Sunteți pe pagina 1din 56

Documentaie de participare a contractului de Servicii (Anexa 2B) prin procedura de Licitatie deschisa

Servicii de consultant pentru recrutare resurse umane- personal de conducere

BENEFICIAR: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

SECIUNEA I Specificatii de calificare/FISA DE DATE Cadru Legal 1. Art. 16 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare. 2. OUG.109/2011 privind guvernanta corporatista a inteprinderilor publice

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII Adresa: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1 Localitate: Bucureti Cod postal: Tara: Romnia 010873 Persoana de contact: Laura Puscasu, Telefon: 0750032112 Andreea Andrescu E-mail:laura.puscasu@mt.ro Fax: 0213196141,0213196199 andrescu.andreea@mt.ro Adresa de internet: www.mt.ro Adresa Autoritatii contractante: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1 I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante X ministere ori alte autoritai publice servicii publice centrale centrale aparare inclusiv cele subordonate la nivel regional ordine public/siguranta naional sau local mediu agenii naionale economico-financiare autoriti locale sanatate alte institutii guvernate de legea public construcii i amenajarea teritoriului institutie european/organizaie protectie social internationala cultura, religie si actv. recreative altele (specificati) educaie X altele (specificai) Elaboreaza strategia si
reglementarile specifice activitatilor de transport de dezvoltare a

Autoritatea contractanta achiziioneaz in numele altei autoritati contractante DA NU Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificri despre elementele cuprinse n Documentaia de atribuire. Solicitrile de clarificri vor fi transmise n scris la nr. de fax : 021.319.61.99, ntre orele 0900-1400.

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari Data: 17 aprilie 2012 Ora limita : 14.00 Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 20 aprilie 2012 In vederea asigurarii transparentei si a tratamentului egal, solicitarile de clarificari precum si raspunsul la acestea vor fi publicate pe site-ul www.mt.ro, la sectiunea sectiunea Informatii de interes public/achizitii publice. Institutia responsabila pentru solutionare contestatie Denumire: Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3 Localitatea: Bucureti Cod postal: 030084 Tara: Romnia E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021/310.46.41 Adresa Internet: www.cnsc.ro Fax: 021/310.46.42 I.a.Sursa de finantare : Se specifica sursele de finantare Fondul Social European+cofinantare buget de stat ale contractului ce urmeaza a fi atribuit I.b. Valoarea estimata a acordului cadru: 865.400 lei, exclusiv TVA II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumire contract: Servicii de consultant pentru recrutare resurse umane- personal de conducere la intreprinderile publice (societati comerciale, companii nationale) aflate sub autoritatea MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII. II. 1.2) Denumire contract, locul de prestare (a) Lucrri (b) Produse (c) Servicii Anexa 2B OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : ncheierea unui acord cadru cu 3 operatori economici Pentru fiecare contract subsecvent se va relua competitia intre operatorii economici semnatari ai acordului cadru II. 1.4. Durata acordului cadru 23 luni conform caietului de sarcini n situaia n care va interveni o extindere a perioadei de implementare a proiectului, contractul de servicii se va prelungi, fr majorarea valorii acestuia. II.1.5) Oferte alternative nu sunt acceptate II.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Prestri servicii Servicii de consultant pentru recrutare resurse umane personal de conducere la intreprinderile publice aflate sub autoritatea MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI

INFRASTRUCTURII. conf. Caietului de Sarcini III: PROCEDURA III.1) Procedura selectata Licitatie deschisa IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE IV.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului Declaratii privind situaia personal a Declaraie pe propria rspundere completate n ofertantului conformitate cu Formularul 2 din seciunea III Solicitat Nesolicitat Declaraie pe propria rspundere completat n Declaratie privind neincadrarea in situaia conformitate cu Formularul 21 din seciunea III conflictului de interese Solicitat Nesolicitat ndeplinirea obligatiilor bugetare A.Certificat fiscal eliberat de Directia de Solicitat Nesolicitat Impozite i Taxe Locale a unitii administrativ teritoriale de pe raza creia societatea are sediul social, care s ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, original sau copie conform cu originalul. B.Certificat de atestare fiscal eliberat de organul de administrare fiscal a unitii administrativ teritoriale de pe raza creia societatea are sediul social, care s ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, original sau copie conform cu originalul. Not: In cazul n care a ncheiat o convenie de ealonare a plilor obligaiilor exigibile de plat a impozitelor i taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plat doveditoare a plilor la zi a acestor ealonri, n original sau copii legalizate. IV.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) Persoane juridice/fizice romane Cerinta obligatorie: Solicitat Nesolicitat 1. Certificat constatator emis de Oficiul Naional al Registrului Comertului, eliberat cu cel mult 30 zile naintea deschiderii ofertelor, original sau copie conform cu originalul. Persoane juridice /fizice straine Documente edificatoare s care dovedeasc o forma de nregistrare / atestare ori apartenen din punct de vedere profesional, n conformitate cu prevederile legale din ara n care ofertantul este
4

rezident. Documentele oficiale depuse de persoanele juridice strine vor fi prezentate n copii legalizate, nsoite de traduceri autorizate n limba romn. Documentele prezentate trebuie s fie valabile la data deschiderii ofertei. IV. 3.) Situatia economico-financiara Informatii privind situatia economicofinanciara Solicitat Nesolicitat Fia de informaii generale (Formularul 11 din seciunea III), din care s reias ca cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2008,2009,2010) trebuie s fie de minimum 169.520.000 RON, respectiv 40.000.000 EUR, 55.598.557 USD sau 34.702.149 GBP, calculate la cursul de schimb mediu pe anul 2011 (pn la data de 31 decembrie 2011) conform Bncii Nationale a Romniei de 1 EUR = 4.238 RON, 1 USD = 3.049 RON, 1 GBP = 4,885 RON.

1.Ofertantul va depune xerocopii a bilanturilor inregistrate la organele competente pentru anii 2008,2009,2010. 2.Bilanul contabil la data de 30.06.2011, xerocopie conform cu originalul IV.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala Informatii privind capacitatea tehnica 1. Fia/fiele de informaii privind experiena Solicitat Nesolicitat similar (Formularul 12 din seciunea III). Cerine minime: Prezentarea a cel putin a unui document/contract/ proces verbal de receptie de servicii de consultanta pentru recrutare resurse umane personal de conducere-management de top pentru o societate cu o cifr de afaceri de cel putin 200.000.000 euro si cu un numar de cel putin 1.000 de angajati. Se solicit ofertantului completarea Declaraiei privind capacitatea tehnic (Formularul 3 din Seciunea III). 2. Ofertantul trebuie sa asigure o echipa de proiect competenta avand o experienta de minimum 5 ani in recrutarea de personal de conducere, capabila sa sustina activitatile proiectului posedand cel putin urmatoarele competente obligatorii: experienta in recrutarea resurse umane pentru posturi de conducere; experienta in elaborarea de contracte de manadat si planuri de administrare, precum si in urmarirea indicatorilor de performanta;
5

experienta in monitorizarea politicilor de remunerare a managerilor si membrilor consiliilor de administratie pentru companii ce activeaza pe piata interna si/sau internationala; cunostinte generale despre managementul intreprinderilor publice. Coordonatorul de proiect trebuie sa aiba experienta profesional ca i coordonator de proiect in alte proiecte similare. Consultantul va trebui sa demonstreze urmatoarele calificari: - minim 5 ani experienta in recrutare si plasare personal in societati din Romania si/ sau din strainatate - cunostinta si experienta in piata muncii romanesti si internationale; - experienta in stabilirea politicii de remunerare a membrilor CA si conducerii executive si in elaborarea de contracte de mandat si planuri de administrare si de management, - recomandari de la clienti Se solicit ofertantului completarea Listei personalului cheie- Formularului 4 din Seciunea III), precum i Curriculum Vitae pentru fiecare expert cheie propus(Formularului 5 din Seciunea III). 3. Declaraie privind lista principalelor prestrii de servicii similare n ultimi 5 ani (Formularul 7 din Seciunea III) cu recomandari din partea clientilor, pentru care au prestat servicii de recrutare personal pentru pozitii de top management. 4. Declaraie pe propria rspundere prin care ofertantul precizeaz c la elaborarea ofertei a inut cont de obligaiile referitoare la condiiile de munc i protecia muncii, precum i c se oblig s respecte regulile referitoare la condiiile de munc i protecia muncii care sunt n vigoare la nivel naional, i care trebuie respectate pe parcursul ndeplinirii contractului. Pentru legislaia n vigoare se va consulta site-ul Ministerului Muncii, Familiei i Egalitii de anse: www.mmssf.ro.
6

Informaii privind asocierile subcontractanii, dup caz

i - n cazul existenei unei asocieri, se va prezenta acordul de asociere cu precizarea liderului asocierii, fr a fi nevoie, la momentul depunerii Solicitat Nesolicitat ofertelor, de autentificarea asocierii, care se va solicita dac oferta comun va fi declarat ctigtoare; cerinele de calificare privind eligibilitatea se aplic fiecrui asociat (conform punctelor IV.1. i IV.2. de mai sus) iar celelalte cerine trebuie ndeplinite prin cumul de grupul de asociai. - n cazul subcontractrii, se solicit ofertantului completarea unui formular cu subcontractanii i specializarea acestora (Formularul 8), precum i cu precizarea prii ce li se subcontracteaz din obiectul contractului; dac ofertantul este declarat ctigtor, la ncheierea contractului de achiziie, acesta este obligat s prezinte contractele semnate cu subcontractanii. - n cazul existenei unei relaii de subcontractare, se vor lua n considerare resursele materiale i umane ale subcontractantului, cu condiia prezentrii de documente relevante n acest sens. nsuirea modelului de acord cadru si Formularele de acord cadru si contract contract subsecvent subsecvent vor fi nsuite de ctre ofertant pe fiecare pagin (semnat i tampilat) i se vor Solicitat Nesolicitat introduce n plicul cu Documentele de Calificare. Eventuale obieciuni de modificare a clauzelor contractuale fa de formularul de acord cadru si contract prezentat n Seciunea IV vor fi introduse n plicul cu Documentele de Calificare. Ofertanii sunt obligai s depun oferta complet pentru toate serviciile solicitate, oferta incomplet ducnd la descalificare. V. PREZENTAREA OFERTEI V.1) Limba de redactare a ofertei V.2) Perioada de valabilitate a ofertei V.3) Garantie de participare Solicitat Nesolicitat Limba romana 60 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor . Cuantumul garantiei de participare: 17.000 lei Garantia de participare va fi valabil 60 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor . In msura n care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia depus de ctre ofertantul ...................., autoritatea contractant va
7

retine contestatorului suma de 4.645 lei, potrivit prevederilor art. 2781 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu modificrile si completrile ulterioare. Modul de constituire: Instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar ori de o societate de asigurri, n favoarea autoritii contractante, probat prin Scrisoare de garanie bancar (Formularul 9 din Seciunea III). Dovada constituirii garaniei de participare trebuie prezentat n ORIGINAL i anexat/ataat la coletul cu oferta. n cazul ofertanilor care se ncadreaz n categoria de ntreprinderi mici i mijlocii, stabilit conform Legii nr. 346/ 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, garania de participare se va constitui n procent de 50% din suma precizat la punctul V.3., ofertantul prezentnd, obligatoriu pentru aceasta, Documente care dovedesc ncadrarea ofertantului n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii Este obligatorie ntocmirea acesteia, astfel nct, n procesul de evaluare, informaiile din propunerea profesionala/tehnic s permit identificarea facil a corespondenei cu cerintele tehnice din caietul de sarcini. Propunerea tehnic va fi ntocmit astfel ncat aceasta sa corespund in totalitate cerintelor din Caietul de sarcini, astfel propunerea profesionala/tehnic va conine un comentariu, articol cu articol, al specificaiilor coninute n Caietul de sarcini, prin care s se demonstreze corespondena propunerii tehnice cu cerinele minime pe care trebuie s le ndeplineasc operatorii economici. Se precizeaz c ofertanii vor completa i depune n ofert formularul de ofert (Formularul 1B din seciunea III) al propunerii financiare, care cuprinde elementele de natura financiara sau comerciala, care sunt necesare pentru evaluarea ofertei. Operatorul economic este obligat sa oferteze un pret unitar pentru selectarea membru CA /director general
8

V.6) Modul de prezentare a propunerii profesionale/tehnice

V.7) Modul de prezentare a propunerii financiare

(personal de conducere neexecutiv/executiv), precum si pretul total pentru serviciile ofertate. Ofertele vor fi exprimate att n Euro, ct i n lei; toate serviciile se achiziioneaz cu plata n lei. Cursul valutar pentru care se determin echivalena leu-euro este cel valabil pentru data de 20.04.2012 Observatie : La reluarea competitiei pentru fiecare contract subsecvent ce urmeaza a se incheia , operatorii economici vor oferta numai preturi unitare . Criteriul de atribuire a contractului subsecvent este pretul cel mai scazut. V.9) Modul Prezentarea ofertei Ofertele se depun la: Sediul MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII , Bucuresti, sectorul 1, Bdul Dinicu Golescu nr. 38; Registratura , intrarea G Data limita pentru depunerea ofertei: 23.04.2012 2012, ora 12 1. Documentele care nsoesc oferta: a. Scrisoarea de naintare Ofertantul are obligaia de a completa i ataa la coletul ce conine oferta scrisoarea de naintare (Formularul 1A din Seciunea III). b. mputernicirea Oferta trebuie s fie nsoit de mputernicirea scris, nregistrat i tampilat de ofertant prin care semnatarul este autorizat s angajeze ofertantul n procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public. c. Garania de participare prezentat n original. d. Documente care dovedesc ncadrarea ofertantului n categoria I.M.M.-urilor (dac este cazul). Ofertanii care se prezint la procedura de achiziie n calitate de I.M.M. vor prezenta alturat garaniei de participare, documentele care dovedesc c se ncadreaz n categoria I.M.M.-urilor, n conformitate cu Legea 346/2004 mputernicirea i scrisoarea de garanie pentru participare, n original, inclusiv actele care fac dovada calitii de I.M.M. (daca este
9

cazul), se prezint n plic separat anexat/ataat la coletul cu oferta. 2. Prezentarea ofertei Ofertantul va depune 1 exemplar n original i 1 exemplar n copie. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copia in PLICURI SEPARATE, marcand corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior , nchis corespunztor i netransparent. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu Propunerea Profesionala, Propunerea Financiara si Documentele de Calificare. Plicul exterior trebuie s fie marcat cu denumirea i adresa ofertantului, precum i un nr. de telefon, pentru a permite returnarea ofertei fr a fi deschis, n cazul n care oferta respectiv este declarat ntrziat, precum i cu adresa autoritii contractante i cu inscriptia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 23.04.2012, ORA 13 ". Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, MTI nu isi asuma nici o responsabilitate pentru rtcirea ofertei. Orice ofertant are dreptul de a-i modifica sau de a-i retrage oferta numai nainte de data limit stabilit pentru depunerea ofertei i numai printro solicitare scris n acest sens. n cazul n care ofertantul dorete s opereze modificri n oferta deja depus, acesta are obligaia de a asigura primirea i nregistrarea modificrilor respective de ctre autoritatea contractant pn la data limit pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificrile trebuie prezentate n conformitate cu cele 2 alineate de mai sus, cu amendamentul c pe plicul exterior se va marca, n mod obligatoriu, inscripia MODIFICRI Ofertantul nu are dreptul de a-i retrage sau de ai modifica oferta dup expirarea datei limit stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanciunea excluderii acestuia de la procedura de
10

V.10) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

V.11) Deschiderea ofertelor

atribuire a contractului de achiziie public i a pierderii garaniei pentru participare. Oferta care este depus/transmis la o alt adres a autoritii contractante dect cea stabilit n anunul de participare ori care este primit de ctre autoritatea contractant dup expirarea datei i orei limit de depunerea ofertelor, se returneaz nedeschis. 23.04.2012 ora 13 Sediul MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII La deschiderea ofertelor poate participa un reprezentant mputernicit al operatorului economic care a depus oferta. Acesta se va prezenta la poarta G, interior 613, 119 Scor maxim 30

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE VI.1) Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic Metoda de calcul a punctajului ofertei Factori de evaluare: 1. PREUL OFERTEI

2. OFERTA TEHNICA i) Activitatea generala de consultanta privind recrutarea de personal de conducere pentru companii desfasurata in ultimii 5 ani Expertiza echipei proiectului Structura organizationala - Definirea atribuiilor si responsabilitilor experilor pentru ducerea la ndeplinire n cele mai bune condiii a activitilor si obinerea rezultatelor asteptate. Capacitatea de a implementa activitatile proiectului/ managementul proiectului Indicatori de performanta/ Asigurarea calitatii

70 15 15

ii) iii)

10 15 15

iv) v)

Evaluarea ofertelor tehnice se va face pe baza tabelului de mai jos. Ofertele tehnice vor fi
11

elaborate astfel incat sa raspunda intrebarilor din tabelul de mai jos, 1 OFERTA TEHNICA EXPERIENTA RELEVANT A FIRMEI Demonstrati modul n care ai avut performante satisfctoare n furnizarea de servicii similare n experiena anterioar. Descriei, dac este cazul, activitatea anterioar depus pentru recrutarea de membri n consiliile de administraie i / sau directori executivi de companii si pentru stabilirea de criterii de performant pentru astfel de membri Descriei n detaliu tipurile de evaluare utilizate (de exemplu, pe baza competen). Oferii o medie a intervalului de timp necesar pentru finalizarea sarcinilor Personalul-cheie Identificai nivelul de experien i de calificare al personalului cheie. Descrieti calificrile personalului cheie. Descriei experiena personalului cheie n procesul de recrutare de membri ai consiliilor de administraie i / sau de directori de companie. STRUCTURA ORGANIZATORICA Descriei modul n care vei asigura o echip de proiect calificat corespunztor, inclusiv subcontractani, pentru a executa sarcinile primare identificate. Explicai modul n care planificati si gestionati acest contract, n special n cazul n care este necesar plasarea n paralel a mai multor consilii de administratie si directori de companii precum i structura organizaional pentru implementarea acestui contract. Va exista un manager al acestui contract? n ce situaii se utilizeaz subcontractani? Cum asigura calitatea serviciilor lor? CAPACITATEA DE EXECUTIE A UNOR SARCINI / MANAGEMENTUL DE PROIECT Demonstrati ca ati neles procesui de recrutare, dup caz (cercetare, evaluare de pia, formarea candidatului etc). Identificati planul de management al proiectului i metodologia care urmeaz s fie utilizat pentru a realiza i finaliza sarcinile. n cte ri va desfurai activitatea ? Firma este proprietate privata / franciz de firm internaional?
12

Rspunsul Ofertantului

Q1.1

Q1.2 Q1.3 2 Q2.1

Q3.1

Q3.2 4

Q4.1

Q4.2

Q4.3 Q4.4 Q4.5 Q4.6

Q5.1

Q5.2 Q5.3 Q5.4 Q5.5

OFERTA TEHNICA Rspunsul Ofertantului Cte birouri aveti? n ce locaii? Cum v propuneti s efectuati evaluarea pieei i definirea criteriilor pentru membrii consiliului de administraie i directorilor executivi (prima parte a contractului)? n ce domenii sau sectoare, avei mai mult experien ? Cum i cnd veti oferi actualizri ? Descriei n detaliu procesul de comunicare cu clientul. Cum va asigurati ca profilul candidatului i alte materiale sunt pregtite n avans? (Suport pe hrtie, etc) Descriei planul de comunicare cu personalului cheie al ministerului (manager de proiect, manageri care fac angajari), precum i modul de abordare pentru a menine MTI informat, precum si pentru ca firma dvs. sa fie informata de ctre MTI (de exemplu ct de des vorbiti cu clientii? Prin telefon, sau e-mail-uri) Descrieti n continuare modul n care veti stabili i veti menine o relaie cu clientul dvs. pe durata contractului. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA / ASIGURAREA CALITII Faceti dovada capacitii de a ndeplini rezultatele n intervalul de timp specificat. Propunei indicatori pentru a arata indeplinirea rezultatelor. Oferiti un plan de asigurare a calitii pentru asigurarea confidenialitatii i demonstrarea faptului c s-au folosit proceduri adecvate de administrare a serviciilor. Descrieti durata de timp necesar pentru finalizarea diferitelor etape ale procesului de recrutare (de exemplu, de cercetare, lista lunga). Definiti fiecare etap si care este momentul finalizarii acesteia (de exemplu, oferta acceptat sau candidatul a fost angajat). Sondaj ulterior selectiei: Cum i cnd se fac sondaje? Cine le primete? Sunt obligatorii? Care este rata de returnare? Care sunt rezultatele? Identificati ali indicatori cheie de performanta pe care ii propuneti pentru a masura satisfacia MTI pentru acest contract. Cum asigurati confidenialitatea adecvat pentru MTI i pentru candidai? Cum separati asigurarea calitii la nivel corporativ de
13

OFERTA TEHNICA identificarea persoanei care conduce procesul de cutare? Q5.6 Cum va asigurati c toi candidaii primesc la timp informaiile legate de acest contract? Q5.7 Cum se va asigura evaluarea candidatilor ?

Rspunsul Ofertantului

14

Oferta financiara cea mai mica va primi 30 de puncte. Celelalte oferte vor primi un punctaj mai mic proportional cu raportul obtinut prin compararea ofertei celei mai mici cu celelalte oferte. Oferta care va totaliza numarul maxim de puncte va fi declarata castigatoare.

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI VII.1 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI DA NU VII.2. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI DA NU Nu este cazul

Cuantumul garaniei de bun execuie este de 10% din preul contractului subsecvent, fr TVA. Modul de constituire a garanie de bun execuie este Instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar ori de o societate de asigurri, n favoarea autoritii contractante, conform Formularului 10 din seciunea III. Autoritatea contractant are obligaia de a elibera/restitui garania de bun execuie n cel mult 14 zile de la data ndeplinirii de ctre contractant a obligaiilor asumate prin contractul respectiv, dac nu a ridicat pn la aceast dat pretenii asupra ei.

Alte informatii: Comisia de evaluare isi rezerv dreptul de a solicita operatorilor economici, in cazul in care considera necesar, pe parcursul evalurii ofertelor, si documentele in original pentru verificarea conformitatii .

15

SECTIUNEA II CAIET DE SARCINI CONSULTANTA PENTRU RECRUTARE RESURSE UMANE POSTURI DE CONDUCERE- TOP MANAGEMENT 1. AUTORITATE CONTRACTANTA INFRASTRUCTURII 1.1 DATE GENERALE 1.2 CONTEXT Imbunatatirea gurvernantei corporative a intreprinderilor de stat reprezinta un obiectiv asumat de Guvernul Romaniei prin Scrisoarea de intentie catre Fondul Monetar International aprobata de Guvern prin memorandum la data de 07 iunie 2011, revizuita. In acest sens, a fost aprobata OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice . 1.4. INFORMATII DESPRE PROIECT - OBIECTIVE Obiectivul contractului este de a furniza asistenta tehnica ale MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII, in calitate de autoritate tutelara, in gestionarea corespunzatoare a procedurilor de evaluare si selectie de personal de conducere top management-, respectiv a membrilor consiliului de administratie si a directorulor generali pentru intreprinderile publice aflate sub autoritatea sa, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu respectarea principiilor privind transparenta, nediscriminarea, tratamentul egal si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al acestor unitati. 2. SURSA DE FINANTARE Fondul Social European prin PODCA si cofinantare buget de stat prin bugetul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII. MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI

3.OBIECTUL ACHIZIIEI: Achiziionarea de servicii de consultan pentru recrutarea de resurse umane- personal de conducere top management- membrii consiliului de administratie si, dintre acestia, directorii generali ai intreprinderilor publice (societati comerciale, companii nationale) aflate sub autoritatea MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII, conform prevederilor OUG nr.109/2011. 4.DURATA ACORDULUI CADRU: 23 luni de la data semnarii acordului cadru de catre parti. Atentie! n situaia n care va interveni o extindere a perioadei de implementare a proiectului, contractul de servicii se va prelungi, fr majorarea valorii acestuia. 5.SCOPUL ACORDULUI CADRU: Scopul contractarii serviciilor de consultanta pentru recrutare resurse umane-personal de conducere top management -este de a asigura succesul implementarii prevederilor OUG nr.109/2011 privind angajarea consiliilor de administratie si directorilor generali ai intreprinderilor publice aflate sub autoritatea MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII si implicit eficientizarii activitatii acestei societati .

16

6.CERINE SPECIFICE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE CONSULTAN: 6.1.Descrierea serviciilor: Serviciile contractate constau n furnizarea de servicii de consultan in recrutarea de resurse umane, personal de conducere specializat, pentru pozitiile de membri in consiliul de administratie si a directorilor generali ai intreprinderilor publice aflate sub autoritatea MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII. In derularea acordului cadru se vor avea n vedere toate aspectele prevazute de OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. 6.2. Responsabilitati si sarcini: Consilierea MTI privind metodele de implementare cele mai eficace; Efectuarea raportarilor si inaintarea lor in termenul planificat catre MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII; Participarea la intalnirile de lucru operative cu echipa de proiect a MTI ; Activitati adhoc dupa nevoi, in functie de problemele aparute; Furnizarea la timp si cu acuratete a informatiilor necesare MTI, consiliilor de administratie in functie si/sau Adunarilor Generale a Actionarilor pentru luarea deciziilor privind bunul mers al proiectului. Informare cu privire la progresul contractului
7. ACTIVITATILE CONTRACTULUI Consultantul va asista si va face propuneri MTI in implementarea urmatoarelor activitati: I. Pregatirea documentatiei pentru selectia membrilor consiliilor de administratiei a directorilor generali : 1. Definirea componentei consiliilor de administratie , atat in ceea ce privete membrii executivi / cat si neexecutivi i competenele acestora corespunzator obiectului de activitate al fiecarei intreprinderi publice aflate sub autoritatea MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII, n conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011. 3. Definirea responsabilitilor fiecrui membru al consiliului de administraie atat pentru neexecutivi cat si executivi (candidait pentru functia de director general). Acestea responsabilitati vor fi definite pornind de la obiectul de activitate al intreprinderilor publiceaflate sub autoritatea MTI. Astfel, vor fi stabilite responsabilitatile pentru fiecare pozitie in cadrul consiliilor de administratie si a fisei postului directorilor generali, responsabilitati ce ulterior se vor evidentia in contractul de mandat si planul de administrare. 3. Stabilirea criteriilor de selectie cuantificabile pe baza calificrilor, experienei i abilitilor dorite pentru fiecare membru al consiliului de administraie , cat si pentru directorii generali (executivi). 4. Stabilirea continutului dosarului pentru depunerea candidaturii pentru fiecare pozitie de membru in Consiliul de administratie si ,in plus, pentru pozitiile de directori generali II. Organizarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie si dintre acestia a directorului general:

17

1. Pregatirea anuntului privind selectia membrilor Consiliului de administratie si a directorilor generali, darea spre publicare a acestuia in doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire si pe pagina de internet a MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII , si ai intreprinderilor publice implicate . 2. Pregatirea raspunsurilor la eventualele solicitari de clarificari in perioada dintre publicare anunt si data depunerii candidaturilor. 3 Evaluarea si selectarea candidatilor pentru fiecare pozitie de membru in consiliile de administratie si a candidatilor pentru functiile de directori generali . Recomanda, prin rapoartele intocmite, echipei de proiect a MTI candidatii selectati cei mai bine plasati inscrisi in lista scurta. 4. Pregatirea raspunsurilor la eventualele contestatii, dupa publicarea rezultatelor procedurii de selectie. 5. Stabilirea structurilor consiliului de administratie . Recomanda componenta comitetelor de nominalizare si remunerare si a comitetului de audit din cadrul noilor consilii de administratie. III. Recomandari privind monitorizarea activitatii consiliului de administratie si a directorilor generali a integrarii acestora in organizatii si a remuneratiilor cuvenite acestora: 1.Monitorizarea activitatii consiliilor de administratie si a directorilor generali. Recomanda indicatorii de performan ce vor fi monitorizati pentru a msura performana fiecrui membru al consiliului de administraie si ai directorilor generali. Aceti indicatori de performan vor fi reflectati n contractul de mandat ce va fi semnat de directorii generali si fiecare membru al consiliului de administraie- livrabil. 2.Contracte de mandat , continut cadru plan de administrare, plan de management Asistenta pe perioada de garantie a integrarii candidatilor selectati in organizatie si a performantei acestora . Elaborarea contractelor de mandat pentru fiecare poziie de membru in consiliile de administraie si pentru pozitiile de directori generali, care s reflecte responsabilitile recomandate, monitorizarea indicatorilor de performanta i a compensare-, prezentarea si a propunerii de continut cadru al planului de administrare - livrabil. 3 Remuneratia membrilor consiliilori de administratie si a directorilor generali- recomanda echipei de proiect a MTI politica si criteriile de remunerare , avand in vedere o componenta fixa si una variabila, a membrilor consiliilor de administratie si a directorilor generali, corespunzator legislatiei in vigoare si nivelului remuneratiilor din piata pentru societati al caror profil si domeniu de activitate este asemanator cu cel al intreprinderilor publice aflate sub autoritatea MTI. 8. ECHIPA CONSULTANTULUI EXPERTI Consultantul va pune la dispozitia proiectului experti, conf. Sectiunea I, cu experienta in recrutare resurse umane si va indica rolul fiecarui expert in cadrul proiectului conform solicitarilor din fisa de date. 9. LIVRABILE RAPOARTE Consultantul va pune la dispozitia beneficiarului rapoarte in limba romana dupa cum urmeaza: - un raport initial ce va fi transmis in termen de 7 zile de la data semnarii contractului subsecvent in vederea analizarii si aprobarii ce va include : strategia de recrutare ; graficul de timp confirmat pentru implementarea proiectului incluzand momentele cheie, punctele critice si factorii de risc; - un raport pentru activitatile incluse la pct. 7 , pozitia I, insotit de toate documentele aferente, in termen de 15 zile de la data semnarii contractului; 18

- un raport pentru activitatile incluse la pct.7 , pozitia II, insotit de toate documentele aferente , in termen de 45 zile de la data semnarii contractului; - un raport pentru activitatile incluse la pct.7, pozitia III, insotit de toate documentele aferente , in termen de 55 zile de la data semnarii contractului; De asemenea, consultantul va prezenta rapoarte de progres bilunare in care va detalia stadiul de implementare a activitatilor contractului subsecvent. Acestea vor include , fara a se limita la acestea urmatoarele: - descrierea activitatilor efectuate pana la data raportarii; - informatii la zi cu privire la lista candidatilor - rapoarte de evaluare anexe la rapoartele de progres ce vor include : impresia generala asupra candidatilor, evaluarea competentelor si a experientei relevante, evaluarea personalitatii, pachetul salarial net prezentat si/sau asteptat, /disponibilitatea de angajare; - rapoarte de verificare anexe la rapoartele de progres ce vor contine minimum 4 referinte/recomandari relevante din partea unor persoane cu care candidatul a lucrat in ultimii 5 ani; - un raport final va fi transmis cu 15 zile inainte de termenul de finalizare a contractului subsecvent. Acesta va include fara a se limita la: - descrierea rezultatelor ; - prezentarea concluziilor si a recomandarilor privind incadrarea candidatilor in organizatie 10. TRANSMITEREA SI APROBAREA RAPOARTELOR Rapoartele de activitate mentionate la pct.9 vor fi elaborate in limba romana si vor fi transmise echipei de proiect a MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII, in format tiparit si in format electronic (pe CD sau e-mail). Primirea rapoartelor se va confirma prin adresa de catre persoana imputernicita din echipa de proiect. Observatiile la rapoarte se vor transmite consultantului in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii acestora . Rapoartele, odata acceptate de catre echipa proiectului, vor fi aprobate de conducerea MTI. 11. PRETUL ACORDULUI CADRU/CONTRACTELOR SUBSECVENTE Pretul acordului cadru/ contractelor subsecvente va fi detaliat pentru fiecare activitate in parte inclusa la pct.7, raportat la nr. ore pentru fiecare expert implicat . Oferta consultantului va prezenta detaliat modul in care vor fi realizate activitatile incluse la pct.7 , respectand structura caietului de sarcini si ordinea activitatilor mai sus mentionate. Propunerea financiara va acoperi toate costurile corespunzatoare serviciilor alocate pentru indeplinirea contractului de catre echipa consultantului Echipa proiectului din MTI, va supune aprobarii efectuarea platii serviciilor consultantului corespunzator rapoartelor prezentate si aprobate , asa incat plata sa se faca in termen de 30 zile de la inregistrarea facturilor la MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII . Efectuarea platilor se va realiza dupa cum urmeaza, neacordandu-se niciun fel de avans Prestatorului (ofertantului declarat castigator ) la data incheierii contractului de achizitie publica : - 10% raportul initial - 20% pentru raportul incluzand activitatile de la pct. 7 , pozitia I, insotit de toate documentele aferente; - 25 % pentru raportul incluzand activitatile de la pct.7 , pozitia II, insotit de toate documentele aferente; - 25% pentru raportul incluzand activitatile de la pct.7, pozitia III, insotit de toate documentele aferente ; - 20% la data semnarii contractului de mandat de directorul general selectat.

19

12. GARANTIA DE PLASARE A CANDIDATILOR Fiecare ofertant participant la procedura va oferi o garantie de plasare a candidatilor de minimum 12 luni de la data semnarii contractului de mandat cu acel candidat selectat pentru functia de director general. In perioada de garantie, orice inlocuire a candidatilor selectati atat pentru pozitiile de membri in consiliul de administratie cat si pentru functia de director general, din motive neimputabile societatii comerciale/ministerului , se va face pe costul integral al ofertantului desemnat castigator. 13. RISCURI Intarzieri in livrarea serviciilor de consultanta datorate schimbarilor de personal din cadrul echipei de proiect a consultantului; Lipsa de atractivitate din partea potentialilor candidati pentru pozitiile de membri in consiliile de administratie si pentru posturile de directori generali, pornind de la specificul activitatilor intreprinderilor publice aflate sub autoritatea MTI si de la criteriile de remunerare. Schimbari de ordin politic. 14. COMUNICAREA Orice comunicare se face in scris in limba romana la sediul autoritatii contractante catre MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII Directia Generala Investitii, Domeniu Public, Achizitii Publice si Privatizare . 15. CONFLICT DE INTERESE In executarea contractului subsecvent , pentru evitarea oricarui posibil conflict de interes, expertii desemnati de catre consultant in echipa de proiect vor semna o declaratie pe proprie raspundere privind conflictul de interese precum si o declaratie deexclusivitate si disponibilitate. 16. CONFIFDENTIALITATEA INFORMATIILOR Toate informatiile privind identitatea candidatilor trebuie sa fie tratate cu cel mai inalt grad de confidentialitate, iar accesul la aceste informatii trebuie sa fie limitat numai la acele persoane care sunt implicate in angajare si in procesul decizional.

20

SECIUNEA III FORMULARE FORMULARUL 1A OFERTANTUL ....................... (denumirea/adresa/telefon/fax) nregistrat la sediul autoritii contractante nr. .......... / ..........

SCRISOARE DE INAINTARE Ctre,

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII


Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, , sector 1, Bucureti

Ca urmare a invitaiei de participare aparut in SEAP, sub nr. ..... din ........../(ziua/luna/anul)/ ......, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului .................... (denumirea contractului de achiziie publica) noi ................... (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alturat urmtoarele: 1. Documentul ............./(tipul, seria/numarul, emitentul)/... privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei; 2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ....... copii: a) oferta; b) documentele care insotesc oferta. Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. Data completrii ..................... Cu stima, Operator economic, ............................ (semntura autorizat)

21

OPERATOR ECONOMIC __________________ (denumirea/numele) FORMULAR DE OFERT Ctre .................................................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet)

FORMULARUL 1B

1. Examinnd documentaia de participare, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului ...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus mentionat, s prestm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de .................................. (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei), la care se adaug TVA n valoare de .............................................. (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei) 2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s prestm serviciile menionate n caietul de sarcini, n graficul de timp solicitat de autoritatea contractant. 3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de ....................................... zile (durata n litere i cifre) respectiv pn la data de ....................... (ziua/luna/anul) i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire. 5. Precizm c: (se bifeaz opiunea corespunztoare) |_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat n mod clar alternativ/alt ofert. |_| nu depunem ofert alternativ. 6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. 7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice ofert primit. Data _____/_____/_____ ..............................................................................., (nume, prenume i semntur), n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

22

FORMULARUL 2 OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) DECLARAIE privind situaia personal a operatorului economic Subsemnatul, .............. reprezentant legal al ......................... (denumirea numele ofertantului) n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedura de achiziie public i sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin Legea nr. 337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare de bani. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Subsemnatul, ................................. reprezentant mputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizat de ............ (denumirea autoritii contractante), declar pe propria rspundere c: a) nu sunt n stare de faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul-sindic; b) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pana la data solicitat; c) n ultimii 2 ani, am ndeplinit integral obligaiile contractuale i nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. e) Nu prezint informaii false si c prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. neleg ca n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Data completrii Operator economic.. (semntur autorizat

23

Formularul 21 OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) DECLARATIE

Subsemnatul(a)..(denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator /subcontractant la procedura de ...(se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect.(denumirea serviciului i codul CPV), la data de ..(zi/lun/an), organizat de Ministerul Transporturilor i Infrastructurii, declar pe declar pe propria raspundere c: Nu am membrii n cadrul consiliului de administraie/organului de conducere sau de supervizare i/sau acionari ori asociai persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv sau care se afl n relaii comerciale, cu d.l Alexandru Nazare ministru Ministerului Transporturilor i Infrastructurii. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Ineleg c n cazul in care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Operator economic, (semnatur autorizat)

24

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND CAPACITATEA TEHNICA Subsemnatul (nume/prenume), reprezentant

FORMULARUL 3

legal

al

....................................................(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Totodata, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare. Autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Ministerului Transporturilor i Infrastructurii cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea desfasurata. Prezenta declaratie este valabila pana la data de .. (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) Data ............................... Operator economic, (semnatura autorizat)

25

Nr. Crt.

Obiectul contractului

Cod CPV

Denumire/numele beneficiarului/clientului adresa

Calitatea ofertantului *)

Valoarea contractului Lei fr TVA

Procent ndeplinit de ofertant %

Perioada de derulare **)

*) Se va preciza calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociere) contractant asociat, subcontractant. **)Se va preciza perioada de ncepere i de finalizare a contractului

Data ............................... Operator economic, (semnatura autorizat)

26

FORMULARUL 4 OPERATOR ECONOMIC ___________________ (denumirea/numele)

LISTA PERSONALULUI CHEIE

Subsemnatul_________________________,

reprezentant

legal

al

..............................................

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte personae juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Ministerului Transporturilor i Infrastructurii cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. Prezenta declaratie este valabila pana la data de (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei) Data, .. Operator economic, .. (semnatura autorizat si stampila)

27

Poziia - coordonator de Proiect/ Coordonator de proiect adjunct Experien profesional

Numele expertului (se va completa numele expertului) Se va completa poziia, numrul de ani de experien, denumirea proiectelor/contractelor

Poziia expert cheie 1analist economico-financiar Numele expertului (se va completa numele expertului) Experien profesional Se va completa poziia, numrul de ani de experien, denumirea proiectelor/contractelor Poziia expert cheie 2, expert jurist Numele expertului (se va completa numele expertului) Experien profesional Se va completa poziia, numrul de ani de experien, denumirea proiectelor/contractelor Poziia expert cheie 3, expert resurse umane completa numele expertului) Experien profesional Numele expertului (se va Se va completa poziia, numrul de ani de experien, denumirea proiectelor/contractelor

Poziia expert cheie 4, expert in monitorizare si evaluare indicatori de performanta si contracte de mandat Numele expertului (se va completa numele expertului) Experien profesional Se va completa poziia, numrul de ani de experien, denumirea proiectelor/contractelor

Data, ..

Operator economic, .. (semnatura autorizat si stampila)

Not: Fiecare expert cheie mai sus menionat va fi disponibil pe toat durata contractului

28

FORMULARUL 5 CURRICULUM VITAE Rolul propus n cadrul proiectului: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Nume: Prenume: Data naterii: Naionalitate: Stare civil: Educaie: Apartenena la organisme profesionale: Alte aptitudini (de ex: cunotine de operare pe calculator, etc.) Poziia ocupat n prezent: Ani de vechime n cadrul firmei/organizaiei: Calificri cheie: (relevante pentru contract) Experiena profesional: Locul Operatorul economic Pozitia Descrierea activitilor prestate din care sa reias ndeplinirea criteriilor de calificare

Instiuia Perioada de la (lun/an) pn (lun/an)*

cazul n care se suprapun perioadele de implementare a dou sau mai multe proiecte/contracte, atunci expertul are obligaia de a meniona numrul de luni/zile lucrtoare, pentru fiecare contract. * n cazul n care, n cadrul unei perioade de referin menionate expertul cheie particip la mai multe proiecte/contracte, acestea se vor prezenta detaliat i se va specifica perioada alocat fiecruia n formatul lun/an.

*n

Data completrii ..

(Semntura expertului cheie propus)

29

FORMULARUL 7 OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTRI DE SERVICII N ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul,

reprezentant

legal

al

...........................................................

(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ............................................ (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Operator economic, .................................. (semntur autorizat)

30

Nr. crt.

Obiect contract

Codul CPV

Denumirea/num Calitatea e beneficiar prestatorului *) /client Adresa

Pre total contract

Procent Perioad ndeplinit de derulare prestator contract **) (%)

1 2 ...

Operator economic, (semntur autorizat) *)Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a prestrii.

31

FORMULARUL 8 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) LIST CU SUBCONTRACTANII I SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant legal al ........................................ (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale. Nr crt Denumire /nume subcontractant Datele de recunoatere ale subcontractanilor Specializare Partea/prile din contract ce urmeaz a fi subcontractate

Operator economic (semntur autorizat)

32

FORMULARUL 9 BANCA (denumirea) SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Catre ___________________________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ____________,(denumirea contractului de achizitie publica) noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________, (denumirea bancii) (adresa bancii) ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de (denumirea autoritatii contractante) ________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba (in litere si in cifre) obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: a)ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia (denumirea/numele) b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ (denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c)oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________ a refuzat sa (denumirea/numele) semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. d) n msura n care Consiliul Naional de Soluionare a Contestatiilor respinge contestaia depus de ctre ofertantul ...................., autoritatea contractant va retine contestatorului suma de 4.645 lei, potrivit prevederilor art. 2781 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Aceast garanie este irevocabil. Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________. Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____ (semnatura autorizata)

33

FORMULARUL 10 BANCA ___________________ (denumirea) SCRISOARE DE GARANIE BANCAR DE BUN EXECUIE Ctre ___________________________________________ (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Cu privire la contractul de achiziie public ________________________________, (denumirea contractului) ncheiat ntre __________________ , n calitate de contractant, i __________________, n calitate de achizitor, ne obligm prin prezenta s pltim n favoarea achizitorului, pn la concurena sumei de _____________ reprezentnd ______% din valoarea contractului respectiv, orice sum cerut de acesta la prima sa cerere nsoit de o declaraie cu privire la nendeplinirea obligaiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute n contractul de achiziie public mai sus menionat. Plata se va face n termenul menionat n cerere, fr nici o alt formalitate suplimentar din partea achizitorului sau a contractantului. Prezenta garanie este valabil pn la data de ____________________ . n cazul n care parile contractante sunt de acord s prelungeasc perioada de valabilitate a garaniei sau s modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bncii, se va obine acordul nostru prealabil; n caz contrar prezenta scrisoare de garanie i pierde valabilitatea. Parafat de Banca _______________ n ziua ______ luna ________ anul _____ (semntura autorizat)

34

OFERTANTUL ............................................... (numele) INFORMATII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare .............../(numarul,

FORMULARUL 11

data

si

locul

de

inmatriculare/inregistrare) 6. Obiectul de activitate, pe domenii: .............../(in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ............... (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 8. Principala piata a afacerilor: 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: Nr.c rt 1 2 3 Medie anual Operator economic, ............................. (semnatura autorizata)
35

Anul

Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie ( lei)

Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalentul euro)

FORMULARUL 12 OFERTANTUL .................................................. (numele) EXPERIENTA SIMILARA*) 1. Denumirea si obiectul contractului: Numarul si data contractului: 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: Adresa beneficiarului/clientului: Tara: 3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: (se bifeaza optiunea corespunzatoare) [] contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) [] contractant asociat [] subcontractant 4. Valoarea contractului exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul a) initiala (la data semnarii contractului): b) finala (la data finalizarii contractului):

exprimata in echivalent euro

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: 6. Gama servicii care a fost prestata in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

Operator economic, (semnatura autorizata)

_______________ *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate prin prezentarea contractului respectiv.

36

Acord cadru de servicii nr.______________data_______________ Prile ____________________________________cu sediul ________________________________ telefon/fax ____________________ numr de nmatriculare _______________________________ cod unic de nregistrare __________________________________ cont trezorerie _________________________________deschis la ________________________________ reprezentat prin______________________________________(denumirea conductorului), funcia_________________________ pe de o parte, n calitate de promitent beneficiar, i ____________________________________cu sediul ________________________________ telefon/fax ____________________ numr de nmatriculare _______________________________ cod unic de nregistrare __________________________________ cont trezorerie _________________________________deschis la ________________________________ reprezentat prin______________________________________(denumirea conductorului), funcia_________________________, pe de alt parte, n calitate de promitent prestator i ____________________________________cu sediul ________________________________ telefon/fax ____________________ numr de nmatriculare _______________________________ cod unic de nregistrare __________________________________ cont trezorerie _________________________________deschis la ________________________________ reprezentat prin______________________________________(denumirea conductorului), funcia_________________________, pe de alt parte, n calitate de promitent prestator i ____________________________________cu sediul ________________________________ telefon/fax ____________________ numr de nmatriculare _______________________________ cod unic de nregistrare __________________________________ cont trezorerie _________________________________deschis la ________________________________ reprezentat prin______________________________________(denumirea conductorului), funcia_________________________, pe de alt parte, n calitate de promitent prestator 37

a intevenit prezentul acordcadru n condiiile n care prile promitente ramn neschimbate pe toat durata de derulare a acestuia. 1.Obiectul acordului cadru 1.1. Obiectul prezentului acord cadru il constituie - .. n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul acord cadru. 2. Obligaiile promitentului - prestator 2.1 Promitentul - prestator se oblig, ca n baza contractelor subsecvente ncheiate cu promitentul beneficiar , s presteze , n condiiile convenite n prezentul acord-cadru si in conformitate cu caietul de sarcini si propunerea profesionala/ tehnica. 2.2 Promitentul - prestator se oblig ca serviciile prestate s respecte calitatea prevzut n caietul de sarcini si in propunerea profesionala/tehnic, anexate la prezentul acord-cadru. 2.3 Promitentul - prestator se oblig s nu transfere total sau parial obligaiile asumate prin prezentul acord-cadru. 2.4. Promitentul - prestator se oblig sa ofere o garantie de plasare a candidatilor de minimum 12 luni de la data semnarii contractului de mandat cu acel candidat selectat pentru functia de director general. In perioada de garantie, orice inlocuire a candidatilor selectati atat pentru pozitiile de membri in consiliul de administratie cat si pentru functia de director general, din motive neimputabile societatii comerciale/ministerului , se va face pe costul integral al ofertantului desemnat castigator.

3. Obligaiile promitentului - beneficiar 3.1 Promitentul-beneficiar se oblig, ca n baza contractelor subsecvente atribuite promitentuluiprestator, s achiziioneze .............................................. - n condiiile convenite n prezentul acord-cadru. 3.2 Promitentul-beneficiar se oblig s nu iniieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nou procedur de atribuire, atunci cnd intenioneaz s achiziioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepia cazului n care promitentul-prestator declar c nu mai are capacitatea de a le presta. 4. Preul acordului - cadru 4.1. Preul acordului cadru este de 4.2. Preul anual/contract subsecvent al serviciilor este de lei. 5. Documentele acordului cadru 5.1. Documentele care fac parte integrant din prezentul acord cadru sunt: a) Anexa nr. 1 caietul de sarcini b) Anexa nr. 2 propunerea profesionala/ tehnic i propunerea financiar 6. Cantitatea previzionat 6.1 Cantitatea previzionat de servicii ce vor fi prestate n baza contractelor subsecvente este prevazuta in caietul de sarcini, sub forma de.. 7. Durata acordului- cadru 38

7.1 Durata prezentului acord-cadru este de 23 luni, incepnd de la data semnarii. . 8. Ajustarea tarifului 8.1 Tarifele prevzute n propunerea financiara un se ajusteaz 9. Legea aplicabil acordului cadru 9.1. Acordul cadru va fi interpretat conform legilor din Romnia. 10. Comunicri 10.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii. 10.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. Prile au neles s ncheie azi .............. prezentul acord-cadru, n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte, ambele avnd aceeai valoare juridic. Promitent-beneficiar MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII Promitent- prestator

39

CLAUZE GENERALE PENTRU CONTRACTUL DE PRESTRI SERVICII

Articol 1 Prile ____________________________________cu sediul ________________________________ telefon/fax ____________________ numr de nmatriculare _______________________________ cod unic de nregistrare __________________________________ cont trezorerie _________________________________deschis la ________________________________ reprezentat prin______________________________________(denumirea conductorului), funcia_________________________ pe de o parte, i ____________________________________cu sediul ________________________________ telefon/fax ____________________ numr de nmatriculare _______________________________ cod unic de nregistrare __________________________________ cont trezorerie _________________________________deschis la ________________________________ reprezentat prin______________________________________(denumirea conductorului), funcia_________________________, pe de alt parte. denumite n continuare fiecare n parte Partea i n mod colectiv Prile au convenit ncheierea prezentului contract de prestri servicii, n urmtoarele condiii:

Articol 2 Termeni i definiii 2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi definii i interpretai astfel: contract - prezentul contract i toate anexele sale; preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract, pentru serviciile efectiv acceptate ca fiind corespunztoare de ctre Achizitor; servicii totalitatea activitilor pe care prestatorul trebuie s le realizeze i care fac obiectul prezentului contract; fora major - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i inevitabil, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, 40

revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; zi - zi calendaristic; an - 365 de zile; dispoziie - orice instruciune emis de achizitor sau Managerul de Proiect ctre prestator privind prestarea serviciilor; act adiional - document prin care se pot modifica termenii i condiiile contractului de prestri servicii. buget detaliat - planul care defalc preul contractului evideniind ratele de onorarii conflict de interese - nseamn orice eveniment influennd capacitatea prestatorului de a exprima o opinie profesional obiectiv i imparial, sau care l mpiedic pe acesta, n orice moment, s acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv n legtur cu posibile contracte n viitor sau n conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricii sunt de asemenea aplicabile oricror sub-contractani, salariai i experi acionnd sub autoritatea i controlul prestatorului. - garania care se constituie de ctre prestator n scopul asigurrii de ndeplinirea cantitativ, calitativ i n perioada convenit a contractului.
garania de bun execuie

despgubire general suma neprevzut expres n prezentul contract, care este acordat de ctre instana de judecat sau este convenit de ctre pri ca i despgubire pltibil prii prejudiciate ca urmare a neexecutrii sau executrii necorespunztoare a obligaiilor prevzute n prezentul contract de ctre cealalt parte; penalitate contractual despgubirea stabilit n contractul de servicii ca fiind pltibil de ctre una din prile contractante ctre cealalt parte, n caz de nendeplinire sau ndeplinire necorespunztoare a obligaiilor din contract; proiectul ansamblul de activiti n legtur cu care sunt prestate serviciile n baza prezentului contract; managerul de proiect - persoana fizic sau juridic nominalizat de ctre MTI, responsabil cu monitorizarea implementrii contractului n numele i pe seama beneficiarului;

Articol 3 Interpretare 3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit. 3.3.- Cuvintele referitoare la persoane sau pri vor include societile i companiile, precum i orice organizaie avnd personalitate juridic. 3.4.- Clauzele i expresiile vor fi interpretate prin raportare la ntregul contract . 41

Articol 4 Obiectul contractului 4.1. Prestatorul se oblig s presteze ___________________________(denumirea serviciilor), n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract. 4.2. Beneficiarul se oblig s pltesc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate. Articol 5 Preul contractului Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil prestatorului de ctre beneficiar, conform graficului de plti, este de ________________ lei, (euro/alt valut), la care se adaug ___________lei (euro/alt valut), reprezentnd TVA. Articol 6 Durata contractului 6.1. Durata prezentului contract este de_______luni, ncepnd de la data de__________ Articol 7 Executarea contractului 7.1. Data nceperii prestrii serviciilor va fi data semnrii contractului de ctre ultima parte. 7.2.Garania de bun execuie a contractului n cuantum de___% din preul contractului, respectiv_________lei (dup caz, euro sau alt valut) va fi prezentat la data semnrii contractului.

Articol 8 Documentele contractului

8.1. Prestatorul va ndeplini serviciile n condiiile stabilite prin prezentul contract, care include n ordinea enumerrii, urmtoarele anexe:
a) Caietul de sarcini - anexa nr___ b)Propunerea profesionala/ i propunerea financiar anexa nr___ c) Bugetul detaliat anexa____ d) Grafic de ndeplinire a contractului anexa____ e) Graficul de pli - anexa nr___ f) Alte documente pe care prile le neleg ca fiind ale contractului 8.2. Orice contradicie ivit ntre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilit la art.8.1. Articol 9. 42

Obligaiile Prestatorului 9.1. Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i/sau performanele prezentate n caietul de sarcini i propunerea profesionala, anex la prezentul contract. 9.2. Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu graficul de ndeplinire a contractului convenit. 9.3 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa profesionala. (2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele umane, materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur provizorie, fie definitiv, cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevazut n prezentul contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract. 9.4 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor n conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului. 9.5. Prestatorul va considera toate documentele i informaiile care i sunt puse la dispoziie referitoare la prezentul contract drept private i confideniale dup caz, nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract fr acordul scris, prealabil, al beneficiarului. Dac exist divergene cu privire la necesitatea publicrii sau divulgrii n scopul executrii prezentului contract, decizia final va aparine beneficiarului. 9.6 Prestatorul se va abine de la orice declaraie public privind derularea contractului fr aprobarea prealabil a achizitorului i de la a se angaja n orice alt activitate care intr n conflict cu obligaiile sale fa de beneficiar conform prezentului contract. 9.7. Prestatorul se oblig s respecte reglementrile referitoare la condiiile de munc i protecia muncii i dup caz, standardele internaionale agreate cu privire la fora de munc, conveniile cu privire la libertatea de asociere i negocierile colective, eliminarea muncii forate i obligatorii, eliminarea discriminrii n privina angajrii i ocuprii forei de munc i abolirea muncii copiilor. 9.8. Prestatorul va prezenta rapoartele conform celor specificate n Caietul de Sarcini. 9.9.Prestatorul va respecta i se va supune tuturor legilor i reglementrilor n vigoare in Romania i se va asigura c si personalul su, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaii acestuia i salariaii din teritoriu vor respecta i se vor supune de asemenea acelorai legi i reglementri. Prestatorul va despgubi beneficiarul n cazul oricror pretenii i aciuni n justiie rezultate din orice nclcari ale prevederilor n vigoare de ctre Prestator, personalul su, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaii acestuia, precum i salariaii din teritoriu. 9.10. Dac Prestatorul este o asociere alctuit din dou sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi inute solidar de ndeplinirea obligaiilor din Contractului. Persoana desemnat de asociere s acioneze n numele sau n cadrul Contractului va avea autoritatea de a reprezenta i angaja contractual asocierea. 9.11. Orice modificare a componenei asocierii, fr acordul prealabil scris al beneficiarului va fi considerat o nclcare a prezentului Contract. 9.12. Prestatorul va aciona ntotdeauna loial i imparial i ca un consilier de ncredere pentru beneficiar conform regulilor i/sau codului de conduit al profesiei sale, precum i cu discreia necesar. Se va abine s fac afirmaii publice n legtur cu serviciile prestate fr 43

s aib aprobarea prealabil a beneficiarului, precum i s participe n orice activiti care sunt n conflict cu obligaiile sale contractuale n raport cu acesta. 9.13. Prestatorul i personalul su vor respecta secretul profesional, pe perioada executrii Contractului, inclusiv pe perioada oricrei prelungiri a acestuia, precum i dup ncetarea Contractului. n acest sens, cu excepia cazului n care se obine acordul scris prealabil al beneficiarului, Prestatorul i personalul su, salariat ori contractat de acesta, incluznd conducerea i salariaii din teritoriu, nu vor comunica niciodat oricrei alte persoane sau entiti, nicio informaie confidenial divulgat lor sau despre care au luat cunotin i nu vor face public nicio informaie referitoare la recomandrile primite n cursul sau ca rezultat al derulrii Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract. Totodat, Prestatorul i personalul su nu vor utiliza n dauna beneficiarului informaiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetrilor desfurate n cursul sau n scopul executrii Contractului. Articol 10. Obligaiile beneficiarului 10.1. Beneficiarul se oblig s recepioneze serviciile prestate n termenul stabilit, potrivit prezentului Contract de servicii. 10.2. Beneficiarul se oblig s pltesc preul ctre prestator n condiiile prevzute in prezentul contract. 10.3. Beneficiarul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care acesta le-a cerut n propunerea tehnic i pe pe care le consider necesare ndeplinirii contractului. 10.4. Beneficiarul va pune la dispoziia Prestatorului cu promptitudine orice informaii i/sau documente pe care le deine i care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la sfritul perioadei de execuie a contractului. Articol 11. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor 11.1. n cazul n care din vina sa exclusiv prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului ca penaliti, o sum echivalent cu.1% din preul contractului ramas neefectuat pentru fiecare zi de ntrziere pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor. 11.2. n cazul n care beneficiarul nu onoreaz facturile n termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu 1% din plata neefectuat pentru fiecare zi de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor. 11.3. Penalitatile datorate curg de drept din data scadenei obligaiilor asumate conform prezentului contract. 11.4. - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiilor asumate, care depeste valoarea penalitilor ce pot fi percepute n condiiile art.11.1 i 11.2, n completare, prile datoreaz daune interese n condiiile dreptului comun. GARANII 12.1. Garania de bun execuie a contractului

44

1 Prestatorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum de____lei( sau alt moned) pentru perioada_______________ emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de asigurri)i s o depun la data semnrii prezentului contract. 2 - Beneficiarul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit ordinul de ncepere a contractului numai dup ce prestatorul a facut dovada constituirii garaniei de bun execuie. 3 - Beneficiarul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita prejudiciului creat, dac prestatorul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru prestatorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate. 4 - Beneficiarul se oblig s restituie garania de bun execuie n cel mult 14 zile de la data ndeplinirii de ctre prestator a obligaiilor asumate prin prezentul contract, dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei. Articol 13. Recepie i verificri 13.1 - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea profesionala tehnic i din caietul de sarcini. 13.2 - Verificrile vor fi efectuate numai cu notificarea prealabil a prestatorului cu privire la ziua i ora stabilit pentru verificare. 13.3.- Beneficiarul are obligaia de a notifica, n scris, prestatorului identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru acest scop. 13.4.-Dac prestatorul nu se prezint la data i locul stabilit, achizitorul poate ncepe efectuarea verificrilor care se vor considera a fi efectuate n prezena prestatorului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte. 13.5. - Operaiunile recepiei implic: - identificarea serviciilor prestate; -constatarea eventualelor neconcordane a prestaiilor fa de propunerea profesionala; -constatarea eventualelor deficiene; 13.6. - Procesul- verbal de recepie a serviciilor prestate va fi semnat de ctre beneficiar, sub rezerva remedierii tuturor deficienelor/neconcordanelor constatate.

Articol 14 Cesiunea 14.1 - Prestatorul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate prin contract. 14.2. - Prestatorul poate cesiona dreptul su de a ncasa contraprestaia serviciilor prestate, n condiiile prevzute de dispoziiile Codului Civil. 14.3. Solicitrile de plat ctre teri pot fi onorate numai dup operarea unei cesiuni n condiiile art.14.2. Articol 15 Fora major 45

15.1. Fora major este constatat de o autoritate competent. 15.2. Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz. 15.3 ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar far a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. 15.4. Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor. 15.5 Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioada mai mare de luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese. Articol 16 Soluionarea litigiilor 16.1. Beneficiarul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea prezentului contract. 16.2Dac, dup___ zile de la nceperea acestor tratative, beneficiarul i prestatorul nu reuesc sa rezolve n mod amiabil o divergen contractual survenit, fiecare parte poate solicita ca disputa s fie soluionat de ctre instanele judectoreti competente din Romnia. Articol 17 Limba care guverneaz contractul - Limba care guverneaz contractul este limba romn. Articol 18 Comunicri 18.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii. 18.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii. Articol 19 Legea aplicabil contractului 18.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Prile au nteles s ncheie azi .............. prezentul contract n ..... exemplare originale, cte unul pentru fiecare parte.

46

BENEFICIAR ,

PRESTATOR,

47