P. 1
Dictionar Economic en-ro Ro-En

Dictionar Economic en-ro Ro-En

|Views: 53|Likes:
Published by mmirranda
Dictionary for economists - romanian english, english romanian
Dictionary for economists - romanian english, english romanian

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: mmirranda on May 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2014

pdf

text

original

A

abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) desertion/renunciation of rights 2. (a/ navei, al încărcăturiî) (mar.) abandonment 3. (retragerea dintr-o operaţiune cu primâ contra cedării unei prime) {bur.) abandon ~ pe mare rea - abandon in heavy sea abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to relinquish, to waive 2. (nava, încarcătura etc.) to abandon, to leave abandonare s.f. 1. (de drepturi, pretenţii) relinquishment 2. abandonment, abandoning ~ a navei - (de întregul echipqf, când nava nu mai poate fi salvaîa) abandonment of ship ~ a postului - dereliction ofduty ~ a produsului - (a prodncerii şi a comercializăru acestuia) product abandonment/elimination ~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction abandonat adj. {asig. mar.) abandoned, derelict ~ temporar - temporarily abandoned abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to work abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, workings 2. (acţiune') mining. cutting, hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al vitelor) slaughter abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 aside/away, to divert, to deviate: to sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} (dr.) to iniriiige, to vioîaie, to transgress abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting, deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation, transgression; trespass(ing) 3. {de la regulă) exception ~ de la datorie - breach ofduty ~ din drum - (niar.) deviation ~ disciplinară - misbehaviour, infraction ofdiscipline ~ medie - mean deviation ~ standard (concept statistic care indicâ gradul de deviere a unei serii de datefaţă de un etalon central) standard deviation abator s.n. slaughterhouse, abattoir abona v.r. (la} to subscribe ('to), to become a subscriber (to) abonament s.n. 1. (la ziar) subscription 2. (ca pref} subscription price/rate; (la restaurant} reduced price for regular customers 3. (la teatru, tramvai etc.) season ticket; (îa tren, aiitobnz} (SUA) commutation ticket; (îa restaitrant) luncheon voucher, book of luncheon vouchers, {SUA} (rednced--pnce) meal ticket a face un ~ (la) - to subscribe (to), to become a subscnber (to) abonat s.m. {la ziar, televiziune etc.) subscriber; (la îren, tramvai etc.) seasonticket holder, regular traveller; (la eiectricitaf.e, apă etc.) consumer; (telefonic) telephone user: {'ia resiauranf) runcheoii-voucher iioider, (SUA) meal-ticket lioldei aiiorda v.i. {u ucosta) (mar.) to moor, to land, to put ashore v.t. 1. (a se ciocni

12

ABO-ACA

de) (mar.) to collide with, to run foul of, to come into collision with 2. (o problemă, un subiect) to tackle, to deal with 3. (in grup o societate-mamâ cu filialele ei în scopuri contabile) to consolidate abordaj s.n. (mar.) collision abordare s.f. (in grup a unei societâţi--mamă cu filialele ei în scopuri con-tabile) consolidation ~ planificată - (pentru elaborarea situaţiei fluxului de numerar) (cont.) schedule approach abrevia v.t. to abbreviate, to abridge, to shorten abreviere s.f. abbreviation abroga v.t. to abrogate, to annul, to repeal, to abolish abrogare s.f. abrogation, annulment, rescission, abolishment absent adj. (de Id) absent, missing (from), not present (at) s.m. absentee ~ involuntar - (de la locul de muncâ) involuntary absentee absenta v.i. to be absent/missing absenteism^.n. absenteeism absenteist s.m. 1. absentee 2. (proprie-tar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arenda) absentee landlord, remittance man absenţă s.f. absence; nonattendance ~ de la domiciliu nonresidence ~ de la serviciu - (repetatâ şi nemo-tivată) absenteeism ~ franţuzească -(fară învoire) French leave ~ nemotivată - absence without leave absolvent.î.w. graduate absolvi v.t. 1. (un institut superior) to graduate (from) 2. (dr.) to acquit, to fmd / to pronounce not guilty

absorbţie s.f. (preluarea unei societâţi de către o alta mai mare) absorption, combination abstinenţă s.f. 1. (periodica) abstinence; (de durată) abstemiousness 2. (eliminarea unor consumuri individuale curente şi alocarea unei pârţi mai mari de venit pentru sporirea capitalului cu scopul de a mări producţia de bunuri economice viitoare} abstention abundenţă s.f. abundance, plenty; (bogăţie) richness, wealth, overflow abuz s.f. 1. (exces) abuse, excess, intemperance 2. (inşelăciune) abuse, deceit, fraud 3. (încălcare) encroachment, transgression; (ilegalitate) illegal action ~ de autoritate - abuse of authority ~ de drept - abuse of distress, misuse oflaw ~ de funcţie - abuse of office ~ de încredere - abuse of confidence/ tmst, breach of tmst ~ de putere - abuse of discretion, use ofundue authority, misfeasance a face ~ de - to make too free a use of, to indulge too freely in a face ~ de putere - to override one's commission acalmie s.f. (pe piaţa bursierâ) lull acapara v.t. (o marfă cu scopul de a controla furnizarea ei) to buy up; (mârfuri, acţiuni) to comer; (mărfuri în scop speculativ) to forestall; {a monopoliza) to monopolize, to engross acaparare s.f. buying up; comering, forestalling; coemption acaparator adj. forestalling; monopo-lizing; acquisitive s.m. forestaller,

ACA-ACC

13

buyer-up, speculative buyer, monopolizer; {de alimente) food hoarder acaret s.n. 1. (dependinţă) annex, outbuilding 2. pl. household implements; agricultural/farming implements 3.pl. (afr-.)chattel accelera v. t. (dezvoltared) to forward accelerator s.m. (principiu care evidenţiazâ o relaţie directă între volumul investiţiilor nete şi modificarea venitului national) accelerator accept s.n. 1. (cambie acceptată/ andosată de o bancă) acceptance, accepted bill 2. (acord de acceptare a unei cambii, încheiat între importator sau exportator şi bancă) acceptance credit ~ bancar - bank/banker's acceptance ~ curat/fâră rezerve/menţiuni - clean acceptance ~ de garanţie colateralâ - (pentru un împrumuf) collateral acceptance accepta v.t. 1. to accept; (o oferta) to accept, to agree to, to close with 2. (p cambie, un bilet la ordin la scadenţă sau înaintea scadenţeî) to take up acceptabil adj. acceptable; (despre preţurî) reasonable, fair acceptant.s'.w. acceptor ~ pentru onoare - (al unei cambii) acceptor for honour ~ sub protest - {al unei cambiî)
acceptor supra protest

acceptare s.f. acceptance ~ a mârcii - (de către consumatori) brand acceptance ~ a succesiunii — acceptance of an
estate

~ a titlurilor - {dobândirea de titluri la termen) accept delivery ~ bancară - bank//banker's acceptance

~ condiţională - (a unei oferte de câtre cumpărător dacâ primeşte unele facilitâţi) conditional acceptance ~ contra documente - acceptance against documents ~ de complezenţâ - accomodation acceptance ~ de consumatori - (a unui produs) consumer acceptance ~ în alb - acceptance in blank, blank acceptance ~ în caz de necesitate - acceptance m case ofneed ~ necondiţionată/fără rezerve unconditional/general acceptance ~ parţială - partial acceptance ~ pentru cotare - (a acţiunilor unei societăţi la bursa) admission to quotation ~ pentru onoare - (a unei cambii neacceptate/neplătite) acceptance for honour ~ specialâ/cu rezerve - special/ qualified acceptance ~ sub protest - acceptance supra protest acces s.n. access ~ legal - (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) (dr.) legal access ~ liber - free access accesibil adj. accessibile, approachable; (despre preţurî) popular accesibilitate s.f. 1. accessibility, accessibleness, approachability 2. (numârul de indivizi care recepţioneaza mesajul unei campanii publicitare) reach accesoriu adj. accessory, incidental; secondary, collateral s.n. pl. appurtenances

14

ACC-ACO ~ de susţinere - (pentru a preveni scâderea cursului unor acţiuni la bursâ) support purchase ~ speculativă - (cumpărarea de bunuri sau de valori mobiliare cu scopul de a le revinde ulterior cu profif) speculation acquisition achiziţiona v.t. to purchase, to acquire, to buy achiziţionare s.f. purchasing, acquisition, acquiring acont s.n. (platâ partiala) part/partial payment, payment on account, sum paid on account; (prima rata) first instalment, down payment; (arvună) eamest money, handsel; (avans) advance (money), {care asigurâ prioritate la cumpărare sau vânzare în condiţii prestabilite) option money; (plătit la semnarea contractului de închiriere) key money a plăti un ~ cuiva - to pay smb. a sum on account/a first instalment aconta v.t. to pay on account (for), to pay/to give eamest money (for) acoperi v.t. 1. {bur., fm.) to cover; (un deficit) to make vip, to raeet 1. (un risc) (asig.) to cover acoperire s.f. 1. (bur., fin.) coverage; (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) covering; (pperaţiune de contracarare a riscurilor ce pot decurge dîn fluctu-aţiile cursurilor la bursele de mărfuri, din variaţiile preţurilor în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale cursurilor de schimb) hedging 2. (a unui risc) (asig.) cover, coverage 3. (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un

accident.s'.n. accident ~ asigurat - insured accident ~ cauzat terţilor - accident to third party ~ de exploatare - shop/mill accident ~ de muncă - industrial/labour/work accident ~ maritim - marine/maritime casualty, accident at sea acciz s.n. excise (duty/tax); inland duty a impune plata accizelor - to excise accizars.m. exciseman achita v.t. 1. (a plătî) to pay, to settle, to discharge, to defray; (a stinge o datorie) to extinguish; (parţial) to compound; (integral) to pay off; (in rate micî) to pay out; (la timp) to pay up; (taxele vamale) to clear up; (o cambie înainte de scadenta) to retire 2. (dr.) to acquit, to discharge achitare s.f. 1. (plata) payment, settlement, discharge, defrayal, defrayment; (a taxelor vamale) clearance; (a unei cambii înainte de scadenţă) retirement 2. {dr.) acquittal, absolution-, (de către juraţi) deliverance; {de câtre judecătorul de instrucţie) discharge ~ a dobânzilor la un împrumut -service of a loan ~ într-o singură tranşă - single payment achizitor s.m. acquirer, buyer, purchaser achiziţie s.f. 1. (cumpârăturâ) purchase, acquisition 2. {achiziţionare) purchase, purchasing, acquiring, buying ~ condiţionatâ - memorandum buying

ACO-ACO

15

niesaj publicitar în timpul tinei campaniî) coverage ~ a dividendelor - (indicator care arata de câte ori pot fi plâtite dividendele din profîtul net al unei societăţî) dividend cover ~ a dobânzii - (indicator care aratâ de căte ori pot fi plătite dobânzile unei întreprinderi din profitul său brut) interest cover ~ a monedei - backing of currency ~ a posibilitâţilor de vânzare - (raportul dintre numărul estimat de clienţi şi numărul pe care îl poate deservi un agent de vânzări) sales coverage ~ bancarâ — {garantare parţială a bancnotelor de către banca de emisiune cu ajutorul unui portofoliu de titluri de valoare, devize convertibile etc.) banking cover ~ continentalâ - (asigurare auto britanicâ oferitâ persoanelor care se deplaseazâ pe continentul european) continental cover ~ efectivă/reală - (campanie publicitarâ care reia de cel puţin patru ori un mesaj publicitar) effective/four-plus cover ~ excedentară - (cumpărarea unui număr mai mare de titluri decât pot fî vândute) (bur.) long position, bull account/position ~ financiară - backing ~ insuficientă - (bur.) short covering, bear account/position ~ în acţiuni - (situaţia unei societâţi anonime, care nu mai desfăşoară activitate economicq, dar care are încă existenţă juridîcîi) bare shell

~ în aur — {gradul de acoperire a bancnotelor aflate în circulaţie) gold cover ~ la termen - (bur.) forward cover ~ minimă necesară - (bur.) minimum margin requirements ~ monetară - (cantitatea de valori relativ certe - aur, valute convertibile etc. — deţinute obligatoriu de către bâncile de emisiune şi exprimată printr-un procent din suma totală a emisiumi monetare} currency cover ~ prin active - (fin.) asset cover a avea ~ - to be covered, to hold security a nu avea ~ - to be uncovered, to lack security acord s.n. agreement; arrangement ~ anulabil - cancellable agreement ~ asupra navlului - (mar.) rate agreement ~ asupra tarifelor vamale tariff/union agreement ~ bilateral - bilateral agreement ~ colectiv - collective agreement ~ comercial - trade agreement ~ comercial reciproc/pe bază de reciprocitate - (cu reducerea taxelor vamale) reciprocal trade agreement ~ comercial şi de plăţi - trade agreement and payment ~ contractual restrictiv - (care interzice anumite acţium) (dr.) restrictive covenant ~ cu creditorii - (concordat) private arrangement, deed of arrangemeiw assignment ~ de angajare - (de forţă de munca necesara pentru anumite lucrări, încheiat între patronat şi sindicate) manning agreement

16

ACO-ACO

~ de arbitraj - arbitration agreement ~ de asociere - (la CEE) association agreement ~ de barter - barter agreement ~ de cliring - clearing agreement ~ de colaborare working agreement ~ de consorţiu consortium agreement ~ de constituire a unui sindicat -syndicate agreement ~ de cooperare economică internaţională - intemational eco-nomic cooperation agreement ~ de credit cu reînnoire automată -revolving credit agreement ~ de cumpărare cu plata în rate -(proprietatea asupra produsului devenind efectivă în momentul livrăriî) deferred payment agreement ~ de evitare a dublei impuneri -agreement to avoid double taxation ~ de fixare a preţurilor de revânzare - {sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumator sunt stabilite de producător) {SUA) fair-trade agree-ment ~ de garantare a investiţiilor -guaranteed investment agreement ~ de indexări salariale - (prevâzut într-un contract de muncâ pentru situaţia în care preţurile cu amănuntul depăşesc un anumit nivel) threshold agreement ~ de plăţi - payment agreement ~ de productivitate - (între sindicate şi patronat, prin care mâririle salariale sunt condiţionate de creşterea produc-tivităţii) productivity agreement ~ de răscumpărare - (a titlurilor de valoare} repurchase agreement

~ de reeşalonare a datoriei externe standstill/rescheduling agreement ~ de transfer - (convenţie între două ţâri privind fluxul plâţilor interna-ţionale) transfer agreement ~ de vânzare - agreement to sell ~ de vânzare pe credit - credit sale agreement ~ del credere - del credere agreement ~ economic - economic agreement ~ exclusiv de vânzări - (intre furnizor şi comerciantul local) exclusive sales agreement ~ fârâ concesii/compromisun - 'harâ bargain ~ general de împrumut - (al FMI) general arrangement to borrow ~ global - overall agreement, bargain by thejob/lump, package deal ~ internaţional de produse -intemational agreement for goods ~ între debitor şi creditori - (în caz de fahment) (dr.) scheme of composition/arrangement between debtor and creditors ~ multilateral - multilateral agreement ~ mutual - (incheiat între două sau mai multe state, care prevede facilităţi de natură comercială} reciprocity, mutual agreement ~ prealabil - previous agreement ~ prezidenţial - (incheiat de preşedinte cu un stat strâin, care nu necesită aprobarea senatuluî} (SUA) executive agreement ~ scris - agreement in writing ~ stand-by (încheiat cu FMI) stand--by agreement/arrangement ~ -tip - pattem setting agreement ~ verbal - verbal/oral agreement a fi plătit în ~ - to be paid by the job

ACO-ACT

17

acorda v.t. 1. {a da, a aloca) to grant; to give; (a permite) to allow, to permit; (a decernd) to award; (un drept, un privilegiu) to licence, to charter 2. (un termen) (dr.) to respite ~ cuiva un împrumut - to accommodate smb. with a loan ~ daune - interese - to award damages acordare s.f. granting; giving ~ de acţiuni angajaţilor - (la societatea în care lucreazâ) coownership/copartnership of industry ~ de consultanţă pentru recuperarea datoriilor - debt counselling ~ de licenţe de fabricaţie - licensing ~ de rabaturi - discounting acosta v.i. to moor, to land, to come/to handle/to haul alongside; to berth, to wharf ~ în bune condiţii - to make a safe landing acreditivs.n. letter of credit ~ colectiv - general letter ofcredit ~ confirmat - confirmed letter of credit ~ cu livrări eşalonate - letter of credit with spread-out deliveries ~ de export - export letter ofcredit ~ deschis - open credit ~ direct - direct letter of credit ~ documentar - documentary letter of credit ~ dublu - back-to-back letter of credit ~ irevocabil - irrevocable letter of credit ~ în alb - (cu suma nespecifîcatâ) blank credit ~ limitat - limited letter of credit ~ neconfîrmat - unconfirmed letter of credit

~ nominal - straight letter of credit ~ plătibil în tranşe - instalment letter of credit ~ reînnoit automat - revolving credit ~ revocabil - revocable letter of credit ~ simplu - simple credit ~ subsidiar - subsidiary letter ofcredit ~ transferabil - transferable letter of credit ~ utilizabil prin cambii - letter of credit useful by bills of exchange acru s.m. (unitate de suprafaîa} acre act s.n. 1. (faptă) act, action 2. (dr.) deed, act, document; legal instrument; writ; pl. judicial acts; (certifîcat) certificate ~ adiţional - addendum, rider ~ de avarie comună - (mar.) general average ~ de cesiune - deed of assignment/ conveyance ~ de conHscare a încărcăturii seizure note ~ de constatare — (asupra încărcăturif) statement notice; (expertiză) survey report ~ de constatare a cărăuşului - (pentru starea mărfif) (mar.) carrier's statement ~ de depozit în garanţie - bailment ~ de depunere a mărfurilor în consignaţie - consignment ~ de donaţie - deed of gift ~ de faliment - act ofbankruptcy ~ de garanţie de depozitare warehouse bond ~ de garanţie pentru tranzit - transit bond ~ de încredinţare spre custodie deed of tmst ~ de însoţire - (facturâ) bill ofparcels

18

ACT-ACT

~ de lichidare a daunei - (asig.) claim release and discharge ~ de lichidare în vamă - {mar.) clearance note ~ de lichidare în vamă la intrare -(mar.) inward clearance bill/certificate, entry certificate ~ de naţionalitate - (a navei) certificate ofregistry ~ de navigaţie - marine document ~ de proprietate - deed ofproperty ~ de război - act ofwar ~ de recepţie - acceptance certificate ~ de revizie vamală specială - bill of sight ~ de subrogare - subrogation form ~ de transfer - (al unei proprietăţî) conveyance; (de titluri de vaîoare) deed of transfer, transfer deed ~ de vânzare - bill of sale ~ de vânzare absolut - (fărâ ipotecarea mărfiî) absolute bill of sale ~ de vânzare condiţionat - (cu ipotecarea niărfîi) conditional bill of sale ~ justifîcativ/probant - supporting document, document in proof/support, documentary evidence ~ notarial notarial act/deed, solicitor's deed ~ oficial - official document ~ public public document acte ale navei - (de registru şi de companie) ship's/vessel's documents/ papers ~ comerciale - acts of commerce activ s.n. (şi pl.) (cont., dr., fin.) asset(s) ~ de capital - (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normală afirmeî) capital asset

~ şi pasiv - assets and liabilities active acceptate — (drept garanţie de o banca) bankable assets ~ agresive - (active cu un coeficient beta mai mare decât cel al pieţeî) (bur.) aggressive assets ~ amortizabile - depreciable assets ~ blocate - frozen assets ~ circulante/curente (elemente de acliv absorbite şi transformate în ciclul deproducţie) circulating/current assets ~ circulante nete - net quick assets ~ comerciale/de exploatare -commercial/operating assets ~ convertibile în lichidităţi - quick/ realizable assets ~ corporale/tangibile - tangible/ physical assets '" cu risc - risk assets ~ curente temporare - (active circu-lante cufluctuaţii sezoniere sau ciclice) temporary current assets ~ epuizabile/cu durată limitată de exploatare - {inine, cariere etc., care se epuizează în timp) wasting assets ~ eventuale - contingent assets ~ fictive - fîctitions assets ~ fînanciare - financial assets ~ fîxe - fixed assets ~ foarte lichide - quick assets ~ de rezervă - reserve assets ~ imobilizate permanent assets ~ inepuizabile nonwasting assets ~ în curs de fabricaţie (cont.) work in process/progress ~ lichide/disponibile - liquid/ available/cash assets ~minimale - (rezerve minime ale unei băncî} minimal assets ~mobiliare personal assets ~ monetare - monetary assets

ACT-ACŢ

19

~ necorporale/intangibile - (brevete, licenţe, mărci de fabrică etc.) intangible assets ~ nelichide - illiquid assets ~ nete - (activul contabil minus pasivul
exigibif) net assets

~ de transport maritim - shipping industry ~ fărâ perspectivă - termmal/dead-endjob ~ prevăzută în buget - budgeted
activity

~ nominale - {in contabilitatea în partidă dublâ) nominal assets ~ ponderate cu riscul aferent - (fîn.) risk-adjusted assets ~ productive - productive assets; (care aduc dobânda) (fin.) active assets ~ reale - real assets ~ sensibile la dobândă - interest-sensitive assets ~ sociale - company's assets ~ stagnante - (care nu pot fi vândute rapid contra numerar) slow assets ~ subevaluate - hidden assets ~ succesorale - (dr.) legal assets, net
estate

~ principală/de bazâ - core activity/ business ~ publică - public activity actualizare s.f. 1. bringing up-to-date 2. (raţionament economic prin care se determinâ evaluarea prezentă a unui activ, a unui venit, a unei utilitâţi viitoare) net present value method actualiza v.t. to bring up-to-date, to update actuar^.m. actuary actuarial adj. actuarial acţiona v.i. to act, to take action; to
proceed v.t. (p maşină, un utilaj) to

activitate s.f. activity; (comerciala) business; (lucru, munca) work ~ bancară - banking ~ bancară de bază - basic banking ~ bancară de la domiciliul clientului - (prin telefon sau calculator) home banking ~ bancară electronică - electronic banking ~ bancară prin intermediul sucursalelor - branch banking ~ comercială frauduloasă - (activitate desfâşurată în timpul derulării procedurilor defaliment şi nedeclaratâ la tribunat) fraudulent trading ~ de atragere de depozite - (a unei bâncî) deposit - taking business ~ de consilier în problemele salariaţilor - employee counselling

operate, to set in action/motion, to mn ~ conform instrucţiunilor - to proceed as directed ~ în calitate de - to act in one's capacity ~ în judecată pe cineva - to bring/to take an action against smb., to sue smb. acţionar s.m. shareholder; stockholder; (care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societâţiî} contributory al unei societăţi de investiţii fînanciare - unit-holder ~ deţinător de acţiuni nominale -stockholder ofrecord ~ deţinător de acţiuni preferenţiale preference shareholder ~ majoritar principal/controlling shareholder ~ minoritar - minority shareholder

20____________________________

____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law 3. (titlu de valoare) share; stock ~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden share ~ directa — (presiuni exercitate de muncitori asupra patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action ~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law ~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for restauration, restitutio in integrum; trover ~ mixta - (civila si penald) mixed action ~ pentru daune - action for damages ~ reala - (pentru arestarea unei nave) (mar.) action in rem ~ reconventionala - (dr.) cross action ~ subrogatorie - (dr.) indirect action actiuni achitate integral - fully paid shares ~ active - (frecvent tranzactionate) active shares ~ ale administratorilor - (acfiuni pe care administratorii unei societdti

anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului) qualifying shares ~ ale companiilor care exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.) plantations ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de servicii publice -public utilities ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation shares ~ ale societatilor din industria cauciucului - rubbers ~ ale societatilor din industria distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune, teatru) amusement/ entertainment shares ~ ale societatilor din industria de automobile automotive shares, motors ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming, shares ~ ale societatilor din industria textila - textiles ~ ale societatilor din industria tutunului - tobaccos ~ ale societatilor din sectorul asigurarilor - insurance shares ~ ale societatilor din sectorul comercial - commercials ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii aurului gold shares ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii cuprului coppers ~ alfa - (foarte sigure §i rentabile) alpha shares, blue chips

ACT-ACT

21

~ amanate - (cu plata dividendelor dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni aufost achitate) - deferred shares ~ americane - (ale societdtilor din SUA) Yankees ~ atractive - (frecvent tranzactionate) leaders ~ australiene - (ale societdtilor din Australia, mai ales din industria minierd si a prelucrdrii tutunului) Kangaroos ~ - barometru - barometer stock ~ comune/obisnuite - common/ ordinary shares/stock, equity shares ~ cotate/listate - listed shares ~ cu drept de vot - voting shares ~ cu drept de vot restrictiv restricted voting shares ~ cu drepturi multiple de vot multiple voting shares ~ cu perspective de crestere - growth shares/stock ~ cu profit mare - high yielders ~ cu sau fara drept de vot - (SUA) classified common stock ~ de compensare - (actiuni ale statului oferite in compensate actionarilor de la unele societdti nationalizate) compensation stock ~ de folosinta - (titlu emis in locul unei acfiuni rambursate si care da drept la o parte din activele ce ar rezulta din lichidarea societdtii) bonus shares ~ de fondator - founder's/vendor's
shares

~ de tezaur - (actiuni comune rdscumpdrate de societatea emitentd de la actionari) (SUA) Treasury shares/stock

~ detinute de public - outstanding shares ~ divizate — (in alte actiuni cu valoare mai mica) split shares ~ emise la preturi foarte scazute (pentru speculatii) penny stock ~ emise pentru obtinerea de lichiditati - cash capital/shares ~ excedentare - (actiuni preferentiale necumpdrate la emisiune de actionarii existent!) excess shares ~ fara drept de vot - nonvoting/ voteless shares ~ fara valoare nominala - shares of no par value/without par value, unvalued shares ~ feroviare - (ale companiilor feroviare) railway/rail shares, rails; (SUA) railroads ~ fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) watering stock, waters ~ gemene — (actiunile a doud societdti independente din punct de vedere juridic care au aceiasi actionari) twin shares ~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de capital ale societdtii si care sunt distribute actionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) bonus issue/shares ~ indivize -joint shares ~ industriale (emise de societdti comerciale industriale) industrial shares, industrials ~ la moda — (foarte cdutate pentru o scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la purtator - bearer shares, shares to bearer ~ la societati de investitii financiare trust units

22

ACT-ACU

~ manageriale - management/ managers' shares ~ marcate - (al cdror certificat de acfiuni poartd dovada exercitdrii drepturilor specifice) marked shares ~ neparticipative - (care nil participd la profit, dar au un dividend fix) nonparticipating shares ~ nepreferentiale/neprivilegiate ordinary/common shares/stock ~ nesigure - bazaar shares ~ noi - (emise in cadrul cresterii capitahdui social) new shares ~ nominale - registered shares/stock ~ petroliere - {ale companiilor petroliere) oil shares ~ preferentiale - (cu plata prioritard a dividendelor) preference/preferred shares, senior shares/stock ~ preferentiale cumulative - {cu dividend cumulativ) cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale cumulative $i cu participare deplina - fully participating and cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale necumulative - (jard dividend cumulativ) noncumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale nerecuperabile - (pe care societatea emitentd nu are dreptui sd Ie rdscumpere) irredeemable preference/preferred shares/stock ~ purtatoare de dividende - dividend-beanng shares ~ revocabile — (pe care emitentui isi rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra) revocable shares ~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u; detind pciilru a Candida, ca inembru m

consiliul de administratie al societdtii respective) directors '/qualification shares ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de redresare) recovery shares ~ sud-africane - (al societdtilor din Africa de Sud, mai ales din indiistria extractiei de aur) Kaffirs ~ suplimentare - (emise in contui dividendelor) scrips ~ tranzactionate in afara bursei over-the-counter shares ~ vechi - {care, la o eventuald emisiune, va avea o valoare mai mica decdt o actiune noua) old shares acumula v.t. to accumulate, to amass; (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to hoard up; (a inmagazina) to store; (a spori) to increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to accrue acumulare s.f. \. accumulation 2. (mdrirea valoru unui activ prin crestere naturala) accretion; accrual ~ de capital accumulation of capital, capital accumulation/formation ~ primara primary/original accumulation acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge (with) 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to enter/to lay an action/a charge against, to proceed against; (im functionar public) to impeach acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.) charge; (inculpare) inculpation, imputation, mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui functionar public) impeachment; (pentru diverse vmi) indictment a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for tii^l, to .•i.'.icH^i smb.

^^,.

ADA-ADM

23

adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) increase, increment, rise; (plus) extra; (supliment) supplement; {completare) completion, appendage, pendant; (anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (amendament) amendment; (la o lege, un document) additional clause, rider; (la un testament} codicil; (la o polita) slip ~ comercial - (trade) markup ~ la greutate - makeweight adauga v.t. to add adaptabilitate s.f. adaptability ~ a factorilor de productie (capacitated de asociere a unei unitati dintr-nn factor cu mai miilte unitati din alt factor de productie) production factors adaptability adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, suitable adept 5. m. partisan, follower, adherent; (sprijinitor) supporter, backer, advocate ~ al cartelarii - cartelist "- al economiei planificate/dirijate statist adeverinta s.f. {certificat) certificate; (de primire) receipt; {cupon) counterfoil; (recipisa de depunere a marfurilor) warrant; {atestat) attestation ~ de vama pentru provizii de bord (mar.) ship's store bond a elibera o ~ - to draw up/to issue a certificate aditional adj. additional, extra; (suplimentar) supplementary adjudeca v.t. {la licitatie) to knock down adjudecatar s.m. (la licitatie) highest bidder, successful tenderer

adjunct adj. deputy...; assistant s.m. deputy; assistant administra v.t. {a conduce) to manage, to administer; to husband; to superintend; (o afacere) to carry on, to run; (prost, incompetent) to mismanage administrare s.f. administration; management; husbandry; superintendence ~ a activelor - administration of assets ~ a averii - (apartindnd unei persoane decedate) (dr.) administration of estates ~ a contului - account management ~ a datoriei - debt management ~ a navei management of the ship/ vessel, ship's management, husbandry ~ fiduciara trusteeship ~ judiciara - trusteeship in bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor) procuration ~ proasta/incompetenta mismanagement administrativ adj. administrative administrator s.m. administrator; (director) manager, director, executive; {al unui spital, al unei mchisori) warden, governor; {al bunurilor altei persoane) trustee; (supraveghetor) superintendent; {econom al unui colegiu, al unui club) steward; (intendent) housekeeper; {custode) custodian, keeper ~ de chei - wharfinger ~ de cont - account manager ~ de dana - (SUA) wharf superintendent ~ de epave - receiver of wrecks ~ de nava - ship's husband - delegat - managing director, acting manager

24

ADM-ADU

~ funciar - estate manager, land agent ~ judiciar - (al averii falitului) tmstee in bankruptcy, receiver (in bankruptcy), official receiver ~ public/din oficiu - public trustee administratie s.f. 1. (conducere) administration, management; (directie) direction; {inspectoral) superintendence 2. (serviciu) administrative service/department 3. (guvernare, guvern) government; (SUA) administration ~ a drumurilor - road board ~ financiara - revenue office, tax administration ~ locala - local authority/body/ government ~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de stat - state management, civil service admis adj. admitted; (acceptat) accepted; received; (recunoscut) acknowledged admisa asigurarea interesului total (asig.) full interest admitted admisibil adj. admissible; allowable admite v.t. 1. (o cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to admit, to let in, to matriculate ~ un apel - (dr.) to allow an appeal admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) admission, admittance; matriculation ~ de noi membri - admission of new members ~ temporara - (a mdrfurilor de import cu scutire de taxe vamale) temporary admission adoptav.?. to adopt

~ un proiect de lege - to adopt/to pass a bill adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r. (cuiva) to address oneself to, to address smb., to approach; (pentru a solicita ceva) to apply to adresant^./n. addressee adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul uncle se gdseste cinevd) address; (domiciliu) domicile, residence 3. (scrisoare oficiald) address ~ completa - full address ~ juridica - legal address ~ mobila - float address ~ permanenta - permanent address ~ postala - postal address ~ privata - home address ~ sociala - registered address aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta) to transport, to convey 3. (a produce, a da) to bring in, to yield; (cdstig; despre o mar/a) to command aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to lay in/up; (recolta) to gather/to get in, to harvest, to reap 3. (a colecta) to collect 4. {la o adunare) to assemble ~ impozite - to raise money, to levy/to

collect taxes/money
~ prin colecta - to collect money/ subscriptions adunare s.f. (sedinta) sitting; (intrunire) meeting, rally; (plen) assembly; (politico} congress, convention ~ a actionarilor - shareholders'/ stockholders' meeting ~ a creditorilor - creditors' meeting ~ generala a actionarilor - general meeting of shareholders

f.t. business. to be affiliated afi§ s.civil case/suit ~ de familie . wildcatting afaceri ale initiatilor .(directori de societdti.to establish oneself in business afacerism s.n. shipping business . deal.banking ~ bancare de mare anvergura (implicdnd sume mari de bani) wholesale banking ~ de lunga durata .r. poster. inaiti functionari care detin informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.handbill ~ publicitar .show bill afisa v.(mar.selling pressure .) insider dealing/trading ~ bancare .potentiale/posibile . shady business 2.to go into business a se lansa in ~ . notice board ailuenta s.business prospects a intra in ~ . (tranzactie) transaction 3.legislative assembly ~ statutara . bad/losing bargain ~ producatoare de pierderi . 1. plenty 2. (pm de afaceri) businessman afilia v. (incheiatd si reusita) bargain.) chartering business ~ maritime . (peiorativ) trafficker.loss maker ~ rentabila . paying/going concern/bargain. to affiliate v. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advertorial aeroports. bill. altele decdt cele care nu sunt din sectorul industrial) (asig.straight dealing ~ civila . capital stroke of business ~ riscanta .(in care una dintre parti obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ proasta . 1. (de lume.remunerative business.crown poster ~ mic . to post up. airport afacere s.f. businesslike manner afacerist s. (peiorativ) profiteering. billboard ~ mare . 1.(asigurdri de afaceri. bill sticking afisier s.(a unui functionar public) jobbery ~ obisnuita . {in sens general) affair 2.(a actionarilor) annual general meeting ~ generala extraordinara . to bill afi§are s.long-winded business ~ de navlosire . to affiliate.t.n.f.rush ~ a ofertelor de vanzare .n.state affair ~ dubioasa .m.good stroke of business ~ cinstita . (negot) trade.(a actionarilor) extraordinary general meeting ~ legislative . (judiciara) case.(prima adunare generala a actionarilor) statutory meeting/report advertorial s. racketeer 2. (spirit mtreprinzdtor) mercantile spirit.bad stroke/piece of business. de clientela) affluence.moneymaker ~ buna .n. (articol de fond.f. gamble. 1. commerce. (belsug) affluence.adventure.family business ~ de stat .) ordinary business ~ olandeza .shady deal/affair ~ necinstita . lawsuit ~ banoasa .maritime affairs/ business.ADU-AFL 25 ~ generala anuala .

) company's agent ~ de cumparare .commercial agent. canvasser. (cdruia i se cedeazd un bun asigurat) (asig. (de cambii) cambist.commission agent ~ consular .unloading agent ~ de descarcare-primire . (la bursa de mdrfuri) produce broker ~ de colectare a accizelor .carrier's agent ~ al navlositorului .f. (mar. agent. mdrfuri etc.) charterer's agent.money manager ~ de incasari .) abandonee. order of the day agent s. 1. ship's chandler ~ de asigurare .clearance/ clearing agent.advertising/publicity agent ~ de schimb .to charter space afretare s. freight forwarder ~ de export . (intermediar) go-between.export agent ~ de import . (SUA) customs broker ~ de navlosire (mar. freightage.press agent ~ de primire .26 AFL-AGE aflux s. n.shipping and forwarding agent ~ de lichidare in vama . 1. middleman 2.) broker.bookmaker ~ de presa . (de capital. mar.) stockbroker.(care achizitioneazd mdrfuri pentru patronul sail) purchasing agent ~ de descarcare .collecting agent ~ de Tncarcare .(mar. (intermediar) merchandise broker ~ comercial costier .discharging contractor ~ de expeditie . (de mdrfuri) mercantile broker.(in baza politelor de asigurare) claims adjuster ~ de pariuri . (comis-voiajor) travelling salesman.(a mdrfurilor) forwarding agent.(mar.) Lloyd's agent ~ de asigurari maritime . running broker. medium.) chartering agent/broker. (comisionar) mercantile agent. affreightment.) to charter. (ordine de zi) agenda. to freight.(mar.(mar.t.consular agent ~ de aprovizionare a navelor shipchandler. charter bound agent ~ al unei companii de mesagerie (SUA) expressman ~ comercial .to charter for lump sum ~ spatiu pe nava .) owner's agent ~ al carausului .) inflow. influx afreta v. (de schimb.(bur.exciseman ~ de companie .import agent ~ de investitii . (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en: .) beachman ~ comisionar . to affreight. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de asigurare Lloyd .(a mdrfurilor) receiving clerk ~ de publicitate . mar.f. (SUA) commission broker. bursa etc. (substantd) agent ~ al armatorului .) chartering. (mar.(asig. freight agent/broker ~ de onorare a cererilor de despa-gubire .insurance agent/ broker. fixture agenda s. to fix ~ cu navlu forfetar/global . clienti.m.marine insurance broker ~ de bursa .loading contractor ~ de incarcare si expeditie .(specializat in tranzactii cu optiuni) option dealer/operator. (cornet) note/pocket book 2.

advertising agency ~ de rating . (despre piata bursieru} excited agrar adj. agiotage agiotor.foreign exchange broker/dealer ~ de scont . (uti/a]) (engine) unit.health officer agentie A.maritime agency ~ portuara .estate agency ~ maritima .press agency ~ de publicitate .Mic ci.travel/tourist agency ~ guvernamentala . agency ~ de bilete . estate agent.marine agent.transit agent ~ de vanzare a navei .n u ii/ici tan') a^gre^ti^ .shipping agency ~ de plasare ./' agen. (de expeditie) shipping agent ~ monetar . bill broker ~ de subscriere . sales agent/representative ~ del credere .) husband ~ imobiliar . (a pietei bursiere prin cumpdrarea masivd de actiiim ale unei societdti neperfbrmante cu intentia de u-i create artificial valoarea) bubble agitat adj. agio/stockjobber agitare s. cooling agent.ticket agciicy ~ de garantare a creditelor de export .) agio. (bur.(unui client sau a unei firme) credit agency ~ de voiaj .news agency ~ de verificare a solvabilitatii .circulating medium ~ pentru brevete . unit. (SUA) realtor ~ intermediar . agrarian agregat s.m. to bull and bear agiotaj s. plani. {^euhi} uffice ~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi.rating agency ~ de recuperare a datoriilor . 2.y.credit reference agency ~ de informatii financiare . to speculate on the stock exchange.shipping and forwarding agent ~ de tranzitari .n i. {indicts.selling agent.. exactor. exacter.(mar.ship sale broker ~ de vanzari .(despre firme) status enquiry agency ~ de navigatie ..(comisionar cu ridicatd) factor ~ maritim .cold carrier.subscription agent ~ de transfer .canvasser ~ fiscal .del credere agent ~ electoral .employment agency/ bureau ~ de presa .tax collector.port agency ~ vamala .)1.AGE-AGR 27 ~ de schimb valutar . :"-seinbly. (care fixeazd impozitele) assessor ~ frigorific ..export credit agency ~ de informatii de credit .. ship agent/ broker.transport agent ~ de transport si expeditie .:' siati. to job.! cme . geiieratsng sc.n.u' niasouici acli':uutea econciii[(.customs agency agio s.discount broker.n.government agency ~ imobiliara .f.patent agent ~ platitor .refrigerant fluid ~ general al armatorului . fin.t.(care inregistreazd transferal titlurilor de valoare) (SUA) transfer agent ~ de transport . refrigerant ~ frigorific lichid .debt-recovery agency ~ de stiri .real estate agent/ operator..paying agent ~ sanitar . premium agiota v.

(sumd rezultatd. to back up.(cu creditorii) to compound ajusta v.extensive agriculture ~ intensiva .n.charge hand ~ de na§tere .m. (tdran) peasant agricultura s.(ansamblu de politici si mdsuri macroeconomice luate de stat) conjunctural adjustment subsistence ^bsist ~ de subzistenta — agriculture/farming ~ extensiva . (material) to support. assistant 2. agricultural agricultor s. (la nevoie) to relieve ajutor s.(bur. farmer. agrochemistry. agrotechnics. (loctiitor) deputy. 1. agronomics. farming. land use.f.t.(cultivarea pdmantului si cresterea animalelor) mixed farming agrimensor s.intensive agriculture.t.monetary aggregate agricol adj. to aid. agronomist agronomic s. agrobiology.m. high farming ~ mecanizata .f. agribusiness agronoms.n. agriculture.) name day ajunge v. agricultural zootechnics ajun s.f. din diferenta dintre pretui de rambursare al vechilor obligatiuni si pretui color noi) adjustment on conversion ~ la sfarsitui anului . ~ a salariilor . (despre o sumo) to amount (to) ~ la scadenta .(mdrirea sau scdderea valorii unui post de activ din bilant pand la valoarea zilei respective) (cont. (a sustine) to sustain. aid.28 AGR-AJU ~ macroeconomic . (alocatie) benefit s. to assist.(a conturilor in vederea mcheierii bilan^ului) year-end adjustment ~ structurala .m. eve ~ al lichidarii .wage adjustment ~ a valorii .i. land surveying agrobiologie s.maternity allowance/ benefit/pay ~ de stat . (bdnesc) allowance. agronomy.) value adjustment ~ conjuncturala . (la nevoie) relief. agriculture agrotehnica s. agricultural chemistry agroindustrie s. to arrive (at) 2.to fall due ~ la un compromis . aid. agricultural engineering. (la) to adjust (to) ajustare s.f.mechanized agriculture ~ mixta . land surveyor agrimensura s. in momentui convertirii obligatiunilor.death grant ~ de maistru . (material) support.f. cultivator.f.f.f.m. agriculturist.border tax adjustments ajuta v.(modificdri promovate de autoritdtile guvernamentale pentru ameliorarea climatului general al economiei nationale) structural adjustment ajustari ale taxelor vamale la export .(acordat familiilor numeroase) state grant to large families . adjustment ~ ^mM a Droturilor -corrcctiE price adjustment ~ la convertire .sick(ness) allowance/ benefit/pay ~ de inmormantare .f.macroeconomic aggregate ~ monetar . (adjunct) adjunct. farm practices agrozootehnica s. (la) 1. agricultural biology agrochimie s. adjoint ~ de boala . (asistentd) assistance.

to screen 2. a redacta) to draw up 2. (cu combustibil) to fuel 3.asset allocation ~ a capitalului . (dr. resources allocation ~ de actiuni . 1. (a selecta) to select. to feed.mutual aid ~ pentru comert . (procesul prin care o bancd isi coreleazd activul/creditele cu pasivul/depozitele) matching ~ a fondurilor . provision/food store aliniere s. to assign. to nourish 2.allotment of shares ~ de sarcini specifice . polling alianta s. (yotare) election. to allocate.sample book alcatui v. compensation.(din costui total) cost allocation ~ a resurselor . (ajutor bdnesc) allowance. herewith album s. alienable alienare s.f. (dr.t. mtr-o economic. foodstuff.t.n. transporturi) aids/ancillaries to trade ~ social . 1. to choose. (a celei mai bune alternative) (man.f. to vote 3.t. allocation. (intr-un plic) to enclose 2. selection. (a vota) to elect. (a destina) to earmark alocare s.(rnetodd de finantare a creditelor prin depozite cu scadentd comund) funds matching aloca v.f.(fiecdrui utilaj din cadrul fabricii) machine loading alocatie s. album. dole ~ economic . intre diferite utilizdri pentru a obtine un ansamblu de bunuri finale) allocation of resources.f. 1. elector alege v.f. (piata) to supply alimentara s.n.) to alienate alienabil adj.here enclosed.social security benefit alatura v. choice.economic assistance ~ extern . (a schita.) to supply. victuals alimente de prima necesitate essential foodstuff ~ pentru consum rapid . \. (a pune aldturi) to lay by. (a compara) to compare. (pentru articole.foreign aid ~ financiar .(criterii de decizie pentru investitii in active fixe care implied compararea costului investitiei cu beneficiile sale viitoare) capital budgeting ~ a costurilor individuale .) alienation aliment s.) scrap book ~ de mostre .t. decupaje etc.t. assignment. energie electricd etc. (a anexd) to annex. enclosed aici ~ .(serviciile bancare. to join. assignment.f.unemployment allowance/benefit/pay.(fast foods. benefit.(distribuirea resurselor. alliance aliena v.) screening 2.t. (anexat) annexed. alimente special ambalate si preparate pentru a fi consumate imediat) convenience goods alimenta v. allotment.AJU-ALO 29 ~ de §omaj .financial assistance ~ mutual . (a colationa) to collate alaturat adj. random alegator s.m. voter. pi. de publicitate. asigurdri. 1. food. to allot.budget dole . (a confruntd) to confront. aleatory. grant-in-aid ~ bugetara . (din buget) to budget. (un deviz) to estimate aleatoriu adj. (CM apd.f. allocation. to add/to adjoin/to subjoin to. {intr-un post) to vote in alegere s. appropriation ~ a activelor . allotment.

destinatd andosdrilor succesive) allonge. to put in pawn amanetare s.f. (in sad) to bag. (in baluri) baling. packing. (de cadouri) giftwrapping ambalator^. (in Idzi. packing.returnable package ~ transparent . (a pdsui) to reprieve. securing. to pawn. (a intdrzia) to delay 2.f.export packing ~ de ma§ina .f.f.deficient/faulty packing ~ din hartie rezistenta .t. to fasten. (in baluri) to bale. 1.t.kraft paper ~ etan§/impermeabil . to put off.t.(pentru copii) family allowance ~ de hrana . wrapper ambasada s.(in magazia navei sail pe punte) securing of cargo ~ a marfurilor . unsound package ~ neinclus in pret . binding ~ a caricului/incarcaturii .machine packing ~ defectuos . alternative alternative nonmonetare .blister pack ambalare s.t.n.capitation grant ~ pentru copil . pawnage amara v.making fast. (in Idzi. to pack up.waterproof packing ~ facturat separat .t. to wrap up. wrapping.seaworthy packing ~ necorespunzator . grace ~ sine die .securing for sea ~ temporara . strapping ~ pentru mare . to respite amanare s. to ransom amaneta v.(mar.dole ~ individuals . pack.inadequate packing.w.to take out of pawn. (mar.giftwrapping ~ pentru transportui pe mare packing for shipment. delay 2.packing not included ~ pentru cadouri .working fastening amana v. ciitii) encasement. cutii) to encase.(elemente implicate in luarea deciziilor privind utilizarea resurselor care nu pot fi exprimate in forma monetard) nonmonetary alternatives amanets. to secure. to redeem. package.) adjournment 3.) shipping allocation ~ de §omaj . pawn a da/a lasa ~ . to package.second-hand package ~ returnabil .packing extra ~ inclus in pret .f.fit packing ~ refolosit .) to adjourn. 1.t. (cadouri) to gift-wrap ambalaj s. rider alterna v.adjournment sine die ambala v.strike benefit/pay alonja s. (dr. embassy . wrapping ~ cerut §i platit de cumparator special packing paid ~ de export . to fix. crating. packer. fastening. to postpone. (pdsuire) respite. to lay over.food/victualling allowance ~ de tmbarcare . to bind amarare v.) to lash.packing included ~ maritim .30 ALO-AMB ~ de familie . (dr. to continue 3. fixing. (pagina atasatd unei cambii. postponement. (in sad) bagging.) lashing.n.child benefit ~ pentru grevi§ti . overseas pack ~ potrivit dupa forma obiectului .to pawn a scoate de la ~ . sacking. to alternate alternative s.f. (incdrcdtura navel) (mar.

t.cattle fittings ~ pentru cereale . admiralty amnistia v. penalty.m.(socotiti la calcularea pensiei) pensionable service analists.plenipotentiary ambulant adj.commercial business ~ contabil . (a imbundtdti) to amend. to appropriate.grain fittings ~ pentru pasageri .fixed depreciation ~ in cote egale . depreciable amortizare s.passenger accommodations ~ pentru transportui fructelor (faguri de lemn) fruit fittings amenda v. (a unei datorii) amortization. ca urmare a uzurii normale si a invechirii previzibile} to depreciate amortizabil adj. (o lege) to amend 2.t. (a pune la amenda} to fine. accommodation 2. fittings. (penalitate pentru mcalcarea unui contract) forfeit.harbour accommodation amenajari de dana .n.m. to penalize amendamenti-. improvement. (o nova pentru o anumitd clasd de pasageri sau pentru transportui de marfd) to accommodate amenajare s. sinking 2. wear and tear ~ accelerata . to make better. itinerant.f.construction management ~ forestiera .working year ~ de referinta .record/de varf.n. analyst . to dispose. 1. penalty amiralitate s.accumulated depreciation ~ fixa .berthing facilities. betterment ~ a solului .accounting year ~ cu vin de calitate . (a echipa) to fit out. (a mobila) to furnish 2. site.fiscal year ~ .) depreciation.level payment amortization ~ libera . 1. (cont. facilities ~ de santier .AMB-ANA 31 ambasador s.m.vintage year ~ curent . to improve. (procedeu contabil ce constd in diminuarea treptatd a valorii capitalului fix. (un oras) to plan. {a rambursa treptat o datorie prin pidti repetate) to amortize. to locate amplasament^.civil/calendar year ~ comercial .peak year ~ universitar . 1. to place.academic year ani de munca . {ale navei) accommodations.t.base year ~ financiar financial year ~ fiscal/bugetar . to improve.accelerated depreciation ~ cumulata . arrangement.f. to clear off. to sink.current year ~ de productie . 1. to lay out.soil improvement amenaja v.forest management ~ portuara . to site. to arrange.free depreciation ~ normala fair wear and tear amplasa v. strolling ameliora v. ambassador ~ plenipotentiar .straight-line depreciation ~ in sume fixe . to write off 2. to amnesty amortiza v. survenitd in cursul perioadei de functionare. amendment amenda s. fine. berth fittings ~ pentru animale . location an s.t.t.t. pi. year ~ civil/calendaristic .f. (o casa) to fit up. 1. to better ameliorare s.f.f.

(de la primirea comenzii pdnd la expedierea mdrfii §i afacturilor) sales depth test ~ a vechimii debitorilor .(identificarea oportunitdtilor de marketing pe o piata) gap analysis ~ a calitatii .(fin..capital expenditure analysis ~ a componentelor activitatii operation breakdown ~ a componentelor postului .) risk analysis ~ a riscului politic .(cont.system analysis ~ a timpului necesar miscarilor . (a defaica) to break down analiza s. publicitate etc.(studiu de piata) qualitative analysis ~ cantitativa . to analyse. in vederea realizdrii aceleia^i calitdti la un cost mai redus) value analysis ~ a vanzarilor .(cont. (defalcare) breakdown ~ a breselor .assay ~ a tranzactiei .32 ANA-ANA ~ al pietei bursiere .quality survey ~ a cheltuielilor de capital .(care intocmeste grafice. tabele) chartist ~ de investitii . stocuri.(initiatd dc conducerea unei intreprinderi pentru u afia cauza relafiilor necorespunzdtoare dintre patronat si salariati) attitude survey ~ contabila .(analiza etapelor pentru realizarea fiecdrei activitdti succesive in vederea implementdrii intregii strategii) critical path analysis ~ a fluxului de numerar .accounting analysis .(evaluat de un investitor.(studiu de piata} quantitative analysis ~ comportamentala . referitor la politico guver- namentald a unui stat) political risk analysis ~ a scadentelor .sales analysis. fin.) break- -even analysis ~ a preturilor .debtor age analysis ~ asociata .} shop audit ~ a vanzarilor in adancime .(pentru elaborarea previziunilor comerciale) time-series analysis ~ a sistemului .due date analysis ~ a seriilor cronologice .(in procesul muncii) motion time analysis ~ a titrului .investment analysis ~ a postului -job analysis ~ a pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou so.) transaction analysis . depdseascd pragul de rentabilitate.) funds-flow analysis ~ a investitiei .(de cdtre firmele rivale) competitor analysis ~ a drumului critic . breakdown of sales ~ a vanzarilor cu amanuntui (debuseuri.(tehnicd de lucru utilizatd in dezvoltarea noilor produse) conjoint analysis ~ calitativa .f.t.investment analyst analiza v.job breakdown ~ a concurentei .(analiza componentelor fi a operatiilor pentru obtinerea unui produs. adicd veniturile sdfie mat man decdt costurile) (cont.a valorii . analysis.breakdown of prices ~ a proportiilor — (pentru determinarea performantelor unui agent economic) ratio analysis ~ a riscului .

(analiza evolutiei situatiei financiare mregistratd de o firmd) trend analysis ~ dispersionala/de variants . 1.market analysis ~ de portofoliu .endorsement in full conditionata conditional endorsement ~ cu rezerve .bulk analysis ~ incrementala .(metoda de studiere a interdependentelor cantitative dintre activitdti economice corelate.) portfolio analysis ~ de trend .) inquest.category analysis ~ procentuala .t.percentage analysis ~ statistics . (un efect de comert) to endorse.ANA-AND 33 ~ cost .f. (mar.statistical analysis ~ strategics .field research -judiciara -judicial investigation ~ prin sondaj .marginal analysis ~ pe categorii .factorial analysis ~ financiara .qualified endorsement ~ de complezenta .umpire analysis ~ de grup .beneficiu .endorsement in blank ~ neconditionata .(tehnicd de analizd statisticd prin intermediul cdreia o mostrd este incadratd intr-o serie de grupuri cu anumite trdsdturi comune) cluster analysis ~ de piata . profitui etc. investigation 2. a unei economii nationale) structural analysis ~ volumetrica .economic analysis ~ factorials . andosator andosare s. to drydock andosa v.(analiza factorilor-cheie care pot asigura succesul) (man.macroeconomic analysis ~ marginala .) investigation. to back andosabil adj.market survey ~ de teren .incorrect endorsement ~ facultativa .(metoda de evaluare a oportunitdtii implementdrii unui protect.opinion survey ~ de piata .(a unei ramuri industriale.procuration endorsement .accommodation endorsement ~ defectuoasa .unconditional/ absolute endorsement ~ prin procura .t. inquiry.sample survey ~ sociala . endorsable andosant v.) to dock.(analiza diferentelor dintre costurile si veniturile alocate si cele actuate) variance analysis ~ economics .incremental analysis ~ intrare-iesire .f. a continuant unei afaceri prin compararea beneficiilor obtinute cu costurile /acute) cost-benefit analysis ~ de expertiza/arbitraj .financial analysis ~ globala .measure analysis ancheta s.) strategic analysis ~ structurala . de analizare a relafiilor dintre divers ele industrii producdtoare fi consumatoare din cadrul unei economii nationale) input-output analysis ~ in sectiune transversals .facultative endorsement ~ in alb .(analiza unui depozit de titluri avdnd drept criteriu valoarea bursierd a acestora. endorsement ~ completa .social investigation andoca v. (sociald etc. (dr.(calculul ratelor financiare la doud momente diferite de timp) cross-sectional analysis ~ macroeconomics . (studiu) survey ~ de opinie .

to append. pdstrdnd un anumit stoc de marfd. (intr-un serviciu) to become employed. animal . person engaged/employed ~ cu norma intreaga . pasiv) liability ~ de contributie . wholesale angrosist s. annex.whole timer. to indenture 2.(in avaria comund) (asig. (o nava) to book. wholesaler.t. enclosed anexa v. to annex. (a se obligd) (sd) to engage oneself (to). 1. wholesale dealer/ merchant.f.) escrow angajare s.t. schedule. backer ~ precedent .(depus in custodia unei terte persoane care actioneazd conform unei intelegeri prealabile} (dr.rn. dependency. {intr-un plic) to enclose anexat adj.contingent liability ~ ferm — (a! subscriitorului fata de intreaga emisiune de titluri de valoare) firm commitment ~ neonorat/restant . folositd pentru calcularea unor beneficii) continuous employment ~ de forta de munca excedentara (pentru a evita lips a acesteia in viitor) labour hoarding ~ de personal . (fragmentele in miscare dintr-un clip publicitar televizai) animatic ansamblu^. endorser. (a implied} to involve v.beast of draught ~ producator de lana . to take in one's service. to join.attached hereto anexa s. 1.second endorser anex adj. aggregate .outstanding liability ~ scris . to fix 3. pledge. annexed.restrictive/restricted endorsement speciala/nominala special endorsement andosatar^.de povara .r.staffing angajat. hire. (intr-un post) induction ~ continua — (perioadd de functionare nemtreruptd la o firmd.annexed herewith ~ la prezenta . to hire. appurtenance angaja v. to pledge/to bind oneself (to) 2. liability. ensemble.n. beast of burden ~ de tractiune .to pledge the liability of angajament s. (datorie. (comerciant care se aprovizioneazd de la un anumit producdtor./n. mar.rn. to go into service ~ raspunderea . endorsee andosator-y. to hire (on). in schimbul unor bonificatii) stockist animal s.previous endorser ~ ulterior .suretyship ~ eventual .subsequent endorser al doilea ~ . {obligatie) obligation.rt. {dependinta} annex.34 AND-ANS ~ reglementara . pedigree stock ~ vii .f. employment. (ca ucenic) to indent.n. 1. (la un document} rider.wool bearer animate de reproductie .regular endorsement ~ restrictiva . engagement.m. (de naturd contractuala) indenture 2.) average bond ~ de garantie . (in plic) enclosure 2. annexed. (alaturat) enclosed ~ alaturat . commitment. full-time employee angro adv. n.{categoric de marfd) live cattle/stock animatic s. to employ.s-. 1.bloodstock.pack animal.

annuity ~ a politei comune de asigurare de viata -joint life annuity ~ a politei comune de asigurare de viata si pentru supravietuitor .haulage/cartage contractor.t.prime/chief contractor antrepriza s. storehouse. public storehouse antrepozitare s.f.trade/commercial directory ~ de publicitate .n. enterprise.) landing coniractor ~ de incarcare . anteriority.f. to take by contract anual adj.ANS-ANU 35 ~ de date catalogate . heading of a letter.m. anticipated adv. entrepot ~ de consignatie .loading contractor ~ de pompe funebre . expectativa) expectation ~ si temporizare .to contract for.m.bonded/customs warehouse. contract for a work a da in ~ .n.consignment warehouse ~ frigoritic — cold storehouse ~ pe tarm .harbour warehouse ~ vamal .catalogued data set ~ de elemente .(a mdrfurilor) (mar.(tendinta participantilor la schimb de a prevedea actuinile vizand modificarea rezultatelor pietei) rational expectations anticipat adj. (asteptare. building contractor ~ de descarcare-primire . first draft anterior adj.housing development ~ de produse . annual adv. prior (to) anterioritate s. antitrust antrepozit s.inflationary expectations ~ rationale . undertaking. to forestall anticipare s.product mix antedata v. antidumping antiinflationist adj. priority ~ a inventiei . yearly.price expectations ~ inflationiste . work by contract. n. preliminary/previous design/plan/project. antedate anteproiect s. anticipation.undertaker: (SUA) mortician ~ de transporturi . anterior (to).statistical yearbook anuitate s.advertising directory ~ statistic . contractor. anti-inflationary antiprotectionist s.f.to put out to contract a lua in ~ .n.portuar . warehouse. to antedate. transporter ~ general . yearly.wharfinger ~ de constructii . to foredate antedata s. enterpriser.f. beforehand antidumping s. warehousing antreprenor s.f.n. directory ~ comercial/al societatilor comerciale . undertaker ~ de chei . entrepreneur.(cu anuitatea diminuatd dupa decesul unuia dintre cei doi asigurati) joint life and survivor annuity .t.master-builder. annually anuar s. letterhead anticipa v.warehouse ashore . yearbook.. previousness. v. fie confirmati dupa producerea transformdrilor) leading and lagging anticipari de pret .i.(indicatorii activitdtii economice nationale sunt fie previzionati. to anticipate.priority of invention aatets. (SUA) tariff reformer antitrust adj.(care afecteazd randamentid) yield mix ~ de locuinte .f.

vacatable anulare s. (dr.maritime waters ~ nationale .continental waters ~ costiere .) to withdraw. equipment ~ electrocasnica .perpetual annuity ~ platibila pentru o perioada limitata . (al unui detailist publicat aldturi de anuntui fabricantului respective (SUA) tie-in a da un ~ la ziar . (a unei datorii) remittal. notification. sampling device aparatura s.f. commercial.(secvenfe din filme de cinema si televiziune prezentate ca reclama) trailer ~ in ziar .) (abrogare) nullification. anunt distribuit trecdtorilor) handbill ~ de reclama .inland waters .(asig. (reziliere) cancellation.production apparatus ~ pentru prelevare de probe sampler.industrial waters ~ interioare .t. 1. (mecanism) gear. cancellable.to advertise in a newspaper. apparatus. un testament etc. (fluturas. appliance.(la radio si televiziune) spot announcement/broadcast. device. (o datorie) (cont. apathy ~ la cumparare . (informatie apdrutd in ziar) insertion.newspaper advertisement ~ publicitar . to repeal anulabil adj.) withdrawal. avoidance.t. (a respinge. announcement. (a revoca) to revoke. notice.) invalidation.f. (in ziar.polluted water ~ potabila . to vacate. to announce. a casa) to overrule. (in ziar) advertisement. voidance. a unui credit etc.white goods apartament.international waters ~ inchise . (printr-un afis) to bill.n. un credit etc. voidable. mechanism ~ de productie .) to render void. to undo. annulment.f.fishing waters ~ industriale .) to advertise aparat s.coastal/offshore waters ~ cu trafic intens . la radio etc.(asig.36 ANU-APE ~ aleatorie .) to write off 2. suite apartamente cu chirie/de inchiriat lodgings apatie s. a caret platd este conditionatd de producerea unui eveniment) contingent annuity ~ amanata . (a unui testament etc. water ~ poluata . (o lege.(a unei polite de asigurare de viatd.n.) reversionary annuity ~ sigura/la termen .s'.(in ciuda reclame!) sales apathy apa s. voidance anunt s. 1. write-off 2. (a rezilia) to cancel. to reverse. (afis) bill.(asigurare care prevede plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o perioada determinata) annuity certain anula v. (a contramanda) to call off. (instrument) instrument. to annul.) (a abrogd) to nullify.) terminable annuity ~ prin reversiune . to disannul.drinking/potable water ape continentale .congested waters ~ de pescuit . to void. disannulment. flat. to notify. (o comandd.) deferred annuity ~ perpetua . to put an advertisement anunta v. apparatus.intemal/interior/inland waters ~ Internationale .(as ig. (dr. (a unei comenzi.f. defeasance.f. to void.(pentru navigatie) closed waters ~ maritime . (marina) machine.

to appropriate 2.t.. arrangement. 1. (cu alimente) provisioning. (a ratified) to ratify.) conversion aproviziona v.{mar. o stampild) to append. (a furniza) to furnish.to understock aprovizionare s.short-run supply ar s. (un diferend) to umpire arbitraj s. to approve.f.APE-ARE 37 ~ navigable . (arat) ploughing. arable.m..(modalitate prin care diversele organizatii identified si evalueazd produsele pe care doresc sd Ie achizitioneze) organizational buying ~ in grup .f.navigable waters ~ portuare . to assess v. settlement ~ amical . un magazin etc.t. catering ~ institutionalizata .f.t. (intelegere) agreement. 1.waste waters.t. to take/to lay in a stock/supply. victualling.) appeal ~ de sinistru .t. to evaluate.(a detailistilor) group trading ~ pe termen scurt .) to appreciate apreciere s.fin.harbour/port waters ~ reziduale/uzate . approval ~ a cadastrului .) covered interest arbitrage ~ de indici . (o semndtura. to till arabil adj.n. (un conflict) to settle aplica v.) appellant. ploughland. 1. tillable aranjament s. estimate. tilling 2.n. (dr. to plough. to reclaim apelant s. plaintiff in appeal aplana v. (cumpdrarea si vdnzarea simultand de instrumente financiare similare pe piete diferite cu scopul realizdrii unui profit sau pentru a prevent eventualele schimbdri posibile in raporturile de preturi ale instrumentelor respective) arbitrage ~ cu dobaiida acoperita . appealing party. fin.to lay/to lodge an appeal. cont. (a evalua) to appraise. to victual. 1. to arbitrate. to sanction.) index arbitrage .f. effluents ~ teritoriale .m. call 2. supply. (dr. (a fi de acord cu) to agree with/to aprobare s. piese etc. (evaluare) appraisal.(bur.t. ( cu materiale. to affix apart s. (dr.) to stock. contribution ~ de capital . tillage arbitra v.n. cont. (a valorii unui activ) (bur. (solutionarea unui diferend de cdtre o persoand sau institutie automata) arbitration 2.) appreciation ~ a capacitatii ..r. ( cu alimente) to provision. to estimate. (unitate de mdsurd) are ara v. to buy in.assessment of market prospects ~ a unei valute . to provide oneself ~ excesiv — (o piatd.r. (bur.n.t.planning permission apropria v.contribution of capital aprecia v. 1.f. (o lege) to enforce 2. assessment 2. (dr.friendly arrangement aratura s. 1.territorial waters apel s.(unui salariat) performance appraisal ~ a perspectivelor pietei .) distress/SOS call a declara ~ . appropriation 2.t.(in raport cu altele) currency appreciation aproba v. (furnizare) furnishing. to cater for v..) to convert apropriere s.(fin. evaluation. to supply.) to overstock ~ insuficient .

n.tenant at will ~ in cota indiviza .m.sound stowage arma v. (dotare cu echipament si materiale) fitting out.f.managing owner ~ al navei de linie .arbitrage in/of exchange. overdue debt arima v. 1.standard/ sterling silver arhivar s.m. commission 2. (drept) lease. exchange arbitrage arbitru s. nave sau a unm avion pentru mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to stow arimare s. arbiter arbore s. life tenant arenda s.to lake on lease ar^mts. to rent.(p'ldtitd pentru terenuri cdnd aceslea sunt insuficiente) scarcity rent a da in ~ . (o nava) to fit out.e} to harmonize 2.f. (zond) zone. keeper of the records arhivas.f.tenant in common ~ pe viata . (afrxa incdrcdtura unei. arrear.) 1./ (mar. to outfit.t.rack-rent . archivist. outfit.n. liiigoiiri . expanse ~ a vanzarilor .Inchirietor chartered/freight contractor .excesiva .fara contract -.t. (intindere) extent.f.tenant from year to year .(stabilirea grqflcd a tipului de relatie intre deciziile manageriale si factorii probabilistici) (man. [a luu in arenda} to tenant arendare s. (d!fe"te' . stowing. archives. leaseholder.t. (siiprafatd) surface.(de care rdspunde un agent de vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva (arie petroliferd} payable area/zone arierat^.supiimentara .m./H. tree ~ de decizie .a-honai. lessee.berth owner/ shipowner ~ al navei-tramp . leasing.»{ na\ lositor . arbitrator. (dare sau luare in arenda) lease. (mar. stowage ~ a marfurilor stowing goods ~ corecta .) decision tree arenda v.f. (a incadra cu echipaj o navd) to man armare .speculative arbitrage ~ valutar .i 1. {poliiici fi practici nationale Ci! stundardele inte:''r.pe viata . (plata) rent -.to grant/to iet out on lease a lua in ~ .owner and charterer armoniza v. (a da sau a Ilia in arenda) to lease. silver -• in.m. (incadrare cu echipaj) manning armatorA'.perpetual lease . tenant ~ abuziv — (care continud sd ocupe o proprietate dupd expirarea contractului fdrd acordul proprielarului) tenant at sufferance ~ cu contract — (valabil un anumit numdr de ani) tenant for years ~ cu contract valabil un an . owner ~ administrator .s'.public records arie s. to commission 2. records arhivele statului .tenant for life. area. (luare in arenda) tenancy arenda? s.) shipowner.tramp owner ~ ciimparator — merchant shipper independent/necartelat nonconference carrier ~ .silver bullion ~ monetar/cu titlu legal .38 ARB-ARM ~ intre burse ale aceleiasi tari shunting ~ pentru normele de munca ~ arbitration of work standards ~ speculativ .

ironmongery ~ de larg consum .) exceptional items ~ extraordinare .) transfer entry ~ debitor .small ware ~ de mercerie .paper goods ~ de prima/stricta necesitate (living) essentials.t.taxable article ~ patentat .(in ziar) city article ~ fara cautare .) debit entry ~ economic .(impiis consumatorului) (SU'A) tie-in ~ foarte cautat .n.proprietary article ~ recapitulativ .!.luxury article ~ de ordine .import.handicraft. goods. pi.best buy artizan s. foreigner ~ de inchidere .{cont.{cont.f.{cont.fancy goods ~ de papetarie .consumer goods ~ de lana .de fierarie . to cast/to throw overboard ariincare .) closing entry ~ de lux.'. (comercial) article. leading article ~ de import .) to jettison. 1.staple exports .haberdashery ~ de moda . bord) (mar ) ieUison ./' {a incarcutiin. ':e:. wares ~ contabil . returns inwards ~ sanitare .household articles ~ casnice de folosinta indelungata household durables ~ de baza ale exportului .n.{editorial) leader.f. materiale etc peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar. craftsman artizan al adj. {mdrfnn. item 3. craftsmanship articol s. handicraft arunca v.best seller ~ garantat .(pentru a atrage clienieia fi a promova alie articole) Joss leade'- articole casnice . artisan.{cont.seasonal articles desperecheate/dezasortate broken/job lot. item ~ de export .(nniformizarea nomenclatoarelor ^i a procedurilor vamale in tdrile care coopereaza) customs/tariff harmonization ~ strategica — {corelarea dintre strategia companiei ^i resursele sale} {man.(vdnzdtorului} saSes returns.export ~ de fond .{cont.(cont. {de lege) article. (de ziur) article 2.) strategic fit arta s. art ~ a decorarii vitrinelor . necessaries ~ de sezon .semifinished semimanufactured articles eel mai avantajos/competitiv ~ .) compound entry ~ vandut in pierdere .window dressing ~ mestesugareasca . oddments ~ diverse sundries ~ exceptionale . handmade artizanatj-. hamionization ~ a taxelor vamale .m.c. extraordinary items ~ returnate . commodity.ARM-ARU 39 tipuri de registre contabile ale unei societdti) to reconcile armonizare s.) suspense entry ~ de virament . handicraftsman.entry.sanitary articles ~ semifabricate .woodenware ~ de menaj .{ca origine) genuine article ~ impozabil .woollen goods ~ de lemn .(cont..

property insurance ~ de raspundere civila .export credit insurance ~ a depozitului bancar .uneployment insurance . ensuring. (dr. mar. (un rise) to cover.(mar. (o proprietate maritimd) to underwrite v.(la mai multi asigurdtori) concurrent insurance ~ cu anuitate annuity insurance ~ cu avarie particulars! .warehouse to warehouse insurance ~ de marfuri periculoase .livestock insurance ~ a calitatii . insurable asigurare s.f. to normalize 3. to ensure. (o miastind) to reclaim.insurance of cargo. (baza de calcul a unui impozit) basis ~ de exploatare . (impotriva) to insure (against).t.f. (a da cele necesare) to provide 2.guarantee insurance ~ a marfurilor depozitate -warehouse insurance ~ a navlului . (impotriva accidentelor.(asig. cargo insurance ~ a cheltuielilor extraordinare disbursement insurance ~ a creditelor . to take out an insurance (against) asigurabil adj.group insurance ~ concurenta . a pierderilor) insurance.quality assurance ~ a caricului/incarcaturii . mar.bank deposit insurance ~ a garantiei . o baltd) to drain 2. mar. to assure 3.personal accident and sickness insurance ~ de proprietate . (a garanta) to secure. earnest (money).hazardous (goods) insurance ~ de persoane impotriva accidentelor si a bolilor . a adevdrului de cdtre un asigurat etc.m.(mar.40 ARU-ASI arvuna s.t. securing. 1. \.) operating trim ~ de mar§ .) concealment asesor^. (a unui rise) cover. a redresa) to improve.third-party insurance.f.t.life annuity insurance ~ de somaj .automobile/motor insurance ~ aviatica aviation insurance ~ casco . (tin lac. assurance 2. advance (money). (a activelor de cdtre un falit. (finantele) to reorganize ascundere s.liability insurance ~ auto .(care ii garanteazd unui creditor cd isi va recupera fondurile in cazul in care debitorul nu isi mat poate indeplini obligatiile de platd) credit insurance ~ a creditelor de export .) outfit insurance ~ de la depozit la depozit .) running/sailing trim asigura v.personal liability insurance ~ de renta viagera .to bind a bargain arvuni v.) freight insurance ~ a raspunderii .hull insurance ~ colectiva . to give earnest (money) for asambia v. handsel a da ~ . 1. public liability insurance ~ de raspundere personala .f. {de viatd) assurance.r. (maritimd) underwriting ~ a animalelor . to assemble asana v. (a imbundtdti.) assessor asieta s.(asig.) insurance with particular average ~ cu echipament si accesorii (asig. (pozitie a planului de baza al unei nave fata de planul orizontal) trim 2. 1.t. (impotriva) to insure oneself (against).

third-party insurance ~ impotriva riscurilor de razboi insurance against war risks.river insurance ~ generala .(a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport} block insurance ~ maritima .{la doi asigurdtori) double insurance ~ efectuata de o societate comerciala de asigurari .(asig. (SUA) straight life insurance ~ pe voiaj . asigurare in care suma asiguratd este mult mai mica decdt valoarea reald a bunului asigurat) underinsurance ~ impotriva accidentelor accident/casualty insurance ~ impotriva accidentelor de munca workmen's compensation insurance ~ impotriva avariilor .) voyage insurance ~ pentru accidente de munca industrial injuries insurance ~ pentru sectorul tehnic .(asig.movable property insurance ~ mutuala . war risk insurance ~ impotriva riscului de transport transport insurance ~ impotriva riscurilor multiple multiple peril insurance ~ impotriva spargerii .floating/open insurance ~ fluviala . mar.all-risks insurance . payroll deduction insurance ~ dubia .fidelity insurance ~ Impotriva pierderii totale insurance against total loss ~ impotriva prejudiciilor aduse unui tert .mutual insurance ~ partiala .insurance against all losses or damages ~ impotriva tuturor riscurilor insurance against all risks ~ in bloc .insurance against damages ~ Impotriva furtului .engineering insurance ~ pentru toate riscurile .marine/sea insurance ~ mobiliara .(spre deosebire de o asigurare mutuala) proprietary insurance ~ facultativa .(care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) blanket insurance.life assurance/insurance ~ de viata din fonduri salariale . (SUA) package insurance ~ inferioara — (subasigurare.partial insurance ~ pe viata .(cu prime achitate/refinute din salami) salary savings insurance.) insurance free from particular average ~ flotanta .voluntary insurance ~ fara avarie particular^ .whole life insurance.insurance against breakage ~ impotriva tuturor pierderilor sau a avariilor .theft/burglary insurance ~ impotriva incendiului .ASI-ASI 41 ~ de viata . mar.(impotriva tuturor riscurilor) general insurance ~ globala .fire insurance ~ impotriva lipsei de onestitate (incheiatd de patronul care se asigurd impotriva pierderilor cauzate de necinstea unui angajat) fidelity insurance ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor contractuale .

maritime pe caile navigabile interioare .[aspect esential cil eco-nomici mondiale conlemporane.(comanditar. 1.active/acting partner ..f.m.administrator .r.de stat . asymmetry ~ intre nivelurile de dezvoitare economica .».state/national insurance ./.marine underwriter .(cu raspundere in limitele capitaliilui subscris) special partner ~ nominal .de navlu . associate. insured s.inland marine/transit insurance ~ sociale — social/national insurance ~ sociale din fonduri salariale contributory insurance asigurat adj. (asig. into partnership asociatie s.de intrajutorare .) perfect hedge ~ provizorie provisional insurance suplimentara . 1. cure este alcutuitd din tdri en niveJuri economice difenie'} asymmetry '1 economic development levels asistent s.social welfare.development assistance ~ sociala . (economica) partnership ~ de asigurare mutuala .?.f..} weather insurance ~ perfecta impotriva riscurilor (bur.(asig.fully insured asigurator s. (cu) to associate (with).nominal partner ~ principal .managing partner ~ cu numele . mar.(in caz de pericol) salvage ~ pentru dezvoitare .{at corpuhd navei} hull underwriter .maritini .sole trader a lua pe cineva ca .42 ASI-ASO ~ pentru vreme rea .casco . aici.technical assistance asocia v.Lloyd's underwriter . welfare work ~ tehnica .Lloyd .to take smb.senior partner ~ putin cunoscut .leading underwnter asimetrie .. partener care nil ia parte acliva la afaceri) silent/sleeping partner ~ secundar . tc. i relief ^.. mar.mutual insurance association ~ de economii si credite . conferit de structura elerogend a acesieia.medical/health insurance .il earicului . insured person.family firm nonprofit unicorporated .m.cargo underwriter -.junior partner ~ unic .principal .•. partner ~ activ .additional/ supplementary insurance asigurari de sanatate . {anuor} assistance.' .(SUA) savings and loan association .social .legal aid ~ maritima/pe mare .m.) underwriter .quasi-partner ~ in participate .freight underwriter . association.(a muncitorilor) jiroviderit society ~ familiala . ~ economica .trade' association prolesionala/necomerciai. fin. insurer.welfare/social worker asistenta s.. to enter into partnership (with) asocial. insurance carrier integral .economic assistance ~ juridica .issociation -• patronalii .. (socielate) society 2. assistant -.

(a aproviziona un magazin cu mdrfuri variate) to assort asortiment s. to suit.m.(referitor la valoarea viitoare a unei variahile. to assort.) assortment.to average ~. variety ~ de e§antionare .fodder rotation asorta v.f.sici(:'i'ci cd trebuie sa-i depnnu pentrii (.de recomandare . (un scop} to achie'\ e. attache ~ cultural . to gain.t.assumption of credit risk asa adv.'n.assembly shop ~ de reparatii auto — motor repair shop ~ mecanic . to certify atestat s. assumption ~ a riscului — (acceptarea riscului chiar si in conditiile in care existd numeroase incertitudini legate de posibilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i de stabilitatea acestuia) risk assumption ~ a riscului de credit . salanat cnn. in schimbul unor facilitdti si avantaje) voluntary groups asociere s.variety of patterns ~ in vanzare . certificate .(conditie in asigurarea maritimd} tale qiiale a^teptare s. to sort: to match. (cum) as ~ cum este prezentat . to attain.to breai< even atin^ere A/. (corn.(refentor Ju semnarea iinui conosameiit) (nun: i as presented ~ cum se prezinta . range.) repair ship/vessel.cultural attache ~ comercial .machine shop ~ meste§ugaresc . attitude ."' works atesta r t.n. to attest.commercial attache ~ militar .n.partnership at will asolament s./•?. (') cifrd. 1.) expectancy ~ la descarcare .sales mix asumare s. o suma) to run to 2. association.testimonial atinge v. to fit 2.' (a firii^iihii/citr'isni/i /'. crop rotation/ succession ~ de cinci ani — five-course rotation ~ furajer .f. (speri.. floating facton.inSe perspective} expectation 3 (rnvel a! eforliilui pe care un.military attache atelier s. optiunea pentru una dintre previziunile realizate) rational expectations ataffats.''.''".Tn medie . estimatd mfunctie de mai multi factori) adaptive expectations ~ rationale — (explicarea comportamentului economic al indivizilor sou al companiilor in functie de.) (but. 1.n. (economica) partnership ~ fara contract . (un nivel) to reach. 1.(de detailisti care au convenit sd cumpere de la un singur angrosist. waiting 2.t.(mar. (rotatie a cultiirilor agricole) rotation/alternation/ succession/shift of crops.i-fi mdeplini sarcmile si obiectivele de lucru) {man.pragul de rentabiSitate . shop ~ de montaj .f. workshop ship/vessel. workshop. {a realiza) to achieve .small plan! operation ~ plutitor .waiting for discharge ~ la incarcare — waiting for loading a^teptari Hexibile .) grounding atltudine s.ASO-ATI 43 ~ voluntara .

gold-bearing austeritate s. (caracteristicd esentiald a pietei in cadrul cdreia existd numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori.n. tank lorry/truck.n.44 ATI-AUT ~ in fata riscului .home audit ~ de marketing .f.(efectuat de specialist! din afara institutief) external audit ~ general — (la sfdrsitui anului financial general audit ~ intern . (pentru curse lungi) coach autocamion s.economic self-sufficiency autentic adj.nonstandard gold aurifer adj. (insdrcinare) task.t.continuous audit ~ social . autarchy.standard gold ~ nemonetar . autarky ~ economica . auto-ignition autobuz s.) resource audit ~ bancar . prerogative.f. (de serviciu) duty. (la notarial) to notarize autoaprindere s./in custodie .f. genuine.(despre cecuri) genuine and valid autenticitate s.(in vederea realizdrii unei strategii economice) (man. competence.f.(felul in care diferite persoane se raporteazd. obligation.f.t.f.allotment of shares atribut^. n.environmental audit ~ extern . function atributii de serviciu . genuineness autentifica v.f.banking audit ~ casnic .n.detailed audit ~ ecologic . to legalize.(obligat sd asculte material publicitar in timpul receptiondrii unor programe de radio si televiziune) captive audience aur s.(al unui produs) salient attribute atributie s.f.(efectuat de specialisti din institutia respectivd) internal audit ~ permanent . audience ~ captiv . . to certify. audit ~ al resurselor .motor lorry and trailer ~ de transportat busteni lungi timber truck autocisterna s. authenticity. audience ~ — tinta — {segment de consumatori vizat de o campanie publicitara) target audience audit s. in procesul ludrii deciziilor. bulk lorry . attribute ~ evident/caracteristic . assigning ~ a actiunilor .(justificarea costurilor si a beneficiilor impuse societdtii de cdtre mtreprinderf) social audit auditoriu s. austerity autarhie s. road tank car/tanker. (a unor mdrfuri) spontaneous combustion/ignition. bus. (motor) lorry. fdrd ca vreunul dintre ei sdfie preponderenf) atomicity atribui v.n. gold ~ afectat. (automotive/motor) truck ~ cu remorca . allotment. la caracterul probabilist al evenimentelor) risk attitude atomicitate s.functions audienta s. to authenticate. (despre o copie) certified ~ si valabil .marketing audit ~ detaliat . authentic. auriferous. to allot.f. to assign atribuire s.gold earmarked ~ monetar/cu titlu legal .n..

ziare etc. advance (money).vicarious authority ~ executiva .) general average deposit .n.) slot/vending machine automatizare s. licence ~ de brevet . utility car/vehicle autovehicul s. handsel. (motor) car. (magazin) self-service store autostrada s.revenue authority ~ ierarhica .f. automation automobil s.n. trailer truck autoturism s.n. mar.m.f.f. authority ~ civila .) victualling bill autoservire s. (consumul de bunuri si servicii finale de cdtre producatorul msusi) self-consumption autoevaluare s.(de sume din cont) drawing authorization ~ de vanzare . outside port avans s.authorization in writing ~ vamala pentru provizii de bord -(mar.f. to warrant. motorway. to warrant avanport s.civil authority ~ delegata .harbour/port authorities ~ vamale . power-driven vehicle aval s. (pentru vdnzarea de bilete.n. authorization. (motor) car. automatic s. (publicarea in presd) to release autorizare s.f. permit. (garantie speciald de platd a unei cambii) bill guarantee.test car autoritate s.7!. authorization ~ de retragere . sistem practical in unele tdri prin care contribuabilul isi calculezd singur cuantumul impozitelor) self-assessment autofinantare s.AVT-A^A autoconsum 5. internal financing autoimpunere s. (a impunerii.n.executive authority ~ fiscala . guarantor avaliza v.customs authorities autoriza v.n. crane tmck.f. to permit. self-taxation automacara s. touring car. (a gira o cambje) to guarantee. truck/motor lorry and trailer. self-financing.patent licence ~ de export . automatic machine. outer harbour/port.line authority ~ maritima . truck crane automat adj.maritime authority autoritati portuare .{de sume din cont) 45 drawing authorization autorizatie s. (SUA) automobile ~ de proba . earnest (money).f. to authorize. (a permite) to allow. surety for a bill of exchange avalist s. 1. {a imputernici) to empower. self-service 2.f.import licence ~ de reimport cu scutire de taxe vamale — (a mdrfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani inainte de data reimportului) bill of store ~ de retragere .export licence ~ de import . (acordat unei mtreprinderi care produce pentru stat sou pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ de contributie la avaria comuna -(asig.n. tigdri. expressway autotransport s.f.selling licence ~ scrisa .f. (eel care garanteazd plata unei cambii prin aval) referee in case of need.t. (a either a o licentd/autorizatie) to licence.n. truck haul(ing) autotren s.t. tourer autoutilitara s.n. motor vehicle.f.

account of payment ~ in numerar .advance on bottomry ~ din navlu .} hidden damage ~ comuna .n.anticipatory damage ~ ascunsa/neobservata .t. (pe cinevd) to promote 2. 1. beneficial avaria v.cash advance avansa v.(asig. mar.de tmprumut maritim . advantageous.) particular average ~ produsa . damaged ~ de conditii atmosferice nefavorabile .sweat damage .damage done/incurred ~ produsa de apa marii . (bani) to advance.advance against goods ~ in contui platii . damage. to pay in advance.damage by handling ~ evaluabila .(asig. mar. (acordate angajatilor in afara salariului) amenities ~ absolut . to damage avariat adj. mar.) freight advance ~ in contui marfurilor .(asig.(ideea conform cdreia punctele forte si slabe ale unei societdti se pot determina mimai prin comparatie cu concurenta) competitive advantage avantaj e si dezavantaje .assets and drawbacks avantaj os adj. mar. advantage 2.t.) foreign general average ~ comuna $i salvare .wash damage ~ produsa de deplasarea incarcaturii shifting damage ~ produsa de frecare . favourable.(asig.i.(asig. to be promoted avantaj s.heavy damage ~ inerenta (datorita naturii marfurilor sail viciilor proprii acestora) natural damage ~ in sarcina damage chargeable to ~ la descarcare discharging damage ~ particulars .) damage through grounding/stranding ~ de manipulare . in comparatie cu alte bunuri si servicii) comparative advantage ~ competitiv . profitable. fortei de mimed etc. (defectiune) breakdown.assessable damage evaluata cu subiectivitate -sentimental damage ~ grava .chafing damage ~ produsa de sudatie . 1. failure ~ (a marfii) prin contaminare damage by contamination ~ accidentals .46 AVA-AVA '.(mar.) collision damage ~ de e§uare . pi.f.accidental damage ~ anticipata/probabila . to make an advance payment v. mar. 1. mar.{asig.) average 2. (asig. (in junctie) to advance.') general/gross average ~ comuna in strainatate . fapt care determina scdderea costurilor de productie) absolute advantage ~ comparativ — (principiu care considerd cd o tara sail o regiune ar trebui sd se specializeze in productia si exportui acelor bunuri pentru care eficienta este relativ crescutd.(asig..(detinut de o tara sail o regiune in raport cu altele datorita resurselor naturale. mar.(despre mdrfuri) weather-beaten avarie s. mar.) general average and salvage ~ de abordaj .

(de spatiu pe nava) (mar. to go off/through ~ cent debitor .n.(notd a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renunta la dreptui de a primi extras de cont separaf) notice of dispensation ~ de expediere/expeditie . (de mari dimensiuni) airbus ~ de transport .movable property. wealth ~ imobiliara immovable property. allotment letter ~ de concediere . aircraft ~ charter .) advice of shipment.trust fund a face ~ . (economic) boom avea v. chattels real.(a investitorilor) risk aversion ~ fata de riscul absolut .AVA-AV1 47 produsa de valuri .f.f. mar.(a actionarilor} notice of meeting ~ de credit — (care indicd faptui cd in creditui unui cont a fost fdcutd o inregistrare) credit advice ~ de debit . notice.(asig. aversion ~ fata de rise . advice: notification 2.m.commercial/transport aircraft. (air)plane. poultry farming avion s.to have a connection/ relation to avere s. damage through stress of waves ~ usoara slight damage ~ vizibila .n. reality ~ mobiliara . forwarding agent's notice.airliner ~ de pasageri .f.notice of dismissal ~ de confirmare .charter plane ~ de linie/curse regulate .(sumd de bani la care tin investitor poate renunta ca alternativd la o investitie cu rise ridicaf) absolute risk aversion aviatie s. personalty ~ mobiliara si imobiliara .to have the first refusal ~ legatura cu . (sfat) advice. (pdrere) opinion ~ competent .advice of dispatch. acesta returndndu-l semnat bdncii sale pentru a confirma exactitatea unui extras) reconciliation statement. note.) agreed and liquidated damages avants. (al unei monede) obverse aversiune s. air carrier aviz s.to be in the red ~ cont deschis la banca .wave damage.t. aviation ~ civila .to be in request/demand. shipping advice .n. chattels (personal).to make fortune avers s.) berth note ~ de atribuire a actiunilor . movables.to bank at/with ~ drept de optiune .(expediat titularului unui cont sail al unui depozit de titluri. (a posedd) to possess ~ avantajul intr-o tranzactie/afacere .civil aviation avicultor s. confirmation slip ~ de convocare .(asig.passenger aircraft.f.) apparent damage avarii acceptate si evaluate . fortune.(care indicd faptui cd in debitiil unui cont a fost fdcutd o inregistrare) debit advice ~ de dispensa . to have. mar. 1.expert advice/opinion ~ de angajament . poultry farmer/breeder avicultura s. (mar. immovables.n.movable and immovable property ~ sub tutela .to get the best of the bargain ~ cautare .letter of allotment.) (freight) booking note ~ de angajament in conditii de linie (mar.

n.attorney special ~ cu drept de acces la toate instantele attomey-at-large a consulta un ~ .public wealth/property avutie s.f. property ~ public .. axis ~ temporala .(a unei cambii) notice of dishonour ~ de plata .national wealth axa s.) stem note avizier s.(mar.la rand" . notice/poster board. (despre close) propertied. attorney (-at-law). wealthy.(in teoria subiectivd a consumatorului individual.to take legal advice avocatura s.sailing advice ~ de incasare . notice.) sailing notice ~ a scadentei ..advice of collection ~ a plecarii .) notice of interest declared ~ a tncasarii . lawyer.f. notification ~ a interesului asigurat .collection advice ~ de incarcare si expeditie . wealth.) notice of readiness ~ de nava .48 AVI-AZI ~ de expeditie pe mare .m. (care pregdteste actele in vederea unui transfer de proprietate) conveyancer ~ cu drept de acces la o anumita instanta .(mar. to notify.(mar.gata de operare" . legal/lawyer's profession. sdraci) almshouse .delivery advice ~ de nava .(asig.gata de operare" acceptat . (a avertizd) to warn avizare s. bar avut adj. to advise. (pentru bdtrdni.n. (in instantele superioare) barrister. (a instiinta) to inform.t. assumption ~ a preferintelor revelate . n.) shipping note ~ de incetare a platilor . well-off. able in estate. advocate.f. billboard avocat s. wealth ~ nationala . notice.notice of receipt ~ de retragere de fbnduri withdrawal notice ~ de sosire a marfii pe calea ferata railway advice aviza v. advice.(navei) (mar.(navei.. rich.(funda-mentui unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene obser-vabile si mdsurabile) revealed preferences assumption axiomele preferintelor consuma-torului .(mar.(instrument de analizd monetard prin care se abordeazd evenimentele dintr-o anumita conjuncture financiara) time line axioma s. a mdrfurilor) arrival notice ~ de nava . to give smb.demand note ~ de primire .f. asylum. (in instantele inferioare) solicitor.f. proprietary s.notice to pay ~ a sosirii .notice to suspend payments ~ de livrare .) accepted notice of readiness ~ de neonorare . ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului si ale testdrii caracterului rational al acestui comportament) consumer's preferences assumptions azil s.

ballot.) (shingle) ballast.n. pi.n. a gratuity.f. whaleboat balot s.balance of concessions ~ comerciala .(situatie comparativd a incasdrilor bdnesti si a platilor exigibile la un moment daf) balance of liquidity ~ de plati .financial balance ~ globala — (suma tuturor tranzactiilor autonome sau oficiale finantate cu sau fdrd folosirea rezervelor) overall balance ~ invizibila .t.m.f. bale. for himself.n. load pack balotaj s.n.) trial balance ~ financiara .(a serviciilor) invisible balance ~ materiala/economica .(tablou statistico-economic prin care se evalueazd resursele necesare producerii de bunuri) material/economic balance ~ patrimoniala . bagaj s.(aflati efectiv in circulatie) active money ~ de buzunar/cheltuiala . (monedd) coin 2. ballast.cotton bale balansa v. douceur a da cuiva un ~ .. Roman balance ~ vizibila — (a exporturilor §i a importurilor vizibile/de mdrfuri) visible balance ~ zecimala .to give smb. (load) pack ~ cu invelis . to ballast baleniera s. gravel sand bed.balance of trade. money bani activi . (balot de marfa) bale. luggage.) balance ~ a concesiilor . a unei firme la un anumit moment) patrimonial/assets balance ~ romana .cotton bale ~ de marfa . (pair of) scales.) departure ballast balasta v. pack. ballotage ban s.balance of payments ~ de plati activa/excedentara active/favourable balance of payments ~ de plati pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de verificare . gratuity. weighing machine 2. baksheesh. smth.pocket/pin/ spend money ~ de con§tiinta . (mar. to tip smb.(situatia financiara. 1. (un cont) to balance.(cont.steelyard. (cont.n.bale. (cdntar) balance.decimal weighing machine balast s. lastage ~ la plecare . to give smb. fin. baggage bal s.t. (c. package ~ de bumbac . ballot.(sumd trimisd anonim de cineva pentru plata unor . 1.n.) metal ballast.B bac§i§ s. tip. to even up balanta s. trade balance ~ comerciala activa/excedentara active/favourable balance of trade ~ comerciala pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de lichiditati .f.wrapped bale ~ de bumbac .(mar. tie vote.

(a fondurilor din alte band) concentration bank ~ de consortiu . loose cash/change/ money ~ metalici — hard money ~ murdari . small change/coin/money. . deposit bank ~ de economii .false/counterfeit/phoney money ~ fierbinti .(relatia permanentd a unei band pe altd piatd financiard unde ea nu dispune de o reprezentantd proprie) correspondent bank ~ de cliring .cash. land bank ~ beneficiara . ready money ~ marunti .(credit zilnic acordat de band caselor de compensate) day-to-day money ~ in casa .central/national bank.consortium bank ~ de credit .smart money ~ potriviti .housekeeping money ~ de hartie . administreze un impriimnt sindicalizaf) agent bank ~ agricola . band care acceptd depuneri mid) penny bank ~ de economii si societate de constructii .checkable money ~ scumpi . banking.(capital atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sail de un climat politic sigur) hot money ~ flotanti .data bank ~ de depuneri .(institutu financiare.dead/idle money ~ plasati de investitori cu experienta .to get value for one's money bancar adj.(delimit! de bancheri §i care nu pot fi investiti din cauza lipsei oportunitdtilor de afaceri §i a situatiei generate de o lichiditate excesivd decdt in depozite la banca centrala) floating money ~ imprumutati pentru o zi . cash-in-hand ~ lichizi .remittance ~ faisi .paper money ~ de plastic .agent .(a unui transfer de fonduri) receiving bank ~ centrala/nationala .. bank. commercial/trade/trading/merchant bank ~ .to lend (out) money at/on interest a strange ~ . money squeeze a da ~ cu dobanda .(hdrtie-monedd cu acoperire totald in metale pretioase) representative money ~ riscati .(proveniti din afaceri ilegale) dirty cash.clearing bank ~ de concentrare .f.corespondent .(numerar intrat in casierie) cash-in.change.. bankers'/parent bank ~ comerciala . (in Marea Britanie.(acordati cu dobdnzi foarte mart) tight money.credit bank ~ de date .bank of deposit.(intr-o afacere) stake ~ scripturali/de cont .agricultural bank. black money ~ neinvestiti .(desemnata de un consortiu bancar so.to hoard up money a-si valorifica .public funds ~ reprezentativi .{mijioc de platd prin cartea de credit) plastic money ~ efectivi . bank ~ .bank of commerce. banca s.change ~ provizorii — (cambii si bonnri de tezaur) temporary money ~ publici .savings bank.50 BAN-BAN impozite de la care initial s-a eschivat) conscience money ~ de cosnita .real money ~ expediati .

f.(bancd ce crediteaza exportatorul cu volumul creditului documentor dupd verificarea doctimentelor) negotiating bank ~ nemembra .f.transfer bank ~ ipotecara mortgage bank ~ membra .f.n. railwaycrossing barrier.(a Sistemului Rezervelor Federate) (SUA) nonmember bank ~ ordonatoare .general crossing ~ speciala — special crossing baraterie s.bank of issue.f. care dduneazd navei sail caricului acesteia) (asig. poduri etc.nontariff barriers ~ vamale — custom/hostile tariffs baril s. bank note. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costurilor de intrare) barriers to exit.BAN-BAR similare bdncilor. in SUA. (a unui cec) crossing ~ generala . (unde se incaseazd taxele de trecere pe sosele. (SUA) bill.reliable bank ~ specializata in girarea succe-siunilor .(societate de credit care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) secondary bank ~ sigura/de incredere . a Sistemului Rezervelor Federate) member bank ~ mutuala de economii .f.) barratry bariera s.state bank ~ de virament . automatic teller machine.) toll bar/gate.(care acordd impru-muturi comerciale si industriale) whole banks ~ pentru activitati cu amanuntui -(care acordd credite persoanelor fizice sifirmelor mid) retail banks bancher . (un cec) to cross barare s.floating barge container . exit barriers ~ de intrare .m.(a Casei de Compensate din Londra sail.container . barge ~ .) railway gate.(pentru orga-nizarea unui flagrant) marked notes bancomat s.barriers to trade ~ de iesire — (a unei firme de pe o piatd. (la intrarea pe aiitostrdzile cu taxd) turnpike bariere comerciale . barrier. bankruptcy ~ frauduloasa fraudulent/embezzled bankruptcy banderola s.(a unei firme pe o piatd) barriers to entry.f. soft money ~ falsa forged/counterfeit bank note bancnote marcate . note.w. cash dispenser. (SUA) cashomat bancruta s. financier bancnota s. paper currency.(SUA) mutual savings bank ~ negociatoare . (acte sdvarsite de coman-dant sau echipaj.f. (unitate de capacitate) bushel bara v. care acordd credits pentru populatie In vederea construirii si a cumpdrdrii de case) building society/and loan association ~ de emisiune . (c.instructing bank ~ regionala district/local bank ~ secundara .t.trust bank ~ universala — (care efectueazd toatd gama de operatii si servicii) all--purpose/full-service bank banci mari . banker.f. mar. note issuing bank ~ de investitii . (unitate de capacitate) barrel barja s.f. (care atestd plata taxei de timbru) revenue stamp banita s.investment bank ~ de scont discount bank ~ de stat . entrance barriers ~ netarifare .s-.

to emboss. pentru a desemna cantitatea de numerar intrat in sistemul bancar.) dry dock ~ pentru petroliere . to coin. to derive profit (from). (meserie) grocery trade banesc adj.. coinage bazar s. abundance. agregat monetar care include activele monetare lichide. opulence din ~ .'\ bulk handling cargo dock ~ de radub . paying. (magazin) grocer's (shop).m.air base ~ de active .) annuitant ~ al unui drept de retentie .(folositd la calcularea impozitului) earnings basis ~ aeriana ..i.lien holder ~ alternativ . tax assessment/base ~ de productie . al unui cec) alternative payee ~ de venituri . (moneda) to mint. (co/n. basis ~ a profitului .commercial dock ~ portuar cu maree . to turn smth.military base ~ monetara .n.(al unei cambii.n.n.f. numerarul in circulate si in casieriile bdncilor comerciale..technical and material resources/supplies bazin^.(cu porti care mentin acelasi nivel al apei) wet dock ~ portuar de export .(mar.sports base/grounds ~ tehnico-materiala .) barter bate v. to account. provision dealer/ merchant bacanie s.dock (basin).in abundance.52 BAR-BEN barometru s. harbour.(mar. beneficiary. grocery 2. (utilizatorul unui produs finit) (end-) -user 2. barometer ~ al pietei . activele care pot fi utilizate instantaneu pentru efectuarea pidtilor) monetary base ~ navala . harbo(u)rage ~ portuar comercial .supply base ~ de impunere .) manoeuvring basin ~ de marfuri in vrac .n. precum rezervele bdncilor comerciale. lucrative bel$ug s.inner dock bacan s. plentifully beneficia v. plenty. to stamp batere s. basin ~ carbonifer .naval base ~ sportiva .barometer of the market barter s. existente in medie mtr-o perioadd de timp. to strike. 1.income beneficiary ~ eventual — (persoana sau persoanele desemnate sd incaseze prima de deces in cazul in care beneficiarul principal .(termen utilizat pentru •a desemna depozitele la vedere.t.(fdrd ecluzd sau poartd de maree) open basin/dock ~ portuar interior .coal basin/field ~ de manevra . al unui efect de comert) payee ~ al unei anuitati .n.(mar. (de moneda) mintage. (de pe urma) to derive advantage (from). money. yielding money.export dock ~ portuar deschis . remunerative.baza(a)r ~ de solduri -jumble sale baza s.basis of assessment/ taxation. to benefit (by) beneficiar s.oil dock ~ portuar .f. baza(a)r ~ de binefacere . (bogdtie) wealth.(asig.production basis ~ militara . (al unei plati.asset base ~ de aprovizionare .f. harbour/port basin. 1. base. profitable. moneymaking. pecuniary banos adj.m. grocer. to profit (by).

scanty profits ~ scontate .to share in the profits a realiza un beneficiu . petrol. (contabil) balance sheet 2. (dr.{c. bilateral bilateralism s.) bilateralism bilet s.BER-BIL 53 moare inaintea asiguratului) {asig.gross profit ~ contabil — (plusvaloare obtinutd prin revalorizarea unor posturi de activ sail prin deprecierea unor posturi de pasiv) book profit ~ in natura .) cheap ticket ~ cu pret redus 50% .to come out of the red benzina s.built-up concrete ~ torcretat .) (railway) ticket. {c.(raport care prezintd cheitu-ielile unei intreprinderi si prestatiile sale in functie de mediul social) social report a face bilantui . gain. to (build with) concrete bianual adj.surplus earnings beneflcii considerabile . revenues. concrete ~ armat . gasolene ~ cu cifra octanica inalta/ridicata -highoctane petrol/gasoline ~ grea . statement ~ consolidat .) joint beneficiary beneficiu s. to sum up bilateral adj.) benefit. • (SUA) gas(oline).gunite. earnings.heavy naphtha ~ usoara .contingent profit ~ brut .reinforced/steel concrete ~ de ciment . {cu sens figuraf) to survey. to review.operating profits ~ de pensionare . privilege ~ aleatoriu .n.general balance sheet ~ de lichidare .diminishing profits ~ reduse .n.light naphtha beton s.(al unei societdti in lichidare sau al unui debitor falit) statement of affairs ~ intermediar .(al uneipldti) fictitious payee ~ impersonal/nespecificat .retirement benefits ~ descrescande .t.n.n. (corn. (pentru un mijioc de transport in comun) fare. 1.cement concrete precomprimat pre-stressed concrete ~ prefabricat . benefit. proceeds.(bilant intocmit la o data care nil corespunde cu finalul exercitiului financiar al societdtii) interim statement ~ pasiv/deficitar .profit expectations ~ scontate fara rezerve unconditional expected profits a participa la ~ .n.considerable/ hefty profits ~ de exploatare .) half-fare ticket .{bilantui unui grup. biannual.f. {la teatru) (admission) ticket. (profit) profit.) contingent beneficiary ~ fictiv . {de loterie) (lottery) ticket ~ cu pret redus .to draw up/to strike the balance of.f. intocmit prin unificarea bilanturilor tuturor filialelor componente) consolidated balance sheet ~ de ansamblu .(formula pe un cec) impersonal payee ~ in indiviziune {dr.f. theatre ticket.(pbtinut de un angajat in afara salariului) benefit in kind ~ public public benefit ~ suplimentar/nedistribuit . semiannual bilant s.f.to make a profit a se solda cu ~ . shot crete betona v. 1. return 2. (raport) report.{c.passive balance ~ social .

f. 1.n.dud note ~ de credit .site/job office ~ de verificare a solvabilitatii .f.account's obstruction •" a creditelor . block 2.(unui client sau a uneifirme) credit bureau ~ de voiaj . (avtit) wcaithv. double standard biodegradabil adj. (un capital intr-o investitie nerentabild etc. illness.f.s'./ block. politic} bloc. (de dwatu) disease profesionala . freeze ~ a contului . note of hand ~ la ordin de garantie colaterala {prin care se ipotecheazd o anumitd garantie in contui unui imprumut) collateral note ~ la ordin platibil la cerere . bureaucracy.{eel al personnel care se vnprumutd) one-name paper ~ simplu/de dus .(c. \.full-fare ticket ~ la ordin .(notificare prin care clientnl este instiintat de cdtre un furnizor cd acesta i-a creditat contui.inquiry office.m. credite) to block.circular/round-trip ticket ~ intreg .unit ~ de locuinte .promissory note. (casa) apartment house.mortgage registry ~ de mesagerie .) weekend ticket ~ direct . credite) blocked.credit squeeze blocat adj.) through ticket ~ dus-intors .travel bureau ~ vamal . specificdndu-se si suma respectivd) credit memorandum/note ~ de excursie/in circuit .f.economic blockade ~ militara ./. bimonthly. (despre conturi. paper money ~ de banca falsificat . nch.demand note ~ la ordin simplu/cu un singur nume . biotechnology birocrat s.f. semimonthly. frozen boala s. parcel office de plasare . block (of flats) 3.n.n.receiving house/ office.n.industrial/ occupational/trade disease bogat adj.military blockade bloca j s.bank note.} transfer ticket bilunar adj.f. (fin. fortnightly bimetalism s. red ta p e/tapc ry/tap i s m birfctica A'/. bureaucratic biroeratie s.54 B1L-BOG ~ de banca .f. (blank) form a completa o ~ . block ~ Hnanciar .) to lock away/up blocada s.f.employment/ unemployment exchange ~ de plati pay/paying office ~ de schimb valutar exchange office ~ de §antier .f. information bureau/office ~ de ipoteci .{c. well-off/'-to-do: able iii .) bimetallism. red tapist birocratic adj. blockade ~ economica .tourist ticket ~ de peron .return ticket ~ in circuit .to fill up a form bloc s. bureaucrat. (cu hani) moneyed. (economic. biodegradable bioeconomie s.(c.) single ticket ~ valabil/de corespondenta . (conturi. office. to block.' office automation birou s. bioeconomics biotehnologie s. coalition ~ de agregat . to freeze.residential building bloca v. (departament) bureau ~ de informatii .customs office blancheta s.illiquidity blocare .platform ticket ~ de week-end — (valabil numai in aceastd perioada) (c.f.

boycotting bol$evism s. (abundenta) abundance.waybill ~ de plata a salariilor wages docket ~. pi. (despre close) proprietary 2.natural wealth boicots. to boycott. (tie cartela) coupon.national wealth bogatii naturale .t.trade discount ~ la cantitate . (bogatii) the rich (people).reduction on the agreed price ~ pentru plata in numerar . bovmes. freight release ~ de masa . docket. (detailed) memorandum. the wealthy/moneyed classes.note of expenses ~ de decontari . (la receptia marfurilor) tally sheet.sale note/sheet bovine s.) schedule. side by side. bolshevism bon s.f. means 2. pi.vuiuinc discount ~ la pretui convenit .(bur.f. to make money bogatie s. (atasat unui titlii de valoare la purtdtor) coupon. instrument financiar emis de autoritatea fiscald pentru fmantarea temporard a deficitului bugetar) Treasury bill ~valoric. creditworthiness.(titlu de stat.) broker's return ~ al brokerului . ticket.(mod de acoslare) (mar. [corn. bordereau. profusion ~ nationals . to make up/good bonificatie s. discount. area (of activity1 '.settlement check ~ de expeditie .(din magazie) issue voucher ~ de livrare .t.BOG-BRA 55 estate. (abundenf) abundant. note.) schedule of prices ~ de schimb valutar .f. memorandum of contents.n. heavy s.ime of business .check list ~ de cheltuieli . sphere.n.de ataceri . plentiful. list. (corn. 1. (a ordona tuturor membrilor umii sindicat sd boicoteze produscle iinei mtreprinderi ai caret muncitori suiit in grevd) to black boicotare s. (ai navei) board ~ la bord .cash voucher ~ de ie§ire .m. chine to chine ~ liber — (intre linia de incdrcure si linia puntii) (mar.f. the upper crust a deveni ~ . {avere) wealth. bonus ~ comerciala .de cecuri . boycott boicota v.to become rich. bonus bord s.f. rich man.exchange contract ~ de vanzare .) allowance.) timber freeboard borderou s. rebate.(oferit salariatilor de firma imde lucreaza) luncheon voucher ~ de tezaur .n. branch.) freeboard ~ liber pentru caric de cherestea -(mar. the well-to-do. (chitantd) receipt ~ de casa . (de cumpdrare sail vdnzare de acfiuni) contract note ~ al agentului de incarcare .n.scrip bonifica v. (horned) cattle bransa s. order. riches.cash discount ~ suplimentara/speciala .(corn.(mar. line.} alongside.delivery order. reduction. financial reliability bonus s. bill. bill of delivery.extra allowance/discount bonitate s.) broker's contract note . (doineniu} domain.j'.de preturi .n. voucher.n.

brokerage.insurance broker.to be issued a patent a obtine un ~ .austerity budget ~ de capital .commodity broker ~ maritim .consolidated general budget ~ interimar . patented. (despre produse) proprietary brigadier s. appointed by letters patent.family budget ~ de marketing .to apply for a patent a exploata un ~ . cu scopul de a usura tranzactia si ca garantie cd aceasta se va realiza in limitele finan- ciare prestabilite) street name ~ de asigurari .f.forester. bit. broker ~ cu atributii complete . patent.adverse budget ~ echilibrat .local budget ~ preliminar . budget ~ de austeritate . certificate. (o inventie) to (protect by) patent brevetare s.incomes and expenditure budget ~ deficitar .n.shipbroker ~ neoficial . forest keeper/ranger broker s. licence ~ de capitan de cursa lunga master's certificate/licence ~ de inventie . unmanufactured.(pentru publicitatea unui produs) promotional budget . (pe cinevd) to grant a patent/certificate to.state/national budget ~ de venituri §i cheltuieli . (fragment) fragment buget-y.pilot's licence ~ neutilizat . (despre profit) gross bucata s. (unitate de mdsurd pentru lungime) (mar.) fathom breasia s. piece.n. 1. raw. guild.(care define actiuni inregistrate pe numele sdu. corporation. leaflet brut adj.capital budget ~ de familie . (parte) part.f. si nu pe eel al clientului.advertising budget ~ de stat .interim budget ~ local .(letters) patent ~ de pilot .sworn broker brokeraj s. portion.flexible budget ~ general consolidat . craft brevet s.(brevetarea unui produs sau a until proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurentei) preemptive patenting brevetat adj.56 BRA-BUG brat s. outsider ~ oficial/autorizat .to work a patent a i se acorda un ~ .preliminary budget ~ promotional .) freight broker ~ la bursa de marfuri .m. booklet. (membra al unei brigdzi) brigade member ~ silvic . (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de navlosire .f. unfinished 2.curb/outside broker.marketing budget ~ de numerar/trezorerie . prospectus.ship brokerage brosura s.f. courtage ~ maritim . (neprelucrat) crude.(brevet al unui produs care nu este introdus in circuitui comercial) sleeping patent a cere un ~ .(mar.m. (sef de brigadd) brigade/team leader.to take out a patent breveta v.full-service broker ~ cu titlu neoficial .n.production budget ~ de publicitate . kerb(-stone) broker.balanced budget ~ flexibil .(care prezintd fluxurile de numerar) cash budget/forecast ~ de productie . patenting ~ preemptiva/de blocare .t.n.

(care s-au scufundat) jettison.(neprelucrat) raw cotton ~ in bale/baloturi ./!.) tangible property .BUG-BUN 57 ~ variabil .(asa-numitele .voting paper.(bunurile la care orice spetd reproduce toate caracteristicile genului) fungible goods ~ imobile/imobiliare .) indivisum estate ~ intermediare .(supuse unor transformdri. cele care nu ridicd probleme de disponibilitate sau proprietate preciim aerul.(dr.) free goods ~ marfare .(mar. ligan ~ complementare . estate 2.(cow.(dr.to introduce the budget.(in special nova) derelict ~ alienabil .n.) order form ~ de expeditie .consumer nondurables ~ de folosinta indelungata/durabile consumer durables ~ de investitie/productie/instrumen-tale (bunuri care participd la producerea altor bunuri economice) production goods ~ economice .unalienable property ~ salvat . ballot ~ meteorologic .alienable property ~ inalienabil . (avere) property. list of quotations. jetsam.customs bill of entry bumbac-y. (scufundate fi balizate in vederea recuperdrii) lagan.weather forecast/ report ~ zilnic al miscarii navelor si a marfurilor .news bulletin ~ de vot .dispatch note ~ de stiri .) chattels real.daruri ale naturii".) salvage ~ transmisibil transferable property bunuri ale echipajului scutite de navlu . dar care se afid in diferite etape ale ciclidui de productie) intermediary goods ~ libere . volumul tranzactiilor etc. good s.(mar. pi.final goods ~ fungibile .(produse a cdror utilizare nu este posibild dacd nil se consumd impreund cu ele unul sau mai multe bunuri) complementary goods ~ corporale .consumer/consumption goods ~ de consum cu circulatie rapida -fastmoving consumer goods ~ de folosinta imediata .vata cotton wool bun adj.cotton bale ~ .(cu date despre cursurile zilnice. (mobile) goods ~ abandonat .) intangible property ~ indivize .. cdldura cosmicd etc.economic goods ~ finale .) seaman's free cargo ~ aruncate in mare (care plutesc) flo(a)tsam.commodity goods ~ materiale .(active fixe.n. fortune. real estate.(dr.) corporeal property ~ de capital . immovable/fixed property. printed exchanges. to bring in the estimates a vota ~ . market report ~ de comanda .(dr.(dr. bulletin ~ bursier/de bursa . cotton ~ brut .variable budget a prezenta bugetui . 1.) exchange bulletin/list.to pass the budget bugetar adj. bunuri folosite in procesul de productie si care au durata de viatd de eel putin un an) capital goods ~ de consum . (proprietate funciard) landed property ~ incorporale . budgetary billeting.

) ownerless property ~ viitoare .corn/grain exchange ~ de grau . (imitate bushel butic .public goods ~ substituibile .} actual assets ~ primare .. prosperity ~ colectiva .commodity/mercantile/ produce exchange ~ de metale .(dr.collective welfare ~ economica . 1. movables. goods and chattels ~ nefungibile .(bunurile la care spetele pdstreazd caracteristicile defimtorii ale genului. msa fiecare prezintd nnele trasafuri individualizante) nonfungible goods ~ prezente .(SUA) wheat pit ~ de marfuri . street market ~ oficiala . (hac) vat.kerb(-stone) market. kilderkin.organized exchange ~ valutara . (piatd publicd organizatu) exchange ~ a muncii .bear market ~ maritima .substitute goods ~ vacante . capacitate} (mare} butt.n.) future estate bunastare s.m. bursarship 2. (inetalic) drum .shipping exchange ~ neoficiala .economic welfare ~ nationals . welfare.(dr.f.58 BUN-BUT ~ mobile/mobiliare . bursary.(obtinnte din mediul natural prin exploatarea resurselor natiirale) primary goods ~ private ./.bull market ~ in scadere .private goods ~ publice .(dr. keg.(specializatd m tranzactionarea de optiuni yi contracte financiare futures) options exchange ~ de produse agricole . personal property/effects. (^colara.public welfare bursa s. well-being.produce exchange ~ de valori .f. universitard) scholarship (grant).labour exchange ~ calma — (cu interes scdzut pentm tranzactii) quiet market ~ de cereale .metal exchange ~ de optiuni .stock exchange/market ~ in cre^tere/urcare . tun.) chattels personal. boutique to speculate on the de hutoi s.(dr.foreign currency exchange a specula la-stock exchange bu$el s. hogshead. cask: (mic) barrel.s'.

n. aflate in man diferite) great coasting trade.tonnage/vuinri. telephone booth cabotaj s. (mar. coast trade ship/vessel.h. inshore trade. (note de livrare) terms of supply.to miscalculate . annl precedent) zero-based hudgctiMy~ a impozitului .f. land ~ publicitar .natural calamity. coast navigation. calculus ~ actuarial .n.rational economics calculation ~ pe cap de locuitor .tax assessment ~ a tarei . gift . cadastral registry.call box. horse ~ -putere . stateroom.) cabotage. to survey and value cadastral adj. coastwise ship/vessel.actuarial calculation ~ al pretului de cost . (de vapor) cabin.t. coasting/home trade.(intr-un magazin i checkout ~ uniform al pretului de cost uniform costing calcula v.media . computauon reckoning ~ a bugetului pe baza zero (inei0i. (writing) book ~ de mostre . cure pi^nc .rough estimate ~ economic rational ..costing ~ al pretului de cost al procesului de fabricatie . coastal shipping/trade/ traffic/transportation. computation.taring ~ a tonajuiui . (mar. coastal/coasting ship/vessel cadastra v.n.) coaster.to average calculare s.f. cabin. to make the cadastre of.advertising gift cadre s.inland trade ~ national — (intre porturile aceluiasi stat. (de vagon de dormit) berth ~ telefonica .n. pi.n.horse power calamitate s. calamity. to reckon ~ gresit .n.C cabina s. home trade cabotier s.foreign trade ~ intern . (conditii tehnice/de exp lou fare) technical conditions. staff.m. cadastral cadastre.process costing ~ al pretului de cost pe loturi .short haul ~ extern .managing staff caiet s. disaster ~ naturala .pattern book ~ de sarcini . job specifications cal s. personnel ~ de conducere . to calculate. real estate re nster) cadastru s.. articles and conditions. calculation..n. calciiiatitin .t.unit costing ~ aproximativ . de alcatuire a bu^eiului. (lermeii contractual de navlosire si conosament) (mar.capitation ~ si plata la casa . short-haul vessel. to compute. berth. reckoning.} act of God calcul s.survey. de la premisa iinui buvet inexisteiit . present. cadou s. calculation.. coastwise shipping/trade.specification conditions. box.batch costing ~ al pretului de cost pe unitate de produs .f.

usance bill ~ la vedere .third of exchange camera s.refrigerated truck ~ pentru transport de mobila furniture van ~ pentru transportui animalelor vii cattletruck ~ .short (-dated) bill ~ retrasa — (inainte de scadenta) retired bill ~ trasa in devize .petrol bulk lorry ~ de mutari .(cu scadenta apropiata) hot bill ~ interna . haulage camioneta s.) bull campaign ~ de marketing .period/time bill ~ la termen conform uzantei . light lorry/truck.bills receivable/for collection ~ de platit . (SUA) external bill ~ Herbinte . (pentru livrdri) delivery car/van campanie s.chamber of agriculture ~ de asteptare .chamber of commerce and industry ~ de navigatie .chamber of shipping ~ de valori/tezaur .bills for discount al doilea exemplar al cambiei second via/of exchange al treilea exemplar al ~ . (SUA) truck. (de mobila) van ~ pentru scontare .blank bill ~ inlocuita .election/electoral campaign .discharged bill ~ pe baza de documente contra acceptare .(intr-o banca) (safety) vault.marketing campaign ~ de vanzari .waiting room ~ de comert . pickup (truck).removal van ~ frigorific . trucker ~ autorizat sa transporte marfuri din §i in antrepozite vamale . cartage (service). room ~ agricola .long (-dated) bill ~ pe termen scurt .(bur.sight bill ~ onorata ./n.cold/refrigerating chamber camere cu chirie/de inchiriat lodgings camion s.(cu alte cambii) retired bill ~ intr-un singur exemplar .bills in a set ~ de comert $i industrie .platforma .documents-against-acceptance bill ~ pe baza de documente contra plata . dump truck ~ -cisterna de benzina .sola (of exchange) ~ la cerere .sales campaign/drive.demand bill ~ la termen .f. strongroom ~ frigorifica .platform lorry camionagiu^.currency bill cambii de incasat .documents-against-payment bill ~ pe termen lung .n.chamber of commerce ~ basculant .f. chamber.) bear campaign/ raid/tack ~ a la hausse — (bur. carman.tip/tipping lorry.bills payable ~ in mai multe exemplare .(platibild in strdindtate) foreign bill. campaign ~ a la baisse .n.bonded carman camionaj s.(platibild in tara unde a fost emisd) domestic/inland/home bill ~ in alb . selling campaign ~ electorala . lorry.CAM-CAM 61 ~ externa . carting.f.

waggon-load cantitativ adj.river channel ~ maritim .available quantity . quantitative cap s.sworn weigher cantitate s.w.waybilled quantity ~ livrata/predata delivered measure/ weight ~ nevagonabila . (la un examen) candidate a propune un ~ .) counts of the charge/indictment.landed quantity. publicity campaign canal s.62 CAM-CAP ~ organizational. (situatie in care cresterea volumului de vdnzdri pentru o marcd provoacd scdderea cererii pentru o alta apartindnd aceleiasi linii de prodiise) cannibalization cantaragiu s.f. specifications of charge ~ de vite . quantity. distribution channel ~ de irigatie . terminus capete de acuzare .economic comandata . 3. (natural) channel. (§ef) head. (aptitudine. (in alegeri) nominee. nomination canibalizare s. (rigold) gutter. (limitd superioard impusd dobdnzii.to nominate a candidate candidature s.chief . qualification. 1.m.advertising campaign/ drive. 1. (volum) capacity. capability. ability ~ a magaziei .(cantitate optima a stocurilor care trebuie comandata) economic ordering quantity ~ economic comandata pe lot -economic batch/lot quantity ~ incarcata . (la un post) candidate. (check) weigher ~ oficial/autorizat .ship canal/channel. 1.capacity of a ship ~ a spatiului de sub punte .n. maritime canal.) hold capacity ~ a navei . (de locuitor) head 2. volume 2. candidate 3. (artificial) canal 2. mai ales in cazul ipotecii cu dobdndd variabila) (fin. ship canal/channel cancelar^. (competentd) competence 3.heads of cattle capac s. (de sciirgere) drain.(dr.) underdeck capacity . legal competence/ capacity. navigation channel.less-than-truck load ~ suficienta .haul ~ de produs transportat prin conducta pipe-line run ~ descarcata . outturn ~ disponibila . (de televiziune) channel ~ de distributee . amount ~ de marfa .railway terminal. capacity.(mar. (dr.f. applicant (for a post) 2.f. railhead.shipped quantity ~ inscrisa in documentele de transport . amount of cargo ~ de marfa transportata .de linie .gross amount ~ vagonabila .fair quantity ~ totala .irrigation canal ~ de navigatie . (colector) sewer. shipway ~ fluvial .) capacity.) cap capacitate s.seaway (canal).f. 1.(mar. chancellor candidat s. facilitate) ability.n.quantity of goods.n. (din case) sewer. head.(prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) channel of distribution.m.! — (campanie publicitard menitd sd cultive imagined iinei companii in ansamblu) corporate campaign ~ publicitara .

cubic storage capacity ~ de a produce castig/venit .) capacity to sue ~ legala . operating efficiency ~ de refrigerare . effective deadweight ~ excedentara .gross capacity ~ contractuala . payment capacity.stowage capacity ~ de tancare .productive/ production capacity. loading/supporting capacity ~ de incarcare pe punte .tankage capacity ~ de trafic .) deadweight capacity/all told/ carrying capacity/tonnage.) freight tonnage ~ neta/utila de incarcare/de incarcare de marfa .(dr. de a fi snpus dreptnini cambial) capacity to contract by bills ~ de stivuire .excess capacity.idle capacity .) deck load capacity ~ de incarcare pentru cereale .storage capacity ~ de deservire a docului . ability to make a will . (de productie) surplus capacity ~ excesiva — (de productie. ability ~ navlosita .(a navei) weight-carrying capacity.ore cargo capacity ~ de indatorare . lastage.(a navei) bale capacity/cubic ~ in containere .(a instalatiei) refrigerating capacity ~ de schimb .(dr. cargo capacity.(a navei) passengers in berth ~ in vrac . capacity for work ~ de operare a portului .carrying capacity '.port capacity ~ de plata .grain capacity/cubic space ~ de incarcare pentru cherestea lumber load capacity ~ de incarcare pentru minereu .(mar.) deadweight cargo capacity.(dr.(mar.(posibilitatea de a plati prin cambii fi.bruta . fata de cerere) overcapacity ~ in baluri . carrying / net/ payload capacity. in consecintd.(dr.earning capacity ~ de congelare .freezing capacity ~ de depozitare . ship's cubic capacity ~ cubica de depozitare . paying / useful deadweight ~ neutilizata . burden.) ability to inherit ~ testamentara .(dr.de transport a marfurilor de volum .working capacity.ability to pay.(valoarea maxima a datoriei in structura capitalului) (fin.(a portcontaineruliii} container capacity ~ in pasageri .) capacity to contract ~ cubica — (in picioare cubice sail metri cnbi) (mar.CAP-CAP 63 . cargo capacity/ deadweight.traffic capacity ~ de transport . solvency ~ de productie .) testamentary capacity.volume capacity ~ deadweight/totala de incarcare -(mar.(mar.nominal capacity ~ succesorala .) legal competence/ capacity.capacity in bulk ~ jurisdictionala .nominala .financing capacity ~ de incarcare .dock capacity ~ de finantare .) cargo/cubic capacity.) debt capacity ~ de munca .

preference capital ~ fictiv .(valoarea combinatd a activelor fixe si curente ale unei firme) trading capital ~ de baza .(cu anumitd intre-buintare in procesul de productie) specific capital .(capitalul social pus la dispozitia unei sucursale de societatea-mamd) endowment capital ~ de exploatare operating capital ~ de investitie .(capital existent sub forma titlurilor de valoare) fictitious capital ~ fix . consumdndu-se complet in decursul acestuia si care trebuie inlocuite cu fiecare nou dclu) circulating/working capital ~ comercial .principal ~ de dotare .n.(parte a capitalului real formatd din bunuri durabile care partidpd la mai multe dcluri de productie si care se consumd treptat) fixed capital/ assets.(active pdstrate sub forma de bani sau sub oricare altd forma care poate fi rapid transformatd in numerar) active capital ~ adecvat .(situatie in care se afid o persoand cu venituri mid. physical capital ~ fix specific . dar neemis .stated capital ~ disponibil present/spare capital ~ emis .) primage ~ si avarie conform uzantelor (clauzd de conosament) primage and average accustomed cap can a s. chief.(lipsa de motivatie a somerului de a cduta o slujbd atdta vreme cat primeste ajutorul de somaj) unemployment trap capital adj. capital of reserve ~ de rise . meat posibilii investitori opteazd pentru detinerea de numerar) liquidity trap ~ saraciei . al cdrei ajutor social e diminuat in functie de cdstigul obtinut din munca suplimentard si care nu are stimulente pentru a muncf) poverty trap ~ somajului . capital.(situatie apdrutd atunci cdnd dobdnzile pentru obligatiuni sunt atdt de scdzute.(investit in activitdti cu grad ridicat de rise) venture capital ~ declarat .investment capital ~ de rezerva . cubic capacity/content capa s.(al unei band) surplus reserve.f.64 CAP-CAP ~ volumetrica . lockup.issued share capital ~ emis sub forma de actiuni preferentiale .autorizat. permanent assets.(capitalul utilizat intr-o afacere. activul net) capital employed/ owned ~ autohton .domestic capital ~ autorizat . trap capcana lichiditatilor . capital.(drept acordat consiliului de administrate al unei societdti anonime de a emite actiuni la nivelul autorizat al capitalului social) authorized capital . {mar. principal.(capacitatea capitalului unei band de a face fata unei eventuale evolutii negative a activelor sale fdrd a deveni insolvabild) capital adequacy ~ angajat .banking capital ~ blocat/imobilizat .lockaway.(parte a capitalului real formatd din bunuri care partidpd la un singur dclu de productie.measurement capacity. essential s.authorized but unissued capital ~ bancar . frozen assets ~ circulant/de rulment .f. ~ activ .

principal ~ investit .state capitalism ~ monopolist .share capital.principal and interest ~ transferal in strainatate .CAP-CAP 65 ~ global .) uncalled capital ~ in actiuni neemise .initial/opening/seed capital.industrial capital ~ initial .f.(detindtori de actiuni comune) equity.in cazul societdtilor de persoane -) registered/share capital.corporate capitalism ~ de stat .(emis sub forma de actiuni comune) ordinary capital ~ proaspat . capitalist(ic) s.wild capitalism capitalist adj.in cazul societdtilor pe actiuni .dead/ unproductive capital ~ nevarsat .liquid capital ~ . in calitatea lor de proprietari) subscribed capital ~ si dobanda .unavailable capital ~ industrial .human capital ~ variabil . (SUA) capital stock ~ in actiuni comune -junior capital ~ in actiuni neachitate .inactive/idle/ unproductive capital ~ indisponibil/nelichid .(atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sau de un climat politic sigur) refugee capital ~ social .unpaid capital ~ nominal .unissued share capital ~ mort/neproductiv .(aportui in bani si in naturd pe care asociatii sau actionarii s-au angajat sd-l pund la dispozitia societdtii comerciale.invested capital ~ imprumutat . shareholders '/stockholders' equity ~ propriu esential .total capital ~ inactiv/neproductiv . (pras) capital capitalism s.sau de parti sociale . care rezultd dintr-un proces de productie anterior si serveste la producerea altor bunuri economice) real capital ~ refugiat .productive capital ~ propriu/al actionarilor .paid-up/deposit capital capitala s. company equity.(volumiil total de capital emis de o societate comerciald sub forma de actiuni .monopolistic/ monopoly capitalism ~ salbatic .marfa .(in special imprumuturi) fresh money ~ productiv .free capital ~ lichid . capitalism ~ contemporan . equity capital.(al unei societdti) core equity ~ real — (capitalul existent in economia reald.cash capital ~ liber . equity of a company.loan capital ~ in actiuni .m.(platibile in rate de actionari) {bur. (SUA) capital stock ~ strain —foreign capital ~ subscris . si economica) funk money ~ uman . n.unissued capital ~ in numerar .contemporary capitalism ~ corporatist . capitalist .(expresie a capitalului social al unei societdti comerciale evaluat prin valoarea nominald a titlurilor de proprietate emise) nominal capital ~ obisnuit .variable capital ~ varsat .commodity capital ~ neemis .{din motive de instabilitate politico.

(pentru marfuri si pasageri) combination ship/vessel .n.f.n. (SUA) lumber cargo .grain cargo ~ de cherestea .timber cargo. cargou cargocontainer s.final stowage plan ~ preliminar . fin. (bur. general cargo carrier/ship/ vessel ~ .sea lorry ~ mixt .light cargo ship/vessel ~ de mic tonaj . load. characteristic (feature).bank card ~ cu cip . freight boat/camer/ship/vessel.) cargo. carat carburant^. freight./M.tentative cargo plan cargou s.smart card ~ de numerar .(folosit la bancomate) cash card cargobot v.(balizat in vederea reciiperdrii) lagan ~ complet .a rezervelor .balance cargo. freighter. fin. (mar.. scrip issue ~ bursiera — (valoarea de piatd a unei finne.n.chip card ~ cu microprocesor . freight container cargoplan s.live load ~ de cabotaj . fuel card s. capitation (tax). head/poll tax caracteristica s.dunnage cargo ~ cu miros specific . shipment.penalty cargo ~ de animale vii . charge. shipload. (mar. data de cursul bursei pentru acthmile emise si aflate in posesia actionarilor) market capitalization capitatie s. salient feature ~ unica — (trasaturi specifice care diferentiazd un produs de concurentd si care pot fi transmise consiimatorului prin intermediul unui mesa/ publicitar simplu) (corn. burden.) cargo/loading/ stowage plan ~ cu partizi de marfa .coastwise freighter ~ de linie .container carrier/ship/ vessel ~ de cabotaj .oceanic .commodity type stowage plan ~ final .containerizable cargo ~ cu fardaj .f.n.(care contamineazd alte marfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .) unique selling proposition caracteristici ale produsului product features ~ tehnice si de exploatare ale navei ship's specification carat s.) to capitalize capitalizare s.f.n.') capitalization ..standard cargo ship/vessel ~ universal . (plastic) card ~ bancar . shipful ~ containerizabil . mixed cargo ~ aruncat in mare . all-cargo ship/vessel caric s.(emisiune de actiuni gratuite pentru actionarii existent!) capitalization of reserves.coasting cargo } ~ de cereale . floating cargo ~ amestecat — (fdra mdrci si separatii) bulk pile. cargo boat/carrier/ship/ vessel.container .(cargo) liner ~ de marfuri usoare .n.general-purpose cargo vessel.ocean cargo vessel ~ pentru marfuri paletizate palletized cargo carrier ~ pentru marfuri standard .66 CAP-CAR capitaliza v. full cargo/ load.t. (bur.

clean cargo ~ de produse negre .{care nupoatefi limit Idngd alte marfuri) incompatible cargo ~ in baluri . bulk cargo/freight.smoked/smoke-dried meat ~ alba .f.berth cargo ~ de materiale lemnoase .filler cargo ~ de volum/cubaj .distress cargo ~ in saci .{in documente dc transport) captioned/subject cargo ~ stivuit .mixt .incoming cargo ~ de Tnapoiere/intoarcere .shifting cargo.departure loading.dangerous cargo ~ plin si complet .to take up a career carierism s. loose bulk cargo ~ incarcat pe baza de conosament cargo covered by bill ~ la optiune . homeward cargo/freight. nava afundatd pdiid la linia di mcdrcare regulamenturd) full ami complete cargo ~ rubrical .bale cargo ~ in butoaie . eleemosynary carne s.barrel cargo.black/dirty cargo ~ de punte .m. career a face ~ — to work one's way up.white meat ~ congelata . outward cargo/freight ~ de produse albe .damaged cargo ~ incompatibil . careerism carierist s.palletized cargo pentru strainatate freight outwards ~ periculos . (SUA) canned meat ~ cruda .{jam nominalizareu portului) optional cargo ~ lichid .cargo/shipment in bulk.bulk dry cargo ~ usor — (cu indice de stivuire de pesii. careerist.bagged cargo ~ in stare buna . home freight. barrelled cargo/goods ~ in cala . cargo in bulk.untrimmed cargo ~ nestivuit unstowed cargo ~ paletizat .general cargo ~ de petrol . (de piatrd) quarry.(pe magaza) even load cargo ~ uscat .oil/petrol/petroleum cargo.case cargo ~ in pericol .deck cargo/load. shipment on deck ~ de umplutura .mixed cargo . outbound freight. cargo oil ~ de plecare .(din caiiza arimdrii necorespunzdtoare) crushed cargo ~ uniform repartizat .raw meat .f. inward cargo/freight. return cargo/freight/load ~ de linie . (tdiatd sail preparata) meat ~ afumata .frozen meat ~ conservata .transit freight ~ in vrac . to have a good record a imbratisa o ~ .dry cargo ~ uscat in vrac .nerujat .measurement cargo ~ deplasabil .wood cargo ~ de marfuri generale . 1.n.CAR-CAR ~ de import . 50 de picioare cubice} light cargo cariera s. (stone) pit 2. charitable.stowed cargo ~ strivit . office/place hunter caritabil adj. cargo liable to be broached ~ deteriorat .bottom cargo ~ in lazi .(mugaziile pline .inbound cargo/freight.tinned/preserved/potted meat.(la sosirea navei in portid de destinatie) cargo in good condition ~ in tranzit .v.liquid cargo .

ring. 1.n. to cartel.) bear pool ~ al speculantilor a la hausse .shipping conference ~ pentru schimbul de licente asupra brevetelor de inventie . (de alimente sail alte produse uzuale) ration card/book ~ de alimente .traffic pool ~ de optiuni . (obiecte de carton) pasteboard goods/wares .food card cartier s. savings book ~ de marinar . seaman's passport ~ de membru .n. to bind in boards.f.business card ~ de vizita cu specimen de semnatura .credit card ~ de debit .(bur.instruction book cartea mare . (pentru note) note book 2.union card ~ de sofer . (act) card.) quarter ~ de locuinte .n. (SUA) land office ~ postala .fresh/butcher's meat ~ ro§ie .) subsidiary ledgers cartel s.option pool ~ de stabilire a navlurilor . to trustify cartelare s.f.sailor's pass.(mar.68 CAR-CAR ~ proaspata .(cu date despre clasificarea navelor) register book ~ de telefon . to paste cartonaj s. cartel. (mai subtire) cardboard ~ de ambalaj .workman's pass ~ de registru .postal card ~ tehnica . book ~ de credit .cheque book.council estate ~ de locuinte ieftine .membership card ~ de plata/retinere a impozitului (pe salarin) tax deduction card ~ de sindicalist .w. to cartelize.deposit book ~ de economii . pool. cartelization.) bull pool ~ de companii de navigatie . section. 1.driver's licence carte s.red meat carnet s.n.shipowner's pool ~ al armatorilor de nave de linie liner conference ~ al speculantilor a la baisse . (mucava) pasteboard. trustification cartela s.signature card ~ funciara .workers' (residential) district/quarter cartofor.telephone directory ~ de vizita .packing cardboard ~ de esantioane .tenement district ~ elegant . industrial etc. syndicate ~ al armatorilor .residential district ~ de locuinte aflat in administrarea autoritatilor locale .t.debit card ~ de mare succes . gambler carton s.best seller ~ de munca .(colectie de materials textile) sample card cartona v.patent pool cartela v.f.t.{bur.passbook.(cent.) ledger ~ mare impersonala/generala (cont.) impersonal ledger ~ verde — (de asigurare auto internationala) green card carti mari auxiliare/analitice .n.y.) freight conference ~ maritim . ward.(cont. (cartonare) pasteboard work 2. (permis) licence ~ de adrese .brownstone district ~ muncitoresc . (specific.address book ~ de cecuri .land/cadastral register. (SUA) checkbook ~ de depozit . district.

m. (garanfie.trade directory ~ de oferte pentru comenzi prin posta .exchange office ~ de scont . vault ~ de bilete . pay/paying office. guarantee.booking office. money box.provident/savings bank ~ de economii la oficiul postal . (India) rubber 2.commission house ~ de comert . (clasa) class. cataloguist categorie s. (dr.post-office savings bank ~ de inregistrare . (la banca) counter ~ cu apartamente sau camere de mchiriat .natural/plant rubber ~ sintetic .(dr. (pentru bijuterii) casket. (pentru instrumente) case easier s.f.f.f. (menajer) household catalog s. (de salarizare. sort.m.) bail ~ legala . {in magazin) desk. (la cinema. (fisier) card index 2.tax schedules cauciuc s. 1. greutdti etc. to catalogue. 1. grade 2.synthetic rubber cautiune s. (corn.f. order.tenement house ~ de schimb valutar . collateral 2. house.trade catalogue ~ comercial cu adrese . home-made. (incapere) filing cabinet casa v. (de casa) home. strongbox. 1.safe. (SUA) tire ~ natural . cash department.) messuage ~ de ajutor reciproc . cloakroom ~ de bani .CAR-CAU 69 cartoteca s.legal/compulsory guarantee . warranty. (care plateste salariile militarilor. cataloguer. to put/to enter into a catalogue catalogator^.lodging house ~ cu dependinte . gaj) security. habitation 2.business/commercial/ trading house ~ de compensatie . (casierie) cash office. (de corner!) house 3..) to annul. pay desk/office. teatru) box office ~ de broken . desk office casnic adj.(corn.n. cash register.(bancomat) automatic teller machine casierie s.) cash register ~ de raport . (pentru bani) cashbox. (fel) kind.petty cash ~ neagra — (cu fonduri nedeclarate) slush fund caseta s. (locuintd) dwelling. impozitare) bracket ~ a cambiilor .salary bracket ~ de unitati — (pentru bani. 1. category. cashier.t. (la banca) teller. to reverse casa s.) denomination ~ socioprofesionala . cash/cashier's/money office.mutual insurance/benefit fund ~ de amanet . (dr. to quash.discount house ~ mica .f.t. (la casa-de bilete) booking clerk ~ automat .social and professional category/class categorii de impozite .pawnshop ~ de asigurari sociale .baggage room. (lista) list 2.n.f..social insurance fund ~ de bagaje . till. (de autovehicul) tyre.) inventory.clearing house ~ de economii . ale muncitorilor etc. 1.. catalogue. catalogue ~ comercial .mail-order catalogue cataloga v.quality of bills of exchange ~ de salarizare . 1.) paymaster.

(a navei comerciale) homeward/inward/return voyage.(a navei comerciale) outward/outgoing voyage. act of God ~ fortuit . to accommodate. (scurta) tour. skipper.concrete case ~ neprevazut — unforeseen event.f.) to sue/to summon smb.{mar. (fara a wdica destinatia) to travel (about). {care da imprumut pe amanet) pawnbroker. (CM bilef) fare. (pe mare) voyage.pleasure trip ~ de ducere . ground 2.fortuitous event ~ in speta .to go/to travel by rail/train ~ in interes de afaceri . {intdmplare) event -• de forta majora .) delivery voyage ~ dus-intors . usury. (pe apd) to voyage '. to be/to go touring.m. extortionate practice(s) a face ~ . trial ~ proxima . {motiv) reason.) acceptance trial trip camatar s.i. out of court ca'is. passage out ~ de inapoiere . {mar.to practise usury capitan s. {twist) tourist ~ cu abonament . (rutd/cursd maritimd regulatd) trade ~ cu caric la bord .) loaded voyage/passage ~ de agrement .' {de port) harbour master's office .to travel on business ~ pe mare . a scoate pe cineva din ~ . captain 2.f.) to rule smb. (implicdnd o destinatie) to (make a) journey.dock master .n. traveller. (pe mare) voyager 2.circular tour ~ pentru probe de receptie . light/unloaded passage ~ in circuit . money lender. \.s'.) (legal) case. case./.{mar. passage home ~ de predare — (la expirarea termenului de navlosire pe timp) (mar.in balast/neproductiva . cauza s. lawsuit.to go/to travel by sea.f.to go bail for smb. to lodge cazare s.harbour/port master. (cu destinatie precisu) journey. trip. accommodation cazier s.(dr. 1. contingency caza v. (pe navele comerciale) shipmaster ~ de cursa lunga . (pasager) passenger.case of emergency. to voyage calatorie s.(a petrolierelor fji a min era lierelor) ballast passage/voyage. (de obice'i mai lungd) travel. to be/to go on one's travels.(dr. sea captain.(a cererii de onorare a iinei polite de asigurare) proximate cause a pune pe cineva in ~ . (dr.fluvial . usurious camatarie s. cause. captain of the port -.n.m.f.round trip/voyage .cu trenul . usurer.regular traveller calatori v. 1.sea master capitanie . captain of long course ~ de doc .) captain.foreign-trade master.t. excursion. pawnee camataresc adj.70 CAU-CAP a depune ~ pentru cineva .m. (jzidiciar) criminal/identification record calator s.de port .nver master ~ maritim .

\' share . pi.} nonconference carrier ~ maritim . icteric} prize. proprietari de nave si comandanti) common caiTier ~ independent/necartelat . carter. retum(s).m.coal powder.{mar.) recovery o^ judgement . proceeds. contract carrier ~ asociat — (la un cartel maritim} conference carrier ~ comun . vanzarea activelor de capital) capita' gains . \a dobdndi} to acquire.f carriage.praf. earnings .to weigh heavily cantari .t. lignite ~ .•>/' a exercitdrii tiitiiror drepni''!^': de conversie) full\ diluted earnings .(acordate angajatilor pe langa salarul obisnuit)fringe benefits • supuse retinerilor pentru pensie pensionable emoluments castiga v. profit. revenue.f: ipotezei conversiei titiitrilor coin'-" tibile . gain.} on-can'ier carau^ies.(termen general pentrn companii de navigatie.pe actiune complet diliiate (cdstigu! pe actiune recalciilal 'h' h. to weigh to have a weight of ~ rnai greu/mult decat . to overbalance ca$tig s.sea carrier ~ ulterior .(dupa plata taxeior si (• impozitelor) disposable income " tiea$teptat'/neprevazur . (posta!d) post-office box catlike s. (dintr-o afacere.{avantaje financiare acerbate de o fa'md angajatilor important! pentru a evita ca acestia sd fie atrayi de conciirentd'} (man. handcuffs ~ de aur . portage carbune s. profit'} benefit..m. to gain: to win: {prin munca} to earn.suplimentar .f. [la ciirsele de cai} stake . man') weighing lever machine ~ decimal . dross of coal casuta s.de cauza . haulage.suplirncntare -.perquisite ca$tiguri disponibile pentru actiunu-comune earnings available t'" commons .bulgari .f./.n balance.earnings per share .caked coal ~ marunt small/slack coal ~ .n. {departea sa) to win over ~ net – to net ~ piata – to capture the market ~ procesul – to win one`s case ~ teren – to gain ground ~ un avantaj – to gain an advantage .'('.nedistribuit . (mineral) (mineral) coal. (pair of) scales: (pentru greutdti.brown coal.windthL (profit) -.lump/large coal ~ cosificabil baking/metallurgical coal ~ cocsificat .to lose (in the) weight a trage la ~ .) golden handcuffs cantar s. (.de capital .steelyard a pierde la ~ .to outweigh.centesimal balance ~ dc precizie — precision balance ~ roman .pe actiune .(mar. (un premiu)• to carry off 2.'.(profitii! obtimit da. 1.(dr.disponibil . (cargo) carrier.CAR-CA§ 71 carau$ s. (beneficiu. (prm muncd) eamings-(yeriii) income. (mangaT) charcoal ~ brun ..(in uivulende) retainc.

business centre ~ de cost (unitate cdreia i se pot aloca niste costuri specifice) cost centre ~ de productie .tourist centre cemor s. centralism ~ economic state planning centralizare s.m.uncleared cheque ~ personal . releasor celeritate s. (directie) central/head office.n.(de numerar din cont) (SUA) counter check ~ deschis/nebarat .traveller's cheque ~ de retragere .nonpar cheque ~ -corespondenta .) assignor.) centre ~ al orasului .bearer cheque.(al unei persoane fizice) personal cheque ~ platit/onorat .) principal office ~ atomo-electrica nuclear power station ~ electrica .to split the difference cedents.stale cheque ~ fals .raised cheque ~ de calatorie .bogus cheque ~ fara acoperire . emporium ~ de afaceri .f.port speed ~ uzuala .) centralization centru s.open/uncrossed cheque ~ expirat .canceled cheque ~ bancar .limited cheque ~ cu suma falsificata . cheque to bearer ~ marcat .bank cheque ~ barat .returned cheque ceda v.72 CEC-CER cec s.continuous customary dispatch centrala s.customary/usual/useful dispatch ~ uzuala continua .) celerity ~ de livrare/predare . cheque to order ~ la purtator . auditor cere s. a unei firme etc.producing centre ~ de profit — (unitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man. (a unei case de comert.paid cheque ~ refuzat .n. to give up.f.crossed cheque ~ care nu poate fl incasat la valoarea nominala .(de bancd impotriva falsificdrii) marked cheque ~ necompensat . circle. (SUA) check ~ acceptat/vizat .order cheque.steam-generating station centralism s.) profit centre ~ turistic . to surrender. financiar etc.blank cheque ~ la ordin .dud/bad cheque ~ m alb .(de bancd) certified cheque ~ anulat .f.delivery speed ~ de operare a portului .n.power station ~ hidroelectrica .correspondence cheque ~ cu limita de suma . to assign ~ si unul si altui .downtown ~ comercial commercial/shopping centre. (procesul de concen-trare a autoritdtii si a deciziei la central organizatiei principale) (man. (comercial.hydroelectric power station ~ telefonica .telephone exchange ~ termica . (mar.m. (grup de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ vicios al subdezvoltarii/saraciei underdevelopment/poverty vicious circle . (dr.n.t. to yield (up). cheque.

grain-carrying ship/vessel cerealist s. claim. cereal carrier.to undercharge cereale s.. (corn. grain.. request.f.(pentru a descoperi factorii psihologici care determind comportamentui consumatorilor) motivational research ~ operationala . to request.bulk grain ~ livrate in buna stare .r.advertising research ~ §tiintifica .(grdu. (un pret) to charge. corn. demand. cereal plants. destinate achizitiondrii de bunuri produse in cadrul economic! nafionale) aggregate demand ~ alternativa / combinata / pentru bunuri substituibile .) demand. (stiintificd) research 3.attitude research ~ a mijioacelor de reclama .(relatia de interconditionare dintre cr entered preturilor bunurilor de consum si inde-xarea salariilor nominale care accen-tueazd inflatid) inflationary vicious circle cercetare s.pure/fundamental/desk research cercetator^. s.market research ~ -dezvoltare .to overcharge ~ un pret mai mic .scientific research ~ teoretica . demand for substituible goods ~ atipica . corn dealer cerere s. hearing 2. (scrisa) petition. to call for.(totalitatea cheltuielilor planificate pentru o perioadd determinatd. secard) heavy grain ~ in vrac .) (anchetd) judicial inquiry. control. (a necesita) to require.f.fodder grain ~ grele .m.n.t. {plata unei datorii} to call in 2.consumer demand ~ agregata . seminte de bumbac .f.) to be in request/demand ~ despagubiri .{man. (audiere) trial. grain ~ furajere . 1. (stiintific) researcher cere v. cereal. cereals. 1. inspection. official examination.(pvdz. to demand. suit 3. application. to ask (for).cu greutatea hectolitricd sub 60 kg) light grain cerealier adj. 1. (de plata a unei societati ai caret actionari sunt sohcitati sd plateasca sumele restante pentru actiunile detinute) call ~ a consumatorilor . to necessitate v.CER-CER 73 ~ vicios inflationist . (dr.media research ~ a preferintelor consumatorilor consumer research ~ de marketing . (a pretinde) to exact.) operational research ~ publicitara . porumb. orz. grain carrier/ship. exaction 2. examination.research and development ~ motivationala .(in mass media) audience research ~ a comportamentului consumatorilor .delivered sound grain ~ usoare . (corn..to claim damages.(cerere de produse ori factori de productie inter-sanjabili) alternate/composite demand.. analysis ~ a audientei . pi..marketing research ~ de piata . to make/to put in a claim for damages ~ un pret mai mare . run. (a revendicd) to claim.w.(notiune care exprimd exceptiile de la legea cererii) non-typical demand .

situations wanted cerinta s.:'>'(.ve oh-ria .{u vruai^eic'' de .{in economic) credit demand de daune/despagubiri .supply and demand cererea mai mare decat oferta (bur..reala .'.elastic demand ~ individuals ..intermittent demand ~ interna .^ls .iiSUi ia un moment dat in • oi'sornia iilie.steady demand ~.pent-up demand '. petition in DanKmptcy th.individual demand ~ intermitenta .previzibila — anticipated demand . :.^i) {l>iu\) margin call'nouc.controlata . cargo booking ~ de valuta . constund dlii cerereu tie nc{i\'e tHoneltire) demand tor money ~ (ir' iliuncii — (neccsand de munca s>.74 CER-CER ~ complementara/pentru bunuri complementare .. fi/.constanta ."u'^('/f^.n.demand for currency ~ de vamuire in afara programului overtime request ~ derivata .l.) application ior quotation/listing de credite .spontaneous demand .ale iiilei activilati -.1 anes- . [necesiiate) necessity.(mar.(bur.§i oferta . demand tor complementary goods . (exi^entd} ^cquircnient .(mar.slack demand . tan if' fundse dc isii'i'nil -^I'arinr''} demand for iabour .) shipping request..d'c cotare/listare . (nevoie) want.N-' a depunr'rilor ^11'! ~ de tonaj .f. ../' i bankruptcy petition.effective demand ~ reconventionala .direct demand ~ educationala — {element al pietei ediicatiei care reflectd comportamenlul consumatorilor de servicii educationale) demand for education ~ elastica . despagubire cu drepturi l>rionlare prior claim dc inSocinre .speculative demand ~ spontana .usiy.sluggish demand -~ sezoniera .sporita — increased demand ~.• .iu! 'md cc e. 'i•ol'•el•llit. need.n.damage cl.•'.speculative .domestic demand ..(a platii) petition for respite .) buyers over cereri de serviciu .dc amanare .slaba .. if.lenuer demand w i't:sra^r.^'i•^r!l[.TinU.(cerere de doud produse care se folosesc impreuna) complementary/joint demand.) indent for space ~ de transport .-.(dr.seasonal demand .10 '•.) counterclaim ~ redusa ..? indtlin^yita} replacenient . maija — (garantie qfenfd lie did'i..concurentiala .<lc moneda — (componenfa a pieiei ')'i..(situatie in care dona sail mai multe produse concureazd pentru satisfacerea cererii pieici) competitive demand .(cererea pentru un factor de productie rezullatd din modificarea cererii de pe piata produsului finit la care a contribuit factorul respective derived demand ~ directa . daim for damages de declarare in stare de faliment -(r. .leniaMd -• cu.

.patent letter ~ de investitor . (SUA'' certificate of enrollment ~ de libera incarcare .) certificate of damage.share/stock certificate ~ de analiza . pasageri) certificate of clearance: (pentru ueronave) certificate c'i airworthiness ~ de nondumping .) jerque note ~ de depozit . (pentru navele iii.(la petroliere •• free loading certificate ~ de lichidare in vama .de cabotaj . prin care se certified faptui cd falimentui nil a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.nondiimpin^ certificate ~ de obligatiuni .(a navel) certificate of classification.(certificat eliberat i'i'i' un fond de pensii care atestd cc'i beneficiarul stipulat in certificat este in viatd) certificate of existence ~ de expertiza .{certificat de titluri <:/<••• valoare) savings certificate ~ de existenta .') certificai.(asig. average certificate .(acordat de instanta unui falit.certificate of ' insurance.(a actiuniloi nominate) certificate of inscription. classification/class certificate ~ de control .(al navei. certificatui oferind dobdndd) tax deposit certificate ~ de descarcare/debarcare ~ certificate of discharge. survey certificate ~ de garantie .inspection certificate ~ de control vamal .(a mdrfurilor de .certificate 01 guarantee/warranty ~ de inventator .CER-CER ~ american de depozit .bond certificate .(a unui produs) certificate of analysis ~ de asigurare . discharge/ landinu certificate ~ de dividende . (dovadd prin care banca recunoaste cd a acceptat si u inre-gistrat titluri sau valori in registrul de valori) deposit slip ~ de depozit pentru impunere -(folosit pentru plata impozitelor. insurance certificate ~ de avarie .(mar.(mar.: of seaworthiness. (pentru navele dc cabotaj si de pesciat mat mart de 20 ii: tone-registrii) marine document. unei societdti comerciale) certificate 01 incorporation. certificate of registration/registry ship's certificate of registry ~ de navigabilitate .weight certificate ~ de clasa . (1'. quality/grade certificate ~ de cantarire .(eliberat navei dupa inspectia de registrii) certificate os survey.(certificat emis de o bancd americand in contui unor titluri de valoare strains') American depository receipt ~ de accident/ghinion . damage certificate. ci de un accident) certificate of misfortune ~ de actiuni .dividend righi certificate ~ de economii .dc origine .investment certificate ~ de inregistrare . mar."xpt) certificate of manufacture/onHin ^ .coasting certificate ~ de calitate certificate of quality. clearing bill ~ de nationalitate .clearance certificate.(titlii emis pe termen scurt sau mediu de o bancd) certificate of deposit.

measurement certificate ~ de transfer (de actiuni) certificate of transfer. transfer certificate ~ de trezorerie .t.overentry certificate cesiona v.(bur.) deferred interest certificate/scrip/ warrant ~ pentru transportui de cereale . in cazul fuziunii a doud societdti. (mar. transferee cesiune s.stowage/stowing certificate ~ de testare .(al unei proprietdti) title report ~ de scutire de taxe vamale .) cession.76 CER-CES ~ de participare .f.acceptance certificate ~ de recuperare . assignee. obligafiuni) interim certificate.{titlu de stat destinat acoperirii deficitului bugetului de stat) Treasury certificate ~ interimar/provizoriu .{titlu ce reprezintd o participare la capitalul social al unei intreprinderi) participation certificate ~ de plata a accizelor . to convey cesionar s. scrip ~ nominal . cdnd.clearing bill ~ de stivuire .tonnage certificate. assignment.(prin care un creditor cedeazd unei terte persoane toate creantele sale) general assignment ~ in alb . to transfer. conveyance ~ a dreptului de retentie .) certificate of / measurement.voluntary conveyance/ consequence/disposition . actiunile sunt inegale ca valoare) fractional (share) certificate ~ pentru dobanda e$alonata .assignment of obligations ~ fara notificare . {dr.(de actiuni. debenture bond ~ de sarcini .{transmiterea in scris a unei creante prin andosare fdrd a mentiona cesionarul sau persoana care va deveni creditor) assignment in blank ~ prin novatie .(pentru o parte de actiune. transfer.{cesiune de creante pe care cesionarul nu o notified debitorului/cedentului) undisclosed assignment ~ generala/globala .assignment of lien ~ de creante . {dr.(tip de certificat de dividende eliberat creditorilor sau actionarilor in cazul asandrii unei societdti) debtor warrant ~ de restituire a taxelor vamale (platite pentru mdrfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mdrfurilor de export) (customs) debenture.(cu valabilitate pdnd la emiterea politei de asigurare) cover note ~ sanitar .assignment affected by novation ~ voluntara .assignment of debts ~ de obligatii .m.(se elibereazd dacd nova are dotdrile corespunzdtoare) grain cargo certficate ~ provizoriu de asigurare .excise permit ~ de proprietate .(de actiuni) registered certificate ~ notarial . to surrender.sanitary certificate ~ vama! pentru rambursarea surplusului de taxa vamala .notarial certificate ~ partial de actiuni .{a produselor) test certificate ~ de tonaj .ownership certificate ~ de receptie .) to assign.

(taxe de chei) quay/pier/ wharf dues.passenger quay ~ de petrol .n. de-a lungul duratei sale rdmase de viata) extraordinary repairs ~ curente . (risipa) thriftlessness. cost.m. floating bulkhead/ jetty ~ vamal . forwarding charges.petroleum wharf.f. mar.repair jetty ~ fluvial . expenditure. administration costs/expenses ~ anticipate .warehouse charges ~ de armare — (a navelor comerciale) ownership costs ~ de asigurare .depreciation expenses ~ de andocare . to spend. charges.i. wharf ~ de descarcare .dock/docking charges ~ de antrepozitare . loading wharf ~ de marfuri .insurance charges ~ de avarie comuna .(in interes de serviciu/afaceri) travelling expenses ~ de constituire/lnfiintare . (speze) disbursement. citizen cetatenie s. waste cheltuieli administrative administrative expenses.package/packing expenses ~ de amortizare .f. to squander v. charges forward ~ de expertiza . pier. outgoings.survey expenses ~ de exploatare .discharging expenses ~ de distribute . to lay out. wine cooper cheltui v.(pe mila) mileage expenses ~ de depozitare .distributive costs ~ de expeditie a marfurilor despatch/ dispatch fees.lighterage wharf ~ pentru petroliere .terminal ~ de pasageri .(de productie) running costs/expenses ~ de administratie .government/national expenditure ~ cu reparatii extraordinare .customs wharf. cargo terminal ~ de incarcare . legal quay cheiaj s. fin.m.discharging quay. quay. to expend. pierage chelar s.management expenses ~ de ambalare . pi.tanker jetty ~ plutitor .(incarcare.operating costs/expenses.cargo quay ~ de marfuri in vrac .(a unei societal!} promotion/formation expenses ~ de deplasare .) general average expenditure/expenses ~ de capital .t. expense.bulk-handling cargo quay ~ de operare . descarcare) freight terminal ~ de operare specializat .n.to overspend cheltuiala s.CET-CHE 77 cetatean s.(/acute la un activ depreciat. citizenship cheis.(cont. (a risipi) to waste.) capital charges ~ de calatorie/deplasare .(asig.dummy.storage charges ~ de descarcare . outlay.prepaid expenses ~ bugetare . to spend ~ excesiv . oil jetty/pier/quay ~ de reparatii . working charges/ expenses .wharf ~ pentru mijioace de alimbare/ mahonare . queyage. wharfage..shipping pier. (banf) to disburse.

petty expenses.removal expenses ~ de personal .extras ~ si incasari .preliminare/de infiintare . overheads ~ de reprezentare . upkeep expenses ~ de judecata . departmental charges ~ standard .initial/first outlays.) salvage charges/expenses ~ de stivuire .{mar. squanderer chenzinal adj.extraordinary expenditure/expenses ~ fixe .selling costs/expenses ~ diverse .law costs. spendthrift. legal charges/expenses ~ de livrare .to defray expenses a-si acoperi ~ . spendthrift.factory/ manufacturing/systematic costs. transport charges.variable expenses/costs a face ~ . to get back one's money a-si reduce ~ . m.estimated expenses ~ extraordinare . sundries ~ estimative . petties ~ neprevazute . unexpected costs ~ neprevazute recuperabile recoverable unforeseen expenditures ~ obisnuite .cost taxable to ~ mari .overhead expenses/charges.customs charges ~ variabile .delivery charges ~ de manipulare . table money ~ de salvare . on-cost charges.f.interest expenses ~ speciale . fortnightly .postal charges .to incur expenses a lua toate ~ asupra sa . terminals ~ de mutare .staff costs ~ de productie .(a mdrfii) handling costs.cost of recruitment ~ postale .general expenses.standard costs ~ suplimentare .78 CHE-CHE ~ de investitie outlay ~ de capital expenditure/ incarcare expenses loading charges/ ~ de intretinere expenses of maintenance. thriftless.expenditure and receipts ~ vamale . stevedoring charges ~ de timbrare .entertainment expenses.public expenditure ~ reprezentand dobanda .to reduce/to cut ones expenses cheltuitor adj.) shipping charges/expenses ~ de vanzare/desfacere .special charges.ordinary disbursements ~ pentru recrutarea cadrelor .) terminal charges/costs.sundry charges/expenses. production expenses de publicitate advertising expenditure/outlays ~ de ranfluare . overheads ~ initiale/de instalare .to cover one's expenses. (mar.publice . (in statia terminus) (c.contingent/incidental expenses.fixed/standing charges/expenses ~ generale .carriage charges/expenses. maintenance charges/costs/expenses.) expenses for refloating ~ de regie .(a unei societdti) preliminary expenses .stowage expenses. freight charges/costs. wasteful s.(mar. costs of upkeep.stamp charges ~ de transport .heavy expenses ~ marunte . initial costs ~ in sarcina .

binding chimist^.rack-rent ~ standard moarta .f. list/set unei mine. voucher.n.f.good receipt ~ cu contract valabil un an . release a umbia dupa chilipiruri .f.CHE-CIB 79 ~ contractuala . quittance (lucky) bargain acknowledgment. tenant.to hunt for ~ contabila .to fill in a questionnaire a da cu ~ to let out on hire/lease a lua cu ~ cheta s.to take on hire/lease a sta cu .tenant at will cibernetica s.m.tenant a elibera o ~ . life tenant chirie s.contractual rent ~ de wages navlosire . hire.f ~ abuziv — (care continud sd ocupe o terminal receipt proprietate dupa expirarea contrac.to take up the collection house as (a tenant/lodger chilipir s. (ghereta) booth ~ de plata .bookstall. cash ~ de ziare .f.unaudited voucher numdr de ani) tenant for years ~ valabila . ~ de plata pentru manipulare sau lessee depozitare in statia terminus . chitanta s. (banii) takings a umbia .softwood timber avantaje si facilitdti special e) differential ~ standardizata .sawn timber per rent ~ excesiva/exagerata ..(pe timp) (mar. cybernetics ~ pe viata .f.(mai mare decdt esie sawn timber/wood. receipt.formal receipt bargains ~ de asigurare provizorie .voucher for receipt tului fdrd acordul proprietaruliii) ~ de sold/lichidare . indiferent dacii aceasta este in of questions exploatare sail nu} dead rent a completa un ~ .(c.receipt for payment. {locator) lodger.(in vamd) deposr assayer receipt chintals.short/net hundredweight deposit receipt chio§c s.f.(valabil un anumit ~ neverificata . stall./i. hundredweight ~ de constituire a unui depozit ~ scurt .to make out a receipt from year to year chitantier s. converted timber. chance purchase/bargain. paid receipt newsstand ~ de plata a taxelor vamale . collection. fortnight.n.n. bookstand.docket chirias s.receipt in fuli tenant at sufferance discharge ~ care plateste o chine excesiva ~ in dublu exemplar . questionnaire.(platibild pentru conce-sionarea chestionar s.m. lease chenzina s. (fortnightly) . timber. quintal.n. rent.tenant for life.de primire . ~ diferentiala .receipt 11 rack-renter duplicate ~ cu contract . receipt book ~ fara contract .} charter hire cherestea s. chemist receipt ~ -analist — (care determind titrul) ~ de consemnare .to live in a cu cheta . (SUA) lumber normal deoarece include plata pentru unele ~ de ra§inoase .

) job cycle ~ de prelucrare a informatiei contabile .80 CIC-CIT ciclic adj. cycle ~ agricol .industrial life cycle ~ economic .production cycle ~ de viata al familiei .y. (martori) to subpoena . reservoir cita v.f. de mdrfuri) circulation ~ a banilor .(bani faisi.business cycle ~ de conversie a numerarului (perioada dintre momentui in care o firmd achizitioneazd materiile prime si eel al vdnzarii produselor finite) cash conversion cycle ~ de livrare .f. (rutierd.) to summon.economic circular flow ~ turistic combinat transport aerian/rutier .fly-cruise ~ turistic complet/cu toate serviciile incluse in pret .total turnover ~ de afaceri zilnica .n.(succesiunea perioadelor de expansiune si recesiune in activitatea economica) economic cycle ~ operational . to cite. in functie de cheltuielile ocazionate de structura si evolutia in timp a familief) family life cycle ~ de viata al produsului -^product life cycle ~ de viata industriala .money circulation a marfurilor commodity circulation ~ a stocurilor .inclusive tour circulara s.(cresteri si scdderi ale volumului si ale ritmului activitdtii pe parcursul unui an in anumite domenii de activitate) seasonal cycle cifra v.(divizarea pietei pe sectoare.f.accounting information processing cycle ~ de productie . to run into cifra s. circular (letter) circulatie s. 1. n.(a banilor) uncovered circulation ~ fiduciara fiduciary circulation a pune in ~ . (monetard. (Id) to amount/to come/to figure to. numerical.f.(intervalul de timp dintre cumpdrarea de materii prime pentru productia de bunuri si incasarea numerarului dupd vdnzarea acestord) operating cycle ~ sezonier . feroviard etc.r. number. documente false) to utter cisterna s.fly-drive ~ turistic combinat zbor/croaziera pe mare . circuit ~ economic . figure. cistern. tank.t. (intre 0 si 9) digit ~ aproximativa/estimativa/rotunda round figure/number ~ binara .delivery cycle ~ de munca .stock turnover ~ activa (bani aflati efectiv in circulatie) active circulation ~ fara acoperire . (dr.turnover ~ de afaceri totala/globala .agricultural cycle ~ de achizitionare/cumparare (frecventa cu care este achizitionat un produs) purchase/buying cycle ~ de activitate .) traffic 2.work cycle ~ de afaceri .daily turnover citric adj. (expressed) by figures circuit s. cyclic(al) ciclu.(pentru mdeplinirea sarcinilor specifice postului) (man.binary digit ~ de afaceri .

) to classify.the ruling class ~ economica .) writ(of summons). (docu-mente mtr-o arhivd. terms clauza abandonului (asig.f.wealth-owning classes.quality grade ~ de conturi . (a scri-sorilor) docketing. (a casd) to quash clasare s.) (respingere a unei actiuni) dismissal. summons.f. (a navelor) class (of ships). (a navelor) classification (of ships) ~ a activitatilor/posturilor . (sortare dupd calitate) grading. to class.quality of bills of exchange ~ de calitate .t. (dupd mdrime.first class ~ muncitoare . annulment clasa s.the lower classes clasifica v.) abandonment clause ~ abordajului/coliziunii . to class. unfisier) to file. to class.) {a respinge o actiune) to dismiss.accounts class ~ de nave . (dupd calitate) grading.(close atribuite obligatiunilor pe baza probabilitdtii de intrare in mcetare de platd a societdtilor emitente) bond rating ~ industriala standard . (a sorta dupd calitate) to grade. (a determina si a acorda clasa unei nave) (mar. mar. ship's class ~ de produse .f. the moneyed classes ~ de jos . 1. (a sorta dupd mdrime.working class ~ turistica/a doua .) denomination clasele bogate/avute . (scrisori) to docket.(totalitatea navelor identice in privinfa constructiei si a destinatiei) class of ships/vessels.standard industrial classification ~ vamala — (categoria din cadrul unui nomenclator de taxe vamale in care este introdus un produs) customs classification ~ zecimala . (pe mijioacele de transport) class 5.classification of ships.middle class ~ dominanta/conducatoare .) collision clause. mar. (dupd mdrime. to classify.(cu eel mai scdzut confort in transporturile aeriene si maritime depasageri) economy class ~ intai . (sortare dupd mdrime. mar.(pentru bani. 1. dimensiune) to size 2.(asig. (a documentelor mtr-o arhivd.CIT-CLA 81 citatie s. (sort) grade 4. 1. dimensiune) sizing 2.blame collision clause . (a posturilor in functie de competenta cerutd si de sala-rizarea corespunzdtoare) grading.to . classification. ships' classification ~ a obligatiunilor . (categoric) class. dimensiune) sizing. unfisier) filing. running-down clause ~ abordajului din vina ambelor nave (asig. (dr. pi. (dr.decimal classification clauza s.f. clause. (casare) cassation. (dupd calitate) grading.t. rate (of ships) clasa de mijioc .) both . classification.job classification ~ a navelor .f. warranty. provision. (dr. specification. dimensiune) sizing.(in transporturile aeriene si maritime de pasageri) tourist class clasa a cambiilor . (sociald) class 3. greutdti etc. to rate clasificare s. category 2. (a clasificd) to classify.product class ~ de unitati . (implicdnd amenda in caz de neprezentare) subpoena clasa v.

) floating/always afloat clause ~ politei fara obiect asigurat .) inchmaree/ negligence clause ~ ofertei .fara captura §i sechestrare" (asig.penalty clause ~ pericolelor marii ..avariilor de mare" . mar.(mar.) free of capture and seizure clause ~ .de la depozit la depozit" warehouse-to-warehouse clause ~ degrevarii .(mar.fara raspundere pentru spargeri" .(asig..) noncumulative clause <-~ neglijentei .up-price clause ~ danei/.strike clause ~ ineflcientei . war.lipsei de marfa" .most-favoured nation clause ~ navei apte de a transporta marfuri .) turn berth clause ~ pavilionului .permanent in stare de plutire" (mar. mar..) sister-ship clause ~ navlului .operarii la rand" . mar.(asig.policy proof of interest clause .(se tine cont numai de pierderile marfii) (asig.(asig.(asig.) (clauzd care prevede rambursarea unei datorii in aur sail in echivalent-aur.) escape clause ~ devierii .(intr-un contract de angajare) confidentiality clause ~ continuarii asigurarii continuation/prolongation clause ~ contrastaliilor .(fin.) deviation/liberty clause ~ dreptului de retentie .) perils of the sea clause ~ .navei de serie" .lien clause ~ esuarii ..(de o obligatie contractuald) (dr.(asig.(la predare) deficiency clause ~ livrarii/predarii marfii peste bord ..(mar.. mar.) valuation clause ~ extinderii politei de asigurare extended cover clause ~ .82 CLA-CLA ~ ancorei §i a lantului ..) cargo-worthy clause ~ . mar.(abaterii de la drum) (mar.(mar.(a^/g..(in transportui de cereale} sea-damaged terms ^ ~ caricului in coliziutte .(mar..) demurrage clause ~ cre$terii preturilor .) ready berth clause ~ . mar. mar.(navei) breakdown/off-hire clause ~ .free of breakage clause ~ garantiei . clanzd prin care se adangd la valoarea unei creante pe cea a unei cantitdti specificate de aur sail de echivalent-aur} gold clause ~ avariei .} average clause ~ avariei comune in strainatate (dispasa se intocmeste conform legii portului de destinatie) foreign general average clause ~ . mar.la rand" . mar.(asig.) flag clause ~ penalizarii .) anchor and chain clause ~ -aur .(mar.warranty clause ~ ghetii — (de predare a incdrcdturii in eel mat apropiat port neblocat de gheturi) ice clause ~ grevei .) overside delivery clause ~ natiunii celei mai favorizate .) freight collision clause ~ confidentialitatii .(asig.) berth/ berthing clause ~ danei pregatite .freight clause ~ necumularii avariilor .) grounding clause ~ evaluarii .(asig.tender clause ~ .

(asig.) sue and labour clause ~ de evadare .arbitration clause ~ de asigurare .(clauza contractuala care ii permite unei parti sd renunte la o prevedere.warranty clause ~ de limitare a zonei de navigatie -(de cdtre asigurdtori) trading warranties clause ~ de memorandum .(mtr-un contract de siibscriere.transit clause ~ valorii furnizate . mar. care ii permite hdncii de investitii sd se elibereze de rdspun-derea de a cumpdra si de a distribin acthmile companiei) (fin.predarii navei" .CLA-CLA 83 ~ . mar.) call provision ~ de salvare/siguranta . mar.(la data si locul mceperii contractului de mchiriere) delivery/disposal clause ~ pretului .(prin care prima parte a daunei este suportatd de asigurat) (asig.) parity/par clause ~ de renuntare .down price clause ~ surplusului . mar.) nonliability clause ~ de garantie .(asig.) weather permitting clause ~ tranzitului . mar.(la un contract) rider ~ compromisorie .escalator clause ~ salvarii .) escalator clause ~ zadarnicirii voiajului .) escape clause ~ de exonerare — exoneration.value given clause ~ variatiei preturilor contractuale (corn.. mar.) war clause ~ reasigurarii .(asig.) salvage clause ~ scaderii preturilor . dreadage ~ de paritate .(prin care vdnzdtorul aflat in deficit poate obtine un avans bancar) red clause ~ salariilor variabile .penalty clause ~ de diminuare a pagubelor .insurance clause ~ de asigurare a valorilor supli-mentare disbursement warranty clause ~ de asigurare maritima .(prevedere a unui acord comercial care ii permite .) nonwarranty clause ~ de optiune pentru ambele porturi -(de incdrcare si descdrcare) dreading at both ends ~ de optiune pentru portui de incarcare dreading. exemption/relieving clause ~ de exonerare de raspundere -(asig.marine insurance clause ~ de daune-interese .(de limitare ci rdspunderii asigurdtorultd) memorandum clause ~ de negarantie .(asig.) frustration clause clauza aditionala .price clause ~ razboiului . in anumite circumstante) waiver clause ~ de revocare — (inainte de maturitate} (fin.(asig.(mtr-un contract prin care cele doud parti se angajeazd sd supund arbitrilor eventualele litigii) arbitration clause ~ conditionala .(fin.(asig.reinsurance clause ~ riscului de captura si sechestrare (asig.) risk of capture and seizure clause ~ rosie .proviso ~ contractuala .) excess clause ~ timpului nefavorabil .covenant ~ de arbitraj .

toate platile viitoare devin imediat scadente) acceleration clause ~ exceptionala exceptional clause ~ fara efect inoperative clause ~ implicita . union. (de medic sau avocat) practice. (cu \'fcn. (tehnicd de compensare a obligatiilor reciproce intre doi parteneri constdnd in compararea creantelor cu obligatiile dintre ei. clientage. defeasance ~ suplimentara de asigurare -insurance rider ~ valutara . joint purchase coalitie s.n. al unui arhitect etc.doubtful client ~ obisnuit/permanent .f. connection. pe baza unor reglementdri prealabile) clearing ~ bancar .f. 1.cease clause ~ de subrogare .(care prevede cd.f.regular/ permanent customer ~ potential .(angajamentui unui debitor fata de creditorul sdu de a nu constitui o ipotecd imobiliard in folosul unei terte persoane) negative mortgage security clause ~ multivalutara multicurrency clause ~ nula .f.f. shopper.restrictive/saving clause ~ reziduala/restanta . (pbisnuita) custom.(privitoare la legatarul universal) (dr.safe customer ~ solvabil . dacd o datorie nu este achitatd la timp. (asociafie) club 2.cash customer ~ care se tocmeste mult .) premises ~ administrativa/cu birouri .n. coalition. building.void/invalid clause ~ restrictiva .84 CLA-COA unei tdri semnatare sd suspende concesiile vamale acordate atunci cdnd nivelul importurilor afecteazd grav productia internd) escape clause ~ de sistare .office building client s.subrogation clause ~ de transbordare .boating club ~ turistic .bank clearing dona s. clientele.haggler ~ dubios .(dr. (cartel ring .(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute time clauses (hull and cargo) cladire s.m.to build up a connection cliring s.) client ~ care plateste in numerar .trustworthy customer a fi clientui .) avoidance clause.potential/prospective customer ~ sigur/serios . instalafii etc. clientele a-si crea o ~ .implied term ~ ipotecara negativa .(asocierea mat multor persoane cu scopul de a constitui un portofoliu de investitii) investment club ~ nautic . (local) club house ~ de asigurare mutuala .) residuary clause ~ rezolutorie . customer.transshipment clause ~ de urgentare .(asociafie de armatori care sunt in acelasi timp asigurati si asigurdtori) (asig.exchange clause clauze de asigurare a marfurilor -(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute cargo clauses ~ de asigurare in timp (a corpului 51 a marfil) .{unui magazin) to deal at clientela s. mar.) insurance club ~ de investitii .touring club coachizitie s. (produs identic cu altui) clone club s. (al unui avocat.

(corp de navd si aeronava) (asig. (SUA) zip code ~ silvic .f. joint debtor codirector s. coefficient.t.code of criminal procedure ~ fiscal . joint partner coca s.(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) beta coefficient/factor ~ de acoperire (raportui.m. factor ~ al elasticitatii cererii/ofertei -(mijioc de mdsurare a elasticitatii ce-rerii sau a ofertei in functie de modi-ficarea unui factor) coefficient of demand/supply elasticity ~ alfa — (evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) alpha coefficient/factor ~ beta .) joint/part owner coasigurare s. joint creditor cocserie s. prevdzut de lege.financial incentive .working coefficient ~ de incarcare .m. code ~ al muncii .fiscal code ~ maritim navigation act/laws ~ penal penal/criminal code ~ personal de identificare .(raportui dintre pretui unei societdti la bursd si beneficiile ei) price-earnings ratio ~ de exploatare . drawing in. (mar.wage rates cofondator s.commercial code ~ de bare .postal code. rate. joint management cointeresa v.(la bancomaf) personal identification number ~ postal .m. copartner.COA-COI 85 ~ a comerciantilor .m.m.n. a joint interest in an affair cointeresare s.m. joint manager coeficient s.) hull cocreditor s.f. dintre fondurile proprii ale unei band si ansamblul angajamentelor ei) cover ratio ~ de capitalizare bursiera .civil code ~ comercial .load/cargo coefficient ~ de indatorare .forest code/laws coduri de conduita .f.(raportui dintre datoriile pe termen mediu si lung si capitalurile permanente) debt ratio ~ de lichiditate (raportui dintre activele lichide si datoriile curente ale uneifirme) liquidity/current ratio ~ de randament . joint founder cogestiune s.(seturi de reguli pentru comportamentui din diferite profesiuni} codes of conduct codebitor s.f. (mate-riala) incentive ~ financiara .f. coinsurance coasociat s.risk coefficient ~ de siguranta safety coefficient ~ de tonaj .labour code ~ civil . coking plant cods.output coefficient/ factor ~ de rise . coke works.m.(pe un produs) bar code ~ de procedura penala .(pentru fixarea unor preturi) price ring ~ a licitantilor bidders'/bidding ring coarmator s. (in) to draw (in) ~ pe cineva intr-o afacere to give smb. ratio.tonnage coefficient ~ marginal al capitalului (raportui dintre cresterea stocului de capital dintr-o anumitd perioadd de timp si cresterea rezultatelor productiei in acelasi interval de timp) marginal capital coefficient coeficienti de salarizare .

collectivism colectivist s.food colours colportaj s.f.sea collision coloana s. collection ~ de mostre .n.) debit column ~ diverse .f. joint s.to make a collection.collision in tow ~ pe fluviu . {mdrfun) to indent ~ prin po§ta . collectivist.river collision ~ pe mare .(in performantele societdtii in care lucreaza) employee involvement cointeresat adj.to collapse colecta v. mar.) sundries column colonial adj.f. captain.imminent impact ~ inevitabila . collector colets.uninsured parcel ~ greu ~ heavy(-lift) package ~ postal .tax collection colecta s. dyestuff.) collision.t.skipper ~ de nava comerciala .(cont. to collect colectionar^.m.f. to raise a subscription/collection colectiv adj.f. having/sharing a joint interest in smth.de nava maritima .n. (asezare) colony.) order.n.(in marina comerciald) certificated master ~ de cabotier .w. taxe) to collect.skipper comandat adj.accidental collision ~ iminenta .tarer ~ cu valoare declarata .i.berthing collision ~ la remorca . parcel.to post a parcel coletarie s. collective (body).m. encounter. to raise. package ~ cu tara calculata . {dar nelivrut) on order comanda s. colonialism colonie s. commander.f. (coin.shipmaster.86 COI-COM ~ financiara a salariatilor . personnel ~ de redactie . captain ~ brevetat .n.to send away for comandant.f. collection ~ a impozitelor .{cont.t. colony. (asig. collective. colonial colonialism s.registered parcel ~ expres — express parcel ~ fara valoare declarata .f. (intre o navd in mars si una stationata} allision ~ accidentals! .sea captain ~ de pescador . group. parcel post/deSivery/traffic coliziune s. colaps s. to order. collapse a intra in ~ . colouring matter coloranti alimentari . (de marfa. to get in colectare s. parcel delivery service. merchant captain . settlement colorant s.editorial staff colectivism s. column ~ a activelor . abordage.n. •nai ales din. to collectivize colectie s. subscription a face o ~ . collective farmer colectiviza v. collection/set of samples colectiona v.post parcel a expedia un ~ .) assets side ~ a debitului . n.sample assortment/ collection. (cooperare intre firme independents pentru a influenta concurenta) collusion comanda v. sirainatate} indent . staff. master mariner. collection.t.f.s'. {corner} mdrunt) dicker coluziune s./n.(cont. (impozite.inevitable/inherent collision ~ la acostare .

inter ese. to fight against combatere s.blanket order ~ guvernamentaia/de stat . (de beneficii.special order ~ urgenta . ' ' . structural yi calilativ in raport cu naturci activitdtii economice) combination ol' production inputs ~ a intereselor . iiuu!i"i/0i! h.order in writing ~ speciala .contraband control ~ a mirosurilor nedorite . riscuri) pooling combate v.repeat order ~ scrisa .custom-built/'-make comanditar s..trial/sample order ~ de tonaj .coi'jvcntionai hies .to place an order facut pe ~ .(pentru acelea^i marfuri) perpetual order ~ prin po$ta . intesrarea prodnclsi. interese. ruei .definite/firm order ~ generala/nespecificata .order for government account. fondun.f.) split order ~ externa .(reiinirea in cadrul HIH': orgaiiizatii a innii i^riip c/e opei'diiuin care se succed.•jc rue.mail order ~ repetata . combustible s. opiisd integrant verticalc-i liorizontal combinatioii/integration --.h'^ergolic fuel . donnaiit/sleeping inactive/iimited/latenvsilent/ undisclosed partner comanditat s.f. public procurement ~ la alegerea expeditoruiui .m..direct order ~ discretionara/la apreciere . riscuri) to pool comasare s. -1 .rush/pressing order comenzi inutile .m.cort! isiei .Qe carbuni .. (beneficii.f.COM-COM 87 ~ acceptata . fighting ~ a contrabandei .order in hand ~ de proba .{pentru a e\"ita trecerea muncitoriior in ^omaj) make-work a face o comanda . combination ~ a factorilor de productie . to combat.odour control ~ a poluarii cu petrol ~ oil pollution action combinare s.(cdtre broker de a cwnpdra.verticaia ..l!•.. aclive/aclinp/workin.u .il. foiiduri.(melodd contabilu pentru combinarea situatiilor conlabiu' a doud jirme care fiizioneazd) pooling of interests ~ orizontala — (fuziunea organizaiiilt>r in aceea^i companie sau mir-unci similard.t.) indent for space ~ directa .n.foreign order ~ ferma . actiunile pe care acesta Ie alege) (bur.(modu-litate de combinare a factofilor etc productie sub aspect cuntitaliv.cunvciitional .'"1-. in limita sumei la dispozitie.ie!l•K•i••l(Ou'-i.'.i.u's'ii.) discretionary order ~ executata la preturi diferentiale (bur. to control.backlog/unfilled order ~ permanenta .iuei oli. control.antiinflarnabij .ic^ .:.(mar." cu sursele ae aprovizionare fi cu pirtele de desfacerc) vertical combination integration combustibit adj.heavy order ~ neexecutata .t. ordinary pai-tns! comandita pannersl'su- comasa v.open indent ~ mare .

commercialization..frontier trade traffic ~ local/regional . (mai ales in relatiile cu strdindtatea) merchant ~ comisionar .(de mdruntisuri) pedlary.) inland/home trade ~ intermediar/de reexport intermediary/intermediate/reexport trade ~ international .compensation trade ~ in rate/pe credit . to commercialize.f. merchandising ~ experimentala .draper ~ de vinuri ..drapery ~ cu vinuri .. commercial. shopman. (de imbrdcdminte. traffic.merchant member ~ angrosist . (cu magazin) shopkeeper.(pe o piatd restrdnsd) test marketing comerciant s. (care vinde in rate/pe credit) tallyman.vintner comert s.international trade ~ interstatal . commerce.lawful trade ~ Umitrof/de frontiers . peddlery ~ angro/cu ridicata . trade.) outward/overseas trade ~ ilicit .timber trade ~ de contrabands . mercantile comercializa v.wholesale/direct trade ~ colonial .illicit trade ~ interior .warehouseman. retailer ~ cu livrarea imediata a marfii .domestic/intemal/home trade.barter trade ~ de stat .state/govemment/public trade ~ de tranzit .coastal/coasting/ coastwise trade ~ de cherestea .solid fuel comercial adj.transit/entrepot trade ~ exterior .vintnery ~ de cabotaj .second-hand dealer ~ de marfuri generale .luxury trade ~ cu cereale .bulk trade ~ de schimb . mai ales in relatiile cu strdindtatea.local trade .contraband/ smuggling trade ~ de export .chain merchant ~ de cereale .commission merchant ~ cu amanuntui .t. marketing.tally system/trade ~ infloritor . to merchandise comercializare s.export trade ~ de import . to market.88 CAL-CAM ~ solid .corn/grain trade ~ cu materiale navale .general dealer ~ de textile . trading..colonial trade ~ cu amanuntul/in detaliu . trader. (mar.flourishing trade ~ liber .ship chandlery ~ cu textile .n. echipament) outfitter ~ afiliat .foreign/external trade. trade.retail trade ~ cu articole de lux . dealer.(SUA) interstate commerce ~ invizibil .retail dealer.free trade ~ licit .spot trader ~ cu retea de distribute . tradesman. {mar. (cu ridicata) corn dealer ~ de marfuri de ocazie .(sectoral serviciilor) invisible trade ~ in compensatie .m.import trade ~ de legume si fructe . (in magazin) shopkeeping ~ ambulant .. (angrosist. sau detaiUst) merchant.(cu amanuntui) corn chandler.. business.greengrocery ~ de marfuri in vrac .

investigation committee.) charter commission.) average agent/commissioner comisie s.conflict/dispute committee ~ de lucru .bank commission ~ de adresa .to haberdash a face ~ intens .postal trade ~ sezonier .commission past us .to deal wholesale a face ~ cu .(CM membri din camera fi senat) joint committee ~ parlamentara .(transportui mdrfurilor de export cu navele altei tdri) (mar. commercial traveller.kerb trade ~ trilateral . message ~ bancar .election committee ~ financiara .underwriting commission ~ de vanzari . realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction a face. {de intermediere) factorage 2.f.(pidtit de navd in portnl de descdrcare) {mar.m.examining board. 1.(formatd din reprezentantii mai multor organizatii) joint committee ~ de ancheta .credentials committee ~ de redactare . commission.committee of inquiry.) address commission ~ de asigurare .trilateral trade ~ triunghiular . committee.to trade in a face ~ cu marunti§uri .standing committee comision s. allowance.agency fee ~ de subscriere . (SUA) committee of ways and means ~ comuna .budget committee.parliamentary committee ~ permanenta .(mar.(tranzactie switch fdcutd la export.n.control commission/ committee ~ de examen .to carry on a good/roaring trade comis-voiajor s.commercial shipping.dicker ~ mondial .multilateral trade ~ neautorizat ..world trade ~ multilateral .audit(ing) committee ~ de control . board of examiners ~ de litigii . sea/seabome trade ~ marunt .brokerage commission ~ de navlosire .selling brokerage/ commission ~ del credere . (insdrcinare) errand.seasonal trade ~ stradal .del credere commission ~ pentru mandatare .working party ~ de mandate . drummer comisars. ship brokerage ~ de reprezentare . board ~ bugetara .to (carry on) trade a face ~ ambulant . maritime commerce/trade. travelling salesman.unauthorized trade ~ pasiv .CAM-COM 89 ~ maritim .(SUA) committee of supply ~ mixta . mar. commission. fact-finding board ~ de cenzori .editing panel ~ electorala .trust cost ~ pentru terti .to peddle a face ~ angro .(pidtit agentului de asigurdri) insurance commission ~ de brokeraj . commissioner ~ de avarie .(asig.m.) passive commerce ~ prin po$ta .

editorial board ~ executiv .s'•.' i 'r.n. (un cec printr-o casd de coinpefisatie) to clear.operationala ..holding company ~.standing committee ~ provizoriu ..parcel delivery company. parcener companie s. (commission) agent 2.advisory board' commission . persoand care face diverse servicii) commissionaire.'n.'••.shipping/navigation company ~ de navigatie fluviala . street porter ~ de export .petroliera . (curler.s'i' nil spre cea cerutd) production-onented compaiiy '.raiiv/.strike committee ~ de initiativa .river shipping company ~ de navigatie maritima . (de intreprindere) local trade-union committee a face parte din ~ /a fi in ~ .secundara .ii\-'' ~ de factaj/mesagerie .f.) stevedoring company ~ de transport de mobila .liner company ~ de navigatie . express company ~ de nave de linie .to make good a loss compensare .to sit on/to be on the committee como$tenitor s.(mar.(.comerciala .i"):iny • <i': . . to mdemr)ify(tor) 2. (intermediar) factor. airways ~ holding .tanker company ".l . 1. to countervail."eiu'l^tr.airlines.orientata spre productia realizabila -.interimar . 1.executive/managing committee ~ de greva .(mar.executive committee .(mar.. (pentrii) to com-peiisate (for)./. (o chitone) to set off.sindical . coheir. joint heir.de remorcaj .trading company -.o''i company .in.to take orders on commission a merge cu un ~ .msurai'u.s^.". middleman.(ydndut la licitatie) lot money a face un ~ .trade-union committee.(SUA) committee of ways and means ..steering committee ~ de redactie .(care nil este lider intr-un amimit domenhi) follower compensa v. i conipensaiion.) towage company ~ de saivare .interim committee ~ ora^enesc city/town committee ~ permanent ./'. (bdiat) eirand boy.t.(filiala iinui holding) operating company .export commission agent ~ portuar — runner comitets.} salvage company .^ .de stivuire .temporary committee -.". committee. to offset 3.financiar . company '.cu unitati de productie multiple/ endependeiiif •1..n-niiupie dr.de conducere .. re"-':U'nsos . a contrubalansa) to counterbalance.f.isio'i c'''iJ.removal contractor(s) ~ de transporturi aeriene .90 COM-COM ~ per lot .sea trading company ~ de petroliere .unpa''v " -^\ ^^t ferasc . {fondid vaiiitar) to equalize ~ o pierdere .to go on errand comisionar s. (a echilibra. board ~ consultativ .

composite compromis s. to (make) complete.) average agreement ~ de avarie comuna . consideration.n. ability 2. {realizat in fadrul negocierilor) tradeoff ~ de avarie . compensatory compensatie s.(asig. dater -" de bilete . la vdnzare. communism coniunitate s.n. compensation.competitive behaviour ~ organizational . reparations 2. o cantilute) to make up.) distinctive competence competitiv adj. conduct ~ corecta .f. proficiency. (un document. competent. numbering machine. (dr.f. computer computeriza v.credit clearing compensator(iu) adj.f. 1. to computerize comun adj. indemnity.{asig. (iin cec) to write out. competence.port complex comportament^.ticket nipper compozit adj. common. {cliring) clearing ~ executorie .f.f. (ohstesc) communal comunal adj. dating stamp. ~ interbancara a creditelor . complementary complet adj. 1. mar. 11.executory consideration ~ pentru concediere/desfacerea contractului de munca .{in afaceri) fair dealing compostor s. proficient competenta s./i. competency. settlement. efficient. {regularizare a fondului valutar) equalization ~ a cecurilor .decision making ~ distinctiva {man. compromise: arrangement. pi.{al unei firme in vedereu obtinerii de profituri maxime) strategic behaviour comportare s. competitive competitivitate s. (oficial) official statement ~ de presa . jurisdiction ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ de baza — (a unei societdti) {man.t. indemnification.consumer behaviour ~ al producatorului . to supplement: (o suma.handout comunismi'.t.trading estate ~ industrial . behaviour ~ al consumatorului . competitiveness competitie s. complete adv./i. competition ~ pura/perfecta .severance pay competent adj. {SUA) to fill out complex s. sunt gata de folosintd imediatd) completely built up ~ dezasamblat .) core competence ~ de decizie .producer behaviour ~ competitiv .organizational behaviour ~ strategic . behaviour.n. complex ~ comercial . remedy. agreement.n. im cec) to fill in.{despre utilaje livrate dezasamblate} completely knocked down completa v.f.) average bond computer s.COM-COM datoriilor) setoff.industrial complex ~ portuar .pure competition complementar adj. mar. completely ~ asamblat {despre utilaje care. give-and-take. conimunitv .cheque clearing.) competence. communal comunicat s.

) conglomerate concentration of production ~ fmanciara . (SUA) vacation ~ cu plata . discharge.to make mutual concessions.f. concern concesie s. n.) concentration of industry ~ a livrarilor .wrongful dismissal concediu s. concept concern s.f. (proces prin care sectoarele economice sunt tot maiputernic dominate de cdteva firme mart) concentration ~ a capitalului .92 COM-CON ~ de afaceri . to dismiss.t.m. to give and take concesiona v. licensee ~ de servicii publice . (a imagind) to conceive.t.holidays without pay ~ pentru motive personale compassionate leave concentrare s. leave (of absence).statutory undertaker .communal estate. (temporar datoritd lipsei comenzilor) to lay off concediere s.business community ~ de bunuri .holidays with pay. (yacanta) holiday(s).(forma de concentrare.to meet smb.commonwealth Comunitatea Britanica de Natiuni Commonwealth of Nations concedia v.n. concession a face concesii cuiva . dismissal. cumpdrare a pa-chetelor majoritare de actiuni etc.production concentration ~ -conglomerat a productiei -(miscarea de absorbtie. amplificare a sistemului partici-patiilor financiare.n. half-way a face ~ reciproce .sick leave ~ de odihna . to grant.(pe o piatd) buyer concentration ~ a industriei . concessionnaire.annual leave ~ fara plata . community property/regime ~ de interese . to discharge. (a schita) to draft concept s.f. (a formula) to formulate. fu-ziuni.t.community of interests ~ de natiuni .(reunirea sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice care realizeazd un produs sau o grupd de produse) horizontal concentration of production ~ verticals a productiei (gruparea agentilor economici care realizeazd activitdti reprezentdnd diferite stadii in fabricarea unui produs sau a unei grupe de produse sub o conducere comund) vertical concentration of production concepe v. disparitie.summary dismissal ~ nejustificata/ilegala . (temporara datoritd lipsei comenzilor) layoff ~ disciplinara .(de materie primd cdtre un sector industrial in mdna catorva furnizori) supplier concentration ~ a productiei . paid/privilege leave ~ de boala .(concentrarea unor sectoare industriale in anumite zone in functie de sursele de materii prime.Concentration of capital ~ a cumparatorilor . profilul pietelor etc. to word. to license concesionar s. grantee. crestere a capitalului firmei} financial concentration ~ orizontala a productiei .

free competition ~ loiala . (stare.railway concession ~ de prospectiune .perfect competition concurential adj.(bur.) to convict. scheme of composition/arrangement between debtor and creditors.mining claim ~ scurta (yalabild pentru mai putin de 50 de ani) short lease concesor s.(in comertui cu cereale) American terms ~ atractive . un club etc.) conditions of membership ~ de calitate .f. (dr.implied condition ~ legala legal condition ~ nula . rival concurenta s. to sentence.f. license ~ a unei cai ferate . (clauzd) condition.m. requests book a trece in ~ .) condition subsequent ~ suspensiva .f.) settlement terms .(fin.) terms of an issue ~ americane .CON-CON 93 concesiune s. lease. (la amendd) to fine.(pentru desco-perirea zdcdmintelor de hidrocarburi) exploration license ~ forestiera . (acord cu creditorii) {dr.to register conditie s. grant.unfair competition ~ perfecta .attractive terms ~ contractuale . terms 3.(la o asociatie. concession.null and void condition ~ prealabila . convict. franchise. conditions agreed upon ~ de adeziune . rivalry ~ agresiva .credit terms ~ de exploatare/functionare -operating conditions ~ de lichidare .) deed of arrangement/assignment.terms of acceptance ~ ale unei emisiuni . competitor.knocking competition ~ care nu se manifests prin preturi -nonprice competition ~ dura/acerba .quality requirements ~ de cartel maritim conference terms ~ de creditare .(dr. legal settlement. rival s.book of complaints.(dr. rank ~ implicita .cutthroat/keen/severe competition ~ imperfecta . (la plata despdgubirilor.i.attendance book ~ de reclamatii . competitive condamna v.timber claim ~ miniera . competition.) condition precedent conditii acceptabile . bankrupt's certificate concura v. private arrangement.n. composition. book of entry. conciliation concordat s.prevailing conditions ~ ale trasului pentru acceptarea cambiei .fair terms ~ actuale .m. 1. competitive.fair competition ~ monopolists monopolistic competition ~ neloiala .t.f.m.agreed terms. situatie) condition. (cu) to compete (with) concurent adj. register ~ de prezenta .conditions of contract ~ convenite/stabilite . grantor.^/. stipulation. acordarea de daune-interese) to cast condamnat s. licenser conciliere s. (in contu-macie) defaulter condica s.imperfect competition ~ libera .prerequisite ~ rezolutorie . situation 2. (sociald) status.f.

inclusive terms ~ de scont . (o afacere) to carry on.conditions ruling ~ la realizarea unei investitii (impuse investitiilor strdine directe de cdtre guvernul tdrii respective) investment performance requirements ~ nefavorabile — unfavourable terms ~ preferentiale .) chain of command ~ imediat superioara salariatilor obi^nuiti .terms strictly net cash ~ de plata pentru transport direct through rate ~ de preturi inclusive .to preside over/to chair a meeting conducere s. 1.technical regulations ~ tehnice de calitate .works management ~ centralizata .working conditions ~ de navlosire . terms of payment ~ de plata a tratei .usual terms ~ variabile .to come to terms a pune ~ .middle management ~ prin eliminare . to make one's terms conditiona v. (administrare) administration. management.old terms a conveni asupra ~ . running 2. to superintend.) quay terms ~ de plata . trade terms ~ de livrare a secarei/granelor {mar. terms of delivery.preferential terms ~ tehnice .payment terms. (supraveghere) supervision.to make terms a-si formula ~ to lay down one's conditions.first-line management ~ la nivel mediu . (a unei afaceri) carriage.quality specifications.centralized management ~ colectiva -joint management ~ de proiect integral . (a administra) to manage.terms of sale ~ generate de livrare .f. specifications of quality ~ uzuale .) rye terms ~ de munca .draft terms ~ de plata in numerar fara reduceri .integrated project management ~ direct responsabila de indeplinirea obiectivelor intreprinderii line management ~ dupa principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ generala .) chartering terms ~ de operare la chei . (reduceri de preturi acordate de angrosist detailistilor) temns to trade.(a datelor nesem-nificative din bugete sail planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .t.) berth/liner terms ~ de livrare .(mar. (a supraveghea) to supervise. superintendence.mismanagement ~ ierarhica (man. specifications for delivery. to run ~ o adunare . to direct.general delivery terms ~ inacceptabile .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives . to condition conduce v. (cadre) staff ~ a uzinei .general management ~ gresita .(mar.t.delivery terms. managership.varying terms ~ vechi/existente . leadership.(mar.discount terms ~ de vanzare .unacceptable terms ~ in vigoare .94 COTM-CON ~ de linie .

(pentru transportui produselor petroliere) submarine/ underwater pipeline. (discurs) lecture.f. meeting.f.f.industrial/labour dispute ~ de retea — (apdrut mtre membrii unei retele de distributie) channel conflict conform adj.t.adversity/conflict of laws ~ de munca . in asemenea situatii. corresponding (to) prep. privately confidentialitate s.to give/to deliver a lecture confidential adj.as per copy enclosed . . in accordance/ keeping/agreement with.briefing conference ~ de presa . pipe.t. (secret) secret adv.advice of deal ~ de primire .conference call a tine o ~ . este demis imediat) (man.) gross misconduct confectii s. confidential.f.press conference ~ la nivel inalt summit conference ~ nationala/pe tara nation-wide/all--country conference ~ telefonica .waste pipe ~ submarina .editorship ~ superioara .to acknowledge the receipt of a letter confirmare s. to seize confiscare s. confidentially.t.f.conflict of interests ~ de legi .to confirm a piece of news ~ primirea unei scrisori .f. confidentiality conHrma v. pi. ready-made/'-to-wear clothes. according (to).top management ~ unica .(dr. according to. in conformity/ compliance with. confiscation.as per account rendered ~ copiei anexate . to acknowledge ~ o §tire . seizure ~ a marfurilor nedeclarate in vama seizure of goods not declared to the customs ~ de actiuni — (subscrise si nepldtite la termenul scadent) forfeiture of shares conflict 5. sea pipe conduita s. n.acknowledgement of order ~ a creditului .f. true (to).advice of credit ~ a greutatii .acknowledgement of receipt confisca v.(^m^^v^^^ per advice ~ comenzii dvs.(dezacord apdrut nitre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) demarcation dispute ~ de interese . store clothes.(mdr/ii) acknowledgement of weight ~ a tranzactiei . (cu) conformable (to). pipeline ~ de ape reziduale/uzate . to confirm. wearing apparel confectiona v.(a unui angajat.) concurrence of jurisdiction ~ de delimitare .one-man/Caesar management conducta s. wear.in conformity/ compliance with your order ~ contului remis . confirmation. {a fabrica) to manufacture. congress 3. conduct ~ extrem de rea . (adunare) conference. to confiscate. speech 2.participative management ~ redactionala . 1. (grad universitar) lectureship ~ de instruire . care. acknowledgement ~ a comenzii . (datoritd) owing to ~ avizului .CON-CON 95 ~ prin participare . to work conferinta s. conflict ~ de competenta/jurisdictie .

n.according to the law ~ mostrei .f.f.as per sample.town councillor ~ economic .(care urmeazd a fi incarcate} received-for-shipment bill of lading ~ -tip .(corn.m. adviser.market condition/position conosament s.technical adviser consiliu s.quick freezing conglomerat s. to record.clean bill of lading ~ de linie .n.tax consultant ~ juridic .(cu menfiunea receptiondrii mdrfii in stare necorespunzdtoare/improprie) dirty/foul/unclean/claused/qualified bill of lading ~ nominal .t.t. consultant 2.economic adviser ~ fiscal .as per statement enclosed ~ facturii .m. board .river bill of lading ~ fractional . a da marfuri spre pdstrare) to consign 3.legal/law adviser ~ tehnic .96 CON-CON ~ cu originalul . depositary. (a inregistrd) to register. (forma de concentrare. (bani) to deposit 2. freezing. freight document ~ colectiv . to comply with congela v.according to plan ~ uzului .order/port bill of lading ~ la purtator . to write down conserva v. depository consignator s. tinned food.) bill of lading.delivery/landing order ~ la ordin . congress conjunctura s. (economicd) conjuncture ~ a pietei .uniform bill of lading consemna v.original bill of lading ~ partial . (a incredinta. 1. up to sample ~ planului .corresponding/ conformable to the original ~ darii de seama anexate . (de marfuri) consignment (of goods) consilier s.(pentru o partidd de mar/a) parcel bill of lading ~ pentru marfuri de export . (SUA) canned food consignatar s. to refrigerate congelare s. (in cutii de conserve) to can. depositor consignatie s.ocean bill of lading ~ original . refrigeration ~ rapida .r.f.inward bill of lading ~ pentru marfuri incarcate ship/ship's/shipped bill of lading ~ pentru marfuri neincarcate .direct/through bill of lading ~ fluvial . pi.m.) as customary conforma v. de integrare sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice cu profil fi activitdti diferite) conglomerate congress.fresh bill of lading ~ oceanic .n.blank/bearer bill of lading ~ murdar/cu rezerve/mentiuni . to freeze.outward bill of lading ~ pentru marfuri de import . to tin conserve s. (membru al unui consiliu) councillor ~ comunal/municipal .as per invoice ~ legii .straight bill of lading ~ nou .(marfuri recepfionate.general/omnibus bill of lading ~ curat/fara rezerve/mentiuni . 1.n. consigner.t. consignor. (mar. consignee.f. council.liner bill of lading ~ de primire . dar neincdrcate) received bill of lading ~ direct .

(antreprenor) building contractor ~ de masini navale .(a navei) restraint and detainment constructor s.t.civil shipbuilding construi v. compulsion. to constitute.) consolidation 4. (datoria publicd) to consolidate 3.(asupra navei) restraint of authorities ~ bugetara .shipbuilder. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata angajamentelor contractuale) (bur. in aceeasi persoand. naval construction/ architecture ~ navale civile .district council ~ valutar . (formare.t.company formation ~ a unui fond de rezerva . (lucrare) development ~ de automobile automotive engineering ~ de drumuri .f. 1. to strenghten 2.) to consolidate v.f./?. construction.road building/making ~ de masini mechanical engineering constructii civile . structure. directorate ~ de arbitraj . naval architect/constructor constructie s.) to consolidate consolidare s. constructor. (fin. builder. (fin. (despre cursul actiunilor) (bur. (stabilizarea cursului actiunilor} (bur. syndicate constitui v.t. constraint. (exercitatd pentru semnarea unui contract) duress ~ a vanzatorilor descoperiti . (restricfie) restriction 2.) consolidation consor(iu. (legald) coercition. 1.f. (a sili) to constrain.(care vdnd la termen fard acoperire.?. (construire) building. to force 2.shipbuilding. to bind over constrangere s. 1. ship construction. (cladire) building. a infiinta) to form constituire s.) (p datorie) to fund. managing board.f. a Integra bilanturile filia-lelor unei societdti-mamd in bilantui global care devine bilant consolidaf) (cont.budget constraint ~ si retinere .CON-CON 97 ~ comunal/municipal/orasenesc town council ~ de administratie . to consolidate. abordare in grup a unei societdfi-mamd cu filialele ei in scopuri contabile) consolidation 3. to build.marine engineer ~ naval . to engineer construire s.civil engineering ~ navale . (centralizare. to oblige. (a forma. constitution. 1. to construct.board of directors.formation of a reserve fund constituit adj. restraint.conciliation board ~ de tutela .) to coerce. construction. 1. building. (aforfa) to compel.f. (a centraliza. infiintare) formation ~ a unei societati . engineering .board of trustees ~ districtual/regional . binding over 3. consortium.r. construction 2. (a datoriei publice) consolidation 2. a calitdtii de uzu-fructuar si de nud proprietor) (dr.) (a datoriilor) funding./. (dr. incorporated constrange v.currency board consolida v.) bear squeeze ~ aplicata de autoritati .m. constituted ~ sub forma unei corporatii -incorporate. (stingerea unui drept de uzufruct prin intrunirea.

productive consumption volum mare de capital pentru a functiona) capital-intensive ~ de forta de munca .daily consumption consuma v. account ~ activ . m.blocked/frozen account ~ comun -joint account ~ creditor . consultative.(intr-o firmd) (man.short account ~ bancar .final consumption ~ intermediar — (de bunuri economice pentru a produce alte bunuri) intermediate consumption ~ intern .t. consulting. counselling ~ financiara .m. (in baza cdruia se pot emite cecuri) cheque account.bank/banking account ~ blocat .f. consumer.(cont bancar investit pe piata financiara) cash management account ~ al clientului .unproductive consumption ~ ostentativ .end-user./i. (cunoasterea calitdtilor unui produs de cdtre consumatori) awareness conts.) intrabranch consumption ~ national . to exhaust consumator s.creditor account ~ curent .client account ~ al vanzatorului/vanzarilor fara acoperire .f. (final) end-user ~ de capital — (despre ramurile si activitdtile industrials care necesitd un consume.capital consumption ~ de combustibil . consular office ~ general .m.(de operatiuni) active account ~ administrat . consular consulat s. consultant.management consultant consultants s.acceptance account . (a folosi) to use. consumption ~ de capital . 1.financial counselling ~ in sectorul promovarilor .consul general consular adj.(despre ramurile §i activitdtile industriale care necesitd un volum mare de forta de mimed) labour-intensive ~ final .(nemotivat de necesitdti.private consumption ~ productiv . consul ~ general . consulting s.national consumption ~ neproductiv . consulate.consulate general consultant adj. to have advisory vote ~ public .to be present in an advisory capacity. advisory a avea vot ~ . stimulat de dorinta confirmdrii unei pozitii sociale superioare) conspicuous consumption ~ privat .) career counselling consultativ adj.) position building consuls. consumerism constientizare s.n.98 CON-CON ~ a unei pozitii . to use up 3. adviser ~ managerial . account current.current account. (a risipi) to waste 2.public consumption ~ specific .domestic/home consumption ~ intraramuri . (a epuiza) to spend.fuel consumption ~ final/de produse finale .n.(cont. (energie) to consume.(prin cumpdrarea treptatd de actiuni pentru a evita cre§terea bruscd a pretului lor) (bur.progressive consumer consumerism s. n. (SUA) checking account ~ de accepte .specific consumption ~ zilnic . final/ultimate consumer ~ progresist .

deposit account ~ de depozit la termen .(cu sold debitor) debit/debtor account ~ de alocare/repartizare .noninterest bearing account ~ fiduciar .consignment account ~ de control/rectificare .transfer account . account sales ~ de venituri/incasari fiscale revenue account ~ de venituri si cheltuieli .depreciation account ~ de buget .capital account ~ de casa .interim account ~ in credit .settlement account ~ de modificare a patrimoniului asset liability adjustment account ~ de plati e$alonate .cash account ~ de cheltuieli .production account ~ de profit §i pierderi .loan account ~ de credit neachitat la scadenta delinquent account ~ de custodie .) credit account.reserve account ~ de lichidare/decontare .charges account ~ de curing .income and expediture account ~ de virament .(corn.CON-CON 99 ~ de achizitii .deferred payment account ~ de productie .profit/gain and loss account ~ de vanzari . (SUA) thrift account ~ de egalizare a dividendelor .offset account ~ de concentrare .(a profitului net) appropriation account ~ de amortizare .sight deposit account ~ de economii . (SUA) charge account ~ in tranzit/tranzitoriu .sundries/sundry account ~ fara dobanda .ledger account ~ diverse .purchases account ~ de activ .foreign currency account ~ loro — (cont deschis de o bancd din strdindtate pentm corespondentiil sdu din alta tard.deschis .overdraft ~ detaliat .(in baza unui credit) open account ~ descoperit .savings account.detailed/specified account ~ din cartea mare .) monthly account .(cont bancar din care se achitd regulat platile curente) budget account ~ de calculare a profitului brut trading/working account ~ de capital .bad debts account ~ de credit . cu scopul de a mregistra sumele care se incaseazd in folosiil sdu) loro account ~ lunar .suspense account ~ in valuta .trust/trustee account ~ inactiv .(cdnd se inregistreazd mart variatii ale profiturilor anuale) dividend equalization account ~ de fonduri de rezerva .sales account.control/ adjustment/total account ~ de creante nerecuperabile .custody account ~ de depozit .inactive/dormant/dead account ~ interimar .fixed deposit account ~ de depozit la vedere .(corn.clearing account ~ de compensatie .{cont de depozit in care se vireazd periodic sume de ban!) concentration account ~ de consignatie .

personal/private account.numbered account ~ particular .(conturi din bilanf si situatia venitului care se schimbd o spontaneous accounts a trece in cont .depreciation accounting .merger accounting ~ creatoare . (de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) drawings account ~ provizoriu .double-entry bookkeeping ~ in partida simpla .provisional account ~ remis .certified accountant.single-entry bookkeeping ~ manageriala .public accountant ~ public atestat/autorizat .account rendered ~ special/separat .'s account contabil-y.accounts payable ~ de grup .unbalanced account ~ nostro .100 CON-CON ~ nesoldat .outstandings ~ impersonale .m.(conturile bdncilor-corespondent deschise la o boned data) vostro account conturi ale activitatii agentilor economici . in care se tnregistreazd toate operathmile bdncii titulare) nostro account data cu modificarea vdnzdrilor) ~ numeric . bookkeeping.real accounts ~ spontane .transferable account ~ vostro .f.integrated accounting ~ in partida dubia .(SUA) certified public accountant contabilitate s.special/separate account ~ specificat .two-sided accounts ~ reale .to place/to carry to smb.(SUA) Treasury tax and loan accounts ~ debitoare .consolidated accounts ~ de creante .cost accounting ~ a costurilor curente/de inflatie current cost accounting ~ a fuziunii .de inflatie .to carry to account a trece in contui cuiva . 1.private account ~ personal .national accounting . accounting.annual accounts ~ consolidate .nominal accounts ~ pe doua rubrici .financial accounting ~ integrata .economic activity accounts ~ ale sectoarelor economice economic sectors accounts ~ anuale/finale . bookkeeper. planificarea. sarcinile administrative) managerial/ management accounting ~ nationala .management accounts ~ nominale . accountancy 2.inflation accounting ~ fara cifre . accountant ~ atestat/autorizat .itemized account ~ transferabil .(date in baza cdrora se asigurd conducerea.accounts receivable ~ de datorii . (in Marea Britanie) chartered accountant ~ managerial atestat/autorizat (care lucreazd in sectorul afacerilor) (SUA) certified management accountant ~ public/autorizat .(cont deschis de o bancd la corespondentui sdu din strdindtate.impersonal accounts ~ manageriale . pentru uzul conducerii) figureless accounts ~ financiara .group accounts ~ de plata a impozitelor .(bazatd pe simboluri. (serviciu) accounting department ~ a costurilor .creative accounting ~ de amortizare .

(a unei obligatiuni.ways and means calendar s.{mar. 1. (SUA) railroad ~ ferata uzinala . characteristic 2.partnership ~ de membru . skilled calitate s.coastwise sea lane cai de comunicatie .backed/endorsed bill ~ bancara . qualification. (drum) road. (ruta) route 2. railway.fair quality ~ buna . grade 3.functional quality ~ inferioara ..fine bank/trade bill. bill (of exchange) ~ acceptata . journeyman calificare s.commercial quality/ grade ~ conform mostrei .medium/average quality ~ medie buna .training at the job calificat adj.rail.perfect quality ~ la incarcare . two-name paper ~ cu scadenta depa§ita .merchantable quality calitativ adj. usury cambial adj. qualitative calm s. (fel) sort.se/iy abstract) way.f.f.commercial/trade bill.sound quality ~ comerciala .f. (caracteristica) (distinctive) feature. kite ~ de investitie .inland waterway ~ ferata .quality as per sample ~ de asociat/partener . cambie s. (w . path.(despre grdu) fair average quality ~ mediocra .product quality ~ a vietii .60 CAL-CAM.n. means ~ de apa navigabila . attribute. prime/respectable bill ~ de complezenta .f.n.bank/banker's bill. (pepiata bursiera) doldrums camata s.) total quality ~ vandabila .prime/superior/high first quality.(man.quality of life ~ acceptabila . seaway ~ maritima costiera . calendar calfa s. (mijioc) way.overdue past-due bill ~ cu scadenta fixa .navigable waterway ~ de navigatie interioara .accommodation bill. qualified.membership ~ dubia .(a brokerilor de a lucra ca intermediari sau pe cont propriu} (bur.accepted bill ~ andosata .f.lines of communication ~ si mijioace . 1.domiciled bill .stipulated quality ~ superioara . fineness ~ totala .poor quality ~ standard . asset.investment bill ~ domiciliata .) shipped quality ~ medie . finance bill ~ comerciala . kind.) dual capacity ~ functionala .fixed-date bill ~ curata/fara rezerve/mentiuni clean bill of exchange ~ de clasa tntai . street.f. care exprimd gradul de rise pentru investitor) quality ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ a produsului .sea road. works/factory railway ~ maritima .yard track. (msusire) quality.standard quality/grade ~ stipulata/convenita . bill. course 3.low/cheap quality ~ ireprosabila . property. cale s. (a muncitorilor) skill ~ la locul de munca ..

n.watertight container. (a caricului. pand la urmdtoarea lichidare.export quota ~ de import .pallet container ~ pentru transporturi maritime shipping container ~ -platforma .bulk container ~ pentru marfa uscata . containerizable containerizare s.tank container containeriza v.. la bursa de mdrfuri.f.noncaptive van container ~ de vagon .(pentru lichide) flexible container ~ frigorific . (corn.conservative accounting ~ tabulara .cargo/freight container ~ de transbordare .standardized/ISO container ~ stivuibil .(pentru portcontainere cu celule) nesting-type container ~ combinat .(mar. disputed claims office.) quota system contingentat adj. lift van ~ fara marfa .chei la chei" .import quota ~ tarifar .t.empty container ~ flexibil .sealed container ~ standardizat .CON-CON 101 ~ prudenta .f.demountable container ~ deschis/fara capac .returnable container ~ reversibil . containerization ~ .transfer container ~ de tranzit .(pentru mdrfuri in vrac) open(-top) container ~ ermetic/etan? .platform container ~ returnabil .) contamination.f.stowable cargo container ~ -slep .van container ~ demontabil . m special cu apd de mare) (asig. container ~ celular . contentious s. prin plata unei dobanzi. to contaminate. (corn.dry freight container ~ pentru pachete .to keep the books container s.(a mdrfurilor) dust damage contango s.insulated container ~ nereturnabil .all-aluminium container ~ de mare capacitate .to dispute a debt.n.tariff quota contingentare s. (plafon cantitativ ori valoric al importului sau al exportului unor mdrfuri mtr-o anumitd perioada) quota ~ de export . amdnarea achitdrii unei datorii.n. to contest. to pollute contaminare s.(din aluminiu si otel) combined aluminium-steel container ~ de aluminiu . to containerize containerizabil adj. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango. mar.) pier-to-pier containerization contamina v. pollution ~ cu praf. continuation contencios adj.van container ~ de marfa . to put a claim in issue contingent s.single-trip/disposal container ~ pentru lichide .tanc . claim department.n.tabular bookkeeping a tine contabilitatea .floating barge container ~ .packaged container ~ pentru paleti .t.t.refrigerated container ~ izotermic . to dispute ~ o creanta .) subject to quota restrictions . (la bursa de valori.fluid container ~ pentru marfa m vrac .reversing container ~ sigilat . legal/law department contesta v.

(asig.consensual contract ~ cu clauze restrictive .deed of assignment ~ de colaborare .collective labour agreement ~ consensual . (cont.lease ~ de asigurare — insurance contract ~ de asigurare maritima .gas meter ~ electric — electric meter.on receipt ~ numerar la predare .to smuggle.occasional contraband a face.purchase deed ~ de depunere in consignatie .n.water meter ~ de gaze .(mar.(asig.lease .publishing agreement ~ de emisiune .f.war contraband.(in cazul cdnd o obligatie contractuald nu este indeplinitd) fixed penalty bond ~ cu titlu gratuit/fara contraprestatie . (actiune) smuggling.{corn.absolute contraband ~ de arme .) ship's/shipping articles.(acord formal intre emitentnl unor obligatiuni fi detindtorii acestora) indenture ~ de exclusivitate .cancellable contract ~ asupra pretului de navlu .marine insurance contract ~ de asociere . contraband of war ~ ocazionala . meter ~ de apa .n.skeleton contract ~ colectiv de munca .) voyage-to-voyage contract ~ de agentie/comision .tying contract ~ de imbarcare pe o nava straina (mar.bottomry bond/contract ~ de imprumut maritim cu angajarea marfii .respondentia bond ~ de mchiriere . contract.bootlegging ~ de razboi .bilateral/ synallagmatic contract ~ -cadru .(a mdrfurilor) contract of consignment ~ de editare . redraft contracont s. deed.) cash and delivery ~ tuturor riscurilor . 1.contract of agency ~ de arendare .nude/naked contract ~ de angajare . contraband (trade).) contra contract s. (mar.) against all risks contrabands s.commission contract ~ de cumparare .tie-in contract ~ cu optiune — (prin care actiuni sau mdrfuri sunt tranzactionate la o data si un pret specificat) option contract ~ cu penalitate fixa .bootlegger contracambie s.f.) foreign agreement ~ de tmprumut maritim .) aleatory contract ~ anulabil . mar..102 CON-CON contort.articles/deed of partnership. articles of agreement ~ de angajare pe voiaj . (mar/a) contraband/smuggled goods ~ absoluta . against ~ chitanta .freight agreement ~ bilateral/sinalagmatic . covenant ~ aleatoriu . smuggler. agreement. illicit trade 2. partnership deed ~ de cesiune .employment contract. (care functioneazd cu monede} slot meter contra prep.(prin care o companie angajeazd o persoand intr-o functie de conducere) service contract ~ de comision . n.m. counter. contrabandist ~ de alcool .gun running ~ de bauturi spirtoase . to carry/to run contraband (goods) contrabandist s.

indenture.futures contract .CON-CON 103 ~ de inchiriere a navei .agency contract ~ de societate . deed of trust ~ formal .) ore charter ~ de ucenicie .labour contract ~ de munca cu specificatia neaderarii sindicale — (sub sanctiunea rezilierii) yellow dog contract party ~ de munca pentru o anumita lucrare .single-trip charter ~ de navlosire pe voiaj e consecutive consecutive voyage charter party ~ de navlosire pentru caric uscat dry cargo charter ~ de navlosire tip .) charter.enforceable/executory contract ~ fiduciar .public contract ~ subscriere .(fdra indicarea anticipatd a porturilor si a incdrcdturilor) open charter ~ direct/fara intermediar . hire-purchase agreement ~ deschis de navlosire .bargain and sale.(mar.) charter ~ de inchiriere a navei nude .licence contract ~ de monopol .) berth charter ~ de transport pentru cereale (mar.(fard echipaj fi materiel Ie) (mar.) charter by demise.memorandum of association ~ de stat .) trust deed/ instrument.lump-sum charter ~ de navlosire curat/fara rezerve/ mentiuni .easy terms. freight contract/agreement ~ de navlosire brut .bill/deed of sale ~ de vanzare absolut .(dr.) fertilizer charter ~ de transport pentru marfuri generale .(dr. charter party.clean charter ~ de navlosire dus-intors .uniform charter ~ de reprezentanta .(mar.round-trip charter ~ de navlosire pe termen .underwriting contract ~ de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului .de navlosire pe voiaj .(mar.gross-form charter ~ de navlosire cu navlu global/ forfetar .(mar.formal contract ~ futures .(mar. contract of affreightment/carriage.time charter .) general charter ~ de transport pentru minereuri (mar.fixed job contract ~ de navlosire .(cu obligatii independente unele de altele) severable contract ~ dolosiv .monopoly contract ~ de munca . carriage/shipping contract. deed of conveyance.) grain charter ~ de transport pentru ingrasaminte chimice . articles of apprenticeship ~ de vanzare .absolute bill of sale ~ de vanzare conditionata conditional bill of sale ~ de vanzare-cumparare .direct contract ~ divizibil . demise/bare-boat/bare-hull charter ~ de licenta . private treaty ~ de vanzare in rate .) bill of adventure ~ de transport in conditii de linie (mar.executed contract ~ executoriu .) fraudulent contract ~ executat/terminat .

stipulated by contract contraface v. to counterfeit. spurious contragarantie s. (la licitatie) counterbid contrapartida s.f. (un imprumut.contract by deed/under seal.(contracte de vdnzare sau cumpa.spot contract ~ sub sigiliu privat .ra.subcontract ~ spot/pentru disponibil .running contract ~ in vigoare . to forge. cancellation contramarca s.t. counteroffer. (dr.to enter into/to conclude an agreement contracta v.f.liquidated demurrage ~ extraordinare/necontractuale unliquidated demurrage ~ ocazionate/produse .(ca opus al contractelor futures) actuals ~ financiare futures/la termen financial futures ~ la termen .implied contract ~ inactiv — (in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ in antrepriza . weight equalizer.t.) uniform charter ~ unilateral . contracting party.f.i. adulteration.null and void contract ~ oneros .unilateral/one-sided contract ~ verbal . special contract.valid contract ~ la termen .standard agreement ~ -tip de navlosire . countermand. to adulterate.forward contract ~ nul si neavenit . counterpoise contramanda v.oppressive contract ~ principal de inchiriere . to countersign contrasemnatura s.. fake contrafacut adj.void contract ~ secundar . contractual. check.104 CON-CON ~ global .f.f.f.(mar.t. (corn. to incur.) countertrade contraprestatie s. forged.onerous contract ~ opresiv . forgery. redraft .package deal ~ implicit/tacit .f. (penalizdri) (mar. pi. incurred demurrage contratrata s.demurrage incurred. v.executory consideration contrasemna v.re de mdrfuri ori active financiare la o data viitoare prestabilitd) futures a H legat printr-un contract .f.to be under articles a incheia un ~ .(pentru o proprietate ulterior subinchiriatd) head lease ~ reziliat .(prin care se of era echipament complet si asistentd pentru pornirea imediatd a activitdfii) turnkey contract ~ in curs de derulare .t. heel contraoferta s.verbal contract contracte actuale . surety for a surety contragreutate s. counterfeit(ed).f.) consideration ~ executorie .m. (o obligatie) to lay oneself under contractant s. counterfeit. to cancel. privy contractual adj. to call off contramandare s. to countermand. balance weight. fake.f.f. o datorie) to contract. specialty ~ -tip .) demurrage ~ contractuale . countersignature contrastalii s. contractor. counterfoil. to fake up contrafacere s.

(supraveghere) supervision 2.technical control ~ vamal .m. to control. contravener.(decurgdnd din detinerea a 51% din actiunile unei firme) working control ~ pe loturi standard .(asig. vamal etc.price control ~ al salariilor si al preturilor .(exercitat de guvern pentru a limita inflatia) squeeze ~ al navei .standard batch control ~ prin imputerniciti . (a inspecta) to inspect.) general average contribution.) draft/draught survey ~ operativ .audit ~ de calitate . examiner. (revizor contabil) auditor 3.f.(mar. (in autobuz) ticket inspector ~ de calitate . (a examina) to examine. trespasser contraventie s.customs examination/ inspection/search.mandatory control ~ statistic .) rummage ~ vamal impotriva contrabandei contraband control controla v.to hold the market controlor s.i. taxpayer.(pentru a vedea dacd se pot acorda unele facilitdti fiscale) means test ~ bugetar .superannuation contribution ~ proportionals — (la avaria comuna) rat(e)able contribution control s. contravention.) ticket collector. (a supraveghea) to supervise 2. quota ~ la avaria comuna .m.f.credit control ~ al managementului bancii (efectuat de banca centrald) bank examination ~ al masei monetare . to check up.state control ~ al venitului/averii . 1. (inspectie) inspection. (director economic) controller. (al unei activitdti etc.m. checkup. (bdneascd) share. to contribute contributie s.quality control ~ de pescaj . equivalent value contravenient s.(c.f.wage and price control ~ al statului .(in constructii) quantity surveyor ~ de bilete .t. (examinare) examination.CON-CON 105 contravaloare s. mar.) control.(executat de autoritdti) boarding ~ al preturilor .budgetary control ~ contabil . (conturi) to audit 3.n. 1. average bond/payment ~ la coliziune . tax bearer contribui v.(asig. infringement. offender. checking. (financiar.surveyor of weights and measures . contributor.statistical control ~ tehnic . trespass contribuabil s.) (SUA) hotchpotch ~ pentru pensie . mar. ratepayer. (mar.administrative control ~ al creditelor . 1. (masa monetard) to squeeze ~ piata . infringer. contribution. (a verified) to verify.inspector ~ de masuri si greutati . transgressor.) supervisor. comptroller ~ al cantitatii . inspector. surveyor 2.f. (exercitat de actionarul sau grupul de acfionari care define mai mult de 50% din actiunile unei societdti) control ~ administrativ . (yerificare) check.

(acceptable acceptable.f.treaty reinsurance ~ pentru evitarea dublei impuneri -double tax avoidance agreement ~ po^tala . convoy . consumers' cooperative society ~ de credit . to call together. assembling.(c.external convertibility ~ limitata interna .de reasigurare . conurbation conveier s. cooperative farmer cooperativa s.moisture content conurbatie s. searcher.m.f.i.f convening.t.luggage inspector continut s.) truck train ~ fluvial .telephone conversation ~ telefonica interurbana .f. (bandd transportoare) conveyer.preventive officer. (concordat.a imprumutului in titluri de valoare .) to convene. convertible ~ in numerar . (fin.river convoy ~ maritim .(a activelor.postal convention " scrisa .to call a meeting ~ un sindicat bancar . agreement.cooperative farm ~ de consum . \o convert ~ m numerar — {active. cooperation cooperatist adj.) convertibility ~ externa .maritime convoy convorbire s. emi-terea de noi tUhiri pentru a inlocui alte titluri) (fin.cooperative shop/store. admissible conventie s. toll/trunk call coopera v. conversation. convention. to summon ~ o intrunire/§edinta .(mar. treaty 2.f.f.de larg .agricultural cooperative. (adundri.n. (al unui document) tenor ~ de umiditate .domestic limited convertibility convertire s.f. conversiune conversiune s.long-distance call.(despre active.f. 1. (schimbarea condi-tiilor initiale ale unui impruinut. landwaiter ~ vamal de bagaje .) composition ~ colectiva de munca . conveyor. communal agricultural organization ~ agricola de productie .agreement in writing conversie v. cooperative s.n.(tendinta marilor societdti de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la credite bancare) securitization converti v.collective labour agreement . conveyer/ conveyor band/belt convenabil adj. {al unui recipient) content(s).) offshore convoy ~ de tragere . sedinte etc. titluri de valoare) to realize convertibil adj.credit union/cooperative.n.106 CON-COO ~ vamal . titluri de valoare) realizable convertibilitate s. summons convoi s.t. a titlurilor de valoare) realization convoca v. 1. (la) to cooperate (in) cooperare s. calling together. cooperative society ~ agricola . cooperative bank . (capacitate) capacity 2.) conversion .f. (despre preturi) fair. acord intre un debitor si creditorii sdi pri-vilor la lichidarea datoriilor priii plata iinei sume mat mid decdt intreaga datorie angajata) (dr.f. conversion ~ in numerar . talk ~ telefonica .(pentru o subscriere) to assemble a banking syndicate convocare s. to assemble.

(detinutd de un numdr mic de persoane) (SUA) closely held corporation ~ multinationala .f correlation ~ a nivelului salarizarii .business/commercial correspondence ~ sosita . to correlate corelare s. al unui post de televiziune) special correspondent corespondenta s. {banca ce actioneazd ca agent pentru o altd banca care nu are sucursale) correspondent 2. copartner coparticipare s.multinational corporation ~ profesionala .t. (referitor la o corporate) corporative.{coca) hull (of a. cooperative system copartaja v. (reporter) correspondent ~ special — (cd unui ziar.f.(asig.(care plateste impozite) (SUA) professional corporation ~ publica/de stat . cu personalitate juridicd. al uneia dintre anumite fiinctii publice) (dr.certified/attested/office copy coproprietar s.) corporation sole ~ internationala . 1.incoming mail corp.f.diplomatic corps ~ si masini . counterpart. to amend. corruption cosmetizare s.f.t.".wage level adjustment corespondent s./?.(mar.?. corporatism corporatist adj. to adjust corela v. (a unui document) draft ~ de conosament . mar. joint possession/property corecta v. (duplicat) duplicate.f coproprietorship.t. {a mitiii) to bribe coruptie s.) copy of bill of lading ~ exacta/fidela . ship) 107 ~ didactic . (participare a muncitorilor la beneficii sail la luarea deciziilor in intreprinderea in care lucreazd) worker participation copie s.f 1. corporative corporatie s.f. to correct. corporatist corporativ adj. (societate pe actiuni) corporation ~ colectiva — (cu mai multi membri) (dr.teaching staff ~ diplomatic .coo-cos ~ de credit local . (breasld) craft (guild). joint/part owner coproprietate s.) hull and materials corporatism^.public corporation transnationala transnational corporation corupe v.. guild 2.f correspondence: (postd) mail . corporate 2.t.f. body ~ de nava .international corporation ~ inchisa .) corporation aggregate ~ exclusiva .(asig. coproprietor. 1. (constituit sub forma unei corporatii) corporate.m.??.local financial cooperative cooperativizare s. cooperativization cooperatie s.f. cost .) hull and machinery ~ si materiale .m.fair/true copy ~ legalizata .m. copy. to share jointly copartener s. tenor. a imei situani fmanciare) face lift cosolicitant s. (a unui magazin.cornerciaia . a a'iibalajului unuiprodus. mar. coownership.5-. (al uniti brevei de iin'eitlie) joint applicant cost.m.(titular.

bid cost ~ al opririi productiei .cost of storage ~ al emiterii unei emisiuni de obligatiuni .108 COS-COS ~ al calitatii pe lot . asigurare. asigurare. insurance. cartage ~ al unei calatorii/curse .carriage. freight and landed ~ .constant cost ~ cu valoare determinata measurable cost ~ curent . navlu si comision cost.cost.cost.) common cost ~ constant . transfer earnings ~ de penurie .(dobdndd) cost of credit ~ al datoriilor .cost of recruitment ~ al reformei . insurance.production/prime/ flat/first cost ~ direct . insurance.(media costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companii) cost of capital ~ al capitalului propriu .maintenance/upkeep cost ~ al navlosirii .(rata rentabilitdtii solicitate de actionari pentru capitalurile proprii obtinute de firmd prin retinerea fi reinvestirea profitului) cost of retained earnings ~ al recrutarii de personal .cost of downtime ~ al transportului . navlu .alternative (use) cost ~ al unei emisiuni monetare mintage ~ al vietii .) current cost ~ de achizitie .(al unui activ) replacement cost ~ de lansare . wage costs ~ al intretinerii .(rata rentabilitdtii celei mai bune investitii alternative disponibile} opportunity cost.(a unei emisiuni) flo(a)tation cost ~ de oportunitate . navlu si descarcat cost.lot-quality cost ~ al capitalului .shortage cost ~ de productie .cost of equity ~ al creditului .cost of production stoppage ~ al pregatirii lucrului . insurance. freight and exchange ~ comun .bond issue cost ~ al fortei de munca .cost of set-up ~ al profitului nerepartizat/acumulat .cost.cost of change-over ~ al timpului de intrerupere a productiei .direct cost ~ economic . freight ~ . asigurare.) (cont. freight and commission ~ .cost of reform ~ al schimbarilor de productie .(atribuibil mai multor produse etc. insurance. commission and interest ~ .(al unei societdti) acquisition cost ~ de emisiune .issue cost ~ de inlocuire .actual cost .) charterage ~ al noilor actiuni comune . navlu si diferenta de curs de schimb . navlu.(mar. asigurare.(rata dobdnzii noilor datorii emise) cost of debt ~ al depozitarii .fare ~ al unei decizii in detrimentui alteia .cost of labour. asigurare. comision si dobanda .(din perspectiva economistului) economic cost ~ efectiv . freight.cost of new common equity ~ al ofertei de pret .cost of living ~ .(cont.

t.variable cost costuri care influenteaza luarea deciziilor . actionari si creditor!) agency costs ~ fixe/obligatorii .dual listing ~ la bursa .cost and insurance ~ si navlu . (pentru tacdm la restaurant) cover charge ~ si asigurare .working costs ~ de reprezentare/mandat .(stock) exchange quotation. exchange listing . alocate pentru asigurarea unei activitdti de productie.n.indirect cost ~ initial .(cost initial al unui activ) historical cost ~ in trepte . basket ~ valutar . cdnd se fixeazd alt cost) stepped cost ~ la mie . to come high co$ s. (la bursa) to quote cotabil adj. (bur.(cost fix pdnd ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comerciald. neutilizate in totalitate) unabsorbed cost ~ orar de functionare a masinii machine-hour rate ~ pe unitatea de timp .cost and freight ~ total al stocurilor .(metodd de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori.f.average fixed cost ~ mediu variabil .average variable cost ~ neabsorbit .to be expensive. (la bursa) quotable.) quotation.(raportui dintre costui total de detinere si costui total de comanda) total inventory costs ~ total de comanda .estimative/ estimated cost ~ fix .) cost per thousand ~ marginal/incremental .unavoidable costs ~ la latitudinea conducerii . to cost dear.".decisionmaking costs ~ comune -joint costs ~ de exploatare .social costs costa v. to cost ~ scump . (care nu variazd in funcfie de volumul productief) (SUA) stand-by cost ~ incremental al capitalului .(costurile mentinerii unor stocuri) total carrying costs ~ variabil .(costui lansdrii unei comenzi) total ordering costs ~ total de detinere .extra cost. currency basket cota v.real cost ~ recurent .(grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) basket of currencies.original cost ~ istoric . ascultdtori etc.recurrent cost ~ standard ..COS-COT 109 ~ estimativ/dupa deviz .time cost ~ planificat .(cheltuieli de regie.managed costs ~ sociale .standard cost ~ suplimentar .(costui mediu al capitalului suplimentar obtinut in timpul unui an dat) incremental cost of capital ~ indirect .budgeted cost ~ real . quoteworthy cotare s. listing ~ dubia .(pe unitatea de productie) average cost ~ mediu fix .fixed cost.(costui aferent producerii unei unitdti suplimentare deprodus) marginal cost ~ mediu .(costuri asociate cu monitorizarea actiunilor administratiei pentru a verifica dacd acestea respectd angajamentele contractuale dintre conducere.

subscription. (coloand in partea dreaptd a fiecdrui conf) (cont. creation ~ a marcii . loan 2. quota. heel. market crash ~ financiar .(mar. crash. levy ~ de inscriere .) rate of freight.f.parte . daily s.import quota ~ de profit .taxable quota ~ in aur — (cota.share of profit ~ de vanzari . maker. to subscribe. price ~ anterioara .agricultural credit ~ bancar .debt register claim ~ neprivilegiata/neprioritara ordinary debt ~ restanta .marrying price ~ de tnchidere .) general cargo rate.n.f.f.member fee ~ individuals . claim ~ cesionabila .f.bank credit ~ comercial . (bur.consecutive quotation ~ de deschidere .commercial/trade credit .n.(bur. stub crah s. share ~ a cheltuielilor de capital -(cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) capital cost allowance ~ a navlurilor .) berth freight rate ~ a navlurilor pentru marfuri generale (mar. bankruptcy. generals rate ~ de amortizare .export quota ~ de import . freight rate ~ a navlurilor de linie .share of the profits ~ procentuala percentage contribution ~ scutita de taxe . (contramarcd. cellar creanta s. depusd in aur. credit. talon.share. de cdtre un stat—membru al FMI) gold tranche ~ . mated) check.(in economic) credit creation creator s.) trust ~ acordat brokerului .(platitd de fiecare membru al unei asociatu) capitation fee cotor s.redemption quota ~ de export .official quotation cota s.(mar.assignable debt ~ contabila .nominal quotation ~ oficiala . due. daily paper cotiza v. (corn.previous quotation bursiera (stock) exchange quotation ~ consecutiva . creator ~ de piata .branding ~ de credite .f. counterfoil.(a unui agent de vdnzari) sales quota ~ impozabila .f. (ca membru) to pay one's membership dues cotizatie s.outstanding claim/debt creante $i angajamente .110 COT-CRE ~ pentru disponibil . de participare.book debt ~ garantata prin ipoteca . fee.n. failure ~ bursier . debt.) market maker credit s.entrance fee ~ de membru .claims and liabilities creare s.) credit (side) 3.financial crash crama s. wine cellar/vault. quota ~ parte din beneficii . m.(garantat prin titluri de valoare) broker's loan ~ agricol .closing price ~ la termen forward quotation ~ nominala .n.stock exchange crash.spot quotation cotatie s. 1.debt secured by mortgage ~ inscrisa in registrul datoriei .i.) quotation.tax-free quota cotidian adj.

(SUA) current account credit ~ lombard .bad/nonperforming loan ~ pe termen lung .straight-term mortgage loan ~ ipotecar cu rambursari in sume fixe .credit on real estate ~ international . in mat multe volute) multicurrency loan ~ nelimitat .refinancing credit ~ de scont . (acordat pentru cumpdrarea sau constructia de locuinte) building loan ~ ipotecar cu rambursare integrals la scadenta .short-term credit ~ pentru activitatea curenta business loan ~ pentru plata marfurilor achizitionate .long-term credit ~ pe termen mediu .credit on personal property ~ multivalutar .confirmed irrevocable credit ~ in alb — (acordat far a nici o garantie) unsecured credit ~ in aval . credit on mortgage.(cu termeni favorabili de rambursare) soft loan ~ prin acceptare — (credit pe termen scurt prin care banca autorizeazd .(credit pe termen scurf acordat prin gajarea unor titluri financiare usor de transformat in numerar) lombard credit ~ marginal .{acordat pentru cumpdrarea de bunuri de consum si servicii} consumer credit ~ de exploatare .(obtinut de o societatemamd de la propriile filiale) downstream loan ~ in cont curent .foreign credit ~ fara garantie .discount credit ~ documentar .mortgage credit.(fdrd documente insotitoare pentru o cambie trasd asupra unei band) clean credit ~ furnizor — {acordat cumpdrdtorului de cdtre furnizor) supplier's credit ~ garantat .unlimited credit ~ neperformant .(credit de export acordat in comun de o banca comerciald si de stat) mixed credit ~ mobiliar .CRE-CRE 111 ~ cumparator .documentary credit ~ extern .export credit ~ de investitii .(care poate fi utilizat prin retrageri succesive pdnd la o limitd convenita) overdraft.working capital credit ~ de export .medium-term credit ~ pe termen scurt .international credit ~ intern .(acordat unui cumpdrdtor strain de cdtre banca exportatorului pentru mdrfurile importate) buyer credit ~ de consum .produce advance/loan ~ personal .(reputafia unei persoane. care ii permite sd obtind mdrfuri pe credit) personal credit ~ preferential .level payment mortgage ~ irevocabil confirmat . la alegere.(imprumut oferit de o banca pe baza valorii actiunilor detinute de solicitant) marginal lending ~ mixt .(utilizabil.domestic credit ~ ipotecar .(prin remiterea de gajuri) secured credit ~ garantat cu active .(cu dobdndd scazuta) easy/cheap money ~ imobiliar .investment credit ~ de refinantare .asset-backed loan ~ ieftin/avantajos .

.mortgagee.dun ~ ipotecar .sau a Bdncii Nafionale . mortgage creditor.installment credit ~ reciproc negarantat .to be a sound man a cumpara pe ~ .(lime de credit pusd la dispozitia unei tdri . to cultivate. stockbreeder creste v. (despre preturi) to advance. (plante) to grow.(despre o banca) to overlend creditor adj.(cu dobdnzi ridicate) dear money ~ sezonier .trade creditor ~ cu garantie . encumbrancer ~ in favoarea caruia s-a dat o sentinta executorie .to take on credit a trece in creditui cuiva ..112 CRE-CRE clientui sd tragd asupra acesteia cambii pdnd la concurenta limitei fixate} acceptance credit ~ prin cont descoperit bank overdraft ~ public .(rol jucat de banca centrald a unei tdri) lender of the last resort ~ preferential/privilegiat .m.pledgee ~ garantat prin obligatiuni . to go up.swing credit ~ reinnoit automat . (de vite. a avea ~ pe piata . (puternic. s. creditor. lender.. (beneficiar al unui drept de retentie) lienor 2.to carry to smb. to raise.bond creditor ~ general .secured creditor ~ fara garantie/general/chirografar unsecured creditor ~ gajist . a lua cu ~ . to increase.creditors under commission of bankruptcy crescator s.punte/de legatura . to rear. to escalate.transferable credit a avea ~ la cineva . loaner. to raise v. (preturi) to advance 2.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge credit ~ rambursabil in rate .(ale cdrui creante sunt rambursate prioritar in caz de falimenf) preferential/privileged creditor ~ prin hotarare judecatoreasca judgement creditor creditori ai unui falit . 1. stockman.m. (animate) to breed. credit.') accounts payable ~ comercial . to rise.revolving credit ~ scump .(fdrd drepturi preferentiale) general/ordinary/junior creditor ~ insistent . 1.care se confruntd cu dificultdti temporare ale balantei de plati) stand-by credit ~ transferabil .public credit ~ .?. to increase.to have credit with smb.seasonal loan ~ sindicalizat (ofertd de fonduri fdcutd de mai multe band pentru a sustine un credit mare) syndicated/ participation loan ~ stand-by . to credit ~ excesiv .t.to buy on trust a deschide cuiva un ~ .execution creditor ~ in ultima instanta .to open a credit/an account with smb.. despre preturi) to . (cont.'s credit creditav. animate domestice) breeder ~ de vite .cattle breeder.

growth.global/world cruise cronometror s.overgrowth of liabilities ~ neinflationista durabila sustainable noninflationary growth ~ periodica . (salariat insdrcinat cu cronometrarea operatiilor industriale) time clerk caprep. mar. nivelul pe locuitor al indicatorilor sintetici macroeconomici rdmanand constant) zero economic growth ~ excesiva a obligatiilor .) accrual ~ a animalelor .) to bull criza s.cattle breeding ~ de capital . (a se acumula.overproduction crisis ~ economics .(a cursului) {bur.structural crisis a fi in ~ financiara .expansion of production ~ a riscului . (bur.steady state growth path of nominal income ~ temporara .economic crisis ~ financiara . (despre cursuri bursiere) to trade up.periodical increment ~ procentuala . crisis. 1.(a capitalului social) capital increase ~ economica .financial crisis ~ petroliera .CRE-CRO 113 soar. mdrirea valorii unui activ prin crestere naturald) accretion. upswing.) increase of the risk ~ a valorii de piata a unei investitii capital appreciation ~ a vitelor .) with particular average ~ aviz . with 2. (a prefurilor) advance. (a se amplified. boost. (a afacerilor) stagnation.(funciare. increase.percentage growth ~ spontana a valorii .under new ownership ~ avarie .under advice ~ barare generala .f. in special despre decalaje) to widen cre§tere s. cruise ~ in jurul lumii .(asig. (continud) (cont.) with average ~ avarie particulars .) cum ~ cu alt proprietar .sustainable economic growth ~ economics zero .f.(asig. upturn.economic growth ~ economica consolidata consolidated economic growth ~ economica durabila .animal breeding/husbandry ~ a cererii pe piata . (acumulare.petroleum crisis ~ structurala .(despre cec) cheque crossed generally . mar. (depresiune) depression. increment.to be on the increase a incerca sa provoace o ~ . fdrd a urmdri mdrirea capacitdtii de productie) capital deepening ~ a productiei .(asig.(a preturilor) boomlet a fi in ~ .f. imobiliare nedatoratd imbundtdtirilor) unearned increment ~ stabilizata a cursului venitului nominal .(situatie in care rezultatele economice agregate si populatia unei tan sporesc simultan.money pressure/ scarcity ~ de supraproductie . in special despre dobandd) to accrue.increase in demand ~ a productivitatii . (a pietei) stringency ~ de lichiditati .to come down croaziera s. rise.(mijioacelor de productie prin cumpdrarea de utilaje performante.m.

(in special cereale) to crop. to till. (agricola) culture.(in sistemul TVA) zero-rated ~ taxele vamale achitate .columnar ~ conditia ca nava sa fie disponibila (clauza de navlosire) (mar. to raise.(despre calendare.measure of damages/indemnity ~ al impozitelor locale .carriage forward ~ protest .) cum coupon ~ data de .(pdnd la punctui de livrare) carriage paid ~ transportui platit pana la domiciliul beneficiarului .understaffed ~ plata taxelor de transport la livrare/destinatie .delivered docks ~ personal insuficient . farmer cultura s.(asig.) at risk ~ taxa zero .as loan ~ titlu oneros .(clauza de navlosire) (mar.f.duty-unpaid ~ tendinta de crestere .cum interest ~ drepturi .limited and reduced ~ rise . culture 2.(bur.by the day cuantums.(bur.under deed ~ cupon .(despre piata bursiera) bullish ~ tendinta de scadere .(by) piecemeal.cereal crops .under will ~ titlu de imprumut . crop ~ alternativa/intercalata .) cum all ~ transportui platit .) cum capitalization ~ cu bucata .(preferentiale la o noud emisiune de actiuni) cum new/rights ~ foi libere/detasabile .under the date of ~ destinatia .) per medio ~ lichidare la sfarsitui lunii . piece by piece ~ clauze .n.(bur.ratal cultiva v. to grow 2.) per ultimo ~ livrare din antrepozit vamal bonded terms ~ livrare in docuri .(despre cec) cheque crossed specially ~ capitalizare .dry farming cultivator s. 1.carriage paid home ~ ziua .(bur.cum dividend. cultivation.) subject to safe arrival ~ contract . by the piece. quantum ~ al despagubirii .as from ~ lichidare la mijiocul lunii .(despre o plata) (dr.) corporate culture culturi cerealiere . m.) subject open ~ conditia sosirii sigure .) under protest ~ ramburs .) cum distribution ~ dividend . grower. to farm.f.(mar.114 CRO-CUL ~ barare speciala .(de dividende etc.catchcrop ~ mixta .(bur. (ca dijmas) to sharecrop cultivare s.limited ~ raspundere limitata si capital redus .mixed cropping ~ organizationala/a corporatiei (man.) loose-leaf ~ tncepere de la data .) bound for ~ distribuire .t.duty-paid ~ taxele vamale neachitate . 1.claused ~ coloane . registre etc. (SUA) dividend on ~ dobanda . farming ~ a terenurilor fara irigatii . (pdmdntui) to cultivate.for value ~ toate beneficiile .(despre piata bursiera) bearish ~ testament .collection on delivery ~ raspundere limitata .

to buy on the hire-purchase system/on the instal(l)ment plan ~ intr-un moment de scadere . 1.speculative buying comparator s.to buy for future delivery cumparare s. shopper.to buy cheap/low ~ cu amanuntui .) (SUA) wash sale ~ in rate .(a cursului) (bur.(a preturilor. purchasing. purchase for cash ~ de actiuni pe o piata in crestere (bur.high-repeat purchase ~ de proba .f. incercdnd sa preia controlul acesteia) to buy up ~ angro .(cumpdrdtorul putdnd restitui marfa) sale or return ~ de produse rezultate .forage crops ~ tehnice/industriale .to overbuy ~ in cantitati mari — to buy in bulk ~ in plus fata de capacitatea de a oferi actiuni suplimentare in anumite situatii .) averaging down ~ de actiuni pe o piata in scadere (dacd scdderea atinge un anumit nivel) (bur.(direct de la producdtor sau importator) buying round ~ fictiva — (pentrii a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.wholesale purchase ~ cu amanuntui . instal(l)ment buying ~ pe baza de catalog .possible/ prospective buyer ~ ferm .t. purchase ~ a la hausse . (actiuni ale unei societati) to buy into.buyout . (actiuni ale unei societati.to buy wholesale ~ avantajos/ieftin .catalogue buying ~ pe baza de comision . (toate actiunile unei societati) to buy out.(bur.CUL-CUM 115 ~ furajere .) vendee ~ eventual/potential .) to overbuy ~ in rate .employee buyout ~ a unei societati .(bur.impulse buying cumparari de sustinere .retail purchase ~ cu plata in numerar .) averaging up ~ de actiuni pe o piata in scadere (bur.to buy retail ~ cu facilitati de plata .) supporting purchases ~ speculative . buyer.m.to buy by auction ~ la termen . to purchase 2.to buy on easy terms ~ cu plata in numerar . (dr.hire purchase.firm buyer .(acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptd contravaloarea acestora in bunuri produse cu instalatiile respective) buyback ~ de spatiu in mediile publicitare media buying ~ fara intermediari . buying.) buying long ~ a pachetului majoritar de actiuni ale unei firme de catre salariatii acesteia .to buy for cash ~ in cantitati excedentare/prea man . a cursului) to buy on a fall ~ la licitatie .angro/cu ridicata .purchase on credit ~ sub impulsul momentului .cash purchase.) averaging in ~ de articole de uz curent . to buy. purchaser.technical/ industrial crops cumpara v.purchase on commission ~ pe credit .

exchange rate 3. shopping a face cumparaturi . 1. (despre lund) (corn. errand/office boy curs s.central exchange rate . purchase.) coupon 2. messenger. (al unui document) tenor curat adj. courier.quotation of the day ~ central . 1. price 4.(bur.consumption curve ~ a indiferentei .(referitor la rata dobdnzii titlurilor de valoare) normal yield curve curent adj.(bur.116 CUM-CUR ~ important . (tabla. (valutar/de schimb) rate of exchange.n.dividend warrant ~ de dobanda .interest warrant ~ de piata .(grafic care ilustreazd corelafiile dintre oferta de munca.) present. cumulative cunoastere s.market price/rate ~ al titlurilor de valoare .security price ~ al zilei . de materii) summary 2.) buyers no sellers cumparatura s.downward curve ~ normala de randament . (de stofd) remnant ~ de dividende . 1.f. knowledge ~ a sarcinilor/specificului unui post job knowledge cupiura s.(in tranzactiile cu devize) cheque rate ~ al disponibilului/spot .(cursul la care se efectueazd operafiunile la vedere cu valuta) spot rate ~ al pietei .) instant.f. (fara rezerve/mentiuni) clean curba s.n. si salariul real) backward bending labour supply curve ~ descendenta .supply curve ~ a productiei .share price ~ al cecului .(grafic care reprezintd diferite combinatii ale mai multor mdrfuri cu calitdti identice si care u oferd consumatorului satisfactie egald) indifference curve ~ a ofertei .impulse buyer ~ nenominalizat . pi.) denomination unit cupon s. current.) quotation. (despre cheltuieli) running curier s.) undisclosed buyer ~ pe o piata .f. 1. (bur.demand curve ~ a consumului .production curve ~ a randamentului . (de apd) watercourse. (atasat unui titlu de valoare la purtdtor) (fin. plurality of offices cumula v.t.f. (de functii) holding more than one office/appointment. (despre monedd) legal.n.to go shopping cumul s.n. (fin. (despre an etc.payment coupon ~ valoric .m.heavy purchaser ~ impulsiv . (despre preturi) current. (functii) to hold a plurality of offices cumulativ adj.(oferit in scop promotional pentru obfinerea gratuitd sau cu reducere de pret a unor produse) money-off coupon. river course 2. (zilnic) daily 2. trading stamp cuprins s. (serie de lectii) course ~ al actiunilor . curve ~ a acceptarii .) yield curve ~ atipica a ofertei de munca .marketer cumparatori fara vanzatori .(unui produs nou pe piata) adoption curve ~ a cererii .(graficul relatiei dintre randamentele si maturitdtile diferitelor emisiuni de titluri de valoare) (fin.

quasi-money.{mar.fixed exchange rate ~ de schimb fluctuant . pi.{bur.m. {a navei) (sea) voyage.f. fin. {dr.CUR-CUV 117 ~ cu fluctuatie mare . course (of a ship) 2. custodian.n.f. {a unui vehicuf) drive. bin.{curs de schimb exprimat ca raport intre moneda nafionald si una strdind) direct quotation ~ la bursa neoficiala .f.f.{intre oferta de vanzare si cea de cumpdrare) (bur. 1.) middle price/rate ~ neoiicial de schimb . {ladd) case.) court ~ de apel . word .{cursul la care se efectueazd operatiunile valutare la termen) forward rate ~ de schimb oficial .) panic price ~ de schimb/valutar . broker custode^.m.real/fair exchange rate ~ de schimb sustinut . custody ~ sigura .court of arbitration. box. (parcurs) haul ~ lunga .) bid/buying price ~ de deschidere . arbitration court ~ de casatie .kerb/street price ~ la care brokerul s-a angajat sa vanda — {pentru a evita pierderi mai mari) stop price ~ mediu .nominal price ~ prin corespondenta correspondence course ~ serai .multiple exchange rates cursa s.) closing price ~ de panica/foarte scazut .n.issue price ~ de interventie .) long course.n.official exchange rate ~ de schimb real .audit office ~ suprema . appellate court ~ de arbitraj . stockbroking curte s. courtage. quasi-monopoly cuvant^.evening classes cursuri de schimb cu fluctuatie libera .) wide price ~ de cumparare .{de guvern) peg ~ de tranzactie .supreme court curtier s.{serviciu bancar) safe custody cutie s.{al valutei) selling rate ~ direct .) trading price ~ de vanzare .managed exchange rate ~ de schimb fix . deep-sea/distant trade.{bur.{bur.unofficial rate of exchange ~ nominal .{mar. {de conserve) tin.court of cassation ~ de conturi .{bur. caretaker custodie s. can ~ metalica pentru depozitarea de valori .rate of exchange ~ de schimb dirijat .{la bancd) safe deposit box cvasibani s.m.) opening price ~ de emisiune .freely floating exchange rates ~ de schimb multiple . ride. quasi-contract cvasimonopol^.(bur.(al bdncii centrale pepiata valutard) intervention points ~ de inchidere . nearmoney cvasicontract^.{bur.floating exchange rate ~ de schimb tncrucisat .{stabilirea cursului dintre doud volute prin raportare la o tertd moneda) cross rate ~ de schimb la termen .) trade curtaj s.n.court of appeal.. brokerage. distant cruise ~ regulata .

fi.to form a quorum .118 CUV-CVO cuvintele nu corespund cifrelor (formula pe un cec) words and figures do not agree cvorums.to have a quorum a constitui un ~ . quomm a avea ~.

bani) to allow. to date data s.date of payment ~ de plecare — (a navei in cursa) date of departure/sailing.n. (protocol.un acont — to pay an account . (relatare) account (rendered). mooring berth.f.(pentru operarea navel) good/safe berth dar s.quay berth .lighter berth -. (calendaristica) date 2. giving ~ de seama .) minutes. due date ~ contractuala .alongside date ~ de anulare/reziliere . {(imp. (cdrtile de joc) to deal 8.ajutor .limita . pi..date of invoice ~ -de incarcare .de acostare . 1.to go bankrupt/into liquidation ~ garantie . (a o/er.(a navei) date of arrival ~ .to receipt ~ faliment .date of loading. statement of accounts data v.i.loading berth ~ de minereu .passenger berth/wharf ~ pentru petroliere .un aviz competent .f. (oara) time 4. (statistics) (official) returns. to award . typist . (mar. present.landing stage.de facturi .) date of shipment ~ de facturare . (limita) term 3.t.(cdtre un superior) report.ore berth ~ de pasageri . data ~ a intrarii in vigoare .to give/to provide security . delivery date '.date of maturity.(a mdrfii) (mar. (o recolta) to yield 7. (o sentintd) to adjudicate. gift dara s.to commission .in exploatare .contract date ~ de acostare la dana . (a acordd) to bestow/to confer upon smb.term day .effective date ~ a po$tei .f. sailing date ~ de sosire ..) stem/stemming date ~ de inregistrare .D da v. cantitate de informatie prelucratd de calculator) datum. berth space .quay berth ' de antrepozitare . to type dactilografie s.pentru §lepuri .de plata .date of delivery. to grant 3.f. (gratis) to give away 6. pier barge pregatita .entry date ~ de livrare . berth. (taro) tare dare s. (mapoi) to give back.plutitoare .de descarcare .t.discharging berth ~ de incarcare .to render assistance ~ chitanta .invoice typist dactilografia v. (ceva furat) to restore 5.(pdna la plata taxelor vamale) sufferance wharf .de chei .f.date as postmark ~ a scadentei . to give.(oil) tanker berth .ready berth ~ sigura . v. (notiune fundamentala. typewriting dana s.) to offer 2.to give an expert opinion dactilografa s.(a contractului) cancelling date ~ de expediere . 1. (a inmdna) to hand over 4. to return. t.f.

public debt ~ publica externa external public debt ~ publica interna . obliged (to) a fi ~ .120 DAT-DAT ~ probabila de descarcare .current debt ~ de onoare .(sub forma diverselor rate si raporturi) management ratio ~ oficiale .debt of old standing. (angajat fafd de) under an obligation (to).net debt '.mortgage debt ~ neconsolidata . debt.t. 1.external debt ~ flotanta .(datorie pe claimable/due/ termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma de credite bancare.unliquidated debt ~ neperformanta bad debt ~ nerecuperabila . due datorie s.debt of honour.(datorie pe termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma imprumutu- rilor pe termen lung) consolidated/ funded/permanent debt ~ cu termenul expirat .doubtful debt ~ neta .internal public debt ~ publica neproductiva (componentd a datoriei publice cauzatd mai ales de cheltuielile neproductive legate de rdzboi) deadweight debt ~ publica productiva/reproductiva -(imprumut investit de stat in active productive) living/productive/ reproductive debt ~ restanta . honorary debt ~ exigibila outstanding debt ~ extern a . in caz de faliment.stale debt ~ curenta . owed.backlog of debts . (obligafie) obligation. (involved) in debt 2.official data ~ statistice .irrecoverable debt ~ nesigura . domenii) composites ~ la dispozitia conducerii .barred debt ~ publica . old--standing debt datorii acumulate/restante .outstanding debt ~ secundara — (datorie care se achitd numai dupd ce au fost acoperite obligatiile fata de detindtorii de actiuni preferentiale) subordinate debt ~ veche .(care grupeazd informatii din mai multe sectoare.statute . bilete la ordin sau bonuri de tezaur cu scadente foarte apropiate} floating debt ~ inexigibila . liability 3. indebted (to). to owe datorat adj. datorii restante) arrears 2.(confirmatd prin hotdrare judecdtoreascd) judgement debt ~ ipotecara . owing money.tabular data dator adj.to be in debt datora v.(contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anterioare) pyramid debt ~ preferentiala/privilegiata (pidtitd integral.statistical data ~ tabulare . 1.piramidala .f.unclaimable/undue debt ~ insolvabila . maintea altor datorii') preferential/privileged/ senior debt ~ prescrisa . (arierate. (ipoteca) encumbrance ~ consolidata . owing.unconsolidated/ unfunded debt ~ nelichidata .expected discharging date date compuse . indebtedness.

on sale or return ~ serviciu . to incur debts a fi inglodat in ~ .(asig. (dr.damage to property ~ pretinsa .nominal damages ~ partiale — (prin risipirea.prospective damages a acorda ~ . {prejudicing prejudice. debtor dauna s.(stabiHte de instanta) damages at large.(datorii ale unei societdti cdtre institutii sau persoane fizice. altele decaf actionarii ei) external liabilities ~ sigure . unliquidated damages ~ neinsemnate/nule .(stabilite de instanta) contemptuous damages ~ nominale/minore .) exemplary damages ~ generale .moral prejudice ~ necontractuale . above .to be out of debt a se achita de ~ . pi.recovery of damages. (despdgubiri bdnesti) damages ~ corporala .authorized dealer ~ de titluri de valoare .general/ordinary damages ~ indirecte .damage to persons ~ delictuala .) sentimental damages ~ exemplare/agravate/punitive . through ~ -a lungul bordului navei .dealer in securities deasviprsi prep.to be over head and ears in debt a nu mai avea ~ .(referitor la predarea sau primirea mdrfii) alongside ship ~ la data .(care vorfi sigur achitate) good debts a face ~ . for.(dr.m.on duty ~ vanzare .to sue for damages a obtine ~ . 1.on sale. of 2.malicious damage ~ materiala . damages ~ morale .f.damage done/ incurred daune cauzate de circulatie §i accidente traffic and accident loss ~ compensatory compensatory damages ~ contractuale .DAT-DEA 121 ~ de razboi .to get out of debt datornics.alleged damage ~ prin aruncarea peste bord . deterio-rarea mdrfii) pickings ~ probabile .) damage by jettison ~ prin frecarea marfurilor . under offer dealer s.penalty for nonperformance of contract.to award damages a actiona in judecata pentru a obtine ~ . compensation. (paguba) damage. harm 2. (despdgubire) indemnification.(in timpul transportuhii) chafe ~ prin incendiu damage by fire ~ prin manipulare damage by handling ~ produsa/ocazionata .to run into debt. liquidated damages ~ evaluate subiectiv . with.after date ~ ocazie second-hand ~ proba .(a bunurilor navel) (mar. 1.war debts ~ externe .(oferte drept compensate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale) indirect/consequential damages ~ -interese .to recover damages deprep. dealer ~ autorizat . m. (pierdere) loss.) tort 3.

(a inscrie o sumd in debitui unui cont) to charge smth.n. to sell by retail debitor adj.technological gap decadea v. to smb.insolvent debtor ~ ipotecar . mortgagor ~ in incapacitate de plata . !jiiratilor) verdict given/returned by the jury ~ arbitrala/de arbitraj . resolutior2.) market. release deblocare s.t. outle'opening ~ pe piata vanzarilor cu amanuntui retail outlet ~ potential . (supus unui drept de retentie) lienee ~ care fuge de creditori . (un titlu) to confer (on) decimal adj.) i.(cdruia i se aplicd un sechestru) distrainee ~ gajist .n. respectiv reducerile de pasiv) {cont. time lag ~ de randament .) yield gap ~ deflationist . to disembark.n..bad debtor ~ solvabil .principal/chief/primadebtor ~ rau platnic . (coloana din partea stangd a nnui cont. lapse decadere s. (din drepturi) (dr incapacity. decision. to unship.pledger.-. (a vinde cu amanuntui) to retail.to be in the red debloca v. discharge debita v. to discharge. : ~ liniei . parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltu-ieste pentru a-si face publicitate in mass media) above the line debarca v. debtor. (din drepturi) (dr.potential market/outlet a gasi un ~ . red 3.(pentru a se eschiva de la plata datoriilor) fly-by-night ~ executat .mortgage debtor. (fonduri) to unfreeze. to debit smb.f.} judgement. debit. wharf debit s.n.group decision . to set/to put ashore. landing stage/pier/ place. (eliberare) releas. in care se inregistreaza elementele si sporurile de activ. (datorie) debit 2. 1. (de ziare) news stall/stand 5.t.sundry debtors a fi debitor . award. 1.release of funds debu§eu s.economic gap ~ tehnologic . decimal decizie s.to find a market decalaj s. mortgager. tribunal de arbitraj) (arbitration) award ~ colectiva . pledger ~ insolvabil . (dr.) debit side. (declarat de instantd) judgement debtor.t.'s account.(a unu.i.f.solvent debtor debitori diverse .t. (de curs de apd) flow. (tutungerie) tobacco shop.(termen contabil care se referd la anumite articole din contui de profit si pierderi si care apar deasupra liniei profitului net in declaratia de profit si pierderi. sentence. gap.(diferenta dintr: randamentui mediu al actiunili:' comune si eel al titlurilor de valoare •:. 1.. tobacconist's. (pasageri din autobuz) to set down debarcader s. prima clasa) {bur. (un premiii) to award (to.m. (pasageri) to land. s. (vdnzare cu amanuntui) sale by retail 4..deflationary gap ~ economic . (corn. :. with 2.f.debtor -default ~ principal . (mdrfuri) to unload. lapse decerna v.: unfreezing ~ de fonduri .122 DEA-D.

prime entry ~ vamala preliminara .declaration of value ~ falsa .to appeal declarant s. declaration of duty. dr.t. earnings statement ~ de solvabilitate . m.final/closing declaration ~ vamala initiala .vamala finala .decision beyond/past recall declara v.DEC-DEC 123 ~ de inculpare/punere sub acuzatie (luatd de curtea cujuri) true bill ~ de sistare temporara a tranzactionarii actiunilor unei societati (bur.home value declaration ~ autentificata (dr. declaration ~ a avariei comune .(la vama) baggage declaration/sufferance ~ de export a incarcatorului shipper's export declaration ~ de faliment .) acknowledg(e)ment ~ consulara .) outwards entry.free entry ~ vamala . 1.import entry vamala de transbord transshipment entry ~ vamala de tranzit transit entry . tax return.entry of goods ~ in stare de faliment . to invalidate.postentry . customs declaration ~ vamala a echipajului .) crew's customs declaration ~ vamala asupra continutului declaration of the contents ~ vamala de antrepozitare . entry outwards ~ vamala de intrare/sosire .to declare null and void.strategic economic decision ~ economica tactica .entry for warehousing ~ vamala de iesire/plecare .entry.(asig. captain's (imperfect) entry ~ vamala provizorie .adjudication of bankruptcy declaratie s. subjurdmdnt) (dr.) notice of abandonment ~ de bagaje . entry inwards.f. to declare. statement 2.tactic economic decision ~ irevocabila . declaration. (venitui) to return ~ avarie comuna . to annul ~ recurs .) inwards entry.) to declare general average ~ nul si neavenit .(mar.. (scrisd. mar.(mar.imperfect/ preliminary/sight entry.misrepresentation ~ pentru achitarea taxelor vamale duty-paid entry ~ pentru marfuri scutite de taxe vamale . (in vama) to enter.) declaration of general average ~ a marfurilor in vama .declaration of solvency ~ de valoare .(asig.ultimate decision ~ economica .) affidavit ~ a carausului .economic decision ~ economica strategica .return of income.(mar.(privind starea mdrfii) carrier's statement ~ asupra valorii marfii in tara de origine . mar.bill of sight ~ vamala suplinientara .declaration of bankruptcy ~ de impunere/venituri . bill of entry ~ vamala de import .(mar. declarant ~ vamal .) distringas ~ definitiva .f.consular declaration ~ de abandon .custom-house/customs broker declarare s.

n. (analizare. decorator ~ de vitrine window dresser decret s. (despre un an agricol) lean a fi ~ .settlement by transfer decorator s. deduction ~ a dobanzii . shortfall 2. (neajuns) drawback.f.f. discount from a sum paid sau to be paid ~ de cheltuieli .) deflation. deficient.standard deduction defect s. out-of-work decurge v. (o instalatie) to shut down decuplare s. shortage. (a unei instalatii) shutdown decuplat adj. imperfect adv. in disrepair ~ ascuns . settlement ~ bancara banking settlement ~ frauduloasa fraudulent settlement ~ prin acreditiv settlement by letter of credit ~ prin virament .n.job breakdown ~ forfetara . out-of-order.balance of trade deficit.budget deficit ~ de rezerve . faulty. reimbursement decontav.) goal definition deflator s.fault of fabrication defectoscop s. breakdown deficienta s. (la cantor) shortness of) weight ~ al balantei comerciale . (fin. (a legifera) to enact decupla v. short.interest deduction ~ a tarei . to settle decontare s.f. disinflationary . faultily. fault detector/finder/ locator.i.) deflator deflatie s. reserve deficiency ~ de tonaj . (despre un contract) to run on deduce v. to deduct deducere s. definition ~ a obiectivelor .decree law. decree. executive order decreta v. m. (dintr-un intreg) to deduct 2. (fin. al productiei etc. 1.t.124 DEC-DEF declin s.n. 1.latent defect ~ de fabricatie .f. (a analiza.tare allowance defaica v. external deficit ~ al balantei de plati . (despre buget) adverse. fault.f. (al activitdtii economice.to cover/to make good/to supply a deficit a fi in ~ . 1.(fin. defining.f.(man. to decree. impdrtire in pdrtile componente) breakdown ~ a componentelor postului . to be in the red deficitar adj. defective. disinflation deflationist adj.(mar.t. (despre mdrfuri) scarce.f.) shipping deficit deficite gemene .) decline decont s. to charter. fault detection defectuos adj. failure.t.t. charter. deficiency deficit s.n.n. defective.n.f. defect.balance of payments deficit ~ bugetar . flaw detector defectoscopie s. deflationary.) twin deficits a acoperi un deficit .f. out-of-repair. deduction. {dintr-un intreg) deduction 2.f. (legiferare) enactment ~ -lege .to be in short supply definire s. m.(rezervele unei band care scad sub nivelul cerut de lege) deficient reserves. shortcoming adj.to have a deficit. a impdrti in pdrfile componente) to break down defalcare s.defraying of expenses. deficit. defectively defectiune s.

r. resignation a-i da/a-§i inainta demisia . density ~ de stivuire .f. embezzler. (de sarcini ipotecare.) del credere delega v.brand name ~ a marfii .n. (despre tin cabinet guvernamental) outgoing 5. peculator delcredere s. to grub.DEF-DEP 125 defrauda v.t. to name. mandate.f. grubbing. (yn teren) to clear. de gaj) to disencumber degrevare s. embezzler. peculation delapidator s. offence.t.(participarea muncitorilor la luarea deciziilor in intreprinderea unde lucreazd) industrial democracy demonetiza v. (a se devalorizd) to devaluate demonetizare s. remission. to defraud. 1. to quit. datorii) to relieve. reclamation. (mandat) commission. denomination ~ a firmei .t. de gaj) disencumbrance ~ de dubia impunere .bulk weight denumi v. (devalorizare) devaluation densitate s.f. delinquency. (reprezentant) representative delegatie s. a unei monede) demonetization 2.firm/trade name ~ a marcii . to defalcate. to discharge (from function/office) demitere s. to reclaim. resigner demite v. embezzlement.m.to resign. to remove.t. dismissal ~ nejustificata/injusta . to democratize democratic s. delegate.t. to embezzle. (a unui teren) clearing. (financiar) delinquency demisie s. defaulter.n.(evitarea platii unui impozit pentru acelasi venit in doud tdri) double taxation relief delapida v. to resign. m. (grup) delegation 3. vacating. (retragere din circulatie a unei bancnote.f. o monedd) to demonetize v.f. datorii) relief. to dismiss. (imputernicit) mandatory. authorization. name.f. degressive degreva v. to delegate. 1.t.f.t. (corn.f. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisiona v. (opddure) to clear defrisare s. (a unei pdduri) clearing degrada v.wrongful dismissal democratiza v.trade mission delict s.tightness ~ in gramada . (loctiitor) deputy. to peculate delapidare s. defalcation.m. to defalcate. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisionar adj.i.t.t. defrauder.(a firmei) registered name depanav. to denominate denumire s.m.f. democracy ~ industrials . (de obligatu.devolution of authority ~ economics . to depute delegat s.f. delegation. (despre calitate) to go down degresiv adj. misdemeanour. (misiune) mission 2. defalcator. peculator defri§a v. to peculate defraudator s. (a retrage din circulatie o bancnotd. resigning.denomination of the goods ~ a postului -job title ~ inregistrata . (document) certificate ~ de autoritate . to remit. to defraud. (de sarcini ipotecare. to repair . (de obligatu. to embezzle.r. defrauder.f.

repository.t.n. warehouse. 1.wholesale warehouse ~ bancar . furnizare de materii prime etc.dock storage. (de bunuri in garantie) bailment ~ al expeditorului de marfu ^ (mar.(cerute . call deposit ~ la import . floatMBi storage/warehouse ~ portuar . a barter comerciale nontarifare) prior deposiBfc| ~ interbancare . storehouse.deposit at call.f.open depo: ~ m valuta . (serviciu) emergency repairs. depot. depot ~ de locomotive .n.m.) resource dependence deponent s. (de mdrfuri pe baza de contract) bailor 2.sight deposit ~ pe chei .) general average depositor deport s.t.(asig.(asistentd financiard.deposit at she notice ~ pentru containere de schimb container stock holding depot j ~ plutitor .timber yard. (SUA lumberyard ~ de marfa . mar. (ilegald) disseisin depou s.) (sumd de bani depusd pentru plata unei datorii) tender. departmental depa§i v.) profit centre ~ central/de coordonare .entrepot warehouse ~ descoperit/in aer liber .quay warehouse ~ pe termen lung .DEP-DEP depanare s. (dr.foreign deposit ~ la cerere .deposit at loot notice ~ pe termen scurt .) backwardation deposeda v. o cifrd) to top.time/term deposit ~ la vedere .warehouse ~ de materiale .supply depot ~ de minereuri .(fonduri depuse bancd de alte band) interbank depc . (de) to dispossess (of).f. (bancar) (bank) deposit 3. (ilegal) to disseise (of) deposedare s.) consignor/shipping depot ~ angro .bank deposit ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice ~ de cherestea . (de tranzit) entrepot 2. storage yard. (concedinl. importator ca forma. (o suma.banca centrald un procent din valoareimportului) import deposit ~ la termen . demanc. (care constitute un depozit bancar) depositor ~ pentru avaria comuna . qc warehouse depozite ale bancilor comerciale -i banca centrald) bankers' deposits ~ bancare prealabile .tramway shed depozit s. to exceed.storage vessel. department ~ autonom — (imitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man. (contui in bancd) to overdraw dependents s. breakdown mechanic departament. (bur. repair 2.(unitatea centrald a unei band care verified toate tranzactiile efectuate) proof department departamental adj. 1. 1.(forma de restrictie importurilor prin care importator^ este obligat sd 'depund temporar .m.roundhouse ~ de tramvaie .n.staff department ~ de control .f dispossession. o perioadd de timp) to overstay. dependence ~ de resurse .ore yard ~ de tranzit . breakdown service depanator s.n.) (man.s.

(de marfd in garantie) bailment ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice. in-bond depozitie s.m. to cancel depreciere s. warehousing ~ de lunga durata .to wharf depozitar s. (timbre) to deface.) deposition. (de bani in banca) deposit.t. (sub jurdmdnt) affidavit deprecia v. devaluation. (agent imobiUar sau impiiternicit care define banii cumpdrdtoruliii unei proprietdti pentru a-i transmite vdnzdtorului) stakeholder depozitare s. forward buying ~ in tranzit . valori pentru pdstrare) to lodge ~ marfuri pe chei . to deposit. testimony.t.(de mar/a. entering 3.to give evidence. depositor depune v. to disvalue. demand/ call deposit ~ la vedere . (jiirdmdntid.f.w. (subevah-iare) undervaluation. to store.outside/outdoor storage ~ in compartimente frigorifice freezer storage ~ in containere . to lodge money at the bank ~ declaratie vamala de intrare . underrating.(metodd de finantare a stocurilor prin care acestea sunt depozitate la sedhd firmei creditoare) (fin. (in antrepozite vamale) bonded. (o plangere.to give a bail/guarantee.currency/monetary depreciation depresiune s. storage. to enter. (bani in banca) to deposit. 1. (o cerere) to hand in. notice deposit ~ la cerere deposit at call. to stock. stored. (dr. to devalue.t. (moneda prin aliere etc.) debasement. 1.. 1.) to debase. to deposit a guarantee ~ marturie . consignment 2. storing. (a unei plangeri. materii prime) buying forward.f. (acte. to underrate v. to devaluate.sight deposit . (in antrepozite vamale) to bond 2. evidence. (a tim-brelor) defacement ~ monetara .) field warehousing ~ in aer liber .container storage ~ in stoc .wharfage ~ temporara . (a subevalud) to undervalue.transit storage ~ in vrac .long-term storage ~ de marfuri paletizate .DEP-DEP 127 depozita v.to enter outwards ~ garantie . to bank. (devalorizare) depreciation.palletized storage ~ externa/pe termen . deposited. to warehouse. un protest) to lodge. to recede.f.bulk storage ~ pe chei .r. a unui protest) lodging.to enter inwards ~ declaratie vamala de plecare . (mar/a in garantie) to bail ~ bani la banca .f. to consign 2. (o declaratie vamala) to enter. (a devaloriza) to depreciate. (monetard prin aliere etc. bailee 2.t.f. despre functionari) to be sworn in 4. (a unei decla-ratii vamale) entering. (consignatar) depositary. to testify depunere s. to file 3.slumpflation depunator^.to put/to deposit money in the bank. depression ~ economica economic depression/ slump ~ economica cu inflatie .temporary storage depozitat adj. 1. v.

f. (pierdere de drepturi civile si politico) (dr.partial unloading ~ peste bord . 1. to unship. (navd abandonatd) derelict derivat s.(guri de magazie. to land 2.f. unloading.) loading aperture/opening ~ de tonaj . 1.f.) to discharge. 1.f.m.) job description ~ a sarcinilor de serviciu ale unui director sau ale unui specialist management job description ~ comerciala .patent specification ~ a postului . to uncoil 2.) discharge. (o hartd. 1. (o navd etc. a achita) to absolve. (produs secundar/auxiliar) by(e)-product derula v. to decentralize deschidere s.) disqualification descarca v. (basculare) dumping 3.t. landing 2. o afacere) to carry on descalifica v. unloaded. unshipment. stevedore descentraliza v. (a unui zdcdmdnt) strike descoperit adj. (a absolvi. to spread out. credit prin cont descoperit in situatia in care titularul a efectuat prelevdri superioare activelor existente sau limitei de credit acordat) overdraft 2. (docher) docker. discharged.(a unui produs intr-o reclamd) accurate description . saborduri in bordaj) (mar. to disembark.(a mdrfurilor oferite spre vdnzare) trade description ~ corecta/exacta .t. (a bascula.) to disqualify descalificare s. lichida o datorie) to discharge ~ cu nava in stare de plutire .ship-to-shore discharge ~ in contui armatorului . (lipsd de titluri in portofoliu) uncovered position ~ in cont fara garantie .unsecured overdraft descriere s. unloader. (a plati. (absolvire. (un contract. (in cont. achitare) discharge ~ de marfa in minus . to discharge. discharger. landed ~ in minus .t.(fafd de cantitatea din documente) overlanding ~ in port .offshore discharge/ discharging/unloading ~ in stare de plutire .t.to discharge afloat descarcare s.(man. (un cabin) to unwind. (a unei nave etc.(a navL^ discharge afloat. (eliminare a reglementdrilor) deregulation derelict s.t. unshipped. (a exonera) to exonerate. to unload.(fata de documente) short-landed descarcator s. disembarkation. (un zdcdmdnt) to strike descoperire s.f.gross terms discharge ~ in plus . un document etc. opening ~ catre public . (a lipsi de calitatea/ dreptui de) (dr.n.128 DEP-DES dereglementare s. afloat discharge ~ partiala . (exonerare) exoneration. to unreel.(transformarea unei companii particulare/inchise intr-una publicd/deschisd) going public ~ de incarcare . discharging. description ~ a brevetului .n.) to unroll.port discharge ~ in rada .(la navele cu punte de protectie) tonnage opening descoperi v. a rdsturna) to dump.f.overboard discharge descarcat adj.short landing of cargo ~ de pe nava pe chei . 3.

to handle deservire s.t. (populatia) to serve 2. to indemnify. handling ~ a unui port de catre caile ferate railway service to a port desface v. to compensate.) spreadsheet desfiinta v. (abrogare) abrogation. (baloturi de mar/a) to unbale.ca de obicei" .(designul fabricilor si al cladirilor administrative) environmental design ~ industrial . to suppress. (pentru cheltuieli) to reimburse.n. 1. (cont.f.vindictive damages ~ de razboi . to nominate desemnare s.t. designer despacheta v.t.n. to unfold desfasurator s.t. to designate. m. 1. (din Idzi. refund. cutii) to uncase despagubi v. prejudicil) to make amends to despagubire s. (a unei corporatii) disincorporation ~ a cuponului — (transformarea unei obligatiuni obisnuite intr-una cu cupon zero) coupon stripping design s. (a unui contract) cancellation. (legala) remedy.t. abolishment. annulment. (intr-un post. design ~ de mediu . a unei instalatii) service. to requite. mar. (a anula) to cancel. despre unele mdrfurf) loose desfasura v. service 2.f. to unpack. to rescind 2.war reparations .pecuniary compensation ~ in natura . to undo. repeal. undoing.liquidated damages ~ cu titlu de penalizare . (neambalat. compensation. (intr-un post. (pentru daune.. (pentru servicii) remuneration. to annul. to refund. (a abroga) to abrogate. 1. to repeal. (yanzare) sale desfacut adj. (a unui cartel) decartelization. annulment. {un contract) to cancel. 1. to show 2. nomination deservi v. to market desfacere s. 1.f. (o corporate) to disincorporate desfiintare s.t. ofunctie) to appoint. (un contract de munca) to sever 2. (o activitate) to carry on. (daune) damages.recovery in kind ~ legala . (anulare) cancellation. (un utilaj. (a unui utilaj. amends. o functie) appointment.legal remedy/redress ~ pentru accidente de munca worksmen's compensation ~ pentru rezilierea contactului smart money ~ stabilita prin acordul partilor remedy by agreement between the parties ~ stabilita prin proces . rescission 2.f. (a vinde) to sell. suppression.f. (pentru cheltuielf) reimbursement. (a unui contract de munca) severance 2. (un cartel) to decartelize. designation. 1. indemnity. to annul. o instalatie) to service. recovery. to abolish.) average as customary ~ baneasca/pecuniara .remedy by judicial process despagubiri contractuale .t. to void. (pentru servicii) to remunerate. reparations ~ a pagubelor de avarie .DES-DES 129 desemna v. requital. (a etala) to display. indemnification.(asig. \.industrial design designer s.

to ascertain the quality of a commodity ~ cre§terea preturilor . to unstow destivuire s.cotton wastes ~ de cherestea .to force down prices determinare s.) goal setting . fixare'i determination. conviction. (a specified.t. incomplete destinatar s. damage. retailer.f.n. 1. recipient.m. unliquidated damages a cere ~ . a unui cec) to deface deteriorare s. (a fetei unei bancnote. (a convinge) to persuade.off-cuts ~ de fier iron scrap ~ de grau . (convingere} persuasion.reducible wastes ~ refolosibile . v. remnant. 1.to force up prices ~ scaderea preturilor .r. a fixa. (transfer. (a stabili.(situatia in care capitalul unei institutii financiare scade sub nivelul prevdzut de reglementdrile legale) capital impairment ~ a caricului/incarcaturii . (a daunelor) (asig.) process costing ~ a costurilor directe direct costing ~ a costurilor variabile variable costing ~ a obiectivelor . (a schimba serviciul/ locul de munca) to relocate deta§are s.t.f. to damage.offal wheat ~ de hartie . retail dealer. (al unei plati) payee. a unui cec) defacement ~ a capitalului . to discharge destituire s.utility refuse/wastes detailist s. to convince. (a obliga) to bind over 2.) to adjust ~ calitatea unei marfi . to dismiss.crushing damage determina v. deterioration.m. destination ~ finala ultimate destination destitui v.t. t.t. to impair.(a mdrfurilor} storing damage ~ prin strivire/zdrobire . (in vederea descarcdrii) unstowing deseu s. to detail. (constr anger e\ binding over 2.(in timpul transportului) cargo damage ~ prin depozitare . addressee.. a decide) to determine. (al unei remiteri) remittee.to claim/to recover damages a fi pasibil de plata despagubirilor -to be liable for damages desperecheat adj. waste. a enumera) to itemize deta§a v. (stabilire. (constatare} ascertainment. small trader detalia v.f.f.t. to deteriorate. (a stabili. wastage. paper refuse ~ industriale .industrial wastes ~ radioactive . (rebut) scrap.f. (despre un articol) odd. (daunele) (asig. (consignatar) consignee destinatie s.f.radioactive wastes ~ reciclabile . dismissal. impairment. schimbare a serviciuhii/locului de munca) relocation deteriora v.off-cuts. a constata) to ascertain. not paired. (fata unei bancnote.(man. (rezultat din transarea unui animal) offal de§euri de bumbac . refuse.130 DES-DET ~ necontractuale . discharge ~ ilegala/injusta unfair/wrongful dismissal destivui v.(stabilite de instanta) damages at large. i adjustment ~ a costului total al fluxului tehno-logic (pentru realizarea unui produs} (cont.

t.specification ~ estimativ .licensee ~ al unei fransize .) termor ~ al politei de asigurare . embezzlement.cost-plus pricing ~ a preturilor de vanzare prin tatonari fixing prices by trial and error deturna v.n.clearing foreign exchange dezacords. not paired. (neajuns) drawback.t.overestimate devize s. estimate ~ aproximativ . holder ~ al dreptului de posesiune pe viata sau pe termen . commonage dever s. to hold.equity holder. (monetard etc. n.(dr.f. o situatie) to hold ~ un post/o functie .f. depreciation. (a ieftini) to mark down devalorizare s. incomplete dezavantaj s./n.summarized estimate ~ descriptiv . 1.(dr. bill of quantities ~ exagerat . to depreciate.f.s'. pi.) detinue ~ reciproca de actiuni . to peculate. (moneda prin aliere etc.n. business (done) devize.(de catre doud sau mai multe societdti) cross holding.f.n.f. (a unei monede prin aliere etc. peculation.t. (alcdtuit din parti componente gata de asamblare) knocked-down dezasortat adj. misappropriation.currency devaluation/ depreciation devalma§ie s.(al unei cambii) holder for value detine v. dissent dezarima v.rough estimate ~ centralizator .DET-DEZ 131 ~ a preturilor de vanzare pe baza costurilor medii . fraudulent conversion detinator.t.estimate of costs.) to debase 2. holding ~ de actiuni de catre salariati (recompensarea salariatilor cu actiuni) (man. (a poseda) to possess.-shortcoming dezavantaj a v. cost estimate.) breaking out/ bulk dezasamblat adj. disadvantage. (rate of) turnover. pentru ca proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) nominee shareholding ~ ilegala a unui bun . (despre un articol) odd. obligatiuni) scripholder ~ de obligatiuni bondholder ~ pentru valori furnizate . (o pozitie. (leftinire) marking down ~ monetara . 1. (de fonduri) defalcation.franchiser ~ de actiuni comune . (mar. foreign exchange/ currency ~ de cliring . to embezzle.) employee shareholding ~ de actiuni pentru administrare -(de catre o persoand fizicd sau juri-dicd.) debasement 2. (mar.f. (moneda etc. to misappropriate deturnare s.t.) to devaluate.(titularul unei polite de asigurare de viata) policy holder ~ al unei autorizatii/licente .to hold an office detinere s. (fonduri) to defalcate.average-cost pricing ~ a preturilor de vanzare plus o cota marginala fixa . common stockholder ~ de certificate provizorii . reciprocal shareholding devaloriza v. to own.(de acfiuni. to devalue.) devaluation. disagreement.) to break out/bulk dezarimare s. to disadvantage .

) deadweight displacement scale ~ de programare a proiectului -project planning chart ~ volumetrica de activitate . (procesul prin care intermediarii financiari.human development diagrama s.(a unei firme) (man.activity chart ~ a circulatiei fondurilor sau a marfurilor flow chart ~ a operatiilor . argument . development: improvement.t.f.operating process chart ~ a procesului tehnologic .f. growth ~ a gamei sortimentale . de plati etc. sunt eliminati din lantui care transferd banii de la creditorul initial cdtre debitorul final) disintermediation dezmo§teni v. 1.t. dezvoltare s.f. (a imbundtdti) to improve ~ al balantei de plati .f.f. disinheritance dezodorizare s. disequilibrium.(care se manifesto atunci cdnd o anumitd tard reuseste sd aibd o monedd puternicd si o inflatie mai redusd decdt cea a tdrilor partenere) competitive disinflation dezintermediere s.procedure chart ~ a organizarii .) organic growth ~ umana .132 DEZ-DIF dezechilibru s.f. to disclose dezvaluire s.) disinflation ~ competitiva . to disinherit dezmostenire s. disagreement.f. (decalaj) gap (pferite de date confidentiale de cdtre o bancd despre conturile unui client} disclosure dezvolta v.n.process chart.product development ~ economica .economic development ~ economica durabila .n.organization chart ~ a pragului de rentabilitate -breakeven chart ~ a procentului de munca manuala -twohanded process chart ~ a procesului muncii .(in statistica matematicd) scatter chart ~ de incarcare .f.f. diagram. to develop. (proces care se manifestd prin incetinirea durabild si autointretinutd a ratei de crestere a nivelului general al preturilor) (fin. difference-dispute. odour removal dezvalui v. (pferire de informatii complete.disequilibrium in the balance of payments ~ economic economic disequilibrium dezeconomie s. want/lack of balance. chart ~ a activitatii . deindustrial-ization dezinflatie s. diseconomy dezeconomii de scara (fenomen caracterizat prin cresterea pe termen lung a costului mediu dincolo de nivelul optim al productiei) diseconomies of scale dezindustrializare s.t.(mar.(pe o anumitd perioada) volume chart diferend s.sustainable economic development ~ organica/structurala . (al balantei comerciale. flow diagram ~ a stadiului procesului de productie progress chart ~ de dispersie . de exemplu handle. obligatia persoanei care incheie o asigurare de a oferi asigurdtorului toate informatiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) disclosure 2.) imbalance.

diminution. difference 2.economic dynamics diplomat adj. (in naturd. v. differentiation ~ a produselor . (vdndut din. managing director. head manager. (dintre pretui pe care un dealer de valori mobiliare il oferd pentru titlurile de valoare si pretui la care Ie revinde. (executiv) executive (manager) ~ adjunct .f. breakwater dijmas s.(angajarea de muncitori necalificati pentru lucrdri efectuate de obicei de personal calificat) dilution of labour dimensiune s. (jend financiard) embarrassment. rent paid in corn a lucra in ~ .difference in price ~ de salariu . to diminish. (la ware) jetty. 1.t. difficulty 2. cu titlu universitar) graduate. (mdrime) size ~ speciala . direction.(la confectii) odd size dimensiuni de gabarit .(mdrirea numdrului actiunilor existente fdrd cresterea corespunzdtoare a profitului sau a activelor societdtii respective) (bur. sharecropper dijma s. despre mdrfuri) (corn. (discriminatoriu. differential. dike.to sharecrop diluare s. (in bani) quitrent.) draft/draught/trim difference ~ de plata .assistant/deputy manager .ex warehouse ~ doc/chei .n. to slacken diminuare s.) dilution of equity ~ a fortei de munca .difference to pay ~ de pret . slackening din prep. to decrease. dynamic(al) dinamica s.f. preferential) discriminating diferentiere s. dilution ~ a capitalului propriu .f.m.f.f.m. to become differentiated diferential adj.container dimensions diminua v. dintre cursul de cumpdrare si eel de vdnzare al unei volute.DIF-DIR 133 diferenta s.m.r.f. diferenta dintre pretui de exercitiu dintr-un contract la termen si pretui spot) basis ~ de calitate .overall dimensions ~ standard de container .(asietd) (mar. decrease.ex dock/quay/wharf ~ nava — (in portui de livrare) ex ship ~ ordinul si in contui . dintre preturile pentru livrdrile spot sau futures. manager.product differentiation dificultate s.f.t.r. dimension.) ex ~ depozit . dam. (in grdne) terrage. instruction director s.difference in quality ~ de pescaj .f. straits. 1. stringency dig s. to differentiate.f.(pdnd la nivelul salariului de baza) make-up pay ~ in plus sau in minus . dintre rata rentabilitdtii activelor si costui pasivelor) spread 3. graduated s.ex factory/mill/works dinamic adj.difference over or under diferentia v. (la bursa de mdrfuri. diplomat(ist) directiva s.. embankment. seawall. to differentiate v. in parte) metayage. directive. dynamics ~ economica . (titrat.for and on behalf of ~ uzina . peasant on quitrent.

staff manager ~ artistic . (SUA) chief executive ~ general . care conduce echipa insdrcinatd cu deservirea unui client) account director ~ de filiala/sucursala branch manager ~ de investitii .(la angajare) age discrimination discriminatoriu adj. evolutia costurilor.executive director ~ pentru probleme de calitate -quality manager ~ .executive manager. 1. 1.f. discretionary discrimina v.general manager ~ interimar acting manager ~ .business/sales/ commercial manager.n. to manage.art director/editor ~ comercial . (moneda.f. ludndu-se in considerate raportui dintre cererea si oferta de bunuri si active financiare.f.f.production manager ~ de produse .investment manager ~ de productie .n.(unul dintre principalii manageri ai unei agentii de publicitate.chief/head engineer directorate.district manager ~ responsabil cu vanzarile pe teren -field sales manager ~ tehnic . discriminatory .registrar of companies ~ al serviciului de personal . to control 2. (diferenta dintre valoarea nominald si cursul pietei pentru o moneda. directorship directie s. to discriminate discriminare s. (decalaj) gap ~ dintre costuri .f. a tehnologiilor de fabncatie} discounting discrepanta s.) discriminating. discipline ~ financiara financial discipline discont s./!.(estimate si efective) cost variance ~ statistics statistical discrepancy discretionar adj.t. preturi etc.134 DIR-DIS ~ al departamentului de contabilitate . (centrala) head office dirija v.editor. piata etc. sau un titlu de valoare) disagio discipline s. (SUA) publisher ~ executiv . a conduces to direct.trade discrimination ~ de varsta . (comerciald.(responsabil cu promovarea si comercializared) brand manager ~ de ziar . (a administra.accounting manager ~ al departamentului de export export manager ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al registrului de comert . (pperatiune prin care se determind valoarea actuald a unm venit viitor. (responsabil cu productia si vdnzared) line executive ~ de echipa . (despre tarife. discrepancy.owner-manager ~ regional . (conducere\ management 2.t.membru in consiliul de admi-nistratie . state interference disagio s. tarifard) discrimination ~ a fortei de munca .n.proprietar .) to control dirijism s. (procent mcasat din valoarea titlurilor de credit de cdtre bancd ca urmare a rdscumpdrdri: acestora inainte de scadentd) discount discontare s.employment discrimination ~ comerciala .

) available/liquid assets. (prevedere) provision. \.(scrisd) job order ~ de plata .(mar. to put. despre o lege) to enjoin 3.i. to exempt (from). exemption.devise dispozitii de suspendare a platii (unui cec) orders not to pay ~ stricte/riguroase/severe .t. (de) to dispense (from).t.) unbundling dispasa s.cash at bank disponibilitate s. (expert de evaluare a avariei) (asig. mar. asezare) disposal. (de bani.f. spot goods ~ de numerar in banca .m. excedentar) spare 2. (a decide) to decide 2.export availability ~ imediata . (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societdti-mamd in mai multe elemente componente pentru cresterea probabilitdtii existentei unor fonduri in perioade de dificultate economicd) (fin. dispensation. (timp economisit la incdrcarea sau descdrcarea navei) (mar.t. distribution.transfer order ~ testamentara .) dispatch.general average adjustment/statement ~ de avarie particulars . a adevaruhd de cdtre un asigurat etc. (a prevedea.f. destinatie sail escald) foreign average/statement ~ de avarie . (active lichide) (fin. (declarable de avarie) (asig. pi. to set out. mar.) concealment disjungere s. 1.resource allocation ~ expresa/urgenta . distance ~ de calcul al navlului . (speciala) licence disponibil adj. controller. 1.(fdrd mar/a) (mar. 1. to distribute. to dispose. (ordin) order 2. disposable.free delivery .) average adjuster/stater/taker dispatch s.collection order ~ de incarcare — loading/shipping order ~ de lucru . (proportionald) apportionment ~ a resurselor . availability 2. (cu livrare imediata) spot s. disposition ~ de incasare .(a postei) special delivery ~ gratuita . ready. to set v.f.f. to arrange. (a ordona) to order.f.(din portid de descdrcare.) dead mileage distribui v. (a activelor de cdtre un falit.) chargeable distance ~ in mile . saved time dispecer s.) adjustment.m. (dispunere. available. to deal/to give/to share out.immediate availability dispozitie s.yardage ~ parcursa in balast . (mar/a disponibild/cu livrare imediata) spots. dispatcher dispensa v.particular average adjustment/statement dispasor s.mileage ~ in iarzi .f. (a aranja) to dispose.f. (a aseza) to place.average adjustment/statement ~ de avarie comuna .payment order ~ de virament .n. stipulation.DIS-DIS 135 disimulare s. (suplimentar.f. (despre un spatiu) vacatable. statement ~ conform legilor straine . resurse) to command distanta s.n.f. (a mai multor procese) (dr. disposable funds ~ de export .stringent regulations dispune v. to absolve (from) dispensa s.) severance (of causes) disociere s. pi. (proportional) to apportion distribuire s.

news items 2. daily fee/allowance divers adj. varied. n. v.risk diversification ~ ineficienta .) superfluous diversification dividend s. distribution ~ a marfurilor fara intermediari -first-hand distribution ~ a veniturilor . penny--in-the-slot machine ~ de sarcini taskmaster distribute s. destruction ~ intentionata (pentru incasarea asigurdrii) voluntary waste diurna s. operatd de producdtor pentru anumiti detailisti) selective distribution distribuitors.(a produselor.(dividendul vdrsat la sfarsilul anului financiar de o societate care a distribuit dividende intermediare) final dividend ~ intermediar/partial . district.robot distributor. (a liniei de produse.unpaid dividend ~ nepreferentiaVneprivilegiat (aferent actiunilor comune) ordinary dividend ~ platit prin certificat provizoriu -(care prevede plata in numerar la c data ulterioard specificata) scnr dividend ~ preferential/privilegiat . (regiune) region.f.m.f.f.n. division 2.r.t.(ale actiunilor preferentiale/privilegiate care nu a* fost achitate la scadenta} accumulative cumulative dividends ~ pe actiune dividends per share ~ platite in numerar cash dividends divizare s. area distrugere s.f. (a una societdti) demerger. to diversify.136 D1S-DIV ~ selectiva .income distribution ~ cu amanuntui . multifarious.f. pi.retail distribution district s. diverse. 1.. (a unei compans in unitdti distincte pentru a acopefi mai bine diferite sectoare ale piefe^ (man.f. 1. a pietelor de comercializare. dividend ~ -actiune . a gamei activelor financiare detinute in portofoliu de un investitor in scopul diminudrii riscului) diversification ~ a liniei de produse . various.(platit in actiuni supli-mentare si nu in numerar) stock dividend ~ final .(selectia a 10 pdnd la 15 active intr-un portofoliu) (fin. (cheltuieli diverse) sundry expenses.line filling ~ a produselor . sundry.(dividends distribuit periodic in contui dividen-dului final aferent exercitiului financiar in curs) interim dividend ~ neachitat . insd prin divizarea celor existentf' . sundries diverse si neprevazute .product diversification ~ a riscului . not.(aferere actiunilor preferentiale/privilegiate i preferred/preferrence dividend ~ statutar statutory dividend ~ suplimentar bonus/extra/special surplus dividend dividende cumulative . distributor ~ automat . (rubricd de ziar) miscellaneous column.(mentiune la sfdrsitui devizului unei constructii) miscellaneous contingencies diversifica v. to vary diversificare s.) divisionalization ~ a actiunii .(mdsurd contabild de crestere a numdrului de actiuni • circulate fdrd emisiunea unor actiias •. miscellaneous s.

interest ~ bancara . divisibility ~ a factorilor de productie divisibility of production factors diviziune s.gross interest ~ capitalizata .f. (mar. o adunare) to dissolve 2. a unei adundri) dissolution 2.n. disincorporation dobanda s.bank/banking interest ~ bruta .(care nu este incd scadentd.t. calculatd de la ultima scadentd pdnd la o zi de referintd care precede viitoarea scadentd) broken--period interest ~ ipotecara .social division of labour dizolva v.mortgage interest ~ la conturile de depozit . to get. (parlamentui. calculdndu-se astfel dobanda la dobanda) compound interest ~ creditoare .(yenitui sau remuneratia pidtitd sau primitd pentru serviciul unui capital in conditiile capitalizdrii sale.running interest ~ de asigurare . harbour/port basin .usury ~ compusa .t.to bear/to carry/to pay/to yield interest dobandi v.(dobanda perceputd de cdtre o bancd la un cont de depozit pentru descurajarea rezidentilor strain! privind constituirea de depozite) negative interest ~ neta . division diviziunea muncii .penalty interest ~ reala .accrued interest ~ camatareasca .net/pure interest ~ nominala (remunerarea efectivd a unui capital in expresie monetard la pretui pietei) nominal interest ~ penalizatoare .interbank rate ~ intermediara .(venitui sau remunerarea unui capital calculatd prin deducerea inflatiei din dobanda nominala) real/true interest ~ simpla/necapitalizata . (a unei companii) dissolution. to disincorporate dizolvare s. 1.D1V-DOC 137 in alte actiuni cu valoare mai mica) share/stock split ~a unei activitati .(in munci/sarcini cu grad egal de dificultate) job dilution divizibilitate s. to acquire doc s. fapt ce implied transformarea dobdnzii primite in capital.(pentru cecuri si cambii) sight/short rate ~ moratorie .f.f.f. to obtain. 1.(pe care creditorul o primeste de pe urma proprietdtii debitorului pentru asigurarea platii unui credit) security interest ~ de incasat de la clientii insolvabili interest in suspense ~ debitoare . (constructie de andocare) dock 2. (bazin portuar) dock (basin). (o companie) to dissolve.day-to-day rate ~ la vedere .simple/ ordinary interest a aduce ~ .interest on deposit accounts ~ la imprumutui pentru o zi/de pe o zi pe alta .division of labour ~ sociala a muncii .(generatd de o creanta) interest earned ~ curenta . (a parlamentului.(dobanda datoratd in mod legal sau convenitd in cazul in care un debitor nu si-a achitat datoria la scadentd) default interest ~ neachitata/restanta outstanding interest ~ negativa .) 1.(pidtitd pentru o datorie) interest paid ~ interbancara .

commodity dollar domeniu s.accompanying document ~ inactiv — (document/contract in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ justificativ . dockhand. act and deed. (juridic) deed.carriage documents ~ de transport maritim .f.loan submission do\ar s.{mentiune prin care se specified faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului deed: contra plata) documents against payment ~ contra plata in numerar documents against cash ~ contra prezentare . dollar ~ -marfa .m. concrete/graving dock a iesi din docuri .m. lumper.ship's documents/papers ~ comerciale .) (cont.n. instrument ~ insotitor . to domiciliate .(asig. docksman. longshoreman.to undock docher s.wharfman.shipbuilding dock ~ plutitor .dockman on deck ~ specializat .master copy ~ -sursa . documentary documentatie s. quay-side worker ~ pe puntea navei .negotiable documents instruments ~ vamale . supporting document ~ oflcial secret . shoreman.shipping documents ~ negociabile .deal porter ~ de magazie .public property ~ regal/al coroanei . (dr. scope..commercial documents ~ contra acceptare . to dwell 2..(mentiune care semnificd faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului decdt contra acceptdrii unei cambii) documents against acceptance ~ contra plata .classified document ~ original . i average papers ~ de expeditie .corn porter ~ de cherestea . (stiintific) field.(facturi.sideman ~ pe chei .economic doctrine document s.related field ~ public .) shipper's papers ~ de lichidare in vama .f. idr activitate) branch ~ inrudit . 1.n.stevedore doctrina s. act. porter ~ de cereale .commercial dock ~ de constructii navale .) shipping documents ~ de incarcare .document in proof. hatchwayman ~ la copastie . note de plata etc. »< fixa locul de plata al unui efect comert) to domicile.138 DOC-DOM ~ comercial .loading documents: (mar. landed property.clearance papers ~ de transport . doctrine ~ economica . (proprietate. to reside.documents against presentation ~ de avarie comuna .floating/flooding dock ~ uscat .hatchman.) source document documente ale navei . mar. document.crown land domicilia v.export documents: (mar. documentation ~ de credit . mosic domain. docker. loader. dock/waterside worker.customs documents/papers documentar adj. estate. 1.forwarding documents ~ de export .dry dock.demesne 2.

donor.) right of inspection/search ~ de conversiune . dosing ~ in greutate .(a mdrfii) certificate of delivery ~ de marfuri antrepozitate warehouse bond ~ de primire .f.(mar. abode.m.weight feed drahma s. (legal) domicile 2. (o institute) to endow 2.civil law ~ comercial .personnel files/records dota v. (amenajdri) appointments dovada s. (de platd al unei cambii) domicile ~ ales . (agent de platd al tinui efect de comerf) paying agent domiciliere s. to grant.f. donee.) right of angary ~ de autor .address for service ~ de origine .exchange law ~ civil .individual file dosare ale salariatilor .banking law ~ cambial . dossier 2. (unitate de mdsurd pentru greutate) dram ~ lichida . 1.free coinage ~ de a executa .t. (echipare) equipment. (privilegiu) privilege.t. apasunilor) commonage ~ de folosire a macaralelor (portuare) cranage .(prin judecata) right to enforce ~ de angarie .copyright ~ de azil . residence.domicile of origin ~ fiscal .f.contract law ~ contractual de retentie . grant.(unui produs) proof of origin ~ de imbarcare a marfurilor shipping receipt ~ de livrare .DOM-DRE 139 domiciliatar s.permanent residence dona v.(a pdmdntului. residence 2.residence for tax purposes ~ stabil . (certificat) certificate ~ a originii .right of action ~ de a bate moneda . 1. grantor. to fit out dotare s.(drept prin care obligatiunile convertible emise de o societate pot fi schimbate cu actiuni emise de aceeasi societate) conversion right ~ de folosinta in comun . 1.(a mdrfii) dock receipt dozare s.f. 1. (a unei institutii) endowment 2.right of sanctuary ~ de control/vizita . proof.commercial/mercantile law ~ consuetudinar/cutumiar consuetudinary/common law ~ contractual . file.f. gift dosar s. (despre reduceri bugetare) swingeing drept s. (al unuiproces) brief ~ activ/in folosinta .n.active file ~ cu copii de acte/documente copybook ~ individual . evidence. to donate. giver donatie s.n. (fixare a loctilui de platd al unui efect de comerf) domiciliation domiciliu s. law ~ bancar . 1. right. dwelling place. donation. pi. charter 2. 1.(mar. (a echipa) to equip.m.m. record.contract lien ~ de a actiona in judecata . to give donatar s.n. (bancd mandatatd de o societate care a emis titluri de valoare sd efectueze toate operatiunile curente privitor la aceste titluri) paying agent/office.fluid dram drastic adj.f. grantee donators.

right of option ~ de pescuit . transferal de proprietate fund inlocuit prin inscrierea dreptului de gaj intr-un registru) registered lien ~ de gaj imobiliar .(mar^ salvage bond/lien .right to work ~ de negociere .right of fishery.) preemptive right.right of repurchase.real estate lien ~ de greva .hia on shares ~ de retentie asupra marHi .(a unui contract) bargaining power ~ de optiune .lien OB cargo.proprietary right.right of first refusal ~ de privilegiu si sechestru asupra navei in constructie . ~ de retentie al armatorului .(pass. ownership ~ de rascumparare .right of recovery ~ de (re)intrare in posesie .{asupra unui teren) right of entry ~ de retentie .senior lien : ~ de retentie de catre agentui Je I asigurare .) demurrage lien ~ de retentie pentru pla impozitelor . fishing right.140 DRE-l ~ de gaj . cand cumpdrdtorul achitd integral.heirdom ~ de mostenire limitat .tax lien ~ de retentie si privilegiu al ec! pajului — (asupra navei si a inca cdturii in cazul nepldtii salariilc seamen's hen ~ de retentie si privilegiu maritim maritime lien ~ de retentie si privilegiu pentt remuneratia de salvare .(a politei de asigurar^\ broker's lien ~ de retentie echitabil .(mar.(mar\ freight lien ~ de retentie pentru plata conti staliilor .(drept de gaj asupra unui bun fdrd transferul fizic al acestuia cdtre creditorul gajist. cargo lien ~ de retentie asupra navei . pretui proprietdtii) vendor's hex: seller's lien ~ de retentie asupra actiunilor .(asupw ' mdrfil) shipowner's lien ~ de retentie al carausului .right to strike ~ de mostenire . (in ape strdine) piscary ~ de preemptiune .legal lien ~ de gaj fara deposedare . proprietorship. right of preemption ~ de prioritate asupra ofertei .equitable lies ~ de retentie general .camer'l lien ~ de retentie al comandantului (asupra mdrfil) shipmaster's lien ~ de retentie al vanzatorului .(clauzd din contracted de societate si statut care da actionarilor comuni dreptui de a cumpdra proportional noi emisiuni de actiuni comune sau titluri de valoare covertibile in actiuni comune etc.(dreptui creditorului de a pdstra o proprietate a debitorului restant pdnd cand acesta isi aohlfir | intreaga datorie) (possessory) lien .shipbuilding lien ~ de proprietate .bottonny lien ~ de retentie cu privilegiu .(succesiune transmisibild pe lima descendentilor masculini saufeminini) tail ~ de munca . (al unui bun ipotecaf) equity of redemption ~ de recuperare .general lien ~ de retentie pentru navlu .

(drept insuficient de subscriptie pentru a permite subscriptia unei actiuni noi in cazul unei cresteri de capital) fractional rights ~ patrimoniale .site road ~ maritim .voting power/right ~ de vot diferential .unclaimed right ~ penal .marine/maritime/sea law.(a mdrfurilor nevdndute) right of return ~ de semnatura right/authority to sign ~ de trecere .statutory law ~ succesoral .patent rights ~ de subscriptie . law of merchant shipping ~ maritim de priza .shipping lane/route ~ maritim costier . prelevate de mat multe autoritdti fiscale asupra aceluiasi venit) double taxation dumping s. (export de mdrfuri la prefuri inferioare celor de pe piata . lane route drumar s.(drept acordat actionarilor de a participa la cresterea capitalului unei societdti) subscription rights.preferential right ~ privat .(pe o proprietate) wayleave. (strada) street.(drept de uzufruct cu excluderea dreptului de midd proprietate) incorporeal hereditament ~ intern municipal law ~ international international law. double dubia impunere .n.(drepturi conferite de statutui de actionar) membership rights ~ speciale de tragere . rights issue ~ fractionare . (ruta) route ~ de §antier .criminal/coercive law ~ preferential .public law ~ roman . law of the sea ~ maritim comercial .maritime/naval prize law ~ maritim international international maritime law. (artera) thoroughfare. (sosed) highway.(taxe duble sau multiple.unalienable right ~ incorporal . (mar.(referitor la actiunile care oferd sau nu drept de vot) differential voting ~ dispozitiv .n. seaway ~ maritim comercial .m. roadman dublu adj.DRE-DUM 141 ~ de returnare . law of nations ~ maritim .sea route.Roman law ~ scris .civil rights ~ de brevet .(dreptui executoruhii testamentar de a vinde o parte din masa succesorala) power of sale ~ de vot . folosit in principal ca imitate monetard de cont si de rezervd) special drawing rights drum s.coastwise sea lane ~ oceanic . road. international law of the sea ~ maritim militar naval/navy's law ~ natural .ocean passage.) right of way ~ de uzufruct usufructuary right ~ de vanzare .merchant shipping law.equity ~ nerevendicat .succession law drepturi civile .exclusive/sole right ~ funciar ground law ~ inalienabil .(drepturi aferente unei actiuni) property rights ~ sociale .yielding law ~ exclusiv .private law ~ public .(instrument monetar international creat de FMI.

(unei functii) tenure ~ a transportului pe mare . ditto ~ al unei cambii .n.f.(cow.downstream dumping ~ valutar . (piatd oligopolistd pe care opereazd doi ofertanti) duopoly duopson s. duplicate.useful life duzina s.n. life expectancy ~ probabila de descarcare .long life ~ medie de viata . period 2. (termen.(cu 13 bucdti) long/baker^ dozen .n.(mtre sosirea si plecarea unei nave comerciale} tum-around period ~ de uzura . 1. duration.(fdrd nici un fel de garantie pentru mdrfurile vdndute) as seen duplicat s.(bazat pe decalajul creat mtre cursul.expectation of life.(incdrcare ?i descdrcare a navel} handling time ~ de stationare in dana . micsorat intentional.duplicate of exchange durata s.142 internd si mondiald cu scopul de a pdtrunde pe noi piete si a Ie acapara ulterior) dumping ~ in aval/de furnizare .(service) life ~ de operare .duration of copyright ~ a exercitarii . tenor.to dump duopol s. scadenta} term ~ a dreptului de autor . (piatd pe care cererea este restrdnsd.round dozen .(a navel} on-berth time ~ de stationare in portui final/iD terminal .mare . working service/time ~ de functionare .period of service. useful/working life. existdnd numai doi cumpdrdtori care pot sd-si impund pretui} duopsony dupaprep.wear life ~ de mare functionare .) storage/shelf life ~ de executie/derulare a unui contract .contract horizon ~ de exploatare/utilizare .shipping time ~ de depozitare .f. as ~ cum se vede .(in ztle sau fractiuni de zi) expected' discharging days ~ utila de functionare . al valutei nationale a tdrii exportatoare fata de cursul valutei tdrii impor- tatoare) exchange dumping a face ~ cu . dozen ~ completa .

n. hands.n. (de nava) crew.shipping personnel ~ redus .(concordanta dintre cheltuielile §i vemturile bugetului public) budgetary equilibrium ~ concurential .(atingerea echilibrului optim mtre factorii de productie.t.(cu nivelul productiei) demand matching echilibru s. domeniu etc.rail(way) gauge ~ mgust . equilibrium.(formula care desemneazd conflictui dintre interesul vdnzdtorului de a-si primi banii cat mai curdnd si eel al cumpdrdtorului de a plati cat mai tdrzin) (corn.M.competitive equilibrium ~ general — (al pietelor aflate in stare de interdependentd.productive equipment ~ de protectie . to equilibrate.t.(criteria si indicator de mdsurare a intensitdtii procesidui inflationist) inflationary gap ecartaments.reduced complement ~ strain .n.(nivelul maxim al utilitdtii totale de care beneficiazd un consumator din bunurile cumpdrate cu un anumit venit) consumer equilibrium ~ al pietei . (al unei aeronave) (air) crew ~ complet . gauge ~ de cale ferata .foreign crew ~ temporar .E ecarts. to outfit.n. balance ~ al consumatorului . (o nava) to man. manifestat prin inexistenta excesului de cerere sau de oferta) general equilibrium ~ partial .narrow gauge echilibra v.full crew/commission/ complement ~ de nava comerciala . structura si calitatea factorului uman activ disponibil si necesitdtile de resurse de muncd ale utilizatorilor) human resources equilibrium ~ bugetar .f. deviation.(concordantd dinamicd intre incasdrile si platile in valuta ale unei tdri intr-o perioadd determinatd de timp) currency equilibrium echipa v.) credit gap ~ inflationist .market equilibrium ~ al producatorului . outfit ~ de productie .) partial equilibrium ~ valutar .enlisted crew ~ vechi . equilibration ~ a cererii . complement. fapt ce asigurd obtinerea unui volum de productie dat cu costuri cat mai mici) producer/supplier equilibrium ~ al resurselor umane . to fit out echipaj s.{stare de concordantd relativd dintre cantitatea. to equip. (decalaf) gap ~ de credit . protective clothing/outfit .old commission echipament^. equipment. dintr-un anumit sector.overall.(care inlocuieste echipajul pe timpul stationdrii novel in port) runner crew ~ trecut in rol . (un buget) to balance echilibrare s.(stare de echilibru a variabilelor de pe o anumitd piatd.

exchange economy ~ de spatiu . (referitor la economic) economic 2. to equate.comparative economics ~ cu suma zero . equalization echivalent adj.f.(de bani blocafi in stocuri de mar/a) involuntary saving ~ inchisa/autarhica . economical economic s. ecologist. etalon de mdsurd a standardului de valoare a bunurilor economice) general equivalent ecodezvoltare s.equity of taxation ~ fiscala .export-oriented economy ~ de jaf .open economy ~ descriptiva .(care exploateazd la limitd resursele naturale) robber economy ~ de piata .world economy ~ monetara .fiscal equity echivala v. pi.m. 1.money/monetary economy .classical economics ~ comparata . venitui unei persoane putdnd sd creased numai prin scdderea venitului alteid) zero-sum economy ~ de export . (cu) to be equivalent/tantamount to echivalare ^. team. environmentalist econom adj.m. equity ~ a impozitarii .f.(economic inchisd) self-centred economy ~ capitalists! .war economy ~ de schimb .capitalist economy ~ casnica . equivalent ~ al numerarului . (administrator) treasurer.144 ECH-ECO ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ optional .market economy ~ de razboi .t. sparings.(elementui fundamental al sistemului bdnesc al unei tdri.domestic science. environmental ecologist s. ecodevelopment ecologic adj. bursar econometrician s. group.f.mathematical economics ~ mixta .feudal economy ~ forestiera .f.descriptive economics ~ feudala .applied economics ~ autocentrata .mixed economy ~ mondiala . thrifty. (stiinfe economice) economics 2.f. home economics ~ centralizata/dirijata/planificata command/controlled/planned economy. sparing. spare money ~ a bunastarii welfare economics ~ a dezvoltarii development economics ~ aplicata .transition economy ~ de troc . (schimb) shift echitate s. squad. 1. economical s.(investitie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate si scadentd initiald sub trei luni) cash equivalent ~ general .(livrat la comanda) optional equipment echipa s. saving. statism ~ clasica . {econom) thrifty.barter economy ~ deschisa .time saving ~ de tranzitie .(economic in care nu se inregistreazd nici o crestere. (cu) equivalent (to) s. economy. econometrics economic adj.closed economy ~ manageriala .m. ecological. to equalize v.space saving ~ de timp ./equation. econometrician econometric s.forest economy ~ involuntara .m.managerial economics ~ matematica .i. (intendent) steward. savings.

(a unui cotidian pentru distributia locald) city edition ~ speciala .(gradul m care consumatorul realizeazd cd plateste un impozit care este inclus in pretui de vdnzare al unui produs) announcement effect ~ al bulgarului de zapada/de antrenare .socialist economy ~ stagnanta . asociatiile patronale si sindicale) negociated economy ~ politica .political economy/ economics ~ reala .f. leading article editorialist s.industrial ecosystem edita v. to economize. extra efect s.{care vizeazd o intreagd ramurd industriald. editorial s. {bunuri mobiliare} chattels personal. to issue editor s. saving.national economy ~ negociata . leader.collectors'/bibliophile/ limited edition ~ de dimineata . husbandry ~ simbolica . movables. infrastructura etc.forced savings economisi v.voluntary saving economii de gama .rural economy.t.(proces care se caracterizeaza prin cresterea cantitdtii de bunuri si servicii si prin scdderea costului unitar} economies of scale. (cambie) bill (of exchange) ~ al anuntarii .m.t.s'.n.social market economy ~ socialista .regional economy ~ rurala/agricola .(ansamblul operatiunilor economice desfdsurate pe piata monetard. publishing house editie s. to publish. progresul tehnic. firmele. result 2. (dr. application. (bani) to put aside/away/ by.(proces care se caracterizeaza prin diversificarea gamei de bunuri si servicii oferite si prin scdderea costului unitar) economies of scope.traditional economy ~ voluntara . sparing economist s.n. economization. editorialist editura s. valu- tara} symbolic economy ~ sociala de piata .(consecintd a conexiunilor formate intre doud sau mai multe fenomene si process economice) snow-ball effect . financiard .natural/barter economy ~ nationals .hidden/underground/ subterranean/submerged/black economy ~ teoretica . m. 1. (al unei cdrti) editor editorial adj.pure economics ~ traditionala . (de comer f} commercial paper.ECO-EFE 145 ~ naturala . editorial.stagnant economy ~ subterana . to set by. m. personal property/effects. effect.) consequence. publisher. scale economies ~ externe de scara . issue ~ bibliofila .real economy ~ regionala . goods (and chattels) 3. pi.(a unui ziar) special (edition). scope economies ~ de scara . to spare economisire s.f. to save.) external scale economies ~ fortate . edition. economist ecosistem.{in care resursele sunt alocate printr-un proces institutionalizat de negociere intre centre de decizie independente reprezentand statui.de capital -. ecosystem ~ industrial .n.f.

performance ~ a serviciului datoriei .economic efficiency ~ productiva .(care nu poatefi onoraf) bad paper ~ de comert reescontat .price effect ~ asupra salariilor .(dr.(in tec impozitdrii) equality of sacrifice ~ in drepturi .(in comportamentui comercial) income effect ~ constitutiv . to effect. actual.(firmele mid inregistreazd rate de rentabilitate mai bune decdt firmele man} size-of-the-firm effect ~ al impactului .production efficiency eforts.(dr.(atragerea unid anumit tip de investitori in functie de politico de dividende) (fin.equality of rights . to bring about.) best effort egalitarism.(al unei legi) retroactio* ~ suspensiv .) gearing ~ de parghie .) suspensory effect ~ tranzitoriu .f.bearer paper ~ de comert necorespunzator . effective.(dr. » accomplish.(pentru reescontare la banca centrald) eligible paper ~ de comert de clasa a doua si a treia .f.) material effect ~ retroactiv . efficient.to effect/to make a paymetf ~ serviciul datoriei .second and third-class paper ~ de comert de complezenta accomodation paper. efficiency ~ de operare a portului efficiency ~ ecologica .(rata de indatorare in raport cu fbndurile proprii ale unei companii) (fin.) leverage ~ de prag . cecul. effectuation.) constituting effect ~ de clientela .(pentru • investitor bancar care nu-^i asumd 1 o responsabilitate in cazul in care i emisiune de actiuni nu se vin integral) (fin.t.ecologic efficiency ~ economica .finance bill ~ real .(efectul asupra comportamentului cumparatorului) eficienta s.s.f.servicing eficient adj.n.to service efectuare s.146 EFE-EGA ~ al dimensiunii firmei .wage push ~ asupra venitului .cc -effective ~ de substitute .rediscount ~ de levier . real efectua v.! accomplishment. to perform.) clientele effect ~ de comert . equality./!. to carry in« effect. effort i efortui eel mai avantajos . effective ~ sub aspectui costurilor .(cre^terea cererii atunci cdnd mi este posibild cre^terea imediatd a ofertei) impact effect ~ al preturilor .(rata de indatorare in raport cu fondurile proprii ale unei companii) (SUA) (fin.(cambia. (a intreprinde) t carry out ~ o plata .(dr.(pimctui in care un mesaj publicitar devine eficient) threshold effect cauzat de modificarea pretului un» anumit produs) substitution effect ~ de venit — (modificarea venitului reJn al consumatorului ca urmare s schimbdrilor de preturi ale produselorj income effect ~ financiar . pro forma bill ~ de comert la purtator . equalitarianism egalitate s.) temporary effect efectiv adj. mandatui) commercial paper ~ de comert acceptabil . to effectuate. (paritate) parit ~ a sacrificiului .

EGA-EM1 147 egaliza v. (flexibilitate) elasticity ~ a cererii .t.elevator stacker ~ pe senile .price elasticity of demand ~ a pretului la oferta . to elaborate. (de datorii.f. (a remite) to remit. n.container lift ~ de marfa . (un cecfard acoperire) to overdraw 6. equation ~ fiscala . (a unor actiuni de pe lista de cotatii bursiere) delisting ~ a produsului .(emisiune destinatd actionarilor existenti ai unei societati) nonrenounceable issue ~ de actiuni gratuite .income elasticity element s. embargo ~ civil . (din mchisoare) to set free/at liberty. to disengage.t. n.emission of paper money ~ de obligatiuni . to work out.(apropiere a nivelului de impozitare asupra imobilelor si a altor bunuri) tax equalization elabora v. (un certificat.price elasticity of supply ~ a preturilor . to equalize.f. to take off/to raise the embargo emisiune s.sampling element ~ prefabricat din beton .elasticity of supply ~ a pretului la cerere . to evade embargo s.bond issue in default .hostile embargo ~ pasnic .to embargo. to release.caterpillar elevator ~ plutitor .bond issue ~ de obligatiuni cu suspendarea platii .civil embargo ~ ostil . equalization. t.f. obligatii. hoist. to elude. lift ~ cu banda .) to issue. to exonerate 5.bucket/scoop elevator ~ cu descarcare continua continuous discharge elevator ~ cu lant .f.cargo/freight elevator.chain elevator ~ de cereale .to disembargo. de ban!) issue. (radiofonica. 1. (facturi. (de bancnote) emission. to lay an embargo upon a ridica embargoul .(la televiziune) give-away show ~ de actiuni fara drept de instrainare .pacific embargo a institui un ~ asupra . (de obligatiuni) floating ~ -concurs cu premii .(a producerii si a comercializdrii acestuid) product elimination eluda v. un program) to draw up elasticitate s. (un plan. elevator. to privilege. to equate egalizare s.pallet elevator ~ de stivuire .elasticity of taxation ~ a ofertei .t. (pe cautiune) to bail out 2. (de sub controlul statului) to decontrol eliminare s.conveyer/conveyor elevator ~ cu cupe . (de titluri de valoare. to free. hoister ~ de paleti .elasticity of demand ~ a impunerii . n.grain elevator ~ de containere . to deliver 3. to relieve. sarcini) to release. element ~ de esantionare .price elasticity/ sensitivity ~ a productiei .floating elevator elibera v. 1. de televiziune) broadcast 2. documente comerciale etc.(cdtre actionarii existenti pentru majorarea capitalului prin capitalizarea rezervelor) capitalization/scrip/bonus issue ~ de bancnote . un document) to make out 4.precast unit elevator s. to liberate.elasticity of production ~ a veniturilor .

t.error of measurement ~ de nume . to enumerate.t.f. (a cheltui tot) to spend 2. (loc) place of call/suppi port of call/supply 2. stocuri) to run low epuizare s. care trebuie ir.(formula pe un cec) refer to the drawer enumera v. to swindle.m. error. a fondurilor) exhaustion.f. (a consuma complet) to use up. to prize . swindler. un cec) drawer adresati-va emitentului . (obligatiuni) to float.f.(de acfiuni) public issue emite v.issue of government securities ~ de titluri de valoare secundare junior issue ~ fiduciara . 1.(de actiuni. (despre cdrti) out-of-print ergonometrie s. (pepuncte) to itemize. (defertilizare) impoverishment epuizat adj.) depletion 3.misnomer ~ de persoana .m. (alocarea sistematicd si rafionald a costului de achizitie a resurselor natu-rale pentru perioada viitoare in care utilizarea acestor resurse contribute la generarea profitului) (cont. depletion 2. (ship)wrek epuiza v. to evaluate. (al unui bilet la ordin) maker. calcula.sampling error ~ de masurare . cheat escroca v.error in calculationmiscalculation ~ de e§antionare .) essence ~ a unui contract .f. (a solului. issuing s. (amdnuntit) to specify epava s. reissue ~ prin adjudecare . (a resurselor.^ value.f. rook. (a folosi la maximum) to work up.) to utter. to valuate. (actiuni nominale) to inscribe.t. (greseald) mistake ~ de calcul . obligatiuni) new issue. (despre rezerve. plinite indiferent de circumstai essence of a contract estima v. to estimate. (titluri de valoare. to appraise. occupational therapy eroare s.t. ergonomics.f.f.} operative mistake erorile §i omisiunile sunt exceptate -1 (formula pe o facturd) errors ani| omissions excepted eroziune s.148 EMI-EST ~ de obligatiuni facuta de un nerezident/strain .issue by tender ~ publica .foreign bond issue ~ de titluri de stat . (bancnote) to emit. (a defertiliza) to impoverish v.mistake in the person ~ de specificatii .(anumite cla dintr-un contract. a capitalulu erosion escala s. to deplete. bani) to issue.live broadcast ~ monetara . fake esenta s. issuer.specification error ~ operativa/activa . human engineering ergoterapie s. 1. persoand care a emis o cambie. (pprire) call escroc s. {un cec) to make out 2. (resurse. (bani faisi etc. (a trage o cambie) to draw emitent adj. \. swindle. fonduri) to exhaust. issuing authority. to cheat. ergonometrics ergonomie s. (dr. (din stoc) out-of-stock. (a pret stabili pretut) to price.r. (tragdtor. (actiuni fictive/diluate prin supraevaluarea activelor) to water.f. to fake up escrocherie s.fiduciary issue ~ in direct .monetary issue ~ noua .f.(eroare foam gravd care anuleazd un contract) (dr.t. a stabili) to rate. 1.f. cheat.

1.quasi-random sampling ~ diferentiala . to display etalare s. to get aground/on the ground.cluster sample ~ reprezentativ . (de mdrfuri. (aproximativ. valuation. estimator.t.) to strand.) failure of the voyage. (mdrfuri./. sampling ~ aleatorie .(fin.sequential sampling esec.f.single sampling ~ succesiva . pattern ~ concentrat . (stabilire a pretului) pricing estimari omogene .EST-ETA 149 estimare s.f.t.negligent aground ~ fortuita . grounding.devize . to expose.to shipwreck e§uare s. m. produse) to exhibit.t.differential sampling ~ in trepte . running aground 2. fin.f.gold-bullion standard ~ automat .representative sampling ~ simpla . (despre negocieri) to fall through ~ fara posibilitati de salvare . exposure.lingouri . sample.working standard ~ de referinta . (asig. astfel meat sd nu se suprapund) to stagger e§antion s. to ground. estimate.gold standard ~ aur .type sample e§antiona v. {mar. standard ~ al pretului .multistage sampling ~ la receptie .n.n.multiphase sampling ~ cvasialeatorie .) stranding. to run aground 2.n.accidentally stranding/running aground ~ din neglijenta .acceptance sampling ~ pentru masurarea umiditatii moisture sampling ~ prin cote . (a spatia. estimation. a aseza/ a dispune din loc in loc) to space out 2.quota/representative sample ~ -tip . 1..quota sampling ~ prin tragere la sorti .random sampling ~ cu faze multiple . estimated.lottery sampling ~ reprezentativa . (mar.standard of price ~ -argint .. (yacantele.f. failure ~ al pietelor — (sintagmd care desemneazd e^ecul pietelor libere de a permite o alocare eficientd a resurselor. display etalons. generdnd necesitatea interventiei corectoare a autoritdtii publice) market failure ~ al voiajului {mar.standard of value ~ -devize . appraisal.) rating. programul de lucru etc.fortuitous stranding ~ voluntara . (plati) to spread out. to sample esantionare s.) automatic standard ~ de lucru/verificare . 1.gold-exchange standard ~ aur . to defer 3.(estimari asemdndtoare ale riscului si ale rentabilitdtii de cdtre toti investitorii) (fin.reference standard ~ de valoare .foreign currency standard . rater e§alona v.(pentru salvarea navei) voluntary stranding etala v. in cifre rotunde) round estimator 5.) homogeneous expectations estimativ adj. produse) exhibition. frustration of the adventure e$ua v. estimative.silver standard ~ -aur . {a negocierilor) falling through ~ accidentala .

(a calcula. (a inregistra pe o fisd continutui unei partide de mdrfuri) to docket. (daune) to adjust.m. (asig.(procesul prin care i se ataseazd unei mdrci o valoare in foaia de bilant a companiei) brand valuation ~ a muncii .. labof'1 grading j ~ a postului . a stabili) to rate. Eurodollar euroobligatiune s. (la) to put (at) evaluabil adj.150 ETA-EVA ~ dublu/paralel . (atasarea unei etichete/ placufe mobile) tagging eticheta s.(fin. to label.single standard ~ monetar . Euromarket eurovaluta s.) paper standard ~ -marfa . stage. (indicand continutui unei partide de mdrfuri) docket.) fiat standard ~ fiduciar .f.t. Euromoney evalua v. to prize. (o marfa) to ticket (up). Eurobond europiata s.job evaluation. Eurocredit eurodolars. (a pretui.f. a stabili pretui) to price.f. (a atasa o etichetd/pldcutd mobild) to tag etichetare s.m. to appraise. to nationalize etatizare s. fin.n. to standardize etapa s. to value.n. (mobild) tag. bagaje) tally.(fin. appraisable.t. a asi-gurdrilor) to assess. to estimate. (cu preful) ticket. (stabilire a pretului) pricing.t.t. valuation. a asigurdrilor) assessment. {inregistrarea pe o fisd a continutului unei partide de mdrfuri) docketing. appraisal.f. (o proprietate pentru stabilirea impozitelor. Eurocheque eurocrat s.f.) rating. estimate.adhesive label ~ cu adresa .(pentru mcadrares» intr-o categoric de salarizare) joh| evaluation . (a unei proprietdti pentru stabilirea impozitelor. sticker ~ colanta . nationalization eticheta v.n.(fin. assessable: rat(e)able evaluare s.f.direct costing ~ a costurilor exploatarii pe durata de viata (a unui utilaj) life-cycle costing ~ a flotei sau a parcului de autovehicule (in vederea asigurdrii) fleet rating ~ a marcii .m.(fin.) commodity standard ~ metalic unic . evaluation. {atasatd la mdrfuri. (functionar al organismelor europene) Eurocrat eurocredit^.) double/parallel standard ~ fictiv .f.) fiduciary standard ~ -hartie .address label ~ de ambalaj . to evaluate.s. Eurocapital eurocard^.processing stage -delucru-job step etatiza v. Eurocard eurocec.(fin./i. labelling. (a unei mdrfi) ticketing.) extent a activitatii conducerii management appraisal ~ a bonitatii/solvabilita^ii credit rating/status/standing ~ a costului unei activitati .f. label. (a daunelor) adjustment.monetary standard etalona v. estimation.(pentru fabricarea unui produs) job(-order) costing ~ a costurilor directe .packing label euro s. (a unei avert funciare) (dr. (unitate monetard europeand) euro eurocapitals. step ~ de fabricatie . Eurocurrency. to valuate.

f. rater.import surplus ~ al incasarilor fata de cheltuieli surplus of receipts over costs ~ bugetar .. to perform.) basic books evita v. (inspector de daune) adjuster ~ al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societati de asigurare) fire loss adjuster evazionist s. (de marfd pe piatd. iin comision) to fill 3. (o comandd. (un debitor) to distrain. (a unei comenzi.accounting. (a mdeplini) to carry out/through.credit history excedent 5. (a eluda) to elude. (o obligatie.t.(cand valoarea de piatd a activelor unei societati este mat mare assessor. cost standard costing ~ si optimizare . (punere a unui sechestru) distrainment. tour. appraiser.n.budget excess/surplus ~ de greutate . excursion ~ cu itinerar prestabilit . to fulfil 2. 1. excess. valuer. discharge.f. a unui comision) fulfilment 2.{de agentia turisticd) package tour executa v.f. valuator. (fiscal) tax dodger evaziune s.(asig. (situatie) situation ~ a platilor . (pierderea dreptului debitorului asupra bunului . to carry into effect.m. (plata impozitelor) to dodge evolutie s.f. (a unei obligatii.m.(fin. record. surplus. to expel.(la un credit) payment record ~ a vanzarilor .books of account ~ primare . estimate ~ standard a pretului •:. exclusive excursie s.) estimate of the risk ~ a riscului de tara .export surplus ~ al importurilor . overplus.stock/inventory valuation ~ actuariala . performance. (disponibil) spare exclude v. (agent care fixeazd impozitele sau evalueazd daunele) ~ al activului fata de pasiv .) country/ sovereign rating ~ a stocurilor . to avoid.conservative.f.evaluation and optimization evaluator s. to evade.surplus stock ~ impozabil . to discharge.tax evasion/dodging evidenta s. spare. bookkeeping evidente contabile .overweight.actuarial calculation ~ cadastrala . a unui contract) execution.(cont. un contract) to execute. overbalance ~ de stocuri . evolution ~ in timp a creditului . (o ipoteca) to foreclose ~ contrarevizia vamala .t. 1.sales record ~ contabila . excess..to rummage executare s.EVA-EXE 151 ~ a riscului .) to rerummage ~ revizia vamala . to exclude.excess of assets over liabilities ~ al bugetului fiscal . to escape.multiple costing ~ prudenta .fiscal drag ~ al exporturilor . supraproductie) glut decdt valoarea contabila) appreciation surplus excedentar adj.taxable surplus ~ valoric .t. evasion ~ fiscala .(mar.rat(e)able value ~ multipla a costului . (din baron) to disbar exclusiv adj..

(a unui drept) anticipation exercitiu s.m. (dr. cauzat de infli accentuatd. (despre impozite. official receiver ~ testamentar .n. (bani) to remit.f.) copy 3.to exonerate fi responsibility/liability.) to express. (mdrfurS forward. (prin po^ to post. to practise.t. din cauza depdsirii termenului de scadentd) foreclosure ~ silita . due exigibilitate s. exile ~ din motive fiscale . (ram scrisoare etc. enforceable exemplar s.(dintr-o anumitd t in strdindtate. (de carte etc. demandable. (care aplicd un sechestrif) distrainer ~ judecatoresc . (a practica) to exercise.f.n. (a unei functii) tenure ~ anticipata . to relieve responsibility/liability exorbitant adj.m.152 EXE-E ipotecat. (executoriu) (dr. (nivel al efortulid care un salariat considerd cd treA sd-l depund pentru a-si inde^ sarcinile si obiectivele de lucru) (rat expectancy. exigible.(fin.n.t. instabilitate poliu fiscalitate excesivd) flight of capi capital flight exonera v. (scurgere defonduri) fligh ~ al capitalului . expectation i expedia v.executor executoriu adj. expansion ~ orizontala . (despre impozite. to dischai to disburden ~ de raspundere . (al unei cambii) via (of a bill of exchange) ~ unic al cambiei . daune e swingeing expansiune s. hea steep. 1. (mdrfuri in consignati^ consign. tax/taxable year ~ trecut . (ydnzare la licitatie) compulsory/ forced sale executiv adj. to exonerate.) past year.officer of the court.execution debt enforcement.(extinderea unei a panii prin dezvoltarea unor prod vdndute pe piete similare si cu pr asemdndtor sou mdrirea suprafi agricole) horizontal expansion ~ verticala — (cresterea produc agricole prin imbundtdtirea prod tivitdtii terenului cultivaf) vert expansion expatriat s.(persoand c se expatriazd din cauza regimi fiscal) tax exile exod s. practice.m. enforceable executor s. executive 2. to pursue.(fin. executor. (a unei profesii) exercise. accounting period/year. to follow exercitare s. payable. datorii) exactable.single bill exercita v. (persoand trimisd firma unde este angajat sd lucreu strdindtate) expatriate expectativa s. (urgent) to dispatch. (o profesie) to practise.f. claimable. exorbitant.t. period under review ~ urmator .f. payability exilat^. to send (off).budgetary year ~ financiar/fiscal .) next account exigibil adj. (model) sample.) executory. pattern 2. 1.financial year. .) executory. exercise ~ bugetar .

addresser.customs appraiser expertiza v. (despre o politd de asigurare) to lapse.valuation survey ~ profesionala . specialist. (prin postd) post. (a unei mine.charges prepaid expediter s. 1. (a daunelor) (asig. (p mind.(de mdrfuri) oceanic shipment ~ vagonala . (de cdrbune) getting. oversea(s) expedition experiment s.f. o navd etc.f. n. (pe mare) shipment.m.one-side survey expira v.chartered accountant. forwarding agent. (a pdmdntului) farming 3.marine/maritime adventure. (de mdrfuri in consignatie) consignment. (pe cale maritima) to ship expediere s.appraiser. expert.) average adjuster/stater/taker ~ de tonaj . to win 2. adjuster ~ de evaluare a avariei . (a unei polite de asigurare) lapse explicatie s. (de mar/a) (freight) forwarder. (un utilaj) to run 4. (a cultiva) to cultivate. (in interes propriu) to exploit.) narration exploata v.(asig.qualified expert ~ care declara un titru .f. winning 2.damage survey ~ de evaluare . (urgentd) dispatch.field experiment expert s. (despre un contract) to fall in.f.) expiration. (raport) expert's/surveyor's report ~ a unei lucrari . experiment ~ la scara naturala . (de bani) remittance.) sender. 1.oil actuary ~ juridic . shipping agent expeditie s.i.) express.t.(mar. (consignator) consignor.less-than-carload/-truckload consignment ~ transoceanica . shipping ~ recomandata . expert appraisement/examination 2.assay master ~ contabil . to expire. (cdrbune) to get.marine/maritime/ ship's surveyor ~ oficial . (muncitorii) to sweat 5.f. a unui zdcdmdnt) exploitation. un zdcdmdnt) to exploit.value work done ~ contradictorie .f. mar. (a unei cdi . to recover.(cont. (rapidd a unei scrisori etc. expertise.) professional valuation ~ unilaterala .truckload consignment expedierea in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului .) tonnage surveyor ~ in statistica asigurarilor . survey.) to operate.) assessor. 1.legal expert ~ maritim/naval . sending. forwarding ~ maritima . working.sworn surveyor ~ vamal . (o cale feratd.actuary ~ in statistica petroliera . (al unei scrisori etc. to turn to one's account/profit.m. expiry. (a ajunge la scadentd) to fall/to become due expirare s. (pe mare) shipper. appraiser. dispatcher. (a unui termen etc. (a profita de pe urma) to take advantage of exploatare s.(a unei scrisori) registration ~ subvagonala . (SUA) certified public accountant ~ de evaluare . to farm 3.control/joint survey ~ de avarie . dispatch.t. (a unui articol din registru) (cont. to work(off). (de mdrfuri) forwarding. to survey expertiza s. (prin mesagerie) (SUA) express. sending. surveyor. surveyor ~ autorizat .EXP-EXP 153 mesagerie) (SUA) to express.

dispossess expropriere s. exhibit export s.direct export ~ global . export(s) 2. a unei nave etc.fishery exploda v. exhibitor expozitie s. (despre preturi) to boom explora v.t. 1.t. (exportare) exportation ~ de capital . expression ~ din limbajul comercial commercialism expropria v.(export de servicit) invisible exports ~ provizorii .industrial exhibition ~ itinerants .n.f.t. logging. (prospectiune) exploration. to lay < v. compulsory acquisitK purchase/surrender ~ pentru utilitate publica dispossession for public purposes expune v. (de marfuri. display 2. {a prospecta) to explore. show. {a preturilor) boom ~ a preturilor .specialized exhibitio ~ universala . prodie exhibition. to export exportator adj. to expose expunere s.forestry operation. (mar.(efect cauzat J situatia in care posibilitdtile de Jl ductie ale unei intreprinderi influentate de comportamentiil .(de marfuri folosite ca mostre la expozitii.intea rate exposure externalitati s.motor show ~ industrials . {a unui utilaj) running 4. m.mining ~ patronala .(efect cauzat de situ^ in care un consumator influente^ direct productia sau consumul unuii agent economic) consumpB externalities 1 ~ de productie .world exhibition expres adj. (c.sweating system ~ piscicola .) operation. to show.) express adv. (a sondd) to probe.i. expropriatu dispossession. to display.price boom exponats. exporter ~ exclusiv . fair ~ agricola .f.total exports exporturi invizibile .f. exhibition. exporting s.f.travelling exhibition ~ specializata . (unui rise) to incur. fdrd plata taxelor vamale. probe explozie s.) to fathom explorare s. pi (forma de esec pietelor reprezentata prin nereflecta la nivelul pretului pietei a unora da^ costurile sau beneficiile asocj{ productiei ori consumului) extemalil ~ de consum .trade exhibition ~ cu vanzare . (sondare) probing.to do export trade exporta v.r.n.n.154 EXP-E: ferate.t.agricultural exhibition ~ comerciala .sole exporter expozant^. ulterior reimportate) temporary exports ~ vizibile .. (a muncitorilor) sweating ~ de cariera — quarrying ~ de cariera la zi .f.open quarrying ~ forestiera .(export de marfuri) visible exports a face export . 1. (SUA) lumbering ~ miniera . show. (marfuri. to expropriate.capital export ~ direct .sales exhibition ~ de automobile .f. (desi scrisori) posthaste expresie s. produse) exhibit.f.f. (la un re exposure ~ la riscul fluctuatiei unei valutt exchange rate exposure ~ la riscul ratei dobanzii .

descriptive statement ~ de titlu de proprietate .r. to extend.t. (al continutului unui document} docket ~ de cont .t.(ca urmare a scdderii preturilor) extension of demand ~ a domeniului unei activitati . production ~ de petrol . extension. to widen.(pentru mdrirea capacitdtii de productie) capital widening ~ a liniei de produse . swindle extra adj. (despre o afacere) to branch out extindere s.land register extract . widening ~ a cererii . superfine extras s.(rezumat scris al istoricului unui titlu de proprietate asupra unui teren) abstract of title ~ din registrul funciar .(prin mdrirea rdspunderii) job enrichment ~ a fondurilor fixe .sampling range extorca v. outside the budget extractiv adj.(in evidentele contabile) reconciliation statement ~ de cont descriptiv . to swindle extorcare s.abstract/extract/statement of account. expansion. extraction. abstract. (piata de desfacere) to widen v.f.f.line extension ~ a prelevarii de mostre . to extend.EXT-EXT intreprinderi sail de un consumator) production externalities extinde v. extrafine. extract. extortion.oil production extrafin adj. to extort. superior 155 extrabugetar adj. bank statement ~ de cont de reconciliere . to expand.n. extractive extractie s.f.

to coin. enterprise.f.brewery ~ de caramizi . to take stock ~ mentiuni .F fabrica v.packing plant. brickyard ~ de cherestea . (a executd) to perform.ready-made clothing factory ~ de conserve . producer.facsimile stamp . (bani) to mint.furniture factory ~ de produse finite .to deal in ~ cumparaturi . to effect ~ afaceri cu .finished products factory ~ de textile .export incentivt facsimile.to audit ~ o scurta vizita . to produce.credit facility facilitati de plata .f.tax bra ~ pentru export .to shop ~ cunoscute toate detaliile . comercial) to call on/upon ~ ore suplimentare . incur debts ~ escala . (SUA) lumbermill ~ de confectii . (a fabrica.textile factory/mill face v.to m competition ~ formalitatile vamale de sosire s plecare . facsimile ~ de semnatura .?!.to mass-produce fabricant s.timber mill.(despre un ag. mill.f.shoe factory ~ de mobila . a produce) to make.to advertise a nu ~ fata — (angajamentelor)* default ' facilita v.large scale/series/ serialized production/manufacture. easy payment/terms ~ de plata a impozitelor . to manufacture.(pe documented transport} to clause ~ nul si neavenit . factory owner.printing plant ~ de incaltaminte .to commission business ~ comert cu . facility ~ de credit .to st full particulars ~ datorii .to canva ~ reclama/publicitate .computer-aided/-assisted manufacture ~ in serie de produse superioare quality-quantity production ~ in serie mare . to fabricate. canning factory. cannery ~ de hartie . manufacturer. manufacture.t.t.to call ~ fata competitiei . fabrication. (here) to brew ~ in serie . production.facsimile signat ~ de sigiliu . (mai mare) works.brickworks. to facilitate | facilitate s.to render null i void ~ o revizie contabila .to overtime ~ propaganda electorala . coinage ~ asistata de calculator .to make up inventory.to deal with ~ afaceri pe baza de comision . plant ~ de here . factory. wholesale manufacture fabrica s.paper mill ~ de imprimeuri .to get/to run into debts.m.(despre o nova) to clear ou ~ inventarul .t.facilities payment. 1. {de bani) mintage. to manufacture. (de here) brewer fabricare s.

bankrupt.FAC-FAL 157 a reproduce in ~ .use factor factori de nemultumire . insolvency.(de complezenta) pro forma invoice ~ provizorie .t.m.) beta factor ~ ciclic .sale invoice ~ definitiva . sd preia creantele clientilor) factor 3.purchase invoice ~ de navlu . decisionmaking factor ~ de incarcare .m.) alpha factor ~ beta .f.safety factor ~ de utilizare .f. bankruptcy. letter carrier ~ alfa .provisional invoice ~ vamala .loading factor ~ de rise .(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) (bur. insolvent s.to facsimile factaj s.to adjuge smb. factor. carriage and delivery factor s. (colaps) collapse.certified invoice ~ originala .m. (functionar care intocmeste facturi) invoice/billing clerk faliment s. to fold up. in schimbul oferirii unui comision. contra unui comision.itemized invoice ~ interna .n.final invoice ~ detaliata .cyclical factor ~ de decizie . insolvent falit adj. to collapse a declara pe cineva in stare de ~ . to fail.f. to cease payments. defaulter ~ cu certificat de accident/ghinion (acordat de instantd. bankrupt a se declara in stare de ~ . billing ~ descriptive .to overinvoice facturare s. invoicing.customs invoice facturier s. creantele sale unei institutii financiare) factoring factura v. ci de un accident) certified bankrupt ~ exonerat .n.descriptive billing ~ in minus .(a sala-riatilor fata de mediul in care lucreazd) dissatisfiers ~ de productie .supplier's invoice ~ comerciala . (institute financiard care se anga-jeazd. to invoice. bill ~ a furnizorului .consignment invoice ~ de cumparare . to go into liquidation.(evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) (bur.underinvoicing ~ in plus overinvoicing ~ periodica .risk factor ~ de siguranta .cycle billing factura s.discharged bankrupt . to bill ~ in minus to underinvoice ~ in plus . (cornet) invoice/sales book s.factors of production factoring s.decision maker. crash ~ fraudulos .(pentru mdrfuri vdndute pe piata interna) inland invoice ~ legalizata . (postal) postman. 1.to file one's petition in bankruptcy falimentar adj. bankrupt. care certified faptui cdfalimentui nu afost cauzat de proasta conducere a afacerii.consular invoice ~ de consignatie .commercial invoice ~ consulara .n.freight invoice/bill/note/ account ~ de vanzare . coefficient 2. bankrupt. (metodd de finantare prin care o societate transferd. failure.original invoice ~ pro forma .to go/to mm bankrupt. invoice.fraudulent bankruptcy a da ~ .

free of all cranage . fake.) free of (al average ~ avarie comuna .(in care ambii pdrinti sunt salariati) two-income family farmaceutic adj. spurious.(mar free from alongside ~ angajament . (denaturare) distortion. (raspundere. (de bani) forger. (avantajos) advantageous.free ( capture and seizure ~ caric . 1. (de alimente etc. auspicious. counterfeit. un document} forged.(la incarcaa sau descdrcare) (mar. (avers al unei monede) obverse 2. (de monede.m. forgery. (de conturi. mizdndu-se pe obt nerea lor pand la tranzactia efectivi short ~ aducerea marfii pe chei . documente) to forge. family ~ cu doua venituri .. falsification. mar. (a unei cambii. (de documente) forger. 1.) adulterator familie s. (despre actiuni.) ex.(asig. without 2.) tamperer.(din partea furn zorului de a menfine un anumit pret I livrare) (corn. (con-turi.) tampering. mar. sham.n.(despre o navd in mca\ flying light ~ cheltuieli de folosire a macaraleli portuare . to misrepresent falsificare s. (bancnote. (a denatura) to distort. (de alimente etc.without nirth< delay ~ acoperire . metale) to debase.) free of foreign capture ~ captura §i sechestrare .coinage offence falsificator s. numai daca esl cauzata de . misrepresentation ~ de moneda . fake(d).f. a unui titlu de valoare) obverse favorabil adj. dud. favourable.) to adulterate 2. registre etc. falsifier.(asig.) without engagemen (clauzd de prudentd pe care andosana o poate inscrie pe cambie) without o» liability «i» ~ a§teptarea randului .f. ~ a mai intarzia . pharmaceutical fata s.t.) to tamper with.) free < general average ~ avarie particulars . to falsify.(asig. bogus. mar. coiner. (bur. (despre monede. (de conturi. termen cu care seformeazd o serie de expresii referitoare la conditiile de asigurare si operare al navei) free 3.(asig. to counterfeit. a unui bilant) window dressing. easy fara prep. mar free of/from particular average ~ avarie particulars. marfur recolte care nu sunt disponibile in mt mentui vdnzdrii. (monede. counterfeiter. registre etc.) adulteration 2.(formula pe un cec) n effects/funds. obligafii. (artificial) artificial s. (de bancnote. phon(e)y. fin. 1.undischarged bankrupt fals adj. documente) forgery. counterfeit.) free < particular average unless caused by ~ capitalizare . (document fals) dud falsifica v. spurious. to fake up. false. metale) base.158 FAL-FA1 ~ nereabilitat .f. fake. (alimente etc. (despre o bancnotd. registre etc.ex bonu capitalization/scrip ~ captura de catre un stat strain (as ig.) free < stem/turn ~ avarie . metale) debasement. mar. (a situatiei financiare. false. 1.

(formula pe un cec) no ~ valoare comerciala .) free of address commission ~ recurs/regres . ab intestat of freight brokerage ~ cont .operational reliability ~ raspundere .(pe piata de ~ de automobile .{despre actiuni) ~ datorii .carferry.f. farmyard.FAR-FID 159 ~ comanda speciala {despre un ~ raspundere pentru avarii .railway ferry ~ dobanda capitalizata .nonreciprocity ~ comision de adresa (mar.ownerless fezabilitate s. mar.(despre ~ de vaci de lapte .free of losses fertil adj.) trust . no par value federatie s.(despre o tara fluvii) hoverbus consideratd ca avdnd un rise crescut de ferma s. productive ~ prima de salvare .freighter-ferry emisiune de actiuni) ex claim/new/ ~ de pasageri .(in homestead operarea navel) free dispatch ~ avicola .{mar.no commercial account value ~ cupon . (pe ~ garantii/acoperire . {cu toate dependintele) creditare} off-cover farmstead.flawless fel s.ex all fezabil adj. no-cargo condition ~ zootehnica . ferryboat.passenger ferryboat rights ~ pe perna de aer . casd de tara cu acareturi) ~ indemnizatie de celeritate . railway s.free produs) off-the-shelf of/from damages ~ reciprocitate . sham Hdeicomis s. to make fertile ~ profit . to fertilize. car float capital) flat ~ de mare tonaj .ex interest feribot s.free of income tax tdrdneascd. feasibility.hoverferry. farmer transport) clean feroviar adj. workable ~ proprietar . fictitious. sort. {dr. ferry craft/vessel ~ cu cale ferata .} free cambie) without recourse ~ testament .free from liability fictiv adj. {gospoddrie ~ impozit pe venit . {SUA) description dividend off ~ dobanda .(despre nava) light-ship ~ mica . debtless.clear of debts. ~ dividend .(formula pe o cambie) no fiabilitate s.n.commonwealth ~ defect .livestock farm ~ mentiuni — {despre un document de fermier. federation (despre o afacere) afloat ~ de state .f. workability ~ protest .intestate. fertile.n.f. railwayman ~ pierderi . feasible.(preferentiale la o noud ~ de marfuri .superferry ~ drepturi .factory farm ~ marfa .(formula pe.f. grade.dairy farm nava) gearless ~ industrials .m. reliability noting ~ operationala .small holding condition. bogus./«.m.(asig.?.poultry farm ~ instalatii de incarcare .ex dividend.) without benefit of salvage fertiliza v. o ~ comision de brokeraj . (soi) kind. farm.ex coupon ~ valoare nominala .t.

f.scrap iron filantropic adj. rezultatd din derularea normald a unei afac spontaneous financing finante s.f.f. iron ~ -beton . safe hoia ~ solvabila . (dr.wrought iron ~ vechi .f.n.muh firm ~ cu vanzare pe baza de conn prin posta .deficit financing/spending ~ a proiectelor de investitii . subsidiary (company) financiar adj.(companie pe care o i firma doreste sd o achizitioneze} U firm i fisa s.trustworthy/sound fifl ~ specializata intr-o singura gl linie de produse .public finance finisa v.dominant firm ~ recalcitranta . contra i comision.) trusteeship fidelitate s.n.internal financing ~ la nivelul economiei nationale national economy finance ~ la nivelul intreprinderii . fiscal .commission house ~ de expeditii .f. pi. inland revenue ' fiscal adj. finish ~ superior .instalment sales financing ~ externa . care inca sd-si mentind independenta fata dk cartel) recalcitrant firm ~ serioasa .(institutie finana care se angajeazd. sd preia creantele cliena factor ~ de transporturi maritime shipping company ~ de transporturi rutiere . philanthropic(al).single-line firm ~ -tinta . finance(s) ~ manageriale .mail-order house ~ de brokeri .managerial finana ~ publice . house (of business) 2.t. fish < fisc s.brand loyalty fiduciar adj. fiduciary Her s. (insert signboard ~ cu sucursale multiple .160 FID fideicomisiune s. cum ar fi creditui comercial. 1. financing. (de telefon) coin 2-1 jocuri) counter. (loialitate) loyalty ~ fata de marca . 1.{firma. (comerciala) (commen firm.outside financing ~ interimara .haul(i)l ~ dominanta .forwarding house ~ de export .backdoor financing ~ prin conturile de creante .t.reliable firm.company/ corporate finance ~ mascata . to finish finisaj s.n.(finantare.f. spinning mill/works filiala s. branch (office).export house ~ de factoring .project financing ~ a vanzarilor in rate .f.f. financial finanta v.accounts receivable financing ~ prin emitere de actiuni comune equity financing ~ prin emitere de obligatiuni . to fund Hnantare s.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ interna .high/superior finish firma s. eleemosynary filatura s. to finance.reinforcing iron/bars ~ forjat . funding ~ a deficitului bugetar .bond financing ~ spontana .

operation sheet fisic s.(care insoteste piata acestuid) payslip ~ de evidenta . fiscality. to nominate. care convin ca intre monedele lor sd existe cursuri stabile) concerted floating ~ impura/controlata . a unei date) appointment. 1. a unei sarcini) assignment. (suma impozitelor.(pentru marfa incdrcatd sau descdrcatd) cargo/tally sheet. (o data. al pretului aurului la bursa) fixing flexibilitate s. a despdgubirilor) ticket ~ de pontaj . floating flotare s.(cotare liberd a valutelor pe pietele valutare.n.n. \. (de cartoteca) (index) card. (un termen. 1. to fasten.(a continutului si a cantitdtii unei Idzi) bin card ~ de lucru .fixing prices by trial and error ~ de preturi multiple .f. to set forth.record ~ tehnologica .register card ~ de identificare .f.) fixing. (fin. clauze) to lay down. (a unui pret etc.(cu date despre studii.wage flexibility ~ economica .) floating ~ a cursurilor valutare .flexibility of taxation ~ a preturilor .price leadership ~ a pretului la discretie . cursul valutar fund influentat de evenimentele economice si monetare din fiecare tard si de pe piata mondiald) rate of exchange floatation ~ concertata/in grup .price flexibility ~ a salariului .t. securing. to stipulate. (a unei date. slip.FIS-FLO 161 fiscalitate s. (catalog. sheet. nomination. to settle.f. experienfd.(in functie de specificul pietelor) multiple pricing fixing s. o data) to appoint. (indicdnd continutui unei partide de mdrfuri) docket ~ a salariatului . to secure. fastening. calificare etc. (a sumei assessment 2. taxation policy/system fisa s. (de bani) roll of money ' Hsier s. time card/sheet ~ personala . (al cursurilor de schimb. cartoteca) card index 2. (a unui termen. flexibility ~ a impozitarii . (un pret etc.) to fix.(sistem ce implied existenta unui aranjament intre un grup de state. (de conditii.(cu instructiuni pentru indeplinirea unei anumite sarcini) job impozitelor. o sarcind) to assign. to state. to fix Hxare s.) personnel specification ~ cu specimene de semnaturi (document completat la deschiderea unui cont sau a unui depozit de titluri) signature card ~ de calcul al salariului . fixing ~ a despagubirilor assessment of damages ~ a pretului . settlement.economic adaptiveness flotant adj. price fixing ~ a pretului de patrundere pe piata penetration pricing ~ a pretului in functie de pretui director . (conditii.(de cdtre intermediar) price discretion ~ a preturilor prin tatonari .(situatie in care evolutia cursului de schimb al unei monede este influentatd de interventia pe piata a autoritdtii emitente) impure floating . a despdgubirilor) to assess 2.n.f.pricing. (dulap) filing/card index cabinet fixa v.f. clause) stipulation.

flow of work ~ de fonduri .slight fluctuation fluctuatii ale cursului de schimb exchange fluctuations ~ ale pietei . market fluctuations ~ ciclice . cash flow/generation ~ de numerar actualizat .i.labour turnover ~ a numarului de salariati employee turnover ~ a preturilor . varying fluctuatie s. flow ~ brut de numerar . swing.gross cash flow ~ circular .cadi inflow ~ de numerar . (a mdinii de lucru) turnover ~ a fortei de munca . in ambele sensuri.barge fleet ~ de transport .fluctuations of the market.(yaloarea netd reaW de numerar. to fluctuate fluctuant adj.towing/tug fleet ~ de slepuri .162 FLO-FLU ~ independenta/singulara/ neconcertata .f.m.trawler fleet ~ de vrachiere .(transferul continuu.coastal/coastwise fleet ~ de linie . deosebitd de profit contabil. variation.cyclical fluctuations ~ economice .maritime/sea fleet ~ mondiala .tanker fleet ~ de remorchere .price fluctuation' movement ~ dirijata .bulk-carrier fleet ~ fluviala river fleet ~ maritima .{a unei volute declaratd liber a} dirty float ~ salariala . handbill flux^.to undergo fluctuations fluturas s.world fleet/shipping ~ oceanica . pe stradd etc.economic fluctuations a suferi ~ .) throwaway.f.shipping.air fleet ~ comerciala .merchant fleet/service. de plati si incasan intre consumatori si producdtori) circular flow ~ de activitate . de numerar net care poate fi atrih unui protect de investitiii) incremer cash flow .ore (-carrying) fleet ~ de nave frigorifice . fluctuation.{flu.flow of funds ~ de iesire de numerar .(metodd t evaluare a optiunilor de investiti discounted cash flow ~ de numerar incremental .seasonal fluctuation ~ usoara .refrigerated shipping ~ de pescuit ./?.cash outflow ~ de intrare de numerar .wage drift ~ sezoniera .(situatie in care cursul de schimb al unei monede evolueazd pe piafd independent de evolutia altor volute) independent floating ~ pura/libera (situatie in care cursul unei volute se formeazd spontan pe piata valutard.fishing fleet ~ de pescuit oceanic . (care se distribute in magazine.cargo shipping ~ de traulere . fleet ~ aeriana . fdrd interventia autoritdtilor monetare din tara emitenta) pure floating flota s.ocean (-going) fleet fluctua v.liner fleet ~ de mineraliere . marine ~ de cabotaj . care intrd sau iese din fim intr-o perioadd determinata) flow » funds. commercial fleet ~ comerciala maritima . fluctuating.deep-sea fishing fleet ~ de petroliere .

unfair labour practice ~ incompleta a fortei de munca -(sub calificarea ei sau prin organizare) underemp loyment fonds.docket . (coala) sheet.delivery bill/note ~ de pontaj .) contingency account/fund/reserve ~ de regularizare/compensare valutara .time card/sheet/ticket ~ de reclama .(active intangibile ale uneifirme.FLU-FON 163 ~ de numerar suplimentar .equalization fund ~ de rezerva reserve/surplus fund ~ de rezerva de rambursare a capitalului . (dintr-un registru de conta-bilitate) folio ~ de cupoane .) compensation fund ~ de dezvoltare .insurance fund ~ de asigurari sociale . 1. employment ~ a unei cambii de complezenta .relief fund ~ de amortizare depreciation/ redemption/sinking fund ~ de asigurare pentru somaj -unemployment fund ~ de asigurari .to kite folosire s. cat si in valori imobiliare) mixed investment trust ~ de prevedere (cont.economic flow ~ financiar . utilization.kite flying ~ completa a fortei de munca . (justificativa) travelling warrant ~ de expeditie . fund.(pentru investitii) reserve fund ~ circulant .wrapper sheet ~ de livrare . capital ~ acumulat/de rezerva . to employ ~ o cambie de complezenta .full employment ~ ilegala a fortei de munca .sales leaflet ~ volanta (prospect) leaflet folosi v.n.f.(atdt in valori mobiliare. (fond guvernamental destinat finantdrii serviciilor publice) (SUA) revolving fund ~ comercial .coupon sheet ~ de drum route sheet.de hartie de ambalaj . calculate ca diferenta dintre pretui platit pentru compania in functiune si valoarea activelor) goodwill ~ comun .(din care se imprumutd bani si in care se reintorc creditele acordate cu dobdnda aferenta) revolving fund.pool ~ de ajutor/asistenta .guarantee fund ~ de pensii pension/retiring/ superannuation fund ~ de plasament in valori imobiliare -real estate investment trust ~ de plasament in valori mobiliare -security investment trust ~ de plasament mixt . to utilize.(subscris de detindtorii de actiuni preferentiale ai unei societdti) capital redemption reserve fund ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts .t.welfare/ provident fund ~ de compensare (bur.(pe care o societate il poate cheltui pentru dezvoltare) excess cash flow ~ economic .financial flow ~ real (circulatia bunurilor si a serviciilor) real flow foaie s.f. (pagina) page 2.development fund ~ de garantie .

164 FON-f ~ de rezerva pentru datorii .land resources ~ inactiv/neproductiv . acti preferentiale si obligatiuni) balan fund ~ mutual inchis . (cu investitii in alte fonduri} fund fund ~ mutual administrat .(care invesb in alte fonduri) master trust ~ mutual protejat .net working capital ~ de salarii .equity fund.risk moa ~ statutar . trust company.(care acop eventualele pierderi cauzate de J derea valorii unor titluri prin inves in alte titluri cu perspective crestere) hedge fund ~ mutual raportat la un indio (fond al cdrui portofoliu corespu unui indice oficial) index fund ~ mutual specializat .(la o banca) emergency reserves ~ disponibile . valoarea activelor fw minus pasivul) shareholders' funds : ~ de garantie/acoperire .circulating/working capital.{care emite in r.standing timber ~ funciar .go-go fund ~ mutual cu plasamente foarte avantajoase — (msd cu un grad de rise mai ridicaf) high-yielding fund ~ mutual cu plasamente in actiuni comune .municipal bond fund ~ mutual de schimb . common stock fund ~ mutual de castig .unrealizable capital ~ neutilizat/fara destinatie special unappropriated/unapplied fund ~ pentru manco de casa .(in ania tipuri de investitii) speciality fund ~ necompensat .statutory fund fonduri ale actionarilor .(in tern contabili.unemployed fund ~ mutual .trust fund ~ forestier .cover fu| ~ de rezerva pentru cheltuieli neprevazute/urgente .(al titlurilor de valoare detinute de investitori pentru actiuni in fondul respective excha fund ~ mutual deschis .(care a inch emisiunea de actiuni) closed-end/ fund ~ mutual principal .(de manageri profesionisti) managed fund ~ mutual cu investitii pe termen scurt .(a monedei nationale) stabilization fund ~ de tranzactionare a optiunilor option fund ~ iiduciar .(care invest proportional in actiuni comune. floating/circulating assets ~ de rulment net .(formula pe un t effects not cleared ~ nelichid .liability reserve ~ de rulment .performance fund ~ mutual cu investitii speculative pe termen scurt .(care realizeazd cele mai avantajoase plasamente pentru a obtine cdstigul maxim posibil) income fund ~ mutual de dezvoltare . constant actiuni not) open-end fund ~ mutual echilibrat .disposable/available funds ~ fixe .capital assets/goods . unit trust.wage fund ~ de stabilizare .(cu investitii pe termen lung) growth fund ~ mutual de investitii in obligatiuni municipale .mutual fund.

.order form ~ de declaratie de venituri . to drill foraj s.telegram form ~ din ziua declararii numelor .tax form ~ de oferta . application form ~ de cerere de credit .t. Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) additional funds needed fonda v. promotion fondator s. to form ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts ~ un cartel .customs clearance.net fixed capital formation ~ profesionala .(la licitatie) form of tender ~ de procura .equity capital formation ~ a unui cartel .f..form of application.form of receipt ~ de comanda . establishment. 1. size.m. (instruire..pooling ~ bruta de capital fix . to found.share allotment form ~ de subscriere . pregdtire) training ~ a cadrelor . formality.statutory formality formalitati vamale .(prin care brokerul li oferd vdnzdtorului . formal procedure ~ legala .to syndicate ~ un monopol .t. to set up fondare s. procedure of customs formare s.personnel training ~ a cadrelor de conducere management training. wildcatting ~ de sonde de petrol petroleum drilling ~ in largul marii .company promoter fora v. forest.FON-FOR 165 ~ proprii . (de carte) format ~ obisnuit .offshore/deep-sea drilling forestier adj. formation 2.de impunere .loan application form ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de chitanta . (blancheta) (paper) blank ~ administrativ .f. forfetar adj.office form ~ de cec . foundation. lump forma v.regular size formular s..form of proxy ~ de repartizare a actiunilor .(totalul capitalurilor care apartin unei companii si nu sunt imprumutate) capital resources ~ suplimentare necesare .n. (print/printed) form.n.f.to pool ~ un consortiu/sindicat patronal . founder. to establish.n.cheque form ~ de cerere .(pe care o firmd trebuie so. drilling ~ de prospectiune .vocational training format s.subscription form ~ de telegrama .(pentru impunere) form of return .gross fixed capital formation ~ in afara locului de munca . executive development ~ a capitalului propriu . to promote.to comer formalitate s. promoter ~ al unei societati .off-the-job training ~ la locul de munca -job training ~ neta de capital fix .exploration/ wildcat drilling.

free overboard/overside ~ §lep . fraud.productive/ production forces fragil adj.free on rail/truck fran§izat s.free alongside ship/vessel ~ depozit . (in asigurdrile maritime.labour force. to stamp francat adj.free on truck ~ carau§ .n.free on ship/ vessel ~ peste bord .free carrier ~ chei .166 FOR-FRU informatii despre cumpdrdtor) {bur.) name-ticket forta s. 1.carriage free ~ vagon . refrigeration plant frigotehnica s.m.surplus labour ~ de munca exploatata .quayage.) franchise 2. frontier.free into store. to frank. fructifero<< . border ~.a eficientei .casual labour ~ majora .f. (cedent al unei fransize} (corn.face of workings ~ de dane .free delivered/domicile ~ frontiera .unskilled/ common labour ~ de munca temporara .free into barge ~ transport . fruit-bearing. face ~ al cheiurilor .act of God. refrigerationist s front s.sweated labour ~ de munca ieftina .free alongside quay ~ de-a lungul navei .cheap labour ~ de munca necalificata . front.m. frontage ~ de abataj . postpaid.n.f. defalcation fraudulos adj. rezultdnd o diminuare • greutdtii) abrasion of coin frigorifer s. manpower ~ de munca excedentara . (corn. cause beyond control forte de productie .t. refrigeration frigotehnist^. freight document ~ aerian .f. valoare a pierderii sub care societatea de asigurdri nu este obligatd sd acorde nici un fel de despdgubire.) free ~ bord . force ~ de munca .(indicatorii cei im favorabili din punctui de vedere « riscului si al rentabilitdtii) {fin efficient frontier fructifer adj. dar peste care trebuie so. postage paid ~ insuficient .free on board ~ bord stivuit si fara cheltuieli de descarcare . abrasion ~ a monedei . fraudulent frecare s. consignment note.air consignment note/ waybill franca v.free border ~ in bazinul portuar .(despre o scrisoare) shortpaid franco adv.f.m.(ca urmare a circulatiei. waybill.berthage. to prepay. embezzlement.free dock ~ nava .) manufacturer's agent fransiza s.) franchiser frauda s. berthing space ~ de exploatare . free entrepot ~ domiciliu . refrigerating machine. (corn.(intr-o cariert quarry face frontiers s. breakable fraht s.f. ofere despdgubiri complete} franchise fran§izor s.n.free on board and stowed and free discharging ~ bord si rujat .free on board and free trimmed ~ camion .f. (cesionar al unei fransize) (corn.

. furnishing. (slujbd) job.f. land(ed). official.m. secretar) clerk ~ inferior/subaltern . {din conducerea unei societdti) company officer ~ vamal .f.revocable post ~ de consum .(dr. obiecte furnizate) supply of goods/materials. (de alimente si servicii) catering furnizor s. to function 2.. purveyance. (a jefui) to rob.high official. (public. fodder furgoneta s.ship chandlery furniza v. theft. supplies. office ~ a cererii . searcher fundatie s. ecleziastic. office bearer/holder. 1.subcontractor ~ maritim/naval . n. to furnish (with).public office ~ superioara .departmental functions functiona v. purveyor. (mdrunt) pilferage 2. secretar) officer.utility function ~ publica . 1.victualler ~ de alimente si servicii . functie s. foundation funt s.t. (in cantitdti mid) to pilfer furaj s.public/civil servant. (comercial.t.managership ~ de productie . (jaf) robbery.production function ~ de stimulare a vanzarilor . officer of state. (despre o marina) to run. supply. (post) post. (public) official ~ responsabil cu clasarea documentelor . to purvey.bank teller ~ la oficiul postal . (alimente si servicii) to cater (for) furnizare s.) aggravated theft ~ din magazin .FUN-FUR 167 funciar adj.seniority functii pe servicii . (de alimente) victualler. van.m. function 2. provider ~ de alimente . {textile) appurtenances.i. (de staf) public/civil servant. to work functional adj.supply schedule ~ amovibila . executive officer. civil.i. supplier. ground. functionary. (rechizite) requisites.. forage.shoplifting . (mai ales de mobila) furnisher. to purvey (for). {de echipamenf) outfitter. (livrare) delivery.(relatia dintre activitatea de marketing si nivelul vanzarilor) sales response function ~ de utilitate .caterer .f.n.m. to steal. endowment.consumption function ~ de manager . to thieve.f.ship chandler furt s. (a livrd) to deliver v. 1. (dr.f.mail teller ~ public/de stat . furnishings ~ de birou .public relations officer ~ superior .. position. (supply) contractor.intermediar .office stationery ~ maritime .) larceny ~ calificat .filing clerk ~ responsabil cu corespondenta correspondence clerk ~ responsabil cu relatiile cu publicul . to supply.demand schedule ~ a ofertei ..junior clerk/ officer ~ la ghiseui unei banci . (imitate de mdsurd pentru greutate) pound fura v. utility car/vehicle. pi. {de birou) office worker. trimmings. (institutie) endowed establishment/institution. (pentru livrdri) delivery car/van furnituri s.revenue/customs officer. (mar/a. functional functionar s.

merger.burglary furturi §i furti§aguri . care produc acelasi tip de bunuri .(intre firme din aceeasi Industrie in care partenerii de fuziune FUR-F1 nu sunt nici clientii.n.) grand larceny ~ prin efractie . to fuse fuziune s. nici furnizc uneia dintre ele) congeneric merger ~ conglomerat .(fuziune prin a sunt integrate operatiunile a dc companii in speranta obfinerii ui wantage sinergetice) operating merg ~ orizontala .{asig. merging.'.(fuziunea a doua fir. amalgamation. shaft ~ orar .(dr. fusion ~ congenera .(achizitia unei firme catre unul dintre furnizori sau alia vertical merger .1 servicii) horizontal merger ~ prin absorbtie merger absorption ~ verticala .) theft and pilferage fuss.hour/time zone fuziona v.. to merge.) petty larceny ~ peste o anumita valoare . to amalgamate.168 ~ marunt/sub o anumita valoare (dr.(intre societdti i industrii diferite) conglomerate merg ~ operationala .f.

n. to warrant.) warranty of seaworthiness ~ exagerata .adequate security ~ de calitate . garantie pentru .t. (a executdrii unui contract) pledge. secured. warranty. 1.to stand security for.pledge of real property garantie s.warranty of quality ~ de executare . range ~ de preturi .f.f.G gabarit^.M. pledge.redeemed pledge a da/a pune in ~ . hosier's 2. surety. to gage. surety. warrantor.scale of prices ~ de produse . (bur. guaranteed. scale.bonded (de calitate etc. to guarantee.f. showcase galanterie s. (obiecte) narrow goods. (de guarantee.bank guarantee ~ colaterala (pentru un imprumut) collateral ~ contra riscurilor la export .m. warranted.to redeem a pledge. to put in pledge a scoate din ~ . extinzdndu-se la toate activele unei societdfi) floating charge ~ guvernamentala . (de bdrbat) men's haberdashery. (cautiune) bail 2.unredeemed pledge ~ fara deposedare .(a contractului) performance guarantee ~ de navigabilitate . o tranzactie) cover. fin.product mix/range garant s.(mar. gage.range/portfolio of products ~ sortimentala .export risk guarantee ~ corespunzatoare . overall size/dimension ~ al marfii stivuite . to go/to become bail/security for garantat adj. (sumd cerutd ca avans pentru datorii sau daune eventuale ori pentru indeplinirea obligatiilor contractuale) caution money. (fond de acoperire/garantie pentru un imprumut.n. (cerutd exportatorilor) tender guarantee. shop window/front.. (de dama) hosiery galon s. bail. (acord.) covered ~ prin obligatiuni .excessive guarantee ~ expresa .) to cover ~ pentru .) stowing dimension gaj s. bondsman a fi ~ pentru .n.government security ~ imobiliara . to secure..(dreptui creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societdti) fixed charge ~ flotanta .to stand surety for garanta v. galantar s.(mar. guarantor. pledge. lien ~ cu deposedare . (prdvalie) haberdasher's. fin.(dreptui creditorului guaranty. 1.express warranty ~ fiduciara (document care garan-teazd ca proprietatea mcredintatd unui administrator fiduciar nu va suferi nici o daund din cauza acestuia) fiduciary bond ~ fixa . un imprumut) collateral. (bur. to take out of pledge. guaranty. (unitate de mdsurd pentru capacitate) gallon gama s.to pledge. contract de garantie de platd) bond ~ bancara .) platd) (colateral. coverage.

(persoana) guide s.f. personal security ~ nula .roadbook .stock administration. general. to house.) implied warranty ~ mobiliara .t. global 2.liquefied petroleum gas ~ petrolier lichid .enterprise management ~ a lichiditatilor . to manage gestiune s.(dr. to administer. managing gestiona v. guide(book).parcel/ packet station ~ de frontiera .) joint guarantee/ surety ~ solida .marshalling yard ~ maritima . geodesy.) all-in generator adj. (railway) station.n. to accommodate general adj.t.economic geography gera v.budget/budgetary administration ~ economica . (SUA) depot ~ de calatori .passive income generator geodezie s.inventory administration/control ~ a intreprinderii .liquefied natural gas ~ petrolier lichefiat .data management ~ a datoriei .pledge of movables.trustworthy guarantee ~ solidara .debt management ~ a inventarului .continuing guarantee ~ reala . gas ~ Uchefiat . generating s. to administer.reliable guarantee ~ suplimentara .passenger station ~ de coletarie/mesagerie . generator ~ de venit pasiv . handbook.) corporal security ~ serioasa . riscurile etc.mismanagement ghid s. to manage.(proprietate industrials ce nu poate servi drept grantie bancard dacd nu este in exploatare) dead security ~ pe baza de depozit §i credit deposit-cum-credit guarantee ~ permanenta . geodetics geografie s.f. de mdsura ale mai multor tari) cambist ~ rutier . (care cuprinde unitatile monetare.natural gas ~ natural lichefiat .t. administration. management ~ a activelor . 1.economic administration/management ~ financiara .border/frontier station ~ de marfuri .additional security ~ unica . (incluzand toate cheltuielile.asset management ~ a creditelor .financial management ~ gre§ita .f.170 GAR-GH1 ~ implicita .credit management ~ a datelor .liquid petroleum gas gazdui v. to administrate gerant adj. to lodge.f.terminal.n. to run.cash management ~ a riscurilor .m.liquefied gas ~ natural .risk management ~ a stocurilor .(asig.commercial geography ~ economica .goods station ~ de tranzit .single guarantee a da ~ .(dr.f. cloakroom.n. terminus garderoba s. geography ~ comerciala . (SUA) checkroom gazs.harbour station ~ terminus .to warrant gara s.transit station ~ de triaj ./ control ~ bugetara . to administrate. (global) overall.

chargeless. (andosant. bottleneck gospodar adj. at no charge adv. gross. wicket. overall. free (of charge). void ~ de productie .n. border.m. {menaj) housekeeping. schedule ~ al pragului de rentabilitate breakeven chart.f. profitgraph ~ al cererii .f. global. all-round/-in globalizare s. without payment. {c. gratis. housekeeper grad s. pay desk/ office.{mar. pi. vid) emptiness. traveller's handbook ghiseu s. counter.blank endorsement gira v.operation chart ~ de prioritate . level ~ de avarie . aggregate.f. {administrate..rate of work ~ de tranzactionare .t. frontier gratificatie s. (in matematicd. to set up house gospodarie s. cheltuieli) overhead. 1. corn.m.priority schedule ~ de transport .n. 1. to manage a household v.r. {spatiu gol. gratuitousness gramada s. (imprumut rambursat intr-o singurd transd la sfdrsitui perioadei scadente) bullet gol s.diagram of loading ~ de operatii .demand schedule ~ cu baloane .state farm ~ comunala/municipala . (a conduce. free of charge gratuit adj. to keep house.GHI-GRA 171 ~ turistic . (rang) rank.) degree 2. costless. {despre preturi.t. menage 3. (andosatar) endorsee global adj. town management. for free. administrare) husbandry ~ agricola homestead ~ agricola colectiva collective farm ~ agricola de stat . (de apreciere) extent.) marketability ~ de uzura .tourist guidebook. householder 2.n. {andosare) endorsement ~ conditional qualified endorsement ~ de complezenta accommodation endorsement ~ in alb .f. gratuitous.f. gratis.{bur. grain.idle/slack time. chart. {vrac) bulk grane s. 1.taxation degree ~ de folosire a fortei de munca . (la teatru sau cinematograf) box-office (window) ~ de informatii .n. household 2.f. fin. (econom) thrifty s. globalisation glont s. utility ~ individuals . total. rate. andosator) endorser giratar^. to administer v. bounty gratis adv. diagram.i. active sau cota depiatd) bubble chart ~ de incarcare . {cereale) cereals .n. graph. gratuitously gratuitate s.rate of wear grafic s. to guarantee girant s. (a andosd) to endorse 2.n.extent of the damage ~ de fiscalitate . a admi-nistrd) to manage.) shipping schedule granita s.f.{in care societdtile sau produsele sunt reprezentate prin cercuri/baloane proportionale ca mdrime cu puterea competitivd ca exprimatd prin volumul vdnzdrilor.m.f.individual farm gospodina s.) (booking-office) window. 1.f. (a garanta) to warrant.communal husbandry. degree 3. tehnicd etc. bonus. (bun administrator) good manager gospodari v.information desk girs.

carcass weight ~ a caricului .clerical error ~ de tipar .overweight ~ in livre . value and content unknown ~ vie — (a animalului inainte de tdiere) live weight ~ volumetrica .) shipped weight ~ legala a tarei .net weight ~ neta a caricului descarcat . industrial action ~ a consumatorilor .f.) weight and content unknown ~ totala .legal tare ~ maxima .extra weight ~ si continut necunoscute .estimated tare ~ -etalon .) office of the clerk of the court.useful weight ~ uzuala a tarei .) weight. lightweight tonnage.(mar. corn grefa s. mistake.total weight ~ unitara .f.n. recorder greseala s.(mar.weight empty.warrant weight ~ cu ambalaj .printer's error greutate s. record office grefier s.consumer strike ~ a cumparatorilor . (eroare) error ~ de copiere .net tare ~ neta efectiva/reala .cargo/shipping weight ~ a lotului de marfa .packed weight ~ de sacrificare .weight by volume.weight of parcel ~ a marfii descarcate . light ship/vessel.) clerk of the court.estimated weight ~ estimata a ambalajului .nummary weight ~ netaxata .) shipper's weight ~ sub cea normala/permisa underweight ~ suplimentara . a unei nave) deadweight ~ a carcasei/a animalului taiat si curatat . sole weight ~ reala a tarei .buyers' strike .i.specific gravity ~ stabilita de incarcator .(care nu aduce navlii) {mar.(marfa cu ambalaj) gross/tare weight ~ consemnata in warant . unloaded displacement ~ bruta .) to encumber.all-up weight ~ proprie/fara incarcatura . valoare si continut necunoscute {mentiune intr-un conosament) {mar.weight allowed free ~ neta .outturn weight ~ estimata . strike.f.net net weight ~ predata .delivered weight ~ proprie .(mar. (sarcind) burden.(mentiune intr-un conosament) (mar. bulk density greva v.loaded weight ~ a navei goale .) outturn (weight) ~ neta a tarei .(mar. to burden greva s.172 GRA-GRE grau s.usual tare ~ . (dr.(a unui vehicul.unit weight ~ utila .f. grain. (dr.m.) light displacement/weight.bulk weight ~ a marfii incarcate . (dr.clear/real tare ~ specifica .(la predare) short weight ~ incarcata . suspension of work.slaughter weight ~ descarcata/predata . work stoppage. walkout.land/landed/ landing weight ~ a marfii in vrac . wheat.) deadweight ~ monetara . test weight ~ excedentara .poundage ~ in minus . weight.standard of weight. clerk of the court's office. (incdrcdturd) load ~ moarta .

sit--down/-in strike ~ neautorizata .lightning strike ~ generala . striker.governor general . (cere de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ de activitati analoage -job family ~ de brokeri neoficiali . to stop work a fi in ~ . governor ~ general . (corporatie.general strike ~ italiana/la locul de munca . grid. mdeosebi de naturd legislativa} special interest ~ de presiune .(grevd cauzatd de conflictui apdrut intre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) (SUA) jurisdictional strike ~ de protest .(economice) vested interests.n. 1. (categoric de salarizare.protest strike ~ Ae siAiAaritate . group.(model al acti-vitdtii de aprovizionare industrials) buygrid ~ de salarizare .f. group. government guverna v.f.(sistem de evaluare a competentei manageriale) managerial grid grup s.lobby ~ de studiere a cerintelor consu-matorilor .i.(muncitorii manuali/ industrial!) blue-collar workers ~ albe (clasa de mijioc din societdtile industriale avansate) white-collar workers guvern s.w.(grup de societdti cu pondere importantd in cadrul unei industrii care urmeazd o strategic comuna) strategic group grupa s.coulisse ~ de interese .aspirational group ~ socioeconomic . cluster 2.unofficial strike. collar gulere albastre . (de sindicaf} wildcat strike ~ patronala — (inchiderea fabricii de cdtre patronat pe o anumitd perioadd pentru a nu satisface revendicdrile salariatilor) lockout ~ perlata .sympathetic striKe ~ -fulger/spontana .to (go on) strike.to misgovern guvernator^.to come out on strike grevist s./i.to call out a declara ~ .hunger strike ~ autorizata official strike ~ de avertisment warning/token strike ~ de delimitare . impozitare} bracket ~ de venituri .m.to call a strike a face ~ . scale ~ de aprovizionare . grup de oameni ae afaceri care soYicita faciYitdfi. work(man) on strike grila s.GRE-GUV 173 ~ a foamei . to walk out.socioeconomic grade ~ strategic .to be on strike a intra in ~ .pay/salary scale ~ manageriala .n. to govern ~ prost .income group guler-s-.go-slow (strike) a chema la ~ .

weei hebdomadal. shed for passing goods ~ portuar .security paper ~ timbrata .dock/port shed ~ portuar de marfuri .stamped paper ~ velina . longshoreman han s.(fin.f./!.n. paper ~ de ambalaj/impachetat .news paper ~ indigo/carbon . (pentru avioane) hangar ~ pentru depozitare temporara shed for short storage ~ pentru marfuri de export . (mar.second-hand market hamal s. WE (magazine) hectare.f. 1. (ora order. wa /moisture-repellent hidrotghmca s. horticulturist horticultura s.n. (decizie) decision. (mar.long hedging ~ valutar . hedging ~ realizat prin cumpararea contracte futures .f.f. water-retaining hidrofob adj. chart ~ cadastrala . (decret) decree. (in piatd) market house/hall.(comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor.cadastral map ~ geografica .f. (operatiune de cone carare a riscurilor ce pot decurge < fluctuatiile cursurilor la bursele marfuri.note/letter paper ~ de tipar .freight shed hangiu s.paper money ~ pentru emisiuni de valoa bancnote .n.m.vegetable market ~ de pe§te . horticulture hotarare s.n. hydrophobic.sea/nautical chart hazard s.pack/ packing/wrapping paper ~ de scrisori . holding (company) horticultor^. inn hangar s. (despre unele mdrf hydrophilic.fish market ~ de vechituri .currency hedging hidrocentrala s.(wire-) wove paper hartii de valoare .copy paper ~ -moneda . innkeeper harta s. map. (judeca r eased) judg(e)ment.n.f.. (rise) risk ~ moral .) stevedore.) moral hazard hartie s.meat market ~ de legume .f. water-pos plant hidrofil adj.m. n. situatie generatd de existenta unei asigurdri etc. hyperinflat runaway inflation holding s. hydroelec (power)' plant/station. porter 2. hazard. covered market ~ de carne . hectare hedging s. hJdrotechnics hiperinflatie s. shed.m. hall 2.export sheed.f. hebdomadary s. din variatiile preturilor tranzactiile de comerf exterior sau i cursurilor de schimb) (bur.) securities hebdomadar adj.printing paper ~ de ziar .transit shed.) shipping shed ~ pentru marfuri in tranzit . 1.H hala s. sentec (arbitrald) award .geographical map ~ marina .

HOT-HOV ~ a administratiei locale . sentence ~ judecatoreasca de declarare in stare de faliment .replevin ~ judecatoreasca definitiva judg(e)ment absolute ~ judecatoreasca executorie enforceable judg(e)ment ~ judecatoreasca in contumacie judg(e)ment in absence .judg(e)ment. adjudication order ~ judecatoreasca de lichidare winding-up order ~ judecatoreasca de scoatere de sub sechestru .decree in bankruptcy.by(e)-law ~ judecatoreasca .

to rule.residential hotel hotelier adj. s...) to decide on the merits of the case hotels. hotelman hovercraft s. nava pe pernd de aer) hovercraft.(dr. o plata) to award ~ asupra unei spete . air-cushion ship/vessel ~ costier .n. hotel ~ -pensiune .) to decide. (o penalitate.passenger hovercraft . hotel.coaster hovercraft ~ pentru pasageri .) to deal with a case ~ in fond .t.m. (dr. (aeroglisor.{dr. {proprietor sau director al unui hotel) hotelkeeper.175 hotart v./?.

1 impact s. illicit adv.) corporate identity ~ falsa — (pentru incasarea unui cec) false pretences ieftin adj.f.w. (cladire) build (cu teren. import. (despre actiuni puse in vdnzare) neglected ilegal adj.industrial health/ hygiene ignorat adj.f. illegally. inexpensiveness ieftini v.) corpc image ~ a marcii .f. chain of command ierarhizare s. to tie up. to fall in price. immovable imobiliza v. hygiene igiena muncii .(man. (act) unlawful act.r. zitioneazd un produs) involvement import s.n. to implement implicare s.(ideea falsa cd banii avea o putere fixd de cumpdrc tendinta de a ignora modifies valorii banilor din cauza inflatiei sa deflatiei) money illusion imagine s. illegal.tax impact impar adj. unlawful adv.n. image 2. (a unui cumpdrdtor luarea unei decizii atunci cdnd c.f. imperialism ~ economic . hierarchy. instalatii) premises ~ comercial business premises ~ cu locuinte collective housing imobiliar adj. illicit. marcd) mintage ~ a corporatiei . real. 1. hierarchical adv. illusion ~ monetara . levels of authority.i.(a unui produs) automatic identification identitate s. n. immigrant imobil s.t.f.?!. (un capital) immobilize. (caracter ilegal) illegality.t.prohibited import ~ masiv heavy import importuri invizibile (import servicii) invisible imports .s'. inexpensive ieftinatate s. (a posturilor in functie de competenta cerutd si salarizarea corespunzdtoare) grading igiena s. secret/underground activity ilicit adj. unlawful. illegal.economic imperialism implementa v.f.brand(ed) image imigra v. to immigrate imigrant.f. (imprimatur monedd.f. n. importation ~ cu scutire de taxe vamale --free importation ~ global . illicitly iluzie s. hierarchically. to lock away. cheapness. unlawfulness 2. cheap. identification ~ automata . odd imperialism^.total import ~ interzis . 1. unlawfully ilegalitate s. identity ~ a corporatiei . (unitate de masurd pentru lungime) yard identificare s. to come/to go down ierarhic adj.I iard s.f.(man.f. house. impact ~ al impozitului .t. through the usual channels ierarhie s. to reduce/to diminish the price ofv.

salary tax ~ pe supraprofit .direct tax ~ echitabil .dividend tax ~ pe dobanda .) tollable impozit s. (taxa rutierd. supertax ~ pe unitate/unitar . (SUA) federal income tax ~ pe venitui global .unit tax ~ pe venit .interest tax ~ pe donatie . to import importator s. importer ~ independent . (despre o proprietate) rat(e)able. targuri etc. targuri etc.equitable tax ~ extraordinar . assessable.capitation(tax).t. (referitor la accize) excisable.land/ground tax ~ global/forfetar .processing tax ~ auto .IMP-IMP 177 ~ paralele . tax on consumption ~ pe dividende .total income tax ~ pe venitui personal .receipts tax ~ pe lux .rent tax ~ pe cifra de afaceri .independent importer impostura s.personal income tax .profit/revenue tax. de la cei bogati la cei sdraci.stamp duty ~ funciar .(import de mdrfuri) visible imports importa v.council/local/ municipal tax ~ pe chirii .hidden tax ~ asupra prelucrarii industriale a produselor . (SUA) corporate/corporation tax ~ pe profitui excedentar nedistribuit .f. tax.donation/gift duty ~ pe incasari . taxable. leviable.(de produse cu preturi mai scdzute decdt cele din propria tard) parallel imports ~ vizibile . (pentru incasarea unui cec) false pretences impozabil adj.turnover tax.) toll ~ amanat .emergency tax ~ fiscal/pe timbru .(pe proprietate) reprises ~ ascuns/indirect .(mai ales la masinile de import) car tax ~ negativ .property tax ~ pe salarii .real estate tax ~ indirect . contribution.) dutiable. duty.indirect tax ~ local/municipal . taxele percepute in piete.(impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investitii financiare) excess retention tax ~ pe proprietate .luxury tax ~ pe profit .(transfer de venit.capital gains tax ~ conform categoriei de impunere schedule(d) tax ~ degresiv . (referitor la taxele vamale etc. tax on turnover ~ pe circulatia marfurilor .wealth tax ~ pe cap de locuitor .deferred tax ~ anual .(perceput in jiecare etapd a procesului de distribute) sales/tumover/transactions/ cascade tax ~ pe consuin . (referitor la taxele rutiere.capital tax.income tax.degressive tax ~ direct . impost. in vederea garantdrii unui venit minim acestora din urmd) negative income tax ~ pe avere . impozit perceput in piete.m. head/poll tax ~ pe capital . tax on capital ~ pe ca§tigul de capital .consumption/ expenditure tax.lump-sum tax ~ imobiliar .n.excess profits tax.

(fiscal) to tax. irremovable inamovibilitate s.f.t.disabilit sue ~ de a mcheia contracte . (a tipdri) to print 2. (prin apdsare cu sigiliul. stampild) to emboss imprimat adj.withholding tax ~ succesoral/pe mostenire inheritance tax. to levy taxes on impozitare s. immunity ~ diplomatics .progressive tax ~ proportional cu venitui .178 ~ progresiv .graduated income tax ~ regresiv . to assess. assessment ~ excesiva . (o proprietate) to rate. (invaliditate) inval 2.to overtax impunere s. to inaugurate. inalien< unassignable inamovibil adj. (fiscala) taxation.) immunization inactiv adj. (tesaturi) to (im)print. estate duty/tax ~ unic — single tax ~ uniform .f.t.ability-to-pay taxation impresar^.diplomatic privilege ~ fiscala .f.f. a consumului) repressive tax ~ restant . printed s. (de tesaturi) printery impune v.f.) list inactivitate s.parliamenta immunity ~ vamala . (bani) to deduct.flat tax impozite de asigurari sociale ./n. inactivity. incapacity ~ de a actiona in justitie .t. 1.n. imposing.. (procesul de stabilire{ mentinere a unei duratii egale la acfl| si pasive in vederea reducerii rise ratei dobanzil) (fin. printed works. printing office/ works/house 2. (in bani) charge imunitate s. disability.(5' UA) delinquent tax ~ retinut la sursa . (frc to charge imputare s. deschide) to open incapacitate s. irremovability inaugura v.. (formular) form pi. (juridica) disability. (a unei proprietdti) rating. impresario imprima v. (fdrd tranzactii) (bur. 1.disabilit enter into contracts ~ de a mstraina o proprietat disability to alienate property .f.social security taxes ~ si taxe . print matter/paper imprimerie s.multiple taxation ~ proportionala cu posibilitatea de a plati . (despre o piata) sluggish.t. 1.f.f. (de mu. (stagn dullness inalienabil adj.t. (stagnant) (neproductiv) dormant. to tax. print.taxes and dues impozita v. to impose: (o sarcina) to assign 2.regressive tax ~ represiv . 1. (legald) (If. taxation ~ la sursa a venitului . (nefolosit) unemployed.tax franchise ~ parlamentara . (a unei sarcini) assignment 2. (plata accizelor) to excise ~ excesiv .f.duty-free import imunizare s.exaction ~ pe piata de catre consumatori unui produs} consumer pullthrough ~ proportionala cu venitui graduated taxation imputa v.overtaxation ~ nejustificata .(din salami) pay as you earn ~ multipla/dubia . succession duty. 1.(pentru franarea investitiilsr. inactive.

setting on fire ~ premeditata .) death benefit ~ de deplasare . (a inserd) to insert 2.temporary disability incaso s.entertainment allowance ~ de §omaj . 1. inclusive. undecipherable.) enabling/goodwill payment ~ pentru cre§terea preturilor deamess allowance ~ pentru incapacitate de munca disability benefit ~ pentru persoane tntretinute de salariat . fire 2.(asig. (despre preturi. (despdgubire) indemnity.} pay.n. compensation.INC-IND 179 ~ de munca permanenta §i totala total permanent incapacity ~ de plata a datoriilor .personal allowance .f. (alocatie) allowance. indexation . to inculpate indemniza v. (intr-un plic) to enclose. collection of payments ~ documentar . independence ~ economica — (economic) self-sufficiency indescifrabil adj.member's emoluments ~ pentru cointeresare/stimulare (acordatd conducerii unei societdti) (man. to add in. to requite indemnizatie s.) arson incertitudine s. included ~ cheltuielile . (provocat) (asig. (de drum etc.dependants' benefit ~ personala .(in interes de serviciu) travel/travelling allowance.family allowance ~ parlamentara .inability to pay debts ~ temporara de munca .foreign allowance ~ de reprezentare .charges included ~ toate cheltuielile . holiday pay ~ de deces — (platibild in caz de deces) (asig. (ilizibil) illegible indexare s.f.inclusive of all charges incorporal adj. to indict.t.t. (pe numdr de mile) mileage ~ de formare/pregatire .strike benefit/pay ~ de munca in strainatate .sick allowance/benefit/ pay.n.perquisite independenta s.(pperatiune de incasare efectuatd de banca exportatorului la dispozitia acestuid) documentary collection incendiere s.) dispatch money ~ de concediere . indecipherable. statutory sick pay.vacation allowance.f.) incorporeal inculpa v. sickness benefit ~ de celeritate . (dr. tarife) inclusive (of) adv. terminal wages ~ de concediu . 1.dismissal compensation/pay/wage. to include.) arson incendiu s. benefit.f. to indemnify. (acordatd martorilor intr-un proces) conduct money. pay.dole ~ familiala . to contain. inclusively. subsistence allowance/money.f. to comprise.training allowance ~ de greva . allowance ~ de boala .(mar. (situatie in care rezultatele unei decizii nu sunt sigure) uncertainty include v. (costut) to figure in inclusiv adj.t.speciala . to charge.

t.) several indiviz adj.180 IND-IND indicator s.(fin.price index ~ al preturilor de consum .) solvency ratio ~ de uzura .street directory ~ al variatiilor sezoniere .financial indicators indice s.) joint ownership/ tenancy industrial adj. cold! storage trade • ~ grea . industrialist industrie s.pottery industry ~ chimica chemical industry ~ conservelor . to industrialize industrial 5.quantity/volume index ~ de dezvoltare a marcii . index of retail prices ~ al preturilor producatorilor producer price index ~ al salariilor .weighted in^ es individual adj.n. individual.food industry ~ casnica/artizanala .paper industry | • ~ hoteliera . n. (dr.f.general price index ~ individual al preturilor . index ~ al strazilor .financial ratio ~ general al preturilor .rectified index ~ de cantitate .index adjusted for seasonal variations.packing industry ~ constructiilor de masini — mechanical engineering/machine building (industry) ~ de automobile .individual price index ~ sintetic al preturilor . index adjusted seasonally ~ de cale ferata .railway indicator/ pole indicatori economici .cost-of-living index ~ al preturilor .) undivided. index ~ al costului vietii .economic indicators ~ financtari .industry ~ miniera .the rubber industry ~ ceramica .) liquidity ratio ~ de solvabilitate .(fin. (dr. industrial industrialism s. joint indiviziune s.wages index ~ bursier/al cursului actiunilor share index ~ corectat .m.wear index ~ financiar . (dr. industry industria alimentara .aggregate price index indici ponderati . 1.mining industry ~ otelului steel industry ~ petroliera . ~ frigului . m.printing industry .heavy industry | ~ hartiei . (personal) personal 2.oil/petroleum industry ~ poligrafica . industrialism industrializa v.. indicator.car/automotive industry ~ de prelucrare a lemnului -woodworking industry ~ distractiilor/spectacolelor amusement industry ~ editorials publishing industry ~ extractive extractive industry ~ fbrestiera forest/timber/wood industry .home/cottage/ family industry ~ cauciucului .(indicele preturilor cu amdnuntuJ) consumer price index.(care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale unei piete) brand development index ~ de lichiditate .refrigerating industry.f.hotel industry/trade | metalurgica metallurgic(.

short squeeze ~ galopanta . poor.capital-intensive industry ~ cu perspective de dezvoltare -growth industry ~ locala .m.forestalled inflation ~ ascunsa/mascata . inertia ~ industrials . undue. not due inferior adj. inflationism inflationist adj. (adept al inflationismului) inflationist influenta s.pent-up inflation ~ de crestere . runaway inflation ~ lenta/taratoare .key industry ~ cu investitii man pe unitatea de produs .f.) undue influence informatica s.) base inflatie s.business/administrative data processing informatie s.textile industry ~ timpului liber .infant industry ~ principals staple industry ~ protejata .(situatie in care inflatia. inexigible. inflation ~ anticipata .show business ~ tertiara/serviciilor tertiary/service industry ~ textila .hyperinflation.light industry ~ viticola . information ~ ascunsa — (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie .creeping inflation ~ prin cerere . (despre metale etc. poate contribui la cresterea economica) growth inflation ~ de penurie .hidden inflation ~ controlata .wine industry industrie-cheie/de baza .leisure industry ~ transporturilor carrying trade ~ turistica . influence ~ ilegala — (presiune exercitatd pentru semnarea unui contract) (dr.subsidized industry industrii conexe .local industry ~ meste$ugareasca .f.f.f informatics ~ de gestiune .structural inflation ~ suprimata . (despre calitate) low.(impotriva concurentei strdine) sheltered industry ~ subvenfionata .related industries inertie s. n.suppressed inflation inflationism s.{care utilizeazd resursele industriei primare) secondary industry ~ spectacolelor .f.handicraft industry ~ noua . in anumite conditii si proportii.(cauzatd de emisiuni monetare excesive) money supply inflation ~ structurala .(dezinteresul unor proprietari de intreprinderi indtistriale de a-si muta societdtile in alte locuri mai propice desfdsurdrii activitdtii) industrial inertia inexigibil adj. agricultura etc. inflationary s.) primary industry ~ secundara .(cauzatd de cresterea cererii agregate fata de oferta agregata) demand-induced/-pull inflation ~ prin costuri — (cauzatd de cresterea costurilor de productie independent de cererea agregata) cost-push inflation ~ prin moneda .(cdnd oferta insuficientd exercitd presiuni de mdrire a preturilor) shortage inflation.tourist trade ~ u$oara .IND-INF 181 ~ prelucratoare .process/processing/ manufacturing industry ~ primara — (care extrage si adund resursele naturale prin activitdti cum ar fi mineritui.

f. (fluctuant) wide instabilitate s.credit officer.consulting engineer ~ de constructii navale .customs inspector/surveyor ~ vamal maritim -jerquer ~ vamal terestru . equipment. engineer ~ agronom .marine board inspectie s. insolvent insolvabilitate s. to examine inspector s. survey. insolvency inspecta v.inspector general ~ sanitar officer of health. examination ~ de clasificare — (a registrului naval) survey classification ~ tehnica ..182 1NF-INS contractuald incompletd) hidden information ~ asimetrica .) tonnage ga(u)ging surveyor ~ financiar .m. loan administrator/officer ~ de registru/clasificare .(in sectorul asigurdrilor pentru accidente si incendii) insurance surveyor ~ de credite .tax inspector.customs inspection/survey instabil adj.electrical engineer ~ mecanic .land waiter inspectorate.agricultural engineer.) bulk grain-handling appliance ~ de operat marfuri in vrac .(mar. instability. installation. malfeasance.mining engineer ~ silvic .political uncertainty instalatie s.chief engineer ~ tehnolog .forester ~ vamal .f.) deck gear ~ frigorifica . to survey. maritime surveyor ~ de tonaj . outfit. inspectorate ~ maritim .(mar.f.process engineer inginerie s.(cu distribute inegald intre participantii la o tranzactie) asymmetric information ~ economica .f. surveyor. sanitary inspector ~ silvic .technical inspection/survey ~ vamala .naval architect ~ de exploatare .f. infrastructure.mechanical engineer ~ minier .m. (fluctuatie) unsteadiness ~ politica . offence. transgression infrastructura s. (inspection) officer ~ de asigurari .silvicultural/forestry expert ~ -sef. inspector of taxes ~ general .f. to inspect.financial engineering ~ tehnica .(mar. plant ~ de apa . ship's/marine. freezer ~ in aer liber/deschisa . inspection. n.government civil engineer ~ electrician . (despre piata bursierd) volatile. unstable. social (overhead) capital inginer s. breaking/infringement of the law..plumbing ~ de iluminat illumination plant ~ de operat cereale (mar.} (classification) surveyor.f.engineering insolvabil adj.civil engineer ~ consultant . agronomist ~ constructor . inspector.economic information infractiune s.) bulk cargo handling facility ~ de punte .(mar.operating/works engineer ~ de poduri si sosele .refrigerating/cold-storage plant. engineering ~ financiara .outdoor plant .

) negotiable instruments/securities. integration ~ economics .import ban/ prohibition ~ de a executa ore suplimentare overtime ban interes s. interdiction. intensity ~ a capitalului .t. insufficient.engineer regulations instrui v.inspection tools ~ negociabile . institutional institutionalism s.f.) shipowner's directions ~ de asigurare . court (of justice) ~ civila .f.') instance.f. (dr.(fuziunea organizatiilor in aceeasi companie.monetary instrument instrumente de control .INS-INT 183 ~ sanitara . training ~ in cadrul intreprinderii .civil court ~ penala . n. institutionalism instructiune s. to establish ~ retentie asupra . law court. descdrcare) shipping facilities instanta s.site facilities ~ portuare .n. Qpusd integrdrii verticale) horizontal/lateral integration ~ sociala .(fin. to set up. deficient.design institute institutie s. (despre stocuri. institute ~ de cercetari .research institute • ~ de proiectare . instruction. trad(e)able instruments insuficient adj.working instructions ~ de folosire . ban. to instruct.service instructions ~ de virare din cont curent in cont de depozit .budgetary institution ~ de binefacere . establishment ~ bugetara . prohibition ~ a importului . institution. instrument.harbour/port facilities ~ portuare de operare .f. instruction. (dispozitiv) device 2.instrument of payment ~ financiar/de credit .{cambia) inchoate instrument ~ monetar . forbiddance.f. capitaluri) stringent integrare s.insurable interest ~ public . short.(yaloarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vdnzdri) capital intensity interdictie s.(sau invers) bank sweep arrangements ~ tehnice .public interest .f. (act juridic) (legal) d instrument ~ de plata . implement.sanitary installation instalatii de santier .public office ~ mandatata . scarce. (despre bani. to lay an embargo institute.criminal court institui v.training within industry.insurance instructions ~ de exploatare . in-house training instrument s.(mar. 1. interest ~ asigurabil .credit instrument ~ incomplet de plata .(incdrcare.economic integration ~ orizontala . (unealta) tool.n.t.to embargo. order instructiuni ale armatorului .to put a lien on ~ un embargo . direction. rezerve) low. to train instruire s.corporate trustee institutional adj.social integration ~ verticals .charity/benevolent/ philanthropic institution ~ de stat . to institute.f.(integrarea productiei cu sursele de aprovizionare si cu pietele de desfacere) vertical integration intensitate s.

interstate interveni v.n.) intervention ~ a statului .) periodic inventory ~ permanent .t.agricultural implements ~ continuu . to flood.f.i. provisional.n. a unei tranzactif) factorage ~ bursiera .m. to interview interviu s. 1. entrance 2. to forbid. interior.produce broker a fi ~ . middleman. interview ~ nedirijat/nestandardizat . (promo varea call.f.(mentinut la zi) (con perpetual inventory . intermediary. agent.to intermediate.) entry ~ in functie . stockjobbing ~ financiara . 1. intermediate. entrance 3.t.physical inventory ~ mort . bargain maker ~ al fuziunii . to prohibit.financial intermediary ~ in comertui angro . internal.coming into force/effect introduce v.continuous inventory ~ de lada . interdepartmental intern adj. (a insera} to insert.(utilaje si constr agricole) deadstock ~ pe stocuri .t. (dr.financial intermediation interministerial adj.stockjobbery. inner s. interior. entering.n. factor. to intervene interventie s. intermediate. home interstatal adj.| tdtilor de antreprenor in interiond \ marilor companii) intrapreneurship | intrare s. go-between. ad interim mterimats. internal. (al unui stat) inland. interior. (is posesie) (dr. (marfuri. (tard) home intermediar adj. disablement ~ totala . intermediation.exchange jobber ~ financiar .184 interimar adj.n.assumption of an office.(cont.t. disability.) forcible entry ~ in vigoare . to introduce. inside 2.(dr. ban intraprenoriat s. interdiction. stocktaking (lista) list.f. entrance ~ in posesie prin fbrta . (piata cu o marfd) to glut invalida v.) to invalidate invaliditate s.informal interview ~ prin telefon . to inundate 2.(dr. (intre) to deal (between) intermediere s.state/government interference ~ bancara . 1.full-function wholesaler ~ in comertui cu marfuri . intermediary s.) entry. to interdict. invalidity. (a unei afaceri. schedule ~ agricol .complete disability inventar s.lot-size inventory ~ periodic . inventory.merger broker ~ de schimburi valutare . prohibition.f. banking support interventionist s.(pentru sustinerea cursului). forbiddance. to ban interzicere s. domestic. (adept al interventiei statului in economic) interventionist intervieva v.packing list/note/sheet/sUj ~ fizic . propuneri etc. (inregistrare in cont) (cont.t. (o clauza) to put in inunda v. (a statului in economic. temporary. interim interior adj.) ttt bring in.) entry.n. bill.telephone interview interzice v. a bdncii centrale pe piata financiar-bancard etc. acting.m.f. taking up duties ~ in posesie .

(investitor strategic) big investor ~ mic .net investment ~ pe termen lung long-term investment.non-monetary investment ~ in strainatate . to mortgage. mortgage. to put out ~ excesiv . (plasament) placement. t. investor ~ institutional . hypothec.w. (go/are) pledging ipoteca s.small investor investitie s. precum companiile de asigurdri. investment.f.t. to invest.financial investment ~ fixa (in infrastructura) fixed investment ~ involuntara .(cheltuieli de investitie care nu sunt induse de modificdri ale nivelului productiei. (a gaja) to pledge ipotecar adj. ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructurii) autonomous investment ~ bruta . (gaj) pledge . to draw up an inventory. hypothecation.to inventory.direct investment ~ etica ethical investment ~ excesiva overinvestment ~ externa . to take stock of an inventory inventaria v.conservative investment ~ de capital .f.disinvestment. handle) institutional investors ~ mare . mortgaging.to overinvest investitor^. to vest. hypothecary a fi obligat ~ .gross investment ~ comerciala . lockaway. fondurile de pensii si investitii.safe investment ~ straina foreign investment ~ straina directa foreign direct investment investitii de portofoliu . to inventory investi v.t.1NV-IPO 185 ~ viu . care procedeazd in mod regulat la investitii si care gestioneazd portofolii de man dimensiuni.(septel) livestock a face un ~ . mortgage.unsuitability ~ negativa .(constant si sigur) true investment ~ autonoma .international/ overseas investment ~ necorespunzatoare .(termen care desemneazd investitiile realizate pentru satisfacerea cresteru constatate sou estimate a cererii de bunuri economice) induced/ passive investments ~ speculative speculative investments ipoteca v.(organisme care dispun de resurse importante. to hypothecate.to be bound by mortgage ipotecare s.f.portfolio investments ~ induse . negative investment ~ neta .(investitia uneifirme in actiunile unei companii din acelasi sector de activitate cu eel al investitorului) trade investment ~ comunitara/obsteasca .planned investment ~ privata . (a plasa) to place. cauzatd de productia pe stoc) involuntary investment ~ in obiecte de valoare . lockup ~ planificata .foreign investment ~ financiara .capital investment ~ directa . placing ~ aducatoare de profit .community investment ~ cu rise scazut .private investment ~ productiva productive investment ~ publica/de stat public/government investment ~ sigura .(in stocuri de mar/a.

to squander. to raise a mortgage a greva un bun cu o ~ .(SUA) leasehold mortgage ~ principals .t.to encumber an estate with mortgage irosi v. alcdtuitd prin contributiile mai muhor persoane) contributory mortgage ~ cu amortizare graduala/progresiva .(ipoteca constituitd pentru o creantd nedeterminata) maximum sum mortgage ~ mobiliara .(ipoteca neinscrisd pentru garantarea unui credit) equitable mortgage ~ generala/totala . way.graduated payment mortgage ~ cu dobanda variabila adjustable/ variable rate mortgage ~ cu termen scurt de rambursare -quick-pay mortgage ~ de prim rang .f.economic history itinerar s.chattel mortgage ~ preferentiala .legal mortgage ~ maritima/navala .n. itinerary.blanket mortgage ~ globala . history ~ economica .residential mortgage ~ in bani .maritime/ ship mortgage ~ maximala .spa .(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard fdrd rang anterior) first mortgage ~ de rang inferior .senior mortgage ~ prin inchiriere .(care inlocuieste tin numdr de ipoteci existente) blanket mortgage ~ imobiliara . to waste istorie s.to mortgage. (maritim sau aviatic) lane ~ turistic tourist itinerary izvor s.aircraft mortgage ~ asiguratorie .186 IPO-IZV ~ aeronautica .endowment mortgage ~ contributiva/colectiva .capital mortgage ~ invaluitoare . route.(ipoteca precedatd de unul sau mai multe ranguri) junior mortgage ~ de rangul doi .(ipoteca secundara) mortgage wraparound ~ judiciara .(ipoteca data unui singur creditor.n.(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard de rang posterior care se adaugd la ipoteca de prim rang) second mortgage ~ deschisa — (a caret sumd poate fi mdrita) open mortgage ~ echitabila . spring ~ de ape minerale .mortgage by order of the court ~ legala .head mortgage a face o ~ .

accomodation.market sharing ~ a timpului de folosire .r. division. to put in possession of land. (mar. scindare) breakdown. sharing.f. to haul on board 2. assignment. clothes. to take aboard. money-making imbracaminte s. (a parcela) to parcel out. between). to put (a region) under timber imparti v.) ~ continua improvement imbunatatiri continuous funciare .) to embark. loan.) to spread. (credit) credit. (a repartiza un rise) (asig. to get/to grow rich a se ~ rapid/peste noapte . embarkment. wear. (f?i avion) to enplane imbarcare . packing.time sharing impovara v. impozite. to better 2.(mar. enrichment.n. to share (out).f. (cu datorii. (. to divide (among. (defalcare. clothing.bank advance/loan ~ conditionat/cu clauze restrictive tied loan ~ consolidat — (credit ipotecar pe termen lung. a scinda) to break down. reclamation a face ~ funciare . package./ 1.land improvement/betterment. to apportion. (in tren) entraining 2. (oneros) burdensome tmproprietari v.to strike it rich imbogatire s. (mar.f. (marfuri) to ship.t.) (persoane) to embark. to give out./\ imbarca v.f.>2 tren) to entrain 3. advance. (a inveli) to wrap (up) impachetare s. to enrich oneself.t. (a asana/a recupera un teren) to reclaim imbunatatire betterment s. (mar. 1. to go aboard a ship 2. appropriation. (distribute) distribution. to appropriate land to improprietarire s. allotment. 1. (in avion) enplaning ~ de balast . to improve.t. to afforest. (alocare) allotment. (a alocd) to allot. (wearing) apparel ~ de protectie . (acordat unei intreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ bancar . (in avion) to enplane v. to package.t.to reclaim impacheta v. enriching.) ballastage imbogati v.t.?.protective clothing imbunatati v. (carftle de joc) to deal out.t. (invelire) wrapping impaduri v. to enrich v.) (de persoane) embarkation. shipping (of goods) 2. (man. 1. (intre) to partition. to make rich/wealthy. acordat pentru o perioadd mai mare de 10 ani) permanent loan . (repartizare a unui rise) (asig.r.f. to pack (up). responsabilitati) to saddle impovarator adj. (cifre) (la) to divide (by) impartire s. (a defaica. (scrisori) to deliver. apportionment.t.f. (a distribui) to distribute.t. (reformd agrara) land reform imprumut s. (de marfuri) shipment. (in tren) to entrain 3. improvement. (pomana) lo dole.) spread ~ a pietei .

in special salariati.188 IMP-IMP ~ contra semnatura . money at/on call ~ rambursabil la cerere si cu preaviz .(transformarea unui imprumut cu ratd flotantd intr-unul cu ratdfixd prin folosirea ratelor dobdnzii la termen) synthetic loan a acorda un ~ .(finantare interimard.(imprumut pentru finantarea activelor curente) selfliquidating loan ~ cu dobanda variabila .to raise/to conclude/to make a loan a lansa un ~ .call/loan demand.straight/unsecured/ fiduciary loan ~ nerecuperabil . dayto-day loan/money. (cu angajarea mdrfii) respondentia ~ negarantat .(credit care nu necesitd garantii suplimentare) signature loan ~ cu autolichiditate . pentru achizi-tionarea de bunuri de consum) personal loan ~ -punte/de legatura .(in vederea acoperirii necesarului de fond de • rulment) transaction loan 1~ personal . rambursabil is \ rate lunare.to grant a loan a emite un ~ .(in functie de rata primard a bdncii) floating prime ~ cu garantie . imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ rambursabil in valuta tarii creditoare .weekly loan/money ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta — (acordat caselor de compensate sas agentilor de bursa) daily loan/money.money at call and short notice ~ reciproc .warehouse receipt loan ~ ipotecar .dead loan ~ obligatar bond issue/loan ~ pe termen lung .hard loan ~ rambursabil la cerere .(aranjament financiar prin care doua companii se imprumutd reciproc in vederea operatiilor de exportimport) back-to-back-loan ~ sindicalizat . acordat persoanelor fizice.syndicated/ participating loan ~ sintetic .(cu ipotecarea nave!) bottomry.to issue a loan a face un ~ .aid loan ~ de razboi .short (term) loan ~ pentru amortizare redemption loan ~ pentru masuri provizorii/ temporare .time/term loan ~ maritim .stopgap loan ~ pentru o saptamana .war loan ~ de stat government/public loan ~ de titluri securities lending ~ extern foreign/external loan ~ garantat .collateral loan. loan against collateral/security ~ de asistenta .mortgage/real estate loan ~ ipotecar pentru imbunatatiri funciare development mortgage ~ tn doua valute (imprumut pe baza de obligatiuni emise in doua valute} dual currency loan ~ la termen . (acordat agentilor de bursa) street loan ~ pentru tranzactii .long (term) loan ~ pe termen scurt .(credit.to float a loan .secured loan ~ garantat cu un stoc .

returns. warrant. proxy. (authorized) agent.to lend upon usury imprumutat s. (dr. mandate.flexible manning ~ intr-o categoric de salarizare labo(u)r grading incasa v.acting as ~ comision . (intr-un post) to take smb. takings.f.express trust ~ pasiva — (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) (dr. (o cerere) to forward. (procura) power/warrant of attorney. (cu personal) staffing. (de impozite) collection.1MP-INC 189 imprumuta v. trust. (intr-o categoric) grading ~ flexibila cu personal . (in numerar) to cash. deed trust ~ de a semna -signatory power ~ expresa .(mar.f. power. cashing.) to warrant. (mandatar) mandatory. (a delegd) to depute tmputernicire s. (reprezentant) representative inprep. manning 2.in transit ~ vigoare .) abeyant ~ termeni reali .) on account and risk of shippers ~ drum spre .(dr.) bound for ~ drum spre tara . (cu personal) to staff.t. (a da cu imprumut) to lend. to commission. (a trimite) to send 2.high commissioner incadra v. to submit.t.(formula pe un cec) account payee ~ contui si pe riscul incarcatorilor (asig.) homeward-bound ~ garantie .) to cash.(despre o navd) under liner terms ~ cont comun . (a promova) to advance.m.with effect from inainta v. proxy. on the staff. un mandat postal etc.in relative terms ~ tranzit . to encash incasare s.) as per contra ~ contui .(asig.(cont.(mar. 1.on commission ~ comun si pentru supravietuitor (formula dintr-o politd de asigurare de viata) joint and survivorship ~ conditii de linie .t.) on account of general average ~ contui beneficiarului .sales revenue .for account of ~ contui avariei comune . attorney (-in-fact) 2.f. 1. 1. 1. effectual ~ vigoare de la data . (de datorii) recovery. in ~ bransa . (sume) receipts.in the trade/line ~ calitate de . (intr-o categoric) to grade incadrare s. (datorii) to recover v. commission. incomings incasari brute/globale . o reclamatie) to lodge.t.) passive/bare/dry trust imputernicit s.gross receipts ~ din vanzari . (o plangere. (un cec. pi.m.in cash ~ plus sau in minus . to empower. rang) high ~ comisar .over or under ~ strainatate . mar. (impozite) to collect. 1. to man 2.abroad ~ suspensie . (persoand care ia cu imprumut') borrower imputernici v.on joint account ~ contrapartida .t.i. encashment.in real terms ~ termeni relativi . (despre functie.effective. (a platilor la o ipo-tecd) servicing 2. (a lua cu imprumut) to borrow. (bani) to accommodate with ~ cu camata .(despre mdrfuri pdstrate in antrepozit pdnd la plata taxelor vamale) under bond ~ numerar . to promote inalt adj. raising. to encash. mar. procurator. to raise.

1. to burden. overladen .breach of the regulations incarca v. breach ~ a contractului .f.(mar.shipped.unsuitable loading/shipping ~ paletizata . (la plata) to overcharge incarcare s.) gross terms loading ~ in contui incarcatorului .laden in bulk ~ pe nava . to lade.lightl) laden ~ cu marfuri generale .tax collector incaka v. un contract etc) to infringe.hand loading ~ maxima . waterbome ~ pe punte .f.) shipper's load and tally.turn loading/shipping. 1.lighterage ~ per unitate de spatiu .t. (o nava) to freight. collector. (a unei proprietdti) trespassing 2.(serviciu bancar oferit exportatorului.internal revenue. prin care banca aranjeazd ca documentatia de transport sd fie trimisd importatoruhu contra platii mdrfii) documentary collections ~ estimative .petty cash ~ nete . (a unei legi. a unui contract) infringement.(pe unitatea de suprafata) maximum load ~ mecanizata .! shipped. (de drepturi) violation.(fdrd spatii libere) tight loading ~ in contui armatorului . agent fiscal) receiver. exacter. shipping 2.breach of contract ~ a drepturilor de brevet . receipts and expenses/ expenditure ~ si plati .t. (o lege.patent infringement ~ a regulamentului .loading in bulk ~ la dana . to load.(fata de cantitatea men tionatd in conosament) short-shipped ~ in stare si conditie aparent bune shipped in apparent good order condition ~ in vrac .incomings and outgoings. (o proprietate) to trespass (on/upon) 2. tax revenue/receipts ~ marunte . exactor ~ de impozite . lading.daily receipts incasator s. 1. (de impozite.m.laden wit generals ~ in minus .(mar.net receipts ~ si cheltuieli .loading on the berth ~ la rand . loaded condition ~ cu balast .(mar. (drepturi) to violate.) shipper's load and account ~ in vrac . (la plata) overcharging ~ compacta .flat-sided. (despre nava) laden. to break incalcare s. payee. load: and tally in shipper's account incarcat adj.receipts and payments ~ totale total receipts ~ zilnice . loading in turn ~ manuala . 1.machine loading ~ necorespunzatoare .estimated receipts ~ fiscale/din impozite . to ship 2.190 INC-INC ~ documentare . inland revenue/receipts.loaded with blanks ~ cu marfa usoara/usor .(despre anumite mdrfw deck-loaded ~ peste marca .load per unit ~ prin greutatea proprie/moarta dead load | ~ si pontare in contui incarcatorului .unit loading ~ pe slepuri . (a unei nave) freightage. loading. shipment.

deadweight cargo ~ incompleta . handler.(emandnd gaze care contamineazd alte mdrfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .outbound shipment.homeward/inbound cargo ~ de marfuri generale .oil/petrol/petroleum cargo ~ de produse albe . full load ~ congelata .ultimate load ~ mixta .(de pe o nava in pericol. in-transit shipment ~ de umplutura .cargo in good condition ~ in vrac .composite/mixed cargo ~ neamarata .underloading ~ inflamabila .containerizable cargo ~ contain erizata . ship loader ~ hidraulic .penalty cargo ~ de animale vii . consignment ~ fluida . loader.coasting cargo ~ de cherestea .full and down condition incarcator s.INC-INC 191 ~ .untrimmed cargo ~ neta .shipper.broachable cargo ~ amestecata .unsecured cargo ~ nepericuloasa .valuable cargo ~ de volum/cubaj .animal load ~ de cabotaj .timber cargo.hydraulic loader ~ mobil .case cargo ~ in primejdie .composite/mixed cargo ~ aruncata peste bord . carrying load ~ de tranzit .safe load ~ nerujata . shipment ~ a navei .m.measurement cargo ~ expediata .liquid cargo ~ maxima .shipload.net load ~ nociva .timber-deck cargo ~ de export . freight. loading.elevating loader ~ de marfa in vrac .black/dirty cargo ~ de transportat -.pallet load ~ de petrol/titei . shipment ~ alterabila .commercial load ~ completa . (SUA) lumber cargo ~ de cherestea pe punte .(a navei) shipfull. loose bulk cargo ~ lichida . loading installation ~ cu platforma . care se scufundd sau este dusa de valuri la mat) jetsam ~ avariata/deteriorata .bag(ged) cargo ~ in stare buna . lade.distress cargo ~ in saci .fluid cargo ~ grea .noxious cargo ~ paletizata .bale cargo ~ in butoaie .bulk cargo/freight.general cargo ~ de palet ..frozen cargo ~ containerizabila .outbound cargo ~ de import .working cargo.barrel(led) cargo ~ in lazi .palletized cargo .filler cargo ~ de valoare .containerized cargo ~ cu miros specific . burden.bulk loader ~ de nava .plin si la marca" . lading.damaged cargo ~ comerciala .perishable cargo ~ ambalata violabila .f.clean cargo ~ de produse negre .incoming cargo ~ de intoarcere . (instalatie) loader. avionul sau autovehiculut) cargo.inflammable cargo ~ in bale . shipload. (transportatd cu nava.portable loader ~ si carau§ shipper and carrier incarcatura s. load.

cessation.air cargo ~ umeda . 1. (spre un anumit comportament economic) propensity . shutting 2.t. to let (off/out) 3. to rent 2. to stop. a electricitdtii etc. to cease.f. (tdiere a gaze-lor.saved cargo.f. 1. 1.specified load ~ rubricata . (luare cu chirie) tenancy 4.dry cargo ~ utila .stowed cargo ~ transportata cu avionul .(afirmei) vacation shutdown ~ temporara a bancilor . hire. o navd etc. salvage ~ stivuita . (a unei obligatii) (dr. to close with. (a tdia gazele.f. (a lua cu chirie) to hire. to.) dirty cargo ~ presupusa . shutting down.(fdrd echipaj) (mar. to settle. to knock off incetare s. to discontinue.(care aduce navlu) paying load. (leasing) leasing 2. 1. renting. (a activitdtii. closing.default a intra in ~ de plata . (a da cu chirie) to hire out.) to compound 3.t. (a unui avion.overtime cargo. (activitatea. o unitate economica) closedown 2. (dare cu chirie) let.192 INC-INC ~ pe punte — (mdrfuri periculoase. (a ritmului de lucru de catre muncitori.plant leasing inclinatie s. a unei nave) charterage.(ciment. rush shipment ~ uscata . to strike 2.) shutting off ~ catre public — (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particulard/mchisd) going private ~ pe perioada concediilor .f. shutdown.trimmed cargo ~ salvata . (dare sau luare cu chirie) lease.assumed cargo ~ prevazuta/prescrisa .) to underwrite. o unitate economica) to close down. (despre socoteli) even inchide v.) demise charter ~ de echipament . payload. pay/useful load tnceta v.unit load ~ periculoasa . (a maga-zinului) shutting up 3.) to charter tnchiriere s. mangal. to close. shipment on deck ~ pe unitatea de suprafata .t. hiring. chartering ~ a navei nude .t. despre o mtreprindere. electricitatea etc. to clinch.f. 1. to shut 2. (un concordat) (dr. 1.permissible load ~ prafoasa . letting 3. material lemnos) deck cargo/load.to default incetinire s.equipment leasing ~ de instalatii industriale sau cladiri complet echipate . fdrd declansarea efectivd a grevei) slowdown incheia v. (p afacere) to conclude. (un contract de asigurare maritimd etc.) to shut off tnchidere s.(SUA) bank holiday inchiria v. (lucrul) to leave off. (a da sau a lua cu chirie) to lease. (o mtreprindere) to close/to shut down. (un contract) to contract.dangerous/hazardous cargo ~ permisa . (un cont) to rule off incheiat adj. (magazinul) to shut up 3. despre o mtreprindere.subject cargo ~ rujata . cu volum mare. (un avion. negru defum etc.moist/wet cargo ~ uniforma . (un tdrg) to bargain.) cesser ~ a obligatiilor contractuale frustration of contract ~ de plata . (a unei intreprinderi) closedown.tenant 4.uniform cargo ~ urgenta . ceasing. (un bilant contabil) to make up.

(a preturilor. accommodation 2. to be in debt mdatorat adj. (a unei societdti. replacement. execution ~ partiala . to warehouse inmatricula v.f. (o societate. to fulfil(l). counselling profesionala vocational counselling inHinta v.propensity to invest Tndatora v. to meet. establishment. carrying out. to hand over. a unei obligatii. a unei nave etc. to found. (a unui contract.m. to deliver ~ cuiva o citatie . a conturilor etc. (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternate director ~ apropiat .t.) to freeze inghetare s. setting up. to store.f. handbook.t. formation.inventory turnover inlocuitor s.t.average propensity to save ~ spre consum . indebted indeplini v.to fulfil(l) customs formalities indeplinire s.(transport gratuit. fapt care atestd existenta contractului) part performance indreptar^.t.credit freeze ~ a preturilor price freeze ~ a salariilor . 1.wage freeze Tnlatura v. commutation ~ de inventar uzat . credite etc. salarii. a unei corporatii) incorporation mgheta v.f. substitute. freezing ~ a chiriilor (de cdtre stat) rent freeze ~ a creditelor . discharge. pi.to serve writ on . un angajament) to perform.t. (un contract) to execute ~ formalitatile vamale .1NC-INM unei r-una ~ marginala spre consum .f.marginal propensity to consume ~ marginala spre economic marginal propensity to save ~ medie spre consum . (un contract.r. deputy.(a obligatiilor contractuale. registry ~ a navei .(al produsiiliii autentic) close substitute ~ de proasta calitate . (a unei societdti. to discharge. facility. to set up. (a face datorii) to fall/to get/to run into debt. to carry out.) registration.f. to establish.) freeze.t. o corpo-ratie) to incorporate infiintare s. o obligatie. substitution.f.«. to form. to honour. to facilitate. guide indrumare s.f. bonificatii etc. a sala-riilor. (o societate comer-ciald) to float.) employees' amenities inlocuire s. a unui automobil. (a unei societdti comerciale) flo(a)tation. o navd etc) to register Tnmatriculare s.t. (inlesniri acordate salariatilor in afara salariului) amenities inlesniri pentru salariati . (p societate.t. foundation. to make easier inlesnire s.propensity to consume ~ spre economic .ship's registry inmana v. (un concurenf) to forestall inlesni v.(al produsului autentic) distant substitute Tnmagazina v.propensity to import ~ spre investitie .propensity to save ~ spre import . (preturi.average propensity to consume ~ medie spre economic . un auto-mobil. a unui angajament) performance.

t. (pe o lista) enlistment. (de afaceri) meeting. document. deed. to commission. to record.) to make up the average ~ o factura . (documente intr-o arhiva. to set down.r.t. to set down. enrol(l)ment. (a consemna. to write down.t. un fisier) filing.t. to enter (up).) postentry insacui v.) misentry ~ ipotecara . al unui document) docketing. (pe o lista) to enlist. (consemnare. (un plan. (despre sume de ban^ even J ~ spatiul de Tncarcare . (numele. (pe o lista) to enlist. entire. to enrol(l). (un document. (mentiune) superscription ~ a marcilor de comert . notare) record.) full reach and burden . enrollment. to fake up.t.n. to silo.) to misenter ~ restante .f. (a escrocd) to swindle. (pe o lista} enlistment. (pe o fisd continutui unei partide de marfuri. certificate.to make out an invoice ~ un extras de cont . to total. to cheat. un protect^. (a consemna. full. setting down. (la hotel) checking in.) closing entry ~ gresita . (dr.) supplementary entry ~ ulterioara . to enrol(l).to lag behind inregistrare s. (intr-un registru) to book. double dealing.to make up 4 statement of account I intreg adj.f. to bill. (intr-un registru) to book.registration of mortgages inscris s. (a incredinta ciiiva) to entrust with mscrie v. (a amdgi) to deceive in§elatorie s.f.registration of trade marks ~ falsa . cheat. (documente intr-o arhiva. fake. a nota) to record.) to alienate insuma v.f. to enter (up). notare} writing down. to enter (up). record. registration. to bag. (de nutret) ensilage instraina v. mar. (nutret) to ensile insilozare s. to rook.r. registry. entry. to sow insarcina v.(in documente) false entry ~ ipotecara .mortgage note insiloza v. note ~ ipotecar .(cont. (pe o fisd a continutului unei partide de marfuri. to toi up insela v. to sack insamanta v.(indusi^ punted) (mar. (escrocherie) swindle intalnire s. entry. menfiuni) to superscribe ~ pe ordinea de zi .) to draw up.(de avarie comunS^ (asig. to totalize. (la hotel) to check in. check-in ~ contabila . entry. entry. a nota) to write down. setting down. appointment intocmi v.tnregistra v. (co/»j plet) complete.f. fraud. to register. siloing. to bill.t.t.o dispasa .to place/to put on the agenda inscriere s. to sign in ~ gresit . un bilanf etc. (intr-un registru) booking. to draft . registering. (a mregistra) to register.(cont.(cont. un fisier) to file. to enter (up). (intr-un registru) booking. (consemnare.book entry ~ finala (cont. (inregistrare) registration.registration of mortgages ~ suplimentara (cont. writing down. whole. al unui document) to docket v.t. to charge.t.

{in bund stare) to keep in repair/good condition 3. (conditii.vocational education ~ superior . (a pdstra) to keep. industrial unit. (fabrica) factory.to vest smb.t. education ~ elementar .higher/university education ~ tehnic . to correspond to v. (pe cineva.small company/business ~ particulars .f. firm. (despre o comisie) to meet intrunire s. (a intreprinde.private enterprise ~ riscanta . to ivest/to vest (in. initia-tivd) undertaking.primary/elementary education ~ mediu . (a cuiva) maintenance. a activitdtilor) rally. corporation. with power ~ pe cineva cu drepturi . (corespondentd) to keep up intretinere s. gaze etc. enterprise. (societate.r. support.state (-owned) enterprise ~ deschisa . 1. with) ~ pe cineva .technical/engineering education invechire s. entrepreneur intrerupe v. ~ pe cineva intr-o functie .f. 1. revival . with a function Tnviora v.technological obsolescence investi v. wildcat ~ sindicalizata .f. {in sedintd) to sit. cerinte) to meet. meeting.maintenance and repair ~ $i reparatii curente .r. assembly. shop.small and medium-sized companies intreprinzator^. {despre afaceri.preventive maintenance ~ §i reparatii . to gather.n.) to cut off intretine v. to assemble. o familie) to mantain.INT-INV 195 intreprinde v.f.t. (politico) rally invatare s. service ~ periodica . learning. upkeep.f. establishment.(in care sunt angajati muncitori nesindicalizati cu conditia ca ei sd devind membri ai unui sindicat in termen de 30 de zile de la angajare) union shop intreprinderi mici si mijiocii .operating maintenance Tntruni v.to vest smb. undertaking.distance learning Tnvatamanti'.t.{afacere riscanta) adventure. (societate care executd hicrdri in antrepriza) enterprise ~ cu tratament preferential (acordat membrilor de sindicat) preferential shop ~ de stat . com-panie. a lua in antrepriza) to undertake mtreprindere s.t. (a sista.{care angajeaza si muncitori nesindicalizati) open shop ~ inchisa . alimony 2. (a afacerilor. reunion. (morald) obsolescence ~ tehnologica . (alimentarea cu apd. (actiune. activitdti) to rally. firmd) company. plant. (functionarea. 1. (predare) teaching ~ la distanta . to interrupt. to discontinue. a initia. to support.to vest rights in smb.large company ~ mica .f. (alocatie) allowance. (brusc) to break off.(care mi angajeaza muncitori nesindicalizati) closed shop ~ mare .ni. exploatarea) to shut down.t. to keep 2. a siispenda) to suspend. {antrepriza) enterprise 2.secondary education ~ profesional . {tehnicd) maintenance. to revive Tnviorare s.

to haggle 3. to come to an agreement/understanding 2.t. to settle/to strike a bargain.r. to endow. to give smb.f. to come to terms/an agreement invoire s.(deces in familie etc. to allow 4.t. bargain a cadea la ~ .) compassionate leave inzestra v. (a con-.to conclude/to make. agreement 2. leave v. (a se tdrgui) to bargain. to give one's consent. (cufonduri etc.196 iNV-PsZ mvoi v. (a permite) to permit. leave (of absence).s'/wri) to consent.f. (reciproc) to agree. (de la serviciu) to take leave (of absence) invoiala s.} to furnish . 1. 1. casual leave ~ pentru motive personale .

examining judge ~ recuzat .. judg(e)ment. asignee in bankruptcy jumatate s. to try. straitened circumstances jeton s. (a juca jocuri) to game. game ~ de bursa ./. gamble ~ de simulare/gestiune/intreprindere . judecator s. counter. adjudication.to speculate (on the stock exchange) ~ la loterie .) moiety ~ de norma . fdrd a se realiza o societate comerciald} joint venture contract juca •i'. (financiard) embarrassment. to sentence.to sue/to summon smb.to put in the lottery judeca v.management game ~ de noroc .) to judge. juror.judg(e)ment in disputed matters ~ de fond -judg(e)ment on the merits ~ in contumacie .challenged judge ~ sindic .n. judge.f. jurist.m. legal jurisconsult s.f. to proceed against smb.) to bull. magistrate ~ asesor . (dr. pi. to speculate on a rise ~ la bursa . to speculate on falls ~ a la hausse — (mcercdnd sd provoace o crestere a cursului) (bur.t.receiver (in bankruptcy).to hear an appeal judecata s.m. legal adviser/expert .business game ~ final — (strategic! finald adoptatd pentru un prodiis sail o imitate economica) (man.J jena s. (dr.n. (care tine loc de monedd) token ~ de prezenta .(contract de colaborare intre mai mniti agenti economici care isi combind resursele pentru realizarea unui protect comun.director's tally joc s.m.contractual .game of chance. jurisconsult. (proces} trial. sentence ~ contencioasa . (sentintd^ ^A^^ms.f. (forma de asociere intre doud sau mai midte persoane fizice si/sau juridice in scopul formdrii unei noi societati en personalitate jiiridicd pentru atingerea unui obiectiv specific) joint venture '. straits.associate judge ~ de instructie . at law/in court.half-and-half jurat s..tally ~ de prezenta a unui membru din consiliul de administratie . to pass sentence on ~ in contumacie .to default ~ un apel . juridical. jury(men) juridic adj. half. judicial. (pe bani} to gamble ~ a la baisse — (mcercdnd sd provoace o scddere a cursiilni) (bur.half time ~ -jumatate . to adjudicate. juryman.YA.stock exchange speculations ~ Ae management .n.) end game joint venture s.judg(e)ment by default ~ in ultima instanta .judg(e)ment by court of last resort a da pe cineva in ~.} to bear.

customs territory jurisprudents s.consular jurisdiction ~ contencioasa .f.concurrent jurisdiction ~ sumara .summary jurisdiction ~ vamala . jurisdiction ~ consulara .criminal jurisdiction ~ simultana .appellate jurisdiction ~ exclusiva .198 jurisdictie s.exclusive jurisdiction ~ maritima .f. case/statute/judge-made law.contentious jurisdiction ~ de apel .maritime jurisdiction ~ penala . the practice of the courts. jurisprudence. the precedents of a case ~ constanta .well-established jurisprudence .

{local) sheet. (news)paper.fashion magazine/journal ~ order . book ~ al incasarilor in numerar . (monitor oficial) gazette 2.) books of first? original/ prime entry a trece in ~ .(conl.(cont.f.(cant.) to journalize justitie s.| cash receipts journal ~ de casa . (cont^ journal.B>| institute legal proceedings against smb- . justice a deferi pe cineva justitiei . 1. (cotidian) daily paper.(conl. journal.JUR-JL'S jurnal s.n.) statement of cash receipts and disbursements ~ de moda .

(hdrtie rezistenta folositd la ambalaj) kraft . mileage tachometer kilowatt s.m.K kilogram S.kilowatt-hour recorder.m. kraft s. kilowatt ~ -ora .PZ. kilolitre kilometraj s.n. kilogram(me) kilolitru s.n.

t.(asig. wool lanarie s. to raise. to enlarge. milkman laptarie s. (un plan.(in ordinele de vdnzare/cumpdrare) (bur.per cent ~ si de la . at ~ alegerea vanzatorului .f (pentru intelectuali si functionari) salary.L \aprep.(despre o tranzactie care nu se realizeazd intre doud parti inrudite.n.at maturity.) seller's option ~ balustrada navei .(totalitatea activi-tdtilor interdependente desfas'urate intr-o corporatie) (man. wool-spinnmg mill leafa s. un produs etc. (pentru muncitori} wage(s) leasing s.f. to issue. (sistem de finantare a investitiilor prin care o firma inchiriazd masini si utilaje moderne de la societdti specializate) leasing .(asociatie de detaili^ti care a convenit sd cumpere de la un singur angrosist.(operatic prin care vdnzdtorul isi poate alege data tranzactiondrii efective a actiunilor intr-un interval determinat de limp) (bur.chain of command ~ voluntar .ashore ~ mijiocul navei .) to launch 2.) as at ~ distanta/respect .n. (un imprumut) to float. (cu capac) chest.(despre o platd) (in) due course ~ vedere .(formula dintr-un conosament care aratd cd responsa-bilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcatd) (mar.amidships ~ noroc . (magazin) milkshop.f. aboardship. (fermd) dairy largi v. 1. cum ar fi o companie sifiliala so) at arm's length ~ livrare . (o companie. (despre o sumd depusd in banca} at call ~ cursul/pretui specificat sau la un curs/pret mai bun . to extend lana s.) at best ~ cerere . cu multd publicitate) to break lants.on delivery ~ mal/tarm . laboratory ~ pentru analize de titru .t.) at ship's rail ~ bord/pe nava . mar.aboard. dairyman.on demand.) at and from ~ termen forward ~ timpul cuvenit . case.packing case lansa v.f.) at par ~ pretui pietei . ashipboard ~ eel mai bun curs/pret . chain ~ de conducere .at adventure ~ paritate/valoarea nominala (bur.assay office lada s. n.at sight laboratory. bin.) value chain laptar s.at (the) market ~ scadenta .) at or better ~ data (cont. when due ~ suta .m. (piata de desfacere) to widen. (cutie) box ~ de ambalaj .(bur. in schimbul unor facilitdti §i avantaje) voluntary chains lantui valorii . (o subscriptie) to start. o navd etc.f.

(lemne) wood. to enact legislativ adj. residuary/sole legatee legatura s.n.t.f.trade relations lege s. law.f.labour legislation ~ societatilor comerciale . (a autentifica) to legalize.LEA-LEV 201 ~ de echipament .n.equipment leasing ~ financiar/de finantare .general law of demand ~ generala a ofertei . legislative legislatie s. 1. (legal) legal legumicultura s.election law ~ in vigoare . angajamente legale) to bind. to legislate. (cherestea) timber.to possess force of law a eluda ~ . (depozit) wood yard 3.n.to carry out/to put into force a law a avea putere de ~ .) (mobiliar) legacy.t. leverage . wood.(locatie in care locatorul intretine si finanteazd activul fix) operating leasing lega v.to evade the law a pune o ~ in vigoare . act. relation legaturi comerciale . (a unei constructii) timberwork 2. link.m. (la notarial) to notarize legat s. (lege emisd de parlament) statute. (prin contract. ' (meserie) carpentry.particular legatee/devisee ~ cu titlu universal . lawfulness legaliza v. (SUA) lumber lemnarie s. lawful. (de bunuri imobiliare) devisee ~ cu titlu particular . un titlu) sound legalitate s.f. (dr. to tie up 2.insolvent law ~ fondului funciar . to bequeath legal adj.general legatee/devisee. connection.dormant/unapplied law ^egea accidentelor de munca -workmen's compensations act ~ brevetelor .statute of limitation a aplica o lege .land law ~ generala a cererii .financial leasing.) to legate. law in force ~ neaplicata . to authenticate. legislation legislatia asigurarilor sociale welfare legislation ~ muncii . (legitim) legitimate. (dr.antitrust law ~ -cadru .law of supply and demand ~ falimentului .general law of supply ~ marinei comerciale . woodcutting \evier s.to give effect to a law legifera v. timbering. to certify.f. vegetable growing.active law.skeleton law ~ constitutionals constitutional/ organic law ~ dispozitiva . (a testa) (dr. market gardening lemn s. enactment ~ antidumping antidumping law ~ antitrust .company legislation legislatie antitrust . legality.patent law ~ cererii si a ofertei .) (de bunuri mobiliare) legatee.merchant marine act ~ pescuitului . (cherestea) timber. legitimate. 1.antitrust legislation legitim adj.fishing law ~ prescriptiei .yielding law ~ economica economic law ~ electorala . to attest. (imobiliar) devise legatar s. rightful. legal.t. (despre un drept. finance/capital lease ~ operational .f.f.

202 LEV-LIB ~ operational — (masura in care sunt utilizate costurile fixe in exploatarea firmei) (fin.. unengaged. (despre un drum) clear. liberalism liberalizare s.f.freelance ~ schimb . liberalizationderegulation ~ a circulatiei capitalurilor deregulation of capital movement libertate s. (interesele) to endanger. {imagined.free and clear unencumbered libera circulatie a fortei de munca -free movement of labour ~ initiativa . to be detrimental to liber adj.free of all charges/expenditures/expenses ~ de orice rise si cheltuieli in contui navei .free in and stowage/stowed ~ de orice avarie . bookselling .economic freedom librar^. inclusiv stivuirea si rujarea .f.free (of) lighterage ~ de cheltuieli .(marfa se ridicd de primitor de la bordul navei) free from alongside. (in afara orelor de serviciii) off duty 5.free initiative liberalism s. disengaged. exclusiv rujarea . 1. free. {despre un post) void 4. open. in vrac) loose ~ de cheltuieli . free (of charge) 3. (magazm) bookshop 2(pcupatie) book trade.) free of all average ~ de orice cheltuieli . libret5'.(asig. stowed and trimmed ~ de cheltuieli la incarcare si stivuire . inclusiv rujarea .free on board and (free) stowed ~ -profesionist .free in excluding trimming ~ de cheltuieli la incarcare. (autonom} autonomous 2. (disponibil) available. book | ~ de banca (cornet de depoziqi passbook.free out from vessel's holds ~ de cheltuieli la incarcare-descarcare si stivuire . (neocupat) vacant. freedom ~ contractuala . reputatia) to injure. free of expenses ~ de cheltuieli de alimbare . mar.w. bookseller librarie s.freedom of contract ~ de actiune . (gratuit) gratis.) operating leverage leza v. inclusiv lucrul in magazii . 1.free of all risks and expenses to the vessel '.free in including trimming ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare . (desfdcut.la bord . deposit/depositor's book ~ de economii savings book . varsat. (independent) independent.de la nava la nava" free out of sea vessel ~ de cheltuieli la descarcare free out/discharge ~ de cheltuieli la descarcare.freedom of action ~ economica . {despre persoane) free. n.free trade ~ si fara sarcini .free on board and (free) trimmed ~ la bord si stivuit .free in and out stowage/stowed ~ de cheltuieli la incarcare.t. free on board ~ la bord si rujat . (despre zi) off.free in and out.f.n.free froi.i/of charges.free in and out ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare.

(in vamd) (mar. (stocul de materii prime sau produse finite) to run down. (bur.in vama (mar. settlement.) to settle. (o datorie) to liquidate.) (ship's) clearance. to clear off.) current settlement ~ in numerar .(bur. (o afacere. (diploma) licence.off-licence liceu5'.(preluarea controlului asupra unei companii.to go into liquidation .clearance/bargain sale ~ a stocului inaintea inchiderii -(unei intreprinderi) closing-down sale ~ a succesiunii .(cisupra unui brevet de inventie) compulsory licence ~ partiala/cu clauze restrictive restricted licence ~ pentru vanzarea bauturilor alcoolice numai cu mancare . o tranzactie etc. (stocul de mdrfuri) to sell out/up. (fin. 1. clearing ~ in vama la plecare .LIC-LIC 203 licenta s.(pentm descoperirea zdcdmintelor de hidrocarburi} exploration licence ~ generala deschisa . ready.on licence ~ permitand vanzarea bauturilor alcoolice pentru consum la domiciliu .f. (permis) permit ~ de export .enforced/forced liquidation ~ voluntara .(a unei societdti) voluntary winding-up/liquidation ~ voluntara a actionarilor -members' voluntary winding-up/ liquidation ~ voluntara a creditorilor . (a unei societdti) winding up.) succeeding account/settlement a fi in lichidare . (a soldo) to clear.t. closeout.) liquid.(fdrd restrictii la import) open general licence ~ obligatorie .«. (autorizatie.) settlement of succession ~ curenta . (a iinei afaceri.(dr.(achizitionarea ieftind a unei societdti fie pentru revdnzarea activelor si inchiderea firmei.(mar.) cash settlement . 1.) clearance outwards ~ in vama la sosire .to be in liquidation a intra in ~ . to wipe off/out. quick lichida v. windingup by the court ~ silita . (acliitare) liquidation.(bur. liquidation.creditors voluntary winding-up/liquidation lichidarea urmatoare (bur. fie pentru lichidarea activelor nerentabile si realizarea de noi investitii in firmd) asset stripping ~ a dividendelor . {in vamd) (mar.trade school lichid adj. brevet} licence. operatii care due adesea societatea lafaliment) dividend stripping ~ a soldurilor . fluid 2.) settlement. (vdnzare integrald) sellout.) clearance inwards ~ judiciara .) settling. (o societate) to wind up.f. (soldare) clearance (sale). exploatarea rezervelor/dividendelor si vanzarea actiunilor. liquid.table licence ~ permitand vanzarea si consumul bauturilor alcoolice in local . to liquidate. a unei tranzactii etc. to pay up.(mar.export licence ~ de import .import licence ~ de prospectiune .) to clear lichidare s. degree 2. secondary/high school ~ industrial . to close out.compulsory winding-up.) clearance ~ a activelor .

conservator ~ de avarie . (w vama) (mar.(firmd care detine fata d concurentii ei un avantaj important4 ceea cepriveste costui) cost leader ~ de opinie . (drep.public auction ~ simulata — (pentru a urea pretui mock auction a fi vandut la '-' . leader 2.m. to limit. (articol van<h ieftin pentru a atrage clientela) (corn.f. (numit de instantd pentru a inchide o firma falita) (dr.t. auction. 1.(totalitatea mijioacelor de platd de care dispune banca centrald a unei tan pentru utilizarea lor in vederea realizd'-'ii soldului operatiilor comerciale si financiare externe ale tarn respective) international liquidity ~ patrimoniala — (maswa m care o unitate economicd poate face fata datoriilor pe care lea garantat cu patrimonial de care dispune.provizorm . receiver in bankruptcy. (pentru obtinerea de contracte) tenderer licitator s.) open outcry ~ englezeasca .firm's liquidity ~ bancara banking liquidity ~ financiara — (capacitated unei mtreprinderi de a se adecva rapid angajamentelor financiare) financial liquidity ~ internationala . (mflatia) to curb .t.{bur. liquid funds/assets ~ a firmei . to abridge.(licitatie la car ofertele de achizitie sunt jacul incepdnd cu un pret de descliidere si s continud pdnd cand mmem mi ma liciteazd peste pretui maxim) Britis.provisional liquidator lichiditate s. (persoand care conduce i licitatie) auctioneer licitatie s.i.closed auction ~ publica .(licitatie i care se coboard pretui pand se gase^t un cumpdrdtor) Chinese/Dutch auctior ~ deschisa . public sale (pentru obtinerea unui contract tender.(asig.m.m. 1.to bring/to put/to sen to the hammer lider s. leader ~ de cost . mar. executarea de lucrdri) to tender v.m. (a vinde la licitatie) to (sell by) auction licitant s. language i ~ comun de programare orientat |1 probleme economice .n. acliondu intr-un anumit domeniu. auction ~ mchisa .) cleared lichidator s. are iniliatm stabilirii preturilor) price leader i limbaj s.coming business oriented language | limita v. licit licita v. (despre socoteli) even 2.) average adjuster/stater/taker . lawful.) liquidator. official receiver. servicii. (SUA) vendue ~ chinezeasca/olandeza .f. (pentru furnizarea de mdrfuri.market leader ~ de pret — (firma care.opinion leader ~ de piata . (a participa la licitatie) to bid. bidder. aceasta exprimdnd valoarea netd a patrimoniului societdtii respective) liquid assets licit adj.204 LIC-LIN lichidat adj. (fin. to restrict.) liquidity. insolvency practitioner.to come/to go/to fai under the hammer a scoate la ~ .

ingot of legal fineness ~ de aur sau argint pur . load waterline ~ de navigatie .(mar. airway ~ bugetara — (grup de produse pe care un consumator Ie poate cumpdra in functie de venitui propriu) budget line ~ de asamblare/montaj .credit limit/ceiling ~ de tara — (limita riscului de tara) (fin.) chain of distribution ~ de incarcare .river line ~ de navigatie oceanica . (de aw sail argint) bullion ~ cu titlu legal .(la descendentii dintr-o anumitd lime sau un anumit sex) tail ~ voluntara a exporturilor .airline.(pentru pensionare) age limit ~ inferioara . range ~ de telecomunicatii .line of credit.(corn.communication line ~ de transport .(man.railway line ~ de comanda .) floor ~ legala de creditare .f. ingot. restricted limitata la capitalul subscris (despre rdspunderea actionarilor) limited by shares ~ la suma garantata de actionari {despre rdspunderea actionarilor') limited by guarantee limita s.lower limit. intr-una sau mai multe volute) multicurrency credit line ~ de depou . limit.) country limit.(cu arbori pentru cherestea) timber line ~ de credit .fine bullion lingouri monetare . (de drepturi) abridg(e)ment. restriction. bar. coastwise sea lane ~ de cale ferata . (in limp) deadline ~ climaterica a padurilor . sovereign risk limit ~ de uzura . a salariilor etc. la alegere.upper limit.f.(linie de credit ce poate fi utilizatd. (a inflatiei) curb ~ a clauzei raspunderii .) coastal line.(de aur sail argint monetar) standard bullion.shipping line ~ de navigatie fluviala .production line ~ de produse .f. restraint.(dintr-un anumit sector} voluntary exports restraints limitat ad].transport line .special bank credit plan ~ de credit multivalutara . limitation. limited.{bur.) limitation of liability clause ~ a dividendelor .ocean line ~ de productie .product line.) line of command ~ de credit .LIM-LIN 205 limitare s.yard line ~ de distributie .) selling limit ~ de varsta .(reprezentarea grafted a relatiei dintre rise si rata necesard a rentabilitdtii) capital market line ~ aeriana .(asig.legal lending limit ~ superioara .assembly line ~ de autobuz . line lima pietei de capital .bus line/service ~ de cabotaj .wearing limit ~ de vanzare . credit line ~ de credit bancara speciala . ceiling lingou s.{mar. mint fine bars linie s.) leadline.n.dividend limitation/ restraint ~ a succesiunii . (a preturilor.

money pressure/scarcity/ stringency.short delivery a da ~ la cantar .(bur.scarcity of capital ~ de cumparatori .free list] ~ de pasageri .) schedule ~ a marfurilor de export .) short. produse^ etc. bill. stringency. (in transpor table of charges/fares ~ de preturi tarifare tariff list ~ de prioritati ./) blind/dead-end track ~ regulata .) to list lista s. insuficienta) lack.) no dealings ~ de utilitate .(c.import list i ~ a scadentelor debitorilor .) crew/ship lu ship's ledger ~ de investitii financiare red mandate .(bur.f. shortage. wantage.scarcity of labour ~ de numerar .) tail female ~ tehnologica .slack business ~ de bani .(alocatii bugetare pent intretinerea familiei regale) civil list ~ de asteptare/solicitanti .) short of stock ~ de afaceri .schedule of prices.(fin.(dr.railway siding ~ moarta .to be scarce of lira s. dearth.telephone line ~ transatlantica . (de preturi. 1.(de navigatie) regular line ~ succesorala barbateasca . (penurie) scarcity./) fast freight line ~ de transport maritim de marfa cargo line ~ ferata uzinala .f. lira. (necesar.to give short weight a duce ~ de .agi] schedule ~ civila .priority list ~ de procese . (absenta) absence.) tail male ~ succesorala femeiasca .) illiquidity ~ de marfuri .(bur. sau intr-un avion) passenger list ~ de preturi . nevoie. shortage in weight ~ la livrare .f. scarcity of money ~ de capital . want.(dr. (sterlina) pound sterling lista v.transatlantic line lipsa s.(lista de titluri de valoarej^ cdror cumpdrare este recomanda investment list ~ de materiale . shortfall.resourcelessness ~ de titlu de proprietate . ] list/current. dintr-o marfa etc.) sellers no buyers ~ de lichiditati .cash shortage ~ de resurse .'ri . (deficienta) deficiency.(m cazul recipientelor cu marfuri lichide) short of content ~ la cantar/greutate .want/scarcity of goods ~ de mana de lucru . list. (neajuns) drawback.list of goods ~ de marfuri interzise . (din instanta) (dr.206 ~ de transport de marfa de mare viteza .) want of title ~ de tranzactii .(c.waiting lii ~ de control .short weight.export list . (dintr-o cantitate.t. shop bill.) quotation lis quote sheet ~ de echipaj .(dr. unavailableness 2.check list ~ de cotatii — (la cumpdrare sa vdnzare) (bur.) run ~ de curs'. ~ a marfurilor de import . (a cotd) (bur.disutility ~ din continut . (indisponibilitate) unavailability.(dr.bill of materials ~ de marfuri .process/operation line ~ telefonica .(bur.banned list ~ de marfuri nevamuibile .) default ~ de actiuni/acoperire .(unbarcati pe o .(mar.) cause list .

) delivered/delivery alongside ship ~ partiala .contract supplies ~ esalonate . seashore. literature ~ comerciala . cataloage etc.customary delivery ~ contra ramburs . delivered ~ contra warant .delivery on call '.(mar.part/partial delivery ~ peste bord .delivered duty paid livra s. deposit/depositor's book ~ de economii savings book .patent documents litigios adj.(de tithiri de valoare ale cdror caracteristici corespimd exigentelor burs i ere salt contractuale) good delivery ~ completa .actual delivery ~ eronata/gresita .misdelivery ~ expresa/rapida .delivery free domicile ~ imediata . litigation.f. contentious.delivery on acceptance ~ la bordul navei .table of allowances ~ de subscript!! .to misdeliver ~ in intregime .) official list literatura s. seaboard.subscription list ~ electorala .langa nava/sotto palanco .(mar. to deliver. supply ~ altei nave — (prin transbordare) delivery overside ~ buna . contention.?!. debatable litigiu s. litigious.poll ~ oficiala .to litigate literal s. delivery.full delivery ~ completa in bune conditii . outstanding. dispute at law a fi in ~ .(de titluri de valoare ale caror caracteristici nu corespimd exigentelor bursiere sau contractuale) defective delivery ~ efectiva .(reclame.LIS-L1V 207 -• de reduceri fiscale . littoral livada s. seaside.t.express delivery ~ franco delivered free ~ franco domiciliu .safe and full delivery ~ conform uzului .delivered at frontier ~ .f.delayed delivery ~ defectuoasa .cash on delivery ~ cu intarziere .(marfa transportata) to deliver in full livrare s. (imitate de masura pentru greittate) pound livret^. to supply ~ gresit . (furnizare) furnishing. n. book ~ de banca — (carnet de depozit) passbook. brosuri.delivered sound ~ la frontiera .(care confine cursurile zilnice) (bur.f.staggered deliveries livrat adj.) sales literature ~ de brevete de inventii .stored terms ~ in bune conditii .(mar.prompt/spot deliver)7 ~ incompleta/in minus . orchard livra v.short delivery ~ la acceptare .delivered duty unpaid ~ .) delivery on board ~ la cerere . taxele vamale platite . taxele vamale neplatite .n.f.) overside delivery ~ restanta — overdue delivery livrari contractuale . (a furnizu) to furnish.la termen forward/future delivery .

yard locomotive ~ impingatoare . lottery loto s.administration location ~ de vagoane . in parlament etc.freight locomotive loctiitor s. hiring.) wharf demurrage locomotiva s.place of destination ~ de escala .) round lot ~ de marfuri .) round lot.truck hire.(de circa 100 de actiuni pe care un investitor doreste sd Ie cumpere) (bur. hire. deputy.bank locomotive.m. delivery point ~ de munca .) tenement ~ cu dependinte .n. logistics ~ a companiei . locomotive. localization ~ a industriei — (proces opus globalizdrii) localization of industry locatar s. la hotel} accommodation ~ de destinatie . logogram ~ de corporatie .) messuage locuitor^.f taking ~ de decizii . (al unui efect de comert) domicile ~ de re§edinta .corporate logo (gram) loialitate s.208 LOC-LUA loc s.. house. lottery ticket luare s. renting. engine ~ de manevra . banking engine ~ pentru trenuri de marfa . pub localizare s.company/business logistics logograma s. spot. abode.decision-making under certainty ~ de decizii in conditii de rise decision-making under risk . (chirias) tenant locativ adj.) seat. (de actiuni) lot 2.capital lease ~ pentru marfurile depuse pe chei (mar.decision making ~ de decizii in conditii de certitudin® . (dr.n.f..f.f. loyalty ~ a consumatorului . (cladire cu teren. (la teatru. lodger. inhabitant ~ de pe coasta . (dat in arenda uneifamilii) allotment ~ complet .n. dwelling place.m. minimum! unit of trading I loterie s.(a consumatorilor} brand loyalty lombardizare s. local s.f.f.place of delivery.place of payment/ performance. lot.n. (SUA) railroad demurrage ~ financiara/de capital .residence local adj./n.(dr.lot/parcel of goods ~ de proba . demurrage charge. lodging.(numdr minim de actiuni!pentru ca un curs sdfie inserts pe lista\ de cotatii) (bur.n. (de mdrfuri) batch.(fata de o marca) consumer loyalty ~ fata de marca . 1.f.(de mdrfuri sau actiuni) odd lot ~ minim . lotto loxs. (in vehicul. place. (despre valoare) rental locatie s.place of employment/ work ~ de plata . location ~ de gestiune . (depunere in gaj de titluri de valoare drept garantie pentru un imprumut) lend against securities lot s. parcel.f. parcel. public house.place of call ~ de livrare .f. instalatii etc. (mic) strip.(de mdrfuri) trial lot ~ incomplet/nereglementar .shoreman logistica s.. {restaurant) restaurant. caretaker. locum tenens locuinta s. living. 1. (de teren} plot.f.) premises 2. (cladire) building. tenant's.

(pamdntui) to till. to labour.to work on one's own ~ peste program .team work ~ in regie . (slujba) ]ob ~ cu bucata .handwork a cauta de ~ .exploration works ~ de reparatie . luxury ~ de amanunte . 1.. object.(incercarea unei persoane sau a iinui grup de a cdstiga controlul asupra unei societdti convingdnd aclionarii sd voteze o noua conducere) proxy fight ~ de clasa . outside worker ~ pe cont propriu .to look for a job a da de ~ muncitorilor .debates/ proceedings of the conference ~ de intretinere a drumurilor roadworks ~ de prospectiune .. (calendaristica) month ~ calendaristica . fight.(calendar) month ~ cu 31 de zile .f.expert workman lucru s. un utilaj) to work.class struggle/warfare lux s.(decaf) to outwork ~ pe cont propriu .) chattels. workman ~ cu ziua .to employ workers a nu avea de ~ .graduation/ diploma paper ~ in antrepriza .daywork.public works ~ restante .to live in luxury luxos adj. struggle ~ a mandatarilor .f.outworker. working. monthly luna s. luxurious .. working.outwork ~ manual . belongings 2. sample taking ~ in consideratie . s.n.sampling. thing. 1.taking into account/consideration ~ in posesie .t. (efecte personate} (dr. to labour 2.contract work ~ pregatitoare .LUA-LUX 209 ~ de probe .odd month ~ curenta .arrears of work lucrativ adj. lucrative. worker.m.piecework ~ cu ziua .to work overtime ~ prost/de mantuiala . to underwork ~ putin/insuficient .to underwork lucrare s. 1. (despre o marina.entry lucra v. (a prelucra) to work out -in acord -to job ~ la capacitatea maxima .to work at/to capacity ~ mai repede/bine .profusion of details a trai in ~ .work in progress ~ publice . (activitate) activity. pi.force account ~ la domiciliu . gainful.n. adv. things.handiwork ~ in echipa .present month lupta s. work ~ de diploma/stat .preliminary work lucrari ale conferintei . remuneratory lucrator adj. (mimed) work. joumeywork ~ de mana . (a functiond) to function. to work. paying.i.to be out of work lunar adj. (pcupatie) employment. work.(in propria afacere) self-employed worker ~ specialist .repair works ~ in executie .(zilier) day labourer ~ la domiciliu .f.to lie down on the job. (a trudi) to toil. to run v. to cultivate 2.

/ macroeconomic stabilisation maculatura s. storing (of goods) 2..second-hand shop ~ de solduri . (de nava) hold ~ de materiale si utilaje . repository. scrap/waste paper maestru s. depot. baza(a)r magazinaj s. 1.(al imui lant de magazine} parent store ~ cu amanuntui . shop.department(al)/general | store.m. macroeconomic macroeconomie s. warehouse keeper. craner.) ledger magazie s.rail crane ~ plutitoare . (depozitare} warehousing.float/floating crane. (mar.f.variety shop ~ in retea .derrick/tower crane ~ umversaia . magistrature. magistrateship . crane attendant/driver/operator macroeconomic adj. storeman. judge magistratura s.speciality shop 5 ~ universal .(dockside/quay) crane ~ de transbordare .self-service store ~ cu marfuri scutite de taxe vamale duty-free shop ~ cu preturi reduse . (taxa) storage charges magaziner s.'>.discount/cut-price shop ~ cu vanzare pe baza de catalog catalogue store ~ de cadouri/articole la moda . macroeconomics macromarketing s.(care isi poate desfusura activitatea intr-o cladire cu conditia de a vinde numai marfuri furnizate de proprietarii imobilului respective captive outlet ~ central .gift shop ~ de cartier .m.transshipment crane ~ grea . emporium. (revista) magazine.retail shop ~ cu autoservire .cargo reefer space. macromarketing macrostabilizare . (de marfuri) warehouse.multiple/chain store ~ specializat . storekeeper J magistral s.n.plant depot/yard ~ frigorifica .(care se adreseaza clientele! dintr-o anumita zond si are program prelimgit) convenience store ~ de marfuri de ocazie/la mana a doua .f. storehouse.caterpillar/crawler crane ~ pe sine . (cont. 1. periodical ~ al unei intreprinderi — (pentm angajatii acesteia) company store ~ alimentar in incinta fabricii tommy shop ~ captiv .titan crane ~ pe senile .n..f. crane ship ~ -turn .) refrigerated/freezing hold magazin s.M macara s.f. magistracy.(de carti) remainder shop ~ de vechituri -junk shop ~ general .m.m. (S UA) store 2.n. magistrate.f. crane ~ de chei .general-purpose crane macaragiu s. warehouseman.

salarii etc.simple majority a obtine o ~ .two-third's majority ~ de voturi . (de preturi) advance ~ a preturilor .risk management ~ al timpului {individual) time management ~ bazat pe principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ de conducere si personal . (preturi) to advance.{a datelor nesem-nificative din biigete sau planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .wage rise majoritate s.{gestionarea activelor unei institutii financiare) (fin. rise. majority ~ absoluta . transport.project management ~ al resurselor .r. financiar) tycoon maistru s.production management ~ al produsului .decentralized management ~ educational ./?.price advance.(grupul de manageri care organizeazd pro-ductia si serviciile intr-o companie) line and staff management ~ de criza .) asset management ~ al activitatii de birou .financial management ~ operational . increase in prices ~ a salariilor . raise.) physical distribution management ~ al marcii . to raise.portfolio management ~ descentralizat .(a mdrfurilor.office management ~ al afacerii .brand management ~ al pasivelor .(politico bdncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobdnzilor practicate) liability management ~ al productiei . foreman ~ de exploatare .business management ~ al contului .m.account management ~ al datoriilor .educational management ~ financiar .participatory management ~.operations management ~ participativ .f. (preturi.majority of votes ~ relativa .) to increase.crisis management ~ de marketing .prin eliminare . (a scumpi) to put up/to increase the price ofv.specified majority ~ de doua treimi . depozitare etc.f.product management ~ al proiectului .t. salarii etc. (de preturi.marketing management ~ de portofoliu .to secure a majority management^.foreman of production majora v.resource management ~ al riscurilor . (despre preturi} to advance majorare s.absolute majority ~ calificata .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives ~ prin prezenta management by walking about . vizdnd probleme legate de ambalare.debt management ~ al distributiei lizice . management ~ al activelor . magnate.relative majority ~ simpla .foreman of development ~ de productie .m.) increase.MAG-MAN 211 magnat s. (industrial.

manager ~ al unui fond mutual . un utilaj) to operate. proxy. (conducta la petroliere) manifold ~ de descarcare .to rig the market manipulare s.summary of bills of lading ~ de export . (car cuprinde unitdtile monetare. witness to appear ~ de arestare . attorney (-in-fact). manhandling ~ mecanica .outward manifest ~ de import .fund manager managerial adj.212 MAN-MAN managementui calitatii . (postal) money/postal order ~ de aducere .n. (yagoane de mar/a) to marshal. distribuit) leaflet 2. manual.) manifest ~ al mcarcatorului .cargo manifest ~ al navei . 1.ship cargo/ shipping manifest ~ de tranzit .. 1. de mdsur\ ale mai multor tan) cambist manufactura v. workable manifest s. to handle manevrabil adj. to run. (o nava) to manoeuvre.(bani) to remit mandatar s.safe handling ~ si transport de marfa .total quality management ~ resurselor umane . to run. to handle.} warrant 2. s.quality management ~ calitatii totale . principal ~ si mandatar . facturi cu color) manifold 2. proxy. (imputernicit) procurator. to work.warrant for arrest ~ de deputat .n. to handle.m.member's (electoral) mandate ~ de perchezitie .ship's manifest ~ de bord . to manufacture . managerial manco s.human-resource/personnel management manager s.t.transit manifest manifold s.manual handling.n.t. mandatory. (lista a incdrcdturii navel) (mar. m.cargo loading manifold manipula v. hand.n. handling. (o. to manipulate. shortage ~ de casa . (administrator.international/ foreign money order ~ postal telegrafic . (manual) to manhandle ~ piata .. mandatary.shortage in the cash mandants. manageable. mandate.inward manifest ~ de marfa incarcata . curator) trustee ~ pasiv . (o marina. guide. ~ de marfuri .f.m.t.search warrant ~ postal . 1. (carnet de note.discharge/delivery' manifold ~ de incarcare . (o marina.freigl handling manual adj.order to offender. (hamaldc) porterage. to work. perchezitie etc.telegraphic money/postal order a trimite prin ~ .shipper's manifest ~ al incarcaturii .r.principal and agent mandat s. (procuro) procuration. masind.material's handling .cargo handling ~ manuala . (vagoane) to shunt. working | ~ a materialelor .(fdra sarcind activd de indeplinit) naked trustee manevra v.money/postal/post-office order ~ postal international . un utilaj) operating.. deficiency. manual. (ghid) handbook. un utilaj) to operate.mechanical handling ~ sigura/fara pericol . (program) manifesto: (aruncat. manipulation. (de arestare. to manipulate.

group mark ~ de identificare .adjacent/ littoral/marginal sea marfar s. (un obiect de metal pretios) to hallmark. goods/freight train.(mar.mint mark ~ de dimensiuni .MAN-MAR 213 manufacture s.) deck cargo ~ de sezon . (a bifa) to (mark with a) check marca s. (la metale pretioase) plate mark.(mime de marca atribuit unui produs de cdtre un intermediar. model) brand 3. 1.t. mark.(pentru marfuri) port mark ~ de produse standard . to mark.) coastal/coastwise freight ~ de export .heavy (-weight) cargo. trade name ~ noua .heavy bulk cargo ~ incompatibila .bona vacantia .flaw ~ cu proprietar necunoscut .) filler cargo.large-size freight ~ de punte .f.waif ~ curata .unprotected cargo ~ fara proprietar .containerized cargo/freight ~ cu defect .(mar. merchandise. to put a mark on. sea ~ continentala/interioara .(a coletelor de marfd) head mark ~ de manipulare .f. (timbru) stamp ~ a distribuitorului/proprie . (a matrita) to stencil.global brand ~ inregistrata .trademark.(greu de stivuit) heterogeneous cargo ~ fara ambalaj .intercontinental/ mediterranean sea ~ litorala/marginala .clean cargo ~ de cabotaj .seller ~ containerizata .) to stamp.(pentru marfuri) measurement mark ~ de flanc . (tip.manufacturer's brand/ mark.weight mark ~ de grup . (metale.(marca noud lansatd de o companie ce comercializeaza deja o alta m aceeasi categoric de produs) flanker brand ~ de greutate . small stowage ~.assay mark ~ depusa/de comert mregistrata registered trademark ".f. (pretui) to ticket up.) inward cargo ~ de mare gabarit . cargo.continental/inland sea ".(mar.(care mi poate fi transportata impreund cu alte marfuri) incompatible cargo . hallmark 2. (fabrica) manufactory marca v.new brand ~ superioara/de calitate .n.(mar. marfuri etc.standard brand ~ de thru .(a spatwiui gol dupd stivuire) (mar.packaged cargo/freight/ goods ~ cautata/care se vinde bine . goods ~ ambalata . (transportata) freight.f.grea . freightliner marfa s.globala .) outward cargo ~ de import .seasonal cargo ~ de umplere . (cu tin semn distinctly) to earmark. registered mark.mark of origin ~ de port .choice brand mare s. pi.eterogena . commodity.) deadweight cargo ~ grea in vrac .intercontinentala . manufacture. de obicei un detailist important) dealer's/private/own brand ~ a fabricii .(pentru mdrfurile fragile) handling mark ~ de origine . (mar. trademark ~ a monetariei .

(din lipsd de spatiu) (mar.(procurabile in apro-pierea locuintel) convenience goods ~ de valoare value/valuable goods ~ de volum/cubaj/voluminoase measurement/measure goods ~ disparate vandute angro -job lot ~ disponibile present goods. durables ~ de folosinta scurta .frozen goods ~ cu livrare imediata . generals ~ impuse . ordinary freight ~ de prima/stricta necesitate -essential goods ~ de proba .best-paying cargo ~ schimbata prin troc .(in privinta con-ditiilor de transport) critical cargo ~ ramasa . goods rated ~ indisponibile/deHcitare unavailable goods ~ individualizate.low-measurements goods ~ cumparate sub pornirea impulsului .taxed goods. physicals ~ cu livrare la termen .domestics ~ facturate invoiced goods ~ finite .primary goods.fragile goods ~ generate .unitized cargo/load.214 MAR-MAR ~ in ambalaj izolat .swap ~ solida in vrac .staple exports ~ de calitate inferioara . trading stock. staple ~ de baza ale exportului .low-duty goods ~ cu volum redus .general goods.durable goods.ascertained goods ~ industriale .finished goods ~ fragile . stock-in-trade.(fdra proprietor) abandoned goods ~ antrepozitate warehouse goods ~ avariate/deteriorate damaged goods ~ congelate .seaborne/ seagoing cargo marfuri abandonate . firsts ~ de cafitatea a treia thirds ~ de contrabands .insulated cargo ~ lichida in vrac .) short shipment ~ pachetizata .odorous goods ~ cu tarif vamal scazut .industrial goods . unit load ~ paletizata .nondurable/singleuse goods ~ de folosinta semiindelungata semidurable goods ~ de larg consum .consumer goods ~ de lux .superior/ prime goods.fancy goods ~ de mare viteza express/speed goods ~ de mica viteza .futures ~ cu miros specific .buikpik ~ neincarcata .slow goods.palletized cargo ~ pretentioasa .off-grade/-quality goods ~ de calitate medie .solid bulk cargo ~ transportata pe mare . (cu livrare ime-^ diata) spot (goods) ~ diverse/variate .goods on approval ~ de uz curent .miscellanec goods ~ fabricate in tara .contraband/ smugg/eof goods ~ de folosinta indelungata .(mar.liquid bulk cargo ~ nesortata.actuals.) kentledge goods ~ de baza .middle goods ~ de calitate superioara .impulse goods ~ de balast .(dupd descdrcare) residue/ residual cargo ~ rentabil de transportat .

.unrealizable goods ~ nevamuibile .transshipment goods ~ transportate pe apa .able-bodied seaman ~ de cabotaj .bagged goods ~ la moda .(cu etichete) labelled goods ~ neambalate/desfacute .bale goods ~ in comision .lawful merchandise ~ livrate cu facilitati de plata .light goods ~ vandabile .distrained goods .piece fabric/goods.waterbome goods ~ umede . sea.marcate .goods on consignment ~ in legaturi . nisip. marine . sailor. land etc.(in vama) unentered goods ~ neidentificate/neindividualizate (in contract) unascertained goods ~ nelivrate/nepredate . textile etc.f.loose/ unpacked goods ~ nedeciarate .dangerous/hazardous goods ~ perisabile .?.f.(intr-un document de transport) subject/captioned goods ~ sechestrate . soft goods ~ textile cu metraj in bucata .) inert goods inflamabile .realizable/marketable goods ~ vamuibile .. sea farming marin adj.transit goods -" in vama .(grdne.moist goods ~ uscate . maritime marinar..foreign goods ~ supuse accizelor .goods on commission ~ in consignatie .no goods exchanged maricultura s. yard goods ~ transbordate . perishables ~ prafuite .(furnizorului) unsolds ~ rubricate .».overtime goods ~ nevandabile .perishable goods.inflammable/ flammable goods ~ in baluri .(la export sou import) prohibited goods ~ refuzate .undelivered goods ~ neridicate .goods making up a parcel ~ in tranzit .{niai ales articole de vestimentatie) fashion goods ~ lichide . bumbac.free/uncustomed goods ~ nevamuite unentered/uncleared goods ~ nevandute .bundle goods ".MAR-MAR 215 ~ inerte .wet goods '•.bulk goods ~ insacuite .goods on hand ~ periculoase .in lichidare — (ale unei firme falimentare) distress goods ~ in partizi .dutiable goods marfurile cumparate nu se schimba .ordinary seaman marina s. marine.shoaler necalificat/stagiar .licite .dusted goods ~ prohibite .straine/de import .bonded goods ~ in vrac . seaman.(minereuri.returns ~ returnabile .. mariculture.goods supplied on deferred payments .excisable goods ~ textile . mariner ~ brevetat .unclaimed goods ~ neridicate in termen .textiles.) dry goods ~ u§oare .

fin. corn. fare 3.labeller ~ de facturat .(cliferenta dintre ratele dobdnzilor creditoare §i debitoare ale unei band) interest margin ~ bruta . (mdncare) meal.substitute material .(a/ unui grup de producdtori care colaboreazd pentru lansarea mdrfurilor lor pe piata) cooperative marketing ~ de stimulare . merchant shipping ~ militara .f. marine.seagoing marja s. s. sack-filling machine ~ de scris .) margin of safety. safety margin marketing A. n.bulk weight ~ si casa . cont.versatile machine matca s. green table: (fur a.bulk density ~ specifica in vrac .commercial/mercantile marine. (automobile car ~ contabila de calcul/facturat si contabilizat .typewriter ~ de serviciu .net profit margin ~ de siguranta .) contribution margin ~ de profit .Marxism-Leninism masa s.network marketing ~ nonprofit .shortage material I .(diferenta dintre pretui de vdnzare cu amdnuntid fi eel cu ridicata) (corn.billing machine ~ de insacuit/ambalat in saci .package wrapping machine.. naval forces maritim adj.postal franking J machine ~ -unealta .sorter ~ de tiparit bancnote/titluri de. maritime.. (in fizicd etc. (bur.) mass ~ de joc .incentive marketing ~ direct . packer ~ de asamblat .gambling table ~ de sens .machine tool ~ universala .(contributia la costurile fixe sau venitui ramas dupd plata cos turilor fixe) (fin.navy.company car ~ de sortare .sack packer. merchant marine/navy.f. n. ~ deficitar . 1.n.(realizat prin acorduri intre doud sau mai multe firme) symbiotic marketing ~ social . heel.216 MAR-MAT ~ comerciala .]) green fodder masina s.official board.direct marketing ~ in retea .security printer | ~ postala de francat . valoare .profit margin ~ de profit net .(diferenta dintre veniturile obtinute din vdnzdrile curente fi cele realizate la pragul de rehabilitate) (fin.. desk ~ monetara .packing material ~ de inlocuire .nonprofit marketing ~ pe baza acceptarii produsului .assemb ~ electrica de assembling machine casa electric cash register ~ de etichetat . Marxism ~ -leninism . engine. (color.accounting machine ~ de ambalat/impachetat . material ~ de ambalare .social marketing marxism s.money supply ~ specifica aparenta .. stub material adj.(de cdtre consumatori) product acceptance marketing ~ simbiotic .(pensiune) board and lodging ~ verde . marketing ~ comun .f.) gross margin ~ de contributie .writing table. machine. table 2. seaborne. talon) counterfoil.f.) margin ~ a dobanzii .

f. measurement ~ a timpului — (in munca manuala) methods time measurement ~ a timpului prin comparare differential timing ~ a ulajului .mailshot ~ rulant . loose cash/change/money 2. railway vehicles materiale de constructie . maximum.dry measure ~ de cherestea .(care foloseste ca imitate piciorul .increase of capital marunt adj.strategic raw material matrice s. small coin/money. petty/small wares masurare s.building materials ~ refolosibile . (intindere) extent. valoarea etc.to mature maxim(al) adj.f \. upper limit mari v.f.wood. (a spori.corn and dry measure ~ de capacitate pentru marfuri pulverulente . to boost. to push up.{la imbrdcdminte) outsize . to maximize maximizare s.t. cat si diviziilor de productie) matrix management maturitate s. maximum maximiza v. (bani mdrunti) (small) change. boost. to enlarge.(c. fitting ~ de capacitate .t. upturn.textiles materie s. measure.f.r. matrix ~ de conducere .) to enhance. raise ~ a capitalului social . (in industria petrochimica) feedstock.standard of measurement ~ foarte mare .n. (mdrfuri) small goods.raw/working material. promotion matter ~ publicitar colant .reusable materials ~ textile . amount 2. salarii etc. (corn.f.measure of capacity.) rolling stock. 1. maximization ~ a profitului .f.advertising/publicity material. a create) to increase. (preturi.n. timber. pi.inflammable/flammable material ~ lemnos .f.sticker ~ publicitar postal .f.MAT-MAS 217 ~ inflamabil . (introdusd in procesul de fabricatie) throughput ~ prima deficitara . (despre cheltuieli) petty.) to raise v. upswing. liquid measure ~ de capacitate pentru cereale si marfuri pulverulente .scarce raw material ~ prima strategics . (masurare) measurement.plastics ~ publicitar . (pretui.(metodd de conducere a firmelor multinationale care implied acordarea responsabilitdtilor pentru sectoare din activitatea companiei atat organizatiei nationale.ullaging masura s. (despre bani) loose maruntis s. (a preturilor etc. size ~ obisnuita/curenta .f. (preturi) to mark up. (scadenta) maturity a ajunge la ~ .cherestea) board measure ~ -etalon . to increase marime s. (cantitate) quantity.profit maximization maxim(um) s. material ~ prima . (SUA) lumber ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ plastic .(de articole de imbrdcdminte) stock size marire s.) increase.) size.

over-the-counter drug medicina s.218 MAS-MED ~ metrica/zecimala .f.) deck engineer ~ -masinist . to mechanize medic s. engineer ~ brevetat.forensic medicine medic s.stopgap masuri antiinflationiste .deflationary measures ~ energice .exchange rate mechanism ~ de echilibrare . mean ~ aritmetica .] averaging mediu s.unweighted average ~ ponderata . machinery.anti-inflationary measures ~ de protectia §i medicina muncii health and safety ~ de urgenta . engineman . doctor ~ chirurg .engineer ~ -sef . mechanism.family doctor ~ igienist .engine operator/ driver. hand ~ de lucru .f.t.strong measures ~ represive .economic mechanism mecaniza v. hands ~ de lucru angajata cu contract contract/indentured labour ~ de lucru calificata .manpower.weighted average mediere s.veterinary surgeon medicament s. mechanic.arithmetical mean ~ de lucru .decimal measure ~ provizorie/temporara .restrictive measures ~ §i greutati . (tranzactionare treptata/ graduald prin cumpdrarea sau vdnzarea de loturi de acUuni din acelayi\ packet la date si preturi diferite) (bur.social environme background/milieu .m. device.industrial/occupational medicine ~ legala .n.f.economic environment ~ financiar .weights and measures mana s.price mechanism ~ al ratei de schimb . drug.f.emergency measures ~ deflationiste .m.n.health officer ~ legist .retaliatory measures ~ restrictive .(mar. mechanical s. chief engineer mecanism s. environment concurential competitivi environment ~ de afaceri al firmei .surgeon ~ de medicina generala .free hand. average.firm'! business environment ~ economic . physician. medicine ~ a muncii . medicine.to be short of hands mecanic adj. full authority a avea ~ libera . labour (force).) certified engineer ~ de locomotiva .market economy mechanism ~ al preturilor .natural environment ~ social .skilled labour ~ de lucru neproductiva unproductive labour ~ de lucru ocazionala/sezoniera casual labour ~ libera .forensic expert ~ veterinar . medicament ~ care poate fi cumparat fara reteta medicala .(mar.(a balantei comerciale) adjustment mechanism ~ economic .financial environment ~ natural .de punte .n.working mean ~ neponderata .to have a free hand a duce lipsa de ~ de lucru .master mechanic. gear ~ al economiei de piata .

. tradesman mestesugaresc adj. n.. (articole) haberdashery. craft 2.trade unionist ~ al unui sindicat patronal syndicator ~ fondator . vocation ~ calificata . metallurgy. 1.nonferrous metallurgy metoda s. vocation 3.(in evaluarea unei activitdti) factor comparison method ~ desfasuratorului . (artd) craftsmanship mestesugar s.honorary member ~ supleant . housekeeping.skilled trade mestesug s. (profesie) profession. household.memorandum of agreement ~ de achitare/indeplinire a obligatiilor .f. handmade.floor member ~ al consiliului de administratie (company) director. 1.) spreadsheet approach . to maintain v. (intr-un contract) to set forth. handicraftsman.n.m. 1.m. artisan. handicraft.f. monthly mentine v.n.(guvernamentale. trade.active member ~ al bursei . (gospoddrie) household menaj er adj.. meniu s. (de partid. de sindicat) cardholder ~ activ . craftsman.) fellow. member.foundation/charter member.t. (listd de preturi) price current/list meserias s.f. (meserie) trade. method.cartelist ~ al unui consiliu .ordinary mensual adj.f.) straight-line method ~ compararii factorilor . housewifery 2.f. domestic. (prdvalie) small-ware shop mercurial s. 1.ferrous metallurgy ~ neferoaselor .n. mercery. n. parlamentare) commissioner ~ al unui cartel . (a specified) to specify mercantil adj. to make mention of.(cont. member of the board. metallurgical engineering metalurgia feroaselor ..outside director ~ onorific/de onoare .(pentru elaborarea situatiei fluxului de numerar) (cont.t. handicraft. trustee ~ al unei comisii . handicraftsman. craft 2.r. (despre preturi} to keep up. (al unei corporatii) corporator ~ neangajat permanent al consiliului de administratie .acting/deputy member a fi ~ in . menu.councillor ~ al unui sindicat .(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction menaj s. (pricepere) skill 4. bill of fare ~ fix . tradesman meserie s. science of commodities mercerie s.to sit in/on memorandum s. (in post) to keep one's job mentiona v. (profesie) profession. mercantile mercantilism s. (al unei societdti stiintifice etc. mercantilism merceologie s.n. small wares 2. memorandum ~ al acordului . metalurgie s.MEM-MAR 219 membru s. handicraft. craftsman.m. to mention. procedure metoda adaugarii unei cote marginale fixe la pretui de cost cost-plus method ~ amortizarii liniare .

f.f. beneficii) poor ~ -burghez .f. {despre preturi) to sink migratie s.standard metre ~ patrat .f.f. 144 de obiecte) small gross mica burghezie . small(-coast) trade. {mod actiune) means. metre ~ cub . to diminish. test procedure metric adj.m. metric metrologie s.warehoi facilities ~ de comunicare in masa media ~ de descarcare .method of financing ~ de ierarhizare a activitatilor .(a nnei investitii) present value method ~ de evaluare a stocului . abate. 1.220 MAR-MB1 ~ in timpi reali . metropolitan. to decrease. microeconomics micsora v. 1.square metre mezelarie s.accrual basis/concept ~ procentului din vanzari .(intre porturile nationalc din aceeasi mare) (mar) short-sea/near trade. intermediate levd of economy mic adj.migration of money ~ internationala a fortei de muncainternational labour migration mijioc s. (despre venituri. metrology metropola s.) inventory costing method ~ de finantare . to cut. a facilities mijioace de andocare . to decrease.n. means.small industry ~ productie . middle 2.petty bourgeoisie ~ gospodarie taraneasca ~ sn peasant farm ~ Industrie .{tehnicd de control menitd sd diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profit de pro-ductie trebuie sd Ie pdstreze) just-in-time ~ posturilor tranzitorii . underground. (magazin) ham-and-beef/pork-butcher's shop mezoeconomie s.job ranking method ~ de incercare/testare .{metoda de previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferitelor posturi de bilant ca procent din vdnzdri si apoi inmultirea acestor procentaje cu vdnzdrile viitoare estimate pentru a realiza bilanturi pro forma) {cont.small(-scale) productioni ~ publicitate . to reduce.classific advertisement microeconomie s. (metoda) methi (cale) way.f. {preturi) to p down v. metropolis metrou s.) lower. small 2.doci facilities ~ de antrepozitare . pi.depreciation method ~ de determinare a preturilor pricing procedure ~ de estimare la valoarea actuala .r.(pentru alocarea costului de achizitie pe stoc) {cont. migration ~ a capitalului . inshoicl navigation/coastal traffic ~ gros .cubic metre ~ -etalon .loading facilities . sausage factory 2.discharge facilitie ~ de incarcare .) percentage of sales method metoda de amortizare .f.testing method. 1.n.(mdsurd echivalentd cu 12 duzini. to abate. {SUA) subway metru s. salarii etc. (preturi. diminish.petty bourgeois ~ cabotaj . {instrument) instrume {resursa) resource 3.

n. (SUA) billion miliardar s.. mine. (SUA) billionaire milion^.MIJ-MIN 221 ~ de manipulare a marfurilor .m. to minimize. (cariera) quarry ~ de aur . mediator. procurer mila s. (a media) to mediate. circulating medium. medium of exchange ~ de productie .ore-grain carrier ~ -petrolier .coal mine/pit. miner.means of subsistence/living. (put) mine. n.advertising media mijioci v. minimum ~ de subzistenta/trai .ore in bulk minerits.n.(obtinute din rente sail titluri de valoare) independent means ~ legale de plata . (numai in sens ~ marina/nautica internationala international nautical mile ~ Mercator/de latitudine crescanda Mercator's mile ~ -tren .t.floating equipment ~ portuare . s.n.ore-oil tanker minereu s. livelihood ~ de transport .nautical/marine/ sea mile ~ marina engleza/standard Admiralty/English/nautical standard mile minim adj. million milionar^.local resources ~ plutitoare . mining negativ) pander..m.t.n.w.legal tender ~ legale limitate de plata . milliard. minimum minister s. intermediary. to interpose/to intercede/to intervene in mijiocitor s. (SUA) statute/statutory mile ~ ecuatoriala/geografica . (a subaprecia) to disparage minimum s. colliery miner s.land/British mile.f.train mile miliard s.n. ore ~ brut . means of conveyance ~ fixe . bonanza ~ de carbuni .lump ore ~ in vrac . ore carrier/ship/vessel ~ -carbonier . (SUA) State Department ~ Afacerilor Interne .means of production. (Anglia) Home . mineral mineralier s. (imitate de masurd pentru lungime) mile ~ britanica/terestra .gold mine. ministry. (Anglia) Foreign Office.n.minimum living standard minimaliza v. board. millionaire mina s. (in negocierf) negotiator. (din minele de carbuni} collier mineral adj. multimillionaire. (Anglia) office.cargo handling facilities ~ de plata . producer(s)/ production goods ~ de trai ./z. to belittle.m. (si in sens negativ) go-between.transport facilities.crude/mine ore ~ -bulgari .ore-coal carrier ~ -cerealier .limited legal tender ~ locale . (SUA) department Ministerul Afacerilor Externe Ministry of External Affairs. capital/investment goods. s.Ministry of Internal/Home Affairs.docking/harbour facilities ~ publicitare . pit.means of payment.fixed assets.n.f. physical capital ~ independente de trai . bulk-ore carrier.equatorial/ geographical mile ~ marina/nautica . payment media.

(a amenaja) to furnish mobila s. to gamble \ miza s. gamble moara s.dock traffic ~ revolutionara . (SUA) Attorney General ~ fara portofoliu . (Anglid) Exchequer. (concret) bribe mitui v.Minister for Finance.revolutionai movement ~ sindicala . (SUA) Department of the Interior ~ Agriculturii . mix ~ de distributie .Minister for Internal Affairs. v.n. (combine composite.Ministry of Education.. marfa) short miscare s. to bribe. (revoltd) revolt.(SUA) Defense Department ~ Comertului . ric commotion. (sociali movement.deputy minister.Minister of Commerce. State Secretary ~ al afacerilor interne . (Anglid) Board of Education ~ Sanatatii .i. (SUA) Department of Commerce ~ de Finante .(combinan canalelor de distributie) distributk mix ~ de marketing . I articol separaf) piece of furniture . (Anglid) Undersecretary ~ al afacerilor externe . bribe giver. illicit commissio' (data pentru a cumpdra tdcerea cuivi hush-money. (Anglid) Foreign Secretary.Ministry of Trade.f. minister. (Anglid) secretary of state ~ adjunct .Minister for Foreign Affairs. to buy off/ove (martori) to tamper with mituitor s. n.Ministi Plenipotentiary minus s. uprising 4.f.water mill mobila v. mixed.t.trade-union movement mita s. 1. (SUA) Department of Treasury ~ de Justitie .(care provoacd dawv (asig.f. (c. (SUA) Department of Justice ~ Educatiei . furniture.(termen general ca cuprinde diversele elemente d procesului de marketing) marketa mix mixt adj. mill ~ de apa .Minister of Justice.Ministry of Justice. appointments.f.Ministry of Public Health ministru s. joint. miza v. (Anglid) President of the Board of Trade ~ de finante .M1N-MO Office. motion.m.strike movement ~ portuara . bribery. stake.capital movement ~ civila .) civil commotion ~ grevista . to stake.Minister without portofolio ~ plenipotentiar .(Anglid) Board of Agriculture Apararii .m.t. movement (activitate) activity 3.f. (Anglid} 'Board of Trade. (de marto? tamperer mix s. compound . (Anglid) Lord Chancellor. (Anglici) Chancellor of the Exchequer. (Anglid) Home Secretary. minus.t.Ministry of Finance. (SUA) Secretary of the Treasury (Department) ~ de justitie . (deficit) defici (lipsd dintr-o cantitate. (SUA) Secretary of the Interior ~ al comertului . upheaval.j traffic management ~ a capitalului . (SUA) Secretary of State.

paper currency/money. appointments mobilitate s. fashion model s. capital mobility ~ a fortei de munca .lawful currency. pattern ~ al cresterii economice .mobility of capital.mobility of labour.full-bodied currency ~ dirijata . (despre venituri. world economy moneda s. way. (la zi.f. personal mobilier s.money of account.floating currency ~ legala .key currency ~ convertibila . mobility ~ a capitalului . (dr.f.n. style ~ de consum . (metalicd) coin. (imitate monetard a unei tdri) currency.staff-pattem ~ econometric .forced currency ~ cu titlu legal . base coinage ~ fictiva .customs wharf monarhie s. accounting currency ~ de hartie .model of economic growth ~ al incasarii debitorilor.coin. metallic currency ~ neconvertibila .n.f.fiat money ~ Hduciara .f.coin of legal fineness ~ curenta .stable/sound currency ~ -tip .) movable. beneficii) poor mol s.n.currency.false/bad coin. monarchy ~ absoluta . counterfeit coin/money.n.paper currency/money ~ din aur sail argint .) nonphysical/deposit money ~ -cheie .specimen of cheque ~ de utilizare a salariatilor .(schimbarea structurii profesionale) occupational mobility mod s.economic model ~ industrial in dezvoltare developing industrial model ~ -tip — representative type modern adj.commodity money ~ metalica . divisional/subsidiary/ token coin ~ efectiva . hard money.oil pier ~ cu dane pentru marfuri .(concept care reflectd proportiile dintre venituri si inegalitdtile determinate de ele in consumul popiilatiei) consumption pattern ~ de intrebuintare .fractional currency/money. legal tender ~ -marfa . mole ~ cu dana de petrol .standard coin . pier. mode.fiduciary note.adjustable/elastic currency ~ falsa .econometric model ~ economic . actualizat) up-to-date modest adj.pattern ~ de viata — {concept esential pentru deflnirea identitdtii socioeconomice a uiiui grup social) lifestyle moda s.collection pattern ~ de cec .absolute monarchy ~ constitutionals . money ~ bancara/scripturala .MOB-MON 223 mobiliar adj.managed currency/money ~ divizionara/de bilon . model.real money ~ elastica .(depozite bancare etc.constitutional/ limited monarchy mondial adj. current money ~ de cont . labour mobility ~ profesionala .cargo pier ~ vamal .unconvertible currency ~ stabila . modern. world(-wide) mondoeconomie s.convertible currency ~ cu curs fortat . furniture.f. specie. manner. token money ~ Huctuanta .

heirdom.unilateral monopoly monopolist adj. heiress mostenitor s. monopolistic monopolist monopoliza v.random sample ~ de control .n. one/single-crop system monometalism s.f. actiuni) to cor monopson s.f. pattern.(al statului) fiscal monopoly ~ institutional ..residual bequest/legacy ~ neasteptata . nummary. nummular monetarism s.224 MON- monetar adj.outturn sampi ~ fara valoare . inheritance. (J material textil) swatch ~ aleatorie .discriminating/ discriminatory monopoly ~ fiscal .to take a sample mosteni v. <J to engross.(instituit atunci cdnd proprietarul unei mdrci de fabricd o foloseste pentru a-si impime produsele prin publicitate si ambalaj special pentru a Ie diferentia cu once pret de oferta concurentel) institutional monopoly ~ legal — legal monopoly ~ natural .commercial/supplier's monopoly ~ de stat . (succesor} successor ~ aparent .selling monopoly ~ bilateral . {mdrfuri.f.master sample a lua o ~ . monetarism monetarie s.representatm adequate sample ~ statistics . hei (legatar) legatee. to inherit mostenire s.(instituit intre un cumpdrdtor unic si un vdnzdtor unic) bilateral monopoly ~ comercial . currency. (legaf) legaq (de bunuri mobile) bequest ~ a unui legatar universal .(mentiune pe un coh de mostre) sample post ~ gratuita .free sample. (pferitd i scop promotional) handout ~ medie . single standard monopols.f. (de bunuri inn biliare) devisee. moratorium mostra s. security printing office monocultura s. monopsonist morar s. (unicd firmd CUK rdtoare a unui bun sau a unui serm oferit de un numdr mare de proSi^ cdtori) monopsony.perfect monopoly ~ unilateral .windfall ~ vacanta .heir-at-law . monetary.) monometallism.(situatie a pietei caracterizatd prin existenta unei singure firme sau a unui numdr foarte mic de firme ofertante care dispun de resurse naturale inaccesibile celorlalte firme) natural monopoly ~ perfect/total . (sistem monetar bazat pe un singur metal pretios) (fin. miller ( moratoriu s.vacant succession mostenitoare s.t. buyer's monopoly monopsonist^.n. monopoly ~ absolut .. n.t.n.m.absolute monopoly ~ asupra vanzarilor . mint.public/state/govemment monopoly ~ discriminatoriu ./M.n. inheritor.(din diferite unitdti d marfa) unit type ~ reprezentativa .sample of value ~ din marfa preluata ..heir apparent ~ legitim/de drept . heritagi hereditament. to monopolize.m. monoculture. sample.check sample ~ de valoare .f.

n. {strategic de marketing pe termen scurt care urmdreste obtinerea rapidd de profit) milking multibranding s. physical work ~ gratuita .(influentarea masei monetare din economic prin modificarea necesarului de rezervd sail prin folosirea operathinilor de piatd deschisa) money multiplier munca s. 1. day labour ~ de birou .MO§-MUN 225 ~ prezumptiv . multimillionaire multinational adj.vote of no-confidence. piecework. intretinere etc. fdrd ca totahd cheltuielilor bugetare sdfie modificat} fiscal multiplier ~ monetar . want-of-confidence vote a adopta o ~ . motion. work.rush work ~ de noapte nightwork ~ directa — (fabricarea unui produs sail oferirea unui serviciu) direct labour ~ fizica . motor hotel motivatie s. vote ~ de incredere .f. (in mine} tutwork ~ in echipa/colectiv .consumer's motivation ~ de profit . (fin.) multiplier ~ bugetar .f.remainderman ~ testamentar .(folosirea copiilor in activitdti productive) child labour ~ abstracta .w.homework ~ manuala manual work/labour.(in teoria marxista) concrete labour/work ~ complementara . motel.by(e)-work ~ calificata . work at piece rates/by the job.(exprimd cumulativ efectele politicii bugetare de relansare economica} budget multiplier ~ fiscal — (coeficient ce reflectd cresterea productiei si a venitidui prin diminuarea impozitelor.(legatar} heir testamentary motel s.} indirect labour ~ intelectuala .) multilateralism multimilionar s.unskilled work.profit motivation motiune s. (corn.to carry a vote mulgere s.whole-/full--time work ~ cu ziua . motivation ~ a consumatorului . work ~ a copiilor . handiwork ~ necalificata . (inferioard} underwork .labour of love ~ grea/istovitoare hard work. toil 2.skilled work ~ concreta .vote of confidence ~ de neincredere .work by the day.office/clerical work ~ de mantuiala .f.intellectual/brain work ~ in acord -job/task work. multinational multiplicator^-. multilateral multilateralism s. (iitilizarea mai multor mdrci in cadrul aceleiasi linii de prodtise) multibranding multilateral adj.heir presumptive ~ subsecvent .teamwork ~ in schimburi/ture .n. (grea) sweat.m. labour.(in teoria marxistd} abstract labour/work ~ accesorie .manual labour. {ocupatie} job. overwork ~ indirecta — (activitatea de administrate.n.schedule work ~ cu norma intreaga .f.follow-up work ~ conform graficului .shift work/ labour ~ la domiciliu .

half-timer/'-time worker. mutual I . worker. pacer. part-time work ~ cu ziua .) core workers ~ nesindicalizati . active.day labourer ~ de fabrica . mont-det -piete I mutual adj.f.pacemaker. (SL'A} lumberjack. fund frecvent nedeclarate) moonligter ~ exploatat . overwork.work at time rates ~ suplimentara . mountain ~ de pietate .unskilled worker. (SUA) railroader ~ forestier . working 2. lumberman ~ industrial .pawnshop. to sweat.to do piece work.t.226 MUN-MLT ~ neproductiva . dock(side)/watersidt worker.floater. to work by the piece.agricultural worker. \. to work. to work piecemeal muncitor adj.jobber. workman ~ agricol . hard-working s. municipal municipalitate s. (harnic) industrious.industrial worker ~ invalid/fara capacitate de munca disabled worker ~ in acord .m.) peripheral workers ~ sindicalizati . pieceworker ~ necaliHcat . occasional hand ~ portuar . practicatd de obicei noaptea. stevedore. to toil. (municipal corporation.semiskilled worker ~ sezonier .wage/hired labour ~ platita cu ora sau cu ziua timework ~ platita pe unitatea de timp . (ocazional) to job v.(mutati in interes dt serviciu] (man. veniturile suplimentare obtinute din cea de-a doua shijbd.season(al) worker muncitori esentiali . loader.i.sweatee ~ feroviar railman. (pdmantuT) to till ~ in acord .(cu sarcini ^ responsabilitdti deosebite} (man.longshoreman.skilled worker ~ care determina norma .factory worker ~ evazionist .forest worker.organized/union labour municipal adj.licensed worker ~ calificat . (pe chei) quayman ~ semicalificat .(ore suplimentare) overtime (work). pacesetter ~ cu jumatate de norma/cu program redus . labourer ~ ocazional . field/farm hand ~ autorizat .m. municipality municipal authority. railwayman.(care are cloud servicii.unproductive/wasted work ~ ocazionala .odd work/job ~ platita/salariata . corporate town munte s. (a trudi) to labour.free labour ~ periferici . job/task worker. lumper. surplus labour munci v.

sea disaster nava s. (pentru pasageri §i mdrfuri) passenger-cargo ship/vessel. (/e/) kind. freighter.large ship/vessel .subdivided ship ~ de cabotaj .liner.leading vessel ~ -cisterna .lake craft. vessel. boat. (CM diferite sensuri) nature 2. long-range/'distance ship/vessel ~ de cursa zilnica . tender ~ ca parte contractanta . trade ship/vessel.to pay in kind nationaliza v.i. character ~ §i grad al avariei .f. (de mic tonaj) craft.home-trade ship/vessel. intermediate/mixed vessel ~ combinata tip OBO .survey ship ~ de cercetari oceanografice oceanographic survey ship ~ de companie .(pentru minereu §i ceredle sail minereu fi cdrbune) double-duty ship/vessel.conference ship/vessel ~ de cercetari hidrografice . merchant ship/vessel.short-sea ship/vessel. cargo boat ~ compartimentata .customs/revenue ship ~ de croaziera .oversea(s) ship/ vessel. laker de linie transatlantica transatlantic liner ~ de mare tonaj .(pentru petrol fi minereu) oil-ore ship ~ comerciala . home trader ~ de canal . derelict ~ -atelier . trader.f. foreign-going ship/vessel.N natura s. distress.commercial ship/ vessel.) nature and extent of the damage a plati in ~ .pollution control ship/vessel ~ de control vamal .(asig.canal boat . shipwreck.day-service ship ~ de curse regulate/linie . inshore vessel ~ de cabotaj national .t.coastal/coasting ship. short-haul ship/vessel. to (suffer) shipwreck naufragiu s.n. shoaler de cabotaj mic . ship. coaster. watercraft ~ abandonata .repairing ship ~ -baza .cruise ship/vessel ~ de cursa lunga . coast trade ship/vessel.(yamal.tank ship/vessel. ore-bulk-oil ship ~ combinata tip 00 . examination vessel ~ de control al poluarii . lake-type vessel.abandoned ship/vessel.(pentru petrol-mdrfuri in vrac-minereii) combined oil-bulk-ore.accommodation/base ship. (marine) casualty.(CM obUgatii ?i drepturi) ship's side ~ -cap de convoi .(a aceluia^i armator) sister ship/vessel ~ de control . 1. to nationalize naufragia v. sanitar §i de frontierd) boarding ship/vessel. coastwise ship/vessel.de cartel maritim . trading ship/vessel. regular trader ~ de lacuri . tanker ~ combinata .

freight carrier.(salvage) lifting craft/ship ~ de serie . laden vessel ~ maritima ~ marine vessel.(minereuri. cargo (-carrying) ship/vessel.leviathan ~ de tonaj foarte mic .pallet carrier/ship/vessel. (po^tald ^i de mar/a) cargo-mail vessel ~ navlosita .meat carrier/ship/vessel. car-transport ship/vessel. roader ~ de ranfluare . titei etc.shiplet ~ de transport carrier.cargo boat/carrier. carrying vessel ~ de transport combinat .228 NAV-NAV ~ de marfuri in vrac .hovercraft ~ pentru animale vii .nonconference carrier/ship/vessel ~ nuda .ore carrier/ship/vessel mixta .passenger ship/ vessel/trader ~ de pastrare temporara a mar-furilor {neincdrcate in termen) ship's accommodation craft ~ de pescuit .timber carrier/ ship/vessel.heavy-cargo/-lift carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri in vrac .time-chartered ship/vessel ~ necartelata . pallet-carrying ship/ vessel .) industrial carrier ~ pentru marfuri . ship out-of-commission ~ fluviala .(cdldtori §i mar/a) passengercargo ship/vessel. vehicle cargo ship/vessel ~ pentru cereale .ship in commission/service ~ incarcata . idle ship/vessel.cement carrier ~ pentru materii prime . grain carrier/ship. sister ship/vessel ~ de tonaj foarte mare .ocean-going ship/vessel ~ oceanica de linie .car carrier. grain-carrying ship/vessel ~ pentru cherestea . frozen meat ship/ vessel ~ frigorifica de pe§te . cargo-and-passenger ship/vessel.cereal carrier.general cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri grele .ship in laden condition.bulk carrier/trader ~ de mic tonaj . intermediate/mixed vessel.river boat/ship/vessel ~ frigorifica refrigerated carrier/ ship/vessel.(navlosita fdrd echipaj) bare boat ~ oceanica .chartered ship/vessel.fishing boat/ship/vessel ~ de rada .small/noncapital ship ~ de navigatie interioara .dual--purpose vessel. reefer (ship) ~ frigorifica de carne . combination carrier ~ dezafectata (scoasd din functiune) disabled ship/vessel.(fdrd incdrcdtura) ship in ballast ~ in serviciu/exploatare .cattleship ~ pentru autovehicule .roads ship/vessel.refrigerated fish carrier ~ in balast .ocean liner ~ pe perna de aer . freighter ~ pentru marfuri generale .bulk cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri paletizate .serial/series-built vessel. contract carrier ~ navlosita pe termen .inland navigation ship/vessel ~ de pasageri . timber-carrying vessel ~ pentru ciment . seagoing ship/vessel ~ mineraliera . sea ship.

) chartering.harbour/port ship ~ remorcata .) to ply navetist.NAV-NAV 229 ~ pentru marfuri standard .(fdrd echipaj §i materiale) chartering by demise.f.f. to sail.slurry carrier ~ petroliera .m. sea navigation/shipping ~ oceanica .standard cargo ship ~ pentru marfuri uscate .f. inshore navigation ~ de cursa lunga . un aiiiobuz etc.f.commercial navigation/ shipping ~ costiera . oiler.general-purpose tramp ~ -uzina .tramp universala . (mar. (SUA) commutation a face naveta . long-range navigation ~ pe distanta scurta .(pentru mijiouce rulante) roll-on-roll-off ship/vessel.short-distance navigation/shipping.-tramp ~ (de curse neregulate) tramp.arrested ship ~ sub pavilion nationa! .ocean navigation/ shipping ~ pe distanta lunga .oil carrier/ship/vessel/ tanker. passable navigatie s. shipping ~ aeriana . tank ship/vessel..air navigation ~ comerciala .national flag ship/vessel ~ sub pavilion strain . to freight. sailing.(pentru prelurrarea pe^tehii la bord) factory ship/vessel a arma o ~ .river navigation ~ interioara .v.dry-cargo vessel ~ pentru minereuri fluidizate .maritime/marine navigation. oil-carrying ship/vessel.cabotage. (despre o nava.roro" ship/vessel '. short-sea shipping. tanker ~ portuara . short-range navigation ~ regulata/de linie .t.line/liner shipping ~ -tramp .time chartering .tramp liner . to run shuttle service. to affreight ~ cu navlu forfetar/global .inland/inner/inside navigation. navigation.to charter space navlosire s. affreightment ~ a navei nude . (mar. navigable. (c.to rim to and fro. coasting ~ de cabotaj . foreign trade ~ fluviala .coast(al)/coastwise navigation.long-distance navigation/shipping. to navigate. internal shipping -.i.(pe itinerarii neregulate} tramp navigation navlosi v.maritima .) down-and-up-train.to charter for lump sum ~ spatiu pe o nava .towing ship/vessel ~ sechestrata . (despre nave comerciale) to trade navigabil adj.) to charter. bare-hoat/-mill/-pole chartering cu navlu forfetar/global affreightment for a lump sum.to fit out a ship a scoate o ~ din exploatare . foreigner ~ tip RO-RO . freightage.foreign ship/vessel. tramper ~ -tramp de linie .long-distance/deep-sea navigation.to lay up a ship naveta s. lump sum chartering ~ partiala .part chartering ~ pe termen . . regular traveller naviga v..

estimated freight ~ excesiv .in-transit freight ~ platibil in portui de incarcare freight payable at port of loading ~ platibil la destinatie . freight contractor navlu s.long-term chartering ~ pe voiaj .freight at risk/payable at destination .230 NAV-NAV ~ pe termen lung .outward/ outgoing/outbound/out freight ~ diferentiat — (pentru mdrfuri care se transportd regulat in cantitdti man) commodity rates ~ direct .lump sum freight ~ intreg/total .on deadweight basis freight ~ castigat oricum .distance freight ~ pe timp .destination freight. gross freight ~ calculat pentru capacitatea neta de transport .trip chartering ~ pentru o calatorie dus-intors round-trip chartering ~ pentru un singur voiaj .net freight ~ oceanic .freight by measurement ~ la destinatie .conference freight ~ de inapoiere — home/homeward/ back/retum/inbound/inward freight ~ de plecare/ducere/iesire .single-voyage chartering ~ simpla .charter/time freight ~ pe voiaj .double freight ~ .) charterer. (cost al transportului mdrfurilor pe apa) freight.out-and-home freight ~ egal .dus-intors" .voyage freight ~ pentru marfuri de cabotaj .chartered/disponent owner.coastal freight ~ pentru marfuri de cubaj/volum measurement rate ~ pentru marfuri de export outbound/outward freight ~ pentru marfuri generale .charter/chartered/ contract/agreed freight ~ cumulat .n. (mar.(calculat gre^it) excess/ over freight ~ global/forfetar .full freight ~ la cubaj/volum .time charterer ~ principal . charter money.through freight ~ dublu .m. affreighter.(chiar dacd nova si/sau caricul s-ar pierde) freight earned ship and/or cargo lost or not lost ~ contra ramburs . seaborne/seagoing freight ~ ad valorem . freighter ~ pe termen .package freight ~ pentru marfuri in tranzit .single chartering ~ totala — (a intregii capacitdti de incarcare) whole cargo chartering navlositor s.. port of call freight ~ maritim .(calculat in functie de valoarea mdrfurilor transportate) ad valorem freight ~ brut .ocean freight ~ pe distanta .(chiar dacd nava va descdrca in mai multe portiiri) flat rate ~ estimat .sea freight ~ mort — (navlu platit pentru spatiul neincdrcat din vina navlositorului) dead freight ~ nedeterminat .aggregate freight ~ de cartel .pending freight ~ net .freight forward ~ contractual .(inclusiv taxelor portuare §i cheltuielile de alimbare) freight in full. portage.

unsettled.additional/extra freight. overfreight ~ $i contrastalii . inconvertible necorespunzator adj. (asig. necessary.distress/low freight ~ suplimentar .high freight ~ scazut .f. want. unqualified. unassured.NAV-NED 231 ~ platibil pe cantitatea incarcata freight payable on intaken quantity ~ platibil pe cantitatea predata freight payable on delivered quantity ~ platit anticipat . (restant) outstanding neacoperire s.(cu distanta parcursd)pro rata freight ~ ridicat . (despre datorii) uncleared. unconfirmed. inexpensive necotat adj. unlicensed neavariat adj. mar. inadequate necostisitor adj. unpaid. unlicensed necalificat adj. unskilled necatalogat adj.t.) bare requirement necesita v. to require necesitate s. (a unui ordin de plata} overdraft nealocat adj. wantage. (in documentele oficiale) off^-the-record neconstituit adj. dateless. uninsurable neasigurat adj. {despre fonduri} unappropriated neambalat adj.capital requirement ~ de marja . undisbursed . undamaged neavizat adj. nonacceptance.f. wantage. necessity. uncatalogued necesar adj.(suma minima solicitata m depozit tuturor detinatorilor de contracte futures} (bur. (sub forma unei corporatii) (SU.tramp/shipping freight neacceptare s. (in alb) blank neconditionat adj. unconvertible.) margin dishono(u)r neachitat adj. (formula pe un efect de comerf) no advice/orders nebrevetat adj.) unlisted. (contrar iizantelor comerciale) unbusinesslike necompletat adj. (bur. unconditional. essential.f. unauthorized. (neonorare a unui cec. unpacked. nonpayment. unreceipted. (cerinta) requirement necheltuit adj. (nespecificat) unstipulated. default of acceptance ~ a unei cambii . impolite} delinquent. want. to necessitate.4) unincorporated neconvertibil adj.advance/ anticipated/forward freight ~ platit proportional . unendorsed neanulat adj.freight and demurrage ~ §i cost . (despre vdrsaminte. uninsured. requirement ~ de capital .nonacceptance of a bill of exchange neachitare s. needful.freight and cost ~ -tramp . (despre taxe. (fard conditii) termless neconfirrnat adj. unspent necomercial adj. (indispefisabi!) indispensable. unredeemable neamortizat adj.n. unredeemed neandosat adj. unapproved neasigurabil adj. undated nedebursat adj. requisite s. uncancelled neaprobat adj. (cerut) required.f. a unei cambii) neautorizat adj. need. loose neamortizabil adj. plati) unacknowledged neconsemnat adj. unquoted nedatat adj. irredeemable. absolute.

unsecured. negotiation.. nonfulfilment ~ a unui contract . (in cuvinte compose) monger. (de fructe.dealer in ~ de articole de fier/fierarie -ironmonger ~ de cereale .haberdasher . on-going negotiations ~ la nivel inalt . talks ~ a contradului colectiv de munca -collective bargaining negocieri cu voce tare/prin strigare -(bur.pedlar. (despre bduturd) unadulterated. {despre cerere. unemployed negarantat adj.to enter into/to open negotiations a purta . undistributed.232 NED-NEC nedefinitivat adj.) nonclaim nedisponibil adj. top (-level) negotiations ~ salariale .t.to hold talks negots.f.summit talks. (de sarcini ipotecare) unencumbered negustor s.wage negotiations a fi in ~ cu cineva . dealer.hard bargain ~ in curs .m. hawker. (a unui imputernicit) procuration. to negociate v.(asig. undivided.) inelastic neemis adj. ofertd etc. obligatiuni) unissued neevaluat adj. (despre un contract. shopman. genuine nefavorabil adj. o hotdrdre judecdtoreascd) unenforceable nefalsificat adj.f. {despre actiuni. to trade in smth. commerce a face ~ cu .nonexecution/ nonperformance of a contract neexecutoriu adj. with smb. a incepe ~ . bagman. (despre titluri de valoare) marketable. negative neglijenta adj. nonexecution. (dezeconomie) diseconomy neelastic adj.to be in negotiations with smb. (despre un contract) open-ended nedepunere s.m. to hold negotiations/talks negociabil adj. merchant. negotiable.i.) outcry ~ dure . unvalued. uneconomic. wholesaler ~ de .n. bargaining. de bdcdnie) chandler ~ ambulant . legume.wool stapler ~ de legume §i fructe . unassessed. negligence ~ culpabila .f. transferable negociator^. (a reclamatiei in termen legal) (dr.. unrated neexecutare s.to deal in smth. unwarranted negativ adj.wholesale/direct trader. unfavourable nefertil adj. negotiator negociere s. negrevat adj. unavailable nedistribuit adj. nonperformance.greengrocer ~ de marunti§uri . wasteful neeconomicitate s. trade.) coster(monger) ~ cu amanuntui petty dealer ~ cu ridicata .f. pi. peste etc. unappropriated neeconomic adj.negotiations in progress.) contributory negligence negocia v.corn dealer ~ de cherestea timber merchant ~ de lana . itinerant dealer. (despre sol) poor nefolosit adj. (cu magazin) shopkeeper. (de mdruntisuri.

lawless nelichidat adj. untaxable neipotecat adj. unclaimed. unnegotiable neoficial adj. (in magazin) shopkeeping neimpozabil adj. nonretumable.f. unprofitableness nerepartizat adj. a unei cambii) dishono(u)r nepatentat adj. (despre datorii) uncleared nelimitat adj. unfinished nepretios adj. (despre taxe.f.f. commerce. tax-exempt/-free. unmortgaged. nonpayment.wine merchant ~ de vite . unearned nenavigabil adj. unmanufactured.f. nonappearance neproductiv adj. nonproductivity neprofesional adj. (a datoriilor la scadentd) delinquency neprelucrat adj. unforeseen.fishmonger ~ de vinuri . unrecovered nerentabil adj. (despre capital) dormant.(dr. fluviale) unseaworthiness. (mar. nonprofessional neprofesionist adj. unproductive. unrein unerative nerentabilitate s. unentered nelegal adj. (nevdndut) unplaced neplata s. (neasteptat) unexpected neprezentare s. unprofitable. (a unui cec.f. idle neproductivitate s. nonreimbursable nerecuperabil adj.NEG-NER 233 ~ de mercerie .f.f. (despre sol) poor. failure to observe. failure to deliver nelivrat adj. profitless nerambursabil adj. impozite) uncollected nemcarcat adj. irrecoverable. trade. unappropriated nerespectare s. failure nerevendicat adj. undistributed.f. default. nonworking nemuncit adj. neoperativ) unemployed.) no-cargo condition neindeplinire s. (despre un bun) dormant .f. unnavigable nenavigabilitate s. (despre metale) base neprevazut adj. unproductiveness. nonobservance.) nonfeasance nemregistrat adj. (a unei aeronave) unairworthiness nenavlosit adj. irredeemable. (fard termen final) termless nelivrare s. unregistered. nonrecoverable. (in instantd) default. (neutilizat.default on obligations undertaken ~ a secretului breach of confidence/' security nereu$ita s. (medicare) breach ~ a obligatiilor luate .livestock/cattle dealer negustorie s. (mar. failure to pay.) unchartered nenegociabil adj. expendable nerecuperat adj. undelivered nelucrator adj. profitless. nonexecution. unredeemable. not liable to taxation. nonfulfilment. (a unui contract) default ~ a obligatiilor legale .f.mercer ~ de pe$te . unlicensed neplasat adj. nondelivery.f. unprofitable. free from encumbrance nemcasat adj. nonperfonnance. crude. unofficial neonorare s. raw. nonprofessional neprofitabil adj. (a unei nave maritime.

bill/list of goods nomenclatura s. output level ~ al salariilor . destitution 3. unsettled nesubscris adj.) work load ~ de consum . consumption rate . (lipsd) need. (sdrdcie) poverty. rate setter/fixer. neutrality ~ fiscala . (de productie. sateless nevamuit adj.tariff level ~ de cheltuieli prevazute .ceiling ~ minim al salariilor .(al cursului actiunilor) resistance level .f. (imitate. unmerchantable. want. desdtute s.f.customs nomenclature nominal adj. unrealizable.234 NES-NOR nescadent adj. unmatured nesigur adj. (specificatie. undue.t. unverified.competitive need ni§a s. nomenclature ~ vamala .wage level ~ al tarifelor . taskmaster. (reguld) rule.trade terms ~ de export .bankruptcy level ~ al preturilor .f. level. niche ~ de piata . rate setting/fixing normator s.m.n. necessity 2.price level .f. consum etc.) knot nomenclator s. de musurd penlru viteza) (mar. needy. schedule ~ comercia! .niche market nivel s. net neutiSizat adj.al productiei . unemployed idle neutraiitate s.m. uncustomed. needy person nevoie s. (necesitate) need.{controluf) price iloor nod s. unbalanced nesolicitat adj.acceptable quality level ~ al datoriei pentru care se poate declara falimentui . uncalled nesolutionat adj. (desprc capital) unsubscribed nesubventionat adj. 1. a unui serviciu etc.standard of living.de subzistenta .f.f. standardizer. uncleared neverificat adj. scale ~ acceptabil de calitate . (jend financiard) straits. standard.minim al ucui pret .wage floor -.n. straitened circumstances ~ dc bunuri competitive . classified list.n. poor. normalization. (a unui salariat. living standard ~ maxim. (indoielnic. 1. clear netaxat adj.scale of production. nonunion nesoldat adj. dubios) doubtful nesindicalizat adj. prescriptie') specification 2. acele impozite si taxe care ru provoacd permrbdri ale alocdrii resurselor productive) fiscal neutrality nevandabil adj. unmarketable.) rate.rate of consumption. unsaleable. standard. (de cenzori) unaudited nevoia$ adj. export list ~ de marfuri . unrated neto adv. standardization. nei.(ace! sislem ds iinpunere. nominal norma v.level of economic development ~ de rezistenta . norm.subsistence level ~ de trai . unsafe. (in constructii) quantity surveyor norma s. to standardize. to normalize normare s.cost standards ~ de dezvoltare economica .bill/list of export goods. unchecked. unsubsidized net adj.

nava gata de incarcare" .loss allowance ~ de productie . to give notice notificare s.(cu plata zilnicd conditionatd de mdeplinire) measured day work ~ flexibila .note of fees ~ de plata .) advice note ~ de avizare a scadentei .standard specifications a depasi norma .f.acceptance specifications ~ de securitatea muncii .hourly rate ~ partiala .f.time standard ~ de transport .credit note ~ de .) novation novatiune v.(a navei) handling rate ~ de operare a portului .discharge rate. notarial notariats.t.unsecured note ~ de debitare . note.(a marfurilor) handling rate ~ de operare .(corn. diplomatic note notifica v. account.m.rate of production.port efficiency ~ de pierderi admise .(mar. notary ~ public . notary's office nota s. (dr.bill (of costs).notice of readiness nova tie s..stem note ~ de . unloading/lading rate ~ de descarcare a navei .. novatie .order note ~ de confirmare/recunoastere a datoriei (corn.flexible working hours ~ intreaga .) hatch(way) speed norme de livrare .f.labour safety rules.notary public notarial adj. output standard ~ de timp .specifications for delivery ~ de procedura .rate of transport ~ fixata zilnic . safety prescriptions/ regulations ~ tehnice . memorandum ~ de achitare/indeplinire a obli-gatiilor .to exceed/to top/to overfulfil the work a sparge ~ .nava gata de operare" . to notify.prompt note ~ de comanda .(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction ~ de asigurare provizorie -provisional note ~ de avizare .(dr.(in tone) discharge tonnage rate ~ de incarcare .debit note ~ de livrare delivery note ~ de onorariu . fin.whole-/riill-time work ~ nerigida . notice ~ de anulare .) rules of procedure ~ de receptie .n.rate of work. job rate ~ de manipulare .(ofertd de remnoire a contractului de asigurare) renewal notice ~ diplomatic^ memorandum.) (SUA) due bill ~ de creditare credit note ~ de debit garantata .NOR-NOV 235 ~ de descarcare .part-time work ~ pe gura de magazie .to smash the target notars.notice of cancellation ~ de credit . notification. cash note ~ de reinnoire .loose standard ~ orara ..loading rate ~ de lucru .(prin care un bun prezentat drept garantie poate fi pretins de creditor ca plata a datoriei) secured note ~ de debit negarantata .

only ~ daca este cauzat de . nu platesc . name ". (al unui ziar) issue ~ de identificare al contribuabilului (SUA) taxpayer identification number ~ de inregistrare . (intr-o functie) appointment. (i/itr-m post) to place numire s. to reckon nume s.card security number ~ de serie/fabricatie .) constructive total loss only niimar s.} no cure. mar.fictitious name .whole number ~ multiplu .(despre actiuni) (bur. to assign.social . (la garderoba) check.n. (dr. (despre o nava fdrd echipaf) bare nul adj.even number numere cu doua cifre .full name numerar s. to number' (pugi'lile unui registru) to folio numi v. number.to pay in cash numerota v.t.f.n. to nominate. (incadrare intr-un post) placement numismatica s. 1. numismatics. numismatology nutret.(de la 10 la 99) double figures numara v. forage.) no bid nud adj.) total loss only ~ pierderea totala prin interpretare (asig. voidness.to order only ~ pierderea totala . fodder . worthless.corporal name. assignment.running number ". to appoint.fractional number ~ impar/fara sot . (dr.n.(asig.t.multiple (quantity) ~ par/cu sot . of no value ~ si neavenit . invalidity "-' de drept .236 NU-NL'T nil adv.n.name of the payee by ~ la comanda . mar. (a calcula.business name. style ~ de familie -. a socoti) to compute. to number. (far a valoare) null. (inlr-o fiinctie) to name.f.fractionar .unless caused ~.serial number ~ de vizite — (facute de un reprezentant comercial clientilor sau potentialilor clienti) call rate ~ foarte mare . cash.t.) nullity.family name •. to count (up). no pay ~ se cere . 1.de securitate al cardului . nomination.construed nullify numai adv.substantive nullity ~ virtuala . ready/effective money ~ contra documente -.registration number ~ de ordine .a! beneficiarului . (la imbrdcaminte) size 3. name of a firm/company ~ si prenume .fictiv .f.actual nullity ~ de fond .available/spare cash ~ in casa .cash in hand a plati m ~ .(conditie de baza a contractului de salvare) (mar.) null 2..odd number ~ intreg .s'.null and void militate s.(la imbracdmmte) outsize ~ comerciai .nullity in law ~ de fapt . no ~ salvezi. (cifrd} figure 2.prompt cash against documents ~ disponibil .

ultimate goal obliga v. (fin. debitor) obligor obligatar adj. aim.) bond ~ activa .m. object. (de studhi) subject (matter).purpose of a contract ~ al impunerii . purpose 2. item.(asig.subject matter insured ~ in rise .) interest at risk obiecte de artizanat . angajamente legate) ~ cedata unui delegat/mandatar (dr.n.(dr. {de activitate al unei societdti) object 3..m. compulsory. (rdspundere) liability. (deprindere) habit obiceiuri ale consumatorilor/tn materie de consum . 1.f.consumption habits obiect s.accrued liabilities obligatiune s. identificabil si mdsurabil.(ale armatorilor in caz de coliziune) (mar. fair.tax liabilities ~ reciproce . bond. (a! wiei cercetdri) object. to oblige/to bind oneself obligant s. (mdatorat) obliged. goods ~ al asigurarii . (prin contract) bound 3. a constrdnge) to oblige.) deed poll ~ viitoare .taxable article ~ al litigiului . (articol. unbiassed s.(intr-un loc public) lost property ~ valoroase/de valoare . indebted s.r. produs) article.0 obiceis. design. obligatory.subject of an action ~ al proprietatii . prin contract. compelled 2.n. object.) joint and several obligation ~ unilaterala . (de serviciu) duty ~ asigurat .financial liability ~ neconditionata . (industrial) industrial unit/project ~ final . thing 2. binding obligatie s.) consensual obligation ~ contractuala .(dr.odd-come-shorts ~ pierdute .prospective obligation obligatii fiscale . obligatoriu adj. to compel.(dr.operative obligation ~ financiara . (legala) (legal) obligation.onus ~ solidara . 1. impartial.) to bind v. (prin contract.contractual obligation ~ executorie .f. to force. (scop) goal. (persoana care se obliga..) cross liabilities ~ sporite . (interes) interest 4.valuables obiectiv adj.insurable interest ~ al contractului .t.n.(element constitntiv al activului patrimonial. (a sili. (silit. 1. pi.handicraft . obligation.de familie .) heirloom ~ desperecheate/disparate .(cu dobdndd fixa) active bond . objective. to coerce 2. 1. (persoana fata de care altd persoana se obliga prin contract.) absolute liability ~ oneroasa .(care se transmit din generatie in generatie) (dr. constrans) forced.) vicarious liability ~ consensuala . creditor) obligee obligat adj. corporal sau incorporat) property asset (dr.(dr.

purchasing power bond ~ cu valoare nominala redusa (maxim 100 de dolari) baby bonds ~ de economii .interchangeable bond ~ ipotecara .(de dobdnda) coupon bond ~ cu cupon zero .government bond ~ guvernamentala la purtator floater ~ indexata .mortgage bond . in anumite conditii.(SUA) first mortgage bond ~ cu optiune .(titlu emis pe baza de scant.(care. fdrd cupon anual) zero-coupon bond ~ cu discont — (vdndutd sub valoarea nominala) discount bond ~ cu discont mare .(fdrd optiuni de convertire) straight bond ~ extensibila . poate fi schimbatd.(care creste gradual) deferred bond ~ cu dobanda fixa . care nu este garantat de o ipoteca asupra unor active) (SUA) debenture ~ guvernamentala . inainte de o data specificatd) extendible bond ~ garantata prin alte titluri detinute de emiter-t .lottery/prize bond.(cu dobdnzi inalte oferite in compensate pentru bonitatea adesea scdzutd a emitentului) junk bond ~ cu valoare nominala indexata in functie de inflatie . la scadentd.Treasury bond ~ directa .(SUA) collateral trust bond ~ generala/negarantata .savings bond ~ de reorganizare . oferind astfel protectie impotriva mflatiei) index (-linked) bond ~ intersanjabila .(dr. actiuni ale societdtii care emite imprumutui sau ale unei societdti mrudite) bond with warrant ~ cu premii prin tragere la sorti premium (savings) bond ~ cu rise mare .(dar care oferd dobdnda mica) (SUA) deep discount bond ~ cu dobanda esalonata .(instrument de indatorare pe termen lung.(emisa de autoritatea publicd si reprezentdnd creante asupra statului) government/state bond ~ de tezaur . in loc sd fie platitd) convertible bond ~ cu castiguri .) naked/simple/ unsecured debenture ~ convertibila . mtr-o perioadd data si la un pretfixat anterior.(obligatiune msotitd de dreptui de a subscrie.debenture bond ~ cu dobanda variabila .(pbligatiiine pe termen scurt care li oferd detindtorului optiunea de a o schimba cu o cantitate similard de datorii pe termen lung.(rezultatd din reorganizarea unui concern) (SUA) adjustment bond ~ de stat .escalator bond ~ cu ipoteca prioritara . (obligatiune municipald sustinutd prin veniturile proiectului finantat) revenue bond ~ cu cupoane .238 OBL-OBL ~ -buldog — (emisa de societdti strdine pepiata Marii Britanii) bulldog bond ~ chirografara .(obligatiune a caret dobdnda si/sau pret de rambursare variazd in functie de un indice luat ca baza de indexare. cu alte titluri.

(barierd) barrier ~ fiscal .(la care se plateste dobanda numai dacd existd profit) income bond ~ retractabila . (profit) to realize.unified bond ~ yankee .special tax bond ~ (municipals) pentru dezvoltare industrials (SUA) industrial development bond ~ neamortizabila/perpetua . to obtain.(cure nu are scadentd) irredeemable/perpetual/ undated bond ~ nominala . to get.m. n. incidental.(emisa in yeni pe teritoriul Japoniei de cdtre agenti economici nerezidenti) Samurai bond ~ simpla/fara conditii . (a angaja) to employ. corporation stock ~ municipala cu dobanda flotanta -floater ~ (municipala) garantata prin incasarea unui impozit . occasional. occupier . drag.(la beneficii in functie de rezultatele obtimste de firma emitentd) participating bond ~ pasiva .currency bond ~ platibila in moneda tarii in care a fost emisa .OBL-OCU 239 ~ ipotecara mobiliara .currency bond ~ purtatoare de venit . (un post) to occupy. to take hold/possession of 4. o locuintd) to squat ocupants. (despre muncd) odd ocupa v.bearer bond ~ municipala municipal/local authority bond.(care ii oferd detindtondiii optlunea de a o revinde emitentului la valoarea nominala. to engage.(de platd) single bond ~ transmisibila . (capital. 1.(emisa in dolari pe teritoriul SUA de cdtre agenti economici nerezidenti) Yankee bond obstacol s. (a dobdndi) to acquire. (un certificat.(excedent al bugetului fiscal) fiscal drag obstacole netarifare .(ansamblu de mdsiiri prin care se impiedicd sau se limiteazd fluxiil international de mdrfiiri in scopnl apdrdrii pietei interne de concurenta strdind si/saii al echilibrdrii balantei de plati) nontariff barriers ~ tarifare — (ansamblu de mdsiiri care vizeazd fluxul de mdrfuri cu ocazia trecerii frontierei vamale a unui stat. impediment. (comenzi. fonduri) to raise.(dintrun packet de obligatiuni care devin scadente in am succesivf) serial bond ~ la purtator .) to secure. (in mod ilegal/abuziv iin teren.t. (a lua in posesie) to occupy.(fdrd dobanda) passive bond ~ platibila in devize .(obligatiune oferitd cdnd dobanda nu poate fi achitatd in numerar) interest bond ~ in serie . cea mai importantd reglementare fiind aceea a taxelor vamale) tariff barriers obtine v. beneficii etc. un brevet) to take out ocazional ad]. to fill 3. to busy 2. obstacle.(SUA) chattel mortgage bond ~ in contui dobanzii .registered bond ~ participativa .t. to come in.callable bond ~ samurai . inainte de matiiritate) retractable bond ~ revocabila .transferable bond ~ unificata/consolidata .

f. servicii) tender 2.(disponibilitdti valutare care pot fi vdndute pe piatd.trial offer ~ de plata . bidding. fiind inlocuitori apropiati unui pentru celdlalt) composite supply ~ complementara .shipping bid ~ de valuta .{sub pretui pietei) underbid ~ avantajoasa de cumparare (pentru descurajarea altor ofertanti) preemptive bid ~ combinata .obiect. 1. (licitare) bid. (pentru furnizarea de mdrfuri. (angajare) employment 2. (ilegald/abuzivd a unui teren. {a licitd) to bid. to put up/to expose for sale 3. servicii) to tender 4.f. servicii) tenderer oferta s.t. a unei locuinte) squat ~ a fortei de munca . la licitatie) ticket ~ acceptabila . 1.(cantitatea totald de bunuri economice disponibild pentru vdnzare la un anumit nivel mediu al preturilor intr-o perioadd determinata) aggregate supply ~ alternative .) to furnish ~ mai mult decat cineva .(a unei societdti fdcutd actionarilor acesteia) takeover bid ~ de titluri financiare .full employment ~ temporara .240 OCU-OFE ~ ilegal/abuziv .supply of securities ~ de transport maritim .(situatie in care mijioacele de productie sunt limitate. {pentru furnizarea de mdrfuri.(oferta de doud sauf mai multe produse care sunt rezultatiil aceluiasi proces de productie) complementary/joint supply ~ concurentiala .to improve on smb. referinte. -. (de actiuni) tender offer ~ de livrar : . astfel incut acceptarea mtocmai de. offerer. probe etc.attractive offer ~ avantajoasa . (a da) to offer. oferta de doud sau mai multe produse care satisfac acelasi tip de cerere.(al unui teren. 1.tender of payment ~ de preluare . (a face oferte pentru furnizarea de mdrfuri.(punerea in circulatie de monedd noud de cdtre institutiile morietare specializate) money supply ~ de mostre gratuite . to present 2.alternative offer ~ atractiva . to exhibit.'s offer ofertant s. (luare in posesie) occupancy. angrosistului) purchase offer.employment ~ deplina a fortei de munca . offer. taking hold/ possession 4. (a unui post) occupancy 3.(fdcutd furnizorului. pret. iar producdtorii a doud sau mai multe mdrfuri concureazd pentru utilizarea lor) competitive supply ~ cuprinzatoare/detaliata comprehensive offer ~ de capital .reasonable offer ~ agregata/globala . al unei locuinte) squatter ocupare s.(prin mchiriere sau arendare) tenancy oferi v.m. (a pune in vdnzare) to offer.capital supply ~ de cumparare . cdtre parti sd aibd . m conditiile unui anumit curs de schimb) foreign currency supply ~ efectiva — (oferta ce confine toate elementele unui contract . (in plic inchis. (explicatii. (licitanf) bidder.tender of delivery ~ de moncda . termene etc.(oferta a unui produs care provine din doud sau mai multe surse ori metode de fabricatie. supply.

public offer ~ publica de cumparare .(la licitatie) ticketing.to make an offer a retrage o ~ . labour exchange. bureau.low offer ~ nespecificata . oligarchy oligopol s.banker's clearing house ~ de scont . acesta fiind oferit de mai multi producdtori-ofertanti) oligopsony .(coluziune.(care depdseste cerered) excess offer. (agentie) agency ~ de brevete .patent office ~ de cliring .n. job center ofiter^.mercantile marine officer ~ de punte — (la navele comerciale) deck officer. (birou) office.f. actiunile pe care acestia Ie detin) takeover bid ~ publica de schimb .to withdraw an offer oficiu s.post office oficiul fortelor de munca employment agency/bureau. help/hands wanted a face o oferta . o controleze. mate ~ de vama . officer ~ de marina comerciala .collusive oligopoly oligopson s.acceptance house ~ postal . sealed tender ~ incruci^ata .n. (sistem depiatd in care un numdr mic de firme mart asigurd cea mai mare parte a ofertei unui anumit produs. (forma a pietei cu o concurenta imperfectd. unde un numdr mic de firme mari solicitd cea mai mare parte a unui bun.(procedura prin care o societate propune in mod public actionarilor unei alte societati.n.customs officer ~ secund . (sediu al unei firme} office.cross offer ~ insotita de mostre .firm offer ~ m bloc .m. first mate/officer. (master's) mate oleoduc s. simuldnd o falsa concurenta) common pricing ~ de serviciu . la un pret superior celui cotat la bursa.n. sd rdscumpere. intelegere secretd a mai multor firme care sunt oficial in concurenta) level/collusive tendering ~ speciala — (de produse la preturi scdzute) special offer ~ verbala .clearing house ~ de cliring bancar .sample offer ~ la pret scazut .(de actiuni comune) initial public offer ~ secreta/ilicita . sellers over ~ fara angajament free offer ~ ferma .(stabilite prin coluziune.verbal offer oferte comune .situations vacant.OFE-OLI 241 valoarea unui contract mcheiat) actual supply ~ excedentara .blind offer ~ pentru inceperea negocierilor -tentative offer ~ publica .(la navele comerciale) chief mate/officer. pipe-line oligarhie s. impundndu-si conditiile de vanzare-cumpdrare pe piata bunului respective oligopoly. (al unei administratii) office.block offer ~ inchisa . sellers' monopoly ~ instituit prin coluziune .(procedura bursierd care constd m oferta de scliimbare a actinnilor unei societati contra titlurilor altei societati} offer for exchange of shares ~ publica initiala . pe care doreste so.

(]->entru un avocat) retainer onorific adj.noncash transactions ~ la termen . stock market trading ~ de leasing . honorarium.(bur.(fin. transbordare) portwork operatii a la baisse .) market maker ~ independent . (a manipula.businessman ~ -reclama — (care poartd pancarte cu reclame prinse in fata si pe spatele sail) sandwich man omul economic .(pe cont propriu) (bur. a actiona un utilaj) to operate. man ~ de afaceri .m. fee.even deal ~ fiduciara . m.(bur. to manipulate 2. efficiency. 1. marfuri) covering transaction ~ de arbitraj switch . onerous. of honour 2.(incdrcare.(incdrcare.economic man.titluri. effective.) dealings for a fall ~ a la hausse . action 2. efficient operativitate s. 1. transformarea nefdcdndu-se prin intermediul mdrfii) switch ~ fara profit sau pierdere .OM-OPE oms.financial operations ~ in numerar .economic operations ~ financiare . (o cambie.t. homo oeconomicus oneros adj. achizitiondndii-se ceea ce trebuie livrat la o data ullerioard .f. descdrcare.f.) to honour. fixatd anterior) foi"ward transactions/dealings ~ la termen cu marfuri .f.t.de masa . deal ~ cu prima — (tranzactie bursiera in cadrul cdreia iina dintre parti isi rezervd dreptui de a abandona piata in schimbul platii iinei s lime fixe achitate in avans. (de onoare) honorary.n.stock exchange transactions.commodity futures .) trader operatic s.dealings for cash ~ in virament . speculation.leasing operations '. efficacy operator s.(servicii bancare standardizate destinate piibliculiii) volume (banking) business ~ de swap prin substituire de obligatiuni . pay ~ de angajare .) dealings for a rise ~ bancare . bursiera) operation.(tranzactie bursiera prin care livrarea sau piata valorilor mi are loc in ziua incheierii tranzactiei. (financiard. (hicrare) operation.(a mdrfiirilor) faulty operation operativ adj. ci la o data ulterioard. transaction. operator ~ care face piata .) substitution (price) bond swap ~ economice . niimitd prima) premium deal ~ de acoperire .(operatic de schimb intre o valuta forte si iina de cUring. operation ~ de marfuri . un cec etc. devize. work. stivuire) cargo work ~ defectuoasa . 1. (a incdrca sail a descdrca o navd) to operate operare s.(tranzactie la bursa de valori sail de marfuri prin care se creeazd o acoperire in vederea executant angajamentelor asiimate.banking operations ~ bursiere . manipiilare. burdensome onora v. operative.fiduciary transaction ~ portuara . (neretribuit) honorary opera v. to meet onorariu s. reckoning 3.(bur. (calciil) calculation. descdrcare.

to cease payments oprire s.de apel/cumparare . in conditii stabilite anticipat.) stop loss ~ in tranzit . metale pretioase etc. to break ~ platile . to optimize optimizare s. in cadrul unei emisiuni de valori mobiliare. la o data si un pret fixate anterior. fdrd a afecta calitatea acestuia) value engineering optiune s. stoppage. transbordare. to discontinue. timely.f.(ordin cdtre broker de a vmde actiunile care scad sub o anumitd valoare) (bur.(studierea fiecdrei etape din fabricarea unui produs in scopul reducerii costurilor de productie. (a intrerupe) to interrupt.foreign exchange transactions ~ valutare la termen . well-timed oportunitate s. discontinuity.OPE-OPT 243 ~ la transportui de marfuri (mcdrcare. call-of-more option ~ a vanzatorului de a dubia -(pptiune care ii da drept vdnzdtondui sd vdndd un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) seller's option to double. optimization ~ a raportului dintre stocuri . {incetare) cease.(tranzactie bursierd cu plata imediata) spot transaction ~ speculative . (a incetd) to cease.(optiune de cumpdrare a unui activ la un pret de exercitiu specificat} call (option) .speculative operations ~ valutare . put-of-more option ~ acoperita (contract de optiune garantat cu actiunile unui titlu de valoare suport) covered option ~ americana . metale pretioase. ceasing.f.{care poatefi exercitatd oricdnd inainte de sfdrsitui exer-citiului) American option ~ cu pret de exercitiu identic sau apropiat cursului pietei .stock-ratio optimization ~ a valorii .spot exchange/ deals operational adj. dreptui unui investifor de a-si schimba obligatiunile convertible sau certifica-tele de optiuni contra titluri de valoare.out-of-the-money option . devize sau actiuni.in-the-money option ~ cu pret de exercitiu superior cursului pietei .forward exchange/deals ~ valutare la vedere .f. descdrcare. to stop.(a mdrfii de cdtre furnizor dacd cumpdrdtond este insolvabil) stoppage in transitu optimiza v. stivuire) handling procedure ~ la vedere .t. un anumit volum de marfuri.t.on-the-money option ~ cu pret de exercitiu inferior cursului pietei . (drept contractual de a cumpdra sau de a vinde prin bursa de optiuni.f. opportunity opri v.(unui utilaj din cauza uneipene de curent) outage ~ a pierderilor . stop. (intrerupere) interruption ~ a functionarii . opportune. operational oportun adj. dreptui bdncilor participante de a-si mdri portofoliuJ) option ~ a cumparatorului de a dubia -(pptiune care u da drept cumpd-rdtorului sd cumpere un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) buyer's option to double.

hour.(bur. hourly s.) market order ~ de administrare .official hour. straddle ~ europeana . (SUA) daylight saving time ~ de varf.(la radio si televiziune.(bur.(imitate de masura a timpului de lucru) man-hour ore de birou/serviciu .(care nu are acoperire in titluri de valoare) naked option ~ dubla/mixta . hour. order ~ al agentului de Tncarcare .(programul de lucru in magazine si biroiirl) business hours ~ de lucru normate . oras mare.) order at best ~ de eliberare a marturilor antrepozitate .stock exchange order ~ de cumparare .closing time/hour ~ de maxima audienta . (in Anglia.. (pentru a sustine cursul) supporting order ~ de cumparare in conditiile cele mai avantajoase ..day-to-day option ~ tripla .frontier town ~ dependent de o intreprindere (pentru locuri de muncd. strap ~ unica . ca alternativd la lichidarea ei) (dr.244 OPT-ORA ~ de plata .) administration order ~ de bursa .) company town ~ maritim . town.n.maritime/seaboard/seaside town ~ -satelit .{care nu poate fi exercitatd inainte de sfdrsitui exercitiu lit i) European option ~ in devize .(care este o optiune dubid plus alte optiuni combinate) triple option. fie de vdnzare) single option orar adj..overtime (work). timetable ora$ s.(a unei societdti insolvabile.(optiune de vdnzare a unui activ la un pret de exercitiu specified!) put (option) ~ descoperita .{mar.) order to buy.(dependent economic de un oras mat mare) satellite town ora s. in SUA.summer time.working hours ~ suplimentare . time ~ de Tnchidere . standard time ~ -om .(bur.) broker's order ~ cu plata in numerar .trade town ~ de frontiera .(care da drept fie de cumparare.peak/rush/throng hour ~ locala .(pentru o politd de asigurare) settlement option ~ de vanzare . furnizare de cdldurd etc.{corn.n.(stelaj.local time ~ -nava . overwork. extra work ~ suplimentare obi§nuite/normale regular overtime ordin s.) cash order ~ de a cumpara sau de a vinde la pretui pietei .currency option ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta . (program) schedule.warehouse order . optiune care da drept deopotrivd de cumparare si vanzare) put-and-call/double option.f. pentru publicitate) prime time ~ de vara . orice oras) city ~ comercial .fixed-working hours ~ lucratoare/de productie .n.office/official liours ~ de lucru .(imitate de masura a duratei de stationare a navei pentru operare) (SUA) ship hour ~ oficiala .

(mar. a unor fondiiri) stop order ~ de plata . flow-process chart. authority ~ de conducere .f.) decree.(ordin cdtre bancd pentru blocarea unui cec) stop order/payment ~ de livrare . (mandat postal) money order ~ de plata simplu/neconditionat unconditional order ~.financial body ~ legislativ . organization chart. agenda.(bur. diagram organiza v.order/business of the day. device.f.de blocare .statutory order '. principal organ s.writ of possession ~ de punere sub sechestru . (fin. unit 2.managing body ~ de control .(a unor conturi. (prezentatd in scris) order paper ordonanta v.t.(dr. (dispozitiv. (/uridicd.) garnishee order.order to transfer ~ deschis .) organization and methods.) time order ~ de virament . order. ordinance ~ cu putere de lege . (dr.) ship's/freight release ~ de plata ./n. (organizatie.ORA-ORG 245 ~ de tncetare a platilor .legislative body organigrama s. table of organization.} limited order ~ permanent . financiara) order.) to order.n 1. order for payment/to pay. agregat) mechanism.delivery order.f. to organize organizare s. to pass for payment ordonanta s.f.) restoration of goods taken in distraint ~ de sechestru . care va plali la intervale regulate impozitcle si datoriile titulamlui de cont) standing order ~ simultan — (de cumparare de actiuni peste pretui pietei si de vanzare imediatd la acelasi prel pentru a Simula activitatea pe piata bursiera) matched order ~ vamal de transbordare transshipment pricking note ordine s.order of priority ~ de zi .(ordin de tranzactionare valabil pdnd cdnd este execntat sail anulat) (bur. succession ~ a prioritatii .line organization ~ si conducere a productiei production control ~ si metode ~ (man. sequence. selling order ~ de vanzare sou cumparare la termen .t.de ridicare a sechestrului .(ordin de cumparare executable prin utilizarea prodiisniui vdnzdrii de titluri determinate) (bur. writ of attachment ~ de vanzare .') open order ~ legat/conditionat . pay order issued ~ de punere in posesie .payment order. (serviciu de consultantci pe . autoiitafe) body. departmental organization ~ ierarhica . organization ~ a conducerii intrqirinderii management engineering ~ departamcntala/pe servicii.(dr.(bur.) contingent order ~ limitat — (ordin de tranzactionare in limitele imei anumite jluctiiatii a cursurilor) (bur.order of payment.executive body ~ financiar .(ordin de plata dat de cdire un client bdncii sale. distress warrant.control authority ~ executiv .(in caz de faliment) receiving order ordonatorA'.) order to sell.

society.(man. organizational . body ~ -corespondent . organization.(tip de organizare in care autoritatea manageriald nu se transmite pe scard ierarhica) flat organization organizational adj.(institutie financiard care presteazd servicii pentru altd organizatie financiard') correspondence ~ flexibila .) flexible organization ~ nonprofit .f.246 Idngd conducerea unei firme) systems and procedures organizatie s.nonprofit corporation ~ orizontala . association.

cast ingot/steel otelar. (a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) targeting ~ profesionala . steelworker otelarie s.n.vocational guidance orixonts.y.hardened steel ~ inoxidabil .ORG-OTE orientare s. direction.(pe 5-10 ani} planning horizon otels. 1. steelworks .n.stainless steel ~ turnat .w.alloy steel ~ -balot/de bandaje . guidance 2. steel ~ aliat .hoop iron ~ calit . orientation. horizon ~ de planificare .f.f.

f.n.broken/job/ odd lot ~ mare de actiuni .n.) palletization. parameter parametri de exploatare .(a bunuriior navei) (mar.controlling interests pagina s.(anuar care cuprinde adresele tuturor institutiilor fi societdtilor comerciale) yellow pages paguba s. avarie) failure ~ de curent . block.f.operational factors para§uta s. special-puq^ose pallet ~ universala .p packet s. (articole) stationery 2. (defectiune. paradox ~ economic .accidental damage ~ materials . stock .(pentru actiuni.malicious damage paleta s.operating data ~ de functionare .s'.m.(ciimpdrat sail vdiidut de un singur investilor) line ~ principal de actiuni .damage done/incurred pallet. (pierdere) loss ~ accidentals .) pagini galbene/nationale . cargo platform/stage/tray ~ de depozitare . page ~ dactilografiata . packet ~ complet de actiuni . pentru obligatiuni reprezintd o valoare nominalu de 1000 USD) (SUA) round lot ~ de actiuni .purpose-made pallet. 90 sau 100 de cuvinte) (dr. package. panel.damage by fire ~ prin manipulare . utilaj. damage. (cu sot) even paradisA'.oil-pollution damage ~ produsa/ocazionata .f.) quotation board ~ publicitar .failure of electricity panica s.bill/poster hoarding ~ de cotatii . parachute . cu 72.n.(a unor mdrfuri) damage by contamination ~ prin incendiu .) folio ~ produsa de raufacatori .(a unui document.stevedoring pallet ~ specializata . (plat forma mobila folositd la manipularea unor mdrfuri) (mar.) lot.la bursa .f. \. (avizier) board ~ de afise .general-puipose pallet paletizare s.f. mecanism) breakdown.' (de marina. panic .warehouse pallet ~ de stivuire . (magazin) stationer's shop par adj.n.(bur.panic/flurry on the stock exchange panou s.material/property damage ~ prin aruncarea peste bord . stationer papetarie s.(bur.economic paradox parametru s.damage by handling ~ prin poluare cu titei . pallet operation pana .advertisement hoarding papetar s m. (mar.incomplet de actiuni . prejudice.f.) damage by jettison ~ prill contaminare . (refugiu) haven ~ fiscal — (tard care oferd reduceri importante de impozite) tax haven paradox s.f. circa 100 de actiuni. pack./.

contractor. to lot (out). party concerned.) parity.mileage paria v. 1. waggon yard/park parcela v. wager. to wager. sharing 2. (o lista) to look down.fixed parity ~ glisanta . (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass 2.n. par of exchange ~ de schimb intrinseca/metalica mint par/parity of exchange ~ fixa . parking place 2.) contra .exchange parity. {bucatd) piece. party to a contract. portion.t. stock. park ~ de autocamioane . 1. (fin. redactat de unii manager! pentru ei insisi.party entitled ~ in litigiu .concerned party. {dr.rolling stock depot. partner. {intr-o tranzactie cu titluri de valoare) (fin. care li conferd anumite drepturi si responsabilitdti in cadrul socieldtii respective) share partener^.empty haul ~ in mile . reprezentdnd contravaloarea aportuhn iinui asocial. (o distanta) to run.f.n.n.(rata de schimb a doud valute calculatd prin raportare la o a treia) indirect parity pariu s. parcel. to cover. fragment 2. par ~ a puterii de cumparare purchasing power parity ~ .t. associate.truck fleet ~ de vagoane .signatory ~ sociala ./n.f. run. (cursa) haul ~ gol/fara incarcatura .) party ~ adjudecatara . (a miza) to gamble paritate s.share in coownership ~ interesata . to plot parcela s.party to a case ~ in culpa .gold parity ~ de schimb . to run through parcurs s. plot. (documented to go over. {care revine cuiva) share. 1.{inchiriere simidtand de aparate si utilaje mai multor clienti in timp partajat) time sharing parte s.(modalitatea de a impdrti o slujbd cu normd intreagd intre doi sau mai multi angajati cu normd redusd) job sharing ~ a timpului de folosire . covenanter ~ indiviza . lot.gliding parity ~ indirecta .party at fault ~ in drept .party to a dispute ~ prejudiciata .) golden parachute pare s. {data in arendd unei familii) allotment parcurge v.(fractiune din capitalul unei societdti cu rdspundere limitatd. part. 1. (loc de stationare a autovehiculelor) car park.contracting party.i.insured party ~ civila --plaintiff ~ contractanta . to bet. (a unui po:-t cu normd intreagd intre dot angajati cu normd redusd) twinning ~ a postului . privy ~ in cauza .prejudiced party ~ semnatara . (totalitatea autovehiculelor de care dispune o imitate) fleet.248 PAR-PAR ~ de aur — (tip de contract de mimed.f. bet ~ mutual-pan mutuel partajare s. to parcel (out). care prevede importante compensatii materiale in caz cd ar fi demist) (man.aur/metalica .f. lot.{la licitatii) purchasing party ~ asigurata .

?. {la o afacere. partial adv.business partner parteneriat^. patrimonial.consumer resistance pasaport^./?. participation.(metodd prin care li se oferd angajatilor unei societati posibilitatea de a cumpdra actiuni ale firmei respective la un pret mai scdzut decdt cursul pietei) employee share option participatie s. resistance ~ a consumatorilor .clandestine passenger. private particularitate s.transit passenger pasa s. tin interes) concern ~ a salariatilor — (termen general pentru a defini modalitdtile prin care angajatii pot participa la conducerea societdtii in care lucreaza) {man.contingent liabilities ~ net .) touched bill of health ~ de sanatate curata/fara mentiuni (mar.(mar.) regular lot ~ vagonala de marfuri . 1. n. certificate of health/pratique ~ de sanatate cu mentiune . (/oc) game ~ de solduri -job lot ~ normala de marfuri . passenger. (de marfd) parcel/lot of goods.n.tourist-class passenger ~ in tranzit . characteristic (feature). waterway pasibil adj. partnership participare s. sharing.t. (la capitalul unei societati pe actiuni) share ~ a asociatilor . salient feature ~ a unei activitati -job characteristic partida s. to licence patentat adj. 1.(bur. patent(ed).majority interests ~ minoritara . certificate ~ de sanatate . passivity.) clean bill of health patrimonial adj.f. part(ial)ly pasager s.) employee involvement/participation ~ directa . patent.f.minority interests particular adj. (mar.deposit liabilities pasivitate s.short-term/quick liabilities ~ sub forma de depozite . (intr-un vehicul public) fare ~ clandestin .direct hand ~ la profit .f. (forma de asociere) partnership 2.f. (de navigatie) fairway.long-term liabilities ~ pe termen scurt .outgoing/ retiring partner ~ de afaceri . navigation/ship channel. patent.profit sharing ~ optionala a salariatilor . peculiarity.m.PAR-PAT ~ care iese din firma .} stowaway ~ de clasa turistica .current liabilities ~ neprevazut .f.seaman's passport ~ turistic .service passport ~ pentru marinari .n. licensed patenta s.(cota-parte a fiecdrui asocial) partnership share ~ majoritara .f.f.(mar. passport ~ de serviciu . consignment 2. batch. proprietary. to patent.carload lot partial adj.net liabilities ~ pe termen lung . licence patenta v.) bill of health. licence.(utilizat pentru a calcula lichiditdtile unei band) eligible liabilities ~ curent . (cont.) liabilities ~ acceptabil . real . (de) liable to pasiv.tourist passport patent s.

soil science penal adj. (teren) ground. (pentru mcdicarea unui contract) forfeit. (a amenda) to fine penalizare s. grace ~ de iuta/de sac . penalization. pi.per day.t.i.customs/revenue flag pacali v.t. on the back ~ zi . to penalize. pauperism pauperiza v.n.plough land pasui v. (albituri) white goods. to respite. to reprieve.market penetration panza s.t.(in mdsura in care starea timpului o permite) per weather working day pecuniar adj. boss patronat s. to cause/to do damage to pamant s. (camp) field. per diem .registry ~ avantajos .t. per ~ an—per annum ~ cap de om/persoana -per capita ~ comanda .packing cloth/linen ~ de doc .tarpaulin canvas panzeturi s. to impoverish. patruiidere s. to beggar pavilion s.per ton ~ uscat .on credit ~ luna — per month. to grant smb. reprieve. monetary pedologie s. 1. loser pagubi v. (prin vdnzarea de rnarja de calitate inferioara) to fob off pacura s. delay.n. penetration ~ pe piata . (proprietate) land. linen.f.f pedology.per man-hour ~ riscul destinatarului . (mar.ashore ~ verso .n. sacking.(pentru confectionarea sacilor de marfd) sackcloth.consignee's risk ~ tona .f. a delay pasuire s. (amenda) fine. to lose v.for one's own account ~ credit . (association of) employers pauperism s. pecuniary. patrimony patron s.de ambalaj .t.national .f. to pauperize.national flag/colours ~ strain .drill ~ dc in . mar.overleaf. penal penalitate s.(la bord) aboardship. ashipboard ~ om-ora .(despre twine} bespoke .f.) at sea. linen peprep. penalty.n. moneyed. (sol) soil.company/house flag .zi lucratoare . cloth -.f.(fblosita la confectionarea prelatelor) flax canvas/linen forfeiture penaliza v. (impusd de sinsiicat membrilor care mealed regulile .flag of convenience/ necessity ~ de armator .cont propriu . per mensem ~ mare — (in timpul navigutiei) (asig. jute canvas ~ de prelata .burgee ~ de comert — (arborat de navele comerciale) merchant/trading flag ~ de companie .n. (referitor la mdrfurile in expeditie) afloat ~ nava .f. fuel/black/buming oil paguba$ s.) flag ~ al navei .f.m. employer.250 PAT-PEN patrimoniu s.foreign flag ~ vamal .m. proprietor. respite. (mosie) estate ~ arabil .

(despre tranzactii care urmeazd afi pidtite in urmatoarea zi de decontdri) (bur. period ~ analizata . area ~ de explorare . (dr.) lapsed perimetru s.(timpul mediu necesar pentru a convert! materiile prime in produse finite si pentru a Ie vinde) inventory conversion period ~ de functionare efectiva .(la fondul de pensii. danger to navigation/shipping ~ natural .PEN-PER 251 acestuid) fine 2. (a unui functionar sail a unui militar) retired pay ~ alimentara .(rise pe care si-l asumd o firmd cdnd pdtrunde pe o piatd noud) threat of entry ~ de navigatie .life pension/annuity pensii necontributive .retirement on account of age/pension. to gather. pi.) for money ~ ziua de lichidare . scarcity.exploration lease ~ petrolifer .f. danger.navigational danger.(bur. un acord) to conclude pericol s. to superannuate pensionar s. (in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale) retention money ~ contractuala . contributia nefiind pidtitd de salariat. undecided. (un contract.to pension (off) pensiona v. pension.) to lapse. 1. peril. to pension (off).alimony ~ de invaliditate/pentru incapacitate de munca . pensioner. (de impolite) (tax) levy perceptor s. to become out-of-date perimat adj. superannuation.) for the account penurie s.(cdnd se stationeazd la dand peste termenul stabilif) dockage penalty pendinte adj.payoff period ~ de conversie a stocurilor .f.r. to be/to become out-of-date/obsolete/superseded 2.old age/ retiring pension ~ viagera .t.f. obsolete. 1. pensionary.f.on-cycle . to retire (upon a pension).natural danger perima v.to be pensioned off.n.) period under review ~ de amortizare . to grant a pension.m. (chine sail arendd excesivd) to rack percepere s. retiree ~ de stat . retirement.ite) to levy. out-of-date.t. perimeter. to collect. abeyant.t.to be in abeyance pensie s.(fin. (im.disablement/disability pension ~ pentru limita de varsta .po7. pending. (dr. superseded 2.contract penalty ~ pentru cheiaj . mandatory retirement pentrvi prep.m. to retire (upon a pension) a scoate la ~ . hazard. for ~ numerar .f.eamings--related pensions a ie§i la pensie .r. shortage percepe v. tax collector/gatherer perfecta v. (rise) risk ~ de intrare pe piata . ci de firmd) noncontributory pensions ~ raportate la salarii . outdated.oil(-producing) area perioada s. penury. to superannuate v. outstanding a fi ~ .n.state pensioner ~ in activitate semiretired person pensionare s. to go on pension. superannuation ~ pentru limita de varsta .

trial period.transition period ~ medie de colectare .) always afloat •.) dandy/pricking note ~ vamal de descarcare .f.) land/landing order . {de liber a trecere) pass.(intr-o tard strdind) work permit ~ de navigatie . authorisation.y.in stare de piutire sau esuat fara pericol .) dandy/pricking note ~ de munca . permit.(conditie de navlosire) (mar. un contract etc.de stagnare .tran(s)shipment delivery order ~ de tranzit .fishing licence ~ de plecare .) average collection period perisabil adj. grace period ~ de inactivitate . livrare) replenishment lead time ~ de recuperare a investitiei payback period ~ de scutire de impozite .always safely afloat permis adj. transire ~ de conducere auto -driving licence ~ de debarcare .shipping note ~ de incarcare . pass of goods ~ de scoatere din vama .outage ~ de maturitate .export licence ~ de iesire sau de intrare in doc -dock pass ~ de imbarcare . (a unui angajat) probationary period . release for shipment ~ de libera trecere safe-conduct ~ de livrare a marfli freight release ~ de marfuri antrepozitate . perishability.) bill of sufferance. permitted s.navigation permit ~ de pescuit .252 PER-PER ~ de gratie . always ~ in stare de piutire .(mar.discharging permit.always afloat or safely aground ~ in stare de piutire sigura .transit permit ~ vamal customs permit.(fdra plata taxelor vamale) (mar. permit to lade. (mar.de reaprovizionare .n. allowed.vamal de eliberare a marfii din depozit .tax holiday '-. permit to unlade ~ de export .landing permit ~ de descarcare .subscription period ~ de tranzitie . (de incarcare.slack period ~ de subscriptie . (despre un comitet. licence.(a marfurilor) bond/cartage note ~ de transbordare .(din depozit) demand pass.(a navei) sailing permit ~ de ridicare a marfurilor .) standing adv. perishable perisabilitate s. permanently.(yaloarea medie a conturilor de creante exprimatd in zile) (Jm. shipping bill.(mar.loading permit. cambii) tenor ~ de proba . permanent. entry out .) victualling bill ~ de cabotaj — (cu scutire de taxe vamale pentru provizii) (mar.(mar. perishableness permanent adj. descdrcare etc.) jerk/jerque/stamp note.warehouse withdrawal permit.(a wiei.(timpul dintre comandd .) release ~ de aprovizionare . warehouse keeper's order' release ~ vamal de incarcare .period/days of grace.

legal/juristic(al)/artificial/ fictitious person. mdrfuri) (bur.f. to allow peron s.(prin cumpdrarea masiva §i brusca de actiuni) (bur.f.office/ clerical staff calificat .) short ~ careia i se aloca actiuni/titluri de valoare .(astfel meat proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) {bur. qualified/trained staff ~ care nu are dreptui la ore suplimentare .n. legal entity. person.natural person ~ fizica sau juridica care incearca sa obtina controlul asupra unei societati . personnel.claim-jumper ~ care renunta .arrival platform perpetuitate s.) request note permite v.leviable person ~ in cautare de solduri/ocazii bstrgain hunter ~ juridica .) (corporate) raider ~ fizica sau juridica desemnata sa administreze tranzactiile de actiuni ca titular .offerer. body corporate. offerer ~ care ia in posesiune ilegala disseisor ~ care Tsi asuma riscul .(intr-o functie) appointee ~ oficiala .t.(la un drept) disclaimer ~ care supraliciteaza .(in urma unuipartaj) distributee ~ cu semnatura autorizata pe cec cheque signer ~ decedata fara testament .very important person ~ impozabila .(unei investitii) risk taker ~ care nu isi indeplineste obligatiile/ angajamentele .) nominee ~ foarte importanta . individual ~ angajata permanent-jobholder ~ angajata temporar . (particular) private s.) exempt personal adj.private person ~ scutita .PER-PER 253 ~ vamal special .) perpetuity persoana s.defaulter ~ care preia ilegal un teren . personal. (client al unei band) corporate customer ~ numita . licensor ~ care da cu chirie sau in arenda lessor ~ care face munci ocazionale . corporate body. (flux de plati viiloare egale estimat sd continue vesnic) {fin. (individual) individual.intestate ~ deposedata ilegal .disseisee ~ fizica .casual ~ care acorda autorizatii/licente licenser.skilled personnel. platform ~ de sosire .exempt personnel ~ care nu beneficiaza de vechimea in munca .(actiuni.(de impozite etc.official ~ particulars .(de descdrcare a mdrfurilor perisabile mainte de controlul vamal) (mar. staff ~ administrativ/de birou .managing staff ~ de exploatare/deservire .exempt personnel ~ cu serviciu exterior .odd hand/man ~ care face o oferta .allottee ~ careia i se face o oferta .n.supervisory personnel .operating personnel ~ de supraveghere .outdoor staff ~ de conducere . to permit.offeree ~ careia ii revine o parte .improver upon an offer ~ care vinde fara acoperire .

petition. s.f.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric mcepe cdnd incdrcdtura trece de balustrada navei) (mar.redundant personnel. service draft/draught ~ de mcarcare . above ~ balustrada navei .. personalty ~ juridica . pi.(fish) trawling ~ sezonier . (mineral) oil. (balene) to whale pescuit s.river fishery ~ industrial . (produse) fish 4. over. petrodollars petrol s. (mar.coast(ing) fishery.easy draft/draught.deep draft/draught.n.f.254 PER-PET ~ de teren .n. pelagic fishing ~ pe platoul continental . naphtha ~ brut — crude petroleum/oil/naphtha petrolier adj.commercial fishing ~ costier .fishing trade ~ maritim .no-load draft/draught. (cu ndvodul) to seine. (cherhana) fishery pescui v. urmat de plata in rate) down petitie s./. 1.season fishing peste prep. fisherman. allowable draft/draught ~ de bord liber . petitioner.permissible draft/ draught. (piata de peste) fish market 3. petroleum.whale fishery. above par pesin adv. heavy draft/draught ~ proiectat .m. inshore fishing/fisher}7 ~ de balene . applicant. oil-carrying ship/vessel . (SUA) draft ~ admisibil . (negot) fish trade.sailing draft/draught ~ de plina mcarcare . fishing. petroleum carrier/ship/tanker. in cash.n.permanent/regular personnel ~ portuar . (cu unditd) to angle. whaling ~ fluvial ..deep-sea fishery/ fishing. application a face o ~ .freeboard draft/draught ~ de exploatare .operating draft/ draught.technical personnel personalitate s. (oil) tanker. petrochemical petrochimie s. reduced draft/draught pescar s.n. (in special despre un avans. in ready money.legal status "< pescador s.m.marine/sea fishery. fishery ~ comercial . pelagic fishing ~ oceanic/in larg .seafaring personnel ~ permanent .f.cargo draft/draught ~ de nava neincarcata .clerical personnel ~ imbarcat/navigant . fishing cutter/vessel pescaj s.m.designed draft/draught ~ redus . to fish.to submit an application petitionar s. light draft/draught ~ de plecare .n.field personnel ~ functionaresc . petrochemistry petrodolari s. tank ship/vessel. (cu traulul) to trawl.ballast draft/draught ~ mare .) draught. oil. (cu unditd) angler. solicitor petrochimic adj.) over ship's rail ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) (bur.f.full-load draft/draught ~ in balast . (pescuit) fishing 2.) supra pari. (de coasta) shoreman pescarie s.port personnel ~ supranumerar . deadwood ~ tehnic .offshore fishery ~ prin traulare .

(piata cu activitate legald.acceptance market ~ a bunurilor si a serviciilor .large crude carrier. astfel meat nivelul cotatiilor sd creased) (bur.} grey market ~ concurentiala .labour market ~ a imprumuturilor rambursabile la cerere . oil(-bearing) petrovaluta s. petrocurrency pfund s.(petrol-minereu) oil-ore carrier.mamut" .(piata pe care vdnzdtorii pot exercita presiuni asupra cursurilor.(fin.(piata pe care cumpdrdtorii pot exercita preshini asupra cursurilor..product market ~ a scontului neoficial .) buyer's market ~ a emisiunilor . inshore oil-tank ~ de cabotaj mic . clean products ship/vessel.f.. dirty ship/tanker ~ de tonaj foarte mare .goods and services market ~ a creditelor . large capacity tanker ~ de tonaj mediu . (imitate de mdsurd pentru greutate) pound piatra s. fin.credit market ~ a cumparatorului . superlarge/supersize tanker ~ de tonaj mare .inshore oil-tank ~ de produse albe .ocean-going tanker ~ . market ~ a acceptelor .active/lively/brisk market ~ angro/generala . (cereale-petrol) grain tanker ~ de benzina .) issue market ~ a factorilor de productie .crude oil carrier/tanker ~ . piata in cadrul cdreia handle dintr-un sindicat de garantie si plasament si intermediarii jmanciari cumpdrd titluri in bloc} (corn.call market ~ a navlosirilor si a Tnchirierilor charter/chartering market ~ a noilor emisiuni (piata actiunilor societdtilor devenite publice recent) (bur. astfel meat nivelul cotatiilor sd scada) (bur.wholesale market ~ calma easy/quiet market ~ captiva — (grup de consumatori care nu pot evita activitdtile publicitare. (pentru incercat titrul aliajelor de metale pretioase} touchstone piata s.) open discount market ~ a vanzatorului .intermediate tanker ~ de titei .general-purpose/versatile tanker petrolifer adj.f.one-man market .coastal tanker.PET-PIA 255 ~ combinat .portcontainer .competitive market controlata/inchisa .(peste 400000 tdw) ultralarge crude carrier ~ oceanic .(fin. refined products carrier ~ de produse chimice . (mdrfuri m vrac-petrol) bulk--oil carrier.gasoline carrier/tanker ~ de cabotaj .tanker-container ship/vessel ~ universal .(peste 160000 tdw} very large crude carrier.white products tanker.m.a fortei de munca .factor market . insa cu preturi mari datoritd ofertei scdzute de mdrfuri.f.chemical tanker ~ de produse negre .black products tanker.) seller's market ~ activa . de marketing sau nu an de ales intre mai miilte oferte) captive market ~ cenusie .} new issue market ~ a petrolului oil market ~ a produsului .

black/underground market ~ neoHciala .institutional market ~.{la preturi mai ridicaie.) bear market ~ in regresie .real estate market ~ imperfecta .external/foreign market ~ extrabursiera a titlurilor de valoare unlisted securities market ~ ferma firm/strong market ~ financiara/de capital .interbank market ~ internationala .{sub forma.free market ~ lichida .global/mass market ~ imobiliara .(piatd pe care se inregis-! treazd tranzactii continue si cursunie ' nu aufluctuatii mari) broad market ~ libera/deschisa .intemal/home/dome market ~ ipotecara . {bur.test market ~ de marfuri {mai ales de alimente si materu prime) commodity market ~ de metale pretioase .{atdt la vdnzare.interbancara . {bur.bond market ~ de produse produce market ~ de scont .discount/bill market ~ deschisa/libera .unofficial/outside market.) baBi market j ~ in depresiune/scadere .organized market ~ paralela .grain/corn market ~ de desfacere .\ zactionate pentru prima oard titliirue: de valoare nou emise) primary market .{cu competitie perfect perfect market ~ potentials .(pentru cd oferta este mai mare decdt cererea) soft market € ~ de cereale . cu livrare imediata) parallel market ~ perfecta .forward market: (Za bursa de marfuri) terminal market ~ larga . cat si la cumpdrare) two-sided market ~ cu plata in numerar la livrare -spot market ~ cu preturi instabile .{cu tendinta de create a preturilor) rising market.{piatd pe care sunt tran.closed market ~ la termen .256 PIA- ~ cu cotatii bune .dead market ~ mondiala .shrinking market ~ inchisa .world market ~ monetara . (SUA) off-board market ~ organizata/oHciala .international market ~ interna . {extrabursiera) unlisted/curb over-the-counter market.potential market ~ primara . de lingourl) bullion market ~ de navluri .mortgage market ~ in crestere .freight market ~ de obligatiuni .depressed? sagging/down market.) liquid market ~ moarta .(fin.{piatd specified ce are drept obiect al tranzactiei moneda sub' toate formele ei) money market ~ nationals .open market ~ externa .(locul teoretic de intdlnire a ofertei cu cererea de capitaluri pe termen mediu si lung a agentilor economic!) financial/finance/capital market ~ fluctuanta .{cu conciirentd imperfecta) imperfect market ~ inactiva/stagnanta inactive/ flat/ idle/dull/stagnant/sluggish market ~ institutionala .uncertain/mercurial market ~ futures/a livrarilor la termen -futures market ~ globala .(sales) outlet ~ de desfacere de proba .national market ~ neagra .

to raid into the market pichet^.(piatd pe care actiunile cotate sunt tranzactionate direct intre broker si client) (SUA) third market ~ -tinta .) overbought market ~ supraincarcata .T PIA-PIA PIA-PIE 257 ~ profitabila . (timpiil) to waste 2.accidental damage ~ aditionala . (bani prin investitii nerentabile) to sink 3.steady market ~ supraevaluata . (pagiibd) damage ~ a navlului . to lose.speculative market ~ spot/a disponibilului .(tranzactiile biirsiere mondiale) geographically consolidated markets ~ continue .stringent/ limited market.single market ~ valutara . (imitate de mdsiird pentru liingime) foot ~ -cherestea . demonstranti) picketing picior s.(prin incdicarea unui contract) forfeit. producdtori an decis sd-si limiteze vdnzdrile) restricted market. wastage. 1.f. forfeiture -' accidentals .target market ~ unica .board-foot measure ~ de ulaj ullage foot/stick pierde v. (de cdtre grevisti.foreign exchange market ~ valutara la termen .n.(piatd pe care cotatiile sunt disponibile fie pentru ofertd.(piatd pe care simt Iranzactionate titlurile care nu figureazd pe lista cotatiilor oficiale) secondary market ~ slaba .to make a market a provoca panica pe ~ .t.(pe care mdrfurile se vdnd rapid si cu profit bun) ready market ~ publica .forward exchange market piete complete .f.glutted market ~ tertiara .(portofolii care cuprind orice tip dorit de cdstigiiri) (fin.) to miss. (la jocuri de noroc) to gamble away 4.market overt ^ restransa/Iimitata .) complete markets ~ consolidate geografic .(bur. waste. (drept'ul la) to forfeit v.i. ocazia etc.(piete financiare care permit ca operatiile sd fie executate oricdnd in deciirsiil iinei zile de tran-zactionare) continous markets ~ fragmentate geografic .(pierdere rezultatd dintr-o depreciere a posturilor de activ sail o repreciere a posturilor de pasiv) book loss ./i.(tranzactie de mdrfuri sail de monedd cu livrare imediatd si cu plata in numerar sail in mdrfuri disponibile) spot market ~ stabila .additional loss ~ bruta -gross loss ~ contabila .) narrow/thin market ~ secundara .(ca urmare a indisponibilitdtii navel) loss of freight ~ a unui drept . (cu putine tranzactii si fluctuatii man ale cursurilor) (bur. fie pentru cumpdrare) (bur.weak market ~ specializata . (pe care unui sail mai imilti.(tranzactiile bursiere realizate pe diferite piete geografice sunt combinate pe o piatd centralizatd prin computer) geographically fragmented markets a crea o piata .specific market ~ speculative . to lose pierdere s. picket ~ de greva — strike picket pichetare s.) one-sided/-way market ~ specifica . loss. (trenul.

mar.) general average loss ~ in avaria particulars .(despre nava.weight loss ~ de translatie .severe/heavy loss. mar.f.loss of customers ~ de curs ~ (pierdere survenitd prin cumpdrarea unui titlu si revdnzarea sa la un curs inferior) price loss ~ de forta de munca . prin raportarea la profitui obtinut pe unul din ultimii trei am) terminal loss ~ prin contractare/u scare . cellar.(pierdere cauzatd de transpunerea situafiilor financier e din valuta filialei strdine in valuta societdtii-mama) (fin.258 ~ de bani .natural wastage ~ nerecuperabila . practical de fisc pentru o societatc falimentard.) actual/absolute total loss pierderi cauzate de furtui marfii .net loss ~ partiala .total loss of insured object ~ totala interpretata/prezumata -(asig.(prin investitii nerentabile) sinking ~ de capital .) lost or not lost piesa s.« timpul transportului) (asig.reala .maritime loss ~ pe ultimul an . (specimens specimen. mar.) constructive/presumptive total loss ~ totala reala .(reporlul p[aiii impozitelor datorate pentrii ultimul an. part. loss due to leakage . mar.(la vdnzarea activelor de capital) capital loss ~ de clientela .(covering? voucher ~ de rezerva/schimb spare replacement/renewal part ~ detasabila removable part ~ uzabila .(din cauza angajatilor care demisioneazd din motive personate) labour wastage ~ de greutate .f. mar.cred^i losses ~ succesive .operating losses ~ la depozitare .(asig. (imitate de mdsurd penrr^ capacitate) pint piscicultura s.(pent) •u a evita plata impozitului pe profit) tax loss ~ din credite obtinute traudulos fraud loss ~ in avaria comuna . piece 2.windfall losses ~ prin credite neperformante .(asig.) pilferage ~ de exploatare .leakage loss.) constructive/presumptive loss ~ prin scurgere .(asig.) particular average loss ~ mare/grava . vault . (mo-neda) coin ~ contabila/justificativa . lost ~ sau nepierdut .wearing part pinta s.(pierdere nerealizata) paper loss ~ pe mare .f. mar/a) (asig.(la iii-iele mdrjuri) shrinkage ~ prin interpretare/prezumata -(asig.(.storage losses ~ neasteptate . ~ naturala/inerenta .f. (exemplar) copy 3.(manifestare a ineficientei economice) deadweight loss ~ neta . fish breeding/culture farming/husbandry pivnita s. 1.succeeding losses pierdut adj.) partial loss ~ pe hartie .(asig.) translation loss ~ deliberata/intentionata .) actual loss ~ totala total/dead loss ~ totala a obiectului asigurat .(as ig.

(o suprafetelor de productie) floor plan ~ de ansamblu .de economii . beach 2. asigiirdri de sdndtate etc.general plan/outline.(stabilit cadrul operatiilor de cliring) swing in plafona v. design. to limit plaja s. draft. doua posibilitdti) spread ~ de licitatie — (diferenta dintre pretui de licitatie si pretui ceruf) bid-asked spread plan s. {interval intre doua mdsuri.f.production/operating/ output plan ~ de reabilitare/refacere rehabilitation plan ~ de reduceri .(in titluri de valoare) personal equity plan ~ strategic .price ceiling ~ al salariilor — wage ceiling ~ de creditare .planned unit development . to plan.production planning ~ a sortimentului de produse product planning .retirement plan ~ de pensionare dupa criteriul profesional .) cargo plan.(a navei) deadweight plan ~ de invatamant . draught.saving/thrift plan ~.cadastral survey ~ cincinal .(acordate cumpdrdtorului in functie de termenul de platd in numerar) (corn. schedule ~ al capacitatii de incarcare . {de amplasamenf) site plan ~ de beneficii al salariatilor (fJarticipare la profit. (a programa) to schedule planificare s.) capacity/tonnage plan ~ anual .f.day plan ~ de afaceri — business plan ~ de amortizare .(cargoplaii) (mar.five-year plan ~ de activitati zilnice .marketing plan ~ de pensii .pension scheme ~ de pensii contributiv .(in salarizare) inventive scheme ~ de vanzare de actiuni salariatilor (unei firme) employee share/stock ownership plan ~ personal de investitii .strategic plan planifica v.contributory pension scheme ~ de pensionare . (nivel maxim) ceilin (extreme) limit ~ al datoriei . plan.schedule of delivery ~ de marketing .vamala .t.curriculum ~ de livrari . planning ~ a productiei .n.n. expenditure capital plan ~ de incarcare .de investitii .bonded vaults plafon s. scheme.debt ceiling ~ al preturilor . (program) program(me). loading/stowage plan __________________________259 ~ de incarcare completa .redemption table ~ de amplasare .long-term plan ~ de productie .investment plan.PIV-PLA -.) employee benefit plan ~ de dezvoltare zonala . pensii.annual/year-to-year plan ~ cadastral .(mar. 1.staffing schedule ~ de perspective .t.credit ceil ceiling/ agreement ~ valoric/descoperit .occupational pension scheme ~ de personal .) settlement terms ~ de reinvestire a dividendelor (care permite actionarilor reinvestirea automata a dividendelor primite in actiuni ale societdtii platitoare) dividend reinvestment plan .de stimulare . (protect) project.

mortgage graduated payment ~ imediata in numerar .strategic planning plantatie s. placement.(a muncitorilor^ tommy ~ in avans .textile plant plasa v.aggregate planning ~ strategics .payment forward ~ contramandata .spot cash ~ integrala .260 ~ a structurii organizatorice .oil plant ~ tehnica/industriala .t. (a investi bani) to place. to invest.f.advance payment-payment in advance ~ contra documente . payment. settlement(achitare/acoperire a cheltuieHlori defrayal.scheduling ~ centralizata . (vdnzare) selling.) organization planning ~ a structurii profesionale . (a imei datorii) discharge.full payment. defrayment ~ a concediului vacation pay ~ a concediului medical sick pay ~ a contrastaliilor . (a vinde) to sell plasament s.f.overpayment ~ fractionata .time wages ~ dupa livrare .(de titluri de valoare.(bur. forgei-y plata s. jdrd interventia intermediarilor) direct placement ~ financiar .[in mina) yardage ~ in alimente .advance paymeni.(mar.n.(a personalului unei companii) (man. investment ~ avantajos . (investitie) placement.) career planning ~ bugetara .oleaginoasa .eligible investment ~ dezavantajos .paymeni against documents ~ contra ramburs . (iirmata de rate) down payment ~ in functie de productia realizata -payment by results . pay. disbursement.budgetary planning ~ calendaristica .(cheltuiala de capital efectiiatd in vederea sporirii valorii acestuia prin diverse forme de investitie) financial placement ~ pe termen lung long-term/-dated investment ~ pe termen scurt .payment countermanded ~ cu ora sau cu ziua .(man.truck system ~ a soldului .sinking ~ direct .payment in driblets ~ graduala a ipotecii .outward payment ~ excesiva .payment after delivery ~ efectuata . plant ~ furajera fodder plant '.f.family planning ~ globala . t. to forge plastografie s.f.paynient of balance ~ anticipata .central planning ~ corporativa corporate planning ~ economica economic planning ~ familiala . sharepushing plastografia v.short-term/'-dated investment ~ privat .) demurrage ~ a impozitelor sou a taxelor ratepaying ~ a salariilor in natura .f. plantation planta s.(emisiuni de obligatiuni care nil fac obiectui unei subscriptii piiblice) private placement plasare s. payment in full ~ in acord pe iard de inaintare .industrial plant ~ textila . sale ~ de actiuni lipsite de valoare .» sharehawking.

periodical payments ~ preferentiale .offshore drilling rig placuta s.(efectuate din averea unuifalif) (dr.f. platform ~ de antrepozitare .. to defray.cash against documents ~ in rate .pan/parti a) payment.in numerar la livrare .payments received platforma s.majora .cash on delivery ~ ill numerar la prezentarea documentelor .trimestriala . (formula pe un cec) pay cash ~ in numerar inainte de livrare cash before delivery ~ in numerar la comanda .external payments ~ internationale . to pay. (a unei datorii) payment on account .pentru onoare/sub protest .dirty money/pay .payment by transfer.PLA-PLA__________________ ____________________261 ~ pentru stivuire . stowage ~ in natura .(rata substantiald facutain contid unui miprumut} balloon payment ~ neagra .drilling rig ~ de foraj marin .overtime payment ~ pentru transportui feroviar railage ~ prin virament .cash with order -. to make up.la livrare .la tennenu.(catre un lucrdtor angajat fard contract de munca) black payment. (o datorie) to settle. to clear. plate placuta fabricii constructoare maker's name plate plati v. v.? upra protest ~ pentru ore suplimentare . to disburse.pentru antrepozitare . ajutoare de f.(mar.warehousing ~ pentru cointeresare/stimulare -(acordata conducerii unei societdti) enabling/goodwii] payment . to pay ~ anticipat .(a unei cambii) payment for honour/'. {SUA) time pa^Tnent . payment in part.) preferential payments ~ primite .progress payment ~ restanta .payment in cash. payment in arrear .f.to pay in advance.omaj etc.payment in due course .(a unei mid parti dintr-o datorie pentru a demonstra ca dehi-torul recuuoafte .delivery on payment . to discharge..warehouse storage area ~ de foraj . to prepay ~ cotizatii .) stevedorage.J7 se angajeazd sd-fi plateascd datonile} token payment ~ suplimentara additional/extra pay . (un onorariu) to fee. to liquidate.externe .) transfer payments .weekly payment ~ simbolica .quarterage ~ ulterioara subsequent payment plati de transfer (pensii.pentru depozitarea in pivnite cellarage ~ pentru folosirea macaralelor cranage ~ pentm munca dificila .international payments ~ periodice .l cuvenit . cashless payment ~ progresiva .payment by instalments.overdue/outstanding payment.payment in kind ~ in numerar .(regulaf) to pay in .i.saptamanala . ~ partiala .

) cash-and-carry platitor s.window envelope ~ cu salariul . paid ~ anticipat . surplus ~ de casa .payable on delivery ~ la ordin .standard of iii^ policy ~ a ocuparii .payable net cash ~ in rate .payable in advance ~ in numerar fara reducere .- zilor) open-market policy ~ usilor deschise . to pay/to put down.n. vintner podgorie s. pentru a actiona asupra masei mor. (despre sedinte.(pentru metale pretioase hallmark podgorean s. (salarii) to tmck ~ in numerar .(despre o na\a incdrcata) full and down plugar^.to pay on delivery ~ la timp .payable as per endorsement platit adj.(corn.payable by instalments ~ la cerere .to pay on account ~ in natura .relative surplus value plutocratic s. vineyard politica s. incluzdnd si fisa de calcul a acestuia) paypacket plin adj.262 PLA-POL ~ daune/despagubiri .to pay up ~ peste . envelope ~ cu fereastra . viniculturist.f.to pay by instalments ~ in rate mici .absolute surplus value ~ relativa .to pay in ~ in contui datoriei . ploughman plus^.surplus in the cash plusuri si minusuri de casa .ctare si a stabiliza nivelul ratei dobd'.f.f.prepaid ~ in numerar si transportat de cumparator .payable to order ~ la prezentare .) plea. plutocracy poanson s.to pay out ~ la livrare .to pay(in) cash.(politica care pc"mite strdinilor sd desfdsoare acti\i:^ economicc sau sd emigreze intr-o (:':-mitd tara) open-door policy politica a cererii . prospectus. valoare} to overpay ~ prin cec .n.free-trade policy ~ pietei deschise . folder plic s.(care urmdreste mer^nerea si cresterea gradului de ocup^s .to pay by cheque ~ sub .to pay in full. (ca sistem) politics politica liberului schimb .demand policy ~ a nivelului de trai . stamp ~ de titlu . plenipotentiary pliant s.f.to pay damages ~ integral . (dr. winegrower.payable at maturity ~ la vedere .m./i. to pay off ~ in cont curent .payable to bearer ~ la scadenta .payable at sight ~ prin andosare . payable. valoare) to underpay platibil adj.(tarif.(tarif. payer pledoarie s. pleading plenar adj. extra.m.(totalitatea tranzactiilor efectuate de banca central. policy. full ~ si la marca . to cash ~ in rate . (la cerere) callable ~ cu anticipate . surplus value ~ absoluta .cash shorts and overs plusvaloare s. addition.m.to pay in kind.f.n.payable on presentation ~ la purtator .payable on demand ~ la livrare . adundri) plenary plenipotentiar adj.(in numerar.

pricing policy ~ de relansare .insurance policy.(a unei firme) personnel policy ~ de plasament/investitii .(politico comerciala) wait-and-see policy .environmental policy ~ de personal . disinflationary policy ~ economica .household policy ~ de asigurare a navei .de marketing .industrial policy ~ inflationista .dividend policy ~ de expectativa .policy of inflation.monetary policy ~ salariala — wage policy ~ tarifara/vamala .builder's/construction policy ~ de asigurare a titlului de proprietate .supply-side policy ~ agresiva de vanzari . (cambie) bill of exchange 2. {de asigurare} policy ~ de asigurare .marketing policy .(realizatd de cumpdrdtorul unui bun imobiliar impotriva unei eventuale contestdri in justitie.policy of retrenchment ~ de stabilizare .bugetara .f.economic policy.de mediu .POL-PRO 263 a populatiei active prin asigurarea locurilor de munca) employment policy ~ a ofertei .collective policy . (specified unei anumite administratii) (SUA) deal ~ externa .policy of deflation.agricultural policy ~ antiinflationista . 1. policy of insurance ~ de asigurare a bagajelor .budgetary policy ~ comerciala . cdnd vdnzdtorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) (defective) title policy ~ de asigurare casco .(impusa de guvern pentru a combatc monopolwile) competition policy .austerity policy ~ de creditare a bancii .stabilization policy .tariff policy polita s.cargo insurance policy ~ de asigurare a locuintei .aggressive sales policy ~ agricola .investment policy -. inflationary policy ~ interna .(economica) expansion policy ~ de relansare prin credit expansion-credit policy ~ de relansare prin oferta .foreign policy ~ fiscala .antitrust policy .hull policy ~ de asigurare colectiva .supply-expansion policy ~ de restrictii bugetare .anti-inflation policy ~ antitrust .vessel policy ~ de asigurare a navei in constructie .de austeritate .fiscal policy ~ industrials .income policy ~ deflationists .internal/home policy ~ monetara .de venituri .de preturi .bank lending policy -" de credite cu dobanzi ridicate dear money policy ~ de dividende .baggage policy ~ de asigurare a banilor in tranzit (pentru sumele transportate intre banci) cash-in-transit policy ~ de asigurare a caricului .trade policy ~ concurentiala .

policy proof of interest ~ de reasigurare . functie de modi/lean Ie intervenite ir.open policy/cover ~ de asigurare evaluata .t.{care specified valoarea interesuhii asigurat) (asig.) traveller's policy ~ de asigurare de viata .) honour/wager/gaming policy.all-risks policy ~ de asigurare in bloc.(pe piata bursiera) equity-linked policy ~ de asigurare de viata fara beneficii suplimentare .f.(care asigurd numai anumite riscuri) limited policy ~ de asigurare maritima . mar. (SUA) use and occupancy policy ~ de asigurare impotriva tuturor riscurilor . to pollute poluare s.(asig.) valued policy ~ de asigurare flotanta .(garantata de eel putin dona societdti de asigurare) composite policy polua v. care primele sunt revizuite periodic ir. charity.(cauzatd de tin accident major) business interruption policy.) block policy ~ de asigurare limitata . (pentru mai multe voiaje) (asig.{:r.mixed policy ~ de asigurare neevaluata .without-profits policy ~ de asigurare deschisa .water pollution ~ cronica . underwriter's policy ~ de asigurare mixta .u specified valoarea interesului asignran unvalued policy ~ de asigurare nenominalizata . voyage policy ~ de asigurare pentru cheltuielile medicale .(in asigurdrile maritime si de incendiu) floating policy. pollution ~ a apei .life (insurance) policy ~ de asigurare de viata conditionata de profitui actiunilor comune .(repetatd si de hingi. handout pomicol adj.standard policy ~ de onoare/fara obiect asigurat (asig. mar.f.'.time policy ~ de asigurare pe voiaj .reinsurance policy. running policy ~ de asigurare impotriva incendiilor . impotriva furtului etc. mar.(in caz de accidente de mimed) employers' liability policy ~ de asigurare suplimentara supplementary policy ~ de asigurare-tip .marine insurance policy.264 PLO-POM ~ de asigurare de calatorie (asigurare medicald.marine pollution pomana s. policy of reinsurance ~ mixta . duratd) chronic pollution ~ fluviala .river pollution ~ marina . consequential loss policy ~ de asigurare impotriva pierderii profitului — (prin inchiderea unei afaceri) loss-of-profits policy.(pentru diferite riscuri) blanket (insurance) policy. floater ~ de asigurare generala general/comprehensive insurance policy.(care r.fire insurance policy ~ de asigurare impotriva intreruperii afacerii . mar. fruit-growing .named policy ~ de asigurare pe termen .medical expenses policy ~ de asigurare pentru raspunderea patronilor . alms. riscurile acoperite) declaration policy ~ de asigurare nominala .

) tip.(mchis la mareea joasa) tidal port/harbour ~ cu punct vamal .port of distress/ necessity/refage ~ de sosire . cursele de cai etc.cargo port ~ de minereu .n.m.continental port ~ cu maree .port of entry ~ de incarcare . ceremony pompe funebre .n. to clock.congested port ~ artificial artificial/floating harbour ~ comercial commercial/trading/ mercantile port ~ continental .outer harbour/port .f. harbour.destination port ~ de domiciliu/atas/inregistrare home/registration port ~ de escala . (de prezenta) time clerk/keeper.active population ~ activa disponibila potentially economical active population ~ flotanta .(a mdrfurilor) dispatching/forwarding station ~ de import .t.dock harbour/port ~ de buncherare .port of arrival/entry ~ de transbordare .equipped port ~ cu rafinarie . orchardist pomicultura s. sailing port ~ de refugiu .t. garnishment.undertaking. (in forma fie confidentiala la bursd.resident population ~ totala total population port s. to tally.shipbuilding port ~ de andocare . sequestration populatie s. tallying ~ defectuos .port of departure.lake port ~ de livrare . (ban) inn popri v.faulty tallying ~ la descarcare . funeral furnishers pont s.open harbour/port.canal harbour/port ~ de descarcare .port of call ~ de expediere . 1.port ofadjudication ~ exterior .tally of loading pontator s.transit port ~ deschis . to check in ~ la plecare (un salariat) to book off/out ~ la sosire . (de marfuri) tally. to book.n.transshipment port ~ de tranzit .discharging port ~ de destinatie .bunkering/fueling port ~ de canal . fruit growing/farming pompa s. tallyman popas s. pump 2.n. (in baza tinui acord comercial) treaty port ~ destinat navelor retinute pentru contrabanda .ore harbour ~ de operatii directe din vagoane (fara depozitarea mar/if in port) rail port ~ de pasageri .PLO-POM POM-POR 265 pomicultor s. port ~ aglomerat . (marfuri) to tally v.tally of discharge ~ la incarcare .f.f. to sequestrate ~ bunuri pe cale judiciara to distrain upon goods poprire s.i.(tin salariat} to book in pontaj s. to distrain.rn.refinery port ~ cu santier naval . clocking. (de marfuri) tally clerk/keeper.f.port of delivery ~ de marfuri .lading/loading/ shipping port ~ de lacuri .floating population ~ ocupata employed/working/ occupied population ~ stabila/fixa .passenger terminal ~ de plecare . booking. population ~ activa . hint. cue ponta v. pomp. fruit grower/farmer.

seasonal port .t. (pentru bancnote.n.perpetu.266 ~ fara vama si antrepozite vamale unequipped port ~ fluvial . sea harbour/port ~ pescaresc ..to property in smb. (fin.to enter upofcome/to enter into possession of a reintra/a repune in ~ .to possession of.} wallet portofoliu s.(de pe frontiera eficientei) (fin.de investitii . possessor.' possession. to repossess posesor s. vor pfinn beneficiile) portability portofe! s..s-.f.lawful possession .f.foreign (trade) zone ~ maritim .river harbour/port ~ nuvio-maritim ./. possibility 2 M.m.precarious tenure .pe termen nelim'tat . maize. place..to give possession of a lua in ~ .risk portfolio ~ eficient . port. (mijioace) means.exchangeability post s.terminal port ~. la un pret speci^-cait.n. to possess.Eegirinia .river-maritime port ~ industrial ..(propiictciie .mediate posse<?» ~ m virtrtea dreptului priM ocupant . carti de credit etc.oil harbour/port ~ sezonier ...sigur -. ~ de revocare . free port/zone portuar adj.precara .) portfolio ". porumb s.dere al operam} safe port ~ terminus .m.fishing/fishery harbour ~ petrolier . fara a schimba sn^sa de undo iff.c »1 institute a intra in posesia . j inainte de maturitate) call fefians.n.de active .occupancy ".cardholder posibilitate s. 1.port of entry portabilitate s.asset portfolio ~ de comenzi neonorate .n' . to QW! define) to hold posesie . callability ~ de schimb .) efficient portfolio porto-franco s. Indian (SUA) corn ~ in vrae ..temporara — (inchiriere.inland/inner port ~ liber . owaaKS| (detinator) holder '1 ~ al unei carti de credit . (shijba)]ob .(portofoliul tuturor oportunitdtilor disponibile de investitii) market portfolio ~ de riscuri .agresiv .bulk maize poseda v. harbour.investment portfolio ~ de piata . (resurse) resourca? .actual possession ~ incorporala .(actiuni pdstrate in speranta cresterii valorii kr pentru specularea iilterioara) aggressive portfolio . O\\"GC tenure.c occupancy a da m ~ . arer.(care li penw" emitentului sd-si rasciimpere ?K/'yntf'i de valoare. (delmere) hokling --' de fapt .to take possession of a pune pe cineva in ~ .maritime port.(din punctui de ve. (carac eristica a planurilor de pensii care pennite participantilor sa-^i schimbe locul de mnnca. post.industrial port ~ interior . (ca most eni tor e'. appointrr.n.1 umu drept legal} IIKOT] possession ~ intermediara .vamal .backlog/ stock of orders .

(priceput) experienced.plant practice practici comerciale neloiale .economic potential povara s.unfair trade practices ~ comerciale restrictive — (actiuni ale societdtilor private sau de stat care practica o concurentd restrictivd neloiald) restrictive business/trade practices prags.) technical position practic adj. position 2. (uzantd) practice. (despre o persoana) practical (-minded).POS-PRA 267 ~ cu norma intreaga .(cont. usage. (sociala) standing.casual vacancy posturi tranzitorii . post.air mail ~ electronica . m cadrul operatiunilor de schimb sau de bursd.. numdru! de titluri ale aceleiasi societati. practice. (oficiu) post office ~ aeriana . to practise.n. status. probationer.) accruals postdata v.prospective potential ~ economic . 1..t.vacant post/job.) synthetic position ~ sociala . to postdate. potential ~ al pietei . to backdate. (greutate) weight ~ a datoriei .navigational/sailing practice ~ in productie .n.. or din de cumparare sau vanzare m curs de execulie) position ~ creditoare . method ~ comerciala commercialism. (afolosi) to use. n.electronic mail ~ interna .full-time job ~ cu norma partiala .to practise a profession practicant s. use. (metoda) practice.sales potential ~ de viitor . load.n.m. threshold ~ de rentabilitate . mail. vacancy ~ liber temporar . util) useful. (stagiar) improver practica s. burden. poster post-restant s.f. (folositor. sold al limit cont.debt burden ~ a impozitelor pressure of taxation pozitie s. (ampla-sament) situation.(a unei societati) share of market ~ sintetica — (obtinutd prin tranzac-tionarea optiunilor.cele care . (SUA) (care ot) general delivery postal adj. trade practice ~ de navigatie .(referitor la situatia pe piatd a unor actiuni) {bur.f.market potential ~ de productie . condition 4. (aplicat) applied 2. po§ta s. to employ ~ o profesie .t. practical.(ydnzare fdrd aco-perire) (bur.inland mail ~ rapida . iar profitui este mil) breakeven (point) ~ de rentabilitate a numerarului -(prag de rentabilitate obtinut cdnd se scad elementele nemonetare . matter--of-fact.productive potential ~ de vanzare . to date forward poster s.(cont. \.) creditor position ~ descoperita . in cadrid iinm portofoliu de titluri.f. condition ~ tehnica .part-time job ~ liber/vacant .(situatie in care incasdrile sunt egale cu costiirile. paste restante. skilled practica v. status.f. site 3. s. [stare.) short position/ covering ~ pe piata . to put into practice. post.express mail potential adj. postal.social standing. (corespondentd) mail. cat si a instru-mentelor care stall la baza acestora) (bur.

) management threshold ~ diferential .n.free delivery ~ imediata .(mar. (previous) notice.f.(prin transbordare) delivery overside ~ definitiva/reala .(fata de documente!^ df trafiSpof •t) . (incredintare) commitment. to entrust with predare s. de a nrma G anwnitd strategic pe baz^ activitdtii trecnte §i a activelor sa!ei ~ conform uzului . (remitere) consignment.. precapitalistic precedent adj.short delivery '.din costurile fixe) (fin. (din beton) precast s. precast unit preferential adj.i. to hand over. warning ~ de concediere . preference ~ a consumatorilor .'.) cash breakeven point . to deliver.de saracie .f.misdelivery ~.) bad dciive"/ ~ pestt" bord 1.) preemption prefabrica v. entrusting with ~ altei nave . (la) predisposed inclined to ~ la accidente . delivery.268 nu reprezintd iefire de immerar .f. (dr.consumer preference ~ frauduloasa . previous. (imitate de mdsrrd pentru lungmie) perch. (in constructii} prefabricated part. (a remite) to consign. preferential. prior precontract s. to prepack preaviz .actual delivery ~ eronata/gresita ./. to prefabricate prefabricat adj.t.warning for discharge ~ de o saptamana . discharging overside ~ priii t'ransbordare . predisposino-propensity ~ strategical . delivered ~ 111 ininus .(mar.(fata de documenreie it' transport) . in infervalul de trei him la sfdryitui caruia e declarat falit.accident-prone preemptiune s.f.) delivery •~v.exacta .t.(tendmia unei societal. n.shon.poverty level/line/ threshold ~ de trecere de la un post de specialitate la uq post de conducere (mail.express delivury predat adj. ~ franco -.o'verdue delivery ~ la bordu! navei .deiive.) o^. handing over. 1. preceding preambala v.'ers-A delive"y.(pragul reactiei c'dmpardwului la stf/nuienti) differential threshold a atinge pragul de rents bilitate .a week's notice a da im ~ .) outboard delivery ~ de-a lungul navei/sub palanc/sotto palanco .customary delivery ~ de la bord .right and true deliver).) alongside delivery strategic predisposition predispus adj.to give notice precapitalist adj.prompt delivery ~ in minus .2.(mar.(price platd efecfuata de cdtre un debitor. precontract preda v.f. board . .to break even prajiisa s.-y '•"' tran. previous. preferred preferinta s.Tntarziata . (inHate de masurd pentru lungime f! suprafata) ro(o)d prealabil adj.landed predispozitie s..'sfer ~ urgenta . (a incredinta) to commit. pole.(mar.necorespunzatoare " (a actiiinilc-^ (inir.

to assume/to take a risk preluare s.} takeover. (de mostre) sampling ~ aleatorie de mostre .f.) fraudulent preference ~ pentru lichiditati .automatic data processing ~ integrata a datelor .to do a prejudice/an injury preleva v. preluare a unei societdti de catre o aha mat mare} absorption. (afaceri. (un termen} to prolong. (mecanic} to machine.f.t. (mecanica) machining. (a reinnoi} to renew. prejudice.} to take over ~ un rise .f training ~ de tehnica protectiei muncii -safety education ~ m cadrui intreprinderii .to succed to a business ~ o functie . datorii etc.} to continue.} continuation.training within industry.multistage sampling ~ de mostre pe grupuri . disadvantage.PRE-PRE 269 catre uiml dintre creditori in detrimental celorlaiti} {dr. (a uzind) to tool prelucrare s. (de afaceri. valabilitatea} to extend. (a . datorii etc.cluster sampling ~ de mostre reprezentative representative sampling prelua v.random sampling ~ de mostre in trepte . to prejudice.} warehousing ~ ferma . to work.in grup . m-house training '. (a unui termen) prolongation.t. (pagiibd} damage. (mostre) to sample. to take samples prelevare s.desk training prejudicia v.[dorinia de a define bani licliizi} liquidity preference preferinte economice ale intreprinzatorului entrepreneur's economic preferences pregatire s. (absorbtie. to process.to jump a claim ~ o afacere/firma . (dr. totalitatea unui imprumut si oferd titlurile prin siibscriptie publicd pe riscul sdu) firm/direct underwriting. detriment.(prm acumularea treptatd a actiunilor de la midi actionari} (bur. (uzinare) tooling ~ automata a datelor .f.t. (dr. to be prejudicial/detrimental to. (moral} injury a cauza un ~ . (viza.t.t. (a lezd) to injure prejudiciu s.group training .integrated data processing prelungi v. combination ~ a controlului asupra unei societati .la locul de munca -job training ~ teoretica . loss.f.n. la un anumit pret. processing. (a amdna} to delay prelungire s.to take an office preia.(achizitionarea printr-o ofertd pe care conducerea societdtii vizate o respinge} hostile takeover prelucra v.} reverse/ inverted takeover ~ lenta/treptata a controlului (asupra unei societdti} creeping control/takeover ~ ostila . (a actiunilor i-mise) taking firm ~ inversa — (cumpdrarea unei societal! anonime de catre una cu rdspundere limitatd sail a unei societdti man de catre una mai mica) (bur.(forma de plasament prin care o bancd sail un grup de band ~ ilegal un teren .

to award a prize to.f. nefondatd) exaction ~ de despagubire . (al unei adundri.pressure of demand ~ a speculantilor a la baisse . presidency.to claim damages pret s. (cerdnd bani) to dun prescriptie s.) negative prescription prescriptii de calitate quality specifications ~ tehnice . (reinnoire) renewal. specification 2. (pret la care un dealer va vinde acthmile pe care Ie define) ask (price) ~ competitiv competitive price ~ contractual .t.) aquisitive/positive prescription ~ extinctiva .(bur. 1.renewal of a bill of exchange ~ a unui credit .m. demand price.contract price ~ convenabil .) duress ~ a cererii . a zori) to urge.270 PRE-PRE prestari de servicii .) award.t.charter money/rate.fair claim pretinde v. (tarif) rate ~ ajustabil . demand.(dr. recompensa) reward.n.f. (a rdspldti.f. direction. al unui consiliu) chairman ~ al consiliului de administrate chairman of the board (of directors/ board chairman presedintie s. (cheltuiald) charge.fiscal pressure ~ inflationists inflationary pressure prestare s. a valabiUtdtii) extension.) bear run ~ a speculantilor a la hausse . claim. (amdnare) delay ~ a unei cambii .) to give/to award a bonus to premiu s. (distinctie.claim for damage ~ nefondata .bad claim ~ rezonabila . carrying out . 1.return fare ~ al bileti'lui simplu/de dus .price asked.gross price ~ brut al marfii ~ gross value ~ ce include taxele vamale . a recompensa) to reward. price.(mar.f. bounty presa v.duty-paid price ~ cerut . prize.f.sliding scale price ~ al biletului dus-intors . (rasplatd.) limitation of actions ~ negativa — (mod de pierdere a proprietdtii prin abandonarea indelungatd a unui bun) (dr. (cost) cost. (dr. chairmanship pretentie s.fair/reasonable price vizei. bonus.single fare ~ al marfii la descarcare .day's price ~ atractiv . regulation. (exercitata pentru semnarea unui contract) (dr.charm price ~ brut .inventory pressure ~ fiscala . (nelegald. (a cere) to require ~ despagubiri .) prescription ~ achizitiva/pozitiva .n. (a indemna.providing services presedinte s.technical specifications presiune s. president.(bur.market price ~ al zilei . (la salariu) premium.extension of a credit premia v.t. to claim. pressure 2. freight rate ~ al pietei .) bull run ~ a stocurilor de marfuri .{mod de dobdndire a proprietdtii prin posesia mdelungatd a unui bun) (dr.) landed price ~ al navlului . al unui comitet. titlu etc. (la salariii un functionar etc.

hedonic . (pretui la care sunt vdndute publiculiii actiunile comune) (bur.retail price ~.monopoly price ~ de oferta .single cost ~ de cost total . net cost ~ de cost antecalculat .wholesale price ~ curent .flat cost ~ de cumparare .(de tranzactionare a actiunilor) (bur.de revocare .(care include toate cheltuielile de transport pdnd la punctui de livrare'} delivered price ~ de monopol .) offering price ~ de producator .current/going/ruling/ regular/standard price ~ de baza .) actual price ~ exorbitant .de emisiune ~ {a titluriior) issue price .(de producdtor) recommended retail price ~ cu plata in numerar .) exercise/strike price ~ de export .blanket/flat price ~ global/forfetar .book/accounting cost ~ de cost efectiv .PRE-PRE PRE-PRE 271 .selling price ~ derizoriu .actual/real cost ~ de cost integral .factory/prime/ first cost ~ de inventar .equilibrium price '.administered price ~ informativ .pretui efectiv platit pentru actiiinile comune atunci cdnd sunt obtinnte prin conversia actiunilor preferentiale sail a obligatiunilor convertibile) conversion price ~ de cost . lump sum price .overall cost.dumping price ".stocktaking price ~ de livrare .convenit/stabilit .subscription price ~ de soc/reclama .sale/bargain price ~ de subscriptie .de exercitiu .purchase price ~ de dumping .cost price.gross cost ~ de cost contabil .(pretui implicit/evaluativ al fiecdrei caracteristici functionate a mdrfii) hedonic price ~ impus .export price ~ de fabrica .racking/unreasonable price ~ facturat .total cost ~ de cost uniform .ferm/fixed/stable/ standing/strong/constant/set price ~ general/unic .precalculated cost price ~ de cost brut .catalogue/list price ~ de conversie .manufacturer's price .cu amanuntui recomandat .de echilibru .knockdown price ~ de vanzare/desfacere .informative price .supply price.(cursul la care cumpdrdtorul unei optiuni de cumparare sail vdnzare poate dobdndi sail ceda activul in cauza) (bur.invoice price fix/stabil . la un pret specificat.(a titluriior de valoare.force account rate .unit cost ~ de cost pe unitate de marfa .agreed price ~ cu amanuntui .(care include costiil de productie si profitui producdtorului) full-cost price ~ de cost pe unitate/unitar .de rascumparare .(.cash price ~ cu reducere/rabat . inainte de maturitate) call price ~ de sacrificiu/sub pretui de cost -sacrifice price ~ de sold .knockout price ~ efectiv .discount price ~ cu ridicata .basis price ~ de catalog .(a titluriior de valoare) redemption/repurchase price ~ de regie .

i best price ~ eel mai scazut .umbra .(la Ucitatie) bid (price).(bur.forward price ~ liber/nefixat .marked price ~ mare/ridicat .plafon .) close price ~ suplimentar .low price ~ special .inclusive terms ~ in crestere .(inainte de vamuire) in-bond price ~ in care sunt cuprinse toate serviciile .flat price ~ unitar .) transfer price ~ in antrepozitele vamale .) closing price ~ la nivelul pragului de rentabilitate .(pretui fixat periodic de CEE pentru produsele agricole) target price ~ total/care include toate cheltuielile .loaded price ~ la deschidere .(pentru a atrage cumpdrdtori) shade price ~ recomandat de producator manufacturer's recommended price ~ redus .(drastic) cut price ~ redus in cazul platii in numerar price subject to a cash discount ~ scazut .tariff scheduled price.breakeven price ~ la termen . (pret pe care un dealer il va plati pentrii o actiune) bid (price) ~ pentru vanzarea in rate .(stabilit de guvern.(dupd inchiderea bursei) after-hours price.rising price ~ incarcat/exagerat .nominal price ~ oferit .272 PRE-PRE ~ initial/de strigare .(la Ucitatie) starting/reserve price.) opening price ~ la incarcarea in vagoane .support subsidized price ~ tarifar/de referinta .special price ~ spot/pentru livrarea imediata spot price ~ strans — (cdnd intre pretui cerut s: eel oferit este o diferentd mica) (bur.(pret utilizat in situatia ii: care nu existd un pret al pietei.prohibitive price ~ putin scazut .free market price ~ -limita/-prag .hire-purchase price ~ .open price ~ liber de piata .{bur.floor price. (stabilit de guvern) minimum price ~ neoficial .(bur.(pret minim) threshold price ~ marcat/afisat .extra price ~ supraevaluat datorita penuriei scarcity price/value ~ sustinut^ubventionat . cum ar fi cazul tranzactiilor interne ale firmelor man etc.tinta .high price ~ maximal .bottom price .inclusive price ~ . (la bursa neoficiald) kerb/street price ~ net .unit price pretui eel mai bun/avantajos .price on rail ~ la tnchidere . tariff/scale rate ~ .full price ~ intern/de transfer .(fohsit in schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companu multinationale etc.average/mean price ~ minimal . permis de o lege) maximum price ~ mediu .) shadow price ~ unic . (SUA) upset price ~ integral .net price ~ nominal .ceiling price ~ prohibitiv/inaccesibil . bidding.

to foresee. to value. referinte. appraiser prevedea v.t.. premium.f. first prima adunare generala a actionarilor . (prin. servicii) tender. (oferta pentru furn izarea de marfuri.to set the price/value at ~ putin .semestru . to valuate. primul operat . (dr. estimator.(metoda de control al stocurilor care presupune cd mdrfurile cumpdrate mai deinult vor fi utilizate prioritar in procesul de productie) (cent.) prices afloat ~ diferentiale . (expiiiiere) exhibition. (pentru acceptare) to hand in ~ incorect/inexact .(asig.presumption of fact ~ legala . (prognozd) forecast. rater.statutory meeting ~ ipoteca .presumption of law prim num.) presumption ~ absoluta .f.to set a low value on pretuitor s. (gratificaiie.) first call primul esalon de conducere . to display.(speci-fice unui post) (man.market averages ~ mondiale . gratuity.(al unei cambii) first of exchange ~ intrat.f.) first-half year ~ sosit.seasonal prices pretui v.) outlook prezenta v. bonificatie) bonus.to deliver credentials ~ un cec spre incasare . to chair v.to present a cheque for payment ~ un plan spre aprobare .(a unei carfi fdcutd pe coperta acesteia) blurb prezida v.seller's prices ~ sezoniere .(pentru acelasi produs pe piele diferite) differential/split prices ~ medii pe piata . to be in/to take the chair prezumat adj. (explicatii. to forecast 2.to submit a plan for approval prezentare s.t. (a cursului actiunilor) (bur. sosirii) (mar. to present: (a oferi) to offer. primul iesit .) to furnish. to provide. to appraise ~ la . {in bugef) to budget previziune s. display ~ a sarcinilor si a cerintelor . contract) to covenant.m.first mortgage ~ prima . to preside at/over. first served prima s. (subventie . (a stipula) to stipulate.(navele sunt operate in ordinea.) first come. probe etc. to estimate.) job specification ~ de produse sau servicii noi (retelei de distributie inainte de lansurea pe piata) selling in ~ -reclama . (cu fonduri) to furnish.world market prices ~ ridicate/avantajoase pentru vanzator . presentation. adj.) first in.) first premium ~ solicitare — (prima trarisd pentru achitarea unui packet de actiiini) (bur.t.i. (evahiator) valuer. (a expune) to exhibit.. (oferta) offer.t. presumptive prezumptie s.(bur. dm raporf) to make. 1.conclusive/irrefutable presumption ~ de fapt . first out . (a da) to give. (estimaf) constructive prezumptiv adj. cont.(imediat superior salariatilor obisnuiti) first-line management ~ exemplar .PRE-PRI 273 preturi ale marfurilor in expeditie (mar.f.(date) to misrepresent ~ o oferta de furnizare de marfuri to tender for a supply of goods ~ scrisori de acreditare .

time-saving bonus ~ pentru marirea productiei (acordatd muncitorilor) acceleration premium ~ pentru neridicarea vreunei pretentii de plata .) full premium ~ inversa/pentru optiune de vanzare .export bounty ~ de inllatie — (primd pentru inflatia aiiticipatd sail estimatd pe care investi-torii o adund la rata purd a rentabilitdtii) inflation/inflationary premium ~ de inflatie la rata dobanzii -interest rate inflationary premium ~ de munca in conditii de praf (la descdrcarea cerealelor.) additional.insurance premium ~ de celeritate .(platitd de cumpd-rdtorul unei optiuni de cumpdrare) option premium ~ de pavilion . incentive premium ~ directa/pentru optiune de cumparare . unor sectoare industriale.) dust allowance ~ de negociabilitate/lichiditate -(primd addugatd de investitori la rata dobanzii umii titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei piete de tranzac-tionare a acestuia) (fin.(mar.(bur. pentru sustinerea exporturilor) bounty ~ compusa (in asigurdrile de viatd) compound bonus ~ de actiune .efficiency bonus ~ de emisiune a actiunilor .redemption premium ~ de reinnoire .(a conlractuliii de asigurare pentru un an) renewal premium ~ de revocare .dispatch money ~ de eficienta .) premium for the put ~ in actiuni .(bur. town/city hall .production bonus ~ de rascumparare .share bonus ~ in numerar . surcharge primarie s.(asig.(sumd peste valoarec nominala care trebuie pidtitd de o societate cdnd revocd o emisiune iie titluri de valoare) call premium ~ de rise .cash bonus ~ necastigata .(restituitd asiguratuliii de societatea de asigurdri cdnd proprietatea acestuia nu afost amenintatd de rise) unearned premium ~ oferita contra expedierii unui bon (care dovedeste achizitionarea unor produse) mail-in-premium ~ pentru economisirea timpului de munca .) premium for the call ~ esalonata .(fin) market risk premium ~ de stimulare . extra/loaded premium.f.) risk premium ~ de rise de piata . a cimentului etc.premium pay.(diferenta dintre pretui actiunii si valoarea sa nominala) share premium ~ de asigurare .(de cdtre titidarul unei polite de asigurare auto) no-claim bonus ~ supliinentara .premium on an issue/on shares ~ de export .) gross premium ~ integrals ~ (asig.) marketability premium ~ de optiune .274 guvernamentala acordald agriculturii.) flag share ~ de productivitate ~ productivity bonus ~ de productie .) deferred premium ~ globala .(as ig.(asig.(diferenta dintre raid necesard a rentabilitdtii unui actn riscant dat ^i rata rentabilitdtii unu: activ lipsit de rise cu aceeasi viald estimatd) (fin.

reception. to accept primire s. test.first refusal ~ la descarcare .unloading priority priva v.) to foreclose ~ de dreptui de folosinta . proof.f.(impozite proportionale cu veniturile) ability-to-pay principle prioritate s. asigurat in grup. (verificare. (de un drept/o capacitate legala) (dr.receipt on account principal adj.(prin depdsirea termenului de scadenta) {dr. (acordat de regind sail de parlament pentru wfiintarea unei societati. (de un drept. (a metalelor) assay. \. to get. receipt ~ in cont . (de) to deprieve (of) 2. private. control) verification.f. priority ~ a ofertei . foreclosure privat adj.n.f. control 2. deprivation 2. preferred privilegiu s.issue power ~ de plata anticipate . (mostrd) sample. main. leading principiu s.renewal privilege of term insurance ~ de revocare — (clauzd in corporatd intr-o obligatiune sail actiune preferentiald care ii da emitentului dreptui de a revoca titlul de valoare la un pret specificat) call privilege ~ in caz de faliment .f. preferential/preferred claim 2. 1. principal. mcheie o asigurare individtiald cdnd asigurarea colectivd expird) (asig.(dreptui unui individ. retinerea aspectelor critice in detrimental celor neesentiale de catre manager) exception principle ~ posibilitatilor de plata . o capacitate legala) (dr.(a unei datorii mainte de scadenta) prepayment privilege ~ de reinnoire a termenului de asigurare . to receive. bad proasta administrare/conducere maladministration proba s.) to foreclose privare s.{management prin eliminare. personal privatiza v. (incercare) trial. specimen 3. so. \.) to incapacitate ~ de dreptui de achitare a unei ipoteci .t.(a! unei camhii de catre tras) acceptance trial de anduranta/rezistenta -endurance test ~ de calitate .PR1-PRO 275 primi v. privatization ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre conducerea existenta management buy-out ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre o cchipa manageriala din afara ei . (dovada) proof.t. privilege.) conversion privilege ~ de emisiune . receiving. to privatize privatizare s. chief.t. (despre creditori ale caror creante sunt rambursate prioritar in caz de faliment) privileged.control test .f. evidence ~ de accept .management buy-in privilegiat adj.{dr.') incapacitation. preferential.n. 1. a unei firme etc.(stabilirea preferentiald a ordinii creditorilor repartizati in diverse clase) preferential/preferred claim under bankruptcy prost adj.) charter ~ de conversie . preference. principle principiul exceptiei .

acceptance test/trial ~ de predare .special/particular power (of attorney) producator adj.qualification/official/ warranty test ~ de receptie-predare . to find procurator s. (la) to proceed (to).t.(official) report.industrial .f.summary proceeding ~ vamala . to go on (to) procedeu s.field experinient . proxy procura s. procuration. (law) suit ~ de daune . proxy.i.(a averii unei persoane decedate) letters of administration ~ pentru vanzare .de productie .n.operating process.f.civil case. rate (per cent) ~ al impunerii .m. proceeding.feasibility test ~ de lucru . manufacturer. to institute/to take legal proceedings against smb.(dr. warrant/warranty of attorney.procedure in bankruptcy ~ judiciara -judicial/legal proceeding ~ judiciara sumara .reject rate ~ ridicat . percentage. fundamental question ~ de reprezentare/mandat (potential conflict de interese mtre actionarii unei finne si conducerea acesteia sail nitre obligator! si actionari) agency problem proceda v.check/duplicate sample -~ medie .average sample ~ testimonials . procedure.{a navel} delivery trial . case ~ tehnologic .n.) action a: law. case. spectacole.276 PRO-PRO ~ de exploatare/functionare performance test ~ de fezabilitate . trust deed/instrument ~ de administrare . (de jilrne.-martor .purchase trial ~ la scara naturala . to act.f. (civil) (law) suit. problem.-verbal .damage suit ~ de identificare . percentage proces s. letter of attorney procuration. proceeding. process 2.production process . flow . producer. (penan criminal trial ~ civil . procura v.economic .acceptance delivery test ~ la cumparare .n.xti1. to obtain. record a fi in ~ cu cineva .. fusion process .m.substantive issue.heavy percentage procentaj s. to procure.economic process . al unei con'troversc) issue ~ de fond . (chesfiiine) matter. question.to be at law with smb.. practice ~ de arbitraj . (obiect al wiei discutii. to obtain.industrial run ~ penal . power of attorney. 1.arbitration procedure ~ de faliment . producing.n. yielding.to bring smb.) proof by witness problema s. method procedura s. to get. . a intenta un ~ cuiva .criminal trial.de receptie .(a salariatului cu obiectivele mtreprinderii) (mat1. (dr. productive s.ci) sample of fabric/work ~ de omologare .trust for sale ~ speciala . to bring/to enter an action against smb.procedure of customs procent s. to law.tax rate ~ de rebuturi .(in indiistria te. (tnandatar) procurator. procedure. (bani) to raise.

to produce.gross/aggregate output ~ indirecta . harvest ~ artizanala/la domiciliu . to manufacture 2.f.continuous flow production ~ in serie/masa .a muncii productivity of labour. yield production ~ -marfa .output per man-shift productie s.in flux/pe banda ./ capacity output ~ modulara . efficient.modular production ~ medie .sub .net production ~ nominala .t.a capitalului .to produce on the line ".cottage production ~ continua .effective output rixperimeiitala/-pilot pilot production .(eficienta agregatd a utilizdrii tuturor factorilor de productie la nival de imitate economicd) overall productivity -~ maxima . gainful.prea in'iilt fata de .in serie mica/discontinua .physical productivity ~ a factorilor de productie -productivity of factors of production ".quality production ~ de marfuri . tereiwrif pay.agricultural/farm production. {agricola) yield. to yield. production.(cerere sent cantitatea pre.flow/line production.commodity production ~ de serie .marginal cost producer ~ particular . output.individual producer ~ la costuri marginale .'i'azuta} to overproduce .small-scale production ~ la hectar .peak productivity ~ medic average productivity ~ pe om-ora . efficiency .industrial outpui/ production interna indigenous/home production .rated output ~ orara .hourly output/production .g5obala .average output ~ me§te$ugareasca . productivity.output per man-hour ~ pe om-schimb .standard production.crop capacity. dobdndd) to return.mass/quantity/serial production . working efficiency ~ globala . (o recolta} to yield ~ m serie .permanent output ~ de calitate superioara . 1.pe handa rulanta . {despre zacammte.maximum/peak/ultimate. repetitive manufacturing '. harvest ~ agricola .handicraft industry ~ neta . outturn. (profit.PRO-PRO 277 programe de radio fi televiziune) producer ~ individual . manufacture.f. payable productivitate s.private producer produce v.market output ~ maxima .{randament'd normal} to underproduce prodnctiv adj.efectiva/reala .to mass-produce .(care foloseste diviziunea Jinmcii) indirect production ~ industriala . belt system of production ~ in flux continuu .productivity of capital a capitalului fix . productive.

(f'abricarea de produse finite din materii prime si realizarea de constructii civile) secondary production ~ tertiara .daily output/production produs s.(de firma produ-cdtoare in scop promotional) giveaway ~ patentat proprietary product ~ perisabil .net national product ~ neperisabil .output per man-hour ~ pe om-schimb .output per man-shift ~ potentials .batch production ~ pe om-ora .chemicals ~ comercializabile marketable products ~ cu durata medie de folosinta -semidurables ~ de calitate medie/calitatea a douamiddlings ~ de culoare galbena .(pe care ciimpdrdtonil se hotdrdste cu greu sd-l achizitioneze) high-involvement product ~ cu implicare scazuta .(bunuri de consum mai scumpe.end product ~ finit .crude product.weekly output/ production ~ secundara .marginal social product ~ social total .food products-foodstuffs ~ chimice .primary product.social total product produse alimentare .(a serviciilor) tertiaiy production ~ vinicola .(pentru care cererea scade atunci cdnd scad si preturile) infenor good ~ intern brut .perishable product ~ principal/de baza . (articol) article.net domestic product ~ marginal (productia suplimentars care se obtine prin folosirea unes unitdti in plus dintr-o resiirsd.synthetic product ~ social marginal . (nefinisat) raw product ~ cu defect .(a iinui an) vintage ~ zilnica . (al unei tdri) staple ~ petrolier petroleum product.278 PRO-PRO ~ pe cap de locuitor .record output ~ redusa .reduced output ~ saptamanala .gross domestic producr ~ intern net .nonperishable product ~ oferit gratuit . (care se aruncd dupd mtrebuintare.n.substitution product ~ ecologic . (marfd) commodity. {artificial sail natural) product. celelalie resurse rdmdndnd neschimbate constante) marginal product ~ mondial brut gross world product ~ national brut . in general una singurd) throwaway ~ agricol .gross national product ~ national net .agricultural/farm produce ~ brut .green product ~ farmaceutic .(pe care cumpdrdtorul se hotdrdste iisor sd-l achizitioneze') low-involvement product ~ de substitute .pharmaceutical ~ final . care se schimba la intervale mari de timp) yellow goods .per capita output ~ pe loturi .final/terminal product ~ inferior .by(e)-product ~ sintetic .faulty product ~ cu implicare puternica . oil ~ petrolier rafinat refined oil ~ secundar/auxiliar . {natural sail agricol) produce.potential production ~ primara — (a materiilor prime} primary production ~ -record .

profession. terebentme.(benzine.) attributable profit ~ brut .economic profit ~ iluzoriu illusory profit ~ impozabil .atribuibil .. (din exploatare) trading profit ~ contabil . disposables ~ in lucru/curs de fabricatie . undistributed profit/earnings. pacurd.f.disposable goods.consumer durables.(bunuri de consu'n. profit. unappropriated profit/earnings. retentions.(cu temperatura de aprindere sub 65°C) nondangerous oils ~ petroliere periculoase . gain.consumer nondurables -. professional profil s.home products -'•' de folosinta imediata .(bunuri de consum de folosinta indelungatd care se fabricau initial in carcase de culoare maro — radiouri. chargeable gain . s. v.(titei.f. vocation.n. motorina) black/^irty oils ~ petroliere nepericuloase . to profess. ielevizoare etc.PRO-PRO 279 ~ de culoare maro . precum articolele de vestimematie.(CM temperatura de aprindere sub 23 °C) dangerous oils semifabricate semifinished/ semimanufactured products similare/de substitute homogeneous products ~ textile .m.i.monopoly profit ~ din activitatea curenta ~ business profit dupa impozitare/impozitat earnings after taxes. occupational profesionalism s..textile goods. to practice profesie s.n. earned surplus .(obfinut din vdnzarea de fondurifixe) capital profit ~ de monopol . return.(conf.taxable profit. clean/light oils ~ petroliere negre . hard goods . molorina speciala) white products oil. professional.competitive profile ~ al consumatorilor .') brown goods ~ de culoare portocalie .de fabricatie interna .gross profit. precum cele alimentare.(profit care poatefi atribitit unui sector sail unui departament dintr-o organizatie) (man. after-tax profit ~ economic .de imica foiosinta . earnings.(actio-narilor cu scopul formarii de fonduri de investitu) retained profit/earnings. inlocuite in ritm moderat) orange goods ~.n. benefit.book/accounting profit ~ de capital . revenues ~ acumulat/nedistribuit .consumer profile profit s.de culoare rosie .de folosinta indelungata •.(bunuri de consum. profile ~ al clientelei . professionalism profesionist adj.customer profile ~ aE concurentei .dairy produce meste^ugaresti handiworks. con-sumate yi inlocuite imediat) red goods . vocational. (vdndute ca material) soft goods profesa v. handmade goods ~ petroliere albe/curate .(profitui net) admitted profit . proceeds. occupation profesional adj.) (SUA) goods in progress ~ iactate .admis .

personnel plan ~ de amortizare .f. to trade on/upon profitabil adj.legal profit ~ net . program(me).ont.280 PRO-PRO ~ inainte de impozitare/neimpozitat earnings before taxes.f.discharging schedule ~ de e$alonare a creditului .net/clear profit ~ normal . lucrative. progressive prohibi v.draft budget. bill ~ de lege de interes public .mortgage rewrite programme ~ de subantrepriza .t.draft articles . (de document) draft ~ de buget .loan schedule ~ de mcarcare . remunerative.public bill ~ de lege financiara .normal profit ~ ocazional casual profit ~ rapid .to drive benefit/ advantage from profita v. forecast ~ a fluxului de fonduri . (plan) schedule.broken time ~ de ree$alonare a ipotecii . to plan.long-term/-range forecast ~ pe termen scurt . beneficial.economic forecast ~ pe termen lung .m.n.fund flow forecast ~ a profitului .flexibile working hours ~ redus de lucru . project. to take advantage of.trend forecast ~ economics . (orar) timetable.i. profitable.(pentru alocatii bugetare) appropriation/money bill ~ de statut . to prohibit.n.t.subcontract programme ~ flexibil de lucru . prohibition proiect s. before-tax profit ~ legal . to ban prohibitiv adj. design.sales forecast ~ de afaceri business forecast ~ de trend .(c.short-time working.) amortization schedule ~ de amortizare a imprumutului loan amortization schedule ~ de descarcare . to schedule progress.draft law. (politic) platform ~ al salariatilor . profiteering s.steady progress ~ economic . prohibitory prohibitie s.economic progress ~ tehnic .paper profit ~ suplimentar . estimates o o J ~ de contract .short-term/-range forecast program s. plan.technical progress progresiv adj..extra profit a aduce ~ . advantageous.draft contract ~ de lege .profit forecast ~ a vanzarilor .t./?. {de) to profit by. fin.quick returns ~ scriptic/teoretic .loading schedule ~ de lucru — (ore de lucru in magazine yi birouri) business hours ~ de lucru cu intreruperi . to forecast prognoza s. profiteer prognoza v. moneymaking.to leave a profit a trage un ~ din . to program(me). schedule.to be on short time programa v. prohibitive. progress ~ continuu/sustinut . to yield a permite/a rezulta 1111 ~ . short day a lucra cu ~ redus . scheme. gainful. rewarding profitor adj.to bring in profit.

) industrial property .berth owner ~ de resurse . interese etc.personality promotion promulga v. (initiative. to promulgate. heir land ~ funciara .landowner ~ prezumtiv .cooperative property ~ corporala .(cu drept de a o transmite oricdrui mostenitor) fee simple. immo.derelict ~ absoluta .n. to proletarianize promoter s.land(ed) property.. promotional promova v. proportion. freehold ~ funciara limitata .f.technical design proiecta v. possessor. planner.'.absolute ownership ~ comuna . quality ~ a unui absenteist .resource owner ~ de ziar . (o sentintd) to pass.f. estate ~ funciara absoluta .t.) to promote.tehnic . to thrive proportie s.mortmain ~ individuala/nesolidara .sales promotion ~ prin intermediul unei personalitati .(in cartea funciara) registered proprietor ~ de chei . football pool/coupons pronunta v. to design.t.chief designer proletar adj. to plan proiectant s. several property ~ indiviza . promoter promotional adj. proportional proprietar s. 1. (posesiune. to enact pronosport s. proletariat proletariza v. proletarian proletariat s.severally.corporeal/tangible property ~ cu drept de mostenire limitat estate in tail ~ ereditara . immovables ~ inalienabila . (intens un produs.PRO-PRO 281 .(a cumpdrd-torului) direct response promotion ~ a unei marci . owner. 1. detinere) ownership 2. (trdsdturd.t. percentage proportional adj. mdrcilor etc. ratio. proprietor.storekeeper ~ de nava .(cu drept de a o transmite unei categorii limitate de mostenitori) fee tail ~ imobiliara . to flourish. (in grad.cargo owner ~ care percepe o chine excesiva rack-renter ~ cu titlu de proprietate inregistrat/ inserts .m.t.reputed owner/ proprietor ~ riveran -.m.absentee ownership ~ abandonata pe mare .. realty. (care da in chirie sau in arendd) landlord ~ al marfii . o marcd etc.(SUA) publisher ~ funciar . to project.sole owner/proprietor proprietate s.(asupra brevetelor. calitate) property. promotion ~ a reactiei directe . designer. property.(indiviziune) joint ownership ~ cooperatista .wharfinger ~ de magazin .n. s. holder. to prosper.real estate/property.shipowner ~ de nava de linie .brand promotion ~ a vanzarilor .undivided property ~ industrials .m.riparian ~ unic . (interese) to advance.) to boost 2.t. to deliver propasi v. able property.f.m. infunctie) to raise promovare s. draftsman ~ -sef.fee.

employment protection ~ a mediului . letting.f. (a sprijini) to support.public/state ownership.(aplicat prin mdsuri de contingentare a importurilor. prospectus.m. mteriicerea totald a importurilor pe o pe-rioadd de timp. un sector economic) to safeguard protest s.labour protection protectie a consumatorilor consumer protection ~ a locurilor de munca . ownership without usufruct ~ obsteasca . protest 2.environment protection ~ contra accidentelor . {adept al protectionismului) protectionist proteja v. m scopiil mdepartdrii producalorilor straini} administrative protectionism ~ nontarifar .tail female ~ transmisibila numai pe linie masculina .life estate ~ publica/de stat .bare ownership. (o Industrie.personal estate/property.(a unei cambii) protest for nonacceptance ~ pentru neplata .tail male proprietati tehnologice .i.collective ownership/ property ~ ocupata temporar .incorporeal/intangible property ~ neevaluata/neimpusa .process/ processing properties prospect s. to prosper.(implied restrictii legislative asupra unor norme de consum. clear estate ~ mobiliara . prosperity.accident prevention ~ prin brevetare .intellectual property ~ ipotecata . (brosurd) leaflet ~ de emisiune . to flourish.(cu ocuparea unui local. thriving prospera v.patent coverage ~ sociala social protection/security protectionism s.(a unei cambii) protest for nonpayment ~ social .n. to protect. (cambiaH protest ~ de munca . personalty ~ necorporala . a unui spatiu} sit-in . flourishing.embarrassed/encumbered estate ~ inchiriata .industrial action ~ pentru neacceptare .(prin inchiriere sau arendare) tenancy ~ particulara/privata . protection protectia muncii .leasehold (property).n.282 PRO-PRO ~ intelectuala .unassessed property ~ nuda . tenement ~ libera de sarcini/neipotecata estate free from encumbrances.(care constd in aplicarea de taxe vamale asupra produselor impor-tate) tariff protectionism protectionist adj. thrivingness protectie s.issue prospectus prosper adj.private ownership/property ~ pe viata . protective s.n.f. protectionism ~ administrativ . formalitdti descuraja-toare de import) nontanff protectionism ~ tarifar . norme sanitare etc. to thrive prosperitate s. 1.t. public/state property ~ transmisibila numai pe linie feminina . prosperous.

{a unei firme. to issue.fortnightly ~ de specialitate specialized publication ~ de uz intern restricted publication ~ informativa . industrial psychology public adj. provision ~ pentru credite neperformante bad loan provision ~ pentru pierderi din credite .PRO-PUN 283 protesta v.to have a bill protested prototip s. temporary prudenta s. (o cambie) to protest ~ o cambie . s.(colaborarea mai multor firme pentru a reduce cheltuielile in acest sector) cooperative advertising ~ distrugatoare . {aiidienta) audience ~ captiv . menitd sd sporeascd prestigiul acesteia) institutional advertising ~ murala/pe fatada cladirilor mural/wall advertising ~ nationals .) prudence psihografie s. (in monitorul oficial) to gazette publicatie s. (articol.f. {de stat} public. (periodicd) periodical.f..(reclamd pentru tin produs.sightseeing spot.breakeven point ~ de atractie turistica . fdrd precizarea marcii) primary advertising ~ prin postere .business-to-business advertising ~ informativa .f.(fin. (impotriva) to protest (against) v.ethical advertising ~ industrials .f.loan loss provision provizoriu adj.trading post ~ critic al rentabilitatii .digest publicitate s. to publish.i.t.n.f.to get in provisions provizion s. publicity.f. store. psychology psihologia muncii/industriala occupational psychology psihotehnica s.{obligat sd asculte material publicitar in timpiil receptiondrii iinor programe de radio si televiziune) captive audience publica v. public. post.national advertising ~ persuasiva . showplace ~ de aur la import . prototype provizie s. 1. point 2.to protest a bill of exchange. place..f. n. supply provizii nevamuite {ale unei nave) bonded stores a face ~ . provision.t.subliminal advertising punct s. provisional. paragraj) item. {concept de baza conform cdiuia cdnd doud valori sunt posibile trebuie sd se retina cea mai scdzuta) (cont. advertising ~ combativa . publication.poster advertising promotionala promotional advertising .persuasive advertising ~ primara .(text publicitar care criticd un produs concurenf) knocking copy ~ etica . public. (/oc) point. spot ~ comercial .n.) import gold/specie point . state.combative advertising ~ comparativa . to make protest of a bill of exchange ~ o cambie prin intermediar . psychographics psihologie s.comparative advertising ~ comuna/colectiva . (revista) magazine ~ bihmara .n.subliminala .informative advertising ~ institution ala . {de pe ordinea de zi) item 3.

(cdnd trebuie achitatd TVA) tax point ~ de interventie/sustinere .(in mod rentabil) capital cut-off point ~ periculos .s'.284 PUN-PUT ~ de baza .(limitele nitre care oscileazd rata de schimb a doud volute cu ctalon-aur.points at issue ~ pe ordinea de zi .(la autovehicule) taxable horsepower ~ limitata dc decizie . in condltiile circulatiei libere a aiirulni mtre tdri) {fin.delivery point ~ electronic de vanzare -.(dr.de monopol .n.executive authority ~ fiscala .electronic point of sale ~ in litigiu .(o sutime dintr-un punct procentual) basis point ~ de impunere .) gold/specie points ~ in discutie .(dr. scoring ~ de bonitate .umale la import prejudiciazd economia nationals) peril point ~ vamal .(sub care reduccrea tarifelor v.limited discretion ~ retroactiva — (efect retroaciiv al unei legi) retroaction .) issue of law ~ litigios de fapt .items on the agenda punctaj s.spokesman putere . bearer ~ de cuvant .customs house puncte de aur . authority ~ de cumparare ~ purchasing/buying spending power ~ de cumparare a banilor .monopoly power ~ discretionara de cumparare discretionary spending power ~ executiva ./ 1.(dr.m.) issue -.(cand banca centrala intervine pentru sustinerea cursiilui) support point ~ de livrare .litigios de drept .credit scoring purtator s.money purchasing power . power 2.) issue of fact ~ pana !a care se poate obtine capital .

outturn.) yield magazin) department ~ de solduri . stage.) aggregate rebate ~ la cantitate . repayment.) dawn raid raion s. to remove 2. to refund. \. discount. volume discount/rebate ~ la greutate . to reimburse. 1. (a amortiza) to redeem rambursabil adj.n. {din registrul de comert) defunct rafina v. (de debarcare) landing ramp/stage ~ de incarcare . reduction (in price) ~ comercial .R rabat s. rebate. (fin. district 2. efficiency.f.f.quantity discount/ rebate. (a chelluielilor) defrayal.f.f.trade discount ~ comercial pentru plata in numerar .cash discount ~ de sfar§it de an . defrayable. (o datorie. industry randament s. to cross off. (a sterge) to erase.bargain basement/counter ~ de vanzare angro .t. (rambursare) reimbursement. to repay. (cheltuieli) to defray. (amortizabil) redeemable rambursare s.tax refunding integrala 5a scadenta .t. (de pe o listd. branching ~ limitata . to pay back. return. dintr-nn registru) to strike off. refunding.end-year rebate ~ global — (acordat de furnizor detailistului m unumite conditii) (corn. branch ~ de afaceri . output. to discharge ~ din barou . ramp. repayable.(cumpdrarea neanuntatd a unui packet mare de actiuni in primele momente ale deschiderii bursei pentru a evita cresterea cursului acestora) (bur. (amortizare) redemption ~ a unui impozit . reimbursable.(la un mare magazin) contract department . refinery ~ de petrol .petroleum/oil refinery raid s. 1. defrayment. (plata) payment rambursa v. to refine rafinarie s. raid raidul din zori .to disbar radiat adj.industrial branch.n.t.n. allowance. reimbursement.loading ramp/stage ramura s.n.(legi care limiteazd mfiintarea sucursalelor bancare) (SUA) limited branching rampa s. (intr-un ramburs s.(intr-o singurd transd) bullet repayment ~ in avans advance repayment ~ neconforma cu termenii contractual! . repayment 2.f.n.freight rebate radia v.(a unui credit) slow pay and unsatisfactory account ramificare s.weight allowance ~ la navlu .economic branch ~ industriala . platform ~ de acces approach ramp ~ de descarcare unloading ramp/stage. o ipotecd) to cancel.line of branch ~ economica .

efficiency of capital ~ al castigului de capital .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este pdstratd pdnd la maturitate] maturity/redemption yield.national accounts ~ al cenzorilor . account.(fin.yield on investment ~ al pretului de cost . connection 2.(rata dobdnzii unui titlu de valoare cu dobdndd fixa) flat yield ~ marginal al capitalului .(fin.mortgage priority raport s.peak efficiency ~ mediu .) fair yield ~ curent .(in situatia in care exisld in circniatie monedd bimetalicu) (fin) mint ratio .) asset turnover ~ al actiunilor .(fin. statement ~ al bugetului de stat .) average yield ~ net .(raportui dintre vdnzdrile unei societati si activele ei) (fin.(fin.cost ratio ~ bimetalic . final accounts ~ beneficiu . (al unui plasamenf) annual yield ~ brut .(despre activitatea anuald a companiei) chairman's report ~ anual/final (privind activitatea unei societati) annual report.(pe perioada cat a fost delimit) holding period yield ~ anual .(calciilat prin raportarea dobdnzii anuale a unui titlu de valoare la pretui sdu curent pe piatd) current yield ~ de baza .rated output ~ pana la maturitate .annualized total return randamente de scara/dimensiune -(relatia dintre cresterea volumului productiei si a cantitdtii utilizate din factorii de productie combinati) returns to scale rang s.n.286 RAN-RAP ~ al activelor .) basic yield ~ economic .auditors' report ~ al consiliului de administratie -directors' report ~ al presedintelui .annual return. (dare de seamd) report. 1.bond yield ~ al unui titlu de valoare .(raportui dintre profitui net distribuibil si valoarea totald a actiunilor comune la cursul pietei) earnings yield ~ al unei obligatiuni . rank. (relatie) relation. yield to maturity ~ pana la revocare .economic efficiency ~ efectiv . status 2.(indicele de profilabilitate'} benefit .(fin.capital gains yield ~ al dividendelor — (raportui dintre dividendul actual si pretui actual al unei actiuni) dividend yield ~ al investitiei .marginal efficiency of investment ~ maxim . (pozitie in clasamentui ipotecilor la inscrierea unei ipoteci in registrul funciar) (order of) priority ~ ipotecar .} gross yield ~ bun .n.cost .) net yield ~ nominal .(fin.cost efficiency ~ al profitului .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este retrasd inainte de maturitate) yield to call ~ total anualizat .return on capital. (proportie) ratio 3.) effective yield ~ invariabil . position.marginal efficiency of capital ~ marginal al investitiei .return on shares ~ al capitalului . 1.

capital propriu .) expense ratio ~ a circulatiei marfurilor . rate of interest .(yaloarea de piata a actiunii impdrtitd la valoarea contabild pe actiune) market-to-book ratio raporturi de afaceri .) turnover ratio ~ a cre^terii .valoare contabila .active fixe .condensed report ~ confidential .operating ratio ~ dintre depozite §i credite .end-of-day report raportui capital propriu .f.m.audit report ~ de audit cu rezerve/mentiuni qualified audit report ~ de avarie . prin care dovede^te acoperirea pasivului de cdtre disponibilitdtl) liquidity statement ~ de schimb .cargo damage report ~ de cheltuieli .(raportui anual al consiliului de administratie) financial statement ~ intocmit la sfar§itul zilei .equity-to-fixed assets ratio ~ datorie .growth rate. instalment^. rapporteurs--^'' rata s.(raportui dintre indicele pretului mediu de export ?i indicele mediu de import.situation report ~ de audit . ratio ~ a absenteismului .(raportui dintre cheltuieli §i volumul vdnzdrilor/ profitului) (asig. exprimatd ca procent al niimdrului mediu de muncitori intr-o perioadd determinatd de timp) accession rate ~ a cupoaului .RAP-RAT 287 ~ condensat/comprimat .debt-equity ratio "•• investitie .{numdnil de actiuni comune care poate fi obtinut prin conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion ratio ~ de credit . corn.delinquent activity report ~ dintre cheltuielile si profitui de exploatare .work report ~ de afaceri .{numdriil de absent! la suta de muncitori intr-o zi de nwncd.legal relationship a trece in raport . rate.capital-output ratio ~ valoare de piata .swapping terms ~ despre clientii care au depa$it scadentele .to enter on the record • -t n + TTey raportor s.lending ratio ~ financiar . 1.credit report ~ de evaluare .(rala specificatd a dolxinzii unei obligatiuni) coupon rate ~ a dobanzii .business connections/intercourse/relationship ~ juridice .(asig.confidential report ~ de activitate .) damage report ~ de avariere/deteriorare a marfurilor .interest rate.(raportui dintre vdnzdrile totale ale uneifirmepe o perioadd determinatd de timp §i valoarea activelor fixe) (cont.statement of expenses ~ de conversie .appraisal report ~ de expertiza . (fortei de muncd.survey report ~ de lichiditate — (raport periodic al unei band. pe mtreaga activitate de corner! exterior) terms of trade ~ de troc .productie . procentajul zilelor de muncd pierdute din totalul zilelor lucrdtoare pe o anumitd perioadd) absenteeism rate ~ a cheltuielilor ..

fin.(care indicd puterea activelor unei societdti de a genera venit din exploatare) basic earning power ratio ~ a rentabilitatii .(la un milion de ore-muncd mtr-un an) accident frequency rate ~ a investitiei .(raportui dintre capitaliil plus rezervele unei band si activele sale totale) capital ratio ~ de capitalizare .) hedge ratio ~ de capital .(raportui active lichide .pasive curente folosit pentrii determinarea solvabilitdtii unei firme) (fin. quick asset ratio ~ contabila a profitului .(efortid national de investitie in raport de bogdtiile produse) investment rate ~ a lichiditatii curente .floating interest rate ~ a economiilor — (din venitid personal disponibil) savings ratio ~ a frecventei accidentelor . oferita pe piata interbancara — interbank market offered rate ~ a dobanzii obligatiunii .) capitalization rate ~ de concentrare .) current ratio ~ a lichiditatii monetare .deposit interest rate ~ a dobanzii la vanzare.effective (interest) rate ~ a dobanzii la creditele bancare bank lending rate ~ a dobanzii la cumparare pe piata interbancara .death rate ~ a pierderilor ~ (raportui dintre primele incasate si despdguhiiile platite de o societate de asigurdri) loss ratio ~ a plusvalorii .prime (lending) rate ~ a dobanzii efective .) acid test ratio.bond rate ~ a dobanzii pe piata de capital capital market interest rate ~ a dobanzii variabile .(pe piata imobiliard) vacancy rate ~ a puterii de ca§tig .(mimariil de actiuni coniune care poate fi ohtiniit prin .unemployment rate ~ a testului acid . profit rate ~ a proprietatilor nemchiriate .(rata interim a rentabilitdtii unei investitii) rate of return ~ a substitutiei tehnice .(mdrirea productiei prin fabricarea unui articol in load altuid) rate of technical substitution ~ a §omajului .(care aratd procentui in care un sector industrial este dominat de cdteva mart societdti sou mdsura conciirentei pe pietele bancare) concentration ratio ~ de conversie .288 RAT-RAT ~ a dobanzii de baza .rate of profit.(raportui dintre pasivele curente ale unei afaceri s:i activele sale curente) (fin.(la 1000 de Siicrdtori) management ratio ~ a mortalitatii ..accounting rate of return ~ de asigurare Tmpotriva riscurilor (bur.(raportui dintre nivelul mediu anual al masei monetare si voliimul tranzactiilor economice mijiocite de monedd) cash liquidity rate ~ a managerilor .interbank market bid rate ~ a dobanzii la depozite .(rata la care piata bursierd capitalizeazd cdstigurile curente ale unei societal! comerciale pe actiuni) (bur.rate of surplus value ~ a profitului .

) participation rate ~ de plata a dividendelor .private rate of discount ~ nominala a dobanzii .(partea profituliii nerepartizat din totalul profitului companiei) retention ratio ~ de rezerva .(raportui dintre rezer\'a monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) (fin.(de piatd al unei actiuni) dividend .(relalie care pune in evidentd.exchange rate.{mar.) historical rate of return ~ legala a dobanzii .) risk-free rate ~ fixa de schimb .price ratio ~ efectiva a dobanzii .economic growth rate ~ de impozitare/impunere fiscala rate of taxation.RAT-RAT 289 conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion rate ~ de crestere economica . tax rate ~ de tndatorare .natural unemployment rate ~ neoficiala/paralela de schimb parallel rate of exchange ~ neoficiala de scont .(pentru creditele acordate de banca centrald) minimum lending rate. in pasivul bilantului unei societati.) nonconference rate ~ de participare .(rentabilitatea unei investitii lipsite de rise) (fin. numdrul de actiuni pe care societatea achizitoare trebuie sd Ie dea pentru fiecare actiune a firmei-tintd) exchange ratio ~ de scont .) reserve ratio ~ de schimb .(totalul datoriilor impdrtit la totalul activelor unei societati) (fin. parted capitaliirilor proprii si cea a capitalurilor imprumutate) (cont. in raport cu ECU) central rate .legal interest rate ~ lombarda .(paritatea unei monede legate de Sistemul Monetar European.(fin.) debt ratio ~ de lichiditate .nominal interest rate ~ -pivot .floating exchange rate ~ interna a rentabilitatii .fixed exchange rate ~ flexibila de schimb .(rata dobanzii pe care banca centrald o acordd bdndlor comerciale pe baza amanetdrii de titluri de valoare) lombard rate ~ medie a dobanzii . (care poate fi perceputd pentru un credit) rate floor ~ naturala a somajului .(rentabilitatea unei investitii exprimatd ca profit anual procentual raportat la investitia initiala) internal rate of return ~ istorica a rentabilitatii .human capital rate of return ~ de retentie .(procent retinut de banca care sconteazd efectele de comert) discount rate ~ dividend .(raportui dintre rezerva monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) cash (-deposit) ratio ~ de navlu necartelat .effective rate of interest ~ fara rise .average interest rate ~ minima a dobanzii . (intr-o fuziune.pret . rate of exchange.(procentiil din profit platit sub forma de dividende) dividend payout ratio ~ de recuperare a investitiei in capitalul uman .

answerable/accountable (for).290 RAT-REA ~ procentuala anuala .annualized percentage rate ~ reala a dobanzii .primary liability ~ solidara §i individuala .(dr. (la licitatie) to buy in.(la o siimd fixd stabilitd) limited/restricted liability ~ nelimitata .short ration/allowance ~ zilnica .total liability ~ limitata .t.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin lipsd de interes. liable (for) rau adj.daily ration/allowance rationaliza v.tariff/rate war reactie s. reaction ~ de cedare/plecare . (formularea unei calificdri pe mdsura posibilului rise de nerambursare — partiald sau totald — asumat de investitorul care a realizat plasamente in titluri financiare) (fin. (revoltd) riot rascoale §i razboaie civile . solicitare de concedii etc. war ~ al preturilor .f. to repurchase.(de cdtre debitor) debt buyback ~ de obligatiuni .) riots and civil commotions rascumpara v. real. ration. contraargumente etc. to rationalize.(ale armatorilor in caz de coliziune) cross liabilities raspunzator adj.) fight reaction real adj. buyback.country rating ratie s.(despre cecuri) genuine and valid .real rate of interest ratifica v. redemption.) flight reaction ~ de rezistenta/lupta .bond redemption raspundere s. (pentru) responsible (for). actual. (a cumpdra ceva vdndut) to buy back.(de cdtre o societate care le-a vdndut anterior) share repurchase/buyback ~ de creante . (o politd de asigurare) to surrender rascumparare s.redemption of mortgage ~ de actiuni .) joint and several liability ~ unica .price war ~ comercial . mar.(asig.f.(la capitalul investit) unlimited liability ~ pentru calitatea produsului (prevdzutd de legislatia pentru prbtectia consumatorului) product liability ~ principala .f responsibility. to approve. allowance ~ redusa .(dr.bad payer razbois. to redeem. to ratify. liability ~ conditionata/secundara .t. effective ~ $i valabil . to allowance rascoala s. repurchase.t. bad ~ platnic .economic war ~ tarifar/vamal .n.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin combativitate.) (man. to confirm rating s.) several liability ~ integrals . (a unei polite de asigurare) surrender ~ a ipotecii .f. mar.) {man.) rating ~ de tara .) single liability raspunderi reciproce .) secondary liability ~ individuala .(in caz de coliziune) (asig.{asig.trade war ~ economic .annual percentage rate ~ procentuala anualizata .f.n.

(la hotel) reception desk receptiona v. (plata unei taxe etc.baggage check ~ de depozitare pe chei .) to exact 2. (marfa) to take delivery.(deposit) warrant.wharfinger's receipt/warrant ~ de depunere .warant . a pretinde) to claim. (a unei obligatii.t. feasible.to make fair profits ~ un beneficiu dintr-o tranzactie . census taker receptie s. a solicita) to lay claim to. warehouse receipt ~ de bagaje . possible.f. reception ~ a marfii . (a cere. (mjudecatd) to sue at law reclamant s. (a unui profit. to achieve.) realization.to cash in on a deal ~ un beneficiu net de .(de titluri la o bancd depozitard) deposit receipt ~ de expeditie/transport . reinsurance ~ facultativa .f. waste (product). claim er. a unui plan etc.s\w.t. scrap.n. (pe cinevd) to denounce. (la hotel) reception (desk) clerk ~ de comenzi . petitioner . warehouse warrant reciproc adj. claimant. to scrap.facultative reinsurance reasigurator. to carry out/through.receipt for goods ~ postala . (profesionala) retraining ~ profesionala . to recycle recipisa s. 1.f. (o obligatie.m. (de cdtre un inspector) acceptance 3.t. a unui contract) fulfilment 2. carrying out/through.f. 1. (un profit) to realize. mutual reclama v. 1. reciprocal.) plaintiff.t.dock warrant. to repack reangaja v. (a necesita) to require.m.t. receiver (of goods) 2.n. (a mdrfurilor) taking ^over/delivery (of goods) 2. to requisition recicia v.customs warrant ~ .m. (dr. to reject. to reinsure reasigurare s. census ~ al populatiei .t.f. recession ~ economics .t.cargo reception.f. receipt.population census recenzor s. to replenish. (personal) to restaff reaproviziona v.job retraining.to clear realizabil adj. to necessitate 3. t. to recapitalize recensamant^. to throw away recalificare s.order clerk recesiune s. (lucru realizat) achievement reambala v.REA-REC 291 realiza v. (a face o cerere/petitie pentru. (despre un plan) workable realizare s.delivery receipt ~ de livrare . (despre mdrfuri) rubbish goods rebuta v. (factory) reject. taking over/delivery of goods receptioner s. a solicita.t.postal/post-office receipt ~ vamala .clean receipt ~ de primire a marfii . spoilage.t.t.f. vocational rehabilitation/retraining recapitaliza v.economic recession rechizitiona v. reinsurer rebut s. tin contract) to fulfil ~ beneficii normale . to put in a claim for. {un magazin) to restock reasigura v.delivery receipt ~ de livrare neta . voucher ~ de antrepozitare . 1. to check and sign for receptionare s.

recalificarea fortei de miincd) reconversion record s.(care nil este destinata comercializdrii) subsistence ~ justificata -justified complaint ~ pentru daune-interese . comfort rccompensa v.informative advertising ~ ingenioasa .travelling display ~ pe pancarte .f.(care se prind in fata si in spatele omului care Ie poartd) sandwich board ~ pe prima pagina .292 REC-REC reclamatie s.f. (adaptarea uaor indnstrn sau a unor sectoare industriale la necesitdti noi. to crop.staff recruitment rectifica v.(a unui ziar) front-page advertisement ~ pentru promovarea unui produs promotion ~ primara . (de personal) recruitment ~ de absolventi .standing crop.(. crop(s).boom recolta v. recommendation. commercial 2.t. testimonial. request. to amend recunoastere s. character. (firmd) sign ~ atragatoare/captivanta . to set right. reward. to reward. requital reconditiona v.subliminal advertisement ~ zgomotoasa .to recover a debt .t. si nu consumului personal) cash crop ~. protest. /\ (personal) to recruit recrutare s.infbrmativa . complaint.t. acknowledgement ~ a datoriei — (confirmare in scris de cdtre un debitor a sumei pe care o datoreaza) acknowledgement of debt. to gather/to get in recolta s.publicity stunt ~ pe doua pagini de ziar .(politico de recrutare a fortei de munca) (man. to retrieve.illuminated sign .catchy advertisement ~ iluminata . recompense.f.double-page spread ~ pe exteriorul mijioacelor de transport . borrower's note recupera v.t.direct mail subliminala .subsequent claim reclama s. (impotriva cuivd) denunciation ~ de subzistenta . (a corecta) to correct. (la hectar) yield ~ bogata .f. (anunt publicitar) advertisement. to recover.n.) to rectify. on-the-root harvest/yield ~ proasta . (bugetui etc.f. record. (un cont) to adjust.rich/heavy/bumper crop crop ~ destinata vanzarii .(fard specificarea mdrcii) primary advertising ~ prin posta . publicity.f. crop on the root. (de productie) peak output recruta v. harvest. (a rascumpara) to redeem ~ daunele . 1. (dr.failure of the crop recomandare s. (]niblicitate) advertising. to renew reconversie s.t. 1.) claim 2. to recompense.nesecerata/in lan . to requite recompensa s. to regain.f. to righten.claim for damages ~ ulterioara . to harvest.) graduate recruitment ~ de personal .to recover the damages ~ o datorie . to recondition.f. objection.

{de reclame. to knock down/ off. redeemable recuperare s. to lessen. lessening.n. redistribution ~ a veniturilor . reduction.m.waste recovery recurs s. bugete) to ax(e). {anulare a unei vdnzdri cdnd obiectui vdndut are un viciii) (dr. chietymanaging editor redactie s.REC-RED 293 recuperabil adj. (prefuri) to slash ~ putin .{cheltuieli.) redhibition redistribui v. anuntwi) copywriter ~ economic . {de taxe. {micsorare) decrease. to diminish. {rdscumpdrare) redemption ~ a bunurilor tinute sub sechestru {dr.f. to word.recovery of expenses ~ a datoriilor . {coleciiv de redacfie) editorial staff. redhibitory redhibitiune s.) to abate.) appeal 2.bad debt recovery ~ a daunelor . to redistribute redistribuire s. lowering.{al unui ziar) city editor ~ responsabil cu reportajele locale {SUA) city editor ~ -sef/responsabil .f. to reduce.business recovery ~ a pietei recovery of the market ~ comerciala trade recovery ~ economics .f. impozite) .f.{dr.(de ziar) editor-in-chief. diminution.{dr. to regain. impOzite etc. {suma de bani pidtitd periodic de cdtre persoane care au lual in concesiune mine. editorial redeventa s.f. {de carte sau la un ziar) editor. {taxe. sau au contractat licente prin know-how) royalty redhibitoriu adj.f. to retrench. to work out. {cheltiiieli') to curtail. {preturi) to lower.r.) petition for review redacts v. {dr. regain. {un contract) to make out redactor s.) replevin ~ a cheltuiclilor .income redistribution redobandi v. to send down. retrieve. cund detindtorul unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar respo/isabile clacd trasul nu-ji respectd obligatiile) recourse ~ in anulare . cutting down.economic recovery reduce v.t. {f'manciar) to recuperate. (a mic§ora) to decrease. retrievable.debt recover) ~ a datoriiior prescrise . {regres. to lessen.t. to turn oneself about redresare s.(prefuri) to shade reducere s. {activitatea unei intreprinderi ca md-surd premergdtoare mchiderii ei) to run down v. recovery ~ a afacerilor . to recover.) to ease off/up ~ drastic .t. (redactare) editorship redactional adj. terenuri etc. to get back redresa v. to decrease. {despre valoarea actiunilor) {bur.) action for cancellation ~ in revizuire . to draft. 1. 1. sitiiatie apdrutd in caziil cle protest al cambiilor. to draw up.r. reduction. retrenchment. retrieval. recovery.t. to diminish. {de preturi) cut.f. {economic) to recover. recoverable. {sediu) editorial office 2. to scale down. {de cheltuieli) curtailment.recovery of damages ~ a de$eurilor . to cut down.

rebate.tax reduction/relief ~ a impozitelor pentru veniturile mici . to reschedule reesalonare s. revaluation. (de preturi) slash ~ fiscala pentru amortizare depreciation allowance ~ generala . reassessment ~ a activelor .(a impozitelor) (cont) writing-down allowance reduceri ale impozitului pe venit income tax allowances ~ compensatorii ale taxelor vamale compensatory tariff reductions ~ contractuale de pret pentru parcul de autovehicule . to reassess reevaluare s.294 RED-REE abatement. to reissue.t. (despre venituri. reappraisal.t.small income relief ~ a impozitului pe profitui obtinut la export . to rediscount reesalona v. reexport. (despre preturi. allowance. (a activitdtii unei intreprinderi ca mdsurd premergdtoare inchiderii ei) running down ~ a gamei de produse . a salariilor etc. reduced.(acordate de angrosist detailistidui in anumite conditii) (corn. to reappraise.export-tax relief ~ a masei monetare . (rabat comercial) discount.staff reduction ~ drastica .{fabricate sail comer cializate) variety reduction ~ a impozitelor .n.discount for cash ~ prin amortizare .(dacd acestea sunt cumpdrate de la o singurd firma) fleet terms ~ cumulate .revaluation of assets reexport s.wage cuts ~ uzuale de navlu {mar.price reduction/cut.) deferred rebates fiscale pentru investitii -(inlocuirea mijioacelor fixe uzate) investment allowance ~ fiscale pentru varsta .(reducerea cu acelasi procent a tuturor taxelor vamale ale tdrilor participante la o rundd de negocieri comerciale) linear/horizontal reduction of tariffs.t. to revalue. rescheduling ~ a datoriei debt rescheduling reevalua v. reexporter .m.f.n. to republish. rediscount reesconta v.(a preturilor.rebate of freight ~ a preturilor . t. relief. impusd de guvern) rollback ~ liniara/orizontala a taxelor vamale .(diminuarea capitalului in actiuni al unei societal!) capital reduction. (a retipdri) to reprint reescont^. bugete) ax(e).f.(de cheltideli. reduction in/of the prices ~ a tarei .contraction of money supply ~ a navlului . drawback. (insufficient) scanty reedita v.shorter hours ~ de capital . tarife) low.age relief/allowance ~ salariale .t.tare allowance ~ a zilei de munca . (sub nivelul statutar sau sub eel prevdzut de autoritdti} capital impairment ~ de personal .) full terms redus adj. entrepot trade reexporta v. beneficii) poor. to reexport reexportator^. across-the-board tariff reduction ~ mica/nesemnificativa a preturilor price shading ~ pentru plata in numerar .

) regime.) repudiation ~ nejustificat de onorare . registry of shipping.cargo book ~ de inventar . al unei masini) (normal) run/running ~ de proprietate particulars .t. (un stoc de marfuri) to restock referinta s. (a respinge) to reject. administration.f. (a innoi) to renew reforma s.) to repudiate regie s.public corporation regim s. 1. to decline.n. book.(institut cand o firmd nu-si mai poate mdeplini obligatiile financiare) receivership ~ de lucru/operare .t.bank/banker's reference referinte comerciale .f. (fin. register/ registration/record office registru s.cash book/journal.rent-roll.tariff system ~ vamal .foreign exchange regulations ~ de administrare judiciara . {contabil) (account) book 2.n.agrarian/land reform ~ economica . rental ~ contabil . system. reform ~ a taxelor vamale . (indeplinirea unei obligatii contractuale.(account) book ~ cu copii de acte/documente copybook ~ de achizitii . register.REF-REG 295 reface v. cash paid/received book ~ de casa cu coloane . (forma de guverndmdnt) government 2.inventory book ~ de livrare . shareholders' register ~ al arendasilor sau al veniturilor din arenzi .f.bargain book ~ de cadastru . to refinance reflatie s.property register ~ de cambii .t. plata unei datorii etc.n.(marfuri in depozit) stock book .tariff reform ~ agrara .monetary/currency reform refuz s. to remake.(a unui cec.tax reform ~ monetara .order book ~ de comert .delivery book ~ de magazie . trade register ~ de evidenta a francarii .economic reform ~ fiscala .register of companies.) classification society. {a imbundtdti) to improve.columnar cash book ~ de cecuri . {regulament) regulation 3.(al unui utilaj. al unei masini) (normal) run/running ~ al schimbului valutar . ship's register ~ al actionarilor .) reflation reforma v.check register ~ de cheltuieli marunte . refusal. (o ofertd) to turn down.f.purchases book/journal ~ de afaceri/tranzactii . (de a mdeplini o obligatie contractuald etc.f.t.trade references refinanta v. a unei cambii) wrongful dishonour refuza v. record. registry. to reform. control ~ autonoma . (social. to refuse. to restore. (despre cineva) character ~ a bancii . vamal etc. politic. {de operare al unui utilaj. 1.bill book ~ de casa . (societate de clasificare) (mar.customs regime registratura s.(ale unei firme) petty cash book ~ de comenzi . reference.register of members.postage book ~ de evidenta a marfurilor mcarcate .private ownership ~ tarifar .

zone.) ledger ~ de proceseverbale . to regularize.(a I unei intreprinderi) service instructions ~ portuar .t.price regulation ~ a schimbului valutar .f. control. region.minute book ~ de reclamatii claims/complaint book ~ de sarcini si ipoteci .industrial area ~ inundabila . settlement ~ a chiriilor .(luatd pe credit) passbook ~ de marfuri returnate/refuzate -(cont.flood land ~ impadurita .regulation of the market ~ a preturilor . rule ~ aritmetica pentru calcularea tarei . statute ~ de avarie comuna .service regulations ~ intern de function are .(de tranzactii) waste book regiune s.regulation of monopoly ~ a pietei . district ~ aurifera .f. regulations.balance book ~ de transfer .(cont. maritime/ship's register ~ portuar de evidenta a marfurilor incarcate . area.tabular book ~ temporar .classification society. returns inwards book ~ de partizi .296 REG-REG ~ de marfa .(al actiunilor) transfer register ~ de vanzari .(asig. n.sales book ~ de venituri si cheltuieli . mar. regulile de ambalare si etichetare.register of mortgages ~ de semnaturi autorizate . regulation.) sundries ledger ~ naval/maritim .(care stipuleazd caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricatie.customs regulations regulamente tehnice . cdnd detindtomi unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar responsabile dacd trasul nu-si respectd obligatiile) recourse regulament s. registry of shipping.internal regulations ~ de serviciu .tare and tret reguli de calculare a tarei .f. to control.inland ~ industrial^ .) tonnage regulations .port shipping register ~ tabular .wine district reglementa v.port/harbour regulations ~ strict . to regulate.severe/strict regulations ~ vamal . terminologia si abrevierile standard etc.rent control ~ a diferendului/litigiului .books of receipts and expenditures ~ diverse .forestry ~ viticola .gold field ~ centrala . to settle reglementar adj. prevederile administrative ce trebuie aplicate. regular.settlement of dispute ~ a monopolurilor . (situatie apdrntd in cazul de protest al cambiilor.exchange control regres s.n.signature book ~ de solduri . statutory reglementare s.taring regulations ~ de calculare a tonajului .) general average adjustment/statement ~ de ordine interioara .) technical regulations regula s.) sales returns book.(mar.(cont. to bring under regulation.

) to renew retnscrie v.t. (un contract.f. (legdtura) connection.t. consignment. (comision) (bur. to tow. (reimpozitare) reassessment reintegra v. 1.(a unei legi) revival reinvesti v.t. pi. 1. un abonament etc.n. (a repune in drepturi.relations of production.privity of contract ~ cu clientii . reduction. reintegrare) reinstatement.f. (in posesie/drepturi) reentry ~ in posesie — (prin bund intelegere) (dr. (c. (stiri. to pull remorcaj s.to plough back reipotecare s. intercourse. (de ambarcatiuni) haulage.t.t. to tow. sending. (to his position/post/office) reintegrare s. (a reimpozita) to reassess reimpunere s.investor relations ~ cu publicul/publice .. corn. (prin mandat postal) remittance. (intr-o functie anterioara) restoration reintrare s.privity monetare internationale international monetary relations relua v. despre ziaristi) to cover relatie s.) half commission remizier s. (bur.trade relations.direct contact relatii comerciale . tuggage. (documente) to surrender remitere s.f.REI-REM 297 reimpune v.. hauling. relations.economic recovery ~ economica bazata pe cerere -recovery based on demand side ~ economica bazata pe oferta -recovery based on supply side relata v.) drawing. (c.economic relations economice Internationale international economic relations ~ juridice . towing.(mtre patronat si salariati sail sindicate) labour/ industrial relations ~ de productie .diplomatic relations ~ economice . pulling ~ costier .f. (intr-o functie anterioara) to restore smb. relationship. second mortgage remnoi v.employee relations ~ de afaceri .t. (ambarcatiuni) to haul.t. delivery. to tug. (de documente) surrender ~ bancara .) to reenter relansare s. (un articol intr-un cont) (cont. to hand over. relation. to state. a reintegrd) to reinstate. to resume.f.) recaption ~ in vigoare . reducere) rebate.coastal towage . allowance 2. to report. (cunostinte) acquaintance ~ directa/personala . commercial intercourse ~ contractuale directe . to deliver.customer relations ~ cu investitorii . (de masini) trailing.bank remittance remiza s. corn. to send. (masini) to trail.f. to consign. evenimente. productive relations ~ diplomatice . (prin mandat postal) to remit.t.f.f. (repunere in drepturi. {contact) contact 2. handing over.f. dealings.m. (rabat. recovery ~ economica .business relations ~ de munca . to reinvest ~ profitui .public relations ~ cu salariatii . to renew ~ lucrul . towage.to resume work remite v.) half--commission man remorca v./) to draw. towing.t. revival. towage.

emolument.return on investment a atinge pragul de ~ . paying. deep-sea tug ~ oceanic .ocean (-going) tug remunera v. gainfulness. remuneration. unearned income ~ anuala datorata . to renegotiate renta v.rent in kind ~ nominala .river tug ~ -Tmpingator .river towage ~ maritim . to be profitable/remunerative/lucrative rentabil adj. profitableness. reglementdri vamale si tarifare etc.') tow. (mar.) tug. (vehicul) trailer ~ basculanta . obtinutd in situatiile care provoacd un deficit de ofertd . to bring profit. rewarding.n. 1.{renta funciard suplimentard obtinutd pentru un teren mat fertil.dock-working tug ~ de canal .peppercorn rent ~ viagera .(raportui dintre profitui net si activul total) return on assets ~ a actiunilor . to remunerate remunerativ adj. (rentabil) profitable.. consideration renavlosi v. earning power ~ a activelor . mai bine amplasat etc.(profitui disponibil pentru actionari impdrtit la capitalurile proprii) return on (common) equity ~ a investitiei .life annuity . t. lucrative rentabilitate s.push-and-tow tug ~ de manevre portuare .push-towing remorca s.t.monopolul natural sau artificial. (anuald) annuity. vessel towed.f. remunerative. inaccesibili altord) monopoly rent ~ de raritate .) to recharter renegocia v.coastal tug ~ de andocare .oceanic — ocean towage ~ prin impingere .f. gainful.to break even renta s.sea(going) tug. yield.f. pay.timber carriage remorcher s.f.t.) situation rent ~ funciara .. return.push tug.salvage/rescue tug ~ fluvial .(forma a rentei inca-satd de intreprinzdtorii care dispun de factor! de productie rari.298 REM-REN ~ de avarie .emergency towage ~ fluvial .tank-trailer ~ de autocamion . moneymaking.(renta.canal service tug ~ de halaj . remuneratory 2. (mar. profitable.(yenituri suplimentare pe care un individ Ie poate obfine ca urmare a aptitudinilor sale speciale) ability rent ~ de monopol .dock/ harbour tug ~ de salvare . nesubsti-tuibili.land/ground rent ~ m natura . rent. towboat ~ costier . remunerative.warping tug ~ de impingere §i tractiune .sea towage ~.) scarcity rent ~ diferentiala .(calculate ca raportui dintre dividendele platite de firmd si pretui de piatd al actiunilor firmei) stock yield ~ a capitalurilor proprii . (mar.waggon ~ -cisterna . pusher ~ maritim .annuity due ~ de abilitate . tugboat. gainful. rewarding remuneratie s.truck trailer ~ pentru bu§teni lungi .

distribution. legal remedy ~ capitala/generala .(man. (a rectified) to rectify.funciara .m.implied waiver reorganiza v. (proportionals) apportionment 2. waiver.i.waiver of claim ~ la prime . to allocate. assignment. (a compensa) to make up for reparatie s. (a ceda.din josul unei coloane in fruntea coloanei urmdtoare a unui registru) carry-forward/-over.itemized appropriation of funds .) spread 3.n. cesionare) surrender. (la un drepf) disclaimer. to allot.) (trecerea unei sume .to waive a right renuntare s. to distribute. fund holder.) average adjustment ~ a cheltuielilor . capitalurile investite) to repatriate report s. indemnification.preventive repair ~ provizorie . (despdgiibire) compensation.f. (a unui rise) (asig.) risk spread ~ detaliata a fondurilor . trimming ~ a avariei . to share out. aparate) to overhaul 2. division.t. (masini. (de fonduri) appropriation.resource allocation ~ a valorii de asigurare apportionment of valuation ~ a riscurilor .) allocation of responsibilities ~ a resurselor . to sign off. (la un drepf) to disclaim. revizie) overhaul 2.) to trim repartizare s. (la o actiune judiciara) abandonment ~ la dreptui de a protesta o cambie waiver of demand.temporary repair repartiza v. (cont.. (a mcdrcdturii sau a balastului) (mar. to waive. 1. fin.t. (la bursa de valori. operating repair ~ preventiva . (projitui. 1. (proportional) to apportion 2. (beneficiar al unei rente anuale) annuitant renunta v. renunciation. (un rise) (asig.(rdspdndirea plasamentelor sau a creditelor cu scopul de a se obtine cea mai bund garantie contra riscurilor de capital sau de venit) (fin. to reorganize repara v.t. (cedare.f. amuharea achitarii iinei dator':i. (sumd reportata) amount brought/ carried forward 2. mar. Friii .) to spread 3. remission.distribution of expenses ~ a flotei pe linii de navigatie shipping pattern ~ a greutatii .weight distribution ~ a profitului . sharing out. a cesiond) to surrender. t. rentier.total. turnover job ~ curenta/de intretinere .running repair/service. repair.(asig.REN-REP 299 rentier s. 1. (la o actiune judiciara) to abandon ~ la un drept .) trim.allotment of profit ~ a responsabilitatilor . (la) to renounce.. to assign. 1.f. to divide. allotment. partial . fin. (generald.allotment of property ~ judiciara a debitelor unui falit adjudication of bankrupt's debts repatria v. 1.(general) overhaul. notice and protest ~ la o actiune judiciara abandonment of action ~ la o cerere/pretentie .(de asigurare) waiver of premium ~ tacita . (incdrcdtura sau balastui) (mar. allocation. to mend. to repair.

(reluarea continud a procesuli.f. (care adreseazd intrebdri) questioner represalii s.f. (economice. to restore.) to continue reportaj s. restoration ~ in poscsie . (in drepturi'} to reinstate.m.(de •.enlarged reproduction .n. (o propunere. continuation account ~ al articolelor in cartca mare (cont. measures of retaliation a aplica . business/commercial agent ~ diplomatic . to decline. (pe cinevd) to represent.bad reputation respecta v. un angajamenf) to honour ~ conditiile contractuale .y. correspondent. to turn down. (//. representative office ~ comerciala . la bursa de mdrfuri.resident minister ~ exclusiv/unic . pi.sales agent/ representative. (un apel) to dismiss. vamale etc. (bur.serviceman ~ autorizat . executive.) reprisals.to fail to meet one's obligations respinge v.reinstatement. (care ia interviuri) interviewer. trade representative.(a unei firme) refloating m drepturi .general agent ~ imputernicit legal . {in cartea mare) to post 2. (de represalii) retaliatory reprezenta v. (leged) to abide by. o oferta) to reject. to repulse. restoring. official. manager ~ de zona . salesman.authorized/appointed agent ~ comercial .to refloat a company repunere s. representation ~ sindicala/a salariatilor . retaliation.to retaliate on represiv adj.t.f. (cor.good reputation ~ de solvabilitate • creditworthiness ~ rea . to stand for reprezentant. to observe.impotriva . reputation ~ buna . representative agent ~ al fabricii furnizoare .simpia . reporter.w. representation. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.duly authorized representative reprezentanta s. (lilerar) reportage reporter s.t.trade agency/ representation ~ exclusiva . (pretentii.) to carry forward/over. o propunere) to overrule.•anzdri) area manager .to comply with/to keep to contract terms a nu-§i ~ obligatiile . pdnd la nrmd-toarea lichidare. (pentru) liable/ responsible/answerable/accountable (for) s. to act for. to repel. agency. retaliaiory measures.reentry ~ in vigoare . activitate) to refloat ~ in activitate o companie .simple reproduction repune v.sole agency reprczentare s.f.f.employee representation reproductie s. coverage. to observe. 1. (o motiune) to vote down responsabil adj. restoration ~ in activitate .f.t. (o obligatie.m.auonale\ reproduction ~ largita . (o clauza) to comply with.(al unei companii intr-o anumitd zona) sole/exclusive agent ~ general .300 REP-RES plata unei dobdnzi.t.t.ii de productie la scam economiei r. (p obiectie. to keep to.) posting reporta v./. cereri) to disallow.(a unei legi) revival reputatie s.

restraint of trade ~ de contingentare . resource. (salariala) back pay. restricted. (a unei afaceri prin vdnzarea sail inchirierea unor active) divestment ~ a afacerilor .f. accountability.f. responsibility.(dr.(a firmelor pentru echilibrul social} social responsibility rest s. to refund restituire s. diminution. (a creditelor) tightening. (despre o clauzd) saving restrictie s.(a specialistilor dintr-o mtrepriiidere) functional responsibility ~ limitata . (a reduce) to reduce. owing. (in bani) change restant adj. (a cheltuielilor. proprietati) to restore.f.quota restrictions ~ discriminatorii . limitation.return of premium ~ a taxelor vamale . restriction. pi. (mgrddire. (mgrddire. (a ingrddi) to restrain. to give/to hand back.dividend limitation/ restraint ~ a pietelor .f. refund. restrangere) restraint.f. (arierate) arrears restante salariale . to limit.arrears of wages restitui v. means. stringency.wage restraints ~ valutare .f.decline of the markets a schimburilor exchange restriction restrans adj.limited liability ~ sociala .(dr. limited. refunding ~ a bunurilor sechestrate . ability .tax refund ~ a primei de asigurare .ax(e) ~ calitative . restrictive. (de bani) return. liability ~ fiduciara — (a adminisirdrii unui fond depensii) fiduciary responsibility ~ functionala .RES-RES 301 ~ ierarhic . to reorganize resursa s. 1.t. (de bunuri.exchange restrictions restructura v.n. (despre piata financiara) stringent restrictiv adj.business contraction ~ a creditului/posibilitatilor de creditare stringency/tightening of credit ~ a dividendelor . (cheltuieli. backlog. resources. (a micsora) to diminish. qualification.export restrictions ~ la import .quantitative restrictions ~ comerciale .discriminating/ discriminatory restrictions ~ la export .line man ~ in mod solidar . (bani) to return. to restrict.) replevin ~ a impozitului . proprietati) restoration. restriction. remainder 2. to restructure. limitare) restraining. limiting.legal constraint restrictii bugetare severe . rest. reduction.customs drawback restrange v. outstanding. back.) jointly and severally liable ~ sindical . remaining. restitution. constraint ~ legala .trade restrictions.trade-union leader/ organizer responsabilitate s. limitation.t. a afacerilor etc. (creditele) to tighten restrangere s.qualitative restrictions ~ cantitative .) to contract. afaceri etc. (de bunuri.import restrictions ~ salariale . (deposit ca termen) overdue restanta s.) contraction.t.

(cotizatii sindicale din salariu) to check off 2. (o suma) to keep back. reunion.f. a asigurdrilor sociale etc. chain ~ comerciala .primary resources ~ economice .road network retine v.(despre legi) to retroact retroceda v.highway system ~ feroviara . (conform legislatiei in vigoare) statutory deduction reuniune s.f.railway system/network. retention ~ de salariu .chain store ~ de sucursale .) to withdraw.natural resources ~ umane . to retrocede retrograda v.computer network ~ de conducte . dwelling place retentie s. (o camera) to engage. 1.t. (bani din circulate} to retire.pipe system ~ de magazine . to be successful (in) ~ in afaceri . abode. remuneration.human resources resedinta s.t. {monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) to immobilize v. to withhold. pay ~ in functie de performante performance-related pay retroactiv adj. economii) drawing. to send back returnabil adj. (pentru plata impozitelor.branch network ~ de sosele/drumuri .f. rutierd. draw.) to retain.) deductions from pay. returnable retea s.water-power resources ~ naturale .run on banks ~ temporara a unei licente suspension of a licence retribui v. de mdrfuri etc. economii) to draw.(a cotizatiilor sindicale) checkoff. demotion returna v. to deduct.supply system/network ~ de calculatoare .(in cazul nerambursdrii unui credit) wage assignment ~ din salariu . (depuneri. to draw back.resources. (salariul etc.f.) network. (de monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) immobilization 2. (comerciald.) system. to pay retributie s.. (bani din circulatie) retirement. activitate) to retire.t. (sechestru) distress.trading network ~ de alimentare cu apa . lien. to reconvey.. domicile.t. mdrfuri etc. to recede. (feroviard. de drumuri etc. (a se pensiona) to retire 2. to give up retragere s. withholding.economic resources ~ financiare . (o suma din fonduri.'.t. (. deduction. to remunerate. (SUA) railroad system ~ rutiera . (locuri.f. (de depuneri. (din activitate. bilete) to book.cash withdrawal ~ masiva a depunerilor bancare .(injustitie) nonsuit ~ de numerar . funds ~ hidroenergetice . (din afaceri. 1. residence. retroactive a avea efect.f. electricd etc.to be successful in business . to hold back. to bespeak retinere s. (in) to succeed (in). distraint retrage v. (adunare) assembly. to withhold.302 RES-REU resurse de materii prime . afaceri) retirement ~ a actiunii .f. 1.) withdrawal. (un salariat din cauza rezultatelor nesatisfdcdtoare sau a comportamentului) to demote retrogradare s.f. (o suma din fonduri. meeting reusi v.r.

to retool. conditie. condition. (contabila) audit ~ contabila .f.audit ~ generala . claim.t.(a activelor) (cont. maintenance inspection reviior s. (rambursarea unei emisiuni de obligatiuni sau actiuni preferentiale inainte de scadenta) call ~ a unui ordin de plata .(pentru acoperirea necesarului de fond de rulment) general reserve ~ lichida .m. (tehnica) inspection. to control. revision. to cancel 2. controller ~ contabil . examination.f. (a destitui) to dismiss. resale revendica v. (bilunara) fortnightly. (destituire) dismissal. revolution ~ industrials industrial revolution ~ manageriala (schimbare profundd a principiilor de management si conducere a firmelor de afaceri) managerial revolution ~ verde . (anulare) repeal. clauzd limitativa) reserve.trade journal ~ interna .auditor revizui v. stipulation ~ de aur . magazine.press review ~ de anunturi/reclame .t. (de drepturi) assertion revendicari salariale .f. qualification. to re-equip revaloriza v. 1. cancellation 2.capital reserve. (in monede si lingouri) coin and bullion .) reserve.(fin. 1.wage claims revinde v.REU-REZ n r\'y ->03 ~ mtr-o tranzactie/afacere . to request.stop payment revolutie s. to claim. (drepturi) to assert revendicare s. stiintd etc. 1.t. to inspect. (tehnic) to overhaul 2. (a anula) to repeal. control.(general) overhaul ~ tehnica .) review ~ a presei . stock of capital. periodical. (tin ambasador din post) to recall revocabil adj. (mai ales de literaturd. (cant.) to audit revoca v.(denumire data ansamblului de actiuni si mdsuri de ameliorare geneticd a semintelor pentru culturile de baza. 1. inspector. (lunard) monthly.technical inspection/' revision. callable revocare s.stock of cash ~ din reevaluare .f. to resell.to get the best of a bargain/deal a nu ~ in . revocation.(a unei band) extraordinary reserve ~ generala . demand.(a unei firme) house magazine revizie s. (provizion) provision 3.f. to revoke. revocable. reserve. (a unei band) surplus reserve ~ de numerar . journal.gold reserve ~ de capital .(disponibild pentru plasamente imediate) cash reserve ~ metalica . request.f.specialized review ~ economics . 1. to sell again revista s. (fin. (sdptdmdnala) weekly.t. (moneda nationals in raport cu etalonul de referinta) to revalorize revanzare s.t. deposit 2.advertiser ~ de specialitate .) revaluation reserve ~ extraordinara . (restrictie.t.f. stock.to fail in reutila v. in vederea mdririi productiei agricole in zonele si tarile cu deficit alimentar accentual) green revolution rezerva s. to demand.) (in lingouri) bullion reserve. overhaul(ing) 2. (a unui ambasador din post) recall 3.

to rescind.wear resistance rezolutie s.t. residue. remnant rezilia v.(constituite din profit) company reserves ~ ascunse/secrete . brief. (a suspendu) to suspend.) visible reserves a constitui ~ . summary.(delict de bilant care constd in denaturarea inregistrdrilor contabile prin subevaluarea activelor) (cont. to summarize rezamats.reserve currency rezerve ale societatii . to void. termination.consumer resistance ~ a materialelor .n.{mentionate in bilantui contabil) {cont.gold and foreign exchange reserves ~ vizibile/declarate . to remove 3.bank reserves ~ bugetare .{reserve bancare investite pe termen scurf) secondary reserves ~ strategice . to hoist 2.f.f. to terminate.f.to move/to submit/to table a resolution rezuma v.t.{la radio. residual 2. to annul. resistance 2. (un contract.budget reserves ~ excedentare .304 REZ-RID ~ pentru cheltuieli neprevazute contingent reserve ~ valutara .m.n. {a mdri) to increase.vault cash ~ legale . residence rezidual adj. televiziune) headlines ridica v.{ale unei band) minimum reserve requirements ~ pentru credite neperformante bad debts reserves ~ primare . rescission. to dissolve reziliere s. to brief.{rezerve bancare care asigurd lichiditdti imediate. {restrictii} to withdraw. to heave.to build up reserves a retrage sume din fondurile de ~ to draw on the reserves rezident s. {dr.{in ciuda publicitdtii) sales resistance/apathy ~ la uzura . .{ale unei band) excess reserves ~ facultative — {rezerve de capital a cdror constitute mi este obligatorie) voluntary reserves ~ in numerar . {greiitdti) to lift. to sum up. resolution a adopta o ~ .strategic stocks ~ valutare §i de aur .strength of materials ~ la cumparare .t. dar nu genereazd venituri) primary reserves ~ proprii — {rezervele bancare minus cantitatea imprumutatd de band de la Banca Rezervelor Federale) {SUA) unborrowed reserves ~ secundare . voidance. resident rezidenta s. residuum. 1. cancellation. o conventie) to cancel. resume ~ al principalelor $tiri .) residuary reziduu s.to pass/to adopt/to approve/to carry a resolution a propune o ~ . 1. to undo. 1. annulment. dissolution rezistenta s.f.) hidden/inner/secret reserves ~ bancare . {a materialelor) strength ~ a consumatorilor . to raise.(yaloarea minima a lichiditdtii pe care o bancd este obligatd prin lege sd o detina) legal/statutory reserves ~ minime obligatorii .

(crestere) growth. mar. risk insured ~ comercial . mar. mdsurat ca efect asupra variabilitdtii profitului firmei) corporate risk ~ de accidente profesionale/de munca occupational hazard ~ de captura .credit risk ~ de firma . mar. unde actioneazd agentil) ring rise s.can'ier's risk ~ al cumparatorului .(asig.(riscul expro-prierii activelor unei filiale struine de cdtre taragazdd sail restrictii nepre-vazute asupra fluxurilor de numerar cdtre companiamama) sovereign risk ~ de transbordare transshipment risk.f. (de greutdti) lifting. (o sedinta) to break up v. to scale up.(riscul valutar da-torat diferentelor de curs in tranzactiile . removal 3. cat yi pentru caric) (asig. (imbu-ndtdtire) improvement.to raise claims ~ preturile fortat/artificial .) ice risk ~ de incendiu . (incintd circulard din sala bursei.) risk of seizure ~ de coliziune/abordaj .) shipper's risk ~ al nemdeplinirii obligatiilor . mar. 1. to run into 2.insured risk.(asig.(prin asigurare) covered risk ~ al afacerii .) common adventure ~ corporativ . raising. risk. (mdrire) increase.wage increase ~ brusca a preturilor -jump in prices ~ topografica topographic(al)/land survey ring s.inflation risk ~ al incarcatorului . to skyrocket ~ obiectii .n.to force up the prices ridicare s.) adventure ~ acoperit . betterment ~ a preturilor — rise in prices ~ a salariilor . (/a) to amount/to come to.business risk ~ al armatorului . to put up 4.n. mar.insurable risk ~ asigurat . mar.r.fire risk ~ de incetare de plata . (suspen-dare) suspension.) third-party risk ~ de spargere . -hoisting 2. 1.fraud risk ~ de flirt . risk of boats/craft ~ de tranzactie . (de restrictii) withdrawal.owner's risk ~ al carau§ului .(a coletelor de mar/a) breakage risk ~ de suveranitate .buyer's risk ~ al inflatiei . hazard.default risk ~ de lichiditate (incapacitated intermediarilor financiari de a onora obligatiile financiare pe termen scurf) liquidity risk ~ de prejudiciu adus unui tert -(asig.(asig.to raise/to make objections ~ pretentii .theft risk ~ de gheturi .commercial/trade risk ~ comun — (atdt pentru navd.RID-RIS 305 (preturi) to raise.) risk of collision ~ de credit .(in tranzactiile de comert exterior) noncompletion risk ~ al puterii de cumparare -purchasing power risk ~ asigurabil .(la alocarea capi-talului.(riscul de baza inerent activitdtii de exploatare a firmei) (fin. (brusc.(asig. (asig. heaving. acesta reflectd efectele unui proiect asupra riscuhd finnei.) business risk ~ de frauda . despre preturi) to zoom up.

to squander (away) risipitor adj. roll.) operating risk ~ politic .) inherent risk ~ maritim (marine/maritime) adventure. s. riverain.) extra/ additional risk ~ total . (din mar/a) to spill 2.m. return. thriftlessness risipi v.) country risk ~ descoperit/neacoperit . wasteful.(asig.) incalculable risk ~ intrinsec .to incur a risk risca v.(mar. timp etc. docket.) (de procese) cause list.. care rezultd din oscilatiile pietei bursiere si nu poate fi eliminat prin diversificare) (bur. squanderer.m.(riscul diversificabil sau specific unei anumite companii. list. robot robotica s.) to waste.) ship's ledger/ articles. refund. marine/maritime risk. river (-side) s. riverside resident robot s. situatie generatd de existenta unei asigurdri etc.noninsurable/ uninsurable risk ~ nesistematic . (bani. risk at sea ~ moral — (comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor.{riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fixe financiare dobanzi.t.) total risk ~ valutar/al cursului de schimb foreign exchange risk a se expune unui ~ . robotics rodi v.n.n. riparian. wastage. cauzat de factori caracteristici aces-teia.(fin. to disperse. rate ~ de circulatie a marfurilor .political risk ~ profesional professional risk ~ sistematic/relevant/de piata .(riscul care existd in conditii de functionare normald a bdncii) (fin. to venture. timp etc.(asig.. thriftless s.f.f.rate of turnover ~ de cre$tere economica .(asig.economic growth rate ~ de productie .(asig. care poate fi eliminat prin pds-trarea actiunilor companiei intr-un portofoliu diversificat) unsystematic risk ~ operational . spendthrift risturna s. fruitful 2.(fard asigurare) uncovered risk ~ financiar .(mar. fin.f. rival rivalitate s. (bani mtr-o afacere) to stake ripisa s. rebate ~ de navlu . muster roll/book .i.) premium refund ritms. 1. to bear/to yield fruits.) moral hazard ~ neasigurabil . (de bani. 1.) systematic/ relevant/market risk ~ special/suplimentar . register 2. (dr. to fruit roditor adj. riparian. (concurentd) rivalry. fonduri de amortizare) financial risk ~ iminent . fruit-bearing. (calendar de termene) calendar ~ de echipaj . fertile.) deferred rebate ~ de prima .(abaterea standard a unui titlu de valoare) (fin.m. dividende preferentiale. contention riveran adj.(asig. riverain. spendthrift. 1. to scatter.(acea parte din riscul unui titlu de valoare.rate of production rival adj. waste. to risk. rich rol s.) immediate risk ~ incalculabil .) squander.f.t.306 RIS-ROL comerciale Internationale) transaction risk ~ de tara . m.

(raportui dintre vdnzari si stocuri) inventory turnover rotund adj. road.overland route ~ oceanica . (falit) broken ruja v..f.t. (cont.sea route ~ terestra .direct route ~ fluviala . (afalimentd} to break 307 ruin at adj. shipping/sailing route. fondtiri) to circulate rulaj s./) fast freight line ~ directa .f. {calcule. (despre cifre) round.fin. (cifra de afaceri.rotation of directors ~ a sarcinilor/posturilor-job rotation ~ a stocurilor . course.. rural ruta s. 1. randament) turnover ~ a activelor fixe . rotatie 2.t.(c. (de negocieri) round rural adj.m. .t. a unui avion prin distribuirea ei uniforma) to trim ru]ar s. trim.ocean lane a schimba ruta .(asolamenf) rotation/succession/shift of crops ~ a directorilor .f. route.) to docket rotatie s. way ~ comerciala . trimming rula v. trimmer rujare s.f. navigation course ~ de transport de marfa de mare viteza .to reroute rutier adj.trade route ~ de navigatie . care mdsoard utilizarea instalatiilor si a echipamentelor) fixed assets turnover ~ a activului total ..t. (incdrcdtura uhei nave. {bani.(un proces) {dr.) turnover runda s.(shipping) lane.(raportui dintre vdnzari si activele fixe.inland route ~ maritima .(raportui dintre vdnzari si activul total) total assets turnover ~ a capitalului .ROL-RUT ~ de impozite .assessment roll a trece pe ~ . (despre o sumd de bani) even rotunji v.n.(circuitui capitalului privit ca proces continuii} capital turnover ~ a culturilor agricole . cifre} to round off ruina v.

wage earner. (]~>entru prelegeri) lecture room ~ de a§teptare .gross wage ~ colectiv . the salariat ~ pensionat .lunar . wage differential ~ direct . (pentru marfd.f.waiting room -.basic wage ~ de concediere dismissal wage/pay/ compensation ~ derizoriu .slack bag sacrifica v. to remunerate ~ insuficient .regular salary " platit prin cec .permanent employee salariu s.wage expectations ~ indirect . mcdpere) room.audience chamber ~ de consiliu . salary earner.de audiente . retribuit) remunerated.neumplut .(acea parte a salariului pidtitd dupa alte criterii decdt. stipendiary.t.paycheck ~ real .pittance ~ diterential . mai ales intr-o cladire publicd) hall.m. pay ~ brut .sack '~. (functionar la stat) civil servant. (animale) to slaughter.(in corelafie cu munca prestata) direct wage ~ estimat in viitor .productive wages ~ progresive . pi. (mare. prestarea de servicii) wage(s). munca prestata) indirect wage ~ in acord .plastic bag ". mecanizatd.collective wage ~ de baza . (despre munca) paid s.weekly wage ~ tarifar . (pentru munca manuald.minim/de subzistenta . job/task wage ~ in natura .de hartie .minimum/ subsistence/living wage.differential pay.nominal wage ~ pe unitatea de timp . to pay (salary to).wages and salaries salariza v.f. wageworking.monthly wage .piece wage/rate.to underpay salarizare s. paying a salary to. (al persoanei care face alte munci deceit cele mamiale sau meca-nizate ori prestdri de servicii) salary. (muncitor salariat) wage-worker.n.tariff wage/rate salarii curente .paper bag --deiuta-jute bag ~ de plastic .retired employee ~ permanent . de man me standard) bag. office worker.truck wage ~ just .t.board room . (despre oameni) wage-earning.going wages ~ direct productive .fair wage . take-home pay ~ nominal .minimum growing wage . remuneration of sala s.net . (despre oameni sau posturi) salaried. (functionar intr-o societate privatd) salaried employee/man.m.real wage ~ saptamanal . to kill salariat adj. salaried worker.net wage.(in functie de productivitate) progressive/incentive wages ~ si lefuri . (camera. wages pay.s sac s. fall-back pay ~ minim de cre§tere . (renmnerat.time wage ~ permanent/'regulat .

(pentm incalcarea unui contract) forfeit.) charge 4. charge 3.ultimate load ~ maxima .rated load ~ partiala/incompleta . taxe. coveralls sanctiona v. penalty.(dreptui creditorului fund limitat la un amimit activ al unei societuti) fixed charge ~ flotanta . poor. indigent.t. approbation.mortgage charge ~ limita . taxes.f.economic/trade sanctions sanitar adj.charges on assets ~ prioritare . (impolite. tutela) (dr. impuner'i) charges. needy. (lips a) want. (mdatorire) assignment.critical load ~ de exploatare . imposts ~ a probelor .maximum/peak load ~ maxima admisa . payload sarcini fiscale . to impoverish. approval sanctiuni economice . to become impoverished saracie s./ saturation ~ a pietei .f.admisa/admisibila .underload ~ totala . hard-up./i.showroom. (greutate) weight 2.f.(dreptui creditorului extinzdndu-se la toate activele unei societati) floating charge ~ grea .useful/service load. (jam barn.book hall ~ principals . (a aprobu) to sanction.public health saptamanal adj. overalls. necessity.allowable' permissible load ~ critica . paucity: (pauperism) pauperism ~ absoluta .•>. (sdrdcdcios. to agree to sanctiune s.absolute poverty .f. strdmtorat) moneyless. to beggar. health ~ publica . satisfaction ~ a muncii .(plafa prioritara a dividendelor la actiunile preferentiale) prior charges satisfactie s. burden. (ms-pundere. (nevoie) destitution. hebdomadary^. sanitary. lack. forfeiture 2. exhibition room ~ de tntruniri .full/total load ~ utila/comerciala . (obligatie) charge.(sutisfactia pe care un lucrdtor o obtine din activitatea so) (man. impecunious. need(iness). pi. dearth. task. custodie. (nevoia^) destituite. 1. to make poor. onus. 1. (a pauperiza) to pauperize v. ipoteca) encumbrance. poor/ indigent person.auction room. (incarcatura) load. poverty. redus) scanty s.working week sarac adj.heavy lift ~ ipotecara .'.effective load ~ fixa .tax burden ~ pe active .t.) onus probandi. (aprobare) sanction.f. pauper saraci v.f.safe load ~ neta . to penalize. scarcity.operating/service load ~ efectiva . (garantie.. hebdomadal. 1.(a unei burse) floor salopeta s. weekly. sanction.f. burden.. week ~ de lucru . imposition.net load ~ nominala .m.SAL-SAR 309 ~ de expozitie . to sanction 2. to grow/to become poor.)]db satisfaction saturare .. health. weekly (publication) saptamana s. mart ~ de vanzare de bilete . sarcina s.assembly hall -de licitatie . responsabilitate. (obligate) obligation 5.market saturation sanatate s. burden of proof .(dr.

) sliding trend ~ u§oara a preturilor .(mire doud sau mai multe companii care fuzioneaza) exchange of shares .tax scale ~ de incendiu . schedule 2. to figure out.legal/public/statutory holiday. (bruscd) slump ~ a preturilor . 1. (zi liberd la scoala) play day 2. tarife) to lower.(bur. markdown ~ accentuata a preturilor . (despre preturi.reduction in turnover ~ a cursului . (barter) barter 2. prompt date.fire escape ~ de normare . (santier) oilfield schema s.(a mai multor titluri de valoare) equation of payments ~ medie . decline.) draught/draft scale ~ de serviciu .) (care urmeazd unei perioade de cresteri) setback. (despre incasdri. maturity.decline in prices.f. (pretui) to mark down 2. cheltuieli) sliding scale ~ rulanta . rest day. due date/day. micsorare. to sag. to decline. (marcatd cu rosu in calendar) red-letter day ~ legala . (despre o datorie) to fall in scara s. (troc) truck. scheme. (a activitdtii economice) downturn.f.back stairs ~ grafica . downswink ~ a cifrei de afaceri .t.f. a diminua) to lessen.rating scale ~ de pescaj .f.to fall due scadenta s. to decrease.stowage diagram schimb s. to diminish. (sondd) oil derrick. mature a fi ~ . (fixd) stairs. high day. (de lucru) shift ~ de actiuni . to fall.(a hdrtii) graphic scale ~ ierarhica . to weaken. (despre pretiiri. weak schela s.(mar. to slump scadere s.f. table of functions and wages ~ a oportunitatilor de investitii -(grafic al oportunitatilor de investitii ale firmei clasate in ordinea ratei rentabilitdtii proiectelor) investment opportunity schedule ~ de incarcare . staircase. hierarchy ~ mobila . a micsora.slight decline in prices ~ vertiginoasa a preturilor . (reducere. (care se prdznuieste) holiday. to sink. decrease. diminution.i.(de venituri. (de cifre) subtraction 2. feast. (de personal) establishment.to fall due. lowering. (falling) due. term. (cifre) to subtract. (a unei cambii) tenor ~ comuna . (zi nelncrdtoare) day of rest.310 SAL-SCH ~ relativa . (despre cursuri bursiere) to trade down. to mature.scale of ranks. to go down.n. scheme of loading ~ de stivuire . 1. diagram. 1. profituri) to fall off.relative poverty sarbatoare s. 1.f. diminuare) reduction.(calculatd in functie de diferite sume care trebuie platite la date diferite) average due date a ajunge la ~ . (mobild) ladder 2.(bur.rolling/moving stairway scadea v. to diminish. (scald) scale ~ de impozite . (a reduce.collapse of prices scazut adj. (pentru band) bank holiday scadent adj. exchange. to lower v. chart. tarife) low. 1.loading chart. 1.

twilight shift ~ de zi . modification. goal. to change.(cedarea unor creante.(cu efectiv dublu) double shift ~ financiar de creante . changing. (bani in unitdti subdivizionare) to break. transformarea unei datorii cu dobdndd fixd intr-o datorie cu dobdndd variabila) swap ~ in natura . (a cdstiga.foreign exchange ~ valutar direct . on the staff scrisoare s. nou prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs si achitarea unei diferente de pret) trade-in ~ in continutui unei functii .n. valuta uneia fund cotatd in raport cu valuta celeilalte tdri) direct exchange ~ valutar indirect .to draw money (from a bank) ~ castiguri mari de pe urma . (a inlocui) to replace.day shift ~ dublu .to cover one's expenses scont5\/2.to clear through the customs a-$i ~ cheltuielile .t. aim. detinute de o banca. 1. to alter. a obtine) to get. to shift.afternoon/swing shift ~ de experienta . (bani) to change.t. (a convert!) to convert schimbare s. (a modified} to modify.f.(intre doud tdri.to undock ~ din functiune . (din Idzi. o instalatie) to shut down ~ din vama .to disable.exchange at parity ~ valutar .SCH-SCR 311 ~ de dupa-amiaza . discount ~ comercial . discounter scop s. a unui frigider etc. prelevdnd dobdnda ^i comisionul aferent transferului de creanta) discount scontator^.t.(intre doud tdri. alteration.night shift ~ de seara . purpose scriptic adj.shift in the function scoate v. in schimbul unui alt activ. exchange. schimbarea unei creante dintr-o anumitd valuta in altd valuta. {un utilaj. (un certificat. shift ~ a preturilor . folosindu-se valuta unei a treia tdri) indirect exchange schimba v.bank/banker's discount sconta v.to derive large profits from ~ din doc . to discount. to take on discount scontare s. to unbox 3. change. cutii) to uncase.(troc) swap.(in dona sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vdrf) split shift ~ de marfuri .variation of prices ~ a unui produs vechi cu unul nou (cumpdrarea unui automobil.f. to take/to draw/to pull out 2.m. (a face schimb de) to exchange 2. (pperatiune prin care banca il crediteazd pe posesorul unui efect de corner} nescadent cu valoarea netd a acestuia. swapping ~ la paritate .working shift ~ de lucru divizat .exchange of goods/ commodities ~ de noapte .exchange/pooling/ sharing of experience ~ de instrumente de ratificare exchange of ratifications ~ de lucru . un act) to take out 4. to obtain ~ bani de la banca . 1.f letter .

(a navel) letter of guarantee ~ de garantie a incarcatorului shipper's guarantee ~ de garantie bancara de executare (ci contractului) performance/contract bond ~ de garantie vamala .(la atribuirea de actiuni) letter of renunciation ~ de sprijin/recomandare .(ca garantie) letter of deposit ~ de gaj . costliness.commercial letter of credit ~ de credit de calatorie .letter of credit ~ de credit anticipate . expensiveness.covering letter ~ de numire .follow-up letter ~ de credit .letter of hypothecation ~ de garantie .(pentru platu taxelor vamale de import) customs bond ~ de intentie .undated letter ~ recomandata .(pentru obtinerea unui imprumuf) letter of comfort ~ de scuze . dear scumpete s.f. dearth scumpi v.letter of advice.anticipatory letter of credit ~ de credit circulara .traveller's letter of credit ~ de credit deschisa/fara conditii open letter of credit ~ de depunere .312 SCR-SCU ~ cu semnaturile autorizate mandate form ~ cu valoare declarata .(pentru respingerea cereru de subscriere la actiuni) letter of regret ~ de trasura .tip .set form of a letter scrisori de acreditare .r.letters of credence scump adj.sealed letter ~ neconfirmata .letter of reminder ~ de recomandare .letter of inquiry ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de confirmare . to grow/to get dearer. waybill ~ tnchisa .(a rnarfii) letter of indemnity.letter of introduction/recommendation ~ de renuntare .circular letter of credit ~ de credit comerciala .registered letter. to raise/to put up the price of v.) letter of lien ~ de apel .unacknowledged letter ~ nedatata .(intr-un post) letter of appointment ~ de preocupare . to rise/to increase/to advance/to go up in price .t.letter of intent ~ de msotire .(trimisa de banca unui client cu dificultdti fmanciare) letter of concern ~ de rapel/revenire .(adresatd unui actionar pentru a plati actiunile detimite) call letter ~ de avizare .(contract pentru transportui de mdrfuri) consignment note. backward/back letter.dead letter ~ . deamess. {SUA) certified mail ~ returnata §i neinmanata expeditorului . expensive.insured/value letter ~ de acordare a dreptului de retentie -(dr. advice note ~ de cerere de informatii sau de oferta .

sector.exemption from taxation. (serviciu.to levy/to lay a distraint upon a scoate de sub ~ .t. to attach. 1. exempt (from).Secretary-General ~ particular .n. (de o sarcind. to exhaust. (o navd) to arrest sechestru s. distraint. (exonerare) exoneration. attachment. 1. spartura) leakage. to distrain. secret. o obligatie etc. (de taxe.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta -correspondence clerk secretariat s.) free of freight ~ de taxe postale . (dr.trade secret ~ profesional professional secret secretar. secret. (asupra navel) arrest ~ asigurator conservative seizure ~ asupra bunurilor imobiliare -seizure of real estate/property ~ asupra bunurilor mobiliare -seizure of movable property ~ executor .f.execution ~ in revendicare seizure under a prior claim ~ judiciar . 1.(mar.to replevy secret adj. district ~ corporativ/al corporatiilor . flowing. freedom from tax.personal/private secretary ~ responsabil cu clasarea docu-mentelor .post-free ~ de taxe vamale duty-free. (a exonera) to exonerate. (a sdrdci) to impoverish sechestra v.f.exempt from taxation ~ de navlu .key sector of the economy ~ institutional .seizure under legal process a pune.t. garnishment. spillage ~ de marfa cargo leaking ~ din sac .exemption from duty scutit adj.n.) to privilege.(in economic) corporate sector ~ de servicii service department ~ economic cheie .n. free (of) ~ de chirie sau arenda . sequestration.f.leakage from bag scuti v.(totalul unitdtilor economice sau institutionale care an un comportament analog) institutional sector .Secretary of State ~ general . to exempt. to deplete.t. distrainment.SCU-SEC 313 scurgere s. seizure. tax exemption ~ de taxe vamale . (de impozite partial sau total) derating ~ de impozite . free of duty secara s. (functie) secretaryship sector s. birou) secretariat 2. confidential s.) to sequester.banking secrecy ~ comercial/industrial . impozite etc. secretary ~ de redactie editorial secretary ~ de stat .) immunity. to seize. department 2.rent-free. (printr-o crdpdturd. to sequestrate.pe .s-. (a capitalului) efflux ~ accidentals — (cu efect poluant) accidental leakage. free of rent ~ de impozite . (de impozite partial sau total} to derate scutire s. rye secatui v. secrecy ~ bancar .rn. leaking. sequester.tax-exempt/-free ~ de impunere . exemption.n. wastage 2.

f.tax administration. division 2. to subscribe 2. (intr-o uzind) workshop ~ de politic .portfolio selection ~ ponderata .f. 1. (al unei firme) office. coffer ~ de noapte .f. signatory. pi.food security ~ sociala .f. head/home office.(seif cu usa amplasatd pefatada exterioard a unei band.f. signatory s. signed ~ personal/man u propria — signed personally/in own hand semnatar adj.n.polling station ~ financiara .market share segmentare s.n.n.to sign in blank ~ in condica .f.registered office segment s.headquarters.t.balanced sample semana v.(in care se combind proprietatea publicd cu cea privata) mixed sector ~ petrolifer . taxation authorities ~ postuniversitara . 1. identificarea si exploatarea unui segment ingust de piata) concentrated segmentation seif s.314 SEC-SEM ~ mixt .to sign on behalf of smb. semifinished/ half-finished/unfinished goods/products. semiskilled semicontainer s. to sign. semimanufactured s.private sector ~ public/de stat .police station ~ de productie/exploatare production/operations department ~ de votare .m. segmentation ~ a pietei . to seed. (al unui holding) group headquarters ~ social . selection.half-height/ open-top container semifabricat adj.labour safety ~ alimentara .n. ~ pe verso . unde clientii pot veni sa-si depoziteze numerarul in afara orelor de program ale bdncii) night safe selectare s. department.n. (culinare) readyto-cook foods semna v. (a celei mat bune alternative) (man. segment ~ de piata .social security sediu s. (in randuri) to drill semanatoare s. (pentru mdrfuri in vrac) half-height container ~ deschis/fara capac .(pentru doctoral) graduate school securitate s. pi.oil area/land/zone ~ privat . safety. choice ~ de portofoliu .to sign per proxy semnat adj. section. to sow.public sector sectie s. vault.to endorse ~ prin procura . signature ~ autorizata authorized signature ~ colectiva -joint signature ~ de complezenta .t.market segmentation ~ concentrata . intermediate goods/ products semipreparate s. sowing machine semicalificat adj.to sign jointly ~ in numele cuiva .) screening selectie s.bogus signature .n. (transferul sau renuntarea la o proprietate) to sign away ~ in alb . strongbox. (la iesirea din serviciu) to sign off ~ in mod solidar . security ~ a muncii .f. semifinished. subscriber semnatura s.(la intrarea in serviciu) to sign in. safe (deposit).(marketingul niselor de piata. {central) headquarters ~ central/principal . signer.

(a jiidecdtorului) judgement. o chestiune) serious. job. (ingrijire. (de arbitral) to make an award serie s.signature of the firm sentinta s.set of bills of exchange ~ de conosamente . service. series 2. pe parcursul unui an) public debt service ~ comercial/de vanzari .to pass/to give/to deliver a sentence.judgement upon withdrawal of suit ~ de jurisdictie contecioasa sentence in disputed matters ~ de rejudecare/trimitere .advisory service ~ contabil . (a unui arbitru) award ~ de amanare . (despre un cumpdrdtor) genuine.accounting/accounts department ~ contractual .full-time job/ employment/work ~ cu norma partiala/program redus .remand ~ definitiva/executorie .contract service ~ cu norma intreaga .f.illegible signature ~ in alb . grave. (facut cuiva) service rendered 5. employment.judgement by default ~ irevocabila . decurgand din datoria ptiblicd.research department ~ de consultants manageriala (serviciu intern al unei firme) management sei"vices ~ de contencios . servire.forged signature ~ ilizibila/indescifrabila . platd externe. (de obiecte) set.. servi v.authograph ~ prin procura . (despre o sitiiatie.(totalitatea obligatiilor de. (pbligatie de serviciu) duty 2.blank signature ~ neautorizata . pe parcursul unui an) foreign debt service ~ al datoriei publice .t. (set) set ~ de cambii . sentence.final judgement ~ civila -judgement in civil matters ~ in contumacie .(intr-un hotel) room service ~ de cercetare . service ~ al datoriei externe . decision.part-time job/employment/work ~ de aprovizionare-desfacere supply-delivery service ~ de camera .adjournment ~ de desistare .n. (un client) to serve. to wait on serviciu s.decree absolute ~ in favoarea reclamantului judgement for the plaintiff ~ penala -judgement in criminal case ~ provizorie/interlocutorie interlocutory judgement a da o ~ .set of bills of lading series adj. (a juratilor) verdict.SEM-SER 315 ~ falsa . 1.signature by procuration/proxy ~ sociala .unauthorized signature ~ originala .legal department ~ de corespondenta . (despre o oferta) bona-fide. derivate din datoria externa.credit department . (despre o persoana) serious-minded.correspondence department ~ de credite .sales department ~ consultativ .f. decree.(totalitatea obligatiilor de platd ale debitorilor publici. (sectie) department 4. to attend to.. 1. deservire) attendance 3.

social overheads ~ publice .} direct services ~ edilitare/municipale .social service ~ statistic .navigation/shipping season ~ de pescuit .mail/postal service ~ sezonier .stevedore service ~ de transport .valutar exchange department servicii bancare banking services ~ bancare la domiciliu (sistem de tranzaclii bancare prin computerul personal conectat la reteaua bancil) home banking ~ bancare principale/de baza .dead/'slaclc/dull/iow season. attendant servitute s.collection department ~ de intretinere . (pentru documente.{serviciu de livrare a marfii pand la fiecare destinatar) door-to-door service ~ financiar . avocati.occupational health sendee ~ de mesagerie .316 SER-SEZ ~ de decontare a cecurilor .) servitude.n.(care este oferit pe Idiiga serviciile bancare de baza fird comision) peripheral sendee ~ permanent . servant.personnel/staff/ appointments department ~ de publicitate . (dr. (SUA) expressage ~ de personal .dispatch/forwarding department ~ de Tncasari .discount department ~ de stivuire . offseason/-time .n. set ~ de cambii .commercial services ~ de asistenta medicala . portfolio.(serviciu bancar) transit department '.set of bills of exchange ~ de conosamente .basic banking ~ comerciale .advertising/publicity department ~ de reclamatii .f. de avocat) briefcase servitor. easement sets.complaint section ~ de reconciliere a conturilor .health service ~ directe — (altele deceit cele comerciale. service agreement ~ de medicina muncii .after-sales service ~ postal . pescuit) open season ~ mort .din usa in usa" .finance department hidrografic . m.seasonal employment ~ social .statistical department ~ tehnic .fishing season ~ deschis (de vanatoare.9. season '" de navigatie .repair/maintenance service. (diplomat} attache case.set of bills of lading ~ de oportunitate . functionari etc.regular employment ~ postvanzare/de intretinere .de expeditii .(cu evidentele clientului unei band) account reconcilement service . mdeplinite de medici.hydrographic department/'service/office ~ meteorologic .public utilities ~ regulate scheduled services servieta s.engineering department ~ telefonic .(toate datele risc-rentabilitate referitoare la o investitie) (fin.weather service .) opportunity set ~ de scule .tool kit/outfit/set sezons.transport service ~ .parcel delivery/post/ service.periferic .f.de ridicare si livrare la domiciliu collection and deliver}' ~ de scont .telephone service ~..

quarter.customs seal sigur adj.. (grain) silo silvic adj. monedd de 25 de centi) quarter ~ de galon — (imitate de mdsurd pentru capacitate) quart siderurgie s. lupta sindicalelor limitdndu-se la imbundtdtirea conditiilor de mimed si de viatd) (SUA) business unionism sindicalist s.f. safe 2. (cu acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed siguranta s. (de pintu. (patronal) syndical(ist).loan syndicate ..sphere of influence ~ de productie . field. syndicalistic sindicalism s.n. (mcetare) cessation ~ al exercitiului nnanciar .(corn.) ultimo sfera s. 1.cargo syndicate ~ al feroviarilor . (in sigurantd) secure. trade unionism 2.operating safety/ reliability si\ozs.sphere/field of activity. safety.f.high season sezonier adj. forestry simbol^. metallurgy of iron and steel sigila v. to form a trade-union organization 2. (patronal) syndicalism ~ de sistem . (patronal syndicalist sindicaliza v.m. (de incredere) reliable. (cu plumb de garantie) to seal sigiliu s. 1. 1. trade unionist 2. output area sfert s. seasonal sfarsit5. trade-union. (patronal) syndicate ~ al asiguratorilor de caric .m. simulation ~ a modelelor econometrice -simulation of econometric models ~ de management management game ~ de roluri . 1. security ~ a locului de munca -job security ~ In exploatare .de status — (simbol al pozitiei ocupate de o persoand sau un grup in societate) status symbol simulare s. symbol ~.M./i..f.company union ~ de asiguratori maritimi .sphere/field of production.SEZ-SIN 317 ~ plin/de varf . sylviculture. iincie etc. (a se uni intr-un sindicat patronal) to syndicate sindicatj'. domain ~ a afacerilor . silviculture. sylviculturist.r. (plombd/plumb de garantie) seal ~ vamal . (trade) union.f.(SUA) railway brotherhood ~ al meseriasilor/muncitorilor din aceeasi specialitate .(american sou Canadian. forest. (domeniu) sphere..sphere/line of business ~ de activitate .(conceptie sindicald de a accepta si de a sustine sistemul capitalist. trustworthy 3. silviculturist.t.f.n. organized labour 2.) dramatization sindical adj. branch ~ de influenta . forester silvicultura s.rush/peak/throng season ~ turistic .arbitrage syndicate ~ bancar ./?.craft union ~ arbitrajist .marine syndicate ~ de credit .banking syndicate ~ controlat de patronat .) quartern ~ de dolar . bur. 2. silvicultor s.n.n.end of the financial year ~ de luna . 1. 1. end.(man..

voucher system ~ de alimentare cu apa .(care sustine patronatui) yellow trade union ~ inchis . plati etc.national economy system ~ al marii proprietati funciare landlordism .computing system ~ de clasare/clasificare .work--on-thebonus system ~ de munca in acord .clearing system ~ de comenzi in cantitati fixe .trade/trading association sinecura s.industrial union ~ de subscriere .filing system ~ de cliring .f.(prin care handle mentin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clientilor) fractional (deposit) banking ~ bancar unitar .(cu reglementdri federale si de stat) (SUA) dual banking system ~ bancar fractionar .(care nil impune conditii restrictive pentru primirea de not membri) open trade union ~ galben .bancar . employers' association ~ pe societate .company union ~ profesional .correspondence banking ~ bancar dual . sinecure sinecurist-y.piece rate system . to suspend. to stop.(cont.(prin care se scade regulat o suma de bani din salariu) save-as-you-eam scheme ~ de evidenta a intrarilor .speed-up system ~ de livrari complexe .operating system ~ de exploatare intensive .syndicate.to stop delivery ~ un ordin de plata/un cec .uniform system of accounts ~ cooperatist .(in care nu se admit filial e) unit banking ~ contabil .waterworks ~ de calcul .(care impune conditii restrictive pentru primirea de noi membri) closed trade union ~ patronal .accounting system ~ contabil fara registre .(materiale.bond syndicate ~ deschis . system ~ al economiei de comanda command economy system ~ al economiei de piata .(alcatuit din band si sodetdti de investitii pentru a acoperi riscul asocial lansarii si distribuirii unei emisiuni de titluri de valoare) underwriting syndicate ~ de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni .t.cooperative system ~ de acte justificative . servicii.n. consultants) package system ~ de munca bazata pe prime . file posting ~ contabil uniform .318 SIN-SIS ~ de/pe ramura .) to cease.w.to stop payment/a cheque sistem^.fixed order system ~ de comenzi la intervale fixe -fixed interval reorder system ~ de depozitare warehousing system ~ de economisire din salariu .banking system ~ bancar cu activitate corespondenta . (livrari. to withhold ~ livrarea .ledgerless accounting.market economy system ~ al economiei nationale . sinecurist sista v.) book entry system ~ de exploatare .

competence .(sistem de identificare a institutiilor financiare care pot da faliment) early warning system ~ de previzionare si control al stocurilor . condition.bonus scheme ~ de salarizare .provident scheme ~ de prevenire timpurie .account of expenses ~ a cheltuielilor de exploatare (cont.common prices system ~ de prevederi sociale . (cont.) statement ~ a activului si a pasivului .forecasting and control system ~ de prime .premium wage system ~ de salarizare pe baza de norme zilnice .f.tariff/rating system.financial position.) operating statement ~ a costurilor .task system of pay ~ de vanzari cu plata in rate installment plan/system. rates schedule ~ vamal protectionist .) statement of costs ~ a pietei . dare de seamd) report.emergency.(cont. case of emergency ~ de avarie comuna .wage system ~ de salarizare cu prime .(asig.(plan de stimulare in salarizare) incentive scheme ~ tabular .) statement of assets and liabilities ~ a cheltuielilor . position 2.concurentiala . to systematize sistematizare s.capitalist economic system ~ fiscal -'tax system ~ flexibil al programului de munca flexible hours system ~ informatic de gestiune management information system ~ metric .tommy system ~ de prelucrare automata a datelor automatic data processing system ~ de preturi comune .) cash statement ~ financiara .f.economic system ~ economic capitalist .condition of the market ~ a veniturilor . mar.(de unitati de masurd) decimal system ~ zonal de preturi . account.monetary system.(a unei societdti.(cont. 1.(cont.t. 1. (urband) town planning situatie s.) income statement ~ anuala .) financial statement ~ financiara certificata .) general average condition ~ de casa .(de un contabil autorizaf) certified financial statement ~ materiala buna . (stare) situation.tabulating system ~ tarifar . cerutd de registrul comerfului) annual return .measured day work ~ de salarizare pentru munca in acord . coinage ~ monetar decimal .zone price plan sistematiza v.metric system ~ monetar .protective system ~ zecimal . (raport.SIS-SIT 319 ~ de plata in alimente .(cont. budget account ~ economic . (cont.unified monetary system ~ stimulativ . systematization 2.decimal coinage ~ monetar unificat .competitive situation ~ critica .

(despre activitdti economice) slack. s.rural credit society ~ de credit comercial .. catchphrase slujba s.n.Utopian socialism socialist adj.chain company ~ de ajutor reciproc . society.life assurance/insurance company ~ de asigurari maritime . 1.mutual benefit society ~ de asigurari . to resign one's office slumpflatie s. (asociatie) association 2. hire-purchase company.m. employment.communist society ~ -conglomerat . job. (cu fonduri constituite din vdrsdmintele membrilor) loan club/society ~ de credit agricol .f.loss maker ~ comerciala . business.320 SIT-SOC ~ sociala .friendship/friendly society ~ de clasificare . associate societate s.limited (-liability) company ~ cu raspundere nelimitata unlimited company ~ cu sucursale multiple . registry of shipping.to hold a situation. socialism ~ corporatist .scientific socialism ~ utopic .consumption-society ~ de credit .to apply/to compete for a post a-si lasa slujba . classification society ~ de constructii navale .) listed company ~ cu raspundere limitata .social democrat ~ -democratic .social condition.) consolidated financial statements. (publicitar) slogan.social democracy socialism s.(trading) company.to leave one's post.commercial credit company .f.conglomerate company ~ constituita prin fuziune . standing ~ solida — (din punct de vedere financial') strong position situatii financiare consolidate (cont.) weak slogan s. (inflatie insotitd de depresiune economicd) slumpflation social adj. (comerciald) company.guild socialism ~ stiintific .marine insurance company. status. (full) member.insurance company ~ de asigurari de viata . group accounts slab adj. business ~ comunista . service.merger company ~ controlata de o singura persoana one-man company ~ cooperatista .cooperative society ~ cotata/listata .(care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) (sales) finance company/house.(bur.f. (despre piatd etc. firm.shipbuilding company ~ de consum . social ~ -democrat .m. to fill a post a solicita o ~ . socialist societar^.capitalist society ~ care practica afaceri riscante wildcat company ~ care produce pierderi .(a navelor) ship's register. {corporate) corporation ~ capitalists .n. post a detine o ~ . firm. underwriting association ~ de binefacere .

(rasd de vite ameliorata) grade sol s. (rasa) breed. sale/reduced goods. soil. carrier ~ de transport de mobila .{de mdrfuri) warehouse company ~ de finantare . land ~ arabil . crop in rotation sold s. 1.joint-stock company.-sora . (specie) species.{care acordd imprumuturi pentru ciimpdrarea sail construirea de locuinte) building society/and loan association ~ de depozite .SOC-SOL 321 ~ de credit ipotecar .(in orice sector) flexible trust. category.) unlisted company ~ pe actiuni .current balance .furniture removers ~ -fantoma .(a intreprinderilor mid si mijiocii) finance company ~ de investitii financiare unit/security trust. 1.) surplus stock.(filiala a uniii holding) daughter company ~ internationala . sociologist sociologie s. {corn.leasing company ~ de servicii publice . socioeconomic sociology. (calitate) quality 2.defunct company . job line/lot ~ al contului curent . (fel) kind. check soi s.particular partnership ~ inchisa .general/ordinary partnership. (Jdcturd. sociology socoteala s. partnership firm ~ in participate . m.f.n.multinational corporation ~ necotata/nelistata .(controlata de cinci sail mat putini actionari) close(d) company ~ infimtata prin decret regal chartered company ~ -mama . sort. bill. pi.public utility company ~ de transport .f.n.) balance 2. residue.nonprofit company ~ fictiva .parent company ~ mixta -joint venture ~ multinationals .international company ~ in comandita . account 2. investment (trust) company ~ de investitii financiare flexibile/ generale .n. paper/trust company.rich/fertile soil ~ marginal — (a cdrui productie este egald cu investitiile /acute) marginal land sola s. sleeping partners company ~ in comandita pe actiuni partnership limited by shares ~ in nume colectiv .transport/carrying company. (societate neoperantd. {SUA) corporation ~ pentru acordarea de credite consumatorilor/persoanelor fizice consumer finance company ~ publica . general management trust ~ de investitii financiare intr-un sector fix/limitat . nota de plata) account.sleeping/limited partnership. computation.bubble company ~ fara scop lucrativ .(bur.bogus company. counting. 1. grade. infiintatd cu scopiil de a ft vdndutd) shell company ~ -fiica .public company ~ radiata .fixed trust ~ de leasing .(apartinand acehiiasi holding) sister company socioeconomic adj.f.tillable soil ~ fertil . (cont. calculation.

settlement 2.debit balance. claimant solicitare s.n. (de cupoane de stofa) remnant sale ~ la sfarsit de sezon .(numerar pastrat pentru cheltuieli neprevdzute) precautionary balance ~ debitor . to ask/to apply fy. pasibiT) liable adv.f.cash balance ~ de numerar pentru tranzactii transaction balance ~ de numerar preventiv . to demand. despre o firmd) sound. mdrfuri) clearance.322 SOL-SON ~ al extrasului de cont . (sigur.dormant balance ~ initial .f. solvency. solvabil. to require. able to pay ~ pana la suma de . to settle 2. application. (de voturi) canvassing ~ de achitare a actiunilor . (a unui cont) balancing. closeout.) joint responsibility solutiona v.bank balance .undisbursed balance ~ net . creditworthiness. applicant. 1.m. balance in/on hand ~ de beneficiu . (dr. (voturi) /to canvass for solicitant s. (a unei rate. sumptuary sondaj s.t.(sold de numerar pastrat pentru a permite unei firme sd profite de orice oportunitate) speculative balance solda v. to solicit.end-of-season sale solda s.nil balance ~ reportat .(dr.t. to sell off.to settle a dispute amicably solvabil adj. survey. solicitation. request. petitioner. (de despdgubiri) claim. trustworthy. sound. to close out soldare s. clearing-out sale. (rdspunzdtor. to summon. (de cdrti) remainder sale.t.f.call on shares solid adj.balance brought forward -. (military) pay solicita v.credit balance.t.statement balance ~ inactiv . writ. (e^antionare) sampling ~ de opinie . (despdgubiri) to claim. demand. (mdrfuri) to clear. solvent. summons.f. (formald) notice /de evacuare . bargain sale.f. scadente) call somptuar adj.notice to pay. jointly ~ si individual .net balance ~ nul . solvable.profit balance ~ de casa . (un cont) to balance. (CM acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed solidar adj. to^ request.opinion poll . (un debitor) to call on/upon somatic s.nedebursat .speculativ . (de.f. solicitant.safe for a credit of solvabilitate s.) joint(ly) and several(ly) solidaritate s.statement balance ~ creditor .notice to quit de infatisare (la proces) summons to appear ~ de plata . (de despdgubiri. paying capacity soma v. trustworthiness. balance due ~ final . 1. requirement.opening balance ~ in banca . joint. reclamant) claimer. to settle ~ un litigiu pe cale amiabila . to solve.

storage space ~ de descarcare/deversare .) deductible space ~ economic . sorter sortiment s. specialist.(pe navd) cargo/ freight space spatii nedestinate pasagerilor si marfurilor (mar.(c. 1. consultant .) noneaming spaces spalare s.varied selection lines sosire s.n.) arrivals and departures. washing ~ de bani . lost/waste space ~ pentru marfuri .y.money laundering/washing ~ de obligatiuni (vdnzarea obliga-tiunilor guvernamentale cu putin timp inainte de scadentd pentru a evitaplata impozitelor) bondwashing spargator s. blackleg.f. sortable sortare s.) arrivals and sailings spargere s. to grade sortabil adj. grading ~ a marfurilor dupa marcile de pe ambalaj .drill/bore hole ~ de gaze .(a navei) safe arrival ~ probabila .(la parterul unei cladiri) floor space.} ballast arrival ~ in bune conditii . wildcat well ~ de foraj . housebreaker ~ de greva strikebreaker. (furt prin efractie) burglary.mort/nefolosit/pierdut .m.(mar. (foraj) well ~ de exploatare . particular 2.) cargo/loading space.oil well sorta v. laundering.f. sort.(cu plinurile consumate) (mar. (de expunere a produselor intr-un magazin) shelf space.sorting by marks ~ a marfurilor la destinatie . to sort. shipping room/space ~ de incarcare pe punte .) deck-cargo space ~ de stivuire stowage space ~ deductibil . 1. breaking.f. (oil) derrick.f.test well/hole.(mar.} loaded arrival ~ in balast . prospecting hole. space ~ comercial . range (of goods/commodities) ~ de esantionare . burglarious attempt spatiu s. (despre rata unei dobdnzi.(prin stivuire necorespunzdtoare) broken stowage.waste area ~ de incarcare .open space ' ~ locativ living space '.(mar. dimensiune) sizing. special.(spatiu impropriu incdrcdrii de marfd) (mar. sorting.f.f.development well ~ de explorare .m. yellow labour special adj.variety of patterns ~ variat . (dupa mdrime. to assort.sorting by consignee sortator.economic space ~ frigorific refrigerating space ~ gol/necompletat .blank ~ liber/neincarcat .t.to undertake a survey/study of the market sonda s.gasser ~ de titei . expert. care este diferitd de cele practicate curent pe piata) off-market specialist s.w. arrival ~ cu incarcatura . (dupa mdrime. (mar. (SUA) commercial precint ~ de depozitare . assortment. (care comite flirt prin efractie) burglar.n. housebreaking. dimensiune) to size.SON-SPE 323 a realiza un ~ de piata .(a navei) expected arrival sosiri si plecari . breakage 2.

f.) bull speculation/ campaign ~ valutara bazata pe diferenta de curs .(care detine suficiente actiuni pentru a-si indeplini obligatiile. pretui etc.f. (a mentiona intr-un contract) to set forth 4. (afixa data.standard specifications ~ tehnice . 1. expectancy ~ de viata . to go a bear ~ a la hausse .. wildcatter ~ a la baisse . to speculate on the stock exchange ~ a la baisse .player.f. (a profita de) to profiteer by v. speculative speculatie s.(care mizeazd pe cresterea ciirsurilor) {bur.m.) adjuster ~ in analiza muncii -job analyst ~ in operatii de arbitraj arbitrageur ~ in sondaje de opinie .) to speculate/to operate for a rise. competitii sportive) ticket tout ~ la bursa . open trade speranta s. speculator. specimen ~ de semnatura specimen of signature.) to name 3.t. to go a bull ~ asupra diferentelor de curs .) covered bear ~ a la hausse .) tampering with the market specula s. stag.(in documentele de transport) weight account/note ~ de lipsuri la predare (despre mar/a) list of shortage specificatii standard . (lista) list ~ a conditiilor contractuale . to specify.switch deal/transaction speculate de destabilizare a pietei (bur. n.technical specifications ~ tehnice pentru protectia muncii -safety specifications specimen s.(specialist in rezolvarea cererilor de despdgubire) (asig.(bur. specialization ~ excesiva/ingusta .) bear speculation/ campaign/raid/tack ~ a la hausse . racketeer.the specification of contract terms ~ a incarcaturii .life expectancy . (un cont) to itemize.specialism ~ internationala a economiilor nationale . profiteering. to stag. speculation. profiteer.f.) bull ~ de bilete — (la cinema. nefiind obligat sd cumpere pe o piatd in crestere) (bur. {in) to specialize (in) specializare s.r.black marketeer speculativ adj. to particularize 2.pollster specialitate s.) to speculate/to operate for a fall. (pe puncte) to itemize 5.(bur. (produs principal) special(i)ty specializa v.(bur. to detail specificatie s.(bur. v.324 SPE-SPE ~ compensator . 1.international specialization of the national economies specifica v. autograph/sample signature specula v. (asteptare) expectation. 1.) to speculate in differences speculant s. stock adventurer ~ pe piata neagra .) bear ~ a la baisse cu acoperire . speculation. (domeniu principal de activitate) speciality 2.t. (marfuri) to speculate in 2.(care mizeazd pe scdderea cursiirilor) (bur.i.{bur.t. (agiotaj) agiotage ~ a la baisse . specification 2. 1.freight note ~ de greutate . (la bursd) to play the market.f.f.

(marfa disponibild/cu livrare imediata) spot sprijin s. spiral ~ inflationista . (o data. data etc. pi.) to settle.SPE-STA ~ medie de viata .to set the pace stabilire s. (titrul unui metal pretios) to assay ~ cauza .to assess/to lay damages ~ o ora . a datei) settlement. (fmanciar) backing stabil adj. to fix.n.additional charges. (nn termen) to appoint.n.e pe un singw tip de mafia) sing!e (output) costing .m.to ascertain the cause of ~ conditii to stipulate conditions/ terms ~ daune . to sponsor sponsorizare s. sponsor sponsoriza v.senionty wages ~ de periclitate . charges.average life expectancy speze s.transport charges ~ la destinatar .charges forward ~ restante .t. assistance. steady stabili v. (despre preturi) fixed.maintenance charges ~ de transport . expenses ~ bancare .warehouse/ warehousing charges ~ de intretinere .inflationary spiral ~ salarii . setting. to step up spot s. support. lasting. to establish 2. o sarcind) to assign. (a unui termen) appointment 2. to increase. stable. increment. increase ~ de fidelitate .pricing ~ a pretului de cost . to set.a politicii .f.wage-price spiral sponsor s.f.banking charges ~ de depozitare . spying ~ industrial .to appoint an hour ~ ritmul de munca .storing charges. a unei sarcini) assignment. 1. standing. (in mtrcprifiderile profilai.industrial espionage/ spying spirala s. {reguli.bonus for special risk. (a pretului.tapered salary increase ~ de salariu in treptc stepped salary increase ~ de salariu pentru corelarea verilturilor cu evolutia indicelui costulul vietii . extras spionaj s. (recomandare) comfort. (ajutor) aid. yardage ~ de inmagazinare . (a unei date.n.f. firm.policy formation ~ a pretului .transitory increase spori v.n. danger money ~ de salariu . (pretiil.back charges ~ suplimentare . 1.service increment ~ temporar . principii) to lay down 3.wage increase ~ de salariu descrescand . sponsorship spor^.f.t.goal setting .costing.a pretuiui de cost marginal -marginal costing . (anunt publicitar la radio si televiziune) spot announcement/ broadcast 2.t.cost-of-living bonus ~ de salami peiitru vecltiine in serviciu .preturi . 1. (a titrului unui metal pretios) assay a costului de productie al produsului product costing ~ a nivelurilor de salarizare setting of wage levels ~ a obiectivelor . to state. (de duratd) durable. espionage. fixing. (permanent) permanent.

f.exhibition stand standard adj. probationer.price stability ~ economica .economic stability stabiliza v.f. despre un produs) off-the-shelfj'.engineering standards ~ universale de intretinere .loading days ~ ireversibile . preturi) pegging ~ a monedei .(jJentru a evita concurenta) common pricing ~ de preturi diferentiate pe zone zone pricing ~ de preturi duble .(preturi scdzute initial pentru eliminarea concurenfei si instituirea monopolultii) predatory pricing ~ de preturi comune . laytime. \. (time of) probation 2.fixed laydays ~ de incarcare fixe . (zile afectate pentru mcdr-careadescdrcarea unei nave comer-dale) laydays. {economic) stabilizer stabilizatori automati . slackness.(ansamblu de norme etice si legale) advertising standards ~ tehnice .i.t.price determination ~ a preturilor prin concurenta competitive pricing ~ de preturi acaparatoare . pi.state standard ~ de viata . slack stagnare s. (de muncu) length of service a-si face stagiul . (despre afaceri.reversible laydays stand s.(pe etichctd. (fdrd comandd speciald.product analysis pricing ~ a pretului vizand atingerea profitului propus . eel mat mare fund tdiat) (corn. piata) to steady stabilizare s.universal maintenance standards standardiza v. stagnant. activitdti economice) to stagnate. (economica.f.slack business/time ~ a comertului stagnation/ suspension of trade ~ plus inflatie . standard. (cursuri. preturi) to peg. (pe piata bursierd) doldrums ~ a preturilor . to slacken stagnant adj.326 STA-STA ~ a pretului pe baza analizei produsului .f.n.bookstall. (crizd economica) depression ~ a afacerilor . of instruction. stall.) double pricing ~ de tip par-impar a preturilor odd-even pricing stabilitate s. m. on probation s. (inactivitate a pietei) dullness. (SUA) level of living standarde contabile .m.target return pricing ~ a preturilor . (fluctuatii. standard ~ de stat .(stagflatie) stagflation stalii s.to be on probation stagna v. lay/ laying/ ship's days ~ contractuale . stand ~ ambulant .f. stabilization. improver stagiu s.n.living standard.accounting standards ~ de credit .price stabilization stabilizator s.t.n. to standardize standai-dizare s. to stabilize.currency stabilization ~ a preturilor . (situatie caracterizatd prin inflatie rapidd si prin lipsa de crestere economica) stagflation stagiar adj.credit standards ~ nationale national standards ~ publicitare . standardization . stagnancy.automatic stabilizers stagflatie s.irreversible laydays ~ reversibile .fly pitch ~ de carti . stability. bookstand ~ expozitional . a afacerilor) stagnation.f. (de cursuri.

status ~ a caricului/incarcaturii .n.trade statistics ~ comparata . (/a o societate de asigurdri) actuary status s.{a mdrfii incdrcate) outer condition ~ necorespunzatoare de navigabilitate — (a unei nave maritime. paylist. (railway) yard ~ meteorologica .f) shunting/spotting station.n.) goods station ~ de radio . fluviale) seaworthiness.transmitting station. statistic(al) adv. fluviale) unseaworthiness.(dr.) damaged condition ~ buna .record of service ~ major . transmitter ~ de marfuri . statistician. (SUA) tables of organization ~ de salarii .civil status ~ de incarcare completa . (de tramvai. statutory static s.) (railway) station.(c.de functii/personal .prime condition ~ si conditie aparent bune .f. terminal station.comparative statistics ~ demografica .general staff. (al unei societdti) articles of association statutar adj. list ~ corporatist . station 2. (situatie sociala) social standing.) abeyance ~ exterioara .life tables ~ comerciala . (stare/conditie sociala) status statut s.f.(c. statistics ~ a grupelor de activitati . condition 2.(a navei) full-load condition ~ de incarcare la jumatate din capacitate .f. 1.(a mdrfurilor} sound condition ~ civila . statistically statistics s.industrial standardization stare s. regulations.vital statistics ~ economica .station of destination ~ de emisie . (de taxiuri) taxi rank ~ de benzina . wages sheet ~ de serviciu .STA-STA 327 ~ a activitatii -job standardization ~ industrials .the welfare state ~ . 1.the providential state statistic adj.(c.job classification statistics ~ a sperantei de viata .n. a navei etc. state 2.) (railway) junction .(a mdrfii.{despre mdrfurile incdrcate pe nave) apparent good order and condition stats. state.staffing schedule. (a unei aeronave) airworthiness ~ de suspendare .condition of cargo ~ a continutului necunoscuta -(despre o mar/a ambalata) condition of contents unknown ~ avariata . personal establishment.(a unei nave maritime. (c.m. (finala) terminus.corporate state ~ cu marina comerciala dezvoltata (care face transporturi pentru alte tdri) carrier nation ". stage. statute. {a unei aeronave) unairworthiness ~ perfecta . headquarters statui bunastarii .economic statistics statistician s. autobuz) stop.weather base/station ~ -nod .petrol-filling station ~ de destinatie .f. 1.f.wireless/radio station ~ de triaj .f.payroll.(a navei) half-cargo condition ~ de navigabilitate .providenta . rules.

(de mar/a) stack. (o ipoteca) to redeem.t. (vdnzdtor) dealer in glass 3.holiday/ health resort ~ experimentala .f.wage incentives stinge v. (articole) glassware stil s. (pptiune dubid care da drept deopotrivd de cumpdrare si vdnzare) (bur. to stack. 1. to possess. stimulus. (anulare) annullment. to quash stingere s.328 STA-STI statiune s. (a anula) to annul. station 2. (a unui proces. (mar. stacking.f.extinction of the national debt stipendiu s.n. (a unei ipoteci) redemption. provision.n. to pay off. watering place ~ de litoral/maritima .t.n. to pile up. to push forward. 1. (pe randuri/siruri) to tier. (geamgiu) glazier sticlarie s. to provide (that/for). 1. stipulation.group incentives ~ pentru export . 1. {pentru mar/a) rack(ing).t. to liquidate. quittance. to dynamize.f. a unei actiuni) extinction ~ a datoriei nationale . (cointeresare materiald) incentive stimulente acordate pe grupe/echipe . (fabricare) manufacture of glass 3.) straddle. (pe randuri/ siruri) tiering.n.export incentives ~ pentru vanzari . (climaterica) resort ~ agricola . (manipulari maritime) stowage. stipend stipula v. tier.movable/ shifting rack sticlar s. (fabricd) glass manufactory/house/works 2.agricultural station ~ balneara . double/put-and-call option ~ mobil/demontabil .winter resort ~ de odihna/climaterica . glass blower 2.m.experimental station stapani v. to cancel.) to stow. incentive stimulent s.t. pile stivui v.correct/good/proper/sound stowage ~ defectuoasa/incorecta/ necorespunzatoare .f. (amortizare) sinking. (mod) manner. stevedoring ~ a sacilor m picioare .management style ~ de viata — (corespunzdtor unui anumit segment de piata) life style stimula v. liquidation. (o datorie) to extinguish. (imitate de mdsur a pentru lungime} fathom stelaj s. 1. rack stack 2. o actiune) to extinguish. to stipulate. to stimulate. to covenant stipulatie s. stowing. to stevedore ~ in magazie . condition stiva s. (afacerile) to give a stimulus/fillip to stimulativ adj.m. way ~ de conducere . fillip. style.f. (a unei datorii) extinction.t. to condition. (a amortiza tin impriimut) to sink. to hold stanjen s.spa.seaside/ bathing resort ~ de iarna .pitching up ~ compacta . a define) to own.(in magazia navel) to stow down/the hold stivuire s. cancellation.bad/faulty/ improper stowage ~ in cala/magazia inferioara . (o obligatie) to terminate 2.firm/tight stowage ~ corecta .f. 1. (a poseda. (a unei obligatu) termination 2. (un proces.(pferite agentuliii de vdnzdri) sales incentives ~ salariale .deep stowage .

strategic strategic s. stower 2.f.push-and-pull strategy ~ comunicationala . (mar. to get in. squeeze ~ a profitului . to stock.finished goods inventory ~ de rezerva . trading stock ~ de marfuri diverse .stock/supply on hand ~ excedentar/supranormativ overstock ~ insuficient . lift. a Uvrdrilor etc. supply.low stock ~ la inventariere .de finantare a creditelor cu depozite care au aceeasi scadenta . to store. to stockpile.{care o copiazd pe cea a companiilor-lider) (man.economic strategy .inventory ~ de marfuri .(pentrn abordarea unui segment mic de piata) niche strategy ~ de penetrare .capital stock ~ de materiale .ST1-STR 329 ~ pe punte .n. (utilaj) stacker.stock-in-trade.remainder.pallet stacker ~ pe verticals . strategy ~ a dezvoltarii .development strategy ~ a diferentierii produsului . store.t.market segmentation strategy ~ a urmaritorului .) buffer/safety stock.cycle stock ~ de capital . to hoard strada s.f.platform truck lift ~ de paleti .(stoc suplimentar pdstrat ca rezerva in caz de intdrziere a productiei. (rezerva) reserve ~ ciclic . hoard.varied stock ~ de produse finite .fork-lift (stacker) ~ cu platforma de ridicare . stockpile.vertical stacker stoarcere s. industrial truck ~ cu furca .) follower strategy ~ alternativa/de inaintari si retrageri .(cont. inaintea retragerii acestuia de pe piata) harvesting strategy ~ economica .acquisition strategy ~ de afaceri — business strategy ~ de dezvoltare a unui produs -product development .) stevedore.(pe Idtimea magaziei) athwartships stowage stivuitor 1.profit squeeze stoc s. protective inventory stoca v.(metode prin care comerciantii realizeazd comunicarea cu pietele lor) communication strategy corporativa/a corporatiei corporate strategy ~ de achizitii . street ~ comerciala .(obtinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unui produs.deck stowage ~ transversala .funds matching ~ de lupta impotriva concurentei competitive strategy ~ de nisa .shopping street strategic adj. goods in stock. stacker.(a unei piete) penetration strategy ~ de produs . returns ~ .product differentiation strategy ~ a segmentarii pietei .reserve stock ~ disponibil .product strategy ~ de promovare .(a unui produs) promotion strategy ~ de recoltare .f. stock.tampon/de siguranta .deadstock ~ nevandut .) closing stock ~ nevandabil .

research ~ al amplasarii uzinei .cost structure ~ a creditului .) pyramiding structure studiu s.n.(consumatorilor) habit survey ~ al timpului de munca .) asset structure ~ a capitalului .planning and design work ~ de timp si miscare .financial structure ~ functionala . analysis.marketing research ~ de mediu . study.foreign trade pattern ~ a costului .development study ~ de fezabilitate . (a economist} to lay/to put by 3. 1. amplasare si dimensiune) banking structure ~ de finantare/financiara . examination.) organizational structure ~ piramidala/ierarhica .(analiza mediului economic pentru identificarea oportunitdtilor de marketing) environmental scanning ~ de piata . to amass.t. to reap 2.credit structure ~ a economiei nationale .(ponderea componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) (cont.(distributia bdncilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.capital structure ~ a comertului exterior . (din altd tara) foreign.shipping pattern ~ a personalului .m. un sector industrial etc. (a percepe impozite) to levy.) hierarchical structure ~ organizationala .STR-STU strain adj.(pentru obtinerea unei eficiente sporite si reducerea costurilor) methods study ~ al miscarilor . alien s.) case study ~ de dezvoltare .{raportui dintre randamentele si maturitdtile titlurilor de valoare) term structure of interest rates ~ a unei ramuri industriale .(pentru obtinerea randamentului maxim cu efort minim in procesul muncii) motion study ~ al preferintelor .(fin.(man.industry structure ~ a valorii de inventar .market research/survey ~ de proiect .(man.price structure/pattern ~ a ratelor dobanzii in functie de scadenta .) functional structure ~ ierarhica .(sistem de masurare a vitezei fi a eficientei cu care lucreazd un muncitor) time and motion study .(man. to collect. pattern ~ a activelor .national economy pattern ~ a flotei de transport .) book value weights ~ a varstei . (a adund) to gather (up). structural structure s.time study ~ de audienta .to make one's fortune structural adj.(a emisiunilor de radio si televiziune) audience research ~ de caz .f. foreigner strange v.) age profile ~ bancara .plant layout study ~ al metodelor . survey. to hoard. to gather/to get in.staff pattern ~ a pietei .feasibility study' survey ~ de marketing . structure. to raise ~ bani .(man.market structure ~ a preturilor .(angajatilor dintr-o firmd.(man. (recolta) to harvest.

underproduction subroga v.m.pilot study ~ privind reactia consumatorilor consumer survey ~ sindicalizat .t. . [a coliza. undercapitalized subchiria§ s.) subaccount. to underload subinchiria v. sublease.t. to underquote. to sublease. to underlease. undertenancy. subordinate s.t. to underinsure subcapitalizat adj. to undervalue subarenda v. cu exceptia publicitdtii in mass media) below the line ~ palanc — (formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcata) {mar. undertenant subarmator s.t.i. derivative lease subnavlosi v. subtenant. subtenant. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdtile promotionale.m. underdeveloped subestima v. underconsumption subcont s.) to underfreight. to underlet.model analysis ~ -pilot .t. undertenancy.m.i.') below par. subcontractor subipoteca s. to sublet. sublease. subletting. to undersign. to underestimate. to sublease.t. n. subcontractor subdezvoltare s./i./H. chartered contractor subasigura v. sublessee. subleasing. (a semnu) to sign. to recharter subnavlositor^.t.STU-SUB 331 ~ pe model . sub part ~ rezerva aprobarii .{studiu de piatd de mare amploare efectuat independent de o firmd specializatd si oferit spre vdnzare) syndicated research ~ tehnic .m. to underwrite v. underdevelopment subdezvoltat adj.m. to underrate. to underrate subevalua v.) subcharterer subproductie s. to sublet submchiriere s. to subcontract subcontractant^. underlessee. subtenancy.t.) to subrogate subscrie v.m. derivative lease subarendas s.subject to alteration subaltern adj. to subcharter.(termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. subsidiary account subcontract 5'. subcommission subcomitet^-. submortgage subincarca v.) under ship's derrick. subtenancy. undertenant subcomisie s.f. (dr. to underquote. to underlease. underlessee. subcontractor subaprecia v.f. {mar. to underestimate. under ~ linie .technical study ~ urbanistic/de sistematizare planning survey sub prep. sublessee. (mar.i. underling subantreprenor s.w. to undervalue. underlease. subaltern.f.f underlease. subleasing.f. to underlet subarendare s. sotto palanco ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) {bur.f. subletting.) to write down subfurnizor^./i. subcontract subcontracta v.n. (cont. subcommittee subconsum^.t. (»/i activ) (cont.subject to approval ~ rezerva celor aratate mai sus subject to the foregoing ~ rezerva modificarilor .

farm subsidies ~ de exploatare . underemployment ~ a fortei de munca underemployment of labour force subventie s. grant-in-aid ~ de navigatie — {acordatd de stat unor companii) navigation bounty/subsidy ~ de stat . subvention.f.quota subscription ~ excedentara .332 SUB-SUB a aduce o contribute bdneascd) to subscribe.t. to grant. subsidy subsoil.f. a comertului.t.harmful substance ~ inflamabila .) bounty. n.price support subventionat adi. subscribed. m conditiile in rcfe \olumul productie' rdnidne neschimbat) substitution of factors of productiosi •• a importuSui .export bounty/subsidy subventii agricole . substitute substituti ai banilor . matter.inflammable substance ~ otravitoare .(subventii acordate furnizorului de materie primd pentru un produs) upstream subsidies ~ nationale .f. to subsidize. subsidy. (a extinde zona suburband) to suburbanize suburbie s./?!.f subsidy. subscription subscris adj.public/government subsidy.substitute money suburban adj. substance. (/a o emisiune de titluri de valoare) underwriter subscriptie s.state-/graiit-aided. support ~ a preturilor -.(acordate de stat pentru un produs.poisonous matter ~ radioactiva radioactive matter/ substance substitute s. suburb subutilizare s. material ~ daunatoare .f.m. substitution ~ a factorilor de productie . state-p. {la o emisiune de titluri de valoare) to underwrite subscriere s. {preturile prin interventia statului) to valorize subventionare s. undersecretary subsidiu5\M.operating subsidies ~ in amonte . state grant. subsidized . a agriculturii etc. {pentru stimularea industriei.) multiple application subscriitor s.de stat .f. grant. grant.f. o intreprindere sail un sector economic) domestic subsidies ~ pentru investitii — (acordate de stat) investment subsidies subventiona v. grantin-aid ~ incrucisata — (subventionarea unui produs din veniturile generate de un alt produs) cross subsidy ~ la export . subsoil substanta s.{incercarea unei tan dc a reduce imoonuriie. incurajdnd dczvoliarea mduslriilor interne} import substitution substitut s.m. underwritten ~ integral — (despre o emisiune de titluri de valoare} fully underwritten subsetretard. suburban suburbaniza v. subscription.f.tid .(feno-menul de inlocuire a unei cantitdti dimr-un factor de productie en o caiiti'ate delerminatd dintr-un alt factor de productie. underwriting ~ a unei cote-parti .oversubscription ~ la actiuni application for shares ~ multipla — (la actiuni folosind nume false) (bur.

f. successor 2. subsistence.f.f.) sweat.heir testamentary.(la mcdrcarea sail la descdrcare) order of ports ~ ab intestat .amount to be invested ~ cumulata a anuitatii . amount ~ a creditului . inheritance. heir.gross amount ~ ce urmeaza a fi investita .specific amount ~ evaluata .f.) testate succession succesoare s.lump/inclusive sum ~ in litere .) succession. inheritor. abstract. inheritable sucursala s. condensed moisture ~ a marfii . subsidiary (company) ~ bancara . branch. i.amount stated ~ delapidata .t. sum. afacere) proceeds ~ maxima a tranzactiilor autorizate activity limit ~ maxima care poate fi retrasa .sum insured ~ bruta .cargo sweat suferi v.accumulate amount of annuity ~ datorata .) heiress succesor s. success.(pentru a avea rest) cash/till float ~ de completare .estimate ~ facturata . devisee succesoral adj.) successor.(despre o mar/a) to take on a nu avea ~ . (umiditate in magaziile navel produsd de condensarea vaporilor emanati de diverse mdrfuri) (mar.embezzlement ~ determinata .(dr.sum in words/at length ~ incasata . (intretinere. series 2.(la care se calculeazd dobdndd) principal ~ asigurata . succession. (pierderi.invoice amount ~ globala/forfetara . (dr. (neasteptat) bonanza ~ de casa . pagube) to incur.f.remainderman ~ testamentar . to sustain ~ avarii .odd money ~ de plata .bankruptcy level . (dr.SUB-SUM 333 subzistenta s.n.(dintr-o vdnzare. 1.m. mijioace de trai) livelihood. intr-o anumitd perioada) cash limit ~ minima a datoriei pentru care se poate declara falimentui . intestacy ~ testata . (rubrica de pe un document de platd standardizat pentru citire electronicd) convenience amount ~ debitoare .sum payable. basic needs.sum due ~ de bani in casa . successional.branch bank sudatie s.(dr. (legatar) devisee ~ prezumptiv . 1. to suffer.) intestate succession.(unui contract) memorandum suma s. al unui spectacol) box-office success a avea ~ . summary ~ al articolelor .debit amount ~ declarata/specificata . (la) to succeed (to) succes s. (dr. to fail succesiune s.heir presumptive ~ subsecvent .(al unui film.to be/to prove a failure.f. sweating.to sustain damages sumar s.(de un client din bancomat. hereditament ~ a porturilor . sustenance succeda v.n.

(cecuri aflate in procesul de transfer de la o bancd la alto) float ~ incasate .) tenderer superior adj. 1.t. surface.extra charge ~ la greutate A makeweight ~ pentru diferenta de clasa . supermarket.total expenses sume care nu pot fi incasate -uncollectable receivables ~ care pot fi imprumutate numai la dobanzi foarte mari deadmoney ~ de incasat .t. extraordinary. (in functie.f. to overinsure suprabugetar adj.amount repayable ~ reportata . extra suporta v.m.f.t. in grad) senior s.) excess ticket suplimenta v. (persoand care se angajeazd in scris sd respecte clauzele fixate) (dr.rioard) of superior/the highest quality. to overrate.to fall short of the amount sumisionar s.work area . area. to supplement suplimentar adj. supplement.) to write up.n.takings a fi sub suma prevazuta . in.(care este platita in caz de moarte accidentals sail alte accidente majore) (asig. to overestimate.m.amount paid out ~ principala/totala .extra/additional payment ~ de pret .(c.total amount.f.) amount brought/carried forward ~ rotunda .t. superior. to overvalue supraevalua v.) excess fare ~ de plata . to overcapitalize supradimensionat adj.(report) (cont. addition ~ de bilet .t. (calculatd in acri) acreage .t. not included in the budget supracapitaliza v.(c.f. (nn activ) (cont. (de actiuni) overissue supraestima v.) principal sum ~ rambursabila . sum total ~ totala a cheltuielilor . to overestimate.(set de tranzactii in care profiturile cdstigatorilor sunt egale cu pierderile needs tigdtorilor) (fin.even money ~ subscrisa .de lucru . supplementary.amount subscribed ~ totala .uncertain amount ~ nominala . outsized supraemisiune s. (capitalul unei societdti prin emiterea unui numdr prea mare de actiuni in raport cu o politico financiard judicioasd sau cu activele nete ale companiei respective) to overcapitalize supraextins adj. additional.(care trebuie sd rdmdnd in depozitui bancar pentru ca acesta sa nil fie desfiintat) maintenance margin ~ nedeterminata . high-grade 2. (in special la periferia unui oras) hypermarket supliment^.(la licitatie) bid ~ partiala subtotal ~ platita .receivables ~ debitoare in tranzit spre band -bank float ~ flotante . chief supermarket s.334 SUM-SUP ~ minima din depozit .face amount ~ nula .) zero sum ~ oferita . (cheltideli) to bear supraasigura v. (de calitate supe-. (despre o afacere care nileazd si produce mult mat multi bani deceit valoarea activelor curente) overextended suprafata s. to overvalue.

extra tax. supervisor.n.) overfreight supranumerar adj.n.(diferenta dintre ceea ce producdtorul primeste si ceea ce cheltuieste) producer's surplus ~ de bord liber . excess/ surplus profit suprasarcina s.m.n. supernumerary supraoferta s. to overstock suprasubscriere s. (supralicitatie) overbid.SUP-SUR 335 ~ inchiriabila a unei cladiri . overbidder.t. (intr-un magazin universal) shopwalker suprematie s. supervision.(mar. (un pret) to overcharge 3.f.f. outbidder supralicitatie s. to overbid.m. surplus.tax surcharge supraincarca v.import surcharge ~ de pavilion .n. (mar. (muncitori) to overwork supralicita v. overbid. Ie procurd unui individ. surplus production supraprofit s. superintendent. control ~ a bancilor supervision of banks supraveghetor s. s. black market price supraproductie s. 1. excess.t. to supertax.f. overcharge. (pepiata) supremacy supus adj. (la) subject/liable (to) deteriorarii .t. flag surtax ~ postala/de francare .t.overentry .additional postage supraveghea v. overstock suprastoca v. surtax. dutiable surogat^.f. to surtax.subject to deterioration. overseer.(mar.) alien duty.f.warehouse floorage supragreutate s. liable to damage ~ restrictiilor .f.f. to superintend.^.n.. overweight supraimpozita v.f.(termen care exprimd satisfactia suplimentard pe care achizitiile succesive ale unui bun. substitute.t. supertax. higher bid supranavlu s. excess price. higher bid suprapret s. to overburden 2.t. to control supraveghere s. superprofit. (de greutate) overbalance ~ al consumatorului/cumparatorului . oversubscription suprataxa v. to overtax supraimpunere s./i. to bid over supralicitant s.subject to restrictions ~ taxelor vamale/vamuirii -customable.net rentable area ~ utila a depozitului . oversupply. overload suprastoc^-. to supervise.excess weight ~ de lichiditati . overplus. (un vehicul) to overload. la un pret dat. overproduction. supplementary taxation ~ fiscala . better offer.) excess of freeboard ~ de greutate . to oversee. to surcharge suprataxa s.f. surcharge ~ de import . to outbid.f. succedaneum surplus s.excess liquidity ~ de rezerve — (rezerve depuse de o bancd la banca centrald peste nivelul rezervelor minime obligatorii) excess reserves ~ de salariati redundancy of employees ~ de taxe vamale . forma de surplus pe care il obtine participantui consumator la schimb) consumer's/ buyer's surplus ~ al producatorului .

source ~ de aprovizionare . (al unei piete) marketeer. sovereignty ~ a consumatorilor — (alocarea resurselor. (a afirma) to affirm.t. opinii) to advocate. to steal. o opinie etc.f. plata impozitelor etc. theft.) to back. purloining. (de idei. to second. supporter. (de la indeplinirea obligatiilor. (plati. (un functionar) to suspend. bazatd insd pe o valoare stabild a sumei initiale. (a unui functionar) suspension. swap al ratelor dobdnzii. to assert suveranitate s.interest rate swap ~ de datorii/capital imprumutat contra capitalul propriu . (piata. preturile) to peg. to elude sustragere s. o marcd etc. tranzactie valutard m care platile se bazeazd pe rate fixe ale dobanzilor pentru fiecare valuta.) evasion.source of supply surse $i utilizari ale fondurilor (cont. (al familiei) breadwinner sustine v. to purloin.liability swap ~ de valute . tranzactie prin care se schimbd fluxuri de plati ale dobdnzii cu caracter diferit. pilferage 2. elusion ~ din marfa transportata . (a promova un plan) to forward.r. intr-o economic liherd. (un acord) to terminate suspendare s. to take away. abovementioned sus-numit adj. (un timbni) to surcharge sus-mentionat adj. a livrd-rilor) suspension. above-named/ mentioned. to pilfer v. (idei.currency swap .) sources and uses of funds sursarj s. (pe un timbni) surcharge sur§arja v. (a unor actiuni de pe lista de cotatii) (bur. (a unui acord) termination 2. avoidance. sustainer. 1.SL'R-SWA ~ impozabil . infunctie de preferintele consumatorilor) consumer's sovereignty swap s. aforesaid suspenda v.f. (intens un produs. opinii) upholder 2.pilfering of cargo sustinator s. (financiar) to back. livrdri) to suspend. plata impozitelor etc. '1. to support.n. (o sedintd) to adjourn. adicd cesiune temporard sail conversie a datoriilor in actiuni sail alte titluri de participare) swap ~ al ratelor dobanzii . (a unei sedinte) adjournment.debt equity swap ~ de obligatii . swap de datorii.t.) delisting sustrage v. (a platilor. (din punct de vedere financiar) backer.} to boost 2.t. to endorse. (de la indeplinirea obligatiilor. 1.n. to avoid.m. 1. (o candidaturd. (o rezolutie) to second.) to evade. to stop. asemdndtoare cu tranzactiile la vedere si la termen. (swap valutar. to uphold.f.t.f.taxable surplus sursa s.

head of service.) snake scoala s. yardmaster ~ de oficiu portuar .council board ~ -fulger . site. (conducdtor) leader ~ al contenciosului . head.(minister's) principal private secretary ~ de catedra .port warden ~ de raion — (intr-un magazin universal) floorwalker. chance sanse egale .) hatch foreman ~ de fila . school ~ comerciala .paymaster general ~ de atelier . principiul . (shipbuilding) yard ~ naval de reparatii .equal opportunities santaj s.shop foreman ~ de birou .$ salupa s. meeting.chief/head/senior clerk ~ de cabinet .(banca .open meeting a fi in ~ . development ~ de constructie .construction/ building site ~ de dezmembrare a nayelor vechi breaker's yard ~ naval .sarpelui in tunel" adoptat de CEE pentru a controla fluctuatule zilnice ale valntelor tdrilor-membre fata de dolar) (fin.) (court) session ~ a consiliului de administratie board meeting ~ de consiliu .n.revenue cutter Sansa s. (de docheri) foreman. to blackmail santier s. (membra in consiliul de administratie} worker director ~ al serviciului de vanzari .commercial/trade school ~ profesionala/de meserii professional/vocational/industrial/ training/trade school ~ subventionata prin donatii foundation school sedinta s. departmental manager . dockyard.first-line manager.m.t.shipbuilding facilities sarpe s.shipyard. (sarpe monetar.. boss. shopwalker ~ de retea — (eel mai puternic membru al unei retele de distributie) channel captain ~ de serviciu .f. fiind insarcinatd cu negocierile si derularea operatiunilor) lead manager ~ de gara/statie . {dr. (superior) superior.sef de fild" reprezintd sindicatiil bancar care acordd credite. blackmail santaja v. chief.m. to be sitting sef s. (in magazie) (mar.station manager.. leading hand.repair dockyard santiere si uzine navale .f.solicitor general ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al serviciului de personal personnel manager.f sitting.f. boat.sales manager ~ al serviciului financiar .head of chair/ department ~ de echipa .n. motorboat ~ vamala .to sit. (director) manager.informal think-in ~ publica .

bargeman.s'. din lipsa comenzilor) technical unemployment ./!. unemployment ~ ascuns/mascat . si-a redus capitalul) and reduced sir s.grain cargo barge ~ pentru cherestea .coastal/coasting/ coastwise barge ~ de canal . and ~ compania . abrasion ~ a monedei — (ca urmare a circulatiei.. (serie) series ~ de andosari ./!.cement barge ~ pentru marfuri generale .underemployment.log barge ~ pentru cereale .hidden unemployment ~ ciclic . (pe fluvhi) keel ~ de depoluare . succession.n.. (partial) to work (on) short hours somaj s. oil recovery barge ~ de marfa .n. line.skimming barge. lighter ~ de buncherare .refrigerated barge ~ maritim . formelor de proprietate.tank(barge) ~ -tanc petrolier .m.f. to be unemployed. chain. amplasdrii geografice etc. barger.yardmaster ~ de zona . fdrd motivatie) residual unemployment ~ sezonier . row. fairway. superintendent of work ~ de triaj/manevra . bargee. rezultdnd o diminuare a greutdtii) abrasion of coin slep s.barge carrier ~ fluvial . to be out of work/job.clerk of (the) works.coal barge.(cuvinte care apar dupd numele unei companii care.bunkering barge.n. de obicei pe o perioadd determinatd.ore barge ~ portuar .(§omaj cauzat de imposibilitatea unei parti a populatiei active. (cu combustibil lichid) oil-fuel lighter ~ de cabotaj .338 §EF-$OM ~ de santier .harbour/utility barge ~ -tanc . lighterman soma v.seagoing barge ~ pentru busteni . half time. livestock si con/'. pass ~ navigabil . denumitd tehnofobd.(datorat structurii economics.cyclical unemployment ~ de inadaptare .lumber/timber barge ~ pentru ciment .river barge ~ frigorific . derivat din dezechilibrul cerere-ofertd. prin reorganizare.cargo barge ~ de transport . de a se adapta tehnicilor fi metodelor avansate de lucrii} frictional unemployment ~ involuntar . channel.(determinat de intreruperea activitdtii unei firme.seasonal unemployment ~ structural .and company ~ cu capital redus . necalificatd. barge.) structural unemployment ~ tehnic .(de vdnzdri) area manager senal^.navigation channel septel . cu consecinte negative pe piata muncii) involuntary unemployment ~ partial .(sau keynesian. short hours ~ rezidual — (fomaj care afecteazd forta de mimed cu eficientd scdzutd.canal barge ~ de carbuni .chain of endorsements slefuire s.general cargo barge ~ pentru minereu .barge tank slepar s. to be on the dole.

f.(cauzat de inlocuirea vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi) technological unemployment ~ temporar/intermediar .primit" .company/corporate/ common seal ~ .weight stamp ~ cu data .state highway §tampila v. unemployed worker. highway. (high) road ~ cu taxa . seal ~ a firmei . the unemployed ~ partial . part-time worker $osea s.inspection stamp ~ de numar curent . pi. unemployed.toll road ~ locala .t. out-of-work/place s.economics .f.f.local/country road.§OM-§TI ~ tehnologic . a unui cec etc. (scrisori) to postmark 339 §tampila s. science §tiinte economice . (pentru bdtut monede) stamp §terge v.worker on short hours.t.voluntary unemployment §omer adj.postmark ~ .rubber stamp ~ de control/garantie . {a deteriora fata unei bancnote.f.(pdnd la gdsirea unui post) search unemployment ~ voluntar . by-road ~ nationala . (sigiliu) signet.signature stamp ~ de cauciuc . to stamp.date stamp ~ cu semnatura ..cantarit" .numbering stamp/machine ~ po§tala .m.) to deface $tiinta s. stamp..received stamp $tanta s.

emolument.insurance note/slip ~ valeric gratuit . 1.going rate . to tabulate.(pentru unitdti de mdsurd apartindnd unor sisteme diferite) conversion table ~ de masuri si greutati .(SUA) schedule tare ~ conform uzantei .cross tabulation tabulator s. renewal coupon ~ de asigurare .T tabel s. schedule. (corn.switchboard tabula v.table of interest ~ tarifar .customary tare a calcula tara . stub 2. tabular tabulare s. percentage taraba s. chart 2. (in piata) market stall tara s.(oferit de un magazin.f.) chart of accounts ~ de comanda .supertare ~ uzuala . petroleum carrier/ship/ tanker. cec etc. panel ~ al conturilor . share.mean tare ~ conform tarifului vamal . chart.(din cartea mare) (cont. rate. (anexat la o obligatiune la purtdtor si care conferd dreptui la o noud foaie de cupoane cdnd acestea au fost utilizate) talon.use tare ~ efectiva/reala .f.(greutatea reald a ambalajuhu') actual/clear/real tare ~ estimata . (de comanda) board.control panel ~ de distribute . to tabularize tabular adj.n. (de chitantd.n. tabulator.n.(combinatie intre taxa ad valorem si o taxd vamald specified) compound/two-part tariff ~ curent .f.normal tare ~ standard . (tabel) table. tariff. (lista) list ~ centralizat .summarized table ~ de conversie/transformari . tabulating machine talie s.) size talon s.tariff schedule tablou s.custom-built container ~ suplimentara .master tabulation ~ incrucisata .n. (rezervor) tank 2.table of weights and measures ~ de procente ale dobanzilor . oil-carrying ship/ vessel. booth.) counterfoil.f.n. coupon. table. schedule.(pentru calcularea tarei mtregii partide de mdrfuri) received tare ~ comuna .estimated tare ~ legala/vamala . 1. (greutatea ambalajuhu) tare (weight) ~ admisa .n. cu care se pot achizitiona unele articole) gift coupon/token/ voucher/certificate tanc s.domestic rate ~ compus/mixt . 1.customs/legal tare.f. tare assumed by the customs ~ medie . bulk-oil carrier tantiema s.average tare -~ normala .t. (petrolier) (oil) tanker.to tare tarif s. scale ~ casnic . tabulation ~ fhiala/recapitulativa . price list. tank ship/vessel.

goods rate ~ pentru munca in acord .maximum tariff ~ mobil .scale of commission ~ de curtaj/brokeraj .nift tax .TAR-TAX 341 ~ de asigurare .parcel rate ~ de comision .) conference rate ~ de navlu necartelat .. appraiser 2. tariff. t.differential/graduated tariff ~ feroviar .) charter rate ~ de navlu cartelat . pi. (tarif) tariff.(mar.rate of insurance.preferential tariff ~ vamal protectionist .truckage ~ de cantarire . (mar.time-of-day tariff ~ diferential . consulage ~ de amarare — demurrage ~ de brevet . (rutierd. roadtax •..prime (lending) rate ~ auto/de drumuri .f. valuer.inland rate ~ in vigoare . (vamala etc. charge.sliding scale tariff ~ neuniform . rate .) nonconference rate ~ de noapte . 1.) conductor ~ pentru drumuri sail poduri .restricted tariff ~ intern .most-favoured-nation tariff ~ vamal preferential . insurance tariff. (functionar care stabile^te tarifele/taxele) rater.full rate ~ maximal .passenger rate ~ pentru marfuri .(mar. to impose a tax on taxator s. (a impune) to tax.(mar.a scontului la cambiile de clasa intai .railway rate ~ fiscal .single tariff ~ uniform .revenue tariff ~ forfetar .flexible tariff ~ vamal pentru tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate . to charge 2.toll collector/keeper ~ vamal . autobuz etc. to tariff tarifar adj.piecework rate ~ postal .inland postage ~ unic .commission rate ~ de inchiriere a utilajelor . (incasator) collector 3.basis rate ~ de coletarie/mesagerie . (^colara etc.protection/ protective tariff ~ vamal zonal/pe zone . contribution.zone tariff tarifa v.consular fee.customs appraiser taxa s.plant hire rate ~ de navlu .open rate ~ pe mila .transit tariff ~ de zi .tax disc/token.) duty.(in CEE) common customs tariff ~ vamal de clasificare .) toll.patent fee/tax ~ de camion a j . tax.weighing charges ~ de donatie .m.postal tariff. la piatd etc.consuiara .t. (in tramvai. 1. scheduled taxa v.(a mdrfurilor) customs schedule ~ vamal de represalii .night charge ~ de tranzit . dues.) underwriting rate ~ de baza .customs tariff ~ vamal comun .tariff in force ~ intreg/fara reducere .mileage ~ pentru calatori .retaliation/ retaliatory tariff ~ vamal flexibil .) fee.flat rate ~ vamal .. postage ~ postal pentru corespondenta interna .

discount rate.(SUA) federal discount rate ~ fiscala .(SUA) expressage ~ de piata — (pentru dreptui de a tine un chiosc) stallage ~ de ramburs .prohibitive duty ~ vamala protectionista .additional duty taxe de andocare .preferential duty ~ vamala prohibitive .) poundage ~ pe valoarea adaugata — value-added tax ~ succesorala .(a locului) reservation fee ~ de scont .(publice aduse unei proprietdti particulare) betterment levy ~ pe livra .fiscal duty ~ ipotecara .mortgage duty ~ normala/in afara orelor de varf off-peak rate ~ oHciala a scontului . lungimea sail volumul mdrfurilor) specific duty ~ vamala suplimentara .import duty ~ de intrare .official discount rate ~ pe tmbunatatiri .survey fee ~ de export . infunctie de tara de origine a mdrfurilor) discriminating/ discriminatory/multiple duty ~ vamala preferentiala .protective duty ~ vamala reciproca .stamp duty/tax ~ de transfer de capital . pierage.sumptuary/luxury tax ~ statutara — (cost administrativ al lickidurii unui imprumut} statutory fee drawback ~ vamala specifics .dock dues ~ de antrepozitare .standard charge ~ vamala .(de stationare la chei} quay/pier/wharf dues.import duty ~ vamala de represalii .admission/entrance fee. wharfage .succession/inheritance tax. rate of discount ~ de timbru . (atzmci cand mdrfiirile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri ce vor fi exportate) ~ pentru bauturile infundate (servite in restaurant) corkage ~ pentru trecerea unei proprietati particulare .royalty fee ~ de reescont .{in functie de greutatea.reciprocal duty ~ vamala restituita .rediscount rate ~ de rezervare .toll traverse ~ somptuara .(aplicatd de o piata comunitara sail de o uniune vamala) common external tariff ~ vamala de import .cash on delivery fee ~ de redeventa .storage charges ~ de mesagerie . legacy duty ~ $colara .retaliatory duty ~ vamala discriminatorie/multipla (la import.{in antrepozite vamale) bond dues ~ de cheiaj .342 TAX-TAX ~ de expertiza .capital transfer tax ~ federala de scont .export duty ~ de import . quayage.fee ~ uniforma/forfetara . door money ~ de macara .(vamala etc.return duty.customs duty ~ vamala compensatorie .cranage ~ de magazinaj .matching duty ~ vamala comunitara .

(comert) trade. exhibition ~ de vite . fel) technique tehnica diagramelor de analiza factorials . to buy. industrial safety. business ~ anual . haggling. (a se duce la cumpdrdturf) to go shopping v.m. to haggle targuiala s.t.product engineering ~ de mare performanta . (normald a alcoohilui) proof targ s.f. technician.f. (burg) borough 4.notarial charges/fees ~ pe marfurile operate .labour safety engineering. technics.harbour dues/fees.navigation dues ~ de tonaj . haggling. (a cumpdra) to buy. to purchase v. port charges/dues ~ si impozite . technocrat tehnocratie s.fair ~ de mostre . (cumpdrdturi) shopping 2. (oras) town.f. small town.information technology .TAX-TEH 343 ~ de ecluzare ~ lockage (tolls) ~ de incarcare si manipulare . engineer ~ responsabil cu protectia muncii safety engineer ~ responsabil cu studierea timpului de munca . engineering tehnologia managementului management engineering tehnologie de fabricare a unui produs .'.(man. stock fair/market ~ universal . sample fair. (metodd.m. (ordsel) market town.tonnage dues ~ de tranzit .to go shopping tehnic adj.transit dues ~ de trecere prin canal . safe procedure. technical tehnica s.high technology ~ de prelucrare a petrolului petroleum engineering ~ informationala .evaluation and review technique ~ de fabricatie a unui produs product engineering tehnician s.cattle market.cargo dues ~ portuare .(a produselor indigene) safeguarding duties ~ vamale diferentiale .t. (vite) to slaughter tarie s.) shipping and handling charges ~ de navigatie . purchasing.m.world fair targui v.rates ~ notariale . technologist tehnologic adj.r.) methods engineering ~ securitatii muncii . (tocmeald) haggle.canal tolls ~ fluviale . technical expert. (tocmeald) haggle. (piatd) market (place). technocracy tehnolog s.f. 1.trade fair show. bargain a face targuieli/cumparaturi . townlet. buying.river charges/dues ~ locale/comunale .f. (afacere) bargain.rates and taxes ~ tarifare/vamale .time study engineer tehnocrat^. (a se tocmi) to bargain. technology..n. technological tehnologie s.(mar.tariff rates ~ vamale de protejare . (periodic) fair 3.differential duties ~ vamale si de regie — customs and excise duties taia v.factor analysis chart technique • ~ metodelor . 1. (centru comercial) emporium 2. security means tehnica de analiza si evaluare grafica .

(despre munca) odd tendinta s. communication activity/service televiziune s. deadline 2.decision-making theory ~ jocurilor .farmland ~ arabil . {al produselor perisabile) shelf/storage life ~ de gratie .expectation theory ~ bunastarii .upward tendency/trend. (citatie. theory teoria abstinentei . field.fallow (ground/land). period.f. provisional. time. temporary. chemare in judecata} summons 4.economic trends ~ inflationiste . (pentru titlurile financiare') bearish tendency ~ generala .(dr.m. term. (limita) time limit.trust territory termen s. uptrend ~ de crestere a preturilor . stockyard ~ forestier . guarantee period. (sol) soil.".arable/tillable land ~ aurifer . dealer buyer.f.anti-inflationary trends ~ economice .business term ~ curent .) reclaim days ~ de executie — (a unei lucrdri de constructie) construction time ~ de garantie . television ~ cu taxa/abonament . downtrend ~ de scadere a nivelului de trai downtrend in living standards ~ de scadere a preturilor . (de constructie) site ~ agricol . {conditii contractuale) tenns ~ comercial .(pentru plata unei datorii scadente) (days of) grace ~ de livrare . land. pi.real business cycle theory ~ cresterii . telecommunication. (SUA) junkman telecomunicatie s.tillage land ~ de depozitare .n.game theory ~ preturilor . (pentru titlurile financiare) bullish tendency ~ de scadere .uptrend in prices.pay television ~ industriala/in circuit tnchis industrial television temporar adj.timber land ~ necultivat .growth theory ~ deciziei . counter tejghetar^.) day of appearance. ground.f.general trend tendinte antiinflationiste . waste land ~ pentru constructia de locuinte residential/housing estate ~ petrolifer .market trend ~ ascendenta/de crestere .gold field ~ cultivat .inflationary trends teorie s.w.f.downtrend in prices. respite 3.344 TEJ-TER tejghea s.storage yard. tendency. court day.f. (dr. (ciivant) term 5.term of guarantee.time of deliver. delay (granted).n. 1. trend ~ a pietei .inland ~ sub tutela/mandat . (pasuire) time allowed. counterman telal s. date.oil field/land teritoriu s.running term ~ de apel .welfare theory ~ ciclului real de afaceri . (fixat} fixed/appointed/stated date. territory ~ situat departe de granita sau de mare . old-clothes man.underconsumption theory terera s. delivery date .downward tendency/ trend.n.abstinence theory ~ asteptarilor .price theory ~ subconsumului .

TER-TEX 345 ~ de plata . will.fmal/latest/extreme term.t. testing 2.(al unei cambii) holder in due course ~ proprit .to open a will a lasa un ~ .. end ~ a unui rise .tanker terminal ~ maritim .(asig. third party/person ~ detinator .term of payment. termination. (a incerca. (un bun imobiliar) to devise testament s.f. (de bunuri mobiliare) legator.m. devising ~ a conceptului .) prescription period ~ de valabilitate a brevetului .product test ~ a produsului prin plasare . completion.(dr. bequeathing. (dr. drapery .to make one's will testamentar adj.f. deadline termeni comerciali internationali international commercial terms (Incoterms) ~ contractuali .(corn.) direct skip .(testare in favoarea unei persoane care este cu doud sau mai multe niveluri de generatie sub testator) (dr. (pentru bunuri imobiliare) devise a ataca un ~ .f. (a unui bun mobiliar) bequest. (a Idsa ceva prin testament) to will. to legate.patent life/period ~ final/-limita . (dr.contract/agreed terms ~ {contractual!} de creditare . prompt date ~ de posesiune .to leave a will a muri lasand ~ . test testa v. test. (de bunuri imobiliare) devisor textil adj. 1. 1. testamentary testare s.(bancomaf) cash dispenser ~ de containere .n.fractionata .container terminal ~ de decontare a cecurilor .cheque cashing machine ~ de feribot . (pentru bunuri mobiliare) bequest. testament. closing date.f.ferry deck/rack ~ de petroliere . terminal ~ bancar .credit terms ~ (contractuali) fundamentali fundamental terms terminal adj.) testatrix testator s.to revoke/to annul/to cancel a will a-si face testamentui .(care define sume datorate sau bunuri mobiliare ce apartin debitorului unui creditor popular) gamishee test s.) end of a risk terts. finishing.(a elementelor individiiale care intrd in componenta unei reclame sau a unui ambalaj) atomistic test ~ de piata .port terminal terminare s.(al unei proprietdti) tenure ~ de prescriptie .n. textile.n.to contest a will a deschide un ~ .) testator.(a produselor casnice sau a medicamentelor) animal testing testatoare s.(temporard la un potential ciimpdrdtor) product placement test ~ directa .) concept testing ~ a produsului .marine terminal ~ portuar . a proba) to test 2.m. (un bun mobiliar) to bequeath. s.test marketing ~ profesional -job test ~ pe animale . textile textila s. (a unui bun imobiliar) devise.to die testate a revoca un ~ .

treasure. (bon de cartela) coupon ~ de masa — (oferit salariatilor de firma wide lucreazd) luncheon voucher ~ de paine .receipt stamp ~ fiscal . (de stat) treasury 2.works/establishment 2.t. strongroom tezauriza v.n.used stamp timp s.'/. 1. \. (de .n.(la mcdrcarea sau descdrcarea navel) dispatch ~ economisit numai la descarcare (mar. deed 3. timpul scurs de la efectuarea iinei comenzi si pdnd la indeplinirea ei: timpul necesar pentru a-l determina pe un consumator sd cumpere) lead time ~ total de operare .postage stamp ~ sec .n.346 TEZ-TIT tezaur s.outage time ~ economisit . spare time ~ local .(pentru operarea navel) waiting time ~ de exploatare/functionare running/operating time ~ de fabricatie a primei piese (dintr-un lot) first piece time ~ de lucru/munca . ticket.n.astronomic(al) time ~ de asteptare .production time ~ total . (din motive tehnice) machine down time ~ de operare . typography ~ de bancnote . (de bani etc. (cladire) treasury. stamp ~ adeziv . (al periodicelor) circulation.) dispatch discharging only ~ economisit numai la incarcare (mar.(in gestiunea stocurilor. pressrun. 1. mdnd de lucru sail comenzi) machine idle time.working hours ~ de nefunctionare a masinii .(despre preturl) to tend upwards ~ sa scada .f. (atelier/intreprindere poligrafica) printing firm/house/office.) dispatch loading only ~ liber . to treasure (up).leisure.(din lipsd de materiale.fiscal/tax/revenue stamp ~ jubiliar -jubilee stamp ~ postal .bread coupon timbra v.circulation and readership titlu s.security printing office tiraj s.n. (standard) standard. (model) mark 2. time ~ astronomic . nor) headline 2. (camera de valori) safety vault.Greenwitch mean time a avea timpi morti . 1. to stamp timbru s. (. embossed press ~ stampilat/obliterat .impressed stamp.n.local time ~ mort . number of copies printed. (de carte) title.adhesive stamp ~ de chitanta . type tip art v. to print tipogratie s. (editie) edition ~ si grad de citire . (arta tiparuiui) (art of) printing. to hoard (up).(la magaziile navel) hatch hours ~ universal .n.(mcdrcare-descdrcare) handling time ~ de pan a .i. to amass tichet s.t.t.(despre masini. to tend ~ sa creasca .idle/dead/lost time.(despre preturi) to tend downwards tip s.} hoard. (fel) kind. (document) title. downtime ~ mort in fluxul tehnologic bottleneck ~ necesar pentru executarea operatiilor de productie . sort. utilaje) to idle over tinde v. type.

standard ~ al aliajului . paper. certificate. (tranzactionat pe piata extra-bursiera) over-the-counter security ~ de valoare negociabil/transferabil negotiable/transferable security ~ de valoare nominal . certificate.legal/sound title ~ de proprietate negrevat . si im pret specificat) stock option.defective title ~ de proprietate inregistrat/inscris (in cartea funciara) registered title ~ de proprietate legal .bank security ~ de valoare exprimat in valuta -foreign currency security ~ de valoare garantat prin active -asset-backed security ~ de valoare guvernamental/de stat government security ~ de valoare inactiv/fara cautare inactive security ~ de valoare international . title to property.dated security ~ de valoare necotat/nelistat .) pus-alive title .oneros . option stock ~ de valoare de calitate/sigur .order security ~ de valoare la purtator . note. floater ~ de valoare la termen .clear title ~ de proprietate restrans . (SUA) prior preferred stock ~ de valoare secundar .qualified title ~ de valoare .standard of alloy ~ al monedei . (care reprezintd capitalul propriu) equity ~ de valoare american sau Canadian . (actiuni) stock 4. (emis de stat sau de municipalitate) stock.) writ of execution .registered security ~ de valoare preferential .(cu plata prioritard a dividendelor) senior security. document of title.(la bur so) unquoted/unlisted/nonlisted security.gilt-edged security ~ de valoare emis de o banca . vested interest ~ de proprietate absolut .dollar stock ~ de valoare convertibil .absolute title ~ de proprietate incomplet/imperfect .} valuable consideration ~ putativ .standard of coinage ~ de creanta . (actiuni) stock.(care se poate tranzactiona pe pietele Internationale) international security ~ de valoare la ordin . paper.bearer security.security. (titru) title.title (deed).(dr. titre.loan note. note.(pbli'gatiune sau actiune preferentiald care poate fi schimbatd. debenture ~ de creanta fara scadenta perpetual/irredeemable debenture ~ de proprietate .(cu dreptiiri ma'i mid asupra activelor si a veni-turilor decdt alte titluri considerate prioritare} junior security ~ executoriu .fixed-interest security ~ de valoare cu optiune (tranzactionat la o data.TIT-TIT 347 valoare) security. fineness. (emis de stat sau de municipalitate) stock. la optiunea titularului.(dr. deed of property.(dr. in actiuni comune ale societdtii emitente) convertibile security/stock ~ de valoare cu curs fluctuant floating rate note ~ de valoare cu dobanda fixa .

haggling tocmi v. (a unui liicrdtor) hire toleranta s f tolerance.f.trip-charter tonnage ~ al navelor mici . patent owner ~ al unui cont .) all perils. shipping space ~ al navelor de linie . haggle. (pentru o treaba) to hire on 2.tolerance of weight ~ larga — wide margin tonaj s. 1. al unui cont etc.(asig.) all loss or damage ~ riscurile . (a angaja in slujba) to engage.seagoing tonnage ~ al navelor navlosite pe voiaj .coastal tonnage .n. (cantitatea de metal pretios dintr-un aliaj exprimatd in parti la mie) titre.r. {a se tdrgui) (pentru) to haggle (about.ileadvveight tonnage disponibil . dangers and accidents of the sea ~ pierderile sau pagubele . copyright reserved ~ pericolele. over). mar.account holder.(asig. to hire on. to traffic (for) a se ~ mult .de cabotaj -.merchant tonnage ~ al navei — (in tone — registru) vessel tonnage.n. {al unui post.) holder.ocean-going tonnage ~ al navelor-tramp .small tonnage ~ al navelor neexploatate . all toate celelalte pericole .) tonnage ~ al flotei comerciale .laid-up tonnage ~ al navelor oceanice . snipping availability .all rights reserved. (a comanda) to order v.(la petroliere) clean tonnage .prompt tonnage.348 TIT-TON titru s.refrigerating tonnage ~ al navelor invechite obsolete/overage tonnage ~ al navelor maritime .tramp (cargo) tonnage ~ al petrolierului — tanker tonnage ~ brut . name of an account ~ precedent .de ilicarcare -• (grentate sou volum) cargo tonnage ~ deadweight .) all risks whatsoever tocmeala s.policy holder ~ al unui brevet/patent . al unei functii) occupant. titulary s.f. (al unei licente. allowance.(al unor titluri de valoare) previous holder toata adj. (a greutdtii unei monede) allowance ~ de greutate .t.(asig. (mar.liner (cargo) tonnage ~ al navelor de pasageri .passenger tonnage ~ al navelor destinate exportului export tonnage ~ al navelor fluviale — river tonnage ~ al navelor frigorifice . oricare ar fi acestea -(asig. mar.gross tonnage ~ curat . title titular adj. limit: (a litriilui unei monocle) remedy.licensee ~ al unei polite de asigurare . primejdiile si acciden-tele de mare .) all other perils ~ drepturile rezervate . (al unei polite de asigurare de viatd) nominee ~ al unei autorizatii/licente . titular.) all risks ~ riscurile.to drive a hard bargain tocmire s. (suplinit al unei functii) titular.m.patentee.(asig. mar. margin.

topography. stall. to tot up.American/short ton ~ americana de capacitate American shipping ton ~ de congelare . n. t.deplasament .n. ship's registered tonnage ~ -registru brut .waste tonnage ~ -registru .net register ton ~ vamala .net register tonnage. vessel ton ~ -registru net . stand ~ de ziare .metric ton. aggregate.cash on hand ~ al incasarilor .all-in ~ timpul economisit in ambele porturi .register ton ~ -registru brut .caterpillar tractor ~ -remorcher . to haul tractor s.shipping ton ~ de navlu/volum .farm tractor ~ cu roti .total liabilities totaliza v.charter/freight tonnage ~ nefolosit .English/long ton ~ impozabila .aggregate tonnage ~ international .m. gross measurement ~ -registru net .(cand numdrul navelor de transport depdse^te cu mult cererea) overtonnage ~ global .) all time saved both ends total adj.f. overall s.(la camioane) lorry tractor ~ universal . whole.(unui magazin. (total) amount ~ al datoriei .register/measurement tonnage.f. topographer. tonnage under deck ~ zilnic de incarcare . to totalize.universal/all-purpose tractor .(platite asiguratului de societatea de asigurdri) capital sum ~ al disponibilitatilor banesti .t. to add up. to total tracta v.wheel tractor ~ pe senile . (a aduna) to add up. total. surveyor topografie s. to sum up. to total.i.daily tonnage allocation tona s.rateable ton ~ metrica .deadweight ton ~ . all ~ intr-unul .TON-TRA 349 ~ excesiv . to figure up v. ton ~ americana/scurta .refrigeration ton ~ de incarcare/transport .newsstand topograf^. net measurement ~ sub punte .international tonnage ~ mondial .gross debt ~ al despagubirii .displacement ton ~ engleza/lunga .(SUA) revenue ton toneta s.world tonnage ~ navlosit .f. entire. tractor ~ agricol . aggregate. totalul banilor din casierie) till money ~ al pasivului .grain tonnage ~ pentru marfuri uscate .(de operare) (mar.net tonnage ~ pentru cereale . total. survey tot adj. whole.(a/ navelor care stationeazd in rezerva} idle tonnage ~ net . to cast up. tonne ~ -registru . (suma totala) sum (total). (global} gross.gross/brutto register tonnage.gross register ton.dry cargo tonnage ~ pierdut/mort .underdeck tonnage.cargo/freight/ measurement ton ~ deadweight .

traffic in transit ~ expres .) posting ~ ipotecara .(intre doua tart) capital transfer/movement ~ de creante .bulk traffic ~ de marfuri perisabile .ocean traffic ~ portuar . shipping ~ maritim de coasta .ship-to-ship transfer transcontainer s. {la loterie) drawing tramping s. 1. to transship. (a scrie.t.transfer of debts ~ de fonduri . profiteer ~ de influenta .registration of mortgage transfer s.goods transshipment ~ de pasageri .) certified transfer ~ bancar prin virament .(de marfuri) express traffic ~ feroviar . to transcribe 2.t.n. 1.commercial/trading traffic ~ de coletarie/mesagerie .passenger traffic ~ de tranzit . (cesiune) assignment. ocean/Atlantic liner ~ de mare tonaj .marine/maritime/sea/ seaborne traffic.to draw lots ~ autorizat de actiuni . 1.) traffic.transit traffic. (transport pe mare cu nave . tin tragere s. pressure. trading.(bur. trader. (a copia un act juridic intr-un registrii public special) (dr.heavy traffic ~ maritim . transatlantic ship/vessel. 1.) to post transcriere s. (de proprietate) conveyance cec.m.air traffic ~ combinat .perishable traffic ~ de pasageri .passenger transshipment ~ intre nave .regular traffic traficant s. a unui cec. registering 3. transcription 2.n.coastal traffic ~ maritim de linie .funds transfer .parcel traffic ~ de influenta . (dr.bank transfer ~ de actiuni . (dr.crack liner transbord s. transatlantic s.i rutier) joint traffic ~ comercial .goods/merchandise/ freight traffic.transshipment bond note transborda v.n.superliner ~ rapid .share transfer ~ de capital . a unei trate) drawing 2.n.t. (peiorativ) speculator. {corner} ilegal) traffic.) registration.to derive benefit from ~ la sorti . (corn.wangler trage v. illicit trading 2.) transfer.f.(feroviar ^. cargo turnover/ performance ~ de marfuri in vrac . intercession ~ de marfuri . to reload transbordare s.wangle(s). transfer ~ de marfuri . 1. transfer 2.tramp) tramping transatlantic adj.350 TRA-TRA trafic s. o tratd) to draw ~ foloase de pe urma . (in cartea mare) (cont. trafficker 2. (in cartea mare) (cont. 1.) to register 3. transshipment. reloading.liner shipping ~ oceanic . a emite o cambie. (a unei cambii.f. (container de transbordare) transcontainer transcrie v.dock/harbour traffic ~ regulat . traffic ~ aerian .n. transshipment ~ vamal .f.n.railway traffic ~ intens/aglomerat .

(de la vdnzdtor la cumpdrdtor) physical delivery of securities ~ electronic de date . (a transfera) to transfer. (de mdrfuri pe apa. (prin testament) demise 2. (de mdrfuri pe apa) freight. (prin testament) to demise 3.TRA-TRA 351 ~ de fonduri prin posta . 1. transferable transmite v. (a inmdnd) to hand over. (prin mandat) to remit 2.electronic data transfer ~ electronic de fonduri .) transfer. iiscat sou calea aerului) (SUA) freight.(a proprietdtii) conveyance on sale ~ voluntara/cu titlu gratuit . a cesiond) to assign. (a ceda. (o cambie. (a unei proprietdti funciare prin mdnd moarta) amortization. 1. numele cesionarului rdmdndnd necompletat in acte) blank transfer ~ telegrafic .interbank funds transfer ~ in alb — (de actiuni.t. (transfer) transfer. 1.n. (transportare) transport. to release.) to transfer.technology transfer ~ de venituri . (inmdnare) handing over. to make over.(a proprietdtii) voluntary conveyance/ consequence/disposition transnational adj. (o proprietate funciard prin mdnd moarta) to amortize transferabil adj. un cec prin andosare) to endorse over transmitere s. to release. transnational transport s. (cu tractiune animald) cartage ~ aerian . to deliver. to transfer 2. delivery.electronic funds transfer ~ electronic de fonduri la punctele de vanzare .) to transfer. trucking. (cdrdusie) haulage 2. (cesionare) assignment. transferable.(sistemul cecurilor po^tale) postal giro ~ de tehnologie . (cesionabit) assignable transforma v.(de fonduri) cable/wire transfer transfera v.) fraudulent conveyance ~ interbancar de fonduri .) bad delivery ~ prin vanzare . (cu vagonul sau camionuJ) truckage.{a actiunilor) (bur. (a ceda.to liquidate transmisibil adj.air transport ~ auto . (o proprietate) to convey. freightage. a unui cec prin andosare) endorsement ~ a dreptului de proprietate . (dr.t. transportation. carriage.income transfer ~ efectiv de titluri de valoare .transfer of ownership ~ necorespunzatoare . transmissible.(de cdtre un debitor falit al unei parti din proprietatea sa pentru a msela creditorii) (dr.to convert into money/cash ~ in sistemul zecimal . (dr.f. cargo shipping. (dr. (a unei cambii. (a unei proprietdti) conveyance.{tranzactii pe baza de card) electronic funds transfer at point of sale ~ electronic de fonduri neautorizat unauthorized electronic funds transfer ~ fraudulos . to convert ~ in bani/numerar . 1.t.automotive/motor transport . to transform. (o proprietate) to convey. (expediere de bani) remittance 2. a cesiond) to assign. conveyance. (o proprietate funciar a prin mdnd moarta) to amortize. to make over.to decimalize ~ un activ in numerar .

road transport/haulage transportui in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului .f.to rail.mass transit ~ .short haul ~ pe uscat . depusd in aur.(cotd de participare. (rutier) (road) haulier tran§a s.airborne ~ pe fluviu . (cu nave petroliere) oil shipment ~ feroviar/pe calea ferata . (financiara) operation 2.(cu vagon incomplet) part-truckload consignment ~ oceanic . settlement .') cargo/merchant shipping. cargo shipping. uscat sou calea aerului) (SUA) to freight.(c. to transport.carriage of contraband ~ de mare viteza .(cu auto cister ne) oil trucking.(mar. transportable. (a unui imprumut) tranche ~ in aur .marine/maritime transport.t. carriage by sea ~ nevagonabil . deal. (mar.tramp shipping '-' cu §lepuri .charges prepaid transporta v.) passenger shipping ~ de produse petroliere .to ferry ~.ocean shipping ~ pe apa .m.retur — (cu contraincdrcdturd) backhaul ~ rutier .membru al FMI) gold tranche tranzactie s. to convey. to carry.de marfuri .waterbome ~ pe calea aerului . agreement. (marfuri pe apa) to freight. (marfuri pe apa. (SUA) to railroad ~ prin conducta .f.to truck ~ pe calea ferata . freightage ~ de marfuri lichide .to pipe transportabil adj.f. conveyed. rail carriage/transport. de cdtre un stat .cu nava-to ship ~ cu §lepuri .lighterage ~ de animate vii . load-carrying transport.grain transport ~ de contrabands .cattle traffic/ transport ~ de bu^teni .) coastwise/coastal shipping ~ de cereale . dealing. sea shipping/carriage. bargain.(mar.riverborne ~ pe mare . overland carriage/transport. transaction.) time freight '.river transport ~ in tranzit .tanker trade ~ de marfuri refrigerate . (mar.carriage in bulk ~ maritim .passenger service/transport.TRA-TRA ~ cu nave-tramp .waterway traffic ~ pe distanta scurta . transported. transporter. (SUA) railroad transport ~ fluvial .logging ~ de cabotaj . railage. transport by land ~ public . carried ~ pe apa .to lighter ~ cu vagonul-platforma sail cu camionul .transit transport ~ in vrac .water carriage/transport/ haul. (portabil) portable transportat adj. 1.goods transport/ carriage/traffic.railway transport.seaborne transportator s. (prin cdrau^ie) to haul ~ cu feribotnl . waterage ~ pe ape interioare . (contract) carrier.land carriage/transport.) refrigerated shipping ~ de pasageri .

to transit tranzitare s. transit.compensation deal ~ in lant .fair/square deal ~ cu marfa disponibila . trading ~ de marfuri .t.TRA-TRA ~ a la baisse — (bur.(directori de societdti.(dr.S7 pret specificat) (bur. cash transaction ~ de barter/in contrapartida .navigation treaty/ convention tratative s.bogus/fraudulent transaction.clearing transactions ~ la termen .) bull transaction ~ bancara — banking transaction ~ corecta .(bur.{bur.) margin trading ~ neoficiale/dupa inchiderea bursei after-hours dealings ~ speculative/riscante .f. privilege ~ cu plata in numerar .f.f.monetary transaction ~ necinstita . pi.nonmonetary transaction ~ stransa/cu marja redusa de ca§tig tight bargain ~ switch .transition to a market economy tras s.) bear transaction ~ a la hausse .) option business' dealing. (debitor asupra cdruia s-a emis o cambie pe care este obligat sd o onoreze la scadentd) drawee tratat s. talks.) time bargain ~ monetara .} unconscionable bargain ~ executata cu acordul partilor locked-in trade ~ imobiliara — real estate transaction ~ in bloc .spot deal/transaction ~ cu optiune .(prin care titluri de valoare sail mdrfuri sunt tranzactionate la data .(In livrare) spot deal/transaction.speculative operations tranzactiona v. inaiti functionari care posedd informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur. transition ~ la economia de piata .chain transaction ~ in participate .(la export. treaty.m. to trade tranzactionare s. through traffic tranzita v.t. negotiations .n.f. (acord) agreement ~ comercial . to convey in transit v.deal on joint account ~ la termen .i. jumdtate pe credit) (bur.no-book transaction ~ nemonetara . to deal. dealing. convention. unfair deal ~ neinregistrata contabil .commercial/trade treaty ~ de navigatie . to transit.) insider dealings/trading ~ asistate de calculator .(de pachete mari de actiuni) block trading ~ in compensatie .forward dealings ~ marginale — (cu plena jumdtate in numerar.n. transit. conveying in transit tranzitie s.(bur.) computer-aided/'-assisted trading ~ futures . realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction tranzactii ale initiatilor .(contracte de vdnzare sail ciimpdrare de mdrfiiri ori active financiare la o data viitoare prestabilita) futures transactions ~ in cliring .(la bursa) commodity trading tranzit s.barter transaction ~ dezavantajoasa/Tn necuno$tinta de cauza .

bill of exchange ~ bancara . express (train) ~ rutier .(de pescuit si prelucrare a pestelui prins) trawler-factory.passenger train ~ de marfa .to clear to the customs tren s.) to enter/to carry/to put to account ~ la ordinea de zi .through/nonstop train ~ forestier .(bur. scale of wages trece v.administrative tribunal ~ civil .industrial tribunal ~ de salarizare mobila .to proceed with the business of the day ~ prin vama .to enter into/to open negotiations/talks a purta ~ . (a inregistra) to register.local (train).f. to carry on/to conduct negotiations trata s.wage scale.to be in negotiation with smb. (SUA) way train ~ mixt — (cu vagoane de marfa si calatori) mixed/composite/passenger and goods train ~ personal .sea water ~ -uzina . court (of justice/law) ~ administrativ .refrigerating trawler ~ maritim . (etapd) stage.underdealings a fi in ~ cu cineva .court or limited jurisdiction ~ de arbitraj .court of competent jurisdiction ~ cu jurisdictie generala .trade negotiations/talks ~ in curs . 1.fast train. (rang) rank ~ de cotatie .) tick ~ de salarizare .arbitration tribunal ~ de munca .n. (pe o listd etc. processing trawler tragator s. (SUA) accommodation train ~ rapid . trawler (ship) ~ de pescuit . draft.top-level talks ~ neoficiale . tribunal. treasurer tribunal s.bank/banker's draft ~ documentara/comerciala .) to enter 2. (de containere) freightliner. train ~ de calatori .(ansamblu autocamion--remorcd) lorry-/truck-trailer combination trezorerie s.(fard prelucrarea pestelui prins) catching/flsh/nonprocessing trawler ~ de pescuit costier . a incepe ~ .354 TRA-TRI ~ comerciale .(trasa de un exportator fi prezentatd cumpdrdtorului pentru acceptare) documentary draft ~ la termen . law court.to hold negotiations/talks.presentation/sight draft ~ neacceptata .n.inshore trawler ~ frigorific .log train ~ local . scale. (o lege) to pass ~ in cont ./n. treasury trezorierj'.m.goods/cargo train.passenger/slow train.civil court ~ comercial commercial court ~ competent .sliding wage scale .t.(cont.court of general jurisdiction ~ cu jurisdictie limitata .deep-/distant .time draft ~ la vedere .negotiations in progress/under way ~ la nivel inalt .f. degree.(la scadentd) dishonoured draft trauler s.f.n. (SUA) freight train ~ direct . (persoand care emite o cambie) drawer treapta s.unaccepted draft ~ neonorata .

t.discretionary trust ~ executorie . (dr. wardship.Supreme Court trimestrial adj.automobilist .to circularize ~ in consignatie . (administrator.testamentary trust tutore s. kit ~ de scule .court of original jurisdiction ~ districtual/regional .) paygate tutela s. swapping. pool ~ de transporturi maritime shipping pool tura s. (care functioneazd dupd introducerea monedei.m.n. tourism.n.n. quarterly.m. (reprezentant. trust.active trust ~ discretionara . to send (off).tool kit/outfit/set trust s.executory trust ~ prezumata/implicita . (asupra unei averi) trust ~ activa .constructive trust ~ testamentara . trimester.(mdrfuri) to consign triplicat s. (curator) guardian. quarter (of year). trusteeship. (scalar) term trimis s. swop.n. to swap.off-season tourism twist s. tourist ~ . delegate ~ extraordinar si ministru plenipotentiar .f.f. dicker. 1. (mdrfuri etc.military court ~ suprem .tourer turnichet s.to truck. (schimb de lucru) shift ~ cu efectiv dublu . tutor 2. delegaf) representative. (al treilea exemplar) triplicate. to barter trusa s.district court ~ maritim .day shift turism-y. barter a face ~ . travel ~ in afara sezonului . third copy troc s.M. (diplomatic) envoy.) guardianship. truck.f. to dicker.working shift ~ de noapte .night shift ~ de zi . trimestrial trimestru s.envoy extraordinary and minister plenipotentiary trimite v. to mail.) to forward ~ circulare .double shift ~ de lucru .TRI-TUT 355 ~ de prima instanta . swap. (prin posta) to post. mandatar) administrator. trustee .n.f.maritime/naval court ~ militar . to dispatch. a cartelei etc.

(a intretine) to keep up. country.(a mdrfii) country of origin ~ de tranzit .to hold at smb.to keep articles/goods in the shop ~ o sedinta .f.m.f. (atelier) weaving mill tine v. (obiectiv) target titei s.n.to take into account ~ un discurs .developing countries ~ in tranzitie la economia de piata countries in transition to a market economy ~ subdezvoltate . to mantain ~ casa .T tara s. {mdrfuri m stoc pentru vdnzare) to keep.to keep the accounts/books.dead oil ~ greu .industrial countries ~ in curs de dezvoltare .light crude oil. nation ~ creditoare . weaver's trade 2. to administer 4. crude oil/petroleum.'s disposal ~ la pret .creditor nation ~ cu sistem de asigurari sociale welfare state ~ de destinatie . petroleum crude ~ fara gaze .to keep/to stick to the prices ~ marfuri in magazin .red country ~ exportatoare .underdeveloped/less developed countries tesatorie s.member country tari dezvoltate economic.(corn.t. to hold. (imitate de mdsura pentru lungime) inch . artd) weaving. {contabilitatea.to curb the inflation ~ in buna stare . to act as cashier ~ contabilitatea .) to keep the cash.f.to keep in good repair ~ la dispozitia cuiva .transit country ~ debitoare . (meserie. petroleum ~ brut .crude/raw oil.developed countries ~ industrializate .to deliver/to make a speech tinta s. (a pastrd) to keep.to hold a meeting ~ seama de . evidenta) to keep 2. (a refine) to retain 3. (a administrd) to manage. light fuel (oil) tol s.maritime country ~ -membra . to do the bookkeeping ~ inflatia sub control . 1. 1.exporting country ~ maritima .heavy crude oil ~ usor .{a mdrfii) country of destination ~ de origine .

(a profitului unei societdti. amalgamation. (la moara) toll a-si lua uiumul .unit of account ~ de cost .) last trading day ultimul curs . (working) tool. pentru a se asigura loc de expansiune lichidului) ullage ultim adj. to amalgamate. first-out ~ pret . {a fuziona) to merge.r. improver a intra (ca) ~ . in cisterne sau in butoaie dupd incdrcare.fluid ounce unealta s.closing price ~ intrat.t. beneficii etc.final date ultimo adv. utensil.f.final price ~ termen . implement. to be bound apprentice (to a trade).m. (intr-unfond comun capitaluri. sub forma dividendelor. despre companii} to merge. to consolidate unificare s.) to pool v. (imitate de mdsura pentru greutate) ounce ~ lichida .f. last. (fuziune) merging.f. care presupune ca ultimele mdrfuri cumpdrate vor fi utilizate primele in procesul de productie) (cont.(mar. (a fuziona. to apprentice (to).(despre morar) to toll ulaj s. primul iesit .t.(citirea tuturor cursurilor stabilite mtr-o sedintd bursierd. final. closing ultima citire .u ucenics. to consolidate v. fdcuta de obicei la sfdrsit de an) final distribution ~ licitare .to bind apprentice (to). prenticehood a da la ~ (la) . to consolidate unifica v.) freight unit ~ de plata . to amalgamate.) last-in. {companii) to amalgamate. unit ~ agricola de cont .to be apprenticed (to a trade).agricultural/farming implements uni v.f. apprentice. (spatiu Idsat liber in tancurile unei nave petroliere.n.payment unit .consumption unit ~ de cont . (termen ce semnificd ultima zi a lunii.(metodd de control al stocurilor.(bur. merger. apprenticeship. ultimate. to indent (to) uium s. instrument unelte agricole . consolidation unitate s. folosit frecvent pentru a desemna operatiile lunare de lichidare) ultimo uncie s.r.agricultural unit of account ~ de consum .unit of measure ~ de navlu .n. in prezenta agentilor de schimb la includerea tranzactiilor) final reading ~ distribuire .closing bid ~ somatic — (adresatd unui datornic) final application/notice ~ zi de tranzactionare . to be indentured'articled ucenicie s.cost unit ~ de emitere a ordinelor si de conducere — (principiu managerial conform cdruia un salariat trebuie sd primeascd indicatii de la un singur superior) unity of command and direction ~ de masura .f. to put apprentice (to).

.m. pi. commercial car/vehicle. plant (stock). (a creste) to rise. urbanist.debt collection under bankruptcy proceedings ~ pentru datorii execution for debts ~ pentru realizarea gajului . confederation ~ economica .t. to take proceedings against urmarire s.f. to fit out utilaj s. to bring an action against. to urbanize urea v.s'. money of account ~ monetara europeana .cubic measure uniune s. (in justitie) to sue. (servicii publice de apa. agricultural machinery ~ de manipulare a marfurilor cargo handling equipment ~ de remorcare haulage equipment/gear.358 UNI-UTI ~ de productie . world-wide 2.debt collection for realization of pledged property urmator adj. all-/general-purpose urbanism s.postal union ~ vamala .European Unit of Account ~ monetara .) strategic business unit ~ volumetrica . following.public utilities utiliza v.) utilities utilitati publice .(cea mai mica unitate a unei corporatii care poate aplica o strategic independents) (man.(cu cheltuieli mai mari decdt veniturile) deficit/surplus spending unit ~ europeana de cont . (mar. union 2.oil equipment ~ portuar . prosecution ~ in caz de faliment . 1. town/city/municipal planning urbanist s.t.farm equipment.f. to use utilizare .monetary union ~ postala . package car utilitate s. (a rep-olva urgent) to expedite ~ livrarea/predarea .t. lawsuit.production unit ~ de produs .(man. town planning urbaniza v. universal.f.t.docking facility.customs/tariff union universal adj.t.economic union ~ monetara . 1.n. machinery.unit of value ~ decizionala .f.(a unei tdri) standard money ~ strategica de afaceri . subsequent. employment . equipment. port equipment utilitara s. (succesiv) successive urmatorul andosator subsequent endorser ~ detinator .subsequent holder utila v. town planner urbanistica s. gaze. next. 1.product item ~ de valoare . utility. (despre cursuri bursiere) to trade up. electricitate etc./ utilization. usefulness 2. facility ~ agricol .n.monetary unit ~ monetara de cont . to utilize..European Currency Unit ~ monetara oficiala . (a spori) to increase urgenta v.f.accounting currency. to go up.) decision-making unit ~ economica cu deficit .) towage/towing equipment ~ de stivuire . (judiciara) action.. use. (a accelera) to accelerate.to speed up delivery urmari v. to speed up.stevedore equipment ~ petrolier . to equip.

(dr. usucapion.f. beneficial owner uzura s.) usucaption. practice of trade. usual. (fabricu) factory.(comparator frecvent al unui produs) heavy user uza v.(beneficiarul final al unui produs) end-user ~ frecvent .) life interest uzufructuar adj. commercialism uzante ale profesiunii . potrivit practicii uzuale comerciale) usance ~ a portului .(a marfwilor in limpid transportului) wear by chafing . to utilize v. practice. (dr. custom 2. (reguli de comportament comercial rezultdnd din institutionalizarea practicilor de afaceri) usage.(deprecierea capitalului fix ca urmare a progresului tehnic) obsolescence ~ normala . to use. beneficial ownership/interest ~ viager . iron and steel plant uzual adj. wear (and tear).UTI-UZU 359 ~ anterioara .unauthorized use utilizator^.i. usufructuary.m. urmare a folosirii lor in procesul de productie) depreciation. attrition ~ fizica . mod de dobandire a proprietdtii imobiliare prin efectui unei posesiuni prelungite de bund-credinta) (dr. customary uzucapiune s.) usufruct.t.professional practices uzina v.power station ~ furnizoare .m. user ~ final . to wear uzanta s.supply plant ~ metalurgica . 1. works. usucapio. (prescriptie achitizivd. usufructuary s.n. to tool uzina s. capital consumption ~ morala . to make use of.ordinary/usual/fair wear and tear ~ prin frecare .f.waterworks ~ electrica . (stabilirea termenului de platd pentru cambia ce trebuie achitatd intr-o tard strdind.commercial custom/ usage.f. (intreprindere} enterprise ~ constructoare de ina$ini machine/engineering works ~ de apa .f. trade custom/usage. plant. acquisitive prescription uzufruct s.custom of the port ~ comerciala . wearing.metal works.(pierderea treptatd a caracteristicilor tehnice si functionale ale bunurilor de capital fix.(a unei inventii brevetate) prior use ~ finala — (utilizarea umii produs de cdtre beneficiarul final) end use ~ neautorizata .r.

) valid 2.timber tmck ~ plin/complet .) good custom. (despre un post) void 2. (despre un post.v vacant adj. (loc frecventat de clientele!) place of great resort. (de tramvai) tramcar. \. coach. validity valid adj. (despre un titlii. 1. car. effectual.ru.) validity.cisterna .f.(goods) waggon. good.) (activ. money value ~ a politei de asigurare .sleeping car ~ de marfa . to validate. effectuamess.mail van/car ~ -restaurant .refrigerated waggon ~ incomplet . trolley(car) 3. (pret) worth ~ a activelor . (fard proprietar. holiday(s). availability. (corn. 1.tank waggon/car ~ de calatori .n. value.) vacant.menta.part truckload ~ -platforma .t. mosteniri) abeyant a deveni ~ — (despre un post) to fall in vacanta s. prosperous business.platform waggon.cattletmck ~ -platforma pentru transportui bu$tenilor . passable. available. (de mar/a) waggon. despre buiuiri.truckload ~ postal .railway coach/car ~ de coletarie/mesagerie .n. a unui pasaport) availability. (SUA) carload ~ . force 2.income value ~ actuala . available. in vigoare) valid valida v. shop with a large custom vagon s. (SUA) freight car. railway carriage. (acoperif) van. (despre monede) current. (incdrcdturd) waggon load. in vigoare) valid. 1.present value ~ adaugata — (diferenta dintre incasdrile totale ale unei firme din vdnzarea produselor si a serviciilor si . (dr. effective.f. (universitara. (parla. (despre bilete) valid. (autentic) authentic 3. (a unui bilet. 1.asset value ~ a activelor pe actiune . (a ratified) to ratify. (un document) to authenticate valoare s. good valabilitate s. (dr. judiciara) recess 2.(valoarea contabild totald a activelor unei societdti impartitd la numdrul de actiuni comiine emise) asset backing/value per share ~ a marfurilor nevamuite . truck. (SUA) flatcar ~ -platforma pentru transportui animalelor vii .f. (post vacant) vacancy vad s. un Joe etc. freighter ~ frigorific . (platforma) truck 2. lorry. judiciara) vacation.dining/restaurant car valabil adj.sum insured/of insurance ~ a unei proprietati imobiliare (minus suma ipotecilor) equity ~ a vanzarilor pe piata interna home sales ~ a venitului . un argument etc. (valabil. (SUA) street car.parcel car ~ de dormit .bonded value ~ a monedei — (puterea de cumpdrare a monedei unei tdri) value of money.

effective value ~ estimata .stock exchange/market value ~ capitalizata/de randament (yaloarea actuald a unui activ calculatd prin capitalizarea beneficiilor sale viitoare cu ajutorul unei rate determinatd de capitalizare) capitalized income value ~ comerciala .commercial/sales/ market value ~ compensata .) net present value ~ neta in stare buna . dacd se pdstreazd aceeasi destinatie si aceleasi dotdri ca in momentui vinderii) existing-use value ~ in vama .market value ~ de plasament/portofoliu .inventory/stocktaking value ~ de ipotecare . value added ~ anuala .(asig. (valoarea unei societdti reprezentdnd activele totale minus pasivele totale) net worth.economic value ~ efectiva/reala .purchase value ~ de inventar .gross value ~ bursiera .value day of receipt ~ intreaga .invoice/invoiced value ~ finala .exchange value ~ de sistare — (a unei activitdu de afaceri) break-up value ~ declarata .(a unei polite de asigurare) surrender value ~ de rentabilitate .) net sound value ~ neta realizabila .(cont.customs/tariff value ~ in ziua primirii .(a unei monede.full value ~ locativa . owner's equity ~ neta a profitului .extrinsic value ~ facturata .(asig.(a politei de asigurare) agreed value ~ de amortizare/rambursare redemption value ~ de asigurare .tax/taxable value ~ furnizata .insurance/insured value.) intrinsic value ~ in cont .) annual value ~ asigurata .rat(e)able value ~ maxima .(in vama) declared value ~ economica .value given ~ intrinseca . luatd ca baza de calcul a impozitelor) (fin.net value. a unui produs etc.(a uniii activ.) interest at risk ~ in uz — (yaloarea unui teren sail a unei cladiri pe piata.maximum/peak value ~ medie -.value in earning power ~ de revanzare .(a unui titlu de valoare) investment value ~ de rascumparare .resale value ~ de schimb .value in account ~ in rise .net profit value ~ neta actualizata .book value ~ contractuala . amount of insurance ~ bruta .value here and there ~ contabila .end value ~ fiscala/impozabila .(cont.estimated/appraised value ~ extrinseca .contract value ~ convenita .VAL-VAL 361 pidtile fdcute cdtre furnizori) added value.rental value ~ (locativa) impozabila .hypothecation value ~ de piata .average/mean value ~ neta .) net realizable value .insurance value ~ de cumparare .

fair market value ~ reziduala — (yaloarea rdmasd a unui activ depreciable) (cont. to render profitable/valuable.remainder value ~ reala .t.io be wonli misch -. foreign exchange ~ blocata .(terenuri..) real estate/property ~ mobiliare . •.putsn .hard currency ~ instabila . un teren viran) to reclaim.aggregate value ~ unitara (coeficient care exprimd valoarea totala a unei anumite productii comerciale.i. money.brand values ~ imobiliare -.to be worils liilie valorifica v. o bancnotd sau o monedd metalica) nominal/face/par value ~ practica — (a unui produs raportatd la utilitatea sa pentru om) value in use ~ prescrisa/ceruta .account currency ~ de referinta .unstable currency ~ internationala . valuta s.{valuta forte infunctie de care se stabileste paritatea unei monede mai slabe) anchor currency ~ de rezerva .(sumd exigibild inscrisd pe un titlu. precious valutar adj.(formula pe o cambie) received value ~ ramasa . (foreign) currency. to make good use of.mult .iaai iiiult 'leclti.. currency.(valuta a caret schimbare intr-o altd valuta este interzisd) blocked currency ~ -cheie — (valuta folositd ca termen de referintd pentru monedele satelite) key currency ~ comerciala — (folositd in schimburile comerciale Internationale) trading currency ~ contractuala .reserve currency ~ efectiva . intr-o perioadd determinatd de timp.totala .^^r-HQr /^'li'fiivte s^ot '''lUTRnrv ..(stipulatd in contract) contract currency ~ de cont . impdrtitd la •volumul acesteia} unit value •~ viltoare — (a iinei sume de bani cu dohdnda compusa) future value valor! ale marcii . ea reprezintd pretui actual pe piata al unui activ la mdna a doud) {fin.soil ciirrency pentru di.o outvalue 1 ".) residual value. imobile etc. {yaloarea unui activ de capital la sfdr^itui perioadei specificate.pre wim) to exchange for '..(titluri de valoare tiegociabile pe piata financiara) movable assets.»"i.362 VAL-VAL ~ nominala .) salvage value . negotiable instruments Ysiora v.. valuable.international currency.freely convertibie currency ~ inixta .effective currency ~ forte .l. to turn to good account. world money ~ liber convertibiSa .actual/real/true value ~ reala de piata . (o rnla^tind..f. movables.set value ~ primita .t'4. (de^euri) to recover valoros adj. (de:. to be worrh.€?i ii'. in problemele de alocare a capitalului.(formatd din monede de dijerite metale yi bancnote) mixed •'inTcncy ••• fiecoRv^irtlbija .

trading up ~ de articole ieftine $i de calitate inferioara — (pentru a asigura volumul de vdnzdri) trading down ~ de proba . variable.to command a ready sale. fluctuation ~ a cererii . hunter ~ de capete — (agentie sau persoand specializatd in gdsirea fi recrutarea de manageri cu experientd sau personal cu inaltd calificare) headhunter ~ de posturi/functii . customs vames s. merchantable.white sale ~ de articole ieftine prin introducerea lor intr-o linie de produse scumpe .VAM-VAN 363 vamal adj.f. vama s. (fluctuant) fluctuating variatie s. to be quick of sale vandabilitate s.{de actiuni sa" . (mar.) to clear vamuire s. vendibility.cash sale.m. charging custom duties for. ex bond varsa v. variation.sale on trial ~ de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) si inlocuirea lor cu altele de clasa inferioara .wholesale sale ~ combinata .) averaging out ~ de albituri/panza de in . sediu) custom(s) house 2. {taxa) duty. customs.t. realizable a fi greu ~ . collector of customs.demand variation ~ a preturilor .(insotitd de publicitate agresivd/zgomotoasd) hard selling ~ angro . (bani intr-un cont) to pay in varsamant^.t. changeable. sal(e)able.retail/ across-the-counter sale ~ cu livrare la termen .office hunter vandut adj. customs officer. toll. searcher vandabil adj. marketability varia v.factory sale ~ directa/fara intermediari .t.f. (instabil) unstable.to be hard to sell. to change variabil adj.direct sale/selling -•' fara acoperire . sale for cash ~ cu amanuntul/in detaliu . to vary. semis^ ~ a bunurilor sub sechestru .trading down ~ din disponibil . vendible. to go off slowly a fi usor ~ . (mar. administratie) customs.f.m.conditional sale. sold ~ in magazin/cu amanuntui . pi. 1.f..spot sale ~ din fabrica .sold-out vanzare s. Sdic. duty-paid.distress sale/selling ~ a marfurilor neridicate la termen {din vama) rummage sale ~ agresiva/in forta . {de cumpdrarea altui produs) tie-in sale ~ conform descrierii .(plasarea produselor complementare unele Idngd altele in magazin) cross selling ~ conditionata . to charge custom duties for. to sell off readily.sale for future delivery ~ de actiuni pe o piata in crestere {dacd cresterea atinge un anumit nivel) (bur.across-the-counter ~ in totalitate . payment ~ la darea comenzii . (institutie.f. clearance vamuit adj. unsteady. v.price variation/ fluctuation vamui v. sal(e)ability.n..(fdcute mdrfii de vanzdtor) sale by description ~ contra numerar/cu plata in numerar .i. (cladire.payment order vanator s..) clearing. marketable.

(pe stradd) street/pavement/ kerb trader ~ de ziare/reviste .instalment rate '. age ~ admisa . vendor 2.(prin licitatie) compulsory sale.sacrifice sale .slow sale ~ neagresiva/prin reclama persuasiva . to expose/to offer for sale vanzatoare s.(a mdrfurilor) sale on arrival ~ la termen .voluntary sale vanzari masive . 1.sale by sealed tender ~ pe credit . shop assistant vanzator s.ready/quick sale ~ silita .) wash sale ~ fortata/nedorita .m. shopman. peddler. (in cuvinte compuse) monger ~ ambulant . auction sale ~ rapida/u$oara .newsagent ~ ferm .seller in possession ~ marginal .(bur. (pentru a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.364 VAN-VAR inca) (bur. sale by auction ~ la sfar§it de sezon .) forced selling ~ fortata a unui produs greu vandabil .sale by/on sample ~ pe baza de oferta inchisa .pedlar.(impreund cu unul solicitat) third-line forcing ~ ieftina .la inventar .stocktaking sale ~ la licitatie .fictitious sale.end-of-season sale ~ la sosire .f.) age admitted . shopgirl.to put on the market. sale on credit ~ prin intermediar .(in cazul unei polite de usigurare de viatd) (asig.In rate . shorting ~ fara garantii — (privind starea mdrfii) sale as seen ~ fictiva .net sales ~ prin telefon . saleslady.f.speculative selling a pune in vanzare .heavy sales ~ nete .telephone selling ~ speculative .sale by/on commission ~ in pierdere .auction sale.public sale.sale by private treaty ~ pe baza de mostre . (bur. to put up for sale. salesclerk 3. salesgirl.) undisclosed seller varsta s. saleswoman.firm seller ~ in posesia marfii .(metodd de marketing prin care unele produse sunt expediate prin postd potentialilor clienti fdrd ca acedia sd Ie fi comandat) inertia selling ~ in comision . short sale.occasional sale ~ particulara/prin buna intelegere private sale ~ pe baza de acord privat .) selling short.} sale for the account/settlement ~ lenta .soft selling ~ ocazionala . salesman. (in magazin) shop assistant.(a actiunilor in scopul obtinerii de lichiditdti pentru plata unor datorii) (bur.indirect sale ~ publica .(ale cdrui cheltuieli sunt egale cu venitui obtinut din vdnzdri) marginal seller ~ nenominalizat .forward/time sale. seller.credit sale. (prin hotdrdre judecdtoreascd) sale by order of the court ~ (silita) pentru neplata impozitelor tax sale ~ voluntara . huckster.(lichidare) clearance sale ~ inertiala .

supernumerary income ~ teoretic/imaginar .fee income ~ din diverse surse . dobdnzi.operating income ~ din inchirieri .discretionary income ~ disponibil — (yenitui personal dupd plata impozitelor) disposable/available income ~ financiar .n.net income ~ nominal . in unitati monetare la puterea lor de cumpdrare curenta) nominal income ~ obisnuit/curent/fix .annual revenue. respectiv a unei unitati din toti factorii de productie implicati.(pbtinut din activitatea normald de exploatare) ordinary income ~ pasiv . (al statului din taxe §i impozite) revenue.revenue from land ~ impozabil .transitory income ~ net .(dividende.permanent income ~ public .fixed income ~ funciar . pittance ~ national . dobdnzi etc. (registre contabile) to audit .(yaloarea totald a vdnzdrilor impdrtitd la numdrul de unitati vdndute) average revenue ~ mic/redus . (mare in munca) seniority ~ -limita/de inlocuire .perquisite ~ ordinar .(rente. profit) receipts. (pbtinut din exploatarea unui teren) purchase ~ brut .) transfer income ~ din activitatea curenta . vehicle.national income ~ nemuncit .(a unui utilaj) replacement age vehiculj'.«.(din salariii) active income ~ anticipat . annual/ yearly income.expected income ~ anual .income in kind ~ marginal .) financial income ~ fiscal .gross income ~ de transfer — (yenituri specifice formate prin procesul de redistribuire a venitului national . dividende) investment/unearned income ~ nepermanent . income. din toate resursele atrase ^ifolosite) marginal revenue ~ mediu .public revenue ~ real .(exprimat in preturi curente.regular income ~ ocazional . {in munca) length/years of service. ajutoare de ^ornaj etc.real income ~ real tinand seama de inflatie income adjusted for inflation ~ suplimentar . to verify.taxable/assessable income ~ in natura .commercial vehicle/car venit s. (a examina) to examine.supplementary income ~ supranumerar .VAR-VER 365 ~ de pensionare . to check up.earned income ~ discretionar .pensii.t. (a controla) to control.tax/inland revenue ~ fix .rental income ~ din salariu .small income. proceeds ~ activ .retiring/pensionable age vechime s. pi.miscellaneous income ~ din exploatare . conveyance ~ comercial/utilitar .(sporul de venit obtinut prin folosirea unei unitati suplimentare dintr-un factor de productie.ordinary income ~ din comisioane .notional income verifica v.passive income ~ permanent .f. (incasdri.

) to vend v.to sell on commission ~ cu profit .. vice ~ de forma . (a face vdnzare. to sacrifice.. lifelong. to auction (off) ~ la solduri . force a fi in ~ . (examinare) examination.claret ~ gol .to sell at/by auction.(unei mdrfi) inherent vice vigoare s.port (wine) ~ de Rin .to sell for spot delivery ~ fara acoperire . to sell (by) wholesale ~ contra numerar .to run a intra in ~ . al unui consilhi) vice-chairman. life.to sell at a discount. verso..old wine vinde v. (autentic) authentic verso s. checking. verification.to retail. (dr.to sell short ~ ieftin .to sell at a loss/sacrifice.i.to sell cheap ~ in pierdere .red wine ~ sec .t. genuine.(ordinary) table/dinner wine ~ de Porto .inspector of weights and measures veritabil adj. reverse via prep. controller. fmanciara) auditing ~ a respectarii legislatiei in vigoare compliance examination ~ a titlului de proprietate examination of title verificator s.mulled wine ~ frantuzesc .dry wine ~ spaniol . checker.to sell at a profit ~ cu reducere/rabat .f.(la monetdrie) to pound verificare s.to sell on trial ~ din disponibil . veritable.to give effect to a law vilegiaturist^.n.to sell in bulk ~ intregul stoc . (revizor contabil) auditor ~ de masuri si greutati .) effect. (contabild.vintage ~ de masa . to sell ~ angro/cu ridicata . to discount ~ de proba .sweet wine ~ fiert . (control) control.strong wine ~ vechi .m.to sell for delivery ~ cu amanuntul/in detaliu . to sell(by) retail ~ cu comision .to sell for cash ~ cu acoperire . via viager adj.to sell over the counter ~ in vrac . (dr.white wine ~ de calitate .to sell off. vicepresedinte s. pure.. check. (al unui comitet. a fi de vdnzare) to sell v.m.) flaw ~ inerent . holidaymaker vms.tart/sourish wine ~ alb .neat/unadulterated/undiluted wine ~ nou .m. deputy chairman viciu s. real.to sell at a low price .to sell out ~ la greutate .n.. (nefalsificat) unadulterated.r.(dr. inspector. checkup.366 VER-VIN ~ greutatea monedelor .n.to wholesale. wine ~ acru .new wine ~ rosu .hock ~ duice . to take effect a pune o lege in ~ .to come into effect/force.sherry ~ spumos . to clear off ~ la pret scazut .to sell by weight ~ la licitatie . to bargain away ~ in magazin . back. to become effective. to sell.f.sparkling wine ~ tare . vice-president.

to go off/through.to sell forward ~ liber . (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass . speed.to sell well/readily.(un articol vdndut pe cartela} to deration ~ mai ieftin/sub pret . to find a ready market a se ~ cu .(categoric de marfa) live cattle viteza s.to undersell.small cattle ~ vii .n.t.asset turnover ~ de rotatie/circulatie a banilor velocity of circulation. pi.(mar.to sell below cost ~ surplusul de titluri de stat .m.store cattle ~ de rasa . (o proprietate. velocity ~ comerciala/de exploatare .to sell on commission ~ pe baza de mostre . vinicultural vinicultura s.(deceit se poate livra sau existd in stoc) to oversell ~ marfuri in expeditie . • viniculturist. to break.(rate of) turnover ~ de rotatie a activelor .f.entry visa ~ de tranzit . viticulture. showcase.VIN-VIZ 367 ~ la pretui sau cursul eel mai avantajos . vinification.f.transit visa ~ turistica . wine preparation/making/production viola v. (din punctui de vedere al veniturilor) income velocity of money ~ de rotatie a debitorilor . (apune o vizdpe} to visa viza s.{mar. shopwindow. to pay a visit to.contract speed ~ de rotatie . visa ~ consulara . (bani) to transfer virament s.f.tourist visa vizita v.to sell dear ~ sub pretui de cost . ofrontiera) to trespass vira v. window.t.to go for a se ~ mai bine sau mai scump (decdt altd mar/a) to outsell vinicol adj. to undercut ~ mai mult .f.consular visa ~ de intrare . de afaceri) to pay/to make a call on. to visit. window case viza v.f. transfer (of funds) ~ bancar .to sell on credit ~ scump . cattle ~ cornute .) commercial/schedule/operating/ operational speed ~ contractuala . shop front.f.to sell by/on sample ~ pe credit . (legea) to infringe.accounts receivable turnover ~ de rotatie a stocurilor .draught cattle ~ mici/marunte .(din punctui de vedere al cheltuielilor) transaction velocity of money. pedigree cattle ~ de tractiune .homed cattle ~ de carne .blood/breeding stock. (SUA) velocity of money ~ de rotatie/circulatie a banilor in economic .f. winegrowing vitrina s.t.to sell at best ~ la termen . show.t.bank transfer vite s. winegrower viticultura s. viniculture vinificatie s. (in interes profesional.) to sell afloat ~ pe baza de comision .inventory turnover viticultor s.to overfund a se ~ bine/usor .

368 VIZ-VOT vizita s. cdnd numdriil votiirilor pro si contra este egal) casting vote ~ deschis . traveller.to take the vote . (profesionald. capacity.commercial traveller. to go touring. to journey. (votare) voting ~ consultativ .contract voyage ~ de cabotaj . (pe apd sail in aer) voyage. (pe apd sail in aer) voyager ~ comercial . to tour. trip. travel.(metodd de vot care permits voturi multiple pentru un ~ in balast . vote. tour.show of hands ~ reprezentativ .(mar.universal suffrage a avea ~ deliberativ .cargo performance.volume of work ~ de vanzari ale articolelor de consum curent .(a navel la expirarea termenului de navlosire) delivery voyage ~ de marfuri transportate pe mare maritime/seaborne traffic ~ de munca .open vote ~ prin delegat/mandat .i.vote of confidence ~ decisiv — (al presedintelni iinei adundri. (pe mare) sail ~ contractual . 1.(vote by) ballot.daily turnover ~ de marfuri transportate .size of the capital ~ al exporturilor . (SUA) salesman volum s.n. visit.tour ~ in strainatate .ocean voyage voiaj a v.(de doud treimi) qualified vote ~ cumulativ . suffrage.round voyage/trip. to travel. poll ~ universal . to vote a proceda la ~ .consultative/advisory vote ~ dus-intors . (mdrime) size ~ al capitalului .extent of business ~ de marfuri operat zilnic .(mar.to go to the poll(s).n. volume. (pe mare) to voyage voiaj or s.al transportului de pasageri passenger traffic ~ de afaceri .(la adundrile sindicale) block vote ~ secret . (carte) volume 2.total volume of production \ots.volume of exports ~ al importurilor . out and home voyage ~ fluvial — river voyage ~ cu majoritatea ceruta .m. {in special pe uscat) journey.(a navel) homeward voyage ~ de predare .(la adunarea actionarilor) proxy ~ prin ridicarea mainii . afaceri) (official) call voiaj s.n.volume of imports ~ al schimburilor comerciale volume of trade .f.) foreign/ outward voyage ~ oceanic .coastal/coasting/ coastwise/domestic voyage ~ de inapoiere .repeat purchase sales volume ~ efectiv al pietei .to be entitled to speak and vote a lua parte la ~ . freight traffic membni al consiliuliii de administratie) cumulative voting ~ de blam .vote of censure ~ de incredere .actual market volume ~ total al productiei .) ballast voyage ~ in circuit . secret ballot/voting.card vote ~ prin reprezentare .

to give one's vote.i. voter •vracs. 00 carrier ~ specializat . (impotriva) to vote (against).pentru marfuri uscate §i lichide bulk-cum-oil can'ier ~ pentru minereuri $i produse petroliere . to carry v.general-purpose/ universal bulk carrier .t.n.to elect as member of parliament ~ prin ridicare de maini . (im proiect de lege in parlamenf} to pass. to poll for. OBO carrier ~ mixt . bulk freighter/trader 369 ~ combinat .to pass the budget ~ pentru parlament . (minereu-marfun solide in vracpetrol) ore-bulk-oil carrier. to vote. oil-bulk-ore carrier.standard bulk carrier ~ universal . (navd pentru transportiil marfurilor in vrac) bulk cargo camer/ship/vessel. bulk vrachier s.(miner en-petrol sail carbune-minereu ^i minereu-marfa in vrac-petrol) combined/combination bulk carrier.m.ore-oil carrier. (in parlament) to come to a division ~ bugetui .VOT-VRA vota v. (pentru) to vote (for).to vote by (a) show of hands votants. dry bulk carrier.n.bulk-cum-ore carrier ~.specialized bulk carrier ~ standard . (a alege) to elect.(lemne-marfuri in vrac) log-cum-bulk ~ pentru marfuri in vrac $i minereuri .

w .

{titluri de valoare pe piata americand. eliberat de antrepozitui in care acestea sunt depuse.n. wattmeter wattora s. pi. transmisibil si negociabil.warant s. (recipisd §i titlu de proprietate asupra mdrfurilor. (dolari pe piete xerox s. actiuni ale companiilor americane} Yankees . xerox strdine) xenodollars xeroxa v.m. watt-hour wattormetru s. pi.m.f. n. servind ca titlu de valoare.t.m. watt-hour meter x xenodolari s. §i pentru obtinerea de credite in conditii de gaj) warrant wattmetru s.n. to xerox Y yankei s.

ore bed ~ de petrol .holiday. off day ~ lucratoare/de lucru .(ultima zi in care titularul unei optiuni poate decide dacd o pdstreazd sau mi) (bur.coal deposit ~ de minereuri . fdrd sdmbdtd si dummied) weekday 2.calendar day ~ cu program scurt .working/ business/black-letter day. \.n. (la telefon) o.(pentru un audit) cut-off date ~ de lichidare/reglementare .de targ. (punct de inghet) freezing point zi s.petroleum deposit. s. (din cursul sdptdmdnii.maturity date .(alcdtuit de firme pentru a evita aglomeratia pe mijioacele de transport) staggered working day ~ lucratoare cu vreme favorabila weather working day ~ lucratoare de 24 de ore .nonbusiness/red-letter day. (la termometru) zero.) declaration day ~ de depunere . red-letter day ~ de scadenta .(m contarea staliilor) {mar.cumulative days ~ curgatoare . (in matematicd) zero.day off.work-day unit ~ nelucratoare .carry-over day ~ de sarbatoare .(bur.pay gravel ~ de carbuni .legala . (data) date ~ calendaristica . workday. oil field zero num.f. moment pdnd cdnd un debitor are termen legal pentru a-si achita datoria scadenta) legal day ~ libera .market day .(cdnd magazinele sunt inchise dupd-amiaza) early closing day ~ de contango .(zi completd care dureazd pdnd la miezul noptii.{din cauza iinui conflict de mimed) lost days .ore/mineral deposit.(in trei schimburi) working day of 24 hours ~ -munca . (in sport) nil.(a declaratiei vamale) day of entry ~ de tnchidere a situatiilor financiare . weekday ~ lucratoare cu ore suplimentare long day ~ lucratoare cu program esalonat/Ia ore diferite .) account/settlement/settling day ~ de plata — (a salariului) payday.quarter/term day ~ de report .(bur.) running days ~ de contrastalii .(inchisiv duminicile §i sdrbdtorile legate) consecutive days ~ cumulative .z zacamants..) contango/ continuation day ~ de declarare a numelor (cumpdrdtorilor) (bur) name/ticket day ~ de declaratie .n. day.{mar. deposit ~ aluvionar cu continut industrial de aur .) demurrage/ overlay days ~ de gratie .(pentru plata unei datorii scadente) days of grace ~ {de lucru) pierdute . (pentru band) bank holiday zile consecutive . (a mdrfurilor cumpdrate prin licitatie la bursa de mdrfuri) prompt day ~ de plata trimestriala .

development/ enterprise zone ~ de dezvoltare industrial^ industrial estate/park ~ de expropriere . area. zonation zona s.(incdrcare. transbordare a mdrfurilor) handling area ~ de pescuit . descdrcare.(pe nn teren viran) greenfield site ~ de liber-schimb .(prima si ultima zi mi intrd in contarea timpului de operare) (mar.customs area. tariff zone zone de bord liber . payable area/zone ~ suburbana .(in care navele de comert trebuie sa navigheze cu un anumii pescaj) freeboard zones •..dollar area ~ francului francez .m.) area of supply ~ economica exclusiva .transit zone ~ deservita . day labourer/worker. journalist. (cotidian) daily (paper).(somaj. zonal.f.advertiser ~ de dimineata .French franc area ~ lirei sterline .morning paper ~ de seara . (cu evidenta contabila) to have one's books in perfect order ziar s.suburban area ~ vamala .n.) depressed area ~ agricola . journal.pay area/zone.f.(formula pe o cambie) days after sight ~ economisite .to insert/to publish in a paper a da un anunt la ~ . newspaperman.littoral area/zone ~ de navigatie ..to advertise in a newspaper ziarist s.valutare . (news)paper.flood zone ~ libera — (fdrd taxe vamale} free zone ~ libera de comert .) clear days a fi la zi . fish ground.currency areas . saracie etc.sea waters ~ maritima speciala/vamala . (monitor oficial) gazette ~ de anunturi/reclame . offshore area/zone ~ de dezvoltare .expropriation zone ~ de investitii directe .coastal area/zone. (corespondent) correspondent zilier s.sterling area zona afectata de criza .fishing area/ground/ place.374 ZIL-ZON ~ de stationare in port .agricultural area ~ bancara libera .(in largul coastei maritime apartindnd unei tdri) exclusive economic zone ~ inundabila . zonare s.(intr-un bloc de proprietari} common element ~ de tranzit .(in operarea navel} dispatch days ~ libere .(de navigatie in largul oceanului) passage days ~ dupa prezentare .port area ~ (petrolifera) productiva .harvest hand zonal adj. journeyman ~ angajat la recoltat .navigation area ~ de operare .(cu plata datoriilor) to have no arrears. newsman. zone.(a unei nave In exploatare) port days ~ de traversada .evening paper ~ economic .free-trade zone ~ maritima .free banking area ~ comerciala/industriala .trading estate ~ costiera . region zona dolarului .(in afara apelor teritoriale) customs (-enforcement) area/waters ~ portuara . pressman. piscary ~ de proprietate comuna .free-trade area ~ de literal .m. zone. (reporter) reporter.{corn.trade paper/journal a da la ~ .

posibilităţi.sus-numit ~ par .navă abandonată abandonee s.in estate . solvabilitate 3. competent. pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieşte pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s.) 1.menţionat/amintit mai sus ~ . nerezolvat ability s. mai sus menţionat/amintit.frecare/şlefuire a monedei asigurată în caz de . abreviere abeyance s. pe navă abode s. 1. 1. (dr.(bur.bodied) seaman .of action . şlefuire ~ of coin . (asig. (dr.abandon v. peste adj. capacitate.) 2.) capacitate legală ~ to pay principle . 1. in suspensie. a desfiinţa abattoir s. reşedinţă above adv. a renunţa la (o acţiune judiciară) abandoned adj.t. situaţie neclară to be in ~ .) stare de suspendare. abandonat ~ goods . (dr. deasupra prep. capabil. vacant. resurse 2. a micsora (preţuri.a ft pendinte abeyant adj.renunţare la o acţiune judiciară abate v. suspendare temporară. (dr. a reduce. de mai sus ~ .t.(asig. domiciliu. (mar. (asig.încărcătura etc. calificat 2. la/pe bordul aboardship adv.) supra pan. frecare. mar.avut. solvabil .deasupra liniei (termen contabil care se referă la anumite articole din contul de profit şi pierderi şi care apar deasupra liniei profitului net în declaraţia de profit şi pierderi. peste paritate/valoarea nominală (despre acţiuni) ~ the line .(.) a anula.) 2. abandon ~ clause .mentioned . a abandona (nova. la/pe bord prep.principiul posibilităţilor de plată (impozite proportionate cu veniturile) able adj. mar. fară stăpân (despre bunuri) 2.named . 1.) agent de asigurare (căruia i se cedează un bun asigurat) abandonment s.) a ceda (o proprietate pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală) 3. abater abbreviation s.) clauza abandonului .marinar brevetat . deasupra.solvabil aboard adv. bogat ~ to pay .) la bord. impozite etc.mărfuri abandonate (fară proprietar) ~ ship/vessel .

1. a abroga (o lege) absence s.t.(ca urmare a circulaţiei. absenteist . lipsă absentee s. absenţă. rezultând o diminuare a greutăţii) abroad adv. în străinătate abrogate v. absent 2.

a elibera.extras de cont abundance s.) titlu absolut de proprietate .of administrative authority .interest .rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o anumită zi. bogăţie. prosperitate aburton adv. sumar v. 1. a extrage esenţialul din 2. 1.monopol absolut . a dispensa de (datorii. necondiţionat .proprietate absolută .(asig. toate plăţile viitoare devin imediat scadente) ~ premium .liability .valoare absolută/intrinsecă (a unei monede. abundenţă.risk aversion .andosare necondi-ţionată . a abuza de . a fura ~ of account . transversal pe navă (mod de stivuire) abuse s.(dr.) drept absolut . 1. absenteism -rate . surplus 2.t. abuz.nivel acceptabil de calitate acceptance s.(fin. abstinenţă ~ theory . total.abuz de functie acceleration s.16 ABS-ACC ~ landlord . acceptabil .monopoly .quality level . acceptare 2.majoritate absolută . abuz.t.) aversiune faţă de riscul absolut (sumă de bani la care un investitor poate renunţa ca alternative la o investiţie cu rise ridicaf) ~ title .t.abuz de încredere ~ of office . a sustrage. procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj. accelerare. obligaţii) absorption s.) acceptable adj.majority .teoria abstinenţei abstract s. practică ilegală v. întrebuinţare excesivă 2. a rezuma. belşug. dacă o datorie nu este achitată la timp.clauză de urgentare (care prevede că.) pierdere totală reală ~ value . rezumat.proprietate a unui absenteist absenteeism s.(dr. fapt care deter-mină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement .abuz de putere . a unui produs) absolve v. forţei de muncă etc.absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arendă) -ownership .t.principiul accelerării (conform căruia nivelul unei investiţii variază proportional cu rata producţiei) accept v.total loss .primă pentru mărirea producţiei (acordată muncitorilor) -principle . extras. absolut.of confidence/trust .ownership . a absolvi. urgentare ~ clause . o ofertă etc. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) abstinence s. a accepta (o cambie.advantage .. 1.) obligaţie necondi-ţionată .avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu altele datorită resurselor naturals. accept .(dr. absorbţie.

cont de accepte de o .(cambie acceptată/andosată banco.) ~ account .

a caza.norme de tehnica securităţii muncii ~ . cazare. a gazdui 2. probă de accept (al unei cambii de către tras) accepted adj.insurance .probă de recepţie-predare .t. 1. pi.eşantionare la recepţie. ajustare.(asig.prone .acceptare contra documente ~ bank/house .acceptare îrt caz de necesitate ~ in blank . cambie acceptată acceptor s. calcul.for honour . notă de plată 4.acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest . acceptant ~ for honour . factură.persoană care a avut multe accidente accidental adj. a ajusta.trial . acumulare ~ rate . amenajări (la bordul navei). a împrumuta (bani) accommodation s.acceptant sub protest (al unei cambii) accession s. accident .predispus la accidente ~ . accidental . a potrivi 3. socoteală 2.probă de recepţie (a unei nave noi).acceptare în alb ~ market .certificat de recepţie .).norme de recepţie ~ supra protest .andosare de complezenţă ~ train .rata creşterii (forţei de muncă. pe o navă etc. împrumut ~ acceptance/bill/note .accept ~ delivery test .collision . potrivire 3. birou 2.cambie de complezenţă . exprimată ca procent al numărului mediu de muncitori într-o perioadă determinate de (imp) accident s. cont 3. creştere.sampling .bancă/oficiu de scont -certificate .endorsement .repeater . 1.ACC 17 . client 5.rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-muncă într-un an) .asigurare împotriva accidentelor ~ prevention . loc (la hotel.accept.piaţa acceptelor .frequency rate . .(SUA) tren personal account s. control statistic de calitate .against documents .) coliziune accidentală accommodate v.credit . mar. adaos. 1.acceptare pentru onoare .specifications .in case of need . a amenaja (o navă pentru o anumită clasă de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4. acceptat ~ bill . suplimentare.acceptare sub protest .

of expenses .management .cont curent ~ day .) zi de lichidare ~ director . dare de seamă ~ balance . raport.manager .management al contului .administrator de cont . care conduce echipa însărcinată cu deservirea unui client) -holder .director de echipă (unul dintre principalii manageri ai unei agenţii de publicitate.bilanţ ~ book .siruatie.situaţie a cheltuielilor .(bur.registru contabil ~ current .titular de cont .

a creste. corect.descriere corectă/exactă (a unuiprodus într-o reclamă) achiever s.serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered .metoda posturilor tranzitorii accrue v. acumulare (mărirea valorii unui activ prin creştere naturală) accrual s. contabilitate ~ cost . acid ~ test ratio . cumulativ ~ dividends .acumulare de capital accumulative adj.contabilitate.dividende cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă) accurate adj. contabilitate accounting s.viteză de rotaţie a debitorilor accountable adj. serviciu contabil . acumulare ~ of capital .s receivable financing .) 1.s payable . a se acumula accumulation s.exerciţiu financiar ~ standards .cont remis .) declaraţie autentificată.(fin. animat de dorinţa de câştig .maşină contabilă de calcul.recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor a sumeipe care o datorează) ~ of receipt . recunoaştere. confirmare (de primire) 2. exact -description .cost de achiziţie (al unei societăţi) ~ management .egalizare contabilă ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine .18 ACC-ACQ I ~ payee . posturi tranzitorii ~ basis/concept .) conturi de datorii.sales . 1. responsabil accountancy s.cont de vânzări ~ s department . creditor ~ s receivable .confirmare de primire acquaintance s. (dr. pi. realizator (categoric de consumatori) acid adj.standarde contabile ~ system . strângător. serviciu contabil ~ equation .i. creştere (continuă).) conturi de creanţe.managementul achiziţiei acquisitive adj. debitor . (cont. relaţii (de afaceri) acquisition s. cer-tificat ~ of debt .) rata testului acid (raportul active lichide .preţ de cost contabil ~ currency .în contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period . 1.(cont.exerciţiu financiar ~ reconcilement service . acaparator.finanţare prin conturile de creanţe ~ s receivable turnover . acceptare 3.sistem contabil accretion 5. maşină de facturat şi contabilizat ~ period/year . răspunzător. evidenţă contabilă 2.(cont.pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme) acknowledgement s.unitate monetară de cont ~ department . acumulare 2. cunoştinţă. achiziţie ~ cost . creştere.contabilitate.

.

deasupra ~ .administrator delegat.(bur.cont activ (de operaţiuni) ~ assets .acţiune judiciară ~ for damages .comanditat ~ population .the-counter sales . 1. act.) pierdere reală ~ possession . efectiv s.loss .oficial.) piaţă activă ~ money . legal.membru supleant ~ order . vândut în magazin/cu amănuntul ~ .t.(bur.market .AD V 21 ACQ-ACT____________________ acquisitiveness s.) acţiune reală (pentru arestarea unei nave) active adj. achitare. act. sete de câştig acquit v.) active productive (care aduc dobândă) ~ balance .the-counter . achitare (de datorii).act de război acting adj.of Parliament .bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner . acquittance acquittance s.circulaţie activă (bani aflaţi efectiv m circulate) ~ file . graţiere . chitanţă de plată (integrate) acre s. mandat ~ partner . scoatere de sub acuzaţie 2. interimar ~ manager . contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost . suprafaţă (calculată în acri) across prep.delegaţie.) tutelă activă actual adj. activ ~ account .at law .acţiune judiciară pentru daune ~ in rem .balanţă (comercială. acţiune 2.acţiuni active (frecvent tranzacţionate) ~ trust .(mar.predare reală/definitivă .(dr.lege ~ of war .obligaţiune activă (CM dobândăfixă) ~ capital .populaţie activă ~ shares . de plăţi) activă .forţă majoră.venit activ/din salariu ~ law . acru (unitate de suprafaţă) acreage s.document juridic ~ in law .the-board tariff reductions . pe toată linia ~ .preţ de cost efectiv ~ delivery .(dr. peste. 1.) cala-mitate naturală (termen contractual de navlosire şi conosament) ~ of grace amnistie. director interimar ~ member . 1.vânzări cu amănuntul act s. dorinţă de acaparare. proces . (mar. actuals.capital activ (active păstrate sub forma de bani sou sub oricare altă forma care poate fi rapid transformată m numerar) ~ circulation .bond . lege ~ and deed .act legal ~ of God . acţiune judiciară.(fin.ADJ. a achita (o datorie.) posesie de fapt ~ price . document 3.the-board -general.reduced liniare de taxe vamale (redu-cerea cu aceleaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) ~ .dosar activ/în folosinţă ~ income . o persoană) acquittal v.lege m vigoare . real. acţiune 2.comanditat action s.(asig.) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor) . pi.

fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance . expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj. a face o adunare 2. adaugat . actuarial ~ calculation .tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss . a pune la socoteala 3. 1.garantie suplimentara . actuar. flexibil ~ expectations .prima suplimentara de asigurare ~ risk . estimatd in functie de mai multi factori) add v.(asig. a contribui la added adj.taxa • pe valoarea adaugata additional adj.perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile.asigurare suplimentara ~ postage . a aduna. (to) a se adauga la.(asig.value .) pierdere totala reala actuarial adj. (up) a totaliza v.t. a adauga 2.) rise suplimentar ~ security .valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax . 1.calcul/evaluare actuarial(a) actuary s.taxa vamala suplimentara ~ funds needed .i.suprataxa postala/de francare ~ premium . suplimentar ~ duty .~ tare . (in) a include. aditional.

i.camet de adrese ~ commission . adecvat. a evalua (daunele) adjustable adj.eticheta colanta ~ stamp . a sistematiza 2. (asig.(dr. variabil ~ currency .garantie corespunzatoare adhesive adj. a corecta.) procedura adjourn v. a aranja. anex .label . 1.) a determina. a da (o sentintd) v.) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label .t. a se pronun^a asupra adjudication s. destinatar addresser s. a adapta 3. expeditor adequate adj. a amana. adeziv . sistematizare .t. adresa v. aranjare. ajustabil. judecare (a unui proces).ipoteca cu dobanda variabila adjuster s.) specialist compensator. a rectifica 4.t.declarare m stare de faliment adjust v. a suspenda (o sedinfd) adjournment s.law . hotarare judecatoreasca ~ order . (asig.timbru adeziv adjective adj.address s. mar.moneda elastica ~ rate mortgage . a judeca (un proces). (asig.mostra reprezentativa ~ security .) dispasor adjustments. fupon) a da o sentinta cu privire la. sentinta. accesoriu. a adresa ~ book . a ajusta.t.(mar. amanare. 1. corespunzator ~ sample .eticheta cu adresa addressee s.amanare sine die adjudicate v. suspendare ~ sine die .

2. rectificare (a . ajustare. adaptare 3.

(dr. administrare. ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj. (asig. administrativ ~ control . anunt (in ziar etc. a creste. acceptare. acces 2.) dispasa.taxa de intrare .mila marina engleza admission s.) cont de control/ rectificare ~ bond .of estates . (platit) in avans .to quotation . a falsifica. contrafacut adulteration s. a majora (preturi) 3.(SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism . a avansa (pe cineva) 2.money .) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s.budget .panou publicitar . a promova (interese) v. mar.) rise adverse adj. advers. a se majora (despre preturi) s.jurisdictie maritima ~ law . 1. arvuna .tribunal maritim -jurisdiction . 1. a face reclama/publicitate.balanta comerciala pasiva/deficitara . arvuna adj.) ~ hoarding . contrafacere . 1. imprumut 4.) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order .curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v.t. intrare.(asig. falsificare. evaluare (a daunelor) 5.buget deficitar . tutore. admitere . majorare (de prefuri) 3. mar.balance of trade .possession . acceptare .informatica de gestiune ~ expenses/overheads .cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal .(cont. crestere. regulament de avarie comuna ~ account .curve . 1. la radio etc.(dr. a avansa (in functie) 2. guvern ~ costs/expenses . (asig. administrator admiralty s.tribunal administrativ administrator s. avansare (in functie) 2. 1.fee .) v. administratie.navlu platit anticipat . a contraface adj.avans de imprumut maritim adventure s.control administrativ ~ data processing .ADJ-ADV 21 unui cont) 4. gerare 2.t.of coinage .avans in contul marfurilor . reclama.) ordin de administrare (a unei societati insolvabile. a da un anunt advertisement s.i. gestionare.) determinare. acont. a avansa (bani) 4. administrator 2. a creste. avans. amiralitate ~ court .(dr. falsificat.) executor testamentar.cheltuieli administrative/de regie . conducere.mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average . (asig.i.acont.on bottomry .acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5. a anunta (in ziar.) uzucapiune advertise v.against goods . 1. 1.drept maritim ~ mile .t. mar.freight .falsificare/depreciere a monedei advance v. intreprindere/afacere riscanta 2. nefavorabil . (dr.

t. (dr.t.) a navlosi.(com.(mar. a primi ca membru.) navlosire. advertorial (articol de fond. afacere.confirmare a creditului ~ of delivery .agenţie de publicitate ~ agent . consilier. avocat (pledant) affair s.comitet consultativ ~ service . semnătura. (mar.media .buget pentru publicitate ~ campaign/drive •*• campanie de publicitate ~ character .figură simbolizând marca de fabrică sau produsul ~ directory .şef al departamentului de publicitate . a recunoaste ca filială v.standarde publicitare (ansamblu de norme etice şi legale) advertorial s. a afilia.) navlosi tor affreightment s.aviz de primire (la poştă) ~ of dispatch .serviciu consultativ advocate s. fin. (mar.alocare de fonduri pentru publicitate .) afidavit.anuar de publicitate ~ manager .) notă/scrisoare de avizare ~ of credit . pe mare (referitor la mărfurile în expediţie) 2.t.t.agent de publicitate . afretare afloat adv. sub jurământ affiliate s.) aviz de expediţie ~ of shipment . consultativ ~ committee . pi.cercetări în domeniul publicităţii ~ standards . 1. sus-numit after prep.(com.mijloace publicitare ~ research . afaceri affidavit s.de la data . aviz ~ note . filială v. depoziţie. (mar. persoană care publică un anunţ/o reclamă 2. a împăduri affreight v.. timbrul) afforest v. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s.appropriation .agency .tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s.) aviz de expediţie adviser s. 1. fâră datorii (despre o afacere) aforesaid adj. consultant advisory adj. problemă. a pune. publicitate .22 ADV-AGE ~ rates .L a se asocia. ziar/revistă de anunţuri/reclame advertising s. după ~ date . a aplica (ştampila. afiliat. a afreta affreighter s. asociat. a se afilia affix v.budget .

.~ .după prezentare ~ .(asig. serviciu postvânzare/de întreţinere .) contra tuturor riscurilor age s.preţ neoficial/după închiderea bursei ~ . vârstă .) vârstă admisă (în cazul unei polite de asigurare de viaţă) ~ allowance/relief .service.reduced fiscale pentru vârstă ~ discrimination .tax profit . contra.sight .hours dealings .limită de vârstă (pentru pensionare) .admitted . împotriva ~ all risks .sales service .hours price .tranzacţii neoficiale/după închiderea bursei .(asig.profit impozitat against prep. mar.discriminare de vârstă (la angajare) ~ limit .

adept al reformelor agrare . ordine de zi agent s.(asig. acord. a fi de acord.terms .price . factor ~ bank .) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare decât eel al pieţei) ~ portfolio .structură a varstei (angajaţilor dintr-o firmă. energic. convenţie. global. agrar s.planificare globală ~ rebate . (fin. acţionari şi creditori) ~ fee .and liquidated damages . agenţie.(bur.to sell . convenit. activ ~ asset .) avarii acceptate şi evaluate .portofoliu agresiv (acţiuni păstrate în speranţa creşterii valorii lor pentru specularea ulterioară) ~ sales policy .i.politică agresivă de vânzări agio s. a se potrivi agreed adj.) agio agiotage s. un sector industrial etc. 1. mar.costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea acţiunilor administraţiei pentru a verifica dacă aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere. reprezentanţă.factori de producţie aggregate adj.reformă agrară agree v.problemă de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese între acţionarii unei firme şi conducerea acesteia sau între obligatari şi acţionan) agenda s.cerere globală ~ output .preţ convenit/stabilit .) agiotaj agrarian adj. a consimti.convenţie de vânzare la . agent.ofertă globală aggressive adj. agenda.producţie globală/totală ~ planning .condiţii convenite/stabilite. înţelegere .) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiţii) ~ supply . a corespunde.AGE-AGR 23 ~ profile . agresiv.bancă-agent (desemnată de un consorţiu bancar să administreze un împrumut sindicalizat) ~ s of production . (fin. agent.entant 2.) agency s. termeni contractuali agreement s. reprezentare ~ contract . total — analysis . stabilit .macroeconomie ~ demand .contract de reprezentaţă ~ costs . 1.reform . a conveni 2.comision de repre/entare ~ problem .(com. reprez.

chemistry .credit agricol ~ economics .credit .agrobiologie .expoziţie agricolă .zonă agricolă . agroindustrie .cooperativă agricolă .machinery .bank .termen agricultural adj.engineer .imitate agricolă de cont agriculture s.engineering .cooperative .agrotehnică .bancă agricolă .unit of account .biology . agricultură 2.exhibition .agronomie . agronomie agroindustry s. agricol ~ area .agrochimie .utilaj agricol .inginer agronom . 1.

24 AGR-ALL agronomist s. agronom agronomy s. agronomic aid s. ajutor, sprijin, suport ~ loan - împrumut de asistenţă ~ s to trade - ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare, de publicitate, asigurări, transporturi) air s. aer - cargo - încărcătură transportată cu avionul ~ carrier - avion de transport ~ consignment note/waybill - fraht aerian ~ - cushion vehicle - navă pe pernă de aer ~ mail - poştă aeriană airborne adj. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus, avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. aeronavă; avion; avioane airline s. 1. linie aeriană 2. pi. companie de transporturi aeriene airliner s. avion de linie airport s. aeroport airways s. pi. companie de transporturi aeriene airworthy adj. capabil de zbor aleatory adj. aleatoriu ~ contract - (asig.) contract aleatoriu alien adj. strain ~ duty - (mar.) suprataxă de pavilion alienable adj. alienabil - property - bun alienabil alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina alimony s. pensie alimentară, întreţinere all adj., adv. tot ~ - in - cuprinzând toate (cheltuielile, riscurile etc.), general ~ - purpose bank - bancă universală ~ rights reserved - toate drepturile rezervate ~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ - round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul economisit în ambele porturi (de operare) alliance s. alianţă allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare, repartizare 2. alocaţie ~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) repartizare a responsabilităţilor allonge s. alonjă (la cambie) allot v.t. a aloca, a atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2. parcelă, lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter - aviz de atribuire a actiunilor ~ money - vărsământ la atribuirea actiunilor ~ note - (mar.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares - atribuire a actiunilor allottee s. persoană căreia i se aloca/atribuie acţiuni etc. allow v.t. 1. a îngădui, a permite 2. a da, a acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s. 1. reducere; (com.) bonificaţie, rabat 2. alocaţie, ajutor (bănesc) 3. indemnizaţie 4. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.t. a raţionaliza (alimente)

ALM-AMU 25 almshouse s. azil pentru săraci alongside (mar.) adv. (acostat) cu bordul la chei; bord la bord prep, de-a lungul (bordului) ~ date - zi/data de acostare la dană ~ delivery - predare sotto palanco ~ ship - de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mărfli) to be ~ - a fi acostat alpha 5. alfa - coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a acţiunilor unei societăţi fărâ raportarea la indicele pieţei bursiere) ~ shares - acţiuni alfa (foarte sigure şi rentabile) alternate adj. alternativ v.t., v.i. a alterna - demand - cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ director înlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. alternativă adj. alternativ ~ offer - ofertă alternativă ~ payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec) ~ (use) cost - cost al unei decizii în detrimentul alteia always adj. întotdeauna, permanent ~ afloat - permanent în stare de plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in stare de plutire sau eşuat fără pericol ~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigură amalgamate v.t. a unifica (două societăţi) v.i. a fuziona amalgamation s. unificare, fuzionare amass v.t. a acumula, a aduna amend v.t. La îmbunătăţi, a ameliora; a corecta, a rectifica 2. a amenda (o lege) amendment s. 1. îmbunătăţire, ameliorare; corectare, rectificare 2. amendament amenities s. pi. înlesniri, avantaje (acordate angajaţilor în afara salariului) American adj. american ~ clause - (asig. mar.) clauza americană ~ depository receipt - certificat american de depozit (certificat emis de o bancă americană în contul unor titluri de valoare străine) ~ option - (bur.) opţiune americană (care poate fi exercitată oricând înainte de sfârşitul exerciţiului) ~ ton - tonă americană/scurtă amidships adj. la mijlocul (navei) amortization 5. (cont., fin.) amortizare; amortisment ~ schedule - program de amortizare amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza 2. a transmite, a transfera (o proprietate

inalienabilă) amount s. 1. sumă, total 2. cantitate; cuantum; volum; valoare v.i. (to) a ajunge la, a se ridica la ~ brought/carried forward - (cont.) report, sumă reportată ampersand s. semnul & amusement 5. distracţie ~ industry - industria distracţiilor/spectacolelor

26 AMU-APP - shares - acţiuni ale societăţilor din industria distracţiilor/spectacolelor analysis s. analiză, studiu analyst s. analist, specialist în analize anchor s. ancoră v.i. a ancora ~ and chain clause - (asig. mar.) clauza ancorei şi a lantului ~ currency - valuta de referinţă (valuta forte în funcţie de care se stabileşte paritatea unei monede mat slabe) anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2. taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj ~ charges/dues - taxe de ancoraj ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport - to trade - ajutor/sprijin pentru comerţ and conj. şi - company - şi compania ~ reduced - şi cu capital redus (cuvinte care apar după numele unei companii care, prin reorganizare, şi-a redus capitalul) animal s. animal ~ testing - testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. animatic (fragmentele in mişcare dintr-un clip publicitar televizat) annex s. anexă v.t. a anexa, a alarura announcement s. anunţ, anunţare ~ effect — efectul anunţării (gradul m care consumatorul realizează că plăteşte un impozit care este Indus m preţul de vânzare al unuiprodus) annual adj. anual ~ accounts - (cont.) conturi anuale/finale ~ general meeting - adunarea generală anuală (a actionarilor) ~ income - venit anual ~ leave - concediu de odihnă ~ percentage rate - rată procentuală anuală (a dobanzii) ~ premium - (asig.) primă anuală ~ report - raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return - situaţie anuală (a unei societăţi, cerută de registrul comerţului) ~ value - (fin.) valoare anuală (a unui activ, luată ca baza, de calcul a impozitelor) annuitant s. (asig.) beneficiar al unei anuităţi annuity s. anuitate ~ bond - obligaţiune perpetuă/fară termen/scadenţă ~ certain - (asig.) anuitate la termen

(serviciile

bancare,

de publicitate, asigurări, transporturi)

- insurance - asigurare cu anuitate antedate s. antedată v.t. a antedata anticipation s. 1. anticipare 2. plată anticipată; avans 3. (dr.) exercitare anticipată (dreptul unei persoane, care trebuie să primească un venit la o data viitoare, de a-şi exercita acest drept în avans) anticipatory adj. anticipat ~ damage - (asig.) avarie probabilă/anticipată antidumping s. antidumping anti-inflationary adj. antiinflaţionist ~ measures - măsuri antiinflaţioniste ~ trends - tendinţe antiinflaţioniste antitrust adj. antitrust ~ legislation - legislate antitrust apparent adj. vizibil, evident ~ damage - (mar.) avarie vizibilă

APP-ARB 27 appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare v.i. a face apel, a declara recurs ~ court - curte de apel to allow an ~ - a admite un apel to dismiss an ~ - a respinge un apel to hear an ~ - a judeca un apel appellant s. (dr.) apel ant appellate adj. de apel ~ court - curte de apel ~ jurisdiction - jurisdicţie de apel append v.t. 1. a anexa, a atasa (un document) 2. a pune, a aplica (o semnătură) appendix 5. apendice, supliment, anexă applicant s. solicitant (pentru o licenţă, un post etc.) application 5. cerere, solicitare - for quotation — (bur.) cerere de cotare - for shares - subscriere la acţiuni - form - formular de subscriere - money - vărsământ la subscrierea acţiunilor applied adj. aplicat, practic ~ economics - economie aplicată apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj a se adresa, a apela la appoint v.i. 1. a numi, a desemna (într-o functie) 2. a fixa, a stabili (un termen) 3. a dota, a echipa appointed adj. 1. numit, desemnat 2. fixat, stabilit 3. dotat, echipat ~ agent - reprezentant autorizat appointee s. persoană numită (într-o funcţie) appointment s. 1. numire, desemnare 2. functie; post 3. întrevedere, întâlnire 4. pi. amenajări, dotări; mobilier apportion v.t. a distribui, a repartiza (proportional) apportionment s. distribute, repartizare (proporţională) ~ of valuation - (asig. mar.) repartizare a valorii de asigurare appraisal s. evaluare, apreciere appraise v.t. a evalua, a aprecia appraisement v. appraisal appraiser s. evaluator, expert de evaluare; taxator appreciation s. (bur., cont., fin.) apreciere, creştere (a valorii unui activ) ~ surplus - excedent valeric (când valoarea de piaţă a activelor unei societăţi este mat mare decât valoarea contabilă) apprentice s. ucenic v.t. a da la ucenicie

apprenticeship 5. ucenicie appropriation s. 1. apropriere, însuşire 2. alocare, repartizare (defonduri) ~ account - (cont.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill - proiect de lege fmanciara (pentru alocaţii bugetare) ~ in-aid -^subvenţie, subsidiu approval s. aprobare, confirmare appurtenances s.pl. accesorii; furnituri arable adj. arabil s. teren arabil ~ land - teren arabil arbitrage s. arbitraj (valutar, de bursă, de schirnb etc.) ~ of exchange - arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s. specialist în operaţii de arbitraj arbitration s. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.) ~ agreement - acord de arbitraj

28 ARE-ASS ~ award - decizie de arbitraj ~ clause - clauză de arbitraj ~ court - curte de arbitraj ~ of exchange - arbitraj de schimb arbitrator s. arbitru are s. ar area s. arie, suprafaţă; regiune, zonă ~ manager - şef/responsabil de zonă ~ of supply - (com.) zonă deservită arrear 5. 1. datorie, restanţă; arierat 2. restanţă, rămânere în urmă ~ s of wages - restanţe salariale ~ s of work - lucrări restante arrearage s. arierat arrest s. arestare, reţinere, sechestrare v.t. a aresta, a retine, a sechestra ~ of ship - sechestru asigurător asupra navei arrival s. sosire ~ condition - stare (a marfurilor) la sosire ~ notice - avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform - peron de sosire - s and departures - (c.f.) sosiri şi plecări - s and sailings - (mar.) sosiri şi plecări arson s. (asig., dr.) incendiere premeditată article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol, paragraf, punct; pi. contract 3. articol (comercial), produs ~ s and conditions - caiet de sarcini ~ s of agreement - contract de angajare (pe o navă comercială) ~ s of apprenticeship - contract de ucenicie ~ s of association - statut (al unei societăţi) > ~ s of partnership - contract de asociere artificial adj. artificial ~ harbour - port artificial ~ intelligence - inteligenţă artificială ~ person - persoană juridică artisan s. artizan, meşteşugar as adv. la fel, tot atât de prep, ca • -at-fconr.jladata ~ customary - (com.) conform uzului ~ from - cu începere de la data ~ loan - cu titlu de împrumut ~ per advice - conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra - (cont.) în contrapartidă ~ seen - (com.) după cum se vede (fară nici unfel de garanţie pentru mărfurile vândute) ashipboard adv. la bord, pe navă ashore adv. la mal/ţărm; pe uscat

ask s. (SUA) preţ cerut v.t. a cere ~ price - preţ cerut (preţ la care un dealer va vinde acţiunile pe care le define) assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului v.t. a stabili titrul (unui metalpreţios) ~ mark - marcă de titru - master - expert (guvernamental) care declară un titru ~ office - laborator pentru analize de titru assayer s. chimist-analist (care determine titrul) assemble v.t. 1. a convoca, a întruni 2. a asambla, a monta assembly s. 1. adunare, întrunire 2. asamblare, montare 3. agregat, grup ~ line - line de asamblare/montaj ~ production - producţie în flux/pe bandă

ASS 29 ~ room - sală de întruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despăgubirilor etc.) 3. aimpune, a tax a assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil ~ damage - avarie evaluabilă ~- income - venit impozabil assessment s. 1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare (a daunelor) 3. (dr.) asesor asset s. 1. lucru util; calitate, însuşire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and liability statement - (SUA) bilanţ ~ - backed loan - credit garantat cu active ~ backing/value per share - valoare a activelor pe acţiune (yaloarea contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arată de căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping - lichidare a activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea activelor şi închiderea firmei, fie pentru lichidarea activelor nerentabile şi realizarea de noi investiţii înfirmă) ~ structure - (fin.) structura activelor - turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei societăţi şi activele ei) - s and drawbacks - avantaje şi dezavantaje ~ s and liabilities - activ şi pasiv ~ s side - (cont.) coloana activelor - s value - (cont.) valoarea activelor assign s. împuternicit, mandatar; cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a fixa, a stabili (o data, o sarcină) 3. a numi în (funcţie) 4. (dr.) a ceda, a cesiona assignable adj. cesionabil ~ debt - creanţă cesionabilă assignee s. (dr.) cesionar ~ in bankruptcy - judecător sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5. 1. alocare, repartizare 2. fixare, stabilire (a unei date, a unei sarcini) 3. numire (în funcţie) 4. (dr.) cesionare; cesiune ~ clause - (asig. mar.) clauză de cesiune ~ of copyright - cedare a drepturilor de autor ~ of debts - cesiune de creanţă assignor s. (dr.) cedent assistance s. asistenţă, ajutor (economic, tehnic etc.) assistant s. asistent; adjunct adj. subordonat; adjunct ~ accountant - contabil adjunct ~ manager - director adjunct associate s. asocial, partener v.i. a se asocia association s. asociaţie, societate

30 ASS-AUC assort v.t. a asorta, a aproviziona (un magazin) cu mărftiri variate assortment s. (com.) asortiment assurance s. asigurare (maritima sau de viaţă) asymmetric adj. asimetric ~ information - informaţie asimetrică (cu distribute inegală între participanţii la o'tranzactie) at prep, la ~ and from - (asig. mar.) la şi de la ~ arm's length - la distanţă/respect (despre o tranzacţie care nu se realizează între două părţi înrudite, cum arfi o companie şifiliala sd) ~ best - (bur.) la eel mai bun preţ ~ call - la cerere (despre o sumă depusă în bancă) ~ no charge - gratuit ~ or better - (bur.) la preţul specificat sau la un preţ mai bun ~ par - (bur.) la paritate/valoarea nominală ~ risk - (asig.) cu rise ~ sea - (asig. mar.) pe mare, în timpul navigaţiei ~ ship's rail - (mar.) la balustrada navei (formula dintr-un conosament care arată că responsabilitatea armatorului faţă de caric încetează când încărcătura poate fl descărcată)) ~ sight - la vedere (despre o cambie) ~ (the) market - la preţul pieţei athwartships adv. transversal pe navă ~ stowage - stivuire transversală (pe lăţimea magaziei) atomistic adj. atomist ~ competition - concurenţă atomistâV perfectă ~ test - testare fracţionată (a elementelor individuale care intră m componenţa unei reclame sau a unui ambalaj) attache s. ataşat (diplomatic) -case - servietă-diplomat attachment s. (dr.) arestare; sechestru attendance s. 1. prezenţă; frecvenţă 2. asistenţă, public 3. îngrijire; servicii ~ book - condică de prezenţă ~ time - timp petrecut la locul de muncă attest v.t. a atesta; a autentifica, a legaliza attitude s. atitudine, comportament ~ survey - analiză comportamentală (iniţiată de conducerea unei întreprinderi pentru a afla cauza relaţiilor necorespunzătoare dintre patronat şi

salariaţi) attorney s. 1. avocat 2. împuternicit, mandatar ~ - at-large - avocat cu drept de acces la toate instanţele - - at-law - avocat Attorney General - procurer general; (SUA) ministru de justiţie - - in-fact - împuternicit - special - avocat cu acces la o anumită instanţă attractive adj. atractiv (depre un preţ, o ofertă etc.) attributable adj. atnbuibil - profit - (man.) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector sau unui departament dintr-o organizafie) auction s. licitaţie v.t. (şi ~ off) a vinde la licitaţie ~ room - sală de licitaţie

AUC-AVA 31 ~ sale - vânzare la licitaţie auctioneer s. licitator audience s. audienţă ~ research - studiu de audienţă (a emisiunilor de radio şi televiziune) audit s. audit, revizie contabilă v.t. a verifica, a revizui (registre contabile) v.i, a face o revizie contabilă ~ committee - comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. cenzor, revizor contabil ~ s'report - raport al cenzorilor austerity s. austeritate ~ budget - buget de austeritate ~ poKcy - politică de austeritate autarchy s. autarhie autarky v. autarchy authority 5. 1. autoritate; drept; competenţă 2. pi. autorităţi, reprezentanţi ai puterii de stat ~ to sign - drept de semnătură authorization s. autorizare, autorizaţie ~ in writing - autorizaţie scrisă authorize v.t. a autoriza authorized adj. autorizat - agent - reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock - capital autorizat/nominal ~ depository - depozitar autorizat ~ signature - semnătură autorizată autofinancing s. autofmantare autograph s. autograf, semnătură originală ~ signature - specimen de semnătură automatic adj. automat - data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine - automat ~ stabilizers - stabilizatori automaţi (în teoria economică) ~ standard - (fin.) etalon automat - teller machine - easier automat (la banco), bancomat automation s. automatizare automobile s. automobil adj. auto; de automobil ~ insurance - asigurare auto automotive adj. auto; de automobil ~ engineering - construed e de automobile ~ industry - industria de automobile - shares - acţiuni ale societăţilor din industria de automobile ~ transport - transport auto ~ truck - autocamion autonomous adj. autonom ~ investment - irivestiţie autonomă (cheltuieli de investiţie care nu sunt induse de modificari ale nivelului

producţiei, ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s. 1. disponibilitate 2. valabilitate available adj. 1. disponibil 2. valabil ~ assets - active lichide, disponibilităţi average s. 1. (valoare) medie 2. (asig. mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a calcula media, a evalua în medie ~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.) dispaşor, expert de evaluare a avariei, lichidator de avarie ~ adjustment/statement - (asig. mar.) dispaşă de avarie comună, repartizare/ reglementare a avariei ~ agent - comisar de avarie ~ agreement - compromis de avarie ~ as customary - despăgubire a pagubelor de avarie „ca de obicei"

(mar. premiu 2.valoare medie averaging s.clauza avariei ~ collection period .costs . evitabil.înclinaţie -medie de a consuma ~ propensity to save . avoirdupois (sistem englez de unităţi de măsură pentru masa) award s.cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un anumit nivel) ~ out . sentinţă judecătorească.clause .pierdere in avaria comună ~ output .tară medie ~ tax rate .t.certificat de avarie .probă medie ~ tare . a rezilia (un contract) avoidable adj.contribuţie la avaria comună.cumpărare de acţiuni pe o piaţă în creştere aviation s.) avizo avoid v.cost mediu (pe unitatea de producţie) ~ .vânzare de acţiuni pe o piaţă în creştere (dacă creşterea atinge un anumit nivel) ~ up . (bur.agent de transporturi şi asigurări aeriene ~ insurance .venit mediu (valoarea totală a vânzărilor împărţită la numărul de unităţi vândute) ~ sample .cost pricing .rata medie a impozitului ~ value .) mediere (tranzacţionare treptată/graduală prin cumpărarea sau vânzarea de loturi de acţiuni din acelaşi packet la date şi preţuri diferite) ~ down .costuri variabile avoidance s. 1.determinate a preţurilor de vânzare pe baza costurilor medii ~ (due) date . aviaţie ~ broker .acţiuni ale societăţilor din industria aviatică aviso s.32 AVA-AX ~ bond .producţie medie ~ price .scadenţă medie ~ loss .clauză rezolutorie avoirdupois s. compromis de avarie comună ~ certificate .) perioadă medie de colectare (valoarea medie a conturilor de creanţe exprimată m zile) ~ cost .(fin.preţ mediu . care poate fi înlăturat .asigurare aviatică ~ shares . a anula.calitate medie ~ revenue .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere -in .quality . decizie arbitrală (a unui .înclinaţie medie de a economisi .propensity to consume . reziliere ~ clause . anulare.

t.tribunal de arbitraj) v.t. a reduce drastic (cheltuieli. restricţii bugetare severe v. la acorda (un premiu) 2. a da (o sentinţă). a hotărî (o penalitate. a arbitra awareness s. reducere drastică (a cheltuielilor). cunoaştere (a calităţilor unui produs de către consumatori) ax(e) s. bugete) . conştientizare. o plată).

sprijinit (financiar) 2. a susţine. înapoiat.datorii acumulate ~ of orders .(mar. 1. andosator.B baby 5. invers 2. backwardation bad adj. (fin.monedă falsa .(mar. restant v.cambie andosată .reclamaţie/pretenţie nefondată ~ coin .(mar.portofoliu de comenzi neonorate backward adj. susţinător.restanţă (de salariu) ~ . transport retur (cu con traîncărcătură) backing s.(cont. susţinut.obligaţiuni cu valaare nominală redusă (maxim 100 de dolari) ~boomers .baby boomers (generatia de consumatori născuţi în perioada următoare celui de-al doilea război mondial) back s.(mar.of debts . verso adj. a sprijini (financiar) 2. 1.) deport backwardization v.) navlu de înapoiere ~ letter . prost ~ claim .?.comenzi vechi/restante ~ pay . 1.) acoperire .împrumut reciproc (aranjament financiar prin care două companii se împrumută reciproc m vederea operaţiilor de export-import) backdate v. bancher.încărcătură de înapoiere ~ orders .(bur. sprijin. întârziat ~ integration .speze restante ~ freight .rău platnic ~ stowage-.of currency . copil ~ bonds . (bur. rău.) cont de creanţe nerecuperabile ~ delivery . a postdata backed adj.) scrisoare de garanţie ~ load . andosant (al unui efect de comerţ) backhaul s. 1. ajutor 2.) scrisoare de garanţie backwardation s.) bon de livrare backer s.t.efecte de comert necorespunzătoare (care nu potfi onorate) ~ payer .acoperire a monedei backlog.t.debitor rău platnic ~ debts account .datorie neperformanta ~ debtor .debt .) transmitere/predare necorespunzătoare (a actiunilor) ~ paper . restanţă .stivuire incorectă/ne- . a andosa (un efect de comerţ) ~ charges .note .integrare verticală (integrarea producţiei cu sursele de aprovizionare şi cu pieţele de desfacere) ~ letter .to-back loan . financiar 2. andosat ~ bill . 1.

a însăcui — cargo .declaraţie de bagaje (la vamă) ~ policy .t.poliţă de asigurare a bagaj elor . sac.caric/încărcătură în saci baggage s.recipisă de bagaj e ~ declaration . pungă v. bagaj ~ check .corespunzătoare bag s.

portarel bailment s.capacitate in baluri (a novel) ~ cargo . garant v.balanta concesiilor .sold debitor ~ in/on hand . cautiune.balanta comerciala ~ sheet . taxa de balastare balloon s. imbarcare de balast 2.) s. a balansa (un cont) 2. balot v. care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5.caric/incarcatura in baluri .calatorie/voiaj in balast ballastage s. depunere (de marfuri) pe baza de contract. (§i -out) 1.selectie ponderata bale s.plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui . deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5.t.crestere echilibrata ~ (issue) load . a garanta pentru bailable adj.t.) bilant balanced adj. act de depozit in garantie bailor s.caric/incarcatura complet(a) . balanta.(cont. (mar.t.marfuri in baluri ballast (mar. 1. 1.buget balansat/echilibrat ~ fund .registru de solduri ~ brought forward .of payments .casa de bagaje ~ sufferance . 1. balastare. garantie 2. cantar 2.t. a echilibra (un buget) ~ book . a elibera pe cautiune 2.balanta de conturi ~ of concessions .(mar.sold reportat ~ due . a incarca cu balast ~ declaration . a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for . 1.fond mutual echilibrat (care investe§te proportional in actiuni comune.goods .pescaj in balast ~ passage/voyage . depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s.34 BAG-BAN ~ room . echilibrat ~ budget . actiuni preferential §i obligafiuni) ~ growth . eliberare pe cautiune 2. bal.sold creditor ~ of accounts .declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught .a chezasui.) 1.) sold v. balast v. a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic . (cont.balanta de plati ~ of trade .) permis vamal de bagaje bail 5. balon ~ payment . a balasta (o nava). ~ sample .

a interzice. interzicere. banca v. a depune la banca v.easier (de banca) ~ credit .comision bancar ~ clearing .credit bancar ~ deposit .sold in banca ~ book . 1.t.carnet/livret de banca . a fi bancher. interdic|ie v.depozit bancar ~ discount . a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill . a avea cont la banca 2.imprumuf) ban s.i.titluri de renta consolidata ~ balance .accept/cambie bancar(a) ~ account .scont comercial ~ draft trata bancara 1 .clerk .charges/commission .t. a prohibi bank s.cliring bancar .cont bancar ~ annuities .

support .nava nuda (navlositd ford echipaj) .cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement .(SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays .structure . bancruta ~ level .sindicat bancar -system.garantie bancara ~ holiday .extras de cont ~ sweep arrangements . afaceri bancare.ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s.sarbatori legale ~ insolvency . fara asigurare ~ boat .oficiu de cliring bancar ~s' deposits .banca de emisiune ~ overdraft . director de banca ~'s acceptance/bill .dobanda bancara ~ lending policy . insolvabil v.insolvabilitate bancara ~ interest . falit. nud (despre o nova fora echipaj) 2. debitor insolvabil adj. lingou ~ code . a duce la faliment. lege bancara. 1.banca de depuneri ~ of issue . 1. a falimenta ~'s certificate . legislate bancara .control al gestiunii bancii ~ guarantee .depasire a contului din banca.sistem bancar bankrupt s. amplasare 51 dimensiune) .(dr.(dr.activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s. gol.referin^a a bancii ~'s order .a da faliment bankruptcy s. servicii bancare -account .nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition .drept bancar.cod de bare (pe un produs) bare adj.) cerere de declarare In stare de faliment bar s.banca centrala ~'s cheque/draft .depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount .BAN-BAR 35 ~ examination .taxa de scont ~ reserves . falit.banca comerciala ~ of deposit .structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr. bara 2.instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj.interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate . \. 1. neasigurat. bancher 2.) concordat to go ~ .politica de creditare a bancii ~ liquidity . credit prin cont descoperit ~ rate . faliment.trata bancara ~'s clearing house .cont bancar ~ law .lichiditate bancara ~ loan .bancnota ~ of commerce .accept/cambie bancar(a) ~s' bank . care poate fi acceptat de o banca ~ asset .tmprumut bancar ~ note .scont comercial ~'s enquiry/reference . activitate bancara 2.t.rezerve bancare ~ run .

tranzactie de barter/in contrapartida base adj. barometru ~ stock . a face o afacere .(dr. 1. banking fundamental. tranzactie. membru al echipajului unui slep bargeman v. punct de plecare 2. butoias 2.drept de negociere (a unui contract) barge s. obisnuit. slep. contract de navlosire a navei nude ~ trust . fals (despre monede) basic adj. bariera. salanda ~ derrick . butoi. negociere ~ power .slep cu biga.contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter .intermediar. targuiala 3. slepar.t.) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj. bargee barometer s. persoana vinovata de baraterie barratry s. a mcheia un targ. invoiala.a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s .industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage . nepretios (despre metale). a negocia.) imputemicire pasiva (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) bargain s.port cu alimbare ~ tank . 1.preturi de sold ~ sale .raion de solduri ~ hunter .) actiuni . dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade .salariu tarifar/de baza basis s.bariera comerciala barrister s. de baza ~ servicii bancare principale/de baza ~ books .slep-tanc petrolier bargee s. (away) a vinde tn pierdere v. targ 2. mahona. baril (unitate de capacitate) ~ cargo . avocat (in instantele superioare) barter s. diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation .barometru barrator s.rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry .lichidare a stocului.pole charter navlosire a navei nude.bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd. cumparare avantajoasa.persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker .i. mar.a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard — a se tocmi mult bargaining s. afacere. baza.hull/.acord de barter .and sale . a cadea la invoiala.caric/incarcatura in butoaie barrier s. restrictie ~ to entry . ponton cu biga de marfa ~ port .(cont. a se targui pentru 2. soldare to be a ~ . chilipir v. (corn.) evidente primare ~ earning power ratio . care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s. 1. baria. misit ~ prices .bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit . 1.) barter ~ agreement/arrangement .boat/.transaction . (asig.36 BAR-BAS ~ .baza de impunere .(bur.

sub linie (termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net.BAS-BEN 37 ~ point . vecinul tau" (acfiuni prin care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import.campanie/ speculate a la baisse ~ market . a saraci. indice de profitabilitate . sub ~ par . a beneficia. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale. partida. purtator ~ bond . obligafiuni) la purtator ~ securities .profit neimpozitat beforehand adv. adj.certificat provizoriu (de acfiuni. a pauperiza ~ .(fin.t. cos ~ of currencies .(dr. profitabil. folos 2. 1.obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper .productie in serie mica/discontinua baza(a)r s. castig. anticipat beggar s. bazar (oriental) 2. indemnizatie. avantajos ~ interest -(dr.constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire.my-neighbour policy .politica . alocatie v.societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio . bazar de binefacere bear (bur./.tranzactie a la baisse bearer s.acfiuni la purtator bearish adj.) uzufruct ~ owner .) belonger s. magazin universal 3. speculant a la • baisse (care mizeazd pe scdderea cursului) ~ shares . inainte de ~ . lot. in scadere v.. sub paritate/valoarea nominala (despre acfiuni) ~ the line . cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep.account/position .) s. apar^inator (tip de consumator) adj.acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack . beneficiu. cersetor v.cartel al speculantilor a la baisse below prep.t.titluri de valoare la purtator beneficial adj. beneficiar benefit s.cersetorul.pia^a in scadere ~ pool . devalorizare competitivd etc.. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction . a trage foloase/profit ~ association/club/society .) cos valutar (grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s.pret/tarif de baza basket 5.(fin.) uzufructuar beneficiary s.(bur.tax profit . de scadere.presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze .punct de baza (o sutime dintr-un punct procentual) ~ price/rate . ajutor. serie (de mar/a) ~ production .) sub pari.run .t.efect de comert la purtator ~ scrip . a cauta sa provoace o scadere (a cursului) . a aduce beneficii v.) raport beneficiu-cost. a folosi. 1. cu excepfia publicitdfii in mass media) .

1.. afis.) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller . plangere 6.(bur.price . cuseta v. articol foarte cautat bet s. a oferi (un pre{ la licitafie) 2. 1. pret oferit (la licitafie) ~ ring . a paria beta s.proprietar de nava de linie ~ terms .clauza danei/.t. amelio-rare.cota navlurilor de linie ~ owner . 1. bilateral ~ contract . v. licitare.) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price .transport de linie neregulat berthage s. oferta. (dr.conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic . dana 2. a licita. licitare.(fin. spatiu de receptionare a marfurilor 2. declarable. (over) a supralicita 3.38 BEN-BIL ~ in kind ..coefficient/factor . factura. dezvoltare ~ levy .) cerere. 1. superior ~ offer supraoferta betterment s. anun^ v.contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause . maxim ~ buy .) bilateralism bill s.t.plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful cerut) -costs . a ..carte de mare succes.t. oferta. testament 2. mai bun. nota de plata 4.(bur.) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj. petitie. fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v. inventar. a acosta la dana ~ cargo .taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s. 1.pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s. licitant -s'ring . ofertant.coalitie a hcitan^ilor bidding s. mostenire berth s.caric de linie ~ charge . pe comanda (despre haine) best adj.i.monopol bilateral ~ trade agreements .eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort .beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v.t. certificat 3. a lasa prin testament bequest s. 1.coalite a licitan^ilor bilateral adj. (SUA) bancnota 7.costuri ale ofertei de pre^ .contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly . beta . pariu v. adv. (corn.la rand" ~ freights/rates . cambie 5. lista.taxa de dana ~ charter . front de dane. a da. proiect de lege 2. imbunata^ire. reclamafie.acorduri comerciale bilaterale bilateralism s.i.i. a testa. eel mai bun s. pret oferit (la licitafie) v. taxa de stationare la dana bespoke adj. a participa la licitatie ~ -asked spread .

(out) a da la ucenicie 3.of entry .BIL-BLA 39 inregistra. a anunta (printr-un afi§) 3.coated workers .economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer . angajamente Ie gale) 2.contract de vanzare ~ of sight/view . santaj.bon de livrare.piata de scont ~ of adventure .bani murdari ~ payment .masina de facturat bimetallism s.piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s. panou de afise billing s.of exchange .t. a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) • ~ . acreditiv ~ of delivery . a constrange binder s.) bimetalism bin s. factura . 1. cutie (pentru unele alimente. spargator de greva blackmail s. (fin. produse) ~ card . a determina.(mar. biodegradabil biotechnology s.of parcels . facturare 2. aflsare. a santaja.factura.t.(mar.deviz estimativ ~ of sale . biotehnologie black 5.declaratie vamala provizorie ~ of store .cambii de Tncasat billboard s. lista de mancaruri ~ of goods .lista de materiale .t.functionari ~ economy .fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v.of credit . act de insotire ~ of quantities . a trece pe o lista 2.) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale (pentru provizii) ~ poster .conosament ~ of materials .speculant pe piata neagra ~ money .patenta/certificat de sanatate ~ of lading .agent de scont ~ market .scrisoare de credit.registru de cambii ~ .cambie ~ of exchange in a set .nota de cheltuieli de judecata .nomenclator de marfuri ~ of health . adj. avizier.meniu.cambii pentru scontare ~ s payable . a obliga. a factura ~ book .set de cambii ~ of fare .lipitor de afise ~ rate .facturier ~ machine .cambii de platit ~ s receivable .taxa de scont ~ s for collection . extorcare v.) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs . lada. (over) a obliga. contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj. negru v.broker . a extorca ~ of sufferance .cambii pentru Tncasare .autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani mainte de data reimportului) ~ s for discount . 1.declaratie vamala la sosire . anuntare ~ clerk . a lega (prin contract.

consiliu.gulere albastre (muncitori manuali/industriali) ~ . albastru ~ chips .cambie In alb ~ bill of lading .masa si casa.limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj. panou. general.presedinte al consiliului de administratie .comanda generala/nespecificata ~ price .picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors . blancheta ~ acceptance/bill . general/unic blister s.t.actiuni alfa (foarte sigure §i rentabile) ~ . avizier v.tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote .room . (bur. -organ. global ~ insurance . 1. dulap 2.ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente). prezentare .conosament la purtator ~ cheque . minister 4. scandura. necompletat.foot . bord (al unei nave etc. 1. fals.asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) ~ mortgage .t.societate fictiva ~ signature .transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj.oferta Tn bloc ~ trading .asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer . mancare. a urea la bord 2.40 BLA-BOG blank adj.semnatura Tn alb ~ transfer .cec fals ~ company . a supune unei blocade blue adj. comisie. spa^iu gol/necompletat 2. bloc. departament. fbrmular. blister ~ pack .sky laws .sala de consiliu body s.text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate . 1. fictiv ~ cheque .semnatura de complezenta .acreditiv Tn alb (cu suma nespecificata) blockade s.consiliu de administratie .t. a tine Tn pensiune ~ and lodging .andosare Tn alb ~ signature .persoanajuridica ~ language .) 3. grupare (politico) block s. masa 5. bloc (economic). pensiune ~ chairman . in alb s.cec Tn alb ~ credit . blocada v.vot reprezentativ (la adundrile sindicale) blurb s.ambalaj transparent bloc s. (SUA) cvartal 2. a bloca (un cont) ~ insurance .reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s.collar workers . organizatie ~ copy .) pachet de actiuni v. 1.(SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare ~ endorsement .pref. ipoteca generala/totala ~ order .

(cont. 1. a retine (locuri.) contract de garantie v. (dr. 1. garantat prin obligatiuni 2. carte.creditor garantat prin obligatiuni ~ dues .profit contabil ~ s of account . prima. bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares . contabil v.sistem de prime book s. obligatiuni la purtator 2.marfuri in vama ~ stores .tranzac^ie necinstita bolshevism s.taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing . 1.t.clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate . volum 2.actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme . a inregistra. in vama. spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s.tmprumut obligatar ~ market . 1. garanfie.valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults . 1.) sistem de evident a intrarilor ~ profit .pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s.fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus trial.t.) garant bondwashing 5'. care rezulta din registrul contabil. (in) a ponta (un salariat) la venire 4.provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms . bolsevism bonanza s.creanta contabila ~ entry . mina de aur 2. (fin.sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj.pret de cost contabil ~ debt .finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue .pia^a titlurilor de stat ~ note .BOG-BOO 41 ~ transaction . (off.permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating .registre/evidente contabile . de carte 2. registru (contabil) adj. a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate .cu livrare din antrepozit vamal ~ value . 1. pi. (asig. detinator de obligatiuni bondsman s. taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods .inregistrare contabila ~ entry system . depozitat in antrepozit vamal ~ carman .emisiune de obligatiuni. a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2. 1. a trece Tntr-un registru 2. out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost . Tmprumut obligatar ~ loan .) obligatiune. angajament formal de plata 3.certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor . bilete) 3.camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse . succes in afaceri bond s.

imprumutat. librarie bookstall s. a lua cu Tmprumut borrower s. prosperitate. prima. bilete) ~ clerk . debitor boss s. boicot v. grani^a ~ station . crestere.t.t. carena.) booth s. gatuire a productiei. patron bottleneck s. a boicota bracket s. contabilitate booklet s.{mar. categorie. librar bookshop s. butic boycott s. marire (a preturilor) v. crestere temporara (a preturilor) boost s.) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) to keep the ~ s .) fund de nava. boss. conjuctura economica favorabila 2. 1. impozitare) ~ creep . Tnregistrare. brosura bookmaker s. 1.easier (la casa de bilete) ~ hall . chiosc de ziare bookstand v. a mari (preturi) 2. explozie (a preturilor) v. Tn drum spre bounty s. baza 2. gol de productie ~ inflation .i. 1. (mar. (dr. crestere rapida. nava adj. subventie (de incurajare a exporturilor) boutique s.ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v.pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s.trade . perioada de succes (al unui produs) 3. (mar. boom 2. bookstall boom s. 1. sef. eel mat scazut ~ price .t. a promova. bookmaker. frontiera. persoana care ia cu imprumut. stand de carfi. chiosc border s.alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de inflafie) . a creste. clasa. 1.sala de vanzare de bilete ~ note .gara de frontiera ~ tax adjustments . rezervare (de locuri.contract de Tmprumut maritim ~ lien . trecere in registru 2.valoare contabila ~ value weights . agent de pariuri bookseller s.drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj. a prospera 2. o marcd etc.42 ~ s of first/original/prime entry jumal. a sus^ine intens (un produs. Tmprumut maritim (cu ipotecarea navei) ~ bond .(cont. retinere. 1. a creste rapid (despre preturi) boomlet s.) (for) cu destinatia. grupa (de salarizare. jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -.casa de bilete bookkeeper s. fund. avant (economic).} aviz de angajament/ navlosire ~ office .inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s. taraba. a Tmprumuta.) obligat. minim.a tine contabilitatea booking s.industria earth ~ value . scurta perioada de avant economic. a progresa. contabil bookkeeping s. I. timp mort tn fluxul tehnologic. constrans 2.

luare sau dare de mita bridge s. marca ~ acceptance .imagine a marcii ~ loyalty . 1. a da faliment 2.grafic al pragului de rentabilitate ~ .indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale uneipiete) ~ image . a mitui. filiala. a falimenta. fabricant de bere brewery s. sucursala v. adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile) ~ development index . tmpartire. a rupe 2. a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4.depanare brew V.clauza ineficientei (navei) ~ of prices . 1. domeniu.retea de sucursale brand s. spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s. clasificare3. 1. a ruina 3.i.analiza a preturilor ~ service .activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager .abuz de Tncredere ~ of warranty . a lansa (o companie. defalcare. pod.incalcare a unei clauze contractuale break v.t. punte . brainstorming branch s. (up) a ridica (o sedintd) v.loialitate/fidelitate fata de marca ~ management .i.of contract . un produs) cu multa publicitate 5. (off) a tntrerupe (relatii).even point . nerespectare ~ of confidence/security . 1. ramura.loan . defectiune 2.even chart .valuation . branding. analiza ~ clause . a rupe (un contract) 7. mita v. casabil breakage s.(cont. deteriorare 2. a clasifica. divizare.management al marcii ~ name . a defaica.BRA-BRI 43 brainstorming s.imprumut-punte/de legatura.even analysis . avarie. (out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking . compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3.punct critic al rentabilitatii breakable adj. a corupe bribery s. spargere. feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ .acceptare a march (de cdtre consumatori) (down) a imparti.nerespectare a secretului . fabrica de bere bribe s. bransa. sfera de activitate 2. fragil. ~ .incalcare a contractului ~ of trust . a diviza. mituire. finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) . creare a marcii breach s.denumire a marcii . a analiza 6.t.director de filiala/ sucursala ~ network .L a fabrica bere brewer s. a incaica. incalcare. 1.valori ale marcii branding s. ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate.evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values .

(mar.(mar.deficit bugetar . broker. material de umplutură ~ time . rupt. buget v. încălcat. nerespectat 3. activ. societate ipotecară bulk s. a repartiza (din buget) v.) spaţiu nefolosit/ mort (la stivuire). 1. asigurări etc.society/and loan association . intermediar ~'s lien .control bugetar ~ deficit . rezuma. bugetar ~ control .societate-fantomă budget s. întocmire a bugetului buffer s. (com.antreprenor. . televizoare etc.i.analiză globală ~ cargo/freight . constmctor ~ loan . falit.politică bugetară budgeting s.policy .(mar.linie bugetară (grup de produse pe care un consumator le poate cumpăra în funcţie de venitul propriu) ~'s order . incomplet 4.articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage . prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de apărare) v.credit acordat brokerului (garantat prin titluri de valoare) ~ company . a expune pe scurt 2. (bur. agent (de bursă.44 BRI-BUL brief adj.caric/încărcăturâ în vrac » .) ordin al agentului de încărcare ~'s return .credit (ipotecar) acordat pentru cumpârarea sau construcţia de locuinţe .program/timp (de lucru) cu întreruperi broker s. marfâ m vrac ~ analysis . curtaj brown adj. 1. 1. (dr. construcţie ~ contractor .drept de retenţie (a poliţei de asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ 's loan .) borderou al agentului de încărcare brokerage s. active sau cota de piaţâ) brisk aJ/.stoc-tampon building s.piaţă activă broken adj.t. spart 2. tampon ~ stock . vrac. rezumat 2. a încredinţa fMn caz unni avocat) mante cu intenţia de a-i creşte artificîal valoarea) ~ chart .) dosar (aZ MHMÎ' proces). viu ~ market .produse maro (bunuri de consum de folosinţâ îndelungatâ care se fabricau iniţial în carcase de culoare maro . a prevedea în buget ~ account .bancă de economii şi societate de construcţii. a aloca. scurt.) sistem de vânzări cu plata în rate ~ line . 'curtier. bulă 2. maro ~ goods .) pachet incomplet de acţiuni ~ lots.(bur. minat ~ amount/lot .). 1.a aproba/a vota bugetul budgetary adj.radiouri. grămadâ.grafic cu baloane (în care societăţile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporţionale ca mărime cu puterea competitivâ exprimată prin volumul vânzărilor. concis s.) bubble s. brokeraj.) agitare a pieţei (prin cumpărarea masivâ de acţiuni ale unei societâfi neperfor- to pass the ~ .t.cont de buget (cont bancar din care se achitâ regulat plăţile curente).

încărcătură amestecată.agent de buncherare ~ port . societate comercială 4.) glonţ (imprumut rambursat într-o singură tranşâ la sfârşitul perioadei scadente) bullion s. baniţă (unitate de capacitaîe) business s. navă de mărfuri în vrac ~ container .) capacitate de încărcare de marfa 4. (mar. profesie. a căuta sâ provoace o creştere (a cursului) . buldog ~ bonds .handling cargo dock . responsabiliate 3. referitor la afaceri. cu tendinţă de creştere (desprepiaţa bursierâ) bunkering s. (cont. oneros bureau s.pool .reprezentant comercial ~ card . de afaceri.) buncherare ~ agent . a încărca . în creştere v. 1. comercial ~ agent . marfă nesortată ~ production .piaţă în creştere . meserie adj.container pentru marfa în vrac ~ dry cargo .asigurare contra furtului bursary s. birocrat burglary 5. voluminos ~ goods .BUL-BUS 45 ~ carrier/trader . greutate. afacere. (mar. perete etanş de compartimentare (al unei nave) bulky adj.cartel al speculanţilor â la hausse ~ run .(fin. ofîciu.mărfuri în vrac ~ .) rezervă metalică bullish adj.presiune a speculanţilor â la hausse bushel s.caric/încărcătură uscat(ă) în vrac ~ goods . furt prin efracţie ~ insurance . agenţie.t.depozitare în vrac ~ weight . (fin. proiect 3. buşel.ore carrier .t. sarcină.marfa voluminoasâ bull (bur. firmă.masă specifîcă în vrac.chei de mărfuri în vrac ~ lorry . răspundere.cerealier ~ .tanc petrolier ~ . onusprobandi burdensome adj. 1. de creştere.a începe descărcarea. departament bureaucracy s. afaceri.obligaţiuni-buldog (emise de societăţi străine pe piaţa Marii Britanii) bullet s. activitate comercială 2.producţie în serie/de masă ~ storage . de studii) ~ market .acoperire excedentară ~ campaign . mare. speculant â la hausse (care mizează pe creşterea cursului) adj. bursă (universitară.autocistemă ~ . obligaţie (contractuală).of proof (dr.) cheltuieli de regie v. împovărător. birou. a dezarima bulkhead s. ocupaţie.oil carrier .vrachier. problemă.tranzactie â la hausse bulldog s.) s.account/position .carte de vizită . densitate în grămadă to break ~ .grain carrier . lingou (de aur sau argint) ~ reserve . birocraţie bureaucrat s.mineralier ~ pile . încărcătură 2.) sarcina probatiunii.port de buncherare burden s.campanie/speculatie â la hausse ~ transaction .

corespondenţă comercială ~ cycle .t. a face cumpărături buyback s. 1.) risc de firmă (riscul de bază inerent activităţii de exploatare a firmei) ~ savings .a călători în interes de afaceri businesslike adj.managementul întreprinderii ~ manager . practic businessman s.(/m.profit din activitatea curentă ~ risk .(SUA) sindicalism de sistem (concepţie sindîcală de a accepta şi susţine sistemul capitalist.strategie de afaceri ~ term . însâ cu profit minim) 8. referitor la afaceri.concentrare/limitare a cumpărătorilor (pe o piaţă) ~ credit .i.economii/rezerve ale firmei ~ strategy . lupta sindicatelor limitându-se la to go into ~ .a intra în afaceri to travel on ~ .to .comert ~ failure .drept comercial ~ management .infbrmatică de gestiune ~ day .termen comercial ~ . (up) a cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi încercând să preia controlul acesteia)'. cumpărare.centre .) cumpărători fâră vânzători . a cumpăra 2.ordine de zi ~ plan . cumpărărătură v.faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours . finto) a cumpăra (acfiuni ale unei societâţi) 5. a răscumpăra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1. 1. fback) a răscumpăra 3.zi lucrătoare ~ economics .business advertising .credit cumpărător (acordat unui cumpârător străin de câtre banca exportatorului pentru mărfurile importate) ~ s no sellers . cumpărare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptâ contravaloarea acestora în bunuri produse cu instalaţiile respective) buyer s.program/ore de lucru (în magazine şi birouri) ~ house .centru de afaceri ~ correspondence .(bur. (off.director comercial ~ of the day .casă de comert ~ interruption policy . (in) a stoca (materiale).publicitate industrială ~ unionism . om de afaceri buy s. de afaceri.poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzată de un accident major) ~ law . răscumpărare (de câtre o societate a acţiunilor pe care le-a vândut anterior) 2.46 BUS-BUY . over) a mitui 6. a acapara (o marfd cu scopul de a controla fumizarea ei) v. cumpărător .plan de afaceri ~ profit .ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune şi recesiune în activitatea economica) îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi viaţă) ~ data processing .concentration . a răscumpăra (la licitaţie) 4. fturnover) a realiza (vânzâri mari. (out) a cumpăra (toate acţiunile unei societăţi).

) cererea mai mare decât oferta ~'s risk .grevă a cumpărătorilor buygrid s.risc al cumpărătorului ~'s surplus .(bur. grilă de aprovizionare (model al activitâţii de aprovizionare industrială) buying s.s over . cumpărare .(bur.BUY-BY -s' market .monopson ~'s option to double .surplus al cumpărătomlui/consumatorului (diferenţa dintre preţul pe care cumpărătorul intenţionează sâ-l ofere pentru un anumit produs şî preţul pe care îl plâteşte în realitate) ~ s'strike .) opţiune care îi dă cumpărătorului dreptul de a cumpâra un pachet dublu de acţiuni faţâ de cel convenit .piaţâ favorabilă cumpârătorilor ~'s monopoly .

stocare. materii prime) ~ long . auxiliar ~ (e) .hotărâre a administraţiei locale.) cumpărare â la hausse ~ power .cumpărare farâ intermediari (direct de la producâtor sau importator) buyout s.produs secundar/auxiliar.putere de cumpărare ~ round .product .muncâ suplimentară/accesorie . derivat ~ . decizie a unei societăţi/corporaţii (în completare la regulamentul existent) ~ . depozitare în stoc (de marfâ.~ cycle .(bur.law . secundar.ciclu de cumpărare (frecvenţu cu care este achiziţionat un produs) ~ forward .work . cumpărare/preluare a unei societâţi by adj.

cabină telefonică .zi calendaristică ~ year .carte funciară ~ survey . .) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v. (mar. (mar. a chema 2. upon) a soma (un debitor).more option . (fin.i. cablogramă • cabotage s. calendar 2.ridicare cadastrală cadastre s.premium .împrumut rambursabil la cerere ~ market .) cabotaj cadaster v.) optiune de apel (ppţiune de cumpărare a unui activ la un preţ de exerciţiu specificat) . vizită (profesională. (dr.deposit .(bur.solicitare de achitare a acţiunilor ~ option .depozit la vedere ~ feature .primă de revocare (sumâ peste valoarea nominalâ care trebuie plătită de o societate cănd revocă o emisiune de titluri de valoare) ~ price preţ de revocare ~ privilege . a convoca 3. cablu 2. apel/convorbire telefonică 2. cadastru calendar s. 1. cadastral ~ map .privilegiu de revocare (clauzâ încorporată într-o obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi dă de apel/cumpărare.t. (bur.) escală v.piaţa împrumuturilor ramurbsabile la cerere ~ .) calendar de termene. (mt) a chema la grevă 6.an calendaristic call s.(bur. apel.of .t.comandă telegrafică ~ rate . cablogramă. la un preţ specificat. call 5.i.scrisoare de apel (adresatâ unui acţionar pentru a plăti acţiunile deţinute) ~ loaq. a scoate din circulatie (bani) 4. (on. a aduna. telegramă v. 1.curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer . (up) a chema la . cerere.transfer telegrafic cablegram s. revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale înainte de scadenţa) 4. a înscrie în calendar. cadastre cadastral adj.adresă telegrafîcă ~ order . a contramanda 5. (oft) a anula. a înregistra ~ day . rol 3. înainte de maturitate) ~ letter .hartă cadastrală ~ register . 1. 1. a telegrafia ~ address . solicitare (de platâ a unei societăţi ai cărei acţionari sunt solicitaţi să plătească sumele restante pentru acţiunile deţinute) 3.c cable s. a face o scurtă vizită (despre un agent comercial) ~ box . (in) a cere plata (unei datorii).posibilitate/clauză de revocare (care îi permite emitenîului sâ-şî râscumpere titlurile de valoare.) opţiune telefon v.) opţiune care îi dă drept cumpărâtorului să cumpere un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit ~ on shares . de afaceri) 5.

productivitate. revocabil (înainte de scadenţă). 1. o comandă).navă de canal .agent de schimb (de cambii) 2. canistră.pod-canal ~ dues/tolls . randament 3.) posibilitate/clauză de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj.reguli de trecere prin canal cancel v.dobândă pentru depozitele la vedere. volum 2.a lucra la capacitatea maximâ capital s. agent comercial. capac. cană v.t. 1. capital 2.capacitate în vrac ~ production . l. comis-voiajor 2. a pune în cutii de conserve canal s.) can s.) cont de capital . (com. campanie (publicitară. (fin. anulabil ~ bookings . 1.t. prospectare (a pieţei) 3. a anula. manual. a vizita. specialist în schimburile financiare 3. fundamental .productivitate normală ~ to contract . agent electoral cap s. a revoca (a hotărâre) cancellable adj. ghid (care cuprinde unităţile monetare. bidon.in bulk . (dr.account . 1. limită superioară (impusă dobânzii. a analiza 2.port de canal ~ lock . ~ bridge .) capacitate legală ~ factor . un contract)'.rate .clauză de revocare . căuş (bazin portuar mic) cambist ^.) capacitate de a contracta to work at/to ~ .restanţe la achitarea acţiunilor callability s.taxe de trecere prin canal ~ harbour/port . analiză 2. capitală (oraş) 3. de presă etc. a prospecta (piaţa). a radia (o datorie. cutie de conserve 2.(dr. a contramanda (o întrevedere. literă mare adj. a conserva.obligaţiune revocabilă ~ preferred stocks .i. de măsură ale mai multor ţări) campaign s. majusculă. a şterge.) cap. a anula.(SUA) titluri preferenţiale revocabile camber s.contract anulabil cannery s. capacitate. examinare.(cont.t.) număr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienţilor sau potenţialilor clienţi) ~ s in arrears . mai ales în cazul ipotecii cu dobândă variabila) capacity s. principal.rezervări anulabile ~ contract . (fin. 1 a căuta comenzi 2. a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strângerea de voturi) v. plătibil (la cerere) ~ bond .factor de capacitate/utilizare -.şlep de canal ~ boat . fabrică de conserve cannibalization s.capacitate în baluri/ baloturi -. capital. a realiza (un act. 1. a face propagandă electorală canvasser s. 1. a tăia. canibalizare (situa-ţie în care creşterea volumului de vânzâri pentru o marcă provoacă scăderea cererii pentru o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de produse) canvass ^.ecluză de canal ~ regulations . 1. a bifa 2. canal (artificial) ~ barge .CAL-CAP 49 emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un preţ specificat) ~ provision . a examina. propagandă electorală v.in bales . o ipotecâ).

industrie cu investiţii mari pe unitatea de produs ~ invested .fonduri fixe ~ expenditure/outlay .creştere a valorii de piaţă a unei investiţii ~ asset .emitere de acţiuni ~ lease .activ de capital (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normalâ afirmei) ~ budget . fin.capital investit ~ investment'.) cheltuieli de capital ~ cost allowance .impozit pe câştigul de capital ~ gains yield .randament al câştigului de capital ~ goods .cheltuieli de investiţie ~ flight .intensitate a capitalului (valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vânzâri) ~ cut-off point .impozit pe capital ~ loss . activul ~ -intensive .(cont.exod al capitalalui (în alîe ţări) ~ allowances .investiţii în mijloace de producţie . făra a urmări mărirea capacitâţii de producţie) ~ depreciation .buget de capital ~ budgeting .acumulare de capital ~ adequacy . mijloace de productie ~ impairment .creştere a productivităţii (mijloacelor de producţie prin cumpârarea de utilaje performate.50 CAP ~ accumulation/formation .intensive industry .piaţă de capital net) .locaţie financiară/de capital.facilităţi fiscale de capitalizare ~ appreciation .punct până la care se poate obţine capital (în mod rentabil) ~ decumulation .bunuri de capital.reducere a capitalului .deteriorare a capitalului (situaţia în care capitalul unei instituţii financiare scade sub nivelul prevăzut de reglementârile legale) ~ charges .capital angajat (capitalul utilizat într-o afacSre.pierdere de capital (la vânzarea activelor de capital) ~ market .alocare a capitalului (criterii de decizie pentru investiţii în active fixe care implică compararea costnlui investiţiei cu beneficiile sale viitoare) ~ gains .issue ..uzurâ a capitalului fix (în procesul de producţie) ~ intensity .capital adecvat (capacitatea capitalului unei bânci de a face faţă unei eventuale evoluţii negative a activelor sale fară a deveni insoîvabilă) ~ equipment .deepening .consumator de capital (despre ramuriîe şi activităţile industriale care necesită un volum mare de capital pentru afuncţiona) ~ .câştig de capital (profitul obţinut din vânzarea activelor de capital) ~ gains tax .cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption . leasing financiar ~ levy .amortizare ~ employed/owned .

capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).răspundere a comandantului ~'s protest . capitalist capitalization s.valoare capitalizată ~ widening . capitaţie. fin.fin.output ratio .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .protest de mare captive adj.fonduri proprii ~ stock .CAP 51 ~ market line .rotaţia capitalului ~ value .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentâ a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v. 1.alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .auditoriu/public captiv (obligat sâ asculte material publicitar în timpul recepţionârii unor programe de radio şi televiziune) .capitaţie.taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societâţi) ~ grant . impozit pe cap de locuitor captain s.profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ratio . comandant de navă (în marina comercială) -'s bounty .rezerve de capital. profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources . 1.primă a comandantului ~'s copy .transfer de capital (între două ţari) ~ .) a capitaliza capitation s.total al despăgubirii (plâtite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax . impozit pe cap de locuitor ~ fee .t.) capitalizare 2.impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) capitalist s. (bur.extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacitâţii de producţie) capitalism s..raţionalizare a capitalului (destinat investiţiilor') ~ redemption reserve fund .fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinătorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges ..necesar de capital ~ reserves .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability . capitalism ~ rate .raport investiţie-producţie ~ profit .linia pieţei de capital (reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers . calcul pe cap de locuitor 2. structură a capitalului (unei societâţi) ~ of reserves .reducere de capital (dîminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) ~ requirements .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bânci şi activele sale totale) ~ rationing .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ turnover . captiv ~ audience .cheltuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .structură a capitalului ~ sum . (bur. (SUA) capital social ~ structure .

fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction . calcul pe cap de locuitor 2. 1.output ratio .transfer de capital (între două ţări) ~ .fee . fin. profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources . comandant de navă (în marina comercială) ~'s bounty .necesar de capital ~ reserves ..auditoriu/public captiv (obligat să asculte material publicitar în timpul recepţionării unor programe de radio şi televiziune) .reducere de capital (diminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) capitalist s.market line .protest de mare captive adj.extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacităfii de producţie) capitalism s.declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bănci şi activele sale totale) ~ rationing .valoare capitalizată ~ widening .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) ~ turnover .structură a capitalului . impozit pe cap de locuitor .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ^ratio .total al despăgubirii (plătite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .t..capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ rate .rotaţia capitalului ~ value . 1.sum .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societăţi) ~ requirements . capitaţie.cheftuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft . stmctură a capitalului (unei societăţi) ~ of reserves .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentă a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v. impozit pe cap de locuitor captain s.raţionalizare a capitalului (destinat mvestiţiilor) ~ redemption reserve fund . (bur„fin.primă a comandantului ~'s copy .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale). captiv ~ audience .raport investiţie-producţie ~ profit .stock .rezerve de capital. capitalism ~ grant .fonduri proprii .răspundere a comandantului ~'s protest .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .capitaţie. capitalist capitalization s.) capitalizare 2. (bur.mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .) a capitaliza capitation s.linia pieţei de capital (reprezentarea grafică a relafiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers . (SUA) capital social ~ structure .

membru (al unui partid.carrying .caric încărcat pe bază de conosament ~ damage report .catalog pe fişe ~ index .raport de avariere/deteriorare a mărfurilor ~ deadweight . al unui sindicat) careerism s.cargou.piaţă captivă (grup de consumatori care nu pot evita activitâţile publicitare. bunăvoinţă ~ and maintenance .cartotecă. 1. cargobot. carieră. transportator. posesor al unei cărti de credit care s. (mar.pescaj de încărcare. vagon (de tren.tonaj net. 1. profesie ~ counselling .and-passenger ship . de marketing sau nu au de ales între multe oferte) ~ outlet .cărăuş.prin grija/bunăvoinţa .container de marfâ ~ covered by bill .of general delivery .carrier .deadweight tonnage . coţadă de marfa ~ dues . automobil. cargobot ~ coeffîcient . fişier ~ vote .) caric 2. cartelă.greutate a animalului tăiat şi curăţat card s.caric în vrac .(SUA) post-restant career 5'. carat carcase v.taxe pe mărfurile operate .52 CAP-CAR ~ market . tramvai) ~ tax . al unui sindicat) 2.magazin captiv (care îşi poate desfăşura activitatea într-o clădire cu condiţia de a vinde numai mărfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv) ~ girl/woman .coeficient de încărcare ~ container .şlep de marfă ~ battens . întreţinere.capacitate netă/utilă de încărcare .in good condition . navâ comercială de transport (de mârfuri) ~ book . carierism. capacitate de încărcare de marfa ~ draft/draught . arivism cargo ^.(man. 1. 1. 1.caric în stare bună (la sosirea navei în portul de destinaţie) . grijă.fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel . încărcătură.având calitatea de membru (al unui partid. camet de membru ~ .impozit auto (mai ales la maşinile de import) carat s. conservare 2.navă mixtă (de marfă şipasageri) ~ catalogue .capacitate de încărcare de marfa .întreţinere şi pază (a unui utilaj aflat în conservare) ~ of .registru de evidenţă a mărfurilor încărcate .(man.) planificare a structurii profesionale (a personalului unei companii) car s. carte (de crediî).capacity . carcass carcass s. marfa ~ .vot prin delegat/mandat cardholder s. card 3.) consultanţă în sectoml promovărilor (într-ofirmâ) ~ barge . carcasă ~ weight .manipulare de marfuri ~ in bulk . fişă 2.handling .femeie interesată de reuşita profesională ~ planning . autoturism 2.

cu transportul plătit (pănă la punctul de livrare) ~ shift . trafic de mărfari ~ plan . societate de transport ~ bag .(asig.pungă (de plastic sau hârtie folosită la cumpârături) ~ nation .magazie frigorifică ~ sheet .tonaj de încărcare ~ train .documente de transport ~ expenses .sudaţie a mârfii ~ syndicate .cargoplan ~ reception . vatman carriage s.cheltuieli de transport ~ forward .cargou/navă de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizării încărcăturii (în magaziile navei) ~ loading manifold .declaraţie a cărăuşului (privind starea mărfii) .poliţă de asigurare a caricului ~ liable to be broached . cărăuşie 2. transportator 2.worthy clause .CAR 53 ~ insurance policy .caric ce s-ar putea deplasa în magazie ~ lien .tonă de navlu/volum ~ tonnage .agent al cărăuşului ~'s lien . mar.transport maritim.trafic de mărfuri. camionagiu 2.fişă de pontaj (pentru marfa încarcată sau descărcată) ~ lot . 1.tanc de marfa (la petroliere) ~ ton .voiaj al navei încărcate ~ performance .deplasare a caricului (în magazie) ~ owner .) clauza navei apte de a transporta mârfuri carload s.risc al cărăuşului ~'s statement .operare de mărfuri ~ .stat cu marină comercială dezvoltată (care face transporturi pentru alte ţări) ~'s agent . şofer.deplasare a caricului (în magazie datoritâ stivuirii şi amarării incorecte) ~ shipping . executare.proprietar al mărfii ~ passage . cifră de afaceri ~ underwriter .cu plata taxelor de transport la livrare/destinaţie ~ free . (SUA) vagon (ca încărcătură) ~ liner .drept de retenţie al cărăuşului ~'s risk . administrare.volum de mărfuri transportate. transport.linie de transport maritim (de mărfuri) ~ turnover . conducere (a unei afaceri) ~ docume^its .manifold de încărcare ~ movement .asigurător al caricului ~ work . adoptare (a unei propuneri).recepţionare a mărfîi ~ reefer space . 1. votare (a unui proi'ect de lege) 4. flotă de transport ~ space . cărăuş.tren de marfa ~ paid home .franco taxe de transport ~ paid .partidă vagonală de mărfuri carman s.sindicat al asigurătorilor decaric ~ tank .privilegiu de încărcare. cost al transportului 3.cu transportul plătit până la domiciliul beneficiamlui carrier s. aducere la îndeplinire. drept de retenţie asupra mărfii ~ line -. 1.spaţiu de încărcare ~ sweat .

(out.(fin. cartel cartelist s. bani lichizi v.client care plăteşte în numerar .t. plătit în numerar şi transportat de cumpărător ~ assets . cost al transportului ~ contractor .54 CAR-CAS carry v.acţiuni emise pentru obţinerea de lichiditâţi ~ conversion cycle .(com.jurispmdenţă ~ study . proces. 1.ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul în care o firmă achiziţionează materiiîe prime şi cel al vânzârii produselor finite) ~ credit .t.din costurilefixe) ~ budget/forecast . bur.) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obţinut când se scad elementele nemonetare . a încasa (un cec). a ambala în lăzi/cutii ~ law .) primâ în numerar ~ breakeven point .şi nu consumului personal) ~ customer .t. transport.buget de numerar (plan care prezintă fluxurile de numerar) ~ capital/shares . a adopta (o propunere).antreprenor de trans-porturi ~ note .permis de scoatere a mărfu-rilor din vamă ~ port . membm al unui cartel 2. 1.disponibil de numerar în bancă ~ balance . (oft) a câştiga (unpremiu) 6. a transporta 2.credit de casă/descoperit ~ crop .) cash-and-carry. a administra (o afacere).recoltă destinată vânzării (. a plăti în numerar ~ account . cartelare cartelize v. caz v.cont de casă ~ accounting . numerar.plată în numerar înainte de livrare ~ bonus . lansându-se apoi pe alte pieţe) case s.at bank . a avea de vânzare (despre un magazin) 3.(bur.contabilitate financiară ~ advance .) bonificaţie în numerar. (forward.before delivery . a realiza carry-forward v.zi de report cartage ^. cutie.impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) cascading s.camionaj cartel s. cascading (strategie de marketing prin care o companie pâtrunde mai întâi pe un segment mic de piaţă.) report ~ day .) plată în numerar pe baza documentelor de transport ~ . a cartela cascade s.sold de casă . cărăuşie (cu tracţiune animală) 2. cascadă ~ tax .port cu alimbare ~ service . (asig.) studiu de caz cash s. adept al cartelării cartelization s. 1. a ţine.. a continua (tratative.(man. carry-over carry-over s.avans în numerar ~ against (shipping) documents (mar. ladă 2. a vota ('MH proiect de lege) 4.t. fon^ a conduce. camionaj 3. (cont.active lichide . ovw) a reporta 5.cele care nu reprezintă ieşire de numerar .and-carry . negocieri) 1. 1. through) a îndeplini.

poliţâ de asigurare a banilor în tranzit (pentru sumele transportate între douâ bânci) ~ inflow .piaţă spot/cu plata în numerar ~ note .casierie cashomat s.cumpârare cu plata în numerar ~ receipts journal .down .registru de casâ ~ discount .flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar.with order .plata la livrare ~ equivalent .plusuri şi minusuri de casâ ~ statement .valoare de râscumpârare (a unei poliţe de asigurare) ~ voucher .) plată în numerar la comandă cashbook s.(bur.bani în casâ . casier ~'s cheque .casâ. (SUA) bancomat casing s.casier ~ management account .cont administrat (cont bancar investit pe piaţa financiară) ~ market .) jumalul încasârilor în numerar ~ register .~ department . livrare contra ramburs ~ price . deosebitâ de profitul contabil.(cont.dividende în numerar . a totaliza .(cont.) ordin cu plata în numerar ~ outflow . învelitoare.flux de intrare de numerar ~ issue .in-transit policy .(com.) casă de înregistrare ~ reserve .bancomat ~ dividends .cec. având diferite mâsuri) cast v.casierie .rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bânci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ desk .casâ .deposit) ratio .) a condamna la plata despâgubirilor 2. (away) a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii critice) 3. tratâ bancarâ ~'s office .taxâ de ramburs ~ order . care intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă determinată) ~ m hand .(com..bon de casâ .(com.) lichidare în numerar ~ shorts and overs . (up) a aduna.rezervă lichidă (disponibilâ pentru plasamente imediate) ~ sale . casierie ~ on delivery .emisiune de acţiuni preferenţiale (destinate acţionarilor existenţi) ~ journal . 1. registru de conturi cashbox s.notă de plată ~ office .preţ cu plata în numerar ~ purchase .hârtie de ambalaj cask s.) situaţie de casă ~ surrender (value) . casetâ pentru bani cashier s.vânzare contra numerar ~ settlement .rabat comercial pentm plata în numerar ~ dispenser .(com.) platâ în numerar la livrare. ambalaj .flux de ieşire de numerar ~ paid/received book .echivalentul numeramlui {investiţie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate şi scadenţă iniţială sub trei luni) ~ flow/generation .paper .on delivery fee . butoi (folosit mai ales pentru bere şi vin.(.registru de casâ ~ keeper .t. (dr.

a cataloga ~ buying cumpărare pe bazâ de catalog ~ price . caz.reclamă atrăgă-toare category s.negustor de vite ~ food . (asig. decisiv ~ vote . cauză. cramă cellarage 5. a da faliment ceiling s.t.vot decisiv (al preşedintelui unei adunări. plată pentru depozitare în pivniţe census s.t. a fumiza alimente şi servicii caterer s.târg de vite ~ traffic/transport . a opri. limită superioară ~ price .preţ de catalog . marfă ieftinâ catchphrase s. catalog. bovine ~ breeding creştere a vitelor ~ dealer .nutreţ pentru vite ~ lease .business district . a pricinui ~ beyond control . încetare.bancă centrală/naţională . 1. cănd numârul voturilor pro şi contra este egal) casual adj. ieftin s. central ~ bank . pivniţă. categorie. catalogator cataloguist v. rol caution s. atrăgător ~ adverstisement . ocazional. captivant. navă pentm transportul animalelor vii cattletruck s. nivel maxim.arendă de vite ! ~ market . proces v. cultură altemativă/in-tercalată catchpenny adj.mână de lucru ocazionalâ/ sezonieră ~ leave .post liber temporar casualty s. păstrare/depozitare în pivniţe 2.profit ocazional ~ vacancy . 1.magazin cu vânzare pe bază de catalog cataloguer s. avertisment (dat unui lucrător) v. catalogue catalogue s. a se opri ~ clause .daună cauzată de accident catalog v.t. sistare v.planning .planificare centralizată . 1. a avertiza ~ money . oprire. prevedere.fortă majoră ~ list . a sista v. motiv 2. plafon.preţ maxim cellar ^. cataloguer catchcrop s. clasă cater v. temporar 5'.a opri plăţile.i. slogan (publicitar) catchy adj. a înceta.transport de animale vii cattleship s.centru comer-cial/de afaceri Central European Time .clauză de sistare to ~ payments .) accident ~ insurance asigurare împotriva accidentelor ~ loss . fumizor de alimente şi servicii cattle s.56 CAS-CEN casting adj. persoană angajată temporar ~ labour . listă (de preţuri.listă de procese. a cauza. precauţie 2. camion sau vagonplatfonnă pentru transportul animalelor vii cause s. vite.Ora Europei Centrale . produse etc.t.store .i.garanţie (sumâ cerută ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru îndeplînirea obligaţiilor contractuale) cease s.) v.învoire ~ profit . recensământ central adj.

certificat de greutate (a mărfii) certified adj. adeverinţă.certificat de garanţie ~ cheque . certificat de actiuni v.certificat de naţionalitate (al navei) ~ of seaworthiness . 1.) certificat de avarie ~ of delivery .certificat de origine (a mârfurilor'de export) ~ of misfortune .carrier . verificat ~ accountant . mar.certificat de înregistrare (a acţiunilor nominale) cereal s.) certificat de transfer (de acţiuni) ~ of weight . cerealier.î. a certifica.cec acceptat/vizat (de bancâ) . centralizare (procesul de concentrare a autoritâţii la centrul organizafiei respective) centre s.) certificat de navigabilitate ~ of shares .certificat de expertiză ~ of transfer .) permis vamal de descărcare ~ of manufacture/origin . cultură de cereale certificate s.(bur. ci de un accident) ~ of guarantee/warranty .certificat de calitate ~ of registration/registry .falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă.) ~ of health/pratique . financiar etc.certificat de acţiuni ~ of survey .certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis . care certificâ faptul căfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.certificat de analiză (a unuiprodus) ~ of classification . 1.(SUA) certificat de înregistrare (pentru navele de cabotaj şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence .certificat/proces-verbal de recepţie (a unei lucrări) ~ of airworthiness .(mar. navă/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops .certificat de înregistrare (a unei societâţi comerciale) ~ of inscription .certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage .dovadă de livrare (a mărfii) ~ of deposit .graminee. ci de un accident) ~ of clearance . centralism centralization s.certificat de asigurare ~ of inward clearance .(asig. de cereale . a atesta 2.cerealier.contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt .certificat de existenţă (certificat eliberat de un fond de pensii care atestă ca beneficiarul stipulat în certificat este în viaţâ) • ~ of quality .certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă unui falit prin care se certifică faptul că falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. atestat. autorizat. cereale adj. centru (comercial. certificat.CEN-CER 57 centralism s.certificat de depozit ~ of enrollment .certificat/ patentă de sănătate ~ of incorporation .certificat de clasă (al navei) ~ of insurance .(mar. a elibera un certificat ~ of acceptance . atestat 2.

) încetare (a unei râspunderi) chairmanship s.(SUA) contabil managerial atestat (care hicrează în sectorul afacerilor) . 1. cesionare cessionary s.(bur. impozit cessation s. canal.t. birouri: I cabinet al judecătorului .t.of trade .situaţie financiară certificată de un contabil autorizat ~ invoice .şef de reţea (cel mai puternic membru al unei reţele de distribuţie) ~ conflict . funcţia sau demnitatea de cancelar chandler s.of shipping . canal (natural)-. sistem 2.factură legalizată ~ mail . în caz de câştig.) conducere ierarhică ~ of distribution . cale. sursă ~ captain . 1.a merge pe cale ierarhică .preşedinte al consiliului de administraţie ~'s report . cancelar Chancellor of the Exchequer -.) transfer (de acţiuni) autorizat certify v.) frecare.copie legalizată ~ financial statement . încetare.public accountant . sistare cesser s.şir de andosări ~ store . mijloc. (Anglia) ministru de finanţe chancellorship s. a certifica.canal de distribuţie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s .camerâ de navigaţie . schimbare 2. reţea. uzură/daune prin frecarea mărfurilor (în timpul transportului) chain s.(com.camerâ de comerţ şi industrie . preşedinte (al unei adunâri) ~ of the board of directors . (dr.magazin m reţea chairman ^. lanţ (de masurări topografice) ~ company .of commerce .cameră de comert ~ of commerce and industry .CER-CHA ~ copy . schimb v. cameră 2.) linie/canal de distribuţie ~ of endorsements .(SUA) scrisoare recomandată ~ management accountant . (asig. a se schimba. şenal 2. lumânărar. fabricant de lumînări 2. chaldron (unitate de capacitate) cession s. (dr.raport al preşedintelui (despre activitatea anualâ a companiei) chamber s. 1. 1.(man. 1.conflict de reţea (apărut între membrii unei reţele de distribuţie) ~ of distribution . cesionar chafe s. rest 3.(SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer . preşedinţie chaldron s. primeşte o parte din suma disputată) chancellor s.) vânzare a unui proces (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin care ofertantul suportâ cheltuielile de judecată şi. pl. negustor. oprire. bani mămnţi.camera comerciantilor champerty s. a atesta cess s. a schimba (bani) v. pasă de navigaţie. cesiune. comerciant change s. a se modifica channel s.i. mărunţiş.societate cu sucursale multiple ~ of command .

(mar.by demise .navlu contractual ~ owner . (cont.profit impozabil chart s. preţ. a decreta. (\v\th) a acuza (de) v. a sfâtui.order . cheltuieli. confirmat. drept.contract de navlosire ~ plane . încărcătură 2.avion charter ~ rate . hartă marină 2.membru fondator (al unei organizaţii) ~ money . impozabil . cartă.expedierea/transportul în contul expeditorului chargeable adj.navlu. privilegiat. a unei maşini) 1.) navlosire.contract de închiriere a navei nude (fără echipaj şi materiale) ~ commission . a trece în cont .ajutor de maistru ~ s account . o maşină) ~ by demise .) navlositor ~'s agent .t.(cont.account . închiriere ~ agent/broker . o maşină) ~ accountant . navlosire.cont de cheltuieli ~ s forward .tarif de navlu ~ tonnage . 1. închiriere (a unui avion.ordin de navlosire ~ terms .) a navlosi. preţ al transportului pe mare ~ party . atelier de tipografie.inclusiv cheltuielile ~ s on assets . grafic v. diagramă.piaţa navlosirilor şi a închirierilor ~ member . navlosit.comision de navlosire ~ freight .tonaj navlosit charterage s.subarmator ~ freight . a fixa (un preţ). însărcinare.t.i. discurs al judecătorului (adresat juraţilor) v. autorizat 2.navlu contractual ~ market .hand . lege.navă navlosită charterer s. 1. 1. 1. a acorda (un drept sau privilegiu) 2. afretat. a încărca 2.navlu contractual chartering s.gain . contract de navlosire v. titlu de gaj 5. navlosire. a însărcina 3.expedierea/transportul în contul destinatarului ~ s included .navlosire a navei nude (fărâ echipaj şi materiale) ~ market . a face graficul ~ of accounts . misiune 3.) a debita 5. a trece/a reprezenta pe hartă 2. lcont. 1. 1. asociaţie a muncitorilor tipografi charge s.(SUA) cont în credit . 1.agent/curtier de navlosire ~ business . acuzatie (în dreptul penal) 7.societate înfiinţată prin decret regal ~ contractor . a cere plata 2. a îndemna (despre un judecător care se adresează jurafilor) 6. decret. 1. a afreta. cost al navlosirii/închirierii chartered adj. (mar. 1. a închiria (un avion. a cere. afretare.expert contabil ~ company .CHA 59 chapel s. privilegiu 2. a taxa 4.afaceri de navlosire .condiţii (contractuale) de navlosire .t. speze 4.ship/vessel . (mar. statuat (printr-un decret). afretare.) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s. sarcină.sarcini pe active ~ s prepaid .) debit 6.agent al navlositorului ~'s freight .piaţa navlosirilor şi a închirierilor . răspundere.navlositor principal . închiriat (despre un avion.

contramarcă. cu putere redusă de cumpărare (despre o monedă) adv. şefadj. verificare 2. înregistrare ~ account . control. fup on) a controla. bun mobiliar 2.(SUA) cont curent checkoff s. reţinere din salariu (pentru sindicat) checkout s. acareturi ~ mortgage . la preţ convenabil ~ labour . oră de plecare (de la hotel) 2. (şi ~ up) a controla.) registru de cecuri ~ sample .mostră de control.terminal de decontare a cecurilor ~ clearing .forţă de muncă ieftină ~ money .v. verificare 2.i. 1.persoană cu semnătură autorizată pe cec ~ to bearer .compensare a cecurilor ~ crossed generally . bifare 3. control.cec la purtător ~ to order . (SUA) cec adj.listă de control. achitând nota de plată).ofiţer secund.(SUA) director operativ . fwith^ a corespunde ~ list .bunuri imobiliare cheap adj.ipotecă mobiliară ~ mortgage bond . (outJ a pleca (de la hotel etc. femeie cu ziua. 1. calcul şi plată la casă (într-un magazin) checkroom s. verificare cheque . garderobă.şef de birou ~ contractor .calitate inferioară ~ ticket . a face verificări 4. ieftin 2. control. probă-martor checkbook s. a încasa un cec (la bancă) 3.credit ieftin/avantajos (cu dobândă scăzută) ~ quality . cec ~ account . (off) a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v. ('m) a se înregistra (la hotel).cu barare specială ~ form . principal ~ clerk . ieftin. analist al pieţei bursiere (care întocmeşte grafice. a face verificări. ieftinătate check s. control. cotor 4. ştampilă de control.formular de cec ~ rate .60 CHA-CHI chartist s.inginer-şef ~ executive offîcer .cec la ordin chief^.curs al cecului (în tranzacfiile cu devize) ~ signer . ofiţer maritim întâi (de navă comercialâ) ~ operating offîcer . devalorizat.(cont.debitor principal ~ designer . servitoare chattel s. 1. viză. a verifica 2. 1. 1. (SUA) camet de cecuri checking s.antreprenor general ~ debtor . de control/verificare v.s real . verificare 3.bunuri mobiliare .bilet cu preţ redus cheapness s.t.(SUA) director executiv ~ mate/offîcer .camet de cecuri ~ cashing machine . chitanţă (la depunerea bagajelor). la serviciu) 2.proiectant-şef ~ engineer .cont curent ~ book . număr (la garderobâ)'. vestiar checkup s.cu barare generală ~ crossed specially .(SUA) obligaţiune ipotecară mobiliarâ ~ s personal . borderou de cecuri ~ register . tabele) charwoman s. 1. a se prezenta (la aeroport. 1.

cetăţenie city s.capital circulant/de lucru ~ medium .reducere a impozitului pe venit pentru susţinătorii de copii ~ benefit . (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall .călătorie în circuit circularize v. ales.listă civilă (alocaţii bugetare pentru întreţinerea familiei regale) ~ rights .inginer constructor ~ engineering . a trimite circulare circulate v.)'.bilet în circuit ~ tour .drept civil ~ list .ediţi^ de dimineaţă (a unui cotidian pentru dîstribuţia locală) ~ editor .primărie ~ planning . superior ~ brand .constmcţii civile ~ law .consiliu municipal ~ edition . oraş ~ article . (dr. cerere (de despăgubire) 1. alegere. unitate monetară circulation s. copil ~ allowance .circulară ~ letter of credit . difuzare. folosire a copiilor în activităţi productive Chinese adj. a avea răspândire circulating adj. răspândire. selecţionat.tiraj şi grad de citire citizen s.active circulante/curente ~ capital .flux circular (transferul continuu. circulant ~ assets .administraţie de stat/ publică ~ status .inspector-şef de registru (naval) child s. a difuza v.) mişcare civilă (care provoacă daune) ~ court .ziduri chinezeşti (bariere interne pe care instituţiile financiare le instaleazâ între diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaţii şi apariţia conflictelor de interese) choice s. circulară ~ flow . circular s.cod civil ~ commotion .funcţionar public/de stat ~ service . circulaţie (monetard. selecţie 2.muncă a copiilor.mijloc de plată/schimb.CHI-CLA 61 ~ ship surveyor . tiraj ~ and readership . de mărfurî) 1. a răspândi. 1. a pune în circulaţie (bani etc. 1.proces civil ~ code . asortiment adj.t.urbanism civil adj. chinezesc ~ auction .articol/rubrică economic(ă) (în ziar) ~ council .licitaţie chinezească (licîtaţie la care se coboarâ preţul pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ walls .an civil/calendaristic claim s.(asig.marcă superioară/de calitate circular adj.) cerere .drepturi civile ~ servant . în ambele sensuri. a circula.t. cetăţean citizenship s.embargou civil ~ engineer .) 1.tribunal civil ~ embargo .i.redactor economic (al unui ziar). de plăţi şi încasâri între consumatori şi producători) ~ letter .scrisoare de credit circulară ~ ticket . civil ~ case . (asig.alocaţie pentru copil ~ labour .stare civilă ~ year .

certificat de clasă (a navei) ~ of ships . cu clauze ~ bill of lading .navâ curată (după carantină).(mar.persoană care preia ilegal un teren ~ release and discharge .(SUA) acţiuni cu sau fâră drept de vot ~ document .(asig.document oficial secret ~ telephone directory . a clasa •.caric/încărcătură de „produse albe".creanţe şi angaja-mente ~ s book . a solda (mârfuri) 3.) conosament cu rezerve/menţiuni clean adj.recipisâ de livrare netă ~ ship . articol. revendicabil claimant s. clasă. liber 2. clauză.) contract de navlosire curat/fară rezerve/menţiuni ~ credit . clasificat ~ advertisement .t.pagini naţionale (anuar) classify v. net s.a cere/a pretinde despăgubiri to meet a ~ . curat. a pretinde.şomaj clasic classification s.a formula pretenţii claimable adj. curat.clasificare a navelor ~ society . marfă curată ~ charter . a revendica ~ for damages . prevedere. fară rezerve/menţiuni ~ 'acceptance . clairnant class s.a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages .luptă de clasă classical adj. a lichida. a clasifica.(asig.societate de clasificare.t.(mar.t. exigibil.CVA-CLE (îndreptâţitâ).(mar.) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despăgubire (în baza poliţelor de asigurare) ~ s and liabilities .) conosament curat/fară rezeve/menţiuni ~ cargo .mica publicitate ~ common stock . a cere.credit deschis/fără garanţie (fără documente însoţitoare pentru o cambie trasâ asupra nnei bâncf) ~ receipt . solicitant. a clasifica clause s. clasă socială v. reclamant claimer v.cambie curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of health .registru de reclamatii to jump a ~ . 1. registru naval/maritim ~ surveyor . 1.action .patentă de sănătate curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of lading .acţionare în judecată m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare . stipulaţie (în contract) claused adj. clasificare ~ certificate .) cerere de despăgubire/daune ~ in return (dr.a contesta o actiune în revendicare to raise ~ s . concesiune (minieră) v. petrolier de „produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj. clasic ~ economics economie clasică ~ unemployment .) cerere reconventională ~ -jumper . categorie 2. a lichida (o navâ) în vamâ 2.accept (cambie) curat/ fară rezerve/menţiuni ~ bill of exchange . a . 1. spaţiu liber v.inspector de registru/clasificare classified adj.t. drept (de a solicita ceva) 3.

sistem de cliring ~ transactions . închis ~ company . (fin.greşeală de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work . apropiat s.) cont al clientului clientage v.) lichidare în vamă 2. client ~ account .out sale .lichidare în vamă la plecare ~ papers . (out) a lichida. L închis 2. ofîciu de cliring ~ . a solda (mărfuri) v. fwith^ a accepta (o ofertâ). a lua măsuri represive împotriva 3.profit net ~ tare .agent de lichidare în vamă ~ certifîcate .) preţ strâns (cînd între preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă mică) ~ substitute .zile libere (fârâ prima şi ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecată ~ of debts .bancă de cliring ~ house casă de compensaţie.fond mutual închis (care emite un numâr limitat de .(fin.tranzacţii în cliring clerical adj. (down) a înceta (activiîatea). a realiza un beneficiu net de 5.(bur. soldare clearing s.) lichidare în vamă 3.) efect de clientelă (atragerea unui anumit tip de investitori în funcţie de politica de dividende) clinch v.lichidare în vamâ \a sosire ~ outwars .i. a face formalităţile (vamale) de sosire sau plecare (despre o navă) .documente de lichidare în vamă ~ sale .end fund . încheiere. clientele clientele s.greutate reală a tarei clearance s.t.şefde şantier client s. (mar. garderobă 2. (mar.societate închisă (controlată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ price .days .cont de cliring ~ agent .certificat de lichidare în vamă ~ iirwards . clonă (produs identic cu altul) close adj. a defrişa (un teren) v. lichidare. 1. clientelă ~ effect .) cliring. a plăti (o datorie) 6. a reprima. de birou ~ error .lichidare a soldurilor. a închide. 1. 1. casă de bagaje clone s. compensaţie 2.muncă de birou clerk s. slrâns.acord de cliring ~ bank . sfârşit v.economie închisă/ autarhică ~ . 1. soldare ~ system . soldare (de mărfuri) ~ agent .CLE-CLO 63 compensa (un cec printr-o casă de compensaţie) 4. fimcţionar (de birou) 2. a încheia 2.fâră datorii ~ profit . (SUA) vânzător ~ of the court . a încheia (o afacere) ~ company .înlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj.societate închisă (conlrolată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ economy .i.grefier ~ (of the court)'s offîce .(cont. defrişare ~ account . a încheia (o afacere) cloakroom s.lichidare a soldurilor. 1.grefa ~ of (the) works .t.agent de lichidare în vamă ~ agreement .

piaţă închisă ~ sea . cabotier ~ trade . navă sau tren pentru transportul cărbunilor coast s. cabotaj . ci le răscumpără pe cele deja vândute) closedown s.mare închisă/interioară ~ shop . încetare a activităţii.linie de cabotaj ~ ship/vessel . transport de cabotaj. navlu pentru măriuri de cabotaj ~ hovercraft .mărfuri de cabotaj.întreprindere închisă (care nu angajează muncitori nesindicalizaţi) ~ union .up fund . navigaţie costieră. a naviga de-a lungul coastei coastal adj. de-a lungul coastei .fishery .declaraţie vamală finală ~ .entry . cabotier coasting s.flotă de cabotaj . litoral v.voiaj de cabotaj coastwise adj. zăcământ de cărbuni ~ mine/pit .ship .pescuit costier ~ ship/vessel .comert de cabotaj . nave de cabotaj ~ tonnage . gmp ~ analysis .(conî.navă de cabotaj. de cabotaj ~ fleet .i. trafic maritim costier ~ waters .şlep maritim costier ~ cargo . a bunchera (despre o navă) ~ basin/field bazin carbonifer. strâns.certificat de cabotaj . costier.freight . întrerupere a lucrului (ca unnare a închiderii întreprinderii) closely adv.tonaj de cabotaj .(com.navă de cabotaj. soldare (de mărfuri) closing s.) stoc la inventariere ~ time . de coastă.64 CLO-COA acţiuni.preţ la închiderea bursei. coastă.) oră de închidere cluster s. încheiere.ape costiere coaster s. de cabotaj adv.mină de cărbuni .navă de coastă pe pemă deaer ~ line .voyage .down sale . tranzacţionate prin bursâ. închidere.termen final ~ declaration .eşantion concentrat coal s.caric/încărcătură de cabotaj ~ certificate .ultimul preţ oferit (la licitaţie).i. închis ~ held corporation .trade .) articol de închidere ~ price .comerţ de cabotaj ~ traftîc .(cont.lichidare a stocului înaintea închiderii (unei întreprinderi) .navă de cărbuni.cabotaj. a face plinul de cărbuni. cabotier ~ shipping . pe care nu le mai răscumpârâ) ~ market . ultimul curs ~ stock . sfârşit ~ bid .barge . navă de cabotaj.cabotaj. ultima licitare ~ date . lichidare.analiză de grup ftehnicâ de analizâ statistică prin intermediul căreia o mostrâ este încadrată într-o serie de grupuri cu anumite trăsături comune) ~ sample .sindicat închis (care acceptă în condiţii restrictive noi membri) ~ . cărbune v.fond mutual închis (care nu mai emite acţhmi. carbonier coaler s. costier.(SUA) corporaţie îuchisă (deţinută de un număr mic de persoane) closeout s.

i. strângere.agent frigorific ~ room . transport de cabotaj.housing unit . linie de cabotaj . colateral.t.industria frigului ~ store . auxihar s.monedă cu titlu legal coinage s.accept/cambie de garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ loan .(fin.COA-COL 65 ~ fleet .(SUA) obligaţiune cu garanţie colaterală detinută de un depozitar collect v.navă de cabotaj. sistem de semnalizare ~ s of conduct .i.contract colectiv ~ farm .) bilet la ordin de garanţie colaterală ~ security .serviciu de ridicare şi livrare la domiciliu .serviciu de încasări ~ of payments . acaparare a mărfii (în vederea controlării preţurilor) coffer-y.comerţ de cabotaj ~ voyage .ship/vessel .drum maritim costier.cabotaj. 1. cod. colaps. falsificator de bani coinsurance s.aviz de încasare ~ and delivery .colectivist . seif coin s. monedă v. a da faliment collateral adj. sistem monetar coiner s. nave de cabotaj . rece s. a bate (monedâ) ~ and bullion .voiaj de cabotaj code s..department . a strânge.antrepozit frigorific collapse s.t.împrumut cu garanţie colaterală ~ note . l.acord colectiv ~ bargaining . 1. a colecţiona adj.conservare prin frig . faliment v.dispoziţie de încasare .pattern . a colecta (impozite. frig ~ carrier . v.cu ramburs ~ order .model al încasării debitorilor collective adj.) rezerve metalice în monede şi lingouri ~ circulation .flotă de cabotaj ~ freighter . cifru. 1. factor coemption s. secundar.trade . cabotier ~ shipping . cu taxă inversă (despre o convorbire telefonică) collection s.circulaţie monetarâ/a monedelor ~ of legal fîneness .coduri de conduită (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s.cameră frigorifică ~ storage . colateral (pentru un împrumut) ~ acceptance . chetă 3.incaso ~ of samples . cod. încasare 2. a taxelor). taxe) 1.garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ trust bond .gospodărie agricolă colectivă ~ farmer . colectă.(fin.cargou de cabotaj ~ sea lane . fabricare/batere de monede 2. corp de legi 2. indice. coeficient. a intra în colaps. coasigurare cold adj.storage trade . colectiv ~ agreement .imobil cu locuinţe . colectare (a impozitelor. colecjie ~ advice .negociere a contractului colectiv de muncă ~ contract . garanţie colaterală.colecţie de mostre ~ on delivery .

despre o marfâ) 3. (mt) a apărea.agenţie comercialâ ~ assets . sprijin. mină de cărbuni collision s. (cont. încasator 2.minereu) come v.agent fiscal collier s.navă combinată tip OBO (pentru petrol — marfâ în vrac — . (into) a intra în (vigoare. stabilit prin coluziune ~ oligopoly . a intra în grevă 6. fuzionare. carbonier colliery s. ziare). (do\vn) a se ieftini.) ~ economy . (to) a se ridica la.oligopol instituit prin coluziune ~ tendering .avarie de abordaj ~ risk . mar. colectionar ~ of customs . miner (din minele de cărbuni) 2.scrisoare de recomandare (pentru înlesnirea unui împrumut) command s.vameş ~ of taxes .i. ordin v. a se cifra la comfort s. rubrică. 1. a comanda. asociaţie 2. conivenţă (cooperare între firme independente pentru a influenţa concurenţa) collusive adj.registru de casă cu coloane combative adj.publicitate combativă/ persuasivă combination s.t.agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor .active comerciale/de exploatare ~ agent . colonialism colony s. reclamă.petrol sau cărbune . recomandare ~ letter .convenţie colectivă de muncă ~ ownership . cu coloane ~ cash book . 1.agency . colonie column s.) coloană 2. a fi publicat (despre cârţi.economie centralizată/ planificată commerce s.) abordaj ~ clause .marfă în vrac —petrol) ~ oil-bulk-ore . anunţ publicitar (la radio şi televiziune) 2. 1. a veni. a ajunge 2. resurse etc. navă de cărbuni. perceptor.piaţă colonială ~ trade . articol (de ziar) columnar adj.) clauza abordajului ~ damage .vrachier combinat (minereu . 1. (mar. a ordona 2.ataşat comercial .proprietate colectivă ~ policy . acţiuni ale societăţilor cu profil comercial . a ocupa un post 4. a aduce (un câştig. coluziune.t.(asig. uniune. colectivism collectivize v. combativ ~ advertising . 1. comandă. a fi în criză/jenă fmanciara.minereu şi minereu . coliziune. 1.66 COL-COM ~ labour agreement . combinat ~ carrier . a colectiviza collector s. a-i merge rău afacerile 3. a dispune de (bani. posesie etc.risc de abordaj collusion s. absorbţie. comerţ commercial adj. comercial s. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) combined adj. (in) a intra într-o funcţie.comert colonial colonialism s. ciocnire.) 5. 1. colonial ~ market .oferte stabilite prin coluziune (care simulează o falsă concurenţă) colonial adj.poliţă de asigurare colectivă collectivism s. pl. agent fiscal.

armare (a unei nave) v.a face afaceri pe bazâ de comision to put a ship out of ~ . 1.a scoate o navă din exploatare to sell on ~ . a împutemici.monopol comercial •yaper . a comercializa commission s. mandat.) set de documente comerciale •ship/vessel . comisionar comipissioner s.aviaţie civilă bank bancă comercială bill .tratat comercial ~ value .litigiu comercial code cod comercial correspondence corespondenţă Mnercială court .credit comercial credit company . comert maritim ~ speed .anuar al societătilor xnerciale dock .tribunal comercial credit . delegat.comitet de direcţie .flotă comercială.(SUA) zonă/spaţiu comer- cial(ă) risk .contract de comision ~ house . 1.vânzare pe bază de comision to carry out a ~ . curier.factură comercială hw .marină comercială •lonopoly .comision pentru terti ~ sale . comisie 2.a îndeplini un mandat to do ~ business . împutemicit ~ s of inland revenue .(mar. parlamentare) 2. a delega. mercantilism 2.scrisoare de credit nmercial •load .casă/firmâ de brokeri ~ merchant .a vinde pe bază de comision commissionaire s. expresie folosită în limbajul comercial commercialize v. a mandata. comisie ~ of management .şcoală comercială Services .port comercial house casă de comerţ invoice . delegare. comitet.drept comercial tetter of credit .încărcătură comercială lanager director comercial .risc comercial school .(SUA) agent de bursă ~ contract .comisionar ~ broker .societate de credit Mnercial custom/usage .geografie comercială grade . comision 4.calitate comercială harbour/port . spirit comercial. a numi într-o funcţie 2.traveller .t.t.trafic comercial .servicii comerciale set . membru al unei comisii (guvemamentale.viteză comercială ~ traffîc . comisar. delegaţie 3.fisc committee s. 1. utilitară cause .uzanţă comercială directory .vehicul comercial/ alitar. 1.efect de comert fprecint .Barine . împutemicire.comerciant comisionar ~ past us . a arma (o navâ) ~ agent . practică/uzanţă comercială 3.doc comercial fleet .comis-voiajor ~ treaty .)M 67 aviation .navă comercială ~ shipping .flotă comercială geography .valoare comercială/la preţul pieţei comercialism s.cambie comercială car/vehicle .

(mar. mar.) ~ customs tariff .bursă de mărfuri . cât şi pentru caric) ~ average .) .acţiuni comune ~ stock fund .Piaţa Comună ~ ownership . drept de folosinţă în comun (a pământului.dolar-marfă ~ exchange . comunicare.capital-marfâ ~ circulation .) avarie particulară ~ business oriented language .prices system . comunitate de naţiuni. 1. oferte comune (stabilite pentru coluziune. drept de folosinţă comună/obştească (a pământului. produs. devălmăşie commonwealth s. şosele etc.piaţă de mărfuri (mai ales de alimente şi materii prime) ~ money .proprietate socială/obştească .ştampilă a firmei ~ shares/stock . marfâ. mar.) navlu diferenţiat (pentru mârfuri care se transportă regulat în cantităţi mari) ~ standard . comun.limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier . ~ production . public s.futures .tarif vamal comun (în CEE) ~ agreements .circulaţie a mărfurilor ~ dollar . transmitere. 1. căi de comunicaţie (căiferate. pământ/păşune comun(ă). legătură 2.fortă de muncă necalificată . colectiv.) etalon-marfâ common adj. 1.(asig.operaţii la termen cu mărfuri ~ market . pl.broker la bursa de mărfuri ~ capital .acorduri privind schimbul de mărfuri ~ broker . federaţie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanică de Naţiuni Commonwealth preference facilităţi vamale pentm statele-membre ale Comunităţii Britanice de Naţiuni communal adj.(asig. bun (de larg consum) ~ cost .68 COM ~ of supply .producţie de mărfuri ~ rates . comunitar ~ agricultural organization .stabilire de preţuri comune (pentru a evita concurenţa).law .monedă-marfâ ~ paper . telecomunicaţii 3.cărâuş comun simulând ofalsâ concurenţâ) ~ seal . informaţie.(SUA) comisie bugetarâ commodity s.sistem de preţuri comune ~ pricing . pământ/păşune comun(ă) ~ adventure .coope-rativă agricolă communication s. obştesc. pl. a păşunilor).) risc comun (atâtpentru navâ.fond mutual care administrează acţiuni comune commonage s. obştesc.(SUA) documente comerciale pentru schimbul de mârfuri (instrumente negociabile ţinute drept garanţie pentru împrumuturile destinate finanţării importurilor) ~ external tariff .) cost comun (atribuibil mai multor produse etc.(cont. comun.taxă vamală comunitară (aplicatâ de o piaţâ comunitară sau o uniune vamală) -labour . mesaj. general 2.drept cutumiar Common Market .(fîn.(SUA) comisie financiară ~ of ways and means . comunal 2. a păşunilor).

1.reduceri de compensaţie ale taxelor vamale . posesiune în comun ~ chest .membru al consiliului de administraţie ~ equity .risc al cărâuşului ~ town .î.investiţie comunitară/ obştească ~ of interest .) ~ union .sindicat pe societate. comu-nitate.comert în compensaţie compensatory adj. a despăgubi compesation s. comunism community s. despă-gubire ~ deal . comparativ ~ advantage .strategie comunicaţională (metode prin care comercianţii realizează comunicarea cu pieţele lor) ~ way . societate.magazin al unei întreprinderi (pentru angajaţii acesteia) ~'s risk .fondator al unei societăţi ~ reserves . 1.leave învoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v. compătimitor .cale de comunicaţie communism s. compensaţie. plin de compasiune.daune compensatorii ~ fînance .legislatia societăţilor comerciale ~ meeting . (SUA) navetâ ~ ticket (SUA) abonament (la tren.) company s.activity . companie ~ car maşină de serviciu ~ director . comunitate 2.statistică comparată compassionate adj.capital propriu (al unei societâţî) ~ formation .funcţionar din conducerea unei societăţi ~ promoter .COM 69 .finanţare a deficitului bugetar ~ tariff reductions . compensator.linie de telecomunicaţii ~ service telecomunicaţii ~ strategy . în comparaţie cu alte bunuri şi servicii) ~ advertising .ştampilă a firmei ~ store . sindicat controlat de patronat comparative adj.avantaj comparativ (principiu care consideră că o ţară sau o regiune ar trebui sâ se specializeze în producţia şi exportul acelor bunuri pentru care eficienţa este relativ crescută.adunarea acţionarilor ~ officer . telecomunicaţii ~ line .(SUA) fonduri de binefacere ~ investment . înlocuire (a unui tip deplată cu altul) 1.trafic de informaţii. compensatoriu ~ damages . autobu?.rezerve ale societâţii (constituite din profit) ~ seal .tranzacţie în compensaţie ~ fund (bur. a compensa 2.comunitate de interese commutation s. 1.) fond de compensare ~ stocks acţiuni de compensare (acţiuni ale statului oferite în compen-saţie acţionarilor de la unele societaţi naţîonalizate) ~ trade .economie comparată ~ statistics . furnizare de câldurâ etc.oraş dependent de o întreprindere (pentru locuri de muncă.constituire/înfiinţare a unei societăţi ~ law .publicitate compara-tivă ~ economics .

complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s. compozit.registm de reclamaţii ~ section . complet. reclamaţie ~ book . calificare 2. conformitate. total v.cerere complementara (cerere de două produse care se folosesc împreună) to face ~ .echilibrul concurenţial (într-un sector industrial) ~ bidding . acord.nevoie de bunuri competitive ~ pricing .licitaţie competitivă ~ demand . 1.) pieţe complete (portofolii care cuprind orice tip doril de căştigurî) completely adv.serviciu de reclamaţii complementary adj. la vdm.i. mixt. aprobare ~ examination . în întregime ~ built up . pl.supply . date compuse (care grupează . concurenţă ~ policy .politicâ concurenţialâ (impusâ de guvern pentru a combate monopolurile) competitor s.situaţie concurenţială .scoatere completă/ definitivă din funcţiune ~ disability .stabilire a preţurilor prin concurenţă ~ situation . complet. (with) a se conforma (cerinţelor.complet asamblat (despre utilaje care. a consimţi să/la.(fin.ofertâ concurenţială (situaţie în care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate.cerere concurenţială (situaţie în care două sau mai multe produse concurează pentru satisfacerea cererii pieţei) ~ supply . complementar ~ demand .concurs. ~ breakdown . (dr. examen prin concurs (pentru ocuparea unui post vacant) ~ market .ofertă complementară (ofertă de două sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiaşi proces de produc-ţie) complete adj.avantaj competitiv (ideea conform căreia punctele forte şi slabe ale unei societăţi se pot determina numai prin comparaţie cu concurenţa) ~ balance .i.examination . iar producătorii a două sau mai multe mârfuri concurează pentru utilizarea lor) competitiveness s. competitivitate ~ knocked down .70 compete v. competenţă.inspectare/verificare a respectării legislaţiei în vigoare comply v. pricepere. a termina . a încheia. a concura. compus.piaţâ concurenţială ~ need .analizâ a concurenţei (de cătrefirmele rivale) complaint s. concurential ~ advantage .are.î. combinat s.) competenţă 3.strategy . competitiv. regulilor etc. situatie materialâ bună competition s. combinaţie. amestec.strategie de luptâ împotriva concurenţei .invaliditate totală ~ markets . concurent ~ analysis .). a-şi da consimţământul la composite adj.a face faţâ concurenţei competitive adj. consimţământ. sunt gata de folosinţă imediată) . a fi în concurenţă competence s.

t. computer .i. a compune. compus v.segmentation .aided/. impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence . a adevărului de câtre un asigurat etc. compoziţie. fortat. a retrage (o acuzaţie în schimbul unei compensaţii materiale) 3.caric/încărcătură mixt(ă) ~ demand . sumă achitată (în baza unei asemenea înţelegeri) compound adj.concentrare a industriei (concentrarea unor sectoare industriale în anumite zone în funcţie de .l. v. disimulare (a activelor de catre un falit.aided/assisted trading . a încheia un concordat ~ bonus . ofertă de două sau mai multe produse care satisfac acelaşi tip de cerere. calculator. a combina. (dr. stmctură alcâtuire 2. mixt s.(asig.) convenţie.COM-CON 71 informaţii din mai multe sectoare.cerere combinată/ alternativă (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ supply . concordat (acord între un debitor şi creditorii sâi privitor la lichidarea datoriilor prin plata unei sume mai mici decât întreaga datorie angajată).i.tarif compus/mixt (combinaţie între taxa ad valorem şi o taxă vamală specificâ) comprehensive adj. silit.(cont. domeniî) ~ cargo . 1.) primă compusă ~ entry .licenţă obligatorie (asupra unui brevet de invenţie) composition s. compus.poliţă de asigurare generală ~ sale .segmentare concentrată. concentrare (proces prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de câteva firme mari) ~ account .lichidare judiciară compute v. constrângere compulsory adj. fiind înlocuitori apropiaţi unul pentru celălalt) ~ train ..) tranzactii asistate de calculator computerize v.tren mixt (de călători şi marfă) comptroller v.) concentrated adj.cont de concentrare (cont de depozit în care se virează periodic sume de bani) ~ bank . a calcula.assisted manufacture fabricare asistată de calculator ~ ..) articol recapitulativ ~ interest .t. a computeriza concealment s. ascundere. a evalua.î. cuprinzător ~ offer . controller compulsion s. a ajunge la un compromis (cu creditorii).ofertă combinată (ofertă a unui produs care provine din două sau mai multe surse ori metode de fabricaţie. a estima computer s.vânzare/executare silită (la licitaţie) ~ winding-up .bancă de concentrare (a fondurilor din alte bâncî) ~ of industry . marketing al nişelor de piaţă (identificarea şi exploatarea unui segment îngust de piaţâ) concentration s. a alcătui 2.(bur. concentrat . a achita partial (o datorie) v.ofertă cuprinzătoare/ amănunţită ~ policy .dobândă compusă ~ tariff . obligatoriu.

arbitraj ~ board . 1.(dr. poziţie socială 4. relaţie 2.starea conţinutului necunoscută (despre o marfâ ambalată) ~ subsequent .t.condiţii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj. dirijare. societate concession s. conferinţă. condiţie 2. a semna (un contract) 3.of contents unknown . concem. a încheia (o afacere). situaţie 3.) acceptai^ conditionalâ (a unei oferte de cătri cumpărător dacâ primeşte unelt facilităţi) '• ~ of the market . congres convenţie 2. a conchide. conductor 3.rată de concentrare (care arată procentul în care un sector industrial este dominat de câteva mari societăţi sau mâsura concurenţei pe pieţele bancare) concept s.clauza confidenţialitâţi (într-un contract de angajare) . 1.obligaţiune condiţională/dublă ~ endorsement . a termina. a prevedea.stare a caricului/ încărcăturii . clauză.) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s.consiliu de arbitraj conciliator 5'.funcţionar de încredere . conducere. interes.condiţii contractuale ~ s of membership . administrare v. concesiune concessionaire s.(com.conditii di adeziune ~ s of sale . conjunctură ~ precedent . conditional ^ ~ acceptance .conferinţă telefonică ~ carrier . decizie fmală condition s. 1.vânzare condiţională conduct s. s.) condiţi^ rezolutorie ~ s agreed upon .report . stipulatie (a unei convenţii) v.a pune condiţii. 1. a dirija. administrato) 2.î. 1. a condiţiona 2. însoţitor conference s. legătură. director.condiţii de vânzare (îi contractele de vânzare de mărfuri) conditional adj. semnare (a unui contract) 3. 1. a deduce conclusion s. ghid.) ~ ratio .navluri de linie ~ ship/vessel . mediator conclude v.) condiţie suspensivă ~ bond .t. participare (într-o afacere) 3. cartel maritim ~ call . 1.. taxator. concept. a conduce. terminare. a stipula o condiţie ~ of cargo .raport confidenţial confidentiality x. concesionar conciliation s.navâ de cartel maritim ~ terms .cărăuş asociat (la un cartd maritim) ~ rates . întreprindere. idee ~ testing . arbitru. confidenţialitate ~ clause . l administra ~ money . conciliere. concesie 2.(dr. încheiere (a unei afaceri).situaţie pe piaţă. confidenţial ~ clerk . concluzie.condiţii convenite ~ s of contract . prevedere.(com.i. a stipula v. concesionar concessionary adj.) testare a conceptului concern s. profilul pieţelor etc. a sfârşi 2. sfârşti 2.72________________________ sursele de materii prime.andosare condiţio nală ~ sale .(dr. stare. 1.

contabilitate pmdentă ~ estimate .fuziune congeneră (între firme din aceeaşi industrie în care partenerii de fuziune nu sunt nici clienţii. remuneraţie.bani de conştiinţă (sumă trimisă anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniţial s-a eschivat) consecutive adj. conglomerat ~ amalgamation/merger . studiere.daune indirecte (oferite drept compensaţie pentru. consideraţie. congres conjoint adj.t. adeverit 2.factură de consignaţie ~ note . partidă de mărfuri 2.) cont de consignaţie ~ invoice . 1. validat ~ irrevocable credit . considerent.t. a încredinţa. tutore consideration s.obligaţie consensualâ consequential adj.t.analiză asociată (tehnicâ de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor produse) conscience s. consignor consignment s.accounting . poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ de un accident major) conservative adj. contradiţie. a fi în conflict/ contradictie. nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s. paznic 2.fuziune-conglomerat (între societăţi din industrii diferite) congress s. a expedia (mărfuri). a remite. incompatibilitate v. a trimite (mârfuri) m consignaţie 2.(cont.evaluare pmdentă ~ investment . lichidator (numit de instanţă pentru a închide ofirmăfalită) 3.) contraprestaţie ~ for sale . a confisca.acreditiv confirmat confiscate v. prudent.conflict de legi. contradictie între legi congeneric adj. conflict.pe riscul destinatarului consigner v.conflict de interese ~ of laws . custode. succesiv ~ days .contract consensual ~ obligation . a depune (o sumă) consignee s.poliţă de asigurare indirectă a pierderii.CON 73 confirm v. a confirma. compensaţie 4. expediere (de marfa) în consignaţie ~ account . a fi incompatibil . a sechestra conflict s.i. scrisoare de trăsură ~ warehouse . 1. 1. 1. asociat.preţ de vânzare consign v. lot/încărcătură expediat(ă). a valida confîrmed adj. 1. considerare. consensual ~ 's risk . motiv 3.investiţ-ie cu risc scăzut conservator s. atestat. 1. a consemna 3. congener ~ merger . a adeveri 2. primitor (al mărfii) ~ voyage charter party . 1. consecutiv.of interests . conştiinţă ~ money . consignatar. (dr. destinatar. confirmat. combinat ~ analysis .) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit .antrepozit de consignaţie . a preda. a atesta. moderat . nerespectarea obligaţiilor contractuale) ~ loss policy . conservator 2. stimă 2.fraht.zile consecutive/curgătoare finclusiv duminicile şi sărbătorile legale) ~ contract . care decurge/ rezultă ~ damages .(com.contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj. plată. ratificat. a ratifica.

consolidare (a datoriei ~ general .agent consular calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification .) pierdert componente) totală prezumată/interpretată ' . consular întrunirea.(asig.amenajare de şantied unifica (societăţi).financial statpments .bilanţ consolidat ~ possession . a ~ management . 1. estimat ~ balance sheet .(dr. în aceeaşi persoanâ. mar. slimulat de ~ general .(dr. stabil ~ capital .consulat ~ bank . 1.bancă de consortiu ~ passenger .titluri de rentă constructive adj. consulat (nemotivat de necesităţi. constructiv 2 consolidată dedus. (dr.total loss . prezumat.) consolidare (stingere consulage s.industria construcţiilor consolidate v.viză consulară consulate adj. constant.) situaţii ~ trust . consolidare.declaraţie consularâ consols s.şantier de construcţie consolidated adj.conturi consolidate lucrâri de construcţie) .drept consuetudinar/cutumiar -mamă cu filialele ei în scopuri consuls.) posesie cu titk 1 (bilanţzil unui grup. a consolida (datoconstrucţie ria publică) ~ site .~ prices .annuities/stock .cost . consortiu .consum ostentativ ~ visa . expeditor (al ţie. consul contabile) 2. pl.cost constant/fix . a ~ agent . consolidat ~ time .(cont.capital constant .consulat general dorinţa confirmării unei poziţii sociale 74 ________________________ superioare) constant adj. construire. clădire 2.jurisdicţie consulară ~ agreement . a consolida. construo| consignor s. titluri de rentă conso~ fees .) tutelă prezumatS financiare consolidate implicită consolidation ^. 1. a aborda în grup (o ~ of ships .preţuri stabile construction s.pasager repatriat (prif conspicuous adj.jurisdiction . abordare în cutumiar grup (a unei societăţi~ law .invoice .taxe consulare lidată .factură consularâ consortium s. unor societăţi).construcţii navale societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy .consul general publice) 3. consignator. taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj. interpretare (a unei legi) mărfii) ~ industry . consuetudinar. ostentativ.poliţă de asigurare a navei î scopuri contabile) 2.termen de execuţie (a une^ -accounts .acord de consorţiu ~ office . 1. unificare (a consuetudinary adj. vădit consulat) ~ consumption .t.legalizare consulară proprietar) ~ declaration . întocmit prin legal unificarea bilanţurilor tuturor filialelor . fuziune.

CON

75

consultant s. consultant; specialist, expert; consilier consultative adj. consultativ ~ vote - vot consultativ consulting adj. consultant - engineer - inginer consultant consumable adj., s. consumabil consume v.t. a consuma consumer s. consumator - acceptance - acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour - comportament al consumatorului ~ credit - credit de consum (acordat pentru cumpărarea de bunuri' de consum şi servicii) ~ demand - cerere a consumatorilor ~ durables - bunuri de folosinţă îndelungată ~ finance company - societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice - goods - bunuri de consum ~ loyalty - loialitate a consumatorului ffaţâ de o marca) ~ non-durables - produse de folosinţă imediată - preference - preferinţă a consumatorilor ~ price index - indice de preţ al consumatorului (wdicele preţurilor cu afnănuntul) ~ profile - profil al consumatorilor ~ protection - protecţie a consumatorilor ~ research - cercetare a preferinţelor consumatorilor ~ resistance - rezistenţă/pasivitate a consumatorilor

~ strike - grevă a consumatorilor, boicotare (a unui produs) de către consumatori ~ 's sovereignty - suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor într-o economie îiberă în funcţie de preferinţele consumatorilor) ~ 's surplus - surplus al consumatorului/cumpărătorului (diferenţa dintre preţuî pe care cumpărătorul intenţioneazâ sâ-l ofere pentru un anumit produs şi preţul pe care îl plăteşte în realitate) consumerism s. consumerism consumption s. consum ~ curve - curba consumului ~ function - functia consumului ~ goods - bunuri de consum ~ habits - obiceiuri ale consumatorilor/în materie de consum ~ rate - normă de consum ~ tax - impozit pe consum - unit - unitate de consum container s. container ~ capacity - capacitate în continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel - cargou-container, navă portcontainere ~ cell - celulă de container (pe navele portcontainere) - dimensions - dimensiuni (standard) de container ~ storage - depozitare în containere containerizable adj. containerizabil ~ cargo - caric/încărcătură containerizabil(ă) containerization s. containerizare containerize v.t. a containeriza, a introduce (mârfuri) în containere

~ interest - (dr.) drept de proprietd condiţionat contamination s. (asig. mar.) conta~ liabilities - (cont.) pasiv condiţiofl minare (a caricului, în special cu apă eventual I de mare) continuation s. 1. continuari contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango bursa de valori, amânarea achitării ~ account - (bur.) report i unei datorii, prin plaîa unei dobânz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri 1 pânâ la urmâtoarea lichidare; la bursa continuării de mărfuri, diferenţa dintre preţul spot ~ day - zi de contango şi preţul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun( ~ day - zi de contango 2. (dr.) a amâna 3. (bur.) a reporta contemptuous adj. dispreţuitor continuous adj. continuu, permanent ~ damages - daune neînsemnate/nule ~ audit - audit permanent (decise de instanţâ) ~ customary dispatch - (moa contention s. 1. disputâ, litigiu 2. celeritate uzuală fârâ întrempere concurenţă, rivalitate ~ employment - angajare contint contentious adj. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt continental adj. continental la o firma, folositâ pentru calculan - cover - acoperire continentală unor beneficii) (asigurare auto britanică oferitâ per~ (flow) production - producţie m fli soanelor care se deplasează pe continuu continentul european) ~ improvement - (man.) îmbunătăţii ~ port - port continental continuă ~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent posibilitate; caz neprevăzut, accident 2. ~ markets - pieţe continue (pie^ cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i ~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un de prevedere zile de tranzacţionare) contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr neprevăzut, accidental; condiţionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten annuity - anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare, asigurare de viaţă, a cărei plată este contraband s. contrabandă; mărfuri ( condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.de contrabandă ~ control - control vamal împotrr -assets - active eventuale contrabandei; combatere a contraba ~ beneficiary - beneficiar condiţionat dei {beneficiar ale cărui interese sunt - goods - mărfuri de contrabandă ~ of condiţionate de producerea unui eveniment) war - contrabandă de război ~ expenses - cheltuieli neprevăzute
76_________________________

CON

77

~ trade - comert de contrabandă contrabandist s. contrabandist contract s. contract v.t. 1. aîncheia (un contract) 2. a contracta (o obligaţie, un împrumut etc.); a face (datorii) 3. a reduce, a restrânge (cheltuieli) v.i. a încheia un contract - bond - scrisoare de garanţie bancară de bună executare a contractului - by deed/under seal - contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cărăuş, transportator ~ date - datâ contractuală ~ department - raion cu vânzare angro
(la un mare ma.gaz.in)

~ for a work - antreprizâ ~ freight - (mar.) navlu contractual ~ horizon - durată de execuţie/derulare a unui contract ~ labour - mână de lucru angajată pe termen lung ~ law - drept contractual ~ lien - dreptul contractual de retenţie ~ note - (bur.) borderou (de cumpărare sau vânzare de acţiuni) ~ of agency - contract de agenţie/comision ~ penalty - penalizare contractuală ~ price - preţ contractual ~ service - serviciu contractual ~ speed - viteză contractuală ~ supplies - livrări contractuale - value - valoare contractuală ~ work lucrare în antrepriză contraction s. 1. contractare, încheiere pe bază de contract 2. contractare (a unei obligaţii, a unui împrumut etc.) 3. reducere, restrângere (a cheltuielilor)

contractor s. contractant, parte contractantă; antreprenor; fumizor contractual adj. contractual ~ obligations - obligaţii contractuale ~ rent - chirie contractuală contrarian s. (SUA) contrarian (persoană care urmează o strategie contrară unor opţiuni logice) contravener s. contravenient contravention s. contravenţie contribution s. 1. contribuţie 2. impozit, taxă ~ margin - (fîn.) maijă de contribuţie (contribuţia la costurile fixe sau venitul rămas după plata costuriîorfixe) ~ to general average - (asig. mar.) contribuţie la avaria comună contributOK. 1. contribuabil 2. colaborator (la o revistâ, un ziar) contributory adj. contributiv, contributoriu; cotizant s. acţionar; acţionar care contribuie la plata datoriilor (în
caz de lichidare a societăţii)

~ insurance - asigurări sociale din fonduri salariale ~ mortgage - ipotecă contributivă/colectivă (ipotecâ datâ unui singur creditor, alcătuită prin contribuţiile mai multor persoane) ~ negligence - (dr.) neglijenţă culpabilă ~ pension scheme - plan de pensii contributiv control s. 1. control (financiar, vamal etc.) 2. reglementare 3. control (exercitat de acţionarul sau grupul de acţionari care deţine mai mult de 50% din acţiunile unei societâţi) v.t. 1. a controla, a verifica 2. a reglementa 3. a dirija (moneda, piaţa etc.)

78

CON-Cfl

~ account - (cont.) cont de control/rectific are ~ stamp - marcă de control ~ snrvey - expertiză contradictorie controller s'. controlor; revizor; inspector conurbation s. conurbaţie convene v.t. a aduna, a reuni; a convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a se întruni convenience s. înlesnire, utilitate, comoditate ~ goods - alimente pentru consum rapid, fast foods (alimente special ambalate şi preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store - magazin de cartier (care se adresează clientelei dintr-o anumită zonă şi are program prelungit) conversion s. 1. (fin.) conversie, conversiune (schimbarea condiţiilor unui împrumut; emiterea de noi titluri pentru a înlocui alte titluri) 1. (dr.) apropriere, uzurpare ~ cost - cost de producţie (manoperă şi cheltuieli indirecte) ~ loan - împrumut de conversiune ~ price - preţ de conversie (preţul efectiv plătit pentru acţiunile comune atunci când sunt obţinute prin
conversia acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor convertibile)

preferenţiale sau a unei obligaţi^
convertibile)

~ table - tabel de transformări {pevA unităţi de mâsurâ aparţinând un sisteme diferite) convert v.î. 1. a transforma 2. (fin.} converti, a schimba 3. (dr.) & apropria, a uzurpa convertibility s. (fin.) convertibilitate convertible adj. convertibil ~ bond - obligaţiune convertih
(care, la scadenţă, poate fi schimba cu alte titluri în loc să fie plătită)

~ currency - monedă convertibilă ~ loan stock/securities - titluri i valoare convertibile (obligaţiuni & acţiuni preferenţiale care pot
schimbate, la opţiunea titularului,

acţiuni comune ale societâţii emitentt convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.) transmite (o proprietate) conveyance x. 1. transport; transporta 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d transfer (al unei proprietăţi)', act transfer conveyancer s. avocat (care pregâte^
actele în vederea unui transfer proprietate) conveyer v.conveyor

conveyor s. conveier, bandă transp<
toare

~ privilege - (asig.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ, asigurat în grup, sâ încheie o asigurare individuală când asigurarea colectivâ expiră) ~ rate/ratio - rată/raport de conversie (numărul de acţiuni comune care poate fi obţinut prin conversia unei acţiuni

coomb s. coomb (unitate de cap citate) cooperate v.t. a coopera, a colabora cooperation s. 1. cooperare, colabon 2. cooperatie cooperative adj. 1. comun, de. colaborare 2. cooperatist s. cooperatii ~ advertising - publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile în acest sector)

COO-COR

'9

- bank - cooperativă de credit - farm - cooperativă agricolă de pro-ducţie - marketing - marketing comun (al unui grup de producâtori care colaborează pentru lansarea mărfurilor lorpepiaţă)

core î. interior, miez, inimă ~ activity/business - activitate principală/de bază ~ competence - (man.) competenţă de bază (a unei societăţi) ~ equity - capital propriu esenţial (al
unei societăţî)

~ shop/store - cooperativă de consum ~ society - societate cooperatistă, cooperativă ~ system - sistem cooperatist, cooperaţie coownership s. coproprietate ~ of industry - acordare de actiuni angajatilor (la societatea în care
lucrează)

~ workers - (man.) muncitori esenţiali
(cu sarcini deosebite) şi responsabilitâţi

copartner s. coasociat, copartener copartnership s. asociaţie ~ of industry - acordare de acţiuni angajaţilor (la societatea în care
lucrează)

corkage ^. taxă pentru băuturile înfundate (servite în restaurant) corn s. 1. cereale, grâne 2. (SUA) porumb ~ and dry measure - măsură de capacitate pentm cereale şi mărfuri pulverulente ~ chandler - comerciant de cereale (cu amănuntul) ~ dealer - cerealist, comerciant de
cereale (cu ridicata)

copper s. 1. cupm, aramă; monedâ de aramă 2. pl. acţiuni ale unei societăţi de exploatare a cuprului ~ - bottomed - sigur, solid, cu acoperire (din punct de vedere
financiar)

copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia ~ paper - hârtie indigo/carbon copybook s. registru sau dosar conţinând copii de acte/documente copyright s. drept de autor (pentru operele literare, muzicale, artistice) adj. protejat de drepturile de autor, cu dreptul de publicatie rezervat v.t. a-şi rezerva drepturile de autor pentru (o carte, un disc etc.) ~ reserved - toate drepturile rezervate copywriter s. redactor (de reclame, anunţuri)

~ exchange - bursă de cereale ~ market - piaţă de cereale ~ trade - comerţ cu cereale corner 5'. acaparare (de mărfuri, acţiuni pentru a exercita controlul asupra preţurilor); monopol, monopolizare v.t. a acapara, a monopoliza (mărfuri, acţiuni) v.i. a forma un monopol corporate adj. 1. corporativ; constituit, formând o corporaţie 2. corporatist ~ body - organ constituit, persoană juridică ~ campaign - campanie organizaţională (campanie publicitară menită sâ
cultive imaginea unei companii în ansamblu)

~ culture - (man.) cultură/sistem de valori a(l) corporaţiei, cultură organizaţională

so_________________
~ customer - persoană juridică (client al unei băncî) ~ identity - (man.) identitatea corporaţiei ~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ income tax - (SUA) impozit pe profitul societăţii ~ logo - logo(gramă) de corporaţie ~ name nume social ~ planning - planificare corporativă ~ raider - (bur.) persoană fizică sau juridică ce încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpărarea masivă şi bruscă de acţiuni) -risk - risc corporativ (la alocarea capitalului, acesta reflectă efectele unui proiect asupra riscului firmei, măsurat ca efect asupra variabilitâţii profitului finnei) ~ seal - ştapila firmei; sigla firmei ~ sector - sector corporativ/al corpo-ratiilor (în economie) ~ state - stat corporatist ~ strategy - strategie corporativă/a corporaţiei ~ town - muncipalitate ~ trustee - instituţie mandatată corporation s. 1. corporaţie, persoană juridică 2. (SUA) corporaţie (persoanâ juridică care funcţionează separat şi distinct de proprietarii şi managerii săi, avănd astfel avantajul unei existenţe nelimitate, transferabilitatea simplă a părţilor sociale şi răspundere limitatâ) 3. municipalitate ~ aggr