Sunteți pe pagina 1din 26
TEMA 4 FUNCłIILE MANAGEMENTULUI
TEMA 4
FUNCłIILE
MANAGEMENTULUI
Obiective Definirea conceptului de funcŃie a managementului; EvidenŃierea evoluŃiei funcŃiilor managementului;

Obiective

Obiective Definirea conceptului de funcŃie a managementului; EvidenŃierea evoluŃiei funcŃiilor managementului;
Obiective Definirea conceptului de funcŃie a managementului; EvidenŃierea evoluŃiei funcŃiilor managementului;

Definirea conceptului de funcŃie a managementului; EvidenŃierea evoluŃiei funcŃiilor managementului; Definirea funcŃiei de previziune şi evidenŃierea conŃinutului activităŃii acesteia; Sublinirea conŃinutului şi a importanŃei funcŃiei de organizare; Precizarea conŃinutului funcŃiei de coordonare; Definirea funcŃiei de antrenare şi evidenŃeirea mijloacelor de punere în practică a acesteia; Sublinirea semnificaŃiei funcŃiei de control – evaluare şi evidenŃierea importanŃei acesteia pentru succesul activităŃii de management; Scoaterea în evidenŃă a interdependenŃei dintre funcŃiile managementului precizate.

activităŃii de management; Scoaterea în evidenŃă a interdependenŃei dintre funcŃiile managementului precizate.
activităŃii de management; Scoaterea în evidenŃă a interdependenŃei dintre funcŃiile managementului precizate.
activităŃii de management; Scoaterea în evidenŃă a interdependenŃei dintre funcŃiile managementului precizate.
activităŃii de management; Scoaterea în evidenŃă a interdependenŃei dintre funcŃiile managementului precizate.
activităŃii de management; Scoaterea în evidenŃă a interdependenŃei dintre funcŃiile managementului precizate.
activităŃii de management; Scoaterea în evidenŃă a interdependenŃei dintre funcŃiile managementului precizate.
activităŃii de management; Scoaterea în evidenŃă a interdependenŃei dintre funcŃiile managementului precizate.
ConŃinut 4.1 Definire 4.2 EvoluŃia funcŃiilor managementului 4.3. FuncŃia de previziune 4.3.1 Prognozele

ConŃinut

ConŃinut 4.1 Definire 4.2 EvoluŃia funcŃiilor managementului 4.3. FuncŃia de previziune 4.3.1 Prognozele
ConŃinut 4.1 Definire 4.2 EvoluŃia funcŃiilor managementului 4.3. FuncŃia de previziune 4.3.1 Prognozele

4.1 Definire

4.2 EvoluŃia funcŃiilor managementului

4.3. FuncŃia de previziune

4.3.1 Prognozele 4.3.2 Planurile 4.3.3 Programele

4.4 FuncŃia de organizare

4.5 FuncŃia de coordonare

4.6 FuncŃia de antrenare

4.6.1 Comanda 4.6.2 Motivarea

4.7 FuncŃia de control – evaluare

4.8 InterdependenŃa şi dinamica funcŃiilor în procesul de management

4.9 Concepte cheie

4.10 Teste de verificare

4.11 Bibliografie

4.1 Definire FuncŃiile managementului sunt acele activităŃi strict specializate, relativ omogene, complementare sau

4.1 Definire

4.1 Definire FuncŃiile managementului sunt acele activităŃi strict specializate, relativ omogene, complementare sau
4.1 Definire FuncŃiile managementului sunt acele activităŃi strict specializate, relativ omogene, complementare sau

FuncŃiile managementului sunt acele activităŃi strict specializate, relativ omogene, complementare sau convergente prin care se realizează în fapt ansamblul procesului de conducere.

4.2 EvoluŃia funcŃiilor managementului EsenŃa managementului firmei se poate defini şi îndeplini prin exercitarea

4.2 EvoluŃia funcŃiilor managementului

4.2 EvoluŃia funcŃiilor managementului EsenŃa managementului firmei se poate defini şi îndeplini prin exercitarea
4.2 EvoluŃia funcŃiilor managementului EsenŃa managementului firmei se poate defini şi îndeplini prin exercitarea

EsenŃa managementului firmei se poate defini şi îndeplini prin exercitarea următoarelor funcŃii de către sistemul de conducere:

de previziune de organizare de coordonare de antrenare de control – evaluare – reglare

4.3. FuncŃia de previziune FuncŃia de previziune constă în ansamblul proceselor de muncă pe baza

4.3. FuncŃia de previziune

4.3. FuncŃia de previziune FuncŃia de previziune constă în ansamblul proceselor de muncă pe baza cărora
4.3. FuncŃia de previziune FuncŃia de previziune constă în ansamblul proceselor de muncă pe baza cărora

FuncŃia de previziune constă în ansamblul proceselor de muncă pe baza cărora se stabilesc principalele obiective de atins ale firmei, acŃiunile ce urmează a fi întreprinse, resursele tehnice, materiale, financiare şi umane necesare realizării lor Previziunea răspunde la întrebările: ce trebuie şi ce se poate realiza, cu ce resurse Exercitarea acestei funcŃii cuprinde efectuarea a trei importante activităŃi microeconomice:

Prognozarea Planificarea Programarea

4.3.1 Prognozele Prognoza este rezultatul unei cercetări complexe prin intermediul căreia se estimează stările

4.3.1 Prognozele

4.3.1 Prognozele Prognoza este rezultatul unei cercetări complexe prin intermediul căreia se estimează stările
4.3.1 Prognozele Prognoza este rezultatul unei cercetări complexe prin intermediul căreia se estimează stările

Prognoza este rezultatul unei cercetări complexe prin intermediul căreia se estimează stările probabile ale domeniului studiat, corespunzător ipotezelor luate în considerare şi restricŃiile care grevează atingerea acestor stări După domeniul pe care îl abordează, prognozele se împart în:

Prognoze sociale Prognoze economice Prognoze tehnologice

Parametrii care definesc prognozele sunt:

Orizontul de timp Gradul de detaliere Natura deciziei Costul Precizia

4.3.2 Planurile Prin intermediul planurilor se stabilesc obiectivele organizaŃiei şi cele mai adecvate strategii pentru

4.3.2 Planurile

4.3.2 Planurile Prin intermediul planurilor se stabilesc obiectivele organizaŃiei şi cele mai adecvate strategii pentru
4.3.2 Planurile Prin intermediul planurilor se stabilesc obiectivele organizaŃiei şi cele mai adecvate strategii pentru

Prin intermediul planurilor se stabilesc obiectivele organizaŃiei şi cele mai adecvate strategii pentru atingerea lor În procesul de management se utilizează cu precădere trei tipuri de planuri :

Planuri strategice Planuri tactice Planuri operative

4.3.3 Programele Un program este un plan cuprinzător ce coordonează un set de activităŃi necesare

4.3.3 Programele

4.3.3 Programele Un program este un plan cuprinzător ce coordonează un set de activităŃi necesare realizării
4.3.3 Programele Un program este un plan cuprinzător ce coordonează un set de activităŃi necesare realizării

Un program este un plan cuprinzător ce coordonează un set de activităŃi necesare realizării unui anumit obiectiv Caracteristicile programelor:

grad ridicat de certitudine comparativ cu planul elementele cuprinse în program sunt obligatorii prezintă în mod detaliat lucrările ce urmează a se executa au un orizont redus de timp

4.4 FuncŃia de organizare FuncŃia de organizare a managementului desemnează ansamblul activităŃilor prin intermediul

4.4 FuncŃia de organizare

4.4 FuncŃia de organizare FuncŃia de organizare a managementului desemnează ansamblul activităŃilor prin intermediul
4.4 FuncŃia de organizare FuncŃia de organizare a managementului desemnează ansamblul activităŃilor prin intermediul

FuncŃia de organizare a managementului desemnează ansamblul activităŃilor prin intermediul cărora se stabilesc şi se delimitează procesele de muncă fizică şi intelectuală şi componentele acestora, precum şi gruparea lor pe posturi, formaŃiuni de muncă, compartimente şi atribuirea lor personalului, corespunzător anumitor criterii manageriale, economice, tehnice şi sociale, în vederea realizării în cât mai bune condiŃii a obiectivelor previzionate Răspunde la întrebarea: „Cine şi cum contribuie la realizarea obiectivelor firmei?” Activitatea de organizare are dublu caracter:

ca funcŃie a managementului; ca domeniu de activitate de sine stătător

4.4 FuncŃia de organizare- funcŃie a managementului Presupune următoarele acŃiuni: elaborarea şi îmbunătăŃirea

4.4 FuncŃia de organizare- funcŃie a managementului

4.4 FuncŃia de organizare- funcŃie a managementului Presupune următoarele acŃiuni: elaborarea şi îmbunătăŃirea
4.4 FuncŃia de organizare- funcŃie a managementului Presupune următoarele acŃiuni: elaborarea şi îmbunătăŃirea

Presupune următoarele acŃiuni:

elaborarea şi îmbunătăŃirea permanentă a structurii organizatorice a firmei asigurarea unui sistem informaŃional corespunzător stabilirea de atribuŃii şi responsabilităŃi ce revin fiecărui manager din cadrul firmei şi includerea acestora în regulamente de organizare şi funcŃionare definirea unor legături eficiente între compartimente stabilirea unui sistem de relaŃii cu exteriorul asigurarea unui grad optim de delegare a competenŃelor, de rezolvare a sarcinilor

4.4 FuncŃia de organizare- domeniu de sine statator Prezintă două dimensiuni : organizarea de ansamblu

4.4 FuncŃia de organizare- domeniu de sine statator

4.4 FuncŃia de organizare- domeniu de sine statator Prezintă două dimensiuni : organizarea de ansamblu a
4.4 FuncŃia de organizare- domeniu de sine statator Prezintă două dimensiuni : organizarea de ansamblu a

Prezintă două dimensiuni:

organizarea de ansamblu a firmei, concretizată în elaborarea de structuri şi metode de acŃiune, adaptarea şi exploatarea efectivă a acestora în vederea funcŃionării sistemului de management organizarea componetelor procesuale şi structurare ale firmei

4.5 FuncŃia de coordonare FuncŃia de coordonare constă în ansamblul proceselor de muncă prin care

4.5 FuncŃia de coordonare

4.5 FuncŃia de coordonare FuncŃia de coordonare constă în ansamblul proceselor de muncă prin care se
4.5 FuncŃia de coordonare FuncŃia de coordonare constă în ansamblul proceselor de muncă prin care se

FuncŃia de coordonare constă în ansamblul proceselor de muncă prin

care se armonizează procesele şi acŃiunile personalului firmei şi ale subsistemelor sale, în cazul previziunilor şi al sistemului organizatoric stabilit CerinŃele realizării eficiente a aceste funcŃii sunt următoarele:

existenŃa unei comunicări adecvate eşalonarea raŃională a competenŃelor decizionale pe diferite niveluri ierarhice promovarea delegării autorităŃii şi responsabilităŃii o atentă şi judicioasă selectare şi pregătire a personalului

Principalele trăsături ale coordonării sunt:

depinde într-o măsură importantă de latura umană a potenŃialului managerial, cu efecte dificil de evaluat coordonarea este determinată de condiŃiile mediului, aflat în continuă schimbare

Punerea în aplicare a coordonării presupune :

determinarea riguroasă a atribuŃiilor, competenŃelor şi răspunderii fiecărui salariat; stabilirea sistemului de comunicaŃii adecvat precizarea standardelor de performanŃă ale persoanlului precizarea modului de compensare a perturbaŃiilor

4.5 FuncŃia de coordonare- continuare La înfăptuirea coordonării contribuie desfăşurarea următoarelor activităŃi

4.5 FuncŃia de coordonare- continuare

4.5 FuncŃia de coordonare- continuare La înfăptuirea coordonării contribuie desfăşurarea următoarelor activităŃi
4.5 FuncŃia de coordonare- continuare La înfăptuirea coordonării contribuie desfăşurarea următoarelor activităŃi

La înfăptuirea coordonării contribuie desfăşurarea următoarelor activităŃi specifice:

Armonizarea ProporŃionalitatea Echilibrarea CorelaŃia Colaborarea Cooperarea Coeziunea

4.6 FuncŃia de antrenare FuncŃia de antrenare reuneşte ansamblul proceselor de muncă prin care se

4.6 FuncŃia de antrenare

4.6 FuncŃia de antrenare FuncŃia de antrenare reuneşte ansamblul proceselor de muncă prin care se determină
4.6 FuncŃia de antrenare FuncŃia de antrenare reuneşte ansamblul proceselor de muncă prin care se determină

FuncŃia de antrenare reuneşte ansamblul proceselor de muncă prin care se determină personalul firmei să contribuie activ la stabilirea şi realizarea obiectivelor planificate, luând în considerare factorii care-i motivează În cadrul funcŃiei de antrenare se disting:

comanda motivarea

4.6.1 Comanda Comanda înseamnă a indica, a cere colaboratorilor ca o anumită acŃiune să fie

4.6.1 Comanda

4.6.1 Comanda Comanda înseamnă a indica, a cere colaboratorilor ca o anumită acŃiune să fie executată
4.6.1 Comanda Comanda înseamnă a indica, a cere colaboratorilor ca o anumită acŃiune să fie executată

Comanda înseamnă a indica, a cere colaboratorilor ca o anumită acŃiune să fie executată Principalele trăsături ale comenzii sunt:

Răspunde la întrebările: „ce trebuie făcut?”, „cum trebuie făcut?” şi „când trebuie făcut?” Se exercită de manageri şi cu ajutorul principalilor lor colaboratori Se caracterizează prin spiritul de echipă Nu are tehnici speciale Prin comandă prevederea devine realitate, structura organizatorică un mecanism care funcŃionează, iar funcŃia de control o acŃiune cu un scop bine definit Un rol deosebit în realizarea procesului de comandă îl are stilul de muncă al managerilor

4.6.1 Comanda- continuare Realizarea antrenării prin intermediul comenzii presupune: formularea unor dispoziŃii simple

4.6.1 Comanda- continuare

4.6.1 Comanda- continuare Realizarea antrenării prin intermediul comenzii presupune: formularea unor dispoziŃii simple
4.6.1 Comanda- continuare Realizarea antrenării prin intermediul comenzii presupune: formularea unor dispoziŃii simple

Realizarea antrenării prin intermediul comenzii presupune:

formularea unor dispoziŃii simple şi directe care să se caracterizeze prin finalitate ordinele să nu depăşească competenŃa subordonaŃilor sau capacitatea lor de execuŃie instituirea unei discipline reale de muncă îmbinarea corectă a situaŃiei de stimulare materială şi morală cu cel al răspunderii în îndeplinirea sarcinilor

4.7 FuncŃia de control – evaluare FuncŃia de control – evaluare poate fi definită ca

4.7 FuncŃia de control – evaluare

4.7 FuncŃia de control – evaluare FuncŃia de control – evaluare poate fi definită ca ansamblul
4.7 FuncŃia de control – evaluare FuncŃia de control – evaluare poate fi definită ca ansamblul

FuncŃia de control – evaluare poate fi definită ca ansamblul proceselor prin care performanŃele firmei, a subsistemelor şi componentelor acesteia sunt măsurate şi comparate cu obiectivele şi standardele stabilite iniŃial, în vederea eliminării deficienŃelor constatate şi integrării abaterilor pozitive Răspunde la întrebarea: „cu ce rezultate s-a finalizat munca depusă?”

În calitate de funcŃie a managementului, controlul şi evaluarea cuprind patru faze:

măsurarea rezultatelor compararea realizărilor cu obiectivele şi standardele stabilite iniŃial, evidenŃiind abaterile produse determinarea cauzelor care au produs abaterile constatate efectuarea corecturilor necesare

4.7 FuncŃia de control – evaluare- continuare Îndeplinirea în condiŃii optime a funcŃiei control-evaluare

4.7 FuncŃia de control – evaluare- continuare

Îndeplinirea în condiŃii optime a funcŃiei control-evaluare presupune:

existenŃa în cadrul firmei a unui sistem informaŃional constituirea unui sistem de control efectuarea controlului în mod continuu întărirea autocontrolului privind modul în care fiecare executant işi desfăşoară activitatea EficienŃa controlului depinde de asigurarea condiŃiilor tehnico- organizatorice şi de respectarea următoarelor etape:

precizarea standardelor de performanŃă, a normelor şi altor obiective cerute etc. măsurarea rezultatelor din activitatea fiecărei unităŃi controlate; determinarea abaterilor de la normele de referinŃă stabilite; interpretarea abaterilor respective, a efectelor directe şi indirecte ale acestora, precum şi explicarea cauzelor, a factorilor care au favorizat aceste abateri; formularea de aprecieri şi stabilirea măsurilor de reglare a activităŃilor controlate; adaptarea măsurilor corective ce urmează a fi implementate pentru a elimina disfuncŃionalităŃile apărute sau pentru a evita apariŃia altor abateri

4.8 InterdependenŃa şi dinamica funcŃiilor în procesul de management InterdependenŃele dintre funcŃiile
4.8 InterdependenŃa şi dinamica funcŃiilor în procesul de management InterdependenŃele dintre funcŃiile
4.8 InterdependenŃa şi dinamica funcŃiilor în procesul de management InterdependenŃele dintre funcŃiile

4.8 InterdependenŃa şi dinamica funcŃiilor în procesul de management

şi dinamica funcŃiilor în procesul de management InterdependenŃele dintre funcŃiile managementului
şi dinamica funcŃiilor în procesul de management InterdependenŃele dintre funcŃiile managementului

InterdependenŃele dintre funcŃiile managementului

Previziune Control evaluare Organizare Antrenare Coordonare
Previziune
Control evaluare
Organizare
Antrenare
Coordonare
4.8 InterdependenŃa şi dinamica funcŃiilor în procesul de management- continuare VariaŃia amplorii procesului de

4.8 InterdependenŃa şi dinamica funcŃiilor în procesul de management- continuare

dinamica funcŃiilor în procesul de management- continuare VariaŃia amplorii procesului de management în funcŃie de
dinamica funcŃiilor în procesul de management- continuare VariaŃia amplorii procesului de management în funcŃie de

VariaŃia amplorii procesului de management în funcŃie de nivelul ierarhic

Managementul de vârf (strategic)

Managementul de mijloc (funcŃional)

Managementul de bază (operaŃional)

MANAGEMENT EXECUłIE
MANAGEMENT
EXECUłIE
4.8 InterdependenŃa şi dinamica funcŃiilor în procesul de management- continuare VariaŃia funcŃiilor managementului

4.8 InterdependenŃa şi dinamica funcŃiilor în procesul de management- continuare

dinamica funcŃiilor în procesul de management- continuare VariaŃia funcŃiilor managementului în faza previzională
dinamica funcŃiilor în procesul de management- continuare VariaŃia funcŃiilor managementului în faza previzională

VariaŃia funcŃiilor managementului în faza

previzională

Intensitatea funcŃiilor PREVIZIUNE Organizare Coordonare Antrenare Control - evaluare Management strategic Decizii
Intensitatea funcŃiilor
PREVIZIUNE
Organizare
Coordonare
Antrenare
Control - evaluare
Management strategic
Decizii strategice
4.8 InterdependenŃa şi dinamica funcŃiilor în procesul de management- continuare VariaŃia funcŃiilor managementului

4.8 InterdependenŃa şi dinamica funcŃiilor în procesul de management- continuare

dinamica funcŃiilor în procesul de management- continuare VariaŃia funcŃiilor managementului în faza operaŃională
dinamica funcŃiilor în procesul de management- continuare VariaŃia funcŃiilor managementului în faza operaŃională

VariaŃia funcŃiilor managementului în faza operaŃională

Intensitatea Intensitatea funcŃiilor funcŃiilor
Intensitatea Intensitatea funcŃiilor funcŃiilor
Previziune Previziune ORGANIZARE ORGANIZARE COORDONARE COORDONARE Decizii tactice ANTRENARE ANTRENARE
Previziune Previziune
ORGANIZARE ORGANIZARE
COORDONARE COORDONARE
Decizii tactice
ANTRENARE ANTRENARE
Control-Evaluare Control-Evaluare
Decizii curente
Management funcŃional-
operaŃional
4.8 InterdependenŃa şi dinamica funcŃiilor în procesul de management- continuare VariaŃia funcŃiilor managementului

4.8 InterdependenŃa şi dinamica funcŃiilor în procesul de management- continuare

dinamica funcŃiilor în procesul de management- continuare VariaŃia funcŃiilor managementului în faza finală
dinamica funcŃiilor în procesul de management- continuare VariaŃia funcŃiilor managementului în faza finală

VariaŃia funcŃiilor managementului în faza finală

IntensitateaIntensitateafuncŃiilorfuncŃiilor Previziune Previziune Organizare Organizare MANAGEMENT POSTOPERAłIONAL
IntensitateaIntensitateafuncŃiilorfuncŃiilor
Previziune Previziune
Organizare Organizare
MANAGEMENT
POSTOPERAłIONAL
Coordonare Coordonare
Antrenare Antrenare
DECIZII CURENTE
CONTROL - EVALUARE
CONTROL -
EVALUARE
4.9 Concepte cheie funcŃie managerială funcŃie de previziune funcŃie de organizare funcŃie de coordonare

4.9 Concepte cheie

4.9 Concepte cheie funcŃie managerială funcŃie de previziune funcŃie de organizare funcŃie de coordonare
4.9 Concepte cheie funcŃie managerială funcŃie de previziune funcŃie de organizare funcŃie de coordonare

funcŃie managerială funcŃie de previziune funcŃie de organizare funcŃie de coordonare funcŃie de antrenare funcŃie de control – evaluare

4.10 Teste de verificare Care sunt funcŃiile managementului? Care sunt elementele comune funcŃiilor managementului?

4.10 Teste de verificare

4.10 Teste de verificare Care sunt funcŃiile managementului? Care sunt elementele comune funcŃiilor managementului?
4.10 Teste de verificare Care sunt funcŃiile managementului? Care sunt elementele comune funcŃiilor managementului?

Care sunt funcŃiile managementului?

Care sunt elementele comune funcŃiilor managementului?

Ce este previziunea şi în ce se reflectă rezultatele sale?

În ce constă funcŃia de organizare şi care sunt componentele

sale? Care sunt factorii care determină dinamismul şi amploarea

funcŃiei de organizare? În ce constă coordonarea, ca funcŃie a managementului?

În ce constă funcŃia de antrenare? De ce motivarea

reprezintă fundamentul antrenării? DefiniŃi funcŃia de evaluare – control şi arătaŃi care sunt

fazele din care se compune? PrecizaŃi în ce constă interdependenŃa şi dinamica funcŃiilor managementului