Sunteți pe pagina 1din 58

CUPRINS

INTRODUCERE

1

CAP 1. DEFINIREA PROFILULUI DE RISC AL INVESTITORULUI ŞI A

2

STRATEGIEI INVESTIŢIONALE

2

1.1

Descrierea profilului de risc al investitorului

2

1.2

Definirea strategiei investiţionale

3

1.3

Structura portofoliului ţintă a societăţii instituţionale ,,K INVEST S.A”

3

CAP 2. STABILIREA OBIECTIVELOR DE RISC ŞI RENTABILITATE A PORTOFOLIULUI

4

2.1

Obiective privind rentabilitatea

4

2.1.1 Obţinerea de caştig de capital la subportofoliu de acţiuni

4

2.1.2 Obţinerea de caştig de capital la subportofoliu de instrumente futures

6

2.1.3 Obţinerea de caştig de capital la subportofoliu de instrumente monetare

8

2.1.4 Obţinerea de caştig de capital la întreg portofoliu

8

2.2

Obiective privind riscul

9

CAP 3. SELECŢIA INSTRUMENTELOR FINANCIARE ÎN PORTOFOLIU ŞI CONSTITUIREA PORTOFOLIULUI

10

3.1

Subportofoliul de acţiuni

10

3.1.1

Sectorul societăţilor de investiţii

10

3.1.2 Sectorul bancar

19

 

3.1.3

Sectorul utilităţilor

26

3.1.4

Sectorul Blue Chips

31

3.2

Subportofoliul de instrumente futures

39

CAP.4 MĂSURAREA PERFORMANŢELOR PORTOFOLIULUI

40

4.1.

Măsurarea performanţelor subportofoliului de acţiuni

40

4.1.1 SIF TRANSILVANIA S.A. SIF 3

40

4.1.2 SIF MUNTENIA - SIF 4

42

4.1.3 BANCA TRANSILVANIA

43

4.1.4 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA - TEL

45

4.1.5 AZOMURES S.A. - AZO

46

4.2.

Măsurarea performanţelor subportofoliului de instrumente futures

48

4.2.1. TSLV12FEB

48

4.2.2 GLD12FEB

49

4.2.3 FP12MAR

51

4.2.4 SIF512MAR

52

4.3.

Măsurarea performanţelor subportofoliului de instrumente monetare

54

INTRODUCERE

Obiectivele principale urmărite în această lucrare privesc prezentarea principalelor probleme legate de măsurarea rentabilităţii totale a unui portofoliu, respectiv abilitatea unui manager de portofoliu de a obţine rentabilităţi totale superioare mediei pentru o clasă de risc dată și de a diversifica complet portofoliul pentru a elimina riscul nesistematic.

pe piaţa

fondurilor de investiţii, este foarte important să existe această abilitate.Un manager îşi poate

asuma un risc mare urmat de un posibil câştig mare doar dacă cunoştinţele lui despre aceste operaţiuni pe piaţă sunt cât mai complete.

Pentru a avea un câştig de capital cât mai mare atât pe piaţa bursieră, cât şi

Acest proiect este structurat pe 5 capitole, şi anume:

În primul capitol, am prezentat informaţii generale despre definirea profilului de risc al investitorului si a strategiei investiţionale şi am prezentat pe scurt structura portofoliului ţintă a societăţii „K INVEST”.

În al doilea capitol are loc stabilirea obiectivelor de risc şi rentabilitatea portofoliului pe subportofoliul de acţiuni, subportofoliul de instrumente futures şi subportofoliul de instrumente monetare, precum şi riscul pe fiecare dintre acestea.

În capitolul următor se realizează selecţia instrumentelor financiare în portofoliu prin analiză, pe baza celor mai importanţi indicatori financiari, apoi s-a constituit portofoliul în care societatea noastră a investit suma de 4.450.000 RON (550.000 RON a rămas pentru acoperirea eventualelor pierderi pe piaţta futures).

În capitolul patru are loc măsurarea performanţelor fiecărui subportofoliu de instrumente, analizând câştigurile de capital şi pierderile aduse, si totodată rentabilitatea fiecărei speculaţii făcută de către societatea „K INVEST”.

Ultimul capitol prezintă succint cele mai importante concluzii desprinse din evaluarea subportofoliilor de instrumente financiare, precum şi abilitatea de selecţie a acţiunilor şi de programare ale managerului societăţii.

CAP 1. DEFINIREA PROFILULUI DE RISC AL INVESTITORULUI ŞI A

STRATEGIEI INVESTIŢIONALE

Piaţa de capital este o piaţă specializată unde se întâlnesc şi se reglează în mod liber cererea şi oferta de active financiare pe termen mediu şi lung. Pe această piaţă se tranzacţionează în mod liber valori mobiliare (acţiuni, obligaţiuni), piaţa având drept rol principal mobilizarea capitalurilor persoanelor (fizice/juridice) care economisesc (cumpărătorii de acţiuni şi obligaţiuni) şi care urmăresc plasarea profitabilă a acestor capitaluri. Investitorii sunt deţinătorii de capital monetar care investesc în produse specifice pieţei de valori mobiliare şi care îşi asumă riscurile acestei investiţii. Un fond deschis de investiţii cuprinde totalitatea contribuţiilor băneşti atrase la acest fond printr-o ofertă public continuă de unităţi de fond, a activelor achiziţionate şi a beneficiilor rezultate prin investirea unor astfel de resurse sub forma unui portofoliu diversificat de valori mobiliare. Societăţile de investiţii au ca obiect exclusiv de activitate plasarea în valori mobiliare a resurselor financiare obţinute exclusiv prin emiterea şi vânzarea către public a acţiunilor lor. În condiţiile amintite anterior se pune problema alegerii modalităţii optime de investire, care să corespundă cel mai bine scopurilor şi aşteptărilor celui ce investeşte. Pentru aceasta, vom asocia fiecărui tip de investiţie (sau plasament) două noţiuni: rentabilitate şi risc. Prin rentabilitate înţelegem nivelul caştigului asigurat de către o investiţie. Spre exemplu, rentabilitatea unui depozit bancar va fi determinată de nivelul dobânzii acordată de banca deponentului. Cel mai raspandit mod de exprimare a rentabilităţii este exprimarea procentuală, întrucât aceasta ne oferă o imagine comparabilă a rentabilităţii diferitelor instrumente de investiţie.

1.1 Descrierea profilului de risc al investitorului

Deţinătorul de capital monetar este un investitor instituţional, şi anume o societate de investiţii: ,, K INVEST S.A . Aceasta dispune de resurse suficiente şi cunoştinte pentru a-şi evalua caracteristicile de risc şi rentabilitate a investiţiilor, adică administrează profesional portofoliul de instrumente financiare.

Riscul asumat de investitor pe întreg portofoliu este la un nivel mediu deoarece ponderea cea mai mare o reprezintă subportofoliul de acţiuni. Acest risc presupune faptul că accentul se pune atât pe expunerea investitorului la risc, cât şi pe rentabilitatea portofoliului.

1.2 Definirea strategiei investiţionale

Necesitatea definirii unei strategii investiţionale este susţinută atât de faptul că ajută investitorul să-şi stabilească obiective investiţionale realiste legate de acceptarea unui anumit nivel de risc, cât şi pentru ca o dată stabilite aceste obiective devin veritabile standarde în raport cu care va fi apreciată performanţa portofoliului. Orizontul de timp avut în vedere de investitorul instituţional ,,K INVEST S.Aeste scurt deoarece perioada de gestionare a subportofoliilor este mai mică de un an. Pentru un orizont de investiţii scurt nevoia de lichiditate creşte şi toleranţa faţă de risc scade, întrucât o eventuală pierdere, cu greu mai poate fi compensată de câştigurile viitoare, dat fiind timpul relativ redus. Tipul strategiei este una activă deoarece presupune fructificarea oportunităţilor legate de mişcarea preţurilor acţiunilor pe termen scurt, de schimbul unui tip de investiţie cu alta, în funcţie de conjunctura pieţei, utilizarea instrumentelor financiare derivate pentru speculaţie şi hedging. Managerul de portofoliu “activ” trebuie să-şi coreleze activitatea de investiţii cu evoluţia pieţei în aşa manieră încât să poată oricând să-şi schimbe o investiţie în acţiuni cu una în obligaţiuni sau alte valori mobiliare, sau să-şi schimbe investiţia într-o acţiune cu o altă acţiune dintr-un alt sector.

1.3 Structura portofoliului ţintă a societăţii instituţionale ,,K INVEST S.A”

Această structură cuprinde următoarele subportofolii:

Investiţie în subportofoliu de acţiuni în proporţie de 60%, din suma investită de 5.000.000 RON;

Investiţie în subportofoliu de instrumente futures în proportie de 25%, din suma investită de 5.000.000 RON;

Investiţie în subportofoliu de instrumente monetare în procent de 15%, din suma investită de 5.000.000 RON. Subportofoliu de acţiuni : 60% * 5.000.000 = 3.000.000 RON

Subportofoliu de instrumente futures : 25% * 5.000.000 = 1.250.000 RON, 700.000 RON în structura portofoliului ţintă, iar restul sumei rămâne pentru acoperirea eventualelor pierderi şi comisioane. Subportofoliu de instrumente monetare : 15% * 5.000.000 = 750.000 RON

CAP 2. STABILIREA OBIECTIVELOR DE RISC ŞI RENTABILITATE A PORTOFOLIULUI

Măsurarea performanţei unui portofoliu din perspectiva managerială este un demers dificil datorită complexităţii criteriilor de apreciere. Performanţa este apreciată prin prisma gradului în care obiectivele iniţiale stabilite prin politica de investiţii au fost atinse. Este vorba atât de obiectivele de rentabilitate, cât şi de cele de risc, dar şi aprecieri simultane asupra rentabilităţii şi riscului.

2.1 Obiective privind rentabilitatea

2.1.1 Obţinerea de caştig de capital la subportofoliu de acţiuni

Efectele de natura câştigului de capital se calculează pornind de la valoarea de piaţă a acţiunilor la un moment dat care se compară cu valoarea lor de achiziţie. În cazul în care valoarea de piaţă este mai mare decât valoarea de achiziţie a acţiunilor portofoliul înregistrează o creştere de valoare respectiv un câştig de capital ca urmare a aprecierii valorii acţiunilor faţă de momentul achiziţiei. Ec = Vp Va Ct Unde :

Vp - valoarea de piaţă a acţiunilor; Va – valoarea de achiziţie a acţiunilor; Ct – costurile de tranzacţionare. Pentru subportofoliul de acţiuni, managerul firmei estimează un randament minim anual de 35% din totalul acestuia de 60%. Costurile de tranzacţionare sunt în valoare de 30.000 RON, astfel valoare de achiziţie a acţiunilor pe piaţă ajunge la 2.970.000 RON. Vp = 135% * 2.970.000 RON = 4.009.500 RON

Ec = 4.009.500 - 2.970.000 - 30.000 = 1.009.500 RON În cadrul societăţii, managerul îşi asumă un nivel de risc mediu, şi astfel ia decizia efectuării investiţiei în portofoliu, unde poate face o estimare punctuală a rentabilităţii aşteptate pentru acea investiţie (30% de exemplu ), dar admite şi posibilitatea nerealizării acestei rate de rentabilitate aşteptate putând lua în calcul şi varianta în care, în anumite condiţii rentabilitatea ar putea fi mai mică(sau negativă), precum şi varianta în care rentabilitatea poate fi mai mare decât cea asteptată. În următorul tabel, managerul de portofoliu a estimat mai multe rate de rentabilitate în funcţie de anumite condiţii economice specifice, şi anume :

Condiţii economice

Probabilitate

Rentabilitate estimată

Creştere economică

25%

35%

Creştere economică

20%

15%

Stabilitate

35%

5%

Declin economic

20%

-15%

În condiţiile unei creşteri economice s-au ales două şcenarii cu niveluri înalte de profit şi inflaţie scăzută, acestea se estimează la o rentabilitate de 30%, respectiv 15% ; în timp ce în condiţiile unui declin economic cu o rată a inflaţiei mare, managerul de portofoliu se poate aştepta la valori negative ale rentabilităţii (pierderi) de – 15%. Rentabilitatea estimată în condiţ ii de stabilitate este de 5%, un caştig pentru societate.

n

Astfel calculul ratei de rentabilitate aşteptata se determină : E(Ri) =

i 1

(PixRi)

unde : E(Ri) = rata de rentabilitate aşteptată; Pi = probabilitatea obţinerii rentabilităţii; Ri = rentabilitatea estimată.

=

4

=1

( ) ;

= [ . . + . . + . . + . ∗ −. ] = 9.25%

Pe baza datelor din tabel am construit graficul următor pentru a evidenţia rata de rentabilitate estimată a subportofoliului de acţiuni.

Rata de rentabilitate estimată a subportofoliului de acțiuni

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
 

Creştere economică

Creştere economică

Stabilitate

Declin economic

25%

20%

35%

20%

Rentabilitate estimata 30% 15% 5% -15%

Rentabilitate estimata

30%

15%

5%

-15%

2.1.2 Obţinerea de caştig de capital la subportofoliu de instrumente futures

Rentabilitatea acestor instrumente financiare se determină pentru efectuarea unor operaţiuni speculative dificile în piaţa futures de către managerul de portofoliu al societii ,,K INVEST S.A”. Managerul de portofoliu iniţiază pozitii „long” cumpărând contracte futures şi având două posibilităţi de executare a contractului: fie vânzarea înainte de scadenţă la un preţ mai mare decât cel de achiziţie şi închiderea poziţiei de cumpărare prin obţinereea de profit; fie ca managerul să aştepte scadenţa contractului, apoi urmând să încaseze profitul dacă preţul a crescut faţă de momentul achiziţie, sau să suporte pierderea dacă preţul a scăzut faţă de momentul achiziţiei. Cheltuielile de tranzacţionare reprezintă 0.5% din suma investită adică 6.250 RON. Managerul acestei societăţi nu investeşte toată suma dispusă, ci doar 700.000RON în contracte de tip futures, cu riscul ridicat, eventualele pierderi se acopere din caştigurile din dobânzile la depozitele bancare şi diferenţa de 550.000RON. Pentru subportofoliul de instrumente futures, managerul societăţii a estimat o rentabilitate minimă anuală de 70%, fiind un obiectiv iniţial pentru societate.

În următorul tabel, managerul de portofoliu a estimat mai multe rate de rentabilitate în funcţie de anumite condiţii economice specifice, şi anume :

Condiţii economice

Probabilitate

Rentabilitate estimată

Creştere economică

25%

70%

Creştere economică

20%

15%

Stabilitate

35%

5%

Declin economic

20%

-30%

În cadrul societăţii, managerul îşi asumă un nivel de risc ridicat, şi astfel ia decizia efectuării investiţiei în portofoliu de instrumente futures, unde poate face o estimare punctuală a rentabilităţii aşteptate pentru acea investiţie (70% de exemplu), dar admite şi posibilitatea nerealizarii acestei rate de rentabilitate aşteptate putând lua în calcul şi varianta în care, în anumite condiţii rentabilitatea ar putea fi mai mică ( sau negativă), precum şi varianta în care rentabilitatea poate fi mai mare decât cea aşteptată. Astfel calculul ratei de rentabilitate aşteptată se determină :

n

E(Ri) =

i 1

(PixRi)

unde : E(Rf) = rata de rentabilitate aşteptată; Pi= probabilitatea obtinerii rentabilităţii; Ri = rentabilitatea estimată.

=

4

=1

( ) ;

= [ . . + . . + . . + . ∗ −. ] = 16.25%

Pe baza datelor din tabel am construit graficul urmator pe a evidentia rata de rentabilitate estimata a subportofoliului de instrumente futures.

Rata de rentabilitate estimată pentru instrumentele futures

75% 60% 45% 30% 15% 0% -15% -30%
75%
60%
45%
30%
15%
0%
-15%
-30%
 

Creştere economică

Creştere economică

Stabilitate

Declin economic

25%

20%

35%

20%

Rentabilitate estimata 70% 15% 5% -30%

Rentabilitate estimata

70%

15%

5%

-30%

2.1.3 Obţinerea de caştig de capital la subportofoliu de instrumente monetare

În cadru acestui subportofoliu, managerul firmei depune 15% din suma iniţiala în depozite bancare însemnând 750.000 RON, astfel:

- Suma de 400.000 RON ( 8%) într-un depozit la termen cu dobândă fixă anuală de 6,2% pe o perioadă de 6 luni la Banca Comercială Română;

- Iar suma rămasă de 350.000 RON (7%) o depune într-un depozit clasic la Banca Transilvania cu o rentabilitate anuală de 6,25% tot pe 6 luni.

2.1.4 Obţinerea de caştig de capital la întreg portofoliu

Rata de rentabilitate a întregului portofoliu se calculează după formula:

E

Rp

=

E

Rp

=

= 5,121%

3 Ra pS inv

p=1

Suma totala de investit

,

3 9,253000000

=1

+ 16,25700000

+(6,2400000 +6,25350000 )

5000000 550000

Managerul se aşteaptă să aibe o rentabilitate minimă anuală a portofoliului de 5,121 procente. În graficul următor am evidenţiat rata de rentabilitate pe întreg portofoliu a societăţii noastre:

20 15 10 5 0 Subportofoliu Subportofoliu Subportofoliu acțiuni contracte futures instrumente monetare Ra
20
15
10
5
0
Subportofoliu
Subportofoliu
Subportofoliu
acțiuni
contracte futures
instrumente
monetare
Ra
9.25
16.25
6.225
%

2.2 Obiective privind riscul

Managerul acestui portofoliu isi asuma un nivel de risc mediu pentru valorile mobiliare

tranzacţionate pe pieţele reglementate, astfel:

Valori mobiliare

Nivel de risc

Calificativ

Numerar

Nul

0

Contracte futures

Ridicat

4

Actiuni

Mediu

3

Depozite bancare

Scazut

1

CAP 3. SELECŢIA INSTRUMENTELOR FINANCIARE ÎN PORTOFOLIU ŞI CONSTITUIREA PORTOFOLIULUI

3.1 Subportofoliul de acţiuni

Managerul firmei a ales în structura subportofoliului de acţiuni următoarele patru sectoare:

3.1.1 Sectorul societăţilor de investiţii

Din cadrul acestui sector, el realizează o analiză tehnică şi fundamentală a societăţilor comerciale ce compun indicele BET-FI.

3.1.1.1 SIF BANAT CRISANA S.A. SIF 1

Analiza fundamentală

Durata de recuperare în ani a investiției într-o acțiune prin profiturile generate de aceasta este reprezentată de indicatorul PER care are o valoare de 14,45, în data de 05.08.2011. Valoarea contabilă a unei acţiuni = 0,9736 lei/acţiune Discountul este calculat pe baza următoarei formule :

Discount =

Ultimul

pre ț

Net Unitar =

Activul

0,935

2,6298 = 35,55%

Se observa că acțiunile sunt subevaluate, adica valoarea contabilă a unei acțiuni este mai mare decât prețul actual pe piața bursieră. (0,9736 lei > 0, 935 lei). Rata solvabilității societății înregistrează creșteri pe parcursul celor trei ani datorate de creșterea averii acționarilor, ceea ce înseamnă faptul că există o capacitate bună de acoperire a necesarului de investiţii din fondurile proprii. La începutul anului 2011, valoarea capitalului propriu scade comparativ cu anul precedent, la fel și activul total, însă cu un procent mai mare . Prin raportarea acestor valori, rata solvabilității scade de la 82,12% la 81,84%. Dividendul acordat persoanelor juridice în anul 2008 este în scădere semnificativă cu 57,14% comparativ cu anul precedent. În anul 2009, dividendul este în ușoară creștere, şi anume cu 66,67 procente în creștere față de anul 2008.

Evoluția tehnică Următorul grafic prezintă evoluţia indicatorilor principali ai societăţii SIF BANAT

CRISANA S.A, pe anii 2008-2010.

Evoluţia comparativă a indicatorilor principali pe perioada 2008-2010 800000000 600000000 Active totale 400000000
Evoluţia comparativă a indicatorilor principali
pe perioada 2008-2010
800000000
600000000
Active totale
400000000
Total capitaluri proprii
200000000
Venituri totale
0
Rezultat net
2008
2009
2010

În anul 2010, valorile indicatorilor principali ai societății înregistrează o scădere; se

observă o evoluţie nefavorabilă a rezultatului net şi a veniturilor totale. La începutul anului 2011,

rezultatul net înregistrează o scădere de 132.71%, spre deosebire de începutul anului 2010.

În graficul următor se prezintă evoluţia preţului acţiunii şi a volumului de acţiuni tranzacţionate.

În graficul următor se prezintă evoluţia preţului acţiunii şi a volumului de acţiuni tranzacţionate. Page |

În anul 2009, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 22 septembrie, ajungând prețul acțiunii la valoarea de 1,24 lei. Valoarea minimă a pragului suport în 2009 a fost înregistrată în data de 24 februarie, o valoare de 0,376 lei a acțiunii. În anul 2010, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 2 aprilie cu o valoare a acțiunii de 1,73 lei, urmând în 10 iunie pragul suport să fie de 0,935 lei. Se poate interpreta și pentru prima jumătate din anul 2011, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 8 aprilie cu o valoare de acțiune de 1,315 lei; pragul suport a atins valoarea minimă de 1,017 lei în data de 24 mai

3.1.1.2 SIF TRANSILVANIA S.A. SIF 3

Analiza fundamentală

În data de 05.08.2011 analizăm și societatea SIF TRANSILVANIA, unde se observă că durata de recuperare în ani a investiției într-o acțiune prin profiturile generate de aceasta este reprezentată de indicatorul PER care are o valoare de 4,55. Valoarea contabilă a unei acţiuni = 0,7 lei/acţiune.

Discount =

Ultimul

Net Unit ar = 0,4730

pre ț

1,3166 =

Activul

35,93%.

Se observă că acțiunile sunt și de această dată subevaluate, ceea ce înseamnă că valoarea contabilă a unei acțiuni este mai mare decât prețul actual pe piața bursieră. (0,7 lei > 0, 4730 lei). Rata solvabilității societății înregistrează creșteri pe parcursul celor trei ani datorate de creșterea averii acționarilor, ceea ce înseamnă faptul că există o capacitate bună de acoperire a necesarului de investiţii din fondurile proprii. În anul 2011, valoarea capitalului propriu crește comparativ cu anul precedent cu 9,6 procente, la fel și activul total, însă cu un procent mai mic de 8%. Prin raportarea acestor valori, rata solvabilității crește de la 83,83% la 85,07%. Dividendul acordat persoanelor juridice în anul 2008 înregistrează o evoluție constantă, valoarea lui fiind de 0,03 lei/acțiune. În data de 21 iulie 2011, a avut loc o majorare de capital prin acordare gratuită de acțiuni, o acțiune nouă la una deținută.

Evoluția tehnică

Următorul

grafic

prezintă

evoluţia

TRANSILVANIA pe anii 2008-2010.

indicatorilor

principali

ai

societăţii

SIF

Evoluţia comparativă a indicatorilor principali pe perioada 2008-2010 1E+09 800000000 600000000 Rezultat net
Evoluţia comparativă a indicatorilor principali
pe perioada 2008-2010
1E+09
800000000
600000000
Rezultat net
400000000
Activ total
200000000
Total capitaluri proprii
0
Venituri totale
2008
2009
2010

În anul 2010, valorile indicatorilor principali ai societății înregistrează o scădere; se observa o evolutie nefavorabila a rezultatului net si a veniturilor totale. La inceputl anului 2011, rezultatul net inregistreaza o creștere de 303.25%, la fel si veniturile totale au crescut cu 215,38 procente față de inceputul anului 2010. Graficul urmator arata evolutia pretului actiunii si a volumului de actiuni tranzactionate.

anului 2010. Graficul urmator arata evolutia pretului actiunii si a volumului de actiuni tranzactionate. Page |

În anul 2009, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 24 septembrie, ajungând prețul acțiunii la valoarea de 0,76 lei. Valoarea minimă a pragului suport în 2009 a fost înregistrată în data de 24 februarie, o valoare de 0,19 lei a acțiunii. În anul 2010, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 2 aprilie cu o valoare a acțiunii de 0,9 lei, urmând în 25 iunie pragul suport să fie de 0,456 lei. Se poate interpreta și pentru prima jumătate din anul 2011, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 30 martie cu o valoare de acțiune de 0,631 lei; pragul suport a atins valoarea minimă de 0,473 lei în data de 5 august.

3.1.1.3 SIF MUNTENIA S.A. SIF 4

Analiza fundamentală

Durata de recuperare în ani a investiției într-o acțiune prin profiturile generate de aceasta este reprezentată de indicatorul PER care are o valoare de 9,64 ,în data de 05.08.2011. Valoarea contabilă a unei acţiuni = 1,55 lei/acţiune Discountul este calculat pe baza urmatoarei formule :

Discount =

Ultimu l preț

Activul

Net Unitar

= 0,6145

1,6932 = 36,29%

Și în cazul acesta, se observă că acțiunile sunt subevaluate, adică valoarea contabilă a unei acțiuni este mai mare decât prețul actual pe piața bursieră. (1,55 lei > 0, 6145 lei). Rata solvabilității societății înregistrează creșteri pe parcursul primilor ani datorate de creșterea averii acționarilor( creșterea capitalului propriu), ceea ce înseamnă faptul că există o capacitate bună de acoperire a necesarului de investiţii din fondurile proprii. La începutul anului 2011, valoarea capitalului propriu scade comparativ cu anii precedenți, la fel și activul total, însă cu un procent mai mare . Prin raportarea acestor valori, rata solvabilității scade de la 86,72% la 84,95%. Dividendul acordat persoanelor juridice în anul 2008 și 2009 rămane la o valoare constantă de 0,04 lei/acț., iar în anul 2011, se înregistrează o creștere semnificativă de 102.5 procente faţă de anul precedent.

Evoluția tehnică

Următorul grafic prezintă evoluţia indicatorilor principali ai societăţii pe anii 2008-2010.

Evoluţia comparativă a indicatorilor principali pe perioada 2008-2010 1.6E+09 1.4E+09 1.2E+09 Total capitaluri
Evoluţia comparativă a indicatorilor principali
pe perioada 2008-2010
1.6E+09
1.4E+09
1.2E+09
Total capitaluri proprii
1E+09
Active totale
800000000
600000000
Venituri totale
400000000
Rezultat net
200000000
0
2008
2009
2010

În anul 2010, valorile indicatorilor principali ai societății înregistrează o scădere; se

observă o evoluţie nefavorabilă a rezultatului net şi a veniturilor totale. La începutul anului 2011,

rezultatul net înregistrează o scădere de aproximativ 250%, la fel şi veniturile totale au crescut cu

9 procente față de primul semestru al anului 2010.

Graficul următor arată evoluţia preţului acţiunii şi a volumului de acţiuni tranzacţionate.

2010. G raficul următor arată evoluţia preţului acţiunii şi a volumului de acţiuni tranzacţionate. Page |

În anul 2009, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 24 septembrie, ajungând prețul acțiunii la valoarea de 0,785 lei. Valoarea minimă a pragului suport în 2009 a fost înregistrată în data de 24 februarie, o valoare de 0,404 lei a acțiunii. În anul 2010, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 2 aprilie cu o valoare a acțiunii de 0,925 lei, urmând în 25 iunie pragul suport să fie de 0,545 lei. Se poate interpreta și pentru prima jumătate din anul 2011, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 8 aprilie cu o valoare de acțiune de 0,87 lei; pragul suport a atins valoarea minimă de 0,6145 lei în data de 5 august.

3.1.1.4 SIF OLTENIA S.A. SIF 5

Analiza fundamentală

Durata de recuperare în ani a investiției într-o acțiune prin profiturile generate de aceasta este reprezentată de indicatorul PER care are o valoare de 9,86 ,în data de 05.08.2011. Valoarea contabilă a unei acţiuni = 1,15 lei/acţiune Discountul este calculat pe baza următoarei formule :

Discount =

Ultimul

preț

Activu l Net Unitar =

1,24

2,9046 = 42,69%

În cazul acesta, se observă că acțiunile sunt supraevaluate, adica valoarea contabilă a unei acțiuni este mai mică decât prețul actual pe piața bursieră. (1,15 lei < 1,24 lei). Rata solvabilității societății înregistrează creșteri în anul 2009 datorate de creșterea capitalului propriu, dar fiind mai mică decât creşterea activelor totale. La începutul anului 2011, valoarea capitalului propriu creşte comparativ cu anul precedent cu aproximativ 1 procent, la fel și activul total, însă cu un procent mai mare de

aproximativ 6%. Prin raportarea acestor valori, rata solvabilității scade de la 83,83% la 81,27%. Dividendul acordat persoanelor juridice are o evoluţie ascedentă pe parcursul primilor trei ani, iar în anul 2011, se înregistrează o scădere semnificativă de 53,13 procente faţă de anul precedent.

Evoluția tehnică

Următorul grafic prezintă evoluţia indicatorilor principali ai societăţii SIF OLTENIA pe anii 2008-2010.

Evoluţia comparativă a indicatorilor principali pe perioada 2008-2010 900000000 800000000 700000000 600000000
Evoluţia comparativă a indicatorilor principali
pe perioada 2008-2010
900000000
800000000
700000000
600000000
Activ total
500000000
Total capitaluri proprii
400000000
Venituri totale
300000000
Rezultat net
200000000
100000000
0
2008
2009
2010

În anul 2010, valorile indicatorilor principali ai societății înregistrează o evoluţie ascedentă; se observă o evoluţie nefavorabilă a rezultatului net şi a veniturilor totale. La începutul anului 2011, rezultatul net înregistrează o scădere de aproximativ 75,28%, la fel şi veniturile totale au scăzut cu 87,64% procente față de anul 2010. Graficul următor arată evoluţia preţului acţiunii şi a volumului de acţiuni tranzacţionate.

anul 2010. G raficul următor arată evoluţia preţului acţiunii şi a volumului de acţiuni tranzacţionate. Page

În anul 2009, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 23 septembrie și 7 decembrie, ajungând prețul acțiunii la valoarea de 0,133 lei. Valoarea minimă a pragului suport în 2009 a fost înregistrată în data de 26 februarie, o valoare de 0,335 lei a acțiunii. În anul 2010, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 15 aprilie cu o valoare a acțiunii de 0,196 lei, urmând în 25 mai, pragul suport să fie de 0,104 lei. Se poate interpreta și pentru prima jumătate din anul 2011, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 30 martie cu o valoare de acțiune de 0,169 lei; pragul suport a atins valoarea minimă de 0,124 lei în data de 5 august. Conform analizei fundamentale și a cea tehnice, managerului firmei alege să adauge în structura portofoliului doar două dintre societăți. Analiza fundamentală, pe scurt, este prezentată în următorul tabel.

Societate

PER

Discount

SIF1

14,45

35,55%

SIF3

4,55

35,93%

SIF4

9,64

36,29%

SIF5

9,86

42,69%

Managerul firmei a decis sa aleagă următoarele societăți:

SIF TRANSILVANIA - SIF 3, deoarece indicele PER (sau P/E) înregistrează valoarea cea mai mică dintre cele analizate, ceea ce înseamnă faptul că perioada de recuperare a unei investiţii într-o acțiune este cea mai redusă, investiția fiind mai eficientă. Investiția societății într-o acțiune este de 35,93 procente (potențial de creștere) din activul net raportat la numărul total de acțiuni.

SIF MUNTENIA - SIF 4, deoarece indicele PER (sau P/E) înregistrează o valoarea mică de 9,64, ceea ce înseamna faptul că perioada de recuperare a unei investitii într- o acțiune este mai redusă, iar investiția poate fi mai eficientă. Potențialul de creștere de 36,29 procente este mai mare în comparație cu primele două societăți analizate.

3.1.2

Sectorul bancar

Din acest sector, managerul alege trei bănci, iar pe baza analizei fundamentale şi a cea tehnice, acesta studiază evoluția celor mai importanți indicatori asupra societăților.

3.1.2.1 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Analiza fundamentală

Durata de recuperare în ani a investiției într-o acțiune prin profiturile generate de aceasta este reprezentată de indicatorul PER care are o valoare de 19,34,în data de 08.08.2011. Valoarea contabilă a unei acţiuni = 1 RON/acțiune. Și în cazul acesta, se observa că acțiunile sunt supraevaluate, adică valoarea contabilă a unei acțiuni este mai mică decât prețul actual pe piața bursieră. (1 RON < 11,41 RON). Dividendul acordat persoanelor juridice are o evoluție descedentă pe parcursul anilor, valoarea lui fiind de 0,2795 RON/acțiune în anul 2009 comparativ cu 2008. În anul 2011, se înregistrează o scădere a valorii dividendului de 55,62 procente față de anul anterior. Preţul de închidere al acţiunii BRD la data de 30 decembrie 2010, ultima zi de tranzacţionare a anului 2010, a fost de 12,35 RON/acţiune. La aceeasi dată, capitalizarea bursieră a fost de 8.606.733.747 RON. Structura capitalului social se observă în graficul următor, se prezintă o structură diversificată a acţionariatului.

Structura acţionarilor

5% 4%

4%

6% 19% 62%
6%
19%
62%

SOCIETE GENERALE PARIS FRAStructura acţionarilor 5% 4 % 4% 6% 19% 62% Alti acţionari SIF OLTENIA S.A SIF BANAT-CRISANA

Alti acţionari5% 4 % 4% 6% 19% 62% SOCIETE GENERALE PARIS FRA SIF OLTENIA S.A SIF BANAT-CRISANA

SIF OLTENIA S.A% 4% 6% 19% 62% SOCIETE GENERALE PARIS FRA Alti acţionari SIF BANAT-CRISANA S.A SIF TRANSILVANIA

SIF BANAT-CRISANA S.A5% 4 % 4% 6% 19% 62% SOCIETE GENERALE PARIS FRA Alti acţionari SIF OLTENIA S.A

SIF TRANSILVANIA% 4% 6% 19% 62% SOCIETE GENERALE PARIS FRA Alti acţionari SIF OLTENIA S.A SIF BANAT-CRISANA

SIF MOLDOVA6% 19% 62% SOCIETE GENERALE PARIS FRA Alti acţionari SIF OLTENIA S.A SIF BANAT-CRISANA S.A SIF

Evoluția tehnică

Următoarele grafice prezintă evoluţia indicatorilor principali ai băncii BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. pe perioada 2008 2010:

Evoluţia capitalului social subscris şi a rezultatului net pe anii 2008-2010

Evoluţia activului total şi a veniturilor totale pe anii 2008-2010

1.4E+09

1.2E+09

1E+09

800000000

600000000

400000000

200000000

1.4E+09 1.2E+09 1E+09 800000000 600000000 400000000 200000000

5E+10

1.4E+09 1.2E+09 1E+09 800000000 600000000 400000000 200000000 5E+10

4E+10

3E+10

2E+10

1E+10

 

0

 

0

 

2008

2009

2010

 
   

2008

2009

2010

Capital social subscris

Capital social subscris

Capital social subscris Rezultat net   Total activ Venituri totale

Rezultat net

 
Capital social subscris Rezultat net   Total activ Venituri totale

Total activ

Venituri totale

Venituri totale

În anul 2010, valorile indicatorilor principali ai societății înregistrează o evoluţie ascedentă; se observă o evoluţie nefavorabilă a rezultatului net, capitalul social subscris rămâne constant pe întreaga perioada analizată. La începutul anului 2011, rezultatul net înregistrează o scădere de aproximativ 55,63%, în schimb veniturile totale au avut o ascensiune de 13,45% procente față de anul 2010. Graficul următor arată evoluţia preţului acţiunii şi a volumului de acţiuni tranzacţionate.

anul 2010. G raficul următor arată evoluţia preţului acţiunii şi a volumului de acţiuni tranzacţionate. Page

În anul 2009, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 24 noiembrie de

14,2 lei/actiune. Valoarea minimă a pragului suport în 2009 a fost înregistrată în data de 25

februarie, o valoare de 3,86 lei a acțiunii.

În anul 2010, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 9 aprilie cu o

valoare a acțiunii de 15,8 lei, urmând în 28 iunie, pragul suport să fie de 0,104 lei.

Se poate interpreta și pentru prima jumătate din anul 2011, pragul de rezistență a atins

valoarea maximă în data de 30 martie cu o valoare de acțiune de 15 lei; pragul suport a atins

valoarea minimă de 11,41 lei în data de 8 august.

3.1.2.2 BANCA TRANSILVANIA S.A.

Analiza fundamentală

Durata de recuperare în ani a investiției într-o acțiune prin profiturile generate de aceasta

este reprezentată de indicatorul PER care are o valoare de 13,2, în data de 08.08.2011.

Valoarea contabilă a unei acţiuni = 0,83 RON/acțiune

Și în cazul acesta, se observă că acțiunile sunt supraevaluate, adică valoarea contabilă a

unei acțiuni este mai mică decât prețul actual pe piața bursieră. (0,83 < 1,02).

La BANCA TRANSILVANIA S.A., dividendul s-a acordat persoanelor juridice doar în anul 2008.

Structura acţionariatului după tipul capitalului este prezentată în graficul următor, fiind

una destul de diversificată; au investit în acţiunile firmei, atât persoane fizice cu capital românesc

şi străin, dar şi persoane juridice.

Românesc - 52.55 %; Străin - 47.45 %.

fizice cu capital românesc şi străin, dar şi persoane juridice. Românesc - 52.55 % ; Stră

Evoluția tehnică

Următoarele grafice prezintă evoluţia TRANSILVANIA S.A pe perioada 2008 2010:

indicatorilor

principali

ai

băncii

BANCA

Evoluţia capitalului social subscris şi a rezultatului net pe anii 2008-2010 1.6E+09 1.4E+09 1.2E+09 1E+09
Evoluţia capitalului social subscris şi
a rezultatului net pe anii 2008-2010
1.6E+09
1.4E+09
1.2E+09
1E+09
800000000
600000000
400000000
200000000
0
2008
2009
2010
Capital social subscris
Rezultat net
Evoluţia activului total şi a veniturilor totale pe anii 2008-2010 2.5E+10 2E+10 1.5E+10 1E+10 5E+09
Evoluţia activului total şi a
veniturilor totale
pe anii 2008-2010
2.5E+10
2E+10
1.5E+10
1E+10
5E+09
0
2008
2009
2010
Total activ
Venituri totale

Se observă din graficele anterioare că în decursul anilor analizaţ i, au fost majorări de capital social, şi anume în 2009 a crescut valoarea acestuia cu 2,51%, iar în anul 2010 a crescut cu 33,37% faţă de anul precedent. Rezultatul net are o evoluţie nefavorabilă, scade cu 540,76% în anul 2009, iar în 2010 creşte cu 57,41 procente faţă de anul precedent. La sfârşitul semestrului I 2011, activele Băncii Transilvania au atins nivelul de 22.667 milioane lei, în creştere faţă de sfârşitul anului precedent, când au fost de 21.589 milioane lei şi mai mari cu 2.667 milioane lei ( 13,34%), faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Graficul următor arată evoluţia preţului acţiunii şi a volumului de acţiuni tranzacţionate.

acţiunii şi a volumului de acţiuni tranzacţionate. În anul 2009, pragul de rezistență a atins valoarea

În anul 2009, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 16 decembrie de 2,4 lei/actiune. Valoarea minimă a pragului suport în 2009 a fost înregistrată în data de 3 martie, o valoare de 0,61 lei a acțiunii. În anul 2010, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 25 martie cu o valoare a acțiunii de 2,39 lei, urmând în 25 mai, pragul suport să fie de 0,104 lei. Se poate interpreta și pentru prima jumătate din anul 2011, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 20 iunie cu o valoare de acțiune de 1,21 lei; pragul suport a atins valoarea minimă de 1,02 lei în data de 8 august.

3.1.2.3 BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.

Analiza fundamentală

Indicatorul PER are o valoare de 0, ceea ce înseamnă că nu există profit în data de

08.08.2011.

Valoarea contabilă a unei acţiuni = 0,1 RON/acțiune. Și în cazul acesta, se observă faptul că acțiunile sunt supraevaluate, adică valoarea contabilă a unei acțiuni este mai mică decât prețul actual pe piața bursieră. (0,1 RON < 1,06

RON). BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A. nu acordă dividendul persoanelor juridice în perioada analizată deoarece s-au înregistrat pierderi. Capitalul social al băncii este de 314.629.049,40 lei, fiind integral privat, românesc şi străin, printre acţionari, numărându-se firme româneşti şi străine cu mare forţă financiară şi cu un puternic impact economic şi social. În primul semestru al anului 2011, solvabilitatea băncii s-a situat la un nivel de 11,91%, peste limita minimă impusă de către BNR. Structura acţionariatului după tipul capitalului este prezentată în graficul următor, fiind una diversificată; au investit în acţiunile firmei, atât persoane fizice cu capital românesc şi străin, dar şi persoane juridice.

Structura acţionariatului

5%

27% 66% 2%
27%
66%
2%

Pers fizice cu capital romanescjuridice. Structura acţionariatului 5% 27% 66% 2% Persoane juridice cu capital romanesc Persoane fizice cu

Persoane juridice cu capital romanesc5% 27% 66% 2% Pers fizice cu capital romanesc Persoane fizice cu capital strain Persoane juridice

Persoane fizice cu capital straincu capital romanesc Persoane juridice cu capital romanesc Persoane juridice cu capital strain  Evoluția tehnică

Persoane juridice cu capital straincu capital romanesc Persoane fizice cu capital strain  Evoluția tehnică Următorul grafic prezintă

Evoluția tehnică

Următorul

grafic

prezintă

evoluţia

indicatorilor

principali

ai

societăţii

BANCA

COMERCIALĂ CARPATICA S.A. pe perioada 2008 – 2010:

Evoluţia indicatorilor principal pe anii 2008-2010 4E+09 3.5E+09 3E+09 Venituri totale 2.5E+09 Total activ 2E+09
Evoluţia indicatorilor principal pe anii 2008-2010
4E+09
3.5E+09
3E+09
Venituri totale
2.5E+09
Total activ
2E+09
Capital social subscris
1.5E+09
Rezultat net
1E+09
500000000
0
-5E+08
2008
2009
2010

Capitalul social subscris şi vărsat a crescut cu 12,79% ca urmare a derulării unei operaţiuni de majorare de capital prin aport în numerar, desfăşurată în perioada octombrie - decembrie 2010 (capitalul social a crescut cu suma de 35.675 mii lei); În primul semestru al anului 2011, solvabilitatea băncii s-a situat la un nivel de 11,91%, peste limita minimă impusă de către BNR. Veniturile totale prezintă o evoluţie ascedentă, şi anume, în anul 2010 au crescut cu 23,94 procente faţă de anul anterior. Graficul următor arată evoluţia preţului acţiunii şi a volumului de acţiuni tranzacţionate:

acţiunii şi a volumului de acţiuni tranzacţionate: În anul 2009, pragul de reziste nță a atins

În anul 2009, pragul de rezistență a atins valoarea maximă de 1,14 RON/acţiune. Se observă o descreştere continuă şi nefavorabilă deoarece variaţiile pozitive ale preţului acţiunii sunt foarte puţine. Conform analizei fundamentale și a cea tehnice, managerului firmei alege sa adauge în structura portofoliului doar un emitent din cele trei. Analiza fundamentală, pe scurt, este prezentată în următorul tabel:

Emitenți

PER

Capitalizare

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

19,63

7951646320

BANCA TRANSILVANIA S.A.

13,18

1472136195

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A.

-

314629049,4

Se observă din acest tabel, faptul că banca cu PER-ul cel mai mic îl are BANCA

TRANSILVANIA S.A., însă capitalizarea din data de 08.08.2011 nu este tocmai cea mai ridicată; cu toate acestea, managerul societății noastre alege să cumpere acțiuni de la acest emitent. Se constată că BANCA TRANSILVANIA S.A. deține și o structură de acționariat destul de diversificată , în compunerea

capitalului au investit în actiunile firmei, atât persoane fizice cu capital românesc şi străin, dar şi

persoane juridice.

3.1.3 Sectorul utilităţilor Din sectorul de utilități, managerul alege două societăți, iar pe baza analizei fundamentale și a cea tehnice, studiază evoluția celor mai importanți indicatori asupra acestora.

3.1.3.1 S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. -TGN

Analiza fundamentală

Durata de recuperare în ani a investiției într-o acțiune prin profiturile generate de aceasta

este reprezentată de indicatorul PER care are o valoare de 7,61 ,în data de 08.08.2011.

Valoarea contabilă a unei acţiuni = 10 RON/acţiune.

Discountul este calculat pe baza urmatoarei formule :

Discount =

Ultimul

pre ț

Activul

Net Unitar

= 181,8

13,84

= 1313,58%

În cazul acesta, se observă că acțiunile sunt supraevaluate, adică valoarea contabilă a unei

acțiuni este mai mică decât prețul actual pe piața bursieră. (10 RON < 181,1 RON). Există o

supraevaluare care ne arată faptul că firma prezintă o imagine favorabilă pe piaţa de capital.

Rata solvabilității societății înregistrează creșteri în anul 2009 ani datorate de creșterea

capitalului propriu mai mică decat cresterea activelor totale.

La începutul anului 2011, valoarea capitalului propriu creşte comparativ cu anul

precedent, la fel și activul total, însă cu un procent mai mare de aproximativ 6%. Prin raportarea

acestor valori, rata solvabilității scade de la 74,36% la 61,96%.

Dividendul acordat persoanelor juridice are o evoluţie ascedentă pe parcursul anilor, iar

în anul 2010, se înregistrează o creştere semnificativă de 54,75 procente (28,77 RON/ acțiune)

faţă de anul precedent.

Evoluția tehnică

Următorul

grafic

prezintă

evoluţia

indicatorilor

principali

ai

TRANSGAZ S.A pe perioada 2008 2010:

societăţii

S.N.T.G.N.

Evoluţia indicatorilor principali pe anii 2008-2010 3,500,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000 Active totale nete
Evoluţia indicatorilor principali pe anii 2008-2010
3,500,000,000
3,000,000,000
2,500,000,000
Active totale nete
2,000,000,000
Total capitaluri proprii
1,500,000,000
Cifra de afaceri neta
1,000,000,000
Rezultat net
500,000,000
0
2008
2009
2010

În anul 2010, valorile indicatorilor principali ai societății înregistrează o evoluţie ascedentă, precum valoarea capitalurilor proprii creşte cu 9,43% faţă de 2009. La începutul anului 2011, cifra de afaceri netă înregistrează o scădere de aproximativ 32,17% comparativ cu prima jumătate a anului 2010. Societatea oferă o imagine favorabilă pe piaţa bursieră, şi un nivel ridicat al performanţelor de capital. Graficul de mai jos arată evoluţia preţului acţiunii şi a volumului de acţiuni tranzacţionate pentru societatea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A pe perioada 2008 2010:

a volumului de acţiuni tranzacţionate pentru societatea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A pe perioada 2008 – 2010: Page

În anul 2009, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 7 iunie de 178 lei. Valoarea minimă a pragului suport în 2009 a fost înregistrată în data de 18 februarie, o valoare de 97,6 lei a acțiunii. În anul 2010, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 30 decembrie cu o valoare a acțiunii de 280 lei/acțiune, urmând în 5 ianuarie, pragul suport să fie de 161,6 lei. Se poate interpreta și pentru prima jumătate din anul 2011, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 6 ianuarie cu o valoare de acțiune de 283 lei; pragul suport a atins valoarea minimă de 181,8 lei în data de 8 august.

3.1.3.2 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA - TEL

Analiza fundamentală

Durata de recuperare în ani a investiției într-o acțiune prin profiturile generate de aceasta este reprezentată de indicatorul PER care are o valoare de 8,64 ,în data de 08.08.2011. Valoarea contabilă a unei acţiuni = 10 RON/acţiune. Discountul este calculat pe baza următoarei formule :

Discount =

Ultimul

preț

Net Unitar =

Activul

16,4

53,63 = 30,58%

Și în cazul acesta, se observă că acțiunile sunt supraevaluate, adică valoarea contabilă a unei acțiuni este mai mică decât prețul actual pe piața bursieră. (10 RON < 16,4 RON). Rata solvabilității societății înregistrează creșteri în anul 2009 ani datorate de creșterea capitalului propriu mai mică decât creşterea activelor totale. Dividendul acordat persoanelor juridice are o evoluţie ascedentă pe parcursul anilor, iar în anul 2010, se înregistrează o creştere semnificativă de 132 procente (0,116 RON/acțiune) faţă de anul precedent ( 0,05 RON/acțiune). În conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor din data 28 aprilie 2011, CNTEE Transelectrica SA va distribui pentru anul fiscal 2010 un dividend brut de 0,116 RON pe acţiune, pentru toţi acţionarii înregistraţi la data 16 mai 2011 în registrul acţionarilor. CNTEE Transelectrica SA plăteşte dividende din cadrul profitului net de repartizat aferent anului financiar precedent şi a oricăror rezerve de distribuit numai după ce rezultatele financiare anuale sunt aprobate de către AGA.

Evoluția tehnică

Următoarele

grafice

prezintă

evoluţ ia

Transelectrica SA pe perioada 2008 2010:

Evoluţia indicatorilor principali pe anii 2008-2010 4000000000 3500000000 3000000000 Active totale 2500000000
Evoluţia indicatorilor principali pe
anii 2008-2010
4000000000
3500000000
3000000000
Active totale
2500000000
nete
2000000000
Total capitaluri
1500000000
proprii
1000000000
Cifra de afaceri
500000000
neta
0

indicatorilor

principali

ai

societăţii

CNTEE

Evoluţia rezultatului net pe anii 2008-2010 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000
Evoluţia rezultatului net pe anii
2008-2010
45000000
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
2008
2009
2010

La începutul anului 2011, valoarea capitalului propriu creşte comparativ cu anul

precedent, la fel și activul total, însă cu un procent mai mic de aproximativ 1%. Prin raportarea

acestor valori, rata solvabilității creşte de la 52,88% la 56,81%. În primul trimestru din anul

2011, compania a realizat un profit brut din activitatea de exploatare în sumă de 150.604.124 lei,

cu 116.784.869 lei mai mare decât cel bugetat, şi cu 184,71% mai mare decât cel realizat în

trimestrul 1 2010 (52,896,814 lei).

Rezultatul net în anul 2010 a avut o evoluție crescătoare favorabilă față de anul 2009, cu

55,77 procente mai mare.

Capitalul social al Companiei este format din 73.303.142 acţiuni ordinare, nominative,

dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune. Fiecare acțiune conferă titularului un

drept de vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor.

Capitalul social nu a suferit modificări pe parcursul primului semestru al anului 2011.

Cifra de afaceri netă realizată în sem. I 2011 este cu 9,73% mai mare față de cifra de

afaceri realizată în sem. I 2010 și reprezintă veniturile realizate din prestarea serviciilor licențiate

pe piața de energie electrică.

Indicatorii de profitabilitate prezintă creșteri semnificative față de semestrul I al anului 2010, datorită creșterii profitului brut din activitatea operațională. Graficul de mai jos arată evoluţia preţului acţiunii şi a volumului de acţiuni tranzacţionate pentru societatea CNTEE Transelectrica SA pe perioada 2008 2010:

CNTEE Transelectrica SA pe perioada 2008 – 2010: În anul 2009, pragul de rezistență a atins

În anul 2009, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 11 august de 14,7 lei a acțiunii. Valoarea minimă a pragului suport în 2009 a fost înregistrată în ziua de 17 februarie si în 11 martie, cu o valoare de 8,55 lei a acțiunii. În anul 2010, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 19 aprilie cu o valoare a acțiunii de 21,9 lei/acțiune, urmând în ziua de 25 mai, pragul suport să fie de 14,5 lei. Se poate interpreta și pentru prima jumătate din anul 2011, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 1 iunie cu o valoare de acțiune de 23,49 lei; pragul suport a atins valoarea minimă de 16,4 lei în data de 8 august.

Societate

PER

Discount

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. -TGN

14,45

35,55%

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA - TEL

4,55

35,93%

Se observă din acest tabel, faptul că societatea cu PER-ul cel mai mic îl are C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA - TEL, fiind de 4.55 iar discountul este aproximativ cu cel al societăţii TRANSGAZ, de 35.93% (potențialul de creștere).

Cu toate acestea, managerul societății noastre alege să cumpere acțiuni de la TRANSELECTRICA deoarece perioada de recuperare a unei investitii într-o acțiune este mai redusă, iar investiția poate fi mai eficientă.

3.1.4 Sectorul Blue Chips

Din acest sector, managerul alege trei societăţi, iar pe baza analizei fundamentale şi a cea tehnice, acesta studiază evoluția celor mai importanți indicatori asupra societăților.

3.1.4.1 BIOFARM S.A. - BIO

Analiza fundamentală

Durata de recuperare în ani a investiției într-o acțiune prin profiturile generate de aceasta este reprezentată de indicatorul PER care are o valoare de 14,01 , în data de 08.08.2011. Valoarea contabilă a unei acţiuni = 0,1 RON/acţiune. Discountul este calculat pe baza următoarei formule :

Discount =

Ultimul

preț

Activul

Net Unitar

= 0,18

0,14 = 127,72%

Și în cazul acesta, se observa că acțiunile sunt supraevaluate, adica valoarea contabilă a unei acțiuni este mai mică decât prețul actual pe piața bursieră. (0,1 RON < 0,18 RON). Există o supraevaluare care ne arată faptul că firma prezintă o imagine favorabilă pe piaţa de capital. Rata solvabilității societății înregistrează o uşoară scădere în anul 2009 , datorată de scăderea capitalului propriu ajuns în 2008 la valori negative. La începutul anului 2011, valoarea capitalului propriu creşte cu 3,48% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, la fel și activul total, însă cu un procent mai mic de aproximativ 3%. Prin raportarea acestor valori, rata solvabilității scade de la 87,40% la 83,21%. Dividendul acordat persoanelor juridice pentru societatea BIOFARM S.A. - BIO se acordă doar în anul 2010, având o valoare de 0,0055.

Evoluția tehnică Următorul grafic prezintă evoluţia indicatorilor principali ai societăţii BIOFARM S.A. -

BIO pe perioada 2008 2010:

Evoluţia indicatorilor principali pe anii 2008-2010 160000000 140000000 120000000 100000000 Active totale nete
Evoluţia indicatorilor principali pe anii
2008-2010
160000000
140000000
120000000
100000000
Active totale nete
80000000
Total capitaluri proprii
60000000
Cifra de afaceri neta
40000000
Rezultat net
20000000
0
-20000000
2008
2009
2010
-40000000

Se observă în graficul de mai sus, că rezultatul net în anul 2009 are o valoare negativă,

dar în anul 2009 va creşte cu 192,14 procente. În 2010 urmează o scădere de 26,59% faţă de anul

anterior.

Evoluţia comparativă a indicatorilor principali în Sem I-2010 - Sem I- 2011 160000000 140000000 120000000
Evoluţia comparativă a indicatorilor principali în Sem I-2010 - Sem I-
2011
160000000
140000000
120000000
Active totale nete
100000000
Total capitaluri proprii
80000000
Cifra de afaceri neta
60000000
40000000
Rezultat net
20000000
0
Sem1-2010
Sem1-2011

În graficul „Evoluţia comparativă a indicatorilor principali în sem I-2010 - sem I-2011”

am studiat performanţele societăţii BIOFARM S.A. - BIO, şi anume faptul că aceşti indicatori

analizaţi au avut o evoluţie ascendentă. Activele nete totale şi capitalurile proprii au crescut cu

aproximativ 3 procente în prima jumătate a anului 2011; la fel şi cifra de afaceri netă a avut o

creştere cu 18,99% mai mare faţă de primul semestru din 2010.

Graficul de mai jos arată evoluţia preţului acţiunii şi a volumului de acţiuni tranzacţionate pentru societatea BIOFARM S.A. - BIO, pe perioada 2008 2010:

BIOFARM S.A. - BIO, pe perioada 2008 – 2010: În anul 2009, pragul de rezistență a

În anul 2009, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de14 august de 0,247 lei. Valoarea minimă a pragului suport în 2009 a fost înregistrată în data de 17 februarie si 10 martie, o valoare de 0,0525 lei a acțiunii. În anul 2010, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 2 aprilie cu o valoare a acțiunii de 0,245 lei, urmând pe 25 mai , pragul suport să fie de 0,138 lei. Se poate interpreta și pentru prima jumătate din anul 2011, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 1 martie cu o valoare de acțiune de 0,225 lei; pragul suport a atins valoarea minimă de 0,18 lei în data de 8 august.

3.1.4.2 AZOMURES S.A. - AZO

Analiza fundamentală

Durata de recuperare în ani a investiției într-o acțiune prin profiturile generate de aceasta este reprezentată de indicatorul PER care are o valoare de 2,19 , în data de 08.08.2011. Valoarea contabilă a unei acţiuni = 0,1 RON/acţiune.

Discountul este calculat pe baza următoarei formule :

Discount =

Ultimul

preț

Activul

Net Unitar

= 0,77

1,91

= 40,22%

Și în cazul acesta, se observă că acțiunile sunt supraevaluate, adică valoarea contabilă a unei acțiuni este mai mică decât prețul actual pe piața bursieră. (0,1 RON < 0,77 RON). Există o supraevaluare care ne arată faptul că firma prezintă o imagine favorabilă pe piaţa de capital. Rata solvabilității societății înregistrează o creştere în anul 2010 de 14,58 procente, datorată de creşterea valorii capitalului propriu şi a activelor totale nete. La începutul anului 2011, valoarea capitalului propriu creşte semnificativ, aproximativ încă o dată faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010 cu 91, 66% , la fel și activul total, însă cu un procent mai mic de aproximativ 78,85%. Prin raportarea acestor valori, rata solvabilității scade de la 73,74% la 71,98%. În perioada analizată, societatea AZOMURES S.A. - AZO nu acordă dividende persoanelor juridice.

Evoluția tehnică Următorul grafic prezintă evoluţia indicatorilor principali pe perioada 2008 2010:

Evoluţia indicatorilor principali pe anii 2008-2010 1.5E+09 1E+09 Active totale nete Total capitaluri proprii
Evoluţia indicatorilor principali pe anii
2008-2010
1.5E+09
1E+09
Active totale nete
Total capitaluri proprii
500000000
Cifra de afaceri neta
0
Rezultat net
2008
2009
2010

Se observă în graficul de mai sus, faptul că cifra de afaceri netă prezintă o evoluţie favorabilă în anul 2010, şi anume o creştere de 61,71%. În anul 2009 faţă de 2008, aceasta scade la o valoare mică, cu 35,03 procente mai puţin. Din punctul de vedere al rezultatului net, se observă o ascensiune semnificativă în anul 2010 faţă de perioada anterioară, o creştere imensă putem spune.

Anul 2010 pentru societatea AZOMURES

a fost un an cu rezultate favorabile pe piaţa

bursieră, urmărind analiza acestor principali indicatori.

Evoluţia comparativă a indicatorilor principali în Sem I-2010 - Sem I- 2011 1.2E+09 1E+09 Active
Evoluţia comparativă a indicatorilor principali în Sem I-2010 - Sem I-
2011
1.2E+09
1E+09
Active totale nete
800000000
Total capitaluri proprii
600000000
Cifra de afaceri neta
400000000
200000000
Rezultat net
0
Sem1-2010
Sem1-2011

În graficul „Evoluţia comparativă a indicatorilor principali în Sem I-2010 - Sem I-2011”

am studiat performantele societatii AZOMURES S.A., si se constată faptul ca acesti indicatori

analizati au avut o evolutie ascendenta pe aceasta perioadă. Capitalurile proprii au crescut cu

aproximativ 92 procente in prima jumatate a anului 2011 fata aceeasi perioada a anului anterior;

la fel si cifra de afaceri neta a avut o crestere cu 61,36% mai mare fata de primul semestru din

2010.

Graficul de mai jos arata evolutia pretului actiunii si a volumului de actiuni tranzactionate

pentru societatea AZOMURES S.A. - AZO pe perioada 2008 2010:

si a volumului de actiuni tranzactionate pentru societatea AZOMURES S.A. - AZO pe perioada 2008 –

În anul 2009, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de19 septembrie de 0,345 lei. Valoarea minimă a pragului suport în 2009 a fost înregistrată în data de 13 martie, o valoare de 0,1380 lei a acțiunii. În anul 2010, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data 18 august cu o valoare a acțiunii de 0,5500 lei, iar pe 26 ianuarie , pragul suport a fost de 0,2870 lei. Se poate interpreta și pentru prima jumătate din anul 2011, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 25 ianuarie cu o valoare de acțiune de 0,6495 lei; pragul suport a atins valoarea minimă de 0,77 lei în data de 8 august.

3.1.4.3 SC FONDUL PROPRIETATEA SA BUCURESTI - FP

Analiza fundamentală

Durata de recuperare în ani a investiției într-o acțiune prin profiturile generate de aceasta este reprezentată de indicatorul PER care are o valoare de 9,08 , în data de 08.08.2011. Valoarea contabila a unei actiuni = 1 lei/actiune Discountul este calculat pe baza urmatoarei formule :

Discount =

Ultimul

pre ț

= 0,4501

Activul

Net Unitar

0,9293 = 48,43%

În cazul acesta, se observa că acțiunile sunt subevaluate, adică valoarea contabilă a unei acțiuni este mai mare decât prețul actual pe piața bursieră. (1 lei > 0,4501 lei). La începutul anului 2011, valoarea capitalului propriu creste cu 3, 08% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, la fel și activul total, însă cu un procent puțin mai mic de 3,07%. Prin raportarea acestor valori, rata solvabilității scade de la 99,81% la 98,01%. Dividendele plătite în 2011 includ în principal dividendele aferente anului 2010 a căror distribuţie a început p e30 iunie; 58% din distribuţia totală de 432,7 milioane lei s-a plătit pe 30 iunie.

Fondul a declarat în aprilie 2011 şi a început să distribuie începând cu 30 iunie dividende brute în sumă de 432,7 milioane lei sau 0,03141 pe acţiune. Aceste dividende reprezintă profiturile distribuibile aferente anului 2010. Adunarea Generală a Acționarilor Fondului a aprobat în septembrie 2010 repartizarea unui dividend brut de 0,0816 lei pe acțiune, aferente profiturilor statutare ale exercițiilor financiare 2008 și 2009.

Evoluția tehnică

Urmatorul grafic prezinta evolutia indicatorilor principali pe perioada 2008 2010:

Evoluţia indicatorilor principali pe anii 2008-2010 14000000000 12000000000 10000000000 Active totale nete
Evoluţia indicatorilor principali pe anii
2008-2010
14000000000
12000000000
10000000000
Active totale nete
8000000000
Total capitaluri proprii
6000000000
Rezultat net
4000000000
Venituri totale
2000000000
0
2008
2009
2010

Se observa in graficul de mai sus, faptul ca veniturile totale prezinta o evolutie favorabila

în anul 2009, si anume o crestere de 157,93%, dar in anul 2010 acestea scad brusc la o valoare

mica aproximativa cu cea din 2008, o scadere de 56,32 procente comparativa cu anul 2009.

Evoluţia comparativă a indicatorilor principali în Sem I-2010 - Sem I- 2011 14000000000 12000000000 10000000000
Evoluţia comparativă a indicatorilor principali în Sem I-2010 - Sem I-
2011
14000000000
12000000000
10000000000
Active totale nete
8000000000
Total capitaluri proprii
6000000000
Rezultat net
4000000000
Venituri totale
2000000000
0
Sem1-2010
Sem1-2011

In graficul „Evoluţia comparativă a indicatorilor principali în Sem I-2010 - Sem I-2011” am studiat performantele societatii SC FONDUL PROPRIETATEA SA BUCURESTI - FP, si anume faptul ca acesti indicatori analizati au avut o evolutie ascendenta. Activele nete totale si capitalurile proprii au crescut cu aproximativ 3 procente in prima jumatate a anului 2011 fata de aceeasi perioada analizata anterior; la fel si veniturile totale au inregistrat cresteri de 121,74% mai mare fata de primul semestru din 2010. Graficul de mai jos arata evolutia pretului actiunii si a volumului de actiuni tranzactionate pentru societatea SC FONDUL PROPRIETATEA SA BUCURESTI - FP pe perioada 2008

2010:

SA – BUCURESTI - FP pe perioada 2008 – 2010: Se poate interpreta doar pentru prima

Se poate interpreta doar pentru prima jumătate din anul 2011, pragul de rezistență a atins valoarea maximă în data de 25 ianuarie cu o valoare de acțiune de 0,6495 lei; pragul suport a atins valoarea minimă de 0,4501 lei în data de 8 august. În anul 2009 și 2010 nu dispunem de datele necesare pentru a analiza aceste praguri. Conform analizei fundamentale și a cea tehnice, managerului firmei alege sa adauge în structura portofoliului doar o singură societate dintre cele trei analizate. Analiza fundamentală, pe scurt, este prezentată în următorul tabel:

Societate

PER

Discount

BIOFARM S.A.

14,01

127,72%

AZOMURES S.A.

2,19

40,22%

SC FONDUL PROPRIETATEA SA

9,08

48,43%

Managerul firmei a ales societatea AZOMURES S.A. deoarece indicele PER (sau P/E)

înregistrează valoarea cea mai mică dintre cele analizate, ceea ce înseamna faptul că perioada de

recuperare a unei investitiei într-o acțiune este cea mai redusă, investiția fiind mai eficientă.

Investiția societății într-o acțiune este de 40,22 procente (potențial de creștere) din activul net

raportat la numărul total de acțiuni. Se constată că AZOMURES S.A., deține și o structură de

acționariat destul de diversificată , în compunerea capitalului au investit in actiunile firmei, atat

persoane fizice cu capital romanesc si strain, dar si persoane juridice.

Următorul tabel prezintă emitenții aleși de către managerul societății noastre în

subportofoliul de acţiuni:

Simbol Emitenți

Data

Preţ

Volum

Val.

Comis.

Val.

acţiune

(1%)

netă

SIF TRANSILVANIA - SIF 3

05.08.2011

0.47

1411018

667412

6674

674086

SIF MUNTENIA - SIF 4

05.08.2011

0.61

1231550

756787

7568

764355

BANCA TRANSILVANIA S.A.

08.08.2011

1.02

968927

988306

9883

998189

08.08.2011

16.40

34000

557600

5576

563176

AZOMURES S.A.

08.08.2011

0.77

250

193

2

194

 

3000.000 RON

3.2 Subportofoliul de instrumente futures

Un contract comercial futures constă în angajamentul părţilor de a livra, respectiv prelua, la

o dată viitoare (într-o anumită lună), o marfă determinată, la un preţ convenit în momentul

contractării. Cel care îşi asumă obligaţia de a prelua marfa (cumpărătorul) deschide o poziţie

"lungă" (long), în timp ce vânzătorul futures are o poziţie "scurtă" (short).

Caracteristica principală a contractelor futures este stabilirea termenilor contractului

(cantitate, preţ, scadenţă ) în momentul încheierii contractului şi executarea acestuia la o dată

ulterioară (“la termen”).

În următorul tabel se prezintă investiţia în subportofoliul de contracte de către managerul

societății noastre:

Activ

Tip

Nr.

Preţ

Marja

Tarif

Marja

Nr. pachet

suport

tranz.

contracte

futures

inițială

tranzacț.

netă

acț.“i”

TSLV12FEB

C

1125

33.58

325

0.05

365681.25

100

GLD12FEB

C

2708

1719.4

55

0.05

149075.4

1

FP12MAR

C

1244

0.4613

80

0.05

99582.2

1000

SIF512MAR

C

856

1.172

100

0.05

85642.8

500

 

699981.65 RON

CAP.4 MĂSURAREA PERFORMANŢELOR PORTOFOLIULUI

Măsurarea performanţei unui portofoliu din perspectiva managerială este un demers

dificil datorită complexităţii criteriilor de apreciere.

Măsurarea performanţei unui portofoliu de active financiare trebuie să ţină seama de trei

elemente principale:

perioada pentru care se apreciază performan ţ a (s ă pt ă mânal, lunar, trimestrial, anual, pe ă performanţa (săptămânal, lunar, trimestrial, anual, pe

perioada de deţinere);

baza de comparabilitate a rezultatelor (un indice bursier, rata medie a dobânzii, ratalunar, trimestrial, anual, pe perioada de deţinere); infla ţ ei, rentabilitatea altor portofolii de active

inflaţei, rentabilitatea altor portofolii de active financiare, etc);

obiectivele investiţionale iniţiale privind portofoliul transpuse în indicatori de tivele investiţionale iniţiale privind portofoliul transpuse în indicatori de

rentabilitate şi de risc.

4.1. Măsurarea performanţelor subportofoliului de acţiuni

Investiţia în acţiuni listate la bursă este o activitate complexă care necesită efort pentru a

produce rezultate pozitive.

4.1.1 SIF TRANSILVANIA S.A. SIF 3

În data de 05.08.2011, managerul investeşte în acţiunile acestei societăţi de investiţii,

cumpărând 1.411.018 acţiuni la un preţ de 0,47 lei/ acţiune. Pentru o acţiune, acesta plăteşte un

comision de 1%, însemnând 6674 lei. Astfel investiţia totală este de 674086 lei.

Simbol

Tranz.

Data

Preţ

Volum

Valoare

Comision

Valoare

Rentab.

acţiune

(1%)

netă

SIF 3

C

05.08.2011

0.4730

1411018

667412

6674

674086

-

SIF 3

A

08.09.2011

0.4700

1411018

663178

0

663178

0.37%

SIF 3

A

20.09.2011

0.4701

1411018

663320

0

663320

0.39%

SIF 3

A

07.10.2011

0.4380

1411018

618026

0

618026

-6.46%

SIF 3

V

15.11.2011

0.5830

1411018

822623

8226

814397

23.26%

 

Câştig de capital

153660 RON

În tabelul de mai sus, managerul firmei a decis investirea sumei de 1411018 lei, si a facut speculaţii ale pieţei în următoarele date: 08.09.2011, 20.09.2011, 07.10.2011 pe piaţa regular REGS. Preţul acţiunii are o tendinţă de scădere, de aceea managerul asteaptă o ascensiune a preţului pentru a putea vinde. În data de 15.11.2011, valoare pe o acţiune a crescut considerabil, iar managerul i-a decizia sa vanda aceste acţiuni la un preţ de 0.583 lei/acţiune. Pentru această operaţiune, el plăteşte brokerului un comision de 1%, în valoare de 8226 lei. Rentabilitatea unei investiţii se calculează astfel:

R = .ţ− −(.ţ+ )

.ţ+

* 100

R=

0.5830 1411018 8226

( 0.47301411018 +6674 )

0.47301411018 +6674

100

R = 23.26%

Prin această investiţie, firma noastră obţine un caştig de capital în sumă de 153660 lei. În data de 25.11.2011, i se ofera acţiuni de la SIF TRANSILVANIA - SIF 3 cu preţul de 0.54 lei/acţiune. Acesta cumpără 1493209 de acţiuni, investind şi capital caştigat. Conform tabelului următor, managerul alege să analizeze la aproximativ două săptămâni, aleatoriu, zile în care verifică evoluţia preţului şi eventuala rentabilitate. Valoarea acestuia prezintă o evoluţie favorabilă, de aceea în data de 03.02.2012, managerul societăţii noastre alege să vândă acţiunile cumpărate în data de 25.11.2011, cu o rentabilitate de 19.8 procente. Prin această investiţie, societatea noastră obţine un caştig de capital în sumă de 161266.57 lei.

Simbol

Tranz

Data

Preţ

Volum

Valoare

Comision

Valoare netă

Rentab.

acţ.

(1%)

SIF3

C

25.11.2011

0.54

1493209

806332.9

8063.33

814396.19

-

SIF3

A

15.12.2011

0.585

1493209

873527.3

0.00

873527.27

7.26%

SIF3

A

23.12.2011

0.57

1493209

851129.1

0.00

851129.13

4.51%

SIF3

A

12.01.2012

0.5825

1493209

869794.2

0.00

869794.24

6.80%

SIF3

A

23.01.2012

0.5925

1493209

884726.3

0.00

884726.33

8.64%

SIF3

V

03.02.2012

0.66

1493209

985517.9

9855.17

975662.76

19.80%

 

Câştig de capital

161266.57 RON

Pentru a calcula o rentabilitate medie a investiţiilor făcute în aceste acţiuni, se aplică formula:

Rm SIF3 = 1 1 +( 22) = 674086 23.26% + ( 814396 .1919.80%)

1+2 100%

(674086 + 814396 .19)100%

= 21.34%

Câştigul total de capital de la această societate de invesţii este de 314926 lei, având o rentabilitate medie a investiţiilor de 21.34 procente. Acest lucru ne sugerează faptul că situaţia firmei noastre este una favorabilă, deoarece a obţinut caştig de capital.

4.1.2 SIF MUNTENIA - SIF 4

Managerul investeşte în acţiunile aceastei societăţi la data de 05.08.2011, cumpărând 1231550 acţiuni la un preţ de 0.6145 pe acţiune. Pentru o acţiune, acesta plăteşte un comision de 1%, însemnând 7568 lei. Astfel investiţia totală este de 764355 lei.

Simbol

Tranz

Data

Pret

Volum

Valoare

Comision

Valoare

Rentab

acţ.

(1%)

netă

SIF 4

C

05.08.2011

0.6145

1231550

756787

7568

764355

-

SIF 4

A

29.08.2011

0.5295

1231550

652106

 

- 652106

-14.69%

SIF 4

A

20.09.2011

0.5410

1231550

666269

 

- 666269

-12.83%

SIF 4

A

07.10.2011

0.5050

1231550

621933

 

- 621933

-18.63%

SIF 4

A

27.10.2011

0.5200

1231550

640406

 

- 640406

-16.22%

SIF 4

A

18.11.2011

0.6240

1231550

768487

 

- 768487

0.54%

SIF 4

A

02.12.2011

0.5390

1231550

663805

 

- 663805

-13.15%

SIF 4

A

12.01.2012

0.5800

1231550

714299

 

- 714299

-6.55%

SIF 4

A

26.01.2012

0.6250

1231550

769719

 

- 769719

0.70%

SIF 4

V

03.02.2012

0.7000

1231550

862085

8621

853464

11.66%

 

Câştig de capital

89109 RON

În tabelul de mai sus, managerul firmei a decis investirea sumei de 756787 lei, si a facut

speculaţii ale pieţei în următoarele date: 29.08.2011, 20.09.2011, 07.10.2011, 27.10.2011,

18.11.2011, 02.12.2012, 12.01.2012, 26.01.2012 pe piaţa regular REGS. Preţul acţiunii scade

semnificativ pe parcursul întregii speculaţii, de aceea managerul asteaptă o ascensiune a preţului

pentru a putea vinde. În data de 03.02.2012, valoare pe o acţiune a crescut considerabil, iar

managerul i-a decizia sa vanda aceste acţiuni la un preţ de 0.7 lei/acţiune, fiind cu aproximativ

14 procente mai mare ca cel din data cumpararii. Pentru această operaţiune, el plăteşte brokerului

un comision de 1%, în valoare de 8621 lei.

Rentabilitatea unei investiţii se calculează astfel:

R = .ţ− −(.ţ+)

.ţ+

* 100

R=

0.7000 1231550 8621

( 0.61451231550 +7568)

0.61451231550 +7568

100

R = 11.66% Prin această investiţie, firma noastră obţine un caştig de capital în sumă de 89109 lei.

4.1.3 BANCA TRANSILVANIA S.A.

investeşte în acţiunile societăţii BANCA

TRANSILVANIA S.A. la data de 08.08.2011, cumpărând 968927 de acţiuni la un preţ de 1.02

pe acţiune. Pentru o acţiune, acesta plăteşte un comision de 1%, însemnând 9883.06 lei. Astfel

investiţia totală este de 998188.60lei.

Managerul

societăţii

“K

INVEST“,

Simbol

Tranz

Data

Pret acţ.

Volum

Valoare

Comision

Valoare netă

Rentab.

(1%)

TLV

C

08.08.2011

1.02

968927

988306

9883.06

998188.60

-

TLV

A

25.08.2011

1.08

968927

1046441

-

1046441.16

4.83%

TLV

A

09.09.2011

1.04

968927

1007684

-

1007684.08

0.95%

TLV

A

07.10.2011

1

968927

968927

-

968927.00

-2.93%

TLV

V

27.10.2011

1.049

968927

1016404

10164.04

1006240.38

0.81%

 

Câştig de capital

8051.78 RON

În tabelul de mai sus, managerul firmei a decis investirea sumei de 998188.60 lei, si a

facut speculaţii ale pieţei în următoarele date: 25.08.2011, 09.09.2011, 07.10.2011 pe piaţa

regular REGS. Preţul acţiunii are o tendinţă de creştere, de aceea managerul asteaptă o

ascensiune a preţului pentru a putea vinde. În data de 27.10.2011, valoare pe o acţiune a crescut

considerabil faţă de preţul cu care a cumpărat, iar managerul hotărăşte să vândă aceste acţiuni la

un preţ de 1.049 lei/acţiune. Pentru această operaţiune, el plăteşte brokerului un comision de 1%,

în valoare de 9883.06 lei.

Rentabilitatea unei investiţii se calculează astfel:

R = .ţ− −(.ţ+ )

.ţ+

* 100

R=

1.049 968927 10164 .04

( 1.02968927 +9883.06 )

1.02968927 +9883.06

100

R = 0.81 %

Prin această investiţie, firma “K INVEST “ obţine un caştig de capital în sumă de 8051.78 RON.

În data de 23.11.2011, societăţii “K INVEST “ i se ofera acţiuni de la BANCA

TRANSILVANIA S.A., la un preţ de 0.875RONi/acţiune. Managerul acestei societăţi cumpără

1129379 de acţiuni, investind doar suma iniţială de 998188.60 RON.

Simbol

Tran

Data

Pret

Volum

Valoare

Comision

Valoare netă

Rentab

z.

acţ.

(1%)

.

TLV

C

23.11.2011

0.875

1129379

988207

9882.07

998088.69

-

TLV

A

09.12.2011

0.91

1129379

1027735

 

- 1027735

2.97%

TLV

A

06.01.2012

0.9

1129379

1016441

 

- 1016441

1.84%

TLV

A

18.01.2012

0.915

1129379

1033382

 

- 1033382

3.54%

TLV

V

03.02.2012

1.035

1129379

1168907

11689.07

1157218.19

15.94

%

 

Câştig de capital

159129.50 RON

Conform tabelului anterior, managerul alege să analizeze la aproximativ două săptămâni,

aleatoriu, zile în care verifică evoluţia preţului şi eventuala rentabilitate.

Preţul pe o acţiune prezintă o evoluţie favorabilă, cu rentabilităţi pozitive în creştere; de

aceea în data de 03.02.2012, managerul societăţii noastre alege să vândă acţiunile cumpărate în

data de 23.11.2011, la o eventuală rentabilitate de 15.94 procente. Prin această investiţie,

societatea noastră obţine un caştig de capital în sumă de 159129.50 RON.

Pentru a calcula o rentabilitate medie a investiţiilor făcute în aceste acţiuni, se aplică formula:

Rm TLV = 1 1 +( 22) = 998188 .60 0.81% + ( 998088.6915.94%)

1+2 100%

(998188.60+ 998088.69)100%

= 8.37%

Câştigul total de capital de la această societate de invesţii este de 167181.28 RON, având

o rentabilitate medie a investiţiilor de 8.37 procente. Acest lucru ne sugerează faptul că situaţia

firmei noastre este una favorabilă, deoarece a obţinut caştig de capital.

4.1.4 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA - TEL

în acţiunile societăţii C.N.T.E.E.

TRANSELECTRICA la data de 08.08.2011, cumpărând 34000 de acţiuni la un preţ de 16.40

RON pe acţiune. Pentru o acţiune, acesta plăteşte un comision de 1%, însemnând 5576 RON.

Astfel investiţia totală este de 563176 RON.

Managerul

societăţii

“K

INVEST

“,

investeşte

Simbol

Tranz.

Data

Pret acţ.

Volum

Valoare

Comision

Valoare netă

Rentab.

(1%)

TEL

C

08.08.2011

16.40

34000

557600

5576

563176

-

TEL

A

31.08.2011

19.7

34000

669800

 

- 669800

18.93%

TEL

A

14.09.2011

18.9

34000

642600

 

- 642600

14.10%