A

abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) desertion/renunciation of rights 2. (a/ navei, al încărcăturiî) (mar.) abandonment 3. (retragerea dintr-o operaţiune cu primâ contra cedării unei prime) {bur.) abandon ~ pe mare rea - abandon in heavy sea abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to relinquish, to waive 2. (nava, încarcătura etc.) to abandon, to leave abandonare s.f. 1. (de drepturi, pretenţii) relinquishment 2. abandonment, abandoning ~ a navei - (de întregul echipqf, când nava nu mai poate fi salvaîa) abandonment of ship ~ a postului - dereliction ofduty ~ a produsului - (a prodncerii şi a comercializăru acestuia) product abandonment/elimination ~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction abandonat adj. {asig. mar.) abandoned, derelict ~ temporar - temporarily abandoned abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to work abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, workings 2. (acţiune') mining. cutting, hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al vitelor) slaughter abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 aside/away, to divert, to deviate: to sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} (dr.) to iniriiige, to vioîaie, to transgress abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting, deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation, transgression; trespass(ing) 3. {de la regulă) exception ~ de la datorie - breach ofduty ~ din drum - (niar.) deviation ~ disciplinară - misbehaviour, infraction ofdiscipline ~ medie - mean deviation ~ standard (concept statistic care indicâ gradul de deviere a unei serii de datefaţă de un etalon central) standard deviation abator s.n. slaughterhouse, abattoir abona v.r. (la} to subscribe ('to), to become a subscriber (to) abonament s.n. 1. (la ziar) subscription 2. (ca pref} subscription price/rate; (la restaurant} reduced price for regular customers 3. (la teatru, tramvai etc.) season ticket; (îa tren, aiitobnz} (SUA) commutation ticket; (îa restaitrant) luncheon voucher, book of luncheon vouchers, {SUA} (rednced--pnce) meal ticket a face un ~ (la) - to subscribe (to), to become a subscnber (to) abonat s.m. {la ziar, televiziune etc.) subscriber; (la îren, tramvai etc.) seasonticket holder, regular traveller; (la eiectricitaf.e, apă etc.) consumer; (telefonic) telephone user: {'ia resiauranf) runcheoii-voucher iioider, (SUA) meal-ticket lioldei aiiorda v.i. {u ucosta) (mar.) to moor, to land, to put ashore v.t. 1. (a se ciocni

12

ABO-ACA

de) (mar.) to collide with, to run foul of, to come into collision with 2. (o problemă, un subiect) to tackle, to deal with 3. (in grup o societate-mamâ cu filialele ei în scopuri contabile) to consolidate abordaj s.n. (mar.) collision abordare s.f. (in grup a unei societâţi--mamă cu filialele ei în scopuri con-tabile) consolidation ~ planificată - (pentru elaborarea situaţiei fluxului de numerar) (cont.) schedule approach abrevia v.t. to abbreviate, to abridge, to shorten abreviere s.f. abbreviation abroga v.t. to abrogate, to annul, to repeal, to abolish abrogare s.f. abrogation, annulment, rescission, abolishment absent adj. (de Id) absent, missing (from), not present (at) s.m. absentee ~ involuntar - (de la locul de muncâ) involuntary absentee absenta v.i. to be absent/missing absenteism^.n. absenteeism absenteist s.m. 1. absentee 2. (proprie-tar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arenda) absentee landlord, remittance man absenţă s.f. absence; nonattendance ~ de la domiciliu nonresidence ~ de la serviciu - (repetatâ şi nemo-tivată) absenteeism ~ franţuzească -(fară învoire) French leave ~ nemotivată - absence without leave absolvent.î.w. graduate absolvi v.t. 1. (un institut superior) to graduate (from) 2. (dr.) to acquit, to fmd / to pronounce not guilty

absorbţie s.f. (preluarea unei societâţi de către o alta mai mare) absorption, combination abstinenţă s.f. 1. (periodica) abstinence; (de durată) abstemiousness 2. (eliminarea unor consumuri individuale curente şi alocarea unei pârţi mai mari de venit pentru sporirea capitalului cu scopul de a mări producţia de bunuri economice viitoare} abstention abundenţă s.f. abundance, plenty; (bogăţie) richness, wealth, overflow abuz s.f. 1. (exces) abuse, excess, intemperance 2. (inşelăciune) abuse, deceit, fraud 3. (încălcare) encroachment, transgression; (ilegalitate) illegal action ~ de autoritate - abuse of authority ~ de drept - abuse of distress, misuse oflaw ~ de funcţie - abuse of office ~ de încredere - abuse of confidence/ tmst, breach of tmst ~ de putere - abuse of discretion, use ofundue authority, misfeasance a face ~ de - to make too free a use of, to indulge too freely in a face ~ de putere - to override one's commission acalmie s.f. (pe piaţa bursierâ) lull acapara v.t. (o marfă cu scopul de a controla furnizarea ei) to buy up; (mârfuri, acţiuni) to comer; (mărfuri în scop speculativ) to forestall; {a monopoliza) to monopolize, to engross acaparare s.f. buying up; comering, forestalling; coemption acaparator adj. forestalling; monopo-lizing; acquisitive s.m. forestaller,

ACA-ACC

13

buyer-up, speculative buyer, monopolizer; {de alimente) food hoarder acaret s.n. 1. (dependinţă) annex, outbuilding 2. pl. household implements; agricultural/farming implements 3.pl. (afr-.)chattel accelera v. t. (dezvoltared) to forward accelerator s.m. (principiu care evidenţiazâ o relaţie directă între volumul investiţiilor nete şi modificarea venitului national) accelerator accept s.n. 1. (cambie acceptată/ andosată de o bancă) acceptance, accepted bill 2. (acord de acceptare a unei cambii, încheiat între importator sau exportator şi bancă) acceptance credit ~ bancar - bank/banker's acceptance ~ curat/fâră rezerve/menţiuni - clean acceptance ~ de garanţie colateralâ - (pentru un împrumuf) collateral acceptance accepta v.t. 1. to accept; (o oferta) to accept, to agree to, to close with 2. (p cambie, un bilet la ordin la scadenţă sau înaintea scadenţeî) to take up acceptabil adj. acceptable; (despre preţurî) reasonable, fair acceptant.s'.w. acceptor ~ pentru onoare - (al unei cambii) acceptor for honour ~ sub protest - {al unei cambiî)
acceptor supra protest

acceptare s.f. acceptance ~ a mârcii - (de către consumatori) brand acceptance ~ a succesiunii — acceptance of an
estate

~ a titlurilor - {dobândirea de titluri la termen) accept delivery ~ bancară - bank//banker's acceptance

~ condiţională - (a unei oferte de câtre cumpărător dacâ primeşte unele facilitâţi) conditional acceptance ~ contra documente - acceptance against documents ~ de complezenţâ - accomodation acceptance ~ de consumatori - (a unui produs) consumer acceptance ~ în alb - acceptance in blank, blank acceptance ~ în caz de necesitate - acceptance m case ofneed ~ necondiţionată/fără rezerve unconditional/general acceptance ~ parţială - partial acceptance ~ pentru cotare - (a acţiunilor unei societăţi la bursa) admission to quotation ~ pentru onoare - (a unei cambii neacceptate/neplătite) acceptance for honour ~ specialâ/cu rezerve - special/ qualified acceptance ~ sub protest - acceptance supra protest acces s.n. access ~ legal - (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) (dr.) legal access ~ liber - free access accesibil adj. accessibile, approachable; (despre preţurî) popular accesibilitate s.f. 1. accessibility, accessibleness, approachability 2. (numârul de indivizi care recepţioneaza mesajul unei campanii publicitare) reach accesoriu adj. accessory, incidental; secondary, collateral s.n. pl. appurtenances

14

ACC-ACO ~ de susţinere - (pentru a preveni scâderea cursului unor acţiuni la bursâ) support purchase ~ speculativă - (cumpărarea de bunuri sau de valori mobiliare cu scopul de a le revinde ulterior cu profif) speculation acquisition achiziţiona v.t. to purchase, to acquire, to buy achiziţionare s.f. purchasing, acquisition, acquiring acont s.n. (platâ partiala) part/partial payment, payment on account, sum paid on account; (prima rata) first instalment, down payment; (arvună) eamest money, handsel; (avans) advance (money), {care asigurâ prioritate la cumpărare sau vânzare în condiţii prestabilite) option money; (plătit la semnarea contractului de închiriere) key money a plăti un ~ cuiva - to pay smb. a sum on account/a first instalment aconta v.t. to pay on account (for), to pay/to give eamest money (for) acoperi v.t. 1. {bur., fm.) to cover; (un deficit) to make vip, to raeet 1. (un risc) (asig.) to cover acoperire s.f. 1. (bur., fin.) coverage; (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) covering; (pperaţiune de contracarare a riscurilor ce pot decurge dîn fluctu-aţiile cursurilor la bursele de mărfuri, din variaţiile preţurilor în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale cursurilor de schimb) hedging 2. (a unui risc) (asig.) cover, coverage 3. (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un

accident.s'.n. accident ~ asigurat - insured accident ~ cauzat terţilor - accident to third party ~ de exploatare - shop/mill accident ~ de muncă - industrial/labour/work accident ~ maritim - marine/maritime casualty, accident at sea acciz s.n. excise (duty/tax); inland duty a impune plata accizelor - to excise accizars.m. exciseman achita v.t. 1. (a plătî) to pay, to settle, to discharge, to defray; (a stinge o datorie) to extinguish; (parţial) to compound; (integral) to pay off; (in rate micî) to pay out; (la timp) to pay up; (taxele vamale) to clear up; (o cambie înainte de scadenta) to retire 2. (dr.) to acquit, to discharge achitare s.f. 1. (plata) payment, settlement, discharge, defrayal, defrayment; (a taxelor vamale) clearance; (a unei cambii înainte de scadenţă) retirement 2. {dr.) acquittal, absolution-, (de către juraţi) deliverance; {de câtre judecătorul de instrucţie) discharge ~ a dobânzilor la un împrumut -service of a loan ~ într-o singură tranşă - single payment achizitor s.m. acquirer, buyer, purchaser achiziţie s.f. 1. (cumpârăturâ) purchase, acquisition 2. {achiziţionare) purchase, purchasing, acquiring, buying ~ condiţionatâ - memorandum buying

ACO-ACO

15

niesaj publicitar în timpul tinei campaniî) coverage ~ a dividendelor - (indicator care arata de câte ori pot fi plâtite dividendele din profîtul net al unei societăţî) dividend cover ~ a dobânzii - (indicator care aratâ de căte ori pot fi plătite dobânzile unei întreprinderi din profitul său brut) interest cover ~ a monedei - backing of currency ~ a posibilitâţilor de vânzare - (raportul dintre numărul estimat de clienţi şi numărul pe care îl poate deservi un agent de vânzări) sales coverage ~ bancarâ — {garantare parţială a bancnotelor de către banca de emisiune cu ajutorul unui portofoliu de titluri de valoare, devize convertibile etc.) banking cover ~ continentalâ - (asigurare auto britanicâ oferitâ persoanelor care se deplaseazâ pe continentul european) continental cover ~ efectivă/reală - (campanie publicitarâ care reia de cel puţin patru ori un mesaj publicitar) effective/four-plus cover ~ excedentară - (cumpărarea unui număr mai mare de titluri decât pot fî vândute) (bur.) long position, bull account/position ~ financiară - backing ~ insuficientă - (bur.) short covering, bear account/position ~ în acţiuni - (situaţia unei societâţi anonime, care nu mai desfăşoară activitate economicq, dar care are încă existenţă juridîcîi) bare shell

~ în aur — {gradul de acoperire a bancnotelor aflate în circulaţie) gold cover ~ la termen - (bur.) forward cover ~ minimă necesară - (bur.) minimum margin requirements ~ monetară - (cantitatea de valori relativ certe - aur, valute convertibile etc. — deţinute obligatoriu de către bâncile de emisiune şi exprimată printr-un procent din suma totală a emisiumi monetare} currency cover ~ prin active - (fin.) asset cover a avea ~ - to be covered, to hold security a nu avea ~ - to be uncovered, to lack security acord s.n. agreement; arrangement ~ anulabil - cancellable agreement ~ asupra navlului - (mar.) rate agreement ~ asupra tarifelor vamale tariff/union agreement ~ bilateral - bilateral agreement ~ colectiv - collective agreement ~ comercial - trade agreement ~ comercial reciproc/pe bază de reciprocitate - (cu reducerea taxelor vamale) reciprocal trade agreement ~ comercial şi de plăţi - trade agreement and payment ~ contractual restrictiv - (care interzice anumite acţium) (dr.) restrictive covenant ~ cu creditorii - (concordat) private arrangement, deed of arrangemeiw assignment ~ de angajare - (de forţă de munca necesara pentru anumite lucrări, încheiat între patronat şi sindicate) manning agreement

16

ACO-ACO

~ de arbitraj - arbitration agreement ~ de asociere - (la CEE) association agreement ~ de barter - barter agreement ~ de cliring - clearing agreement ~ de colaborare working agreement ~ de consorţiu consortium agreement ~ de constituire a unui sindicat -syndicate agreement ~ de cooperare economică internaţională - intemational eco-nomic cooperation agreement ~ de credit cu reînnoire automată -revolving credit agreement ~ de cumpărare cu plata în rate -(proprietatea asupra produsului devenind efectivă în momentul livrăriî) deferred payment agreement ~ de evitare a dublei impuneri -agreement to avoid double taxation ~ de fixare a preţurilor de revânzare - {sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumator sunt stabilite de producător) {SUA) fair-trade agree-ment ~ de garantare a investiţiilor -guaranteed investment agreement ~ de indexări salariale - (prevâzut într-un contract de muncâ pentru situaţia în care preţurile cu amănuntul depăşesc un anumit nivel) threshold agreement ~ de plăţi - payment agreement ~ de productivitate - (între sindicate şi patronat, prin care mâririle salariale sunt condiţionate de creşterea produc-tivităţii) productivity agreement ~ de răscumpărare - (a titlurilor de valoare} repurchase agreement

~ de reeşalonare a datoriei externe standstill/rescheduling agreement ~ de transfer - (convenţie între două ţâri privind fluxul plâţilor interna-ţionale) transfer agreement ~ de vânzare - agreement to sell ~ de vânzare pe credit - credit sale agreement ~ del credere - del credere agreement ~ economic - economic agreement ~ exclusiv de vânzări - (intre furnizor şi comerciantul local) exclusive sales agreement ~ fârâ concesii/compromisun - 'harâ bargain ~ general de împrumut - (al FMI) general arrangement to borrow ~ global - overall agreement, bargain by thejob/lump, package deal ~ internaţional de produse -intemational agreement for goods ~ între debitor şi creditori - (în caz de fahment) (dr.) scheme of composition/arrangement between debtor and creditors ~ multilateral - multilateral agreement ~ mutual - (incheiat între două sau mai multe state, care prevede facilităţi de natură comercială} reciprocity, mutual agreement ~ prealabil - previous agreement ~ prezidenţial - (incheiat de preşedinte cu un stat strâin, care nu necesită aprobarea senatuluî} (SUA) executive agreement ~ scris - agreement in writing ~ stand-by (încheiat cu FMI) stand--by agreement/arrangement ~ -tip - pattem setting agreement ~ verbal - verbal/oral agreement a fi plătit în ~ - to be paid by the job

ACO-ACT

17

acorda v.t. 1. {a da, a aloca) to grant; to give; (a permite) to allow, to permit; (a decernd) to award; (un drept, un privilegiu) to licence, to charter 2. (un termen) (dr.) to respite ~ cuiva un împrumut - to accommodate smb. with a loan ~ daune - interese - to award damages acordare s.f. granting; giving ~ de acţiuni angajaţilor - (la societatea în care lucreazâ) coownership/copartnership of industry ~ de consultanţă pentru recuperarea datoriilor - debt counselling ~ de licenţe de fabricaţie - licensing ~ de rabaturi - discounting acosta v.i. to moor, to land, to come/to handle/to haul alongside; to berth, to wharf ~ în bune condiţii - to make a safe landing acreditivs.n. letter of credit ~ colectiv - general letter ofcredit ~ confirmat - confirmed letter of credit ~ cu livrări eşalonate - letter of credit with spread-out deliveries ~ de export - export letter ofcredit ~ deschis - open credit ~ direct - direct letter of credit ~ documentar - documentary letter of credit ~ dublu - back-to-back letter of credit ~ irevocabil - irrevocable letter of credit ~ în alb - (cu suma nespecifîcatâ) blank credit ~ limitat - limited letter of credit ~ neconfîrmat - unconfirmed letter of credit

~ nominal - straight letter of credit ~ plătibil în tranşe - instalment letter of credit ~ reînnoit automat - revolving credit ~ revocabil - revocable letter of credit ~ simplu - simple credit ~ subsidiar - subsidiary letter ofcredit ~ transferabil - transferable letter of credit ~ utilizabil prin cambii - letter of credit useful by bills of exchange acru s.m. (unitate de suprafaîa} acre act s.n. 1. (faptă) act, action 2. (dr.) deed, act, document; legal instrument; writ; pl. judicial acts; (certifîcat) certificate ~ adiţional - addendum, rider ~ de avarie comună - (mar.) general average ~ de cesiune - deed of assignment/ conveyance ~ de conHscare a încărcăturii seizure note ~ de constatare — (asupra încărcăturif) statement notice; (expertiză) survey report ~ de constatare a cărăuşului - (pentru starea mărfif) (mar.) carrier's statement ~ de depozit în garanţie - bailment ~ de depunere a mărfurilor în consignaţie - consignment ~ de donaţie - deed of gift ~ de faliment - act ofbankruptcy ~ de garanţie de depozitare warehouse bond ~ de garanţie pentru tranzit - transit bond ~ de încredinţare spre custodie deed of tmst ~ de însoţire - (facturâ) bill ofparcels

18

ACT-ACT

~ de lichidare a daunei - (asig.) claim release and discharge ~ de lichidare în vamă - {mar.) clearance note ~ de lichidare în vamă la intrare -(mar.) inward clearance bill/certificate, entry certificate ~ de naţionalitate - (a navei) certificate ofregistry ~ de navigaţie - marine document ~ de proprietate - deed ofproperty ~ de război - act ofwar ~ de recepţie - acceptance certificate ~ de revizie vamală specială - bill of sight ~ de subrogare - subrogation form ~ de transfer - (al unei proprietăţî) conveyance; (de titluri de vaîoare) deed of transfer, transfer deed ~ de vânzare - bill of sale ~ de vânzare absolut - (fărâ ipotecarea mărfiî) absolute bill of sale ~ de vânzare condiţionat - (cu ipotecarea niărfîi) conditional bill of sale ~ justifîcativ/probant - supporting document, document in proof/support, documentary evidence ~ notarial notarial act/deed, solicitor's deed ~ oficial - official document ~ public public document acte ale navei - (de registru şi de companie) ship's/vessel's documents/ papers ~ comerciale - acts of commerce activ s.n. (şi pl.) (cont., dr., fin.) asset(s) ~ de capital - (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normală afirmeî) capital asset

~ şi pasiv - assets and liabilities active acceptate — (drept garanţie de o banca) bankable assets ~ agresive - (active cu un coeficient beta mai mare decât cel al pieţeî) (bur.) aggressive assets ~ amortizabile - depreciable assets ~ blocate - frozen assets ~ circulante/curente (elemente de acliv absorbite şi transformate în ciclul deproducţie) circulating/current assets ~ circulante nete - net quick assets ~ comerciale/de exploatare -commercial/operating assets ~ convertibile în lichidităţi - quick/ realizable assets ~ corporale/tangibile - tangible/ physical assets '" cu risc - risk assets ~ curente temporare - (active circu-lante cufluctuaţii sezoniere sau ciclice) temporary current assets ~ epuizabile/cu durată limitată de exploatare - {inine, cariere etc., care se epuizează în timp) wasting assets ~ eventuale - contingent assets ~ fictive - fîctitions assets ~ fînanciare - financial assets ~ fîxe - fixed assets ~ foarte lichide - quick assets ~ de rezervă - reserve assets ~ imobilizate permanent assets ~ inepuizabile nonwasting assets ~ în curs de fabricaţie (cont.) work in process/progress ~ lichide/disponibile - liquid/ available/cash assets ~minimale - (rezerve minime ale unei băncî} minimal assets ~mobiliare personal assets ~ monetare - monetary assets

ACT-ACŢ

19

~ necorporale/intangibile - (brevete, licenţe, mărci de fabrică etc.) intangible assets ~ nelichide - illiquid assets ~ nete - (activul contabil minus pasivul
exigibif) net assets

~ de transport maritim - shipping industry ~ fărâ perspectivă - termmal/dead-endjob ~ prevăzută în buget - budgeted
activity

~ nominale - {in contabilitatea în partidă dublâ) nominal assets ~ ponderate cu riscul aferent - (fîn.) risk-adjusted assets ~ productive - productive assets; (care aduc dobânda) (fin.) active assets ~ reale - real assets ~ sensibile la dobândă - interest-sensitive assets ~ sociale - company's assets ~ stagnante - (care nu pot fi vândute rapid contra numerar) slow assets ~ subevaluate - hidden assets ~ succesorale - (dr.) legal assets, net
estate

~ principală/de bazâ - core activity/ business ~ publică - public activity actualizare s.f. 1. bringing up-to-date 2. (raţionament economic prin care se determinâ evaluarea prezentă a unui activ, a unui venit, a unei utilitâţi viitoare) net present value method actualiza v.t. to bring up-to-date, to update actuar^.m. actuary actuarial adj. actuarial acţiona v.i. to act, to take action; to
proceed v.t. (p maşină, un utilaj) to

activitate s.f. activity; (comerciala) business; (lucru, munca) work ~ bancară - banking ~ bancară de bază - basic banking ~ bancară de la domiciliul clientului - (prin telefon sau calculator) home banking ~ bancară electronică - electronic banking ~ bancară prin intermediul sucursalelor - branch banking ~ comercială frauduloasă - (activitate desfâşurată în timpul derulării procedurilor defaliment şi nedeclaratâ la tribunat) fraudulent trading ~ de atragere de depozite - (a unei bâncî) deposit - taking business ~ de consilier în problemele salariaţilor - employee counselling

operate, to set in action/motion, to mn ~ conform instrucţiunilor - to proceed as directed ~ în calitate de - to act in one's capacity ~ în judecată pe cineva - to bring/to take an action against smb., to sue smb. acţionar s.m. shareholder; stockholder; (care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societâţiî} contributory al unei societăţi de investiţii fînanciare - unit-holder ~ deţinător de acţiuni nominale -stockholder ofrecord ~ deţinător de acţiuni preferenţiale preference shareholder ~ majoritar principal/controlling shareholder ~ minoritar - minority shareholder

20____________________________

____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law 3. (titlu de valoare) share; stock ~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden share ~ directa — (presiuni exercitate de muncitori asupra patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action ~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law ~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for restauration, restitutio in integrum; trover ~ mixta - (civila si penald) mixed action ~ pentru daune - action for damages ~ reala - (pentru arestarea unei nave) (mar.) action in rem ~ reconventionala - (dr.) cross action ~ subrogatorie - (dr.) indirect action actiuni achitate integral - fully paid shares ~ active - (frecvent tranzactionate) active shares ~ ale administratorilor - (acfiuni pe care administratorii unei societdti

anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului) qualifying shares ~ ale companiilor care exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.) plantations ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de servicii publice -public utilities ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation shares ~ ale societatilor din industria cauciucului - rubbers ~ ale societatilor din industria distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune, teatru) amusement/ entertainment shares ~ ale societatilor din industria de automobile automotive shares, motors ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming, shares ~ ale societatilor din industria textila - textiles ~ ale societatilor din industria tutunului - tobaccos ~ ale societatilor din sectorul asigurarilor - insurance shares ~ ale societatilor din sectorul comercial - commercials ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii aurului gold shares ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii cuprului coppers ~ alfa - (foarte sigure §i rentabile) alpha shares, blue chips

ACT-ACT

21

~ amanate - (cu plata dividendelor dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni aufost achitate) - deferred shares ~ americane - (ale societdtilor din SUA) Yankees ~ atractive - (frecvent tranzactionate) leaders ~ australiene - (ale societdtilor din Australia, mai ales din industria minierd si a prelucrdrii tutunului) Kangaroos ~ - barometru - barometer stock ~ comune/obisnuite - common/ ordinary shares/stock, equity shares ~ cotate/listate - listed shares ~ cu drept de vot - voting shares ~ cu drept de vot restrictiv restricted voting shares ~ cu drepturi multiple de vot multiple voting shares ~ cu perspective de crestere - growth shares/stock ~ cu profit mare - high yielders ~ cu sau fara drept de vot - (SUA) classified common stock ~ de compensare - (actiuni ale statului oferite in compensate actionarilor de la unele societdti nationalizate) compensation stock ~ de folosinta - (titlu emis in locul unei acfiuni rambursate si care da drept la o parte din activele ce ar rezulta din lichidarea societdtii) bonus shares ~ de fondator - founder's/vendor's
shares

~ de tezaur - (actiuni comune rdscumpdrate de societatea emitentd de la actionari) (SUA) Treasury shares/stock

~ detinute de public - outstanding shares ~ divizate — (in alte actiuni cu valoare mai mica) split shares ~ emise la preturi foarte scazute (pentru speculatii) penny stock ~ emise pentru obtinerea de lichiditati - cash capital/shares ~ excedentare - (actiuni preferentiale necumpdrate la emisiune de actionarii existent!) excess shares ~ fara drept de vot - nonvoting/ voteless shares ~ fara valoare nominala - shares of no par value/without par value, unvalued shares ~ feroviare - (ale companiilor feroviare) railway/rail shares, rails; (SUA) railroads ~ fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) watering stock, waters ~ gemene — (actiunile a doud societdti independente din punct de vedere juridic care au aceiasi actionari) twin shares ~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de capital ale societdtii si care sunt distribute actionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) bonus issue/shares ~ indivize -joint shares ~ industriale (emise de societdti comerciale industriale) industrial shares, industrials ~ la moda — (foarte cdutate pentru o scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la purtator - bearer shares, shares to bearer ~ la societati de investitii financiare trust units

22

ACT-ACU

~ manageriale - management/ managers' shares ~ marcate - (al cdror certificat de acfiuni poartd dovada exercitdrii drepturilor specifice) marked shares ~ neparticipative - (care nil participd la profit, dar au un dividend fix) nonparticipating shares ~ nepreferentiale/neprivilegiate ordinary/common shares/stock ~ nesigure - bazaar shares ~ noi - (emise in cadrul cresterii capitahdui social) new shares ~ nominale - registered shares/stock ~ petroliere - {ale companiilor petroliere) oil shares ~ preferentiale - (cu plata prioritard a dividendelor) preference/preferred shares, senior shares/stock ~ preferentiale cumulative - {cu dividend cumulativ) cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale cumulative $i cu participare deplina - fully participating and cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale necumulative - (jard dividend cumulativ) noncumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale nerecuperabile - (pe care societatea emitentd nu are dreptui sd Ie rdscumpere) irredeemable preference/preferred shares/stock ~ purtatoare de dividende - dividend-beanng shares ~ revocabile — (pe care emitentui isi rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra) revocable shares ~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u; detind pciilru a Candida, ca inembru m

consiliul de administratie al societdtii respective) directors '/qualification shares ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de redresare) recovery shares ~ sud-africane - (al societdtilor din Africa de Sud, mai ales din indiistria extractiei de aur) Kaffirs ~ suplimentare - (emise in contui dividendelor) scrips ~ tranzactionate in afara bursei over-the-counter shares ~ vechi - {care, la o eventuald emisiune, va avea o valoare mai mica decdt o actiune noua) old shares acumula v.t. to accumulate, to amass; (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to hoard up; (a inmagazina) to store; (a spori) to increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to accrue acumulare s.f. \. accumulation 2. (mdrirea valoru unui activ prin crestere naturala) accretion; accrual ~ de capital accumulation of capital, capital accumulation/formation ~ primara primary/original accumulation acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge (with) 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to enter/to lay an action/a charge against, to proceed against; (im functionar public) to impeach acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.) charge; (inculpare) inculpation, imputation, mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui functionar public) impeachment; (pentru diverse vmi) indictment a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for tii^l, to .•i.'.icH^i smb.

^^,.

ADA-ADM

23

adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) increase, increment, rise; (plus) extra; (supliment) supplement; {completare) completion, appendage, pendant; (anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (amendament) amendment; (la o lege, un document) additional clause, rider; (la un testament} codicil; (la o polita) slip ~ comercial - (trade) markup ~ la greutate - makeweight adauga v.t. to add adaptabilitate s.f. adaptability ~ a factorilor de productie (capacitated de asociere a unei unitati dintr-nn factor cu mai miilte unitati din alt factor de productie) production factors adaptability adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, suitable adept 5. m. partisan, follower, adherent; (sprijinitor) supporter, backer, advocate ~ al cartelarii - cartelist "- al economiei planificate/dirijate statist adeverinta s.f. {certificat) certificate; (de primire) receipt; {cupon) counterfoil; (recipisa de depunere a marfurilor) warrant; {atestat) attestation ~ de vama pentru provizii de bord (mar.) ship's store bond a elibera o ~ - to draw up/to issue a certificate aditional adj. additional, extra; (suplimentar) supplementary adjudeca v.t. {la licitatie) to knock down adjudecatar s.m. (la licitatie) highest bidder, successful tenderer

adjunct adj. deputy...; assistant s.m. deputy; assistant administra v.t. {a conduce) to manage, to administer; to husband; to superintend; (o afacere) to carry on, to run; (prost, incompetent) to mismanage administrare s.f. administration; management; husbandry; superintendence ~ a activelor - administration of assets ~ a averii - (apartindnd unei persoane decedate) (dr.) administration of estates ~ a contului - account management ~ a datoriei - debt management ~ a navei management of the ship/ vessel, ship's management, husbandry ~ fiduciara trusteeship ~ judiciara - trusteeship in bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor) procuration ~ proasta/incompetenta mismanagement administrativ adj. administrative administrator s.m. administrator; (director) manager, director, executive; {al unui spital, al unei mchisori) warden, governor; {al bunurilor altei persoane) trustee; (supraveghetor) superintendent; {econom al unui colegiu, al unui club) steward; (intendent) housekeeper; {custode) custodian, keeper ~ de chei - wharfinger ~ de cont - account manager ~ de dana - (SUA) wharf superintendent ~ de epave - receiver of wrecks ~ de nava - ship's husband - delegat - managing director, acting manager

24

ADM-ADU

~ funciar - estate manager, land agent ~ judiciar - (al averii falitului) tmstee in bankruptcy, receiver (in bankruptcy), official receiver ~ public/din oficiu - public trustee administratie s.f. 1. (conducere) administration, management; (directie) direction; {inspectoral) superintendence 2. (serviciu) administrative service/department 3. (guvernare, guvern) government; (SUA) administration ~ a drumurilor - road board ~ financiara - revenue office, tax administration ~ locala - local authority/body/ government ~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de stat - state management, civil service admis adj. admitted; (acceptat) accepted; received; (recunoscut) acknowledged admisa asigurarea interesului total (asig.) full interest admitted admisibil adj. admissible; allowable admite v.t. 1. (o cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to admit, to let in, to matriculate ~ un apel - (dr.) to allow an appeal admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) admission, admittance; matriculation ~ de noi membri - admission of new members ~ temporara - (a mdrfurilor de import cu scutire de taxe vamale) temporary admission adoptav.?. to adopt

~ un proiect de lege - to adopt/to pass a bill adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r. (cuiva) to address oneself to, to address smb., to approach; (pentru a solicita ceva) to apply to adresant^./n. addressee adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul uncle se gdseste cinevd) address; (domiciliu) domicile, residence 3. (scrisoare oficiald) address ~ completa - full address ~ juridica - legal address ~ mobila - float address ~ permanenta - permanent address ~ postala - postal address ~ privata - home address ~ sociala - registered address aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta) to transport, to convey 3. (a produce, a da) to bring in, to yield; (cdstig; despre o mar/a) to command aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to lay in/up; (recolta) to gather/to get in, to harvest, to reap 3. (a colecta) to collect 4. {la o adunare) to assemble ~ impozite - to raise money, to levy/to

collect taxes/money
~ prin colecta - to collect money/ subscriptions adunare s.f. (sedinta) sitting; (intrunire) meeting, rally; (plen) assembly; (politico} congress, convention ~ a actionarilor - shareholders'/ stockholders' meeting ~ a creditorilor - creditors' meeting ~ generala a actionarilor - general meeting of shareholders

(incheiatd si reusita) bargain. plenty 2.potentiale/posibile .f. racketeer 2. {in sens general) affair 2. to affiliate v.remunerative business. capital stroke of business ~ riscanta . poster.(a actionarilor) extraordinary general meeting ~ legislative . editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advertorial aeroports. wildcatting afaceri ale initiatilor . gamble.shady deal/affair ~ necinstita .good stroke of business ~ cinstita . de clientela) affluence. paying/going concern/bargain.moneymaker ~ buna .) chartering business ~ maritime .selling pressure .loss maker ~ rentabila .bad stroke/piece of business.(mar.show bill afisa v.state affair ~ dubioasa . to be affiliated afi§ s. 1. airport afacere s.n. (judiciara) case. shipping business .f. bad/losing bargain ~ producatoare de pierderi . business. deal.n. billboard ~ mare .straight dealing ~ civila .t.adventure.civil case/suit ~ de familie . inaiti functionari care detin informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.rush ~ a ofertelor de vanzare .crown poster ~ mic .(in care una dintre parti obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ proasta . bill.long-winded business ~ de navlosire .r.(a actionarilor) annual general meeting ~ generala extraordinara . to post up. (de lume.) ordinary business ~ olandeza .ADU-AFL 25 ~ generala anuala .t. (pm de afaceri) businessman afilia v.legislative assembly ~ statutara . lawsuit ~ banoasa . commerce. (tranzactie) transaction 3. (articol de fond. 1.family business ~ de stat . to bill afi§are s.(asigurdri de afaceri.banking ~ bancare de mare anvergura (implicdnd sume mari de bani) wholesale banking ~ de lunga durata . to affiliate. (spirit mtreprinzdtor) mercantile spirit.f. 1. businesslike manner afacerist s.f. notice board ailuenta s.(directori de societdti.handbill ~ publicitar .business prospects a intra in ~ .maritime affairs/ business. (peiorativ) trafficker. bill sticking afisier s.n. altele decdt cele care nu sunt din sectorul industrial) (asig.(prima adunare generala a actionarilor) statutory meeting/report advertorial s. (negot) trade. 1.to establish oneself in business afacerism s. (peiorativ) profiteering. shady business 2.) insider dealing/trading ~ bancare .n.(a unui functionar public) jobbery ~ obisnuita . (belsug) affluence.m.to go into business a se lansa in ~ .

) chartering.(bur.to charter space afretare s.(a mdrfurilor) receiving clerk ~ de publicitate .collecting agent ~ de Tncarcare . (mar. (mar.t. mar.(in baza politelor de asigurare) claims adjuster ~ de pariuri .carrier's agent ~ al navlositorului .) chartering agent/broker. (de schimb.export agent ~ de import . to fix ~ cu navlu forfetar/global .marine insurance broker ~ de bursa .import agent ~ de investitii . (cornet) note/pocket book 2.(asig. (SUA) commission broker. clienti.) stockbroker.) owner's agent ~ al carausului . charter bound agent ~ al unei companii de mesagerie (SUA) expressman ~ comercial .(specializat in tranzactii cu optiuni) option dealer/operator.commission agent ~ consular . agent.(mar. freightage.insurance agent/ broker. fixture agenda s. (de capital.) company's agent ~ de cumparare .press agent ~ de primire .f. (ordine de zi) agenda. (de cambii) cambist.shipping and forwarding agent ~ de lichidare in vama .) to charter. middleman 2. freight agent/broker ~ de onorare a cererilor de despa-gubire . (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en: .) Lloyd's agent ~ de asigurari maritime . 1.clearance/ clearing agent. (de mdrfuri) mercantile broker. 1.bookmaker ~ de presa . freight forwarder ~ de export . (SUA) customs broker ~ de navlosire (mar.unloading agent ~ de descarcare-primire .(mar.loading contractor ~ de incarcare si expeditie .) charterer's agent. to freight. medium.exciseman ~ de companie . (comisionar) mercantile agent. bursa etc. to affreight.) inflow. (comis-voiajor) travelling salesman. mar. mdrfuri etc. (intermediar) merchandise broker ~ comercial costier .) broker.f.(mar.to charter for lump sum ~ spatiu pe nava .discharging contractor ~ de expeditie .m. ship's chandler ~ de asigurare .advertising/publicity agent ~ de schimb .consular agent ~ de aprovizionare a navelor shipchandler. running broker.(a mdrfurilor) forwarding agent. canvasser.) abandonee. influx afreta v.(mar.26 AFL-AGE aflux s. order of the day agent s.commercial agent. (la bursa de mdrfuri) produce broker ~ de colectare a accizelor . affreightment. (cdruia i se cedeazd un bun asigurat) (asig. (substantd) agent ~ al armatorului .money manager ~ de incasari .) beachman ~ comisionar . (intermediar) go-between. n. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de asigurare Lloyd .(care achizitioneazd mdrfuri pentru patronul sail) purchasing agent ~ de descarcare .

ship sale broker ~ de vanzari .debt-recovery agency ~ de stiri ..port agency ~ vamala .) agio.y..rating agency ~ de recuperare a datoriilor . (SUA) realtor ~ intermediar . ship agent/ broker. estate agent.news agency ~ de verificare a solvabilitatii .transport agent ~ de transport si expeditie .shipping agency ~ de plasare . geiieratsng sc. plani.(care inregistreazd transferal titlurilor de valoare) (SUA) transfer agent ~ de transport .discount broker. agrarian agregat s.advertising agency ~ de rating . agiotage agiotor. (despre piata bursieru} excited agrar adj. exactor.u' niasouici acli':uutea econciii[(.credit reference agency ~ de informatii financiare .transit agent ~ de vanzare a navei .refrigerant fluid ~ general al armatorului . (care fixeazd impozitele) assessor ~ frigorific .circulating medium ~ pentru brevete .selling agent.n.maritime agency ~ portuara .ticket agciicy ~ de garantare a creditelor de export .tax collector.export credit agency ~ de informatii de credit . {indicts. (bur. (a pietei bursiere prin cumpdrarea masivd de actiiim ale unei societdti neperfbrmante cu intentia de u-i create artificial valoarea) bubble agitat adj.real estate agent/ operator.n i./' agen.health officer agentie A. cooling agent.Mic ci.t. unit.marine agent..customs agency agio s. 2. agio/stockjobber agitare s.paying agent ~ sanitar ..n u ii/ici tan') a^gre^ti^ . {^euhi} uffice ~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi..foreign exchange broker/dealer ~ de scont . premium agiota v.travel/tourist agency ~ guvernamentala .press agency ~ de publicitate .del credere agent ~ electoral .subscription agent ~ de transfer .shipping and forwarding agent ~ de tranzitari .:' siati.government agency ~ imobiliara .) husband ~ imobiliar .estate agency ~ maritima . refrigerant ~ frigorific lichid .(unui client sau a unei firme) credit agency ~ de voiaj .f. bill broker ~ de subscriere . exacter. sales agent/representative ~ del credere . (uti/a]) (engine) unit.(despre firme) status enquiry agency ~ de navigatie .m. to job.(mar. to bull and bear agiotaj s. to speculate on the stock exchange.employment agency/ bureau ~ de presa .(comisionar cu ridicatd) factor ~ maritim . agency ~ de bilete .AGE-AGR 27 ~ de schimb valutar . :"-seinbly.patent agent ~ platitor .n. fin.canvasser ~ fiscal . (de expeditie) shipping agent ~ monetar .)1.! cme .cold carrier.

(bdnesc) allowance.charge hand ~ de na§tere .n. eve ~ al lichidarii . agronomist agronomic s.f.f. in momentui convertirii obligatiunilor. agricultural zootechnics ajun s.(acordat familiilor numeroase) state grant to large families . (asistentd) assistance. (la nevoie) relief. farmer. (material) support. agricultural agricultor s. agronomy. 1. agriculture.(mdrirea sau scdderea valorii unui post de activ din bilant pand la valoarea zilei respective) (cont.m.m. aid.n. assistant 2.i. to arrive (at) 2. farming.f. (tdran) peasant agricultura s.(bur.sick(ness) allowance/ benefit/pay ~ de inmormantare .mechanized agriculture ~ mixta .(sumd rezultatd.intensive agriculture. land surveyor agrimensura s. farm practices agrozootehnica s. agrochemistry. agricultural chemistry agroindustrie s.(ansamblu de politici si mdsuri macroeconomice luate de stat) conjunctural adjustment subsistence ^bsist ~ de subzistenta — agriculture/farming ~ extensiva . agriculturist. (despre o sumo) to amount (to) ~ la scadenta .(modificdri promovate de autoritdtile guvernamentale pentru ameliorarea climatului general al economiei nationale) structural adjustment ajustari ale taxelor vamale la export .) name day ajunge v.m.f.macroeconomic aggregate ~ monetar . to aid. (a sustine) to sustain.wage adjustment ~ a valorii . land surveying agrobiologie s. high farming ~ mecanizata . agrotechnics.f.f.t.monetary aggregate agricol adj.f.to fall due ~ la un compromis .f. (la) to adjust (to) ajustare s. agricultural engineering.m. agrobiology.f. (material) to support. ~ a salariilor .t. land use. (adjunct) adjunct.(cu creditorii) to compound ajusta v.) value adjustment ~ conjuncturala .maternity allowance/ benefit/pay ~ de stat . (la) 1. (loctiitor) deputy. cultivator. agricultural biology agrochimie s.border tax adjustments ajuta v. aid. to assist. (alocatie) benefit s.extensive agriculture ~ intensiva . agronomics. agribusiness agronoms.(a conturilor in vederea mcheierii bilan^ului) year-end adjustment ~ structurala .(cultivarea pdmantului si cresterea animalelor) mixed farming agrimensor s. (la nevoie) to relieve ajutor s. adjustment ~ ^mM a Droturilor -corrcctiE price adjustment ~ la convertire .28 AGR-AJU ~ macroeconomic . agriculture agrotehnica s. adjoint ~ de boala .death grant ~ de maistru . to back up. din diferenta dintre pretui de rambursare al vechilor obligatiuni si pretui color noi) adjustment on conversion ~ la sfarsitui anului .

(dr. dole ~ economic . to nourish 2. (CM apd. to add/to adjoin/to subjoin to.economic assistance ~ extern . (a selecta) to select.t.mutual aid ~ pentru comert . herewith album s. (a compara) to compare. allocation.t.(din costui total) cost allocation ~ a resurselor .AJU-ALO 29 ~ de §omaj .f. to assign. assignment. appropriation ~ a activelor . to vote 3. 1.) scrap book ~ de mostre . alimente special ambalate si preparate pentru a fi consumate imediat) convenience goods alimenta v. (un deviz) to estimate aleatoriu adj. compensation.(criterii de decizie pentru investitii in active fixe care implied compararea costului investitiei cu beneficiile sale viitoare) capital budgeting ~ a costurilor individuale .(distribuirea resurselor. (a colationa) to collate alaturat adj. alliance aliena v. food. 1. to screen 2.t. energie electricd etc. (a schita.t.f. (ajutor bdnesc) allowance. (procesul prin care o bancd isi coreleazd activul/creditele cu pasivul/depozitele) matching ~ a fondurilor .t. decupaje etc.m.f. allotment. (cu combustibil) to fuel 3. (a destina) to earmark alocare s. polling alianta s. (intr-un plic) to enclose 2. victuals alimente de prima necesitate essential foodstuff ~ pentru consum rapid .budget dole . provision/food store aliniere s.(serviciile bancare.social security benefit alatura v.f.allotment of shares ~ de sarcini specifice .(fast foods.) to alienate alienabil adj.) to supply. (anexat) annexed. assignment.) alienation aliment s. {intr-un post) to vote in alegere s. (a vota) to elect.unemployment allowance/benefit/pay. enclosed aici ~ . album. (yotare) election. 1.f. to allot. mtr-o economic.n.n. \. to choose. (a pune aldturi) to lay by. a redacta) to draw up 2. random alegator s. choice. to allocate. resources allocation ~ de actiuni . asigurdri. to feed. selection. (dr. (a confruntd) to confront. allotment. elector alege v.(fiecdrui utilaj din cadrul fabricii) machine loading alocatie s. alienable alienare s. (din buget) to budget.sample book alcatui v. (a anexd) to annex. aleatory.here enclosed. intre diferite utilizdri pentru a obtine un ansamblu de bunuri finale) allocation of resources. allocation. transporturi) aids/ancillaries to trade ~ social .f.foreign aid ~ financiar .t.) screening 2. pi. grant-in-aid ~ bugetara . 1. benefit.asset allocation ~ a capitalului . foodstuff. voter. to join.(rnetodd de finantare a creditelor prin depozite cu scadentd comund) funds matching aloca v. (a celei mai bune alternative) (man. de publicitate.financial assistance ~ mutual . (piata) to supply alimentara s.f. (pentru articole.

capitation grant ~ pentru copil . to fix.w. wrapping. (in baluri) to bale. wrapping ~ cerut §i platit de cumparator special packing paid ~ de export .to take out of pawn. (in baluri) baling.working fastening amana v. 1. overseas pack ~ potrivit dupa forma obiectului . to pack up.machine packing ~ defectuos . sacking. packer.to pawn a scoate de la ~ . delay 2. destinatd andosdrilor succesive) allonge. to ransom amaneta v.t. cutii) to encase. to put in pawn amanetare s.n. (pdsuire) respite. (pagina atasatd unei cambii. packing. ciitii) encasement.f. to fasten. (dr. to bind amarare v.(pentru copii) family allowance ~ de hrana . to respite amanare s.kraft paper ~ etan§/impermeabil .second-hand package ~ returnabil . (a intdrzia) to delay 2.seaworthy packing ~ necorespunzator .making fast.deficient/faulty packing ~ din hartie rezistenta . (in Idzi.) lashing.) to adjourn.child benefit ~ pentru grevi§ti .waterproof packing ~ facturat separat . to postpone.inadequate packing. to wrap up. pawn a da/a lasa ~ .) shipping allocation ~ de §omaj .packing included ~ maritim . fastening. to redeem. pack.dole ~ individuals .strike benefit/pay alonja s. (dr. (in sad) bagging.t.f. crating. to lay over. fixing.returnable package ~ transparent . to pawn.blister pack ambalare s.f. package. rider alterna v.t.t. to secure. (cadouri) to gift-wrap ambalaj s.(elemente implicate in luarea deciziilor privind utilizarea resurselor care nu pot fi exprimate in forma monetard) nonmonetary alternatives amanets. to put off. unsound package ~ neinclus in pret .export packing ~ de ma§ina .f.food/victualling allowance ~ de tmbarcare .giftwrapping ~ pentru transportui pe mare packing for shipment. alternative alternative nonmonetare .f. wrapper ambasada s.) to lash.securing for sea ~ temporara . securing. embassy . to package. (incdrcdtura navel) (mar. postponement. (de cadouri) giftwrapping ambalator^. pawnage amara v. strapping ~ pentru mare .t.(mar. grace ~ sine die .t. (mar. binding ~ a caricului/incarcaturii .adjournment sine die ambala v. (a pdsui) to reprieve. to alternate alternative s. (in sad) to bag. to continue 3.n. packing.(in magazia navei sail pe punte) securing of cargo ~ a marfurilor .) adjournment 3. 1.fit packing ~ refolosit .f.30 ALO-AMB ~ de familie .packing extra ~ inclus in pret . (in Idzi.packing not included ~ pentru cadouri .

to amnesty amortiza v. (o nova pentru o anumitd clasd de pasageri sau pentru transportui de marfd) to accommodate amenajare s. to appropriate. to write off 2.(socotiti la calcularea pensiei) pensionable service analists.accounting year ~ cu vin de calitate .straight-line depreciation ~ in sume fixe .academic year ani de munca .) depreciation. to clear off. (a imbundtdti) to amend.f. to place. to better ameliorare s.civil/calendar year ~ comercial . accommodation 2. to improve. to site. facilities ~ de santier . to make better.t.commercial business ~ contabil . {ale navei) accommodations. penalty.working year ~ de referinta .free depreciation ~ normala fair wear and tear amplasa v. betterment ~ a solului . 1. year ~ civil/calendaristic .passenger accommodations ~ pentru transportui fructelor (faguri de lemn) fruit fittings amenda v. to dispose. (o lege) to amend 2.grain fittings ~ pentru pasageri . sinking 2. (penalitate pentru mcalcarea unui contract) forfeit.peak year ~ universitar . depreciable amortizare s. site. to arrange. to improve.f.m. survenitd in cursul perioadei de functionare. fine. (un oras) to plan. to lay out. (procedeu contabil ce constd in diminuarea treptatd a valorii capitalului fix. improvement. pi. (a unei datorii) amortization. amendment amenda s. to locate amplasament^. (a pune la amenda} to fine. to sink.n.record/de varf. ca urmare a uzurii normale si a invechirii previzibile} to depreciate amortizabil adj.t. ambassador ~ plenipotentiar . (o casa) to fit up.plenipotentiary ambulant adj. 1. 1.t. analyst .f.accelerated depreciation ~ cumulata .construction management ~ forestiera .m. berth fittings ~ pentru animale . {a rambursa treptat o datorie prin pidti repetate) to amortize.forest management ~ portuara . (a mobila) to furnish 2. to penalize amendamenti-.level payment amortization ~ libera .vintage year ~ curent .base year ~ financiar financial year ~ fiscal/bugetar .t. (a echipa) to fit out.t. fittings.fixed depreciation ~ in cote egale .f. 1.fiscal year ~ .t. admiralty amnistia v. (cont. 1.harbour accommodation amenajari de dana .current year ~ de productie . strolling ameliora v.n.m. penalty amiralitate s.f. arrangement. location an s.AMB-ANA 31 ambasador s.accumulated depreciation ~ fixa .soil improvement amenaja v. wear and tear ~ accelerata .berthing facilities.cattle fittings ~ pentru cereale . itinerant.

(analiza etapelor pentru realizarea fiecdrei activitdti succesive in vederea implementdrii intregii strategii) critical path analysis ~ a fluxului de numerar .(cont.} shop audit ~ a vanzarilor in adancime .(cont.capital expenditure analysis ~ a componentelor activitatii operation breakdown ~ a componentelor postului .breakdown of prices ~ a proportiilor — (pentru determinarea performantelor unui agent economic) ratio analysis ~ a riscului .(studiu de piata} quantitative analysis ~ comportamentala .f.sales analysis.assay ~ a tranzactiei . referitor la politico guver- namentald a unui stat) political risk analysis ~ a scadentelor .debtor age analysis ~ asociata .(analiza componentelor fi a operatiilor pentru obtinerea unui produs.(initiatd dc conducerea unei intreprinderi pentru u afia cauza relafiilor necorespunzdtoare dintre patronat si salariati) attitude survey ~ contabila . analysis. publicitate etc.a valorii .(studiu de piata) qualitative analysis ~ cantitativa .(de la primirea comenzii pdnd la expedierea mdrfii §i afacturilor) sales depth test ~ a vechimii debitorilor .) funds-flow analysis ~ a investitiei . tabele) chartist ~ de investitii .(care intocmeste grafice.quality survey ~ a cheltuielilor de capital . depdseascd pragul de rentabilitate. breakdown of sales ~ a vanzarilor cu amanuntui (debuseuri. fin. in vederea realizdrii aceleia^i calitdti la un cost mai redus) value analysis ~ a vanzarilor ..32 ANA-ANA ~ al pietei bursiere .) risk analysis ~ a riscului politic .due date analysis ~ a seriilor cronologice . to analyse.(identificarea oportunitdtilor de marketing pe o piata) gap analysis ~ a calitatii .accounting analysis .(pentru elaborarea previziunilor comerciale) time-series analysis ~ a sistemului .(de cdtre firmele rivale) competitor analysis ~ a drumului critic .t.investment analysis ~ a postului -job analysis ~ a pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou so. adicd veniturile sdfie mat man decdt costurile) (cont.system analysis ~ a timpului necesar miscarilor .investment analyst analiza v.) transaction analysis .(tehnicd de lucru utilizatd in dezvoltarea noilor produse) conjoint analysis ~ calitativa . (defalcare) breakdown ~ a breselor . stocuri.) break- -even analysis ~ a preturilor .(fin. (a defaica) to break down analiza s.(in procesul muncii) motion time analysis ~ a titrului .(evaluat de un investitor.job breakdown ~ a concurentei .

(a unei ramuri industriale. (un efect de comert) to endorse. a continuant unei afaceri prin compararea beneficiilor obtinute cu costurile /acute) cost-benefit analysis ~ de expertiza/arbitraj .(analiza diferentelor dintre costurile si veniturile alocate si cele actuate) variance analysis ~ economics .beneficiu .(analiza unui depozit de titluri avdnd drept criteriu valoarea bursierd a acestora.qualified endorsement ~ de complezenta .) strategic analysis ~ structurala .incremental analysis ~ intrare-iesire .(metoda de evaluare a oportunitdtii implementdrii unui protect.economic analysis ~ factorials . a unei economii nationale) structural analysis ~ volumetrica . 1.endorsement in full conditionata conditional endorsement ~ cu rezerve .accommodation endorsement ~ defectuoasa .) to dock.social investigation andoca v.factorial analysis ~ financiara . to drydock andosa v.facultative endorsement ~ in alb .sample survey ~ sociala .field research -judiciara -judicial investigation ~ prin sondaj .market analysis ~ de portofoliu .(metoda de studiere a interdependentelor cantitative dintre activitdti economice corelate.f. profitui etc.opinion survey ~ de piata . (dr. inquiry.umpire analysis ~ de grup .percentage analysis ~ statistics .t.(tehnicd de analizd statisticd prin intermediul cdreia o mostrd este incadratd intr-o serie de grupuri cu anumite trdsdturi comune) cluster analysis ~ de piata . endorsement ~ completa .endorsement in blank ~ neconditionata .bulk analysis ~ incrementala . to back andosabil adj.market survey ~ de teren .f.t.(calculul ratelor financiare la doud momente diferite de timp) cross-sectional analysis ~ macroeconomics .) portfolio analysis ~ de trend .measure analysis ancheta s.(analiza evolutiei situatiei financiare mregistratd de o firmd) trend analysis ~ dispersionala/de variants .financial analysis ~ globala .unconditional/ absolute endorsement ~ prin procura . investigation 2.procuration endorsement .macroeconomic analysis ~ marginala .) investigation. (studiu) survey ~ de opinie . de analizare a relafiilor dintre divers ele industrii producdtoare fi consumatoare din cadrul unei economii nationale) input-output analysis ~ in sectiune transversals .marginal analysis ~ pe categorii . andosator andosare s.) inquest.incorrect endorsement ~ facultativa .category analysis ~ procentuala .statistical analysis ~ strategics .ANA-AND 33 ~ cost .(analiza factorilor-cheie care pot asigura succesul) (man. (mar. (sociald etc. endorsable andosant v.

1.pack animal.outstanding liability ~ scris .f. to fix 3. to pledge/to bind oneself (to) 2. aggregate .attached hereto anexa s.n. (o nava) to book. in schimbul unor bonificatii) stockist animal s. beast of burden ~ de tractiune . (alaturat) enclosed ~ alaturat . folositd pentru calcularea unor beneficii) continuous employment ~ de forta de munca excedentara (pentru a evita lips a acesteia in viitor) labour hoarding ~ de personal . (de naturd contractuala) indenture 2. {obligatie) obligation. to hire (on).rn.beast of draught ~ producator de lana . to join. annexed.wool bearer animate de reproductie . engagement. animal . to append. (ca ucenic) to indent.annexed herewith ~ la prezenta .whole timer. pasiv) liability ~ de contributie . to annex.(depus in custodia unei terte persoane care actioneazd conform unei intelegeri prealabile} (dr.second endorser anex adj.t. liability. {intr-un plic) to enclose anexat adj. to go into service ~ raspunderea .rt. annex./n.) escrow angajare s. {dependinta} annex.{categoric de marfd) live cattle/stock animatic s. hire. (la un document} rider. n. wholesale dealer/ merchant.subsequent endorser al doilea ~ .staffing angajat. annexed.t. wholesale angrosist s. endorsee andosator-y.previous endorser ~ ulterior . (intr-un post) induction ~ continua — (perioadd de functionare nemtreruptd la o firmd. pedigree stock ~ vii .n. (comerciant care se aprovizioneazd de la un anumit producdtor. 1. backer ~ precedent .m.r.s-. wholesaler.f.de povara . dependency. mar. (a se obligd) (sd) to engage oneself (to). commitment. (intr-un serviciu) to become employed.suretyship ~ eventual .restrictive/restricted endorsement speciala/nominala special endorsement andosatar^. 1. pledge.34 AND-ANS ~ reglementara . pdstrdnd un anumit stoc de marfd. (fragmentele in miscare dintr-un clip publicitar televizai) animatic ansamblu^. to take in one's service. 1. (in plic) enclosure 2. full-time employee angro adv. schedule. ensemble. (a implied} to involve v. to hire.regular endorsement ~ restrictiva . to employ.rn.(in avaria comund) (asig. appurtenance angaja v.bloodstock. person engaged/employed ~ cu norma intreaga .) average bond ~ de garantie .to pledge the liability of angajament s. (datorie. employment. enclosed anexa v. to indenture 2. endorser.contingent liability ~ ferm — (a! subscriitorului fata de intreaga emisiune de titluri de valoare) firm commitment ~ neonorat/restant .

wharfinger ~ de constructii . (asteptare.f.(cu anuitatea diminuatd dupa decesul unuia dintre cei doi asigurati) joint life and survivor annuity . storehouse. first draft anterior adj. v. work by contract. entrepot ~ de consignatie . anteriority.n. preliminary/previous design/plan/project.loading contractor ~ de pompe funebre . contract for a work a da in ~ .m. to antedate.f. annually anuar s.. priority ~ a inventiei . public storehouse antrepozitare s.n. undertaking.harbour warehouse ~ vamal . annuity ~ a politei comune de asigurare de viata -joint life annuity ~ a politei comune de asigurare de viata si pentru supravietuitor .consignment warehouse ~ frigoritic — cold storehouse ~ pe tarm . fie confirmati dupa producerea transformdrilor) leading and lagging anticipari de pret .housing development ~ de produse . to take by contract anual adj.portuar .f.f.warehouse ashore . antidumping antiinflationist adj. letterhead anticipa v.price expectations ~ inflationiste .(a mdrfurilor) (mar.inflationary expectations ~ rationale . antitrust antrepozit s. anterior (to). annual adv.master-builder.prime/chief contractor antrepriza s.f.t. yearly. previousness.bonded/customs warehouse. to anticipate. yearly. enterpriser.priority of invention aatets.haulage/cartage contractor.f. to forestall anticipare s.trade/commercial directory ~ de publicitate . transporter ~ general .i.product mix antedata v.(tendinta participantilor la schimb de a prevedea actuinile vizand modificarea rezultatelor pietei) rational expectations anticipat adj.catalogued data set ~ de elemente .(care afecteazd randamentid) yield mix ~ de locuinte . prior (to) anterioritate s.to put out to contract a lua in ~ . entrepreneur.ANS-ANU 35 ~ de date catalogate . beforehand antidumping s. heading of a letter. directory ~ comercial/al societatilor comerciale . building contractor ~ de descarcare-primire .advertising directory ~ statistic .to contract for. to foredate antedata s. yearbook.) landing coniractor ~ de incarcare . (SUA) tariff reformer antitrust adj.statistical yearbook anuitate s. antedate anteproiect s.t. undertaker ~ de chei . n. enterprise. warehousing antreprenor s. expectativa) expectation ~ si temporizare .undertaker: (SUA) mortician ~ de transporturi . anti-inflationary antiprotectionist s.n. contractor.(indicatorii activitdtii economice nationale sunt fie previzionati.n. warehouse.m. anticipation. anticipated adv.

(o datorie) (cont.drinking/potable water ape continentale .n.(secvenfe din filme de cinema si televiziune prezentate ca reclama) trailer ~ in ziar .t. un testament etc. apathy ~ la cumparare .(asig.) terminable annuity ~ prin reversiune . to repeal anulabil adj.production apparatus ~ pentru prelevare de probe sampler. (a unei datorii) remittal. to void. (in ziar. (dr.(asig. appliance. notification. defeasance. (informatie apdrutd in ziar) insertion.perpetual annuity ~ platibila pentru o perioada limitata . (fluturas. (afis) bill. (a contramanda) to call off. suite apartamente cu chirie/de inchiriat lodgings apatie s. device.(pentru navigatie) closed waters ~ maritime .36 ANU-APE ~ aleatorie . notice.newspaper advertisement ~ publicitar . cancellable.) to withdraw.inland waters . (printr-un afis) to bill. (a unui testament etc. (a respinge.(la radio si televiziune) spot announcement/broadcast.) to write off 2. apparatus. announcement. avoidance. a caret platd este conditionatd de producerea unui eveniment) contingent annuity ~ amanata .maritime waters ~ nationale .industrial waters ~ interioare .) to advertise aparat s. annulment. la radio etc.) (a abrogd) to nullify. to disannul. (instrument) instrument. (a unei comenzi.t.) to render void. sampling device aparatura s. (marina) machine.to advertise in a newspaper. disannulment. un credit etc. to notify. vacatable anulare s.white goods apartament. to undo.f. apparatus. equipment ~ electrocasnica .(asigurare care prevede plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o perioada determinata) annuity certain anula v.) (abrogare) nullification.fishing waters ~ industriale .s'. water ~ poluata . (in ziar) advertisement. (dr. to annul. write-off 2. (o lege. (a rezilia) to cancel. to reverse. voidance anunt s.) withdrawal. commercial. (al unui detailist publicat aldturi de anuntui fabricantului respective (SUA) tie-in a da un ~ la ziar . to vacate. to put an advertisement anunta v.continental waters ~ costiere . mechanism ~ de productie . a unui credit etc. voidance.) invalidation.congested waters ~ de pescuit . (o comandd.(as ig.f.international waters ~ inchise . voidable.polluted water ~ potabila . anunt distribuit trecdtorilor) handbill ~ de reclama .coastal/offshore waters ~ cu trafic intens . to announce.n. a casa) to overrule. (mecanism) gear. (a revoca) to revoke.f. 1.) deferred annuity ~ perpetua .f.f. (reziliere) cancellation.(in ciuda reclame!) sales apathy apa s.intemal/interior/inland waters ~ Internationale .(a unei polite de asigurare de viatd. 1.) reversionary annuity ~ sigura/la termen . flat. to void.

cont. to appropriate 2. to arbitrate.r. effluents ~ teritoriale . (a evalua) to appraise.t. un magazin etc.to understock aprovizionare s.t.(in raport cu altele) currency appreciation aproba v. (dr. (dr.) covered interest arbitrage ~ de indici . (dr. (o semndtura.f.) appeal ~ de sinistru .harbour/port waters ~ reziduale/uzate .friendly arrangement aratura s.t. approval ~ a cadastrului .t..n.short-run supply ar s. contribution ~ de capital .n.n. (cu alimente) provisioning.f. ( cu alimente) to provision.r. to approve.m. to cater for v.t.. assessment 2. tilling 2. (intelegere) agreement. arable.f.) index arbitrage . (un conflict) to settle aplica v. (unitate de mdsurd) are ara v. appropriation 2. to take/to lay in a stock/supply. fin. to victual. to buy in.(modalitate prin care diversele organizatii identified si evalueazd produsele pe care doresc sd Ie achizitioneze) organizational buying ~ in grup . 1.to lay/to lodge an appeal. to estimate.t. (furnizare) furnishing. estimate.) appellant. 1. evaluation. to till arabil adj. 1. to sanction.(bur. settlement ~ amical . (o lege) to enforce 2.planning permission apropria v.t. arrangement. 1.m. to reclaim apelant s. tillable aranjament s. supply.) conversion aproviziona v. (a furniza) to furnish.. ploughland. ( cu materiale.) appreciation ~ a capacitatii . (a fi de acord cu) to agree with/to aprobare s. 1.) to appreciate apreciere s. appealing party.territorial waters apel s. (arat) ploughing. plaintiff in appeal aplana v. victualling.assessment of market prospects ~ a unei valute . to supply. cont.contribution of capital aprecia v. to assess v.f. to plough.. (un diferend) to umpire arbitraj s. 1. to evaluate. to provide oneself ~ excesiv — (o piatd.) to stock.) to convert apropriere s. (cumpdrarea si vdnzarea simultand de instrumente financiare similare pe piete diferite cu scopul realizdrii unui profit sau pentru a prevent eventualele schimbdri posibile in raporturile de preturi ale instrumentelor respective) arbitrage ~ cu dobaiida acoperita .{mar.) to overstock ~ insuficient .n. (dr. to affix apart s. catering ~ institutionalizata .fin. (evaluare) appraisal. call 2.t. (solutionarea unui diferend de cdtre o persoand sau institutie automata) arbitration 2. (bur.navigable waters ~ portuare .APE-ARE 37 ~ navigable . tillage arbitra v.(unui salariat) performance appraisal ~ a perspectivelor pietei .f. (a ratified) to ratify. piese etc.(a detailistilor) group trading ~ pe termen scurt . o stampild) to append.(fin.) distress/SOS call a declara ~ . (a valorii unui activ) (bur.waste waters.

1. {poliiici fi practici nationale Ci! stundardele inte:''r. archivist. archives.tenant for life.managing owner ~ al navei de linie .to grant/to iet out on lease a lua in ~ .tenant in common ~ pe viata .fara contract -. [a luu in arenda} to tenant arendare s. (drept) lease.pe viata . (intindere) extent.tramp owner ~ ciimparator — merchant shipper independent/necartelat nonconference carrier ~ . records arhivele statului . leaseholder.n. to rent.e} to harmonize 2.(de care rdspunde un agent de vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva (arie petroliferd} payable area/zone arierat^. (d!fe"te' .m. arrear.sound stowage arma v. stowage ~ a marfurilor stowing goods ~ corecta . to outfit.) 1. to commission 2.public records arie s.speculative arbitrage ~ valutar .perpetual lease . (a da sau a Ilia in arenda) to lease.38 ARB-ARM ~ intre burse ale aceleiasi tari shunting ~ pentru normele de munca ~ arbitration of work standards ~ speculativ .tenant from year to year . (afrxa incdrcdtura unei.f.silver bullion ~ monetar/cu titlu legal . keeper of the records arhivas.n. tenant ~ abuziv — (care continud sd ocupe o proprietate dupd expirarea contractului fdrd acordul proprielarului) tenant at sufferance ~ cu contract — (valabil un anumit numdr de ani) tenant for years ~ cu contract valabil un an . liiigoiiri .t./H.(stabilirea grqflcd a tipului de relatie intre deciziile manageriale si factorii probabilistici) (man.»{ na\ lositor .(p'ldtitd pentru terenuri cdnd aceslea sunt insuficiente) scarcity rent a da in ~ .berth owner/ shipowner ~ al navei-tramp .m. nave sau a unm avion pentru mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to stow arimare s.Inchirietor chartered/freight contractor . silver -• in. life tenant arenda s. arbiter arbore s.arbitrage in/of exchange./ (mar. exchange arbitrage arbitru s. arbitrator.) shipowner. area.a-honai. leasing.tenant at will ~ in cota indiviza . stowing. (dotare cu echipament si materiale) fitting out.m. outfit.owner and charterer armoniza v. expanse ~ a vanzarilor . owner ~ administrator .t.excesiva .i 1.t.f.s'. (dare sau luare in arenda) lease.f. lessee. overdue debt arima v.f. (zond) zone. (a incadra cu echipaj o navd) to man armare .standard/ sterling silver arhivar s. tree ~ de decizie . (o nava) to fit out.m. (incadrare cu echipaj) manning armatorA'.supiimentara . (siiprafatd) surface.) decision tree arenda v. (mar. (luare in arenda) tenancy arenda? s.to lake on lease ar^mts.f. (plata) rent -.rack-rent . commission 2.

{cont.woodenware ~ de menaj .best seller ~ garantat .import.paper goods ~ de prima/stricta necesitate (living) essentials. pi.(in ziar) city article ~ fara cautare . extraordinary items ~ returnate . hamionization ~ a taxelor vamale . necessaries ~ de sezon .f.n. oddments ~ diverse sundries ~ exceptionale . leading article ~ de import .export ~ de fond . {de lege) article.window dressing ~ mestesugareasca . to cast/to throw overboard ariincare .) compound entry ~ vandut in pierdere . handicraftsman.) debit entry ~ economic .staple exports .ARM-ARU 39 tipuri de registre contabile ale unei societdti) to reconcile armonizare s.(cont.{cont.) to jettison. bord) (mar ) ieUison .n.t.entry. handicraft arunca v.) strategic fit arta s.{ca origine) genuine article ~ impozabil . foreigner ~ de inchidere . craftsman artizan al adj. art ~ a decorarii vitrinelor .taxable article ~ patentat . returns inwards ~ sanitare .f.handicraft. (de ziur) article 2. ':e:. 1.seasonal articles desperecheate/dezasortate broken/job lot. {mdrfnn.consumer goods ~ de lana .fancy goods ~ de papetarie .(cont.m. (comercial) article.luxury article ~ de ordine ..sanitary articles ~ semifabricate .(nniformizarea nomenclatoarelor ^i a procedurilor vamale in tdrile care coopereaza) customs/tariff harmonization ~ strategica — {corelarea dintre strategia companiei ^i resursele sale} {man.de fierarie .household articles ~ casnice de folosinta indelungata household durables ~ de baza ale exportului .{cont.ironmongery ~ de larg consum .{cont. item ~ de export .haberdashery ~ de moda .) exceptional items ~ extraordinare . commodity. materiale etc peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar.) transfer entry ~ debitor .c.{editorial) leader.small ware ~ de mercerie .) closing entry ~ de lux.!. wares ~ contabil .woollen goods ~ de lemn .{cont. goods. craftsmanship articol s.(impiis consumatorului) (SU'A) tie-in ~ foarte cautat .proprietary article ~ recapitulativ .) suspense entry ~ de virament . item 3.best buy artizan s./' {a incarcutiin.(pentru a atrage clienieia fi a promova alie articole) Joss leade'- articole casnice . handmade artizanatj-.'. artisan.semifinished semimanufactured articles eel mai avantajos/competitiv ~ .(vdnzdtorului} saSes returns.

(a da cele necesare) to provide 2.quality assurance ~ a caricului/incarcaturii .(mar.property insurance ~ de raspundere civila . \.) concealment asesor^.(asig. ensuring.bank deposit insurance ~ a garantiei .group insurance ~ concurenta . mar. (a garanta) to secure. assurance 2.) freight insurance ~ a raspunderii . (pozitie a planului de baza al unei nave fata de planul orizontal) trim 2. to assemble asana v.uneployment insurance .(la mai multi asigurdtori) concurrent insurance ~ cu anuitate annuity insurance ~ cu avarie particulars! . handsel a da ~ . (impotriva) to insure (against).r.t. (o miastind) to reclaim.40 ARU-ASI arvuna s.) outfit insurance ~ de la depozit la depozit . 1. mar.warehouse to warehouse insurance ~ de marfuri periculoase . (a imbundtdti.) assessor asieta s.m. o baltd) to drain 2. (un rise) to cover. public liability insurance ~ de raspundere personala . to normalize 3. {de viatd) assurance. 1. advance (money). (o proprietate maritimd) to underwrite v. (a activelor de cdtre un falit.to bind a bargain arvuni v.t.guarantee insurance ~ a marfurilor depozitate -warehouse insurance ~ a navlului .export credit insurance ~ a depozitului bancar .f.liability insurance ~ auto . a pierderilor) insurance.(care ii garanteazd unui creditor cd isi va recupera fondurile in cazul in care debitorul nu isi mat poate indeplini obligatiile de platd) credit insurance ~ a creditelor de export . a adevdrului de cdtre un asigurat etc.personal liability insurance ~ de renta viagera . to take out an insurance (against) asigurabil adj.life annuity insurance ~ de somaj . (tin lac.f.(asig. to give earnest (money) for asambia v. 1. a redresa) to improve.f.hazardous (goods) insurance ~ de persoane impotriva accidentelor si a bolilor . (finantele) to reorganize ascundere s. cargo insurance ~ a cheltuielilor extraordinare disbursement insurance ~ a creditelor . mar. (dr.f.livestock insurance ~ a calitatii .) running/sailing trim asigura v. to ensure.personal accident and sickness insurance ~ de proprietate . (a unui rise) cover.) operating trim ~ de mar§ .(mar. earnest (money).t.t.third-party insurance. (maritimd) underwriting ~ a animalelor .hull insurance ~ colectiva .insurance of cargo. (baza de calcul a unui impozit) basis ~ de exploatare .automobile/motor insurance ~ aviatica aviation insurance ~ casco . insurable asigurare s. to assure 3. securing. (impotriva accidentelor. (impotriva) to insure oneself (against).) insurance with particular average ~ cu echipament si accesorii (asig.

ASI-ASI 41 ~ de viata .(a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport} block insurance ~ maritima .river insurance ~ generala .insurance against all losses or damages ~ impotriva tuturor riscurilor insurance against all risks ~ in bloc .fidelity insurance ~ Impotriva pierderii totale insurance against total loss ~ impotriva prejudiciilor aduse unui tert .(impotriva tuturor riscurilor) general insurance ~ globala .(care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) blanket insurance. war risk insurance ~ impotriva riscului de transport transport insurance ~ impotriva riscurilor multiple multiple peril insurance ~ impotriva spargerii . mar.theft/burglary insurance ~ impotriva incendiului .marine/sea insurance ~ mobiliara .whole life insurance.floating/open insurance ~ fluviala .mutual insurance ~ partiala . mar.partial insurance ~ pe viata .engineering insurance ~ pentru toate riscurile .movable property insurance ~ mutuala .insurance against breakage ~ impotriva tuturor pierderilor sau a avariilor . (SUA) straight life insurance ~ pe voiaj .all-risks insurance .) voyage insurance ~ pentru accidente de munca industrial injuries insurance ~ pentru sectorul tehnic .) insurance free from particular average ~ flotanta . asigurare in care suma asiguratd este mult mai mica decdt valoarea reald a bunului asigurat) underinsurance ~ impotriva accidentelor accident/casualty insurance ~ impotriva accidentelor de munca workmen's compensation insurance ~ impotriva avariilor .{la doi asigurdtori) double insurance ~ efectuata de o societate comerciala de asigurari .voluntary insurance ~ fara avarie particular^ . payroll deduction insurance ~ dubia .fire insurance ~ impotriva lipsei de onestitate (incheiatd de patronul care se asigurd impotriva pierderilor cauzate de necinstea unui angajat) fidelity insurance ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor contractuale . (SUA) package insurance ~ inferioara — (subasigurare.(spre deosebire de o asigurare mutuala) proprietary insurance ~ facultativa .insurance against damages ~ Impotriva furtului .(cu prime achitate/refinute din salami) salary savings insurance.life assurance/insurance ~ de viata din fonduri salariale .(asig.third-party insurance ~ impotriva riscurilor de razboi insurance against war risks.(asig.

aici. i relief ^.} weather insurance ~ perfecta impotriva riscurilor (bur. asymmetry ~ intre nivelurile de dezvoitare economica .(asig. mar.m.administrator .) perfect hedge ~ provizorie provisional insurance suplimentara .{at corpuhd navei} hull underwriter .m.economic assistance ~ juridica .family firm nonprofit unicorporated .(SUA) savings and loan association .additional/ supplementary insurance asigurari de sanatate .active/acting partner . insured s.. partener care nil ia parte acliva la afaceri) silent/sleeping partner ~ secundar ..leading underwnter asimetrie . insurer.social .Lloyd's underwriter .junior partner ~ unic .de intrajutorare .technical assistance asocia v.trade' association prolesionala/necomerciai.medical/health insurance . partner ~ activ ./.Lloyd .(cu raspundere in limitele capitaliilui subscris) special partner ~ nominal ..freight underwriter .) underwriter .maritime pe caile navigabile interioare .f. welfare work ~ tehnica . association.managing partner ~ cu numele .. ~ economica .il earicului .•. (asig.de navlu .(in caz de pericol) salvage ~ pentru dezvoitare .(a muncitorilor) jiroviderit society ~ familiala . conferit de structura elerogend a acesieia. {anuor} assistance. associate. tc.. mar.social welfare.principal .inland marine/transit insurance ~ sociale — social/national insurance ~ sociale din fonduri salariale contributory insurance asigurat adj.f.issociation -• patronalii . 1.r.42 ASI-ASO ~ pentru vreme rea . assistant -.(comanditar.[aspect esential cil eco-nomici mondiale conlemporane.sole trader a lua pe cineva ca .quasi-partner ~ in participate .casco .state/national insurance . cure este alcutuitd din tdri en niveJuri economice difenie'} asymmetry '1 economic development levels asistent s.marine underwriter . into partnership asociatie s. (cu) to associate (with).».mutual insurance association ~ de economii si credite . (economica) partnership ~ de asigurare mutuala . to enter into partnership (with) asocial. fin.m..nominal partner ~ principal .senior partner ~ putin cunoscut .welfare/social worker asistenta s.to take smb.maritini . (socielate) society 2.de stat .' .legal aid ~ maritima/pe mare . insured person. insurance carrier integral .cargo underwriter -.?. 1.fully insured asigurator s.development assistance ~ sociala .

de recomandare . association.' (a firii^iihii/citr'isni/i /'. waiting 2.''".variety of patterns ~ in vanzare . attache ~ cultural . to sort: to match. 1. (') cifrd.commercial attache ~ militar . to certify atestat s.m.sici(:'i'ci cd trebuie sa-i depnnu pentrii (.military attache atelier s.partnership at will asolament s. 1.(de detailisti care au convenit sd cumpere de la un singur angrosist./•?. attitude . range.) expectancy ~ la descarcare .'n. in schimbul unor facilitdti si avantaje) voluntary groups asociere s.sales mix asumare s.''.(refentor Ju semnarea iinui conosameiit) (nun: i as presented ~ cum se prezinta . (economica) partnership ~ fara contract . to suit. assumption ~ a riscului — (acceptarea riscului chiar si in conditiile in care existd numeroase incertitudini legate de posibilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i de stabilitatea acestuia) risk assumption ~ a riscului de credit .) assortment.) (but..(mar. crop rotation/ succession ~ de cinci ani — five-course rotation ~ furajer . workshop."' works atesta r t. 1.assembly shop ~ de reparatii auto — motor repair shop ~ mecanic .) grounding atltudine s. floating facton. to attain. workshop ship/vessel. (a aproviziona un magazin cu mdrfuri variate) to assort asortiment s.inSe perspective} expectation 3 (rnvel a! eforliilui pe care un. to attest. shop ~ de montaj . certificate .t.small plan! operation ~ plutitor . to assort.n.Tn medie . (corn.f.testimonial atinge v. optiunea pentru una dintre previziunile realizate) rational expectations ataffats. (un scop} to achie'\ e.assumption of credit risk asa adv. variety ~ de e§antionare . estimatd mfunctie de mai multi factori) adaptive expectations ~ rationale — (explicarea comportamentului economic al indivizilor sou al companiilor in functie de. (speri.cultural attache ~ comercial . (cum) as ~ cum este prezentat .to average ~. (un nivel) to reach.n.ASO-ATI 43 ~ voluntara .i-fi mdeplini sarcmile si obiectivele de lucru) {man.waiting for discharge ~ la incarcare — waiting for loading a^teptari Hexibile . salanat cnn.(referitor la valoarea viitoare a unei variahile. o suma) to run to 2.pragul de rentabiSitate . (rotatie a cultiirilor agricole) rotation/alternation/ succession/shift of crops.to breai< even atin^ere A/.n. {a realiza) to achieve .machine shop ~ meste§ugaresc .(conditie in asigurarea maritimd} tale qiiale a^teptare s.f. to fit 2.t. to gain.) repair ship/vessel.fodder rotation asorta v.f.

/in custodie .f. to certify. fdrd ca vreunul dintre ei sdfie preponderenf) atomicity atribui v.t.gold earmarked ~ monetar/cu titlu legal .(justificarea costurilor si a beneficiilor impuse societdtii de cdtre mtreprinderf) social audit auditoriu s.(in vederea realizdrii unei strategii economice) (man.home audit ~ de marketing . bulk lorry . genuineness autentifica v.environmental audit ~ extern .banking audit ~ casnic .n. (automotive/motor) truck ~ cu remorca . function atributii de serviciu .f. audience ~ captiv . to legalize. to allot.allotment of shares atribut^. gold ~ afectat.n. (caracteristicd esentiald a pietei in cadrul cdreia existd numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori. genuine. to authenticate. (de serviciu) duty.continuous audit ~ social .f. prerogative.standard gold ~ nemonetar . la caracterul probabilist al evenimentelor) risk attitude atomicitate s. autarchy. (a unor mdrfuri) spontaneous combustion/ignition.f..f.f.n.(efectuat de specialist! din afara institutief) external audit ~ general — (la sfdrsitui anului financial general audit ~ intern . . (insdrcinare) task.(despre cecuri) genuine and valid autenticitate s.nonstandard gold aurifer adj.n.(felul in care diferite persoane se raporteazd.detailed audit ~ ecologic . (pentru curse lungi) coach autocamion s.(efectuat de specialisti din institutia respectivd) internal audit ~ permanent .motor lorry and trailer ~ de transportat busteni lungi timber truck autocisterna s. to assign atribuire s. obligation.44 ATI-AUT ~ in fata riscului . austerity autarhie s. authenticity. in procesul ludrii deciziilor.(obligat sd asculte material publicitar in timpul receptiondrii unor programe de radio si televiziune) captive audience aur s. road tank car/tanker.functions audienta s. authentic. attribute ~ evident/caracteristic . (despre o copie) certified ~ si valabil .economic self-sufficiency autentic adj.f. n. assigning ~ a actiunilor . (motor) lorry.f. tank lorry/truck. audience ~ — tinta — {segment de consumatori vizat de o campanie publicitara) target audience audit s. (la notarial) to notarize autoaprindere s. gold-bearing austeritate s. bus. autarky ~ economica .) resource audit ~ bancar . allotment. audit ~ al resurselor . auto-ignition autobuz s.f.(al unui produs) salient attribute atributie s.n. auriferous. competence.t.marketing audit ~ detaliat .

n. guarantor avaliza v. automatic machine.f.patent licence ~ de export . advance (money).executive authority ~ fiscala . authorization ~ de retragere . automation automobil s. sistem practical in unele tdri prin care contribuabilul isi calculezd singur cuantumul impozitelor) self-assessment autofinantare s. outside port avans s. (motor) car. (acordat unei mtreprinderi care produce pentru stat sou pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ de contributie la avaria comuna -(asig. surety for a bill of exchange avalist s.import licence ~ de reimport cu scutire de taxe vamale — (a mdrfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani inainte de data reimportului) bill of store ~ de retragere . (magazin) self-service store autostrada s. (pentru vdnzarea de bilete.civil authority ~ delegata .) victualling bill autoservire s.authorization in writing ~ vamala pentru provizii de bord -(mar.f.n. licence ~ de brevet . (a permite) to allow. to warrant avanport s. self-service 2.vicarious authority ~ executiva .f.f.f. motor vehicle. utility car/vehicle autovehicul s. authorization.7!. to authorize.AVT-A^A autoconsum 5. {a imputernici) to empower. (a impunerii. touring car.f.n.export licence ~ de import . to permit. internal financing autoimpunere s. authority ~ civila .m. mar. automatic s. tigdri. (a either a o licentd/autorizatie) to licence.t. expressway autotransport s. tourer autoutilitara s.customs authorities autoriza v. outer harbour/port.revenue authority ~ ierarhica .{de sume din cont) 45 drawing authorization autorizatie s. truck/motor lorry and trailer. permit.selling licence ~ scrisa .f.n. handsel. (publicarea in presd) to release autorizare s. truck haul(ing) autotren s.f. (motor) car.n.line authority ~ maritima .maritime authority autoritati portuare . self-financing. crane tmck. 1.harbour/port authorities ~ vamale .n.n. power-driven vehicle aval s. (garantie speciald de platd a unei cambii) bill guarantee. (eel care garanteazd plata unei cambii prin aval) referee in case of need. (SUA) automobile ~ de proba .t. trailer truck autoturism s. (consumul de bunuri si servicii finale de cdtre producatorul msusi) self-consumption autoevaluare s. truck crane automat adj.test car autoritate s.n. (a gira o cambje) to guarantee.f.f. to warrant. earnest (money). motorway.f.n.(de sume din cont) drawing authorization ~ de vanzare .) general average deposit . ziare etc. self-taxation automacara s.) slot/vending machine automatizare s.

(in junctie) to advance.heavy damage ~ inerenta (datorita naturii marfurilor sail viciilor proprii acestora) natural damage ~ in sarcina damage chargeable to ~ la descarcare discharging damage ~ particulars ..) damage through grounding/stranding ~ de manipulare .(asig.) collision damage ~ de e§uare . mar.(asig. damage.(asig. mar.chafing damage ~ produsa de sudatie .) particular average ~ produsa .assets and drawbacks avantaj os adj.{asig.) freight advance ~ in contui marfurilor . (defectiune) breakdown.f. advantageous.damage by handling ~ evaluabila .(detinut de o tara sail o regiune in raport cu altele datorita resurselor naturale.advance against goods ~ in contui platii .} hidden damage ~ comuna . mar. mar. profitable. 1.assessable damage evaluata cu subiectivitate -sentimental damage ~ grava .account of payment ~ in numerar . favourable.i.(despre mdrfuri) weather-beaten avarie s. fapt care determina scdderea costurilor de productie) absolute advantage ~ comparativ — (principiu care considerd cd o tara sail o regiune ar trebui sd se specializeze in productia si exportui acelor bunuri pentru care eficienta este relativ crescutd.n. beneficial avaria v.sweat damage .) average 2. fortei de mimed etc. (acordate angajatilor in afara salariului) amenities ~ absolut . to pay in advance. failure ~ (a marfii) prin contaminare damage by contamination ~ accidentals .cash advance avansa v.(mar.(asig. pi. in comparatie cu alte bunuri si servicii) comparative advantage ~ competitiv . to be promoted avantaj s. (bani) to advance. advantage 2.) general average and salvage ~ de abordaj .t. 1.accidental damage ~ anticipata/probabila . to damage avariat adj.') general/gross average ~ comuna in strainatate . mar.(asig.46 AVA-AVA '. to make an advance payment v. mar. (pe cinevd) to promote 2.t. mar.(ideea conform cdreia punctele forte si slabe ale unei societdti se pot determina mimai prin comparatie cu concurenta) competitive advantage avantaj e si dezavantaje .wash damage ~ produsa de deplasarea incarcaturii shifting damage ~ produsa de frecare .de tmprumut maritim .) foreign general average ~ comuna $i salvare .advance on bottomry ~ din navlu . damaged ~ de conditii atmosferice nefavorabile . (asig.(asig.damage done/incurred ~ produsa de apa marii . mar.anticipatory damage ~ ascunsa/neobservata . 1.

to have a connection/ relation to avere s.passenger aircraft.t.movable and immovable property ~ sub tutela . shipping advice . 1. (pdrere) opinion ~ competent .n.) apparent damage avarii acceptate si evaluate . to go off/through ~ cent debitor .to bank at/with ~ drept de optiune . (de mari dimensiuni) airbus ~ de transport .n.advice of dispatch.to get the best of the bargain ~ cautare . (a posedd) to possess ~ avantajul intr-o tranzactie/afacere .expert advice/opinion ~ de angajament . forwarding agent's notice. mar. immovables.n.airliner ~ de pasageri . poultry farmer/breeder avicultura s. notice. chattels (personal). confirmation slip ~ de convocare . allotment letter ~ de concediere . personalty ~ mobiliara si imobiliara . note.f.to be in the red ~ cont deschis la banca . to have.civil aviation avicultor s. (economic) boom avea v. wealth ~ imobiliara immovable property. (mar.to make fortune avers s. movables.AVA-AV1 47 produsa de valuri .(a investitorilor) risk aversion ~ fata de riscul absolut . acesta returndndu-l semnat bdncii sale pentru a confirma exactitatea unui extras) reconciliation statement.m. chattels real.letter of allotment.(a actionarilor} notice of meeting ~ de credit — (care indicd faptui cd in creditui unui cont a fost fdcutd o inregistrare) credit advice ~ de debit . poultry farming avion s.n. advice: notification 2.wave damage.(expediat titularului unui cont sail al unui depozit de titluri.notice of dismissal ~ de confirmare .(asig.to be in request/demand.(asig.(notd a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renunta la dreptui de a primi extras de cont separaf) notice of dispensation ~ de expediere/expeditie .to have the first refusal ~ legatura cu . reality ~ mobiliara . (air)plane.f. (sfat) advice. aversion ~ fata de rise .movable property.) (freight) booking note ~ de angajament in conditii de linie (mar.(de spatiu pe nava) (mar.charter plane ~ de linie/curse regulate .) advice of shipment.(sumd de bani la care tin investitor poate renunta ca alternativd la o investitie cu rise ridicaf) absolute risk aversion aviatie s. fortune.trust fund a face ~ . damage through stress of waves ~ usoara slight damage ~ vizibila .f. air carrier aviz s.) berth note ~ de atribuire a actiunilor .f.(care indicd faptui cd in debitiil unui cont a fost fdcutd o inregistrare) debit advice ~ de dispensa . (al unei monede) obverse aversiune s.commercial/transport aircraft. aircraft ~ charter . mar. aviation ~ civila .) agreed and liquidated damages avants.

.(mar.(navei) (mar.notice of receipt ~ de retragere de fbnduri withdrawal notice ~ de sosire a marfii pe calea ferata railway advice aviza v.delivery advice ~ de nava .) shipping note ~ de incetare a platilor .(a unei cambii) notice of dishonour ~ de plata .demand note ~ de primire . billboard avocat s.public wealth/property avutie s. (pentru bdtrdni. advocate.(mar.f. assumption ~ a preferintelor revelate .(in teoria subiectivd a consumatorului individual. (a instiinta) to inform.sailing advice ~ de incasare . (in instantele inferioare) solicitor.f.f. bar avut adj.advice of collection ~ a plecarii . axis ~ temporala .(funda-mentui unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene obser-vabile si mdsurabile) revealed preferences assumption axiomele preferintelor consuma-torului . rich. to give smb.) accepted notice of readiness ~ de neonorare .t.. notice. notice.collection advice ~ de incarcare si expeditie .f. property ~ public . notification ~ a interesului asigurat .gata de operare" acceptat .) notice of readiness ~ de nava .(navei.la rand" .notice to pay ~ a sosirii .notice to suspend payments ~ de livrare .(instrument de analizd monetard prin care se abordeazd evenimentele dintr-o anumita conjuncture financiara) time line axioma s. to advise. (care pregdteste actele in vederea unui transfer de proprietate) conveyancer ~ cu drept de acces la o anumita instanta . sdraci) almshouse . asylum. to notify.f. proprietary s.gata de operare" . (despre close) propertied.attorney special ~ cu drept de acces la toate instantele attomey-at-large a consulta un ~ .(mar.to take legal advice avocatura s.national wealth axa s. wealth. (in instantele superioare) barrister.(asig.n. well-off.n. able in estate. ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului si ale testdrii caracterului rational al acestui comportament) consumer's preferences assumptions azil s.) sailing notice ~ a scadentei . advice.(mar.48 AVI-AZI ~ de expeditie pe mare . attorney (-at-law). notice/poster board. wealth ~ nationala . lawyer. wealthy.. n.) stem note avizier s.) notice of interest declared ~ a tncasarii .m. a mdrfurilor) arrival notice ~ de nava . (a avertizd) to warn avizare s. legal/lawyer's profession.

smth. trade balance ~ comerciala activa/excedentara active/favourable balance of trade ~ comerciala pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de lichiditati . tip.. (balot de marfa) bale. (pair of) scales. bale.) (shingle) ballast. (un cont) to balance. lastage ~ la plecare .balance of trade. (c.n.(situatia financiara. pack. load pack balotaj s. bagaj s.) metal ballast. gravel sand bed.financial balance ~ globala — (suma tuturor tranzactiilor autonome sau oficiale finantate cu sau fdrd folosirea rezervelor) overall balance ~ invizibila .cotton bale ~ de marfa . a gratuity. package ~ de bumbac .cotton bale balansa v.m. (load) pack ~ cu invelis . pi.B bac§i§ s.balance of concessions ~ comerciala . luggage.) departure ballast balasta v. (mar.pocket/pin/ spend money ~ de con§tiinta .(cont. money bani activi . (monedd) coin 2.balance of payments ~ de plati activa/excedentara active/favourable balance of payments ~ de plati pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de verificare . ballast. ballot. to give smb.to give smb. fin.f.bale.f.f.n. to tip smb.(aflati efectiv in circulatie) active money ~ de buzunar/cheltuiala . whaleboat balot s.(sumd trimisd anonim de cineva pentru plata unor .) trial balance ~ financiara .steelyard.n. to even up balanta s. gratuity. (cont. douceur a da cuiva un ~ . (cdntar) balance.n. 1.wrapped bale ~ de bumbac . ballotage ban s.(a serviciilor) invisible balance ~ materiala/economica .n. a unei firme la un anumit moment) patrimonial/assets balance ~ romana .(mar. baksheesh.(situatie comparativd a incasdrilor bdnesti si a platilor exigibile la un moment daf) balance of liquidity ~ de plati . baggage bal s.) balance ~ a concesiilor .t. ballot. 1.decimal weighing machine balast s.t. tie vote. for himself. Roman balance ~ vizibila — (a exporturilor §i a importurilor vizibile/de mdrfuri) visible balance ~ zecimala . weighing machine 2.(tablou statistico-economic prin care se evalueazd resursele necesare producerii de bunuri) material/economic balance ~ patrimoniala .n. to ballast baleniera s.

to lend (out) money at/on interest a strange ~ .change ~ provizorii — (cambii si bonnri de tezaur) temporary money ~ publici .smart money ~ potriviti .central/national bank.(institutu financiare.(a unui transfer de fonduri) receiving bank ~ centrala/nationala .remittance ~ faisi .(capital atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sail de un climat politic sigur) hot money ~ flotanti . black money ~ neinvestiti .to hoard up money a-si valorifica . small change/coin/money.(credit zilnic acordat de band caselor de compensate) day-to-day money ~ in casa .credit bank ~ de date .{mijioc de platd prin cartea de credit) plastic money ~ efectivi .f. commercial/trade/trading/merchant bank ~ . bank ~ . . (in Marea Britanie.. deposit bank ~ de economii . loose cash/change/ money ~ metalici — hard money ~ murdari . ready money ~ marunti .to get value for one's money bancar adj.checkable money ~ scumpi . banking. land bank ~ beneficiara .corespondent .(desemnata de un consortiu bancar so.(acordati cu dobdnzi foarte mart) tight money.(proveniti din afaceri ilegale) dirty cash.bank of deposit.(delimit! de bancheri §i care nu pot fi investiti din cauza lipsei oportunitdtilor de afaceri §i a situatiei generate de o lichiditate excesivd decdt in depozite la banca centrala) floating money ~ imprumutati pentru o zi . money squeeze a da ~ cu dobanda .paper money ~ de plastic .false/counterfeit/phoney money ~ fierbinti .50 BAN-BAN impozite de la care initial s-a eschivat) conscience money ~ de cosnita .savings bank.(hdrtie-monedd cu acoperire totald in metale pretioase) representative money ~ riscati .cash.change.agricultural bank. bankers'/parent bank ~ comerciala . cash-in-hand ~ lichizi .data bank ~ de depuneri .dead/idle money ~ plasati de investitori cu experienta . administreze un impriimnt sindicalizaf) agent bank ~ agricola . banca s.real money ~ expediati .housekeeping money ~ de hartie .clearing bank ~ de concentrare .(a fondurilor din alte band) concentration bank ~ de consortiu . band care acceptd depuneri mid) penny bank ~ de economii si societate de constructii ..consortium bank ~ de credit .(numerar intrat in casierie) cash-in.public funds ~ reprezentativi . bank.(relatia permanentd a unei band pe altd piatd financiard unde ea nu dispune de o reprezentantd proprie) correspondent bank ~ de cliring .agent .bank of commerce.(intr-o afacere) stake ~ scripturali/de cont .

railwaycrossing barrier.s-.(a Sistemului Rezervelor Federate) (SUA) nonmember bank ~ ordonatoare .(societate de credit care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) secondary bank ~ sigura/de incredere . banker.instructing bank ~ regionala district/local bank ~ secundara .) barratry bariera s. mar.m. (a unui cec) crossing ~ generala .reliable bank ~ specializata in girarea succe-siunilor .f. bankruptcy ~ frauduloasa fraudulent/embezzled bankruptcy banderola s. care acordd credits pentru populatie In vederea construirii si a cumpdrdrii de case) building society/and loan association ~ de emisiune .(care acordd impru-muturi comerciale si industriale) whole banks ~ pentru activitati cu amanuntui -(care acordd credite persoanelor fizice sifirmelor mid) retail banks bancher .f. cash dispenser.general crossing ~ speciala — special crossing baraterie s.f. barge ~ .(pentru orga-nizarea unui flagrant) marked notes bancomat s.f.trust bank ~ universala — (care efectueazd toatd gama de operatii si servicii) all--purpose/full-service bank banci mari .floating barge container . (SUA) bill. soft money ~ falsa forged/counterfeit bank note bancnote marcate . (care atestd plata taxei de timbru) revenue stamp banita s.(a Casei de Compensate din Londra sail. (unitate de capacitate) barrel barja s. barrier.w. a Sistemului Rezervelor Federate) member bank ~ mutuala de economii .investment bank ~ de scont discount bank ~ de stat .f.barriers to trade ~ de iesire — (a unei firme de pe o piatd.f. financier bancnota s.(bancd ce crediteaza exportatorul cu volumul creditului documentor dupd verificarea doctimentelor) negotiating bank ~ nemembra .BAN-BAR similare bdncilor. (unitate de capacitate) bushel bara v.container . (SUA) cashomat bancruta s.f. paper currency.) railway gate.transfer bank ~ ipotecara mortgage bank ~ membra . note. (acte sdvarsite de coman-dant sau echipaj.n. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costurilor de intrare) barriers to exit. (unde se incaseazd taxele de trecere pe sosele. entrance barriers ~ netarifare . note issuing bank ~ de investitii . bank note.t. (c. poduri etc.state bank ~ de virament . (la intrarea pe aiitostrdzile cu taxd) turnpike bariere comerciale . care dduneazd navei sail caricului acesteia) (asig. exit barriers ~ de intrare . (un cec) to cross barare s.f.(SUA) mutual savings bank ~ negociatoare .) toll bar/gate.f. in SUA.bank of issue. automatic teller machine.(a unei firme pe o piatd) barriers to entry.nontariff barriers ~ vamale — custom/hostile tariffs baril s.

(mar.) barter bate v.basis of assessment/ taxation.air base ~ de active . to stamp batere s. (moneda) to mint.) annuitant ~ al unui drept de retentie . money. (de moneda) mintage.oil dock ~ portuar . (utilizatorul unui produs finit) (end-) -user 2.n. pecuniary banos adj.n.(cu porti care mentin acelasi nivel al apei) wet dock ~ portuar de export . basin ~ carbonifer . to account. abundance. plentifully beneficia v. grocer.technical and material resources/supplies bazin^.n.baza(a)r ~ de solduri -jumble sale baza s. tax assessment/base ~ de productie . to emboss. baza(a)r ~ de binefacere .lien holder ~ alternativ . remunerative.military base ~ monetara . precum rezervele bdncilor comerciale... harbo(u)rage ~ portuar comercial . (de pe urma) to derive advantage (from).) manoeuvring basin ~ de marfuri in vrac . numerarul in circulate si in casieriile bdncilor comerciale. coinage bazar s. (bogdtie) wealth. al unui cec) alternative payee ~ de venituri . (co/n. pentru a desemna cantitatea de numerar intrat in sistemul bancar. harbour. 1.coal basin/field ~ de manevra . harbour/port basin. agregat monetar care include activele monetare lichide.t. activele care pot fi utilizate instantaneu pentru efectuarea pidtilor) monetary base ~ navala . al unui efect de comert) payee ~ al unei anuitati . to strike.inner dock bacan s.commercial dock ~ portuar cu maree .(al unei cambii.52 BAR-BEN barometru s. opulence din ~ . moneymaking. to turn smth.f. lucrative bel$ug s.. grocery 2. basis ~ a profitului . to derive profit (from). base. profitable.export dock ~ portuar deschis . to profit (by).(fdrd ecluzd sau poartd de maree) open basin/dock ~ portuar interior .m.sports base/grounds ~ tehnico-materiala .barometer of the market barter s.n.(folositd la calcularea impozitului) earnings basis ~ aeriana .(mar.i. to coin. yielding money. (meserie) grocery trade banesc adj. (magazin) grocer's (shop).m. beneficiary.f. plenty. provision dealer/ merchant bacanie s. barometer ~ al pietei .) dry dock ~ pentru petroliere . paying.dock (basin). 1.supply base ~ de impunere .(mar.production basis ~ militara .n.asset base ~ de aprovizionare . existente in medie mtr-o perioadd de timp.(termen utilizat pentru •a desemna depozitele la vedere.f.income beneficiary ~ eventual — (persoana sau persoanele desemnate sd incaseze prima de deces in cazul in care beneficiarul principal . (al unei plati.in abundance. to benefit (by) beneficiar s.'\ bulk handling cargo dock ~ de radub .(asig.naval base ~ sportiva .

bilateral bilateralism s.n.(bilant intocmit la o data care nil corespunde cu finalul exercitiului financiar al societdtii) interim statement ~ pasiv/deficitar .(raport care prezintd cheitu-ielile unei intreprinderi si prestatiile sale in functie de mediul social) social report a face bilantui .built-up concrete ~ torcretat . (pentru un mijioc de transport in comun) fare.) bilateralism bilet s.f.f. proceeds. gasolene ~ cu cifra octanica inalta/ridicata -highoctane petrol/gasoline ~ grea .(al uneipldti) fictitious payee ~ impersonal/nespecificat .) benefit.cement concrete precomprimat pre-stressed concrete ~ prefabricat . theatre ticket. semiannual bilant s.) contingent beneficiary ~ fictiv . • (SUA) gas(oline). {la teatru) (admission) ticket. petrol.f.general balance sheet ~ de lichidare .n.to draw up/to strike the balance of.heavy naphtha ~ usoara .) half-fare ticket . 1.to come out of the red benzina s.(formula pe un cec) impersonal payee ~ in indiviziune {dr.BER-BIL 53 moare inaintea asiguratului) {asig. 1.light naphtha beton s. statement ~ consolidat .n. to (build with) concrete bianual adj.surplus earnings beneflcii considerabile . shot crete betona v.passive balance ~ social .{c.) (railway) ticket. (dr. {de loterie) (lottery) ticket ~ cu pret redus .diminishing profits ~ reduse . earnings.{bilantui unui grup. benefit. to review.{c. (contabil) balance sheet 2. concrete ~ armat . (corn.to share in the profits a realiza un beneficiu .reinforced/steel concrete ~ de ciment .gunite. revenues.(pbtinut de un angajat in afara salariului) benefit in kind ~ public public benefit ~ suplimentar/nedistribuit .scanty profits ~ scontate . return 2.considerable/ hefty profits ~ de exploatare .contingent profit ~ brut .t.n. biannual. (raport) report. {cu sens figuraf) to survey.to make a profit a se solda cu ~ .retirement benefits ~ descrescande . to sum up bilateral adj. gain.) cheap ticket ~ cu pret redus 50% .) joint beneficiary beneficiu s.operating profits ~ de pensionare .n. privilege ~ aleatoriu . (profit) profit. {c.profit expectations ~ scontate fara rezerve unconditional expected profits a participa la ~ . intocmit prin unificarea bilanturilor tuturor filialelor componente) consolidated balance sheet ~ de ansamblu .gross profit ~ contabil — (plusvaloare obtinutd prin revalorizarea unor posturi de activ sail prin deprecierea unor posturi de pasiv) book profit ~ in natura .f.(al unei societdti in lichidare sau al unui debitor falit) statement of affairs ~ intermediar .

(c. credite) to block.full-fare ticket ~ la ordin . blockade ~ economica .dud note ~ de credit .residential building bloca v.f.tourist ticket ~ de peron .(unui client sau a uneifirme) credit bureau ~ de voiaj .f. (casa) apartment house./.f.{eel al personnel care se vnprumutd) one-name paper ~ simplu/de dus . to freeze. red tapist birocratic adj. block 2./ block. bimonthly. biotechnology birocrat s.unit ~ de locuinte . bioeconomics biotehnologie s.) weekend ticket ~ direct . (blank) form a completa o ~ .inquiry office.platform ticket ~ de week-end — (valabil numai in aceastd perioada) (c. block (of flats) 3. note of hand ~ la ordin de garantie colaterala {prin care se ipotecheazd o anumitd garantie in contui unui imprumut) collateral note ~ la ordin platibil la cerere . nch.military blockade bloca j s.f. red ta p e/tapc ry/tap i s m birfctica A'/.n. specificdndu-se si suma respectivd) credit memorandum/note ~ de excursie/in circuit .bank note. (economic. biodegradable bioeconomie s. frozen boala s.to fill up a form bloc s.travel bureau ~ vamal . office. information bureau/office ~ de ipoteci .' office automation birou s. (fin.f. bureaucrat.) single ticket ~ valabil/de corespondenta .54 B1L-BOG ~ de banca . (despre conturi. freeze ~ a contului . well-off/'-to-do: able iii .economic blockade ~ militara .f.f.circular/round-trip ticket ~ intreg .) through ticket ~ dus-intors .(notificare prin care clientnl este instiintat de cdtre un furnizor cd acesta i-a creditat contui. double standard biodegradabil adj. (cu hani) moneyed.industrial/ occupational/trade disease bogat adj.credit squeeze blocat adj. parcel office de plasare .return ticket ~ in circuit . credite) blocked. bureaucracy.customs office blancheta s.n.} transfer ticket bilunar adj. (conturi.{c.f. politic} bloc.demand note ~ la ordin simplu/cu un singur nume . illness.) to lock away/up blocada s.illiquidity blocare . (de dwatu) disease profesionala .receiving house/ office. semimonthly.employment/ unemployment exchange ~ de plati pay/paying office ~ de schimb valutar exchange office ~ de §antier . (avtit) wcaithv.mortgage registry ~ de mesagerie . (departament) bureau ~ de informatii .f.site/job office ~ de verificare a solvabilitatii . (un capital intr-o investitie nerentabild etc.s'.f.promissory note.n. \.) bimetallism.m. fortnightly bimetalism s. block ~ Hnanciar . paper money ~ de banca falsificat . coalition ~ de agregat .n.account's obstruction •" a creditelor . 1.(c. to block. bureaucratic biroeratie s.

freight release ~ de masa . docket. [corn.) allowance.delivery order. ticket.(corn. order. (detailed) memorandum. heavy s.trade discount ~ la cantitate .f.n. list. discount.de cecuri .) broker's return ~ al brokerului . to make money bogatie s.f.m.national wealth bogatii naturale . to boycott.f. pi. bonus bord s.cash discount ~ suplimentara/speciala . plentiful. reduction. (tie cartela) coupon.f. boycotting bol$evism s. (bogatii) the rich (people). chine to chine ~ liber — (intre linia de incdrcure si linia puntii) (mar. (chitantd) receipt ~ de casa .n.de ataceri . means 2.n.(mar. (la receptia marfurilor) tally sheet. sphere. instrument financiar emis de autoritatea fiscald pentru fmantarea temporard a deficitului bugetar) Treasury bill ~valoric.) broker's contract note .sale note/sheet bovine s.cash voucher ~ de ie§ire . (abundenta) abundance. voucher. (horned) cattle bransa s.n.(din magazie) issue voucher ~ de livrare . pi. riches.check list ~ de cheltuieli .f. rich man.) freeboard ~ liber pentru caric de cherestea -(mar. memorandum of contents.j'.vuiuinc discount ~ la pretui convenit .t.scrip bonifica v.BOG-BRA 55 estate. (doineniu} domain. bovmes. the wealthy/moneyed classes. bill. (despre close) proprietary 2.(titlu de stat. {avere) wealth. (atasat unui titlii de valoare la purtdtor) coupon. line.reduction on the agreed price ~ pentru plata in numerar . (corn. rebate.exchange contract ~ de vanzare . boycott boicota v.) timber freeboard borderou s. area (of activity1 '. branch.) schedule.) schedule of prices ~ de schimb valutar . the upper crust a deveni ~ .(mod de acoslare) (mar. bordereau.natural wealth boicots. bolshevism bon s.t. creditworthiness.settlement check ~ de expeditie . (abundenf) abundant.(oferit salariatilor de firma imde lucreaza) luncheon voucher ~ de tezaur . side by side.n.waybill ~ de plata a salariilor wages docket ~.ime of business . note. (de cumpdrare sail vdnzare de acfiuni) contract note ~ al agentului de incarcare . financial reliability bonus s. to make up/good bonificatie s.extra allowance/discount bonitate s.n. profusion ~ nationals .(bur. 1.de preturi .} alongside. (ai navei) board ~ la bord . bonus ~ comerciala .note of expenses ~ de decontari . (a ordona tuturor membrilor umii sindicat sd boicoteze produscle iinei mtreprinderi ai caret muncitori suiit in grevd) to black boicotare s. bill of delivery.to become rich. the well-to-do.

patenting ~ preemptiva/de blocare . (sef de brigadd) brigade/team leader.ship brokerage brosura s.preliminary budget ~ promotional .austerity budget ~ de capital . corporation.shipbroker ~ neoficial . raw. brokerage.family budget ~ de marketing . (despre profit) gross bucata s.to take out a patent breveta v.balanced budget ~ flexibil .state/national budget ~ de venituri §i cheltuieli . (parte) part.f. forest keeper/ranger broker s.) fathom breasia s.n.) freight broker ~ la bursa de marfuri .56 BRA-BUG brat s.(pentru publicitatea unui produs) promotional budget .full-service broker ~ cu titlu neoficial . patent. (unitate de mdsurd pentru lungime) (mar.to work a patent a i se acorda un ~ . appointed by letters patent. portion.adverse budget ~ echilibrat . unmanufactured.n.sworn broker brokeraj s. cu scopul de a usura tranzactia si ca garantie cd aceasta se va realiza in limitele finan- ciare prestabilite) street name ~ de asigurari . piece.production budget ~ de publicitate . bit. (pe cinevd) to grant a patent/certificate to.n. (o inventie) to (protect by) patent brevetare s.n.incomes and expenditure budget ~ deficitar .consolidated general budget ~ interimar . craft brevet s. guild. (fragment) fragment buget-y.insurance broker. outsider ~ oficial/autorizat .capital budget ~ de familie . prospectus.(brevet al unui produs care nu este introdus in circuitui comercial) sleeping patent a cere un ~ . booklet.f.flexible budget ~ general consolidat . si nu pe eel al clientului. broker ~ cu atributii complete .pilot's licence ~ neutilizat .(care define actiuni inregistrate pe numele sdu.f.f.(mar.advertising budget ~ de stat . (neprelucrat) crude. kerb(-stone) broker. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de navlosire .t. (despre produse) proprietary brigadier s. budget ~ de austeritate .commodity broker ~ maritim .m. patented.(letters) patent ~ de pilot .forester.curb/outside broker.(brevetarea unui produs sau a until proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurentei) preemptive patenting brevetat adj.to apply for a patent a exploata un ~ . leaflet brut adj. licence ~ de capitan de cursa lunga master's certificate/licence ~ de inventie .to be issued a patent a obtine un ~ .marketing budget ~ de numerar/trezorerie . (membra al unei brigdzi) brigade member ~ silvic .interim budget ~ local . unfinished 2. 1. certificate.(care prezintd fluxurile de numerar) cash budget/forecast ~ de productie .m.local budget ~ preliminar . courtage ~ maritim .

(mobile) goods ~ abandonat . real estate.variable budget a prezenta bugetui . list of quotations.vata cotton wool bun adj. to bring in the estimates a vota ~ . cotton ~ brut . estate 2. (proprietate funciard) landed property ~ incorporale .to pass the budget bugetar adj.(dr.alienable property ~ inalienabil .final goods ~ fungibile . bunuri folosite in procesul de productie si care au durata de viatd de eel putin un an) capital goods ~ de consum .(in special nova) derelict ~ alienabil .daruri ale naturii".(cu date despre cursurile zilnice.(produse a cdror utilizare nu este posibild dacd nil se consumd impreund cu ele unul sau mai multe bunuri) complementary goods ~ corporale .) free goods ~ marfare . ballot ~ meteorologic . printed exchanges.economic goods ~ finale .) indivisum estate ~ intermediare .) order form ~ de expeditie . jetsam. cele care nu ridicd probleme de disponibilitate sau proprietate preciim aerul.(dr.(asa-numitele .(supuse unor transformdri.) salvage ~ transmisibil transferable property bunuri ale echipajului scutite de navlu .unalienable property ~ salvat .n.(bunurile la care orice spetd reproduce toate caracteristicile genului) fungible goods ~ imobile/imobiliare .) tangible property . (avere) property.(neprelucrat) raw cotton ~ in bale/baloturi .(active fixe.consumer/consumption goods ~ de consum cu circulatie rapida -fastmoving consumer goods ~ de folosinta imediata .) exchange bulletin/list.dispatch note ~ de stiri . ligan ~ complementare .consumer nondurables ~ de folosinta indelungata/durabile consumer durables ~ de investitie/productie/instrumen-tale (bunuri care participd la producerea altor bunuri economice) production goods ~ economice .voting paper.(dr. good s. market report ~ de comanda . budgetary billeting.) chattels real.customs bill of entry bumbac-y. dar care se afid in diferite etape ale ciclidui de productie) intermediary goods ~ libere .) corporeal property ~ de capital .to introduce the budget. bulletin ~ bursier/de bursa . (care s-au scufundat) jettison. pi. immovable/fixed property.) seaman's free cargo ~ aruncate in mare (care plutesc) flo(a)tsam.(mar.(mar.(dr. volumul tranzactiilor etc. 1.(dr.n.weather forecast/ report ~ zilnic al miscarii navelor si a marfurilor . cdldura cosmicd etc.cotton bale ~ .(cow. fortune..news bulletin ~ de vot ./!.) intangible property ~ indivize . (scufundate fi balizate in vederea recuperdrii) lagan.BUG-BUN 57 ~ variabil .commodity goods ~ materiale .

(piatd publicd organizatu) exchange ~ a muncii .bull market ~ in scadere .. bursarship 2.shipping exchange ~ neoficiala . personal property/effects.(dr.labour exchange ~ calma — (cu interes scdzut pentm tranzactii) quiet market ~ de cereale .private goods ~ publice .metal exchange ~ de optiuni . cask: (mic) barrel.(dr.public welfare bursa s. (inetalic) drum .(bunurile la care spetele pdstreazd caracteristicile defimtorii ale genului. street market ~ oficiala .organized exchange ~ valutara . goods and chattels ~ nefungibile . keg.58 BUN-BUT ~ mobile/mobiliare .(dr.s'.} actual assets ~ primare . welfare.collective welfare ~ economica .(SUA) wheat pit ~ de marfuri .) ownerless property ~ viitoare . hogshead. boutique to speculate on the de hutoi s.n./.m. kilderkin.bear market ~ maritima . (hac) vat. capacitate} (mare} butt. tun.public goods ~ substituibile .commodity/mercantile/ produce exchange ~ de metale .f.) future estate bunastare s. well-being. 1. prosperity ~ colectiva .produce exchange ~ de valori .corn/grain exchange ~ de grau .f. bursary.(specializatd m tranzactionarea de optiuni yi contracte financiare futures) options exchange ~ de produse agricole .economic welfare ~ nationals .(obtinnte din mediul natural prin exploatarea resurselor natiirale) primary goods ~ private .foreign currency exchange a specula la-stock exchange bu$el s.stock exchange/market ~ in cre^tere/urcare . movables.) chattels personal.kerb(-stone) market.(dr. msa fiecare prezintd nnele trasafuri individualizante) nonfungible goods ~ prezente . (^colara. universitard) scholarship (grant). (imitate bushel butic .substitute goods ~ vacante .

cabin. home trade cabotier s. real estate re nster) cadastru s.costing ~ al pretului de cost al procesului de fabricatie .call box.natural calamity.} act of God calcul s. (conditii tehnice/de exp lou fare) technical conditions. land ~ publicitar . articles and conditions.n.capitation ~ si plata la casa .horse power calamitate s. de la premisa iinui buvet inexisteiit . cure pi^nc .rational economics calculation ~ pe cap de locuitor .actuarial calculation ~ al pretului de cost .m. cadastral registry. (note de livrare) terms of supply.C cabina s..f. (mar.t.short haul ~ extern . cadastral cadastre.n.) cabotage.taring ~ a tonajuiui . (de vagon de dormit) berth ~ telefonica .to miscalculate . calculation. pi. staff. (de vapor) cabin. horse ~ -putere . telephone booth cabotaj s.n.f. to make the cadastre of.tax assessment ~ a tarei . calamity.t. coast trade ship/vessel. box. (lermeii contractual de navlosire si conosament) (mar.pattern book ~ de sarcini .(intr-un magazin i checkout ~ uniform al pretului de cost uniform costing calcula v.n.. to compute.managing staff caiet s. gift .rough estimate ~ economic rational . coastal/coasting ship/vessel cadastra v. to survey and value cadastral adj.n. coastwise shipping/trade. coasting/home trade. inshore trade.h. disaster ~ naturala .n. computation.process costing ~ al pretului de cost pe loturi .media .) coaster. calciiiatitin .survey. annl precedent) zero-based hudgctiMy~ a impozitului . de alcatuire a bu^eiului. to reckon ~ gresit .n.specification conditions. stateroom.inland trade ~ national — (intre porturile aceluiasi stat. personnel ~ de conducere .to average calculare s. berth.unit costing ~ aproximativ .batch costing ~ al pretului de cost pe unitate de produs . job specifications cal s. computauon reckoning ~ a bugetului pe baza zero (inei0i. coastwise ship/vessel.advertising gift cadre s. short-haul vessel. (mar. cadou s.f. (writing) book ~ de mostre . calculus ~ actuarial .foreign trade ~ intern .. to calculate. reckoning.. coastal shipping/trade/ traffic/transportation.tonnage/vuinri. aflate in man diferite) great coasting trade. calculation. coast navigation. present.

selling campaign ~ electorala .marketing campaign ~ de vanzari . trucker ~ autorizat sa transporte marfuri din §i in antrepozite vamale .waiting room ~ de comert .short (-dated) bill ~ retrasa — (inainte de scadenta) retired bill ~ trasa in devize .bonded carman camionaj s. pickup (truck).platforma .(intr-o banca) (safety) vault.n.refrigerated truck ~ pentru transport de mobila furniture van ~ pentru transportui animalelor vii cattletruck ~ ./n.) bull campaign ~ de marketing .CAM-CAM 61 ~ externa .sola (of exchange) ~ la cerere .chamber of shipping ~ de valori/tezaur .discharged bill ~ pe baza de documente contra acceptare .bills receivable/for collection ~ de platit .cold/refrigerating chamber camere cu chirie/de inchiriat lodgings camion s.removal van ~ frigorific . carting.blank bill ~ inlocuita .(cu alte cambii) retired bill ~ intr-un singur exemplar .f.election/electoral campaign .usance bill ~ la vedere . carman.(cu scadenta apropiata) hot bill ~ interna .n.chamber of commerce ~ basculant . room ~ agricola .sales campaign/drive. cartage (service). chamber.(platibild in tara unde a fost emisd) domestic/inland/home bill ~ in alb .platform lorry camionagiu^.documents-against-payment bill ~ pe termen lung . campaign ~ a la baisse .f. haulage camioneta s.sight bill ~ onorata .) bear campaign/ raid/tack ~ a la hausse — (bur.demand bill ~ la termen .documents-against-acceptance bill ~ pe baza de documente contra plata .chamber of agriculture ~ de asteptare .f.(platibild in strdindtate) foreign bill. (de mobila) van ~ pentru scontare .currency bill cambii de incasat . lorry. strongroom ~ frigorifica . (SUA) truck. light lorry/truck. (SUA) external bill ~ Herbinte .chamber of commerce and industry ~ de navigatie .(bur.petrol bulk lorry ~ de mutari . (pentru livrdri) delivery car/van campanie s.bills payable ~ in mai multe exemplare .tip/tipping lorry.long (-dated) bill ~ pe termen scurt .bills for discount al doilea exemplar al cambiei second via/of exchange al treilea exemplar al ~ .third of exchange camera s. dump truck ~ -cisterna de benzina .bills in a set ~ de comert $i industrie .period/time bill ~ la termen conform uzantei .

(dr.f. ability ~ a magaziei . (rigold) gutter. amount ~ de marfa .economic comandata .landed quantity.sworn weigher cantitate s.quantity of goods. candidate 3. quantity.gross amount ~ vagonabila . railhead.(mar. (in alegeri) nominee.fair quantity ~ totala . (natural) channel. 3. maritime canal.n.haul ~ de produs transportat prin conducta pipe-line run ~ descarcata . (artificial) canal 2. applicant (for a post) 2. 1.f. publicity campaign canal s. legal competence/ capacity.w. mai ales in cazul ipotecii cu dobdndd variabila) (fin. shipway ~ fluvial . head. (din case) sewer. 1. (situatie in care cresterea volumului de vdnzdri pentru o marcd provoacd scdderea cererii pentru o alta apartindnd aceleiasi linii de prodiise) cannibalization cantaragiu s. (§ef) head.railway terminal. specifications of charge ~ de vite .less-than-truck load ~ suficienta . terminus capete de acuzare .) cap capacitate s. volume 2.capacity of a ship ~ a spatiului de sub punte .62 CAM-CAP ~ organizational. (de sciirgere) drain. distribution channel ~ de irigatie .m.) counts of the charge/indictment. amount of cargo ~ de marfa transportata .n. (la un post) candidate.! — (campanie publicitard menitd sd cultive imagined iinei companii in ansamblu) corporate campaign ~ publicitara . (competentd) competence 3. navigation channel.waybilled quantity ~ livrata/predata delivered measure/ weight ~ nevagonabila . (check) weigher ~ oficial/autorizat .f. (colector) sewer.heads of cattle capac s. capability. capacity. (dr.f. quantitative cap s.chief . qualification.(cantitate optima a stocurilor care trebuie comandata) economic ordering quantity ~ economic comandata pe lot -economic batch/lot quantity ~ incarcata . (limitd superioard impusd dobdnzii.available quantity . outturn ~ disponibila . ship canal/channel cancelar^. (la un examen) candidate a propune un ~ .) hold capacity ~ a navei .(mar.river channel ~ maritim .) underdeck capacity .waggon-load cantitativ adj.ship canal/channel. nomination canibalizare s.m. chancellor candidat s. (volum) capacity.(prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) channel of distribution.de linie . 1.to nominate a candidate candidature s.seaway (canal).) capacity. 1. facilitate) ability.advertising campaign/ drive. (de locuitor) head 2. (de televiziune) channel ~ de distributee .n.irrigation canal ~ de navigatie .shipped quantity ~ inscrisa in documentele de transport . (aptitudine.

financing capacity ~ de incarcare .dock capacity ~ de finantare .) legal competence/ capacity. cargo capacity.) freight tonnage ~ neta/utila de incarcare/de incarcare de marfa .carrying capacity '.(valoarea maxima a datoriei in structura capitalului) (fin. payment capacity. effective deadweight ~ excedentara .(mar.) ability to inherit ~ testamentara .bruta .gross capacity ~ contractuala . fata de cerere) overcapacity ~ in baluri .productive/ production capacity. de a fi snpus dreptnini cambial) capacity to contract by bills ~ de stivuire .ore cargo capacity ~ de indatorare .) testamentary capacity.(a navei) weight-carrying capacity.volume capacity ~ deadweight/totala de incarcare -(mar.working capacity.ability to pay.stowage capacity ~ de tancare . lastage. operating efficiency ~ de refrigerare .port capacity ~ de plata .(mar.nominal capacity ~ succesorala .) deadweight capacity/all told/ carrying capacity/tonnage. solvency ~ de productie .) capacity to sue ~ legala .freezing capacity ~ de depozitare .(dr. paying / useful deadweight ~ neutilizata .(dr.) capacity to contract ~ cubica — (in picioare cubice sail metri cnbi) (mar.(a navei) passengers in berth ~ in vrac . carrying / net/ payload capacity.traffic capacity ~ de transport .) cargo/cubic capacity.nominala . ship's cubic capacity ~ cubica de depozitare .(dr.(dr. burden.capacity in bulk ~ jurisdictionala . ability ~ navlosita .) debt capacity ~ de munca . cargo capacity/ deadweight. loading/supporting capacity ~ de incarcare pe punte .(dr. in consecintd. capacity for work ~ de operare a portului .storage capacity ~ de deservire a docului .) deadweight cargo capacity.grain capacity/cubic space ~ de incarcare pentru cherestea lumber load capacity ~ de incarcare pentru minereu .(a portcontaineruliii} container capacity ~ in pasageri .) deck load capacity ~ de incarcare pentru cereale .idle capacity . ability to make a will .(mar.de transport a marfurilor de volum .(a instalatiei) refrigerating capacity ~ de schimb .(posibilitatea de a plati prin cambii fi.tankage capacity ~ de trafic .CAP-CAP 63 .excess capacity.earning capacity ~ de congelare .cubic storage capacity ~ de a produce castig/venit .(a navei) bale capacity/cubic ~ in containere . (de productie) surplus capacity ~ excesiva — (de productie.

(situatie in care se afid o persoand cu venituri mid.(parte a capitalului real formatd din bunuri durabile care partidpd la mai multe dcluri de productie si care se consumd treptat) fixed capital/ assets.(valoarea combinatd a activelor fixe si curente ale unei firme) trading capital ~ de baza .(parte a capitalului real formatd din bunuri care partidpd la un singur dclu de productie. trap capcana lichiditatilor .f. capital.(investit in activitdti cu grad ridicat de rise) venture capital ~ declarat .(lipsa de motivatie a somerului de a cduta o slujbd atdta vreme cat primeste ajutorul de somaj) unemployment trap capital adj.issued share capital ~ emis sub forma de actiuni preferentiale . capital of reserve ~ de rise . cubic capacity/content capa s.principal ~ de dotare .domestic capital ~ autorizat .(capacitatea capitalului unei band de a face fata unei eventuale evolutii negative a activelor sale fdrd a deveni insolvabild) capital adequacy ~ angajat . frozen assets ~ circulant/de rulment .) primage ~ si avarie conform uzantelor (clauzd de conosament) primage and average accustomed cap can a s. activul net) capital employed/ owned ~ autohton . essential s. meat posibilii investitori opteazd pentru detinerea de numerar) liquidity trap ~ saraciei .banking capital ~ blocat/imobilizat . permanent assets.(capital existent sub forma titlurilor de valoare) fictitious capital ~ fix . {mar.(situatie apdrutd atunci cdnd dobdnzile pentru obligatiuni sunt atdt de scdzute. ~ activ . al cdrei ajutor social e diminuat in functie de cdstigul obtinut din munca suplimentard si care nu are stimulente pentru a muncf) poverty trap ~ somajului .preference capital ~ fictiv .(capitalul utilizat intr-o afacere. principal.investment capital ~ de rezerva .authorized but unissued capital ~ bancar .measurement capacity.(al unei band) surplus reserve.(active pdstrate sub forma de bani sau sub oricare altd forma care poate fi rapid transformatd in numerar) active capital ~ adecvat .n.stated capital ~ disponibil present/spare capital ~ emis . capital.64 CAP-CAP ~ volumetrica . chief.f.(cu anumitd intre-buintare in procesul de productie) specific capital . lockup.(drept acordat consiliului de administrate al unei societdti anonime de a emite actiuni la nivelul autorizat al capitalului social) authorized capital .autorizat.lockaway. physical capital ~ fix specific . consumdndu-se complet in decursul acestuia si care trebuie inlocuite cu fiecare nou dclu) circulating/working capital ~ comercial .(capitalul social pus la dispozitia unei sucursale de societatea-mamd) endowment capital ~ de exploatare operating capital ~ de investitie . dar neemis .

principal ~ investit .CAP-CAP 65 ~ global . capitalist(ic) s.paid-up/deposit capital capitala s. capitalism ~ contemporan .initial/opening/seed capital.liquid capital ~ .(aportui in bani si in naturd pe care asociatii sau actionarii s-au angajat sd-l pund la dispozitia societdtii comerciale.(expresie a capitalului social al unei societdti comerciale evaluat prin valoarea nominald a titlurilor de proprietate emise) nominal capital ~ obisnuit . equity of a company.(emis sub forma de actiuni comune) ordinary capital ~ proaspat .) uncalled capital ~ in actiuni neemise .total capital ~ inactiv/neproductiv .in cazul societdtilor pe actiuni .f.sau de parti sociale .contemporary capitalism ~ corporatist .monopolistic/ monopoly capitalism ~ salbatic . equity capital.(detindtori de actiuni comune) equity.commodity capital ~ neemis .share capital.industrial capital ~ initial .unissued capital ~ in numerar . si economica) funk money ~ uman .(platibile in rate de actionari) {bur.cash capital ~ liber .variable capital ~ varsat .marfa .(volumiil total de capital emis de o societate comerciald sub forma de actiuni .m.invested capital ~ imprumutat .(in special imprumuturi) fresh money ~ productiv . in calitatea lor de proprietari) subscribed capital ~ si dobanda . n.wild capitalism capitalist adj. (SUA) capital stock ~ in actiuni comune -junior capital ~ in actiuni neachitate . capitalist . care rezultd dintr-un proces de productie anterior si serveste la producerea altor bunuri economice) real capital ~ refugiat . (pras) capital capitalism s. shareholders '/stockholders' equity ~ propriu esential .inactive/idle/ unproductive capital ~ indisponibil/nelichid .principal and interest ~ transferal in strainatate .{din motive de instabilitate politico.(atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sau de un climat politic sigur) refugee capital ~ social .state capitalism ~ monopolist .dead/ unproductive capital ~ nevarsat .human capital ~ variabil .corporate capitalism ~ de stat .unissued share capital ~ mort/neproductiv .free capital ~ lichid . company equity.in cazul societdtilor de persoane -) registered/share capital. (SUA) capital stock ~ strain —foreign capital ~ subscris .loan capital ~ in actiuni .(al unei societdti) core equity ~ real — (capitalul existent in economia reald.unpaid capital ~ nominal .productive capital ~ propriu/al actionarilor .unavailable capital ~ industrial .

(emisiune de actiuni gratuite pentru actionarii existent!) capitalization of reserves.f. charge. floating cargo ~ amestecat — (fdra mdrci si separatii) bulk pile. capitation (tax). data de cursul bursei pentru acthmile emise si aflate in posesia actionarilor) market capitalization capitatie s.smart card ~ de numerar . shipload. scrip issue ~ bursiera — (valoarea de piatd a unei finne.coastwise freighter ~ de linie .oceanic . mixed cargo ~ aruncat in mare ..grain cargo ~ de cherestea . all-cargo ship/vessel caric s. burden.dunnage cargo ~ cu miros specific .penalty cargo ~ de animale vii .t. (plastic) card ~ bancar .n.) to capitalize capitalizare s.ocean cargo vessel ~ pentru marfuri paletizate palletized cargo carrier ~ pentru marfuri standard ./M. (bur.(care contamineazd alte marfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .container carrier/ship/ vessel ~ de cabotaj .a rezervelor .f. fin.(pentru marfuri si pasageri) combination ship/vessel . cargo boat/carrier/ship/ vessel. full cargo/ load. cargou cargocontainer s.timber cargo.n.) cargo/loading/ stowage plan ~ cu partizi de marfa .n..sea lorry ~ mixt .final stowage plan ~ preliminar .live load ~ de cabotaj . load. (mar.standard cargo ship/vessel ~ universal .commodity type stowage plan ~ final .) unique selling proposition caracteristici ale produsului product features ~ tehnice si de exploatare ale navei ship's specification carat s.(cargo) liner ~ de marfuri usoare .tentative cargo plan cargou s.container .containerizable cargo ~ cu fardaj . freight boat/camer/ship/vessel. (mar. shipful ~ containerizabil .n.coasting cargo } ~ de cereale .66 CAP-CAR capitaliza v.balance cargo.n.(folosit la bancomate) cash card cargobot v. head/poll tax caracteristica s.(balizat in vederea reciiperdrii) lagan ~ complet .f.) cargo. general cargo carrier/ship/ vessel ~ .n. (bur. fuel card s. carat carburant^.general-purpose cargo vessel.chip card ~ cu microprocesor .light cargo ship/vessel ~ de mic tonaj . shipment. freighter.') capitalization . freight.bank card ~ cu cip . characteristic (feature). fin. (SUA) lumber cargo . freight container cargoplan s. salient feature ~ unica — (trasaturi specifice care diferentiazd un produs de concurentd si care pot fi transmise consiimatorului prin intermediul unui mesa/ publicitar simplu) (corn.

home freight.nerujat .(din caiiza arimdrii necorespunzdtoare) crushed cargo ~ uniform repartizat .tinned/preserved/potted meat.mixt .m. nava afundatd pdiid la linia di mcdrcare regulamenturd) full ami complete cargo ~ rubrical .bulk dry cargo ~ usor — (cu indice de stivuire de pesii. outbound freight. homeward cargo/freight.black/dirty cargo ~ de punte .barrel cargo.to take up a career carierism s.bottom cargo ~ in lazi .{jam nominalizareu portului) optional cargo ~ lichid .case cargo ~ in pericol . (de piatrd) quarry.(la sosirea navei in portid de destinatie) cargo in good condition ~ in tranzit .palletized cargo pentru strainatate freight outwards ~ periculos .inbound cargo/freight.incoming cargo ~ de Tnapoiere/intoarcere . charitable. return cargo/freight/load ~ de linie .{care nupoatefi limit Idngd alte marfuri) incompatible cargo ~ in baluri . career a face ~ — to work one's way up.transit freight ~ in vrac . 1.raw meat . cargo oil ~ de plecare .(mugaziile pline .measurement cargo ~ deplasabil . cargo in bulk.deck cargo/load. outward cargo/freight ~ de produse albe .wood cargo ~ de marfuri generale .dry cargo ~ uscat in vrac .(pe magaza) even load cargo ~ uscat .clean cargo ~ de produse negre .white meat ~ congelata .f. barrelled cargo/goods ~ in cala . cargo liable to be broached ~ deteriorat . (SUA) canned meat ~ cruda . eleemosynary carne s. (stone) pit 2. to have a good record a imbratisa o ~ .frozen meat ~ conservata . careerist.oil/petrol/petroleum cargo.v.mixed cargo .{in documente dc transport) captioned/subject cargo ~ stivuit .untrimmed cargo ~ nestivuit unstowed cargo ~ paletizat .f.cargo/shipment in bulk.stowed cargo ~ strivit . loose bulk cargo ~ incarcat pe baza de conosament cargo covered by bill ~ la optiune .shifting cargo.general cargo ~ de petrol .bagged cargo ~ in stare buna .distress cargo ~ in saci .damaged cargo ~ incompatibil .n. careerism carierist s.bale cargo ~ in butoaie . office/place hunter caritabil adj.berth cargo ~ de materiale lemnoase .smoked/smoke-dried meat ~ alba .CAR-CAR ~ de import . 50 de picioare cubice} light cargo cariera s. bulk cargo/freight.dangerous cargo ~ plin si complet . (tdiatd sail preparata) meat ~ afumata .liquid cargo .departure loading. shipment on deck ~ de umplutura .filler cargo ~ de volum/cubaj . inward cargo/freight.

(cent.tenement district ~ elegant .postal card ~ tehnica . section.f.debit card ~ de mare succes . (mucava) pasteboard. (mai subtire) cardboard ~ de ambalaj . trustification cartela s.food card cartier s.signature card ~ funciara .address book ~ de cecuri .workman's pass ~ de registru .membership card ~ de plata/retinere a impozitului (pe salarin) tax deduction card ~ de sindicalist .union card ~ de sofer .) bull pool ~ de companii de navigatie .traffic pool ~ de optiuni .telephone directory ~ de vizita .) quarter ~ de locuinte . pool.) bear pool ~ al speculantilor a la hausse .) subsidiary ledgers cartel s.f.n. (act) card. 1.(colectie de materials textile) sample card cartona v.f.n. cartel. to cartelize. (pentru note) note book 2.business card ~ de vizita cu specimen de semnatura .credit card ~ de debit .best seller ~ de munca .sailor's pass.cheque book.n.patent pool cartela v. book ~ de credit . (cartonare) pasteboard work 2.brownstone district ~ muncitoresc . savings book ~ de marinar .t.(cont. district. seaman's passport ~ de membru .n.68 CAR-CAR ~ proaspata . industrial etc.council estate ~ de locuinte ieftine . ward.packing cardboard ~ de esantioane .y.residential district ~ de locuinte aflat in administrarea autoritatilor locale . cartelization. to cartel.option pool ~ de stabilire a navlurilor .shipowner's pool ~ al armatorilor de nave de linie liner conference ~ al speculantilor a la baisse . syndicate ~ al armatorilor . (SUA) land office ~ postala .(mar. (specific.) freight conference ~ maritim . gambler carton s.(cu date despre clasificarea navelor) register book ~ de telefon .workers' (residential) district/quarter cartofor. (obiecte de carton) pasteboard goods/wares . ring. 1.red meat carnet s.driver's licence carte s.{bur. to bind in boards.land/cadastral register. (permis) licence ~ de adrese .) ledger ~ mare impersonala/generala (cont.(bur.instruction book cartea mare .passbook.) impersonal ledger ~ verde — (de asigurare auto internationala) green card carti mari auxiliare/analitice . to trustify cartelare s.w. to paste cartonaj s.t.deposit book ~ de economii .fresh/butcher's meat ~ ro§ie . (de alimente sail alte produse uzuale) ration card/book ~ de alimente .n.shipping conference ~ pentru schimbul de licente asupra brevetelor de inventie . (SUA) checkbook ~ de depozit .

(de salarizare. (dr.) messuage ~ de ajutor reciproc . pay/paying office.t. order. (clasa) class. 1. gaj) security. 1.natural/plant rubber ~ sintetic . to reverse casa s. (pentru instrumente) case easier s.commission house ~ de comert . (la casa-de bilete) booking clerk ~ automat .. (India) rubber 2. category. cataloguist categorie s. teatru) box office ~ de broken .) paymaster. grade 2. 1.) inventory. cashier. (dr. (la banca) counter ~ cu apartamente sau camere de mchiriat .pawnshop ~ de asigurari sociale . to catalogue. (corn. (locuintd) dwelling.) cash register ~ de raport . (incapere) filing cabinet casa v.f.post-office savings bank ~ de inregistrare . pay desk/office.social insurance fund ~ de bagaje . 1. (la banca) teller.trade directory ~ de oferte pentru comenzi prin posta .salary bracket ~ de unitati — (pentru bani.social and professional category/class categorii de impozite . (menajer) household catalog s.f.quality of bills of exchange ~ de salarizare .) denomination ~ socioprofesionala .m.t.provident/savings bank ~ de economii la oficiul postal .f. (garanfie.clearing house ~ de economii .) bail ~ legala . sort.mutual insurance/benefit fund ~ de amanet . (fel) kind. cataloguer. impozitare) bracket ~ a cambiilor . home-made.safe.m.(corn. (la cinema. {in magazin) desk..tenement house ~ de schimb valutar .(bancomat) automatic teller machine casierie s. habitation 2.booking office. (pentru bani) cashbox.synthetic rubber cautiune s. collateral 2. (casierie) cash office. catalogue ~ comercial . greutdti etc.f.exchange office ~ de scont .(dr. to quash.business/commercial/ trading house ~ de compensatie . strongbox. (de casa) home. (de corner!) house 3.lodging house ~ cu dependinte . money box. (SUA) tire ~ natural . catalogue. vault ~ de bilete . house.trade catalogue ~ comercial cu adrese .n.baggage room. (de autovehicul) tyre. (pentru bijuterii) casket.tax schedules cauciuc s. desk office casnic adj. ale muncitorilor etc.f.) to annul. (fisier) card index 2.f.mail-order catalogue cataloga v. till. cash/cashier's/money office. (lista) list 2. to put/to enter into a catalogue catalogator^. guarantee. cloakroom ~ de bani .. cash register. (care plateste salariile militarilor. 1. 1. cash department.n.legal/compulsory guarantee .petty cash ~ neagra — (cu fonduri nedeclarate) slush fund caseta s.CAR-CAU 69 cartoteca s.discount house ~ mica . warranty.

money lender.m.m.harbour/port master. (pasager) passenger.(dr.s'. to accommodate. out of court ca'is. accommodation cazier s. (de obice'i mai lungd) travel. traveller.t. 1.' {de port) harbour master's office .regular traveller calatori v.f. {intdmplare) event -• de forta majora .) captain. 1.to go/to travel by rail/train ~ in interes de afaceri . excursion. usurious camatarie s.concrete case ~ neprevazut — unforeseen event. trial ~ proxima .) acceptance trial trip camatar s. contingency caza v. captain of long course ~ de doc . (dr.) delivery voyage ~ dus-intors .to practise usury capitan s. captain of the port -. usury. (jzidiciar) criminal/identification record calator s. {motiv) reason.i.70 CAU-CAP a depune ~ pentru cineva .cu trenul .) to rule smb.pleasure trip ~ de ducere . trip. lawsuit. a scoate pe cineva din ~ . (pe apd) to voyage '.f. {care da imprumut pe amanet) pawnbroker. sea captain. (pe navele comerciale) shipmaster ~ de cursa lunga .f. light/unloaded passage ~ in circuit . cause.) (legal) case. ground 2.fortuitous event ~ in speta . to be/to go touring. extortionate practice(s) a face ~ . (fara a wdica destinatia) to travel (about).n.m. passage out ~ de inapoiere . case. (cu destinatie precisu) journey. to lodge cazare s. (implicdnd o destinatie) to (make a) journey.to go/to travel by sea.(a cererii de onorare a iinei polite de asigurare) proximate cause a pune pe cineva in ~ . passage home ~ de predare — (la expirarea termenului de navlosire pe timp) (mar.{mar.n.nver master ~ maritim .round trip/voyage ./. captain 2.circular tour ~ pentru probe de receptie .to go bail for smb.sea master capitanie .case of emergency. (CM bilef) fare.) to sue/to summon smb.to travel on business ~ pe mare .(a navei comerciale) homeward/inward/return voyage. skipper. (rutd/cursd maritimd regulatd) trade ~ cu caric la bord .{mar.f. {twist) tourist ~ cu abonament . (pe mare) voyager 2. pawnee camataresc adj.fluvial .in balast/neproductiva . (pe mare) voyage. usurer. \.(a petrolierelor fji a min era lierelor) ballast passage/voyage.dock master . to voyage calatorie s.de port .foreign-trade master. to be/to go on one's travels.(a navei comerciale) outward/outgoing voyage. (scurta) tour.) loaded voyage/passage ~ de agrement . {mar.(dr. act of God ~ fortuit . cauza s.

CAR-CA§ 71 carau$ s.suplirncntare -.f. earnings .{mar.'.. proprietari de nave si comandanti) common caiTier ~ independent/necartelat .centesimal balance ~ dc precizie — precision balance ~ roman .n balance.(profitii! obtimit da. contract carrier ~ asociat — (la un cartel maritim} conference carrier ~ comun .suplimentar .perquisite ca$tiguri disponibile pentru actiunu-comune earnings available t'" commons .de cauza .{avantaje financiare acerbate de o fa'md angajatilor important! pentru a evita ca acestia sd fie atrayi de conciirentd'} (man. lignite ~ . 1. retum(s).m.(acordate angajatilor pe langa salarul obisnuit)fringe benefits • supuse retinerilor pentru pensie pensionable emoluments castiga v.brown coal. revenue.to weigh heavily cantari .sea carrier ~ ulterior .(in uivulende) retainc.earnings per share .disponibil .) golden handcuffs cantar s. (beneficiu. carter.n. vanzarea activelor de capital) capita' gains .(dr. icteric} prize. proceeds. to gain: to win: {prin munca} to earn. pi. (mineral) (mineral) coal. profit'} benefit.\' share . [la ciirsele de cai} stake . handcuffs ~ de aur .to outweigh.} on-can'ier carau^ies. man') weighing lever machine ~ decimal ..} nonconference carrier ~ maritim . \a dobdndi} to acquire. (un premiu)• to carry off 2.to lose (in the) weight a trage la ~ . dross of coal casuta s. to weigh to have a weight of ~ rnai greu/mult decat .lump/large coal ~ cosificabil baking/metallurgical coal ~ cocsificat . (prm muncd) eamings-(yeriii) income. gain. (mangaT) charcoal ~ brun . (dintr-o afacere.windthL (profit) -. (pair of) scales: (pentru greutdti.(termen general pentrn companii de navigatie. (.f carriage.pe actiune .t.m.'('.(dupa plata taxeior si (• impozitelor) disposable income " tiea$teptat'/neprevazur . {departea sa) to win over ~ net – to net ~ piata – to capture the market ~ procesul – to win one`s case ~ teren – to gain ground ~ un avantaj – to gain an advantage .steelyard a pierde la ~ .coal powder.pe actiune complet diliiate (cdstigu! pe actiune recalciilal 'h' h.(mar.caked coal ~ marunt small/slack coal ~ . (cargo) carrier. (posta!d) post-office box catlike s./.de capital . portage carbune s. profit.bulgari .•>/' a exercitdrii tiitiiror drepni''!^': de conversie) full\ diluted earnings .praf.) recovery o^ judgement .f. to overbalance ca$tig s.f: ipotezei conversiei titiitrilor coin'-" tibile . haulage.nedistribuit .

cheque to bearer ~ marcat .m.limited cheque ~ cu suma falsificata . (mar.paid cheque ~ refuzat .) assignor.(de numerar din cont) (SUA) counter check ~ deschis/nebarat .open/uncrossed cheque ~ expirat . (a unei case de comert.f.business centre ~ de cost (unitate cdreia i se pot aloca niste costuri specifice) cost centre ~ de productie .returned cheque ceda v.tourist centre cemor s.hydroelectric power station ~ telefonica .n.(al unei persoane fizice) personal cheque ~ platit/onorat .(de bancd impotriva falsificdrii) marked cheque ~ necompensat .stale cheque ~ fals .nonpar cheque ~ -corespondenta . (directie) central/head office. (comercial.blank cheque ~ la ordin .(de bancd) certified cheque ~ anulat . (procesul de concen-trare a autoritdtii si a deciziei la central organizatiei principale) (man.traveller's cheque ~ de retragere .steam-generating station centralism s. cheque. a unei firme etc. circle.) principal office ~ atomo-electrica nuclear power station ~ electrica .dud/bad cheque ~ m alb .telephone exchange ~ termica .bank cheque ~ barat .order cheque.power station ~ hidroelectrica .bearer cheque.n.f.bogus cheque ~ fara acoperire .t. to surrender. to give up.uncleared cheque ~ personal .) centralization centru s. (SUA) check ~ acceptat/vizat . to yield (up). (grup de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ vicios al subdezvoltarii/saraciei underdevelopment/poverty vicious circle .) celerity ~ de livrare/predare .delivery speed ~ de operare a portului .) profit centre ~ turistic . auditor cere s. to assign ~ si unul si altui . (dr.n. emporium ~ de afaceri .correspondence cheque ~ cu limita de suma .to split the difference cedents.n. centralism ~ economic state planning centralizare s. cheque to order ~ la purtator .customary/usual/useful dispatch ~ uzuala continua .raised cheque ~ de calatorie .downtown ~ comercial commercial/shopping centre.72 CEC-CER cec s.port speed ~ uzuala . releasor celeritate s.m.producing centre ~ de profit — (unitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.) centre ~ al orasului . financiar etc.crossed cheque ~ care nu poate fl incasat la valoarea nominala .f.canceled cheque ~ bancar .continuous customary dispatch centrala s.

(cerere de produse ori factori de productie inter-sanjabili) alternate/composite demand. (a necesita) to require. to make/to put in a claim for damages ~ un pret mai mare . corn. seminte de bumbac .f.to claim damages.fodder grain ~ grele . s. 1.t.) (anchetd) judicial inquiry. secard) heavy grain ~ in vrac .r.n.) demand. inspection.) operational research ~ publicitara . grain ~ furajere .market research ~ -dezvoltare . cereal plants. grain. cereal.consumer demand ~ agregata . destinate achizitiondrii de bunuri produse in cadrul economic! nafionale) aggregate demand ~ alternativa / combinata / pentru bunuri substituibile .) to be in request/demand ~ despagubiri . (a pretinde) to exact. claim..CER-CER 73 ~ vicios inflationist .to undercharge cereale s. (corn.(relatia de interconditionare dintre cr entered preturilor bunurilor de consum si inde-xarea salariilor nominale care accen-tueazd inflatid) inflationary vicious circle cercetare s.pure/fundamental/desk research cercetator^. 1.(notiune care exprimd exceptiile de la legea cererii) non-typical demand . (corn. (audiere) trial. application.f.m. (un pret) to charge. cereal carrier. (scrisa) petition. to necessitate v.(grdu. control.cu greutatea hectolitricd sub 60 kg) light grain cerealier adj.research and development ~ motivationala . porumb. corn dealer cerere s. examination. analysis ~ a audientei .delivered sound grain ~ usoare . run. exaction 2. (a revendicd) to claim.media research ~ a preferintelor consumatorilor consumer research ~ de marketing . demand for substituible goods ~ atipica .marketing research ~ de piata . suit 3..attitude research ~ a mijioacelor de reclama . demand.to overcharge ~ un pret mai mic .(pvdz. grain carrier/ship. official examination. orz..w.(pentru a descoperi factorii psihologici care determind comportamentui consumatorilor) motivational research ~ operationala . to call for. (stiintificd) research 3. (stiintific) researcher cere v..{man.bulk grain ~ livrate in buna stare . hearing 2.. (dr. request. 1. pi. to ask (for). grain-carrying ship/vessel cerealist s.scientific research ~ teoretica . to demand.advertising research ~ §tiintifica .f. cereals. (de plata a unei societati ai caret actionari sunt sohcitati sd plateasca sumele restante pentru actiunile detinute) call ~ a consumatorilor .(totalitatea cheltuielilor planificate pentru o perioadd determinatd. {plata unei datorii} to call in 2. to request.(in mass media) audience research ~ a comportamentului consumatorilor .

) indent for space ~ de transport .slack demand .."u'^('/f^. demand tor complementary goods . tan if' fundse dc isii'i'nil -^I'arinr''} demand for iabour .constanta .) application ior quotation/listing de credite .(mar.<lc moneda — (componenfa a pieiei ')'i.) shipping request. daim for damages de declarare in stare de faliment -(r.N-' a depunr'rilor ^11'! ~ de tonaj .• .controlata .{in economic) credit demand de daune/despagubiri .(situatie in care dona sail mai multe produse concureazd pentru satisfacerea cererii pieici) competitive demand .ale iiilei activilati -.f.§i oferta .. :.) buyers over cereri de serviciu .pent-up demand '. (exi^entd} ^cquircnient . maija — (garantie qfenfd lie did'i.dc amanare .ve oh-ria .) counterclaim ~ redusa .leniaMd -• cu.(cerere de doud produse care se folosesc impreuna) complementary/joint demand. . if..domestic demand .slaba .1 anes- .lenuer demand w i't:sra^r.10 '•.•'.reala .situations wanted cerinta s.(cererea pentru un factor de productie rezullatd din modificarea cererii de pe piata produsului finit la care a contribuit factorul respective derived demand ~ directa ..iiSUi ia un moment dat in • oi'sornia iilie.? indtlin^yita} replacenient .intermittent demand ~ interna .^i) {l>iu\) margin call'nouc. need.damage cl.-..steady demand ~..supply and demand cererea mai mare decat oferta (bur.74 CER-CER ~ complementara/pentru bunuri complementare .elastic demand ~ individuals . fi/.TinU. ..direct demand ~ educationala — {element al pietei ediicatiei care reflectd comportamenlul consumatorilor de servicii educationale) demand for education ~ elastica .previzibila — anticipated demand .n.speculative demand ~ spontana .^ls . [necesiiate) necessity. despagubire cu drepturi l>rionlare prior claim dc inSocinre .usiy.l./' i bankruptcy petition.sporita — increased demand ~.sluggish demand -~ sezoniera .n..individual demand ~ intermitenta .:'>'(.(a platii) petition for respite ... constund dlii cerereu tie nc{i\'e tHoneltire) demand tor money ~ (ir' iliuncii — (neccsand de munca s>.effective demand ~ reconventionala .'.concurentiala .d'c cotare/listare .seasonal demand .spontaneous demand .demand for currency ~ de vamuire in afara programului overtime request ~ derivata . (nevoie) want.(mar. petition in DanKmptcy th.iu! 'md cc e.speculative .^'i•^r!l[. cargo booking ~ de valuta .{u vruai^eic'' de .(dr.(bur. 'i•ol'•el•llit.

investment certificate ~ de inregistrare . certificate of registration/registry ship's certificate of registry ~ de navigabilitate .) jerque note ~ de depozit . average certificate .(titlii emis pe termen scurt sau mediu de o bancd) certificate of deposit.) certificate of damage.: of seaworthiness.bond certificate .de cabotaj .(la petroliere •• free loading certificate ~ de lichidare in vama . (dovadd prin care banca recunoaste cd a acceptat si u inre-gistrat titluri sau valori in registrul de valori) deposit slip ~ de depozit pentru impunere -(folosit pentru plata impozitelor.certificate 01 guarantee/warranty ~ de inventator . discharge/ landinu certificate ~ de dividende .(a unui produs) certificate of analysis ~ de asigurare . (pentru navele dc cabotaj si de pesciat mat mart de 20 ii: tone-registrii) marine document.(mar..(a actiuniloi nominate) certificate of inscription.inspection certificate ~ de control vamal .(acordat de instanta unui falit. pasageri) certificate of clearance: (pentru ueronave) certificate c'i airworthiness ~ de nondumping .(certificat eliberat i'i'i' un fond de pensii care atestd cc'i beneficiarul stipulat in certificat este in viatd) certificate of existence ~ de expertiza .share/stock certificate ~ de analiza .clearance certificate. (1'.(asig.coasting certificate ~ de calitate certificate of quality. quality/grade certificate ~ de cantarire . classification/class certificate ~ de control .(certificat emis de o bancd americand in contui unor titluri de valoare strains') American depository receipt ~ de accident/ghinion ."xpt) certificate of manufacture/onHin ^ .(eliberat navei dupa inspectia de registrii) certificate os survey.(a navel) certificate of classification. (SUA'' certificate of enrollment ~ de libera incarcare .CER-CER ~ american de depozit .dc origine . certificatui oferind dobdndd) tax deposit certificate ~ de descarcare/debarcare ~ certificate of discharge.') certificai. ci de un accident) certificate of misfortune ~ de actiuni . insurance certificate ~ de avarie . mar.(al navei.weight certificate ~ de clasa .(a mdrfurilor de .dividend righi certificate ~ de economii .certificate of ' insurance. prin care se certified faptui cd falimentui nil a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. clearing bill ~ de nationalitate . (pentru navele iii.{certificat de titluri <:/<••• valoare) savings certificate ~ de existenta . damage certificate.patent letter ~ de investitor . survey certificate ~ de garantie .nondiimpin^ certificate ~ de obligatiuni . unei societdti comerciale) certificate 01 incorporation.(mar.

f.assignment of lien ~ de creante . {dr.acceptance certificate ~ de recuperare .) cession.m. cdnd.{cesiune de creante pe care cesionarul nu o notified debitorului/cedentului) undisclosed assignment ~ generala/globala . obligafiuni) interim certificate.voluntary conveyance/ consequence/disposition . assignee. to surrender.clearing bill ~ de stivuire .tonnage certificate.{transmiterea in scris a unei creante prin andosare fdrd a mentiona cesionarul sau persoana care va deveni creditor) assignment in blank ~ prin novatie . assignment. measurement certificate ~ de transfer (de actiuni) certificate of transfer.{titlu ce reprezintd o participare la capitalul social al unei intreprinderi) participation certificate ~ de plata a accizelor . scrip ~ nominal .{titlu de stat destinat acoperirii deficitului bugetului de stat) Treasury certificate ~ interimar/provizoriu .(cu valabilitate pdnd la emiterea politei de asigurare) cover note ~ sanitar .(de actiuni. in cazul fuziunii a doud societdti.{a produselor) test certificate ~ de tonaj .76 CER-CES ~ de participare .excise permit ~ de proprietate . transferee cesiune s. {dr.(bur.sanitary certificate ~ vama! pentru rambursarea surplusului de taxa vamala .ownership certificate ~ de receptie .(al unei proprietdti) title report ~ de scutire de taxe vamale .(prin care un creditor cedeazd unei terte persoane toate creantele sale) general assignment ~ in alb .(se elibereazd dacd nova are dotdrile corespunzdtoare) grain cargo certficate ~ provizoriu de asigurare .stowage/stowing certificate ~ de testare .) certificate of / measurement.(de actiuni) registered certificate ~ notarial .assignment of debts ~ de obligatii . (mar. to convey cesionar s. transfer certificate ~ de trezorerie .assignment affected by novation ~ voluntara .(tip de certificat de dividende eliberat creditorilor sau actionarilor in cazul asandrii unei societdti) debtor warrant ~ de restituire a taxelor vamale (platite pentru mdrfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mdrfurilor de export) (customs) debenture. transfer. actiunile sunt inegale ca valoare) fractional (share) certificate ~ pentru dobanda e$alonata .overentry certificate cesiona v. to transfer.) to assign.) deferred interest certificate/scrip/ warrant ~ pentru transportui de cereale . debenture bond ~ de sarcini .(pentru o parte de actiune.assignment of obligations ~ fara notificare .t. conveyance ~ a dreptului de retentie .notarial certificate ~ partial de actiuni .

to spend. legal quay cheiaj s.n. floating bulkhead/ jetty ~ vamal .prepaid expenses ~ bugetare .distributive costs ~ de expeditie a marfurilor despatch/ dispatch fees.shipping pier. outgoings.discharging expenses ~ de distribute . charges.dock/docking charges ~ de antrepozitare ..depreciation expenses ~ de andocare .) general average expenditure/expenses ~ de capital .repair jetty ~ fluvial . descarcare) freight terminal ~ de operare specializat .insurance charges ~ de avarie comuna .bulk-handling cargo quay ~ de operare .f.(a unei societal!} promotion/formation expenses ~ de deplasare .terminal ~ de pasageri .(pe mila) mileage expenses ~ de depozitare . pi. (taxe de chei) quay/pier/ wharf dues. expenditure.(asig. (speze) disbursement.m. outlay.n.CET-CHE 77 cetatean s.customs wharf.(cont.dummy.management expenses ~ de ambalare . wharfage.) capital charges ~ de calatorie/deplasare . (a risipi) to waste. mar. (risipa) thriftlessness.m. to squander v. (banf) to disburse. citizenship cheis.cargo quay ~ de marfuri in vrac .survey expenses ~ de exploatare .to overspend cheltuiala s. wharf ~ de descarcare .(in interes de serviciu/afaceri) travelling expenses ~ de constituire/lnfiintare . pier.(de productie) running costs/expenses ~ de administratie .government/national expenditure ~ cu reparatii extraordinare .t.petroleum wharf. pierage chelar s. quay.passenger quay ~ de petrol . fin.operating costs/expenses.f. queyage.tanker jetty ~ plutitor .wharf ~ pentru mijioace de alimbare/ mahonare . citizen cetatenie s.(/acute la un activ depreciat. to lay out. to expend. cost.package/packing expenses ~ de amortizare .discharging quay. administration costs/expenses ~ anticipate . cargo terminal ~ de incarcare . wine cooper cheltui v.i. to spend ~ excesiv .(incarcare. charges forward ~ de expertiza .warehouse charges ~ de armare — (a navelor comerciale) ownership costs ~ de asigurare . oil jetty/pier/quay ~ de reparatii . loading wharf ~ de marfuri . expense. waste cheltuieli administrative administrative expenses. forwarding charges. working charges/ expenses .storage charges ~ de descarcare .lighterage wharf ~ pentru petroliere . de-a lungul duratei sale rdmase de viata) extraordinary repairs ~ curente .

sundries ~ estimative . wasteful s.78 CHE-CHE ~ de investitie outlay ~ de capital expenditure/ incarcare expenses loading charges/ ~ de intretinere expenses of maintenance.heavy expenses ~ marunte . unexpected costs ~ neprevazute recuperabile recoverable unforeseen expenditures ~ obisnuite . table money ~ de salvare . departmental charges ~ standard .) salvage charges/expenses ~ de stivuire . production expenses de publicitate advertising expenditure/outlays ~ de ranfluare .to incur expenses a lua toate ~ asupra sa . petties ~ neprevazute . to get back one's money a-si reduce ~ .law costs.standard costs ~ suplimentare .removal expenses ~ de personal .initial/first outlays.special charges.interest expenses ~ speciale .delivery charges ~ de manipulare . freight charges/costs.ordinary disbursements ~ pentru recrutarea cadrelor .f. upkeep expenses ~ de judecata .extras ~ si incasari .(a unei societdti) preliminary expenses .to cover one's expenses.cost taxable to ~ mari .) expenses for refloating ~ de regie .{mar.contingent/incidental expenses. fortnightly . stevedoring charges ~ de timbrare . on-cost charges.general expenses. costs of upkeep.factory/ manufacturing/systematic costs.) terminal charges/costs.extraordinary expenditure/expenses ~ fixe .sundry charges/expenses.fixed/standing charges/expenses ~ generale .selling costs/expenses ~ diverse . thriftless. maintenance charges/costs/expenses.estimated expenses ~ extraordinare . (mar.variable expenses/costs a face ~ .carriage charges/expenses.preliminare/de infiintare .stowage expenses.) shipping charges/expenses ~ de vanzare/desfacere .entertainment expenses.(a mdrfii) handling costs. legal charges/expenses ~ de livrare .publice .(mar. overheads ~ de reprezentare . overheads ~ initiale/de instalare . initial costs ~ in sarcina .customs charges ~ variabile .cost of recruitment ~ postale .staff costs ~ de productie .petty expenses.to reduce/to cut ones expenses cheltuitor adj.stamp charges ~ de transport .postal charges .public expenditure ~ reprezentand dobanda . m.to defray expenses a-si acoperi ~ .overhead expenses/charges. squanderer chenzinal adj. (in statia terminus) (c. spendthrift. terminals ~ de mutare . spendthrift.expenditure and receipts ~ vamale . transport charges.

voucher for receipt tului fdrd acordul proprietaruliii) ~ de sold/lichidare .tenant for life.sawn timber per rent ~ excesiva/exagerata . chitanta s. cybernetics ~ pe viata .n.(mai mare decdt esie sawn timber/wood.f. ~ de plata pentru manipulare sau lessee depozitare in statia terminus .to take on hire/lease a sta cu .CHE-CIB 79 ~ contractuala . bookstand.rack-rent ~ standard moarta .tenant a elibera o ~ .to fill in a questionnaire a da cu ~ to let out on hire/lease a lua cu ~ cheta s.short/net hundredweight deposit receipt chio§c s.receipt for payment.docket chirias s.to make out a receipt from year to year chitantier s.to live in a cu cheta .to take up the collection house as (a tenant/lodger chilipir s. quittance (lucky) bargain acknowledgment. (SUA) lumber normal deoarece include plata pentru unele ~ de ra§inoase . rent.de primire . indiferent dacii aceasta este in of questions exploatare sail nu} dead rent a completa un ~ . questionnaire. release a umbia dupa chilipiruri .good receipt ~ cu contract valabil un an .(platibild pentru conce-sionarea chestionar s. voucher.formal receipt bargains ~ de asigurare provizorie . receipt.f.(valabil un anumit ~ neverificata . hire.n.unaudited voucher numdr de ani) tenant for years ~ valabila .. (ghereta) booth ~ de plata . collection.f.} charter hire cherestea s.(in vamd) deposr assayer receipt chintals.f.(c.m. chemist receipt ~ -analist — (care determind titrul) ~ de consemnare . (banii) takings a umbia . fortnight. quintal./i.n.softwood timber avantaje si facilitdti special e) differential ~ standardizata . hundredweight ~ de constituire a unui depozit ~ scurt . lease chenzina s. list/set unei mine.binding chimist^.n.f.to hunt for ~ contabila . timber. converted timber.(pe timp) (mar.bookstall.tenant at will cibernetica s. cash ~ de ziare . life tenant chirie s.receipt 11 rack-renter duplicate ~ cu contract . stall. tenant. receipt book ~ fara contract . ~ diferentiala .m. chance purchase/bargain.f.contractual rent ~ de wages navlosire . {locator) lodger.f ~ abuziv — (care continud sd ocupe o terminal receipt proprietate dupa expirarea contrac. paid receipt newsstand ~ de plata a taxelor vamale .receipt in fuli tenant at sufferance discharge ~ care plateste o chine excesiva ~ in dublu exemplar . (fortnightly) .

1.f.delivery cycle ~ de munca . n.business cycle ~ de conversie a numerarului (perioada dintre momentui in care o firmd achizitioneazd materiile prime si eel al vdnzarii produselor finite) cash conversion cycle ~ de livrare .f. cistern.) job cycle ~ de prelucrare a informatiei contabile . numerical.f. (intre 0 si 9) digit ~ aproximativa/estimativa/rotunda round figure/number ~ binara . (rutierd. (monetard.) to summon. number.accounting information processing cycle ~ de productie .y. de mdrfuri) circulation ~ a banilor . (Id) to amount/to come/to figure to.(succesiunea perioadelor de expansiune si recesiune in activitatea economica) economic cycle ~ operational .80 CIC-CIT ciclic adj.inclusive tour circulara s.fly-drive ~ turistic combinat zbor/croaziera pe mare .money circulation a marfurilor commodity circulation ~ a stocurilor .industrial life cycle ~ economic . circuit ~ economic .f.total turnover ~ de afaceri zilnica .economic circular flow ~ turistic combinat transport aerian/rutier .fly-cruise ~ turistic complet/cu toate serviciile incluse in pret . circular (letter) circulatie s. cycle ~ agricol .(intervalul de timp dintre cumpdrarea de materii prime pentru productia de bunuri si incasarea numerarului dupd vdnzarea acestord) operating cycle ~ sezonier .(cresteri si scdderi ale volumului si ale ritmului activitdtii pe parcursul unui an in anumite domenii de activitate) seasonal cycle cifra v.stock turnover ~ activa (bani aflati efectiv in circulatie) active circulation ~ fara acoperire . feroviard etc. (dr. reservoir cita v.daily turnover citric adj.(pentru mdeplinirea sarcinilor specifice postului) (man. documente false) to utter cisterna s. cyclic(al) ciclu.t. figure.binary digit ~ de afaceri . in functie de cheltuielile ocazionate de structura si evolutia in timp a familief) family life cycle ~ de viata al produsului -^product life cycle ~ de viata industriala .n.(a banilor) uncovered circulation ~ fiduciara fiduciary circulation a pune in ~ . to cite. (martori) to subpoena .agricultural cycle ~ de achizitionare/cumparare (frecventa cu care este achizitionat un produs) purchase/buying cycle ~ de activitate .turnover ~ de afaceri totala/globala . to run into cifra s.(bani faisi.(divizarea pietei pe sectoare.r.work cycle ~ de afaceri .) traffic 2. tank. (expressed) by figures circuit s.production cycle ~ de viata al familiei .

) {a respinge o actiune) to dismiss. 1. mar.f. (pe mijioacele de transport) class 5.f.middle class ~ dominanta/conducatoare . (a casd) to quash clasare s.t. (sortare dupd mdrime. to rate clasificare s. (dr. rate (of ships) clasa de mijioc . (dupd mdrime. mar.decimal classification clauza s. classification. (dupd calitate) grading. ship's class ~ de produse . (dr. dimensiune) sizing.accounts class ~ de nave . (docu-mente mtr-o arhivd.(asig. 1. (a scri-sorilor) docketing. (dr. to class. (sortare dupd calitate) grading.(totalitatea navelor identice in privinfa constructiei si a destinatiei) class of ships/vessels.blame collision clause . dimensiune) sizing 2.working class ~ turistica/a doua .(close atribuite obligatiunilor pe baza probabilitdtii de intrare in mcetare de platd a societdtilor emitente) bond rating ~ industriala standard . (scrisori) to docket.(cu eel mai scdzut confort in transporturile aeriene si maritime depasageri) economy class ~ intai . (a navelor) class (of ships). unfisier) to file.) writ(of summons). clause. to class.the lower classes clasifica v.first class ~ muncitoare . mar.) both . unfisier) filing.the ruling class ~ economica . (dupd calitate) grading. provision. pi. (a posturilor in functie de competenta cerutd si de sala-rizarea corespunzdtoare) grading.to . (a navelor) classification (of ships) ~ a activitatilor/posturilor .standard industrial classification ~ vamala — (categoria din cadrul unui nomenclator de taxe vamale in care este introdus un produs) customs classification ~ zecimala .) (respingere a unei actiuni) dismissal.product class ~ de unitati . (sort) grade 4. (a sorta dupd mdrime. to classify. classification. (a sorta dupd calitate) to grade.) collision clause. (categoric) class. terms clauza abandonului (asig.quality of bills of exchange ~ de calitate .CIT-CLA 81 citatie s.classification of ships. 1. (casare) cassation. specification. (dupd mdrime.t.(in transporturile aeriene si maritime de pasageri) tourist class clasa a cambiilor . category 2.f. dimensiune) to size 2.quality grade ~ de conturi . (sociald) class 3. the moneyed classes ~ de jos . (a documentelor mtr-o arhivd.) to classify. to class.) denomination clasele bogate/avute .wealth-owning classes.) abandonment clause ~ abordajului/coliziunii .job classification ~ a navelor . (a clasificd) to classify. running-down clause ~ abordajului din vina ambelor nave (asig. (implicdnd amenda in caz de neprezentare) subpoena clasa v.f. (a determina si a acorda clasa unei nave) (mar. ships' classification ~ a obligatiunilor . annulment clasa s. dimensiune) sizing. warranty.f. greutdti etc. summons.(pentru bani.

(asig..warranty clause ~ ghetii — (de predare a incdrcdturii in eel mat apropiat port neblocat de gheturi) ice clause ~ grevei .) flag clause ~ penalizarii .) overside delivery clause ~ natiunii celei mai favorizate .(asig..de la depozit la depozit" warehouse-to-warehouse clause ~ degrevarii .) ready berth clause ~ .(mar.up-price clause ~ danei/.policy proof of interest clause .) floating/always afloat clause ~ politei fara obiect asigurat . mar.) escape clause ~ devierii .} average clause ~ avariei comune in strainatate (dispasa se intocmeste conform legii portului de destinatie) foreign general average clause ~ .(mar..(asig. clanzd prin care se adangd la valoarea unei creante pe cea a unei cantitdti specificate de aur sail de echivalent-aur} gold clause ~ avariei . mar.) (clauzd care prevede rambursarea unei datorii in aur sail in echivalent-aur.) sister-ship clause ~ navlului . war.) anchor and chain clause ~ -aur .freight clause ~ necumularii avariilor .(in transportui de cereale} sea-damaged terms ^ ~ caricului in coliziutte .) demurrage clause ~ cre$terii preturilor .(mar.(mar.strike clause ~ ineflcientei . mar.permanent in stare de plutire" (mar.(la predare) deficiency clause ~ livrarii/predarii marfii peste bord .(asig.lipsei de marfa" .) berth/ berthing clause ~ danei pregatite .operarii la rand" . mar. mar.) free of capture and seizure clause ~ .(de o obligatie contractuald) (dr.82 CLA-CLA ~ ancorei §i a lantului .) freight collision clause ~ confidentialitatii .avariilor de mare" .(asig.fara raspundere pentru spargeri" ..) noncumulative clause <-~ neglijentei .) perils of the sea clause ~ .) valuation clause ~ extinderii politei de asigurare extended cover clause ~ . mar. mar..) turn berth clause ~ pavilionului .(se tine cont numai de pierderile marfii) (asig.(mar.(asig. mar. mar.) grounding clause ~ evaluarii ..(fin.la rand" .navei de serie" .free of breakage clause ~ garantiei .(navei) breakdown/off-hire clause ~ .(asig.tender clause ~ .) deviation/liberty clause ~ dreptului de retentie .(mar.(abaterii de la drum) (mar.(asig.(intr-un contract de angajare) confidentiality clause ~ continuarii asigurarii continuation/prolongation clause ~ contrastaliilor .fara captura §i sechestrare" (asig.) cargo-worthy clause ~ ..lien clause ~ esuarii .) inchmaree/ negligence clause ~ ofertei ..(a^/g.penalty clause ~ pericolelor marii ..most-favoured nation clause ~ navei apte de a transporta marfuri .

proviso ~ contractuala .(asig.covenant ~ de arbitraj .) parity/par clause ~ de renuntare .(prevedere a unui acord comercial care ii permite .(clauza contractuala care ii permite unei parti sd renunte la o prevedere.) nonwarranty clause ~ de optiune pentru ambele porturi -(de incdrcare si descdrcare) dreading at both ends ~ de optiune pentru portui de incarcare dreading.price clause ~ razboiului .(fin.(asig.) escalator clause ~ zadarnicirii voiajului . mar.(asig.(prin care vdnzdtorul aflat in deficit poate obtine un avans bancar) red clause ~ salariilor variabile .insurance clause ~ de asigurare a valorilor supli-mentare disbursement warranty clause ~ de asigurare maritima .(asig.penalty clause ~ de diminuare a pagubelor . in anumite circumstante) waiver clause ~ de revocare — (inainte de maturitate} (fin.) war clause ~ reasigurarii .(de limitare ci rdspunderii asigurdtorultd) memorandum clause ~ de negarantie . mar.(mtr-un contract prin care cele doud parti se angajeazd sd supund arbitrilor eventualele litigii) arbitration clause ~ conditionala .escalator clause ~ salvarii .) risk of capture and seizure clause ~ rosie . exemption/relieving clause ~ de exonerare de raspundere -(asig.(prin care prima parte a daunei este suportatd de asigurat) (asig. mar.) sue and labour clause ~ de evadare .(la un contract) rider ~ compromisorie .) frustration clause clauza aditionala .(asig.(asig.down price clause ~ surplusului .) nonliability clause ~ de garantie . dreadage ~ de paritate . care ii permite hdncii de investitii sd se elibereze de rdspun-derea de a cumpdra si de a distribin acthmile companiei) (fin. mar.warranty clause ~ de limitare a zonei de navigatie -(de cdtre asigurdtori) trading warranties clause ~ de memorandum . mar. mar.transit clause ~ valorii furnizate .) excess clause ~ timpului nefavorabil .predarii navei" .) call provision ~ de salvare/siguranta .value given clause ~ variatiei preturilor contractuale (corn..(la data si locul mceperii contractului de mchiriere) delivery/disposal clause ~ pretului .) escape clause ~ de exonerare — exoneration.) weather permitting clause ~ tranzitului .CLA-CLA 83 ~ .(mtr-un contract de siibscriere.arbitration clause ~ de asigurare .) salvage clause ~ scaderii preturilor .reinsurance clause ~ riscului de captura si sechestrare (asig.marine insurance clause ~ de daune-interese .

(asocierea mat multor persoane cu scopul de a constitui un portofoliu de investitii) investment club ~ nautic . (local) club house ~ de asigurare mutuala .touring club coachizitie s.(care prevede cd.{unui magazin) to deal at clientela s. (cartel ring . instalafii etc. 1.f.(dr.transshipment clause ~ de urgentare . (pbisnuita) custom.n.) residuary clause ~ rezolutorie .safe customer ~ solvabil .f. (asociafie) club 2.) premises ~ administrativa/cu birouri .bank clearing dona s.restrictive/saving clause ~ reziduala/restanta .haggler ~ dubios .) insurance club ~ de investitii .(asociafie de armatori care sunt in acelasi timp asigurati si asigurdtori) (asig. shopper.(privitoare la legatarul universal) (dr. (produs identic cu altui) clone club s. (cu \'fcn.implied term ~ ipotecara negativa . (al unui avocat.cash customer ~ care se tocmeste mult .f. (de medic sau avocat) practice.to build up a connection cliring s. pe baza unor reglementdri prealabile) clearing ~ bancar .(angajamentui unui debitor fata de creditorul sdu de a nu constitui o ipotecd imobiliard in folosul unei terte persoane) negative mortgage security clause ~ multivalutara multicurrency clause ~ nula . mar.) client ~ care plateste in numerar .f.cease clause ~ de subrogare . coalition.doubtful client ~ obisnuit/permanent . (tehnicd de compensare a obligatiilor reciproce intre doi parteneri constdnd in compararea creantelor cu obligatiile dintre ei. clientele a-si crea o ~ .84 CLA-COA unei tdri semnatare sd suspende concesiile vamale acordate atunci cdnd nivelul importurilor afecteazd grav productia internd) escape clause ~ de sistare . customer. defeasance ~ suplimentara de asigurare -insurance rider ~ valutara .trustworthy customer a fi clientui . clientele.) avoidance clause. union. building.exchange clause clauze de asigurare a marfurilor -(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute cargo clauses ~ de asigurare in timp (a corpului 51 a marfil) .n.potential/prospective customer ~ sigur/serios .subrogation clause ~ de transbordare . clientage.regular/ permanent customer ~ potential .m.void/invalid clause ~ restrictiva . joint purchase coalitie s. connection.(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute time clauses (hull and cargo) cladire s.boating club ~ turistic . toate platile viitoare devin imediat scadente) acceleration clause ~ exceptionala exceptional clause ~ fara efect inoperative clause ~ implicita . dacd o datorie nu este achitatd la timp.office building client s.f. al unui arhitect etc.

prevdzut de lege.m.COA-COI 85 ~ a comerciantilor .labour code ~ civil .tonnage coefficient ~ marginal al capitalului (raportui dintre cresterea stocului de capital dintr-o anumitd perioadd de timp si cresterea rezultatelor productiei in acelasi interval de timp) marginal capital coefficient coeficienti de salarizare . coke works.) joint/part owner coasigurare s. joint manager coeficient s. code ~ al muncii . joint management cointeresa v. dintre fondurile proprii ale unei band si ansamblul angajamentelor ei) cover ratio ~ de capitalizare bursiera .code of criminal procedure ~ fiscal .forest code/laws coduri de conduita .wage rates cofondator s. coking plant cods. copartner.(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) beta coefficient/factor ~ de acoperire (raportui.postal code. (in) to draw (in) ~ pe cineva intr-o afacere to give smb.f.fiscal code ~ maritim navigation act/laws ~ penal penal/criminal code ~ personal de identificare .(seturi de reguli pentru comportamentui din diferite profesiuni} codes of conduct codebitor s.f. a joint interest in an affair cointeresare s.(raportui dintre datoriile pe termen mediu si lung si capitalurile permanente) debt ratio ~ de lichiditate (raportui dintre activele lichide si datoriile curente ale uneifirme) liquidity/current ratio ~ de randament . joint founder cogestiune s.risk coefficient ~ de siguranta safety coefficient ~ de tonaj .n. drawing in.f.(raportui dintre pretui unei societdti la bursd si beneficiile ei) price-earnings ratio ~ de exploatare .m. (mar. joint debtor codirector s.output coefficient/ factor ~ de rise . ratio.civil code ~ comercial . (mate-riala) incentive ~ financiara .f.(pe un produs) bar code ~ de procedura penala .m.m. joint creditor cocserie s. rate. (SUA) zip code ~ silvic . coinsurance coasociat s.load/cargo coefficient ~ de indatorare .commercial code ~ de bare . coefficient.(pentru fixarea unor preturi) price ring ~ a licitantilor bidders'/bidding ring coarmator s.f.t.m.m.) hull cocreditor s.(la bancomaf) personal identification number ~ postal . joint partner coca s. factor ~ al elasticitatii cererii/ofertei -(mijioc de mdsurare a elasticitatii ce-rerii sau a ofertei in functie de modi-ficarea unui factor) coefficient of demand/supply elasticity ~ alfa — (evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) alpha coefficient/factor ~ beta .financial incentive . (corp de navd si aeronava) (asig.m.working coefficient ~ de incarcare .

collective.(in marina comerciald) certificated master ~ de cabotier .f. collector colets.sample assortment/ collection.t./n.86 COI-COM ~ financiara a salariatilor .to collapse colecta v. colaps s.) debit column ~ diverse .i.post parcel a expedia un ~ .f. collectivist. parcel post/deSivery/traffic coliziune s.berthing collision ~ la remorca . •nai ales din. to collectivize colectie s. personnel ~ de redactie . to order. mar.n.imminent impact ~ inevitabila .m.river collision ~ pe mare . to raise. (asig. abordage. captain ~ brevetat .skipper comandat adj. staff.to send away for comandant. to get in colectare s. collective (body). package ~ cu tara calculata .to post a parcel coletarie s.f.t.f. column ~ a activelor .f. sirainatate} indent .de nava maritima .sea collision coloana s.(in performantele societdtii in care lucreaza) employee involvement cointeresat adj. colony. (intre o navd in mars si una stationata} allision ~ accidentals! . subscription a face o ~ .) collision.(cont. collapse a intra in ~ . collection ~ de mostre . colonial colonialism s. collection/set of samples colectiona v. dyestuff.w.tax collection colecta s. to raise a subscription/collection colectiv adj. parcel delivery service.n.registered parcel ~ expres — express parcel ~ fara valoare declarata .s'. {corner} mdrunt) dicker coluziune s.skipper ~ de nava comerciala .sea captain ~ de pescador . (asezare) colony. settlement colorant s. encounter.accidental collision ~ iminenta . to collect colectionar^.f. parcel. n.shipmaster. collection ~ a impozitelor .f.) assets side ~ a debitului . (cooperare intre firme independents pentru a influenta concurenta) collusion comanda v.n. group. commander. (impozite.tarer ~ cu valoare declarata .) order.(cont. (coin. collection.t. joint s.uninsured parcel ~ greu ~ heavy(-lift) package ~ postal .collision in tow ~ pe fluviu . merchant captain .inevitable/inherent collision ~ la acostare . collective farmer colectiviza v.) sundries column colonial adj.n.n.to make a collection. (de marfa. colonialism colonie s. {dar nelivrut) on order comanda s. {mdrfun) to indent ~ prin po§ta .m. captain. collectivism colectivist s.food colours colportaj s. master mariner. taxe) to collect.f.{cont. having/sharing a joint interest in smth.editorial staff colectivism s.f. colouring matter coloranti alimentari .

antiinflarnabij .contraband control ~ a mirosurilor nedorite .) discretionary order ~ executata la preturi diferentiale (bur.custom-built/'-make comanditar s.) indent for space ~ directa .backlog/unfilled order ~ permanenta .m.(modu-litate de combinare a factofilor etc productie sub aspect cuntitaliv.n.special order ~ urgenta .open indent ~ mare .direct order ~ discretionara/la apreciere .(melodd contabilu pentru combinarea situatiilor conlabiu' a doud jirme care fiizioneazd) pooling of interests ~ orizontala — (fuziunea organizaiiilt>r in aceea^i companie sau mir-unci similard. fondun. ruei . (beneficii.rush/pressing order comenzi inutile . in limita sumei la dispozitie.order for government account.Qe carbuni .repeat order ~ scrisa .:.m.. -1 . opiisd integrant verticalc-i liorizontal combinatioii/integration --.ic^ .il. inter ese. ' ' .l!•.t.'"1-.. structural yi calilativ in raport cu naturci activitdtii economice) combination ol' production inputs ~ a intereselor .(mar.trial/sample order ~ de tonaj . iiuu!i"i/0i! h. riscuri) to pool comasare s.f.u's'ii. public procurement ~ la alegerea expeditoruiui .'.COM-COM 87 ~ acceptata . to control.•jc rue.f. riscuri) pooling combate v.cunvciitional .verticaia .coi'jvcntionai hies . foiiduri. fighting ~ a contrabandei .cort! isiei ." cu sursele ae aprovizionare fi cu pirtele de desfacerc) vertical combination integration combustibit adj. (de beneficii. intesrarea prodnclsi.(cdtre broker de a cwnpdra.foreign order ~ ferma .odour control ~ a poluarii cu petrol ~ oil pollution action combinare s. aclive/aclinp/workin.iuei oli.f.order in hand ~ de proba .ie!l•K•i••l(Ou'-i. donnaiit/sleeping inactive/iimited/latenvsilent/ undisclosed partner comanditat s. to fight against combatere s.u .i.order in writing ~ speciala .t.definite/firm order ~ generala/nespecificata .(pentru acelea^i marfuri) perpetual order ~ prin po$ta . combustible s. to combat. actiunile pe care acesta Ie alege) (bur.. combination ~ a factorilor de productie . ordinary pai-tns! comandita pannersl'su- comasa v.mail order ~ repetata . control.h'^ergolic fuel .) split order ~ externa . interese.to place an order facut pe ~ .blanket order ~ guvernamentaia/de stat ..{pentru a e\"ita trecerea muncitoriior in ^omaj) make-work a face o comanda .heavy order ~ neexecutata .(reiinirea in cadrul HIH': orgaiiizatii a innii i^riip c/e opei'diiuin care se succed..

colonial trade ~ cu amanuntul/in detaliu .compensation trade ~ in rate/pe credit . (mar.spot trader ~ cu retea de distribute .(sectoral serviciilor) invisible trade ~ in compensatie .corn/grain trade ~ cu materiale navale .lawful trade ~ Umitrof/de frontiers .warehouseman. sau detaiUst) merchant.(SUA) interstate commerce ~ invizibil . tradesman.contraband/ smuggling trade ~ de export . (angrosist. (mai ales in relatiile cu strdindtatea) merchant ~ comisionar .timber trade ~ de contrabands .illicit trade ~ interior . merchandising ~ experimentala .free trade ~ licit .vintnery ~ de cabotaj .tally system/trade ~ infloritor .n.. (cu magazin) shopkeeper. commercialization. peddlery ~ angro/cu ridicata . mai ales in relatiile cu strdindtatea. commercial.barter trade ~ de stat .frontier trade traffic ~ local/regional ..export trade ~ de import .bulk trade ~ de schimb . {mar.greengrocery ~ de marfuri in vrac .coastal/coasting/ coastwise trade ~ de cherestea . business..(pe o piatd restrdnsd) test marketing comerciant s. commerce. marketing.) outward/overseas trade ~ ilicit .drapery ~ cu vinuri .(de mdruntisuri) pedlary.(cu amanuntui) corn chandler.foreign/external trade. traffic.f.vintner comert s..t.general dealer ~ de textile ..draper ~ de vinuri .second-hand dealer ~ de marfuri generale .ship chandlery ~ cu textile ..chain merchant ~ de cereale .flourishing trade ~ liber .retail trade ~ cu articole de lux .commission merchant ~ cu amanuntui . to commercialize. echipament) outfitter ~ afiliat .merchant member ~ angrosist . trade. to market.local trade . (care vinde in rate/pe credit) tallyman.state/govemment/public trade ~ de tranzit .solid fuel comercial adj.transit/entrepot trade ~ exterior . shopman.88 CAL-CAM ~ solid . to merchandise comercializare s.m.retail dealer.luxury trade ~ cu cereale . retailer ~ cu livrarea imediata a marfii . trading.wholesale/direct trade ~ colonial . trade.import trade ~ de legume si fructe . (cu ridicata) corn dealer ~ de marfuri de ocazie .international trade ~ interstatal . trader.domestic/intemal/home trade. dealer. (de imbrdcdminte. (in magazin) shopkeeping ~ ambulant . mercantile comercializa v.) inland/home trade ~ intermediar/de reexport intermediary/intermediate/reexport trade ~ international .

(tranzactie switch fdcutd la export. allowance. 1.seasonal trade ~ stradal .trilateral trade ~ triunghiular . message ~ bancar .(transportui mdrfurilor de export cu navele altei tdri) (mar.to carry on a good/roaring trade comis-voiajor s. investigation committee.working party ~ de mandate . {de intermediere) factorage 2. commission.commission past us . commissioner ~ de avarie . committee.to trade in a face ~ cu marunti§uri .(pidtit de navd in portnl de descdrcare) {mar.commercial shipping.multilateral trade ~ neautorizat .CAM-COM 89 ~ maritim .examining board.agency fee ~ de subscriere . board of examiners ~ de litigii .postal trade ~ sezonier .) average agent/commissioner comisie s.world trade ~ multilateral . board ~ bugetara .underwriting commission ~ de vanzari . ship brokerage ~ de reprezentare .election committee ~ financiara .editing panel ~ electorala .trust cost ~ pentru terti . fact-finding board ~ de cenzori .) charter commission. maritime commerce/trade. (insdrcinare) errand. (SUA) committee of ways and means ~ comuna .committee of inquiry.) passive commerce ~ prin po$ta ..kerb trade ~ trilateral .to deal wholesale a face ~ cu . commercial traveller.unauthorized trade ~ pasiv .brokerage commission ~ de navlosire .control commission/ committee ~ de examen .) address commission ~ de asigurare . realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction a face.bank commission ~ de adresa .audit(ing) committee ~ de control .to peddle a face ~ angro . commission.(asig.m.m.(SUA) committee of supply ~ mixta .(mar. travelling salesman. mar.del credere commission ~ pentru mandatare .credentials committee ~ de redactare .dicker ~ mondial . drummer comisars.f.(pidtit agentului de asigurdri) insurance commission ~ de brokeraj .standing committee comision s.to (carry on) trade a face ~ ambulant .(formatd din reprezentantii mai multor organizatii) joint committee ~ de ancheta . sea/seabome trade ~ marunt .to haberdash a face ~ intens .budget committee.(CM membri din camera fi senat) joint committee ~ parlamentara .n.parliamentary committee ~ permanenta .conflict/dispute committee ~ de lucru .selling brokerage/ commission ~ del credere .

de conducere .removal contractor(s) ~ de transporturi aeriene .editorial board ~ executiv .' i 'r. to offset 3. coheir..executive/managing committee ~ de greva . persoand care face diverse servicii) commissionaire.liner company ~ de navigatie .to sit on/to be on the committee como$tenitor s.shipping/navigation company ~ de navigatie fluviala .petroliera .secundara . (un cec printr-o casd de coinpefisatie) to clear."..msurai'u.sea trading company ~ de petroliere .i"):iny • <i': .steering committee ~ de redactie .f.(ydndut la licitatie) lot money a face un ~ .."eiu'l^tr.sindical .) towage company ~ de saivare .'n.90 COM-COM ~ per lot . middleman.(SUA) committee of ways and means .export commission agent ~ portuar — runner comitets.orientata spre productia realizabila -.trading company -. to mdemr)ify(tor) 2.n-niiupie dr.to make good a loss compensare .river shipping company ~ de navigatie maritima . (de intreprindere) local trade-union committee a face parte din ~ /a fi in ~ .'••.comerciala .t.cu unitati de productie multiple/ endependeiiif •1. . committee. (bdiat) eirand boy.to take orders on commission a merge cu un ~ . (pentrii) to com-peiisate (for). a contrubalansa) to counterbalance.(mar.de remorcaj . {fondid vaiiitar) to equalize ~ o pierdere . company '.raiiv/.s'•.standing committee ~ provizoriu .de stivuire .ii\-'' ~ de factaj/mesagerie .".} salvage company .(filiala iinui holding) operating company ./. (o chitone) to set off. 1.(mar. street porter ~ de export .(care nil este lider intr-un amimit domenhi) follower compensa v. board ~ consultativ .) stevedoring company ~ de transport de mobila .. (commission) agent 2. to countervail.f..operationala .unpa''v " -^\ ^^t ferasc .o''i company .parcel delivery company.financiar .strike committee ~ de initiativa .advisory board' commission .l .^ .in. re"-':U'nsos .interimar .temporary committee -.n. joint heir. 1. (a echilibra.holding company ~.interim committee ~ ora^enesc city/town committee ~ permanent .to go on errand comisionar s.(mar.s'i' nil spre cea cerutd) production-onented compaiiy '.s^.trade-union committee.airlines.. (curler. i conipensaiion. airways ~ holding .executive committee .tanker company ". parcener companie s.(. (intermediar) factor. express company ~ de nave de linie .isio'i c'''iJ./'.

mar. to supplement: (o suma. {regularizare a fondului valutar) equalization ~ a cecurilor .consumer behaviour ~ al producatorului . ability 2. settlement. proficiency. compensatory compensatie s.f.{despre utilaje livrate dezasamblate} completely knocked down completa v.{al unei firme in vedereu obtinerii de profituri maxime) strategic behaviour comportare s. composite compromis s.trading estate ~ industrial . {realizat in fadrul negocierilor) tradeoff ~ de avarie .f.) average agreement ~ de avarie comuna .pure competition complementar adj.) competence. competent. indemnification.n.producer behaviour ~ competitiv .severance pay competent adj.(asig. reparations 2.t. indemnity. (ohstesc) communal comunal adj.t. complementary complet adj. (iin cec) to write out.{in afaceri) fair dealing compostor s./i.executory consideration ~ pentru concediere/desfacerea contractului de munca . 11. numbering machine. (un document.f. competitiveness competitie s. behaviour. pi. o cantilute) to make up. compromise: arrangement./i.cheque clearing. computer computeriza v. to (make) complete. competitive competitivitate s.competitive behaviour ~ organizational .handout comunismi'. (oficial) official statement ~ de presa . agreement. {SUA) to fill out complex s. efficient. proficient competenta s. common. to computerize comun adj.f.n. give-and-take. {cliring) clearing ~ executorie . sunt gata de folosintd imediatd) completely built up ~ dezasamblat .n.organizational behaviour ~ strategic . completely ~ asamblat {despre utilaje care.n.industrial complex ~ portuar .COM-COM datoriilor) setoff. compensation. remedy. dater -" de bilete .) average bond computer s. im cec) to fill in. 1.{asig. conduct ~ corecta . ~ interbancara a creditelor .ticket nipper compozit adj.f. (dr. conimunitv . complex ~ comercial . mar. competence. communism coniunitate s. consideration. communal comunicat s.) core competence ~ de decizie . complete adv. jurisdiction ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ de baza — (a unei societdti) {man. competition ~ pura/perfecta . behaviour ~ al consumatorului .port complex comportament^. dating stamp. la vdnzare.decision making ~ distinctiva {man.f.credit clearing compensator(iu) adj. 1. competency.) distinctive competence competitiv adj.

community property/regime ~ de interese .92 COM-CON ~ de afaceri .(reunirea sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice care realizeazd un produs sau o grupd de produse) horizontal concentration of production ~ verticals a productiei (gruparea agentilor economici care realizeazd activitdti reprezentdnd diferite stadii in fabricarea unui produs sau a unei grupe de produse sub o conducere comund) vertical concentration of production concepe v.m.(concentrarea unor sectoare industriale in anumite zone in functie de sursele de materii prime.f.holidays with pay. fu-ziuni.n. to give and take concesiona v. leave (of absence).n. to discharge.(pe o piatd) buyer concentration ~ a industriei . concession a face concesii cuiva .statutory undertaker .production concentration ~ -conglomerat a productiei -(miscarea de absorbtie. n. crestere a capitalului firmei} financial concentration ~ orizontala a productiei . (temporar datoritd lipsei comenzilor) to lay off concediere s.t.communal estate.) concentration of industry ~ a livrarilor . discharge.t. amplificare a sistemului partici-patiilor financiare.summary dismissal ~ nejustificata/ilegala . (a schita) to draft concept s.sick leave ~ de odihna .Concentration of capital ~ a cumparatorilor . concept concern s. (SUA) vacation ~ cu plata .business community ~ de bunuri . (temporara datoritd lipsei comenzilor) layoff ~ disciplinara . dismissal.(de materie primd cdtre un sector industrial in mdna catorva furnizori) supplier concentration ~ a productiei . licensee ~ de servicii publice .annual leave ~ fara plata . to license concesionar s. profilul pietelor etc. half-way a face ~ reciproce . concessionnaire. (a imagind) to conceive.commonwealth Comunitatea Britanica de Natiuni Commonwealth of Nations concedia v. to grant. cumpdrare a pa-chetelor majoritare de actiuni etc.to meet smb.community of interests ~ de natiuni .holidays without pay ~ pentru motive personale compassionate leave concentrare s.to make mutual concessions.) conglomerate concentration of production ~ fmanciara . grantee.(forma de concentrare.f. (a formula) to formulate. to word. to dismiss. disparitie.f. (yacanta) holiday(s).t. paid/privilege leave ~ de boala . (proces prin care sectoarele economice sunt tot maiputernic dominate de cdteva firme mart) concentration ~ a capitalului . concern concesie s.wrongful dismissal concediu s.

terms of acceptance ~ ale unei emisiuni .) deed of arrangement/assignment.attendance book ~ de reclamatii . convict.prevailing conditions ~ ale trasului pentru acceptarea cambiei .implied condition ~ legala legal condition ~ nula . conciliation concordat s. composition.book of complaints.f. situation 2.fair terms ~ actuale .f.n.cutthroat/keen/severe competition ~ imperfecta . register ~ de prezenta .to register conditie s.attractive terms ~ contractuale .knocking competition ~ care nu se manifests prin preturi -nonprice competition ~ dura/acerba .^/. (cu) to compete (with) concurent adj. (acord cu creditorii) {dr. rival s. book of entry.quality requirements ~ de cartel maritim conference terms ~ de creditare . legal settlement.prerequisite ~ rezolutorie .credit terms ~ de exploatare/functionare -operating conditions ~ de lichidare . competitive condamna v.imperfect competition ~ libera .m.) condition precedent conditii acceptabile .null and void condition ~ prealabila .m. 1. stipulation.free competition ~ loiala .fair competition ~ monopolists monopolistic competition ~ neloiala .) to convict. franchise. rival concurenta s. bankrupt's certificate concura v.(pentru desco-perirea zdcdmintelor de hidrocarburi) exploration license ~ forestiera .perfect competition concurential adj. un club etc. (stare. (sociald) status.timber claim ~ miniera . conditions agreed upon ~ de adeziune .f. acordarea de daune-interese) to cast condamnat s. rank ~ implicita . situatie) condition.(bur. to sentence.CON-CON 93 concesiune s. private arrangement.(fin.t. lease. grant.) conditions of membership ~ de calitate .) terms of an issue ~ americane . grantor.(dr. requests book a trece in ~ . competitor. licenser conciliere s.unfair competition ~ perfecta . (la plata despdgubirilor. license ~ a unei cai ferate . (clauzd) condition.) condition subsequent ~ suspensiva .railway concession ~ de prospectiune . (la amendd) to fine.i. rivalry ~ agresiva . competition.agreed terms. terms 3. (dr.m.f. scheme of composition/arrangement between debtor and creditors.mining claim ~ scurta (yalabild pentru mai putin de 50 de ani) short lease concesor s.conditions of contract ~ convenite/stabilite .) settlement terms . concession.(in comertui cu cereale) American terms ~ atractive .(la o asociatie. (in contu-macie) defaulter condica s.f.(dr. competitive.

to superintend. (supraveghere) supervision. specifications of quality ~ uzuale .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives .) berth/liner terms ~ de livrare .to make terms a-si formula ~ to lay down one's conditions.technical regulations ~ tehnice de calitate .(mar.mismanagement ~ ierarhica (man.terms strictly net cash ~ de plata pentru transport direct through rate ~ de preturi inclusive . (o afacere) to carry on. (a administra) to manage.unacceptable terms ~ in vigoare .delivery terms.inclusive terms ~ de scont .general management ~ gresita . 1. to condition conduce v. management.t. managership. terms of delivery.t. superintendence.to come to terms a pune ~ .) chain of command ~ imediat superioara salariatilor obi^nuiti .working conditions ~ de navlosire . running 2. (reduceri de preturi acordate de angrosist detailistilor) temns to trade. specifications for delivery.) chartering terms ~ de operare la chei .(mar. to direct.usual terms ~ variabile .(a datelor nesem-nificative din bugete sail planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective . to run ~ o adunare .discount terms ~ de vanzare .(mar. (a unei afaceri) carriage.draft terms ~ de plata in numerar fara reduceri .f.to preside over/to chair a meeting conducere s.works management ~ centralizata . (administrare) administration.integrated project management ~ direct responsabila de indeplinirea obiectivelor intreprinderii line management ~ dupa principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ generala . terms of payment ~ de plata a tratei . to make one's terms conditiona v.middle management ~ prin eliminare .general delivery terms ~ inacceptabile .94 COTM-CON ~ de linie . trade terms ~ de livrare a secarei/granelor {mar. (a supraveghea) to supervise.old terms a conveni asupra ~ .) quay terms ~ de plata .terms of sale ~ generate de livrare . leadership.preferential terms ~ tehnice .centralized management ~ colectiva -joint management ~ de proiect integral .conditions ruling ~ la realizarea unei investitii (impuse investitiilor strdine directe de cdtre guvernul tdrii respective) investment performance requirements ~ nefavorabile — unfavourable terms ~ preferentiale .varying terms ~ vechi/existente . (cadre) staff ~ a uzinei .) rye terms ~ de munca .quality specifications.first-line management ~ la nivel mediu .payment terms.

to confirm. (datoritd) owing to ~ avizului . (cu) conformable (to).t. sea pipe conduita s.(^m^^v^^^ per advice ~ comenzii dvs. {a fabrica) to manufacture. in asemenea situatii. (secret) secret adv. meeting. to work conferinta s.f.to acknowledge the receipt of a letter confirmare s. according to. care.f. true (to).press conference ~ la nivel inalt summit conference ~ nationala/pe tara nation-wide/all--country conference ~ telefonica . confirmation.waste pipe ~ submarina . speech 2. (grad universitar) lectureship ~ de instruire . in conformity/ compliance with.one-man/Caesar management conducta s. to confiscate.as per account rendered ~ copiei anexate .) gross misconduct confectii s.briefing conference ~ de presa .industrial/labour dispute ~ de retea — (apdrut mtre membrii unei retele de distributie) channel conflict conform adj.top management ~ unica .f.f. ready-made/'-to-wear clothes.f.t. confiscation. in accordance/ keeping/agreement with. este demis imediat) (man.participative management ~ redactionala .(dr.as per copy enclosed .t.(a unui angajat. confidentiality conHrma v. seizure ~ a marfurilor nedeclarate in vama seizure of goods not declared to the customs ~ de actiuni — (subscrise si nepldtite la termenul scadent) forfeiture of shares conflict 5.conference call a tine o ~ . privately confidentialitate s. . (adunare) conference. according (to).f.) concurrence of jurisdiction ~ de delimitare .adversity/conflict of laws ~ de munca .to confirm a piece of news ~ primirea unei scrisori .advice of credit ~ a greutatii . confidentially.advice of deal ~ de primire .acknowledgement of receipt confisca v.editorship ~ superioara . pipe. (discurs) lecture. acknowledgement ~ a comenzii . confidential. wear. pi. store clothes. to acknowledge ~ o §tire .(dezacord apdrut nitre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) demarcation dispute ~ de interese .f. conflict ~ de competenta/jurisdictie . congress 3. 1.(mdr/ii) acknowledgement of weight ~ a tranzactiei .in conformity/ compliance with your order ~ contului remis . conduct ~ extrem de rea . to seize confiscare s.(pentru transportui produselor petroliere) submarine/ underwater pipeline. n.conflict of interests ~ de legi . wearing apparel confectiona v.acknowledgement of order ~ a creditului .to give/to deliver a lecture confidential adj.CON-CON 95 ~ prin participare . corresponding (to) prep. pipeline ~ de ape reziduale/uzate .

river bill of lading ~ fractional . board .technical adviser consiliu s. to freeze. to write down conserva v.inward bill of lading ~ pentru marfuri incarcate ship/ship's/shipped bill of lading ~ pentru marfuri neincarcate .t.n.town councillor ~ economic .) as customary conforma v.f.straight bill of lading ~ nou . depositary.n.m.n.) bill of lading. (mar.tax consultant ~ juridic . congress conjunctura s. to refrigerate congelare s. (economicd) conjuncture ~ a pietei . dar neincdrcate) received bill of lading ~ direct .economic adviser ~ fiscal . to record.f. refrigeration ~ rapida . (a incredinta.f. consignor.t.as per invoice ~ legii . consultant 2. to comply with congela v.as per sample.market condition/position conosament s.(marfuri recepfionate.uniform bill of lading consemna v.direct/through bill of lading ~ fluvial .ocean bill of lading ~ original .m.corresponding/ conformable to the original ~ darii de seama anexate . to tin conserve s.n. consignee.fresh bill of lading ~ oceanic .as per statement enclosed ~ facturii . depositor consignatie s.(pentru o partidd de mar/a) parcel bill of lading ~ pentru marfuri de export .general/omnibus bill of lading ~ curat/fara rezerve/mentiuni .delivery/landing order ~ la ordin . (bani) to deposit 2. council.order/port bill of lading ~ la purtator .original bill of lading ~ partial . (SUA) canned food consignatar s.liner bill of lading ~ de primire . (forma de concentrare.t. adviser. (a inregistrd) to register. 1.outward bill of lading ~ pentru marfuri de import . de integrare sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice cu profil fi activitdti diferite) conglomerate congress.(corn.blank/bearer bill of lading ~ murdar/cu rezerve/mentiuni . (in cutii de conserve) to can. depository consignator s.(care urmeazd a fi incarcate} received-for-shipment bill of lading ~ -tip . a da marfuri spre pdstrare) to consign 3. consigner. 1. tinned food. pi.according to plan ~ uzului .quick freezing conglomerat s.r.f.legal/law adviser ~ tehnic . up to sample ~ planului .clean bill of lading ~ de linie . (membru al unui consiliu) councillor ~ comunal/municipal . (de marfuri) consignment (of goods) consilier s.(cu menfiunea receptiondrii mdrfii in stare necorespunzdtoare/improprie) dirty/foul/unclean/claused/qualified bill of lading ~ nominal . freezing.m. freight document ~ colectiv .96 CON-CON ~ cu originalul .according to the law ~ mostrei .

(stingerea unui drept de uzufruct prin intrunirea.marine engineer ~ naval . (stabilizarea cursului actiunilor} (bur. to build.f. binding over 3.r. to strenghten 2. restraint.formation of a reserve fund constituit adj. (fin.t. (restricfie) restriction 2.?. builder. to oblige. structure.conciliation board ~ de tutela .t. (centralizare. constructor. constraint. 1.company formation ~ a unui fond de rezerva . (construire) building. abordare in grup a unei societdfi-mamd cu filialele ei in scopuri contabile) consolidation 3. (antreprenor) building contractor ~ de masini navale .) (p datorie) to fund. a calitdtii de uzu-fructuar si de nud proprietor) (dr. (a sili) to constrain. infiintare) formation ~ a unei societati .) bear squeeze ~ aplicata de autoritati . (despre cursul actiunilor) (bur./.shipbuilder. a infiinta) to form constituire s.) consolidation 4.CON-CON 97 ~ comunal/municipal/orasenesc town council ~ de administratie . (aforfa) to compel.f. (cladire) building.) to coerce. compulsion. (legald) coercition. naval architect/constructor constructie s.civil engineering ~ navale . consortium. to bind over constrangere s. a Integra bilanturile filia-lelor unei societdti-mamd in bilantui global care devine bilant consolidaf) (cont. (a datoriei publice) consolidation 2.m.f. 1. building.) to consolidate consolidare s. to consolidate. (a forma./?. (lucrare) development ~ de automobile automotive engineering ~ de drumuri . 1. (dr. 1. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata angajamentelor contractuale) (bur. 1.(a navei) restraint and detainment constructor s.budget constraint ~ si retinere . directorate ~ de arbitraj .civil shipbuilding construi v. (datoria publicd) to consolidate 3. (fin.shipbuilding. constituted ~ sub forma unei corporatii -incorporate.board of trustees ~ districtual/regional .board of directors. to construct. naval construction/ architecture ~ navale civile . construction.t. to force 2. to engineer construire s.f. to constitute. construction 2. construction.(care vdnd la termen fard acoperire.(asupra navei) restraint of authorities ~ bugetara . (a centraliza. ship construction. engineering . (exercitatd pentru semnarea unui contract) duress ~ a vanzatorilor descoperiti .) consolidation consor(iu.) to consolidate v.f.road building/making ~ de masini mechanical engineering constructii civile . managing board.district council ~ valutar .currency board consolida v. (formare. constitution. incorporated constrange v. in aceeasi persoand. syndicate constitui v.) (a datoriilor) funding.

advisory a avea vot ~ . consumption ~ de capital . adviser ~ managerial . n.public consumption ~ specific . m.short account ~ bancar .(de operatiuni) active account ~ administrat . consular consulat s. account ~ activ .(intr-o firmd) (man.(cont bancar investit pe piata financiara) cash management account ~ al clientului .blocked/frozen account ~ comun -joint account ~ creditor .client account ~ al vanzatorului/vanzarilor fara acoperire .national consumption ~ neproductiv .daily consumption consuma v.consulate general consultant adj. consumerism constientizare s.final consumption ~ intermediar — (de bunuri economice pentru a produce alte bunuri) intermediate consumption ~ intern .) career counselling consultativ adj. consultative. consumer. 1.end-user.m. consular office ~ general . to exhaust consumator s.capital consumption ~ de combustibil .f.private consumption ~ productiv . (SUA) checking account ~ de accepte .bank/banking account ~ blocat . (cunoasterea calitdtilor unui produs de cdtre consumatori) awareness conts.creditor account ~ curent .(despre ramurile §i activitdtile industriale care necesitd un volum mare de forta de mimed) labour-intensive ~ final . final/ultimate consumer ~ progresist . consulting s. (a folosi) to use.(cont.) position building consuls.acceptance account .m.f. counselling ~ financiara . consultant. (in baza cdruia se pot emite cecuri) cheque account. consulate. stimulat de dorinta confirmdrii unei pozitii sociale superioare) conspicuous consumption ~ privat . consul ~ general .) intrabranch consumption ~ national .98 CON-CON ~ a unei pozitii .consul general consular adj.to be present in an advisory capacity.current account.unproductive consumption ~ ostentativ ./i. to have advisory vote ~ public . (final) end-user ~ de capital — (despre ramurile si activitdtile industrials care necesitd un consume. (energie) to consume.(nemotivat de necesitdti.specific consumption ~ zilnic .t.n.management consultant consultants s.financial counselling ~ in sectorul promovarilor .progressive consumer consumerism s.productive consumption volum mare de capital pentru a functiona) capital-intensive ~ de forta de munca . account current. to use up 3. consulting. (a epuiza) to spend.domestic/home consumption ~ intraramuri .fuel consumption ~ final/de produse finale .n.(prin cumpdrarea treptatd de actiuni pentru a evita cre§terea bruscd a pretului lor) (bur. (a risipi) to waste 2.

production account ~ de profit §i pierderi .sight deposit account ~ de economii .detailed/specified account ~ din cartea mare .(a profitului net) appropriation account ~ de amortizare . account sales ~ de venituri/incasari fiscale revenue account ~ de venituri si cheltuieli .settlement account ~ de modificare a patrimoniului asset liability adjustment account ~ de plati e$alonate .custody account ~ de depozit .offset account ~ de concentrare .(in baza unui credit) open account ~ descoperit .suspense account ~ in valuta .profit/gain and loss account ~ de vanzari .clearing account ~ de compensatie .CON-CON 99 ~ de achizitii .(cu sold debitor) debit/debtor account ~ de alocare/repartizare .transfer account .) credit account.) monthly account .interim account ~ in credit .purchases account ~ de activ .cash account ~ de cheltuieli .(cdnd se inregistreazd mart variatii ale profiturilor anuale) dividend equalization account ~ de fonduri de rezerva .reserve account ~ de lichidare/decontare .deposit account ~ de depozit la termen .ledger account ~ diverse .inactive/dormant/dead account ~ interimar .fixed deposit account ~ de depozit la vedere .consignment account ~ de control/rectificare .overdraft ~ detaliat .loan account ~ de credit neachitat la scadenta delinquent account ~ de custodie .sundries/sundry account ~ fara dobanda .bad debts account ~ de credit . (SUA) thrift account ~ de egalizare a dividendelor .foreign currency account ~ loro — (cont deschis de o bancd din strdindtate pentm corespondentiil sdu din alta tard.control/ adjustment/total account ~ de creante nerecuperabile .(cont bancar din care se achitd regulat platile curente) budget account ~ de calculare a profitului brut trading/working account ~ de capital .savings account. cu scopul de a mregistra sumele care se incaseazd in folosiil sdu) loro account ~ lunar .capital account ~ de casa .sales account.deschis .income and expediture account ~ de virament .(corn.depreciation account ~ de buget .noninterest bearing account ~ fiduciar .(corn.charges account ~ de curing . (SUA) charge account ~ in tranzit/tranzitoriu .trust/trustee account ~ inactiv .{cont de depozit in care se vireazd periodic sume de ban!) concentration account ~ de consignatie .deferred payment account ~ de productie .

nominal accounts ~ pe doua rubrici .real accounts ~ spontane .(SUA) certified public accountant contabilitate s.(conturi din bilanf si situatia venitului care se schimbd o spontaneous accounts a trece in cont .(conturile bdncilor-corespondent deschise la o boned data) vostro account conturi ale activitatii agentilor economici .certified accountant.depreciation accounting .(bazatd pe simboluri.(SUA) Treasury tax and loan accounts ~ debitoare . sarcinile administrative) managerial/ management accounting ~ nationala . accountant ~ atestat/autorizat .accounts payable ~ de grup .private account ~ personal .account rendered ~ special/separat . planificarea.two-sided accounts ~ reale . accounting. accountancy 2.financial accounting ~ integrata .(cont deschis de o bancd la corespondentui sdu din strdindtate.integrated accounting ~ in partida dubia .(date in baza cdrora se asigurd conducerea. bookkeeping.national accounting .100 CON-CON ~ nesoldat .inflation accounting ~ fara cifre .personal/private account.to carry to account a trece in contui cuiva .single-entry bookkeeping ~ manageriala .annual accounts ~ consolidate .provisional account ~ remis .accounts receivable ~ de datorii .unbalanced account ~ nostro .cost accounting ~ a costurilor curente/de inflatie current cost accounting ~ a fuziunii .impersonal accounts ~ manageriale .'s account contabil-y.double-entry bookkeeping ~ in partida simpla .transferable account ~ vostro .itemized account ~ transferabil . pentru uzul conducerii) figureless accounts ~ financiara .special/separate account ~ specificat .m. bookkeeper.consolidated accounts ~ de creante .public accountant ~ public atestat/autorizat .creative accounting ~ de amortizare . 1.economic activity accounts ~ ale sectoarelor economice economic sectors accounts ~ anuale/finale .de inflatie . in care se tnregistreazd toate operathmile bdncii titulare) nostro account data cu modificarea vdnzdrilor) ~ numeric .outstandings ~ impersonale .merger accounting ~ creatoare .management accounts ~ nominale .numbered account ~ particular .f. (de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) drawings account ~ provizoriu . (serviciu) accounting department ~ a costurilor . (in Marea Britanie) chartered accountant ~ managerial atestat/autorizat (care lucreazd in sectorul afacerilor) (SUA) certified management accountant ~ public/autorizat .group accounts ~ de plata a impozitelor .to place/to carry to smb.

sea road.{mar. kind. prime/respectable bill ~ de complezenta . care exprimd gradul de rise pentru investitor) quality ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ a produsului .quality as per sample ~ de asociat/partener . 1.) shipped quality ~ medie .) total quality ~ vandabila . journeyman calificare s.standard quality/grade ~ stipulata/convenita . qualification.poor quality ~ standard . seaway ~ maritima costiera .(man. (caracteristica) (distinctive) feature. finance bill ~ comerciala . bill. cale s.navigable waterway ~ de navigatie interioara .f.f. (a unei obligatiuni.commercial/trade bill.perfect quality ~ la incarcare . attribute. characteristic 2.domiciled bill .. fineness ~ totala .f.n. usury cambial adj.fair quality ~ buna .prime/superior/high first quality. cambie s. course 3. grade 3. two-name paper ~ cu scadenta depa§ita . qualitative calm s. (pepiata bursiera) doldrums camata s.ways and means calendar s.f. asset.accepted bill ~ andosata .overdue past-due bill ~ cu scadenta fixa .stipulated quality ~ superioara . (msusire) quality.accommodation bill. 1.yard track.investment bill ~ domiciliata . kite ~ de investitie . (mijioc) way..inland waterway ~ ferata .n. bill (of exchange) ~ acceptata .(a brokerilor de a lucra ca intermediari sau pe cont propriu} (bur.lines of communication ~ si mijioace .partnership ~ de membru .sound quality ~ comerciala .product quality ~ a vietii . (a muncitorilor) skill ~ la locul de munca . street.membership ~ dubia .coastwise sea lane cai de comunicatie .bank/banker's bill.low/cheap quality ~ ireprosabila .backed/endorsed bill ~ bancara .) dual capacity ~ functionala . (ruta) route 2. (fel) sort. property.training at the job calificat adj.60 CAL-CAM.fixed-date bill ~ curata/fara rezerve/mentiuni clean bill of exchange ~ de clasa tntai .functional quality ~ inferioara . calendar calfa s. path.f.(despre grdu) fair average quality ~ mediocra . means ~ de apa navigabila .merchantable quality calitativ adj.f.quality of life ~ acceptabila . skilled calitate s. (SUA) railroad ~ ferata uzinala .medium/average quality ~ medie buna . works/factory railway ~ maritima . (w . (drum) road. railway.rail.fine bank/trade bill.se/iy abstract) way.commercial quality/ grade ~ conform mostrei . qualified.

mar. to pollute contaminare s.(pentru portcontainere cu celule) nesting-type container ~ combinat .import quota ~ tarifar .n. legal/law department contesta v.conservative accounting ~ tabulara .transfer container ~ de tranzit .export quota ~ de import .cargo/freight container ~ de transbordare .platform container ~ returnabil .pallet container ~ pentru transporturi maritime shipping container ~ -platforma .all-aluminium container ~ de mare capacitate .watertight container.standardized/ISO container ~ stivuibil .(pentru lichide) flexible container ~ frigorific . (a caricului.tank container containeriza v.tanc .dry freight container ~ pentru pachete . claim department.refrigerated container ~ izotermic .(mar. m special cu apd de mare) (asig.f.demountable container ~ deschis/fara capac .fluid container ~ pentru marfa m vrac . lift van ~ fara marfa .n. containerization ~ .n. disputed claims office.sealed container ~ standardizat .floating barge container ~ .single-trip/disposal container ~ pentru lichide . amdnarea achitdrii unei datorii.packaged container ~ pentru paleti .returnable container ~ reversibil .tariff quota contingentare s. pand la urmdtoarea lichidare. continuation contencios adj.van container ~ demontabil .(din aluminiu si otel) combined aluminium-steel container ~ de aluminiu .) subject to quota restrictions .reversing container ~ sigilat .tabular bookkeeping a tine contabilitatea . (corn.to keep the books container s. (la bursa de valori. to contaminate.t. to containerize containerizabil adj. prin plata unei dobanzi.t.bulk container ~ pentru marfa uscata .van container ~ de marfa . containerizable containerizare s. to put a claim in issue contingent s.) pier-to-pier containerization contamina v. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.) contamination.noncaptive van container ~ de vagon .(a mdrfurilor) dust damage contango s. pollution ~ cu praf.CON-CON 101 ~ prudenta . to contest.) quota system contingentat adj.stowable cargo container ~ -slep .chei la chei" .empty container ~ flexibil . to dispute ~ o creanta . la bursa de mdrfuri.n.to dispute a debt. (corn.insulated container ~ nereturnabil .f. (plafon cantitativ ori valoric al importului sau al exportului unor mdrfuri mtr-o anumitd perioada) quota ~ de export .f. contentious s.(pentru mdrfuri in vrac) open(-top) container ~ ermetic/etan? .t. container ~ celular ..

(mar.nude/naked contract ~ de angajare ..employment contract.occasional contraband a face.water meter ~ de gaze .(acord formal intre emitentnl unor obligatiuni fi detindtorii acestora) indenture ~ de exclusivitate .contract of agency ~ de arendare .{corn. 1.f.marine insurance contract ~ de asociere .f. (cont.102 CON-CON contort.absolute contraband ~ de arme . smuggler. contraband of war ~ ocazionala . agreement. partnership deed ~ de cesiune . (care functioneazd cu monede} slot meter contra prep. counter. (actiune) smuggling. contrabandist ~ de alcool . (mar/a) contraband/smuggled goods ~ absoluta .consensual contract ~ cu clauze restrictive .respondentia bond ~ de mchiriere .bootlegging ~ de razboi .) aleatory contract ~ anulabil .bilateral/ synallagmatic contract ~ -cadru .) ship's/shipping articles. mar.purchase deed ~ de depunere in consignatie .lease ~ de asigurare — insurance contract ~ de asigurare maritima . to carry/to run contraband (goods) contrabandist s. redraft contracont s.on receipt ~ numerar la predare .) against all risks contrabands s.(prin care o companie angajeazd o persoand intr-o functie de conducere) service contract ~ de comision .cancellable contract ~ asupra pretului de navlu . articles of agreement ~ de angajare pe voiaj .gun running ~ de bauturi spirtoase .(asig.(a mdrfurilor) contract of consignment ~ de editare .lease .freight agreement ~ bilateral/sinalagmatic . contract.gas meter ~ electric — electric meter.(in cazul cdnd o obligatie contractuald nu este indeplinitd) fixed penalty bond ~ cu titlu gratuit/fara contraprestatie . covenant ~ aleatoriu .articles/deed of partnership.n.collective labour agreement ~ consensual .(mar. deed.bootlegger contracambie s.) contra contract s.tie-in contract ~ cu optiune — (prin care actiuni sau mdrfuri sunt tranzactionate la o data si un pret specificat) option contract ~ cu penalitate fixa .m.commission contract ~ de cumparare .) foreign agreement ~ de tmprumut maritim . n. against ~ chitanta . illicit trade 2.bottomry bond/contract ~ de imprumut maritim cu angajarea marfii .publishing agreement ~ de emisiune . meter ~ de apa .war contraband.tying contract ~ de imbarcare pe o nava straina (mar.deed of assignment ~ de colaborare .(asig.skeleton contract ~ colectiv de munca .n. contraband (trade).) voyage-to-voyage contract ~ de agentie/comision .to smuggle.) cash and delivery ~ tuturor riscurilor .

fixed job contract ~ de navlosire .(mar.executed contract ~ executoriu .gross-form charter ~ de navlosire cu navlu global/ forfetar . deed of conveyance.(dr.monopoly contract ~ de munca .) fraudulent contract ~ executat/terminat .(cu obligatii independente unele de altele) severable contract ~ dolosiv .easy terms.(mar.(mar.de navlosire pe voiaj .lump-sum charter ~ de navlosire curat/fara rezerve/ mentiuni .(mar.licence contract ~ de monopol .absolute bill of sale ~ de vanzare conditionata conditional bill of sale ~ de vanzare-cumparare . freight contract/agreement ~ de navlosire brut .memorandum of association ~ de stat .bill/deed of sale ~ de vanzare absolut .agency contract ~ de societate . articles of apprenticeship ~ de vanzare .) berth charter ~ de transport pentru cereale (mar. private treaty ~ de vanzare in rate .uniform charter ~ de reprezentanta .single-trip charter ~ de navlosire pe voiaj e consecutive consecutive voyage charter party ~ de navlosire pentru caric uscat dry cargo charter ~ de navlosire tip .round-trip charter ~ de navlosire pe termen .labour contract ~ de munca cu specificatia neaderarii sindicale — (sub sanctiunea rezilierii) yellow dog contract party ~ de munca pentru o anumita lucrare .(dr.underwriting contract ~ de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului . demise/bare-boat/bare-hull charter ~ de licenta .time charter .futures contract .indenture.(mar.) charter ~ de inchiriere a navei nude .enforceable/executory contract ~ fiduciar .) charter.direct contract ~ divizibil .) general charter ~ de transport pentru minereuri (mar.) grain charter ~ de transport pentru ingrasaminte chimice . contract of affreightment/carriage.) trust deed/ instrument.clean charter ~ de navlosire dus-intors .(fard echipaj fi materiel Ie) (mar.) charter by demise.) fertilizer charter ~ de transport pentru marfuri generale . hire-purchase agreement ~ deschis de navlosire .) ore charter ~ de ucenicie . deed of trust ~ formal .public contract ~ subscriere . carriage/shipping contract. charter party.(fdra indicarea anticipatd a porturilor si a incdrcdturilor) open charter ~ direct/fara intermediar .formal contract ~ futures .) bill of adventure ~ de transport in conditii de linie (mar.bargain and sale.CON-CON 103 ~ de inchiriere a navei .

to adulterate.ra.subcontract ~ spot/pentru disponibil . surety for a surety contragreutate s.f.liquidated demurrage ~ extraordinare/necontractuale unliquidated demurrage ~ ocazionate/produse . to incur.f. to countersign contrasemnatura s.f.f.re de mdrfuri ori active financiare la o data viitoare prestabilitd) futures a H legat printr-un contract .) countertrade contraprestatie s.t.f.forward contract ~ nul si neavenit .package deal ~ implicit/tacit .f. incurred demurrage contratrata s.onerous contract ~ opresiv .void contract ~ secundar .. specialty ~ -tip . fake. contracting party.contract by deed/under seal.f. spurious contragarantie s. privy contractual adj.null and void contract ~ oneros . forged.demurrage incurred. counterfeit.spot contract ~ sub sigiliu privat .f. countermand. weight equalizer.i. to countermand.f. counterfeit(ed). to counterfeit. countersignature contrastalii s. contractor. (un imprumut.(prin care se of era echipament complet si asistentd pentru pornirea imediatd a activitdfii) turnkey contract ~ in curs de derulare . counterpoise contramanda v. balance weight.(pentru o proprietate ulterior subinchiriatd) head lease ~ reziliat . adulteration.(ca opus al contractelor futures) actuals ~ financiare futures/la termen financial futures ~ la termen .executory consideration contrasemna v.t. to cancel.verbal contract contracte actuale .running contract ~ in vigoare .m. redraft .valid contract ~ la termen .(mar. v.unilateral/one-sided contract ~ verbal .implied contract ~ inactiv — (in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ in antrepriza .(contracte de vdnzare sau cumpa. to forge. (o obligatie) to lay oneself under contractant s.to enter into/to conclude an agreement contracta v.oppressive contract ~ principal de inchiriere . o datorie) to contract.standard agreement ~ -tip de navlosire .to be under articles a incheia un ~ .f. special contract. (dr. (penalizdri) (mar. heel contraoferta s.) demurrage ~ contractuale . counterfoil.) uniform charter ~ unilateral . fake contrafacut adj.t.f.t. stipulated by contract contraface v. pi. to fake up contrafacere s. cancellation contramarca s. (la licitatie) counterbid contrapartida s.104 CON-CON ~ global . check. forgery. counteroffer. contractual. to call off contramandare s. (corn.) consideration ~ executorie .

f.) ticket collector.standard batch control ~ prin imputerniciti .m. mar. comptroller ~ al cantitatii . equivalent value contravenient s.(asig. 1. checking. (supraveghere) supervision 2. examiner. quota ~ la avaria comuna . (inspectie) inspection.f. to contribute contributie s.surveyor of weights and measures . (al unei activitdti etc. trespass contribuabil s. trespasser contraventie s. checkup. to control.) draft/draught survey ~ operativ . 1.budgetary control ~ contabil .technical control ~ vamal . (financiar.) (SUA) hotchpotch ~ pentru pensie .i.(pentru a vedea dacd se pot acorda unele facilitdti fiscale) means test ~ bugetar . 1.state control ~ al venitului/averii . average bond/payment ~ la coliziune . offender.wage and price control ~ al statului . to check up.(executat de autoritdti) boarding ~ al preturilor .(decurgdnd din detinerea a 51% din actiunile unei firme) working control ~ pe loturi standard .CON-CON 105 contravaloare s. (yerificare) check.to hold the market controlor s.customs examination/ inspection/search.(mar. (bdneascd) share. taxpayer. contributor.inspector ~ de masuri si greutati .) control. (examinare) examination. (conturi) to audit 3. surveyor 2.m. transgressor. contravener. (director economic) controller. (a supraveghea) to supervise 2. (exercitat de actionarul sau grupul de acfionari care define mai mult de 50% din actiunile unei societdti) control ~ administrativ .(c. (a examina) to examine. (a inspecta) to inspect.(in constructii) quantity surveyor ~ de bilete .) supervisor.) rummage ~ vamal impotriva contrabandei contraband control controla v.quality control ~ de pescaj .) general average contribution.statistical control ~ tehnic .administrative control ~ al creditelor . contravention.n.superannuation contribution ~ proportionals — (la avaria comuna) rat(e)able contribution control s.m. ratepayer.t. contribution. tax bearer contribui v.audit ~ de calitate .(asig. infringer.mandatory control ~ statistic .credit control ~ al managementului bancii (efectuat de banca centrald) bank examination ~ al masei monetare . (mar. (in autobuz) ticket inspector ~ de calitate . inspector. mar.price control ~ al salariilor si al preturilor . (masa monetard) to squeeze ~ piata . (a verified) to verify.f.f. (revizor contabil) auditor 3.(exercitat de guvern pentru a limita inflatia) squeeze ~ al navei . vamal etc. infringement.

conveyor. talk ~ telefonica . (acceptable acceptable.f. cooperation cooperatist adj.n. consumers' cooperative society ~ de credit .f.moisture content conurbatie s. to assemble.long-distance call. searcher. {al unui recipient) content(s).agricultural cooperative.f. cooperative farmer cooperativa s.) offshore convoy ~ de tragere . (schimbarea condi-tiilor initiale ale unui impruinut. convertible ~ in numerar .(pentru o subscriere) to assemble a banking syndicate convocare s.n. sedinte etc.f. assembling.de larg .(a activelor. titluri de valoare) realizable convertibilitate s.agreement in writing conversie v. toll/trunk call coopera v.external convertibility ~ limitata interna .t.domestic limited convertibility convertire s. cooperative society ~ agricola . (despre preturi) fair. conversation. \o convert ~ m numerar — {active. (adundri.postal convention " scrisa .m. convention. (concordat. a titlurilor de valoare) realization convoca v.) composition ~ colectiva de munca . treaty 2.credit union/cooperative.) to convene. summons convoi s. communal agricultural organization ~ agricola de productie . agreement.) truck train ~ fluvial . emi-terea de noi tUhiri pentru a inlocui alte titluri) (fin. (la) to cooperate (in) cooperare s.maritime convoy convorbire s.(tendinta marilor societdti de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la credite bancare) securitization converti v.f convening. conversiune conversiune s. cooperative bank .de reasigurare . convoy . (capacitate) capacity 2. conurbation conveier s.n. to call together.f.f.f.i.luggage inspector continut s.) conversion . landwaiter ~ vamal de bagaje . (al unui document) tenor ~ de umiditate .(mar.(despre active. 1.) convertibility ~ externa .cooperative farm ~ de consum .river convoy ~ maritim .preventive officer.106 CON-COO ~ vamal . 1. cooperative s. calling together.cooperative shop/store. conveyer/ conveyor band/belt convenabil adj. to summon ~ o intrunire/§edinta . titluri de valoare) to realize convertibil adj. (bandd transportoare) conveyer. conversion ~ in numerar . acord intre un debitor si creditorii sdi pri-vilor la lichidarea datoriilor priii plata iinei sume mat mid decdt intreaga datorie angajata) (dr.t.to call a meeting ~ un sindicat bancar .(c.collective labour agreement .telephone conversation ~ telefonica interurbana .f. (fin.treaty reinsurance ~ pentru evitarea dublei impuneri -double tax avoidance agreement ~ po^tala .f.a imprumutului in titluri de valoare . admissible conventie s.

t. corporatist corporativ adj. to amend. al uneia dintre anumite fiinctii publice) (dr. 1. (reporter) correspondent ~ special — (cd unui ziar.) copy of bill of lading ~ exacta/fidela .diplomatic corps ~ si masini . mar. corporate 2.(mar.) corporation aggregate ~ exclusiva .f correspondence: (postd) mail .m.incoming mail corp..t.f. (duplicat) duplicate. body ~ de nava . coproprietor. tenor. joint/part owner coproprietate s.?.fair/true copy ~ legalizata . corporative corporatie s.business/commercial correspondence ~ sosita .(detinutd de un numdr mic de persoane) (SUA) closely held corporation ~ multinationala . copy. (al uniti brevei de iin'eitlie) joint applicant cost.) hull and machinery ~ si materiale .f. ship) 107 ~ didactic .m.f. al unui post de televiziune) special correspondent corespondenta s.public corporation transnationala transnational corporation corupe v. coownership. cooperativization cooperatie s. corporatism corporatist adj.teaching staff ~ diplomatic . 1. (referitor la o corporate) corporative.) corporation sole ~ internationala . a imei situani fmanciare) face lift cosolicitant s. to adjust corela v. cooperative system copartaja v.{coca) hull (of a./?.f coproprietorship. to share jointly copartener s. mar.t.f 1. counterpart.5-. to correlate corelare s. to correct.wage level adjustment corespondent s.(asig.(care plateste impozite) (SUA) professional corporation ~ publica/de stat . {a mitiii) to bribe coruptie s.local financial cooperative cooperativizare s. joint possession/property corecta v. cu personalitate juridicd. (breasld) craft (guild). (societate pe actiuni) corporation ~ colectiva — (cu mai multi membri) (dr.) hull and materials corporatism^.m.f correlation ~ a nivelului salarizarii . (a unui document) draft ~ de conosament .f.(titular. a a'iibalajului unuiprodus. corruption cosmetizare s. (participare a muncitorilor la beneficii sail la luarea deciziilor in intreprinderea in care lucreazd) worker participation copie s. {banca ce actioneazd ca agent pentru o altd banca care nu are sucursale) correspondent 2.??. cost .certified/attested/office copy coproprietar s.m.t. (a unui magazin.f.f. copartner coparticipare s.cornerciaia .(asig. guild 2.multinational corporation ~ profesionala .international corporation ~ inchisa .coo-cos ~ de credit local . (constituit sub forma unei corporatii) corporate.".

(media costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companii) cost of capital ~ al capitalului propriu .carriage.(a unei emisiuni) flo(a)tation cost ~ de oportunitate .cost of production stoppage ~ al pregatirii lucrului . freight ~ .cost of recruitment ~ al reformei .bid cost ~ al opririi productiei .cost of equity ~ al creditului . insurance.actual cost .108 COS-COS ~ al calitatii pe lot .cost.cost of change-over ~ al timpului de intrerupere a productiei .bond issue cost ~ al fortei de munca .cost of set-up ~ al profitului nerepartizat/acumulat .(cont. asigurare.cost. freight and exchange ~ comun .cost of living ~ . freight and commission ~ .alternative (use) cost ~ al unei emisiuni monetare mintage ~ al vietii . insurance.(rata rentabilitdtii solicitate de actionari pentru capitalurile proprii obtinute de firmd prin retinerea fi reinvestirea profitului) cost of retained earnings ~ al recrutarii de personal . commission and interest ~ . navlu .(rata rentabilitdtii celei mai bune investitii alternative disponibile} opportunity cost. navlu si descarcat cost.(al unei societdti) acquisition cost ~ de emisiune .constant cost ~ cu valoare determinata measurable cost ~ curent .(mar. freight.cost of storage ~ al emiterii unei emisiuni de obligatiuni . asigurare.) common cost ~ constant .) (cont.fare ~ al unei decizii in detrimentui alteia .cost of reform ~ al schimbarilor de productie . asigurare. transfer earnings ~ de penurie . insurance.(dobdndd) cost of credit ~ al datoriilor .cost of downtime ~ al transportului .(al unui activ) replacement cost ~ de lansare . insurance. comision si dobanda .cost. insurance.) charterage ~ al noilor actiuni comune . asigurare. navlu si diferenta de curs de schimb .(rata dobdnzii noilor datorii emise) cost of debt ~ al depozitarii . navlu.issue cost ~ de inlocuire .cost of labour.(atribuibil mai multor produse etc. wage costs ~ al intretinerii .maintenance/upkeep cost ~ al navlosirii . cartage ~ al unei calatorii/curse .lot-quality cost ~ al capitalului .direct cost ~ economic .shortage cost ~ de productie .cost of new common equity ~ al ofertei de pret .production/prime/ flat/first cost ~ direct . freight and landed ~ .) current cost ~ de achizitie . navlu si comision cost. asigurare.(din perspectiva economistului) economic cost ~ efectiv .

working costs ~ de reprezentare/mandat .budgeted cost ~ real .) quotation. to cost dear.(costui lansdrii unei comenzi) total ordering costs ~ total de detinere .recurrent cost ~ standard .cost and insurance ~ si navlu .(metodd de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori. basket ~ valutar . exchange listing . neutilizate in totalitate) unabsorbed cost ~ orar de functionare a masinii machine-hour rate ~ pe unitatea de timp .(costurile mentinerii unor stocuri) total carrying costs ~ variabil .indirect cost ~ initial .standard cost ~ suplimentar .. alocate pentru asigurarea unei activitdti de productie. (bur. to cost ~ scump .) cost per thousand ~ marginal/incremental .(costuri asociate cu monitorizarea actiunilor administratiei pentru a verifica dacd acestea respectd angajamentele contractuale dintre conducere.managed costs ~ sociale .".fixed cost.average fixed cost ~ mediu variabil . (la bursa) quotable.cost and freight ~ total al stocurilor .average variable cost ~ neabsorbit . currency basket cota v.(cheltuieli de regie.(stock) exchange quotation.time cost ~ planificat .real cost ~ recurent .t.dual listing ~ la bursa .to be expensive.n.unavoidable costs ~ la latitudinea conducerii . (care nu variazd in funcfie de volumul productief) (SUA) stand-by cost ~ incremental al capitalului .COS-COT 109 ~ estimativ/dupa deviz .original cost ~ istoric . listing ~ dubia . (pentru tacdm la restaurant) cover charge ~ si asigurare .extra cost. cdnd se fixeazd alt cost) stepped cost ~ la mie .(cost initial al unui activ) historical cost ~ in trepte .(costui mediu al capitalului suplimentar obtinut in timpul unui an dat) incremental cost of capital ~ indirect .social costs costa v.(cost fix pdnd ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comerciald. (la bursa) to quote cotabil adj.decisionmaking costs ~ comune -joint costs ~ de exploatare .(costui aferent producerii unei unitdti suplimentare deprodus) marginal cost ~ mediu . ascultdtori etc.(pe unitatea de productie) average cost ~ mediu fix .(raportui dintre costui total de detinere si costui total de comanda) total inventory costs ~ total de comanda .variable cost costuri care influenteaza luarea deciziilor .f. to come high co$ s.(grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) basket of currencies. actionari si creditor!) agency costs ~ fixe/obligatorii . quoteworthy cotare s.estimative/ estimated cost ~ fix .

share ~ a cheltuielilor de capital -(cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) capital cost allowance ~ a navlurilor .) berth freight rate ~ a navlurilor pentru marfuri generale (mar.claims and liabilities creare s.tax-free quota cotidian adj.(garantat prin titluri de valoare) broker's loan ~ agricol . de participare. generals rate ~ de amortizare .financial crash crama s.assignable debt ~ contabila .debt register claim ~ neprivilegiata/neprioritara ordinary debt ~ restanta .parte . counterfoil.(a unui agent de vdnzari) sales quota ~ impozabila . maker. failure ~ bursier . (coloand in partea dreaptd a fiecdrui conf) (cont. daily s. creation ~ a marcii . de cdtre un stat—membru al FMI) gold tranche ~ .f.previous quotation bursiera (stock) exchange quotation ~ consecutiva . debt. loan 2.closing price ~ la termen forward quotation ~ nominala .i.(platitd de fiecare membru al unei asociatu) capitation fee cotor s.110 COT-CRE ~ pentru disponibil .share. (bur.outstanding claim/debt creante $i angajamente .branding ~ de credite .) trust ~ acordat brokerului . credit. m.) credit (side) 3.nominal quotation ~ oficiala .(bur.f. (corn.commercial/trade credit .import quota ~ de profit . wine cellar/vault. fee. due.n.official quotation cota s.) quotation. (contramarcd.f.) rate of freight.book debt ~ garantata prin ipoteca .f. crash. levy ~ de inscriere . to subscribe.(mar.f.marrying price ~ de tnchidere . heel. stub crah s. subscription. daily paper cotiza v.bank credit ~ comercial .debt secured by mortgage ~ inscrisa in registrul datoriei .entrance fee ~ de membru . (ca membru) to pay one's membership dues cotizatie s.redemption quota ~ de export .share of the profits ~ procentuala percentage contribution ~ scutita de taxe . market crash ~ financiar .(in economic) credit creation creator s. quota ~ parte din beneficii . quota.agricultural credit ~ bancar .consecutive quotation ~ de deschidere .n.share of profit ~ de vanzari .stock exchange crash.n. mated) check. price ~ anterioara . talon.) market maker credit s.n.taxable quota ~ in aur — (cota.export quota ~ de import .(mar. depusd in aur.f. creator ~ de piata .) general cargo rate.spot quotation cotatie s. 1. freight rate ~ a navlurilor de linie .member fee ~ individuals . cellar creanta s. claim ~ cesionabila . bankruptcy.

credit on real estate ~ international .(credit de export acordat in comun de o banca comerciald si de stat) mixed credit ~ mobiliar .(cu dobdndd scazuta) easy/cheap money ~ imobiliar .export credit ~ de investitii .(care poate fi utilizat prin retrageri succesive pdnd la o limitd convenita) overdraft.discount credit ~ documentar .medium-term credit ~ pe termen scurt . (SUA) current account credit ~ lombard .level payment mortgage ~ irevocabil confirmat .produce advance/loan ~ personal . (acordat pentru cumpdrarea sau constructia de locuinte) building loan ~ ipotecar cu rambursare integrals la scadenta .investment credit ~ de refinantare .(fdrd documente insotitoare pentru o cambie trasd asupra unei band) clean credit ~ furnizor — {acordat cumpdrdtorului de cdtre furnizor) supplier's credit ~ garantat . care ii permite sd obtind mdrfuri pe credit) personal credit ~ preferential .(imprumut oferit de o banca pe baza valorii actiunilor detinute de solicitant) marginal lending ~ mixt .working capital credit ~ de export .(utilizabil.unlimited credit ~ neperformant . in mat multe volute) multicurrency loan ~ nelimitat .asset-backed loan ~ ieftin/avantajos .foreign credit ~ fara garantie .long-term credit ~ pe termen mediu .(cu termeni favorabili de rambursare) soft loan ~ prin acceptare — (credit pe termen scurt prin care banca autorizeazd .documentary credit ~ extern .credit on personal property ~ multivalutar .(reputafia unei persoane.(acordat unui cumpdrdtor strain de cdtre banca exportatorului pentru mdrfurile importate) buyer credit ~ de consum .{acordat pentru cumpdrarea de bunuri de consum si servicii} consumer credit ~ de exploatare .short-term credit ~ pentru activitatea curenta business loan ~ pentru plata marfurilor achizitionate .international credit ~ intern . credit on mortgage.straight-term mortgage loan ~ ipotecar cu rambursari in sume fixe .domestic credit ~ ipotecar .refinancing credit ~ de scont . la alegere.(obtinut de o societatemamd de la propriile filiale) downstream loan ~ in cont curent .(credit pe termen scurf acordat prin gajarea unor titluri financiare usor de transformat in numerar) lombard credit ~ marginal .(prin remiterea de gajuri) secured credit ~ garantat cu active .confirmed irrevocable credit ~ in alb — (acordat far a nici o garantie) unsecured credit ~ in aval .mortgage credit.bad/nonperforming loan ~ pe termen lung .CRE-CRE 111 ~ cumparator .

112 CRE-CRE clientui sd tragd asupra acesteia cambii pdnd la concurenta limitei fixate} acceptance credit ~ prin cont descoperit bank overdraft ~ public .to be a sound man a cumpara pe ~ . lender. to cultivate.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge credit ~ rambursabil in rate . to increase. (despre preturi) to advance.(fdrd drepturi preferentiale) general/ordinary/junior creditor ~ insistent .to take on credit a trece in creditui cuiva . stockman.t.punte/de legatura ..'s credit creditav. to go up.cattle breeder.trade creditor ~ cu garantie . (puternic. (plante) to grow.secured creditor ~ fara garantie/general/chirografar unsecured creditor ~ gajist . to credit ~ excesiv . to escalate. loaner. mortgage creditor. (beneficiar al unui drept de retentie) lienor 2.sau a Bdncii Nafionale .installment credit ~ reciproc negarantat . credit. to rear.to buy on trust a deschide cuiva un ~ . to raise v.seasonal loan ~ sindicalizat (ofertd de fonduri fdcutd de mai multe band pentru a sustine un credit mare) syndicated/ participation loan ~ stand-by .execution creditor ~ in ultima instanta .to carry to smb. 1.(cu dobdnzi ridicate) dear money ~ sezonier . stockbreeder creste v. to increase. creditor. 1.m.. (de vite. (cont.revolving credit ~ scump . despre preturi) to .(rol jucat de banca centrald a unei tdri) lender of the last resort ~ preferential/privilegiat . to raise.dun ~ ipotecar .care se confruntd cu dificultdti temporare ale balantei de plati) stand-by credit ~ transferabil . animate domestice) breeder ~ de vite .to have credit with smb.pledgee ~ garantat prin obligatiuni .?.creditors under commission of bankruptcy crescator s.to open a credit/an account with smb. a lua cu ~ .bond creditor ~ general . (preturi) to advance 2.transferable credit a avea ~ la cineva . s.swing credit ~ reinnoit automat . a avea ~ pe piata .(lime de credit pusd la dispozitia unei tdri .public credit ~ ... (animate) to breed. to rise.mortgagee. encumbrancer ~ in favoarea caruia s-a dat o sentinta executorie .(ale cdrui creante sunt rambursate prioritar in caz de falimenf) preferential/privileged creditor ~ prin hotarare judecatoreasca judgement creditor creditori ai unui falit .') accounts payable ~ comercial .(despre o banca) to overlend creditor adj.m.

steady state growth path of nominal income ~ temporara .CRE-CRO 113 soar.) increase of the risk ~ a valorii de piata a unei investitii capital appreciation ~ a vitelor . in special despre dobandd) to accrue.percentage growth ~ spontana a valorii .global/world cruise cronometror s. nivelul pe locuitor al indicatorilor sintetici macroeconomici rdmanand constant) zero economic growth ~ excesiva a obligatiilor .to come down croaziera s.structural crisis a fi in ~ financiara . increase. (a se acumula. mar.) cum ~ cu alt proprietar .(a cursului) {bur. rise.petroleum crisis ~ structurala .f. (a afacerilor) stagnation. (salariat insdrcinat cu cronometrarea operatiilor industriale) time clerk caprep.overgrowth of liabilities ~ neinflationista durabila sustainable noninflationary growth ~ periodica . crisis. upswing.) to bull criza s. (acumulare. (a prefurilor) advance.) accrual ~ a animalelor .(a capitalului social) capital increase ~ economica . fdrd a urmdri mdrirea capacitdtii de productie) capital deepening ~ a productiei .under new ownership ~ avarie .under advice ~ barare generala .increase in demand ~ a productivitatii .f.) with average ~ avarie particulars . (a pietei) stringency ~ de lichiditati .economic growth ~ economica consolidata consolidated economic growth ~ economica durabila . (continud) (cont.(asig. upturn. mar.(mijioacelor de productie prin cumpdrarea de utilaje performante.(asig.economic crisis ~ financiara .(a preturilor) boomlet a fi in ~ .overproduction crisis ~ economics . mdrirea valorii unui activ prin crestere naturald) accretion. (despre cursuri bursiere) to trade up.) with particular average ~ aviz . (a se amplified. in special despre decalaje) to widen cre§tere s.expansion of production ~ a riscului . cruise ~ in jurul lumii . 1.(situatie in care rezultatele economice agregate si populatia unei tan sporesc simultan.sustainable economic growth ~ economics zero .m.(asig.financial crisis ~ petroliera . growth. with 2.money pressure/ scarcity ~ de supraproductie . boost.to be on the increase a incerca sa provoace o ~ .(despre cec) cheque crossed generally .(funciare. (depresiune) depression.cattle breeding ~ de capital .periodical increment ~ procentuala . imobiliare nedatoratd imbundtdtirilor) unearned increment ~ stabilizata a cursului venitului nominal . increment.f.animal breeding/husbandry ~ a cererii pe piata . (bur.

cereal crops . to raise. to grow 2. farmer cultura s.) bound for ~ distribuire .) per ultimo ~ livrare din antrepozit vamal bonded terms ~ livrare in docuri . (SUA) dividend on ~ dobanda . piece by piece ~ clauze . (pdmdntui) to cultivate.(despre o plata) (dr.carriage forward ~ protest .(despre piata bursiera) bearish ~ testament . registre etc.mixed cropping ~ organizationala/a corporatiei (man.columnar ~ conditia ca nava sa fie disponibila (clauza de navlosire) (mar.(despre piata bursiera) bullish ~ tendinta de scadere .) cum capitalization ~ cu bucata .(de dividende etc.f.understaffed ~ plata taxelor de transport la livrare/destinatie . (in special cereale) to crop.(bur.measure of damages/indemnity ~ al impozitelor locale .) at risk ~ taxa zero .dry farming cultivator s.(despre calendare.) cum all ~ transportui platit . quantum ~ al despagubirii . crop ~ alternativa/intercalata .(in sistemul TVA) zero-rated ~ taxele vamale achitate .(by) piecemeal. to till.) cum coupon ~ data de .as loan ~ titlu oneros .) corporate culture culturi cerealiere .carriage paid home ~ ziua .duty-unpaid ~ tendinta de crestere .under deed ~ cupon . grower. (agricola) culture.) under protest ~ ramburs .cum interest ~ drepturi .(mar.duty-paid ~ taxele vamale neachitate .ratal cultiva v.) loose-leaf ~ tncepere de la data .claused ~ coloane .under will ~ titlu de imprumut . farming ~ a terenurilor fara irigatii . 1.(bur.(preferentiale la o noud emisiune de actiuni) cum new/rights ~ foi libere/detasabile . (ca dijmas) to sharecrop cultivare s.n.(clauza de navlosire) (mar.collection on delivery ~ raspundere limitata . cultivation.cum dividend.(asig.limited and reduced ~ rise .limited ~ raspundere limitata si capital redus .(pdnd la punctui de livrare) carriage paid ~ transportui platit pana la domiciliul beneficiarului .by the day cuantums.delivered docks ~ personal insuficient .) subject open ~ conditia sosirii sigure . to farm.catchcrop ~ mixta . m.f.(despre cec) cheque crossed specially ~ capitalizare .) subject to safe arrival ~ contract . by the piece.) cum distribution ~ dividend .(bur.114 CRO-CUL ~ barare speciala .t.as from ~ lichidare la mijiocul lunii .(bur.(bur.) per medio ~ lichidare la sfarsitui lunii .for value ~ toate beneficiile .under the date of ~ destinatia . 1. culture 2.

speculative buying comparator s.employee buyout ~ a unei societati .purchase on credit ~ sub impulsul momentului .) to overbuy ~ in rate .buyout . buying.(direct de la producdtor sau importator) buying round ~ fictiva — (pentrii a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.possible/ prospective buyer ~ ferm .(cumpdrdtorul putdnd restitui marfa) sale or return ~ de produse rezultate .m. (dr. (actiuni ale unei societati) to buy into.firm buyer .to buy retail ~ cu facilitati de plata . purchaser.(bur.forage crops ~ tehnice/industriale .CUL-CUM 115 ~ furajere . (actiuni ale unei societati.(bur.) averaging in ~ de articole de uz curent .angro/cu ridicata . to buy.) supporting purchases ~ speculative . instal(l)ment buying ~ pe baza de catalog .technical/ industrial crops cumpara v. 1.wholesale purchase ~ cu amanuntui . purchase ~ a la hausse .) buying long ~ a pachetului majoritar de actiuni ale unei firme de catre salariatii acesteia .t.(a cursului) (bur.to buy on the hire-purchase system/on the instal(l)ment plan ~ intr-un moment de scadere . purchasing. purchase for cash ~ de actiuni pe o piata in crestere (bur.purchase on commission ~ pe credit . to purchase 2.) (SUA) wash sale ~ in rate .cash purchase.to buy cheap/low ~ cu amanuntui .(acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptd contravaloarea acestora in bunuri produse cu instalatiile respective) buyback ~ de spatiu in mediile publicitare media buying ~ fara intermediari .f.to buy on easy terms ~ cu plata in numerar . incercdnd sa preia controlul acesteia) to buy up ~ angro .to overbuy ~ in cantitati mari — to buy in bulk ~ in plus fata de capacitatea de a oferi actiuni suplimentare in anumite situatii .) averaging up ~ de actiuni pe o piata in scadere (bur.) averaging down ~ de actiuni pe o piata in scadere (dacd scdderea atinge un anumit nivel) (bur.to buy wholesale ~ avantajos/ieftin .retail purchase ~ cu plata in numerar . (toate actiunile unei societati) to buy out.(a preturilor.to buy by auction ~ la termen .to buy for future delivery cumparare s.high-repeat purchase ~ de proba . buyer.impulse buying cumparari de sustinere .catalogue buying ~ pe baza de comision .) vendee ~ eventual/potential .to buy for cash ~ in cantitati excedentare/prea man .hire purchase. shopper. a cursului) to buy on a fall ~ la licitatie .

(despre lund) (corn.n. (valutar/de schimb) rate of exchange. messenger. (tabla.(bur.production curve ~ a randamentului .116 CUM-CUR ~ important .) denomination unit cupon s. river course 2.) present. (atasat unui titlu de valoare la purtdtor) (fin. purchase. (despre preturi) current. (al unui document) tenor curat adj.heavy purchaser ~ impulsiv . 1.f. shopping a face cumparaturi .marketer cumparatori fara vanzatori .security price ~ al zilei .to go shopping cumul s.) yield curve ~ atipica a ofertei de munca . (despre cheltuieli) running curier s. (functii) to hold a plurality of offices cumulativ adj.central exchange rate .(grafic care ilustreazd corelafiile dintre oferta de munca. si salariul real) backward bending labour supply curve ~ descendenta .f.) buyers no sellers cumparatura s.(in tranzactiile cu devize) cheque rate ~ al disponibilului/spot . plurality of offices cumula v. exchange rate 3. (despre monedd) legal. trading stamp cuprins s.) instant.n.) quotation.payment coupon ~ valoric . (fara rezerve/mentiuni) clean curba s. knowledge ~ a sarcinilor/specificului unui post job knowledge cupiura s.n. price 4. (zilnic) daily 2. de materii) summary 2.supply curve ~ a productiei . (fin. curve ~ a acceptarii .f.m.t. (de apd) watercourse. courier. (de stofd) remnant ~ de dividende .(oferit in scop promotional pentru obfinerea gratuitd sau cu reducere de pret a unor produse) money-off coupon.) undisclosed buyer ~ pe o piata . (serie de lectii) course ~ al actiunilor . (despre an etc.(graficul relatiei dintre randamentele si maturitdtile diferitelor emisiuni de titluri de valoare) (fin.interest warrant ~ de piata .) coupon 2.(cursul la care se efectueazd operafiunile la vedere cu valuta) spot rate ~ al pietei . (bur.downward curve ~ normala de randament . errand/office boy curs s. 1.quotation of the day ~ central . 1.(unui produs nou pe piata) adoption curve ~ a cererii .f. 1. (de functii) holding more than one office/appointment.(referitor la rata dobdnzii titlurilor de valoare) normal yield curve curent adj.demand curve ~ a consumului .(grafic care reprezintd diferite combinatii ale mai multor mdrfuri cu calitdti identice si care u oferd consumatorului satisfactie egald) indifference curve ~ a ofertei . pi. cumulative cunoastere s.dividend warrant ~ de dobanda .(bur.n. current.consumption curve ~ a indiferentei .share price ~ al cecului .market price/rate ~ al titlurilor de valoare .impulse buyer ~ nenominalizat .

n. distant cruise ~ regulata .fixed exchange rate ~ de schimb fluctuant .f. deep-sea/distant trade.{mar.{cursul la care se efectueazd operatiunile valutare la termen) forward rate ~ de schimb oficial . word . ride.m.f. pi.) bid/buying price ~ de deschidere .) court ~ de apel . stockbroking curte s. brokerage.) opening price ~ de emisiune . broker custode^..{bur.{bur.) panic price ~ de schimb/valutar .official exchange rate ~ de schimb real . {dr.{curs de schimb exprimat ca raport intre moneda nafionald si una strdind) direct quotation ~ la bursa neoficiala .n.CUR-CUV 117 ~ cu fluctuatie mare .{la bancd) safe deposit box cvasibani s. bin. {de conserve) tin. appellate court ~ de arbitraj . arbitration court ~ de casatie .{serviciu bancar) safe custody cutie s.court of appeal. box. fin.managed exchange rate ~ de schimb fix .audit office ~ suprema .) closing price ~ de panica/foarte scazut .freely floating exchange rates ~ de schimb multiple . quasi-money.m. custodian.evening classes cursuri de schimb cu fluctuatie libera .unofficial rate of exchange ~ nominal . {a unui vehicuf) drive.{stabilirea cursului dintre doud volute prin raportare la o tertd moneda) cross rate ~ de schimb la termen . (parcurs) haul ~ lunga .m.{bur.nominal price ~ prin corespondenta correspondence course ~ serai .real/fair exchange rate ~ de schimb sustinut . nearmoney cvasicontract^.kerb/street price ~ la care brokerul s-a angajat sa vanda — {pentru a evita pierderi mai mari) stop price ~ mediu .{intre oferta de vanzare si cea de cumpdrare) (bur.issue price ~ de interventie .rate of exchange ~ de schimb dirijat .n. quasi-monopoly cuvant^.{bur.) trading price ~ de vanzare . courtage.{de guvern) peg ~ de tranzactie . {a navei) (sea) voyage.f. {ladd) case. quasi-contract cvasimonopol^.f. custody ~ sigura .) trade curtaj s.court of arbitration.supreme court curtier s.) middle price/rate ~ neoiicial de schimb .{bur. can ~ metalica pentru depozitarea de valori .{mar.) long course.(bur.{al valutei) selling rate ~ direct . caretaker custodie s.) wide price ~ de cumparare . course (of a ship) 2. 1.court of cassation ~ de conturi .multiple exchange rates cursa s.n.(al bdncii centrale pepiata valutard) intervention points ~ de inchidere .floating exchange rate ~ de schimb tncrucisat .

quomm a avea ~.to have a quorum a constitui un ~ .to form a quorum .fi.118 CUV-CVO cuvintele nu corespund cifrelor (formula pe un cec) words and figures do not agree cvorums.

(notiune fundamentala. (calendaristica) date 2.de facturi .effective date ~ a po$tei .to go bankrupt/into liquidation ~ garantie . statement of accounts data v. (statistics) (official) returns.) date of shipment ~ de facturare .(pdna la plata taxelor vamale) sufferance wharf . present.) minutes. to date data s.lighter berth -. (a inmdna) to hand over 4.invoice typist dactilografia v.to give an expert opinion dactilografa s. typist . cantitate de informatie prelucratd de calculator) datum.(a mdrfii) (mar. to give.to receipt ~ faliment .to render assistance ~ chitanta .f.contract date ~ de acostare la dana . to return.date of invoice ~ -de incarcare .ready berth ~ sigura .date as postmark ~ a scadentei .to give/to provide security .de acostare . (limita) term 3.ajutor . data ~ a intrarii in vigoare .date of delivery.passenger berth/wharf ~ pentru petroliere .to commission .un aviz competent .date of loading. {(imp.n. (protocol.f. (a acordd) to bestow/to confer upon smb. bani) to allow.entry date ~ de livrare .in exploatare .) to offer 2. (ceva furat) to restore 5. (mapoi) to give back.f.f. (relatare) account (rendered).loading berth ~ de minereu . (o sentintd) to adjudicate.plutitoare . (a o/er. to grant 3.discharging berth ~ de incarcare . (taro) tare dare s.term day . to type dactilografie s.t.ore berth ~ de pasageri .f. (o recolta) to yield 7. v. mooring berth.de descarcare .quay berth ' de antrepozitare .(oil) tanker berth . t. pi.alongside date ~ de anulare/reziliere . berth. giving ~ de seama .quay berth .landing stage. to award .) stem/stemming date ~ de inregistrare .un acont — to pay an account .date of payment ~ de plecare — (a navei in cursa) date of departure/sailing. 1.. delivery date '. (cdrtile de joc) to deal 8.f.de plata . gift dara s.(a contractului) cancelling date ~ de expediere . (gratis) to give away 6.t.de chei . berth space .pentru §lepuri .(a navei) date of arrival ~ .i.date of maturity.D da v. (mar. typewriting dana s..(cdtre un superior) report. pier barge pregatita .(pentru operarea navel) good/safe berth dar s. due date ~ contractuala .limita . (oara) time 4. sailing date ~ de sosire . 1.

honorary debt ~ exigibila outstanding debt ~ extern a .unconsolidated/ unfunded debt ~ nelichidata .irrecoverable debt ~ nesigura .barred debt ~ publica . liability 3.120 DAT-DAT ~ probabila de descarcare . due datorie s. 1. (arierate.f.(datorie pe claimable/due/ termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma de credite bancare.backlog of debts . to owe datorat adj.mortgage debt ~ neconsolidata .tabular data dator adj.outstanding debt ~ secundara — (datorie care se achitd numai dupd ce au fost acoperite obligatiile fata de detindtorii de actiuni preferentiale) subordinate debt ~ veche .(sub forma diverselor rate si raporturi) management ratio ~ oficiale .unclaimable/undue debt ~ insolvabila . indebtedness. obliged (to) a fi ~ .piramidala .(confirmatd prin hotdrare judecdtoreascd) judgement debt ~ ipotecara .stale debt ~ curenta .current debt ~ de onoare .doubtful debt ~ neta . (ipoteca) encumbrance ~ consolidata . in caz de faliment. maintea altor datorii') preferential/privileged/ senior debt ~ prescrisa .statute .unliquidated debt ~ neperformanta bad debt ~ nerecuperabila .t. old--standing debt datorii acumulate/restante .internal public debt ~ publica neproductiva (componentd a datoriei publice cauzatd mai ales de cheltuielile neproductive legate de rdzboi) deadweight debt ~ publica productiva/reproductiva -(imprumut investit de stat in active productive) living/productive/ reproductive debt ~ restanta . (obligafie) obligation. 1.(care grupeazd informatii din mai multe sectoare.debt of old standing. indebted (to). datorii restante) arrears 2. bilete la ordin sau bonuri de tezaur cu scadente foarte apropiate} floating debt ~ inexigibila . owing.net debt '.statistical data ~ tabulare .expected discharging date date compuse .official data ~ statistice .public debt ~ publica externa external public debt ~ publica interna . owing money. (angajat fafd de) under an obligation (to).(contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anterioare) pyramid debt ~ preferentiala/privilegiata (pidtitd integral.debt of honour.(datorie pe termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma imprumutu- rilor pe termen lung) consolidated/ funded/permanent debt ~ cu termenul expirat .external debt ~ flotanta . owed. domenii) composites ~ la dispozitia conducerii . debt.to be in debt datora v. (involved) in debt 2.

liquidated damages ~ evaluate subiectiv . damages ~ morale . compensation. altele decaf actionarii ei) external liabilities ~ sigure . 1.dealer in securities deasviprsi prep.(stabilite de instanta) contemptuous damages ~ nominale/minore .damage done/ incurred daune cauzate de circulatie §i accidente traffic and accident loss ~ compensatory compensatory damages ~ contractuale . 1. pi. with.malicious damage ~ materiala .to be over head and ears in debt a nu mai avea ~ . under offer dealer s. m.alleged damage ~ prin aruncarea peste bord . debtor dauna s. for.) sentimental damages ~ exemplare/agravate/punitive .to sue for damages a obtine ~ .) tort 3.(referitor la predarea sau primirea mdrfii) alongside ship ~ la data .damage to property ~ pretinsa .on sale.(oferte drept compensate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale) indirect/consequential damages ~ -interese .to award damages a actiona in judecata pentru a obtine ~ .) exemplary damages ~ generale . harm 2. through ~ -a lungul bordului navei .DAT-DEA 121 ~ de razboi .to get out of debt datornics.moral prejudice ~ necontractuale .(in timpul transportuhii) chafe ~ prin incendiu damage by fire ~ prin manipulare damage by handling ~ produsa/ocazionata .war debts ~ externe . unliquidated damages ~ neinsemnate/nule .damage to persons ~ delictuala . {prejudicing prejudice.(dr. deterio-rarea mdrfii) pickings ~ probabile . to incur debts a fi inglodat in ~ .(datorii ale unei societdti cdtre institutii sau persoane fizice. of 2.(asig.recovery of damages.after date ~ ocazie second-hand ~ proba .) damage by jettison ~ prin frecarea marfurilor .(stabiHte de instanta) damages at large.penalty for nonperformance of contract. (pierdere) loss.to recover damages deprep.nominal damages ~ partiale — (prin risipirea.to run into debt.general/ordinary damages ~ indirecte . above . dealer ~ autorizat . (dr.prospective damages a acorda ~ .on sale or return ~ serviciu .m. (despdgubiri bdnesti) damages ~ corporala .(a bunurilor navel) (mar.(care vorfi sigur achitate) good debts a face ~ . (despdgubire) indemnification.f.on duty ~ vanzare .authorized dealer ~ de titluri de valoare . (paguba) damage.to be out of debt a se achita de ~ .

(fonduri) to unfreeze.n. to unship.t.n.) i. (supus unui drept de retentie) lienee ~ care fuge de creditori . (corn..deflationary gap ~ economic . respectiv reducerile de pasiv) {cont.release of funds debu§eu s.122 DEA-D. pledger ~ insolvabil .f. (datorie) debit 2. 1.insolvent debtor ~ ipotecar .(cdruia i se aplicd un sechestru) distrainee ~ gajist . decimal decizie s. tobacconist's. lapse decadere s. landing stage/pier/ place. time lag ~ de randament . (tutungerie) tobacco shop. :.) yield gap ~ deflationist . to sell by retail debitor adj..(a unu.(termen contabil care se referd la anumite articole din contui de profit si pierderi si care apar deasupra liniei profitului net in declaratia de profit si pierderi. (dr.) market. tribunal de arbitraj) (arbitration) award ~ colectiva . prima clasa) {bur. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltu-ieste pentru a-si face publicitate in mass media) above the line debarca v. release deblocare s.(pentru a se eschiva de la plata datoriilor) fly-by-night ~ executat .solvent debtor debitori diverse .to find a market decalaj s.technological gap decadea v.i. (vdnzare cu amanuntui) sale by retail 4. (a vinde cu amanuntui) to retail.principal/chief/primadebtor ~ rau platnic . (de ziare) news stall/stand 5. (pasageri) to land.) debit side. (de curs de apd) flow. : ~ liniei . resolutior2. (pasageri din autobuz) to set down debarcader s.t. lapse decerna v.m.t.economic gap ~ tehnologic .(diferenta dintr: randamentui mediu al actiunili:' comune si eel al titlurilor de valoare •:. gap. discharge debita v. (a inscrie o sumd in debitui unui cont) to charge smth. s.n. in care se inregistreaza elementele si sporurile de activ.} judgement. (un premiii) to award (to. !jiiratilor) verdict given/returned by the jury ~ arbitrala/de arbitraj . (eliberare) releas. with 2.n.potential market/outlet a gasi un ~ . red 3. outle'opening ~ pe piata vanzarilor cu amanuntui retail outlet ~ potential .sundry debtors a fi debitor . wharf debit s. decision. award. (din drepturi) (dr incapacity.f. (din drepturi) (dr. to discharge. sentence.. to disembark. to set/to put ashore. mortgager.debtor -default ~ principal . debit.to be in the red debloca v. mortgagor ~ in incapacitate de plata .group decision . (mdrfuri) to unload. to debit smb. (coloana din partea stangd a nnui cont.mortgage debtor.t.f. (declarat de instantd) judgement debtor. debtor. (un titlu) to confer (on) decimal adj. 1. to smb.: unfreezing ~ de fonduri .'s account. 1.-.pledger.bad debtor ~ solvabil .

to annul ~ recurs .(la vama) baggage declaration/sufferance ~ de export a incarcatorului shipper's export declaration ~ de faliment . earnings statement ~ de solvabilitate .import entry vamala de transbord transshipment entry ~ vamala de tranzit transit entry .entry of goods ~ in stare de faliment .prime entry ~ vamala preliminara . to invalidate. customs declaration ~ vamala a echipajului .DEC-DEC 123 ~ de inculpare/punere sub acuzatie (luatd de curtea cujuri) true bill ~ de sistare temporara a tranzactionarii actiunilor unei societati (bur.(mar. mar.tactic economic decision ~ irevocabila . to declare. (venitui) to return ~ avarie comuna .(mar.adjudication of bankruptcy declaratie s.(asig.entry for warehousing ~ vamala de iesire/plecare . subjurdmdnt) (dr. declaration of duty.vamala finala .entry.to appeal declarant s. entry outwards ~ vamala de intrare/sosire . declarant ~ vamal . declaration. captain's (imperfect) entry ~ vamala provizorie . tax return. entry inwards.consular declaration ~ de abandon .declaration of solvency ~ de valoare .) declaration of general average ~ a marfurilor in vama . statement 2.return of income.declaration of value ~ falsa .decision beyond/past recall declara v.bill of sight ~ vamala suplinientara .economic decision ~ economica strategica . 1.misrepresentation ~ pentru achitarea taxelor vamale duty-paid entry ~ pentru marfuri scutite de taxe vamale .strategic economic decision ~ economica tactica . m.) acknowledg(e)ment ~ consulara .) crew's customs declaration ~ vamala asupra continutului declaration of the contents ~ vamala de antrepozitare . bill of entry ~ vamala de import .) outwards entry. (in vama) to enter.(privind starea mdrfii) carrier's statement ~ asupra valorii marfii in tara de origine .final/closing declaration ~ vamala initiala .(asig.custom-house/customs broker declarare s. mar.(mar.) to declare general average ~ nul si neavenit .postentry .ultimate decision ~ economica .f.(mar..f.imperfect/ preliminary/sight entry.free entry ~ vamala .) distringas ~ definitiva . dr.home value declaration ~ autentificata (dr.) notice of abandonment ~ de bagaje . (scrisd.declaration of bankruptcy ~ de impunere/venituri .) inwards entry. declaration ~ a avariei comune .t.to declare null and void.) affidavit ~ a carausului .

to be in the red deficitar adj. {dintr-un intreg) deduction 2.t.decree law. m.(fin. external deficit ~ al balantei de plati . (a unei instalatii) shutdown decuplat adj.(mar.defraying of expenses.) decline decont s. imperfect adv. (dintr-un intreg) to deduct 2.settlement by transfer decorator s. disinflationary . (a legifera) to enact decupla v.f. (a analiza. defect.n.n. breakdown deficienta s. (fin.t. reimbursement decontav.f. to decree.f. shortcoming adj. executive order decreta v. fault detector/finder/ locator. deflationary. 1.n.tare allowance defaica v.fault of fabrication defectoscop s. 1. settlement ~ bancara banking settlement ~ frauduloasa fraudulent settlement ~ prin acreditiv settlement by letter of credit ~ prin virament .) deflation.f.balance of trade deficit. impdrtire in pdrtile componente) breakdown ~ a componentelor postului . faultily. (al activitdtii economice. to deduct deducere s. out-of-order. to settle decontare s. deduction.t. out-of-work decurge v. shortfall 2. (despre un contract) to run on deduce v. fault detection defectuos adj.n. failure. defectively defectiune s. faulty.) shipping deficit deficite gemene .latent defect ~ de fabricatie .f. deficient. 1.f.to be in short supply definire s.interest deduction ~ a tarei .n.124 DEC-DEF declin s. defective.f. deduction ~ a dobanzii . short. (despre buget) adverse.f. m. disinflation deflationist adj. al productiei etc. out-of-repair.) goal definition deflator s. a impdrti in pdrfile componente) to break down defalcare s. defective.budget deficit ~ de rezerve .to have a deficit.f. charter. decorator ~ de vitrine window dresser decret s.job breakdown ~ forfetara . (fin. in disrepair ~ ascuns . to charter. deficit.n. (la cantor) shortness of) weight ~ al balantei comerciale . (despre un an agricol) lean a fi ~ .) twin deficits a acoperi un deficit .(rezervele unei band care scad sub nivelul cerut de lege) deficient reserves. reserve deficiency ~ de tonaj . (legiferare) enactment ~ -lege . deficiency deficit s. defining. shortage.) deflator deflatie s. discount from a sum paid sau to be paid ~ de cheltuieli . (despre mdrfuri) scarce. decree.(man. (analizare. fault.t. (neajuns) drawback. (o instalatie) to shut down decuplare s. flaw detector defectoscopie s. definition ~ a obiectivelor .to cover/to make good/to supply a deficit a fi in ~ .standard deduction defect s.i.f.balance of payments deficit ~ bugetar .

) del credere delega v. to defalcate. to peculate delapidare s. 1.wrongful dismissal democratiza v. (devalorizare) devaluation densitate s. to embezzle. (yn teren) to clear. datorii) relief. (de sarcini ipotecare.firm/trade name ~ a marcii . resigning.f. peculator defri§a v. (corn. (a retrage din circulatie o bancnotd.n.r. (de obligatu. (loctiitor) deputy. defaulter. to embezzle. (mandat) commission. to depute delegat s. (opddure) to clear defrisare s.m. density ~ de stivuire . (retragere din circulatie a unei bancnote.(participarea muncitorilor la luarea deciziilor in intreprinderea unde lucreazd) industrial democracy demonetiza v.tightness ~ in gramada . offence.r. authorization. o monedd) to demonetize v. delegate.m.f.t.n.trade mission delict s. to remit.i. resignation a-i da/a-§i inainta demisia . (a unei pdduri) clearing degrada v.(a firmei) registered name depanav.f. to defraud. to name. de gaj) disencumbrance ~ de dubia impunere . (de obligatu. to reclaim. mandate. to discharge (from function/office) demitere s.t. datorii) to relieve. peculation delapidator s.t. defrauder.f.t. reclamation. (de sarcini ipotecare. misdemeanour. embezzler. to resign.f. denomination ~ a firmei . to dismiss. to repair .t. embezzler.f. (misiune) mission 2. (imputernicit) mandatory. peculator delcredere s. delegation. (financiar) delinquency demisie s.DEF-DEP 125 defrauda v.f. m. a unei monede) demonetization 2. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisiona v. defalcation. de gaj) to disencumber degrevare s.t. to grub. defalcator. to democratize democratic s. remission. embezzlement.(evitarea platii unui impozit pentru acelasi venit in doud tdri) double taxation relief delapida v. to defalcate.t. (despre tin cabinet guvernamental) outgoing 5. to quit. to defraud. name. (despre calitate) to go down degresiv adj. (grup) delegation 3. (a unui teren) clearing. (reprezentant) representative delegatie s. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisionar adj.to resign. 1.t. to peculate defraudator s.bulk weight denumi v. delinquency.m. defrauder. democracy ~ industrials . to delegate. (a se devalorizd) to devaluate demonetizare s. to remove.f. grubbing.t.devolution of authority ~ economics .f.brand name ~ a marfii .denomination of the goods ~ a postului -job title ~ inregistrata .f. vacating. degressive degreva v.f. resigner demite v. to denominate denumire s. dismissal ~ nejustificata/injusta . (document) certificate ~ de autoritate .

warehouse.roundhouse ~ de tramvaie .) consignor/shipping depot ~ angro .entrepot warehouse ~ descoperit/in aer liber . floatMBi storage/warehouse ~ portuar . breakdown mechanic departament. (serviciu) emergency repairs. (dr.) backwardation deposeda v. (ilegal) to disseise (of) deposedare s.f dispossession.n. (de mdrfuri pe baza de contract) bailor 2.time/term deposit ~ la vedere . (bur.n. depot. a barter comerciale nontarifare) prior deposiBfc| ~ interbancare . (de bunuri in garantie) bailment ~ al expeditorului de marfu ^ (mar.(unitatea centrald a unei band care verified toate tranzactiile efectuate) proof department departamental adj. department ~ autonom — (imitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man. (SUA lumberyard ~ de marfa .banca centrald un procent din valoareimportului) import deposit ~ la termen . 1. furnizare de materii prime etc.sight deposit ~ pe chei .dock storage.n.deposit at she notice ~ pentru containere de schimb container stock holding depot j ~ plutitor .foreign deposit ~ la cerere .deposit at loot notice ~ pe termen scurt .bank deposit ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice ~ de cherestea .DEP-DEP depanare s. (de tranzit) entrepot 2.s. 1.storage vessel. (concedinl.t. call deposit ~ la import .(asig.(forma de restrictie importurilor prin care importator^ este obligat sd 'depund temporar . (o suma.deposit at call. (care constitute un depozit bancar) depositor ~ pentru avaria comuna . dependence ~ de resurse . breakdown service depanator s. repository.f.timber yard.t.ore yard ~ de tranzit . o perioadd de timp) to overstay. departmental depa§i v.supply depot ~ de minereuri .f.wholesale warehouse ~ bancar . to exceed.(asistentd financiard.(cerute . (contui in bancd) to overdraw dependents s. demanc.) (man. qc warehouse depozite ale bancilor comerciale -i banca centrald) bankers' deposits ~ bancare prealabile .) (sumd de bani depusd pentru plata unei datorii) tender. 1. o cifrd) to top. storehouse.quay warehouse ~ pe termen lung . storage yard.) resource dependence deponent s.staff department ~ de control . repair 2.open depo: ~ m valuta .m.) profit centre ~ central/de coordonare .m. (de) to dispossess (of).tramway shed depozit s. depot ~ de locomotive .warehouse ~ de materiale .n. mar. (bancar) (bank) deposit 3. importator ca forma. (ilegald) disseisin depou s.) general average depositor deport s.(fonduri depuse bancd de alte band) interbank depc .

sight deposit . to cancel depreciere s. (o declaratie vamala) to enter.currency/monetary depreciation depresiune s. materii prime) buying forward. (in antrepozite vamale) to bond 2. notice deposit ~ la cerere deposit at call.f. 1. (de marfd in garantie) bailment ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice. (consignatar) depositary.container storage ~ in stoc . evidence. to consign 2. 1. to bank. to deposit a guarantee ~ marturie .palletized storage ~ externa/pe termen . 1.to enter inwards ~ declaratie vamala de plecare . to stock. valori pentru pdstrare) to lodge ~ marfuri pe chei . demand/ call deposit ~ la vedere . (agent imobiUar sau impiiternicit care define banii cumpdrdtoruliii unei proprietdti pentru a-i transmite vdnzdtorului) stakeholder depozitare s. to underrate v. a unui protest) lodging. to lodge money at the bank ~ declaratie vamala de intrare . to devalue. to disvalue.long-term storage ~ de marfuri paletizate . bailee 2. despre functionari) to be sworn in 4.to give evidence. (acte.) field warehousing ~ in aer liber .f.wharfage ~ temporara . (mar/a in garantie) to bail ~ bani la banca .) deposition. (o plangere.f.to enter outwards ~ garantie . to testify depunere s. underrating. depositor depune v. (dr.to give a bail/guarantee.t. to enter.DEP-DEP 127 depozita v. in-bond depozitie s.to put/to deposit money in the bank. (a devaloriza) to depreciate. (a unei decla-ratii vamale) entering.t.f. to store.transit storage ~ in vrac . devaluation.slumpflation depunator^.f. (moneda prin aliere etc.t. to warehouse. (subevah-iare) undervaluation. (o cerere) to hand in.(metodd de finantare a stocurilor prin care acestea sunt depozitate la sedhd firmei creditoare) (fin. (in antrepozite vamale) bonded. to deposit. stored. depression ~ economica economic depression/ slump ~ economica cu inflatie . 1. (monetard prin aliere etc.temporary storage depozitat adj.(de mar/a.r.) debasement. un protest) to lodge. deposited. (a unei plangeri. to devaluate. (a subevalud) to undervalue.m. consignment 2.to wharf depozitar s. warehousing ~ de lunga durata . (devalorizare) depreciation. storage.bulk storage ~ pe chei . v.w. to recede. (timbre) to deface. to file 3. (jiirdmdntid. (de bani in banca) deposit.) to debase.. (bani in banca) to deposit. testimony.t. (sub jurdmdnt) affidavit deprecia v. (a tim-brelor) defacement ~ monetara . entering 3. storing. forward buying ~ in tranzit .outside/outdoor storage ~ in compartimente frigorifice freezer storage ~ in containere .

(o hartd.t. to uncoil 2. (a unei nave etc.f. (in cont. (navd abandonatd) derelict derivat s.n. (a exonera) to exonerate. a achita) to absolve.overboard discharge descarcat adj. 1.(transformarea unei companii particulare/inchise intr-una publicd/deschisd) going public ~ de incarcare . (un zdcdmdnt) to strike descoperire s.unsecured overdraft descriere s.f.(man. discharged.f.) disqualification descarca v.partial unloading ~ peste bord .offshore discharge/ discharging/unloading ~ in stare de plutire .) to discharge.f.) job description ~ a sarcinilor de serviciu ale unui director sau ale unui specialist management job description ~ comerciala . credit prin cont descoperit in situatia in care titularul a efectuat prelevdri superioare activelor existente sau limitei de credit acordat) overdraft 2. to discharge.) to disqualify descalificare s. (a absolvi. a rdsturna) to dump. (a unui zdcdmdnt) strike descoperit adj.n. (absolvire.(la navele cu punte de protectie) tonnage opening descoperi v. to unship. 1.port discharge ~ in rada . description ~ a brevetului . to land 2.short landing of cargo ~ de pe nava pe chei . (produs secundar/auxiliar) by(e)-product derula v. (o navd etc. unloaded.patent specification ~ a postului . (a plati.) to unroll. un document etc. landing 2.t. (a lipsi de calitatea/ dreptui de) (dr. disembarkation. unshipped.t. saborduri in bordaj) (mar. 1. lichida o datorie) to discharge ~ cu nava in stare de plutire . to spread out. 3.gross terms discharge ~ in plus .(a navL^ discharge afloat.) discharge. to unload. (a bascula. achitare) discharge ~ de marfa in minus . afloat discharge ~ partiala . 1. landed ~ in minus . stevedore descentraliza v.f.(a mdrfurilor oferite spre vdnzare) trade description ~ corecta/exacta .ship-to-shore discharge ~ in contui armatorului .(fata de documente) short-landed descarcator s.t.to discharge afloat descarcare s. unshipment. to decentralize deschidere s.t. to unreel. (basculare) dumping 3.128 DEP-DES dereglementare s. (un cabin) to unwind. o afacere) to carry on descalifica v. discharger.m. unloader.(a unui produs intr-o reclamd) accurate description . discharging. to disembark. (eliminare a reglementdrilor) deregulation derelict s. (un contract. (lipsd de titluri in portofoliu) uncovered position ~ in cont fara garantie . (pierdere de drepturi civile si politico) (dr.(fafd de cantitatea din documente) overlanding ~ in port . (docher) docker. unloading. (exonerare) exoneration.(guri de magazie.) loading aperture/opening ~ de tonaj .f. opening ~ catre public .

to compensate. (un utilaj. abolishment. (a unui cartel) decartelization. (pentru cheltuielf) reimbursement. to repeal. rescission 2. 1. 1. (populatia) to serve 2. {un contract) to cancel.t. to market desfacere s.DES-DES 129 desemna v. to undo. (a abroga) to abrogate. designation. annulment.ca de obicei" . (un cartel) to decartelize. to nominate desemnare s.vindictive damages ~ de razboi . despre unele mdrfurf) loose desfasura v. indemnity.t.f.. handling ~ a unui port de catre caile ferate railway service to a port desface v.(designul fabricilor si al cladirilor administrative) environmental design ~ industrial . nomination deservi v.t. (daune) damages. m. recovery. to designate. to refund. to handle deservire s. (din Idzi. 1.legal remedy/redress ~ pentru accidente de munca worksmen's compensation ~ pentru rezilierea contactului smart money ~ stabilita prin acordul partilor remedy by agreement between the parties ~ stabilita prin proces .t. designer despacheta v. (baloturi de mar/a) to unbale. to indemnify. (pentru daune. reparations ~ a pagubelor de avarie .) average as customary ~ baneasca/pecuniara .t. to rescind 2. compensation. (a etala) to display.f.t. (a unui utilaj. (neambalat. 1. (abrogare) abrogation. undoing. to annul.recovery in kind ~ legala . (o corporate) to disincorporate desfiintare s. annulment. 1. design ~ de mediu . (pentru cheltuieli) to reimburse. (o activitate) to carry on. 1.f. a unei instalatii) service. indemnification. (a unei corporatii) disincorporation ~ a cuponului — (transformarea unei obligatiuni obisnuite intr-una cu cupon zero) coupon stripping design s. repeal. (anulare) cancellation.liquidated damages ~ cu titlu de penalizare .industrial design designer s. (a vinde) to sell.f.pecuniary compensation ~ in natura . to requite. \.) spreadsheet desfiinta v.war reparations .(asig. amends. to show 2. (intr-un post. to void. (pentru servicii) to remunerate. ofunctie) to appoint. to abolish.n. to suppress. (pentru servicii) remuneration.remedy by judicial process despagubiri contractuale .t. (a unui contract de munca) severance 2. o instalatie) to service. to annul.f. mar. to unpack. (a anula) to cancel. refund. prejudicil) to make amends to despagubire s. requital. cutii) to uncase despagubi v. (cont. o functie) appointment. service 2. (intr-un post. suppression. (a unui contract) cancellation.n. (yanzare) sale desfacut adj. to unfold desfasurator s. (legala) remedy. (un contract de munca) to sever 2.

(in timpul transportului) cargo damage ~ prin depozitare .t. addressee. wastage. (al unei plati) payee. to impair.off-cuts.(a mdrfurilor} storing damage ~ prin strivire/zdrobire .t.t. waste.radioactive wastes ~ reciclabile .industrial wastes ~ radioactive . retail dealer.offal wheat ~ de hartie . paper refuse ~ industriale .reducible wastes ~ refolosibile . deterioration. (despre un articol) odd. recipient. 1. a unui cec) defacement ~ a capitalului . (constatare} ascertainment.. a unui cec) to deface deteriorare s.n.r. fixare'i determination. (in vederea descarcdrii) unstowing deseu s. (transfer. refuse. i adjustment ~ a costului total al fluxului tehno-logic (pentru realizarea unui produs} (cont.crushing damage determina v.t. (rebut) scrap. (a daunelor) (asig. (fata unei bancnote. (a convinge) to persuade.(man.to force down prices determinare s. to unstow destivuire s. impairment.off-cuts ~ de fier iron scrap ~ de grau . schimbare a serviciuhii/locului de munca) relocation deteriora v. (daunele) (asig. small trader detalia v. to convince. damage. (rezultat din transarea unui animal) offal de§euri de bumbac .f.) goal setting . a enumera) to itemize deta§a v. retailer. not paired. a decide) to determine. conviction.f.m.f. dismissal. discharge ~ ilegala/injusta unfair/wrongful dismissal destivui v. t.t. remnant. unliquidated damages a cere ~ .) to adjust ~ calitatea unei marfi .f. (convingere} persuasion.m. v. (a stabili. (a stabili. to detail.to claim/to recover damages a fi pasibil de plata despagubirilor -to be liable for damages desperecheat adj. a constata) to ascertain. a fixa.f. (stabilire.(situatia in care capitalul unei institutii financiare scade sub nivelul prevdzut de reglementdrile legale) capital impairment ~ a caricului/incarcaturii . incomplete destinatar s.utility refuse/wastes detailist s. (a specified. to dismiss.to force up prices ~ scaderea preturilor . destination ~ finala ultimate destination destitui v.f. (al unei remiteri) remittee.cotton wastes ~ de cherestea . to deteriorate. to discharge destituire s.) process costing ~ a costurilor directe direct costing ~ a costurilor variabile variable costing ~ a obiectivelor .130 DES-DET ~ necontractuale . (a schimba serviciul/ locul de munca) to relocate deta§are s.(stabilite de instanta) damages at large. (a fetei unei bancnote. 1. (a obliga) to bind over 2. (constr anger e\ binding over 2.to ascertain the quality of a commodity ~ cre§terea preturilor . (consignatar) consignee destinatie s. to damage.

(alcdtuit din parti componente gata de asamblare) knocked-down dezasortat adj. embezzlement.estimate of costs.summarized estimate ~ descriptiv . to devalue.) to devaluate. (mar. pi.(al unei cambii) holder for value detine v.(dr. not paired. (a unei monede prin aliere etc.licensee ~ al unei fransize .equity holder.) to debase 2.n. to own.overestimate devize s.n. (moneda prin aliere etc. (mar. to hold. o situatie) to hold ~ un post/o functie .) devaluation. (rate of) turnover. (neajuns) drawback. depreciation. 1.(de acfiuni. (moneda etc.) termor ~ al politei de asigurare .f.to hold an office detinere s.t. incomplete dezavantaj s.) debasement 2.franchiser ~ de actiuni comune . to peculate.(dr. (fonduri) to defalcate.f.t. bill of quantities ~ exagerat .-shortcoming dezavantaj a v.DET-DEZ 131 ~ a preturilor de vanzare pe baza costurilor medii .rough estimate ~ centralizator .) breaking out/ bulk dezasamblat adj. 1. disadvantage. n.(de catre doud sau mai multe societdti) cross holding. (a ieftini) to mark down devalorizare s.specification ~ estimativ .average-cost pricing ~ a preturilor de vanzare plus o cota marginala fixa . dissent dezarima v. holder ~ al dreptului de posesiune pe viata sau pe termen . pentru ca proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) nominee shareholding ~ ilegala a unui bun .n.) employee shareholding ~ de actiuni pentru administrare -(de catre o persoand fizicd sau juri-dicd. common stockholder ~ de certificate provizorii . (leftinire) marking down ~ monetara .t. misappropriation. (o pozitie.clearing foreign exchange dezacords. obligatiuni) scripholder ~ de obligatiuni bondholder ~ pentru valori furnizate . (de fonduri) defalcation.f.) detinue ~ reciproca de actiuni . peculation.t. foreign exchange/ currency ~ de cliring .f. to embezzle. (despre un articol) odd. to misappropriate deturnare s. to depreciate./n.currency devaluation/ depreciation devalma§ie s. fraudulent conversion detinator. business (done) devize.f. (a poseda) to possess. disagreement. cost estimate.) to break out/bulk dezarimare s.t. (monetard etc.(titularul unei polite de asigurare de viata) policy holder ~ al unei autorizatii/licente . reciprocal shareholding devaloriza v. to disadvantage .s'. commonage dever s. holding ~ de actiuni de catre salariati (recompensarea salariatilor cu actiuni) (man. estimate ~ aproximativ .cost-plus pricing ~ a preturilor de vanzare prin tatonari fixing prices by trial and error deturna v.f.

flow diagram ~ a stadiului procesului de productie progress chart ~ de dispersie .f. (al balantei comerciale.f. (proces care se manifestd prin incetinirea durabild si autointretinutd a ratei de crestere a nivelului general al preturilor) (fin.activity chart ~ a circulatiei fondurilor sau a marfurilor flow chart ~ a operatiilor .) disinflation ~ competitiva . 1. (decalaj) gap (pferite de date confidentiale de cdtre o bancd despre conturile unui client} disclosure dezvolta v.product development ~ economica .organization chart ~ a pragului de rentabilitate -breakeven chart ~ a procentului de munca manuala -twohanded process chart ~ a procesului muncii .f.economic development ~ economica durabila . sunt eliminati din lantui care transferd banii de la creditorul initial cdtre debitorul final) disintermediation dezmo§teni v.t.f. diagram.(a unei firme) (man. (pferire de informatii complete. to disclose dezvaluire s. diseconomy dezeconomii de scara (fenomen caracterizat prin cresterea pe termen lung a costului mediu dincolo de nivelul optim al productiei) diseconomies of scale dezindustrializare s.operating process chart ~ a procesului tehnologic .procedure chart ~ a organizarii .sustainable economic development ~ organica/structurala . obligatia persoanei care incheie o asigurare de a oferi asigurdtorului toate informatiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) disclosure 2.t.(pe o anumitd perioada) volume chart diferend s.f.(care se manifesto atunci cdnd o anumitd tard reuseste sd aibd o monedd puternicd si o inflatie mai redusd decdt cea a tdrilor partenere) competitive disinflation dezintermediere s. to disinherit dezmostenire s. (procesul prin care intermediarii financiari.f. dezvoltare s. development: improvement.(in statistica matematicd) scatter chart ~ de incarcare . disequilibrium. de plati etc.t. odour removal dezvalui v.f. disinheritance dezodorizare s. de exemplu handle.) imbalance.disequilibrium in the balance of payments ~ economic economic disequilibrium dezeconomie s.(mar.) deadweight displacement scale ~ de programare a proiectului -project planning chart ~ volumetrica de activitate .132 DEZ-DIF dezechilibru s. growth ~ a gamei sortimentale . want/lack of balance. (a imbundtdti) to improve ~ al balantei de plati . deindustrial-ization dezinflatie s. chart ~ a activitatii .n.f. argument .human development diagrama s.process chart.f.n. to develop. disagreement.) organic growth ~ umana . difference-dispute.

despre mdrfuri) (corn. diplomat(ist) directiva s. sharecropper dijma s. difference 2. (mdrime) size ~ speciala .overall dimensions ~ standard de container .n.f.(mdrirea numdrului actiunilor existente fdrd cresterea corespunzdtoare a profitului sau a activelor societdtii respective) (bur.r.f. dintre cursul de cumpdrare si eel de vdnzare al unei volute. breakwater dijmas s. to decrease.t. directive. dam. direction.(asietd) (mar. (executiv) executive (manager) ~ adjunct .ex factory/mill/works dinamic adj. 1.DIF-DIR 133 diferenta s. cu titlu universitar) graduate. diminution. straits.) draft/draught/trim difference ~ de plata . (vdndut din. dintre preturile pentru livrdrile spot sau futures.f. (in naturd. dynamic(al) dinamica s. rent paid in corn a lucra in ~ . head manager. manager. dilution ~ a capitalului propriu .f. difficulty 2. differential. dynamics ~ economica . preferential) discriminating diferentiere s.difference in price ~ de salariu . (in grdne) terrage.assistant/deputy manager .m.. in parte) metayage. embankment.f.f. dike. stringency dig s. to diminish.f.difference in quality ~ de pescaj .m. (la bursa de mdrfuri. to slacken diminuare s. (dintre pretui pe care un dealer de valori mobiliare il oferd pentru titlurile de valoare si pretui la care Ie revinde.to sharecrop diluare s.m.ex dock/quay/wharf ~ nava — (in portui de livrare) ex ship ~ ordinul si in contui . graduated s. managing director.(pdnd la nivelul salariului de baza) make-up pay ~ in plus sau in minus .for and on behalf of ~ uzina .difference over or under diferentia v.f. v.container dimensions diminua v. dintre rata rentabilitdtii activelor si costui pasivelor) spread 3. (la ware) jetty. peasant on quitrent. diferenta dintre pretui de exercitiu dintr-un contract la termen si pretui spot) basis ~ de calitate . dimension.product differentiation dificultate s. slackening din prep. to become differentiated diferential adj.ex warehouse ~ doc/chei .) ex ~ depozit . instruction director s.(angajarea de muncitori necalificati pentru lucrdri efectuate de obicei de personal calificat) dilution of labour dimensiune s. 1.economic dynamics diplomat adj. differentiation ~ a produselor . to differentiate. (jend financiard) embarrassment.(la confectii) odd size dimensiuni de gabarit . decrease.difference to pay ~ de pret .t. (titrat.f.r. seawall. (in bani) quitrent. to differentiate v. (discriminatoriu.) dilution of equity ~ a fortei de munca .

f.f.(unul dintre principalii manageri ai unei agentii de publicitate.editor.chief/head engineer directorate. (diferenta dintre valoarea nominald si cursul pietei pentru o moneda.t.134 DIR-DIS ~ al departamentului de contabilitate .executive manager. (SUA) publisher ~ executiv . (conducere\ management 2.membru in consiliul de admi-nistratie .art director/editor ~ comercial .staff manager ~ artistic .registrar of companies ~ al serviciului de personal .(responsabil cu promovarea si comercializared) brand manager ~ de ziar .f. discrepancy.production manager ~ de produse .general manager ~ interimar acting manager ~ . (moneda. directorship directie s.) discriminating. tarifard) discrimination ~ a fortei de munca .employment discrimination ~ comerciala . discretionary discrimina v.investment manager ~ de productie .n. 1.(la angajare) age discrimination discriminatoriu adj. (responsabil cu productia si vdnzared) line executive ~ de echipa . state interference disagio s.(estimate si efective) cost variance ~ statistics statistical discrepancy discretionar adj.t.n. (procent mcasat din valoarea titlurilor de credit de cdtre bancd ca urmare a rdscumpdrdri: acestora inainte de scadentd) discount discontare s. (decalaj) gap ~ dintre costuri .proprietar .f.f./!. 1. discriminatory . (SUA) chief executive ~ general . to discriminate discriminare s.accounting manager ~ al departamentului de export export manager ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al registrului de comert . ludndu-se in considerate raportui dintre cererea si oferta de bunuri si active financiare. to control 2. piata etc. (despre tarife. discipline ~ financiara financial discipline discont s. preturi etc. care conduce echipa insdrcinatd cu deservirea unui client) account director ~ de filiala/sucursala branch manager ~ de investitii . to manage. evolutia costurilor. (pperatiune prin care se determind valoarea actuald a unm venit viitor. (a administra.business/sales/ commercial manager.trade discrimination ~ de varsta . sau un titlu de valoare) disagio discipline s.n.owner-manager ~ regional . a conduces to direct.) to control dirijism s.district manager ~ responsabil cu vanzarile pe teren -field sales manager ~ tehnic . (centrala) head office dirija v.executive director ~ pentru probleme de calitate -quality manager ~ . a tehnologiilor de fabncatie} discounting discrepanta s. (comerciald.

resource allocation ~ expresa/urgenta .DIS-DIS 135 disimulare s. asezare) disposal. (a aseza) to place. 1. 1. to deal/to give/to share out. disposable. (a decide) to decide 2. statement ~ conform legilor straine . resurse) to command distanta s.n. (de) to dispense (from). distance ~ de calcul al navlului .particular average adjustment/statement dispasor s. (prevedere) provision. pi.) dispatch. to arrange. a adevaruhd de cdtre un asigurat etc.devise dispozitii de suspendare a platii (unui cec) orders not to pay ~ stricte/riguroase/severe . (active lichide) (fin. (proportionald) apportionment ~ a resurselor .transfer order ~ testamentara . to set v.cash at bank disponibilitate s.f.general average adjustment/statement ~ de avarie particulars .export availability ~ imediata .f. (de bani.average adjustment/statement ~ de avarie comuna .) adjustment. to dispose. pi. (speciala) licence disponibil adj. (mar/a disponibild/cu livrare imediata) spots. dispensation.collection order ~ de incarcare — loading/shipping order ~ de lucru .) unbundling dispasa s. available.) concealment disjungere s. (expert de evaluare a avariei) (asig. (dispunere. excedentar) spare 2. disposable funds ~ de export . (despre un spatiu) vacatable.(din portid de descdrcare. (timp economisit la incdrcarea sau descdrcarea navei) (mar. (proportional) to apportion distribuire s.f.f. exemption. distribution.m.n.i.stringent regulations dispune v. (cu livrare imediata) spot s. (suplimentar. despre o lege) to enjoin 3. spot goods ~ de numerar in banca . to put. (a prevedea.payment order ~ de virament .m. mar.f. mar. to absolve (from) dispensa s. to distribute. to set out. to exempt (from). (a aranja) to dispose. destinatie sail escald) foreign average/statement ~ de avarie . (ordin) order 2.) average adjuster/stater/taker dispatch s. stipulation. ready.free delivery .t.t. (a mai multor procese) (dr.yardage ~ parcursa in balast . controller.(fdrd mar/a) (mar.mileage ~ in iarzi .) chargeable distance ~ in mile . 1. availability 2. (a activelor de cdtre un falit.f.(mar. (declarable de avarie) (asig. \. (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societdti-mamd in mai multe elemente componente pentru cresterea probabilitdtii existentei unor fonduri in perioade de dificultate economicd) (fin.) severance (of causes) disociere s.f. disposition ~ de incasare .) dead mileage distribui v.t. dispatcher dispensa v. saved time dispecer s.(a postei) special delivery ~ gratuita .) available/liquid assets.immediate availability dispozitie s.f.f.(scrisd) job order ~ de plata . (a ordona) to order.

area distrugere s. a pietelor de comercializare.f. (regiune) region. (cheltuieli diverse) sundry expenses.f. district. distributor ~ automat .) superfluous diversification dividend s.(selectia a 10 pdnd la 15 active intr-un portofoliu) (fin.f. 1.(mentiune la sfdrsitui devizului unei constructii) miscellaneous contingencies diversifica v. (a una societdti) demerger. diverse.income distribution ~ cu amanuntui .(dividendul vdrsat la sfarsilul anului financiar de o societate care a distribuit dividende intermediare) final dividend ~ intermediar/partial .) divisionalization ~ a actiunii . 1.(mdsurd contabild de crestere a numdrului de actiuni • circulate fdrd emisiunea unor actiias •.n. (a unei compans in unitdti distincte pentru a acopefi mai bine diferite sectoare ale piefe^ (man.(aferere actiunilor preferentiale/privilegiate i preferred/preferrence dividend ~ statutar statutory dividend ~ suplimentar bonus/extra/special surplus dividend dividende cumulative .line filling ~ a produselor .f.(a produselor. various.unpaid dividend ~ nepreferentiaVneprivilegiat (aferent actiunilor comune) ordinary dividend ~ platit prin certificat provizoriu -(care prevede plata in numerar la c data ulterioard specificata) scnr dividend ~ preferential/privilegiat . pi. operatd de producdtor pentru anumiti detailisti) selective distribution distribuitors.robot distributor. v.(dividends distribuit periodic in contui dividen-dului final aferent exercitiului financiar in curs) interim dividend ~ neachitat . a gamei activelor financiare detinute in portofoliu de un investitor in scopul diminudrii riscului) diversification ~ a liniei de produse .(platit in actiuni supli-mentare si nu in numerar) stock dividend ~ final . to vary diversificare s. penny--in-the-slot machine ~ de sarcini taskmaster distribute s. n. miscellaneous s.r. daily fee/allowance divers adj. sundries diverse si neprevazute . dividend ~ -actiune . news items 2.. distribution ~ a marfurilor fara intermediari -first-hand distribution ~ a veniturilor .136 D1S-DIV ~ selectiva .retail distribution district s. not.f. (rubricd de ziar) miscellaneous column. insd prin divizarea celor existentf' .risk diversification ~ ineficienta .f. to diversify. (a liniei de produse. sundry. destruction ~ intentionata (pentru incasarea asigurdrii) voluntary waste diurna s.(ale actiunilor preferentiale/privilegiate care nu a* fost achitate la scadenta} accumulative cumulative dividends ~ pe actiune dividends per share ~ platite in numerar cash dividends divizare s. multifarious. division 2. varied.t.m.product diversification ~ a riscului .

to get.D1V-DOC 137 in alte actiuni cu valoare mai mica) share/stock split ~a unei activitati .f. (o companie) to dissolve.(dobanda datoratd in mod legal sau convenitd in cazul in care un debitor nu si-a achitat datoria la scadentd) default interest ~ neachitata/restanta outstanding interest ~ negativa .social division of labour dizolva v.gross interest ~ capitalizata . (a parlamentului. to acquire doc s. to obtain.(generatd de o creanta) interest earned ~ curenta . 1.f.bank/banking interest ~ bruta .(pe care creditorul o primeste de pe urma proprietdtii debitorului pentru asigurarea platii unui credit) security interest ~ de incasat de la clientii insolvabili interest in suspense ~ debitoare .accrued interest ~ camatareasca .(pidtitd pentru o datorie) interest paid ~ interbancara .simple/ ordinary interest a aduce ~ .penalty interest ~ reala .(dobanda perceputd de cdtre o bancd la un cont de depozit pentru descurajarea rezidentilor strain! privind constituirea de depozite) negative interest ~ neta . (a unei companii) dissolution.interbank rate ~ intermediara .usury ~ compusa . calculatd de la ultima scadentd pdnd la o zi de referintd care precede viitoarea scadentd) broken--period interest ~ ipotecara .f.division of labour ~ sociala a muncii . to disincorporate dizolvare s.(care nu este incd scadentd.net/pure interest ~ nominala (remunerarea efectivd a unui capital in expresie monetard la pretui pietei) nominal interest ~ penalizatoare . (parlamentui.mortgage interest ~ la conturile de depozit . fapt ce implied transformarea dobdnzii primite in capital. divisibility ~ a factorilor de productie divisibility of production factors diviziune s.f.running interest ~ de asigurare .to bear/to carry/to pay/to yield interest dobandi v.day-to-day rate ~ la vedere .interest on deposit accounts ~ la imprumutui pentru o zi/de pe o zi pe alta . (mar.(in munci/sarcini cu grad egal de dificultate) job dilution divizibilitate s. a unei adundri) dissolution 2.) 1. calculdndu-se astfel dobanda la dobanda) compound interest ~ creditoare . harbour/port basin .t.(yenitui sau remuneratia pidtitd sau primitd pentru serviciul unui capital in conditiile capitalizdrii sale.t. 1. division diviziunea muncii . (bazin portuar) dock (basin). interest ~ bancara . (constructie de andocare) dock 2. disincorporation dobanda s.(venitui sau remunerarea unui capital calculatd prin deducerea inflatiei din dobanda nominala) real/true interest ~ simpla/necapitalizata .(pentru cecuri si cambii) sight/short rate ~ moratorie .n. o adunare) to dissolve 2.

wharfman. to dwell 2. landed property. documentation ~ de credit . (juridic) deed. doctrine ~ economica .) shipper's papers ~ de lichidare in vama . mar. act and deed..forwarding documents ~ de export . dollar ~ -marfa .accompanying document ~ inactiv — (document/contract in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ justificativ .public property ~ regal/al coroanei . quay-side worker ~ pe puntea navei .negotiable documents instruments ~ vamale . to reside.shipbuilding dock ~ plutitor .master copy ~ -sursa .export documents: (mar. note de plata etc.loading documents: (mar.documents against presentation ~ de avarie comuna . (stiintific) field.(facturi. document.ship's documents/papers ~ comerciale .corn porter ~ de cherestea . lumper.138 DOC-DOM ~ comercial .deal porter ~ de magazie . »< fixa locul de plata al unui efect comert) to domicile.commercial dock ~ de constructii navale .document in proof.customs documents/papers documentar adj.commercial documents ~ contra acceptare .) shipping documents ~ de incarcare .classified document ~ original .related field ~ public . docksman.floating/flooding dock ~ uscat . scope. (proprietate. to domiciliate .) (cont.{mentiune prin care se specified faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului deed: contra plata) documents against payment ~ contra plata in numerar documents against cash ~ contra prezentare .shipping documents ~ negociabile .(mentiune care semnificd faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului decdt contra acceptdrii unei cambii) documents against acceptance ~ contra plata . loader. docker.clearance papers ~ de transport . i average papers ~ de expeditie .n. instrument ~ insotitor .hatchman. dock/waterside worker.economic doctrine document s.crown land domicilia v. idr activitate) branch ~ inrudit .m. porter ~ de cereale . supporting document ~ oflcial secret .carriage documents ~ de transport maritim .f. hatchwayman ~ la copastie .dry dock.commodity dollar domeniu s..) source document documente ale navei .demesne 2. 1. concrete/graving dock a iesi din docuri .sideman ~ pe chei . estate. 1. shoreman. (dr. longshoreman. documentary documentatie s.dockman on deck ~ specializat .(asig. mosic domain.loan submission do\ar s.n.to undock docher s.m. act.stevedore doctrina s.f. dockhand.

banking law ~ cambial . (echipare) equipment. donor.m.(prin judecata) right to enforce ~ de angarie . record. grantor. (unitate de mdsurd pentru greutate) dram ~ lichida .m. 1. (de platd al unei cambii) domicile ~ ales .f. dosing ~ in greutate . proof. pi. dwelling place.) right of angary ~ de autor . right.m. charter 2. giver donatie s.(a pdmdntului. law ~ bancar .right of sanctuary ~ de control/vizita . (al unuiproces) brief ~ activ/in folosinta .(mar.copyright ~ de azil .f. apasunilor) commonage ~ de folosire a macaralelor (portuare) cranage .f. file. 1. residence.individual file dosare ale salariatilor .f.residence for tax purposes ~ stabil . 1.weight feed drahma s.(a mdrfii) certificate of delivery ~ de marfuri antrepozitate warehouse bond ~ de primire . dossier 2.fluid dram drastic adj.domicile of origin ~ fiscal . (despre reduceri bugetare) swingeing drept s.t.f. to give donatar s. to grant.f.(drept prin care obligatiunile convertible emise de o societate pot fi schimbate cu actiuni emise de aceeasi societate) conversion right ~ de folosinta in comun .civil law ~ comercial . (a unei institutii) endowment 2.contract law ~ contractual de retentie .(a mdrfii) dock receipt dozare s. (fixare a loctilui de platd al unui efect de comerf) domiciliation domiciliu s. (a echipa) to equip.address for service ~ de origine . to fit out dotare s.exchange law ~ civil . donee. donation. gift dosar s.n.commercial/mercantile law ~ consuetudinar/cutumiar consuetudinary/common law ~ contractual . grantee donators. (legal) domicile 2.right of action ~ de a bate moneda .n. to donate. abode.free coinage ~ de a executa . 1. (agent de platd al tinui efect de comerf) paying agent domiciliere s.permanent residence dona v.n. (certificat) certificate ~ a originii .(unui produs) proof of origin ~ de imbarcare a marfurilor shipping receipt ~ de livrare . 1. grant. (privilegiu) privilege.(mar.) right of inspection/search ~ de conversiune .personnel files/records dota v. 1.active file ~ cu copii de acte/documente copybook ~ individual . evidence.contract lien ~ de a actiona in judecata . residence 2. (bancd mandatatd de o societate care a emis titluri de valoare sd efectueze toate operatiunile curente privitor la aceste titluri) paying agent/office.DOM-DRE 139 domiciliatar s. (o institute) to endow 2. (amenajdri) appointments dovada s.t.

right to work ~ de negociere .bottonny lien ~ de retentie cu privilegiu . cargo lien ~ de retentie asupra navei .(a unui contract) bargaining power ~ de optiune .tax lien ~ de retentie si privilegiu al ec! pajului — (asupra navei si a inca cdturii in cazul nepldtii salariilc seamen's hen ~ de retentie si privilegiu maritim maritime lien ~ de retentie si privilegiu pentt remuneratia de salvare .shipbuilding lien ~ de proprietate . right of preemption ~ de prioritate asupra ofertei .(clauzd din contracted de societate si statut care da actionarilor comuni dreptui de a cumpdra proportional noi emisiuni de actiuni comune sau titluri de valoare covertibile in actiuni comune etc.legal lien ~ de gaj fara deposedare .senior lien : ~ de retentie de catre agentui Je I asigurare . proprietorship.(dreptui creditorului de a pdstra o proprietate a debitorului restant pdnd cand acesta isi aohlfir | intreaga datorie) (possessory) lien . cand cumpdrdtorul achitd integral. ~ de retentie al armatorului .right to strike ~ de mostenire .hia on shares ~ de retentie asupra marHi .(asupw ' mdrfil) shipowner's lien ~ de retentie al carausului .equitable lies ~ de retentie general .heirdom ~ de mostenire limitat .right of first refusal ~ de privilegiu si sechestru asupra navei in constructie .(a politei de asigurar^\ broker's lien ~ de retentie echitabil .general lien ~ de retentie pentru navlu .140 DRE-l ~ de gaj .real estate lien ~ de greva .(pass.(succesiune transmisibild pe lima descendentilor masculini saufeminini) tail ~ de munca .right of fishery.right of repurchase.) demurrage lien ~ de retentie pentru pla impozitelor . fishing right.(mar^ salvage bond/lien .(drept de gaj asupra unui bun fdrd transferul fizic al acestuia cdtre creditorul gajist. pretui proprietdtii) vendor's hex: seller's lien ~ de retentie asupra actiunilor .(mar.right of recovery ~ de (re)intrare in posesie .camer'l lien ~ de retentie al comandantului (asupra mdrfil) shipmaster's lien ~ de retentie al vanzatorului .(mar\ freight lien ~ de retentie pentru plata conti staliilor . ownership ~ de rascumparare .right of option ~ de pescuit . transferal de proprietate fund inlocuit prin inscrierea dreptului de gaj intr-un registru) registered lien ~ de gaj imobiliar .proprietary right. (in ape strdine) piscary ~ de preemptiune .lien OB cargo. (al unui bun ipotecaf) equity of redemption ~ de recuperare .{asupra unui teren) right of entry ~ de retentie .) preemptive right.

(drept acordat actionarilor de a participa la cresterea capitalului unei societdti) subscription rights.(taxe duble sau multiple. folosit in principal ca imitate monetard de cont si de rezervd) special drawing rights drum s.m.(instrument monetar international creat de FMI.merchant shipping law.succession law drepturi civile . (strada) street.(drepturi conferite de statutui de actionar) membership rights ~ speciale de tragere . (artera) thoroughfare. law of the sea ~ maritim comercial .yielding law ~ exclusiv . seaway ~ maritim comercial .(dreptui executoruhii testamentar de a vinde o parte din masa succesorala) power of sale ~ de vot . rights issue ~ fractionare .sea route.patent rights ~ de subscriptie .marine/maritime/sea law. law of merchant shipping ~ maritim de priza .(referitor la actiunile care oferd sau nu drept de vot) differential voting ~ dispozitiv .shipping lane/route ~ maritim costier .site road ~ maritim .statutory law ~ succesoral .exclusive/sole right ~ funciar ground law ~ inalienabil .unclaimed right ~ penal .preferential right ~ privat . (mar. double dubia impunere .coastwise sea lane ~ oceanic . (sosed) highway.criminal/coercive law ~ preferential . (ruta) route ~ de §antier .n.ocean passage. road.private law ~ public .n.maritime/naval prize law ~ maritim international international maritime law.(drept insuficient de subscriptie pentru a permite subscriptia unei actiuni noi in cazul unei cresteri de capital) fractional rights ~ patrimoniale . law of nations ~ maritim .(drepturi aferente unei actiuni) property rights ~ sociale .(drept de uzufruct cu excluderea dreptului de midd proprietate) incorporeal hereditament ~ intern municipal law ~ international international law. roadman dublu adj. prelevate de mat multe autoritdti fiscale asupra aceluiasi venit) double taxation dumping s.) right of way ~ de uzufruct usufructuary right ~ de vanzare .(a mdrfurilor nevdndute) right of return ~ de semnatura right/authority to sign ~ de trecere .DRE-DUM 141 ~ de returnare . international law of the sea ~ maritim militar naval/navy's law ~ natural . (export de mdrfuri la prefuri inferioare celor de pe piata .public law ~ roman . lane route drumar s.equity ~ nerevendicat .Roman law ~ scris .unalienable right ~ incorporal .voting power/right ~ de vot diferential .(pe o proprietate) wayleave.civil rights ~ de brevet .

useful life duzina s. useful/working life.(incdrcare ?i descdrcare a navel} handling time ~ de stationare in dana . tenor.contract horizon ~ de exploatare/utilizare .downstream dumping ~ valutar .(cow.expectation of life. (piatd pe care cererea este restrdnsd.(unei functii) tenure ~ a transportului pe mare . al valutei nationale a tdrii exportatoare fata de cursul valutei tdrii impor- tatoare) exchange dumping a face ~ cu .(cu 13 bucdti) long/baker^ dozen .shipping time ~ de depozitare . duration.(mtre sosirea si plecarea unei nave comerciale} tum-around period ~ de uzura . existdnd numai doi cumpdrdtori care pot sd-si impund pretui} duopsony dupaprep.(in ztle sau fractiuni de zi) expected' discharging days ~ utila de functionare . life expectancy ~ probabila de descarcare .duration of copyright ~ a exercitarii . micsorat intentional.(service) life ~ de operare . period 2.(a navel} on-berth time ~ de stationare in portui final/iD terminal . 1.n.n. dozen ~ completa .n.wear life ~ de mare functionare .duplicate of exchange durata s.) storage/shelf life ~ de executie/derulare a unui contract .(bazat pe decalajul creat mtre cursul. working service/time ~ de functionare . (piatd oligopolistd pe care opereazd doi ofertanti) duopoly duopson s.long life ~ medie de viata . as ~ cum se vede .round dozen . duplicate.f.to dump duopol s. scadenta} term ~ a dreptului de autor .period of service.142 internd si mondiald cu scopul de a pdtrunde pe noi piete si a Ie acapara ulterior) dumping ~ in aval/de furnizare .mare .f.(fdrd nici un fel de garantie pentru mdrfurile vdndute) as seen duplicat s. (termen. ditto ~ al unei cambii .

(care inlocuieste echipajul pe timpul stationdrii novel in port) runner crew ~ trecut in rol . to fit out echipaj s. hands. equilibration ~ a cererii . structura si calitatea factorului uman activ disponibil si necesitdtile de resurse de muncd ale utilizatorilor) human resources equilibrium ~ bugetar .t.(formula care desemneazd conflictui dintre interesul vdnzdtorului de a-si primi banii cat mai curdnd si eel al cumpdrdtorului de a plati cat mai tdrzin) (corn.full crew/commission/ complement ~ de nava comerciala . (o nava) to man.t.foreign crew ~ temporar .(criteria si indicator de mdsurare a intensitdtii procesidui inflationist) inflationary gap ecartaments. to outfit. to equip. complement.f.(cu nivelul productiei) demand matching echilibru s. gauge ~ de cale ferata .(nivelul maxim al utilitdtii totale de care beneficiazd un consumator din bunurile cumpdrate cu un anumit venit) consumer equilibrium ~ al pietei .E ecarts.productive equipment ~ de protectie . (al unei aeronave) (air) crew ~ complet . (decalaf) gap ~ de credit . outfit ~ de productie . protective clothing/outfit .n.narrow gauge echilibra v. (un buget) to balance echilibrare s.{stare de concordantd relativd dintre cantitatea.(concordantd dinamicd intre incasdrile si platile in valuta ale unei tdri intr-o perioadd determinatd de timp) currency equilibrium echipa v.n.M. fapt ce asigurd obtinerea unui volum de productie dat cu costuri cat mai mici) producer/supplier equilibrium ~ al resurselor umane .) partial equilibrium ~ valutar .overall.(atingerea echilibrului optim mtre factorii de productie. (de nava) crew.enlisted crew ~ vechi .shipping personnel ~ redus .) credit gap ~ inflationist . dintr-un anumit sector. domeniu etc.rail(way) gauge ~ mgust . balance ~ al consumatorului . to equilibrate.(stare de echilibru a variabilelor de pe o anumitd piatd. equilibrium.(concordanta dintre cheltuielile §i vemturile bugetului public) budgetary equilibrium ~ concurential .reduced complement ~ strain . deviation.n.n.competitive equilibrium ~ general — (al pietelor aflate in stare de interdependentd. manifestat prin inexistenta excesului de cerere sau de oferta) general equilibrium ~ partial .old commission echipament^.market equilibrium ~ al producatorului . equipment.

managerial economics ~ matematica . sparings.capitalist economy ~ casnica .war economy ~ de schimb .export-oriented economy ~ de jaf . econometrics economic adj. economical s. {econom) thrifty. equivalent ~ al numerarului .m. team. sparing.money/monetary economy . etalon de mdsurd a standardului de valoare a bunurilor economice) general equivalent ecodezvoltare s.(livrat la comanda) optional equipment echipa s.f.world economy ~ monetara .open economy ~ descriptiva .t.(care exploateazd la limitd resursele naturale) robber economy ~ de piata .(investitie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate si scadentd initiald sub trei luni) cash equivalent ~ general . (intendent) steward. home economics ~ centralizata/dirijata/planificata command/controlled/planned economy. saving. (referitor la economic) economic 2. venitui unei persoane putdnd sd creased numai prin scdderea venitului alteid) zero-sum economy ~ de export . (cu) equivalent (to) s. (stiinfe economice) economics 2. econometrician econometric s.(elementui fundamental al sistemului bdnesc al unei tdri. equalization echivalent adj. bursar econometrician s.barter economy ~ deschisa .mixed economy ~ mondiala . squad. statism ~ clasica . thrifty.exchange economy ~ de spatiu . ecodevelopment ecologic adj.(economic in care nu se inregistreazd nici o crestere.space saving ~ de timp .fiscal equity echivala v.144 ECH-ECO ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ optional .(de bani blocafi in stocuri de mar/a) involuntary saving ~ inchisa/autarhica .f.forest economy ~ involuntara .domestic science.feudal economy ~ forestiera . (administrator) treasurer.applied economics ~ autocentrata . economical economic s.time saving ~ de tranzitie . spare money ~ a bunastarii welfare economics ~ a dezvoltarii development economics ~ aplicata . savings. economy.transition economy ~ de troc . environmentalist econom adj. ecological. 1.m. equity ~ a impozitarii .m. environmental ecologist s.market economy ~ de razboi .i.closed economy ~ manageriala . to equate.(economic inchisd) self-centred economy ~ capitalists! .f. (schimb) shift echitate s.m.f. group./equation. ecologist.descriptive economics ~ feudala . to equalize v. pi.equity of taxation ~ fiscala .mathematical economics ~ mixta .classical economics ~ comparata . 1.f. (cu) to be equivalent/tantamount to echivalare ^.comparative economics ~ cu suma zero .

n.f. to spare economisire s.) consequence.) external scale economies ~ fortate . editorialist editura s. m.socialist economy ~ stagnanta . scope economies ~ de scara . to set by.n. saving. (bani) to put aside/away/ by. effect.national economy ~ negociata . goods (and chattels) 3. leading article editorialist s. pi. result 2. firmele. (al unei cdrti) editor editorial adj.ECO-EFE 145 ~ naturala . to save. leader. ecosystem ~ industrial . editorial s.stagnant economy ~ subterana . editorial.rural economy. (cambie) bill (of exchange) ~ al anuntarii .de capital -.(a unui cotidian pentru distributia locald) city edition ~ speciala . financiard .(ansamblul operatiunilor economice desfdsurate pe piata monetard. application. husbandry ~ simbolica .(a unui ziar) special (edition). progresul tehnic. personal property/effects.n.f. to issue editor s. movables. scale economies ~ externe de scara . extra efect s. publisher. {bunuri mobiliare} chattels personal. valu- tara} symbolic economy ~ sociala de piata . sparing economist s.(consecintd a conexiunilor formate intre doud sau mai multe fenomene si process economice) snow-ball effect .forced savings economisi v.political economy/ economics ~ reala .{in care resursele sunt alocate printr-un proces institutionalizat de negociere intre centre de decizie independente reprezentand statui. 1.voluntary saving economii de gama . edition.regional economy ~ rurala/agricola .(proces care se caracterizeaza prin diversificarea gamei de bunuri si servicii oferite si prin scdderea costului unitar) economies of scope. m.hidden/underground/ subterranean/submerged/black economy ~ teoretica . economist ecosistem.(proces care se caracterizeaza prin cresterea cantitdtii de bunuri si servicii si prin scdderea costului unitar} economies of scale.pure economics ~ traditionala .t. to economize. publishing house editie s. (de comer f} commercial paper. issue ~ bibliofila .real economy ~ regionala . to publish.(gradul m care consumatorul realizeazd cd plateste un impozit care este inclus in pretui de vdnzare al unui produs) announcement effect ~ al bulgarului de zapada/de antrenare . asociatiile patronale si sindicale) negociated economy ~ politica . economization.s'.f. (dr.natural/barter economy ~ nationals .m.t. infrastructura etc.{care vizeazd o intreagd ramurd industriald.industrial ecosystem edita v.traditional economy ~ voluntara .collectors'/bibliophile/ limited edition ~ de dimineata .social market economy ~ socialista .

effort i efortui eel mai avantajos . equality.ecologic efficiency ~ economica .(dr.(al unei legi) retroactio* ~ suspensiv . efficiency ~ de operare a portului efficiency ~ ecologica .(care nu poatefi onoraf) bad paper ~ de comert reescontat . actual.second and third-class paper ~ de comert de complezenta accomodation paper.t. performance ~ a serviciului datoriei .production efficiency eforts.bearer paper ~ de comert necorespunzator . equalitarianism egalitate s.(cre^terea cererii atunci cdnd mi este posibild cre^terea imediatd a ofertei) impact effect ~ al preturilor .) constituting effect ~ de clientela .(firmele mid inregistreazd rate de rentabilitate mai bune decdt firmele man} size-of-the-firm effect ~ al impactului .s.) leverage ~ de prag .f.equality of rights .146 EFE-EGA ~ al dimensiunii firmei .rediscount ~ de levier .(dr. effective ~ sub aspectui costurilor . efficient./!.wage push ~ asupra venitului . cecul.(pentru • investitor bancar care nu-^i asumd 1 o responsabilitate in cazul in care i emisiune de actiuni nu se vin integral) (fin. to carry in« effect.to service efectuare s. to effectuate.) temporary effect efectiv adj.(pentru reescontare la banca centrald) eligible paper ~ de comert de clasa a doua si a treia . » accomplish. effective.! accomplishment.to effect/to make a paymetf ~ serviciul datoriei .servicing eficient adj.(pimctui in care un mesaj publicitar devine eficient) threshold effect cauzat de modificarea pretului un» anumit produs) substitution effect ~ de venit — (modificarea venitului reJn al consumatorului ca urmare s schimbdrilor de preturi ale produselorj income effect ~ financiar . real efectua v.(in comportamentui comercial) income effect ~ constitutiv .(efectul asupra comportamentului cumparatorului) eficienta s. mandatui) commercial paper ~ de comert acceptabil .cc -effective ~ de substitute . to effect.price effect ~ asupra salariilor . (a intreprinde) t carry out ~ o plata .) clientele effect ~ de comert .(cambia.n.economic efficiency ~ productiva .finance bill ~ real .(rata de indatorare in raport cu fbndurile proprii ale unei companii) (fin.f. pro forma bill ~ de comert la purtator . effectuation.(dr.) suspensory effect ~ tranzitoriu .(in tec impozitdrii) equality of sacrifice ~ in drepturi .) material effect ~ retroactiv .) best effort egalitarism.(atragerea unid anumit tip de investitori in functie de politico de dividende) (fin.(rata de indatorare in raport cu fondurile proprii ale unei companii) (SUA) (fin.) gearing ~ de parghie . to perform.(dr. (paritate) parit ~ a sacrificiului .f. to bring about.

(facturi.(a producerii si a comercializdrii acestuid) product elimination eluda v.conveyer/conveyor elevator ~ cu cupe .pacific embargo a institui un ~ asupra . to take off/to raise the embargo emisiune s. embargo ~ civil . to work out. to release. t.(apropiere a nivelului de impozitare asupra imobilelor si a altor bunuri) tax equalization elabora v.elevator stacker ~ pe senile .f.bond issue in default . to deliver 3. (a unor actiuni de pe lista de cotatii bursiere) delisting ~ a produsului .t.income elasticity element s.civil embargo ~ ostil .(la televiziune) give-away show ~ de actiuni fara drept de instrainare .precast unit elevator s.sampling element ~ prefabricat din beton . equation ~ fiscala . to evade embargo s.price elasticity/ sensitivity ~ a productiei .t.pallet elevator ~ de stivuire .hostile embargo ~ pasnic . (de datorii.container lift ~ de marfa . to exonerate 5. (a remite) to remit. element ~ de esantionare .price elasticity of supply ~ a preturilor . elevator. n. to privilege. un document) to make out 4.(cdtre actionarii existenti pentru majorarea capitalului prin capitalizarea rezervelor) capitalization/scrip/bonus issue ~ de bancnote .bucket/scoop elevator ~ cu descarcare continua continuous discharge elevator ~ cu lant .chain elevator ~ de cereale .to embargo.EGA-EM1 147 egaliza v.cargo/freight elevator.elasticity of taxation ~ a ofertei .f.elasticity of demand ~ a impunerii . n.caterpillar elevator ~ plutitor .) to issue.grain elevator ~ de containere . documente comerciale etc. to relieve. hoister ~ de paleti . to disengage.floating elevator elibera v. 1. to lay an embargo upon a ridica embargoul . to free. de televiziune) broadcast 2. (de titluri de valoare. (flexibilitate) elasticity ~ a cererii . (de bancnote) emission. (un plan.f. to equalize.elasticity of production ~ a veniturilor . obligatii.(emisiune destinatd actionarilor existenti ai unei societati) nonrenounceable issue ~ de actiuni gratuite . (de obligatiuni) floating ~ -concurs cu premii .emission of paper money ~ de obligatiuni . to liberate. 1. to elaborate.bond issue ~ de obligatiuni cu suspendarea platii .elasticity of supply ~ a pretului la cerere . lift ~ cu banda . to elude. (pe cautiune) to bail out 2. to equate egalizare s.price elasticity of demand ~ a pretului la oferta . n. (din mchisoare) to set free/at liberty. de ban!) issue. (un certificat. sarcini) to release. hoist. (un cecfard acoperire) to overdraw 6.f.t. un program) to draw up elasticitate s. equalization. (radiofonica.to disembargo. (de sub controlul statului) to decontrol eliminare s.

fiduciary issue ~ in direct . un cec) drawer adresati-va emitentului .misnomer ~ de persoana .issue of government securities ~ de titluri de valoare secundare junior issue ~ fiduciara . (alocarea sistematicd si rafionald a costului de achizitie a resurselor natu-rale pentru perioada viitoare in care utilizarea acestor resurse contribute la generarea profitului) (cont. obligatiuni) new issue. swindle.f. (despre cdrti) out-of-print ergonometrie s. occupational therapy eroare s. to swindle. cheat. swindler. (pprire) call escroc s. (bancnote) to emit. depletion 2. (a pret stabili pretut) to price. (tragdtor. to prize . to evaluate. (a defertiliza) to impoverish v. 1.t. care trebuie ir. calcula. issuing s.148 EMI-EST ~ de obligatiuni facuta de un nerezident/strain .) to utter.(anumite cla dintr-un contract.t. (resurse. (loc) place of call/suppi port of call/supply 2. a fondurilor) exhaustion. (obligatiuni) to float. ergonometrics ergonomie s. (pepuncte) to itemize.r.issue by tender ~ publica .f. (amdnuntit) to specify epava s. to estimate.t. plinite indiferent de circumstai essence of a contract estima v. (dr.m. error. (din stoc) out-of-stock. to deplete.f.m.) depletion 3.f.live broadcast ~ monetara . a stabili) to rate. (despre rezerve. (a consuma complet) to use up. stocuri) to run low epuizare s. (greseald) mistake ~ de calcul . a capitalulu erosion escala s.sampling error ~ de masurare . to enumerate.(de acfiuni) public issue emite v.specification error ~ operativa/activa . \. (a cheltui tot) to spend 2. fake esenta s.foreign bond issue ~ de titluri de stat .^ value. (actiuni nominale) to inscribe. fonduri) to exhaust.error in calculationmiscalculation ~ de e§antionare .f. (a folosi la maximum) to work up. persoand care a emis o cambie. 1. (a resurselor.monetary issue ~ noua . (al unui bilet la ordin) maker. to appraise. bani) to issue.f.} operative mistake erorile §i omisiunile sunt exceptate -1 (formula pe o facturd) errors ani| omissions excepted eroziune s.t.mistake in the person ~ de specificatii . (a solului. (actiuni fictive/diluate prin supraevaluarea activelor) to water.f. ergonomics. (defertilizare) impoverishment epuizat adj. (ship)wrek epuiza v. to cheat.f.(eroare foam gravd care anuleazd un contract) (dr. reissue ~ prin adjudecare . (a trage o cambie) to draw emitent adj. cheat escroca v. to valuate. human engineering ergoterapie s.error of measurement ~ de nume . 1. (bani faisi etc. (titluri de valoare.(de actiuni. to fake up escrocherie s.t.f. issuing authority.f.) essence ~ a unui contract . rook. {un cec) to make out 2. issuer.(formula pe un cec) refer to the drawer enumera v.

1. frustration of the adventure e$ua v.single sampling ~ succesiva .sequential sampling esec. sample. (despre negocieri) to fall through ~ fara posibilitati de salvare . to expose.) homogeneous expectations estimativ adj. appraisal. standard ~ al pretului . to display etalare s.t. estimative. to sample esantionare s.standard of price ~ -argint . (stabilire a pretului) pricing estimari omogene .n.to shipwreck e§uare s.fortuitous stranding ~ voluntara . to defer 3.working standard ~ de referinta .f.cluster sample ~ reprezentativ . valuation. a aseza/ a dispune din loc in loc) to space out 2.lottery sampling ~ reprezentativa . display etalons.gold-bullion standard ~ automat .silver standard ~ -aur .multiphase sampling ~ cvasialeatorie .accidentally stranding/running aground ~ din neglijenta . generdnd necesitatea interventiei corectoare a autoritdtii publice) market failure ~ al voiajului {mar. estimated. {a negocierilor) falling through ~ accidentala .representative sampling ~ simpla .(estimari asemdndtoare ale riscului si ale rentabilitdtii de cdtre toti investitorii) (fin..n.lingouri . (plati) to spread out. to get aground/on the ground. grounding. estimator.standard of value ~ -devize . produse) to exhibit. sampling ~ aleatorie .n. 1.) failure of the voyage. (a spatia. estimation.) rating.acceptance sampling ~ pentru masurarea umiditatii moisture sampling ~ prin cote . fin. {mar. estimate. to run aground 2.type sample e§antiona v. (aproximativ. 1.EST-ETA 149 estimare s. exposure. (yacantele. (mar.f.(pentru salvarea navei) voluntary stranding etala v. (asig.gold-exchange standard ~ aur . to ground. programul de lucru etc. in cifre rotunde) round estimator 5.f.devize .t.foreign currency standard .) automatic standard ~ de lucru/verificare .multistage sampling ~ la receptie .quota/representative sample ~ -tip .) to strand. produse) exhibition. pattern ~ concentrat ./.) stranding..f. astfel meat sd nu se suprapund) to stagger e§antion s. (de mdrfuri.quasi-random sampling ~ diferentiala .random sampling ~ cu faze multiple .reference standard ~ de valoare .quota sampling ~ prin tragere la sorti . m. rater e§alona v. failure ~ al pietelor — (sintagmd care desemneazd e^ecul pietelor libere de a permite o alocare eficientd a resurselor.gold standard ~ aur .(fin. (mdrfuri.differential sampling ~ in trepte .negligent aground ~ fortuita . running aground 2.t.

Eurocredit eurodolars.(pentru fabricarea unui produs) job(-order) costing ~ a costurilor directe .f. Eurocheque eurocrat s.t.) extent a activitatii conducerii management appraisal ~ a bonitatii/solvabilita^ii credit rating/status/standing ~ a costului unei activitati . {inregistrarea pe o fisd a continutului unei partide de mdrfuri) docketing. nationalization eticheta v.(fin. Eurocurrency. a stabili pretui) to price. to appraise. a asi-gurdrilor) to assess. sticker ~ colanta .f. (a calcula. (daune) to adjust.) fiat standard ~ fiduciar .t. (asig. (indicand continutui unei partide de mdrfuri) docket. Eurodollar euroobligatiune s.(fin. stage. (stabilire a pretului) pricing.) double/parallel standard ~ fictiv .direct costing ~ a costurilor exploatarii pe durata de viata (a unui utilaj) life-cycle costing ~ a flotei sau a parcului de autovehicule (in vederea asigurdrii) fleet rating ~ a marcii ./i. (la) to put (at) evaluabil adj.(fin.m. evaluation. (o marfa) to ticket (up).f.f.m. (a atasa o etichetd/pldcutd mobild) to tag etichetare s. a stabili) to rate.job evaluation.n. (a unei mdrfi) ticketing. to label.) rating.monetary standard etalona v. to value.n. bagaje) tally. Eurobond europiata s. to nationalize etatizare s.(pentru mcadrares» intr-o categoric de salarizare) joh| evaluation .(procesul prin care i se ataseazd unei mdrci o valoare in foaia de bilant a companiei) brand valuation ~ a muncii . Eurocapital eurocard^.processing stage -delucru-job step etatiza v. estimate.address label ~ de ambalaj . (cu preful) ticket. appraisable.f. step ~ de fabricatie .f. labelling.(fin.m.(fin. appraisal. {atasatd la mdrfuri. Eurocard eurocec. fin.t.) commodity standard ~ metalic unic . (unitate monetard europeand) euro eurocapitals. to evaluate.f.s.packing label euro s. (atasarea unei etichete/ placufe mobile) tagging eticheta s. (a unei proprietdti pentru stabilirea impozitelor. (a daunelor) adjustment. valuation. Euromarket eurovaluta s.) fiduciary standard ~ -hartie . to prize.t. (functionar al organismelor europene) Eurocrat eurocredit^.adhesive label ~ cu adresa .f. (a inregistra pe o fisd continutui unei partide de mdrfuri) to docket. (a unei avert funciare) (dr. assessable: rat(e)able evaluare s. estimation. to standardize etapa s. (a pretui.single standard ~ monetar .) paper standard ~ -marfa . label. (o proprietate pentru stabilirea impozitelor. Euromoney evalua v. (mobild) tag. a asigurdrilor) assessment. labof'1 grading j ~ a postului . to estimate. to valuate..n.150 ETA-EVA ~ dublu/paralel .

actuarial calculation ~ cadastrala . overplus. excursion ~ cu itinerar prestabilit .f. estimate ~ standard a pretului •:. to fulfil 2. (din baron) to disbar exclusiv adj.) estimate of the risk ~ a riscului de tara .(fin. (de marfd pe piatd. valuator.rat(e)able value ~ multipla a costului . overbalance ~ de stocuri .conservative. (plata impozitelor) to dodge evolutie s. (a unei obligatii.) to rerummage ~ revizia vamala .budget excess/surplus ~ de greutate .f. record.(asig.f. to avoid.{de agentia turisticd) package tour executa v. exclusive excursie s.tax evasion/dodging evidenta s. (fiscal) tax dodger evaziune s..import surplus ~ al incasarilor fata de cheltuieli surplus of receipts over costs ~ bugetar . cost standard costing ~ si optimizare . to exclude.) country/ sovereign rating ~ a stocurilor .(la un credit) payment record ~ a vanzarilor . excess. (un debitor) to distrain. performance.f.books of account ~ primare . a unui contract) execution.multiple costing ~ prudenta . tour.accounting.surplus stock ~ impozabil . discharge.(mar. (disponibil) spare exclude v. (a eluda) to elude. to escape.overweight. to expel.) basic books evita v. (a unei comenzi. to perform. bookkeeping evidente contabile . (punere a unui sechestru) distrainment. (o obligatie. to carry into effect. 1.(cont.n. evolution ~ in timp a creditului .m.. excess. iin comision) to fill 3.credit history excedent 5.sales record ~ contabila . to evade. (a mdeplini) to carry out/through. (inspector de daune) adjuster ~ al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societati de asigurare) fire loss adjuster evazionist s.stock/inventory valuation ~ actuariala . (pierderea dreptului debitorului asupra bunului .m.fiscal drag ~ al exporturilor .taxable surplus ~ valoric . valuer.t.t.f. un contract) to execute. rater.EVA-EXE 151 ~ a riscului .excess of assets over liabilities ~ al bugetului fiscal . (o comandd. a unui comision) fulfilment 2.(cand valoarea de piatd a activelor unei societati este mat mare assessor. surplus. (o ipoteca) to foreclose ~ contrarevizia vamala . evasion ~ fiscala . spare. supraproductie) glut decdt valoarea contabila) appreciation surplus excedentar adj.. appraiser.evaluation and optimization evaluator s.to rummage executare s. (situatie) situation ~ a platilor . 1. to discharge.export surplus ~ al importurilor .t. (agent care fixeazd impozitele sau evalueazd daunele) ~ al activului fata de pasiv .

(ydnzare la licitatie) compulsory/ forced sale executiv adj. claimable. instabilitate poliu fiscalitate excesivd) flight of capi capital flight exonera v.n. hea steep.m. (mdrfurS forward. tax/taxable year ~ trecut .) executory. to pursue. (persoand trimisd firma unde este angajat sd lucreu strdindtate) expatriate expectativa s.m.f. enforceable executor s. to send (off). (mdrfuri in consignati^ consign.) to express.(fin. executor. payability exilat^.officer of the court. 1. demandable. cauzat de infli accentuatd. period under review ~ urmator . payable. datorii) exactable. (despre impozite. daune e swingeing expansiune s. 1. exile ~ din motive fiscale . (scurgere defonduri) fligh ~ al capitalului . exigible. (a unei profesii) exercise. (urgent) to dispatch. (despre impozite. to practise. practice. expectation i expedia v.t. (care aplicd un sechestrif) distrainer ~ judecatoresc . (ram scrisoare etc.n. to dischai to disburden ~ de raspundere . (prin po^ to post.single bill exercita v.) copy 3.) past year. accounting period/year.(a unui drept) anticipation exercitiu s.(extinderea unei a panii prin dezvoltarea unor prod vdndute pe piete similare si cu pr asemdndtor sou mdrirea suprafi agricole) horizontal expansion ~ verticala — (cresterea produc agricole prin imbundtdtirea prod tivitdtii terenului cultivaf) vert expansion expatriat s. . (model) sample.f. to exonerate.(dintr-o anumitd t in strdindtate.(fin. exercise ~ bugetar .) executory. (executoriu) (dr.) next account exigibil adj. (o profesie) to practise. (bani) to remit. (a practica) to exercise.t.(persoand c se expatriazd din cauza regimi fiscal) tax exile exod s. due exigibilitate s. exorbitant.152 EXE-E ipotecat. (dr.n. to relieve responsibility/liability exorbitant adj. (nivel al efortulid care un salariat considerd cd treA sd-l depund pentru a-si inde^ sarcinile si obiectivele de lucru) (rat expectancy.to exonerate fi responsibility/liability.f. (de carte etc.m. din cauza depdsirii termenului de scadentd) foreclosure ~ silita . (al unei cambii) via (of a bill of exchange) ~ unic al cambiei . expansion ~ orizontala .financial year.executor executoriu adj. official receiver ~ testamentar .f.t.execution debt enforcement. to follow exercitare s. pattern 2.budgetary year ~ financiar/fiscal . enforceable exemplar s. (a unei functii) tenure ~ anticipata . executive 2.

to recover.f.f.) to operate.EXP-EXP 153 mesagerie) (SUA) to express.m.) sender.sworn surveyor ~ vamal .m. to expire.truckload consignment expedierea in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului . (p mind. (despre un contract) to fall in. (despre o politd de asigurare) to lapse. (a unei cdi . forwarding agent. (de bani) remittance. to survey expertiza s.i. (in interes propriu) to exploit. expiry. appraiser.f. a unui zdcdmdnt) exploitation. (muncitorii) to sweat 5.(asig. (a daunelor) (asig. to work(off). experiment ~ la scara naturala . o navd etc. surveyor ~ autorizat .marine/maritime adventure. (o cale feratd. (raport) expert's/surveyor's report ~ a unei lucrari . (consignator) consignor.) professional valuation ~ unilaterala . (a cultiva) to cultivate. (pe mare) shipment. (de mdrfuri) forwarding.t. addresser.appraiser. winning 2.(mar.) average adjuster/stater/taker ~ de tonaj . (de mdrfuri in consignatie) consignment.valuation survey ~ profesionala .) tonnage surveyor ~ in statistica asigurarilor . 1.) expiration.qualified expert ~ care declara un titru . n. (de cdrbune) getting. surveyor. 1. (cdrbune) to get.t.damage survey ~ de evaluare .(a unei scrisori) registration ~ subvagonala . to win 2. mar. (a ajunge la scadentd) to fall/to become due expirare s. expert.marine/maritime/ ship's surveyor ~ oficial .less-than-carload/-truckload consignment ~ transoceanica . (SUA) certified public accountant ~ de evaluare . (un utilaj) to run 4.f. dispatcher.) narration exploata v. (a unui termen etc.f. (a pdmdntului) farming 3.) assessor.f. forwarding ~ maritima . un zdcdmdnt) to exploit. (prin postd) post. (a profita de pe urma) to take advantage of exploatare s. expert appraisement/examination 2. (rapidd a unei scrisori etc. 1.) express. (urgentd) dispatch. to turn to one's account/profit. (prin mesagerie) (SUA) express. to farm 3.actuary ~ in statistica petroliera . expertise.field experiment expert s. shipping ~ recomandata .customs appraiser expertiza v. (de mar/a) (freight) forwarder. sending.charges prepaid expediter s.oil actuary ~ juridic .chartered accountant. (a unei polite de asigurare) lapse explicatie s. (pe mare) shipper. (a unui articol din registru) (cont. specialist. shipping agent expeditie s. adjuster ~ de evaluare a avariei .assay master ~ contabil . sending. working. (a unei mine. (pe cale maritima) to ship expediere s.value work done ~ contradictorie .one-side survey expira v. (al unei scrisori etc.control/joint survey ~ de avarie .legal expert ~ maritim/naval .(de mdrfuri) oceanic shipment ~ vagonala . survey. oversea(s) expedition experiment s. dispatch.(cont.

(prospectiune) exploration.f. exhibitor expozitie s.direct export ~ global .t.t.(efect cauzat J situatia in care posibilitdtile de Jl ductie ale unei intreprinderi influentate de comportamentiil . exporter ~ exclusiv .(export de marfuri) visible exports a face export .specialized exhibitio ~ universala .) to fathom explorare s. display 2.f. expropriatu dispossession.motor show ~ industrials .sole exporter expozant^. (exportare) exportation ~ de capital . to export exportator adj.i.capital export ~ direct .agricultural exhibition ~ comerciala . fair ~ agricola .total exports exporturi invizibile . {a preturilor) boom ~ a preturilor .t.f. to show. export(s) 2. pi (forma de esec pietelor reprezentata prin nereflecta la nivelul pretului pietei a unora da^ costurile sau beneficiile asocj{ productiei ori consumului) extemalil ~ de consum .forestry operation. dispossess expropriere s. (c. 1. (mar. show. (a muncitorilor) sweating ~ de cariera — quarrying ~ de cariera la zi .r.fishery exploda v. logging.(de marfuri folosite ca mostre la expozitii.n.intea rate exposure externalitati s. produse) exhibit.mining ~ patronala .price boom exponats.f. prodie exhibition.) operation.n. expression ~ din limbajul comercial commercialism expropria v. to expose expunere s. compulsory acquisitK purchase/surrender ~ pentru utilitate publica dispossession for public purposes expune v.sales exhibition ~ de automobile . m.(export de servicit) invisible exports ~ provizorii .) express adv.industrial exhibition ~ itinerants . (sondare) probing. (de marfuri. exhibition. {a unui utilaj) running 4. show. fdrd plata taxelor vamale.f.(efect cauzat de situ^ in care un consumator influente^ direct productia sau consumul unuii agent economic) consumpB externalities 1 ~ de productie . ulterior reimportate) temporary exports ~ vizibile . exhibit export s.to do export trade exporta v. {a prospecta) to explore. (la un re exposure ~ la riscul fluctuatiei unei valutt exchange rate exposure ~ la riscul ratei dobanzii .f. 1. to expropriate.sweating system ~ piscicola . (despre preturi) to boom explora v. (SUA) lumbering ~ miniera . to display. (desi scrisori) posthaste expresie s.f.154 EXP-E: ferate.trade exhibition ~ cu vanzare . (marfuri.n.world exhibition expres adj. to lay < v. exporting s. a unei nave etc. probe explozie s.t..open quarrying ~ forestiera . (unui rise) to incur.f. (a sondd) to probe.travelling exhibition ~ specializata .

(rezumat scris al istoricului unui titlu de proprietate asupra unui teren) abstract of title ~ din registrul funciar . expansion.(in evidentele contabile) reconciliation statement ~ de cont descriptiv .line extension ~ a prelevarii de mostre . to swindle extorcare s.f. extortion.f. extrafine. superior 155 extrabugetar adj.descriptive statement ~ de titlu de proprietate . (despre o afacere) to branch out extindere s.EXT-EXT intreprinderi sail de un consumator) production externalities extinde v.t. (al continutului unui document} docket ~ de cont .(ca urmare a scdderii preturilor) extension of demand ~ a domeniului unei activitati .(pentru mdrirea capacitdtii de productie) capital widening ~ a liniei de produse . to extort. extractive extractie s. to extend. abstract. production ~ de petrol . bank statement ~ de cont de reconciliere .oil production extrafin adj. widening ~ a cererii .(prin mdrirea rdspunderii) job enrichment ~ a fondurilor fixe . (piata de desfacere) to widen v.t.n. superfine extras s. extension. to extend. to expand. extract.f. to widen.land register extract .abstract/extract/statement of account.r. outside the budget extractiv adj.sampling range extorca v. extraction. swindle extra adj.

(bani) to mint. to effect ~ afaceri cu .to shop ~ cunoscute toate detaliile . fabrication. to manufacture. to fabricate.F fabrica v.to audit ~ o scurta vizita . comercial) to call on/upon ~ ore suplimentare .t.to deal with ~ afaceri pe baza de comision .to call ~ fata competitiei .f.to mass-produce fabricant s.to overtime ~ propaganda electorala . brickyard ~ de cherestea .ready-made clothing factory ~ de conserve . coinage ~ asistata de calculator .to render null i void ~ o revizie contabila .to commission business ~ comert cu .credit facility facilitati de plata .t.to canva ~ reclama/publicitate . a produce) to make.to get/to run into debts.textile factory/mill face v. {de bani) mintage. incur debts ~ escala . to manufacture.paper mill ~ de imprimeuri .printing plant ~ de incaltaminte . enterprise.to advertise a nu ~ fata — (angajamentelor)* default ' facilita v. factory. (de here) brewer fabricare s.m. (mai mare) works. (here) to brew ~ in serie .f. production. to facilitate | facilitate s. manufacture. producer.t. to take stock ~ mentiuni . facility ~ de credit .large scale/series/ serialized production/manufacture.tax bra ~ pentru export . easy payment/terms ~ de plata a impozitelor .?!.to st full particulars ~ datorii .shoe factory ~ de mobila . (a fabrica.brewery ~ de caramizi .packing plant. (a executd) to perform. cannery ~ de hartie . (SUA) lumbermill ~ de confectii .to deal in ~ cumparaturi .facilities payment. manufacturer. mill.timber mill.(despre o nova) to clear ou ~ inventarul . wholesale manufacture fabrica s.facsimile signat ~ de sigiliu .furniture factory ~ de produse finite .to m competition ~ formalitatile vamale de sosire s plecare . to coin. facsimile ~ de semnatura .f. factory owner.brickworks.finished products factory ~ de textile . canning factory. to produce.computer-aided/-assisted manufacture ~ in serie de produse superioare quality-quantity production ~ in serie mare .(despre un ag.facsimile stamp . 1.to make up inventory.(pe documented transport} to clause ~ nul si neavenit . plant ~ de here .export incentivt facsimile.

insolvent falit adj.customs invoice facturier s.original invoice ~ pro forma . bankruptcy.supplier's invoice ~ comerciala .itemized invoice ~ interna .n. failure. letter carrier ~ alfa .use factor factori de nemultumire .) beta factor ~ ciclic .certified invoice ~ originala .to overinvoice facturare s.n.t. billing ~ descriptive .risk factor ~ de siguranta . to fail. to go into liquidation. (functionar care intocmeste facturi) invoice/billing clerk faliment s.purchase invoice ~ de navlu .commercial invoice ~ consulara .descriptive billing ~ in minus .factors of production factoring s.decision maker. to bill ~ in minus to underinvoice ~ in plus .to file one's petition in bankruptcy falimentar adj. factor.final invoice ~ detaliata . in schimbul oferirii unui comision. contra unui comision.consignment invoice ~ de cumparare . (institute financiard care se anga-jeazd.f. (colaps) collapse.cyclical factor ~ de decizie .(de complezenta) pro forma invoice ~ provizorie .(a sala-riatilor fata de mediul in care lucreazd) dissatisfiers ~ de productie . to collapse a declara pe cineva in stare de ~ . invoicing. sd preia creantele clientilor) factor 3.m. (metodd de finantare prin care o societate transferd.(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) (bur.m. decisionmaking factor ~ de incarcare . insolvency. 1.underinvoicing ~ in plus overinvoicing ~ periodica . ci de un accident) certified bankrupt ~ exonerat . crash ~ fraudulos .(pentru mdrfuri vdndute pe piata interna) inland invoice ~ legalizata . to invoice. to fold up. invoice. bankrupt. insolvent s.(evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) (bur. (cornet) invoice/sales book s.sale invoice ~ definitiva . bankrupt.f.to adjuge smb.loading factor ~ de rise .n.) alpha factor ~ beta . bankrupt a se declara in stare de ~ .FAC-FAL 157 a reproduce in ~ .safety factor ~ de utilizare .to facsimile factaj s. creantele sale unei institutii financiare) factoring factura v.f. to cease payments.provisional invoice ~ vamala .discharged bankrupt .fraudulent bankruptcy a da ~ . carriage and delivery factor s. defaulter ~ cu certificat de accident/ghinion (acordat de instantd. bill ~ a furnizorului . care certified faptui cdfalimentui nu afost cauzat de proasta conducere a afacerii. coefficient 2.freight invoice/bill/note/ account ~ de vanzare .consular invoice ~ de consignatie . (postal) postman. bankrupt.m.cycle billing factura s.to go/to mm bankrupt.

coiner. (a unei cambii. metale) to debase. spurious.free of all cranage . fake(d). (despre actiuni. ~ a mai intarzia . (de conturi. (artificial) artificial s. (de alimente etc. registre etc. documente) to forge. metale) base. counterfeiter.undischarged bankrupt fals adj. favourable. mizdndu-se pe obt nerea lor pand la tranzactia efectivi short ~ aducerea marfii pe chei . mar free of/from particular average ~ avarie particulars. (raspundere. to counterfeit. (de bani) forger.ex bonu capitalization/scrip ~ captura de catre un stat strain (as ig. un document} forged. family ~ cu doua venituri .) tamperer. mar. falsification. (de monede.) free of foreign capture ~ captura §i sechestrare . phon(e)y. termen cu care seformeazd o serie de expresii referitoare la conditiile de asigurare si operare al navei) free 3. falsifier. obligafii.(din partea furn zorului de a menfine un anumit pret I livrare) (corn.coinage offence falsificator s.(despre o navd in mca\ flying light ~ cheltuieli de folosire a macaraleli portuare . false. documente) forgery. dud.. (avers al unei monede) obverse 2. false. counterfeit. (a situatiei financiare. mar. pharmaceutical fata s.) adulterator familie s.) adulteration 2. to fake up. numai daca esl cauzata de .(formula pe un cec) n effects/funds. (a denatura) to distort. sham.) without engagemen (clauzd de prudentd pe care andosana o poate inscrie pe cambie) without o» liability «i» ~ a§teptarea randului . (avantajos) advantageous. marfur recolte care nu sunt disponibile in mt mentui vdnzdrii.n. (bancnote. auspicious.) free < stem/turn ~ avarie . fake.(in care ambii pdrinti sunt salariati) two-income family farmaceutic adj.(asig. to misrepresent falsificare s.) to adulterate 2.158 FAL-FA1 ~ nereabilitat .f. to falsify. a unui titlu de valoare) obverse favorabil adj.(asig. (despre monede.) free of (al average ~ avarie comuna . (alimente etc. (denaturare) distortion.) free < general average ~ avarie particulars .(la incarcaa sau descdrcare) (mar. misrepresentation ~ de moneda .m.free ( capture and seizure ~ caric . counterfeit.(asig. mar. 1. registre etc. 1. fin.t.) free < particular average unless caused by ~ capitalizare . 1. (document fals) dud falsifica v. (de conturi.) to tamper with. mar. (bur. 1.f. (con-turi. bogus. forgery.(asig.) tampering. fake. (monede. metale) debasement. (de documente) forger.) ex. (despre o bancnotd. registre etc. easy fara prep. (de alimente etc.f. a unui bilant) window dressing. (de bancnote.(mar free from alongside ~ angajament . without 2. spurious.without nirth< delay ~ acoperire .

ex interest feribot s.dairy farm nava) gearless ~ industrials . mar. ab intestat of freight brokerage ~ cont . to fertilize.?. {SUA) description dividend off ~ dobanda .poultry farm ~ instalatii de incarcare ./«. fertile. ~ dividend .hoverferry.m.carferry.(despre ~ de vaci de lapte . bogus.} free cambie) without recourse ~ testament . railwayman ~ pierderi .f.f.ex all fezabil adj.n.(despre o tara fluvii) hoverbus consideratd ca avdnd un rise crescut de ferma s.(preferentiale la o noud ~ de marfuri .) free of address commission ~ recurs/regres .(formula pe o cambie) no fiabilitate s. farm.FAR-FID 159 ~ comanda speciala {despre un ~ raspundere pentru avarii . federation (despre o afacere) afloat ~ de state .free of income tax tdrdneascd. casd de tara cu acareturi) ~ indemnizatie de celeritate .n.{mar. o ~ comision de brokeraj . fictitious.ex dividend.passenger ferryboat rights ~ pe perna de aer .m.superferry ~ drepturi .ex coupon ~ valoare nominala .commonwealth ~ defect .) without benefit of salvage fertiliza v.t. reliability noting ~ operationala .railway ferry ~ dobanda capitalizata .flawless fel s.no commercial account value ~ cupon . farmer transport) clean feroviar adj.free produs) off-the-shelf of/from damages ~ reciprocitate .nonreciprocity ~ comision de adresa (mar. ferryboat. (soi) kind.(in homestead operarea navel) free dispatch ~ avicola . no-cargo condition ~ zootehnica .small holding condition.factory farm ~ marfa .{despre actiuni) ~ datorii . farmyard. no par value federatie s.intestate.f. car float capital) flat ~ de mare tonaj .(asig.operational reliability ~ raspundere .(despre nava) light-ship ~ mica . feasible. productive ~ prima de salvare . ferry craft/vessel ~ cu cale ferata . sham Hdeicomis s. feasibility.(formula pe un cec) no ~ valoare comerciala .) trust .free from liability fictiv adj.freighter-ferry emisiune de actiuni) ex claim/new/ ~ de pasageri . {cu toate dependintele) creditare} off-cover farmstead. to make fertile ~ profit .ownerless fezabilitate s.clear of debts.(pe piata de ~ de automobile . railway s. {dr. grade. workable ~ proprietar . {gospoddrie ~ impozit pe venit . debtless.free of losses fertil adj. workability ~ protest . (pe ~ garantii/acoperire .(formula pe. sort.livestock farm ~ mentiuni — {despre un document de fermier.f.

(dr. spinning mill/works filiala s.instalment sales financing ~ externa . iron ~ -beton . to fund Hnantare s. fiduciary Her s. cum ar fi creditui comercial. 1. (de telefon) coin 2-1 jocuri) counter.wrought iron ~ vechi . care inca sd-si mentind independenta fata dk cartel) recalcitrant firm ~ serioasa .(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ interna .trustworthy/sound fifl ~ specializata intr-o singura gl linie de produse .internal financing ~ la nivelul economiei nationale national economy finance ~ la nivelul intreprinderii . to finish finisaj s.(institutie finana care se angajeazd.n.single-line firm ~ -tinta .f.export house ~ de factoring . safe hoia ~ solvabila . subsidiary (company) financiar adj.t. pi.f.backdoor financing ~ prin conturile de creante .n.f. (loialitate) loyalty ~ fata de marca . (comerciala) (commen firm. eleemosynary filatura s.company/ corporate finance ~ mascata . contra i comision. house (of business) 2.f.project financing ~ a vanzarilor in rate .deficit financing/spending ~ a proiectelor de investitii . to finance. rezultatd din derularea normald a unei afac spontaneous financing finante s. fiscal .scrap iron filantropic adj.forwarding house ~ de export . sd preia creantele cliena factor ~ de transporturi maritime shipping company ~ de transporturi rutiere .outside financing ~ interimara .f.muh firm ~ cu vanzare pe baza de conn prin posta . branch (office). finance(s) ~ manageriale .commission house ~ de expeditii .f. inland revenue ' fiscal adj.) trusteeship fidelitate s. financial finanta v. finish ~ superior .t.(finantare.f.mail-order house ~ de brokeri . funding ~ a deficitului bugetar . financing.reinforcing iron/bars ~ forjat .high/superior finish firma s.brand loyalty fiduciar adj.managerial finana ~ publice .public finance finisa v. fish < fisc s.160 FID fideicomisiune s.dominant firm ~ recalcitranta . philanthropic(al).accounts receivable financing ~ prin emitere de actiuni comune equity financing ~ prin emitere de obligatiuni .(companie pe care o i firma doreste sd o achizitioneze} U firm i fisa s. (insert signboard ~ cu sucursale multiple .{firma.bond financing ~ spontana .reliable firm. 1.f.haul(i)l ~ dominanta .n.

to nominate. price fixing ~ a pretului de patrundere pe piata penetration pricing ~ a pretului in functie de pretui director .record ~ tehnologica .) personnel specification ~ cu specimene de semnaturi (document completat la deschiderea unui cont sau a unui depozit de titluri) signature card ~ de calcul al salariului . (a sumei assessment 2. (al cursurilor de schimb. (o data. cartoteca) card index 2.wage flexibility ~ economica . (de conditii. (a unui termen. fixing ~ a despagubirilor assessment of damages ~ a pretului . a unei date) appointment. clauze) to lay down. (a unei date.register card ~ de identificare .economic adaptiveness flotant adj. sheet.pricing. fastening.FIS-FLO 161 fiscalitate s. (a unui pret etc.f. (un termen.) fixing.n. a despdgubirilor) to assess 2. \. to fasten.(cu date despre studii. (indicdnd continutui unei partide de mdrfuri) docket ~ a salariatului . a unei sarcini) assignment.f.(cotare liberd a valutelor pe pietele valutare. to settle. (dulap) filing/card index cabinet fixa v. fiscality. floating flotare s. (un pret etc.f. (de bani) roll of money ' Hsier s.(care insoteste piata acestuid) payslip ~ de evidenta . taxation policy/system fisa s.) floating ~ a cursurilor valutare . experienfd.flexibility of taxation ~ a preturilor .price leadership ~ a pretului la discretie . securing. clause) stipulation. cursul valutar fund influentat de evenimentele economice si monetare din fiecare tard si de pe piata mondiald) rate of exchange floatation ~ concertata/in grup .t.) to fix. (conditii. care convin ca intre monedele lor sd existe cursuri stabile) concerted floating ~ impura/controlata . 1. settlement.f. flexibility ~ a impozitarii .(situatie in care evolutia cursului de schimb al unei monede este influentatd de interventia pe piata a autoritdtii emitente) impure floating . (fin. to stipulate. (de cartoteca) (index) card. (catalog.price flexibility ~ a salariului . calificare etc. al pretului aurului la bursa) fixing flexibilitate s. to secure.operation sheet fisic s.f. o data) to appoint. o sarcind) to assign. (suma impozitelor. nomination. to set forth.(pentru marfa incdrcatd sau descdrcatd) cargo/tally sheet. to state.(cu instructiuni pentru indeplinirea unei anumite sarcini) job impozitelor. slip.(a continutului si a cantitdtii unei Idzi) bin card ~ de lucru . a despdgubirilor) ticket ~ de pontaj .fixing prices by trial and error ~ de preturi multiple . to fix Hxare s. time card/sheet ~ personala .n.(in functie de specificul pietelor) multiple pricing fixing s.n. 1.(sistem ce implied existenta unui aranjament intre un grup de state.(de cdtre intermediar) price discretion ~ a preturilor prin tatonari .

liner fleet ~ de mineraliere .m.fluctuations of the market. fluctuating.trawler fleet ~ de vrachiere .ore (-carrying) fleet ~ de nave frigorifice .labour turnover ~ a numarului de salariati employee turnover ~ a preturilor . pe stradd etc.world fleet/shipping ~ oceanica .f./?. de numerar net care poate fi atrih unui protect de investitiii) incremer cash flow .barge fleet ~ de transport . varying fluctuatie s.tanker fleet ~ de remorchere .to undergo fluctuations fluturas s.(yaloarea netd reaW de numerar.(situatie in care cursul de schimb al unei monede evolueazd pe piafd independent de evolutia altor volute) independent floating ~ pura/libera (situatie in care cursul unei volute se formeazd spontan pe piata valutard.refrigerated shipping ~ de pescuit .{flu. de plati si incasan intre consumatori si producdtori) circular flow ~ de activitate .(metodd t evaluare a optiunilor de investiti discounted cash flow ~ de numerar incremental .coastal/coastwise fleet ~ de linie .towing/tug fleet ~ de slepuri .wage drift ~ sezoniera . in ambele sensuri.flow of funds ~ de iesire de numerar .ocean (-going) fleet fluctua v. fleet ~ aeriana . handbill flux^.merchant fleet/service.air fleet ~ comerciala .i.{a unei volute declaratd liber a} dirty float ~ salariala .bulk-carrier fleet ~ fluviala river fleet ~ maritima .deep-sea fishing fleet ~ de petroliere . to fluctuate fluctuant adj.economic fluctuations a suferi ~ . care intrd sau iese din fim intr-o perioadd determinata) flow » funds.gross cash flow ~ circular . variation.cash outflow ~ de intrare de numerar . deosebitd de profit contabil.flow of work ~ de fonduri .cadi inflow ~ de numerar . fluctuation. commercial fleet ~ comerciala maritima .price fluctuation' movement ~ dirijata . (care se distribute in magazine.seasonal fluctuation ~ usoara .) throwaway. fdrd interventia autoritdtilor monetare din tara emitenta) pure floating flota s.(transferul continuu. cash flow/generation ~ de numerar actualizat . flow ~ brut de numerar .cargo shipping ~ de traulere . swing.162 FLO-FLU ~ independenta/singulara/ neconcertata . (a mdinii de lucru) turnover ~ a fortei de munca .maritime/sea fleet ~ mondiala .fishing fleet ~ de pescuit oceanic .shipping.cyclical fluctuations ~ economice .slight fluctuation fluctuatii ale cursului de schimb exchange fluctuations ~ ale pietei . marine ~ de cabotaj .f. market fluctuations ~ ciclice .

(pentru investitii) reserve fund ~ circulant . (justificativa) travelling warrant ~ de expeditie .full employment ~ ilegala a fortei de munca .n. (dintr-un registru de conta-bilitate) folio ~ de cupoane . calculate ca diferenta dintre pretui platit pentru compania in functiune si valoarea activelor) goodwill ~ comun .pool ~ de ajutor/asistenta . 1.(pe care o societate il poate cheltui pentru dezvoltare) excess cash flow ~ economic .to kite folosire s. (coala) sheet.FLU-FON 163 ~ de numerar suplimentar .docket . (pagina) page 2.t. employment ~ a unei cambii de complezenta .wrapper sheet ~ de livrare .(din care se imprumutd bani si in care se reintorc creditele acordate cu dobdnda aferenta) revolving fund.guarantee fund ~ de pensii pension/retiring/ superannuation fund ~ de plasament in valori imobiliare -real estate investment trust ~ de plasament in valori mobiliare -security investment trust ~ de plasament mixt . cat si in valori imobiliare) mixed investment trust ~ de prevedere (cont.development fund ~ de garantie .time card/sheet/ticket ~ de reclama .f.unfair labour practice ~ incompleta a fortei de munca -(sub calificarea ei sau prin organizare) underemp loyment fonds.financial flow ~ real (circulatia bunurilor si a serviciilor) real flow foaie s. to employ ~ o cambie de complezenta . fund.(atdt in valori mobiliare.economic flow ~ financiar .(active intangibile ale uneifirme. (fond guvernamental destinat finantdrii serviciilor publice) (SUA) revolving fund ~ comercial .equalization fund ~ de rezerva reserve/surplus fund ~ de rezerva de rambursare a capitalului . utilization. capital ~ acumulat/de rezerva .welfare/ provident fund ~ de compensare (bur.de hartie de ambalaj .) compensation fund ~ de dezvoltare .relief fund ~ de amortizare depreciation/ redemption/sinking fund ~ de asigurare pentru somaj -unemployment fund ~ de asigurari .coupon sheet ~ de drum route sheet. to utilize.kite flying ~ completa a fortei de munca .f.(subscris de detindtorii de actiuni preferentiale ai unei societdti) capital redemption reserve fund ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts .) contingency account/fund/reserve ~ de regularizare/compensare valutara .insurance fund ~ de asigurari sociale .delivery bill/note ~ de pontaj .sales leaflet ~ volanta (prospect) leaflet folosi v.

land resources ~ inactiv/neproductiv .disposable/available funds ~ fixe . floating/circulating assets ~ de rulment net .(in ania tipuri de investitii) speciality fund ~ necompensat .equity fund.unemployed fund ~ mutual .trust fund ~ forestier .capital assets/goods .circulating/working capital.(cu investitii pe termen lung) growth fund ~ mutual de investitii in obligatiuni municipale . (cu investitii in alte fonduri} fund fund ~ mutual administrat .(in tern contabili. acti preferentiale si obligatiuni) balan fund ~ mutual inchis .164 FON-f ~ de rezerva pentru datorii .(al titlurilor de valoare detinute de investitori pentru actiuni in fondul respective excha fund ~ mutual deschis .wage fund ~ de stabilizare .(a monedei nationale) stabilization fund ~ de tranzactionare a optiunilor option fund ~ iiduciar .mutual fund.municipal bond fund ~ mutual de schimb . valoarea activelor fw minus pasivul) shareholders' funds : ~ de garantie/acoperire .{care emite in r.(care acop eventualele pierderi cauzate de J derea valorii unor titluri prin inves in alte titluri cu perspective crestere) hedge fund ~ mutual raportat la un indio (fond al cdrui portofoliu corespu unui indice oficial) index fund ~ mutual specializat .(de manageri profesionisti) managed fund ~ mutual cu investitii pe termen scurt .standing timber ~ funciar .liability reserve ~ de rulment .(la o banca) emergency reserves ~ disponibile .statutory fund fonduri ale actionarilor .(formula pe un t effects not cleared ~ nelichid .(care a inch emisiunea de actiuni) closed-end/ fund ~ mutual principal . constant actiuni not) open-end fund ~ mutual echilibrat .(care realizeazd cele mai avantajoase plasamente pentru a obtine cdstigul maxim posibil) income fund ~ mutual de dezvoltare .net working capital ~ de salarii .cover fu| ~ de rezerva pentru cheltuieli neprevazute/urgente .go-go fund ~ mutual cu plasamente foarte avantajoase — (msd cu un grad de rise mai ridicaf) high-yielding fund ~ mutual cu plasamente in actiuni comune .risk moa ~ statutar . trust company. common stock fund ~ mutual de castig .(care invest proportional in actiuni comune.(care invesb in alte fonduri) master trust ~ mutual protejat .performance fund ~ mutual cu investitii speculative pe termen scurt .unrealizable capital ~ neutilizat/fara destinatie special unappropriated/unapplied fund ~ pentru manco de casa . unit trust.

order form ~ de declaratie de venituri . to drill foraj s.pooling ~ bruta de capital fix .t. drilling ~ de prospectiune . 1.telegram form ~ din ziua declararii numelor . formal procedure ~ legala .(pentru impunere) form of return . procedure of customs formare s.(pe care o firmd trebuie so. promotion fondator s.statutory formality formalitati vamale .form of application. Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) additional funds needed fonda v.net fixed capital formation ~ profesionala .exploration/ wildcat drilling.subscription form ~ de telegrama .f.to syndicate ~ un monopol .customs clearance. forest. formation 2.gross fixed capital formation ~ in afara locului de munca .form of proxy ~ de repartizare a actiunilor .. (instruire.f.form of receipt ~ de comanda .equity capital formation ~ a unui cartel .office form ~ de cec .n.share allotment form ~ de subscriere .m.FON-FOR 165 ~ proprii . to found. forfetar adj. foundation.n.n.(la licitatie) form of tender ~ de procura . application form ~ de cerere de credit .(totalul capitalurilor care apartin unei companii si nu sunt imprumutate) capital resources ~ suplimentare necesare . pregdtire) training ~ a cadrelor .personnel training ~ a cadrelor de conducere management training. to form ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts ~ un cartel .loan application form ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de chitanta .to comer formalitate s.to pool ~ un consortiu/sindicat patronal .offshore/deep-sea drilling forestier adj.tax form ~ de oferta . (print/printed) form.off-the-job training ~ la locul de munca -job training ~ neta de capital fix .(prin care brokerul li oferd vdnzdtorului . promoter ~ al unei societati .. size. (de carte) format ~ obisnuit . (blancheta) (paper) blank ~ administrativ . founder. to set up fondare s.f. wildcatting ~ de sonde de petrol petroleum drilling ~ in largul marii . executive development ~ a capitalului propriu . establishment. to promote. lump forma v. to establish...t.vocational training format s.regular size formular s.cheque form ~ de cerere . formality.de impunere .company promoter fora v.

free delivered/domicile ~ frontiera .sweated labour ~ de munca ieftina .free alongside ship/vessel ~ depozit .free alongside quay ~ de-a lungul navei . cause beyond control forte de productie . face ~ al cheiurilor .free on truck ~ carau§ .free dock ~ nava . valoare a pierderii sub care societatea de asigurdri nu este obligatd sd acorde nici un fel de despdgubire. waybill.free on board and free trimmed ~ camion . defalcation fraudulos adj. 1. border ~. postage paid ~ insuficient .(ca urmare a circulatiei.(despre o scrisoare) shortpaid franco adv. to frank.face of workings ~ de dane .) franchise 2.free carrier ~ chei . (corn.f. front.free on board and stowed and free discharging ~ bord si rujat . ofere despdgubiri complete} franchise fran§izor s. postpaid.casual labour ~ majora . freight document ~ aerian .f. refrigerating machine.) franchiser frauda s. (cedent al unei fransize} (corn. abrasion ~ a monedei . berthing space ~ de exploatare . rezultdnd o diminuare • greutdtii) abrasion of coin frigorifer s. fraud. refrigerationist s front s.productive/ production forces fragil adj.cheap labour ~ de munca necalificata .act of God.free on ship/ vessel ~ peste bord .free border ~ in bazinul portuar . (corn.) free ~ bord . to stamp francat adj. dar peste care trebuie so.quayage. frontier.n.carriage free ~ vagon . free entrepot ~ domiciliu .) manufacturer's agent fransiza s.f. manpower ~ de munca excedentara .unskilled/ common labour ~ de munca temporara .berthage. fruit-bearing.labour force.f.free into store.m.(intr-o cariert quarry face frontiers s.m. fructifero<< .air consignment note/ waybill franca v. frontage ~ de abataj .f.free into barge ~ transport .surplus labour ~ de munca exploatata .(indicatorii cei im favorabili din punctui de vedere « riscului si al rentabilitdtii) {fin efficient frontier fructifer adj. embezzlement.166 FOR-FRU informatii despre cumpdrdtor) {bur. refrigeration plant frigotehnica s.) name-ticket forta s.t. to prepay.free overboard/overside ~ §lep . (cesionar al unei fransize) (corn.free on board ~ bord stivuit si fara cheltuieli de descarcare . refrigeration frigotehnist^.free on rail/truck fran§izat s.a eficientei . (in asigurdrile maritime.f. force ~ de munca .m. fraudulent frecare s.n. breakable fraht s.n. consignment note.

utility function ~ publica .ship chandler furt s. ground. n.) larceny ~ calificat .public/civil servant. to steal.. executive officer. endowment.public relations officer ~ superior . (mar/a. (mdrunt) pilferage 2. (pentru livrdri) delivery car/van furnituri s.subcontractor ~ maritim/naval .. supplies. (jaf) robbery. van.victualler ~ de alimente si servicii .t.m.junior clerk/ officer ~ la ghiseui unei banci . (post) post. 1.supply schedule ~ amovibila . functional functionar s. (de alimente) victualler. {de birou) office worker.i.office stationery ~ maritime . (a livrd) to deliver v.departmental functions functiona v. (livrare) delivery.) aggravated theft ~ din magazin .filing clerk ~ responsabil cu corespondenta correspondence clerk ~ responsabil cu relatiile cu publicul . office ~ a cererii . (dr. {din conducerea unei societdti) company officer ~ vamal . (public) official ~ responsabil cu clasarea documentelor . (in cantitdti mid) to pilfer furaj s.consumption function ~ de manager . to furnish (with).caterer . (despre o marina) to run. (public. (a jefui) to rob.f. supplier. trimmings. utility car/vehicle. (comercial. (de alimente si servicii) catering furnizor s.f. (rechizite) requisites.revenue/customs officer. {textile) appurtenances.(relatia dintre activitatea de marketing si nivelul vanzarilor) sales response function ~ de utilitate ..bank teller ~ la oficiul postal .managership ~ de productie . provider ~ de alimente . to purvey (for).f.m.ship chandlery furniza v.high official.(dr. official.m.t. (supply) contractor.i. (alimente si servicii) to cater (for) furnizare s. secretar) officer. to supply. functie s.shoplifting . purveyance. to function 2.f. fodder furgoneta s. functionary. theft. (imitate de mdsurd pentru greutate) pound fura v. {de echipamenf) outfitter. (de staf) public/civil servant. officer of state. obiecte furnizate) supply of goods/materials. 1.demand schedule ~ a ofertei . (slujbd) job. to work functional adj. secretar) clerk ~ inferior/subaltern . office bearer/holder.FUN-FUR 167 funciar adj. to thieve.f.revocable post ~ de consum .mail teller ~ public/de stat . land(ed).intermediar .n. ecleziastic. searcher fundatie s. forage. purveyor. (mai ales de mobila) furnisher.production function ~ de stimulare a vanzarilor . furnishing. civil.seniority functii pe servicii . 1. (institutie) endowed establishment/institution. to purvey.. furnishings ~ de birou . pi. supply.public office ~ superioara . position. foundation funt s.. function 2.

{asig.) theft and pilferage fuss.(intre firme din aceeasi Industrie in care partenerii de fuziune FUR-F1 nu sunt nici clientii.(fuziune prin a sunt integrate operatiunile a dc companii in speranta obfinerii ui wantage sinergetice) operating merg ~ orizontala .burglary furturi §i furti§aguri .) grand larceny ~ prin efractie . merging. shaft ~ orar .) petty larceny ~ peste o anumita valoare . care produc acelasi tip de bunuri .'.n.1 servicii) horizontal merger ~ prin absorbtie merger absorption ~ verticala . to fuse fuziune s. merger.(achizitia unei firme catre unul dintre furnizori sau alia vertical merger ..hour/time zone fuziona v.(dr.168 ~ marunt/sub o anumita valoare (dr. fusion ~ congenera . nici furnizc uneia dintre ele) congeneric merger ~ conglomerat . amalgamation.f.(fuziunea a doua fir. to amalgamate.(intre societdti i industrii diferite) conglomerate merg ~ operationala . to merge.

. un imprumut) collateral. (de guarantee. bondsman a fi ~ pentru .m.export risk guarantee ~ corespunzatoare . guaranteed. galantar s. surety.(dreptui creditorului guaranty. (sumd cerutd ca avans pentru datorii sau daune eventuale ori pentru indeplinirea obligatiilor contractuale) caution money. (cerutd exportatorilor) tender guarantee. guarantor. to go/to become bail/security for garantat adj.product mix/range garant s. range ~ de preturi .to stand surety for garanta v. (prdvalie) haberdasher's.. (cautiune) bail 2. fin.(dreptui creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societdti) fixed charge ~ flotanta .G gabarit^.redeemed pledge a da/a pune in ~ .(mar. (de dama) hosiery galon s.) covered ~ prin obligatiuni . pledge.bank guarantee ~ colaterala (pentru un imprumut) collateral ~ contra riscurilor la export . to secure.excessive guarantee ~ expresa .(mar. hosier's 2. (de bdrbat) men's haberdashery.M. to take out of pledge. coverage. pledge.to stand security for. 1. warrantor. to warrant.) warranty of seaworthiness ~ exagerata .adequate security ~ de calitate . (bur.to redeem a pledge. secured.(a contractului) performance guarantee ~ de navigabilitate .bonded (de calitate etc. overall size/dimension ~ al marfii stivuite . (obiecte) narrow goods. o tranzactie) cover.n. warranted. (bur.express warranty ~ fiduciara (document care garan-teazd ca proprietatea mcredintatd unui administrator fiduciar nu va suferi nici o daund din cauza acestuia) fiduciary bond ~ fixa . showcase galanterie s. 1. contract de garantie de platd) bond ~ bancara .f.) platd) (colateral. to guarantee.unredeemed pledge ~ fara deposedare . (fond de acoperire/garantie pentru un imprumut.) stowing dimension gaj s.n. garantie pentru . gage.) to cover ~ pentru .t.warranty of quality ~ de executare . (a executdrii unui contract) pledge.f. fin.range/portfolio of products ~ sortimentala . bail. extinzdndu-se la toate activele unei societdfi) floating charge ~ guvernamentala . warranty.pledge of real property garantie s. (unitate de mdsurd pentru capacitate) gallon gama s.to pledge. (acord.government security ~ imobiliara . scale. surety.scale of prices ~ de produse . guaranty.f. to gage. to put in pledge a scoate din ~ .n. shop window/front. lien ~ cu deposedare .

f. cloakroom.(proprietate industrials ce nu poate servi drept grantie bancard dacd nu este in exploatare) dead security ~ pe baza de depozit §i credit deposit-cum-credit guarantee ~ permanenta . (railway) station.liquefied gas ~ natural .f.border/frontier station ~ de marfuri . personal security ~ nula . handbook. to manage gestiune s. de mdsura ale mai multor tari) cambist ~ rutier . (incluzand toate cheltuielile. geodesy.f.economic geography gera v.f.(dr.pledge of movables.) joint guarantee/ surety ~ solida .financial management ~ gre§ita .parcel/ packet station ~ de frontiera .terminal.mismanagement ghid s.m.t. to run.single guarantee a da ~ .stock administration.credit management ~ a datelor .170 GAR-GH1 ~ implicita .asset management ~ a creditelor .n. managing gestiona v. to administrate gerant adj.trustworthy guarantee ~ solidara .passive income generator geodezie s. to administer.liquefied petroleum gas ~ petrolier lichid .inventory administration/control ~ a intreprinderii .liquid petroleum gas gazdui v.passenger station ~ de coletarie/mesagerie . 1.reliable guarantee ~ suplimentara . terminus garderoba s. to manage.) implied warranty ~ mobiliara . to administrate.n.) all-in generator adj.enterprise management ~ a lichiditatilor .debt management ~ a inventarului . to house. guide(book). geography ~ comerciala .(asig.) corporal security ~ serioasa .roadbook .(dr. to lodge. geodetics geografie s. management ~ a activelor .cash management ~ a riscurilor .t.natural gas ~ natural lichefiat .transit station ~ de triaj . generator ~ de venit pasiv .commercial geography ~ economica .risk management ~ a stocurilor .harbour station ~ terminus .budget/budgetary administration ~ economica .to warrant gara s.n.t.additional security ~ unica . (persoana) guide s. riscurile etc. to administer.f. to accommodate general adj. global 2. (SUA) checkroom gazs. gas ~ Uchefiat .economic administration/management ~ financiara . administration. generating s.goods station ~ de tranzit . (global) overall. (care cuprinde unitatile monetare.continuing guarantee ~ reala . (SUA) depot ~ de calatori .data management ~ a datoriei . general./ control ~ bugetara .liquefied natural gas ~ petrolier lichefiat .marshalling yard ~ maritima .

degree 3. (in matematicd. gross. {administrate.i.m. 1.demand schedule ~ cu baloane .) (booking-office) window.f. (a conduce.f. {spatiu gol. gratuitousness gramada s.idle/slack time.m. costless. (la teatru sau cinematograf) box-office (window) ~ de informatii . diagram.priority schedule ~ de transport .communal husbandry.n.{bur. householder 2. gratis. vid) emptiness.n. free of charge gratuit adj. chargeless. (bun administrator) good manager gospodari v. grain.f. gratuitously gratuitate s.GHI-GRA 171 ~ turistic . corn. cheltuieli) overhead. a admi-nistrd) to manage.f.t.m. fin. at no charge adv. rate. traveller's handbook ghiseu s. level ~ de avarie .) marketability ~ de uzura . pi.n.operation chart ~ de prioritate .n. (a andosd) to endorse 2. wicket.tourist guidebook. menage 3. aggregate.individual farm gospodina s. 1. for free. active sau cota depiatd) bubble chart ~ de incarcare . 1. to set up house gospodarie s. counter. global. {menaj) housekeeping. administrare) husbandry ~ agricola homestead ~ agricola colectiva collective farm ~ agricola de stat . 1.t.f.taxation degree ~ de folosire a fortei de munca . to administer v. bounty gratis adv. frontier gratificatie s.blank endorsement gira v. andosator) endorser giratar^. (a garanta) to warrant.f. town management.f. border. housekeeper grad s. {c. free (of charge). (andosatar) endorsee global adj. overall.) shipping schedule granita s.. utility ~ individuals .information desk girs.n.{mar.f.state farm ~ comunala/municipala . schedule ~ al pragului de rentabilitate breakeven chart. to guarantee girant s. to keep house. pay desk/ office. (andosant. globalisation glont s.r. {vrac) bulk grane s. profitgraph ~ al cererii . (de apreciere) extent.rate of work ~ de tranzactionare .extent of the damage ~ de fiscalitate .diagram of loading ~ de operatii . all-round/-in globalizare s. graph. {despre preturi. gratuitous. bonus. {cereale) cereals . without payment. total. void ~ de productie . gratis. (imprumut rambursat intr-o singurd transd la sfdrsitui perioadei scadente) bullet gol s. (econom) thrifty s. to manage a household v. (rang) rank.n.{in care societdtile sau produsele sunt reprezentate prin cercuri/baloane proportionale ca mdrime cu puterea competitivd ca exprimatd prin volumul vdnzdrilor. chart. household 2.f.) degree 2. {andosare) endorsement ~ conditional qualified endorsement ~ de complezenta accommodation endorsement ~ in alb .rate of wear grafic s. bottleneck gospodar adj. tehnicd etc.

i. unloaded displacement ~ bruta . clerk of the court's office. bulk density greva v.) shipped weight ~ legala a tarei .consumer strike ~ a cumparatorilor .(mar. work stoppage. recorder greseala s.buyers' strike .poundage ~ in minus .(mar. (dr. light ship/vessel.net net weight ~ predata .land/landed/ landing weight ~ a marfii in vrac .) weight.specific gravity ~ stabilita de incarcator . a unei nave) deadweight ~ a carcasei/a animalului taiat si curatat .extra weight ~ si continut necunoscute . corn grefa s.outturn weight ~ estimata . strike. lightweight tonnage.delivered weight ~ proprie .m.bulk weight ~ a marfii incarcate .) deadweight ~ monetara .(mar.clerical error ~ de tipar .slaughter weight ~ descarcata/predata .weight empty.unit weight ~ utila . (dr. wheat.net weight ~ neta a caricului descarcat .nummary weight ~ netaxata .total weight ~ unitara .) to encumber. suspension of work.(care nu aduce navlii) {mar.) weight and content unknown ~ totala . to burden greva s.f.) outturn (weight) ~ neta a tarei .f.usual tare ~ . valoare si continut necunoscute {mentiune intr-un conosament) {mar.clear/real tare ~ specifica .weight by volume. sole weight ~ reala a tarei . value and content unknown ~ vie — (a animalului inainte de tdiere) live weight ~ volumetrica .) office of the clerk of the court.) clerk of the court. mistake.estimated weight ~ estimata a ambalajului .net tare ~ neta efectiva/reala .useful weight ~ uzuala a tarei .) light displacement/weight.172 GRA-GRE grau s.(marfa cu ambalaj) gross/tare weight ~ consemnata in warant .(mentiune intr-un conosament) (mar.loaded weight ~ a navei goale . grain.cargo/shipping weight ~ a lotului de marfa .packed weight ~ de sacrificare .overweight ~ in livre . industrial action ~ a consumatorilor . (incdrcdturd) load ~ moarta . test weight ~ excedentara .n.legal tare ~ maxima .(la predare) short weight ~ incarcata .printer's error greutate s. walkout.all-up weight ~ proprie/fara incarcatura . record office grefier s.weight allowed free ~ neta .standard of weight. weight.carcass weight ~ a caricului .warrant weight ~ cu ambalaj . (sarcind) burden.weight of parcel ~ a marfii descarcate .estimated tare ~ -etalon .(a unui vehicul. (dr.f.(mar.) shipper's weight ~ sub cea normala/permisa underweight ~ suplimentara .f. (eroare) error ~ de copiere .

GRE-GUV 173 ~ a foamei . grup de oameni ae afaceri care soYicita faciYitdfi.unofficial strike. (corporatie.(economice) vested interests. to walk out.f. (de sindicaf} wildcat strike ~ patronala — (inchiderea fabricii de cdtre patronat pe o anumitd perioadd pentru a nu satisface revendicdrile salariatilor) lockout ~ perlata . striker.protest strike ~ Ae siAiAaritate .general strike ~ italiana/la locul de munca .pay/salary scale ~ manageriala .(grup de societdti cu pondere importantd in cadrul unei industrii care urmeazd o strategic comuna) strategic group grupa s.i.lobby ~ de studiere a cerintelor consu-matorilor .aspirational group ~ socioeconomic .socioeconomic grade ~ strategic .go-slow (strike) a chema la ~ .f. mdeosebi de naturd legislativa} special interest ~ de presiune . (categoric de salarizare.to call a strike a face ~ . collar gulere albastre . to stop work a fi in ~ .income group guler-s-. work(man) on strike grila s. to govern ~ prost .to (go on) strike.coulisse ~ de interese .governor general . governor ~ general .to come out on strike grevist s. 1. scale ~ de aprovizionare .(model al acti-vitdtii de aprovizionare industrials) buygrid ~ de salarizare . group. impozitare} bracket ~ de venituri .w.to misgovern guvernator^.sit--down/-in strike ~ neautorizata .(grevd cauzatd de conflictui apdrut intre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) (SUA) jurisdictional strike ~ de protest .sympathetic striKe ~ -fulger/spontana .to call out a declara ~ . cluster 2./i.m.lightning strike ~ generala .n. government guverna v. (cere de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ de activitati analoage -job family ~ de brokeri neoficiali .n.(muncitorii manuali/ industrial!) blue-collar workers ~ albe (clasa de mijioc din societdtile industriale avansate) white-collar workers guvern s. group.(sistem de evaluare a competentei manageriale) managerial grid grup s. grid.to be on strike a intra in ~ .hunger strike ~ autorizata official strike ~ de avertisment warning/token strike ~ de delimitare .

n. (in piatd) market house/hall.n. horticulturist horticultura s. (judeca r eased) judg(e)ment.m.currency hedging hidrocentrala s. hydrophobic. weei hebdomadal. (pentru avioane) hangar ~ pentru depozitare temporara shed for short storage ~ pentru marfuri de export . longshoreman han s. hebdomadary s. hedging ~ realizat prin cumpararea contracte futures . holding (company) horticultor^. water-retaining hidrofob adj. (decret) decree.m.copy paper ~ -moneda . situatie generatd de existenta unei asigurdri etc. 1.f. (ora order. (decizie) decision.f.) securities hebdomadar adj.f.(fin.f. (operatiune de cone carare a riscurilor ce pot decurge < fluctuatiile cursurilor la bursele marfuri.long hedging ~ valutar . n. (mar.paper money ~ pentru emisiuni de valoa bancnote . covered market ~ de carne .export sheed.pack/ packing/wrapping paper ~ de scrisori . hall 2.freight shed hangiu s.sea/nautical chart hazard s.geographical map ~ marina .(wire-) wove paper hartii de valoare . horticulture hotarare s.(comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. (despre unele mdrf hydrophilic.f.note/letter paper ~ de tipar .second-hand market hamal s.news paper ~ indigo/carbon .transit shed. WE (magazine) hectare.vegetable market ~ de pe§te . innkeeper harta s.security paper ~ timbrata .f. wa /moisture-repellent hidrotghmca s. hectare hedging s.stamped paper ~ velina . hyperinflat runaway inflation holding s.fish market ~ de vechituri .f. water-pos plant hidrofil adj.n. (rise) risk ~ moral .) stevedore.) moral hazard hartie s.n. 1. hazard.cadastral map ~ geografica . chart ~ cadastrala . (mar. map. sentec (arbitrald) award ./!.dock/port shed ~ portuar de marfuri .f.printing paper ~ de ziar .meat market ~ de legume .H hala s. inn hangar s. hydroelec (power)' plant/station. hJdrotechnics hiperinflatie s. shed. din variatiile preturilor tranzactiile de comerf exterior sau i cursurilor de schimb) (bur.) shipping shed ~ pentru marfuri in tranzit . paper ~ de ambalaj/impachetat .m. shed for passing goods ~ portuar .n.. porter 2.

HOT-HOV ~ a administratiei locale .by(e)-law ~ judecatoreasca .judg(e)ment.decree in bankruptcy.replevin ~ judecatoreasca definitiva judg(e)ment absolute ~ judecatoreasca executorie enforceable judg(e)ment ~ judecatoreasca in contumacie judg(e)ment in absence . sentence ~ judecatoreasca de declarare in stare de faliment . adjudication order ~ judecatoreasca de lichidare winding-up order ~ judecatoreasca de scoatere de sub sechestru .

passenger hovercraft ... hotel ~ -pensiune .t. {proprietor sau director al unui hotel) hotelkeeper. s.n. (o penalitate. (dr.{dr.) to decide. o plata) to award ~ asupra unei spete . air-cushion ship/vessel ~ costier . hotelman hovercraft s. hotel.) to deal with a case ~ in fond .residential hotel hotelier adj. (aeroglisor. nava pe pernd de aer) hovercraft.) to decide on the merits of the case hotels. to rule./?.(dr.coaster hovercraft ~ pentru pasageri .m.175 hotart v.

f.industrial health/ hygiene ignorat adj.?!. n.) corporate identity ~ falsa — (pentru incasarea unui cec) false pretences ieftin adj. immigrant imobil s. chain of command ierarhizare s. hierarchy. (caracter ilegal) illegality. (un capital) immobilize. inexpensiveness ieftini v.(ideea falsa cd banii avea o putere fixd de cumpdrc tendinta de a ignora modifies valorii banilor din cauza inflatiei sa deflatiei) money illusion imagine s. odd imperialism^. real.prohibited import ~ masiv heavy import importuri invizibile (import servicii) invisible imports . hierarchically. identity ~ a corporatiei .n. importation ~ cu scutire de taxe vamale --free importation ~ global .(a unui produs) automatic identification identitate s.f.economic imperialism implementa v. house. n.r. import. unlawful adv. imperialism ~ economic . (a unui cumpdrdtor luarea unei decizii atunci cdnd c. illicit adv.t.f.I iard s. (imprimatur monedd. to immigrate imigrant.f. illegal. (unitate de masurd pentru lungime) yard identificare s. to come/to go down ierarhic adj. (cladire) build (cu teren. unlawful. impact ~ al impozitului . image 2. illicit. (despre actiuni puse in vdnzare) neglected ilegal adj. illicitly iluzie s. unlawfulness 2.(man. to implement implicare s.t. (act) unlawful act.f.f. to lock away.f. marcd) mintage ~ a corporatiei .s'.tax impact impar adj.i.t.f.) corpc image ~ a marcii . 1. to tie up.total import ~ interzis . cheap.n. instalatii) premises ~ comercial business premises ~ cu locuinte collective housing imobiliar adj. inexpensive ieftinatate s. secret/underground activity ilicit adj.brand(ed) image imigra v. unlawfully ilegalitate s.f. levels of authority.(man. through the usual channels ierarhie s.1 impact s.w. zitioneazd un produs) involvement import s. (a posturilor in functie de competenta cerutd si salarizarea corespunzdtoare) grading igiena s. cheapness. illusion ~ monetara . identification ~ automata . hygiene igiena muncii . 1. illegally. immovable imobiliza v.f. hierarchical adv. to reduce/to diminish the price ofv. to fall in price. illegal.

processing tax ~ auto . assessable.property tax ~ pe salarii . leviable. duty.) dutiable.donation/gift duty ~ pe incasari . tax on consumption ~ pe dividende .unit tax ~ pe venit .lump-sum tax ~ imobiliar .(import de mdrfuri) visible imports importa v. (SUA) corporate/corporation tax ~ pe profitui excedentar nedistribuit .salary tax ~ pe supraprofit .(pe proprietate) reprises ~ ascuns/indirect .receipts tax ~ pe lux .indirect tax ~ local/municipal .hidden tax ~ asupra prelucrarii industriale a produselor .interest tax ~ pe donatie . tax on capital ~ pe ca§tigul de capital .equitable tax ~ extraordinar . impozit perceput in piete.IMP-IMP 177 ~ paralele . targuri etc.(transfer de venit.land/ground tax ~ global/forfetar .independent importer impostura s. (SUA) federal income tax ~ pe venitui global .(impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investitii financiare) excess retention tax ~ pe proprietate .(mai ales la masinile de import) car tax ~ negativ .wealth tax ~ pe cap de locuitor .total income tax ~ pe venitui personal . (pentru incasarea unui cec) false pretences impozabil adj.m. (despre o proprietate) rat(e)able.turnover tax.) tollable impozit s.personal income tax .capital gains tax ~ conform categoriei de impunere schedule(d) tax ~ degresiv . supertax ~ pe unitate/unitar .dividend tax ~ pe dobanda .n. (referitor la accize) excisable. impost. contribution.income tax. taxable. (taxa rutierd.emergency tax ~ fiscal/pe timbru .capitation(tax).(perceput in jiecare etapd a procesului de distribute) sales/tumover/transactions/ cascade tax ~ pe consuin .profit/revenue tax. in vederea garantdrii unui venit minim acestora din urmd) negative income tax ~ pe avere .stamp duty ~ funciar . de la cei bogati la cei sdraci.t.luxury tax ~ pe profit .capital tax.consumption/ expenditure tax.(de produse cu preturi mai scdzute decdt cele din propria tard) parallel imports ~ vizibile .excess profits tax.rent tax ~ pe cifra de afaceri .f. taxele percepute in piete.) toll ~ amanat . (referitor la taxele rutiere.direct tax ~ echitabil .deferred tax ~ anual . tax on turnover ~ pe circulatia marfurilor . tax. head/poll tax ~ pe capital .degressive tax ~ direct .real estate tax ~ indirect . targuri etc. importer ~ independent . to import importator s. (referitor la taxele vamale etc.council/local/ municipal tax ~ pe chirii .

f. to inaugurate. (plata accizelor) to excise ~ excesiv . print matter/paper imprimerie s. disability.taxes and dues impozita v. (juridica) disability. (frc to charge imputare s. (prin apdsare cu sigiliul. to tax. (stagnant) (neproductiv) dormant.n.exaction ~ pe piata de catre consumatori unui produs} consumer pullthrough ~ proportionala cu venitui graduated taxation imputa v. incapacity ~ de a actiona in justitie . printed works.) list inactivitate s.178 ~ progresiv . printed s. inactive. (stagn dullness inalienabil adj. (tesaturi) to (im)print.. 1.f.flat tax impozite de asigurari sociale . (procesul de stabilire{ mentinere a unei duratii egale la acfl| si pasive in vederea reducerii rise ratei dobanzil) (fin. (fiscala) taxation.disabilit sue ~ de a mcheia contracte . irremovable inamovibilitate s. (in bani) charge imunitate s. (nefolosit) unemployed.. 1. (a unei sarcini) assignment 2. print. stampild) to emboss imprimat adj. (formular) form pi. a consumului) repressive tax ~ restant . irremovability inaugura v./n.f.t.(pentru franarea investitiilsr.(din salami) pay as you earn ~ multipla/dubia .diplomatic privilege ~ fiscala .f. printing office/ works/house 2. succession duty. (o proprietate) to rate.f. 1. immunity ~ diplomatics . (a tipdri) to print 2. inactivity. assessment ~ excesiva . (de tesaturi) printery impune v.t. (despre o piata) sluggish.duty-free import imunizare s. (bani) to deduct. (fiscal) to tax.) immunization inactiv adj.f.multiple taxation ~ proportionala cu posibilitatea de a plati .graduated income tax ~ regresiv . inalien< unassignable inamovibil adj. to assess. 1.withholding tax ~ succesoral/pe mostenire inheritance tax. 1.social security taxes ~ si taxe .f.t.ability-to-pay taxation impresar^.overtaxation ~ nejustificata . imposing. deschide) to open incapacitate s. (invaliditate) inval 2.disabilit enter into contracts ~ de a mstraina o proprietat disability to alienate property .t.f. (legald) (If. estate duty/tax ~ unic — single tax ~ uniform .(5' UA) delinquent tax ~ retinut la sursa .f.t. impresario imprima v. (de mu.tax franchise ~ parlamentara . to levy taxes on impozitare s. (a unei proprietdti) rating.to overtax impunere s. taxation ~ la sursa a venitului . (fdrd tranzactii) (bur. to impose: (o sarcina) to assign 2.regressive tax ~ represiv .parliamenta immunity ~ vamala .progressive tax ~ proportional cu venitui .

charges included ~ toate cheltuielile . to indict.t. to indemnify.f. (pe numdr de mile) mileage ~ de formare/pregatire .(in interes de serviciu) travel/travelling allowance.inclusive of all charges incorporal adj.sick allowance/benefit/ pay.t. setting on fire ~ premeditata . allowance ~ de boala .temporary disability incaso s. (a inserd) to insert 2. benefit. compensation. to add in. (provocat) (asig.f.perquisite independenta s.(asig. indecipherable.dismissal compensation/pay/wage. (intr-un plic) to enclose.personal allowance . (ilizibil) illegible indexare s. collection of payments ~ documentar .vacation allowance.family allowance ~ parlamentara .n. to inculpate indemniza v. fire 2. (costut) to figure in inclusiv adj.(mar. inclusive. (de drum etc. inclusively. (dr.dole ~ familiala .training allowance ~ de greva .) arson incertitudine s. to requite indemnizatie s.f.speciala . 1.f. (acordatd martorilor intr-un proces) conduct money. tarife) inclusive (of) adv.f. holiday pay ~ de deces — (platibild in caz de deces) (asig.n.t.foreign allowance ~ de reprezentare . (despdgubire) indemnity.} pay.) arson incendiu s.member's emoluments ~ pentru cointeresare/stimulare (acordatd conducerii unei societdti) (man. terminal wages ~ de concediu . independence ~ economica — (economic) self-sufficiency indescifrabil adj. subsistence allowance/money.) dispatch money ~ de concediere . sickness benefit ~ de celeritate . to charge.) incorporeal inculpa v.) death benefit ~ de deplasare .strike benefit/pay ~ de munca in strainatate .(pperatiune de incasare efectuatd de banca exportatorului la dispozitia acestuid) documentary collection incendiere s. (situatie in care rezultatele unei decizii nu sunt sigure) uncertainty include v.) enabling/goodwill payment ~ pentru cre§terea preturilor deamess allowance ~ pentru incapacitate de munca disability benefit ~ pentru persoane tntretinute de salariat . to comprise.entertainment allowance ~ de §omaj .inability to pay debts ~ temporara de munca . indexation . (despre preturi. (alocatie) allowance. included ~ cheltuielile .INC-IND 179 ~ de munca permanenta §i totala total permanent incapacity ~ de plata a datoriilor . to contain.dependants' benefit ~ personala . undecipherable. to include. statutory sick pay. 1. pay.

refrigerating industry.heavy industry | ~ hartiei .financial ratio ~ general al preturilor .financial indicators indice s.price index ~ al preturilor de consum . index ~ al costului vietii . industry industria alimentara .180 IND-IND indicator s.economic indicators ~ financtari . industrial industrialism s.railway indicator/ pole indicatori economici .industry ~ miniera . (dr.rectified index ~ de cantitate .home/cottage/ family industry ~ cauciucului . (dr. (dr.weighted in^ es individual adj.aggregate price index indici ponderati .car/automotive industry ~ de prelucrare a lemnului -woodworking industry ~ distractiilor/spectacolelor amusement industry ~ editorials publishing industry ~ extractive extractive industry ~ fbrestiera forest/timber/wood industry .general price index ~ individual al preturilor .wages index ~ bursier/al cursului actiunilor share index ~ corectat .t. joint indiviziune s. index of retail prices ~ al preturilor producatorilor producer price index ~ al salariilor . individual. industrialism industrializa v.cost-of-living index ~ al preturilor .) solvency ratio ~ de uzura .f.hotel industry/trade | metalurgica metallurgic(.) liquidity ratio ~ de solvabilitate .individual price index ~ sintetic al preturilor .paper industry | • ~ hoteliera . index ~ al strazilor .n.) joint ownership/ tenancy industrial adj.m.(indicele preturilor cu amdnuntuJ) consumer price index.printing industry . index adjusted seasonally ~ de cale ferata .) undivided.(fin.(fin. to industrialize industrial 5.index adjusted for seasonal variations.packing industry ~ constructiilor de masini — mechanical engineering/machine building (industry) ~ de automobile .mining industry ~ otelului steel industry ~ petroliera .street directory ~ al variatiilor sezoniere . indicator.the rubber industry ~ ceramica .f. 1..(care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale unei piete) brand development index ~ de lichiditate . industrialist industrie s. ~ frigului .wear index ~ financiar .oil/petroleum industry ~ poligrafica .pottery industry ~ chimica chemical industry ~ conservelor .food industry ~ casnica/artizanala .) several indiviz adj.quantity/volume index ~ de dezvoltare a marcii . cold! storage trade • ~ grea . n. m. (personal) personal 2.

f.) base inflatie s. inflationism inflationist adj.m.(impotriva concurentei strdine) sheltered industry ~ subvenfionata .hyperinflation. n.(dezinteresul unor proprietari de intreprinderi indtistriale de a-si muta societdtile in alte locuri mai propice desfdsurdrii activitdtii) industrial inertia inexigibil adj.related industries inertie s.IND-INF 181 ~ prelucratoare .subsidized industry industrii conexe . inflationary s.wine industry industrie-cheie/de baza .) primary industry ~ secundara .suppressed inflation inflationism s.(situatie in care inflatia.textile industry ~ timpului liber . runaway inflation ~ lenta/taratoare .leisure industry ~ transporturilor carrying trade ~ turistica . influence ~ ilegala — (presiune exercitatd pentru semnarea unui contract) (dr.process/processing/ manufacturing industry ~ primara — (care extrage si adund resursele naturale prin activitdti cum ar fi mineritui.hidden inflation ~ controlata . (adept al inflationismului) inflationist influenta s.show business ~ tertiara/serviciilor tertiary/service industry ~ textila .infant industry ~ principals staple industry ~ protejata .) undue influence informatica s.light industry ~ viticola .pent-up inflation ~ de crestere . (despre metale etc. undue.(cauzatd de emisiuni monetare excesive) money supply inflation ~ structurala . short squeeze ~ galopanta . inexigible.handicraft industry ~ noua .{care utilizeazd resursele industriei primare) secondary industry ~ spectacolelor .capital-intensive industry ~ cu perspective de dezvoltare -growth industry ~ locala .structural inflation ~ suprimata .tourist trade ~ u$oara . inflation ~ anticipata .f informatics ~ de gestiune .creeping inflation ~ prin cerere . information ~ ascunsa — (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie . agricultura etc.f. not due inferior adj.local industry ~ meste$ugareasca .f. poate contribui la cresterea economica) growth inflation ~ de penurie . inertia ~ industrials . in anumite conditii si proportii. (despre calitate) low.f.forestalled inflation ~ ascunsa/mascata .key industry ~ cu investitii man pe unitatea de produs .(cdnd oferta insuficientd exercitd presiuni de mdrire a preturilor) shortage inflation.business/administrative data processing informatie s. poor.(cauzatd de cresterea cererii agregate fata de oferta agregata) demand-induced/-pull inflation ~ prin costuri — (cauzatd de cresterea costurilor de productie independent de cererea agregata) cost-push inflation ~ prin moneda .

naval architect ~ de exploatare .f. offence.plumbing ~ de iluminat illumination plant ~ de operat cereale (mar. malfeasance. ship's/marine.(cu distribute inegald intre participantii la o tranzactie) asymmetric information ~ economica . n. to inspect.tax inspector.mechanical engineer ~ minier .government civil engineer ~ electrician .) bulk cargo handling facility ~ de punte . freezer ~ in aer liber/deschisa . agronomist ~ constructor . survey. maritime surveyor ~ de tonaj .(mar.outdoor plant .f. insolvency inspecta v.(mar. to survey. instability. transgression infrastructura s.) deck gear ~ frigorifica .technical inspection/survey ~ vamala .engineering insolvabil adj. (despre piata bursierd) volatile.) bulk grain-handling appliance ~ de operat marfuri in vrac . social (overhead) capital inginer s.forester ~ vamal . insolvent insolvabilitate s. to examine inspector s.m.customs inspector/surveyor ~ vamal maritim -jerquer ~ vamal terestru . (fluctuatie) unsteadiness ~ politica .f.(mar. breaking/infringement of the law.chief engineer ~ tehnolog .. loan administrator/officer ~ de registru/clasificare .political uncertainty instalatie s.f. sanitary inspector ~ silvic .agricultural engineer.mining engineer ~ silvic ..silvicultural/forestry expert ~ -sef. inspection.financial engineering ~ tehnica .operating/works engineer ~ de poduri si sosele . outfit. unstable.) tonnage ga(u)ging surveyor ~ financiar .refrigerating/cold-storage plant.f. inspector.customs inspection/survey instabil adj. (fluctuant) wide instabilitate s.land waiter inspectorate.economic information infractiune s.f. equipment.credit officer.inspector general ~ sanitar officer of health.182 1NF-INS contractuald incompletd) hidden information ~ asimetrica .electrical engineer ~ mecanic . surveyor. examination ~ de clasificare — (a registrului naval) survey classification ~ tehnica .m.marine board inspectie s. engineer ~ agronom .consulting engineer ~ de constructii navale . installation.f.} (classification) surveyor.process engineer inginerie s. (inspection) officer ~ de asigurari . inspectorate ~ maritim . engineering ~ financiara .civil engineer ~ consultant . inspector of taxes ~ general .(in sectorul asigurdrilor pentru accidente si incendii) insurance surveyor ~ de credite . plant ~ de apa . infrastructure.(mar.

(integrarea productiei cu sursele de aprovizionare si cu pietele de desfacere) vertical integration intensitate s. deficient. implement.(incdrcare.inspection tools ~ negociabile .insurable interest ~ public .to embargo.instrument of payment ~ financiar/de credit . forbiddance. (act juridic) (legal) d instrument ~ de plata .sanitary installation instalatii de santier . court (of justice) ~ civila . institutional institutionalism s.(sau invers) bank sweep arrangements ~ tehnice .insurance instructions ~ de exploatare . interest ~ asigurabil .budgetary institution ~ de binefacere .) shipowner's directions ~ de asigurare . (dispozitiv) device 2.criminal court institui v. direction. short. trad(e)able instruments insuficient adj. descdrcare) shipping facilities instanta s. (despre bani. institution.f. capitaluri) stringent integrare s. to train instruire s.working instructions ~ de folosire .) negotiable instruments/securities. establishment ~ bugetara . institutionalism instructiune s.public office ~ mandatata .f.f.import ban/ prohibition ~ de a executa ore suplimentare overtime ban interes s. order instructiuni ale armatorului .service instructions ~ de virare din cont curent in cont de depozit . in-house training instrument s.harbour/port facilities ~ portuare de operare .n.to put a lien on ~ un embargo . to set up.social integration ~ verticals .(yaloarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vdnzdri) capital intensity interdictie s. to institute.training within industry. instruction. (dr.(mar. to instruct.engineer regulations instrui v. prohibition ~ a importului .(fuziunea organizatiilor in aceeasi companie.public interest .design institute institutie s.t. to lay an embargo institute. insufficient.economic integration ~ orizontala . institute ~ de cercetari .research institute • ~ de proiectare . (despre stocuri.(fin. interdiction. integration ~ economics .') instance.f. (unealta) tool.n. n.site facilities ~ portuare .{cambia) inchoate instrument ~ monetar . 1. to establish ~ retentie asupra .corporate trustee institutional adj.charity/benevolent/ philanthropic institution ~ de stat . Qpusd integrdrii verticale) horizontal/lateral integration ~ sociala .monetary instrument instrumente de control .f. instrument. instruction. intensity ~ a capitalului .f. scarce. rezerve) low.t.f. training ~ in cadrul intreprinderii . ban. law court.INS-INT 183 ~ sanitara .credit instrument ~ incomplet de plata .civil court ~ penala .

to prohibit.m.merger broker ~ de schimburi valutare .(utilaje si constr agricole) deadstock ~ pe stocuri .f.(dr. inventory. internal.t. to interview interviu s.continuous inventory ~ de lada . intermediation. stocktaking (lista) list.) entry.packing list/note/sheet/sUj ~ fizic .financial intermediary ~ in comertui angro . interdiction.n. factor. middleman. forbiddance. (promo varea call. acting. interdepartmental intern adj.m. (a insera} to insert.assumption of an office. entrance 3.to intermediate.t. ad interim mterimats. go-between. (inregistrare in cont) (cont.agricultural implements ~ continuu . interview ~ nedirijat/nestandardizat . bargain maker ~ al fuziunii .f. domestic. a unei tranzactif) factorage ~ bursiera .t. to ban interzicere s.complete disability inventar s. to inundate 2.coming into force/effect introduce v.n.f. intermediary s. intermediate. to introduce. (piata cu o marfd) to glut invalida v.telephone interview interzice v.184 interimar adj.| tdtilor de antreprenor in interiond \ marilor companii) intrapreneurship | intrare s. provisional.) to invalidate invaliditate s. 1.produce broker a fi ~ . home interstatal adj. inside 2. invalidity.f.full-function wholesaler ~ in comertui cu marfuri . 1.physical inventory ~ mort . entrance ~ in posesie prin fbrta .(mentinut la zi) (con perpetual inventory .) ttt bring in. (is posesie) (dr. disablement ~ totala . inner s.) entry ~ in functie . temporary. bill.n. intermediate.exchange jobber ~ financiar .state/government interference ~ bancara . intermediary. banking support interventionist s.n.) forcible entry ~ in vigoare .i. to forbid. (a unei afaceri. (adept al interventiei statului in economic) interventionist intervieva v.informal interview ~ prin telefon . prohibition. a bdncii centrale pe piata financiar-bancard etc.stockjobbery.financial intermediation interministerial adj. agent.(pentru sustinerea cursului). to intervene interventie s. (o clauza) to put in inunda v.lot-size inventory ~ periodic . (tard) home intermediar adj. interior. entering. (al unui stat) inland. to interdict. to flood.(cont. (dr.) intervention ~ a statului . ban intraprenoriat s. interim interior adj. entrance 2. internal.t. interstate interveni v.f. interior. interior. (a statului in economic. (marfuri.t. 1. schedule ~ agricol . taking up duties ~ in posesie . propuneri etc. stockjobbing ~ financiara .) periodic inventory ~ permanent . (intre) to deal (between) intermediere s.(dr.) entry.n. disability.

to inventory investi v. fondurile de pensii si investitii.(constant si sigur) true investment ~ autonoma .t. (plasament) placement.(termen care desemneazd investitiile realizate pentru satisfacerea cresteru constatate sou estimate a cererii de bunuri economice) induced/ passive investments ~ speculative speculative investments ipoteca v.capital investment ~ directa .f.international/ overseas investment ~ necorespunzatoare .to overinvest investitor^.non-monetary investment ~ in strainatate .direct investment ~ etica ethical investment ~ excesiva overinvestment ~ externa .(cheltuieli de investitie care nu sunt induse de modificdri ale nivelului productiei.(investitor strategic) big investor ~ mic . investor ~ institutional . care procedeazd in mod regulat la investitii si care gestioneazd portofolii de man dimensiuni.financial investment ~ fixa (in infrastructura) fixed investment ~ involuntara .planned investment ~ privata .net investment ~ pe termen lung long-term investment. ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructurii) autonomous investment ~ bruta .w. negative investment ~ neta . to vest. placing ~ aducatoare de profit . mortgaging.to inventory. lockaway.foreign investment ~ financiara .f. hypothecation.community investment ~ cu rise scazut .(investitia uneifirme in actiunile unei companii din acelasi sector de activitate cu eel al investitorului) trade investment ~ comunitara/obsteasca .safe investment ~ straina foreign investment ~ straina directa foreign direct investment investitii de portofoliu . to take stock of an inventory inventaria v.gross investment ~ comerciala . investment.(in stocuri de mar/a.private investment ~ productiva productive investment ~ publica/de stat public/government investment ~ sigura .f. hypothecary a fi obligat ~ . mortgage.small investor investitie s. mortgage.(organisme care dispun de resurse importante.conservative investment ~ de capital . (a gaja) to pledge ipotecar adj. to draw up an inventory. to put out ~ excesiv . hypothec. lockup ~ planificata . cauzatd de productia pe stoc) involuntary investment ~ in obiecte de valoare . (a plasa) to place.1NV-IPO 185 ~ viu .unsuitability ~ negativa . handle) institutional investors ~ mare . to mortgage.t. precum companiile de asigurdri.portfolio investments ~ induse . to invest. (go/are) pledging ipoteca s.(septel) livestock a face un ~ .to be bound by mortgage ipotecare s. t. to hypothecate. (gaj) pledge .disinvestment.

economic history itinerar s.to encumber an estate with mortgage irosi v. itinerary.legal mortgage ~ maritima/navala .(ipoteca constituitd pentru o creantd nedeterminata) maximum sum mortgage ~ mobiliara . (maritim sau aviatic) lane ~ turistic tourist itinerary izvor s.mortgage by order of the court ~ legala . history ~ economica .186 IPO-IZV ~ aeronautica .aircraft mortgage ~ asiguratorie .(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard fdrd rang anterior) first mortgage ~ de rang inferior .n.spa .(ipoteca precedatd de unul sau mai multe ranguri) junior mortgage ~ de rangul doi . route.senior mortgage ~ prin inchiriere .(ipoteca secundara) mortgage wraparound ~ judiciara .endowment mortgage ~ contributiva/colectiva .graduated payment mortgage ~ cu dobanda variabila adjustable/ variable rate mortgage ~ cu termen scurt de rambursare -quick-pay mortgage ~ de prim rang .(care inlocuieste tin numdr de ipoteci existente) blanket mortgage ~ imobiliara . to squander. to waste istorie s. alcdtuitd prin contributiile mai muhor persoane) contributory mortgage ~ cu amortizare graduala/progresiva .t.(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard de rang posterior care se adaugd la ipoteca de prim rang) second mortgage ~ deschisa — (a caret sumd poate fi mdrita) open mortgage ~ echitabila . to raise a mortgage a greva un bun cu o ~ .(ipoteca neinscrisd pentru garantarea unui credit) equitable mortgage ~ generala/totala . spring ~ de ape minerale . way.chattel mortgage ~ preferentiala .f.(SUA) leasehold mortgage ~ principals .maritime/ ship mortgage ~ maximala .to mortgage.head mortgage a face o ~ .(ipoteca data unui singur creditor.residential mortgage ~ in bani .n.capital mortgage ~ invaluitoare .blanket mortgage ~ globala .

to get/to grow rich a se ~ rapid/peste noapte . (in tren) to entrain 3. to share (out). advance. to apportion. (a asana/a recupera un teren) to reclaim imbunatatire betterment s. to divide (among.f. (mar. to put (a region) under timber imparti v. (a inveli) to wrap (up) impachetare s.) (de persoane) embarkation. allotment. to afforest. (mar. (wearing) apparel ~ de protectie . (invelire) wrapping impaduri v. reclamation a face ~ funciare . enrichment. wear. to make rich/wealthy. (credit) credit. scindare) breakdown. packing. (in tren) entraining 2. to go aboard a ship 2. (scrisori) to deliver. (cu datorii. to appropriate land to improprietarire s. (distribute) distribution. (acordat unei intreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ bancar .protective clothing imbunatati v. (a distribui) to distribute. (cifre) (la) to divide (by) impartire s. to improve. loan.land improvement/betterment.r.t. apportionment. (marfuri) to ship. (. clothes. to enrich oneself. (alocare) allotment. to pack (up). to give out. to better 2. appropriation.f. (pomana) lo dole.r.bank advance/loan ~ conditionat/cu clauze restrictive tied loan ~ consolidat — (credit ipotecar pe termen lung.) ballastage imbogati v. sharing. embarkment. to package.?.) spread ~ a pietei . (oneros) burdensome tmproprietari v. 1.) to embark.f. (defalcare. (a parcela) to parcel out. acordat pentru o perioadd mai mare de 10 ani) permanent loan ./ 1. a scinda) to break down. money-making imbracaminte s.t. (man.t.t.time sharing impovara v.f. improvement.t. to put in possession of land. package. (intre) to partition.f.to strike it rich imbogatire s.f. clothing. responsabilitati) to saddle impovarator adj.) to spread. (in avion) to enplane v. enriching. (f?i avion) to enplane imbarcare . (repartizare a unui rise) (asig. (a alocd) to allot. assignment. (a repartiza un rise) (asig./\ imbarca v. to haul on board 2.) ~ continua improvement imbunatatiri continuous funciare . to enrich v.to reclaim impacheta v. division.) (persoane) to embark. (a defaica.t.(mar.market sharing ~ a timpului de folosire . to take aboard. (de marfuri) shipment. accomodation. (reformd agrara) land reform imprumut s.n. shipping (of goods) 2.t. (mar.t.>2 tren) to entrain 3. 1. between). 1. (in avion) enplaning ~ de balast . impozite. (carftle de joc) to deal out.

weekly loan/money ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta — (acordat caselor de compensate sas agentilor de bursa) daily loan/money.hard loan ~ rambursabil la cerere .call/loan demand.warehouse receipt loan ~ ipotecar .to raise/to conclude/to make a loan a lansa un ~ . rambursabil is \ rate lunare.straight/unsecured/ fiduciary loan ~ nerecuperabil . pentru achizi-tionarea de bunuri de consum) personal loan ~ -punte/de legatura .(credit care nu necesitd garantii suplimentare) signature loan ~ cu autolichiditate .money at call and short notice ~ reciproc .short (term) loan ~ pentru amortizare redemption loan ~ pentru masuri provizorii/ temporare .collateral loan.war loan ~ de stat government/public loan ~ de titluri securities lending ~ extern foreign/external loan ~ garantat .(credit. loan against collateral/security ~ de asistenta .(finantare interimard.long (term) loan ~ pe termen scurt .(in functie de rata primard a bdncii) floating prime ~ cu garantie .188 IMP-IMP ~ contra semnatura .to grant a loan a emite un ~ .stopgap loan ~ pentru o saptamana . (acordat agentilor de bursa) street loan ~ pentru tranzactii .aid loan ~ de razboi .(cu ipotecarea nave!) bottomry.dead loan ~ obligatar bond issue/loan ~ pe termen lung .(aranjament financiar prin care doua companii se imprumutd reciproc in vederea operatiilor de exportimport) back-to-back-loan ~ sindicalizat . acordat persoanelor fizice.(imprumut pentru finantarea activelor curente) selfliquidating loan ~ cu dobanda variabila .to issue a loan a face un ~ . dayto-day loan/money.(in vederea acoperirii necesarului de fond de • rulment) transaction loan 1~ personal .mortgage/real estate loan ~ ipotecar pentru imbunatatiri funciare development mortgage ~ tn doua valute (imprumut pe baza de obligatiuni emise in doua valute} dual currency loan ~ la termen .secured loan ~ garantat cu un stoc .(transformarea unui imprumut cu ratd flotantd intr-unul cu ratdfixd prin folosirea ratelor dobdnzii la termen) synthetic loan a acorda un ~ . imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ rambursabil in valuta tarii creditoare .syndicated/ participating loan ~ sintetic . (cu angajarea mdrfii) respondentia ~ negarantat .to float a loan . in special salariati. money at/on call ~ rambursabil la cerere si cu preaviz .time/term loan ~ maritim .

(cont.) on account of general average ~ contui beneficiarului .f.abroad ~ suspensie . (de impozite) collection. 1. (a promova) to advance. (cu personal) to staff. rang) high ~ comisar . (impozite) to collect.t.(dr.on joint account ~ contrapartida . (o cerere) to forward. to empower. cashing.t.t.express trust ~ pasiva — (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) (dr.) on account and risk of shippers ~ drum spre . (a platilor la o ipo-tecd) servicing 2. (sume) receipts. to encash.t. to raise. un mandat postal etc. (despre functie. proxy.effective.i. commission. (in numerar) to cash. (a delegd) to depute tmputernicire s. warrant. mar. (dr. to encash incasare s. pi. (un cec.t. raising. mar.1MP-INC 189 imprumuta v.(mar.in cash ~ plus sau in minus .) passive/bare/dry trust imputernicit s. (a lua cu imprumut) to borrow. (cu personal) staffing. (procura) power/warrant of attorney.in real terms ~ termeni relativi . on the staff. deed trust ~ de a semna -signatory power ~ expresa . (intr-o categoric) to grade incadrare s. 1. (bani) to accommodate with ~ cu camata . (persoand care ia cu imprumut') borrower imputernici v.in relative terms ~ tranzit .in transit ~ vigoare . (de datorii) recovery. (authorized) agent. returns. (datorii) to recover v. to man 2.acting as ~ comision . in ~ bransa .(despre mdrfuri pdstrate in antrepozit pdnd la plata taxelor vamale) under bond ~ numerar . (intr-un post) to take smb.) abeyant ~ termeni reali .sales revenue . (a da cu imprumut) to lend. takings. 1.in the trade/line ~ calitate de . power. proxy.) as per contra ~ contui . 1. o reclamatie) to lodge. procurator. (mandatar) mandatory. 1.) to cash. (a trimite) to send 2.flexible manning ~ intr-o categoric de salarizare labo(u)r grading incasa v.over or under ~ strainatate . (intr-o categoric) grading ~ flexibila cu personal .gross receipts ~ din vanzari . to promote inalt adj. attorney (-in-fact) 2. encashment. manning 2. to submit.f.with effect from inainta v.(despre o navd) under liner terms ~ cont comun .on commission ~ comun si pentru supravietuitor (formula dintr-o politd de asigurare de viata) joint and survivorship ~ conditii de linie . (reprezentant) representative inprep. to commission.(formula pe un cec) account payee ~ contui si pe riscul incarcatorilor (asig.(asig.f. effectual ~ vigoare de la data . mandate.to lend upon usury imprumutat s.) homeward-bound ~ garantie .m.high commissioner incadra v.for account of ~ contui avariei comune .) to warrant. incomings incasari brute/globale .m.) bound for ~ drum spre tara . (o plangere.(mar. trust.

(a unei legi.(fata de cantitatea men tionatd in conosament) short-shipped ~ in stare si conditie aparent bune shipped in apparent good order condition ~ in vrac . inland revenue/receipts.t.m.unsuitable loading/shipping ~ paletizata .! shipped. prin care banca aranjeazd ca documentatia de transport sd fie trimisd importatoruhu contra platii mdrfii) documentary collections ~ estimative . receipts and expenses/ expenditure ~ si plati . waterbome ~ pe punte .loading in bulk ~ la dana . (o nava) to freight.(mar. shipping 2. (despre nava) laden. 1.tax collector incaka v.(mar.f.(fdrd spatii libere) tight loading ~ in contui armatorului . (la plata) overcharging ~ compacta .(despre anumite mdrfw deck-loaded ~ peste marca .petty cash ~ nete .loaded with blanks ~ cu marfa usoara/usor .(pe unitatea de suprafata) maximum load ~ mecanizata .receipts and payments ~ totale total receipts ~ zilnice . (a unei proprietdti) trespassing 2. (de impozite.load per unit ~ prin greutatea proprie/moarta dead load | ~ si pontare in contui incarcatorului .lighterage ~ per unitate de spatiu .breach of contract ~ a drepturilor de brevet .) shipper's load and account ~ in vrac . collector. 1. lading. un contract etc) to infringe. load: and tally in shipper's account incarcat adj.(mar. tax revenue/receipts ~ marunte .flat-sided. to burden. 1. (o proprietate) to trespass (on/upon) 2. (a unei nave) freightage.daily receipts incasator s.turn loading/shipping. (de drepturi) violation. to load.shipped. 1.unit loading ~ pe slepuri . agent fiscal) receiver.estimated receipts ~ fiscale/din impozite .incomings and outgoings.loading on the berth ~ la rand .(serviciu bancar oferit exportatorului.hand loading ~ maxima .internal revenue. (drepturi) to violate.net receipts ~ si cheltuieli .190 INC-INC ~ documentare . shipment. breach ~ a contractului . to ship 2. (la plata) to overcharge incarcare s. payee. a unui contract) infringement. to lade.) shipper's load and tally.f. loaded condition ~ cu balast . (o lege.lightl) laden ~ cu marfuri generale . loading. overladen .breach of the regulations incarca v.patent infringement ~ a regulamentului . exacter.) gross terms loading ~ in contui incarcatorului .laden wit generals ~ in minus . loading in turn ~ manuala .machine loading ~ necorespunzatoare . exactor ~ de impozite .laden in bulk ~ pe nava . to break incalcare s.t.

distress cargo ~ in saci .coasting cargo ~ de cherestea .net load ~ nociva . carrying load ~ de tranzit .timber-deck cargo ~ de export .composite/mixed cargo ~ aruncata peste bord . lade.general cargo ~ de palet .working cargo. (instalatie) loader. consignment ~ fluida . shipment ~ a navei .ultimate load ~ mixta .. (transportatd cu nava. loader.bulk loader ~ de nava .(emandnd gaze care contamineazd alte mdrfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .m.inflammable cargo ~ in bale .(a navei) shipfull. (SUA) lumber cargo ~ de cherestea pe punte .containerizable cargo ~ contain erizata . load. freight. shipload.valuable cargo ~ de volum/cubaj .liquid cargo ~ maxima .elevating loader ~ de marfa in vrac . in-transit shipment ~ de umplutura .animal load ~ de cabotaj .oil/petrol/petroleum cargo ~ de produse albe .shipper.barrel(led) cargo ~ in lazi .incoming cargo ~ de intoarcere .deadweight cargo ~ incompleta .cargo in good condition ~ in vrac .fluid cargo ~ grea .f. loading installation ~ cu platforma .underloading ~ inflamabila .INC-INC 191 ~ . handler. loose bulk cargo ~ lichida .portable loader ~ si carau§ shipper and carrier incarcatura s.containerized cargo ~ cu miros specific .shipload. care se scufundd sau este dusa de valuri la mat) jetsam ~ avariata/deteriorata .broachable cargo ~ amestecata .bulk cargo/freight.untrimmed cargo ~ neta .penalty cargo ~ de animale vii .outbound shipment.timber cargo.outbound cargo ~ de import .frozen cargo ~ containerizabila . lading.filler cargo ~ de valoare . full load ~ congelata .full and down condition incarcator s.unsecured cargo ~ nepericuloasa .safe load ~ nerujata .pallet load ~ de petrol/titei .perishable cargo ~ ambalata violabila .case cargo ~ in primejdie .hydraulic loader ~ mobil .bag(ged) cargo ~ in stare buna .palletized cargo .commercial load ~ completa . shipment ~ alterabila . avionul sau autovehiculut) cargo.measurement cargo ~ expediata . burden.damaged cargo ~ comerciala .bale cargo ~ in butoaie .noxious cargo ~ paletizata .(de pe o nava in pericol.black/dirty cargo ~ de transportat -.homeward/inbound cargo ~ de marfuri generale .plin si la marca" .composite/mixed cargo ~ neamarata . ship loader ~ hidraulic .clean cargo ~ de produse negre . loading.

f. to.) to shut off tnchidere s. shutting down.subject cargo ~ rujata .equipment leasing ~ de instalatii industriale sau cladiri complet echipate .air cargo ~ umeda .192 INC-INC ~ pe punte — (mdrfuri periculoase. (un concordat) (dr. shipment on deck ~ pe unitatea de suprafata . chartering ~ a navei nude . to strike 2.default a intra in ~ de plata .t.f. hiring. (a maga-zinului) shutting up 3.dry cargo ~ utila .(afirmei) vacation shutdown ~ temporara a bancilor . mangal. (a unei obligatii) (dr. (un contract de asigurare maritimd etc. (a da sau a lua cu chirie) to lease.(care aduce navlu) paying load.(SUA) bank holiday inchiria v.moist/wet cargo ~ uniforma .to default incetinire s. (a ritmului de lucru de catre muncitori. 1.) to charter tnchiriere s. (un avion. shutdown.assumed cargo ~ prevazuta/prescrisa . 1. rush shipment ~ uscata . salvage ~ stivuita . (p afacere) to conclude. (lucrul) to leave off.dangerous/hazardous cargo ~ permisa . material lemnos) deck cargo/load. (despre socoteli) even inchide v. (a unui avion. (a da cu chirie) to hire out. renting.f. (a activitdtii. (un bilant contabil) to make up. negru defum etc.) dirty cargo ~ presupusa . o unitate economica) to close down. to let (off/out) 3.saved cargo. 1. to close.) shutting off ~ catre public — (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particulard/mchisd) going private ~ pe perioada concediilor . o navd etc. (un contract) to contract. 1. to rent 2. (o mtreprindere) to close/to shut down. despre o mtreprindere. despre o mtreprindere. ceasing. (dare cu chirie) let. to close with.uniform cargo ~ urgenta . to settle.plant leasing inclinatie s. electricitatea etc.) cesser ~ a obligatiilor contractuale frustration of contract ~ de plata . a electricitdtii etc. (spre un anumit comportament economic) propensity . (un cont) to rule off incheiat adj.) demise charter ~ de echipament . to stop. (magazinul) to shut up 3.(fdrd echipaj) (mar. shutting 2. letting 3. cessation.overtime cargo. 1.t.t. (a tdia gazele.f. to clinch.specified load ~ rubricata .) to compound 3.t. closing.(ciment. (tdiere a gaze-lor. pay/useful load tnceta v. to cease. 1.) to underwrite.f.tenant 4. (un tdrg) to bargain. (leasing) leasing 2.stowed cargo ~ transportata cu avionul .permissible load ~ prafoasa . (dare sau luare cu chirie) lease. to knock off incetare s. fdrd declansarea efectivd a grevei) slowdown incheia v. hire. to discontinue. (a lua cu chirie) to hire. (a unei intreprinderi) closedown. a unei nave) charterage. (activitatea. to shut 2. cu volum mare.unit load ~ periculoasa . (luare cu chirie) tenancy 4. payload.trimmed cargo ~ salvata . o unitate economica) closedown 2.

propensity to save ~ spre import . to hand over. setting up.t. bonificatii etc.propensity to consume ~ spre economic .(a obligatiilor contractuale.) employees' amenities inlocuire s. (a unui contract. a unei nave etc.t. registry ~ a navei . replacement.f.f. execution ~ partiala .average propensity to save ~ spre consum . salarii.credit freeze ~ a preturilor price freeze ~ a salariilor .marginal propensity to consume ~ marginala spre economic marginal propensity to save ~ medie spre consum .r.wage freeze Tnlatura v. to meet. a sala-riilor. (a unei societdti comerciale) flo(a)tation. (a unei societdti.f.to fulfil(l) customs formalities indeplinire s. a unei corporatii) incorporation mgheta v. (o societate comer-ciald) to float.m. un angajament) to perform. (p societate.to serve writ on . o corpo-ratie) to incorporate infiintare s. (o societate.average propensity to consume ~ medie spre economic .f. fapt care atestd existenta contractului) part performance indreptar^. a conturilor etc.propensity to invest Tndatora v. to make easier inlesnire s.inventory turnover inlocuitor s. to discharge.t. 1.(al produsiiliii autentic) close substitute ~ de proasta calitate . foundation.f.) registration. counselling profesionala vocational counselling inHinta v. establishment.t. substitute.ship's registry inmana v. to store. (a face datorii) to fall/to get/to run into debt. to establish. (a preturilor.«. deputy. to honour. commutation ~ de inventar uzat . to form.(al produsului autentic) distant substitute Tnmagazina v. to fulfil(l).f.t. to found. to set up.1NC-INM unei r-una ~ marginala spre consum . substitution. freezing ~ a chiriilor (de cdtre stat) rent freeze ~ a creditelor . (un concurenf) to forestall inlesni v. accommodation 2.t. to warehouse inmatricula v. to be in debt mdatorat adj. a unui automobil.) to freeze inghetare s. a unei obligatii.f.(transport gratuit. (a unei societdti. to facilitate. (inlesniri acordate salariatilor in afara salariului) amenities inlesniri pentru salariati . facility. o navd etc) to register Tnmatriculare s. (un contract) to execute ~ formalitatile vamale . guide indrumare s. credite etc. (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternate director ~ apropiat . carrying out.propensity to import ~ spre investitie . un auto-mobil. handbook.t. (preturi. discharge.) freeze.t. to carry out. pi. a unui angajament) performance. formation. o obligatie. to deliver ~ cuiva o citatie . (un contract. indebted indeplini v.

(mentiune) superscription ~ a marcilor de comert .(cont.f. to set down. (documente intr-o arhiva.mortgage note insiloza v.t.to make out an invoice ~ un extras de cont . (pe o lista} enlistment.(indusi^ punted) (mar.(in documente) false entry ~ ipotecara . to bag.f. (la hotel) checking in. (inregistrare) registration. entry.) to alienate insuma v. to charge. cheat. to write down.t. (a consemna.to make up 4 statement of account I intreg adj.) full reach and burden . un fisier) filing.t. (documente intr-o arhiva. to sign in ~ gresit . to cheat. to bill. to totalize. to commission. menfiuni) to superscribe ~ pe ordinea de zi . entry.t. (intr-un registru) booking.registration of trade marks ~ falsa . entire. registry. certificate. to enrol(l). siloing.) to misenter ~ restante .) to make up the average ~ o factura . un bilanf etc. (a escrocd) to swindle. full.f.tnregistra v. fraud. al unui document) to docket v. (despre sume de ban^ even J ~ spatiul de Tncarcare . to sow insarcina v. al unui document) docketing.(de avarie comunS^ (asig. appointment intocmi v. double dealing. entry. (nutret) to ensile insilozare s.t. (pe o lista) enlistment. to total. (de afaceri) meeting. (a amdgi) to deceive in§elatorie s. a nota) to write down. (a consemna.t.(cont. to bill.book entry ~ finala (cont.(cont.to place/to put on the agenda inscriere s. un protect^. (consemnare. to fake up. to enter (up). to sack insamanta v. (un plan. to enrol(l). (intr-un registru) to book. notare} writing down. (consemnare.) misentry ~ ipotecara . notare) record. to rook.f.) postentry insacui v. (intr-un registru) booking. entry.o dispasa . (un document. check-in ~ contabila . (la hotel) to check in.n.t. enrol(l)ment. (pe o lista) to enlist. (escrocherie) swindle intalnire s. whole. (numele.r. un fisier) to file. (a mregistra) to register. a nota) to record. (de nutret) ensilage instraina v. to enter (up). setting down. setting down. (co/»j plet) complete. (a incredinta ciiiva) to entrust with mscrie v.) supplementary entry ~ ulterioara . (pe o fisd continutui unei partide de marfuri. registering. to enter (up).t. note ~ ipotecar .t. registration. to enter (up). to set down. writing down. to draft . enrollment. mar. record. (pe o fisd a continutului unei partide de marfuri.registration of mortgages inscris s. fake. to toi up insela v. (intr-un registru) to book. to silo.f.r. document. to register.) closing entry ~ gresita . (dr. to record.registration of mortgages ~ suplimentara (cont. deed.to lag behind inregistrare s. (pe o lista) to enlist.) to draw up.

to assemble.r.state (-owned) enterprise ~ deschisa . entrepreneur intrerupe v.to vest smb.f. education ~ elementar . (societate. (corespondentd) to keep up intretinere s.f.t.f. (fabrica) factory. exploatarea) to shut down.technological obsolescence investi v. com-panie.t. (pe cineva.t. meeting. {antrepriza) enterprise 2.n.f. to ivest/to vest (in.higher/university education ~ tehnic . assembly. (despre o comisie) to meet intrunire s.t. shop.{care angajeaza si muncitori nesindicalizati) open shop ~ inchisa .secondary education ~ profesional . ~ pe cineva intr-o functie . {tehnicd) maintenance. (predare) teaching ~ la distanta . {despre afaceri. (a pdstra) to keep. initia-tivd) undertaking. to discontinue.t. (politico) rally invatare s. 1. to gather.primary/elementary education ~ mediu .vocational education ~ superior .f.small and medium-sized companies intreprinzator^.small company/business ~ particulars .INT-INV 195 intreprinde v.f.ni.) to cut off intretine v. a lua in antrepriza) to undertake mtreprindere s. (alimentarea cu apd. revival .to vest rights in smb.{afacere riscanta) adventure. (conditii. corporation. upkeep. to correspond to v. (a intreprinde. to interrupt. a siispenda) to suspend.preventive maintenance ~ §i reparatii . 1. firmd) company. (societate care executd hicrdri in antrepriza) enterprise ~ cu tratament preferential (acordat membrilor de sindicat) preferential shop ~ de stat . industrial unit. reunion. (a cuiva) maintenance. gaze etc. enterprise. alimony 2.private enterprise ~ riscanta .large company ~ mica . (a sista. cerinte) to meet. (alocatie) allowance.(in care sunt angajati muncitori nesindicalizati cu conditia ca ei sd devind membri ai unui sindicat in termen de 30 de zile de la angajare) union shop intreprinderi mici si mijiocii . 1. a initia.operating maintenance Tntruni v. undertaking. (a afacerilor. (brusc) to break off. to support.maintenance and repair ~ $i reparatii curente . learning.r.(care mi angajeaza muncitori nesindicalizati) closed shop ~ mare . (actiune. with power ~ pe cineva cu drepturi . {in sedintd) to sit. (morald) obsolescence ~ tehnologica . with) ~ pe cineva .distance learning Tnvatamanti'. service ~ periodica . with a function Tnviora v. establishment. plant. {in bund stare) to keep in repair/good condition 3. firm. to revive Tnviorare s. to keep 2. a activitdtilor) rally. o familie) to mantain. support. activitdti) to rally. (functionarea.to vest smb. wildcat ~ sindicalizata .technical/engineering education invechire s.

1.f. to come to an agreement/understanding 2.196 iNV-PsZ mvoi v. to endow. 1.t. to come to terms/an agreement invoire s. leave v. to settle/to strike a bargain. (de la serviciu) to take leave (of absence) invoiala s. (cufonduri etc. leave (of absence). (a permite) to permit. (a con-.to conclude/to make.r.t. (reciproc) to agree. agreement 2.s'/wri) to consent. to give smb.f.} to furnish . to haggle 3.) compassionate leave inzestra v. bargain a cadea la ~ .(deces in familie etc. (a se tdrgui) to bargain. to give one's consent. casual leave ~ pentru motive personale . to allow 4.

stock exchange speculations ~ Ae management .to speculate (on the stock exchange) ~ la loterie . game ~ de bursa . (financiard) embarrassment.} to bear.f.(contract de colaborare intre mai mniti agenti economici care isi combind resursele pentru realizarea unui protect comun.n..to sue/to summon smb. juridical. adjudication. to speculate on a rise ~ la bursa .receiver (in bankruptcy).contractual . to pass sentence on ~ in contumacie . jurisconsult.J jena s. judge.m. jurist. (proces} trial.. jury(men) juridic adj. to adjudicate.judg(e)ment by default ~ in ultima instanta .examining judge ~ recuzat ./.judg(e)ment by court of last resort a da pe cineva in ~. (forma de asociere intre doud sau mai midte persoane fizice si/sau juridice in scopul formdrii unei noi societati en personalitate jiiridicd pentru atingerea unui obiectiv specific) joint venture '. judecator s.director's tally joc s. juryman.to hear an appeal judecata s. to try. half.) end game joint venture s. sentence ~ contencioasa . legal jurisconsult s.m.) to judge.n.n.to put in the lottery judeca v. to speculate on falls ~ a la hausse — (mcercdnd sd provoace o crestere a cursului) (bur.) to bull. legal adviser/expert .f.t.game of chance. (dr.business game ~ final — (strategic! finald adoptatd pentru un prodiis sail o imitate economica) (man.judg(e)ment in disputed matters ~ de fond -judg(e)ment on the merits ~ in contumacie . straitened circumstances jeton s. straits. asignee in bankruptcy jumatate s.f.) moiety ~ de norma . (dr.half time ~ -jumatate . (a juca jocuri) to game. to sentence.associate judge ~ de instructie .m. (care tine loc de monedd) token ~ de prezenta .tally ~ de prezenta a unui membru din consiliul de administratie . at law/in court. judg(e)ment. to proceed against smb. (pe bani} to gamble ~ a la baisse — (mcercdnd sd provoace o scddere a cursiilni) (bur.YA.to default ~ un apel . judicial. juror. pi. fdrd a se realiza o societate comerciald} joint venture contract juca •i'. (sentintd^ ^A^^ms. magistrate ~ asesor .half-and-half jurat s. counter.challenged judge ~ sindic . gamble ~ de simulare/gestiune/intreprindere .management game ~ de noroc .

customs territory jurisprudents s.198 jurisdictie s. jurisprudence.concurrent jurisdiction ~ sumara . case/statute/judge-made law.maritime jurisdiction ~ penala . jurisdiction ~ consulara .summary jurisdiction ~ vamala .f. the practice of the courts.criminal jurisdiction ~ simultana .well-established jurisprudence .contentious jurisdiction ~ de apel .exclusive jurisdiction ~ maritima .consular jurisdiction ~ contencioasa .appellate jurisdiction ~ exclusiva .f. the precedents of a case ~ constanta .

B>| institute legal proceedings against smb- .) books of first? original/ prime entry a trece in ~ . {local) sheet.n.f. journal.(conl.fashion magazine/journal ~ order . (monitor oficial) gazette 2.) to journalize justitie s.(cont. (news)paper.) statement of cash receipts and disbursements ~ de moda . 1. (cotidian) daily paper.(conl. (cont^ journal. book ~ al incasarilor in numerar .JUR-JL'S jurnal s. justice a deferi pe cineva justitiei .(cant.| cash receipts journal ~ de casa .

kilowatt-hour recorder.n.m. kilogram(me) kilolitru s.m.K kilogram S. kilowatt ~ -ora . kilolitre kilometraj s.n.PZ. (hdrtie rezistenta folositd la ambalaj) kraft . kraft s. mileage tachometer kilowatt s.

wool-spinnmg mill leafa s.on demand.f.) at best ~ cerere . cum ar fi o companie sifiliala so) at arm's length ~ livrare .t. (o companie.packing case lansa v. (un plan.m.amidships ~ noroc .) at ship's rail ~ bord/pe nava . bin.) at and from ~ termen forward ~ timpul cuvenit . aboardship. (o subscriptie) to start.f.chain of command ~ voluntar .L \aprep.(despre o tranzactie care nu se realizeazd intre doud parti inrudite. laboratory ~ pentru analize de titru .(operatic prin care vdnzdtorul isi poate alege data tranzactiondrii efective a actiunilor intr-un interval determinat de limp) (bur.(asig.(bur. (pentru muncitori} wage(s) leasing s.at sight laboratory. n.) seller's option ~ balustrada navei .(totalitatea activi-tdtilor interdependente desfas'urate intr-o corporatie) (man.aboard.) value chain laptar s.(asociatie de detaili^ti care a convenit sd cumpere de la un singur angrosist. (fermd) dairy largi v.(in ordinele de vdnzare/cumpdrare) (bur. dairyman.) as at ~ distanta/respect . to enlarge.ashore ~ mijiocul navei . to raise. (cutie) box ~ de ambalaj . to issue.f. milkman laptarie s.n. chain ~ de conducere .f. cu multd publicitate) to break lants.n. in schimbul unor facilitdti §i avantaje) voluntary chains lantui valorii . (magazin) milkshop.) to launch 2.) at or better ~ data (cont. 1.at adventure ~ paritate/valoarea nominala (bur.assay office lada s.(despre o platd) (in) due course ~ vedere .at (the) market ~ scadenta . at ~ alegerea vanzatorului .f (pentru intelectuali si functionari) salary.on delivery ~ mal/tarm . o navd etc.) at par ~ pretui pietei .at maturity. wool lanarie s. case. (cu capac) chest. (sistem de finantare a investitiilor prin care o firma inchiriazd masini si utilaje moderne de la societdti specializate) leasing . un produs etc. (piata de desfacere) to widen. (un imprumut) to float. (despre o sumd depusd in banca} at call ~ cursul/pretui specificat sau la un curs/pret mai bun .t. to extend lana s.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsa-bilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcatd) (mar.per cent ~ si de la . mar. when due ~ suta . ashipboard ~ eel mai bun curs/pret .

timbering. wood. legality.f. market gardening lemn s.insolvent law ~ fondului funciar . to legislate. ' (meserie) carpentry. 1.to give effect to a law legifera v.antitrust legislation legitim adj.f.to carry out/to put into force a law a avea putere de ~ .land law ~ generala a cererii .skeleton law ~ constitutionals constitutional/ organic law ~ dispozitiva . vegetable growing.f. act.patent law ~ cererii si a ofertei . (cherestea) timber. angajamente legale) to bind. law in force ~ neaplicata .law of supply and demand ~ falimentului .active law.company legislation legislatie antitrust . legislation legislatia asigurarilor sociale welfare legislation ~ muncii .t. (cherestea) timber. (a testa) (dr. woodcutting \evier s. to bequeath legal adj. (a autentifica) to legalize.n.dormant/unapplied law ^egea accidentelor de munca -workmen's compensations act ~ brevetelor . legal. legitimate. to certify. 1.general law of supply ~ marinei comerciale . law. un titlu) sound legalitate s. (prin contract.yielding law ~ economica economic law ~ electorala .general legatee/devisee. rightful.) to legate. (de bunuri imobiliare) devisee ~ cu titlu particular .statute of limitation a aplica o lege . lawfulness legaliza v. (legal) legal legumicultura s.merchant marine act ~ pescuitului .m. (dr. (imobiliar) devise legatar s. to tie up 2. (lemne) wood.f. lawful. to authenticate. (dr.particular legatee/devisee ~ cu titlu universal .f.general law of demand ~ generala a ofertei . (despre un drept. finance/capital lease ~ operational .financial leasing.trade relations lege s. enactment ~ antidumping antidumping law ~ antitrust . residuary/sole legatee legatura s.) (mobiliar) legacy.LEA-LEV 201 ~ de echipament .(locatie in care locatorul intretine si finanteazd activul fix) operating leasing lega v. (a unei constructii) timberwork 2. (depozit) wood yard 3.to possess force of law a eluda ~ . (la notarial) to notarize legat s.f. (lege emisd de parlament) statute. to attest.election law ~ in vigoare . (SUA) lumber lemnarie s. to enact legislativ adj.fishing law ~ prescriptiei . (legitim) legitimate.labour legislation ~ societatilor comerciale .t. connection. link. legislative legislatie s. relation legaturi comerciale .to evade the law a pune o ~ in vigoare .) (de bunuri mobiliare) legatee.n.equipment leasing ~ financiar/de finantare . leverage .antitrust law ~ -cadru .n.t.

(disponibil) available. (neocupat) vacant.f. (interesele) to endanger.free on board and (free) stowed ~ -profesionist .w. (despre un drum) clear.free trade ~ si fara sarcini .(marfa se ridicd de primitor de la bordul navei) free from alongside. book | ~ de banca (cornet de depoziqi passbook.f.freedom of contract ~ de actiune .la bord . bookseller librarie s. {imagined.free in and out stowage/stowed ~ de cheltuieli la incarcare.free of all charges/expenditures/expenses ~ de orice rise si cheltuieli in contui navei . (despre zi) off. 1.free (of) lighterage ~ de cheltuieli .) operating leverage leza v. varsat. freedom ~ contractuala . inclusiv lucrul in magazii . open.free and clear unencumbered libera circulatie a fortei de munca -free movement of labour ~ initiativa .free froi.de la nava la nava" free out of sea vessel ~ de cheltuieli la descarcare free out/discharge ~ de cheltuieli la descarcare. reputatia) to injure. unengaged. exclusiv rujarea . libret5'. {despre un post) void 4.f. liberalizationderegulation ~ a circulatiei capitalurilor deregulation of capital movement libertate s.free in and out ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare.free in and stowage/stowed ~ de orice avarie . inclusiv rujarea .free on board and (free) trimmed ~ la bord si stivuit . in vrac) loose ~ de cheltuieli .free in and out.(asig.n.freedom of action ~ economica . inclusiv stivuirea si rujarea . liberalism liberalizare s. (in afara orelor de serviciii) off duty 5.free out from vessel's holds ~ de cheltuieli la incarcare-descarcare si stivuire ..t.free of all risks and expenses to the vessel '. free on board ~ la bord si rujat .) free of all average ~ de orice cheltuieli . free. {despre persoane) free. 1.i/of charges. (autonom} autonomous 2.free in excluding trimming ~ de cheltuieli la incarcare. (gratuit) gratis.free initiative liberalism s. to be detrimental to liber adj. disengaged.202 LEV-LIB ~ operational — (masura in care sunt utilizate costurile fixe in exploatarea firmei) (fin. (magazm) bookshop 2(pcupatie) book trade. free (of charge) 3. deposit/depositor's book ~ de economii savings book .economic freedom librar^.free in including trimming ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare . (desfdcut. free of expenses ~ de cheltuieli de alimbare . mar. (independent) independent.freelance ~ schimb . bookselling . stowed and trimmed ~ de cheltuieli la incarcare si stivuire . n.

«. secondary/high school ~ industrial . (soldare) clearance (sale). settlement. fluid 2. closeout.LIC-LIC 203 licenta s.export licence ~ de import .f.t. clearing ~ in vama la plecare .compulsory winding-up. 1.f. (o societate) to wind up.) clearance outwards ~ in vama la sosire . (permis) permit ~ de export .(a unei societdti) voluntary winding-up/liquidation ~ voluntara a actionarilor -members' voluntary winding-up/ liquidation ~ voluntara a creditorilor .) succeeding account/settlement a fi in lichidare .import licence ~ de prospectiune . (o afacere.) clearance ~ a activelor . liquid.creditors voluntary winding-up/liquidation lichidarea urmatoare (bur.) (ship's) clearance. (a iinei afaceri.to be in liquidation a intra in ~ .) cash settlement . (diploma) licence. liquidation.) settlement of succession ~ curenta . operatii care due adesea societatea lafaliment) dividend stripping ~ a soldurilor . exploatarea rezervelor/dividendelor si vanzarea actiunilor. windingup by the court ~ silita .(mar.) settling. to wipe off/out. (autorizatie.clearance/bargain sale ~ a stocului inaintea inchiderii -(unei intreprinderi) closing-down sale ~ a succesiunii . to pay up. to liquidate.trade school lichid adj. to clear off.(dr. (stocul de materii prime sau produse finite) to run down.(pentm descoperirea zdcdmintelor de hidrocarburi} exploration licence ~ generala deschisa . (bur. fie pentru lichidarea activelor nerentabile si realizarea de noi investitii in firmd) asset stripping ~ a dividendelor .(bur. a unei tranzactii etc. (a unei societdti) winding up.(cisupra unui brevet de inventie) compulsory licence ~ partiala/cu clauze restrictive restricted licence ~ pentru vanzarea bauturilor alcoolice numai cu mancare . (acliitare) liquidation. (stocul de mdrfuri) to sell out/up.) to settle. (o datorie) to liquidate.) liquid. to close out.) to clear lichidare s.(preluarea controlului asupra unei companii. ready.on licence ~ permitand vanzarea bauturilor alcoolice pentru consum la domiciliu . (vdnzare integrald) sellout.(bur. (fin.(achizitionarea ieftind a unei societdti fie pentru revdnzarea activelor si inchiderea firmei. o tranzactie etc. {in vamd) (mar. 1.enforced/forced liquidation ~ voluntara . (a soldo) to clear.in vama (mar. (in vamd) (mar.to go into liquidation .) settlement. brevet} licence.) current settlement ~ in numerar . degree 2.(fdrd restrictii la import) open general licence ~ obligatorie .) clearance inwards ~ judiciara .(mar.off-licence liceu5'. quick lichida v.table licence ~ permitand vanzarea si consumul bauturilor alcoolice in local .

(a participa la licitatie) to bid. bidder.f. (a vinde la licitatie) to (sell by) auction licitant s. insolvency practitioner. auction ~ mchisa .(licitatie i care se coboard pretui pand se gase^t un cumpdrdtor) Chinese/Dutch auctior ~ deschisa . mar. lawful.market leader ~ de pret — (firma care. to limit.) open outcry ~ englezeasca .204 LIC-LIN lichidat adj.) average adjuster/stater/taker . (persoand care conduce i licitatie) auctioneer licitatie s.public auction ~ simulata — (pentru a urea pretui mock auction a fi vandut la '-' . (pentru furnizarea de mdrfuri.provisional liquidator lichiditate s.to bring/to put/to sen to the hammer lider s. leader ~ de cost . language i ~ comun de programare orientat |1 probleme economice .) liquidator. official receiver. licit licita v.f. 1. executarea de lucrdri) to tender v. (articol van<h ieftin pentru a atrage clientela) (corn. auction. (drep. are iniliatm stabilirii preturilor) price leader i limbaj s. (SUA) vendue ~ chinezeasca/olandeza .coming business oriented language | limita v.m.) cleared lichidator s.(asig. servicii. (mflatia) to curb .i. (pentru obtinerea de contracte) tenderer licitator s.{bur.t.m. liquid funds/assets ~ a firmei . to restrict. (fin. aceasta exprimdnd valoarea netd a patrimoniului societdtii respective) liquid assets licit adj. receiver in bankruptcy.n.closed auction ~ publica . public sale (pentru obtinerea unui contract tender.) liquidity.t. conservator ~ de avarie . leader 2.firm's liquidity ~ bancara banking liquidity ~ financiara — (capacitated unei mtreprinderi de a se adecva rapid angajamentelor financiare) financial liquidity ~ internationala .(firmd care detine fata d concurentii ei un avantaj important4 ceea cepriveste costui) cost leader ~ de opinie .(licitatie la car ofertele de achizitie sunt jacul incepdnd cu un pret de descliidere si s continud pdnd cand mmem mi ma liciteazd peste pretui maxim) Britis.m. (w vama) (mar. 1.to come/to go/to fai under the hammer a scoate la ~ . (numit de instantd pentru a inchide o firma falita) (dr. (despre socoteli) even 2.provizorm . to abridge.m.opinion leader ~ de piata .(totalitatea mijioacelor de platd de care dispune banca centrald a unei tan pentru utilizarea lor in vederea realizd'-'ii soldului operatiilor comerciale si financiare externe ale tarn respective) international liquidity ~ patrimoniala — (maswa m care o unitate economicd poate face fata datoriilor pe care lea garantat cu patrimonial de care dispune. acliondu intr-un anumit domeniu.

(cu arbori pentru cherestea) timber line ~ de credit . (de drepturi) abridg(e)ment. intr-una sau mai multe volute) multicurrency credit line ~ de depou .) chain of distribution ~ de incarcare .line of credit. (a inflatiei) curb ~ a clauzei raspunderii .) coastal line. ceiling lingou s. (de aw sail argint) bullion ~ cu titlu legal .bus line/service ~ de cabotaj .river line ~ de navigatie oceanica .production line ~ de produse . load waterline ~ de navigatie .) leadline.) floor ~ legala de creditare . (a preturilor.product line.ocean line ~ de productie . credit line ~ de credit bancara speciala .(linie de credit ce poate fi utilizatd. ingot. line lima pietei de capital . range ~ de telecomunicatii .(de aur sail argint monetar) standard bullion.) line of command ~ de credit .(dintr-un anumit sector} voluntary exports restraints limitat ad].(pentru pensionare) age limit ~ inferioara .credit limit/ceiling ~ de tara — (limita riscului de tara) (fin. limitation. limit.lower limit.legal lending limit ~ superioara .(reprezentarea grafted a relatiei dintre rise si rata necesard a rentabilitdtii) capital market line ~ aeriana .(corn.communication line ~ de transport .assembly line ~ de autobuz .) selling limit ~ de varsta . coastwise sea lane ~ de cale ferata .(man.(mar.dividend limitation/ restraint ~ a succesiunii . restriction.{bur. sovereign risk limit ~ de uzura .) limitation of liability clause ~ a dividendelor .(la descendentii dintr-o anumitd lime sau un anumit sex) tail ~ voluntara a exporturilor . la alegere.airline.railway line ~ de comanda .shipping line ~ de navigatie fluviala . (in limp) deadline ~ climaterica a padurilor . airway ~ bugetara — (grup de produse pe care un consumator Ie poate cumpdra in functie de venitui propriu) budget line ~ de asamblare/montaj .n.LIM-LIN 205 limitare s. bar.(asig.upper limit.fine bullion lingouri monetare . mint fine bars linie s.special bank credit plan ~ de credit multivalutara .yard line ~ de distributie . restraint.transport line .wearing limit ~ de vanzare .f.f. a salariilor etc. restricted limitata la capitalul subscris (despre rdspunderea actionarilor) limited by shares ~ la suma garantata de actionari {despre rdspunderea actionarilor') limited by guarantee limita s.ingot of legal fineness ~ de aur sau argint pur . limited.) country limit.{mar.f.

(bur.) cause list .'ri .(unbarcati pe o . (indisponibilitate) unavailability. nevoie.(alocatii bugetare pent intretinerea familiei regale) civil list ~ de asteptare/solicitanti . 1. want. (sterlina) pound sterling lista v.cash shortage ~ de resurse .railway siding ~ moarta .short delivery a da ~ la cantar .agi] schedule ~ civila . dearth.slack business ~ de bani .(c. dintr-o marfa etc.list of goods ~ de marfuri interzise .want/scarcity of goods ~ de mana de lucru .telephone line ~ transatlantica . sau intr-un avion) passenger list ~ de preturi . shortage in weight ~ la livrare .) run ~ de curs'. (din instanta) (dr.resourcelessness ~ de titlu de proprietate . shop bill.waiting lii ~ de control . produse^ etc. unavailableness 2.) no dealings ~ de utilitate .) quotation lis quote sheet ~ de echipaj .to be scarce of lira s. bill. stringency.money pressure/scarcity/ stringency. (penurie) scarcity.check list ~ de cotatii — (la cumpdrare sa vdnzare) (bur.) short.) illiquidity ~ de marfuri .f.) schedule ~ a marfurilor de export .to give short weight a duce ~ de .) crew/ship lu ship's ledger ~ de investitii financiare red mandate . insuficienta) lack.f.export list .(m cazul recipientelor cu marfuri lichide) short of content ~ la cantar/greutate . (absenta) absence.) tail female ~ tehnologica .free list] ~ de pasageri . wantage.scarcity of capital ~ de cumparatori . ] list/current.t.banned list ~ de marfuri nevamuibile .(c.scarcity of labour ~ de numerar .(dr.process/operation line ~ telefonica .(bur.bill of materials ~ de marfuri . shortfall. shortage. scarcity of money ~ de capital .) tail male ~ succesorala femeiasca .priority list ~ de procese . (de preturi.import list i ~ a scadentelor debitorilor . (dintr-o cantitate. (deficienta) deficiency.(dr./) fast freight line ~ de transport maritim de marfa cargo line ~ ferata uzinala .) sellers no buyers ~ de lichiditati .f.) want of title ~ de tranzactii ./) blind/dead-end track ~ regulata . (in transpor table of charges/fares ~ de preturi tarifare tariff list ~ de prioritati .disutility ~ din continut .(bur.(dr.(lista de titluri de valoarej^ cdror cumpdrare este recomanda investment list ~ de materiale .short weight.(mar. (necesar. (neajuns) drawback.(de navigatie) regular line ~ succesorala barbateasca .transatlantic line lipsa s.(dr.(bur. lira. ~ a marfurilor de import .) default ~ de actiuni/acoperire .(fin. list.schedule of prices. (a cotd) (bur.) short of stock ~ de afaceri .) to list lista s.206 ~ de transport de marfa de mare viteza .

littoral livada s. contentious. delivered ~ contra warant . deposit/depositor's book ~ de economii savings book .part/partial delivery ~ peste bord . (imitate de masura pentru greittate) pound livret^.delivered sound ~ la frontiera .t.delivery on call '.delivery on acceptance ~ la bordul navei .short delivery ~ la acceptare .table of allowances ~ de subscript!! . litigation. n.) delivered/delivery alongside ship ~ partiala . (a furnizu) to furnish. seaside.to misdeliver ~ in intregime .delayed delivery ~ defectuoasa .express delivery ~ franco delivered free ~ franco domiciliu .subscription list ~ electorala .patent documents litigios adj.actual delivery ~ eronata/gresita .) official list literatura s.poll ~ oficiala .contract supplies ~ esalonate .?!. (furnizare) furnishing. to supply ~ gresit .) overside delivery ~ restanta — overdue delivery livrari contractuale . supply ~ altei nave — (prin transbordare) delivery overside ~ buna . to deliver.staggered deliveries livrat adj.(mar.delivery free domicile ~ imediata .la termen forward/future delivery .f. brosuri.) sales literature ~ de brevete de inventii .(reclame.stored terms ~ in bune conditii .n.misdelivery ~ expresa/rapida . orchard livra v.delivered duty paid livra s. taxele vamale neplatite . cataloage etc. delivery. taxele vamale platite .(care confine cursurile zilnice) (bur.full delivery ~ completa in bune conditii . literature ~ comerciala .(de tithiri de valoare ale cdror caracteristici corespimd exigentelor burs i ere salt contractuale) good delivery ~ completa .f.(mar.langa nava/sotto palanco .prompt/spot deliver)7 ~ incompleta/in minus . seaboard.to litigate literal s.delivered at frontier ~ . seashore.(marfa transportata) to deliver in full livrare s. litigious.LIS-L1V 207 -• de reduceri fiscale .delivered duty unpaid ~ .(mar.safe and full delivery ~ conform uzului . book ~ de banca — (carnet de depozit) passbook. debatable litigiu s.f.(de titluri de valoare ale caror caracteristici nu corespimd exigentelor bursiere sau contractuale) defective delivery ~ efectiva . outstanding. contention.cash on delivery ~ cu intarziere .customary delivery ~ contra ramburs .) delivery on board ~ la cerere .f. dispute at law a fi in ~ .

(in vehicul. locomotive. (de actiuni) lot 2. deputy.place of payment/ performance. renting.(de circa 100 de actiuni pe care un investitor doreste sd Ie cumpere) (bur.m. (SUA) railroad demurrage ~ financiara/de capital . parcel. delivery point ~ de munca . 1.decision making ~ de decizii in conditii de certitudin® . (al unui efect de comert) domicile ~ de re§edinta .) tenement ~ cu dependinte . (chirias) tenant locativ adj.shoreman logistica s. {restaurant) restaurant.place of employment/ work ~ de plata .f. lottery ticket luare s.n. local s. logistics ~ a companiei .freight locomotive loctiitor s. in parlament etc.(a consumatorilor} brand loyalty lombardizare s. house.n.) round lot.208 LOC-LUA loc s. (cladire cu teren. demurrage charge.n. (mic) strip.) wharf demurrage locomotiva s. dwelling place. pub localizare s.lot/parcel of goods ~ de proba .(dr.) messuage locuitor^. hiring. lotto loxs.. banking engine ~ pentru trenuri de marfa . (cladire) building. (la teatru.f.(de mdrfuri sau actiuni) odd lot ~ minim .(numdr minim de actiuni!pentru ca un curs sdfie inserts pe lista\ de cotatii) (bur.f taking ~ de decizii .. 1. locum tenens locuinta s. parcel. logogram ~ de corporatie . hire.) premises 2. (depunere in gaj de titluri de valoare drept garantie pentru un imprumut) lend against securities lot s.) seat. spot. lodger.capital lease ~ pentru marfurile depuse pe chei (mar.decision-making under certainty ~ de decizii in conditii de rise decision-making under risk . public house.f.f.residence local adj.place of delivery. lot. (dr.(de mdrfuri) trial lot ~ incomplet/nereglementar . (de teren} plot.m.f.f. localization ~ a industriei — (proces opus globalizdrii) localization of industry locatar s.corporate logo (gram) loialitate s. la hotel} accommodation ~ de destinatie . lottery loto s.administration location ~ de vagoane .bank locomotive. (dat in arenda uneifamilii) allotment ~ complet . abode.f. instalatii etc. lodging.yard locomotive ~ impingatoare . location ~ de gestiune . loyalty ~ a consumatorului .place of destination ~ de escala .n.company/business logistics logograma s.truck hire. living. minimum! unit of trading I loterie s. engine ~ de manevra .. (despre valoare) rental locatie s. (de mdrfuri) batch.(fata de o marca) consumer loyalty ~ fata de marca .place of call ~ de livrare ./n.f. place.n.) round lot ~ de marfuri .f. inhabitant ~ de pe coasta . caretaker. tenant's.

.debates/ proceedings of the conference ~ de intretinere a drumurilor roadworks ~ de prospectiune . 1.class struggle/warfare lux s.entry lucra v.f. belongings 2. 1.handiwork ~ in echipa .m. workman ~ cu ziua . (efecte personate} (dr. outside worker ~ pe cont propriu .preliminary work lucrari ale conferintei .to work at/to capacity ~ mai repede/bine .(decaf) to outwork ~ pe cont propriu .daywork. to cultivate 2. (a functiond) to function. work. struggle ~ a mandatarilor .f. thing. adv.(incercarea unei persoane sau a iinui grup de a cdstiga controlul asupra unei societdti convingdnd aclionarii sd voteze o noua conducere) proxy fight ~ de clasa .taking into account/consideration ~ in posesie .to underwork lucrare s.to live in luxury luxos adj.expert workman lucru s.(zilier) day labourer ~ la domiciliu .to look for a job a da de ~ muncitorilor .contract work ~ pregatitoare . luxury ~ de amanunte . paying. working.public works ~ restante .(calendar) month ~ cu 31 de zile .piecework ~ cu ziua . to work. worker. (a trudi) to toil. s. (slujba) ]ob ~ cu bucata . un utilaj) to work. remuneratory lucrator adj.. work ~ de diploma/stat . (pcupatie) employment. to labour.sampling.arrears of work lucrativ adj.f. (pamdntui) to till.) chattels. (calendaristica) month ~ calendaristica .to be out of work lunar adj.LUA-LUX 209 ~ de probe . (mimed) work.present month lupta s.odd month ~ curenta .force account ~ la domiciliu .profusion of details a trai in ~ .exploration works ~ de reparatie .t. sample taking ~ in consideratie .i. fight. pi. to labour 2. luxurious .repair works ~ in executie . working.outworker.outwork ~ manual . lucrative.to work on one's own ~ peste program . (activitate) activity. to run v..n. joumeywork ~ de mana .n. monthly luna s.to employ workers a nu avea de ~ .team work ~ in regie . (despre o marina.work in progress ~ publice . to underwork ~ putin/insuficient .(in propria afacere) self-employed worker ~ specialist .handwork a cauta de ~ . object.to work overtime ~ prost/de mantuiala . gainful. things.graduation/ diploma paper ~ in antrepriza . 1. (a prelucra) to work out -in acord -to job ~ la capacitatea maxima .to lie down on the job.

judge magistratura s. storekeeper J magistral s. shop.plant depot/yard ~ frigorifica . magistrature.m. macroeconomic macroeconomie s.general-purpose crane macaragiu s. storehouse.retail shop ~ cu autoservire .M macara s. (depozitare} warehousing.(care se adreseaza clientele! dintr-o anumita zond si are program prelimgit) convenience store ~ de marfuri de ocazie/la mana a doua .m. (cont.second-hand shop ~ de solduri .titan crane ~ pe senile . (de nava) hold ~ de materiale si utilaje .(al imui lant de magazine} parent store ~ cu amanuntui . crane attendant/driver/operator macroeconomic adj. crane ship ~ -turn .(care isi poate desfusura activitatea intr-o cladire cu conditia de a vinde numai marfuri furnizate de proprietarii imobilului respective captive outlet ~ central . (taxa) storage charges magaziner s. scrap/waste paper maestru s.transshipment crane ~ grea .f.. repository.f.n.f.f. macroeconomics macromarketing s. warehouse keeper.speciality shop 5 ~ universal .. (de marfuri) warehouse.derrick/tower crane ~ umversaia . storeman.n.discount/cut-price shop ~ cu vanzare pe baza de catalog catalogue store ~ de cadouri/articole la moda . storing (of goods) 2.m. (S UA) store 2.multiple/chain store ~ specializat .f.(dockside/quay) crane ~ de transbordare . magistrate.variety shop ~ in retea . warehouseman. emporium. (mar. 1.n.) refrigerated/freezing hold magazin s. magistracy.'>.self-service store ~ cu marfuri scutite de taxe vamale duty-free shop ~ cu preturi reduse . baza(a)r magazinaj s.m.department(al)/general | store.cargo reefer space.gift shop ~ de cartier .) ledger magazie s.(de carti) remainder shop ~ de vechituri -junk shop ~ general . craner. (revista) magazine. macromarketing macrostabilizare .caterpillar/crawler crane ~ pe sine ./ macroeconomic stabilisation maculatura s. crane ~ de chei . 1. depot.rail crane ~ plutitoare . magistrateship .float/floating crane. periodical ~ al unei intreprinderi — (pentm angajatii acesteia) company store ~ alimentar in incinta fabricii tommy shop ~ captiv .

simple majority a obtine o ~ .) physical distribution management ~ al marcii .absolute majority ~ calificata .(a mdrfurilor.decentralized management ~ educational . (preturi.(politico bdncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobdnzilor practicate) liability management ~ al productiei . (despre preturi} to advance majorare s.crisis management ~ de marketing .foreman of development ~ de productie .foreman of production majora v.financial management ~ operational .{gestionarea activelor unei institutii financiare) (fin.account management ~ al datoriilor . rise. (de preturi) advance ~ a preturilor . vizdnd probleme legate de ambalare.business management ~ al contului . transport. (a scumpi) to put up/to increase the price ofv.office management ~ al afacerii . (industrial. salarii etc.product management ~ al proiectului . salarii etc.to secure a majority management^.m.brand management ~ al pasivelor . raise.t./?.two-third's majority ~ de voturi . financiar) tycoon maistru s.MAG-MAN 211 magnat s. foreman ~ de exploatare .) asset management ~ al activitatii de birou . depozitare etc. magnate.debt management ~ al distributiei lizice .specified majority ~ de doua treimi .majority of votes ~ relativa . majority ~ absoluta .educational management ~ financiar .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives ~ prin prezenta management by walking about . increase in prices ~ a salariilor .price advance.m.participatory management ~.) increase.wage rise majoritate s. (de preturi.risk management ~ al timpului {individual) time management ~ bazat pe principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ de conducere si personal .production management ~ al produsului .relative majority ~ simpla .f. to raise. (preturi) to advance.operations management ~ participativ .marketing management ~ de portofoliu .portfolio management ~ descentralizat .f.resource management ~ al riscurilor .prin eliminare .(grupul de manageri care organizeazd pro-ductia si serviciile intr-o companie) line and staff management ~ de criza .{a datelor nesem-nificative din biigete sau planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .) to increase. management ~ al activelor .r.project management ~ al resurselor .

to work. manager ~ al unui fond mutual . un utilaj) operating. workable manifest s.} warrant 2. to handle. s.principal and agent mandat s.transit manifest manifold s.shipper's manifest ~ al incarcaturii .material's handling . (vagoane) to shunt. (de arestare.(bani) to remit mandatar s. manageable.ship's manifest ~ de bord .member's (electoral) mandate ~ de perchezitie . to manipulate. to manufacture .mechanical handling ~ sigura/fara pericol .summary of bills of lading ~ de export . (hamaldc) porterage. 1. (program) manifesto: (aruncat. guide. masind. (conducta la petroliere) manifold ~ de descarcare . de mdsur\ ale mai multor tan) cambist manufactura v.n. to work. (o.money/postal/post-office order ~ postal international .n. 1. to run.r. deficiency. manhandling ~ mecanica . principal ~ si mandatar .manual handling. 1.human-resource/personnel management manager s. to run.. un utilaj) to operate. (yagoane de mar/a) to marshal.t. distribuit) leaflet 2. ~ de marfuri . perchezitie etc. to handle. (o marina. (administrator. (manual) to manhandle ~ piata . proxy. (postal) money/postal order ~ de aducere . facturi cu color) manifold 2. mandatary.n.quality management ~ calitatii totale . (o nava) to manoeuvre.warrant for arrest ~ de deputat .cargo manifest ~ al navei . m..cargo handling ~ manuala .order to offender. shortage ~ de casa .t. (carnet de note. managerial manco s.to rig the market manipulare s.t.. (imputernicit) procurator.search warrant ~ postal . (lista a incdrcdturii navel) (mar. mandate. (ghid) handbook. un utilaj) to operate.fund manager managerial adj. (o marina. working | ~ a materialelor .total quality management ~ resurselor umane .shortage in the cash mandants.ship cargo/ shipping manifest ~ de tranzit .telegraphic money/postal order a trimite prin ~ . mandatory.n.) manifest ~ al mcarcatorului .safe handling ~ si transport de marfa .cargo loading manifold manipula v. manipulation. curator) trustee ~ pasiv .m.international/ foreign money order ~ postal telegrafic . to handle manevrabil adj.212 MAN-MAN managementui calitatii . proxy.discharge/delivery' manifold ~ de incarcare . manual. handling.m. hand.(fdra sarcind activd de indeplinit) naked trustee manevra v. (car cuprinde unitdtile monetare.f. manual. (procuro) procuration.freigl handling manual adj. to manipulate. attorney (-in-fact).inward manifest ~ de marfa incarcata .outward manifest ~ de import . witness to appear ~ de arestare .

(pentru mdrfurile fragile) handling mark ~ de origine . model) brand 3.f.eterogena .heavy (-weight) cargo.manufacturer's brand/ mark.bona vacantia . hallmark 2. manufacture.seller ~ containerizata . (a bifa) to (mark with a) check marca s.) deck cargo ~ de sezon . commodity.grea .containerized cargo/freight ~ cu defect . trademark ~ a monetariei .f.standard brand ~ de thru . (tip.(mar.(mar.(pentru marfuri) measurement mark ~ de flanc . sea ~ continentala/interioara .f.adjacent/ littoral/marginal sea marfar s.) inward cargo ~ de mare gabarit .mark of origin ~ de port .(a spatwiui gol dupd stivuire) (mar. (timbru) stamp ~ a distribuitorului/proprie . pi.MAN-MAR 213 manufacture s.) filler cargo. cargo. goods/freight train.intercontinental/ mediterranean sea ~ litorala/marginala . to mark. goods ~ ambalata .(mime de marca atribuit unui produs de cdtre un intermediar.(pentru marfuri) port mark ~ de produse standard . (transportata) freight.flaw ~ cu proprietar necunoscut . registered mark.(mar.t. (pretui) to ticket up.(greu de stivuit) heterogeneous cargo ~ fara ambalaj .unprotected cargo ~ fara proprietar .large-size freight ~ de punte .seasonal cargo ~ de umplere .(care mi poate fi transportata impreund cu alte marfuri) incompatible cargo . 1.assay mark ~ depusa/de comert mregistrata registered trademark ".mint mark ~ de dimensiuni .) to stamp.intercontinentala . (a matrita) to stencil. mark.new brand ~ superioara/de calitate .) deadweight cargo ~ grea in vrac . (fabrica) manufactory marca v.) coastal/coastwise freight ~ de export .globala .weight mark ~ de grup . (cu tin semn distinctly) to earmark.f.(marca noud lansatd de o companie ce comercializeaza deja o alta m aceeasi categoric de produs) flanker brand ~ de greutate .n.packaged cargo/freight/ goods ~ cautata/care se vinde bine . merchandise.waif ~ curata . marfuri etc.continental/inland sea ". (un obiect de metal pretios) to hallmark.) outward cargo ~ de import .heavy bulk cargo ~ incompatibila . (la metale pretioase) plate mark. (metale.global brand ~ inregistrata . de obicei un detailist important) dealer's/private/own brand ~ a fabricii . small stowage ~. (mar.clean cargo ~ de cabotaj .choice brand mare s.group mark ~ de identificare . trade name ~ noua .trademark.(mar.(a coletelor de marfd) head mark ~ de manipulare . to put a mark on. freightliner marfa s.

stock-in-trade.fragile goods ~ generate .odorous goods ~ cu tarif vamal scazut .miscellanec goods ~ fabricate in tara .swap ~ solida in vrac .industrial goods .214 MAR-MAR ~ in ambalaj izolat . generals ~ impuse .slow goods. trading stock.middle goods ~ de calitate superioara .liquid bulk cargo ~ nesortata.(procurabile in apro-pierea locuintel) convenience goods ~ de valoare value/valuable goods ~ de volum/cubaj/voluminoase measurement/measure goods ~ disparate vandute angro -job lot ~ disponibile present goods. ordinary freight ~ de prima/stricta necesitate -essential goods ~ de proba . staple ~ de baza ale exportului . (cu livrare ime-^ diata) spot (goods) ~ diverse/variate .staple exports ~ de calitate inferioara .(fdra proprietor) abandoned goods ~ antrepozitate warehouse goods ~ avariate/deteriorate damaged goods ~ congelate .unitized cargo/load.frozen goods ~ cu livrare imediata .ascertained goods ~ industriale .solid bulk cargo ~ transportata pe mare . firsts ~ de cafitatea a treia thirds ~ de contrabands .actuals. unit load ~ paletizata .insulated cargo ~ lichida in vrac .) short shipment ~ pachetizata .nondurable/singleuse goods ~ de folosinta semiindelungata semidurable goods ~ de larg consum .low-duty goods ~ cu volum redus .fancy goods ~ de mare viteza express/speed goods ~ de mica viteza .(mar.goods on approval ~ de uz curent .superior/ prime goods. goods rated ~ indisponibile/deHcitare unavailable goods ~ individualizate.low-measurements goods ~ cumparate sub pornirea impulsului .(din lipsd de spatiu) (mar. physicals ~ cu livrare la termen .futures ~ cu miros specific .palletized cargo ~ pretentioasa .buikpik ~ neincarcata .seaborne/ seagoing cargo marfuri abandonate .consumer goods ~ de lux .off-grade/-quality goods ~ de calitate medie .finished goods ~ fragile .impulse goods ~ de balast .(in privinta con-ditiilor de transport) critical cargo ~ ramasa .(dupd descdrcare) residue/ residual cargo ~ rentabil de transportat .taxed goods.primary goods.best-paying cargo ~ schimbata prin troc .) kentledge goods ~ de baza .durable goods. durables ~ de folosinta scurta .general goods.domestics ~ facturate invoiced goods ~ finite .contraband/ smugg/eof goods ~ de folosinta indelungata .

sailor.dangerous/hazardous goods ~ perisabile .perishable goods.».distrained goods .(minereuri.bale goods ~ in comision .marcate .transit goods -" in vama .goods supplied on deferred payments .bonded goods ~ in vrac .?.(grdne.bagged goods ~ la moda . marine .bundle goods ". bumbac.{niai ales articole de vestimentatie) fashion goods ~ lichide .textiles.ordinary seaman marina s.unclaimed goods ~ neridicate in termen .) dry goods ~ u§oare ..goods on commission ~ in consignatie .foreign goods ~ supuse accizelor .(in vama) unentered goods ~ neidentificate/neindividualizate (in contract) unascertained goods ~ nelivrate/nepredate .straine/de import . mariculture. maritime marinar.excisable goods ~ textile .loose/ unpacked goods ~ nedeciarate .f.moist goods ~ uscate .f. nisip. marine. land etc.piece fabric/goods.light goods ~ vandabile .goods on hand ~ periculoase .goods making up a parcel ~ in tranzit .MAR-MAR 215 ~ inerte ..overtime goods ~ nevandabile .returns ~ returnabile .inflammable/ flammable goods ~ in baluri .no goods exchanged maricultura s. textile etc. seaman.transshipment goods ~ transportate pe apa .bulk goods ~ insacuite . perishables ~ prafuite ..realizable/marketable goods ~ vamuibile .unrealizable goods ~ nevamuibile .wet goods '•.dusted goods ~ prohibite . yard goods ~ transbordate .) inert goods inflamabile .(la export sou import) prohibited goods ~ refuzate .shoaler necalificat/stagiar .(intr-un document de transport) subject/captioned goods ~ sechestrate .undelivered goods ~ neridicate .(cu etichete) labelled goods ~ neambalate/desfacute . sea farming marin adj.in lichidare — (ale unei firme falimentare) distress goods ~ in partizi .licite .(furnizorului) unsolds ~ rubricate . mariner ~ brevetat .dutiable goods marfurile cumparate nu se schimba .free/uncustomed goods ~ nevamuite unentered/uncleared goods ~ nevandute ..goods on consignment ~ in legaturi .lawful merchandise ~ livrate cu facilitati de plata .able-bodied seaman ~ de cabotaj .waterbome goods ~ umede . sea. soft goods ~ textile cu metraj in bucata .

safety margin marketing A. (bur.) contribution margin ~ de profit . naval forces maritim adj.gambling table ~ de sens .substitute material . (mdncare) meal.(pensiune) board and lodging ~ verde .direct marketing ~ in retea . merchant marine/navy. cont.. corn.shortage material I . valoare .billing machine ~ de insacuit/ambalat in saci .assemb ~ electrica de assembling machine casa electric cash register ~ de etichetat .postal franking J machine ~ -unealta . maritime.) mass ~ de joc . (color. fare 3.) margin ~ a dobanzii .f.sorter ~ de tiparit bancnote/titluri de.security printer | ~ postala de francat . seaborne. stub material adj. fin.) gross margin ~ de contributie .(contributia la costurile fixe sau venitui ramas dupd plata cos turilor fixe) (fin.labeller ~ de facturat .n.typewriter ~ de serviciu .(a/ unui grup de producdtori care colaboreazd pentru lansarea mdrfurilor lor pe piata) cooperative marketing ~ de stimulare .(diferenta dintre veniturile obtinute din vdnzdrile curente fi cele realizate la pragul de rehabilitate) (fin.incentive marketing ~ direct .216 MAR-MAT ~ comerciala .network marketing ~ nonprofit . heel.money supply ~ specifica aparenta . marine.(diferenta dintre pretui de vdnzare cu amdnuntid fi eel cu ridicata) (corn.versatile machine matca s.official board.. packer ~ de asamblat .net profit margin ~ de siguranta . engine.profit margin ~ de profit net .accounting machine ~ de ambalat/impachetat .machine tool ~ universala .(realizat prin acorduri intre doud sau mai multe firme) symbiotic marketing ~ social . sack-filling machine ~ de scris .bulk density ~ specifica in vrac . ~ deficitar .sack packer.f.f. n.(cliferenta dintre ratele dobdnzilor creditoare §i debitoare ale unei band) interest margin ~ bruta .nonprofit marketing ~ pe baza acceptarii produsului . 1.writing table.company car ~ de sortare . Marxism ~ -leninism .package wrapping machine.) margin of safety.f. talon) counterfoil. n. s. (automobile car ~ contabila de calcul/facturat si contabilizat . desk ~ monetara . table 2.social marketing marxism s. merchant shipping ~ militara ..packing material ~ de inlocuire .]) green fodder masina s.commercial/mercantile marine. (in fizicd etc. machine.navy. marketing ~ comun .seagoing marja s..(de cdtre consumatori) product acceptance marketing ~ simbiotic . green table: (fur a.Marxism-Leninism masa s.bulk weight ~ si casa . material ~ de ambalare .

(cantitate) quantity. upper limit mari v. loose cash/change/money 2. pi.ullaging masura s. (despre cheltuieli) petty. promotion matter ~ publicitar colant .n. (despre bani) loose maruntis s. (masurare) measurement.(metodd de conducere a firmelor multinationale care implied acordarea responsabilitdtilor pentru sectoare din activitatea companiei atat organizatiei nationale. (pretui. matrix ~ de conducere .n.f. liquid measure ~ de capacitate pentru cereale si marfuri pulverulente . to increase marime s.) rolling stock.t.t. boost. (intindere) extent. maximum. cat si diviziilor de productie) matrix management maturitate s.f. size ~ obisnuita/curenta . upturn. (a spori.profit maximization maxim(um) s. (corn. maximum maximiza v.) increase.wood. (a preturilor etc. maximization ~ a profitului . (mdrfuri) small goods.cherestea) board measure ~ -etalon . a create) to increase.corn and dry measure ~ de capacitate pentru marfuri pulverulente .f. to enlarge.to mature maxim(al) adj. valoarea etc. to maximize maximizare s. upswing. (preturi) to mark up.mailshot ~ rulant .dry measure ~ de cherestea .sticker ~ publicitar postal .f.standard of measurement ~ foarte mare . (introdusd in procesul de fabricatie) throughput ~ prima deficitara . raise ~ a capitalului social . amount 2.textiles materie s. (scadenta) maturity a ajunge la ~ .) to enhance.strategic raw material matrice s.f.raw/working material.reusable materials ~ textile . (in industria petrochimica) feedstock. to boost.(c.inflammable/flammable material ~ lemnos .f \.MAT-MAS 217 ~ inflamabil .f. measurement ~ a timpului — (in munca manuala) methods time measurement ~ a timpului prin comparare differential timing ~ a ulajului . railway vehicles materiale de constructie .f.(care foloseste ca imitate piciorul .increase of capital marunt adj.) to raise v. (SUA) lumber ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ plastic .plastics ~ publicitar . 1.advertising/publicity material. (preturi. (bani mdrunti) (small) change. material ~ prima .measure of capacity.f.) size.{la imbrdcdminte) outsize .r. small coin/money.(de articole de imbrdcdminte) stock size marire s. to push up. timber. fitting ~ de capacitate .scarce raw material ~ prima strategics . salarii etc. petty/small wares masurare s.building materials ~ refolosibile . measure.

market economy mechanism ~ al preturilor .m. mechanical s. hands ~ de lucru angajata cu contract contract/indentured labour ~ de lucru calificata .economic environment ~ financiar .manpower.health officer ~ legist .free hand. medicine ~ a muncii .n.retaliatory measures ~ restrictive . engineman .t. device.(mar.surgeon ~ de medicina generala .de punte .natural environment ~ social .) certified engineer ~ de locomotiva .forensic medicine medic s.financial environment ~ natural .restrictive measures ~ §i greutati .n.unweighted average ~ ponderata .arithmetical mean ~ de lucru .veterinary surgeon medicament s. machinery. labour (force).m. chief engineer mecanism s.stopgap masuri antiinflationiste .industrial/occupational medicine ~ legala .f. medicine. mean ~ aritmetica .f.(a balantei comerciale) adjustment mechanism ~ economic .weights and measures mana s.decimal measure ~ provizorie/temporara . physician.218 MAS-MED ~ metrica/zecimala .social environme background/milieu . full authority a avea ~ libera . gear ~ al economiei de piata .engineer ~ -sef .to have a free hand a duce lipsa de ~ de lucru . medicament ~ care poate fi cumparat fara reteta medicala .master mechanic. environment concurential competitivi environment ~ de afaceri al firmei . doctor ~ chirurg .strong measures ~ represive .deflationary measures ~ energice .working mean ~ neponderata . mechanic.anti-inflationary measures ~ de protectia §i medicina muncii health and safety ~ de urgenta .f. (tranzactionare treptata/ graduald prin cumpdrarea sau vdnzarea de loturi de acUuni din acelayi\ packet la date si preturi diferite) (bur. engineer ~ brevetat.price mechanism ~ al ratei de schimb . hand ~ de lucru .economic mechanism mecaniza v.] averaging mediu s.n.forensic expert ~ veterinar . drug.skilled labour ~ de lucru neproductiva unproductive labour ~ de lucru ocazionala/sezoniera casual labour ~ libera .) deck engineer ~ -masinist .engine operator/ driver.over-the-counter drug medicina s.weighted average mediere s.exchange rate mechanism ~ de echilibrare . average. to mechanize medic s.family doctor ~ igienist .(mar. mechanism.firm'! business environment ~ economic .f.to be short of hands mecanic adj.emergency measures ~ deflationiste .

member of the board. metalurgie s. artisan. (pricepere) skill 4.(pentru elaborarea situatiei fluxului de numerar) (cont. (profesie) profession. (listd de preturi) price current/list meserias s. (gospoddrie) household menaj er adj.. craftsman.f.n. craft 2.) straight-line method ~ compararii factorilor . small wares 2.acting/deputy member a fi ~ in . vocation 3. tradesman meserie s. tradesman mestesugaresc adj. handicraft.to sit in/on memorandum s.MEM-MAR 219 membru s..honorary member ~ supleant .ferrous metallurgy ~ neferoaselor .r..ordinary mensual adj.trade unionist ~ al unui sindicat patronal syndicator ~ fondator ..cartelist ~ al unui consiliu .memorandum of agreement ~ de achitare/indeplinire a obligatiilor .f.nonferrous metallurgy metoda s. (in post) to keep one's job mentiona v. metallurgy.floor member ~ al consiliului de administratie (company) director. monthly mentine v.(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction menaj s.) fellow. vocation ~ calificata . household. domestic. trustee ~ al unei comisii .councillor ~ al unui sindicat . mercery. bill of fare ~ fix .active member ~ al bursei .n. n.t.foundation/charter member. member. to make mention of.(in evaluarea unei activitdti) factor comparison method ~ desfasuratorului . craft 2.f. (de partid. handicraft. housewifery 2. (prdvalie) small-ware shop mercurial s. meniu s. 1. science of commodities mercerie s. mercantile mercantilism s.f. (meserie) trade. mercantilism merceologie s.(cont. housekeeping. handicraftsman. handmade.f. (profesie) profession.m.n.t. metallurgical engineering metalurgia feroaselor .skilled trade mestesug s. parlamentare) commissioner ~ al unui cartel . (al unei societdti stiintifice etc. to maintain v. craftsman.) spreadsheet approach .(guvernamentale. trade.n. menu. (articole) haberdashery.outside director ~ onorific/de onoare . n. 1. (despre preturi} to keep up. (al unei corporatii) corporator ~ neangajat permanent al consiliului de administratie . to mention. (intr-un contract) to set forth. 1. de sindicat) cardholder ~ activ . procedure metoda adaugarii unei cote marginale fixe la pretui de cost cost-plus method ~ amortizarii liniare .m. memorandum ~ al acordului . handicraft. 1. method. (artd) craftsmanship mestesugar s. (a specified) to specify mercantil adj. handicraftsman.m.

standard metre ~ patrat . {instrument) instrume {resursa) resource 3.f.doci facilities ~ de antrepozitare .n. metropolitan. test procedure metric adj.accrual basis/concept ~ procentului din vanzari .(mdsurd echivalentd cu 12 duzini.small(-scale) productioni ~ publicitate . to decrease.small industry ~ productie . pi. (preturi.f.f.) percentage of sales method metoda de amortizare . 144 de obiecte) small gross mica burghezie .discharge facilitie ~ de incarcare .depreciation method ~ de determinare a preturilor pricing procedure ~ de estimare la valoarea actuala .r. beneficii) poor ~ -burghez .220 MAR-MB1 ~ in timpi reali .) inventory costing method ~ de finantare . inshoicl navigation/coastal traffic ~ gros .petty bourgeoisie ~ gospodarie taraneasca ~ sn peasant farm ~ Industrie . {despre preturi) to sink migratie s.migration of money ~ internationala a fortei de muncainternational labour migration mijioc s.) lower. migration ~ a capitalului . {SUA) subway metru s.{tehnicd de control menitd sd diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profit de pro-ductie trebuie sd Ie pdstreze) just-in-time ~ posturilor tranzitorii .classific advertisement microeconomie s. 1.(pentru alocarea costului de achizitie pe stoc) {cont. {mod actiune) means. (despre venituri. 1.cubic metre ~ -etalon .m. to reduce.method of financing ~ de ierarhizare a activitatilor .(intre porturile nationalc din aceeasi mare) (mar) short-sea/near trade. metrology metropola s. middle 2. metric metrologie s.job ranking method ~ de incercare/testare . a facilities mijioace de andocare . to decrease. (metoda) methi (cale) way. to diminish. to cut.f.f. 1. microeconomics micsora v. diminish. intermediate levd of economy mic adj. underground.loading facilities . metre ~ cub .warehoi facilities ~ de comunicare in masa media ~ de descarcare . to abate. means.square metre mezelarie s. (magazin) ham-and-beef/pork-butcher's shop mezoeconomie s.{metoda de previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferitelor posturi de bilant ca procent din vdnzdri si apoi inmultirea acestor procentaje cu vdnzdrile viitoare estimate pentru a realiza bilanturi pro forma) {cont. {preturi) to p down v. small 2.(a nnei investitii) present value method ~ de evaluare a stocului . abate.f. salarii etc.f. small(-coast) trade. metropolis metrou s.n.petty bourgeois ~ cabotaj . sausage factory 2.testing method.

(SUA) billionaire milion^. million milionar^. (SUA) State Department ~ Afacerilor Interne .lump ore ~ in vrac . payment media. minimum minister s. producer(s)/ production goods ~ de trai .m.ore in bulk minerits.means of production. s. mediator. minimum ~ de subzistenta/trai . (Anglia) office.docking/harbour facilities ~ publicitare .gold mine.means of subsistence/living.w.advertising media mijioci v. circulating medium. s.ore-coal carrier ~ -cerealier . bonanza ~ de carbuni .coal mine/pit.legal tender ~ legale limitate de plata .n. mineral mineralier s.means of payment. ministry.ore-grain carrier ~ -petrolier . board.ore-oil tanker minereu s. (numai in sens ~ marina/nautica internationala international nautical mile ~ Mercator/de latitudine crescanda Mercator's mile ~ -tren .equatorial/ geographical mile ~ marina/nautica . (a subaprecia) to disparage minimum s.n. (in negocierf) negotiator. (imitate de masurd pentru lungime) mile ~ britanica/terestra . pit. ore carrier/ship/vessel ~ -carbonier .Ministry of Internal/Home Affairs. to interpose/to intercede/to intervene in mijiocitor s. (a media) to mediate.f.n.transport facilities. (SUA) department Ministerul Afacerilor Externe Ministry of External Affairs. multimillionaire.n.n. ore ~ brut .f. milliard. to belittle.nautical/marine/ sea mile ~ marina engleza/standard Admiralty/English/nautical standard mile minim adj. procurer mila s. (Anglia) Home . mining negativ) pander. bulk-ore carrier.local resources ~ plutitoare .n.cargo handling facilities ~ de plata .fixed assets. colliery miner s.train mile miliard s. miner. (put) mine. mine.floating equipment ~ portuare .crude/mine ore ~ -bulgari . (SUA) billion miliardar s. (cariera) quarry ~ de aur .. capital/investment goods./z.m. means of conveyance ~ fixe . (si in sens negativ) go-between. medium of exchange ~ de productie . (Anglia) Foreign Office. (SUA) statute/statutory mile ~ ecuatoriala/geografica .n. physical capital ~ independente de trai .t. intermediary.. n.t. livelihood ~ de transport . (din minele de carbuni} collier mineral adj.MIJ-MIN 221 ~ de manipulare a marfurilor .minimum living standard minimaliza v. millionaire mina s.limited legal tender ~ locale .land/British mile. to minimize.(obtinute din rente sail titluri de valoare) independent means ~ legale de plata .m.

State Secretary ~ al afacerilor interne . (Anglid) secretary of state ~ adjunct . bribery. (Anglid) Board of Education ~ Sanatatii .water mill mobila v. (Anglid) Exchequer.(SUA) Defense Department ~ Comertului .Ministry of Public Health ministru s.Minister of Justice. ric commotion. uprising 4. (Anglid} 'Board of Trade.t.i. minister.. to buy off/ove (martori) to tamper with mituitor s. (Anglid) Home Secretary. mix ~ de distributie . (sociali movement.Minister without portofolio ~ plenipotentiar . movement (activitate) activity 3. v. compound .t.Minister for Foreign Affairs. (SUA) Department of Treasury ~ de Justitie .dock traffic ~ revolutionara .(Anglid) Board of Agriculture Apararii . marfa) short miscare s. minus. to stake. (Anglici) Chancellor of the Exchequer. to gamble \ miza s. to bribe. 1. (Anglid) Lord Chancellor.Ministry of Finance.strike movement ~ portuara .Minister of Commerce. (concret) bribe mitui v. (SUA) Secretary of the Treasury (Department) ~ de justitie . (SUA) Department of Justice ~ Educatiei . miza v. (de marto? tamperer mix s. n.t. (SUA) Secretary of State.Ministry of Education.f. (Anglid) Undersecretary ~ al afacerilor externe .) civil commotion ~ grevista .m. illicit commissio' (data pentru a cumpdra tdcerea cuivi hush-money.Minister for Internal Affairs.Minister for Finance.(termen general ca cuprinde diversele elemente d procesului de marketing) marketa mix mixt adj. (SUA) Secretary of the Interior ~ al comertului .capital movement ~ civila . (SUA) Department of the Interior ~ Agriculturii .f.j traffic management ~ a capitalului .(combinan canalelor de distributie) distributk mix ~ de marketing . joint. (a amenaja) to furnish mobila s. (c.M1N-MO Office.Ministi Plenipotentiary minus s. mixed.n.Ministry of Justice.m. upheaval.f. furniture. (revoltd) revolt. (combine composite. (SUA) Department of Commerce ~ de Finante . stake. bribe giver. (Anglid) Foreign Secretary. gamble moara s. motion.deputy minister.trade-union movement mita s. (deficit) defici (lipsd dintr-o cantitate. mill ~ de apa .Ministry of Trade. appointments.(care provoacd dawv (asig. (SUA) Attorney General ~ fara portofoliu .revolutionai movement ~ sindicala . I articol separaf) piece of furniture .f. (Anglid) President of the Board of Trade ~ de finante .f.

(la zi. personal mobilier s.false/bad coin. pier. (despre venituri. (dr.f.model of economic growth ~ al incasarii debitorilor.coin. legal tender ~ -marfa . beneficii) poor mol s.f.real money ~ elastica .staff-pattem ~ econometric .customs wharf monarhie s.paper currency/money ~ din aur sail argint . hard money. appointments mobilitate s. style ~ de consum . divisional/subsidiary/ token coin ~ efectiva .lawful currency.n.key currency ~ convertibila . world economy moneda s.(concept care reflectd proportiile dintre venituri si inegalitdtile determinate de ele in consumul popiilatiei) consumption pattern ~ de intrebuintare .f.currency. current money ~ de cont .f.stable/sound currency ~ -tip .managed currency/money ~ divizionara/de bilon . manner.oil pier ~ cu dane pentru marfuri . mobility ~ a capitalului .forced currency ~ cu titlu legal .cargo pier ~ vamal .collection pattern ~ de cec .n.floating currency ~ legala .coin of legal fineness ~ curenta .mobility of labour.pattern ~ de viata — {concept esential pentru deflnirea identitdtii socioeconomice a uiiui grup social) lifestyle moda s. way. metallic currency ~ neconvertibila . mode. modern. furniture. model.standard coin .commodity money ~ metalica . counterfeit coin/money. monarchy ~ absoluta .unconvertible currency ~ stabila . specie. pattern ~ al cresterii economice .fiat money ~ Hduciara . fashion model s.fiduciary note.n. base coinage ~ fictiva .f. (imitate monetard a unei tdri) currency.n. actualizat) up-to-date modest adj.MOB-MON 223 mobiliar adj. accounting currency ~ de hartie . capital mobility ~ a fortei de munca .(schimbarea structurii profesionale) occupational mobility mod s.economic model ~ industrial in dezvoltare developing industrial model ~ -tip — representative type modern adj.fractional currency/money.) nonphysical/deposit money ~ -cheie .mobility of capital.full-bodied currency ~ dirijata . token money ~ Huctuanta .absolute monarchy ~ constitutionals . labour mobility ~ profesionala . world(-wide) mondoeconomie s.convertible currency ~ cu curs fortat . (metalicd) coin.econometric model ~ economic .adjustable/elastic currency ~ falsa . mole ~ cu dana de petrol .constitutional/ limited monarchy mondial adj.specimen of cheque ~ de utilizare a salariatilor .(depozite bancare etc. money ~ bancara/scripturala .) movable.money of account. paper currency/money.

commercial/supplier's monopoly ~ de stat . buyer's monopoly monopsonist^.check sample ~ de valoare . single standard monopols. (sistem monetar bazat pe un singur metal pretios) (fin.f. monetarism monetarie s. heiress mostenitor s. <J to engross. to inherit mostenire s. {mdrfuri.outturn sampi ~ fara valoare . (succesor} successor ~ aparent .heir-at-law . security printing office monocultura s.heir apparent ~ legitim/de drept .t. inheritor.f.free sample.discriminating/ discriminatory monopoly ~ fiscal . nummary. currency..to take a sample mosteni v.representatm adequate sample ~ statistics . sample.windfall ~ vacanta .random sample ~ de control . monoculture. moratorium mostra s. actiuni) to cor monopson s.absolute monopoly ~ asupra vanzarilor .(instituit intre un cumpdrdtor unic si un vdnzdtor unic) bilateral monopoly ~ comercial . (de bunuri inn biliare) devisee.f.master sample a lua o ~ . monopoly ~ absolut ..) monometallism.m.(instituit atunci cdnd proprietarul unei mdrci de fabricd o foloseste pentru a-si impime produsele prin publicitate si ambalaj special pentru a Ie diferentia cu once pret de oferta concurentel) institutional monopoly ~ legal — legal monopoly ~ natural .public/state/govemment monopoly ~ discriminatoriu .sample of value ~ din marfa preluata . (unicd firmd CUK rdtoare a unui bun sau a unui serm oferit de un numdr mare de proSi^ cdtori) monopsony.f. (J material textil) swatch ~ aleatorie .selling monopoly ~ bilateral .n. nummular monetarism s. (pferitd i scop promotional) handout ~ medie . monopolistic monopolist monopoliza v.f. hei (legatar) legatee.(situatie a pietei caracterizatd prin existenta unei singure firme sau a unui numdr foarte mic de firme ofertante care dispun de resurse naturale inaccesibile celorlalte firme) natural monopoly ~ perfect/total . one/single-crop system monometalism s.n.residual bequest/legacy ~ neasteptata .(din diferite unitdti d marfa) unit type ~ reprezentativa .m.t.224 MON- monetar adj.n. heirdom.n.perfect monopoly ~ unilateral . pattern. monopsonist morar s. (legaf) legaq (de bunuri mobile) bequest ~ a unui legatar universal . inheritance. to monopolize./M. mint.. monetary.(al statului) fiscal monopoly ~ institutional . miller ( moratoriu s.unilateral monopoly monopolist adj.(mentiune pe un coh de mostre) sample post ~ gratuita . n.vacant succession mostenitoare s. heritagi hereditament.

} indirect labour ~ intelectuala .w.(exprimd cumulativ efectele politicii bugetare de relansare economica} budget multiplier ~ fiscal — (coeficient ce reflectd cresterea productiei si a venitidui prin diminuarea impozitelor.n.intellectual/brain work ~ in acord -job/task work. 1.MO§-MUN 225 ~ prezumptiv .manual labour.f.f.profit motivation motiune s.skilled work ~ concreta .heir presumptive ~ subsecvent . work at piece rates/by the job.whole-/full--time work ~ cu ziua .n. (fin.(in teoria marxista) concrete labour/work ~ complementara . handiwork ~ necalificata . (corn.labour of love ~ grea/istovitoare hard work.to carry a vote mulgere s. work ~ a copiilor . motor hotel motivatie s. vote ~ de incredere .(influentarea masei monetare din economic prin modificarea necesarului de rezervd sail prin folosirea operathinilor de piatd deschisa) money multiplier munca s. (in mine} tutwork ~ in echipa/colectiv . fdrd ca totahd cheltuielilor bugetare sdfie modificat} fiscal multiplier ~ monetar .schedule work ~ cu norma intreaga .follow-up work ~ conform graficului . (iitilizarea mai multor mdrci in cadrul aceleiasi linii de prodtise) multibranding multilateral adj. multinational multiplicator^-. (grea) sweat.(in teoria marxistd} abstract labour/work ~ accesorie . {strategic de marketing pe termen scurt care urmdreste obtinerea rapidd de profit) milking multibranding s.f. motivation ~ a consumatorului . motel.unskilled work.rush work ~ de noapte nightwork ~ directa — (fabricarea unui produs sail oferirea unui serviciu) direct labour ~ fizica .shift work/ labour ~ la domiciliu .work by the day.m.consumer's motivation ~ de profit .) multilateralism multimilionar s. labour. motion. overwork ~ indirecta — (activitatea de administrate. multilateral multilateralism s.(folosirea copiilor in activitdti productive) child labour ~ abstracta .homework ~ manuala manual work/labour.) multiplier ~ bugetar . multimillionaire multinational adj. intretinere etc. (inferioard} underwork .vote of confidence ~ de neincredere . work.by(e)-work ~ calificata .remainderman ~ testamentar . want-of-confidence vote a adopta o ~ .f.office/clerical work ~ de mantuiala .(legatar} heir testamentary motel s.teamwork ~ in schimburi/ture . day labour ~ de birou . {ocupatie} job. piecework. physical work ~ gratuita .vote of no-confidence.n. toil 2.

to do piece work. stevedore. \.) core workers ~ nesindicalizati . labourer ~ ocazional . job/task worker. worker. overwork.pacemaker.organized/union labour municipal adj. pacesetter ~ cu jumatate de norma/cu program redus . loader. to work piecemeal muncitor adj.day labourer ~ de fabrica .unskilled worker. municipality municipal authority. (SL'A} lumberjack. surplus labour munci v. to toil. fund frecvent nedeclarate) moonligter ~ exploatat .season(al) worker muncitori esentiali .floater.(ore suplimentare) overtime (work).t. (pe chei) quayman ~ semicalificat . part-time work ~ cu ziua . dock(side)/watersidt worker.factory worker ~ evazionist . practicatd de obicei noaptea. (a trudi) to labour. pacer.skilled worker ~ care determina norma .semiskilled worker ~ sezonier . active. (harnic) industrious.(cu sarcini ^ responsabilitdti deosebite} (man.agricultural worker.(care are cloud servicii. pieceworker ~ necaliHcat .work at time rates ~ suplimentara .industrial worker ~ invalid/fara capacitate de munca disabled worker ~ in acord .odd work/job ~ platita/salariata . (ocazional) to job v.) peripheral workers ~ sindicalizati .pawnshop. veniturile suplimentare obtinute din cea de-a doua shijbd.half-timer/'-time worker. railwayman. (pdmantuT) to till ~ in acord . to work. mountain ~ de pietate .(mutati in interes dt serviciu] (man.m.226 MUN-MLT ~ neproductiva . municipal municipalitate s.forest worker. to work by the piece. working 2.free labour ~ periferici .wage/hired labour ~ platita cu ora sau cu ziua timework ~ platita pe unitatea de timp . lumper. mont-det -piete I mutual adj. occasional hand ~ portuar . corporate town munte s. lumberman ~ industrial .f. field/farm hand ~ autorizat .licensed worker ~ calificat . (SUA) railroader ~ forestier . (municipal corporation.longshoreman. mutual I .jobber.i.unproductive/wasted work ~ ocazionala . hard-working s.m. workman ~ agricol .sweatee ~ feroviar railman. to sweat.

(a aceluia^i armator) sister ship/vessel ~ de control . to (suffer) shipwreck naufragiu s. (/e/) kind. coaster.f. examination vessel ~ de control al poluarii .large ship/vessel . trader.abandoned ship/vessel. sanitar §i de frontierd) boarding ship/vessel.(yamal.oversea(s) ship/ vessel.n.(pentru minereu §i ceredle sail minereu fi cdrbune) double-duty ship/vessel. laker de linie transatlantica transatlantic liner ~ de mare tonaj .lake craft. inshore vessel ~ de cabotaj national . (CM diferite sensuri) nature 2. 1.commercial ship/ vessel.day-service ship ~ de curse regulate/linie .accommodation/base ship. to nationalize naufragia v. foreign-going ship/vessel. short-haul ship/vessel.survey ship ~ de cercetari oceanografice oceanographic survey ship ~ de companie . derelict ~ -atelier .subdivided ship ~ de cabotaj . vessel.repairing ship ~ -baza .N natura s. tender ~ ca parte contractanta . trading ship/vessel.(asig. boat. long-range/'distance ship/vessel ~ de cursa zilnica . cargo boat ~ compartimentata . shipwreck.coastal/coasting ship. merchant ship/vessel.t.short-sea ship/vessel. coastwise ship/vessel.customs/revenue ship ~ de croaziera . lake-type vessel.conference ship/vessel ~ de cercetari hidrografice .leading vessel ~ -cisterna . trade ship/vessel.) nature and extent of the damage a plati in ~ .de cartel maritim . (de mic tonaj) craft. watercraft ~ abandonata . tanker ~ combinata . ship. ore-bulk-oil ship ~ combinata tip 00 . shoaler de cabotaj mic .(pentru petrol-mdrfuri in vrac-minereii) combined oil-bulk-ore. distress.(pentru petrol fi minereu) oil-ore ship ~ comerciala .f.home-trade ship/vessel. (marine) casualty.liner.canal boat .tank ship/vessel. regular trader ~ de lacuri .(CM obUgatii ?i drepturi) ship's side ~ -cap de convoi . character ~ §i grad al avariei . (pentru pasageri §i mdrfuri) passenger-cargo ship/vessel. home trader ~ de canal .i. coast trade ship/vessel.cruise ship/vessel ~ de cursa lunga . sea disaster nava s. freighter.to pay in kind nationaliza v. intermediate/mixed vessel ~ combinata tip OBO .pollution control ship/vessel ~ de control vamal .

leviathan ~ de tonaj foarte mic . contract carrier ~ navlosita pe termen . pallet-carrying ship/ vessel .chartered ship/vessel.roads ship/vessel.serial/series-built vessel. grain-carrying ship/vessel ~ pentru cherestea .passenger ship/ vessel/trader ~ de pastrare temporara a mar-furilor {neincdrcate in termen) ship's accommodation craft ~ de pescuit .meat carrier/ship/vessel.car carrier.nonconference carrier/ship/vessel ~ nuda . cargo (-carrying) ship/vessel.refrigerated fish carrier ~ in balast .fishing boat/ship/vessel ~ de rada .) industrial carrier ~ pentru marfuri .bulk carrier/trader ~ de mic tonaj .cargo boat/carrier. titei etc. car-transport ship/vessel. freighter ~ pentru marfuri generale .cereal carrier.ship in laden condition.ship in commission/service ~ incarcata .shiplet ~ de transport carrier.inland navigation ship/vessel ~ de pasageri .pallet carrier/ship/vessel. seagoing ship/vessel ~ mineraliera . frozen meat ship/ vessel ~ frigorifica de pe§te .ore carrier/ship/vessel mixta . freight carrier.time-chartered ship/vessel ~ necartelata .cattleship ~ pentru autovehicule . laden vessel ~ maritima ~ marine vessel.heavy-cargo/-lift carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri in vrac .timber carrier/ ship/vessel.cement carrier ~ pentru materii prime . ship out-of-commission ~ fluviala .(minereuri. sister ship/vessel ~ de tonaj foarte mare . (po^tald ^i de mar/a) cargo-mail vessel ~ navlosita . carrying vessel ~ de transport combinat .ocean liner ~ pe perna de aer . cargo-and-passenger ship/vessel.river boat/ship/vessel ~ frigorifica refrigerated carrier/ ship/vessel. grain carrier/ship. combination carrier ~ dezafectata (scoasd din functiune) disabled ship/vessel. vehicle cargo ship/vessel ~ pentru cereale .(navlosita fdrd echipaj) bare boat ~ oceanica . idle ship/vessel.general cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri grele . roader ~ de ranfluare .(cdldtori §i mar/a) passengercargo ship/vessel.(fdrd incdrcdtura) ship in ballast ~ in serviciu/exploatare . timber-carrying vessel ~ pentru ciment .228 NAV-NAV ~ de marfuri in vrac .small/noncapital ship ~ de navigatie interioara .bulk cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri paletizate .dual--purpose vessel. reefer (ship) ~ frigorifica de carne . sea ship.ocean-going ship/vessel ~ oceanica de linie . intermediate/mixed vessel.(salvage) lifting craft/ship ~ de serie .hovercraft ~ pentru animale vii .

maritima .roro" ship/vessel '. to freight.national flag ship/vessel ~ sub pavilion strain . (c..tramp liner .) chartering. shipping ~ aeriana .harbour/port ship ~ remorcata .general-purpose tramp ~ -uzina .slurry carrier ~ petroliera .f.ocean navigation/ shipping ~ pe distanta lunga . (despre nave comerciale) to trade navigabil adj.f.-tramp ~ (de curse neregulate) tramp.foreign ship/vessel.coast(al)/coastwise navigation. tramper ~ -tramp de linie . bare-hoat/-mill/-pole chartering cu navlu forfetar/global affreightment for a lump sum. to sail..air navigation ~ comerciala . un aiiiobuz etc. navigation. long-range navigation ~ pe distanta scurta . freightage.long-distance/deep-sea navigation.commercial navigation/ shipping ~ costiera .) to charter. internal shipping -.(pentru mijiouce rulante) roll-on-roll-off ship/vessel. oil-carrying ship/vessel.short-distance navigation/shipping.(fdrd echipaj §i materiale) chartering by demise.part chartering ~ pe termen . inshore navigation ~ de cursa lunga .maritime/marine navigation.t.f.f. regular traveller naviga v. to run shuttle service. short-range navigation ~ regulata/de linie . foreign trade ~ fluviala .to fit out a ship a scoate o ~ din exploatare .inland/inner/inside navigation. short-sea shipping.line/liner shipping ~ -tramp .to lay up a ship naveta s. affreightment ~ a navei nude . lump sum chartering ~ partiala . passable navigatie s.towing ship/vessel ~ sechestrata . (mar. tanker ~ portuara . oiler.long-distance navigation/shipping. (despre o nava.v. to navigate.i.to charter space navlosire s. navigable.cabotage.standard cargo ship ~ pentru marfuri uscate .(pe itinerarii neregulate} tramp navigation navlosi v.to rim to and fro.river navigation ~ interioara . tank ship/vessel.tramp universala .time chartering . (SUA) commutation a face naveta .) to ply navetist. coasting ~ de cabotaj .oil carrier/ship/vessel/ tanker. sailing. to affreight ~ cu navlu forfetar/global . sea navigation/shipping ~ oceanica . .to charter for lump sum ~ spatiu pe o nava .dry-cargo vessel ~ pentru minereuri fluidizate . (mar.m.arrested ship ~ sub pavilion nationa! . foreigner ~ tip RO-RO .(pentru prelurrarea pe^tehii la bord) factory ship/vessel a arma o ~ .NAV-NAV 229 ~ pentru marfuri standard .) down-and-up-train.

(chiar dacd nava va descdrca in mai multe portiiri) flat rate ~ estimat .outward/ outgoing/outbound/out freight ~ diferentiat — (pentru mdrfuri care se transportd regulat in cantitdti man) commodity rates ~ direct .freight by measurement ~ la destinatie .time charterer ~ principal .through freight ~ dublu . gross freight ~ calculat pentru capacitatea neta de transport .aggregate freight ~ de cartel ..(calculat gre^it) excess/ over freight ~ global/forfetar .conference freight ~ de inapoiere — home/homeward/ back/retum/inbound/inward freight ~ de plecare/ducere/iesire . (cost al transportului mdrfurilor pe apa) freight.trip chartering ~ pentru o calatorie dus-intors round-trip chartering ~ pentru un singur voiaj .destination freight.single-voyage chartering ~ simpla .distance freight ~ pe timp . seaborne/seagoing freight ~ ad valorem .double freight ~ .dus-intors" .long-term chartering ~ pe voiaj .lump sum freight ~ intreg/total .estimated freight ~ excesiv .charter/time freight ~ pe voiaj .on deadweight basis freight ~ castigat oricum .(chiar dacd nova si/sau caricul s-ar pierde) freight earned ship and/or cargo lost or not lost ~ contra ramburs .m. portage. freighter ~ pe termen .chartered/disponent owner.(calculat in functie de valoarea mdrfurilor transportate) ad valorem freight ~ brut . freight contractor navlu s. affreighter.(inclusiv taxelor portuare §i cheltuielile de alimbare) freight in full.n.out-and-home freight ~ egal .package freight ~ pentru marfuri in tranzit .single chartering ~ totala — (a intregii capacitdti de incarcare) whole cargo chartering navlositor s.voyage freight ~ pentru marfuri de cabotaj .sea freight ~ mort — (navlu platit pentru spatiul neincdrcat din vina navlositorului) dead freight ~ nedeterminat .freight at risk/payable at destination . charter money.freight forward ~ contractual .full freight ~ la cubaj/volum .ocean freight ~ pe distanta .) charterer. port of call freight ~ maritim .230 NAV-NAV ~ pe termen lung .coastal freight ~ pentru marfuri de cubaj/volum measurement rate ~ pentru marfuri de export outbound/outward freight ~ pentru marfuri generale . (mar.net freight ~ oceanic .charter/chartered/ contract/agreed freight ~ cumulat .in-transit freight ~ platibil in portui de incarcare freight payable at port of loading ~ platibil la destinatie .pending freight ~ net .

f. unquoted nedatat adj. (despre taxe. inexpensive necotat adj. unauthorized. need. uninsurable neasigurat adj.n. unassured.additional/extra freight. nonpayment. (cerinta) requirement necheltuit adj. to require necesitate s. necessity. unreceipted.) unlisted. (neonorare a unui cec. mar. irredeemable. unspent necomercial adj.NAV-NED 231 ~ platibil pe cantitatea incarcata freight payable on intaken quantity ~ platibil pe cantitatea predata freight payable on delivered quantity ~ platit anticipat . inconvertible necorespunzator adj. (despre vdrsaminte. undisbursed . (a unui ordin de plata} overdraft nealocat adj. (indispefisabi!) indispensable. unlicensed neavariat adj.capital requirement ~ de marja . unredeemable neamortizat adj. a unei cambii) neautorizat adj. (in alb) blank neconditionat adj.) bare requirement necesita v.f.) margin dishono(u)r neachitat adj. requirement ~ de capital . needful. unlicensed necalificat adj.freight and demurrage ~ §i cost . (nespecificat) unstipulated. (in documentele oficiale) off^-the-record neconstituit adj. essential. (fard conditii) termless neconfirrnat adj. (restant) outstanding neacoperire s. unsettled. plati) unacknowledged neconsemnat adj.f. uninsured. unendorsed neanulat adj. default of acceptance ~ a unei cambii . unqualified.distress/low freight ~ suplimentar .advance/ anticipated/forward freight ~ platit proportional . (bur. unconvertible. dateless. unapproved neasigurabil adj. requisite s. unconditional. wantage.t. unpaid.(cu distanta parcursd)pro rata freight ~ ridicat .tramp/shipping freight neacceptare s. impolite} delinquent. to necessitate.f.freight and cost ~ -tramp . {despre fonduri} unappropriated neambalat adj. want. necessary. wantage.nonacceptance of a bill of exchange neachitare s. inadequate necostisitor adj. (formula pe un efect de comerf) no advice/orders nebrevetat adj. (cerut) required.4) unincorporated neconvertibil adj. (asig. (sub forma unei corporatii) (SU. (despre datorii) uncleared. undamaged neavizat adj. unpacked. loose neamortizabil adj. uncatalogued necesar adj. nonacceptance. unconfirmed.high freight ~ scazut .(suma minima solicitata m depozit tuturor detinatorilor de contracte futures} (bur. want. unskilled necatalogat adj. overfreight ~ $i contrastalii . undated nedebursat adj. uncancelled neaprobat adj. absolute. unredeemed neandosat adj. (contrar iizantelor comerciale) unbusinesslike necompletat adj.

232 NED-NEC nedefinitivat adj. shopman. to hold negotiations/talks negociabil adj. (despre un contract.) contributory negligence negocia v. (in cuvinte compose) monger. {despre actiuni. unrated neexecutare s. (dezeconomie) diseconomy neelastic adj.. hawker. on-going negotiations ~ la nivel inalt . talks ~ a contradului colectiv de munca -collective bargaining negocieri cu voce tare/prin strigare -(bur. {despre cerere. (de sarcini ipotecare) unencumbered negustor s.to deal in smth. unassessed. ofertd etc. o hotdrdre judecdtoreascd) unenforceable nefalsificat adj. peste etc.m.dealer in ~ de articole de fier/fierarie -ironmonger ~ de cereale . bargaining. negotiable. (a unui imputernicit) procuration. transferable negociator^.to be in negotiations with smb. (despre un contract) open-ended nedepunere s.n. unfavourable nefertil adj. unavailable nedistribuit adj.corn dealer ~ de cherestea timber merchant ~ de lana . (despre sol) poor nefolosit adj. to negociate v. (cu magazin) shopkeeper.wholesale/direct trader.) inelastic neemis adj.haberdasher . unappropriated neeconomic adj.to enter into/to open negotiations a purta .greengrocer ~ de marunti§uri .wage negotiations a fi in ~ cu cineva . wasteful neeconomicitate s.f.to hold talks negots. top (-level) negotiations ~ salariale . unsecured. (de fructe. unvalued.negotiations in progress.f.i.m. undivided. unwarranted negativ adj. pi.) coster(monger) ~ cu amanuntui petty dealer ~ cu ridicata . to trade in smth.f. commerce a face ~ cu . undistributed. nonexecution. negrevat adj. nonperformance.f. with smb. de bdcdnie) chandler ~ ambulant .hard bargain ~ in curs . dealer. obligatiuni) unissued neevaluat adj. (despre titluri de valoare) marketable.) nonclaim nedisponibil adj.wool stapler ~ de legume §i fructe . uneconomic. nonfulfilment ~ a unui contract . unemployed negarantat adj. negotiator negociere s. merchant. trade. (despre bduturd) unadulterated. (a reclamatiei in termen legal) (dr.t. negative neglijenta adj. legume. a incepe ~ .nonexecution/ nonperformance of a contract neexecutoriu adj. (de mdruntisuri.summit talks. negligence ~ culpabila . wholesaler ~ de . genuine nefavorabil adj.) outcry ~ dure . negotiation. bagman. itinerant dealer.pedlar..(asig.

NEG-NER 233 ~ de mercerie . unclaimed. (despre capital) dormant. unproductiveness. default.f. unprofitable. failure to deliver nelivrat adj. unprofitableness nerepartizat adj. nonobservance. (in magazin) shopkeeping neimpozabil adj. unredeemable. unofficial neonorare s. neoperativ) unemployed.f. (fard termen final) termless nelivrare s. (neasteptat) unexpected neprezentare s. (despre un bun) dormant . untaxable neipotecat adj.f. nonfulfilment. nonproductivity neprofesional adj. failure to pay. undistributed. impozite) uncollected nemcarcat adj.livestock/cattle dealer negustorie s. unlicensed neplasat adj. (a unei nave maritime. nonpayment. (nevdndut) unplaced neplata s. tax-exempt/-free. unrecovered nerentabil adj. fluviale) unseaworthiness. trade. nonprofessional neprofitabil adj. failure to observe. (despre taxe. (a unui contract) default ~ a obligatiilor legale . unmortgaged. (despre datorii) uncleared nelimitat adj. unnegotiable neoficial adj. unproductive. (a unei aeronave) unairworthiness nenavlosit adj. (neutilizat.default on obligations undertaken ~ a secretului breach of confidence/' security nereu$ita s.f. unforeseen. nonretumable. free from encumbrance nemcasat adj.f. unrein unerative nerentabilitate s. nonexecution.) unchartered nenegociabil adj.f.) no-cargo condition neindeplinire s. unmanufactured. profitless. nonperfonnance. idle neproductivitate s. unentered nelegal adj. unappropriated nerespectare s. nonappearance neproductiv adj. crude. unearned nenavigabil adj. (medicare) breach ~ a obligatiilor luate .mercer ~ de pe$te . (mar. (a unui cec.f. irrecoverable. unnavigable nenavigabilitate s. not liable to taxation. (a datoriilor la scadentd) delinquency neprelucrat adj.fishmonger ~ de vinuri . profitless nerambursabil adj.(dr.f. lawless nelichidat adj. (despre sol) poor. failure nerevendicat adj. unprofitable.f. expendable nerecuperat adj. nonprofessional neprofesionist adj.wine merchant ~ de vite . (mar.f. raw. (despre metale) base neprevazut adj. nonrecoverable. a unei cambii) dishono(u)r nepatentat adj. nondelivery.f. nonworking nemuncit adj. unregistered. commerce. irredeemable.) nonfeasance nemregistrat adj. (in instantd) default. nonreimbursable nerecuperabil adj. unfinished nepretios adj. undelivered nelucrator adj.

classified list.acceptable quality level ~ al datoriei pentru care se poate declara falimentui .f.m. unmatured nesigur adj. a unui serviciu etc.scale of production.bankruptcy level ~ al preturilor . standardizer. level. export list ~ de marfuri . unemployed idle neutraiitate s.tariff level ~ de cheltuieli prevazute . rate setting/fixing normator s.bill/list of export goods.n. nominal norma v. uncleared neverificat adj.customs nomenclature nominal adj. (reguld) rule. needy. consum etc. straitened circumstances ~ dc bunuri competitive . uncalled nesolutionat adj. consumption rate . (desprc capital) unsubscribed nesubventionat adj. nei. normalization.subsistence level ~ de trai . unchecked. (necesitate) need.competitive need ni§a s.bill/list of goods nomenclatura s. needy person nevoie s.t. acele impozite si taxe care ru provoacd permrbdri ale alocdrii resurselor productive) fiscal neutrality nevandabil adj. unsettled nesubscris adj. nonunion nesoldat adj. unmarketable.cost standards ~ de dezvoltare economica . (sdrdcie) poverty. unrated neto adv.standard of living.rate of consumption.wage level ~ al tarifelor .price level . to standardize. poor. scale ~ acceptabil de calitate . unverified. living standard ~ maxim. standardization. (de cenzori) unaudited nevoia$ adj.level of economic development ~ de rezistenta . norm. schedule ~ comercia! . clear netaxat adj.) knot nomenclator s. niche ~ de piata . unbalanced nesolicitat adj. (indoielnic.{controluf) price iloor nod s.m. prescriptie') specification 2.ceiling ~ minim al salariilor . standard.f. unsubsidized net adj.(al cursului actiunilor) resistance level . (lipsd) need.de subzistenta . to normalize normare s.(ace! sislem ds iinpunere.f.f. undue. 1. unrealizable. (imitate. dubios) doubtful nesindicalizat adj. want.) work load ~ de consum . uncustomed. sateless nevamuit adj.) rate. nomenclature ~ vamala .niche market nivel s. unmerchantable. rate setter/fixer. taskmaster.wage floor -.234 NES-NOR nescadent adj. unsaleable.n. de musurd penlru viteza) (mar.f. neutrality ~ fiscala . (in constructii) quantity surveyor norma s.n. necessity 2.al productiei . desdtute s. output level ~ al salariilor . destitution 3.trade terms ~ de export . unsafe. (de productie. 1. (jend financiard) straits. standard. (specificatie. (a unui salariat.minim al ucui pret .f. net neutiSizat adj.

time standard ~ de transport .debit note ~ de livrare delivery note ~ de onorariu . diplomatic note notifica v.unsecured note ~ de debitare .) rules of procedure ~ de receptie .rate of transport ~ fixata zilnic .prompt note ~ de comanda .bill (of costs). to notify.(in tone) discharge tonnage rate ~ de incarcare .loss allowance ~ de productie .part-time work ~ pe gura de magazie .) advice note ~ de avizare a scadentei .(mar.(dr. note.whole-/riill-time work ~ nerigida .. safety prescriptions/ regulations ~ tehnice . notice ~ de anulare .specifications for delivery ~ de procedura .(a marfurilor) handling rate ~ de operare . job rate ~ de manipulare ..rate of work.(prin care un bun prezentat drept garantie poate fi pretins de creditor ca plata a datoriei) secured note ~ de debit negarantata .notice of cancellation ~ de credit . to give notice notificare s. notification.labour safety rules.) novation novatiune v.standard specifications a depasi norma . novatie .port efficiency ~ de pierderi admise .rate of production..(corn.f.flexible working hours ~ intreaga .loading rate ~ de lucru .hourly rate ~ partiala .nava gata de incarcare" .acceptance specifications ~ de securitatea muncii . memorandum ~ de achitare/indeplinire a obli-gatiilor . fin.to exceed/to top/to overfulfil the work a sparge ~ . cash note ~ de reinnoire . account.stem note ~ de .(cu plata zilnicd conditionatd de mdeplinire) measured day work ~ flexibila . notarial notariats.NOR-NOV 235 ~ de descarcare . notary ~ public .notice of readiness nova tie s.loose standard ~ orara .nava gata de operare" .) hatch(way) speed norme de livrare . unloading/lading rate ~ de descarcare a navei .t.f.notary public notarial adj.(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction ~ de asigurare provizorie -provisional note ~ de avizare .discharge rate.note of fees ~ de plata .m.f.n. output standard ~ de timp . notary's office nota s.to smash the target notars.) (SUA) due bill ~ de creditare credit note ~ de debit garantata . (dr.(ofertd de remnoire a contractului de asigurare) renewal notice ~ diplomatic^ memorandum.credit note ~ de .order note ~ de confirmare/recunoastere a datoriei (corn.(a navei) handling rate ~ de operare a portului .

construed nullify numai adv. (cifrd} figure 2. to appoint.n.) no bid nud adj. cash. (inlr-o fiinctie) to name. (i/itr-m post) to place numire s.t.t. invalidity "-' de drept .s'.(conditie de baza a contractului de salvare) (mar.registration number ~ de ordine .f. to reckon nume s.null and void militate s.fractional number ~ impar/fara sot .(despre actiuni) (bur.n. mar. to count (up).f. (incadrare intr-un post) placement numismatica s.de securitate al cardului .) null 2. only ~ daca este cauzat de .n.substantive nullity ~ virtuala .nullity in law ~ de fapt . a socoti) to compute. ready/effective money ~ contra documente -. mar. nomination. to assign.full name numerar s. to number.236 NU-NL'T nil adv.cash in hand a plati m ~ .actual nullity ~ de fond .t.fictiv . fodder .available/spare cash ~ in casa .business name.} no cure. 1. 1.running number ".(la imbracdmmte) outsize ~ comerciai . numismatics.even number numere cu doua cifre . (la garderoba) check. nu platesc . numismatology nutret.f.card security number ~ de serie/fabricatie . (la imbrdcaminte) size 3. number.a! beneficiarului . (a calcula.corporal name. assignment.serial number ~ de vizite — (facute de un reprezentant comercial clientilor sau potentialilor clienti) call rate ~ foarte mare . worthless. name of a firm/company ~ si prenume . style ~ de familie -. to number' (pugi'lile unui registru) to folio numi v. name ". (intr-o functie) appointment.n. (dr.(asig.odd number ~ intreg .social . forage. to nominate.. (dr.to pay in cash numerota v.) total loss only ~ pierderea totala prin interpretare (asig. (al unui ziar) issue ~ de identificare al contribuabilului (SUA) taxpayer identification number ~ de inregistrare . voidness.) constructive total loss only niimar s.) nullity.fractionar . (far a valoare) null.name of the payee by ~ la comanda .unless caused ~.family name •.to order only ~ pierderea totala . no pay ~ se cere .(de la 10 la 99) double figures numara v. no ~ salvezi.prompt cash against documents ~ disponibil . of no value ~ si neavenit .whole number ~ multiplu . (despre o nava fdrd echipaf) bare nul adj.multiple (quantity) ~ par/cu sot .fictitious name .

thing 2.) cross liabilities ~ sporite .f.(asig.(dr.contractual obligation ~ executorie . (prin contract. (legala) (legal) obligation. compelled 2. fair.n.f. purpose 2.. (fin. to compel.(dr. obligatory.n.) absolute liability ~ oneroasa .(care se transmit din generatie in generatie) (dr.r. compulsory. identificabil si mdsurabil.) vicarious liability ~ consensuala .subject of an action ~ al proprietatii . debitor) obligor obligatar adj. {de activitate al unei societdti) object 3. object. (a! wiei cercetdri) object. goods ~ al asigurarii .(element constitntiv al activului patrimonial.) bond ~ activa . angajamente legate) ~ cedata unui delegat/mandatar (dr. (scop) goal. (silit. bond. impartial.tax liabilities ~ reciproce .de familie .) consensual obligation ~ contractuala . to oblige/to bind oneself obligant s.valuables obiectiv adj. (rdspundere) liability.m.) deed poll ~ viitoare .) interest at risk obiecte de artizanat . (industrial) industrial unit/project ~ final .(ale armatorilor in caz de coliziune) (mar.(dr. 1.prospective obligation obligatii fiscale .accrued liabilities obligatiune s. constrans) forced. (persoana fata de care altd persoana se obliga prin contract. (prin contract) bound 3. indebted s. design.financial liability ~ neconditionata .. 1. (de studhi) subject (matter).odd-come-shorts ~ pierdute . aim. item.(cu dobdndd fixa) active bond . 1. a constrdnge) to oblige. (deprindere) habit obiceiuri ale consumatorilor/tn materie de consum . obligation.taxable article ~ al litigiului . to coerce 2. obligatoriu adj. produs) article. creditor) obligee obligat adj. objective.purpose of a contract ~ al impunerii . (a sili. binding obligatie s. (persoana care se obliga. corporal sau incorporat) property asset (dr.) joint and several obligation ~ unilaterala .n.insurable interest ~ al contractului . (interes) interest 4.) heirloom ~ desperecheate/disparate .consumption habits obiect s.) to bind v. object.operative obligation ~ financiara .(dr.m. to force. (de serviciu) duty ~ asigurat . pi.ultimate goal obliga v. (articol. (mdatorat) obliged. 1.0 obiceis. prin contract.handicraft .t.onus ~ solidara . unbiassed s.(intr-un loc public) lost property ~ valoroase/de valoare .subject matter insured ~ in rise .

(obligatiune a caret dobdnda si/sau pret de rambursare variazd in functie de un indice luat ca baza de indexare. poate fi schimbatd.(dr. inainte de o data specificatd) extendible bond ~ garantata prin alte titluri detinute de emiter-t .lottery/prize bond. mtr-o perioadd data si la un pretfixat anterior.government bond ~ guvernamentala la purtator floater ~ indexata .(care creste gradual) deferred bond ~ cu dobanda fixa .(rezultatd din reorganizarea unui concern) (SUA) adjustment bond ~ de stat .escalator bond ~ cu ipoteca prioritara .(SUA) first mortgage bond ~ cu optiune .(obligatiune msotitd de dreptui de a subscrie.mortgage bond .(care.purchasing power bond ~ cu valoare nominala redusa (maxim 100 de dolari) baby bonds ~ de economii .(pbligatiiine pe termen scurt care li oferd detindtorului optiunea de a o schimba cu o cantitate similard de datorii pe termen lung.savings bond ~ de reorganizare .Treasury bond ~ directa .(cu dobdnzi inalte oferite in compensate pentru bonitatea adesea scdzutd a emitentului) junk bond ~ cu valoare nominala indexata in functie de inflatie . in anumite conditii. (obligatiune municipald sustinutd prin veniturile proiectului finantat) revenue bond ~ cu cupoane . care nu este garantat de o ipoteca asupra unor active) (SUA) debenture ~ guvernamentala . la scadentd. actiuni ale societdtii care emite imprumutui sau ale unei societdti mrudite) bond with warrant ~ cu premii prin tragere la sorti premium (savings) bond ~ cu rise mare .(titlu emis pe baza de scant.) naked/simple/ unsecured debenture ~ convertibila .(dar care oferd dobdnda mica) (SUA) deep discount bond ~ cu dobanda esalonata .(SUA) collateral trust bond ~ generala/negarantata . fdrd cupon anual) zero-coupon bond ~ cu discont — (vdndutd sub valoarea nominala) discount bond ~ cu discont mare .238 OBL-OBL ~ -buldog — (emisa de societdti strdine pepiata Marii Britanii) bulldog bond ~ chirografara . cu alte titluri.(de dobdnda) coupon bond ~ cu cupon zero . oferind astfel protectie impotriva mflatiei) index (-linked) bond ~ intersanjabila .(fdrd optiuni de convertire) straight bond ~ extensibila .interchangeable bond ~ ipotecara .debenture bond ~ cu dobanda variabila .(emisa de autoritatea publicd si reprezentdnd creante asupra statului) government/state bond ~ de tezaur .(instrument de indatorare pe termen lung. in loc sd fie platitd) convertible bond ~ cu castiguri .

(cure nu are scadentd) irredeemable/perpetual/ undated bond ~ nominala .special tax bond ~ (municipals) pentru dezvoltare industrials (SUA) industrial development bond ~ neamortizabila/perpetua . to come in.(fdrd dobanda) passive bond ~ platibila in devize . cea mai importantd reglementare fiind aceea a taxelor vamale) tariff barriers obtine v. inainte de matiiritate) retractable bond ~ revocabila .unified bond ~ yankee . to obtain. n.(ansamblu de mdsiiri prin care se impiedicd sau se limiteazd fluxiil international de mdrfiiri in scopnl apdrdrii pietei interne de concurenta strdind si/saii al echilibrdrii balantei de plati) nontariff barriers ~ tarifare — (ansamblu de mdsiiri care vizeazd fluxul de mdrfuri cu ocazia trecerii frontierei vamale a unui stat.(la beneficii in functie de rezultatele obtimste de firma emitentd) participating bond ~ pasiva . drag.t. fonduri) to raise.m. 1. incidental. un brevet) to take out ocazional ad]. (comenzi. (despre muncd) odd ocupa v. to get. (a angaja) to employ. (in mod ilegal/abuziv iin teren. (barierd) barrier ~ fiscal . (profit) to realize.(emisa in dolari pe teritoriul SUA de cdtre agenti economici nerezidenti) Yankee bond obstacol s. (a lua in posesie) to occupy.bearer bond ~ municipala municipal/local authority bond. (un post) to occupy.(excedent al bugetului fiscal) fiscal drag obstacole netarifare . (a dobdndi) to acquire.(dintrun packet de obligatiuni care devin scadente in am succesivf) serial bond ~ la purtator .OBL-OCU 239 ~ ipotecara mobiliara .(obligatiune oferitd cdnd dobanda nu poate fi achitatd in numerar) interest bond ~ in serie . (capital.(SUA) chattel mortgage bond ~ in contui dobanzii .(la care se plateste dobanda numai dacd existd profit) income bond ~ retractabila . to busy 2.callable bond ~ samurai .(de platd) single bond ~ transmisibila .registered bond ~ participativa . (un certificat. o locuintd) to squat ocupants.transferable bond ~ unificata/consolidata . obstacle. impediment.) to secure. to fill 3.(emisa in yeni pe teritoriul Japoniei de cdtre agenti economici nerezidenti) Samurai bond ~ simpla/fara conditii . to take hold/possession of 4.(care ii oferd detindtondiii optlunea de a o revinde emitentului la valoarea nominala. beneficii etc. corporation stock ~ municipala cu dobanda flotanta -floater ~ (municipala) garantata prin incasarea unui impozit . occasional.currency bond ~ platibila in moneda tarii in care a fost emisa .t.currency bond ~ purtatoare de venit . to engage. occupier .

(a unei societdti fdcutd actionarilor acesteia) takeover bid ~ de titluri financiare . to exhibit.attractive offer ~ avantajoasa . to present 2.(punerea in circulatie de monedd noud de cdtre institutiile morietare specializate) money supply ~ de mostre gratuite . m conditiile unui anumit curs de schimb) foreign currency supply ~ efectiva — (oferta ce confine toate elementele unui contract . servicii) tender 2. (a pune in vdnzare) to offer. (ilegald/abuzivd a unui teren.'s offer ofertant s.capital supply ~ de cumparare .(cantitatea totald de bunuri economice disponibild pentru vdnzare la un anumit nivel mediu al preturilor intr-o perioadd determinata) aggregate supply ~ alternative . (pentru furnizarea de mdrfuri. cdtre parti sd aibd .(oferta a unui produs care provine din doud sau mai multe surse ori metode de fabricatie.full employment ~ temporara . (a unui post) occupancy 3. offer.trial offer ~ de plata . a unei locuinte) squat ~ a fortei de munca . to put up/to expose for sale 3. (explicatii.f.reasonable offer ~ agregata/globala .) to furnish ~ mai mult decat cineva . angrosistului) purchase offer. -.alternative offer ~ atractiva .(situatie in care mijioacele de productie sunt limitate. la licitatie) ticket ~ acceptabila . (de actiuni) tender offer ~ de livrar : . supply. fiind inlocuitori apropiati unui pentru celdlalt) composite supply ~ complementara .t. servicii) to tender 4. astfel incut acceptarea mtocmai de.f. offerer. iar producdtorii a doud sau mai multe mdrfuri concureazd pentru utilizarea lor) competitive supply ~ cuprinzatoare/detaliata comprehensive offer ~ de capital . (licitanf) bidder. probe etc.{sub pretui pietei) underbid ~ avantajoasa de cumparare (pentru descurajarea altor ofertanti) preemptive bid ~ combinata .m. pret.tender of payment ~ de preluare . (angajare) employment 2. taking hold/ possession 4. referinte.(fdcutd furnizorului.shipping bid ~ de valuta .(al unui teren. 1.tender of delivery ~ de moncda .(disponibilitdti valutare care pot fi vdndute pe piatd. 1.employment ~ deplina a fortei de munca . {pentru furnizarea de mdrfuri. (a face oferte pentru furnizarea de mdrfuri. servicii) tenderer oferta s.to improve on smb. 1.240 OCU-OFE ~ ilegal/abuziv . (licitare) bid. oferta de doud sau mai multe produse care satisfac acelasi tip de cerere. al unei locuinte) squatter ocupare s. (luare in posesie) occupancy. (in plic inchis.(prin mchiriere sau arendare) tenancy oferi v. bidding. (a da) to offer. {a licitd) to bid.(oferta de doud sauf mai multe produse care sunt rezultatiil aceluiasi proces de productie) complementary/joint supply ~ concurentiala . termene etc.supply of securities ~ de transport maritim .obiect.

n.banker's clearing house ~ de scont . (birou) office. pe care doreste so. sellers' monopoly ~ instituit prin coluziune . bureau.(procedura bursierd care constd m oferta de scliimbare a actinnilor unei societati contra titlurilor altei societati} offer for exchange of shares ~ publica initiala . impundndu-si conditiile de vanzare-cumpdrare pe piata bunului respective oligopoly.acceptance house ~ postal .n.situations vacant. (al unei administratii) office. la un pret superior celui cotat la bursa.firm offer ~ m bloc . simuldnd o falsa concurenta) common pricing ~ de serviciu .patent office ~ de cliring . (master's) mate oleoduc s. (sistem depiatd in care un numdr mic de firme mart asigurd cea mai mare parte a ofertei unui anumit produs.(la navele comerciale) chief mate/officer.(de actiuni comune) initial public offer ~ secreta/ilicita .collusive oligopoly oligopson s.cross offer ~ insotita de mostre .verbal offer oferte comune . officer ~ de marina comerciala .mercantile marine officer ~ de punte — (la navele comerciale) deck officer. o controleze. sd rdscumpere. unde un numdr mic de firme mari solicitd cea mai mare parte a unui bun.OFE-OLI 241 valoarea unui contract mcheiat) actual supply ~ excedentara .(coluziune. intelegere secretd a mai multor firme care sunt oficial in concurenta) level/collusive tendering ~ speciala — (de produse la preturi scdzute) special offer ~ verbala .f. actiunile pe care acestia Ie detin) takeover bid ~ publica de schimb . acesta fiind oferit de mai multi producdtori-ofertanti) oligopsony .public offer ~ publica de cumparare .(la licitatie) ticketing. sellers over ~ fara angajament free offer ~ ferma .block offer ~ inchisa . sealed tender ~ incruci^ata .n. (agentie) agency ~ de brevete .m. first mate/officer.to withdraw an offer oficiu s.blind offer ~ pentru inceperea negocierilor -tentative offer ~ publica .customs officer ~ secund . mate ~ de vama .low offer ~ nespecificata . job center ofiter^.(stabilite prin coluziune. pipe-line oligarhie s.(care depdseste cerered) excess offer. labour exchange.sample offer ~ la pret scazut . oligarchy oligopol s. help/hands wanted a face o oferta . (forma a pietei cu o concurenta imperfectd.clearing house ~ de cliring bancar . (sediu al unei firme} office.(procedura prin care o societate propune in mod public actionarilor unei alte societati.to make an offer a retrage o ~ .post office oficiul fortelor de munca employment agency/bureau.n.

descdrcare. to manipulate 2. pay ~ de angajare . stock market trading ~ de leasing . ci la o data ulterioard. (hicrare) operation.businessman ~ -reclama — (care poartd pancarte cu reclame prinse in fata si pe spatele sail) sandwich man omul economic .commodity futures .) dealings for a rise ~ bancare . (de onoare) honorary.(tranzactie bursiera prin care livrarea sau piata valorilor mi are loc in ziua incheierii tranzactiei.(incdrcare. honorarium. fee.) substitution (price) bond swap ~ economice . efficient operativitate s.(]->entru un avocat) retainer onorific adj.(bur.f.f. to meet onorariu s.f. operation ~ de marfuri . (o cambie. effective. (a incdrca sail a descdrca o navd) to operate operare s. burdensome onora v.titluri.noncash transactions ~ la termen . operator ~ care face piata .t. descdrcare. marfuri) covering transaction ~ de arbitraj switch .(tranzactie la bursa de valori sail de marfuri prin care se creeazd o acoperire in vederea executant angajamentelor asiimate. reckoning 3.(bur.(servicii bancare standardizate destinate piibliculiii) volume (banking) business ~ de swap prin substituire de obligatiuni .(operatic de schimb intre o valuta forte si iina de cUring. onerous.stock exchange transactions. 1. un cec etc.OM-OPE oms. stivuire) cargo work ~ defectuoasa . fixatd anterior) foi"ward transactions/dealings ~ la termen cu marfuri . m.financial operations ~ in numerar .) trader operatic s. operative.banking operations ~ bursiere . transformarea nefdcdndu-se prin intermediul mdrfii) switch ~ fara profit sau pierdere . speculation.economic operations ~ financiare .) dealings for a fall ~ a la hausse .(bur.economic man. homo oeconomicus oneros adj.(incdrcare.dealings for cash ~ in virament .) market maker ~ independent .leasing operations '. transaction. of honour 2. bursiera) operation.t. transbordare) portwork operatii a la baisse . efficacy operator s. efficiency. 1.(fin.) to honour.de masa .(a mdrfiirilor) faulty operation operativ adj. devize. work. (calciil) calculation.fiduciary transaction ~ portuara . (neretribuit) honorary opera v. a actiona un utilaj) to operate. 1.m. (financiard. action 2. man ~ de afaceri . manipiilare.(pe cont propriu) (bur. (a manipula.n. niimitd prima) premium deal ~ de acoperire . achizitiondndii-se ceea ce trebuie livrat la o data ullerioard . deal ~ cu prima — (tranzactie bursiera in cadrul cdreia iina dintre parti isi rezervd dreptui de a abandona piata in schimbul platii iinei s lime fixe achitate in avans.even deal ~ fiduciara .

) stop loss ~ in tranzit .OPE-OPT 243 ~ la transportui de marfuri (mcdrcare.spot exchange/ deals operational adj. well-timed oportunitate s. {incetare) cease. descdrcare. to discontinue. fdrd a afecta calitatea acestuia) value engineering optiune s.(studierea fiecdrei etape din fabricarea unui produs in scopul reducerii costurilor de productie. operational oportun adj. in conditii stabilite anticipat. transbordare. stivuire) handling procedure ~ la vedere .(optiune de cumpdrare a unui activ la un pret de exercitiu specificat} call (option) .speculative operations ~ valutare .foreign exchange transactions ~ valutare la termen . (intrerupere) interruption ~ a functionarii .(a mdrfii de cdtre furnizor dacd cumpdrdtond este insolvabil) stoppage in transitu optimiza v. to stop. put-of-more option ~ acoperita (contract de optiune garantat cu actiunile unui titlu de valoare suport) covered option ~ americana .f.(tranzactie bursierd cu plata imediata) spot transaction ~ speculative .on-the-money option ~ cu pret de exercitiu inferior cursului pietei . (drept contractual de a cumpdra sau de a vinde prin bursa de optiuni. to break ~ platile . (a intrerupe) to interrupt. la o data si un pret fixate anterior. call-of-more option ~ a vanzatorului de a dubia -(pptiune care ii da drept vdnzdtondui sd vdndd un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) seller's option to double.(unui utilaj din cauza uneipene de curent) outage ~ a pierderilor .de apel/cumparare .t.f. to optimize optimizare s. metale pretioase. timely. stoppage.(ordin cdtre broker de a vmde actiunile care scad sub o anumitd valoare) (bur. un anumit volum de marfuri.f. discontinuity.f.in-the-money option ~ cu pret de exercitiu superior cursului pietei . in cadrul unei emisiuni de valori mobiliare.t. devize sau actiuni.forward exchange/deals ~ valutare la vedere .to cease payments oprire s. opportune. stop. opportunity opri v. optimization ~ a raportului dintre stocuri . metale pretioase etc.out-of-the-money option .stock-ratio optimization ~ a valorii . dreptui bdncilor participante de a-si mdri portofoliuJ) option ~ a cumparatorului de a dubia -(pptiune care u da drept cumpd-rdtorului sd cumpere un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) buyer's option to double. (a incetd) to cease. ceasing.{care poatefi exercitatd oricdnd inainte de sfdrsitui exer-citiului) American option ~ cu pret de exercitiu identic sau apropiat cursului pietei . dreptui unui investifor de a-si schimba obligatiunile convertible sau certifica-tele de optiuni contra titluri de valoare.

(dependent economic de un oras mat mare) satellite town ora s.f. (pentru a sustine cursul) supporting order ~ de cumparare in conditiile cele mai avantajoase . orice oras) city ~ comercial . (in Anglia.n.) broker's order ~ cu plata in numerar . (SUA) daylight saving time ~ de varf.local time ~ -nava . extra work ~ suplimentare obi§nuite/normale regular overtime ordin s.(bur.(a unei societdti insolvabile.working hours ~ suplimentare . time ~ de Tnchidere . timetable ora$ s.currency option ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta .overtime (work).stock exchange order ~ de cumparare .fixed-working hours ~ lucratoare/de productie . order ~ al agentului de Tncarcare . town.warehouse order .(bur.(optiune de vdnzare a unui activ la un pret de exercitiu specified!) put (option) ~ descoperita .maritime/seaboard/seaside town ~ -satelit .summer time. overwork.n.day-to-day option ~ tripla .frontier town ~ dependent de o intreprindere (pentru locuri de muncd.{corn.(care este o optiune dubid plus alte optiuni combinate) triple option..closing time/hour ~ de maxima audienta . standard time ~ -om . oras mare.n. hour.official hour.) order to buy.(programul de lucru in magazine si biroiirl) business hours ~ de lucru normate . strap ~ unica .{mar. ca alternativd la lichidarea ei) (dr. furnizare de cdldurd etc.(imitate de masura a timpului de lucru) man-hour ore de birou/serviciu .(imitate de masura a duratei de stationare a navei pentru operare) (SUA) ship hour ~ oficiala .) cash order ~ de a cumpara sau de a vinde la pretui pietei .(bur.(care da drept fie de cumparare. optiune care da drept deopotrivd de cumparare si vanzare) put-and-call/double option.) order at best ~ de eliberare a marturilor antrepozitate . (program) schedule.) company town ~ maritim .(stelaj.) administration order ~ de bursa .(care nu are acoperire in titluri de valoare) naked option ~ dubla/mixta .(la radio si televiziune. in SUA.) market order ~ de administrare . fie de vdnzare) single option orar adj.{care nu poate fi exercitatd inainte de sfdrsitui exercitiu lit i) European option ~ in devize .trade town ~ de frontiera ..244 OPT-ORA ~ de plata .(pentru o politd de asigurare) settlement option ~ de vanzare . hourly s.. straddle ~ europeana .office/official liours ~ de lucru . pentru publicitate) prime time ~ de vara .peak/rush/throng hour ~ locala . hour.

order/business of the day. (dispozitiv.n 1.f. distress warrant.(ordin cdtre bancd pentru blocarea unui cec) stop order/payment ~ de livrare .(dr. (prezentatd in scris) order paper ordonanta v. sequence. organization chart. to pass for payment ordonanta s./n.delivery order.t.} limited order ~ permanent .managing body ~ de control .de ridicare a sechestrului . (mandat postal) money order ~ de plata simplu/neconditionat unconditional order ~. diagram organiza v. unit 2.ORA-ORG 245 ~ de tncetare a platilor . flow-process chart. authority ~ de conducere . (dr.) order to sell. autoiitafe) body. order. selling order ~ de vanzare sou cumparare la termen . financiara) order.(ordin de plata dat de cdire un client bdncii sale.line organization ~ si conducere a productiei production control ~ si metode ~ (man.de blocare .legislative body organigrama s. (serviciu de consultantci pe .order to transfer ~ deschis .financial body ~ legislativ .statutory order '. (fin.) to order. writ of attachment ~ de vanzare .order of priority ~ de zi .(a unor conturi.(in caz de faliment) receiving order ordonatorA'. device.) restoration of goods taken in distraint ~ de sechestru . principal organ s.f. table of organization. ordinance ~ cu putere de lege .) contingent order ~ limitat — (ordin de tranzactionare in limitele imei anumite jluctiiatii a cursurilor) (bur.executive body ~ financiar . pay order issued ~ de punere in posesie .(bur. departmental organization ~ ierarhica .f.f.(ordin de tranzactionare valabil pdnd cdnd este execntat sail anulat) (bur.order of payment.(bur.control authority ~ executiv .) ship's/freight release ~ de plata . (mar. agenda.writ of possession ~ de punere sub sechestru . (/uridicd. care va plali la intervale regulate impozitcle si datoriile titulamlui de cont) standing order ~ simultan — (de cumparare de actiuni peste pretui pietei si de vanzare imediatd la acelasi prel pentru a Simula activitatea pe piata bursiera) matched order ~ vamal de transbordare transshipment pricking note ordine s.) time order ~ de virament .(ordin de cumparare executable prin utilizarea prodiisniui vdnzdrii de titluri determinate) (bur.) garnishee order.) decree.(dr. (organizatie.') open order ~ legat/conditionat .) organization and methods. to organize organizare s. order for payment/to pay. agregat) mechanism.payment order. a unor fondiiri) stop order ~ de plata . succession ~ a prioritatii . organization ~ a conducerii intrqirinderii management engineering ~ departamcntala/pe servicii.t.

organization.(tip de organizare in care autoritatea manageriald nu se transmite pe scard ierarhica) flat organization organizational adj.f.(institutie financiard care presteazd servicii pentru altd organizatie financiard') correspondence ~ flexibila .(man. organizational . society.) flexible organization ~ nonprofit .nonprofit corporation ~ orizontala .246 Idngd conducerea unei firme) systems and procedures organizatie s. association. body ~ -corespondent .

f. steel ~ aliat . orientation. horizon ~ de planificare .cast ingot/steel otelar.(pe 5-10 ani} planning horizon otels. 1.y.w.hoop iron ~ calit . (a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) targeting ~ profesionala . guidance 2.stainless steel ~ turnat .n.hardened steel ~ inoxidabil .vocational guidance orixonts. steelworker otelarie s.alloy steel ~ -balot/de bandaje .f. steelworks . direction.ORG-OTE orientare s.n.

(cu sot) even paradisA'. damage. package.(a unui document.(anuar care cuprinde adresele tuturor institutiilor fi societdtilor comerciale) yellow pages paguba s. prejudice. (refugiu) haven ~ fiscal — (tard care oferd reduceri importante de impozite) tax haven paradox s.m.operating data ~ de functionare .f./.controlling interests pagina s.stevedoring pallet ~ specializata .purpose-made pallet.) folio ~ produsa de raufacatori .accidental damage ~ materials . parachute .(ciimpdrat sail vdiidut de un singur investilor) line ~ principal de actiuni . (magazin) stationer's shop par adj. (avizier) board ~ de afise .f.) damage by jettison ~ prill contaminare . cu 72. circa 100 de actiuni. pallet operation pana .broken/job/ odd lot ~ mare de actiuni .(a bunuriior navei) (mar.damage by fire ~ prin manipulare . (articole) stationery 2.n.n.warehouse pallet ~ de stivuire .damage by handling ~ prin poluare cu titei . (mar. pentru obligatiuni reprezintd o valoare nominalu de 1000 USD) (SUA) round lot ~ de actiuni .economic paradox parametru s.f. 90 sau 100 de cuvinte) (dr.bill/poster hoarding ~ de cotatii .n. \. paradox ~ economic .n. panel.p packet s.) quotation board ~ publicitar .panic/flurry on the stock exchange panou s. (pierdere) loss ~ accidentals .f.s'. page ~ dactilografiata .' (de marina.oil-pollution damage ~ produsa/ocazionata . panic .operational factors para§uta s. (defectiune.(bur. stationer papetarie s.(pentru actiuni. stock .f.general-puipose pallet paletizare s. utilaj. cargo platform/stage/tray ~ de depozitare .(bur. block.damage done/incurred pallet. special-puq^ose pallet ~ universala . avarie) failure ~ de curent .advertisement hoarding papetar s m. parameter parametri de exploatare .) pagini galbene/nationale .failure of electricity panica s.malicious damage paleta s.) palletization. packet ~ complet de actiuni .) lot.f. mecanism) breakdown. pack.incomplet de actiuni .la bursa .(a unor mdrfuri) damage by contamination ~ prin incendiu . (plat forma mobila folositd la manipularea unor mdrfuri) (mar.f.material/property damage ~ prin aruncarea peste bord .

party to a contract. to cover. fragment 2. plot.f.rolling stock depot.n. to plot parcela s. lot.concerned party. contractor. bet ~ mutual-pan mutuel partajare s. {bucatd) piece. 1.{inchiriere simidtand de aparate si utilaje mai multor clienti in timp partajat) time sharing parte s.n./n. reprezentdnd contravaloarea aportuhn iinui asocial. waggon yard/park parcela v. par ~ a puterii de cumparare purchasing power parity ~ .f. (a miza) to gamble paritate s. lot.248 PAR-PAR ~ de aur — (tip de contract de mimed. (loc de stationare a autovehiculelor) car park.mileage paria v.signatory ~ sociala . (o distanta) to run.) party ~ adjudecatara . {dr. run. associate.empty haul ~ in mile . care prevede importante compensatii materiale in caz cd ar fi demist) (man. sharing 2. part.party to a dispute ~ prejudiciata . (o lista) to look down.(fractiune din capitalul unei societdti cu rdspundere limitatd. privy ~ in cauza .f. 1. par of exchange ~ de schimb intrinseca/metalica mint par/parity of exchange ~ fixa . to lot (out). stock.(rata de schimb a doud valute calculatd prin raportare la o a treia) indirect parity pariu s. (a unui po:-t cu normd intreagd intre dot angajati cu normd redusd) twinning ~ a postului . (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass 2. to parcel (out).(modalitatea de a impdrti o slujbd cu normd intreagd intre doi sau mai multi angajati cu normd redusd) job sharing ~ a timpului de folosire .f. 1.gliding parity ~ indirecta .aur/metalica . (fin.) parity. 1. redactat de unii manager! pentru ei insisi.party at fault ~ in drept . parcel.n.i. wager.party entitled ~ in litigiu . partner.insured party ~ civila --plaintiff ~ contractanta .fixed parity ~ glisanta . care li conferd anumite drepturi si responsabilitdti in cadrul socieldtii respective) share partener^. {data in arendd unei familii) allotment parcurge v.) contra .t.) golden parachute pare s. portion. park ~ de autocamioane .{la licitatii) purchasing party ~ asigurata . parking place 2. covenanter ~ indiviza .t.party to a case ~ in culpa .gold parity ~ de schimb . (documented to go over.contracting party. (cursa) haul ~ gol/fara incarcatura . party concerned.exchange parity. to run through parcurs s. {care revine cuiva) share.share in coownership ~ interesata . to wager. (totalitatea autovehiculelor de care dispune o imitate) fleet. to bet. {intr-o tranzactie cu titluri de valoare) (fin.truck fleet ~ de vagoane .prejudiced party ~ semnatara .

) touched bill of health ~ de sanatate curata/fara mentiuni (mar.profit sharing ~ optionala a salariatilor . patent(ed).) bill of health. licence.f. sharing.tourist passport patent s.net liabilities ~ pe termen lung .deposit liabilities pasivitate s.PAR-PAT ~ care iese din firma . (/oc) game ~ de solduri -job lot ~ normala de marfuri . licensed patenta s. patent.f.business partner parteneriat^. to patent. passenger.(utilizat pentru a calcula lichiditdtile unei band) eligible liabilities ~ curent .(mar. peculiarity. tin interes) concern ~ a salariatilor — (termen general pentru a defini modalitdtile prin care angajatii pot participa la conducerea societdtii in care lucreaza) {man.consumer resistance pasaport^.majority interests ~ minoritara . proprietary.) regular lot ~ vagonala de marfuri .f. participation.t. resistance ~ a consumatorilor .f. partnership participare s.carload lot partial adj.clandestine passenger.(cota-parte a fiecdrui asocial) partnership share ~ majoritara .(mar.long-term liabilities ~ pe termen scurt . partial adv.f. 1.minority interests particular adj. passport ~ de serviciu .contingent liabilities ~ net . (la capitalul unei societati pe actiuni) share ~ a asociatilor . waterway pasibil adj.n. patrimonial.transit passenger pasa s.service passport ~ pentru marinari .m.(metodd prin care li se oferd angajatilor unei societati posibilitatea de a cumpdra actiuni ale firmei respective la un pret mai scdzut decdt cursul pietei) employee share option participatie s.seaman's passport ~ turistic .outgoing/ retiring partner ~ de afaceri . real .f. (de) liable to pasiv.} stowaway ~ de clasa turistica . to licence patentat adj.(bur.n. n. {la o afacere. (mar. 1. (de marfd) parcel/lot of goods.f. private particularitate s.) clean bill of health patrimonial adj. (cont./?. passivity.tourist-class passenger ~ in tranzit . (forma de asociere) partnership 2.direct hand ~ la profit . (de navigatie) fairway. consignment 2. characteristic (feature).?. (intr-un vehicul public) fare ~ clandestin .) liabilities ~ acceptabil . part(ial)ly pasager s. certificate ~ de sanatate . navigation/ship channel.short-term/quick liabilities ~ sub forma de depozite . licence patenta v.) employee involvement/participation ~ directa . patent. certificate of health/pratique ~ de sanatate cu mentiune . salient feature ~ a unei activitati -job characteristic partida s.current liabilities ~ neprevazut . batch.

tarpaulin canvas panzeturi s. penetration ~ pe piata . to beggar pavilion s.t.per man-hour ~ riscul destinatarului . jute canvas ~ de prelata . (association of) employers pauperism s. (mosie) estate ~ arabil . penalization.n. to respite. (a amenda) to fine penalizare s. to pauperize. patruiidere s.zi lucratoare . per mensem ~ mare — (in timpul navigutiei) (asig. pi.drill ~ dc in . (proprietate) land.m.(la bord) aboardship. 1. (amenda) fine. loser pagubi v.national .i. (pentru mcdicarea unui contract) forfeit.plough land pasui v.foreign flag ~ vamal . monetary pedologie s.registry ~ avantajos .n. (sol) soil.t.n. ashipboard ~ om-ora .national flag/colours ~ strain .f. employer. to cause/to do damage to pamant s.on credit ~ luna — per month. cloth -. (teren) ground. soil science penal adj.(pentru confectionarea sacilor de marfd) sackcloth. pecuniary. pauperism pauperiza v. to impoverish. respite. boss patronat s. fuel/black/buming oil paguba$ s. (mar. to lose v.f.burgee ~ de comert — (arborat de navele comerciale) merchant/trading flag ~ de companie . grace ~ de iuta/de sac .f.de ambalaj . (impusd de sinsiicat membrilor care mealed regulile .company/house flag . (referitor la mdrfurile in expeditie) afloat ~ nava . to reprieve.for one's own account ~ credit . sacking.t. linen peprep.(in mdsura in care starea timpului o permite) per weather working day pecuniar adj. linen.(fblosita la confectionarea prelatelor) flax canvas/linen forfeiture penaliza v. to penalize. to grant smb. (camp) field. moneyed.per ton ~ uscat . on the back ~ zi . per diem .per day.f pedology. a delay pasuire s.consignee's risk ~ tona . proprietor.n.m.f.t.250 PAT-PEN patrimoniu s. reprieve. penalty.packing cloth/linen ~ de doc .t. mar.f.cont propriu . (albituri) white goods. penal penalitate s.n.f. (prin vdnzarea de rnarja de calitate inferioara) to fob off pacura s. delay.) at sea.customs/revenue flag pacali v. patrimony patron s.market penetration panza s. per ~ an—per annum ~ cap de om/persoana -per capita ~ comanda .flag of convenience/ necessity ~ de armator .overleaf.(despre twine} bespoke .f.ashore ~ verso .) flag ~ al navei .

to grant a pension. to superannuate v. obsolete. (rise) risk ~ de intrare pe piata . to go on pension. to retire (upon a pension). (un contract. (in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale) retention money ~ contractuala .(bur. superannuation.oil(-producing) area perioada s. pi. (de impolite) (tax) levy perceptor s.) lapsed perimetru s. retirement.f.t. out-of-date. danger.n. (dr.m. abeyant.t.f. 1.alimony ~ de invaliditate/pentru incapacitate de munca . peril. to pension (off). perimeter.to pension (off) pensiona v. (im. (dr.) period under review ~ de amortizare .PEN-PER 251 acestuid) fine 2. outdated.(la fondul de pensii. outstanding a fi ~ . un acord) to conclude pericol s. pensioner.state pensioner ~ in activitate semiretired person pensionare s. period ~ analizata . (chine sail arendd excesivd) to rack percepere s. superannuation ~ pentru limita de varsta .f. undecided.(timpul mediu necesar pentru a convert! materiile prime in produse finite si pentru a Ie vinde) inventory conversion period ~ de functionare efectiva .natural danger perima v. (a unui functionar sail a unui militar) retired pay ~ alimentara .) to lapse. danger to navigation/shipping ~ natural . ci de firmd) noncontributory pensions ~ raportate la salarii .) for money ~ ziua de lichidare .navigational danger. retiree ~ de stat . to gather. to become out-of-date perimat adj.(cdnd se stationeazd la dand peste termenul stabilif) dockage penalty pendinte adj.contract penalty ~ pentru cheiaj .retirement on account of age/pension. shortage percepe v. pensionary. scarcity. to be/to become out-of-date/obsolete/superseded 2.old age/ retiring pension ~ viagera . pension. to superannuate pensionar s. hazard.exploration lease ~ petrolifer . superseded 2. to retire (upon a pension) a scoate la ~ .m. penury. tax collector/gatherer perfecta v.n.f.t.disablement/disability pension ~ pentru limita de varsta .eamings--related pensions a ie§i la pensie .) for the account penurie s. contributia nefiind pidtitd de salariat.(rise pe care si-l asumd o firmd cdnd pdtrunde pe o piatd noud) threat of entry ~ de navigatie .(despre tranzactii care urmeazd afi pidtite in urmatoarea zi de decontdri) (bur.payoff period ~ de conversie a stocurilor .on-cycle .po7.(fin.to be in abeyance pensie s.life pension/annuity pensii necontributive .to be pensioned off.r. 1. for ~ numerar .r.ite) to levy. pending. area ~ de explorare .f. to collect. mandatory retirement pentrvi prep.

transit permit ~ vamal customs permit.subscription period ~ de tranzitie .de reaprovizionare . licence. permit to lade.discharging permit.(din depozit) demand pass.always afloat or safely aground ~ in stare de piutire sigura . transire ~ de conducere auto -driving licence ~ de debarcare .(yaloarea medie a conturilor de creante exprimatd in zile) (Jm.slack period ~ de subscriptie .f.) land/landing order .y.de stagnare . permit to unlade ~ de export . (de incarcare. (despre un comitet.loading permit. un contract etc. always ~ in stare de piutire .export licence ~ de iesire sau de intrare in doc -dock pass ~ de imbarcare .) standing adv.(mar.) jerk/jerque/stamp note. cambii) tenor ~ de proba .fishing licence ~ de plecare .) dandy/pricking note ~ vamal de descarcare .(a marfurilor) bond/cartage note ~ de transbordare .) victualling bill ~ de cabotaj — (cu scutire de taxe vamale pentru provizii) (mar. authorisation.outage ~ de maturitate .vamal de eliberare a marfii din depozit . permanently. warehouse keeper's order' release ~ vamal de incarcare .) dandy/pricking note ~ de munca .period/days of grace.) always afloat •.(conditie de navlosire) (mar. shipping bill.(timpul dintre comandd . (mar.warehouse withdrawal permit. allowed.in stare de piutire sau esuat fara pericol . (a unui angajat) probationary period .tran(s)shipment delivery order ~ de tranzit .landing permit ~ de descarcare . perishability.always safely afloat permis adj. livrare) replenishment lead time ~ de recuperare a investitiei payback period ~ de scutire de impozite .(a wiei. {de liber a trecere) pass.) release ~ de aprovizionare .trial period. permanent.n.) bill of sufferance. grace period ~ de inactivitate .navigation permit ~ de pescuit .) average collection period perisabil adj.transition period ~ medie de colectare .(intr-o tard strdind) work permit ~ de navigatie .shipping note ~ de incarcare . descdrcare etc.(mar. pass of goods ~ de scoatere din vama .(mar. perishable perisabilitate s.(fdra plata taxelor vamale) (mar. perishableness permanent adj. permit. permitted s.252 PER-PER ~ de gratie . release for shipment ~ de libera trecere safe-conduct ~ de livrare a marfli freight release ~ de marfuri antrepozitate .tax holiday '-.(a navei) sailing permit ~ de ridicare a marfurilor . entry out .

leviable person ~ in cautare de solduri/ocazii bstrgain hunter ~ juridica .exempt personnel ~ cu serviciu exterior .(de impozite etc.(astfel meat proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) {bur.private person ~ scutita . staff ~ administrativ/de birou . individual ~ angajata permanent-jobholder ~ angajata temporar . to allow peron s.supervisory personnel . mdrfuri) (bur. qualified/trained staff ~ care nu are dreptui la ore suplimentare .PER-PER 253 ~ vamal special . personnel.f.(la un drept) disclaimer ~ care supraliciteaza .t.official ~ particulars .casual ~ care acorda autorizatii/licente licenser. (individual) individual. (flux de plati viiloare egale estimat sd continue vesnic) {fin.(de descdrcare a mdrfurilor perisabile mainte de controlul vamal) (mar. legal entity.skilled personnel. to permit.defaulter ~ care preia ilegal un teren . corporate body. personal.exempt personnel ~ care nu beneficiaza de vechimea in munca .(in urma unuipartaj) distributee ~ cu semnatura autorizata pe cec cheque signer ~ decedata fara testament .claim-jumper ~ care renunta .n.odd hand/man ~ care face o oferta .offerer.very important person ~ impozabila . (particular) private s. person. platform ~ de sosire .) nominee ~ foarte importanta .) exempt personal adj.) short ~ careia i se aloca actiuni/titluri de valoare .legal/juristic(al)/artificial/ fictitious person. offerer ~ care ia in posesiune ilegala disseisor ~ care Tsi asuma riscul .improver upon an offer ~ care vinde fara acoperire .) request note permite v.) (corporate) raider ~ fizica sau juridica desemnata sa administreze tranzactiile de actiuni ca titular .outdoor staff ~ de conducere .office/ clerical staff calificat .offeree ~ careia ii revine o parte .allottee ~ careia i se face o oferta .managing staff ~ de exploatare/deservire .(actiuni.operating personnel ~ de supraveghere .(unei investitii) risk taker ~ care nu isi indeplineste obligatiile/ angajamentele .disseisee ~ fizica .) perpetuity persoana s.natural person ~ fizica sau juridica care incearca sa obtina controlul asupra unei societati .arrival platform perpetuitate s. body corporate.(intr-o functie) appointee ~ oficiala . (client al unei band) corporate customer ~ numita .f. licensor ~ care da cu chirie sau in arenda lessor ~ care face munci ocazionale .(prin cumpdrarea masiva §i brusca de actiuni) (bur.n.intestate ~ deposedata ilegal .

) over ship's rail ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) (bur. reduced draft/draught pescar s. (SUA) draft ~ admisibil . applicant. service draft/draught ~ de mcarcare . petrodollars petrol s.seafaring personnel ~ permanent . application a face o ~ .n.ballast draft/draught ~ mare . petitioner.deep-sea fishery/ fishing. deadwood ~ tehnic ..) supra pari. (negot) fish trade. fishing. (pescuit) fishing 2.full-load draft/draught ~ in balast . fishing cutter/vessel pescaj s. over.f. above ~ balustrada navei . (cherhana) fishery pescui v.n.m.m. petrochemical petrochimie s. to fish. (mineral) oil.port personnel ~ supranumerar .f. urmat de plata in rate) down petitie s..(formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric mcepe cdnd incdrcdtura trece de balustrada navei) (mar.deep draft/draught.redundant personnel. (cu unditd) to angle. (produse) fish 4.f. (cu ndvodul) to seine. oil-carrying ship/vessel .designed draft/draught ~ redus . above par pesin adv.f.cargo draft/draught ~ de nava neincarcata .technical personnel personalitate s.sailing draft/draught ~ de plina mcarcare .legal status "< pescador s. pi.whale fishery. pelagic fishing ~ oceanic/in larg . tank ship/vessel. fishery ~ comercial .commercial fishing ~ costier .offshore fishery ~ prin traulare . personalty ~ juridica . pelagic fishing ~ pe platoul continental . petroleum carrier/ship/tanker. (cu traulul) to trawl. allowable draft/draught ~ de bord liber . petrochemistry petrodolari s.) draught.marine/sea fishery. petroleum.clerical personnel ~ imbarcat/navigant .field personnel ~ functionaresc .m. s.permanent/regular personnel ~ portuar .n. (balene) to whale pescuit s.operating draft/ draught. heavy draft/draught ~ proiectat .fishing trade ~ maritim ./.coast(ing) fishery.easy draft/draught. fisherman.n.254 PER-PET ~ de teren .season fishing peste prep. whaling ~ fluvial .(fish) trawling ~ sezonier . (in special despre un avans.river fishery ~ industrial . (de coasta) shoreman pescarie s.freeboard draft/draught ~ de exploatare . oil. inshore fishing/fisher}7 ~ de balene .n. light draft/draught ~ de plecare . (cu unditd) angler. 1. naphtha ~ brut — crude petroleum/oil/naphtha petrolier adj.no-load draft/draught. in cash. solicitor petrochimic adj. (piata de peste) fish market 3. in ready money.permissible draft/ draught. (oil) tanker. (mar. petition.to submit an application petitionar s.

factor market .(piata cu activitate legald.wholesale market ~ calma easy/quiet market ~ captiva — (grup de consumatori care nu pot evita activitdtile publicitare.black products tanker. clean products ship/vessel.call market ~ a navlosirilor si a Tnchirierilor charter/chartering market ~ a noilor emisiuni (piata actiunilor societdtilor devenite publice recent) (bur.crude oil carrier/tanker ~ .goods and services market ~ a creditelor .coastal tanker.portcontainer .(fin.white products tanker.labour market ~ a imprumuturilor rambursabile la cerere .large crude carrier. oil(-bearing) petrovaluta s.f. fin.general-purpose/versatile tanker petrolifer adj.mamut" . piata in cadrul cdreia handle dintr-un sindicat de garantie si plasament si intermediarii jmanciari cumpdrd titluri in bloc} (corn.(petrol-minereu) oil-ore carrier.m. refined products carrier ~ de produse chimice .credit market ~ a cumparatorului .tanker-container ship/vessel ~ universal .} new issue market ~ a petrolului oil market ~ a produsului .(peste 400000 tdw) ultralarge crude carrier ~ oceanic . large capacity tanker ~ de tonaj mediu .acceptance market ~ a bunurilor si a serviciilor .} grey market ~ concurentiala .) seller's market ~ activa .(fin.f. insa cu preturi mari datoritd ofertei scdzute de mdrfuri.one-man market . inshore oil-tank ~ de cabotaj mic .competitive market controlata/inchisa .ocean-going tanker ~ . (mdrfuri m vrac-petrol) bulk--oil carrier.intermediate tanker ~ de titei . (pentru incercat titrul aliajelor de metale pretioase} touchstone piata s. astfel meat nivelul cotatiilor sd creased) (bur. petrocurrency pfund s.product market ~ a scontului neoficial .(peste 160000 tdw} very large crude carrier.gasoline carrier/tanker ~ de cabotaj ..(piata pe care vdnzdtorii pot exercita presiuni asupra cursurilor. (cereale-petrol) grain tanker ~ de benzina .inshore oil-tank ~ de produse albe .PET-PIA 255 ~ combinat . de marketing sau nu an de ales intre mai miilte oferte) captive market ~ cenusie . (imitate de mdsurd pentru greutate) pound piatra s. market ~ a acceptelor .(piata pe care cumpdrdtorii pot exercita preshini asupra cursurilor.active/lively/brisk market ~ angro/generala .chemical tanker ~ de produse negre . astfel meat nivelul cotatiilor sd scada) (bur.) issue market ~ a factorilor de productie . dirty ship/tanker ~ de tonaj foarte mare .f.a fortei de munca ..) open discount market ~ a vanzatorului .) buyer's market ~ a emisiunilor . superlarge/supersize tanker ~ de tonaj mare .

dead market ~ mondiala . cat si la cumpdrare) two-sided market ~ cu plata in numerar la livrare -spot market ~ cu preturi instabile .institutional market ~.grain/corn market ~ de desfacere .{piatd pe care sunt tran.real estate market ~ imperfecta . de lingourl) bullion market ~ de navluri . {bur.{la preturi mai ridicaie.global/mass market ~ imobiliara .{cu conciirentd imperfecta) imperfect market ~ inactiva/stagnanta inactive/ flat/ idle/dull/stagnant/sluggish market ~ institutionala . {extrabursiera) unlisted/curb over-the-counter market.national market ~ neagra .forward market: (Za bursa de marfuri) terminal market ~ larga .black/underground market ~ neoHciala .external/foreign market ~ extrabursiera a titlurilor de valoare unlisted securities market ~ ferma firm/strong market ~ financiara/de capital .interbank market ~ internationala .{sub forma.{piatd specified ce are drept obiect al tranzactiei moneda sub' toate formele ei) money market ~ nationals .free market ~ lichida .international market ~ interna . (SUA) off-board market ~ organizata/oHciala .potential market ~ primara . cu livrare imediata) parallel market ~ perfecta .bond market ~ de produse produce market ~ de scont .) liquid market ~ moarta .freight market ~ de obligatiuni .open market ~ externa . {bur.(locul teoretic de intdlnire a ofertei cu cererea de capitaluri pe termen mediu si lung a agentilor economic!) financial/finance/capital market ~ fluctuanta .(pentru cd oferta este mai mare decdt cererea) soft market € ~ de cereale .{atdt la vdnzare.shrinking market ~ inchisa .intemal/home/dome market ~ ipotecara .(sales) outlet ~ de desfacere de proba .depressed? sagging/down market.\ zactionate pentru prima oard titliirue: de valoare nou emise) primary market .{cu competitie perfect perfect market ~ potentials .closed market ~ la termen .) baBi market j ~ in depresiune/scadere .{cu tendinta de create a preturilor) rising market.(piatd pe care se inregis-! treazd tranzactii continue si cursunie ' nu aufluctuatii mari) broad market ~ libera/deschisa .256 PIA- ~ cu cotatii bune .mortgage market ~ in crestere .discount/bill market ~ deschisa/libera .organized market ~ paralela .interbancara .unofficial/outside market.uncertain/mercurial market ~ futures/a livrarilor la termen -futures market ~ globala .(fin.) bear market ~ in regresie .test market ~ de marfuri {mai ales de alimente si materu prime) commodity market ~ de metale pretioase .world market ~ monetara .

accidental damage ~ aditionala .glutted market ~ tertiara .foreign exchange market ~ valutara la termen . 1.forward exchange market piete complete . (pe care unui sail mai imilti. to lose.stringent/ limited market.i. (trenul.(tranzactie de mdrfuri sail de monedd cu livrare imediatd si cu plata in numerar sail in mdrfuri disponibile) spot market ~ stabila . fie pentru cumpdrare) (bur.) complete markets ~ consolidate geografic .(piatd pe care actiunile cotate sunt tranzactionate direct intre broker si client) (SUA) third market ~ -tinta .target market ~ unica .speculative market ~ spot/a disponibilului .(prin incdicarea unui contract) forfeit.specific market ~ speculative .n.steady market ~ supraevaluata .(bur.single market ~ valutara .board-foot measure ~ de ulaj ullage foot/stick pierde v.) overbought market ~ supraincarcata .(piatd pe care cotatiile sunt disponibile fie pentru ofertd.weak market ~ specializata . (pagiibd) damage ~ a navlului . (imitate de mdsiird pentru liingime) foot ~ -cherestea .additional loss ~ bruta -gross loss ~ contabila .) to miss.(piete financiare care permit ca operatiile sd fie executate oricdnd in deciirsiil iinei zile de tran-zactionare) continous markets ~ fragmentate geografic . demonstranti) picketing picior s. producdtori an decis sd-si limiteze vdnzdrile) restricted market. (timpiil) to waste 2. (la jocuri de noroc) to gamble away 4.t.(pierdere rezultatd dintr-o depreciere a posturilor de activ sail o repreciere a posturilor de pasiv) book loss .(ca urmare a indisponibilitdtii navel) loss of freight ~ a unui drept . loss. forfeiture -' accidentals . to lose pierdere s. (cu putine tranzactii si fluctuatii man ale cursurilor) (bur.to make a market a provoca panica pe ~ . (de cdtre grevisti.T PIA-PIA PIA-PIE 257 ~ profitabila .(piatd pe care simt Iranzactionate titlurile care nu figureazd pe lista cotatiilor oficiale) secondary market ~ slaba . wastage.) narrow/thin market ~ secundara . (drept'ul la) to forfeit v.(pe care mdrfurile se vdnd rapid si cu profit bun) ready market ~ publica .) one-sided/-way market ~ specifica .f.to raid into the market pichet^. ocazia etc.market overt ^ restransa/Iimitata .(tranzactiile bursiere realizate pe diferite piete geografice sunt combinate pe o piatd centralizatd prin computer) geographically fragmented markets a crea o piata . picket ~ de greva — strike picket pichetare s./i.(portofolii care cuprind orice tip dorit de cdstigiiri) (fin.(tranzactiile biirsiere mondiale) geographically consolidated markets ~ continue . (bani prin investitii nerentabile) to sink 3. waste.f.

(covering? voucher ~ de rezerva/schimb spare replacement/renewal part ~ detasabila removable part ~ uzabila .) constructive/presumptive loss ~ prin scurgere . mar/a) (asig. (mo-neda) coin ~ contabila/justificativa .) actual/absolute total loss pierderi cauzate de furtui marfii .(.(asig.(asig.leakage loss.storage losses ~ neasteptate .) actual loss ~ totala total/dead loss ~ totala a obiectului asigurat . mar.) general average loss ~ in avaria particulars .) lost or not lost piesa s.(pierdere nerealizata) paper loss ~ pe mare .(reporlul p[aiii impozitelor datorate pentrii ultimul an. lost ~ sau nepierdut .total loss of insured object ~ totala interpretata/prezumata -(asig.(asig.) particular average loss ~ mare/grava .natural wastage ~ nerecuperabila .windfall losses ~ prin credite neperformante . mar.f.(as ig.weight loss ~ de translatie .) partial loss ~ pe hartie .(la vdnzarea activelor de capital) capital loss ~ de clientela .) constructive/presumptive total loss ~ totala reala .(manifestare a ineficientei economice) deadweight loss ~ neta .« timpul transportului) (asig. 1. part. (specimens specimen.) pilferage ~ de exploatare .maritime loss ~ pe ultimul an . piece 2. (exemplar) copy 3.f. ~ naturala/inerenta .f. vault . practical de fisc pentru o societatc falimentard.severe/heavy loss.(prin investitii nerentabile) sinking ~ de capital .f. prin raportarea la profitui obtinut pe unul din ultimii trei am) terminal loss ~ prin contractare/u scare .(pierdere cauzatd de transpunerea situafiilor financier e din valuta filialei strdine in valuta societdtii-mama) (fin.(asig.operating losses ~ la depozitare .net loss ~ partiala .(despre nava. mar.wearing part pinta s.(din cauza angajatilor care demisioneazd din motive personate) labour wastage ~ de greutate . fish breeding/culture farming/husbandry pivnita s. mar. loss due to leakage .258 ~ de bani .(la iii-iele mdrjuri) shrinkage ~ prin interpretare/prezumata -(asig. mar.succeeding losses pierdut adj.(pent) •u a evita plata impozitului pe profit) tax loss ~ din credite obtinute traudulos fraud loss ~ in avaria comuna .) translation loss ~ deliberata/intentionata .loss of customers ~ de curs ~ (pierdere survenitd prin cumpdrarea unui titlu si revdnzarea sa la un curs inferior) price loss ~ de forta de munca .reala . (imitate de mdsurd penrr^ capacitate) pint piscicultura s.cred^i losses ~ succesive . cellar.

de stimulare . schedule ~ al capacitatii de incarcare .) cargo plan.(in salarizare) inventive scheme ~ de vanzare de actiuni salariatilor (unei firme) employee share/stock ownership plan ~ personal de investitii .) capacity/tonnage plan ~ anual . scheme.general plan/outline.(stabilit cadrul operatiilor de cliring) swing in plafona v.day plan ~ de afaceri — business plan ~ de amortizare .n.curriculum ~ de livrari .pension scheme ~ de pensii contributiv .de economii .vamala .occupational pension scheme ~ de personal . doua posibilitdti) spread ~ de licitatie — (diferenta dintre pretui de licitatie si pretui ceruf) bid-asked spread plan s.price ceiling ~ al salariilor — wage ceiling ~ de creditare . (program) program(me).contributory pension scheme ~ de pensionare .production/operating/ output plan ~ de reabilitare/refacere rehabilitation plan ~ de reduceri .cadastral survey ~ cincinal . draught.long-term plan ~ de productie .saving/thrift plan ~.bonded vaults plafon s.credit ceil ceiling/ agreement ~ valoric/descoperit .annual/year-to-year plan ~ cadastral .de investitii .t.planned unit development . expenditure capital plan ~ de incarcare . loading/stowage plan __________________________259 ~ de incarcare completa . design.(in titluri de valoare) personal equity plan ~ strategic . (a programa) to schedule planificare s. to limit plaja s.marketing plan ~ de pensii . plan. beach 2.(mar.(cargoplaii) (mar. (protect) project.n.staffing schedule ~ de perspective . asigiirdri de sdndtate etc.retirement plan ~ de pensionare dupa criteriul profesional .(a navei) deadweight plan ~ de invatamant .redemption table ~ de amplasare .) employee benefit plan ~ de dezvoltare zonala . draft. {de amplasamenf) site plan ~ de beneficii al salariatilor (fJarticipare la profit. pensii.(o suprafetelor de productie) floor plan ~ de ansamblu .) settlement terms ~ de reinvestire a dividendelor (care permite actionarilor reinvestirea automata a dividendelor primite in actiuni ale societdtii platitoare) dividend reinvestment plan . (nivel maxim) ceilin (extreme) limit ~ al datoriei .PIV-PLA -.f.five-year plan ~ de activitati zilnice .schedule of delivery ~ de marketing .investment plan. planning ~ a productiei .strategic plan planifica v.(acordate cumpdrdtorului in functie de termenul de platd in numerar) (corn.f. to plan.production planning ~ a sortimentului de produse product planning .t. 1.debt ceiling ~ al preturilor . {interval intre doua mdsuri.

(iirmata de rate) down payment ~ in functie de productia realizata -payment by results . (a vinde) to sell plasament s. t.(a muncitorilor^ tommy ~ in avans .advance payment-payment in advance ~ contra documente .t.textile plant plasa v.payment in driblets ~ graduala a ipotecii . jdrd interventia intermediarilor) direct placement ~ financiar .) demurrage ~ a impozitelor sou a taxelor ratepaying ~ a salariilor in natura .spot cash ~ integrala .(mar.(bur.oleaginoasa .f.eligible investment ~ dezavantajos . payment.payment forward ~ contramandata . plantation planta s.scheduling ~ centralizata .outward payment ~ excesiva .n.(emisiuni de obligatiuni care nil fac obiectui unei subscriptii piiblice) private placement plasare s. forgei-y plata s.aggregate planning ~ strategics .time wages ~ dupa livrare .budgetary planning ~ calendaristica .» sharehawking.oil plant ~ tehnica/industriala . (a investi bani) to place.(cheltuiala de capital efectiiatd in vederea sporirii valorii acestuia prin diverse forme de investitie) financial placement ~ pe termen lung long-term/-dated investment ~ pe termen scurt .central planning ~ corporativa corporate planning ~ economica economic planning ~ familiala .[in mina) yardage ~ in alimente .paynient of balance ~ anticipata .overpayment ~ fractionata . disbursement.f. payment in full ~ in acord pe iard de inaintare .truck system ~ a soldului .paymeni against documents ~ contra ramburs .advance paymeni. (vdnzare) selling. plant ~ furajera fodder plant '.f.(de titluri de valoare.family planning ~ globala .260 ~ a structurii organizatorice .mortgage graduated payment ~ imediata in numerar .short-term/'-dated investment ~ privat .(a personalului unei companii) (man. to invest.payment countermanded ~ cu ora sau cu ziua . sharepushing plastografia v.full payment. to forge plastografie s. sale ~ de actiuni lipsite de valoare . (a imei datorii) discharge. pay. placement.f.sinking ~ direct .(man.) career planning ~ bugetara . (investitie) placement. investment ~ avantajos .f.strategic planning plantatie s.industrial plant ~ textila .payment after delivery ~ efectuata . settlement(achitare/acoperire a cheltuieHlori defrayal. defrayment ~ a concediului vacation pay ~ a concediului medical sick pay ~ a contrastaliilor .) organization planning ~ a structurii profesionale .

? upra protest ~ pentru ore suplimentare . ~ partiala . payment in part.cash on delivery ~ ill numerar la prezentarea documentelor .externe .saptamanala .payment by transfer.warehouse storage area ~ de foraj .) preferential payments ~ primite .to pay in advance.international payments ~ periodice .pan/parti a) payment.f.payment in cash.progress payment ~ restanta . to pay.omaj etc. v.majora . cashless payment ~ progresiva .dirty money/pay .delivery on payment . stowage ~ in natura .PLA-PLA__________________ ____________________261 ~ pentru stivuire . (o datorie) to settle. (formula pe un cec) pay cash ~ in numerar inainte de livrare cash before delivery ~ in numerar la comanda . platform ~ de antrepozitare . ajutoare de f.la tennenu.pentru depozitarea in pivnite cellarage ~ pentru folosirea macaralelor cranage ~ pentm munca dificila . {SUA) time pa^Tnent .payment by instalments. to prepay ~ cotizatii . to defray.warehousing ~ pentru cointeresare/stimulare -(acordata conducerii unei societdti) enabling/goodwii] payment .(regulaf) to pay in .) stevedorage. to clear.quarterage ~ ulterioara subsequent payment plati de transfer (pensii.periodical payments ~ preferentiale .cash with order -.(a unei cambii) payment for honour/'. (un onorariu) to fee.weekly payment ~ simbolica .J7 se angajeazd sd-fi plateascd datonile} token payment ~ suplimentara additional/extra pay .cash against documents ~ in rate .(rata substantiald facutain contid unui miprumut} balloon payment ~ neagra . to pay ~ anticipat . to make up.) transfer payments .overtime payment ~ pentru transportui feroviar railage ~ prin virament .pentru antrepozitare . to discharge.trimestriala ..la livrare . to liquidate. to disburse.(catre un lucrdtor angajat fard contract de munca) black payment.f.l cuvenit .overdue/outstanding payment. plate placuta fabricii constructoare maker's name plate plati v. payment in arrear .external payments ~ internationale .(mar.pentru onoare/sub protest ..(a unei mid parti dintr-o datorie pentru a demonstra ca dehi-torul recuuoafte .payments received platforma s.payment in kind ~ in numerar . (a unei datorii) payment on account .offshore drilling rig placuta s.(efectuate din averea unuifalif) (dr.drilling rig ~ de foraj marin .in numerar la livrare .payment in due course .i.

prepaid ~ in numerar si transportat de cumparator .payable on delivery ~ la ordin .to pay by instalments ~ in rate mici . surplus value ~ absoluta .to pay(in) cash.payable to bearer ~ la scadenta .f. addition. winegrower. (salarii) to tmck ~ in numerar . adundri) plenary plenipotentiar adj./i.to pay up ~ peste . to pay/to put down.(pentru metale pretioase hallmark podgorean s.to pay damages ~ integral .262 PLA-POL ~ daune/despagubiri .to pay by cheque ~ sub . extra. viniculturist.payable by instalments ~ la cerere .(tarif.surplus in the cash plusuri si minusuri de casa .(care urmdreste mer^nerea si cresterea gradului de ocup^s .payable net cash ~ in rate .payable in advance ~ in numerar fara reducere . folder plic s.n.payable at maturity ~ la vedere .free-trade policy ~ pietei deschise . valoare) to underpay platibil adj.m. to pay off ~ in cont curent .cash shorts and overs plusvaloare s.f.(tarif.to pay in kind.(in numerar.f. valoare} to overpay ~ prin cec . (despre sedinte.payable at sight ~ prin andosare .payable as per endorsement platit adj. plutocracy poanson s.) plea.to pay out ~ la livrare . vintner podgorie s.payable on demand ~ la livrare . (ca sistem) politics politica liberului schimb . (dr.ctare si a stabiliza nivelul ratei dobd'. stamp ~ de titlu . surplus ~ de casa . payable. payer pledoarie s.demand policy ~ a nivelului de trai .payable to order ~ la prezentare . prospectus.n.to pay in full.payable on presentation ~ la purtator . pentru a actiona asupra masei mor.n.m. to cash ~ in rate .(despre o na\a incdrcata) full and down plugar^. full ~ si la marca .to pay on account ~ in natura .f.f. incluzdnd si fisa de calcul a acestuia) paypacket plin adj. envelope ~ cu fereastra .to pay on delivery ~ la timp .(corn.(politica care pc"mite strdinilor sd desfdsoare acti\i:^ economicc sau sd emigreze intr-o (:':-mitd tara) open-door policy politica a cererii . (la cerere) callable ~ cu anticipate . policy.- zilor) open-market policy ~ usilor deschise . plenipotentiary pliant s. vineyard politica s.absolute surplus value ~ relativa .) cash-and-carry platitor s.m. paid ~ anticipat . pleading plenar adj.standard of iii^ policy ~ a ocuparii .(totalitatea tranzactiilor efectuate de banca central.relative surplus value plutocratic s.window envelope ~ cu salariul .to pay in ~ in contui datoriei . ploughman plus^.

policy of inflation.income policy ~ deflationists .household policy ~ de asigurare a navei .internal/home policy ~ monetara .investment policy -.economic policy.bank lending policy -" de credite cu dobanzi ridicate dear money policy ~ de dividende . {de asigurare} policy ~ de asigurare .de venituri .de preturi .antitrust policy .builder's/construction policy ~ de asigurare a titlului de proprietate .monetary policy ~ salariala — wage policy ~ tarifara/vamala .f. (cambie) bill of exchange 2.cargo insurance policy ~ de asigurare a locuintei .collective policy .tariff policy polita s.policy of deflation.(impusa de guvern pentru a combatc monopolwile) competition policy .stabilization policy .marketing policy .agricultural policy ~ antiinflationista .de mediu .insurance policy. disinflationary policy ~ economica .austerity policy ~ de creditare a bancii .supply-side policy ~ agresiva de vanzari . 1.hull policy ~ de asigurare colectiva .industrial policy ~ inflationista .(economica) expansion policy ~ de relansare prin credit expansion-credit policy ~ de relansare prin oferta .budgetary policy ~ comerciala .environmental policy ~ de personal .(politico comerciala) wait-and-see policy .baggage policy ~ de asigurare a banilor in tranzit (pentru sumele transportate intre banci) cash-in-transit policy ~ de asigurare a caricului . cdnd vdnzdtorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) (defective) title policy ~ de asigurare casco .bugetara .fiscal policy ~ industrials .POL-PRO 263 a populatiei active prin asigurarea locurilor de munca) employment policy ~ a ofertei . inflationary policy ~ interna .anti-inflation policy ~ antitrust . (specified unei anumite administratii) (SUA) deal ~ externa .supply-expansion policy ~ de restrictii bugetare .de austeritate .pricing policy ~ de relansare .trade policy ~ concurentiala .(a unei firme) personnel policy ~ de plasament/investitii . policy of insurance ~ de asigurare a bagajelor .policy of retrenchment ~ de stabilizare .dividend policy ~ de expectativa .de marketing .vessel policy ~ de asigurare a navei in constructie .aggressive sales policy ~ agricola .foreign policy ~ fiscala .(realizatd de cumpdrdtorul unui bun imobiliar impotriva unei eventuale contestdri in justitie.

) honour/wager/gaming policy.t.open policy/cover ~ de asigurare evaluata . riscurile acoperite) declaration policy ~ de asigurare nominala . underwriter's policy ~ de asigurare mixta . consequential loss policy ~ de asigurare impotriva pierderii profitului — (prin inchiderea unei afaceri) loss-of-profits policy. mar. alms. policy of reinsurance ~ mixta .(asig. mar.(pe piata bursiera) equity-linked policy ~ de asigurare de viata fara beneficii suplimentare . impotriva furtului etc.marine insurance policy.(care r.all-risks policy ~ de asigurare in bloc. care primele sunt revizuite periodic ir.(in asigurdrile maritime si de incendiu) floating policy. (SUA) use and occupancy policy ~ de asigurare impotriva tuturor riscurilor .time policy ~ de asigurare pe voiaj .) traveller's policy ~ de asigurare de viata .(cauzatd de tin accident major) business interruption policy. mar. (pentru mai multe voiaje) (asig.water pollution ~ cronica .mixed policy ~ de asigurare neevaluata .u specified valoarea interesului asignran unvalued policy ~ de asigurare nenominalizata .without-profits policy ~ de asigurare deschisa .medical expenses policy ~ de asigurare pentru raspunderea patronilor . pollution ~ a apei . functie de modi/lean Ie intervenite ir.river pollution ~ marina .264 PLO-POM ~ de asigurare de calatorie (asigurare medicald.standard policy ~ de onoare/fara obiect asigurat (asig.) block policy ~ de asigurare limitata .'.named policy ~ de asigurare pe termen .{:r. duratd) chronic pollution ~ fluviala .(care asigurd numai anumite riscuri) limited policy ~ de asigurare maritima .(repetatd si de hingi. voyage policy ~ de asigurare pentru cheltuielile medicale .(garantata de eel putin dona societdti de asigurare) composite policy polua v. charity.f. handout pomicol adj.(pentru diferite riscuri) blanket (insurance) policy. running policy ~ de asigurare impotriva incendiilor .reinsurance policy.life (insurance) policy ~ de asigurare de viata conditionata de profitui actiunilor comune . fruit-growing . to pollute poluare s.fire insurance policy ~ de asigurare impotriva intreruperii afacerii .f.) valued policy ~ de asigurare flotanta . mar.(in caz de accidente de mimed) employers' liability policy ~ de asigurare suplimentara supplementary policy ~ de asigurare-tip . floater ~ de asigurare generala general/comprehensive insurance policy.{care specified valoarea interesuhii asigurat) (asig.marine pollution pomana s. policy proof of interest ~ de reasigurare .

to book.port of distress/ necessity/refage ~ de sosire .port of delivery ~ de marfuri .equipped port ~ cu rafinarie .floating population ~ ocupata employed/working/ occupied population ~ stabila/fixa .bunkering/fueling port ~ de canal . tallying ~ defectuos . 1. harbour. pump 2.rn.t.transshipment port ~ de tranzit . fruit growing/farming pompa s.) tip. (de marfuri) tally clerk/keeper. (de marfuri) tally. to clock.lading/loading/ shipping port ~ de lacuri .resident population ~ totala total population port s. hint.passenger terminal ~ de plecare .(mchis la mareea joasa) tidal port/harbour ~ cu punct vamal .f.(tin salariat} to book in pontaj s.tally of discharge ~ la incarcare . to distrain. (in forma fie confidentiala la bursd.t. pomp.i.destination port ~ de domiciliu/atas/inregistrare home/registration port ~ de escala .n.f. (marfuri) to tally v.discharging port ~ de destinatie .n. clocking.n. cue ponta v.m.(a mdrfurilor) dispatching/forwarding station ~ de import .tally of loading pontator s.transit port ~ deschis .continental port ~ cu maree .PLO-POM POM-POR 265 pomicultor s.shipbuilding port ~ de andocare . (ban) inn popri v.n.dock harbour/port ~ de buncherare . to sequestrate ~ bunuri pe cale judiciara to distrain upon goods poprire s. population ~ activa .port of departure.cargo port ~ de minereu . (de prezenta) time clerk/keeper. ceremony pompe funebre . (in baza tinui acord comercial) treaty port ~ destinat navelor retinute pentru contrabanda . booking.f. sequestration populatie s. port ~ aglomerat .refinery port ~ cu santier naval . tallyman popas s.port of arrival/entry ~ de transbordare . to tally.active population ~ activa disponibila potentially economical active population ~ flotanta .f.open harbour/port.port ofadjudication ~ exterior . to check in ~ la plecare (un salariat) to book off/out ~ la sosire . fruit grower/farmer.port of entry ~ de incarcare . sailing port ~ de refugiu .undertaking.port of call ~ de expediere . cursele de cai etc. orchardist pomicultura s. funeral furnishers pont s.outer harbour/port .canal harbour/port ~ de descarcare .lake port ~ de livrare .ore harbour ~ de operatii directe din vagoane (fara depozitarea mar/if in port) rail port ~ de pasageri .faulty tallying ~ la descarcare . garnishment.congested port ~ artificial artificial/floating harbour ~ comercial commercial/trading/ mercantile port ~ continental .

to possession of.} wallet portofoliu s.. (fin.maritime port. la un pret speci^-cait.lawful possession ....industrial port ~ interior .(din punctui de ve. carti de credit etc. (shijba)]ob .c occupancy a da m ~ . porumb s. to possess.c »1 institute a intra in posesia . free port/zone portuar adj.266 ~ fara vama si antrepozite vamale unequipped port ~ fluvial .river harbour/port ~ nuvio-maritim .f.sigur -.to property in smb.occupancy ".Eegirinia . vor pfinn beneficiile) portability portofe! s. Indian (SUA) corn ~ in vrae . post.fishing/fishery harbour ~ petrolier . to repossess posesor s.temporara — (inchiriere.n.n.) portfolio ". arer.terminal port ~.seasonal port . harbour..de active . callability ~ de schimb . place.perpetu. to QW! define) to hold posesie . (mijioace) means.(portofoliul tuturor oportunitdtilor disponibile de investitii) market portfolio ~ de riscuri . (delmere) hokling --' de fapt .river-maritime port ~ industrial .bulk maize poseda v.s-.investment portfolio ~ de piata .f.backlog/ stock of orders . 1.oil harbour/port ~ sezonier . (carac eristica a planurilor de pensii care pennite participantilor sa-^i schimbe locul de mnnca. sea harbour/port ~ pescaresc . (pentru bancnote.(care li penw" emitentului sd-si rasciimpere ?K/'yntf'i de valoare.1 umu drept legal} IIKOT] possession ~ intermediara .mediate posse<?» ~ m virtrtea dreptului priM ocupant . j inainte de maturitate) call fefians.n. ~ de revocare .m.(de pe frontiera eficientei) (fin.precara . port.m.pe termen nelim'tat .de investitii . owaaKS| (detinator) holder '1 ~ al unei carti de credit . (resurse) resourca? ..to enter upofcome/to enter into possession of a reintra/a repune in ~ .' possession. (ca most eni tor e'.risk portfolio ~ eficient . possibility 2 M. maize..(propiictciie .vamal . fara a schimba sn^sa de undo iff.to take possession of a pune pe cineva in ~ . appointrr.n' . possessor.cardholder posibilitate s.dere al operam} safe port ~ terminus .agresiv .inland/inner port ~ liber .foreign (trade) zone ~ maritim ./.t.exchangeability post s.port of entry portabilitate s.n.to give possession of a lua in ~ . O\\"GC tenure.(actiuni pdstrate in speranta cresterii valorii kr pentru specularea iilterioara) aggressive portfolio .actual possession ~ incorporala .asset portfolio ~ de comenzi neonorate .) efficient portfolio porto-franco s.precarious tenure .

vacancy ~ liber temporar . iar profitui este mil) breakeven (point) ~ de rentabilitate a numerarului -(prag de rentabilitate obtinut cdnd se scad elementele nemonetare . position 2. 1.express mail potential adj.to practise a profession practicant s. matter--of-fact. (afolosi) to use.f.) creditor position ~ descoperita . condition 4. or din de cumparare sau vanzare m curs de execulie) position ~ creditoare . practice.f. (SUA) (care ot) general delivery postal adj.market potential ~ de productie . m cadrul operatiunilor de schimb sau de bursd. (priceput) experienced.electronic mail ~ interna . postal. mail.(cont. use. po§ta s. usage. to put into practice. (corespondentd) mail. method ~ comerciala commercialism. s. sold al limit cont.debt burden ~ a impozitelor pressure of taxation pozitie s.m.(a unei societati) share of market ~ sintetica — (obtinutd prin tranzac-tionarea optiunilor.(ydnzare fdrd aco-perire) (bur. (aplicat) applied 2. (greutate) weight ~ a datoriei . load. (despre o persoana) practical (-minded). [stare. in cadrid iinm portofoliu de titluri.) short position/ covering ~ pe piata .unfair trade practices ~ comerciale restrictive — (actiuni ale societdtilor private sau de stat care practica o concurentd restrictivd neloiald) restrictive business/trade practices prags. potential ~ al pietei . site 3. post.economic potential povara s. numdru! de titluri ale aceleiasi societati..t.) technical position practic adj.sales potential ~ de viitor . poster post-restant s.social standing. (uzantd) practice.casual vacancy posturi tranzitorii . (folositor.(referitor la situatia pe piatd a unor actiuni) {bur. burden.productive potential ~ de vanzare . to date forward poster s. to postdate. skilled practica v.(situatie in care incasdrile sunt egale cu costiirile.vacant post/job.navigational/sailing practice ~ in productie .) synthetic position ~ sociala .) accruals postdata v. (metoda) practice.t.full-time job ~ cu norma partiala .f.cele care . threshold ~ de rentabilitate . (oficiu) post office ~ aeriana . (ampla-sament) situation. to employ ~ o profesie . paste restante. practical.inland mail ~ rapida . (sociala) standing.prospective potential ~ economic .n. util) useful. post.. probationer.part-time job ~ liber/vacant . status.n. status..plant practice practici comerciale neloiale .n.air mail ~ electronica . n. trade practice ~ de navigatie .POS-PRA 267 ~ cu norma intreaga . \. cat si a instru-mentelor care stall la baza acestora) (bur. condition ~ tehnica .(cont. to backdate. to practise. (stagiar) improver practica s.f.

to break even prajiisa s.) bad dciive"/ ~ pestt" bord 1.deiive.'.a week's notice a da im ~ .) management threshold ~ diferential . (inHate de masurd pentru lungime f! suprafata) ro(o)d prealabil adj. (imitate de mdsrrd pentru lungmie) perch. to entrust with predare s.'sfer ~ urgenta .necorespunzatoare " (a actiiinilc-^ (inir.268 nu reprezintd iefire de immerar . ~ franco -.(fata de documenreie it' transport) . predisposino-propensity ~ strategical . preference ~ a consumatorilor .t. to prepack preaviz . precontract preda v.) delivery •~v.(fata de documente!^ df trafiSpof •t) .t.prompt delivery ~ in minus .) cash breakeven point ./. preferential. precast unit preferential adj. to deliver.. delivery. n. preferred preferinta s. in infervalul de trei him la sfdryitui caruia e declarat falit.o'verdue delivery ~ la bordu! navei . warning ~ de concediere .actual delivery ~ eronata/gresita .(mar. . handing over.din costurile fixe) (fin.express delivury predat adj. preceding preambala v.right and true deliver). (dr.(price platd efecfuata de cdtre un debitor.short delivery '.f. pole.f.(pragul reactiei c'dmpardwului la stf/nuienti) differential threshold a atinge pragul de rents bilitate .warning for discharge ~ de o saptamana .poverty level/line/ threshold ~ de trecere de la un post de specialitate la uq post de conducere (mail. to prefabricate prefabricat adj.misdelivery ~.de saracie . (previous) notice. entrusting with ~ altei nave .(mar. 1. previous.customary delivery ~ de la bord . delivered ~ 111 ininus .f. (a remite) to consign.free delivery ~ imediata . prior precontract s.(mar. board . de a nrma G anwnitd strategic pe baz^ activitdtii trecnte §i a activelor sa!ei ~ conform uzului .Tntarziata .consumer preference ~ frauduloasa .(tendmia unei societal.exacta . previous.'ers-A delive"y.(mar.) o^. (in constructii} prefabricated part. (la) predisposed inclined to ~ la accidente . (a incredinta) to commit.shon.(prin transbordare) delivery overside ~ definitiva/reala . (incredintare) commitment.. to hand over.) alongside delivery strategic predisposition predispus adj.to give notice precapitalist adj.i.2.) preemption prefabrica v.n.-y '•"' tran.accident-prone preemptiune s.f.f.landed predispozitie s. discharging overside ~ priii t'ransbordare . (remitere) consignment.) outboard delivery ~ de-a lungul navei/sub palanc/sotto palanco . (din beton) precast s. precapitalistic precedent adj.

la locul de munca -job training ~ teoretica .f training ~ de tehnica protectiei muncii -safety education ~ m cadrui intreprinderii . loss. (de mostre) sampling ~ aleatorie de mostre .t.} continuation.group training . to process.automatic data processing ~ integrata a datelor .} reverse/ inverted takeover ~ lenta/treptata a controlului (asupra unei societdti} creeping control/takeover ~ ostila . (a actiunilor i-mise) taking firm ~ inversa — (cumpdrarea unei societal! anonime de catre una cu rdspundere limitatd sail a unei societdti man de catre una mai mica) (bur. valabilitatea} to extend.to jump a claim ~ o afacere/firma . to be prejudicial/detrimental to. (dr.(prm acumularea treptatd a actiunilor de la midi actionari} (bur.in grup .to assume/to take a risk preluare s. to prejudice. (a reinnoi} to renew.} to take over ~ un rise .n. (a uzind) to tool prelucrare s.integrated data processing prelungi v. (dr. (moral} injury a cauza un ~ . la un anumit pret.) fraudulent preference ~ pentru lichiditati .cluster sampling ~ de mostre reprezentative representative sampling prelua v.training within industry.} takeover. (a lezd) to injure prejudiciu s.to succed to a business ~ o functie .f.f. disadvantage. datorii etc. totalitatea unui imprumut si oferd titlurile prin siibscriptie publicd pe riscul sdu) firm/direct underwriting.desk training prejudicia v.t.to do a prejudice/an injury preleva v. (afaceri.f.to take an office preia. processing. to work. (a amdna} to delay prelungire s.(achizitionarea printr-o ofertd pe care conducerea societdtii vizate o respinge} hostile takeover prelucra v. (viza.random sampling ~ de mostre in trepte .multistage sampling ~ de mostre pe grupuri . m-house training '.t. (mecanica) machining.PRE-PRE 269 catre uiml dintre creditori in detrimental celorlaiti} {dr.[dorinia de a define bani licliizi} liquidity preference preferinte economice ale intreprinzatorului entrepreneur's economic preferences pregatire s. (uzinare) tooling ~ automata a datelor . (a unui termen) prolongation. preluare a unei societdti de catre o aha mat mare} absorption. (un termen} to prolong.t. (a .t.} to continue. combination ~ a controlului asupra unei societati . to take samples prelevare s. datorii etc. (absorbtie.} warehousing ~ ferma . (mostre) to sample. (de afaceri. prejudice.f. (pagiibd} damage. detriment. (mecanic} to machine.(forma de plasament prin care o bancd sail un grup de band ~ ilegal un teren .

(amdnare) delay ~ a unei cambii .t.n.technical specifications presiune s.duty-paid price ~ cerut . carrying out .) bear run ~ a speculantilor a la hausse . (distinctie. al unui consiliu) chairman ~ al consiliului de administrate chairman of the board (of directors/ board chairman presedintie s. (nelegald.) to give/to award a bonus to premiu s.t. (exercitata pentru semnarea unui contract) (dr.m. 1. specification 2.renewal of a bill of exchange ~ a unui credit . (reinnoire) renewal. bonus. regulation.price asked.charter money/rate.{mod de dobdndire a proprietdtii prin posesia mdelungatd a unui bun) (dr. demand price.f.charm price ~ brut . recompensa) reward. nefondatd) exaction ~ de despagubire . (rasplatd. a zori) to urge.providing services presedinte s. (cheltuiald) charge.gross price ~ brut al marfii ~ gross value ~ ce include taxele vamale .) duress ~ a cererii .) award.f.pressure of demand ~ a speculantilor a la baisse .day's price ~ atractiv .) prescription ~ achizitiva/pozitiva . chairmanship pretentie s.270 PRE-PRE prestari de servicii . (pret la care un dealer va vinde acthmile pe care Ie define) ask (price) ~ competitiv competitive price ~ contractual .(dr.) landed price ~ al navlului .fair/reasonable price vizei.market price ~ al zilei . (cerdnd bani) to dun prescriptie s. pressure 2.(bur.bad claim ~ rezonabila . 1.to claim damages pret s.fair claim pretinde v. (a cere) to require ~ despagubiri .(mar.f. a valabiUtdtii) extension. (tarif) rate ~ ajustabil .single fare ~ al marfii la descarcare .(bur. prize. al unui comitet. demand.extension of a credit premia v. (la salariii un functionar etc.n. (al unei adundri. (dr.claim for damage ~ nefondata . a recompensa) to reward.f. freight rate ~ al pietei . (la salariu) premium. titlu etc. president.sliding scale price ~ al biletului dus-intors . to claim.return fare ~ al bileti'lui simplu/de dus . claim. price.) negative prescription prescriptii de calitate quality specifications ~ tehnice .f. bounty presa v.) bull run ~ a stocurilor de marfuri .) limitation of actions ~ negativa — (mod de pierdere a proprietdtii prin abandonarea indelungatd a unui bun) (dr.inventory pressure ~ fiscala .) aquisitive/positive prescription ~ extinctiva .fiscal pressure ~ inflationists inflationary pressure prestare s. to award a prize to. (a indemna.t. presidency.contract price ~ convenabil . (cost) cost. direction. (a rdspldti.

(cursul la care cumpdrdtorul unei optiuni de cumparare sail vdnzare poate dobdndi sail ceda activul in cauza) (bur.(de tranzactionare a actiunilor) (bur.subscription price ~ de soc/reclama .current/going/ruling/ regular/standard price ~ de baza .de emisiune ~ {a titluriior) issue price .(de producdtor) recommended retail price ~ cu plata in numerar .invoice price fix/stabil .single cost ~ de cost total .overall cost.force account rate .knockout price ~ efectiv .wholesale price ~ curent .monopoly price ~ de oferta .book/accounting cost ~ de cost efectiv .(a titluriior de valoare) redemption/repurchase price ~ de regie .ferm/fixed/stable/ standing/strong/constant/set price ~ general/unic .(care include toate cheltuielile de transport pdnd la punctui de livrare'} delivered price ~ de monopol .flat cost ~ de cumparare .actual/real cost ~ de cost integral .(care include costiil de productie si profitui producdtorului) full-cost price ~ de cost pe unitate/unitar .(.equilibrium price '.de rascumparare .cu amanuntui recomandat .retail price ~.informative price .blanket/flat price ~ global/forfetar .dumping price ".de echilibru .agreed price ~ cu amanuntui .precalculated cost price ~ de cost brut .hedonic .cash price ~ cu reducere/rabat .supply price. la un pret specificat.stocktaking price ~ de livrare .export price ~ de fabrica .knockdown price ~ de vanzare/desfacere . (pretui la care sunt vdndute publiculiii actiunile comune) (bur.basis price ~ de catalog .discount price ~ cu ridicata .) actual price ~ exorbitant .purchase price ~ de dumping .racking/unreasonable price ~ facturat .catalogue/list price ~ de conversie .convenit/stabilit .) offering price ~ de producator .gross cost ~ de cost contabil .total cost ~ de cost uniform .selling price ~ derizoriu .factory/prime/ first cost ~ de inventar .(a titluriior de valoare. lump sum price .PRE-PRE PRE-PRE 271 .pretui efectiv platit pentru actiiinile comune atunci cdnd sunt obtinnte prin conversia actiunilor preferentiale sail a obligatiunilor convertibile) conversion price ~ de cost .sale/bargain price ~ de subscriptie .de exercitiu .de revocare .cost price.manufacturer's price .(pretui implicit/evaluativ al fiecdrei caracteristici functionate a mdrfii) hedonic price ~ impus . inainte de maturitate) call price ~ de sacrificiu/sub pretui de cost -sacrifice price ~ de sold . net cost ~ de cost antecalculat .administered price ~ informativ .) exercise/strike price ~ de export .unit cost ~ de cost pe unitate de marfa .

cum ar fi cazul tranzactiilor interne ale firmelor man etc.ceiling price ~ prohibitiv/inaccesibil . (pret pe care un dealer il va plati pentrii o actiune) bid (price) ~ pentru vanzarea in rate .rising price ~ incarcat/exagerat .open price ~ liber de piata . i best price ~ eel mai scazut .(stabilit de guvern.(la Ucitatie) starting/reserve price.plafon .) transfer price ~ in antrepozitele vamale .high price ~ maximal .(pentru a atrage cumpdrdtori) shade price ~ recomandat de producator manufacturer's recommended price ~ redus .272 PRE-PRE ~ initial/de strigare .loaded price ~ la deschidere . (stabilit de guvern) minimum price ~ neoficial . tariff/scale rate ~ . (SUA) upset price ~ integral .(fohsit in schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companu multinationale etc.umbra . permis de o lege) maximum price ~ mediu .net price ~ nominal .free market price ~ -limita/-prag .prohibitive price ~ putin scazut .bottom price .(inainte de vamuire) in-bond price ~ in care sunt cuprinse toate serviciile .(la Ucitatie) bid (price).) close price ~ suplimentar .tinta .(pretui fixat periodic de CEE pentru produsele agricole) target price ~ total/care include toate cheltuielile .) opening price ~ la incarcarea in vagoane .(bur.floor price.marked price ~ mare/ridicat .low price ~ special .tariff scheduled price.breakeven price ~ la termen . bidding.flat price ~ unitar .inclusive terms ~ in crestere .(pret utilizat in situatia ii: care nu existd un pret al pietei.) shadow price ~ unic .(pret minim) threshold price ~ marcat/afisat . (la bursa neoficiald) kerb/street price ~ net .(bur.support subsidized price ~ tarifar/de referinta .nominal price ~ oferit .forward price ~ liber/nefixat .unit price pretui eel mai bun/avantajos .(drastic) cut price ~ redus in cazul platii in numerar price subject to a cash discount ~ scazut .full price ~ intern/de transfer .) closing price ~ la nivelul pragului de rentabilitate .price on rail ~ la tnchidere .hire-purchase price ~ .{bur.extra price ~ supraevaluat datorita penuriei scarcity price/value ~ sustinut^ubventionat .average/mean price ~ minimal .(dupd inchiderea bursei) after-hours price.inclusive price ~ .special price ~ spot/pentru livrarea imediata spot price ~ strans — (cdnd intre pretui cerut s: eel oferit este o diferentd mica) (bur.

sosirii) (mar.to present a cheque for payment ~ un plan spre aprobare .) job specification ~ de produse sau servicii noi (retelei de distributie inainte de lansurea pe piata) selling in ~ -reclama .t. to value. to foresee. (a stipula) to stipulate. to display. (prognozd) forecast. (prin. to chair v. rater. first out . (explicatii.world market prices ~ ridicate/avantajoase pentru vanzator . {in bugef) to budget previziune s.t.t.f.(imediat superior salariatilor obisnuiti) first-line management ~ exemplar .statutory meeting ~ ipoteca . first prima adunare generala a actionarilor . (dr. to provide.. (cu fonduri) to furnish. to forecast 2.semestru .) outlook prezenta v. to estimate. 1. (a da) to give. (subventie . to appraise ~ la .. presentation.) first-half year ~ sosit.) first premium ~ solicitare — (prima trarisd pentru achitarea unui packet de actiiini) (bur.(speci-fice unui post) (man. adj. display ~ a sarcinilor si a cerintelor . contract) to covenant.presumption of fact ~ legala . dm raporf) to make. (oferta) offer.first mortgage ~ prima .f. to valuate.seasonal prices pretui v.market averages ~ mondiale .presumption of law prim num. (a cursului actiunilor) (bur. to preside at/over. appraiser prevedea v.f.(metoda de control al stocurilor care presupune cd mdrfurile cumpdrate mai deinult vor fi utilizate prioritar in procesul de productie) (cent.to deliver credentials ~ un cec spre incasare .) prices afloat ~ diferentiale .(navele sunt operate in ordinea.(asig.) first come. (pentru acceptare) to hand in ~ incorect/inexact . servicii) tender.i. gratuity.to set a low value on pretuitor s.to submit a plan for approval prezentare s.(date) to misrepresent ~ o oferta de furnizare de marfuri to tender for a supply of goods ~ scrisori de acreditare .) presumption ~ absoluta . cont. bonificatie) bonus.(a unei carfi fdcutd pe coperta acesteia) blurb prezida v. primul operat .(al unei cambii) first of exchange ~ intrat.) first in. to be in/to take the chair prezumat adj.) to furnish. referinte. (oferta pentru furn izarea de marfuri. first served prima s. primul iesit .PRE-PRI 273 preturi ale marfurilor in expeditie (mar. (expiiiiere) exhibition. probe etc. (a expune) to exhibit. to present: (a oferi) to offer. (estimaf) constructive prezumptiv adj.t.conclusive/irrefutable presumption ~ de fapt .f. premium.(bur. presumptive prezumptie s. (evahiator) valuer. estimator.to set the price/value at ~ putin .) first call primul esalon de conducere . (gratificaiie.(pentru acelasi produs pe piele diferite) differential/split prices ~ medii pe piata .m.seller's prices ~ sezoniere .

(mar.dispatch money ~ de eficienta . unor sectoare industriale.(de cdtre titidarul unei polite de asigurare auto) no-claim bonus ~ supliinentara . pentru sustinerea exporturilor) bounty ~ compusa (in asigurdrile de viatd) compound bonus ~ de actiune .efficiency bonus ~ de emisiune a actiunilor .export bounty ~ de inllatie — (primd pentru inflatia aiiticipatd sail estimatd pe care investi-torii o adund la rata purd a rentabilitdtii) inflation/inflationary premium ~ de inflatie la rata dobanzii -interest rate inflationary premium ~ de munca in conditii de praf (la descdrcarea cerealelor. extra/loaded premium.(fin) market risk premium ~ de stimulare .) full premium ~ inversa/pentru optiune de vanzare .f.(restituitd asiguratuliii de societatea de asigurdri cdnd proprietatea acestuia nu afost amenintatd de rise) unearned premium ~ oferita contra expedierii unui bon (care dovedeste achizitionarea unor produse) mail-in-premium ~ pentru economisirea timpului de munca .(platitd de cumpd-rdtorul unei optiuni de cumpdrare) option premium ~ de pavilion .premium on an issue/on shares ~ de export . a cimentului etc.time-saving bonus ~ pentru marirea productiei (acordatd muncitorilor) acceleration premium ~ pentru neridicarea vreunei pretentii de plata .) additional.redemption premium ~ de reinnoire .) risk premium ~ de rise de piata .) dust allowance ~ de negociabilitate/lichiditate -(primd addugatd de investitori la rata dobanzii umii titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei piete de tranzac-tionare a acestuia) (fin.(asig.(diferenta dintre pretui actiunii si valoarea sa nominala) share premium ~ de asigurare .insurance premium ~ de celeritate .(asig.premium pay.) flag share ~ de productivitate ~ productivity bonus ~ de productie .production bonus ~ de rascumparare .) marketability premium ~ de optiune .) premium for the put ~ in actiuni .) premium for the call ~ esalonata .(bur. town/city hall .) gross premium ~ integrals ~ (asig.cash bonus ~ necastigata .) deferred premium ~ globala . incentive premium ~ directa/pentru optiune de cumparare .(diferenta dintre raid necesard a rentabilitdtii unui actn riscant dat ^i rata rentabilitdtii unu: activ lipsit de rise cu aceeasi viald estimatd) (fin.(sumd peste valoarec nominala care trebuie pidtitd de o societate cdnd revocd o emisiune iie titluri de valoare) call premium ~ de rise . surcharge primarie s.(as ig.(bur.share bonus ~ in numerar .(a conlractuliii de asigurare pentru un an) renewal premium ~ de revocare .274 guvernamentala acordald agriculturii.

(mostrd) sample. to get. main.t. to accept primire s.f.(impozite proportionale cu veniturile) ability-to-pay principle prioritate s. to privatize privatizare s. asigurat in grup. 1.) to foreclose ~ de dreptui de folosinta . specimen 3. (incercare) trial.f. priority ~ a ofertei . so.control test . (de) to deprieve (of) 2. mcheie o asigurare individtiald cdnd asigurarea colectivd expird) (asig.f. (despre creditori ale caror creante sunt rambursate prioritar in caz de faliment) privileged. (de un drept/o capacitate legala) (dr. leading principiu s. personal privatiza v. reception. to receive. \.') incapacitation.n.(a unei datorii mainte de scadenta) prepayment privilege ~ de reinnoire a termenului de asigurare . preferential/preferred claim 2. receiving. (verificare. privatization ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre conducerea existenta management buy-out ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre o cchipa manageriala din afara ei . (dovada) proof.(dreptui unui individ. principal.) charter ~ de conversie .n.f.t.management buy-in privilegiat adj. evidence ~ de accept . o capacitate legala) (dr. a unei firme etc.first refusal ~ la descarcare .unloading priority priva v.(prin depdsirea termenului de scadenta) {dr. deprivation 2.receipt on account principal adj. \. proof.PR1-PRO 275 primi v. test. receipt ~ in cont .{management prin eliminare. preference. foreclosure privat adj. 1. preferential. retinerea aspectelor critice in detrimental celor neesentiale de catre manager) exception principle ~ posibilitatilor de plata . bad proasta administrare/conducere maladministration proba s.t.issue power ~ de plata anticipate . private. control) verification. principle principiul exceptiei .(a! unei camhii de catre tras) acceptance trial de anduranta/rezistenta -endurance test ~ de calitate .) conversion privilege ~ de emisiune . (a metalelor) assay. privilege. chief.f. preferred privilegiu s. (de un drept.) to foreclose privare s. (acordat de regind sail de parlament pentru wfiintarea unei societati. control 2.(stabilirea preferentiald a ordinii creditorilor repartizati in diverse clase) preferential/preferred claim under bankruptcy prost adj.{dr.) to incapacitate ~ de dreptui de achitare a unei ipoteci .renewal privilege of term insurance ~ de revocare — (clauzd in corporatd intr-o obligatiune sail actiune preferentiald care ii da emitentului dreptui de a revoca titlul de valoare la un pret specificat) call privilege ~ in caz de faliment .

acceptance delivery test ~ la cumparare . (penan criminal trial ~ civil .{a navel} delivery trial .operating process. (dr.to be at law with smb. to obtain. to find procurator s. (civil) (law) suit. to law..276 PRO-PRO ~ de exploatare/functionare performance test ~ de fezabilitate . procura v. (la) to proceed (to).civil case. .procedure of customs procent s. producer. power of attorney.n.(a averii unei persoane decedate) letters of administration ~ pentru vanzare .reject rate ~ ridicat .check/duplicate sample -~ medie . method procedura s. proceeding.industrial run ~ penal .production process .) action a: law.heavy percentage procentaj s. manufacturer.. record a fi in ~ cu cineva .special/particular power (of attorney) producator adj.to bring smb.economic . question. (law) suit ~ de daune . (obiect al wiei discutii. proceeding.damage suit ~ de identificare . case ~ tehnologic .summary proceeding ~ vamala . (de jilrne. procuration. yielding.-verbal . to procure. producing.(official) report.n. rate (per cent) ~ al impunerii .industrial .(a salariatului cu obiectivele mtreprinderii) (mat1. to bring/to enter an action against smb.procedure in bankruptcy ~ judiciara -judicial/legal proceeding ~ judiciara sumara . to go on (to) procedeu s.average sample ~ testimonials .acceptance test/trial ~ de predare . percentage.criminal trial.economic process . to act.n.purchase trial ~ la scara naturala .ci) sample of fabric/work ~ de omologare . fundamental question ~ de reprezentare/mandat (potential conflict de interese mtre actionarii unei finne si conducerea acesteia sail nitre obligator! si actionari) agency problem proceda v. trust deed/instrument ~ de administrare . flow . proxy procura s.f. letter of attorney procuration.field experinient . practice ~ de arbitraj .tax rate ~ de rebuturi . process 2. to get.(in indiistria te.m.trust for sale ~ speciala . case.arbitration procedure ~ de faliment . procedure.feasibility test ~ de lucru . to institute/to take legal proceedings against smb. productive s.qualification/official/ warranty test ~ de receptie-predare . (chesfiiine) matter. procedure.) proof by witness problema s. (bani) to raise.substantive issue.t.(dr.-martor .n.de receptie . (tnandatar) procurator.de productie . spectacole. 1. proxy. fusion process . a intenta un ~ cuiva .xti1.f. warrant/warranty of attorney. percentage proces s. to obtain.f. al unei con'troversc) issue ~ de fond .m. problem.i.

f.small-scale production ~ la hectar . to produce.efectiva/reala .(cerere sent cantitatea pre.net production ~ nominala .physical productivity ~ a factorilor de productie -productivity of factors of production ".to produce on the line ".peak productivity ~ medic average productivity ~ pe om-ora . production.in flux/pe banda .f.cottage production ~ continua .a capitalului . manufacture. (profit.a muncii productivity of labour. gainful.mass/quantity/serial production .modular production ~ medie .output per man-hour ~ pe om-schimb . {agricola) yield. {despre zacammte.in serie mica/discontinua ./ capacity output ~ modulara . (o recolta} to yield ~ m serie .pe handa rulanta . efficiency . output. to manufacture 2.private producer produce v.{randament'd normal} to underproduce prodnctiv adj.industrial outpui/ production interna indigenous/home production .PRO-PRO 277 programe de radio fi televiziune) producer ~ individual .gross/aggregate output ~ indirecta .handicraft industry ~ neta .(care foloseste diviziunea Jinmcii) indirect production ~ industriala .(eficienta agregatd a utilizdrii tuturor factorilor de productie la nival de imitate economicd) overall productivity -~ maxima .quality production ~ de marfuri .individual producer ~ la costuri marginale . harvest ~ agricola . 1.agricultural/farm production.g5obala .crop capacity. productivity. yield production ~ -marfa .'i'azuta} to overproduce .permanent output ~ de calitate superioara . efficient.prea in'iilt fata de . harvest ~ artizanala/la domiciliu .continuous flow production ~ in serie/masa .t.hourly output/production .rated output ~ orara . to yield. repetitive manufacturing '.average output ~ me§te$ugareasca .effective output rixperimeiitala/-pilot pilot production .market output ~ maxima . outturn.to mass-produce .sub .commodity production ~ de serie .standard production.flow/line production. working efficiency ~ globala . payable productivitate s.productivity of capital a capitalului fix . belt system of production ~ in flux continuu .output per man-shift productie s. productive. dobdndd) to return.marginal cost producer ~ particular . tereiwrif pay.maximum/peak/ultimate.

food products-foodstuffs ~ chimice .net national product ~ neperisabil .(pe care ciimpdrdtonil se hotdrdste cu greu sd-l achizitioneze) high-involvement product ~ cu implicare scazuta . (articol) article.potential production ~ primara — (a materiilor prime} primary production ~ -record .(a serviciilor) tertiaiy production ~ vinicola .(pentru care cererea scade atunci cdnd scad si preturile) infenor good ~ intern brut .gross domestic producr ~ intern net .perishable product ~ principal/de baza .(a iinui an) vintage ~ zilnica .crude product.per capita output ~ pe loturi .social total product produse alimentare . (care se aruncd dupd mtrebuintare.278 PRO-PRO ~ pe cap de locuitor .marginal social product ~ social total .by(e)-product ~ sintetic . in general una singurd) throwaway ~ agricol .output per man-shift ~ potentials .net domestic product ~ marginal (productia suplimentars care se obtine prin folosirea unes unitdti in plus dintr-o resiirsd. celelalie resurse rdmdndnd neschimbate constante) marginal product ~ mondial brut gross world product ~ national brut .chemicals ~ comercializabile marketable products ~ cu durata medie de folosinta -semidurables ~ de calitate medie/calitatea a douamiddlings ~ de culoare galbena . (marfd) commodity. {natural sail agricol) produce.agricultural/farm produce ~ brut .reduced output ~ saptamanala .output per man-hour ~ pe om-schimb .pharmaceutical ~ final .substitution product ~ ecologic .n.green product ~ farmaceutic .(pe care cumpdrdtorul se hotdrdste iisor sd-l achizitioneze') low-involvement product ~ de substitute . (nefinisat) raw product ~ cu defect .nonperishable product ~ oferit gratuit .end product ~ finit .final/terminal product ~ inferior . care se schimba la intervale mari de timp) yellow goods .(f'abricarea de produse finite din materii prime si realizarea de constructii civile) secondary production ~ tertiara .weekly output/ production ~ secundara .(de firma produ-cdtoare in scop promotional) giveaway ~ patentat proprietary product ~ perisabil .synthetic product ~ social marginal .(bunuri de consum mai scumpe.gross national product ~ national net .faulty product ~ cu implicare puternica .primary product. (al unei tdri) staple ~ petrolier petroleum product. {artificial sail natural) product.record output ~ redusa . oil ~ petrolier rafinat refined oil ~ secundar/auxiliar .batch production ~ pe om-ora .daily output/production produs s.

after-tax profit ~ economic . vocation. profession. chargeable gain .(titei.gross profit.f. pacurd.competitive profile ~ al consumatorilor .book/accounting profit ~ de capital .) attributable profit ~ brut . gain.(actio-narilor cu scopul formarii de fonduri de investitu) retained profit/earnings. precum cele alimentare.PRO-PRO 279 ~ de culoare maro . con-sumate yi inlocuite imediat) red goods . earned surplus .(CM temperatura de aprindere sub 23 °C) dangerous oils semifabricate semifinished/ semimanufactured products similare/de substitute homogeneous products ~ textile .n.home products -'•' de folosinta imediata .. (din exploatare) trading profit ~ contabil .disposable goods.consumer nondurables -. return. to profess. disposables ~ in lucru/curs de fabricatie .dairy produce meste^ugaresti handiworks. handmade goods ~ petroliere albe/curate .(profit care poatefi atribitit unui sector sail unui departament dintr-o organizatie) (man.(bunuri de consum de folosinta indelungatd care se fabricau initial in carcase de culoare maro — radiouri.consumer profile profit s. occupational profesionalism s. (vdndute ca material) soft goods profesa v. professional profil s.de imica foiosinta . molorina speciala) white products oil.n. occupation profesional adj.) (SUA) goods in progress ~ iactate .(cu temperatura de aprindere sub 65°C) nondangerous oils ~ petroliere periculoase .. s. ielevizoare etc.de folosinta indelungata •.admis . benefit.i.n.(conf.de culoare rosie .consumer durables.textile goods.(bunuri de consu'n. to practice profesie s. proceeds.economic profit ~ iluzoriu illusory profit ~ impozabil .customer profile ~ aE concurentei .atribuibil .(bunuri de consum.(obfinut din vdnzarea de fondurifixe) capital profit ~ de monopol . precum articolele de vestimematie.m. vocational. clean/light oils ~ petroliere negre .f. unappropriated profit/earnings. retentions. hard goods . undistributed profit/earnings. professional.(profitui net) admitted profit .(benzine. motorina) black/^irty oils ~ petroliere nepericuloase .taxable profit. professionalism profesionist adj. v.') brown goods ~ de culoare portocalie . profit. earnings. revenues ~ acumulat/nedistribuit . profile ~ al clientelei . inlocuite in ritm moderat) orange goods ~.de fabricatie interna . terebentme.monopoly profit ~ din activitatea curenta ~ business profit dupa impozitare/impozitat earnings after taxes.

{de) to profit by.draft contract ~ de lege .trend forecast ~ economics .to drive benefit/ advantage from profita v. profiteer prognoza v.profit forecast ~ a vanzarilor .(c.quick returns ~ scriptic/teoretic .discharging schedule ~ de e$alonare a creditului .legal profit ~ net . plan..sales forecast ~ de afaceri business forecast ~ de trend . rewarding profitor adj. to trade on/upon profitabil adj.loading schedule ~ de lucru — (ore de lucru in magazine yi birouri) business hours ~ de lucru cu intreruperi .280 PRO-PRO ~ inainte de impozitare/neimpozitat earnings before taxes.to be on short time programa v. estimates o o J ~ de contract .technical progress progresiv adj. prohibition proiect s.fund flow forecast ~ a profitului .f.n.n.steady progress ~ economic .normal profit ~ ocazional casual profit ~ rapid .t. before-tax profit ~ legal .f. scheme.short-term/-range forecast program s. to prohibit. lucrative. forecast ~ a fluxului de fonduri .paper profit ~ suplimentar .public bill ~ de lege financiara . to take advantage of. bill ~ de lege de interes public .i. (plan) schedule. (de document) draft ~ de buget .m. profitable. progressive prohibi v.short-time working. project.broken time ~ de ree$alonare a ipotecii .(pentru alocatii bugetare) appropriation/money bill ~ de statut . beneficial. program(me). prohibitive.loan schedule ~ de mcarcare . to forecast prognoza s.to leave a profit a trage un ~ din .economic progress ~ tehnic . schedule.t.draft articles . profiteering s. to program(me).draft law.to bring in profit.net/clear profit ~ normal .long-term/-range forecast ~ pe termen scurt .ont.t. prohibitory prohibitie s. gainful./?. short day a lucra cu ~ redus .mortgage rewrite programme ~ de subantrepriza . to schedule progress. to ban prohibitiv adj. to yield a permite/a rezulta 1111 ~ . design.economic forecast ~ pe termen lung . (orar) timetable. advantageous. moneymaking. to plan.draft budget.flexibile working hours ~ redus de lucru . progress ~ continuu/sustinut .) amortization schedule ~ de amortizare a imprumutului loan amortization schedule ~ de descarcare .subcontract programme ~ flexibil de lucru .extra profit a aduce ~ . (politic) platform ~ al salariatilor . fin. remunerative.personnel plan ~ de amortizare .

infunctie) to raise promovare s.t. calitate) property.PRO-PRO 281 . to proletarianize promoter s. immo.real estate/property. freehold ~ funciara limitata . (care da in chirie sau in arendd) landlord ~ al marfii . to enact pronosport s. (interese) to advance.fee.m.f. promotion ~ a reactiei directe . owner.t. quality ~ a unui absenteist . to thrive proportie s. (trdsdturd. property.f.) to boost 2.(cu drept de a o transmite oricdrui mostenitor) fee simple.reputed owner/ proprietor ~ riveran -.absolute ownership ~ comuna . heir land ~ funciara .(cu drept de a o transmite unei categorii limitate de mostenitori) fee tail ~ imobiliara . (in grad. football pool/coupons pronunta v. proletarian proletariat s. 1. possessor. to project. to prosper. s.tehnic . holder.(indiviziune) joint ownership ~ cooperatista . draftsman ~ -sef.m.brand promotion ~ a vanzarilor .riparian ~ unic . several property ~ indiviza .resource owner ~ de ziar . planner.(in cartea funciara) registered proprietor ~ de chei . to design. (posesiune. (intens un produs.(SUA) publisher ~ funciar . promoter promotional adj.t.) to promote. 1.derelict ~ absoluta . proportional proprietar s.'. promotional promova v.cooperative property ~ corporala . proprietor.shipowner ~ de nava de linie .t.cargo owner ~ care percepe o chine excesiva rack-renter ~ cu titlu de proprietate inregistrat/ inserts .undivided property ~ industrials .storekeeper ~ de nava . realty. percentage proportional adj. immovables ~ inalienabila .n. to plan proiectant s.corporeal/tangible property ~ cu drept de mostenire limitat estate in tail ~ ereditara .land(ed) property. mdrcilor etc. able property. to promulgate. proportion. designer.chief designer proletar adj.absentee ownership ~ abandonata pe mare .(a cumpdrd-torului) direct response promotion ~ a unei marci . (o sentintd) to pass.wharfinger ~ de magazin .f. estate ~ funciara absoluta .sales promotion ~ prin intermediul unei personalitati . o marcd etc.landowner ~ prezumtiv ..berth owner ~ de resurse .technical design proiecta v.m. (initiative. to flourish.mortmain ~ individuala/nesolidara .m.severally.personality promotion promulga v.) industrial property . detinere) ownership 2.sole owner/proprietor proprietate s.(asupra brevetelor. to deliver propasi v.n. ratio..t. proletariat proletariza v. interese etc.

m.bare ownership.(care constd in aplicarea de taxe vamale asupra produselor impor-tate) tariff protectionism protectionist adj. protest 2. to thrive prosperitate s.embarrassed/encumbered estate ~ inchiriata .282 PRO-PRO ~ intelectuala .(prin inchiriere sau arendare) tenancy ~ particulara/privata .(a unei cambii) protest for nonacceptance ~ pentru neplata .unassessed property ~ nuda .public/state ownership. mteriicerea totald a importurilor pe o pe-rioadd de timp. thrivingness protectie s. letting.f. ownership without usufruct ~ obsteasca .issue prospectus prosper adj. un sector economic) to safeguard protest s.incorporeal/intangible property ~ neevaluata/neimpusa . prosperous. public/state property ~ transmisibila numai pe linie feminina .employment protection ~ a mediului . to flourish.environment protection ~ contra accidentelor . thriving prospera v.f.personal estate/property.(implied restrictii legislative asupra unor norme de consum. (o Industrie. prospectus.t.n. {adept al protectionismului) protectionist proteja v. protective s. a unui spatiu} sit-in .(cu ocuparea unui local.labour protection protectie a consumatorilor consumer protection ~ a locurilor de munca . clear estate ~ mobiliara . (cambiaH protest ~ de munca .collective ownership/ property ~ ocupata temporar . norme sanitare etc. flourishing. 1. personalty ~ necorporala .private ownership/property ~ pe viata .(aplicat prin mdsuri de contingentare a importurilor.patent coverage ~ sociala social protection/security protectionism s.i.accident prevention ~ prin brevetare . tenement ~ libera de sarcini/neipotecata estate free from encumbrances.industrial action ~ pentru neacceptare .tail female ~ transmisibila numai pe linie masculina . protectionism ~ administrativ .(a unei cambii) protest for nonpayment ~ social .n.leasehold (property). (brosurd) leaflet ~ de emisiune .intellectual property ~ ipotecata . prosperity.life estate ~ publica/de stat . protection protectia muncii . to prosper. to protect.n. m scopiil mdepartdrii producalorilor straini} administrative protectionism ~ nontarifar .tail male proprietati tehnologice . formalitdti descuraja-toare de import) nontanff protectionism ~ tarifar . (a sprijini) to support.process/ processing properties prospect s.

n. provision. n. (periodicd) periodical.(fin.trading post ~ critic al rentabilitatii .PRO-PUN 283 protesta v. state.(reclamd pentru tin produs.to have a bill protested prototip s. supply provizii nevamuite {ale unei nave) bonded stores a face ~ . provisional. point 2.business-to-business advertising ~ informativa .poster advertising promotionala promotional advertising . provision ~ pentru credite neperformante bad loan provision ~ pentru pierderi din credite .loan loss provision provizoriu adj.to get in provisions provizion s. post.(colaborarea mai multor firme pentru a reduce cheltuielile in acest sector) cooperative advertising ~ distrugatoare .(text publicitar care criticd un produs concurenf) knocking copy ~ etica . public.fortnightly ~ de specialitate specialized publication ~ de uz intern restricted publication ~ informativa . 1.) prudence psihografie s. spot ~ comercial .f.i. fdrd precizarea marcii) primary advertising ~ prin postere .breakeven point ~ de atractie turistica . to make protest of a bill of exchange ~ o cambie prin intermediar .{a unei firme.t. (/oc) point.national advertising ~ persuasiva . (o cambie) to protest ~ o cambie .n.to protest a bill of exchange.combative advertising ~ comparativa .ethical advertising ~ industrials . {concept de baza conform cdiuia cdnd doud valori sunt posibile trebuie sd se retina cea mai scdzuta) (cont. psychographics psihologie s.informative advertising ~ institution ala . publication. (in monitorul oficial) to gazette publicatie s. showplace ~ de aur la import . {de pe ordinea de zi) item 3. s. industrial psychology public adj.f. paragraj) item.) import gold/specie point .f.f. advertising ~ combativa .f. to publish.. publicity. to issue. (impotriva) to protest (against) v. menitd sd sporeascd prestigiul acesteia) institutional advertising ~ murala/pe fatada cladirilor mural/wall advertising ~ nationals . (revista) magazine ~ bihmara .f.subliminala . store. {de stat} public. public. place.. temporary prudenta s. psychology psihologia muncii/industriala occupational psychology psihotehnica s. {aiidienta) audience ~ captiv .t.persuasive advertising ~ primara .sightseeing spot. prototype provizie s.f.subliminal advertising punct s. (articol.{obligat sd asculte material publicitar in timpiil receptiondrii iinor programe de radio si televiziune) captive audience publica v.n.comparative advertising ~ comuna/colectiva .digest publicitate s.

(limitele nitre care oscileazd rata de schimb a doud volute cu ctalon-aur. in condltiile circulatiei libere a aiirulni mtre tdri) {fin.(dr.(o sutime dintr-un punct procentual) basis point ~ de impunere . bearer ~ de cuvant .) gold/specie points ~ in discutie .) issue of law ~ litigios de fapt .(sub care reduccrea tarifelor v.items on the agenda punctaj s.284 PUN-PUT ~ de baza .executive authority ~ fiscala .litigios de drept .spokesman putere .(in mod rentabil) capital cut-off point ~ periculos .credit scoring purtator s.monopoly power ~ discretionara de cumparare discretionary spending power ~ executiva .limited discretion ~ retroactiva — (efect retroaciiv al unei legi) retroaction .delivery point ~ electronic de vanzare -.) issue of fact ~ pana !a care se poate obtine capital .(cand banca centrala intervine pentru sustinerea cursiilui) support point ~ de livrare .points at issue ~ pe ordinea de zi .(la autovehicule) taxable horsepower ~ limitata dc decizie .(cdnd trebuie achitatd TVA) tax point ~ de interventie/sustinere ./ 1.m. scoring ~ de bonitate .umale la import prejudiciazd economia nationals) peril point ~ vamal . power 2.customs house puncte de aur .(dr.s'.money purchasing power .de monopol .n.electronic point of sale ~ in litigiu .) issue -.(dr. authority ~ de cumparare ~ purchasing/buying spending power ~ de cumparare a banilor .

bargain basement/counter ~ de vanzare angro . volume discount/rebate ~ la greutate . return.f. raid raidul din zori . defrayment. reduction (in price) ~ comercial . ramp. branch ~ de afaceri . (intr-un ramburs s. (de debarcare) landing ramp/stage ~ de incarcare .(a unui credit) slow pay and unsatisfactory account ramificare s.t.f.trade discount ~ comercial pentru plata in numerar . branching ~ limitata . allowance. repayment 2.n. (a sterge) to erase. to discharge ~ din barou . (a chelluielilor) defrayal.f. stage.) aggregate rebate ~ la cantitate . platform ~ de acces approach ramp ~ de descarcare unloading ramp/stage.n. outturn. 1. reimbursable. (de pe o listd. to repay. industry randament s.freight rebate radia v.R rabat s. o ipotecd) to cancel.end-year rebate ~ global — (acordat de furnizor detailistului m unumite conditii) (corn. rebate. defrayable. (amortizare) redemption ~ a unui impozit . dintr-nn registru) to strike off. (o datorie. repayment.loading ramp/stage ramura s. reimbursement.(cumpdrarea neanuntatd a unui packet mare de actiuni in primele momente ale deschiderii bursei pentru a evita cresterea cursului acestora) (bur. refinery ~ de petrol .n. discount.t. district 2. (cheltuieli) to defray.n.(legi care limiteazd mfiintarea sucursalelor bancare) (SUA) limited branching rampa s. repayable. output.to disbar radiat adj. to reimburse. efficiency. to remove 2. refunding. (a amortiza) to redeem rambursabil adj. {din registrul de comert) defunct rafina v.) yield magazin) department ~ de solduri . (rambursare) reimbursement.t.) dawn raid raion s. (fin.economic branch ~ industriala .tax refunding integrala 5a scadenta .f. to refund.(intr-o singurd transd) bullet repayment ~ in avans advance repayment ~ neconforma cu termenii contractual! . to refine rafinarie s. 1. (amortizabil) redeemable rambursare s.f.petroleum/oil refinery raid s.industrial branch. to cross off.cash discount ~ de sfar§it de an .quantity discount/ rebate.(la un mare magazin) contract department . to pay back. \.line of branch ~ economica .weight allowance ~ la navlu .n. (plata) payment rambursa v.

n.} gross yield ~ bun .cost efficiency ~ al profitului . (dare de seamd) report.(fin.cost ratio ~ bimetalic . efficiency of capital ~ al castigului de capital . connection 2.annualized total return randamente de scara/dimensiune -(relatia dintre cresterea volumului productiei si a cantitdtii utilizate din factorii de productie combinati) returns to scale rang s.(indicele de profilabilitate'} benefit .(in situatia in care exisld in circniatie monedd bimetalicu) (fin) mint ratio .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este retrasd inainte de maturitate) yield to call ~ total anualizat . 1. (proportie) ratio 3.annual return.cost .) net yield ~ nominal .auditors' report ~ al consiliului de administratie -directors' report ~ al presedintelui .) effective yield ~ invariabil . position. 1.286 RAN-RAP ~ al activelor .bond yield ~ al unui titlu de valoare .return on shares ~ al capitalului . (relatie) relation. statement ~ al bugetului de stat .(raportui dintre vdnzdrile unei societati si activele ei) (fin.yield on investment ~ al pretului de cost .) fair yield ~ curent . rank. (al unui plasamenf) annual yield ~ brut .peak efficiency ~ mediu .n.mortgage priority raport s.marginal efficiency of capital ~ marginal al investitiei .(fin. account.(fin.(fin. status 2.marginal efficiency of investment ~ maxim .(despre activitatea anuald a companiei) chairman's report ~ anual/final (privind activitatea unei societati) annual report. yield to maturity ~ pana la revocare .(fin.) basic yield ~ economic .(raportui dintre profitui net distribuibil si valoarea totald a actiunilor comune la cursul pietei) earnings yield ~ al unei obligatiuni .(rata dobdnzii unui titlu de valoare cu dobdndd fixa) flat yield ~ marginal al capitalului .(pe perioada cat a fost delimit) holding period yield ~ anual .(calciilat prin raportarea dobdnzii anuale a unui titlu de valoare la pretui sdu curent pe piatd) current yield ~ de baza .) average yield ~ net .return on capital.(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este pdstratd pdnd la maturitate] maturity/redemption yield.economic efficiency ~ efectiv .capital gains yield ~ al dividendelor — (raportui dintre dividendul actual si pretui actual al unei actiuni) dividend yield ~ al investitiei .national accounts ~ al cenzorilor . final accounts ~ beneficiu .(fin. (pozitie in clasamentui ipotecilor la inscrierea unei ipoteci in registrul funciar) (order of) priority ~ ipotecar .rated output ~ pana la maturitate .) asset turnover ~ al actiunilor .

(asig. (fortei de muncd. ratio ~ a absenteismului .credit report ~ de evaluare .equity-to-fixed assets ratio ~ datorie .(raportui dintre cheltuieli §i volumul vdnzdrilor/ profitului) (asig.) expense ratio ~ a circulatiei marfurilor .productie .situation report ~ de audit .statement of expenses ~ de conversie .swapping terms ~ despre clientii care au depa$it scadentele .confidential report ~ de activitate .(yaloarea de piata a actiunii impdrtitd la valoarea contabild pe actiune) market-to-book ratio raporturi de afaceri .valoare contabila . 1. rate of interest .delinquent activity report ~ dintre cheltuielile si profitui de exploatare .{numdnil de actiuni comune care poate fi obtinut prin conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion ratio ~ de credit .debt-equity ratio "•• investitie .end-of-day report raportui capital propriu .active fixe .capital-output ratio ~ valoare de piata .operating ratio ~ dintre depozite §i credite .{numdriil de absent! la suta de muncitori intr-o zi de nwncd.capital propriu .RAP-RAT 287 ~ condensat/comprimat . exprimatd ca procent al niimdrului mediu de muncitori intr-o perioadd determinatd de timp) accession rate ~ a cupoaului .(raportui anual al consiliului de administratie) financial statement ~ intocmit la sfar§itul zilei . instalment^.appraisal report ~ de expertiza .lending ratio ~ financiar .to enter on the record • -t n + TTey raportor s.(raportui dintre indicele pretului mediu de export ?i indicele mediu de import.work report ~ de afaceri . rapporteurs--^'' rata s.cargo damage report ~ de cheltuieli . prin care dovede^te acoperirea pasivului de cdtre disponibilitdtl) liquidity statement ~ de schimb .interest rate.survey report ~ de lichiditate — (raport periodic al unei band.condensed report ~ confidential .(rala specificatd a dolxinzii unei obligatiuni) coupon rate ~ a dobanzii .) turnover ratio ~ a cre^terii .f..audit report ~ de audit cu rezerve/mentiuni qualified audit report ~ de avarie .growth rate.) damage report ~ de avariere/deteriorare a marfurilor .business connections/intercourse/relationship ~ juridice . corn. rate. pe mtreaga activitate de corner! exterior) terms of trade ~ de troc .m.legal relationship a trece in raport .(raportui dintre vdnzdrile totale ale uneifirmepe o perioadd determinatd de timp §i valoarea activelor fixe) (cont. procentajul zilelor de muncd pierdute din totalul zilelor lucrdtoare pe o anumitd perioadd) absenteeism rate ~ a cheltuielilor .

prime (lending) rate ~ a dobanzii efective .(care aratd procentui in care un sector industrial este dominat de cdteva mart societdti sou mdsura conciirentei pe pietele bancare) concentration ratio ~ de conversie .(rata la care piata bursierd capitalizeazd cdstigurile curente ale unei societal! comerciale pe actiuni) (bur.effective (interest) rate ~ a dobanzii la creditele bancare bank lending rate ~ a dobanzii la cumparare pe piata interbancara .(care indicd puterea activelor unei societdti de a genera venit din exploatare) basic earning power ratio ~ a rentabilitatii .(rata interim a rentabilitdtii unei investitii) rate of return ~ a substitutiei tehnice . quick asset ratio ~ contabila a profitului .(pe piata imobiliard) vacancy rate ~ a puterii de ca§tig .(la un milion de ore-muncd mtr-un an) accident frequency rate ~ a investitiei .bond rate ~ a dobanzii pe piata de capital capital market interest rate ~ a dobanzii variabile .(mimariil de actiuni coniune care poate fi ohtiniit prin .unemployment rate ~ a testului acid . profit rate ~ a proprietatilor nemchiriate .accounting rate of return ~ de asigurare Tmpotriva riscurilor (bur.) capitalization rate ~ de concentrare .) hedge ratio ~ de capital .) current ratio ~ a lichiditatii monetare .) acid test ratio.. oferita pe piata interbancara — interbank market offered rate ~ a dobanzii obligatiunii .(raportui dintre pasivele curente ale unei afaceri s:i activele sale curente) (fin.288 RAT-RAT ~ a dobanzii de baza .(la 1000 de Siicrdtori) management ratio ~ a mortalitatii .interbank market bid rate ~ a dobanzii la depozite .deposit interest rate ~ a dobanzii la vanzare.(efortid national de investitie in raport de bogdtiile produse) investment rate ~ a lichiditatii curente .(mdrirea productiei prin fabricarea unui articol in load altuid) rate of technical substitution ~ a §omajului .death rate ~ a pierderilor ~ (raportui dintre primele incasate si despdguhiiile platite de o societate de asigurdri) loss ratio ~ a plusvalorii .(raportui active lichide .(raportui dintre capitaliil plus rezervele unei band si activele sale totale) capital ratio ~ de capitalizare .rate of profit. fin.floating interest rate ~ a economiilor — (din venitid personal disponibil) savings ratio ~ a frecventei accidentelor .pasive curente folosit pentrii determinarea solvabilitdtii unei firme) (fin.rate of surplus value ~ a profitului .(raportui dintre nivelul mediu anual al masei monetare si voliimul tranzactiilor economice mijiocite de monedd) cash liquidity rate ~ a managerilor .

(procent retinut de banca care sconteazd efectele de comert) discount rate ~ dividend .{mar. tax rate ~ de tndatorare .nominal interest rate ~ -pivot .effective rate of interest ~ fara rise .(partea profituliii nerepartizat din totalul profitului companiei) retention ratio ~ de rezerva .) nonconference rate ~ de participare .private rate of discount ~ nominala a dobanzii . in pasivul bilantului unei societati.RAT-RAT 289 conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion rate ~ de crestere economica . (care poate fi perceputd pentru un credit) rate floor ~ naturala a somajului .) debt ratio ~ de lichiditate .(raportui dintre rezer\'a monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) (fin. (intr-o fuziune.) reserve ratio ~ de schimb .(pentru creditele acordate de banca centrald) minimum lending rate.pret .(totalul datoriilor impdrtit la totalul activelor unei societati) (fin.economic growth rate ~ de impozitare/impunere fiscala rate of taxation.(rentabilitatea unei investitii lipsite de rise) (fin.fixed exchange rate ~ flexibila de schimb .(rata dobanzii pe care banca centrald o acordd bdndlor comerciale pe baza amanetdrii de titluri de valoare) lombard rate ~ medie a dobanzii .price ratio ~ efectiva a dobanzii .exchange rate.(fin.) historical rate of return ~ legala a dobanzii .floating exchange rate ~ interna a rentabilitatii .(de piatd al unei actiuni) dividend .(paritatea unei monede legate de Sistemul Monetar European.(relalie care pune in evidentd.(procentiil din profit platit sub forma de dividende) dividend payout ratio ~ de recuperare a investitiei in capitalul uman . parted capitaliirilor proprii si cea a capitalurilor imprumutate) (cont.) participation rate ~ de plata a dividendelor . in raport cu ECU) central rate .human capital rate of return ~ de retentie .) risk-free rate ~ fixa de schimb .average interest rate ~ minima a dobanzii . rate of exchange. numdrul de actiuni pe care societatea achizitoare trebuie sd Ie dea pentru fiecare actiune a firmei-tintd) exchange ratio ~ de scont .legal interest rate ~ lombarda .natural unemployment rate ~ neoficiala/paralela de schimb parallel rate of exchange ~ neoficiala de scont .(rentabilitatea unei investitii exprimatd ca profit anual procentual raportat la investitia initiala) internal rate of return ~ istorica a rentabilitatii .(raportui dintre rezerva monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) cash (-deposit) ratio ~ de navlu necartelat .

f. to rationalize. redemption.country rating ratie s.(dr. (pentru) responsible (for). (a unei polite de asigurare) surrender ~ a ipotecii . repurchase.) several liability ~ integrals . solicitare de concedii etc.(despre cecuri) genuine and valid .f. (o politd de asigurare) to surrender rascumparare s.redemption of mortgage ~ de actiuni . liable (for) rau adj. to repurchase.(de cdtre o societate care le-a vdndut anterior) share repurchase/buyback ~ de creante .f.t. bad ~ platnic .annualized percentage rate ~ reala a dobanzii .tariff/rate war reactie s.bad payer razbois. allowance ~ redusa . to confirm rating s.bond redemption raspundere s.(de cdtre debitor) debt buyback ~ de obligatiuni . to approve.) single liability raspunderi reciproce . liability ~ conditionata/secundara . mar.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin combativitate.daily ration/allowance rationaliza v. to redeem.annual percentage rate ~ procentuala anualizata . (formularea unei calificdri pe mdsura posibilului rise de nerambursare — partiald sau totald — asumat de investitorul care a realizat plasamente in titluri financiare) (fin.total liability ~ limitata .) rating ~ de tara . ration.economic war ~ tarifar/vamal . (la licitatie) to buy in.{asig.(dr.f responsibility.290 RAT-REA ~ procentuala anuala .(ale armatorilor in caz de coliziune) cross liabilities raspunzator adj.n. answerable/accountable (for).(la capitalul investit) unlimited liability ~ pentru calitatea produsului (prevdzutd de legislatia pentru prbtectia consumatorului) product liability ~ principala . mar.(asig. (revoltd) riot rascoale §i razboaie civile .) riots and civil commotions rascumpara v.n. real. reaction ~ de cedare/plecare .primary liability ~ solidara §i individuala .(la o siimd fixd stabilitd) limited/restricted liability ~ nelimitata .real rate of interest ratifica v. buyback. (a cumpdra ceva vdndut) to buy back. actual.trade war ~ economic .short ration/allowance ~ zilnica . to ratify.) secondary liability ~ individuala .) fight reaction real adj.t.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin lipsd de interes. contraargumente etc.(in caz de coliziune) (asig.) {man.) (man. war ~ al preturilor .f.) flight reaction ~ de rezistenta/lupta .price war ~ comercial . to allowance rascoala s.t.) joint and several liability ~ unica . effective ~ $i valabil .

to replenish. to check and sign for receptionare s.f.f.wharfinger's receipt/warrant ~ de depunere . warehouse warrant reciproc adj. receipt. 1. vocational rehabilitation/retraining recapitaliza v. tin contract) to fulfil ~ beneficii normale .customs warrant ~ . to necessitate 3. (a unei obligatii. (pe cinevd) to denounce. reinsurer rebut s. spoilage. claimant.t. t.t. possible. a solicita) to lay claim to. to repack reangaja v.f.economic recession rechizitiona v.REA-REC 291 realiza v.(deposit) warrant.job retraining. to reinsure reasigurare s. a pretinde) to claim.receipt for goods ~ postala . 1. (a mdrfurilor) taking ^over/delivery (of goods) 2.delivery receipt ~ de livrare neta . feasible. to scrap. to recycle recipisa s. to carry out/through. to put in a claim for. carrying out/through.m. warehouse receipt ~ de bagaje .to make fair profits ~ un beneficiu dintr-o tranzactie . census ~ al populatiei . voucher ~ de antrepozitare .f. 1.s\w.order clerk recesiune s.postal/post-office receipt ~ vamala . (plata unei taxe etc. (profesionala) retraining ~ profesionala . (la hotel) reception desk receptiona v. to recapitalize recensamant^. taking over/delivery of goods receptioner s. to requisition recicia v.f.t.baggage check ~ de depozitare pe chei . (de cdtre un inspector) acceptance 3. to achieve.f.t.n.(de titluri la o bancd depozitard) deposit receipt ~ de expeditie/transport . to throw away recalificare s. recession ~ economics .m.f.t. reciprocal.to clear realizabil adj. (despre un plan) workable realizare s. (personal) to restaff reaproviziona v.facultative reinsurance reasigurator.) to exact 2. (mjudecatd) to sue at law reclamant s. (a face o cerere/petitie pentru. a solicita.) plaintiff. petitioner . 1. (marfa) to take delivery. (o obligatie.t. receiver (of goods) 2. (despre mdrfuri) rubbish goods rebuta v.n.t. (la hotel) reception (desk) clerk ~ de comenzi . (a unui profit. (a necesita) to require. census taker receptie s.t. (dr. to reject. {un magazin) to restock reasigura v.m. (a cere. scrap.delivery receipt ~ de livrare .population census recenzor s. reinsurance ~ facultativa . a unui contract) fulfilment 2. a unui plan etc.warant .clean receipt ~ de primire a marfii . (lucru realizat) achievement reambala v.) realization.cargo reception.dock warrant.t. (un profit) to realize. mutual reclama v. claim er.to cash in on a deal ~ un beneficiu net de . reception ~ a marfii . (factory) reject.t. waste (product).

direct mail subliminala . testimonial. character. /\ (personal) to recruit recrutare s.n. (firmd) sign ~ atragatoare/captivanta . to set right. harvest. (impotriva cuivd) denunciation ~ de subzistenta .failure of the crop recomandare s.travelling display ~ pe pancarte . complaint.(a unui ziar) front-page advertisement ~ pentru promovarea unui produs promotion ~ primara .to recover a debt . si nu consumului personal) cash crop ~. crop(s).illuminated sign . protest. reward. to renew reconversie s.standing crop. to retrieve.t.t. (]niblicitate) advertising. comfort rccompensa v. to gather/to get in recolta s. crop on the root. to recompense. objection.to recover the damages ~ o datorie . recommendation.f.t.) to rectify.subliminal advertisement ~ zgomotoasa .infbrmativa .(politico de recrutare a fortei de munca) (man.t.(fard specificarea mdrcii) primary advertising ~ prin posta .t.(.informative advertising ~ ingenioasa .rich/heavy/bumper crop crop ~ destinata vanzarii . to reward.f.staff recruitment rectifica v. to amend recunoastere s.f. borrower's note recupera v. (adaptarea uaor indnstrn sau a unor sectoare industriale la necesitdti noi. to requite recompensa s. (un cont) to adjust.catchy advertisement ~ iluminata . publicity.double-page spread ~ pe exteriorul mijioacelor de transport .f.claim for damages ~ ulterioara . commercial 2. (dr.(care se prind in fata si in spatele omului care Ie poartd) sandwich board ~ pe prima pagina .nesecerata/in lan . to righten. (la hectar) yield ~ bogata . to harvest. (bugetui etc. (de personal) recruitment ~ de absolventi . (de productie) peak output recruta v. requital reconditiona v.) claim 2.f. (anunt publicitar) advertisement.subsequent claim reclama s. to crop.) graduate recruitment ~ de personal . 1. (a corecta) to correct.f.292 REC-REC reclamatie s.boom recolta v.f. to recover.publicity stunt ~ pe doua pagini de ziar . (a rascumpara) to redeem ~ daunele . acknowledgement ~ a datoriei — (confirmare in scris de cdtre un debitor a sumei pe care o datoreaza) acknowledgement of debt. to recondition. record. request. recalificarea fortei de miincd) reconversion record s. recompense.(care nil este destinata comercializdrii) subsistence ~ justificata -justified complaint ~ pentru daune-interese . on-the-root harvest/yield ~ proasta . 1.f. to regain.

lessening. sau au contractat licente prin know-how) royalty redhibitoriu adj.) to ease off/up ~ drastic . {regres.(de ziar) editor-in-chief. {de carte sau la un ziar) editor. {activitatea unei intreprinderi ca md-surd premergdtoare mchiderii ei) to run down v. redhibitory redhibitiune s.{al unui ziar) city editor ~ responsabil cu reportajele locale {SUA) city editor ~ -sef/responsabil .recovery of damages ~ a de$eurilor .t. terenuri etc. regain.f. {f'manciar) to recuperate. {rdscumpdrare) redemption ~ a bunurilor tinute sub sechestru {dr.t. {micsorare) decrease. {anulare a unei vdnzdri cdnd obiectui vdndut are un viciii) (dr. chietymanaging editor redactie s.recovery of expenses ~ a datoriilor . {un contract) to make out redactor s. redistribution ~ a veniturilor . sitiiatie apdrutd in caziil cle protest al cambiilor. to reduce. to lessen. cund detindtorul unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar respo/isabile clacd trasul nu-ji respectd obligatiile) recourse ~ in anulare .n.{dr. to cut down. retrenchment. 1.) to abate. retrievable.f. retrieve. recovery. {taxe.income redistribution redobandi v. to diminish. to regain. 1.{cheltuieli. to lessen.) replevin ~ a cheltuiclilor . {de taxe.) action for cancellation ~ in revizuire . to decrease. recoverable.) redhibition redistribui v. {suma de bani pidtitd periodic de cdtre persoane care au lual in concesiune mine. to draw up. (redactare) editorship redactional adj. editorial redeventa s. impozite) .t.) petition for review redacts v.f. {despre valoarea actiunilor) {bur.f.f.business recovery ~ a pietei recovery of the market ~ comerciala trade recovery ~ economics .debt recover) ~ a datoriiior prescrise . {cheltiiieli') to curtail. to redistribute redistribuire s.r.t. {de reclame.bad debt recovery ~ a daunelor . to word. to turn oneself about redresare s. to get back redresa v.waste recovery recurs s. redeemable recuperare s. {coleciiv de redacfie) editorial staff.REC-RED 293 recuperabil adj.r. to work out. to retrench. {de cheltuieli) curtailment.f. to knock down/ off. diminution. {de preturi) cut. to recover. recovery ~ a afacerilor . reduction. {economic) to recover. impOzite etc. to draft.(prefuri) to shade reducere s.) appeal 2. to diminish.{dr. to send down. reduction. {preturi) to lower.economic recovery reduce v. retrieval. bugete) to ax(e). {sediu) editorial office 2.m. {dr. (a mic§ora) to decrease. to scale down. cutting down. (prefuri) to slash ~ putin . lowering. anuntwi) copywriter ~ economic .f.

to reexport reexportator^.(diminuarea capitalului in actiuni al unei societal!) capital reduction.t.(acordate de angrosist detailistidui in anumite conditii) (corn.small income relief ~ a impozitului pe profitui obtinut la export . to reappraise.export-tax relief ~ a masei monetare . relief.t.(de cheltideli.shorter hours ~ de capital . reduced. drawback. (despre preturi. to revalue.294 RED-REE abatement.staff reduction ~ drastica . (a retipdri) to reprint reescont^. reduction in/of the prices ~ a tarei . rebate.(dacd acestea sunt cumpdrate de la o singurd firma) fleet terms ~ cumulate .) deferred rebates fiscale pentru investitii -(inlocuirea mijioacelor fixe uzate) investment allowance ~ fiscale pentru varsta .(reducerea cu acelasi procent a tuturor taxelor vamale ale tdrilor participante la o rundd de negocieri comerciale) linear/horizontal reduction of tariffs.wage cuts ~ uzuale de navlu {mar.) full terms redus adj. (a activitdtii unei intreprinderi ca mdsurd premergdtoare inchiderii ei) running down ~ a gamei de produse . to rediscount reesalona v. (de preturi) slash ~ fiscala pentru amortizare depreciation allowance ~ generala .n. to reissue.rebate of freight ~ a preturilor . beneficii) poor. t.f.{fabricate sail comer cializate) variety reduction ~ a impozitelor .tare allowance ~ a zilei de munca .age relief/allowance ~ salariale .(a preturilor. bugete) ax(e). impusd de guvern) rollback ~ liniara/orizontala a taxelor vamale . to republish.tax reduction/relief ~ a impozitelor pentru veniturile mici .t. reassessment ~ a activelor .f. across-the-board tariff reduction ~ mica/nesemnificativa a preturilor price shading ~ pentru plata in numerar . rescheduling ~ a datoriei debt rescheduling reevalua v. reexport. to reschedule reesalonare s. (rabat comercial) discount. reexporter . a salariilor etc. (insufficient) scanty reedita v.n.m.revaluation of assets reexport s. reappraisal.(a impozitelor) (cont) writing-down allowance reduceri ale impozitului pe venit income tax allowances ~ compensatorii ale taxelor vamale compensatory tariff reductions ~ contractuale de pret pentru parcul de autovehicule .contraction of money supply ~ a navlului . rediscount reesconta v. allowance. to reassess reevaluare s. tarife) low. entrepot trade reexporta v.t. (sub nivelul statutar sau sub eel prevdzut de autoritdti} capital impairment ~ de personal .discount for cash ~ prin amortizare . revaluation.price reduction/cut. (despre venituri.

(institut cand o firmd nu-si mai poate mdeplini obligatiile financiare) receivership ~ de lucru/operare . register.cash book/journal. to refinance reflatie s.register of members. a unei cambii) wrongful dishonour refuza v.f.monetary/currency reform refuz s.t. al unei masini) (normal) run/running ~ al schimbului valutar . trade register ~ de evidenta a francarii . record. to decline.trade references refinanta v.check register ~ de cheltuieli marunte .) reflation reforma v. ship's register ~ al actionarilor . 1. book.f. {a imbundtdti) to improve.(a unui cec.inventory book ~ de livrare . plata unei datorii etc. reform ~ a taxelor vamale . rental ~ contabil . registry of shipping. administration. vamal etc.foreign exchange regulations ~ de administrare judiciara .(account) book ~ cu copii de acte/documente copybook ~ de achizitii .) repudiation ~ nejustificat de onorare . (fin.bill book ~ de casa . (societate de clasificare) (mar. to remake.agrarian/land reform ~ economica .f. (forma de guverndmdnt) government 2.bargain book ~ de cadastru . to reform.tariff system ~ vamal .tariff reform ~ agrara .REF-REG 295 reface v.rent-roll.postage book ~ de evidenta a marfurilor mcarcate .(al unui utilaj.bank/banker's reference referinte comerciale .) classification society.t.property register ~ de cambii .(ale unei firme) petty cash book ~ de comenzi .t. (a respinge) to reject.f.purchases book/journal ~ de afaceri/tranzactii .cargo book ~ de inventar . (despre cineva) character ~ a bancii . al unei masini) (normal) run/running ~ de proprietate particulars .order book ~ de comert . registry. reference. refusal.t.f. (o ofertd) to turn down. 1. (indeplinirea unei obligatii contractuale. {regulament) regulation 3.economic reform ~ fiscala .) regime.delivery book ~ de magazie . (de a mdeplini o obligatie contractuald etc. (un stoc de marfuri) to restock referinta s.customs regime registratura s.) to repudiate regie s.(marfuri in depozit) stock book . to refuse.n. (social.columnar cash book ~ de cecuri .n. system. politic. (a innoi) to renew reforma s. {de operare al unui utilaj. cash paid/received book ~ de casa cu coloane . shareholders' register ~ al arendasilor sau al veniturilor din arenzi . to restore. control ~ autonoma .private ownership ~ tarifar . register/ registration/record office registru s.register of companies.n.tax reform ~ monetara .public corporation regim s. {contabil) (account) book 2.

regulile de ambalare si etichetare.port/harbour regulations ~ strict .internal regulations ~ de serviciu . to settle reglementar adj.register of mortgages ~ de semnaturi autorizate .(cont. cdnd detindtomi unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar responsabile dacd trasul nu-si respectd obligatiile) recourse regulament s.(luatd pe credit) passbook ~ de marfuri returnate/refuzate -(cont.) sundries ledger ~ naval/maritim . prevederile administrative ce trebuie aplicate.f.(de tranzactii) waste book regiune s.price regulation ~ a schimbului valutar . to regulate.port shipping register ~ tabular .settlement of dispute ~ a monopolurilor .) general average adjustment/statement ~ de ordine interioara .(al actiunilor) transfer register ~ de vanzari .gold field ~ centrala .wine district reglementa v.rent control ~ a diferendului/litigiului .) sales returns book. rule ~ aritmetica pentru calcularea tarei .forestry ~ viticola .exchange control regres s. (situatie apdrntd in cazul de protest al cambiilor.f. to regularize. n.(mar.taring regulations ~ de calculare a tonajului . control.sales book ~ de venituri si cheltuieli .(cont.(a I unei intreprinderi) service instructions ~ portuar .regulation of the market ~ a preturilor .tabular book ~ temporar .t.296 REG-REG ~ de marfa . mar. registry of shipping. regulation.) ledger ~ de proceseverbale .) technical regulations regula s. district ~ aurifera . regular. statute ~ de avarie comuna .minute book ~ de reclamatii claims/complaint book ~ de sarcini si ipoteci .industrial area ~ inundabila . statutory reglementare s.n. zone.inland ~ industrial^ .flood land ~ impadurita . to bring under regulation.severe/strict regulations ~ vamal . returns inwards book ~ de partizi .(care stipuleazd caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricatie.classification society. settlement ~ a chiriilor . region.) tonnage regulations .f.books of receipts and expenditures ~ diverse .customs regulations regulamente tehnice .tare and tret reguli de calculare a tarei . to control.service regulations ~ intern de function are .signature book ~ de solduri .balance book ~ de transfer . area. terminologia si abrevierile standard etc. maritime/ship's register ~ portuar de evidenta a marfurilor incarcate . regulations.(asig.regulation of monopoly ~ a pietei .

t. reduction. tuggage. to send.diplomatic relations ~ economice .REI-REM 297 reimpune v. (to his position/post/office) reintegrare s.) to reenter relansare s.relations of production. relations. to renew ~ lucrul .. consignment.t. hauling.t. commercial intercourse ~ contractuale directe . (in posesie/drepturi) reentry ~ in posesie — (prin bund intelegere) (dr. (bur.) to renew retnscrie v. to report. (comision) (bur. allowance 2.t. delivery.) half--commission man remorca v. (un contract. (intr-o functie anterioara) to restore smb. to deliver. (rabat.to resume work remite v. second mortgage remnoi v.coastal towage . reintegrare) reinstatement.employee relations ~ de afaceri . (legdtura) connection. recovery ~ economica . (repunere in drepturi. towing.privity of contract ~ cu clientii . (prin mandat postal) remittance. evenimente. (cunostinte) acquaintance ~ directa/personala . corn.trade relations. (stiri.n. dealings. towage. to tow. (documente) to surrender remitere s.bank remittance remiza s.t.f. handing over. {contact) contact 2. (reimpozitare) reassessment reintegra v. relationship. despre ziaristi) to cover relatie s.) half commission remizier s. sending. pulling ~ costier .economic relations economice Internationale international economic relations ~ juridice . (a reimpozita) to reassess reimpunere s. (masini) to trail. to resume. (ambarcatiuni) to haul.f.t.direct contact relatii comerciale .privity monetare internationale international monetary relations relua v.public relations ~ cu salariatii . (c.f. un abonament etc. to tug. 1.(mtre patronat si salariati sail sindicate) labour/ industrial relations ~ de productie ./) to draw. corn. (prin mandat postal) to remit. to reinvest ~ profitui . to consign. pi. to hand over.f. intercourse.m.investor relations ~ cu publicul/publice . 1. (a repune in drepturi. towing. towage. (de documente) surrender ~ bancara . (de masini) trailing. to state.t.) drawing.f.(a unei legi) revival reinvesti v.f.customer relations ~ cu investitorii . a reintegrd) to reinstate. to pull remorcaj s.business relations ~ de munca . productive relations ~ diplomatice . (c. relation. (un articol intr-un cont) (cont.t. revival.f.economic recovery ~ economica bazata pe cerere -recovery based on demand side ~ economica bazata pe oferta -recovery based on supply side relata v.t.f. (de ambarcatiuni) haulage. to tow. (intr-o functie anterioara) restoration reintrare s.f.to plough back reipotecare s.. reducere) rebate.) recaption ~ in vigoare .

f. deep-sea tug ~ oceanic . earning power ~ a activelor .monopolul natural sau artificial. return. profitable.(profitui disponibil pentru actionari impdrtit la capitalurile proprii) return on (common) equity ~ a investitiei . moneymaking.land/ground rent ~ m natura .river tug ~ -Tmpingator .(renta.{renta funciard suplimentard obtinutd pentru un teren mat fertil.(forma a rentei inca-satd de intreprinzdtorii care dispun de factor! de productie rari.(raportui dintre profitui net si activul total) return on assets ~ a actiunilor .push-towing remorca s. lucrative rentabilitate s. remuneration.annuity due ~ de abilitate .) scarcity rent ~ diferentiala . inaccesibili altord) monopoly rent ~ de raritate .truck trailer ~ pentru bu§teni lungi . to bring profit. tugboat. gainful. (mar.peppercorn rent ~ viagera . vessel towed. obtinutd in situatiile care provoacd un deficit de ofertd . paying.298 REM-REN ~ de avarie .tank-trailer ~ de autocamion .sea(going) tug.dock/ harbour tug ~ de salvare .dock-working tug ~ de canal . t.f..') tow. remunerative. to renegotiate renta v.push tug.(calculate ca raportui dintre dividendele platite de firmd si pretui de piatd al actiunilor firmei) stock yield ~ a capitalurilor proprii . pusher ~ maritim .push-and-tow tug ~ de manevre portuare . (mar. gainfulness. consideration renavlosi v.f.ocean (-going) tug remunera v.t. 1.rent in kind ~ nominala . yield.oceanic — ocean towage ~ prin impingere . remuneratory 2. to be profitable/remunerative/lucrative rentabil adj.sea towage ~.coastal tug ~ de andocare .timber carriage remorcher s.river towage ~ maritim .return on investment a atinge pragul de ~ . mai bine amplasat etc.warping tug ~ de impingere §i tractiune . remunerative.t.salvage/rescue tug ~ fluvial . towboat ~ costier . (anuald) annuity. unearned income ~ anuala datorata .n. (vehicul) trailer ~ basculanta .emergency towage ~ fluvial .) situation rent ~ funciara .) tug. rewarding. pay. rent.life annuity . reglementdri vamale si tarifare etc..to break even renta s.canal service tug ~ de halaj . (mar. nesubsti-tuibili. rewarding remuneratie s. emolument.(yenituri suplimentare pe care un individ Ie poate obfine ca urmare a aptitudinilor sale speciale) ability rent ~ de monopol . to remunerate remunerativ adj. (rentabil) profitable. profitableness.waggon ~ -cisterna .) to recharter renegocia v. gainful.f.

.din josul unei coloane in fruntea coloanei urmdtoare a unui registru) carry-forward/-over. (incdrcdtura sau balastui) (mar.itemized appropriation of funds . remission. to repair. (la un drepf) disclaimer.. Friii .weight distribution ~ a profitului . mar. to mend.t. (la un drepf) to disclaim.m. (proportionals) apportionment 2.resource allocation ~ a valorii de asigurare apportionment of valuation ~ a riscurilor . capitalurile investite) to repatriate report s.f.) (trecerea unei sume . fin.(general) overhaul. assignment. (de fonduri) appropriation.f. rentier. t.) average adjustment ~ a cheltuielilor . to allocate. (a ceda.allotment of profit ~ a responsabilitatilor . fund holder. allotment.preventive repair ~ provizorie .(de asigurare) waiver of premium ~ tacita .REN-REP 299 rentier s. division.allotment of property ~ judiciara a debitelor unui falit adjudication of bankrupt's debts repatria v. (proportional) to apportion 2.) trim. (a mcdrcdturii sau a balastului) (mar.funciara . fin.to waive a right renuntare s. repair.implied waiver reorganiza v. (despdgiibire) compensation. (la) to renounce. allocation. to assign. to waive. (cedare. partial .running repair/service.(rdspdndirea plasamentelor sau a creditelor cu scopul de a se obtine cea mai bund garantie contra riscurilor de capital sau de venit) (fin.n. (projitui. distribution. (la o actiune judiciara) abandonment ~ la dreptui de a protesta o cambie waiver of demand.(asig.) to trim repartizare s. (a unui rise) (asig. (masini. 1.(man. operating repair ~ preventiva .i. (cont. to sign off.t. to distribute.) allocation of responsibilities ~ a resurselor . (a compensa) to make up for reparatie s. (a rectified) to rectify.) spread 3. sharing out. (la o actiune judiciara) to abandon ~ la un drept . (generald.temporary repair repartiza v. cesionare) surrender.distribution of expenses ~ a flotei pe linii de navigatie shipping pattern ~ a greutatii . (la bursa de valori. 1. renunciation. to share out. 1. (sumd reportata) amount brought/ carried forward 2.) to spread 3. turnover job ~ curenta/de intretinere . 1. notice and protest ~ la o actiune judiciara abandonment of action ~ la o cerere/pretentie . (beneficiar al unei rente anuale) annuitant renunta v. amuharea achitarii iinei dator':i. trimming ~ a avariei . aparate) to overhaul 2. to divide.) risk spread ~ detaliata a fondurilor . to reorganize repara v.total. (un rise) (asig. waiver.f.waiver of claim ~ la prime . legal remedy ~ capitala/generala . 1. a cesiond) to surrender. indemnification. revizie) overhaul 2. to allot.t.

executive.) to carry forward/over.•anzdri) area manager . {in cartea mare) to post 2.sole agency reprczentare s. vamale etc. (lilerar) reportage reporter s. to keep to.f.t.m. (o clauza) to comply with.f. to decline. continuation account ~ al articolelor in cartca mare (cont. (economice. manager ~ de zona . la bursa de mdrfuri.t.to comply with/to keep to contract terms a nu-§i ~ obligatiile . to repulse. (care ia interviuri) interviewer.resident minister ~ exclusiv/unic . 1. official. (un apel) to dismiss. salesman. un angajamenf) to honour ~ conditiile contractuale .(a unei firme) refloating m drepturi .t.) to continue reportaj s.bad reputation respecta v. reporter.to refloat a company repunere s. (o motiune) to vote down responsabil adj. trade representative.to retaliate on represiv adj. (p obiectie. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango. restoration ~ in activitate . activitate) to refloat ~ in activitate o companie .enlarged reproduction .duly authorized representative reprezentanta s. (leged) to abide by.) reprisals. (o obligatie. o propunere) to overrule.n. restoration ~ in poscsie . measures of retaliation a aplica . representation ~ sindicala/a salariatilor .simple reproduction repune v. (bur. (cor.authorized/appointed agent ~ comercial . to observe. to observe.(al unei companii intr-o anumitd zona) sole/exclusive agent ~ general . representative office ~ comerciala . restoring. to turn down. cereri) to disallow.m.f. business/commercial agent ~ diplomatic .(a unei legi) revival reputatie s. (care adreseazd intrebdri) questioner represalii s. coverage.to fail to meet one's obligations respinge v.t.) posting reporta v.general agent ~ imputernicit legal . (pentru) liable/ responsible/answerable/accountable (for) s.employee representation reproductie s.trade agency/ representation ~ exclusiva . to act for.t.simpia .sales agent/ representative. to restore. pi.(de •. (pe cinevd) to represent. representation. correspondent.300 REP-RES plata unei dobdnzi. (in drepturi'} to reinstate.ii de productie la scam economiei r. o oferta) to reject.reinstatement.reentry ~ in vigoare . (pretentii.w. (de represalii) retaliatory reprezenta v. to stand for reprezentant.f.impotriva . reputation ~ buna . pdnd la nrmd-toarea lichidare. (reluarea continud a procesuli. retaliation. retaliaiory measures.auonale\ reproduction ~ largita .good reputation ~ de solvabilitate • creditworthiness ~ rea . agency. (o propunere. (//.serviceman ~ autorizat . to repel.f. representative agent ~ al fabricii furnizoare .y./.f.

trade restrictions. liability ~ fiduciara — (a adminisirdrii unui fond depensii) fiduciary responsibility ~ functionala .f. (mgrddire. (a unei afaceri prin vdnzarea sail inchirierea unor active) divestment ~ a afacerilor . resource. owing. (cheltuieli.discriminating/ discriminatory restrictions ~ la export . (de bani) return. (in bani) change restant adj. to limit. (creditele) to tighten restrangere s.wage restraints ~ valutare . limited.return of premium ~ a taxelor vamale . remaining.decline of the markets a schimburilor exchange restriction restrans adj.n.f. outstanding.limited liability ~ sociala . to restrict.legal constraint restrictii bugetare severe . (mgrddire. restraint of trade ~ de contingentare .) jointly and severally liable ~ sindical . proprietati) to restore. restrangere) restraint. (arierate) arrears restante salariale . pi.export restrictions ~ la import . backlog.(a firmelor pentru echilibrul social} social responsibility rest s. (salariala) back pay. to give/to hand back.RES-RES 301 ~ ierarhic . (a creditelor) tightening.t. limitation.t.arrears of wages restitui v.exchange restrictions restructura v. refund. diminution.) contraction. proprietati) restoration. stringency. 1.(dr. (a ingrddi) to restrain. (despre piata financiara) stringent restrictiv adj. refunding ~ a bunurilor sechestrate . qualification.customs drawback restrange v. constraint ~ legala . afaceri etc. restriction.) to contract. reduction. (a reduce) to reduce. (a cheltuielilor. responsibility. to reorganize resursa s. (despre o clauzd) saving restrictie s. (deposit ca termen) overdue restanta s.trade-union leader/ organizer responsabilitate s. (de bunuri.quantitative restrictions ~ comerciale . (a micsora) to diminish. limitare) restraining. to refund restituire s.qualitative restrictions ~ cantitative . restricted. back. ability . limiting.f.ax(e) ~ calitative .(a specialistilor dintr-o mtrepriiidere) functional responsibility ~ limitata .f. remainder 2.line man ~ in mod solidar . a afacerilor etc. restriction.f.f.dividend limitation/ restraint ~ a pietelor .) replevin ~ a impozitului . means.import restrictions ~ salariale . restitution. (de bunuri. restrictive. limitation.business contraction ~ a creditului/posibilitatilor de creditare stringency/tightening of credit ~ a dividendelor .quota restrictions ~ discriminatorii . to restructure.t. (bani) to return. rest. resources.(dr.tax refund ~ a primei de asigurare . accountability.

natural resources ~ umane . (depuneri. (SUA) railroad system ~ rutiera . (o suma din fonduri.highway system ~ feroviara .) to withdraw. meeting reusi v. returnable retea s.f.f. to deduct.railway system/network. demotion returna v.(in cazul nerambursdrii unui credit) wage assignment ~ din salariu . (adunare) assembly. residence.(injustitie) nonsuit ~ de numerar .) withdrawal.cash withdrawal ~ masiva a depunerilor bancare . (sechestru) distress.. remuneration.supply system/network ~ de calculatoare .f. (din activitate.computer network ~ de conducte .economic resources ~ financiare . (de monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) immobilization 2. (pentru plata impozitelor. (bani din circulate} to retire. (de depuneri. {monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) to immobilize v.chain store ~ de sucursale .f. mdrfuri etc. de mdrfuri etc.) deductions from pay.branch network ~ de sosele/drumuri . (o suma din fonduri. bilete) to book. to recede. (salariul etc. (. (feroviard. dwelling place retentie s. to remunerate. pay ~ in functie de performante performance-related pay retroactiv adj.(despre legi) to retroact retroceda v. activitate) to retire. afaceri) retirement ~ a actiunii . draw. electricd etc.resources. domicile..water-power resources ~ naturale . rutierd.human resources resedinta s. (o suma) to keep back. deduction.302 RES-REU resurse de materii prime . to reconvey. (cotizatii sindicale din salariu) to check off 2. (a se pensiona) to retire 2. funds ~ hidroenergetice . (din afaceri. to hold back.to be successful in business .'. reunion. to bespeak retinere s. (comerciald. (un salariat din cauza rezultatelor nesatisfdcdtoare sau a comportamentului) to demote retrogradare s. (conform legislatiei in vigoare) statutory deduction reuniune s.pipe system ~ de magazine . abode.primary resources ~ economice . 1. to be successful (in) ~ in afaceri . to give up retragere s.t.t. to retrocede retrograda v.f. chain ~ comerciala .t. (o camera) to engage.f.run on banks ~ temporara a unei licente suspension of a licence retribui v.t. 1. economii) to draw.(a cotizatiilor sindicale) checkoff. (locuri. to draw back. to send back returnabil adj. 1. economii) drawing.) system. to withhold. withholding.) network.t. retroactive a avea efect. lien. to withhold.f. retention ~ de salariu .f. a asigurdrilor sociale etc.) to retain. to pay retributie s.road network retine v.trading network ~ de alimentare cu apa . (bani din circulatie) retirement. (in) to succeed (in). distraint retrage v.r. de drumuri etc.

) review ~ a presei .audit ~ generala . (lunard) monthly. revolution ~ industrials industrial revolution ~ manageriala (schimbare profundd a principiilor de management si conducere a firmelor de afaceri) managerial revolution ~ verde .trade journal ~ interna . (in monede si lingouri) coin and bullion .f. (restrictie. to revoke.f. 1.) revaluation reserve ~ extraordinara . maintenance inspection reviior s. revocation. to demand. to retool. (anulare) repeal.REU-REZ n r\'y ->03 ~ mtr-o tranzactie/afacere . conditie.t. callable revocare s.m. to re-equip revaloriza v. to control.) reserve. (moneda nationals in raport cu etalonul de referinta) to revalorize revanzare s.press review ~ de anunturi/reclame . to inspect.t. (mai ales de literaturd. revocable.f. overhaul(ing) 2. (sdptdmdnala) weekly. stock.stop payment revolutie s.stock of cash ~ din reevaluare . controller ~ contabil .technical inspection/' revision. (contabila) audit ~ contabila .t. stiintd etc.(a unei band) extraordinary reserve ~ generala . to claim. in vederea mdririi productiei agricole in zonele si tarile cu deficit alimentar accentual) green revolution rezerva s.advertiser ~ de specialitate . (tehnic) to overhaul 2. examination. 1.(pentru acoperirea necesarului de fond de rulment) general reserve ~ lichida . revision.(a activelor) (cont. control. (de drepturi) assertion revendicari salariale . clauzd limitativa) reserve. (cant.(a unei firme) house magazine revizie s. (a destitui) to dismiss.(general) overhaul ~ tehnica . demand.t. (provizion) provision 3.specialized review ~ economics .to fail in reutila v. qualification. condition. cancellation 2. 1.(denumire data ansamblului de actiuni si mdsuri de ameliorare geneticd a semintelor pentru culturile de baza. journal.) (in lingouri) bullion reserve. stock of capital. inspector. 1.f. (fin.capital reserve. reserve. to request.f. (destituire) dismissal.) to audit revoca v.auditor revizui v. periodical.to get the best of a bargain/deal a nu ~ in . (drepturi) to assert revendicare s.f. request. resale revendica v.(fin. magazine. (tehnica) inspection.gold reserve ~ de capital . 1.t. to resell.wage claims revinde v. (tin ambasador din post) to recall revocabil adj. (a unui ambasador din post) recall 3. to cancel 2.f. (bilunara) fortnightly.(disponibild pentru plasamente imediate) cash reserve ~ metalica . (a unei band) surplus reserve ~ de numerar .t. deposit 2. (a anula) to repeal. to sell again revista s. claim. stipulation ~ de aur . (rambursarea unei emisiuni de obligatiuni sau actiuni preferentiale inainte de scadenta) call ~ a unui ordin de plata .

to rescind.gold and foreign exchange reserves ~ vizibile/declarate . summary.{in ciuda publicitdtii) sales resistance/apathy ~ la uzura .304 REZ-RID ~ pentru cheltuieli neprevazute contingent reserve ~ valutara .strength of materials ~ la cumparare . 1. to undo.to build up reserves a retrage sume din fondurile de ~ to draw on the reserves rezident s.) visible reserves a constitui ~ .) residuary reziduu s. {restrictii} to withdraw. residual 2. o conventie) to cancel. 1. . to dissolve reziliere s. {dr.n.f. to annul.(yaloarea minima a lichiditdtii pe care o bancd este obligatd prin lege sd o detina) legal/statutory reserves ~ minime obligatorii .t. dar nu genereazd venituri) primary reserves ~ proprii — {rezervele bancare minus cantitatea imprumutatd de band de la Banca Rezervelor Federale) {SUA) unborrowed reserves ~ secundare .strategic stocks ~ valutare §i de aur . cancellation. to sum up. to brief.f. resume ~ al principalelor $tiri .) hidden/inner/secret reserves ~ bancare . {greiitdti) to lift. to void.wear resistance rezolutie s.(constituite din profit) company reserves ~ ascunse/secrete . 1. dissolution rezistenta s.vault cash ~ legale . to hoist 2.reserve currency rezerve ale societatii . televiziune) headlines ridica v.to move/to submit/to table a resolution rezuma v.f. annulment. to raise. to heave.bank reserves ~ bugetare . to remove 3.{rezerve bancare care asigurd lichiditdti imediate.n. resident rezidenta s. {a mdri) to increase.budget reserves ~ excedentare . termination.{reserve bancare investite pe termen scurf) secondary reserves ~ strategice . remnant rezilia v. {a materialelor) strength ~ a consumatorilor .t.m. residue.{ale unei band) excess reserves ~ facultative — {rezerve de capital a cdror constitute mi este obligatorie) voluntary reserves ~ in numerar . residuum.consumer resistance ~ a materialelor . (a suspendu) to suspend. to terminate. to summarize rezamats.{ale unei band) minimum reserve requirements ~ pentru credite neperformante bad debts reserves ~ primare .f. residence rezidual adj.{la radio. brief. resistance 2. rescission.(delict de bilant care constd in denaturarea inregistrdrilor contabile prin subevaluarea activelor) (cont. resolution a adopta o ~ .{mentionate in bilantui contabil) {cont.t. voidance. (un contract.to pass/to adopt/to approve/to carry a resolution a propune o ~ .

1. (crestere) growth. 1. risk of boats/craft ~ de tranzactie .(asig. mar. (de greutdti) lifting.) third-party risk ~ de spargere .(in tranzactiile de comert exterior) noncompletion risk ~ al puterii de cumparare -purchasing power risk ~ asigurabil . despre preturi) to zoom up.) risk of seizure ~ de coliziune/abordaj . (asig. to put up 4.) business risk ~ de frauda .insured risk.(asig.to raise/to make objections ~ pretentii .business risk ~ al armatorului .) risk of collision ~ de credit . (o sedinta) to break up v. mar. (de restrictii) withdrawal. risk insured ~ comercial .(prin asigurare) covered risk ~ al afacerii . mar.inflation risk ~ al incarcatorului .credit risk ~ de firma . mar.wage increase ~ brusca a preturilor -jump in prices ~ topografica topographic(al)/land survey ring s. betterment ~ a preturilor — rise in prices ~ a salariilor . -hoisting 2. to run into 2.) adventure ~ acoperit .n.n.(riscul expro-prierii activelor unei filiale struine de cdtre taragazdd sail restrictii nepre-vazute asupra fluxurilor de numerar cdtre companiamama) sovereign risk ~ de transbordare transshipment risk. to skyrocket ~ obiectii .theft risk ~ de gheturi .) common adventure ~ corporativ .fire risk ~ de incetare de plata .buyer's risk ~ al inflatiei .insurable risk ~ asigurat . (imbu-ndtdtire) improvement. raising. mar.(asig. unde actioneazd agentil) ring rise s.) shipper's risk ~ al nemdeplinirii obligatiilor . to scale up.to raise claims ~ preturile fortat/artificial .can'ier's risk ~ al cumparatorului .(la alocarea capi-talului. mar. acesta reflectd efectele unui proiect asupra riscuhd finnei. (/a) to amount/to come to.(riscul valutar da-torat diferentelor de curs in tranzactiile .commercial/trade risk ~ comun — (atdt pentru navd. heaving.default risk ~ de lichiditate (incapacitated intermediarilor financiari de a onora obligatiile financiare pe termen scurf) liquidity risk ~ de prejudiciu adus unui tert -(asig.(asig. (brusc.f. hazard.owner's risk ~ al carau§ului . (suspen-dare) suspension. removal 3.RID-RIS 305 (preturi) to raise. mdsurat ca efect asupra variabilitdtii profitului firmei) corporate risk ~ de accidente profesionale/de munca occupational hazard ~ de captura . (incintd circulard din sala bursei.r.fraud risk ~ de flirt .(riscul de baza inerent activitdtii de exploatare a firmei) (fin.(a coletelor de mar/a) breakage risk ~ de suveranitate .to force up the prices ridicare s. cat yi pentru caric) (asig. risk. (mdrire) increase.) ice risk ~ de incendiu .

to incur a risk risca v.economic growth rate ~ de productie . care rezultd din oscilatiile pietei bursiere si nu poate fi eliminat prin diversificare) (bur. cauzat de factori caracteristici aces-teia. 1. rate ~ de circulatie a marfurilor .(riscul care existd in conditii de functionare normald a bdncii) (fin. riparian. riverside resident robot s. dividende preferentiale. timp etc. fertile.) (de procese) cause list.) ship's ledger/ articles.(asig.(asig.noninsurable/ uninsurable risk ~ nesistematic .) extra/ additional risk ~ total . wasteful. to risk. rebate ~ de navlu .) deferred rebate ~ de prima . to disperse.f. (de bani. (bani mtr-o afacere) to stake ripisa s.) systematic/ relevant/market risk ~ special/suplimentar .) total risk ~ valutar/al cursului de schimb foreign exchange risk a se expune unui ~ . fonduri de amortizare) financial risk ~ iminent . spendthrift. riparian.) moral hazard ~ neasigurabil .) country risk ~ descoperit/neacoperit . to venture.(asig.(mar. 1. (calendar de termene) calendar ~ de echipaj .t. docket.political risk ~ profesional professional risk ~ sistematic/relevant/de piata .f.) operating risk ~ politic . situatie generatd de existenta unei asigurdri etc. register 2. (bani. fruit-bearing.f. refund. wastage.. robotics rodi v. robot robotica s. fin.) incalculable risk ~ intrinsec . return. to squander (away) risipitor adj. (concurentd) rivalry.(fard asigurare) uncovered risk ~ financiar .t. to fruit roditor adj.rate of production rival adj.m.m. to scatter. waste.f.) premium refund ritms.(mar. thriftlessness risipi v.) immediate risk ~ incalculabil . (din mar/a) to spill 2.m.) inherent risk ~ maritim (marine/maritime) adventure.n.{riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fixe financiare dobanzi.(asig. roll..i. risk at sea ~ moral — (comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. m. fruitful 2. spendthrift risturna s. rich rol s. muster roll/book .) to waste.rate of turnover ~ de cre$tere economica . river (-side) s.) squander. list.n. riverain. care poate fi eliminat prin pds-trarea actiunilor companiei intr-un portofoliu diversificat) unsystematic risk ~ operational . to bear/to yield fruits. timp etc. contention riveran adj.(riscul diversificabil sau specific unei anumite companii. thriftless s. (dr. marine/maritime risk.(acea parte din riscul unui titlu de valoare. squanderer.(fin. s. riverain.306 RIS-ROL comerciale Internationale) transaction risk ~ de tara . 1.(abaterea standard a unui titlu de valoare) (fin. rival rivalitate s.(asig.

to reroute rutier adj. (cifra de afaceri..ocean lane a schimba ruta .(asolamenf) rotation/succession/shift of crops ~ a directorilor .) turnover runda s.sea route ~ terestra .direct route ~ fluviala . fondtiri) to circulate rulaj s.t. rural ruta s.n. a unui avion prin distribuirea ei uniforma) to trim ru]ar s. (despre o sumd de bani) even rotunji v.t.f.f. rotatie 2../) fast freight line ~ directa .overland route ~ oceanica . trim. {bani. way ~ comerciala . shipping/sailing route. {calcule.(raportui dintre vdnzari si stocuri) inventory turnover rotund adj.inland route ~ maritima . randament) turnover ~ a activelor fixe . navigation course ~ de transport de marfa de mare viteza .t.(c. trimming rula v. cifre} to round off ruina v.) to docket rotatie s.m. road.(shipping) lane.trade route ~ de navigatie . (de negocieri) round rural adj. (falit) broken ruja v.t.(raportui dintre vdnzari si activele fixe. (cont. .f. care mdsoard utilizarea instalatiilor si a echipamentelor) fixed assets turnover ~ a activului total . (despre cifre) round.(circuitui capitalului privit ca proces continuii} capital turnover ~ a culturilor agricole . (afalimentd} to break 307 ruin at adj.ROL-RUT ~ de impozite . trimmer rujare s.(raportui dintre vdnzari si activul total) total assets turnover ~ a capitalului .fin.rotation of directors ~ a sarcinilor/posturilor-job rotation ~ a stocurilor . (incdrcdtura uhei nave.(un proces) {dr.f. 1..assessment roll a trece pe ~ . route. course.

board room .wages and salaries salariza v. de man me standard) bag. pay ~ brut . (muncitor salariat) wage-worker. wage earner. paying a salary to.to underpay salarizare s. (camera.regular salary " platit prin cec .monthly wage .differential pay.(acea parte a salariului pidtitd dupa alte criterii decdt.(in corelafie cu munca prestata) direct wage ~ estimat in viitor .truck wage ~ just . (despre oameni sau posturi) salaried. job/task wage ~ in natura .m.audience chamber ~ de consiliu .f.minimum growing wage . mecanizatd.de audiente . retribuit) remunerated.plastic bag ".pittance ~ diterential .wage expectations ~ indirect .slack bag sacrifica v. wageworking. mai ales intr-o cladire publicd) hall. to kill salariat adj. (animale) to slaughter.minimum/ subsistence/living wage.paycheck ~ real .going wages ~ direct productive . (despre oameni) wage-earning.n. (pentru munca manuald.sack '~.time wage ~ permanent/'regulat . (mare. stipendiary.net wage. pi.piece wage/rate.weekly wage ~ tarifar . office worker.waiting room -.basic wage ~ de concediere dismissal wage/pay/ compensation ~ derizoriu .gross wage ~ colectiv . wage differential ~ direct . (despre munca) paid s. prestarea de servicii) wage(s). (functionar intr-o societate privatd) salaried employee/man. the salariat ~ pensionat .t.retired employee ~ permanent .t. to pay (salary to). remuneration of sala s.s sac s. (al persoanei care face alte munci deceit cele mamiale sau meca-nizate ori prestdri de servicii) salary. salaried worker. mcdpere) room.real wage ~ saptamanal . (functionar la stat) civil servant.(in functie de productivitate) progressive/incentive wages ~ si lefuri . take-home pay ~ nominal . salary earner.f.collective wage ~ de baza .productive wages ~ progresive .tariff wage/rate salarii curente . (renmnerat. to remunerate ~ insuficient .neumplut .paper bag --deiuta-jute bag ~ de plastic .permanent employee salariu s.de hartie .lunar .m.fair wage . (]~>entru prelegeri) lecture room ~ de a§teptare .nominal wage ~ pe unitatea de timp . fall-back pay ~ minim de cre§tere .minim/de subzistenta . munca prestata) indirect wage ~ in acord . wages pay.net . (pentru marfd.

tutela) (dr.•>. redus) scanty s. (mdatorire) assignment.absolute poverty .mortgage charge ~ limita . (garantie. imposition. coveralls sanctiona v.(dreptui creditorului extinzdndu-se la toate activele unei societati) floating charge ~ grea . payload sarcini fiscale .f. (obligate) obligation 5. to agree to sanctiune s. penalty. to make poor.(dreptui creditorului fund limitat la un amimit activ al unei societuti) fixed charge ~ flotanta .) onus probandi.'.showroom. (greutate) weight 2. to become impoverished saracie s. to penalize.admisa/admisibila . responsabilitate. pauper saraci v.) charge 4. 1.f. week ~ de lucru . burden.economic/trade sanctions sanitar adj. onus. impuner'i) charges. sanitary. health ~ publica .allowable' permissible load ~ critica ..safe load ~ neta .)]db satisfaction saturare . 1. (impolite. sarcina s. hebdomadary^. 1.heavy lift ~ ipotecara . (pentm incalcarea unui contract) forfeit. ipoteca) encumbrance.f. sanction.(dr.. (nevoie) destitution.full/total load ~ utila/comerciala . imposts ~ a probelor .(sutisfactia pe care un lucrdtor o obtine din activitatea so) (man. needy. (sdrdcdcios.f. scarcity. hebdomadal. approbation. need(iness). to sanction 2.assembly hall -de licitatie .critical load ~ de exploatare . hard-up. dearth. (nevoia^) destituite. burden. poor.charges on assets ~ prioritare . exhibition room ~ de tntruniri . custodie. taxes.. pi. impecunious. approval sanctiuni economice .auction room. satisfaction ~ a muncii .underload ~ totala .effective load ~ fixa .tax burden ~ pe active . to impoverish.rated load ~ partiala/incompleta .t. (jam barn.net load ~ nominala . necessity.(plafa prioritara a dividendelor la actiunile preferentiale) prior charges satisfactie s. burden of proof . taxe. indigent. health. (ms-pundere. (incarcatura) load.market saturation sanatate s.f. weekly.public health saptamanal adj.ultimate load ~ maxima . lack./ saturation ~ a pietei .f. forfeiture 2.working week sarac adj. strdmtorat) moneyless.useful/service load. overalls. charge 3. (a aprobu) to sanction.(a unei burse) floor salopeta s.maximum/peak load ~ maxima admisa . (lips a) want. poverty.f.m.book hall ~ principals .SAL-SAR 309 ~ de expozitie . to grow/to become poor.operating/service load ~ efectiva ./i. paucity: (pauperism) pauperism ~ absoluta . (obligatie) charge. to beggar. (a pauperiza) to pauperize v.t. mart ~ de vanzare de bilete . weekly (publication) saptamana s. task. (aprobare) sanction. poor/ indigent person.

(a activitdtii economice) downturn.(bur.(de venituri. (care se prdznuieste) holiday.f. (santier) oilfield schema s. to decline.rolling/moving stairway scadea v. to fall.(calculatd in functie de diferite sume care trebuie platite la date diferite) average due date a ajunge la ~ . (scald) scale ~ de impozite .rating scale ~ de pescaj . a diminua) to lessen. to slump scadere s. micsorare. diminuare) reduction. to mature.tax scale ~ de incendiu . (reducere. profituri) to fall off.(a mai multor titluri de valoare) equation of payments ~ medie . (zi liberd la scoala) play day 2. diagram. mature a fi ~ . to go down. schedule 2. tarife) to lower. 1.) (care urmeazd unei perioade de cresteri) setback.f. due date/day.) draught/draft scale ~ de serviciu . hierarchy ~ mobila . decline. (sondd) oil derrick.t. (de personal) establishment. (a unei cambii) tenor ~ comuna . to weaken.f. scheme of loading ~ de stivuire . a micsora. to diminish.(mar.relative poverty sarbatoare s. (despre preturi.i. markdown ~ accentuata a preturilor . (zi nelncrdtoare) day of rest. table of functions and wages ~ a oportunitatilor de investitii -(grafic al oportunitatilor de investitii ale firmei clasate in ordinea ratei rentabilitdtii proiectelor) investment opportunity schedule ~ de incarcare .back stairs ~ grafica . diminution. (pretui) to mark down 2. to lower v. to diminish.n.) sliding trend ~ u§oara a preturilor . (pentru band) bank holiday scadent adj. (marcatd cu rosu in calendar) red-letter day ~ legala . rest day.legal/public/statutory holiday. 1. scheme.scale of ranks. (mobild) ladder 2.to fall due scadenta s. (falling) due. (fixd) stairs.f.collapse of prices scazut adj. tarife) low. (troc) truck. to decrease. (bruscd) slump ~ a preturilor . to sag. to sink. 1.loading chart. 1. (despre pretiiri. weak schela s. staircase. (despre o datorie) to fall in scara s. (cifre) to subtract. (despre incasdri.f. maturity.fire escape ~ de normare . term. 1. chart.stowage diagram schimb s. lowering.reduction in turnover ~ a cursului . 1. feast.(mire doud sau mai multe companii care fuzioneaza) exchange of shares . (de cifre) subtraction 2. downswink ~ a cifrei de afaceri .to fall due.310 SAL-SCH ~ relativa . (barter) barter 2. (despre cursuri bursiere) to trade down.f.(bur. to figure out. decrease. (a reduce.slight decline in prices ~ vertiginoasa a preturilor . (de lucru) shift ~ de actiuni . prompt date. cheltuieli) sliding scale ~ rulanta .decline in prices.(a hdrtii) graphic scale ~ ierarhica . exchange. high day.

cutii) to uncase.foreign exchange ~ valutar direct .night shift ~ de seara . to alter.m. (a cdstiga. a obtine) to get. alteration. to discount.exchange of goods/ commodities ~ de noapte . change. a unui frigider etc.to disable. detinute de o banca.bank/banker's discount sconta v. changing. exchange.working shift ~ de lucru divizat . schimbarea unei creante dintr-o anumitd valuta in altd valuta. (a inlocui) to replace. {un utilaj.(intre doud tdri.variation of prices ~ a unui produs vechi cu unul nou (cumpdrarea unui automobil. transformarea unei datorii cu dobdndd fixd intr-o datorie cu dobdndd variabila) swap ~ in natura . discount ~ comercial . modification. (bani) to change.twilight shift ~ de zi . purpose scriptic adj. (bani in unitdti subdivizionare) to break. shift ~ a preturilor .to clear through the customs a-$i ~ cheltuielile .to undock ~ din functiune . to shift.(cedarea unor creante. to take/to draw/to pull out 2. swapping ~ la paritate . folosindu-se valuta unei a treia tdri) indirect exchange schimba v. (a face schimb de) to exchange 2.t. discounter scop s.afternoon/swing shift ~ de experienta . aim. (din Idzi. 1.(intre doud tdri. (pperatiune prin care banca il crediteazd pe posesorul unui efect de corner} nescadent cu valoarea netd a acestuia.shift in the function scoate v. goal.to derive large profits from ~ din doc .(cu efectiv dublu) double shift ~ financiar de creante .exchange at parity ~ valutar . o instalatie) to shut down ~ din vama .day shift ~ dublu .f.n. 1. prelevdnd dobdnda ^i comisionul aferent transferului de creanta) discount scontator^. to change. to unbox 3. on the staff scrisoare s. (un certificat. un act) to take out 4. in schimbul unui alt activ.f letter .(in dona sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vdrf) split shift ~ de marfuri .to draw money (from a bank) ~ castiguri mari de pe urma .(troc) swap.t.t. to obtain ~ bani de la banca . (a modified} to modify.SCH-SCR 311 ~ de dupa-amiaza .exchange/pooling/ sharing of experience ~ de instrumente de ratificare exchange of ratifications ~ de lucru .to cover one's expenses scont5\/2.f. valuta uneia fund cotatd in raport cu valuta celeilalte tdri) direct exchange ~ valutar indirect . nou prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs si achitarea unei diferente de pret) trade-in ~ in continutui unei functii . (a convert!) to convert schimbare s. to take on discount scontare s.

deamess.tip .312 SCR-SCU ~ cu semnaturile autorizate mandate form ~ cu valoare declarata .) letter of lien ~ de apel .(la atribuirea de actiuni) letter of renunciation ~ de sprijin/recomandare .letter of advice.letters of credence scump adj. (a navel) letter of guarantee ~ de garantie a incarcatorului shipper's guarantee ~ de garantie bancara de executare (ci contractului) performance/contract bond ~ de garantie vamala .sealed letter ~ neconfirmata .follow-up letter ~ de credit . expensiveness.letter of intent ~ de msotire .insured/value letter ~ de acordare a dreptului de retentie -(dr.letter of hypothecation ~ de garantie . advice note ~ de cerere de informatii sau de oferta . dearth scumpi v.letter of reminder ~ de recomandare .letter of inquiry ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de confirmare .unacknowledged letter ~ nedatata .registered letter. to rise/to increase/to advance/to go up in price . dear scumpete s.(trimisa de banca unui client cu dificultdti fmanciare) letter of concern ~ de rapel/revenire .(intr-un post) letter of appointment ~ de preocupare .f.covering letter ~ de numire .set form of a letter scrisori de acreditare . {SUA) certified mail ~ returnata §i neinmanata expeditorului . to raise/to put up the price of v. waybill ~ tnchisa .(pentru platu taxelor vamale de import) customs bond ~ de intentie . to grow/to get dearer.t.circular letter of credit ~ de credit comerciala . expensive.(adresatd unui actionar pentru a plati actiunile detimite) call letter ~ de avizare .letter of introduction/recommendation ~ de renuntare .traveller's letter of credit ~ de credit deschisa/fara conditii open letter of credit ~ de depunere . backward/back letter.anticipatory letter of credit ~ de credit circulara .(pentru obtinerea unui imprumuf) letter of comfort ~ de scuze .commercial letter of credit ~ de credit de calatorie .dead letter ~ .letter of credit ~ de credit anticipate . costliness.(contract pentru transportui de mdrfuri) consignment note.undated letter ~ recomandata .r.(a rnarfii) letter of indemnity.(ca garantie) letter of deposit ~ de gaj .(pentru respingerea cereru de subscriere la actiuni) letter of regret ~ de trasura .

(mar.exempt from taxation ~ de navlu . to seize. free (of) ~ de chirie sau arenda .) to privilege. (a exonera) to exonerate.t. leaking.rn. tax exemption ~ de taxe vamale . (asupra navel) arrest ~ asigurator conservative seizure ~ asupra bunurilor imobiliare -seizure of real estate/property ~ asupra bunurilor mobiliare -seizure of movable property ~ executor . confidential s.pe .banking secrecy ~ comercial/industrial . (de impozite partial sau total) derating ~ de impozite .exemption from taxation.n. wastage 2. sequestration.seizure under legal process a pune. 1.f. (functie) secretaryship sector s. secrecy ~ bancar . (a capitalului) efflux ~ accidentals — (cu efect poluant) accidental leakage.(totalul unitdtilor economice sau institutionale care an un comportament analog) institutional sector .n. 1. birou) secretariat 2.exemption from duty scutit adj. sector.post-free ~ de taxe vamale duty-free. distrainment. (printr-o crdpdturd. (de o sarcind.n.trade secret ~ profesional professional secret secretar.) free of freight ~ de taxe postale .n.f. (dr. sequester. to sequestrate. (serviciu. spillage ~ de marfa cargo leaking ~ din sac .t. secret. (a sdrdci) to impoverish sechestra v. to exhaust.SCU-SEC 313 scurgere s.t. department 2. (de taxe. rye secatui v.s-. to exempt. secretary ~ de redactie editorial secretary ~ de stat .execution ~ in revendicare seizure under a prior claim ~ judiciar . to attach.personal/private secretary ~ responsabil cu clasarea docu-mentelor .Secretary-General ~ particular . seizure. (exonerare) exoneration. 1. (de impozite partial sau total} to derate scutire s. spartura) leakage. free of rent ~ de impozite . to deplete. attachment. exemption. district ~ corporativ/al corporatiilor . secret.f.key sector of the economy ~ institutional .filing clerk ~ responsabil cu corespondenta -correspondence clerk secretariat s.(in economic) corporate sector ~ de servicii service department ~ economic cheie .to levy/to lay a distraint upon a scoate de sub ~ . impozite etc.) immunity. garnishment. to distrain. flowing. (o navd) to arrest sechestru s. free of duty secara s. freedom from tax.tax-exempt/-free ~ de impunere .Secretary of State ~ general . o obligatie etc. exempt (from). distraint.rent-free.to replevy secret adj.leakage from bag scuti v.) to sequester.

signatory s. head/home office. taxation authorities ~ postuniversitara .f. to sow.(seif cu usa amplasatd pefatada exterioard a unei band.(pentru doctoral) graduate school securitate s. (al unui holding) group headquarters ~ social .oil area/land/zone ~ privat . 1.labour safety ~ alimentara .) screening selectie s.(marketingul niselor de piata. segmentation ~ a pietei .portfolio selection ~ ponderata .to sign jointly ~ in numele cuiva .n. semiskilled semicontainer s.to endorse ~ prin procura . (al unei firme) office.registered office segment s. pi.bogus signature . to subscribe 2. identificarea si exploatarea unui segment ingust de piata) concentrated segmentation seif s.to sign in blank ~ in condica .to sign on behalf of smb.half-height/ open-top container semifabricat adj.t. division 2.(la intrarea in serviciu) to sign in. (in randuri) to drill semanatoare s. section. (la iesirea din serviciu) to sign off ~ in mod solidar .f.headquarters.m. coffer ~ de noapte .f. choice ~ de portofoliu . vault.balanced sample semana v.f.social security sediu s.f. semifinished/ half-finished/unfinished goods/products.(in care se combind proprietatea publicd cu cea privata) mixed sector ~ petrolifer .to sign per proxy semnat adj. to seed. safe (deposit). sowing machine semicalificat adj.polling station ~ financiara .public sector sectie s. selection. signer. safety.n. (intr-o uzind) workshop ~ de politic .n.police station ~ de productie/exploatare production/operations department ~ de votare . semimanufactured s.t.private sector ~ public/de stat .market share segmentare s. (a celei mat bune alternative) (man. semifinished. 1.n. security ~ a muncii .f. intermediate goods/ products semipreparate s. unde clientii pot veni sa-si depoziteze numerarul in afara orelor de program ale bdncii) night safe selectare s. (transferul sau renuntarea la o proprietate) to sign away ~ in alb .314 SEC-SEM ~ mixt . strongbox. signature ~ autorizata authorized signature ~ colectiva -joint signature ~ de complezenta . department. (pentru mdrfuri in vrac) half-height container ~ deschis/fara capac .n. signed ~ personal/man u propria — signed personally/in own hand semnatar adj.tax administration. segment ~ de piata .market segmentation ~ concentrata . pi. (culinare) readyto-cook foods semna v. signatory.f. ~ pe verso .food security ~ sociala .n. to sign. {central) headquarters ~ central/principal . subscriber semnatura s.

pe parcursul unui an) public debt service ~ comercial/de vanzari .forged signature ~ ilizibila/indescifrabila . employment. (despre o persoana) serious-minded. derivate din datoria externa. (a jiidecdtorului) judgement.t.unauthorized signature ~ originala .accounting/accounts department ~ contractual . o chestiune) serious.set of bills of exchange ~ de conosamente .final judgement ~ civila -judgement in civil matters ~ in contumacie . platd externe.to pass/to give/to deliver a sentence.judgement by default ~ irevocabila . (a juratilor) verdict. job.correspondence department ~ de credite . deservire) attendance 3. service ~ al datoriei externe .credit department . (pbligatie de serviciu) duty 2. 1. (despre un cumpdrdtor) genuine. (despre o sitiiatie.f.. (facut cuiva) service rendered 5.(totalitatea obligatiilor de. sentence. (a unui arbitru) award ~ de amanare . series 2.(totalitatea obligatiilor de platd ale debitorilor publici.sales department ~ consultativ . (un client) to serve. (despre o oferta) bona-fide. pe parcursul unui an) foreign debt service ~ al datoriei publice .f.authograph ~ prin procura .advisory service ~ contabil . to wait on serviciu s.(intr-un hotel) room service ~ de cercetare .adjournment ~ de desistare . decree. grave.set of bills of lading series adj.illegible signature ~ in alb . (set) set ~ de cambii . decurgand din datoria ptiblicd..blank signature ~ neautorizata .SEM-SER 315 ~ falsa . (de arbitral) to make an award serie s. 1. (de obiecte) set. servire. to attend to.decree absolute ~ in favoarea reclamantului judgement for the plaintiff ~ penala -judgement in criminal case ~ provizorie/interlocutorie interlocutory judgement a da o ~ . service. (sectie) department 4. decision.signature of the firm sentinta s.judgement upon withdrawal of suit ~ de jurisdictie contecioasa sentence in disputed matters ~ de rejudecare/trimitere . (ingrijire.full-time job/ employment/work ~ cu norma partiala/program redus .n.legal department ~ de corespondenta .remand ~ definitiva/executorie .part-time job/employment/work ~ de aprovizionare-desfacere supply-delivery service ~ de camera . servi v.signature by procuration/proxy ~ sociala .research department ~ de consultants manageriala (serviciu intern al unei firme) management sei"vices ~ de contencios .contract service ~ cu norma intreaga .

n.public utilities ~ regulate scheduled services servieta s. (pentru documente.complaint section ~ de reconciliere a conturilor .statistical department ~ tehnic .transport service ~ .fishing season ~ deschis (de vanatoare.parcel delivery/post/ service.mail/postal service ~ sezonier .hydrographic department/'service/office ~ meteorologic .discount department ~ de stivuire . service agreement ~ de medicina muncii .316 SER-SEZ ~ de decontare a cecurilor .personnel/staff/ appointments department ~ de publicitate . easement sets.tool kit/outfit/set sezons. m. set ~ de cambii .din usa in usa" .social overheads ~ publice .n. functionari etc. servant.set of bills of lading ~ de oportunitate .{serviciu de livrare a marfii pand la fiecare destinatar) door-to-door service ~ financiar .) servitude. de avocat) briefcase servitor.} direct services ~ edilitare/municipale .commercial services ~ de asistenta medicala .dispatch/forwarding department ~ de Tncasari .health service ~ directe — (altele deceit cele comerciale. (diplomat} attache case. (SUA) expressage ~ de personal .engineering department ~ telefonic .valutar exchange department servicii bancare banking services ~ bancare la domiciliu (sistem de tranzaclii bancare prin computerul personal conectat la reteaua bancil) home banking ~ bancare principale/de baza .finance department hidrografic .(serviciu bancar) transit department '.social service ~ statistic .) opportunity set ~ de scule .telephone service ~.de expeditii . avocati.periferic . attendant servitute s. portfolio.dead/'slaclc/dull/iow season.regular employment ~ postvanzare/de intretinere .set of bills of exchange ~ de conosamente . mdeplinite de medici.9.(care este oferit pe Idiiga serviciile bancare de baza fird comision) peripheral sendee ~ permanent .f.(toate datele risc-rentabilitate referitoare la o investitie) (fin.occupational health sendee ~ de mesagerie .(cu evidentele clientului unei band) account reconcilement service .seasonal employment ~ social .collection department ~ de intretinere . (dr. offseason/-time . season '" de navigatie ..repair/maintenance service. pescuit) open season ~ mort .navigation/shipping season ~ de pescuit .de ridicare si livrare la domiciliu collection and deliver}' ~ de scont .weather service .after-sales service ~ postal .basic banking ~ comerciale .f.advertising/publicity department ~ de reclamatii .stevedore service ~ de transport .

end of the financial year ~ de luna .loan syndicate . trade-union. seasonal sfarsit5.(SUA) railway brotherhood ~ al meseriasilor/muncitorilor din aceeasi specialitate . (in sigurantd) secure.) ultimo sfera s.t. 1. silviculturist.f. 1. 2.marine syndicate ~ de credit . (trade) union.r. forest.. (plombd/plumb de garantie) seal ~ vamal .f. organized labour 2.M. 1.(american sou Canadian.. (de pintu.de status — (simbol al pozitiei ocupate de o persoand sau un grup in societate) status symbol simulare s.f. symbol ~.n. (de incredere) reliable. 1. (patronal) syndicalism ~ de sistem . domain ~ a afacerilor . forestry simbol^.) dramatization sindical adj. trade unionism 2.operating safety/ reliability si\ozs. to form a trade-union organization 2. safe 2..banking syndicate ~ controlat de patronat . sylviculturist. (domeniu) sphere.n. silviculture.. (cu plumb de garantie) to seal sigiliu s./?. (grain) silo silvic adj. (patronal syndicalist sindicaliza v. 1.) quartern ~ de dolar .craft union ~ arbitrajist ./i. (a se uni intr-un sindicat patronal) to syndicate sindicatj'. bur. (mcetare) cessation ~ al exercitiului nnanciar . iincie etc. field.rush/peak/throng season ~ turistic . syndicalistic sindicalism s. forester silvicultura s. security ~ a locului de munca -job security ~ In exploatare . trade unionist 2.SEZ-SIN 317 ~ plin/de varf . 1. monedd de 25 de centi) quarter ~ de galon — (imitate de mdsurd pentru capacitate) quart siderurgie s.high season sezonier adj.(man.sphere/field of activity. lupta sindicalelor limitdndu-se la imbundtdtirea conditiilor de mimed si de viatd) (SUA) business unionism sindicalist s. branch ~ de influenta .m.sphere/field of production. trustworthy 3. metallurgy of iron and steel sigila v.arbitrage syndicate ~ bancar .n. quarter.m..sphere/line of business ~ de activitate . end. (patronal) syndicate ~ al asiguratorilor de caric .(conceptie sindicald de a accepta si de a sustine sistemul capitalist.customs seal sigur adj.company union ~ de asiguratori maritimi . output area sfert s.(corn. sylviculture. simulation ~ a modelelor econometrice -simulation of econometric models ~ de management management game ~ de roluri .cargo syndicate ~ al feroviarilor .f. (cu acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed siguranta s.n. (patronal) syndical(ist).f.sphere of influence ~ de productie . safety. silvicultor s.

speed-up system ~ de livrari complexe . servicii.w. sinecure sinecurist-y.bancar .operating system ~ de exploatare intensive .industrial union ~ de subscriere .company union ~ profesional .to stop payment/a cheque sistem^. sinecurist sista v.computing system ~ de clasare/clasificare . system ~ al economiei de comanda command economy system ~ al economiei de piata .work--on-thebonus system ~ de munca in acord .ledgerless accounting.318 SIN-SIS ~ de/pe ramura .piece rate system .accounting system ~ contabil fara registre .correspondence banking ~ bancar dual .cooperative system ~ de acte justificative .bond syndicate ~ deschis .(care sustine patronatui) yellow trade union ~ inchis .) to cease.(in care nu se admit filial e) unit banking ~ contabil .trade/trading association sinecura s. to stop.(prin care se scade regulat o suma de bani din salariu) save-as-you-eam scheme ~ de evidenta a intrarilor . to withhold ~ livrarea .syndicate.national economy system ~ al marii proprietati funciare landlordism . consultants) package system ~ de munca bazata pe prime .(cont.uniform system of accounts ~ cooperatist .) book entry system ~ de exploatare . (livrari.banking system ~ bancar cu activitate corespondenta .n.(materiale.market economy system ~ al economiei nationale .(prin care handle mentin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clientilor) fractional (deposit) banking ~ bancar unitar .(care impune conditii restrictive pentru primirea de noi membri) closed trade union ~ patronal .filing system ~ de cliring .voucher system ~ de alimentare cu apa .f. plati etc. to suspend.fixed order system ~ de comenzi la intervale fixe -fixed interval reorder system ~ de depozitare warehousing system ~ de economisire din salariu .clearing system ~ de comenzi in cantitati fixe .t. file posting ~ contabil uniform .waterworks ~ de calcul .(cu reglementdri federale si de stat) (SUA) dual banking system ~ bancar fractionar .to stop delivery ~ un ordin de plata/un cec .(care nil impune conditii restrictive pentru primirea de not membri) open trade union ~ galben .(alcatuit din band si sodetdti de investitii pentru a acoperi riscul asocial lansarii si distribuirii unei emisiuni de titluri de valoare) underwriting syndicate ~ de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni . employers' association ~ pe societate .

(raport.provident scheme ~ de prevenire timpurie .) financial statement ~ financiara certificata . to systematize sistematizare s.account of expenses ~ a cheltuielilor de exploatare (cont. dare de seamd) report. case of emergency ~ de avarie comuna .(cont.unified monetary system ~ stimulativ . mar.f.common prices system ~ de prevederi sociale .tariff/rating system. condition.emergency. position 2. rates schedule ~ vamal protectionist .(cont. (urband) town planning situatie s.task system of pay ~ de vanzari cu plata in rate installment plan/system.) general average condition ~ de casa .) statement of costs ~ a pietei .(cont.(asig.metric system ~ monetar .t. 1.) operating statement ~ a costurilor .competitive situation ~ critica .SIS-SIT 319 ~ de plata in alimente .zone price plan sistematiza v.(a unei societdti. coinage ~ monetar decimal .protective system ~ zecimal .(cont.tommy system ~ de prelucrare automata a datelor automatic data processing system ~ de preturi comune .(plan de stimulare in salarizare) incentive scheme ~ tabular .) statement ~ a activului si a pasivului .forecasting and control system ~ de prime . account.(de unitati de masurd) decimal system ~ zonal de preturi .(sistem de identificare a institutiilor financiare care pot da faliment) early warning system ~ de previzionare si control al stocurilor . (cont.measured day work ~ de salarizare pentru munca in acord .competence .economic system ~ economic capitalist . (cont.condition of the market ~ a veniturilor .capitalist economic system ~ fiscal -'tax system ~ flexibil al programului de munca flexible hours system ~ informatic de gestiune management information system ~ metric .) cash statement ~ financiara .) income statement ~ anuala .financial position.(de un contabil autorizaf) certified financial statement ~ materiala buna . budget account ~ economic .wage system ~ de salarizare cu prime .f.premium wage system ~ de salarizare pe baza de norme zilnice . 1.monetary system.) statement of assets and liabilities ~ a cheltuielilor . systematization 2.concurentiala .tabulating system ~ tarifar .bonus scheme ~ de salarizare . (stare) situation. cerutd de registrul comerfului) annual return .decimal coinage ~ monetar unificat .

guild socialism ~ stiintific .merger company ~ controlata de o singura persoana one-man company ~ cooperatista . (inflatie insotitd de depresiune economicd) slumpflation social adj. firm. registry of shipping.scientific socialism ~ utopic . (full) member.communist society ~ -conglomerat . socialism ~ corporatist .to leave one's post.Utopian socialism socialist adj.chain company ~ de ajutor reciproc . group accounts slab adj.(care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) (sales) finance company/house.n.m.m.capitalist society ~ care practica afaceri riscante wildcat company ~ care produce pierderi .friendship/friendly society ~ de clasificare .social democrat ~ -democratic .conglomerate company ~ constituita prin fuziune .shipbuilding company ~ de consum .marine insurance company.consumption-society ~ de credit . business.loss maker ~ comerciala .social democracy socialism s. (despre activitdti economice) slack.rural credit society ~ de credit comercial .commercial credit company .cooperative society ~ cotata/listata . underwriting association ~ de binefacere .f. firm..social condition. catchphrase slujba s.) consolidated financial statements. classification society ~ de constructii navale . s. socialist societar^. business ~ comunista . job. post a detine o ~ . standing ~ solida — (din punct de vedere financial') strong position situatii financiare consolidate (cont. associate societate s. (despre piatd etc.) listed company ~ cu raspundere limitata .f. hire-purchase company.insurance company ~ de asigurari de viata .(trading) company. (asociatie) association 2. employment.to hold a situation.(bur. (cu fonduri constituite din vdrsdmintele membrilor) loan club/society ~ de credit agricol .(a navelor) ship's register.) weak slogan s. 1. to resign one's office slumpflatie s. to fill a post a solicita o ~ . society.320 SIT-SOC ~ sociala .limited (-liability) company ~ cu raspundere nelimitata unlimited company ~ cu sucursale multiple . service. (publicitar) slogan.life assurance/insurance company ~ de asigurari maritime . (comerciald) company. status.f. social ~ -democrat .n.to apply/to compete for a post a-si lasa slujba .mutual benefit society ~ de asigurari . {corporate) corporation ~ capitalists .

check soi s.) surplus stock. infiintatd cu scopiil de a ft vdndutd) shell company ~ -fiica .) unlisted company ~ pe actiuni .tillable soil ~ fertil .public company ~ radiata . (Jdcturd.(apartinand acehiiasi holding) sister company socioeconomic adj. account 2. category. land ~ arabil . crop in rotation sold s. nota de plata) account.leasing company ~ de servicii publice .f. (rasd de vite ameliorata) grade sol s.bogus company.(in orice sector) flexible trust.n. general management trust ~ de investitii financiare intr-un sector fix/limitat .sleeping/limited partnership. residue. (rasa) breed.n. 1.general/ordinary partnership. soil.n. m. sociology socoteala s.) balance 2. grade. sociologist sociologie s.SOC-SOL 321 ~ de credit ipotecar . (specie) species. {SUA) corporation ~ pentru acordarea de credite consumatorilor/persoanelor fizice consumer finance company ~ publica . investment (trust) company ~ de investitii financiare flexibile/ generale . paper/trust company.public utility company ~ de transport . job line/lot ~ al contului curent . 1. (societate neoperantd.furniture removers ~ -fantoma .{care acordd imprumuturi pentru ciimpdrarea sail construirea de locuinte) building society/and loan association ~ de depozite .nonprofit company ~ fictiva .fixed trust ~ de leasing .transport/carrying company.-sora . calculation. (fel) kind. sort.f. (calitate) quality 2. sleeping partners company ~ in comandita pe actiuni partnership limited by shares ~ in nume colectiv .international company ~ in comandita . {corn. counting.{de mdrfuri) warehouse company ~ de finantare . partnership firm ~ in participate . 1. sale/reduced goods. bill.defunct company .multinational corporation ~ necotata/nelistata . (cont.rich/fertile soil ~ marginal — (a cdrui productie este egald cu investitiile /acute) marginal land sola s.f.particular partnership ~ inchisa . pi.bubble company ~ fara scop lucrativ .(bur.(a intreprinderilor mid si mijiocii) finance company ~ de investitii financiare unit/security trust.(controlata de cinci sail mat putini actionari) close(d) company ~ infimtata prin decret regal chartered company ~ -mama .current balance . computation. carrier ~ de transport de mobila .parent company ~ mixta -joint venture ~ multinationals . socioeconomic sociology.(filiala a uniii holding) daughter company ~ internationala .joint-stock company.

) joint responsibility solutiona v.notice to pay. to solicit. (dr. reclamant) claimer. (a unei rate. requirement. (formald) notice /de evacuare . (de voturi) canvassing ~ de achitare a actiunilor .f. to close out soldare s. to demand. demand. applicant. (de cupoane de stofa) remnant sale ~ la sfarsit de sezon . (de despdgubiri. closeout. (CM acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed solidar adj. to solve. pasibiT) liable adv. claimant solicitare s.(dr.(numerar pastrat pentru cheltuieli neprevdzute) precautionary balance ~ debitor .m. (un debitor) to call on/upon somatic s. jointly ~ si individual . 1. writ.to settle a dispute amicably solvabil adj. (sigur. (de cdrti) remainder sale.opinion poll . joint. summons. solicitation.call on shares solid adj.undisbursed balance ~ net . to settle 2.t. solvent.opening balance ~ in banca . (de despdgubiri) claim. to require.balance brought forward -.nedebursat .safe for a credit of solvabilitate s. mdrfuri) clearance. scadente) call somptuar adj.t. (mdrfuri) to clear.profit balance ~ de casa .cash balance ~ de numerar pentru tranzactii transaction balance ~ de numerar preventiv . (un cont) to balance. (a unui cont) balancing. solvency.t.net balance ~ nul .f.debit balance. solicitant. request. application.nil balance ~ reportat . clearing-out sale. (rdspunzdtor. to summon.322 SOL-SON ~ al extrasului de cont . bargain sale. (e^antionare) sampling ~ de opinie . trustworthiness.notice to quit de infatisare (la proces) summons to appear ~ de plata .f.) joint(ly) and several(ly) solidaritate s. balance in/on hand ~ de beneficiu . settlement 2. to ask/to apply fy.dormant balance ~ initial . petitioner.n.(sold de numerar pastrat pentru a permite unei firme sd profite de orice oportunitate) speculative balance solda v.bank balance . despre o firmd) sound. creditworthiness. to settle ~ un litigiu pe cale amiabila .statement balance ~ inactiv . (voturi) /to canvass for solicitant s. able to pay ~ pana la suma de . 1. (de.f. solvabil. to^ request.speculativ . to sell off. (military) pay solicita v. survey. trustworthy. sumptuary sondaj s.statement balance ~ creditor .end-of-season sale solda s. balance due ~ final .credit balance. (despdgubiri) to claim. solvable.f.t. sound. paying capacity soma v.f.

gasser ~ de titei .development well ~ de explorare . sort.variety of patterns ~ variat . arrival ~ cu incarcatura . specialist. washing ~ de bani .} ballast arrival ~ in bune conditii . special. laundering. wildcat well ~ de foraj .t. dimensiune) to size. (mar.) cargo/loading space. housebreaker ~ de greva strikebreaker. (dupa mdrime. (dupa mdrime. consultant . to sort.(c.) arrivals and departures. (de expunere a produselor intr-un magazin) shelf space.(la parterul unei cladiri) floor space.) deck-cargo space ~ de stivuire stowage space ~ deductibil . to grade sortabil adj.to undertake a survey/study of the market sonda s. sortable sortare s. care este diferitd de cele practicate curent pe piata) off-market specialist s. range (of goods/commodities) ~ de esantionare . yellow labour special adj. (despre rata unei dobdnzi. lost/waste space ~ pentru marfuri . (SUA) commercial precint ~ de depozitare . shipping room/space ~ de incarcare pe punte . particular 2.SON-SPE 323 a realiza un ~ de piata . expert.(mar. prospecting hole. 1.f.(pe navd) cargo/ freight space spatii nedestinate pasagerilor si marfurilor (mar.drill/bore hole ~ de gaze .test well/hole.mort/nefolosit/pierdut .f. breakage 2.waste area ~ de incarcare .(a navei) expected arrival sosiri si plecari .w. housebreaking.n.} loaded arrival ~ in balast .(mar.) noneaming spaces spalare s. dimensiune) sizing. sorting.f.storage space ~ de descarcare/deversare .y.economic space ~ frigorific refrigerating space ~ gol/necompletat .) arrivals and sailings spargere s.varied selection lines sosire s.blank ~ liber/neincarcat .(cu plinurile consumate) (mar. to assort. burglarious attempt spatiu s.(spatiu impropriu incdrcdrii de marfd) (mar.sorting by consignee sortator. blackleg.oil well sorta v.n. (care comite flirt prin efractie) burglar. sorter sortiment s.(mar. (oil) derrick.f.) deductible space ~ economic . space ~ comercial . 1.money laundering/washing ~ de obligatiuni (vdnzarea obliga-tiunilor guvernamentale cu putin timp inainte de scadentd pentru a evitaplata impozitelor) bondwashing spargator s. assortment. breaking.open space ' ~ locativ living space '.m.(a navei) safe arrival ~ probabila .f. grading ~ a marfurilor dupa marcile de pe ambalaj . (furt prin efractie) burglary.m.f. (foraj) well ~ de exploatare .(prin stivuire necorespunzdtoare) broken stowage.sorting by marks ~ a marfurilor la destinatie .

) to speculate/to operate for a rise.) bull ~ de bilete — (la cinema.i.f.freight note ~ de greutate . (produs principal) special(i)ty specializa v.player.(care mizeazd pe scdderea cursiirilor) (bur.(care mizeazd pe cresterea ciirsurilor) {bur. profiteer. (domeniu principal de activitate) speciality 2.(bur. (marfuri) to speculate in 2. wildcatter ~ a la baisse .t. (a profita de) to profiteer by v. to detail specificatie s. 1.f. stock adventurer ~ pe piata neagra .t. speculator.the specification of contract terms ~ a incarcaturii . (agiotaj) agiotage ~ a la baisse . to specify. open trade speranta s.m. specification 2. {in) to specialize (in) specializare s. stag. to go a bear ~ a la hausse .life expectancy .(bur.f. (pe puncte) to itemize 5.t.) bear speculation/ campaign/raid/tack ~ a la hausse . racketeer. (a mentiona intr-un contract) to set forth 4. (un cont) to itemize.) to speculate/to operate for a fall.) bear ~ a la baisse cu acoperire .f. profiteering. v. 1. speculative speculatie s. to particularize 2.(in documentele de transport) weight account/note ~ de lipsuri la predare (despre mar/a) list of shortage specificatii standard . to stag. autograph/sample signature specula v.{bur. pretui etc.(bur.) bull speculation/ campaign ~ valutara bazata pe diferenta de curs .standard specifications ~ tehnice . (afixa data.f. (la bursd) to play the market.black marketeer speculativ adj. competitii sportive) ticket tout ~ la bursa . n. specimen ~ de semnatura specimen of signature.pollster specialitate s.r. (asteptare) expectation.) covered bear ~ a la hausse .) tampering with the market specula s. (lista) list ~ a conditiilor contractuale . speculation. to speculate on the stock exchange ~ a la baisse . 1. 1.. speculation.switch deal/transaction speculate de destabilizare a pietei (bur. expectancy ~ de viata .f. specialization ~ excesiva/ingusta .specialism ~ internationala a economiilor nationale .technical specifications ~ tehnice pentru protectia muncii -safety specifications specimen s.) adjuster ~ in analiza muncii -job analyst ~ in operatii de arbitraj arbitrageur ~ in sondaje de opinie .(care detine suficiente actiuni pentru a-si indeplini obligatiile.(bur. to go a bull ~ asupra diferentelor de curs .(specialist in rezolvarea cererilor de despdgubire) (asig.324 SPE-SPE ~ compensator .) to speculate in differences speculant s.) to name 3. nefiind obligat sd cumpere pe o piatd in crestere) (bur.international specialization of the national economies specifica v.

firm. to fix.banking charges ~ de depozitare . (o data.goal setting .to appoint an hour ~ ritmul de munca .average life expectancy speze s.e pe un singw tip de mafia) sing!e (output) costing .n.n.storing charges. (a unui termen) appointment 2. (a pretului. (de duratd) durable.f.bonus for special risk. lasting.n.f.t.inflationary spiral ~ salarii . pi. principii) to lay down 3. fixing. (a titrului unui metal pretios) assay a costului de productie al produsului product costing ~ a nivelurilor de salarizare setting of wage levels ~ a obiectivelor .a politicii . sponsorship spor^. (pretiil. standing. sponsor sponsoriza v.f. to set. increase ~ de fidelitate .tapered salary increase ~ de salariu in treptc stepped salary increase ~ de salariu pentru corelarea verilturilor cu evolutia indicelui costulul vietii .wage increase ~ de salariu descrescand . (despre preturi) fixed.m. steady stabili v. charges.warehouse/ warehousing charges ~ de intretinere . a datei) settlement.f. (in mtrcprifiderile profilai. 1. support. (ajutor) aid. to increase.cost-of-living bonus ~ de salami peiitru vecltiine in serviciu . a unei sarcini) assignment.transitory increase spori v.t. expenses ~ bancare .senionty wages ~ de periclitate . setting.additional charges.back charges ~ suplimentare .n.industrial espionage/ spying spirala s. 1.preturi . stable. assistance. (recomandare) comfort. (nn termen) to appoint.t.pricing ~ a pretului de cost .maintenance charges ~ de transport .service increment ~ temporar . extras spionaj s.SPE-STA ~ medie de viata .to set the pace stabilire s. (fmanciar) backing stabil adj. spiral ~ inflationista .costing. to sponsor sponsorizare s. increment. (permanent) permanent. danger money ~ de salariu .charges forward ~ restante . to establish 2.transport charges ~ la destinatar .to assess/to lay damages ~ o ora . 1. (anunt publicitar la radio si televiziune) spot announcement/ broadcast 2. yardage ~ de inmagazinare . {reguli. (titrul unui metal pretios) to assay ~ cauza .) to settle. spying ~ industrial .wage-price spiral sponsor s. data etc. to state. (marfa disponibild/cu livrare imediata) spot sprijin s. to step up spot s. (a unei date. o sarcind) to assign.a pretuiui de cost marginal -marginal costing .policy formation ~ a pretului .to ascertain the cause of ~ conditii to stipulate conditions/ terms ~ daune . espionage.

n. slackness.(preturi scdzute initial pentru eliminarea concurenfei si instituirea monopolultii) predatory pricing ~ de preturi comune .fly pitch ~ de carti .credit standards ~ nationale national standards ~ publicitare .living standard.accounting standards ~ de credit . stabilization.t.f. laytime.engineering standards ~ universale de intretinere .i. stall. {economic) stabilizer stabilizatori automati . pi. (SUA) level of living standarde contabile .universal maintenance standards standardiza v. (zile afectate pentru mcdr-careadescdrcarea unei nave comer-dale) laydays.price stabilization stabilizator s.price stability ~ economica . (economica.bookstall.(pe etichctd. stagnant. (fluctuatii.reversible laydays stand s.(jJentru a evita concurenta) common pricing ~ de preturi diferentiate pe zone zone pricing ~ de preturi duble . slack stagnare s.t.target return pricing ~ a preturilor .) double pricing ~ de tip par-impar a preturilor odd-even pricing stabilitate s.f. activitdti economice) to stagnate. (cursuri. (pe piata bursierd) doldrums ~ a preturilor .n. (inactivitate a pietei) dullness. to slacken stagnant adj.f.f. lay/ laying/ ship's days ~ contractuale .(ansamblu de norme etice si legale) advertising standards ~ tehnice . standard.f.326 STA-STA ~ a pretului pe baza analizei produsului .m.price determination ~ a preturilor prin concurenta competitive pricing ~ de preturi acaparatoare . preturi) pegging ~ a monedei . of instruction. stability. stagnancy. (de cursuri. on probation s.automatic stabilizers stagflatie s. to stabilize. bookstand ~ expozitional . (fdrd comandd speciald.exhibition stand standard adj. improver stagiu s. (de muncu) length of service a-si face stagiul .fixed laydays ~ de incarcare fixe . standardization . standard ~ de stat . m. (despre afaceri. (situatie caracterizatd prin inflatie rapidd si prin lipsa de crestere economica) stagflation stagiar adj. piata) to steady stabilizare s.loading days ~ ireversibile . stand ~ ambulant .to be on probation stagna v. (time of) probation 2.(stagflatie) stagflation stalii s. probationer.n. preturi) to peg.product analysis pricing ~ a pretului vizand atingerea profitului propus . to standardize standai-dizare s. \. eel mat mare fund tdiat) (corn.irreversible laydays ~ reversibile .slack business/time ~ a comertului stagnation/ suspension of trade ~ plus inflatie .state standard ~ de viata . a afacerilor) stagnation.currency stabilization ~ a preturilor . despre un produs) off-the-shelfj'.f.economic stability stabiliza v. (crizd economica) depression ~ a afacerilor .

(c. 1. personal establishment.petrol-filling station ~ de destinatie .) abeyance ~ exterioara . wages sheet ~ de serviciu .wireless/radio station ~ de triaj . status ~ a caricului/incarcaturii . state. headquarters statui bunastarii .f. paylist. (a unei aeronave) airworthiness ~ de suspendare . statutory static s.f.the welfare state ~ . (situatie sociala) social standing.comparative statistics ~ demografica . (/a o societate de asigurdri) actuary status s. statistician. terminal station.industrial standardization stare s.(a navei) full-load condition ~ de incarcare la jumatate din capacitate .civil status ~ de incarcare completa .) (railway) station. (railway) yard ~ meteorologica .STA-STA 327 ~ a activitatii -job standardization ~ industrials .the providential state statistic adj.(dr. a navei etc. rules.f.corporate state ~ cu marina comerciala dezvoltata (care face transporturi pentru alte tdri) carrier nation ". statistically statistics s.(a mdrfurilor} sound condition ~ civila . transmitter ~ de marfuri .transmitting station.economic statistics statistician s.de functii/personal .n. stage.) goods station ~ de radio .{despre mdrfurile incdrcate pe nave) apparent good order and condition stats. fluviale) unseaworthiness. statistic(al) adv.) damaged condition ~ buna .staffing schedule.n.(c. (finala) terminus. regulations.general staff.f.providenta .prime condition ~ si conditie aparent bune .) (railway) junction .n.condition of cargo ~ a continutului necunoscuta -(despre o mar/a ambalata) condition of contents unknown ~ avariata .(c.record of service ~ major . (de taxiuri) taxi rank ~ de benzina . 1. (SUA) tables of organization ~ de salarii . state 2.vital statistics ~ economica .payroll.(a navei) half-cargo condition ~ de navigabilitate .f.station of destination ~ de emisie .m. fluviale) seaworthiness. (stare/conditie sociala) status statut s.weather base/station ~ -nod .{a mdrfii incdrcate) outer condition ~ necorespunzatoare de navigabilitate — (a unei nave maritime.f. {a unei aeronave) unairworthiness ~ perfecta . list ~ corporatist .job classification statistics ~ a sperantei de viata . autobuz) stop.trade statistics ~ comparata .f) shunting/spotting station. station 2. (de tramvai. (al unei societdti) articles of association statutar adj.(a mdrfii.(c.life tables ~ comerciala . statistics ~ a grupelor de activitati . statute. 1. condition 2.(a unei nave maritime.

to possess.t.firm/tight stowage ~ corecta . stacking. (amortizare) sinking. to stack. liquidation. stevedoring ~ a sacilor m picioare . (mod) manner. to hold stanjen s. (manipulari maritime) stowage. tier. (a unei ipoteci) redemption.experimental station stapani v. to stimulate.f. (afacerile) to give a stimulus/fillip to stimulativ adj. a unei actiuni) extinction ~ a datoriei nationale . to stipulate.m.(pferite agentuliii de vdnzdri) sales incentives ~ salariale . 1. station 2. (fabricd) glass manufactory/house/works 2. {pentru mar/a) rack(ing). (cointeresare materiald) incentive stimulente acordate pe grupe/echipe .t. (pptiune dubid care da drept deopotrivd de cumpdrare si vdnzare) (bur. cancellation. (vdnzdtor) dealer in glass 3. to pay off.agricultural station ~ balneara . fillip. (mar. double/put-and-call option ~ mobil/demontabil . (a unui proces. (articole) glassware stil s.deep stowage . (pe randuri/ siruri) tiering. stowing.f.bad/faulty/ improper stowage ~ in cala/magazia inferioara .group incentives ~ pentru export .movable/ shifting rack sticlar s. (a anula) to annul.) straddle. 1.winter resort ~ de odihna/climaterica . a define) to own. (o datorie) to extinguish.export incentives ~ pentru vanzari . rack stack 2. (de mar/a) stack.n.management style ~ de viata — (corespunzdtor unui anumit segment de piata) life style stimula v. (pe randuri/siruri) to tier. pile stivui v.f. (a unei datorii) extinction. provision. (fabricare) manufacture of glass 3. (imitate de mdsur a pentru lungime} fathom stelaj s. 1. (climaterica) resort ~ agricola . (anulare) annullment. to stevedore ~ in magazie .f.extinction of the national debt stipendiu s.t.t. glass blower 2. (a amortiza tin impriimut) to sink. to pile up. way ~ de conducere . stimulus. (o obligatie) to terminate 2. (a unei obligatu) termination 2. (geamgiu) glazier sticlarie s. condition stiva s.) to stow.holiday/ health resort ~ experimentala . to cancel. to quash stingere s.m. to push forward. to provide (that/for).wage incentives stinge v. watering place ~ de litoral/maritima .(in magazia navel) to stow down/the hold stivuire s. 1.f.n. to liquidate. (o ipoteca) to redeem. to condition.pitching up ~ compacta . 1.spa. to dynamize.correct/good/proper/sound stowage ~ defectuoasa/incorecta/ necorespunzatoare . incentive stimulent s. style.t.seaside/ bathing resort ~ de iarna . stipend stipula v. 1.328 STA-STI statiune s. (a poseda. o actiune) to extinguish. to covenant stipulatie s. (un proces. quittance.n.n. stipulation.f.

goods in stock. trading stock ~ de marfuri diverse . squeeze ~ a profitului . (mar.product differentiation strategy ~ a segmentarii pietei . stock. industrial truck ~ cu furca .capital stock ~ de materiale .stock/supply on hand ~ excedentar/supranormativ overstock ~ insuficient . returns ~ .t.acquisition strategy ~ de afaceri — business strategy ~ de dezvoltare a unui produs -product development .vertical stacker stoarcere s.{care o copiazd pe cea a companiilor-lider) (man. to store.profit squeeze stoc s. stacker. stockpile.) buffer/safety stock.) follower strategy ~ alternativa/de inaintari si retrageri .f.(stoc suplimentar pdstrat ca rezerva in caz de intdrziere a productiei.low stock ~ la inventariere .(metode prin care comerciantii realizeazd comunicarea cu pietele lor) communication strategy corporativa/a corporatiei corporate strategy ~ de achizitii .economic strategy .funds matching ~ de lupta impotriva concurentei competitive strategy ~ de nisa . strategy ~ a dezvoltarii .pallet stacker ~ pe verticals .push-and-pull strategy ~ comunicationala .f. protective inventory stoca v. to stock. (rezerva) reserve ~ ciclic .(a unui produs) promotion strategy ~ de recoltare .) closing stock ~ nevandabil .inventory ~ de marfuri .product strategy ~ de promovare . store. to hoard strada s. a Uvrdrilor etc.n.) stevedore. lift.stock-in-trade. hoard.(cont. (utilaj) stacker.(a unei piete) penetration strategy ~ de produs .(obtinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unui produs.reserve stock ~ disponibil .cycle stock ~ de capital .tampon/de siguranta .development strategy ~ a diferentierii produsului .(pentrn abordarea unui segment mic de piata) niche strategy ~ de penetrare .market segmentation strategy ~ a urmaritorului . strategic strategic s.shopping street strategic adj.f. supply.remainder.varied stock ~ de produse finite . street ~ comerciala .deck stowage ~ transversala .platform truck lift ~ de paleti . to stockpile.ST1-STR 329 ~ pe punte .(pe Idtimea magaziei) athwartships stowage stivuitor 1. stower 2.finished goods inventory ~ de rezerva .deadstock ~ nevandut . to get in. inaintea retragerii acestuia de pe piata) harvesting strategy ~ economica .de finantare a creditelor cu depozite care au aceeasi scadenta .fork-lift (stacker) ~ cu platforma de ridicare .

(pentru obtinerea unei eficiente sporite si reducerea costurilor) methods study ~ al miscarilor .foreign trade pattern ~ a costului .feasibility study' survey ~ de marketing .) asset structure ~ a capitalului .(pentru obtinerea randamentului maxim cu efort minim in procesul muncii) motion study ~ al preferintelor .) book value weights ~ a varstei . structural structure s. (a percepe impozite) to levy.n.(man. to gather/to get in.(man.) organizational structure ~ piramidala/ierarhica . structure.t.(man. analysis.(consumatorilor) habit survey ~ al timpului de munca .(man.) pyramiding structure studiu s.f.(a emisiunilor de radio si televiziune) audience research ~ de caz . un sector industrial etc. foreigner strange v.) functional structure ~ ierarhica .(ponderea componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) (cont.credit structure ~ a economiei nationale .plant layout study ~ al metodelor .(analiza mediului economic pentru identificarea oportunitdtilor de marketing) environmental scanning ~ de piata .shipping pattern ~ a personalului . to reap 2.(distributia bdncilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr. to amass. pattern ~ a activelor .national economy pattern ~ a flotei de transport .industry structure ~ a valorii de inventar .capital structure ~ a comertului exterior .market structure ~ a preturilor .financial structure ~ functionala . (din altd tara) foreign. amplasare si dimensiune) banking structure ~ de finantare/financiara .STR-STU strain adj.staff pattern ~ a pietei .time study ~ de audienta .) hierarchical structure ~ organizationala .m.to make one's fortune structural adj.development study ~ de fezabilitate . alien s.) age profile ~ bancara . to hoard. 1.market research/survey ~ de proiect . (a economist} to lay/to put by 3.(angajatilor dintr-o firmd.) case study ~ de dezvoltare .(fin. (a adund) to gather (up). to collect.(sistem de masurare a vitezei fi a eficientei cu care lucreazd un muncitor) time and motion study .marketing research ~ de mediu . survey. to raise ~ bani .price structure/pattern ~ a ratelor dobanzii in functie de scadenta . examination.(man. (recolta) to harvest. research ~ al amplasarii uzinei .{raportui dintre randamentele si maturitdtile titlurilor de valoare) term structure of interest rates ~ a unei ramuri industriale . study.planning and design work ~ de timp si miscare .cost structure ~ a creditului .

[a coliza.t.subject to alteration subaltern adj. derivative lease subarendas s. submortgage subincarca v. subcontract subcontracta v.t. to underestimate.i.technical study ~ urbanistic/de sistematizare planning survey sub prep.model analysis ~ -pilot .) to subrogate subscrie v. under ~ linie .n.) subcharterer subproductie s. to underrate. . subordinate s.m. to sublet submchiriere s. to subcharter.t.subject to approval ~ rezerva celor aratate mai sus subject to the foregoing ~ rezerva modificarilor . to underlet subarendare s. sublease. to underwrite v.t. sub part ~ rezerva aprobarii . to undersign. subtenant.w. to sublease.f.f.f. underconsumption subcont s. subleasing. (cont. sublessee.t. underlessee.t. subcommission subcomitet^-.m.) subaccount. subcontractor subaprecia v. sublease. underdevelopment subdezvoltat adj. to recharter subnavlositor^.m. undercapitalized subchiria§ s. to underlease.') below par.STU-SUB 331 ~ pe model . to underinsure subcapitalizat adj. to underquote. to underestimate. undertenancy. to undervalue. subcommittee subconsum^. subtenant. underling subantreprenor s.f. to subcontract subcontractant^. sotto palanco ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) {bur. to underlet.t. subleasing. underproduction subroga v. (»/i activ) (cont.i. {mar.f. underlease. (mar.t.i./i.t.(termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net./H.f underlease. to sublease. sublessee./i. (dr.pilot study ~ privind reactia consumatorilor consumer survey ~ sindicalizat . subletting.m. cu exceptia publicitdtii in mass media) below the line ~ palanc — (formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcata) {mar. to undervalue subarenda v. to sublet. n. subcontractor subipoteca s. subtenancy. (a semnu) to sign.) to write down subfurnizor^. subsidiary account subcontract 5'.m.{studiu de piatd de mare amploare efectuat independent de o firmd specializatd si oferit spre vdnzare) syndicated research ~ tehnic . to underload subinchiria v. subtenancy. underdeveloped subestima v. to underlease. undertenant subcomisie s. subletting. chartered contractor subasigura v.) to underfreight. to underrate subevalua v.m. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdtile promotionale. to underquote.) under ship's derrick. underlessee. subcontractor subdezvoltare s. derivative lease subnavlosi v. undertenant subarmator s. undertenancy. subaltern.

incurajdnd dczvoliarea mduslriilor interne} import substitution substitut s. underemployment ~ a fortei de munca underemployment of labour force subventie s.oversubscription ~ la actiuni application for shares ~ multipla — (la actiuni folosind nume false) (bur.farm subsidies ~ de exploatare . {preturile prin interventia statului) to valorize subventionare s. a comertului.(subventii acordate furnizorului de materie primd pentru un produs) upstream subsidies ~ nationale . grant. support ~ a preturilor -.(feno-menul de inlocuire a unei cantitdti dimr-un factor de productie en o caiiti'ate delerminatd dintr-un alt factor de productie. substitution ~ a factorilor de productie . subscription.price support subventionat adi. a agriculturii etc. {pentru stimularea industriei./?!. grant. subsoil substanta s. (a extinde zona suburband) to suburbanize suburbie s. material ~ daunatoare .state-/graiit-aided. subvention. substance.f.quota subscription ~ excedentara . o intreprindere sail un sector economic) domestic subsidies ~ pentru investitii — (acordate de stat) investment subsidies subventiona v. m conditiile in rcfe \olumul productie' rdnidne neschimbat) substitution of factors of productiosi •• a importuSui .f. grantin-aid ~ incrucisata — (subventionarea unui produs din veniturile generate de un alt produs) cross subsidy ~ la export . state grant.export bounty/subsidy subventii agricole .substitute money suburban adj.332 SUB-SUB a aduce o contribute bdneascd) to subscribe. matter. substitute substituti ai banilor . underwritten ~ integral — (despre o emisiune de titluri de valoare} fully underwritten subsetretard. n. (/a o emisiune de titluri de valoare) underwriter subscriptie s.poisonous matter ~ radioactiva radioactive matter/ substance substitute s. underwriting ~ a unei cote-parti .f subsidy.t.) multiple application subscriitor s.f. subsidized .) bounty.m. {la o emisiune de titluri de valoare) to underwrite subscriere s. to subsidize.f.de stat . subsidy.{incercarea unei tan dc a reduce imoonuriie. grant-in-aid ~ de navigatie — {acordatd de stat unor companii) navigation bounty/subsidy ~ de stat . to grant.tid . suburban suburbaniza v. subsidy subsoil.harmful substance ~ inflamabila .f.m.f.t. undersecretary subsidiu5\M. subscription subscris adj.public/government subsidy.operating subsidies ~ in amonte .f. suburb subutilizare s. subscribed.inflammable substance ~ otravitoare . state-p.(acordate de stat pentru un produs.

intr-o anumitd perioada) cash limit ~ minima a datoriei pentru care se poate declara falimentui .SUB-SUM 333 subzistenta s. hereditament ~ a porturilor .specific amount ~ evaluata .) testate succession succesoare s. to suffer. (dr.) succession.gross amount ~ ce urmeaza a fi investita . inheritor.(pentru a avea rest) cash/till float ~ de completare .debit amount ~ declarata/specificata .f.lump/inclusive sum ~ in litere .(dintr-o vdnzare.(despre o mar/a) to take on a nu avea ~ . sustenance succeda v.sum in words/at length ~ incasata .invoice amount ~ globala/forfetara .heir testamentary. subsistence. 1.(de un client din bancomat. basic needs. successor 2.f.estimate ~ facturata .sum due ~ de bani in casa .sum payable. (intretinere. (la) to succeed (to) succes s.(unui contract) memorandum suma s.embezzlement ~ determinata .(la mcdrcarea sail la descdrcare) order of ports ~ ab intestat . (legatar) devisee ~ prezumptiv .to sustain damages sumar s. (dr. i.(al unui film. series 2. sum. pagube) to incur. intestacy ~ testata . succession.) sweat. to sustain ~ avarii . (neasteptat) bonanza ~ de casa . to fail succesiune s. success. (rubrica de pe un document de platd standardizat pentru citire electronicd) convenience amount ~ debitoare . inheritable sucursala s. amount ~ a creditului . successional. (pierderi. heir.to be/to prove a failure.n. 1. summary ~ al articolelor .f.amount stated ~ delapidata .t.(dr.accumulate amount of annuity ~ datorata .) intestate succession.f. inheritance.(la care se calculeazd dobdndd) principal ~ asigurata .bankruptcy level . (umiditate in magaziile navel produsd de condensarea vaporilor emanati de diverse mdrfuri) (mar. devisee succesoral adj. branch. al unui spectacol) box-office success a avea ~ . abstract.n.(dr.m.branch bank sudatie s.cargo sweat suferi v. condensed moisture ~ a marfii .f.sum insured ~ bruta . mijioace de trai) livelihood. subsidiary (company) ~ bancara .heir presumptive ~ subsecvent .) successor.f.) heiress succesor s.amount to be invested ~ cumulata a anuitatii .odd money ~ de plata . afacere) proceeds ~ maxima a tranzactiilor autorizate activity limit ~ maxima care poate fi retrasa . sweating. (dr.remainderman ~ testamentar .

to overestimate.amount subscribed ~ totala .(care trebuie sd rdmdnd in depozitui bancar pentru ca acesta sa nil fie desfiintat) maintenance margin ~ nedeterminata .) zero sum ~ oferita . (nn activ) (cont.m.(set de tranzactii in care profiturile cdstigatorilor sunt egale cu pierderile needs tigdtorilor) (fin. supplement. to overestimate.t. (cheltideli) to bear supraasigura v. superior. addition ~ de bilet .(la licitatie) bid ~ partiala subtotal ~ platita . (calculatd in acri) acreage .extra charge ~ la greutate A makeweight ~ pentru diferenta de clasa . supermarket.) amount brought/carried forward ~ rotunda . supplementary. outsized supraemisiune s.f. (in special la periferia unui oras) hypermarket supliment^.) excess fare ~ de plata . to overvalue supraevalua v. sum total ~ totala a cheltuielilor . in grad) senior s.t.f. high-grade 2. 1. (persoand care se angajeazd in scris sd respecte clauzele fixate) (dr.t. additional.t.(c.even money ~ subscrisa .t. in.(cecuri aflate in procesul de transfer de la o bancd la alto) float ~ incasate .amount paid out ~ principala/totala .work area .de lucru . (despre o afacere care nileazd si produce mult mat multi bani deceit valoarea activelor curente) overextended suprafata s.(care este platita in caz de moarte accidentals sail alte accidente majore) (asig.334 SUM-SUP ~ minima din depozit . to overcapitalize supradimensionat adj. extra suporta v.m. (capitalul unei societdti prin emiterea unui numdr prea mare de actiuni in raport cu o politico financiard judicioasd sau cu activele nete ale companiei respective) to overcapitalize supraextins adj. extraordinary.) to write up.receivables ~ debitoare in tranzit spre band -bank float ~ flotante .total amount. surface. not included in the budget supracapitaliza v.amount repayable ~ reportata . to overinsure suprabugetar adj.(c. to overvalue. (de calitate supe-. (de actiuni) overissue supraestima v.rioard) of superior/the highest quality.) tenderer superior adj.) principal sum ~ rambursabila .takings a fi sub suma prevazuta . chief supermarket s. to overrate.(report) (cont.f. (in functie.total expenses sume care nu pot fi incasate -uncollectable receivables ~ care pot fi imprumutate numai la dobanzi foarte mari deadmoney ~ de incasat .f.) excess ticket suplimenta v.uncertain amount ~ nominala . to supplement suplimentar adj.extra/additional payment ~ de pret . area.n.t.to fall short of the amount sumisionar s.face amount ~ nula .

superprofit. excess price. la un pret dat.warehouse floorage supragreutate s.t. substitute.subject to deterioration. overseer. supertax. supervisor.f. surplus. black market price supraproductie s.) alien duty. to supervise.t. (mar. supplementary taxation ~ fiscala .n.t.f. overload suprastoc^-.subject to restrictions ~ taxelor vamale/vamuirii -customable.f. overweight supraimpozita v. overplus. succedaneum surplus s. higher bid supranavlu s. to overstock suprasubscriere s. overstock suprastoca v. oversupply. to overburden 2. to outbid.overentry . surplus production supraprofit s. to superintend. flag surtax ~ postala/de francare . superintendent.n. supernumerary supraoferta s. (muncitori) to overwork supralicita v.tax surcharge supraincarca v.net rentable area ~ utila a depozitului . (de greutate) overbalance ~ al consumatorului/cumparatorului .f.f. to surtax.SUP-SUR 335 ~ inchiriabila a unei cladiri . excess/ surplus profit suprasarcina s.import surcharge ~ de pavilion .(mar. overproduction. overcharge. (la) subject/liable (to) deteriorarii .n. to surcharge suprataxa s.(diferenta dintre ceea ce producdtorul primeste si ceea ce cheltuieste) producer's surplus ~ de bord liber .t. (un vehicul) to overload.f.f. oversubscription suprataxa v. to control supraveghere s.t.f. overbid. s..) excess of freeboard ~ de greutate .t.^. surcharge ~ de import .(mar. to overbid.) overfreight supranumerar adj.n./i. (intr-un magazin universal) shopwalker suprematie s. to supertax. supervision. dutiable surogat^.m. (supralicitatie) overbid. (un pret) to overcharge 3.excess weight ~ de lichiditati . to oversee. forma de surplus pe care il obtine participantui consumator la schimb) consumer's/ buyer's surplus ~ al producatorului . surtax. liable to damage ~ restrictiilor . higher bid suprapret s. excess.n. outbidder supralicitatie s.additional postage supraveghea v. overbidder. 1. (pepiata) supremacy supus adj. better offer. extra tax.m. Ie procurd unui individ.excess liquidity ~ de rezerve — (rezerve depuse de o bancd la banca centrald peste nivelul rezervelor minime obligatorii) excess reserves ~ de salariati redundancy of employees ~ de taxe vamale . to bid over supralicitant s.f.f. control ~ a bancilor supervision of banks supraveghetor s.(termen care exprimd satisfactia suplimentard pe care achizitiile succesive ale unui bun. to overtax supraimpunere s.

(de la indeplinirea obligatiilor. to endorse. (pe un timbni) surcharge sur§arja v. purloining.) sources and uses of funds sursarj s.n.t. (a unui functionar) suspension. (idei.f. sovereignty ~ a consumatorilor — (alocarea resurselor. livrdri) to suspend. above-named/ mentioned. to support.m. sustainer. tranzactie prin care se schimbd fluxuri de plati ale dobdnzii cu caracter diferit. intr-o economic liherd.pilfering of cargo sustinator s. swap al ratelor dobdnzii. (a promova un plan) to forward. (de idei. opinii) to advocate. (un acord) to terminate suspendare s.interest rate swap ~ de datorii/capital imprumutat contra capitalul propriu .) to evade. asemdndtoare cu tranzactiile la vedere si la termen. plata impozitelor etc. to steal.f.t.) to back. (a platilor.SL'R-SWA ~ impozabil . (financiar) to back. to avoid. infunctie de preferintele consumatorilor) consumer's sovereignty swap s. (un functionar) to suspend. avoidance. (al unei piete) marketeer. (un timbni) to surcharge sus-mentionat adj. plata impozitelor etc. '1.debt equity swap ~ de obligatii .t. abovementioned sus-numit adj. (o sedintd) to adjourn. (intens un produs. to pilfer v.currency swap . to second. source ~ de aprovizionare . (a unui acord) termination 2. adicd cesiune temporard sail conversie a datoriilor in actiuni sail alte titluri de participare) swap ~ al ratelor dobanzii . theft. 1. o opinie etc. tranzactie valutard m care platile se bazeazd pe rate fixe ale dobanzilor pentru fiecare valuta. 1. aforesaid suspenda v. to assert suveranitate s. (o rezolutie) to second.r.liability swap ~ de valute .n. 1.) delisting sustrage v. bazatd insd pe o valoare stabild a sumei initiale. (plati. to take away. to purloin. to stop. (swap valutar.) evasion. (o candidaturd. pilferage 2. (piata.f.taxable surplus sursa s. a livrd-rilor) suspension. opinii) upholder 2. to elude sustragere s. to uphold. (de la indeplinirea obligatiilor.} to boost 2. preturile) to peg. (a unor actiuni de pe lista de cotatii) (bur. (a unei sedinte) adjournment. (a afirma) to affirm. o marcd etc. elusion ~ din marfa transportata .source of supply surse $i utilizari ale fondurilor (cont.f. supporter. (din punct de vedere financiar) backer. (al familiei) breadwinner sustine v.t. swap de datorii.

shipbuilding facilities sarpe s. (conducdtor) leader ~ al contenciosului .solicitor general ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al serviciului de personal personnel manager. to blackmail santier s. meeting.commercial/trade school ~ profesionala/de meserii professional/vocational/industrial/ training/trade school ~ subventionata prin donatii foundation school sedinta s.) snake scoala s.informal think-in ~ publica . school ~ comerciala .repair dockyard santiere si uzine navale . dockyard.port warden ~ de raion — (intr-un magazin universal) floorwalker.n. site.council board ~ -fulger .first-line manager.(banca . (superior) superior.construction/ building site ~ de dezmembrare a nayelor vechi breaker's yard ~ naval .to sit. head.n. (de docheri) foreman. to be sitting sef s.f.f. blackmail santaja v.shop foreman ~ de birou . chief. principiul .f. (membra in consiliul de administratie} worker director ~ al serviciului de vanzari .equal opportunities santaj s.head of service.sarpelui in tunel" adoptat de CEE pentru a controla fluctuatule zilnice ale valntelor tdrilor-membre fata de dolar) (fin.t.) (court) session ~ a consiliului de administratie board meeting ~ de consiliu .sales manager ~ al serviciului financiar .open meeting a fi in ~ . (director) manager. (in magazie) (mar. {dr.sef de fild" reprezintd sindicatiil bancar care acordd credite. shopwalker ~ de retea — (eel mai puternic membru al unei retele de distributie) channel captain ~ de serviciu .(minister's) principal private secretary ~ de catedra .chief/head/senior clerk ~ de cabinet . chance sanse egale .head of chair/ department ~ de echipa . fiind insarcinatd cu negocierile si derularea operatiunilor) lead manager ~ de gara/statie . (shipbuilding) yard ~ naval de reparatii . (sarpe monetar. leading hand..revenue cutter Sansa s.) hatch foreman ~ de fila . development ~ de constructie .m.shipyard.station manager. boat.paymaster general ~ de atelier .f sitting. yardmaster ~ de oficiu portuar .m.. motorboat ~ vamala .$ salupa s. boss. departmental manager .

cement barge ~ pentru marfuri generale . abrasion ~ a monedei — (ca urmare a circulatiei. unemployment ~ ascuns/mascat .coastal/coasting/ coastwise barge ~ de canal .) structural unemployment ~ tehnic .canal barge ~ de carbuni .yardmaster ~ de zona .f. half time. necalificatd. formelor de proprietate.338 §EF-$OM ~ de santier .n. bargee. rezultdnd o diminuare a greutdtii) abrasion of coin slep s. pass ~ navigabil . (pe fluvhi) keel ~ de depoluare .and company ~ cu capital redus . (serie) series ~ de andosari . lighterman soma v. to be unemployed.seasonal unemployment ~ structural .(determinat de intreruperea activitdtii unei firme.barge tank slepar s.underemployment.(cuvinte care apar dupd numele unei companii care. (cu combustibil lichid) oil-fuel lighter ~ de cabotaj .(sau keynesian.tank(barge) ~ -tanc petrolier . de obicei pe o perioadd determinatd. cu consecinte negative pe piata muncii) involuntary unemployment ~ partial . livestock si con/'.. denumitd tehnofobd. barger./!. chain. (partial) to work (on) short hours somaj s. oil recovery barge ~ de marfa .river barge ~ frigorific .grain cargo barge ~ pentru cherestea .(datorat structurii economics. lighter ~ de buncherare . to be out of work/job.coal barge.skimming barge.ore barge ~ portuar .n.log barge ~ pentru cereale . superintendent of work ~ de triaj/manevra .n. din lipsa comenzilor) technical unemployment . to be on the dole. barge.clerk of (the) works. line.cargo barge ~ de transport .harbour/utility barge ~ -tanc .hidden unemployment ~ ciclic . fdrd motivatie) residual unemployment ~ sezonier .chain of endorsements slefuire s.lumber/timber barge ~ pentru ciment . de a se adapta tehnicilor fi metodelor avansate de lucrii} frictional unemployment ~ involuntar . channel. short hours ~ rezidual — (fomaj care afecteazd forta de mimed cu eficientd scdzutd. fairway.general cargo barge ~ pentru minereu . and ~ compania . si-a redus capitalul) and reduced sir s. row.cyclical unemployment ~ de inadaptare . bargeman. prin reorganizare.navigation channel septel .(de vdnzdri) area manager senal^.barge carrier ~ fluvial .s'./!. amplasdrii geografice etc. derivat din dezechilibrul cerere-ofertd.refrigerated barge ~ maritim . succession.seagoing barge ~ pentru busteni ..(§omaj cauzat de imposibilitatea unei parti a populatiei active.bunkering barge.m.

numbering stamp/machine ~ po§tala .signature stamp ~ de cauciuc . a unui cec etc.date stamp ~ cu semnatura .§OM-§TI ~ tehnologic .m.t.(cauzat de inlocuirea vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi) technological unemployment ~ temporar/intermediar .(pdnd la gdsirea unui post) search unemployment ~ voluntar . part-time worker $osea s. seal ~ a firmei . the unemployed ~ partial .rubber stamp ~ de control/garantie . unemployed.. (high) road ~ cu taxa .f. {a deteriora fata unei bancnote.primit" .company/corporate/ common seal ~ . (sigiliu) signet.postmark ~ .t. unemployed worker. stamp. (pentru bdtut monede) stamp §terge v.local/country road. by-road ~ nationala .f.f.state highway §tampila v. out-of-work/place s.received stamp $tanta s. to stamp.f. (scrisori) to postmark 339 §tampila s.toll road ~ locala .cantarit" . science §tiinte economice .voluntary unemployment §omer adj.economics . highway. pi.inspection stamp ~ de numar curent .weight stamp ~ cu data ..) to deface $tiinta s.worker on short hours.

domestic rate ~ compus/mixt . (de chitantd.average tare -~ normala .n. (petrolier) (oil) tanker. schedule.) size talon s.to tare tarif s.(oferit de un magazin.master tabulation ~ incrucisata .t. oil-carrying ship/ vessel.n.T tabel s. (tabel) table.(greutatea reald a ambalajuhu') actual/clear/real tare ~ estimata .f.n.f. cec etc.custom-built container ~ suplimentara . panel ~ al conturilor . (anexat la o obligatiune la purtdtor si care conferd dreptui la o noud foaie de cupoane cdnd acestea au fost utilizate) talon. schedule. tariff. (in piata) market stall tara s.table of interest ~ tarifar . to tabulate. booth. scale ~ casnic . tare assumed by the customs ~ medie .f.supertare ~ uzuala . percentage taraba s.f. price list.customary tare a calcula tara .(combinatie intre taxa ad valorem si o taxd vamald specified) compound/two-part tariff ~ curent . 1.table of weights and measures ~ de procente ale dobanzilor . tabulation ~ fhiala/recapitulativa . rate. tabulator.n.f. 1. chart.(SUA) schedule tare ~ conform uzantei .use tare ~ efectiva/reala .summarized table ~ de conversie/transformari . (corn.) counterfoil. tabular tabulare s.n.normal tare ~ standard . (lista) list ~ centralizat .control panel ~ de distribute .(din cartea mare) (cont.going rate . tank ship/vessel. stub 2.(pentru calcularea tarei mtregii partide de mdrfuri) received tare ~ comuna . emolument.n. 1. petroleum carrier/ship/ tanker. renewal coupon ~ de asigurare .mean tare ~ conform tarifului vamal . to tabularize tabular adj.(pentru unitdti de mdsurd apartindnd unor sisteme diferite) conversion table ~ de masuri si greutati .) chart of accounts ~ de comanda . cu care se pot achizitiona unele articole) gift coupon/token/ voucher/certificate tanc s.estimated tare ~ legala/vamala . coupon. (rezervor) tank 2. table. (greutatea ambalajuhu) tare (weight) ~ admisa . chart 2. tabulating machine talie s.tariff schedule tablou s.insurance note/slip ~ valeric gratuit . share. (de comanda) board.customs/legal tare. bulk-oil carrier tantiema s.cross tabulation tabulator s.switchboard tabula v.

) underwriting rate ~ de baza .plant hire rate ~ de navlu .TAR-TAX 341 ~ de asigurare .differential/graduated tariff ~ feroviar .night charge ~ de tranzit .full rate ~ maximal .nift tax .open rate ~ pe mila .restricted tariff ~ intern .inland rate ~ in vigoare . contribution.parcel rate ~ de comision .most-favoured-nation tariff ~ vamal preferential .sliding scale tariff ~ neuniform . rate .single tariff ~ uniform . tariff.flexible tariff ~ vamal pentru tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate .(a mdrfurilor) customs schedule ~ vamal de represalii .m.. (tarif) tariff. la piatd etc.(mar. roadtax •.) charter rate ~ de navlu cartelat .) fee.railway rate ~ fiscal . to charge 2. consulage ~ de amarare — demurrage ~ de brevet .(in CEE) common customs tariff ~ vamal de clasificare .patent fee/tax ~ de camion a j . pi.t.) conference rate ~ de navlu necartelat . (mar.piecework rate ~ postal . charge.protection/ protective tariff ~ vamal zonal/pe zone .customs tariff ~ vamal comun . scheduled taxa v.inland postage ~ unic .consuiara .preferential tariff ~ vamal protectionist . valuer. (in tramvai. autobuz etc. appraiser 2. dues.flat rate ~ vamal . postage ~ postal pentru corespondenta interna . to impose a tax on taxator s.postal tariff.retaliation/ retaliatory tariff ~ vamal flexibil .) conductor ~ pentru drumuri sail poduri . (a impune) to tax. t.mileage ~ pentru calatori .scale of commission ~ de curtaj/brokeraj .commission rate ~ de inchiriere a utilajelor .tax disc/token.(mar.revenue tariff ~ forfetar .a scontului la cambiile de clasa intai .truckage ~ de cantarire .time-of-day tariff ~ diferential .passenger rate ~ pentru marfuri .rate of insurance.customs appraiser taxa s. to tariff tarifar adj.basis rate ~ de coletarie/mesagerie . insurance tariff. (functionar care stabile^te tarifele/taxele) rater. (rutierd. 1.toll collector/keeper ~ vamal .consular fee.maximum tariff ~ mobil .goods rate ~ pentru munca in acord .transit tariff ~ de zi .) nonconference rate ~ de noapte .(mar. (incasator) collector 3.) toll.prime (lending) rate ~ auto/de drumuri ..weighing charges ~ de donatie . (^colara etc. 1.tariff in force ~ intreg/fara reducere . tax..) duty.zone tariff tarifa v. (vamala etc.f.

royalty fee ~ de reescont .(publice aduse unei proprietdti particulare) betterment levy ~ pe livra .toll traverse ~ somptuara .fiscal duty ~ ipotecara .import duty ~ vamala de represalii .import duty ~ de intrare .(vamala etc.storage charges ~ de mesagerie .succession/inheritance tax.stamp duty/tax ~ de transfer de capital .protective duty ~ vamala reciproca .{in antrepozite vamale) bond dues ~ de cheiaj .survey fee ~ de export .(de stationare la chei} quay/pier/wharf dues.matching duty ~ vamala comunitara . lungimea sail volumul mdrfurilor) specific duty ~ vamala suplimentara .) poundage ~ pe valoarea adaugata — value-added tax ~ succesorala .preferential duty ~ vamala prohibitive .official discount rate ~ pe tmbunatatiri .standard charge ~ vamala . infunctie de tara de origine a mdrfurilor) discriminating/ discriminatory/multiple duty ~ vamala preferentiala .discount rate. (atzmci cand mdrfiirile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri ce vor fi exportate) ~ pentru bauturile infundate (servite in restaurant) corkage ~ pentru trecerea unei proprietati particulare .dock dues ~ de antrepozitare .(SUA) federal discount rate ~ fiscala .cash on delivery fee ~ de redeventa . pierage.capital transfer tax ~ federala de scont .fee ~ uniforma/forfetara .customs duty ~ vamala compensatorie .(a locului) reservation fee ~ de scont .mortgage duty ~ normala/in afara orelor de varf off-peak rate ~ oHciala a scontului .reciprocal duty ~ vamala restituita .rediscount rate ~ de rezervare . door money ~ de macara .export duty ~ de import .(aplicatd de o piata comunitara sail de o uniune vamala) common external tariff ~ vamala de import . rate of discount ~ de timbru .return duty. quayage.{in functie de greutatea. wharfage .additional duty taxe de andocare .cranage ~ de magazinaj . legacy duty ~ $colara .342 TAX-TAX ~ de expertiza .prohibitive duty ~ vamala protectionista .sumptuary/luxury tax ~ statutara — (cost administrativ al lickidurii unui imprumut} statutory fee drawback ~ vamala specifics .(SUA) expressage ~ de piata — (pentru dreptui de a tine un chiosc) stallage ~ de ramburs .admission/entrance fee.retaliatory duty ~ vamala discriminatorie/multipla (la import.

factor analysis chart technique • ~ metodelor .transit dues ~ de trecere prin canal .cattle market. stock fair/market ~ universal .world fair targui v. 1. technics. (tocmeald) haggle. safe procedure.rates and taxes ~ tarifare/vamale .river charges/dues ~ locale/comunale . business ~ anual .tariff rates ~ vamale de protejare .n.(mar. bargain a face targuieli/cumparaturi .evaluation and review technique ~ de fabricatie a unui produs product engineering tehnician s.notarial charges/fees ~ pe marfurile operate . (periodic) fair 3.to go shopping tehnic adj. fel) technique tehnica diagramelor de analiza factorials . technical expert.f. (a se tocmi) to bargain.TAX-TEH 343 ~ de ecluzare ~ lockage (tolls) ~ de incarcare si manipulare .) shipping and handling charges ~ de navigatie . industrial safety. technologist tehnologic adj. (ordsel) market town. townlet.'. (afacere) bargain.harbour dues/fees. (a se duce la cumpdrdturf) to go shopping v. port charges/dues ~ si impozite . sample fair.f. engineering tehnologia managementului management engineering tehnologie de fabricare a unui produs . purchasing.canal tolls ~ fluviale . to buy. to purchase v..(man. buying.high technology ~ de prelucrare a petrolului petroleum engineering ~ informationala .time study engineer tehnocrat^. (centru comercial) emporium 2. engineer ~ responsabil cu protectia muncii safety engineer ~ responsabil cu studierea timpului de munca .tonnage dues ~ de tranzit .t. security means tehnica de analiza si evaluare grafica .navigation dues ~ de tonaj .(a produselor indigene) safeguarding duties ~ vamale diferentiale .m. (normald a alcoohilui) proof targ s. (piatd) market (place).differential duties ~ vamale si de regie — customs and excise duties taia v. (tocmeald) haggle.cargo dues ~ portuare .product engineering ~ de mare performanta . to haggle targuiala s.information technology .labour safety engineering. technical tehnica s.t.f. exhibition ~ de vite . haggling. (vite) to slaughter tarie s. (burg) borough 4.m.f. 1.rates ~ notariale . (cumpdrdturi) shopping 2. haggling. (comert) trade. (oras) town. technocrat tehnocratie s. technician.) methods engineering ~ securitatii muncii . (a cumpdra) to buy. technology.fair ~ de mostre .r. (metodd. small town. technological tehnologie s. technocracy tehnolog s.trade fair show.f.m.

underconsumption theory terera s.n.decision-making theory ~ jocurilor . telecommunication. (pasuire) time allowed.inland ~ sub tutela/mandat .farmland ~ arabil .downward tendency/ trend.) reclaim days ~ de executie — (a unei lucrdri de constructie) construction time ~ de garantie .storage yard. temporary. {al produselor perisabile) shelf/storage life ~ de gratie .arable/tillable land ~ aurifer . waste land ~ pentru constructia de locuinte residential/housing estate ~ petrolifer .real business cycle theory ~ cresterii . (SUA) junkman telecomunicatie s.downtrend in prices. 1. {conditii contractuale) tenns ~ comercial .market trend ~ ascendenta/de crestere . delivery date .gold field ~ cultivat . uptrend ~ de crestere a preturilor . delay (granted). period. date.w. television ~ cu taxa/abonament .f.pay television ~ industriala/in circuit tnchis industrial television temporar adj.".business term ~ curent .) day of appearance. (de constructie) site ~ agricol . (fixat} fixed/appointed/stated date. court day. (limita) time limit. time. (sol) soil.economic trends ~ inflationiste .general trend tendinte antiinflationiste .growth theory ~ deciziei .uptrend in prices. (pentru titlurile financiare) bullish tendency ~ de scadere . field.term of guarantee.f.game theory ~ preturilor . guarantee period.m.(pentru plata unei datorii scadente) (days of) grace ~ de livrare .f.f. (citatie. (pentru titlurile financiare') bearish tendency ~ generala . (dr. deadline 2.inflationary trends teorie s.n. counterman telal s. pi. tendency.abstinence theory ~ asteptarilor .n.(dr.trust territory termen s.time of deliver. theory teoria abstinentei .expectation theory ~ bunastarii .welfare theory ~ ciclului real de afaceri .price theory ~ subconsumului . stockyard ~ forestier .tillage land ~ de depozitare .running term ~ de apel . territory ~ situat departe de granita sau de mare . provisional.344 TEJ-TER tejghea s. (ciivant) term 5. land. ground. trend ~ a pietei . downtrend ~ de scadere a nivelului de trai downtrend in living standards ~ de scadere a preturilor .upward tendency/trend.fallow (ground/land).timber land ~ necultivat . old-clothes man. dealer buyer.f. respite 3.anti-inflationary trends ~ economice . counter tejghetar^. chemare in judecata} summons 4. communication activity/service televiziune s. (despre munca) odd tendinta s.oil field/land teritoriu s. term.

finishing. (a incerca.container terminal ~ de decontare a cecurilor . will. testament.f. to legate. (dr.) testatrix testator s. (a unui bun imobiliar) devise. test testa v. deadline termeni comerciali internationali international commercial terms (Incoterms) ~ contractuali .(care define sume datorate sau bunuri mobiliare ce apartin debitorului unui creditor popular) gamishee test s. textile textila s. bequeathing. prompt date ~ de posesiune .(bancomaf) cash dispenser ~ de containere . third party/person ~ detinator . (de bunuri imobiliare) devisor textil adj.m.(al unei proprietdti) tenure ~ de prescriptie .) direct skip .to contest a will a deschide un ~ .credit terms ~ (contractuali) fundamentali fundamental terms terminal adj. (de bunuri mobiliare) legator. (a unui bun mobiliar) bequest. (dr.ferry deck/rack ~ de petroliere .(temporard la un potential ciimpdrdtor) product placement test ~ directa .(corn.TER-TEX 345 ~ de plata .(al unei cambii) holder in due course ~ proprit .(asig. 1.) concept testing ~ a produsului . (un bun imobiliar) to devise testament s.to open a will a lasa un ~ .tanker terminal ~ maritim . end ~ a unui rise .marine terminal ~ portuar .f.t. s.patent life/period ~ final/-limita .test marketing ~ profesional -job test ~ pe animale .to revoke/to annul/to cancel a will a-si face testamentui .to make one's will testamentar adj.to die testate a revoca un ~ . (a Idsa ceva prin testament) to will.f. (un bun mobiliar) to bequeath.m.) prescription period ~ de valabilitate a brevetului . completion. testing 2.n.) end of a risk terts.(testare in favoarea unei persoane care este cu doud sau mai multe niveluri de generatie sub testator) (dr.to leave a will a muri lasand ~ . devising ~ a conceptului . termination. terminal ~ bancar .fractionata . test. a proba) to test 2.term of payment.(dr. (pentru bunuri mobiliare) bequest.f.(a elementelor individiiale care intrd in componenta unei reclame sau a unui ambalaj) atomistic test ~ de piata . testamentary testare s.cheque cashing machine ~ de feribot .port terminal terminare s.) testator. (pentru bunuri imobiliare) devise a ataca un ~ . textile.fmal/latest/extreme term.product test ~ a produsului prin plasare .n.n. closing date.contract/agreed terms ~ {contractual!} de creditare .. 1. drapery .(a produselor casnice sau a medicamentelor) animal testing testatoare s.

mdnd de lucru sail comenzi) machine idle time.production time ~ total .) dispatch discharging only ~ economisit numai la incarcare (mar.(despre preturi) to tend downwards tip s. (editie) edition ~ si grad de citire . downtime ~ mort in fluxul tehnologic bottleneck ~ necesar pentru executarea operatiilor de productie . (de .n. number of copies printed.fiscal/tax/revenue stamp ~ jubiliar -jubilee stamp ~ postal . strongroom tezauriza v. (fel) kind.postage stamp ~ sec .(despre preturl) to tend upwards ~ sa scada .leisure. (standard) standard. 1.(la magaziile navel) hatch hours ~ universal .works/establishment 2.adhesive stamp ~ de chitanta .'/.(pentru operarea navel) waiting time ~ de exploatare/functionare running/operating time ~ de fabricatie a primei piese (dintr-un lot) first piece time ~ de lucru/munca .n. (.working hours ~ de nefunctionare a masinii .receipt stamp ~ fiscal .i. to treasure (up). timpul scurs de la efectuarea iinei comenzi si pdnd la indeplinirea ei: timpul necesar pentru a-l determina pe un consumator sd cumpere) lead time ~ total de operare . (cladire) treasury. time ~ astronomic . sort. (al periodicelor) circulation.346 TEZ-TIT tezaur s.t. (din motive tehnice) machine down time ~ de operare .(despre masini. to print tipogratie s.security printing office tiraj s.idle/dead/lost time.) dispatch loading only ~ liber .t. (de carte) title. 1. to stamp timbru s.(la mcdrcarea sau descdrcarea navel) dispatch ~ economisit numai la descarcare (mar. to hoard (up). \.bread coupon timbra v. 1.n.(din lipsd de materiale. (document) title.n. embossed press ~ stampilat/obliterat . (bon de cartela) coupon ~ de masa — (oferit salariatilor de firma wide lucreazd) luncheon voucher ~ de paine .t. (atelier/intreprindere poligrafica) printing firm/house/office.n.local time ~ mort . to tend ~ sa creasca . (de bani etc. (camera de valori) safety vault. nor) headline 2. stamp ~ adeziv .circulation and readership titlu s. to amass tichet s.astronomic(al) time ~ de asteptare . spare time ~ local .impressed stamp. deed 3. treasure. type tip art v.used stamp timp s. pressrun.n.(in gestiunea stocurilor. (de stat) treasury 2.} hoard.(mcdrcare-descdrcare) handling time ~ de pan a .f.n. (arta tiparuiui) (art of) printing. typography ~ de bancnote . utilaje) to idle over tinde v.Greenwitch mean time a avea timpi morti . (model) mark 2. type.outage time ~ economisit . ticket.

oneros . certificate.loan note.dated security ~ de valoare necotat/nelistat .(cu plata prioritard a dividendelor) senior security.} valuable consideration ~ putativ .defective title ~ de proprietate inregistrat/inscris (in cartea funciara) registered title ~ de proprietate legal . (emis de stat sau de municipalitate) stock. title to property.(dr.fixed-interest security ~ de valoare cu optiune (tranzactionat la o data. in actiuni comune ale societdtii emitente) convertibile security/stock ~ de valoare cu curs fluctuant floating rate note ~ de valoare cu dobanda fixa .clear title ~ de proprietate restrans . fineness. si im pret specificat) stock option.bearer security.order security ~ de valoare la purtator .gilt-edged security ~ de valoare emis de o banca .bank security ~ de valoare exprimat in valuta -foreign currency security ~ de valoare garantat prin active -asset-backed security ~ de valoare guvernamental/de stat government security ~ de valoare inactiv/fara cautare inactive security ~ de valoare international .TIT-TIT 347 valoare) security. (SUA) prior preferred stock ~ de valoare secundar . standard ~ al aliajului . paper. floater ~ de valoare la termen .standard of alloy ~ al monedei .(dr. (care reprezintd capitalul propriu) equity ~ de valoare american sau Canadian .(la bur so) unquoted/unlisted/nonlisted security. (tranzactionat pe piata extra-bursiera) over-the-counter security ~ de valoare negociabil/transferabil negotiable/transferable security ~ de valoare nominal . titre.registered security ~ de valoare preferential . note.dollar stock ~ de valoare convertibil .security.qualified title ~ de valoare .(dr.title (deed). note.absolute title ~ de proprietate incomplet/imperfect . paper. (actiuni) stock. debenture ~ de creanta fara scadenta perpetual/irredeemable debenture ~ de proprietate . vested interest ~ de proprietate absolut .) pus-alive title .(cu dreptiiri ma'i mid asupra activelor si a veni-turilor decdt alte titluri considerate prioritare} junior security ~ executoriu .) writ of execution .legal/sound title ~ de proprietate negrevat . la optiunea titularului. (actiuni) stock 4.(pbli'gatiune sau actiune preferentiald care poate fi schimbatd. option stock ~ de valoare de calitate/sigur . (titru) title. document of title. certificate.standard of coinage ~ de creanta . deed of property.(care se poate tranzactiona pe pietele Internationale) international security ~ de valoare la ordin . (emis de stat sau de municipalitate) stock.

laid-up tonnage ~ al navelor oceanice . haggling tocmi v.ocean-going tonnage ~ al navelor-tramp .(asig. (a unui liicrdtor) hire toleranta s f tolerance.f. (a comanda) to order v.licensee ~ al unei polite de asigurare . oricare ar fi acestea -(asig.tramp (cargo) tonnage ~ al petrolierului — tanker tonnage ~ brut . patent owner ~ al unui cont .ileadvveight tonnage disponibil . shipping space ~ al navelor de linie .f. 1.liner (cargo) tonnage ~ al navelor de pasageri .trip-charter tonnage ~ al navelor mici . (al unei polite de asigurare de viatd) nominee ~ al unei autorizatii/licente . {al unui post. (al unei licente.small tonnage ~ al navelor neexploatate .(asig.n. mar.to drive a hard bargain tocmire s. allowance. dangers and accidents of the sea ~ pierderile sau pagubele . mar.patentee. haggle.) holder.n. copyright reserved ~ pericolele.(la petroliere) clean tonnage . (pentru o treaba) to hire on 2. (a greutdtii unei monede) allowance ~ de greutate . name of an account ~ precedent .de ilicarcare -• (grentate sou volum) cargo tonnage ~ deadweight . al unei functii) occupant.all rights reserved.) all perils.m.) tonnage ~ al flotei comerciale .policy holder ~ al unui brevet/patent . (cantitatea de metal pretios dintr-un aliaj exprimatd in parti la mie) titre.refrigerating tonnage ~ al navelor invechite obsolete/overage tonnage ~ al navelor maritime .account holder. titulary s.348 TIT-TON titru s.t. to traffic (for) a se ~ mult .) all risks whatsoever tocmeala s.) all risks ~ riscurile. primejdiile si acciden-tele de mare . (mar. snipping availability .merchant tonnage ~ al navei — (in tone — registru) vessel tonnage.de cabotaj -. all toate celelalte pericole . {a se tdrgui) (pentru) to haggle (about.gross tonnage ~ curat . over). titular.tolerance of weight ~ larga — wide margin tonaj s. margin. al unui cont etc. (suplinit al unei functii) titular.prompt tonnage. title titular adj. (a angaja in slujba) to engage. mar.) all loss or damage ~ riscurile .r.) all other perils ~ drepturile rezervate .passenger tonnage ~ al navelor destinate exportului export tonnage ~ al navelor fluviale — river tonnage ~ al navelor frigorifice .(al unor titluri de valoare) previous holder toata adj.coastal tonnage . to hire on.(asig. limit: (a litriilui unei monocle) remedy.seagoing tonnage ~ al navelor navlosite pe voiaj .(asig.

universal/all-purpose tractor . to totalize.cargo/freight/ measurement ton ~ deadweight .newsstand topograf^.(cand numdrul navelor de transport depdse^te cu mult cererea) overtonnage ~ global .gross debt ~ al despagubirii . n.English/long ton ~ impozabila . to haul tractor s.m.rateable ton ~ metrica .displacement ton ~ engleza/lunga .farm tractor ~ cu roti .cash on hand ~ al incasarilor . to figure up v. overall s.deadweight ton ~ . entire.grain tonnage ~ pentru marfuri uscate .t. aggregate.underdeck tonnage.f.gross/brutto register tonnage.(platite asiguratului de societatea de asigurdri) capital sum ~ al disponibilitatilor banesti . vessel ton ~ -registru net .net tonnage ~ pentru cereale . total. (global} gross. to sum up. surveyor topografie s.metric ton. stall.refrigeration ton ~ de incarcare/transport .(la camioane) lorry tractor ~ universal . (total) amount ~ al datoriei .aggregate tonnage ~ international .dry cargo tonnage ~ pierdut/mort . (a aduna) to add up.waste tonnage ~ -registru .register/measurement tonnage. to total.American/short ton ~ americana de capacitate American shipping ton ~ de congelare . ship's registered tonnage ~ -registru brut .f.register ton ~ -registru brut .n. aggregate.wheel tractor ~ pe senile .(a/ navelor care stationeazd in rezerva} idle tonnage ~ net .deplasament .net register ton ~ vamala .shipping ton ~ de navlu/volum .(unui magazin.world tonnage ~ navlosit . topographer.(SUA) revenue ton toneta s. whole.international tonnage ~ mondial . tonnage under deck ~ zilnic de incarcare .) all time saved both ends total adj.all-in ~ timpul economisit in ambele porturi . tractor ~ agricol . all ~ intr-unul . gross measurement ~ -registru net .caterpillar tractor ~ -remorcher . to tot up. to add up. to total tracta v. whole.net register tonnage. stand ~ de ziare .f. tonne ~ -registru .(de operare) (mar.daily tonnage allocation tona s.gross register ton. ton ~ americana/scurta .total liabilities totaliza v. totalul banilor din casierie) till money ~ al pasivului .TON-TRA 349 ~ excesiv . total. topography. survey tot adj. t. net measurement ~ sub punte . (suma totala) sum (total).i.charter/freight tonnage ~ nefolosit . to cast up.

transfer ~ de marfuri . (transport pe mare cu nave . (a copia un act juridic intr-un registrii public special) (dr.) certified transfer ~ bancar prin virament .perishable traffic ~ de pasageri .) transfer. 1.) traffic. a unei trate) drawing 2. ocean/Atlantic liner ~ de mare tonaj .(de marfuri) express traffic ~ feroviar . reloading.goods/merchandise/ freight traffic. transfer 2. to reload transbordare s.) posting ~ ipotecara .(feroviar ^. (dr. a emite o cambie. cargo turnover/ performance ~ de marfuri in vrac .bulk traffic ~ de marfuri perisabile .transfer of debts ~ de fonduri . transshipment.f.n. (in cartea mare) (cont. a unui cec. profiteer ~ de influenta .marine/maritime/sea/ seaborne traffic.wangler trage v. shipping ~ maritim de coasta .dock/harbour traffic ~ regulat .air traffic ~ combinat .350 TRA-TRA trafic s. pressure.n. (corn. to transcribe 2. traffic ~ aerian .commercial/trading traffic ~ de coletarie/mesagerie .ship-to-ship transfer transcontainer s. tin tragere s.to derive benefit from ~ la sorti . transatlantic s. (a scrie.passenger transshipment ~ intre nave .crack liner transbord s.t. 1.n. (cesiune) assignment.transshipment bond note transborda v. {corner} ilegal) traffic. transatlantic ship/vessel. (de proprietate) conveyance cec.(bur. transcription 2.t.n.registration of mortgage transfer s. traffic in transit ~ expres .wangle(s). 1. o tratd) to draw ~ foloase de pe urma .funds transfer . (dr. registering 3. (a unei cambii.bank transfer ~ de actiuni .passenger traffic ~ de tranzit . (in cartea mare) (cont.t.coastal traffic ~ maritim de linie . {la loterie) drawing tramping s.liner shipping ~ oceanic .ocean traffic ~ portuar . trading. illicit trading 2. intercession ~ de marfuri .parcel traffic ~ de influenta .goods transshipment ~ de pasageri .m. 1.) registration.f. 1.f.transit traffic. trafficker 2.) to post transcriere s. transshipment ~ vamal .share transfer ~ de capital .) to register 3.heavy traffic ~ maritim . 1. trader.superliner ~ rapid .to draw lots ~ autorizat de actiuni .(intre doua tart) capital transfer/movement ~ de creante .railway traffic ~ intens/aglomerat . (container de transbordare) transcontainer transcrie v.tramp) tramping transatlantic adj.n.regular traffic traficant s.n.i rutier) joint traffic ~ comercial . to transship. (peiorativ) speculator.

(a transfera) to transfer. to release.) fraudulent conveyance ~ interbancar de fonduri . (dr. cargo shipping. (o proprietate) to convey. (transportare) transport. (o cambie. transmissible. (a ceda.(sistemul cecurilor po^tale) postal giro ~ de tehnologie . (a unei cambii. (cu tractiune animald) cartage ~ aerian . iiscat sou calea aerului) (SUA) freight.to convert into money/cash ~ in sistemul zecimal . a unui cec prin andosare) endorsement ~ a dreptului de proprietate .(a proprietdtii) voluntary conveyance/ consequence/disposition transnational adj.(de fonduri) cable/wire transfer transfera v.interbank funds transfer ~ in alb — (de actiuni.) to transfer. to make over. (cesionabit) assignable transforma v.technology transfer ~ de venituri .(de cdtre un debitor falit al unei parti din proprietatea sa pentru a msela creditorii) (dr.income transfer ~ efectiv de titluri de valoare . numele cesionarului rdmdndnd necompletat in acte) blank transfer ~ telegrafic .f. carriage.to decimalize ~ un activ in numerar . 1. (a ceda. freightage. 1. (cdrdusie) haulage 2.) bad delivery ~ prin vanzare .electronic data transfer ~ electronic de fonduri . a cesiond) to assign. transferable. (o proprietate) to convey. (a unei proprietdti funciare prin mdnd moarta) amortization. (expediere de bani) remittance 2.) to transfer.TRA-TRA 351 ~ de fonduri prin posta . to transfer 2. (cesionare) assignment.) transfer.t. transnational transport s. a cesiond) to assign. transportation. (cu vagonul sau camionuJ) truckage. 1. (dr.n.{tranzactii pe baza de card) electronic funds transfer at point of sale ~ electronic de fonduri neautorizat unauthorized electronic funds transfer ~ fraudulos .electronic funds transfer ~ electronic de fonduri la punctele de vanzare . delivery. (prin testament) to demise 3. (prin mandat) to remit 2. (o proprietate funciard prin mdnd moarta) to amortize transferabil adj. trucking.t.(a proprietdtii) conveyance on sale ~ voluntara/cu titlu gratuit . (de mdrfuri pe apa) freight. un cec prin andosare) to endorse over transmitere s. (de mdrfuri pe apa. transferable transmite v.to liquidate transmisibil adj. (prin testament) demise 2. (o proprietate funciar a prin mdnd moarta) to amortize. (a unei proprietdti) conveyance.(de la vdnzdtor la cumpdrdtor) physical delivery of securities ~ electronic de date . (dr.transfer of ownership ~ necorespunzatoare .automotive/motor transport . to convert ~ in bani/numerar . to deliver. (inmdnare) handing over.{a actiunilor) (bur. 1. to release. conveyance. to make over. (transfer) transfer.air transport ~ auto . (a inmdnd) to hand over.t. to transform.

bargain. (a unui imprumut) tranche ~ in aur .mass transit ~ .carriage in bulk ~ maritim .waterway traffic ~ pe distanta scurta .(cotd de participare.passenger service/transport.riverborne ~ pe mare . transporter. (contract) carrier.waterbome ~ pe calea aerului . load-carrying transport.to pipe transportabil adj. (SUA) railroad transport ~ fluvial . settlement . (mar. to carry. (financiara) operation 2.t.to rail.logging ~ de cabotaj . agreement.short haul ~ pe uscat . freightage ~ de marfuri lichide . (marfuri pe apa) to freight.) time freight '.retur — (cu contraincdrcdturd) backhaul ~ rutier .marine/maritime transport.(cu auto cister ne) oil trucking. waterage ~ pe ape interioare . transport by land ~ public .de marfuri . to convey. deal.(mar.membru al FMI) gold tranche tranzactie s. transported. depusd in aur. uscat sou calea aerului) (SUA) to freight.water carriage/transport/ haul. cargo shipping. rail carriage/transport.m. transaction.river transport ~ in tranzit . (portabil) portable transportat adj. overland carriage/transport.ocean shipping ~ pe apa .carriage of contraband ~ de mare viteza .f.') cargo/merchant shipping.charges prepaid transporta v.cu nava-to ship ~ cu §lepuri . (cu nave petroliere) oil shipment ~ feroviar/pe calea ferata .tramp shipping '-' cu §lepuri .railway transport.transit transport ~ in vrac .to ferry ~. (SUA) to railroad ~ prin conducta . to transport. de cdtre un stat .(mar. railage.lighterage ~ de animate vii . (prin cdrau^ie) to haul ~ cu feribotnl .road transport/haulage transportui in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului . carriage by sea ~ nevagonabil .(c. (rutier) (road) haulier tran§a s.TRA-TRA ~ cu nave-tramp .grain transport ~ de contrabands .f.) refrigerated shipping ~ de pasageri . 1.) passenger shipping ~ de produse petroliere .to truck ~ pe calea ferata .) coastwise/coastal shipping ~ de cereale . (mar.to lighter ~ cu vagonul-platforma sail cu camionul .airborne ~ pe fluviu . dealing.land carriage/transport.goods transport/ carriage/traffic.f.tanker trade ~ de marfuri refrigerate .seaborne transportator s. sea shipping/carriage.(cu vagon incomplet) part-truckload consignment ~ oceanic . conveyed.cattle traffic/ transport ~ de bu^teni . carried ~ pe apa . (marfuri pe apa. transportable.

(debitor asupra cdruia s-a emis o cambie pe care este obligat sd o onoreze la scadentd) drawee tratat s. conveying in transit tranzitie s. unfair deal ~ neinregistrata contabil . pi.i.clearing transactions ~ la termen .) time bargain ~ monetara .nonmonetary transaction ~ stransa/cu marja redusa de ca§tig tight bargain ~ switch .{bur. to transit tranzitare s.bogus/fraudulent transaction. jumdtate pe credit) (bur. transition ~ la economia de piata .(In livrare) spot deal/transaction. transit.n.) bull transaction ~ bancara — banking transaction ~ corecta .(la export.no-book transaction ~ nemonetara .spot deal/transaction ~ cu optiune .f. transit.(bur.) option business' dealing. treaty.barter transaction ~ dezavantajoasa/Tn necuno$tinta de cauza . cash transaction ~ de barter/in contrapartida .f. realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction tranzactii ale initiatilor .TRA-TRA ~ a la baisse — (bur.(de pachete mari de actiuni) block trading ~ in compensatie . to transit.commercial/trade treaty ~ de navigatie .f. (acord) agreement ~ comercial . negotiations . to deal.f. to convey in transit v.) margin trading ~ neoficiale/dupa inchiderea bursei after-hours dealings ~ speculative/riscante .deal on joint account ~ la termen . through traffic tranzita v.navigation treaty/ convention tratative s.(bur. trading ~ de marfuri .(directori de societdti. talks.) bear transaction ~ a la hausse .transition to a market economy tras s.) insider dealings/trading ~ asistate de calculator .m.monetary transaction ~ necinstita .fair/square deal ~ cu marfa disponibila .chain transaction ~ in participate .(prin care titluri de valoare sail mdrfuri sunt tranzactionate la data .t.n.speculative operations tranzactiona v.compensation deal ~ in lant .(la bursa) commodity trading tranzit s. to trade tranzactionare s.forward dealings ~ marginale — (cu plena jumdtate in numerar.S7 pret specificat) (bur.} unconscionable bargain ~ executata cu acordul partilor locked-in trade ~ imobiliara — real estate transaction ~ in bloc .(contracte de vdnzare sail ciimpdrare de mdrfiiri ori active financiare la o data viitoare prestabilita) futures transactions ~ in cliring . privilege ~ cu plata in numerar . convention.t.) computer-aided/'-assisted trading ~ futures . inaiti functionari care posedd informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.(dr. dealing.

(a inregistra) to register.court of general jurisdiction ~ cu jurisdictie limitata .n. (de containere) freightliner.to proceed with the business of the day ~ prin vama .deep-/distant .wage scale.time draft ~ la vedere .passenger/slow train.f.negotiations in progress/under way ~ la nivel inalt .civil court ~ comercial commercial court ~ competent . (SUA) freight train ~ direct .bank/banker's draft ~ documentara/comerciala .presentation/sight draft ~ neacceptata .) tick ~ de salarizare .administrative tribunal ~ civil .passenger train ~ de marfa .f.t.sliding wage scale .) to enter 2.fast train. 1. draft.goods/cargo train.(bur.(de pescuit si prelucrare a pestelui prins) trawler-factory. scale of wages trece v. (persoand care emite o cambie) drawer treapta s. court (of justice/law) ~ administrativ .top-level talks ~ neoficiale .f.(ansamblu autocamion--remorcd) lorry-/truck-trailer combination trezorerie s.to enter into/to open negotiations/talks a purta ~ .court or limited jurisdiction ~ de arbitraj .inshore trawler ~ frigorific . train ~ de calatori . scale.arbitration tribunal ~ de munca .local (train). trawler (ship) ~ de pescuit .sea water ~ -uzina .n.log train ~ local . law court.354 TRA-TRI ~ comerciale . to carry on/to conduct negotiations trata s. tribunal.(cont.to be in negotiation with smb. express (train) ~ rutier .) to enter/to carry/to put to account ~ la ordinea de zi .unaccepted draft ~ neonorata . treasurer tribunal s.m. treasury trezorierj'. (SUA) way train ~ mixt — (cu vagoane de marfa si calatori) mixed/composite/passenger and goods train ~ personal . (etapd) stage.trade negotiations/talks ~ in curs .industrial tribunal ~ de salarizare mobila .underdealings a fi in ~ cu cineva .refrigerating trawler ~ maritim . (SUA) accommodation train ~ rapid . (rang) rank ~ de cotatie .court of competent jurisdiction ~ cu jurisdictie generala .through/nonstop train ~ forestier . (pe o listd etc.n. bill of exchange ~ bancara .to hold negotiations/talks.(la scadentd) dishonoured draft trauler s. degree./n. processing trawler tragator s.(trasa de un exportator fi prezentatd cumpdrdtorului pentru acceptare) documentary draft ~ la termen .(fard prelucrarea pestelui prins) catching/flsh/nonprocessing trawler ~ de pescuit costier .to clear to the customs tren s. (o lege) to pass ~ in cont . a incepe ~ .

quarter (of year). to send (off). (asupra unei averi) trust ~ activa .automobilist . (al treilea exemplar) triplicate. truck. (curator) guardian.) paygate tutela s.n. trusteeship. tourism. trimestrial trimestru s.testamentary trust tutore s. quarterly. (dr. barter a face ~ . to swap. (scalar) term trimis s. trimester.maritime/naval court ~ militar . trust. 1. trustee .active trust ~ discretionara .(mdrfuri) to consign triplicat s.M. third copy troc s.district court ~ maritim .tool kit/outfit/set trust s. delegate ~ extraordinar si ministru plenipotentiar .f. swop. (diplomatic) envoy.working shift ~ de noapte . (mdrfuri etc.double shift ~ de lucru . (schimb de lucru) shift ~ cu efectiv dublu .envoy extraordinary and minister plenipotentiary trimite v.tourer turnichet s. kit ~ de scule .to truck.t. to dicker.f.) guardianship.to circularize ~ in consignatie .n. pool ~ de transporturi maritime shipping pool tura s. (reprezentant.) to forward ~ circulare .m.f. (prin posta) to post. tutor 2. wardship. mandatar) administrator.TRI-TUT 355 ~ de prima instanta .m.n.discretionary trust ~ executorie . to dispatch. a cartelei etc. (care functioneazd dupd introducerea monedei. swap.military court ~ suprem . to mail.executory trust ~ prezumata/implicita . travel ~ in afara sezonului .constructive trust ~ testamentara . to barter trusa s.night shift ~ de zi .day shift turism-y. swapping.n. delegaf) representative.off-season tourism twist s. tourist ~ .f. (administrator.court of original jurisdiction ~ districtual/regional . dicker.n.Supreme Court trimestrial adj.

(imitate de mdsura pentru lungime) inch .developing countries ~ in tranzitie la economia de piata countries in transition to a market economy ~ subdezvoltate . (atelier) weaving mill tine v.to keep/to stick to the prices ~ marfuri in magazin . to mantain ~ casa .to curb the inflation ~ in buna stare .transit country ~ debitoare .m.) to keep the cash.creditor nation ~ cu sistem de asigurari sociale welfare state ~ de destinatie .dead oil ~ greu . weaver's trade 2.to take into account ~ un discurs .maritime country ~ -membra .to keep articles/goods in the shop ~ o sedinta . (a administrd) to manage.f. 1. to administer 4. evidenta) to keep 2.f. petroleum crude ~ fara gaze .f.{a mdrfii) country of destination ~ de origine . (a pastrd) to keep.to keep in good repair ~ la dispozitia cuiva .T tara s. (a intretine) to keep up. petroleum ~ brut .to hold a meeting ~ seama de .industrial countries ~ in curs de dezvoltare .heavy crude oil ~ usor .crude/raw oil.n.underdeveloped/less developed countries tesatorie s. (meserie. light fuel (oil) tol s. {mdrfuri m stoc pentru vdnzare) to keep.to hold at smb.light crude oil.'s disposal ~ la pret .red country ~ exportatoare .(a mdrfii) country of origin ~ de tranzit .to keep the accounts/books.developed countries ~ industrializate . nation ~ creditoare . country.(corn. to act as cashier ~ contabilitatea .t. (obiectiv) target titei s. to do the bookkeeping ~ inflatia sub control . {contabilitatea.exporting country ~ maritima . 1. (a refine) to retain 3.to deliver/to make a speech tinta s. crude oil/petroleum.member country tari dezvoltate economic. artd) weaving. to hold.

(spatiu Idsat liber in tancurile unei nave petroliere. sub forma dividendelor. (la moara) toll a-si lua uiumul . unit ~ agricola de cont . improver a intra (ca) ~ . despre companii} to merge.(citirea tuturor cursurilor stabilite mtr-o sedintd bursierd.fluid ounce unealta s.u ucenics. amalgamation. to be bound apprentice (to a trade). (termen ce semnificd ultima zi a lunii. {companii) to amalgamate. (intr-unfond comun capitaluri.) last-in.payment unit .f.closing bid ~ somatic — (adresatd unui datornic) final application/notice ~ zi de tranzactionare .n. care presupune ca ultimele mdrfuri cumpdrate vor fi utilizate primele in procesul de productie) (cont.m. instrument unelte agricole . pentru a se asigura loc de expansiune lichidului) ullage ultim adj. final.f. to consolidate unifica v.f. to amalgamate. {a fuziona) to merge.(bur.final date ultimo adv. ultimate.closing price ~ intrat. to be indentured'articled ucenicie s.) last trading day ultimul curs .) freight unit ~ de plata . consolidation unitate s.(mar.consumption unit ~ de cont . to indent (to) uium s. to consolidate v. to apprentice (to). utensil.n. apprenticeship.final price ~ termen .f. apprentice.) to pool v.t.unit of account ~ de cost .(metodd de control al stocurilor.to bind apprentice (to). implement. to put apprentice (to). in cisterne sau in butoaie dupd incdrcare.r.(a profitului unei societdti.f. last. folosit frecvent pentru a desemna operatiile lunare de lichidare) ultimo uncie s.agricultural unit of account ~ de consum .agricultural/farming implements uni v. (fuziune) merging. to consolidate unificare s.to be apprenticed (to a trade).cost unit ~ de emitere a ordinelor si de conducere — (principiu managerial conform cdruia un salariat trebuie sd primeascd indicatii de la un singur superior) unity of command and direction ~ de masura .unit of measure ~ de navlu . (imitate de mdsura pentru greutate) ounce ~ lichida .t. (a fuziona. (working) tool. merger.(despre morar) to toll ulaj s. beneficii etc. to amalgamate. primul iesit . fdcuta de obicei la sfdrsit de an) final distribution ~ licitare .r. closing ultima citire . in prezenta agentilor de schimb la includerea tranzactiilor) final reading ~ distribuire . first-out ~ pret . prenticehood a da la ~ (la) .

universal. to go up. electricitate etc. agricultural machinery ~ de manipulare a marfurilor cargo handling equipment ~ de remorcare haulage equipment/gear.f.European Currency Unit ~ monetara oficiala ./ utilization. utility. (a rep-olva urgent) to expedite ~ livrarea/predarea .cubic measure uniune s.postal union ~ vamala .f.n.n.(cu cheltuieli mai mari decdt veniturile) deficit/surplus spending unit ~ europeana de cont .docking facility.t. (despre cursuri bursiere) to trade up.) utilities utilitati publice .m.) towage/towing equipment ~ de stivuire . town planner urbanistica s.accounting currency.(man. following. usefulness 2.debt collection for realization of pledged property urmator adj. (a creste) to rise.subsequent holder utila v. (a accelera) to accelerate.stevedore equipment ~ petrolier . to take proceedings against urmarire s. gaze. (in justitie) to sue.t. machinery.t. to fit out utilaj s. union 2. subsequent.(cea mai mica unitate a unei corporatii care poate aplica o strategic independents) (man.t.product item ~ de valoare . port equipment utilitara s. (judiciara) action. use. to speed up.s'.. prosecution ~ in caz de faliment . to utilize.monetary unit ~ monetara de cont ..debt collection under bankruptcy proceedings ~ pentru datorii execution for debts ~ pentru realizarea gajului .f. next.(a unei tdri) standard money ~ strategica de afaceri . 1. commercial car/vehicle. to use utilizare . equipment. town planning urbaniza v. employment . money of account ~ monetara europeana . 1.f. lawsuit. to bring an action against. (a spori) to increase urgenta v.European Unit of Account ~ monetara . package car utilitate s. (succesiv) successive urmatorul andosator subsequent endorser ~ detinator . facility ~ agricol .public utilities utiliza v. confederation ~ economica .customs/tariff union universal adj. town/city/municipal planning urbanist s.) decision-making unit ~ economica cu deficit . pi.. plant (stock).oil equipment ~ portuar .358 UNI-UTI ~ de productie . world-wide 2.to speed up delivery urmari v. (servicii publice de apa.) strategic business unit ~ volumetrica . (mar.f. to urbanize urea v.production unit ~ de produs .monetary union ~ postala .farm equipment.t.unit of value ~ decizionala . urbanist. all-/general-purpose urbanism s. 1.economic union ~ monetara . to equip.

professional practices uzina v.(a unei inventii brevetate) prior use ~ finala — (utilizarea umii produs de cdtre beneficiarul final) end use ~ neautorizata . (fabricu) factory. practice of trade.metal works.f.f.ordinary/usual/fair wear and tear ~ prin frecare . wear (and tear). iron and steel plant uzual adj.commercial custom/ usage.) usucaption. usucapio. 1.UTI-UZU 359 ~ anterioara .m. commercialism uzante ale profesiunii .(a marfwilor in limpid transportului) wear by chafing .(comparator frecvent al unui produs) heavy user uza v. (stabilirea termenului de platd pentru cambia ce trebuie achitatd intr-o tard strdind. usucapion. capital consumption ~ morala . user ~ final . mod de dobandire a proprietdtii imobiliare prin efectui unei posesiuni prelungite de bund-credinta) (dr.(deprecierea capitalului fix ca urmare a progresului tehnic) obsolescence ~ normala .f. to use.f.(pierderea treptatd a caracteristicilor tehnice si functionale ale bunurilor de capital fix.) life interest uzufructuar adj. beneficial ownership/interest ~ viager .n.supply plant ~ metalurgica . (dr.waterworks ~ electrica . potrivit practicii uzuale comerciale) usance ~ a portului . urmare a folosirii lor in procesul de productie) depreciation.r. trade custom/usage. to utilize v.m. to tool uzina s.(beneficiarul final al unui produs) end-user ~ frecvent . beneficial owner uzura s. practice.) usufruct. plant.(dr. acquisitive prescription uzufruct s. works.power station ~ furnizoare . to wear uzanta s. (prescriptie achitizivd.i. usufructuary.unauthorized use utilizator^. (intreprindere} enterprise ~ constructoare de ina$ini machine/engineering works ~ de apa . custom 2. (reguli de comportament comercial rezultdnd din institutionalizarea practicilor de afaceri) usage.t.custom of the port ~ comerciala . attrition ~ fizica . wearing. customary uzucapiune s. usufructuary s. usual. to make use of.

dining/restaurant car valabil adj. (parla. shop with a large custom vagon s.sum insured/of insurance ~ a unei proprietati imobiliare (minus suma ipotecilor) equity ~ a vanzarilor pe piata interna home sales ~ a venitului .) validity. judiciara) vacation. (loc frecventat de clientele!) place of great resort.n. (despre un post. (SUA) street car.ru. validity valid adj. availability.) good custom.platform waggon. (dr. in vigoare) valid. truck. un argument etc.bonded value ~ a monedei — (puterea de cumpdrare a monedei unei tdri) value of money.f. (universitara. 1.v vacant adj. (despre monede) current.) vacant. (corn.f. holiday(s). value.menta. available.tank waggon/car ~ de calatori .) valid 2. (dr. to validate. 1. good. good valabilitate s. coach.part truckload ~ -platforma .mail van/car ~ -restaurant . (a ratified) to ratify. money value ~ a politei de asigurare .cisterna . (a unui bilet. (platforma) truck 2. (despre un titlii.parcel car ~ de dormit .income value ~ actuala .sleeping car ~ de marfa . (pret) worth ~ a activelor .refrigerated waggon ~ incomplet . available. car. railway carriage. prosperous business. un Joe etc.t. effectuamess. \. (autentic) authentic 3. (SUA) freight car. (SUA) flatcar ~ -platforma pentru transportui animalelor vii . effectual.cattletmck ~ -platforma pentru transportui bu$tenilor .(goods) waggon.timber tmck ~ plin/complet . (post vacant) vacancy vad s. passable. effective.truckload ~ postal . in vigoare) valid valida v.f. (de mar/a) waggon.asset value ~ a activelor pe actiune . (despre un post) void 2. (acoperif) van. mosteniri) abeyant a deveni ~ — (despre un post) to fall in vacanta s. 1. (de tramvai) tramcar. (fard proprietar. (un document) to authenticate valoare s. lorry. (SUA) carload ~ .present value ~ adaugata — (diferenta dintre incasdrile totale ale unei firme din vdnzarea produselor si a serviciilor si . a unui pasaport) availability.n. force 2.railway coach/car ~ de coletarie/mesagerie .) (activ. (incdrcdturd) waggon load. trolley(car) 3. (valabil. (despre bilete) valid. freighter ~ frigorific . judiciara) recess 2. despre buiuiri.(valoarea contabild totald a activelor unei societdti impartitd la numdrul de actiuni comiine emise) asset backing/value per share ~ a marfurilor nevamuite . 1.

tax/taxable value ~ furnizata .commercial/sales/ market value ~ compensata .insurance value ~ de cumparare .) interest at risk ~ in uz — (yaloarea unui teren sail a unei cladiri pe piata.(cont.(asig.contract value ~ convenita .purchase value ~ de inventar .value in account ~ in rise .(a politei de asigurare) agreed value ~ de amortizare/rambursare redemption value ~ de asigurare .customs/tariff value ~ in ziua primirii .exchange value ~ de sistare — (a unei activitdu de afaceri) break-up value ~ declarata .(a unei polite de asigurare) surrender value ~ de rentabilitate .average/mean value ~ neta . a unui produs etc.value in earning power ~ de revanzare .insurance/insured value.(asig. amount of insurance ~ bruta .) net realizable value .hypothecation value ~ de piata .inventory/stocktaking value ~ de ipotecare .(in vama) declared value ~ economica .economic value ~ efectiva/reala .(a unui titlu de valoare) investment value ~ de rascumparare .net value.estimated/appraised value ~ extrinseca .end value ~ fiscala/impozabila . (valoarea unei societdti reprezentdnd activele totale minus pasivele totale) net worth. dacd se pdstreazd aceeasi destinatie si aceleasi dotdri ca in momentui vinderii) existing-use value ~ in vama .maximum/peak value ~ medie -.gross value ~ bursiera .stock exchange/market value ~ capitalizata/de randament (yaloarea actuald a unui activ calculatd prin capitalizarea beneficiilor sale viitoare cu ajutorul unei rate determinatd de capitalizare) capitalized income value ~ comerciala .full value ~ locativa . owner's equity ~ neta a profitului .value given ~ intrinseca .market value ~ de plasament/portofoliu .extrinsic value ~ facturata .) annual value ~ asigurata .VAL-VAL 361 pidtile fdcute cdtre furnizori) added value. luatd ca baza de calcul a impozitelor) (fin.invoice/invoiced value ~ finala .(a uniii activ.effective value ~ estimata .(a unei monede.resale value ~ de schimb .value here and there ~ contabila .value day of receipt ~ intreaga .net profit value ~ neta actualizata .book value ~ contractuala .rental value ~ (locativa) impozabila . value added ~ anuala .rat(e)able value ~ maxima .(cont.) net sound value ~ neta realizabila .) intrinsic value ~ in cont .) net present value ~ neta in stare buna .

f. to render profitable/valuable. in problemele de alocare a capitalului. (de:.international currency. money.iaai iiiult 'leclti.freely convertibie currency ~ inixta .mult .unstable currency ~ internationala .totala .o outvalue 1 ". (o rnla^tind.aggregate value ~ unitara (coeficient care exprimd valoarea totala a unei anumite productii comerciale.(terenuri.362 VAL-VAL ~ nominala .set value ~ primita . to be worrh. precious valutar adj..(stipulatd in contract) contract currency ~ de cont . foreign exchange ~ blocata .i.(formula pe o cambie) received value ~ ramasa . (de^euri) to recover valoros adj.l. imobile etc.^^r-HQr /^'li'fiivte s^ot '''lUTRnrv .€?i ii'. un teren viran) to reclaim.) residual value.t'4.brand values ~ imobiliare -. valuable.hard currency ~ instabila . currency.to be worils liilie valorifica v.) real estate/property ~ mobiliare . (foreign) currency.pre wim) to exchange for '.fair market value ~ reziduala — (yaloarea rdmasd a unui activ depreciable) (cont.remainder value ~ reala .»"i. to make good use of.t.putsn .reserve currency ~ efectiva . o bancnotd sau o monedd metalica) nominal/face/par value ~ practica — (a unui produs raportatd la utilitatea sa pentru om) value in use ~ prescrisa/ceruta .(sumd exigibild inscrisd pe un titlu..) salvage value .. •.soil ciirrency pentru di.(formatd din monede de dijerite metale yi bancnote) mixed •'inTcncy ••• fiecoRv^irtlbija . to turn to good account. impdrtitd la •volumul acesteia} unit value •~ viltoare — (a iinei sume de bani cu dohdnda compusa) future value valor! ale marcii .. valuta s.effective currency ~ forte . {yaloarea unui activ de capital la sfdr^itui perioadei specificate.io be wonli misch -.account currency ~ de referinta .. intr-o perioadd determinatd de timp.{valuta forte infunctie de care se stabileste paritatea unei monede mai slabe) anchor currency ~ de rezerva . world money ~ liber convertibiSa .(valuta a caret schimbare intr-o altd valuta este interzisd) blocked currency ~ -cheie — (valuta folositd ca termen de referintd pentru monedele satelite) key currency ~ comerciala — (folositd in schimburile comerciale Internationale) trading currency ~ contractuala ..actual/real/true value ~ reala de piata . movables.(titluri de valoare tiegociabile pe piata financiara) movable assets. negotiable instruments Ysiora v. ea reprezintd pretui actual pe piata al unui activ la mdna a doud) {fin.

customs. to charge custom duties for.f. fluctuation ~ a cererii . realizable a fi greu ~ .(fdcute mdrfii de vanzdtor) sale by description ~ contra numerar/cu plata in numerar .sale for future delivery ~ de actiuni pe o piata in crestere {dacd cresterea atinge un anumit nivel) (bur.) clearing.f. administratie) customs. vendible. pi.sale on trial ~ de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) si inlocuirea lor cu altele de clasa inferioara . searcher vandabil adj.) averaging out ~ de albituri/panza de in . 1. (bani intr-un cont) to pay in varsamant^. sediu) custom(s) house 2.f.) to clear vamuire s. variation.to be hard to sell. (fluctuant) fluctuating variatie s. to sell off readily.t. hunter ~ de capete — (agentie sau persoand specializatd in gdsirea fi recrutarea de manageri cu experientd sau personal cu inaltd calificare) headhunter ~ de posturi/functii .. sale for cash ~ cu amanuntul/in detaliu . toll.demand variation ~ a preturilor .sold-out vanzare s.n.direct sale/selling -•' fara acoperire . sal(e)ability.conditional sale... (mar.{de actiuni sa" . vendibility.i.trading down ~ din disponibil . v.VAM-VAN 363 vamal adj. sal(e)able. ex bond varsa v. clearance vamuit adj. customs officer. merchantable. customs vames s.t.spot sale ~ din fabrica .distress sale/selling ~ a marfurilor neridicate la termen {din vama) rummage sale ~ agresiva/in forta . vama s. (institutie. (cladire. collector of customs.cash sale. to be quick of sale vandabilitate s. Sdic.factory sale ~ directa/fara intermediari . sold ~ in magazin/cu amanuntui . {taxa) duty. payment ~ la darea comenzii . unsteady. duty-paid.wholesale sale ~ combinata . changeable.(insotitd de publicitate agresivd/zgomotoasd) hard selling ~ angro . (mar.price variation/ fluctuation vamui v.t. semis^ ~ a bunurilor sub sechestru . (instabil) unstable.office hunter vandut adj.m.to command a ready sale. variable.payment order vanator s.white sale ~ de articole ieftine prin introducerea lor intr-o linie de produse scumpe .m. to vary.(plasarea produselor complementare unele Idngd altele in magazin) cross selling ~ conditionata .trading up ~ de articole ieftine $i de calitate inferioara — (pentru a asigura volumul de vdnzdri) trading down ~ de proba . to go off slowly a fi usor ~ . to change variabil adj. marketable.retail/ across-the-counter sale ~ cu livrare la termen .f. charging custom duties for.across-the-counter ~ in totalitate . {de cumpdrarea altui produs) tie-in sale ~ conform descrierii . marketability varia v.f.

} sale for the account/settlement ~ lenta .364 VAN-VAR inca) (bur. peddler.newsagent ~ ferm . (in magazin) shop assistant.net sales ~ prin telefon .heavy sales ~ nete .indirect sale ~ publica . saleslady. shopgirl.firm seller ~ in posesia marfii .voluntary sale vanzari masive .) wash sale ~ fortata/nedorita . (pe stradd) street/pavement/ kerb trader ~ de ziare/reviste . shop assistant vanzator s.la inventar .f.ready/quick sale ~ silita .credit sale.(impreund cu unul solicitat) third-line forcing ~ ieftina .(a actiunilor in scopul obtinerii de lichiditdti pentru plata unor datorii) (bur.sacrifice sale . salesgirl.auction sale.(bur.(a mdrfurilor) sale on arrival ~ la termen . auction sale ~ rapida/u$oara .) forced selling ~ fortata a unui produs greu vandabil .f.slow sale ~ neagresiva/prin reclama persuasiva .) undisclosed seller varsta s.(prin licitatie) compulsory sale.instalment rate '. short sale.soft selling ~ ocazionala .) selling short.stocktaking sale ~ la licitatie . salesclerk 3.sale by sealed tender ~ pe credit .seller in possession ~ marginal .fictitious sale.telephone selling ~ speculative .(ale cdrui cheltuieli sunt egale cu venitui obtinut din vdnzdri) marginal seller ~ nenominalizat . vendor 2.In rate .public sale. saleswoman. sale by auction ~ la sfar§it de sezon . shopman.(in cazul unei polite de usigurare de viatd) (asig. salesman.sale by/on sample ~ pe baza de oferta inchisa .(metodd de marketing prin care unele produse sunt expediate prin postd potentialilor clienti fdrd ca acedia sd Ie fi comandat) inertia selling ~ in comision . to expose/to offer for sale vanzatoare s.m.(lichidare) clearance sale ~ inertiala .) age admitted . age ~ admisa .forward/time sale. sale on credit ~ prin intermediar . shorting ~ fara garantii — (privind starea mdrfii) sale as seen ~ fictiva .speculative selling a pune in vanzare .pedlar. (prin hotdrdre judecdtoreascd) sale by order of the court ~ (silita) pentru neplata impozitelor tax sale ~ voluntara .end-of-season sale ~ la sosire .sale by private treaty ~ pe baza de mostre . seller.sale by/on commission ~ in pierdere .occasional sale ~ particulara/prin buna intelegere private sale ~ pe baza de acord privat . (pentru a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.to put on the market. huckster. (in cuvinte compuse) monger ~ ambulant . 1. (bur. to put up for sale.

f.(pbtinut din activitatea normald de exploatare) ordinary income ~ pasiv . (mare in munca) seniority ~ -limita/de inlocuire . dobdnzi. to verify. in unitati monetare la puterea lor de cumpdrare curenta) nominal income ~ obisnuit/curent/fix .passive income ~ permanent .revenue from land ~ impozabil . pi.) transfer income ~ din activitatea curenta .fee income ~ din diverse surse .retiring/pensionable age vechime s.commercial vehicle/car venit s.operating income ~ din inchirieri . to check up.annual revenue.taxable/assessable income ~ in natura . proceeds ~ activ .small income.(din salariii) active income ~ anticipat .discretionary income ~ disponibil — (yenitui personal dupd plata impozitelor) disposable/available income ~ financiar . pittance ~ national .tax/inland revenue ~ fix .«. annual/ yearly income.pensii.permanent income ~ public . (registre contabile) to audit .rental income ~ din salariu . vehicle. conveyance ~ comercial/utilitar .n.income in kind ~ marginal . (al statului din taxe §i impozite) revenue. profit) receipts.transitory income ~ net .(a unui utilaj) replacement age vehiculj'. respectiv a unei unitati din toti factorii de productie implicati.(rente.fixed income ~ funciar .real income ~ real tinand seama de inflatie income adjusted for inflation ~ suplimentar . (pbtinut din exploatarea unui teren) purchase ~ brut . ajutoare de ^ornaj etc.notional income verifica v.miscellaneous income ~ din exploatare . (a controla) to control.net income ~ nominal .expected income ~ anual . dobdnzi etc. (incasdri.earned income ~ discretionar .VAR-VER 365 ~ de pensionare .(dividende.public revenue ~ real .regular income ~ ocazional .perquisite ~ ordinar . (a examina) to examine.supplementary income ~ supranumerar .national income ~ nemuncit .gross income ~ de transfer — (yenituri specifice formate prin procesul de redistribuire a venitului national .t.ordinary income ~ din comisioane .supernumerary income ~ teoretic/imaginar . {in munca) length/years of service.(yaloarea totald a vdnzdrilor impdrtitd la numdrul de unitati vdndute) average revenue ~ mic/redus . dividende) investment/unearned income ~ nepermanent .) financial income ~ fiscal . din toate resursele atrase ^ifolosite) marginal revenue ~ mediu . income.(exprimat in preturi curente.(sporul de venit obtinut prin folosirea unei unitati suplimentare dintr-un factor de productie.

. to bargain away ~ in magazin .new wine ~ rosu .inspector of weights and measures veritabil adj.m.to come into effect/force.tart/sourish wine ~ alb .to sell cheap ~ in pierdere . controller. force a fi in ~ . checking.to sell off.f.n. to become effective.(la monetdrie) to pound verificare s.hock ~ duice .m. life. to take effect a pune o lege in ~ .(ordinary) table/dinner wine ~ de Porto .366 VER-VIN ~ greutatea monedelor .. vice-president. reverse via prep.sweet wine ~ fiert .(dr.i.red wine ~ sec .t.(unei mdrfi) inherent vice vigoare s.to sell at a loss/sacrifice. pure.to sell by weight ~ la licitatie .mulled wine ~ frantuzesc . (al unui comitet.) flaw ~ inerent . (dr. (examinare) examination.to wholesale.to sell over the counter ~ in vrac . (control) control. verification.sparkling wine ~ tare . via viager adj. wine ~ acru .to sell short ~ ieftin . fmanciara) auditing ~ a respectarii legislatiei in vigoare compliance examination ~ a titlului de proprietate examination of title verificator s.to sell at a profit ~ cu reducere/rabat .to retail. al unui consilhi) vice-chairman. check.to sell at/by auction. back.vintage ~ de masa . to clear off ~ la pret scazut ..claret ~ gol . (contabild.old wine vinde v. (nefalsificat) unadulterated.to sell for spot delivery ~ fara acoperire . to sell (by) wholesale ~ contra numerar .to run a intra in ~ . to sell(by) retail ~ cu comision . checker. to sell.white wine ~ de calitate .to sell at a low price .to sell in bulk ~ intregul stoc .. to sell ~ angro/cu ridicata . to auction (off) ~ la solduri . (revizor contabil) auditor ~ de masuri si greutati . to discount ~ de proba . deputy chairman viciu s.to sell at a discount. vice ~ de forma .dry wine ~ spaniol .m.) effect.to sell on commission ~ cu profit . genuine.to sell for cash ~ cu acoperire .to sell for delivery ~ cu amanuntul/in detaliu .f. holidaymaker vms. (autentic) authentic verso s. vicepresedinte s.sherry ~ spumos .port (wine) ~ de Rin .to sell out ~ la greutate . real.) to vend v. veritable. (dr.to sell on trial ~ din disponibil . checkup. to sacrifice.strong wine ~ vechi . a fi de vdnzare) to sell v..n.r. inspector. lifelong.neat/unadulterated/undiluted wine ~ nou .n.to give effect to a law vilegiaturist^. (a face vdnzare. verso.

f. shopwindow.to sell by/on sample ~ pe credit . pi.to sell below cost ~ surplusul de titluri de stat . viticulture. show. transfer (of funds) ~ bancar . visa ~ consulara . (bani) to transfer virament s.consular visa ~ de intrare .to overfund a se ~ bine/usor .f. showcase. winegrower viticultura s.bank transfer vite s.t. cattle ~ cornute .to sell well/readily. (apune o vizdpe} to visa viza s.n.(deceit se poate livra sau existd in stoc) to oversell ~ marfuri in expeditie .transit visa ~ turistica .t.store cattle ~ de rasa . to go off/through. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass . vinification.inventory turnover viticultor s.f.) to sell afloat ~ pe baza de comision . velocity ~ comerciala/de exploatare .) commercial/schedule/operating/ operational speed ~ contractuala .tourist visa vizita v. vinicultural vinicultura s. speed. viniculture vinificatie s.to sell dear ~ sub pretui de cost .{mar.contract speed ~ de rotatie .homed cattle ~ de carne . window case viza v.to sell on commission ~ pe baza de mostre .to sell on credit ~ scump .m.small cattle ~ vii .entry visa ~ de tranzit . • viniculturist. winegrowing vitrina s. to undercut ~ mai mult . (o proprietate.f.VIN-VIZ 367 ~ la pretui sau cursul eel mai avantajos .t. to break.(un articol vdndut pe cartela} to deration ~ mai ieftin/sub pret .f.to sell forward ~ liber .accounts receivable turnover ~ de rotatie a stocurilor .draught cattle ~ mici/marunte . window. to find a ready market a se ~ cu . (din punctui de vedere al veniturilor) income velocity of money ~ de rotatie a debitorilor .asset turnover ~ de rotatie/circulatie a banilor velocity of circulation.f. (SUA) velocity of money ~ de rotatie/circulatie a banilor in economic .t. ofrontiera) to trespass vira v.(din punctui de vedere al cheltuielilor) transaction velocity of money.to sell at best ~ la termen . (in interes profesional. (legea) to infringe.(rate of) turnover ~ de rotatie a activelor . to pay a visit to.blood/breeding stock.to undersell. de afaceri) to pay/to make a call on.(categoric de marfa) live cattle viteza s. shop front. pedigree cattle ~ de tractiune .(mar. wine preparation/making/production viola v.f. to visit.to go for a se ~ mai bine sau mai scump (decdt altd mar/a) to outsell vinicol adj.

(a navel) homeward voyage ~ de predare .coastal/coasting/ coastwise/domestic voyage ~ de inapoiere . trip. tour.tour ~ in strainatate .(vote by) ballot. freight traffic membni al consiliuliii de administratie) cumulative voting ~ de blam . volume.(mar.ocean voyage voiaj a v.to go to the poll(s).(a navel la expirarea termenului de navlosire) delivery voyage ~ de marfuri transportate pe mare maritime/seaborne traffic ~ de munca .i. (SUA) salesman volum s. travel. (votare) voting ~ consultativ .(la adundrile sindicale) block vote ~ secret .daily turnover ~ de marfuri transportate .(metodd de vot care permits voturi multiple pentru un ~ in balast .368 VIZ-VOT vizita s. (pe apd sail in aer) voyage.volume of imports ~ al schimburilor comerciale volume of trade . (pe mare) to voyage voiaj or s.show of hands ~ reprezentativ .volume of exports ~ al importurilor . cdnd numdriil votiirilor pro si contra este egal) casting vote ~ deschis .(mar. 1.consultative/advisory vote ~ dus-intors .volume of work ~ de vanzari ale articolelor de consum curent .n. (profesionald.actual market volume ~ total al productiei . visit.universal suffrage a avea ~ deliberativ .size of the capital ~ al exporturilor . to journey.f.(la adunarea actionarilor) proxy ~ prin ridicarea mainii .round voyage/trip. to tour. vote.) foreign/ outward voyage ~ oceanic .card vote ~ prin reprezentare .contract voyage ~ de cabotaj .repeat purchase sales volume ~ efectiv al pietei .extent of business ~ de marfuri operat zilnic .m. to go touring. afaceri) (official) call voiaj s. to travel.vote of confidence ~ decisiv — (al presedintelni iinei adundri. traveller.vote of censure ~ de incredere .open vote ~ prin delegat/mandat . capacity. (carte) volume 2. to vote a proceda la ~ .cargo performance.n.commercial traveller.al transportului de pasageri passenger traffic ~ de afaceri . suffrage. out and home voyage ~ fluvial — river voyage ~ cu majoritatea ceruta .to take the vote .(de doud treimi) qualified vote ~ cumulativ . (mdrime) size ~ al capitalului .) ballast voyage ~ in circuit .total volume of production \ots.to be entitled to speak and vote a lua parte la ~ . (pe apd sail in aer) voyager ~ comercial .n. (pe mare) sail ~ contractual . poll ~ universal . {in special pe uscat) journey. secret ballot/voting.

to carry v.specialized bulk carrier ~ standard . dry bulk carrier. 00 carrier ~ specializat .m. voter •vracs.n.to elect as member of parliament ~ prin ridicare de maini . (pentru) to vote (for). (minereu-marfun solide in vracpetrol) ore-bulk-oil carrier.pentru marfuri uscate §i lichide bulk-cum-oil can'ier ~ pentru minereuri $i produse petroliere .i.n.to pass the budget ~ pentru parlament . bulk vrachier s.VOT-VRA vota v. to give one's vote. to vote. (navd pentru transportiil marfurilor in vrac) bulk cargo camer/ship/vessel. oil-bulk-ore carrier. OBO carrier ~ mixt .general-purpose/ universal bulk carrier . bulk freighter/trader 369 ~ combinat . (in parlament) to come to a division ~ bugetui .(miner en-petrol sail carbune-minereu ^i minereu-marfa in vrac-petrol) combined/combination bulk carrier.bulk-cum-ore carrier ~.standard bulk carrier ~ universal . (a alege) to elect.(lemne-marfuri in vrac) log-cum-bulk ~ pentru marfuri in vrac $i minereuri .ore-oil carrier. (impotriva) to vote (against).t. to poll for. (im proiect de lege in parlamenf} to pass.to vote by (a) show of hands votants.

w .

warant s. transmisibil si negociabil. to xerox Y yankei s. n. watt-hour wattormetru s. §i pentru obtinerea de credite in conditii de gaj) warrant wattmetru s. watt-hour meter x xenodolari s. {titluri de valoare pe piata americand. eliberat de antrepozitui in care acestea sunt depuse. (recipisd §i titlu de proprietate asupra mdrfurilor. wattmeter wattora s.n.m. pi.n.m. actiuni ale companiilor americane} Yankees . (dolari pe piete xerox s.f. servind ca titlu de valoare.t. pi.m. xerox strdine) xenodollars xeroxa v.

) demurrage/ overlay days ~ de gratie . (din cursul sdptdmdnii.work-day unit ~ nelucratoare .working/ business/black-letter day.) running days ~ de contrastalii .market day .(ultima zi in care titularul unei optiuni poate decide dacd o pdstreazd sau mi) (bur. day. \.{mar.cumulative days ~ curgatoare . (pentru band) bank holiday zile consecutive .petroleum deposit. (la termometru) zero. (a mdrfurilor cumpdrate prin licitatie la bursa de mdrfuri) prompt day ~ de plata trimestriala . (in matematicd) zero.pay gravel ~ de carbuni .) declaration day ~ de depunere .(bur.(inchisiv duminicile §i sdrbdtorile legate) consecutive days ~ cumulative .) account/settlement/settling day ~ de plata — (a salariului) payday. oil field zero num.maturity date . moment pdnd cdnd un debitor are termen legal pentru a-si achita datoria scadenta) legal day ~ libera .quarter/term day ~ de report .) contango/ continuation day ~ de declarare a numelor (cumpdrdtorilor) (bur) name/ticket day ~ de declaratie .holiday.(bur.(a declaratiei vamale) day of entry ~ de tnchidere a situatiilor financiare .z zacamants.legala . off day ~ lucratoare/de lucru . ore bed ~ de petrol . (la telefon) o. s. (in sport) nil.de targ..(cdnd magazinele sunt inchise dupd-amiaza) early closing day ~ de contango .coal deposit ~ de minereuri .n.ore/mineral deposit.(pentru plata unei datorii scadente) days of grace ~ {de lucru) pierdute .{din cauza iinui conflict de mimed) lost days . workday. (data) date ~ calendaristica .(pentru un audit) cut-off date ~ de lichidare/reglementare .f.calendar day ~ cu program scurt .n.carry-over day ~ de sarbatoare .(in trei schimburi) working day of 24 hours ~ -munca . weekday ~ lucratoare cu ore suplimentare long day ~ lucratoare cu program esalonat/Ia ore diferite . (punct de inghet) freezing point zi s. deposit ~ aluvionar cu continut industrial de aur .day off.nonbusiness/red-letter day. red-letter day ~ de scadenta .(zi completd care dureazd pdnd la miezul noptii.(alcdtuit de firme pentru a evita aglomeratia pe mijioacele de transport) staggered working day ~ lucratoare cu vreme favorabila weather working day ~ lucratoare de 24 de ore . fdrd sdmbdtd si dummied) weekday 2.(m contarea staliilor) {mar.

(cu plata datoriilor) to have no arrears. journalist. zone. (corespondent) correspondent zilier s.transit zone ~ deservita .374 ZIL-ZON ~ de stationare in port .agricultural area ~ bancara libera .f..(in largul coastei maritime apartindnd unei tdri) exclusive economic zone ~ inundabila .(de navigatie in largul oceanului) passage days ~ dupa prezentare . piscary ~ de proprietate comuna .f. area.valutare .French franc area ~ lirei sterline . zonation zona s. (monitor oficial) gazette ~ de anunturi/reclame .(in afara apelor teritoriale) customs (-enforcement) area/waters ~ portuara . (cotidian) daily (paper).) area of supply ~ economica exclusiva . region zona dolarului .harvest hand zonal adj.dollar area ~ francului francez .advertiser ~ de dimineata . transbordare a mdrfurilor) handling area ~ de pescuit . journal.trade paper/journal a da la ~ . pressman.(prima si ultima zi mi intrd in contarea timpului de operare) (mar. tariff zone zone de bord liber .(pe nn teren viran) greenfield site ~ de liber-schimb .suburban area ~ vamala .fishing area/ground/ place. payable area/zone ~ suburbana .sterling area zona afectata de criza . descdrcare.development/ enterprise zone ~ de dezvoltare industrial^ industrial estate/park ~ de expropriere .expropriation zone ~ de investitii directe .currency areas .free-trade zone ~ maritima . zonal.m.free banking area ~ comerciala/industriala .sea waters ~ maritima speciala/vamala ..to insert/to publish in a paper a da un anunt la ~ .flood zone ~ libera — (fdrd taxe vamale} free zone ~ libera de comert .pay area/zone. (news)paper. newspaperman.(in operarea navel} dispatch days ~ libere . offshore area/zone ~ de dezvoltare .) depressed area ~ agricola .to advertise in a newspaper ziarist s. journeyman ~ angajat la recoltat . (reporter) reporter.m. fish ground.morning paper ~ de seara .(in care navele de comert trebuie sa navigheze cu un anumii pescaj) freeboard zones •. newsman.(incdrcare. (cu evidenta contabila) to have one's books in perfect order ziar s. saracie etc.(formula pe o cambie) days after sight ~ economisite .{corn.(a unei nave In exploatare) port days ~ de traversada .free-trade area ~ de literal .customs area.navigation area ~ de operare .n.coastal area/zone.littoral area/zone ~ de navigatie .(intr-un bloc de proprietari} common element ~ de tranzit .) clear days a fi la zi .trading estate ~ costiera . day labourer/worker. zonare s.port area ~ (petrolifera) productiva . zone.evening paper ~ economic .(somaj.

) a anula. abandon ~ clause . 1. de mai sus ~ . (dr. bogat ~ to pay .(bur. suspendare temporară. (asig.abandon v. resurse 2. reşedinţă above adv.) 1.sus-numit ~ par . a desfiinţa abattoir s.(asig. a renunţa la (o acţiune judiciară) abandoned adj. peste paritate/valoarea nominală (despre acţiuni) ~ the line . mar. abater abbreviation s. (mar.navă abandonată abandonee s.in estate . (dr.t. in suspensie.încărcătura etc.principiul posibilităţilor de plată (impozite proportionate cu veniturile) able adj.) la bord.mărfuri abandonate (fară proprietar) ~ ship/vessel .) agent de asigurare (căruia i se cedează un bun asigurat) abandonment s. la/pe bord prep. competent. vacant. abandonat ~ goods .named . capabil.of action . (dr. deasupra prep. pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieşte pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s. peste adj. situaţie neclară to be in ~ .) supra pan.) clauza abandonului . a reduce. capacitate. (asig. calificat 2.deasupra liniei (termen contabil care se referă la anumite articole din contul de profit şi pierderi şi care apar deasupra liniei profitului net în declaraţia de profit şi pierderi. deasupra. mai sus menţionat/amintit. mar. pe navă abode s. solvabil .) capacitate legală ~ to pay principle . impozite etc. nerezolvat ability s.) a ceda (o proprietate pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală) 3. solvabilitate 3. a micsora (preţuri.) stare de suspendare. la/pe bordul aboardship adv. posibilităţi. (dr. a abandona (nova. 1.avut. frecare.renunţare la o acţiune judiciară abate v. fară stăpân (despre bunuri) 2.a ft pendinte abeyant adj.mentioned .(. şlefuire ~ of coin . abreviere abeyance s.solvabil aboard adv.) 2.bodied) seaman . domiciliu.marinar brevetat . 1.frecare/şlefuire a monedei asigurată în caz de . 1.menţionat/amintit mai sus ~ .t.) 2.

absenteist . în străinătate abrogate v. rezultând o diminuare a greutăţii) abroad adv.t. absenţă. absent 2. 1.(ca urmare a circulaţiei. a abroga (o lege) absence s. lipsă absentee s.

principiul accelerării (conform căruia nivelul unei investiţii variază proportional cu rata producţiei) accept v.monopoly .t. 1. transversal pe navă (mod de stivuire) abuse s.quality level . întrebuinţare excesivă 2.andosare necondi-ţionată .majoritate absolută .risk aversion . o ofertă etc.avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu altele datorită resurselor naturals.(asig. accelerare.abuz de încredere ~ of office .valoare absolută/intrinsecă (a unei monede.total loss . rezumat.) pierdere totală reală ~ value . a rezuma.abuz de functie acceleration s.of administrative authority . practică ilegală v. fapt care deter-mină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement .rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o anumită zi. abuz.) drept absolut . absorbţie.liability .absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arendă) -ownership . abuz. obligaţii) absorption s. total.16 ABS-ACC ~ landlord .t. abundenţă.majority . accept . toate plăţile viitoare devin imediat scadente) ~ premium . a fura ~ of account .) titlu absolut de proprietate . a sustrage. forţei de muncă etc.(fin. belşug. necondiţionat .(dr.t.interest .(dr.(dr. 1.t. a elibera. acceptabil . extras. prosperitate aburton adv. a accepta (o cambie.ownership .) obligaţie necondi-ţionată . a abuza de . a unui produs) absolve v.advantage . absenteism -rate . procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj.of confidence/trust .proprietate a unui absenteist absenteeism s.clauză de urgentare (care prevede că. urgentare ~ clause . dacă o datorie nu este achitată la timp.nivel acceptabil de calitate acceptance s. 1. absolut.. sumar v.extras de cont abundance s. a extrage esenţialul din 2. a dispensa de (datorii. acceptare 2.teoria abstinenţei abstract s. 1.) acceptable adj. surplus 2.primă pentru mărirea producţiei (acordată muncitorilor) -principle . a absolvi.monopol absolut .proprietate absolută . preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) abstinence s.) aversiune faţă de riscul absolut (sumă de bani la care un investitor poate renunţa ca alternative la o investiţie cu rise ridicaf) ~ title . bogăţie. abstinenţă ~ theory .abuz de putere .

(cambie acceptată/andosată banco.cont de accepte de o .) ~ account .

acceptant ~ for honour .) coliziune accidentală accommodate v. client 5. accidental .andosare de complezenţă ~ train .trial . .insurance .for honour .specifications .cambie de complezenţă . ajustare.persoană care a avut multe accidente accidental adj. creştere.acceptare pentru onoare .acceptare sub protest .predispus la accidente ~ . mar. 1.probă de recepţie-predare .repeater . a ajusta. 1. pe o navă etc.in case of need .acceptant sub protest (al unei cambii) accession s.norme de recepţie ~ supra protest . a potrivi 3.sampling . a amenaja (o navă pentru o anumită clasă de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4.accept.acceptare îrt caz de necesitate ~ in blank . pi. probă de accept (al unei cambii de către tras) accepted adj. accident .piaţa acceptelor . exprimată ca procent al numărului mediu de muncitori într-o perioadă determinate de (imp) accident s.eşantionare la recepţie. a împrumuta (bani) accommodation s. cont 3. notă de plată 4. acceptat ~ bill . împrumut ~ acceptance/bill/note .probă de recepţie (a unei nave noi).against documents .). acumulare ~ rate .prone .endorsement . cambie acceptată acceptor s.frequency rate . suplimentare. birou 2.acceptare în alb ~ market .certificat de recepţie . control statistic de calitate .norme de tehnica securităţii muncii ~ .bancă/oficiu de scont -certificate .asigurare împotriva accidentelor ~ prevention .collision . adaos.acceptare contra documente ~ bank/house .accept ~ delivery test . 1. amenajări (la bordul navei).acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest .rata creşterii (forţei de muncă.ACC 17 . a caza. loc (la hotel. socoteală 2. potrivire 3. calcul. a gazdui 2.(SUA) tren personal account s. factură.rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-muncă într-un an) .credit . cazare.(asig.t.

situaţie a cheltuielilor .titular de cont . dare de seamă ~ balance .management .director de echipă (unul dintre principalii manageri ai unei agenţii de publicitate. raport.manager . care conduce echipa însărcinată cu deservirea unui client) -holder .(bur.of expenses .bilanţ ~ book .siruatie.cont curent ~ day .registru contabil ~ current .management al contului .) zi de lichidare ~ director .administrator de cont .

a se acumula accumulation s. responsabil accountancy s. cunoştinţă.s receivable financing . acumulare 2.) conturi de creanţe.) rata testului acid (raportul active lichide .managementul achiziţiei acquisitive adj.cont de vânzări ~ s department .finanţare prin conturile de creanţe ~ s receivable turnover . (dr. contabilitate accounting s.standarde contabile ~ system . serviciu contabil .18 ACC-ACQ I ~ payee .recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor a sumeipe care o datorează) ~ of receipt .egalizare contabilă ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine . creditor ~ s receivable .dividende cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă) accurate adj. maşină de facturat şi contabilizat ~ period/year . corect. realizator (categoric de consumatori) acid adj.cost de achiziţie (al unei societăţi) ~ management .contabilitate. debitor . acid ~ test ratio .sistem contabil accretion 5. contabilitate ~ cost .i. animat de dorinţa de câştig . acumulare (mărirea valorii unui activ prin creştere naturală) accrual s.serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered .) 1.pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme) acknowledgement s. a creste. răspunzător. acumulare ~ of capital . achiziţie ~ cost . posturi tranzitorii ~ basis/concept . 1.în contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period .unitate monetară de cont ~ department .exerciţiu financiar ~ standards . 1. serviciu contabil ~ equation .exerciţiu financiar ~ reconcilement service . creştere (continuă).acumulare de capital accumulative adj. acaparator. (cont.maşină contabilă de calcul. cumulativ ~ dividends . creştere.(fin.viteză de rotaţie a debitorilor accountable adj.s payable . recunoaştere. exact -description .sales .cont remis . relaţii (de afaceri) acquisition s. strângător.contabilitate.metoda posturilor tranzitorii accrue v.) declaraţie autentificată.) conturi de datorii. confirmare (de primire) 2.(cont.descriere corectă/exactă (a unuiprodus într-o reclamă) achiever s. cer-tificat ~ of debt . evidenţă contabilă 2.(cont. pi.preţ de cost contabil ~ currency . acceptare 3.confirmare de primire acquaintance s.

.

acţiune judiciară ~ for damages .of Parliament .delegaţie.balanţă (comercială.ADJ. real.cont activ (de operaţiuni) ~ assets .populaţie activă ~ shares .) acţiune reală (pentru arestarea unei nave) active adj. dorinţă de acaparare. pe toată linia ~ . acquittance acquittance s.(bur. document 3. deasupra ~ .capital activ (active păstrate sub forma de bani sou sub oricare altă forma care poate fi rapid transformată m numerar) ~ circulation .the-counter . peste.) posesie de fapt ~ price .the-board tariff reductions .dosar activ/în folosinţă ~ income .lege ~ of war .(dr. (mar. o persoană) acquittal v.) cala-mitate naturală (termen contractual de navlosire şi conosament) ~ of grace amnistie. vândut în magazin/cu amănuntul ~ .circulaţie activă (bani aflaţi efectiv m circulate) ~ file .act de război acting adj. lege ~ and deed .administrator delegat.(mar. acţiune judiciară.venit activ/din salariu ~ law . chitanţă de plată (integrate) acre s.membru supleant ~ order . sete de câştig acquit v. acţiune 2. 1. proces .t.the-counter sales . achitare (de datorii). 1.comanditat ~ population .obligaţiune activă (CM dobândăfixă) ~ capital . acru (unitate de suprafaţă) acreage s.(fin. efectiv s. pi. graţiere .the-board -general.acţiuni active (frecvent tranzacţionate) ~ trust .act legal ~ of God .forţă majoră.) active productive (care aduc dobândă) ~ balance . interimar ~ manager . a achita (o datorie. legal.(asig.lege m vigoare .AD V 21 ACQ-ACT____________________ acquisitiveness s.reduced liniare de taxe vamale (redu-cerea cu aceleaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) ~ .predare reală/definitivă .(dr. actuals.preţ de cost efectiv ~ delivery .(bur.oficial. activ ~ account .acţiune judiciară pentru daune ~ in rem .market . achitare. act.) piaţă activă ~ money .comanditat action s.) tutelă activă actual adj. act.) pierdere reală ~ possession .) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor) .bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner .at law .bond . scoatere de sub acuzaţie 2. acţiune 2. mandat ~ partner . suprafaţă (calculată în acri) across prep. 1.loss .document juridic ~ in law .vânzări cu amănuntul act s. director interimar ~ member . de plăţi) activă . contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost .

(to) a se adauga la.~ tare . (in) a include.valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax .prima suplimentara de asigurare ~ risk .asigurare suplimentara ~ postage .) pierdere totala reala actuarial adj.calcul/evaluare actuarial(a) actuary s. adaugat .taxa vamala suplimentara ~ funds needed . flexibil ~ expectations . a pune la socoteala 3. aditional.fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance . estimatd in functie de mai multi factori) add v.perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile.) rise suplimentar ~ security .(asig. (up) a totaliza v. 1.value . a aduna.tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss . suplimentar ~ duty .t. actuar.garantie suplimentara . a face o adunare 2.taxa • pe valoarea adaugata additional adj. 1.suprataxa postala/de francare ~ premium .(asig. expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj. a adauga 2. actuarial ~ calculation . a contribui la added adj.i.

camet de adrese ~ commission .address s.label . amanare. a amana.t. sistematizare . anex . variabil ~ currency .i.t. a adresa ~ book . hotarare judecatoreasca ~ order . ajustabil.eticheta cu adresa addressee s.) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label . destinatar addresser s. a aranja.mostra reprezentativa ~ security . sentinta. a corecta. a evalua (daunele) adjustable adj. 1. fupon) a da o sentinta cu privire la. a sistematiza 2.t. a suspenda (o sedinfd) adjournment s. adresa v. corespunzator ~ sample .(dr.t. a ajusta.moneda elastica ~ rate mortgage . 1. judecare (a unui proces).) specialist compensator.eticheta colanta ~ stamp .garantie corespunzatoare adhesive adj.law . adeziv .) dispasor adjustments.) a determina. (asig. a rectifica 4.ipoteca cu dobanda variabila adjuster s.timbru adeziv adjective adj. a adapta 3. a se pronun^a asupra adjudication s. expeditor adequate adj. accesoriu. aranjare.declarare m stare de faliment adjust v.amanare sine die adjudicate v.(mar. (asig.) procedura adjourn v. a judeca (un proces). mar. suspendare ~ sine die . a da (o sentintd) v. adecvat. (asig.

2. adaptare 3. ajustare. rectificare (a .

) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s. acceptare.t.cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal .(SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism .) determinare.taxa de intrare . (dr. crestere. administrator 2. a contraface adj.) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order . (asig.(dr.cheltuieli administrative/de regie . mar.(asig.jurisdictie maritima ~ law .ADJ-ADV 21 unui cont) 4.(dr.curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v. a majora (preturi) 3. administrator admiralty s. gestionare. a falsifica. falsificare.balanta comerciala pasiva/deficitara .balance of trade . avansare (in functie) 2.) uzucapiune advertise v.) v. a anunta (in ziar.mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average .on bottomry . a avansa (bani) 4. gerare 2. a avansa (pe cineva) 2.) executor testamentar.informatica de gestiune ~ expenses/overheads .curve . reclama. a se majora (despre preturi) s. a promova (interese) v.drept maritim ~ mile . a face reclama/publicitate.avans in contul marfurilor .i.panou publicitar . anunt (in ziar etc.of estates . a da un anunt advertisement s.money .(cont.falsificare/depreciere a monedei advance v.budget .tribunal administrativ administrator s. mar. nefavorabil .t.tribunal maritim -jurisdiction . guvern ~ costs/expenses .navlu platit anticipat .of coinage . 1. intreprindere/afacere riscanta 2. a creste.to quotation . evaluare (a daunelor) 5.) ~ hoarding . ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj. falsificat. (asig. 1.acont. amiralitate ~ court . admitere . 1. advers. (platit) in avans . regulament de avarie comuna ~ account . 1. 1.i. arvuna . arvuna adj.control administrativ ~ data processing . contrafacut adulteration s. avans. (asig.freight . administratie.) dispasa.possession .t.) ordin de administrare (a unei societati insolvabile. la radio etc.(dr. intrare. acces 2.) cont de control/ rectificare ~ bond . mar. a creste. tutore.mila marina engleza admission s. 1. administrativ ~ control . acceptare . conducere. contrafacere . imprumut 4. administrare.buget deficitar . majorare (de prefuri) 3.against goods .avans de imprumut maritim adventure s. 1. a avansa (in functie) 2.acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5.) rise adverse adj. acont.fee .

t.) a navlosi.t. (mar. 1. consultativ ~ committee .t.) notă/scrisoare de avizare ~ of credit .t. a se afilia affix v.) afidavit. a primi ca membru.cercetări în domeniul publicităţii ~ standards .agency .de la data .22 ADV-AGE ~ rates . consultant advisory adj.) navlosi tor affreightment s. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s.anuar de publicitate ~ manager .media .. aviz ~ note . timbrul) afforest v.budget . a împăduri affreight v.confirmare a creditului ~ of delivery .alocare de fonduri pentru publicitate . problemă. afacere.(mar. 1. afaceri affidavit s.(com. a recunoaste ca filială v. fin. pi. (mar. sus-numit after prep. asociat.(com.appropriation . pe mare (referitor la mărfurile în expediţie) 2. a afreta affreighter s.figură simbolizând marca de fabrică sau produsul ~ directory . sub jurământ affiliate s.serviciu consultativ advocate s. semnătura.tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s.) aviz de expediţie ~ of shipment . avocat (pledant) affair s. publicitate . filială v. afretare afloat adv. după ~ date . (dr. (mar. depoziţie.) aviz de expediţie adviser s. a pune.L a se asocia. persoană care publică un anunţ/o reclamă 2.agent de publicitate . a afilia. advertorial (articol de fond.agenţie de publicitate ~ agent . consilier.) navlosire.mijloace publicitare ~ research . fâră datorii (despre o afacere) aforesaid adj.comitet consultativ ~ service .aviz de primire (la poştă) ~ of dispatch .şef al departamentului de publicitate . a aplica (ştampila.buget pentru publicitate ~ campaign/drive •*• campanie de publicitate ~ character . afiliat. ziar/revistă de anunţuri/reclame advertising s.standarde publicitare (ansamblu de norme etice şi legale) advertorial s.

vârstă .. mar.după prezentare ~ .preţ neoficial/după închiderea bursei ~ . împotriva ~ all risks .(asig.limită de vârstă (pentru pensionare) .(asig.~ .hours dealings . contra.tranzacţii neoficiale/după închiderea bursei .hours price .service.admitted .sight .) vârstă admisă (în cazul unei polite de asigurare de viaţă) ~ allowance/relief .sales service .reduced fiscale pentru vârstă ~ discrimination . serviciu postvânzare/de întreţinere .tax profit .) contra tuturor riscurilor age s.discriminare de vârstă (la angajare) ~ limit .profit impozitat against prep.

convenţie.contract de reprezentaţă ~ costs . reprezentanţă. convenit. 1. reprezentare ~ contract . agent.AGE-AGR 23 ~ profile . ordine de zi agent s. un sector industrial etc.entant 2.portofoliu agresiv (acţiuni păstrate în speranţa creşterii valorii lor pentru specularea ulterioară) ~ sales policy .) agio agiotage s.to sell . energic. activ ~ asset .planificare globală ~ rebate . acţionari şi creditori) ~ fee .and liquidated damages .price . mar. agenda.) agency s.factori de producţie aggregate adj. agresiv. factor ~ bank .macroeconomie ~ demand . a consimti. (fin. adept al reformelor agrare . a corespunde.terms .(bur.producţie globală/totală ~ planning .reform . a conveni 2. acord.costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea acţiunilor administraţiei pentru a verifica dacă aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere.bancă-agent (desemnată de un consorţiu bancar să administreze un împrumut sindicalizat) ~ s of production . 1.reformă agrară agree v.problemă de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese între acţionarii unei firme şi conducerea acesteia sau între obligatari şi acţionan) agenda s.comision de repre/entare ~ problem . înţelegere . agent.condiţii convenite/stabilite. termeni contractuali agreement s. total — analysis .convenţie de vânzare la .structură a varstei (angajaţilor dintr-o firmă.(asig.) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiţii) ~ supply . agrar s.) agiotaj agrarian adj.politică agresivă de vânzări agio s.cerere globală ~ output . global.preţ convenit/stabilit . stabilit . agenţie.) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare decât eel al pieţei) ~ portfolio .ofertă globală aggressive adj.i. reprez. a fi de acord.(com. a se potrivi agreed adj. (fin.) avarii acceptate şi evaluate .

agrobiologie .cooperative .inginer agronom .agrotehnică .engineering .zonă agricolă .unit of account .credit agricol ~ economics .machinery . agroindustrie .bank .bancă agricolă .chemistry .credit .exhibition .termen agricultural adj.utilaj agricol .cooperativă agricolă .expoziţie agricolă .imitate agricolă de cont agriculture s.agronomie .biology . agricultură 2. 1. agronomie agroindustry s. agricol ~ area .engineer .agrochimie .

24 AGR-ALL agronomist s. agronom agronomy s. agronomic aid s. ajutor, sprijin, suport ~ loan - împrumut de asistenţă ~ s to trade - ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare, de publicitate, asigurări, transporturi) air s. aer - cargo - încărcătură transportată cu avionul ~ carrier - avion de transport ~ consignment note/waybill - fraht aerian ~ - cushion vehicle - navă pe pernă de aer ~ mail - poştă aeriană airborne adj. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus, avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. aeronavă; avion; avioane airline s. 1. linie aeriană 2. pi. companie de transporturi aeriene airliner s. avion de linie airport s. aeroport airways s. pi. companie de transporturi aeriene airworthy adj. capabil de zbor aleatory adj. aleatoriu ~ contract - (asig.) contract aleatoriu alien adj. strain ~ duty - (mar.) suprataxă de pavilion alienable adj. alienabil - property - bun alienabil alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina alimony s. pensie alimentară, întreţinere all adj., adv. tot ~ - in - cuprinzând toate (cheltuielile, riscurile etc.), general ~ - purpose bank - bancă universală ~ rights reserved - toate drepturile rezervate ~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ - round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul economisit în ambele porturi (de operare) alliance s. alianţă allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare, repartizare 2. alocaţie ~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) repartizare a responsabilităţilor allonge s. alonjă (la cambie) allot v.t. a aloca, a atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2. parcelă, lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter - aviz de atribuire a actiunilor ~ money - vărsământ la atribuirea actiunilor ~ note - (mar.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares - atribuire a actiunilor allottee s. persoană căreia i se aloca/atribuie acţiuni etc. allow v.t. 1. a îngădui, a permite 2. a da, a acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s. 1. reducere; (com.) bonificaţie, rabat 2. alocaţie, ajutor (bănesc) 3. indemnizaţie 4. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.t. a raţionaliza (alimente)

ALM-AMU 25 almshouse s. azil pentru săraci alongside (mar.) adv. (acostat) cu bordul la chei; bord la bord prep, de-a lungul (bordului) ~ date - zi/data de acostare la dană ~ delivery - predare sotto palanco ~ ship - de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mărfli) to be ~ - a fi acostat alpha 5. alfa - coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a acţiunilor unei societăţi fărâ raportarea la indicele pieţei bursiere) ~ shares - acţiuni alfa (foarte sigure şi rentabile) alternate adj. alternativ v.t., v.i. a alterna - demand - cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ director înlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. alternativă adj. alternativ ~ offer - ofertă alternativă ~ payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec) ~ (use) cost - cost al unei decizii în detrimentul alteia always adj. întotdeauna, permanent ~ afloat - permanent în stare de plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in stare de plutire sau eşuat fără pericol ~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigură amalgamate v.t. a unifica (două societăţi) v.i. a fuziona amalgamation s. unificare, fuzionare amass v.t. a acumula, a aduna amend v.t. La îmbunătăţi, a ameliora; a corecta, a rectifica 2. a amenda (o lege) amendment s. 1. îmbunătăţire, ameliorare; corectare, rectificare 2. amendament amenities s. pi. înlesniri, avantaje (acordate angajaţilor în afara salariului) American adj. american ~ clause - (asig. mar.) clauza americană ~ depository receipt - certificat american de depozit (certificat emis de o bancă americană în contul unor titluri de valoare străine) ~ option - (bur.) opţiune americană (care poate fi exercitată oricând înainte de sfârşitul exerciţiului) ~ ton - tonă americană/scurtă amidships adj. la mijlocul (navei) amortization 5. (cont., fin.) amortizare; amortisment ~ schedule - program de amortizare amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza 2. a transmite, a transfera (o proprietate

inalienabilă) amount s. 1. sumă, total 2. cantitate; cuantum; volum; valoare v.i. (to) a ajunge la, a se ridica la ~ brought/carried forward - (cont.) report, sumă reportată ampersand s. semnul & amusement 5. distracţie ~ industry - industria distracţiilor/spectacolelor

26 AMU-APP - shares - acţiuni ale societăţilor din industria distracţiilor/spectacolelor analysis s. analiză, studiu analyst s. analist, specialist în analize anchor s. ancoră v.i. a ancora ~ and chain clause - (asig. mar.) clauza ancorei şi a lantului ~ currency - valuta de referinţă (valuta forte în funcţie de care se stabileşte paritatea unei monede mat slabe) anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2. taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj ~ charges/dues - taxe de ancoraj ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport - to trade - ajutor/sprijin pentru comerţ and conj. şi - company - şi compania ~ reduced - şi cu capital redus (cuvinte care apar după numele unei companii care, prin reorganizare, şi-a redus capitalul) animal s. animal ~ testing - testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. animatic (fragmentele in mişcare dintr-un clip publicitar televizat) annex s. anexă v.t. a anexa, a alarura announcement s. anunţ, anunţare ~ effect — efectul anunţării (gradul m care consumatorul realizează că plăteşte un impozit care este Indus m preţul de vânzare al unuiprodus) annual adj. anual ~ accounts - (cont.) conturi anuale/finale ~ general meeting - adunarea generală anuală (a actionarilor) ~ income - venit anual ~ leave - concediu de odihnă ~ percentage rate - rată procentuală anuală (a dobanzii) ~ premium - (asig.) primă anuală ~ report - raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return - situaţie anuală (a unei societăţi, cerută de registrul comerţului) ~ value - (fin.) valoare anuală (a unui activ, luată ca baza, de calcul a impozitelor) annuitant s. (asig.) beneficiar al unei anuităţi annuity s. anuitate ~ bond - obligaţiune perpetuă/fară termen/scadenţă ~ certain - (asig.) anuitate la termen

(serviciile

bancare,

de publicitate, asigurări, transporturi)

- insurance - asigurare cu anuitate antedate s. antedată v.t. a antedata anticipation s. 1. anticipare 2. plată anticipată; avans 3. (dr.) exercitare anticipată (dreptul unei persoane, care trebuie să primească un venit la o data viitoare, de a-şi exercita acest drept în avans) anticipatory adj. anticipat ~ damage - (asig.) avarie probabilă/anticipată antidumping s. antidumping anti-inflationary adj. antiinflaţionist ~ measures - măsuri antiinflaţioniste ~ trends - tendinţe antiinflaţioniste antitrust adj. antitrust ~ legislation - legislate antitrust apparent adj. vizibil, evident ~ damage - (mar.) avarie vizibilă

APP-ARB 27 appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare v.i. a face apel, a declara recurs ~ court - curte de apel to allow an ~ - a admite un apel to dismiss an ~ - a respinge un apel to hear an ~ - a judeca un apel appellant s. (dr.) apel ant appellate adj. de apel ~ court - curte de apel ~ jurisdiction - jurisdicţie de apel append v.t. 1. a anexa, a atasa (un document) 2. a pune, a aplica (o semnătură) appendix 5. apendice, supliment, anexă applicant s. solicitant (pentru o licenţă, un post etc.) application 5. cerere, solicitare - for quotation — (bur.) cerere de cotare - for shares - subscriere la acţiuni - form - formular de subscriere - money - vărsământ la subscrierea acţiunilor applied adj. aplicat, practic ~ economics - economie aplicată apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj a se adresa, a apela la appoint v.i. 1. a numi, a desemna (într-o functie) 2. a fixa, a stabili (un termen) 3. a dota, a echipa appointed adj. 1. numit, desemnat 2. fixat, stabilit 3. dotat, echipat ~ agent - reprezentant autorizat appointee s. persoană numită (într-o funcţie) appointment s. 1. numire, desemnare 2. functie; post 3. întrevedere, întâlnire 4. pi. amenajări, dotări; mobilier apportion v.t. a distribui, a repartiza (proportional) apportionment s. distribute, repartizare (proporţională) ~ of valuation - (asig. mar.) repartizare a valorii de asigurare appraisal s. evaluare, apreciere appraise v.t. a evalua, a aprecia appraisement v. appraisal appraiser s. evaluator, expert de evaluare; taxator appreciation s. (bur., cont., fin.) apreciere, creştere (a valorii unui activ) ~ surplus - excedent valeric (când valoarea de piaţă a activelor unei societăţi este mat mare decât valoarea contabilă) apprentice s. ucenic v.t. a da la ucenicie

apprenticeship 5. ucenicie appropriation s. 1. apropriere, însuşire 2. alocare, repartizare (defonduri) ~ account - (cont.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill - proiect de lege fmanciara (pentru alocaţii bugetare) ~ in-aid -^subvenţie, subsidiu approval s. aprobare, confirmare appurtenances s.pl. accesorii; furnituri arable adj. arabil s. teren arabil ~ land - teren arabil arbitrage s. arbitraj (valutar, de bursă, de schirnb etc.) ~ of exchange - arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s. specialist în operaţii de arbitraj arbitration s. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.) ~ agreement - acord de arbitraj

28 ARE-ASS ~ award - decizie de arbitraj ~ clause - clauză de arbitraj ~ court - curte de arbitraj ~ of exchange - arbitraj de schimb arbitrator s. arbitru are s. ar area s. arie, suprafaţă; regiune, zonă ~ manager - şef/responsabil de zonă ~ of supply - (com.) zonă deservită arrear 5. 1. datorie, restanţă; arierat 2. restanţă, rămânere în urmă ~ s of wages - restanţe salariale ~ s of work - lucrări restante arrearage s. arierat arrest s. arestare, reţinere, sechestrare v.t. a aresta, a retine, a sechestra ~ of ship - sechestru asigurător asupra navei arrival s. sosire ~ condition - stare (a marfurilor) la sosire ~ notice - avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform - peron de sosire - s and departures - (c.f.) sosiri şi plecări - s and sailings - (mar.) sosiri şi plecări arson s. (asig., dr.) incendiere premeditată article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol, paragraf, punct; pi. contract 3. articol (comercial), produs ~ s and conditions - caiet de sarcini ~ s of agreement - contract de angajare (pe o navă comercială) ~ s of apprenticeship - contract de ucenicie ~ s of association - statut (al unei societăţi) > ~ s of partnership - contract de asociere artificial adj. artificial ~ harbour - port artificial ~ intelligence - inteligenţă artificială ~ person - persoană juridică artisan s. artizan, meşteşugar as adv. la fel, tot atât de prep, ca • -at-fconr.jladata ~ customary - (com.) conform uzului ~ from - cu începere de la data ~ loan - cu titlu de împrumut ~ per advice - conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra - (cont.) în contrapartidă ~ seen - (com.) după cum se vede (fară nici unfel de garanţie pentru mărfurile vândute) ashipboard adv. la bord, pe navă ashore adv. la mal/ţărm; pe uscat

ask s. (SUA) preţ cerut v.t. a cere ~ price - preţ cerut (preţ la care un dealer va vinde acţiunile pe care le define) assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului v.t. a stabili titrul (unui metalpreţios) ~ mark - marcă de titru - master - expert (guvernamental) care declară un titru ~ office - laborator pentru analize de titru assayer s. chimist-analist (care determine titrul) assemble v.t. 1. a convoca, a întruni 2. a asambla, a monta assembly s. 1. adunare, întrunire 2. asamblare, montare 3. agregat, grup ~ line - line de asamblare/montaj ~ production - producţie în flux/pe bandă

ASS 29 ~ room - sală de întruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despăgubirilor etc.) 3. aimpune, a tax a assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil ~ damage - avarie evaluabilă ~- income - venit impozabil assessment s. 1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare (a daunelor) 3. (dr.) asesor asset s. 1. lucru util; calitate, însuşire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and liability statement - (SUA) bilanţ ~ - backed loan - credit garantat cu active ~ backing/value per share - valoare a activelor pe acţiune (yaloarea contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arată de căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping - lichidare a activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea activelor şi închiderea firmei, fie pentru lichidarea activelor nerentabile şi realizarea de noi investiţii înfirmă) ~ structure - (fin.) structura activelor - turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei societăţi şi activele ei) - s and drawbacks - avantaje şi dezavantaje ~ s and liabilities - activ şi pasiv ~ s side - (cont.) coloana activelor - s value - (cont.) valoarea activelor assign s. împuternicit, mandatar; cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a fixa, a stabili (o data, o sarcină) 3. a numi în (funcţie) 4. (dr.) a ceda, a cesiona assignable adj. cesionabil ~ debt - creanţă cesionabilă assignee s. (dr.) cesionar ~ in bankruptcy - judecător sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5. 1. alocare, repartizare 2. fixare, stabilire (a unei date, a unei sarcini) 3. numire (în funcţie) 4. (dr.) cesionare; cesiune ~ clause - (asig. mar.) clauză de cesiune ~ of copyright - cedare a drepturilor de autor ~ of debts - cesiune de creanţă assignor s. (dr.) cedent assistance s. asistenţă, ajutor (economic, tehnic etc.) assistant s. asistent; adjunct adj. subordonat; adjunct ~ accountant - contabil adjunct ~ manager - director adjunct associate s. asocial, partener v.i. a se asocia association s. asociaţie, societate

30 ASS-AUC assort v.t. a asorta, a aproviziona (un magazin) cu mărftiri variate assortment s. (com.) asortiment assurance s. asigurare (maritima sau de viaţă) asymmetric adj. asimetric ~ information - informaţie asimetrică (cu distribute inegală între participanţii la o'tranzactie) at prep, la ~ and from - (asig. mar.) la şi de la ~ arm's length - la distanţă/respect (despre o tranzacţie care nu se realizează între două părţi înrudite, cum arfi o companie şifiliala sd) ~ best - (bur.) la eel mai bun preţ ~ call - la cerere (despre o sumă depusă în bancă) ~ no charge - gratuit ~ or better - (bur.) la preţul specificat sau la un preţ mai bun ~ par - (bur.) la paritate/valoarea nominală ~ risk - (asig.) cu rise ~ sea - (asig. mar.) pe mare, în timpul navigaţiei ~ ship's rail - (mar.) la balustrada navei (formula dintr-un conosament care arată că responsabilitatea armatorului faţă de caric încetează când încărcătura poate fl descărcată)) ~ sight - la vedere (despre o cambie) ~ (the) market - la preţul pieţei athwartships adv. transversal pe navă ~ stowage - stivuire transversală (pe lăţimea magaziei) atomistic adj. atomist ~ competition - concurenţă atomistâV perfectă ~ test - testare fracţionată (a elementelor individuale care intră m componenţa unei reclame sau a unui ambalaj) attache s. ataşat (diplomatic) -case - servietă-diplomat attachment s. (dr.) arestare; sechestru attendance s. 1. prezenţă; frecvenţă 2. asistenţă, public 3. îngrijire; servicii ~ book - condică de prezenţă ~ time - timp petrecut la locul de muncă attest v.t. a atesta; a autentifica, a legaliza attitude s. atitudine, comportament ~ survey - analiză comportamentală (iniţiată de conducerea unei întreprinderi pentru a afla cauza relaţiilor necorespunzătoare dintre patronat şi

salariaţi) attorney s. 1. avocat 2. împuternicit, mandatar ~ - at-large - avocat cu drept de acces la toate instanţele - - at-law - avocat Attorney General - procurer general; (SUA) ministru de justiţie - - in-fact - împuternicit - special - avocat cu acces la o anumită instanţă attractive adj. atractiv (depre un preţ, o ofertă etc.) attributable adj. atnbuibil - profit - (man.) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector sau unui departament dintr-o organizafie) auction s. licitaţie v.t. (şi ~ off) a vinde la licitaţie ~ room - sală de licitaţie

AUC-AVA 31 ~ sale - vânzare la licitaţie auctioneer s. licitator audience s. audienţă ~ research - studiu de audienţă (a emisiunilor de radio şi televiziune) audit s. audit, revizie contabilă v.t. a verifica, a revizui (registre contabile) v.i, a face o revizie contabilă ~ committee - comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. cenzor, revizor contabil ~ s'report - raport al cenzorilor austerity s. austeritate ~ budget - buget de austeritate ~ poKcy - politică de austeritate autarchy s. autarhie autarky v. autarchy authority 5. 1. autoritate; drept; competenţă 2. pi. autorităţi, reprezentanţi ai puterii de stat ~ to sign - drept de semnătură authorization s. autorizare, autorizaţie ~ in writing - autorizaţie scrisă authorize v.t. a autoriza authorized adj. autorizat - agent - reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock - capital autorizat/nominal ~ depository - depozitar autorizat ~ signature - semnătură autorizată autofinancing s. autofmantare autograph s. autograf, semnătură originală ~ signature - specimen de semnătură automatic adj. automat - data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine - automat ~ stabilizers - stabilizatori automaţi (în teoria economică) ~ standard - (fin.) etalon automat - teller machine - easier automat (la banco), bancomat automation s. automatizare automobile s. automobil adj. auto; de automobil ~ insurance - asigurare auto automotive adj. auto; de automobil ~ engineering - construed e de automobile ~ industry - industria de automobile - shares - acţiuni ale societăţilor din industria de automobile ~ transport - transport auto ~ truck - autocamion autonomous adj. autonom ~ investment - irivestiţie autonomă (cheltuieli de investiţie care nu sunt induse de modificari ale nivelului

producţiei, ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s. 1. disponibilitate 2. valabilitate available adj. 1. disponibil 2. valabil ~ assets - active lichide, disponibilităţi average s. 1. (valoare) medie 2. (asig. mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a calcula media, a evalua în medie ~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.) dispaşor, expert de evaluare a avariei, lichidator de avarie ~ adjustment/statement - (asig. mar.) dispaşă de avarie comună, repartizare/ reglementare a avariei ~ agent - comisar de avarie ~ agreement - compromis de avarie ~ as customary - despăgubire a pagubelor de avarie „ca de obicei"

quality . a anula.agent de transporturi şi asigurări aeriene ~ insurance . reziliere ~ clause . evitabil.certificat de avarie .cost pricing .) mediere (tranzacţionare treptată/graduală prin cumpărarea sau vânzarea de loturi de acţiuni din acelaşi packet la date şi preţuri diferite) ~ down .determinate a preţurilor de vânzare pe baza costurilor medii ~ (due) date .scadenţă medie ~ loss .acţiuni ale societăţilor din industria aviatică aviso s.producţie medie ~ price .32 AVA-AX ~ bond . (mar.cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un anumit nivel) ~ out .clauza avariei ~ collection period .) avizo avoid v.asigurare aviatică ~ shares .contribuţie la avaria comună.vânzare de acţiuni pe o piaţă în creştere (dacă creşterea atinge un anumit nivel) ~ up .înclinaţie medie de a economisi .valoare medie averaging s.cumpărare de acţiuni pe o piaţă în creştere aviation s.clauză rezolutorie avoirdupois s.cost mediu (pe unitatea de producţie) ~ .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere -in .pierdere in avaria comună ~ output . a rezilia (un contract) avoidable adj.t.clause . sentinţă judecătorească. avoirdupois (sistem englez de unităţi de măsură pentru masa) award s.preţ mediu .costuri variabile avoidance s. aviaţie ~ broker . care poate fi înlăturat .(fin.tară medie ~ tax rate .înclinaţie -medie de a consuma ~ propensity to save .) perioadă medie de colectare (valoarea medie a conturilor de creanţe exprimată m zile) ~ cost .costs .probă medie ~ tare . (bur. decizie arbitrală (a unui . premiu 2.rata medie a impozitului ~ value . anulare.calitate medie ~ revenue .propensity to consume .venit mediu (valoarea totală a vânzărilor împărţită la numărul de unităţi vândute) ~ sample . compromis de avarie comună ~ certificate . 1.

restricţii bugetare severe v. la acorda (un premiu) 2. cunoaştere (a calităţilor unui produs de către consumatori) ax(e) s. o plată). a arbitra awareness s. a reduce drastic (cheltuieli.t. reducere drastică (a cheltuielilor).t. conştientizare. a hotărî (o penalitate. a da (o sentinţă).tribunal de arbitraj) v. bugete) .

acoperire a monedei backlog. a susţine. sprijinit (financiar) 2.) scrisoare de garanţie ~ load . restant v.comenzi vechi/restante ~ pay . financiar 2.stivuire incorectă/ne- . întârziat ~ integration . a postdata backed adj.speze restante ~ freight . înapoiat. backwardation bad adj. 1.t. 1.rău platnic ~ stowage-.to-back loan . (bur. sprijin.(mar.?.(mar.) transmitere/predare necorespunzătoare (a actiunilor) ~ paper .) bon de livrare backer s. a andosa (un efect de comerţ) ~ charges .baby boomers (generatia de consumatori născuţi în perioada următoare celui de-al doilea război mondial) back s.note . 1.of currency .) deport backwardization v.) cont de creanţe nerecuperabile ~ delivery .efecte de comert necorespunzătoare (care nu potfi onorate) ~ payer . rău. verso adj.obligaţiuni cu valaare nominală redusă (maxim 100 de dolari) ~boomers . susţinut.împrumut reciproc (aranjament financiar prin care două companii se împrumută reciproc m vederea operaţiilor de export-import) backdate v.) scrisoare de garanţie backwardation s.portofoliu de comenzi neonorate backward adj.încărcătură de înapoiere ~ orders . ajutor 2.) acoperire . andosant (al unui efect de comerţ) backhaul s.restanţă (de salariu) ~ .of debts . 1.debt . invers 2. (fin. 1. a sprijini (financiar) 2. bancher. andosat ~ bill .(bur.cambie andosată .(mar. andosator. restanţă .datorie neperformanta ~ debtor .(cont.debitor rău platnic ~ debts account .(mar. prost ~ claim . copil ~ bonds .integrare verticală (integrarea producţiei cu sursele de aprovizionare şi cu pieţele de desfacere) ~ letter .) navlu de înapoiere ~ letter .B baby 5. susţinător.reclamaţie/pretenţie nefondată ~ coin .monedă falsa .t.datorii acumulate ~ of orders . transport retur (cu con traîncărcătură) backing s.

t.caric/încărcătură în saci baggage s.poliţă de asigurare a bagaj elor .recipisă de bagaj e ~ declaration . a însăcui — cargo . sac. pungă v.corespunzătoare bag s. bagaj ~ check .declaraţie de bagaje (la vamă) ~ policy .

balanta comerciala ~ sheet .pescaj in balast ~ passage/voyage . a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for . balastare. deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5.) permis vamal de bagaje bail 5.t. bal.34 BAG-BAN ~ room .declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught .casa de bagaje ~ sufferance . (cont. taxa de balastare balloon s. 1. (§i -out) 1. a garanta pentru bailable adj. (mar. a elibera pe cautiune 2.caric/incarcatura in baluri . 1. eliberare pe cautiune 2.(cont.selectie ponderata bale s.fond mutual echilibrat (care investe§te proportional in actiuni comune. depunere (de marfuri) pe baza de contract. 1.sold reportat ~ due . depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s. ~ sample .) s. cautiune. a echilibra (un buget) ~ book .capacitate in baluri (a novel) ~ cargo . a balasta (o nava). balot v.balanta de plati ~ of trade . echilibrat ~ budget .a chezasui.plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui .t. a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic .registru de solduri ~ brought forward .caric/incarcatura complet(a) .of payments . imbarcare de balast 2.calatorie/voiaj in balast ballastage s.t.) bilant balanced adj. care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5.buget balansat/echilibrat ~ fund . balanta.balanta concesiilor . portarel bailment s. garant v.t.crestere echilibrata ~ (issue) load .) 1.balanta de conturi ~ of concessions . garantie 2. balon ~ payment . 1.marfuri in baluri ballast (mar.sold debitor ~ in/on hand . a balansa (un cont) 2. cantar 2.goods .(mar. balast v.) sold v. actiuni preferential §i obligafiuni) ~ growth .sold creditor ~ of accounts . act de depozit in garantie bailor s. a incarca cu balast ~ declaration .

depozit bancar ~ discount . 1.i.cliring bancar .clerk . a interzice. banca v.titluri de renta consolidata ~ balance . a depune la banca v.charges/commission . a prohibi bank s.carnet/livret de banca .cont bancar ~ annuities .t.accept/cambie bancar(a) ~ account .easier (de banca) ~ credit .sold in banca ~ book . interzicere.credit bancar ~ deposit .scont comercial ~ draft trata bancara 1 . a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill .imprumuf) ban s.comision bancar ~ clearing . a avea cont la banca 2. a fi bancher.t. interdic|ie v.

cont bancar ~ law . bancher 2. legislate bancara .nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition . insolvabil v.(dr. director de banca ~'s acceptance/bill .sindicat bancar -system.) concordat to go ~ .activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s.ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s.rezerve bancare ~ run . faliment.control al gestiunii bancii ~ guarantee .insolvabilitate bancara ~ interest . servicii bancare -account . neasigurat. lingou ~ code .structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr. bara 2. \.accept/cambie bancar(a) ~s' bank . afaceri bancare.interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate .trata bancara ~'s clearing house .tmprumut bancar ~ note . 1.dobanda bancara ~ lending policy . falit.sistem bancar bankrupt s.sarbatori legale ~ insolvency .depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount .a da faliment bankruptcy s. gol. credit prin cont descoperit ~ rate . bancruta ~ level .banca de depuneri ~ of issue .cod de bare (pe un produs) bare adj.nava nuda (navlositd ford echipaj) . nud (despre o nova fora echipaj) 2.banca comerciala ~ of deposit .lichiditate bancara ~ loan . 1. amplasare 51 dimensiune) .) cerere de declarare In stare de faliment bar s.taxa de scont ~ reserves .structure .garantie bancara ~ holiday . lege bancara.depasire a contului din banca.instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj. care poate fi acceptat de o banca ~ asset .drept bancar.support . a falimenta ~'s certificate . fara asigurare ~ boat .banca de emisiune ~ overdraft .scont comercial ~'s enquiry/reference .(dr.banca centrala ~'s cheque/draft .t.oficiu de cliring bancar ~s' deposits .BAN-BAR 35 ~ examination .politica de creditare a bancii ~ liquidity .cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement . debitor insolvabil adj. activitate bancara 2.(SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays . a duce la faliment.extras de cont ~ sweep arrangements . falit.bancnota ~ of commerce . 1.referin^a a bancii ~'s order .

(asig. restrictie ~ to entry . baril (unitate de capacitate) ~ cargo . 1. butoi. soldare to be a ~ . targ 2. obisnuit. tranzactie.i.persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker .slep-tanc petrolier bargee s. (away) a vinde tn pierdere v. a se targui pentru 2. targuiala 3.bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd.rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry .bariera comerciala barrister s. misit ~ prices .lichidare a stocului. (corn. de baza ~ servicii bancare principale/de baza ~ books . avocat (in instantele superioare) barter s. fals (despre monede) basic adj.) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj.tranzactie de barter/in contrapartida base adj. slepar.port cu alimbare ~ tank .) imputemicire pasiva (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) bargain s. 1.bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit . invoiala.hull/.(dr. mar. a face o afacere .36 BAR-BAS ~ .acord de barter . care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s. a cadea la invoiala. slep.) actiuni . negociere ~ power . a mcheia un targ. barometru ~ stock . dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade .drept de negociere (a unui contract) barge s. salanda ~ derrick .barometru barrator s.(cont.) barter ~ agreement/arrangement .(bur. mahona. baza. baria.pole charter navlosire a navei nude.t.raion de solduri ~ hunter . bargee barometer s.a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s . 1.transaction .intermediar. chilipir v.boat/. persoana vinovata de baraterie barratry s.contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter . bariera. diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation . afacere.and sale . punct de plecare 2.industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage . contract de navlosire a navei nude ~ trust . a negocia.a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard — a se tocmi mult bargaining s.salariu tarifar/de baza basis s.slep cu biga.) evidente primare ~ earning power ratio . butoias 2. banking fundamental. nepretios (despre metale).baza de impunere . cumparare avantajoasa.preturi de sold ~ sale . ponton cu biga de marfa ~ port . 1.caric/incarcatura in butoaie barrier s. membru al echipajului unui slep bargeman v.

avantajos ~ interest -(dr.(fin.pret/tarif de baza basket 5. castig.profit neimpozitat beforehand adv.(fin. de scadere.titluri de valoare la purtator beneficial adj.) uzufructuar beneficiary s.cersetorul. a pauperiza ~ . cos ~ of currencies . lot.societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio . a beneficia.punct de baza (o sutime dintr-un punct procentual) ~ price/rate . cu excepfia publicitdfii in mass media) .t.) uzufruct ~ owner . cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep.politica . magazin universal 3.) s. partida. in scadere v.run .my-neighbour policy . 1.) raport beneficiu-cost.pia^a in scadere ~ pool .(dr. devalorizare competitivd etc.) belonger s..efect de comert la purtator ~ scrip . sub paritate/valoarea nominala (despre acfiuni) ~ the line . obligafiuni) la purtator ~ securities . inainte de ~ . a saraci.tax profit .presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze . a folosi. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale. 1. cersetor v.obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper . beneficiar benefit s. speculant a la • baisse (care mizeazd pe scdderea cursului) ~ shares .acfiuni la purtator bearish adj. profitabil. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction . purtator ~ bond .sub linie (termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net./. beneficiu.t..t. a aduce beneficii v.account/position . indice de profitabilitate . folos 2.constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire. bazar de binefacere bear (bur. ajutor.acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack . a trage foloase/profit ~ association/club/society .campanie/ speculate a la baisse ~ market . a cauta sa provoace o scadere (a cursului) .(bur.cartel al speculantilor a la baisse below prep.certificat provizoriu (de acfiuni. serie (de mar/a) ~ production .) sub pari.tranzactie a la baisse bearer s. bazar (oriental) 2. adj.BAS-BEN 37 ~ point .) cos valutar (grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s. alocatie v. indemnizatie. anticipat beggar s. vecinul tau" (acfiuni prin care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import.productie in serie mica/discontinua baza(a)r s. sub ~ par . apar^inator (tip de consumator) adj.

plangere 6.cota navlurilor de linie ~ owner . articol foarte cautat bet s.plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful cerut) -costs . imbunata^ire. a acosta la dana ~ cargo .acorduri comerciale bilaterale bilateralism s. (over) a supralicita 3. oferta. a lasa prin testament bequest s.) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj.. spatiu de receptionare a marfurilor 2. (SUA) bancnota 7.i. mai bun. a testa. 1. taxa de stationare la dana bespoke adj.coefficient/factor . superior ~ offer supraoferta betterment s.i.proprietar de nava de linie ~ terms . cuseta v.. licitant -s'ring .price . licitare. lista.(fin.transport de linie neregulat berthage s. nota de plata 4.beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v.(bur. anun^ v.(bur. v.coalite a licitan^ilor bilateral adj. a oferi (un pre{ la licitafie) 2.caric de linie ~ charge . 1.clauza danei/. afis.carte de mare succes. a participa la licitatie ~ -asked spread . (corn. certificat 3. inventar. pe comanda (despre haine) best adj. pariu v. 1. 1.) bilateralism bill s.38 BEN-BIL ~ in kind . mostenire berth s.contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause . beta . dana 2. licitare. a . a da. pret oferit (la licitafie) v. amelio-rare.conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic . dezvoltare ~ levy .la rand" ~ freights/rates . factura. reclamafie. maxim ~ buy .i. a licita.contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly . petitie.monopol bilateral ~ trade agreements .pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s.t.coalitie a hcitan^ilor bidding s. (dr.eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort .taxa de dana ~ charter . declarable.t. adv.t. fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v.t. testament 2. proiect de lege 2. cambie 5. 1. a paria beta s. pret oferit (la licitafie) ~ ring . front de dane.costuri ale ofertei de pre^ .. oferta.) cerere.) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller .taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s. bilateral ~ contract . 1.) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price . ofertant. eel mai bun s.

act de insotire ~ of quantities . produse) ~ card .(mar.nota de cheltuieli de judecata .) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs . (fin.bon de livrare. cutie (pentru unele alimente.(mar.piata de scont ~ of adventure .piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s.facturier ~ machine .of exchange .coated workers . contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj.cambii pentru Tncasare .BIL-BLA 39 inregistra.meniu. negru v. 1.cambie ~ of exchange in a set . avizier.of parcels . 1. lista de mancaruri ~ of goods .agent de scont ~ market .speculant pe piata neagra ~ money .set de cambii ~ of fare . a factura ~ book .taxa de scont ~ s for collection .autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani mainte de data reimportului) ~ s for discount .patenta/certificat de sanatate ~ of lading . a lega (prin contract.cambii de platit ~ s receivable .masina de facturat bimetallism s.functionari ~ economy .scrisoare de credit. spargator de greva blackmail s. biodegradabil biotechnology s. lada. a extorca ~ of sufferance .) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale (pentru provizii) ~ poster .bani murdari ~ payment . biotehnologie black 5.declaratie vamala provizorie ~ of store . a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) • ~ .of entry . (over) a obliga.registru de cambii ~ . a santaja. angajamente Ie gale) 2.contract de vanzare ~ of sight/view . acreditiv ~ of delivery . panou de afise billing s.t.conosament ~ of materials . extorcare v.) bimetalism bin s.t.deviz estimativ ~ of sale .declaratie vamala la sosire .broker .economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer . a trece pe o lista 2. adj. a constrange binder s.lipitor de afise ~ rate . factura .t. aflsare.cambii pentru scontare ~ s payable . a anunta (printr-un afi§) 3.lista de materiale . a obliga. a determina.cambii de Tncasat billboard s.factura. (out) a da la ucenicie 3. anuntare ~ clerk .of credit . facturare 2.nomenclator de marfuri ~ of health .fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v. santaj.

room . mancare.sala de consiliu body s. bloc. bloc (economic). in alb s. global ~ insurance . pensiune ~ chairman . fictiv ~ cheque .40 BLA-BOG blank adj. a bloca (un cont) ~ insurance . fbrmular.) pachet de actiuni v. comisie.reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s.actiuni alfa (foarte sigure §i rentabile) ~ . bord (al unei nave etc. 1.societate fictiva ~ signature .) 3. a urea la bord 2.vot reprezentativ (la adundrile sindicale) blurb s. consiliu.foot .cambie In alb ~ bill of lading . blocada v.presedinte al consiliului de administratie . a supune unei blocade blue adj. spa^iu gol/necompletat 2.ambalaj transparent bloc s.comanda generala/nespecificata ~ price . 1. ipoteca generala/totala ~ order .transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj.cec fals ~ company .text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate .acreditiv Tn alb (cu suma nespecificata) blockade s. dulap 2.semnatura Tn alb ~ transfer .t.gulere albastre (muncitori manuali/industriali) ~ . a tine Tn pensiune ~ and lodging . prezentare .tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote .collar workers .t. (SUA) cvartal 2. 1. scandura.conosament la purtator ~ cheque .oferta Tn bloc ~ trading . necompletat. albastru ~ chips . grupare (politico) block s.(SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare ~ endorsement . -organ. general.limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj.asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer .picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors . (bur. minister 4. avizier v. fals. blister ~ pack .masa si casa.sky laws . organizatie ~ copy . panou.semnatura de complezenta .cec Tn alb ~ credit . general/unic blister s. departament.asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) ~ mortgage . 1. masa 5.andosare Tn alb ~ signature .t.ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente).persoanajuridica ~ language .consiliu de administratie .pref. blancheta ~ acceptance/bill .

volum 2.actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme .BOG-BOO 41 ~ transaction . 1.t. taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods . in vama. registru (contabil) adj. a trece Tntr-un registru 2. bilete) 3.inregistrare contabila ~ entry system .) contract de garantie v. a retine (locuri. bolsevism bonanza s.valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults .creditor garantat prin obligatiuni ~ dues . pi.registre/evidente contabile . detinator de obligatiuni bondsman s. out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost . obligatiuni la purtator 2. succes in afaceri bond s.provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms .tranzac^ie necinstita bolshevism s.t.marfuri in vama ~ stores . spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s. a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2. mina de aur 2. depozitat in antrepozit vamal ~ carman . a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate .pia^a titlurilor de stat ~ note . (off. (fin.tmprumut obligatar ~ market . care rezulta din registrul contabil. angajament formal de plata 3.(cont. garanfie. (asig.) sistem de evident a intrarilor ~ profit .pret de cost contabil ~ debt .taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing .cu livrare din antrepozit vamal ~ value .profit contabil ~ s of account . a inregistra. 1.pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s.clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate . 1.finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue . garantat prin obligatiuni 2.permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating . (dr. (in) a ponta (un salariat) la venire 4. Tmprumut obligatar ~ loan .) obligatiune.fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus trial. de carte 2. prima.sistem de prime book s.creanta contabila ~ entry .certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor .camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse . 1.emisiune de obligatiuni. 1. carte. 1. 1. contabil v. bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares .sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj.) garant bondwashing 5'.

42 ~ s of first/original/prime entry jumal. debitor boss s. frontiera. gol de productie ~ inflation . subventie (de incurajare a exporturilor) boutique s. bilete) ~ clerk . (mar. 1. chiosc border s. a Tmprumuta. fund. baza 2.ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v. boss.t. impozitare) ~ creep . gatuire a productiei. timp mort tn fluxul tehnologic. bookstall boom s.easier (la casa de bilete) ~ hall . 1. a prospera 2. crestere rapida. I. prosperitate. crestere temporara (a preturilor) boost s.) (for) cu destinatia. 1. 1. eel mat scazut ~ price .inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s.drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj. carena. boom 2. butic boycott s. a promova.valoare contabila ~ value weights .) obligat.} aviz de angajament/ navlosire ~ office . contabil bookkeeping s. crestere. retinere. contabilitate booklet s. a creste rapid (despre preturi) boomlet s.contract de Tmprumut maritim ~ lien . constrans 2. a boicota bracket s. o marcd etc. patron bottleneck s. a lua cu Tmprumut borrower s. conjuctura economica favorabila 2. librar bookshop s. taraba. grani^a ~ station . minim. nava adj. scurta perioada de avant economic. imprumutat.gara de frontiera ~ tax adjustments .t.sala de vanzare de bilete ~ note . agent de pariuri bookseller s. jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -. explozie (a preturilor) v. grupa (de salarizare. perioada de succes (al unui produs) 3. avant (economic).trade . Tnregistrare. bookmaker. marire (a preturilor) v.industria earth ~ value .a tine contabilitatea booking s.pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s. 1.t. a mari (preturi) 2. (mar. 1. sef. Tn drum spre bounty s. a sus^ine intens (un produs.casa de bilete bookkeeper s. categorie. persoana care ia cu imprumut.) booth s. a progresa.i. stand de carfi. Tmprumut maritim (cu ipotecarea navei) ~ bond . brosura bookmaker s. librarie bookstall s. rezervare (de locuri. a creste.) fund de nava.) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) to keep the ~ s .{mar.(cont. prima. clasa. chiosc de ziare bookstand v. trecere in registru 2. boicot v. (dr.alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de inflafie) .

imagine a marcii ~ loyalty .even point . a ruina 3. 1.retea de sucursale brand s. a clasifica. filiala.i. a mitui. (out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking . a incaica. ~ . mita v. 1.loan . creare a marcii breach s. a da faliment 2. a rupe 2.loialitate/fidelitate fata de marca ~ management .grafic al pragului de rentabilitate ~ .even analysis . mituire. compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3. divizare. un produs) cu multa publicitate 5.management al marcii ~ name .nerespectare a secretului . branding.denumire a marcii . spargere. marca ~ acceptance .imprumut-punte/de legatura.incalcare a unei clauze contractuale break v. a analiza 6. a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4.punct critic al rentabilitatii breakable adj.L a fabrica bere brewer s. bransa.analiza a preturilor ~ service .even chart .t. casabil breakage s. clasificare3.incalcare a contractului ~ of trust . a defaica. sfera de activitate 2. a lansa (o companie. 1.clauza ineficientei (navei) ~ of prices . incalcare. (off) a tntrerupe (relatii). punte . analiza ~ clause . nerespectare ~ of confidence/security . sucursala v.director de filiala/ sucursala ~ network .(cont. fabricant de bere brewery s. defectiune 2. feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ . tmpartire. ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate.acceptare a march (de cdtre consumatori) (down) a imparti. adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile) ~ development index . a diviza. domeniu.t. ramura. fabrica de bere bribe s.indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale uneipiete) ~ image . finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) . pod. a rupe (un contract) 7.evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values . 1. spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s. avarie. luare sau dare de mita bridge s. defalcare. 1.i. (up) a ridica (o sedintd) v.valori ale marcii branding s.BRA-BRI 43 brainstorming s. a corupe bribery s.depanare brew V. fragil.abuz de Tncredere ~ of warranty .activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager . deteriorare 2.valuation . a falimenta.of contract . brainstorming branch s.

televizoare etc.policy .) spaţiu nefolosit/ mort (la stivuire). buget v.) ordin al agentului de încărcare ~'s return . rupt. .control bugetar ~ deficit . concis s. grămadâ.analiză globală ~ cargo/freight .) bubble s. 1.produse maro (bunuri de consum de folosinţâ îndelungatâ care se fabricau iniţial în carcase de culoare maro . spart 2.caric/încărcăturâ în vrac » . (com. broker.(mar. intermediar ~'s lien .credit acordat brokerului (garantat prin titluri de valoare) ~ company .a aproba/a vota bugetul budgetary adj.society/and loan association .(mar. prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de apărare) v. încălcat.) pachet incomplet de acţiuni ~ lots. societate ipotecară bulk s.radiouri. activ.linie bugetară (grup de produse pe care un consumator le poate cumpăra în funcţie de venitul propriu) ~'s order . a expune pe scurt 2. (bur. nerespectat 3.antreprenor.) sistem de vânzări cu plata în rate ~ line . marfâ m vrac ~ analysis .(mar.drept de retenţie (a poliţei de asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ 's loan .grafic cu baloane (în care societăţile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporţionale ca mărime cu puterea competitivâ exprimată prin volumul vânzărilor. rezumat 2.) dosar (aZ MHMÎ' proces). întocmire a bugetului buffer s. agent (de bursă.cont de buget (cont bancar din care se achitâ regulat plăţile curente).(bur. a încredinţa fMn caz unni avocat) mante cu intenţia de a-i creşte artificîal valoarea) ~ chart . bugetar ~ control . bulă 2. (dr.) agitare a pieţei (prin cumpărarea masivâ de acţiuni ale unei societâfi neperfor- to pass the ~ . incomplet 4. active sau cota de piaţâ) brisk aJ/. a aloca. constmctor ~ loan .t. falit.i. asigurări etc. vrac. minat ~ amount/lot . 1. a repartiza (din buget) v. 1. material de umplutură ~ time . brokeraj.t. scurt. curtaj brown adj.). 'curtier.) borderou al agentului de încărcare brokerage s. viu ~ market .politică bugetară budgeting s.program/timp (de lucru) cu întreruperi broker s.stoc-tampon building s. 1. construcţie ~ contractor . rezuma.deficit bugetar .societate-fantomă budget s.44 BRI-BUL brief adj. maro ~ goods .bancă de economii şi societate de construcţii. a prevedea în buget ~ account .piaţă activă broken adj. tampon ~ stock .credit (ipotecar) acordat pentru cumpârarea sau construcţia de locuinţe .articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage .

mărfuri în vrac ~ .) capacitate de încărcare de marfa 4.BUL-BUS 45 ~ carrier/trader .chei de mărfuri în vrac ~ lorry . bursă (universitară.presiune a speculanţilor â la hausse bushel s. comercial ~ agent .t.depozitare în vrac ~ weight .) glonţ (imprumut rambursat într-o singură tranşâ la sfârşitul perioadei scadente) bullion s. ofîciu. afacere. buldog ~ bonds . buşel. responsabiliate 3.vrachier. firmă.) cheltuieli de regie v.pool .tranzactie â la hausse bulldog s. încărcătură 2. în creştere v. societate comercială 4. ocupaţie. onusprobandi burdensome adj. baniţă (unitate de capacitaîe) business s.tanc petrolier ~ . furt prin efracţie ~ insurance . activitate comercială 2. obligaţie (contractuală). birocraţie bureaucrat s. (cont.t. afaceri. a dezarima bulkhead s. proiect 3. (fin.asigurare contra furtului bursary s. departament bureaucracy s.încărcătură amestecată.cerealier ~ .container pentru marfa în vrac ~ dry cargo .handling cargo dock . speculant â la hausse (care mizează pe creşterea cursului) adj.ore carrier .agent de buncherare ~ port . 1. profesie.masă specifîcă în vrac. răspundere.reprezentant comercial ~ card .obligaţiuni-buldog (emise de societăţi străine pe piaţa Marii Britanii) bullet s. navă de mărfuri în vrac ~ container . greutate. împovărător.of proof (dr. marfă nesortată ~ production . densitate în grămadă to break ~ .producţie în serie/de masă ~ storage .campanie/speculatie â la hausse ~ transaction . sarcină.acoperire excedentară ~ campaign .) rezervă metalică bullish adj.autocistemă ~ . de studii) ~ market . oneros bureau s.piaţă în creştere . a încărca .grain carrier .) buncherare ~ agent .oil carrier .port de buncherare burden s. voluminos ~ goods .marfa voluminoasâ bull (bur. referitor la afaceri. (mar. a căuta sâ provoace o creştere (a cursului) . problemă. (mar. birou. meserie adj.mineralier ~ pile .a începe descărcarea. birocrat burglary 5.(fin.caric/încărcătură uscat(ă) în vrac ~ goods . cu tendinţă de creştere (desprepiaţa bursierâ) bunkering s. perete etanş de compartimentare (al unei nave) bulky adj. lingou (de aur sau argint) ~ reserve . de afaceri.carte de vizită . mare.account/position . de creştere.) sarcina probatiunii.) s. 1.cartel al speculanţilor â la hausse ~ run . agenţie.

centre . cumpărărătură v. a acapara (o marfd cu scopul de a controla fumizarea ei) v. răscumpărare (de câtre o societate a acţiunilor pe care le-a vândut anterior) 2. a răscumpăra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1. (in) a stoca (materiale).(/m.) cumpărători fâră vânzători .termen comercial ~ .faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours .credit cumpărător (acordat unui cumpârător străin de câtre banca exportatorului pentru mărfurile importate) ~ s no sellers . fturnover) a realiza (vânzâri mari.46 BUS-BUY . (up) a cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi încercând să preia controlul acesteia)'.program/ore de lucru (în magazine şi birouri) ~ house .i.drept comercial ~ management . a face cumpărături buyback s.profit din activitatea curentă ~ risk . (out) a cumpăra (toate acţiunile unei societăţi). cumpărare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptâ contravaloarea acestora în bunuri produse cu instalaţiile respective) buyer s.(SUA) sindicalism de sistem (concepţie sindîcală de a accepta şi susţine sistemul capitalist.director comercial ~ of the day .concentration .poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzată de un accident major) ~ law .a intra în afaceri to travel on ~ . lupta sindicatelor limitându-se la to go into ~ . însâ cu profit minim) 8. fback) a răscumpăra 3. a cumpăra 2.a călători în interes de afaceri businesslike adj. de afaceri.corespondenţă comercială ~ cycle . 1.publicitate industrială ~ unionism . referitor la afaceri.) risc de firmă (riscul de bază inerent activităţii de exploatare a firmei) ~ savings .comert ~ failure .strategie de afaceri ~ term . om de afaceri buy s.plan de afaceri ~ profit .zi lucrătoare ~ economics . over) a mitui 6.(bur.ordine de zi ~ plan . a răscumpăra (la licitaţie) 4.casă de comert ~ interruption policy . cumpărare. (off.economii/rezerve ale firmei ~ strategy .infbrmatică de gestiune ~ day . cumpărător .business advertising .t.centru de afaceri ~ correspondence .managementul întreprinderii ~ manager . finto) a cumpăra (acfiuni ale unei societâţi) 5. 1.concentrare/limitare a cumpărătorilor (pe o piaţă) ~ credit .to . practic businessman s.ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune şi recesiune în activitatea economica) îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi viaţă) ~ data processing .

(bur.) cererea mai mare decât oferta ~'s risk .(bur.monopson ~'s option to double .surplus al cumpărătomlui/consumatorului (diferenţa dintre preţul pe care cumpărătorul intenţionează sâ-l ofere pentru un anumit produs şî preţul pe care îl plâteşte în realitate) ~ s'strike .) opţiune care îi dă cumpărătorului dreptul de a cumpâra un pachet dublu de acţiuni faţâ de cel convenit .BUY-BY -s' market . cumpărare .s over .grevă a cumpărătorilor buygrid s. grilă de aprovizionare (model al activitâţii de aprovizionare industrială) buying s.piaţâ favorabilă cumpârătorilor ~'s monopoly .risc al cumpărătorului ~'s surplus .

muncâ suplimentară/accesorie .ciclu de cumpărare (frecvenţu cu care este achiziţionat un produs) ~ forward .produs secundar/auxiliar. secundar.work . decizie a unei societăţi/corporaţii (în completare la regulamentul existent) ~ .) cumpărare â la hausse ~ power .hotărâre a administraţiei locale. auxiliar ~ (e) . materii prime) ~ long .law .cumpărare farâ intermediari (direct de la producâtor sau importator) buyout s. depozitare în stoc (de marfâ.putere de cumpărare ~ round .~ cycle .product . cumpărare/preluare a unei societâţi by adj. derivat ~ .stocare.(bur.

rol 3. (mar. (mar. 1.) opţiune care îi dă drept cumpărâtorului să cumpere un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit ~ on shares . cablu 2.t.c cable s. cadastral ~ map .(bur. telegramă v. cadastru calendar s. 1.transfer telegrafic cablegram s.i.scrisoare de apel (adresatâ unui acţionar pentru a plăti acţiunile deţinute) ~ loaq. de afaceri) 5.posibilitate/clauză de revocare (care îi permite emitenîului sâ-şî râscumpere titlurile de valoare. 1.(bur.adresă telegrafîcă ~ order .privilegiu de revocare (clauzâ încorporată într-o obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi dă de apel/cumpărare. (bur.) optiune de apel (ppţiune de cumpărare a unui activ la un preţ de exerciţiu specificat) . a face o scurtă vizită (despre un agent comercial) ~ box .hartă cadastrală ~ register .i. upon) a soma (un debitor). înainte de maturitate) ~ letter . (fin. cablogramă. cablogramă • cabotage s. cadastre cadastral adj.t. . apel.more option . vizită (profesională.) escală v. (oft) a anula.zi calendaristică ~ year .) cabotaj cadaster v.) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v. (dr.piaţa împrumuturilor ramurbsabile la cerere ~ .) calendar de termene.) opţiune telefon v. cerere. a scoate din circulatie (bani) 4.carte funciară ~ survey . apel/convorbire telefonică 2.primă de revocare (sumâ peste valoarea nominalâ care trebuie plătită de o societate cănd revocă o emisiune de titluri de valoare) ~ price preţ de revocare ~ privilege .depozit la vedere ~ feature . a contramanda 5. (in) a cere plata (unei datorii).împrumut rambursabil la cerere ~ market . (on. (up) a chema la . la un preţ specificat. a înscrie în calendar. solicitare (de platâ a unei societăţi ai cărei acţionari sunt solicitaţi să plătească sumele restante pentru acţiunile deţinute) 3. call 5.solicitare de achitare a acţiunilor ~ option .premium . calendar 2.of . 1.comandă telegrafică ~ rate .ridicare cadastrală cadastre s. a convoca 3. a chema 2. a telegrafia ~ address .curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer . revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale înainte de scadenţa) 4. (mt) a chema la grevă 6.cabină telefonică .an calendaristic call s.deposit . a aduna. a înregistra ~ day .

) posibilitate/clauză de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj. plătibil (la cerere) ~ bond . cană v.(cont. propagandă electorală v. 1. majusculă. 1. (dr.ecluză de canal ~ regulations . cutie de conserve 2. 1. a analiza 2.) capacitate de a contracta to work at/to ~ .CAL-CAP 49 emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un preţ specificat) ~ provision . agent electoral cap s. (fin.dobândă pentru depozitele la vedere.rate . a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strângerea de voturi) v. canistră. 1. a anula. 1 a căuta comenzi 2.port de canal ~ lock . a anula. campanie (publicitară. 1. un contract)'. 1. a realiza (un act. căuş (bazin portuar mic) cambist ^. revocabil (înainte de scadenţă). principal. a tăia.pod-canal ~ dues/tolls . a revoca (a hotărâre) cancellable adj.in bales .productivitate normală ~ to contract .t.obligaţiune revocabilă ~ preferred stocks .factor de capacitate/utilizare -. 1.reguli de trecere prin canal cancel v. limită superioară (impusă dobânzii. fabrică de conserve cannibalization s.) can s.) capacitate legală ~ factor . a vizita. analiză 2.t.) cap.navă de canal . prospectare (a pieţei) 3.clauză de revocare . manual. anulabil ~ bookings . bidon. ~ bridge . randament 3.capacitate în vrac ~ production .contract anulabil cannery s. a bifa 2. specialist în schimburile financiare 3.capacitate în baluri/ baloturi -. canal (artificial) ~ barge . a prospecta (piaţa).restanţe la achitarea acţiunilor callability s. canibalizare (situa-ţie în care creşterea volumului de vânzâri pentru o marcă provoacă scăderea cererii pentru o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de produse) canvass ^.(dr. agent comercial. capital 2.) număr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienţilor sau potenţialilor clienţi) ~ s in arrears . a face propagandă electorală canvasser s. (com. volum 2.rezervări anulabile ~ contract . capital. examinare.agent de schimb (de cambii) 2. mai ales în cazul ipotecii cu dobândă variabila) capacity s. a examina. l. o comandă). a conserva.taxe de trecere prin canal ~ harbour/port .şlep de canal ~ boat .(SUA) titluri preferenţiale revocabile camber s.t. capitală (oraş) 3. fundamental .account . (fin.a lucra la capacitatea maximâ capital s. de presă etc. a şterge.in bulk . a pune în cutii de conserve canal s. comis-voiajor 2. capacitate. literă mare adj. capac.i. de măsură ale mai multor ţări) campaign s.) cont de capital . a contramanda (o întrevedere. o ipotecâ). a radia (o datorie. productivitate. ghid (care cuprinde unităţile monetare.

(cont.consumator de capital (despre ramuriîe şi activităţile industriale care necesită un volum mare de capital pentru afuncţiona) ~ .uzurâ a capitalului fix (în procesul de producţie) ~ intensity .exod al capitalalui (în alîe ţări) ~ allowances .reducere a capitalului .activ de capital (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normalâ afirmei) ~ budget .cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption .intensitate a capitalului (valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vânzâri) ~ cut-off point .locaţie financiară/de capital.cheltuieli de investiţie ~ flight .creştere a productivităţii (mijloacelor de producţie prin cumpârarea de utilaje performate.alocare a capitalului (criterii de decizie pentru investiţii în active fixe care implică compararea costnlui investiţiei cu beneficiile sale viitoare) ~ gains .investiţii în mijloace de producţie .intensive industry .capital angajat (capitalul utilizat într-o afacSre.piaţă de capital net) .amortizare ~ employed/owned .deteriorare a capitalului (situaţia în care capitalul unei instituţii financiare scade sub nivelul prevăzut de reglementârile legale) ~ charges .creştere a valorii de piaţă a unei investiţii ~ asset .deepening .buget de capital ~ budgeting . mijloace de productie ~ impairment .impozit pe capital ~ loss . activul ~ -intensive .. fin.câştig de capital (profitul obţinut din vânzarea activelor de capital) ~ gains tax .50 CAP ~ accumulation/formation .punct până la care se poate obţine capital (în mod rentabil) ~ decumulation .facilităţi fiscale de capitalizare ~ appreciation .impozit pe câştigul de capital ~ gains yield .acumulare de capital ~ adequacy .fonduri fixe ~ expenditure/outlay .pierdere de capital (la vânzarea activelor de capital) ~ market . făra a urmări mărirea capacitâţii de producţie) ~ depreciation .industrie cu investiţii mari pe unitatea de produs ~ invested .capital adecvat (capacitatea capitalului unei bânci de a face faţă unei eventuale evoluţii negative a activelor sale fară a deveni insoîvabilă) ~ equipment .randament al câştigului de capital ~ goods .) cheltuieli de capital ~ cost allowance .issue .bunuri de capital.capital investit ~ investment'.emitere de acţiuni ~ lease . leasing financiar ~ levy .

fin.răspundere a comandantului ~'s protest ..auditoriu/public captiv (obligat sâ asculte material publicitar în timpul recepţionârii unor programe de radio şi televiziune) .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societâţi) ~ grant . (SUA) capital social ~ structure . capitaţie.rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bânci şi activele sale totale) ~ rationing . fin.profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ratio .primă a comandantului ~'s copy ..necesar de capital ~ reserves .fonduri proprii ~ stock .transfer de capital (între două ţari) ~ . 1.impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) capitalist s. (bur.reducere de capital (dîminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) ~ requirements .valoare capitalizată ~ widening .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentâ a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .raţionalizare a capitalului (destinat investiţiilor') ~ redemption reserve fund . comandant de navă (în marina comercială) -'s bounty .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .output ratio . calcul pe cap de locuitor 2. profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .rezerve de capital.CAP 51 ~ market line .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability . structură a capitalului (unei societâţi) ~ of reserves .t. impozit pe cap de locuitor ~ fee . (bur.total al despăgubirii (plâtite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ turnover .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacitâţii de producţie) capitalism s. capitalism ~ rate . impozit pe cap de locuitor captain s.rotaţia capitalului ~ value .) a capitaliza capitation s.structură a capitalului ~ sum .capitaţie.protest de mare captive adj.) capitalizare 2. capitalist capitalization s.capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale). 1.raport investiţie-producţie ~ profit .cheltuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .linia pieţei de capital (reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers . captiv ~ audience .fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinătorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .

stock .primă a comandantului ~'s copy .fonduri proprii .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability . captiv ~ audience .total al despăgubirii (plătite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .output ratio .transfer de capital (între două ţări) ~ .linia pieţei de capital (reprezentarea grafică a relafiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .market line . capitalist capitalization s.structură a capitalului .. impozit pe cap de locuitor captain s.rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bănci şi activele sale totale) ~ rationing .rotaţia capitalului ~ value .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .fee . comandant de navă (în marina comercială) ~'s bounty .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societăţi) ~ requirements .capitaţie. 1.mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .sum .raport investiţie-producţie ~ profit . capitaţie.raţionalizare a capitalului (destinat mvestiţiilor) ~ redemption reserve fund . capitalism ~ grant . calcul pe cap de locuitor 2.răspundere a comandantului ~'s protest .auditoriu/public captiv (obligat să asculte material publicitar în timpul recepţionării unor programe de radio şi televiziune) . fin.extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacităfii de producţie) capitalism s.cheftuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale). (SUA) capital social ~ structure .rezerve de capital..) a capitaliza capitation s.fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction . stmctură a capitalului (unei societăţi) ~ of reserves .) capitalizare 2. (bur.reducere de capital (diminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) capitalist s. 1.protest de mare captive adj. (bur„fin.t. impozit pe cap de locuitor .valoare capitalizată ~ widening .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ^ratio .necesar de capital ~ reserves .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentă a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) ~ turnover .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ rate .

carrying . card 3.) caric 2. transportator. carieră. (mar.fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel . carierism. al unui sindicat) 2. cargobot ~ coeffîcient .impozit auto (mai ales la maşinile de import) carat s.carrier . vagon (de tren. automobil.întreţinere şi pază (a unui utilaj aflat în conservare) ~ of . posesor al unei cărti de credit care s. cartelă. camet de membru ~ .caric încărcat pe bază de conosament ~ damage report . încărcătură. fişier ~ vote .capacitate netă/utilă de încărcare .cargou.in good condition . tramvai) ~ tax .prin grija/bunăvoinţa .capacitate de încărcare de marfa . carcass carcass s. cargobot.) planificare a structurii profesionale (a personalului unei companii) car s.and-passenger ship . autoturism 2.raport de avariere/deteriorare a mărfurilor ~ deadweight .capacity .caric în stare bună (la sosirea navei în portul de destinaţie) . 1. arivism cargo ^. navâ comercială de transport (de mârfuri) ~ book . carcasă ~ weight . 1.caric în vrac .(SUA) post-restant career 5'.şlep de marfă ~ battens . 1.container de marfâ ~ covered by bill . capacitate de încărcare de marfa ~ draft/draught . marfa ~ . fişă 2.(man.catalog pe fişe ~ index .coeficient de încărcare ~ container .femeie interesată de reuşita profesională ~ planning .manipulare de marfuri ~ in bulk . întreţinere.pescaj de încărcare.taxe pe mărfurile operate . al unui sindicat) careerism s. grijă.52 CAP-CAR ~ market .vot prin delegat/mandat cardholder s. bunăvoinţă ~ and maintenance .) consultanţă în sectoml promovărilor (într-ofirmâ) ~ barge .cartotecă.având calitatea de membru (al unui partid. carte (de crediî).greutate a animalului tăiat şi curăţat card s. 1.(man.tonaj net.handling .navă mixtă (de marfă şipasageri) ~ catalogue . carat carcase v. profesie ~ counselling .piaţă captivă (grup de consumatori care nu pot evita activitâţile publicitare. membru (al unui partid.registru de evidenţă a mărfurilor încărcate .cărăuş.of general delivery . 1. de marketing sau nu au de ales între multe oferte) ~ outlet . conservare 2.magazin captiv (care îşi poate desfăşura activitatea într-o clădire cu condiţia de a vinde numai mărfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv) ~ girl/woman . coţadă de marfa ~ dues .deadweight tonnage .

voiaj al navei încărcate ~ performance .franco taxe de transport ~ paid . mar.operare de mărfuri ~ .manifold de încărcare ~ movement .pungă (de plastic sau hârtie folosită la cumpârături) ~ nation .deplasare a caricului (în magazie datoritâ stivuirii şi amarării incorecte) ~ shipping .partidă vagonală de mărfuri carman s.tren de marfa ~ paid home .transport maritim. vatman carriage s.cargou/navă de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizării încărcăturii (în magaziile navei) ~ loading manifold .cu transportul plătit (pănă la punctul de livrare) ~ shift .magazie frigorifică ~ sheet .drept de retenţie al cărăuşului ~'s risk .caric ce s-ar putea deplasa în magazie ~ lien .proprietar al mărfii ~ passage .declaraţie a cărăuşului (privind starea mărfii) . (SUA) vagon (ca încărcătură) ~ liner . conducere (a unei afaceri) ~ docume^its .volum de mărfuri transportate.risc al cărăuşului ~'s statement . societate de transport ~ bag .spaţiu de încărcare ~ sweat .documente de transport ~ expenses . aducere la îndeplinire. şofer. adoptare (a unei propuneri).cu plata taxelor de transport la livrare/destinaţie ~ free .stat cu marină comercială dezvoltată (care face transporturi pentru alte ţări) ~'s agent . cifră de afaceri ~ underwriter . administrare. transport.linie de transport maritim (de mărfuri) ~ turnover .(asig.sindicat al asigurătorilor decaric ~ tank .tonă de navlu/volum ~ tonnage . 1.fişă de pontaj (pentru marfa încarcată sau descărcată) ~ lot .recepţionare a mărfîi ~ reefer space .privilegiu de încărcare.tonaj de încărcare ~ train .deplasare a caricului (în magazie) ~ owner . executare. drept de retenţie asupra mărfii ~ line -. transportator 2.worthy clause .tanc de marfa (la petroliere) ~ ton .asigurător al caricului ~ work . cărăuş.agent al cărăuşului ~'s lien . camionagiu 2. trafic de mărfari ~ plan .cheltuieli de transport ~ forward .cargoplan ~ reception .CAR 53 ~ insurance policy .sudaţie a mârfii ~ syndicate .) clauza navei apte de a transporta mârfuri carload s. cărăuşie 2.poliţă de asigurare a caricului ~ liable to be broached .cu transportul plătit până la domiciliul beneficiamlui carrier s. 1. cost al transportului 3. votare (a unui proi'ect de lege) 4. 1. flotă de transport ~ space .trafic de mărfuri.

) cash-and-carry. a avea de vânzare (despre un magazin) 3. cutie.contabilitate financiară ~ advance . (cont.zi de report cartage ^. bani lichizi v.) primâ în numerar ~ breakeven point .din costurilefixe) ~ budget/forecast . cost al transportului ~ contractor . ladă 2. 1. transport.ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul în care o firmă achiziţionează materiiîe prime şi cel al vânzârii produselor finite) ~ credit . a adopta (o propunere).client care plăteşte în numerar . a încasa (un cec).jurispmdenţă ~ study .(com. a vota ('MH proiect de lege) 4. cascading (strategie de marketing prin care o companie pâtrunde mai întâi pe un segment mic de piaţă. bur. a realiza carry-forward v.cele care nu reprezintă ieşire de numerar . adept al cartelării cartelization s. camionaj 3. (out.antreprenor de trans-porturi ~ note .) bonificaţie în numerar. 1. 1..t. ovw) a reporta 5. lansându-se apoi pe alte pieţe) case s. (asig. caz v.credit de casă/descoperit ~ crop . negocieri) 1.şi nu consumului personal) ~ customer . a plăti în numerar ~ account . cascadă ~ tax .port cu alimbare ~ service .active lichide . (oft) a câştiga (unpremiu) 6.) studiu de caz cash s.recoltă destinată vânzării (. a ambala în lăzi/cutii ~ law .t. cartel cartelist s.(man. membm al unui cartel 2.sold de casă .and-carry .(bur.camionaj cartel s.t.t.before delivery .) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obţinut când se scad elementele nemonetare . a administra (o afacere).(fin.buget de numerar (plan care prezintă fluxurile de numerar) ~ capital/shares .cont de casă ~ accounting .permis de scoatere a mărfu-rilor din vamă ~ port . a cartela cascade s. numerar.disponibil de numerar în bancă ~ balance . a continua (tratative. a transporta 2. cartelare cartelize v. (forward. carry-over carry-over s. proces. cărăuşie (cu tracţiune animală) 2.54 CAR-CAS carry v.avans în numerar ~ against (shipping) documents (mar. plătit în numerar şi transportat de cumpărător ~ assets .at bank .) plată în numerar pe baza documentelor de transport ~ . through) a îndeplini.impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) cascading s.) report ~ day . a ţine. fon^ a conduce.acţiuni emise pentru obţinerea de lichiditâţi ~ conversion cycle .plată în numerar înainte de livrare ~ bonus . 1.

vânzare contra numerar ~ settlement .casierie . (dr.notă de plată ~ office . casierie ~ on delivery .emisiune de acţiuni preferenţiale (destinate acţionarilor existenţi) ~ journal .registru de casâ ~ keeper .rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bânci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ desk . casetâ pentru bani cashier s.flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar.bon de casâ .casierie cashomat s. tratâ bancarâ ~'s office .(cont. 1.) a condamna la plata despâgubirilor 2. butoi (folosit mai ales pentru bere şi vin.(com.dividende în numerar .taxâ de ramburs ~ order .(.echivalentul numeramlui {investiţie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate şi scadenţă iniţială sub trei luni) ~ flow/generation ..cumpârare cu plata în numerar ~ receipts journal .cont administrat (cont bancar investit pe piaţa financiară) ~ market .(com.on delivery fee . livrare contra ramburs ~ price .flux de ieşire de numerar ~ paid/received book . care intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă determinată) ~ m hand .casier ~ management account .t. ambalaj .piaţă spot/cu plata în numerar ~ note . deosebitâ de profitul contabil.) plată în numerar la comandă cashbook s.) lichidare în numerar ~ shorts and overs .casâ .) ordin cu plata în numerar ~ outflow .preţ cu plata în numerar ~ purchase .) casă de înregistrare ~ reserve . a totaliza . învelitoare. registru de conturi cashbox s.(com.) situaţie de casă ~ surrender (value) .flux de intrare de numerar ~ issue .with order .casâ.) jumalul încasârilor în numerar ~ register .registru de casâ ~ discount .hârtie de ambalaj cask s. (away) a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii critice) 3.plusuri şi minusuri de casâ ~ statement .deposit) ratio . având diferite mâsuri) cast v.~ department .down .(com.in-transit policy . casier ~'s cheque .bani în casâ .rabat comercial pentm plata în numerar ~ dispenser .poliţâ de asigurare a banilor în tranzit (pentru sumele transportate între douâ bânci) ~ inflow .valoare de râscumpârare (a unei poliţe de asigurare) ~ voucher .plata la livrare ~ equivalent .rezervă lichidă (disponibilâ pentru plasamente imediate) ~ sale .bancomat ~ dividends .cec. (up) a aduna.(cont.) platâ în numerar la livrare.(bur. (SUA) bancomat casing s.paper .

a înceta. rol caution s. nivel maxim.t.planning .t. a se opri ~ clause . catalogator cataloguist v.preţ maxim cellar ^.a opri plăţile. a pricinui ~ beyond control .56 CAS-CEN casting adj. plată pentru depozitare în pivniţe census s. 1. oprire. pivniţă. a avertiza ~ money . persoană angajată temporar ~ labour . a cauza. marfă ieftinâ catchphrase s.magazin cu vânzare pe bază de catalog cataloguer s. plafon.listă de procese. cănd numârul voturilor pro şi contra este egal) casual adj.transport de animale vii cattleship s. catalog. recensământ central adj. a sista v. cauză.garanţie (sumâ cerută ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru îndeplînirea obligaţiilor contractuale) cease s. proces v. sistare v.nutreţ pentru vite ~ lease .învoire ~ profit . decisiv ~ vote .arendă de vite ! ~ market . prevedere.preţ de catalog . categorie. cramă cellarage 5.i.clauză de sistare to ~ payments . 1.târg de vite ~ traffic/transport . precauţie 2. bovine ~ breeding creştere a vitelor ~ dealer . ieftin s. a opri. a fumiza alimente şi servicii caterer s.store .i. central ~ bank . atrăgător ~ adverstisement . (asig. temporar 5'.planificare centralizată . camion sau vagonplatfonnă pentru transportul animalelor vii cause s.business district . produse etc.) v. 1.fortă majoră ~ list .vot decisiv (al preşedintelui unei adunări. captivant.mână de lucru ocazionalâ/ sezonieră ~ leave . fumizor de alimente şi servicii cattle s. motiv 2. navă pentm transportul animalelor vii cattletruck s.t. limită superioară ~ price . listă (de preţuri.profit ocazional ~ vacancy . slogan (publicitar) catchy adj.bancă centrală/naţională .t.reclamă atrăgă-toare category s.) accident ~ insurance asigurare împotriva accidentelor ~ loss . a da faliment ceiling s. catalogue catalogue s. a cataloga ~ buying cumpărare pe bazâ de catalog ~ price .post liber temporar casualty s.daună cauzată de accident catalog v.negustor de vite ~ food . avertisment (dat unui lucrător) v. cultură altemativă/in-tercalată catchpenny adj. ocazional. păstrare/depozitare în pivniţe 2. cataloguer catchcrop s. vite. caz.Ora Europei Centrale . încetare. clasă cater v.centru comer-cial/de afaceri Central European Time .

carrier .certificat/ patentă de sănătate ~ of incorporation .certificat de înregistrare (a unei societâţi comerciale) ~ of inscription .certificat/proces-verbal de recepţie (a unei lucrări) ~ of airworthiness .certificat de clasă (al navei) ~ of insurance . centru (comercial.(mar.certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage .certificat de expertiză ~ of transfer .certificat de origine (a mârfurilor'de export) ~ of misfortune .) ~ of health/pratique .certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă unui falit prin care se certifică faptul că falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. a certifica. financiar etc. autorizat.cerealier.(mar. care certificâ faptul căfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. a elibera un certificat ~ of acceptance .certificat de greutate (a mărfii) certified adj.certificat de analiză (a unuiprodus) ~ of classification .(SUA) certificat de înregistrare (pentru navele de cabotaj şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence .) permis vamal de descărcare ~ of manufacture/origin .) certificat de transfer (de acţiuni) ~ of weight .) certificat de avarie ~ of delivery . de cereale .graminee.certificat de înregistrare (a acţiunilor nominale) cereal s.certificat de depozit ~ of enrollment . 1. centralism centralization s. adeverinţă.certificat de calitate ~ of registration/registry . verificat ~ accountant . navă/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops . a atesta 2.certificat de garanţie ~ cheque .cec acceptat/vizat (de bancâ) . ci de un accident) ~ of guarantee/warranty .contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt .) certificat de navigabilitate ~ of shares .certificat de asigurare ~ of inward clearance . certificat de actiuni v. cerealier.certificat de existenţă (certificat eliberat de un fond de pensii care atestă ca beneficiarul stipulat în certificat este în viaţâ) • ~ of quality . 1.certificat de naţionalitate (al navei) ~ of seaworthiness . ci de un accident) ~ of clearance .certificat de acţiuni ~ of survey . cultură de cereale certificate s.CEN-CER 57 centralism s. centralizare (procesul de concentrare a autoritâţii la centrul organizafiei respective) centre s. certificat.(bur. atestat.certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis . atestat 2. mar.dovadă de livrare (a mărfii) ~ of deposit .(asig.falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă.î. cereale adj.

a atesta cess s. reţea. cale. comerciant change s.(man.şir de andosări ~ store . cesiune.magazin m reţea chairman ^. 1. 1. primeşte o parte din suma disputată) chancellor s. negustor.canal de distribuţie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s . fabricant de lumînări 2. a se modifica channel s. preşedinţie chaldron s. cesionar chafe s. pl.i.conflict de reţea (apărut între membrii unei reţele de distribuţie) ~ of distribution .societate cu sucursale multiple ~ of command .) conducere ierarhică ~ of distribution . mărunţiş.) transfer (de acţiuni) autorizat certify v. pasă de navigaţie.of shipping .cameră de comert ~ of commerce and industry .factură legalizată ~ mail . sistare cesser s.şef de reţea (cel mai puternic membru al unei reţele de distribuţie) ~ conflict . preşedinte (al unei adunâri) ~ of the board of directors . canal (natural)-. încetare.t. bani mămnţi. 1. (dr. lumânărar. a schimba (bani) v. schimb v.) linie/canal de distribuţie ~ of endorsements .camerâ de comerţ şi industrie . schimbare 2. (asig. şenal 2.(SUA) contabil managerial atestat (care hicrează în sectorul afacerilor) . sistem 2.camera comerciantilor champerty s.public accountant .raport al preşedintelui (despre activitatea anualâ a companiei) chamber s.t.(SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer . uzură/daune prin frecarea mărfurilor (în timpul transportului) chain s. lanţ (de masurări topografice) ~ company . birouri: I cabinet al judecătorului . a se schimba.of commerce . cesionare cessionary s. 1. impozit cessation s.situaţie financiară certificată de un contabil autorizat ~ invoice . mijloc.camerâ de navigaţie .CER-CHA ~ copy .) încetare (a unei râspunderi) chairmanship s. chaldron (unitate de capacitate) cession s. (dr. funcţia sau demnitatea de cancelar chandler s.(bur.preşedinte al consiliului de administraţie ~'s report . rest 3.a merge pe cale ierarhică . 1. canal.(com.) frecare.(SUA) scrisoare recomandată ~ management accountant . a certifica. cameră 2. în caz de câştig. sursă ~ captain .of trade .) vânzare a unui proces (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin care ofertantul suportâ cheltuielile de judecată şi. cancelar Chancellor of the Exchequer -. oprire.copie legalizată ~ financial statement . (Anglia) ministru de finanţe chancellorship s.

cost al navlosirii/închirierii chartered adj. speze 4. a face graficul ~ of accounts . afretare.navlositor principal .membru fondator (al unei organizaţii) ~ money . a cere.condiţii (contractuale) de navlosire .contract de navlosire ~ plane .piaţa navlosirilor şi a închirierilor ~ member . (\v\th) a acuza (de) v.tonaj navlosit charterage s.(cont. autorizat 2.) debit 6.navlu contractual ~ owner . a fixa (un preţ). sarcină.navlosire a navei nude (fărâ echipaj şi materiale) ~ market . 1.CHA 59 chapel s.) navlositor ~'s agent .) a navlosi.navă navlosită charterer s. a îndemna (despre un judecător care se adresează jurafilor) 6. închiriere (a unui avion.navlu contractual chartering s. drept. cartă. decret.piaţa navlosirilor şi a închirierilor . privilegiu 2. o maşină) ~ by demise .by demise .i. 1. a taxa 4.cont de cheltuieli ~ s forward .tarif de navlu ~ tonnage . (cont. misiune 3.navlu contractual ~ market . închiriat (despre un avion.t. preţ.t. 1.agent/curtier de navlosire ~ business . afretat. contract de navlosire v. a sfâtui. privilegiat.avion charter ~ rate . impozabil . a trece în cont . a trece/a reprezenta pe hartă 2. 1.ship/vessel . (mar. a decreta.expedierea/transportul în contul destinatarului ~ s included .profit impozabil chart s. însărcinare. navlosit. statuat (printr-un decret). 1. preţ al transportului pe mare ~ party .t.afaceri de navlosire .comision de navlosire ~ freight .expedierea/transportul în contul expeditorului chargeable adj. atelier de tipografie. 1.sarcini pe active ~ s prepaid . cheltuieli.agent al navlositorului ~'s freight . (mar. navlosire. 1.ordin de navlosire ~ terms . a afreta.(SUA) cont în credit . titlu de gaj 5. asociaţie a muncitorilor tipografi charge s. confirmat. a încărca 2. lege.societate înfiinţată prin decret regal ~ contractor . încărcătură 2.ajutor de maistru ~ s account .subarmator ~ freight . a cere plata 2.) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s.contract de închiriere a navei nude (fără echipaj şi materiale) ~ commission . diagramă. grafic v. o maşină) ~ accountant . răspundere.inclusiv cheltuielile ~ s on assets . (mar.account . a însărcina 3.order .navlu.hand . navlosire. discurs al judecătorului (adresat juraţilor) v.) navlosire. 1. hartă marină 2.) a debita 5. a unei maşini) 1.gain . afretare. 1. lcont. a acorda (un drept sau privilegiu) 2. a închiria (un avion. închiriere ~ agent/broker . acuzatie (în dreptul penal) 7.expert contabil ~ company .

de control/verificare v. ştampilă de control. (SUA) cec adj.mostră de control. bun mobiliar 2. cec ~ account .cu barare generală ~ crossed specially . vestiar checkup s. cu putere redusă de cumpărare (despre o monedă) adv. 1. acareturi ~ mortgage .persoană cu semnătură autorizată pe cec ~ to bearer . fwith^ a corespunde ~ list . ieftin 2.şef de birou ~ contractor .calitate inferioară ~ ticket . control.debitor principal ~ designer . ieftinătate check s.formular de cec ~ rate . la serviciu) 2. (off) a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v.antreprenor general ~ debtor . control. reţinere din salariu (pentru sindicat) checkout s. 1. 1. (SUA) camet de cecuri checking s.(cont. principal ~ clerk . 1.bunuri imobiliare cheap adj. a face verificări 4. a verifica 2. analist al pieţei bursiere (care întocmeşte grafice.terminal de decontare a cecurilor ~ clearing . ofiţer maritim întâi (de navă comercialâ) ~ operating offîcer . şefadj.ofiţer secund.proiectant-şef ~ engineer .v. cotor 4.(SUA) cont curent checkoff s. ('m) a se înregistra (la hotel). tabele) charwoman s. verificare 3. borderou de cecuri ~ register . verificare 2.cu barare specială ~ form .) registru de cecuri ~ sample .cec la ordin chief^. control.bilet cu preţ redus cheapness s. (outJ a pleca (de la hotel etc.bunuri mobiliare .forţă de muncă ieftină ~ money . a se prezenta (la aeroport.inginer-şef ~ executive offîcer .(SUA) obligaţiune ipotecară mobiliarâ ~ s personal .cec la purtător ~ to order . fup on) a controla.(SUA) director operativ . înregistrare ~ account . a încasa un cec (la bancă) 3.60 CHA-CHI chartist s.s real . ieftin. a face verificări. probă-martor checkbook s. la preţ convenabil ~ labour .cont curent ~ book . 1. servitoare chattel s. control. femeie cu ziua. oră de plecare (de la hotel) 2. 1.ipotecă mobiliară ~ mortgage bond . contramarcă. calcul şi plată la casă (într-un magazin) checkroom s.listă de control. viză. devalorizat. bifare 3.i.t.curs al cecului (în tranzacfiile cu devize) ~ signer . număr (la garderobâ)'.compensare a cecurilor ~ crossed generally . verificare 2. chitanţă (la depunerea bagajelor).credit ieftin/avantajos (cu dobândă scăzută) ~ quality .(SUA) director executiv ~ mate/offîcer . achitând nota de plată). verificare cheque . 1. (şi ~ up) a controla. garderobă.camet de cecuri ~ cashing machine .

superior ~ brand . ales.stare civilă ~ year .licitaţie chinezească (licîtaţie la care se coboarâ preţul pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ walls .embargou civil ~ engineer .scrisoare de credit circulară ~ ticket .t. circulant ~ assets .t.ziduri chinezeşti (bariere interne pe care instituţiile financiare le instaleazâ între diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaţii şi apariţia conflictelor de interese) choice s.ediţi^ de dimineaţă (a unui cotidian pentru dîstribuţia locală) ~ editor .drept civil ~ list . asortiment adj.marcă superioară/de calitate circular adj.i. cetăţean citizenship s.inginer constructor ~ engineering .consiliu municipal ~ edition .mijloc de plată/schimb. copil ~ allowance .circulară ~ letter of credit . 1.proces civil ~ code .urbanism civil adj. a difuza v.articol/rubrică economic(ă) (în ziar) ~ council .administraţie de stat/ publică ~ status .) mişcare civilă (care provoacă daune) ~ court .an civil/calendaristic claim s.) cerere .primărie ~ planning .listă civilă (alocaţii bugetare pentru întreţinerea familiei regale) ~ rights .drepturi civile ~ servant .capital circulant/de lucru ~ medium . cetăţenie city s.bilet în circuit ~ tour . circulară ~ flow .active circulante/curente ~ capital . de mărfurî) 1.tribunal civil ~ embargo . de plăţi şi încasâri între consumatori şi producători) ~ letter . (dr.reducere a impozitului pe venit pentru susţinătorii de copii ~ benefit . folosire a copiilor în activităţi productive Chinese adj. circulaţie (monetard.redactor economic (al unui ziar). alegere.flux circular (transferul continuu. 1. circular s.călătorie în circuit circularize v. oraş ~ article . a avea răspândire circulating adj. în ambele sensuri.)'. selecţie 2.CHI-CLA 61 ~ ship surveyor .alocaţie pentru copil ~ labour .funcţionar public/de stat ~ service .) 1.constmcţii civile ~ law . tiraj ~ and readership . cerere (de despăgubire) 1.tiraj şi grad de citire citizen s. chinezesc ~ auction . a răspândi.inspector-şef de registru (naval) child s.cod civil ~ commotion . difuzare. civil ~ case .muncă a copiilor. unitate monetară circulation s. a circula. a trimite circulare circulate v. (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall . a pune în circulaţie (bani etc.(asig. (asig. selecţionat. răspândire.

clasificare ~ certificate . registru naval/maritim ~ surveyor . 1.t.) conosament curat/fară rezeve/menţiuni ~ cargo .t.t. 1. liber 2.inspector de registru/clasificare classified adj.a cere/a pretinde despăgubiri to meet a ~ . a lichida.accept (cambie) curat/ fară rezerve/menţiuni ~ bill of exchange .registru de reclamatii to jump a ~ . a solda (mârfuri) 3. a revendica ~ for damages .(mar. a .(mar. drept (de a solicita ceva) 3. clasificat ~ advertisement . categorie 2.creanţe şi angaja-mente ~ s book .) cerere reconventională ~ -jumper . a cere. articol.pagini naţionale (anuar) classify v.(asig.document oficial secret ~ telephone directory .) conosament cu rezerve/menţiuni clean adj.recipisâ de livrare netă ~ ship . net s. curat.cambie curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of health . a clasa •. stipulaţie (în contract) claused adj.) contract de navlosire curat/fară rezerve/menţiuni ~ credit . curat.a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages . clairnant class s.mica publicitate ~ common stock .navâ curată (după carantină). marfă curată ~ charter .action .persoană care preia ilegal un teren ~ release and discharge .a formula pretenţii claimable adj.CVA-CLE (îndreptâţitâ). clasic ~ economics economie clasică ~ unemployment . clasă socială v.t. fară rezerve/menţiuni ~ 'acceptance . reclamant claimer v. petrolier de „produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj. clauză.clasificare a navelor ~ society .) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despăgubire (în baza poliţelor de asigurare) ~ s and liabilities .patentă de sănătate curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of lading .credit deschis/fără garanţie (fără documente însoţitoare pentru o cambie trasâ asupra nnei bâncf) ~ receipt . 1. spaţiu liber v.) cerere de despăgubire/daune ~ in return (dr. clasă.(SUA) acţiuni cu sau fâră drept de vot ~ document .(asig.(mar. a clasifica clause s. prevedere.acţionare în judecată m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare .certificat de clasă (a navei) ~ of ships . cu clauze ~ bill of lading . concesiune (minieră) v.şomaj clasic classification s. a lichida (o navâ) în vamâ 2. a pretinde.societate de clasificare.a contesta o actiune în revendicare to raise ~ s .luptă de clasă classical adj. exigibil.caric/încărcătură de „produse albe". solicitant. revendicabil claimant s. a clasifica.

a încheia (o afacere) ~ company .end fund . casă de bagaje clone s. 1.(cont. 1.(fin. (down) a înceta (activiîatea). închis ~ company . client ~ account .profit net ~ tare .lichidare în vamâ \a sosire ~ outwars .(bur.lichidare în vamă la plecare ~ papers . a solda (mărfuri) v. (mar.înlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj.documente de lichidare în vamă ~ sale .tranzacţii în cliring clerical adj. soldare ~ system .agent de lichidare în vamă ~ agreement . (out) a lichida.i.şefde şantier client s. a lua măsuri represive împotriva 3. (SUA) vânzător ~ of the court . fwith^ a accepta (o ofertâ).out sale .certificat de lichidare în vamă ~ iirwards .acord de cliring ~ bank .agent de lichidare în vamă ~ certifîcate .i. ofîciu de cliring ~ .greşeală de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work . L închis 2.zile libere (fârâ prima şi ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecată ~ of debts . a încheia (o afacere) cloakroom s.fond mutual închis (care emite un numâr limitat de . a defrişa (un teren) v. încheiere. de birou ~ error .) efect de clientelă (atragerea unui anumit tip de investitori în funcţie de politica de dividende) clinch v. soldare (de mărfuri) ~ agent . clientelă ~ effect .) lichidare în vamă 2.cont de cliring ~ agent . clientele clientele s.) cont al clientului clientage v. garderobă 2.sistem de cliring ~ transactions . compensaţie 2.) lichidare în vamă 3.grefa ~ of (the) works . slrâns. 1. 1.societate închisă (controlată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ price .lichidare a soldurilor.lichidare a soldurilor.CLE-CLO 63 compensa (un cec printr-o casă de compensaţie) 4.muncă de birou clerk s. a închide. soldare clearing s. defrişare ~ account . a realiza un beneficiu net de 5. sfârşit v.) preţ strâns (cînd între preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă mică) ~ substitute .t. 1. apropiat s.bancă de cliring ~ house casă de compensaţie. (fin. a plăti (o datorie) 6. a reprima. fimcţionar (de birou) 2. lichidare.) cliring. clonă (produs identic cu altul) close adj.societate închisă (conlrolată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ economy . a face formalităţile (vamale) de sosire sau plecare (despre o navă) .economie închisă/ autarhică ~ . (mar.days .grefier ~ (of the court)'s offîce .greutate reală a tarei clearance s.fâră datorii ~ profit . a încheia 2.t.

pe care nu le mai răscumpârâ) ~ market .(conî.i.i.navă de cărbuni.cabotaj.preţ la închiderea bursei. cabotier ~ shipping .fond mutual închis (care nu mai emite acţhmi. trafic maritim costier ~ waters .ultimul preţ oferit (la licitaţie). tranzacţionate prin bursâ. navlu pentru măriuri de cabotaj ~ hovercraft .cabotaj. costier.analiză de grup ftehnicâ de analizâ statistică prin intermediul căreia o mostrâ este încadrată într-o serie de grupuri cu anumite trăsături comune) ~ sample . întrerupere a lucrului (ca unnare a închiderii întreprinderii) closely adv.freight .mărfuri de cabotaj.(com. navigaţie costieră.lichidare a stocului înaintea închiderii (unei întreprinderi) .linie de cabotaj ~ ship/vessel . lichidare. de cabotaj adv.(cont. de cabotaj ~ fleet . a bunchera (despre o navă) ~ basin/field bazin carbonifer.) articol de închidere ~ price . închidere. gmp ~ analysis . a naviga de-a lungul coastei coastal adj.comerţ de cabotaj ~ traftîc .up fund .eşantion concentrat coal s. cărbune v.mină de cărbuni . zăcământ de cărbuni ~ mine/pit . ci le răscumpără pe cele deja vândute) closedown s.barge .64 CLO-COA acţiuni. coastă.flotă de cabotaj .mare închisă/interioară ~ shop .piaţă închisă ~ sea .fishery .tonaj de cabotaj . ultimul curs ~ stock .întreprindere închisă (care nu angajează muncitori nesindicalizaţi) ~ union . strâns. încheiere.termen final ~ declaration . încetare a activităţii.certificat de cabotaj .trade .pescuit costier ~ ship/vessel . soldare (de mărfuri) closing s.) stoc la inventariere ~ time . litoral v.down sale .entry .caric/încărcătură de cabotaj ~ certificate .navă de cabotaj. costier.sindicat închis (care acceptă în condiţii restrictive noi membri) ~ .navă de coastă pe pemă deaer ~ line . ultima licitare ~ date . închis ~ held corporation . cabotier coasting s. cabotier ~ trade . transport de cabotaj. sfârşit ~ bid .ship . a face plinul de cărbuni.) oră de închidere cluster s.declaraţie vamală finală ~ .(SUA) corporaţie îuchisă (deţinută de un număr mic de persoane) closeout s.comert de cabotaj . navă sau tren pentru transportul cărbunilor coast s. de coastă.ape costiere coaster s.navă de cabotaj.voyage .voiaj de cabotaj coastwise adj.şlep maritim costier ~ cargo . nave de cabotaj ~ tonnage . carbonier coaler s. cabotaj . navă de cabotaj. de-a lungul coastei .

t.coduri de conduită (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s.) rezerve metalice în monede şi lingouri ~ circulation .gospodărie agricolă colectivă ~ farmer . garanţie colaterală. a colecţiona adj. faliment v. fabricare/batere de monede 2.(fin. a da faliment collateral adj. corp de legi 2.accept/cambie de garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ loan .contract colectiv ~ farm . cu taxă inversă (despre o convorbire telefonică) collection s.i.garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ trust bond .serviciu de încasări ~ of payments . 1. acaparare a mărfii (în vederea controlării preţurilor) coffer-y.navă de cabotaj.incaso ~ of samples . 1.department .) bilet la ordin de garanţie colaterală ~ security .antrepozit frigorific collapse s.negociere a contractului colectiv de muncă ~ contract . frig ~ carrier . transport de cabotaj. rece s.cu ramburs ~ order .imobil cu locuinţe . coeficient.flotă de cabotaj ~ freighter . cifru.(SUA) obligaţiune cu garanţie colaterală detinută de un depozitar collect v. monedă v. colectare (a impozitelor. coasigurare cold adj. nave de cabotaj .(fin.t.circulaţie monetarâ/a monedelor ~ of legal fîneness . sistem de semnalizare ~ s of conduct . v. chetă 3.model al încasării debitorilor collective adj.comerţ de cabotaj ~ voyage . linie de cabotaj .colecţie de mostre ~ on delivery . strângere.monedă cu titlu legal coinage s. cabotier ~ shipping . colecjie ~ advice .cabotaj. colectiv ~ agreement .ship/vessel . seif coin s. indice.serviciu de ridicare şi livrare la domiciliu .conservare prin frig . cod.aviz de încasare ~ and delivery .împrumut cu garanţie colaterală ~ note .voiaj de cabotaj code s. falsificator de bani coinsurance s. colateral.cameră frigorifică ~ storage . 1. auxihar s. încasare 2.acord colectiv ~ bargaining . colaps.COA-COL 65 ~ fleet . cod.colectivist . sistem monetar coiner s. l. a strânge. factor coemption s. colectă.housing unit .industria frigului ~ store .pattern . a intra în colaps. taxe) 1.drum maritim costier.i.trade .cargou de cabotaj ~ sea lane .dispoziţie de încasare . secundar. a taxelor).agent frigorific ~ room .storage trade .. colateral (pentru un împrumut) ~ acceptance . a colecta (impozite. a bate (monedâ) ~ and bullion .

piaţă colonială ~ trade . a aduce (un câştig. comercial s. acţiuni ale societăţilor cu profil comercial . (cont. cu coloane ~ cash book .minereu şi minereu . ziare). (to) a se ridica la. a ajunge 2.risc de abordaj collusion s. colectionar ~ of customs . carbonier colliery s. mină de cărbuni collision s. colonialism colony s. comerţ commercial adj.) ~ economy . a colectiviza collector s. 1.agent fiscal collier s.navă combinată tip OBO (pentru petrol — marfâ în vrac — .active comerciale/de exploatare ~ agent .t.poliţă de asigurare colectivă collectivism s. recomandare ~ letter . reclamă.comert colonial colonialism s. navă de cărbuni. 1.) clauza abordajului ~ damage . despre o marfâ) 3. încasator 2. rubrică.publicitate combativă/ persuasivă combination s.scrisoare de recomandare (pentru înlesnirea unui împrumut) command s. coluziune.convenţie colectivă de muncă ~ ownership .) abordaj ~ clause .66 COL-COM ~ labour agreement . combativ ~ advertising . sprijin. (do\vn) a se ieftini. anunţ publicitar (la radio şi televiziune) 2. a intra în grevă 6. absorbţie. 1.oligopol instituit prin coluziune ~ tendering . colectivism collectivize v. articol (de ziar) columnar adj. resurse etc. ciocnire. 1. a fi în criză/jenă fmanciara. pl. uniune. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) combined adj.agency . miner (din minele de cărbuni) 2. (mt) a apărea. a veni.petrol sau cărbune .) 5.oferte stabilite prin coluziune (care simulează o falsă concurenţă) colonial adj. (mar.vrachier combinat (minereu .t.ataşat comercial . a se cifra la comfort s.(asig. a comanda. agent fiscal. combinat ~ carrier . perceptor. a dispune de (bani.i. asociaţie 2. conivenţă (cooperare între firme independente pentru a influenţa concurenţa) collusive adj.marfă în vrac —petrol) ~ oil-bulk-ore .registru de casă cu coloane combative adj. a-i merge rău afacerile 3. fuzionare. a fi publicat (despre cârţi. 1. colonial ~ market .agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor .proprietate colectivă ~ policy . a ocupa un post 4.agenţie comercialâ ~ assets . colonie column s. 1.minereu) come v. (in) a intra într-o funcţie. a ordona 2. ordin v. posesie etc. stabilit prin coluziune ~ oligopoly .avarie de abordaj ~ risk .economie centralizată/ planificată commerce s. mar.vameş ~ of taxes . (into) a intra în (vigoare. comandă. 1. coliziune.) coloană 2.

a delega.monopol comercial •yaper . mercantilism 2.comerciant comisionar ~ past us .tratat comercial ~ value .litigiu comercial code cod comercial correspondence corespondenţă Mnercială court .traveller .vehicul comercial/ alitar.anuar al societătilor xnerciale dock . a numi într-o funcţie 2.scrisoare de credit nmercial •load . 1.Barine .aviaţie civilă bank bancă comercială bill . membru al unei comisii (guvemamentale.flotă comercială.(SUA) zonă/spaţiu comer- cial(ă) risk .a scoate o navă din exploatare to sell on ~ .)M 67 aviation . utilitară cause .tribunal comercial credit . comitet.a face afaceri pe bazâ de comision to put a ship out of ~ . comisionar comipissioner s. delegat. delegaţie 3.efect de comert fprecint .vânzare pe bază de comision to carry out a ~ .valoare comercială/la preţul pieţei comercialism s. parlamentare) 2. 1.fisc committee s.contract de comision ~ house .viteză comercială ~ traffîc .(SUA) agent de bursă ~ contract .comisionar ~ broker .) set de documente comerciale •ship/vessel .comision pentru terti ~ sale .(mar. a împutemici. a comercializa commission s. 1.comitet de direcţie . comisie ~ of management .geografie comercială grade . expresie folosită în limbajul comercial commercialize v.şcoală comercială Services .risc comercial school .drept comercial tetter of credit . comision 4.casă/firmâ de brokeri ~ merchant .încărcătură comercială lanager director comercial .factură comercială hw .trafic comercial . comisar. împutemicire. 1. armare (a unei nave) v. delegare.navă comercială ~ shipping .comis-voiajor ~ treaty . mandat. practică/uzanţă comercială 3.t.marină comercială •lonopoly .cambie comercială car/vehicle . spirit comercial. curier.uzanţă comercială directory .a îndeplini un mandat to do ~ business .societate de credit Mnercial custom/usage . a mandata.calitate comercială harbour/port .doc comercial fleet . împutemicit ~ s of inland revenue . a arma (o navâ) ~ agent .servicii comerciale set .credit comercial credit company .a vinde pe bază de comision commissionaire s. comisie 2. comert maritim ~ speed .port comercial house casă de comerţ invoice .flotă comercială geography .t.

pământ/păşune comun(ă).fond mutual care administrează acţiuni comune commonage s. transmitere.68 COM ~ of supply . comun. comun.) avarie particulară ~ business oriented language .sistem de preţuri comune ~ pricing .drept cutumiar Common Market .) navlu diferenţiat (pentru mârfuri care se transportă regulat în cantităţi mari) ~ standard .stabilire de preţuri comune (pentru a evita concurenţa). obştesc. pl.broker la bursa de mărfuri ~ capital .operaţii la termen cu mărfuri ~ market . devălmăşie commonwealth s.prices system .limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier .(SUA) comisie bugetarâ commodity s.proprietate socială/obştească .acorduri privind schimbul de mărfuri ~ broker .bursă de mărfuri .(SUA) documente comerciale pentru schimbul de mârfuri (instrumente negociabile ţinute drept garanţie pentru împrumuturile destinate finanţării importurilor) ~ external tariff .producţie de mărfuri ~ rates . pl. federaţie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanică de Naţiuni Commonwealth preference facilităţi vamale pentm statele-membre ale Comunităţii Britanice de Naţiuni communal adj. comunal 2. colectiv. 1. ~ production .fortă de muncă necalificată .acţiuni comune ~ stock fund . mar. şosele etc.circulaţie a mărfurilor ~ dollar . legătură 2.dolar-marfă ~ exchange .) cost comun (atribuibil mai multor produse etc.taxă vamală comunitară (aplicatâ de o piaţâ comunitară sau o uniune vamală) -labour . drept de folosinţă în comun (a pământului.futures .(asig. 1. căi de comunicaţie (căiferate.piaţă de mărfuri (mai ales de alimente şi materii prime) ~ money .ştampilă a firmei ~ shares/stock . obştesc. 1.(cont.cărâuş comun simulând ofalsâ concurenţâ) ~ seal .tarif vamal comun (în CEE) ~ agreements . comunicare.monedă-marfâ ~ paper .law . public s. pământ/păşune comun(ă) ~ adventure . mesaj.) risc comun (atâtpentru navâ. informaţie. a păşunilor). telecomunicaţii 3.) etalon-marfâ common adj. marfâ. general 2. produs.(SUA) comisie financiară ~ of ways and means .capital-marfâ ~ circulation .Piaţa Comună ~ ownership .(mar. comunitate de naţiuni. drept de folosinţă comună/obştească (a pământului. cât şi pentru caric) ~ average . mar. a păşunilor).(asig.(fîn. bun (de larg consum) ~ cost .) ~ customs tariff . oferte comune (stabilite pentru coluziune.coope-rativă agricolă communication s.) . comunitar ~ agricultural organization .

adunarea acţionarilor ~ officer . 1.comert în compensaţie compensatory adj.capital propriu (al unei societâţî) ~ formation .investiţie comunitară/ obştească ~ of interest .strategie comunicaţională (metode prin care comercianţii realizează comunicarea cu pieţele lor) ~ way .COM 69 .economie comparată ~ statistics .) ~ union . comunitate 2.cale de comunicaţie communism s. înlocuire (a unui tip deplată cu altul) 1. în comparaţie cu alte bunuri şi servicii) ~ advertising .leave învoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v. comparativ ~ advantage . a compensa 2.trafic de informaţii.rezerve ale societâţii (constituite din profit) ~ seal .publicitate compara-tivă ~ economics .comunitate de interese commutation s.) fond de compensare ~ stocks acţiuni de compensare (acţiuni ale statului oferite în compen-saţie acţionarilor de la unele societaţi naţîonalizate) ~ trade .) company s.activity .avantaj comparativ (principiu care consideră că o ţară sau o regiune ar trebui sâ se specializeze în producţia şi exportul acelor bunuri pentru care eficienţa este relativ crescută.(SUA) fonduri de binefacere ~ investment . a despăgubi compesation s. companie ~ car maşină de serviciu ~ director . sindicat controlat de patronat comparative adj.constituire/înfiinţare a unei societăţi ~ law . (SUA) navetâ ~ ticket (SUA) abonament (la tren. autobu?. comunism community s.finanţare a deficitului bugetar ~ tariff reductions . despă-gubire ~ deal . 1. plin de compasiune. compensatoriu ~ damages .membru al consiliului de administraţie ~ equity .î. compensator.ştampilă a firmei ~ store .fondator al unei societăţi ~ reserves . furnizare de câldurâ etc.sindicat pe societate.magazin al unei întreprinderi (pentru angajaţii acesteia) ~'s risk .funcţionar din conducerea unei societăţi ~ promoter .statistică comparată compassionate adj.daune compensatorii ~ fînance .legislatia societăţilor comerciale ~ meeting .linie de telecomunicaţii ~ service telecomunicaţii ~ strategy . societate.reduceri de compensaţie ale taxelor vamale . 1. compensaţie. posesiune în comun ~ chest . comu-nitate.tranzacţie în compensaţie ~ fund (bur. telecomunicaţii ~ line .risc al cărâuşului ~ town .oraş dependent de o întreprindere (pentru locuri de muncă. compătimitor .

în întregime ~ built up .serviciu de reclamaţii complementary adj.supply .cerere concurenţială (situaţie în care două sau mai multe produse concurează pentru satisfacerea cererii pieţei) ~ supply . a-şi da consimţământul la composite adj.echilibrul concurenţial (într-un sector industrial) ~ bidding . total v. complet.situaţie concurenţială .i. concurenţă ~ policy . sunt gata de folosinţă imediată) . a încheia.inspectare/verificare a respectării legislaţiei în vigoare comply v.registm de reclamaţii ~ section . competitivitate ~ knocked down .complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s.avantaj competitiv (ideea conform căreia punctele forte şi slabe ale unei societăţi se pot determina numai prin comparaţie cu concurenţa) ~ balance . complementar ~ demand . mixt. combinat s.) competenţă 3. situatie materialâ bună competition s.) pieţe complete (portofolii care cuprind orice tip doril de căştigurî) completely adv. concurential ~ advantage . 1.licitaţie competitivă ~ demand . la vdm. pl.scoatere completă/ definitivă din funcţiune ~ disability . a termina .nevoie de bunuri competitive ~ pricing .complet asamblat (despre utilaje care.invaliditate totală ~ markets . conformitate. acord. a consimţi să/la. date compuse (care grupează . aprobare ~ examination . a concura. complet.stabilire a preţurilor prin concurenţă ~ situation .cerere complementara (cerere de două produse care se folosesc împreună) to face ~ . iar producătorii a două sau mai multe mârfuri concurează pentru utilizarea lor) competitiveness s. compus. (dr.strategy . combinaţie. compozit.a face faţâ concurenţei competitive adj. competitiv. ~ breakdown . reclamaţie ~ book .politicâ concurenţialâ (impusâ de guvern pentru a combate monopolurile) competitor s.î. concurent ~ analysis .concurs.i. competenţă.are.(fin. regulilor etc.70 compete v. examen prin concurs (pentru ocuparea unui post vacant) ~ market .analizâ a concurenţei (de cătrefirmele rivale) complaint s. consimţământ.ofertă complementară (ofertă de două sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiaşi proces de produc-ţie) complete adj.examination . amestec. a fi în concurenţă competence s. (with) a se conforma (cerinţelor.ofertâ concurenţială (situaţie în care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate.).piaţâ concurenţială ~ need . calificare 2. pricepere.strategie de luptâ împotriva concurenţei .

a achita partial (o datorie) v.aided/assisted trading .tren mixt (de călători şi marfă) comptroller v. fiind înlocuitori apropiaţi unul pentru celălalt) ~ train . a estima computer s.segmentare concentrată.) articol recapitulativ ~ interest . a compune. a retrage (o acuzaţie în schimbul unei compensaţii materiale) 3.dobândă compusă ~ tariff . a încheia un concordat ~ bonus .i.î. concordat (acord între un debitor şi creditorii sâi privitor la lichidarea datoriilor prin plata unei sume mai mici decât întreaga datorie angajată). concentrare (proces prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de câteva firme mari) ~ account .COM-CON 71 informaţii din mai multe sectoare.cerere combinată/ alternativă (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ supply . compoziţie. domeniî) ~ cargo .licenţă obligatorie (asupra unui brevet de invenţie) composition s.tarif compus/mixt (combinaţie între taxa ad valorem şi o taxă vamală specificâ) comprehensive adj.assisted manufacture fabricare asistată de calculator ~ . concentrat . mixt s. disimulare (a activelor de catre un falit.t.concentrare a industriei (concentrarea unor sectoare industriale în anumite zone în funcţie de .. a computeriza concealment s.i. a ajunge la un compromis (cu creditorii).ofertă combinată (ofertă a unui produs care provine din două sau mai multe surse ori metode de fabricaţie.ofertă cuprinzătoare/ amănunţită ~ policy . sumă achitată (în baza unei asemenea înţelegeri) compound adj.) tranzactii asistate de calculator computerize v.t. compus. (dr. fortat.aided/.caric/încărcătură mixt(ă) ~ demand .bancă de concentrare (a fondurilor din alte bâncî) ~ of industry .) convenţie.segmentation . 1.cont de concentrare (cont de depozit în care se virează periodic sume de bani) ~ bank .. calculator.poliţă de asigurare generală ~ sale . computer . obligatoriu.lichidare judiciară compute v. a evalua. impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence . v. ofertă de două sau mai multe produse care satisfac acelaşi tip de cerere. ascundere. a alcătui 2.(bur. compus v. cuprinzător ~ offer . silit. constrângere compulsory adj. a combina. marketing al nişelor de piaţă (identificarea şi exploatarea unui segment îngust de piaţâ) concentration s.(asig.vânzare/executare silită (la licitaţie) ~ winding-up .(cont. stmctură alcâtuire 2. a adevărului de câtre un asigurat etc.) primă compusă ~ entry . controller compulsion s.l. a calcula.) concentrated adj.

a deduce conclusion s.) acceptai^ conditionalâ (a unei oferte de cătri cumpărător dacâ primeşte unelt facilităţi) '• ~ of the market . 1.navâ de cartel maritim ~ terms . profilul pieţelor etc.cărăuş asociat (la un cartd maritim) ~ rates .t. relaţie 2.stare a caricului/ încărcăturii .) condiţie suspensivă ~ bond . 1.funcţionar de încredere .. 1. concesionar conciliation s. stipulatie (a unei convenţii) v.vânzare condiţională conduct s. situaţie 3. arbitru.condiţii convenite ~ s of contract . prevedere.situaţie pe piaţă. semnare (a unui contract) 3. clauză. 1.(com. concept. interes. 1. taxator.of contents unknown . conciliere.) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s.consiliu de arbitraj conciliator 5'. 1.report . mediator conclude v. a dirija. a semna (un contract) 3.rată de concentrare (care arată procentul în care un sector industrial este dominat de câteva mari societăţi sau mâsura concurenţei pe pieţele bancare) concept s.(com. a stipula o condiţie ~ of cargo . societate concession s.i.conditii di adeziune ~ s of sale . dirijare. cartel maritim ~ call .72________________________ sursele de materii prime.a pune condiţii. s. l administra ~ money . administrare v. a sfârşi 2.clauza confidenţialitâţi (într-un contract de angajare) .condiţii contractuale ~ s of membership .starea conţinutului necunoscută (despre o marfâ ambalată) ~ subsequent . director. a prevedea. conjunctură ~ precedent .î. idee ~ testing . însoţitor conference s. conductor 3.raport confidenţial confidentiality x. terminare. conducere. a conchide.) condiţi^ rezolutorie ~ s agreed upon . arbitraj ~ board . legătură. ghid.obligaţiune condiţională/dublă ~ endorsement . congres convenţie 2. a condiţiona 2. 1. confidenţial ~ clerk . încheiere (a unei afaceri). a termina.) testare a conceptului concern s.condiţii de vânzare (îi contractele de vânzare de mărfuri) conditional adj. decizie fmală condition s.(dr.navluri de linie ~ ship/vessel . concesionar concessionary adj. sfârşti 2. concluzie.andosare condiţio nală ~ sale .(dr.t. conditional ^ ~ acceptance . participare (într-o afacere) 3. stare. confidenţialitate ~ clause .condiţii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj. administrato) 2. întreprindere.(dr. 1. conferinţă. concesie 2.conferinţă telefonică ~ carrier . a încheia (o afacere). poziţie socială 4.) ~ ratio . a stipula v. concem. a conduce. condiţie 2. concesiune concessionaire s.

a trimite (mârfuri) m consignaţie 2. 1. a sechestra conflict s.t. a depune (o sumă) consignee s. a adeveri 2. (dr.fuziune congeneră (între firme din aceeaşi industrie în care partenerii de fuziune nu sunt nici clienţii. care decurge/ rezultă ~ damages . studiere. custode. remuneraţie.(cont.) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit . motiv 3.(com. poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ de un accident major) conservative adj. nerespectarea obligaţiilor contractuale) ~ loss policy . primitor (al mărfii) ~ voyage charter party . scrisoare de trăsură ~ warehouse .t.t.evaluare pmdentă ~ investment . adeverit 2.conflict de interese ~ of laws . plată. conglomerat ~ amalgamation/merger . a consemna 3.investiţ-ie cu risc scăzut conservator s. 1. a fi incompatibil . a încredinţa. contradiţie. consecutiv. a ratifica. contradictie între legi congeneric adj.conflict de legi.) contraprestaţie ~ for sale . 1.fraht. combinat ~ analysis .acreditiv confirmat confiscate v. 1.bani de conştiinţă (sumă trimisă anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniţial s-a eschivat) consecutive adj. conştiinţă ~ money . validat ~ irrevocable credit .zile consecutive/curgătoare finclusiv duminicile şi sărbătorile legale) ~ contract .) cont de consignaţie ~ invoice . a remite. consignor consignment s. confirmat. compensaţie 4. a valida confîrmed adj. ratificat. tutore consideration s. atestat. partidă de mărfuri 2.preţ de vânzare consign v.contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj. lichidator (numit de instanţă pentru a închide ofirmăfalită) 3.antrepozit de consignaţie . 1. consideraţie. a confisca. asociat. congres conjoint adj.contract consensual ~ obligation . a expedia (mărfuri). lot/încărcătură expediat(ă).fuziune-conglomerat (între societăţi din industrii diferite) congress s. prudent. nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s. destinatar. succesiv ~ days . a atesta.daune indirecte (oferite drept compensaţie pentru. a fi în conflict/ contradictie.obligaţie consensualâ consequential adj. conservator 2.pe riscul destinatarului consigner v.i. considerent. 1. a confirma. 1. consensual ~ 's risk .factură de consignaţie ~ note . considerare. conflict. stimă 2.CON 73 confirm v.poliţă de asigurare indirectă a pierderii.contabilitate pmdentă ~ estimate . incompatibilitate v. expediere (de marfa) în consignaţie ~ account .accounting . consignatar. a preda.analiză asociată (tehnicâ de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor produse) conscience s. moderat .of interests . paznic 2. congener ~ merger .

conturi consolidate lucrâri de construcţie) . consolidat ~ time .cost constant/fix .declaraţie consularâ consols s.jurisdicţie consulară ~ agreement . ostentativ.consum ostentativ ~ visa . 1. a consolida. interpretare (a unei legi) mărfii) ~ industry . abordare în cutumiar grup (a unei societăţi~ law . în aceeaşi persoanâ.cost .financial statpments . construire. consulat (nemotivat de necesităţi.drept consuetudinar/cutumiar -mamă cu filialele ei în scopuri consuls. fuziune. consul contabile) 2.viză consulară consulate adj.) posesie cu titk 1 (bilanţzil unui grup.bilanţ consolidat ~ possession .) tutelă prezumatS financiare consolidate implicită consolidation ^.pasager repatriat (prif conspicuous adj. pl. 1.total loss . (dr. întocmit prin legal unificarea bilanţurilor tuturor filialelor .(cont. construo| consignor s. unor societăţi).industria construcţiilor consolidate v.consulat ~ bank .agent consular calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification .~ prices .capital constant .amenajare de şantied unifica (societăţi).legalizare consulară proprietar) ~ declaration . consolidare. titluri de rentă conso~ fees . consular întrunirea.consulat general dorinţa confirmării unei poziţii sociale 74 ________________________ superioare) constant adj. constructiv 2 consolidată dedus.acord de consorţiu ~ office . 1. constant. slimulat de ~ general . clădire 2.) consolidare (stingere consulage s.annuities/stock . consuetudinar. a aborda în grup (o ~ of ships . consortiu . consolidare (a datoriei ~ general . a ~ agent . taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj.construcţii navale societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy .) situaţii ~ trust .preţuri stabile construction s.bancă de consortiu ~ passenger .t. estimat ~ balance sheet . a consolida (datoconstrucţie ria publică) ~ site .(dr. unificare (a consuetudinary adj. vădit consulat) ~ consumption .factură consularâ consortium s. a ~ management .titluri de rentă constructive adj.invoice . consignator.taxe consulare lidată .termen de execuţie (a une^ -accounts . mar.şantier de construcţie consolidated adj.(asig.jurisdiction . expeditor (al ţie.) pierdert componente) totală prezumată/interpretată ' .poliţă de asigurare a navei î scopuri contabile) 2. prezumat. 1. stabil ~ capital .consul general publice) 3.(dr.

CON

75

consultant s. consultant; specialist, expert; consilier consultative adj. consultativ ~ vote - vot consultativ consulting adj. consultant - engineer - inginer consultant consumable adj., s. consumabil consume v.t. a consuma consumer s. consumator - acceptance - acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour - comportament al consumatorului ~ credit - credit de consum (acordat pentru cumpărarea de bunuri' de consum şi servicii) ~ demand - cerere a consumatorilor ~ durables - bunuri de folosinţă îndelungată ~ finance company - societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice - goods - bunuri de consum ~ loyalty - loialitate a consumatorului ffaţâ de o marca) ~ non-durables - produse de folosinţă imediată - preference - preferinţă a consumatorilor ~ price index - indice de preţ al consumatorului (wdicele preţurilor cu afnănuntul) ~ profile - profil al consumatorilor ~ protection - protecţie a consumatorilor ~ research - cercetare a preferinţelor consumatorilor ~ resistance - rezistenţă/pasivitate a consumatorilor

~ strike - grevă a consumatorilor, boicotare (a unui produs) de către consumatori ~ 's sovereignty - suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor într-o economie îiberă în funcţie de preferinţele consumatorilor) ~ 's surplus - surplus al consumatorului/cumpărătorului (diferenţa dintre preţuî pe care cumpărătorul intenţioneazâ sâ-l ofere pentru un anumit produs şi preţul pe care îl plăteşte în realitate) consumerism s. consumerism consumption s. consum ~ curve - curba consumului ~ function - functia consumului ~ goods - bunuri de consum ~ habits - obiceiuri ale consumatorilor/în materie de consum ~ rate - normă de consum ~ tax - impozit pe consum - unit - unitate de consum container s. container ~ capacity - capacitate în continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel - cargou-container, navă portcontainere ~ cell - celulă de container (pe navele portcontainere) - dimensions - dimensiuni (standard) de container ~ storage - depozitare în containere containerizable adj. containerizabil ~ cargo - caric/încărcătură containerizabil(ă) containerization s. containerizare containerize v.t. a containeriza, a introduce (mârfuri) în containere

~ interest - (dr.) drept de proprietd condiţionat contamination s. (asig. mar.) conta~ liabilities - (cont.) pasiv condiţiofl minare (a caricului, în special cu apă eventual I de mare) continuation s. 1. continuari contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango bursa de valori, amânarea achitării ~ account - (bur.) report i unei datorii, prin plaîa unei dobânz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri 1 pânâ la urmâtoarea lichidare; la bursa continuării de mărfuri, diferenţa dintre preţul spot ~ day - zi de contango şi preţul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun( ~ day - zi de contango 2. (dr.) a amâna 3. (bur.) a reporta contemptuous adj. dispreţuitor continuous adj. continuu, permanent ~ damages - daune neînsemnate/nule ~ audit - audit permanent (decise de instanţâ) ~ customary dispatch - (moa contention s. 1. disputâ, litigiu 2. celeritate uzuală fârâ întrempere concurenţă, rivalitate ~ employment - angajare contint contentious adj. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt continental adj. continental la o firma, folositâ pentru calculan - cover - acoperire continentală unor beneficii) (asigurare auto britanică oferitâ per~ (flow) production - producţie m fli soanelor care se deplasează pe continuu continentul european) ~ improvement - (man.) îmbunătăţii ~ port - port continental continuă ~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent posibilitate; caz neprevăzut, accident 2. ~ markets - pieţe continue (pie^ cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i ~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un de prevedere zile de tranzacţionare) contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr neprevăzut, accidental; condiţionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten annuity - anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare, asigurare de viaţă, a cărei plată este contraband s. contrabandă; mărfuri ( condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.de contrabandă ~ control - control vamal împotrr -assets - active eventuale contrabandei; combatere a contraba ~ beneficiary - beneficiar condiţionat dei {beneficiar ale cărui interese sunt - goods - mărfuri de contrabandă ~ of condiţionate de producerea unui eveniment) war - contrabandă de război ~ expenses - cheltuieli neprevăzute
76_________________________

CON

77

~ trade - comert de contrabandă contrabandist s. contrabandist contract s. contract v.t. 1. aîncheia (un contract) 2. a contracta (o obligaţie, un împrumut etc.); a face (datorii) 3. a reduce, a restrânge (cheltuieli) v.i. a încheia un contract - bond - scrisoare de garanţie bancară de bună executare a contractului - by deed/under seal - contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cărăuş, transportator ~ date - datâ contractuală ~ department - raion cu vânzare angro
(la un mare ma.gaz.in)

~ for a work - antreprizâ ~ freight - (mar.) navlu contractual ~ horizon - durată de execuţie/derulare a unui contract ~ labour - mână de lucru angajată pe termen lung ~ law - drept contractual ~ lien - dreptul contractual de retenţie ~ note - (bur.) borderou (de cumpărare sau vânzare de acţiuni) ~ of agency - contract de agenţie/comision ~ penalty - penalizare contractuală ~ price - preţ contractual ~ service - serviciu contractual ~ speed - viteză contractuală ~ supplies - livrări contractuale - value - valoare contractuală ~ work lucrare în antrepriză contraction s. 1. contractare, încheiere pe bază de contract 2. contractare (a unei obligaţii, a unui împrumut etc.) 3. reducere, restrângere (a cheltuielilor)

contractor s. contractant, parte contractantă; antreprenor; fumizor contractual adj. contractual ~ obligations - obligaţii contractuale ~ rent - chirie contractuală contrarian s. (SUA) contrarian (persoană care urmează o strategie contrară unor opţiuni logice) contravener s. contravenient contravention s. contravenţie contribution s. 1. contribuţie 2. impozit, taxă ~ margin - (fîn.) maijă de contribuţie (contribuţia la costurile fixe sau venitul rămas după plata costuriîorfixe) ~ to general average - (asig. mar.) contribuţie la avaria comună contributOK. 1. contribuabil 2. colaborator (la o revistâ, un ziar) contributory adj. contributiv, contributoriu; cotizant s. acţionar; acţionar care contribuie la plata datoriilor (în
caz de lichidare a societăţii)

~ insurance - asigurări sociale din fonduri salariale ~ mortgage - ipotecă contributivă/colectivă (ipotecâ datâ unui singur creditor, alcătuită prin contribuţiile mai multor persoane) ~ negligence - (dr.) neglijenţă culpabilă ~ pension scheme - plan de pensii contributiv control s. 1. control (financiar, vamal etc.) 2. reglementare 3. control (exercitat de acţionarul sau grupul de acţionari care deţine mai mult de 50% din acţiunile unei societâţi) v.t. 1. a controla, a verifica 2. a reglementa 3. a dirija (moneda, piaţa etc.)

78

CON-Cfl

~ account - (cont.) cont de control/rectific are ~ stamp - marcă de control ~ snrvey - expertiză contradictorie controller s'. controlor; revizor; inspector conurbation s. conurbaţie convene v.t. a aduna, a reuni; a convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a se întruni convenience s. înlesnire, utilitate, comoditate ~ goods - alimente pentru consum rapid, fast foods (alimente special ambalate şi preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store - magazin de cartier (care se adresează clientelei dintr-o anumită zonă şi are program prelungit) conversion s. 1. (fin.) conversie, conversiune (schimbarea condiţiilor unui împrumut; emiterea de noi titluri pentru a înlocui alte titluri) 1. (dr.) apropriere, uzurpare ~ cost - cost de producţie (manoperă şi cheltuieli indirecte) ~ loan - împrumut de conversiune ~ price - preţ de conversie (preţul efectiv plătit pentru acţiunile comune atunci când sunt obţinute prin
conversia acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor convertibile)

preferenţiale sau a unei obligaţi^
convertibile)

~ table - tabel de transformări {pevA unităţi de mâsurâ aparţinând un sisteme diferite) convert v.î. 1. a transforma 2. (fin.} converti, a schimba 3. (dr.) & apropria, a uzurpa convertibility s. (fin.) convertibilitate convertible adj. convertibil ~ bond - obligaţiune convertih
(care, la scadenţă, poate fi schimba cu alte titluri în loc să fie plătită)

~ currency - monedă convertibilă ~ loan stock/securities - titluri i valoare convertibile (obligaţiuni & acţiuni preferenţiale care pot
schimbate, la opţiunea titularului,

acţiuni comune ale societâţii emitentt convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.) transmite (o proprietate) conveyance x. 1. transport; transporta 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d transfer (al unei proprietăţi)', act transfer conveyancer s. avocat (care pregâte^
actele în vederea unui transfer proprietate) conveyer v.conveyor

conveyor s. conveier, bandă transp<
toare

~ privilege - (asig.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ, asigurat în grup, sâ încheie o asigurare individuală când asigurarea colectivâ expiră) ~ rate/ratio - rată/raport de conversie (numărul de acţiuni comune care poate fi obţinut prin conversia unei acţiuni

coomb s. coomb (unitate de cap citate) cooperate v.t. a coopera, a colabora cooperation s. 1. cooperare, colabon 2. cooperatie cooperative adj. 1. comun, de. colaborare 2. cooperatist s. cooperatii ~ advertising - publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile în acest sector)

COO-COR

'9

- bank - cooperativă de credit - farm - cooperativă agricolă de pro-ducţie - marketing - marketing comun (al unui grup de producâtori care colaborează pentru lansarea mărfurilor lorpepiaţă)

core î. interior, miez, inimă ~ activity/business - activitate principală/de bază ~ competence - (man.) competenţă de bază (a unei societăţi) ~ equity - capital propriu esenţial (al
unei societăţî)

~ shop/store - cooperativă de consum ~ society - societate cooperatistă, cooperativă ~ system - sistem cooperatist, cooperaţie coownership s. coproprietate ~ of industry - acordare de actiuni angajatilor (la societatea în care
lucrează)

~ workers - (man.) muncitori esenţiali
(cu sarcini deosebite) şi responsabilitâţi

copartner s. coasociat, copartener copartnership s. asociaţie ~ of industry - acordare de acţiuni angajaţilor (la societatea în care
lucrează)

corkage ^. taxă pentru băuturile înfundate (servite în restaurant) corn s. 1. cereale, grâne 2. (SUA) porumb ~ and dry measure - măsură de capacitate pentm cereale şi mărfuri pulverulente ~ chandler - comerciant de cereale (cu amănuntul) ~ dealer - cerealist, comerciant de
cereale (cu ridicata)

copper s. 1. cupm, aramă; monedâ de aramă 2. pl. acţiuni ale unei societăţi de exploatare a cuprului ~ - bottomed - sigur, solid, cu acoperire (din punct de vedere
financiar)

copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia ~ paper - hârtie indigo/carbon copybook s. registru sau dosar conţinând copii de acte/documente copyright s. drept de autor (pentru operele literare, muzicale, artistice) adj. protejat de drepturile de autor, cu dreptul de publicatie rezervat v.t. a-şi rezerva drepturile de autor pentru (o carte, un disc etc.) ~ reserved - toate drepturile rezervate copywriter s. redactor (de reclame, anunţuri)

~ exchange - bursă de cereale ~ market - piaţă de cereale ~ trade - comerţ cu cereale corner 5'. acaparare (de mărfuri, acţiuni pentru a exercita controlul asupra preţurilor); monopol, monopolizare v.t. a acapara, a monopoliza (mărfuri, acţiuni) v.i. a forma un monopol corporate adj. 1. corporativ; constituit, formând o corporaţie 2. corporatist ~ body - organ constituit, persoană juridică ~ campaign - campanie organizaţională (campanie publicitară menită sâ
cultive imaginea unei companii în ansamblu)

~ culture - (man.) cultură/sistem de valori a(l) corporaţiei, cultură organizaţională

so_________________
~ customer - persoană juridică (client al unei băncî) ~ identity - (man.) identitatea corporaţiei ~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ income tax - (SUA) impozit pe profitul societăţii ~ logo - logo(gramă) de corporaţie ~ name nume social ~ planning - planificare corporativă ~ raider - (bur.) persoană fizică sau juridică ce încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpărarea masivă şi bruscă de acţiuni) -risk - risc corporativ (la alocarea capitalului, acesta reflectă efectele unui proiect asupra riscului firmei, măsurat ca efect asupra variabilitâţii profitului finnei) ~ seal - ştapila firmei; sigla firmei ~ sector - sector corporativ/al corpo-ratiilor (în economie) ~ state - stat corporatist ~ strategy - strategie corporativă/a corporaţiei ~ town - muncipalitate ~ trustee - instituţie mandatată corporation s. 1. corporaţie, persoană juridică 2. (SUA) corporaţie (persoanâ juridică care funcţionează separat şi distinct de proprietarii şi managerii săi, avănd astfel avantajul unei existenţe nelimitate, transferabilitatea simplă a părţilor sociale şi răspundere limitatâ) 3. municipalitate ~ aggregate (dr.) corporaţie colectivâ (cu mai mulţi membri) ~ sole - (dr.) corporaţie exclusivă (titular, cu personaîitate juridică, al uneia dintre anumite funcţii publice)

____________________COR-4

~ stock - obligaţiuni municipale - tax - impozit pe societate corporatism s. corporatism corporator s. membru (fondator^ unei corporaţh corporeal adj. corporal ~ property - bunuri corporale correspondence s. 1. corespondq poştă 2. organizaţie-corespoiMJ
(instituţie financiară care prestf servicii pentru altă organia financiară)

~ banking - sistem bancar cu activi corespondentă ~ clerk - funcţionar/secretar respoi bil cu corespondenţa ~ course - curs prin corespondenţă ~ department - serviciu de coresţ denţă correspondent s. 1. corespom (bancă ce acţionează ca agent penti
altă bancă care nu are sucursale^

corespondent, reporter ~ bank — bancă - corespondent corruption s. corupţie cost s. 1. cost; preţ de cost 2. cheltuieli de judecată; cheltuieli v. evalua, a fixa preţul v.i. a costa, a fa ~ accounting - contabilitatea costui ~ allocation - alocare a costui individuale (din costul total) ~ and freight - (mar.) cost şi navlu ~ - benefit analysis - analiză c -beneficiu ~ centre - centm de cost (um căreia i se pot aloca nişte cos specifice) ~ efficiency - randament/reducere preţului de cost - estimate - deviz estimativ

cos-cou
~, insurance, freight - cost, asigurare, navlu ~, insurance, freight and commission - cost, asigurare, navlu şi comision ~, insurance, freight and exchange cost, asigurare, navlu şi diferenţă de curs de schimb ~, insurance, freight, commission and interest - cost, asigurare, navlu, comision şi dobândă ~ leader - lider de cost (firmă care
deţinefaţâ de concurenţii ei un avantaj important în ceea cepriveşte costul)

81

~ of capital - cost al capitalului (media
costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companiî)

~ of credit - cost al creditului
(dobândd)

~ of debt - cost al datoriilor (rata
dobânzii noilor datorii emise)

~ of downtime - cost al timpului de întrempere a producţiei ~ of labour - cost al forţei de muncă ~ of living - cost al vieţii ~ - of-living bonus - spor (salarial) pentm corelarea veniturilor cu evoluţia indicelui costului vietii ~ - of-living index - indice al costului vieţii ~ of new common equity - cost al noilor acţiuni comune (rata rentabilităţu lafondurile obţinuteprin vânzarea de noi acţiuni comune) ~ of retained earnings - cost al profitului nerepartizat/acumulat (rata rentabilitâţii solicitate de acţionari pentru capitalurile proprii obţinute de firmă prin reţinerea şi reinvestirea
profitului)

~ per thousand - cost la mie (metodă de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori, ascultâtori etc.) ~ - plus method - metoda adăugării unei cote marginale fixe la preţul de cost ~ price - preţ de cost ~ (- push) inflation - inflatie provocată de creşterea preţurilor de cost ~ standards - nivel de cheltuieli prevăzute ~ structure - structură a costului ~ unit unitate de cost coster v. costermonger costermonger s. negustor ambulant (de fructe, legume, peşte etc.) costing s. calcul/stabilire a(l) preţului de cost costliness s. scumpete, preţuri ridicate cottage s. casă ţârănească ~ industry industrie artizanală cotton s. bumbac ~ bale - bal/balot de bumbac ~ futures contracte futures cu bumbac ~ market - piaţa bumbacului ~ mill fllatură de bumbac coulisse s. grup de brokeri neoficiali council s. consiliu ~ board - şedinţă de consiliu ~ estate cartier de locuinţe aflat în administrarea autorităţilor locale ~ tax - iaapozit local councillor s. 1. membru al unui consiliu 2. consilier counsellor s. 1. consilier 2. avocat ~ - at-law - avocat

j82________________________

cou-cq
coupon s. 1. cupon (ataşat unui titlu valoare la purtător) 2. bon, tichet fi cartelă) \ ~ bond obligaţmne cu cupoane f< dobândă) ^ ~ rate - rata cuponului (rd specificatâ a dobânzii unei obîigaţiun ~ sheet foaie de cupoane ; ~ stripping - desfiinţare a cuponul (transformarea unei obîigaţiu obişnuite într-una cu cupon zero) courier s. curier court s. curte, tribunal - of appeals - curte de apel ~ of arbitration - curte/tribunal ( arbitraj - of competent jurisdiction - tribun competent ~ ofjustice/law - tribunal - of original jurisdiction - tribunal i prima instanţă courtage s. curtaj, brokeraj covenant s. acord, contract; clauză unui contract v.t. a conveni (pf contract), a prevedea, a stipula covenanter s. parte contractantă cover s. 1. (fond de) acoperire/garanţ (pentru un împrumut, o tranzacţie eh 2. asigurare, acoperire (a unui risc) suplinire (a unui muncitor absent) \ 1. (bur., fin.) a acoperi, a garanta 2. asigura, a acoperi (un risc) 3. a relata comenta (ştiri, evenimente; desp ziarişti) ~ charge - cost suplimentar (penl tacâm la restaurant) - funds - fonduri de garanţie/acoperi ~ note - certificat provizoriu asigurare (cu valabilitate până emiterea poliţei de asigurare)

counter s. 1. tejghea; ghişeu 2. contor (^e apă, electricitate etc.) adj. contrar, opus ~ advice - contraaviz ~ check - (SUA) cec/formular de retragere (de numerar din cont) counterbid s. contraofertă (la licitaţie) counterclaim (dr.) s. cerere reconvenţională v.i. a formula o cerere reconvenţională counterfeit adj. contrafâcut, fals s. contrafacere, falsificare; fals v.t. a contraface, a falsifica counterfeiter s. falsificator counterfoil s. cotor (de chitanţe, cecuri, bilete); contramarcă, talon, matcă counterman s. tejghetar; barman countermand s. contramandare v.t. a contramanda, a anula (o comandă, un
ordin etc.)

counteroffer s. contraofertâ counterpart s. copie, duplicat countersign s. contrasemnătură v.t. a contrasemna countersignature s. contrasemnăturâ countertrade s. (com.) contrapartidă countervail v.t. a compensa, a contracara country s. 1. ţarâ, stat 2. regiune, zonâ; provincie ~ limit - (fin.) limitâ de ţară (limita
riscului de tara)

~ of destination - ţară de destinaţie (a
mărfii)

~ of origin - ţarâ de origine (ă mârfii) ~ rating - rating de ţară ~ risk - (fin.) risc de ţară

COV-CRE

83

coverage s. 1. (bur„ fin.) acoperire, garanţie 2. asigurare, acoperire (a unui risc) 3. public, acoperire (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un mesaj publicitar în timpul unei cwnpanii) 4. reportaje, comentarii (despre un eveniment) covered adj. acoperit, asigurat ~ bear - (bur.) speculant ă la baisse cu acoperire (care deţine suficiente acţiuni pentru a-şi îndeplini obligaţiile, nefiind obligat sa cumpere pe o piaţâ în creştere) ~ interest arbitrage - (fin.) arbitraj cu dobândă acoperitâ ~ option - (bur.) opţiune acoperită (contract de opţiune garantat cu acţiunile unui titlu de valoare suport) coverage s. 1. acoperire, asigurare; riscuri acoperite/asigurate 2. public (al unei staţii de radio sau televiziune); cititori, ascultători etc. (ai unor reclame) 3. reportaj, comentariu covering s. acoperire (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) ~ letter - scrisoare de însoţire craft s. 1. meşteşug, meserie 2. breaslă, corporatie 3. ambarcaţie; ambarc