Sunteți pe pagina 1din 6

/ Mul mea tuturor funclii pentru care integrala Riemann existd se numeqte mullimea funcliilor integrabile Riemann.

Amintim cdtevaproprietdli: l) dacd f : [a, b] -+ R,estemonotondpe [a,b] atunci f esteintegrabildpe [a, b] 2) dacdf : [a, b] -+ R estecontinudpe [a, b] atunci f esteintegrabildpe [a, b] 3) dacd f este integrabild pe [a, b] atunci f este mdrginiti pe [a, b] (Reciproca nu este adevdrata, deci existd funclii mdrginite pe [a, b] care nu sunt integrabile pe [a, b]) 4) mullimea funcfiilor integrabile pe [a b] formeazi un spa{iu vectorial peste corpul numerelor reale. in continuare vom extinde nofiunea de integraldla cazul cdnd una din limitele de integrare sau amdndoudsunt infinite qi la cazul cdnd funcf;a f este nemdrginitd in intervalul de integrare ta b]. 3.1. INTEGRALE PE UN INTERVAL NECOMPACT Vom considera in acest paragraf situalia cind una sau ambele limite de integrare sunt infinite. Vom aveadeci cazurile:
oob

aA,L8 wl4' :

'6

rma*a^,urJt'o; i

: Jr(xlx t1= Jr(x!x, Iz = IfGF" si 13


-@@

i) Fie func1ia f : [4 *) -+ R integrabildpe oricecompact frrnclia [a, u] c [a, -).Definim F : [ a , m ) - >R ,

F('): IrGF><
Delinifia 3.1. Dacd u
u-)co

Hm F(u)= lim [r(. u-+o a

(l)

existdgi estefinitd, atuncispunem ci integrala 11=


'a

Jf(xlx

esteconvergentd (aresens)gi valoarea

ei este egaldcu valoarealimitei (l). in acestcaz spunem,de asemenea,cdf esteintegrabil5 pe intervalul necompact[a, oo).

ii) Fie funcfiaf : (-o, bl -+ R,,integrabild pe oricecompact [u, b] c (-*, b]. Definim funqia F : (-oo, bl -+ R

F(.'): JtGtr
ftefini{ia3.2,
U .).':n

f)ncrii

lig r(")a,'= li1_ U*)co 'It(l<!x


u

(2)
este convergentd (are sens) qi

existi qi este finitA, atunci spunemcd integral a 12 =

It(-!x
-co

valoareaei esteegalScu valoarealirnitei (2). in acestcitz spunem,de asemenea, cd f esteintegrabili pe intervalul necompact(--, b]-

27

-'- :t"l':=.$:3,:

r, t)-/z(_
1 ." ICr/

.o

6i.-

rr =ltGF*=f(*F* Atunci tR. iii) Fief : R,+ R.eifiea e


dou6 integralede forma Definifia 3'3'
' @

a suma deci

itGF'<
qfrrnC: --^-+a sr atuncl sunt convergente

Iz fi Ir'

Dac6 integralele itt"f.

si Itftfic
a

integrale' valorilor celor dou6 rY qi suma sumaI -: are ^-^ ca ^o valoare "qlntre convergent6 integrala Ittlrpl< este se numegte 13care4u esteconvergent' -@ s&u 12 11, tipul de o integrar' Definitia 3.4. divergenti (nu aresens)' @t

ExemPlul1'

Fie

I = [e-*dx
-J

Pentruoriceu>0avem

u -* l t =1 - " - u s i F(u)=Je-*dx=-e to
0

= rim(r)= t tim F(u) "-" u*)o u-)@

I= !e Prinurmare
a

-a-

1' xdx esteconvergentdqiarevaloareal=

Exemplul2.

Fie

t= -t 16

xdx

Pentruoriceu>1 avem

r-a ' = t 4+Lt

\ry

( nu aresens)' gi deci integralaI estedivergent6


@

ExemPlul3.

Fie

I=

?.

Jsmax
0

Pentruoriceu>0avem
u

= -coS I =1 - cosu n(u)=j*ind16


60
u-+@

Dar

I estedivergentd' Um (1- rort) nu existi deci Exemptul4. dL , t= -f 56 searatecdintegrala

j*"

pentrua 3 1' > 1 $i estedivergenta a pentru o e [R,esteconvergenti


compact ot" integrabih pe orice

=I co)-+ [R' a ] 0' f(x) intr-adevdr funclia f : [a'

\,
j i:j i lii :i,:

28

CI L/ 3

[a, u] c [a oo).Fie

u(")=is
l."]
I
1

f - ,f t _ t I
uo- ll'
,

pentru

a* I

-{cr - 1[,r a- t

pentru ct=l

I Evident,pentrua> Jil f(u)=r-+ u-)oo (o _ l,b'*,


u-+oo

iar pentrucr> 1. Pentrucr( l, deciI esteconvergent6

fim F(u)= +oo 9i 1afel, Pentruc:

/\ u lim F(u)= lim ln:=+o


u-)co u->6 a

Prin urmare pentru cr < I integrala I este divergentd

Observa{ia 1.

Putemtansforma cu uqurinlao integrali de forma I = Jf(xlxintr-o


a

sene numenca. Transformarea integralelor cu limite infinite in serii numerice permite studierea acestora utilizdnd rezultatele ctrnoscute de la capitolul serii numerice. Fie
@

aaa+ l

= ItGF'. *... + IrkF,. * Itktr +... It("F* a+n


a+n+1

a+t

a+2

a+n+1

Sinotdm

un: Jt(*F*,
a+n

n: 0,1...

Atunci
@

r^/ \. = *...+ u n +... Jl (xFx u0 * ul

(3)
se reducela studiul convergenlei

in felul acesta studiul convergenleiintegralei If(*F"


a

sener zun
n=0
,@

..sr

00

n:0 ( e) convergentddacdpentruoricee>0existiiunnumdrN(e) astfelirrcdtpentruoricen 2 N qi oricep e N* siavem ( e * ... -t-unaol * un+2 lun+1 Dar Notlm n1 : p*1 $i nz : p+n+l. Cum numerele n gi p sunt arbitrare gi numerele n1 9i n2 sunt arbitrare. Am demonptrat astfel.

Astfel, aplicAndseriei I*o

este criteriul generalde convergenli al lui Cauchy,accasta

= * un+2 *... + un+p un+r f;li.tf(lrFx

29

j]tr*XE

Clz/t7
al lui Cauchy) Propozi{ia 3.1. (Criteriul de conYergen{i
! t

Fie f : [a,

-)

este = [a, u] c [a, -). Integralat Jf(xpx -+ lR,f integrabill pe oricecompact a,

fi numerele un numlr N ( s) astfel incit oricare ar convergent6 dacdpentru orice e< 0 existS n1 2N ( e) $ n22N ( e) s6 avem

r(*)a*l." Irn" I I a+nl


Observafia2 cu i) Condilia(4) esteechivalent6
n1-+co ll24co

(4)

lim {+nl f*"t r1"P*= o

(4)'

unul de alhrl' n1 gi n2tiota"a chte infinit independent

forma ItGF)( ii) Studiul convergen{eiunei integrale de


@ a@ .o

se reduce la studiul a doud

jrt'p. . intr-adevdr forma de itep": integrale


o

irGF" *lr("F.

= F(- xlx + ItGFx

l"- @ - @ a- aa

pe intervalul de integrare 3.2.Integrale de funcfii nem[rginite

definite in sensullui Riemann ' "* Aga cum am mai precizat,indefinilia integralei Jt("F" dacd cdndintegraladefinit6 are senschiar ci funclia f estemdrginiti pe [a, b] S]"J:TY Dresupus "dilI*;; rit"ii" ior-i in punctedin intervalul [a' b]' " b] astfelincat;elpu1in una dirr li*it"l" lateraleale funcliei f in punctul c e Fie punctulc [a, pe intervalul ta bl)' f nu este-mdrginit5 * sau- G"in'""tia arevaloarea -. scne Deoarece, Pentruc e [a, b] Putem
bsc

de infinit' in punctul din dreaptaal intervalului putem .,Xrria"ru irltotd"uur,ut"an *ri a f arclimita integrare. = +Fie decif : [a, b) -+ lR,b finit li limolf(x)

JrCP" It(*F*JtCP,.=

ltri integrabilitifiiin sensul b], proble,ma pe igtervarul [a, mlrginit[ estc nu f irrtruc^t *n**;#i:tl#h. tunclia peoriceoompact [a' u] c [a'b)'clefinim Rismann integrahild
F : [u, b) -+ R',

xcb

F(u)= ItkF"
Defini{ia3-5.
Dacd
u-+ b u<b

= lim Jf(x!x rm F(u)


u-)D .* u<b

(5)

i,
tl,

30

i.;,.
it:,ir

.
b

C/Z/r_

ci integrala I = Jr(xlx exist6gi estefinit6 spunem


a

gi valoarea ei este (aresens) esteconvergentd

egaldcu valoarealimitei (5). cd f este integrabild pe intervalul necompact[a, b)' In acestr* rpurr"-, de asemenea,
b

Defini{ia 3.6. diyergenti (nu aresens). ExempluFl.


b Sd se arate qd I-

Dacd integrala f = f(x!x


a

ea se numegte nu este convergenta,

Fief : [a,b) + R, f(x)= \ / . -+


[--lIj(u-*)"

, cre [R. (u-*)"-

este convergentd pentru u < I gi divergenti pentru cr ] 1.

c Funcfia f este continud pe [a, b) qi deci ea este integrabild Riemann pe orice interval [q u] [a, b). Fie

: i* ["F' .*F]' F(u) t--gr \ /= j(u_*)"


l.'";=
Pe ntruo<lavem

a+ l

ct.=l

lim F(u)=

feo-

'-' (r- cr[u - a)cr-t

deci I esteconvergenti.

Pentru q,2 I avem hm F(u)= +o qi prin urmare I estedivergentd' u-+b


u<b

Exemplul2.
La fel ca gi in exemplul anterior vom ardta cd
b,

1= [--ffi-

j("-u)"

< 1 gi divergentipentrucr> 1. esteconvergentEpentrucr

Notim Pentruorice interval [u, b] c (a, b] funcfia f esteintegrabildRiemann,fiind continuE'

F(u)=Tr(,.)a,c=l
;
Pentruc<lavem

t,, , --__1- l, a*r |. [, ' t-"l(b-o)" t ('-a)a-t


lrr
t

b-a

-1'

u-a

, cr ,= l

, deci I esteconvergentd' fim F(u)= '-,' ;;; (r - cr{u - a)a-t


u<a

Pentrua2I avem
I
i

i3l

clL/6
fim F(u)= +co gi prin urmare I estedivergenti.
u-ta u<a

Exemplul3.

ci I = Jhxdx = -l Si searate
0

E videntfuncfiaf:(0, 1]- + R, , f (x ): ln x t in d e c d t re -o c d n d x t in d e c d f e z n t o c u v a l o r i mai mari dec6tzero. fie 0 < u S 1. Notdm I

= F(u)= Jr"ta* = (xh * - *)1, -l + u - ulnu


u fim F(u)= lim(-1+ u -uhu)=-ldeci u-+0 u->0
u>0 u>0

arevaloarea-1. I esteconvergent5gi

Exemplul4.
l,

Fief : (0, 1l + R, f(x):l1x


x

Sdardt5mc5 I = I5" 0x

Pentruorice 0 < u S 1 notim estedivergentd.

-l^'*lt =-f2m'u F(u)= tt="* =},,,*a(hx): \/ jx ' 2 1,,


,i
u+0

divergenti. hm F(u)= tim - 1n2 g = -, deciI este


u->0 2

Observafia3.

Fie f : (a, bl + R., lim lf(x) = +-

t#

Putemtransformaintegrala

I =Ir(*F*
a

intr-o serie numericd" astfel. Si presupunem b - a > l. Atunci

= +... + Jr(xlx+... * Ifft)d>r * rft)o" I= Ir( "E IrGF* I I


a+l
'

a+l

u*t

I a+n

u*! 23

u*!

a+n+l

a.|--'

= JGh' Bn I
a+-_ n+l b

n:102, ,..

qi

= Jt(:<tr uo
a+1

Atunci

+ "' J t CE= u o *u l *"' + u n


a

S-ar putea să vă placă și