Sunteți pe pagina 1din 62

ROMNIA

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale

MINISTERULAGRICULTURIIIDEZVOLTRIIRURALE AutoritateadeManagementpentruPNDR

UNIUNEA EUROPEAN

Program finanat prin FEADR

GHIDULSOLICITANTULUI Modernizareaexploataiiloragricole MSURA121PrevederileprezentuluiGhidsecompleteazacureglementarilecuprinsein ManualdeProcedurpentruMsura121postatpesiteulwww.apdrp.ro
PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL ProgramfinanatdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL

GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesarea MSURII121Modernizareaexploataiiloragricole Versiunea11dinmai2013


Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnic a potenialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR)i constituie un suport informativ complex pentru ntocmirea proiectului conform cerinelor specifice ale PNDR.Acest document nu esteopozabilactelornormativenaionaleicomunitare. Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea, ntocmireaidepunereaproiectuluideinvestiii,precumi modalitateadeselecie,aprobarei derulareaproiectului dumneavoastr. De asemenea, conine lista indicativ a tipurilor de investiii pentru care se acord fonduri nerambursabile, documentele, avizele i acordurile pe caretrebuiesleprezentai,modelulCereriideFinanare, alStudiuluideFezabilitateialMemoriuluiJustificativ,ale Contractului de Finanare, precum i alte informaii utile realizrii proiectului i completrii corecte a documentelor. Ghidul Solicitantului, precumi documentele anexate pot suferi rectificri din cauza actualizrilor legislative naionale i comunitare sau procedurale varianta actualizat este publicat pe pagina de internet www.apdrp.ro.

IMPORTANT! Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaipaginiledeinternet www.apdrp.roiwww.madr.ro. Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectla sediilenoastre,printelefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidatelede contactdelafinalulGhiduluiSolicitantului.

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

1|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

CUPRINS 1.PREVEDERIGENERALE 1.1.ObiectiveleMsurii121Modernizareaexploataiiloragricole. 3 2.PREZENTAREAMSURII121 2.1.Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile.................................................... 5 2.2.Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului.......................................... 7 2.3.Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile.................................................................... 10 2.4.Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile..................................................... 12 2.5.Criteriiledeseleciealeproiectului......................................................................... 14 2.6.Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului)................. 27 3.ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATEPENTRUMODERNIZAREA EXPLOATAIILORAGRICOLE 3.1.Completarea,depunereaiverificareadosaruluicereriidefinanare.................... 31 3.2.Contractareafondurilor........................................................................................... 38 3.3.Achiziiile................................................................................................................ 40 3.4.Plata....................................................................................................................... 42 4.INFORMAIIUTILE 4.1.Documentelenecesarentocmiriicereriidefinanare............................................ 44 4.2.ListaformularelordisponibilepesiteulAPDRP............................... 59 4.3.Dicionar......................................... 61 4.4.APDRPnsprijinuldumneavoastr......................................................... 64 5.ANEXELAGHIDULSOLICITANTULUI 5.1.Anexa1ModelCereredeFinanare.............................................. linkwww.apdrp.ro 5.2.Anexa2ModelStudiudeFezabilitate........................................... linkwww.apdrp.ro 5.3.Anexa3ModelMemoriuJustificativ.............................................. linkwww.apdrp.ro 5.4.Anexa4ModelContractdeFinanare........................................... linkwww.apdrp.ro 5.5.Anexa5ModeleFormularedePlat............................................. linkwww.apdrp.ro 5.6.Anexa6FiaMsurii121.............................................................. linkwww.apdrp.ro 5.7.Anexa7ActeNormativeutile........................................................ linkwww.apdrp.ro 5.8.Anexa8AnexaIlaTratatuldeInstituirealComunitiiEuropene.. linkwww.apdrp.ro 5.9.Anexa9ZonedefavorizateconformPNDR.................................. linkwww.apdrp.ro 5.10.Anexa10Zonecupotenialagricol.............................................. linkwww.apdrp.ro 5.11.Anexa11Listalucrarilorcusaufaraavizdegospodarireaapelor linkwww.apdrp.ro 5.12.Anexa12Ordinul1552/2008privindListalocalitatilorundeexistasursedenitrati linkwww.apdrp.ro 5.13.Anexa13Declaratiapepropriaraspundereprivindcofinantarealinkwww.apdrp.ro

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

2|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Capitolul1 PREVEDERIGENERALE

1.1

Msura121Modernizareaexploataiiloragricole

Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole se ncadreaz n Axa I Creterea competitivitii sectorului agricol i silvic i are ca obiectiv general creterea competitivitii sectorului agricol printro utilizare mai bun a resurselor umane i a factorilor de producie i ndeplinireastandardelornaionaleiastandardelorcomunitare. Obiectivelespecificesereferla: 1. Introducerea i dezvoltarea de tehnologii i procedee noi, diversificarea produciei, ajustarea profilului, nivelului i calitii produciei la cerinele pieei, inclusiv a celei ecologice,precumiproducereaiutilizareaenergieidinsurseregenerabile; 2. Adaptareaexploataiilorlastandardelecomunitare; 3. Cretereaveniturilorexploataiiloragricolesprijinite; 4. Sprijinirea membrilor grupurilor de productori sau ai altor forme asociative n vederea ncurajriifenomenuluideasociere. Obiectiveleoperaionalesereferla: Promovarea investiiilor n exploataiile agricole din sectorul vegetal i de cretere a animalelor pentru realizarea de construcii noi i/ sau modernizarea construciilor agricole existente din cadrul acestora i a utilitilor aferente, achiziionarea de maini i utilaje noi, nfiinarea de plantaiietc. ContribuiapublicaferentMsurii121estede1.168.505.603Eurodincare: contribuiaGuvernuluiRomniei 20%; contribuiaUniuniiEuropene 80%. Fondurilenerambursabilele puteiaccesapnn2013.

107.111.000 Euro reprezint alocarea aferent schemei de garantare pentru sectorul agricol cu finanaredinPNDR; 28.677.708 Euro cheltuiala public (22.942.166 Euro FEADR) reprezint alocarea financiar din PEREpentruproiectecevizeaznoileprovocri. Costultotal,alctuitdincontribuiapublicicontribuiaprivat,estede2.190.191.612Euro. ncadrulsesiuniidedepunereaproiectelordinperioada2013,alocareafinanciarsevaface distinctpentru: - Sectorulvegetal16.000.000euro - Sectorulzootehnic24.000.000euro
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 3|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Pentrubeneficiariimsurii141Sprijinireaexploataiiloragricoledesemisubzitencare ausemnatdeciziadefinanare10.000.000euro

ALOCAREADISTINCT,VAFIPUBLICATNANUNULDELANSAREASESIUNIIDESELECIE n cazul n care alocarea separat pe fiecare din cele trei componente nu se va consuma, aceasta sevarealocapentrucomponentapentrucareexistaproiecteeligibileinordineadescrescatoarea punctajelordeselectieobtinutesicareindeplinescpunctajulminim,conformaprobriiM.A.D.R.
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 4|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Capitolul2 PREZENTAREAMSURII121
2.1 BeneficiariieligibilipentrusprijinulacordatprinMsura121suntfermieriidefiniiconformPNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practic n principal activiti agricole activitate principal conform Certificatului de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului a cror exploataie este situat pe teritoriulrii, are o dimensiune cuprinsa intre 2 50 UDE1,i careestenregistratnRegistrulunicdeidentificare/Registrulagricol. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie s aib ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului,respectivcodulCAEN01xx. Pentru a demonstra c practic n principal activiti agricole, in cazul unei activitati existente, solicitantultrebuiesfacdovadacvenituriledinactivitileagricolereprezintcelpuin50%din totalvenituridinexploatare. ATENIE! n aceast sesiune de depunere, beneficiarii eligibili sunt numai fermierii care respect condiiile de mai sus i a cror exploataie are o dimensiune cuprins ntre 2 i 50 UDE i se ncadreaznunadincategoriiledemaijos: Categoriiledebeneficiarieligibilicarepotprimifondurinerambursabilesunt: Persoanafizic2; Persoanafizicaautorizat(nfiinatnbazaOUGnr.44/16aprilie2008)cumodificrilei completrileulterioare; Intreprinderi individuale (nfiinate n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificrilei completrileulterioare; Intreprinderi familiale (nfiinate n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)3 cu modificrile i completrileulterioare; Societate pe aciuni SA (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile i completrileulterioare); SocietatecurspunderelimitatSRL(nfiinatnbazaLegiinr.31/1990,cumodificrile icompletrileulterioare); Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile

Unitatea de dimensiune economic (UDE) reprezint unitatea prin care se exprim dimensiunea economic a unei exploataii agricole determinat pe baza marjei brute standard a exploataiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei uniti de dimensiuneeconomicestede1.200Euro,conformMBS2008(asevedeavariantadecalculdincerereadefinantare) 2 Persoanele fizice vor fi acceptate ca poteniali beneficiari dac se angajeaz s se autorizeze ca persoane fizice autorizate/ intreprindere individuala) n termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificrii privind selectarea Cererii de Finanare. Angajamentul se ataeaz Cererii de Finanare i va preciza c n termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificrii, solicitantul va prezenta certificatul de nregistrare la Oficiul Registrului Comerului. n caz de neprezentare n termen a acestor documentecontractuldefinanarenusevancheia. Beneficiarii aflati n relaii contractuale cu APDRP au obligaia s notifice n scris Agenia referitor la noua form de organizare pentru care au optat. Radierea din Registrul Comerului a beneficiarilor care nuiau exercitat dreptul de optiune, n condiiile art.39dinOUG44/2008,vaducelancetareaContractelordefinanare.

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

5|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Societate agricol (nfiinat n baza Legii nr. 36/ 1991) cu modificrile i completrile ulterioare; Societate cooperativ agricol (nfiinat n baza Legii nr. 1/ 2005) cu modificrile i completrileulterioare; Grup de productori constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, doar cu condiia ca investiiile realizate s deserveasc interesele propriilor membri; Cooperativ agricol (nfiinat n baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificrilei completrile ulterioare), doar cu condiia ca investiiile realizate s deserveasc interesele propriilor membri. Nusencadreazncategoriabeneficiariloreligibilipentruaceastmsur: Exploataiile agricole de subzisten (exploataii care produc exclusiv pentru consumul propriu) cu dimensiune de sub 2 UDE dimensiunea economic a exploataiei agricole se calculeaz conform Cererii de Finanare n sheetul specific Msura 121 Stabilirea categorieidefermdupcumurmeaz: o n cazul exploataiilor agricole care prevd n cadrul proiectului modernizarea acesteia, dimensiuneasevacalculapentruanulncursladatadepuneriiCereriideFinanare. o n cazul exploataiilor agricole care prevad activiti agricole complet noi, dimensiunea economicvaficearezultatcaurmarearealizriiinvestiiei. Organizaiile de productori din sectorul legumei fructe pentru investiiile sprijinite prin PilonulI4alPoliticiiAgricoleComune. Solicitantultrebuiesrespecteurmtoarele: sfiepersoanfizicsaujuridicromncucapital100%privat; capitalul/ acionariatul solicitantului eligibil poate fi att integral din Romnia ct i mixt sau integralstrin; sacionezennumepropriu; sasiguresursefinanciarestabileisuficientepetotparcursulimplementriiproiectului. Finanarea unui proiect depus n cadrul Msurii 121 derulat prin PNDR este restricionat pentruurmtoarelecategoriidebeneficiari: beneficiarii nregistrai n lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD i pentru FEADR, pnlaachitareaintegraladatorieifadeAPDRP,inclusivamajorrilordentrziere; beneficiarii careau contracte de finanare reziliate pentru FEADR, din iniiativa APDRP, din cauza nerespectriiclauzelorcontractualeireziliereaareovechimemaimicdeunan; beneficiariicareseaflnsituaiilitigioasecuAPDRP,pnlafinalizarealitigiului.
Pilonul I baza pentru plile directe i pentru msurile de pia finanate prin FEGA (Fondul European pentru Garantare n Agricultur).
4

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

6|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

2.2

Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului

ATENIE! Pentru justificarea condiiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastr este necesar s prezentai n cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ toate informaiileconcludentenacestsens,iardocumentelejustificativevorsusineacesteinformaii. Proiectul trebuie s respecte conformitatea cu obiectivul general al Msurii i cu cel puin unuldintreobiectivelespecifice; n cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ se va descrie conformitatea obiectivelor investiieiurmriteprinproiectcuobiectivelemsurii. Proiectul s fie n acord cu potenialul agricol al zonei i s demonstreze mbuntirea performaneigeneraleaexploataieiagricoleladatadriinexploatareainvestiiei; Se va utiliza Studiul pentru determinarea zonelor cu potenial, a zonelor geografice i marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Msurii 3.1 Investiii n exploataii agricole dinProgramulSAPARD,elaboratdeASASICPAiICDEA,2004(Anexa10). Pentrucaunproiectsfieconsideratcafiindnacordcupotenialulagricolalzonei,celpuin75% din structura plantelor de cultur sau din efectivul de animale vizat de proiect trebuie s se ncadreze n zona cu potenial mediu i/ sau ridicat. Pentru specii care nu se regsesc n studiul precizat mai sus, solicitantul se va adresa Direciei Agricole Judetene care va emite un document referitorlapotenialulagricolalzoneipentruspeciavizat. Pentru situaiile n care tipurile de culturii/ sau speciile de animale i psari vizate de investiie suntamplasatenzonencareacesteanusencadreaznpotenialulagricolmediui/sauridicat, solicitantul va ataa documente justificative avizate de Direciile Agricole Judetene sau emise de instituiiabilitatecarevorcertificaaceastcondiie. n cazul investiiilor pentru nfiinarea de culturi cu specii forestiere cu ciclu scurt de producie i regenerare pe cale vegetativ (plopul, salcia, salcmul etc.), n scopul producerii de energie din surse regenerabile, se vor descrie i corela n cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ cerinele optime ale speciei, cu caracteristicile pedoclimatice ale zonei n care este amplasatcultura. Pentru specii cultivate n spaii protejate precumi pentru investiiile n apicultur nu este necesar caproiectulsfienacordcupotenialulagricolalzonei. Solicitantul trebuie s demonstreze mbuntirea performanei generalea exploataiei agricole la data drii n exploatare a investiiei prin ndeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin tehnic, economicofinanciari de mediui respectnd obligatoriu viabiliatea economic, conform urmtoareilisteindicative: a)obiectivetehnice

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

7|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

achiziia de tractoare, combine, maini, utilaje, echipamente etc, care determin creterea productivitii muncii, mbuntirea calitii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante,mbuntireacondiiilordelucru; construireai/ sau modernizarea cldirilor operaionale care conduc la asigurarea conformitii custandardelecomunitare; diversificareaproducieinfunciedecerinelepieei,realizareadenoiproduseiintroducereade noitehnologii. b)obiectiveeconomicofinanciare reducereacosturilordeproducieicreterearentabilitiieconomiceaexploataieiagricole; cretereavaloriiadugatebrute(VAB)aexploataieiagricole; cretereaviabilitiieconomice. c)obiectivedemediu reducerea emisiilor duntoare cu efect de seri o mai bun gestionare a deeurilor rezultate dinactivitateadeproducie; reducereaemisiilordeamoniac(iaaltorgaze),nspecialnexploataiiledecretereaanimalelor prinrespectareastandardelorsanitarveterinare,deigienidebunstareaanimalelor; asigurarearespectriicerinelorfitosanitare,ecologiceetc.; creterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabil i mbuntirea eficacitii folosiriiacestora. Condiia obligatorie pentru respectarea conformitii cu obiectivul general al msurii prin mbuntirea performanei generale a ntreprinderilor este de cretere a viabilitii economice. Verificarea acesteia se va face prin cele dou condiii cumulate: rezultatul operaional al anului precedent depunerii Cererii de Finanare trebuie s fie pozitiv i proiectul s respecte indicatorii economicofinanciarimenionainCerereadeFinanareseciuneaeconomic. ATENIE!OperaiuneadedepozitareestecheltuialeligibilpeMsura121dacsedepoziteaz numai producia fermei respective, iar capacitatea depozitului este corelat cu producia obinutncadrulfermei,asigurnduseastfeldemarcareacuMsura123. Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie s dovedeasc o pregtire profesional,nraportcuproiectul. Reprezentantul legal/ beneficiarul (o persoan din cadrul societii, acionar) dovedete pregatire profesionalnraportcuproiectulpecaredoretesliniieze. n cazul diplomelor de studii/ certificatelor de formare eliberate de instituii de nvamnt din strintate,solicitantulvaataadocumentulprivindrecunoatereadiplomei/certificatuluidectre autoritateacompetentdinRomniaconformlegislaieinvigoare.
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 8|Pagina
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

ATENIE!ncazulncarereprezentantullegalsaubeneficiarulprinopersoandincadrulsocietii sau un acionar al societii, nu dovedete pregtirea profesional n raport cu proiectul la momentuldepuneriicereriidefinanare,sevaprezentaDeclaraiapepropriarspundereaunuia dintre acestia din care s rezulte c va urma un curs de pregtire profesional, pn la finalizarea proiectului, naintea ultimei pli a ajutorului. n cazul n care naintea ultimei pli a ajutorului nu se va prezenta documentul care s certifice pregtirea profesional n raport cu proiectul, contractul de finanare va fi reziliat iar solicitantul va fi obligat la rambursarea tuturor sumelor primite. ATENIE!Reprezentantullegaltrebuiesfie: Persoana desemnat s reprezinte solicitantul n relaia contractual cu APDRP, conform legislaieinvigoare. Depunerea Cererii de Finanare se poate face de orice alt persoan cu procur notarial delapersoanadesemnatsreprezintesolicitantulconformlegislaieinvigoare. BeneficiarultrebuiesprezinteMemoriulJustificativsauStudiuldeFezabilitate Memoriul Justificativ pentru proiecte care nu prevd lucrri de construciimontaj i pentru proiecte care vizeaz plantaii de vi de vie, pomii arbuti fructiferii/ sau pepinierei care nu prevdlucrrideconstruciimontaj. StudiuldeFezabilitatepentruproiectecareprevdlucrrideconstruciimontaj. Planul de afaceri nu poate fi finanat de dou ori prin msuri diferite (121 Modernizarea exploataiilor agricole i 143 Furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentru agricultori), iar potenialul beneficiar nu poate obine finanarea a dou planuri de afaceri diferitepentruaceeaiinvestiie,unulncadrulmsurii121ialtulncadrulmsurii143. ATENTIE! n situaia n care se regsesc n Studiul de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ informaii copiate identic din alte proiecte similare, se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap. 3 Cheltuielipentruproiectaresauneeligibilitateancazulncarenusedovedeteoparticularizarela specificulproiectului. Beneficiarultrebuiesdeclarecasigurcofinanareainvestiiei Potenialulbeneficiaresteobligatsidentificesursa ATENIE! Estenecesarcabeneficiarulsnuaib: de cofinanare pentru susinerea executrii faptenscrisencazierulfiscal, investiiei i s aib n vedere pregtirea nscriericareprivescsanciunieconomico documentelornecesarenacestcaz. financiarencazieruljudiciar isrespectegraficulderambursareadatoriilor, dacaredatoriictrebnci.Lancheierea Solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de contractuluidefinanaresolicitantulvaprezenta finanare sursa cofinanrii, documentele de la cazieruljudiciarncarenutrebuiesaibsanciuni economicofinanciare. solicitant care dovedesc capacitatea i sursa de cofinanarepotfi(unulsaumaimultedintreeleemise deinstituiifinanciarbancare):
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 9|Pagina

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

a) Extras de cont bancar vizati datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data depunerii cererii de finanare, n cazul cofinanrii prin surse proprii (autofinanare) sau prin certificate de depozit nominativei dematerializate, cu o scaden mai mic sau egal cu trei luni fadedatanchideriilicitaieideproiecte; b) extras de cont bancar vizati datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data depunerii cererii de finanare, n cazul existentei unor surse de cofinanare de tipul: granturi, sponsorizri, donaii, nsoit de un document care s ateste sursa respectiv, emis de organizaia careaacordato; c) extras de cont bancari Formularul de achiziie titluri destat, emisei vizate de banc, n cazul cofinanrii prin titluri de stat cu o scaden mai mic sau egal de trei luni fa de data nchiderii licitaieideproiecte; d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrtoare fa de data depunerii cererii de finanare i Contractul de credit vizat de banc, n cazul cofinanrii prin linie de credit cu o valabilitatedeunanfadedatalansriilicitaieideproiecte,deschislaobanc; e)Scrisoaredeconfortangajant(certificatdeconfirmaredefonduri)cuovalabilitatedecelpuin 120zile. ExtraseledecontbancaretrebuiesceliberatedebnciledepeteritoriulRomniei. Beneficiarul trebuie s prezinte dovada c a fcut demersurile pentru a obine toate avizele i acordurile conform legislaiei n vigoare din domeniul: sanitarveterinar, sanitar, fitosanitari de mediu, necesare realizrii investiiei n cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investiii, potenialii beneficiari trebuie s obin acordul de mediu n conformitate cu legislaia naional. n anumite situaii menionate n legislaie, acordul de mediu este nsoitobligatoriu de studiuldeimpactdemediu,aacumseprezintlapunctul5.2.dinPNDR. 2.3 Tipurideinvestiiiicheltuielieligibile ncadrulMsurii121suntsprijiniteinvestiiilelanivelulntreguluiteritoriualRomniei. Un proiect poate cuprinde att cheltuieli eligibile ct i cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibileurmndafisuportatedebeneficiarulproiectului. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiii corporalei/ sau necorporale5,conformurmtoareilisteindicativeacheltuieliloreligibile: 1. Construirea i/ sau modernizarea cldirilor utilizate pentru producia agricol6 la nivel de ferm, incluznd investiiile pentru respectarea standardelor comunitare i pe cele pentru proteciamediuluiidepozitareangrmintelor;

Investiiicorporaleactivefiziceicirculante(cldiri,mijloacedetransport,utilajeetc.) Investiiinecorporaleactivenecorporalesubformadefonddecomer,breveteetc.,cheltuieli(nsensulcontabilalcuvntului) depublicitate,custudiietc. 6 Nu vor fi eligibile spatiile care deservesc activitatea general a exploataiei: birouri pentru personalul administrativ, sli de edine,slideprotocol,buctrieisalademese,spaiidecazare,etc.

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

10 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

2. Construirea i/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utiliti i racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau MemoriulJustificativ; 3. Construirea i/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaii de muls, linii tehnologice de prelucrarei ambalare a produselor, dotri tehnice n scopul asigurrii controlului calitii la nivel defermetc.; 4. Construireai/saumodernizareaserelor,inclusivacentralelortermiceiinstalaiilordeirigat, asigurareautilitilornvederearespectriicondiiilordemediu; 5. Achiziionarea sau achiziionarea n leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, maini, utilaje, instalaii, echipamente i accesorii, echipamente i software specializate, identificate ca necesareprinStudiuldeFezabilitatesauMemoriulJustificativ; 6. Achiziionarea sau achiziionarea n leasing de noi mijloace de transport specializate8, necesareactivitiideproducie,identificatecanecesareprinStudiuldeFezabilitatesauMemoriul Justificativ; 7. nlocuirea plantaiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfritul ciclului biologic de producie (minim 40 ani)i care nu sunt incluse n sistemul de restructurare/ reconversie al plantaiilor de videviesprijinitprinFEGAncadrulOCPvininfiinareaplantaiilorpentrustruguridemas; 8. 9. nfiinareaplantaiilordepomi,arbutifructiferiicpuni; nfiinareapepinierelordevidevie,pomifructiferiiarbuti,aliarbori;

10. Investiii pentru producerea i utilizarea durabil a energiei din surse regenerabile n cadrulfermei; 11. Investiii pentru nfiinarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producie scurt i regenerarepecalevegetativ,nscopulproduceriideenergieregenerabil; 12. Investiiinapicultur,cuexcepiacelorrealizateprinProgramulNaionalApicol; 13. Investiii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinznd echipamente pentruvnzareaacestora,inclusivdepozitare,rcireetc.; 14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006, cum ar fi: taxe pentru arhiteci, ingineri i consultani, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor i autorizaiilor necesare implementrii proiectelor, aa cum

Pentrurespectareaconditiilordeigien/sanitarveterinareiafluxuluitehnologic,sunteligibilespaiiledestinatepersonaluluide producie:laboratoare,vestiaretipfiltrupentrumuncitori,biroulmediculuiveterinar,biroulmaitrilor,aefuluideferm,spaiu pentruservireameseietc. 7 Leasingul este eligibil doar dac rezult transferul de proprietate al bunului n posesia beneficiarului n perioada de implementareaproiectului,pnlaultimacereredeplat. 8 Mijloaceledetransportspecializatereprezintautovehiculeleadaptatelacerineledetransportncontpropriualmaterieiprime i/sau al produciei obinute i care sunt prevzute n studiul de fezabilitate sau n memoriul justificativ, anexate cererii de finanare,vehiculelecarendeplinescaceleaicerineiauofunciespecificcenecesitadaptrialecaroserieii/sauechipamente speciale,precumimijloaceledetransportprevzutecaeligibilenfielemsurilordincadrulPNDR; 9 Numaidac50%dinmateriaprimesteprodusnfermaproprie,rezultatulprocesariiestetotunprodusdinAnexaIlaTratatul deInstituireaCE,iaragriculturareprezintirmneactivitateadebaz.

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

11 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

sunt ele menionate n legislaia naional, achiziionarea de patente i licene (maxim 8% din valoarea total eligibil a proiectului, dac proiectul prevedei construciii maxim 3% n cazul n careproiectulnuprevederealizareaconstruciilor); 15. Investiiinecesareadaptriiexploataiilorpentruagriculturaecologic; 16. Investiiilenecesarerealizriiconformitiicustandardelecomunitare. Vorficonsideratecheltuielieligibile,mijloaceledetransportspecializatecaretransportnumaiun anumittipdemateriiprime/mrfuriadecvateactivitiidescrisenproiect,urmtoarele:

Autocisterne, Autoizoterme (prevzute cu izolaie termic a pereilor, dar fr agregat frigorific, fiind folositepentrutransportulmrfuriloralimentare), Autoizotermecufrig(transportproduseperisabilesaucutemperaturicontrolate), Mijloacedetransportanimale, Mijloacedetransportalbine.

Cheltuielilecuoricealtmijlocdetransportnusuntconsiderateeligibile. ATENIE! Utilitile aferente trebuie s fie asigurate prin proiect, dintro surs existent sau de lateri. 2.4 Tipurideinvestiiiicheltuielineeligibile ATENIE! Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul s finalizeze att partea de investiie suportat prin cheltuielile eligibile, ct i partea de investiie realizat din cheltuielile neeligibile. PrinMsura121nusepotfinanainvestiiicaresencadreaznurmtoarelecategorii: 1. 2. Construciasaumodernizarealocuinei; Achiziionareadebunurisecondhand;

3. Achiziiadedrepturideproducieagricol,deanimale,planteanualeiplantarealor,conform art.55,pct.2dinRegulamentulConsiliului(CE)nr.1974/2006; 4. Achiziionareadeteren;

5. TVA, cu excepia TVAului nerecuperabil, n cazul n care este n mod reali definitiv suportat de ctre beneficiari, alii dect persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul(CE)nr.1698/2005; 6. 7. Costurioperaionale,inclusivcosturidentreinereichirie; Comisioanebancare,costurilegaraniiloricheltuielisimilare;
12 | P a g i n a

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

8.

Contribuiannatur;

9. Costurideschimbvalutar,taxeipierderiocazionatedeschimburilevalutareasociatecontului euroAPDRP; 10. Costurileaferenteunuicontractdeleasing:taxademanagement,dobnzi,primadeasigurare etc.; 11. Costurirealizatenaintedeaprobareaproiectului,cuexcepiastudiilortehnice,aplanurilorde afaceriiastudiilordefezabilitate; 12. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin msura 143 Furnizarea de servicii de consiliereiconsultanpentruagricultori; 13. Costuriprivindnchiriereademaini,utilaje,instalaiiiechipamente; 14. Achiziiademijloacedetransportpentruuzpersonalitransportpersoane; 15. Investiiiprivindoperaiuniledesimplnlocuire10nconformitatecuart.55dinRegulamentul (CE)nr.1974/2006; 16. Investiiinsectoruldepisciculturiacvacultur; 17. Investiiinexploataiidecretereaanimalelordeblan; 18. InvestiiipentruproducereapomilordeCrciun; 19. Investiiile realizate n cadrul schemelor de sprijin n conformitate cu Art. 2 (2) din Regulamentul(CE)nr.1974/2006. Lista investiiilor i costurilor neeligibile se completeaz cu prevederile din Hotrrea de Guvern privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor cofinanate din Fondul European AgricolpentruDezvoltareRural. ATENIE!PentruevitareadubleifinanribeneficiariiMsurii141Sprijinireafermeloragricolede semisubzistentacareiauprevzutrealizareadeinvestiiidinsursepropriicriteriuldesectie5 c.investiiirealizatedinfonduriproprii pnlasfritulanului3,ncadrulMsurii121,trebuies realizezealteinvestiiidectceleprevzutenPlanuldeafaceriaferentMsurii141.ATENIE! Beneficiarii msurii 141 care siau propus a realiza investiii prin msura 121, pentru care au fost punctati, au obligaia s realizeze aceste investiii, conform planului de afaceri. n cazul n carei auprevzutrealizareadeinvestiiiprinMsura121iauprimitpunctajlaacestcriteriudeselecie, dar nudepun proiectconform pe acestmsur, le va incetasprijinul pentru msura 141ise vor recuperaintegralfondurilepltite.

investiia de simpl nlocuire nseamn o investiie care nlocuiete o cldire existent sau o main sau pri din acestea, cu altele noii moderne, fr a crete capacitatea de producie cu mai mult de 25% sau fr a implica schimbri n natura produciei sau a tehnologiei implicate. Nu sunt considerate investiii de nlocuire urmtoarele: demolarea complet a unei cldiri vechi de cel puin 30 de ani din cadrul fermei i nlocuirea cu o cldire modern, i renovarea fundamental a unei cladiri din cadrulfermei. Renovarea este considerat fundamental cnd costul total este de cel puin 50% din valoarea noii cldiri, n conformitate cu prevederileart.2,pct.17alRegulamentuluiComisiei(CE)nr.1857/2006privindaplicareaarticolelor87i88dinTratatajutoarelor de stat pentru ntreprinderile mici i mijlocii care i desfoar activitatea n domeniul produciei de produse agricole i de modificareaRegulamentuluiComisiei(CE)nr.70/2001privindaplicareaarticolelor87i88dinTratatulCEajutoruluidestatpentru ntreprinderilemiciimijlocii.

10

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

13 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

n cazul beneficiarilor msurii 112 Instalarea tinerilor fermieri, acetia pot depune proiect n cadrul msurii 121 numai dac au prezentat n proiectul din cadrul msurii 112, Seciunea B a Planului de afaceri mpreun cu seciunea A, pentru proiectul care nu prevede lucrri de construciimontajrealizateprinMsura121,sauSeciuneaCaPlanuluideafacerimpreuncu seciunea A, pentru proiectul care prevede lucrri de construcii montaj realizate prin Msura 121. Pentru verificarea evitrii dublei finanri, solicitantul care a mai beneficiat de finanare nerambursabil, va prezenta documentul 14 Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil prin care se vor verifica cheltuielile rambursate. Dac se regsesc aceleai tipuri de cheltuieli fr o justificare, sau nu se aprob justificarea acestora, valoarea proiectul se diminueazcuvaloareaacestorcheltuielinejustificate. 2.5Criteriiledeseleciealeproiectului ATENIE!Cheltuielileneeligibilenusuntluatenconsiderarelascorareacriteriilordeselecie. Proiectele prin care se solicit finanare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecie, n baza cruiafiecareproiectestepunctat,conformurmtoarelorcriteriideselecie: 1.Exploataiiagricolecareseadapteazlastandardelecomunitarenouintroduse11 Seacordapunctajlaacestcriteriudeselectienumaipentruimplementareaurmatoruluistandard: ndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplic numai pentru ferme existente de bovine(vacidelapteibivolite); Datalacaresencheieperioadadegraieeste31.12.2014. Acest criteriu de selectie se aplic numai pentru modernizri, iar proiectul trebuie s cuprind numaiinvestiiireferitoarelaimplementareastandardelor,nproporiede100%. ATENIE! Implementarea standardelor trebuie s se ncadreze n perioada de graie menionat nAnexadinfiamsurii121,darplatasepoateefectuaiulterior. Standardele minime pentru protecia ginilor outoare Directiva Consiliului nr.1999/74/CE cu perioada de graie 31.12.2014 din Anexa fiei msurii 121 nu se puncteaz deoarece, conform prevederilor Directivei 1999/74/CE transpus n legislaia romneasc prin Ordinul ANSVSA 136/2006, toate fermele de gaini outoare crescute n cuti nembuntite, au avut obligaia ca, dela1ianuarie2012,streaclasistemuldecutimbuntite. 2. Exploataiidinsectoareleprioritare,nordineadeprioritiprezentatmaijos Seacordprioritatepentruproiectelecarerealizeazinvestiiin: Sectorul vegetal: (i) legume; (ii) pepinierei plantaii de pomii arbuti fructiferi, cpunrii; (iii) culturi de cmp; (iv) pepiniere i plantaiile de vi de vie pentru vin (cu excepia restructurrii/reconversieiplantaiilordevidevie)istruguridemas;

Prin standard comunitar nou introdus se nelege acel standard care nu este ncadrat ca i standard existent i pentru care solicitaniibeneficiazdeperioadadegraiede36lunideladatalacarestandarduladevenitobligatoriu.

11

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

14 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Sectoruldecretereaanimalelor:(i)bovine;(ii)porcine;(iii)ovineicaprine.(iv)psri.Proiectele din sectorul vegetal de la prioritile i, ii, iiii iv, care au investiii n sisteme de irigaii, vor primi punctajsuplimentarpentruacestcriteriudeselecie. Pentruacestesectoareprioritare,punctareasevarealizadifereniatntrecategoriideproducie ncadrulaceleiaispecii. IMPORTANT! Pentru investiii referitoare la irigaii, se acorda punctaj numai daca solicitantul a prezentat unul din cele doua documente de la doc. 18.2 (Aviz de gospodarirea apelor n cazul investiiilorprivindirigaiile/notificareadencepereaexecuiei sauContractmultianualdefurnizareapapentruirigaiiANIFsaualtfurnizor). Punctajulpentruproiectelecareprevadinvestitiinsistemedeirigaiisecumuleazcupunctajul de la sectorul respectivi se acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total eligibilaproiectului. Deexemplu: Pentrusectorullegume: cheltuielileaferentesistemuluideirigaiinvaloarede25.000Euro. valoareatotaleligibilaproiectuluide125.000Euro. 25.000/125.000.0x10=2 Totalpunctajpentruacestcriteriudeselecie:33+2=35 ATENIE! Daca proiectul vizeaz doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferentsectoruluicuponderevaloricmaimarencadrulproiectului. Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiii n producerea i utilizarea energiei regenerabilevorputeabeneficiadeunpunctajsuplimentar. Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n energie regenerabil se acord n funcie de pondereaacestorinvestiiinvaloareatotaleligibilaproiectului Deexemplu: cheltuielileaferenteproduceriienergieiregenerabilesuntinvaloarede7.000Euro. valoareatotalaeligibilaaproiectuluiestede125.000Euro. 7.000/125.000x7=0.392 Punctajulpentruacestcriteriudeselectie:0.392 3.Exploataiiagricoledesemisubzisten Sunt exploataiile care produc, n principal, pentru consumul propriu, dar care comercializeazi o partedinproduciarealizat.Dimensiuneaeconomicaacestorapoatevariantre2i8unitide dimensiuneeconomic(UDE). Categoriiledesolicitanticarepotprimipuncatjlaacestcriteriudeselectiesunt: Persoanafizic; Persoana fizic autorizat nfiinat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 cu modificrilei completrileulterioare; ntreprindere individual (nfiinat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008 cu modificrilei completrileulterioare).
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 15 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

4.Beneficiarulcuminim6luninaintedelansareasesiuniipentrucareaplic,esteconstituitca forma asociativa sau este membru al unei forme asociative, , recunoscute conform legislaiei naionalenvigoare. Pentru verificarea acestui criteriu de selecie, solicitantul ataeaz la Cererea de Finanare documente prin care s demonstreze c acesta este membru al uneia din urmtoarele forme asociative potrivit urmtoarelor reglementri:: grup de producatori, constituit conform OG nr. 37/ 2005, cu modificrile i completrile ulterioare/ grup de productori in sectorul legume i fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de productori recunoscute preliminariorganizaiilordeproductoriinsectorulfructeilegume; societate cooperativa agricol, constituit conform Legii nr. 1/ 2005 cu modificrile i completrileulterioare; organizaie de mbuntiri funciare, constituit conform Legii mbuntirilor funciare nr.138/2004,cumodificrileicompletrileulterioare cooperativaagricol,constituitaconformLegiinr.566/2004,cumodificarileicompletarile ulterioare. membrii ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizaii profesionale (asociaii) din componena uneiOIPA. sau, Solicitantulesteconstituitcaformasociativpotriviturmtoarelorreglementri: societate agricol, constituit conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificrile i completrile ulterioare ntreprinderefamilialconstituitconformOUGnr.44/2008cumodificrileicompletrile ulterioare, care aplic n nume propriu.; 5. Exploataii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelai tip de activitate Exploataiile agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR sunt solicitanii care nu aumaibeneficiatdesprijinpentruacelaitipdeactivitatencadrulcelordouprograme. Acelasitipde activitatese refera inclusiv la proiectelecontractate in cadrul masurii 112Instalarea tinerilorfermieri. 6.Exploataiivegetaleidecretereaanimalelornsistemecologic Sunt vizate att exploataiile vegetale i de cretere a animalelor care se afl n perioad de conversiecticelecaresuntnregistratecaproductoarenagriculturaecologic. Pentru proiectele care prevd producie n sistem ecologic punctajul se acord n funcie de ponderea suprafeei sau animalelor inregistrata/ inregistrate in agricultura ecologica/ suprafaa

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

16 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

totaldinRegistrulunicdeidentificaredelaAPIA/numrultotaldeanimaledetinutinproprietate dinRegistrulExploataieidelaANSVSA/DSVSA. n cazul n care solicitantul deine att exploataii vegetale n sistem ecologic ct i animale n sistemecologic,punctajulnusecumuleazpentrucriteriuldeselectie6,ciseacordnfunciede activitateaprincipal,respectivsectorulvegetalsausectoruldecretereaanimalelor. Deexemplu: suprafaapropusnagriculturaecologic=25ha suprafaatotalaexploataieidinRegistrulunicdeidentificare=500ha. 25/500x7=0.35 Punctajpentruacestcriteriudeselecie:0.35 ATENIE! n cazul unei ferme mixte care realizeaz o investiie n sistem ecologic, punctarea acestui criteriu de selecie se realizeaz n funcie de ncadrarea n sectorul prioritar. Dac investiiansistemecologicnuvizeazsectorulprioritar,nusevaacordapunctaj. 7.Proiectelecareauiinvestiiipentruprocesareaproduseloragricole Procesareaunuiprodusagricol:oriceoperaiuneefectuatasupraunuiprodusagricol(AnexaIla Tratatul de Instituire a CE) i avnd drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol (Anexa I la Tratatul de Instituire a CE), cu excepia activitilor realizate n exploataia agricol,necesarepentrupregtireaunuiprodusanimalsauvegetalpentruprimavnzare. Exemple de activitati n cadrul exploataiilor agricole care vizeaz pregtirea unui produs agricol pentru prima vnzare: recoltare, curatare, sortare, conditionare, uscare cereale, tratare seminte, uscarefrunzedetutun,ceruirefructe,ambalare,racirelapte,depozitare. ATENIE! 1. Rezultatul procesrii ce face obiectul investiiei realizate prin proiect poate avea drept scop attcomercializareactiutilizareancadrulfermei; 2. n situaia n care proiectul vizeazi investiii privind procesarea produselor agricole obinute ncadruluneifermemixteseacordpunctajindiferentdecomponentadominantvaloric; 3. Activitateaprezentatcaprocesaretrebuiesrespectedefiniiaprocesriidemaisus; 4. VenituriledinvanzareaproduselorobinutenurmaprocesriisuntevideniatenAnexaB1; 5. Pentruprocesareidepozitareaproduselorobinutevorfiprevzutespaiidistincte; Numai dac proiectul de investiii cuprinde att investiii pentru producia agricol ct i investiii pentru procesare (respectnd condiiile de mai sus), poate s primeasc punctaj la acestcriteriudeselecie. Beneficiarii trebuie s demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ c cel puin 50% din materia prim procesat provine din ferma proprie. Punctajele pentru proiectele care prevd i investiii de procesare n cadrul fermei, se acord n funciedepondereaacestorinvestiiinvaloareatotaleligibilaproiectului.
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 17 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Deexemplu: valoareacheltuielilorreferitoarelaactivitateadeprocesare=25.000Euro valoareatotalaeligibila=125.000Euro. 25.000/125.000x5=1,0 Punctajpentruacestcriteriudeselectie:1,0 In situatia in care proiectul vizeaza si investitii privind procesarea produselor agricole obtinute in cadruluneifermemixteseacordapunctajindiferentdecomponentadominantavaloric. 8.Exploataiiagricoledeinutedefermiericuvrstasub40deani,ladatadepuneriiproiectului Categoriile de solicitanti cu vrsta sub 40 ani crora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selecie sunt: persoana fizic care se angajeaz s se constituie ca persoan fizic autorizat/intreprindere individuala pn la ncheierea contractului de finanare (conform doc. 18.1), persoan fizic autorizat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008; ntreprindere individual constituit conform OG nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare i societile cu rspundere limitat nfiinate conform Legii nr. 31/ 1990 n care solicitantul este persoan fizic asociatunic. ATENIE! n cazul societilor cu rspundere limitat nfiinata conform Legii nr. 31/ 1990 n situaia n care reprezentantul legal nu coincide cu asociatul unic este necesar s depunei n completarecopiaactuluideidentitatepentrupersoanafizicasociatunic. 9.Exploataiiagricoleaflatenzoneledefavorizate Zonedefavorizate: - zona montan cu handicap natural conform conform Listei Unitilor Administrativ Teritoriale dinzonaMontandefavorizat,prezentatenAnexa9laGhidulSolicitantului; - alte zone cu handicap natural dect zona montan conform Listei Unitilor Administrativ Teritoriale din Romnia incluse n Zonele Semnificativ Defavorizate/ Lista localitilor din Zonele DefavorizatedeCondiiiNaturaleSpecificeprezentatenAnexa9laGhidulSolicitantului. ntreagasuprafaaexploatatieiagricoletrebuiesseaflencelpuinunadintreacestezone. Toateproiecteleeligibilevorfipunctatenacordcucriteriiledeseleciemenionatemaisus. ATENIE!SolicitaniibeneficiariaiMsurii141vorfincadraipesectoarenfunciedeponderea valoricainvestiiei.

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

18 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Sistemuldepunctareesteurmtorul:

SECTORULVEGETAL
Nr. Crt. 1. Criterii de selectie Exploataii agricole care se adapteaz la standardele comunitare nou introduse. Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente (sectoare prioritare, sisteme de irigatii i energie regenerabil) poate primi: Exploataii din sectoarele prioritare, n ordinea de prioriti prezentat mai jos: (i) legume; (ii) pepiniere i plantatii de pomi i arbusti fructiferi, capsunarii; (iii) culturi de cmp; (iv) pepiniere i plantaii de vi de vie pentru vin (cu exceptia restructurarii/ reconversiei plantatiilor de vi de vie) i struguri de masa; Proiectele din sectorul vegetal de la prioritile i, ii iii i iv care au investiii n sisteme de irigaii, vor primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selecie. Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n sisteme de irigaii se acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total eligibil a proiectului i se adaug la punctajul obinut, pentru sectoare prioritare. Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiii n producerea i utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n energie regenerabil se acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total eligibil a proiectului i se adaug la punctajul obinut pentru sectoare prioritare. Materia prim folosit pentru obinerea energiei regenerabile trebuie s provin din ferma proprie iar energia obinut, inclusiv din alte surse regenerabile (solar, eolian, termal i alte surse de acelai tip), s fie folosit exclusiv n cadrul fermei. Exploatatii agricole de semi-subzisten Sunt exploatatiile care produc, n principal, pentru consumul propriu, dar care comercializeaza i o parte din productia realizata. Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate varia ntre 2 i 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta n Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate n Ghidul Solicitantului. Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie sunt: - Persoana fizica - Persoana fizica autorizata nfiintata n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, 5 Propunere Punctaj 2013 N/A Max 50 Max 35 35 30 26 25

2.

10

3.

10

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

19 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

4.

5. 6.

7.

8.

cu modificrile i completrile ulterioare; - ntreprindere individuala nfiintata n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare; Beneficiarul este, cu minim 6 luni nainte de lansarea sesiunii pentru care aplic, membru al unei forme asociative, sau form asociativ, recunoscute conform legislaiei naionale n vigoare Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea de finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este: membru al uneia din urmatoarele forme asociative,: - grup de producatori, constituit conform OG nr. 37 /2005, cu modificarile i completrile ulterioare/ grup de productori in sectorul legume i fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de productori recunoscute preliminar i organizaiilor de productori in sectorul fructe i legume; - societate cooperativa agricol, constituit conform Legii nr. 1/2005 cu modificarile i completrile ulterioare; - cooperativa agricol, constituita conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificarile i completarile ulterioare, - organizaie de mbuntiri funciare, constituita conform Legii mbunatatirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificarile i completrile ulterioare. - membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizaii profesionale (asociaii) din componena unei OIPA sau, Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit urmatoarelor reglementari: - societate agricol, constituit conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificrile i completrile ulterioare sau - ntreprindere familial constituit conform OUG nr. 44/ 2008 cu modificari i completri ulterioare, care aplic n nume propriu. Exploataii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelai tip de activitate Exploatatii vegetale n sistem ecologic Proiectele care au i investitii pentru procesarea produselor agricole Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ ca cel putin 50% din materia prima procesata provine din ferma proprie. Punctajele pentru proiectele care prevd investiii pentru procesare n cadrul fermei, se acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total eligibil a proiectului. Exploataii agricole deinute de fermieri cu vrsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selectie sunt urmatoarele:

12 7

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

20 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

9.

- persoan fizic autorizat (constituita conform OUG nr.44/2008 cu modificarile i completrile ulterioare); - intreprindere individuala (constituita conform OUG nr.44/2008), cu modificrile i completrile ulterioare; - asociat unic persoan fizic (conform doc. 10) al unei societi cu rspundere limitat nfiinate n conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificrile i completrile ulterioare; - persoan fizic, care se angajeaz s se constituie ca persoan fizic autorizat/intreprindere individuala pn la ncheierea contractului de finanare (conform doc. 18.1). Exploataii agricole aflate n zonele defavorizate situate n: - zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata n anexa la ghidul solicitantului; - alte zone cu handicap natural dect zona montana conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din Romnia incluse n Zonele Semnificativ Defavorizate / Lista localitatilor din Zonele Defavorizate de Condiii Naturale Specifice prezentate n anexa la Ghidul Solicitantului. TOTAL

100

Punctajminim:15puncte

SECTORULDECRETEREAANIMALELOR
Nr. Crt. 1. Criterii de selectie Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou introduse Exploataii din sectoarele prioritare Criteriul de selecie nr. 2 cumulat pentru cele doua componente (sectoare prioritare i energie regenerabila) poate primi: Exploataii din sectoarele prioritare, n ordinea de prioriti prezentat mai jos: carne (i) bovine lapte ngrare (ii) ovine i caprine reproducie reproducie (iii) porcine ngrare carne iv) pasari ou Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiii n producerea i utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

Propunere Punctaj 2013 5

Max 45 Max 40 38 40 35 30 33 35 30 33 5

2.

21 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

suplimentar. Punctajele pentru proiectele care prevd investiii n energie regenerabil se acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total eligibil a proiectului i se adaug la punctajul obinut pentru sectoare prioritare. Materia prim folosit pentru obinerea energiei regenerabile trebuie s provin din ferma proprie iar energia obinut, inclusiv din alte surse regenerabile (solar, eolian, termal i alte surse de acelai tip), s fie folosit exclusiv n cadrul fermei. Exploataii agricole de semi-subzisten Sunt exploatatiile care produc, n principal, pentru consumul propriu, dar care comercializeaza i o parte din productia realizata. Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-subzistenta poate varia ntre 2 i 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta n Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate n Ghidul Solicitantului. Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie sunt: - Persoana fizic; - Persoana fizica autorizat nfiinat n baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008 cu modificrile i completrile ulterioare; - ntreprindere individuala (nfiinta n baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008) cu modificrile i completrile ulterioare; Beneficiarul, cu minim 6 luni nainte de lansarea sesiunii pentru care aplic, este constituit ca form asociativ sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislatiei nationale n vigoare Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea de finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative: - grup de producatori, constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificarile i completarile ulterioare; - societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005 cu modificarile si completarile ulterioare; - cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile i completarile ulterioare; - organizatie de mbuntiri funciare, constituit conform Legii mbunatatirilor funciare nr. 138/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; - membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizaii profesionale (asociaii) din componena unei OIPA. sau, Solicitantul este constituit ca form asociativ potrivit urmtoarelor reglementri: - societate agricol, constituit conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificrile i completrile ulterioare

3.

10

4.

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

22 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

- sau ntreprindere familial constituit conform OUG nr. 44/ 2008, cu modificrile i completrile ulterioare; care aplic n nume propriu. 5. 6. Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelai tip de activitate Exploataii de cretere a animalelor n sistem ecologic Proiectele care au i investitii pentru procesarea produselor agricole Beneficiarii trebuie s demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ c cel puin 50% din materia prim procesat provine din ferma proprie. Punctajele pentru proiectele care prevd investiii pentru procesare n cadrul fermei, se acord n funcie de ponderea acestor investiii n valoarea total eligibil a proiectului. Exploataii agricole deinute de fermieri cu vrsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului Categoriile de solicitanti crora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selecie sunt urmtoarele: - persoan fizic autorizat (constituita conform OUG nr. 44/ 2008); - intreprindere individual (constituita conform OUG nr. 44/ 2008), cu modificrile i completrile ulterioare; - asociat unic persoana fizic (conform doc. 10) al unei societi cu rspundere limitat nfiinate n conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificrile i completrile ulterioare; - persoan fizic, care se angajeaz s se constituie ca persoan fizic autorizat/intreprindere individuala pn la ncheierea contractului de finanare (conform doc. 18.1). Exploataii agricole aflate n zonele defavorizate situate n: - zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata n anexa la ghidul solicitantului; - alte zone cu handicap natural dect zona montana conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din Romnia incluse n Zonele Semnificativ Defavorizate / Lista localitatilor din Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice prezentate n anexa la Ghidul Solicitantului. TOTAL Punctajminim:15puncte ATENIE! Pentru standardul lapte crud, solicitantul trebuie s dein n proprietate efective mai mari de 10 capete vaci lapte/bivolie, iar investiia, pentru a implementa standardul, trebuie s cuprind,dupcaz: construcia slii de muls sau modernizarea unei construcii existente i adaptarea ei la aceasta destinaie, reeadealimentarecucurentelectricasliidemuls, reeadealimentarecuapreceicald,
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 23 | P a g i n a

12 7

7.

8.

9.

100

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

canalizareasliidemuls, instalaiedemulspropriuziscu420locuridemuls, tancdedepozitareircirealaptelui, instalaiesplareidezinfecieainstalaieidemuls, dozatoarepentrufurajeconcentrate, sistemdeautomatizareaprocesuluidemuls. Dac solicitantul deine o parte din utilajele/instalaiile menionate mai sus, le va prezenta n studiul de fezabilitate, iar la vizita pe teren, expertul va face precizrile necesare referitoare la existenaacestora,stareadefuncionare. Toate activitile pe care solicitantul se angajeaz s le efectueze prin investiie att la faza de implementare a proiectului ct i n perioada de monitorizare i pentru care a primit punctaj la selecie,devincondiiiobligatorii. n caz c, la verificarea Cererilor de plat sau n perioada de monitorizare, se constat c aceste condiii nu se respect, plile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat. Excepie face criteriul de selecie privindexploataiile agricole de semisubzisten a cror dimensiune economic poate evolua. ATENIE! Pentru justificarea criteriilor de selectie este necesars prezentati n cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ toate informaiile necesare punctrii acestora i s ataai documentejustificativenacestsens. ATENIE! Tinerii fermieri, beneficiari ai Msurii 112 care realizeaza investiii pentru implementarea standardului lapte crud, beneficiaz de o perioada de graie de 36 de luni calculatdeladatainstalrii,pentrufinalizareainvestiiei,conformRegulamentului1698/2005, art.26,pct.1lit.b,ultimulalineat,darplatasepoateefectuaiulterior. 2.6 Valoareamaximafondurilornerambursabile(intensitateasprijinului) Prin Msura 121 se acord fonduri nerambursabile n proporie de 50% 75% (pentru perioada 2007 2009), respectiv n proporie de 40% 70% (pentru perioada 2010 2013) din valoarea eligibil a proiectului, fondurile reprezentnd cofinanarea public, la care trebuie s se adauge contribuiaprivat. Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanat prin Msura 121 este de 5.000 de Euro, aceastsumreprezentndvaloareatotaleligibilaproiectului. Intensitateasprijinuluiestedifereniatnfunciedeaniidefinanaredupcumurmeaz: Pentruperioada20102013: I.Pentruproiectelecarenuincludinvestiiipentruproducereaiutilizareaenergieiregenerabile inusuntformeasociative. Pentru sectorul zootehnic lacarevaloarea maxim eligibil a unui proiect nu va depi 125.000 Euro,pondereasprijinuluinerambursabilvafide40%(reprezentnd50.000Euro).
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 24 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Pentru sectorul vegetal la care valoarea maxim eligibil a unui proiect nu va depi 125.000. Euro,pondereasprijinuluinerambursabilvafide40%(reprezentnd50.000Euro). Pentru proiectele depuse de beneficiarii msurii 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi subzisten care au semnat decizia de finanare valoarea maxim eligibil a unui proiect nu va depi125.000Euro,pondereasprijinuluinerambursabilvafide40%(reprezentnd50.000Euro). Pentruacestesectoaresprijinulnerambursabilsevaputeamajoracu: o 10% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori13 cu vrsta sub 40 ani, la data depuneriiCereriideFinanare; o 10% pentru investiiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural14, n zone cu handicap natural i n arii naturale protejate ncadrate n reeaua Natura 200015 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, iii iii); o 10% pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaiuni: mbuntirea eficienei utilizrii i depozitrii ngrmintelor cu azotat, instalaii pentru tratamentul apelor reziduale n exploatatii agricole i n cadrul proceselor de prelucrare i comercializare. Aceast majorare se aplic exclusiv la partea din proiect destinat investiiilor n aceste dou tipuri de operatiuni; Astfel,pondereasprijinuluinerambursabilpoatefidemaxim70%,reprezentnd87.500Euro. ATENIE!nfunciedetipulproiectului,solicitantulvacompleta: a. Unbugetindicativcaretotalizeazatoateinvestiiile:b)+c)+d); b. Un buget indicativ cuprinzand exclusiv cheltuielile aferente investitiilor care au drept scop implementarea noilor provocari (PERE) i pentru care intensitatea sprijinului creste cu 10%, pentru urmtoarele tipuri de operaiuni, conform listei Clarificri tipuri de operaiuni finanatedinPEREpublicatpesiteulwww.apdrp.ro: o mbuntireaeficieneiutilizriiidepozitriingrmntelorcuazotat, o instalaiipentrutratamentulapelorrezidualenexploataiiagricoleincadrulproceselor deprelucrareicomercializare; Pentruaceastaparteainvestitiei,sprijinulsepoatemajoracu: 10% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori, cu vrsta sub 40 de ani, la data depuneriicereriidefinanare;

Tineriiagricultorisuntpersoanelefizicecaresencadreaznurmtoarelecategoriidesolicitani: PersoanfiziccaredeclaracasevaautorizacaPFA/intreprindereindividuala, Persoanfizicautorizat(PFA)infiintataconformOUGnr.44/2008cuvrstasub40deaniladatadepuneriicereriidefinanare aproiectului; Intreprindere individuala infiintata in baza OUG nr.44/2008 al carei titular are varsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de finanareaproiectului; Societatecurspunderelimitatcuasociatunicpersoanfiziccuvrstasub40aniladatadepuneriicereriidefinanare. 14 Zonele montane cu handicap natural i zonele cu handicap natural sunt definite ca zone defavorizate n cadrul criteriilor de selecie. 15 In conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei nr.1828/2006, Declaratia autoritatii responsabile pentru monitorizarea siturilorNatura2000seelibereazanumaipentruproiectemajorealcaruicosttotaldepaseste25milioaneEuro.

13

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

25 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

10% pentru investiiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art.36 litera a), punctele(i),(ii),(iii)dinRegulamentul(CE)nr.1698/2005, ajunganduselaunprocentdecofinantaredepanala70%. c. Un buget indicativ cuprinzand cheltuieli care au drept scop implementarea noilor provocari (PERE), cu un sprijin nerambursabil de 40% (fara majorarea sprijinului), pentru urmatoarele tipurideaciuni,conformlisteiClarificritipurideoperaiunifinanatedinPEREpublicatpe siteulwww.apdrp.ro: - investitiiinenergieregenerabila:culturienergeticeperene; - investiii pentru producia de lapte, precum i cele pentru mbuntirea prelucrrii i comercializariiproduselorlactate. Pentruaceastaparteainvestiiei,sprijinulsepoatemajoracu: 10% pentru investiiile realizate de tinerii agricultori, cu vrsta sub 40 de ani, la data depuneriicereriidefinanare; 10% pentru investiiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art.36 litera a), punctele(i),(ii),(iii)dinRegulamentul(CE)nr.1698/2005, ajunganduselaunprocentdecofinantaredepanala60%. d. Un buget indicativ cuprinzand cheltuielile aferente investitiilor cu procent de cofinantare de pn la 40% (i dup caz cu o majorare de 10% pentru zonele defavorizatei de 10% pentru tinerii fermieri) pentru perioada 2010 2013, ajungnduse la un procent de cofinanare de pnla60%. e. Un buget indicativ care totalizeaz investiiile care vizeaz noile provocri : pct. c) +b), care va fifolositlaMonitorizare,sistemulPERE. BugetelesuntexprimatenumaiinEuro. Se completeaz cte un plan financiar aferent fiecarui buget unde vor fi prezentate cheltuielile aferenteinvestiiilorrespective. II.Pentruproiectelecareincludiinvestiiipentruproducereaiutilizareaenergieiregenerabile Pentru proiectele din sectorul zootehnic, care includ i investiii pentru producerea i utilizarea energiei regenerabile valoarea maxim eligibil a unui proiect nu va depi 125.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 40% (reprezentnd 50.000 Euro), fara majorari pentru investiiile realizate de tinerii agricultori cu vrsta sub 40ani,ladatadepuneriiCereriideFinanare,saupentruinvestiiilerealizatedeagricultorii din zonele montane cu handicap natural, n zone cu handicap natural i n arii naturale protejatencadratenreeauaNatura2000(conformRegulamentuluiCEnr.1698/2005,art. 36, litera a, punctele i, ii i iii), sau pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaiuni: mbuntirea eficienei utilizriii depozitrii ngrmintelor cu azotat, instalaii pentru tratamentul apelor reziduale n exploatatiiagricoleincadrulproceselordeprelucrareicomercializare. Pentru proiectele din sectorul vegetal, care includ i investiii pentru producerea i utilizarea energiei regenerabile valoarea maxim eligibil a unui proiect nu va depi 125.000 Euro, iar pondereasprijinuluinerambursabilvafidemaxim40%(reprezentnd50.000Euro),faramajorari pentru investiiile realizate de tinerii agricultori cu vrsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 26 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Finanare, sau pentru investiiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, nzonecuhandicapnaturalinariinaturaleprotejatencadratenreeauaNatura2000(conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, iii iii), sau pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaiuni: mbuntirea eficienei utilizrii i depozitrii ngrmintelor cu azotat, instalaii pentru tratamentul apelor rezidualenexploatatiiagricoleincadrulproceselordeprelucrareicomercializare. III.Pentruformaasociativ Valoareamaximeligibilvafide125.000.Euro,iarpondereasprijinuluinerambursabilvafide 40% reprezentnd 50.000 Euro pentru proiectele care aparin unei forme asociative i care deservescmajoritateamembriloracesteia(jumatateplusunuldinmembri). Ponderea sprijinului nerambursabil de 40% nu va fi majorat pentru investiiile realizate de tinerii agricultori cu vrsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de Finanare, sau pentru investiiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, n zone cu handicap naturali n arii naturale protejate ncadrate n reeaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii i iii), sau pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaiuni: mbuntirea eficienei utilizriiidepozitriingrmintelorcuazotat,instalaiipentrutratamentulapelorrezidualen exploatatiiagricoleincadrulproceselordeprelucrareicomercializare. Verificarea respectrii intensitii maxime a ajutorului se va face si naintea semnrii contractului definanaredectreAPDRP.


Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 27 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Capitolul3 ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILEACORDATE PENTRUMODERNIZAREAEXPLOATAIILORAGRICOLE


Principiul de baz al finanrii nerambursabile este acela al rambursrii cheltuielilor efectuate n prealabildectrebeneficiar. Un solicitant poate depune n acelai timp mai multe proiecte pentru msuri diferite din PNDR pentruaficofinanateprinFEADR. Un beneficiar poate depune un al doilea proiect n cadrul msurii 121, cofinanat prin FEADR, cu condiiacaprimulproiectsfiefinalizat. Proiectele solicitanilor ai cror acionari majoritari au n derulare alte proiecte finanate prin FEADRncadrulacesteimsuri,nusunteligibile. Precizari referitoare la notiunea de actionar majoritar: O persoan fizic/ persoan juridic care este acionar/ asociat majoritar n sensul majoritii absolute (reprezint mai mult de jumtate plus unu din totalul aciunilor/ prilor sociale) din punct de vedere alaciunilor/ prilor sociale n dou sau mai multe societi nu poate solicita fonduri FEADR, n acelai timpi n cadrul aceleai msuri,dectncadruluneisinguresocietti. n cazul n care acionarii/asociaii solicitantului sunt acionari/asociai n alte societi care au proiecte n curs de derulare (n curs de evaluare) sau au proiecte contractate, se va verifica dac exist legturi economice ntre solicitant i societile respective sau dac exist complementaritate sau dependen a activitilor propuse prin proiecte. Concluziile se vor utiliza n verificarea crearii de condiii artificiale necesare pentru a beneficia de pli (sprijin)i a obine astfelunavantajcarecontravineobiectivelormsurii. ATENIE! Aceste verificri se fac att la etapa verificrii criteriilor de eligibilitate cti n etapa decontractareiverificareadosarelordeachiziiiiacererilordeplat. ATENIE! n conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului n ceea ce privetepunereanaplicareaprocedurilordecontroliaecocondiionalitiinceeaceprivete msurile de sprijin pentru dezvoltarea rural, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat n mod artificial condiiile necesare pentru a beneficia de finanare n cadrul msurilor PNDR, obinnd astfeldepireaintensitiisprijinuluifinanciar". 3.1Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare Dosarul Cererii de Finanare conine Cererea de Finanare nsoit de anexele tehnice i administrative conform listei documentelor, legate ntrun singur dosar, astfel nct s nu permit detaareai/saunlocuireadocumentelor. Formularul standard al Cererii de Finanare este prezentat n Anexa 1 la
NOTA Estenecesarsserespecteformatulstandardalanexei Indicatoridemonitorizarecarefaceparteintegrantdin CerereadeFinantare,precumicontinutulacesteia.Sevor completa numai indicatoriisolicitai(nusevor adauga alte Ghidul Solicitantului V10 Msu ra 12 1 28 |Pag i n a categoriideindicatoricarenusuntinclusintabelulprezentat). Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n Completareatuturorindicatorilorsolicitatinconformitatecu mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR. celeprezentatenCerereadeFinanareesteobligatorie.

prezentulGhidiestedisponibil,nformatelectronic,laadresawww.apdrp.ro. ATENIE!CerereadeFinanaretrebuiensoitdeanexeleprevzutenmodelulstandard.Anexele CereriideFinanarefacparteintegrantdinaceasta. 3.1.1 CompletareaCereriideFinanare Completarea Cererii de Finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor, anexarea documentelor suport n alt ordine dect cea specificat etc.) poate conduce la respingerea DosaruluiCereriideFinanarepemotivdeneconformitateadministrativ. CerereadeFinanaretrebuieredactatpecalculator,nlimbaromn.NusuntacceptateCereri definanarecompletatedemn.DosarulCereriidefinanarevacuprindenmodobligatoriuun opis,cuurmtoarele: Nr.crt. Titluldocumentului Nr.Pagin(dela.....pnla.....)

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Finanare. Cererea de Finanare trebuie completatntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesuldeevaluareaacesteia. n acest sens, se vor furniza numai informaiile necesare i relevante, care vor preciza modul n care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i n ce masurproiectulcontribuielarealizareaobiectivelorprogramului. ATENIE! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de fonduri n avans (conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/ 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural, cu modificrilei completrile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1974/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, cu modificrilei completrile ulterioare,i, respectiv, ale Hotrrii Guvernului nr. 224/ 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor cofinanate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural 20072013, cu modificrilei completrile ulterioare) pentru demararea proiectului. Beneficiarul poate opta pentru obinerea unui avans prin bifarea csuei corespunztoare n Cerereadefinanare. Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanare, are posibilitatea de a solicita obinerea avansului ulterior semnarii Contractului de Finanare FEADRi cu condiia s nu depaesc data depunerii primului dosar al Cererii de plat la Autoritatea Contractanti atunci cndareavizulfavorabildinparteaAutoritiiContractantepentruachiziiaprioritarmajoritar. Avansulserecupereazlaultimatrandeplat. 3.1.2 DepunereadosaruluiCereriideFinanare Dosarul Cererii de Finanare cuprinde Cererea de Finanare completat i documentele ataate (conformListeiDocumentelorparteaEdinCerereadeCinanare).
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 29 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

OriginaluliocopieaCereriideFinanare,mpreuncuformatulelectronic(CD)icudocumentele n original (pentru care a ataat copii) se depun la Oficiul Judeean de Pli pentru Dezvoltare RuraliPescuit(OJPDRP)aljudeuluiundearelocimplementareaproiectului. Fiecare exemplar din dosarul Cerererii de Finanare va fi legat, paginati opisat, cu toate paginile numerotate manual n ordine de la 1 la n n partea dreapt sus a fiecrui document, unde n este numrul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel nct s nu permit detaarea i/ sau nlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare paginvapurtatampilasolicitantului(semntura,ncazulpersoanelorfizice). IMPORTANT! Va fi ataat o copie electronic (prin scanare) a Studiului de Fezabilitate/ Documentaiei de avizare pentru lucrri de intervenii, cai a tuturor documentelor ataate la dosarul Cererii de Finanare, salvate ca fiiere distincte cu denumirea conform listei documentelor (seciunea specific E din Cererea de Finanare). Scanarea se va efectua dup finalizarea dosarului (paginare, meniunea copie conform cu originalul etc.), nainte de a fi legat,cuorezoluiedescanaremaximde300dpi(recomandat150dpi)nfiiereformatPDF. Denumirile fiierelor nu trebuie s conin caractere de genul: ~ " # % & * : < > ? / \ { | }, nu trebuie s conin dou puncte succesive ... Numrul maxim de caractere ale denumirii unui fiier nu trebuie s fie mai mare de 128, iar numrul maxim de caractere ale denumirii unui director de pe CD nu trebuie s fie mai mare de 128 de caractere. Piesele desenate care depesc formatul A3, se pot ataa salvate direct n format .pdf, la care se va adauga declaraia proiectantuluiprivindconformitateacuplaneleoriginaledinCerereadeFinanare. ncazulncareproiectulesteamplasatpeteritoriulmaimultorjudee,acestavafidepuslaOficiul Judeeanperazacruiainvestiiaestepredominantdinpunctdevederevaloric. Dosarele Cererilor de Finanare sunt depuse personal de ctre responsabilul legal, aa cum este precizat n formularul Cererii de Finanare, sau de ctre un mputernicit prin procur legalizat (n original) al responsabilului legal, la OJPDRP, naintea datei limit care figureaz n licitaia de proiecte. Solicitantul trebuie s depun Cererea de Finanare mpreun cu toate anexele completate, n 2 exemplare (1 originali 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copert, n partea superioar dreapt, cu ORIGINAL, respectiv COPIE, mpreun cu documentele originale (pentru care a ataat copii). Solicitantul trebuie s se asigure c rmne n posesia unui exemplar complet al DosaruluiCereriideFinanare,nafaracelor2exemplarepecareledepune. Pentru acele documente originale care rmn n posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilan contabil vizat de administraia financiar), copiile se vor confrunta cu originalul de ctre expertul care realizeaz conformitatea, va face meniunea Conform cu originalul, dateaz i semneaz.
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 30 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

3.1.3 VerificareadosaruluiCereriideFinanare 1. VERIFICAREACONFORMITIICERERIIDEFINANARE Verificarea conformitii Cererii de Finanarei a anexelor acesteia se realizeaz pe baza Fiei de verificare. ControlulconformitiiconstnverificareaCereriidefinanare: dacestecorectcompletat; dacesteprezentatattnformattiprit,ctinformatelectronic; dacanexeletehniceiadministrativecerutesuntprezentendouexemplare:un original iocopie,precumivalabilitateaacestora(dacestecazul). n cazul n care expertul verificator descoper o eroare de form, proiectul nu este considerat neconform. Erorile de form sunt erorile fcute de ctre solicitant n completarea cererii de finanare care sunt descoperite de experii verificatori ai SVCFOJPDRP, dar care, cu ocazia verificrii conformitii,potficorectatedectreacetiadinurmpebazaunordovezi/informaiiprezentate explicitndocumenteleanexateCereriideFinanare. NecompletareaunuicmpdinCerereadefinanarenuesteconsiderateroaredeform. Solicitantul este invitat s revin la sediul OJPDRP dup evaluarea conformitii (n aceeai zi) pentru a fi ntiinat dac Cererea de Finanare este conform sau, n caz contrar, i se explic cauzeleneconformitii. Solicitantulareobligaiadealualacunotinprinsemnareafieideverificareaconformitii. ncazulncaresolicitantulnuacceptsdepunidocumenteleoriginale,acesteavorfiverificate deexpertlafinalizareaverificriiconformitii,nprezenasolicitantului. Aceeai Cerere de Finanare poate fi declarat neconform de maximum dou ori pentru aceeai licitaiedeproiecte. ATENIE! Solicitantul care a renuntat, n cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanare conform,nuomaipoateredepunenaceeaisesiunededepunereaproiectelordeinvestiii.

Depunerea cererilor de finantare se face numai n perioada de depunere a sesiunii publicat pe siteul APDRP i se efectueaz direct n sistemul informatic. Astfel, trebuie evitat depunerea proiectelor n ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, n cazul constatrii neconformitii cererii de finanare,saibposibilitatearedepuneriiacesteia.ncazcontrar,solicitantuliiasumrisculdea nu mai avea la dispoziie timpul necesar pentru a mai depune o nou cerere de finanare n termenulmaximdedepunereacererilordefinanare. Cerereadefinantaredeclarataneconformadupainchidereasistemului(conformNoteidelansarea sesiunii)numaipoatefiredepusainurmadeclarariineconformitatii.
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 31 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Dupverificarepotexistadouvariante: Cerereadefinanareestedeclaratneconform; Cerereadefinanareestedeclaratconform. DacCerereadefinanareestedeclaratconform,setrecelaurmtoareaetapdeverificare. 2. VERIFICAREAELIGIBILITIICERERIIDEFINANARE Verificareacriteriilordeeligibilitateseefectueazdectre: OJPDRP pentru Cererile de Finanare care conin proiecte ale beneficiarilor privai fr lucrrideconstruciii/saumontaj; CRPDRP pentru Cererile de Finanare care conin proiecte ale beneficiarilor privai cu lucrri de construcii i/ sau montaj i pentru Cererile de Finanare depuse de ctre beneficiariipublici; APDRPnivelcentralpentrucereriledefinanareverificateprinsondaj. Verificareaeligibilitiitehniceifinanciareconstn: verificareaeligibilitiisolicitantului; verificareacriteriilordeeligibilitateiselecie; verificareabugetuluiindicativalproiectului; verificareastudiuluidefezabilitateiatuturordocumenteloranexate; Verificareaestefcutpebazadocumentelorprovenitedelasolicitant. ATENIE! Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit i rezerv dreptul de a solicita documentesauinformaiisuplimentare,dacpeparcursulverificriloriimplementriiproiectului seconstatdectreAPDRPcestenecesar. La verificarea eligibilitii la nivel OJPDRPi CRPDRP n situaia n care sunt criterii de eligibilitate carenecesitlmuririsuplimentare,expertulevaluatorpoatecereinformatiisuplimentaredoarn urmtoarelecazuri: 1. n cazul n care unul din documentele tehnice (Studiul de Fezabilitate, Memoriul Justificativ) conine informaii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exist informaiicontradictoriininteriorullororifadecelemenionatenCerereadeFinanare.n caz de suspiciune se poate solicita extras de Carte funciar pentru documentele care atest dreptuldeproprietate. 2. n cazul cand avizele, acordurile, autorizaiile au fost eliberate de catre autoritatile emitente ntroformcarenurespectprotocoalelencheiatentreAPDRPiinstitutiilerespective. 3. n cazul n care n bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare i devizele pe obiect) exist diferene de calcul sau ncadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facut corect. Nu sunt permise att cheltuieli eligibile cti cheltuieli neeligibile n cadrul cap. 4.1 Construciii instalaii, fr a se detalia n devizele pe obiect lucrrile corespunztoare spaiilor/ instalaiilor ce
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 32 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

se vor executa. Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/montajulcaresuntneeligibile. n cazul Cererilor de Finanare verificate prin sondaj la APDRP nivel central, informatiile suplimentaresevorcerenumaipentrupct.1ipct.3. n cazul n care restul documentelor din Cererea de Finanare nu sunt n conformitate cu forma ceruta la cap. 4.1 Documentele necesare ntocmirii Cererii de finanare, Cererea de finanare va fideclaratneeligibil. 3. VERIFICAREAPETERENACERERILORDEFINANARE Verificareapeterenserealizeazdectre: OJPDRP pentruCereriledeFinanaredepusedectrebeneficiariiprivai; CRPDRP pentrucereriledefinanaredepusedectrebeneficiariipublici; APDRP nivelcentralpentrucereriledefinanareverificateprinsondaj. Scopulverificriipeterenestedeacontroladateleiinformaiilecuprinsenanexeletehnicei administrativecuelementeleexistentepeamplasamentulpropus.Expertulcomparverificarea anumitorcriteriideeligibilitatepebazadocumentelor(etapaverificriidebirou)curealitatea, pentruaseasiguradecorectitudinearspunsurilor. nurmaacestorverificripotexistadousituaii: proiectulesteneeligibil; proiectulesteeligibilivaaveaunpunctaj. 4. SELECIAPROIECTELOR Msura va beneficia de o alocare financiar anual. Alocarea financiar public a msurii i numrul maxim al sesiunilor de depunere i evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual, este stabilit de Comitetul de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune se face un ANUN DE LANSARE A LICITAIEIncaresevorprezentasumaiduratasesiunii. ncadrulacesteisesiunidedepunereaproiectelor.....,alocareafinanciarsefacedistinctpentru: sectorulvegetal sectoruldecretereaanimalelor, beneficiarii Masurii 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi subzisten care au semnat Deciziadefinanare. Autoritatea de Management n consultare cu Comitetul de Monitorizare a stabilit naintea lansrii depunerii de proiecte, sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecie (vezi subcapitolul 2.5), precumicriteriilededepartajareaproiectelorcupunctajegal. APDRP va puncta fiecare proiect eligibil n funcie de sistemul de punctaj stabilit i va ntocmi i aproba Raportul de Evaluare. Solicitanii,dup consultareaRaportului de evaluare au posibilitatea deadepuneContestaii.
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 33 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Contestaiile vor putea fi depuse la OJPDRP unde a fost depus proiectul, n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea Notificrii, dar nu mai mult de 12 zile lucrtoare de la afiarea pe site a RaportuluideEvaluare. ContestaiadepustrebuiesfiensotitdeNotificareidedocumentejustificative. Contestaiile se soluioneaza de ctre o Comisie constituit la nivelul MADR, prin Ordin al MinistruluiAgriculturiiiDezvoltriiRurale,formatdinreprezentaniaiMADRiAPDRP. TermenulpentruarspundecontestaiilorestenconformitatecuRegulamentul deorganizarei funcionare al Comitetului de selecie i al Comisiei de contestaii pentru proiectele aferente msurilordinPNDR20072013,aprobatprinOrdinulMADRnr.142/2012. Dupa soluionarea contestaiilor, se va ntocmii aproba Raportul de selecie de ctre Comitetul deseleciecarevafipublicatpesiteulwww.apdrp.ro. Comitetul de Selecie este un organism tehnic, prezidat de ctre Autoritatea de Management i are n componen reprezentani ai Autoritii de Managementi ai APDRP. Rolul Comitetului de SelecieestedeafacepropunerictreAutoritateadeManagementpentrufinanareaproiectelor, dupcumurmeaz: Cnd valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz sub valoarea total alocat msurii n cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecie propune aprobarea pentru finanare a proiectelor care ndeplinesc punctajul minim. n acest sens, se ntocmete unRaportcuproiectelepropusepentrufinanarecaresesupuneaprobriidirectorului generalalAutoritiideManagement; Cnd valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz peste valoarea total alocat msuriincadruluneisesiuni,ComitetuldeSelecieanalizeazlistaproiecteloreligibile cu punctajul acordat iar selecia se face n ordinea descresctoare a punctajului de selecie,cuncadrareanpunctajulstabilitpentrupragulminiminsumaalocat. n cazul proiectelor cu acelai punctaj, departajarea acestora, se face n funcie de valoarea eligibilaproiectului,exprimatneuro,nordinecresctoare. Dup parcurgerea procedurii de selecie i dup caz, a celei de departajare, se ntocmete un Raport cu proiectele propuse pentru finanare care se supune aprobrii directorului general al AutoritiideManagement.Acestraportvacuprindeilistaproiectelornefinantate. Aprobarea directorului general al Autoritii de Management reprezint decizia final asupra selecieiproiectelordepuseiafinanriilor. Dup parcurgerea sesiunilor de depunere i de evaluareselectare a proiectelor propuse pentru anul respectiv, n cazul n care mai rmn proiecte fr finanare, acestea vor fi restituite potenialilorbeneficiarinvederearevizuiriiireluriietapeidedepunere. PentruMsura121Modernizareaexploataiiloragricoleesteprevzutunpragminimdepunctaj subcareniciunproiectnuvafifinanat.
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 34 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

3.2

Contractareafondurilor

DupprimireaRaportuluideseleciencaresuntincluseproiecteleaprobatepentruafifinanate, APDRPnotificBeneficiarulprivindDeciziadeSelecie. n termen de 60 zile calendaristice de la data primiri notificrii, dar nu mai mult de 90 zile calendaristice de la publicarea pe siteul www.apdrp.ro a raportului de selectie partiala/finala dupa caz beneficiarul trebuie s se prezinte la sediul Centrului Regional de care aparine, pentru semnarea contractului de finanare. Se recomand consultarea textului integral al Contractului de finanare(Anexa5laprezentulghid)veziwww.apdrp.ro. ATENIE! n termen de 60 zile calendaristice de la primirea Notificrii de selectare a cererii de finanare, dar nu mai mult de 90 zile calendaristice de la publicarea pe siteul www.apdrp.ro a raportului de selecie partial/final, dup caz, solicitantul va trebui s prezinte dovada cofinanrii,lasemnareacontractuluidefinanareprezentndcelpuinunuldindocumentele: a) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data depunerii documentelor pentru semnarea contractului de finantare, n cazul cofinanrii din surse proprii(autofinanare)sauprincertificatededepozitnominativeidematerializate,cuoscaden maimicsauegalcutreilunifadedatadepuneriidocumentelorpentrusemnareacontractului definantare(copieconformcuoriginalul); b) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data depunerii documentelor pentru semnarea contractului de finantare, n cazul existentei unor surse decofinanaredetipul:granturi,sponsorizri,donaii,nsoitdeundocumentcaresatestesursa respectiv,emisdeorganizaiacareaacordato(copieconformcuoriginalul); c) extras de cont bancari Formularul de achiziie titluri de stat, emisei vizate de banc, n cazul cofinanriiprin titluri de statcuo scaden mai mic sau egal de trei luni fa de data depunerii documentelorpentrusemnareacontractuluidefinantare(copieconformcuoriginalul); d) extrasul liniei de credit datat cu cel puin cinci zile lucrtoare fa de data semnrii contractului, cu valabilitate de un an la momentul semnarii contractului de finanare, i Contractul de credit vizat de banc, n cazul cofinanrii prin linie de credit cu valabiltate de un an la momentul semnariicontractuluidefinanare,deschislaobanc(copieconformcuoriginalul). ncazcontrarsolicitantulvafideczutdindreptuldeancheiaContractuldefinanare. Documenteledelapct.a,b,c,dtrebuieeliberatedebnciledepeteritoriulRomniei. ATENIE! n termen de 30 de zile lucrtoare de la data primirii notificrii persoanele fizice neautorizate au obligaia de a transmite docmentul/documentele care certific dreptul de funcionare,pentrusemnareaContractuluideFinanare. n cazul n care Beneficiarul nu se prezint n termenul din Notificarei nu depune documentele obligatoriiinvocatenconinutulNotificrii,atunciseconsidercarenunatlaajutorulfinanciar. ATENIE! n cazul cnd solicitantul prezint, la depunerea Cererii de finanare, numai dovada (Decizia etapei de evaluare iniial) c a iniiat procedura de obinere a acordului de mediu,
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 35 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

dup verificarea eligibilitii i selectarea proiectului, acesta nu se contracteaz pn la depunereaacorduluidemediulasediulAutoritaiiContractante. Durata maxim n care proiectul rmne n ateptare este de 3 luni n cazul n care proiectul nu necesitstudiudeimpactsaude6lunincazulncareproiectulnecesitstudiuldeimpact,dup datanotificariideselectareaproiectului. ncazdeneprezentarentermeneleinvocateinNotificareadeselectierespectiv,de3lunisaude 6 luni a documentelor de catre Beneficiar sau n cazul n care acesta se regsete nregistrat n evidenele APDRP cu debite sau nereguli, Agenia i rezerv dreptul de a nu semna Contractul definanare. ATENIE! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poteniali beneficiari dac se angajeaz s se autorizeze(sdevinpersoanefiziceautorizate/intreprindereindividualanfiinatnbazaOUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificrilei completrile ulterioare, n termen de 30 zile lucratoare deladataprimiriinotificriiprivindselectareaCereriidefinanare. ATENIE! Durata de execuie a contractului de finanare este de maxim 3 ani pentru proiectele careprevdinvestiiicuconstruciimontaji/sauadaptarealastandarde. Prin excepie, durata de execuie a prezentului contract este de maxim 2 ani, pentru proiectele de investiii care includ achiziii simple de utilaje, instalaii, echipamente i dotri noi, de mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport care nu sunt achiziionateprinleasingfinanciar,i/sauadaptarealastandarde. ncondiiilenerespectriidurateimaximedeexecuieaContractuluideFinanare,beneficiarului iseva aplicaopenalizarede2% aplicatlavaloarea eligibilnerambursabilrmasdepltit pentru fiecare an de execuie prelungit, pe care o achit n maxim 10 zile lucratoare de la data primiriinotificriideacceptareamodificariiContractuluideFinantare. BeneficiarulareobligaiadeaachitapenalizareanprocentulprevzutmaisusncontulAutoritii Contractante. n cazul n care investiia se refer la adaptarea la standardele comunitare i data la care se ncheie perioada de graie de implementare a acestora este nainte de data de realizare a proiectului, Beneficiarul trebuie s prezinte la sediul Autoritatii Contractante in maxim 15 zile lucratoare, documentul emis de institutiile abilitate care sa ateste ca a indeplinit standardul in termenul de gratie stabilit cati Declaratia pe propria raspundere ca a implementat standardul intermenuldegratiestabilit. ncazcontrar,potapreadousituaii: a) standardul nu este ndeplinit, dar prin recalcularea punctajului de selecie proiectul este n continuare finanabil, acesta rmane eligibil dar cheltuielile pentru implementarea standarduluidevinneeligibile; b) dup recalcularea punctajului de selecie privind standardul proiectul nu mai este finanabil,cazncarecontractuldefinanaresereziliaz.
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 36 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Beneficiarul poate efectua modificri bugetare dac acestea nu afecteaz scopul principal al proiectului i investiia iniial, iar modificarea se limiteaz la redistribuirea a maxim 10% din suma iniial alocat cheltuielilor eligibile, ntre capitolele bugetare, fr a se modifica valoarea totaleligibilaproiectului. Beneficiarul transmite la APDRP bugetul modificat, prin intermediul unei notificri n care justific modificarea, nsoit de devizul general i devizul pe obiecte refcut, n termen de maxim 10 zile lucrtoare de la data modificrii acestuia fr a fi necesar ncheierea unui act adiional la contractuldefinanare. Precizrireferitoarelaacordareaavansului PentruBeneficiarulcarea optat pentru avans nvederea demarrii investiiei n formularul Cererii de Finanare, APDRP poate s acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibil nerambursabil. AvansulsepoatesolicitapanaladepunereaprimeiCererideplat. Beneficiarul privat poate primi avansul numai dupa primirea avizului favorabil din partea APDRP pentruproceduradeachizitiiprioritarmajoritar. Pentru plata n avans a cheltuieliloreligibilenerambursabile, beneficiarul este obligat s depun o garaniefinanciar,caresacoperesumasolicitatnavansnprocentde110%,eliberatdectre o instituie financiarbancar. Garania financiar se depune odat cu Dosarul Cererii de Plat a Avansului. Scrisoarea de garantie bancara trebuie sa acopere durata de executie a contractelor, duratcecuprindedurataderealizareainvestitieiiimplementareaproiectului(inclusivderularea procedurii de achizitii), la care se adauga termenul maxim de 90 de zile calendaristice pentru efectuareaultimeiplati. Avansul se justific de ctre beneficiar pe baz de documente justificative conform cerinelor APDRPprezentatenInstruciuniledeplat,AnexaVlaContractuldeFinanare. Beneficiarul care a ncasat de la Autoritatea Contractant plata n avans i solicit prelungirea perioadeiinitialedeexecuie,esteobligatnainteasolicitriiprelungiriidurateideexecuieiniiale a contractului s depuna la Autoritatea Contractanta documentul bancar prin care dovedeste prelungirea valabilitatii Scrisorii de Garantie Bancare, care sa acopere toata perioada solicitata la prelungire. 3.3 Achiziiile Beneficiarul are posibilitatea s demareze procedura de achiziii ncepnd cu data primirii Notificrii de selecie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziii) pe proprie raspundere, avand in vedere conditionarea semnarii Contractului de Finantare de documentele obligatoriipecaretrebuiesaledepunalaAutoritateaContractant. Beneficiarul este obligat s depun la OJPDRP, dosarele de achiziii, n maxim 3 luni pentru achiziii simple, sau la CRPDRPServiciul Achizitii n maxim 4 luni, Proiectul Tehnici cel puin un
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 37 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Dosar de achiziii (ex.: Dosar achiziii prestri servicii), pentru achiziii care prevd construcii si/saumontaj,delasemnareacontractuluidefinanare. Important! Investiiilecare rspund obiectivelor PEREi pentru care sa ntocmitdeviz pe obiect separat,sevorconstituinlotseparatpentruparcurgereaproceduriideachiziii. ATENIE! La solicitarea expres a unui beneficiar de cofinanare din FEADR, cu privire la furnizorii acestuiacarenuseachitdeobligaiilecontractuale,APDRPpoate,dupoverificareprealabil,s includ informaiile despre aceti furnizori n Lista furnizorilor care nui respect obligaiile contractualefadebeneficiariicofinanriidinFEADR. Lista furnizorilor care nui respect obligaiile contractuale fa de beneficiarii cofinanrii din FEADR,vaputeaficonsultatpesiteuloficial. ncontextulderulriiachiziiilorprivate,conflictuldeinteresesedefinesteprin: - Existenaunorlegturintrestructurileacionariatuluibeneficiaruluiiofertanti; - Membrii comisiei de evaluare (conform declaraiei de confidenialitate i imparialitate Anexa 3) dein aciuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertani sau subcontractani sau fac parte din consiliul de administraie/ organul de conducere sau de supervizare a unuiadintreofertanisausubcontractani; - Deinereadectreunadinfirmeleparticipanteapachetuluimajoritardeaciunilacelelalte firmeparticipantepentruacelaitipdeachiziie. LegislaiaitipuriledeproceduriaplicabilebeneficiarilorprivaiaiFEADR Tipcontract Condiiiprevzutedelegislaianaional privindachiziiapublic Proceduraaplicabil

Cumulativ: - Contractulestesubvenionatnmod direct,nproporiedemaimultde50%din fonduricomunitarei/saudelabugetulde stat; - Valoareaestimatacontractuluiestemai maredectechivalentulnleia4.845.000 Contractde Euro. lucrri Cumulativ: - Contractulestesubvenionatnmod direct,nproporiedemaimultde50%din fonduricomunitarei/saudelabugetulde stat; - Valoareaestimatacontractuluiestemai micsauegalcuechivalentulnleia 4.845.000Euro.

Instruciuniprivindachiziiile publicepentrubeneficiariiFEADR (AnexaIVlacontractulcadrude finanare) (OUGnr.34/2006cumodificrile icompletrileulterioare)

Instruciunipentrubeneficiarii privaiaiFEADR (AnexaIVlacontractulcadrude finanare)

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

38 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Contractde servicii

Cumulativ: - Contractulestesubvenionatnmod direct,nproporiedemaimultde50%din fonduricomunitarei/saudelabugetulde stat; - Valoareaestimatacontractuluiestemai maredectechivalentulnleia193.000Euro. Cumulativ: - Contractulestesubvenionatnmod direct,nproporiedemaimultde50%din fonduricomunitarei/saudelabugetulde stat; - Valoareaestimatacontractuluiestemai micsauegalcuechivalentulnleia 193.000Euro.

Instruciuniprivindachiziiile publicepentrubeneficiariiFEADR (AnexaIVlacontractulcadrude finanare) (OUGnr.34/2006cumodificrile icompletrileulterioare)

Instruciunipentrubeneficiarii privaiaiFEADR (AnexaIVlacontractulcadrude finanare)

Contractde furnizarede Indiferentdeprocentuldecofinanareide valoareacontractului. produse (bunuri)

Instruciunipentrubeneficiarii privaiaiFEADR (AnexaIVlacontractulcadrude finanare)

NerespectareaInstruciunilorprivindachiziiileprivateipublicedectrebeneficiariiFEADR atrageneeligibilitateacheltuieliloraferenteachiziieideservicii,lucrrisauproduse. Peparcursulntreguluiprocesdeachiziie,laadoptareaoricrordecizii,trebuieavutenvedere urmtoareleprincipii: - Nediscriminarea; - Tratamentulegal; - Recunoatereareciproc; - Transparena; - Proporionalitatea; - Eficienautilizriifondurilor; - Asumarearspunderii. BeneficiarultrebuiesdepunlaOJPDRPDeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelor CererilordePlatnmaxim30deziledelaavizareaprimuluidosardeachiziie(exceptnd dosareledeservicii). 3.4 Plata Dosarul Cererii de Plat se depune de beneficiar la Oficiul Judeean de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, n dou exemplare pe suport de hrtie, la care ataeaz pe suport magnetic documentele ntocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plat trebuie s cuprind documentele
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 39 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

justificative prevzute n INSTRUCIUNILE DE PLAT (vezi Anexa V la Contractul de finanare) pe siteulAPDRPwww.apdrp.ro. Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plat este de maxim90dezilecalendaristicedeladatacndcerereadeplatestecomplet. ATENIE! Beneficiarul este obligat s nu nstrineze sau/i s modifice investiia realizat prin proiectpeoperioadde5anideladatasemnriiContractuluideFinanare. ***

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

40 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Capitolul4 INFORMAIIUTILEPENTRU ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE


4.1 DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare

Documentele obligatorii care trebuie ataate Cererii de finanare pentru ntocmirea proiectului sunt: 1.a)StudiuldeFezabilitatepentruproiecteculucrrideconstruciii/saumontaj sau b)MemoriulJustificativpentruproiectefrlucrrideconstruciii/saumontaj ATENIE! ATENIE! ncazulproiectelorcareprevdmodernizarea/finalizarea Memoriul justificativ (pentru proiecte fr schimbregimuldeexploatareaconstrucieiexistente,se lucrri de construciimontaj precum i ataeazlaStudiuldefezabilitate,obligatoriu Expertiza tehnicdespecialitateasupraconstruciei pentru proiecte care vizeaz plantaii de vi existenteiRaportulprivindstadiulfizicallucrrilor. devie,pomi,arbutifructiferiiarbori(specii repede cresctoare pentru biomas) i/ sau pepiniere i care nu prevd lucrri de construcii montaj)trebuiecompletatconformmodeluluiprezentatpesiteulAPDRP(www.apdrp.ro). numai n cazul n care este mentionat codul CAEN i datele de identificare ale firmei de consultanta in Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ cheltuielile privind consultana sunt eligibile. devizul general i devizele pe obiect trebuie s fie semnate de persoana care lea ntocmit i tampilatedeelaboratoruldocumentaiei ataai aanumit foaie de capt, care conine semnturile colectivului format din specialiti condus de un ef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei i tampila elaboratorului detaliai capitolului 3 cheltuieli pentru proiectarei engineeringi capitolul 5 organizare de santierprindevizecaresjustificendetaliusumelerespective,ctipentruaputeafiurmariten etapadeachiziiiiautorizarepli prile desenate din cadrul seciunii B (planuri de amplasare n zona, planul general, relevee, seciunietc.),sfiesemnate,tampilatedectreelaboratorncartusulindicator. n cazul n care solicitantul realizeaz n regie proprie constructiile n care va amplasa utilajele achiziionate prin investiia FEADR, cheltuielile cu realizarea construciei vor fi trecute n coloana neeligibile, va prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate i Certificatul de Urbanism pentru acestea. n cazul n care investiia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat s evidenieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este inclus n oferta/ factura utilajului, cu valoare distinct pentru a fi considerat cheltuialeligibil.Dacmontajulserealizeaznregieproprie,acestasevaevideniaobligatoriu cavaloarencoloanacheltuielineeligibile).
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 41 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

construciilorexistente/achiziiideutilajecumontajcare

Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora). Pentru situaiile n care valorile sunt peste limitele prevazute n baza de date a Ageniei, sau sunt nejustificate prin numarul de experti, prin numarul de ore prognozate sau prin naturainvestitiei,laverificareaproiectului,acesteapotfireduse,cuinformareasolicitantului. n cazul n care investiia cuprinde cheltuieli cu construcii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investiia specific n care suma tuturor cheltuielilor cu construcii i instalaii se raporteazlampdeconstrucie. 2. Situaiile financiare (bilan formularul 10, contul de profit i pierderi formularul 20, formularele 30 i 40), precedente anului depunerii proiectului nregistrate la Administraia Financiar,ncarerezultatuloperaional(rezultatuldeexploataredinbilan)sfiepozitiv(inclusiv 0). Excepiefacsolicitaniicarenuaunregistratvenituridinexploatare. ATENIE! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de Finanare trebuie s fie pozitiv (inclusiv 0). n cazul n care anul precedent depunerii Cererii de Finanare este anul nfiinrii,nuseanalizeazrezultatuloperaionalcarepoatefinegativ. Potapareaurmtoarelesituatii: a) n cazul unui solicitant nfiinat n anul depunerii proiectului care nu a ntocmit Bilanul aferent anului anterior depunerii proiectului, nregistrat la Administraia Financiar sau depus la RegistrulComerului,solicitantulnuvadepuneniciundocumentnacestsens. b) n cazul solicitanilor care nu au desfurat activitate anterioar depunerii proiectului, dar au depus la Administraia Financiar Bilanul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul cererii de finanare Bilanul formularul 10, anului anterior depunerii proiectului nsoit de contul deprofiti pierdere formularul 20, inclusiv formularele30 i 40, nregistrat la Administraia Financiar sau depus la Registrul Comerului, prin care dovedetecnuainregistratvenituridinexploatare c) n cazul solicitanilor care nu au desfurat activitate anterioar depunerii proiectuluii au depus la Administraia Financiar Declaraia de inactivitate (conform legii) n anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanare solicitantul va depune Declaraia de inactivitatenregistratlaAdministraiaFinanciar. sau Pentrupersoanefiziceautorizate,intreprinderifamilialeiintreprinderiindividuale: Declaratiespecialaprivindveniturilerealizatenanulprecedentdepuneriiproiectuluinregistrata la Administratia Financiar (formularul 200) n care rezultatul brut obinut anual sa fie pozitiv (inclusiv0); sau Declaraia de inactivitate nregistrat la Administraia Financiar, n cazul solicitanilor care nu au desfuratactivitateanteriordepuneriiproiectului. sau Situaiile financiare (bilan, cont de profit i pierderi, formularele 10, 20, 30 i 40) prin care dovedesccnuauinregistratvenituridinexploatare.
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 42 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Pentru solicitantii a caror activitate a fost afectata de calamitati naturale (inundatii, seceta excesivaetc.)sevaprezenta: Situaiilefinanciare(bilanformularul10,contdeprofitipierderiformularul20,formularele 30i40)dinunuldinultimiitreianiprecedentianuluidepuneriiproiectului,ncareproductianua fostcalamitataiarrezultatuloperational(rezultatuldeexploataredinbilant)safiepozitiv(inclusiv 0),nregistratelaAdministratiaFinanciara. ncazulpersoanelorfiziceautorizate,ntreprinderilorindividualeintreprinderilorfamiliale: Declaratiespeciala privind veniturile realizate nregistratala Administratia Financiar (formularul 200)ncarerezultatulbrutobinutanualsnufienegativ; Pentru anii calamitati solicitantul va prezenta documente (ex.: Proces verbal de constatare i evaluare a pagubelor) emise de organismele abilitate (de ex.: Comitetul local pentru situaii de urgen) Pentru solicitanii a cror activitate a fost afectat de calamiti naturale (inundaii, secet excesivetc.)sevaprezenta: un bilan din ultimii trei ani precedeni anului depunerii proiectului, n care producia nu a fost calamitat iar rezultatul operaional (rezultatul de exploatare din bilan) s fie pozitiv (inclusiv 0), nsoitdecontuldeprofitipierdereavizatedeadministraiafinanciar,pentrupersoanejuridice; n cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale: Declaraie special privind veniturile realizate nregistrat la Administraia Financiar n care veniturilesfiecelpuinegalecucheltuielile; Pentru anii calamitai solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare i evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaii de urgen)princaresecertific: dataproduceriipagubelor; cauzelecalamitii; obiectulpierderilordatoratecalamitilor(suprafaaagricolcultivat,animale); graduldeafectarepentrusuprafeeagricolecultivate,animalepierite. Pentrudemonstrareaactivitatiiagricolecafiindprincipalsedepune: 2.1Documentnsuitdeunexpertcontabildincaresrezultecvenituriledinactivitiagricole reprezintcelputin50%dinvenituriledeexploatarealesolicitantului,sau ncazulpersoanelorfiziceautorizate,intreprinderilorindividualeiintreprinderilorfamiliale: Declaratiepepropriaraspundereasolicitantuluicavenituriledinactivitileagricolereprezintcel puin 50% din total venituri, in cazul in care in formularul 200 sau bifat mai multe categorii de venituri. 3.a)Documentesolicitatepentruterenulagricol: a) 1. Copie dup actul de proprietate al terenului i/ sau tabel centralizator emis de Primrie semnat de persoanele autorizate conform legii, coninnd sumarul contractelor de
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 43 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

arendare cu suprafeele luate n arend pe categorii de folosin, perioada de arendare i/sau contractul de concesiune i/ sau orice alt document care s certifice dreptul de folosin al terenului18 i a)2.CopiedinRegistrulAgricolemisdePrimriicarescertificedreptuldeproprietatei/ sau de folosin (arenda/ concesionare) al terenului pentru baza de producie, cu tampila primrieiimeniuneaConformcuoriginalul. ATENIE! n cazul Societilor agricole se ataeaz tabelul centralizator emisitampilat de catre Societatea agricol care va cuprinde suprafeele aduse n folosina societiii numele membrilor careledeinnproprietate. Pentru documentele care certific dreptul de folosin asupra terenului agricol pentru alte tipuri decontractencheiatentrepri,alteledectarendasauconcesiuneatrebuiesseaibnvedere urmtoarele: Obiectulcontractuluitrebuieslconstituieacordareadreptuluidefolosinasupraterenului pentruactivitateaspecificatnproiect; ncadrulcontractuluinutrebuiesexisteneconcordanentreclauze; n cazul n care contractul face trimitere la un alt document, nu trebuie s existe neconcordanentreacestaiprevederileacestuidocument; ncazulpct.a)2.pentrusuprafeeegalesaumaimaride1hectarnsituaiilencareAgeniilede Pli i Intervenii pentru Agricultur nu elibereaz Extras din Registrul unic de identificare, solicitantul va depune document eliberat de Agenia de Plii Intervenii pentru Agricultur din caresreiasnscriereanRegistrulunicdeidentificare. b) Documente solicitate pentru imobilul (cldirile i/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizateinvestiiile: b)1.Actuldeproprietateasupracldirii; b) 2. Documentul care atest dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesionare sau alt document ncheiat la notariat, care s certifice dreptul de folosin al terenului: contract de nchiriere, contract de comodat, pentru terenul pe care este amplasat cldirea,valabilinclusivnperioadademonitorizareaproiectului. Contractuldeconcesiunevafinsoitdeadresaemisdeconcedentitrebuiesconin: situaia privind respectarea clauzelor contractuale i dac este n graficul de realizare a investiiilorprevzutencontractialteclauze; suprafaa concesionat la zi (dac pentru suprafaa concesionat exist solicitri privind retrocedarea sau diminuarea, i dac da, s se menioneze care este suprafaa supus acestui proces)pentruterenulpecareesteamplasatcldirea.
Pentrudovedireadreptuluidefolosintaasupraterenuluiagricolcarefaceobiectulproiectuluipropusdecatre SocietatileagricoleinfiintateconformLegii36/1991cumodificarileicompletarileulterioare,solicitantiivordepune tabelcentralizatoremisistampilatdecatreSocietateaagricolacaresacuprindasuprafeteleaduseinfolosinta societatiiinumelemembrilorcareledetininproprietate. Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 44 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.
18

ATENIE! Pentru construciile definitive solicitantul trebuie s prezinte documente care s certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobndit prin: contract de vnzarecumprare, de schimb, de donaie, certificat de motenitor, act administrativ de restituire, hotrre judectoreasc)/ contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/ 1991, modificata i completat, asupra terenului pe care urmeaz a se realiza investiia. Pentru construciile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, modificat i completat, solicitantul poate prezentai un contract de comodat/ locaiune (nchiriere) asupra terenului. c)Documentpentruefectivuldeanimaledeinutinproprietate: Document eliberat de catre ANSVSA/ DSVSA din care s rezulte efectivul de animale detinut in proprietate: Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscripia veterinar (adeverin eliberatdemediculveterinardecircumscripie)dincaresarezulte:efectivuldeanimaledetinut in proprietate, al pasarilor i al familiilor de albine i data primei nscrieri a solicitantului n RegistrulExploataiei. Copie din Registrul Agricol, conform cu originalul, eliberat de la Primria comunei pe raza creiaidesfoaractivitateafermazootehnica. 4. Certificat de urbanism sau autorizaie de construire pentru proiecte care prevd construcii (noi, extinderi sau modernizri). Certificatul de urbanism nu trebuie nsoit de avizele mentionate canecesarefazeiurmatoaredeautorizare. 5.ClasareaNotificrii/Adresadenegaie; sau, Deciziaetapeidencadrarencaresespecificfaptulcproiectulnusesupuneproceduriide evaluareaimpactuluiasupramediuluiiproceduriideevaluareadecvat; sau, AcorddeMediu/AvizNatura2000nsoitdestudiudeimpact/studiudeevaluareadecvat,dac estecazul. sau Decizia etapei de evaluare iniial document care s ateste c solicitantul a iniiat procedura pentruobinereaacorduluidemediu n cazul n care la depunerea Cererii de Finanare solicitantul prezint numai dovada (Decizia etapei de evaluare iniial) c a iniiat procedura de obinere a acordului de mediu, dup verificarea eligibilitii i selectarea proiectului, acesta nu se contracteaz pn la depunerea acorduluidemediu.Duratamaximncareproiectulrmnenateptareestede3lunideladata primirii notificrii privind selectarea sau de 6 luni n cazul n care proiectul necesit studiu de impact. Pentruactivitatiexistentecarefacobiectulextinderiisaumodernizarii,documentulvaiinsotitde Nota de constatare eliberat de Autoritatea Central pentru Protecia Mediului i/sau Garda NaionaldeMediu.
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 45 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

6.1. Documente de la solicitant care s dovedeasc capacitatea i sursele de cofinanare ale proiectului(unulsaumaimultedintreeleemisedeinstituiifinanciarbancare): a) extras de cont bancar vizati datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data depunerii cererii de finanare , n cazul cofinanrii prin surse proprii (autofinanare) sau prin certificate de depozit nominativei dematerializate, cu o scaden mai mic sau egal cu trei luni fadedatanchideriilicitaieideproiecte: b) extras de cont bancar vizati datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data depunerii cererii de finanare, n cazul existentei unor surse de cofinanare de tipul: granturi, sponsorizri, donaii, nsoit de un document care s ateste sursa respectiv, emis de organizaia careaacordato; c) extras de cont bancar i Formularul de achiziie titluri de stat, emise i vizate de banc, n cazul cofinanrii prin titluri de stat cu o scaden mai mic sau egal de trei luni fa de data nchideriilicitaieideproiecte; d)extrasullinieidecreditdatatcucelmultcincizilelucrtoarefadedatadepuneriicereriide finanare i Contractul de credit vizat de banc, n cazul cofinanrii prin linie de credit cu o valabilitatedeunanfadedatalansriilicitaieideproiecte,deschislaobanc; e) Scrisoare de confort angajanta (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel putin120zile. ExtraseledecontbancaretrebuiesceliberatedebnciledepeteritoriulRomniei. 6.2 Document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului n care se deruleaz operaiunile cu APDRP). 7. Certificate care s ateste lipsa datoriilor restante fiscalei sociale emise de Direcia General a Finanelor Publicei de primriile pe raza crora i au sediul sociali puncte de lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) i, dac este cazul, graficul de reealonareadatoriilorctrebugetulconsolidat
Solicitantulsevaasigurac ATENIE! Certificatele trebuie s menioneze clar lipsa datoriilor documenteleeliberatedectre prin meniunea nu are datorii fiscale i sociale sau locale sau autoritilecompetente bararearubriciincareartrebuisfiemenionate. menioneazstandardelecarevor fiimplementateprinintermediul proiectuluiconformAnexei ATENIE:Solicitantulvaprezentadeciziaderambursareaprobata Msurii121Descrierea standardelorcomunitaren sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA vigoare. i/sau alte documente aprobate pentru soluionarea cererilor de restituire, decizie/documente care au fost aprobate ulterior eliberrii certificatului de atestare fiscal,pentrucompensareaobligaiilorfiscaledelaSect.A. 8. a) Notificare care s ateste conformitatea proiectului cu legislaia n vigoare pentru domeniul sanitar veterinar i siguranta alimentelor i c prin realizarea investiiei n conformitate cu proiectul ferma va fi n concordan cu legislaia n vigoare pentru domeniul sanitar veterinar i pentrusiguranaalimentelor; Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 46 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

sau Adresa dela ANSVSA /DSVSA cares menionezen urma verificariidocumentatieiprezentate se certific faptul c proiectul nu face obiectul notificrii/ notificrii pentru sigurana alimentelor / autorizrii/nregistrrii. Formatuldocumentelorvaputeafidescrcatdepesiteulwww.apdrp.ro. b)Avizsanitarprivindconformitateaproiectuluicucondiiiledeigienisntatepublic

sau Notificareprivindconformitateaproiectuluicucondiiiledeigienisntatepublic sau Notificarecinvestiianufaceobiectulevaluriicondiiilordeigien. ATENIE! n cazul investiiilor care prevad att achiziie de utilaje agricole ct i utilaje necesare procesarii, notificarea care sa ateste conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinari siguranta alimentelor trebuie sa faca referire clari la activitatea de procesare. Notificarea care s ateste conformitatea proiectului cu legislaia n vigoare pentru domeniul sanitarveterinarisiguranaalimentelor,AvizulsanitariNotificareprivindinteniaderealizarea proiectului,nsoitdeClasareanotificrii/Notificareprivindinteniaderealizareaproiectuluisau AcorduldemediuvorfiemisecucelmultunannainteadepuneriiCereriidefinanare. 9. Pentru unitile care se modernizeaz i se autorizeaz/avizeaz conform legislaiei n vigoare: 9.1Autorizaiesanitar/Notificaredeconstatareaconformitiiculegislaiasanitaremisecucel multunannainteadepuneriiCereriidefinanare. 9.2 Autorizatie sanitar veterinar /Dovada nregistrrii unitii sanitareveterinare i pentru siguranta alimentelor / Notificare de constatare a conformitii cu legislaia sanitara veterinarai sigurantaalimenteloremisecucelmultunaninainteadepuneriicereriidefinantare. 9.3Notadeconstatareprivindcondiiiledemediupentruunitilenfunciune,emisacucelmult unaninainteadepuneriicereriidefinantare. ATENIE!ncazulncaresolicitantulprezintaautorizaiidefuncionare,acesteatrebuieeliberate/ vizate cu cel mult un an n urma fa de data depunerii Cererii de Finanare. n caz contrar, solicitantul va prezenta Nota de constatare a conformitatii unitatii in functiune, cu legislatia sanitara,sanitarveterinara,demediunvigoare. DatadeemitereaNotelordeconstataretrebuiesafiecucelmultunannainteadepuneriiCererii deFinanare. 10. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului din care s rezulte faptul ca solicitantul are capital privat 100% i codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul) i c nu se afla n proces de lichidare,
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 47 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

fuziune,divizare(Legea31/1990,republicata),reorganizarejudiciarsaufaliment,conformLegii 85/ 2006, republicata. Documentul trebuie sa fie eliberat in numele solicitantului, semnat, stampilat de catre autoritatea emitenta, emis cu cel mult o luna naintea depunerii Cererii de finanare 11. a) Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului conform legislaiei n vigoaresauHotrrejudectoreascdefinitivpronunatpebazaactului de constituire i a statutului propriu (n cazul Societilor agricole) insotita de Statutul Societatii agricole idacestecazul, b)AvizderecunoaterepentrugrupuriledeproductoriemisdeMADR. 12.Pentrusoiurinobiledevideviepentruvin: a)DeclaraiadesortimentviticoleliberatdeDAJ; b)DeclaraiededefriareavieidevieicererepentrueliminareaparceleidefriatedinRegistrul plantaiilorviticolevizatdeInspeciadeStatpentruControlTehnicVitivinicol; c)CereredeautorizareareplantriivieidevieidenscrierenRegistrulplantaiilorviticole vizatdeInspeciadeStatpentruControlTehnicVitivinicol. 13. Autorizaia de plantare pentru proiectele care vizeaz nfiinarea sau reabilitarea plantaiilor pomicole, de arbuti fructiferi i vi de vie pentru struguri de mas, eliberat de ctre Direcia pentruAgriculturiDezvoltareRural. 14. Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil ntocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile costuri i stadiul proiectului, perioada derulrii proiectului), pentru solicitanii care au mai beneficiat de programe de finanare nerambursabil,ncepandcuanul2002pentruacelaitipdeactivitate. 15.1. Fia de nregistrare a productorilor n agricultura ecologic aprobat de DAJ nsoit de contractulcuunorganismdeinspecieicertificareaprobatdeMinisterulAgriculturiiiDezvoltrii Rurale; 15.2. Document emis de ctre grupul de productori / societatea cooperativ / cooperativ agricol/ organizatie de imbunatatiri funciare/ Organizatia Interprofesional pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), din care s reias c solicitantul este membru al acesteia nsoit de documentuldenfiinarealacestora(actconstitutivistatut). Documentulprivindcalitateademembru: pentru societati agricole n baza Legii nr. 36/ 1991declaratie scrisa aprobata de fondatori sau membriiconsiliuluideadministratie;
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 48 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

pentru societi cooperative n baza Legii nr. 1/ 2005 cerere de nscriere aprobat de adunarea general; pentrucooperativeleagricolenbazaLegiinr.566/2004cereredeaderareavizatdeconsiliulde administraieiaprobatdeadunareageneral. pentru organizaii de mbuntiri funciare n baza Legii nr. 138/ 2004adeziunea la statut i la hotrrile adunrilor generale adoptate pn la acea dat, precumi dovada platii contribuiei de nscriereiacotizaieipeanulncurs. pentru Organizatia Interprofesional pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), document avizat de consiliul director, din care s reias c solicitantul este membru al acesteia nsoit de statutul organizatiei. Se va lua n considerare att documentul avizat de ctre Preedintele Consiliului Director cti de oaltpersoanmputernicitdeConsiliulDirectorconformprevederilorstatutului. n acest caz, pe lng documentul emis de OIPA din care sa reias ca solicitantul este membru al acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte i Hotrrea Consiliului Director de mputernicire a Preedintelui Consiliului Director sau a unei alte persoane din cadrul Consiliului Director, conform prevederilorstatutului,nvedereasemnriiacestordocumente. 16.1 Copie dup Diploma de studii/ Certificat care s dovedeasc pregtirea profesional n domeniul pentru care solicit finanarea pentru responsabilul legal/ beneficiar, poate fi i o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societateactionarsau: Adeverina care s ateste vechimea n munc i n specialitate eliberat de angajator sau InspectoratulTeritorialdeMunc i, Extras din Registrul General de Evidenta a Salariailor care sa ateste nregistrarea contractului individualdemunc. 16.2 Declaraie pe propria rspundere n care s se menioneze c responsabilullegal de proiect/ beneficiarul(poate fiio persoandin cadrul societii pentru care vaprezenta document care s certifice poziia n societate acionar sau Adeverina care s ateste vechimea n munc i n specialitate eliberat de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Munc i Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste nregistrarea contractului individual de munc) va/vorurmauncursdepregtireprofesional,pnlafinalizareaproiectului,nainteaultimeipli aajutorului. ATENIE! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o instituie autorizat/acreditat deMinisterulEducaiei,Cercetrii,TineretuluiiSportului. n conformitate cu legislaia n vigoare, cartea de munc s-a nlocuit cu urmtoarele documente: Adeverina care s ateste vechimea n munc i n specialitate eliberat de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Munc i, Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste nregistrarea contractului individual de munc.
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 49 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

17.1Raportdeevaluareacldiriicareserenoveazntocmitdeunevaluatorautorizat. 17.2 Document care sa certifice vechimea cladirilor care se demoleaza (autorizatie de construire saualtdocumentoficial) 18.Altedocumentejustificative(sevorspecificadupcaz): 18.1. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza n PFA/ intreprindere individuala n termen de30dezilelucratoaredelaprimireaNotificariiprivindselectareaCereriidefinanare. 18.2. Aviz de gospodarirea apelor in cazul investitiilor privind irigatiile/ notificarea de ncepere a execuiei sau ContractmultianualdefurnizareapapentruirigaiiANIFsaualtfurnizor 19.DeclaraiapepropriarspundereprivindcofinanareaconformAnexei13. ATENIE! Documentele trebuie s fie valabile la data depunerii Cererii de finanare, termenul de valabilitate al acestora fiind n conformitate cu legislaia n vigoarei se vor prezenta n copie sau noriginal,dupcumurmeaz: Nr. crt. 1 Denumiredocument StudiuldefezabilitatesauMemoriuljustificativ Situaiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit i pierderi formularul 20, formularele 30i 40) precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiar n care rezultatul operational (rezultatuldeexploataredinbilant)sfiepozitiv(inclusiv0). sau Pentru persoane fizice autorizate,ntreprinderi individuale i intreprinderi familiale: Declaraie special privind veniturile realizate n anul precedent depunerii proiectului nregistrat la Administraia Financiar (formularul 200) n care rezultatulbrutobinutanualsfiepozitiv(inclusiv0); sau Declaraia de inactivitate nregistrat la Administraia Financiar, n cazul solicitantilorcarenuaudesfasuratactivitateanteriordepuneriiproiectului. sau Situaiile financiare (balan analitic, bilant, cont de profit i pierderi, formularele 30 i 40) prin care dovedesc c nu au inregistrat venituri din Form document original

copie

Pentrudocumentelecopiesesolicitanumailadepunereaproiectuluiiverificareaconformitiiioriginalul documentuluipentruaseverificaconcordantacopieicuoriginalul. Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 50 | P a g i n a


Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

exploatare. Pentru solicitanii a cror activitate a fost afectat de calamiti naturale (inundaii,secetexcesivetc.)sevaprezenta: Situaiile financiare (bilan formularul 10, cont de profit i pierderi formularul 20, formularele 30 i 40) din unul din ultimii trei ani precedenti anului depunerii proiectului, in care productia nu a fost calamitata iar rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa fie pozitiv (inclusiv0),nregistratelaAdministratiaFinanciara. in cazul persoanelor fizice autorizate, ntreprinderilor individuale i intreprinderilorfamiliale: Declaraie special privind veniturile realizate inregistrata la Administratia Financiara (formularul 200) in care rezultatul brut obinut anual sa fie pozitiv (inclusiv0); Pentru anii calamitati solicitantul va prezenta documente (ex.: Proces verbal de constatarei evaluare a pagubelor) emisede organismele abilitate (de ex.: Comitetullocalpentrusituatiideurgenta) Pentrudemonstrareaactivitiiagricolecafiindprincipalsedepune: 2.1 Document nsuit de un expert contabil din care s rezulte c veniturile din activitati agricole reprezint cel putin 50% din veniturile de exploatare alesolicitantului,sau in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale i intreprinderilorfamiliale: Declaraie pe propria rspundere a solicitantului ca veniturile din activitile agricole reprezint cel puin 50% din total venituri, in cazul in care in formularul200saubifatmaimultecategoriidevenituri. a)Documentesolicitatepentruterenulagricol: a)1.Copiedupactuldeproprietatealterenuluii/sautabelcentralizator emisdePrimriesemnatdepersoaneleautorizateconformlegiiconinnd sumarulcontractelordearendarecusuprafeeleluatenarendpecategorii defolosin,perioadadearendarei/saucontractuldeconcesiunei/sau oricealtdocumentcarescertificedreptuldefolosinalterenului19 i a)2.CopiedinRegistrulAgricolemisdePrimriicarescertificedreptulde proprietatei/saudefolosin(arenda/concesionare)alterenuluipentrubaza deproducie,cutampilaprimrieiimeniuneaConformcuoriginalul. b) Documente solicitate pentru imobilul (cldirilei/sau terenurile) pe care sunt/vorfirealizateinvestiiile: b)1.Actuldeproprietateasupracldirii;

Copie

PentrudovedireadreptuluidefolosintaasupraterenuluiagricolcarefaceobiectulproiectuluipropusdecatreSocietatileagricole infiintateconformLegii36/1991cumodificarileicompletarileulterioare,solicitantiivordepunetabelcentralizatoremisi stampilatdecatreSocietateaagricolacaresacuprindasuprafeteleaduseinfolosintasocietatiiinumelemembrilorcareledetinin proprietate.

19

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

51 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

b) 2. Documentul care atest dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesionare sau alt document ncheiat la notariat, care s certifice dreptul de folosin al terenului: contract de nchiriere, contract de comodat, pentru terenul pe care este amplasat cldirea, valabil inclusiv n perioadademonitorizareaproiectului. Contractuldeconcesiunevafinsoitdeadresaemisdeconcedentitrebuie sconin: situaia privind respectarea clauzelor contractualei dac este n graficul de realizareainvestiiilorprevzutencontractialteclauze; suprafaa concesionat la zi (dac pentru suprafaa concesionat exist solicitri privind retrocedarea sau diminuarea, i dac da, s se menioneze care este suprafaa supus acestui proces) pentru terenul pe care este amplasatcldirea. c) Document eliberat de ctre ANSVSA/ DSVSA din care s rezulte efectivul deanimaledeinutinproprietate. 4 Certificatdeurbanism/autorizaiedeconstruirepentruproiectecareprevd construcii ClasareaNotificrii/Adresadenegaie; sau, Deciziaetapeidencadrarencaresespecificfaptulcproiectulnuse supuneproceduriideevaluareaimpactuluiasupramediuluiiproceduriide evaluareadecvat; sau, AcorddeMediu/AvizNatura2000nsoitdestudiudeimpact/studiude evaluareadecvat,dacestecazul. sau Decizia etapei de evaluare iniial document care s ateste c solicitantul a iniiatprocedurapentruobinereaacorduluidemediu Pentru activitati existente care fac obiectul extinderii sau modernizarii, documentul va i insotit de Nota de constatare eliberat de Autoritatea CentralpentruProteciaMediuluii/sauGardaNaionaldeMediu. 6.1 Documente de la solicitant care s dovedeasc capacitatea i sursele de cofinanare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de banc instituiifinanciarbancare): a) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data depunerii cererii de finanare, n cazul cofinanrii prin surse proprii (autofinanare) sau prin certificate de depozit nominativei dematerializate, cu o scaden mai mic sau egal cu trei luni fa de data nchideriilicitaieideproiecte: b) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data depunerii cererii de finanare, n cazul existentei unor surse de cofinanare de tipul: granturi, sponsorizri, donaii, nsoit de un document care s ateste sursa respectiv, emis de organizaia care a Copie

Copie

copie

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

52 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

acordato; c) extras de cont bancari Formularul de achiziie titluri de stat, emisei vizatedebanc,ncazulcofinanriiprintitluridestatcuoscadenmaimic sauegaldetreilunifadedatanchideriilicitaieideproiecte; d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrtoare fa de data depunerii cererii de finanare i Contractul de credit vizat de banc, n cazul cofinanrii prin linie de credit cu o valabilitate de un an fa de data lansriilicitaieideproiecte,deschislaobanc; e)Scrisoaredeconfortangajant(certificatdeconfirmaredefonduri)cuo valabilitatedecelpuin120zile. Extrasele de cont bancare trebuiesc eliberate de bancile de pe teritoriul Romaniei. 6.2 Document de la banc cu datele de identificare ale bnciii ale contului aferentproiectuluiFEADR(denumirea,adresabncii,codulIBANalcontuluin caresederuleazoperaiunilecuAPDRP). Certificate care s ateste lipsa datoriilor restante fiscalei sociale, emise de Direcia General a Finanelor Publice i de primriile pe raza crora i au sediul social i puncte de lucru(numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) i, dac este cazul, graficul de reealonare a datoriilorctrebugetulconsolidat 8.1 Document emis de DSVSA, Conform Protocolului de colaborare dintre APDRPiANSVSAFormatuldocumentelorvaputeafidescrcatdepesiteul www.apdrp.ro 8.2Pentruunitilesupuseavizriisanitare,conformlegislaieinvigoare: 8 Avizul sanitar privind constatarea conformitii proiectului cu condiiile de igien sau Notificare privind conformitatea proiectului cu condiiile de igien i sntatepublic sau Notificarecinvestiianufaceobiectulevaluriicondiiilordeigien. copie

copie

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

53 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Pentru unitatile care se modernizeaza i se autorizeaza/avizeaza conform legislatieiinvigoare: 9.1Autorizaiesanitara/Notificaredeconstatareaconformitiiculegislaia sanitaremisecucelmultunaninainteadepuneriicereriidefinantare 9 9.2 Autorizatie sanitara veterinara/ Dovada inregistrarii unitii sanitare veterinare i pentru siguranta alimentelor/ Notificare de constatare a conformitii cu legislaia sanitara veterinarai pentru siguranta alimentelor emisecucelmultunaninainteadepuneriicereriidefinantare 9.3 Nota de constatare privind condiiile de mediu pentru unitile n funciuneemisacucelmultunaninainteadepuneriicereriidefinantare CertificatconstatatoremisdeOficiulRegistruluiComeruluidincares rezultefaptulcasolicitantularecapitalprivat100%icodulCAENconform activitatiipentrucaresolicitafinantare,existentapunctuluidelucru(daca 10 estecazul)icanuseaflanprocesdelichidare,fuziune,divizare(Legea 31/1990,republicata),reorganizarejudiciarsaufaliment,conformLegii 85/2006,republicata,emiscucelmultolunnainteadepuneriiproiectului. CertificatuldenregistrareeliberatdeOficiulRegistruluiComeruluiconform legislatieinvigoare sau Hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata pe baza actului de 11 constituirei a statutului propriu (in cazul Societatilor agricole) insotita de StatutulSocietatiiagricole i,dacaestecazul AvizderecunoaterepentruGrupurideProductoriemisdeMADR. Pentrusoiurinobiledevideviepentruvin: a)DeclaraiadesortimentviticoleliberatdeDAJ; b)Declaraiededefriareavieidevieicererepentrueliminareaparcelei 12 defriatedinRegistrulplantaiilorviticolevizatdeInspeciadeStatpentru ControlTehnicVitivinicol; c)CereredeautorizareareplantriivieidevieidenscrierenRegistrul plantaiilorviticolevizatdeInspeciadeStatpentruControlTehnic Vitivinicol. Autorizaia de plantare pentru proiectele care vizeaz nfiinarea sau 13 reabilitarea plantaiilor pomicole, de arbuti fructiferi i vi de vie pentru struguridemas,eliberatdectreDireciaAgricolaJudeteana. 14 Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil (obiective, tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile costul i stadiul proiectului, Copie copie
54 | P a g i n a

copie

original

copie

copie

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

perioada derulrii proiectului), ntocmit de solicitant, pentru solicitanii care aumaibeneficiatdeprogramedefinanarenerambursabil,ncepandcuanul 2002pentruacelasitipdeactivitate. 15.1.Fiadenregistrareaproductorilornagriculturaecologic aprobat deDAJnsoitdecontractulcuunorganismdeinspecieicertificare aprobatdeMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale; 15.2.Documentemisdectregrupuldeproductori/societateacooperativ / cooperativ agricol/ organizatie de mbuntiri funciare/ Organizaia Interprofesional pentru Produsele Agroalimentare din care s reias c solicitantul este membru al acesteia nsoit de documentul de nfiinare al acestora(actconstitutivistatut).Documentulprivindcalitateademembru: pentrusocietatiagricoleinbazaLegii.36/1991declaratiescrisaaprobatade fondatorisaumembriiconsiliuluideadministratie; 15 pentru societi cooperative n baza Legii nr.1/ 2005 cerere de nscriere aprobatdeadunareageneral; pentru cooperativele agricole n baza Legii.566/ 2004 cerere de aderare avizatdeconsiliuldeadministraieiaprobatdeadunareageneral, pentruorganizaiidembuntirifunciarenbazaLegii.138/2004adeziunea la statut i la hotrrile adunrilor generale adoptate pn la acea dat, precumidovadaplatiicontribuieidenscriereiacotizaieipeanulncurs. pentru Organizaia Interprofesional pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), document avizatde consiliul director, dincares reiasc solicitantul estemembrualacesteiansoitdestatutulorganizatiei. 16.1. Copie dup diploma de studii/ Certificat care s dovedeasc pregtirea profesional n domeniul pentru care solicit finanarea pentru responsabilul legal/ beneficiar, poate fi i o persoana din cadrul societatii pentru care va prezentadocumentcaresacertificepozitiainsocietateacionar,sau: Adeverin care s ateste vechimea n munc i n specialitate eliberat de angajatorsauInspectoratulTeritorialdeMunc i, Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste nregistrareacontractuluiindividualdemunc. 16.2 Declaraie pe propria rspundere n care s se menioneze c responsabilul legal de proiect/ beneficiarul (poate fii o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice poziia n societate acionar sau Adeverina care s ateste vechimea n munc i n specialitate eliberat de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Munc i Extras din Registrul General de Eviden a Salariailor care s ateste nregistrarea contractului individual de munc) va/ vor urma un curs de pregtireprofesional,pnlafinalizareaproiectului,nainteaultimeiplia ajutorului.

Copie

copie

16

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

55 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

17

17.1Raportdeevaluareacldiriicareserenoveazntocmitdeunevaluator autorizat. 17.2 Document care sa certifice vechimea cladirilor care se demoleaza (autorizatiedeconstruiresaualtdocumentoficial) Altedocumentejustificative(sevorspecificadupacaz):

Copie

18.1 Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza n PFA/ intreprindere individualantermende30dezilelucratoaredelaprimireaNotificariiprivind selectareacereriidefinantare. 18 18.2 Aviz de gospodrirea apelor n cazul investiiilor privind irigaiile/ notificareadencepereaexecuiei sau ContractmultianualdefurnizareappentruirigaiiANIFsaualtfurnizor. 19 DeclaraiapepropriarspundereprivindcofinanareaconformAnexei13. 4.2ListaformularelordisponibilepesiteulAPDRP DosarulCERERIIDEFINANARE:

Original

Cererea de Finanare Anexa 1 (document care reprezint solicitarea completat electronic pe carepotenialulbeneficiaronainteazAPDRPnvedereaobineriifinanrii);linkwww.apdrp.ro Studiul de Fezabilitate Anexa 2 (document cerut pentru proiectele care prevd lucrri de construciimontaj);linkwww.apdrp.ro Memoriul Justificativ Anexa 3 (document cerut pentru proiectele care nu prevd lucrri de construciimontaj);linkwww.apdrp.ro Formulare: Adres de ntiinare (document necesar n cazul n care Certificatul de urbanism / Document emis de Agenia de Protecia Mediului/ Avizul sanitar veterinar/ Avizul sanitar este/ suntemisepenumeleuneipersoanefizice/juridicediferitedesolicitant). Contractul de Finanare Anexa 4 (document cadru care reglementeaz acordarea fondurilor nerambursabilentreAPDRPibeneficiarulfondurilornerambursabile);linkwww.apdrp.ro DosarulCERERIIDEPLAT: CerereadePlatpentruavans(Cereredeplatpentrusolicitareaavansului);linkwww.apdrp.ro Cererea de Plat (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care declaraiadecheltuieli,raportuldeexecuieetc);linkwww.apdrp.ro Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat (document care prevede perioadeleestimativededepunereatranelordeplat);linkwww.apdrp.ro Declaraiadecheltuieli(documentcareprevedetipuriledecheltuieliachiziiidebunuri/servicii/ lucrri/actualizri/diverseineprevzute);linkwww.apdrp.ro
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 56 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Raportul de execuie (document care prevede realizrile fizice i cele financiare); link www.apdrp.ro Declaraia pe propria rspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor criteriilor de eligibilitateprivindprocedurile de achiziie, acondiiilor deeligibilitatemenionate n Cererea de Finanare i rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul altorprogramedefinanarenerambursabil);linkwww.apdrp.ro AltedocumentealcrorformatnuesteelaboratdeAPDRPinupotfifurnizatedeAPDRP(Lista complet a documentelor este prezentat n Instruciunile de completare a Cererii de Plat, publicate pe pagina de internet a APDRP www.apdrp.ro Investiii prin FEADR M121 Modernizareaexploataiiloragricole);linkwww.apdrp.ro AltedocumentealcrorformatnuesteelaboratdeAPDRP,nupotfi furnizatedeAPDRPisunt specificedoarMsurii121: a) Poliadeasigurarepentrurodulviiloriallivezilor; b) Autorizaiadeplantarepomifructiferi/videvie; c) Autorizaiapentrudefriareaplantaieidepomifructiferi/videvie; d) Certificatulfitosanitarpentrumaterialulsditorviticol/pomicol; e) Certificatuloficialdecalitatepentrumaterialulsditorviticol; f) Documentuldecalitateiconformitatealfurnizoruluipentrumaterialulsditorpomicol; g) PaaportulfitosanitarpentrumaterialulsditorpomicolsauEtichetaoficial; h) Paaportulfitosanitarpentrumaterialulsditorviticol. Deasemenea,npaginadeinternetaAPDRP,www.apdrp.ro,puteiconsultaidescrca: FiaMsurii(InvestiiiprinFEADRM121Modernizareaexploataiiloragricole); Actelenormativeutile(InformaiiutileActenormativeLegislaiespecificFEADR).
TOATEFORMULARELEPREZENTATEALCRORFORMATESTEELABORATDEAPDRPPOTFICONSULTATEi DESCRCATEDIRECTDEPEPAGINADEINTERNETAAPDRP(WWW.APDRP.ROINVESTIIIPRINFEADR M121MODERNIZAREAEXPLOATAIILORAGRICOLE)SAUPOTFISOLICITATEDELASEDIILEAPDRPDINAR.


Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 57 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

4.3

DICIONAR

Beneficiar persoan juridic/ persoan fizic autorizat care a realizat un proiect de investiiii care a ncheiat un contract de finanare cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; Cererea de Finanare reprezint solicitarea completat electronic pe care potenialul beneficiar o nainteaz pentru aprobarea contractului de finanare a proiectului de investiii n vederea obineriifinanriinerambursabile; Contribuia privat o sum de bani care reprezint implicarea financiar obligatorie apersoanei caresolicitfondurinerambursabileipecaretrebuiesoutilizezenvederearealizriipropriului proiect de investiii. Contribuia privat reprezint un anumit procent din valoarea eligibil a proiectului de investiii, variabil n funcie de categoria de beneficiari eligibilii de tipul investiiei propuse spre finanare. Contribuia privat trebuie s acopere diferena dintre cofinanarea public (fondurile europene nerambursabile)i valoarea eligibil a proiectului. Contribuia privat poate fi asigurat fie din surse proprii, valabil n cazul potenialilor beneficiari care dein deja fondurilenecesarepentrucontribuiafinanciar,fiedinvenituriprovenitedinsponsorizri,donaii i legate13, etc. dovedite n condiiile legii. Un alt mod de asigurare a cofinanrii private este prin credit bancar, valabil n cazul n care potenialii beneficiari nu dein fondurile necesare pentru contribuiafinanciarproprie,darndeplinesccondiiilecontractriiunuicreditbancar. Cofinanarea public reprezint fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiie prin FEADR.AceastaesteasiguratprincontribuiaUniuniiEuropeneiaGuvernuluiRomniei; Eligibil care ndeplinete criteriile i condiiile precizate n Ghidul Solicitantului, Cererea de FinanareiContractuldeFinanarepentruFEADR; Evaluare aciune procedural prin care documentaia pentru care se solicit finanare este analizat pentru verificarea ndeplinirii criteriilor de eligibilitatei pentru selectarea proiectului n vedereacontractrii; Fia msurii descrie motivaia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele msurii, aria de aplicarei aciunile prevzute, tipul de investiie, menioneaz categoriile de beneficiari tipul sprijinului; Fonduri nerambursabile fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice n baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiii ncadrate n aria de finanare a Msurii 121i care nu trebuie returnate singurele excepii sunt nerespectarea condiiilor contractuale i nerealizareainvestiieiconformproiectuluiaprobatdeAPDRP;

13

LegateDispoziietestamentar;Bunurilsatecuivaprindispoziietestamentar.

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

58 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Investiie nou cuprinde lucrrile de construciimontaj, utilaje, instalaii, care se realizeaz pe amplasamente noi pentru construciile existente crora li se schimb destinaia sau pentru construcii aparinnd exploataiilor crora li sau retras autorizaiile de funcionare i nui schimbdestinaiainiial; Modernizarea cuprinde lucrrile de construciii instalaii privind retehnologizarea, reutilareai refacerea sau extinderea construciilor aferente unitilor n funciune i cu autorizaii de funcionarevalabile,frmodificareadestinaieiiniiale; Natura 2000 reea ecologic de arii naturale protejate la nivel european, formate din arii speciale de conservare (sit/zon protejat() pentru conservarea habitatelor naturale de interes comunitar i/sau a populaiilor speciilor de interes comunitar, altele dect psrile slbatice, n conformitate cu reglementrile comunitare, prescurtat SAC) i arii de protecie special avifaunistic (sit/zon protejat() pentru conservarea speciilor de psri slbatice, n conformitate cu reglementrile comunitare, prescurtat SPA) conform Legii nr. 462/ 2001 (pentru aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservareahabitatelornaturale,afloreiifauneislbatice); Planul European de Redresare Economic (PERE) Programul agreat n cadrul Consiliului European din perioada 1112 decembrie 2008 prin care se ofer un stimulent pentru economia europeanpentruproiectedindomeniulenergetic,infrastructurnbandlarg(infrastructurde Internet) i proiecte pentru noile provocri (schimbri climatice, energii regenerabile, biodiversitate,gestiunearesurselordeap,inovaieirestructurareasectoruluiproduselactate); Pilonul Ial PoliticiiAgricoleComune(PAC)finanatprinFondulEuropeandeGarantareAgricol (FEGA),constituiebazaplilordirecteiamsurilordepia.ElestecomplementarPilonului IIal PAC, finanat prin FEADR, care se adreseaz n egal msur att dezvoltrii rurale ct i mbuntirii mediului. Aciunile implementate prin cei doi Piloni ai PAC sunt strns legate i se completeazreciproc. Potenial beneficiar persoan juridic/persoan fizic autorizat care este eligibil (care ndeplinetetoatecondiiileimpuseprinPNDR)pentruaccesareafonduriloreuropene,darcarenu ancheiatncuncontractdefinanarecuAPDRP; Politica Agricol Comun (PAC) este un set de reguli i mecanisme care reglementeaz producerea, procesarea i comercializarea produselor agricole n Uniunea European i care acord o atenie crescnd dezvoltrii rurale. Are la baz preuri comunei organizri comune de pia; Reprezentantul legal este persoana desemnata sa reprezinte solicitantul in relatia contractuala cuAPDRP,conformlegislatieiinvigoare.Depunereacereriidefinanaresepoatefacedeoricealta

Ghidul Solicitantului V10 Msura 121

59 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

persoana cu procura notariala de la persoana desemnata sa reprezinte solicitantul conform legislatieiinvigoare. Valoareeligibilaproiectuluireprezintsumacheltuielilorpentrubunuri,servicii,lucrricarese ncadreaz n Lista cheltuielilor eligibile precizat n prezentul manuali care pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinanare public i privat se calculeaz prin raportare la valoarea eligibilaproiectului; Valoarea neeligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii i/sau lucrri care sunt ncadrate n Lista cheltuielilor neeligibile precizat n prezentul manual i, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate n calcul pentru stabilirea procentului de cofinanare public; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integraldectrebeneficiarulproiectului; Valoare total a proiectului suma cheltuielilor eligibile i neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrri; APDRP Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, instituie public cu personalitate juridic, subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale scopul APDRP l constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, att din punct de vedere tehnic, ct i financiar; APIA Agenia de Plii Intervenie n Agricultur instituie public subordonat Ministerului Agriculturiii Dezvoltrii Rurale deruleaz fondurile europene pentru implementarea msurilor desprijinfinanatedinFondulEuropeanpentruGarantarenAgricultur; CRPDRPCentreleRegionaledePlipentruDezvoltareRuraliPescuit,structurorganizatoric lanivelregionalaAPDRP(lanivelnaionalexist8centreregionale); FEADRFondulEuropeanAgricolpentruDezvoltareRural,esteuninstrumentdefinanarecreat deUniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune. MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale; OJPDRPOficiileJudeenedePlipentruDezvoltareRuraliPescuit,structurorganizatoricla niveljudeeanaAPDRP(lanivelnaionalexist42Oficiijudeene); PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural este documentul pe baza cruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect liniile directoare strategicededezvoltareruralaleUniuniiEuropene.
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 60 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

4.4APDRPNSPRIJINULDUMNEAVOASTR

Fiecare cetean al Romniei, precumi persoanele juridice de drept romn care se ncadreaz n aria de finanare a Msurilor din cadrul PNDR, au dreptul s beneficieze de fondurile europene nerambursabilepentrufinanareapropriilorproiectedeinvestiiipentrudezvoltarerural. APDRPvstladispoziiedelunipnvinerintreorele8:30i16:30pentruavacordainformaii privind modalitile de accesare a PNDR, dar i pentru a primi propunerile sau sesizrile dumneavoastrprivindderulareaPNDR. Experii APDRP v pot acorda, pe loc sau n termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaie necesar n demersul dumneavoastrpentruaccesareafonduriloreuropene. ns, nu uitai c experii APDRP nu au voie s v acorde consultanprivindrealizareaproiectului. Echipa APDRP vpoate ajuta ori decte ori avei o plngere, o reclamaie sau o petiie privind o situaie care intr n aria de competenaAPDRP. De asemenea, dac considerai c suntei nedreptit, defavorizat sau sesizai posibile neregulariti n derularea PNDR, nu ezitai s v adresai n scris Ageniei de Pli pentru DezvoltareRuraliPescuit,pentrusoluionareaproblemelor.
APDRP,princele8Centre Regionaleicele42deOficii Judeene,vpoateacorda informaiinecesarepentrua solicitafinanareaproiectului dumneavoastr. Dacntmpinaigreutin obinereainformaiilorsau consideraicsunteidefavorizat naccesareafonduriloreuropene scrieine.Adresanoastreste: Bucureti,Str.tirbeiVod,nr.43, sector1; reclamatii@apdrp.ro; www.apdrp.roForumuride discuii/Reclamaii.

Pentru a reclama o anumit situaie sau pentru a sesiza eventuale neregulariti informaine n scris. Trebuie sinei contcpentruaputeademarainvestigaiileiaplicaeventuale sanciuni, reclamaia sau sesizarea trebuie s fie explicit, s conin informaii concrete, verificabile i datele de contact ale persoanei care a ntocmit respectivareclamaiesausesizare.

Pentru a afla detalii privind condiiilei modalitatea de accesare, fondurile disponibile precumi investiiile care sunt finanate prin FEADR, consultai acest Ghid. Dac dorii informaii suplimentare putei s consultai seciunea ntrebri frecvente de pe pagina de internet a APDRP (www.apdrp.ro>Comunicare>ntrebrifrecvente)sausformulaintrebrictredepartamentul derelaiipublicedincadrulAPDRP.Menionmfaptulcn seciuneantrebrifrecventesuntpublicatetoatentrebrileirspunsurilelaspee concrete care au aplicabilitate general, fiind astfel de interes pentru mai muli poteniali beneficiari. ***//***
Ghidul Solicitantului V10 Msura 121 61 | P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.