie . collection ~ a impozitelor .to make a collection. dyestuff.(in marina comerciald) certificated master ~ de cabotier .) debit column ~ diverse . having/sharing a joint interest in smth. parcel. settlement colorant s. {mdrfun) to indent ~ prin po§ta . (de marfa. encounter.f. to collectivize colectie s. sirainatate} indent . column ~ a activelor . collective farmer colectiviza v. {dar nelivrut) on order comanda s. to raise a subscription/collection colectiv adj. group. {corner} mdrunt) dicker coluziune s. staff. collectivist.uninsured parcel ~ greu ~ heavy(-lift) package ~ postal . colony. joint s. to order.shipmaster.f. to collect colectionar^.to post a parcel coletarie s.to collapse colecta v.s'.skipper comandat adj.n. captain.skipper ~ de nava comerciala .

opiisd integrant verticalc-i liorizontal combinatioii/integration --.) split order ~ externa . combination ~ a factorilor de productie .cort! isiei .rush/pressing order comenzi inutile .•jc rue. -1 . fighting ~ a contrabandei .(reiinirea in cadrul HIH': orgaiiizatii a innii i^riip c/e opei'diiuin care se succed.. donnaiit/sleeping inactive/iimited/latenvsilent/ undisclosed partner comanditat s. to control. public procurement ~ la alegerea expeditoruiui .heavy order ~ neexecutata .'"1-.:.) indent for space ~ directa .COM-COM 87 ~ acceptata .(modu-litate de combinare a factofilor etc productie sub aspect cuntitaliv.Qe carbuni . combustible s.order in writing ~ speciala . to fight against combatere s. interese. structural yi calilativ in raport cu naturci activitdtii economice) combination ol' production inputs ~ a intereselor . ' ' .f.(cdtre broker de a cwnpdra.ic^ . control..custom-built/'-make comanditar s.) discretionary order ~ executata la preturi diferentiale (bur.verticaia .to place an order facut pe ~ .(mar.h'^ergolic fuel . in limita sumei la dispozitie.trial/sample order ~ de tonaj .order in hand ~ de proba . ordinary pai-tns! comandita pannersl'su- comasa v.foreign order ~ ferma .'.definite/firm order ~ generala/nespecificata . (beneficii. riscuri) pooling combate v..n..t.t.iuei oli. riscuri) to pool comasare s.m.odour control ~ a poluarii cu petrol ~ oil pollution action combinare s. iiuu!i"i/0i! h. (de beneficii.antiinflarnabij .direct order ~ discretionara/la apreciere .ie!l•K•i••l(Ou'-i.coi'jvcntionai hies .mail order ~ repetata .cunvciitional .repeat order ~ scrisa . to combat.i. inter ese.open indent ~ mare .{pentru a e\"ita trecerea muncitoriior in ^omaj) make-work a face o comanda . intesrarea prodnclsi." cu sursele ae aprovizionare fi cu pirtele de desfacerc) vertical combination integration combustibit adj. fondun.(melodd contabilu pentru combinarea situatiilor conlabiu' a doud jirme care fiizioneazd) pooling of interests ~ orizontala — (fuziunea organizaiiilt>r in aceea^i companie sau mir-unci similard. ruei .f.order for government account. foiiduri.backlog/unfilled order ~ permanenta .u .contraband control ~ a mirosurilor nedorite .special order ~ urgenta . aclive/aclinp/workin.l!•.u's'ii. actiunile pe care acesta Ie alege) (bur.blanket order ~ guvernamentaia/de stat ..f.(pentru acelea^i marfuri) perpetual order ~ prin po$ta .il.m.

retailer ~ cu livrarea imediata a marfii .domestic/intemal/home trade.state/govemment/public trade ~ de tranzit .retail dealer.compensation trade ~ in rate/pe credit .colonial trade ~ cu amanuntul/in detaliu ..contraband/ smuggling trade ~ de export .free trade ~ licit .foreign/external trade.timber trade ~ de contrabands .spot trader ~ cu retea de distribute . trade..(cu amanuntui) corn chandler.wholesale/direct trade ~ colonial . trade.vintnery ~ de cabotaj .coastal/coasting/ coastwise trade ~ de cherestea . commercial. mai ales in relatiile cu strdindtatea.illicit trade ~ interior .greengrocery ~ de marfuri in vrac . shopman.. (angrosist. trading.corn/grain trade ~ cu materiale navale .general dealer ~ de textile ..barter trade ~ de stat .) inland/home trade ~ intermediar/de reexport intermediary/intermediate/reexport trade ~ international .(SUA) interstate commerce ~ invizibil .f. {mar.draper ~ de vinuri .commission merchant ~ cu amanuntui . traffic. business.flourishing trade ~ liber . (cu ridicata) corn dealer ~ de marfuri de ocazie .frontier trade traffic ~ local/regional .luxury trade ~ cu cereale .vintner comert s. (care vinde in rate/pe credit) tallyman.transit/entrepot trade ~ exterior .merchant member ~ angrosist .tally system/trade ~ infloritor . mercantile comercializa v.bulk trade ~ de schimb . (mar.m. echipament) outfitter ~ afiliat . commercialization. (cu magazin) shopkeeper. dealer. merchandising ~ experimentala .second-hand dealer ~ de marfuri generale .international trade ~ interstatal .drapery ~ cu vinuri .lawful trade ~ Umitrof/de frontiers .(pe o piatd restrdnsd) test marketing comerciant s.(de mdruntisuri) pedlary. (mai ales in relatiile cu strdindtatea) merchant ~ comisionar .import trade ~ de legume si fructe .warehouseman. trader. (de imbrdcdminte.retail trade ~ cu articole de lux .chain merchant ~ de cereale .solid fuel comercial adj.88 CAL-CAM ~ solid . sau detaiUst) merchant. to merchandise comercializare s.(sectoral serviciilor) invisible trade ~ in compensatie .t. (in magazin) shopkeeping ~ ambulant . to market.ship chandlery ~ cu textile ..export trade ~ de import .local trade . commerce.. tradesman.) outward/overseas trade ~ ilicit . peddlery ~ angro/cu ridicata . to commercialize. marketing.n.

(pidtit agentului de asigurdri) insurance commission ~ de brokeraj . 1. {de intermediere) factorage 2.budget committee. board of examiners ~ de litigii . board ~ bugetara . commissioner ~ de avarie .CAM-COM 89 ~ maritim .postal trade ~ sezonier . maritime commerce/trade.(CM membri din camera fi senat) joint committee ~ parlamentara . commission.seasonal trade ~ stradal . (insdrcinare) errand.to deal wholesale a face ~ cu .kerb trade ~ trilateral .brokerage commission ~ de navlosire .bank commission ~ de adresa .agency fee ~ de subscriere . mar.) charter commission.election committee ~ financiara .selling brokerage/ commission ~ del credere .to trade in a face ~ cu marunti§uri .(SUA) committee of supply ~ mixta . allowance.multilateral trade ~ neautorizat .m. commercial traveller.) average agent/commissioner comisie s.examining board..trust cost ~ pentru terti .underwriting commission ~ de vanzari .credentials committee ~ de redactare . realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction a face.audit(ing) committee ~ de control .dicker ~ mondial . drummer comisars.(transportui mdrfurilor de export cu navele altei tdri) (mar.conflict/dispute committee ~ de lucru .) passive commerce ~ prin po$ta .control commission/ committee ~ de examen . investigation committee.world trade ~ multilateral .) address commission ~ de asigurare . fact-finding board ~ de cenzori .(asig.(mar.to carry on a good/roaring trade comis-voiajor s.commercial shipping.(tranzactie switch fdcutd la export. commission.working party ~ de mandate .committee of inquiry.trilateral trade ~ triunghiular .to peddle a face ~ angro .to haberdash a face ~ intens .commission past us .(pidtit de navd in portnl de descdrcare) {mar. committee.parliamentary committee ~ permanenta . message ~ bancar .unauthorized trade ~ pasiv . ship brokerage ~ de reprezentare .editing panel ~ electorala .n.to (carry on) trade a face ~ ambulant . (SUA) committee of ways and means ~ comuna .(formatd din reprezentantii mai multor organizatii) joint committee ~ de ancheta .standing committee comision s. sea/seabome trade ~ marunt .del credere commission ~ pentru mandatare .m. travelling salesman.f.

^ .ii\-'' ~ de factaj/mesagerie .holding company ~.petroliera .liner company ~ de navigatie . (pentrii) to com-peiisate (for)./'.to go on errand comisionar s.".de conducere .(mar. 1.s^.tanker company ".standing committee ~ provizoriu .to take orders on commission a merge cu un ~ .export commission agent ~ portuar — runner comitets.advisory board' commission .de stivuire .90 COM-COM ~ per lot .cu unitati de productie multiple/ endependeiiif •1.msurai'u.f.(SUA) committee of ways and means . airways ~ holding .(.s'•... (bdiat) eirand boy.. (curler.temporary committee -. parcener companie s.(filiala iinui holding) operating company .in.removal contractor(s) ~ de transporturi aeriene .(ydndut la licitatie) lot money a face un ~ .editorial board ~ executiv .airlines. persoand care face diverse servicii) commissionaire. .'n.t.o''i company . street porter ~ de export .i"):iny • <i': ."eiu'l^tr.to sit on/to be on the committee como$tenitor s. re"-':U'nsos .shipping/navigation company ~ de navigatie fluviala .secundara .sindical .orientata spre productia realizabila -. (commission) agent 2.comerciala .".executive committee .sea trading company ~ de petroliere . (o chitone) to set off.' i 'r.interim committee ~ ora^enesc city/town committee ~ permanent .(mar. (intermediar) factor. (de intreprindere) local trade-union committee a face parte din ~ /a fi in ~ .} salvage company .) stevedoring company ~ de transport de mobila . company '.de remorcaj . {fondid vaiiitar) to equalize ~ o pierdere . (a echilibra..) towage company ~ de saivare .operationala .trading company -. (un cec printr-o casd de coinpefisatie) to clear. express company ~ de nave de linie .strike committee ~ de initiativa ..to make good a loss compensare .executive/managing committee ~ de greva .n-niiupie dr./.trade-union committee. joint heir.river shipping company ~ de navigatie maritima .n.interimar . a contrubalansa) to counterbalance. to mdemr)ify(tor) 2. middleman..l . to offset 3.f.isio'i c'''iJ. board ~ consultativ .steering committee ~ de redactie . committee. coheir.(care nil este lider intr-un amimit domenhi) follower compensa v.raiiv/.unpa''v " -^\ ^^t ferasc .(mar.s'i' nil spre cea cerutd) production-onented compaiiy '. i conipensaiion.'••.financiar . 1. to countervail.parcel delivery company.

{despre utilaje livrate dezasamblate} completely knocked down completa v. {realizat in fadrul negocierilor) tradeoff ~ de avarie . {cliring) clearing ~ executorie . settlement. compensation.f. jurisdiction ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ de baza — (a unei societdti) {man. competitive competitivitate s.{al unei firme in vedereu obtinerii de profituri maxime) strategic behaviour comportare s. communism coniunitate s. efficient. (dr.) competence. computer computeriza v. give-and-take. common.decision making ~ distinctiva {man.f.ticket nipper compozit adj. proficiency. remedy.port complex comportament^. conduct ~ corecta .credit clearing compensator(iu) adj. competence. numbering machine.n. conimunitv . to (make) complete. mar. (iin cec) to write out.handout comunismi'. indemnification.) average agreement ~ de avarie comuna . ability 2. complete adv.industrial complex ~ portuar . (oficial) official statement ~ de presa . la vdnzare.organizational behaviour ~ strategic . compromise: arrangement. 11. proficient competenta s.executory consideration ~ pentru concediere/desfacerea contractului de munca ./i. complex ~ comercial .t.competitive behaviour ~ organizational . im cec) to fill in. competent.{in afaceri) fair dealing compostor s. competency.trading estate ~ industrial .f.) average bond computer s. dater -" de bilete . reparations 2.f. dating stamp.consumer behaviour ~ al producatorului . 1.n.n.{asig. {regularizare a fondului valutar) equalization ~ a cecurilor . agreement. complementary complet adj. (ohstesc) communal comunal adj. pi.cheque clearing. completely ~ asamblat {despre utilaje care. consideration. behaviour.(asig. behaviour ~ al consumatorului . (un document. competitiveness competitie s./i. to supplement: (o suma. 1.) core competence ~ de decizie .severance pay competent adj.pure competition complementar adj. to computerize comun adj. o cantilute) to make up.) distinctive competence competitiv adj.producer behaviour ~ competitiv .t. sunt gata de folosintd imediatd) completely built up ~ dezasamblat . compensatory compensatie s. mar. communal comunicat s.COM-COM datoriilor) setoff. {SUA) to fill out complex s. composite compromis s.n.f. ~ interbancara a creditelor .f. competition ~ pura/perfecta . indemnity.

business community ~ de bunuri .f.n. grantee.Concentration of capital ~ a cumparatorilor .) concentration of industry ~ a livrarilor .f.to make mutual concessions.t.statutory undertaker .sick leave ~ de odihna . disparitie.(concentrarea unor sectoare industriale in anumite zone in functie de sursele de materii prime.holidays without pay ~ pentru motive personale compassionate leave concentrare s.92 COM-CON ~ de afaceri . (a schita) to draft concept s. (SUA) vacation ~ cu plata . cumpdrare a pa-chetelor majoritare de actiuni etc. paid/privilege leave ~ de boala . to grant. to give and take concesiona v. concession a face concesii cuiva .annual leave ~ fara plata . concept concern s. (a formula) to formulate.production concentration ~ -conglomerat a productiei -(miscarea de absorbtie. crestere a capitalului firmei} financial concentration ~ orizontala a productiei . fu-ziuni. licensee ~ de servicii publice .f.n. discharge. to dismiss.(pe o piatd) buyer concentration ~ a industriei .wrongful dismissal concediu s. concessionnaire. (yacanta) holiday(s). amplificare a sistemului partici-patiilor financiare.community of interests ~ de natiuni .summary dismissal ~ nejustificata/ilegala .t. (a imagind) to conceive. half-way a face ~ reciproce .(forma de concentrare.t. n.(reunirea sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice care realizeazd un produs sau o grupd de produse) horizontal concentration of production ~ verticals a productiei (gruparea agentilor economici care realizeazd activitdti reprezentdnd diferite stadii in fabricarea unui produs sau a unei grupe de produse sub o conducere comund) vertical concentration of production concepe v.commonwealth Comunitatea Britanica de Natiuni Commonwealth of Nations concedia v. (temporara datoritd lipsei comenzilor) layoff ~ disciplinara . to discharge.(de materie primd cdtre un sector industrial in mdna catorva furnizori) supplier concentration ~ a productiei .communal estate. profilul pietelor etc. leave (of absence).to meet smb. (temporar datoritd lipsei comenzilor) to lay off concediere s. to word. dismissal.m. (proces prin care sectoarele economice sunt tot maiputernic dominate de cdteva firme mart) concentration ~ a capitalului .holidays with pay. community property/regime ~ de interese .) conglomerate concentration of production ~ fmanciara . concern concesie s. to license concesionar s.

) terms of an issue ~ americane .book of complaints. competitive condamna v.(in comertui cu cereale) American terms ~ atractive . un club etc.agreed terms.(dr.f.m.to register conditie s.t. (acord cu creditorii) {dr.credit terms ~ de exploatare/functionare -operating conditions ~ de lichidare .) conditions of membership ~ de calitate . (in contu-macie) defaulter condica s. grant. (stare.m. lease. (clauzd) condition.terms of acceptance ~ ale unei emisiuni . (la amendd) to fine. scheme of composition/arrangement between debtor and creditors.f. stipulation. composition.) settlement terms . situatie) condition.CON-CON 93 concesiune s. terms 3.i. requests book a trece in ~ . rival concurenta s.n.) condition subsequent ~ suspensiva .timber claim ~ miniera . (dr. private arrangement. conciliation concordat s.free competition ~ loiala .quality requirements ~ de cartel maritim conference terms ~ de creditare .(fin.) deed of arrangement/assignment. (la plata despdgubirilor.(la o asociatie. rival s. competitive. competitor.^/.railway concession ~ de prospectiune .f. rivalry ~ agresiva .(bur. convict.null and void condition ~ prealabila . legal settlement.implied condition ~ legala legal condition ~ nula .fair terms ~ actuale .conditions of contract ~ convenite/stabilite . conditions agreed upon ~ de adeziune .attractive terms ~ contractuale .perfect competition concurential adj.mining claim ~ scurta (yalabild pentru mai putin de 50 de ani) short lease concesor s.prerequisite ~ rezolutorie . (sociald) status. rank ~ implicita .(dr. concession.knocking competition ~ care nu se manifests prin preturi -nonprice competition ~ dura/acerba . competition. bankrupt's certificate concura v.fair competition ~ monopolists monopolistic competition ~ neloiala .(pentru desco-perirea zdcdmintelor de hidrocarburi) exploration license ~ forestiera .) condition precedent conditii acceptabile . licenser conciliere s.prevailing conditions ~ ale trasului pentru acceptarea cambiei . to sentence.m.f. grantor. franchise.) to convict.attendance book ~ de reclamatii . situation 2. license ~ a unei cai ferate . register ~ de prezenta . acordarea de daune-interese) to cast condamnat s.imperfect competition ~ libera . 1.f.unfair competition ~ perfecta . book of entry. (cu) to compete (with) concurent adj.cutthroat/keen/severe competition ~ imperfecta .

(a administra) to manage.(mar.first-line management ~ la nivel mediu .general delivery terms ~ inacceptabile .terms strictly net cash ~ de plata pentru transport direct through rate ~ de preturi inclusive .94 COTM-CON ~ de linie .to preside over/to chair a meeting conducere s.general management ~ gresita . (cadre) staff ~ a uzinei . terms of delivery.(mar.centralized management ~ colectiva -joint management ~ de proiect integral .) chain of command ~ imediat superioara salariatilor obi^nuiti . managership.varying terms ~ vechi/existente .inclusive terms ~ de scont . to make one's terms conditiona v.) rye terms ~ de munca .t.to make terms a-si formula ~ to lay down one's conditions. (administrare) administration. running 2. (a unei afaceri) carriage. (o afacere) to carry on.conditions ruling ~ la realizarea unei investitii (impuse investitiilor strdine directe de cdtre guvernul tdrii respective) investment performance requirements ~ nefavorabile — unfavourable terms ~ preferentiale .integrated project management ~ direct responsabila de indeplinirea obiectivelor intreprinderii line management ~ dupa principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ generala . to direct. (a supraveghea) to supervise.usual terms ~ variabile . (supraveghere) supervision.discount terms ~ de vanzare .(mar.draft terms ~ de plata in numerar fara reduceri .) berth/liner terms ~ de livrare .payment terms. (reduceri de preturi acordate de angrosist detailistilor) temns to trade.terms of sale ~ generate de livrare .unacceptable terms ~ in vigoare . management. to condition conduce v.mismanagement ~ ierarhica (man.old terms a conveni asupra ~ .working conditions ~ de navlosire . specifications for delivery.quality specifications.(a datelor nesem-nificative din bugete sail planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective . terms of payment ~ de plata a tratei . leadership.to come to terms a pune ~ .middle management ~ prin eliminare .) chartering terms ~ de operare la chei .) quay terms ~ de plata .delivery terms. trade terms ~ de livrare a secarei/granelor {mar.technical regulations ~ tehnice de calitate . superintendence. to run ~ o adunare . 1.t.f. to superintend.(pentru o eficientd sporitd) management by objectives .works management ~ centralizata .preferential terms ~ tehnice . specifications of quality ~ uzuale .

confidentially. confidentiality conHrma v.) gross misconduct confectii s. (discurs) lecture. (datoritd) owing to ~ avizului . in asemenea situatii.as per account rendered ~ copiei anexate . confiscation.to confirm a piece of news ~ primirea unei scrisori .acknowledgement of order ~ a creditului . to confirm. congress 3. wear.editorship ~ superioara . . in conformity/ compliance with.t. pipe.) concurrence of jurisdiction ~ de delimitare .advice of deal ~ de primire .(^m^^v^^^ per advice ~ comenzii dvs.f. n.f.press conference ~ la nivel inalt summit conference ~ nationala/pe tara nation-wide/all--country conference ~ telefonica .f.industrial/labour dispute ~ de retea — (apdrut mtre membrii unei retele de distributie) channel conflict conform adj.as per copy enclosed .f. (cu) conformable (to). privately confidentialitate s.(dezacord apdrut nitre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) demarcation dispute ~ de interese . acknowledgement ~ a comenzii .one-man/Caesar management conducta s.f. to seize confiscare s.t.conflict of interests ~ de legi . care.f.(dr.(mdr/ii) acknowledgement of weight ~ a tranzactiei .conference call a tine o ~ . sea pipe conduita s. to confiscate. corresponding (to) prep.participative management ~ redactionala . confidential.(a unui angajat. {a fabrica) to manufacture. true (to). to work conferinta s. store clothes.in conformity/ compliance with your order ~ contului remis . ready-made/'-to-wear clothes.adversity/conflict of laws ~ de munca .CON-CON 95 ~ prin participare . 1. (secret) secret adv.waste pipe ~ submarina . (grad universitar) lectureship ~ de instruire . este demis imediat) (man. to acknowledge ~ o §tire . meeting. according (to).acknowledgement of receipt confisca v. speech 2. according to.(pentru transportui produselor petroliere) submarine/ underwater pipeline. conflict ~ de competenta/jurisdictie .t.to acknowledge the receipt of a letter confirmare s. seizure ~ a marfurilor nedeclarate in vama seizure of goods not declared to the customs ~ de actiuni — (subscrise si nepldtite la termenul scadent) forfeiture of shares conflict 5. pipeline ~ de ape reziduale/uzate .to give/to deliver a lecture confidential adj.advice of credit ~ a greutatii . in accordance/ keeping/agreement with. pi. conduct ~ extrem de rea . confirmation. (adunare) conference.f.briefing conference ~ de presa . wearing apparel confectiona v.top management ~ unica .

(SUA) canned food consignatar s.ocean bill of lading ~ original . (membru al unui consiliu) councillor ~ comunal/municipal .as per sample.(care urmeazd a fi incarcate} received-for-shipment bill of lading ~ -tip . freezing.(corn.river bill of lading ~ fractional .r.according to plan ~ uzului .clean bill of lading ~ de linie .inward bill of lading ~ pentru marfuri incarcate ship/ship's/shipped bill of lading ~ pentru marfuri neincarcate .corresponding/ conformable to the original ~ darii de seama anexate .t.general/omnibus bill of lading ~ curat/fara rezerve/mentiuni . (economicd) conjuncture ~ a pietei .m.f.f.delivery/landing order ~ la ordin . tinned food. 1.tax consultant ~ juridic . to write down conserva v. consigner.(marfuri recepfionate.according to the law ~ mostrei .n. dar neincdrcate) received bill of lading ~ direct .f.96 CON-CON ~ cu originalul . (mar.m.as per invoice ~ legii . board . depository consignator s. (bani) to deposit 2. congress conjunctura s.f.n. (in cutii de conserve) to can.town councillor ~ economic .original bill of lading ~ partial . freight document ~ colectiv .liner bill of lading ~ de primire . (de marfuri) consignment (of goods) consilier s.t. (forma de concentrare. (a incredinta.economic adviser ~ fiscal .blank/bearer bill of lading ~ murdar/cu rezerve/mentiuni .(cu menfiunea receptiondrii mdrfii in stare necorespunzdtoare/improprie) dirty/foul/unclean/claused/qualified bill of lading ~ nominal .uniform bill of lading consemna v. de integrare sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice cu profil fi activitdti diferite) conglomerate congress. depositary.t.direct/through bill of lading ~ fluvial .fresh bill of lading ~ oceanic . to record. a da marfuri spre pdstrare) to consign 3.m. consignee.legal/law adviser ~ tehnic .straight bill of lading ~ nou .quick freezing conglomerat s.) as customary conforma v.technical adviser consiliu s. to refrigerate congelare s. to comply with congela v. up to sample ~ planului . refrigeration ~ rapida . to freeze.order/port bill of lading ~ la purtator . council.(pentru o partidd de mar/a) parcel bill of lading ~ pentru marfuri de export . consultant 2.n.outward bill of lading ~ pentru marfuri de import . depositor consignatie s. to tin conserve s. consignor.) bill of lading. (a inregistrd) to register.market condition/position conosament s. pi.as per statement enclosed ~ facturii . 1.n. adviser.

structure. (construire) building. to force 2.(a navei) restraint and detainment constructor s./?.t./.) to consolidate consolidare s.(asupra navei) restraint of authorities ~ bugetara .t. infiintare) formation ~ a unei societati .road building/making ~ de masini mechanical engineering constructii civile . (antreprenor) building contractor ~ de masini navale .board of directors.) to consolidate v.f. construction.marine engineer ~ naval . (a sili) to constrain. to build. (formare. to constitute. 1. a Integra bilanturile filia-lelor unei societdti-mamd in bilantui global care devine bilant consolidaf) (cont. directorate ~ de arbitraj .) to coerce. to strenghten 2. builder.) (a datoriilor) funding. a infiinta) to form constituire s.t. (fin. consortium. (legald) coercition. (fin. (aforfa) to compel. in aceeasi persoand.CON-CON 97 ~ comunal/municipal/orasenesc town council ~ de administratie . (a forma. 1.company formation ~ a unui fond de rezerva .?. to consolidate.currency board consolida v. (centralizare. constructor. (a centraliza. (exercitatd pentru semnarea unui contract) duress ~ a vanzatorilor descoperiti .civil shipbuilding construi v. (despre cursul actiunilor) (bur. constitution.) consolidation 4.r. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata angajamentelor contractuale) (bur.conciliation board ~ de tutela . 1. (lucrare) development ~ de automobile automotive engineering ~ de drumuri .f. (stingerea unui drept de uzufruct prin intrunirea. (cladire) building. managing board. constituted ~ sub forma unei corporatii -incorporate. construction. to bind over constrangere s.f.civil engineering ~ navale . compulsion. to oblige. engineering . constraint. (restricfie) restriction 2. abordare in grup a unei societdfi-mamd cu filialele ei in scopuri contabile) consolidation 3. ship construction.m. (dr.) (p datorie) to fund. construction 2.board of trustees ~ districtual/regional .district council ~ valutar . (datoria publicd) to consolidate 3.budget constraint ~ si retinere . naval architect/constructor constructie s. (stabilizarea cursului actiunilor} (bur. to engineer construire s.(care vdnd la termen fard acoperire.f.shipbuilding.f. binding over 3.) bear squeeze ~ aplicata de autoritati . 1.formation of a reserve fund constituit adj. restraint. a calitdtii de uzu-fructuar si de nud proprietor) (dr. (a datoriei publice) consolidation 2. naval construction/ architecture ~ navale civile . syndicate constitui v. building.shipbuilder. 1. incorporated constrange v. to construct.) consolidation consor(iu.

(in baza cdruia se pot emite cecuri) cheque account. consumerism constientizare s.consulate general consultant adj. consular consulat s. (a risipi) to waste 2.short account ~ bancar . to exhaust consumator s.m.fuel consumption ~ final/de produse finale . stimulat de dorinta confirmdrii unei pozitii sociale superioare) conspicuous consumption ~ privat .m. consultative.specific consumption ~ zilnic .progressive consumer consumerism s. to have advisory vote ~ public .private consumption ~ productiv .end-user.(despre ramurile §i activitdtile industriale care necesitd un volum mare de forta de mimed) labour-intensive ~ final .public consumption ~ specific . consumption ~ de capital .current account.financial counselling ~ in sectorul promovarilor .daily consumption consuma v. account ~ activ . m.) position building consuls.blocked/frozen account ~ comun -joint account ~ creditor .consul general consular adj. consular office ~ general .(intr-o firmd) (man.(cont.98 CON-CON ~ a unei pozitii . 1. consumer.final consumption ~ intermediar — (de bunuri economice pentru a produce alte bunuri) intermediate consumption ~ intern . consulate.capital consumption ~ de combustibil . adviser ~ managerial . (SUA) checking account ~ de accepte .domestic/home consumption ~ intraramuri .acceptance account .(prin cumpdrarea treptatd de actiuni pentru a evita cre§terea bruscd a pretului lor) (bur.) career counselling consultativ adj.national consumption ~ neproductiv . final/ultimate consumer ~ progresist . account current.unproductive consumption ~ ostentativ .f.(nemotivat de necesitdti. consul ~ general .bank/banking account ~ blocat . consultant./i. consulting. (a folosi) to use.client account ~ al vanzatorului/vanzarilor fara acoperire .productive consumption volum mare de capital pentru a functiona) capital-intensive ~ de forta de munca . (cunoasterea calitdtilor unui produs de cdtre consumatori) awareness conts.(de operatiuni) active account ~ administrat . advisory a avea vot ~ . n.n.(cont bancar investit pe piata financiara) cash management account ~ al clientului . consulting s. (a epuiza) to spend.to be present in an advisory capacity.n.creditor account ~ curent . (energie) to consume. (final) end-user ~ de capital — (despre ramurile si activitdtile industrials care necesitd un consume.management consultant consultants s.) intrabranch consumption ~ national .t. to use up 3. counselling ~ financiara .f.

depreciation account ~ de buget .consignment account ~ de control/rectificare .control/ adjustment/total account ~ de creante nerecuperabile .bad debts account ~ de credit .{cont de depozit in care se vireazd periodic sume de ban!) concentration account ~ de consignatie . account sales ~ de venituri/incasari fiscale revenue account ~ de venituri si cheltuieli .(cu sold debitor) debit/debtor account ~ de alocare/repartizare .suspense account ~ in valuta .) credit account.profit/gain and loss account ~ de vanzari .reserve account ~ de lichidare/decontare . (SUA) thrift account ~ de egalizare a dividendelor .overdraft ~ detaliat .income and expediture account ~ de virament .deposit account ~ de depozit la termen . (SUA) charge account ~ in tranzit/tranzitoriu .ledger account ~ diverse .(a profitului net) appropriation account ~ de amortizare .savings account.(corn.offset account ~ de concentrare .fixed deposit account ~ de depozit la vedere .noninterest bearing account ~ fiduciar .trust/trustee account ~ inactiv .(cont bancar din care se achitd regulat platile curente) budget account ~ de calculare a profitului brut trading/working account ~ de capital .(in baza unui credit) open account ~ descoperit .inactive/dormant/dead account ~ interimar .clearing account ~ de compensatie .loan account ~ de credit neachitat la scadenta delinquent account ~ de custodie .foreign currency account ~ loro — (cont deschis de o bancd din strdindtate pentm corespondentiil sdu din alta tard.interim account ~ in credit .purchases account ~ de activ .charges account ~ de curing .custody account ~ de depozit .deferred payment account ~ de productie .sundries/sundry account ~ fara dobanda .) monthly account .(corn.CON-CON 99 ~ de achizitii .capital account ~ de casa .transfer account .detailed/specified account ~ din cartea mare .deschis .sight deposit account ~ de economii .settlement account ~ de modificare a patrimoniului asset liability adjustment account ~ de plati e$alonate .sales account.(cdnd se inregistreazd mart variatii ale profiturilor anuale) dividend equalization account ~ de fonduri de rezerva .production account ~ de profit §i pierderi .cash account ~ de cheltuieli . cu scopul de a mregistra sumele care se incaseazd in folosiil sdu) loro account ~ lunar .

bookkeeper.(conturile bdncilor-corespondent deschise la o boned data) vostro account conturi ale activitatii agentilor economici .f. accountancy 2.group accounts ~ de plata a impozitelor .(conturi din bilanf si situatia venitului care se schimbd o spontaneous accounts a trece in cont . (serviciu) accounting department ~ a costurilor .personal/private account.private account ~ personal . in care se tnregistreazd toate operathmile bdncii titulare) nostro account data cu modificarea vdnzdrilor) ~ numeric .inflation accounting ~ fara cifre .cost accounting ~ a costurilor curente/de inflatie current cost accounting ~ a fuziunii .'s account contabil-y.creative accounting ~ de amortizare .accounts payable ~ de grup .outstandings ~ impersonale .to carry to account a trece in contui cuiva . sarcinile administrative) managerial/ management accounting ~ nationala .management accounts ~ nominale .double-entry bookkeeping ~ in partida simpla .(bazatd pe simboluri. accountant ~ atestat/autorizat .two-sided accounts ~ reale .financial accounting ~ integrata .real accounts ~ spontane .itemized account ~ transferabil .transferable account ~ vostro .single-entry bookkeeping ~ manageriala .depreciation accounting .merger accounting ~ creatoare .national accounting .special/separate account ~ specificat .consolidated accounts ~ de creante .account rendered ~ special/separat .public accountant ~ public atestat/autorizat .integrated accounting ~ in partida dubia .provisional account ~ remis .m.unbalanced account ~ nostro .economic activity accounts ~ ale sectoarelor economice economic sectors accounts ~ anuale/finale . planificarea.(SUA) certified public accountant contabilitate s. pentru uzul conducerii) figureless accounts ~ financiara .100 CON-CON ~ nesoldat .numbered account ~ particular .(SUA) Treasury tax and loan accounts ~ debitoare .nominal accounts ~ pe doua rubrici . bookkeeping.impersonal accounts ~ manageriale .(date in baza cdrora se asigurd conducerea.annual accounts ~ consolidate . (in Marea Britanie) chartered accountant ~ managerial atestat/autorizat (care lucreazd in sectorul afacerilor) (SUA) certified management accountant ~ public/autorizat .de inflatie . accounting. (de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) drawings account ~ provizoriu .(cont deschis de o bancd la corespondentui sdu din strdindtate. 1.accounts receivable ~ de datorii .certified accountant.to place/to carry to smb.

qualitative calm s.perfect quality ~ la incarcare .(a brokerilor de a lucra ca intermediari sau pe cont propriu} (bur. (fel) sort.functional quality ~ inferioara .) dual capacity ~ functionala .domiciled bill .(man. (ruta) route 2.accepted bill ~ andosata .) total quality ~ vandabila . means ~ de apa navigabila .f. calendar calfa s.n.medium/average quality ~ medie buna . two-name paper ~ cu scadenta depa§ita .60 CAL-CAM.fair quality ~ buna . (caracteristica) (distinctive) feature. usury cambial adj. grade 3.backed/endorsed bill ~ bancara .se/iy abstract) way. course 3. fineness ~ totala . 1.inland waterway ~ ferata . characteristic 2. (msusire) quality. journeyman calificare s.f.n. care exprimd gradul de rise pentru investitor) quality ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ a produsului .partnership ~ de membru .(despre grdu) fair average quality ~ mediocra . bill.rail.) shipped quality ~ medie .membership ~ dubia .commercial/trade bill.f. bill (of exchange) ~ acceptata . street.overdue past-due bill ~ cu scadenta fixa .navigable waterway ~ de navigatie interioara .stipulated quality ~ superioara .fine bank/trade bill. finance bill ~ comerciala .investment bill ~ domiciliata . (mijioc) way.accommodation bill.bank/banker's bill. cale s.fixed-date bill ~ curata/fara rezerve/mentiuni clean bill of exchange ~ de clasa tntai . asset.prime/superior/high first quality.low/cheap quality ~ ireprosabila . qualification. kind. attribute.lines of communication ~ si mijioace . works/factory railway ~ maritima .ways and means calendar s. property.sound quality ~ comerciala . prime/respectable bill ~ de complezenta .quality as per sample ~ de asociat/partener . skilled calitate s..coastwise sea lane cai de comunicatie . (drum) road. cambie s. seaway ~ maritima costiera . (pepiata bursiera) doldrums camata s.merchantable quality calitativ adj.f.training at the job calificat adj.commercial quality/ grade ~ conform mostrei .{mar. path.product quality ~ a vietii . kite ~ de investitie . (SUA) railroad ~ ferata uzinala ..quality of life ~ acceptabila . railway.yard track.f. (a muncitorilor) skill ~ la locul de munca . 1. qualified.f.standard quality/grade ~ stipulata/convenita .poor quality ~ standard . (w . (a unei obligatiuni.sea road.

la bursa de mdrfuri.packaged container ~ pentru paleti .bulk container ~ pentru marfa uscata .tabular bookkeeping a tine contabilitatea . (a caricului. pollution ~ cu praf.) contamination.sealed container ~ standardizat .) subject to quota restrictions . continuation contencios adj.tariff quota contingentare s. contentious s.cargo/freight container ~ de transbordare . (plafon cantitativ ori valoric al importului sau al exportului unor mdrfuri mtr-o anumitd perioada) quota ~ de export .n. amdnarea achitdrii unei datorii. mar.demountable container ~ deschis/fara capac .stowable cargo container ~ -slep .van container ~ demontabil .f.) quota system contingentat adj.pallet container ~ pentru transporturi maritime shipping container ~ -platforma .import quota ~ tarifar .t. to contaminate.all-aluminium container ~ de mare capacitate .van container ~ de marfa .floating barge container ~ .single-trip/disposal container ~ pentru lichide .t. container ~ celular . to contest.reversing container ~ sigilat . to put a claim in issue contingent s.to keep the books container s.noncaptive van container ~ de vagon .n.t.standardized/ISO container ~ stivuibil . containerizable containerizare s.(pentru portcontainere cu celule) nesting-type container ~ combinat .n. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.CON-CON 101 ~ prudenta . to dispute ~ o creanta .n.transfer container ~ de tranzit . legal/law department contesta v.fluid container ~ pentru marfa m vrac .tanc . pand la urmdtoarea lichidare.f.conservative accounting ~ tabulara .chei la chei" .empty container ~ flexibil .f. (la bursa de valori. (corn.dry freight container ~ pentru pachete . prin plata unei dobanzi. to containerize containerizabil adj.refrigerated container ~ izotermic . claim department.tank container containeriza v.(pentru lichide) flexible container ~ frigorific .platform container ~ returnabil . (corn.returnable container ~ reversibil .watertight container. disputed claims office.insulated container ~ nereturnabil . lift van ~ fara marfa .(pentru mdrfuri in vrac) open(-top) container ~ ermetic/etan? .(a mdrfurilor) dust damage contango s. containerization ~ .to dispute a debt.(mar.export quota ~ de import . to pollute contaminare s.) pier-to-pier containerization contamina v.. m special cu apd de mare) (asig.(din aluminiu si otel) combined aluminium-steel container ~ de aluminiu .

(a mdrfurilor) contract of consignment ~ de editare . agreement.(in cazul cdnd o obligatie contractuald nu este indeplinitd) fixed penalty bond ~ cu titlu gratuit/fara contraprestatie . to carry/to run contraband (goods) contrabandist s.skeleton contract ~ colectiv de munca .lease ~ de asigurare — insurance contract ~ de asigurare maritima .consensual contract ~ cu clauze restrictive . deed.nude/naked contract ~ de angajare .lease .) voyage-to-voyage contract ~ de agentie/comision .) contra contract s.water meter ~ de gaze .) against all risks contrabands s.m.bilateral/ synallagmatic contract ~ -cadru . (actiune) smuggling. redraft contracont s.war contraband. contraband (trade). contrabandist ~ de alcool .freight agreement ~ bilateral/sinalagmatic .cancellable contract ~ asupra pretului de navlu . contraband of war ~ ocazionala . 1.articles/deed of partnership.f.(prin care o companie angajeazd o persoand intr-o functie de conducere) service contract ~ de comision .) aleatory contract ~ anulabil .contract of agency ~ de arendare .n.) ship's/shipping articles. against ~ chitanta .gas meter ~ electric — electric meter.(asig.(asig.f.commission contract ~ de cumparare .gun running ~ de bauturi spirtoase .102 CON-CON contort.employment contract.to smuggle.{corn.n.publishing agreement ~ de emisiune . (cont..tying contract ~ de imbarcare pe o nava straina (mar. counter.collective labour agreement ~ consensual . n. mar.tie-in contract ~ cu optiune — (prin care actiuni sau mdrfuri sunt tranzactionate la o data si un pret specificat) option contract ~ cu penalitate fixa .respondentia bond ~ de mchiriere .bootlegger contracambie s.absolute contraband ~ de arme .) cash and delivery ~ tuturor riscurilor .(acord formal intre emitentnl unor obligatiuni fi detindtorii acestora) indenture ~ de exclusivitate .bottomry bond/contract ~ de imprumut maritim cu angajarea marfii .occasional contraband a face.on receipt ~ numerar la predare .bootlegging ~ de razboi .deed of assignment ~ de colaborare . contract. smuggler.) foreign agreement ~ de tmprumut maritim . articles of agreement ~ de angajare pe voiaj .marine insurance contract ~ de asociere . meter ~ de apa . (care functioneazd cu monede} slot meter contra prep.purchase deed ~ de depunere in consignatie .(mar. (mar. (mar/a) contraband/smuggled goods ~ absoluta . partnership deed ~ de cesiune . illicit trade 2. covenant ~ aleatoriu .

licence contract ~ de monopol . deed of trust ~ formal .) general charter ~ de transport pentru minereuri (mar.direct contract ~ divizibil . contract of affreightment/carriage.easy terms.round-trip charter ~ de navlosire pe termen .memorandum of association ~ de stat .public contract ~ subscriere .(fdra indicarea anticipatd a porturilor si a incdrcdturilor) open charter ~ direct/fara intermediar .absolute bill of sale ~ de vanzare conditionata conditional bill of sale ~ de vanzare-cumparare .lump-sum charter ~ de navlosire curat/fara rezerve/ mentiuni .CON-CON 103 ~ de inchiriere a navei .monopoly contract ~ de munca .time charter . freight contract/agreement ~ de navlosire brut .executed contract ~ executoriu .) bill of adventure ~ de transport in conditii de linie (mar.bargain and sale.futures contract .clean charter ~ de navlosire dus-intors .) fertilizer charter ~ de transport pentru marfuri generale .fixed job contract ~ de navlosire .labour contract ~ de munca cu specificatia neaderarii sindicale — (sub sanctiunea rezilierii) yellow dog contract party ~ de munca pentru o anumita lucrare .single-trip charter ~ de navlosire pe voiaj e consecutive consecutive voyage charter party ~ de navlosire pentru caric uscat dry cargo charter ~ de navlosire tip .(mar.) charter ~ de inchiriere a navei nude .(cu obligatii independente unele de altele) severable contract ~ dolosiv .underwriting contract ~ de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului .) ore charter ~ de ucenicie .) charter by demise.(dr.) fraudulent contract ~ executat/terminat .indenture.gross-form charter ~ de navlosire cu navlu global/ forfetar .uniform charter ~ de reprezentanta .bill/deed of sale ~ de vanzare absolut . charter party.(mar.enforceable/executory contract ~ fiduciar .) grain charter ~ de transport pentru ingrasaminte chimice .(mar.agency contract ~ de societate .(fard echipaj fi materiel Ie) (mar.) berth charter ~ de transport pentru cereale (mar.) trust deed/ instrument.(dr. demise/bare-boat/bare-hull charter ~ de licenta . private treaty ~ de vanzare in rate . articles of apprenticeship ~ de vanzare .) charter.(mar. carriage/shipping contract.(mar. deed of conveyance.de navlosire pe voiaj . hire-purchase agreement ~ deschis de navlosire .formal contract ~ futures .

ra. to forge.contract by deed/under seal.onerous contract ~ opresiv . countermand. contractual.t..) countertrade contraprestatie s. to counterfeit.oppressive contract ~ principal de inchiriere . heel contraoferta s. (penalizdri) (mar. to adulterate.f. counterfoil. weight equalizer. counterfeit.valid contract ~ la termen . privy contractual adj.f. spurious contragarantie s. contractor. countersignature contrastalii s.f.(prin care se of era echipament complet si asistentd pentru pornirea imediatd a activitdfii) turnkey contract ~ in curs de derulare .f.forward contract ~ nul si neavenit .) demurrage ~ contractuale .f. surety for a surety contragreutate s.m. to cancel.to be under articles a incheia un ~ .t.) consideration ~ executorie . to call off contramandare s. fake. counterpoise contramanda v. (dr. to incur. (o obligatie) to lay oneself under contractant s.subcontract ~ spot/pentru disponibil .f. (la licitatie) counterbid contrapartida s. counteroffer. incurred demurrage contratrata s.f. redraft . o datorie) to contract.(contracte de vdnzare sau cumpa.spot contract ~ sub sigiliu privat . adulteration.void contract ~ secundar .executory consideration contrasemna v. stipulated by contract contraface v. balance weight.) uniform charter ~ unilateral .t.unilateral/one-sided contract ~ verbal .null and void contract ~ oneros .f.(ca opus al contractelor futures) actuals ~ financiare futures/la termen financial futures ~ la termen . forged.running contract ~ in vigoare .liquidated demurrage ~ extraordinare/necontractuale unliquidated demurrage ~ ocazionate/produse .to enter into/to conclude an agreement contracta v.package deal ~ implicit/tacit .f.re de mdrfuri ori active financiare la o data viitoare prestabilitd) futures a H legat printr-un contract . contracting party. to countersign contrasemnatura s.(pentru o proprietate ulterior subinchiriatd) head lease ~ reziliat .verbal contract contracte actuale . check.t. v. pi.standard agreement ~ -tip de navlosire . specialty ~ -tip .implied contract ~ inactiv — (in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ in antrepriza . special contract.(mar.104 CON-CON ~ global . forgery. fake contrafacut adj. to fake up contrafacere s. (un imprumut.f. to countermand.f.i. cancellation contramarca s. (corn. counterfeit(ed).demurrage incurred.

CON-CON 105 contravaloare s.statistical control ~ tehnic .f. (bdneascd) share.(exercitat de guvern pentru a limita inflatia) squeeze ~ al navei . mar.) supervisor. (a inspecta) to inspect.m. contravention. trespass contribuabil s. (a verified) to verify. taxpayer. checking.) control.audit ~ de calitate . trespasser contraventie s. 1. (revizor contabil) auditor 3.m.price control ~ al salariilor si al preturilor . (masa monetard) to squeeze ~ piata . offender. inspector.budgetary control ~ contabil .(mar.administrative control ~ al creditelor .) (SUA) hotchpotch ~ pentru pensie . mar.t.f.surveyor of weights and measures . infringer.(asig. 1.(pentru a vedea dacd se pot acorda unele facilitdti fiscale) means test ~ bugetar .(c.superannuation contribution ~ proportionals — (la avaria comuna) rat(e)able contribution control s.) general average contribution.standard batch control ~ prin imputerniciti . (in autobuz) ticket inspector ~ de calitate . infringement. to check up.quality control ~ de pescaj . (a supraveghea) to supervise 2.technical control ~ vamal . (a examina) to examine. transgressor.to hold the market controlor s.f.f. (financiar. contributor. (al unei activitdti etc. checkup. comptroller ~ al cantitatii . (supraveghere) supervision 2.i. (exercitat de actionarul sau grupul de acfionari care define mai mult de 50% din actiunile unei societdti) control ~ administrativ . examiner. (inspectie) inspection. quota ~ la avaria comuna .(decurgdnd din detinerea a 51% din actiunile unei firme) working control ~ pe loturi standard . (mar.) ticket collector.wage and price control ~ al statului .mandatory control ~ statistic .m.n. contravener.(in constructii) quantity surveyor ~ de bilete .customs examination/ inspection/search.(asig. average bond/payment ~ la coliziune .) rummage ~ vamal impotriva contrabandei contraband control controla v.(executat de autoritdti) boarding ~ al preturilor .state control ~ al venitului/averii . ratepayer. (director economic) controller. (conturi) to audit 3.) draft/draught survey ~ operativ . to contribute contributie s. contribution. (examinare) examination. to control. surveyor 2.inspector ~ de masuri si greutati . tax bearer contribui v.credit control ~ al managementului bancii (efectuat de banca centrald) bank examination ~ al masei monetare . vamal etc. 1. (yerificare) check. equivalent value contravenient s.

domestic limited convertibility convertire s. cooperation cooperatist adj.luggage inspector continut s.collective labour agreement .f. a titlurilor de valoare) realization convoca v.) convertibility ~ externa .(mar.treaty reinsurance ~ pentru evitarea dublei impuneri -double tax avoidance agreement ~ po^tala .n.moisture content conurbatie s.(c.t. talk ~ telefonica . to assemble.f. searcher.) offshore convoy ~ de tragere . conurbation conveier s.credit union/cooperative. conveyor. summons convoi s.agricultural cooperative.preventive officer.i. landwaiter ~ vamal de bagaje . to call together. treaty 2.106 CON-COO ~ vamal . agreement. communal agricultural organization ~ agricola de productie .river convoy ~ maritim .) conversion . to summon ~ o intrunire/§edinta . conversion ~ in numerar .de larg .) composition ~ colectiva de munca . (capacitate) capacity 2. convertible ~ in numerar . sedinte etc.f.telephone conversation ~ telefonica interurbana . cooperative bank .n.f. (bandd transportoare) conveyer. convention.(tendinta marilor societdti de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la credite bancare) securitization converti v.) truck train ~ fluvial . (schimbarea condi-tiilor initiale ale unui impruinut.a imprumutului in titluri de valoare .cooperative shop/store.postal convention " scrisa .f.m. (adundri.f. 1.to call a meeting ~ un sindicat bancar .de reasigurare . calling together. cooperative farmer cooperativa s.n. emi-terea de noi tUhiri pentru a inlocui alte titluri) (fin.cooperative farm ~ de consum . (la) to cooperate (in) cooperare s. (al unui document) tenor ~ de umiditate . (concordat.long-distance call. cooperative s.f. acord intre un debitor si creditorii sdi pri-vilor la lichidarea datoriilor priii plata iinei sume mat mid decdt intreaga datorie angajata) (dr.external convertibility ~ limitata interna .f convening.maritime convoy convorbire s.f. conversation. cooperative society ~ agricola . \o convert ~ m numerar — {active. convoy .t. {al unui recipient) content(s). consumers' cooperative society ~ de credit .(pentru o subscriere) to assemble a banking syndicate convocare s. (acceptable acceptable. titluri de valoare) realizable convertibilitate s.(a activelor. (despre preturi) fair.agreement in writing conversie v.f. (fin. 1.(despre active. conversiune conversiune s. admissible conventie s. assembling. titluri de valoare) to realize convertibil adj. conveyer/ conveyor band/belt convenabil adj.) to convene. toll/trunk call coopera v.

m. coproprietor.". cooperative system copartaja v.) corporation sole ~ internationala .) hull and machinery ~ si materiale . a a'iibalajului unuiprodus.f correlation ~ a nivelului salarizarii . counterpart. body ~ de nava .t. 1.wage level adjustment corespondent s.f.(mar. copy.cornerciaia . to adjust corela v. corruption cosmetizare s.t.(detinutd de un numdr mic de persoane) (SUA) closely held corporation ~ multinationala . cu personalitate juridicd.t.business/commercial correspondence ~ sosita . (al uniti brevei de iin'eitlie) joint applicant cost.diplomatic corps ~ si masini . cooperativization cooperatie s.?. to correct.international corporation ~ inchisa . (breasld) craft (guild).m.(asig. joint possession/property corecta v.(titular.f.m.t.f coproprietorship. to amend. (a unui magazin. al uneia dintre anumite fiinctii publice) (dr.certified/attested/office copy coproprietar s. mar. corporative corporatie s.f 1. corporate 2. ship) 107 ~ didactic .) copy of bill of lading ~ exacta/fidela .coo-cos ~ de credit local . cost . corporatist corporativ adj.f. (referitor la o corporate) corporative.) hull and materials corporatism^. (constituit sub forma unei corporatii) corporate. a imei situani fmanciare) face lift cosolicitant s.multinational corporation ~ profesionala .. mar.teaching staff ~ diplomatic .f correspondence: (postd) mail .m. {banca ce actioneazd ca agent pentru o altd banca care nu are sucursale) correspondent 2. coownership.5-. (reporter) correspondent ~ special — (cd unui ziar.public corporation transnationala transnational corporation corupe v.incoming mail corp./?. (societate pe actiuni) corporation ~ colectiva — (cu mai multi membri) (dr.{coca) hull (of a.local financial cooperative cooperativizare s.) corporation aggregate ~ exclusiva . copartner coparticipare s.??. (duplicat) duplicate. to share jointly copartener s.(asig.f. (participare a muncitorilor la beneficii sail la luarea deciziilor in intreprinderea in care lucreazd) worker participation copie s. tenor.(care plateste impozite) (SUA) professional corporation ~ publica/de stat .fair/true copy ~ legalizata . {a mitiii) to bribe coruptie s. al unui post de televiziune) special correspondent corespondenta s. corporatism corporatist adj.f. joint/part owner coproprietate s.f. 1. guild 2. (a unui document) draft ~ de conosament . to correlate corelare s.

freight.cost of production stoppage ~ al pregatirii lucrului .cost of recruitment ~ al reformei . navlu si descarcat cost. asigurare.lot-quality cost ~ al capitalului .(dobdndd) cost of credit ~ al datoriilor .actual cost .issue cost ~ de inlocuire . freight ~ .) current cost ~ de achizitie .108 COS-COS ~ al calitatii pe lot .carriage.) common cost ~ constant . navlu si diferenta de curs de schimb .shortage cost ~ de productie .) charterage ~ al noilor actiuni comune . insurance.cost of reform ~ al schimbarilor de productie .(al unei societdti) acquisition cost ~ de emisiune .) (cont. asigurare. transfer earnings ~ de penurie .bid cost ~ al opririi productiei . asigurare. navlu si comision cost. insurance. navlu .cost of set-up ~ al profitului nerepartizat/acumulat .(al unui activ) replacement cost ~ de lansare . freight and exchange ~ comun .production/prime/ flat/first cost ~ direct .cost.cost of labour.(mar. asigurare.(a unei emisiuni) flo(a)tation cost ~ de oportunitate . comision si dobanda .cost. navlu.cost of living ~ . freight and landed ~ . asigurare.constant cost ~ cu valoare determinata measurable cost ~ curent . commission and interest ~ .(rata rentabilitdtii solicitate de actionari pentru capitalurile proprii obtinute de firmd prin retinerea fi reinvestirea profitului) cost of retained earnings ~ al recrutarii de personal .cost of storage ~ al emiterii unei emisiuni de obligatiuni .(rata rentabilitdtii celei mai bune investitii alternative disponibile} opportunity cost.cost of downtime ~ al transportului .cost of equity ~ al creditului . freight and commission ~ .(din perspectiva economistului) economic cost ~ efectiv .direct cost ~ economic .fare ~ al unei decizii in detrimentui alteia .cost of change-over ~ al timpului de intrerupere a productiei .cost. insurance. wage costs ~ al intretinerii . insurance.alternative (use) cost ~ al unei emisiuni monetare mintage ~ al vietii . insurance.(cont.bond issue cost ~ al fortei de munca .cost of new common equity ~ al ofertei de pret .(media costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companii) cost of capital ~ al capitalului propriu .(rata dobdnzii noilor datorii emise) cost of debt ~ al depozitarii . cartage ~ al unei calatorii/curse .(atribuibil mai multor produse etc.maintenance/upkeep cost ~ al navlosirii .

average fixed cost ~ mediu variabil . (pentru tacdm la restaurant) cover charge ~ si asigurare . to cost ~ scump .average variable cost ~ neabsorbit .(costuri asociate cu monitorizarea actiunilor administratiei pentru a verifica dacd acestea respectd angajamentele contractuale dintre conducere.".variable cost costuri care influenteaza luarea deciziilor .decisionmaking costs ~ comune -joint costs ~ de exploatare .(metodd de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori. exchange listing .(pe unitatea de productie) average cost ~ mediu fix .(grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) basket of currencies.managed costs ~ sociale . quoteworthy cotare s.dual listing ~ la bursa .estimative/ estimated cost ~ fix .cost and freight ~ total al stocurilor .(costui aferent producerii unei unitdti suplimentare deprodus) marginal cost ~ mediu .(cost initial al unui activ) historical cost ~ in trepte .to be expensive.(costui lansdrii unei comenzi) total ordering costs ~ total de detinere .(stock) exchange quotation..(costui mediu al capitalului suplimentar obtinut in timpul unui an dat) incremental cost of capital ~ indirect . to cost dear.cost and insurance ~ si navlu . to come high co$ s. (care nu variazd in funcfie de volumul productief) (SUA) stand-by cost ~ incremental al capitalului .n.f.fixed cost.unavoidable costs ~ la latitudinea conducerii . alocate pentru asigurarea unei activitdti de productie.) cost per thousand ~ marginal/incremental .original cost ~ istoric .real cost ~ recurent . (la bursa) to quote cotabil adj.indirect cost ~ initial .social costs costa v.(raportui dintre costui total de detinere si costui total de comanda) total inventory costs ~ total de comanda . cdnd se fixeazd alt cost) stepped cost ~ la mie .time cost ~ planificat .working costs ~ de reprezentare/mandat .recurrent cost ~ standard . ascultdtori etc. basket ~ valutar .extra cost. currency basket cota v. actionari si creditor!) agency costs ~ fixe/obligatorii .standard cost ~ suplimentar .t. (bur. (la bursa) quotable.(cost fix pdnd ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comerciald. listing ~ dubia . neutilizate in totalitate) unabsorbed cost ~ orar de functionare a masinii machine-hour rate ~ pe unitatea de timp .) quotation.budgeted cost ~ real .(costurile mentinerii unor stocuri) total carrying costs ~ variabil .COS-COT 109 ~ estimativ/dupa deviz .(cheltuieli de regie.

assignable debt ~ contabila .export quota ~ de import .i. (coloand in partea dreaptd a fiecdrui conf) (cont.) credit (side) 3. 1.share of profit ~ de vanzari . price ~ anterioara .) general cargo rate. m. quota.(platitd de fiecare membru al unei asociatu) capitation fee cotor s.previous quotation bursiera (stock) exchange quotation ~ consecutiva . quota ~ parte din beneficii .n. freight rate ~ a navlurilor de linie .110 COT-CRE ~ pentru disponibil .n.share. bankruptcy.f. to subscribe. (corn.) quotation.n.(mar.bank credit ~ comercial . fee.official quotation cota s.debt register claim ~ neprivilegiata/neprioritara ordinary debt ~ restanta .(garantat prin titluri de valoare) broker's loan ~ agricol . de cdtre un stat—membru al FMI) gold tranche ~ .claims and liabilities creare s.parte .branding ~ de credite . claim ~ cesionabila . loan 2.(mar.f.(bur. failure ~ bursier . creator ~ de piata . talon. wine cellar/vault. levy ~ de inscriere .taxable quota ~ in aur — (cota.) market maker credit s. cellar creanta s.spot quotation cotatie s. daily s. subscription.f.book debt ~ garantata prin ipoteca . mated) check.financial crash crama s. (ca membru) to pay one's membership dues cotizatie s.consecutive quotation ~ de deschidere . debt. counterfoil. de participare. heel.nominal quotation ~ oficiala .debt secured by mortgage ~ inscrisa in registrul datoriei .n.closing price ~ la termen forward quotation ~ nominala . (bur.stock exchange crash.f.agricultural credit ~ bancar .redemption quota ~ de export . daily paper cotiza v.f.commercial/trade credit . due. share ~ a cheltuielilor de capital -(cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) capital cost allowance ~ a navlurilor .outstanding claim/debt creante $i angajamente . crash. stub crah s. (contramarcd.f.marrying price ~ de tnchidere . generals rate ~ de amortizare .(a unui agent de vdnzari) sales quota ~ impozabila .share of the profits ~ procentuala percentage contribution ~ scutita de taxe . credit.(in economic) credit creation creator s.member fee ~ individuals .) rate of freight. market crash ~ financiar . maker. creation ~ a marcii .) berth freight rate ~ a navlurilor pentru marfuri generale (mar.tax-free quota cotidian adj.) trust ~ acordat brokerului .entrance fee ~ de membru . depusd in aur.import quota ~ de profit .

(credit pe termen scurf acordat prin gajarea unor titluri financiare usor de transformat in numerar) lombard credit ~ marginal .(cu dobdndd scazuta) easy/cheap money ~ imobiliar .(imprumut oferit de o banca pe baza valorii actiunilor detinute de solicitant) marginal lending ~ mixt .(prin remiterea de gajuri) secured credit ~ garantat cu active .(obtinut de o societatemamd de la propriile filiale) downstream loan ~ in cont curent .foreign credit ~ fara garantie . la alegere.medium-term credit ~ pe termen scurt . (SUA) current account credit ~ lombard .refinancing credit ~ de scont .straight-term mortgage loan ~ ipotecar cu rambursari in sume fixe . in mat multe volute) multicurrency loan ~ nelimitat . credit on mortgage.credit on personal property ~ multivalutar .credit on real estate ~ international .working capital credit ~ de export .asset-backed loan ~ ieftin/avantajos .{acordat pentru cumpdrarea de bunuri de consum si servicii} consumer credit ~ de exploatare .(acordat unui cumpdrdtor strain de cdtre banca exportatorului pentru mdrfurile importate) buyer credit ~ de consum . care ii permite sd obtind mdrfuri pe credit) personal credit ~ preferential .level payment mortgage ~ irevocabil confirmat .(utilizabil.bad/nonperforming loan ~ pe termen lung .unlimited credit ~ neperformant .CRE-CRE 111 ~ cumparator . (acordat pentru cumpdrarea sau constructia de locuinte) building loan ~ ipotecar cu rambursare integrals la scadenta .investment credit ~ de refinantare .short-term credit ~ pentru activitatea curenta business loan ~ pentru plata marfurilor achizitionate .(reputafia unei persoane.(cu termeni favorabili de rambursare) soft loan ~ prin acceptare — (credit pe termen scurt prin care banca autorizeazd .mortgage credit.export credit ~ de investitii .domestic credit ~ ipotecar .documentary credit ~ extern .confirmed irrevocable credit ~ in alb — (acordat far a nici o garantie) unsecured credit ~ in aval .discount credit ~ documentar .produce advance/loan ~ personal .(credit de export acordat in comun de o banca comerciald si de stat) mixed credit ~ mobiliar .(fdrd documente insotitoare pentru o cambie trasd asupra unei band) clean credit ~ furnizor — {acordat cumpdrdtorului de cdtre furnizor) supplier's credit ~ garantat .long-term credit ~ pe termen mediu .(care poate fi utilizat prin retrageri succesive pdnd la o limitd convenita) overdraft.international credit ~ intern .

to carry to smb. to cultivate.public credit ~ .t.creditors under commission of bankruptcy crescator s.'s credit creditav. 1. a lua cu ~ .to open a credit/an account with smb.seasonal loan ~ sindicalizat (ofertd de fonduri fdcutd de mai multe band pentru a sustine un credit mare) syndicated/ participation loan ~ stand-by .revolving credit ~ scump . to raise v. to increase. 1. (animate) to breed.to take on credit a trece in creditui cuiva . to raise. (despre preturi) to advance. mortgage creditor.execution creditor ~ in ultima instanta .installment credit ~ reciproc negarantat . encumbrancer ~ in favoarea caruia s-a dat o sentinta executorie .transferable credit a avea ~ la cineva .(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge credit ~ rambursabil in rate . (plante) to grow. to rear.to have credit with smb. to escalate. stockbreeder creste v.secured creditor ~ fara garantie/general/chirografar unsecured creditor ~ gajist .(lime de credit pusd la dispozitia unei tdri .m.(rol jucat de banca centrald a unei tdri) lender of the last resort ~ preferential/privilegiat .pledgee ~ garantat prin obligatiuni . stockman.(ale cdrui creante sunt rambursate prioritar in caz de falimenf) preferential/privileged creditor ~ prin hotarare judecatoreasca judgement creditor creditori ai unui falit .(cu dobdnzi ridicate) dear money ~ sezonier .. (puternic.?.m. to increase.(fdrd drepturi preferentiale) general/ordinary/junior creditor ~ insistent . to credit ~ excesiv . a avea ~ pe piata . creditor.care se confruntd cu dificultdti temporare ale balantei de plati) stand-by credit ~ transferabil . lender. (de vite. animate domestice) breeder ~ de vite .to be a sound man a cumpara pe ~ .swing credit ~ reinnoit automat .punte/de legatura .sau a Bdncii Nafionale .trade creditor ~ cu garantie . to go up.cattle breeder. to rise. despre preturi) to .mortgagee. loaner.bond creditor ~ general .') accounts payable ~ comercial .... (beneficiar al unui drept de retentie) lienor 2. credit.(despre o banca) to overlend creditor adj.112 CRE-CRE clientui sd tragd asupra acesteia cambii pdnd la concurenta limitei fixate} acceptance credit ~ prin cont descoperit bank overdraft ~ public . (preturi) to advance 2.to buy on trust a deschide cuiva un ~ . s.dun ~ ipotecar . (cont.

economic crisis ~ financiara .f.economic growth ~ economica consolidata consolidated economic growth ~ economica durabila .) cum ~ cu alt proprietar .to be on the increase a incerca sa provoace o ~ . (despre cursuri bursiere) to trade up.f.(asig.cattle breeding ~ de capital . imobiliare nedatoratd imbundtdtirilor) unearned increment ~ stabilizata a cursului venitului nominal .increase in demand ~ a productivitatii . cruise ~ in jurul lumii .(a cursului) {bur. increase.(mijioacelor de productie prin cumpdrarea de utilaje performante.(a capitalului social) capital increase ~ economica . (a prefurilor) advance. (continud) (cont.financial crisis ~ petroliera . mar. (a se amplified.f.money pressure/ scarcity ~ de supraproductie . rise. boost.) accrual ~ a animalelor . (a se acumula.to come down croaziera s. (salariat insdrcinat cu cronometrarea operatiilor industriale) time clerk caprep. (bur.animal breeding/husbandry ~ a cererii pe piata . increment.global/world cruise cronometror s. upswing. in special despre decalaje) to widen cre§tere s. (depresiune) depression. crisis. (a pietei) stringency ~ de lichiditati .) to bull criza s.expansion of production ~ a riscului . fdrd a urmdri mdrirea capacitdtii de productie) capital deepening ~ a productiei .) with particular average ~ aviz .percentage growth ~ spontana a valorii .under new ownership ~ avarie .(asig.CRE-CRO 113 soar.steady state growth path of nominal income ~ temporara .(asig.sustainable economic growth ~ economics zero .m.structural crisis a fi in ~ financiara . with 2.petroleum crisis ~ structurala . mdrirea valorii unui activ prin crestere naturald) accretion.(despre cec) cheque crossed generally .overproduction crisis ~ economics .(funciare. upturn.(a preturilor) boomlet a fi in ~ .periodical increment ~ procentuala . (acumulare.overgrowth of liabilities ~ neinflationista durabila sustainable noninflationary growth ~ periodica . 1.) increase of the risk ~ a valorii de piata a unei investitii capital appreciation ~ a vitelor . nivelul pe locuitor al indicatorilor sintetici macroeconomici rdmanand constant) zero economic growth ~ excesiva a obligatiilor . in special despre dobandd) to accrue.) with average ~ avarie particulars . (a afacerilor) stagnation.(situatie in care rezultatele economice agregate si populatia unei tan sporesc simultan.under advice ~ barare generala . mar. growth.

(asig. (in special cereale) to crop.(despre cec) cheque crossed specially ~ capitalizare .understaffed ~ plata taxelor de transport la livrare/destinatie . (SUA) dividend on ~ dobanda . farmer cultura s. to till.cum dividend.(pdnd la punctui de livrare) carriage paid ~ transportui platit pana la domiciliul beneficiarului .(bur.f.f.t.by the day cuantums. (agricola) culture.delivered docks ~ personal insuficient . m.) cum distribution ~ dividend .dry farming cultivator s. (pdmdntui) to cultivate.cum interest ~ drepturi . farming ~ a terenurilor fara irigatii .) per ultimo ~ livrare din antrepozit vamal bonded terms ~ livrare in docuri . to grow 2.) per medio ~ lichidare la sfarsitui lunii .) at risk ~ taxa zero . 1. 1.) under protest ~ ramburs .duty-paid ~ taxele vamale neachitate .114 CRO-CUL ~ barare speciala .n.columnar ~ conditia ca nava sa fie disponibila (clauza de navlosire) (mar.(de dividende etc.) cum capitalization ~ cu bucata .cereal crops .(bur.(despre piata bursiera) bullish ~ tendinta de scadere .measure of damages/indemnity ~ al impozitelor locale .(preferentiale la o noud emisiune de actiuni) cum new/rights ~ foi libere/detasabile .) cum all ~ transportui platit .under the date of ~ destinatia .limited ~ raspundere limitata si capital redus . to farm.as from ~ lichidare la mijiocul lunii . registre etc. piece by piece ~ clauze .(bur. cultivation.mixed cropping ~ organizationala/a corporatiei (man. crop ~ alternativa/intercalata .catchcrop ~ mixta .) bound for ~ distribuire .ratal cultiva v.limited and reduced ~ rise .duty-unpaid ~ tendinta de crestere .carriage paid home ~ ziua .as loan ~ titlu oneros .(despre piata bursiera) bearish ~ testament .(by) piecemeal. quantum ~ al despagubirii .(despre o plata) (dr.) subject to safe arrival ~ contract .(in sistemul TVA) zero-rated ~ taxele vamale achitate .for value ~ toate beneficiile . by the piece.claused ~ coloane .(bur.collection on delivery ~ raspundere limitata .) subject open ~ conditia sosirii sigure . to raise.) cum coupon ~ data de . grower.) corporate culture culturi cerealiere . culture 2.(bur.carriage forward ~ protest .(despre calendare.(clauza de navlosire) (mar.under deed ~ cupon . (ca dijmas) to sharecrop cultivare s.) loose-leaf ~ tncepere de la data .under will ~ titlu de imprumut .(mar.

) averaging down ~ de actiuni pe o piata in scadere (dacd scdderea atinge un anumit nivel) (bur.angro/cu ridicata .firm buyer .cash purchase.to buy for future delivery cumparare s.high-repeat purchase ~ de proba . buying.) vendee ~ eventual/potential .) (SUA) wash sale ~ in rate .t.m.to buy wholesale ~ avantajos/ieftin .possible/ prospective buyer ~ ferm .) averaging in ~ de articole de uz curent .to buy retail ~ cu facilitati de plata .to buy on the hire-purchase system/on the instal(l)ment plan ~ intr-un moment de scadere . a cursului) to buy on a fall ~ la licitatie .) supporting purchases ~ speculative .hire purchase. incercdnd sa preia controlul acesteia) to buy up ~ angro .wholesale purchase ~ cu amanuntui .to overbuy ~ in cantitati mari — to buy in bulk ~ in plus fata de capacitatea de a oferi actiuni suplimentare in anumite situatii . purchase for cash ~ de actiuni pe o piata in crestere (bur. (actiuni ale unei societati. to purchase 2. (toate actiunile unei societati) to buy out.(acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptd contravaloarea acestora in bunuri produse cu instalatiile respective) buyback ~ de spatiu in mediile publicitare media buying ~ fara intermediari . (actiuni ale unei societati) to buy into.(a cursului) (bur.CUL-CUM 115 ~ furajere .(bur.purchase on credit ~ sub impulsul momentului .forage crops ~ tehnice/industriale .(a preturilor.to buy cheap/low ~ cu amanuntui . to buy. purchaser.purchase on commission ~ pe credit .(cumpdrdtorul putdnd restitui marfa) sale or return ~ de produse rezultate .retail purchase ~ cu plata in numerar .to buy for cash ~ in cantitati excedentare/prea man . (dr.technical/ industrial crops cumpara v.impulse buying cumparari de sustinere .to buy by auction ~ la termen .) to overbuy ~ in rate .catalogue buying ~ pe baza de comision .(bur.to buy on easy terms ~ cu plata in numerar .speculative buying comparator s. buyer.f. shopper. purchase ~ a la hausse . instal(l)ment buying ~ pe baza de catalog .) buying long ~ a pachetului majoritar de actiuni ale unei firme de catre salariatii acesteia . purchasing.) averaging up ~ de actiuni pe o piata in scadere (bur.(direct de la producdtor sau importator) buying round ~ fictiva — (pentrii a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.buyout . 1.employee buyout ~ a unei societati .

dividend warrant ~ de dobanda .quotation of the day ~ central . exchange rate 3.downward curve ~ normala de randament . (al unui document) tenor curat adj.to go shopping cumul s.) buyers no sellers cumparatura s. messenger.) undisclosed buyer ~ pe o piata .f.m.central exchange rate .(referitor la rata dobdnzii titlurilor de valoare) normal yield curve curent adj.impulse buyer ~ nenominalizat .(oferit in scop promotional pentru obfinerea gratuitd sau cu reducere de pret a unor produse) money-off coupon. 1. cumulative cunoastere s. (fin. plurality of offices cumula v.(bur.(grafic care reprezintd diferite combinatii ale mai multor mdrfuri cu calitdti identice si care u oferd consumatorului satisfactie egald) indifference curve ~ a ofertei .116 CUM-CUR ~ important .consumption curve ~ a indiferentei .f.(bur. (despre preturi) current. current. shopping a face cumparaturi .n. errand/office boy curs s.) present.share price ~ al cecului . courier. (bur. (de apd) watercourse. 1.market price/rate ~ al titlurilor de valoare .(cursul la care se efectueazd operafiunile la vedere cu valuta) spot rate ~ al pietei .demand curve ~ a consumului . (tabla. (atasat unui titlu de valoare la purtdtor) (fin.f.security price ~ al zilei . (despre cheltuieli) running curier s.(unui produs nou pe piata) adoption curve ~ a cererii . (de functii) holding more than one office/appointment. (despre an etc.interest warrant ~ de piata .t. (despre monedd) legal.heavy purchaser ~ impulsiv .(graficul relatiei dintre randamentele si maturitdtile diferitelor emisiuni de titluri de valoare) (fin. (zilnic) daily 2. de materii) summary 2.marketer cumparatori fara vanzatori . (valutar/de schimb) rate of exchange.payment coupon ~ valoric . 1. 1.(grafic care ilustreazd corelafiile dintre oferta de munca. (despre lund) (corn.f. (fara rezerve/mentiuni) clean curba s. trading stamp cuprins s. river course 2. si salariul real) backward bending labour supply curve ~ descendenta .) quotation. pi.) yield curve ~ atipica a ofertei de munca . price 4.) denomination unit cupon s. (functii) to hold a plurality of offices cumulativ adj.) instant. purchase.n.supply curve ~ a productiei . knowledge ~ a sarcinilor/specificului unui post job knowledge cupiura s. (de stofd) remnant ~ de dividende . curve ~ a acceptarii .production curve ~ a randamentului .n.n.) coupon 2.(in tranzactiile cu devize) cheque rate ~ al disponibilului/spot . (serie de lectii) course ~ al actiunilor .

can ~ metalica pentru depozitarea de valori .{al valutei) selling rate ~ direct .{bur. {ladd) case.) opening price ~ de emisiune .{bur. {a unui vehicuf) drive.court of appeal. quasi-monopoly cuvant^.(bur.f. {de conserve) tin. course (of a ship) 2.issue price ~ de interventie . word .n.{mar.n.) closing price ~ de panica/foarte scazut .) trading price ~ de vanzare .{de guvern) peg ~ de tranzactie . broker custode^.floating exchange rate ~ de schimb tncrucisat . ride.{mar. 1. quasi-contract cvasimonopol^.) bid/buying price ~ de deschidere . deep-sea/distant trade.audit office ~ suprema ..) panic price ~ de schimb/valutar . {dr. bin.(al bdncii centrale pepiata valutard) intervention points ~ de inchidere .{bur.fixed exchange rate ~ de schimb fluctuant .{cursul la care se efectueazd operatiunile valutare la termen) forward rate ~ de schimb oficial .m.f.multiple exchange rates cursa s. stockbroking curte s. {a navei) (sea) voyage.court of cassation ~ de conturi .n. appellate court ~ de arbitraj .managed exchange rate ~ de schimb fix .court of arbitration.f.{curs de schimb exprimat ca raport intre moneda nafionald si una strdind) direct quotation ~ la bursa neoficiala .{bur.{la bancd) safe deposit box cvasibani s.n. nearmoney cvasicontract^. (parcurs) haul ~ lunga . arbitration court ~ de casatie . distant cruise ~ regulata .) court ~ de apel .kerb/street price ~ la care brokerul s-a angajat sa vanda — {pentru a evita pierderi mai mari) stop price ~ mediu . brokerage. fin.{bur.real/fair exchange rate ~ de schimb sustinut .{stabilirea cursului dintre doud volute prin raportare la o tertd moneda) cross rate ~ de schimb la termen .{intre oferta de vanzare si cea de cumpdrare) (bur.supreme court curtier s. custodian. pi.evening classes cursuri de schimb cu fluctuatie libera .m.f. custody ~ sigura .CUR-CUV 117 ~ cu fluctuatie mare . caretaker custodie s.) trade curtaj s.nominal price ~ prin corespondenta correspondence course ~ serai .) middle price/rate ~ neoiicial de schimb . box.) wide price ~ de cumparare .rate of exchange ~ de schimb dirijat . quasi-money.official exchange rate ~ de schimb real . courtage.unofficial rate of exchange ~ nominal .{serviciu bancar) safe custody cutie s.m.) long course.freely floating exchange rates ~ de schimb multiple .

fi.to form a quorum .118 CUV-CVO cuvintele nu corespund cifrelor (formula pe un cec) words and figures do not agree cvorums.to have a quorum a constitui un ~ . quomm a avea ~.

landing stage. due date ~ contractuala .) stem/stemming date ~ de inregistrare . (oara) time 4. (limita) term 3. (protocol.un acont — to pay an account .ore berth ~ de pasageri . present.quay berth ' de antrepozitare .(a navei) date of arrival ~ . (ceva furat) to restore 5. berth space . (mar. (gratis) to give away 6.date of maturity.i.lighter berth -. to type dactilografie s. to award .to commission . to give.(cdtre un superior) report.quay berth .f. 1.ajutor .(pdna la plata taxelor vamale) sufferance wharf .de plata . (o sentintd) to adjudicate. (relatare) account (rendered). sailing date ~ de sosire . (notiune fundamentala.loading berth ~ de minereu .f. (o recolta) to yield 7.un aviz competent .de chei . delivery date '.. pi. to grant 3. (mapoi) to give back. (statistics) (official) returns.f. typist .passenger berth/wharf ~ pentru petroliere .to render assistance ~ chitanta .t. (taro) tare dare s. to return.(a contractului) cancelling date ~ de expediere . (calendaristica) date 2.term day .de descarcare .f.date of payment ~ de plecare — (a navei in cursa) date of departure/sailing. (a o/er. 1.f.to receipt ~ faliment .D da v.(oil) tanker berth .(pentru operarea navel) good/safe berth dar s.to go bankrupt/into liquidation ~ garantie . mooring berth. (cdrtile de joc) to deal 8. {(imp..in exploatare .) date of shipment ~ de facturare . gift dara s. t.to give/to provide security .contract date ~ de acostare la dana .alongside date ~ de anulare/reziliere . cantitate de informatie prelucratd de calculator) datum.to give an expert opinion dactilografa s. giving ~ de seama .discharging berth ~ de incarcare .) minutes.date of loading. bani) to allow. (a acordd) to bestow/to confer upon smb. typewriting dana s.de facturi . (a inmdna) to hand over 4.date of invoice ~ -de incarcare .invoice typist dactilografia v. berth. data ~ a intrarii in vigoare .date of delivery. to date data s.(a mdrfii) (mar.date as postmark ~ a scadentei .) to offer 2. statement of accounts data v.pentru §lepuri .entry date ~ de livrare .n.ready berth ~ sigura .limita . v.effective date ~ a po$tei .t.plutitoare .de acostare . pier barge pregatita .f.

domenii) composites ~ la dispozitia conducerii . maintea altor datorii') preferential/privileged/ senior debt ~ prescrisa .public debt ~ publica externa external public debt ~ publica interna .net debt '.unclaimable/undue debt ~ insolvabila .(datorie pe claimable/due/ termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma de credite bancare.f. indebtedness. due datorie s.current debt ~ de onoare .(confirmatd prin hotdrare judecdtoreascd) judgement debt ~ ipotecara . 1. owed.debt of honour.to be in debt datora v.external debt ~ flotanta . (ipoteca) encumbrance ~ consolidata .statistical data ~ tabulare .unconsolidated/ unfunded debt ~ nelichidata .irrecoverable debt ~ nesigura .expected discharging date date compuse .120 DAT-DAT ~ probabila de descarcare .tabular data dator adj.t.debt of old standing.doubtful debt ~ neta . (arierate. old--standing debt datorii acumulate/restante . (involved) in debt 2. to owe datorat adj.barred debt ~ publica . owing money. debt.backlog of debts .(contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anterioare) pyramid debt ~ preferentiala/privilegiata (pidtitd integral.(sub forma diverselor rate si raporturi) management ratio ~ oficiale .statute . indebted (to). honorary debt ~ exigibila outstanding debt ~ extern a . (angajat fafd de) under an obligation (to). (obligafie) obligation.(datorie pe termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma imprumutu- rilor pe termen lung) consolidated/ funded/permanent debt ~ cu termenul expirat .stale debt ~ curenta . bilete la ordin sau bonuri de tezaur cu scadente foarte apropiate} floating debt ~ inexigibila .mortgage debt ~ neconsolidata .(care grupeazd informatii din mai multe sectoare. liability 3.internal public debt ~ publica neproductiva (componentd a datoriei publice cauzatd mai ales de cheltuielile neproductive legate de rdzboi) deadweight debt ~ publica productiva/reproductiva -(imprumut investit de stat in active productive) living/productive/ reproductive debt ~ restanta . in caz de faliment.official data ~ statistice . owing. 1.outstanding debt ~ secundara — (datorie care se achitd numai dupd ce au fost acoperite obligatiile fata de detindtorii de actiuni preferentiale) subordinate debt ~ veche .piramidala . obliged (to) a fi ~ .unliquidated debt ~ neperformanta bad debt ~ nerecuperabila . datorii restante) arrears 2.

(stabilite de instanta) contemptuous damages ~ nominale/minore . (despdgubiri bdnesti) damages ~ corporala .authorized dealer ~ de titluri de valoare .damage done/ incurred daune cauzate de circulatie §i accidente traffic and accident loss ~ compensatory compensatory damages ~ contractuale . debtor dauna s.to be over head and ears in debt a nu mai avea ~ .(referitor la predarea sau primirea mdrfii) alongside ship ~ la data .to sue for damages a obtine ~ . {prejudicing prejudice.on duty ~ vanzare . (pierdere) loss.to award damages a actiona in judecata pentru a obtine ~ .(asig. above .(in timpul transportuhii) chafe ~ prin incendiu damage by fire ~ prin manipulare damage by handling ~ produsa/ocazionata .damage to property ~ pretinsa . compensation. of 2.to recover damages deprep.(dr.to run into debt. under offer dealer s.nominal damages ~ partiale — (prin risipirea.war debts ~ externe . to incur debts a fi inglodat in ~ .after date ~ ocazie second-hand ~ proba . (despdgubire) indemnification.moral prejudice ~ necontractuale . pi. (dr.malicious damage ~ materiala .(care vorfi sigur achitate) good debts a face ~ .) sentimental damages ~ exemplare/agravate/punitive . m.alleged damage ~ prin aruncarea peste bord .to be out of debt a se achita de ~ . (paguba) damage.(datorii ale unei societdti cdtre institutii sau persoane fizice.(a bunurilor navel) (mar.penalty for nonperformance of contract.dealer in securities deasviprsi prep.on sale.) exemplary damages ~ generale .) tort 3.general/ordinary damages ~ indirecte .) damage by jettison ~ prin frecarea marfurilor . altele decaf actionarii ei) external liabilities ~ sigure .f. through ~ -a lungul bordului navei .(stabiHte de instanta) damages at large.recovery of damages. liquidated damages ~ evaluate subiectiv . dealer ~ autorizat .to get out of debt datornics.m. deterio-rarea mdrfii) pickings ~ probabile .DAT-DEA 121 ~ de razboi . 1.prospective damages a acorda ~ . damages ~ morale . with.on sale or return ~ serviciu . harm 2. unliquidated damages ~ neinsemnate/nule .damage to persons ~ delictuala . 1.(oferte drept compensate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale) indirect/consequential damages ~ -interese . for.

mortgager.f. with 2. release deblocare s.principal/chief/primadebtor ~ rau platnic .f. (a inscrie o sumd in debitui unui cont) to charge smth. sentence.(cdruia i se aplicd un sechestru) distrainee ~ gajist . mortgagor ~ in incapacitate de plata . (eliberare) releas. award. pledger ~ insolvabil . decimal decizie s.i. resolutior2. 1.(termen contabil care se referd la anumite articole din contui de profit si pierderi si care apar deasupra liniei profitului net in declaratia de profit si pierderi. prima clasa) {bur.deflationary gap ~ economic . :. (pasageri) to land. to discharge.pledger. (din drepturi) (dr. to debit smb. outle'opening ~ pe piata vanzarilor cu amanuntui retail outlet ~ potential . (de ziare) news stall/stand 5. lapse decerna v.insolvent debtor ~ ipotecar .t. to sell by retail debitor adj. tobacconist's.n. 1. (supus unui drept de retentie) lienee ~ care fuge de creditori .(pentru a se eschiva de la plata datoriilor) fly-by-night ~ executat . (corn. gap. (fonduri) to unfreeze. (a vinde cu amanuntui) to retail. wharf debit s.'s account.debtor -default ~ principal .t. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltu-ieste pentru a-si face publicitate in mass media) above the line debarca v.. to disembark.t.t. to unship. lapse decadere s.sundry debtors a fi debitor . (dr.to be in the red debloca v.(diferenta dintr: randamentui mediu al actiunili:' comune si eel al titlurilor de valoare •:. (datorie) debit 2. (mdrfuri) to unload.m.) yield gap ~ deflationist .to find a market decalaj s. (de curs de apd) flow. (tutungerie) tobacco shop.group decision . in care se inregistreaza elementele si sporurile de activ. (vdnzare cu amanuntui) sale by retail 4.) market.f. debtor. debit.: unfreezing ~ de fonduri .n. discharge debita v.technological gap decadea v.-. (din drepturi) (dr incapacity..n. decision. landing stage/pier/ place.} judgement. (un titlu) to confer (on) decimal adj. 1. (declarat de instantd) judgement debtor. (coloana din partea stangd a nnui cont. to smb.solvent debtor debitori diverse . red 3. respectiv reducerile de pasiv) {cont.economic gap ~ tehnologic .release of funds debu§eu s.122 DEA-D.) debit side. time lag ~ de randament .(a unu..n.mortgage debtor. tribunal de arbitraj) (arbitration) award ~ colectiva .bad debtor ~ solvabil . !jiiratilor) verdict given/returned by the jury ~ arbitrala/de arbitraj .potential market/outlet a gasi un ~ . (pasageri din autobuz) to set down debarcader s. to set/to put ashore. (un premiii) to award (to.) i. : ~ liniei . s.

) to declare general average ~ nul si neavenit .custom-house/customs broker declarare s.(la vama) baggage declaration/sufferance ~ de export a incarcatorului shipper's export declaration ~ de faliment .f. declaration of duty. bill of entry ~ vamala de import .final/closing declaration ~ vamala initiala .) affidavit ~ a carausului . (in vama) to enter. captain's (imperfect) entry ~ vamala provizorie .(mar. tax return. mar.t.(mar.(mar.(privind starea mdrfii) carrier's statement ~ asupra valorii marfii in tara de origine .strategic economic decision ~ economica tactica .(mar.misrepresentation ~ pentru achitarea taxelor vamale duty-paid entry ~ pentru marfuri scutite de taxe vamale .entry for warehousing ~ vamala de iesire/plecare .to appeal declarant s. to declare..entry of goods ~ in stare de faliment .free entry ~ vamala . subjurdmdnt) (dr.) declaration of general average ~ a marfurilor in vama .imperfect/ preliminary/sight entry.import entry vamala de transbord transshipment entry ~ vamala de tranzit transit entry . 1.ultimate decision ~ economica .economic decision ~ economica strategica . m.) outwards entry.DEC-DEC 123 ~ de inculpare/punere sub acuzatie (luatd de curtea cujuri) true bill ~ de sistare temporara a tranzactionarii actiunilor unei societati (bur. to annul ~ recurs .entry. (venitui) to return ~ avarie comuna .declaration of value ~ falsa .(asig. declaration.vamala finala . mar.tactic economic decision ~ irevocabila .(asig.declaration of solvency ~ de valoare . (scrisd. customs declaration ~ vamala a echipajului . entry inwards. declaration ~ a avariei comune . dr. statement 2.bill of sight ~ vamala suplinientara . to invalidate.f.decision beyond/past recall declara v.) inwards entry.) crew's customs declaration ~ vamala asupra continutului declaration of the contents ~ vamala de antrepozitare .home value declaration ~ autentificata (dr.postentry .) notice of abandonment ~ de bagaje . entry outwards ~ vamala de intrare/sosire .declaration of bankruptcy ~ de impunere/venituri .prime entry ~ vamala preliminara .return of income. declarant ~ vamal .adjudication of bankruptcy declaratie s.) acknowledg(e)ment ~ consulara .to declare null and void. earnings statement ~ de solvabilitate .) distringas ~ definitiva .consular declaration ~ de abandon .

deduction. 1. shortage.) decline decont s. out-of-order. defective. fault detector/finder/ locator. shortcoming adj. defining.f. to settle decontare s. fault detection defectuos adj. out-of-work decurge v.(mar.) deflator deflatie s.) goal definition deflator s.balance of trade deficit. impdrtire in pdrtile componente) breakdown ~ a componentelor postului .(fin.defraying of expenses. shortfall 2. reimbursement decontav. in disrepair ~ ascuns . 1.standard deduction defect s. to decree.t.n.f. (despre mdrfuri) scarce. m. (despre buget) adverse. al productiei etc.) twin deficits a acoperi un deficit .decree law. decree. (a unei instalatii) shutdown decuplat adj. deficient. to deduct deducere s. deficit.tare allowance defaica v.f. faulty. defective. a impdrti in pdrfile componente) to break down defalcare s. discount from a sum paid sau to be paid ~ de cheltuieli .) deflation.n. (fin.f. (analizare.fault of fabrication defectoscop s. out-of-repair.budget deficit ~ de rezerve .f. defectively defectiune s.f. (a analiza. charter. 1. (a legifera) to enact decupla v. (dintr-un intreg) to deduct 2.f.t. failure.balance of payments deficit ~ bugetar . to be in the red deficitar adj. (neajuns) drawback.f. imperfect adv. {dintr-un intreg) deduction 2.to cover/to make good/to supply a deficit a fi in ~ . faultily. reserve deficiency ~ de tonaj . definition ~ a obiectivelor . deficiency deficit s. (despre un contract) to run on deduce v. flaw detector defectoscopie s.latent defect ~ de fabricatie . disinflationary .f.) shipping deficit deficite gemene .settlement by transfer decorator s. executive order decreta v. to charter.124 DEC-DEF declin s. decorator ~ de vitrine window dresser decret s.to have a deficit. (despre un an agricol) lean a fi ~ . external deficit ~ al balantei de plati . (legiferare) enactment ~ -lege .t. m.i.n.n.interest deduction ~ a tarei . short. fault.job breakdown ~ forfetara .f. (la cantor) shortness of) weight ~ al balantei comerciale . breakdown deficienta s.(rezervele unei band care scad sub nivelul cerut de lege) deficient reserves.to be in short supply definire s.(man. defect. deduction ~ a dobanzii . (fin.n. disinflation deflationist adj. (o instalatie) to shut down decuplare s.t. settlement ~ bancara banking settlement ~ frauduloasa fraudulent settlement ~ prin acreditiv settlement by letter of credit ~ prin virament . deflationary. (al activitdtii economice.n.

name. grubbing. (opddure) to clear defrisare s.t. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisiona v. (yn teren) to clear.wrongful dismissal democratiza v. (mandat) commission.devolution of authority ~ economics . misdemeanour. to resign.m.m.denomination of the goods ~ a postului -job title ~ inregistrata . defalcator. resignation a-i da/a-§i inainta demisia . to embezzle.f.f. democracy ~ industrials .f. (a unui teren) clearing. to denominate denumire s. defrauder. density ~ de stivuire . vacating. resigner demite v. degressive degreva v. (devalorizare) devaluation densitate s. (financiar) delinquency demisie s. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisionar adj.t. to discharge (from function/office) demitere s. to defraud.i. delinquency.f. (misiune) mission 2. to quit. to remit. (a unei pdduri) clearing degrada v. (loctiitor) deputy.t. defalcation.m. to name. to depute delegat s. to remove. to democratize democratic s.r. de gaj) disencumbrance ~ de dubia impunere . to reclaim. defrauder. datorii) to relieve. embezzler. (retragere din circulatie a unei bancnote.f. (imputernicit) mandatory.t. to peculate defraudator s. (a se devalorizd) to devaluate demonetizare s.tightness ~ in gramada . embezzler. to peculate delapidare s.trade mission delict s. to defraud.to resign. to defalcate.t.(a firmei) registered name depanav. (de obligatu.bulk weight denumi v. defaulter. dismissal ~ nejustificata/injusta . datorii) relief.n. (a retrage din circulatie o bancnotd.r.t. to repair . resigning. (document) certificate ~ de autoritate . peculation delapidator s. authorization. m. peculator delcredere s. to defalcate.f. (grup) delegation 3. o monedd) to demonetize v. (despre tin cabinet guvernamental) outgoing 5.firm/trade name ~ a marcii . to grub. (reprezentant) representative delegatie s.DEF-DEP 125 defrauda v. reclamation. to delegate.(evitarea platii unui impozit pentru acelasi venit in doud tdri) double taxation relief delapida v.f. peculator defri§a v. (corn.f. (de obligatu.f. 1.brand name ~ a marfii .t. denomination ~ a firmei . (de sarcini ipotecare. embezzlement.n.(participarea muncitorilor la luarea deciziilor in intreprinderea unde lucreazd) industrial democracy demonetiza v. offence. mandate. delegation.t. delegate.) del credere delega v. (despre calitate) to go down degresiv adj.t. a unei monede) demonetization 2. remission.f. (de sarcini ipotecare. de gaj) to disencumber degrevare s. to dismiss. to embezzle. 1.f.

(cerute .f dispossession.bank deposit ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice ~ de cherestea . o perioadd de timp) to overstay. (ilegal) to disseise (of) deposedare s.) (man. (de) to dispossess (of). department ~ autonom — (imitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man. 1.(forma de restrictie importurilor prin care importator^ este obligat sd 'depund temporar . a barter comerciale nontarifare) prior deposiBfc| ~ interbancare . (bur. (SUA lumberyard ~ de marfa .(fonduri depuse bancd de alte band) interbank depc .open depo: ~ m valuta . o cifrd) to top. breakdown mechanic departament.) consignor/shipping depot ~ angro . repository.n.t.ore yard ~ de tranzit . repair 2.) backwardation deposeda v.banca centrald un procent din valoareimportului) import deposit ~ la termen . 1. (serviciu) emergency repairs.supply depot ~ de minereuri .(asig. (contui in bancd) to overdraw dependents s.) profit centre ~ central/de coordonare .f. demanc.s.f.) (sumd de bani depusd pentru plata unei datorii) tender.staff department ~ de control . (de tranzit) entrepot 2.) resource dependence deponent s. floatMBi storage/warehouse ~ portuar . depot ~ de locomotive .warehouse ~ de materiale .timber yard.) general average depositor deport s. storage yard. warehouse. 1.(asistentd financiard.DEP-DEP depanare s.t. breakdown service depanator s. call deposit ~ la import . (de mdrfuri pe baza de contract) bailor 2.(unitatea centrald a unei band care verified toate tranzactiile efectuate) proof department departamental adj. (o suma.n. importator ca forma. (ilegald) disseisin depou s.n.dock storage.time/term deposit ~ la vedere .m. furnizare de materii prime etc.wholesale warehouse ~ bancar . (care constitute un depozit bancar) depositor ~ pentru avaria comuna .roundhouse ~ de tramvaie . (concedinl.storage vessel.deposit at call.quay warehouse ~ pe termen lung .tramway shed depozit s.sight deposit ~ pe chei . (de bunuri in garantie) bailment ~ al expeditorului de marfu ^ (mar. dependence ~ de resurse .deposit at loot notice ~ pe termen scurt .deposit at she notice ~ pentru containere de schimb container stock holding depot j ~ plutitor . depot.entrepot warehouse ~ descoperit/in aer liber . qc warehouse depozite ale bancilor comerciale -i banca centrald) bankers' deposits ~ bancare prealabile .n. mar. storehouse. departmental depa§i v. (dr.foreign deposit ~ la cerere . (bancar) (bank) deposit 3. to exceed.m.

warehousing ~ de lunga durata .(metodd de finantare a stocurilor prin care acestea sunt depozitate la sedhd firmei creditoare) (fin.to enter outwards ~ garantie . to stock.palletized storage ~ externa/pe termen . evidence. un protest) to lodge.to give evidence.transit storage ~ in vrac .(de mar/a. to testify depunere s. to recede. to enter. (de bani in banca) deposit.t. (mar/a in garantie) to bail ~ bani la banca .m. (devalorizare) depreciation. notice deposit ~ la cerere deposit at call.. to cancel depreciere s.) to debase. v. (de marfd in garantie) bailment ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice.f.to wharf depozitar s. stored.slumpflation depunator^.outside/outdoor storage ~ in compartimente frigorifice freezer storage ~ in containere . 1. to lodge money at the bank ~ declaratie vamala de intrare . (o cerere) to hand in. to bank. (sub jurdmdnt) affidavit deprecia v. to file 3. to disvalue. to underrate v. (in antrepozite vamale) to bond 2. to devaluate. (dr. to deposit a guarantee ~ marturie . (a unei plangeri. deposited. 1. consignment 2.long-term storage ~ de marfuri paletizate . depression ~ economica economic depression/ slump ~ economica cu inflatie . (in antrepozite vamale) bonded.to put/to deposit money in the bank.t. to deposit. bailee 2. to warehouse. entering 3. (o plangere.f.currency/monetary depreciation depresiune s. (a subevalud) to undervalue. (o declaratie vamala) to enter.temporary storage depozitat adj. (jiirdmdntid.container storage ~ in stoc . testimony.) field warehousing ~ in aer liber .to enter inwards ~ declaratie vamala de plecare . (consignatar) depositary.f.DEP-DEP 127 depozita v.wharfage ~ temporara . storage.to give a bail/guarantee. (a unei decla-ratii vamale) entering. devaluation.t. demand/ call deposit ~ la vedere . (a devaloriza) to depreciate. depositor depune v. (agent imobiUar sau impiiternicit care define banii cumpdrdtoruliii unei proprietdti pentru a-i transmite vdnzdtorului) stakeholder depozitare s. underrating.r. a unui protest) lodging. (timbre) to deface. (bani in banca) to deposit. (acte.f. 1.f. materii prime) buying forward. 1.w.t. (moneda prin aliere etc. forward buying ~ in tranzit . to store. storing. to consign 2. (a tim-brelor) defacement ~ monetara . despre functionari) to be sworn in 4.) debasement. in-bond depozitie s.sight deposit . valori pentru pdstrare) to lodge ~ marfuri pe chei .) deposition. (monetard prin aliere etc. to devalue.bulk storage ~ pe chei . (subevah-iare) undervaluation.

(a absolvi. (o navd etc. o afacere) to carry on descalifica v.n. (a unui zdcdmdnt) strike descoperit adj. afloat discharge ~ partiala .f. (a lipsi de calitatea/ dreptui de) (dr. disembarkation. discharger. lichida o datorie) to discharge ~ cu nava in stare de plutire . to unreel.(man.) job description ~ a sarcinilor de serviciu ale unui director sau ale unui specialist management job description ~ comerciala .) loading aperture/opening ~ de tonaj . 1. a rdsturna) to dump. (docher) docker.) to disqualify descalificare s. landed ~ in minus . to uncoil 2.to discharge afloat descarcare s. unshipped.port discharge ~ in rada .128 DEP-DES dereglementare s.(a mdrfurilor oferite spre vdnzare) trade description ~ corecta/exacta . 3.f.t.) discharge. (produs secundar/auxiliar) by(e)-product derula v.f.t.short landing of cargo ~ de pe nava pe chei . stevedore descentraliza v. (lipsd de titluri in portofoliu) uncovered position ~ in cont fara garantie . a achita) to absolve.overboard discharge descarcat adj.(fafd de cantitatea din documente) overlanding ~ in port . to decentralize deschidere s. (o hartd.f.gross terms discharge ~ in plus . (eliminare a reglementdrilor) deregulation derelict s.f. (a plati.m.(a unui produs intr-o reclamd) accurate description . unloaded. (basculare) dumping 3.(la navele cu punte de protectie) tonnage opening descoperi v. 1.n. (navd abandonatd) derelict derivat s. (un cabin) to unwind. to land 2. (a unei nave etc. unloading. achitare) discharge ~ de marfa in minus .patent specification ~ a postului . (in cont.t. to spread out.(fata de documente) short-landed descarcator s.(a navL^ discharge afloat.offshore discharge/ discharging/unloading ~ in stare de plutire . discharged. unloader.ship-to-shore discharge ~ in contui armatorului .(guri de magazie. saborduri in bordaj) (mar.t. (a bascula. (a exonera) to exonerate. to discharge.) disqualification descarca v.t. to disembark. (absolvire. landing 2.) to discharge.) to unroll.unsecured overdraft descriere s.partial unloading ~ peste bord . (un zdcdmdnt) to strike descoperire s. discharging. to unload. (exonerare) exoneration.f. un document etc. 1. unshipment. credit prin cont descoperit in situatia in care titularul a efectuat prelevdri superioare activelor existente sau limitei de credit acordat) overdraft 2.(transformarea unei companii particulare/inchise intr-una publicd/deschisd) going public ~ de incarcare . (pierdere de drepturi civile si politico) (dr. to unship. opening ~ catre public . (un contract. description ~ a brevetului . 1.

(a unei corporatii) disincorporation ~ a cuponului — (transformarea unei obligatiuni obisnuite intr-una cu cupon zero) coupon stripping design s.f.n. (a abroga) to abrogate. to handle deservire s.ca de obicei" . {un contract) to cancel. to unpack. (a vinde) to sell. (baloturi de mar/a) to unbale.f. annulment. (anulare) cancellation. to nominate desemnare s. to rescind 2.(designul fabricilor si al cladirilor administrative) environmental design ~ industrial . (din Idzi. 1.DES-DES 129 desemna v. (a etala) to display. to annul. mar. (a unui cartel) decartelization. requital.(asig. prejudicil) to make amends to despagubire s. service 2. to indemnify. (o activitate) to carry on.t. (pentru daune.war reparations . rescission 2. to repeal. 1. recovery. (pentru servicii) remuneration. 1.t. (abrogare) abrogation. o instalatie) to service. 1. 1.recovery in kind ~ legala . (a unui contract de munca) severance 2. o functie) appointment. (legala) remedy. 1. (a anula) to cancel. designer despacheta v.f.remedy by judicial process despagubiri contractuale .liquidated damages ~ cu titlu de penalizare . (pentru cheltuieli) to reimburse.f. (un cartel) to decartelize. to designate.. design ~ de mediu . to abolish. m. (un contract de munca) to sever 2. (yanzare) sale desfacut adj. indemnity. (un utilaj.legal remedy/redress ~ pentru accidente de munca worksmen's compensation ~ pentru rezilierea contactului smart money ~ stabilita prin acordul partilor remedy by agreement between the parties ~ stabilita prin proces .t. abolishment.t. to unfold desfasurator s. annulment. (o corporate) to disincorporate desfiintare s. refund.vindictive damages ~ de razboi . reparations ~ a pagubelor de avarie . to void. suppression. compensation. (pentru servicii) to remunerate. handling ~ a unui port de catre caile ferate railway service to a port desface v.industrial design designer s.t. (daune) damages.) average as customary ~ baneasca/pecuniara . to suppress. to refund.) spreadsheet desfiinta v. despre unele mdrfurf) loose desfasura v. undoing. amends. nomination deservi v. (a unui utilaj. (intr-un post.t. to compensate. (cont.f. (pentru cheltuielf) reimbursement. (populatia) to serve 2. repeal. to undo. cutii) to uncase despagubi v. (a unui contract) cancellation.t. designation.pecuniary compensation ~ in natura . a unei instalatii) service. ofunctie) to appoint. to annul. to requite. to market desfacere s. \.n. (intr-un post. to show 2. (neambalat. indemnification.

t. (a obliga) to bind over 2.f. destination ~ finala ultimate destination destitui v. incomplete destinatar s.off-cuts ~ de fier iron scrap ~ de grau . (daunele) (asig.t. not paired.f. (a specified.n.(man. (consignatar) consignee destinatie s. a enumera) to itemize deta§a v. (a fetei unei bancnote. refuse.industrial wastes ~ radioactive .f.(situatia in care capitalul unei institutii financiare scade sub nivelul prevdzut de reglementdrile legale) capital impairment ~ a caricului/incarcaturii . a decide) to determine.to force up prices ~ scaderea preturilor . a unui cec) to deface deteriorare s. to detail. to deteriorate.t.r.(a mdrfurilor} storing damage ~ prin strivire/zdrobire .off-cuts. damage. (a stabili. unliquidated damages a cere ~ .radioactive wastes ~ reciclabile .t.f. small trader detalia v.to ascertain the quality of a commodity ~ cre§terea preturilor . dismissal.cotton wastes ~ de cherestea .t. (constatare} ascertainment.to force down prices determinare s. conviction. (transfer. wastage.130 DES-DET ~ necontractuale . to impair. recipient. (a schimba serviciul/ locul de munca) to relocate deta§are s.(stabilite de instanta) damages at large. (fata unei bancnote.f. to damage. v.to claim/to recover damages a fi pasibil de plata despagubirilor -to be liable for damages desperecheat adj. to convince.t. retail dealer.utility refuse/wastes detailist s. impairment. waste. a fixa. (a stabili. (rebut) scrap. a constata) to ascertain.f. to unstow destivuire s.(in timpul transportului) cargo damage ~ prin depozitare . addressee. a unui cec) defacement ~ a capitalului . fixare'i determination. to discharge destituire s.offal wheat ~ de hartie . deterioration. schimbare a serviciuhii/locului de munca) relocation deteriora v.reducible wastes ~ refolosibile . (in vederea descarcdrii) unstowing deseu s. (despre un articol) odd.m. remnant.) to adjust ~ calitatea unei marfi .crushing damage determina v.) process costing ~ a costurilor directe direct costing ~ a costurilor variabile variable costing ~ a obiectivelor . (al unei remiteri) remittee.. (convingere} persuasion. (constr anger e\ binding over 2. to dismiss. 1. (stabilire. paper refuse ~ industriale . (al unei plati) payee.m.) goal setting . discharge ~ ilegala/injusta unfair/wrongful dismissal destivui v. (a daunelor) (asig. 1. (a convinge) to persuade. retailer. i adjustment ~ a costului total al fluxului tehno-logic (pentru realizarea unui produs} (cont. (rezultat din transarea unui animal) offal de§euri de bumbac .

to hold an office detinere s. (rate of) turnover.) to devaluate.franchiser ~ de actiuni comune . (a unei monede prin aliere etc.cost-plus pricing ~ a preturilor de vanzare prin tatonari fixing prices by trial and error deturna v. bill of quantities ~ exagerat . depreciation.) debasement 2.overestimate devize s. (alcdtuit din parti componente gata de asamblare) knocked-down dezasortat adj.) breaking out/ bulk dezasamblat adj. 1. 1.rough estimate ~ centralizator .(de acfiuni. (mar.f. misappropriation.s'.n.) termor ~ al politei de asigurare . to misappropriate deturnare s.n. cost estimate.t. obligatiuni) scripholder ~ de obligatiuni bondholder ~ pentru valori furnizate . common stockholder ~ de certificate provizorii . to depreciate.estimate of costs.equity holder.f. peculation. to embezzle. not paired.t. pi. estimate ~ aproximativ . to peculate. disagreement. to own.t.(de catre doud sau mai multe societdti) cross holding.f. (moneda prin aliere etc. (a ieftini) to mark down devalorizare s. pentru ca proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) nominee shareholding ~ ilegala a unui bun .summarized estimate ~ descriptiv .-shortcoming dezavantaj a v. disadvantage. to hold. to disadvantage .(dr.(titularul unei polite de asigurare de viata) policy holder ~ al unei autorizatii/licente . (mar.) to break out/bulk dezarimare s. (a poseda) to possess.clearing foreign exchange dezacords.f. dissent dezarima v. to devalue. embezzlement. foreign exchange/ currency ~ de cliring . (moneda etc.currency devaluation/ depreciation devalma§ie s.specification ~ estimativ . (neajuns) drawback.licensee ~ al unei fransize .DET-DEZ 131 ~ a preturilor de vanzare pe baza costurilor medii . fraudulent conversion detinator. commonage dever s. n. incomplete dezavantaj s. (despre un articol) odd.(al unei cambii) holder for value detine v.) devaluation. (leftinire) marking down ~ monetara .t.(dr.t. (monetard etc.) detinue ~ reciproca de actiuni .) to debase 2. o situatie) to hold ~ un post/o functie . business (done) devize. (de fonduri) defalcation. reciprocal shareholding devaloriza v.) employee shareholding ~ de actiuni pentru administrare -(de catre o persoand fizicd sau juri-dicd. holder ~ al dreptului de posesiune pe viata sau pe termen . holding ~ de actiuni de catre salariati (recompensarea salariatilor cu actiuni) (man. (o pozitie.average-cost pricing ~ a preturilor de vanzare plus o cota marginala fixa .f.n./n. (fonduri) to defalcate.f.

(proces care se manifestd prin incetinirea durabild si autointretinutd a ratei de crestere a nivelului general al preturilor) (fin.f. dezvoltare s.(pe o anumitd perioada) volume chart diferend s. chart ~ a activitatii .t. (pferire de informatii complete.(a unei firme) (man. (al balantei comerciale.operating process chart ~ a procesului tehnologic .) imbalance.t. 1.procedure chart ~ a organizarii . diseconomy dezeconomii de scara (fenomen caracterizat prin cresterea pe termen lung a costului mediu dincolo de nivelul optim al productiei) diseconomies of scale dezindustrializare s.activity chart ~ a circulatiei fondurilor sau a marfurilor flow chart ~ a operatiilor . to disclose dezvaluire s. (procesul prin care intermediarii financiari.f. deindustrial-ization dezinflatie s.) organic growth ~ umana .(care se manifesto atunci cdnd o anumitd tard reuseste sd aibd o monedd puternicd si o inflatie mai redusd decdt cea a tdrilor partenere) competitive disinflation dezintermediere s. difference-dispute. de plati etc. (a imbundtdti) to improve ~ al balantei de plati .human development diagrama s. flow diagram ~ a stadiului procesului de productie progress chart ~ de dispersie .sustainable economic development ~ organica/structurala .organization chart ~ a pragului de rentabilitate -breakeven chart ~ a procentului de munca manuala -twohanded process chart ~ a procesului muncii .f. to develop.) deadweight displacement scale ~ de programare a proiectului -project planning chart ~ volumetrica de activitate . sunt eliminati din lantui care transferd banii de la creditorul initial cdtre debitorul final) disintermediation dezmo§teni v. diagram. to disinherit dezmostenire s.n.f. want/lack of balance.f.economic development ~ economica durabila . obligatia persoanei care incheie o asigurare de a oferi asigurdtorului toate informatiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) disclosure 2. disinheritance dezodorizare s.product development ~ economica .f.disequilibrium in the balance of payments ~ economic economic disequilibrium dezeconomie s. de exemplu handle.(mar.process chart.f.) disinflation ~ competitiva .n. disagreement.t.f. (decalaj) gap (pferite de date confidentiale de cdtre o bancd despre conturile unui client} disclosure dezvolta v. odour removal dezvalui v.(in statistica matematicd) scatter chart ~ de incarcare . disequilibrium.f. argument . growth ~ a gamei sortimentale . development: improvement.132 DEZ-DIF dezechilibru s.

embankment. (executiv) executive (manager) ~ adjunct . in parte) metayage. breakwater dijmas s. dintre preturile pentru livrdrile spot sau futures.f. to slacken diminuare s.t.f.difference over or under diferentia v. (titrat. differential. diplomat(ist) directiva s. 1.to sharecrop diluare s.r. to diminish. sharecropper dijma s. slackening din prep.) dilution of equity ~ a fortei de munca . dimension. (jend financiard) embarrassment. (la bursa de mdrfuri. direction. directive. graduated s. difference 2.f.ex factory/mill/works dinamic adj.difference to pay ~ de pret .) draft/draught/trim difference ~ de plata . rent paid in corn a lucra in ~ . to become differentiated diferential adj. (discriminatoriu. dam.r. stringency dig s. straits. (in naturd.t. (vdndut din. seawall. preferential) discriminating diferentiere s.) ex ~ depozit . peasant on quitrent. to differentiate v. dike.f. (la ware) jetty. dynamics ~ economica .overall dimensions ~ standard de container . to decrease. head manager. despre mdrfuri) (corn. managing director.f.n. decrease. manager.economic dynamics diplomat adj. differentiation ~ a produselor .assistant/deputy manager . 1.(angajarea de muncitori necalificati pentru lucrdri efectuate de obicei de personal calificat) dilution of labour dimensiune s. diminution..(pdnd la nivelul salariului de baza) make-up pay ~ in plus sau in minus .container dimensions diminua v.for and on behalf of ~ uzina .DIF-DIR 133 diferenta s. to differentiate.(la confectii) odd size dimensiuni de gabarit . v.f.m. dintre rata rentabilitdtii activelor si costui pasivelor) spread 3. (in bani) quitrent.f.product differentiation dificultate s. dintre cursul de cumpdrare si eel de vdnzare al unei volute. dynamic(al) dinamica s.difference in quality ~ de pescaj . cu titlu universitar) graduate.(asietd) (mar.difference in price ~ de salariu .(mdrirea numdrului actiunilor existente fdrd cresterea corespunzdtoare a profitului sau a activelor societdtii respective) (bur. (in grdne) terrage. instruction director s.f.ex warehouse ~ doc/chei . (mdrime) size ~ speciala . dilution ~ a capitalului propriu .f. diferenta dintre pretui de exercitiu dintr-un contract la termen si pretui spot) basis ~ de calitate . difficulty 2.ex dock/quay/wharf ~ nava — (in portui de livrare) ex ship ~ ordinul si in contui .m. (dintre pretui pe care un dealer de valori mobiliare il oferd pentru titlurile de valoare si pretui la care Ie revinde.m.

accounting manager ~ al departamentului de export export manager ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al registrului de comert .n.(estimate si efective) cost variance ~ statistics statistical discrepancy discretionar adj.art director/editor ~ comercial ./!. discrepancy. (SUA) publisher ~ executiv . a conduces to direct.district manager ~ responsabil cu vanzarile pe teren -field sales manager ~ tehnic . (procent mcasat din valoarea titlurilor de credit de cdtre bancd ca urmare a rdscumpdrdri: acestora inainte de scadentd) discount discontare s. (centrala) head office dirija v. 1. (despre tarife. discipline ~ financiara financial discipline discont s. (conducere\ management 2.t. sau un titlu de valoare) disagio discipline s.registrar of companies ~ al serviciului de personal .(responsabil cu promovarea si comercializared) brand manager ~ de ziar . (a administra. directorship directie s.f. discretionary discrimina v. (diferenta dintre valoarea nominald si cursul pietei pentru o moneda.) discriminating.membru in consiliul de admi-nistratie . tarifard) discrimination ~ a fortei de munca .(unul dintre principalii manageri ai unei agentii de publicitate.t.) to control dirijism s. 1.staff manager ~ artistic .chief/head engineer directorate.editor. (SUA) chief executive ~ general . piata etc. ludndu-se in considerate raportui dintre cererea si oferta de bunuri si active financiare.f. to discriminate discriminare s.f.134 DIR-DIS ~ al departamentului de contabilitate .owner-manager ~ regional .n. state interference disagio s.general manager ~ interimar acting manager ~ .proprietar . (decalaj) gap ~ dintre costuri . to control 2. (comerciald. preturi etc.executive manager.business/sales/ commercial manager. to manage. a tehnologiilor de fabncatie} discounting discrepanta s. discriminatory . (moneda. care conduce echipa insdrcinatd cu deservirea unui client) account director ~ de filiala/sucursala branch manager ~ de investitii . evolutia costurilor.f. (pperatiune prin care se determind valoarea actuald a unm venit viitor.f.executive director ~ pentru probleme de calitate -quality manager ~ .n.employment discrimination ~ comerciala .production manager ~ de produse .trade discrimination ~ de varsta . (responsabil cu productia si vdnzared) line executive ~ de echipa .(la angajare) age discrimination discriminatoriu adj.investment manager ~ de productie .

1.collection order ~ de incarcare — loading/shipping order ~ de lucru .) severance (of causes) disociere s.(a postei) special delivery ~ gratuita .(fdrd mar/a) (mar. (a aranja) to dispose.n.i. mar. (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societdti-mamd in mai multe elemente componente pentru cresterea probabilitdtii existentei unor fonduri in perioade de dificultate economicd) (fin.) concealment disjungere s. available. to deal/to give/to share out.f.f. to put. (dispunere. (cu livrare imediata) spot s. to set out. (proportional) to apportion distribuire s.stringent regulations dispune v.resource allocation ~ expresa/urgenta .) dead mileage distribui v.) available/liquid assets.immediate availability dispozitie s.devise dispozitii de suspendare a platii (unui cec) orders not to pay ~ stricte/riguroase/severe . (a decide) to decide 2. controller.f.) dispatch. (a activelor de cdtre un falit. (de) to dispense (from).) adjustment.(mar. 1. saved time dispecer s.m. excedentar) spare 2. (timp economisit la incdrcarea sau descdrcarea navei) (mar. statement ~ conform legilor straine .DIS-DIS 135 disimulare s.t.t.t. destinatie sail escald) foreign average/statement ~ de avarie .transfer order ~ testamentara . (expert de evaluare a avariei) (asig. to set v. to dispose. mar.n.) chargeable distance ~ in mile . disposable funds ~ de export . availability 2. (mar/a disponibild/cu livrare imediata) spots. distribution. (a mai multor procese) (dr. \. ready.cash at bank disponibilitate s. (proportionald) apportionment ~ a resurselor . (ordin) order 2.particular average adjustment/statement dispasor s.f. asezare) disposal.) average adjuster/stater/taker dispatch s. to exempt (from).m. to arrange. disposable. 1.f.f. pi. (a ordona) to order. disposition ~ de incasare .) unbundling dispasa s.f. (declarable de avarie) (asig. to absolve (from) dispensa s. spot goods ~ de numerar in banca . to distribute. (a aseza) to place. (active lichide) (fin.export availability ~ imediata .f.(din portid de descdrcare. resurse) to command distanta s. (speciala) licence disponibil adj. (a prevedea.general average adjustment/statement ~ de avarie particulars . (prevedere) provision. stipulation. dispensation. a adevaruhd de cdtre un asigurat etc. (de bani.(scrisd) job order ~ de plata .payment order ~ de virament . distance ~ de calcul al navlului . dispatcher dispensa v.f.mileage ~ in iarzi .free delivery .average adjustment/statement ~ de avarie comuna . despre o lege) to enjoin 3. (suplimentar.yardage ~ parcursa in balast . exemption. pi. (despre un spatiu) vacatable.

news items 2. various.(mdsurd contabild de crestere a numdrului de actiuni • circulate fdrd emisiunea unor actiias •.(ale actiunilor preferentiale/privilegiate care nu a* fost achitate la scadenta} accumulative cumulative dividends ~ pe actiune dividends per share ~ platite in numerar cash dividends divizare s. daily fee/allowance divers adj. distributor ~ automat . 1.(dividendul vdrsat la sfarsilul anului financiar de o societate care a distribuit dividende intermediare) final dividend ~ intermediar/partial .(selectia a 10 pdnd la 15 active intr-un portofoliu) (fin. to vary diversificare s.robot distributor.income distribution ~ cu amanuntui . sundries diverse si neprevazute .f.risk diversification ~ ineficienta .(a produselor.(mentiune la sfdrsitui devizului unei constructii) miscellaneous contingencies diversifica v. distribution ~ a marfurilor fara intermediari -first-hand distribution ~ a veniturilor .t.f.unpaid dividend ~ nepreferentiaVneprivilegiat (aferent actiunilor comune) ordinary dividend ~ platit prin certificat provizoriu -(care prevede plata in numerar la c data ulterioard specificata) scnr dividend ~ preferential/privilegiat . miscellaneous s. (cheltuieli diverse) sundry expenses. not. 1.136 D1S-DIV ~ selectiva .line filling ~ a produselor .f.n. multifarious.m. district. v. n. penny--in-the-slot machine ~ de sarcini taskmaster distribute s. operatd de producdtor pentru anumiti detailisti) selective distribution distribuitors. a pietelor de comercializare. (a una societdti) demerger.(dividends distribuit periodic in contui dividen-dului final aferent exercitiului financiar in curs) interim dividend ~ neachitat . sundry.(aferere actiunilor preferentiale/privilegiate i preferred/preferrence dividend ~ statutar statutory dividend ~ suplimentar bonus/extra/special surplus dividend dividende cumulative ..retail distribution district s. (a liniei de produse. (rubricd de ziar) miscellaneous column.) superfluous diversification dividend s.f.) divisionalization ~ a actiunii . pi.f. varied. destruction ~ intentionata (pentru incasarea asigurdrii) voluntary waste diurna s. dividend ~ -actiune .r. (regiune) region. to diversify. area distrugere s. insd prin divizarea celor existentf' .product diversification ~ a riscului . a gamei activelor financiare detinute in portofoliu de un investitor in scopul diminudrii riscului) diversification ~ a liniei de produse . diverse. (a unei compans in unitdti distincte pentru a acopefi mai bine diferite sectoare ale piefe^ (man.f. division 2.(platit in actiuni supli-mentare si nu in numerar) stock dividend ~ final .

usury ~ compusa . division diviziunea muncii . 1. (a parlamentului. o adunare) to dissolve 2. (o companie) to dissolve. (parlamentui.social division of labour dizolva v.(venitui sau remunerarea unui capital calculatd prin deducerea inflatiei din dobanda nominala) real/true interest ~ simpla/necapitalizata . (constructie de andocare) dock 2.(pentru cecuri si cambii) sight/short rate ~ moratorie .(dobanda datoratd in mod legal sau convenitd in cazul in care un debitor nu si-a achitat datoria la scadentd) default interest ~ neachitata/restanta outstanding interest ~ negativa .(pe care creditorul o primeste de pe urma proprietdtii debitorului pentru asigurarea platii unui credit) security interest ~ de incasat de la clientii insolvabili interest in suspense ~ debitoare . to acquire doc s.f. calculatd de la ultima scadentd pdnd la o zi de referintd care precede viitoarea scadentd) broken--period interest ~ ipotecara .mortgage interest ~ la conturile de depozit .gross interest ~ capitalizata . to get.to bear/to carry/to pay/to yield interest dobandi v.(in munci/sarcini cu grad egal de dificultate) job dilution divizibilitate s. divisibility ~ a factorilor de productie divisibility of production factors diviziune s.(yenitui sau remuneratia pidtitd sau primitd pentru serviciul unui capital in conditiile capitalizdrii sale.t.division of labour ~ sociala a muncii .simple/ ordinary interest a aduce ~ .t. (mar.(generatd de o creanta) interest earned ~ curenta .f.bank/banking interest ~ bruta . (a unei companii) dissolution.penalty interest ~ reala . harbour/port basin .D1V-DOC 137 in alte actiuni cu valoare mai mica) share/stock split ~a unei activitati . interest ~ bancara . disincorporation dobanda s. fapt ce implied transformarea dobdnzii primite in capital.(pidtitd pentru o datorie) interest paid ~ interbancara .interbank rate ~ intermediara .accrued interest ~ camatareasca . calculdndu-se astfel dobanda la dobanda) compound interest ~ creditoare . 1.n.running interest ~ de asigurare .net/pure interest ~ nominala (remunerarea efectivd a unui capital in expresie monetard la pretui pietei) nominal interest ~ penalizatoare . (bazin portuar) dock (basin).f. to obtain. a unei adundri) dissolution 2.day-to-day rate ~ la vedere . to disincorporate dizolvare s.f.) 1.interest on deposit accounts ~ la imprumutui pentru o zi/de pe o zi pe alta .(care nu este incd scadentd.(dobanda perceputd de cdtre o bancd la un cont de depozit pentru descurajarea rezidentilor strain! privind constituirea de depozite) negative interest ~ neta .

note de plata etc.deal porter ~ de magazie . to domiciliate .demesne 2. 1.f.shipbuilding dock ~ plutitor . 1.related field ~ public . act and deed. to dwell 2..loan submission do\ar s.economic doctrine document s. i average papers ~ de expeditie . landed property. dollar ~ -marfa .to undock docher s.commercial documents ~ contra acceptare .(asig.f.m. (proprietate. lumper.138 DOC-DOM ~ comercial .hatchman.crown land domicilia v. scope.public property ~ regal/al coroanei .) (cont. document.carriage documents ~ de transport maritim .commercial dock ~ de constructii navale .master copy ~ -sursa . concrete/graving dock a iesi din docuri . (stiintific) field.customs documents/papers documentar adj. estate.export documents: (mar.accompanying document ~ inactiv — (document/contract in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ justificativ . documentation ~ de credit . porter ~ de cereale .shipping documents ~ negociabile .sideman ~ pe chei .floating/flooding dock ~ uscat .) source document documente ale navei .corn porter ~ de cherestea .classified document ~ original . loader.loading documents: (mar.) shipper's papers ~ de lichidare in vama . docksman.negotiable documents instruments ~ vamale .) shipping documents ~ de incarcare . (dr.dockman on deck ~ specializat .commodity dollar domeniu s.(mentiune care semnificd faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului decdt contra acceptdrii unei cambii) documents against acceptance ~ contra plata .wharfman. dock/waterside worker.stevedore doctrina s.n.{mentiune prin care se specified faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului deed: contra plata) documents against payment ~ contra plata in numerar documents against cash ~ contra prezentare . »< fixa locul de plata al unui efect comert) to domicile. docker. dockhand. quay-side worker ~ pe puntea navei . mosic domain.dry dock. shoreman. longshoreman. hatchwayman ~ la copastie . act. doctrine ~ economica .forwarding documents ~ de export . mar. instrument ~ insotitor . to reside. supporting document ~ oflcial secret . idr activitate) branch ~ inrudit .documents against presentation ~ de avarie comuna .document in proof. documentary documentatie s.ship's documents/papers ~ comerciale .clearance papers ~ de transport . (juridic) deed.(facturi.n.m..

DOM-DRE 139 domiciliatar s.residence for tax purposes ~ stabil .f. 1. 1. 1.n. (echipare) equipment.t.(mar.(drept prin care obligatiunile convertible emise de o societate pot fi schimbate cu actiuni emise de aceeasi societate) conversion right ~ de folosinta in comun .m. dossier 2.(a pdmdntului.contract law ~ contractual de retentie .t.weight feed drahma s. 1. evidence. to give donatar s.copyright ~ de azil .f.m.individual file dosare ale salariatilor .f. residence. dosing ~ in greutate . (certificat) certificate ~ a originii . (privilegiu) privilege. 1. gift dosar s. (unitate de mdsurd pentru greutate) dram ~ lichida . abode.banking law ~ cambial .) right of angary ~ de autor .(a mdrfii) certificate of delivery ~ de marfuri antrepozitate warehouse bond ~ de primire .exchange law ~ civil . donee. (bancd mandatatd de o societate care a emis titluri de valoare sd efectueze toate operatiunile curente privitor la aceste titluri) paying agent/office. (agent de platd al tinui efect de comerf) paying agent domiciliere s.(mar.n. residence 2. (despre reduceri bugetare) swingeing drept s. (de platd al unei cambii) domicile ~ ales . grant.right of action ~ de a bate moneda .f. donation.right of sanctuary ~ de control/vizita . right. (o institute) to endow 2.personnel files/records dota v. to donate. file.n. (amenajdri) appointments dovada s. giver donatie s.) right of inspection/search ~ de conversiune . (a unei institutii) endowment 2.contract lien ~ de a actiona in judecata . to fit out dotare s. record.free coinage ~ de a executa .permanent residence dona v.(unui produs) proof of origin ~ de imbarcare a marfurilor shipping receipt ~ de livrare .f. law ~ bancar . to grant.fluid dram drastic adj.active file ~ cu copii de acte/documente copybook ~ individual . (legal) domicile 2. charter 2.f. 1. grantee donators.commercial/mercantile law ~ consuetudinar/cutumiar consuetudinary/common law ~ contractual .civil law ~ comercial . apasunilor) commonage ~ de folosire a macaralelor (portuare) cranage .m. grantor.address for service ~ de origine .domicile of origin ~ fiscal .(prin judecata) right to enforce ~ de angarie . proof. pi. donor.(a mdrfii) dock receipt dozare s. (fixare a loctilui de platd al unui efect de comerf) domiciliation domiciliu s. dwelling place. (a echipa) to equip. (al unuiproces) brief ~ activ/in folosinta .

(drept de gaj asupra unui bun fdrd transferul fizic al acestuia cdtre creditorul gajist.(asupw ' mdrfil) shipowner's lien ~ de retentie al carausului .legal lien ~ de gaj fara deposedare . proprietorship.(dreptui creditorului de a pdstra o proprietate a debitorului restant pdnd cand acesta isi aohlfir | intreaga datorie) (possessory) lien . cand cumpdrdtorul achitd integral. (in ape strdine) piscary ~ de preemptiune .{asupra unui teren) right of entry ~ de retentie .right of fishery.right of option ~ de pescuit .right of recovery ~ de (re)intrare in posesie .equitable lies ~ de retentie general . cargo lien ~ de retentie asupra navei .140 DRE-l ~ de gaj .general lien ~ de retentie pentru navlu .(succesiune transmisibild pe lima descendentilor masculini saufeminini) tail ~ de munca . pretui proprietdtii) vendor's hex: seller's lien ~ de retentie asupra actiunilor .lien OB cargo.right of first refusal ~ de privilegiu si sechestru asupra navei in constructie .(mar\ freight lien ~ de retentie pentru plata conti staliilor .tax lien ~ de retentie si privilegiu al ec! pajului — (asupra navei si a inca cdturii in cazul nepldtii salariilc seamen's hen ~ de retentie si privilegiu maritim maritime lien ~ de retentie si privilegiu pentt remuneratia de salvare .senior lien : ~ de retentie de catre agentui Je I asigurare . transferal de proprietate fund inlocuit prin inscrierea dreptului de gaj intr-un registru) registered lien ~ de gaj imobiliar .(clauzd din contracted de societate si statut care da actionarilor comuni dreptui de a cumpdra proportional noi emisiuni de actiuni comune sau titluri de valoare covertibile in actiuni comune etc. right of preemption ~ de prioritate asupra ofertei .(mar.) preemptive right. (al unui bun ipotecaf) equity of redemption ~ de recuperare .bottonny lien ~ de retentie cu privilegiu .(a unui contract) bargaining power ~ de optiune .right of repurchase.real estate lien ~ de greva .proprietary right. ownership ~ de rascumparare .(a politei de asigurar^\ broker's lien ~ de retentie echitabil .camer'l lien ~ de retentie al comandantului (asupra mdrfil) shipmaster's lien ~ de retentie al vanzatorului .shipbuilding lien ~ de proprietate .right to strike ~ de mostenire .(mar^ salvage bond/lien .heirdom ~ de mostenire limitat .right to work ~ de negociere .) demurrage lien ~ de retentie pentru pla impozitelor .hia on shares ~ de retentie asupra marHi . ~ de retentie al armatorului .(pass. fishing right.

(drepturi aferente unei actiuni) property rights ~ sociale .(instrument monetar international creat de FMI.equity ~ nerevendicat .) right of way ~ de uzufruct usufructuary right ~ de vanzare . road. (ruta) route ~ de §antier . (export de mdrfuri la prefuri inferioare celor de pe piata .m. lane route drumar s. prelevate de mat multe autoritdti fiscale asupra aceluiasi venit) double taxation dumping s. double dubia impunere . law of the sea ~ maritim comercial . law of merchant shipping ~ maritim de priza .unalienable right ~ incorporal .succession law drepturi civile . rights issue ~ fractionare .voting power/right ~ de vot diferential .statutory law ~ succesoral .DRE-DUM 141 ~ de returnare .(dreptui executoruhii testamentar de a vinde o parte din masa succesorala) power of sale ~ de vot .n.criminal/coercive law ~ preferential .exclusive/sole right ~ funciar ground law ~ inalienabil .(taxe duble sau multiple.(drept de uzufruct cu excluderea dreptului de midd proprietate) incorporeal hereditament ~ intern municipal law ~ international international law.(drepturi conferite de statutui de actionar) membership rights ~ speciale de tragere . (artera) thoroughfare. international law of the sea ~ maritim militar naval/navy's law ~ natural .(pe o proprietate) wayleave.patent rights ~ de subscriptie .unclaimed right ~ penal .site road ~ maritim .public law ~ roman .maritime/naval prize law ~ maritim international international maritime law. roadman dublu adj.ocean passage.Roman law ~ scris .marine/maritime/sea law.(referitor la actiunile care oferd sau nu drept de vot) differential voting ~ dispozitiv .coastwise sea lane ~ oceanic .civil rights ~ de brevet .sea route.(a mdrfurilor nevdndute) right of return ~ de semnatura right/authority to sign ~ de trecere . (strada) street.n. (sosed) highway.(drept acordat actionarilor de a participa la cresterea capitalului unei societdti) subscription rights. folosit in principal ca imitate monetard de cont si de rezervd) special drawing rights drum s.merchant shipping law. seaway ~ maritim comercial .(drept insuficient de subscriptie pentru a permite subscriptia unei actiuni noi in cazul unei cresteri de capital) fractional rights ~ patrimoniale . law of nations ~ maritim .yielding law ~ exclusiv . (mar.preferential right ~ privat .private law ~ public .shipping lane/route ~ maritim costier .

) storage/shelf life ~ de executie/derulare a unui contract . existdnd numai doi cumpdrdtori care pot sd-si impund pretui} duopsony dupaprep. as ~ cum se vede .downstream dumping ~ valutar . life expectancy ~ probabila de descarcare . tenor.f.expectation of life.(bazat pe decalajul creat mtre cursul.period of service. dozen ~ completa .n.mare . duration. scadenta} term ~ a dreptului de autor . micsorat intentional.(incdrcare ?i descdrcare a navel} handling time ~ de stationare in dana . al valutei nationale a tdrii exportatoare fata de cursul valutei tdrii impor- tatoare) exchange dumping a face ~ cu .duration of copyright ~ a exercitarii .shipping time ~ de depozitare .142 internd si mondiald cu scopul de a pdtrunde pe noi piete si a Ie acapara ulterior) dumping ~ in aval/de furnizare . period 2.wear life ~ de mare functionare .n.n.f.(cu 13 bucdti) long/baker^ dozen .contract horizon ~ de exploatare/utilizare .(unei functii) tenure ~ a transportului pe mare . working service/time ~ de functionare . ditto ~ al unei cambii .duplicate of exchange durata s.(service) life ~ de operare .(a navel} on-berth time ~ de stationare in portui final/iD terminal .(in ztle sau fractiuni de zi) expected' discharging days ~ utila de functionare .(cow. duplicate.useful life duzina s. useful/working life.long life ~ medie de viata . (piatd pe care cererea este restrdnsd.round dozen .to dump duopol s. (termen. (piatd oligopolistd pe care opereazd doi ofertanti) duopoly duopson s. 1.(fdrd nici un fel de garantie pentru mdrfurile vdndute) as seen duplicat s.(mtre sosirea si plecarea unei nave comerciale} tum-around period ~ de uzura .

gauge ~ de cale ferata . (decalaf) gap ~ de credit . equipment. outfit ~ de productie . to outfit.productive equipment ~ de protectie .enlisted crew ~ vechi .(criteria si indicator de mdsurare a intensitdtii procesidui inflationist) inflationary gap ecartaments.n.(formula care desemneazd conflictui dintre interesul vdnzdtorului de a-si primi banii cat mai curdnd si eel al cumpdrdtorului de a plati cat mai tdrzin) (corn.t. to equip. (de nava) crew. (al unei aeronave) (air) crew ~ complet . deviation. equilibrium. hands. complement.rail(way) gauge ~ mgust . domeniu etc.(atingerea echilibrului optim mtre factorii de productie.(concordanta dintre cheltuielile §i vemturile bugetului public) budgetary equilibrium ~ concurential . manifestat prin inexistenta excesului de cerere sau de oferta) general equilibrium ~ partial .n. to fit out echipaj s.foreign crew ~ temporar .shipping personnel ~ redus . fapt ce asigurd obtinerea unui volum de productie dat cu costuri cat mai mici) producer/supplier equilibrium ~ al resurselor umane . equilibration ~ a cererii .) credit gap ~ inflationist . structura si calitatea factorului uman activ disponibil si necesitdtile de resurse de muncd ale utilizatorilor) human resources equilibrium ~ bugetar .f.M.market equilibrium ~ al producatorului .narrow gauge echilibra v.(care inlocuieste echipajul pe timpul stationdrii novel in port) runner crew ~ trecut in rol . dintr-un anumit sector. (un buget) to balance echilibrare s.) partial equilibrium ~ valutar .(cu nivelul productiei) demand matching echilibru s.{stare de concordantd relativd dintre cantitatea.(stare de echilibru a variabilelor de pe o anumitd piatd.competitive equilibrium ~ general — (al pietelor aflate in stare de interdependentd.t.(nivelul maxim al utilitdtii totale de care beneficiazd un consumator din bunurile cumpdrate cu un anumit venit) consumer equilibrium ~ al pietei . balance ~ al consumatorului .E ecarts.n.reduced complement ~ strain .old commission echipament^.full crew/commission/ complement ~ de nava comerciala . to equilibrate.overall. protective clothing/outfit .(concordantd dinamicd intre incasdrile si platile in valuta ale unei tdri intr-o perioadd determinatd de timp) currency equilibrium echipa v.n. (o nava) to man.

f.mixed economy ~ mondiala .fiscal equity echivala v./equation.exchange economy ~ de spatiu . equalization echivalent adj.transition economy ~ de troc . equivalent ~ al numerarului .t. bursar econometrician s. ecodevelopment ecologic adj. (cu) to be equivalent/tantamount to echivalare ^. economy. savings.closed economy ~ manageriala .m.(investitie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate si scadentd initiald sub trei luni) cash equivalent ~ general . {econom) thrifty.money/monetary economy .world economy ~ monetara .applied economics ~ autocentrata .market economy ~ de razboi . equity ~ a impozitarii . ecologist.f.war economy ~ de schimb .(elementui fundamental al sistemului bdnesc al unei tdri. sparing. statism ~ clasica .equity of taxation ~ fiscala . (intendent) steward. etalon de mdsurd a standardului de valoare a bunurilor economice) general equivalent ecodezvoltare s. (referitor la economic) economic 2. economical s. ecological.m.mathematical economics ~ mixta .space saving ~ de timp . environmentalist econom adj. econometrics economic adj.open economy ~ descriptiva .capitalist economy ~ casnica . to equalize v.time saving ~ de tranzitie .f. 1. 1. (stiinfe economice) economics 2. environmental ecologist s. group. pi. to equate.144 ECH-ECO ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ optional .classical economics ~ comparata . (administrator) treasurer.m. (schimb) shift echitate s. saving.f. squad.i.export-oriented economy ~ de jaf .domestic science. (cu) equivalent (to) s. venitui unei persoane putdnd sd creased numai prin scdderea venitului alteid) zero-sum economy ~ de export . spare money ~ a bunastarii welfare economics ~ a dezvoltarii development economics ~ aplicata . home economics ~ centralizata/dirijata/planificata command/controlled/planned economy.(economic inchisd) self-centred economy ~ capitalists! .f. thrifty.barter economy ~ deschisa .managerial economics ~ matematica .forest economy ~ involuntara . econometrician econometric s.(de bani blocafi in stocuri de mar/a) involuntary saving ~ inchisa/autarhica .feudal economy ~ forestiera .(livrat la comanda) optional equipment echipa s. team.m.(care exploateazd la limitd resursele naturale) robber economy ~ de piata .comparative economics ~ cu suma zero . economical economic s.(economic in care nu se inregistreazd nici o crestere. sparings.descriptive economics ~ feudala .

socialist economy ~ stagnanta .(a unui cotidian pentru distributia locald) city edition ~ speciala . editorial.(consecintd a conexiunilor formate intre doud sau mai multe fenomene si process economice) snow-ball effect . result 2. scope economies ~ de scara . economist ecosistem.m. husbandry ~ simbolica . m. (de comer f} commercial paper.{in care resursele sunt alocate printr-un proces institutionalizat de negociere intre centre de decizie independente reprezentand statui.pure economics ~ traditionala .social market economy ~ socialista . financiard .de capital -.real economy ~ regionala . movables. to spare economisire s. extra efect s. firmele.traditional economy ~ voluntara .natural/barter economy ~ nationals .(ansamblul operatiunilor economice desfdsurate pe piata monetard. m. to set by.voluntary saving economii de gama . (bani) to put aside/away/ by. edition. saving. valu- tara} symbolic economy ~ sociala de piata . goods (and chattels) 3. progresul tehnic. publisher.t. 1. application. personal property/effects.(proces care se caracterizeaza prin cresterea cantitdtii de bunuri si servicii si prin scdderea costului unitar} economies of scale. (cambie) bill (of exchange) ~ al anuntarii . asociatiile patronale si sindicale) negociated economy ~ politica . to publish.political economy/ economics ~ reala . leader.stagnant economy ~ subterana . leading article editorialist s.n. to save.ECO-EFE 145 ~ naturala .industrial ecosystem edita v. pi. economization.collectors'/bibliophile/ limited edition ~ de dimineata .hidden/underground/ subterranean/submerged/black economy ~ teoretica . sparing economist s.regional economy ~ rurala/agricola .f.forced savings economisi v. to issue editor s. (dr. (al unei cdrti) editor editorial adj.) consequence. publishing house editie s.(a unui ziar) special (edition). issue ~ bibliofila .national economy ~ negociata . infrastructura etc. {bunuri mobiliare} chattels personal. editorialist editura s. scale economies ~ externe de scara . effect. ecosystem ~ industrial . editorial s.n.{care vizeazd o intreagd ramurd industriald.t.f.n.rural economy.(gradul m care consumatorul realizeazd cd plateste un impozit care este inclus in pretui de vdnzare al unui produs) announcement effect ~ al bulgarului de zapada/de antrenare .s'.f.(proces care se caracterizeaza prin diversificarea gamei de bunuri si servicii oferite si prin scdderea costului unitar) economies of scope.) external scale economies ~ fortate . to economize.

(dr.(pentru reescontare la banca centrald) eligible paper ~ de comert de clasa a doua si a treia . equality.(cambia.! accomplishment.rediscount ~ de levier ./!.(efectul asupra comportamentului cumparatorului) eficienta s. performance ~ a serviciului datoriei .f.(rata de indatorare in raport cu fbndurile proprii ale unei companii) (fin. to carry in« effect. pro forma bill ~ de comert la purtator .(atragerea unid anumit tip de investitori in functie de politico de dividende) (fin.(care nu poatefi onoraf) bad paper ~ de comert reescontat . efficient.f.(dr.production efficiency eforts. efficiency ~ de operare a portului efficiency ~ ecologica . effective ~ sub aspectui costurilor .(dr. (paritate) parit ~ a sacrificiului .servicing eficient adj. to effectuate. actual.(al unei legi) retroactio* ~ suspensiv .) leverage ~ de prag .) suspensory effect ~ tranzitoriu . effective.economic efficiency ~ productiva .(in tec impozitdrii) equality of sacrifice ~ in drepturi .t.) material effect ~ retroactiv .) temporary effect efectiv adj. mandatui) commercial paper ~ de comert acceptabil . to effect.) gearing ~ de parghie .to effect/to make a paymetf ~ serviciul datoriei .(pentru • investitor bancar care nu-^i asumd 1 o responsabilitate in cazul in care i emisiune de actiuni nu se vin integral) (fin.f.(pimctui in care un mesaj publicitar devine eficient) threshold effect cauzat de modificarea pretului un» anumit produs) substitution effect ~ de venit — (modificarea venitului reJn al consumatorului ca urmare s schimbdrilor de preturi ale produselorj income effect ~ financiar .s.price effect ~ asupra salariilor .(in comportamentui comercial) income effect ~ constitutiv .(rata de indatorare in raport cu fondurile proprii ale unei companii) (SUA) (fin.) constituting effect ~ de clientela .ecologic efficiency ~ economica .) clientele effect ~ de comert .second and third-class paper ~ de comert de complezenta accomodation paper.bearer paper ~ de comert necorespunzator .) best effort egalitarism. cecul.cc -effective ~ de substitute . (a intreprinde) t carry out ~ o plata . real efectua v. effort i efortui eel mai avantajos .finance bill ~ real .equality of rights .146 EFE-EGA ~ al dimensiunii firmei .(dr.wage push ~ asupra venitului .(firmele mid inregistreazd rate de rentabilitate mai bune decdt firmele man} size-of-the-firm effect ~ al impactului .to service efectuare s. » accomplish.(cre^terea cererii atunci cdnd mi este posibild cre^terea imediatd a ofertei) impact effect ~ al preturilor . to perform. to bring about.n. effectuation. equalitarianism egalitate s.

bucket/scoop elevator ~ cu descarcare continua continuous discharge elevator ~ cu lant .grain elevator ~ de containere . (a unor actiuni de pe lista de cotatii bursiere) delisting ~ a produsului .caterpillar elevator ~ plutitor . equation ~ fiscala . hoister ~ de paleti .f.price elasticity/ sensitivity ~ a productiei . to elude.to embargo. 1. t.elasticity of production ~ a veniturilor .cargo/freight elevator. element ~ de esantionare . hoist. to exonerate 5. (de datorii. de ban!) issue.income elasticity element s. 1. obligatii. (un cecfard acoperire) to overdraw 6. elevator. sarcini) to release.(la televiziune) give-away show ~ de actiuni fara drept de instrainare . (un certificat.(a producerii si a comercializdrii acestuid) product elimination eluda v. (radiofonica. (pe cautiune) to bail out 2. (de bancnote) emission. embargo ~ civil .(emisiune destinatd actionarilor existenti ai unei societati) nonrenounceable issue ~ de actiuni gratuite .(apropiere a nivelului de impozitare asupra imobilelor si a altor bunuri) tax equalization elabora v. to take off/to raise the embargo emisiune s.precast unit elevator s.chain elevator ~ de cereale .bond issue in default .EGA-EM1 147 egaliza v. to liberate. to work out.f.conveyer/conveyor elevator ~ cu cupe . to equalize. to equate egalizare s. (de obligatiuni) floating ~ -concurs cu premii .elevator stacker ~ pe senile . (facturi. to release. equalization.elasticity of taxation ~ a ofertei . (de titluri de valoare. (de sub controlul statului) to decontrol eliminare s.hostile embargo ~ pasnic .price elasticity of supply ~ a preturilor . de televiziune) broadcast 2.emission of paper money ~ de obligatiuni . to deliver 3.to disembargo. to disengage.sampling element ~ prefabricat din beton .civil embargo ~ ostil . un program) to draw up elasticitate s.elasticity of demand ~ a impunerii .(cdtre actionarii existenti pentru majorarea capitalului prin capitalizarea rezervelor) capitalization/scrip/bonus issue ~ de bancnote . n. lift ~ cu banda . un document) to make out 4. (flexibilitate) elasticity ~ a cererii . n.t.f. to relieve. to free.price elasticity of demand ~ a pretului la oferta . to privilege. to elaborate.t. (din mchisoare) to set free/at liberty. (un plan.elasticity of supply ~ a pretului la cerere .) to issue.bond issue ~ de obligatiuni cu suspendarea platii .container lift ~ de marfa . documente comerciale etc. to lay an embargo upon a ridica embargoul .f. (a remite) to remit.floating elevator elibera v. n.pacific embargo a institui un ~ asupra . to evade embargo s.pallet elevator ~ de stivuire .t.

f. cheat escroca v. (din stoc) out-of-stock. to cheat. un cec) drawer adresati-va emitentului . (tragdtor. (obligatiuni) to float.) to utter.issue by tender ~ publica . to enumerate. (dr.t.error in calculationmiscalculation ~ de e§antionare .148 EMI-EST ~ de obligatiuni facuta de un nerezident/strain .f.t.(formula pe un cec) refer to the drawer enumera v. (a consuma complet) to use up.sampling error ~ de masurare . a capitalulu erosion escala s. rook. to estimate. (defertilizare) impoverishment epuizat adj. depletion 2. to evaluate.monetary issue ~ noua . to prize . (despre rezerve.issue of government securities ~ de titluri de valoare secundare junior issue ~ fiduciara . (resurse.t. 1.r. 1. swindler.m.foreign bond issue ~ de titluri de stat . \. a stabili) to rate.error of measurement ~ de nume .f.f. (loc) place of call/suppi port of call/supply 2. issuing authority. fonduri) to exhaust.t. 1.m. (a cheltui tot) to spend 2. swindle.f. (a resurselor. (despre cdrti) out-of-print ergonometrie s. calcula. (a defertiliza) to impoverish v.} operative mistake erorile §i omisiunile sunt exceptate -1 (formula pe o facturd) errors ani| omissions excepted eroziune s. error.(eroare foam gravd care anuleazd un contract) (dr. to swindle.f.) essence ~ a unui contract . cheat. plinite indiferent de circumstai essence of a contract estima v.^ value.(anumite cla dintr-un contract. issuer. (a solului. (ship)wrek epuiza v.specification error ~ operativa/activa . occupational therapy eroare s. (a folosi la maximum) to work up. bani) to issue.f.f. {un cec) to make out 2.misnomer ~ de persoana .(de acfiuni) public issue emite v. persoand care a emis o cambie. (a pret stabili pretut) to price.fiduciary issue ~ in direct . (bancnote) to emit.f. ergonometrics ergonomie s. fake esenta s.f. a fondurilor) exhaustion.) depletion 3. (amdnuntit) to specify epava s.mistake in the person ~ de specificatii . to appraise. to fake up escrocherie s. (greseald) mistake ~ de calcul . to valuate. (al unui bilet la ordin) maker. (titluri de valoare. issuing s. (actiuni fictive/diluate prin supraevaluarea activelor) to water.t. reissue ~ prin adjudecare . (a trage o cambie) to draw emitent adj. ergonomics. stocuri) to run low epuizare s.(de actiuni.live broadcast ~ monetara . (pprire) call escroc s. care trebuie ir. to deplete. obligatiuni) new issue. (alocarea sistematicd si rafionald a costului de achizitie a resurselor natu-rale pentru perioada viitoare in care utilizarea acestor resurse contribute la generarea profitului) (cont. human engineering ergoterapie s. (bani faisi etc. (actiuni nominale) to inscribe. (pepuncte) to itemize.

{a negocierilor) falling through ~ accidentala . a aseza/ a dispune din loc in loc) to space out 2.n. exposure.standard of value ~ -devize . estimation. m./. to get aground/on the ground. generdnd necesitatea interventiei corectoare a autoritdtii publice) market failure ~ al voiajului {mar. to defer 3.quota/representative sample ~ -tip .standard of price ~ -argint . sample.t. (mdrfuri.. estimated. (plati) to spread out. rater e§alona v.devize .t. (mar.(pentru salvarea navei) voluntary stranding etala v.f.representative sampling ~ simpla .) rating.n. estimate.) homogeneous expectations estimativ adj.reference standard ~ de valoare . running aground 2. (a spatia.working standard ~ de referinta . in cifre rotunde) round estimator 5. estimative.negligent aground ~ fortuita .f. fin. frustration of the adventure e$ua v.fortuitous stranding ~ voluntara . 1. standard ~ al pretului .acceptance sampling ~ pentru masurarea umiditatii moisture sampling ~ prin cote .lottery sampling ~ reprezentativa .. (asig.(fin.differential sampling ~ in trepte .f.(estimari asemdndtoare ale riscului si ale rentabilitdtii de cdtre toti investitorii) (fin. appraisal. (despre negocieri) to fall through ~ fara posibilitati de salvare .type sample e§antiona v. (stabilire a pretului) pricing estimari omogene .) to strand.n.multiphase sampling ~ cvasialeatorie . to expose. to display etalare s. grounding. to ground. valuation. pattern ~ concentrat .to shipwreck e§uare s.) failure of the voyage. {mar. (yacantele. estimator.t.) automatic standard ~ de lucru/verificare .accidentally stranding/running aground ~ din neglijenta .gold standard ~ aur .cluster sample ~ reprezentativ .single sampling ~ succesiva . 1.) stranding. (aproximativ. (de mdrfuri.gold-bullion standard ~ automat .quota sampling ~ prin tragere la sorti .sequential sampling esec.random sampling ~ cu faze multiple . sampling ~ aleatorie .gold-exchange standard ~ aur .silver standard ~ -aur . display etalons. to run aground 2. to sample esantionare s. failure ~ al pietelor — (sintagmd care desemneazd e^ecul pietelor libere de a permite o alocare eficientd a resurselor.EST-ETA 149 estimare s.f. 1. astfel meat sd nu se suprapund) to stagger e§antion s. produse) to exhibit. produse) exhibition.quasi-random sampling ~ diferentiala . programul de lucru etc.foreign currency standard .multistage sampling ~ la receptie .lingouri .

Eurodollar euroobligatiune s. (a calcula. (asig. (a unei proprietdti pentru stabilirea impozitelor. label. Eurobond europiata s. (daune) to adjust. (la) to put (at) evaluabil adj.) fiduciary standard ~ -hartie . labof'1 grading j ~ a postului .(pentru mcadrares» intr-o categoric de salarizare) joh| evaluation . (a unei avert funciare) (dr. to value. (mobild) tag. to prize.f. bagaje) tally. evaluation.t.direct costing ~ a costurilor exploatarii pe durata de viata (a unui utilaj) life-cycle costing ~ a flotei sau a parcului de autovehicule (in vederea asigurdrii) fleet rating ~ a marcii .f.f. sticker ~ colanta . {inregistrarea pe o fisd a continutului unei partide de mdrfuri) docketing. (a atasa o etichetd/pldcutd mobild) to tag etichetare s. fin. assessable: rat(e)able evaluare s.processing stage -delucru-job step etatiza v.150 ETA-EVA ~ dublu/paralel .) extent a activitatii conducerii management appraisal ~ a bonitatii/solvabilita^ii credit rating/status/standing ~ a costului unei activitati .n.(fin./i.n. to label. labelling. (stabilire a pretului) pricing. stage. (a daunelor) adjustment. (a inregistra pe o fisd continutui unei partide de mdrfuri) to docket. appraisal.f. to valuate. nationalization eticheta v.m.) double/parallel standard ~ fictiv . valuation. to estimate. a asigurdrilor) assessment.f. estimate. Eurocheque eurocrat s.(fin.single standard ~ monetar .monetary standard etalona v. (cu preful) ticket.n.s.m.) paper standard ~ -marfa . (atasarea unei etichete/ placufe mobile) tagging eticheta s.(fin. (o marfa) to ticket (up). to standardize etapa s.f. a stabili pretui) to price. {atasatd la mdrfuri.job evaluation. to evaluate.) commodity standard ~ metalic unic . (indicand continutui unei partide de mdrfuri) docket. Euromarket eurovaluta s. (functionar al organismelor europene) Eurocrat eurocredit^. Eurocredit eurodolars.) rating. (o proprietate pentru stabilirea impozitelor.) fiat standard ~ fiduciar .address label ~ de ambalaj .f. (unitate monetard europeand) euro eurocapitals.f.t. to nationalize etatizare s.packing label euro s.(procesul prin care i se ataseazd unei mdrci o valoare in foaia de bilant a companiei) brand valuation ~ a muncii . a asi-gurdrilor) to assess. a stabili) to rate. (a pretui. to appraise. estimation. (a unei mdrfi) ticketing.t. Euromoney evalua v. appraisable. step ~ de fabricatie . Eurocard eurocec.m.adhesive label ~ cu adresa . Eurocapital eurocard^.(fin.t. Eurocurrency.(fin.(pentru fabricarea unui produs) job(-order) costing ~ a costurilor directe ..

t. cost standard costing ~ si optimizare . overplus. valuer.. overbalance ~ de stocuri .(mar.) country/ sovereign rating ~ a stocurilor . performance.(asig.(fin.excess of assets over liabilities ~ al bugetului fiscal .accounting.f.. spare.f. tour.(cand valoarea de piatd a activelor unei societati este mat mare assessor. (de marfd pe piatd. valuator.stock/inventory valuation ~ actuariala .books of account ~ primare . discharge. to evade. 1. un contract) to execute.surplus stock ~ impozabil .) to rerummage ~ revizia vamala .evaluation and optimization evaluator s. (agent care fixeazd impozitele sau evalueazd daunele) ~ al activului fata de pasiv . (a eluda) to elude.overweight. (o ipoteca) to foreclose ~ contrarevizia vamala .taxable surplus ~ valoric . to exclude. to escape.n. surplus. (din baron) to disbar exclusiv adj.t. (a mdeplini) to carry out/through.. to fulfil 2. exclusive excursie s. to carry into effect. (a unei obligatii.t.tax evasion/dodging evidenta s.multiple costing ~ prudenta . rater.f. 1. to avoid. appraiser. (o obligatie. to discharge. evolution ~ in timp a creditului . (a unei comenzi. record. supraproductie) glut decdt valoarea contabila) appreciation surplus excedentar adj. iin comision) to fill 3. (fiscal) tax dodger evaziune s. (plata impozitelor) to dodge evolutie s. (disponibil) spare exclude v.conservative.{de agentia turisticd) package tour executa v. a unui comision) fulfilment 2. (un debitor) to distrain. (pierderea dreptului debitorului asupra bunului . (o comandd. a unui contract) execution.) estimate of the risk ~ a riscului de tara . to expel.to rummage executare s.f. (situatie) situation ~ a platilor .f. bookkeeping evidente contabile .import surplus ~ al incasarilor fata de cheltuieli surplus of receipts over costs ~ bugetar .fiscal drag ~ al exporturilor . excess.m.) basic books evita v. estimate ~ standard a pretului •:. to perform. (punere a unui sechestru) distrainment.EVA-EXE 151 ~ a riscului .sales record ~ contabila .export surplus ~ al importurilor . evasion ~ fiscala .(la un credit) payment record ~ a vanzarilor .(cont.rat(e)able value ~ multipla a costului .m.actuarial calculation ~ cadastrala .credit history excedent 5. excursion ~ cu itinerar prestabilit . excess.budget excess/surplus ~ de greutate . (inspector de daune) adjuster ~ al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societati de asigurare) fire loss adjuster evazionist s.

(a unei functii) tenure ~ anticipata .(fin. (mdrfurS forward. to send (off). accounting period/year. payable. instabilitate poliu fiscalitate excesivd) flight of capi capital flight exonera v. tax/taxable year ~ trecut .f.f. official receiver ~ testamentar .t. (a unei profesii) exercise. 1.financial year. claimable. din cauza depdsirii termenului de scadentd) foreclosure ~ silita .to exonerate fi responsibility/liability. due exigibilitate s.executor executoriu adj. (scurgere defonduri) fligh ~ al capitalului . (nivel al efortulid care un salariat considerd cd treA sd-l depund pentru a-si inde^ sarcinile si obiectivele de lucru) (rat expectancy. expansion ~ orizontala .m. (de carte etc.t. demandable.(extinderea unei a panii prin dezvoltarea unor prod vdndute pe piete similare si cu pr asemdndtor sou mdrirea suprafi agricole) horizontal expansion ~ verticala — (cresterea produc agricole prin imbundtdtirea prod tivitdtii terenului cultivaf) vert expansion expatriat s.budgetary year ~ financiar/fiscal . (model) sample.(dintr-o anumitd t in strdindtate. (prin po^ to post. exercise ~ bugetar . to follow exercitare s. period under review ~ urmator . exile ~ din motive fiscale . (ydnzare la licitatie) compulsory/ forced sale executiv adj. to dischai to disburden ~ de raspundere . 1. (care aplicd un sechestrif) distrainer ~ judecatoresc . executor.n.single bill exercita v.) next account exigibil adj. daune e swingeing expansiune s. payability exilat^. (a practica) to exercise.f.) past year.(a unui drept) anticipation exercitiu s. practice. (persoand trimisd firma unde este angajat sd lucreu strdindtate) expatriate expectativa s.) executory. exigible. expectation i expedia v. (despre impozite. (dr. to exonerate.f. (urgent) to dispatch. to practise.t. (al unei cambii) via (of a bill of exchange) ~ unic al cambiei . (executoriu) (dr. to relieve responsibility/liability exorbitant adj. (ram scrisoare etc. (bani) to remit.execution debt enforcement. (o profesie) to practise.(persoand c se expatriazd din cauza regimi fiscal) tax exile exod s. enforceable exemplar s.m.n.152 EXE-E ipotecat.(fin.n.) copy 3. executive 2. exorbitant.) to express. cauzat de infli accentuatd. (mdrfuri in consignati^ consign. . datorii) exactable. pattern 2.officer of the court.m. to pursue. enforceable executor s. hea steep.) executory. (despre impozite.

value work done ~ contradictorie .less-than-carload/-truckload consignment ~ transoceanica .sworn surveyor ~ vamal . to expire. (prin postd) post. (a daunelor) (asig. (raport) expert's/surveyor's report ~ a unei lucrari . sending. (a profita de pe urma) to take advantage of exploatare s. to recover. expiry.control/joint survey ~ de avarie .) expiration.appraiser. (a unei mine.t.(a unei scrisori) registration ~ subvagonala .m. (cdrbune) to get. (de mdrfuri) forwarding. (a ajunge la scadentd) to fall/to become due expirare s.marine/maritime adventure. expertise.EXP-EXP 153 mesagerie) (SUA) to express.f. (SUA) certified public accountant ~ de evaluare . shipping agent expeditie s. (in interes propriu) to exploit. surveyor ~ autorizat . (a unui termen etc.marine/maritime/ ship's surveyor ~ oficial . (o cale feratd. working.assay master ~ contabil .) narration exploata v. sending.t.f.f.) average adjuster/stater/taker ~ de tonaj . winning 2.f. (de cdrbune) getting.(de mdrfuri) oceanic shipment ~ vagonala .(asig. to survey expertiza s. (un utilaj) to run 4.) tonnage surveyor ~ in statistica asigurarilor . 1. to turn to one's account/profit. to work(off).valuation survey ~ profesionala . (a cultiva) to cultivate. (p mind. (prin mesagerie) (SUA) express. (a unei cdi . (urgentd) dispatch.actuary ~ in statistica petroliera . (pe mare) shipment.qualified expert ~ care declara un titru .) assessor. (pe cale maritima) to ship expediere s. (despre un contract) to fall in. shipping ~ recomandata . survey. surveyor. (consignator) consignor. (muncitorii) to sweat 5. (de bani) remittance. o navd etc. (rapidd a unei scrisori etc. to farm 3. experiment ~ la scara naturala . n.i. dispatcher. (de mar/a) (freight) forwarder.(cont. a unui zdcdmdnt) exploitation.field experiment expert s. addresser. (al unei scrisori etc.) sender. dispatch.legal expert ~ maritim/naval . adjuster ~ de evaluare a avariei .charges prepaid expediter s. 1.chartered accountant. (despre o politd de asigurare) to lapse. (de mdrfuri in consignatie) consignment. 1. forwarding agent.damage survey ~ de evaluare . to win 2. mar. expert.truckload consignment expedierea in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului .one-side survey expira v. (a unui articol din registru) (cont. expert appraisement/examination 2. un zdcdmdnt) to exploit.m.f.) professional valuation ~ unilaterala . specialist. (a pdmdntului) farming 3. oversea(s) expedition experiment s. (a unei polite de asigurare) lapse explicatie s. forwarding ~ maritima .(mar. (pe mare) shipper.oil actuary ~ juridic .) express.customs appraiser expertiza v. appraiser.) to operate.f.

price boom exponats. to lay < v. display 2. show. {a preturilor) boom ~ a preturilor . exhibition.i.f. (SUA) lumbering ~ miniera .f.) express adv. (prospectiune) exploration. compulsory acquisitK purchase/surrender ~ pentru utilitate publica dispossession for public purposes expune v.agricultural exhibition ~ comerciala .specialized exhibitio ~ universala . pi (forma de esec pietelor reprezentata prin nereflecta la nivelul pretului pietei a unora da^ costurile sau beneficiile asocj{ productiei ori consumului) extemalil ~ de consum .f.capital export ~ direct . ulterior reimportate) temporary exports ~ vizibile .r. logging. show. (a sondd) to probe.(de marfuri folosite ca mostre la expozitii.t.f. to expose expunere s.n. (mar. {a prospecta) to explore. prodie exhibition.sweating system ~ piscicola .sole exporter expozant^.n. (unui rise) to incur.(efect cauzat de situ^ in care un consumator influente^ direct productia sau consumul unuii agent economic) consumpB externalities 1 ~ de productie . export(s) 2.world exhibition expres adj. to show. (c.f. (marfuri.) operation.fishery exploda v.) to fathom explorare s. exporter ~ exclusiv .forestry operation.to do export trade exporta v. a unei nave etc. (despre preturi) to boom explora v. probe explozie s..sales exhibition ~ de automobile .motor show ~ industrials . (sondare) probing.f. exhibit export s. 1. fair ~ agricola . to export exportator adj. to display. m. to expropriate.(efect cauzat J situatia in care posibilitdtile de Jl ductie ale unei intreprinderi influentate de comportamentiil . (a muncitorilor) sweating ~ de cariera — quarrying ~ de cariera la zi .t.mining ~ patronala .154 EXP-E: ferate. exporting s. fdrd plata taxelor vamale. (de marfuri.industrial exhibition ~ itinerants . (la un re exposure ~ la riscul fluctuatiei unei valutt exchange rate exposure ~ la riscul ratei dobanzii .t.intea rate exposure externalitati s.f. (desi scrisori) posthaste expresie s. dispossess expropriere s.travelling exhibition ~ specializata .(export de servicit) invisible exports ~ provizorii .(export de marfuri) visible exports a face export .direct export ~ global . expression ~ din limbajul comercial commercialism expropria v. {a unui utilaj) running 4.total exports exporturi invizibile .t. produse) exhibit. expropriatu dispossession.trade exhibition ~ cu vanzare .open quarrying ~ forestiera .n. 1.f. exhibitor expozitie s. (exportare) exportation ~ de capital .

(prin mdrirea rdspunderii) job enrichment ~ a fondurilor fixe .line extension ~ a prelevarii de mostre . bank statement ~ de cont de reconciliere . to extort. outside the budget extractiv adj.t. widening ~ a cererii . production ~ de petrol . swindle extra adj.f.EXT-EXT intreprinderi sail de un consumator) production externalities extinde v.(ca urmare a scdderii preturilor) extension of demand ~ a domeniului unei activitati .n. extractive extractie s.descriptive statement ~ de titlu de proprietate . to widen. extract. abstract.land register extract . (al continutului unui document} docket ~ de cont .(pentru mdrirea capacitdtii de productie) capital widening ~ a liniei de produse .f. superior 155 extrabugetar adj. extrafine.r.t.oil production extrafin adj. to extend. extraction. to swindle extorcare s. to expand. extension. (piata de desfacere) to widen v. expansion.(rezumat scris al istoricului unui titlu de proprietate asupra unui teren) abstract of title ~ din registrul funciar . superfine extras s.f. extortion. (despre o afacere) to branch out extindere s. to extend.sampling range extorca v.abstract/extract/statement of account.(in evidentele contabile) reconciliation statement ~ de cont descriptiv .

(despre o nova) to clear ou ~ inventarul .to mass-produce fabricant s.to get/to run into debts. mill.large scale/series/ serialized production/manufacture. fabrication.to render null i void ~ o revizie contabila .ready-made clothing factory ~ de conserve .(despre un ag. coinage ~ asistata de calculator .paper mill ~ de imprimeuri .timber mill.computer-aided/-assisted manufacture ~ in serie de produse superioare quality-quantity production ~ in serie mare . {de bani) mintage.to deal with ~ afaceri pe baza de comision .to canva ~ reclama/publicitate . manufacture.?!.t. (de here) brewer fabricare s.t. to facilitate | facilitate s. brickyard ~ de cherestea . incur debts ~ escala .credit facility facilitati de plata .facsimile stamp . facsimile ~ de semnatura . wholesale manufacture fabrica s. to coin. 1.to commission business ~ comert cu .to make up inventory.to deal in ~ cumparaturi .(pe documented transport} to clause ~ nul si neavenit . to take stock ~ mentiuni . (here) to brew ~ in serie .m. factory.brickworks. production. a produce) to make. enterprise. easy payment/terms ~ de plata a impozitelor .printing plant ~ de incaltaminte . producer. (a fabrica.to audit ~ o scurta vizita . to manufacture. (bani) to mint.export incentivt facsimile.textile factory/mill face v. to effect ~ afaceri cu . cannery ~ de hartie .f.f. comercial) to call on/upon ~ ore suplimentare .to advertise a nu ~ fata — (angajamentelor)* default ' facilita v.t.finished products factory ~ de textile .brewery ~ de caramizi . to produce. to manufacture.furniture factory ~ de produse finite .shoe factory ~ de mobila . to fabricate. plant ~ de here .to call ~ fata competitiei .to m competition ~ formalitatile vamale de sosire s plecare .to overtime ~ propaganda electorala .packing plant. (mai mare) works.tax bra ~ pentru export . factory owner. manufacturer.facsimile signat ~ de sigiliu .to st full particulars ~ datorii . (SUA) lumbermill ~ de confectii .F fabrica v.facilities payment. canning factory. (a executd) to perform. facility ~ de credit .f.to shop ~ cunoscute toate detaliile .

to adjuge smb.f.itemized invoice ~ interna . to fold up. in schimbul oferirii unui comision.(de complezenta) pro forma invoice ~ provizorie .to file one's petition in bankruptcy falimentar adj. invoicing. to bill ~ in minus to underinvoice ~ in plus .(a sala-riatilor fata de mediul in care lucreazd) dissatisfiers ~ de productie .to overinvoice facturare s.to go/to mm bankrupt.final invoice ~ detaliata .customs invoice facturier s.safety factor ~ de utilizare . ci de un accident) certified bankrupt ~ exonerat .decision maker. to go into liquidation. (cornet) invoice/sales book s.to facsimile factaj s.n. bankrupt.m. crash ~ fraudulos . contra unui comision.sale invoice ~ definitiva .f. factor.m.cyclical factor ~ de decizie .cycle billing factura s.risk factor ~ de siguranta . care certified faptui cdfalimentui nu afost cauzat de proasta conducere a afacerii. invoice.consignment invoice ~ de cumparare .provisional invoice ~ vamala .certified invoice ~ originala .(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) (bur.n.loading factor ~ de rise . to collapse a declara pe cineva in stare de ~ . (postal) postman. bill ~ a furnizorului . (colaps) collapse.t. 1.(pentru mdrfuri vdndute pe piata interna) inland invoice ~ legalizata . bankrupt. to cease payments.use factor factori de nemultumire .original invoice ~ pro forma . decisionmaking factor ~ de incarcare . to fail. coefficient 2. (metodd de finantare prin care o societate transferd. letter carrier ~ alfa . sd preia creantele clientilor) factor 3.descriptive billing ~ in minus .FAC-FAL 157 a reproduce in ~ . defaulter ~ cu certificat de accident/ghinion (acordat de instantd. bankruptcy. carriage and delivery factor s. bankrupt.(evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) (bur. insolvency.) alpha factor ~ beta .) beta factor ~ ciclic . to invoice.freight invoice/bill/note/ account ~ de vanzare .m. bankrupt a se declara in stare de ~ . (functionar care intocmeste facturi) invoice/billing clerk faliment s.underinvoicing ~ in plus overinvoicing ~ periodica . insolvent falit adj. billing ~ descriptive .n.consular invoice ~ de consignatie .discharged bankrupt .commercial invoice ~ consulara . (institute financiard care se anga-jeazd.purchase invoice ~ de navlu .fraudulent bankruptcy a da ~ .f. failure. insolvent s.supplier's invoice ~ comerciala .factors of production factoring s. creantele sale unei institutii financiare) factoring factura v.

registre etc. numai daca esl cauzata de .) tampering. falsifier.f.) adulterator familie s. (con-turi. (de alimente etc.(din partea furn zorului de a menfine un anumit pret I livrare) (corn. falsification. mar free of/from particular average ~ avarie particulars. forgery.) free < particular average unless caused by ~ capitalizare . (de documente) forger.coinage offence falsificator s. counterfeit.ex bonu capitalization/scrip ~ captura de catre un stat strain (as ig. (de bani) forger. pharmaceutical fata s.) free of (al average ~ avarie comuna . (de conturi. false.(formula pe un cec) n effects/funds. spurious. dud. documente) to forge.(asig.free of all cranage . (de bancnote. counterfeiter. marfur recolte care nu sunt disponibile in mt mentui vdnzdrii. (raspundere. favourable.) free < general average ~ avarie particulars . fin. spurious. 1. fake.) free < stem/turn ~ avarie . 1. (despre o bancnotd.) without engagemen (clauzd de prudentd pe care andosana o poate inscrie pe cambie) without o» liability «i» ~ a§teptarea randului . family ~ cu doua venituri .m. (a denatura) to distort. 1. to misrepresent falsificare s. to falsify. mar. registre etc. metale) to debase. counterfeit. ~ a mai intarzia .) adulteration 2. registre etc. mar. mizdndu-se pe obt nerea lor pand la tranzactia efectivi short ~ aducerea marfii pe chei . (despre monede. (document fals) dud falsifica v.(asig. (de monede.. (alimente etc. mar. auspicious. (artificial) artificial s. without 2.f. misrepresentation ~ de moneda . phon(e)y.158 FAL-FA1 ~ nereabilitat . (bur.undischarged bankrupt fals adj.f. coiner. (avantajos) advantageous. to fake up. (despre actiuni.(asig.(asig. un document} forged.free ( capture and seizure ~ caric . 1.) free of foreign capture ~ captura §i sechestrare . easy fara prep. a unui bilant) window dressing. (a situatiei financiare. bogus. (monede. fake.without nirth< delay ~ acoperire . documente) forgery. to counterfeit. metale) debasement.(mar free from alongside ~ angajament . a unui titlu de valoare) obverse favorabil adj. (de alimente etc.t. sham.) to tamper with.(la incarcaa sau descdrcare) (mar. obligafii.n. metale) base.(in care ambii pdrinti sunt salariati) two-income family farmaceutic adj.) ex. (bancnote. (avers al unei monede) obverse 2. (denaturare) distortion. false. termen cu care seformeazd o serie de expresii referitoare la conditiile de asigurare si operare al navei) free 3.) to adulterate 2. (a unei cambii. (de conturi.(despre o navd in mca\ flying light ~ cheltuieli de folosire a macaraleli portuare . mar.) tamperer. fake(d).

n.(in homestead operarea navel) free dispatch ~ avicola . productive ~ prima de salvare .carferry.(formula pe.nonreciprocity ~ comision de adresa (mar.free of losses fertil adj.ex dividend.(preferentiale la o noud ~ de marfuri . grade.} free cambie) without recourse ~ testament .t.railway ferry ~ dobanda capitalizata . mar.(asig.m. ~ dividend . farmyard. to fertilize.commonwealth ~ defect . workable ~ proprietar .(despre ~ de vaci de lapte .FAR-FID 159 ~ comanda speciala {despre un ~ raspundere pentru avarii .dairy farm nava) gearless ~ industrials . workability ~ protest ./«.livestock farm ~ mentiuni — {despre un document de fermier.{mar.free produs) off-the-shelf of/from damages ~ reciprocitate .?. farm.) without benefit of salvage fertiliza v.(pe piata de ~ de automobile .free from liability fictiv adj.passenger ferryboat rights ~ pe perna de aer . no-cargo condition ~ zootehnica .clear of debts.ex interest feribot s. fictitious.f.f.no commercial account value ~ cupon .flawless fel s. o ~ comision de brokeraj .superferry ~ drepturi . federation (despre o afacere) afloat ~ de state .freighter-ferry emisiune de actiuni) ex claim/new/ ~ de pasageri . sort.n.m. railwayman ~ pierderi . feasibility.(formula pe un cec) no ~ valoare comerciala .intestate. ab intestat of freight brokerage ~ cont .(formula pe o cambie) no fiabilitate s. railway s. (soi) kind.{despre actiuni) ~ datorii .) trust . feasible.ex coupon ~ valoare nominala .small holding condition. {dr. fertile. {cu toate dependintele) creditare} off-cover farmstead. bogus.operational reliability ~ raspundere .f.factory farm ~ marfa .poultry farm ~ instalatii de incarcare . farmer transport) clean feroviar adj. car float capital) flat ~ de mare tonaj . no par value federatie s. to make fertile ~ profit . ferry craft/vessel ~ cu cale ferata . debtless. {gospoddrie ~ impozit pe venit . sham Hdeicomis s.free of income tax tdrdneascd.f.) free of address commission ~ recurs/regres . ferryboat.(despre o tara fluvii) hoverbus consideratd ca avdnd un rise crescut de ferma s.ex all fezabil adj. {SUA) description dividend off ~ dobanda .hoverferry. reliability noting ~ operationala . casd de tara cu acareturi) ~ indemnizatie de celeritate .(despre nava) light-ship ~ mica .ownerless fezabilitate s. (pe ~ garantii/acoperire .

public finance finisa v.internal financing ~ la nivelul economiei nationale national economy finance ~ la nivelul intreprinderii .forwarding house ~ de export .scrap iron filantropic adj.t. fish < fisc s.commission house ~ de expeditii .project financing ~ a vanzarilor in rate . financing.trustworthy/sound fifl ~ specializata intr-o singura gl linie de produse .f.{firma.export house ~ de factoring .reliable firm.160 FID fideicomisiune s.mail-order house ~ de brokeri .deficit financing/spending ~ a proiectelor de investitii .muh firm ~ cu vanzare pe baza de conn prin posta . subsidiary (company) financiar adj.n.outside financing ~ interimara . sd preia creantele cliena factor ~ de transporturi maritime shipping company ~ de transporturi rutiere . to finish finisaj s. eleemosynary filatura s.f.) trusteeship fidelitate s. finance(s) ~ manageriale .f.bond financing ~ spontana .n. 1.company/ corporate finance ~ mascata . (de telefon) coin 2-1 jocuri) counter.accounts receivable financing ~ prin emitere de actiuni comune equity financing ~ prin emitere de obligatiuni . contra i comision.(companie pe care o i firma doreste sd o achizitioneze} U firm i fisa s. to fund Hnantare s.(finantare. pi. (comerciala) (commen firm.dominant firm ~ recalcitranta . fiscal . inland revenue ' fiscal adj. philanthropic(al). (dr.f. care inca sd-si mentind independenta fata dk cartel) recalcitrant firm ~ serioasa . fiduciary Her s.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ interna .backdoor financing ~ prin conturile de creante . safe hoia ~ solvabila . house (of business) 2.instalment sales financing ~ externa .n.f.f.t.reinforcing iron/bars ~ forjat .single-line firm ~ -tinta . spinning mill/works filiala s.managerial finana ~ publice . (insert signboard ~ cu sucursale multiple . cum ar fi creditui comercial. financial finanta v. finish ~ superior .haul(i)l ~ dominanta . (loialitate) loyalty ~ fata de marca . funding ~ a deficitului bugetar .high/superior finish firma s. iron ~ -beton .(institutie finana care se angajeazd. 1. rezultatd din derularea normald a unei afac spontaneous financing finante s.f.f. to finance.wrought iron ~ vechi . branch (office).brand loyalty fiduciar adj.

) to fix. to set forth. nomination. (de bani) roll of money ' Hsier s.f. (de conditii.(de cdtre intermediar) price discretion ~ a preturilor prin tatonari .) personnel specification ~ cu specimene de semnaturi (document completat la deschiderea unui cont sau a unui depozit de titluri) signature card ~ de calcul al salariului .economic adaptiveness flotant adj. a unei sarcini) assignment. fixing ~ a despagubirilor assessment of damages ~ a pretului .(in functie de specificul pietelor) multiple pricing fixing s. o data) to appoint.(cu date despre studii.f.FIS-FLO 161 fiscalitate s.price flexibility ~ a salariului . (fin.t. cursul valutar fund influentat de evenimentele economice si monetare din fiecare tard si de pe piata mondiald) rate of exchange floatation ~ concertata/in grup . (de cartoteca) (index) card. to fasten.n. securing.(a continutului si a cantitdtii unei Idzi) bin card ~ de lucru . to state. (dulap) filing/card index cabinet fixa v. (indicdnd continutui unei partide de mdrfuri) docket ~ a salariatului . to nominate. a despdgubirilor) to assess 2. flexibility ~ a impozitarii . \. (suma impozitelor.(care insoteste piata acestuid) payslip ~ de evidenta .wage flexibility ~ economica . (catalog.(pentru marfa incdrcatd sau descdrcatd) cargo/tally sheet. clauze) to lay down.register card ~ de identificare . 1.n.) fixing.price leadership ~ a pretului la discretie .(situatie in care evolutia cursului de schimb al unei monede este influentatd de interventia pe piata a autoritdtii emitente) impure floating . (a unui termen.n. (al cursurilor de schimb. a despdgubirilor) ticket ~ de pontaj . calificare etc. (a unei date. (o data. sheet. to secure. to settle. fastening. slip. fiscality. al pretului aurului la bursa) fixing flexibilitate s. (un termen.record ~ tehnologica . time card/sheet ~ personala .pricing.(cotare liberd a valutelor pe pietele valutare. (a sumei assessment 2.flexibility of taxation ~ a preturilor . experienfd.f. clause) stipulation. cartoteca) card index 2. care convin ca intre monedele lor sd existe cursuri stabile) concerted floating ~ impura/controlata . a unei date) appointment.(sistem ce implied existenta unui aranjament intre un grup de state. 1.operation sheet fisic s. o sarcind) to assign.(cu instructiuni pentru indeplinirea unei anumite sarcini) job impozitelor. (un pret etc. taxation policy/system fisa s. (a unui pret etc. to stipulate.f. settlement. to fix Hxare s.) floating ~ a cursurilor valutare . (conditii. price fixing ~ a pretului de patrundere pe piata penetration pricing ~ a pretului in functie de pretui director . floating flotare s.fixing prices by trial and error ~ de preturi multiple .f.

fdrd interventia autoritdtilor monetare din tara emitenta) pure floating flota s. (a mdinii de lucru) turnover ~ a fortei de munca .gross cash flow ~ circular . fluctuating.flow of work ~ de fonduri .maritime/sea fleet ~ mondiala .world fleet/shipping ~ oceanica .(transferul continuu.labour turnover ~ a numarului de salariati employee turnover ~ a preturilor .162 FLO-FLU ~ independenta/singulara/ neconcertata . deosebitd de profit contabil. variation.i. de plati si incasan intre consumatori si producdtori) circular flow ~ de activitate .cargo shipping ~ de traulere .slight fluctuation fluctuatii ale cursului de schimb exchange fluctuations ~ ale pietei . flow ~ brut de numerar . cash flow/generation ~ de numerar actualizat . handbill flux^.trawler fleet ~ de vrachiere . (care se distribute in magazine.shipping. to fluctuate fluctuant adj./?.{flu.m.fishing fleet ~ de pescuit oceanic .{a unei volute declaratd liber a} dirty float ~ salariala .(yaloarea netd reaW de numerar.merchant fleet/service. care intrd sau iese din fim intr-o perioadd determinata) flow » funds. fleet ~ aeriana .deep-sea fishing fleet ~ de petroliere .fluctuations of the market. market fluctuations ~ ciclice .f.to undergo fluctuations fluturas s. commercial fleet ~ comerciala maritima .economic fluctuations a suferi ~ . in ambele sensuri.(metodd t evaluare a optiunilor de investiti discounted cash flow ~ de numerar incremental .flow of funds ~ de iesire de numerar .ocean (-going) fleet fluctua v.refrigerated shipping ~ de pescuit .liner fleet ~ de mineraliere .price fluctuation' movement ~ dirijata . marine ~ de cabotaj .cash outflow ~ de intrare de numerar . varying fluctuatie s. swing.seasonal fluctuation ~ usoara .ore (-carrying) fleet ~ de nave frigorifice .) throwaway. pe stradd etc.tanker fleet ~ de remorchere .towing/tug fleet ~ de slepuri .wage drift ~ sezoniera . fluctuation.cadi inflow ~ de numerar . de numerar net care poate fi atrih unui protect de investitiii) incremer cash flow .cyclical fluctuations ~ economice .bulk-carrier fleet ~ fluviala river fleet ~ maritima .f.air fleet ~ comerciala .(situatie in care cursul de schimb al unei monede evolueazd pe piafd independent de evolutia altor volute) independent floating ~ pura/libera (situatie in care cursul unei volute se formeazd spontan pe piata valutard.barge fleet ~ de transport .coastal/coastwise fleet ~ de linie .

calculate ca diferenta dintre pretui platit pentru compania in functiune si valoarea activelor) goodwill ~ comun .financial flow ~ real (circulatia bunurilor si a serviciilor) real flow foaie s.guarantee fund ~ de pensii pension/retiring/ superannuation fund ~ de plasament in valori imobiliare -real estate investment trust ~ de plasament in valori mobiliare -security investment trust ~ de plasament mixt . 1. (justificativa) travelling warrant ~ de expeditie . utilization.n.wrapper sheet ~ de livrare .) contingency account/fund/reserve ~ de regularizare/compensare valutara . (dintr-un registru de conta-bilitate) folio ~ de cupoane .equalization fund ~ de rezerva reserve/surplus fund ~ de rezerva de rambursare a capitalului .t.f.insurance fund ~ de asigurari sociale .full employment ~ ilegala a fortei de munca .welfare/ provident fund ~ de compensare (bur.economic flow ~ financiar .docket . fund. to employ ~ o cambie de complezenta .f. employment ~ a unei cambii de complezenta . cat si in valori imobiliare) mixed investment trust ~ de prevedere (cont.(din care se imprumutd bani si in care se reintorc creditele acordate cu dobdnda aferenta) revolving fund.de hartie de ambalaj .pool ~ de ajutor/asistenta .to kite folosire s. (pagina) page 2.(active intangibile ale uneifirme.coupon sheet ~ de drum route sheet.(pentru investitii) reserve fund ~ circulant .(atdt in valori mobiliare.delivery bill/note ~ de pontaj . capital ~ acumulat/de rezerva .) compensation fund ~ de dezvoltare .kite flying ~ completa a fortei de munca .(pe care o societate il poate cheltui pentru dezvoltare) excess cash flow ~ economic . (coala) sheet.FLU-FON 163 ~ de numerar suplimentar .(subscris de detindtorii de actiuni preferentiale ai unei societdti) capital redemption reserve fund ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts .time card/sheet/ticket ~ de reclama . to utilize.unfair labour practice ~ incompleta a fortei de munca -(sub calificarea ei sau prin organizare) underemp loyment fonds.development fund ~ de garantie . (fond guvernamental destinat finantdrii serviciilor publice) (SUA) revolving fund ~ comercial .relief fund ~ de amortizare depreciation/ redemption/sinking fund ~ de asigurare pentru somaj -unemployment fund ~ de asigurari .sales leaflet ~ volanta (prospect) leaflet folosi v.

performance fund ~ mutual cu investitii speculative pe termen scurt .municipal bond fund ~ mutual de schimb . constant actiuni not) open-end fund ~ mutual echilibrat . trust company.(in ania tipuri de investitii) speciality fund ~ necompensat . valoarea activelor fw minus pasivul) shareholders' funds : ~ de garantie/acoperire .(care invesb in alte fonduri) master trust ~ mutual protejat .(care a inch emisiunea de actiuni) closed-end/ fund ~ mutual principal .(care realizeazd cele mai avantajoase plasamente pentru a obtine cdstigul maxim posibil) income fund ~ mutual de dezvoltare .standing timber ~ funciar . unit trust.liability reserve ~ de rulment . floating/circulating assets ~ de rulment net .(de manageri profesionisti) managed fund ~ mutual cu investitii pe termen scurt . acti preferentiale si obligatiuni) balan fund ~ mutual inchis .(in tern contabili.unemployed fund ~ mutual .(la o banca) emergency reserves ~ disponibile .land resources ~ inactiv/neproductiv .disposable/available funds ~ fixe .cover fu| ~ de rezerva pentru cheltuieli neprevazute/urgente .trust fund ~ forestier .wage fund ~ de stabilizare .(care acop eventualele pierderi cauzate de J derea valorii unor titluri prin inves in alte titluri cu perspective crestere) hedge fund ~ mutual raportat la un indio (fond al cdrui portofoliu corespu unui indice oficial) index fund ~ mutual specializat .(formula pe un t effects not cleared ~ nelichid .(care invest proportional in actiuni comune.(al titlurilor de valoare detinute de investitori pentru actiuni in fondul respective excha fund ~ mutual deschis .net working capital ~ de salarii .circulating/working capital.{care emite in r.equity fund.go-go fund ~ mutual cu plasamente foarte avantajoase — (msd cu un grad de rise mai ridicaf) high-yielding fund ~ mutual cu plasamente in actiuni comune .(cu investitii pe termen lung) growth fund ~ mutual de investitii in obligatiuni municipale . (cu investitii in alte fonduri} fund fund ~ mutual administrat .164 FON-f ~ de rezerva pentru datorii .risk moa ~ statutar .capital assets/goods . common stock fund ~ mutual de castig .(a monedei nationale) stabilization fund ~ de tranzactionare a optiunilor option fund ~ iiduciar .unrealizable capital ~ neutilizat/fara destinatie special unappropriated/unapplied fund ~ pentru manco de casa .statutory fund fonduri ale actionarilor .mutual fund.

n. forfetar adj. executive development ~ a capitalului propriu .(prin care brokerul li oferd vdnzdtorului . (blancheta) (paper) blank ~ administrativ .off-the-job training ~ la locul de munca -job training ~ neta de capital fix .offshore/deep-sea drilling forestier adj. (de carte) format ~ obisnuit .. establishment. application form ~ de cerere de credit .form of proxy ~ de repartizare a actiunilor . to set up fondare s.share allotment form ~ de subscriere .. (print/printed) form.vocational training format s. pregdtire) training ~ a cadrelor .de impunere .form of receipt ~ de comanda .exploration/ wildcat drilling.n.order form ~ de declaratie de venituri . formal procedure ~ legala . forest.f. drilling ~ de prospectiune .(totalul capitalurilor care apartin unei companii si nu sunt imprumutate) capital resources ~ suplimentare necesare .gross fixed capital formation ~ in afara locului de munca .regular size formular s.personnel training ~ a cadrelor de conducere management training.subscription form ~ de telegrama . Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) additional funds needed fonda v.equity capital formation ~ a unui cartel . to establish.(pe care o firmd trebuie so. foundation.telegram form ~ din ziua declararii numelor .FON-FOR 165 ~ proprii . founder.n. 1.f.tax form ~ de oferta . lump forma v.net fixed capital formation ~ profesionala .t. to drill foraj s. to found.(la licitatie) form of tender ~ de procura .to syndicate ~ un monopol . formality. wildcatting ~ de sonde de petrol petroleum drilling ~ in largul marii .pooling ~ bruta de capital fix .cheque form ~ de cerere . procedure of customs formare s. (instruire..(pentru impunere) form of return ..to pool ~ un consortiu/sindicat patronal . size.office form ~ de cec . formation 2.m.company promoter fora v.f.statutory formality formalitati vamale . to form ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts ~ un cartel .form of application.t.to comer formalitate s. promoter ~ al unei societati . to promote.customs clearance.loan application form ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de chitanta . promotion fondator s.

(intr-o cariert quarry face frontiers s. (corn. refrigeration plant frigotehnica s.free into barge ~ transport . rezultdnd o diminuare • greutdtii) abrasion of coin frigorifer s. manpower ~ de munca excedentara .face of workings ~ de dane .f.n. border ~. (corn.(indicatorii cei im favorabili din punctui de vedere « riscului si al rentabilitdtii) {fin efficient frontier fructifer adj. dar peste care trebuie so.) free ~ bord .free overboard/overside ~ §lep .berthage.free on ship/ vessel ~ peste bord .f. to frank.f. waybill.casual labour ~ majora .f.labour force.m.n. refrigeration frigotehnist^.air consignment note/ waybill franca v. ofere despdgubiri complete} franchise fran§izor s.free on rail/truck fran§izat s. front. fraudulent frecare s. freight document ~ aerian . frontage ~ de abataj .) manufacturer's agent fransiza s. berthing space ~ de exploatare .free alongside ship/vessel ~ depozit .free border ~ in bazinul portuar .(ca urmare a circulatiei.n.free on truck ~ carau§ .free alongside quay ~ de-a lungul navei .productive/ production forces fragil adj. refrigerationist s front s. postage paid ~ insuficient . breakable fraht s. fructifero<< . embezzlement.free delivered/domicile ~ frontiera . free entrepot ~ domiciliu .m. defalcation fraudulos adj. fraud.) franchise 2.free dock ~ nava . (cesionar al unei fransize) (corn.f.f. (in asigurdrile maritime. force ~ de munca .free into store.free on board ~ bord stivuit si fara cheltuieli de descarcare . refrigerating machine. fruit-bearing.quayage. frontier.free on board and stowed and free discharging ~ bord si rujat . to stamp francat adj. 1.a eficientei .sweated labour ~ de munca ieftina . valoare a pierderii sub care societatea de asigurdri nu este obligatd sd acorde nici un fel de despdgubire.act of God.t. face ~ al cheiurilor .) franchiser frauda s.free on board and free trimmed ~ camion . to prepay.166 FOR-FRU informatii despre cumpdrdtor) {bur. postpaid.carriage free ~ vagon . abrasion ~ a monedei .cheap labour ~ de munca necalificata . cause beyond control forte de productie .m.unskilled/ common labour ~ de munca temporara .surplus labour ~ de munca exploatata .(despre o scrisoare) shortpaid franco adv.free carrier ~ chei .) name-ticket forta s. consignment note. (cedent al unei fransize} (corn.

(public. secretar) officer.supply schedule ~ amovibila . (alimente si servicii) to cater (for) furnizare s.revocable post ~ de consum .m.demand schedule ~ a ofertei . fodder furgoneta s.intermediar . supply. (imitate de mdsurd pentru greutate) pound fura v. obiecte furnizate) supply of goods/materials. civil. supplies. searcher fundatie s. 1..office stationery ~ maritime . {de echipamenf) outfitter.mail teller ~ public/de stat . (de staf) public/civil servant. provider ~ de alimente . 1. endowment. (de alimente si servicii) catering furnizor s. (de alimente) victualler. to supply. official. (slujbd) job.n.FUN-FUR 167 funciar adj.i.ship chandler furt s. to function 2. to thieve.utility function ~ publica . (institutie) endowed establishment/institution. utility car/vehicle.seniority functii pe servicii .subcontractor ~ maritim/naval .i. pi. (supply) contractor.caterer .revenue/customs officer.bank teller ~ la oficiul postal . to steal.junior clerk/ officer ~ la ghiseui unei banci . ground. forage.f.(relatia dintre activitatea de marketing si nivelul vanzarilor) sales response function ~ de utilitate . {din conducerea unei societdti) company officer ~ vamal . supplier.consumption function ~ de manager . purveyor.m. office ~ a cererii .) larceny ~ calificat . (a jefui) to rob.t. (mar/a. n.victualler ~ de alimente si servicii . (dr. purveyance. (pentru livrdri) delivery car/van furnituri s. (post) post. (a livrd) to deliver v. ecleziastic. officer of state. office bearer/holder.high official. to purvey.f. furnishings ~ de birou .departmental functions functiona v.m.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta correspondence clerk ~ responsabil cu relatiile cu publicul . position.t. secretar) clerk ~ inferior/subaltern . (public) official ~ responsabil cu clasarea documentelor . function 2.shoplifting . to purvey (for). van.f. to work functional adj.) aggravated theft ~ din magazin .production function ~ de stimulare a vanzarilor . {textile) appurtenances. land(ed). theft.. (comercial. (livrare) delivery... (rechizite) requisites.public office ~ superioara . 1. trimmings. functional functionar s.public relations officer ~ superior . (despre o marina) to run.f..public/civil servant. to furnish (with). {de birou) office worker. (in cantitdti mid) to pilfer furaj s. executive officer.ship chandlery furniza v. (mdrunt) pilferage 2. (jaf) robbery. functie s. (mai ales de mobila) furnisher. foundation funt s.f. functionary. furnishing.(dr.managership ~ de productie .

f.n. fusion ~ congenera .(intre firme din aceeasi Industrie in care partenerii de fuziune FUR-F1 nu sunt nici clientii.) theft and pilferage fuss. to amalgamate. merger. to merge. to fuse fuziune s.) grand larceny ~ prin efractie . shaft ~ orar .{asig. merging..(fuziune prin a sunt integrate operatiunile a dc companii in speranta obfinerii ui wantage sinergetice) operating merg ~ orizontala .(intre societdti i industrii diferite) conglomerate merg ~ operationala .(dr. amalgamation. nici furnizc uneia dintre ele) congeneric merger ~ conglomerat . care produc acelasi tip de bunuri .hour/time zone fuziona v.burglary furturi §i furti§aguri .168 ~ marunt/sub o anumita valoare (dr.) petty larceny ~ peste o anumita valoare .(fuziunea a doua fir.(achizitia unei firme catre unul dintre furnizori sau alia vertical merger .1 servicii) horizontal merger ~ prin absorbtie merger absorption ~ verticala .'.

pledge. un imprumut) collateral.scale of prices ~ de produse . guaranteed.m.f.) warranty of seaworthiness ~ exagerata . gage. (a executdrii unui contract) pledge.n.pledge of real property garantie s.f. surety.redeemed pledge a da/a pune in ~ . garantie pentru . bail. (de guarantee.adequate security ~ de calitate . bondsman a fi ~ pentru . (obiecte) narrow goods. warrantor. (de dama) hosiery galon s. showcase galanterie s.to redeem a pledge. (fond de acoperire/garantie pentru un imprumut.) to cover ~ pentru . lien ~ cu deposedare . to guarantee.unredeemed pledge ~ fara deposedare . to warrant.export risk guarantee ~ corespunzatoare .bank guarantee ~ colaterala (pentru un imprumut) collateral ~ contra riscurilor la export .G gabarit^.n.warranty of quality ~ de executare . (acord. 1.excessive guarantee ~ expresa . (unitate de mdsurd pentru capacitate) gallon gama s. 1. (prdvalie) haberdasher's. warranted. guaranty.M. overall size/dimension ~ al marfii stivuite . (de bdrbat) men's haberdashery.express warranty ~ fiduciara (document care garan-teazd ca proprietatea mcredintatd unui administrator fiduciar nu va suferi nici o daund din cauza acestuia) fiduciary bond ~ fixa . hosier's 2. guarantor. galantar s.range/portfolio of products ~ sortimentala . fin.(mar. secured. to gage.) stowing dimension gaj s.(dreptui creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societdti) fixed charge ~ flotanta . (bur. extinzdndu-se la toate activele unei societdfi) floating charge ~ guvernamentala .to stand surety for garanta v. range ~ de preturi .t. to put in pledge a scoate din ~ .(a contractului) performance guarantee ~ de navigabilitate .n. pledge. (cerutd exportatorilor) tender guarantee. to secure. warranty.(dreptui creditorului guaranty.to stand security for.. o tranzactie) cover.) platd) (colateral. scale. coverage. to take out of pledge. fin.. shop window/front.(mar.product mix/range garant s.bonded (de calitate etc. to go/to become bail/security for garantat adj.to pledge. (sumd cerutd ca avans pentru datorii sau daune eventuale ori pentru indeplinirea obligatiilor contractuale) caution money. (bur. (cautiune) bail 2. contract de garantie de platd) bond ~ bancara . surety.f.) covered ~ prin obligatiuni .government security ~ imobiliara .

) all-in generator adj. to administrate.) implied warranty ~ mobiliara .asset management ~ a creditelor .roadbook .trustworthy guarantee ~ solidara . (SUA) checkroom gazs. personal security ~ nula . to accommodate general adj.pledge of movables.liquid petroleum gas gazdui v. (SUA) depot ~ de calatori . cloakroom.economic geography gera v. to manage. geodesy.170 GAR-GH1 ~ implicita .cash management ~ a riscurilor .f. administration.continuing guarantee ~ reala . to manage gestiune s. to lodge. handbook. (persoana) guide s.(proprietate industrials ce nu poate servi drept grantie bancard dacd nu este in exploatare) dead security ~ pe baza de depozit §i credit deposit-cum-credit guarantee ~ permanenta . geodetics geografie s.liquefied natural gas ~ petrolier lichefiat .risk management ~ a stocurilor . generating s. riscurile etc.) corporal security ~ serioasa .data management ~ a datoriei .additional security ~ unica .liquefied petroleum gas ~ petrolier lichid .(dr.financial management ~ gre§ita .terminal.f. (care cuprinde unitatile monetare.n.transit station ~ de triaj .n. (global) overall.passenger station ~ de coletarie/mesagerie .harbour station ~ terminus .stock administration.budget/budgetary administration ~ economica . management ~ a activelor . general. geography ~ comerciala .t.m. global 2.(asig. 1. to administer.t.f.debt management ~ a inventarului . (incluzand toate cheltuielile.enterprise management ~ a lichiditatilor .mismanagement ghid s.reliable guarantee ~ suplimentara .f.credit management ~ a datelor .economic administration/management ~ financiara .commercial geography ~ economica . managing gestiona v.f.goods station ~ de tranzit .parcel/ packet station ~ de frontiera .) joint guarantee/ surety ~ solida . to run.inventory administration/control ~ a intreprinderii ./ control ~ bugetara . generator ~ de venit pasiv .t.liquefied gas ~ natural .border/frontier station ~ de marfuri .natural gas ~ natural lichefiat . (railway) station. to administrate gerant adj.(dr.single guarantee a da ~ . gas ~ Uchefiat .marshalling yard ~ maritima . de mdsura ale mai multor tari) cambist ~ rutier . terminus garderoba s. guide(book). to administer.passive income generator geodezie s.to warrant gara s.n. to house.

{in care societdtile sau produsele sunt reprezentate prin cercuri/baloane proportionale ca mdrime cu puterea competitivd ca exprimatd prin volumul vdnzdrilor. {administrate. vid) emptiness.r. (de apreciere) extent. diagram. pi. fin. aggregate.t. for free. (andosant.n. grain.idle/slack time. degree 3. at no charge adv. tehnicd etc. without payment. (a conduce.f.f.) (booking-office) window. (rang) rank. active sau cota depiatd) bubble chart ~ de incarcare . gratis. housekeeper grad s. (la teatru sau cinematograf) box-office (window) ~ de informatii . gross.f. pay desk/ office. (bun administrator) good manager gospodari v. (a andosd) to endorse 2.demand schedule ~ cu baloane . level ~ de avarie .information desk girs. {c.i.communal husbandry. utility ~ individuals . bonus. to set up house gospodarie s. wicket.tourist guidebook.f. (andosatar) endorsee global adj. {vrac) bulk grane s. schedule ~ al pragului de rentabilitate breakeven chart.n.n.operation chart ~ de prioritate . traveller's handbook ghiseu s. void ~ de productie .. free (of charge). householder 2. bounty gratis adv.m. menage 3.rate of work ~ de tranzactionare . 1.n.f.priority schedule ~ de transport . 1. to administer v.individual farm gospodina s. household 2. chargeless. all-round/-in globalizare s. 1. overall. profitgraph ~ al cererii .m.f. graph. chart. {cereale) cereals .) degree 2. free of charge gratuit adj.GHI-GRA 171 ~ turistic . corn. (in matematicd. bottleneck gospodar adj. administrare) husbandry ~ agricola homestead ~ agricola colectiva collective farm ~ agricola de stat .) marketability ~ de uzura .taxation degree ~ de folosire a fortei de munca . (econom) thrifty s.n.state farm ~ comunala/municipala . gratuitousness gramada s.{mar. (a garanta) to warrant. rate. gratuitously gratuitate s.t. global.m. gratis. to keep house. globalisation glont s.n.extent of the damage ~ de fiscalitate . costless. {menaj) housekeeping.f.rate of wear grafic s. {andosare) endorsement ~ conditional qualified endorsement ~ de complezenta accommodation endorsement ~ in alb . a admi-nistrd) to manage. town management.f.{bur. counter. andosator) endorser giratar^. (imprumut rambursat intr-o singurd transd la sfdrsitui perioadei scadente) bullet gol s.) shipping schedule granita s. to manage a household v.diagram of loading ~ de operatii . {spatiu gol. border. {despre preturi. total. 1. gratuitous. to guarantee girant s.f. frontier gratificatie s. cheltuieli) overhead.blank endorsement gira v.

industrial action ~ a consumatorilor .carcass weight ~ a caricului . sole weight ~ reala a tarei .(mar.(marfa cu ambalaj) gross/tare weight ~ consemnata in warant . lightweight tonnage.loaded weight ~ a navei goale .m.net tare ~ neta efectiva/reala . grain.usual tare ~ .n.) shipper's weight ~ sub cea normala/permisa underweight ~ suplimentara . walkout.f. unloaded displacement ~ bruta . (sarcind) burden. light ship/vessel.) outturn (weight) ~ neta a tarei .) shipped weight ~ legala a tarei .nummary weight ~ netaxata .extra weight ~ si continut necunoscute .packed weight ~ de sacrificare .(care nu aduce navlii) {mar. test weight ~ excedentara .useful weight ~ uzuala a tarei .total weight ~ unitara .buyers' strike .cargo/shipping weight ~ a lotului de marfa .f. (incdrcdturd) load ~ moarta .overweight ~ in livre . record office grefier s.outturn weight ~ estimata .estimated tare ~ -etalon .legal tare ~ maxima . clerk of the court's office.(mar. suspension of work.specific gravity ~ stabilita de incarcator . (dr. a unei nave) deadweight ~ a carcasei/a animalului taiat si curatat .weight by volume.bulk weight ~ a marfii incarcate .printer's error greutate s. (eroare) error ~ de copiere . valoare si continut necunoscute {mentiune intr-un conosament) {mar.(mentiune intr-un conosament) (mar.172 GRA-GRE grau s.land/landed/ landing weight ~ a marfii in vrac .weight empty. weight.standard of weight. (dr.slaughter weight ~ descarcata/predata .) light displacement/weight.all-up weight ~ proprie/fara incarcatura .warrant weight ~ cu ambalaj . work stoppage.f. wheat.estimated weight ~ estimata a ambalajului .unit weight ~ utila .(mar.poundage ~ in minus . mistake.) clerk of the court.delivered weight ~ proprie . to burden greva s.net weight ~ neta a caricului descarcat . value and content unknown ~ vie — (a animalului inainte de tdiere) live weight ~ volumetrica .clerical error ~ de tipar .clear/real tare ~ specifica .) to encumber.i.) deadweight ~ monetara .(la predare) short weight ~ incarcata . strike.) weight.(a unui vehicul.f.net net weight ~ predata . (dr.weight of parcel ~ a marfii descarcate .) office of the clerk of the court.) weight and content unknown ~ totala . corn grefa s. bulk density greva v.(mar.consumer strike ~ a cumparatorilor . recorder greseala s.weight allowed free ~ neta .

group.to misgovern guvernator^.n.protest strike ~ Ae siAiAaritate . government guverna v. collar gulere albastre .hunger strike ~ autorizata official strike ~ de avertisment warning/token strike ~ de delimitare .socioeconomic grade ~ strategic . governor ~ general .(sistem de evaluare a competentei manageriale) managerial grid grup s.general strike ~ italiana/la locul de munca . cluster 2.n. impozitare} bracket ~ de venituri . to stop work a fi in ~ .sympathetic striKe ~ -fulger/spontana . (cere de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ de activitati analoage -job family ~ de brokeri neoficiali .to call a strike a face ~ . to walk out. work(man) on strike grila s.governor general . (categoric de salarizare.go-slow (strike) a chema la ~ .to (go on) strike. grid.to call out a declara ~ .(economice) vested interests. to govern ~ prost .to come out on strike grevist s.m.lobby ~ de studiere a cerintelor consu-matorilor .sit--down/-in strike ~ neautorizata .to be on strike a intra in ~ ./i. group.(grevd cauzatd de conflictui apdrut intre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) (SUA) jurisdictional strike ~ de protest .w.(grup de societdti cu pondere importantd in cadrul unei industrii care urmeazd o strategic comuna) strategic group grupa s.coulisse ~ de interese .lightning strike ~ generala .aspirational group ~ socioeconomic . grup de oameni ae afaceri care soYicita faciYitdfi.(model al acti-vitdtii de aprovizionare industrials) buygrid ~ de salarizare . (corporatie. 1. mdeosebi de naturd legislativa} special interest ~ de presiune .unofficial strike.f. striker. (de sindicaf} wildcat strike ~ patronala — (inchiderea fabricii de cdtre patronat pe o anumitd perioadd pentru a nu satisface revendicdrile salariatilor) lockout ~ perlata .GRE-GUV 173 ~ a foamei .income group guler-s-.pay/salary scale ~ manageriala .f.(muncitorii manuali/ industrial!) blue-collar workers ~ albe (clasa de mijioc din societdtile industriale avansate) white-collar workers guvern s. scale ~ de aprovizionare .i.

chart ~ cadastrala .m. hyperinflat runaway inflation holding s. 1.dock/port shed ~ portuar de marfuri . shed. hedging ~ realizat prin cumpararea contracte futures . (rise) risk ~ moral .note/letter paper ~ de tipar . hall 2. (despre unele mdrf hydrophilic. (operatiune de cone carare a riscurilor ce pot decurge < fluctuatiile cursurilor la bursele marfuri. inn hangar s.n.) stevedore. sentec (arbitrald) award ..n.vegetable market ~ de pe§te . hJdrotechnics hiperinflatie s. horticulturist horticultura s. hectare hedging s. innkeeper harta s. holding (company) horticultor^. WE (magazine) hectare.geographical map ~ marina .n. water-retaining hidrofob adj.pack/ packing/wrapping paper ~ de scrisori .f.sea/nautical chart hazard s.copy paper ~ -moneda . map.) moral hazard hartie s.(comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. (in piatd) market house/hall. (mar. hydrophobic. (decizie) decision.security paper ~ timbrata .f.) shipping shed ~ pentru marfuri in tranzit .f. (judeca r eased) judg(e)ment.cadastral map ~ geografica .f. porter 2. paper ~ de ambalaj/impachetat . longshoreman han s. water-pos plant hidrofil adj. (decret) decree.currency hedging hidrocentrala s.(fin./!.(wire-) wove paper hartii de valoare . situatie generatd de existenta unei asigurdri etc.long hedging ~ valutar . din variatiile preturilor tranzactiile de comerf exterior sau i cursurilor de schimb) (bur.meat market ~ de legume .paper money ~ pentru emisiuni de valoa bancnote . (mar.f.second-hand market hamal s. hydroelec (power)' plant/station. 1. covered market ~ de carne .fish market ~ de vechituri .f. n.m. hazard. shed for passing goods ~ portuar .H hala s.n. (pentru avioane) hangar ~ pentru depozitare temporara shed for short storage ~ pentru marfuri de export .m. horticulture hotarare s. hebdomadary s.stamped paper ~ velina .export sheed.f.printing paper ~ de ziar .freight shed hangiu s. weei hebdomadal.n. (ora order.news paper ~ indigo/carbon . wa /moisture-repellent hidrotghmca s.f.transit shed.) securities hebdomadar adj.

by(e)-law ~ judecatoreasca .judg(e)ment. sentence ~ judecatoreasca de declarare in stare de faliment .replevin ~ judecatoreasca definitiva judg(e)ment absolute ~ judecatoreasca executorie enforceable judg(e)ment ~ judecatoreasca in contumacie judg(e)ment in absence .decree in bankruptcy.HOT-HOV ~ a administratiei locale . adjudication order ~ judecatoreasca de lichidare winding-up order ~ judecatoreasca de scoatere de sub sechestru .

coaster hovercraft ~ pentru pasageri .t. o plata) to award ~ asupra unei spete . hotel. to rule.(dr. nava pe pernd de aer) hovercraft. air-cushion ship/vessel ~ costier .n.residential hotel hotelier adj. (aeroglisor..) to decide on the merits of the case hotels. {proprietor sau director al unui hotel) hotelkeeper./?. hotel ~ -pensiune . hotelman hovercraft s.) to deal with a case ~ in fond .175 hotart v. (dr.m. s.{dr. (o penalitate.) to decide..passenger hovercraft .

through the usual channels ierarhie s.f. immovable imobiliza v.f. real. unlawful adv.f. unlawfulness 2. (cladire) build (cu teren. imperialism ~ economic .t. inexpensive ieftinatate s. unlawful. (a posturilor in functie de competenta cerutd si salarizarea corespunzdtoare) grading igiena s. identification ~ automata . to reduce/to diminish the price ofv. (caracter ilegal) illegality. immigrant imobil s. (a unui cumpdrdtor luarea unei decizii atunci cdnd c.I iard s. 1. inexpensiveness ieftini v. illicit adv.f. illicitly iluzie s. hierarchically. chain of command ierarhizare s. to implement implicare s.industrial health/ hygiene ignorat adj.f. levels of authority.r. n.(a unui produs) automatic identification identitate s.f. illicit.) corporate identity ~ falsa — (pentru incasarea unui cec) false pretences ieftin adj. to come/to go down ierarhic adj.prohibited import ~ masiv heavy import importuri invizibile (import servicii) invisible imports . identity ~ a corporatiei . secret/underground activity ilicit adj. instalatii) premises ~ comercial business premises ~ cu locuinte collective housing imobiliar adj. (despre actiuni puse in vdnzare) neglected ilegal adj. unlawfully ilegalitate s. image 2. hierarchical adv.tax impact impar adj. (imprimatur monedd. odd imperialism^. (unitate de masurd pentru lungime) yard identificare s. (un capital) immobilize. house.i. hygiene igiena muncii .economic imperialism implementa v.brand(ed) image imigra v.f.w. cheap. to immigrate imigrant.n. n.t.n.?!. hierarchy.total import ~ interzis .) corpc image ~ a marcii . illusion ~ monetara . importation ~ cu scutire de taxe vamale --free importation ~ global .(ideea falsa cd banii avea o putere fixd de cumpdrc tendinta de a ignora modifies valorii banilor din cauza inflatiei sa deflatiei) money illusion imagine s. 1. zitioneazd un produs) involvement import s.t. (act) unlawful act.s'. to lock away. illegally.f. illegal.f. to tie up. illegal. marcd) mintage ~ a corporatiei . impact ~ al impozitului .1 impact s. to fall in price.(man.(man.f. cheapness. import.

capitation(tax).deferred tax ~ anual . (despre o proprietate) rat(e)able. targuri etc.profit/revenue tax. taxele percepute in piete.IMP-IMP 177 ~ paralele .) dutiable.capital tax.dividend tax ~ pe dobanda . importer ~ independent .excess profits tax. impozit perceput in piete.f. tax on capital ~ pe ca§tigul de capital .(transfer de venit.rent tax ~ pe cifra de afaceri . (referitor la accize) excisable.wealth tax ~ pe cap de locuitor .) toll ~ amanat .processing tax ~ auto .m.total income tax ~ pe venitui personal . (referitor la taxele vamale etc.receipts tax ~ pe lux . de la cei bogati la cei sdraci. impost.emergency tax ~ fiscal/pe timbru .luxury tax ~ pe profit . (pentru incasarea unui cec) false pretences impozabil adj.donation/gift duty ~ pe incasari .property tax ~ pe salarii .consumption/ expenditure tax.salary tax ~ pe supraprofit .(mai ales la masinile de import) car tax ~ negativ .capital gains tax ~ conform categoriei de impunere schedule(d) tax ~ degresiv .) tollable impozit s.independent importer impostura s. taxable. (SUA) corporate/corporation tax ~ pe profitui excedentar nedistribuit .degressive tax ~ direct . assessable. to import importator s.direct tax ~ echitabil . targuri etc. supertax ~ pe unitate/unitar . (SUA) federal income tax ~ pe venitui global .stamp duty ~ funciar .n.land/ground tax ~ global/forfetar .council/local/ municipal tax ~ pe chirii .(impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investitii financiare) excess retention tax ~ pe proprietate . tax on turnover ~ pe circulatia marfurilor .interest tax ~ pe donatie .(pe proprietate) reprises ~ ascuns/indirect .indirect tax ~ local/municipal .unit tax ~ pe venit .turnover tax. tax on consumption ~ pe dividende .(de produse cu preturi mai scdzute decdt cele din propria tard) parallel imports ~ vizibile . (referitor la taxele rutiere. duty.equitable tax ~ extraordinar .income tax. in vederea garantdrii unui venit minim acestora din urmd) negative income tax ~ pe avere .personal income tax .t. leviable. tax. head/poll tax ~ pe capital .(import de mdrfuri) visible imports importa v.lump-sum tax ~ imobiliar . contribution.hidden tax ~ asupra prelucrarii industriale a produselor .(perceput in jiecare etapd a procesului de distribute) sales/tumover/transactions/ cascade tax ~ pe consuin . (taxa rutierd.real estate tax ~ indirect .

tax franchise ~ parlamentara . (formular) form pi. (a unei proprietdti) rating. a consumului) repressive tax ~ restant . to impose: (o sarcina) to assign 2. to tax. (fiscala) taxation.t. irremovable inamovibilitate s.flat tax impozite de asigurari sociale .t. stampild) to emboss imprimat adj. (stagnant) (neproductiv) dormant.f.) immunization inactiv adj. (legald) (If.social security taxes ~ si taxe . imposing. (a unei sarcini) assignment 2. 1. (in bani) charge imunitate s.to overtax impunere s.f. irremovability inaugura v. inactive. deschide) to open incapacitate s.parliamenta immunity ~ vamala . (juridica) disability..regressive tax ~ represiv . (invaliditate) inval 2. to levy taxes on impozitare s. 1.diplomatic privilege ~ fiscala .ability-to-pay taxation impresar^.multiple taxation ~ proportionala cu posibilitatea de a plati .. to inaugurate.withholding tax ~ succesoral/pe mostenire inheritance tax.(5' UA) delinquent tax ~ retinut la sursa . (frc to charge imputare s.178 ~ progresiv .f. printed s. (fiscal) to tax. (despre o piata) sluggish. printing office/ works/house 2.f. 1. inactivity. (fdrd tranzactii) (bur.disabilit sue ~ de a mcheia contracte .t.(pentru franarea investitiilsr. estate duty/tax ~ unic — single tax ~ uniform . (a tipdri) to print 2. incapacity ~ de a actiona in justitie . (tesaturi) to (im)print.) list inactivitate s.graduated income tax ~ regresiv . to assess. immunity ~ diplomatics .f.n. (stagn dullness inalienabil adj.t. disability. (de tesaturi) printery impune v. succession duty.f.(din salami) pay as you earn ~ multipla/dubia .duty-free import imunizare s. (nefolosit) unemployed.f.f. 1. assessment ~ excesiva . print. taxation ~ la sursa a venitului .progressive tax ~ proportional cu venitui . (prin apdsare cu sigiliul.t.taxes and dues impozita v. inalien< unassignable inamovibil adj. (procesul de stabilire{ mentinere a unei duratii egale la acfl| si pasive in vederea reducerii rise ratei dobanzil) (fin. (bani) to deduct./n.overtaxation ~ nejustificata . print matter/paper imprimerie s.disabilit enter into contracts ~ de a mstraina o proprietat disability to alienate property . (plata accizelor) to excise ~ excesiv .f. impresario imprima v. printed works. (de mu.exaction ~ pe piata de catre consumatori unui produs} consumer pullthrough ~ proportionala cu venitui graduated taxation imputa v. (o proprietate) to rate. 1.

to inculpate indemniza v. (intr-un plic) to enclose. terminal wages ~ de concediu . collection of payments ~ documentar . 1.) incorporeal inculpa v. holiday pay ~ de deces — (platibild in caz de deces) (asig.) death benefit ~ de deplasare .dependants' benefit ~ personala .) arson incertitudine s. (situatie in care rezultatele unei decizii nu sunt sigure) uncertainty include v.t.inclusive of all charges incorporal adj. (dr.f.charges included ~ toate cheltuielile .(mar. to contain.n.) dispatch money ~ de concediere .family allowance ~ parlamentara . to indict. allowance ~ de boala .entertainment allowance ~ de §omaj . (costut) to figure in inclusiv adj. (pe numdr de mile) mileage ~ de formare/pregatire . to charge. sickness benefit ~ de celeritate .f.(pperatiune de incasare efectuatd de banca exportatorului la dispozitia acestuid) documentary collection incendiere s. included ~ cheltuielile .speciala .sick allowance/benefit/ pay. to indemnify. inclusively. (ilizibil) illegible indexare s. indexation . (acordatd martorilor intr-un proces) conduct money.(in interes de serviciu) travel/travelling allowance.inability to pay debts ~ temporara de munca . to requite indemnizatie s.personal allowance .dismissal compensation/pay/wage.t.dole ~ familiala .f.f.INC-IND 179 ~ de munca permanenta §i totala total permanent incapacity ~ de plata a datoriilor . to comprise.) enabling/goodwill payment ~ pentru cre§terea preturilor deamess allowance ~ pentru incapacitate de munca disability benefit ~ pentru persoane tntretinute de salariat .f. pay. setting on fire ~ premeditata .} pay. to include. (alocatie) allowance.strike benefit/pay ~ de munca in strainatate . tarife) inclusive (of) adv. undecipherable.perquisite independenta s. inclusive.temporary disability incaso s. to add in.(asig.) arson incendiu s. 1. fire 2. (a inserd) to insert 2. (despdgubire) indemnity.t. subsistence allowance/money.n.vacation allowance. (provocat) (asig. compensation. benefit.training allowance ~ de greva . independence ~ economica — (economic) self-sufficiency indescifrabil adj. (despre preturi. statutory sick pay. (de drum etc.foreign allowance ~ de reprezentare .member's emoluments ~ pentru cointeresare/stimulare (acordatd conducerii unei societdti) (man. indecipherable.

printing industry .wear index ~ financiar .cost-of-living index ~ al preturilor . ~ frigului . index ~ al strazilor . 1. industrial industrialism s.oil/petroleum industry ~ poligrafica .) undivided.) several indiviz adj. to industrialize industrial 5.railway indicator/ pole indicatori economici .m. m. (personal) personal 2.) solvency ratio ~ de uzura . industrialist industrie s. individual.individual price index ~ sintetic al preturilor .quantity/volume index ~ de dezvoltare a marcii .weighted in^ es individual adj.f. indicator.financial indicators indice s.f.street directory ~ al variatiilor sezoniere . index adjusted seasonally ~ de cale ferata .economic indicators ~ financtari .t.aggregate price index indici ponderati .general price index ~ individual al preturilor .wages index ~ bursier/al cursului actiunilor share index ~ corectat .packing industry ~ constructiilor de masini — mechanical engineering/machine building (industry) ~ de automobile .(fin. (dr. industrialism industrializa v.hotel industry/trade | metalurgica metallurgic(. index ~ al costului vietii .pottery industry ~ chimica chemical industry ~ conservelor .financial ratio ~ general al preturilor . n.index adjusted for seasonal variations. (dr.food industry ~ casnica/artizanala .car/automotive industry ~ de prelucrare a lemnului -woodworking industry ~ distractiilor/spectacolelor amusement industry ~ editorials publishing industry ~ extractive extractive industry ~ fbrestiera forest/timber/wood industry .. (dr.n.) liquidity ratio ~ de solvabilitate .the rubber industry ~ ceramica .(care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale unei piete) brand development index ~ de lichiditate .heavy industry | ~ hartiei .refrigerating industry. index of retail prices ~ al preturilor producatorilor producer price index ~ al salariilor .(indicele preturilor cu amdnuntuJ) consumer price index. cold! storage trade • ~ grea . industry industria alimentara .home/cottage/ family industry ~ cauciucului .rectified index ~ de cantitate .industry ~ miniera .mining industry ~ otelului steel industry ~ petroliera .price index ~ al preturilor de consum .(fin.180 IND-IND indicator s.) joint ownership/ tenancy industrial adj.paper industry | • ~ hoteliera . joint indiviziune s.

light industry ~ viticola . poor.creeping inflation ~ prin cerere .hidden inflation ~ controlata .process/processing/ manufacturing industry ~ primara — (care extrage si adund resursele naturale prin activitdti cum ar fi mineritui.key industry ~ cu investitii man pe unitatea de produs .capital-intensive industry ~ cu perspective de dezvoltare -growth industry ~ locala .wine industry industrie-cheie/de baza .(situatie in care inflatia.infant industry ~ principals staple industry ~ protejata .related industries inertie s. short squeeze ~ galopanta .) primary industry ~ secundara . poate contribui la cresterea economica) growth inflation ~ de penurie . inflationary s.(cdnd oferta insuficientd exercitd presiuni de mdrire a preturilor) shortage inflation.m. in anumite conditii si proportii.) base inflatie s.f informatics ~ de gestiune . not due inferior adj. inertia ~ industrials .{care utilizeazd resursele industriei primare) secondary industry ~ spectacolelor .leisure industry ~ transporturilor carrying trade ~ turistica .structural inflation ~ suprimata .(cauzatd de cresterea cererii agregate fata de oferta agregata) demand-induced/-pull inflation ~ prin costuri — (cauzatd de cresterea costurilor de productie independent de cererea agregata) cost-push inflation ~ prin moneda . (adept al inflationismului) inflationist influenta s.f.(impotriva concurentei strdine) sheltered industry ~ subvenfionata .show business ~ tertiara/serviciilor tertiary/service industry ~ textila . inflationism inflationist adj. influence ~ ilegala — (presiune exercitatd pentru semnarea unui contract) (dr.local industry ~ meste$ugareasca .IND-INF 181 ~ prelucratoare . runaway inflation ~ lenta/taratoare .subsidized industry industrii conexe .hyperinflation.(cauzatd de emisiuni monetare excesive) money supply inflation ~ structurala . undue. (despre metale etc.(dezinteresul unor proprietari de intreprinderi indtistriale de a-si muta societdtile in alte locuri mai propice desfdsurdrii activitdtii) industrial inertia inexigibil adj.business/administrative data processing informatie s. agricultura etc.f.) undue influence informatica s. inexigible. inflation ~ anticipata .f.f.tourist trade ~ u$oara . (despre calitate) low.suppressed inflation inflationism s.forestalled inflation ~ ascunsa/mascata .textile industry ~ timpului liber .pent-up inflation ~ de crestere .handicraft industry ~ noua . n. information ~ ascunsa — (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie .

) deck gear ~ frigorifica . survey.naval architect ~ de exploatare .tax inspector. insolvent insolvabilitate s. examination ~ de clasificare — (a registrului naval) survey classification ~ tehnica .government civil engineer ~ electrician .mechanical engineer ~ minier .mining engineer ~ silvic . social (overhead) capital inginer s.} (classification) surveyor. inspector of taxes ~ general .f.(mar. infrastructure. surveyor. maritime surveyor ~ de tonaj .(mar. to examine inspector s.f. n.. offence. (despre piata bursierd) volatile. (fluctuatie) unsteadiness ~ politica .forester ~ vamal . outfit.process engineer inginerie s. malfeasance. engineer ~ agronom .outdoor plant . agronomist ~ constructor .inspector general ~ sanitar officer of health. breaking/infringement of the law. inspectorate ~ maritim .182 1NF-INS contractuald incompletd) hidden information ~ asimetrica . to inspect.civil engineer ~ consultant .financial engineering ~ tehnica . inspection. (fluctuant) wide instabilitate s.technical inspection/survey ~ vamala .f.plumbing ~ de iluminat illumination plant ~ de operat cereale (mar.) tonnage ga(u)ging surveyor ~ financiar .customs inspector/surveyor ~ vamal maritim -jerquer ~ vamal terestru . freezer ~ in aer liber/deschisa .(mar.) bulk cargo handling facility ~ de punte .land waiter inspectorate.consulting engineer ~ de constructii navale .) bulk grain-handling appliance ~ de operat marfuri in vrac . to survey. loan administrator/officer ~ de registru/clasificare .refrigerating/cold-storage plant.m. equipment.chief engineer ~ tehnolog .agricultural engineer.f. transgression infrastructura s. insolvency inspecta v. installation.political uncertainty instalatie s. engineering ~ financiara . ship's/marine.(mar.f. instability.operating/works engineer ~ de poduri si sosele .(in sectorul asigurdrilor pentru accidente si incendii) insurance surveyor ~ de credite . (inspection) officer ~ de asigurari .(cu distribute inegald intre participantii la o tranzactie) asymmetric information ~ economica .. inspector.engineering insolvabil adj. unstable. sanitary inspector ~ silvic .customs inspection/survey instabil adj.f.marine board inspectie s.m.f.economic information infractiune s.electrical engineer ~ mecanic .credit officer. plant ~ de apa .silvicultural/forestry expert ~ -sef.

deficient. 1.f. instrument. integration ~ economics . in-house training instrument s. instruction. to lay an embargo institute.(fuziunea organizatiilor in aceeasi companie. institution.civil court ~ penala . to institute.(fin. (despre stocuri. scarce.design institute institutie s.t.inspection tools ~ negociabile .to put a lien on ~ un embargo .(yaloarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vdnzdri) capital intensity interdictie s.service instructions ~ de virare din cont curent in cont de depozit .f. trad(e)able instruments insuficient adj.{cambia) inchoate instrument ~ monetar .t. (despre bani.INS-INT 183 ~ sanitara . insufficient. to train instruire s. to set up.working instructions ~ de folosire . n.(integrarea productiei cu sursele de aprovizionare si cu pietele de desfacere) vertical integration intensitate s.engineer regulations instrui v. institute ~ de cercetari . interdiction.(mar. direction. (act juridic) (legal) d instrument ~ de plata .credit instrument ~ incomplet de plata . (unealta) tool.(incdrcare.f. rezerve) low.) shipowner's directions ~ de asigurare . descdrcare) shipping facilities instanta s.n. forbiddance.f.criminal court institui v.') instance.training within industry.public office ~ mandatata . prohibition ~ a importului . (dispozitiv) device 2.f. Qpusd integrdrii verticale) horizontal/lateral integration ~ sociala . establishment ~ bugetara .charity/benevolent/ philanthropic institution ~ de stat . ban.sanitary installation instalatii de santier . intensity ~ a capitalului . institutionalism instructiune s. capitaluri) stringent integrare s. short. training ~ in cadrul intreprinderii .instrument of payment ~ financiar/de credit . to establish ~ retentie asupra .insurable interest ~ public . (dr.harbour/port facilities ~ portuare de operare .insurance instructions ~ de exploatare .) negotiable instruments/securities. court (of justice) ~ civila . instruction.research institute • ~ de proiectare .budgetary institution ~ de binefacere .social integration ~ verticals . implement.monetary instrument instrumente de control .corporate trustee institutional adj.f.import ban/ prohibition ~ de a executa ore suplimentare overtime ban interes s. order instructiuni ale armatorului .n.site facilities ~ portuare .to embargo.f.(sau invers) bank sweep arrangements ~ tehnice .economic integration ~ orizontala . interest ~ asigurabil . institutional institutionalism s. to instruct.public interest . law court.

to prohibit. agent. interior. inventory. taking up duties ~ in posesie . (marfuri. provisional.complete disability inventar s.state/government interference ~ bancara . entrance ~ in posesie prin fbrta .) entry ~ in functie .financial intermediation interministerial adj. invalidity. intermediate. middleman.continuous inventory ~ de lada .) entry.f.t. to introduce. to forbid. entrance 3.| tdtilor de antreprenor in interiond \ marilor companii) intrapreneurship | intrare s. 1. prohibition. (tard) home intermediar adj.f. (piata cu o marfd) to glut invalida v.to intermediate. temporary.) intervention ~ a statului . to flood. to interdict.n. inner s. domestic. (intre) to deal (between) intermediere s. banking support interventionist s.184 interimar adj.i. interstate interveni v.(cont. a unei tranzactif) factorage ~ bursiera . entrance 2. ban intraprenoriat s. 1. interim interior adj. to inundate 2. schedule ~ agricol .n. to ban interzicere s.telephone interview interzice v.agricultural implements ~ continuu .produce broker a fi ~ .coming into force/effect introduce v.stockjobbery. inside 2. intermediate.) ttt bring in.(utilaje si constr agricole) deadstock ~ pe stocuri . (a statului in economic. stockjobbing ~ financiara .(dr.m.t.lot-size inventory ~ periodic .packing list/note/sheet/sUj ~ fizic . (o clauza) to put in inunda v. interior. disablement ~ totala . (a unei afaceri. 1. disability. to interview interviu s. bargain maker ~ al fuziunii .f.physical inventory ~ mort . home interstatal adj.n. (dr. intermediary. interdepartmental intern adj.(mentinut la zi) (con perpetual inventory . a bdncii centrale pe piata financiar-bancard etc.full-function wholesaler ~ in comertui cu marfuri .t. interview ~ nedirijat/nestandardizat . to intervene interventie s.f. forbiddance.t.) periodic inventory ~ permanent . (a insera} to insert. interdiction. (al unui stat) inland.) entry.f. intermediation. (adept al interventiei statului in economic) interventionist intervieva v.t.) forcible entry ~ in vigoare . (promo varea call. (is posesie) (dr. go-between. ad interim mterimats. acting.n.exchange jobber ~ financiar . internal.(dr. internal. interior. propuneri etc.financial intermediary ~ in comertui angro .merger broker ~ de schimburi valutare .assumption of an office.n.) to invalidate invaliditate s.(pentru sustinerea cursului). stocktaking (lista) list. (inregistrare in cont) (cont. entering. bill. intermediary s.informal interview ~ prin telefon . factor.m.

financial investment ~ fixa (in infrastructura) fixed investment ~ involuntara .portfolio investments ~ induse .conservative investment ~ de capital .w. care procedeazd in mod regulat la investitii si care gestioneazd portofolii de man dimensiuni.planned investment ~ privata . (plasament) placement. mortgaging.private investment ~ productiva productive investment ~ publica/de stat public/government investment ~ sigura . to draw up an inventory. handle) institutional investors ~ mare .(organisme care dispun de resurse importante.(cheltuieli de investitie care nu sunt induse de modificdri ale nivelului productiei.(constant si sigur) true investment ~ autonoma .f. cauzatd de productia pe stoc) involuntary investment ~ in obiecte de valoare .net investment ~ pe termen lung long-term investment. (a gaja) to pledge ipotecar adj. to hypothecate.(investitor strategic) big investor ~ mic . investment. t.(termen care desemneazd investitiile realizate pentru satisfacerea cresteru constatate sou estimate a cererii de bunuri economice) induced/ passive investments ~ speculative speculative investments ipoteca v. lockaway.f.f.to inventory.small investor investitie s.gross investment ~ comerciala .non-monetary investment ~ in strainatate . to put out ~ excesiv .(in stocuri de mar/a. to vest.t.1NV-IPO 185 ~ viu . to mortgage. negative investment ~ neta . hypothecary a fi obligat ~ . investor ~ institutional .t.to overinvest investitor^. (gaj) pledge . ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructurii) autonomous investment ~ bruta . hypothecation.(investitia uneifirme in actiunile unei companii din acelasi sector de activitate cu eel al investitorului) trade investment ~ comunitara/obsteasca . (a plasa) to place.capital investment ~ directa . precum companiile de asigurdri. mortgage.international/ overseas investment ~ necorespunzatoare . hypothec. to inventory investi v.community investment ~ cu rise scazut .foreign investment ~ financiara .unsuitability ~ negativa . mortgage.to be bound by mortgage ipotecare s. (go/are) pledging ipoteca s.safe investment ~ straina foreign investment ~ straina directa foreign direct investment investitii de portofoliu .disinvestment. fondurile de pensii si investitii.(septel) livestock a face un ~ . placing ~ aducatoare de profit . lockup ~ planificata . to take stock of an inventory inventaria v. to invest.direct investment ~ etica ethical investment ~ excesiva overinvestment ~ externa .

(care inlocuieste tin numdr de ipoteci existente) blanket mortgage ~ imobiliara . to waste istorie s.aircraft mortgage ~ asiguratorie .186 IPO-IZV ~ aeronautica .maritime/ ship mortgage ~ maximala .mortgage by order of the court ~ legala . to squander.senior mortgage ~ prin inchiriere . way.(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard fdrd rang anterior) first mortgage ~ de rang inferior . alcdtuitd prin contributiile mai muhor persoane) contributory mortgage ~ cu amortizare graduala/progresiva .(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard de rang posterior care se adaugd la ipoteca de prim rang) second mortgage ~ deschisa — (a caret sumd poate fi mdrita) open mortgage ~ echitabila . itinerary.head mortgage a face o ~ . route.(ipoteca secundara) mortgage wraparound ~ judiciara .to encumber an estate with mortgage irosi v.graduated payment mortgage ~ cu dobanda variabila adjustable/ variable rate mortgage ~ cu termen scurt de rambursare -quick-pay mortgage ~ de prim rang . history ~ economica .legal mortgage ~ maritima/navala .endowment mortgage ~ contributiva/colectiva . (maritim sau aviatic) lane ~ turistic tourist itinerary izvor s.f.chattel mortgage ~ preferentiala .n.(ipoteca neinscrisd pentru garantarea unui credit) equitable mortgage ~ generala/totala .economic history itinerar s.(ipoteca precedatd de unul sau mai multe ranguri) junior mortgage ~ de rangul doi .t.residential mortgage ~ in bani .(ipoteca constituitd pentru o creantd nedeterminata) maximum sum mortgage ~ mobiliara .blanket mortgage ~ globala .capital mortgage ~ invaluitoare .(SUA) leasehold mortgage ~ principals . to raise a mortgage a greva un bun cu o ~ .(ipoteca data unui singur creditor.to mortgage.n.spa . spring ~ de ape minerale .

to haul on board 2. wear.) (de persoane) embarkation. packing. (a parcela) to parcel out. (mar./\ imbarca v. reclamation a face ~ funciare . (a distribui) to distribute.t. allotment.f.(mar. to appropriate land to improprietarire s. to better 2. 1. to divide (among. responsabilitati) to saddle impovarator adj. (a asana/a recupera un teren) to reclaim imbunatatire betterment s. (repartizare a unui rise) (asig. (invelire) wrapping impaduri v.t. (wearing) apparel ~ de protectie .f. loan.f. (a alocd) to allot. between). (f?i avion) to enplane imbarcare .bank advance/loan ~ conditionat/cu clauze restrictive tied loan ~ consolidat — (credit ipotecar pe termen lung. (marfuri) to ship.market sharing ~ a timpului de folosire . assignment. to go aboard a ship 2.?. (in avion) to enplane v.) to embark. to enrich v. division. impozite. (a repartiza un rise) (asig. (mar.) (persoane) to embark.land improvement/betterment.t. to make rich/wealthy. to enrich oneself. 1. to take aboard. shipping (of goods) 2.to reclaim impacheta v. (alocare) allotment. to get/to grow rich a se ~ rapid/peste noapte . apportionment. package.r. (in tren) to entrain 3. (intre) to partition. to give out.t.) to spread. scindare) breakdown. acordat pentru o perioadd mai mare de 10 ani) permanent loan . to share (out).) ballastage imbogati v. enriching. to improve.r. a scinda) to break down.) ~ continua improvement imbunatatiri continuous funciare . (man. to pack (up). clothes. (de marfuri) shipment. (reformd agrara) land reform imprumut s. to apportion. (oneros) burdensome tmproprietari v. (scrisori) to deliver. (acordat unei intreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ bancar . accomodation.to strike it rich imbogatire s. enrichment. money-making imbracaminte s. to put (a region) under timber imparti v. sharing. (pomana) lo dole. (cu datorii.protective clothing imbunatati v.f.t. (in tren) entraining 2. (mar.time sharing impovara v.f. (credit) credit. (in avion) enplaning ~ de balast . appropriation. (distribute) distribution. to afforest.>2 tren) to entrain 3. (carftle de joc) to deal out. (a defaica. to put in possession of land.t. to package. 1.f. (. advance.n. clothing./ 1. (a inveli) to wrap (up) impachetare s.t. (cifre) (la) to divide (by) impartire s. improvement.t. embarkment.) spread ~ a pietei . (defalcare.

syndicated/ participating loan ~ sintetic .(credit.to float a loan .(cu ipotecarea nave!) bottomry.call/loan demand.(transformarea unui imprumut cu ratd flotantd intr-unul cu ratdfixd prin folosirea ratelor dobdnzii la termen) synthetic loan a acorda un ~ .(finantare interimard.secured loan ~ garantat cu un stoc . imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ rambursabil in valuta tarii creditoare .to raise/to conclude/to make a loan a lansa un ~ .to issue a loan a face un ~ . in special salariati.collateral loan. (acordat agentilor de bursa) street loan ~ pentru tranzactii . dayto-day loan/money.188 IMP-IMP ~ contra semnatura .to grant a loan a emite un ~ . loan against collateral/security ~ de asistenta .(aranjament financiar prin care doua companii se imprumutd reciproc in vederea operatiilor de exportimport) back-to-back-loan ~ sindicalizat .money at call and short notice ~ reciproc .warehouse receipt loan ~ ipotecar .aid loan ~ de razboi .straight/unsecured/ fiduciary loan ~ nerecuperabil . pentru achizi-tionarea de bunuri de consum) personal loan ~ -punte/de legatura .(credit care nu necesitd garantii suplimentare) signature loan ~ cu autolichiditate . rambursabil is \ rate lunare. (cu angajarea mdrfii) respondentia ~ negarantat .(in vederea acoperirii necesarului de fond de • rulment) transaction loan 1~ personal .stopgap loan ~ pentru o saptamana .mortgage/real estate loan ~ ipotecar pentru imbunatatiri funciare development mortgage ~ tn doua valute (imprumut pe baza de obligatiuni emise in doua valute} dual currency loan ~ la termen .war loan ~ de stat government/public loan ~ de titluri securities lending ~ extern foreign/external loan ~ garantat . money at/on call ~ rambursabil la cerere si cu preaviz .long (term) loan ~ pe termen scurt .short (term) loan ~ pentru amortizare redemption loan ~ pentru masuri provizorii/ temporare .(imprumut pentru finantarea activelor curente) selfliquidating loan ~ cu dobanda variabila .hard loan ~ rambursabil la cerere .dead loan ~ obligatar bond issue/loan ~ pe termen lung .weekly loan/money ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta — (acordat caselor de compensate sas agentilor de bursa) daily loan/money.(in functie de rata primard a bdncii) floating prime ~ cu garantie .time/term loan ~ maritim . acordat persoanelor fizice.

f. incomings incasari brute/globale . in ~ bransa . returns. (persoand care ia cu imprumut') borrower imputernici v. (intr-un post) to take smb. (o plangere. on the staff. to man 2. (reprezentant) representative inprep. rang) high ~ comisar .in the trade/line ~ calitate de . trust.t.abroad ~ suspensie . proxy. (a delegd) to depute tmputernicire s. mar. (bani) to accommodate with ~ cu camata . to raise. (procura) power/warrant of attorney. warrant. mar.m. o reclamatie) to lodge.in cash ~ plus sau in minus . 1.(formula pe un cec) account payee ~ contui si pe riscul incarcatorilor (asig. (a trimite) to send 2. cashing. to empower. takings. to commission. (de datorii) recovery.t.1MP-INC 189 imprumuta v.gross receipts ~ din vanzari .to lend upon usury imprumutat s. manning 2.) on account and risk of shippers ~ drum spre . raising.) as per contra ~ contui .flexible manning ~ intr-o categoric de salarizare labo(u)r grading incasa v. 1.in real terms ~ termeni relativi . (dr. to promote inalt adj. (impozite) to collect.(mar.) to warrant. to encash. commission. (de impozite) collection.(dr. (intr-o categoric) to grade incadrare s. 1.effective. mandate.) on account of general average ~ contui beneficiarului .i.over or under ~ strainatate .) abeyant ~ termeni reali . effectual ~ vigoare de la data .on joint account ~ contrapartida .(cont.) homeward-bound ~ garantie . 1.(despre mdrfuri pdstrate in antrepozit pdnd la plata taxelor vamale) under bond ~ numerar .f. attorney (-in-fact) 2.high commissioner incadra v.) passive/bare/dry trust imputernicit s.t. (o cerere) to forward.t. (a promova) to advance.(mar.(despre o navd) under liner terms ~ cont comun . pi. (cu personal) to staff.for account of ~ contui avariei comune . (intr-o categoric) grading ~ flexibila cu personal . 1.in transit ~ vigoare . (datorii) to recover v. procurator. (cu personal) staffing. (a lua cu imprumut) to borrow. proxy. (un cec. encashment.acting as ~ comision .on commission ~ comun si pentru supravietuitor (formula dintr-o politd de asigurare de viata) joint and survivorship ~ conditii de linie . (a platilor la o ipo-tecd) servicing 2.) bound for ~ drum spre tara . (mandatar) mandatory.(asig.t.m. to submit.) to cash. (despre functie.with effect from inainta v. (a da cu imprumut) to lend. (in numerar) to cash. power. deed trust ~ de a semna -signatory power ~ expresa . to encash incasare s.f. (authorized) agent.sales revenue .express trust ~ pasiva — (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) (dr. (sume) receipts.in relative terms ~ tranzit . un mandat postal etc.

flat-sided. tax revenue/receipts ~ marunte .) gross terms loading ~ in contui incarcatorului . receipts and expenses/ expenditure ~ si plati . payee.lightl) laden ~ cu marfuri generale . (a unei proprietdti) trespassing 2.(fata de cantitatea men tionatd in conosament) short-shipped ~ in stare si conditie aparent bune shipped in apparent good order condition ~ in vrac .receipts and payments ~ totale total receipts ~ zilnice . (o lege.190 INC-INC ~ documentare .petty cash ~ nete . breach ~ a contractului . 1. (a unei legi.f. loading in turn ~ manuala . load: and tally in shipper's account incarcat adj. a unui contract) infringement. exactor ~ de impozite .machine loading ~ necorespunzatoare . loaded condition ~ cu balast .(fdrd spatii libere) tight loading ~ in contui armatorului .laden in bulk ~ pe nava . to lade.hand loading ~ maxima . 1.daily receipts incasator s.tax collector incaka v. (o proprietate) to trespass (on/upon) 2.(mar. shipping 2. (drepturi) to violate.t.patent infringement ~ a regulamentului .t.net receipts ~ si cheltuieli . un contract etc) to infringe. (la plata) to overcharge incarcare s. loading. (la plata) overcharging ~ compacta .! shipped. to ship 2.(pe unitatea de suprafata) maximum load ~ mecanizata . collector. waterbome ~ pe punte .unit loading ~ pe slepuri . (de impozite.(serviciu bancar oferit exportatorului. (despre nava) laden.unsuitable loading/shipping ~ paletizata .(despre anumite mdrfw deck-loaded ~ peste marca .loaded with blanks ~ cu marfa usoara/usor .laden wit generals ~ in minus . exacter.m.incomings and outgoings. to load. overladen .internal revenue.loading on the berth ~ la rand . to break incalcare s. (de drepturi) violation. agent fiscal) receiver. (a unei nave) freightage. (o nava) to freight.breach of contract ~ a drepturilor de brevet .) shipper's load and account ~ in vrac .(mar.f. to burden.breach of the regulations incarca v. shipment.load per unit ~ prin greutatea proprie/moarta dead load | ~ si pontare in contui incarcatorului .(mar.shipped.lighterage ~ per unitate de spatiu . prin care banca aranjeazd ca documentatia de transport sd fie trimisd importatoruhu contra platii mdrfii) documentary collections ~ estimative .) shipper's load and tally.estimated receipts ~ fiscale/din impozite .turn loading/shipping. 1. inland revenue/receipts.loading in bulk ~ la dana . 1. lading.

noxious cargo ~ paletizata . carrying load ~ de tranzit . avionul sau autovehiculut) cargo. shipload.hydraulic loader ~ mobil .outbound cargo ~ de import .barrel(led) cargo ~ in lazi .bag(ged) cargo ~ in stare buna .bulk loader ~ de nava .oil/petrol/petroleum cargo ~ de produse albe .black/dirty cargo ~ de transportat -.outbound shipment.m.valuable cargo ~ de volum/cubaj .general cargo ~ de palet .shipload.frozen cargo ~ containerizabila .safe load ~ nerujata . loading installation ~ cu platforma . in-transit shipment ~ de umplutura .INC-INC 191 ~ .pallet load ~ de petrol/titei .case cargo ~ in primejdie .(a navei) shipfull. loose bulk cargo ~ lichida .filler cargo ~ de valoare .clean cargo ~ de produse negre .timber cargo.working cargo. shipment ~ alterabila .f. burden.plin si la marca" . lade.perishable cargo ~ ambalata violabila .penalty cargo ~ de animale vii .damaged cargo ~ comerciala .containerizable cargo ~ contain erizata ..underloading ~ inflamabila .homeward/inbound cargo ~ de marfuri generale . (transportatd cu nava.ultimate load ~ mixta .shipper.containerized cargo ~ cu miros specific . shipment ~ a navei .unsecured cargo ~ nepericuloasa .coasting cargo ~ de cherestea . load. loading. care se scufundd sau este dusa de valuri la mat) jetsam ~ avariata/deteriorata .full and down condition incarcator s.broachable cargo ~ amestecata . (instalatie) loader. handler.palletized cargo .elevating loader ~ de marfa in vrac . full load ~ congelata .composite/mixed cargo ~ neamarata .deadweight cargo ~ incompleta .(de pe o nava in pericol.inflammable cargo ~ in bale . freight.net load ~ nociva .liquid cargo ~ maxima .timber-deck cargo ~ de export .animal load ~ de cabotaj .commercial load ~ completa .bulk cargo/freight. loader.measurement cargo ~ expediata . lading.untrimmed cargo ~ neta .portable loader ~ si carau§ shipper and carrier incarcatura s.distress cargo ~ in saci .fluid cargo ~ grea .composite/mixed cargo ~ aruncata peste bord .cargo in good condition ~ in vrac .incoming cargo ~ de intoarcere . ship loader ~ hidraulic . (SUA) lumber cargo ~ de cherestea pe punte .bale cargo ~ in butoaie . consignment ~ fluida .(emandnd gaze care contamineazd alte mdrfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .

(a activitdtii.to default incetinire s.specified load ~ rubricata .(fdrd echipaj) (mar. o unitate economica) closedown 2.) demise charter ~ de echipament . electricitatea etc. (a da cu chirie) to hire out. hire.f. (magazinul) to shut up 3. (un contract de asigurare maritimd etc. a electricitdtii etc.saved cargo. closing. (a unei obligatii) (dr. (luare cu chirie) tenancy 4. to close. (leasing) leasing 2. to discontinue.) to compound 3.unit load ~ periculoasa . (a maga-zinului) shutting up 3. (lucrul) to leave off.default a intra in ~ de plata . (tdiere a gaze-lor. hiring.t. 1. renting.f. to cease. to stop. ceasing. (despre socoteli) even inchide v. cu volum mare. payload. (a da sau a lua cu chirie) to lease. to rent 2. (a ritmului de lucru de catre muncitori.) shutting off ~ catre public — (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particulard/mchisd) going private ~ pe perioada concediilor . (o mtreprindere) to close/to shut down. o unitate economica) to close down.tenant 4.f. cessation.stowed cargo ~ transportata cu avionul . (a unui avion.assumed cargo ~ prevazuta/prescrisa . 1. 1. to.t.permissible load ~ prafoasa .f. shutting down.) dirty cargo ~ presupusa . rush shipment ~ uscata .) cesser ~ a obligatiilor contractuale frustration of contract ~ de plata . to knock off incetare s.192 INC-INC ~ pe punte — (mdrfuri periculoase. to clinch. salvage ~ stivuita .(afirmei) vacation shutdown ~ temporara a bancilor . shutting 2. to close with. to let (off/out) 3. o navd etc. (activitatea. despre o mtreprindere. (un cont) to rule off incheiat adj. (un avion. (spre un anumit comportament economic) propensity . chartering ~ a navei nude . shutdown. to strike 2. (un concordat) (dr. 1.f. (dare cu chirie) let.uniform cargo ~ urgenta . shipment on deck ~ pe unitatea de suprafata .air cargo ~ umeda . (dare sau luare cu chirie) lease. fdrd declansarea efectivd a grevei) slowdown incheia v. (a tdia gazele.overtime cargo. negru defum etc. mangal.subject cargo ~ rujata . material lemnos) deck cargo/load.dry cargo ~ utila . to settle. (un tdrg) to bargain.trimmed cargo ~ salvata . to shut 2.t.) to underwrite.plant leasing inclinatie s. 1.moist/wet cargo ~ uniforma . a unei nave) charterage. pay/useful load tnceta v.(care aduce navlu) paying load.(SUA) bank holiday inchiria v.t. letting 3. (un contract) to contract.dangerous/hazardous cargo ~ permisa . (a lua cu chirie) to hire.(ciment. (p afacere) to conclude. despre o mtreprindere.equipment leasing ~ de instalatii industriale sau cladiri complet echipate .) to shut off tnchidere s. 1.) to charter tnchiriere s. (a unei intreprinderi) closedown. (un bilant contabil) to make up.

replacement.«. to found. fapt care atestd existenta contractului) part performance indreptar^.wage freeze Tnlatura v. to store.to serve writ on .f. (a unei societdti comerciale) flo(a)tation. a unui automobil. to make easier inlesnire s.propensity to invest Tndatora v.) registration. a conturilor etc. foundation. deputy. setting up. carrying out. to form.average propensity to save ~ spre consum . credite etc.ship's registry inmana v.t. to meet.(al produsiiliii autentic) close substitute ~ de proasta calitate . (un contract. to facilitate. bonificatii etc.marginal propensity to consume ~ marginala spre economic marginal propensity to save ~ medie spre consum .f. guide indrumare s. discharge.t. to discharge. pi. substitute. o corpo-ratie) to incorporate infiintare s. (un concurenf) to forestall inlesni v. (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternate director ~ apropiat .m.propensity to import ~ spre investitie . to set up. (p societate.t. a unei obligatii. counselling profesionala vocational counselling inHinta v. freezing ~ a chiriilor (de cdtre stat) rent freeze ~ a creditelor . a sala-riilor. salarii.r. execution ~ partiala . accommodation 2.) to freeze inghetare s. (o societate comer-ciald) to float. to warehouse inmatricula v.f.(transport gratuit. 1.inventory turnover inlocuitor s.propensity to consume ~ spre economic . to fulfil(l). indebted indeplini v. (o societate. a unei corporatii) incorporation mgheta v.) employees' amenities inlocuire s. to hand over. registry ~ a navei .credit freeze ~ a preturilor price freeze ~ a salariilor . un angajament) to perform. handbook. facility. (a face datorii) to fall/to get/to run into debt. (preturi. to carry out.) freeze. o obligatie. establishment. a unei nave etc. commutation ~ de inventar uzat . (un contract) to execute ~ formalitatile vamale . a unui angajament) performance.propensity to save ~ spre import . to establish. formation. to deliver ~ cuiva o citatie .to fulfil(l) customs formalities indeplinire s.t.t.t. to honour.(al produsului autentic) distant substitute Tnmagazina v. (a unui contract.f.1NC-INM unei r-una ~ marginala spre consum . to be in debt mdatorat adj.f. o navd etc) to register Tnmatriculare s. (a unei societdti.t. un auto-mobil.average propensity to consume ~ medie spre economic . (a preturilor. (a unei societdti.f.f. substitution. (inlesniri acordate salariatilor in afara salariului) amenities inlesniri pentru salariati .t.(a obligatiilor contractuale.

) supplementary entry ~ ulterioara . (a consemna.(cont. (dr. al unui document) to docket v. certificate.tnregistra v.) to draw up.) closing entry ~ gresita . (inregistrare) registration. to write down. full.t. entry. to set down. fake.(de avarie comunS^ (asig. un protect^. un fisier) filing. (pe o lista} enlistment. entry. al unui document) docketing. to register. note ~ ipotecar . fraud. to totalize.t. writing down. whole.t.) misentry ~ ipotecara .f.) postentry insacui v. menfiuni) to superscribe ~ pe ordinea de zi .f.(in documente) false entry ~ ipotecara . (la hotel) checking in. (nutret) to ensile insilozare s. to toi up insela v. mar.t. (a amdgi) to deceive in§elatorie s. (pe o lista) to enlist.(cont.n. to draft .(cont. enrollment. to fake up. un fisier) to file. document. to bill. un bilanf etc.t. (escrocherie) swindle intalnire s. (un plan. setting down.registration of trade marks ~ falsa . (documente intr-o arhiva.to lag behind inregistrare s. (pe o lista) enlistment.t.t. to commission. setting down. to cheat.to make up 4 statement of account I intreg adj.f. entire.to make out an invoice ~ un extras de cont . to enrol(l). cheat. (mentiune) superscription ~ a marcilor de comert .t. to enter (up). registration.t. enrol(l)ment. to record.r. record. (consemnare.mortgage note insiloza v. to sack insamanta v. (intr-un registru) booking. appointment intocmi v. to rook.) to misenter ~ restante . registry. (pe o fisd continutui unei partide de marfuri. (pe o fisd a continutului unei partide de marfuri. (a escrocd) to swindle. to enrol(l). to sow insarcina v. a nota) to record. check-in ~ contabila .to place/to put on the agenda inscriere s. to enter (up). a nota) to write down. siloing. (numele.book entry ~ finala (cont.) to alienate insuma v. to total.) full reach and burden . to bag. (pe o lista) to enlist.registration of mortgages inscris s.) to make up the average ~ o factura . (a mregistra) to register. notare} writing down.f. to enter (up). entry.registration of mortgages ~ suplimentara (cont. (consemnare. to enter (up). to charge. (a incredinta ciiiva) to entrust with mscrie v.o dispasa . (a consemna. (un document.(indusi^ punted) (mar. to silo. (de afaceri) meeting. to sign in ~ gresit . deed. (la hotel) to check in. (intr-un registru) booking.f.r. (documente intr-o arhiva. (intr-un registru) to book. (de nutret) ensilage instraina v. (despre sume de ban^ even J ~ spatiul de Tncarcare . registering. (co/»j plet) complete. (intr-un registru) to book. double dealing. notare) record. to set down. entry. to bill.

activitdti) to rally.f. {in bund stare) to keep in repair/good condition 3. (actiune. to discontinue. (a sista. (a pdstra) to keep.r. to assemble. (a afacerilor.private enterprise ~ riscanta .ni. to keep 2. gaze etc.small company/business ~ particulars . reunion. to interrupt. com-panie.distance learning Tnvatamanti'. to gather. (corespondentd) to keep up intretinere s. (societate care executd hicrdri in antrepriza) enterprise ~ cu tratament preferential (acordat membrilor de sindicat) preferential shop ~ de stat . to support. cerinte) to meet.vocational education ~ superior . {in sedintd) to sit. exploatarea) to shut down.technological obsolescence investi v.higher/university education ~ tehnic . 1. (alimentarea cu apd.preventive maintenance ~ §i reparatii . a activitdtilor) rally. (despre o comisie) to meet intrunire s. a initia.f. wildcat ~ sindicalizata . undertaking. upkeep. to ivest/to vest (in. ~ pe cineva intr-o functie .{afacere riscanta) adventure. entrepreneur intrerupe v. enterprise. with) ~ pe cineva . learning. initia-tivd) undertaking. {despre afaceri. with a function Tnviora v. (politico) rally invatare s. a lua in antrepriza) to undertake mtreprindere s.maintenance and repair ~ $i reparatii curente .t. firm. establishment. plant.large company ~ mica .to vest smb. (alocatie) allowance. (conditii. (morald) obsolescence ~ tehnologica .to vest rights in smb. meeting.f.f.small and medium-sized companies intreprinzator^. (predare) teaching ~ la distanta . (functionarea. shop. 1.f.secondary education ~ profesional .INT-INV 195 intreprinde v.{care angajeaza si muncitori nesindicalizati) open shop ~ inchisa . (societate. alimony 2.f. education ~ elementar .) to cut off intretine v. (pe cineva. to correspond to v.n.(care mi angajeaza muncitori nesindicalizati) closed shop ~ mare .to vest smb.t. firmd) company. support.(in care sunt angajati muncitori nesindicalizati cu conditia ca ei sd devind membri ai unui sindicat in termen de 30 de zile de la angajare) union shop intreprinderi mici si mijiocii . (brusc) to break off. (a intreprinde. to revive Tnviorare s.t. assembly. a siispenda) to suspend. {antrepriza) enterprise 2.state (-owned) enterprise ~ deschisa . (fabrica) factory.t. service ~ periodica .operating maintenance Tntruni v. o familie) to mantain. 1. {tehnicd) maintenance. industrial unit.r.technical/engineering education invechire s.t. with power ~ pe cineva cu drepturi . (a cuiva) maintenance.primary/elementary education ~ mediu . corporation. revival .

bargain a cadea la ~ . 1.196 iNV-PsZ mvoi v. (cufonduri etc.to conclude/to make. to give one's consent.t.r. to allow 4. casual leave ~ pentru motive personale . (a se tdrgui) to bargain. leave (of absence).f. agreement 2. leave v. (a con-.t. (reciproc) to agree.} to furnish . to haggle 3.s'/wri) to consent. to come to terms/an agreement invoire s.) compassionate leave inzestra v. to give smb. to come to an agreement/understanding 2.(deces in familie etc. (a permite) to permit. to endow.f. to settle/to strike a bargain. 1. (de la serviciu) to take leave (of absence) invoiala s.

(sentintd^ ^A^^ms. legal adviser/expert .stock exchange speculations ~ Ae management . jurisconsult.examining judge ~ recuzat .business game ~ final — (strategic! finald adoptatd pentru un prodiis sail o imitate economica) (man. straitened circumstances jeton s. fdrd a se realiza o societate comerciald} joint venture contract juca •i'. asignee in bankruptcy jumatate s. judge.to default ~ un apel . pi.to hear an appeal judecata s.game of chance. to pass sentence on ~ in contumacie . to proceed against smb. (pe bani} to gamble ~ a la baisse — (mcercdnd sd provoace o scddere a cursiilni) (bur.to sue/to summon smb.n.director's tally joc s.tally ~ de prezenta a unui membru din consiliul de administratie . judecator s. (financiard) embarrassment. game ~ de bursa .J jena s.judg(e)ment by default ~ in ultima instanta .. straits.) to judge.) to bull.(contract de colaborare intre mai mniti agenti economici care isi combind resursele pentru realizarea unui protect comun. (dr.f.judg(e)ment in disputed matters ~ de fond -judg(e)ment on the merits ~ in contumacie . juridical.management game ~ de noroc . to speculate on falls ~ a la hausse — (mcercdnd sd provoace o crestere a cursului) (bur. adjudication.m.n. (a juca jocuri) to game.to put in the lottery judeca v.contractual .} to bear..n.) end game joint venture s.half time ~ -jumatate .) moiety ~ de norma . gamble ~ de simulare/gestiune/intreprindere .YA.associate judge ~ de instructie . juryman./. (dr.t.m. counter. magistrate ~ asesor .receiver (in bankruptcy). jurist. half. (care tine loc de monedd) token ~ de prezenta .m.challenged judge ~ sindic . to sentence. juror.to speculate (on the stock exchange) ~ la loterie . to try. judicial. judg(e)ment.half-and-half jurat s. to adjudicate. sentence ~ contencioasa .f. (proces} trial.f. legal jurisconsult s. to speculate on a rise ~ la bursa . jury(men) juridic adj. at law/in court.judg(e)ment by court of last resort a da pe cineva in ~. (forma de asociere intre doud sau mai midte persoane fizice si/sau juridice in scopul formdrii unei noi societati en personalitate jiiridicd pentru atingerea unui obiectiv specific) joint venture '.

well-established jurisprudence .contentious jurisdiction ~ de apel .concurrent jurisdiction ~ sumara .criminal jurisdiction ~ simultana .maritime jurisdiction ~ penala .customs territory jurisprudents s. the precedents of a case ~ constanta . case/statute/judge-made law.summary jurisdiction ~ vamala . jurisdiction ~ consulara .appellate jurisdiction ~ exclusiva . jurisprudence.consular jurisdiction ~ contencioasa .f.f. the practice of the courts.198 jurisdictie s.exclusive jurisdiction ~ maritima .

JUR-JL'S jurnal s.n.(conl.f.fashion magazine/journal ~ order .) statement of cash receipts and disbursements ~ de moda . justice a deferi pe cineva justitiei . (news)paper. 1.) books of first? original/ prime entry a trece in ~ .B>| institute legal proceedings against smb- .(conl. (monitor oficial) gazette 2.(cont. {local) sheet.) to journalize justitie s. journal. (cotidian) daily paper.| cash receipts journal ~ de casa . (cont^ journal.(cant. book ~ al incasarilor in numerar .

kilowatt-hour recorder.K kilogram S. mileage tachometer kilowatt s.n.m. kilolitre kilometraj s.PZ. kraft s. kilogram(me) kilolitru s.m. kilowatt ~ -ora .n. (hdrtie rezistenta folositd la ambalaj) kraft .

at adventure ~ paritate/valoarea nominala (bur.(operatic prin care vdnzdtorul isi poate alege data tranzactiondrii efective a actiunilor intr-un interval determinat de limp) (bur.f. dairyman.(totalitatea activi-tdtilor interdependente desfas'urate intr-o corporatie) (man. (pentru muncitori} wage(s) leasing s. (o companie. n.) as at ~ distanta/respect .(despre o tranzactie care nu se realizeazd intre doud parti inrudite. (magazin) milkshop. wool lanarie s. bin. to raise. o navd etc.f.f.n. when due ~ suta . (piata de desfacere) to widen. case.chain of command ~ voluntar . aboardship.) to launch 2.ashore ~ mijiocul navei . (fermd) dairy largi v.(despre o platd) (in) due course ~ vedere . to extend lana s.) seller's option ~ balustrada navei .f. (sistem de finantare a investitiilor prin care o firma inchiriazd masini si utilaje moderne de la societdti specializate) leasing . laboratory ~ pentru analize de titru . in schimbul unor facilitdti §i avantaje) voluntary chains lantui valorii .) at best ~ cerere . chain ~ de conducere . to issue. un produs etc.assay office lada s. (o subscriptie) to start.(asociatie de detaili^ti care a convenit sd cumpere de la un singur angrosist.(bur.on delivery ~ mal/tarm .(in ordinele de vdnzare/cumpdrare) (bur. (despre o sumd depusd in banca} at call ~ cursul/pretui specificat sau la un curs/pret mai bun . at ~ alegerea vanzatorului . (cutie) box ~ de ambalaj .on demand. (un plan.(asig. cum ar fi o companie sifiliala so) at arm's length ~ livrare . cu multd publicitate) to break lants. 1.t. mar. to enlarge.f (pentru intelectuali si functionari) salary.packing case lansa v.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsa-bilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcatd) (mar. milkman laptarie s.) at par ~ pretui pietei .at maturity.) at and from ~ termen forward ~ timpul cuvenit .L \aprep.at (the) market ~ scadenta .n. (cu capac) chest.at sight laboratory.amidships ~ noroc . (un imprumut) to float.t.aboard.per cent ~ si de la .) at or better ~ data (cont.m.) value chain laptar s. ashipboard ~ eel mai bun curs/pret . wool-spinnmg mill leafa s.) at ship's rail ~ bord/pe nava .

n. angajamente legale) to bind. residuary/sole legatee legatura s.skeleton law ~ constitutionals constitutional/ organic law ~ dispozitiva .to possess force of law a eluda ~ . rightful. un titlu) sound legalitate s.m. (legitim) legitimate.particular legatee/devisee ~ cu titlu universal . to enact legislativ adj. (despre un drept. (imobiliar) devise legatar s. to bequeath legal adj. 1. legitimate. (lege emisd de parlament) statute. (lemne) wood.(locatie in care locatorul intretine si finanteazd activul fix) operating leasing lega v.equipment leasing ~ financiar/de finantare .antitrust law ~ -cadru . act. law in force ~ neaplicata . (de bunuri imobiliare) devisee ~ cu titlu particular . enactment ~ antidumping antidumping law ~ antitrust .) (mobiliar) legacy. (a autentifica) to legalize.active law.t. market gardening lemn s. wood. (prin contract.statute of limitation a aplica o lege .f. (dr.) (de bunuri mobiliare) legatee. vegetable growing. (a unei constructii) timberwork 2.f. (dr. (legal) legal legumicultura s. lawful. link. to legislate. legislation legislatia asigurarilor sociale welfare legislation ~ muncii .f.antitrust legislation legitim adj. to tie up 2. woodcutting \evier s.f.law of supply and demand ~ falimentului .merchant marine act ~ pescuitului . law. 1. relation legaturi comerciale .t. ' (meserie) carpentry.f. leverage .LEA-LEV 201 ~ de echipament .general legatee/devisee.to evade the law a pune o ~ in vigoare . legality. timbering.dormant/unapplied law ^egea accidentelor de munca -workmen's compensations act ~ brevetelor .fishing law ~ prescriptiei .trade relations lege s.n.general law of demand ~ generala a ofertei . to certify.general law of supply ~ marinei comerciale . (cherestea) timber. (la notarial) to notarize legat s. connection. legal. to authenticate. legislative legislatie s.n.f.insolvent law ~ fondului funciar . (SUA) lumber lemnarie s.t.land law ~ generala a cererii .yielding law ~ economica economic law ~ electorala .) to legate. (cherestea) timber.financial leasing. (depozit) wood yard 3.to carry out/to put into force a law a avea putere de ~ .to give effect to a law legifera v.election law ~ in vigoare . to attest.labour legislation ~ societatilor comerciale .patent law ~ cererii si a ofertei . (a testa) (dr. finance/capital lease ~ operational .company legislation legislatie antitrust . lawfulness legaliza v.

i/of charges.free out from vessel's holds ~ de cheltuieli la incarcare-descarcare si stivuire . mar.) operating leverage leza v.f. reputatia) to injure. (in afara orelor de serviciii) off duty 5.freelance ~ schimb . bookselling . varsat. n.free on board and (free) trimmed ~ la bord si stivuit .la bord . (disponibil) available. 1. liberalism liberalizare s. (neocupat) vacant. (interesele) to endanger. book | ~ de banca (cornet de depoziqi passbook. to be detrimental to liber adj. (despre un drum) clear.free initiative liberalism s. (independent) independent.free on board and (free) stowed ~ -profesionist .free froi.f. {despre un post) void 4. free on board ~ la bord si rujat . freedom ~ contractuala . 1.freedom of action ~ economica .freedom of contract ~ de actiune .free and clear unencumbered libera circulatie a fortei de munca -free movement of labour ~ initiativa .. {despre persoane) free.n. inclusiv rujarea . deposit/depositor's book ~ de economii savings book .(marfa se ridicd de primitor de la bordul navei) free from alongside.202 LEV-LIB ~ operational — (masura in care sunt utilizate costurile fixe in exploatarea firmei) (fin.t. exclusiv rujarea . (autonom} autonomous 2.free in excluding trimming ~ de cheltuieli la incarcare. (desfdcut. inclusiv stivuirea si rujarea .free in and out ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare.free in and out.free in and out stowage/stowed ~ de cheltuieli la incarcare. disengaged. liberalizationderegulation ~ a circulatiei capitalurilor deregulation of capital movement libertate s.de la nava la nava" free out of sea vessel ~ de cheltuieli la descarcare free out/discharge ~ de cheltuieli la descarcare.free in and stowage/stowed ~ de orice avarie .f. (despre zi) off. (gratuit) gratis.) free of all average ~ de orice cheltuieli . stowed and trimmed ~ de cheltuieli la incarcare si stivuire .free trade ~ si fara sarcini .free of all risks and expenses to the vessel '. free (of charge) 3. unengaged. libret5'. inclusiv lucrul in magazii . in vrac) loose ~ de cheltuieli .w. {imagined.(asig. bookseller librarie s. open. free.free (of) lighterage ~ de cheltuieli .economic freedom librar^. free of expenses ~ de cheltuieli de alimbare . (magazm) bookshop 2(pcupatie) book trade.free in including trimming ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare .free of all charges/expenditures/expenses ~ de orice rise si cheltuieli in contui navei .

(autorizatie. (stocul de materii prime sau produse finite) to run down. settlement. liquidation. o tranzactie etc. (o societate) to wind up. (o datorie) to liquidate.) liquid. to wipe off/out. to pay up. (fin.(cisupra unui brevet de inventie) compulsory licence ~ partiala/cu clauze restrictive restricted licence ~ pentru vanzarea bauturilor alcoolice numai cu mancare .) succeeding account/settlement a fi in lichidare . exploatarea rezervelor/dividendelor si vanzarea actiunilor.(mar. (vdnzare integrald) sellout. (bur. (o afacere.) clearance outwards ~ in vama la sosire . clearing ~ in vama la plecare .(fdrd restrictii la import) open general licence ~ obligatorie . brevet} licence.off-licence liceu5'.export licence ~ de import . (in vamd) (mar.clearance/bargain sale ~ a stocului inaintea inchiderii -(unei intreprinderi) closing-down sale ~ a succesiunii .(bur. to liquidate.on licence ~ permitand vanzarea bauturilor alcoolice pentru consum la domiciliu . fluid 2.import licence ~ de prospectiune .(bur.(mar.) settling.) to settle. (acliitare) liquidation.) current settlement ~ in numerar .) (ship's) clearance.«.(a unei societdti) voluntary winding-up/liquidation ~ voluntara a actionarilor -members' voluntary winding-up/ liquidation ~ voluntara a creditorilor .LIC-LIC 203 licenta s. (a unei societdti) winding up. secondary/high school ~ industrial .creditors voluntary winding-up/liquidation lichidarea urmatoare (bur. (diploma) licence. closeout. {in vamd) (mar.(pentm descoperirea zdcdmintelor de hidrocarburi} exploration licence ~ generala deschisa .t.) clearance ~ a activelor .f. (soldare) clearance (sale). quick lichida v.(dr.) clearance inwards ~ judiciara . a unei tranzactii etc. (permis) permit ~ de export .) settlement.compulsory winding-up. 1.) to clear lichidare s.to go into liquidation .enforced/forced liquidation ~ voluntara .to be in liquidation a intra in ~ .(preluarea controlului asupra unei companii. operatii care due adesea societatea lafaliment) dividend stripping ~ a soldurilor . (stocul de mdrfuri) to sell out/up.) settlement of succession ~ curenta . degree 2. (a iinei afaceri. to clear off. 1.) cash settlement . liquid.table licence ~ permitand vanzarea si consumul bauturilor alcoolice in local .(achizitionarea ieftind a unei societdti fie pentru revdnzarea activelor si inchiderea firmei.in vama (mar. to close out.trade school lichid adj. ready. windingup by the court ~ silita .f. (a soldo) to clear. fie pentru lichidarea activelor nerentabile si realizarea de noi investitii in firmd) asset stripping ~ a dividendelor .

auction.firm's liquidity ~ bancara banking liquidity ~ financiara — (capacitated unei mtreprinderi de a se adecva rapid angajamentelor financiare) financial liquidity ~ internationala . receiver in bankruptcy.) liquidity.opinion leader ~ de piata . (drep.provizorm .m. (despre socoteli) even 2. (persoand care conduce i licitatie) auctioneer licitatie s. acliondu intr-un anumit domeniu. (pentru furnizarea de mdrfuri.to bring/to put/to sen to the hammer lider s.closed auction ~ publica . (numit de instantd pentru a inchide o firma falita) (dr. (pentru obtinerea de contracte) tenderer licitator s. bidder. conservator ~ de avarie .t.public auction ~ simulata — (pentru a urea pretui mock auction a fi vandut la '-' . official receiver.i.m. insolvency practitioner. leader 2.) open outcry ~ englezeasca .(firmd care detine fata d concurentii ei un avantaj important4 ceea cepriveste costui) cost leader ~ de opinie . (mflatia) to curb .provisional liquidator lichiditate s.m.f.f. public sale (pentru obtinerea unui contract tender. (fin.) average adjuster/stater/taker .m.n. lawful.) cleared lichidator s.(asig.coming business oriented language | limita v. (w vama) (mar. servicii. to abridge. to restrict. (articol van<h ieftin pentru a atrage clientela) (corn. (SUA) vendue ~ chinezeasca/olandeza . to limit. liquid funds/assets ~ a firmei .{bur. licit licita v.market leader ~ de pret — (firma care.to come/to go/to fai under the hammer a scoate la ~ .) liquidator. leader ~ de cost .(licitatie i care se coboard pretui pand se gase^t un cumpdrdtor) Chinese/Dutch auctior ~ deschisa .(totalitatea mijioacelor de platd de care dispune banca centrald a unei tan pentru utilizarea lor in vederea realizd'-'ii soldului operatiilor comerciale si financiare externe ale tarn respective) international liquidity ~ patrimoniala — (maswa m care o unitate economicd poate face fata datoriilor pe care lea garantat cu patrimonial de care dispune. 1.(licitatie la car ofertele de achizitie sunt jacul incepdnd cu un pret de descliidere si s continud pdnd cand mmem mi ma liciteazd peste pretui maxim) Britis. aceasta exprimdnd valoarea netd a patrimoniului societdtii respective) liquid assets licit adj. language i ~ comun de programare orientat |1 probleme economice . mar. executarea de lucrdri) to tender v.t. are iniliatm stabilirii preturilor) price leader i limbaj s. (a participa la licitatie) to bid.204 LIC-LIN lichidat adj. 1. (a vinde la licitatie) to (sell by) auction licitant s. auction ~ mchisa .

special bank credit plan ~ de credit multivalutara . ingot.ingot of legal fineness ~ de aur sau argint pur . range ~ de telecomunicatii .railway line ~ de comanda .) leadline.LIM-LIN 205 limitare s.f. restraint. intr-una sau mai multe volute) multicurrency credit line ~ de depou .f.fine bullion lingouri monetare .ocean line ~ de productie .(reprezentarea grafted a relatiei dintre rise si rata necesard a rentabilitdtii) capital market line ~ aeriana .communication line ~ de transport . (in limp) deadline ~ climaterica a padurilor .airline.n. bar.transport line .f. credit line ~ de credit bancara speciala . restricted limitata la capitalul subscris (despre rdspunderea actionarilor) limited by shares ~ la suma garantata de actionari {despre rdspunderea actionarilor') limited by guarantee limita s.(mar. a salariilor etc.) selling limit ~ de varsta .) limitation of liability clause ~ a dividendelor .dividend limitation/ restraint ~ a succesiunii .(asig. (de aw sail argint) bullion ~ cu titlu legal . line lima pietei de capital .(dintr-un anumit sector} voluntary exports restraints limitat ad].(de aur sail argint monetar) standard bullion. (de drepturi) abridg(e)ment.lower limit. la alegere.) line of command ~ de credit . sovereign risk limit ~ de uzura .line of credit.shipping line ~ de navigatie fluviala .credit limit/ceiling ~ de tara — (limita riscului de tara) (fin. load waterline ~ de navigatie . restriction. (a preturilor.) chain of distribution ~ de incarcare .wearing limit ~ de vanzare .(corn.assembly line ~ de autobuz .production line ~ de produse .(pentru pensionare) age limit ~ inferioara .) coastal line. ceiling lingou s.(man. mint fine bars linie s. airway ~ bugetara — (grup de produse pe care un consumator Ie poate cumpdra in functie de venitui propriu) budget line ~ de asamblare/montaj . (a inflatiei) curb ~ a clauzei raspunderii .) floor ~ legala de creditare .upper limit.{mar. coastwise sea lane ~ de cale ferata .yard line ~ de distributie .(linie de credit ce poate fi utilizatd.(cu arbori pentru cherestea) timber line ~ de credit .product line.river line ~ de navigatie oceanica .) country limit.{bur. limitation.(la descendentii dintr-o anumitd lime sau un anumit sex) tail ~ voluntara a exporturilor . limited.bus line/service ~ de cabotaj .legal lending limit ~ superioara . limit.

(lista de titluri de valoarej^ cdror cumpdrare este recomanda investment list ~ de materiale .(c.(bur.) tail female ~ tehnologica .(bur. wantage.export list . shop bill.scarcity of labour ~ de numerar . shortfall. shortage.to be scarce of lira s.) quotation lis quote sheet ~ de echipaj . nevoie.telephone line ~ transatlantica .short delivery a da ~ la cantar .to give short weight a duce ~ de .priority list ~ de procese .short weight.waiting lii ~ de control .) default ~ de actiuni/acoperire .(bur.) no dealings ~ de utilitate . dearth. (dintr-o cantitate.check list ~ de cotatii — (la cumpdrare sa vdnzare) (bur.(m cazul recipientelor cu marfuri lichide) short of content ~ la cantar/greutate .(mar. sau intr-un avion) passenger list ~ de preturi .(de navigatie) regular line ~ succesorala barbateasca .money pressure/scarcity/ stringency. (penurie) scarcity. unavailableness 2./) fast freight line ~ de transport maritim de marfa cargo line ~ ferata uzinala . (absenta) absence.) short of stock ~ de afaceri .(dr.(alocatii bugetare pent intretinerea familiei regale) civil list ~ de asteptare/solicitanti .) want of title ~ de tranzactii .) illiquidity ~ de marfuri . ] list/current.railway siding ~ moarta .slack business ~ de bani .) cause list .(dr.) run ~ de curs'.transatlantic line lipsa s.want/scarcity of goods ~ de mana de lucru .(c. shortage in weight ~ la livrare .disutility ~ din continut .(fin.f.process/operation line ~ telefonica .list of goods ~ de marfuri interzise . want.banned list ~ de marfuri nevamuibile . (a cotd) (bur. dintr-o marfa etc.t. lira. list.) schedule ~ a marfurilor de export .) to list lista s.(unbarcati pe o . insuficienta) lack. (de preturi.free list] ~ de pasageri ./) blind/dead-end track ~ regulata .resourcelessness ~ de titlu de proprietate .scarcity of capital ~ de cumparatori .f. stringency.'ri .agi] schedule ~ civila .) tail male ~ succesorala femeiasca . 1. (indisponibilitate) unavailability. (din instanta) (dr.(dr.206 ~ de transport de marfa de mare viteza .) crew/ship lu ship's ledger ~ de investitii financiare red mandate .import list i ~ a scadentelor debitorilor .) short. scarcity of money ~ de capital .cash shortage ~ de resurse .schedule of prices. (sterlina) pound sterling lista v.bill of materials ~ de marfuri . ~ a marfurilor de import . (deficienta) deficiency. bill. (in transpor table of charges/fares ~ de preturi tarifare tariff list ~ de prioritati . produse^ etc.(bur. (neajuns) drawback.) sellers no buyers ~ de lichiditati .(dr.f. (necesar.

t. taxele vamale platite . outstanding.delivered at frontier ~ .short delivery ~ la acceptare .misdelivery ~ expresa/rapida . (furnizare) furnishing.(de titluri de valoare ale caror caracteristici nu corespimd exigentelor bursiere sau contractuale) defective delivery ~ efectiva .la termen forward/future delivery .) sales literature ~ de brevete de inventii . litigious.to misdeliver ~ in intregime .part/partial delivery ~ peste bord .contract supplies ~ esalonate .full delivery ~ completa in bune conditii . seaboard.delivery on call '.n.f.subscription list ~ electorala . brosuri.delivery free domicile ~ imediata .(mar. littoral livada s.express delivery ~ franco delivered free ~ franco domiciliu .delivered duty unpaid ~ . dispute at law a fi in ~ .) official list literatura s.(reclame.langa nava/sotto palanco .LIS-L1V 207 -• de reduceri fiscale .table of allowances ~ de subscript!! .(marfa transportata) to deliver in full livrare s. seashore.stored terms ~ in bune conditii . debatable litigiu s.(de tithiri de valoare ale cdror caracteristici corespimd exigentelor burs i ere salt contractuale) good delivery ~ completa .safe and full delivery ~ conform uzului . taxele vamale neplatite .customary delivery ~ contra ramburs .f. supply ~ altei nave — (prin transbordare) delivery overside ~ buna . literature ~ comerciala . orchard livra v.actual delivery ~ eronata/gresita .) delivery on board ~ la cerere .) delivered/delivery alongside ship ~ partiala . (imitate de masura pentru greittate) pound livret^. contentious.delivery on acceptance ~ la bordul navei . contention.delayed delivery ~ defectuoasa . deposit/depositor's book ~ de economii savings book . seaside.f.(care confine cursurile zilnice) (bur. to deliver. (a furnizu) to furnish. book ~ de banca — (carnet de depozit) passbook.f.) overside delivery ~ restanta — overdue delivery livrari contractuale . cataloage etc. litigation.(mar.staggered deliveries livrat adj.patent documents litigios adj.prompt/spot deliver)7 ~ incompleta/in minus . delivery.?!.cash on delivery ~ cu intarziere .to litigate literal s. delivered ~ contra warant . to supply ~ gresit .poll ~ oficiala .delivered sound ~ la frontiera .(mar.delivered duty paid livra s. n.

banking engine ~ pentru trenuri de marfa .company/business logistics logograma s.place of destination ~ de escala .f.corporate logo (gram) loialitate s.f. public house.f taking ~ de decizii . 1.n. (cladire) building..208 LOC-LUA loc s. local s.f.capital lease ~ pentru marfurile depuse pe chei (mar.n.f. spot. (chirias) tenant locativ adj. renting.m.f.(de mdrfuri) trial lot ~ incomplet/nereglementar .truck hire. house. (cladire cu teren. lotto loxs. lodging.place of payment/ performance. locum tenens locuinta s. loyalty ~ a consumatorului .) round lot ~ de marfuri . (depunere in gaj de titluri de valoare drept garantie pentru un imprumut) lend against securities lot s. parcel. parcel.. demurrage charge. inhabitant ~ de pe coasta . logogram ~ de corporatie . (dr. lot./n.lot/parcel of goods ~ de proba . (la teatru.f. la hotel} accommodation ~ de destinatie . engine ~ de manevra .shoreman logistica s. lottery loto s. in parlament etc.n.yard locomotive ~ impingatoare .) tenement ~ cu dependinte .f. dwelling place.(de mdrfuri sau actiuni) odd lot ~ minim .f.) wharf demurrage locomotiva s. minimum! unit of trading I loterie s. (SUA) railroad demurrage ~ financiara/de capital .place of employment/ work ~ de plata . logistics ~ a companiei . lodger.place of call ~ de livrare . 1. (al unui efect de comert) domicile ~ de re§edinta . location ~ de gestiune . instalatii etc.residence local adj. deputy.decision making ~ de decizii in conditii de certitudin® . (in vehicul.) messuage locuitor^.) premises 2.n. living.n.m. (de mdrfuri) batch.(fata de o marca) consumer loyalty ~ fata de marca . abode. place.) seat. (de teren} plot. tenant's.bank locomotive.f. (de actiuni) lot 2.(a consumatorilor} brand loyalty lombardizare s.. (mic) strip.) round lot. localization ~ a industriei — (proces opus globalizdrii) localization of industry locatar s. (dat in arenda uneifamilii) allotment ~ complet .(de circa 100 de actiuni pe care un investitor doreste sd Ie cumpere) (bur. caretaker. lottery ticket luare s. delivery point ~ de munca .administration location ~ de vagoane .place of delivery. hire. (despre valoare) rental locatie s. {restaurant) restaurant.freight locomotive loctiitor s. pub localizare s. hiring.(numdr minim de actiuni!pentru ca un curs sdfie inserts pe lista\ de cotatii) (bur.(dr.decision-making under certainty ~ de decizii in conditii de rise decision-making under risk . locomotive.

to employ workers a nu avea de ~ . to underwork ~ putin/insuficient .. (pcupatie) employment. thing. 1. (efecte personate} (dr.taking into account/consideration ~ in posesie .arrears of work lucrativ adj.t. joumeywork ~ de mana .to work at/to capacity ~ mai repede/bine .f. things.) chattels.n.to work on one's own ~ peste program .profusion of details a trai in ~ . working.f.(calendar) month ~ cu 31 de zile . to cultivate 2. monthly luna s.m.. outside worker ~ pe cont propriu .odd month ~ curenta .n. gainful. luxurious .present month lupta s. struggle ~ a mandatarilor .(decaf) to outwork ~ pe cont propriu .public works ~ restante .class struggle/warfare lux s.daywork. belongings 2. (pamdntui) to till.(zilier) day labourer ~ la domiciliu . work. (a prelucra) to work out -in acord -to job ~ la capacitatea maxima .to be out of work lunar adj.team work ~ in regie . adv.graduation/ diploma paper ~ in antrepriza . workman ~ cu ziua . fight. worker. (despre o marina.LUA-LUX 209 ~ de probe .expert workman lucru s. object.(incercarea unei persoane sau a iinui grup de a cdstiga controlul asupra unei societdti convingdnd aclionarii sd voteze o noua conducere) proxy fight ~ de clasa . (a functiond) to function.contract work ~ pregatitoare . un utilaj) to work.preliminary work lucrari ale conferintei .to look for a job a da de ~ muncitorilor .to underwork lucrare s.to lie down on the job.outworker. pi.i.entry lucra v.force account ~ la domiciliu .handiwork ~ in echipa . to work. paying. to labour. to run v. lucrative.outwork ~ manual .sampling. 1.to live in luxury luxos adj.f. luxury ~ de amanunte . s. (activitate) activity. work ~ de diploma/stat .to work overtime ~ prost/de mantuiala .handwork a cauta de ~ . (mimed) work. (calendaristica) month ~ calendaristica . (slujba) ]ob ~ cu bucata . sample taking ~ in consideratie . remuneratory lucrator adj. 1.debates/ proceedings of the conference ~ de intretinere a drumurilor roadworks ~ de prospectiune . to labour 2.(in propria afacere) self-employed worker ~ specialist .repair works ~ in executie . working. (a trudi) to toil.work in progress ~ publice .exploration works ~ de reparatie .piecework ~ cu ziua ..

caterpillar/crawler crane ~ pe sine . (depozitare} warehousing.(dockside/quay) crane ~ de transbordare .n.plant depot/yard ~ frigorifica . scrap/waste paper maestru s. (revista) magazine. warehouseman. macroeconomic macroeconomie s.(care isi poate desfusura activitatea intr-o cladire cu conditia de a vinde numai marfuri furnizate de proprietarii imobilului respective captive outlet ~ central . (cont.) ledger magazie s.f.derrick/tower crane ~ umversaia . storeman. judge magistratura s.gift shop ~ de cartier .m. storing (of goods) 2. 1.transshipment crane ~ grea .cargo reefer space.n. macromarketing macrostabilizare . crane ~ de chei .float/floating crane.n.department(al)/general | store.) refrigerated/freezing hold magazin s.variety shop ~ in retea . warehouse keeper..general-purpose crane macaragiu s.discount/cut-price shop ~ cu vanzare pe baza de catalog catalogue store ~ de cadouri/articole la moda . magistrate. periodical ~ al unei intreprinderi — (pentm angajatii acesteia) company store ~ alimentar in incinta fabricii tommy shop ~ captiv . storehouse. craner. storekeeper J magistral s. baza(a)r magazinaj s.(care se adreseaza clientele! dintr-o anumita zond si are program prelimgit) convenience store ~ de marfuri de ocazie/la mana a doua .multiple/chain store ~ specializat ./ macroeconomic stabilisation maculatura s.retail shop ~ cu autoservire .(al imui lant de magazine} parent store ~ cu amanuntui . depot.m.second-hand shop ~ de solduri . (de marfuri) warehouse. (de nava) hold ~ de materiale si utilaje . emporium.'>. 1. crane ship ~ -turn . magistrature.f. (taxa) storage charges magaziner s.m.self-service store ~ cu marfuri scutite de taxe vamale duty-free shop ~ cu preturi reduse . crane attendant/driver/operator macroeconomic adj.rail crane ~ plutitoare .f. (mar. repository. (S UA) store 2.m..f. magistrateship . macroeconomics macromarketing s.f.M macara s.(de carti) remainder shop ~ de vechituri -junk shop ~ general .speciality shop 5 ~ universal .titan crane ~ pe senile . shop. magistracy.

) physical distribution management ~ al marcii .t. to raise.m. depozitare etc.prin eliminare .majority of votes ~ relativa .) to increase.brand management ~ al pasivelor .business management ~ al contului .two-third's majority ~ de voturi . majority ~ absoluta .debt management ~ al distributiei lizice . (a scumpi) to put up/to increase the price ofv.simple majority a obtine o ~ . (preturi) to advance.) asset management ~ al activitatii de birou . increase in prices ~ a salariilor .wage rise majoritate s.MAG-MAN 211 magnat s.educational management ~ financiar . rise.account management ~ al datoriilor .to secure a majority management^. management ~ al activelor . vizdnd probleme legate de ambalare.portfolio management ~ descentralizat .financial management ~ operational . (despre preturi} to advance majorare s. magnate./?.(pentru o eficientd sporitd) management by objectives ~ prin prezenta management by walking about .marketing management ~ de portofoliu . (industrial.f.foreman of production majora v.foreman of development ~ de productie .r.{gestionarea activelor unei institutii financiare) (fin. (preturi. salarii etc.risk management ~ al timpului {individual) time management ~ bazat pe principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ de conducere si personal .product management ~ al proiectului . foreman ~ de exploatare . (de preturi. (de preturi) advance ~ a preturilor .crisis management ~ de marketing .resource management ~ al riscurilor .(grupul de manageri care organizeazd pro-ductia si serviciile intr-o companie) line and staff management ~ de criza .project management ~ al resurselor .) increase.decentralized management ~ educational .production management ~ al produsului .(a mdrfurilor.office management ~ al afacerii .{a datelor nesem-nificative din biigete sau planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .f.operations management ~ participativ . transport.participatory management ~.relative majority ~ simpla . salarii etc.price advance.specified majority ~ de doua treimi .m. raise.(politico bdncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobdnzilor practicate) liability management ~ al productiei .absolute majority ~ calificata . financiar) tycoon maistru s.

perchezitie etc. facturi cu color) manifold 2. to run. 1.} warrant 2. guide. to run. proxy.n. s. mandate. workable manifest s. (vagoane) to shunt.cargo manifest ~ al navei . (ghid) handbook. manipulation.) manifest ~ al mcarcatorului . mandatary.search warrant ~ postal .summary of bills of lading ~ de export .shipper's manifest ~ al incarcaturii . hand. distribuit) leaflet 2. handling. to handle. un utilaj) operating. masind.inward manifest ~ de marfa incarcata . to manipulate.freigl handling manual adj.human-resource/personnel management manager s.principal and agent mandat s.t. (o marina. (hamaldc) porterage.cargo handling ~ manuala .cargo loading manifold manipula v. manager ~ al unui fond mutual .outward manifest ~ de import .money/postal/post-office order ~ postal international . un utilaj) to operate.r. manual. working | ~ a materialelor . manageable. (yagoane de mar/a) to marshal. to work. managerial manco s.ship cargo/ shipping manifest ~ de tranzit .total quality management ~ resurselor umane . (procuro) procuration.ship's manifest ~ de bord . (program) manifesto: (aruncat. curator) trustee ~ pasiv .n. attorney (-in-fact).member's (electoral) mandate ~ de perchezitie . manual. manhandling ~ mecanica ...m. (o marina.safe handling ~ si transport de marfa .fund manager managerial adj.to rig the market manipulare s.material's handling . to manufacture . principal ~ si mandatar . mandatory.m. (postal) money/postal order ~ de aducere . deficiency.manual handling. (administrator..quality management ~ calitatii totale . witness to appear ~ de arestare . shortage ~ de casa . to handle.t. to manipulate. (carnet de note. (car cuprinde unitdtile monetare.transit manifest manifold s. (manual) to manhandle ~ piata . (o. to handle manevrabil adj. un utilaj) to operate. (o nava) to manoeuvre.n.telegraphic money/postal order a trimite prin ~ . de mdsur\ ale mai multor tan) cambist manufactura v.f. m.shortage in the cash mandants. (imputernicit) procurator.discharge/delivery' manifold ~ de incarcare . 1.warrant for arrest ~ de deputat . proxy.n. to work. 1.mechanical handling ~ sigura/fara pericol . (de arestare.t. (conducta la petroliere) manifold ~ de descarcare . ~ de marfuri .order to offender.(bani) to remit mandatar s. (lista a incdrcdturii navel) (mar.(fdra sarcind activd de indeplinit) naked trustee manevra v.212 MAN-MAN managementui calitatii .international/ foreign money order ~ postal telegrafic .

1. freightliner marfa s.f.grea .(greu de stivuit) heterogeneous cargo ~ fara ambalaj .f.intercontinental/ mediterranean sea ~ litorala/marginala . pi. (mar.MAN-MAR 213 manufacture s.standard brand ~ de thru .) deck cargo ~ de sezon .(pentru marfuri) port mark ~ de produse standard .containerized cargo/freight ~ cu defect .flaw ~ cu proprietar necunoscut .bona vacantia . sea ~ continentala/interioara .waif ~ curata .globala .new brand ~ superioara/de calitate . (a bifa) to (mark with a) check marca s.(a spatwiui gol dupd stivuire) (mar.intercontinentala .choice brand mare s.(mar. to mark. to put a mark on.(marca noud lansatd de o companie ce comercializeaza deja o alta m aceeasi categoric de produs) flanker brand ~ de greutate .manufacturer's brand/ mark. mark. small stowage ~.) to stamp.assay mark ~ depusa/de comert mregistrata registered trademark ". (cu tin semn distinctly) to earmark.large-size freight ~ de punte . (pretui) to ticket up. (un obiect de metal pretios) to hallmark.adjacent/ littoral/marginal sea marfar s.mark of origin ~ de port .) coastal/coastwise freight ~ de export .global brand ~ inregistrata .(mar.group mark ~ de identificare . merchandise. (la metale pretioase) plate mark. cargo. de obicei un detailist important) dealer's/private/own brand ~ a fabricii .(pentru marfuri) measurement mark ~ de flanc .) deadweight cargo ~ grea in vrac .trademark.packaged cargo/freight/ goods ~ cautata/care se vinde bine . (tip.(a coletelor de marfd) head mark ~ de manipulare .t.seller ~ containerizata . marfuri etc.eterogena .(mar.) filler cargo. commodity. registered mark. manufacture.heavy (-weight) cargo.f. hallmark 2.(care mi poate fi transportata impreund cu alte marfuri) incompatible cargo .) inward cargo ~ de mare gabarit . model) brand 3. (fabrica) manufactory marca v.(pentru mdrfurile fragile) handling mark ~ de origine . goods ~ ambalata . trademark ~ a monetariei .(mar.(mime de marca atribuit unui produs de cdtre un intermediar.) outward cargo ~ de import . (metale.seasonal cargo ~ de umplere . goods/freight train.n.f. (a matrita) to stencil. (transportata) freight. (timbru) stamp ~ a distribuitorului/proprie .continental/inland sea ".clean cargo ~ de cabotaj .heavy bulk cargo ~ incompatibila .unprotected cargo ~ fara proprietar .weight mark ~ de grup .mint mark ~ de dimensiuni . trade name ~ noua .

palletized cargo ~ pretentioasa .odorous goods ~ cu tarif vamal scazut .staple exports ~ de calitate inferioara .taxed goods. generals ~ impuse .214 MAR-MAR ~ in ambalaj izolat . goods rated ~ indisponibile/deHcitare unavailable goods ~ individualizate.(in privinta con-ditiilor de transport) critical cargo ~ ramasa .low-duty goods ~ cu volum redus .(din lipsd de spatiu) (mar.superior/ prime goods.industrial goods .) kentledge goods ~ de baza .best-paying cargo ~ schimbata prin troc .frozen goods ~ cu livrare imediata .(fdra proprietor) abandoned goods ~ antrepozitate warehouse goods ~ avariate/deteriorate damaged goods ~ congelate .slow goods.solid bulk cargo ~ transportata pe mare .consumer goods ~ de lux . staple ~ de baza ale exportului .ascertained goods ~ industriale .fragile goods ~ generate .(dupd descdrcare) residue/ residual cargo ~ rentabil de transportat .goods on approval ~ de uz curent . unit load ~ paletizata .unitized cargo/load.miscellanec goods ~ fabricate in tara .(mar.domestics ~ facturate invoiced goods ~ finite .impulse goods ~ de balast .durable goods.middle goods ~ de calitate superioara .futures ~ cu miros specific . physicals ~ cu livrare la termen . firsts ~ de cafitatea a treia thirds ~ de contrabands . durables ~ de folosinta scurta .nondurable/singleuse goods ~ de folosinta semiindelungata semidurable goods ~ de larg consum .off-grade/-quality goods ~ de calitate medie . trading stock. stock-in-trade.liquid bulk cargo ~ nesortata.insulated cargo ~ lichida in vrac .fancy goods ~ de mare viteza express/speed goods ~ de mica viteza .general goods.(procurabile in apro-pierea locuintel) convenience goods ~ de valoare value/valuable goods ~ de volum/cubaj/voluminoase measurement/measure goods ~ disparate vandute angro -job lot ~ disponibile present goods.swap ~ solida in vrac .buikpik ~ neincarcata . ordinary freight ~ de prima/stricta necesitate -essential goods ~ de proba .actuals. (cu livrare ime-^ diata) spot (goods) ~ diverse/variate .contraband/ smugg/eof goods ~ de folosinta indelungata .finished goods ~ fragile .low-measurements goods ~ cumparate sub pornirea impulsului .) short shipment ~ pachetizata .primary goods.seaborne/ seagoing cargo marfuri abandonate .

undelivered goods ~ neridicate .?..straine/de import .bagged goods ~ la moda .realizable/marketable goods ~ vamuibile .goods on consignment ~ in legaturi .able-bodied seaman ~ de cabotaj .excisable goods ~ textile .transit goods -" in vama .wet goods '•. perishables ~ prafuite .light goods ~ vandabile .perishable goods.foreign goods ~ supuse accizelor .(cu etichete) labelled goods ~ neambalate/desfacute .(minereuri. soft goods ~ textile cu metraj in bucata .f. maritime marinar.(intr-un document de transport) subject/captioned goods ~ sechestrate . sea farming marin adj.ordinary seaman marina s.dutiable goods marfurile cumparate nu se schimba .goods on commission ~ in consignatie .unclaimed goods ~ neridicate in termen . nisip.piece fabric/goods. mariculture.waterbome goods ~ umede . bumbac.textiles.overtime goods ~ nevandabile . yard goods ~ transbordate .dangerous/hazardous goods ~ perisabile . sea.no goods exchanged maricultura s.free/uncustomed goods ~ nevamuite unentered/uncleared goods ~ nevandute .bulk goods ~ insacuite .licite .) dry goods ~ u§oare .MAR-MAR 215 ~ inerte .lawful merchandise ~ livrate cu facilitati de plata .(in vama) unentered goods ~ neidentificate/neindividualizate (in contract) unascertained goods ~ nelivrate/nepredate . seaman. land etc.loose/ unpacked goods ~ nedeciarate .goods on hand ~ periculoase . marine .goods supplied on deferred payments . sailor.dusted goods ~ prohibite .moist goods ~ uscate . mariner ~ brevetat . marine.returns ~ returnabile ..(la export sou import) prohibited goods ~ refuzate ..distrained goods .transshipment goods ~ transportate pe apa .bundle goods ".bale goods ~ in comision .(furnizorului) unsolds ~ rubricate .».inflammable/ flammable goods ~ in baluri .unrealizable goods ~ nevamuibile .f.shoaler necalificat/stagiar .in lichidare — (ale unei firme falimentare) distress goods ~ in partizi .(grdne. textile etc.marcate .{niai ales articole de vestimentatie) fashion goods ~ lichide .) inert goods inflamabile .goods making up a parcel ~ in tranzit ..bonded goods ~ in vrac .

desk ~ monetara .(pensiune) board and lodging ~ verde .security printer | ~ postala de francat .(de cdtre consumatori) product acceptance marketing ~ simbiotic .) mass ~ de joc . heel. n.) margin ~ a dobanzii .typewriter ~ de serviciu . seaborne. marketing ~ comun . table 2.f. (in fizicd etc. merchant marine/navy.f. fare 3.postal franking J machine ~ -unealta ..bulk weight ~ si casa . (color.gambling table ~ de sens . maritime.packing material ~ de inlocuire .versatile machine matca s.f. talon) counterfoil..net profit margin ~ de siguranta . corn.package wrapping machine.substitute material . marine.(realizat prin acorduri intre doud sau mai multe firme) symbiotic marketing ~ social .. stub material adj.labeller ~ de facturat . (automobile car ~ contabila de calcul/facturat si contabilizat .f.profit margin ~ de profit net . (mdncare) meal.216 MAR-MAT ~ comerciala .writing table. naval forces maritim adj. machine. sack-filling machine ~ de scris .shortage material I . fin.bulk density ~ specifica in vrac . engine.nonprofit marketing ~ pe baza acceptarii produsului .navy.) contribution margin ~ de profit .money supply ~ specifica aparenta .network marketing ~ nonprofit . n. packer ~ de asamblat .company car ~ de sortare .billing machine ~ de insacuit/ambalat in saci . merchant shipping ~ militara .) margin of safety.(diferenta dintre pretui de vdnzare cu amdnuntid fi eel cu ridicata) (corn.sorter ~ de tiparit bancnote/titluri de.assemb ~ electrica de assembling machine casa electric cash register ~ de etichetat .direct marketing ~ in retea .social marketing marxism s. safety margin marketing A.seagoing marja s.(a/ unui grup de producdtori care colaboreazd pentru lansarea mdrfurilor lor pe piata) cooperative marketing ~ de stimulare ..sack packer.(diferenta dintre veniturile obtinute din vdnzdrile curente fi cele realizate la pragul de rehabilitate) (fin.(contributia la costurile fixe sau venitui ramas dupd plata cos turilor fixe) (fin. s.]) green fodder masina s.) gross margin ~ de contributie . valoare .Marxism-Leninism masa s. Marxism ~ -leninism . 1.official board. ~ deficitar .accounting machine ~ de ambalat/impachetat .(cliferenta dintre ratele dobdnzilor creditoare §i debitoare ale unei band) interest margin ~ bruta .machine tool ~ universala . (bur. material ~ de ambalare . cont.incentive marketing ~ direct .commercial/mercantile marine.n. green table: (fur a.

f. upswing. (in industria petrochimica) feedstock. to boost.mailshot ~ rulant .f. (scadenta) maturity a ajunge la ~ . (despre bani) loose maruntis s. (introdusd in procesul de fabricatie) throughput ~ prima deficitara . to enlarge.f. (preturi.building materials ~ refolosibile .advertising/publicity material.to mature maxim(al) adj. maximum.scarce raw material ~ prima strategics . railway vehicles materiale de constructie .sticker ~ publicitar postal . a create) to increase. (despre cheltuieli) petty. to maximize maximizare s.strategic raw material matrice s.) to raise v.standard of measurement ~ foarte mare . boost.f. (mdrfuri) small goods. (SUA) lumber ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ plastic .increase of capital marunt adj. size ~ obisnuita/curenta . (intindere) extent. measurement ~ a timpului — (in munca manuala) methods time measurement ~ a timpului prin comparare differential timing ~ a ulajului . (corn.(de articole de imbrdcdminte) stock size marire s.MAT-MAS 217 ~ inflamabil . matrix ~ de conducere . (a spori. promotion matter ~ publicitar colant . small coin/money.f \. raise ~ a capitalului social .r. petty/small wares masurare s. (masurare) measurement.f. (a preturilor etc. (preturi) to mark up. maximization ~ a profitului .f. (pretui.inflammable/flammable material ~ lemnos . maximum maximiza v.reusable materials ~ textile . to push up. 1.profit maximization maxim(um) s.t.corn and dry measure ~ de capacitate pentru marfuri pulverulente .) increase.dry measure ~ de cherestea . salarii etc.wood. timber. valoarea etc.raw/working material. amount 2.f.n. cat si diviziilor de productie) matrix management maturitate s.plastics ~ publicitar . fitting ~ de capacitate .(metodd de conducere a firmelor multinationale care implied acordarea responsabilitdtilor pentru sectoare din activitatea companiei atat organizatiei nationale.) to enhance.measure of capacity.(c.(care foloseste ca imitate piciorul .n. upturn.ullaging masura s. liquid measure ~ de capacitate pentru cereale si marfuri pulverulente . (cantitate) quantity. loose cash/change/money 2. to increase marime s.) size. measure.f.cherestea) board measure ~ -etalon . upper limit mari v.) rolling stock.{la imbrdcdminte) outsize . pi.textiles materie s.t. material ~ prima . (bani mdrunti) (small) change.

engineer ~ brevetat.) deck engineer ~ -masinist .retaliatory measures ~ restrictive .de punte .price mechanism ~ al ratei de schimb .m.social environme background/milieu .family doctor ~ igienist .economic environment ~ financiar . (tranzactionare treptata/ graduald prin cumpdrarea sau vdnzarea de loturi de acUuni din acelayi\ packet la date si preturi diferite) (bur. average. medicine ~ a muncii . hands ~ de lucru angajata cu contract contract/indentured labour ~ de lucru calificata .weights and measures mana s.over-the-counter drug medicina s.n.stopgap masuri antiinflationiste .m.unweighted average ~ ponderata .n.f. mechanical s.master mechanic.veterinary surgeon medicament s.f.t. physician.218 MAS-MED ~ metrica/zecimala .deflationary measures ~ energice . medicine.decimal measure ~ provizorie/temporara .engine operator/ driver. chief engineer mecanism s.(mar.industrial/occupational medicine ~ legala .market economy mechanism ~ al preturilor .(mar.economic mechanism mecaniza v.arithmetical mean ~ de lucru .engineer ~ -sef .working mean ~ neponderata . full authority a avea ~ libera .natural environment ~ social .weighted average mediere s.financial environment ~ natural .health officer ~ legist .skilled labour ~ de lucru neproductiva unproductive labour ~ de lucru ocazionala/sezoniera casual labour ~ libera . to mechanize medic s.to be short of hands mecanic adj. mean ~ aritmetica . doctor ~ chirurg . environment concurential competitivi environment ~ de afaceri al firmei .n. drug.emergency measures ~ deflationiste . mechanism. device. gear ~ al economiei de piata .] averaging mediu s. mechanic.forensic medicine medic s.surgeon ~ de medicina generala .anti-inflationary measures ~ de protectia §i medicina muncii health and safety ~ de urgenta .) certified engineer ~ de locomotiva .strong measures ~ represive .exchange rate mechanism ~ de echilibrare . engineman . labour (force).to have a free hand a duce lipsa de ~ de lucru . medicament ~ care poate fi cumparat fara reteta medicala .f.(a balantei comerciale) adjustment mechanism ~ economic .f.free hand.firm'! business environment ~ economic .manpower. machinery.forensic expert ~ veterinar .restrictive measures ~ §i greutati . hand ~ de lucru .

tradesman meserie s. handmade.n. (a specified) to specify mercantil adj. (profesie) profession. artisan.) straight-line method ~ compararii factorilor . household. member.(cont. to maintain v. parlamentare) commissioner ~ al unui cartel .ordinary mensual adj. mercery. (artd) craftsmanship mestesugar s.m. de sindicat) cardholder ~ activ .) spreadsheet approach . (intr-un contract) to set forth.(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction menaj s. handicraft. trade. (meserie) trade. (listd de preturi) price current/list meserias s..ferrous metallurgy ~ neferoaselor .(guvernamentale. n. craft 2.f. handicraftsman.(in evaluarea unei activitdti) factor comparison method ~ desfasuratorului . (despre preturi} to keep up. 1. member of the board.r.acting/deputy member a fi ~ in ..to sit in/on memorandum s. (al unei corporatii) corporator ~ neangajat permanent al consiliului de administratie . craft 2. science of commodities mercerie s.floor member ~ al consiliului de administratie (company) director. handicraft. tradesman mestesugaresc adj.n. mercantilism merceologie s. metalurgie s.t. (prdvalie) small-ware shop mercurial s. housewifery 2.) fellow. metallurgy.trade unionist ~ al unui sindicat patronal syndicator ~ fondator . monthly mentine v. craftsman. n. (gospoddrie) household menaj er adj.t. bill of fare ~ fix . 1.nonferrous metallurgy metoda s. (de partid. meniu s. craftsman.f. procedure metoda adaugarii unei cote marginale fixe la pretui de cost cost-plus method ~ amortizarii liniare .f. housekeeping. (in post) to keep one's job mentiona v. small wares 2. to mention. vocation ~ calificata .n.MEM-MAR 219 membru s. menu. handicraft. 1.m. method. handicraftsman. vocation 3.. 1.honorary member ~ supleant .skilled trade mestesug s.f.memorandum of agreement ~ de achitare/indeplinire a obligatiilor . (al unei societdti stiintifice etc.active member ~ al bursei . memorandum ~ al acordului . metallurgical engineering metalurgia feroaselor . mercantile mercantilism s.f. to make mention of. (articole) haberdashery.councillor ~ al unui sindicat . domestic.cartelist ~ al unui consiliu . (profesie) profession. trustee ~ al unei comisii . (pricepere) skill 4.n.outside director ~ onorific/de onoare .m.foundation/charter member.(pentru elaborarea situatiei fluxului de numerar) (cont..

(magazin) ham-and-beef/pork-butcher's shop mezoeconomie s.(mdsurd echivalentd cu 12 duzini. (preturi. diminish. to reduce.{tehnicd de control menitd sd diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profit de pro-ductie trebuie sd Ie pdstreze) just-in-time ~ posturilor tranzitorii .f.) inventory costing method ~ de finantare .square metre mezelarie s. {preturi) to p down v.(a nnei investitii) present value method ~ de evaluare a stocului .petty bourgeoisie ~ gospodarie taraneasca ~ sn peasant farm ~ Industrie .) lower.{metoda de previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferitelor posturi de bilant ca procent din vdnzdri si apoi inmultirea acestor procentaje cu vdnzdrile viitoare estimate pentru a realiza bilanturi pro forma) {cont.n. 144 de obiecte) small gross mica burghezie .(pentru alocarea costului de achizitie pe stoc) {cont. test procedure metric adj.standard metre ~ patrat . metropolis metrou s. migration ~ a capitalului . underground.depreciation method ~ de determinare a preturilor pricing procedure ~ de estimare la valoarea actuala .small(-scale) productioni ~ publicitate . metropolitan. inshoicl navigation/coastal traffic ~ gros .discharge facilitie ~ de incarcare .petty bourgeois ~ cabotaj . metre ~ cub .f. {instrument) instrume {resursa) resource 3. {mod actiune) means.classific advertisement microeconomie s. microeconomics micsora v.f.) percentage of sales method metoda de amortizare .n. middle 2. (metoda) methi (cale) way. to decrease. to decrease. (despre venituri.f.migration of money ~ internationala a fortei de muncainternational labour migration mijioc s.testing method.doci facilities ~ de antrepozitare . 1. pi. {despre preturi) to sink migratie s. metrology metropola s. 1.r. beneficii) poor ~ -burghez . abate.loading facilities .job ranking method ~ de incercare/testare .cubic metre ~ -etalon . a facilities mijioace de andocare . sausage factory 2.f. small(-coast) trade.f.220 MAR-MB1 ~ in timpi reali .accrual basis/concept ~ procentului din vanzari . to abate.m.warehoi facilities ~ de comunicare in masa media ~ de descarcare . metric metrologie s.method of financing ~ de ierarhizare a activitatilor . {SUA) subway metru s. salarii etc. means. small 2.f.(intre porturile nationalc din aceeasi mare) (mar) short-sea/near trade. intermediate levd of economy mic adj. 1.small industry ~ productie . to cut. to diminish.

t.t.MIJ-MIN 221 ~ de manipulare a marfurilor . ore carrier/ship/vessel ~ -carbonier . producer(s)/ production goods ~ de trai .lump ore ~ in vrac . mineral mineralier s.. ministry.transport facilities. pit.means of production.nautical/marine/ sea mile ~ marina engleza/standard Admiralty/English/nautical standard mile minim adj.land/British mile.n. circulating medium.legal tender ~ legale limitate de plata ..limited legal tender ~ locale . (put) mine.cargo handling facilities ~ de plata .f.n. livelihood ~ de transport ./z.m. (Anglia) Foreign Office.floating equipment ~ portuare . (in negocierf) negotiator. million milionar^.w.Ministry of Internal/Home Affairs. board.crude/mine ore ~ -bulgari .ore-grain carrier ~ -petrolier . millionaire mina s. (SUA) billion miliardar s. multimillionaire.means of payment. physical capital ~ independente de trai .ore-oil tanker minereu s. colliery miner s.advertising media mijioci v. (SUA) billionaire milion^. (a media) to mediate. mediator. bonanza ~ de carbuni . (Anglia) office.n.ore in bulk minerits. bulk-ore carrier. payment media.(obtinute din rente sail titluri de valoare) independent means ~ legale de plata . s.n. intermediary. minimum ~ de subzistenta/trai .minimum living standard minimaliza v. to interpose/to intercede/to intervene in mijiocitor s. capital/investment goods.docking/harbour facilities ~ publicitare .equatorial/ geographical mile ~ marina/nautica .train mile miliard s. (si in sens negativ) go-between. (Anglia) Home .m. to minimize. procurer mila s. s. (SUA) department Ministerul Afacerilor Externe Ministry of External Affairs.coal mine/pit. (din minele de carbuni} collier mineral adj.m.gold mine. mine. (numai in sens ~ marina/nautica internationala international nautical mile ~ Mercator/de latitudine crescanda Mercator's mile ~ -tren . miner. mining negativ) pander.n.n.ore-coal carrier ~ -cerealier .n. ore ~ brut . minimum minister s. medium of exchange ~ de productie .fixed assets. (SUA) statute/statutory mile ~ ecuatoriala/geografica .local resources ~ plutitoare . (a subaprecia) to disparage minimum s. (SUA) State Department ~ Afacerilor Interne . (cariera) quarry ~ de aur . (imitate de masurd pentru lungime) mile ~ britanica/terestra .f.means of subsistence/living. to belittle. milliard. means of conveyance ~ fixe . n.

bribery. marfa) short miscare s. to buy off/ove (martori) to tamper with mituitor s. n. (sociali movement. State Secretary ~ al afacerilor interne . to bribe.i.(SUA) Defense Department ~ Comertului .strike movement ~ portuara .Minister for Internal Affairs. (Anglici) Chancellor of the Exchequer.m. furniture. (Anglid) Exchequer. upheaval. minus.f.t. miza v.water mill mobila v.f.t.M1N-MO Office. (Anglid) Home Secretary. v.Ministry of Education.f.Ministry of Finance. movement (activitate) activity 3. (combine composite.Minister without portofolio ~ plenipotentiar . joint. (Anglid) President of the Board of Trade ~ de finante .(Anglid) Board of Agriculture Apararii . mix ~ de distributie . motion.Minister of Commerce. (SUA) Secretary of the Treasury (Department) ~ de justitie .deputy minister. appointments. (Anglid) secretary of state ~ adjunct . (concret) bribe mitui v. (revoltd) revolt. (SUA) Attorney General ~ fara portofoliu .. (de marto? tamperer mix s. (a amenaja) to furnish mobila s. (Anglid} 'Board of Trade. uprising 4. I articol separaf) piece of furniture . (SUA) Department of the Interior ~ Agriculturii . 1.dock traffic ~ revolutionara . illicit commissio' (data pentru a cumpdra tdcerea cuivi hush-money.(care provoacd dawv (asig.n.) civil commotion ~ grevista .m.j traffic management ~ a capitalului .trade-union movement mita s.Minister for Finance.Ministi Plenipotentiary minus s.Ministry of Public Health ministru s. (SUA) Department of Commerce ~ de Finante .capital movement ~ civila . (c.(combinan canalelor de distributie) distributk mix ~ de marketing . (Anglid) Undersecretary ~ al afacerilor externe .Minister of Justice.Minister for Foreign Affairs.f. mill ~ de apa .Ministry of Justice. to gamble \ miza s. (SUA) Department of Treasury ~ de Justitie .Ministry of Trade. mixed. ric commotion.(termen general ca cuprinde diversele elemente d procesului de marketing) marketa mix mixt adj. minister. (SUA) Secretary of the Interior ~ al comertului .t. (deficit) defici (lipsd dintr-o cantitate. gamble moara s. (Anglid) Foreign Secretary. to stake. (Anglid) Lord Chancellor. (Anglid) Board of Education ~ Sanatatii .f.revolutionai movement ~ sindicala . bribe giver. (SUA) Secretary of State. compound . stake. (SUA) Department of Justice ~ Educatiei .

base coinage ~ fictiva .money of account. (la zi.economic model ~ industrial in dezvoltare developing industrial model ~ -tip — representative type modern adj.specimen of cheque ~ de utilizare a salariatilor .f.(schimbarea structurii profesionale) occupational mobility mod s. mode. hard money.f. paper currency/money.fiat money ~ Hduciara . divisional/subsidiary/ token coin ~ efectiva .standard coin . labour mobility ~ profesionala . way.customs wharf monarhie s.fiduciary note.paper currency/money ~ din aur sail argint . actualizat) up-to-date modest adj.managed currency/money ~ divizionara/de bilon . world(-wide) mondoeconomie s. money ~ bancara/scripturala . capital mobility ~ a fortei de munca . model. (imitate monetard a unei tdri) currency. (dr.cargo pier ~ vamal . fashion model s.staff-pattem ~ econometric .coin. style ~ de consum .n.(depozite bancare etc. personal mobilier s.f. world economy moneda s. beneficii) poor mol s.coin of legal fineness ~ curenta . token money ~ Huctuanta . counterfeit coin/money.f.lawful currency. accounting currency ~ de hartie .full-bodied currency ~ dirijata .absolute monarchy ~ constitutionals .) nonphysical/deposit money ~ -cheie . furniture.currency.constitutional/ limited monarchy mondial adj. (despre venituri.collection pattern ~ de cec .fractional currency/money.stable/sound currency ~ -tip .) movable.mobility of capital. mobility ~ a capitalului .false/bad coin.forced currency ~ cu titlu legal . manner.commodity money ~ metalica . metallic currency ~ neconvertibila .mobility of labour.convertible currency ~ cu curs fortat .(concept care reflectd proportiile dintre venituri si inegalitdtile determinate de ele in consumul popiilatiei) consumption pattern ~ de intrebuintare .n.f. appointments mobilitate s. monarchy ~ absoluta . specie.adjustable/elastic currency ~ falsa .model of economic growth ~ al incasarii debitorilor.pattern ~ de viata — {concept esential pentru deflnirea identitdtii socioeconomice a uiiui grup social) lifestyle moda s. current money ~ de cont .unconvertible currency ~ stabila . mole ~ cu dana de petrol .n. pier. pattern ~ al cresterii economice .floating currency ~ legala .MOB-MON 223 mobiliar adj.key currency ~ convertibila .real money ~ elastica . modern.econometric model ~ economic .n. (metalicd) coin. legal tender ~ -marfa .oil pier ~ cu dane pentru marfuri .

(instituit intre un cumpdrdtor unic si un vdnzdtor unic) bilateral monopoly ~ comercial .heir-at-law . pattern. monetary. monopoly ~ absolut ..free sample. (J material textil) swatch ~ aleatorie .windfall ~ vacanta . currency.f. nummary.f.f.n. miller ( moratoriu s. (pferitd i scop promotional) handout ~ medie . monopsonist morar s. hei (legatar) legatee.f.representatm adequate sample ~ statistics . (de bunuri inn biliare) devisee. monetarism monetarie s.) monometallism.selling monopoly ~ bilateral .n. n. (succesor} successor ~ aparent .(din diferite unitdti d marfa) unit type ~ reprezentativa . heirdom.heir apparent ~ legitim/de drept . monopolistic monopolist monopoliza v. sample.m.check sample ~ de valoare .residual bequest/legacy ~ neasteptata .absolute monopoly ~ asupra vanzarilor .unilateral monopoly monopolist adj. heiress mostenitor s.perfect monopoly ~ unilateral . <J to engross. heritagi hereditament.t.sample of value ~ din marfa preluata ..224 MON- monetar adj./M. (legaf) legaq (de bunuri mobile) bequest ~ a unui legatar universal . security printing office monocultura s.random sample ~ de control . buyer's monopoly monopsonist^. to inherit mostenire s..m.n.(situatie a pietei caracterizatd prin existenta unei singure firme sau a unui numdr foarte mic de firme ofertante care dispun de resurse naturale inaccesibile celorlalte firme) natural monopoly ~ perfect/total . to monopolize. moratorium mostra s.public/state/govemment monopoly ~ discriminatoriu . single standard monopols.outturn sampi ~ fara valoare .master sample a lua o ~ .(mentiune pe un coh de mostre) sample post ~ gratuita . (unicd firmd CUK rdtoare a unui bun sau a unui serm oferit de un numdr mare de proSi^ cdtori) monopsony.vacant succession mostenitoare s. actiuni) to cor monopson s.(instituit atunci cdnd proprietarul unei mdrci de fabricd o foloseste pentru a-si impime produsele prin publicitate si ambalaj special pentru a Ie diferentia cu once pret de oferta concurentel) institutional monopoly ~ legal — legal monopoly ~ natural . inheritor. (sistem monetar bazat pe un singur metal pretios) (fin. nummular monetarism s.(al statului) fiscal monopoly ~ institutional .commercial/supplier's monopoly ~ de stat . inheritance.to take a sample mosteni v.discriminating/ discriminatory monopoly ~ fiscal . {mdrfuri. monoculture. one/single-crop system monometalism s.n.f.t. mint.

work.f. (grea) sweat.heir presumptive ~ subsecvent . motel.w.m. (in mine} tutwork ~ in echipa/colectiv . motor hotel motivatie s. vote ~ de incredere . work at piece rates/by the job. motivation ~ a consumatorului .n.(in teoria marxista) concrete labour/work ~ complementara . labour.vote of confidence ~ de neincredere .manual labour. want-of-confidence vote a adopta o ~ .(exprimd cumulativ efectele politicii bugetare de relansare economica} budget multiplier ~ fiscal — (coeficient ce reflectd cresterea productiei si a venitidui prin diminuarea impozitelor.(influentarea masei monetare din economic prin modificarea necesarului de rezervd sail prin folosirea operathinilor de piatd deschisa) money multiplier munca s. (inferioard} underwork .MO§-MUN 225 ~ prezumptiv .) multiplier ~ bugetar . multimillionaire multinational adj.skilled work ~ concreta .work by the day.(folosirea copiilor in activitdti productive) child labour ~ abstracta .remainderman ~ testamentar .n. {ocupatie} job.unskilled work.} indirect labour ~ intelectuala .teamwork ~ in schimburi/ture .schedule work ~ cu norma intreaga . 1.homework ~ manuala manual work/labour. multinational multiplicator^-.labour of love ~ grea/istovitoare hard work. {strategic de marketing pe termen scurt care urmdreste obtinerea rapidd de profit) milking multibranding s.whole-/full--time work ~ cu ziua .shift work/ labour ~ la domiciliu . (corn. physical work ~ gratuita . handiwork ~ necalificata . day labour ~ de birou . multilateral multilateralism s. motion.by(e)-work ~ calificata .rush work ~ de noapte nightwork ~ directa — (fabricarea unui produs sail oferirea unui serviciu) direct labour ~ fizica .f. toil 2. fdrd ca totahd cheltuielilor bugetare sdfie modificat} fiscal multiplier ~ monetar .f.office/clerical work ~ de mantuiala .n. overwork ~ indirecta — (activitatea de administrate.intellectual/brain work ~ in acord -job/task work.to carry a vote mulgere s. (fin.) multilateralism multimilionar s. intretinere etc.profit motivation motiune s. piecework. work ~ a copiilor . (iitilizarea mai multor mdrci in cadrul aceleiasi linii de prodtise) multibranding multilateral adj.follow-up work ~ conform graficului .vote of no-confidence.f.(in teoria marxistd} abstract labour/work ~ accesorie .consumer's motivation ~ de profit .(legatar} heir testamentary motel s.

unproductive/wasted work ~ ocazionala .forest worker. mont-det -piete I mutual adj. worker.wage/hired labour ~ platita cu ora sau cu ziua timework ~ platita pe unitatea de timp .half-timer/'-time worker. \.(mutati in interes dt serviciu] (man. corporate town munte s. (SL'A} lumberjack.factory worker ~ evazionist . working 2. municipal municipalitate s. labourer ~ ocazional . (pe chei) quayman ~ semicalificat .licensed worker ~ calificat . lumper.work at time rates ~ suplimentara . mutual I . job/task worker. hard-working s. veniturile suplimentare obtinute din cea de-a doua shijbd. (SUA) railroader ~ forestier . pieceworker ~ necaliHcat .longshoreman. surplus labour munci v.jobber.(cu sarcini ^ responsabilitdti deosebite} (man. to toil. (ocazional) to job v.organized/union labour municipal adj.floater. to sweat.sweatee ~ feroviar railman. (a trudi) to labour. overwork. to work. occasional hand ~ portuar . stevedore. municipality municipal authority. (pdmantuT) to till ~ in acord .) core workers ~ nesindicalizati . (harnic) industrious. fund frecvent nedeclarate) moonligter ~ exploatat .m.season(al) worker muncitori esentiali .(care are cloud servicii.odd work/job ~ platita/salariata .m. loader.unskilled worker.pawnshop.226 MUN-MLT ~ neproductiva . to work by the piece.skilled worker ~ care determina norma . field/farm hand ~ autorizat .t. mountain ~ de pietate .industrial worker ~ invalid/fara capacitate de munca disabled worker ~ in acord . workman ~ agricol .pacemaker. practicatd de obicei noaptea.to do piece work. pacer.(ore suplimentare) overtime (work). railwayman.i.semiskilled worker ~ sezonier .day labourer ~ de fabrica . part-time work ~ cu ziua . active. lumberman ~ industrial . pacesetter ~ cu jumatate de norma/cu program redus . (municipal corporation.agricultural worker. dock(side)/watersidt worker.f.free labour ~ periferici .) peripheral workers ~ sindicalizati . to work piecemeal muncitor adj.

commercial ship/ vessel.(pentru minereu §i ceredle sail minereu fi cdrbune) double-duty ship/vessel.tank ship/vessel. derelict ~ -atelier . intermediate/mixed vessel ~ combinata tip OBO . examination vessel ~ de control al poluarii . tender ~ ca parte contractanta . foreign-going ship/vessel.accommodation/base ship. short-haul ship/vessel. lake-type vessel.short-sea ship/vessel. 1. (marine) casualty.abandoned ship/vessel.(a aceluia^i armator) sister ship/vessel ~ de control . watercraft ~ abandonata . regular trader ~ de lacuri . coast trade ship/vessel. trade ship/vessel.survey ship ~ de cercetari oceanografice oceanographic survey ship ~ de companie .f. sanitar §i de frontierd) boarding ship/vessel.conference ship/vessel ~ de cercetari hidrografice . merchant ship/vessel.pollution control ship/vessel ~ de control vamal .i.(CM obUgatii ?i drepturi) ship's side ~ -cap de convoi .liner. tanker ~ combinata . sea disaster nava s. (CM diferite sensuri) nature 2. (pentru pasageri §i mdrfuri) passenger-cargo ship/vessel. trading ship/vessel. freighter. long-range/'distance ship/vessel ~ de cursa zilnica .large ship/vessel . trader. laker de linie transatlantica transatlantic liner ~ de mare tonaj . (/e/) kind. vessel.(asig.subdivided ship ~ de cabotaj . boat.customs/revenue ship ~ de croaziera .coastal/coasting ship.N natura s.leading vessel ~ -cisterna . shoaler de cabotaj mic .(yamal. to (suffer) shipwreck naufragiu s.canal boat .repairing ship ~ -baza .n.f.day-service ship ~ de curse regulate/linie .(pentru petrol fi minereu) oil-ore ship ~ comerciala .to pay in kind nationaliza v.lake craft. home trader ~ de canal . cargo boat ~ compartimentata . coastwise ship/vessel. distress.home-trade ship/vessel.oversea(s) ship/ vessel. ship.cruise ship/vessel ~ de cursa lunga .(pentru petrol-mdrfuri in vrac-minereii) combined oil-bulk-ore. character ~ §i grad al avariei . to nationalize naufragia v. shipwreck. inshore vessel ~ de cabotaj national .de cartel maritim . coaster. ore-bulk-oil ship ~ combinata tip 00 .) nature and extent of the damage a plati in ~ .t. (de mic tonaj) craft.

ship in commission/service ~ incarcata .cement carrier ~ pentru materii prime .(salvage) lifting craft/ship ~ de serie .car carrier.shiplet ~ de transport carrier.passenger ship/ vessel/trader ~ de pastrare temporara a mar-furilor {neincdrcate in termen) ship's accommodation craft ~ de pescuit .ocean liner ~ pe perna de aer .hovercraft ~ pentru animale vii .ship in laden condition. freighter ~ pentru marfuri generale .general cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri grele . sister ship/vessel ~ de tonaj foarte mare . reefer (ship) ~ frigorifica de carne .pallet carrier/ship/vessel.bulk cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri paletizate . cargo-and-passenger ship/vessel.roads ship/vessel. laden vessel ~ maritima ~ marine vessel.leviathan ~ de tonaj foarte mic .nonconference carrier/ship/vessel ~ nuda .refrigerated fish carrier ~ in balast .(navlosita fdrd echipaj) bare boat ~ oceanica . roader ~ de ranfluare .cereal carrier. intermediate/mixed vessel. vehicle cargo ship/vessel ~ pentru cereale . (po^tald ^i de mar/a) cargo-mail vessel ~ navlosita .serial/series-built vessel. idle ship/vessel.time-chartered ship/vessel ~ necartelata . freight carrier.(fdrd incdrcdtura) ship in ballast ~ in serviciu/exploatare .) industrial carrier ~ pentru marfuri . frozen meat ship/ vessel ~ frigorifica de pe§te .river boat/ship/vessel ~ frigorifica refrigerated carrier/ ship/vessel. grain-carrying ship/vessel ~ pentru cherestea .timber carrier/ ship/vessel. combination carrier ~ dezafectata (scoasd din functiune) disabled ship/vessel.chartered ship/vessel.small/noncapital ship ~ de navigatie interioara .228 NAV-NAV ~ de marfuri in vrac .ore carrier/ship/vessel mixta . sea ship. car-transport ship/vessel.cattleship ~ pentru autovehicule .inland navigation ship/vessel ~ de pasageri . grain carrier/ship.fishing boat/ship/vessel ~ de rada .cargo boat/carrier.ocean-going ship/vessel ~ oceanica de linie .dual--purpose vessel. ship out-of-commission ~ fluviala . timber-carrying vessel ~ pentru ciment .(minereuri. cargo (-carrying) ship/vessel. pallet-carrying ship/ vessel . carrying vessel ~ de transport combinat .meat carrier/ship/vessel.(cdldtori §i mar/a) passengercargo ship/vessel. seagoing ship/vessel ~ mineraliera .bulk carrier/trader ~ de mic tonaj . contract carrier ~ navlosita pe termen . titei etc.heavy-cargo/-lift carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri in vrac .

) chartering.commercial navigation/ shipping ~ costiera .v.) to charter.long-distance navigation/shipping.towing ship/vessel ~ sechestrata . navigable. affreightment ~ a navei nude . sailing.slurry carrier ~ petroliera .roro" ship/vessel '.m.long-distance/deep-sea navigation. to affreight ~ cu navlu forfetar/global .standard cargo ship ~ pentru marfuri uscate . regular traveller naviga v.foreign ship/vessel.coast(al)/coastwise navigation.dry-cargo vessel ~ pentru minereuri fluidizate . un aiiiobuz etc. tanker ~ portuara .) down-and-up-train.short-distance navigation/shipping.f.tramp universala . sea navigation/shipping ~ oceanica . freightage.f. to navigate.river navigation ~ interioara .ocean navigation/ shipping ~ pe distanta lunga . (mar. to run shuttle service. short-range navigation ~ regulata/de linie . (despre nave comerciale) to trade navigabil adj. tank ship/vessel. long-range navigation ~ pe distanta scurta .to rim to and fro.oil carrier/ship/vessel/ tanker. to sail.maritime/marine navigation.arrested ship ~ sub pavilion nationa! .harbour/port ship ~ remorcata . bare-hoat/-mill/-pole chartering cu navlu forfetar/global affreightment for a lump sum. inshore navigation ~ de cursa lunga .to charter for lump sum ~ spatiu pe o nava .t. (despre o nava.i. (mar.NAV-NAV 229 ~ pentru marfuri standard . oiler.part chartering ~ pe termen .maritima . to freight.line/liner shipping ~ -tramp .time chartering . navigation.f. foreign trade ~ fluviala .national flag ship/vessel ~ sub pavilion strain . passable navigatie s.air navigation ~ comerciala . coasting ~ de cabotaj ... internal shipping -.to fit out a ship a scoate o ~ din exploatare .to charter space navlosire s. shipping ~ aeriana .to lay up a ship naveta s.(pentru mijiouce rulante) roll-on-roll-off ship/vessel. .general-purpose tramp ~ -uzina . foreigner ~ tip RO-RO .f. (c. (SUA) commutation a face naveta .tramp liner . tramper ~ -tramp de linie .) to ply navetist.cabotage. oil-carrying ship/vessel.(fdrd echipaj §i materiale) chartering by demise.(pe itinerarii neregulate} tramp navigation navlosi v. short-sea shipping. lump sum chartering ~ partiala .(pentru prelurrarea pe^tehii la bord) factory ship/vessel a arma o ~ .-tramp ~ (de curse neregulate) tramp.inland/inner/inside navigation.

m.time charterer ~ principal .voyage freight ~ pentru marfuri de cabotaj . seaborne/seagoing freight ~ ad valorem .charter/time freight ~ pe voiaj . gross freight ~ calculat pentru capacitatea neta de transport .single-voyage chartering ~ simpla .coastal freight ~ pentru marfuri de cubaj/volum measurement rate ~ pentru marfuri de export outbound/outward freight ~ pentru marfuri generale . portage.single chartering ~ totala — (a intregii capacitdti de incarcare) whole cargo chartering navlositor s.dus-intors" .(calculat gre^it) excess/ over freight ~ global/forfetar .lump sum freight ~ intreg/total .230 NAV-NAV ~ pe termen lung .conference freight ~ de inapoiere — home/homeward/ back/retum/inbound/inward freight ~ de plecare/ducere/iesire . (mar. affreighter.) charterer.(inclusiv taxelor portuare §i cheltuielile de alimbare) freight in full.destination freight.full freight ~ la cubaj/volum .freight by measurement ~ la destinatie ..charter/chartered/ contract/agreed freight ~ cumulat .in-transit freight ~ platibil in portui de incarcare freight payable at port of loading ~ platibil la destinatie .freight forward ~ contractual .package freight ~ pentru marfuri in tranzit .estimated freight ~ excesiv .(calculat in functie de valoarea mdrfurilor transportate) ad valorem freight ~ brut . freighter ~ pe termen .net freight ~ oceanic . freight contractor navlu s.pending freight ~ net .aggregate freight ~ de cartel .on deadweight basis freight ~ castigat oricum .trip chartering ~ pentru o calatorie dus-intors round-trip chartering ~ pentru un singur voiaj . charter money.through freight ~ dublu .outward/ outgoing/outbound/out freight ~ diferentiat — (pentru mdrfuri care se transportd regulat in cantitdti man) commodity rates ~ direct .(chiar dacd nava va descdrca in mai multe portiiri) flat rate ~ estimat .freight at risk/payable at destination .n.distance freight ~ pe timp . (cost al transportului mdrfurilor pe apa) freight.double freight ~ .out-and-home freight ~ egal . port of call freight ~ maritim .long-term chartering ~ pe voiaj .(chiar dacd nova si/sau caricul s-ar pierde) freight earned ship and/or cargo lost or not lost ~ contra ramburs .ocean freight ~ pe distanta .sea freight ~ mort — (navlu platit pentru spatiul neincdrcat din vina navlositorului) dead freight ~ nedeterminat .chartered/disponent owner.

nonacceptance.tramp/shipping freight neacceptare s. unconvertible.(suma minima solicitata m depozit tuturor detinatorilor de contracte futures} (bur.) bare requirement necesita v. unauthorized. uncatalogued necesar adj. (cerinta) requirement necheltuit adj.f.distress/low freight ~ suplimentar .advance/ anticipated/forward freight ~ platit proportional . unskilled necatalogat adj. unconditional. inadequate necostisitor adj. (sub forma unei corporatii) (SU.) margin dishono(u)r neachitat adj.f. default of acceptance ~ a unei cambii .f.NAV-NED 231 ~ platibil pe cantitatea incarcata freight payable on intaken quantity ~ platibil pe cantitatea predata freight payable on delivered quantity ~ platit anticipat . (asig. unpaid. requisite s. unreceipted. want. (indispefisabi!) indispensable. (in documentele oficiale) off^-the-record neconstituit adj. necessary. wantage. essential. unqualified. (bur. unspent necomercial adj. unredeemable neamortizat adj. unlicensed necalificat adj. uninsured. {despre fonduri} unappropriated neambalat adj. (despre datorii) uncleared. unconfirmed. (a unui ordin de plata} overdraft nealocat adj. requirement ~ de capital . dateless. (neonorare a unui cec. (contrar iizantelor comerciale) unbusinesslike necompletat adj. loose neamortizabil adj.freight and cost ~ -tramp . uncancelled neaprobat adj. (fard conditii) termless neconfirrnat adj. unassured.) unlisted. (despre taxe. (despre vdrsaminte. need.(cu distanta parcursd)pro rata freight ~ ridicat . unendorsed neanulat adj. unlicensed neavariat adj. unpacked. impolite} delinquent. inconvertible necorespunzator adj. a unei cambii) neautorizat adj. unredeemed neandosat adj. necessity.4) unincorporated neconvertibil adj. (cerut) required. unquoted nedatat adj. to require necesitate s. undamaged neavizat adj. want. undisbursed . (nespecificat) unstipulated. absolute. to necessitate.t. irredeemable.n.freight and demurrage ~ §i cost .f. undated nedebursat adj. needful.nonacceptance of a bill of exchange neachitare s. unsettled. inexpensive necotat adj. uninsurable neasigurat adj. wantage. (in alb) blank neconditionat adj. plati) unacknowledged neconsemnat adj. overfreight ~ $i contrastalii . mar. (restant) outstanding neacoperire s.capital requirement ~ de marja . nonpayment.additional/extra freight.high freight ~ scazut . unapproved neasigurabil adj. (formula pe un efect de comerf) no advice/orders nebrevetat adj.

dealer.. unavailable nedistribuit adj. itinerant dealer. uneconomic.haberdasher . (de mdruntisuri. peste etc.m. to negociate v.wool stapler ~ de legume §i fructe . de bdcdnie) chandler ~ ambulant . (despre sol) poor nefolosit adj. unwarranted negativ adj. wasteful neeconomicitate s. top (-level) negotiations ~ salariale .to hold talks negots.) coster(monger) ~ cu amanuntui petty dealer ~ cu ridicata .f. obligatiuni) unissued neevaluat adj. unrated neexecutare s. to trade in smth. (de sarcini ipotecare) unencumbered negustor s.to be in negotiations with smb. with smb. {despre cerere.to deal in smth. (a unui imputernicit) procuration. legume.n. (despre titluri de valoare) marketable. a incepe ~ . (de fructe. negotiation. (despre bduturd) unadulterated. negligence ~ culpabila .dealer in ~ de articole de fier/fierarie -ironmonger ~ de cereale . nonfulfilment ~ a unui contract . undivided. trade.pedlar. {despre actiuni. unappropriated neeconomic adj. (despre un contract. (a reclamatiei in termen legal) (dr. merchant.wholesale/direct trader.f. negrevat adj. bagman. (in cuvinte compose) monger.t.) nonclaim nedisponibil adj. negotiable. unassessed.nonexecution/ nonperformance of a contract neexecutoriu adj. (despre un contract) open-ended nedepunere s. transferable negociator^. wholesaler ~ de .negotiations in progress. pi.hard bargain ~ in curs .) outcry ~ dure . commerce a face ~ cu .corn dealer ~ de cherestea timber merchant ~ de lana . nonexecution.f. unsecured.(asig. bargaining. genuine nefavorabil adj. hawker. nonperformance.) contributory negligence negocia v. (cu magazin) shopkeeper. ofertd etc.. negative neglijenta adj. o hotdrdre judecdtoreascd) unenforceable nefalsificat adj.f.to enter into/to open negotiations a purta . undistributed.wage negotiations a fi in ~ cu cineva .summit talks.i. to hold negotiations/talks negociabil adj.) inelastic neemis adj. unvalued. talks ~ a contradului colectiv de munca -collective bargaining negocieri cu voce tare/prin strigare -(bur. unfavourable nefertil adj.greengrocer ~ de marunti§uri .m.232 NED-NEC nedefinitivat adj. on-going negotiations ~ la nivel inalt . (dezeconomie) diseconomy neelastic adj. unemployed negarantat adj. negotiator negociere s. shopman.

default. a unei cambii) dishono(u)r nepatentat adj.f.mercer ~ de pe$te . nonproductivity neprofesional adj. crude.f. irrecoverable. unmortgaged.) nonfeasance nemregistrat adj. unentered nelegal adj.f. (despre sol) poor.f. commerce. (mar.f. unearned nenavigabil adj. (a unui contract) default ~ a obligatiilor legale . not liable to taxation. nondelivery. unprofitableness nerepartizat adj. fluviale) unseaworthiness. nonrecoverable. lawless nelichidat adj. nonprofessional neprofesionist adj. (a unei nave maritime. failure to observe. unnavigable nenavigabilitate s. unredeemable. unrecovered nerentabil adj. undistributed. (neutilizat. (despre capital) dormant. nonobservance. unnegotiable neoficial adj.fishmonger ~ de vinuri . tax-exempt/-free.) no-cargo condition neindeplinire s. untaxable neipotecat adj. (nevdndut) unplaced neplata s. irredeemable. (fard termen final) termless nelivrare s. profitless nerambursabil adj. nonretumable. (despre metale) base neprevazut adj. (medicare) breach ~ a obligatiilor luate . (despre taxe. unprofitable. (despre un bun) dormant . unlicensed neplasat adj. impozite) uncollected nemcarcat adj. undelivered nelucrator adj. unmanufactured. idle neproductivitate s.NEG-NER 233 ~ de mercerie . unprofitable. (a datoriilor la scadentd) delinquency neprelucrat adj.f. (mar. (a unei aeronave) unairworthiness nenavlosit adj. unofficial neonorare s. (neasteptat) unexpected neprezentare s. neoperativ) unemployed.wine merchant ~ de vite . nonpayment. unclaimed. nonworking nemuncit adj. (despre datorii) uncleared nelimitat adj.f. failure nerevendicat adj. trade. unproductive.default on obligations undertaken ~ a secretului breach of confidence/' security nereu$ita s. unregistered. raw. nonprofessional neprofitabil adj.(dr. failure to deliver nelivrat adj. nonappearance neproductiv adj. unfinished nepretios adj. nonfulfilment.livestock/cattle dealer negustorie s. free from encumbrance nemcasat adj. profitless. nonperfonnance. unappropriated nerespectare s. (in instantd) default. unproductiveness.f. expendable nerecuperat adj. nonreimbursable nerecuperabil adj. (a unui cec.f. (in magazin) shopkeeping neimpozabil adj. unforeseen. nonexecution.f.f. failure to pay.) unchartered nenegociabil adj. unrein unerative nerentabilitate s.

trade terms ~ de export . classified list. nonunion nesoldat adj.acceptable quality level ~ al datoriei pentru care se poate declara falimentui .n. prescriptie') specification 2.t. sateless nevamuit adj.f. neutrality ~ fiscala . unchecked. uncalled nesolutionat adj. unmerchantable. (reguld) rule. (de productie. (de cenzori) unaudited nevoia$ adj.de subzistenta . consum etc. rate setter/fixer. undue.minim al ucui pret . scale ~ acceptabil de calitate . unbalanced nesolicitat adj. clear netaxat adj. to normalize normare s.m. standard.ceiling ~ minim al salariilor . taskmaster.) knot nomenclator s. nei. desdtute s. necessity 2. consumption rate . (a unui salariat. unverified. unsafe. (lipsd) need. (specificatie.{controluf) price iloor nod s. want.competitive need ni§a s.cost standards ~ de dezvoltare economica . output level ~ al salariilor . standardizer. standard. rate setting/fixing normator s.f. level. norm. schedule ~ comercia! . uncustomed.(ace! sislem ds iinpunere. unemployed idle neutraiitate s. 1. unmarketable.rate of consumption.f.n.bill/list of goods nomenclatura s.niche market nivel s.f. a unui serviciu etc. standardization.subsistence level ~ de trai . normalization.f.) rate.) work load ~ de consum . unsaleable.al productiei . (jend financiard) straits.(al cursului actiunilor) resistance level .level of economic development ~ de rezistenta . needy person nevoie s. nomenclature ~ vamala . dubios) doubtful nesindicalizat adj.234 NES-NOR nescadent adj. de musurd penlru viteza) (mar.f. (indoielnic. unsubsidized net adj. (in constructii) quantity surveyor norma s. unmatured nesigur adj.wage level ~ al tarifelor .customs nomenclature nominal adj. unsettled nesubscris adj.bill/list of export goods. straitened circumstances ~ dc bunuri competitive . 1.standard of living. unrealizable. uncleared neverificat adj. (necesitate) need.m. poor. unrated neto adv. niche ~ de piata . nominal norma v. export list ~ de marfuri . to standardize.n.wage floor -. net neutiSizat adj.price level . needy.bankruptcy level ~ al preturilor . acele impozite si taxe care ru provoacd permrbdri ale alocdrii resurselor productive) fiscal neutrality nevandabil adj.tariff level ~ de cheltuieli prevazute . destitution 3.scale of production. (sdrdcie) poverty. (desprc capital) unsubscribed nesubventionat adj. (imitate. living standard ~ maxim.

notice ~ de anulare . cash note ~ de reinnoire .time standard ~ de transport .(dr.to exceed/to top/to overfulfil the work a sparge ~ .notice of readiness nova tie s.bill (of costs).(a marfurilor) handling rate ~ de operare . memorandum ~ de achitare/indeplinire a obli-gatiilor .part-time work ~ pe gura de magazie .rate of production.(in tone) discharge tonnage rate ~ de incarcare .(corn. notification. (dr.unsecured note ~ de debitare .order note ~ de confirmare/recunoastere a datoriei (corn.labour safety rules. to give notice notificare s.flexible working hours ~ intreaga .(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction ~ de asigurare provizorie -provisional note ~ de avizare ..) advice note ~ de avizare a scadentei .hourly rate ~ partiala .. account. notary's office nota s. to notify.discharge rate. novatie .loss allowance ~ de productie . job rate ~ de manipulare .credit note ~ de .rate of work.(ofertd de remnoire a contractului de asigurare) renewal notice ~ diplomatic^ memorandum. diplomatic note notifica v. note.(cu plata zilnicd conditionatd de mdeplinire) measured day work ~ flexibila .acceptance specifications ~ de securitatea muncii .nava gata de incarcare" .(mar.port efficiency ~ de pierderi admise . notary ~ public .m.note of fees ~ de plata .f.NOR-NOV 235 ~ de descarcare .debit note ~ de livrare delivery note ~ de onorariu .f.to smash the target notars.) hatch(way) speed norme de livrare .rate of transport ~ fixata zilnic .stem note ~ de .notice of cancellation ~ de credit .) (SUA) due bill ~ de creditare credit note ~ de debit garantata .nava gata de operare" . fin.standard specifications a depasi norma .(a navei) handling rate ~ de operare a portului .n. notarial notariats.specifications for delivery ~ de procedura .t.loose standard ~ orara .notary public notarial adj.. output standard ~ de timp .f.(prin care un bun prezentat drept garantie poate fi pretins de creditor ca plata a datoriei) secured note ~ de debit negarantata .prompt note ~ de comanda .whole-/riill-time work ~ nerigida .) rules of procedure ~ de receptie . safety prescriptions/ regulations ~ tehnice .) novation novatiune v.loading rate ~ de lucru . unloading/lading rate ~ de descarcare a navei .

nomination.fractionar .to pay in cash numerota v.cash in hand a plati m ~ .a! beneficiarului . no pay ~ se cere . name ".substantive nullity ~ virtuala . number.odd number ~ intreg .} no cure. no ~ salvezi.to order only ~ pierderea totala . to reckon nume s.) null 2.s'. only ~ daca este cauzat de . 1. (inlr-o fiinctie) to name.fictiv .f.serial number ~ de vizite — (facute de un reprezentant comercial clientilor sau potentialilor clienti) call rate ~ foarte mare . ready/effective money ~ contra documente -. (a calcula. 1.prompt cash against documents ~ disponibil .fictitious name . (despre o nava fdrd echipaf) bare nul adj. style ~ de familie -.) total loss only ~ pierderea totala prin interpretare (asig. name of a firm/company ~ si prenume . (i/itr-m post) to place numire s. nu platesc . to number. invalidity "-' de drept .n.registration number ~ de ordine .t.) constructive total loss only niimar s.available/spare cash ~ in casa .whole number ~ multiplu .even number numere cu doua cifre .de securitate al cardului .name of the payee by ~ la comanda . assignment. a socoti) to compute. cash. (dr. to number' (pugi'lile unui registru) to folio numi v.(asig. forage. (al unui ziar) issue ~ de identificare al contribuabilului (SUA) taxpayer identification number ~ de inregistrare .(de la 10 la 99) double figures numara v. voidness. to nominate. (cifrd} figure 2. to count (up).) nullity.. to appoint.business name. (la garderoba) check.full name numerar s. of no value ~ si neavenit .(la imbracdmmte) outsize ~ comerciai .f. numismatics. (far a valoare) null.) no bid nud adj.social .actual nullity ~ de fond .n. mar.corporal name. to assign. fodder . (intr-o functie) appointment. worthless.f.fractional number ~ impar/fara sot .unless caused ~. mar.nullity in law ~ de fapt .family name •. (incadrare intr-un post) placement numismatica s.(despre actiuni) (bur.construed nullify numai adv.null and void militate s. (la imbrdcaminte) size 3.n.t.t.n.(conditie de baza a contractului de salvare) (mar. numismatology nutret.card security number ~ de serie/fabricatie .running number ".multiple (quantity) ~ par/cu sot . (dr.236 NU-NL'T nil adv.

fair.(dr.(cu dobdndd fixa) active bond . corporal sau incorporat) property asset (dr.n. (a! wiei cercetdri) object.tax liabilities ~ reciproce .(dr.(asig.0 obiceis.) heirloom ~ desperecheate/disparate . 1. (mdatorat) obliged. creditor) obligee obligat adj. to oblige/to bind oneself obligant s. (articol. (a sili. purpose 2. {de activitate al unei societdti) object 3. prin contract.prospective obligation obligatii fiscale . (interes) interest 4.financial liability ~ neconditionata . compulsory.handicraft .. (industrial) industrial unit/project ~ final .. (scop) goal.de familie . (legala) (legal) obligation. (rdspundere) liability.n. aim. (prin contract) bound 3.contractual obligation ~ executorie .n. goods ~ al asigurarii .) joint and several obligation ~ unilaterala . (fin. object. (de serviciu) duty ~ asigurat .) vicarious liability ~ consensuala .m. produs) article.purpose of a contract ~ al impunerii . debitor) obligor obligatar adj.r.consumption habits obiect s. (silit. thing 2. angajamente legate) ~ cedata unui delegat/mandatar (dr.valuables obiectiv adj.) absolute liability ~ oneroasa .(element constitntiv al activului patrimonial.odd-come-shorts ~ pierdute .subject matter insured ~ in rise .(ale armatorilor in caz de coliziune) (mar.(dr. identificabil si mdsurabil.) cross liabilities ~ sporite .) bond ~ activa . item. objective. (deprindere) habit obiceiuri ale consumatorilor/tn materie de consum . impartial.f. compelled 2.onus ~ solidara . bond. design. obligation. 1. 1.) consensual obligation ~ contractuala .accrued liabilities obligatiune s. (persoana fata de care altd persoana se obliga prin contract. (prin contract. a constrdnge) to oblige.subject of an action ~ al proprietatii . constrans) forced. 1.f. object.(care se transmit din generatie in generatie) (dr.taxable article ~ al litigiului .) interest at risk obiecte de artizanat . indebted s.t.(dr.(intr-un loc public) lost property ~ valoroase/de valoare .operative obligation ~ financiara .) to bind v. pi. to compel. unbiassed s. obligatoriu adj. obligatory.ultimate goal obliga v.) deed poll ~ viitoare . (persoana care se obliga. (de studhi) subject (matter).insurable interest ~ al contractului .m. binding obligatie s. to force. to coerce 2.

238 OBL-OBL ~ -buldog — (emisa de societdti strdine pepiata Marii Britanii) bulldog bond ~ chirografara .lottery/prize bond.government bond ~ guvernamentala la purtator floater ~ indexata .(obligatiune a caret dobdnda si/sau pret de rambursare variazd in functie de un indice luat ca baza de indexare.(instrument de indatorare pe termen lung.purchasing power bond ~ cu valoare nominala redusa (maxim 100 de dolari) baby bonds ~ de economii . care nu este garantat de o ipoteca asupra unor active) (SUA) debenture ~ guvernamentala .(rezultatd din reorganizarea unui concern) (SUA) adjustment bond ~ de stat . in loc sd fie platitd) convertible bond ~ cu castiguri .(cu dobdnzi inalte oferite in compensate pentru bonitatea adesea scdzutd a emitentului) junk bond ~ cu valoare nominala indexata in functie de inflatie .(obligatiune msotitd de dreptui de a subscrie.(care creste gradual) deferred bond ~ cu dobanda fixa .(titlu emis pe baza de scant.(de dobdnda) coupon bond ~ cu cupon zero .(SUA) collateral trust bond ~ generala/negarantata .) naked/simple/ unsecured debenture ~ convertibila .(dr. oferind astfel protectie impotriva mflatiei) index (-linked) bond ~ intersanjabila .mortgage bond . (obligatiune municipald sustinutd prin veniturile proiectului finantat) revenue bond ~ cu cupoane .debenture bond ~ cu dobanda variabila .savings bond ~ de reorganizare .Treasury bond ~ directa . cu alte titluri. poate fi schimbatd. in anumite conditii.(care. mtr-o perioadd data si la un pretfixat anterior. la scadentd. fdrd cupon anual) zero-coupon bond ~ cu discont — (vdndutd sub valoarea nominala) discount bond ~ cu discont mare .escalator bond ~ cu ipoteca prioritara .(SUA) first mortgage bond ~ cu optiune .(emisa de autoritatea publicd si reprezentdnd creante asupra statului) government/state bond ~ de tezaur .(fdrd optiuni de convertire) straight bond ~ extensibila .(dar care oferd dobdnda mica) (SUA) deep discount bond ~ cu dobanda esalonata .interchangeable bond ~ ipotecara . actiuni ale societdtii care emite imprumutui sau ale unei societdti mrudite) bond with warrant ~ cu premii prin tragere la sorti premium (savings) bond ~ cu rise mare .(pbligatiiine pe termen scurt care li oferd detindtorului optiunea de a o schimba cu o cantitate similard de datorii pe termen lung. inainte de o data specificatd) extendible bond ~ garantata prin alte titluri detinute de emiter-t .

(de platd) single bond ~ transmisibila . to obtain. (a dobdndi) to acquire. (un certificat.OBL-OCU 239 ~ ipotecara mobiliara . un brevet) to take out ocazional ad]. impediment. (a angaja) to employ. o locuintd) to squat ocupants.special tax bond ~ (municipals) pentru dezvoltare industrials (SUA) industrial development bond ~ neamortizabila/perpetua .(care ii oferd detindtondiii optlunea de a o revinde emitentului la valoarea nominala.(fdrd dobanda) passive bond ~ platibila in devize . to engage.(la care se plateste dobanda numai dacd existd profit) income bond ~ retractabila . to fill 3. 1. occasional.(emisa in dolari pe teritoriul SUA de cdtre agenti economici nerezidenti) Yankee bond obstacol s.(SUA) chattel mortgage bond ~ in contui dobanzii . drag. (profit) to realize.(excedent al bugetului fiscal) fiscal drag obstacole netarifare .currency bond ~ platibila in moneda tarii in care a fost emisa . fonduri) to raise.currency bond ~ purtatoare de venit .t. (in mod ilegal/abuziv iin teren.bearer bond ~ municipala municipal/local authority bond.) to secure. corporation stock ~ municipala cu dobanda flotanta -floater ~ (municipala) garantata prin incasarea unui impozit . (un post) to occupy.registered bond ~ participativa . cea mai importantd reglementare fiind aceea a taxelor vamale) tariff barriers obtine v. beneficii etc.unified bond ~ yankee . to get.(emisa in yeni pe teritoriul Japoniei de cdtre agenti economici nerezidenti) Samurai bond ~ simpla/fara conditii . to busy 2.t.(la beneficii in functie de rezultatele obtimste de firma emitentd) participating bond ~ pasiva .callable bond ~ samurai .transferable bond ~ unificata/consolidata .(obligatiune oferitd cdnd dobanda nu poate fi achitatd in numerar) interest bond ~ in serie . occupier . to come in. obstacle.(ansamblu de mdsiiri prin care se impiedicd sau se limiteazd fluxiil international de mdrfiiri in scopnl apdrdrii pietei interne de concurenta strdind si/saii al echilibrdrii balantei de plati) nontariff barriers ~ tarifare — (ansamblu de mdsiiri care vizeazd fluxul de mdrfuri cu ocazia trecerii frontierei vamale a unui stat. (a lua in posesie) to occupy. (despre muncd) odd ocupa v.(cure nu are scadentd) irredeemable/perpetual/ undated bond ~ nominala . (capital.m. to take hold/possession of 4. n. (comenzi.(dintrun packet de obligatiuni care devin scadente in am succesivf) serial bond ~ la purtator . incidental. (barierd) barrier ~ fiscal . inainte de matiiritate) retractable bond ~ revocabila .

to put up/to expose for sale 3. 1.(punerea in circulatie de monedd noud de cdtre institutiile morietare specializate) money supply ~ de mostre gratuite . (a pune in vdnzare) to offer.supply of securities ~ de transport maritim . oferta de doud sau mai multe produse care satisfac acelasi tip de cerere. supply.240 OCU-OFE ~ ilegal/abuziv .(oferta a unui produs care provine din doud sau mai multe surse ori metode de fabricatie.employment ~ deplina a fortei de munca .f. (in plic inchis. taking hold/ possession 4. bidding.'s offer ofertant s.tender of delivery ~ de moncda . m conditiile unui anumit curs de schimb) foreign currency supply ~ efectiva — (oferta ce confine toate elementele unui contract . cdtre parti sd aibd . iar producdtorii a doud sau mai multe mdrfuri concureazd pentru utilizarea lor) competitive supply ~ cuprinzatoare/detaliata comprehensive offer ~ de capital . a unei locuinte) squat ~ a fortei de munca .(oferta de doud sauf mai multe produse care sunt rezultatiil aceluiasi proces de productie) complementary/joint supply ~ concurentiala .full employment ~ temporara . (ilegald/abuzivd a unui teren.capital supply ~ de cumparare .obiect. (a face oferte pentru furnizarea de mdrfuri. fiind inlocuitori apropiati unui pentru celdlalt) composite supply ~ complementara . (angajare) employment 2. (licitare) bid. (de actiuni) tender offer ~ de livrar : . pret.m. probe etc. (luare in posesie) occupancy. la licitatie) ticket ~ acceptabila . servicii) tender 2.(cantitatea totald de bunuri economice disponibild pentru vdnzare la un anumit nivel mediu al preturilor intr-o perioadd determinata) aggregate supply ~ alternative .tender of payment ~ de preluare .reasonable offer ~ agregata/globala . servicii) tenderer oferta s.) to furnish ~ mai mult decat cineva .(a unei societdti fdcutd actionarilor acesteia) takeover bid ~ de titluri financiare .shipping bid ~ de valuta .alternative offer ~ atractiva .(disponibilitdti valutare care pot fi vdndute pe piatd. al unei locuinte) squatter ocupare s. termene etc.f. -.(al unui teren. (explicatii. {pentru furnizarea de mdrfuri. 1. (pentru furnizarea de mdrfuri.trial offer ~ de plata . to exhibit. offer. 1.to improve on smb.(prin mchiriere sau arendare) tenancy oferi v. offerer. (a unui post) occupancy 3. (licitanf) bidder.{sub pretui pietei) underbid ~ avantajoasa de cumparare (pentru descurajarea altor ofertanti) preemptive bid ~ combinata . {a licitd) to bid. servicii) to tender 4.(fdcutd furnizorului. referinte. astfel incut acceptarea mtocmai de.attractive offer ~ avantajoasa .(situatie in care mijioacele de productie sunt limitate. (a da) to offer. to present 2. angrosistului) purchase offer.t.

patent office ~ de cliring .to make an offer a retrage o ~ . pe care doreste so. sellers' monopoly ~ instituit prin coluziune .sample offer ~ la pret scazut .n.firm offer ~ m bloc .customs officer ~ secund .(care depdseste cerered) excess offer. pipe-line oligarhie s.situations vacant.n.block offer ~ inchisa .verbal offer oferte comune . first mate/officer. unde un numdr mic de firme mari solicitd cea mai mare parte a unui bun.clearing house ~ de cliring bancar . job center ofiter^.post office oficiul fortelor de munca employment agency/bureau.to withdraw an offer oficiu s.f. (forma a pietei cu o concurenta imperfectd.(procedura prin care o societate propune in mod public actionarilor unei alte societati.(la navele comerciale) chief mate/officer. officer ~ de marina comerciala .collusive oligopoly oligopson s. help/hands wanted a face o oferta . mate ~ de vama . o controleze.blind offer ~ pentru inceperea negocierilor -tentative offer ~ publica . (agentie) agency ~ de brevete .low offer ~ nespecificata . actiunile pe care acestia Ie detin) takeover bid ~ publica de schimb .(coluziune. acesta fiind oferit de mai multi producdtori-ofertanti) oligopsony .OFE-OLI 241 valoarea unui contract mcheiat) actual supply ~ excedentara . sellers over ~ fara angajament free offer ~ ferma .(de actiuni comune) initial public offer ~ secreta/ilicita .acceptance house ~ postal .(la licitatie) ticketing. (al unei administratii) office. oligarchy oligopol s. intelegere secretd a mai multor firme care sunt oficial in concurenta) level/collusive tendering ~ speciala — (de produse la preturi scdzute) special offer ~ verbala .(procedura bursierd care constd m oferta de scliimbare a actinnilor unei societati contra titlurilor altei societati} offer for exchange of shares ~ publica initiala .mercantile marine officer ~ de punte — (la navele comerciale) deck officer. bureau.(stabilite prin coluziune. labour exchange. sd rdscumpere.banker's clearing house ~ de scont . (sistem depiatd in care un numdr mic de firme mart asigurd cea mai mare parte a ofertei unui anumit produs.n.n. (master's) mate oleoduc s. (sediu al unei firme} office. simuldnd o falsa concurenta) common pricing ~ de serviciu .m.cross offer ~ insotita de mostre .public offer ~ publica de cumparare . sealed tender ~ incruci^ata . la un pret superior celui cotat la bursa. (birou) office. impundndu-si conditiile de vanzare-cumpdrare pe piata bunului respective oligopoly.

(incdrcare.(pe cont propriu) (bur. (a manipula. fee.(operatic de schimb intre o valuta forte si iina de cUring.(]->entru un avocat) retainer onorific adj. operative.dealings for cash ~ in virament . efficient operativitate s. operation ~ de marfuri . 1.f.) substitution (price) bond swap ~ economice .(bur. achizitiondndii-se ceea ce trebuie livrat la o data ullerioard .(incdrcare. a actiona un utilaj) to operate. speculation.) dealings for a fall ~ a la hausse . m. descdrcare.t.noncash transactions ~ la termen .f. (financiard.t. efficacy operator s. (de onoare) honorary. man ~ de afaceri . stivuire) cargo work ~ defectuoasa . transformarea nefdcdndu-se prin intermediul mdrfii) switch ~ fara profit sau pierdere . deal ~ cu prima — (tranzactie bursiera in cadrul cdreia iina dintre parti isi rezervd dreptui de a abandona piata in schimbul platii iinei s lime fixe achitate in avans. fixatd anterior) foi"ward transactions/dealings ~ la termen cu marfuri .(servicii bancare standardizate destinate piibliculiii) volume (banking) business ~ de swap prin substituire de obligatiuni . to manipulate 2. efficiency.) trader operatic s.titluri. reckoning 3.OM-OPE oms.businessman ~ -reclama — (care poartd pancarte cu reclame prinse in fata si pe spatele sail) sandwich man omul economic . ci la o data ulterioard.de masa .n.(bur. descdrcare.commodity futures .financial operations ~ in numerar .f. homo oeconomicus oneros adj.(fin. 1. honorarium. transaction.(tranzactie la bursa de valori sail de marfuri prin care se creeazd o acoperire in vederea executant angajamentelor asiimate. stock market trading ~ de leasing . bursiera) operation.m. of honour 2.) dealings for a rise ~ bancare . devize. (calciil) calculation. transbordare) portwork operatii a la baisse .) to honour. niimitd prima) premium deal ~ de acoperire .economic man. work.fiduciary transaction ~ portuara .(bur. marfuri) covering transaction ~ de arbitraj switch . (o cambie.stock exchange transactions. effective. (hicrare) operation. 1. to meet onorariu s.(tranzactie bursiera prin care livrarea sau piata valorilor mi are loc in ziua incheierii tranzactiei.economic operations ~ financiare . onerous. manipiilare. operator ~ care face piata . burdensome onora v. (a incdrca sail a descdrca o navd) to operate operare s.) market maker ~ independent .(a mdrfiirilor) faulty operation operativ adj. (neretribuit) honorary opera v. pay ~ de angajare . action 2.even deal ~ fiduciara . un cec etc.leasing operations '.banking operations ~ bursiere .

foreign exchange transactions ~ valutare la termen . stop. fdrd a afecta calitatea acestuia) value engineering optiune s. descdrcare. {incetare) cease. devize sau actiuni. dreptui unui investifor de a-si schimba obligatiunile convertible sau certifica-tele de optiuni contra titluri de valoare. stoppage.spot exchange/ deals operational adj.(ordin cdtre broker de a vmde actiunile care scad sub o anumitd valoare) (bur.(optiune de cumpdrare a unui activ la un pret de exercitiu specificat} call (option) .(tranzactie bursierd cu plata imediata) spot transaction ~ speculative . in cadrul unei emisiuni de valori mobiliare. well-timed oportunitate s. to stop. to break ~ platile . (a incetd) to cease. opportunity opri v. metale pretioase.f. to discontinue. put-of-more option ~ acoperita (contract de optiune garantat cu actiunile unui titlu de valoare suport) covered option ~ americana .out-of-the-money option .de apel/cumparare . transbordare. (intrerupere) interruption ~ a functionarii . to optimize optimizare s. call-of-more option ~ a vanzatorului de a dubia -(pptiune care ii da drept vdnzdtondui sd vdndd un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) seller's option to double.(studierea fiecdrei etape din fabricarea unui produs in scopul reducerii costurilor de productie. stivuire) handling procedure ~ la vedere .f.on-the-money option ~ cu pret de exercitiu inferior cursului pietei . metale pretioase etc.in-the-money option ~ cu pret de exercitiu superior cursului pietei . optimization ~ a raportului dintre stocuri .to cease payments oprire s. discontinuity.f.speculative operations ~ valutare . (drept contractual de a cumpdra sau de a vinde prin bursa de optiuni.t.t. timely. un anumit volum de marfuri.OPE-OPT 243 ~ la transportui de marfuri (mcdrcare.(a mdrfii de cdtre furnizor dacd cumpdrdtond este insolvabil) stoppage in transitu optimiza v. la o data si un pret fixate anterior. operational oportun adj. (a intrerupe) to interrupt. dreptui bdncilor participante de a-si mdri portofoliuJ) option ~ a cumparatorului de a dubia -(pptiune care u da drept cumpd-rdtorului sd cumpere un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) buyer's option to double.f.) stop loss ~ in tranzit .stock-ratio optimization ~ a valorii .forward exchange/deals ~ valutare la vedere .(unui utilaj din cauza uneipene de curent) outage ~ a pierderilor . ceasing. in conditii stabilite anticipat. opportune.{care poatefi exercitatd oricdnd inainte de sfdrsitui exer-citiului) American option ~ cu pret de exercitiu identic sau apropiat cursului pietei .

(stelaj. (pentru a sustine cursul) supporting order ~ de cumparare in conditiile cele mai avantajoase .{care nu poate fi exercitatd inainte de sfdrsitui exercitiu lit i) European option ~ in devize .n..) administration order ~ de bursa .stock exchange order ~ de cumparare .) cash order ~ de a cumpara sau de a vinde la pretui pietei .n. furnizare de cdldurd etc. in SUA.overtime (work)..(dependent economic de un oras mat mare) satellite town ora s. orice oras) city ~ comercial .working hours ~ suplimentare .f. hour. strap ~ unica .summer time. hourly s.{mar.(bur. (SUA) daylight saving time ~ de varf. time ~ de Tnchidere .) market order ~ de administrare . optiune care da drept deopotrivd de cumparare si vanzare) put-and-call/double option.(pentru o politd de asigurare) settlement option ~ de vanzare . overwork.office/official liours ~ de lucru .(programul de lucru in magazine si biroiirl) business hours ~ de lucru normate .frontier town ~ dependent de o intreprindere (pentru locuri de muncd. hour.{corn.(bur. (program) schedule.(bur. order ~ al agentului de Tncarcare .) company town ~ maritim .(care este o optiune dubid plus alte optiuni combinate) triple option.) order at best ~ de eliberare a marturilor antrepozitate .maritime/seaboard/seaside town ~ -satelit . (in Anglia. standard time ~ -om .trade town ~ de frontiera .currency option ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta .warehouse order . extra work ~ suplimentare obi§nuite/normale regular overtime ordin s.official hour.fixed-working hours ~ lucratoare/de productie . town. oras mare.closing time/hour ~ de maxima audienta . ca alternativd la lichidarea ei) (dr.) broker's order ~ cu plata in numerar . straddle ~ europeana .(care nu are acoperire in titluri de valoare) naked option ~ dubla/mixta .(imitate de masura a duratei de stationare a navei pentru operare) (SUA) ship hour ~ oficiala .. pentru publicitate) prime time ~ de vara .n.day-to-day option ~ tripla .) order to buy.(la radio si televiziune.(imitate de masura a timpului de lucru) man-hour ore de birou/serviciu .local time ~ -nava .(optiune de vdnzare a unui activ la un pret de exercitiu specified!) put (option) ~ descoperita .(care da drept fie de cumparare. fie de vdnzare) single option orar adj.(a unei societdti insolvabile.244 OPT-ORA ~ de plata . timetable ora$ s.peak/rush/throng hour ~ locala .

distress warrant.(ordin de plata dat de cdire un client bdncii sale. organization ~ a conducerii intrqirinderii management engineering ~ departamcntala/pe servicii.f.} limited order ~ permanent . to pass for payment ordonanta s. (prezentatd in scris) order paper ordonanta v. order for payment/to pay.) garnishee order. organization chart.(bur.(a unor conturi. sequence. device.f.(ordin cdtre bancd pentru blocarea unui cec) stop order/payment ~ de livrare .executive body ~ financiar .t. diagram organiza v.order of priority ~ de zi .financial body ~ legislativ . table of organization.(dr. departmental organization ~ ierarhica .order to transfer ~ deschis . order. (dr.) ship's/freight release ~ de plata .delivery order.legislative body organigrama s.(bur.n 1. (organizatie.(ordin de cumparare executable prin utilizarea prodiisniui vdnzdrii de titluri determinate) (bur. flow-process chart.payment order. unit 2.) time order ~ de virament .) decree. (mar. (mandat postal) money order ~ de plata simplu/neconditionat unconditional order ~. autoiitafe) body.) restoration of goods taken in distraint ~ de sechestru .) to order.f. succession ~ a prioritatii . financiara) order. writ of attachment ~ de vanzare .(ordin de tranzactionare valabil pdnd cdnd este execntat sail anulat) (bur. to organize organizare s.) contingent order ~ limitat — (ordin de tranzactionare in limitele imei anumite jluctiiatii a cursurilor) (bur. (/uridicd.ORA-ORG 245 ~ de tncetare a platilor .de ridicare a sechestrului .) order to sell. agenda.control authority ~ executiv .statutory order '.') open order ~ legat/conditionat . (fin.f.(dr.t.) organization and methods.order/business of the day. care va plali la intervale regulate impozitcle si datoriile titulamlui de cont) standing order ~ simultan — (de cumparare de actiuni peste pretui pietei si de vanzare imediatd la acelasi prel pentru a Simula activitatea pe piata bursiera) matched order ~ vamal de transbordare transshipment pricking note ordine s. a unor fondiiri) stop order ~ de plata . agregat) mechanism. ordinance ~ cu putere de lege .order of payment. authority ~ de conducere .managing body ~ de control . principal organ s.writ of possession ~ de punere sub sechestru . (dispozitiv.de blocare . selling order ~ de vanzare sou cumparare la termen . pay order issued ~ de punere in posesie ./n.(in caz de faliment) receiving order ordonatorA'. (serviciu de consultantci pe .line organization ~ si conducere a productiei production control ~ si metode ~ (man.

f.nonprofit corporation ~ orizontala .246 Idngd conducerea unei firme) systems and procedures organizatie s.(tip de organizare in care autoritatea manageriald nu se transmite pe scard ierarhica) flat organization organizational adj. organization. body ~ -corespondent . organizational . society.(man.) flexible organization ~ nonprofit . association.(institutie financiard care presteazd servicii pentru altd organizatie financiard') correspondence ~ flexibila .

f.vocational guidance orixonts.f.stainless steel ~ turnat .alloy steel ~ -balot/de bandaje .n.hardened steel ~ inoxidabil . steelworker otelarie s.ORG-OTE orientare s. orientation.y. 1. steel ~ aliat . guidance 2.w. direction.(pe 5-10 ani} planning horizon otels.cast ingot/steel otelar.n.hoop iron ~ calit . horizon ~ de planificare . steelworks . (a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) targeting ~ profesionala .

accidental damage ~ materials .stevedoring pallet ~ specializata .) damage by jettison ~ prill contaminare . panel.) pagini galbene/nationale . (pierdere) loss ~ accidentals .(anuar care cuprinde adresele tuturor institutiilor fi societdtilor comerciale) yellow pages paguba s.damage by handling ~ prin poluare cu titei .(a unor mdrfuri) damage by contamination ~ prin incendiu .) palletization.(pentru actiuni. (articole) stationery 2.n. cargo platform/stage/tray ~ de depozitare .malicious damage paleta s.s'.f. damage. (cu sot) even paradisA'.(a bunuriior navei) (mar.failure of electricity panica s.n. stock . (magazin) stationer's shop par adj. (avizier) board ~ de afise .f.damage by fire ~ prin manipulare .oil-pollution damage ~ produsa/ocazionata .panic/flurry on the stock exchange panou s. prejudice.(bur. stationer papetarie s. pallet operation pana .damage done/incurred pallet.m. parameter parametri de exploatare . 90 sau 100 de cuvinte) (dr. panic .f.controlling interests pagina s.' (de marina.n.) quotation board ~ publicitar . circa 100 de actiuni.operating data ~ de functionare . (plat forma mobila folositd la manipularea unor mdrfuri) (mar. page ~ dactilografiata . parachute . (defectiune.n.f. paradox ~ economic .broken/job/ odd lot ~ mare de actiuni . \. pentru obligatiuni reprezintd o valoare nominalu de 1000 USD) (SUA) round lot ~ de actiuni .f. packet ~ complet de actiuni .incomplet de actiuni .f.) folio ~ produsa de raufacatori . cu 72. pack. utilaj. avarie) failure ~ de curent .bill/poster hoarding ~ de cotatii . package. (mar.) lot.general-puipose pallet paletizare s.la bursa .p packet s. special-puq^ose pallet ~ universala . (refugiu) haven ~ fiscal — (tard care oferd reduceri importante de impozite) tax haven paradox s.(ciimpdrat sail vdiidut de un singur investilor) line ~ principal de actiuni .purpose-made pallet.(bur./.f. block.operational factors para§uta s.advertisement hoarding papetar s m.economic paradox parametru s. mecanism) breakdown.(a unui document.warehouse pallet ~ de stivuire .material/property damage ~ prin aruncarea peste bord .

n.gold parity ~ de schimb . par of exchange ~ de schimb intrinseca/metalica mint par/parity of exchange ~ fixa . to cover.aur/metalica . redactat de unii manager! pentru ei insisi. sharing 2. {care revine cuiva) share. waggon yard/park parcela v. part. {data in arendd unei familii) allotment parcurge v. privy ~ in cauza . (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass 2.concerned party. {dr. covenanter ~ indiviza . to bet.party to a dispute ~ prejudiciata . parking place 2. (o lista) to look down. {intr-o tranzactie cu titluri de valoare) (fin.truck fleet ~ de vagoane . party to a contract. party concerned.248 PAR-PAR ~ de aur — (tip de contract de mimed.fixed parity ~ glisanta .i. (totalitatea autovehiculelor de care dispune o imitate) fleet. 1.f.t.{inchiriere simidtand de aparate si utilaje mai multor clienti in timp partajat) time sharing parte s.f. associate. (documented to go over.n.) contra . (a miza) to gamble paritate s. lot.mileage paria v. (a unui po:-t cu normd intreagd intre dot angajati cu normd redusd) twinning ~ a postului .{la licitatii) purchasing party ~ asigurata . plot. 1. wager. to wager. park ~ de autocamioane . (o distanta) to run. (loc de stationare a autovehiculelor) car park.empty haul ~ in mile ./n.party to a case ~ in culpa . 1.contracting party. reprezentdnd contravaloarea aportuhn iinui asocial. to run through parcurs s. 1. portion.gliding parity ~ indirecta .exchange parity.(modalitatea de a impdrti o slujbd cu normd intreagd intre doi sau mai multi angajati cu normd redusd) job sharing ~ a timpului de folosire . to parcel (out). run. partner. parcel. stock.rolling stock depot.(fractiune din capitalul unei societdti cu rdspundere limitatd. to lot (out).t. care li conferd anumite drepturi si responsabilitdti in cadrul socieldtii respective) share partener^. to plot parcela s. (cursa) haul ~ gol/fara incarcatura . bet ~ mutual-pan mutuel partajare s. par ~ a puterii de cumparare purchasing power parity ~ .n.insured party ~ civila --plaintiff ~ contractanta .f. lot. fragment 2. {bucatd) piece.party entitled ~ in litigiu .) golden parachute pare s. contractor.party at fault ~ in drept .) party ~ adjudecatara . (fin.(rata de schimb a doud valute calculatd prin raportare la o a treia) indirect parity pariu s.signatory ~ sociala .share in coownership ~ interesata .f.) parity. care prevede importante compensatii materiale in caz cd ar fi demist) (man.prejudiced party ~ semnatara .

net liabilities ~ pe termen lung . part(ial)ly pasager s. navigation/ship channel.majority interests ~ minoritara . to licence patentat adj. (mar.seaman's passport ~ turistic .?. (la capitalul unei societati pe actiuni) share ~ a asociatilor .(mar. private particularitate s. batch. (intr-un vehicul public) fare ~ clandestin . (de) liable to pasiv.tourist-class passenger ~ in tranzit . sharing.f. waterway pasibil adj.consumer resistance pasaport^.} stowaway ~ de clasa turistica . n. patent. (/oc) game ~ de solduri -job lot ~ normala de marfuri .t.long-term liabilities ~ pe termen scurt .deposit liabilities pasivitate s.(utilizat pentru a calcula lichiditdtile unei band) eligible liabilities ~ curent .direct hand ~ la profit . participation.minority interests particular adj. passivity. certificate of health/pratique ~ de sanatate cu mentiune . consignment 2.(cota-parte a fiecdrui asocial) partnership share ~ majoritara . resistance ~ a consumatorilor .n.) employee involvement/participation ~ directa . {la o afacere. proprietary.outgoing/ retiring partner ~ de afaceri .transit passenger pasa s. (de marfd) parcel/lot of goods. real .(mar.current liabilities ~ neprevazut .(metodd prin care li se oferd angajatilor unei societati posibilitatea de a cumpdra actiuni ale firmei respective la un pret mai scdzut decdt cursul pietei) employee share option participatie s.f.m. (de navigatie) fairway. tin interes) concern ~ a salariatilor — (termen general pentru a defini modalitdtile prin care angajatii pot participa la conducerea societdtii in care lucreaza) {man. partnership participare s. patrimonial. 1. licence patenta v.) bill of health.carload lot partial adj.f.clandestine passenger.f. licensed patenta s. patent(ed).short-term/quick liabilities ~ sub forma de depozite .n.profit sharing ~ optionala a salariatilor . peculiarity.f. (forma de asociere) partnership 2. characteristic (feature). to patent.) liabilities ~ acceptabil . (cont.tourist passport patent s./?.f. certificate ~ de sanatate .PAR-PAT ~ care iese din firma . salient feature ~ a unei activitati -job characteristic partida s. passenger.service passport ~ pentru marinari . partial adv. 1.business partner parteneriat^. patent.) clean bill of health patrimonial adj.f.) regular lot ~ vagonala de marfuri .contingent liabilities ~ net . passport ~ de serviciu . licence.(bur.) touched bill of health ~ de sanatate curata/fara mentiuni (mar.

t.registry ~ avantajos . a delay pasuire s.t.drill ~ dc in .250 PAT-PEN patrimoniu s.(pentru confectionarea sacilor de marfd) sackcloth.company/house flag . penalty.national .zi lucratoare .n.on credit ~ luna — per month. to beggar pavilion s. (albituri) white goods. (sol) soil. monetary pedologie s. (impusd de sinsiicat membrilor care mealed regulile .cont propriu . 1.(despre twine} bespoke .per man-hour ~ riscul destinatarului .n. grace ~ de iuta/de sac .consignee's risk ~ tona .i. penalization. (prin vdnzarea de rnarja de calitate inferioara) to fob off pacura s.f.ashore ~ verso . (pentru mcdicarea unui contract) forfeit. to cause/to do damage to pamant s.burgee ~ de comert — (arborat de navele comerciale) merchant/trading flag ~ de companie . (teren) ground. patrimony patron s. (proprietate) land. reprieve.f. per ~ an—per annum ~ cap de om/persoana -per capita ~ comanda . penetration ~ pe piata . employer.f. to penalize.n.n. per mensem ~ mare — (in timpul navigutiei) (asig.national flag/colours ~ strain . respite.(la bord) aboardship. linen.) flag ~ al navei .t. soil science penal adj. to pauperize. to reprieve. ashipboard ~ om-ora .m. (camp) field.per day. pi. mar.plough land pasui v. (referitor la mdrfurile in expeditie) afloat ~ nava . cloth -.f. fuel/black/buming oil paguba$ s. jute canvas ~ de prelata .(fblosita la confectionarea prelatelor) flax canvas/linen forfeiture penaliza v.market penetration panza s.tarpaulin canvas panzeturi s. (amenda) fine. to impoverish. to respite. (mar.flag of convenience/ necessity ~ de armator . moneyed.f.per ton ~ uscat . (mosie) estate ~ arabil .f pedology. to lose v. to grant smb. pauperism pauperiza v.t. proprietor.foreign flag ~ vamal . boss patronat s. sacking. per diem .customs/revenue flag pacali v.m. pecuniary. penal penalitate s.) at sea. (association of) employers pauperism s. loser pagubi v. (a amenda) to fine penalizare s.n.de ambalaj .packing cloth/linen ~ de doc .t.f. on the back ~ zi .(in mdsura in care starea timpului o permite) per weather working day pecuniar adj.f.overleaf. delay. patruiidere s. linen peprep.for one's own account ~ credit .

tax collector/gatherer perfecta v.) lapsed perimetru s.payoff period ~ de conversie a stocurilor . to grant a pension. obsolete.t. shortage percepe v. (a unui functionar sail a unui militar) retired pay ~ alimentara . (dr.t.disablement/disability pension ~ pentru limita de varsta .(timpul mediu necesar pentru a convert! materiile prime in produse finite si pentru a Ie vinde) inventory conversion period ~ de functionare efectiva . (dr.PEN-PER 251 acestuid) fine 2.(cdnd se stationeazd la dand peste termenul stabilif) dockage penalty pendinte adj. to retire (upon a pension). pension. pi.natural danger perima v. perimeter.r. danger. outstanding a fi ~ . to superannuate v.f. superannuation.on-cycle . for ~ numerar . scarcity. peril. un acord) to conclude pericol s. to collect.to be in abeyance pensie s.m. ci de firmd) noncontributory pensions ~ raportate la salarii . to superannuate pensionar s.r. outdated. hazard. to gather. undecided. superannuation ~ pentru limita de varsta . (im. penury.ite) to levy. abeyant.) for money ~ ziua de lichidare . to be/to become out-of-date/obsolete/superseded 2. out-of-date.to pension (off) pensiona v. (chine sail arendd excesivd) to rack percepere s.(fin. area ~ de explorare . (rise) risk ~ de intrare pe piata .exploration lease ~ petrolifer .navigational danger. 1.oil(-producing) area perioada s.(rise pe care si-l asumd o firmd cdnd pdtrunde pe o piatd noud) threat of entry ~ de navigatie . contributia nefiind pidtitd de salariat.) for the account penurie s.f.po7. to pension (off). (de impolite) (tax) levy perceptor s. superseded 2. mandatory retirement pentrvi prep.(despre tranzactii care urmeazd afi pidtite in urmatoarea zi de decontdri) (bur.) period under review ~ de amortizare .alimony ~ de invaliditate/pentru incapacitate de munca .t. to go on pension. period ~ analizata . pending. pensionary. 1.(la fondul de pensii.m.n.eamings--related pensions a ie§i la pensie . retiree ~ de stat .contract penalty ~ pentru cheiaj . (in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale) retention money ~ contractuala .(bur.f.retirement on account of age/pension.f.to be pensioned off.state pensioner ~ in activitate semiretired person pensionare s.old age/ retiring pension ~ viagera .f.life pension/annuity pensii necontributive . danger to navigation/shipping ~ natural . retirement. to become out-of-date perimat adj. to retire (upon a pension) a scoate la ~ . pensioner.n. (un contract.) to lapse.

) average collection period perisabil adj. transire ~ de conducere auto -driving licence ~ de debarcare . descdrcare etc.(din depozit) demand pass.) standing adv.) land/landing order .) victualling bill ~ de cabotaj — (cu scutire de taxe vamale pentru provizii) (mar. permit to unlade ~ de export .transit permit ~ vamal customs permit.(a marfurilor) bond/cartage note ~ de transbordare .tax holiday '-.(mar.252 PER-PER ~ de gratie .always afloat or safely aground ~ in stare de piutire sigura .tran(s)shipment delivery order ~ de tranzit . grace period ~ de inactivitate .always safely afloat permis adj.(mar. livrare) replenishment lead time ~ de recuperare a investitiei payback period ~ de scutire de impozite . allowed.(timpul dintre comandd .de reaprovizionare . permitted s.(yaloarea medie a conturilor de creante exprimatd in zile) (Jm.transition period ~ medie de colectare . warehouse keeper's order' release ~ vamal de incarcare .period/days of grace.subscription period ~ de tranzitie .navigation permit ~ de pescuit .fishing licence ~ de plecare .(a navei) sailing permit ~ de ridicare a marfurilor .landing permit ~ de descarcare .(intr-o tard strdind) work permit ~ de navigatie . permit to lade. perishability.(a wiei.trial period. (despre un comitet. permanently.slack period ~ de subscriptie .loading permit. permit. (a unui angajat) probationary period .de stagnare .f.(fdra plata taxelor vamale) (mar. (de incarcare. authorisation.) release ~ de aprovizionare .export licence ~ de iesire sau de intrare in doc -dock pass ~ de imbarcare . permanent.) always afloat •.(mar. release for shipment ~ de libera trecere safe-conduct ~ de livrare a marfli freight release ~ de marfuri antrepozitate . un contract etc. perishable perisabilitate s.shipping note ~ de incarcare .vamal de eliberare a marfii din depozit . (mar.(conditie de navlosire) (mar.in stare de piutire sau esuat fara pericol . entry out .discharging permit. pass of goods ~ de scoatere din vama . always ~ in stare de piutire .) jerk/jerque/stamp note.) dandy/pricking note ~ de munca .) dandy/pricking note ~ vamal de descarcare . {de liber a trecere) pass. shipping bill.) bill of sufferance. cambii) tenor ~ de proba . perishableness permanent adj.y. licence.n.outage ~ de maturitate .warehouse withdrawal permit.

(particular) private s.PER-PER 253 ~ vamal special . staff ~ administrativ/de birou . body corporate. personnel.(unei investitii) risk taker ~ care nu isi indeplineste obligatiile/ angajamentele . corporate body. person. (flux de plati viiloare egale estimat sd continue vesnic) {fin.supervisory personnel . mdrfuri) (bur.official ~ particulars .private person ~ scutita .operating personnel ~ de supraveghere .(prin cumpdrarea masiva §i brusca de actiuni) (bur.leviable person ~ in cautare de solduri/ocazii bstrgain hunter ~ juridica .offerer.) exempt personal adj. (client al unei band) corporate customer ~ numita .) nominee ~ foarte importanta .improver upon an offer ~ care vinde fara acoperire .claim-jumper ~ care renunta . to permit.f.legal/juristic(al)/artificial/ fictitious person.managing staff ~ de exploatare/deservire .) short ~ careia i se aloca actiuni/titluri de valoare .exempt personnel ~ care nu beneficiaza de vechimea in munca .(intr-o functie) appointee ~ oficiala .(actiuni.disseisee ~ fizica .(astfel meat proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) {bur.(de descdrcare a mdrfurilor perisabile mainte de controlul vamal) (mar.n. to allow peron s.n.offeree ~ careia ii revine o parte .arrival platform perpetuitate s.natural person ~ fizica sau juridica care incearca sa obtina controlul asupra unei societati .intestate ~ deposedata ilegal .(de impozite etc. qualified/trained staff ~ care nu are dreptui la ore suplimentare .) perpetuity persoana s.allottee ~ careia i se face o oferta .defaulter ~ care preia ilegal un teren .very important person ~ impozabila . (individual) individual.(la un drept) disclaimer ~ care supraliciteaza . individual ~ angajata permanent-jobholder ~ angajata temporar . licensor ~ care da cu chirie sau in arenda lessor ~ care face munci ocazionale .) request note permite v.skilled personnel. legal entity.odd hand/man ~ care face o oferta .casual ~ care acorda autorizatii/licente licenser.office/ clerical staff calificat .f. offerer ~ care ia in posesiune ilegala disseisor ~ care Tsi asuma riscul .exempt personnel ~ cu serviciu exterior .outdoor staff ~ de conducere .t. personal.(in urma unuipartaj) distributee ~ cu semnatura autorizata pe cec cheque signer ~ decedata fara testament .) (corporate) raider ~ fizica sau juridica desemnata sa administreze tranzactiile de actiuni ca titular . platform ~ de sosire .

in ready money. (de coasta) shoreman pescarie s. heavy draft/draught ~ proiectat . personalty ~ juridica . (mar.m. petrodollars petrol s.offshore fishery ~ prin traulare . (SUA) draft ~ admisibil . deadwood ~ tehnic .sailing draft/draught ~ de plina mcarcare . urmat de plata in rate) down petitie s. inshore fishing/fisher}7 ~ de balene .legal status "< pescador s. light draft/draught ~ de plecare . petroleum. petition. pi. in cash. to fish. 1. over.(fish) trawling ~ sezonier . fishing. tank ship/vessel.technical personnel personalitate s. allowable draft/draught ~ de bord liber .254 PER-PET ~ de teren .n.full-load draft/draught ~ in balast .n. solicitor petrochimic adj.river fishery ~ industrial . petroleum carrier/ship/tanker./.clerical personnel ~ imbarcat/navigant . service draft/draught ~ de mcarcare .f.freeboard draft/draught ~ de exploatare .permissible draft/ draught. (balene) to whale pescuit s. (cu unditd) to angle.fishing trade ~ maritim .) over ship's rail ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) (bur.m.n.field personnel ~ functionaresc . oil-carrying ship/vessel . petitioner. (cherhana) fishery pescui v..whale fishery. fishing cutter/vessel pescaj s.seafaring personnel ~ permanent .m. above ~ balustrada navei . whaling ~ fluvial . petrochemistry petrodolari s.marine/sea fishery.season fishing peste prep.n. (oil) tanker.deep draft/draught.port personnel ~ supranumerar . (cu unditd) angler.coast(ing) fishery. application a face o ~ .commercial fishing ~ costier .easy draft/draught. (pescuit) fishing 2. fisherman.no-load draft/draught.cargo draft/draught ~ de nava neincarcata .permanent/regular personnel ~ portuar . applicant.designed draft/draught ~ redus . s.f.ballast draft/draught ~ mare . oil. (cu ndvodul) to seine. (produse) fish 4.redundant personnel.n. fishery ~ comercial . (piata de peste) fish market 3. reduced draft/draught pescar s. petrochemical petrochimie s. pelagic fishing ~ oceanic/in larg .) supra pari. pelagic fishing ~ pe platoul continental .(formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric mcepe cdnd incdrcdtura trece de balustrada navei) (mar. (negot) fish trade. (in special despre un avans.deep-sea fishery/ fishing. above par pesin adv..) draught. naphtha ~ brut — crude petroleum/oil/naphtha petrolier adj.to submit an application petitionar s.operating draft/ draught. (mineral) oil.f.f. (cu traulul) to trawl.

credit market ~ a cumparatorului .black products tanker.} grey market ~ concurentiala . superlarge/supersize tanker ~ de tonaj mare . refined products carrier ~ de produse chimice .(piata cu activitate legald. piata in cadrul cdreia handle dintr-un sindicat de garantie si plasament si intermediarii jmanciari cumpdrd titluri in bloc} (corn.product market ~ a scontului neoficial .(petrol-minereu) oil-ore carrier.a fortei de munca .factor market .) issue market ~ a factorilor de productie .) seller's market ~ activa .inshore oil-tank ~ de produse albe .portcontainer . (imitate de mdsurd pentru greutate) pound piatra s.. de marketing sau nu an de ales intre mai miilte oferte) captive market ~ cenusie .f. (mdrfuri m vrac-petrol) bulk--oil carrier.} new issue market ~ a petrolului oil market ~ a produsului . clean products ship/vessel.gasoline carrier/tanker ~ de cabotaj . (pentru incercat titrul aliajelor de metale pretioase} touchstone piata s.wholesale market ~ calma easy/quiet market ~ captiva — (grup de consumatori care nu pot evita activitdtile publicitare. large capacity tanker ~ de tonaj mediu . inshore oil-tank ~ de cabotaj mic .crude oil carrier/tanker ~ ..) buyer's market ~ a emisiunilor .acceptance market ~ a bunurilor si a serviciilor . (cereale-petrol) grain tanker ~ de benzina .m.(fin.(fin.tanker-container ship/vessel ~ universal .) open discount market ~ a vanzatorului .chemical tanker ~ de produse negre .competitive market controlata/inchisa .coastal tanker. market ~ a acceptelor .one-man market . astfel meat nivelul cotatiilor sd creased) (bur.goods and services market ~ a creditelor .(peste 400000 tdw) ultralarge crude carrier ~ oceanic .mamut" .f.f. insa cu preturi mari datoritd ofertei scdzute de mdrfuri.ocean-going tanker ~ .(peste 160000 tdw} very large crude carrier. fin.intermediate tanker ~ de titei .white products tanker.active/lively/brisk market ~ angro/generala .(piata pe care vdnzdtorii pot exercita presiuni asupra cursurilor. astfel meat nivelul cotatiilor sd scada) (bur.general-purpose/versatile tanker petrolifer adj. oil(-bearing) petrovaluta s.large crude carrier.call market ~ a navlosirilor si a Tnchirierilor charter/chartering market ~ a noilor emisiuni (piata actiunilor societdtilor devenite publice recent) (bur. dirty ship/tanker ~ de tonaj foarte mare . petrocurrency pfund s.(piata pe care cumpdrdtorii pot exercita preshini asupra cursurilor.PET-PIA 255 ~ combinat .labour market ~ a imprumuturilor rambursabile la cerere .

uncertain/mercurial market ~ futures/a livrarilor la termen -futures market ~ globala .organized market ~ paralela .global/mass market ~ imobiliara . {extrabursiera) unlisted/curb over-the-counter market.discount/bill market ~ deschisa/libera .test market ~ de marfuri {mai ales de alimente si materu prime) commodity market ~ de metale pretioase .) baBi market j ~ in depresiune/scadere .potential market ~ primara .forward market: (Za bursa de marfuri) terminal market ~ larga .(sales) outlet ~ de desfacere de proba .mortgage market ~ in crestere .) liquid market ~ moarta .(fin. cat si la cumpdrare) two-sided market ~ cu plata in numerar la livrare -spot market ~ cu preturi instabile .closed market ~ la termen .national market ~ neagra .real estate market ~ imperfecta .) bear market ~ in regresie .freight market ~ de obligatiuni .interbank market ~ internationala .intemal/home/dome market ~ ipotecara .shrinking market ~ inchisa .international market ~ interna .{cu competitie perfect perfect market ~ potentials . (SUA) off-board market ~ organizata/oHciala .external/foreign market ~ extrabursiera a titlurilor de valoare unlisted securities market ~ ferma firm/strong market ~ financiara/de capital .unofficial/outside market.{piatd pe care sunt tran.grain/corn market ~ de desfacere .bond market ~ de produse produce market ~ de scont .(pentru cd oferta este mai mare decdt cererea) soft market € ~ de cereale .world market ~ monetara . de lingourl) bullion market ~ de navluri .interbancara .{atdt la vdnzare.black/underground market ~ neoHciala .institutional market ~.{la preturi mai ridicaie.(locul teoretic de intdlnire a ofertei cu cererea de capitaluri pe termen mediu si lung a agentilor economic!) financial/finance/capital market ~ fluctuanta . {bur.(piatd pe care se inregis-! treazd tranzactii continue si cursunie ' nu aufluctuatii mari) broad market ~ libera/deschisa .depressed? sagging/down market. cu livrare imediata) parallel market ~ perfecta .{sub forma.256 PIA- ~ cu cotatii bune .\ zactionate pentru prima oard titliirue: de valoare nou emise) primary market . {bur.free market ~ lichida .open market ~ externa .{piatd specified ce are drept obiect al tranzactiei moneda sub' toate formele ei) money market ~ nationals .{cu tendinta de create a preturilor) rising market.{cu conciirentd imperfecta) imperfect market ~ inactiva/stagnanta inactive/ flat/ idle/dull/stagnant/sluggish market ~ institutionala .dead market ~ mondiala .

(piatd pe care simt Iranzactionate titlurile care nu figureazd pe lista cotatiilor oficiale) secondary market ~ slaba . (cu putine tranzactii si fluctuatii man ale cursurilor) (bur. (de cdtre grevisti.steady market ~ supraevaluata .(ca urmare a indisponibilitdtii navel) loss of freight ~ a unui drept .to make a market a provoca panica pe ~ .accidental damage ~ aditionala .single market ~ valutara .) narrow/thin market ~ secundara .n. forfeiture -' accidentals . loss. (bani prin investitii nerentabile) to sink 3. picket ~ de greva — strike picket pichetare s.(portofolii care cuprind orice tip dorit de cdstigiiri) (fin.board-foot measure ~ de ulaj ullage foot/stick pierde v.(piete financiare care permit ca operatiile sd fie executate oricdnd in deciirsiil iinei zile de tran-zactionare) continous markets ~ fragmentate geografic .(tranzactiile biirsiere mondiale) geographically consolidated markets ~ continue .(piatd pe care actiunile cotate sunt tranzactionate direct intre broker si client) (SUA) third market ~ -tinta . ocazia etc.market overt ^ restransa/Iimitata .weak market ~ specializata .(piatd pe care cotatiile sunt disponibile fie pentru ofertd.) to miss. to lose pierdere s.t.target market ~ unica . producdtori an decis sd-si limiteze vdnzdrile) restricted market.glutted market ~ tertiara .(tranzactie de mdrfuri sail de monedd cu livrare imediatd si cu plata in numerar sail in mdrfuri disponibile) spot market ~ stabila .to raid into the market pichet^. (trenul. wastage.(prin incdicarea unui contract) forfeit./i. demonstranti) picketing picior s.(tranzactiile bursiere realizate pe diferite piete geografice sunt combinate pe o piatd centralizatd prin computer) geographically fragmented markets a crea o piata .f. (drept'ul la) to forfeit v.(pe care mdrfurile se vdnd rapid si cu profit bun) ready market ~ publica . fie pentru cumpdrare) (bur.) one-sided/-way market ~ specifica .additional loss ~ bruta -gross loss ~ contabila .stringent/ limited market. to lose.i. (timpiil) to waste 2.(bur.specific market ~ speculative .f.) complete markets ~ consolidate geografic . (la jocuri de noroc) to gamble away 4.(pierdere rezultatd dintr-o depreciere a posturilor de activ sail o repreciere a posturilor de pasiv) book loss . waste. (imitate de mdsiird pentru liingime) foot ~ -cherestea .T PIA-PIA PIA-PIE 257 ~ profitabila . 1.foreign exchange market ~ valutara la termen .) overbought market ~ supraincarcata .speculative market ~ spot/a disponibilului .forward exchange market piete complete . (pe care unui sail mai imilti. (pagiibd) damage ~ a navlului .

severe/heavy loss.(pierdere nerealizata) paper loss ~ pe mare .(asig.(asig.f. cellar.weight loss ~ de translatie . piece 2.(asig.(prin investitii nerentabile) sinking ~ de capital . ~ naturala/inerenta .f.reala .« timpul transportului) (asig.258 ~ de bani .) actual/absolute total loss pierderi cauzate de furtui marfii . mar. lost ~ sau nepierdut . loss due to leakage . mar. mar.(despre nava.(pent) •u a evita plata impozitului pe profit) tax loss ~ din credite obtinute traudulos fraud loss ~ in avaria comuna .) general average loss ~ in avaria particulars .natural wastage ~ nerecuperabila . mar/a) (asig.(covering? voucher ~ de rezerva/schimb spare replacement/renewal part ~ detasabila removable part ~ uzabila .(asig.) pilferage ~ de exploatare .succeeding losses pierdut adj.total loss of insured object ~ totala interpretata/prezumata -(asig.(la iii-iele mdrjuri) shrinkage ~ prin interpretare/prezumata -(asig.(pierdere cauzatd de transpunerea situafiilor financier e din valuta filialei strdine in valuta societdtii-mama) (fin.(as ig.) constructive/presumptive loss ~ prin scurgere . prin raportarea la profitui obtinut pe unul din ultimii trei am) terminal loss ~ prin contractare/u scare .(la vdnzarea activelor de capital) capital loss ~ de clientela . fish breeding/culture farming/husbandry pivnita s.f.) actual loss ~ totala total/dead loss ~ totala a obiectului asigurat . (imitate de mdsurd penrr^ capacitate) pint piscicultura s.maritime loss ~ pe ultimul an . vault .) particular average loss ~ mare/grava .) partial loss ~ pe hartie .cred^i losses ~ succesive .(. part.wearing part pinta s.leakage loss.) constructive/presumptive total loss ~ totala reala .windfall losses ~ prin credite neperformante .storage losses ~ neasteptate .(reporlul p[aiii impozitelor datorate pentrii ultimul an. mar.(manifestare a ineficientei economice) deadweight loss ~ neta .operating losses ~ la depozitare . (mo-neda) coin ~ contabila/justificativa .loss of customers ~ de curs ~ (pierdere survenitd prin cumpdrarea unui titlu si revdnzarea sa la un curs inferior) price loss ~ de forta de munca .net loss ~ partiala . mar.(din cauza angajatilor care demisioneazd din motive personate) labour wastage ~ de greutate . (exemplar) copy 3.) lost or not lost piesa s.f.) translation loss ~ deliberata/intentionata . (specimens specimen. practical de fisc pentru o societatc falimentard. 1.

saving/thrift plan ~. to limit plaja s.(in titluri de valoare) personal equity plan ~ strategic .marketing plan ~ de pensii .f.planned unit development . beach 2. (a programa) to schedule planificare s.occupational pension scheme ~ de personal . (protect) project.pension scheme ~ de pensii contributiv .price ceiling ~ al salariilor — wage ceiling ~ de creditare .retirement plan ~ de pensionare dupa criteriul profesional .) settlement terms ~ de reinvestire a dividendelor (care permite actionarilor reinvestirea automata a dividendelor primite in actiuni ale societdtii platitoare) dividend reinvestment plan .debt ceiling ~ al preturilor .) employee benefit plan ~ de dezvoltare zonala .n. 1.five-year plan ~ de activitati zilnice .schedule of delivery ~ de marketing .strategic plan planifica v.(acordate cumpdrdtorului in functie de termenul de platd in numerar) (corn. schedule ~ al capacitatii de incarcare . {interval intre doua mdsuri.) cargo plan. expenditure capital plan ~ de incarcare .production/operating/ output plan ~ de reabilitare/refacere rehabilitation plan ~ de reduceri .) capacity/tonnage plan ~ anual .de investitii .credit ceil ceiling/ agreement ~ valoric/descoperit . scheme. loading/stowage plan __________________________259 ~ de incarcare completa .de economii .(o suprafetelor de productie) floor plan ~ de ansamblu . {de amplasamenf) site plan ~ de beneficii al salariatilor (fJarticipare la profit. draft. doua posibilitdti) spread ~ de licitatie — (diferenta dintre pretui de licitatie si pretui ceruf) bid-asked spread plan s.contributory pension scheme ~ de pensionare .redemption table ~ de amplasare .t.day plan ~ de afaceri — business plan ~ de amortizare .f. draught.(mar.investment plan. planning ~ a productiei .(in salarizare) inventive scheme ~ de vanzare de actiuni salariatilor (unei firme) employee share/stock ownership plan ~ personal de investitii .long-term plan ~ de productie . (nivel maxim) ceilin (extreme) limit ~ al datoriei .(cargoplaii) (mar.PIV-PLA -.annual/year-to-year plan ~ cadastral .curriculum ~ de livrari . asigiirdri de sdndtate etc.t. pensii.n. plan.staffing schedule ~ de perspective . design.general plan/outline.production planning ~ a sortimentului de produse product planning .(stabilit cadrul operatiilor de cliring) swing in plafona v.cadastral survey ~ cincinal . (program) program(me).bonded vaults plafon s.(a navei) deadweight plan ~ de invatamant . to plan.de stimulare .vamala .

(a vinde) to sell plasament s.f.f.(man.(a muncitorilor^ tommy ~ in avans . sale ~ de actiuni lipsite de valoare .outward payment ~ excesiva .260 ~ a structurii organizatorice .» sharehawking.n.family planning ~ globala .short-term/'-dated investment ~ privat .(emisiuni de obligatiuni care nil fac obiectui unei subscriptii piiblice) private placement plasare s. t. (iirmata de rate) down payment ~ in functie de productia realizata -payment by results . disbursement. (vdnzare) selling.payment countermanded ~ cu ora sau cu ziua . jdrd interventia intermediarilor) direct placement ~ financiar .(a personalului unei companii) (man.textile plant plasa v. (investitie) placement.oil plant ~ tehnica/industriala .full payment. payment in full ~ in acord pe iard de inaintare .sinking ~ direct .) organization planning ~ a structurii profesionale .industrial plant ~ textila .payment forward ~ contramandata .overpayment ~ fractionata . sharepushing plastografia v. payment. to invest.payment after delivery ~ efectuata .[in mina) yardage ~ in alimente . investment ~ avantajos .) career planning ~ bugetara .advance paymeni.central planning ~ corporativa corporate planning ~ economica economic planning ~ familiala .paynient of balance ~ anticipata .spot cash ~ integrala . plantation planta s. to forge plastografie s. defrayment ~ a concediului vacation pay ~ a concediului medical sick pay ~ a contrastaliilor . plant ~ furajera fodder plant '.(bur.f.t.(cheltuiala de capital efectiiatd in vederea sporirii valorii acestuia prin diverse forme de investitie) financial placement ~ pe termen lung long-term/-dated investment ~ pe termen scurt .strategic planning plantatie s.f.scheduling ~ centralizata .payment in driblets ~ graduala a ipotecii . (a imei datorii) discharge.oleaginoasa .) demurrage ~ a impozitelor sou a taxelor ratepaying ~ a salariilor in natura . pay. forgei-y plata s.advance payment-payment in advance ~ contra documente . (a investi bani) to place.(mar.time wages ~ dupa livrare .mortgage graduated payment ~ imediata in numerar .paymeni against documents ~ contra ramburs .(de titluri de valoare.budgetary planning ~ calendaristica .eligible investment ~ dezavantajos . settlement(achitare/acoperire a cheltuieHlori defrayal.f.truck system ~ a soldului .aggregate planning ~ strategics . placement.

v.omaj etc. payment in part.cash with order -.) stevedorage.overtime payment ~ pentru transportui feroviar railage ~ prin virament .payment in cash.to pay in advance.warehousing ~ pentru cointeresare/stimulare -(acordata conducerii unei societdti) enabling/goodwii] payment . ~ partiala .l cuvenit .periodical payments ~ preferentiale . (formula pe un cec) pay cash ~ in numerar inainte de livrare cash before delivery ~ in numerar la comanda .PLA-PLA__________________ ____________________261 ~ pentru stivuire ...(a unei cambii) payment for honour/'.(efectuate din averea unuifalif) (dr.in numerar la livrare . platform ~ de antrepozitare .majora . to defray.) preferential payments ~ primite . plate placuta fabricii constructoare maker's name plate plati v.J7 se angajeazd sd-fi plateascd datonile} token payment ~ suplimentara additional/extra pay .externe .f.overdue/outstanding payment.? upra protest ~ pentru ore suplimentare .external payments ~ internationale . payment in arrear .trimestriala .offshore drilling rig placuta s.cash on delivery ~ ill numerar la prezentarea documentelor .quarterage ~ ulterioara subsequent payment plati de transfer (pensii. (a unei datorii) payment on account .warehouse storage area ~ de foraj . (un onorariu) to fee.international payments ~ periodice .payment in kind ~ in numerar .pentru onoare/sub protest .payment in due course . to disburse.(a unei mid parti dintr-o datorie pentru a demonstra ca dehi-torul recuuoafte .pentru depozitarea in pivnite cellarage ~ pentru folosirea macaralelor cranage ~ pentm munca dificila . to prepay ~ cotizatii .progress payment ~ restanta . cashless payment ~ progresiva . to pay. to discharge. to clear.la livrare .) transfer payments .drilling rig ~ de foraj marin .f.(rata substantiald facutain contid unui miprumut} balloon payment ~ neagra . (o datorie) to settle.saptamanala .payment by transfer.(mar.weekly payment ~ simbolica .delivery on payment .(catre un lucrdtor angajat fard contract de munca) black payment. to liquidate.payment by instalments.pentru antrepozitare . to make up.i.la tennenu. to pay ~ anticipat .dirty money/pay . stowage ~ in natura .pan/parti a) payment. {SUA) time pa^Tnent . ajutoare de f.payments received platforma s.cash against documents ~ in rate .(regulaf) to pay in .

payable net cash ~ in rate .to pay in full. surplus ~ de casa .n. stamp ~ de titlu .(care urmdreste mer^nerea si cresterea gradului de ocup^s .window envelope ~ cu salariul .n. viniculturist.to pay on account ~ in natura .free-trade policy ~ pietei deschise .relative surplus value plutocratic s. surplus value ~ absoluta .to pay up ~ peste . (dr.(despre o na\a incdrcata) full and down plugar^. paid ~ anticipat . vintner podgorie s. full ~ si la marca .payable to bearer ~ la scadenta .payable on delivery ~ la ordin . (salarii) to tmck ~ in numerar .262 PLA-POL ~ daune/despagubiri .(corn.prepaid ~ in numerar si transportat de cumparator .to pay in kind. payer pledoarie s. to pay/to put down. prospectus.(totalitatea tranzactiilor efectuate de banca central.to pay damages ~ integral .standard of iii^ policy ~ a ocuparii .payable at sight ~ prin andosare .to pay on delivery ~ la timp . payable. winegrower.(politica care pc"mite strdinilor sd desfdsoare acti\i:^ economicc sau sd emigreze intr-o (:':-mitd tara) open-door policy politica a cererii . ploughman plus^.) plea. pleading plenar adj. addition.f.(tarif.f. extra.payable on demand ~ la livrare .ctare si a stabiliza nivelul ratei dobd'. to cash ~ in rate . (la cerere) callable ~ cu anticipate .- zilor) open-market policy ~ usilor deschise . incluzdnd si fisa de calcul a acestuia) paypacket plin adj.payable at maturity ~ la vedere . pentru a actiona asupra masei mor. adundri) plenary plenipotentiar adj.f.m. (despre sedinte. valoare} to overpay ~ prin cec .absolute surplus value ~ relativa . valoare) to underpay platibil adj. to pay off ~ in cont curent .to pay by instalments ~ in rate mici . vineyard politica s.f.f./i.(tarif.cash shorts and overs plusvaloare s.(pentru metale pretioase hallmark podgorean s.to pay in ~ in contui datoriei . envelope ~ cu fereastra .payable by instalments ~ la cerere . plenipotentiary pliant s.m.to pay out ~ la livrare .payable in advance ~ in numerar fara reducere .n.payable as per endorsement platit adj.payable on presentation ~ la purtator . policy.payable to order ~ la prezentare .to pay(in) cash. (ca sistem) politics politica liberului schimb .) cash-and-carry platitor s.(in numerar.to pay by cheque ~ sub . plutocracy poanson s.m. folder plic s.surplus in the cash plusuri si minusuri de casa .demand policy ~ a nivelului de trai .

(politico comerciala) wait-and-see policy .anti-inflation policy ~ antitrust .supply-expansion policy ~ de restrictii bugetare .budgetary policy ~ comerciala . cdnd vdnzdtorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) (defective) title policy ~ de asigurare casco .tariff policy polita s.policy of deflation. (cambie) bill of exchange 2.foreign policy ~ fiscala .(economica) expansion policy ~ de relansare prin credit expansion-credit policy ~ de relansare prin oferta .de preturi . 1.(a unei firme) personnel policy ~ de plasament/investitii .stabilization policy .de venituri .bugetara .collective policy . inflationary policy ~ interna .vessel policy ~ de asigurare a navei in constructie .dividend policy ~ de expectativa .austerity policy ~ de creditare a bancii .industrial policy ~ inflationista . disinflationary policy ~ economica .income policy ~ deflationists .hull policy ~ de asigurare colectiva .economic policy.investment policy -.agricultural policy ~ antiinflationista .(realizatd de cumpdrdtorul unui bun imobiliar impotriva unei eventuale contestdri in justitie.monetary policy ~ salariala — wage policy ~ tarifara/vamala .de marketing .de mediu . (specified unei anumite administratii) (SUA) deal ~ externa .de austeritate .trade policy ~ concurentiala .aggressive sales policy ~ agricola .baggage policy ~ de asigurare a banilor in tranzit (pentru sumele transportate intre banci) cash-in-transit policy ~ de asigurare a caricului .supply-side policy ~ agresiva de vanzari .insurance policy.cargo insurance policy ~ de asigurare a locuintei . policy of insurance ~ de asigurare a bagajelor .bank lending policy -" de credite cu dobanzi ridicate dear money policy ~ de dividende . {de asigurare} policy ~ de asigurare .antitrust policy .f.marketing policy .policy of inflation.internal/home policy ~ monetara .policy of retrenchment ~ de stabilizare .household policy ~ de asigurare a navei .builder's/construction policy ~ de asigurare a titlului de proprietate .POL-PRO 263 a populatiei active prin asigurarea locurilor de munca) employment policy ~ a ofertei .(impusa de guvern pentru a combatc monopolwile) competition policy .environmental policy ~ de personal .pricing policy ~ de relansare .fiscal policy ~ industrials .

(pentru diferite riscuri) blanket (insurance) policy.) valued policy ~ de asigurare flotanta . handout pomicol adj. fruit-growing .(pe piata bursiera) equity-linked policy ~ de asigurare de viata fara beneficii suplimentare .(in asigurdrile maritime si de incendiu) floating policy. charity. mar.named policy ~ de asigurare pe termen . consequential loss policy ~ de asigurare impotriva pierderii profitului — (prin inchiderea unei afaceri) loss-of-profits policy.fire insurance policy ~ de asigurare impotriva intreruperii afacerii .(in caz de accidente de mimed) employers' liability policy ~ de asigurare suplimentara supplementary policy ~ de asigurare-tip .marine pollution pomana s. mar.river pollution ~ marina . riscurile acoperite) declaration policy ~ de asigurare nominala .) honour/wager/gaming policy.) block policy ~ de asigurare limitata .(asig. to pollute poluare s. (SUA) use and occupancy policy ~ de asigurare impotriva tuturor riscurilor .(garantata de eel putin dona societdti de asigurare) composite policy polua v.(cauzatd de tin accident major) business interruption policy.water pollution ~ cronica .264 PLO-POM ~ de asigurare de calatorie (asigurare medicald.{:r. underwriter's policy ~ de asigurare mixta .'.reinsurance policy. voyage policy ~ de asigurare pentru cheltuielile medicale . policy of reinsurance ~ mixta . alms. impotriva furtului etc.(repetatd si de hingi. mar. duratd) chronic pollution ~ fluviala .{care specified valoarea interesuhii asigurat) (asig.(care asigurd numai anumite riscuri) limited policy ~ de asigurare maritima . care primele sunt revizuite periodic ir.without-profits policy ~ de asigurare deschisa .f.(care r.all-risks policy ~ de asigurare in bloc.) traveller's policy ~ de asigurare de viata .u specified valoarea interesului asignran unvalued policy ~ de asigurare nenominalizata .marine insurance policy. (pentru mai multe voiaje) (asig.t.f.life (insurance) policy ~ de asigurare de viata conditionata de profitui actiunilor comune . policy proof of interest ~ de reasigurare .medical expenses policy ~ de asigurare pentru raspunderea patronilor .open policy/cover ~ de asigurare evaluata .time policy ~ de asigurare pe voiaj . floater ~ de asigurare generala general/comprehensive insurance policy. pollution ~ a apei . functie de modi/lean Ie intervenite ir. mar.standard policy ~ de onoare/fara obiect asigurat (asig.mixed policy ~ de asigurare neevaluata . running policy ~ de asigurare impotriva incendiilor .

sequestration populatie s.dock harbour/port ~ de buncherare .continental port ~ cu maree .cargo port ~ de minereu . (marfuri) to tally v. garnishment.port ofadjudication ~ exterior .destination port ~ de domiciliu/atas/inregistrare home/registration port ~ de escala .transit port ~ deschis . fruit grower/farmer.m. (de marfuri) tally clerk/keeper. sailing port ~ de refugiu . orchardist pomicultura s. 1.outer harbour/port .n.lake port ~ de livrare .open harbour/port.port of call ~ de expediere . to clock. (de prezenta) time clerk/keeper.floating population ~ ocupata employed/working/ occupied population ~ stabila/fixa . ceremony pompe funebre .(mchis la mareea joasa) tidal port/harbour ~ cu punct vamal . tallying ~ defectuos . funeral furnishers pont s.congested port ~ artificial artificial/floating harbour ~ comercial commercial/trading/ mercantile port ~ continental . hint. to tally.shipbuilding port ~ de andocare .n.tally of loading pontator s.t. port ~ aglomerat .refinery port ~ cu santier naval .tally of discharge ~ la incarcare .port of delivery ~ de marfuri .f. (ban) inn popri v.undertaking.PLO-POM POM-POR 265 pomicultor s.canal harbour/port ~ de descarcare . (de marfuri) tally.f.(a mdrfurilor) dispatching/forwarding station ~ de import . fruit growing/farming pompa s.bunkering/fueling port ~ de canal . (in forma fie confidentiala la bursd.equipped port ~ cu rafinarie . cursele de cai etc.n. pomp.passenger terminal ~ de plecare .resident population ~ totala total population port s.) tip. cue ponta v.(tin salariat} to book in pontaj s.port of entry ~ de incarcare . harbour.discharging port ~ de destinatie . to distrain.port of arrival/entry ~ de transbordare .n. to check in ~ la plecare (un salariat) to book off/out ~ la sosire .faulty tallying ~ la descarcare .transshipment port ~ de tranzit . to sequestrate ~ bunuri pe cale judiciara to distrain upon goods poprire s.rn. pump 2. clocking. to book. booking.f.i.port of distress/ necessity/refage ~ de sosire . tallyman popas s.port of departure.active population ~ activa disponibila potentially economical active population ~ flotanta . (in baza tinui acord comercial) treaty port ~ destinat navelor retinute pentru contrabanda .t.f.lading/loading/ shipping port ~ de lacuri .ore harbour ~ de operatii directe din vagoane (fara depozitarea mar/if in port) rail port ~ de pasageri . population ~ activa .

to give possession of a lua in ~ .(care li penw" emitentului sd-si rasciimpere ?K/'yntf'i de valoare.industrial port ~ interior .agresiv .precarious tenure . to repossess posesor s.perpetu. place.port of entry portabilitate s.river harbour/port ~ nuvio-maritim .f.inland/inner port ~ liber .(propiictciie . vor pfinn beneficiile) portability portofe! s.terminal port ~. (ca most eni tor e'.de active .exchangeability post s.(de pe frontiera eficientei) (fin.c »1 institute a intra in posesia .. owaaKS| (detinator) holder '1 ~ al unei carti de credit .t.n.cardholder posibilitate s./.oil harbour/port ~ sezonier .c occupancy a da m ~ .to property in smb.vamal . 1.backlog/ stock of orders .foreign (trade) zone ~ maritim .river-maritime port ~ industrial .Eegirinia . (fin.fishing/fishery harbour ~ petrolier .f.m.} wallet portofoliu s. port. carti de credit etc. harbour.risk portfolio ~ eficient .n' . free port/zone portuar adj.seasonal port . (mijioace) means.actual possession ~ incorporala .n.sigur -.n.investment portfolio ~ de piata .maritime port.occupancy ".) portfolio ". (delmere) hokling --' de fapt . arer.(actiuni pdstrate in speranta cresterii valorii kr pentru specularea iilterioara) aggressive portfolio .to take possession of a pune pe cineva in ~ . (shijba)]ob . sea harbour/port ~ pescaresc . post. possessor.pe termen nelim'tat . to QW! define) to hold posesie .precara .bulk maize poseda v.temporara — (inchiriere.s-. (resurse) resourca? . to possess. (carac eristica a planurilor de pensii care pennite participantilor sa-^i schimbe locul de mnnca. maize.mediate posse<?» ~ m virtrtea dreptului priM ocupant ..) efficient portfolio porto-franco s.dere al operam} safe port ~ terminus . callability ~ de schimb .266 ~ fara vama si antrepozite vamale unequipped port ~ fluvial .(portofoliul tuturor oportunitdtilor disponibile de investitii) market portfolio ~ de riscuri .(din punctui de ve. fara a schimba sn^sa de undo iff.. ~ de revocare .. j inainte de maturitate) call fefians..n..lawful possession .m.asset portfolio ~ de comenzi neonorate .to enter upofcome/to enter into possession of a reintra/a repune in ~ . (pentru bancnote.to possession of. porumb s. O\\"GC tenure.' possession..de investitii . possibility 2 M. Indian (SUA) corn ~ in vrae .1 umu drept legal} IIKOT] possession ~ intermediara . appointrr. la un pret speci^-cait.

practical. po§ta s.debt burden ~ a impozitelor pressure of taxation pozitie s.economic potential povara s.part-time job ~ liber/vacant . [stare. postal. to put into practice.) short position/ covering ~ pe piata . (priceput) experienced. practice. post..(cont.to practise a profession practicant s.POS-PRA 267 ~ cu norma intreaga .air mail ~ electronica . mail. potential ~ al pietei . status. (stagiar) improver practica s.productive potential ~ de vanzare . skilled practica v. (aplicat) applied 2. numdru! de titluri ale aceleiasi societati.) accruals postdata v. site 3. poster post-restant s.n. to date forward poster s.(a unei societati) share of market ~ sintetica — (obtinutd prin tranzac-tionarea optiunilor.electronic mail ~ interna . condition ~ tehnica .prospective potential ~ economic . (SUA) (care ot) general delivery postal adj.f.unfair trade practices ~ comerciale restrictive — (actiuni ale societdtilor private sau de stat care practica o concurentd restrictivd neloiald) restrictive business/trade practices prags.) synthetic position ~ sociala . (afolosi) to use.f.m. (uzantd) practice.full-time job ~ cu norma partiala . to backdate. n. \. vacancy ~ liber temporar . to employ ~ o profesie . (ampla-sament) situation. (sociala) standing.inland mail ~ rapida .(cont.market potential ~ de productie . (metoda) practice.f. (oficiu) post office ~ aeriana .social standing. trade practice ~ de navigatie . condition 4. iar profitui este mil) breakeven (point) ~ de rentabilitate a numerarului -(prag de rentabilitate obtinut cdnd se scad elementele nemonetare . use. usage..cele care .t. (despre o persoana) practical (-minded). status. paste restante. probationer. (folositor.plant practice practici comerciale neloiale . (greutate) weight ~ a datoriei . matter--of-fact.(referitor la situatia pe piatd a unor actiuni) {bur.) technical position practic adj.n.casual vacancy posturi tranzitorii .(ydnzare fdrd aco-perire) (bur.express mail potential adj.navigational/sailing practice ~ in productie . m cadrul operatiunilor de schimb sau de bursd.t. method ~ comerciala commercialism. cat si a instru-mentelor care stall la baza acestora) (bur.(situatie in care incasdrile sunt egale cu costiirile. load. (corespondentd) mail.n. s. 1.f. to postdate. position 2. post.vacant post/job. sold al limit cont.) creditor position ~ descoperita . in cadrid iinm portofoliu de titluri. burden.sales potential ~ de viitor . threshold ~ de rentabilitate . util) useful. to practise. or din de cumparare sau vanzare m curs de execulie) position ~ creditoare ..

. (in constructii} prefabricated part. to hand over. (remitere) consignment. (la) predisposed inclined to ~ la accidente .) delivery •~v.(fata de documente!^ df trafiSpof •t) ./.) management threshold ~ diferential . (imitate de mdsrrd pentru lungmie) perch.f.) alongside delivery strategic predisposition predispus adj.i. precapitalistic precedent adj. 1. preferential.(prin transbordare) delivery overside ~ definitiva/reala . previous.) cash breakeven point .right and true deliver).short delivery '.misdelivery ~.exacta .shon.deiive. delivery.to break even prajiisa s. (a incredinta) to commit. to deliver.t.) preemption prefabrica v.de saracie . to prefabricate prefabricat adj. previous.free delivery ~ imediata .necorespunzatoare " (a actiiinilc-^ (inir.actual delivery ~ eronata/gresita . precontract preda v.(price platd efecfuata de cdtre un debitor. precast unit preferential adj.f. discharging overside ~ priii t'ransbordare .(tendmia unei societal. handing over. (incredintare) commitment. n.268 nu reprezintd iefire de immerar .f. de a nrma G anwnitd strategic pe baz^ activitdtii trecnte §i a activelor sa!ei ~ conform uzului . (din beton) precast s.landed predispozitie s.(mar.(fata de documenreie it' transport) . predisposino-propensity ~ strategical . preferred preferinta s.Tntarziata .consumer preference ~ frauduloasa . preceding preambala v.customary delivery ~ de la bord .2.. board . to prepack preaviz .-y '•"' tran.f. prior precontract s.'. (dr.t.(pragul reactiei c'dmpardwului la stf/nuienti) differential threshold a atinge pragul de rents bilitate . warning ~ de concediere .a week's notice a da im ~ .f.'sfer ~ urgenta .prompt delivery ~ in minus . ~ franco -. in infervalul de trei him la sfdryitui caruia e declarat falit.) outboard delivery ~ de-a lungul navei/sub palanc/sotto palanco .) bad dciive"/ ~ pestt" bord 1.warning for discharge ~ de o saptamana . (inHate de masurd pentru lungime f! suprafata) ro(o)d prealabil adj.express delivury predat adj.to give notice precapitalist adj.(mar. entrusting with ~ altei nave .poverty level/line/ threshold ~ de trecere de la un post de specialitate la uq post de conducere (mail. pole.(mar.n. (previous) notice.din costurile fixe) (fin. (a remite) to consign. to entrust with predare s. preference ~ a consumatorilor .accident-prone preemptiune s.(mar.o'verdue delivery ~ la bordu! navei .) o^.'ers-A delive"y.. delivered ~ 111 ininus .

t.(achizitionarea printr-o ofertd pe care conducerea societdtii vizate o respinge} hostile takeover prelucra v. (un termen} to prolong. (a .f. (moral} injury a cauza un ~ .training within industry. (pagiibd} damage. to be prejudicial/detrimental to.f.t. to process.desk training prejudicia v. m-house training '. (a uzind) to tool prelucrare s.cluster sampling ~ de mostre reprezentative representative sampling prelua v. to work.PRE-PRE 269 catre uiml dintre creditori in detrimental celorlaiti} {dr.t. detriment.} to continue. (dr. (mecanic} to machine.) fraudulent preference ~ pentru lichiditati . (afaceri.group training . valabilitatea} to extend. (a amdna} to delay prelungire s. (viza. la un anumit pret.} continuation.to do a prejudice/an injury preleva v. prejudice.(forma de plasament prin care o bancd sail un grup de band ~ ilegal un teren . (de mostre) sampling ~ aleatorie de mostre .[dorinia de a define bani licliizi} liquidity preference preferinte economice ale intreprinzatorului entrepreneur's economic preferences pregatire s.} takeover.automatic data processing ~ integrata a datelor .to succed to a business ~ o functie .integrated data processing prelungi v.n. (mecanica) machining. (uzinare) tooling ~ automata a datelor .} warehousing ~ ferma . (a unui termen) prolongation.to jump a claim ~ o afacere/firma .t.} reverse/ inverted takeover ~ lenta/treptata a controlului (asupra unei societdti} creeping control/takeover ~ ostila . loss. preluare a unei societdti de catre o aha mat mare} absorption.to take an office preia.(prm acumularea treptatd a actiunilor de la midi actionari} (bur. to take samples prelevare s.multistage sampling ~ de mostre pe grupuri . totalitatea unui imprumut si oferd titlurile prin siibscriptie publicd pe riscul sdu) firm/direct underwriting.f training ~ de tehnica protectiei muncii -safety education ~ m cadrui intreprinderii . disadvantage.} to take over ~ un rise .t. (a lezd) to injure prejudiciu s. combination ~ a controlului asupra unei societati . (de afaceri. datorii etc. to prejudice. (a actiunilor i-mise) taking firm ~ inversa — (cumpdrarea unei societal! anonime de catre una cu rdspundere limitatd sail a unei societdti man de catre una mai mica) (bur. (mostre) to sample. (a reinnoi} to renew. (absorbtie. (dr.in grup . datorii etc.random sampling ~ de mostre in trepte .to assume/to take a risk preluare s. processing.f.la locul de munca -job training ~ teoretica .f.

price asked.n. demand. (amdnare) delay ~ a unei cambii .) duress ~ a cererii .return fare ~ al bileti'lui simplu/de dus . specification 2. recompensa) reward. direction. bounty presa v.fair/reasonable price vizei. 1. a recompensa) to reward.m. chairmanship pretentie s.inventory pressure ~ fiscala . to award a prize to. price. (a rdspldti. (nelegald.single fare ~ al marfii la descarcare .(dr.t.) prescription ~ achizitiva/pozitiva . a zori) to urge.f. to claim. (cheltuiald) charge.sliding scale price ~ al biletului dus-intors .duty-paid price ~ cerut .contract price ~ convenabil .(mar. demand price. (cost) cost.charm price ~ brut .) award. (rasplatd.f.) negative prescription prescriptii de calitate quality specifications ~ tehnice .day's price ~ atractiv .extension of a credit premia v. presidency.(bur.f.providing services presedinte s. (al unei adundri. titlu etc.gross price ~ brut al marfii ~ gross value ~ ce include taxele vamale .(bur. bonus.pressure of demand ~ a speculantilor a la baisse .270 PRE-PRE prestari de servicii .claim for damage ~ nefondata .) bull run ~ a stocurilor de marfuri . prize.f.) landed price ~ al navlului . (a cere) to require ~ despagubiri . regulation. (pret la care un dealer va vinde acthmile pe care Ie define) ask (price) ~ competitiv competitive price ~ contractual .renewal of a bill of exchange ~ a unui credit .fiscal pressure ~ inflationists inflationary pressure prestare s.{mod de dobdndire a proprietdtii prin posesia mdelungatd a unui bun) (dr. al unui comitet.technical specifications presiune s. carrying out .) aquisitive/positive prescription ~ extinctiva . (distinctie.) to give/to award a bonus to premiu s. (exercitata pentru semnarea unui contract) (dr. (dr.) limitation of actions ~ negativa — (mod de pierdere a proprietdtii prin abandonarea indelungatd a unui bun) (dr. a valabiUtdtii) extension. nefondatd) exaction ~ de despagubire .) bear run ~ a speculantilor a la hausse .market price ~ al zilei . (cerdnd bani) to dun prescriptie s. (a indemna. (tarif) rate ~ ajustabil . (la salariii un functionar etc. (reinnoire) renewal.fair claim pretinde v. (la salariu) premium.to claim damages pret s. al unui consiliu) chairman ~ al consiliului de administrate chairman of the board (of directors/ board chairman presedintie s.bad claim ~ rezonabila .charter money/rate.n. pressure 2. freight rate ~ al pietei .f.t. president. 1.t. claim.

(care include toate cheltuielile de transport pdnd la punctui de livrare'} delivered price ~ de monopol .stocktaking price ~ de livrare . (pretui la care sunt vdndute publiculiii actiunile comune) (bur.current/going/ruling/ regular/standard price ~ de baza .selling price ~ derizoriu .informative price .(de tranzactionare a actiunilor) (bur.total cost ~ de cost uniform . net cost ~ de cost antecalculat .(.knockout price ~ efectiv .monopoly price ~ de oferta .flat cost ~ de cumparare .de revocare .manufacturer's price .(a titluriior de valoare) redemption/repurchase price ~ de regie .de echilibru .supply price.de rascumparare .pretui efectiv platit pentru actiiinile comune atunci cdnd sunt obtinnte prin conversia actiunilor preferentiale sail a obligatiunilor convertibile) conversion price ~ de cost .convenit/stabilit .) actual price ~ exorbitant . inainte de maturitate) call price ~ de sacrificiu/sub pretui de cost -sacrifice price ~ de sold .unit cost ~ de cost pe unitate de marfa .sale/bargain price ~ de subscriptie .agreed price ~ cu amanuntui .knockdown price ~ de vanzare/desfacere .cu amanuntui recomandat .precalculated cost price ~ de cost brut .(a titluriior de valoare.force account rate .PRE-PRE PRE-PRE 271 .dumping price ".(care include costiil de productie si profitui producdtorului) full-cost price ~ de cost pe unitate/unitar .gross cost ~ de cost contabil . lump sum price .(de producdtor) recommended retail price ~ cu plata in numerar .(cursul la care cumpdrdtorul unei optiuni de cumparare sail vdnzare poate dobdndi sail ceda activul in cauza) (bur.de exercitiu .discount price ~ cu ridicata .de emisiune ~ {a titluriior) issue price .single cost ~ de cost total .ferm/fixed/stable/ standing/strong/constant/set price ~ general/unic .purchase price ~ de dumping .) offering price ~ de producator .equilibrium price '.export price ~ de fabrica .cash price ~ cu reducere/rabat .subscription price ~ de soc/reclama .) exercise/strike price ~ de export .administered price ~ informativ .cost price.retail price ~.wholesale price ~ curent . la un pret specificat.factory/prime/ first cost ~ de inventar .catalogue/list price ~ de conversie .invoice price fix/stabil .blanket/flat price ~ global/forfetar .overall cost.racking/unreasonable price ~ facturat .book/accounting cost ~ de cost efectiv .actual/real cost ~ de cost integral .(pretui implicit/evaluativ al fiecdrei caracteristici functionate a mdrfii) hedonic price ~ impus .hedonic .basis price ~ de catalog .

high price ~ maximal . i best price ~ eel mai scazut .loaded price ~ la deschidere . bidding.(la Ucitatie) bid (price).{bur.(fohsit in schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companu multinationale etc.floor price.full price ~ intern/de transfer .(bur.) shadow price ~ unic .plafon .average/mean price ~ minimal .(pret utilizat in situatia ii: care nu existd un pret al pietei.) opening price ~ la incarcarea in vagoane .extra price ~ supraevaluat datorita penuriei scarcity price/value ~ sustinut^ubventionat .) close price ~ suplimentar . (stabilit de guvern) minimum price ~ neoficial .unit price pretui eel mai bun/avantajos .(pretui fixat periodic de CEE pentru produsele agricole) target price ~ total/care include toate cheltuielile .tariff scheduled price.free market price ~ -limita/-prag .(bur.(dupd inchiderea bursei) after-hours price. cum ar fi cazul tranzactiilor interne ale firmelor man etc. (la bursa neoficiald) kerb/street price ~ net .(drastic) cut price ~ redus in cazul platii in numerar price subject to a cash discount ~ scazut .breakeven price ~ la termen .nominal price ~ oferit .rising price ~ incarcat/exagerat .flat price ~ unitar .) transfer price ~ in antrepozitele vamale .price on rail ~ la tnchidere .ceiling price ~ prohibitiv/inaccesibil .(stabilit de guvern.low price ~ special .marked price ~ mare/ridicat . (pret pe care un dealer il va plati pentrii o actiune) bid (price) ~ pentru vanzarea in rate .forward price ~ liber/nefixat .hire-purchase price ~ .inclusive price ~ . tariff/scale rate ~ .special price ~ spot/pentru livrarea imediata spot price ~ strans — (cdnd intre pretui cerut s: eel oferit este o diferentd mica) (bur.) closing price ~ la nivelul pragului de rentabilitate .(inainte de vamuire) in-bond price ~ in care sunt cuprinse toate serviciile .net price ~ nominal .open price ~ liber de piata .tinta . (SUA) upset price ~ integral .(pret minim) threshold price ~ marcat/afisat .bottom price .support subsidized price ~ tarifar/de referinta .prohibitive price ~ putin scazut .inclusive terms ~ in crestere .(pentru a atrage cumpdrdtori) shade price ~ recomandat de producator manufacturer's recommended price ~ redus .umbra .272 PRE-PRE ~ initial/de strigare . permis de o lege) maximum price ~ mediu .(la Ucitatie) starting/reserve price.

) job specification ~ de produse sau servicii noi (retelei de distributie inainte de lansurea pe piata) selling in ~ -reclama . (a stipula) to stipulate.(bur.presumption of fact ~ legala .(asig. probe etc. (gratificaiie. (expiiiiere) exhibition.PRE-PRI 273 preturi ale marfurilor in expeditie (mar.) first in. adj.m.t.) presumption ~ absoluta .to set the price/value at ~ putin . servicii) tender. (oferta) offer. appraiser prevedea v. presentation.(pentru acelasi produs pe piele diferite) differential/split prices ~ medii pe piata .(date) to misrepresent ~ o oferta de furnizare de marfuri to tender for a supply of goods ~ scrisori de acreditare .i. (a cursului actiunilor) (bur. (explicatii. to value.t. referinte.conclusive/irrefutable presumption ~ de fapt . bonificatie) bonus. presumptive prezumptie s.(navele sunt operate in ordinea. 1. rater. primul operat .) to furnish.(metoda de control al stocurilor care presupune cd mdrfurile cumpdrate mai deinult vor fi utilizate prioritar in procesul de productie) (cent.) first come. (oferta pentru furn izarea de marfuri. first served prima s. estimator. (evahiator) valuer. (pentru acceptare) to hand in ~ incorect/inexact .to deliver credentials ~ un cec spre incasare .(speci-fice unui post) (man. (prognozd) forecast. gratuity.t.f.statutory meeting ~ ipoteca .presumption of law prim num.) prices afloat ~ diferentiale . (cu fonduri) to furnish. first prima adunare generala a actionarilor .) first premium ~ solicitare — (prima trarisd pentru achitarea unui packet de actiiini) (bur.f. to preside at/over.) first-half year ~ sosit. to provide.(al unei cambii) first of exchange ~ intrat. display ~ a sarcinilor si a cerintelor .) outlook prezenta v. sosirii) (mar. premium.first mortgage ~ prima . to foresee.to submit a plan for approval prezentare s. to display.world market prices ~ ridicate/avantajoase pentru vanzator ..seller's prices ~ sezoniere . (estimaf) constructive prezumptiv adj.(imediat superior salariatilor obisnuiti) first-line management ~ exemplar .t.f. (a expune) to exhibit. to valuate. cont.seasonal prices pretui v..to set a low value on pretuitor s.market averages ~ mondiale . (dr. dm raporf) to make. (a da) to give. {in bugef) to budget previziune s.) first call primul esalon de conducere . to appraise ~ la .to present a cheque for payment ~ un plan spre aprobare . (prin. to be in/to take the chair prezumat adj. primul iesit .f. first out .(a unei carfi fdcutd pe coperta acesteia) blurb prezida v. contract) to covenant. to chair v. (subventie .semestru . to forecast 2. to present: (a oferi) to offer. to estimate.

) risk premium ~ de rise de piata .(restituitd asiguratuliii de societatea de asigurdri cdnd proprietatea acestuia nu afost amenintatd de rise) unearned premium ~ oferita contra expedierii unui bon (care dovedeste achizitionarea unor produse) mail-in-premium ~ pentru economisirea timpului de munca .(diferenta dintre raid necesard a rentabilitdtii unui actn riscant dat ^i rata rentabilitdtii unu: activ lipsit de rise cu aceeasi viald estimatd) (fin.premium pay.f.(asig. pentru sustinerea exporturilor) bounty ~ compusa (in asigurdrile de viatd) compound bonus ~ de actiune .efficiency bonus ~ de emisiune a actiunilor .(as ig.) full premium ~ inversa/pentru optiune de vanzare . extra/loaded premium.insurance premium ~ de celeritate .(bur.(a conlractuliii de asigurare pentru un an) renewal premium ~ de revocare .(asig.) deferred premium ~ globala .(fin) market risk premium ~ de stimulare .time-saving bonus ~ pentru marirea productiei (acordatd muncitorilor) acceleration premium ~ pentru neridicarea vreunei pretentii de plata .dispatch money ~ de eficienta .share bonus ~ in numerar .cash bonus ~ necastigata .) additional. town/city hall .redemption premium ~ de reinnoire .premium on an issue/on shares ~ de export .(bur.(diferenta dintre pretui actiunii si valoarea sa nominala) share premium ~ de asigurare .(sumd peste valoarec nominala care trebuie pidtitd de o societate cdnd revocd o emisiune iie titluri de valoare) call premium ~ de rise .) premium for the put ~ in actiuni . incentive premium ~ directa/pentru optiune de cumparare . a cimentului etc.) marketability premium ~ de optiune .) flag share ~ de productivitate ~ productivity bonus ~ de productie .(platitd de cumpd-rdtorul unei optiuni de cumpdrare) option premium ~ de pavilion .production bonus ~ de rascumparare . unor sectoare industriale.274 guvernamentala acordald agriculturii.) gross premium ~ integrals ~ (asig.) dust allowance ~ de negociabilitate/lichiditate -(primd addugatd de investitori la rata dobanzii umii titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei piete de tranzac-tionare a acestuia) (fin.(de cdtre titidarul unei polite de asigurare auto) no-claim bonus ~ supliinentara .export bounty ~ de inllatie — (primd pentru inflatia aiiticipatd sail estimatd pe care investi-torii o adund la rata purd a rentabilitdtii) inflation/inflationary premium ~ de inflatie la rata dobanzii -interest rate inflationary premium ~ de munca in conditii de praf (la descdrcarea cerealelor. surcharge primarie s.(mar.) premium for the call ~ esalonata .

proof. privatization ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre conducerea existenta management buy-out ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre o cchipa manageriala din afara ei . preferential/preferred claim 2. main.t. \.f. principle principiul exceptiei .(impozite proportionale cu veniturile) ability-to-pay principle prioritate s.(dreptui unui individ.t.f.) to foreclose privare s. bad proasta administrare/conducere maladministration proba s. leading principiu s. (a metalelor) assay. (dovada) proof. reception. 1. preference.(prin depdsirea termenului de scadenta) {dr. mcheie o asigurare individtiald cdnd asigurarea colectivd expird) (asig. so. preferred privilegiu s. receiving. o capacitate legala) (dr.f.unloading priority priva v.control test . to get. personal privatiza v. to privatize privatizare s. deprivation 2.) to incapacitate ~ de dreptui de achitare a unei ipoteci . privilege.renewal privilege of term insurance ~ de revocare — (clauzd in corporatd intr-o obligatiune sail actiune preferentiald care ii da emitentului dreptui de a revoca titlul de valoare la un pret specificat) call privilege ~ in caz de faliment . \.receipt on account principal adj. specimen 3. to accept primire s. (de un drept/o capacitate legala) (dr.(stabilirea preferentiald a ordinii creditorilor repartizati in diverse clase) preferential/preferred claim under bankruptcy prost adj. private. evidence ~ de accept . receipt ~ in cont . asigurat in grup. chief. control 2.n.f.PR1-PRO 275 primi v. a unei firme etc. priority ~ a ofertei . foreclosure privat adj. (acordat de regind sail de parlament pentru wfiintarea unei societati. test. (despre creditori ale caror creante sunt rambursate prioritar in caz de faliment) privileged.{dr. principal. retinerea aspectelor critice in detrimental celor neesentiale de catre manager) exception principle ~ posibilitatilor de plata . (verificare. (mostrd) sample. to receive.) charter ~ de conversie . (de) to deprieve (of) 2. 1.f.') incapacitation.) to foreclose ~ de dreptui de folosinta .issue power ~ de plata anticipate .) conversion privilege ~ de emisiune .n. preferential. (de un drept.first refusal ~ la descarcare .(a! unei camhii de catre tras) acceptance trial de anduranta/rezistenta -endurance test ~ de calitate .t.management buy-in privilegiat adj. (incercare) trial. control) verification.(a unei datorii mainte de scadenta) prepayment privilege ~ de reinnoire a termenului de asigurare .{management prin eliminare.

(penan criminal trial ~ civil . 1.(in indiistria te.check/duplicate sample -~ medie . to bring/to enter an action against smb.arbitration procedure ~ de faliment .to bring smb. (law) suit ~ de daune .procedure of customs procent s. problem.m. to law.f. to act.m.(official) report.i.de receptie . percentage proces s.heavy percentage procentaj s.-verbal .-martor .trust for sale ~ speciala .n. (obiect al wiei discutii.average sample ~ testimonials .t.production process . al unei con'troversc) issue ~ de fond .276 PRO-PRO ~ de exploatare/functionare performance test ~ de fezabilitate . method procedura s. proxy procura s.industrial . rate (per cent) ~ al impunerii . proceeding.reject rate ~ ridicat .procedure in bankruptcy ~ judiciara -judicial/legal proceeding ~ judiciara sumara . procura v. to institute/to take legal proceedings against smb. process 2. warrant/warranty of attorney.acceptance test/trial ~ de predare . trust deed/instrument ~ de administrare . (civil) (law) suit. proxy.substantive issue. procedure.feasibility test ~ de lucru .de productie . producer. (dr.) proof by witness problema s. proceeding. to get. .acceptance delivery test ~ la cumparare . spectacole. fundamental question ~ de reprezentare/mandat (potential conflict de interese mtre actionarii unei finne si conducerea acesteia sail nitre obligator! si actionari) agency problem proceda v. (la) to proceed (to).purchase trial ~ la scara naturala .civil case. (tnandatar) procurator. manufacturer. procedure.tax rate ~ de rebuturi .operating process. to procure. case.damage suit ~ de identificare .n. productive s.(a salariatului cu obiectivele mtreprinderii) (mat1. to go on (to) procedeu s. power of attorney. case ~ tehnologic . a intenta un ~ cuiva .n.industrial run ~ penal . percentage.n.qualification/official/ warranty test ~ de receptie-predare . question. practice ~ de arbitraj ..ci) sample of fabric/work ~ de omologare .xti1. (chesfiiine) matter.(dr.economic .f. (de jilrne. procuration. fusion process .summary proceeding ~ vamala .) action a: law. letter of attorney procuration. yielding. producing.special/particular power (of attorney) producator adj. (bani) to raise. to obtain.. to obtain.{a navel} delivery trial .economic process .to be at law with smb. record a fi in ~ cu cineva .field experinient .criminal trial.(a averii unei persoane decedate) letters of administration ~ pentru vanzare .f. to find procurator s. flow .

modular production ~ medie .standard production. (o recolta} to yield ~ m serie . to manufacture 2. {agricola) yield.handicraft industry ~ neta . efficient. outturn. output. working efficiency ~ globala .flow/line production.effective output rixperimeiitala/-pilot pilot production .gross/aggregate output ~ indirecta . {despre zacammte.marginal cost producer ~ particular .output per man-shift productie s.(eficienta agregatd a utilizdrii tuturor factorilor de productie la nival de imitate economicd) overall productivity -~ maxima .a muncii productivity of labour. payable productivitate s. (profit.net production ~ nominala .{randament'd normal} to underproduce prodnctiv adj.mass/quantity/serial production .in flux/pe banda .prea in'iilt fata de .continuous flow production ~ in serie/masa . gainful.t.to mass-produce .rated output ~ orara . harvest ~ agricola . efficiency .in serie mica/discontinua .market output ~ maxima .efectiva/reala . repetitive manufacturing '. manufacture. productivity.commodity production ~ de serie .physical productivity ~ a factorilor de productie -productivity of factors of production ". tereiwrif pay.PRO-PRO 277 programe de radio fi televiziune) producer ~ individual .productivity of capital a capitalului fix ./ capacity output ~ modulara . production.maximum/peak/ultimate.g5obala .individual producer ~ la costuri marginale .industrial outpui/ production interna indigenous/home production .small-scale production ~ la hectar .hourly output/production .agricultural/farm production. to produce.to produce on the line ". productive.peak productivity ~ medic average productivity ~ pe om-ora .f.cottage production ~ continua .crop capacity. 1. dobdndd) to return.'i'azuta} to overproduce .f. belt system of production ~ in flux continuu .average output ~ me§te$ugareasca .private producer produce v. to yield. harvest ~ artizanala/la domiciliu .(care foloseste diviziunea Jinmcii) indirect production ~ industriala .permanent output ~ de calitate superioara .a capitalului .quality production ~ de marfuri .output per man-hour ~ pe om-schimb . yield production ~ -marfa .sub .pe handa rulanta .(cerere sent cantitatea pre.

celelalie resurse rdmdndnd neschimbate constante) marginal product ~ mondial brut gross world product ~ national brut . {natural sail agricol) produce.net domestic product ~ marginal (productia suplimentars care se obtine prin folosirea unes unitdti in plus dintr-o resiirsd.food products-foodstuffs ~ chimice .reduced output ~ saptamanala .net national product ~ neperisabil .output per man-hour ~ pe om-schimb .batch production ~ pe om-ora .green product ~ farmaceutic .primary product.perishable product ~ principal/de baza . (nefinisat) raw product ~ cu defect . {artificial sail natural) product.278 PRO-PRO ~ pe cap de locuitor .substitution product ~ ecologic .potential production ~ primara — (a materiilor prime} primary production ~ -record . care se schimba la intervale mari de timp) yellow goods .gross national product ~ national net .crude product.by(e)-product ~ sintetic .(de firma produ-cdtoare in scop promotional) giveaway ~ patentat proprietary product ~ perisabil .(pentru care cererea scade atunci cdnd scad si preturile) infenor good ~ intern brut .record output ~ redusa .social total product produse alimentare .end product ~ finit .(a iinui an) vintage ~ zilnica .chemicals ~ comercializabile marketable products ~ cu durata medie de folosinta -semidurables ~ de calitate medie/calitatea a douamiddlings ~ de culoare galbena .(bunuri de consum mai scumpe.pharmaceutical ~ final .synthetic product ~ social marginal .(a serviciilor) tertiaiy production ~ vinicola .nonperishable product ~ oferit gratuit .output per man-shift ~ potentials .gross domestic producr ~ intern net . in general una singurd) throwaway ~ agricol .(pe care cumpdrdtorul se hotdrdste iisor sd-l achizitioneze') low-involvement product ~ de substitute .marginal social product ~ social total . (care se aruncd dupd mtrebuintare.(f'abricarea de produse finite din materii prime si realizarea de constructii civile) secondary production ~ tertiara .(pe care ciimpdrdtonil se hotdrdste cu greu sd-l achizitioneze) high-involvement product ~ cu implicare scazuta . (al unei tdri) staple ~ petrolier petroleum product.daily output/production produs s.faulty product ~ cu implicare puternica . (marfd) commodity.per capita output ~ pe loturi . oil ~ petrolier rafinat refined oil ~ secundar/auxiliar .agricultural/farm produce ~ brut . (articol) article.weekly output/ production ~ secundara .final/terminal product ~ inferior .n.

occupational profesionalism s. professional. to practice profesie s.(CM temperatura de aprindere sub 23 °C) dangerous oils semifabricate semifinished/ semimanufactured products similare/de substitute homogeneous products ~ textile . precum cele alimentare.f. clean/light oils ~ petroliere negre .) attributable profit ~ brut .de folosinta indelungata •. unappropriated profit/earnings.customer profile ~ aE concurentei . profession. ielevizoare etc.') brown goods ~ de culoare portocalie .) (SUA) goods in progress ~ iactate .. profit. handmade goods ~ petroliere albe/curate . retentions.economic profit ~ iluzoriu illusory profit ~ impozabil .(benzine. (vdndute ca material) soft goods profesa v.consumer durables. vocation. professionalism profesionist adj.monopoly profit ~ din activitatea curenta ~ business profit dupa impozitare/impozitat earnings after taxes.(profit care poatefi atribitit unui sector sail unui departament dintr-o organizatie) (man.n. to profess.de imica foiosinta . s.n. molorina speciala) white products oil. professional profil s.m..(bunuri de consu'n.(obfinut din vdnzarea de fondurifixe) capital profit ~ de monopol .i. earnings.(bunuri de consum.taxable profit. v. occupation profesional adj. gain.de fabricatie interna .(profitui net) admitted profit .de culoare rosie .(conf. earned surplus . return.atribuibil .gross profit.book/accounting profit ~ de capital .textile goods.(titei. after-tax profit ~ economic . benefit. inlocuite in ritm moderat) orange goods ~.(actio-narilor cu scopul formarii de fonduri de investitu) retained profit/earnings.n.dairy produce meste^ugaresti handiworks.f. con-sumate yi inlocuite imediat) red goods . (din exploatare) trading profit ~ contabil .disposable goods.(cu temperatura de aprindere sub 65°C) nondangerous oils ~ petroliere periculoase . undistributed profit/earnings. terebentme.home products -'•' de folosinta imediata .consumer nondurables -. proceeds. motorina) black/^irty oils ~ petroliere nepericuloase .consumer profile profit s. chargeable gain . profile ~ al clientelei . pacurd. hard goods .(bunuri de consum de folosinta indelungatd care se fabricau initial in carcase de culoare maro — radiouri. revenues ~ acumulat/nedistribuit .competitive profile ~ al consumatorilor . disposables ~ in lucru/curs de fabricatie .PRO-PRO 279 ~ de culoare maro .admis . vocational. precum articolele de vestimematie.

technical progress progresiv adj. beneficial.to leave a profit a trage un ~ din . scheme.n. lucrative. (orar) timetable. to program(me).fund flow forecast ~ a profitului .personnel plan ~ de amortizare . profiteering s.paper profit ~ suplimentar . prohibitory prohibitie s. to plan.t.legal profit ~ net .f. to take advantage of.t.short-time working.trend forecast ~ economics ./?. (politic) platform ~ al salariatilor . forecast ~ a fluxului de fonduri .quick returns ~ scriptic/teoretic .profit forecast ~ a vanzarilor . before-tax profit ~ legal .extra profit a aduce ~ .to drive benefit/ advantage from profita v. to forecast prognoza s.(c. {de) to profit by.draft contract ~ de lege .f.economic forecast ~ pe termen lung . fin.i.. progressive prohibi v. estimates o o J ~ de contract . moneymaking. design. prohibitive. prohibition proiect s.discharging schedule ~ de e$alonare a creditului . plan.public bill ~ de lege financiara . to yield a permite/a rezulta 1111 ~ . bill ~ de lege de interes public . project.draft articles .long-term/-range forecast ~ pe termen scurt .short-term/-range forecast program s.subcontract programme ~ flexibil de lucru . schedule. advantageous. to trade on/upon profitabil adj.) amortization schedule ~ de amortizare a imprumutului loan amortization schedule ~ de descarcare .n. progress ~ continuu/sustinut .m.to be on short time programa v.economic progress ~ tehnic . short day a lucra cu ~ redus . to ban prohibitiv adj. to schedule progress. (de document) draft ~ de buget .steady progress ~ economic . (plan) schedule.loan schedule ~ de mcarcare . rewarding profitor adj.sales forecast ~ de afaceri business forecast ~ de trend . profitable.mortgage rewrite programme ~ de subantrepriza . program(me).flexibile working hours ~ redus de lucru .normal profit ~ ocazional casual profit ~ rapid .280 PRO-PRO ~ inainte de impozitare/neimpozitat earnings before taxes. profiteer prognoza v.broken time ~ de ree$alonare a ipotecii .to bring in profit.t.ont. remunerative.(pentru alocatii bugetare) appropriation/money bill ~ de statut .loading schedule ~ de lucru — (ore de lucru in magazine yi birouri) business hours ~ de lucru cu intreruperi .draft law. gainful. to prohibit.net/clear profit ~ normal .draft budget.

estate ~ funciara absoluta . property.mortmain ~ individuala/nesolidara . (interese) to advance.reputed owner/ proprietor ~ riveran -. interese etc.) industrial property . to design.(a cumpdrd-torului) direct response promotion ~ a unei marci . promotion ~ a reactiei directe . to promulgate.absentee ownership ~ abandonata pe mare . proletarian proletariat s. (care da in chirie sau in arendd) landlord ~ al marfii .m. possessor. to prosper. (posesiune.resource owner ~ de ziar .) to promote. (in grad. promotional promova v.(cu drept de a o transmite unei categorii limitate de mostenitori) fee tail ~ imobiliara . proportion.'. to deliver propasi v. designer. 1.fee.sole owner/proprietor proprietate s..n.severally.t. heir land ~ funciara . able property. proportional proprietar s. 1.absolute ownership ~ comuna . promoter promotional adj. infunctie) to raise promovare s.) to boost 2.(cu drept de a o transmite oricdrui mostenitor) fee simple.PRO-PRO 281 . mdrcilor etc.shipowner ~ de nava de linie . several property ~ indiviza . (intens un produs. quality ~ a unui absenteist . to plan proiectant s.(SUA) publisher ~ funciar .storekeeper ~ de nava . football pool/coupons pronunta v. ratio.(indiviziune) joint ownership ~ cooperatista .corporeal/tangible property ~ cu drept de mostenire limitat estate in tail ~ ereditara .cooperative property ~ corporala .berth owner ~ de resurse .t.riparian ~ unic . immo.m. to project. (o sentintd) to pass.m. immovables ~ inalienabila . draftsman ~ -sef.real estate/property.m.t. s. planner. realty.wharfinger ~ de magazin .brand promotion ~ a vanzarilor .cargo owner ~ care percepe o chine excesiva rack-renter ~ cu titlu de proprietate inregistrat/ inserts .t. freehold ~ funciara limitata .. holder.f. proletariat proletariza v.f.land(ed) property. to flourish. proprietor. o marcd etc. to thrive proportie s.(in cartea funciara) registered proprietor ~ de chei .personality promotion promulga v.landowner ~ prezumtiv .derelict ~ absoluta .undivided property ~ industrials .t.chief designer proletar adj. calitate) property. to proletarianize promoter s. detinere) ownership 2. (initiative. to enact pronosport s.f.tehnic .n.(asupra brevetelor.technical design proiecta v. (trdsdturd. owner. percentage proportional adj.sales promotion ~ prin intermediul unei personalitati .

to flourish. {adept al protectionismului) protectionist proteja v. mteriicerea totald a importurilor pe o pe-rioadd de timp.issue prospectus prosper adj.282 PRO-PRO ~ intelectuala .m. un sector economic) to safeguard protest s.labour protection protectie a consumatorilor consumer protection ~ a locurilor de munca .bare ownership.embarrassed/encumbered estate ~ inchiriata .(a unei cambii) protest for nonacceptance ~ pentru neplata . ownership without usufruct ~ obsteasca .environment protection ~ contra accidentelor . prospectus.industrial action ~ pentru neacceptare .incorporeal/intangible property ~ neevaluata/neimpusa . protest 2. to protect.(cu ocuparea unui local. protection protectia muncii . clear estate ~ mobiliara .process/ processing properties prospect s.accident prevention ~ prin brevetare .personal estate/property. protective s.i. (o Industrie. thriving prospera v. m scopiil mdepartdrii producalorilor straini} administrative protectionism ~ nontarifar .employment protection ~ a mediului .private ownership/property ~ pe viata . 1. flourishing.n.leasehold (property). prosperous.tail female ~ transmisibila numai pe linie masculina . letting. formalitdti descuraja-toare de import) nontanff protectionism ~ tarifar .life estate ~ publica/de stat . protectionism ~ administrativ .n.unassessed property ~ nuda .f.(care constd in aplicarea de taxe vamale asupra produselor impor-tate) tariff protectionism protectionist adj. to thrive prosperitate s.intellectual property ~ ipotecata .t. a unui spatiu} sit-in .(prin inchiriere sau arendare) tenancy ~ particulara/privata . (a sprijini) to support. norme sanitare etc. prosperity.tail male proprietati tehnologice .f. to prosper. tenement ~ libera de sarcini/neipotecata estate free from encumbrances. (cambiaH protest ~ de munca . thrivingness protectie s. (brosurd) leaflet ~ de emisiune .collective ownership/ property ~ ocupata temporar . public/state property ~ transmisibila numai pe linie feminina .(aplicat prin mdsuri de contingentare a importurilor.public/state ownership.(implied restrictii legislative asupra unor norme de consum.(a unei cambii) protest for nonpayment ~ social . personalty ~ necorporala .n.patent coverage ~ sociala social protection/security protectionism s.

(in monitorul oficial) to gazette publicatie s. public.f. to publish. fdrd precizarea marcii) primary advertising ~ prin postere . to make protest of a bill of exchange ~ o cambie prin intermediar . (periodicd) periodical. paragraj) item.f. to issue.subliminal advertising punct s.t.to protest a bill of exchange.sightseeing spot.t.{a unei firme.to have a bill protested prototip s. {de stat} public. showplace ~ de aur la import ..f. provision ~ pentru credite neperformante bad loan provision ~ pentru pierderi din credite .business-to-business advertising ~ informativa .ethical advertising ~ industrials .i. temporary prudenta s.national advertising ~ persuasiva .loan loss provision provizoriu adj. post.subliminala .poster advertising promotionala promotional advertising .) prudence psihografie s. s.n. publication.informative advertising ~ institution ala . point 2. place.{obligat sd asculte material publicitar in timpiil receptiondrii iinor programe de radio si televiziune) captive audience publica v. (revista) magazine ~ bihmara . prototype provizie s. psychology psihologia muncii/industriala occupational psychology psihotehnica s.trading post ~ critic al rentabilitatii .fortnightly ~ de specialitate specialized publication ~ de uz intern restricted publication ~ informativa . provisional.n..(colaborarea mai multor firme pentru a reduce cheltuielile in acest sector) cooperative advertising ~ distrugatoare . {aiidienta) audience ~ captiv . (articol. {de pe ordinea de zi) item 3.f. (o cambie) to protest ~ o cambie .PRO-PUN 283 protesta v. {concept de baza conform cdiuia cdnd doud valori sunt posibile trebuie sd se retina cea mai scdzuta) (cont. n.(fin. public.(text publicitar care criticd un produs concurenf) knocking copy ~ etica .(reclamd pentru tin produs. industrial psychology public adj. advertising ~ combativa . (impotriva) to protest (against) v.to get in provisions provizion s.) import gold/specie point . state. (/oc) point.digest publicitate s.combative advertising ~ comparativa .n. psychographics psihologie s.persuasive advertising ~ primara .f. spot ~ comercial .breakeven point ~ de atractie turistica . store.f.f. menitd sd sporeascd prestigiul acesteia) institutional advertising ~ murala/pe fatada cladirilor mural/wall advertising ~ nationals .comparative advertising ~ comuna/colectiva . publicity. provision. supply provizii nevamuite {ale unei nave) bonded stores a face ~ . 1.

items on the agenda punctaj s.de monopol .money purchasing power .(o sutime dintr-un punct procentual) basis point ~ de impunere .) issue of fact ~ pana !a care se poate obtine capital .points at issue ~ pe ordinea de zi .litigios de drept .umale la import prejudiciazd economia nationals) peril point ~ vamal .electronic point of sale ~ in litigiu .delivery point ~ electronic de vanzare -.) gold/specie points ~ in discutie .spokesman putere . in condltiile circulatiei libere a aiirulni mtre tdri) {fin. bearer ~ de cuvant .284 PUN-PUT ~ de baza .(sub care reduccrea tarifelor v.m.monopoly power ~ discretionara de cumparare discretionary spending power ~ executiva .(cdnd trebuie achitatd TVA) tax point ~ de interventie/sustinere .n.credit scoring purtator s. power 2.) issue -.(cand banca centrala intervine pentru sustinerea cursiilui) support point ~ de livrare .(dr.executive authority ~ fiscala .s'. authority ~ de cumparare ~ purchasing/buying spending power ~ de cumparare a banilor . scoring ~ de bonitate .) issue of law ~ litigios de fapt .(in mod rentabil) capital cut-off point ~ periculos .(limitele nitre care oscileazd rata de schimb a doud volute cu ctalon-aur.customs house puncte de aur .(la autovehicule) taxable horsepower ~ limitata dc decizie .(dr./ 1.limited discretion ~ retroactiva — (efect retroaciiv al unei legi) retroaction .(dr.

to refine rafinarie s. output. reduction (in price) ~ comercial .cash discount ~ de sfar§it de an . repayment. to repay.(a unui credit) slow pay and unsatisfactory account ramificare s.f. allowance. to discharge ~ din barou .industrial branch. to reimburse. stage. to refund. ramp. (intr-un ramburs s. o ipotecd) to cancel.to disbar radiat adj.n.t. (de pe o listd. defrayment. efficiency. (rambursare) reimbursement.n. (amortizare) redemption ~ a unui impozit .(legi care limiteazd mfiintarea sucursalelor bancare) (SUA) limited branching rampa s.n.n.loading ramp/stage ramura s. district 2. refinery ~ de petrol . repayable.end-year rebate ~ global — (acordat de furnizor detailistului m unumite conditii) (corn.weight allowance ~ la navlu .tax refunding integrala 5a scadenta . to pay back.(cumpdrarea neanuntatd a unui packet mare de actiuni in primele momente ale deschiderii bursei pentru a evita cresterea cursului acestora) (bur. repayment 2.f. reimbursable.n.f. \. platform ~ de acces approach ramp ~ de descarcare unloading ramp/stage.) aggregate rebate ~ la cantitate . to cross off. reimbursement. branching ~ limitata .freight rebate radia v. 1. refunding.line of branch ~ economica .R rabat s. (o datorie. (a amortiza) to redeem rambursabil adj. rebate. (amortizabil) redeemable rambursare s. (de debarcare) landing ramp/stage ~ de incarcare . industry randament s.t.t.) yield magazin) department ~ de solduri . (plata) payment rambursa v. (a sterge) to erase. 1.f. branch ~ de afaceri .bargain basement/counter ~ de vanzare angro .trade discount ~ comercial pentru plata in numerar . (fin.economic branch ~ industriala .quantity discount/ rebate.f. outturn.petroleum/oil refinery raid s. raid raidul din zori . volume discount/rebate ~ la greutate . discount. (cheltuieli) to defray. dintr-nn registru) to strike off. defrayable.) dawn raid raion s. return.(intr-o singurd transd) bullet repayment ~ in avans advance repayment ~ neconforma cu termenii contractual! . to remove 2. (a chelluielilor) defrayal.(la un mare magazin) contract department . {din registrul de comert) defunct rafina v.

) average yield ~ net . final accounts ~ beneficiu . rank.(calciilat prin raportarea dobdnzii anuale a unui titlu de valoare la pretui sdu curent pe piatd) current yield ~ de baza .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este pdstratd pdnd la maturitate] maturity/redemption yield.(despre activitatea anuald a companiei) chairman's report ~ anual/final (privind activitatea unei societati) annual report. statement ~ al bugetului de stat .(in situatia in care exisld in circniatie monedd bimetalicu) (fin) mint ratio .(fin.) net yield ~ nominal .capital gains yield ~ al dividendelor — (raportui dintre dividendul actual si pretui actual al unei actiuni) dividend yield ~ al investitiei .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este retrasd inainte de maturitate) yield to call ~ total anualizat . (relatie) relation. 1.economic efficiency ~ efectiv . connection 2.(fin.national accounts ~ al cenzorilor .cost efficiency ~ al profitului .) asset turnover ~ al actiunilor .n.(fin. position.rated output ~ pana la maturitate . 1.marginal efficiency of investment ~ maxim .(fin.(raportui dintre profitui net distribuibil si valoarea totald a actiunilor comune la cursul pietei) earnings yield ~ al unei obligatiuni .n.cost ratio ~ bimetalic .bond yield ~ al unui titlu de valoare .(fin.(raportui dintre vdnzdrile unei societati si activele ei) (fin. (al unui plasamenf) annual yield ~ brut .) fair yield ~ curent . status 2.cost .annualized total return randamente de scara/dimensiune -(relatia dintre cresterea volumului productiei si a cantitdtii utilizate din factorii de productie combinati) returns to scale rang s.(fin. account.} gross yield ~ bun . (proportie) ratio 3.marginal efficiency of capital ~ marginal al investitiei .) effective yield ~ invariabil .(pe perioada cat a fost delimit) holding period yield ~ anual .return on shares ~ al capitalului .(indicele de profilabilitate'} benefit .286 RAN-RAP ~ al activelor . efficiency of capital ~ al castigului de capital .mortgage priority raport s. yield to maturity ~ pana la revocare .auditors' report ~ al consiliului de administratie -directors' report ~ al presedintelui . (dare de seamd) report.yield on investment ~ al pretului de cost .peak efficiency ~ mediu .(rata dobdnzii unui titlu de valoare cu dobdndd fixa) flat yield ~ marginal al capitalului . (pozitie in clasamentui ipotecilor la inscrierea unei ipoteci in registrul funciar) (order of) priority ~ ipotecar .) basic yield ~ economic .annual return.return on capital.

condensed report ~ confidential .capital-output ratio ~ valoare de piata .confidential report ~ de activitate .debt-equity ratio "•• investitie .swapping terms ~ despre clientii care au depa$it scadentele .interest rate. procentajul zilelor de muncd pierdute din totalul zilelor lucrdtoare pe o anumitd perioadd) absenteeism rate ~ a cheltuielilor .f. prin care dovede^te acoperirea pasivului de cdtre disponibilitdtl) liquidity statement ~ de schimb . 1.m.situation report ~ de audit . exprimatd ca procent al niimdrului mediu de muncitori intr-o perioadd determinatd de timp) accession rate ~ a cupoaului .delinquent activity report ~ dintre cheltuielile si profitui de exploatare .statement of expenses ~ de conversie .{numdnil de actiuni comune care poate fi obtinut prin conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion ratio ~ de credit .business connections/intercourse/relationship ~ juridice .(yaloarea de piata a actiunii impdrtitd la valoarea contabild pe actiune) market-to-book ratio raporturi de afaceri .) damage report ~ de avariere/deteriorare a marfurilor .(asig.operating ratio ~ dintre depozite §i credite . ratio ~ a absenteismului .credit report ~ de evaluare .work report ~ de afaceri .survey report ~ de lichiditate — (raport periodic al unei band. (fortei de muncd.RAP-RAT 287 ~ condensat/comprimat .legal relationship a trece in raport . instalment^.active fixe .valoare contabila . pe mtreaga activitate de corner! exterior) terms of trade ~ de troc .to enter on the record • -t n + TTey raportor s.(raportui dintre cheltuieli §i volumul vdnzdrilor/ profitului) (asig.{numdriil de absent! la suta de muncitori intr-o zi de nwncd.capital propriu . rate of interest .) expense ratio ~ a circulatiei marfurilor . rapporteurs--^'' rata s.lending ratio ~ financiar .(raportui anual al consiliului de administratie) financial statement ~ intocmit la sfar§itul zilei .(raportui dintre vdnzdrile totale ale uneifirmepe o perioadd determinatd de timp §i valoarea activelor fixe) (cont. corn.cargo damage report ~ de cheltuieli .end-of-day report raportui capital propriu .appraisal report ~ de expertiza .) turnover ratio ~ a cre^terii . rate.growth rate..(rala specificatd a dolxinzii unei obligatiuni) coupon rate ~ a dobanzii .equity-to-fixed assets ratio ~ datorie .productie .audit report ~ de audit cu rezerve/mentiuni qualified audit report ~ de avarie .(raportui dintre indicele pretului mediu de export ?i indicele mediu de import.

(raportui dintre capitaliil plus rezervele unei band si activele sale totale) capital ratio ~ de capitalizare .prime (lending) rate ~ a dobanzii efective .(care aratd procentui in care un sector industrial este dominat de cdteva mart societdti sou mdsura conciirentei pe pietele bancare) concentration ratio ~ de conversie .(raportui dintre pasivele curente ale unei afaceri s:i activele sale curente) (fin.(rata la care piata bursierd capitalizeazd cdstigurile curente ale unei societal! comerciale pe actiuni) (bur.(mimariil de actiuni coniune care poate fi ohtiniit prin .unemployment rate ~ a testului acid .deposit interest rate ~ a dobanzii la vanzare.) hedge ratio ~ de capital .(mdrirea productiei prin fabricarea unui articol in load altuid) rate of technical substitution ~ a §omajului .(efortid national de investitie in raport de bogdtiile produse) investment rate ~ a lichiditatii curente .(la 1000 de Siicrdtori) management ratio ~ a mortalitatii .(la un milion de ore-muncd mtr-un an) accident frequency rate ~ a investitiei .floating interest rate ~ a economiilor — (din venitid personal disponibil) savings ratio ~ a frecventei accidentelor .) acid test ratio..pasive curente folosit pentrii determinarea solvabilitdtii unei firme) (fin.(pe piata imobiliard) vacancy rate ~ a puterii de ca§tig .effective (interest) rate ~ a dobanzii la creditele bancare bank lending rate ~ a dobanzii la cumparare pe piata interbancara .bond rate ~ a dobanzii pe piata de capital capital market interest rate ~ a dobanzii variabile .(rata interim a rentabilitdtii unei investitii) rate of return ~ a substitutiei tehnice .(raportui dintre nivelul mediu anual al masei monetare si voliimul tranzactiilor economice mijiocite de monedd) cash liquidity rate ~ a managerilor .(raportui active lichide . oferita pe piata interbancara — interbank market offered rate ~ a dobanzii obligatiunii .rate of profit.) capitalization rate ~ de concentrare .) current ratio ~ a lichiditatii monetare . fin.accounting rate of return ~ de asigurare Tmpotriva riscurilor (bur.rate of surplus value ~ a profitului .(care indicd puterea activelor unei societdti de a genera venit din exploatare) basic earning power ratio ~ a rentabilitatii .288 RAT-RAT ~ a dobanzii de baza .interbank market bid rate ~ a dobanzii la depozite . quick asset ratio ~ contabila a profitului . profit rate ~ a proprietatilor nemchiriate .death rate ~ a pierderilor ~ (raportui dintre primele incasate si despdguhiiile platite de o societate de asigurdri) loss ratio ~ a plusvalorii .

) risk-free rate ~ fixa de schimb . in raport cu ECU) central rate .(rentabilitatea unei investitii exprimatd ca profit anual procentual raportat la investitia initiala) internal rate of return ~ istorica a rentabilitatii .(totalul datoriilor impdrtit la totalul activelor unei societati) (fin. rate of exchange.(de piatd al unei actiuni) dividend .(procent retinut de banca care sconteazd efectele de comert) discount rate ~ dividend .) nonconference rate ~ de participare .(fin. parted capitaliirilor proprii si cea a capitalurilor imprumutate) (cont.(paritatea unei monede legate de Sistemul Monetar European.price ratio ~ efectiva a dobanzii .human capital rate of return ~ de retentie .) historical rate of return ~ legala a dobanzii .(rentabilitatea unei investitii lipsite de rise) (fin.(procentiil din profit platit sub forma de dividende) dividend payout ratio ~ de recuperare a investitiei in capitalul uman .RAT-RAT 289 conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion rate ~ de crestere economica . (care poate fi perceputd pentru un credit) rate floor ~ naturala a somajului .(partea profituliii nerepartizat din totalul profitului companiei) retention ratio ~ de rezerva .) debt ratio ~ de lichiditate .(raportui dintre rezer\'a monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) (fin.(relalie care pune in evidentd.nominal interest rate ~ -pivot . in pasivul bilantului unei societati.effective rate of interest ~ fara rise .{mar.) participation rate ~ de plata a dividendelor .pret .fixed exchange rate ~ flexibila de schimb .legal interest rate ~ lombarda .private rate of discount ~ nominala a dobanzii . numdrul de actiuni pe care societatea achizitoare trebuie sd Ie dea pentru fiecare actiune a firmei-tintd) exchange ratio ~ de scont .(pentru creditele acordate de banca centrald) minimum lending rate. (intr-o fuziune.economic growth rate ~ de impozitare/impunere fiscala rate of taxation.(raportui dintre rezerva monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) cash (-deposit) ratio ~ de navlu necartelat .(rata dobanzii pe care banca centrald o acordd bdndlor comerciale pe baza amanetdrii de titluri de valoare) lombard rate ~ medie a dobanzii .floating exchange rate ~ interna a rentabilitatii .) reserve ratio ~ de schimb .exchange rate.average interest rate ~ minima a dobanzii .natural unemployment rate ~ neoficiala/paralela de schimb parallel rate of exchange ~ neoficiala de scont . tax rate ~ de tndatorare .

(formularea unei calificdri pe mdsura posibilului rise de nerambursare — partiald sau totald — asumat de investitorul care a realizat plasamente in titluri financiare) (fin. to redeem. liable (for) rau adj.f. buyback.annual percentage rate ~ procentuala anualizata . (a cumpdra ceva vdndut) to buy back. to repurchase.) riots and civil commotions rascumpara v.tariff/rate war reactie s. war ~ al preturilor . (revoltd) riot rascoale §i razboaie civile .f responsibility.f.(asig. contraargumente etc.annualized percentage rate ~ reala a dobanzii .bad payer razbois.(de cdtre o societate care le-a vdndut anterior) share repurchase/buyback ~ de creante .(la o siimd fixd stabilitd) limited/restricted liability ~ nelimitata .n.n. liability ~ conditionata/secundara .f. (a unei polite de asigurare) surrender ~ a ipotecii .(in caz de coliziune) (asig.economic war ~ tarifar/vamal .t. to rationalize.real rate of interest ratifica v.) single liability raspunderi reciproce .) flight reaction ~ de rezistenta/lupta . solicitare de concedii etc. effective ~ $i valabil .f.(ale armatorilor in caz de coliziune) cross liabilities raspunzator adj.(de cdtre debitor) debt buyback ~ de obligatiuni . to allowance rascoala s. answerable/accountable (for). bad ~ platnic . repurchase. (pentru) responsible (for). mar.t.t. ration. (o politd de asigurare) to surrender rascumparare s.) {man.(dr.(dr.bond redemption raspundere s.{asig.290 RAT-REA ~ procentuala anuala . mar.short ration/allowance ~ zilnica . to approve. to ratify. to confirm rating s. real.primary liability ~ solidara §i individuala .daily ration/allowance rationaliza v.total liability ~ limitata .) several liability ~ integrals .) joint and several liability ~ unica .redemption of mortgage ~ de actiuni .) rating ~ de tara .country rating ratie s. reaction ~ de cedare/plecare .(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin combativitate.(la capitalul investit) unlimited liability ~ pentru calitatea produsului (prevdzutd de legislatia pentru prbtectia consumatorului) product liability ~ principala . actual.trade war ~ economic .) (man.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin lipsd de interes. (la licitatie) to buy in.) fight reaction real adj.price war ~ comercial .(despre cecuri) genuine and valid . redemption.) secondary liability ~ individuala . allowance ~ redusa .

1.t. warehouse receipt ~ de bagaje . (despre un plan) workable realizare s. to replenish. to scrap. t.REA-REC 291 realiza v. petitioner . 1.t.population census recenzor s. scrap.n.economic recession rechizitiona v.delivery receipt ~ de livrare . a solicita.t. (plata unei taxe etc.t. census ~ al populatiei . to requisition recicia v. (lucru realizat) achievement reambala v.cargo reception. (a necesita) to require.facultative reinsurance reasigurator. (de cdtre un inspector) acceptance 3. to reject. possible. census taker receptie s.t. taking over/delivery of goods receptioner s.m.t. tin contract) to fulfil ~ beneficii normale . receipt.t. to reinsure reasigurare s.t.customs warrant ~ .f. recession ~ economics .to cash in on a deal ~ un beneficiu net de .f. (a face o cerere/petitie pentru.(deposit) warrant.n. to recycle recipisa s.to make fair profits ~ un beneficiu dintr-o tranzactie . receiver (of goods) 2.s\w. to check and sign for receptionare s. spoilage. claim er. 1. (a cere.) realization. carrying out/through. to carry out/through. (a mdrfurilor) taking ^over/delivery (of goods) 2. (pe cinevd) to denounce. (marfa) to take delivery.f. (profesionala) retraining ~ profesionala . vocational rehabilitation/retraining recapitaliza v. voucher ~ de antrepozitare . a solicita) to lay claim to. reception ~ a marfii . reciprocal. mutual reclama v.(de titluri la o bancd depozitard) deposit receipt ~ de expeditie/transport .f. a unui plan etc.t. (a unui profit. to achieve.f.postal/post-office receipt ~ vamala . (mjudecatd) to sue at law reclamant s. (factory) reject. to recapitalize recensamant^.to clear realizabil adj. reinsurance ~ facultativa .m.receipt for goods ~ postala . (un profit) to realize. to repack reangaja v.baggage check ~ de depozitare pe chei . to necessitate 3. {un magazin) to restock reasigura v.clean receipt ~ de primire a marfii .f. claimant. feasible.) to exact 2.dock warrant. a unui contract) fulfilment 2.warant .job retraining.wharfinger's receipt/warrant ~ de depunere .delivery receipt ~ de livrare neta .f. (personal) to restaff reaproviziona v. (despre mdrfuri) rubbish goods rebuta v.t.order clerk recesiune s.m. waste (product). (o obligatie. warehouse warrant reciproc adj. (la hotel) reception desk receptiona v. to put in a claim for. (a unei obligatii.) plaintiff. 1. to throw away recalificare s. (dr. reinsurer rebut s. (la hotel) reception (desk) clerk ~ de comenzi . a pretinde) to claim.

to gather/to get in recolta s. (de personal) recruitment ~ de absolventi . recommendation.nesecerata/in lan . character. testimonial.f.) graduate recruitment ~ de personal . (]niblicitate) advertising.f. to crop.failure of the crop recomandare s. to reward.catchy advertisement ~ iluminata . acknowledgement ~ a datoriei — (confirmare in scris de cdtre un debitor a sumei pe care o datoreaza) acknowledgement of debt. reward.t. on-the-root harvest/yield ~ proasta . complaint.(a unui ziar) front-page advertisement ~ pentru promovarea unui produs promotion ~ primara . to amend recunoastere s. to set right. to retrieve. to righten. borrower's note recupera v.subsequent claim reclama s.) to rectify.rich/heavy/bumper crop crop ~ destinata vanzarii . to harvest.t. request. (impotriva cuivd) denunciation ~ de subzistenta . harvest.to recover a debt .t. (dr. objection. to renew reconversie s. to recondition.t.(. (bugetui etc. to requite recompensa s. si nu consumului personal) cash crop ~. to regain. crop on the root. (anunt publicitar) advertisement. commercial 2. (a corecta) to correct.subliminal advertisement ~ zgomotoasa . (adaptarea uaor indnstrn sau a unor sectoare industriale la necesitdti noi.travelling display ~ pe pancarte .(politico de recrutare a fortei de munca) (man.n. protest. (firmd) sign ~ atragatoare/captivanta .double-page spread ~ pe exteriorul mijioacelor de transport .f. recompense.boom recolta v. 1. (la hectar) yield ~ bogata .292 REC-REC reclamatie s.f.f. /\ (personal) to recruit recrutare s.(care se prind in fata si in spatele omului care Ie poartd) sandwich board ~ pe prima pagina . publicity.(fard specificarea mdrcii) primary advertising ~ prin posta .f.to recover the damages ~ o datorie .t.f. crop(s). 1.illuminated sign . requital reconditiona v.) claim 2.informative advertising ~ ingenioasa . (a rascumpara) to redeem ~ daunele . record.standing crop. (un cont) to adjust.(care nil este destinata comercializdrii) subsistence ~ justificata -justified complaint ~ pentru daune-interese .claim for damages ~ ulterioara .direct mail subliminala .infbrmativa . (de productie) peak output recruta v.staff recruitment rectifica v. to recompense. comfort rccompensa v. to recover.publicity stunt ~ pe doua pagini de ziar .f. recalificarea fortei de miincd) reconversion record s.

{cheltuieli. {anulare a unei vdnzdri cdnd obiectui vdndut are un viciii) (dr. to recover.) petition for review redacts v. {de preturi) cut. to decrease. redhibitory redhibitiune s. to reduce.m.business recovery ~ a pietei recovery of the market ~ comerciala trade recovery ~ economics .n. recoverable. to regain. lessening. redeemable recuperare s. {un contract) to make out redactor s. editorial redeventa s.REC-RED 293 recuperabil adj. cutting down.(de ziar) editor-in-chief. (a mic§ora) to decrease. to work out.{dr.) to abate.r.) redhibition redistribui v. to draft.f.economic recovery reduce v. reduction.) to ease off/up ~ drastic . {economic) to recover. to cut down. regain.(prefuri) to shade reducere s. lowering. retrenchment.t.recovery of expenses ~ a datoriilor .f. to diminish. {coleciiv de redacfie) editorial staff. anuntwi) copywriter ~ economic .t.t. {dr. to diminish. {f'manciar) to recuperate.income redistribution redobandi v. to get back redresa v. chietymanaging editor redactie s. sau au contractat licente prin know-how) royalty redhibitoriu adj. {taxe. {despre valoarea actiunilor) {bur. to redistribute redistribuire s.f. impOzite etc.bad debt recovery ~ a daunelor . redistribution ~ a veniturilor . {de reclame. 1. reduction.waste recovery recurs s. {regres.f. bugete) to ax(e). 1. to turn oneself about redresare s. retrieve. {sediu) editorial office 2. to draw up. {de taxe. recovery. {rdscumpdrare) redemption ~ a bunurilor tinute sub sechestru {dr.recovery of damages ~ a de$eurilor . terenuri etc.f. recovery ~ a afacerilor . diminution. (redactare) editorship redactional adj. to lessen. retrievable. sitiiatie apdrutd in caziil cle protest al cambiilor. to retrench.t. to word. {de carte sau la un ziar) editor.{dr.{al unui ziar) city editor ~ responsabil cu reportajele locale {SUA) city editor ~ -sef/responsabil .r. {micsorare) decrease.) action for cancellation ~ in revizuire . {suma de bani pidtitd periodic de cdtre persoane care au lual in concesiune mine.) appeal 2. (prefuri) to slash ~ putin .debt recover) ~ a datoriiior prescrise . to knock down/ off. to scale down. to lessen. {preturi) to lower. impozite) .) replevin ~ a cheltuiclilor . retrieval. {activitatea unei intreprinderi ca md-surd premergdtoare mchiderii ei) to run down v.f. {cheltiiieli') to curtail. {de cheltuieli) curtailment. to send down.f. cund detindtorul unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar respo/isabile clacd trasul nu-ji respectd obligatiile) recourse ~ in anulare .

to reschedule reesalonare s.n. (despre preturi. (despre venituri.shorter hours ~ de capital . t. to reappraise. a salariilor etc.staff reduction ~ drastica .(de cheltideli.tare allowance ~ a zilei de munca . bugete) ax(e). (sub nivelul statutar sau sub eel prevdzut de autoritdti} capital impairment ~ de personal . reduction in/of the prices ~ a tarei . entrepot trade reexporta v.{fabricate sail comer cializate) variety reduction ~ a impozitelor .price reduction/cut. to revalue.t.age relief/allowance ~ salariale .rebate of freight ~ a preturilor . to reassess reevaluare s.f.n. to reissue.t. beneficii) poor.small income relief ~ a impozitului pe profitui obtinut la export .export-tax relief ~ a masei monetare . (rabat comercial) discount.m. (insufficient) scanty reedita v. revaluation.(acordate de angrosist detailistidui in anumite conditii) (corn.tax reduction/relief ~ a impozitelor pentru veniturile mici . reappraisal.(reducerea cu acelasi procent a tuturor taxelor vamale ale tdrilor participante la o rundd de negocieri comerciale) linear/horizontal reduction of tariffs.(diminuarea capitalului in actiuni al unei societal!) capital reduction. reexport. reassessment ~ a activelor . drawback. rescheduling ~ a datoriei debt rescheduling reevalua v. relief.contraction of money supply ~ a navlului . tarife) low.) deferred rebates fiscale pentru investitii -(inlocuirea mijioacelor fixe uzate) investment allowance ~ fiscale pentru varsta . to republish. rebate.(a preturilor. across-the-board tariff reduction ~ mica/nesemnificativa a preturilor price shading ~ pentru plata in numerar .discount for cash ~ prin amortizare . to rediscount reesalona v. (de preturi) slash ~ fiscala pentru amortizare depreciation allowance ~ generala .(dacd acestea sunt cumpdrate de la o singurd firma) fleet terms ~ cumulate . reduced. (a retipdri) to reprint reescont^.(a impozitelor) (cont) writing-down allowance reduceri ale impozitului pe venit income tax allowances ~ compensatorii ale taxelor vamale compensatory tariff reductions ~ contractuale de pret pentru parcul de autovehicule . (a activitdtii unei intreprinderi ca mdsurd premergdtoare inchiderii ei) running down ~ a gamei de produse .294 RED-REE abatement. to reexport reexportator^. rediscount reesconta v.f.revaluation of assets reexport s. impusd de guvern) rollback ~ liniara/orizontala a taxelor vamale .) full terms redus adj.wage cuts ~ uzuale de navlu {mar. allowance.t. reexporter .t.

(o ofertd) to turn down.delivery book ~ de magazie .monetary/currency reform refuz s. refusal.t. register/ registration/record office registru s.(marfuri in depozit) stock book . (forma de guverndmdnt) government 2.foreign exchange regulations ~ de administrare judiciara . to reform.customs regime registratura s. politic.(a unui cec.(institut cand o firmd nu-si mai poate mdeplini obligatiile financiare) receivership ~ de lucru/operare . control ~ autonoma . system. (de a mdeplini o obligatie contractuald etc.n.) regime.f. reform ~ a taxelor vamale .(ale unei firme) petty cash book ~ de comenzi . to refinance reflatie s. to refuse. reference.economic reform ~ fiscala . book.postage book ~ de evidenta a marfurilor mcarcate . to restore. {a imbundtdti) to improve.f.tax reform ~ monetara .trade references refinanta v. 1. vamal etc.f. (social.inventory book ~ de livrare . ship's register ~ al actionarilor . cash paid/received book ~ de casa cu coloane .(account) book ~ cu copii de acte/documente copybook ~ de achizitii . a unei cambii) wrongful dishonour refuza v.n.t.) reflation reforma v. (un stoc de marfuri) to restock referinta s.) classification society.(al unui utilaj. shareholders' register ~ al arendasilor sau al veniturilor din arenzi . administration.property register ~ de cambii . rental ~ contabil . record. registry. to remake.cargo book ~ de inventar .bill book ~ de casa . trade register ~ de evidenta a francarii .order book ~ de comert . (indeplinirea unei obligatii contractuale. al unei masini) (normal) run/running ~ de proprietate particulars .columnar cash book ~ de cecuri .t.register of companies.) to repudiate regie s. (a innoi) to renew reforma s.bank/banker's reference referinte comerciale .) repudiation ~ nejustificat de onorare .public corporation regim s. {de operare al unui utilaj.private ownership ~ tarifar .rent-roll.tariff reform ~ agrara . {contabil) (account) book 2. (a respinge) to reject. to decline.register of members.f.check register ~ de cheltuieli marunte .purchases book/journal ~ de afaceri/tranzactii .tariff system ~ vamal . register. 1. al unei masini) (normal) run/running ~ al schimbului valutar . (societate de clasificare) (mar. (despre cineva) character ~ a bancii . plata unei datorii etc.REF-REG 295 reface v. registry of shipping.cash book/journal.agrarian/land reform ~ economica . (fin.f. {regulament) regulation 3.t.n.bargain book ~ de cadastru .

register of mortgages ~ de semnaturi autorizate .(de tranzactii) waste book regiune s.f.severe/strict regulations ~ vamal . regulile de ambalare si etichetare.(mar.(luatd pe credit) passbook ~ de marfuri returnate/refuzate -(cont. cdnd detindtomi unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar responsabile dacd trasul nu-si respectd obligatiile) recourse regulament s.settlement of dispute ~ a monopolurilor . regulations.flood land ~ impadurita .industrial area ~ inundabila . (situatie apdrntd in cazul de protest al cambiilor.f. statute ~ de avarie comuna .296 REG-REG ~ de marfa .tare and tret reguli de calculare a tarei .(a I unei intreprinderi) service instructions ~ portuar .service regulations ~ intern de function are . district ~ aurifera .rent control ~ a diferendului/litigiului .n.inland ~ industrial^ .(al actiunilor) transfer register ~ de vanzari . prevederile administrative ce trebuie aplicate. statutory reglementare s.t.gold field ~ centrala .signature book ~ de solduri .f.balance book ~ de transfer . terminologia si abrevierile standard etc.internal regulations ~ de serviciu . settlement ~ a chiriilor .port/harbour regulations ~ strict .taring regulations ~ de calculare a tonajului .wine district reglementa v. returns inwards book ~ de partizi .) sales returns book.books of receipts and expenditures ~ diverse . n.(care stipuleazd caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricatie. to regulate. regular.(asig. rule ~ aritmetica pentru calcularea tarei .) tonnage regulations . maritime/ship's register ~ portuar de evidenta a marfurilor incarcate . registry of shipping. to bring under regulation. mar. control.regulation of monopoly ~ a pietei .price regulation ~ a schimbului valutar . zone.sales book ~ de venituri si cheltuieli .forestry ~ viticola .) ledger ~ de proceseverbale .exchange control regres s. area.(cont.port shipping register ~ tabular .customs regulations regulamente tehnice .(cont. to control. regulation.) sundries ledger ~ naval/maritim .minute book ~ de reclamatii claims/complaint book ~ de sarcini si ipoteci .tabular book ~ temporar . region.) general average adjustment/statement ~ de ordine interioara .) technical regulations regula s.regulation of the market ~ a preturilor .classification society. to regularize. to settle reglementar adj.

relations.. to pull remorcaj s.public relations ~ cu salariatii . relation. delivery. second mortgage remnoi v. hauling. commercial intercourse ~ contractuale directe . despre ziaristi) to cover relatie s. towage. evenimente. 1. productive relations ~ diplomatice . (legdtura) connection.t. to deliver.) half commission remizier s. handing over. to send. (intr-o functie anterioara) to restore smb. to consign. pi. (masini) to trail.(mtre patronat si salariati sail sindicate) labour/ industrial relations ~ de productie . (c.t.f. (documente) to surrender remitere s.t. to reinvest ~ profitui .privity monetare internationale international monetary relations relua v.) to reenter relansare s. (in posesie/drepturi) reentry ~ in posesie — (prin bund intelegere) (dr.economic recovery ~ economica bazata pe cerere -recovery based on demand side ~ economica bazata pe oferta -recovery based on supply side relata v.privity of contract ~ cu clientii .t. {contact) contact 2. un abonament etc.coastal towage . to resume.t.economic relations economice Internationale international economic relations ~ juridice . to state. 1. allowance 2. (stiri.. revival. tuggage.t.f. reduction.t. towing. a reintegrd) to reinstate.business relations ~ de munca . (de masini) trailing.f. to hand over. (comision) (bur.f. reducere) rebate. (un contract. (ambarcatiuni) to haul.m. (rabat. towage. (intr-o functie anterioara) restoration reintrare s. (un articol intr-un cont) (cont.employee relations ~ de afaceri . corn. (repunere in drepturi.to resume work remite v. (reimpozitare) reassessment reintegra v. consignment. to tow.t. towing.) drawing. (a repune in drepturi. pulling ~ costier .bank remittance remiza s. (bur. to tug./) to draw. to report.direct contact relatii comerciale .to plough back reipotecare s. sending. (prin mandat postal) remittance.diplomatic relations ~ economice . (c.relations of production. relationship.f. intercourse. (de ambarcatiuni) haulage. reintegrare) reinstatement. to tow.t.trade relations.f.n. (de documente) surrender ~ bancara .f. to renew ~ lucrul .f.REI-REM 297 reimpune v. (prin mandat postal) to remit.) to renew retnscrie v.) half--commission man remorca v. (to his position/post/office) reintegrare s. recovery ~ economica .customer relations ~ cu investitorii .f.investor relations ~ cu publicul/publice . dealings. (a reimpozita) to reassess reimpunere s.(a unei legi) revival reinvesti v. (cunostinte) acquaintance ~ directa/personala .) recaption ~ in vigoare . corn.

{renta funciard suplimentard obtinutd pentru un teren mat fertil.warping tug ~ de impingere §i tractiune . (rentabil) profitable. profitableness.annuity due ~ de abilitate . (mar. rent. (vehicul) trailer ~ basculanta .canal service tug ~ de halaj .return on investment a atinge pragul de ~ .push-towing remorca s.) tug.oceanic — ocean towage ~ prin impingere . unearned income ~ anuala datorata .) scarcity rent ~ diferentiala . gainful. rewarding. remunerative.) situation rent ~ funciara .ocean (-going) tug remunera v.emergency towage ~ fluvial . return. lucrative rentabilitate s.push-and-tow tug ~ de manevre portuare . paying.) to recharter renegocia v.f.life annuity .(calculate ca raportui dintre dividendele platite de firmd si pretui de piatd al actiunilor firmei) stock yield ~ a capitalurilor proprii .push tug.land/ground rent ~ m natura .. profitable.river tug ~ -Tmpingator .tank-trailer ~ de autocamion . emolument. to bring profit.dock-working tug ~ de canal . (mar.sea(going) tug. deep-sea tug ~ oceanic . yield. consideration renavlosi v.dock/ harbour tug ~ de salvare .truck trailer ~ pentru bu§teni lungi .f. towboat ~ costier .timber carriage remorcher s.f. to be profitable/remunerative/lucrative rentabil adj. (anuald) annuity.(forma a rentei inca-satd de intreprinzdtorii care dispun de factor! de productie rari. remuneratory 2.(renta. 1. to remunerate remunerativ adj. pusher ~ maritim . mai bine amplasat etc.t. nesubsti-tuibili.') tow.rent in kind ~ nominala .sea towage ~. (mar. gainfulness. moneymaking. t.(raportui dintre profitui net si activul total) return on assets ~ a actiunilor .. remunerative.(profitui disponibil pentru actionari impdrtit la capitalurile proprii) return on (common) equity ~ a investitiei .monopolul natural sau artificial. obtinutd in situatiile care provoacd un deficit de ofertd .waggon ~ -cisterna .salvage/rescue tug ~ fluvial . remuneration. pay.peppercorn rent ~ viagera .to break even renta s.t.n. rewarding remuneratie s. reglementdri vamale si tarifare etc. tugboat. vessel towed.(yenituri suplimentare pe care un individ Ie poate obfine ca urmare a aptitudinilor sale speciale) ability rent ~ de monopol . inaccesibili altord) monopoly rent ~ de raritate . gainful.river towage ~ maritim .298 REM-REN ~ de avarie .f. to renegotiate renta v.coastal tug ~ de andocare . earning power ~ a activelor .

n.din josul unei coloane in fruntea coloanei urmdtoare a unui registru) carry-forward/-over.preventive repair ~ provizorie . to mend. (generald. capitalurile investite) to repatriate report s.REN-REP 299 rentier s. trimming ~ a avariei .) (trecerea unei sume .to waive a right renuntare s. (proportional) to apportion 2. (a compensa) to make up for reparatie s. to divide. sharing out.itemized appropriation of funds . partial . (cont. to allocate. Friii . renunciation. assignment.) allocation of responsibilities ~ a resurselor .) risk spread ~ detaliata a fondurilor .resource allocation ~ a valorii de asigurare apportionment of valuation ~ a riscurilor . mar. to share out. 1. 1.f. aparate) to overhaul 2. (cedare. (la) to renounce.) to trim repartizare s. a cesiond) to surrender. (la un drepf) disclaimer. (a mcdrcdturii sau a balastului) (mar. fund holder.(de asigurare) waiver of premium ~ tacita .distribution of expenses ~ a flotei pe linii de navigatie shipping pattern ~ a greutatii . to allot. cesionare) surrender. (la bursa de valori. to repair. 1. fin.allotment of property ~ judiciara a debitelor unui falit adjudication of bankrupt's debts repatria v. (despdgiibire) compensation. to distribute.allotment of profit ~ a responsabilitatilor . waiver. amuharea achitarii iinei dator':i. (beneficiar al unei rente anuale) annuitant renunta v.temporary repair repartiza v..i. (a rectified) to rectify. to assign.m.(asig. fin.funciara .running repair/service. to waive. notice and protest ~ la o actiune judiciara abandonment of action ~ la o cerere/pretentie . (de fonduri) appropriation.t. indemnification.) trim.) average adjustment ~ a cheltuielilor .) spread 3. (projitui. turnover job ~ curenta/de intretinere .f.) to spread 3. (a ceda. legal remedy ~ capitala/generala . (un rise) (asig. (a unui rise) (asig. t. 1. allotment. (sumd reportata) amount brought/ carried forward 2. to sign off.(man. rentier. (la un drepf) to disclaim.t. (la o actiune judiciara) to abandon ~ la un drept . remission. allocation.t.(general) overhaul. (la o actiune judiciara) abandonment ~ la dreptui de a protesta o cambie waiver of demand.implied waiver reorganiza v. (incdrcdtura sau balastui) (mar. revizie) overhaul 2. to reorganize repara v.. (proportionals) apportionment 2. repair.weight distribution ~ a profitului .waiver of claim ~ la prime . operating repair ~ preventiva .total.(rdspdndirea plasamentelor sau a creditelor cu scopul de a se obtine cea mai bund garantie contra riscurilor de capital sau de venit) (fin. division. 1. distribution. (masini.f.

manager ~ de zona .employee representation reproductie s. continuation account ~ al articolelor in cartca mare (cont.reentry ~ in vigoare .(a unei legi) revival reputatie s. agency.f. restoring.sales agent/ representative. activitate) to refloat ~ in activitate o companie .simple reproduction repune v. la bursa de mdrfuri.to comply with/to keep to contract terms a nu-§i ~ obligatiile .good reputation ~ de solvabilitate • creditworthiness ~ rea . pdnd la nrmd-toarea lichidare.duly authorized representative reprezentanta s. to decline.f. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango. representative agent ~ al fabricii furnizoare .t. (o obligatie.) to continue reportaj s. (o clauza) to comply with.t. (in drepturi'} to reinstate.) posting reporta v.general agent ~ imputernicit legal ./.f. (bur.resident minister ~ exclusiv/unic . (lilerar) reportage reporter s. pi. (//.reinstatement. (un apel) to dismiss. official. restoration ~ in activitate .m.(al unei companii intr-o anumitd zona) sole/exclusive agent ~ general . correspondent. reputation ~ buna . o oferta) to reject.to retaliate on represiv adj.t. measures of retaliation a aplica .ii de productie la scam economiei r.trade agency/ representation ~ exclusiva .auonale\ reproduction ~ largita .sole agency reprczentare s.) reprisals.f. representation.to fail to meet one's obligations respinge v. o propunere) to overrule. (economice.t.300 REP-RES plata unei dobdnzi. to act for.to refloat a company repunere s.(de •. to repulse. trade representative. {in cartea mare) to post 2. restoration ~ in poscsie . retaliaiory measures. to restore. (o propunere. coverage. (pretentii. un angajamenf) to honour ~ conditiile contractuale . (cor. business/commercial agent ~ diplomatic . (p obiectie. (o motiune) to vote down responsabil adj. to keep to. (reluarea continud a procesuli.y. representation ~ sindicala/a salariatilor .w. (care ia interviuri) interviewer. to observe. (leged) to abide by.n.bad reputation respecta v. (care adreseazd intrebdri) questioner represalii s. to turn down. to observe. cereri) to disallow.f.(a unei firme) refloating m drepturi .authorized/appointed agent ~ comercial .simpia .•anzdri) area manager .impotriva .enlarged reproduction . salesman. representative office ~ comerciala .serviceman ~ autorizat . (pe cinevd) to represent. vamale etc. reporter. (pentru) liable/ responsible/answerable/accountable (for) s. to stand for reprezentant. executive.f. to repel. (de represalii) retaliatory reprezenta v. retaliation.) to carry forward/over.m. 1.t.

(despre o clauzd) saving restrictie s. proprietati) restoration. (cheltuieli. back. (a ingrddi) to restrain.RES-RES 301 ~ ierarhic . 1.) contraction. reduction.quota restrictions ~ discriminatorii .f. remainder 2. restricted. restrictive.f. restriction. (a micsora) to diminish.quantitative restrictions ~ comerciale . (despre piata financiara) stringent restrictiv adj. outstanding.(dr. limitation.) replevin ~ a impozitului .limited liability ~ sociala . liability ~ fiduciara — (a adminisirdrii unui fond depensii) fiduciary responsibility ~ functionala . backlog.customs drawback restrange v.qualitative restrictions ~ cantitative . (de bunuri. (a unei afaceri prin vdnzarea sail inchirierea unor active) divestment ~ a afacerilor . (de bunuri. to refund restituire s. restraint of trade ~ de contingentare .discriminating/ discriminatory restrictions ~ la export .(a firmelor pentru echilibrul social} social responsibility rest s. qualification. (mgrddire.f. limiting.export restrictions ~ la import . responsibility. restriction. remaining. (bani) to return. limited.trade-union leader/ organizer responsabilitate s. resources. stringency. a afacerilor etc. (de bani) return.f.trade restrictions.f.legal constraint restrictii bugetare severe .wage restraints ~ valutare .dividend limitation/ restraint ~ a pietelor . (deposit ca termen) overdue restanta s.exchange restrictions restructura v.(dr. restrangere) restraint.) to contract.t. (in bani) change restant adj. refund. to give/to hand back. limitation. constraint ~ legala . refunding ~ a bunurilor sechestrate . proprietati) to restore.line man ~ in mod solidar . (creditele) to tighten restrangere s. means.arrears of wages restitui v. owing. (a creditelor) tightening.) jointly and severally liable ~ sindical . afaceri etc. accountability. resource.business contraction ~ a creditului/posibilitatilor de creditare stringency/tightening of credit ~ a dividendelor . (mgrddire.f. (a cheltuielilor. to restrict. (a reduce) to reduce. to restructure. rest.t. diminution. (salariala) back pay. pi. to reorganize resursa s.return of premium ~ a taxelor vamale .import restrictions ~ salariale .decline of the markets a schimburilor exchange restriction restrans adj.tax refund ~ a primei de asigurare . limitare) restraining.n. restitution. to limit.(a specialistilor dintr-o mtrepriiidere) functional responsibility ~ limitata . (arierate) arrears restante salariale . ability .t.ax(e) ~ calitative .

(SUA) railroad system ~ rutiera .to be successful in business . de mdrfuri etc.) deductions from pay. to reconvey. electricd etc. 1. de drumuri etc. to give up retragere s.computer network ~ de conducte . to withhold.f..f. (. domicile. (o suma) to keep back. (in) to succeed (in).(in cazul nerambursdrii unui credit) wage assignment ~ din salariu .(injustitie) nonsuit ~ de numerar . (o suma din fonduri. mdrfuri etc.) withdrawal. (a se pensiona) to retire 2.302 RES-REU resurse de materii prime .trading network ~ de alimentare cu apa . (adunare) assembly. 1. to deduct.pipe system ~ de magazine .r. (locuri. (pentru plata impozitelor. meeting reusi v. returnable retea s. to remunerate.supply system/network ~ de calculatoare . {monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) to immobilize v. economii) drawing.natural resources ~ umane .road network retine v. to pay retributie s. to hold back. (de depuneri. bilete) to book.run on banks ~ temporara a unei licente suspension of a licence retribui v. to draw back. lien. dwelling place retentie s.) to retain. retention ~ de salariu .(a cotizatiilor sindicale) checkoff.f.t.) system.railway system/network. funds ~ hidroenergetice . (o suma din fonduri.t. pay ~ in functie de performante performance-related pay retroactiv adj.f. (o camera) to engage. (feroviard.branch network ~ de sosele/drumuri . distraint retrage v. retroactive a avea efect.t. a asigurdrilor sociale etc. (depuneri. (bani din circulatie) retirement. draw.t. rutierd. abode. deduction.f.water-power resources ~ naturale . to bespeak retinere s. (bani din circulate} to retire.f. economii) to draw.(despre legi) to retroact retroceda v. chain ~ comerciala . to withhold. to retrocede retrograda v. (sechestru) distress. (comerciald.cash withdrawal ~ masiva a depunerilor bancare . (din afaceri.chain store ~ de sucursale . activitate) to retire. remuneration.primary resources ~ economice .'. afaceri) retirement ~ a actiunii .highway system ~ feroviara .f. (conform legislatiei in vigoare) statutory deduction reuniune s. demotion returna v. (de monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) immobilization 2. (un salariat din cauza rezultatelor nesatisfdcdtoare sau a comportamentului) to demote retrogradare s. (cotizatii sindicale din salariu) to check off 2.t. 1.resources. withholding. residence.. to be successful (in) ~ in afaceri . (salariul etc.) to withdraw. to recede. (din activitate.) network. reunion.f.human resources resedinta s. to send back returnabil adj.economic resources ~ financiare .

to fail in reutila v. periodical.m. stock.capital reserve. examination. conditie.(a unei firme) house magazine revizie s. to cancel 2. deposit 2. (cant.(a unei band) extraordinary reserve ~ generala . to inspect.(disponibild pentru plasamente imediate) cash reserve ~ metalica . (a destitui) to dismiss. 1. controller ~ contabil . (contabila) audit ~ contabila .t.(denumire data ansamblului de actiuni si mdsuri de ameliorare geneticd a semintelor pentru culturile de baza. to re-equip revaloriza v. (a unui ambasador din post) recall 3. (sdptdmdnala) weekly. (anulare) repeal.auditor revizui v. revolution ~ industrials industrial revolution ~ manageriala (schimbare profundd a principiilor de management si conducere a firmelor de afaceri) managerial revolution ~ verde . (a unei band) surplus reserve ~ de numerar . to resell. to revoke.technical inspection/' revision.) review ~ a presei .) to audit revoca v.) reserve.f.trade journal ~ interna .press review ~ de anunturi/reclame . (destituire) dismissal. (moneda nationals in raport cu etalonul de referinta) to revalorize revanzare s. (mai ales de literaturd. revision. journal. (restrictie.(pentru acoperirea necesarului de fond de rulment) general reserve ~ lichida . (in monede si lingouri) coin and bullion . stock of capital.f. to control. qualification. (provizion) provision 3.t. to demand. (drepturi) to assert revendicare s.f.(general) overhaul ~ tehnica . demand. overhaul(ing) 2. to request. (tehnica) inspection. reserve.(a activelor) (cont.) revaluation reserve ~ extraordinara . (fin. claim.t. to claim. stipulation ~ de aur . (tin ambasador din post) to recall revocabil adj.REU-REZ n r\'y ->03 ~ mtr-o tranzactie/afacere . 1.advertiser ~ de specialitate . stiintd etc.to get the best of a bargain/deal a nu ~ in . revocable.gold reserve ~ de capital .stop payment revolutie s. to retool. (tehnic) to overhaul 2. condition. resale revendica v.stock of cash ~ din reevaluare . (de drepturi) assertion revendicari salariale . maintenance inspection reviior s. in vederea mdririi productiei agricole in zonele si tarile cu deficit alimentar accentual) green revolution rezerva s. (lunard) monthly.t.f. revocation.specialized review ~ economics . callable revocare s.t. cancellation 2.f. request.f.(fin. (bilunara) fortnightly.f. 1. control. to sell again revista s. 1.audit ~ generala . 1.t.) (in lingouri) bullion reserve. (rambursarea unei emisiuni de obligatiuni sau actiuni preferentiale inainte de scadenta) call ~ a unui ordin de plata . magazine. (a anula) to repeal.wage claims revinde v. inspector. clauzd limitativa) reserve.

to dissolve reziliere s.to build up reserves a retrage sume din fondurile de ~ to draw on the reserves rezident s. 1.{ale unei band) minimum reserve requirements ~ pentru credite neperformante bad debts reserves ~ primare . to void. {a mdri) to increase. rescission. brief. {a materialelor) strength ~ a consumatorilor . to raise.{reserve bancare investite pe termen scurf) secondary reserves ~ strategice .f. to terminate. residual 2. summary.consumer resistance ~ a materialelor .(constituite din profit) company reserves ~ ascunse/secrete .f. dar nu genereazd venituri) primary reserves ~ proprii — {rezervele bancare minus cantitatea imprumutatd de band de la Banca Rezervelor Federale) {SUA) unborrowed reserves ~ secundare . resume ~ al principalelor $tiri . to undo.304 REZ-RID ~ pentru cheltuieli neprevazute contingent reserve ~ valutara .bank reserves ~ bugetare . to rescind. to annul. (a suspendu) to suspend. residence rezidual adj.) residuary reziduu s.{mentionate in bilantui contabil) {cont. {dr. to brief. to hoist 2.budget reserves ~ excedentare . televiziune) headlines ridica v.{ale unei band) excess reserves ~ facultative — {rezerve de capital a cdror constitute mi este obligatorie) voluntary reserves ~ in numerar .to move/to submit/to table a resolution rezuma v. cancellation.to pass/to adopt/to approve/to carry a resolution a propune o ~ . {restrictii} to withdraw. o conventie) to cancel. resident rezidenta s. voidance.{in ciuda publicitdtii) sales resistance/apathy ~ la uzura . resistance 2. to sum up.gold and foreign exchange reserves ~ vizibile/declarate .n. to remove 3.t.f. dissolution rezistenta s.m.(yaloarea minima a lichiditdtii pe care o bancd este obligatd prin lege sd o detina) legal/statutory reserves ~ minime obligatorii . resolution a adopta o ~ .n. remnant rezilia v. to heave. residue. .strength of materials ~ la cumparare .reserve currency rezerve ale societatii . (un contract. {greiitdti) to lift. to summarize rezamats.f. residuum.strategic stocks ~ valutare §i de aur . 1. annulment.) hidden/inner/secret reserves ~ bancare .vault cash ~ legale .(delict de bilant care constd in denaturarea inregistrdrilor contabile prin subevaluarea activelor) (cont.t.t.{la radio.) visible reserves a constitui ~ . termination.{rezerve bancare care asigurd lichiditdti imediate. 1.wear resistance rezolutie s.

to raise/to make objections ~ pretentii . (mdrire) increase.(in tranzactiile de comert exterior) noncompletion risk ~ al puterii de cumparare -purchasing power risk ~ asigurabil .can'ier's risk ~ al cumparatorului .(a coletelor de mar/a) breakage risk ~ de suveranitate . (crestere) growth.inflation risk ~ al incarcatorului .(la alocarea capi-talului.) third-party risk ~ de spargere .RID-RIS 305 (preturi) to raise. risk. mar. despre preturi) to zoom up.(riscul de baza inerent activitdtii de exploatare a firmei) (fin.to raise claims ~ preturile fortat/artificial .to force up the prices ridicare s.default risk ~ de lichiditate (incapacitated intermediarilor financiari de a onora obligatiile financiare pe termen scurf) liquidity risk ~ de prejudiciu adus unui tert -(asig. to run into 2. mdsurat ca efect asupra variabilitdtii profitului firmei) corporate risk ~ de accidente profesionale/de munca occupational hazard ~ de captura .(prin asigurare) covered risk ~ al afacerii . cat yi pentru caric) (asig.(asig.n. removal 3. to scale up.) shipper's risk ~ al nemdeplinirii obligatiilor .) risk of seizure ~ de coliziune/abordaj . (asig. (incintd circulard din sala bursei.(asig. risk insured ~ comercial . mar.business risk ~ al armatorului .wage increase ~ brusca a preturilor -jump in prices ~ topografica topographic(al)/land survey ring s. unde actioneazd agentil) ring rise s.) ice risk ~ de incendiu .(riscul expro-prierii activelor unei filiale struine de cdtre taragazdd sail restrictii nepre-vazute asupra fluxurilor de numerar cdtre companiamama) sovereign risk ~ de transbordare transshipment risk.) adventure ~ acoperit .f. (/a) to amount/to come to. (brusc.commercial/trade risk ~ comun — (atdt pentru navd.fraud risk ~ de flirt .(asig. mar.) risk of collision ~ de credit . mar. hazard.(asig.theft risk ~ de gheturi .) common adventure ~ corporativ .insured risk.r. (de greutdti) lifting.credit risk ~ de firma .) business risk ~ de frauda . mar. -hoisting 2. (imbu-ndtdtire) improvement. to put up 4. heaving. 1. to skyrocket ~ obiectii .owner's risk ~ al carau§ului . mar. risk of boats/craft ~ de tranzactie . 1. acesta reflectd efectele unui proiect asupra riscuhd finnei.insurable risk ~ asigurat . (de restrictii) withdrawal.(riscul valutar da-torat diferentelor de curs in tranzactiile . betterment ~ a preturilor — rise in prices ~ a salariilor .fire risk ~ de incetare de plata .buyer's risk ~ al inflatiei . (suspen-dare) suspension. raising. (o sedinta) to break up v.n.

) moral hazard ~ neasigurabil . wastage.) inherent risk ~ maritim (marine/maritime) adventure. s.noninsurable/ uninsurable risk ~ nesistematic .n. rival rivalitate s. to venture. riverain. river (-side) s. thriftless s. wasteful. riparian.(mar.{riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fixe financiare dobanzi. rich rol s.. refund.) incalculable risk ~ intrinsec . to disperse.rate of turnover ~ de cre$tere economica .(asig. robotics rodi v. roll. to fruit roditor adj.. 1.) immediate risk ~ incalculabil . m. 1. fertile.f. marine/maritime risk.(riscul diversificabil sau specific unei anumite companii. timp etc.(riscul care existd in conditii de functionare normald a bdncii) (fin. (concurentd) rivalry.(fard asigurare) uncovered risk ~ financiar .(asig. cauzat de factori caracteristici aces-teia. (calendar de termene) calendar ~ de echipaj . contention riveran adj. situatie generatd de existenta unei asigurdri etc. fin.rate of production rival adj. (din mar/a) to spill 2.(asig.i.306 RIS-ROL comerciale Internationale) transaction risk ~ de tara . list.t. waste.) ship's ledger/ articles.m.f. (dr.(mar.(asig. care rezultd din oscilatiile pietei bursiere si nu poate fi eliminat prin diversificare) (bur. to scatter.f. (bani mtr-o afacere) to stake ripisa s. timp etc. dividende preferentiale.(acea parte din riscul unui titlu de valoare. (bani. thriftlessness risipi v. to bear/to yield fruits.) to waste.political risk ~ profesional professional risk ~ sistematic/relevant/de piata . risk at sea ~ moral — (comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor.to incur a risk risca v. 1. robot robotica s. return.f.) premium refund ritms.) squander.t.n. to risk. riparian.) operating risk ~ politic .(asig. (de bani.) deferred rebate ~ de prima .) (de procese) cause list.) extra/ additional risk ~ total . care poate fi eliminat prin pds-trarea actiunilor companiei intr-un portofoliu diversificat) unsystematic risk ~ operational .) country risk ~ descoperit/neacoperit . fonduri de amortizare) financial risk ~ iminent .(abaterea standard a unui titlu de valoare) (fin.) systematic/ relevant/market risk ~ special/suplimentar .economic growth rate ~ de productie . register 2. fruit-bearing. docket.m. rebate ~ de navlu . spendthrift.m. spendthrift risturna s. muster roll/book . rate ~ de circulatie a marfurilor . riverside resident robot s.(fin. fruitful 2. riverain.) total risk ~ valutar/al cursului de schimb foreign exchange risk a se expune unui ~ . to squander (away) risipitor adj. squanderer.

f.f.(shipping) lane. route.(raportui dintre vdnzari si activul total) total assets turnover ~ a capitalului . 1. .f. (falit) broken ruja v. (cont.overland route ~ oceanica .n.. (cifra de afaceri.assessment roll a trece pe ~ ./) fast freight line ~ directa .(c. shipping/sailing route. course..(raportui dintre vdnzari si stocuri) inventory turnover rotund adj. {bani. trimmer rujare s.(un proces) {dr.m.(circuitui capitalului privit ca proces continuii} capital turnover ~ a culturilor agricole .(asolamenf) rotation/succession/shift of crops ~ a directorilor .trade route ~ de navigatie . (despre o sumd de bani) even rotunji v. fondtiri) to circulate rulaj s. trim.direct route ~ fluviala . rural ruta s.ocean lane a schimba ruta .t. (incdrcdtura uhei nave. cifre} to round off ruina v.ROL-RUT ~ de impozite .) to docket rotatie s..) turnover runda s. way ~ comerciala . (de negocieri) round rural adj. rotatie 2.to reroute rutier adj. care mdsoard utilizarea instalatiilor si a echipamentelor) fixed assets turnover ~ a activului total . randament) turnover ~ a activelor fixe .inland route ~ maritima . trimming rula v.t.sea route ~ terestra .fin.t.f. (despre cifre) round. navigation course ~ de transport de marfa de mare viteza . road.rotation of directors ~ a sarcinilor/posturilor-job rotation ~ a stocurilor . a unui avion prin distribuirea ei uniforma) to trim ru]ar s. {calcule.(raportui dintre vdnzari si activele fixe.t. (afalimentd} to break 307 ruin at adj.

(in functie de productivitate) progressive/incentive wages ~ si lefuri .(acea parte a salariului pidtitd dupa alte criterii decdt.n. retribuit) remunerated.f.permanent employee salariu s.pittance ~ diterential . (animale) to slaughter.m.nominal wage ~ pe unitatea de timp . pi. paying a salary to. (functionar intr-o societate privatd) salaried employee/man.plastic bag ".time wage ~ permanent/'regulat . wage earner.wage expectations ~ indirect .de audiente . wageworking.de hartie .wages and salaries salariza v.t.real wage ~ saptamanal .net . take-home pay ~ nominal .net wage. mecanizatd. job/task wage ~ in natura .m.s sac s. (camera. to remunerate ~ insuficient .collective wage ~ de baza . wages pay.fair wage . salary earner.minimum/ subsistence/living wage.weekly wage ~ tarifar . (]~>entru prelegeri) lecture room ~ de a§teptare .board room . pay ~ brut .(in corelafie cu munca prestata) direct wage ~ estimat in viitor . (mare.piece wage/rate. munca prestata) indirect wage ~ in acord . (al persoanei care face alte munci deceit cele mamiale sau meca-nizate ori prestdri de servicii) salary. (despre munca) paid s.minimum growing wage . remuneration of sala s.tariff wage/rate salarii curente . stipendiary. to kill salariat adj.truck wage ~ just . (despre oameni) wage-earning.neumplut .to underpay salarizare s. (pentru munca manuald.audience chamber ~ de consiliu .going wages ~ direct productive .sack '~. (renmnerat. mcdpere) room. de man me standard) bag.f.gross wage ~ colectiv .monthly wage . (despre oameni sau posturi) salaried.paycheck ~ real . prestarea de servicii) wage(s). to pay (salary to).regular salary " platit prin cec .retired employee ~ permanent .productive wages ~ progresive . (functionar la stat) civil servant.slack bag sacrifica v. (pentru marfd. (muncitor salariat) wage-worker.waiting room -.paper bag --deiuta-jute bag ~ de plastic . mai ales intr-o cladire publicd) hall. wage differential ~ direct . fall-back pay ~ minim de cre§tere . the salariat ~ pensionat .lunar . salaried worker.t. office worker.differential pay.minim/de subzistenta .basic wage ~ de concediere dismissal wage/pay/ compensation ~ derizoriu .

f.safe load ~ neta .f. to beggar.. (ms-pundere. custodie.(dr. (incarcatura) load. (pentm incalcarea unui contract) forfeit. (nevoia^) destituite. approbation.f. week ~ de lucru . to agree to sanctiune s.SAL-SAR 309 ~ de expozitie .public health saptamanal adj. (lips a) want.ultimate load ~ maxima .. weekly (publication) saptamana s.economic/trade sanctions sanitar adj./ saturation ~ a pietei . (obligate) obligation 5. ipoteca) encumbrance.(sutisfactia pe care un lucrdtor o obtine din activitatea so) (man. to sanction 2. (nevoie) destitution. health. impuner'i) charges. exhibition room ~ de tntruniri . hard-up. to make poor.admisa/admisibila . poverty. (jam barn. need(iness).tax burden ~ pe active . imposts ~ a probelor .underload ~ totala . dearth. health ~ publica .(dreptui creditorului extinzdndu-se la toate activele unei societati) floating charge ~ grea ./i. poor.operating/service load ~ efectiva . pi. poor/ indigent person. (garantie.critical load ~ de exploatare . indigent. coveralls sanctiona v.full/total load ~ utila/comerciala . 1. 1.absolute poverty . responsabilitate. (obligatie) charge. charge 3.'. task.allowable' permissible load ~ critica . paucity: (pauperism) pauperism ~ absoluta . (sdrdcdcios.f.(a unei burse) floor salopeta s. (greutate) weight 2. imposition..) charge 4.showroom. needy. (impolite. to penalize.(plafa prioritara a dividendelor la actiunile preferentiale) prior charges satisfactie s.maximum/peak load ~ maxima admisa .market saturation sanatate s.rated load ~ partiala/incompleta . overalls. hebdomadary^. scarcity. (a pauperiza) to pauperize v. onus.charges on assets ~ prioritare .assembly hall -de licitatie .m. (aprobare) sanction. weekly.net load ~ nominala . 1.•>. taxes. penalty. impecunious.useful/service load.effective load ~ fixa .f. sanction. forfeiture 2.book hall ~ principals . strdmtorat) moneyless.) onus probandi.f.t.mortgage charge ~ limita . redus) scanty s. necessity. tutela) (dr.auction room.)]db satisfaction saturare . taxe. approval sanctiuni economice .t. mart ~ de vanzare de bilete . (mdatorire) assignment. to grow/to become poor. (a aprobu) to sanction. to impoverish. burden of proof . sarcina s.(dreptui creditorului fund limitat la un amimit activ al unei societuti) fixed charge ~ flotanta . to become impoverished saracie s. satisfaction ~ a muncii . lack.f. payload sarcini fiscale . hebdomadal. burden.heavy lift ~ ipotecara . burden. pauper saraci v.working week sarac adj. sanitary.

(despre preturi. (despre pretiiri. chart. cheltuieli) sliding scale ~ rulanta . (marcatd cu rosu in calendar) red-letter day ~ legala . weak schela s. rest day.(a hdrtii) graphic scale ~ ierarhica . markdown ~ accentuata a preturilor . (zi nelncrdtoare) day of rest.f. to decrease. (cifre) to subtract. decrease.decline in prices. (de personal) establishment. mature a fi ~ . (mobild) ladder 2. to diminish. to lower v.(a mai multor titluri de valoare) equation of payments ~ medie . high day. 1. (a reduce. 1. to mature. diminuare) reduction.t. (santier) oilfield schema s.(calculatd in functie de diferite sume care trebuie platite la date diferite) average due date a ajunge la ~ . maturity. to figure out. table of functions and wages ~ a oportunitatilor de investitii -(grafic al oportunitatilor de investitii ale firmei clasate in ordinea ratei rentabilitdtii proiectelor) investment opportunity schedule ~ de incarcare .rolling/moving stairway scadea v. (bruscd) slump ~ a preturilor . to decline. micsorare.(bur. tarife) low.rating scale ~ de pescaj . diminution. to sag. scheme. (a unei cambii) tenor ~ comuna . 1. hierarchy ~ mobila . schedule 2. to fall.) (care urmeazd unei perioade de cresteri) setback.to fall due.(mar. lowering. prompt date. exchange. (zi liberd la scoala) play day 2. due date/day. (pentru band) bank holiday scadent adj.f. scheme of loading ~ de stivuire . (reducere. staircase. profituri) to fall off.slight decline in prices ~ vertiginoasa a preturilor .i. (a activitdtii economice) downturn.loading chart. (barter) barter 2.tax scale ~ de incendiu .(mire doud sau mai multe companii care fuzioneaza) exchange of shares .n. feast.) draught/draft scale ~ de serviciu . tarife) to lower.) sliding trend ~ u§oara a preturilor . (despre o datorie) to fall in scara s.to fall due scadenta s.f. term. to slump scadere s. 1.f. (fixd) stairs. (falling) due. (pretui) to mark down 2. to sink.f.stowage diagram schimb s.back stairs ~ grafica .relative poverty sarbatoare s. to diminish.fire escape ~ de normare . 1. diagram. (troc) truck.legal/public/statutory holiday.f. decline.scale of ranks.(de venituri. (despre cursuri bursiere) to trade down. (sondd) oil derrick. to go down. (care se prdznuieste) holiday. (scald) scale ~ de impozite . (de cifre) subtraction 2.collapse of prices scazut adj. 1.reduction in turnover ~ a cursului . a diminua) to lessen. to weaken. (de lucru) shift ~ de actiuni . a micsora.(bur. (despre incasdri. downswink ~ a cifrei de afaceri .310 SAL-SCH ~ relativa .

shift in the function scoate v. (bani in unitdti subdivizionare) to break. a unui frigider etc.working shift ~ de lucru divizat .n. a obtine) to get.exchange at parity ~ valutar . on the staff scrisoare s. discount ~ comercial . to unbox 3. (a modified} to modify. 1.to draw money (from a bank) ~ castiguri mari de pe urma . {un utilaj. (din Idzi.t. aim. to discount. to shift. un act) to take out 4.(intre doud tdri. (bani) to change. alteration. discounter scop s.to undock ~ din functiune .exchange of goods/ commodities ~ de noapte . (a cdstiga.f letter . shift ~ a preturilor .t.(in dona sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vdrf) split shift ~ de marfuri .(cedarea unor creante. nou prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs si achitarea unei diferente de pret) trade-in ~ in continutui unei functii . purpose scriptic adj. detinute de o banca. exchange. to alter. goal. changing.night shift ~ de seara .(troc) swap.variation of prices ~ a unui produs vechi cu unul nou (cumpdrarea unui automobil.foreign exchange ~ valutar direct . change.f.(intre doud tdri.to derive large profits from ~ din doc . to change. (a inlocui) to replace. folosindu-se valuta unei a treia tdri) indirect exchange schimba v.f.to disable. to obtain ~ bani de la banca . prelevdnd dobdnda ^i comisionul aferent transferului de creanta) discount scontator^. modification.to clear through the customs a-$i ~ cheltuielile .exchange/pooling/ sharing of experience ~ de instrumente de ratificare exchange of ratifications ~ de lucru . schimbarea unei creante dintr-o anumitd valuta in altd valuta. (a convert!) to convert schimbare s.SCH-SCR 311 ~ de dupa-amiaza .twilight shift ~ de zi .m.bank/banker's discount sconta v. to take on discount scontare s.t. (un certificat.(cu efectiv dublu) double shift ~ financiar de creante . swapping ~ la paritate .afternoon/swing shift ~ de experienta . in schimbul unui alt activ. transformarea unei datorii cu dobdndd fixd intr-o datorie cu dobdndd variabila) swap ~ in natura .day shift ~ dublu . (a face schimb de) to exchange 2. to take/to draw/to pull out 2. o instalatie) to shut down ~ din vama .to cover one's expenses scont5\/2. cutii) to uncase. (pperatiune prin care banca il crediteazd pe posesorul unui efect de corner} nescadent cu valoarea netd a acestuia. valuta uneia fund cotatd in raport cu valuta celeilalte tdri) direct exchange ~ valutar indirect . 1.

letter of advice.letter of intent ~ de msotire .traveller's letter of credit ~ de credit deschisa/fara conditii open letter of credit ~ de depunere . to grow/to get dearer.undated letter ~ recomandata .(trimisa de banca unui client cu dificultdti fmanciare) letter of concern ~ de rapel/revenire . waybill ~ tnchisa .f. expensive. expensiveness.registered letter.letter of hypothecation ~ de garantie .sealed letter ~ neconfirmata .(adresatd unui actionar pentru a plati actiunile detimite) call letter ~ de avizare .circular letter of credit ~ de credit comerciala .(pentru obtinerea unui imprumuf) letter of comfort ~ de scuze .(ca garantie) letter of deposit ~ de gaj .(pentru platu taxelor vamale de import) customs bond ~ de intentie .(contract pentru transportui de mdrfuri) consignment note.letters of credence scump adj.(intr-un post) letter of appointment ~ de preocupare .letter of credit ~ de credit anticipate .tip .r. backward/back letter.(pentru respingerea cereru de subscriere la actiuni) letter of regret ~ de trasura .312 SCR-SCU ~ cu semnaturile autorizate mandate form ~ cu valoare declarata . costliness. to raise/to put up the price of v.) letter of lien ~ de apel . to rise/to increase/to advance/to go up in price .unacknowledged letter ~ nedatata .dead letter ~ .follow-up letter ~ de credit .letter of inquiry ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de confirmare .letter of introduction/recommendation ~ de renuntare .set form of a letter scrisori de acreditare .t. advice note ~ de cerere de informatii sau de oferta .letter of reminder ~ de recomandare .insured/value letter ~ de acordare a dreptului de retentie -(dr.covering letter ~ de numire .(a rnarfii) letter of indemnity.(la atribuirea de actiuni) letter of renunciation ~ de sprijin/recomandare .anticipatory letter of credit ~ de credit circulara . dearth scumpi v. {SUA) certified mail ~ returnata §i neinmanata expeditorului . dear scumpete s. deamess.commercial letter of credit ~ de credit de calatorie . (a navel) letter of guarantee ~ de garantie a incarcatorului shipper's guarantee ~ de garantie bancara de executare (ci contractului) performance/contract bond ~ de garantie vamala .

1. (printr-o crdpdturd.tax-exempt/-free ~ de impunere . to sequestrate. exempt (from). spartura) leakage. (a exonera) to exonerate.(in economic) corporate sector ~ de servicii service department ~ economic cheie .exempt from taxation ~ de navlu .) to privilege. secret.f. garnishment. sequester. (functie) secretaryship sector s.rent-free.(mar. to attach.Secretary-General ~ particular . (o navd) to arrest sechestru s. (de impozite partial sau total) derating ~ de impozite . distraint.to replevy secret adj. 1. sequestration.n.t. sector.banking secrecy ~ comercial/industrial .exemption from taxation. rye secatui v. (de impozite partial sau total} to derate scutire s.) free of freight ~ de taxe postale . flowing. tax exemption ~ de taxe vamale . (serviciu. to exhaust. o obligatie etc. seizure.key sector of the economy ~ institutional .leakage from bag scuti v. secrecy ~ bancar .t.t. to seize.pe .SCU-SEC 313 scurgere s.to levy/to lay a distraint upon a scoate de sub ~ . distrainment.f. (a sdrdci) to impoverish sechestra v. (exonerare) exoneration. to deplete. 1. (asupra navel) arrest ~ asigurator conservative seizure ~ asupra bunurilor imobiliare -seizure of real estate/property ~ asupra bunurilor mobiliare -seizure of movable property ~ executor .personal/private secretary ~ responsabil cu clasarea docu-mentelor .seizure under legal process a pune. department 2. exemption. (a capitalului) efflux ~ accidentals — (cu efect poluant) accidental leakage.n. (de o sarcind. impozite etc.Secretary of State ~ general .filing clerk ~ responsabil cu corespondenta -correspondence clerk secretariat s. free of rent ~ de impozite . birou) secretariat 2. spillage ~ de marfa cargo leaking ~ din sac .trade secret ~ profesional professional secret secretar.s-. free of duty secara s.f. secretary ~ de redactie editorial secretary ~ de stat . wastage 2.post-free ~ de taxe vamale duty-free. to distrain. freedom from tax. (dr. to exempt. free (of) ~ de chirie sau arenda . confidential s. (de taxe.rn. attachment. secret. leaking.n.n.) to sequester.execution ~ in revendicare seizure under a prior claim ~ judiciar .exemption from duty scutit adj. district ~ corporativ/al corporatiilor .) immunity.(totalul unitdtilor economice sau institutionale care an un comportament analog) institutional sector .

(pentru mdrfuri in vrac) half-height container ~ deschis/fara capac . to seed. choice ~ de portofoliu .314 SEC-SEM ~ mixt .tax administration.n.f.f. unde clientii pot veni sa-si depoziteze numerarul in afara orelor de program ale bdncii) night safe selectare s.to sign on behalf of smb. semiskilled semicontainer s. department.t.to sign jointly ~ in numele cuiva . strongbox. intermediate goods/ products semipreparate s.f.to sign per proxy semnat adj. {central) headquarters ~ central/principal .bogus signature . head/home office. section. (intr-o uzind) workshop ~ de politic . pi. (al unui holding) group headquarters ~ social .n. coffer ~ de noapte .n.n.(seif cu usa amplasatd pefatada exterioard a unei band.market segmentation ~ concentrata .(in care se combind proprietatea publicd cu cea privata) mixed sector ~ petrolifer .portfolio selection ~ ponderata . identificarea si exploatarea unui segment ingust de piata) concentrated segmentation seif s. signer. safe (deposit).to sign in blank ~ in condica .half-height/ open-top container semifabricat adj. signed ~ personal/man u propria — signed personally/in own hand semnatar adj.polling station ~ financiara . (al unei firme) office.police station ~ de productie/exploatare production/operations department ~ de votare .headquarters. to subscribe 2.social security sediu s.balanced sample semana v.n.labour safety ~ alimentara . sowing machine semicalificat adj.food security ~ sociala .t. division 2. (culinare) readyto-cook foods semna v. taxation authorities ~ postuniversitara . 1. (transferul sau renuntarea la o proprietate) to sign away ~ in alb . semifinished/ half-finished/unfinished goods/products. 1. security ~ a muncii .public sector sectie s.private sector ~ public/de stat . signatory.n.) screening selectie s. vault. to sign. semifinished. signature ~ autorizata authorized signature ~ colectiva -joint signature ~ de complezenta . ~ pe verso . pi.f. (in randuri) to drill semanatoare s.m. segment ~ de piata .(la intrarea in serviciu) to sign in.f.(marketingul niselor de piata.registered office segment s. signatory s. safety. semimanufactured s.to endorse ~ prin procura . segmentation ~ a pietei .(pentru doctoral) graduate school securitate s. (a celei mat bune alternative) (man. subscriber semnatura s.market share segmentare s.f.oil area/land/zone ~ privat . to sow. selection.f. (la iesirea din serviciu) to sign off ~ in mod solidar .

service ~ al datoriei externe . deservire) attendance 3.f. o chestiune) serious.sales department ~ consultativ ..(totalitatea obligatiilor de. employment. (despre o sitiiatie. (sectie) department 4.part-time job/employment/work ~ de aprovizionare-desfacere supply-delivery service ~ de camera . (a unui arbitru) award ~ de amanare . platd externe.remand ~ definitiva/executorie .legal department ~ de corespondenta .correspondence department ~ de credite . (a jiidecdtorului) judgement.unauthorized signature ~ originala . (de obiecte) set. pe parcursul unui an) foreign debt service ~ al datoriei publice .full-time job/ employment/work ~ cu norma partiala/program redus . servi v. derivate din datoria externa. (despre o oferta) bona-fide.advisory service ~ contabil . (a juratilor) verdict.authograph ~ prin procura . decree.set of bills of lading series adj. 1.blank signature ~ neautorizata .forged signature ~ ilizibila/indescifrabila .research department ~ de consultants manageriala (serviciu intern al unei firme) management sei"vices ~ de contencios . grave.to pass/to give/to deliver a sentence. (ingrijire.final judgement ~ civila -judgement in civil matters ~ in contumacie .SEM-SER 315 ~ falsa .n. servire. sentence. service..t.judgement by default ~ irevocabila . (facut cuiva) service rendered 5.(totalitatea obligatiilor de platd ale debitorilor publici.set of bills of exchange ~ de conosamente . (despre un cumpdrdtor) genuine. pe parcursul unui an) public debt service ~ comercial/de vanzari .credit department .f.signature of the firm sentinta s. series 2.adjournment ~ de desistare .illegible signature ~ in alb .signature by procuration/proxy ~ sociala . 1. (de arbitral) to make an award serie s. job.accounting/accounts department ~ contractual . (set) set ~ de cambii . decision.judgement upon withdrawal of suit ~ de jurisdictie contecioasa sentence in disputed matters ~ de rejudecare/trimitere . (despre o persoana) serious-minded. to attend to. (pbligatie de serviciu) duty 2.decree absolute ~ in favoarea reclamantului judgement for the plaintiff ~ penala -judgement in criminal case ~ provizorie/interlocutorie interlocutory judgement a da o ~ . decurgand din datoria ptiblicd.(intr-un hotel) room service ~ de cercetare . to wait on serviciu s.contract service ~ cu norma intreaga . (un client) to serve.

stevedore service ~ de transport . m. service agreement ~ de medicina muncii .collection department ~ de intretinere .valutar exchange department servicii bancare banking services ~ bancare la domiciliu (sistem de tranzaclii bancare prin computerul personal conectat la reteaua bancil) home banking ~ bancare principale/de baza .9. (SUA) expressage ~ de personal . de avocat) briefcase servitor.316 SER-SEZ ~ de decontare a cecurilor .(serviciu bancar) transit department '.basic banking ~ comerciale .parcel delivery/post/ service.statistical department ~ tehnic .hydrographic department/'service/office ~ meteorologic .repair/maintenance service.complaint section ~ de reconciliere a conturilor . pescuit) open season ~ mort .(care este oferit pe Idiiga serviciile bancare de baza fird comision) peripheral sendee ~ permanent .health service ~ directe — (altele deceit cele comerciale.after-sales service ~ postal .periferic . season '" de navigatie .n.n.(cu evidentele clientului unei band) account reconcilement service .(toate datele risc-rentabilitate referitoare la o investitie) (fin.set of bills of exchange ~ de conosamente .engineering department ~ telefonic . easement sets.) opportunity set ~ de scule .seasonal employment ~ social .regular employment ~ postvanzare/de intretinere .social service ~ statistic .set of bills of lading ~ de oportunitate .weather service .dispatch/forwarding department ~ de Tncasari . set ~ de cambii .f.public utilities ~ regulate scheduled services servieta s.{serviciu de livrare a marfii pand la fiecare destinatar) door-to-door service ~ financiar .de expeditii .navigation/shipping season ~ de pescuit ..dead/'slaclc/dull/iow season.mail/postal service ~ sezonier .finance department hidrografic .} direct services ~ edilitare/municipale . functionari etc.de ridicare si livrare la domiciliu collection and deliver}' ~ de scont . avocati.discount department ~ de stivuire .occupational health sendee ~ de mesagerie .tool kit/outfit/set sezons. portfolio. (pentru documente. servant.f.advertising/publicity department ~ de reclamatii .fishing season ~ deschis (de vanatoare.commercial services ~ de asistenta medicala .) servitude. offseason/-time .din usa in usa" .telephone service ~.transport service ~ . (diplomat} attache case.social overheads ~ publice .personnel/staff/ appointments department ~ de publicitate . (dr. attendant servitute s. mdeplinite de medici.

n. (domeniu) sphere. 1.m. metallurgy of iron and steel sigila v. 1. (a se uni intr-un sindicat patronal) to syndicate sindicatj'. syndicalistic sindicalism s. (plombd/plumb de garantie) seal ~ vamal . field.f.m.de status — (simbol al pozitiei ocupate de o persoand sau un grup in societate) status symbol simulare s. trade unionist 2.customs seal sigur adj. quarter. forestry simbol^.arbitrage syndicate ~ bancar . 2. simulation ~ a modelelor econometrice -simulation of econometric models ~ de management management game ~ de roluri . monedd de 25 de centi) quarter ~ de galon — (imitate de mdsurd pentru capacitate) quart siderurgie s. trade-union. (mcetare) cessation ~ al exercitiului nnanciar . (patronal) syndical(ist). trade unionism 2.) dramatization sindical adj. forest.f.loan syndicate . (patronal) syndicalism ~ de sistem .company union ~ de asiguratori maritimi . seasonal sfarsit5. safety. lupta sindicalelor limitdndu-se la imbundtdtirea conditiilor de mimed si de viatd) (SUA) business unionism sindicalist s.f.high season sezonier adj. 1. silviculture.cargo syndicate ~ al feroviarilor .(SUA) railway brotherhood ~ al meseriasilor/muncitorilor din aceeasi specialitate . (cu plumb de garantie) to seal sigiliu s./?.(american sou Canadian.craft union ~ arbitrajist . silviculturist.n.banking syndicate ~ controlat de patronat . (grain) silo silvic adj. (cu acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed siguranta s. sylviculture. (patronal) syndicate ~ al asiguratorilor de caric .sphere of influence ~ de productie .n.SEZ-SIN 317 ~ plin/de varf . (de incredere) reliable.marine syndicate ~ de credit . to form a trade-union organization 2.rush/peak/throng season ~ turistic . (in sigurantd) secure. silvicultor s..sphere/field of activity. sylviculturist. 1.f./i.f. (de pintu.operating safety/ reliability si\ozs.sphere/line of business ~ de activitate . (patronal syndicalist sindicaliza v.n. trustworthy 3..(man.t..) quartern ~ de dolar .M. 1. (trade) union.) ultimo sfera s. iincie etc. safe 2. end. output area sfert s. symbol ~. 1. security ~ a locului de munca -job security ~ In exploatare .end of the financial year ~ de luna .. domain ~ a afacerilor . bur. organized labour 2.(corn.(conceptie sindicald de a accepta si de a sustine sistemul capitalist. branch ~ de influenta .r.. forester silvicultura s.sphere/field of production.

trade/trading association sinecura s. sinecurist sista v.industrial union ~ de subscriere .w.) book entry system ~ de exploatare .(cu reglementdri federale si de stat) (SUA) dual banking system ~ bancar fractionar .(care sustine patronatui) yellow trade union ~ inchis .) to cease. to stop. to withhold ~ livrarea .(in care nu se admit filial e) unit banking ~ contabil .national economy system ~ al marii proprietati funciare landlordism .banking system ~ bancar cu activitate corespondenta .bond syndicate ~ deschis .piece rate system .voucher system ~ de alimentare cu apa .accounting system ~ contabil fara registre .market economy system ~ al economiei nationale . system ~ al economiei de comanda command economy system ~ al economiei de piata .operating system ~ de exploatare intensive .f.bancar .(care impune conditii restrictive pentru primirea de noi membri) closed trade union ~ patronal .cooperative system ~ de acte justificative .(cont. employers' association ~ pe societate .(materiale. to suspend.waterworks ~ de calcul .(alcatuit din band si sodetdti de investitii pentru a acoperi riscul asocial lansarii si distribuirii unei emisiuni de titluri de valoare) underwriting syndicate ~ de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni .(prin care handle mentin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clientilor) fractional (deposit) banking ~ bancar unitar .correspondence banking ~ bancar dual .n. sinecure sinecurist-y.company union ~ profesional .(care nil impune conditii restrictive pentru primirea de not membri) open trade union ~ galben .speed-up system ~ de livrari complexe . consultants) package system ~ de munca bazata pe prime .computing system ~ de clasare/clasificare .ledgerless accounting.318 SIN-SIS ~ de/pe ramura . servicii.filing system ~ de cliring .(prin care se scade regulat o suma de bani din salariu) save-as-you-eam scheme ~ de evidenta a intrarilor .uniform system of accounts ~ cooperatist .clearing system ~ de comenzi in cantitati fixe .t.syndicate. plati etc.to stop delivery ~ un ordin de plata/un cec . (livrari.fixed order system ~ de comenzi la intervale fixe -fixed interval reorder system ~ de depozitare warehousing system ~ de economisire din salariu .to stop payment/a cheque sistem^. file posting ~ contabil uniform .work--on-thebonus system ~ de munca in acord .

concurentiala .common prices system ~ de prevederi sociale .metric system ~ monetar .) general average condition ~ de casa .tariff/rating system.) statement ~ a activului si a pasivului .economic system ~ economic capitalist .forecasting and control system ~ de prime . budget account ~ economic . to systematize sistematizare s. (cont.(de unitati de masurd) decimal system ~ zonal de preturi .condition of the market ~ a veniturilor .emergency.f.(sistem de identificare a institutiilor financiare care pot da faliment) early warning system ~ de previzionare si control al stocurilor .) income statement ~ anuala . case of emergency ~ de avarie comuna .monetary system. 1.wage system ~ de salarizare cu prime .protective system ~ zecimal .(plan de stimulare in salarizare) incentive scheme ~ tabular .measured day work ~ de salarizare pentru munca in acord .financial position.bonus scheme ~ de salarizare .tommy system ~ de prelucrare automata a datelor automatic data processing system ~ de preturi comune . systematization 2.provident scheme ~ de prevenire timpurie .f. 1. condition.) financial statement ~ financiara certificata .(asig.competitive situation ~ critica . coinage ~ monetar decimal .competence . account. mar. cerutd de registrul comerfului) annual return .SIS-SIT 319 ~ de plata in alimente .(cont. (stare) situation. (cont.capitalist economic system ~ fiscal -'tax system ~ flexibil al programului de munca flexible hours system ~ informatic de gestiune management information system ~ metric .task system of pay ~ de vanzari cu plata in rate installment plan/system.(de un contabil autorizaf) certified financial statement ~ materiala buna .) cash statement ~ financiara .) statement of costs ~ a pietei .decimal coinage ~ monetar unificat . dare de seamd) report.unified monetary system ~ stimulativ .t.) operating statement ~ a costurilor . (raport.(cont.(cont.account of expenses ~ a cheltuielilor de exploatare (cont.zone price plan sistematiza v.tabulating system ~ tarifar . rates schedule ~ vamal protectionist .premium wage system ~ de salarizare pe baza de norme zilnice .) statement of assets and liabilities ~ a cheltuielilor . position 2.(cont.(a unei societdti. (urband) town planning situatie s.

.m.marine insurance company.n.life assurance/insurance company ~ de asigurari maritime .f.scientific socialism ~ utopic . business.insurance company ~ de asigurari de viata . (despre activitdti economice) slack.conglomerate company ~ constituita prin fuziune .) weak slogan s. (cu fonduri constituite din vdrsdmintele membrilor) loan club/society ~ de credit agricol . (inflatie insotitd de depresiune economicd) slumpflation social adj. underwriting association ~ de binefacere . group accounts slab adj.social democrat ~ -democratic . (publicitar) slogan. hire-purchase company. associate societate s.) listed company ~ cu raspundere limitata .(a navelor) ship's register.shipbuilding company ~ de consum . (asociatie) association 2.m.320 SIT-SOC ~ sociala .to hold a situation.to leave one's post. catchphrase slujba s. s.cooperative society ~ cotata/listata .communist society ~ -conglomerat .(care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) (sales) finance company/house.limited (-liability) company ~ cu raspundere nelimitata unlimited company ~ cu sucursale multiple .social democracy socialism s. firm.mutual benefit society ~ de asigurari . (despre piatd etc.loss maker ~ comerciala . job. society. firm.to apply/to compete for a post a-si lasa slujba . to resign one's office slumpflatie s. socialist societar^.chain company ~ de ajutor reciproc .consumption-society ~ de credit . business ~ comunista . to fill a post a solicita o ~ .rural credit society ~ de credit comercial .commercial credit company . post a detine o ~ .friendship/friendly society ~ de clasificare . standing ~ solida — (din punct de vedere financial') strong position situatii financiare consolidate (cont.(bur. (full) member. service.Utopian socialism socialist adj.capitalist society ~ care practica afaceri riscante wildcat company ~ care produce pierderi .) consolidated financial statements.f. (comerciald) company. status.merger company ~ controlata de o singura persoana one-man company ~ cooperatista .guild socialism ~ stiintific . employment.n. socialism ~ corporatist . classification society ~ de constructii navale . social ~ -democrat .(trading) company. {corporate) corporation ~ capitalists . registry of shipping.f. 1.social condition.

furniture removers ~ -fantoma . computation. crop in rotation sold s.(in orice sector) flexible trust.bubble company ~ fara scop lucrativ . account 2. (rasd de vite ameliorata) grade sol s. 1. investment (trust) company ~ de investitii financiare flexibile/ generale . paper/trust company. 1. category. infiintatd cu scopiil de a ft vdndutd) shell company ~ -fiica .) balance 2.{care acordd imprumuturi pentru ciimpdrarea sail construirea de locuinte) building society/and loan association ~ de depozite .sleeping/limited partnership.f.transport/carrying company. (fel) kind.public utility company ~ de transport . (Jdcturd.rich/fertile soil ~ marginal — (a cdrui productie este egald cu investitiile /acute) marginal land sola s. sociologist sociologie s.parent company ~ mixta -joint venture ~ multinationals . m.) surplus stock. sale/reduced goods.fixed trust ~ de leasing . (rasa) breed. residue.) unlisted company ~ pe actiuni . 1. carrier ~ de transport de mobila . counting. socioeconomic sociology. (calitate) quality 2. soil.f.(apartinand acehiiasi holding) sister company socioeconomic adj.-sora . check soi s.general/ordinary partnership. (specie) species. {corn.n.bogus company.leasing company ~ de servicii publice . nota de plata) account. {SUA) corporation ~ pentru acordarea de credite consumatorilor/persoanelor fizice consumer finance company ~ publica .tillable soil ~ fertil .particular partnership ~ inchisa . pi.public company ~ radiata .(filiala a uniii holding) daughter company ~ internationala .n.joint-stock company. calculation. job line/lot ~ al contului curent .(bur. (cont.n. bill. (societate neoperantd.SOC-SOL 321 ~ de credit ipotecar . grade.multinational corporation ~ necotata/nelistata .f.(a intreprinderilor mid si mijiocii) finance company ~ de investitii financiare unit/security trust. sort.current balance . sleeping partners company ~ in comandita pe actiuni partnership limited by shares ~ in nume colectiv .international company ~ in comandita .(controlata de cinci sail mat putini actionari) close(d) company ~ infimtata prin decret regal chartered company ~ -mama . sociology socoteala s.{de mdrfuri) warehouse company ~ de finantare .nonprofit company ~ fictiva .defunct company . partnership firm ~ in participate . general management trust ~ de investitii financiare intr-un sector fix/limitat . land ~ arabil .

balance brought forward -. to settle ~ un litigiu pe cale amiabila .f. (CM acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed solidar adj. to sell off.opening balance ~ in banca .(numerar pastrat pentru cheltuieli neprevdzute) precautionary balance ~ debitor . (a unui cont) balancing. to demand.undisbursed balance ~ net .end-of-season sale solda s. (sigur. settlement 2. applicant.to settle a dispute amicably solvabil adj.cash balance ~ de numerar pentru tranzactii transaction balance ~ de numerar preventiv . application. (a unei rate. (voturi) /to canvass for solicitant s. 1. to solve. creditworthiness. to require. solicitation.bank balance . despre o firmd) sound.notice to pay. to summon. (un cont) to balance. to solicit. solvable. survey.322 SOL-SON ~ al extrasului de cont . (despdgubiri) to claim. (dr. closeout.statement balance ~ inactiv .t. demand.n. (formald) notice /de evacuare . (un debitor) to call on/upon somatic s. mdrfuri) clearance. (rdspunzdtor. trustworthy.f.m. (de cupoane de stofa) remnant sale ~ la sfarsit de sezon . (military) pay solicita v.t. able to pay ~ pana la suma de . (de voturi) canvassing ~ de achitare a actiunilor .(sold de numerar pastrat pentru a permite unei firme sd profite de orice oportunitate) speculative balance solda v.credit balance.statement balance ~ creditor . clearing-out sale.nedebursat .(dr. solvent. sumptuary sondaj s. to close out soldare s.opinion poll . (de despdgubiri.f. to ask/to apply fy. 1. reclamant) claimer. joint. request. paying capacity soma v.dormant balance ~ initial . to^ request.) joint responsibility solutiona v. writ. (mdrfuri) to clear. (e^antionare) sampling ~ de opinie . pasibiT) liable adv. claimant solicitare s.) joint(ly) and several(ly) solidaritate s. solvency.speculativ .net balance ~ nul .safe for a credit of solvabilitate s. summons.debit balance. scadente) call somptuar adj.profit balance ~ de casa . bargain sale.f. (de. trustworthiness.t.notice to quit de infatisare (la proces) summons to appear ~ de plata .call on shares solid adj. to settle 2.f.nil balance ~ reportat . requirement. (de despdgubiri) claim. solvabil. sound.f. petitioner. balance in/on hand ~ de beneficiu .t. balance due ~ final . jointly ~ si individual . solicitant. (de cdrti) remainder sale.

lost/waste space ~ pentru marfuri .) deductible space ~ economic .t.(la parterul unei cladiri) floor space. consultant .sorting by marks ~ a marfurilor la destinatie . expert. sort.development well ~ de explorare .y. (care comite flirt prin efractie) burglar. breakage 2. (furt prin efractie) burglary.(c.) deck-cargo space ~ de stivuire stowage space ~ deductibil .varied selection lines sosire s. (dupa mdrime. housebreaking. specialist.} ballast arrival ~ in bune conditii . dimensiune) to size.(cu plinurile consumate) (mar. (de expunere a produselor intr-un magazin) shelf space. care este diferitd de cele practicate curent pe piata) off-market specialist s. special.mort/nefolosit/pierdut .w.f.f.(pe navd) cargo/ freight space spatii nedestinate pasagerilor si marfurilor (mar.money laundering/washing ~ de obligatiuni (vdnzarea obliga-tiunilor guvernamentale cu putin timp inainte de scadentd pentru a evitaplata impozitelor) bondwashing spargator s. (oil) derrick. sorter sortiment s. wildcat well ~ de foraj .) cargo/loading space.sorting by consignee sortator.} loaded arrival ~ in balast .f.) arrivals and sailings spargere s. to assort. (dupa mdrime. assortment. (SUA) commercial precint ~ de depozitare .economic space ~ frigorific refrigerating space ~ gol/necompletat .storage space ~ de descarcare/deversare . breaking.n. grading ~ a marfurilor dupa marcile de pe ambalaj .m.f. to sort. laundering.(a navei) safe arrival ~ probabila . 1.) noneaming spaces spalare s.n. (despre rata unei dobdnzi. burglarious attempt spatiu s.(prin stivuire necorespunzdtoare) broken stowage.drill/bore hole ~ de gaze . washing ~ de bani .variety of patterns ~ variat . 1.(mar. sorting. particular 2. yellow labour special adj. arrival ~ cu incarcatura .gasser ~ de titei .blank ~ liber/neincarcat . prospecting hole. to grade sortabil adj. space ~ comercial .(mar.(mar. housebreaker ~ de greva strikebreaker. (mar. shipping room/space ~ de incarcare pe punte .open space ' ~ locativ living space '. sortable sortare s.to undertake a survey/study of the market sonda s.f.(a navei) expected arrival sosiri si plecari . blackleg.) arrivals and departures. dimensiune) sizing.waste area ~ de incarcare .f.SON-SPE 323 a realiza un ~ de piata .oil well sorta v.test well/hole. (foraj) well ~ de exploatare .m. range (of goods/commodities) ~ de esantionare .(spatiu impropriu incdrcdrii de marfd) (mar.

speculative speculatie s.f. to stag.) bear ~ a la baisse cu acoperire .player. (afixa data.f.(specialist in rezolvarea cererilor de despdgubire) (asig. (produs principal) special(i)ty specializa v. speculation.t.) bull speculation/ campaign ~ valutara bazata pe diferenta de curs .(care mizeazd pe cresterea ciirsurilor) {bur. specimen ~ de semnatura specimen of signature. expectancy ~ de viata .(bur. stock adventurer ~ pe piata neagra .life expectancy .f.) adjuster ~ in analiza muncii -job analyst ~ in operatii de arbitraj arbitrageur ~ in sondaje de opinie . specialization ~ excesiva/ingusta .(in documentele de transport) weight account/note ~ de lipsuri la predare (despre mar/a) list of shortage specificatii standard .) to speculate/to operate for a rise.(care mizeazd pe scdderea cursiirilor) (bur. speculator.switch deal/transaction speculate de destabilizare a pietei (bur.black marketeer speculativ adj.f. (domeniu principal de activitate) speciality 2. to detail specificatie s. v. (agiotaj) agiotage ~ a la baisse .pollster specialitate s. to particularize 2. specification 2.international specialization of the national economies specifica v. wildcatter ~ a la baisse .f. pretui etc.{bur. 1.(bur. (a mentiona intr-un contract) to set forth 4. (marfuri) to speculate in 2.) bull ~ de bilete — (la cinema.(bur. n. competitii sportive) ticket tout ~ la bursa .) tampering with the market specula s.freight note ~ de greutate . 1. racketeer.) bear speculation/ campaign/raid/tack ~ a la hausse . speculation.) to speculate in differences speculant s.standard specifications ~ tehnice . open trade speranta s.(care detine suficiente actiuni pentru a-si indeplini obligatiile.t.r.m.f. (a profita de) to profiteer by v. profiteering. (lista) list ~ a conditiilor contractuale . profiteer. (pe puncte) to itemize 5. to specify.i. autograph/sample signature specula v.technical specifications ~ tehnice pentru protectia muncii -safety specifications specimen s.the specification of contract terms ~ a incarcaturii .324 SPE-SPE ~ compensator . 1.specialism ~ internationala a economiilor nationale . (un cont) to itemize. to go a bull ~ asupra diferentelor de curs . nefiind obligat sd cumpere pe o piatd in crestere) (bur.) to speculate/to operate for a fall. (asteptare) expectation.(bur. to go a bear ~ a la hausse .. (la bursd) to play the market. stag. {in) to specialize (in) specializare s. to speculate on the stock exchange ~ a la baisse .) covered bear ~ a la hausse .t.) to name 3. 1.

1. 1. steady stabili v. (titrul unui metal pretios) to assay ~ cauza . to set. increase ~ de fidelitate . standing.wage increase ~ de salariu descrescand .preturi .to appoint an hour ~ ritmul de munca . charges.n. a unei sarcini) assignment.back charges ~ suplimentare . (a unei date.e pe un singw tip de mafia) sing!e (output) costing .n. to sponsor sponsorizare s.m. a datei) settlement. to fix.t. o sarcind) to assign.transitory increase spori v.pricing ~ a pretului de cost .f. (anunt publicitar la radio si televiziune) spot announcement/ broadcast 2. to step up spot s. 1. fixing.average life expectancy speze s.inflationary spiral ~ salarii . spiral ~ inflationista .cost-of-living bonus ~ de salami peiitru vecltiine in serviciu . spying ~ industrial .policy formation ~ a pretului .wage-price spiral sponsor s.f.additional charges.t. assistance.to set the pace stabilire s.a pretuiui de cost marginal -marginal costing . increment. {reguli.f. principii) to lay down 3. setting.tapered salary increase ~ de salariu in treptc stepped salary increase ~ de salariu pentru corelarea verilturilor cu evolutia indicelui costulul vietii .) to settle.costing.to ascertain the cause of ~ conditii to stipulate conditions/ terms ~ daune . lasting. espionage. (in mtrcprifiderile profilai.warehouse/ warehousing charges ~ de intretinere . (recomandare) comfort. (nn termen) to appoint.bonus for special risk. (fmanciar) backing stabil adj. support.industrial espionage/ spying spirala s. (a pretului.goal setting . yardage ~ de inmagazinare .storing charges. (o data. (permanent) permanent.senionty wages ~ de periclitate . data etc.n.f. firm. stable. sponsorship spor^. extras spionaj s. (despre preturi) fixed. (pretiil.a politicii .n.banking charges ~ de depozitare . (marfa disponibild/cu livrare imediata) spot sprijin s. to establish 2. pi. (a unui termen) appointment 2. (a titrului unui metal pretios) assay a costului de productie al produsului product costing ~ a nivelurilor de salarizare setting of wage levels ~ a obiectivelor .to assess/to lay damages ~ o ora .service increment ~ temporar .SPE-STA ~ medie de viata .t. (ajutor) aid. sponsor sponsoriza v. expenses ~ bancare . danger money ~ de salariu . (de duratd) durable.maintenance charges ~ de transport . to state.charges forward ~ restante .transport charges ~ la destinatar . to increase.

bookstall.target return pricing ~ a preturilor .(stagflatie) stagflation stalii s.price stabilization stabilizator s.(pe etichctd. probationer.living standard. to slacken stagnant adj. standard.fixed laydays ~ de incarcare fixe .credit standards ~ nationale national standards ~ publicitare . activitdti economice) to stagnate.engineering standards ~ universale de intretinere . stability.i.fly pitch ~ de carti .reversible laydays stand s.universal maintenance standards standardiza v. to standardize standai-dizare s.f.automatic stabilizers stagflatie s.f. stabilization. lay/ laying/ ship's days ~ contractuale .accounting standards ~ de credit . to stabilize.slack business/time ~ a comertului stagnation/ suspension of trade ~ plus inflatie . slackness. (de muncu) length of service a-si face stagiul .t. {economic) stabilizer stabilizatori automati . laytime. (inactivitate a pietei) dullness. (pe piata bursierd) doldrums ~ a preturilor . standard ~ de stat . standardization .f. (SUA) level of living standarde contabile . (cursuri. (despre afaceri.t. stand ~ ambulant . (fluctuatii.product analysis pricing ~ a pretului vizand atingerea profitului propus . m.f.price determination ~ a preturilor prin concurenta competitive pricing ~ de preturi acaparatoare .m.n. eel mat mare fund tdiat) (corn.currency stabilization ~ a preturilor . (situatie caracterizatd prin inflatie rapidd si prin lipsa de crestere economica) stagflation stagiar adj.) double pricing ~ de tip par-impar a preturilor odd-even pricing stabilitate s. stall. (de cursuri. (crizd economica) depression ~ a afacerilor . preturi) to peg.f.n. (fdrd comandd speciald. \.n. piata) to steady stabilizare s.(jJentru a evita concurenta) common pricing ~ de preturi diferentiate pe zone zone pricing ~ de preturi duble . stagnancy. (time of) probation 2.(preturi scdzute initial pentru eliminarea concurenfei si instituirea monopolultii) predatory pricing ~ de preturi comune .economic stability stabiliza v. stagnant. (economica. (zile afectate pentru mcdr-careadescdrcarea unei nave comer-dale) laydays. pi. a afacerilor) stagnation. slack stagnare s. of instruction.price stability ~ economica . preturi) pegging ~ a monedei .326 STA-STA ~ a pretului pe baza analizei produsului .f. on probation s.loading days ~ ireversibile . despre un produs) off-the-shelfj'. bookstand ~ expozitional .(ansamblu de norme etice si legale) advertising standards ~ tehnice .state standard ~ de viata .irreversible laydays ~ reversibile .exhibition stand standard adj. improver stagiu s.to be on probation stagna v.

(situatie sociala) social standing. stage.(a navei) full-load condition ~ de incarcare la jumatate din capacitate . (stare/conditie sociala) status statut s.de functii/personal .corporate state ~ cu marina comerciala dezvoltata (care face transporturi pentru alte tdri) carrier nation ".(a mdrfii. rules.record of service ~ major .) damaged condition ~ buna . (finala) terminus. terminal station.f. list ~ corporatist .) goods station ~ de radio . headquarters statui bunastarii . 1. 1.providenta .the welfare state ~ .job classification statistics ~ a sperantei de viata . (c.general staff.trade statistics ~ comparata .n.condition of cargo ~ a continutului necunoscuta -(despre o mar/a ambalata) condition of contents unknown ~ avariata .m.civil status ~ de incarcare completa .the providential state statistic adj.economic statistics statistician s.f.life tables ~ comerciala .(c.f.(c. statute. (de taxiuri) taxi rank ~ de benzina .{despre mdrfurile incdrcate pe nave) apparent good order and condition stats.f.industrial standardization stare s.n.station of destination ~ de emisie .(a mdrfurilor} sound condition ~ civila . station 2.) abeyance ~ exterioara . {a unei aeronave) unairworthiness ~ perfecta . (de tramvai.n. paylist.transmitting station.petrol-filling station ~ de destinatie .(dr. statutory static s. (al unei societdti) articles of association statutar adj. a navei etc. state. statistician. personal establishment.(a navei) half-cargo condition ~ de navigabilitate .weather base/station ~ -nod . statistic(al) adv.vital statistics ~ economica .) (railway) station.staffing schedule. (SUA) tables of organization ~ de salarii . statistically statistics s.wireless/radio station ~ de triaj . state 2.f) shunting/spotting station.payroll. wages sheet ~ de serviciu .STA-STA 327 ~ a activitatii -job standardization ~ industrials . (/a o societate de asigurdri) actuary status s. 1.f. transmitter ~ de marfuri . fluviale) seaworthiness.(c. status ~ a caricului/incarcaturii .{a mdrfii incdrcate) outer condition ~ necorespunzatoare de navigabilitate — (a unei nave maritime. condition 2.f. autobuz) stop. (railway) yard ~ meteorologica .) (railway) junction . (a unei aeronave) airworthiness ~ de suspendare .(a unei nave maritime.prime condition ~ si conditie aparent bune . fluviale) unseaworthiness. statistics ~ a grupelor de activitati .comparative statistics ~ demografica . regulations.

group incentives ~ pentru export . glass blower 2. station 2. to condition.experimental station stapani v.f. to cancel. (fabricd) glass manufactory/house/works 2. 1. to quash stingere s. (a unui proces. watering place ~ de litoral/maritima . o actiune) to extinguish. fillip.(in magazia navel) to stow down/the hold stivuire s. (vdnzdtor) dealer in glass 3. (un proces.pitching up ~ compacta .movable/ shifting rack sticlar s. (o datorie) to extinguish. cancellation. to push forward.winter resort ~ de odihna/climaterica . a unei actiuni) extinction ~ a datoriei nationale . (de mar/a) stack. double/put-and-call option ~ mobil/demontabil . condition stiva s. to provide (that/for).management style ~ de viata — (corespunzdtor unui anumit segment de piata) life style stimula v. a define) to own. (a unei datorii) extinction. to dynamize. (pptiune dubid care da drept deopotrivd de cumpdrare si vdnzare) (bur. quittance.m. pile stivui v. (a unei ipoteci) redemption. stacking. (mar. (anulare) annullment. to liquidate.) straddle. (pe randuri/siruri) to tier. (pe randuri/ siruri) tiering. (o ipoteca) to redeem. (manipulari maritime) stowage. (afacerile) to give a stimulus/fillip to stimulativ adj.) to stow. 1. to stack.spa. (amortizare) sinking. (imitate de mdsur a pentru lungime} fathom stelaj s. to pile up.wage incentives stinge v.t. (geamgiu) glazier sticlarie s. to covenant stipulatie s. liquidation.328 STA-STI statiune s. (fabricare) manufacture of glass 3. (cointeresare materiald) incentive stimulente acordate pe grupe/echipe . rack stack 2. to pay off.f.f. to stevedore ~ in magazie .n. (a anula) to annul. stevedoring ~ a sacilor m picioare . (a poseda. (a amortiza tin impriimut) to sink.correct/good/proper/sound stowage ~ defectuoasa/incorecta/ necorespunzatoare . (mod) manner.export incentives ~ pentru vanzari . (o obligatie) to terminate 2.holiday/ health resort ~ experimentala . {pentru mar/a) rack(ing). to possess.seaside/ bathing resort ~ de iarna . 1. 1.(pferite agentuliii de vdnzdri) sales incentives ~ salariale . to stimulate.t. (articole) glassware stil s.f.agricultural station ~ balneara . to stipulate.firm/tight stowage ~ corecta . style.m.n. (climaterica) resort ~ agricola . stowing.deep stowage . 1. to hold stanjen s. provision. tier.n.bad/faulty/ improper stowage ~ in cala/magazia inferioara .f. stimulus.f.t. stipend stipula v.t. incentive stimulent s. way ~ de conducere . 1.t. (a unei obligatu) termination 2.extinction of the national debt stipendiu s.n. stipulation.

stockpile.varied stock ~ de produse finite . squeeze ~ a profitului .stock-in-trade. industrial truck ~ cu furca .deadstock ~ nevandut .development strategy ~ a diferentierii produsului .profit squeeze stoc s.) buffer/safety stock.(stoc suplimentar pdstrat ca rezerva in caz de intdrziere a productiei.funds matching ~ de lupta impotriva concurentei competitive strategy ~ de nisa . trading stock ~ de marfuri diverse .{care o copiazd pe cea a companiilor-lider) (man. to get in. returns ~ . stock.economic strategy .f.(metode prin care comerciantii realizeazd comunicarea cu pietele lor) communication strategy corporativa/a corporatiei corporate strategy ~ de achizitii .n. (mar.finished goods inventory ~ de rezerva .) stevedore.pallet stacker ~ pe verticals . supply. hoard.(pe Idtimea magaziei) athwartships stowage stivuitor 1.(a unui produs) promotion strategy ~ de recoltare .de finantare a creditelor cu depozite care au aceeasi scadenta . to stockpile.(obtinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unui produs. (utilaj) stacker.) follower strategy ~ alternativa/de inaintari si retrageri .remainder.) closing stock ~ nevandabil .reserve stock ~ disponibil .ST1-STR 329 ~ pe punte .f. street ~ comerciala . goods in stock. (rezerva) reserve ~ ciclic . strategic strategic s.fork-lift (stacker) ~ cu platforma de ridicare .stock/supply on hand ~ excedentar/supranormativ overstock ~ insuficient .push-and-pull strategy ~ comunicationala . to stock. protective inventory stoca v. to store.f. stacker. a Uvrdrilor etc.platform truck lift ~ de paleti .market segmentation strategy ~ a urmaritorului .product differentiation strategy ~ a segmentarii pietei .deck stowage ~ transversala . strategy ~ a dezvoltarii . to hoard strada s. lift.inventory ~ de marfuri .(a unei piete) penetration strategy ~ de produs .low stock ~ la inventariere . store.capital stock ~ de materiale .t.product strategy ~ de promovare .tampon/de siguranta .cycle stock ~ de capital . inaintea retragerii acestuia de pe piata) harvesting strategy ~ economica .shopping street strategic adj.(pentrn abordarea unui segment mic de piata) niche strategy ~ de penetrare .vertical stacker stoarcere s.(cont. stower 2.acquisition strategy ~ de afaceri — business strategy ~ de dezvoltare a unui produs -product development .

planning and design work ~ de timp si miscare . study.{raportui dintre randamentele si maturitdtile titlurilor de valoare) term structure of interest rates ~ a unei ramuri industriale .(ponderea componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) (cont. structure.(fin. to hoard. research ~ al amplasarii uzinei .n. (a percepe impozite) to levy.(pentru obtinerea randamentului maxim cu efort minim in procesul muncii) motion study ~ al preferintelor .credit structure ~ a economiei nationale .market research/survey ~ de proiect .(man.(analiza mediului economic pentru identificarea oportunitdtilor de marketing) environmental scanning ~ de piata .t.f.development study ~ de fezabilitate . 1. (a adund) to gather (up).(consumatorilor) habit survey ~ al timpului de munca . survey.(sistem de masurare a vitezei fi a eficientei cu care lucreazd un muncitor) time and motion study .(distributia bdncilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.to make one's fortune structural adj.) case study ~ de dezvoltare .) organizational structure ~ piramidala/ierarhica . (a economist} to lay/to put by 3. pattern ~ a activelor .market structure ~ a preturilor .foreign trade pattern ~ a costului .) age profile ~ bancara .financial structure ~ functionala .(man. alien s.time study ~ de audienta .(man.plant layout study ~ al metodelor .) hierarchical structure ~ organizationala .feasibility study' survey ~ de marketing . (recolta) to harvest.cost structure ~ a creditului .) pyramiding structure studiu s.(angajatilor dintr-o firmd.staff pattern ~ a pietei . to raise ~ bani .(man.(a emisiunilor de radio si televiziune) audience research ~ de caz . amplasare si dimensiune) banking structure ~ de finantare/financiara .) book value weights ~ a varstei .capital structure ~ a comertului exterior .) functional structure ~ ierarhica . analysis.national economy pattern ~ a flotei de transport .m. to reap 2. to gather/to get in.STR-STU strain adj. un sector industrial etc.industry structure ~ a valorii de inventar .) asset structure ~ a capitalului .(man. examination.marketing research ~ de mediu . structural structure s. to collect. foreigner strange v.shipping pattern ~ a personalului .(pentru obtinerea unei eficiente sporite si reducerea costurilor) methods study ~ al miscarilor . (din altd tara) foreign.price structure/pattern ~ a ratelor dobanzii in functie de scadenta . to amass.

(termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. sub part ~ rezerva aprobarii . (mar. (cont. cu exceptia publicitdtii in mass media) below the line ~ palanc — (formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcata) {mar. underling subantreprenor s.subject to alteration subaltern adj. sublease.technical study ~ urbanistic/de sistematizare planning survey sub prep. to underload subinchiria v.t. to underrate.i.f. (»/i activ) (cont. to underlet subarendare s. to underquote.t. to undersign. subtenant.model analysis ~ -pilot . to sublet submchiriere s. undertenancy. .f. to undervalue.m. subleasing. sublessee. underlease. to underinsure subcapitalizat adj. to sublease./i. subcontractor subdezvoltare s. sublease. (dr.f. to sublease.') below par. underconsumption subcont s. {mar. subsidiary account subcontract 5'. underdeveloped subestima v. subletting. to underquote. subaltern.t.t.f underlease. to sublet. subtenant. derivative lease subnavlosi v. subcontractor subipoteca s.t.w. to recharter subnavlositor^.pilot study ~ privind reactia consumatorilor consumer survey ~ sindicalizat .t. n. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdtile promotionale. subordinate s.m./i.n. chartered contractor subasigura v.f. submortgage subincarca v.m. subcontract subcontracta v.subject to approval ~ rezerva celor aratate mai sus subject to the foregoing ~ rezerva modificarilor . to underestimate.) to underfreight. subcommission subcomitet^-. sotto palanco ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) {bur.t.m. subtenancy. undercapitalized subchiria§ s. underproduction subroga v. to subcharter.{studiu de piatd de mare amploare efectuat independent de o firmd specializatd si oferit spre vdnzare) syndicated research ~ tehnic . undertenant subcomisie s. subtenancy. subletting. subcommittee subconsum^.) to write down subfurnizor^. to undervalue subarenda v. undertenancy.t./H.f. to underlet. [a coliza.STU-SUB 331 ~ pe model . to underwrite v. subleasing.) subcharterer subproductie s. to underlease. (a semnu) to sign. underlessee. undertenant subarmator s. to underrate subevalua v.m. derivative lease subarendas s.) to subrogate subscrie v. underlessee. to subcontract subcontractant^. underdevelopment subdezvoltat adj.i.) subaccount. under ~ linie . subcontractor subaprecia v.i. to underlease.m.) under ship's derrick. sublessee. to underestimate.t.

t.f.poisonous matter ~ radioactiva radioactive matter/ substance substitute s. underemployment ~ a fortei de munca underemployment of labour force subventie s.oversubscription ~ la actiuni application for shares ~ multipla — (la actiuni folosind nume false) (bur.tid . to grant. o intreprindere sail un sector economic) domestic subsidies ~ pentru investitii — (acordate de stat) investment subsidies subventiona v. grantin-aid ~ incrucisata — (subventionarea unui produs din veniturile generate de un alt produs) cross subsidy ~ la export . subsidy.) multiple application subscriitor s. a agriculturii etc.farm subsidies ~ de exploatare .{incercarea unei tan dc a reduce imoonuriie.substitute money suburban adj. m conditiile in rcfe \olumul productie' rdnidne neschimbat) substitution of factors of productiosi •• a importuSui ./?!.f. grant.f. grant-in-aid ~ de navigatie — {acordatd de stat unor companii) navigation bounty/subsidy ~ de stat .332 SUB-SUB a aduce o contribute bdneascd) to subscribe.f.price support subventionat adi. subsidized .f. undersecretary subsidiu5\M. support ~ a preturilor -. subscription subscris adj. suburban suburbaniza v. subsidy subsoil. {preturile prin interventia statului) to valorize subventionare s. substance. (/a o emisiune de titluri de valoare) underwriter subscriptie s.de stat .f. subscribed. incurajdnd dczvoliarea mduslriilor interne} import substitution substitut s. suburb subutilizare s.operating subsidies ~ in amonte .export bounty/subsidy subventii agricole .(feno-menul de inlocuire a unei cantitdti dimr-un factor de productie en o caiiti'ate delerminatd dintr-un alt factor de productie. matter. subvention.harmful substance ~ inflamabila .f. substitution ~ a factorilor de productie . underwriting ~ a unei cote-parti . a comertului. to subsidize.t.(subventii acordate furnizorului de materie primd pentru un produs) upstream subsidies ~ nationale .public/government subsidy.inflammable substance ~ otravitoare .f subsidy. {pentru stimularea industriei. (a extinde zona suburband) to suburbanize suburbie s.m.) bounty. state-p. grant. n. material ~ daunatoare . {la o emisiune de titluri de valoare) to underwrite subscriere s.m. subscription.quota subscription ~ excedentara . substitute substituti ai banilor . subsoil substanta s.(acordate de stat pentru un produs. underwritten ~ integral — (despre o emisiune de titluri de valoare} fully underwritten subsetretard. state grant.state-/graiit-aided.

(la care se calculeazd dobdndd) principal ~ asigurata . devisee succesoral adj. subsidiary (company) ~ bancara .sum in words/at length ~ incasata . successor 2. succession. pagube) to incur. abstract. inheritor.) heiress succesor s. subsistence.(de un client din bancomat. (legatar) devisee ~ prezumptiv .lump/inclusive sum ~ in litere . (la) to succeed (to) succes s. mijioace de trai) livelihood. intr-o anumitd perioada) cash limit ~ minima a datoriei pentru care se poate declara falimentui .) successor.f.(unui contract) memorandum suma s.heir presumptive ~ subsecvent . i. hereditament ~ a porturilor . sweating. success.estimate ~ facturata . sustenance succeda v. summary ~ al articolelor . sum.cargo sweat suferi v. (dr. inheritable sucursala s.n. (dr.specific amount ~ evaluata .sum payable. basic needs.f. 1. afacere) proceeds ~ maxima a tranzactiilor autorizate activity limit ~ maxima care poate fi retrasa . series 2. to fail succesiune s.) intestate succession.(dr.SUB-SUM 333 subzistenta s. successional.) succession. (dr. branch. heir.heir testamentary. intestacy ~ testata .f. amount ~ a creditului .to be/to prove a failure.sum due ~ de bani in casa .(despre o mar/a) to take on a nu avea ~ .accumulate amount of annuity ~ datorata . (pierderi.) testate succession succesoare s.odd money ~ de plata .invoice amount ~ globala/forfetara .(pentru a avea rest) cash/till float ~ de completare . (neasteptat) bonanza ~ de casa . to sustain ~ avarii .bankruptcy level . inheritance. (rubrica de pe un document de platd standardizat pentru citire electronicd) convenience amount ~ debitoare .f.sum insured ~ bruta . 1.to sustain damages sumar s.(dr. al unui spectacol) box-office success a avea ~ .remainderman ~ testamentar .n.amount stated ~ delapidata .(la mcdrcarea sail la descdrcare) order of ports ~ ab intestat .t.embezzlement ~ determinata .(dintr-o vdnzare.amount to be invested ~ cumulata a anuitatii . condensed moisture ~ a marfii .) sweat.m. to suffer. (umiditate in magaziile navel produsd de condensarea vaporilor emanati de diverse mdrfuri) (mar.f.debit amount ~ declarata/specificata .(al unui film.f. (intretinere.branch bank sudatie s.gross amount ~ ce urmeaza a fi investita .

(report) (cont.(set de tranzactii in care profiturile cdstigatorilor sunt egale cu pierderile needs tigdtorilor) (fin.t.n. extra suporta v. to overvalue. outsized supraemisiune s. to overvalue supraevalua v.receivables ~ debitoare in tranzit spre band -bank float ~ flotante . not included in the budget supracapitaliza v. high-grade 2.uncertain amount ~ nominala . (nn activ) (cont. surface.) zero sum ~ oferita .total expenses sume care nu pot fi incasate -uncollectable receivables ~ care pot fi imprumutate numai la dobanzi foarte mari deadmoney ~ de incasat . (cheltideli) to bear supraasigura v.work area . chief supermarket s. superior. supplementary.f.face amount ~ nula .amount paid out ~ principala/totala .(c.t.f. addition ~ de bilet .334 SUM-SUP ~ minima din depozit .t.m.) to write up.t.(la licitatie) bid ~ partiala subtotal ~ platita .de lucru .) tenderer superior adj. (despre o afacere care nileazd si produce mult mat multi bani deceit valoarea activelor curente) overextended suprafata s.) amount brought/carried forward ~ rotunda . to overestimate.t. (capitalul unei societdti prin emiterea unui numdr prea mare de actiuni in raport cu o politico financiard judicioasd sau cu activele nete ale companiei respective) to overcapitalize supraextins adj. (persoand care se angajeazd in scris sd respecte clauzele fixate) (dr. sum total ~ totala a cheltuielilor . additional.(c.takings a fi sub suma prevazuta . to overrate. (calculatd in acri) acreage . supplement.to fall short of the amount sumisionar s. 1. in.extra charge ~ la greutate A makeweight ~ pentru diferenta de clasa . supermarket.(care este platita in caz de moarte accidentals sail alte accidente majore) (asig. to overestimate. (de calitate supe-.(care trebuie sd rdmdnd in depozitui bancar pentru ca acesta sa nil fie desfiintat) maintenance margin ~ nedeterminata .even money ~ subscrisa . extraordinary.total amount.) principal sum ~ rambursabila .) excess ticket suplimenta v.extra/additional payment ~ de pret . to overcapitalize supradimensionat adj. (de actiuni) overissue supraestima v. to overinsure suprabugetar adj.) excess fare ~ de plata . to supplement suplimentar adj. (in functie.amount repayable ~ reportata .f.t.rioard) of superior/the highest quality.f. area. (in special la periferia unui oras) hypermarket supliment^.amount subscribed ~ totala .(cecuri aflate in procesul de transfer de la o bancd la alto) float ~ incasate . in grad) senior s.m.

to control supraveghere s. overproduction. to overbid. overcharge.n.t. extra tax.t. (de greutate) overbalance ~ al consumatorului/cumparatorului . Ie procurd unui individ. excess price.n. overstock suprastoca v. higher bid supranavlu s.) excess of freeboard ~ de greutate .n. overload suprastoc^-.) alien duty.) overfreight supranumerar adj. supplementary taxation ~ fiscala .t. (la) subject/liable (to) deteriorarii . to surtax. to surcharge suprataxa s. (un pret) to overcharge 3. to overstock suprasubscriere s.overentry . liable to damage ~ restrictiilor .(mar.subject to deterioration. (mar. excess/ surplus profit suprasarcina s. to superintend. better offer.net rentable area ~ utila a depozitului . la un pret dat.t. surcharge ~ de import .f. overplus. superprofit.m.import surcharge ~ de pavilion .tax surcharge supraincarca v. to overtax supraimpunere s.(mar.additional postage supraveghea v. oversupply.f. dutiable surogat^. 1.t. (supralicitatie) overbid. black market price supraproductie s. forma de surplus pe care il obtine participantui consumator la schimb) consumer's/ buyer's surplus ~ al producatorului .n. to supervise. to overburden 2./i.excess weight ~ de lichiditati .f. (intr-un magazin universal) shopwalker suprematie s. oversubscription suprataxa v.f. surplus. overseer. supervision. (pepiata) supremacy supus adj. to bid over supralicitant s.subject to restrictions ~ taxelor vamale/vamuirii -customable.f.m.f. outbidder supralicitatie s.excess liquidity ~ de rezerve — (rezerve depuse de o bancd la banca centrald peste nivelul rezervelor minime obligatorii) excess reserves ~ de salariati redundancy of employees ~ de taxe vamale . succedaneum surplus s. superintendent.^.SUP-SUR 335 ~ inchiriabila a unei cladiri ..f. overbidder.f. excess. supertax. to supertax.t. (muncitori) to overwork supralicita v.n. substitute. (un vehicul) to overload. higher bid suprapret s.(termen care exprimd satisfactia suplimentard pe care achizitiile succesive ale unui bun.warehouse floorage supragreutate s.f. flag surtax ~ postala/de francare . supervisor. overbid. to oversee. to outbid. s.f. surtax. supernumerary supraoferta s. overweight supraimpozita v. surplus production supraprofit s.(diferenta dintre ceea ce producdtorul primeste si ceea ce cheltuieste) producer's surplus ~ de bord liber . control ~ a bancilor supervision of banks supraveghetor s.

(plati.m. 1. preturile) to peg.pilfering of cargo sustinator s. to elude sustragere s. aforesaid suspenda v. (din punct de vedere financiar) backer. to second.n. source ~ de aprovizionare . to uphold. (swap valutar.) evasion.interest rate swap ~ de datorii/capital imprumutat contra capitalul propriu . (piata. abovementioned sus-numit adj. intr-o economic liherd.t. theft. avoidance.t. (intens un produs.f. (pe un timbni) surcharge sur§arja v. (o sedintd) to adjourn. adicd cesiune temporard sail conversie a datoriilor in actiuni sail alte titluri de participare) swap ~ al ratelor dobanzii . plata impozitelor etc.currency swap .source of supply surse $i utilizari ale fondurilor (cont.f. to purloin. sovereignty ~ a consumatorilor — (alocarea resurselor. bazatd insd pe o valoare stabild a sumei initiale. (de la indeplinirea obligatiilor. purloining. tranzactie prin care se schimbd fluxuri de plati ale dobdnzii cu caracter diferit. livrdri) to suspend. (o rezolutie) to second. o marcd etc. swap de datorii.f. to stop. (un acord) to terminate suspendare s. pilferage 2. swap al ratelor dobdnzii. (a unor actiuni de pe lista de cotatii) (bur.debt equity swap ~ de obligatii . opinii) to advocate. a livrd-rilor) suspension. (de la indeplinirea obligatiilor.t. supporter. (de idei.) to evade. plata impozitelor etc. (a unei sedinte) adjournment. above-named/ mentioned. (a platilor. (o candidaturd. (idei. o opinie etc. to pilfer v. to avoid.) delisting sustrage v.) sources and uses of funds sursarj s. (a promova un plan) to forward. tranzactie valutard m care platile se bazeazd pe rate fixe ale dobanzilor pentru fiecare valuta.n. asemdndtoare cu tranzactiile la vedere si la termen. to endorse. 1. to take away. to steal. (un functionar) to suspend. elusion ~ din marfa transportata .t.taxable surplus sursa s. (al familiei) breadwinner sustine v. (financiar) to back.} to boost 2.r. 1. opinii) upholder 2.) to back. sustainer. to support.f. '1. (a unui functionar) suspension.liability swap ~ de valute . (al unei piete) marketeer. (a afirma) to affirm. (a unui acord) termination 2. (un timbni) to surcharge sus-mentionat adj. to assert suveranitate s. infunctie de preferintele consumatorilor) consumer's sovereignty swap s.SL'R-SWA ~ impozabil .

f. shopwalker ~ de retea — (eel mai puternic membru al unei retele de distributie) channel captain ~ de serviciu .) (court) session ~ a consiliului de administratie board meeting ~ de consiliu . school ~ comerciala .solicitor general ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al serviciului de personal personnel manager.to sit.n. (director) manager.n.commercial/trade school ~ profesionala/de meserii professional/vocational/industrial/ training/trade school ~ subventionata prin donatii foundation school sedinta s.sarpelui in tunel" adoptat de CEE pentru a controla fluctuatule zilnice ale valntelor tdrilor-membre fata de dolar) (fin.) hatch foreman ~ de fila .. (de docheri) foreman.(minister's) principal private secretary ~ de catedra .chief/head/senior clerk ~ de cabinet . to be sitting sef s.$ salupa s.f.f. to blackmail santier s. departmental manager .shipyard. fiind insarcinatd cu negocierile si derularea operatiunilor) lead manager ~ de gara/statie .head of service. principiul .station manager.port warden ~ de raion — (intr-un magazin universal) floorwalker.shipbuilding facilities sarpe s.sales manager ~ al serviciului financiar .construction/ building site ~ de dezmembrare a nayelor vechi breaker's yard ~ naval . (superior) superior. (conducdtor) leader ~ al contenciosului . chief. chance sanse egale . motorboat ~ vamala . dockyard. yardmaster ~ de oficiu portuar .informal think-in ~ publica . meeting.shop foreman ~ de birou . head. {dr. site.sef de fild" reprezintd sindicatiil bancar care acordd credite. boat.council board ~ -fulger . (shipbuilding) yard ~ naval de reparatii . (membra in consiliul de administratie} worker director ~ al serviciului de vanzari .revenue cutter Sansa s. blackmail santaja v.repair dockyard santiere si uzine navale .t.open meeting a fi in ~ .first-line manager. boss. (in magazie) (mar. (sarpe monetar.f sitting.head of chair/ department ~ de echipa ..m.equal opportunities santaj s.(banca .) snake scoala s. leading hand.paymaster general ~ de atelier .m. development ~ de constructie .

to be on the dole. unemployment ~ ascuns/mascat .skimming barge./!.coal barge..(de vdnzdri) area manager senal^. chain.lumber/timber barge ~ pentru ciment .cement barge ~ pentru marfuri generale . channel. derivat din dezechilibrul cerere-ofertd. (pe fluvhi) keel ~ de depoluare . rezultdnd o diminuare a greutdtii) abrasion of coin slep s. amplasdrii geografice etc.(datorat structurii economics. prin reorganizare.seagoing barge ~ pentru busteni .general cargo barge ~ pentru minereu . fairway. short hours ~ rezidual — (fomaj care afecteazd forta de mimed cu eficientd scdzutd.bunkering barge.. din lipsa comenzilor) technical unemployment . (serie) series ~ de andosari . barger.n.) structural unemployment ~ tehnic . bargeman. and ~ compania . abrasion ~ a monedei — (ca urmare a circulatiei. succession. to be unemployed. row.(determinat de intreruperea activitdtii unei firme./!.river barge ~ frigorific . (partial) to work (on) short hours somaj s.log barge ~ pentru cereale .navigation channel septel .ore barge ~ portuar . cu consecinte negative pe piata muncii) involuntary unemployment ~ partial . bargee. (cu combustibil lichid) oil-fuel lighter ~ de cabotaj . fdrd motivatie) residual unemployment ~ sezonier . lighter ~ de buncherare . line.cargo barge ~ de transport .seasonal unemployment ~ structural .and company ~ cu capital redus .338 §EF-$OM ~ de santier .chain of endorsements slefuire s.underemployment.coastal/coasting/ coastwise barge ~ de canal .hidden unemployment ~ ciclic .n.barge tank slepar s.(sau keynesian.cyclical unemployment ~ de inadaptare . denumitd tehnofobd. livestock si con/'.harbour/utility barge ~ -tanc .refrigerated barge ~ maritim .n. to be out of work/job.s'. formelor de proprietate. si-a redus capitalul) and reduced sir s. barge.clerk of (the) works. lighterman soma v.grain cargo barge ~ pentru cherestea .tank(barge) ~ -tanc petrolier . superintendent of work ~ de triaj/manevra . necalificatd.canal barge ~ de carbuni .barge carrier ~ fluvial . de obicei pe o perioadd determinatd.(§omaj cauzat de imposibilitatea unei parti a populatiei active. half time.m.f. de a se adapta tehnicilor fi metodelor avansate de lucrii} frictional unemployment ~ involuntar .yardmaster ~ de zona .(cuvinte care apar dupd numele unei companii care. oil recovery barge ~ de marfa . pass ~ navigabil .

a unui cec etc. seal ~ a firmei . unemployed worker. by-road ~ nationala .cantarit" .§OM-§TI ~ tehnologic ..voluntary unemployment §omer adj.signature stamp ~ de cauciuc .f.f.state highway §tampila v. (high) road ~ cu taxa .rubber stamp ~ de control/garantie .primit" .postmark ~ .worker on short hours. (scrisori) to postmark 339 §tampila s. stamp.company/corporate/ common seal ~ . science §tiinte economice .m.t.(pdnd la gdsirea unui post) search unemployment ~ voluntar .toll road ~ locala .numbering stamp/machine ~ po§tala . out-of-work/place s.inspection stamp ~ de numar curent .economics . highway.. {a deteriora fata unei bancnote.weight stamp ~ cu data . part-time worker $osea s.local/country road. (sigiliu) signet. unemployed.f.received stamp $tanta s. the unemployed ~ partial .t. (pentru bdtut monede) stamp §terge v. pi.) to deface $tiinta s.date stamp ~ cu semnatura . to stamp.(cauzat de inlocuirea vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi) technological unemployment ~ temporar/intermediar .f.

rate.t.control panel ~ de distribute . (tabel) table. stub 2. tabulator. 1.f. cec etc. chart.estimated tare ~ legala/vamala .(oferit de un magazin.f.f.(pentru unitdti de mdsurd apartindnd unor sisteme diferite) conversion table ~ de masuri si greutati . (rezervor) tank 2.supertare ~ uzuala . (de chitantd.n.(pentru calcularea tarei mtregii partide de mdrfuri) received tare ~ comuna .(din cartea mare) (cont. (lista) list ~ centralizat . (de comanda) board. schedule. table.table of interest ~ tarifar . bulk-oil carrier tantiema s. tabulating machine talie s.summarized table ~ de conversie/transformari .custom-built container ~ suplimentara .(greutatea reald a ambalajuhu') actual/clear/real tare ~ estimata . emolument.n. coupon. tare assumed by the customs ~ medie . 1. (petrolier) (oil) tanker.switchboard tabula v. price list.table of weights and measures ~ de procente ale dobanzilor .mean tare ~ conform tarifului vamal .(combinatie intre taxa ad valorem si o taxd vamald specified) compound/two-part tariff ~ curent . tabular tabulare s. 1. tariff. panel ~ al conturilor .to tare tarif s. (in piata) market stall tara s.) chart of accounts ~ de comanda . renewal coupon ~ de asigurare .customary tare a calcula tara .) size talon s. (greutatea ambalajuhu) tare (weight) ~ admisa . booth.f.average tare -~ normala .going rate .T tabel s.domestic rate ~ compus/mixt . scale ~ casnic . chart 2.f.tariff schedule tablou s.) counterfoil.insurance note/slip ~ valeric gratuit . percentage taraba s.normal tare ~ standard . oil-carrying ship/ vessel. tabulation ~ fhiala/recapitulativa .n.master tabulation ~ incrucisata . petroleum carrier/ship/ tanker. (corn. (anexat la o obligatiune la purtdtor si care conferd dreptui la o noud foaie de cupoane cdnd acestea au fost utilizate) talon.cross tabulation tabulator s. to tabularize tabular adj.use tare ~ efectiva/reala . tank ship/vessel. cu care se pot achizitiona unele articole) gift coupon/token/ voucher/certificate tanc s.n. schedule. share.(SUA) schedule tare ~ conform uzantei .n. to tabulate.customs/legal tare.n.

consulage ~ de amarare — demurrage ~ de brevet .time-of-day tariff ~ diferential .flat rate ~ vamal . (functionar care stabile^te tarifele/taxele) rater. to impose a tax on taxator s.passenger rate ~ pentru marfuri .differential/graduated tariff ~ feroviar .(mar. tariff.(a mdrfurilor) customs schedule ~ vamal de represalii .revenue tariff ~ forfetar . t. 1.customs tariff ~ vamal comun .transit tariff ~ de zi .f.zone tariff tarifa v.open rate ~ pe mila .piecework rate ~ postal .) duty. (tarif) tariff. la piatd etc.inland postage ~ unic .plant hire rate ~ de navlu . 1. (in tramvai.sliding scale tariff ~ neuniform .(mar..) conductor ~ pentru drumuri sail poduri . to charge 2. scheduled taxa v.. (^colara etc. rate . valuer. (rutierd.flexible tariff ~ vamal pentru tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate .) nonconference rate ~ de noapte .scale of commission ~ de curtaj/brokeraj . to tariff tarifar adj.prime (lending) rate ~ auto/de drumuri .) underwriting rate ~ de baza .tariff in force ~ intreg/fara reducere .basis rate ~ de coletarie/mesagerie .toll collector/keeper ~ vamal . dues.consular fee. contribution.. charge.single tariff ~ uniform .tax disc/token. postage ~ postal pentru corespondenta interna .TAR-TAX 341 ~ de asigurare .m. tax. appraiser 2. (mar.night charge ~ de tranzit .) fee.retaliation/ retaliatory tariff ~ vamal flexibil .protection/ protective tariff ~ vamal zonal/pe zone . pi.) toll. insurance tariff. (a impune) to tax.restricted tariff ~ intern .most-favoured-nation tariff ~ vamal preferential .) charter rate ~ de navlu cartelat .railway rate ~ fiscal .nift tax .(in CEE) common customs tariff ~ vamal de clasificare .parcel rate ~ de comision .consuiara .truckage ~ de cantarire .weighing charges ~ de donatie . roadtax •.commission rate ~ de inchiriere a utilajelor .patent fee/tax ~ de camion a j .goods rate ~ pentru munca in acord . (vamala etc.preferential tariff ~ vamal protectionist .customs appraiser taxa s.a scontului la cambiile de clasa intai .full rate ~ maximal . (incasator) collector 3.inland rate ~ in vigoare .rate of insurance.) conference rate ~ de navlu necartelat .mileage ~ pentru calatori .t.(mar. autobuz etc.maximum tariff ~ mobil .postal tariff.

export duty ~ de import .sumptuary/luxury tax ~ statutara — (cost administrativ al lickidurii unui imprumut} statutory fee drawback ~ vamala specifics .(SUA) federal discount rate ~ fiscala .(publice aduse unei proprietdti particulare) betterment levy ~ pe livra . legacy duty ~ $colara .return duty.) poundage ~ pe valoarea adaugata — value-added tax ~ succesorala .(SUA) expressage ~ de piata — (pentru dreptui de a tine un chiosc) stallage ~ de ramburs .protective duty ~ vamala reciproca .discount rate.{in functie de greutatea.survey fee ~ de export .admission/entrance fee. door money ~ de macara .fee ~ uniforma/forfetara .rediscount rate ~ de rezervare .matching duty ~ vamala comunitara .cash on delivery fee ~ de redeventa .fiscal duty ~ ipotecara .import duty ~ vamala de represalii . quayage.prohibitive duty ~ vamala protectionista .(a locului) reservation fee ~ de scont .preferential duty ~ vamala prohibitive .additional duty taxe de andocare . infunctie de tara de origine a mdrfurilor) discriminating/ discriminatory/multiple duty ~ vamala preferentiala .cranage ~ de magazinaj .{in antrepozite vamale) bond dues ~ de cheiaj .retaliatory duty ~ vamala discriminatorie/multipla (la import.storage charges ~ de mesagerie . (atzmci cand mdrfiirile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri ce vor fi exportate) ~ pentru bauturile infundate (servite in restaurant) corkage ~ pentru trecerea unei proprietati particulare .official discount rate ~ pe tmbunatatiri . wharfage .(vamala etc.(de stationare la chei} quay/pier/wharf dues.toll traverse ~ somptuara .reciprocal duty ~ vamala restituita .import duty ~ de intrare .(aplicatd de o piata comunitara sail de o uniune vamala) common external tariff ~ vamala de import . pierage.dock dues ~ de antrepozitare .capital transfer tax ~ federala de scont .standard charge ~ vamala .customs duty ~ vamala compensatorie .mortgage duty ~ normala/in afara orelor de varf off-peak rate ~ oHciala a scontului .royalty fee ~ de reescont .stamp duty/tax ~ de transfer de capital .342 TAX-TAX ~ de expertiza . rate of discount ~ de timbru . lungimea sail volumul mdrfurilor) specific duty ~ vamala suplimentara .succession/inheritance tax.

technologist tehnologic adj.evaluation and review technique ~ de fabricatie a unui produs product engineering tehnician s. (a se tocmi) to bargain.canal tolls ~ fluviale . small town. (a se duce la cumpdrdturf) to go shopping v.. to buy.(a produselor indigene) safeguarding duties ~ vamale diferentiale . industrial safety. (tocmeald) haggle. bargain a face targuieli/cumparaturi .rates and taxes ~ tarifare/vamale . technics.t. (burg) borough 4.(man. (normald a alcoohilui) proof targ s.) shipping and handling charges ~ de navigatie . (piatd) market (place). (ordsel) market town. technical expert.cargo dues ~ portuare .f.'.f.world fair targui v. (metodd.fair ~ de mostre .r. technological tehnologie s. exhibition ~ de vite .m.rates ~ notariale .to go shopping tehnic adj.m.f. engineering tehnologia managementului management engineering tehnologie de fabricare a unui produs .harbour dues/fees.navigation dues ~ de tonaj .tariff rates ~ vamale de protejare . technician.river charges/dues ~ locale/comunale .tonnage dues ~ de tranzit . (vite) to slaughter tarie s. townlet. buying.notarial charges/fees ~ pe marfurile operate .trade fair show. to haggle targuiala s.f. (cumpdrdturi) shopping 2. engineer ~ responsabil cu protectia muncii safety engineer ~ responsabil cu studierea timpului de munca . to purchase v.n. sample fair.labour safety engineering. technocrat tehnocratie s.factor analysis chart technique • ~ metodelor .product engineering ~ de mare performanta . (tocmeald) haggle. (centru comercial) emporium 2.differential duties ~ vamale si de regie — customs and excise duties taia v. haggling.high technology ~ de prelucrare a petrolului petroleum engineering ~ informationala . business ~ anual . (a cumpdra) to buy. technology. security means tehnica de analiza si evaluare grafica .t.transit dues ~ de trecere prin canal . (oras) town. purchasing. haggling. port charges/dues ~ si impozite .f.m. (comert) trade. (periodic) fair 3. (afacere) bargain.time study engineer tehnocrat^.(mar. technical tehnica s. safe procedure.information technology . fel) technique tehnica diagramelor de analiza factorials . 1. technocracy tehnolog s. 1.TAX-TEH 343 ~ de ecluzare ~ lockage (tolls) ~ de incarcare si manipulare . stock fair/market ~ universal .) methods engineering ~ securitatii muncii .cattle market.

ground.storage yard. uptrend ~ de crestere a preturilor .f.timber land ~ necultivat .arable/tillable land ~ aurifer .f.anti-inflationary trends ~ economice .n.market trend ~ ascendenta/de crestere .business term ~ curent .growth theory ~ deciziei .expectation theory ~ bunastarii .trust territory termen s. (de constructie) site ~ agricol .(pentru plata unei datorii scadente) (days of) grace ~ de livrare . deadline 2.w. counterman telal s. delay (granted). court day.gold field ~ cultivat . (fixat} fixed/appointed/stated date. (dr.inflationary trends teorie s.general trend tendinte antiinflationiste . territory ~ situat departe de granita sau de mare .n. (sol) soil. (pentru titlurile financiare') bearish tendency ~ generala . field.downtrend in prices. (limita) time limit. {al produselor perisabile) shelf/storage life ~ de gratie . delivery date .term of guarantee.underconsumption theory terera s.abstinence theory ~ asteptarilor . temporary.price theory ~ subconsumului . counter tejghetar^. (ciivant) term 5.) reclaim days ~ de executie — (a unei lucrdri de constructie) construction time ~ de garantie .) day of appearance. theory teoria abstinentei .inland ~ sub tutela/mandat . respite 3. chemare in judecata} summons 4.tillage land ~ de depozitare . land. stockyard ~ forestier . television ~ cu taxa/abonament .f. time.(dr.n. (pasuire) time allowed. dealer buyer. (pentru titlurile financiare) bullish tendency ~ de scadere . period. communication activity/service televiziune s.".running term ~ de apel . waste land ~ pentru constructia de locuinte residential/housing estate ~ petrolifer . telecommunication.upward tendency/trend. term. tendency.game theory ~ preturilor .real business cycle theory ~ cresterii . (SUA) junkman telecomunicatie s. (despre munca) odd tendinta s.pay television ~ industriala/in circuit tnchis industrial television temporar adj. date. pi.decision-making theory ~ jocurilor .f. downtrend ~ de scadere a nivelului de trai downtrend in living standards ~ de scadere a preturilor . old-clothes man. trend ~ a pietei .fallow (ground/land). (citatie.downward tendency/ trend. {conditii contractuale) tenns ~ comercial .m.economic trends ~ inflationiste .farmland ~ arabil . guarantee period.344 TEJ-TER tejghea s.welfare theory ~ ciclului real de afaceri .time of deliver.f.oil field/land teritoriu s. provisional.uptrend in prices. 1.

fractionata .m.fmal/latest/extreme term.(asig.(care define sume datorate sau bunuri mobiliare ce apartin debitorului unui creditor popular) gamishee test s. end ~ a unui rise . test testa v. drapery . third party/person ~ detinator .(testare in favoarea unei persoane care este cu doud sau mai multe niveluri de generatie sub testator) (dr.f.n. (un bun imobiliar) to devise testament s. (a unui bun mobiliar) bequest.port terminal terminare s. deadline termeni comerciali internationali international commercial terms (Incoterms) ~ contractuali .(al unei cambii) holder in due course ~ proprit . textile. (pentru bunuri mobiliare) bequest. terminal ~ bancar .) direct skip . (pentru bunuri imobiliare) devise a ataca un ~ .) prescription period ~ de valabilitate a brevetului . (dr. termination.) end of a risk terts. (a unui bun imobiliar) devise.(al unei proprietdti) tenure ~ de prescriptie . (un bun mobiliar) to bequeath. bequeathing.term of payment.) testator. testament. (a Idsa ceva prin testament) to will. test.n.patent life/period ~ final/-limita .to revoke/to annul/to cancel a will a-si face testamentui . testing 2.ferry deck/rack ~ de petroliere .marine terminal ~ portuar .f.(bancomaf) cash dispenser ~ de containere .credit terms ~ (contractuali) fundamentali fundamental terms terminal adj.test marketing ~ profesional -job test ~ pe animale .(corn.m.(temporard la un potential ciimpdrdtor) product placement test ~ directa . a proba) to test 2.(a produselor casnice sau a medicamentelor) animal testing testatoare s.f. devising ~ a conceptului . completion. testamentary testare s. (dr.f. s.n.contract/agreed terms ~ {contractual!} de creditare .container terminal ~ de decontare a cecurilor . 1.(dr. (de bunuri imobiliare) devisor textil adj.to die testate a revoca un ~ .TER-TEX 345 ~ de plata .(a elementelor individiiale care intrd in componenta unei reclame sau a unui ambalaj) atomistic test ~ de piata . textile textila s. (de bunuri mobiliare) legator. prompt date ~ de posesiune . closing date.to contest a will a deschide un ~ . finishing. to legate.to open a will a lasa un ~ .) testatrix testator s.cheque cashing machine ~ de feribot .) concept testing ~ a produsului . 1.. (a incerca. will.tanker terminal ~ maritim .t.to leave a will a muri lasand ~ .product test ~ a produsului prin plasare .to make one's will testamentar adj.

spare time ~ local . (standard) standard.n.postage stamp ~ sec .n. 1.(pentru operarea navel) waiting time ~ de exploatare/functionare running/operating time ~ de fabricatie a primei piese (dintr-un lot) first piece time ~ de lucru/munca .impressed stamp.leisure.fiscal/tax/revenue stamp ~ jubiliar -jubilee stamp ~ postal . (.n.n. (document) title. downtime ~ mort in fluxul tehnologic bottleneck ~ necesar pentru executarea operatiilor de productie . treasure.working hours ~ de nefunctionare a masinii . type. (arta tiparuiui) (art of) printing. (de carte) title.(despre masini.used stamp timp s. timpul scurs de la efectuarea iinei comenzi si pdnd la indeplinirea ei: timpul necesar pentru a-l determina pe un consumator sd cumpere) lead time ~ total de operare .'/. 1. (cladire) treasury. mdnd de lucru sail comenzi) machine idle time.security printing office tiraj s. (atelier/intreprindere poligrafica) printing firm/house/office. (de bani etc. time ~ astronomic . sort.(despre preturl) to tend upwards ~ sa scada .t. (de .(in gestiunea stocurilor.idle/dead/lost time.astronomic(al) time ~ de asteptare . (de stat) treasury 2. 1.circulation and readership titlu s. to amass tichet s. deed 3.346 TEZ-TIT tezaur s. to hoard (up).works/establishment 2. (din motive tehnice) machine down time ~ de operare .bread coupon timbra v.(mcdrcare-descdrcare) handling time ~ de pan a . to treasure (up).adhesive stamp ~ de chitanta .(la mcdrcarea sau descdrcarea navel) dispatch ~ economisit numai la descarcare (mar. pressrun.outage time ~ economisit .i.(despre preturi) to tend downwards tip s.n.Greenwitch mean time a avea timpi morti . to stamp timbru s.receipt stamp ~ fiscal . to tend ~ sa creasca . (bon de cartela) coupon ~ de masa — (oferit salariatilor de firma wide lucreazd) luncheon voucher ~ de paine . stamp ~ adeziv .f.(din lipsd de materiale.production time ~ total .local time ~ mort . typography ~ de bancnote . (editie) edition ~ si grad de citire .) dispatch discharging only ~ economisit numai la incarcare (mar.) dispatch loading only ~ liber .(la magaziile navel) hatch hours ~ universal . (model) mark 2.n.n. (fel) kind.t. type tip art v. (al periodicelor) circulation. nor) headline 2. number of copies printed. ticket.t. utilaje) to idle over tinde v. to print tipogratie s. (camera de valori) safety vault. embossed press ~ stampilat/obliterat . \.} hoard. strongroom tezauriza v.

absolute title ~ de proprietate incomplet/imperfect . title to property.) writ of execution .defective title ~ de proprietate inregistrat/inscris (in cartea funciara) registered title ~ de proprietate legal . debenture ~ de creanta fara scadenta perpetual/irredeemable debenture ~ de proprietate .dated security ~ de valoare necotat/nelistat .legal/sound title ~ de proprietate negrevat . document of title. paper. certificate. (SUA) prior preferred stock ~ de valoare secundar . option stock ~ de valoare de calitate/sigur .(la bur so) unquoted/unlisted/nonlisted security.fixed-interest security ~ de valoare cu optiune (tranzactionat la o data. (actiuni) stock 4.(pbli'gatiune sau actiune preferentiald care poate fi schimbatd. vested interest ~ de proprietate absolut . fineness. si im pret specificat) stock option. deed of property.} valuable consideration ~ putativ .qualified title ~ de valoare . note.standard of coinage ~ de creanta .(care se poate tranzactiona pe pietele Internationale) international security ~ de valoare la ordin . standard ~ al aliajului .bearer security. (emis de stat sau de municipalitate) stock.(dr. in actiuni comune ale societdtii emitente) convertibile security/stock ~ de valoare cu curs fluctuant floating rate note ~ de valoare cu dobanda fixa .registered security ~ de valoare preferential .(cu plata prioritard a dividendelor) senior security. titre.(dr. note.clear title ~ de proprietate restrans . (tranzactionat pe piata extra-bursiera) over-the-counter security ~ de valoare negociabil/transferabil negotiable/transferable security ~ de valoare nominal . (emis de stat sau de municipalitate) stock.(dr.dollar stock ~ de valoare convertibil . la optiunea titularului. (titru) title.gilt-edged security ~ de valoare emis de o banca . certificate.order security ~ de valoare la purtator .oneros .security.standard of alloy ~ al monedei .) pus-alive title . (care reprezintd capitalul propriu) equity ~ de valoare american sau Canadian . floater ~ de valoare la termen . paper.TIT-TIT 347 valoare) security.title (deed).(cu dreptiiri ma'i mid asupra activelor si a veni-turilor decdt alte titluri considerate prioritare} junior security ~ executoriu . (actiuni) stock.bank security ~ de valoare exprimat in valuta -foreign currency security ~ de valoare garantat prin active -asset-backed security ~ de valoare guvernamental/de stat government security ~ de valoare inactiv/fara cautare inactive security ~ de valoare international .loan note.

licensee ~ al unei polite de asigurare . limit: (a litriilui unei monocle) remedy.r.n. (mar.) all loss or damage ~ riscurile .) all other perils ~ drepturile rezervate . name of an account ~ precedent . snipping availability .gross tonnage ~ curat . mar. haggle. mar.(asig.(asig.de ilicarcare -• (grentate sou volum) cargo tonnage ~ deadweight .prompt tonnage. dangers and accidents of the sea ~ pierderile sau pagubele . allowance.passenger tonnage ~ al navelor destinate exportului export tonnage ~ al navelor fluviale — river tonnage ~ al navelor frigorifice . (al unei polite de asigurare de viatd) nominee ~ al unei autorizatii/licente . margin. (a angaja in slujba) to engage.small tonnage ~ al navelor neexploatate . to traffic (for) a se ~ mult . {a se tdrgui) (pentru) to haggle (about.merchant tonnage ~ al navei — (in tone — registru) vessel tonnage.ileadvveight tonnage disponibil . (a comanda) to order v.n.m.t. haggling tocmi v.f. (a unui liicrdtor) hire toleranta s f tolerance.patentee. over). (a greutdtii unei monede) allowance ~ de greutate . oricare ar fi acestea -(asig.) holder.tramp (cargo) tonnage ~ al petrolierului — tanker tonnage ~ brut . patent owner ~ al unui cont .f.laid-up tonnage ~ al navelor oceanice . to hire on.de cabotaj -. 1.refrigerating tonnage ~ al navelor invechite obsolete/overage tonnage ~ al navelor maritime . al unui cont etc.) all risks ~ riscurile. (cantitatea de metal pretios dintr-un aliaj exprimatd in parti la mie) titre.liner (cargo) tonnage ~ al navelor de pasageri .trip-charter tonnage ~ al navelor mici .account holder.) all risks whatsoever tocmeala s. copyright reserved ~ pericolele.(la petroliere) clean tonnage .ocean-going tonnage ~ al navelor-tramp .) tonnage ~ al flotei comerciale . titulary s.to drive a hard bargain tocmire s. (al unei licente.policy holder ~ al unui brevet/patent . (pentru o treaba) to hire on 2. al unei functii) occupant. titular.seagoing tonnage ~ al navelor navlosite pe voiaj . {al unui post.) all perils.(al unor titluri de valoare) previous holder toata adj.all rights reserved. shipping space ~ al navelor de linie . primejdiile si acciden-tele de mare .coastal tonnage .348 TIT-TON titru s. mar. all toate celelalte pericole . title titular adj.(asig.tolerance of weight ~ larga — wide margin tonaj s. (suplinit al unei functii) titular.(asig.

ton ~ americana/scurta .) all time saved both ends total adj. total.all-in ~ timpul economisit in ambele porturi . to add up. tractor ~ agricol . to total tracta v.(la camioane) lorry tractor ~ universal . all ~ intr-unul . totalul banilor din casierie) till money ~ al pasivului . (global} gross. whole.n.English/long ton ~ impozabila . tonne ~ -registru . tonnage under deck ~ zilnic de incarcare .shipping ton ~ de navlu/volum . stall. aggregate.cash on hand ~ al incasarilor .international tonnage ~ mondial .farm tractor ~ cu roti .metric ton. to sum up.American/short ton ~ americana de capacitate American shipping ton ~ de congelare .deplasament . ship's registered tonnage ~ -registru brut .caterpillar tractor ~ -remorcher .net register ton ~ vamala .universal/all-purpose tractor .rateable ton ~ metrica . aggregate.net tonnage ~ pentru cereale .waste tonnage ~ -registru . to totalize.displacement ton ~ engleza/lunga .f. to cast up.underdeck tonnage. to figure up v. (a aduna) to add up.(cand numdrul navelor de transport depdse^te cu mult cererea) overtonnage ~ global . n.f. topography. topographer.wheel tractor ~ pe senile . vessel ton ~ -registru net .net register tonnage.(a/ navelor care stationeazd in rezerva} idle tonnage ~ net . survey tot adj. entire.m.newsstand topograf^. total.t. net measurement ~ sub punte .TON-TRA 349 ~ excesiv .register/measurement tonnage.(de operare) (mar. to tot up. overall s.f.i.world tonnage ~ navlosit .gross register ton. stand ~ de ziare .total liabilities totaliza v.(unui magazin. to total.gross debt ~ al despagubirii .register ton ~ -registru brut . (suma totala) sum (total).refrigeration ton ~ de incarcare/transport . t.dry cargo tonnage ~ pierdut/mort . surveyor topografie s.(platite asiguratului de societatea de asigurdri) capital sum ~ al disponibilitatilor banesti .grain tonnage ~ pentru marfuri uscate .daily tonnage allocation tona s. gross measurement ~ -registru net . to haul tractor s. whole.deadweight ton ~ .aggregate tonnage ~ international . (total) amount ~ al datoriei .gross/brutto register tonnage.charter/freight tonnage ~ nefolosit .cargo/freight/ measurement ton ~ deadweight .(SUA) revenue ton toneta s.

(feroviar ^.registration of mortgage transfer s. ocean/Atlantic liner ~ de mare tonaj . illicit trading 2. profiteer ~ de influenta .transshipment bond note transborda v.liner shipping ~ oceanic . traffic ~ aerian . transfer ~ de marfuri .350 TRA-TRA trafic s. (corn.passenger transshipment ~ intre nave .(bur. (in cartea mare) (cont.railway traffic ~ intens/aglomerat . transshipment ~ vamal . (peiorativ) speculator. 1.ocean traffic ~ portuar .goods transshipment ~ de pasageri . a emite o cambie.n.coastal traffic ~ maritim de linie .) registration.n.) certified transfer ~ bancar prin virament .goods/merchandise/ freight traffic. (dr.bank transfer ~ de actiuni .(intre doua tart) capital transfer/movement ~ de creante .crack liner transbord s.commercial/trading traffic ~ de coletarie/mesagerie .) to post transcriere s.wangler trage v. (transport pe mare cu nave . (cesiune) assignment. 1. registering 3.) traffic.f.wangle(s). (in cartea mare) (cont.tramp) tramping transatlantic adj.t.t. transshipment. (container de transbordare) transcontainer transcrie v.) posting ~ ipotecara .transit traffic. intercession ~ de marfuri .n. tin tragere s. transcription 2. pressure. to transship.n.) transfer.transfer of debts ~ de fonduri . 1. transatlantic s. trader.n.regular traffic traficant s. 1.to derive benefit from ~ la sorti . transatlantic ship/vessel. to reload transbordare s. (dr. cargo turnover/ performance ~ de marfuri in vrac . (a scrie.(de marfuri) express traffic ~ feroviar . to transcribe 2. {la loterie) drawing tramping s. a unei trate) drawing 2. (de proprietate) conveyance cec.f.i rutier) joint traffic ~ comercial . (a unei cambii. a unui cec.heavy traffic ~ maritim . trading.n. {corner} ilegal) traffic.perishable traffic ~ de pasageri . 1. trafficker 2.superliner ~ rapid . reloading. transfer 2.parcel traffic ~ de influenta .f.t.to draw lots ~ autorizat de actiuni .share transfer ~ de capital .) to register 3.passenger traffic ~ de tranzit . 1. traffic in transit ~ expres .marine/maritime/sea/ seaborne traffic.funds transfer .dock/harbour traffic ~ regulat .ship-to-ship transfer transcontainer s.m. o tratd) to draw ~ foloase de pe urma . shipping ~ maritim de coasta . (a copia un act juridic intr-un registrii public special) (dr.bulk traffic ~ de marfuri perisabile .air traffic ~ combinat .

delivery. (expediere de bani) remittance 2. (o proprietate funciard prin mdnd moarta) to amortize transferabil adj.automotive/motor transport . (o proprietate funciar a prin mdnd moarta) to amortize. (cesionare) assignment.) fraudulent conveyance ~ interbancar de fonduri . (a inmdnd) to hand over. (cu tractiune animald) cartage ~ aerian .{a actiunilor) (bur. (dr. (transfer) transfer. iiscat sou calea aerului) (SUA) freight. transferable transmite v. transnational transport s. (prin mandat) to remit 2.to decimalize ~ un activ in numerar . to deliver. (dr. a unui cec prin andosare) endorsement ~ a dreptului de proprietate .) to transfer.) to transfer. (a transfera) to transfer.t. (de mdrfuri pe apa) freight.electronic data transfer ~ electronic de fonduri . (transportare) transport. to make over. (a ceda.(de la vdnzdtor la cumpdrdtor) physical delivery of securities ~ electronic de date . conveyance. (inmdnare) handing over.n.(de fonduri) cable/wire transfer transfera v. transportation. (cu vagonul sau camionuJ) truckage. 1. to release. (a unei proprietdti funciare prin mdnd moarta) amortization.t. (cesionabit) assignable transforma v.) transfer. (prin testament) to demise 3. (de mdrfuri pe apa.air transport ~ auto .to liquidate transmisibil adj. (cdrdusie) haulage 2.technology transfer ~ de venituri . 1. freightage. (dr. numele cesionarului rdmdndnd necompletat in acte) blank transfer ~ telegrafic . 1. a cesiond) to assign. (o cambie. (o proprietate) to convey. to transfer 2. transferable. (a unei cambii.f.transfer of ownership ~ necorespunzatoare .(a proprietdtii) voluntary conveyance/ consequence/disposition transnational adj. carriage. trucking. (a ceda. (a unei proprietdti) conveyance.(a proprietdtii) conveyance on sale ~ voluntara/cu titlu gratuit .to convert into money/cash ~ in sistemul zecimal . to release. cargo shipping. to convert ~ in bani/numerar . a cesiond) to assign. un cec prin andosare) to endorse over transmitere s. to make over. (o proprietate) to convey.interbank funds transfer ~ in alb — (de actiuni.t. (prin testament) demise 2.(sistemul cecurilor po^tale) postal giro ~ de tehnologie .) bad delivery ~ prin vanzare .(de cdtre un debitor falit al unei parti din proprietatea sa pentru a msela creditorii) (dr.{tranzactii pe baza de card) electronic funds transfer at point of sale ~ electronic de fonduri neautorizat unauthorized electronic funds transfer ~ fraudulos . 1.TRA-TRA 351 ~ de fonduri prin posta . to transform.electronic funds transfer ~ electronic de fonduri la punctele de vanzare . transmissible.income transfer ~ efectiv de titluri de valoare .

cattle traffic/ transport ~ de bu^teni .ocean shipping ~ pe apa .waterbome ~ pe calea aerului . de cdtre un stat . (SUA) railroad transport ~ fluvial . dealing.retur — (cu contraincdrcdturd) backhaul ~ rutier .land carriage/transport.grain transport ~ de contrabands . (financiara) operation 2.f.TRA-TRA ~ cu nave-tramp .(cu auto cister ne) oil trucking.to pipe transportabil adj. transporter.f.tanker trade ~ de marfuri refrigerate .carriage of contraband ~ de mare viteza .) coastwise/coastal shipping ~ de cereale . freightage ~ de marfuri lichide .) passenger shipping ~ de produse petroliere .membru al FMI) gold tranche tranzactie s.(mar.) time freight '. to transport. load-carrying transport. (marfuri pe apa) to freight.(c.to ferry ~. (mar. (a unui imprumut) tranche ~ in aur . conveyed. 1.charges prepaid transporta v.railway transport.f. rail carriage/transport. cargo shipping. (rutier) (road) haulier tran§a s.short haul ~ pe uscat . carriage by sea ~ nevagonabil .marine/maritime transport. overland carriage/transport.(mar.cu nava-to ship ~ cu §lepuri . transported. depusd in aur.(cotd de participare.to rail.river transport ~ in tranzit .riverborne ~ pe mare . (mar. bargain. (cu nave petroliere) oil shipment ~ feroviar/pe calea ferata .transit transport ~ in vrac . (SUA) to railroad ~ prin conducta . to convey.passenger service/transport. transport by land ~ public .goods transport/ carriage/traffic.airborne ~ pe fluviu . railage. (prin cdrau^ie) to haul ~ cu feribotnl . deal.logging ~ de cabotaj .to truck ~ pe calea ferata . transportable. waterage ~ pe ape interioare .waterway traffic ~ pe distanta scurta . to carry. sea shipping/carriage.mass transit ~ .(cu vagon incomplet) part-truckload consignment ~ oceanic .lighterage ~ de animate vii .carriage in bulk ~ maritim . uscat sou calea aerului) (SUA) to freight. carried ~ pe apa .') cargo/merchant shipping. (portabil) portable transportat adj.m.water carriage/transport/ haul. transaction.de marfuri .t.road transport/haulage transportui in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului . settlement .tramp shipping '-' cu §lepuri . agreement.) refrigerated shipping ~ de pasageri . (contract) carrier.seaborne transportator s.to lighter ~ cu vagonul-platforma sail cu camionul . (marfuri pe apa.

deal on joint account ~ la termen .fair/square deal ~ cu marfa disponibila . transit.(In livrare) spot deal/transaction.) insider dealings/trading ~ asistate de calculator .no-book transaction ~ nemonetara .(bur. to deal. negotiations . to transit tranzitare s.f.monetary transaction ~ necinstita .) option business' dealing.t.(la export. to transit.navigation treaty/ convention tratative s. transit.barter transaction ~ dezavantajoasa/Tn necuno$tinta de cauza .(de pachete mari de actiuni) block trading ~ in compensatie . cash transaction ~ de barter/in contrapartida .(la bursa) commodity trading tranzit s. to trade tranzactionare s.(bur.TRA-TRA ~ a la baisse — (bur.m.) computer-aided/'-assisted trading ~ futures .transition to a market economy tras s.(dr. talks.compensation deal ~ in lant . trading ~ de marfuri .speculative operations tranzactiona v. privilege ~ cu plata in numerar . (debitor asupra cdruia s-a emis o cambie pe care este obligat sd o onoreze la scadentd) drawee tratat s. convention.bogus/fraudulent transaction.f. treaty.f.clearing transactions ~ la termen .} unconscionable bargain ~ executata cu acordul partilor locked-in trade ~ imobiliara — real estate transaction ~ in bloc .spot deal/transaction ~ cu optiune . conveying in transit tranzitie s.chain transaction ~ in participate .) bull transaction ~ bancara — banking transaction ~ corecta .nonmonetary transaction ~ stransa/cu marja redusa de ca§tig tight bargain ~ switch . through traffic tranzita v. dealing. (acord) agreement ~ comercial .commercial/trade treaty ~ de navigatie .forward dealings ~ marginale — (cu plena jumdtate in numerar. pi. inaiti functionari care posedd informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.n.(directori de societdti.f.) time bargain ~ monetara . unfair deal ~ neinregistrata contabil .t. transition ~ la economia de piata .i. jumdtate pe credit) (bur.) margin trading ~ neoficiale/dupa inchiderea bursei after-hours dealings ~ speculative/riscante .(prin care titluri de valoare sail mdrfuri sunt tranzactionate la data . to convey in transit v.{bur.S7 pret specificat) (bur.(contracte de vdnzare sail ciimpdrare de mdrfiiri ori active financiare la o data viitoare prestabilita) futures transactions ~ in cliring .) bear transaction ~ a la hausse .n. realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction tranzactii ale initiatilor .

sea water ~ -uzina . (pe o listd etc. (de containere) freightliner.n.trade negotiations/talks ~ in curs .civil court ~ comercial commercial court ~ competent .underdealings a fi in ~ cu cineva .) to enter 2. (etapd) stage. tribunal. to carry on/to conduct negotiations trata s. a incepe ~ . (SUA) freight train ~ direct . draft.court of competent jurisdiction ~ cu jurisdictie generala .m.(la scadentd) dishonoured draft trauler s.(fard prelucrarea pestelui prins) catching/flsh/nonprocessing trawler ~ de pescuit costier . treasury trezorierj'.presentation/sight draft ~ neacceptata . (rang) rank ~ de cotatie .local (train).(bur. (SUA) way train ~ mixt — (cu vagoane de marfa si calatori) mixed/composite/passenger and goods train ~ personal .to be in negotiation with smb.f.administrative tribunal ~ civil . (o lege) to pass ~ in cont .top-level talks ~ neoficiale . court (of justice/law) ~ administrativ . processing trawler tragator s.through/nonstop train ~ forestier .sliding wage scale . train ~ de calatori . scale.deep-/distant .) tick ~ de salarizare .) to enter/to carry/to put to account ~ la ordinea de zi . 1.industrial tribunal ~ de salarizare mobila . scale of wages trece v.f.unaccepted draft ~ neonorata .court or limited jurisdiction ~ de arbitraj .log train ~ local . law court.court of general jurisdiction ~ cu jurisdictie limitata .(trasa de un exportator fi prezentatd cumpdrdtorului pentru acceptare) documentary draft ~ la termen .t.to hold negotiations/talks. treasurer tribunal s.inshore trawler ~ frigorific .time draft ~ la vedere .bank/banker's draft ~ documentara/comerciala .passenger/slow train. (persoand care emite o cambie) drawer treapta s.(ansamblu autocamion--remorcd) lorry-/truck-trailer combination trezorerie s. (SUA) accommodation train ~ rapid . trawler (ship) ~ de pescuit .(de pescuit si prelucrare a pestelui prins) trawler-factory.negotiations in progress/under way ~ la nivel inalt .354 TRA-TRI ~ comerciale .goods/cargo train. degree.to enter into/to open negotiations/talks a purta ~ .n.to clear to the customs tren s.refrigerating trawler ~ maritim .arbitration tribunal ~ de munca .fast train.n.f.to proceed with the business of the day ~ prin vama . bill of exchange ~ bancara ./n. express (train) ~ rutier .passenger train ~ de marfa . (a inregistra) to register.(cont.wage scale.

(al treilea exemplar) triplicate. (schimb de lucru) shift ~ cu efectiv dublu .m. (scalar) term trimis s. to dicker.testamentary trust tutore s. tutor 2.) paygate tutela s. to dispatch. trimester. truck. trusteeship.f. swapping.automobilist .f. delegate ~ extraordinar si ministru plenipotentiar .night shift ~ de zi .tourer turnichet s. quarter (of year). travel ~ in afara sezonului . (curator) guardian.discretionary trust ~ executorie .f. barter a face ~ . (asupra unei averi) trust ~ activa .military court ~ suprem . (dr.day shift turism-y. (administrator.executory trust ~ prezumata/implicita . to swap. to send (off). delegaf) representative.to circularize ~ in consignatie .double shift ~ de lucru .M. (care functioneazd dupd introducerea monedei. third copy troc s. tourist ~ . quarterly. (diplomatic) envoy. tourism.court of original jurisdiction ~ districtual/regional . swap. 1.t.maritime/naval court ~ militar .off-season tourism twist s.working shift ~ de noapte . (mdrfuri etc. (reprezentant. mandatar) administrator. pool ~ de transporturi maritime shipping pool tura s.district court ~ maritim .n.n. wardship.tool kit/outfit/set trust s.TRI-TUT 355 ~ de prima instanta . a cartelei etc. trust.to truck. (prin posta) to post. dicker.n. to barter trusa s.f.envoy extraordinary and minister plenipotentiary trimite v. to mail.) guardianship.m.Supreme Court trimestrial adj.) to forward ~ circulare .n. kit ~ de scule . trimestrial trimestru s. trustee .n.constructive trust ~ testamentara .(mdrfuri) to consign triplicat s. swop.active trust ~ discretionara .

to keep articles/goods in the shop ~ o sedinta .to keep in good repair ~ la dispozitia cuiva . (a pastrd) to keep. (imitate de mdsura pentru lungime) inch .to keep the accounts/books.creditor nation ~ cu sistem de asigurari sociale welfare state ~ de destinatie . (atelier) weaving mill tine v. to hold.T tara s.transit country ~ debitoare .light crude oil. {contabilitatea.to hold at smb.) to keep the cash.developing countries ~ in tranzitie la economia de piata countries in transition to a market economy ~ subdezvoltate .member country tari dezvoltate economic. (a refine) to retain 3. country.heavy crude oil ~ usor . nation ~ creditoare .to keep/to stick to the prices ~ marfuri in magazin . (meserie. 1.t.f.n.(a mdrfii) country of origin ~ de tranzit .'s disposal ~ la pret .(corn.underdeveloped/less developed countries tesatorie s.m. to mantain ~ casa .exporting country ~ maritima .developed countries ~ industrializate .dead oil ~ greu . to act as cashier ~ contabilitatea .to curb the inflation ~ in buna stare .crude/raw oil. (obiectiv) target titei s.maritime country ~ -membra .to take into account ~ un discurs . (a intretine) to keep up.to deliver/to make a speech tinta s.red country ~ exportatoare . to do the bookkeeping ~ inflatia sub control . petroleum crude ~ fara gaze . 1.f. petroleum ~ brut . to administer 4. artd) weaving. weaver's trade 2. {mdrfuri m stoc pentru vdnzare) to keep.industrial countries ~ in curs de dezvoltare . evidenta) to keep 2. (a administrd) to manage.to hold a meeting ~ seama de . crude oil/petroleum. light fuel (oil) tol s.f.{a mdrfii) country of destination ~ de origine .

) last-in. apprentice.payment unit .to bind apprentice (to).m. first-out ~ pret .unit of measure ~ de navlu . (la moara) toll a-si lua uiumul .r. ultimate.t.f. to indent (to) uium s. consolidation unitate s. to amalgamate. sub forma dividendelor. apprenticeship.agricultural/farming implements uni v. fdcuta de obicei la sfdrsit de an) final distribution ~ licitare . last. (working) tool. to amalgamate.(citirea tuturor cursurilor stabilite mtr-o sedintd bursierd. to consolidate unifica v.final date ultimo adv.) last trading day ultimul curs .(metodd de control al stocurilor. instrument unelte agricole . to apprentice (to).consumption unit ~ de cont .(a profitului unei societdti. to consolidate unificare s.n.unit of account ~ de cost .n. (imitate de mdsura pentru greutate) ounce ~ lichida . in cisterne sau in butoaie dupd incdrcare. unit ~ agricola de cont . {companii) to amalgamate. utensil.u ucenics. to put apprentice (to). (termen ce semnificd ultima zi a lunii. merger.(mar.agricultural unit of account ~ de consum . (a fuziona. (intr-unfond comun capitaluri. (spatiu Idsat liber in tancurile unei nave petroliere. folosit frecvent pentru a desemna operatiile lunare de lichidare) ultimo uncie s.(bur. to be bound apprentice (to a trade). despre companii} to merge. to be indentured'articled ucenicie s. implement. pentru a se asigura loc de expansiune lichidului) ullage ultim adj. improver a intra (ca) ~ .f. in prezenta agentilor de schimb la includerea tranzactiilor) final reading ~ distribuire . beneficii etc. primul iesit .) to pool v.t.to be apprenticed (to a trade). closing ultima citire . prenticehood a da la ~ (la) .cost unit ~ de emitere a ordinelor si de conducere — (principiu managerial conform cdruia un salariat trebuie sd primeascd indicatii de la un singur superior) unity of command and direction ~ de masura . to consolidate v.closing price ~ intrat.f. {a fuziona) to merge.f.) freight unit ~ de plata .final price ~ termen . amalgamation. (fuziune) merging.f.(despre morar) to toll ulaj s. care presupune ca ultimele mdrfuri cumpdrate vor fi utilizate primele in procesul de productie) (cont.r.closing bid ~ somatic — (adresatd unui datornic) final application/notice ~ zi de tranzactionare .fluid ounce unealta s. final.

facility ~ agricol . world-wide 2. to take proceedings against urmarire s.(man. prosecution ~ in caz de faliment . gaze. to go up. town planner urbanistica s. electricitate etc.to speed up delivery urmari v.accounting currency. subsequent. union 2.m. machinery.f.European Unit of Account ~ monetara .economic union ~ monetara .t.production unit ~ de produs .) decision-making unit ~ economica cu deficit .monetary union ~ postala .European Currency Unit ~ monetara oficiala ../ utilization. (a rep-olva urgent) to expedite ~ livrarea/predarea . 1. to urbanize urea v. universal.) towage/towing equipment ~ de stivuire . use. to equip.t.stevedore equipment ~ petrolier . utility.debt collection for realization of pledged property urmator adj.f. money of account ~ monetara europeana .358 UNI-UTI ~ de productie . to fit out utilaj s. to use utilizare .customs/tariff union universal adj.debt collection under bankruptcy proceedings ~ pentru datorii execution for debts ~ pentru realizarea gajului .s'.unit of value ~ decizionala . to utilize. (a accelera) to accelerate.postal union ~ vamala .) utilities utilitati publice . agricultural machinery ~ de manipulare a marfurilor cargo handling equipment ~ de remorcare haulage equipment/gear.t. town planning urbaniza v.product item ~ de valoare . (despre cursuri bursiere) to trade up..oil equipment ~ portuar . commercial car/vehicle. following. usefulness 2. town/city/municipal planning urbanist s. lawsuit. to bring an action against. (servicii publice de apa. (a creste) to rise. confederation ~ economica .(cu cheltuieli mai mari decdt veniturile) deficit/surplus spending unit ~ europeana de cont .docking facility. plant (stock). next.f. urbanist. pi.(cea mai mica unitate a unei corporatii care poate aplica o strategic independents) (man.f.farm equipment. equipment. employment . (succesiv) successive urmatorul andosator subsequent endorser ~ detinator . 1. (mar.subsequent holder utila v. all-/general-purpose urbanism s.f. (in justitie) to sue.(a unei tdri) standard money ~ strategica de afaceri . (a spori) to increase urgenta v. package car utilitate s.t..n. (judiciara) action.) strategic business unit ~ volumetrica .cubic measure uniune s.t.monetary unit ~ monetara de cont . 1. port equipment utilitara s. to speed up.n.public utilities utiliza v.

(deprecierea capitalului fix ca urmare a progresului tehnic) obsolescence ~ normala . wear (and tear). usufructuary s. (dr.r. to wear uzanta s.) usucaption.(pierderea treptatd a caracteristicilor tehnice si functionale ale bunurilor de capital fix.) usufruct. (stabilirea termenului de platd pentru cambia ce trebuie achitatd intr-o tard strdind. usufructuary.f. urmare a folosirii lor in procesul de productie) depreciation.f. beneficial owner uzura s. usucapion.UTI-UZU 359 ~ anterioara .commercial custom/ usage. custom 2. practice. 1. potrivit practicii uzuale comerciale) usance ~ a portului .supply plant ~ metalurgica . to utilize v. (intreprindere} enterprise ~ constructoare de ina$ini machine/engineering works ~ de apa . to make use of.power station ~ furnizoare . to use.t.f. to tool uzina s.(dr. practice of trade.ordinary/usual/fair wear and tear ~ prin frecare . trade custom/usage. iron and steel plant uzual adj. customary uzucapiune s. (fabricu) factory.(comparator frecvent al unui produs) heavy user uza v. (prescriptie achitizivd.i.custom of the port ~ comerciala .(a marfwilor in limpid transportului) wear by chafing . acquisitive prescription uzufruct s. wearing.metal works. usucapio. works.n. capital consumption ~ morala . attrition ~ fizica .m.(beneficiarul final al unui produs) end-user ~ frecvent . user ~ final .waterworks ~ electrica . mod de dobandire a proprietdtii imobiliare prin efectui unei posesiuni prelungite de bund-credinta) (dr. beneficial ownership/interest ~ viager .(a unei inventii brevetate) prior use ~ finala — (utilizarea umii produs de cdtre beneficiarul final) end use ~ neautorizata . plant.professional practices uzina v.) life interest uzufructuar adj.unauthorized use utilizator^. commercialism uzante ale profesiunii .m. usual. (reguli de comportament comercial rezultdnd din institutionalizarea practicilor de afaceri) usage.f.

(goods) waggon. (despre bilete) valid. 1. (dr. (corn. availability.ru.asset value ~ a activelor pe actiune . (de mar/a) waggon.bonded value ~ a monedei — (puterea de cumpdrare a monedei unei tdri) value of money. validity valid adj.f.railway coach/car ~ de coletarie/mesagerie .t. (SUA) street car. good. (a unui bilet. passable. despre buiuiri. lorry.timber tmck ~ plin/complet . \. (universitara. available.parcel car ~ de dormit .sum insured/of insurance ~ a unei proprietati imobiliare (minus suma ipotecilor) equity ~ a vanzarilor pe piata interna home sales ~ a venitului . (acoperif) van. (de tramvai) tramcar. 1.) (activ. judiciara) vacation.income value ~ actuala .dining/restaurant car valabil adj. (platforma) truck 2.(valoarea contabild totald a activelor unei societdti impartitd la numdrul de actiuni comiine emise) asset backing/value per share ~ a marfurilor nevamuite . money value ~ a politei de asigurare . (pret) worth ~ a activelor . good valabilitate s. prosperous business. (loc frecventat de clientele!) place of great resort. to validate.cattletmck ~ -platforma pentru transportui bu$tenilor . (post vacant) vacancy vad s. (fard proprietar. force 2. holiday(s).truckload ~ postal . coach.present value ~ adaugata — (diferenta dintre incasdrile totale ale unei firme din vdnzarea produselor si a serviciilor si .sleeping car ~ de marfa .) vacant. in vigoare) valid.f. (despre un titlii. (valabil. judiciara) recess 2. (parla. effectuamess. (despre un post) void 2. mosteniri) abeyant a deveni ~ — (despre un post) to fall in vacanta s. un argument etc.) valid 2. trolley(car) 3. a unui pasaport) availability.refrigerated waggon ~ incomplet . effectual. value. (un document) to authenticate valoare s. (SUA) flatcar ~ -platforma pentru transportui animalelor vii . (SUA) freight car.mail van/car ~ -restaurant . shop with a large custom vagon s.platform waggon. (a ratified) to ratify. (SUA) carload ~ .part truckload ~ -platforma . effective. (despre monede) current. railway carriage. available.cisterna . freighter ~ frigorific . truck. 1.) validity.menta. in vigoare) valid valida v. (autentic) authentic 3. (despre un post. (dr. (incdrcdturd) waggon load. un Joe etc.tank waggon/car ~ de calatori .n.v vacant adj. 1.n.f. car.) good custom.

(in vama) declared value ~ economica .stock exchange/market value ~ capitalizata/de randament (yaloarea actuald a unui activ calculatd prin capitalizarea beneficiilor sale viitoare cu ajutorul unei rate determinatd de capitalizare) capitalized income value ~ comerciala .value in earning power ~ de revanzare .(a politei de asigurare) agreed value ~ de amortizare/rambursare redemption value ~ de asigurare .purchase value ~ de inventar .insurance value ~ de cumparare .) interest at risk ~ in uz — (yaloarea unui teren sail a unei cladiri pe piata.customs/tariff value ~ in ziua primirii .(cont. value added ~ anuala .resale value ~ de schimb .gross value ~ bursiera .inventory/stocktaking value ~ de ipotecare . a unui produs etc.(asig. amount of insurance ~ bruta .) intrinsic value ~ in cont .(a unei monede.contract value ~ convenita .tax/taxable value ~ furnizata .rat(e)able value ~ maxima .estimated/appraised value ~ extrinseca .(cont.) net present value ~ neta in stare buna .insurance/insured value.net profit value ~ neta actualizata .full value ~ locativa .value here and there ~ contabila .average/mean value ~ neta . luatd ca baza de calcul a impozitelor) (fin.net value. owner's equity ~ neta a profitului .rental value ~ (locativa) impozabila .market value ~ de plasament/portofoliu .) net sound value ~ neta realizabila .hypothecation value ~ de piata .(a uniii activ.exchange value ~ de sistare — (a unei activitdu de afaceri) break-up value ~ declarata .(a unui titlu de valoare) investment value ~ de rascumparare .(a unei polite de asigurare) surrender value ~ de rentabilitate .effective value ~ estimata .value day of receipt ~ intreaga .commercial/sales/ market value ~ compensata .extrinsic value ~ facturata .value in account ~ in rise .economic value ~ efectiva/reala .VAL-VAL 361 pidtile fdcute cdtre furnizori) added value.end value ~ fiscala/impozabila .maximum/peak value ~ medie -. dacd se pdstreazd aceeasi destinatie si aceleasi dotdri ca in momentui vinderii) existing-use value ~ in vama .invoice/invoiced value ~ finala .) net realizable value . (valoarea unei societdti reprezentdnd activele totale minus pasivele totale) net worth.book value ~ contractuala .(asig.value given ~ intrinseca .) annual value ~ asigurata .

ea reprezintd pretui actual pe piata al unui activ la mdna a doud) {fin.o outvalue 1 ".. to render profitable/valuable.international currency.362 VAL-VAL ~ nominala . to be worrh.(sumd exigibild inscrisd pe un titlu. impdrtitd la •volumul acesteia} unit value •~ viltoare — (a iinei sume de bani cu dohdnda compusa) future value valor! ale marcii .i.l.. {yaloarea unui activ de capital la sfdr^itui perioadei specificate. (de:. currency.. (de^euri) to recover valoros adj.putsn ..unstable currency ~ internationala . (o rnla^tind. imobile etc.actual/real/true value ~ reala de piata .f. o bancnotd sau o monedd metalica) nominal/face/par value ~ practica — (a unui produs raportatd la utilitatea sa pentru om) value in use ~ prescrisa/ceruta .io be wonli misch -.totala .(titluri de valoare tiegociabile pe piata financiara) movable assets.) salvage value .effective currency ~ forte .(formatd din monede de dijerite metale yi bancnote) mixed •'inTcncy ••• fiecoRv^irtlbija .aggregate value ~ unitara (coeficient care exprimd valoarea totala a unei anumite productii comerciale.pre wim) to exchange for '.set value ~ primita .soil ciirrency pentru di.account currency ~ de referinta .hard currency ~ instabila .t. foreign exchange ~ blocata . intr-o perioadd determinatd de timp.(terenuri.{valuta forte infunctie de care se stabileste paritatea unei monede mai slabe) anchor currency ~ de rezerva .»"i.(stipulatd in contract) contract currency ~ de cont . to turn to good account.fair market value ~ reziduala — (yaloarea rdmasd a unui activ depreciable) (cont.iaai iiiult 'leclti. to make good use of.) residual value.^^r-HQr /^'li'fiivte s^ot '''lUTRnrv .. valuta s. un teren viran) to reclaim. precious valutar adj.reserve currency ~ efectiva .(valuta a caret schimbare intr-o altd valuta este interzisd) blocked currency ~ -cheie — (valuta folositd ca termen de referintd pentru monedele satelite) key currency ~ comerciala — (folositd in schimburile comerciale Internationale) trading currency ~ contractuala . (foreign) currency. valuable.freely convertibie currency ~ inixta . money. negotiable instruments Ysiora v.) real estate/property ~ mobiliare . in problemele de alocare a capitalului.€?i ii'.(formula pe o cambie) received value ~ ramasa .mult .t'4.remainder value ~ reala .. movables. •.to be worils liilie valorifica v. world money ~ liber convertibiSa .brand values ~ imobiliare -.

wholesale sale ~ combinata . to go off slowly a fi usor ~ . (fluctuant) fluctuating variatie s. (cladire. to be quick of sale vandabilitate s. (mar. sold ~ in magazin/cu amanuntui . vama s.) averaging out ~ de albituri/panza de in . (institutie.f. Sdic.f. vendibility.conditional sale.{de actiuni sa" . {taxa) duty.) clearing. ex bond varsa v.sale on trial ~ de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) si inlocuirea lor cu altele de clasa inferioara . (bani intr-un cont) to pay in varsamant^. sale for cash ~ cu amanuntul/in detaliu . searcher vandabil adj.. pi. vendible.f. customs.(plasarea produselor complementare unele Idngd altele in magazin) cross selling ~ conditionata .m. changeable. customs vames s.cash sale.office hunter vandut adj. 1.payment order vanator s. sal(e)able. charging custom duties for.spot sale ~ din fabrica .direct sale/selling -•' fara acoperire . duty-paid. hunter ~ de capete — (agentie sau persoand specializatd in gdsirea fi recrutarea de manageri cu experientd sau personal cu inaltd calificare) headhunter ~ de posturi/functii .to be hard to sell.sale for future delivery ~ de actiuni pe o piata in crestere {dacd cresterea atinge un anumit nivel) (bur. clearance vamuit adj. to charge custom duties for. variable.distress sale/selling ~ a marfurilor neridicate la termen {din vama) rummage sale ~ agresiva/in forta .trading down ~ din disponibil .retail/ across-the-counter sale ~ cu livrare la termen . to vary.sold-out vanzare s. payment ~ la darea comenzii . v.price variation/ fluctuation vamui v.(insotitd de publicitate agresivd/zgomotoasd) hard selling ~ angro .VAM-VAN 363 vamal adj.n.white sale ~ de articole ieftine prin introducerea lor intr-o linie de produse scumpe .trading up ~ de articole ieftine $i de calitate inferioara — (pentru a asigura volumul de vdnzdri) trading down ~ de proba .t. sal(e)ability.t.f. to sell off readily. semis^ ~ a bunurilor sub sechestru .factory sale ~ directa/fara intermediari .i. realizable a fi greu ~ .. (mar. variation. administratie) customs. marketable.f. fluctuation ~ a cererii . to change variabil adj. sediu) custom(s) house 2.(fdcute mdrfii de vanzdtor) sale by description ~ contra numerar/cu plata in numerar . {de cumpdrarea altui produs) tie-in sale ~ conform descrierii .across-the-counter ~ in totalitate . (instabil) unstable. unsteady.m. marketability varia v.) to clear vamuire s. customs officer. collector of customs..to command a ready sale. merchantable.demand variation ~ a preturilor . toll.t.

slow sale ~ neagresiva/prin reclama persuasiva .) selling short.net sales ~ prin telefon . shopman.speculative selling a pune in vanzare .heavy sales ~ nete . shop assistant vanzator s.voluntary sale vanzari masive . age ~ admisa . (pe stradd) street/pavement/ kerb trader ~ de ziare/reviste .m. auction sale ~ rapida/u$oara . (bur.sacrifice sale .sale by private treaty ~ pe baza de mostre .pedlar.In rate .sale by/on sample ~ pe baza de oferta inchisa .fictitious sale.(lichidare) clearance sale ~ inertiala . to put up for sale. vendor 2.sale by sealed tender ~ pe credit .credit sale.occasional sale ~ particulara/prin buna intelegere private sale ~ pe baza de acord privat .(in cazul unei polite de usigurare de viatd) (asig. salesclerk 3.) undisclosed seller varsta s.forward/time sale.instalment rate '.newsagent ~ ferm .(ale cdrui cheltuieli sunt egale cu venitui obtinut din vdnzdri) marginal seller ~ nenominalizat . to expose/to offer for sale vanzatoare s.end-of-season sale ~ la sosire .} sale for the account/settlement ~ lenta . saleswoman.stocktaking sale ~ la licitatie .telephone selling ~ speculative .to put on the market.f.la inventar .soft selling ~ ocazionala .364 VAN-VAR inca) (bur.) forced selling ~ fortata a unui produs greu vandabil . shorting ~ fara garantii — (privind starea mdrfii) sale as seen ~ fictiva . (in cuvinte compuse) monger ~ ambulant .public sale.sale by/on commission ~ in pierdere .indirect sale ~ publica .firm seller ~ in posesia marfii . (prin hotdrdre judecdtoreascd) sale by order of the court ~ (silita) pentru neplata impozitelor tax sale ~ voluntara .f.(metodd de marketing prin care unele produse sunt expediate prin postd potentialilor clienti fdrd ca acedia sd Ie fi comandat) inertia selling ~ in comision . shopgirl. 1. salesgirl. saleslady.) wash sale ~ fortata/nedorita .(a actiunilor in scopul obtinerii de lichiditdti pentru plata unor datorii) (bur. short sale. huckster.(impreund cu unul solicitat) third-line forcing ~ ieftina . seller.) age admitted . salesman. (pentru a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur. (in magazin) shop assistant.ready/quick sale ~ silita .(prin licitatie) compulsory sale.auction sale. sale on credit ~ prin intermediar .(a mdrfurilor) sale on arrival ~ la termen .(bur.seller in possession ~ marginal . sale by auction ~ la sfar§it de sezon . peddler.

passive income ~ permanent .permanent income ~ public . proceeds ~ activ . vehicle. in unitati monetare la puterea lor de cumpdrare curenta) nominal income ~ obisnuit/curent/fix .(yaloarea totald a vdnzdrilor impdrtitd la numdrul de unitati vdndute) average revenue ~ mic/redus .(exprimat in preturi curente.) financial income ~ fiscal . pittance ~ national .miscellaneous income ~ din exploatare .) transfer income ~ din activitatea curenta .supplementary income ~ supranumerar .gross income ~ de transfer — (yenituri specifice formate prin procesul de redistribuire a venitului national . dobdnzi etc. (a controla) to control. dividende) investment/unearned income ~ nepermanent .rental income ~ din salariu . income. conveyance ~ comercial/utilitar . to verify. annual/ yearly income. profit) receipts.supernumerary income ~ teoretic/imaginar . (a examina) to examine.national income ~ nemuncit .notional income verifica v.tax/inland revenue ~ fix . {in munca) length/years of service.(pbtinut din activitatea normald de exploatare) ordinary income ~ pasiv . respectiv a unei unitati din toti factorii de productie implicati.(rente.perquisite ~ ordinar . pi. (registre contabile) to audit .(sporul de venit obtinut prin folosirea unei unitati suplimentare dintr-un factor de productie.expected income ~ anual .«.small income.(a unui utilaj) replacement age vehiculj'. din toate resursele atrase ^ifolosite) marginal revenue ~ mediu .transitory income ~ net .net income ~ nominal . ajutoare de ^ornaj etc. (pbtinut din exploatarea unui teren) purchase ~ brut .n.taxable/assessable income ~ in natura . dobdnzi.retiring/pensionable age vechime s.ordinary income ~ din comisioane .revenue from land ~ impozabil .earned income ~ discretionar . (incasdri.public revenue ~ real .pensii.income in kind ~ marginal . (mare in munca) seniority ~ -limita/de inlocuire .regular income ~ ocazional .fee income ~ din diverse surse .discretionary income ~ disponibil — (yenitui personal dupd plata impozitelor) disposable/available income ~ financiar .t. to check up.fixed income ~ funciar .commercial vehicle/car venit s.operating income ~ din inchirieri .(din salariii) active income ~ anticipat .f.annual revenue.(dividende.real income ~ real tinand seama de inflatie income adjusted for inflation ~ suplimentar .VAR-VER 365 ~ de pensionare . (al statului din taxe §i impozite) revenue.

inspector of weights and measures veritabil adj.to sell for cash ~ cu acoperire . to sell (by) wholesale ~ contra numerar .i.sparkling wine ~ tare . a fi de vdnzare) to sell v.to sell by weight ~ la licitatie .f. (examinare) examination. (contabild. (nefalsificat) unadulterated.to sell on commission ~ cu profit .to sell at a profit ~ cu reducere/rabat .to wholesale. verification. genuine. to become effective..) to vend v. (dr.t. to auction (off) ~ la solduri .to sell for spot delivery ~ fara acoperire . to sell(by) retail ~ cu comision . (revizor contabil) auditor ~ de masuri si greutati . (autentic) authentic verso s. (al unui comitet. to sacrifice. inspector. controller.to sell at a discount. deputy chairman viciu s.(dr. to discount ~ de proba .to sell cheap ~ in pierdere . real.neat/unadulterated/undiluted wine ~ nou . vicepresedinte s. fmanciara) auditing ~ a respectarii legislatiei in vigoare compliance examination ~ a titlului de proprietate examination of title verificator s.dry wine ~ spaniol .to retail. via viager adj.(ordinary) table/dinner wine ~ de Porto . pure. vice ~ de forma .red wine ~ sec .to sell out ~ la greutate . holidaymaker vms.to sell at a low price .m. verso. veritable.to sell for delivery ~ cu amanuntul/in detaliu .vintage ~ de masa . al unui consilhi) vice-chairman.to sell short ~ ieftin . to sell.m..m.to sell on trial ~ din disponibil .to give effect to a law vilegiaturist^. to bargain away ~ in magazin . check.new wine ~ rosu .hock ~ duice .to sell over the counter ~ in vrac . checker.white wine ~ de calitate .) flaw ~ inerent ..claret ~ gol . to sell ~ angro/cu ridicata .n. wine ~ acru .sweet wine ~ fiert .(unei mdrfi) inherent vice vigoare s. (dr.strong wine ~ vechi . to take effect a pune o lege in ~ .n. to clear off ~ la pret scazut .to sell at a loss/sacrifice.old wine vinde v.to come into effect/force.366 VER-VIN ~ greutatea monedelor . life. checkup.to sell off.to sell in bulk ~ intregul stoc .port (wine) ~ de Rin .r. reverse via prep.to run a intra in ~ .n.f.sherry ~ spumos .to sell at/by auction.. (a face vdnzare.) effect.. (control) control. back. vice-president.mulled wine ~ frantuzesc .(la monetdrie) to pound verificare s. force a fi in ~ .tart/sourish wine ~ alb . checking. lifelong.

) to sell afloat ~ pe baza de comision .inventory turnover viticultor s. viticulture. vinification.(mar. to visit. shop front.(un articol vdndut pe cartela} to deration ~ mai ieftin/sub pret . (legea) to infringe. ofrontiera) to trespass vira v.asset turnover ~ de rotatie/circulatie a banilor velocity of circulation. showcase.(rate of) turnover ~ de rotatie a activelor .(categoric de marfa) live cattle viteza s.to sell by/on sample ~ pe credit .n. (bani) to transfer virament s.blood/breeding stock. to undercut ~ mai mult .small cattle ~ vii .to sell on commission ~ pe baza de mostre .to overfund a se ~ bine/usor .f.{mar.t. (SUA) velocity of money ~ de rotatie/circulatie a banilor in economic .store cattle ~ de rasa .bank transfer vite s.accounts receivable turnover ~ de rotatie a stocurilor . visa ~ consulara .to undersell. speed.entry visa ~ de tranzit . to break.(deceit se poate livra sau existd in stoc) to oversell ~ marfuri in expeditie . shopwindow. window. to go off/through.to sell dear ~ sub pretui de cost . wine preparation/making/production viola v. transfer (of funds) ~ bancar . (in interes profesional. • viniculturist. pi.draught cattle ~ mici/marunte .f.to sell forward ~ liber .t.) commercial/schedule/operating/ operational speed ~ contractuala .(din punctui de vedere al cheltuielilor) transaction velocity of money. to pay a visit to.to sell on credit ~ scump .consular visa ~ de intrare . viniculture vinificatie s.f.t.contract speed ~ de rotatie . pedigree cattle ~ de tractiune .to sell well/readily.f. winegrowing vitrina s.to sell below cost ~ surplusul de titluri de stat .to go for a se ~ mai bine sau mai scump (decdt altd mar/a) to outsell vinicol adj. vinicultural vinicultura s.VIN-VIZ 367 ~ la pretui sau cursul eel mai avantajos .m.transit visa ~ turistica .to sell at best ~ la termen .t. show. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass . window case viza v.f. to find a ready market a se ~ cu .homed cattle ~ de carne .f.f. (din punctui de vedere al veniturilor) income velocity of money ~ de rotatie a debitorilor . velocity ~ comerciala/de exploatare . cattle ~ cornute . de afaceri) to pay/to make a call on.tourist visa vizita v. (o proprietate. (apune o vizdpe} to visa viza s. winegrower viticultura s.

visit. tour.m.f. (pe mare) to voyage voiaj or s.consultative/advisory vote ~ dus-intors . to journey.size of the capital ~ al exporturilor .extent of business ~ de marfuri operat zilnic . afaceri) (official) call voiaj s. secret ballot/voting.vote of confidence ~ decisiv — (al presedintelni iinei adundri. {in special pe uscat) journey. to travel.(la adundrile sindicale) block vote ~ secret .(mar. (SUA) salesman volum s. travel. to tour. (mdrime) size ~ al capitalului .) ballast voyage ~ in circuit .commercial traveller.n. (pe apd sail in aer) voyager ~ comercial .cargo performance.volume of exports ~ al importurilor . (votare) voting ~ consultativ . volume.) foreign/ outward voyage ~ oceanic .(a navel la expirarea termenului de navlosire) delivery voyage ~ de marfuri transportate pe mare maritime/seaborne traffic ~ de munca .368 VIZ-VOT vizita s.to be entitled to speak and vote a lua parte la ~ .to take the vote .(mar.round voyage/trip.card vote ~ prin reprezentare .(la adunarea actionarilor) proxy ~ prin ridicarea mainii .(a navel) homeward voyage ~ de predare . out and home voyage ~ fluvial — river voyage ~ cu majoritatea ceruta . (profesionald.(metodd de vot care permits voturi multiple pentru un ~ in balast .repeat purchase sales volume ~ efectiv al pietei .tour ~ in strainatate .(de doud treimi) qualified vote ~ cumulativ .n.coastal/coasting/ coastwise/domestic voyage ~ de inapoiere .to go to the poll(s).open vote ~ prin delegat/mandat .volume of imports ~ al schimburilor comerciale volume of trade . vote.universal suffrage a avea ~ deliberativ .(vote by) ballot.total volume of production \ots. (carte) volume 2.al transportului de pasageri passenger traffic ~ de afaceri .n.ocean voyage voiaj a v.vote of censure ~ de incredere .show of hands ~ reprezentativ . to go touring.volume of work ~ de vanzari ale articolelor de consum curent .contract voyage ~ de cabotaj . freight traffic membni al consiliuliii de administratie) cumulative voting ~ de blam . suffrage.actual market volume ~ total al productiei .daily turnover ~ de marfuri transportate . to vote a proceda la ~ . (pe apd sail in aer) voyage. (pe mare) sail ~ contractual . cdnd numdriil votiirilor pro si contra este egal) casting vote ~ deschis . capacity. poll ~ universal . 1. traveller. trip.i.

pentru marfuri uscate §i lichide bulk-cum-oil can'ier ~ pentru minereuri $i produse petroliere . oil-bulk-ore carrier.VOT-VRA vota v.to elect as member of parliament ~ prin ridicare de maini .to vote by (a) show of hands votants. (pentru) to vote (for). bulk vrachier s. to carry v. (minereu-marfun solide in vracpetrol) ore-bulk-oil carrier.n.m.i.general-purpose/ universal bulk carrier .(lemne-marfuri in vrac) log-cum-bulk ~ pentru marfuri in vrac $i minereuri . (navd pentru transportiil marfurilor in vrac) bulk cargo camer/ship/vessel. voter •vracs.bulk-cum-ore carrier ~. 00 carrier ~ specializat . bulk freighter/trader 369 ~ combinat . OBO carrier ~ mixt . (impotriva) to vote (against).standard bulk carrier ~ universal .ore-oil carrier.specialized bulk carrier ~ standard . to vote. (in parlament) to come to a division ~ bugetui .to pass the budget ~ pentru parlament . to poll for. (a alege) to elect. to give one's vote. (im proiect de lege in parlamenf} to pass.(miner en-petrol sail carbune-minereu ^i minereu-marfa in vrac-petrol) combined/combination bulk carrier. dry bulk carrier.t.n.

w .

n. pi. n. §i pentru obtinerea de credite in conditii de gaj) warrant wattmetru s. (recipisd §i titlu de proprietate asupra mdrfurilor. servind ca titlu de valoare. watt-hour wattormetru s. actiuni ale companiilor americane} Yankees .m. pi.n. {titluri de valoare pe piata americand.warant s. transmisibil si negociabil. watt-hour meter x xenodolari s. eliberat de antrepozitui in care acestea sunt depuse. wattmeter wattora s.f.t.m. (dolari pe piete xerox s.m. to xerox Y yankei s. xerox strdine) xenodollars xeroxa v.

calendar day ~ cu program scurt .) demurrage/ overlay days ~ de gratie .pay gravel ~ de carbuni . moment pdnd cdnd un debitor are termen legal pentru a-si achita datoria scadenta) legal day ~ libera . workday.ore/mineral deposit. s.coal deposit ~ de minereuri .{din cauza iinui conflict de mimed) lost days . oil field zero num.(alcdtuit de firme pentru a evita aglomeratia pe mijioacele de transport) staggered working day ~ lucratoare cu vreme favorabila weather working day ~ lucratoare de 24 de ore .(cdnd magazinele sunt inchise dupd-amiaza) early closing day ~ de contango .(inchisiv duminicile §i sdrbdtorile legate) consecutive days ~ cumulative .petroleum deposit. (punct de inghet) freezing point zi s.(pentru un audit) cut-off date ~ de lichidare/reglementare .legala .n. day.day off. ore bed ~ de petrol .) running days ~ de contrastalii .holiday.) account/settlement/settling day ~ de plata — (a salariului) payday. (a mdrfurilor cumpdrate prin licitatie la bursa de mdrfuri) prompt day ~ de plata trimestriala . weekday ~ lucratoare cu ore suplimentare long day ~ lucratoare cu program esalonat/Ia ore diferite .maturity date .working/ business/black-letter day.quarter/term day ~ de report .(in trei schimburi) working day of 24 hours ~ -munca .n. \. red-letter day ~ de scadenta .) declaration day ~ de depunere . (din cursul sdptdmdnii.cumulative days ~ curgatoare . (la telefon) o. fdrd sdmbdtd si dummied) weekday 2. (data) date ~ calendaristica .(a declaratiei vamale) day of entry ~ de tnchidere a situatiilor financiare . (pentru band) bank holiday zile consecutive .nonbusiness/red-letter day.de targ. (la termometru) zero.market day .work-day unit ~ nelucratoare .(m contarea staliilor) {mar.(pentru plata unei datorii scadente) days of grace ~ {de lucru) pierdute .. deposit ~ aluvionar cu continut industrial de aur .(bur. (in matematicd) zero.f. off day ~ lucratoare/de lucru .(ultima zi in care titularul unei optiuni poate decide dacd o pdstreazd sau mi) (bur.(bur.carry-over day ~ de sarbatoare .z zacamants. (in sport) nil.{mar.) contango/ continuation day ~ de declarare a numelor (cumpdrdtorilor) (bur) name/ticket day ~ de declaratie .(zi completd care dureazd pdnd la miezul noptii.

newsman.sterling area zona afectata de criza .port area ~ (petrolifera) productiva .fishing area/ground/ place.m. fish ground. newspaperman. journeyman ~ angajat la recoltat .(in operarea navel} dispatch days ~ libere . payable area/zone ~ suburbana .) clear days a fi la zi . area.(intr-un bloc de proprietari} common element ~ de tranzit .(a unei nave In exploatare) port days ~ de traversada .customs area.to advertise in a newspaper ziarist s.(prima si ultima zi mi intrd in contarea timpului de operare) (mar. (monitor oficial) gazette ~ de anunturi/reclame .sea waters ~ maritima speciala/vamala . (cotidian) daily (paper).free banking area ~ comerciala/industriala .morning paper ~ de seara .(formula pe o cambie) days after sight ~ economisite .) depressed area ~ agricola .valutare . journal.{corn. tariff zone zone de bord liber .trading estate ~ costiera .dollar area ~ francului francez .French franc area ~ lirei sterline . zonation zona s.) area of supply ~ economica exclusiva .littoral area/zone ~ de navigatie . (cu evidenta contabila) to have one's books in perfect order ziar s.trade paper/journal a da la ~ . pressman. descdrcare.(somaj.(de navigatie in largul oceanului) passage days ~ dupa prezentare . zonal. region zona dolarului .to insert/to publish in a paper a da un anunt la ~ . zonare s.. zone.harvest hand zonal adj.development/ enterprise zone ~ de dezvoltare industrial^ industrial estate/park ~ de expropriere .flood zone ~ libera — (fdrd taxe vamale} free zone ~ libera de comert .(pe nn teren viran) greenfield site ~ de liber-schimb .374 ZIL-ZON ~ de stationare in port . transbordare a mdrfurilor) handling area ~ de pescuit . zone.evening paper ~ economic .(in care navele de comert trebuie sa navigheze cu un anumii pescaj) freeboard zones •. (corespondent) correspondent zilier s.advertiser ~ de dimineata . journalist. saracie etc.agricultural area ~ bancara libera . piscary ~ de proprietate comuna .expropriation zone ~ de investitii directe .currency areas .f..transit zone ~ deservita .m.(incdrcare.f. day labourer/worker.(in afara apelor teritoriale) customs (-enforcement) area/waters ~ portuara .(cu plata datoriilor) to have no arrears.coastal area/zone. offshore area/zone ~ de dezvoltare .free-trade zone ~ maritima .free-trade area ~ de literal .suburban area ~ vamala .(in largul coastei maritime apartindnd unei tdri) exclusive economic zone ~ inundabila .pay area/zone. (news)paper.n. (reporter) reporter.navigation area ~ de operare .

abreviere abeyance s.) clauza abandonului . deasupra prep. abandonat ~ goods . domiciliu.of action .mentioned . abandon ~ clause .) 2. şlefuire ~ of coin .a ft pendinte abeyant adj.named . bogat ~ to pay . 1. (dr. 1. de mai sus ~ .) 1. capabil.navă abandonată abandonee s. abater abbreviation s. competent. resurse 2.principiul posibilităţilor de plată (impozite proportionate cu veniturile) able adj. peste adj. a desfiinţa abattoir s. suspendare temporară. a renunţa la (o acţiune judiciară) abandoned adj. pe navă abode s. (mar.(asig. capacitate. 1. deasupra. in suspensie. (dr. (dr. mar.t. solvabil .marinar brevetat . pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieşte pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s.deasupra liniei (termen contabil care se referă la anumite articole din contul de profit şi pierderi şi care apar deasupra liniei profitului net în declaraţia de profit şi pierderi. vacant.) capacitate legală ~ to pay principle . impozite etc.abandon v.in estate .încărcătura etc.renunţare la o acţiune judiciară abate v.) la bord.mărfuri abandonate (fară proprietar) ~ ship/vessel . a abandona (nova. 1. mai sus menţionat/amintit.) agent de asigurare (căruia i se cedează un bun asigurat) abandonment s. reşedinţă above adv. mar. (asig. la/pe bordul aboardship adv.) stare de suspendare. a micsora (preţuri. (dr. frecare.(bur.menţionat/amintit mai sus ~ . nerezolvat ability s. peste paritate/valoarea nominală (despre acţiuni) ~ the line .(. a reduce.) a anula.t.sus-numit ~ par .solvabil aboard adv.avut. situaţie neclară to be in ~ . calificat 2. solvabilitate 3. (asig.) supra pan.frecare/şlefuire a monedei asigurată în caz de . la/pe bord prep.) 2.) a ceda (o proprietate pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală) 3.bodied) seaman . fară stăpân (despre bunuri) 2. posibilităţi.

t. a abroga (o lege) absence s. absenteist . absenţă. rezultând o diminuare a greutăţii) abroad adv. absent 2. în străinătate abrogate v. 1. lipsă absentee s.(ca urmare a circulaţiei.

1.valoare absolută/intrinsecă (a unei monede.total loss .advantage .teoria abstinenţei abstract s.avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu altele datorită resurselor naturals. transversal pe navă (mod de stivuire) abuse s. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) abstinence s. necondiţionat . a absolvi. întrebuinţare excesivă 2.proprietate absolută . a abuza de . o ofertă etc. a dispensa de (datorii. prosperitate aburton adv. absenteism -rate .(asig. accept .(dr. sumar v.abuz de încredere ~ of office . toate plăţile viitoare devin imediat scadente) ~ premium . 1. 1. a accepta (o cambie. abstinenţă ~ theory .) aversiune faţă de riscul absolut (sumă de bani la care un investitor poate renunţa ca alternative la o investiţie cu rise ridicaf) ~ title .primă pentru mărirea producţiei (acordată muncitorilor) -principle . a elibera.extras de cont abundance s.absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arendă) -ownership .) drept absolut .of confidence/trust . a rezuma. extras.(dr.interest . obligaţii) absorption s. a sustrage.t. procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj.risk aversion . urgentare ~ clause .t.proprietate a unui absenteist absenteeism s.majority .quality level .rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o anumită zi.liability . abuz. accelerare.ownership .of administrative authority . forţei de muncă etc.andosare necondi-ţionată . a fura ~ of account . 1.) titlu absolut de proprietate .) acceptable adj.16 ABS-ACC ~ landlord .abuz de putere . rezumat. bogăţie.abuz de functie acceleration s. abuz. belşug. surplus 2. absorbţie.) obligaţie necondi-ţionată .t.monopoly .(fin.nivel acceptabil de calitate acceptance s.t.majoritate absolută ..(dr. acceptabil . practică ilegală v.principiul accelerării (conform căruia nivelul unei investiţii variază proportional cu rata producţiei) accept v. a unui produs) absolve v. acceptare 2.) pierdere totală reală ~ value . absolut. a extrage esenţialul din 2. fapt care deter-mină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement . total.monopol absolut . abundenţă. dacă o datorie nu este achitată la timp.clauză de urgentare (care prevede că.

(cambie acceptată/andosată banco.cont de accepte de o .) ~ account .

acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest .piaţa acceptelor .acceptare sub protest .t. acceptat ~ bill .norme de tehnica securităţii muncii ~ .against documents . adaos. exprimată ca procent al numărului mediu de muncitori într-o perioadă determinate de (imp) accident s. împrumut ~ acceptance/bill/note . suplimentare.accept.(SUA) tren personal account s.endorsement .ACC 17 . a ajusta.acceptant sub protest (al unei cambii) accession s.repeater . client 5. factură.cambie de complezenţă . acceptant ~ for honour . cazare. socoteală 2. mar. a caza.bancă/oficiu de scont -certificate .sampling . calcul.probă de recepţie-predare .prone .persoană care a avut multe accidente accidental adj. pi. creştere. 1. .).norme de recepţie ~ supra protest . 1.insurance .rata creşterii (forţei de muncă.eşantionare la recepţie.predispus la accidente ~ .rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-muncă într-un an) .frequency rate .acceptare îrt caz de necesitate ~ in blank . amenajări (la bordul navei). accident . a împrumuta (bani) accommodation s. pe o navă etc.(asig.collision . a potrivi 3.credit .specifications . 1.acceptare în alb ~ market . notă de plată 4. cambie acceptată acceptor s.) coliziune accidentală accommodate v.for honour . control statistic de calitate . acumulare ~ rate . cont 3.acceptare pentru onoare . birou 2.asigurare împotriva accidentelor ~ prevention . loc (la hotel. accidental . probă de accept (al unei cambii de către tras) accepted adj.accept ~ delivery test . potrivire 3.andosare de complezenţă ~ train . a amenaja (o navă pentru o anumită clasă de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4.trial . ajustare.in case of need . a gazdui 2.certificat de recepţie .acceptare contra documente ~ bank/house .probă de recepţie (a unei nave noi).

siruatie.situaţie a cheltuielilor .cont curent ~ day .administrator de cont .(bur. dare de seamă ~ balance .management .management al contului .of expenses .registru contabil ~ current .titular de cont .manager .bilanţ ~ book .director de echipă (unul dintre principalii manageri ai unei agenţii de publicitate.) zi de lichidare ~ director . care conduce echipa însărcinată cu deservirea unui client) -holder . raport.

cer-tificat ~ of debt .managementul achiziţiei acquisitive adj. pi. (cont.viteză de rotaţie a debitorilor accountable adj.(fin. acumulare 2. a creste. evidenţă contabilă 2. creştere.exerciţiu financiar ~ reconcilement service .cont de vânzări ~ s department .serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered .în contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period .maşină contabilă de calcul. contabilitate ~ cost .) rata testului acid (raportul active lichide .cont remis . posturi tranzitorii ~ basis/concept .(cont. acid ~ test ratio .acumulare de capital accumulative adj.preţ de cost contabil ~ currency .cost de achiziţie (al unei societăţi) ~ management . 1. responsabil accountancy s.recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor a sumeipe care o datorează) ~ of receipt .descriere corectă/exactă (a unuiprodus într-o reclamă) achiever s.egalizare contabilă ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine .confirmare de primire acquaintance s. creditor ~ s receivable .pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme) acknowledgement s.i. strângător. maşină de facturat şi contabilizat ~ period/year . exact -description .finanţare prin conturile de creanţe ~ s receivable turnover . realizator (categoric de consumatori) acid adj.) 1. creştere (continuă). cunoştinţă. contabilitate accounting s. acumulare ~ of capital .s payable . (dr.(cont. 1. relaţii (de afaceri) acquisition s. serviciu contabil ~ equation .dividende cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă) accurate adj. corect. recunoaştere. confirmare (de primire) 2. acumulare (mărirea valorii unui activ prin creştere naturală) accrual s.contabilitate. acaparator. debitor .standarde contabile ~ system .) conturi de creanţe. serviciu contabil . a se acumula accumulation s. cumulativ ~ dividends .metoda posturilor tranzitorii accrue v.) conturi de datorii.s receivable financing . achiziţie ~ cost . acceptare 3.18 ACC-ACQ I ~ payee .sales .) declaraţie autentificată. răspunzător.sistem contabil accretion 5.contabilitate.exerciţiu financiar ~ standards . animat de dorinţa de câştig .unitate monetară de cont ~ department .

.

graţiere .act legal ~ of God .oficial. dorinţă de acaparare.comanditat ~ population .bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner .(asig. document 3.AD V 21 ACQ-ACT____________________ acquisitiveness s.vânzări cu amănuntul act s. lege ~ and deed . act.lege ~ of war . de plăţi) activă .membru supleant ~ order .document juridic ~ in law . pe toată linia ~ .acţiune judiciară pentru daune ~ in rem .capital activ (active păstrate sub forma de bani sou sub oricare altă forma care poate fi rapid transformată m numerar) ~ circulation . acţiune judiciară.the-counter . real.comanditat action s. suprafaţă (calculată în acri) across prep.administrator delegat.(bur.predare reală/definitivă . activ ~ account .act de război acting adj. peste. pi.populaţie activă ~ shares .) pierdere reală ~ possession . director interimar ~ member . achitare (de datorii). acru (unitate de suprafaţă) acreage s. legal. acquittance acquittance s. 1. mandat ~ partner .acţiune judiciară ~ for damages .bond .delegaţie.) active productive (care aduc dobândă) ~ balance .) acţiune reală (pentru arestarea unei nave) active adj.acţiuni active (frecvent tranzacţionate) ~ trust .) posesie de fapt ~ price . sete de câştig acquit v. o persoană) acquittal v. efectiv s.cont activ (de operaţiuni) ~ assets . (mar.t.) cala-mitate naturală (termen contractual de navlosire şi conosament) ~ of grace amnistie.obligaţiune activă (CM dobândăfixă) ~ capital .forţă majoră.at law . achitare.preţ de cost efectiv ~ delivery . deasupra ~ .ADJ.the-board tariff reductions . proces . vândut în magazin/cu amănuntul ~ .balanţă (comercială.the-counter sales .loss . acţiune 2. acţiune 2.) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor) .(dr. 1.market .the-board -general.(bur. interimar ~ manager .(fin.dosar activ/în folosinţă ~ income .venit activ/din salariu ~ law . 1.reduced liniare de taxe vamale (redu-cerea cu aceleaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) ~ .(dr.) tutelă activă actual adj.of Parliament . scoatere de sub acuzaţie 2. chitanţă de plată (integrate) acre s.lege m vigoare .circulaţie activă (bani aflaţi efectiv m circulate) ~ file . a achita (o datorie. contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost . act. actuals.(mar.) piaţă activă ~ money .

actuar. flexibil ~ expectations .~ tare .i. estimatd in functie de mai multi factori) add v. suplimentar ~ duty .tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss . a contribui la added adj. 1.fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance .(asig. expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj.) rise suplimentar ~ security . (up) a totaliza v. a face o adunare 2. actuarial ~ calculation . a pune la socoteala 3.perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile.garantie suplimentara .taxa vamala suplimentara ~ funds needed . (in) a include. aditional.asigurare suplimentara ~ postage .suprataxa postala/de francare ~ premium . a adauga 2.valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax .taxa • pe valoarea adaugata additional adj. adaugat . a aduna. (to) a se adauga la.prima suplimentara de asigurare ~ risk .t. 1.calcul/evaluare actuarial(a) actuary s.value .) pierdere totala reala actuarial adj.(asig.

a sistematiza 2. amanare. a aranja.camet de adrese ~ commission . variabil ~ currency . sistematizare . corespunzator ~ sample .timbru adeziv adjective adj.t. sentinta.mostra reprezentativa ~ security .ipoteca cu dobanda variabila adjuster s. anex . adecvat. mar. 1. fupon) a da o sentinta cu privire la. (asig. a da (o sentintd) v.) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label .declarare m stare de faliment adjust v. 1.) procedura adjourn v.(dr. a suspenda (o sedinfd) adjournment s. a rectifica 4.i.law . a se pronun^a asupra adjudication s. ajustabil. judecare (a unui proces). a judeca (un proces). accesoriu.) a determina. (asig.t. adresa v.) dispasor adjustments.amanare sine die adjudicate v.address s. aranjare. a evalua (daunele) adjustable adj.t.garantie corespunzatoare adhesive adj. (asig.t. a ajusta.moneda elastica ~ rate mortgage . a corecta. a amana. expeditor adequate adj. hotarare judecatoreasca ~ order .eticheta colanta ~ stamp .label . suspendare ~ sine die .) specialist compensator.(mar.eticheta cu adresa addressee s. a adresa ~ book . destinatar addresser s. a adapta 3. adeziv .

rectificare (a . ajustare.2. adaptare 3.

contrafacere .) uzucapiune advertise v. contrafacut adulteration s. mar.panou publicitar .tribunal administrativ administrator s.of coinage . administrativ ~ control .) v.) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order . a da un anunt advertisement s.t.t. imprumut 4. administrator 2. 1. crestere.(SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism . a anunta (in ziar.) executor testamentar.budget . acceptare .t. a se majora (despre preturi) s. la radio etc. conducere.curve . (asig. regulament de avarie comuna ~ account . amiralitate ~ court .) dispasa. gestionare.money .avans in contul marfurilor .possession .) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s.) ordin de administrare (a unei societati insolvabile. (dr.falsificare/depreciere a monedei advance v.acont.buget deficitar . ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj. acont.against goods .jurisdictie maritima ~ law . mar. majorare (de prefuri) 3.curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v. nefavorabil .) ~ hoarding .balanta comerciala pasiva/deficitara . advers.cheltuieli administrative/de regie . (asig. 1.tribunal maritim -jurisdiction .(cont.of estates .(dr. falsificat. a contraface adj. admitere . a promova (interese) v. 1. administrator admiralty s.balance of trade .drept maritim ~ mile .mila marina engleza admission s. avans. 1. intreprindere/afacere riscanta 2.(asig.control administrativ ~ data processing .) rise adverse adj. (asig.i.) determinare. arvuna adj.i.on bottomry . avansare (in functie) 2. reclama. 1.fee .cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal .navlu platit anticipat . falsificare.informatica de gestiune ~ expenses/overheads . arvuna .acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5.) cont de control/ rectificare ~ bond . 1. a creste. (platit) in avans . gerare 2. anunt (in ziar etc. a avansa (bani) 4.freight . acceptare. tutore. a falsifica. mar. administratie.(dr. guvern ~ costs/expenses . a avansa (pe cineva) 2. administrare.avans de imprumut maritim adventure s.to quotation .ADJ-ADV 21 unui cont) 4. acces 2.(dr. a avansa (in functie) 2. 1. intrare.mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average . evaluare (a daunelor) 5. a creste. a face reclama/publicitate. a majora (preturi) 3.taxa de intrare .

agent de publicitate .(com. afiliat. 1. ziar/revistă de anunţuri/reclame advertising s. fâră datorii (despre o afacere) aforesaid adj.. (mar. a primi ca membru.) navlosire.t. (mar. sub jurământ affiliate s.) aviz de expediţie ~ of shipment .buget pentru publicitate ~ campaign/drive •*• campanie de publicitate ~ character .cercetări în domeniul publicităţii ~ standards .tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s.figură simbolizând marca de fabrică sau produsul ~ directory .comitet consultativ ~ service . sus-numit after prep. problemă. consultant advisory adj. (dr.media . fin. semnătura. timbrul) afforest v. a aplica (ştampila.aviz de primire (la poştă) ~ of dispatch . editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s.anuar de publicitate ~ manager . 1. publicitate . a împăduri affreight v. a pune. pi.) a navlosi.confirmare a creditului ~ of delivery .) afidavit.mijloace publicitare ~ research . a afreta affreighter s. a recunoaste ca filială v. afacere.) aviz de expediţie adviser s.appropriation . pe mare (referitor la mărfurile în expediţie) 2. afretare afloat adv. afaceri affidavit s.t.(mar.t. avocat (pledant) affair s.(com.de la data .standarde publicitare (ansamblu de norme etice şi legale) advertorial s. persoană care publică un anunţ/o reclamă 2.L a se asocia.22 ADV-AGE ~ rates . depoziţie. advertorial (articol de fond.agenţie de publicitate ~ agent .) notă/scrisoare de avizare ~ of credit . a se afilia affix v. aviz ~ note .şef al departamentului de publicitate . consilier. filială v. a afilia. consultativ ~ committee .serviciu consultativ advocate s.t. (mar.alocare de fonduri pentru publicitate .) navlosi tor affreightment s. după ~ date . asociat.budget .agency .

profit impozitat against prep. mar.reduced fiscale pentru vârstă ~ discrimination .service.sight .(asig. împotriva ~ all risks . serviciu postvânzare/de întreţinere .hours dealings .(asig.) contra tuturor riscurilor age s.sales service .preţ neoficial/după închiderea bursei ~ .tax profit .după prezentare ~ . contra.tranzacţii neoficiale/după închiderea bursei .limită de vârstă (pentru pensionare) .) vârstă admisă (în cazul unei polite de asigurare de viaţă) ~ allowance/relief . vârstă .discriminare de vârstă (la angajare) ~ limit .admitted .hours price .~ ..

problemă de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese între acţionarii unei firme şi conducerea acesteia sau între obligatari şi acţionan) agenda s.planificare globală ~ rebate .terms . energic.(com. activ ~ asset . 1. adept al reformelor agrare .AGE-AGR 23 ~ profile .cerere globală ~ output .factori de producţie aggregate adj.) agency s. agent. mar.reformă agrară agree v.) avarii acceptate şi evaluate .) agiotaj agrarian adj. stabilit . reprez. factor ~ bank . global. înţelegere .(asig.and liquidated damages .price . 1. reprezentanţă. ordine de zi agent s. acţionari şi creditori) ~ fee . acord.to sell .portofoliu agresiv (acţiuni păstrate în speranţa creşterii valorii lor pentru specularea ulterioară) ~ sales policy .contract de reprezentaţă ~ costs .convenţie de vânzare la . a fi de acord.preţ convenit/stabilit . agenţie. convenţie.structură a varstei (angajaţilor dintr-o firmă.bancă-agent (desemnată de un consorţiu bancar să administreze un împrumut sindicalizat) ~ s of production . a consimti. convenit.comision de repre/entare ~ problem .macroeconomie ~ demand .) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiţii) ~ supply . a corespunde. un sector industrial etc. a conveni 2. (fin.condiţii convenite/stabilite.producţie globală/totală ~ planning .entant 2. reprezentare ~ contract .ofertă globală aggressive adj.) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare decât eel al pieţei) ~ portfolio .i. termeni contractuali agreement s. agenda.politică agresivă de vânzări agio s. agent.costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea acţiunilor administraţiei pentru a verifica dacă aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere.) agio agiotage s. agrar s.(bur. a se potrivi agreed adj. (fin. agresiv. total — analysis .reform .

chemistry .expoziţie agricolă .credit agricol ~ economics .engineer .biology .unit of account .cooperative .agrotehnică .engineering .exhibition .utilaj agricol . 1.bank .credit .termen agricultural adj. agroindustrie .zonă agricolă .agrobiologie .bancă agricolă .cooperativă agricolă . agronomie agroindustry s. agricol ~ area .agrochimie . agricultură 2.agronomie .machinery .inginer agronom .imitate agricolă de cont agriculture s.

24 AGR-ALL agronomist s. agronom agronomy s. agronomic aid s. ajutor, sprijin, suport ~ loan - împrumut de asistenţă ~ s to trade - ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare, de publicitate, asigurări, transporturi) air s. aer - cargo - încărcătură transportată cu avionul ~ carrier - avion de transport ~ consignment note/waybill - fraht aerian ~ - cushion vehicle - navă pe pernă de aer ~ mail - poştă aeriană airborne adj. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus, avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. aeronavă; avion; avioane airline s. 1. linie aeriană 2. pi. companie de transporturi aeriene airliner s. avion de linie airport s. aeroport airways s. pi. companie de transporturi aeriene airworthy adj. capabil de zbor aleatory adj. aleatoriu ~ contract - (asig.) contract aleatoriu alien adj. strain ~ duty - (mar.) suprataxă de pavilion alienable adj. alienabil - property - bun alienabil alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina alimony s. pensie alimentară, întreţinere all adj., adv. tot ~ - in - cuprinzând toate (cheltuielile, riscurile etc.), general ~ - purpose bank - bancă universală ~ rights reserved - toate drepturile rezervate ~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ - round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul economisit în ambele porturi (de operare) alliance s. alianţă allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare, repartizare 2. alocaţie ~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) repartizare a responsabilităţilor allonge s. alonjă (la cambie) allot v.t. a aloca, a atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2. parcelă, lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter - aviz de atribuire a actiunilor ~ money - vărsământ la atribuirea actiunilor ~ note - (mar.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares - atribuire a actiunilor allottee s. persoană căreia i se aloca/atribuie acţiuni etc. allow v.t. 1. a îngădui, a permite 2. a da, a acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s. 1. reducere; (com.) bonificaţie, rabat 2. alocaţie, ajutor (bănesc) 3. indemnizaţie 4. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.t. a raţionaliza (alimente)

ALM-AMU 25 almshouse s. azil pentru săraci alongside (mar.) adv. (acostat) cu bordul la chei; bord la bord prep, de-a lungul (bordului) ~ date - zi/data de acostare la dană ~ delivery - predare sotto palanco ~ ship - de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mărfli) to be ~ - a fi acostat alpha 5. alfa - coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a acţiunilor unei societăţi fărâ raportarea la indicele pieţei bursiere) ~ shares - acţiuni alfa (foarte sigure şi rentabile) alternate adj. alternativ v.t., v.i. a alterna - demand - cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ director înlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. alternativă adj. alternativ ~ offer - ofertă alternativă ~ payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec) ~ (use) cost - cost al unei decizii în detrimentul alteia always adj. întotdeauna, permanent ~ afloat - permanent în stare de plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in stare de plutire sau eşuat fără pericol ~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigură amalgamate v.t. a unifica (două societăţi) v.i. a fuziona amalgamation s. unificare, fuzionare amass v.t. a acumula, a aduna amend v.t. La îmbunătăţi, a ameliora; a corecta, a rectifica 2. a amenda (o lege) amendment s. 1. îmbunătăţire, ameliorare; corectare, rectificare 2. amendament amenities s. pi. înlesniri, avantaje (acordate angajaţilor în afara salariului) American adj. american ~ clause - (asig. mar.) clauza americană ~ depository receipt - certificat american de depozit (certificat emis de o bancă americană în contul unor titluri de valoare străine) ~ option - (bur.) opţiune americană (care poate fi exercitată oricând înainte de sfârşitul exerciţiului) ~ ton - tonă americană/scurtă amidships adj. la mijlocul (navei) amortization 5. (cont., fin.) amortizare; amortisment ~ schedule - program de amortizare amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza 2. a transmite, a transfera (o proprietate

inalienabilă) amount s. 1. sumă, total 2. cantitate; cuantum; volum; valoare v.i. (to) a ajunge la, a se ridica la ~ brought/carried forward - (cont.) report, sumă reportată ampersand s. semnul & amusement 5. distracţie ~ industry - industria distracţiilor/spectacolelor

26 AMU-APP - shares - acţiuni ale societăţilor din industria distracţiilor/spectacolelor analysis s. analiză, studiu analyst s. analist, specialist în analize anchor s. ancoră v.i. a ancora ~ and chain clause - (asig. mar.) clauza ancorei şi a lantului ~ currency - valuta de referinţă (valuta forte în funcţie de care se stabileşte paritatea unei monede mat slabe) anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2. taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj ~ charges/dues - taxe de ancoraj ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport - to trade - ajutor/sprijin pentru comerţ and conj. şi - company - şi compania ~ reduced - şi cu capital redus (cuvinte care apar după numele unei companii care, prin reorganizare, şi-a redus capitalul) animal s. animal ~ testing - testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. animatic (fragmentele in mişcare dintr-un clip publicitar televizat) annex s. anexă v.t. a anexa, a alarura announcement s. anunţ, anunţare ~ effect — efectul anunţării (gradul m care consumatorul realizează că plăteşte un impozit care este Indus m preţul de vânzare al unuiprodus) annual adj. anual ~ accounts - (cont.) conturi anuale/finale ~ general meeting - adunarea generală anuală (a actionarilor) ~ income - venit anual ~ leave - concediu de odihnă ~ percentage rate - rată procentuală anuală (a dobanzii) ~ premium - (asig.) primă anuală ~ report - raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return - situaţie anuală (a unei societăţi, cerută de registrul comerţului) ~ value - (fin.) valoare anuală (a unui activ, luată ca baza, de calcul a impozitelor) annuitant s. (asig.) beneficiar al unei anuităţi annuity s. anuitate ~ bond - obligaţiune perpetuă/fară termen/scadenţă ~ certain - (asig.) anuitate la termen

(serviciile

bancare,

de publicitate, asigurări, transporturi)

- insurance - asigurare cu anuitate antedate s. antedată v.t. a antedata anticipation s. 1. anticipare 2. plată anticipată; avans 3. (dr.) exercitare anticipată (dreptul unei persoane, care trebuie să primească un venit la o data viitoare, de a-şi exercita acest drept în avans) anticipatory adj. anticipat ~ damage - (asig.) avarie probabilă/anticipată antidumping s. antidumping anti-inflationary adj. antiinflaţionist ~ measures - măsuri antiinflaţioniste ~ trends - tendinţe antiinflaţioniste antitrust adj. antitrust ~ legislation - legislate antitrust apparent adj. vizibil, evident ~ damage - (mar.) avarie vizibilă

APP-ARB 27 appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare v.i. a face apel, a declara recurs ~ court - curte de apel to allow an ~ - a admite un apel to dismiss an ~ - a respinge un apel to hear an ~ - a judeca un apel appellant s. (dr.) apel ant appellate adj. de apel ~ court - curte de apel ~ jurisdiction - jurisdicţie de apel append v.t. 1. a anexa, a atasa (un document) 2. a pune, a aplica (o semnătură) appendix 5. apendice, supliment, anexă applicant s. solicitant (pentru o licenţă, un post etc.) application 5. cerere, solicitare - for quotation — (bur.) cerere de cotare - for shares - subscriere la acţiuni - form - formular de subscriere - money - vărsământ la subscrierea acţiunilor applied adj. aplicat, practic ~ economics - economie aplicată apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj a se adresa, a apela la appoint v.i. 1. a numi, a desemna (într-o functie) 2. a fixa, a stabili (un termen) 3. a dota, a echipa appointed adj. 1. numit, desemnat 2. fixat, stabilit 3. dotat, echipat ~ agent - reprezentant autorizat appointee s. persoană numită (într-o funcţie) appointment s. 1. numire, desemnare 2. functie; post 3. întrevedere, întâlnire 4. pi. amenajări, dotări; mobilier apportion v.t. a distribui, a repartiza (proportional) apportionment s. distribute, repartizare (proporţională) ~ of valuation - (asig. mar.) repartizare a valorii de asigurare appraisal s. evaluare, apreciere appraise v.t. a evalua, a aprecia appraisement v. appraisal appraiser s. evaluator, expert de evaluare; taxator appreciation s. (bur., cont., fin.) apreciere, creştere (a valorii unui activ) ~ surplus - excedent valeric (când valoarea de piaţă a activelor unei societăţi este mat mare decât valoarea contabilă) apprentice s. ucenic v.t. a da la ucenicie

apprenticeship 5. ucenicie appropriation s. 1. apropriere, însuşire 2. alocare, repartizare (defonduri) ~ account - (cont.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill - proiect de lege fmanciara (pentru alocaţii bugetare) ~ in-aid -^subvenţie, subsidiu approval s. aprobare, confirmare appurtenances s.pl. accesorii; furnituri arable adj. arabil s. teren arabil ~ land - teren arabil arbitrage s. arbitraj (valutar, de bursă, de schirnb etc.) ~ of exchange - arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s. specialist în operaţii de arbitraj arbitration s. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.) ~ agreement - acord de arbitraj

28 ARE-ASS ~ award - decizie de arbitraj ~ clause - clauză de arbitraj ~ court - curte de arbitraj ~ of exchange - arbitraj de schimb arbitrator s. arbitru are s. ar area s. arie, suprafaţă; regiune, zonă ~ manager - şef/responsabil de zonă ~ of supply - (com.) zonă deservită arrear 5. 1. datorie, restanţă; arierat 2. restanţă, rămânere în urmă ~ s of wages - restanţe salariale ~ s of work - lucrări restante arrearage s. arierat arrest s. arestare, reţinere, sechestrare v.t. a aresta, a retine, a sechestra ~ of ship - sechestru asigurător asupra navei arrival s. sosire ~ condition - stare (a marfurilor) la sosire ~ notice - avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform - peron de sosire - s and departures - (c.f.) sosiri şi plecări - s and sailings - (mar.) sosiri şi plecări arson s. (asig., dr.) incendiere premeditată article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol, paragraf, punct; pi. contract 3. articol (comercial), produs ~ s and conditions - caiet de sarcini ~ s of agreement - contract de angajare (pe o navă comercială) ~ s of apprenticeship - contract de ucenicie ~ s of association - statut (al unei societăţi) > ~ s of partnership - contract de asociere artificial adj. artificial ~ harbour - port artificial ~ intelligence - inteligenţă artificială ~ person - persoană juridică artisan s. artizan, meşteşugar as adv. la fel, tot atât de prep, ca • -at-fconr.jladata ~ customary - (com.) conform uzului ~ from - cu începere de la data ~ loan - cu titlu de împrumut ~ per advice - conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra - (cont.) în contrapartidă ~ seen - (com.) după cum se vede (fară nici unfel de garanţie pentru mărfurile vândute) ashipboard adv. la bord, pe navă ashore adv. la mal/ţărm; pe uscat

ask s. (SUA) preţ cerut v.t. a cere ~ price - preţ cerut (preţ la care un dealer va vinde acţiunile pe care le define) assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului v.t. a stabili titrul (unui metalpreţios) ~ mark - marcă de titru - master - expert (guvernamental) care declară un titru ~ office - laborator pentru analize de titru assayer s. chimist-analist (care determine titrul) assemble v.t. 1. a convoca, a întruni 2. a asambla, a monta assembly s. 1. adunare, întrunire 2. asamblare, montare 3. agregat, grup ~ line - line de asamblare/montaj ~ production - producţie în flux/pe bandă

ASS 29 ~ room - sală de întruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despăgubirilor etc.) 3. aimpune, a tax a assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil ~ damage - avarie evaluabilă ~- income - venit impozabil assessment s. 1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare (a daunelor) 3. (dr.) asesor asset s. 1. lucru util; calitate, însuşire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and liability statement - (SUA) bilanţ ~ - backed loan - credit garantat cu active ~ backing/value per share - valoare a activelor pe acţiune (yaloarea contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arată de căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping - lichidare a activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea activelor şi închiderea firmei, fie pentru lichidarea activelor nerentabile şi realizarea de noi investiţii înfirmă) ~ structure - (fin.) structura activelor - turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei societăţi şi activele ei) - s and drawbacks - avantaje şi dezavantaje ~ s and liabilities - activ şi pasiv ~ s side - (cont.) coloana activelor - s value - (cont.) valoarea activelor assign s. împuternicit, mandatar; cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a fixa, a stabili (o data, o sarcină) 3. a numi în (funcţie) 4. (dr.) a ceda, a cesiona assignable adj. cesionabil ~ debt - creanţă cesionabilă assignee s. (dr.) cesionar ~ in bankruptcy - judecător sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5. 1. alocare, repartizare 2. fixare, stabilire (a unei date, a unei sarcini) 3. numire (în funcţie) 4. (dr.) cesionare; cesiune ~ clause - (asig. mar.) clauză de cesiune ~ of copyright - cedare a drepturilor de autor ~ of debts - cesiune de creanţă assignor s. (dr.) cedent assistance s. asistenţă, ajutor (economic, tehnic etc.) assistant s. asistent; adjunct adj. subordonat; adjunct ~ accountant - contabil adjunct ~ manager - director adjunct associate s. asocial, partener v.i. a se asocia association s. asociaţie, societate

30 ASS-AUC assort v.t. a asorta, a aproviziona (un magazin) cu mărftiri variate assortment s. (com.) asortiment assurance s. asigurare (maritima sau de viaţă) asymmetric adj. asimetric ~ information - informaţie asimetrică (cu distribute inegală între participanţii la o'tranzactie) at prep, la ~ and from - (asig. mar.) la şi de la ~ arm's length - la distanţă/respect (despre o tranzacţie care nu se realizează între două părţi înrudite, cum arfi o companie şifiliala sd) ~ best - (bur.) la eel mai bun preţ ~ call - la cerere (despre o sumă depusă în bancă) ~ no charge - gratuit ~ or better - (bur.) la preţul specificat sau la un preţ mai bun ~ par - (bur.) la paritate/valoarea nominală ~ risk - (asig.) cu rise ~ sea - (asig. mar.) pe mare, în timpul navigaţiei ~ ship's rail - (mar.) la balustrada navei (formula dintr-un conosament care arată că responsabilitatea armatorului faţă de caric încetează când încărcătura poate fl descărcată)) ~ sight - la vedere (despre o cambie) ~ (the) market - la preţul pieţei athwartships adv. transversal pe navă ~ stowage - stivuire transversală (pe lăţimea magaziei) atomistic adj. atomist ~ competition - concurenţă atomistâV perfectă ~ test - testare fracţionată (a elementelor individuale care intră m componenţa unei reclame sau a unui ambalaj) attache s. ataşat (diplomatic) -case - servietă-diplomat attachment s. (dr.) arestare; sechestru attendance s. 1. prezenţă; frecvenţă 2. asistenţă, public 3. îngrijire; servicii ~ book - condică de prezenţă ~ time - timp petrecut la locul de muncă attest v.t. a atesta; a autentifica, a legaliza attitude s. atitudine, comportament ~ survey - analiză comportamentală (iniţiată de conducerea unei întreprinderi pentru a afla cauza relaţiilor necorespunzătoare dintre patronat şi

salariaţi) attorney s. 1. avocat 2. împuternicit, mandatar ~ - at-large - avocat cu drept de acces la toate instanţele - - at-law - avocat Attorney General - procurer general; (SUA) ministru de justiţie - - in-fact - împuternicit - special - avocat cu acces la o anumită instanţă attractive adj. atractiv (depre un preţ, o ofertă etc.) attributable adj. atnbuibil - profit - (man.) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector sau unui departament dintr-o organizafie) auction s. licitaţie v.t. (şi ~ off) a vinde la licitaţie ~ room - sală de licitaţie

AUC-AVA 31 ~ sale - vânzare la licitaţie auctioneer s. licitator audience s. audienţă ~ research - studiu de audienţă (a emisiunilor de radio şi televiziune) audit s. audit, revizie contabilă v.t. a verifica, a revizui (registre contabile) v.i, a face o revizie contabilă ~ committee - comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. cenzor, revizor contabil ~ s'report - raport al cenzorilor austerity s. austeritate ~ budget - buget de austeritate ~ poKcy - politică de austeritate autarchy s. autarhie autarky v. autarchy authority 5. 1. autoritate; drept; competenţă 2. pi. autorităţi, reprezentanţi ai puterii de stat ~ to sign - drept de semnătură authorization s. autorizare, autorizaţie ~ in writing - autorizaţie scrisă authorize v.t. a autoriza authorized adj. autorizat - agent - reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock - capital autorizat/nominal ~ depository - depozitar autorizat ~ signature - semnătură autorizată autofinancing s. autofmantare autograph s. autograf, semnătură originală ~ signature - specimen de semnătură automatic adj. automat - data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine - automat ~ stabilizers - stabilizatori automaţi (în teoria economică) ~ standard - (fin.) etalon automat - teller machine - easier automat (la banco), bancomat automation s. automatizare automobile s. automobil adj. auto; de automobil ~ insurance - asigurare auto automotive adj. auto; de automobil ~ engineering - construed e de automobile ~ industry - industria de automobile - shares - acţiuni ale societăţilor din industria de automobile ~ transport - transport auto ~ truck - autocamion autonomous adj. autonom ~ investment - irivestiţie autonomă (cheltuieli de investiţie care nu sunt induse de modificari ale nivelului

producţiei, ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s. 1. disponibilitate 2. valabilitate available adj. 1. disponibil 2. valabil ~ assets - active lichide, disponibilităţi average s. 1. (valoare) medie 2. (asig. mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a calcula media, a evalua în medie ~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.) dispaşor, expert de evaluare a avariei, lichidator de avarie ~ adjustment/statement - (asig. mar.) dispaşă de avarie comună, repartizare/ reglementare a avariei ~ agent - comisar de avarie ~ agreement - compromis de avarie ~ as customary - despăgubire a pagubelor de avarie „ca de obicei"

(mar.cost mediu (pe unitatea de producţie) ~ .contribuţie la avaria comună. (bur.calitate medie ~ revenue .(fin.) mediere (tranzacţionare treptată/graduală prin cumpărarea sau vânzarea de loturi de acţiuni din acelaşi packet la date şi preţuri diferite) ~ down . 1. anulare. premiu 2.valoare medie averaging s.) avizo avoid v. sentinţă judecătorească. aviaţie ~ broker .determinate a preţurilor de vânzare pe baza costurilor medii ~ (due) date . avoirdupois (sistem englez de unităţi de măsură pentru masa) award s.preţ mediu .pierdere in avaria comună ~ output .asigurare aviatică ~ shares .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere -in .probă medie ~ tare .acţiuni ale societăţilor din industria aviatică aviso s.cost pricing .t. a anula.quality .certificat de avarie .rata medie a impozitului ~ value . a rezilia (un contract) avoidable adj. evitabil.cumpărare de acţiuni pe o piaţă în creştere aviation s. care poate fi înlăturat . reziliere ~ clause .înclinaţie -medie de a consuma ~ propensity to save .venit mediu (valoarea totală a vânzărilor împărţită la numărul de unităţi vândute) ~ sample .32 AVA-AX ~ bond . compromis de avarie comună ~ certificate .vânzare de acţiuni pe o piaţă în creştere (dacă creşterea atinge un anumit nivel) ~ up .scadenţă medie ~ loss .) perioadă medie de colectare (valoarea medie a conturilor de creanţe exprimată m zile) ~ cost .clauză rezolutorie avoirdupois s.costuri variabile avoidance s.agent de transporturi şi asigurări aeriene ~ insurance . decizie arbitrală (a unui .propensity to consume .clauza avariei ~ collection period .clause .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un anumit nivel) ~ out .înclinaţie medie de a economisi .costs .tară medie ~ tax rate .producţie medie ~ price .

a hotărî (o penalitate. reducere drastică (a cheltuielilor). la acorda (un premiu) 2.t. conştientizare. a reduce drastic (cheltuieli.tribunal de arbitraj) v. bugete) .t. restricţii bugetare severe v. a da (o sentinţă). cunoaştere (a calităţilor unui produs de către consumatori) ax(e) s. a arbitra awareness s. o plată).

B baby 5.) deport backwardization v.t. 1.datorie neperformanta ~ debtor .portofoliu de comenzi neonorate backward adj. sprijin. 1.(mar.speze restante ~ freight . backwardation bad adj.baby boomers (generatia de consumatori născuţi în perioada următoare celui de-al doilea război mondial) back s. 1. andosat ~ bill .rău platnic ~ stowage-. andosant (al unui efect de comerţ) backhaul s.) scrisoare de garanţie ~ load .to-back loan .) bon de livrare backer s. prost ~ claim . financiar 2. copil ~ bonds .obligaţiuni cu valaare nominală redusă (maxim 100 de dolari) ~boomers .încărcătură de înapoiere ~ orders . a andosa (un efect de comerţ) ~ charges .reclamaţie/pretenţie nefondată ~ coin . înapoiat.?.of debts . restant v.împrumut reciproc (aranjament financiar prin care două companii se împrumută reciproc m vederea operaţiilor de export-import) backdate v. rău. ajutor 2.integrare verticală (integrarea producţiei cu sursele de aprovizionare şi cu pieţele de desfacere) ~ letter .cambie andosată .debt . (fin.) scrisoare de garanţie backwardation s. 1. invers 2.stivuire incorectă/ne- .datorii acumulate ~ of orders .restanţă (de salariu) ~ . a susţine. sprijinit (financiar) 2.monedă falsa .) navlu de înapoiere ~ letter . restanţă . a sprijini (financiar) 2.(mar. întârziat ~ integration . a postdata backed adj. transport retur (cu con traîncărcătură) backing s.efecte de comert necorespunzătoare (care nu potfi onorate) ~ payer . susţinător. bancher.t.debitor rău platnic ~ debts account .acoperire a monedei backlog. andosator.) acoperire . (bur. verso adj. susţinut.(mar.note .(cont.(bur.comenzi vechi/restante ~ pay .) cont de creanţe nerecuperabile ~ delivery .) transmitere/predare necorespunzătoare (a actiunilor) ~ paper .of currency . 1.(mar.

declaraţie de bagaje (la vamă) ~ policy . bagaj ~ check . sac.caric/încărcătură în saci baggage s.recipisă de bagaj e ~ declaration .t. a însăcui — cargo .corespunzătoare bag s. pungă v.poliţă de asigurare a bagaj elor .

a balansa (un cont) 2. cautiune.t.t.(cont. balanta.) bilant balanced adj.) permis vamal de bagaje bail 5.) 1.caric/incarcatura in baluri . ~ sample .a chezasui. 1.sold debitor ~ in/on hand . 1. a echilibra (un buget) ~ book .goods .capacitate in baluri (a novel) ~ cargo . cantar 2. a garanta pentru bailable adj.registru de solduri ~ brought forward . balot v. imbarcare de balast 2. a balasta (o nava).buget balansat/echilibrat ~ fund .declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught . a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for . depunere (de marfuri) pe baza de contract.of payments . a incarca cu balast ~ declaration . taxa de balastare balloon s.t.34 BAG-BAN ~ room . 1. (mar. depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s. portarel bailment s. garantie 2.marfuri in baluri ballast (mar.casa de bagaje ~ sufferance . echilibrat ~ budget .selectie ponderata bale s.balanta concesiilor . balast v. care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5. deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5. garant v.(mar.plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui .sold creditor ~ of accounts . a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic .pescaj in balast ~ passage/voyage .balanta de conturi ~ of concessions . actiuni preferential §i obligafiuni) ~ growth .caric/incarcatura complet(a) .t.balanta comerciala ~ sheet . balastare. balon ~ payment .) sold v. a elibera pe cautiune 2. act de depozit in garantie bailor s.calatorie/voiaj in balast ballastage s. (§i -out) 1.crestere echilibrata ~ (issue) load .) s.fond mutual echilibrat (care investe§te proportional in actiuni comune. eliberare pe cautiune 2. 1. (cont.sold reportat ~ due . bal.balanta de plati ~ of trade .

a interzice.credit bancar ~ deposit .sold in banca ~ book .accept/cambie bancar(a) ~ account .t. interdic|ie v. a prohibi bank s. interzicere.cont bancar ~ annuities .cliring bancar .carnet/livret de banca .clerk .scont comercial ~ draft trata bancara 1 . banca v.i.depozit bancar ~ discount . a depune la banca v. a fi bancher.easier (de banca) ~ credit .comision bancar ~ clearing .charges/commission .titluri de renta consolidata ~ balance .t. 1. a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill . a avea cont la banca 2.imprumuf) ban s.

bancher 2.BAN-BAR 35 ~ examination . bancruta ~ level . a duce la faliment.(SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays . director de banca ~'s acceptance/bill .drept bancar.ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s. servicii bancare -account . faliment. gol.depasire a contului din banca.sistem bancar bankrupt s. amplasare 51 dimensiune) . debitor insolvabil adj.tmprumut bancar ~ note . legislate bancara .referin^a a bancii ~'s order .rezerve bancare ~ run .) cerere de declarare In stare de faliment bar s. fara asigurare ~ boat .activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s.accept/cambie bancar(a) ~s' bank .garantie bancara ~ holiday .taxa de scont ~ reserves .politica de creditare a bancii ~ liquidity . falit.a da faliment bankruptcy s.cont bancar ~ law .banca comerciala ~ of deposit .(dr.scont comercial ~'s enquiry/reference . care poate fi acceptat de o banca ~ asset .cod de bare (pe un produs) bare adj.instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj.oficiu de cliring bancar ~s' deposits .nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition .t. credit prin cont descoperit ~ rate . bara 2.structure .depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount .cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement .control al gestiunii bancii ~ guarantee . a falimenta ~'s certificate .insolvabilitate bancara ~ interest .banca de emisiune ~ overdraft .(dr.sarbatori legale ~ insolvency . insolvabil v. 1.dobanda bancara ~ lending policy .banca de depuneri ~ of issue . 1.) concordat to go ~ . activitate bancara 2.support .trata bancara ~'s clearing house . lege bancara.lichiditate bancara ~ loan . lingou ~ code . falit. neasigurat.interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate .extras de cont ~ sweep arrangements . \.nava nuda (navlositd ford echipaj) .bancnota ~ of commerce .structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr. afaceri bancare.sindicat bancar -system. nud (despre o nova fora echipaj) 2. 1.banca centrala ~'s cheque/draft .

fals (despre monede) basic adj. avocat (in instantele superioare) barter s.(dr. butoias 2.t.rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry . targ 2. chilipir v. persoana vinovata de baraterie barratry s.36 BAR-BAS ~ .) evidente primare ~ earning power ratio .persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker .lichidare a stocului. a mcheia un targ.drept de negociere (a unui contract) barge s. bariera. misit ~ prices . baria. salanda ~ derrick .barometru barrator s. 1. ponton cu biga de marfa ~ port . dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade . nepretios (despre metale). 1. mar. barometru ~ stock .i.raion de solduri ~ hunter . baril (unitate de capacitate) ~ cargo . (away) a vinde tn pierdere v. baza.acord de barter .hull/.salariu tarifar/de baza basis s. slep. invoiala.a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s .industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage . contract de navlosire a navei nude ~ trust . diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation . soldare to be a ~ .slep cu biga. obisnuit.(bur.port cu alimbare ~ tank .bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd. slepar.) actiuni . 1. mahona.caric/incarcatura in butoaie barrier s. targuiala 3. bargee barometer s.) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj. negociere ~ power . butoi.contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter . a negocia.transaction .slep-tanc petrolier bargee s.(cont. membru al echipajului unui slep bargeman v. a cadea la invoiala.a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard — a se tocmi mult bargaining s. (corn.pole charter navlosire a navei nude.) imputemicire pasiva (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) bargain s. afacere.and sale . (asig. banking fundamental.preturi de sold ~ sale . tranzactie.tranzactie de barter/in contrapartida base adj. 1.intermediar. restrictie ~ to entry .bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit .) barter ~ agreement/arrangement . a face o afacere .bariera comerciala barrister s. punct de plecare 2. de baza ~ servicii bancare principale/de baza ~ books . cumparare avantajoasa. care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s.boat/.baza de impunere . a se targui pentru 2.

a folosi.) uzufruct ~ owner . purtator ~ bond .. a aduce beneficii v.societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio .pia^a in scadere ~ pool . sub ~ par .(bur.account/position . partida. a beneficia. cos ~ of currencies . indice de profitabilitate .acfiuni la purtator bearish adj.efect de comert la purtator ~ scrip .) sub pari.presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze . apar^inator (tip de consumator) adj.certificat provizoriu (de acfiuni. a pauperiza ~ .punct de baza (o sutime dintr-un punct procentual) ~ price/rate .) s.run . a saraci. avantajos ~ interest -(dr. alocatie v.tranzactie a la baisse bearer s.profit neimpozitat beforehand adv. cersetor v. in scadere v.(fin. cu excepfia publicitdfii in mass media) . speculant a la • baisse (care mizeazd pe scdderea cursului) ~ shares .tax profit ..t.productie in serie mica/discontinua baza(a)r s. sub paritate/valoarea nominala (despre acfiuni) ~ the line . obligafiuni) la purtator ~ securities .) belonger s.campanie/ speculate a la baisse ~ market . inainte de ~ .BAS-BEN 37 ~ point . anticipat beggar s. devalorizare competitivd etc.politica . beneficiar benefit s.my-neighbour policy .(dr.constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire. folos 2./. indemnizatie. lot. 1. de scadere. castig.cersetorul.) cos valutar (grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s. profitabil. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale.) raport beneficiu-cost. vecinul tau" (acfiuni prin care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import.acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack .pret/tarif de baza basket 5. beneficiu. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction .(fin.cartel al speculantilor a la baisse below prep.titluri de valoare la purtator beneficial adj.sub linie (termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. a cauta sa provoace o scadere (a cursului) . magazin universal 3.obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper .t. bazar de binefacere bear (bur. cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep.t. a trage foloase/profit ~ association/club/society . adj.) uzufructuar beneficiary s. bazar (oriental) 2. 1. ajutor. serie (de mar/a) ~ production .

. reclamafie. v. front de dane. spatiu de receptionare a marfurilor 2. certificat 3. mostenire berth s.conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic . a da.38 BEN-BIL ~ in kind .contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause . testament 2. dana 2.(fin.) cerere. petitie. (dr.) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price . 1. a testa. cuseta v. 1. a licita.price . pariu v.plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful cerut) -costs .. oferta.coefficient/factor . a lasa prin testament bequest s.coalitie a hcitan^ilor bidding s. (corn. 1.(bur.beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v. superior ~ offer supraoferta betterment s.i. a oferi (un pre{ la licitafie) 2. 1.t.caric de linie ~ charge . licitare.t.) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller .) bilateralism bill s.t. fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v. cambie 5.proprietar de nava de linie ~ terms . (over) a supralicita 3. pret oferit (la licitafie) v. licitare. proiect de lege 2.taxa de dana ~ charter .eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort .cota navlurilor de linie ~ owner . oferta. taxa de stationare la dana bespoke adj.(bur.transport de linie neregulat berthage s. declarable.la rand" ~ freights/rates . a paria beta s. beta . 1. bilateral ~ contract .t. a . plangere 6.acorduri comerciale bilaterale bilateralism s. imbunata^ire.) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj. dezvoltare ~ levy .i. pret oferit (la licitafie) ~ ring .taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s.carte de mare succes.monopol bilateral ~ trade agreements . articol foarte cautat bet s. factura.pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s.contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly .i. lista. a acosta la dana ~ cargo . mai bun. adv. inventar.coalite a licitan^ilor bilateral adj. pe comanda (despre haine) best adj. a participa la licitatie ~ -asked spread . 1. eel mai bun s. maxim ~ buy . amelio-rare.costuri ale ofertei de pre^ . (SUA) bancnota 7. ofertant. nota de plata 4. licitant -s'ring . anun^ v. afis..clauza danei/.

a anunta (printr-un afi§) 3.broker .t.contract de vanzare ~ of sight/view .BIL-BLA 39 inregistra. a santaja.set de cambii ~ of fare .) bimetalism bin s. a extorca ~ of sufferance . biotehnologie black 5.declaratie vamala provizorie ~ of store .cambii de platit ~ s receivable . santaj.deviz estimativ ~ of sale . 1.coated workers . acreditiv ~ of delivery .patenta/certificat de sanatate ~ of lading .bani murdari ~ payment . facturare 2.) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale (pentru provizii) ~ poster .cambii pentru scontare ~ s payable .piata de scont ~ of adventure . a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) • ~ .lipitor de afise ~ rate .declaratie vamala la sosire .cambii pentru Tncasare .nota de cheltuieli de judecata . anuntare ~ clerk .nomenclator de marfuri ~ of health . lista de mancaruri ~ of goods .cambie ~ of exchange in a set .of parcels .autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani mainte de data reimportului) ~ s for discount . angajamente Ie gale) 2.of credit . (over) a obliga.(mar.taxa de scont ~ s for collection . a factura ~ book . (out) a da la ucenicie 3. panou de afise billing s.agent de scont ~ market . cutie (pentru unele alimente.scrisoare de credit. contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj. a determina.bon de livrare. factura . lada.factura.of entry .(mar.registru de cambii ~ .meniu. biodegradabil biotechnology s. 1. a lega (prin contract. a obliga. a constrange binder s.lista de materiale . spargator de greva blackmail s.economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer .t.fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v. produse) ~ card .masina de facturat bimetallism s.cambii de Tncasat billboard s. aflsare.of exchange .) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs . a trece pe o lista 2. negru v.conosament ~ of materials .speculant pe piata neagra ~ money . avizier.t. (fin. adj.functionari ~ economy .piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s. act de insotire ~ of quantities . extorcare v.facturier ~ machine .

-organ. general/unic blister s. mancare.(SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare ~ endorsement .sala de consiliu body s. general.40 BLA-BOG blank adj. a tine Tn pensiune ~ and lodging .acreditiv Tn alb (cu suma nespecificata) blockade s. grupare (politico) block s. albastru ~ chips .asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) ~ mortgage . consiliu.) pachet de actiuni v.room . avizier v.t.ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente). 1. scandura. prezentare .sky laws .foot . comisie. bord (al unei nave etc.t. blocada v.ambalaj transparent bloc s. a urea la bord 2.oferta Tn bloc ~ trading .masa si casa. minister 4. dulap 2. bloc (economic).collar workers .persoanajuridica ~ language .) 3.t. (SUA) cvartal 2.cec Tn alb ~ credit .conosament la purtator ~ cheque . masa 5.comanda generala/nespecificata ~ price . organizatie ~ copy .transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj.consiliu de administratie . departament. 1.vot reprezentativ (la adundrile sindicale) blurb s. global ~ insurance .reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s.societate fictiva ~ signature . a bloca (un cont) ~ insurance . spa^iu gol/necompletat 2.cec fals ~ company .cambie In alb ~ bill of lading . 1.semnatura Tn alb ~ transfer . necompletat. blancheta ~ acceptance/bill . fbrmular. (bur. ipoteca generala/totala ~ order . blister ~ pack .tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote .pref.limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj. in alb s.picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors . bloc.presedinte al consiliului de administratie . pensiune ~ chairman .semnatura de complezenta .andosare Tn alb ~ signature . panou. fals.asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer .actiuni alfa (foarte sigure §i rentabile) ~ . fictiv ~ cheque . 1. a supune unei blocade blue adj.gulere albastre (muncitori manuali/industriali) ~ .text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate .

BOG-BOO 41 ~ transaction .(cont. taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods . angajament formal de plata 3. garantat prin obligatiuni 2.taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing .valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults . 1. volum 2.certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor .cu livrare din antrepozit vamal ~ value . bilete) 3. out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost .tranzac^ie necinstita bolshevism s. detinator de obligatiuni bondsman s. prima.) obligatiune. (asig.creanta contabila ~ entry . depozitat in antrepozit vamal ~ carman .finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue .) garant bondwashing 5'. contabil v. a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2.sistem de prime book s.camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse .emisiune de obligatiuni. bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares .registre/evidente contabile . spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s. registru (contabil) adj.creditor garantat prin obligatiuni ~ dues . (fin. a retine (locuri. care rezulta din registrul contabil. bolsevism bonanza s.fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus trial. 1.provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms .sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj. a trece Tntr-un registru 2. de carte 2.clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate . 1.tmprumut obligatar ~ market .marfuri in vama ~ stores .) sistem de evident a intrarilor ~ profit .) contract de garantie v.pret de cost contabil ~ debt .profit contabil ~ s of account . a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate . obligatiuni la purtator 2.permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating . succes in afaceri bond s. (off. mina de aur 2.actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme . in vama. Tmprumut obligatar ~ loan . (dr.t.inregistrare contabila ~ entry system . carte.t. (in) a ponta (un salariat) la venire 4. a inregistra.pia^a titlurilor de stat ~ note .pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s. 1. garanfie. 1. 1. 1. pi.

scurta perioada de avant economic.) obligat. grupa (de salarizare. patron bottleneck s. brosura bookmaker s. 1. o marcd etc.industria earth ~ value .(cont. stand de carfi.t. debitor boss s. grani^a ~ station . a Tmprumuta.i. chiosc de ziare bookstand v. constrans 2. (mar. gol de productie ~ inflation . baza 2. Tn drum spre bounty s. a lua cu Tmprumut borrower s.) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) to keep the ~ s . a sus^ine intens (un produs. a boicota bracket s.t.ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v. crestere.casa de bilete bookkeeper s. fund. prosperitate.) (for) cu destinatia. bilete) ~ clerk . persoana care ia cu imprumut. a creste rapid (despre preturi) boomlet s. a prospera 2.trade . taraba. eel mat scazut ~ price . 1. a creste.valoare contabila ~ value weights .pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s.42 ~ s of first/original/prime entry jumal.a tine contabilitatea booking s. timp mort tn fluxul tehnologic. boicot v. bookmaker. avant (economic).t. I.) fund de nava.contract de Tmprumut maritim ~ lien . prima. conjuctura economica favorabila 2. a promova. boss. librarie bookstall s. carena.{mar. trecere in registru 2.easier (la casa de bilete) ~ hall . 1. bookstall boom s. chiosc border s. Tnregistrare. a progresa. subventie (de incurajare a exporturilor) boutique s. crestere temporara (a preturilor) boost s. librar bookshop s. impozitare) ~ creep .drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj.) booth s. butic boycott s. explozie (a preturilor) v.sala de vanzare de bilete ~ note . contabil bookkeeping s. agent de pariuri bookseller s. nava adj. imprumutat. a mari (preturi) 2. marire (a preturilor) v. gatuire a productiei. jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -. frontiera. 1.gara de frontiera ~ tax adjustments .alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de inflafie) . sef. retinere. contabilitate booklet s. perioada de succes (al unui produs) 3. boom 2. clasa. Tmprumut maritim (cu ipotecarea navei) ~ bond . categorie. (mar.inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s. minim. crestere rapida.} aviz de angajament/ navlosire ~ office . rezervare (de locuri. 1. (dr. 1.

sucursala v. a da faliment 2. bransa. fabrica de bere bribe s. a mitui. fragil. clasificare3. mita v.t.evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values . 1.activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager . a ruina 3.i. pod. compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3. brainstorming branch s. a clasifica. a rupe (un contract) 7.clauza ineficientei (navei) ~ of prices . a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4. 1.even analysis . a defaica. 1. spargere.imagine a marcii ~ loyalty .i.even chart .(cont.imprumut-punte/de legatura. divizare. ~ .indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale uneipiete) ~ image . tmpartire. deteriorare 2. casabil breakage s.t.of contract .abuz de Tncredere ~ of warranty .denumire a marcii . a corupe bribery s.director de filiala/ sucursala ~ network . analiza ~ clause . a analiza 6. incalcare.depanare brew V. (out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking .L a fabrica bere brewer s.retea de sucursale brand s.even point . fabricant de bere brewery s. a incaica. (off) a tntrerupe (relatii). a diviza. branding.incalcare a unei clauze contractuale break v. (up) a ridica (o sedintd) v. mituire.loan .loialitate/fidelitate fata de marca ~ management .nerespectare a secretului . defectiune 2. marca ~ acceptance .valori ale marcii branding s. filiala.incalcare a contractului ~ of trust .BRA-BRI 43 brainstorming s. a rupe 2.analiza a preturilor ~ service .management al marcii ~ name . domeniu. luare sau dare de mita bridge s.acceptare a march (de cdtre consumatori) (down) a imparti.grafic al pragului de rentabilitate ~ . avarie. 1.punct critic al rentabilitatii breakable adj. adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile) ~ development index . nerespectare ~ of confidence/security . ramura. 1. a lansa (o companie. feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ . punte . a falimenta. finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) . un produs) cu multa publicitate 5. spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s. creare a marcii breach s.valuation . defalcare. sfera de activitate 2. ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate.

piaţă activă broken adj. încălcat. întocmire a bugetului buffer s. 1.) sistem de vânzări cu plata în rate ~ line .society/and loan association . brokeraj. (bur. intermediar ~'s lien . tampon ~ stock .produse maro (bunuri de consum de folosinţâ îndelungatâ care se fabricau iniţial în carcase de culoare maro .cont de buget (cont bancar din care se achitâ regulat plăţile curente).analiză globală ~ cargo/freight . incomplet 4.policy .(mar. asigurări etc. (dr.program/timp (de lucru) cu întreruperi broker s. constmctor ~ loan . bugetar ~ control . construcţie ~ contractor . a expune pe scurt 2.) dosar (aZ MHMÎ' proces).) spaţiu nefolosit/ mort (la stivuire). prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de apărare) v. bulă 2. (com. spart 2.credit acordat brokerului (garantat prin titluri de valoare) ~ company .t.grafic cu baloane (în care societăţile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporţionale ca mărime cu puterea competitivâ exprimată prin volumul vânzărilor. a repartiza (din buget) v. 'curtier.i.linie bugetară (grup de produse pe care un consumator le poate cumpăra în funcţie de venitul propriu) ~'s order . 1.stoc-tampon building s. televizoare etc. activ. maro ~ goods . active sau cota de piaţâ) brisk aJ/. grămadâ. vrac. broker.radiouri.bancă de economii şi societate de construcţii.). rezumat 2.) ordin al agentului de încărcare ~'s return . a prevedea în buget ~ account .credit (ipotecar) acordat pentru cumpârarea sau construcţia de locuinţe . rupt.t.(mar.(mar. 1. material de umplutură ~ time .deficit bugetar .(bur. curtaj brown adj.societate-fantomă budget s.politică bugetară budgeting s. societate ipotecară bulk s.) pachet incomplet de acţiuni ~ lots.antreprenor. nerespectat 3. buget v. minat ~ amount/lot . scurt. 1.articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage .caric/încărcăturâ în vrac » .44 BRI-BUL brief adj. . agent (de bursă. rezuma. marfâ m vrac ~ analysis .control bugetar ~ deficit . a aloca.) borderou al agentului de încărcare brokerage s. concis s.drept de retenţie (a poliţei de asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ 's loan . falit.) bubble s. a încredinţa fMn caz unni avocat) mante cu intenţia de a-i creşte artificîal valoarea) ~ chart .a aproba/a vota bugetul budgetary adj.) agitare a pieţei (prin cumpărarea masivâ de acţiuni ale unei societâfi neperfor- to pass the ~ . viu ~ market .

onusprobandi burdensome adj.vrachier. furt prin efracţie ~ insurance .ore carrier . afaceri.tranzactie â la hausse bulldog s. perete etanş de compartimentare (al unei nave) bulky adj.) capacitate de încărcare de marfa 4.t.port de buncherare burden s.cerealier ~ . în creştere v.) glonţ (imprumut rambursat într-o singură tranşâ la sfârşitul perioadei scadente) bullion s.oil carrier . proiect 3.tanc petrolier ~ .handling cargo dock .campanie/speculatie â la hausse ~ transaction . agenţie.autocistemă ~ . mare. navă de mărfuri în vrac ~ container . meserie adj.a începe descărcarea. a căuta sâ provoace o creştere (a cursului) .agent de buncherare ~ port .mărfuri în vrac ~ .) cheltuieli de regie v.obligaţiuni-buldog (emise de societăţi străine pe piaţa Marii Britanii) bullet s. (mar. speculant â la hausse (care mizează pe creşterea cursului) adj. densitate în grămadă to break ~ . răspundere.pool . obligaţie (contractuală). problemă. voluminos ~ goods . bursă (universitară. (cont.) rezervă metalică bullish adj.BUL-BUS 45 ~ carrier/trader . împovărător.mineralier ~ pile .acoperire excedentară ~ campaign .marfa voluminoasâ bull (bur. cu tendinţă de creştere (desprepiaţa bursierâ) bunkering s.t. activitate comercială 2.container pentru marfa în vrac ~ dry cargo . buşel.masă specifîcă în vrac. profesie.) buncherare ~ agent . buldog ~ bonds . departament bureaucracy s. societate comercială 4.piaţă în creştere .(fin.) sarcina probatiunii. de creştere. firmă. baniţă (unitate de capacitaîe) business s.grain carrier .depozitare în vrac ~ weight .asigurare contra furtului bursary s. lingou (de aur sau argint) ~ reserve .producţie în serie/de masă ~ storage . birou. a dezarima bulkhead s. birocrat burglary 5.of proof (dr. (mar.chei de mărfuri în vrac ~ lorry . birocraţie bureaucrat s.caric/încărcătură uscat(ă) în vrac ~ goods . greutate.încărcătură amestecată. responsabiliate 3.presiune a speculanţilor â la hausse bushel s. marfă nesortată ~ production . 1. ofîciu. ocupaţie.reprezentant comercial ~ card . a încărca .cartel al speculanţilor â la hausse ~ run . 1. încărcătură 2. referitor la afaceri. (fin.) s.account/position . afacere. de studii) ~ market . oneros bureau s. de afaceri. comercial ~ agent . sarcină.carte de vizită .

to . finto) a cumpăra (acfiuni ale unei societâţi) 5. (up) a cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi încercând să preia controlul acesteia)'.(bur.casă de comert ~ interruption policy . 1.) cumpărători fâră vânzători .termen comercial ~ .economii/rezerve ale firmei ~ strategy .concentration . fturnover) a realiza (vânzâri mari.faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours .credit cumpărător (acordat unui cumpârător străin de câtre banca exportatorului pentru mărfurile importate) ~ s no sellers .t. cumpărărătură v.ordine de zi ~ plan .director comercial ~ of the day .business advertising .46 BUS-BUY .infbrmatică de gestiune ~ day . a răscumpăra (la licitaţie) 4. cumpărător .ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune şi recesiune în activitatea economica) îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi viaţă) ~ data processing . 1. de afaceri.poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzată de un accident major) ~ law .drept comercial ~ management . over) a mitui 6.comert ~ failure . practic businessman s. a cumpăra 2.concentrare/limitare a cumpărătorilor (pe o piaţă) ~ credit .zi lucrătoare ~ economics .centru de afaceri ~ correspondence .(/m.(SUA) sindicalism de sistem (concepţie sindîcală de a accepta şi susţine sistemul capitalist.strategie de afaceri ~ term . a face cumpărături buyback s. referitor la afaceri. (off. om de afaceri buy s. lupta sindicatelor limitându-se la to go into ~ .centre . cumpărare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptâ contravaloarea acestora în bunuri produse cu instalaţiile respective) buyer s. a acapara (o marfd cu scopul de a controla fumizarea ei) v.managementul întreprinderii ~ manager .profit din activitatea curentă ~ risk . însâ cu profit minim) 8.publicitate industrială ~ unionism . cumpărare. a răscumpăra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1.a călători în interes de afaceri businesslike adj.corespondenţă comercială ~ cycle .) risc de firmă (riscul de bază inerent activităţii de exploatare a firmei) ~ savings .program/ore de lucru (în magazine şi birouri) ~ house .a intra în afaceri to travel on ~ . fback) a răscumpăra 3. (in) a stoca (materiale). (out) a cumpăra (toate acţiunile unei societăţi).plan de afaceri ~ profit . răscumpărare (de câtre o societate a acţiunilor pe care le-a vândut anterior) 2.i.

s over . grilă de aprovizionare (model al activitâţii de aprovizionare industrială) buying s.) cererea mai mare decât oferta ~'s risk .risc al cumpărătorului ~'s surplus . cumpărare .surplus al cumpărătomlui/consumatorului (diferenţa dintre preţul pe care cumpărătorul intenţionează sâ-l ofere pentru un anumit produs şî preţul pe care îl plâteşte în realitate) ~ s'strike .monopson ~'s option to double .(bur.) opţiune care îi dă cumpărătorului dreptul de a cumpâra un pachet dublu de acţiuni faţâ de cel convenit .grevă a cumpărătorilor buygrid s.piaţâ favorabilă cumpârătorilor ~'s monopoly .BUY-BY -s' market .(bur.

produs secundar/auxiliar. cumpărare/preluare a unei societâţi by adj.~ cycle .stocare.(bur.law .work .hotărâre a administraţiei locale.putere de cumpărare ~ round .product .cumpărare farâ intermediari (direct de la producâtor sau importator) buyout s. auxiliar ~ (e) .) cumpărare â la hausse ~ power . materii prime) ~ long . decizie a unei societăţi/corporaţii (în completare la regulamentul existent) ~ .ciclu de cumpărare (frecvenţu cu care este achiziţionat un produs) ~ forward .muncâ suplimentară/accesorie . depozitare în stoc (de marfâ. derivat ~ . secundar.

(bur.t.) cabotaj cadaster v. call 5. a chema 2. (mar. (fin. cablogramă.deposit .) opţiune care îi dă drept cumpărâtorului să cumpere un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit ~ on shares .) escală v. (mar. cadastral ~ map . (mt) a chema la grevă 6. de afaceri) 5.i. telegramă v. (on.) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v. a convoca 3. 1. (up) a chema la . cadastru calendar s.depozit la vedere ~ feature .hartă cadastrală ~ register .scrisoare de apel (adresatâ unui acţionar pentru a plăti acţiunile deţinute) ~ loaq. a aduna. solicitare (de platâ a unei societăţi ai cărei acţionari sunt solicitaţi să plătească sumele restante pentru acţiunile deţinute) 3.t.ridicare cadastrală cadastre s.premium . a telegrafia ~ address . 1. 1. (in) a cere plata (unei datorii).) calendar de termene. a contramanda 5.carte funciară ~ survey . a face o scurtă vizită (despre un agent comercial) ~ box .an calendaristic call s.adresă telegrafîcă ~ order .posibilitate/clauză de revocare (care îi permite emitenîului sâ-şî râscumpere titlurile de valoare.more option .curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer . a înregistra ~ day . upon) a soma (un debitor). cerere. cadastre cadastral adj. (bur. (oft) a anula. rol 3.(bur. vizită (profesională. revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale înainte de scadenţa) 4.solicitare de achitare a acţiunilor ~ option . cablogramă • cabotage s. a scoate din circulatie (bani) 4. a înscrie în calendar.i.primă de revocare (sumâ peste valoarea nominalâ care trebuie plătită de o societate cănd revocă o emisiune de titluri de valoare) ~ price preţ de revocare ~ privilege .cabină telefonică . la un preţ specificat.transfer telegrafic cablegram s.împrumut rambursabil la cerere ~ market .zi calendaristică ~ year . cablu 2.c cable s.) opţiune telefon v.piaţa împrumuturilor ramurbsabile la cerere ~ .comandă telegrafică ~ rate . calendar 2. . apel. apel/convorbire telefonică 2. 1. înainte de maturitate) ~ letter .privilegiu de revocare (clauzâ încorporată într-o obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi dă de apel/cumpărare.) optiune de apel (ppţiune de cumpărare a unui activ la un preţ de exerciţiu specificat) .of . (dr.

ecluză de canal ~ regulations . a şterge. canistră. anulabil ~ bookings . (fin. (dr. 1. a conserva. agent electoral cap s. de presă etc. a pune în cutii de conserve canal s. specialist în schimburile financiare 3. propagandă electorală v. manual. o ipotecâ). a realiza (un act.(SUA) titluri preferenţiale revocabile camber s.(cont.i.clauză de revocare .account .in bales . un contract)'. a radia (o datorie. bidon.obligaţiune revocabilă ~ preferred stocks .productivitate normală ~ to contract . a bifa 2.port de canal ~ lock . plătibil (la cerere) ~ bond .reguli de trecere prin canal cancel v. l.dobândă pentru depozitele la vedere. a prospecta (piaţa).) cap.t. capac.(dr. agent comercial.a lucra la capacitatea maximâ capital s. ghid (care cuprinde unităţile monetare. mai ales în cazul ipotecii cu dobândă variabila) capacity s.agent de schimb (de cambii) 2.CAL-CAP 49 emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un preţ specificat) ~ provision . a anula. prospectare (a pieţei) 3.t.restanţe la achitarea acţiunilor callability s.rate . căuş (bazin portuar mic) cambist ^.) cont de capital . canal (artificial) ~ barge . 1. a tăia. majusculă. capacitate. cutie de conserve 2.rezervări anulabile ~ contract . (com. a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strângerea de voturi) v. productivitate. o comandă). analiză 2. a vizita.) posibilitate/clauză de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj.contract anulabil cannery s.) capacitate de a contracta to work at/to ~ .capacitate în vrac ~ production . comis-voiajor 2. capitală (oraş) 3.taxe de trecere prin canal ~ harbour/port . (fin.factor de capacitate/utilizare -. a face propagandă electorală canvasser s. campanie (publicitară. fabrică de conserve cannibalization s. 1. ~ bridge .in bulk . principal. capital 2. a contramanda (o întrevedere. 1. a analiza 2.navă de canal .şlep de canal ~ boat . canibalizare (situa-ţie în care creşterea volumului de vânzâri pentru o marcă provoacă scăderea cererii pentru o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de produse) canvass ^. revocabil (înainte de scadenţă). 1.) can s.capacitate în baluri/ baloturi -. capital.t. volum 2. 1. examinare. literă mare adj.pod-canal ~ dues/tolls .) număr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienţilor sau potenţialilor clienţi) ~ s in arrears . a revoca (a hotărâre) cancellable adj. randament 3. a examina. de măsură ale mai multor ţări) campaign s. a anula.) capacitate legală ~ factor . fundamental . limită superioară (impusă dobânzii. 1 a căuta comenzi 2. cană v. 1.

facilităţi fiscale de capitalizare ~ appreciation .consumator de capital (despre ramuriîe şi activităţile industriale care necesită un volum mare de capital pentru afuncţiona) ~ . făra a urmări mărirea capacitâţii de producţie) ~ depreciation .capital angajat (capitalul utilizat într-o afacSre. mijloace de productie ~ impairment .deteriorare a capitalului (situaţia în care capitalul unei instituţii financiare scade sub nivelul prevăzut de reglementârile legale) ~ charges .piaţă de capital net) . activul ~ -intensive .cheltuieli de investiţie ~ flight .fonduri fixe ~ expenditure/outlay .creştere a productivităţii (mijloacelor de producţie prin cumpârarea de utilaje performate.50 CAP ~ accumulation/formation .uzurâ a capitalului fix (în procesul de producţie) ~ intensity . leasing financiar ~ levy .creştere a valorii de piaţă a unei investiţii ~ asset .buget de capital ~ budgeting .impozit pe capital ~ loss .randament al câştigului de capital ~ goods .amortizare ~ employed/owned .deepening .cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption .pierdere de capital (la vânzarea activelor de capital) ~ market .) cheltuieli de capital ~ cost allowance .issue ..alocare a capitalului (criterii de decizie pentru investiţii în active fixe care implică compararea costnlui investiţiei cu beneficiile sale viitoare) ~ gains .activ de capital (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normalâ afirmei) ~ budget .reducere a capitalului .capital adecvat (capacitatea capitalului unei bânci de a face faţă unei eventuale evoluţii negative a activelor sale fară a deveni insoîvabilă) ~ equipment .emitere de acţiuni ~ lease .acumulare de capital ~ adequacy .exod al capitalalui (în alîe ţări) ~ allowances .câştig de capital (profitul obţinut din vânzarea activelor de capital) ~ gains tax .industrie cu investiţii mari pe unitatea de produs ~ invested .impozit pe câştigul de capital ~ gains yield .intensive industry .locaţie financiară/de capital.investiţii în mijloace de producţie .bunuri de capital.intensitate a capitalului (valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vânzâri) ~ cut-off point . fin.(cont.punct până la care se poate obţine capital (în mod rentabil) ~ decumulation .capital investit ~ investment'.

(bur.fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinătorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .capitaţie. capitaţie.structură a capitalului ~ sum .rotaţia capitalului ~ value . comandant de navă (în marina comercială) -'s bounty . impozit pe cap de locuitor captain s.fonduri proprii ~ stock .răspundere a comandantului ~'s protest . 1.extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacitâţii de producţie) capitalism s. (bur. fin.impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) capitalist s.valoare capitalizată ~ widening .auditoriu/public captiv (obligat sâ asculte material publicitar în timpul recepţionârii unor programe de radio şi televiziune) .primă a comandantului ~'s copy . (SUA) capital social ~ structure .CAP 51 ~ market line .. capitalism ~ rate .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ turnover .output ratio .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges . 1. structură a capitalului (unei societâţi) ~ of reserves .reducere de capital (dîminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) ~ requirements .raţionalizare a capitalului (destinat investiţiilor') ~ redemption reserve fund .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ratio .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .t.declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .fin.transfer de capital (între două ţari) ~ .) capitalizare 2.total al despăgubirii (plâtite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax . calcul pe cap de locuitor 2.necesar de capital ~ reserves . impozit pe cap de locuitor ~ fee .capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).linia pieţei de capital (reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .raport investiţie-producţie ~ profit .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societâţi) ~ grant .protest de mare captive adj.rezerve de capital..rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentâ a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.cheltuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft . capitalist capitalization s.rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bânci şi activele sale totale) ~ rationing . captiv ~ audience .) a capitaliza capitation s.

) capitalizare 2.primă a comandantului ~'s copy .sum .market line .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bănci şi activele sale totale) ~ rationing .. fin.stock .t.valoare capitalizată ~ widening .fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ rate .capitaţie.copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges . impozit pe cap de locuitor .rotaţia capitalului ~ value .auditoriu/public captiv (obligat să asculte material publicitar în timpul recepţionării unor programe de radio şi televiziune) . 1.linia pieţei de capital (reprezentarea grafică a relafiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .protest de mare captive adj. comandant de navă (în marina comercială) ~'s bounty . (SUA) capital social ~ structure . impozit pe cap de locuitor captain s. stmctură a capitalului (unei societăţi) ~ of reserves . (bur„fin. capitaţie.fonduri proprii . calcul pe cap de locuitor 2.mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .) a capitaliza capitation s.extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacităfii de producţie) capitalism s. 1.taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societăţi) ~ requirements . (bur.raţionalizare a capitalului (destinat mvestiţiilor) ~ redemption reserve fund .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) ~ turnover .output ratio . capitalism ~ grant ..reducere de capital (diminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) capitalist s.transfer de capital (între două ţări) ~ .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .necesar de capital ~ reserves .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .rezerve de capital.capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).răspundere a comandantului ~'s protest . captiv ~ audience .cheftuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .fee .raport investiţie-producţie ~ profit . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources . capitalist capitalization s.total al despăgubirii (plătite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ^ratio .structură a capitalului .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentă a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.

coţadă de marfa ~ dues .and-passenger ship .şlep de marfă ~ battens . arivism cargo ^.carrying .taxe pe mărfurile operate . cartelă.navă mixtă (de marfă şipasageri) ~ catalogue . al unui sindicat) 2.femeie interesată de reuşita profesională ~ planning .carrier . tramvai) ~ tax . camet de membru ~ .prin grija/bunăvoinţa . (mar.fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel .piaţă captivă (grup de consumatori care nu pot evita activitâţile publicitare.având calitatea de membru (al unui partid.catalog pe fişe ~ index .caric în stare bună (la sosirea navei în portul de destinaţie) . încărcătură. bunăvoinţă ~ and maintenance .cartotecă.(SUA) post-restant career 5'. grijă. profesie ~ counselling .52 CAP-CAR ~ market . fişă 2.pescaj de încărcare.greutate a animalului tăiat şi curăţat card s.cărăuş.) consultanţă în sectoml promovărilor (într-ofirmâ) ~ barge .coeficient de încărcare ~ container . carierism. 1.in good condition . marfa ~ .) planificare a structurii profesionale (a personalului unei companii) car s. carte (de crediî). membru (al unui partid. navâ comercială de transport (de mârfuri) ~ book . al unui sindicat) careerism s. autoturism 2. 1. întreţinere.cargou.capacitate de încărcare de marfa .handling .tonaj net. posesor al unei cărti de credit care s.raport de avariere/deteriorare a mărfurilor ~ deadweight .registru de evidenţă a mărfurilor încărcate .caric în vrac . 1. card 3. vagon (de tren.(man. capacitate de încărcare de marfa ~ draft/draught . cargobot.vot prin delegat/mandat cardholder s.container de marfâ ~ covered by bill . carcass carcass s.caric încărcat pe bază de conosament ~ damage report .) caric 2.(man. conservare 2. carat carcase v.capacitate netă/utilă de încărcare .întreţinere şi pază (a unui utilaj aflat în conservare) ~ of . cargobot ~ coeffîcient .manipulare de marfuri ~ in bulk .of general delivery . 1.magazin captiv (care îşi poate desfăşura activitatea într-o clădire cu condiţia de a vinde numai mărfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv) ~ girl/woman . de marketing sau nu au de ales între multe oferte) ~ outlet . automobil.capacity . 1.deadweight tonnage . carieră. carcasă ~ weight .impozit auto (mai ales la maşinile de import) carat s. transportator. fişier ~ vote .

spaţiu de încărcare ~ sweat . şofer.cargou/navă de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizării încărcăturii (în magaziile navei) ~ loading manifold .documente de transport ~ expenses .sindicat al asigurătorilor decaric ~ tank .magazie frigorifică ~ sheet . transport. trafic de mărfari ~ plan .drept de retenţie al cărăuşului ~'s risk .tren de marfa ~ paid home . 1.worthy clause . flotă de transport ~ space .CAR 53 ~ insurance policy . cărăuşie 2. votare (a unui proi'ect de lege) 4.tonaj de încărcare ~ train .proprietar al mărfii ~ passage . transportator 2. mar. drept de retenţie asupra mărfii ~ line -.deplasare a caricului (în magazie datoritâ stivuirii şi amarării incorecte) ~ shipping .) clauza navei apte de a transporta mârfuri carload s. camionagiu 2.(asig.caric ce s-ar putea deplasa în magazie ~ lien .partidă vagonală de mărfuri carman s. vatman carriage s.agent al cărăuşului ~'s lien . cărăuş.cu plata taxelor de transport la livrare/destinaţie ~ free .tanc de marfa (la petroliere) ~ ton . 1.transport maritim.cargoplan ~ reception .stat cu marină comercială dezvoltată (care face transporturi pentru alte ţări) ~'s agent . conducere (a unei afaceri) ~ docume^its . administrare.operare de mărfuri ~ .volum de mărfuri transportate. adoptare (a unei propuneri).trafic de mărfuri.declaraţie a cărăuşului (privind starea mărfii) .fişă de pontaj (pentru marfa încarcată sau descărcată) ~ lot .cheltuieli de transport ~ forward .privilegiu de încărcare.manifold de încărcare ~ movement .deplasare a caricului (în magazie) ~ owner . cost al transportului 3. aducere la îndeplinire.franco taxe de transport ~ paid .recepţionare a mărfîi ~ reefer space .sudaţie a mârfii ~ syndicate .asigurător al caricului ~ work .tonă de navlu/volum ~ tonnage . (SUA) vagon (ca încărcătură) ~ liner . 1. executare.risc al cărăuşului ~'s statement .cu transportul plătit până la domiciliul beneficiamlui carrier s.linie de transport maritim (de mărfuri) ~ turnover .cu transportul plătit (pănă la punctul de livrare) ~ shift . societate de transport ~ bag . cifră de afaceri ~ underwriter .poliţă de asigurare a caricului ~ liable to be broached .voiaj al navei încărcate ~ performance .pungă (de plastic sau hârtie folosită la cumpârături) ~ nation .

a realiza carry-forward v. (asig.) report ~ day .camionaj cartel s.) cash-and-carry. negocieri) 1. 1. (forward.acţiuni emise pentru obţinerea de lichiditâţi ~ conversion cycle . numerar. fon^ a conduce. caz v. a ţine.(man. a încasa (un cec).(fin.buget de numerar (plan care prezintă fluxurile de numerar) ~ capital/shares .jurispmdenţă ~ study . a administra (o afacere).recoltă destinată vânzării (. cutie.din costurilefixe) ~ budget/forecast .port cu alimbare ~ service . adept al cartelării cartelization s.active lichide .sold de casă .credit de casă/descoperit ~ crop . a cartela cascade s. cascading (strategie de marketing prin care o companie pâtrunde mai întâi pe un segment mic de piaţă. a plăti în numerar ~ account . a continua (tratative.permis de scoatere a mărfu-rilor din vamă ~ port . a avea de vânzare (despre un magazin) 3. 1.(bur. lansându-se apoi pe alte pieţe) case s. (out. 1.zi de report cartage ^. a ambala în lăzi/cutii ~ law .and-carry . bur.before delivery . (cont.cele care nu reprezintă ieşire de numerar . carry-over carry-over s.impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) cascading s. a vota ('MH proiect de lege) 4.t. proces.antreprenor de trans-porturi ~ note . membm al unui cartel 2.t. cartel cartelist s.) primâ în numerar ~ breakeven point . transport.) bonificaţie în numerar. a adopta (o propunere). 1.t.. ovw) a reporta 5. a transporta 2.avans în numerar ~ against (shipping) documents (mar. cartelare cartelize v.) studiu de caz cash s. bani lichizi v.cont de casă ~ accounting .(com.ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul în care o firmă achiziţionează materiiîe prime şi cel al vânzârii produselor finite) ~ credit .plată în numerar înainte de livrare ~ bonus .t. cărăuşie (cu tracţiune animală) 2.) plată în numerar pe baza documentelor de transport ~ .şi nu consumului personal) ~ customer .client care plăteşte în numerar .disponibil de numerar în bancă ~ balance . plătit în numerar şi transportat de cumpărător ~ assets .54 CAR-CAS carry v. (oft) a câştiga (unpremiu) 6. through) a îndeplini. ladă 2. camionaj 3. cascadă ~ tax . cost al transportului ~ contractor .) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obţinut când se scad elementele nemonetare .at bank .contabilitate financiară ~ advance .

livrare contra ramburs ~ price .flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar.(cont.) ordin cu plata în numerar ~ outflow .) casă de înregistrare ~ reserve .registru de casâ ~ discount .rabat comercial pentm plata în numerar ~ dispenser . butoi (folosit mai ales pentru bere şi vin.piaţă spot/cu plata în numerar ~ note . ambalaj .bancomat ~ dividends .casierie .rezervă lichidă (disponibilâ pentru plasamente imediate) ~ sale . având diferite mâsuri) cast v.poliţâ de asigurare a banilor în tranzit (pentru sumele transportate între douâ bânci) ~ inflow .(.) situaţie de casă ~ surrender (value) .casâ .preţ cu plata în numerar ~ purchase . învelitoare.bani în casâ .(com.(com.flux de intrare de numerar ~ issue .) platâ în numerar la livrare. casierie ~ on delivery . (SUA) bancomat casing s.rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bânci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ desk ..casier ~ management account .cont administrat (cont bancar investit pe piaţa financiară) ~ market .taxâ de ramburs ~ order .flux de ieşire de numerar ~ paid/received book . 1.notă de plată ~ office .dividende în numerar . registru de conturi cashbox s.~ department .on delivery fee .) plată în numerar la comandă cashbook s.paper .valoare de râscumpârare (a unei poliţe de asigurare) ~ voucher .vânzare contra numerar ~ settlement .hârtie de ambalaj cask s. casetâ pentru bani cashier s.casâ.with order .(com. (away) a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii critice) 3.in-transit policy .cumpârare cu plata în numerar ~ receipts journal .(bur.deposit) ratio .(cont.plata la livrare ~ equivalent .) jumalul încasârilor în numerar ~ register .emisiune de acţiuni preferenţiale (destinate acţionarilor existenţi) ~ journal . deosebitâ de profitul contabil.echivalentul numeramlui {investiţie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate şi scadenţă iniţială sub trei luni) ~ flow/generation . tratâ bancarâ ~'s office .down . a totaliza .casierie cashomat s. (up) a aduna. care intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă determinată) ~ m hand .(com.registru de casâ ~ keeper .cec.bon de casâ .t.plusuri şi minusuri de casâ ~ statement . (dr.) lichidare în numerar ~ shorts and overs . casier ~'s cheque .) a condamna la plata despâgubirilor 2.

t. rol caution s. ieftin s. cauză. catalog.) accident ~ insurance asigurare împotriva accidentelor ~ loss . avertisment (dat unui lucrător) v.învoire ~ profit .store . recensământ central adj.t.daună cauzată de accident catalog v. a sista v.bancă centrală/naţională . a da faliment ceiling s. cataloguer catchcrop s.listă de procese. fumizor de alimente şi servicii cattle s.clauză de sistare to ~ payments . persoană angajată temporar ~ labour .Ora Europei Centrale . limită superioară ~ price . catalogator cataloguist v. a avertiza ~ money . cramă cellarage 5. a se opri ~ clause .) v. camion sau vagonplatfonnă pentru transportul animalelor vii cause s. proces v. captivant. a fumiza alimente şi servicii caterer s.post liber temporar casualty s. 1. precauţie 2. slogan (publicitar) catchy adj. prevedere.preţ de catalog . motiv 2. decisiv ~ vote . central ~ bank . produse etc.centru comer-cial/de afaceri Central European Time .magazin cu vânzare pe bază de catalog cataloguer s. a cauza. oprire.nutreţ pentru vite ~ lease .business district . vite. plafon.reclamă atrăgă-toare category s.negustor de vite ~ food .t.fortă majoră ~ list .planning .planificare centralizată . a pricinui ~ beyond control . ocazional. clasă cater v. păstrare/depozitare în pivniţe 2.profit ocazional ~ vacancy . 1.garanţie (sumâ cerută ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru îndeplînirea obligaţiilor contractuale) cease s.t.vot decisiv (al preşedintelui unei adunări. a cataloga ~ buying cumpărare pe bazâ de catalog ~ price .a opri plăţile. nivel maxim. cultură altemativă/in-tercalată catchpenny adj. catalogue catalogue s.preţ maxim cellar ^. categorie. marfă ieftinâ catchphrase s. încetare. plată pentru depozitare în pivniţe census s.56 CAS-CEN casting adj. 1.i. caz.i.arendă de vite ! ~ market . temporar 5'. atrăgător ~ adverstisement .transport de animale vii cattleship s. cănd numârul voturilor pro şi contra este egal) casual adj. sistare v.mână de lucru ocazionalâ/ sezonieră ~ leave . listă (de preţuri.târg de vite ~ traffic/transport . pivniţă. a opri. a înceta. bovine ~ breeding creştere a vitelor ~ dealer . (asig. navă pentm transportul animalelor vii cattletruck s.

certificat de înregistrare (a acţiunilor nominale) cereal s. autorizat.CEN-CER 57 centralism s.certificat de înregistrare (a unei societâţi comerciale) ~ of inscription . 1. navă/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops . centru (comercial.certificat de acţiuni ~ of survey . centralizare (procesul de concentrare a autoritâţii la centrul organizafiei respective) centre s. mar.(SUA) certificat de înregistrare (pentru navele de cabotaj şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence . financiar etc.dovadă de livrare (a mărfii) ~ of deposit . cerealier.cec acceptat/vizat (de bancâ) . a atesta 2.graminee.certificat de greutate (a mărfii) certified adj.carrier .certificat de calitate ~ of registration/registry . cultură de cereale certificate s.certificat de garanţie ~ cheque . de cereale .certificat de naţionalitate (al navei) ~ of seaworthiness . verificat ~ accountant .) ~ of health/pratique . a elibera un certificat ~ of acceptance .certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage .î.cerealier.certificat/ patentă de sănătate ~ of incorporation .certificat de asigurare ~ of inward clearance . care certificâ faptul căfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă.(bur.) permis vamal de descărcare ~ of manufacture/origin . ci de un accident) ~ of clearance . atestat 2.(mar.) certificat de transfer (de acţiuni) ~ of weight . cereale adj.certificat de expertiză ~ of transfer .(mar. certificat. a certifica. atestat. centralism centralization s.certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis . certificat de actiuni v. ci de un accident) ~ of guarantee/warranty .certificat de analiză (a unuiprodus) ~ of classification .certificat de existenţă (certificat eliberat de un fond de pensii care atestă ca beneficiarul stipulat în certificat este în viaţâ) • ~ of quality .) certificat de avarie ~ of delivery . 1.certificat/proces-verbal de recepţie (a unei lucrări) ~ of airworthiness .) certificat de navigabilitate ~ of shares .certificat de origine (a mârfurilor'de export) ~ of misfortune . adeverinţă.contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt .certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă unui falit prin care se certifică faptul că falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.certificat de clasă (al navei) ~ of insurance .certificat de depozit ~ of enrollment .(asig.

situaţie financiară certificată de un contabil autorizat ~ invoice . lumânărar.CER-CHA ~ copy .) încetare (a unei râspunderi) chairmanship s. a certifica. pasă de navigaţie. în caz de câştig. schimb v. sistem 2. pl. 1. mijloc.factură legalizată ~ mail . sistare cesser s.(SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer .of shipping .canal de distribuţie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s . (dr.) frecare. birouri: I cabinet al judecătorului .a merge pe cale ierarhică . lanţ (de masurări topografice) ~ company . cesionare cessionary s. preşedinte (al unei adunâri) ~ of the board of directors .camera comerciantilor champerty s. 1. 1. comerciant change s. (Anglia) ministru de finanţe chancellorship s. mărunţiş. reţea. canal (natural)-. a se schimba. a schimba (bani) v.of trade .(bur. uzură/daune prin frecarea mărfurilor (în timpul transportului) chain s. a se modifica channel s. cesionar chafe s.t.) transfer (de acţiuni) autorizat certify v. cancelar Chancellor of the Exchequer -.(com.of commerce .conflict de reţea (apărut între membrii unei reţele de distribuţie) ~ of distribution . oprire. a atesta cess s.(man.(SUA) scrisoare recomandată ~ management accountant . 1. negustor.) linie/canal de distribuţie ~ of endorsements . primeşte o parte din suma disputată) chancellor s. fabricant de lumînări 2.şef de reţea (cel mai puternic membru al unei reţele de distribuţie) ~ conflict . preşedinţie chaldron s.camerâ de navigaţie . impozit cessation s.i.cameră de comert ~ of commerce and industry .camerâ de comerţ şi industrie .t.societate cu sucursale multiple ~ of command . 1.raport al preşedintelui (despre activitatea anualâ a companiei) chamber s. încetare. şenal 2. cameră 2.şir de andosări ~ store .) vânzare a unui proces (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin care ofertantul suportâ cheltuielile de judecată şi.preşedinte al consiliului de administraţie ~'s report . schimbare 2. (dr. funcţia sau demnitatea de cancelar chandler s. (asig. rest 3. chaldron (unitate de capacitate) cession s. sursă ~ captain .(SUA) contabil managerial atestat (care hicrează în sectorul afacerilor) .) conducere ierarhică ~ of distribution . cale.copie legalizată ~ financial statement . canal. cesiune.magazin m reţea chairman ^.public accountant . bani mămnţi.

condiţii (contractuale) de navlosire .hand . misiune 3. 1. acuzatie (în dreptul penal) 7. închiriere (a unui avion.comision de navlosire ~ freight . cheltuieli. a acorda (un drept sau privilegiu) 2.t.piaţa navlosirilor şi a închirierilor .navlu contractual ~ market . afretat. statuat (printr-un decret). a cere. privilegiat.expedierea/transportul în contul expeditorului chargeable adj. discurs al judecătorului (adresat juraţilor) v. impozabil .gain .avion charter ~ rate .CHA 59 chapel s. închiriat (despre un avion.(SUA) cont în credit .membru fondator (al unei organizaţii) ~ money .) navlosire. navlosire.sarcini pe active ~ s prepaid . 1.inclusiv cheltuielile ~ s on assets . grafic v. însărcinare. a taxa 4. titlu de gaj 5. lcont.) navlositor ~'s agent . preţ. 1. (cont. atelier de tipografie.by demise . 1. a face graficul ~ of accounts . o maşină) ~ by demise . navlosit.subarmator ~ freight .ordin de navlosire ~ terms . a fixa (un preţ). drept. a încărca 2. lege. diagramă.account . închiriere ~ agent/broker .expedierea/transportul în contul destinatarului ~ s included . 1. (\v\th) a acuza (de) v.agent al navlositorului ~'s freight . afretare. a sfâtui.navlu.navlu contractual ~ owner .cont de cheltuieli ~ s forward . a închiria (un avion.t.piaţa navlosirilor şi a închirierilor ~ member . (mar.) debit 6. speze 4.navă navlosită charterer s. a trece/a reprezenta pe hartă 2. a cere plata 2.navlosire a navei nude (fărâ echipaj şi materiale) ~ market .navlu contractual chartering s.) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s.contract de închiriere a navei nude (fără echipaj şi materiale) ~ commission . răspundere.contract de navlosire ~ plane . a decreta.ajutor de maistru ~ s account . a îndemna (despre un judecător care se adresează jurafilor) 6. 1.tarif de navlu ~ tonnage . 1. o maşină) ~ accountant .) a debita 5.order . 1. autorizat 2.) a navlosi. încărcătură 2. hartă marină 2.tonaj navlosit charterage s. privilegiu 2. (mar. preţ al transportului pe mare ~ party . a însărcina 3.afaceri de navlosire . afretare.societate înfiinţată prin decret regal ~ contractor . sarcină. asociaţie a muncitorilor tipografi charge s.ship/vessel . 1. decret.i. (mar.t. confirmat.profit impozabil chart s.expert contabil ~ company . contract de navlosire v. cost al navlosirii/închirierii chartered adj.agent/curtier de navlosire ~ business . a unei maşini) 1. a afreta.navlositor principal . navlosire. cartă. a trece în cont .(cont.

servitoare chattel s. control. devalorizat.debitor principal ~ designer .(SUA) cont curent checkoff s. calcul şi plată la casă (într-un magazin) checkroom s. ieftinătate check s.ofiţer secund.s real . 1.calitate inferioară ~ ticket . verificare 2.bunuri mobiliare . bifare 3. ieftin. ştampilă de control. borderou de cecuri ~ register . şefadj.bilet cu preţ redus cheapness s.cont curent ~ book . ('m) a se înregistra (la hotel).inginer-şef ~ executive offîcer . fwith^ a corespunde ~ list . control. a face verificări 4. verificare 3. înregistrare ~ account . principal ~ clerk . a face verificări. ieftin 2.) registru de cecuri ~ sample . verificare cheque . analist al pieţei bursiere (care întocmeşte grafice. (outJ a pleca (de la hotel etc. a se prezenta (la aeroport. 1. 1. (off) a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v. tabele) charwoman s. 1.şef de birou ~ contractor .i.persoană cu semnătură autorizată pe cec ~ to bearer .cec la ordin chief^. control.antreprenor general ~ debtor . acareturi ~ mortgage .(cont.mostră de control. oră de plecare (de la hotel) 2. 1.formular de cec ~ rate . bun mobiliar 2.v.(SUA) director operativ .cec la purtător ~ to order . cu putere redusă de cumpărare (despre o monedă) adv. fup on) a controla. (SUA) cec adj. verificare 2.t. cec ~ account . 1.listă de control.forţă de muncă ieftină ~ money . 1. achitând nota de plată).60 CHA-CHI chartist s.compensare a cecurilor ~ crossed generally . a încasa un cec (la bancă) 3. reţinere din salariu (pentru sindicat) checkout s. viză. probă-martor checkbook s. număr (la garderobâ)'.credit ieftin/avantajos (cu dobândă scăzută) ~ quality . la serviciu) 2.terminal de decontare a cecurilor ~ clearing . vestiar checkup s.proiectant-şef ~ engineer .camet de cecuri ~ cashing machine . (şi ~ up) a controla.(SUA) obligaţiune ipotecară mobiliarâ ~ s personal . cotor 4. control. chitanţă (la depunerea bagajelor). la preţ convenabil ~ labour . femeie cu ziua. a verifica 2.(SUA) director executiv ~ mate/offîcer .curs al cecului (în tranzacfiile cu devize) ~ signer . garderobă. contramarcă.bunuri imobiliare cheap adj. ofiţer maritim întâi (de navă comercialâ) ~ operating offîcer . de control/verificare v.cu barare specială ~ form . (SUA) camet de cecuri checking s.cu barare generală ~ crossed specially .ipotecă mobiliară ~ mortgage bond .

stare civilă ~ year . circulant ~ assets . a trimite circulare circulate v.licitaţie chinezească (licîtaţie la care se coboarâ preţul pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ walls .mijloc de plată/schimb. răspândire.CHI-CLA 61 ~ ship surveyor . unitate monetară circulation s. a avea răspândire circulating adj.constmcţii civile ~ law . de plăţi şi încasâri între consumatori şi producători) ~ letter .marcă superioară/de calitate circular adj.tribunal civil ~ embargo .)'. chinezesc ~ auction . în ambele sensuri.active circulante/curente ~ capital .) cerere . folosire a copiilor în activităţi productive Chinese adj. a circula. ales. circulaţie (monetard.t.tiraj şi grad de citire citizen s.capital circulant/de lucru ~ medium . superior ~ brand .redactor economic (al unui ziar). oraş ~ article .cod civil ~ commotion .ziduri chinezeşti (bariere interne pe care instituţiile financiare le instaleazâ între diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaţii şi apariţia conflictelor de interese) choice s. 1.alocaţie pentru copil ~ labour .funcţionar public/de stat ~ service . alegere.administraţie de stat/ publică ~ status . (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall . a răspândi. a pune în circulaţie (bani etc.proces civil ~ code .embargou civil ~ engineer .) mişcare civilă (care provoacă daune) ~ court . cetăţean citizenship s. a difuza v.bilet în circuit ~ tour . 1.listă civilă (alocaţii bugetare pentru întreţinerea familiei regale) ~ rights . asortiment adj.(asig. selecţionat.muncă a copiilor. de mărfurî) 1.inginer constructor ~ engineering .ediţi^ de dimineaţă (a unui cotidian pentru dîstribuţia locală) ~ editor . cetăţenie city s.articol/rubrică economic(ă) (în ziar) ~ council . (dr.i. difuzare. cerere (de despăgubire) 1.flux circular (transferul continuu.circulară ~ letter of credit .drepturi civile ~ servant .reducere a impozitului pe venit pentru susţinătorii de copii ~ benefit .drept civil ~ list . tiraj ~ and readership . (asig. civil ~ case .urbanism civil adj.t.consiliu municipal ~ edition . copil ~ allowance .scrisoare de credit circulară ~ ticket . circulară ~ flow .primărie ~ planning .călătorie în circuit circularize v.inspector-şef de registru (naval) child s. selecţie 2. circular s.) 1.an civil/calendaristic claim s.

articol. clasă.a contesta o actiune în revendicare to raise ~ s .creanţe şi angaja-mente ~ s book .persoană care preia ilegal un teren ~ release and discharge . liber 2. a lichida (o navâ) în vamâ 2.action . stipulaţie (în contract) claused adj.) contract de navlosire curat/fară rezerve/menţiuni ~ credit . a cere.pagini naţionale (anuar) classify v.clasificare a navelor ~ society . clairnant class s. a clasa •. marfă curată ~ charter . registru naval/maritim ~ surveyor .(SUA) acţiuni cu sau fâră drept de vot ~ document . drept (de a solicita ceva) 3. concesiune (minieră) v. spaţiu liber v. petrolier de „produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj.(mar. revendicabil claimant s.a formula pretenţii claimable adj.document oficial secret ~ telephone directory . a . exigibil.inspector de registru/clasificare classified adj. a clasifica clause s. clasă socială v.registru de reclamatii to jump a ~ .a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages . reclamant claimer v.navâ curată (după carantină).luptă de clasă classical adj.mica publicitate ~ common stock .şomaj clasic classification s. clasificat ~ advertisement . a lichida.accept (cambie) curat/ fară rezerve/menţiuni ~ bill of exchange . net s. 1.caric/încărcătură de „produse albe".patentă de sănătate curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of lading . a solda (mârfuri) 3. fară rezerve/menţiuni ~ 'acceptance .societate de clasificare.(mar. clasic ~ economics economie clasică ~ unemployment . solicitant.(asig. categorie 2. 1. curat.) conosament curat/fară rezeve/menţiuni ~ cargo . 1.t.t. clasificare ~ certificate . curat.credit deschis/fără garanţie (fără documente însoţitoare pentru o cambie trasâ asupra nnei bâncf) ~ receipt . a pretinde.t.(asig. prevedere. a clasifica. a revendica ~ for damages .certificat de clasă (a navei) ~ of ships .cambie curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of health .acţionare în judecată m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare . cu clauze ~ bill of lading .) conosament cu rezerve/menţiuni clean adj.) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despăgubire (în baza poliţelor de asigurare) ~ s and liabilities .) cerere reconventională ~ -jumper .recipisâ de livrare netă ~ ship .a cere/a pretinde despăgubiri to meet a ~ .) cerere de despăgubire/daune ~ in return (dr.CVA-CLE (îndreptâţitâ). clauză.t.(mar.

(down) a înceta (activiîatea).lichidare în vamă la plecare ~ papers . clonă (produs identic cu altul) close adj. compensaţie 2. soldare (de mărfuri) ~ agent . 1. fimcţionar (de birou) 2.(bur.grefier ~ (of the court)'s offîce . a reprima.i.certificat de lichidare în vamă ~ iirwards .CLE-CLO 63 compensa (un cec printr-o casă de compensaţie) 4.documente de lichidare în vamă ~ sale .) lichidare în vamă 2.fâră datorii ~ profit .bancă de cliring ~ house casă de compensaţie.lichidare a soldurilor. (mar.agent de lichidare în vamă ~ certifîcate .fond mutual închis (care emite un numâr limitat de .i.) preţ strâns (cînd între preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă mică) ~ substitute . casă de bagaje clone s.end fund . a închide.economie închisă/ autarhică ~ . clientele clientele s. sfârşit v. a realiza un beneficiu net de 5.profit net ~ tare .zile libere (fârâ prima şi ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecată ~ of debts . încheiere.greutate reală a tarei clearance s. a încheia (o afacere) ~ company .(fin. L închis 2.out sale . 1. a plăti (o datorie) 6. garderobă 2.) cliring. client ~ account . defrişare ~ account .şefde şantier client s. apropiat s. lichidare. clientelă ~ effect . (SUA) vânzător ~ of the court . soldare clearing s.grefa ~ of (the) works .) lichidare în vamă 3. (fin.societate închisă (conlrolată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ economy .sistem de cliring ~ transactions . a solda (mărfuri) v. a lua măsuri represive împotriva 3. a încheia 2.t.cont de cliring ~ agent .days . a încheia (o afacere) cloakroom s.) efect de clientelă (atragerea unui anumit tip de investitori în funcţie de politica de dividende) clinch v.muncă de birou clerk s.) cont al clientului clientage v.lichidare a soldurilor. închis ~ company . 1.(cont.tranzacţii în cliring clerical adj.t. ofîciu de cliring ~ . a defrişa (un teren) v. a face formalităţile (vamale) de sosire sau plecare (despre o navă) .greşeală de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work .înlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj. slrâns.acord de cliring ~ bank .agent de lichidare în vamă ~ agreement . 1. (mar.societate închisă (controlată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ price . (out) a lichida. 1. fwith^ a accepta (o ofertâ). soldare ~ system . de birou ~ error .lichidare în vamâ \a sosire ~ outwars .

sindicat închis (care acceptă în condiţii restrictive noi membri) ~ . carbonier coaler s. transport de cabotaj. a naviga de-a lungul coastei coastal adj.entry . ultimul curs ~ stock .fishery .cabotaj.mare închisă/interioară ~ shop . costier. cabotaj . cărbune v. litoral v.freight .navă de cărbuni.preţ la închiderea bursei. de coastă.voiaj de cabotaj coastwise adj.(conî. nave de cabotaj ~ tonnage .lichidare a stocului înaintea închiderii (unei întreprinderi) . gmp ~ analysis . zăcământ de cărbuni ~ mine/pit . costier. navlu pentru măriuri de cabotaj ~ hovercraft . de cabotaj ~ fleet .mărfuri de cabotaj. încetare a activităţii.tonaj de cabotaj .cabotaj.comerţ de cabotaj ~ traftîc . pe care nu le mai răscumpârâ) ~ market .) articol de închidere ~ price .şlep maritim costier ~ cargo .(SUA) corporaţie îuchisă (deţinută de un număr mic de persoane) closeout s.up fund .pescuit costier ~ ship/vessel .voyage .declaraţie vamală finală ~ . a face plinul de cărbuni.caric/încărcătură de cabotaj ~ certificate . soldare (de mărfuri) closing s.termen final ~ declaration . cabotier coasting s. navă sau tren pentru transportul cărbunilor coast s.ultimul preţ oferit (la licitaţie). strâns.flotă de cabotaj .down sale . sfârşit ~ bid . închis ~ held corporation . încheiere. ci le răscumpără pe cele deja vândute) closedown s.trade . lichidare.fond mutual închis (care nu mai emite acţhmi. trafic maritim costier ~ waters . a bunchera (despre o navă) ~ basin/field bazin carbonifer. închidere. cabotier ~ shipping . tranzacţionate prin bursâ.certificat de cabotaj .) stoc la inventariere ~ time .analiză de grup ftehnicâ de analizâ statistică prin intermediul căreia o mostrâ este încadrată într-o serie de grupuri cu anumite trăsături comune) ~ sample . întrerupere a lucrului (ca unnare a închiderii întreprinderii) closely adv.piaţă închisă ~ sea .navă de cabotaj.ship .) oră de închidere cluster s. de-a lungul coastei .64 CLO-COA acţiuni.ape costiere coaster s.barge .navă de cabotaj. navă de cabotaj.navă de coastă pe pemă deaer ~ line .comert de cabotaj .(cont.(com. cabotier ~ trade . de cabotaj adv.linie de cabotaj ~ ship/vessel .eşantion concentrat coal s.i.întreprindere închisă (care nu angajează muncitori nesindicalizaţi) ~ union .mină de cărbuni . navigaţie costieră.i. coastă. ultima licitare ~ date .

cu ramburs ~ order .cabotaj.garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ trust bond . faliment v. încasare 2. v. colectare (a impozitelor.accept/cambie de garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ loan .t. coeficient. strângere. colateral.COA-COL 65 ~ fleet .împrumut cu garanţie colaterală ~ note . secundar. taxe) 1.circulaţie monetarâ/a monedelor ~ of legal fîneness .agent frigorific ~ room . garanţie colaterală.. cu taxă inversă (despre o convorbire telefonică) collection s.i.conservare prin frig . acaparare a mărfii (în vederea controlării preţurilor) coffer-y.serviciu de încasări ~ of payments . a bate (monedâ) ~ and bullion .housing unit . a taxelor).comerţ de cabotaj ~ voyage . auxihar s. factor coemption s. monedă v. a colecţiona adj. linie de cabotaj .) bilet la ordin de garanţie colaterală ~ security .colecţie de mostre ~ on delivery .(SUA) obligaţiune cu garanţie colaterală detinută de un depozitar collect v.trade .i. indice. a strânge. corp de legi 2.storage trade .flotă de cabotaj ~ freighter . colectă.acord colectiv ~ bargaining . sistem de semnalizare ~ s of conduct . chetă 3.drum maritim costier. cod. falsificator de bani coinsurance s. nave de cabotaj .coduri de conduită (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s.colectivist . sistem monetar coiner s. 1.dispoziţie de încasare . 1.) rezerve metalice în monede şi lingouri ~ circulation . seif coin s. colecjie ~ advice .aviz de încasare ~ and delivery . 1.imobil cu locuinţe .incaso ~ of samples .gospodărie agricolă colectivă ~ farmer . a da faliment collateral adj.negociere a contractului colectiv de muncă ~ contract .cameră frigorifică ~ storage . coasigurare cold adj.serviciu de ridicare şi livrare la domiciliu . a intra în colaps.antrepozit frigorific collapse s. colateral (pentru un împrumut) ~ acceptance .model al încasării debitorilor collective adj.voiaj de cabotaj code s. frig ~ carrier . a colecta (impozite. colaps. fabricare/batere de monede 2.navă de cabotaj. l.cargou de cabotaj ~ sea lane . cifru.industria frigului ~ store . cabotier ~ shipping .t.(fin.pattern .contract colectiv ~ farm . transport de cabotaj.(fin.department . colectiv ~ agreement . rece s.ship/vessel .monedă cu titlu legal coinage s. cod.

(do\vn) a se ieftini. a aduce (un câştig. (to) a se ridica la. (in) a intra într-o funcţie. a colectiviza collector s. acţiuni ale societăţilor cu profil comercial .(asig. a se cifra la comfort s.economie centralizată/ planificată commerce s. combativ ~ advertising . a fi în criză/jenă fmanciara. articol (de ziar) columnar adj. 1. navă de cărbuni. a intra în grevă 6. a veni.risc de abordaj collusion s. comandă. 1. colonialism colony s. colonie column s. a dispune de (bani. (into) a intra în (vigoare.registru de casă cu coloane combative adj.agency .agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor . 1.) clauza abordajului ~ damage . resurse etc. a comanda.) 5.convenţie colectivă de muncă ~ ownership . (mt) a apărea.active comerciale/de exploatare ~ agent .navă combinată tip OBO (pentru petrol — marfâ în vrac — . anunţ publicitar (la radio şi televiziune) 2. a ocupa un post 4. mar. comerţ commercial adj.agent fiscal collier s.petrol sau cărbune .vameş ~ of taxes .66 COL-COM ~ labour agreement . colonial ~ market .) abordaj ~ clause .t. 1. combinat ~ carrier .scrisoare de recomandare (pentru înlesnirea unui împrumut) command s. a ordona 2. (cont.vrachier combinat (minereu . stabilit prin coluziune ~ oligopoly .oligopol instituit prin coluziune ~ tendering . a ajunge 2. comercial s.avarie de abordaj ~ risk . (mar.marfă în vrac —petrol) ~ oil-bulk-ore . 1. uniune.minereu şi minereu .) coloană 2. colectivism collectivize v.t. rubrică.oferte stabilite prin coluziune (care simulează o falsă concurenţă) colonial adj.i. perceptor. sprijin. recomandare ~ letter . coluziune. încasator 2. miner (din minele de cărbuni) 2.publicitate combativă/ persuasivă combination s. posesie etc.comert colonial colonialism s.minereu) come v.poliţă de asigurare colectivă collectivism s. 1. ordin v. 1.proprietate colectivă ~ policy . pl. a-i merge rău afacerile 3. despre o marfâ) 3. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) combined adj. cu coloane ~ cash book . fuzionare. conivenţă (cooperare între firme independente pentru a influenţa concurenţa) collusive adj. asociaţie 2. a fi publicat (despre cârţi. coliziune. ziare). ciocnire. carbonier colliery s.piaţă colonială ~ trade .ataşat comercial . agent fiscal. absorbţie. mină de cărbuni collision s.agenţie comercialâ ~ assets . reclamă. colectionar ~ of customs .) ~ economy .

navă comercială ~ shipping .a vinde pe bază de comision commissionaire s. mercantilism 2.a scoate o navă din exploatare to sell on ~ . membru al unei comisii (guvemamentale.comis-voiajor ~ treaty . armare (a unei nave) v.comitet de direcţie .comision pentru terti ~ sale . delegare.flotă comercială geography .cambie comercială car/vehicle .valoare comercială/la preţul pieţei comercialism s.(SUA) agent de bursă ~ contract . spirit comercial. expresie folosită în limbajul comercial commercialize v.doc comercial fleet .scrisoare de credit nmercial •load .şcoală comercială Services . 1. comisie 2.marină comercială •lonopoly .drept comercial tetter of credit .monopol comercial •yaper .a îndeplini un mandat to do ~ business .comisionar ~ broker .fisc committee s.) set de documente comerciale •ship/vessel . împutemicit ~ s of inland revenue .aviaţie civilă bank bancă comercială bill .geografie comercială grade .comerciant comisionar ~ past us . a delega.încărcătură comercială lanager director comercial .tratat comercial ~ value . comitet. a numi într-o funcţie 2. comert maritim ~ speed . parlamentare) 2.vânzare pe bază de comision to carry out a ~ . mandat. comisar.flotă comercială.credit comercial credit company .tribunal comercial credit .calitate comercială harbour/port . 1. a arma (o navâ) ~ agent .port comercial house casă de comerţ invoice .Barine . 1. comisie ~ of management . utilitară cause . comision 4.risc comercial school .(SUA) zonă/spaţiu comer- cial(ă) risk . a împutemici.traveller . comisionar comipissioner s.trafic comercial .efect de comert fprecint . a comercializa commission s.societate de credit Mnercial custom/usage .anuar al societătilor xnerciale dock .servicii comerciale set . 1.a face afaceri pe bazâ de comision to put a ship out of ~ .casă/firmâ de brokeri ~ merchant . delegat.factură comercială hw .vehicul comercial/ alitar.uzanţă comercială directory .t.)M 67 aviation . împutemicire. curier. delegaţie 3.(mar. practică/uzanţă comercială 3.viteză comercială ~ traffîc .t.litigiu comercial code cod comercial correspondence corespondenţă Mnercială court . a mandata.contract de comision ~ house .

ştampilă a firmei ~ shares/stock . 1.capital-marfâ ~ circulation . pl.producţie de mărfuri ~ rates . devălmăşie commonwealth s. colectiv. public s.proprietate socială/obştească . pl.(SUA) comisie bugetarâ commodity s. oferte comune (stabilite pentru coluziune.) . cât şi pentru caric) ~ average .cărâuş comun simulând ofalsâ concurenţâ) ~ seal .(asig. a păşunilor).(asig.stabilire de preţuri comune (pentru a evita concurenţa).drept cutumiar Common Market .(mar.(SUA) documente comerciale pentru schimbul de mârfuri (instrumente negociabile ţinute drept garanţie pentru împrumuturile destinate finanţării importurilor) ~ external tariff . mar. şosele etc.) risc comun (atâtpentru navâ.) ~ customs tariff . obştesc.circulaţie a mărfurilor ~ dollar .acorduri privind schimbul de mărfuri ~ broker . obştesc.piaţă de mărfuri (mai ales de alimente şi materii prime) ~ money .tarif vamal comun (în CEE) ~ agreements . federaţie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanică de Naţiuni Commonwealth preference facilităţi vamale pentm statele-membre ale Comunităţii Britanice de Naţiuni communal adj.fortă de muncă necalificată .68 COM ~ of supply . comun. 1. legătură 2. marfâ. informaţie. drept de folosinţă în comun (a pământului.broker la bursa de mărfuri ~ capital .taxă vamală comunitară (aplicatâ de o piaţâ comunitară sau o uniune vamală) -labour . căi de comunicaţie (căiferate. comunal 2.) etalon-marfâ common adj. mesaj.coope-rativă agricolă communication s.(fîn.sistem de preţuri comune ~ pricing . comunicare. comunitar ~ agricultural organization .law . pământ/păşune comun(ă).bursă de mărfuri .) avarie particulară ~ business oriented language .Piaţa Comună ~ ownership . ~ production . produs.(cont. a păşunilor).(SUA) comisie financiară ~ of ways and means . drept de folosinţă comună/obştească (a pământului.acţiuni comune ~ stock fund .) navlu diferenţiat (pentru mârfuri care se transportă regulat în cantităţi mari) ~ standard . pământ/păşune comun(ă) ~ adventure .) cost comun (atribuibil mai multor produse etc.operaţii la termen cu mărfuri ~ market . mar.monedă-marfâ ~ paper . comunitate de naţiuni.limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier . transmitere. bun (de larg consum) ~ cost . 1.dolar-marfă ~ exchange . comun.futures . general 2.prices system .fond mutual care administrează acţiuni comune commonage s. telecomunicaţii 3.

companie ~ car maşină de serviciu ~ director .avantaj comparativ (principiu care consideră că o ţară sau o regiune ar trebui sâ se specializeze în producţia şi exportul acelor bunuri pentru care eficienţa este relativ crescută.risc al cărâuşului ~ town . telecomunicaţii ~ line . 1.) ~ union . sindicat controlat de patronat comparative adj. posesiune în comun ~ chest . compensator.daune compensatorii ~ fînance . 1. a compensa 2.funcţionar din conducerea unei societăţi ~ promoter . compensaţie.economie comparată ~ statistics . furnizare de câldurâ etc.comert în compensaţie compensatory adj.membru al consiliului de administraţie ~ equity .trafic de informaţii. comunitate 2. (SUA) navetâ ~ ticket (SUA) abonament (la tren.î. despă-gubire ~ deal .) fond de compensare ~ stocks acţiuni de compensare (acţiuni ale statului oferite în compen-saţie acţionarilor de la unele societaţi naţîonalizate) ~ trade .oraş dependent de o întreprindere (pentru locuri de muncă. comunism community s.COM 69 . comparativ ~ advantage . plin de compasiune. a despăgubi compesation s.reduceri de compensaţie ale taxelor vamale .activity .legislatia societăţilor comerciale ~ meeting .linie de telecomunicaţii ~ service telecomunicaţii ~ strategy . societate.strategie comunicaţională (metode prin care comercianţii realizează comunicarea cu pieţele lor) ~ way .sindicat pe societate.magazin al unei întreprinderi (pentru angajaţii acesteia) ~'s risk . compensatoriu ~ damages . compătimitor .(SUA) fonduri de binefacere ~ investment .fondator al unei societăţi ~ reserves . 1.adunarea acţionarilor ~ officer .comunitate de interese commutation s.ştampilă a firmei ~ store . comu-nitate. înlocuire (a unui tip deplată cu altul) 1.publicitate compara-tivă ~ economics .rezerve ale societâţii (constituite din profit) ~ seal .tranzacţie în compensaţie ~ fund (bur.leave învoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v.) company s. în comparaţie cu alte bunuri şi servicii) ~ advertising .constituire/înfiinţare a unei societăţi ~ law .investiţie comunitară/ obştească ~ of interest .statistică comparată compassionate adj.capital propriu (al unei societâţî) ~ formation .finanţare a deficitului bugetar ~ tariff reductions . autobu?.cale de comunicaţie communism s.

cerere concurenţială (situaţie în care două sau mai multe produse concurează pentru satisfacerea cererii pieţei) ~ supply .a face faţâ concurenţei competitive adj. regulilor etc.cerere complementara (cerere de două produse care se folosesc împreună) to face ~ .concurs. concurenţă ~ policy .70 compete v.î.) pieţe complete (portofolii care cuprind orice tip doril de căştigurî) completely adv. a concura. a fi în concurenţă competence s.ofertâ concurenţială (situaţie în care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate. conformitate. pl. competitiv.avantaj competitiv (ideea conform căreia punctele forte şi slabe ale unei societăţi se pot determina numai prin comparaţie cu concurenţa) ~ balance . complementar ~ demand .examination .stabilire a preţurilor prin concurenţă ~ situation .are. situatie materialâ bună competition s. aprobare ~ examination . (dr.inspectare/verificare a respectării legislaţiei în vigoare comply v. complet.nevoie de bunuri competitive ~ pricing . 1.). examen prin concurs (pentru ocuparea unui post vacant) ~ market .piaţâ concurenţială ~ need . calificare 2.(fin.registm de reclamaţii ~ section . competitivitate ~ knocked down .i.strategie de luptâ împotriva concurenţei .ofertă complementară (ofertă de două sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiaşi proces de produc-ţie) complete adj.invaliditate totală ~ markets . consimţământ.analizâ a concurenţei (de cătrefirmele rivale) complaint s. iar producătorii a două sau mai multe mârfuri concurează pentru utilizarea lor) competitiveness s. combinaţie.politicâ concurenţialâ (impusâ de guvern pentru a combate monopolurile) competitor s. a încheia.situaţie concurenţială .complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s. sunt gata de folosinţă imediată) . a termina . competenţă. amestec. ~ breakdown . (with) a se conforma (cerinţelor. pricepere. total v. în întregime ~ built up . combinat s.licitaţie competitivă ~ demand . acord. mixt. concurential ~ advantage . date compuse (care grupează . a-şi da consimţământul la composite adj.scoatere completă/ definitivă din funcţiune ~ disability . complet. concurent ~ analysis .strategy . a consimţi să/la.i.complet asamblat (despre utilaje care.) competenţă 3.echilibrul concurenţial (într-un sector industrial) ~ bidding . reclamaţie ~ book . compozit. la vdm.serviciu de reclamaţii complementary adj.supply . compus.

cuprinzător ~ offer . compus v.(bur.lichidare judiciară compute v. ofertă de două sau mai multe produse care satisfac acelaşi tip de cerere. a retrage (o acuzaţie în schimbul unei compensaţii materiale) 3.vânzare/executare silită (la licitaţie) ~ winding-up .ofertă cuprinzătoare/ amănunţită ~ policy . mixt s.concentrare a industriei (concentrarea unor sectoare industriale în anumite zone în funcţie de .tarif compus/mixt (combinaţie între taxa ad valorem şi o taxă vamală specificâ) comprehensive adj. a adevărului de câtre un asigurat etc.tren mixt (de călători şi marfă) comptroller v. (dr.poliţă de asigurare generală ~ sale . concentrat .segmentare concentrată. a achita partial (o datorie) v.COM-CON 71 informaţii din mai multe sectoare.t. fortat. concordat (acord între un debitor şi creditorii sâi privitor la lichidarea datoriilor prin plata unei sume mai mici decât întreaga datorie angajată).l.t. silit.î. compus. concentrare (proces prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de câteva firme mari) ~ account .bancă de concentrare (a fondurilor din alte bâncî) ~ of industry .dobândă compusă ~ tariff .) primă compusă ~ entry . disimulare (a activelor de catre un falit. domeniî) ~ cargo .) tranzactii asistate de calculator computerize v. controller compulsion s. a combina. compoziţie. 1. marketing al nişelor de piaţă (identificarea şi exploatarea unui segment îngust de piaţâ) concentration s. sumă achitată (în baza unei asemenea înţelegeri) compound adj.segmentation . a compune.. stmctură alcâtuire 2. ascundere. a evalua. v. fiind înlocuitori apropiaţi unul pentru celălalt) ~ train . calculator.) concentrated adj. a calcula. a estima computer s.cerere combinată/ alternativă (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ supply .assisted manufacture fabricare asistată de calculator ~ . obligatoriu.(cont. impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence ..i.aided/assisted trading .cont de concentrare (cont de depozit în care se virează periodic sume de bani) ~ bank .) articol recapitulativ ~ interest . a ajunge la un compromis (cu creditorii). computer .ofertă combinată (ofertă a unui produs care provine din două sau mai multe surse ori metode de fabricaţie.caric/încărcătură mixt(ă) ~ demand . a încheia un concordat ~ bonus .) convenţie.i.aided/.licenţă obligatorie (asupra unui brevet de invenţie) composition s.(asig. constrângere compulsory adj. a alcătui 2. a computeriza concealment s.

ghid. concesionar concessionary adj. arbitraj ~ board .condiţii convenite ~ s of contract . încheiere (a unei afaceri). prevedere.(dr. participare (într-o afacere) 3. a condiţiona 2.) acceptai^ conditionalâ (a unei oferte de cătri cumpărător dacâ primeşte unelt facilităţi) '• ~ of the market .consiliu de arbitraj conciliator 5'.of contents unknown . 1. arbitru.situaţie pe piaţă. decizie fmală condition s.i.a pune condiţii.conditii di adeziune ~ s of sale .t. sfârşti 2. idee ~ testing . concesie 2.stare a caricului/ încărcăturii . semnare (a unui contract) 3.raport confidenţial confidentiality x. 1. condiţie 2. s. a dirija.cărăuş asociat (la un cartd maritim) ~ rates . întreprindere. relaţie 2. a conduce.condiţii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj.clauza confidenţialitâţi (într-un contract de angajare) . conjunctură ~ precedent . 1. a semna (un contract) 3. conductor 3. congres convenţie 2. a stipula v. confidenţial ~ clerk . 1.(dr. conferinţă. stare. conciliere.navluri de linie ~ ship/vessel . concept.î.report . cartel maritim ~ call . a deduce conclusion s. concesiune concessionaire s. administrare v. 1. a sfârşi 2.navâ de cartel maritim ~ terms . poziţie socială 4. clauză.vânzare condiţională conduct s. confidenţialitate ~ clause . a conchide. terminare. situaţie 3. concluzie.funcţionar de încredere . 1.condiţii de vânzare (îi contractele de vânzare de mărfuri) conditional adj.obligaţiune condiţională/dublă ~ endorsement .(com. a termina. a încheia (o afacere). concesionar conciliation s. societate concession s.. 1. legătură.conferinţă telefonică ~ carrier .) ~ ratio .) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s. a prevedea.) condiţie suspensivă ~ bond .) condiţi^ rezolutorie ~ s agreed upon .starea conţinutului necunoscută (despre o marfâ ambalată) ~ subsequent . dirijare.t.) testare a conceptului concern s. însoţitor conference s. interes. director. 1.72________________________ sursele de materii prime. administrato) 2. l administra ~ money . mediator conclude v. concem.andosare condiţio nală ~ sale . profilul pieţelor etc.(dr. a stipula o condiţie ~ of cargo .condiţii contractuale ~ s of membership . taxator. conducere. conditional ^ ~ acceptance .(com. stipulatie (a unei convenţii) v.rată de concentrare (care arată procentul în care un sector industrial este dominat de câteva mari societăţi sau mâsura concurenţei pe pieţele bancare) concept s.

considerare. congres conjoint adj.t. 1. moderat . asociat. a trimite (mârfuri) m consignaţie 2.t.preţ de vânzare consign v.) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit . plată. atestat. adeverit 2.pe riscul destinatarului consigner v. custode. poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ de un accident major) conservative adj. validat ~ irrevocable credit . a preda. stimă 2. lot/încărcătură expediat(ă). (dr. expediere (de marfa) în consignaţie ~ account . incompatibilitate v. partidă de mărfuri 2.conflict de legi.accounting . 1. congener ~ merger . conglomerat ~ amalgamation/merger . a adeveri 2.contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj. nerespectarea obligaţiilor contractuale) ~ loss policy . a consemna 3. conflict.bani de conştiinţă (sumă trimisă anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniţial s-a eschivat) consecutive adj. a fi în conflict/ contradictie. a ratifica.contabilitate pmdentă ~ estimate .fuziune-conglomerat (între societăţi din industrii diferite) congress s. compensaţie 4. a valida confîrmed adj.investiţ-ie cu risc scăzut conservator s.(cont.CON 73 confirm v. lichidator (numit de instanţă pentru a închide ofirmăfalită) 3.contract consensual ~ obligation .t. succesiv ~ days . scrisoare de trăsură ~ warehouse . a atesta.factură de consignaţie ~ note . a depune (o sumă) consignee s.analiză asociată (tehnicâ de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor produse) conscience s.) contraprestaţie ~ for sale . nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s. consignor consignment s.evaluare pmdentă ~ investment . primitor (al mărfii) ~ voyage charter party . 1. ratificat. remuneraţie.acreditiv confirmat confiscate v. consecutiv. a confirma. consideraţie.antrepozit de consignaţie .of interests . destinatar. tutore consideration s.daune indirecte (oferite drept compensaţie pentru. consensual ~ 's risk . a încredinţa. studiere. conservator 2. 1. a expedia (mărfuri). a confisca. motiv 3. considerent.) cont de consignaţie ~ invoice . confirmat. combinat ~ analysis . paznic 2. consignatar. a fi incompatibil . 1.poliţă de asigurare indirectă a pierderii. contradictie între legi congeneric adj.zile consecutive/curgătoare finclusiv duminicile şi sărbătorile legale) ~ contract . prudent. 1. conştiinţă ~ money . contradiţie.(com.conflict de interese ~ of laws . a remite. a sechestra conflict s.fuziune congeneră (între firme din aceeaşi industrie în care partenerii de fuziune nu sunt nici clienţii.fraht.i. 1. care decurge/ rezultă ~ damages .obligaţie consensualâ consequential adj.

titluri de rentă conso~ fees . constant. 1.cost .taxe consulare lidată . taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj.şantier de construcţie consolidated adj. consignator. stabil ~ capital . construire. estimat ~ balance sheet .invoice .viză consulară consulate adj. interpretare (a unei legi) mărfii) ~ industry .construcţii navale societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy .) consolidare (stingere consulage s.financial statpments . unificare (a consuetudinary adj.~ prices . consulat (nemotivat de necesităţi. abordare în cutumiar grup (a unei societăţi~ law . consolidare (a datoriei ~ general . expeditor (al ţie.agent consular calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification . prezumat.industria construcţiilor consolidate v.capital constant .t.jurisdiction .(dr. consul contabile) 2.(asig.bancă de consortiu ~ passenger .consul general publice) 3.factură consularâ consortium s. mar. a ~ agent .drept consuetudinar/cutumiar -mamă cu filialele ei în scopuri consuls.consum ostentativ ~ visa . consolidat ~ time . constructiv 2 consolidată dedus.consulat general dorinţa confirmării unei poziţii sociale 74 ________________________ superioare) constant adj. 1.termen de execuţie (a une^ -accounts .conturi consolidate lucrâri de construcţie) .(cont.declaraţie consularâ consols s. a aborda în grup (o ~ of ships . fuziune.preţuri stabile construction s. a ~ management . în aceeaşi persoanâ.titluri de rentă constructive adj. consular întrunirea. consortiu .annuities/stock .cost constant/fix . întocmit prin legal unificarea bilanţurilor tuturor filialelor . ostentativ. consuetudinar.) pierdert componente) totală prezumată/interpretată ' . unor societăţi). (dr.bilanţ consolidat ~ possession .consulat ~ bank . 1.(dr.) situaţii ~ trust . pl.) posesie cu titk 1 (bilanţzil unui grup.amenajare de şantied unifica (societăţi). consolidare. slimulat de ~ general .acord de consorţiu ~ office . construo| consignor s.total loss . vădit consulat) ~ consumption .jurisdicţie consulară ~ agreement .poliţă de asigurare a navei î scopuri contabile) 2. a consolida.) tutelă prezumatS financiare consolidate implicită consolidation ^.legalizare consulară proprietar) ~ declaration . 1. clădire 2. a consolida (datoconstrucţie ria publică) ~ site .pasager repatriat (prif conspicuous adj.

CON

75

consultant s. consultant; specialist, expert; consilier consultative adj. consultativ ~ vote - vot consultativ consulting adj. consultant - engineer - inginer consultant consumable adj., s. consumabil consume v.t. a consuma consumer s. consumator - acceptance - acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour - comportament al consumatorului ~ credit - credit de consum (acordat pentru cumpărarea de bunuri' de consum şi servicii) ~ demand - cerere a consumatorilor ~ durables - bunuri de folosinţă îndelungată ~ finance company - societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice - goods - bunuri de consum ~ loyalty - loialitate a consumatorului ffaţâ de o marca) ~ non-durables - produse de folosinţă imediată - preference - preferinţă a consumatorilor ~ price index - indice de preţ al consumatorului (wdicele preţurilor cu afnănuntul) ~ profile - profil al consumatorilor ~ protection - protecţie a consumatorilor ~ research - cercetare a preferinţelor consumatorilor ~ resistance - rezistenţă/pasivitate a consumatorilor

~ strike - grevă a consumatorilor, boicotare (a unui produs) de către consumatori ~ 's sovereignty - suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor într-o economie îiberă în funcţie de preferinţele consumatorilor) ~ 's surplus - surplus al consumatorului/cumpărătorului (diferenţa dintre preţuî pe care cumpărătorul intenţioneazâ sâ-l ofere pentru un anumit produs şi preţul pe care îl plăteşte în realitate) consumerism s. consumerism consumption s. consum ~ curve - curba consumului ~ function - functia consumului ~ goods - bunuri de consum ~ habits - obiceiuri ale consumatorilor/în materie de consum ~ rate - normă de consum ~ tax - impozit pe consum - unit - unitate de consum container s. container ~ capacity - capacitate în continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel - cargou-container, navă portcontainere ~ cell - celulă de container (pe navele portcontainere) - dimensions - dimensiuni (standard) de container ~ storage - depozitare în containere containerizable adj. containerizabil ~ cargo - caric/încărcătură containerizabil(ă) containerization s. containerizare containerize v.t. a containeriza, a introduce (mârfuri) în containere

~ interest - (dr.) drept de proprietd condiţionat contamination s. (asig. mar.) conta~ liabilities - (cont.) pasiv condiţiofl minare (a caricului, în special cu apă eventual I de mare) continuation s. 1. continuari contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango bursa de valori, amânarea achitării ~ account - (bur.) report i unei datorii, prin plaîa unei dobânz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri 1 pânâ la urmâtoarea lichidare; la bursa continuării de mărfuri, diferenţa dintre preţul spot ~ day - zi de contango şi preţul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun( ~ day - zi de contango 2. (dr.) a amâna 3. (bur.) a reporta contemptuous adj. dispreţuitor continuous adj. continuu, permanent ~ damages - daune neînsemnate/nule ~ audit - audit permanent (decise de instanţâ) ~ customary dispatch - (moa contention s. 1. disputâ, litigiu 2. celeritate uzuală fârâ întrempere concurenţă, rivalitate ~ employment - angajare contint contentious adj. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt continental adj. continental la o firma, folositâ pentru calculan - cover - acoperire continentală unor beneficii) (asigurare auto britanică oferitâ per~ (flow) production - producţie m fli soanelor care se deplasează pe continuu continentul european) ~ improvement - (man.) îmbunătăţii ~ port - port continental continuă ~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent posibilitate; caz neprevăzut, accident 2. ~ markets - pieţe continue (pie^ cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i ~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un de prevedere zile de tranzacţionare) contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr neprevăzut, accidental; condiţionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten annuity - anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare, asigurare de viaţă, a cărei plată este contraband s. contrabandă; mărfuri ( condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.de contrabandă ~ control - control vamal împotrr -assets - active eventuale contrabandei; combatere a contraba ~ beneficiary - beneficiar condiţionat dei {beneficiar ale cărui interese sunt - goods - mărfuri de contrabandă ~ of condiţionate de producerea unui eveniment) war - contrabandă de război ~ expenses - cheltuieli neprevăzute
76_________________________

CON

77

~ trade - comert de contrabandă contrabandist s. contrabandist contract s. contract v.t. 1. aîncheia (un contract) 2. a contracta (o obligaţie, un împrumut etc.); a face (datorii) 3. a reduce, a restrânge (cheltuieli) v.i. a încheia un contract - bond - scrisoare de garanţie bancară de bună executare a contractului - by deed/under seal - contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cărăuş, transportator ~ date - datâ contractuală ~ department - raion cu vânzare angro
(la un mare ma.gaz.in)

~ for a work - antreprizâ ~ freight - (mar.) navlu contractual ~ horizon - durată de execuţie/derulare a unui contract ~ labour - mână de lucru angajată pe termen lung ~ law - drept contractual ~ lien - dreptul contractual de retenţie ~ note - (bur.) borderou (de cumpărare sau vânzare de acţiuni) ~ of agency - contract de agenţie/comision ~ penalty - penalizare contractuală ~ price - preţ contractual ~ service - serviciu contractual ~ speed - viteză contractuală ~ supplies - livrări contractuale - value - valoare contractuală ~ work lucrare în antrepriză contraction s. 1. contractare, încheiere pe bază de contract 2. contractare (a unei obligaţii, a unui împrumut etc.) 3. reducere, restrângere (a cheltuielilor)

contractor s. contractant, parte contractantă; antreprenor; fumizor contractual adj. contractual ~ obligations - obligaţii contractuale ~ rent - chirie contractuală contrarian s. (SUA) contrarian (persoană care urmează o strategie contrară unor opţiuni logice) contravener s. contravenient contravention s. contravenţie contribution s. 1. contribuţie 2. impozit, taxă ~ margin - (fîn.) maijă de contribuţie (contribuţia la costurile fixe sau venitul rămas după plata costuriîorfixe) ~ to general average - (asig. mar.) contribuţie la avaria comună contributOK. 1. contribuabil 2. colaborator (la o revistâ, un ziar) contributory adj. contributiv, contributoriu; cotizant s. acţionar; acţionar care contribuie la plata datoriilor (în
caz de lichidare a societăţii)

~ insurance - asigurări sociale din fonduri salariale ~ mortgage - ipotecă contributivă/colectivă (ipotecâ datâ unui singur creditor, alcătuită prin contribuţiile mai multor persoane) ~ negligence - (dr.) neglijenţă culpabilă ~ pension scheme - plan de pensii contributiv control s. 1. control (financiar, vamal etc.) 2. reglementare 3. control (exercitat de acţionarul sau grupul de acţionari care deţine mai mult de 50% din acţiunile unei societâţi) v.t. 1. a controla, a verifica 2. a reglementa 3. a dirija (moneda, piaţa etc.)

78

CON-Cfl

~ account - (cont.) cont de control/rectific are ~ stamp - marcă de control ~ snrvey - expertiză contradictorie controller s'. controlor; revizor; inspector conurbation s. conurbaţie convene v.t. a aduna, a reuni; a convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a se întruni convenience s. înlesnire, utilitate, comoditate ~ goods - alimente pentru consum rapid, fast foods (alimente special ambalate şi preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store - magazin de cartier (care se adresează clientelei dintr-o anumită zonă şi are program prelungit) conversion s. 1. (fin.) conversie, conversiune (schimbarea condiţiilor unui împrumut; emiterea de noi titluri pentru a înlocui alte titluri) 1. (dr.) apropriere, uzurpare ~ cost - cost de producţie (manoperă şi cheltuieli indirecte) ~ loan - împrumut de conversiune ~ price - preţ de conversie (preţul efectiv plătit pentru acţiunile comune atunci când sunt obţinute prin
conversia acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor convertibile)

preferenţiale sau a unei obligaţi^
convertibile)

~ table - tabel de transformări {pevA unităţi de mâsurâ aparţinând un sisteme diferite) convert v.î. 1. a transforma 2. (fin.} converti, a schimba 3. (dr.) & apropria, a uzurpa convertibility s. (fin.) convertibilitate convertible adj. convertibil ~ bond - obligaţiune convertih
(care, la scadenţă, poate fi schimba cu alte titluri în loc să fie plătită)

~ currency - monedă convertibilă ~ loan stock/securities - titluri i valoare convertibile (obligaţiuni & acţiuni preferenţiale care pot
schimbate, la opţiunea titularului,

acţiuni comune ale societâţii emitentt convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.) transmite (o proprietate) conveyance x. 1. transport; transporta 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d transfer (al unei proprietăţi)', act transfer conveyancer s. avocat (care pregâte^
actele în vederea unui transfer proprietate) conveyer v.conveyor

conveyor s. conveier, bandă transp<
toare

~ privilege - (asig.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ, asigurat în grup, sâ încheie o asigurare individuală când asigurarea colectivâ expiră) ~ rate/ratio - rată/raport de conversie (numărul de acţiuni comune care poate fi obţinut prin conversia unei acţiuni

coomb s. coomb (unitate de cap citate) cooperate v.t. a coopera, a colabora cooperation s. 1. cooperare, colabon 2. cooperatie cooperative adj. 1. comun, de. colaborare 2. cooperatist s. cooperatii ~ advertising - publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile în acest sector)

COO-COR

'9

- bank - cooperativă de credit - farm - cooperativă agricolă de pro-ducţie - marketing - marketing comun (al unui grup de producâtori care colaborează pentru lansarea mărfurilor lorpepiaţă)

core î. interior, miez, inimă ~ activity/business - activitate principală/de bază ~ competence - (man.) competenţă de bază (a unei societăţi) ~ equity - capital propriu esenţial (al
unei societăţî)

~ shop/store - cooperativă de consum ~ society - societate cooperatistă, cooperativă ~ system - sistem cooperatist, cooperaţie coownership s. coproprietate ~ of industry - acordare de actiuni angajatilor (la societatea în care
lucrează)

~ workers - (man.) muncitori esenţiali
(cu sarcini deosebite) şi responsabilitâţi

copartner s. coasociat, copartener copartnership s. asociaţie ~ of industry - acordare de acţiuni angajaţilor (la societatea în care
lucrează)

corkage ^. taxă pentru băuturile înfundate (servite în restaurant) corn s. 1. cereale, grâne 2. (SUA) porumb ~ and dry measure - măsură de capacitate pentm cereale şi mărfuri pulverulente ~ chandler - comerciant de cereale (cu amănuntul) ~ dealer - cerealist, comerciant de
cereale (cu ridicata)

copper s. 1. cupm, aramă; monedâ de aramă 2. pl. acţiuni ale unei societăţi de exploatare a cuprului ~ - bottomed - sigur, solid, cu acoperire (din punct de vedere
financiar)

copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia ~ paper - hârtie indigo/carbon copybook s. registru sau dosar conţinând copii de acte/documente copyright s. drept de autor (pentru operele literare, muzicale, artistice) adj. protejat de drepturile de autor, cu dreptul de publicatie rezervat v.t. a-şi rezerva drepturile de autor pentru (o carte, un disc etc.) ~ reserved - toate drepturile rezervate copywriter s. redactor (de reclame, anunţuri)

~ exchange - bursă de cereale ~ market - piaţă de cereale ~ trade - comerţ cu cereale corner 5'. acaparare (de mărfuri, acţiuni pentru a exercita controlul asupra preţurilor); monopol, monopolizare v.t. a acapara, a monopoliza (mărfuri, acţiuni) v.i. a forma un monopol corporate adj. 1. corporativ; constituit, formând o corporaţie 2. corporatist ~ body - organ constituit, persoană juridică ~ campaign - campanie organizaţională (campanie publicitară menită sâ
cultive imaginea unei companii în ansamblu)

~ culture - (man.) cultură/sistem de valori a(l) corporaţiei, cultură organizaţională

so_________________
~ customer - persoană juridică (client al unei băncî) ~ identity - (man.) identitatea corporaţiei ~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ income tax - (SUA) impozit pe profitul societăţii ~ logo - logo(gramă) de corporaţie ~ name nume social ~ planning - planificare corporativă ~ raider - (bur.) persoană fizică sau juridică ce încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpărarea masivă şi bruscă de acţiuni) -risk - risc corporativ (la alocarea capitalului, acesta reflectă efectele unui proiect asupra riscului firmei, măsurat ca efect asupra variabilitâţii profitului finnei) ~ seal - ştapila firmei; sigla firmei ~ sector - sector corporativ/al corpo-ratiilor (în economie) ~ state - stat corporatist ~ strategy - strategie corporativă/a corporaţiei ~ town - muncipalitate ~ trustee - instituţie mandatată corporation s. 1. corporaţie, persoană juridică 2. (SUA) corporaţie (persoanâ juridică care funcţionează separat şi distinct de proprietarii şi managerii săi, avănd astfel avantajul unei existenţe nelimitate, transferabilitatea simplă a părţilor sociale şi răspundere limitatâ) 3. municipalitate ~ aggregate (dr.) corporaţie colectivâ (cu mai mulţi membri) ~ sole - (dr.) corporaţie exclusivă (titular, cu personaîitate juridică, al uneia dintre anumite funcţii publice)

____________________COR-4

~ stock - obligaţiuni municipale - tax - impozit pe societate corporatism s. corporatism corporator s. membru (fondator^ unei corporaţh corporeal adj. corporal ~ property - bunuri corporale correspondence s. 1. corespondq poştă 2. organizaţie-corespoiMJ
(instituţie financiară care prestf servicii pentru altă organia financiară)

~ banking - sistem bancar cu activi corespondentă ~ clerk - funcţionar/secretar respoi bil cu corespondenţa ~ course - curs prin corespondenţă ~ department - serviciu de coresţ denţă correspondent s. 1. corespom (bancă ce acţionează ca agent penti
altă bancă care nu are sucursale^

corespondent, reporter ~ bank — bancă - corespondent corruption s. corupţie cost s. 1. cost; preţ de cost 2. cheltuieli de judecată; cheltuieli v. evalua, a fixa preţul v.i. a costa, a fa ~ accounting - contabilitatea costui ~ allocation - alocare a costui individuale (din costul total) ~ and freight - (mar.) cost şi navlu ~ - benefit analysis - analiză c -beneficiu ~ centre - centm de cost (um căreia i se pot aloca nişte cos specifice) ~ efficiency - randament/reducere preţului de cost - estimate - deviz estimativ

cos-cou
~, insurance, freight - cost, asigurare, navlu ~, insurance, freight and commission - cost, asigurare, navlu şi comision ~, insurance, freight and exchange cost, asigurare, navlu şi diferenţă de curs de schimb ~, insurance, freight, commission and interest - cost, asigurare, navlu, comision şi dobândă ~ leader - lider de cost (firmă care
deţinefaţâ de concurenţii ei un avantaj important în ceea cepriveşte costul)

81

~ of capital - cost al capitalului (media
costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companiî)

~ of credit - cost al creditului
(dobândd)

~ of debt - cost al datoriilor (rata
dobânzii noilor datorii emise)

~ of downtime - cost al timpului de întrempere a producţiei ~ of labour - cost al forţei de muncă ~ of living - cost al vieţii ~ - of-living bonus - spor (salarial) pentm corelarea veniturilor cu evoluţia indicelui costului vietii ~ - of-living index - indice al costului vieţii ~ of new common equity - cost al noilor acţiuni comune (rata rentabilităţu lafondurile obţinuteprin vânzarea de noi acţiuni comune) ~ of retained earnings - cost al profitului nerepartizat/acumulat (rata rentabilitâţii solicitate de acţionari pentru capitalurile proprii obţinute de firmă prin reţinerea şi reinvestirea
profitului)

~ per thousand - cost la mie (metodă de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori, ascultâtori etc.) ~ - plus method - metoda adăugării unei cote marginale fixe la preţul de cost ~ price - preţ de cost ~ (- push) inflation - inflatie provocată de creşterea preţurilor de cost ~ standards - nivel de cheltuieli prevăzute ~ structure - structură a costului ~ unit unitate de cost coster v. costermonger costermonger s. negustor ambulant (de fructe, legume, peşte etc.) costing s. calcul/stabilire a(l) preţului de cost costliness s. scumpete, preţuri ridicate cottage s. casă ţârănească ~ industry industrie artizanală cotton s. bumbac ~ bale - bal/balot de bumbac ~ futures contracte futures cu bumbac ~ market - piaţa bumbacului ~ mill fllatură de bumbac coulisse s. grup de brokeri neoficiali council s. consiliu ~ board - şedinţă de consiliu ~ estate cartier de locuinţe aflat în administrarea autorităţilor locale ~ tax - iaapozit local councillor s. 1. membru al unui consiliu 2. consilier counsellor s. 1. consilier 2. avocat ~ - at-law - avocat

j82________________________

cou-cq
coupon s. 1. cupon (ataşat unui titlu valoare la purtător) 2. bon, tichet fi cartelă) \ ~ bond obligaţmne cu cupoane f< dobândă) ^ ~ rate - rata cuponului (rd specificatâ a dobânzii unei obîigaţiun ~ sheet foaie de cupoane ; ~ stripping - desfiinţare a cuponul (transformarea unei obîigaţiu obişnuite într-una cu cupon zero) courier s. curier court s. curte, tribunal - of appeals - curte de apel ~ of arbitration - curte/tribunal ( arbitraj - of competent jurisdiction - tribun competent ~ ofjustice/law - tribunal - of original jurisdiction - tribunal i prima instanţă courtage s. curtaj, brokeraj covenant s. acord, contract; clauză unui contract v.t. a conveni (pf contract), a prevedea, a stipula covenanter s. parte contractantă cover s. 1. (fond de) acoperire/garanţ (pentru un împrumut, o tranzacţie eh 2. asigurare, acoperire (a unui risc) suplinire (a unui muncitor absent) \ 1. (bur., fin.) a acoperi, a garanta 2. asigura, a acoperi (un risc) 3. a relata comenta (ştiri, evenimente; desp ziarişti) ~ charge - cost suplimentar (penl tacâm la restaurant) - funds - fonduri de garanţie/acoperi ~ note - certificat provizoriu asigurare (cu valabilitate până emiterea poliţei de asigurare)

counter s. 1. tejghea; ghişeu 2. contor (^e apă, electricitate etc.) adj. contrar, opus ~ advice - contraaviz ~ check - (SUA) cec/formular de retragere (de numerar din cont) counterbid s. contraofertă (la licitaţie) counterclaim (dr.) s. cerere reconvenţională v.i. a formula o cerere reconvenţională counterfeit adj. contrafâcut, fals s. contrafacere, falsificare; fals v.t. a contraface, a falsifica counterfeiter s. falsificator counterfoil s. cotor (de chitanţe, cecuri, bilete); contramarcă, talon, matcă counterman s. tejghetar; barman countermand s. contramandare v.t. a contramanda, a anula (o comandă, un
ordin etc.)

counteroffer s. contraofertâ counterpart s. copie, duplicat countersign s. contrasemnătură v.t. a contrasemna countersignature s. contrasemnăturâ countertrade s. (com.) contrapartidă countervail v.t. a compensa, a contracara country s. 1. ţarâ, stat 2. regiune, zonâ; provincie ~ limit - (fin.) limitâ de ţară (limita
riscului de tara)

~ of destination - ţară de destinaţie (a
mărfii)

~ of origin - ţarâ de origine (ă mârfii) ~ rating - rating de ţară ~ risk - (fin.) risc de ţară

COV-CRE

83

coverage s. 1. (bur„ fin.) acoperire, garanţie 2. asigurare, acoperire (a unui risc) 3. public, acoperire (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un mesaj publicitar în timpul unei cwnpanii) 4. reportaje, comentarii (despre un eveniment) covered adj. acoperit, asigurat ~ bear - (bur.) speculant ă la baisse cu acoperire (care deţine suficiente acţiuni pentru a-şi îndeplini obligaţiile, nefiind obligat sa cumpere pe o piaţâ în creştere) ~ interest arbitrage - (fin.) arbitraj cu dobândă acoperitâ ~ option - (bur.) opţiune acoperită (contract de opţiune garantat cu acţiunile unui titlu de valoare suport) c