Sunteți pe pagina 1din 77

CUPRINS

CAPITOLUL I:Geologia structurii


1.Situare geografica
2.Stratigrafia si tectonica
3.Variatia gradientilor presiunii din pori,presiunii fluidului de foraj si
a presiunii de fisurare functie de adancimea sondei
4.Dificultati de foraj
CAPITOLUL II:Programul de constructie al sondei
1.Stabilirea numarului de coloane si a adancimilor de fixare
2.Calculul diametrelor coloanelor de tubare
3.Calculul diametrelor sapelor
CAPITOLUL III :Garnitura de foraj
1.Alegerea garniturii de foraj pentru coloana de suprafata
2. Alegerea garniturii de foraj pentru coloana intermediara
3. Alegerea garniturii de foraj pentru coloana de exploatare
4.Calculul de rezistenta al garniturii de foraj
CAPITOLUL IV:Fluide de foraj
1.Tipuri de fluide
2.Proprietatile reologice ale fluidelor si tratamente specifice
3.Calculul volumului de fluid
4. Cant i t at i de mat eri al e
CAPITOLUL V :Tubarea sondei
1.Dimensionarea coloanei de suprafata
2. Dimensionarea coloanei intermediara
3. Dimensionarea coloanei de exploatare
CAPITOLUL VI :Cimentarea coloanei de tubare
1.Cimentarea coloanei de ancoraj
2.Cimentarea coloanei intermediare
3.Cimentarea coloanei de exploatare in regim turbulent
1
Forajul Sondelor
Tema proiectului
S se proiecteze o sond cu adncimea 4200m pe structura Conesti. Diametrul
coloanei de exploatare este de 5 1/2in. Obiective geologice : Dogger 1, Dogger 2,
Permotriasic.
Capitolul 1. - GEOLOGIA STRUCTURII
1.1. Prezentare generala
Zona Contesti este situata in partea vestica a Depresiunii Brladului, unde
lucrarile de foraj executate si neinterpretarea in intregime a materialului seismic
au condus la evidentierea unor ridicari maiore in interfluxul Siret-Trotus, orientata
NV-SE pe linia localitailor Adjud-Contesti-Mandrisca. AcumulariIe de hidrocarburi de
pe structura Contesti sunt depozitate in depozitele mezozoice, din
formaiile geologice obinute in prezent prin sondele spate in zona Coneti arata
ca cele mai vechi formaiuni ntlnite pe structur, apartin permotriasicului si sunt
2
reprezentate de gresii silicioase dure partial sericioase de culoare cenusie si brun
cenusie cu intercalaii de argila roscate. Peste aceasta discordan se dispune seria
grezoasa a Doggerului format din gresii silicioase de o culoare deschisa, roza sau
cenusie-negricioasa, cu intercalaii microconglomerate cu ciment calcaros.
Caracterele litologice ale Doggerului au permis imparirea de complexe
grezoase numite Dogger I si Dogger 2 separate de jos in sus printr-o intercalaie
argiloasa cu grosimea verticala de 40-120 m. Datele obtinute pana in prezent
indica o afundare a Doggerului ctre SE si reducerea treptata a lui prin dispozitia
pachetului superior.
Acumulrile din zona Conesti sunt controlate in depozitele Dogger 1 si
Dogger 2 si Permotriasic, ultimele dou alcatuind un singur zacamant de tip
masiv de gaze condensate cu banda ingusta de petrol. Etanarea acumularilor de
hidrocarburi a fost realizat de depozitele neogene dispuse discordant si
transgresiv peste paleorelieful preneogen.
Flancul vestic comport o coborre mai accelerata datorita trunchierii
Doggerului care in sondele spate dispar depozitele Neogenului fiind depuse
direct peste cele permotriasice.
Zona de maxima ridicare a structurii inregistreaza o usoara zona de
sinclinal pentru ca mai la E structura sa se mai ridice, apoi sa coboare din nou
spre est. Eroziunea depozitelor preneogene a condus la dispariia in unele zone al
Doggerului 1 si chiar a complexului peltic doggerian. Structura Conesti este
afectata la bazaNeogenului de 2 falii fransversale, puse in evident att in
prospeciunea seismica, cat si de datele de producie obtinute in urma forajelor
executate. Falia major imparte structura in 2 blocuri separate hidrodinamic, unul
la S- Blocul 1 si unul la N- Blocul 2. Blocul 2 este caracterizat de o productivitate
mai scazuta a depozitelor mezozoice, limita de saturatie fiind la 3898 m, iar in
Blocul 1 rezulta din datele de productie 3956 m.
3
1.2. Descrierea profilului litologic :
In structura Contesti se cunosc urmatoarele etape geologice: Paliocen,
Sarmatian, Dogger si Permotriasic. Paliocenul este aezat transgresiv si
discordant peste Sarmaian, avand in medie o grosime de 2100 m. ln Paliocen
sunt cuprinse depozitele levantine, daciene, potenianu si neoianu, gare pot fi
delimitate intre ele.
Paliocenul superior are in medie o grosime de 1300 m si cuprinde nisipuri
cu intercalatii de argila fiind nisipoase. Paliocenul mediu, avand o grosime medie
de 1500 pana la 1800 m este reprezentat printr-o secven marnoas, mame si
marne nisipoase cu sare, intercalaii de nisip. Paliocenul inferior are o grosime de
1600 pana la 2100 m si este alctuit din nisipuri cu intercalaii microgrosiere si
gresii marnoase cenusii. Sarmaianul asezat transgresiv si discordant pe depozitele
mezozoice sufera acumularea depozitelor reale de la SE la NV. Sarmaianul are in
medie grosimea de 1200 m. La partea superioar cuprinde mame compacte fiind
nisipoase, partial friabile, cu intercalaii de gresii marnoase micafere bine
cimentate. Partea mijlocie a Sarmatianului reprezinta o zona de tranzitie de la
gresii marnoase la gresii calcaroase. In partea inferioar a sa este alcatuit din
marno-argile microgresiene compacte, micafere cu filme si intercalatii de gresii
calcaroase argiloase fiind cimentate.
Doggerul si Permotriasicul( de la 3800 la 4100 m) sunt imparite in doua
complexe: Dogger 1 si Dogger 2 si Permotriasic, separate intre ele printr-o
intercalaie de argile grezoase negricioase fin micafere care au grosimea de 400-
1200 m. Dogger 1 cuprinde un facies cu microconglomerate si are o grosime
variabil intre 50 si 100 m. Doggerul 2 este format din gresii cuartiere si cuartite
albe microfisurate si foarte dure. Permotriasicul cuprinde din punct de vedere
litologic acelas facies grezos, diferenta constnd in culoarea rosiatica a gresiilor.
Doggerul I si Permotriasicul au in medie o grosime de 200-250 m.
4
1.3. Dificultti in foraj. Cauzele lor
1.3.1. - instabilitatea pereilor gurii de sond in dreptul formaiunilor
pliocene si sarmaiene;
- ineri pe sap la extragerea unor sape in intervalele 800-1000
m, 1300-1400 m,2800-3100 m;
- necesitatea executarii unor operatii de carotare;
- tendina de prindere a coloanei intermediare si a garniturii de
foraj.
Cauze: - hidratarea intercalaiilor argiloase respective cu fluidele de foraj folosite.
1.3.2. - gazeificari de fluid in timpul unor operatii de circulatie cand
sondele au ajuns la adncimi de 3220 m in formaiunile
sarmatiene.
Cauze: - gazele provenite din detritusul vehiculat de fluid fara a realiza, o curgere
a fazelor din strat in sonda.
1.3.3. - ruperea garniturii de foraj.
Cauze; - gradul avansat de oboseala a materialului.
1.3.4. - tendina usoar de deviere a gurii fata de formatiunea de baz
intensitatea de deviere fiind 0,5 pana la l,4%
1.3.5 - forabilitatea sczuta in formaiuni aparinind Doggerului si
Permotriasicului
Cauze: - duritatea excesiv de mare a gresiilor din aceste formaiuni
.
5
1.4. Masuri de prevenire a dificultailor de foraj :
Din practica forajului pe structur Coneti au rezultat urmatoarele msuri
de prevenire a dificultatilor:
- utilizarea uni fluid de foraj dispersat pe intervalul 0-1600 m si
a unui fluid pe baza de KCI;
- dotarea sondelor cu garnitura de foraj corespunzatoare
conditiilor de lucru;
- verificarea periodic a gradului de deviere a sondei,
asiguranduse valori mai mici de 5 grd.
6
CAPITOLUL II
PROGRAMUL DE CONSTRUCTIE AL SONDEI
Cal cul ul di amet r el or col oanel or si a di amet rel or se face conform
programul ui de const ruc i e al sondei st abi l i t . Se i mpune o col oana de
expl oat are de
2 / 1
5 i n.
Numrul de col oane al es: 3
Col oana de suprafa (0-600m):
- asi gur st abi l i t at ea guri i de sond n drept ul forma i uni l or sl ab
consol i dat e (ni si puri , pi et ri uri );
- prot ej eaz sursel e subt erane de ap pot abi l , mpi edi cnd
cont ami narea l or cu noroi , ap srat , pet rol sau al t e subst an e
chi mi ce;
- const i t ui e suport ul (ancoraj ul ) i nst al a i ei de preveni re a erup i i l or;
- mpi edi c pt runderea gazel or proveni t e de l a adnci mi mari n
st rat uri l e permeabi l e i cu presi une mi c de l a suprafa ;
- pri n si st emul de suspendare di n capul de sond, t ransmi t e roci l or
di n j ur sarci ni l e axi al e di n col oanel e urmt oare, greut at ea
t ubi ngul ui i a echi pament ul ui de suprafa .
Pent ru a ndepl i ni i t oat e func i i l e enumerat e mai sus, col oana de
suprafa se ci ment eaz pe t oat l ungi mea, pn l a zi .
Col oana de expl oatare (0-4200m) se t ubeaz pn l a baza ul t i mul ui
ori zont product i v sau presupus product i v i face posi bi l ext rac i a
pet rol ul ui sau gazel or, pri n i nt eri orul t ubi ngul ui , n condi i i de si guran .
Tubi ngul poat e fi ext ras, reparat sau nl ocui t ori de ct e ori est e nevoi e i
permi t e s se efect ueze di feri t e opera i i n i nt eri orul col oanei de expl oat are
( nl ocui ri de fl ui de, ci ment ri , st i mul ri , cur ri de ni si p et c. ).
Col oana de expl oat ar e i zol eaz i unel e forma i uni i nst abi l e ori n
care se produc pi erderi de ci rcul a i e, rmase deschi se sub i ul col oanei
precedent e.
7
Coloana intermediar (0-3000m)
Dac nt re i ul col oanei de suprafa i adnci mea de t ubare a
col oanei de expl oat ar e sunt t raversat e forma i uni care ngreuneaz ori chi ar
mpi edi c foraj ul , se t ubeaz una sau mai mul t e col oane i nt ermedi are ( nt re
cel e dou obl i gat ori i ant eri oare). Sunt numi t e uneori col oane de prot ec i e
sau de foraj . Asemenea se i nt roduc pent ru a i zol a st rat uri n care se pi erde
noroi ul de foraj , st rat uri cu presi une ri di cat , masi ve de sare, roci argi l oase
i nst abi l e, evi t ndu- se anumi t e di fi cul t i l a cont i nuarea foraj ul ui sub acest e
zone. Col oanel e i nt ermedi ar e se t ubeaz i di n mot i ve de si guran cnd
i nt erval ul deschi s est e prea mare, cnd col oana precedent est e uzat sau
di n mot i ve economi ce.
Fi g 2. 1
La al ct ui rea succesi uni i sape-col oane sunt urmri t e doua condi i i :
*Pri ma i mpune ca i n ext eri orul col oanel or de burl ane s exi st e un j oc
sufi ci ent de mare pent ru i nt roducerea l or fr di fi cul t i si pent ru
real i zarea unei ci ment ri efi ci ent e i n spa i ul i nel ar (fi g 2. 2a). Mri mea
acest ui j oc est e det ermi nat de ri gi di t at ea burl anel or, t i pul mbi nri i ,
prezen a unor di spozi t i ve cum ar fi cent rori i scari fi cat ori , l ungi mea i
rect i l i ni t at ea i nt erval ul ui deschi s sub i ul col oanei precedent e, exi st en a
unor zone ce pot prezent a di fi cul t i l a t ubare (st rngeri ori surpri al e
pere i l or guri i de sonda, pi erderi de ci rcul a i e), vi t eza de i nt roducere.
in
190,5 mm
in
311,2 mm
in
444,5 mm
8
*A doua condi i e i mpune ca sapa dest i nat a spri i urmt orul ui t ronson
de sonda s t reac de i ul col oanei precedent e (fi g. 2. 2. b)
Dac se i mpune j ocul radi al j
r
i n drept ul mufel or di amet rul sapei va fi
(conform fi g. 2. 2. a. ):
D
s
=D
m
+2j
r
(1)

Jocuri l e uzual e vari az i nt re 7 si 70 mm. El e cresc cu di amet rul
col oanel or si cu l ungi mea i nt erval ul ui deschi s.
Semni fi ca i i l e not a i i l or di n fi gura al t urat sunt
urmt oarel e:
D
m
di amet rul pest e muf.
D di amet rul ext eri or al col oanei
D
s
di amet rul sapei
Fig.2.2.a J
r
-j ocul radi al [7; 70]mm
Ra i a de t ubare se defi net e ca:
s
m s
s
r
D 2
D D
D
j
R


Ea vari eaz n l i mi t e mai rest rnse: 0, 05-0, 10. Dac se i mpune ra i a
R, se det ermi n di amet rul sapei D
s
.
Conform fi guri i de mai j os avem urmt oarel e rel a i i :
D=D
i
+2t (2)
D
i
=D
s
+2a (3)
unde not a i i l e di n rel a i i l e precedent e i di n fi gura
al t urat a sunt urmt oarel e: Fi g. 2. 2. b
D di amet rul ext eri or al col oanei de burl ane
D
i
di amet rul i nt eri or al col oanei de burl ane
t grosi mea de peret e al col oanei de burl ane
aun j oc ce i a i n consi derare t ol erant e de l a grosi mea i di amet rul
nomi nal , precum i oval i t at ea burl anel or; se admi t e a=12 mm.
9
II. 1. Cal cul ul col oanei de expl oatare
Pent ru col oana de expl oat ar e se cunoat e di amet rul ext eri or al col oanei :
expl
D
=
2 / 1
5 i n = 139, 7 mm (dat pri n t ema)
Di n STAS corespunzt or l ui D se adopt a di amet rul mufei , normal ,
But t ress:
D
me
=153, 7 mm
Se adopt a un j oc radi al j
r
=10 mm.
Di amet rul sapei se cal cul eaz ast fel (conform rel a i ei 1):
D
s e
=153, 7+2 10=173, 7 mm
Di n STAS se al ege: D
s e , s t a s
= 190, 5 mm

096 , 0
5 , 171 2
3 , 141 5 , 190
D 2
D D
R
stas se,
m stas se,
e

II. 2. Cal cul ul col oanei i ntermedi are


D
i i
=D
s e , s t a s
+2 2=190, 5+4=194, 5 mm
Di n STAS se al ege: D
i i , s t a s
=216, 8 mm =
8 / 5
8 i n
D
mi
=269, 9 mm
D
s i
=269, 9 + 2 20=309, 9 mm
Di n STAS se al ege D
s i , s t a s
=311, 2 mm

066 , 0
2 , 311 2
9 , 269 2 , 311
D 2
D D
R
stas si,
mi stas si,
e

II. 3. Cal cul ul col oanei de suprafata(ancoraj)


D
i a
=D
s i , s t a s
+2 2=311, 2+4=315, 2 mm
Di n STAS se al ege: D
i a , s t a s
=316, 6 mm=
8 / 3
13 i n
D
ma
=365, 1 mm
D
s a
=365, 1+2 35=435, 1 mm
Di n STAS se al ege : D
s a , s t a s
=444, 5 mm=
2 / 1
17 i n
08 , 0
5 , 444 2
1 , 365 5 , 444
D 2
D D
R
stas sa,
ma stas sa,
a

Dat el e mai sus cal cul at e sunt t recut e i n t abel ul urmt or:
10
Coloana
Adncimea de
tubare
(m)
Diametrul
nominal
(in)
Diametrul
mufei
(mm)
Raia
de tubare
Diametru
sapa
(mm)
Diamet
rul
sapei
(in)
Jocul radial
(mm)
De suprafa 0-600 13
3/8
365, 1 0,08 444,5 17
1/2
35
Intermediar 0-3000 9
5/8
269, 9 0, 06 311,2 12
1/4
20
De exploatare 0-4200 5
1/2
153, 7 0,088 190,5 6
3/4
10
11
CAPITOLUL III
3. 1 Al egerea garni turi i de foraj(pentru col oana de expl oatare)
in 1 D D
e
s g

mm 1 , 165 4 , 25 5 , 190 D
g

D
g
-di amet rul ext eri or nomi nal al praj i ni i grel e
D
s
, mm 146170 171200 201225 226250 >250
D
p
, mm
i n
88, 9
3
1 / 2
101, 6
4
114, 3
4
1 / 2
127
5
136, 7
5
1 / 2
Di n STAS se al ege: D
g
=165, 1mm ;

g
i
d
57, 2mm ; q
g
=135, 2kg/ m
D
p
=101, 6 mm ;

p
i
d
84, 84mm ; q
p
=19, 26kg/ m
t
p
=8, 38mm
Lungi mea garni t uri i de foraj :
m m H
e
4050 150 4200 150 L
p

3. 2Al egerea garni uri i de foraj(pentru col oana i ntermedi ara)
in 1 D D
i
s g

mm 8 , 285 4 , 25 2 , 311 D
g

Di n STAS se al ege: D
g
=279. 4mm ;

g
i
d
76, 2mm ; q
g
=469, 0kg/ m
D
p
=139, 7mm ;

p
i
d
121, 36mm ; q
p
=29, 51kg/ m
t
p
=9, 17mm
l ungi ea garni t uri i de foraj :
3. 3Al egerea grani turi i de foraj (pentru col oana de ancoraj)
in 1 D D
a
s g

mm 1 , 419 4 , 25 5 , 444 D
g

Di n STAS se al ege: D
g
=279. 4mm ;

i
i
d
76, 2mm ; q
g
=469, 0kg/ m
12
m m H
i
2900 100 3000 100 L
p

D
p
=139, 7mm ;

i
i
d
121, 36mm ; q
p
=29, 51kg/ m
t
p
=9, 17mm
Lungi mea garni t uri i de foraj :
m m H
a
550 50 600 50 L
p

Col oana I nt er val
f or mat
Dg
i n
Dg
mm
di g
mm
qg
k g / m
Dp
i n
Dp
mm
t
mm
qp
k g / m
Lp
m
l g
m
Ancor aj
0. . . 600 11 279, 4 76, 2 469, 0 5
1 / 2
139, 7 9, 17 29, 51 550 50
I nt er med. 0. . . 3000 11 279, 4 76, 2 469, 0 5
1 / 2
139, 7 9, 17 29, 51 2900 100
Expl oat ar e
0. . . 4200 6
1 / 2
165, 1 57, 2 135, 2 4 101, 6 8, 38 19, 26 3850 150
Calculul de rezisten al garniturei de foraj la coloana de exploatare
Determinaea eforturilor din garnitura de foraj. Din sectiunea 1-1
1. In timplul extragerii garniturii de foraj
Determinarea solicitarii de tractiune :
p
i f p p g p
z
A
F F F F G G + + + +

2 1


) (
g p f
G G s F +
;
( )
g p
o
n
p p
G G F F + +

2 1
;
( )
g p
e
i
G G
g
a
F +
;
Unde:

f
F
fora de frecare;

2 , 1 p p
F F
fore de presiune;

i
F
fora de inerie;

g
G
greutatea prajinilor grele;

p
G
greutatea prajinilor de foraj;

s
coeficiente de frecare,
15 , 0 s
;

e
a
acceleraia la extragerea garniturii,
3 , 0
e
a
m/s
2
;

densitatea noroiului de foraj;

o
densitatea oelului, 7850
o


kg/m
3
;

p
A
arai prajinii din sectiunea 1-1
In urma simplificarilor se obtine relatia pentru
z

p
e
o
n
g p
z
A
g
a
s G G ) 1 )( ( + + +

Greutatea prajinilor de foraj :


717974 81 , 9 4050 26 , 19 g L q G
p p p N
Greutatea prajinilor grele :
4 , 265262 81 , 9 150 2 , 135 g l q G
g g g N
13
Aria prajinei in sectiunea 1-1 :
2
002453 , 0 ) 00838 , 0 1016 , 0 ( 38 , 008 ) ( m t D t A
p p

Din programul de constructie a sondei se alege gradientul de presiune a noroiului
11 , 0
n
bar/m de unde
n
=1100

kg/m
3
;
( )
2 5
/ 10 31 , 4167
002453 , 0
)
81 , 9
3 , 0
15 , 0
7850
1100
1 ( 4 , 265262 717974
) 1 )( (
m N
A
g
a
s G G
p
e
o
n
g p
z

+ + +

+ + +

Determinarea solicitarii axiale :


31 , 4167 0 31 , 4167
z ax

N/m
2
Unde:

solicitarea la ncovoiere,
0

;
Determinarea solicitarii presiunii interioare si exterioare :
a) determinarea tensiunii circumfereniale :
) (
) (
2 2 2
2 2
2 2
2 2
,
i e
i e e i
i e
e e i i
r t
r r r
r r p p
r r
p r p r



Unde:

i
r
raza interioara;

e
r
raza exterioara;
r distana radial a punctului considerat;

i
p
presiunea interioara;

e
p
presiunea exterioara;
0
2 2
2 2
,


p
r r
p r p r
i e
e i
r t

Determinarea solicitarii la ncovere :


Determinarea solicitarii la torsiune :
0 Deoarece nu are loc forajul
Determinarea tensiunii
1

:
0
1

r

Determinarea tensiunii
2
:
2
2
2
2
2
/ 31 , 4167 0
2
0 31 , 4167
2
0 31 , 4167
2 2
m N
t ax t ax
+
,
_


+
+
+
,
_


+
+

14
Determinarea tensiunii
3

:
2
2
2
2
3
/ 0 0
2
0 31 , 4167
2
0 31 , 4167
2 2
m N
t ax t ax
+
,
_

+
+
,
_

Determinarea tensiunii echivalente :


( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) ( ) [ ]
2 2 2 2 2
1 3
2
3 2
2
2 1
/ 31 , 4167 0 0 0 6 , 3648 31 , 4167 0
2
1
2
1
m N
echiv
+ + + +
Determinarea limitei de curgere a otelului :
s
p
ad echiv
c
R
2 , 0

Unde:

s
c
coefficient de sigurana

2 , 0 p
R
limita de curgere a otelului cind trece de la starea elastica la starea plastica
2
2 , 0
/ 9 , 5472 31 , 4167 5 , 1 m N c R
echiv s p


Determinaea eforturilor din garnitura de foraj. Din sectiunea 2-2
2. In timplul extragerii garniturii de foraj
2 5
/ 10 035 , 437 4200 81 , 9 1100 m N gH
n z

Determinarea solicitarii axiale :
5 5
10 035 , 437 0 10 035 , 437
z ax

N/m
2
Unde:

solicitarea la ncovoiere,
0

;
Determinarea solicitarii presiunii interioare si exterioare :
b) determinarea tensiunii circumferenial
) (
) (
2 2 2
2 2
2 2
2 2
,
i e
i e e i
i e
e e i i
r t
r r r
r r p p
r r
p r p r



Unde:

i
r
raza interioara;

e
r
raza exterioara;
r distana radial a punctului considerat;

i
p
presiunea interioara;

e
p
presiunea exterioara;
p
i
=p
e
=gH=p
2 5
,
/ 10 035 , 437 m N gH p
r t

Determinarea solicitarii la ncovere :
15
Determinarea solicitarii la torsiune :
0 , deoarece nu are loc forajul
Determinarea tensiunii
1

:
2 5
1
/ 10 035 , 437 m N
r

Determinarea tensiunii
2
:
2 5
2
5 5
2
2
2
/ 10 1 , 437 0
2
10 ) 1 , 437 1 , 437 (
2
10 )) 1 , 437 ( 1 , 437 (
2 2
m N
t ax t ax
+

,
_

+
+
+
+
,
_


+
+

Determinarea tensiunii
3

:
2 5 5
2
5
2
2
3
/ 1 , 437 0 10
2
1 , 437 1 , 437
2
10 )) 1 , 437 ( 1 , 437 (
2 2
m N
t ax t ax
+
,
_

+
+
,
_

Determinarea tensiunii echivalente :



( ) ( ) ( ) [ ]
2 2
1 3
2
3 2
2
2 1
/ 0
2
1
m N
echiv
+ +
Determinarea limitei de curgere a otelului :
s
p
ad echiv
c
R
2 , 0

Unde:

s
c
coefficient de sigurana

2 , 0 p
R
limita de curgere a otelului cind trece de la starea elastica la starea plastica
2
2 , 0
/ 0 0 5 , 1 m N c R
echiv s p


Determinaea eforturilor din garnitura de joraj. Din sectiunea 1-1
3. In timplul forajului :
Determinarea solicitarii de tractiune :
p
p i f p p g p
z
A
F F F F F G G
3 2 1
+ + + + +


) (
g p f
G G s F +
;
( )
g p
o
n
p p
G G F F + +

2 1
;
( )
g p
e
i
G G
g
a
F +
;
ip p
A p F
3 ;
2
4
ip ip
d A

Unde:

f
F
fora de frecare;

3 2 , 1
,
p p p
F F F
fore de presiune;
16

i
F
fora de inerie;

p
G
greutatea prajinilor grele;

p
G
greutatea prajinilor de foraj;
G
s
apasarea pe sap;

s
coeficiente de frecare,
15 , 0 s
;

e
a
acceleraia la extragerea garniturii,
3 , 0
e
a
m/s
2
;

densitatea noroiului de foraj;

densitatea oelului,
7850
o

kg/m
3
;

p
A
arai prajinii din secriunea 1-1;

ip
d
diametrul interior al prajinii din sectiunea 1-1;

p
presiunea la ncrctor,p

=100 bar;
In urma simplificarilor se obtine relatia pentru
z

p
s p
o
n
g p
z
A
G F G G + +

3
) 1 )( (

Greutatea prajinilor de foraj :


31 , 727421 81 , 9 4050 26 , 19 g L q G
p p p N
Greutatea prajinilor grele :

4 , 265262 81 , 9 150 1 , 135 g l q G
g g g
N
Aria prajinei in sectiunea 1-1 :

Aria interioara a prajinii din sectiunea A-A :
15 , 5653 84 , 84
4 4
2 2


ip ip
d A
mm
2
Presiunea 3 p
F
:
5 , 56531 10 15 , 5653 10 100
6 5
3


ip p
A p F
N
Apasarea pe sapa G
s
:
4 , 91987
7850
1100
1 81 , 9 2 , 135 75 , 0 150 1

,
_

,
_


o
n
g g s
g cq l G

N
Din programul de constructie a sondei se alege gradientul de presiune a noroiului
11 , 0
n
bar/m de unde
1100
n

kg/m
3
;
( )
2 5
6
3
/ 10 88 , 2870
10 2454
4 , 91987 56531 )
7850
1100
1 ( 4 , 265262 31 , 727421
) 1 )( (
m N
A
G F G G
p
s p
o
n
g p
z

+ +

+ +

Determinarea solicitarii presiunii interioare si exterioare :


c) determinarea tensiunii circumferenial
) (
) (
2 2 2
2 2
2 2
2 2
i e
i e e i
i e
e e i i
t
r r r
r r p p
r r
p r p r



17
Unde:

i
r
raza interioara;

e
r
raza exterioara;
r distana radial a punctului considerat;

i
p
presiunea interioara;

e
p
presiunea exterioara;
Cazul 1
i
r r
,
100
i
p
bar,
0
e
p
;
Cazul 2
e
r r
,
100
i
p
bar,
0
e
p
;
Deci [ ]
5
2 1
10 6 , 560 , max
t t t
N/m
2
d) determinarea tensiunii radiale :
) (
) (
2 2 2
2 2
2 2
2 2
i e
i e e i
i e
e e i i
r
r r r
r r p p
r r
p r p r



Cazul 1
i
r r
,
100
i
p
bar,
0
e
p
;
Cazul 2 e
r r
,
bar p
i
100
,
0
e
p
;

Deci [ ]
5
2 1
10 100 , max
r r r
N/m
2
Determinarea solicitarii la ncovoiere:
E=2,06*10
11
l
s
=26m
04445 , 0 10
2
6 , 101 5 , 190
2
3


p s
D D
f mm

2
2
11 2
2
2
/ 91 , 67
26 2
1016 , 0 10 06 , 2 04445 , 0
2
1
mm N
l
ED f
s
p

,
_



Determinarea solicitarii la torsiune.
18
c
1
=3*10
-7
n=100rot/min
M
sp
=15Nm/kW
M
s
=M
sp
G
s
P
s
=M
s
=M
s
2n
Nm M
s
8 , 1379 988 , 91 15

( ) kW P
rgf
183 , 35 100 200 165 , 0 3800 1016 , 0 1100 10 3
7 , 1 2 2 7
+

Nm
n
P P
M
s rgf
m
1437
100 2
183 , 35 867
2


+


p p
m
m
W
M
,

;

,
_



p
ip p
p p
D
d D
W
4 4
,
16

Unde:

m
M
momentul la masa rotativa;

p
W
modulul polar;

viteza unghiular;

m
P
puterea masa rotativa,

000109 , 0
10 6 , 101
) 10 84 , 84 ( ) 10 6 , 101 (
16 16
3
4 3 4 3
4 4
,

,
_

,
_



p
ip p
p p
D
d D
W
m
3

5
10 82 , 135
000109 . 0
1437

p
m
W
M

N/m
2
Determinarea tensiunii
1

:
2
1
/ 100 m N
r


Determinarea solicitarii axiale :
5
10 27 , 2924 91 , 67 88 , 2870 + +
z ax

N/m
2
Determinarea tensiunii
2
:
2 5 2
2
2
2
2
/ 10 7 , 3269 82 , 135
2
6 , 560 27 , 2924
2
6 , 560 27 , 2924
2 2
m N
t ax t ax
+
,
_


+
+
+
,
_


+
+

Determinarea tensiunii 3

:
2 5 2
2
2
2
3
/ 10 21 , 233 82 , 135
2
6 , 560 7 , 2924
2
6 , 560 7 , 2924
2 2
m N
t ax t ax
+
,
_

+
+
,
_

Determinarea tensiunii echivalente :


19

( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) ( ) [ ]
2
2 2 2 2
1 3
2
3 2
2
2 1
/ 3216
100 21 , 233 21 , 233 7 , 3269 7 , 3269 100
2
1
2
1
m N
echiv

+ + + + +
Determinarea limitei de curgere a otelului :
s
p
ad echiv
c
R
2 , 0

Unde:

s
c
coefficient de sigurana

2 , 0 p
R
limita de curgere a otelului cind trece de la starea elastica la starea plastica
2
2 , 0
/ 4824 3216 5 , 1 m N c R
echiv s p


Determinaea eforturilor din garnitura de joraj. Din sectiunea 2-2
4. In timplul forajului :
Determinarea solicitarii de tractiune :
Apasarea pe sapa G
s
:
4 , 91987
7850
1100
1 81 , 9 7 , 72 75 , 0 150 1

,
_

,
_


o
n
g g s
g cq l G

N
Din programul de constructie a sondei se alege gradientul de presiune a noroiului
110 , 0
n
bar/m de unde
1100
n

kg/m
3
;

( ) N gHA F
g p
436037 0572 , 0 1651 , 0
4
4200 81 , 9 1100
2 2
1

Aria prjinelor grele:



( ) ( )
2 2 2 2 2
010101 , 0 0572 , 0 1651 , 0
4 4
m d D A
ig g g


Determinarea solicitarii de tractiune :
2 1
/ 5 , 300
010101 , 0
91988 436037
mm N
A
G F
g
s p
z

+

+

e) determinarea tensiunii circumferenial
) (
) (
2 2 2
2 2
2 2
2 2
i e
i e e i
i e
e e i i
t
r r r
r r p p
r r
p r p r



Unde:

i
r
raza interioara;

e
r
raza exterioara;
r distana radial a punctului considerat;

i
p
presiunea interioara;

e
p
presiunea exterioara;
20
mm
D
r
mm
d
r
g
eg
ig
ig
5 , 63
2
127
2
6 , 28
2
2 , 57
2



2
/ 6 , 431 81 , 9 4050 1100 mm N gH p
n e


2 5
/ 6 , 466 10 35 81 , 9 4050 1100 mm N p gH p
s n i
+ +


Pentru
i
r r
,
6 , 466
i
p
bar,
6 , 431
e
p
bar ;
2
2 2 2
2 2 5 5
2 2
5 2 5 2
2 2 2
2 2
2 2
2 2
/ 82 , 378
) 6 , 28 5 , 63 ( 6 , 28
6 , 28 5 , 63 ) 10 6 , 431 10 6 , 466 (
6 , 28 5 , 63
10 6 , 431 5 , 63 10 6 , 466 6 , 28
) (
) (
mm N
r r r
r r p p
r r
p r p r
i e i
i e e i
i e
e e i i
t


+
+



Pentr
u r=r
e
, p
i
=466,6 bar ,p
e
=431,6bar :
2
2 2 2
2 2 5
2 2
5 2 5 2
2 2 2
2 2
2 2
2 2
/ 84 , 413
) 6 , 28 5 , 63 ( 5 , 63
6 , 28 5 , 63 10 35
6 , 28 5 , 63
10 6 , 431 5 , 63 10 6 , 466 6 , 28
) (
) (
mm N
r r r
r r p p
r r
p r p r
i e e
i e e i
i e
e e i i
t


+
+



Deci [ ] 84 , 413 , max
2 1

t t t
N/m
2
f) determinarea tensiunii radiale :
Pentru
i
r r
,
6 , 466
i
p
bar,
6 , 431
e
p
bar ;
2
2 2 2
2 2 5
2 2
5 2 5 2
2 2 2
2 2
2 2
2 2
/ 14 , 484
) 6 , 28 5 , 63 ( 6 , 28
6 , 28 5 , 63 10 35
6 , 28 5 , 63
10 6 , 431 5 , 63 10 6 , 466 6 , 28
) (
) (
mm N
r r r
r r p p
r r
p r p r
i e i
i e e i
i e
e e i i
r



Pentru
e
r r
,
6 , 466
i
p
bar,
6 , 431
e
p
bar
2
2 2 2
2 2 5
2 2
5 2 5 2
2 2 2
2 2
2 2
2 2
/ 5 , 449
) 6 , 28 5 , 63 ( 5 , 63
6 , 28 5 , 63 10 35
6 , 28 5 , 63
10 6 , 431 5 , 63 10 6 , 466 6 , 28
) (
) (
mm N
r r r
r r p p
r r
p r p r
i e e
i e e i
i e
e e i i
r


+
+



Deci [ ] 14 , 484 , max
2 1

r r r
N/m
2
Determinarea solicitarii la ncovoiere:
E=2,06*10
11
21
l
s
=30m
02225 , 0 10
2
1 , 165 1 , 190
2
3

g s
D D
f mm

2
2
11 2
2
2
/ 97 , 169
30 2
1651 , 0 10 06 , 2 02225 , 0
2
1
mm N
l
ED f
s
g

,
_



Determinarea solicitarii la torsiune.
c
1
=3*10
-7
n=100rot/min
M
sp
=15Nm/kW
M
s
=M
sp
G
s
P
s
=M
s
=M
s
2n
Nm M
s
8 , 1379 988 , 91 15

( ) kW P
rgf
183 , 35 100 200 127 , 0 3800 1016 , 0 1100 10 3
7 , 1 2 2 7
+

Nm
n
P P
M
s rgf
m
1437
100 2
183 , 35 867
2


+


g p
m
m
W
M
,

;

,
_



g
ig g
g p
D
d D
W
4 4
,
16

Unde:

m
M
momentul la masa rotativa;

p
W
modulul polar;

viteza unghiular;

m
P
puterea masa rotativa,
1437
100 2
902183
2



n
P P
M
m m
m
N*m

,
_

,
_



1651 , 0
0572 . 0 1651 , 0
16 16
4 4
4 4
,

G
ig G
g p
D
d D
W
m
3

778 , 35
000385 . 0
8 , 1379

p
s
W
M

N/mm
2
Determinarea tensiunii
1

:
2
1
/ 14 , 484 mm N
r


Determinarea solicitarii axiale :
53 , 130 97 , 169 5 , 300 + +
z ax

N/mm
2
22
Determinarea tensiunii
2

:
+
,
_


+
+
+
,
_


+
+

2
2
2
2
2
77 , 35
2
) 84 , 413 ( 53 , 130
2
) 84 , 413 ( 53 , 130
2 2

t ax t ax
=-91,79N/mm
Determinarea tensiunii 3

:
+
,
_

+
+
,
_

2
2
2
2
3
77 , 35
2
) 84 , 413 ( 53 , 130
2
) 84 , 413 ( 53 , 130
2 2

t ax t ax
=-452,7N/mm
Determinarea tensiunii echivalente :

( ) ( ) ( ) [ ]
( ) ( ) [ ]
2
2 2 2
2
1 3
2
3 2
2
2 1
/ 55 , 377
14 , 484 7 , 452 ) 7 , 452 79 , 91 ( 79 , 91 14 , 484
2
1
2
1
mm N
echiv

+ + + + +
+ +
Determinarea limitei de curgere a otelului :
s
p
ad echiv
c
R
2 , 0

Unde:

s
c
coefficient de sigurana

2 , 0 p
R
limita de curgere a otelului cind trece de la starea elastica la starea plastica
2
2 , 0
/ 325 , 566 55 , 377 5 , 1 mm N c R
echiv s p


Rezultatele calculelor sunt centralizate n urmtorul tabel :
Solicitare Tensiunea
X10
-5
N/m
2
Extragerea g.f. fr
circulaie
n timpul forajului
1-1 2-2 1-1 2-2
ntindere si
copresiune

z
33648,6 -437,035 2870,88 -300,5
Presiunea int
si ext

t
0 -437,035 560,6 -413,84

r
0 -437,035 -100 -484,14
ncovere

0 0 67,91 169,97
Tensiunea
axiala

ax
4167,31 -437,035 2924,27 -130,53
Torsiunea

0 0 135,82 35,77
Tensiuni
principale

1
0 -437,035 -100 -484,14

2
4167,31 -437,035 3269,69 -91,79

3
0 -437,035 233,21 -452,7
Tensiune
echivalent

echiv
4167,31 0 3216,05 377,55
23
CLASE DE OTELURI STANDARDIZATE
Clasa de rezistenta a otelului
2 , 0 p
R
(N/m
2
)
5
10

D 3800
E-75 5170
X-95 6550
G-105 7390
S-135 9310
V-150 10550
U-170 11700
Analizind cele 2 situaii se va alege clasa de oel G-105 cu 2 , 0 p
R
(N/m
2
)=7390>5472,9
( ) ( ) ( ) ( ) t D t d D
4
d D
4
d D
4
A
p i p i p
2
i
2
p p
p p p
+

( )
2
i
2
g g
g
d D
4
A

otel

p p
A q
otel

g g
A q

3
m kg 7850
otel


24
CAPITOLUL IV
FLUIDE DE FORAJ
Fluidului de foraj i se atribuie, n prezent, urmtoarele roluri principale:
Hidrodinamic. Dup ieirea din duzele sapei, fluidul cur particulele de roc dislocat de
pe talpa sondei i le transport la suprafa, unde sunt ndeprtate.
Hidrostatic. Prin contrapresiunea creat asupra pereilor, el mpiedic surparea rocilor slab
consolidate i ptrunderea nedorit n sond a fluidelor din formaiunile traversate.
De colmatare. Datorit diferenei de presiune sond-straturi, n dreptul rocilor permeabile
se depune prin filtrare o turt din particule solide, care consolideaz pietriurile, nisipurile
i alte roci slab cimentate sau fisurate. Totodat, turta de colmatare reduce frecrile dintre
garnitura de foraj sau coloana de burlane i rocile din perei, diminueaz uzura prjinilor i
a racordurilor.
De rcire i lubrifiere. Fluidul de circulaie rcete i lubrifiaz elementele active ale
elementului de dislocare, prjinile, lagrele sapelor cu role i lagrele motoarelor de fund.
Motrice. Cnd se foreaz cu motoare de fund, hidraulice sau pneumatice, fluidul de foraj
constituie agentul de transmitere a energiei de la suprafa la motorul aflat deasupra sapei.
Informativ. Urmrind fluidul de circulaie la ieirea din sond i detritusul adus la
suprafa, se obin informaii asupra rocilor interceptate i asupra fluidelor din porii lor.
n anumite situaii, fluidul de foraj poate ndeplinii i alte atribuii: plasarea pastei de
ciment n spaiul ce urmeaz s fie cimentat, antrenarea unor scule de instrumentaie,
degajarea garniturilor de foraj prinse, asigurarea presiunii necesare ntre coloana de
exploatare i tubingul suspendat n packer, omorrea sondei.
Fluidul de foraj trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
- fluidul ales nu trebuie s afecteze, fizic sau chimic, rocile traversate;
- s-i pstreze proprietile, n limite acceptabile, la contaminare;
25
- s-i menin nsuirile tehnologice la temperaturile i presiunile ridicate ce vor fi
ntlnite n sonde i la variaiile lor din circuit;
- s permit investigarea geofizic a rocilor i fluidelor coninute n porii lor;
- s previn coroziunea i eroziunea echipamentului de sond;
- s menin n suspensie particulele de roc neevacuate, n timpul ntreruperilor de
circulaie;
- s conserve permeabilitatea straturilor productive deschise;
- s nu fie toxic sau inflamabil i s nu polueze mediul nconjurtor i apele freatice;
- s fie uor de preparat, manipulat, ntreinut i curat de gaze sau detritus;
- s permit sau chiar s favorizeze obinerea de viteze de avansare a sapei ct mai
mari;
- s fie ieftin, s nu reclame aditivi deficitari i greu de procurat, iar pomparea lui s
aib loc cu cheltuieli minime.
Este nerealist s se ncerce prepararea unui fluid care s rspund la toate aceste condiii i
atribuii. Pentru o anumit situaie concret se alege fluidul cel mai convenabil.
IV. 1. Ti puri de fl ui de
Pentru intervalul forat la aceast sond pn la 4200m avem nevoie de noroaie
dispersate,inhibitive i de un noroi alb .
Fluidele de foraj dispersate au la baz sistemul dispersat ap-argil. Constituite din
materiale ieftine i uor de procurat, ele posed practic toate nsuirile necesare forajului.
De aceea, sunt cele mai rspndite fluide de circulaie.
Ele sunt preparate la suprafa din argile bentonitice, uneori activate, cu bune proprieti
coloidale, dar nglobeaz i particule argiloase sau inerte din rocile traversate. Prin urmare,
aceste fluide, nu sunt doar dispersate, ci i dispersive.
Fluidele inhibitive au la baza tot sistemul apa-argila,dar rolul principal in asigurarea
stabilitatii sistemului si imprimarea unu puternic caracter inhibitiv mediului apos este
indeplinit de adaosul de electroliti,polimeri de protectie ,substante tensioactive,anumiti
fluidizanti,substante hidrofobizate etc.
Fluidele de foraj inhibitive previn sau intarzie,umflarea si dispersarea rocilor argiloase si in
acelasi timp prezinta inertie mare la contaminanti clasici de tipul argilelor,electrolitilor si
26
temperaturilor ridicate.Se folosesc la traversarea intervalelor mari ne marne si argile
sensibile la apa,pentru reducerea dificulatatilor de foraj generate de contactul roca-fluid.
Fluidule albe este o prima varianta a fluidelor pe baza de calciu, care s-a folosit in
practica,concentratia optima a ionilor de calciu din filtrat situandu-se intre 100-200 mg/l si
un PH 8-11.
Se prepara dintr-o argila cu randament ridicat la care se adauga:un fluidizant clasic si un
antifiltrant.
Interval forat Tip fluid
Densitatea
fluidului
m ------ Kg/m
3
0-600 Natural 1150
600-3000 Dispersat 1360
3000-4200 Natural 1100
IV. 2. Propri etati l e fl uidul ui
Compoziia, calitile sau carenele unui fluid de foraj sunt definite printr-o serie de
proprieti, unele dintre ele comune tuturor tipurilor de fluide, altele specifice numai
anumitor categorii. O parte (densitatea, coninutul de gaze, rezistivitatea .a.) se msoar i
se nregistreaz la sond i n mod continuu; celelalte sunt msurate numai intermitent, la
sond ori n laborator.
Interval
forat
Tip fluid
Densita
tea
Vsc.
Marsh
Vsc.
plastic
Tens. dinam. Filtratul Turta
Cantiti
sare
m ---- Kg/m
3
s cP N/m
2
cm
3
mm Kg/m
3
0-600 natural 1150 13 13 9,26 8 2,8 -----
600-
3000
dispersat 1360 12,5 18 10,86 9 3,8 -----
3000-
4200
natural 1100 14 12 13,4 8 5 -----
27
IV. 3. Cal cul ul vol umul ui de fl ui d
a. Intervalul 0-600m
a
2
s sd
H D
4
V
a a


a a
sd rez
V V

a a a a
sd rez sd n
V 2 V V V +
3
n
3 2
n
m 21 , 186 V
m 21 , 186 600 4445 , 0
4
2 V
a
a



b. Intervalul 600-3000m
( )
1
]
1

+
a i
2
s a
2
i sd n
H H D
4
H D
4
2 V 2 V
i a i i

( )
1
]
1

+ 600 3000 3112 , 0


4
600 3182 , 0
4
2 V
2 2
n
i

3
n
m 52 , 460 V
i

28
H
a
D
sa
D
ia
H
a
H
i
D
si
c. Intervalul 3000-4200m
( )
1
]
1

+
i e
2
s i
2
i n
H H D
4
H D
4
2 V
i i e

( )
1
]
1

+ 3000 4000 190 , 0


4
3000 2227 , 0
4
2 V
2 2
n
i

3
n
m 52 , 293 V
i

IV. 4. Cantitati de materi al e
Densitatea apei
a
=1000kg/m
3
Densitatea argilei
ag
=2500kg/m
3
Densitatea baritei
b
=4100kg/m
3
Intervalul 0-600m
3
kg/m 1150
a
n

'

+
+
a
n a

a
a
n arg arg a
n arg a
V V V
V V V
29

'

+
+
1150 21 , 86 1 2500 V 1000 V
21 , 186 V V
arg a
arg a

'

+

1150 21 , 86 1 2500 V 1000 V
V 21 , 186 V
arg a
arg a
( )

'

+

5 , 214141 2500 V 1000 V 21 , 86 1
V 21 , 86 1 V
arg arg
arg a

'

+

5 , 214141 2500 V 1000 V 86210 1
V 21 , 86 1 V
arg arg
arg a
( )

'



5 , 27931 1000 2500 V
V 21 , 86 1 V
arg
arg a

'



3
arg
arg a
m 48 , 21
1500
5 , 27931
V
V 21 , 86 1 V

'


3
arg
3
a
m 48 , 21 V
m 73 , 164 48 , 21 21 , 86 1 V
49,4t kg 49404 2500 48 , 21 V m
arg arg arg

Intervalul 600-3000m
3
kg/m 1360
i
n

30

'

+
+
i
n a

i
i
n arg arg a
n arg a
V V V
V V V

'

+
+
1360 52 , 460 2500 V 1000 V
52 , 460 V V
arg a
arg a

'

+

1360 52 , 460 2500 V 1000 V
V 52 , 460 V
arg a
arg a

( )

'

+

552624 2500 V 1000 V 52 , 460
V 52 , 460 V
arg arg
arg a

'

+

552624 2500 V 1000 V 460520
V 52 , 460 V
arg arg
arg a

( )

'



92104 1000 2500 V
V 52 , 460 V
arg
arg a

'



3
arg
arg a
m 85 , 70
1500
92104
V
V 52 , 460 V

'


3
arg
3
a
m 85 , 70 V
m 67 , 389 85 , 70 52 , 460 V
t 163 kg 162955 2500 85 , 70 V m
arg arg arg

31
Intervalul 3000-4050m

3
kg/m 1100
ne

'

+
+
e
n e a

n arg arg a
n arg a
V V V
V V V
i

'

+
+
1100 52 , 293 2500 V 1000 V
52 , 293 V V
arg a
arg a

'

+

1100 52 , 293 2500 V 1000 V
V 58 , 135 V
arg a
arg a

( )

'

+

322872 2500 V 1000 V 52 , 293
V 52 , 293 V
arg arg
arg a

'

+

322872 2500 V 1000 V 293520
V 52 , 460 V
arg arg
arg a

( )

'



29352 1000 2500 V
V 52 , 293 V
arg
arg a
32

'



3
arg
arg a
m 57 , 22
1500
29352
V
V 42 , 293 V

'


3
arg
3
a
m 57 , 22 V
m 271 57 , 22 57 , 293 V
t 51 kg 51911 2500 57 , 22 V m
arg arg arg



CAPITOLUL V
CALCULUL COLANEI DE BURLANE
V. 1. Col oana de suprafata
D
a
=
8 / 3
13 in
3
kg/m 1150
a
n

H
a
=600m
3
kg/m 1360
i
n

H
i
=3000m
3
kg/m 1100
e
n

D
i
=9
5/8
in
3
kg/m 1790
a
fis

D
e
=
2 / 1
5 in
3
kg/m 1870
i
fis

600m
3000m
4200m
in
444,5 mm
in
311,2mm

mmmmm
m
in
171,5 mm
33
H
e
=H
sd
=4200m
Diametrul
coloanei
Grosime
perete
Oelul
Masa
unitar
Aria
Presiunea de
spargere
psp
Presiunea
interioara
admisibila
pi
Presiunea de
turtire
pt
Presiunea
exterioara
admisibila
pea
Forta la
smulgere din
filet
Fsf
Forta la
smulgere
admisibila
Fsa
Filet
D,in
m
m
---
kg/
m
cm
2
bar bar bar bar kN kN S
13
3/8
9,6
5
J-
55
81,10
100,0
6
188,2 150,6 77,9 74,2 2286 1306
S
13
3/8
10,
92
J-
55
99
0,7
0
112,7
9
213,0 170,4 106,2 101,2 2647 1513
S
13
5/8
12,
91
J-
55
10
1,2
125,4
2
237,9 190,3 134,4 128,0 3003 1716
S
Calculul presiunii din pori

bar 16 , 353 10 3000 81 , 9 1360 H g p
5
i p
i


i
n

Calculul presiunii de fisurare


H
a
H
i
p
fisa

ni
p
pi
34
pres int
0
100
200
300
400
500
600
700
0 30 60 90 120 150 180
p,bar
H
,
m
sonda
otel J-55
( ) ( ) bar 24 , 111 10 600 81 , 9 100 1790 H g 100 p
5
a fis
a
+ +

a
echiv
fis

Calculul la presiunea interioara(sonda inchisa si plina cu gaze)




g
=200kg/m
3

am
=1050kg/m
3
La gura sondei
( ) bar 46 , 99 10 600 81 , 9 200 24 , 111 H g p p p p
0 p
H g p p p
5
a fis e i i
e
a fis c i
a 1 1 1
1
a 1

g
g

La siul coloanei
35

( ) bar 91 , 53 10 600 81 , 9 1050 24 , 111 H g p p p p
H g p
p p
5
a fis e i i
a e
fis i
a 2 2 2
2
a 2

am
am

Profilul coloanei va fi:


Dia
Da t=9,65mm
J-55;S
Calculul la presiunea exterioara(sonda este goala la interior)

0
i


ext n
a

H
a

na
1
2
36
1.
0 p p p
0 p
0 p
1 1
1
1
i e1 e
i
e

2.
bar 68 , 67 10 600 81 , 9 1150 H g p p p
0 p
H g p
5
a i e e
i
a e
2 2 2
2
2

a
a
n
n

pres ext
0 10 20 30 40 50 60 70 80
p,bar
H
,
m
sonda
otel J-55
Calculul la tractiune
m 600
G
1
col
a

a
n
i
i i
H l
g l q
37
bar 09 , 69
10 79 3 10 6 , 00 1 2
10 477
3 1
10 79 3 10 6 , 00 1 2
10 477
2 , 4 7 p
R A 2
F
3 1
R A 2
F
p p
F G
kN 407
7850
1150
1 4 , 477 1 G G
kN 4 , 477 10 81 , 9 600 10 , 81 G
2
6 4
3
6 4
3
corectata
2
p p
e corectata
'
col
col
'
col
3
col
0.2 0.2
a
a
a a
a

1
1
]
1

,
_


1
1
1
]
1

,
_


,
_

,
_

ax ax
ax
otel
n
a a
a
g l q


68 , 67 09 , 69
,
>
siu e corectata
p p
V. 2. Col oana intermedi ara
D
i
=9
5/8
in
3
kg/m 1150
a
n

H
a
=600m
3
kg/m 1360
i
n

H
i
=3000m
3
kg/m 1100
e
n

D
i
=9
5/8
in
3
kg/m 17900
a
fis

D
e
=5
1/2
in
3
kg/m 1870
i
fis

H
e
=H
sd
=4200m
Diametrul
coloanei
Grosime
perete
Oelul
Masa
unitar
Aria
Presiunea de
spargere
psp
Presiunea
interioara
admisibila
pi
Presiunea de
turtire
pt
Presiunea
exterioara
admisibila
pea
Forta la
smulgere din
filet
Fsf
Forta la
smulgere
admisibila
Fsa
Filet
D,in
m
m
---
kg/
m
cm
2
bar bar bar bar kN kN
-
-
-
9
5/8
10,
03
J-
55
59,
53
73,88 272,3 217,2 177,2 168,8 2313 1322 L
9
5/8
11,
05
N-
80
64,
73
81,04 436,4 349,1 262,7 250,2 3670 2097
L
9
5/8
11,
99
N-
80
69,
94
87,57 473.7 379,0 328,2 312,6 4026 2301
L
9
5/8
13,
84
N-
80
79,
62
102,2
9
546,8 437,5 456,5 434,7 4724 2699
L
9
5/8
13,
84
P1
10
79,
62
102,2
9
632 505,6 547 520,95 3614
L
Calculul presiunii din pori
38
bar 03 , 437 10 4050 81 , 9 1100 H g p
5
i p
i


i
n

Calculul presiunii de fisurare


( ) ( ) bar 11 , 579 10 3000 81 , 9 100 1870 H g 100 p
5
i fis
i
+ +

i
echiv
fis

Calculul la presiunea interioara(sonda inchisa si plina cu gaze)


39

g
=300kg/m
3

am
=1050kg/m
3
La gura sondei

( ) bar 82 , 490 10 3000 81 , 9 300 11 , 579 H g p p p p
0 p
H g p p p
5
i fis e i i
e
i fis c i
i 1 1 1
1
i 1

g
g

La siul coloanei

( ) bar 270 10 3000 81 , 9 1050 11 , 579 H g p p p p
H g p
p p
5
i fis e i i
i e
fis i
i 2 2 2
2
i 2

am
am

pres int
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0 200 400 600
p,bar
H
,
m
sonda
otel N-80 t=14,15
otel N-80 t=11,43
otel J-55 t=10,16
40
( )
( )
( )
m 1577
300 1050 81 , 9
10 233 1 , 349
g
p p
5
am
i i
1
siu a1

g
l

( )
( )
( )
m 1202
300 1050 81 , 9
10 349 5 , 437
g
p p
5
am
i i
1
siu a2

g
l

( )
( )
( )
m 925
300 1050 81 , 9
10 5 , 437 6 , 505
g
p p
5
am
i i
1
siu a3

g
l

Profilul coloanei va fi:
Se limiteaza
bar p
c
350

41
Se calculeaza inaltimea noroiului de foraj:

( ) ( ) ( )
m H
g
p p
H
g ne
g
i
g ne
fis
n
i
11794
300 1100
300
3000
300 1100 81 , 9
350 11 , 579 max


1.
bar
bar p p
c
350 p p p
0 p
350 p
1 1
1
1
e i1 i
e
max i


2.
bar
bar gH p
bar
n ne
am
358 p p p
59 , 543 1794 81 , 9 1100 350 p
52 , 189 1840 81 , 9 1050 H g p
2 2 2
2
2
e i i
max i
n e

+ +

3.
( ) ( )
bar p
gH p
bar
i
g n ne c
am
270 p p
08 , 579 1840 3000 81 , 9 300 1794 81 , 9 1100 350 H H g p
309 3000 81 , 9 1050 H g p
3 3 3
3
3
e i
n i i
i e

+ + + +

42
pres int
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0 100 200 300 400
p,bar
H
,
m
otel N-80 t=11,43
otel J-55 t=10,16
sonda
( )
( )
( )
m 1481
300 1050 81 , 9
10 270 0 , 379
g
p p
5
am
i i
1
3 a1

g
l

m l H l
i
1519 1481 3000
1 2

Calculul la presiunea exterioara(golire partiala)
3
kg/m 1360
i
n ext

3
int
kg/m 1100
e
n

43
m 184 4050
1100
1050 1100
H H
e g

e
e
n
am n


1.
0 p p p
0 p
0 p
1 1
1
1
i e1 e
i
e

2.
bar 67 , 21 10 184 81 , 9 1360 H g p p p
0 p
H g p
5
g i e e
i
g e
2 2 2
2
2

i
i
n
n

3.
( )
( )
( ) ( ) ( ) bar 53 , 49 10 184 3000 81 , 9 1100 10 3000 81 , 9 1360 p
H H g H g p p p
H H g p
H g p
5 5
e
g i i i e e
g i i
i e
2
2 2 2
3
3





e i
e
i
n n
n
n

44
pres ext
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0 100 200 300 400
p,bar
H
,
m
sonda
otel N-80
otel J-55
Calculul la tractiune
Tronsonul 1:
kN gl q 13 , 1016 1481 81 , 9 94 , 69 G
1 1 1

( ) ( )
bar 23 , 189
10 79 3 10 57 , 87 2
10 682
3 1
10 79 3 10 57 , 85 2
10 682
6 , 226 p
R A 2
F
3 1
R A 2
F
p p
682 10 57 , 85 1481 3000 81 , 9 1200 779 F G
1235 F kN 779
7850
1100
1 13 , 1016 1 G G
2
6 4
3
6 4
3
corectata
2
p 1 p 1
ea corectata
7
1 1
'
1
Sa 1
'
1
0.2
1
0.2
1
1
1
1

1
1
]
1

,
_


1
1
1
]
1

,
_


+



<

,
_

,
_

ax ax
ax i n
otel
n
kN A l H g
kN
i
e


bar gl p p
ni n corectata
8 , 178 1519 81 , 9 1360 23 , 189
2
>
G kN F
kN gl q gl q
Sa
>
+ +
2 , 2200 2699
2 , 220 1519 81 , 9 62 , 79 1481 81 , 9 94 , 69 G
2
2 2 1 1
V. 3. Col oana de expl oatare
D
e
=5
1/2
in
3
kg/m 1150
a
n

H=H
e
=4200m
3
kg/m 1360
i
n

45
H
i
=3000m
3
kg/m 1100
e
n

D
i
=8
5/8
in
3
kg/m 1790
a
fis


3
kg/m 1870
i
fis


3
kg/m 300
gaz


3
kg/m 1050
am

Calculul presiunii din pori


bar 6 , 431 10 4200 81 , 9 1100 H g p
5
p
e


e
n

Calculul la presiunea interioara(sonda inchisa si plina cu gaze)



g
=300kg/m
3

am
=1050kg/m
3

ne
H
p
pe

g
p
pe

am
1
2
46
Solicitari combinate
Diametrul
coloanei
Grosime
perete
Oelul
Masa
unitar
Aria
Presiunea de
spargere
psp
Presiunea
interioara
admisibila
pi
Presiunea de
turtire
pt
Presiunea
exterioara
admisibila
pea
Forta la
smulgere din
filet
Fsf
Forta la
smulgere
admisibila
Fsa
Filet
D,in
m
m
---
kg/
m
cm
2
bar bar bar bar kN kN
-
-
-
5
1/2
6,9
8
J-
55
23,
07
29,10 331,6 265,3 278,5 265,2 956 551 L
5
1/2
7,7
2
J-
55
25,
30
32,01 366,8 293,5 338,5 322,4 1099 628
L
5
1/2
7,7
2
N-
80
25,
30
32,01 533,7 427,0 433,0 412,4 1548 885
L
5
1/2
9,1
7
N-
80
29,
76
37,70 633,6 506,9 608,8 579,8 1904 1088
L
5
1/2
10,
54
N-
80
34,
23
42,77 681,2 545,0 769,5 732,9 2333 1333
L
5
1/2
10,
54
P-
11
0
34,
23
42,77 900,5 725,4
1002,
5
954,8 2860 1534 L
tronsonul 1
Verificarea la presiunea exterioara
6 , 431 10 4200 81 , 9 1100 p
5
e
siu


H g
e
n

bar
siu a1
e e
p p >
t
1
= 9,17 mm;N-80L
t
2
= 7,72 mm;N-80L
4 , 412 p
a2
e

bar
885
2

sa
F
kN



H
2
H
47

3821
81 , 9 1100
10 4 , 412
5
2
2

g
p
H
e
a
n
e

m
Trecerea de la compresiune,provocata de flotabilitate,la tractiune se face la adancimea
H
0
.
3440
7850
1100
1 4200 1
0

,
_

,
_


otel
n
e
H H

m
381
0
H H
m
Burlanele sunt supuse doar la tractiune.
A H g G F
n
otel
n
ax

,
_

1
2 2 1 1
1 A H g g l q F
e
e
n
otel
n
ax

,
_


( ) kN F
ax
05 , 87 10 01 , 32 3821 81 , 9 1100
7850
1100
1 81 , 9 3821 4200 76 , 29
4

,
_



Presiunea admisibila corectata a burlanelor cu grosimea t
2
= 7,72 mm la adancimea
H
2
= 3821 m este:
1
1
1
]
1

,
_


+


2
2 2
2 , 2 ,
2 2
2
3 1
2
o o
a
p
ax
p
ax
e cor
R A
F
R A
F
p p

2 , 422
10 551 10 01 , 32 2
87050
3 1
10 551 10 01 , 32 2
87050
4 , 412
2
6 4 6 4 2

1
1
]
1

,
_



cor
p
bar
bar gH p
e H
n e
3 , 412 3821 81 , 9 1100
2
2


2
2 H
e cor
p p >
R
p0,2
= 551 N/mm
2
279 3821 4200
2 1
H H l
m
Verificarea la presiunea interioara
( )
2 2 2
2
H g p H g H g p p
g am c am g c i
H
+

am
p
c
48
( ) 6 , 150 10 3821 81 , 9 ) 300 1050 ( 7 , 431
4
2
2


H g p p
g am c i
H

bar
2
2
a H
i i
p p <
427
2

a
i
p
bar
Verificarea la tractiune
3 , 52 10 81 , 9 179 76 , 29
3
1 1 1


g l q G kN(se verifica)
885
2

a
s
F
kN

- tronsonul 2
t
2
= 7,72 mm;N-80
t
3
= 7,72 mm;J-55
4 , 322 p
a3
e

bar
628
3

sa
F
kN
5 , 293 p
a3
i

bar
833 2988 179 4050
3 1 2
H l H l
m
2988
81 , 9 1100
10 4 , 322
5
3
3

g
p
H
e
a
n
e

m
A H g G F
n
otel
n
ax

,
_

1
( )
3 3 2 2 1 1
1 A H g g l q g l q F
e
e
n
otel
n
ax

,
_

( ) 155792 10 01 , 32 2988 81 , 9 1100


7850
1100
1 81 , 9 833 3 , 25 81 , 9 179 76 , 29
4

,
_

+

ax
F
N
H
3
H
2
H
49
1
1
1
]
1

,
_


+


2
3 3
2 , 2 ,
3 2
2
3 1
2
o o
a
p
ax
p
ax
e cor
R A
F
R A
F
p p

74 , 299
10 551 10 04 , 32 2
155792
3 1
10 551 10 01 , 32 2
155792
4 , 322
2
6 4 6 4 2

1
1
]
1

,
_


+



cor
p
bar
bar gH p
e H
n e
4 , 322 2988 81 , 9 1100
3
3

3 3 a
e cor
p p <
2778
81 , 9 1100
10 74 , 299
5
3
3
1

g
p
H
e
a
rec
n
e

m
1043 2778 179 4050
1
3 1 2

rec
H l H l
m
A H g G F
n
otel
n
ax

,
_

1
( )
3 3 2 2 1 1
1
1 A H g g l q g l q F
rec e
e
n
otel
n
ax

,
_

( ) kN F
ax
6 , 171 10 01 , 32 2778 81 , 9 1100
7850
1100
1 81 , 9 1043 3 , 25 81 , 9 179 76 , 29
4

,
_

+

1
1
1
]
1

,
_


+


2
3 3
2 , 2 ,
3 2
2
3 1
2
o o
a rec
p
ax
p
ax
e cor
R A
F
R A
F
p p

3 , 296
10 551 10 01 , 32 2
171600
3 1
10 551 10 01 , 32 2
171600
4 , 322
2
6 4 6 4 2

1
1
]
1

,
_


+


rec
cor
p
bar
77 , 299 10 2778 81 , 9 1100
5
3
3


rec n e
H g p
rec
H

bar
299,77bar > 296,3 bar
Se fac inca 3 iteratii obtinandu-se
2
l
=1090m
S-a gasit H
3rec
= 2731 m
Verificarea la presiunea interioara
( )
3 3 3
3
H g p H g H g p p
g am c am g c i
rec
H
+
7 , 230 10 2731 81 , 9 ) 300 1050 ( 6 , 431
5
3


rec
H
i
p
bar
293,5=
3 a
i
p
>
rec
H
i
p
3

Verificarea la tractiune
( ) 78 , 322
2
1
2 2 1 1

+
i
i i
g l q g l q g l q G
kN

628
3

a
s
F
kN
tronsonul 3
50


t
3
= 7,72;J-55
t
4
= 6,98;J-55
2537
81 , 9 1100
10 8 , 273
5
4
4

g
p
H
e
a
n
e

m
194 2537 1090 179 4200
4 2 1 3
H l l H l
m
A H g G F
n
otel
n
ax

,
_

1
( )
4 4 3 3 2 2 1 1
1 A H g g l q g l q g l q F
e
e
n
otel
n
ax

,
_

+ +

( )
239293 10 01 , 32 2537 81 , 9 1100
7850
1100
1
194 81 , 9 3 , 25 81 , 9 833 3 , 25 81 , 9 179 76 , 29
4

,
_


+ +

ax
F
N
1
1
1
]
1

,
_


+


2
4 4
4
2 , 2 ,
4
2
3 1
2
o o
a
p
ax
p
ax
e cor
R A
F
R A
F
p p

1 , 239
10 551 10 04 , 32 2
239293
3 1
10 551 10 01 , 32 2
239293
8 , 273
2
6 4 6 4 4

1
1
]
1

,
_


+



cor
p
bar
bar gH p
e H
n e
8 , 273 2537 81 , 9 1100
3
3

4 4 a
e cor
p p <
2215
81 , 9 1100
10 1 , 239
5
4
4
1

g
p
H
e
a
rec
n
e

m
516 2215 1090 179 4050
4 2 1 3
H l l H l
m
A H g G F
n
otel
n
ax

,
_

1
H
3
H
2
H
51
( )
4 4 3 3 2 2 1 1
1 A H g g l q g l q g l q F
e
e
n
otel
n
ax

,
_

+ +

( )
313887 10 01 , 32 2215 81 , 9 1100
7850
1100
1
516 81 , 9 3 , 25 81 , 9 833 3 , 25 81 , 9 179 76 , 29
4

,
_


+ +

ax
F
N
1
1
1
]
1

,
_


+


2
4 4
2 , 2 ,
4 4
2
3 1
2
o o
a rec
p
ax
p
ax
e cor
R A
F
R A
F
p p

3 , 226
10 551 10 01 , 32 2
313887
3 1
10 551 10 01 , 32 2
313887
8 , 273
2
6 4 6 4 4

1
1
]
1

,
_


+


rec
cor
p
bar
239 10 2215 81 , 9 1100
5
4
3
4


rec n e
H g p
rec

bar
239bar > 226,3 bar
Se fac inca 6 iteratii obtinandu-se
3
l
=718m
S-a gasit H
4rec
=2013 m
Verificarea la presiunea interioara
( )
4 4 4
4
H g p H g H g p p
g am c am g c i
rec
H
+
5 , 283 10 2013 81 , 9 ) 300 1050 ( 6 , 431
5
43


rec
H
i
p
bar
265,3=
4 a
i
p
<
rec
H
i
p
4

=283,5
Rezulta ca se va recalcula
3
l
numai la presiune interioara:
( ) ( )
m
g
p p
H
g am
ia c
rec
2286
300 1050 81 , 9
3 , 265 6 , 431
4


445 2286 1090 179 4050
4 2 1 3

rec
H l l H l
m
Verificarea la tractiune
( ) 234 , 433
3
1
3 3 2 2 1 1

+ +
i
i i
g l q g l q g l q g l q G
kN

551
3

a
s
F
kN
tronsonul 4
( )
m l
g q
F F
g q
g l q g l q g l q F
l
a a a
s s s
1345
. 3 , 25 81 , 9
551 885
4
4 4
3 3 2 2 1 1
4
3 4 4

+ +

941 1345 445 1090 179 4050


4 3 2 1 5
l l l l H l
m
52
m l
g q
F F
l
a a
s s
1099
76 , 29 81 , 9
768 1088
5
5
5
4 5

Acesta este profilul coloanei de exploatare.


5.N-80 L
l=941m
t=9,17mm
4.N-80 L
l=1345
t=7,72mm
3.J-55 L
l=445m
t=7,72mm
2.N-80 L
l=1090m
t=7,72mm
1.N-80 L
l=179m
t=9,17mm
53
CAPITOLUL VI
CIMENTAREA COLOANELOR
CIMENTAREA COLOANEI DE ANCORAJ
D
g
diametrul gaurii de sonda pentru coloana de ancoraj
D
i
= D-2t = 339,7-29,65 = 320,4 mm
h = 20m
1. Adancimea de cimentare
H
c
= H
a
= 600 m
2. Densitatea pastei de ciment

p
= 1800 kg/m
3

3. Volumul de pasta de ciment
k
cav
= 1,2

( ) ( ) h D H D D k h D H D D h A H A V
i c s cav i c g i a s p
a i
+ + +
4 2 2 2 2 2
4 4 4 4

( ) 59 20 3204 , 0
4
600 3397 , 0 4445 , 0 2 , 1
4
2 2 2
+

p
V
m
3
4. Volumul fluidului de refulare
( ) ( ) h H D h H A V
a i i n

2
4

( ) 76 , 46 20 600 3204 , 0
4
2


n
V
m
3
5. Cantitati de materiale
D

p
h
h
d4
H
c
D
g
54
- cantitati unitare
1000
a

kg/m
3
3150
c

kg/m
3

'

+
+
pc c a
c p m
1 v v
. . 1 v v
c a
3
c a
( )

'

+

1800 1 3150 v 1 1000 v
v 1 v
a a
a c
1350 v 2150
a

628 , 0 v
a

m
3
apa/m
3
p.c.
372 , 0 628 , 0 1 v 1 v
a c

m
3
cim/m
3
p.c.
1172 3150 372 . 0 v
c

c c
m
kg cim/m
3
p.c.
- cantitati totale
apa m V V
t V m M
p a
p c c
3
a
05 , 37 59 628 , 0 v
153 , 69 59 1172


6. Numarul de autocontainere
9 , 6
10
153 , 69

ac
c
ac
M
M
N
=>
ac N
ac
7
12 ... 10
ac
M
tone
7. Numarul de agregate de cimentare
agregate
N
N
ac
agr
5 1
2
7
1
2
+ +
8. Presiunea de pompare
col
i p
V V >
59
p
V
m
3
37 , 48 600 3204 , 0
4 4
2 2


a i i
H D V
col
m
3
d c p
p p p +
2 , 23 16 600 012 , 0 16 012 , 0 + +
a c
H p
bar
const p
c

55
Incepe pomparea
c p
p p
1
0
1

d
p
0
1

p
V
1~[0;23,2]
Pasta de ciment ajunge la siu

( ) ( ) 1 , 15 2 , 38 2 , 23
2 2
+ + + H g p p p p
pc n c d c p

bar
( ) 2 , 38
2

a p n d
H g p
bar

<
>
2
2
d c
d c
p p
p p

37 , 48
4
2
2

a i i p
H D V V
col

m
3
2~[48,37;-15,1]

n
H
a
56
S-a pompat intreaga cantitate de pasta de ciment
96 , 7 ) 16 , 31 ( 2 , 23
3 3
+ +
d c p
p p p
bar
( ) ( ) 16 , 31 79 , 488 81 , 9 1800 1150
3 3

d p n d
h g p
bar
79 , 488 21 , 111 600
3
x H h
a d
m
x A H A V
i
s a i p
+
( )
21 , 111
3397 , 0 4445 , 0
4
600 3204 , 0
4
59
2 2
2

i
s
a i p
A
H A V
x
59
3

p
V V
m
3
3~[59;-7,96]
Sfarsitul operatiei de cimentare
18 , 60 98 , 36 2 , 23
max
4 4
+ + p p p p
d c p
bar
( ) ( ) 98 , 36 580 81 , 9 1150 1800
4 4

d n pc d
h g p
bar
580 20 600
4
h H h H h
c a d
m
76 , 105 76 , 46 59
4
+ +
n p
V V V
m
3
4~[105,76;60,18]
h
d3
x

pc
57
p=f(V)
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
0 20 40 60 80 100 120
V,m3
p
,
b
a
r
p
9.Alegerea agregatelor de cimentare
Se alege AC-350 cu
mm d
p
115
si caracteristicile din urmatorul tabel:
Viteza bar p
a
, min / , l Q
a
min / , l Q
real
a
I 210 372 316,2
II 110 700 595
III 60 1265 1073,5
10.Durata operatiei de cimentare
min 350 335 15
min 335
2 , 316
10 76 , 105
min 15
3
+

+
+

+ +
c
I
a
n p
n p
d
n d p c
T
Q
V V
T T
T
T T T T
real
CIMENTAREA COLOANEI INTERMEDIARE
1. Adancimea de cimentare
100150m
H
a
H
i
58
H
c
= H
i
-H
a
+(100150m) = 3000-(600-150) = 2550 m
2. Volumul de pasta de ciment
k
cav
= 1,2

( ) h D H D D k V
i i
i c s cav p
+
4 2 2
4 4

( ) 22 , 137 20 19772 , 0
4
2550 2191 , 0 3112 , 0 2 , 1
4
2 2 2
+

p
V
m
3
3. Volumul fluidului de refulare
( ) ( ) h H D h H A V
i i i n

2
4

( ) 5 , 91 20 3000 221 , 0
4
2


n
V
m
3
4. Densitatea pastei de ciment
min max
p p p
< <
( ) 1350 200 1150 300 ... 100 + +
a
n p

kg/m
3
1350
pc

kg/m
3
< 1750 kg/m
3
=> 3 componenti(apa+ciment+cenusa)

'

+ +
+ +

p x x a a c c
x a c
c c
x x
v v v
v v v
v
v
m

1
1
0
c x a x c a
x c a
p
m m m
m m m

+ + +
+ + + +

0 1
0 1
) ( ) (
) 1 ( ) 1 (
x c a p x c p c a c x p a x p
m m m m m m m m + + + + + + +
1 0 0 1 0 0
1
m m m m m
x p c x p a x c a p x c a c p
+ + + 1 ) 1 (
1 1 0
) 1 (
1
1 1
0
m m
m m
m
p x c a c p
x p c x p a x c a
+
+ +



( ) ( ) ( ) [ ]
43 , 0
3 , 1 1 3 , 1 1350 1800 3150 1000 3150 1350
55 , 0 1750 1350 3150 1800 1350 1000 1800 3150 1000 55 . 0 1
0

+
+ +
m
x
c c
x
v m
v

0
x
c c
c a
v m
v v



0
1
59
p c c
x
a c c
a c a c c
v m
v m
v v


+

+ 1
0
0
a p c
x
a c
a c c
m
m
v


+

) (
0
0
126 , 0
3150 43 , 0
1800
1000 3150 43 . 0
1000 3150
1000 1350
0
0



+

c
x
a c
a c
a p
c
m
m
v




776 , 0
1800
3150 126 , 0 ) 43 . 0 (
126 , 0 1


a
v
098 . 0 776 , 0 126 , 0 1
x
v
397 3150 126 , 0
c c c
v m
kg cim / 1 m
3
p.c.
4 , 176 1800 098 , 0
x x x
v m
kg cim / 1 m
3
p.c.
Cantitati totale
54462 22 , 137 397
p c c
V m M
kg = 54,5 t
24205 22 , 137 4 , 176
p x x
V m M
kg = 24,2 t
5 , 106 22 , 137 776 , 0
p a a
V v V
m
3
apa
Numarul autocontainerelor:
87 , 7
10
2 , 24 5 , 54

autoc
x c
autcontnc
M
M M
N

ac N
ac
8
5. Numarul de agregate de cimentare:
5 1
2
8
1
2
+ +
ac
agr
N
N
Alegem N
agreg
= 5
6. Presiunea de pompare
col
i p
V V >
22 , 137
p
V
m
3
64 , 91 3000 19722 , 0
4 4
2 2


i i i
H D V
i col
m
3
d c p
p p p +
52 16 3000 012 , 0 16 012 , 0 + +
a c
H p
bar
const p
c

60
Incepe pomparea

c p
p p
1

0
1

d
p

0
1

p
V
1~[0;52]
Pasta de ciment ajunge la siu

( ) 86 , 7 ) 14 , 44 ( 52
2 2
+ + + H g p p p p
pc n c d c p

bar
( ) 14 , 44
2

i p n d
H g p
bar

<
>
2
2
d c
d c
p p
p p

64 , 91
4
2
2

i i i p
H D V V
col

m
3
2~[91,64;7,86]

n
H
a
61
S-a pompat intreaga cantitate de pasta de ciment
38 , 21 ) 62 , 31 ( 52
3 3
+ +
d c p
p p p
bar
( ) ( ) 62 , 31 2 , 2149 81 , 9 1350 1200
3 3

d p n d
h g p
bar
2 , 2149 8 , 850 3000
3
x H h
i d
m
x A H A V
i
s a i p
+
( )
8 , 850
0535 , 0
4
3000 19772 , 0
4
22 , 137
2

i
s
a i p
A
H A V
x
m
22 , 137
3

p
V V
m
3
3~[137,22;21,38]
Sfarsitul operatiei de cimentare
22 , 89 22 , 37 52
max
4 4
+ + p p p p
d c p
bar
( ) ( ) 22 , 37 2530 81 , 9 1200 1350
4 4

d n pc d
h g p
bar
2530 20 2550
4
h H h
c d
m
72 , 228 5 , 91 22 , 137
4
+ +
n p
V V V
m
3
4~[228,72;89,22]
h
d3
x

pc
62
p=f(V)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 50 100 150 200 250
V,m3
p
,
b
a
r
p
9.Alegerea agregatelor de cimentare
Se alege AC-350 cu
mm d
p
115
si caracteristicile din urmatorul tabel:
Viteza bar p
a
, min / , l Q
a
min / , l Q
real
a
I 210 372 316,2
II 110 700 595
III 60 1265 1073,5
10.Durata operatiei de cimentare
min 738 723 15
min 723
2 , 316
10 72 , 228
min 15
3
+

+
+

+ +
c
I
a
n p
n p
d
n d p c
T
Q
V V
T T
T
T T T T
real
CIMENTAREA COLOANEI DE EXPLOATARE
D
e
= 5
1/2
in = 139,7mm
t
med
= 8,13 mm
H = H
e
= H
sd
= 4200m
D
i
= 9
5/8
in
H
i
= 3000m
D
se
= 171,5 mm
H
c
= H - H
i
+200m = 4200-3000+200 = 1400m
D
iim
= 197,72 mm
k
1
= k
cav
= 1,2
h = 20m
H
s
= 3800 m

fis
= 1,56 bar/10m

ne
= 1100 kg/m
3

pn
= 12cP = 1210
-3
Ns/m
2

0
=2N/m
2
p
ia
= 400 bar
63
1. Adancimea de cimentare
H
c
= H - H
i
+200m = 4200-3000+200 = 1400m
2. Densitatea pastei de ciment si proprietatile reologice ale pastei
max min
p p p
< <
( ) 1300 200 1100 300 ... 100
min
+ +
n p

kg/m
3
( ) [ ] ( )
c n c s p s fis fis
H H g H H H g H p
fis
+
( )
( ) [ ]
c s
c n s fis
p
H H H g
H H g H
fis

( )
( ) [ ]
2960
1200 4000 3800 81 , 9
1200 4000 81 , 9 1100 3800
10
10 56 , 1
5

fis
p

kg/m
3
2760 200 2960 200
max

fis
p p

kg/m
3
2760 kg/m 1300
max min
3
< <
p p p

kg/m
3
Se alege
2000
p

kg/m
3
Ciment S
2
RS:

pp
= 316,01
p
522,85 = 316,012 522,85 = 109 cP

0p
= 213,08
p
370,19 = 213,082 370,19 = 56 N/m
2
3. Volumul pastei de ciment
( ) ( ) [ ] + +
i i c et i en p
A H H H A H H A V h
( ) ( ) 0124 , 0 1397 , 0 188 , 0
4 4
2 2 2 2


D D A
g en
m
2
188 5 , 171 2 , 1
1

s
netubata
g
D k D
mm
D = 139,7mm
( ) ( ) 0152 , 0 1397 , 0 19722 , 0
4 4
2 2 2 2


D D A
iim et
m
2
( ) 02 , 0 00813 , 0 1397 , 0
4 4
2 2 2


i i
D A
m
2
4 , 123 ) 13 , 8 2 ( 7 , 139 2 t D D
i
mm
( ) ( ) [ ] 84 , 15 20 02 , 0 3000 4000 1200 0152 , 0 3000 4000 0124 , 0 + +
p
V
m
3
4. Cantitati de materiale
- unitare

'

+
+
pc c a
1 v v
1 v v
c a
c a
64
465 , 0
1000 3150
1000 2000
v
c

a c
a p


m
3
ciment/1m
3
pasta
535 , 0 465 , 0 1 v 1 v
c a

m
3
apa/1m
3
pasta
75 , 1464 3150 465 , 0 v
c

c c
q
kg ciment/1m
3
pasta
- totale
k
2
= 1,05 (coefficient de pierdere de ciment)
24362 84 , 15 75 , 1464 05 , 1
2

p c c
V q k M
kg = 24,5t
9 84 , 15 535 , 0 05 , 1 V v
p a 2
k V
a m
3
5. Numarul de autocontainere cu capacitate de 10 tone
45 , 2
10
5 , 24

ac
c
ac
M
M
n
3
ac
n
6. Volumul dopului de ciment separator cu o inaltime in spatial inelar de 200m
04 , 3 200 0152 , 0
s et s
h A V
m
3
48 , 2 200 0124 , 0
s en s
h A V
m
3
2000 kg/m 1100
3
< <
p s n

kg/m
3
Se alege
1600
s

kg/m
3
3
10 25


ps

Ns/m
2
7
0

s

N/m
2
7. Volumul fluidului de refulare
03 , 1
3
k
(coeficientul de compresibilitate al noroiului)
( ) ( ) 82 20 4000 02 , 0 03 , 1
3
h H A k V
i nr
m
3
8. Volumul interior al colanei
80 4000 02 , 0 H A V
i i
col
m
3
p i
V V
col
>
9. Debitul de pasta si debitul de noroi
Agregate de cimentare ACF 700
100
p
d
mm
% 80
v

Viteza Q
agr
, l/min Q
agr-real
= 0,8Q
agr
p
a
, bar
6 555 444 60
7 753 602,4 120
04 , 10
60
4 , 602
min / 4 , 602 l Q
real
agr
l/s
65
10
real
agr
Q
l/s
Doua autocontainere la un agregat de cimentare.
2
10
20

real
agr
p
agr
Q
Q
n
2
agr
n
20 10 2 2
real
agr p
Q Q
l/s
20
p
Q
l/s
( )
( )
( )
149206
10 109
2000 1397 , 0 188 , 0 56
2
3
2
2
2
0

pp
p g p
e
D D
H


8000 Re
cr
( ) ( )
9
2000 1397 , 0 188 , 0
8000 10 109
Re
v
3
cr


p g
cr pp
D D

m/s
111 , 0 9 0124 , 0 v
cr

en cr n
A Q Q
m
3
/s = 111 l/s
Pentru curgerea turbuleanta se limiteaza valoarea lui Q
n
.
30
n
Q
l/s
Se admite:
04 , 3
s
V
m
3

10
s
Q
l/s (un agregat)

84 , 15
p
V
m
3

20
p
Q
l/s (doua agregate)

82
n
V
m
3

30
n
Q
l/s

echiv
d
l
p
2
v
2
( )
i
B Re,
p

echiv
d v
Re
p
0
v

echiv
i
d
B
10. Viteze de curgere
interior: - pasta de ciment:
1
02 , 0
10 20
v
3
i
p

p
i
p
A
Q
m/s
- fluid separator:
5 , 0
02 , 0
10 10
v
3
i
s

i
s
A
Q
m/s
- fluid de refulare:
5 , 1
02 , 0
10 30
v
3
i
n

i
n
A
Q
m/s
( ) ( )
0145 , 0
4000
3000 0152 , 0 3000 4000 0124 , 0

H
H A H H A
A
i et i en
e
med
m
2
( )
( )
195 , 0
4000
3000 1977 , 0 3000 4000 188 , 0

H
H D H H D
D
i ii i g
e
med
m
55 140 195 D D
med
e
mm
66
exterior: - pasta de ciment:
379 , 1
0145 , 0
10 20
v
3
e
p

med
e
p
A
Q
m/s
- fluid separator:
689 , 0
0145 , 0
10 10
v
3
e
s

med
e
s
A
Q
m/s
- fluid de refulare:
068 , 2
0145 , 0
10 30
v
3
e
n

med
e
n
A
Q
m/s
11. Presiunea la manifold
2
10 7 , 0 Q p
m
+
175 , 3
2
10 30
1100 10 7 , 0
3

m
p bar
7 , 2
2
10 20
2000 10 7 , 0
3

m
p bar
1 , 1
2
10 10
1600 10 7 , 0
3

m
p bar
Debitul l/s 10 20 30
Spatiul -- Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior
Viteza m/s 0.5 0.689 1 1.379 1.5 2.068
Fluid de
foraj
Re 5658 3474 11315 6952 16973 10426
B
i
41.14 13.3 20.57 6.64 13.71 4.43
Regim Laminar Laminar Turbulent Turbulent Turbulent Turbulent
0.083 0.07 0.027 0.028 0.017 0.015
p
m
0,975 1,8 3,175
Fluid
separator
Re 3950 2425 7900 4853 11850 7278
B
i
69.12 22.35 34.56 11.16 23.04 7.44
Regim Laminar Laminar Laminar Laminar Turbulent Turbulent
0.185 0.15 0.054 0.043 0.028 0.028
p
m
1,1 2,3 4,3
Pasta de
ciment
Re 1132 695 2265 1391 3397 2086
B
i
126.8 41.01 63.41 20.49 42.26 13.66
Regim Laminar Laminar Laminar Laminar Laminar Laminar
1.2 0.78 0.29 0.28 0.15 0.12
p
m
1,2 2,7 5,2
Momentul Debitul
Lungimi de fluide Presiunea
Interior Exterior
p
p
p
cap-col
p
fis-strat
l
n
l
s
l
p
h
n
h
s
h
p
--- l/s M M m m m m Bar bar bar
67
1.Incepe
pomparea
fluidului
separator
10 4000 0 0 4050 0 0 18,09 16,99 422,68
2.Sfarsitul
pomparii
fluidului
separator
10 3898 152 0 4050 0 0 10,95 9,85 422,68
3.Incepe
pomparea
pastei de
ciment
20 3898 152 0 4050 0 0 30,43 27,73 430,29
4.Sfarsitul
pomparii
pastei de
ciment
20 3106 152 792 4050 0 0 2,7 0 430,29
5.Incepe
pomparea
noroiului de
refulare
30 3106 152 792 4050 0 0 3,175 0 434,42
6.Pasta de
ciment ajunge
la siu
30 3258 0 792 3850 200 0 3,175 0 434,42
7.Sfarsitul
operatiei de
cimentare
30 4030 0 20 2650 200 1200 247,78 244,61 621,62
152
02 , 0
04 , 3

i
s
s
A
V
l
m (interior)
792
02 , 0
84 , 15

i
p
p
A
V
l
m (interior)
( ) 3106 ) 792 152 ( 4050 4050 + +
s p n
l l l
m (interior)
68
Pasta ajunge la siu.
210
0145 , 0
04 , 3

med
e
s
s
A
V
h
m (exterior)
200
s
h
m
3258 792 4050
n
l
m (interior)
3850 200 4050
n
h
m (exterior)
Sfarsitul operatiei de cimentare.
200
s
h
m (exterior)
1200
c p
H h
m (exterior)
2650 1200 200 4050
n
h
m (exterior)
4030 20 4050
n
l
m (interior)
20
p
l
m
Incepe pomparea fluidului separator
0
1
V
10
1
Q
l/s
s
m d c p
p p p p
1
1 1 1
+ +
0
1

d
p
1 , 1
1

s
m
p
bar
ext
c c c
p p p
1 int 1 1
+
1 , 2 10 1100
12344 , 0
4050
2
5 , 0
083 , 0
2
v
5
2 2
in
int
int 1


n
ech
n
c
d
l
p
n

bar
89 , 14 10 1100
055 , 0
4050
2
689 , 0
07 , 0
2
v
5
2 2
en
1



n
e
n
ext c
D D
h
p
med
n ext

bar
( )
( )
195 , 0
4050
3000 221 , 0 3000 4050 188 , 0

H
H D H H D
D
i ii i g
e
med
m
055 , 0 D D
med
e
09 , 18 1 , 1 99 , 16
1
+
p
p
bar

n

p
fis1
69
99 , 16 1 , 1 09 , 18
1 1 .
1

s
m p coloanei capul
p p p
bar
n
e
s
ext s n fis fis fis
D D
H
H g p p p
med
n

+ +
2
v
2
en
1
' '
1
'
1
68 , 422 10 1100
055 , 0
3800
2
689 , 0
07 , 0 10 3800 81 , 9 1100
5
2
5
1
+

fis
p
bar
Sfarsitul pomparii fluidului separator
04 , 3
2

s
V V
m
3
10
2
Q
l/s
s
m d c p
p p p p
2
2 2 2
+ +
( ) ( ) 45 , 7 10 152 81 , 9 1600 1100
5
2


s s n d
l g p
bar
1 , 1
1 2

s s
m m
p p
bar
ext
c c c
p p p
2 int 2 2
+
n
i
n
s
i
s
c
D
l
D
l
p
n s
+
2
v
2
v
2
in
int
2
is
int
int 2
01 , 4 10 1100
12344 , 0
3848
2
5 , 0
083 , 0 10 1600
12344 , 0
152
2
5 , 0
185 , 0
5
2
5
2
int 2
+

c
p
bar
29 , 13 10 1100
055 , 0
4050
2
689 , 0
07 , 0
2
v
5
2 2
en
2



n
e
n
ext c
D D
h
p
med
n ext

bar
95 , 10 1 , 1 45 , 7 29 , 13 01 , 4
2
+ +
p
p
bar
85 , 9 1 , 1 95 , 10
2 2 .
2

s
m p coloanei capul
p p p
68 , 422
1 2

fis fis
p p
bar
Incepe pomparea pastei de ciment
70
04 , 3
3

s
V V
m
3
20
3
Q
l/s
p
m d c p
p p p p
3
3 3 3
+ +
45 , 7
2 3

d d
p p
bar
7 , 2
3

p
m
p
bar
n
i
n
ext n
i
n
s
i
s
c
D
l
D
l
D
l
p
n n s
+ +
2
v
2
v
2
v
2
en
2
in
int
2
is
int
3
46 , 26 1100
051 , 0
4050
2
1
028 , 0 1100
12344 , 0
3848
2
1
027 , 0 1600
12344 , 0
152
2
1
054 , 0
2 2 2
3

,
_

+ +
c
p
bar
71 , 21 7 , 2 45 , 7 46 , 26
3
+
p
p
bar
01 , 19 7 , 2 71 , 21
3 3 .
3

p
m p coloanei capul
p p p
bar
n
e
s
ext s n fis fis fis
D D
H
H g p p p
med
n

+ +
2
v
2
en
3
' '
3
'
3
29 , 430 10 1100
055 , 0
3800
2
379 , 1
028 , 0 10 3800 81 , 9 1100
5
2
5
3
+

fis
p
bar
Sfarsitul pomparii pastei de ciment
71
88 , 18 04 , 3 84 , 15
4
+ +
s p
V V V
m
3
20
4
Q
l/s
p
m d c p
p p p p
4
4 4 4
+ +
( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
5
10 152 81 , 9 1600 1100 792 81 , 9 2000 1100
4

+ +
s s n p p n d
l g l g p

4
d
p
-77,38 bar
7 , 2
3 4

p p
m m
p p
bar
n
e
n
ext n
i
n
s
i
s
p
i
p
c
D D
h
D
l
D
l
D
l
p
med
n n s p

+ + +
2
v
2
v
2
v
2
v
2
en
2
in
int
2
is
int
2
ip
int
4

+ + + 1100
12344 , 0
3056
2
1
027 , 0 1600
12344 , 0
152
2
1
054 , 0 2000
12344 , 0
792
2
1
29 , 0
2 2 2
4
c
p
113 , 44 1100
055 , 0
4050
2
379 , 1
028 , 0
2
+
bar
56 , 30 7 , 2 38 , 77 11 , 44
4
+
p
p
bar
26 , 33 38 , 77 11 , 44
4 .

coloanei capul
p
bar
29 , 430
3 4

fis fis
p p
bar
Incepe pomparea noroiului de refulare
88 , 18
4 5
V V
m
3
72
30
5
Q
l/s
n
m d c p
p p p p
5
5 5 5
+ +
38 , 77
4 5

d d
p p
bar
175 , 3
5

n
m
p
bar
n
e
n
ext n
i
n
s
i
s
p
i
p
c
D D
h
D
l
D
l
D
l
p
med
n n s p

+ + +
2
v
2
v
2
v
2
v
2
en
2
in
int
2
is
int
2
ip
int
5

+ + + 1100
12344 , 0
3056
2
5 , 1
017 , 0 1600
12344 , 0
152
2
5 , 1
028 , 0 2000
12344 , 0
792
2
5 , 1
15 , 0
2 2 2
5
c
p
14 , 53 1100
055 , 0
4050
2
068 , 2
015 , 0
2
+
bar
26 , 21 175 , 3 38 , 77 14 , 53
5
+
p
p
bar
24 , 24 38 , 77 14 , 53
5 .

coloanei capul
p
bar
n
e
s
ext s n fis fis fis
D D
H
H g p p p
med
n

+ +
2
v
2
en
5
' '
5
'
5
42 , 434 10 1100
055 , 0
3800
2
068 , 2
015 , 0 10 3800 81 , 9 1100
5
2
5
5
+

fis
p
bar
Pasta de ciment ajunge la siu
80
int 6

col
V V
m
3
30
6
Q
l/s
6
6 6 6
m d c p
p p p p + +
( ) ( ) ( )
s p p n s p s d
h l g h g p +
6
( ) ( ) ( ) [ ] 11 , 60 10 200 792 81 , 9 2000 1100 200 81 , 9 2000 1600
5
6
+

d
p
bar
175 , 3
6

m
p
bar
n
e
n
ext s
i
s
p
i
p
n
i
n
c
D D
h
D
l
D
l
D
l
p
med
n s p n

+ + +
2
v
2
v
2
v
2
v
2
en
2
is
int
2
ip
int
2
in
int
6
73

+ + +
5
2
5
2
5
2
10 1600
055 , 0
200
2
068 , 2
028 , 0 10 2000
12344 , 0
792
2
5 , 1
15 , 0 10 1100
12344 , 0
3208
2
5 , 1
017 , 0
6
c
p
98 , 54 10 1100
055 , 0
3800
2
068 , 2
015 , 0
5
2
+

bar
95 , 1 175 , 3 11 , 60 98 , 54
6
+
p
p
bar
13 , 5 11 , 60 98 , 54
6 .

coloanei capul
p
bar
42 , 434
5 6

fis fis
p p
bar
Sfarsitul operatiei de cimentare
88 , 100 82 84 , 15 04 , 3
7
+ + + +
n s p
V V V V
m
3
30
7
Q
l/s
n
m d c p
p p p p
7
7 7 7
+ +
( ) ( ) ( )
s n s c n p d
h g h H g p + +
7
( ) ( ) ( ) [ ] 114 10 200 81 , 9 1100 1600 20 1200 81 , 9 1100 2000
5
7
+

d
p
bar
175 , 3
7

m
p
bar
n
e
n
ext s
i
s
p
i
p
n
i
n
c
D D
h
D
l
D
l
D
l
p
med
n s p n

+ + +
2
v
2
v
2
v
2
v
2
en
2
is
int
2
ip
int
2
in
int
7

+ + +
5
2
5
2
5
2
10 2000
055 , 0
1200
2
068 , 2
12 , 0 10 2000
12344 , 0
20
2
5 , 1
15 , 0 10 1100
12344 , 0
3980
2
5 , 1
017 , 0
7
c
p
45 , 139 10 1100
055 , 0
1600
2
068 , 2
025 , 0 10 1600
055 , 0
200
2
068 , 2
028 , 0
5
2
5
2
+ +

bar
6 , 256 175 , 3 114 45 , 139
7
+ +
p
p
bar
74
bar p
coloanei capul
45 , 253 114 45 , 139
7 .
+
( ) +

+ + +
s
e
s
ext p
e
c
ext n n s s c p fis
D D
h
D D
H
h g h g H g p
med
s
med
p

2
v 200
2
v
200
2
es
2
ep
7
n
e
n
ext
D D
h
med
n

+
2
v
2
en

( ) + + +
5 5 5
10 2600 81 , 9 1100 10 200 81 , 9 1600 10 200 1200 81 , 9 2000
7
fis
p
5
2
5
2
5
2
10 1100
055 , 0
2600
2
068 , 2
015 , 0 10 1600
055 , 0
200
2
068 , 2
028 , 0 10 2000
055 , 0
1000
2
068 , 2
12 , 0

+ + +
62 , 621
7

fis
p
bar
Durata operatiei de cimentare
7 , 73 15
60 10 30
82
60 10 20
84 , 15
min 15
3 3
+

+

+ +

n
n
p
p
c
Q
V
Q
V
T
min
5
60 10 10
04 , 3
3


s
s
s
Q
V
T
min
79 5 7 , 73 +
c
T
min
120 79 5 , 1 5 , 1
min

c p
T T
min
180 120 5 , 1 5 , 1
min max

p p
T T
min
Variatia presiunii de pompare cu volumul pompat
75
p=f(V)
-50
0
50
100
150
200
250
300
0 50 100 150
V,m3
p
,
b
a
r
Variatia debitului cu volumul pompat
Q=f(V)
0
5
10
15
20
25
30
35
0 20 40 60 80 100 120
V,m3
Q
,
l
/
s
76
V,m3 Q,l/s
0 10
3,04 10
3,04 20
18,88 20
18,88 30
100,88 30
Variatia presiunii de strat cu volumul pompat
p fis=f(V)
0
100
200
300
400
500
600
700
0 20 40 60 80 100 120
V,m3
p

f
i
s
,
b
a
r
bar
m
H p
fis s fis
s
H
5 , 600 3800
10
58 , 1

Odata ce se atinge aceasta presiune trebuie sa se reduca debitul.
77