Sunteți pe pagina 1din 1

j;r: \ Cornedia,,O scrisoare pierdut&" del.L.,Caragiale l. Tema gi viziunea despre lume

Context

Reprezentati pe scend in 1884, comedia ,,O scrisoate pierdutd" de I.L. Caragiale este a treia piesd dintre cele patru scrise de autor, o capodoperd. Este o comedie de moravuri, tr care sunt satirizate aspecte ale societilii contemporane autorului, fiind inspirat5 din alegerile electorale din anul 1883.

1 " lrucadrarca pies*i tntr-o tipologle" fntr-u$r {urent {fllturailliterar; $ntr-o orientar* t*inetifiA

I Specie: comedie de moravuri;

I Curent litetar: realismul clasic.

: fbma: Aspecte din viafa politici (lupta pentru putere in contextul alegerilor pentru

gen literar: dramatic.

Camerd, qantajuf falsificarea listelor electorale) gi de familie (triunghiul conjugal).

2. prsaeilltarea a pffitr$ mlmm*ntc d* structur# gi da ccmponigia *{a textu*u$ drnrnatlc

r

r

r

I

Titlul: Pretinsa luptd pentru putere politici se realizeazl, de fapt, prin lupta de culise, avAnd ca instrument al gantajului politic ,,o scrisoare pierdutd".

Timpul;i spaliul: ,,in capitala unui jude! de munte, in zilele noastre" .

lntriga: pierderea unei scrisori intime gi gisirea ei de cdtre adversarul politic al expe-

ditorului, care o foloseqte ca armd de gantaj.

Conflictul dramatic principahinfruntarea pentru putere politici dintre reprezentanfii partidului aflat la putere (triunghiul erotic) gi Nae Cafavencu. Conflictul secundar:

teama de trddare a grupului Farfuridi - BrAnzovenescu.

3. l*ustrmrea tenre$ prln dsu# sc*n*/eitatc/secweft{*

Momentele subiectului

I Actul I: expoziliunea (existenfa triunghiului conjugal gi a unui conflict de interese intre doui grupuri politice) qi intriga.

r Actul II (desfi;urarea acfiunii): declanqarea conflictului secundar gi tncercirile amo-

{eil?sritfrt*

rezilor Tipitescu gi Zoe Trahanache de a smulge scrisoarea qantajistului.

r In actul IIL candidafii Farfuridi gi Calavencuiqi suslin discursurile electorale. Punctul culminant este anunfarea candidatuluiAgami!5 Dandanachg urmatd de o incdierare, unde Calavencu pierde pil5ria cu scrisoarea.

r Actul IV (deznodimantut; aduce rezolvarea conflichrlui inifal, iar adversarii se impacd.

r Constructia personajelor:,,Caractere" clasice individuatizate: incomoratul simpatic

(Trahanache), amorezul (Tipitescu), cocheta adulterini gi femeia voluntari (Zoe),po-

liticianul demagog (Calavencu), tipul cetd{eanului (Cetifeanul turmentat) etc. Moda-

litili de caracterizare indirecti: limbajul personajelor, numelg notaf,ile autorului

(didascalii).

4. Opinle

,,O scisoare pierdutd" de I.L. Caragiale este o comedie totald, cu variate surse ale comi- cutui.

Concluzie

Lumea eroilor lui Caragiale este alcdtuit5 dintl-o galerie de personaje care acfioneazi

dupi principiul,,scopul scuzi mijloaceld'.

+t*

\ I

+ \

-a

a,

UI

a,

\i

\

L

-t iL F

s

a.