P. 1
Formare Continua

Formare Continua

|Views: 9|Likes:
Published by Marcu Ioan

More info:

Published by: Marcu Ioan on May 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2013

pdf

text

original

Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei

Formarea profesională continuă în România

Bucureşti 2008

Coordonator: Mihaela Jigău

Autori: Otilia Apostu Magdalena Balica Ştefan Colbu Nicolae Emanuel Dobrei Ciprian Fartuşnic Bogdan Florian Irina Horga Mihaela Jigău Andreea MăruŃescu Lucian Voinea

Prelucrarea şi analiza datelor statistice: Cornelia Novak

2

CUPRINS
INTRODUCERE .................................................................................................................... 5 CAPITOLUL I. Obiectivele şi metodologia cercetării ............................................................ 9 1. Obiectivele cercetării............................................................................................................................................. 9 2. Metode şi instrumente ........................................................................................................................................... 9 2.1. Analiza documentară ..................................................................................................................................... 9 2.2. Ancheta privind formarea profesională continuă a cadrelor didactice......................................................... 10 2.3. Ancheta privind formarea profesională continuă în întreprinderi................................................................ 12 3. PopulaŃia investigată ........................................................................................................................................... 13 CAPITOLUL II. Formarea profesională continuă a adulţilor – cadru general .....................17 1. Reglementări privind formarea profesională continuă ........................................................................................ 17 1.1. Reglementări programatice şi politici publice în domeniul formării profesionale continue........................ 17 1.2. Reglementări normative în domeniul formării profesionale continue a cadrelor didactice ......................... 22 1.3. Reglementări normative în domeniul formării profesionale continue a altor categorii de angajaŃi ............. 30 2. InstituŃii cu atribuŃii în domeniul formării profesionale continue........................................................................ 33 2.1. Cadrul instituŃional al formării profesionale continue a cadrelor didactice ................................................. 33 2.2. Cadrul instituŃional al formării profesionale continue a altor categorii profesionale................................... 36 3. Furnizori de formare profesională continuă ........................................................................................................ 38 3.1. Furnizori de formare profesională continuă pentru cadre didactice............................................................. 38 3.2. Furnizori de formare profesională continuă pentru alte categorii de angajaŃi.............................................. 39 4. Caracteristici generale ale programelor/ofertei de formare ................................................................................. 41 4.1. Oferta de formare pentru cadrele didactice.................................................................................................. 41 4.1.1. Formarea continuă a cadrelor didactice prin Departamentele de Pregătire a Personalului Didactic.... 46 4.1.2. Formarea continuă a cadrelor didactice prin Casele Corpului Didactic............................................... 48 4.1.3. Formare prin alte programe desfăşurate la nivel naŃional .................................................................... 52 4.2. Oferta de formare pentru alte categorii de angajaŃi ..................................................................................... 53 CAPITOLUL III. Participarea la formarea profesională continuă ...................................... 56 1. Participarea la formarea continuă a cadrelor didactice........................................................................................ 56 2. Participarea la formarea profesională continuă a altor categorii profesionale..................................................... 68 CAPITOLUL IV. Formarea profesională continuă – rezultatele cercetării......................... 75 1. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice .......................................................................................... 75 1.1. Participarea la formarea continuă a cadrelor didactice – imagine de ansamblu .......................................... 75 1.2. MotivaŃia cadrelor didactice pentru participarea la formarea continuă ....................................................... 95 1.3. Calitatea ofertei de formare continuă a cadrelor didactice ........................................................................ 106 1.3.1. Arii tematice şi conŃinuturi în formarea continuă a cadrelor didactice .............................................. 107 1.3.2. Calitatea ofertei de formare continuă din perspectiva resurselor umane şi materiale ........................ 112 1.3.3. Strategii de formare utilizate la cursuri.............................................................................................. 118 1.3.4. Strategii de evaluare a cursanŃilor...................................................................................................... 121 1.3.5. Rezultatele formării ........................................................................................................................... 124 1.3.6. Puncte tari şi puncte slabe în oferta de formare continuă a cadrelor didactice – imagine sintetică ... 125 1.4. Impactul programelor de formare continuă asupra cadrelor didactice....................................................... 133 1.5. FacilităŃi şi obstacole în formarea continuă a cadrelor didactice ............................................................... 144 1.6. Nevoi viitoare de formare a cadrelor didactice.......................................................................................... 151 1.7. Peisajul formării profesionale continue a cadrelor didactice din perspectiva furnizorilor........................ 163 1.7.1. Statutul formatorului – identitate şi afiliere instituŃională ................................................................. 163 1.7.2. Practici privind analiza nevoilor de formare – între abordare strategică şi măsuri ad-hoc ................ 167 1.7.3. Practici de formare continuă a cadrelor didactice .............................................................................. 170 1.7.4. Puncte critice, dificultăŃi, soluŃii şi perspective ................................................................................. 176

3

2. Formarea profesională continuă a altor categorii profesionale.................................... 190 2.1. Perspectiva angajatorilor asupra FPC ........................................................................................................ 190 2.1.1. Caracteristicile lotului de companii investigate ................................................................................. 190 2.1.2. Politica firmelor în domeniul formării profesionale continue............................................................ 192 2.1.3. Participarea angajaŃilor la formare profesională continuă.................................................................. 203 2.1.4. Impactul participării la cursuri de formare asupra companiei şi angajaŃilor ...................................... 209 2.1.5. Concluzii............................................................................................................................................ 212 2.2. Perspectiva angajaŃilor asupra formării profesionale continue .................................................................. 215 2.2.1. Caracteristicile lotului de angajaŃi ..................................................................................................... 215 2.2.2. Participarea la FPC a angajaŃilor........................................................................................................ 216 2.2.3. MotivaŃia privind participarea la formare şi nivelul de satisfacŃie ..................................................... 222 2.2.4. Obstacole privind participarea la formare profesională continuă ...................................................... 230 2.2.5. Impactul participării la formarea profesională continuă (FPC) ......................................................... 233 2.2.6. Nevoi viitoare de formare profesională continuă ............................................................................... 237 2.2.7. Concluzii............................................................................................................................................ 243 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ....................................................................................... 245

4

INTRODUCERE
Lucrarea de faŃă prezintă cele mai importante rezultate ale investigaŃiei realizate de o echipă de cercetare a Institutului de ŞtiinŃe ale EducaŃiei în aria formării profesionale continue. Prin utilizarea unei metodologii complexe care a inclus instrumente de cercetare variate şi prin investigarea unor multiple categorii de actori, cercetarea propune o analiză sistematică a cadrului de politici, modalităŃilor de implementare şi categoriilor de impact ale formării profesionale continue din România. Demersul nostru este focalizat în mod deosebit asupra experienŃei de formare a cadrelor didactice şi a angajaŃilor din întreprinderi şi va fi completat în viitor cu perspectiva altor tipuri de beneficiari. Rezultatele cercetării noastre sunt prezentate într-un moment important pentru politicile de formare profesională continuă din România. Problema competitivităŃii resurselor umane a fost repusă pe agenda de decizie ca domeniu prioritar de intervenŃie pe termen scurt în contextul eforturilor României de a contracara efectele crizei economice mondiale. De asemenea, contextul politicilor de formare este marcat de demararea programului operaŃional sectorial în domeniul resurselor umane (POS DRU). Acesta oferă, prin contribuŃia fondurilor structurale europene şi a celor guvernamentale, oportunităŃi de finanŃare fără precedent în această arie (buget total de 3,47 miliarde EURO pentru perioada 2007 – 2013), urmărind îndeplinirea obiectivelor comune la nivel european în ceea ce priveşte participarea sporită pe piaŃa muncii a unei forŃe de muncă înalt calificate şi adaptabile, îmbunătăŃirea sistemului educaŃional şi creşterea adaptabilităŃii acestuia la cererea pieŃei muncii, promovarea educaŃiei pe tot parcursul vieŃii, creşterea adaptabilităŃii angajaŃilor şi a întreprinderilor, asigurarea calificărilor şi cunoştinŃelor necesare integrării şi mobilităŃii pe piaŃa muncii şi facilitarea dezvoltării economice. În egală măsură, cercetarea de faŃă apare într-un moment important pentru politicile în domeniul formării continue a personalului didactic. O perioadă îndelungată acestea au avut o evoluŃie discontinuă şi numai parŃial corelată cu schimbările din alte componente ale proceselor de reformă. IniŃiative recente au contribuit la depăşirea acestei etape şi la creşterea coerenŃei dezvoltării parcursului de dezvoltare profesională, în paralel cu promovarea unei atitudini proactive, specifice unui orizont al formării pe întreg parcursul vieŃii (lifelong learning): dezvoltarea reŃelei centrelor regionale (Centre Regionale de Formare Profesională), facilitarea accesului la programe de formare acreditate prin aducerea ofertei de formare mai aproape de beneficiari; creşterea oportunităŃilor de formare determinată de implicarea mai mare a şcolilor în programe şi

5

II. University of Lublijana. Târgovişte (2006). Neacşu. Bucureşti 2000. P (ed. et al. Studiile privind formarea continuă a personalului didactic şi a personalului de conducere din învăŃământul post-obligatoriu rural elaborat în cadrul Proiectului Phare EuropeAid121446/D/SV/RO (2006-2009)4.121446/D/SV/RO (2006-2009).) The prospects of Teacher Education in South-East Europe. Phare TVET. 2006.. L şi Potolea.2002 de Centrul NaŃional pentru Formarea Personalului din ÎnvăŃământul Preuniversitar (CNFP) privind nevoile de formare continuă. 3 Bîrzea. Raportul de Ńară publicat în studiul regional The Prospects of Teacher Education in SouthEast Europe (2006)3. vol I. 2008. Faculty of Education. 2 Vlăsceanu. 6 .cercetarea Şcoala la Răscruce. raport de cercetare 2”. Schimbare şi continuitate în curriculum obligatoriu. precum: ..ancheta naŃională desfăşurată în perioada 1999-2000 în cadrul Programului de Reformă a ÎnvăŃământului Preuniversitar – Consiliul NaŃional pentru Pregătirea Profesorilor1. Phare Acces la educaŃie pentru grupuri dezavantajate). odată cu cea dea doua ediŃie a simpozionului „Profesionalizarea carierei didactice din perspectiva educaŃiei permanente”. Consiliul NaŃional pentru Pregătirea Profesorilor. activităŃile specifice unor programe naŃionale derulate cu asistenŃă internaŃională (PIR. De asemenea. trebuie să amintim oportunitatea României de a organiza la Bucureşti în anul 2009 lucrările Reuniunii ENTEP (European Network on Teacher Education Policies). “Formarea personalului didactic – raport de cercetare 1. Ed Polirom.proiecte naŃionale şi internaŃionale. Iaşi. O perspectivă evaluativă. ExperienŃe şi realizări în context românesc. Potolea. 4 Rezultate prezentate în lucrarea autorilor Studiul privind Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Piteşti (2004). . Componenta focalizată pe sistemul de formare continuă a personalului didactic continuă astfel activităŃile de cercetare dezvoltate în ultimii ani în această arie. . studiul de faŃă dezvoltă o parte din concluziile anchetelor dedicate formării profesionale în întreprinderi sau formării continue a adulŃilor elaborate de Observatorul NaŃional 1 Rezultate prezentate în lucrarea autorilor Iucu B. I. seria de ConferinŃe NaŃionale dedicate analizei politicilor din domeniul profesionalizării personalului şi carierei didactice: Sinaia (2002). promovarea unor măsuri de încurajare furnizorilor de formare şi dezvoltarea unei pieŃe a programelor de formare continuă. D. I. D (coord) Şcoala la Răscruce. Romita şi Pânişoară. Schimbare şi continuitate în curriculum obligatoriu (2002)2.ancheta coordonată în perioada 2001. Proiectul Phare AsistenŃă tehnică pentru sprijinirea activităŃii Centrului NaŃional de Formare a Personalului din ÎnvăŃământul Preuniversitar EuropeAid. Bucureşti. National Report – Romania în Zgaga. diversităŃii De asemenea. Ovidiu. Bucureşti (2008) şi Cluj (2008). 2002. C.

a cadrelor didactice. durată). prin analizarea unor aspecte legate de activităŃile de formare desfăşurate în companii. Lucrarea se încheie cu prezentarea perspectivei angajaŃilor asupra formării. durată. organizate de AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă sau în cadrul unor programe naŃionale privind dezvoltarea resurselor umane. am investigat şi principalele categorii de obstacole. principalele instituŃii responsabile.ise. motivaŃie. În primul caz sunt abordate aspecte legate de politicile firmelor privind formarea continuă (evaluarea nevoilor de formare. surse de informare) cât şi la detalierea unor aspecte precum motivaŃia participării. Au fost analizate. De asemenea. Casele Corpului Didactic sau diferite programe naŃionale. modalităŃi de organizare. prin abordarea unor aspecte legate de formarea prin universităŃi. De asemenea. pentru detalii. sunt analizate principalele categorii de obstacole în formarea continuă cât şi unele aspecte legate de impactul participării la formare. strategiile angajatorilor în domeniul dezvoltării resurselor umane). a altor categorii profesionale. Datele obŃinute prin investigaŃia în rândul unor actori-cheie din sistemul de educaŃie au servit la creionarea unei imagini de ansamblu privind sistemul actual de formare a cadrelor didactice (rată de participare.Român. accesul la formare a diferitelor categorii de angajaŃi şi modalităŃi de finanŃare şi stimulare utilizate. Rezultatele anchetei realizate în întreprinderi detaliază două perspective ce se completează şi se susŃin reciproc: perspectiva angajatorilor şi perspectiva angajaŃilor.insse. practicilor şi impactului politicilor. impactul programelor asupra beneficiarilor. Phare): tipologie. Ca şi în cazul angajatorilor. ofertă. principalele aspecte analizate fiind legate de modul de organizare a cursurilor (informarea participanŃilor. Institutului NaŃional de Statistică şi Institutul NaŃional de Cercetare ŞtiinŃifică în domeniul Muncii şi ProtecŃiei Sociale5. facilităŃi. obiective. www. 7 . calitatea ofertei de formare. Lucrarea oferă astfel. frecvenŃă. furnizorii şi oferta de formare. arii de conŃinut şi nivelul de satisfacŃie al participanŃilor la formare. în prima sa parte o imagine de ansamblu asupra cadrului formării profesionale continue. descriind cadrul legislativ în acest domeniu. unele beneficiind de asistenŃă internaŃională (Banca Mondială. principalele categorii de obstacole în formarea continuă. număr de participanŃi etc.ro şi www. fiind elaborate şi o serie de recomandări relevante pentru îmbunătăŃirea cadrului.ro. nevoile viitoare de formare a cadrelor didactice. furnizori. categorii de impact şi 5 Vezi. ea prezintă detalii privind participarea la formarea continuă: . certificare. studiile publicate pe site-ul obsro. finanŃare.incsmps. de asemenea.ro.

condiŃii de organizare preferate). intenŃii de participare. 8 .nevoile viitoare de formare (competenŃe vizate.

programe de formare susŃinute din fonduri Phare etc. ⇒ Evaluarea participării la formare a cadrelor didactice şi a angajaŃilor din întreprinderi. precum şi a instituŃiilor cu responsabilităŃi în domeniu. şi a cadrelor didactice. 2. ⇒ Creşterea gradului de informare publică cu privire la programele de formare continuă adresate. ⇒ Evaluarea ofertei de formare destinată cadrelor didactice şi altor categorii profesionale din perspectiva nevoilor de formare ale acestora. 2. ⇒ Elaborarea unui set de concluzii şi recomandări privind formarea profesională continuă a cadrelor didactice. În cele ce urmează redăm setul de metode şi tehnici utilizate în vederea colectării informaŃiilor şi scopul în care au fost folosite. ⇒ Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe la nivelul sistemului de formare profesională continuă.CAPITOLUL I. participarea la formare. care îmbină atât metode cantitative. Obiectivele cercetării Principalele obiective pe care şi le-a propus cercetarea de faŃă sunt următoarele: ⇒ Prezentarea reglementărilor privind formarea profesională continuă (FPC). grupului Ńintă al proiectului (cadre didactice). Obiectivele şi metodologia cercetării 1. Analiza documentară Prin această metodă au fost studiate reglementările în domeniu. ⇒ Facilitarea dialogului şi cooperării între actorii implicaŃi şi interesaŃi de formarea profesională continuă. în special. ⇒ Identificarea nevoilor de formare şi a impactului formării la nivelul cadrelor didactice şi al altor categorii profesionale. în special. rapoarte şi studii referitoare la formarea profesională continuă a cadrelor didactice (oferta de formare a principalilor furnizori. Metode şi instrumente Demersul investigativ privind formarea profesională continuă a utilizat o strategie complexă de cercetare.). 9 . în general. precum şi studii. cât şi metode calitative de investigaŃie.1.

⇒ Cursurile de formare sunt parŃial adecvate la nevoile de formare ale cadrelor didactice. afectând. conŃinut. organizare etc. rapoartele Observatorului NaŃional privind Impactul social al formării profesionale continue şi CompetenŃele forŃei de muncă şi politicile de formare în întreprinderile din România etc. ) care generează dificultăŃi în atingerea obiectivelor propuse.). resursele 10 . . ofertă. eficienŃă. ⇒ Cadrele didactice manifestă un interes mai crescut privind participarea la programe de FPC până la obŃinerea gradului didactic I. • Ancheta prin chestionar adresată cadrelor didactice Principalele informaŃii solicitate prin intermediul chestionarului adresat cadrelor didactice au vizat următoarele aspecte: .tipurile de programe la care au participat.. anchetele AMIGO şi cele privind formarea profesională continuă a angajaŃilor din întreprinderi realizate de INS. ⇒ CompetenŃele vizate prin cursurile de formare nu sunt întotdeauna atinse. . calitate. sistemul de evaluare folosit pe parcursul programului de formare. rapoartele ANOFM.surse de informare. curriculum. sistemul de credite (număr de credite. . totodată.).nevoile de formare. Ancheta privind formarea profesională continuă a cadrelor didactice Ipotezele care au stat la baza investigaŃiei personalului didactic sunt următoarele: ⇒ Sistemul de FPC a cadrelor didactice prezintă încă anumite deficienŃe (la nivel de strategii. raportul teorie-practică etc.rapoarte şi analize statistice privind formarea profesională a altor categorii de personal (de exemplu. analiza secundară a datelor cu privire la FPC în România şi formularea unor ipoteze pentru continuarea cercetării prin intermediul altor metode şi instrumente.motivaŃii privind participarea la formare (intrinseci/extrinseci).2. . număr de ore etc. instituŃia care eliberează certificatele. utilitate.aprecieri ale cadrelor didactice cu privire la: condiŃii de acces. 2. metode. calitatea formării. forma şi utilitatea diplomelor. ordonarea informaŃiilor obŃinute şi alcătuirea unei baze de date. Analiza documentelor a avut următoarele obiective: colectarea informaŃiilor cu privire la FPC în România.

accesul. determinarea unor soluŃii posibile în vederea creşterii calităŃii şi impactului FPC a cadrelor didactice pornind de la principalele puncte slabe identificate prin ancheta pe bază de chestionar. sporirea calităŃii FPC. . principalele puncte tari şi slabe identificate de repondenŃi cu privire la FPC etc.- calitative şi cantitative ale furnizorilor de formare profesională continuă (financiare.).). aprecieri cu privire la strategiile. etc. furnizorilor de formare şi formatorilor Interviurile au fost realizate cu reprezentanŃi ai instituŃiilor publice cu atribuŃii în domeniul FPC (CNFP. .aşteptări. .recomandări pentru îmbunătăŃirea. recomandări ale cadrelor didactice în vederea îmbunătăŃirii formării profesionale continue. utilitatea şi aplicabilitatea cunoştinŃelor şi competenŃelor dobândite. instituŃii de învăŃământ superior .opinii privind relaŃia dintre nevoi şi oferta de formare profesională. motivaŃii.rezultatele şi impactul formării (competenŃe dobândite. metode. curriculum. metodologiile de evaluare şi acreditare a programelor de formare. eficienŃa programului etc. strategii etc.aprecieri cu privire la programele de formare oferite (calitate. ISJ). . • Interviuri individuale adresate reprezentanŃilor instituŃiilor cu atribuŃii în domeniul formării profesionale. curriculum.DPPD). Ghidul de interviu a solicitat din partea subiecŃilor: . impactul formării. relaŃia teorie – practică în cadrul programelor de formare. materiale.). umane). DiscuŃiile on-line au avut ca scop: completarea şi dezvoltarea principalelor concluzii referitoare la: motivaŃiile cadrelor didactice privind participarea la FPC.evaluarea programelor de formare (oferta de formare. ai furnizorilor acreditaŃi care oferă programe de formare profesională continuă pentru cadrele didactice (CCD-uri. accesul. resurse umane şi materiale disponibile/necesare. 11 . • DiscuŃii on-line cu cadre didactice Ghidul de discuŃii solicită din partea cadrelor didactice: . durata cursurilor.

nivelul de pregătire etc. acŃiuni. propuneri de soluŃii şi recomandări privind ameliorarea programelor de formare. forma de proprietate a acesteia. sistemul de certificare şi credite etc.3. dificultăŃile întâmpinate de-a lungul organizării şi desfăşurării programelor de formare (lipsa motivaŃiei. eficienŃa şi impactul programelor de formare. modalităŃile de promovare a ofertei de formare. Interviurile cu reprezentanŃi ai instituŃiilor cu responsabilităŃi în domeniul FPC a cadrelor didactice şi ai furnizorilor de formare au avut următoarele scopuri: evidenŃierea percepŃiei acestora cu privire la caracteristicile programelor de formare (oferta de formare. durata de funcŃionare. 2. atât în cazul angajatorilor. precum şi dezvoltarea principalelor concluzii referitoare la programele FPC şi identificarea unor soluŃii. • Ancheta prin chestionar adresat angajatorilor InformaŃiile solicitate din partea angajatorilor prin intermediul instrumentului de investigaŃie vizează: 12 .). Ancheta întreprinderi privind formarea profesională continuă în Ipotezele de la care am pornit în investigarea formării profesionale continue a angajaŃilor din întreprinderi sunt următoarele: ⇒ Participarea la formare profesională continuă a angajaŃilor este încă redusă şi variază în funcŃie de o serie de criterii: mărimea companiei. iniŃiativa organizării şi desfăşurării programelor de formare. cât şi al angajaŃilor. ⇒ Responsabilitatea formării profesionale este percepută (de angajaŃi) ca revenind mai degrabă angajatorului decât angajatului. modalităŃi de evaluare a cursanŃilor. măsuri de politici educaŃionale în vederea îmbunătăŃirii calităŃii acesteia.). ⇒ Nivelul de conştientizare a importanŃei formării profesionale continue se menŃine relativ scăzut. adecvarea ofertei la necesarul de formare). perspectivele de dezvoltarea etc.- informaŃii privind necesarul de formare a cadrelor didactice (identificarea. ⇒ MotivaŃia pentru formarea profesională continuă este mai degrabă extrinsecă decât intrinsecă.

. pe tipuri de unităŃi de învăŃământ din care provin cadrele didactice şi medii de rezidenŃă este prezentată în tabelul următor. condiŃii de acces. obstacole privind participarea angajaŃilor la FPC etc.evaluarea nevoilor de formare profesională ale angajaŃilor la nivelul întreprinderii.aprecieri ale angajaŃilor cu privire la: conŃinutul cursului la care au participat. TIC.susŃinerea financiară a participării la cursurile de formare. sistemul de evaluare. . raportul teorie-practică. avansare în ierarhia firmei. un număr de aproximativ 3 cadre didactice. Ancheta prin chestionar adresat angajaŃilor Aspectele surprinse prin chestionarul adresat angajaŃilor se referă la: .. . tipul şi utilitatea diplomelor. 3. dobândirea de noi competenŃe. în medie. 13 .tipuri de programe de formare la care au participat.motivaŃii (intrinseci/extrinseci) / iniŃiativa participării la cursurile de formare.tipurile de competenŃe dezvoltate prin cursurile de formare (sociale. de la nivelul fiecăreia dintre acestea selectându-se. . modalităŃi de stimulare a participării la formare. evaluarea nevoilor de formare a angajaŃilor. îmbunătăŃirea eficienŃei la locul de muncă. . calitatea resurselor materiale şi umane ale furnizorilor de formare profesională etc. o mai bună gestionare a timpului etc.• strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul întreprinderii.impactul cursurilor de formare asupra angajaŃilor (mărire de salariu. Acesta s-a constituit pe baza unui eşantion reprezentativ de aproximativ 400 de unităŃi de învăŃământ preuniversitar din mediul urban şi rural (unitatea de eşantionare fiind reprezentată de şcoală). impactul formării profesionale a angajaŃilor la nivelul companiei. calitate. finanŃarea formării. PopulaŃia investigată • Eşantion cadre didactice Eşantionul de cadre didactice la nivelul căruia s-a realizat ancheta prin chestionar a cuprins un număr de aproape 1200 subiecŃi.). DistribuŃia eşantionului. creşterea motivaŃiei privind participarea la formare. specifice domeniilor de activitate). .

0 14. O pondere mult mai ridicată.2 1186 100. această distribuŃie corespunde însă structurii reŃelei de unităŃi şcolare post-gimnaziale. 2. DistribuŃia eşantionului.3 295 24. cea mai mare parte a grupurilor şcolare şi a liceelor fiind situate în mediul urban. DistribuŃia eşantionului pe grupe de vârstă Fig. prezintă similitudini cu structura acestuia în funcŃie de criteriul vechime în învăŃământ.8 225 19.1 18.8 38.Tabel 1. Tabel 2.0 43. pe tipuri de unităŃi de învăŃământ şi medii de rezidenŃă Tipul unităŃii de învăŃământ Şcoli cu clase I-IV Şcoli cu clase I-VIII SAM Grupuri şcolare şi licee Total Rural 21 317 71 94 503 Număr Urban 0 298 22 363 683 Total 21 615 93 457 1186 Rural 4. deŃin cadrele didactice din mediul urban care îşi desfăşoară activitatea în grupuri şcolare şi licee.0 Vechimea în învăŃământ Până în 5 ani 6-10 ani 11-20 ani Peste 20 ani Total Cadre didactice Număr % 221 18.0 % Urban 0. distribuŃia pe medii de rezidenŃă este relativ echilibrată.2 53. DistribuŃia eşantionului în funcŃie de criteriul vârstă este asemănătoare cu distribuŃia pe grupe de vârstă a ansamblului populaŃiei de cadre didactice şi. 1.7 100. în cadrul eşantionului.0 După cum se poate observa din tabel.2 365 30.9 441 37. DistribuŃia eşantionului în funcŃie de criteriul experienŃă didactică Sub 30 ani 31-40 ani 41-50 ani Peste 50 ani Până în 5 ani 6-10 ani 11-20 ani Peste 20 ani 14 .0 1186 100. în mod firesc.6 229 19.0 321 27.2 100.2 63.0 Total 1.8 51.6 3. Structura eşantionului în funcŃie de grupa de vârstă şi vechimea în învăŃământ Grupe de vârstă Sub 30 ani 31-40 ani 41-50 ani Peste 50 ani Total Cadre didactice Număr % 275 23.9 7.0 Fig.5 100.

7 100.2 100.7 20.5 28. 15 . furnizori privaŃi etc.0 32.6 24.8 17.8 17.5 17.2 4.1 13.5 100. Tabel 2.4 17. Aceştia au participat la programe de formare organizate de diferiŃi furnizori – Departamentele de Pregătire Profesională a Personalului Didactic (DPPD).9 4.0 • Loturi de investigaŃie Ancheta pe baza discuŃiilor on-line în rândul cadrelor didactice s-a realizat pe un număr de 82 de subiecŃi. DistribuŃia eşantionului în funcŃie de aria curriculară din care face parte disciplina predată.8 100 În selectarea cadrelor didactice de la nivelul fiecărei unităŃi şcolare a fost luat în considerare criteriul „disciplina predată” (fiecărei unităŃi de învăŃământ cuprinsă în eşantion i s-au indicat specialităŃile pe care trebuie să le aibă cadrele didactice ce vor fi selectate în vederea completării chestionarelor.9 31.5 32.0 % Urban 5. Această distribuŃie este prezentată în tabelul următor.9 5. – programele respective fiind finanŃate fie din fonduri publice. Tabel 3.6 21.5 11.0 Total 42.). pe medii de rezidenŃă Aria curriculară Rural ÎnvăŃător-institutor Limbă şi comunicare Matematică şi ştiinŃe Om şi societate Tehnologii Arte şi sport Total 99 103 165 80 35 21 503 Număr Urban 40 122 216 147 122 36 683 Total 139 225 381 227 157 57 1186 Rural 19.4 17.8 15. urmărindu-se astfel obŃinerea unei distribuŃii relativ echilibrate a cadrelor didactice în funcŃie de aria curriculară din care face parte disciplina respectivă şi de ponderea acestora în planul de învăŃământ.3 100. respectiv disciplinele pe care le predau).8 100. DistribuŃia eşantionului în funcŃie de gradul didactic deŃinut.0 Total 11. Phare etc.8 19.2 17. cu deosebiri pe medii de rezidenŃă.0 % Urban 50. Case ale Corpului Didactic (CCD).1 19.2 7.Cea mai mare parte a personalului didactic asupra căruia s-a realizat ancheta (aproape 60%) a atins un nivel înalt de pregătire profesională (deŃin gradele didactice I şi II). în special în ceea ce priveşte ponderea celor cu grad didactic I în defavoarea mediului rural (30% faŃă de 50%) – Tabel 2. fie din fonduri ale unor organisme europene şi internaŃionale (Banca Mondială.5 34. pe medii de rezidenŃă Gradul didactic Gradul didactic I Gradul didactic II Definitivat Fără grad didactic Total Rural 153 88 173 89 503 Număr Urban 347 120 165 51 683 Total 500 208 338 140 1186 Rural 30.9 6.

Ancheta prin interviu individual la nivelul instituŃiilor cu responsabilităŃi în domeniul FPC a cadrelor didactice şi al furnizorilor de formare a cuprins un număr de 26 subiecŃi. Dintre aceştia: 8 fac parte din prima categorie, şi reprezintă CNFP şi inspectoratele şcolare din judeŃele Timiş, Iaşi, Braşov, GalaŃi, Buzău, Vrancea şi Cluj; 18 reprezintă furnizori de formare, respectiv CCD-uri din aceleaşi judeŃe menŃionate mai sus, DPPD-uri din cadrul UniversităŃii Al. I. Cuza – Iaşi, UniversităŃii Tehnice – Iaşi, UniversităŃii D. Cantemir – Iaşi, FundaŃiei Academice Petre Andrei – Iaşi, UniversităŃii de Arte George Enescu – Iaşi, UniversităŃii de Vest – Timişoara, UniversităŃii Dunărea de Jos - GalaŃi, UniversităŃii Transilvania – Braşov, UniversităŃii – Bucureşti, precum şi fundaŃii – EOS Timişoara şi Euroed Iaşi. Tot prin interviu individual a fost investigat şi un număr de 33 de formatori din cadrul CCDurilor, DPPD-urilor şi fundaŃiilor menŃionate anterior. Ancheta prin chestionar realizată cu reprezentanŃi ai angajatorilor (manageri, responsabili cu resursele umane) a cuprins un număr de aproape 60 de subiecŃi, iar cea asupra angajaŃilor din companii – 230 subiecŃi care au participat la programe de formare profesională. Companiile de la nivelul cărora au fost selectaŃi subiecŃii aparŃin unor domenii diferite ale economiei şi sunt situate în Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Piatra NeamŃ, Tulcea şi Buzău.

16

CAPITOLUL II. Formarea profesională continuă a adulŃilor – cadru general
1. Reglementări privind formarea profesională continuă
Sistemul românesc de formare profesională continuă este proiectat şi organizat în funcŃie de un cadru legislativ specific, a cărui analiză constituie premisa unei eficiente abordări a diferitelor aspecte ale formării continue şi a propunerii unor eventuale recomandări în domeniu. În capitolul de faŃă vor fi prezentate reglementările privind formarea profesională continuă (FPC), atât cele existente la nivel comunitar, cât şi cele adoptate de Ńara noastră. Vor fi avute în vedere, pe de o parte, reglementările programatice şi politicile referitoare la formarea cadrelor didactice şi a altor categorii profesionale – fiind evidenŃiate obiectivele centrale ale acestora –, iar pe de altă parte vor fi prezentate liniile generale ale reglementărilor normative (legi, hotărâri de guvern, ordonanŃe ale guvernului etc.).

1.1. Reglementări programatice şi politici publice în domeniul formării profesionale continue
⇒ Politici la nivelul Uniunii Europene
Politicile de la nivelul UE în domeniul formării profesionale constituie puncte de reper pentru elaborarea, de către fiecare stat membru, a reglementărilor, politicilor şi direcŃiilor de acŃiune specifice. Ce mai semnificative documente europene de politică în domeniu vor fi sintetizate în cele ce urmează. DeclaraŃia de la Lisabona (martie 2000) stabileşte o serie de obiective pentru statele membre UE de a pune bazele unei societăŃi şi economii bazate pe cunoaştere, care se pot realiza doar prin adaptarea şi îmbunătăŃirea sistemelor de educaŃie şi formare profesională. Memorandumul privind învăŃarea pe tot parcursul vieŃii al Comisiei Europene (adoptat în octombrie 2000) formulează o serie de mesaje cheie cu rol de orientare a acŃiunilor viitoare în 17

domeniu: garantarea accesului universal şi continuu la învăŃare pentru formarea şi îmbunătăŃirea competenŃelor; realizarea unor investiŃii superioare în resurse umane; încurajarea inovaŃiei în predare şi învăŃare; valorizarea învăŃării non-formale şi informale; regândirea orientării şi consilierii, cu focalizare pe accesul la informaŃie de calitate şi la consiliere privind oportunităŃile de învăŃare pe tot parcursul vieŃii; apropierea învăŃării de domiciliu, oferirea de oportunităŃi de învăŃare continuă, cât mai aproape de beneficiari, în propriile lor comunităŃi şi sprijinită de echipamente IT. „DeclaraŃia de la Copenhaga” (DeclaraŃia miniştrilor europeni ai educaŃiei şi formării profesionale şi a Comisiei Europene, convenită în noiembrie 2002, cu privire la consolidarea cooperării europene în formare profesională) stabileşte următoarele priorităŃi în dezvoltarea sistemelor de educaŃie şi de formare profesională iniŃială şi continuă: dimensiunea europeană, transparenŃă, informare şi consiliere, recunoaşterea competenŃelor şi a calificărilor, asigurarea calităŃii în formare. Consiliul European din martie 2005 a redefinit, ca prioritate fundamentală de acŃiune pentru UE şi fiecare stat membru, creşterea investiŃiei în capitalul uman prin sisteme mai bune de educaŃie şi de formare şi adaptarea sistemelor de educaŃie şi formare la noile cerinŃe de competenŃe, iar ca linie directoare – creşterea şi îmbunătăŃirea investiŃiei în cercetare şi dezvoltare în vederea formării Ariei Europene a Cunoaşterii. Strategia Europeană pentru Ocupare (Luxemburg, noiembrie 1997 cu modificările ulterioare) oferă orientare şi asigură coordonare a priorităŃilor din domeniul politicilor de ocupare la nivelul UE, însuşit de toate statele membre. Obiectivele globale ale strategiei sunt: atingerea, până în anul 2010, a unei medii a ratei generale de ocupare de 70%; creşterea ratei de ocupare în rândul femeilor până la 60%. Strategia stabileşte ca prioritate investiŃia mai mare în capitalul uman şi în învăŃarea continuă, ceea ce presupune intervenŃii ameliorative în următoarele domenii: politici educaŃionale specifice, costuri şi responsabilităŃi, oferta de formare, metode de învăŃare şi formare profesională, dotări şi tehnologii, rate e participare la învăŃarea pe întreg parcursul vieŃii.

⇒ Politici dezvoltate în România
Având ca premise politicile din domeniul formării profesionale continue de la nivelul UE, România a elaborat strategii, politici şi direcŃii de acŃiune care sunt în concordanŃă cu acestea şi adaptate contextului socio-profesional particular din Ńara noastră.

18

Strategia naŃională pentru formare profesională continuă, elaborată în concordanŃă cu Strategia Europeană pentru Ocupare, stabileşte o serie de direcŃii de acŃiune, dintre care menŃionăm: - elaborarea de politici de învăŃare pe tot parcursul vieŃii, în corelare cu evoluŃiile şi cerinŃele pieŃei muncii; dezvoltarea unui sistem structurat de formare profesională continuă, transparent şi flexibil, cu un nivel adecvat de finanŃare şi o puternică implicare a partenerilor sociali vizând creşterea ocupabilităŃii, adaptabilităŃii şi mobilităŃii forŃei de muncă; creşterea nivelului de participare la procesul de învăŃare pe tot parcursul vieŃii până la 7% în 2010, pentru populaŃia adultă (grupa de vârstă 25-64 ani); promovarea unei oferte de formare de calitate şi asigurarea, prin investiŃia în formare, de beneficii atât la nivel personal/individual, cât şi social.

Strategia pe termen scurt şi mediu pentru formarea profesională continuă 2005-2010 (aprobată prin HG nr. 875/2005) vizează: susŃinerea transformării forŃei de muncă; facilitarea mobilităŃii între diferite sectoare de activitate; creşterea gradului de conştientizare a importanŃei învăŃării continue, a gradului de motivare pentru lărgirea cunoştinŃelor şi dezvoltarea competenŃelor persoanelor; implicarea tuturor actorilor sociali în procesul FPC. Strategia stabileşte următoarele obiective strategice: - creşterea participării la FPC şi facilitarea accesului pentru toate categoriile de persoane din perspectiva învăŃării pe tot parcursul vieŃii – prin următoarele direcŃii de acŃiune: conştientizarea de către persoane, angajatori şi alŃi factori interesaŃi a beneficiilor FPC; creşterea investiŃiilor publice şi private în FPC şi eficientizarea lor; dezvoltarea unui sistem de FPC flexibil şi transparent, bazat pe competenŃe, integrat Cadrului NaŃional al Calificărilor; îmbunătăŃirea reŃelei de informare, consiliere şi orientare profesională; asigurarea evaluării/validării şi recunoaşterii experienŃei/învăŃării anterioare, inclusiv a competenŃelor dobândite în contexte non-formale şi informale de învăŃare; creşterea calităŃii şi eficienŃei sistemului de FPC printr-un management orientat spre rezultate – prin: consolidarea structurilor instituŃionale şi a parteneriatelor în FPC; implementarea mecanismelor de asigurare a calităŃii; realizarea de studii, analize şi statistici pentru FPC; adaptarea cadrului legal pentru elaborarea şi implementarea noului sistem de FPC.

-

Planul NaŃional de AcŃiune în domeniul Ocupării PNAO (aprobat prin HG nr. 970/2006) stabileşte următoarele obiective: participarea adulŃilor (25-64 de ani) la educaŃie şi formare profesională; participarea şomerilor înregistraŃi la cursuri de formare profesională; creşterea fondurilor pentru formarea profesională a şomerilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

19

Programul NaŃional de Reforme 2006-2010 prevede obligativitatea includerii, în contractele colective de muncă, a prevederilor privind formarea profesională, precum şi creşterea participării la formare profesională continuă prin iniŃierea unor măsuri menite să schimbe cultura angajatorilor, în sensul orientării spre investiŃii în resurse umane. PNR urmăreşte furnizarea de suport financiar pentru programe de formare profesională continuă şi creşterea disponibilităŃii şanselor de şcolarizare a adulŃilor din mediul rural. De asemenea, în perioada 2008-2011, se prevede derularea Programului naŃional pentru promovarea ocupării lucrătorilor vârstnici, vizând, printre altele, acordarea de şanse egale la educaŃie şi formare profesională continuă. Planul NaŃional de Dezvoltare 2007-2013 stabileşte următoarele obiective cu impact asupra formării profesionale: optimizarea corelării între calificări, nevoile pieŃei muncii şi ale sistemului de asigurare a calităŃii în formarea profesională a adulŃilor cu modelul european; o mai bună dezvoltare a educaŃiei antreprenoriale în formarea profesională a adulŃilor; asigurarea unui număr suficient de furnizori de programe de formare profesională; o acoperire geografică optimă a ofertei de formare profesională (mediul urban şi rural); creşterea gradului de incluziune pe piaŃa muncii a grupurilor defavorizate. Cadrul Strategic NaŃional de ReferinŃă 2007-2013 (CSNR) trasează direcŃiile pentru programarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune pentru Ńara noastră, făcând legătura între priorităŃile naŃionale de dezvoltare şi cele la nivel european. Unul dintre principalele elemente ale CSNR vizează dezvoltarea resurselor umane, prin măsuri de intervenŃie precum: sprijinirea sistemelor de învăŃământ şi formare profesională, prin: creşterea flexibilăŃii, transformarea şcolilor în centre de educaŃie continuă şi resurse, crearea de oportunităŃi noi şi mai complexe de învăŃare pentru tineri şi adulŃi; plasarea în centrul politicilor în domeniu a unor elemente precum: creşterea adaptabilităŃii, dezvoltarea spiritului antreprenorial, stimularea investiŃiilor în capitalul uman şi învăŃarea pe parcursul întregii vieŃi; combaterea excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale a diferitelor grupuri vulnerabile, categorii dezavantajate pe piaŃa forŃei de muncă (de exemplu, şomeri, persoane care au părăsit prematur sistemul de educaŃie); dezvoltarea sistemului de consiliere şi îndrumare în vederea participării la educaŃia şi formarea profesională continuă; realizarea educaŃiei pe tot parcursul vieŃii cu o rată de participare în programe de instruire de 12,5% până în 2010 (de la 1,5% în 2004);

-

-

-

20

elaborat în contextul PND 2007-2013 şi în acord cu priorităŃile CSNR. promovarea incluziunii sociale. derularea unor acŃiuni de creştere a profesionalismului şi statutului formatorilor. POS DRU stabileşte obiective specifice pentru următoarele axe prioritare: .educaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere. priorităŃile în domeniu vizează concepte precum: învăŃarea continuă. creşterea adaptabilităŃii şi facilitarea mobilităŃii. implicarea tuturor actorilor sociali. promovarea măsurilor active de ocupare. ci devine o investiŃie superioară în dezvoltarea capitalului uman. În acest context. ameliorarea reŃelei de informare. dezvoltarea pieŃei furnizorilor de programe de formare profesională continuă. Aceasta nu este privită numai ca o modalitate de dezvoltare personală a angajaŃilor.- elaborarea unor standarde de certificare a calităŃii FPC şi a unui cadru naŃional al calificărilor. obiectivele şi domeniile de acŃiune stabilite la nivel european fiind adoptate şi contextualizate la nevoile şi priorităŃile româneşti. consiliere şi orientare profesională. prin corelarea educaŃiei şi învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii şi asigurarea de oportunităŃi sporite pentru participarea viitoare pe o piaŃă a muncii modernă. asigurarea calităŃii în formare. valorizarea învăŃării non-formale şi informale. are ca obiectiv general dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităŃii. creşterea participării la formare. Reglementările europene au constituit cadrul şi sistemul de referinŃă în elaborarea direcŃiilor de politică naŃionale în domeniu formării profesionale. Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii. POS DRU stabileşte axele prioritare şi domeniile majore de intervenŃie ale României în domeniul resurselor umane (în vederea implementării asistenŃei financiare a UE prin intermediul FSE). cu impact asupra creşterii calităŃii muncii şi a vieŃii. Atât la nivel european. flexibilă şi inclusivă. creşterea adaptabilităŃii forŃei de muncă şi a întreprinderilor. se remarcă importanŃa din ce în ce mai mare acordată formării profesionale continue. În acest context. recunoaşterea competenŃelor şi a calificărilor. 21 . * * * Analiza politicilor europene şi naŃionale privind formarea profesională continuă permite identificarea unei coerenŃe între reglementările programatice de la nivelul UE şi cele adoptate de România. cât şi la nivel naŃional.

I.1. în Luxemburg a devenit obligatorie participarea la formare profesională continuă a cadrelor didactice din învăŃământul secundar.În nici o Ńară nu există un buget individualizat pentru cadre didactice în vederea participării la programe de dezvoltare profesională continuă. aceasta este considerată o îndatorire profesională pentru cadre didactice în peste 20 de Ńări europene. 2008. dar variază între obligativitate şi opŃiune. Totuşi.eu/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=094EN.ec. Luxemburg. Italia şi Cipru. în FranŃa. 2008. În Grecia.. în Spania. Reglementări normative în domeniul formării profesionale continue a cadrelor didactice ⇒ Reglementări la nivel european: formarea continuă a cadrelor didactice între obligaŃie şi opŃiune Formarea continuă a cadrelor didactice – redenumită din ce în ce mai frecvent „dezvoltare profesională continuă” pentru a exprima continuitatea şi coerenŃa dintre diferitele etape ale carierei didactice. în Polonia. dezvoltarea profesională continuă este o obligaŃie pentru cadrele didactice nou numite. nu există un model unic la nivel european de alocare şi distribuire a fondurilor: . 7 Levels of autonomy and responsibilities of Teachers in Europe. iar aceste credite sunt luate în calcul atunci când este vorba de avansare în carieră. CNFP.europa. dar este în mod direct legată de avansarea în carieră şi de creşterea salarială: în Spania şi Luxemburg – cadrele didactice care se înscriu la astfel de programe de formare sunt eligibile pentru un bonus salarial. În ceea ce priveşte finanŃarea formării continue8. dar participarea la astfel de cursuri este opŃională7. În situaŃiile în care formarea continuă este opŃiune a cadrelor didactice. Astfel. Suedia şi Islanda dezvoltarea profesională continuă este o îndatorire profesională. Portugalia.. Universitatea din Bucureşti. încurajarea participării se face prin stimulări salariale şi prin facilitarea promovării în carieră. Slovacia şi Slovenia – pot fi acumulate credite prin participarea la aceste programe de formare. accesibil la: http://eacea. Începând din anul 2007. p. 8 id. Bucureşti. Polonia. Olanda. p. 51 6 22 . Standarde europene în formarea continuă a cadrelor didactice. Există o singură excepŃie – în łara Galilor Savinescu. De axemplu. nu în toate cazurile cadrele didactice sunt obligate în mod explicit să se angajeze în cursuri de formare continuă. Portugalia. Eurydice. Astfel.2. prezentare la simpozionul Profesionalizarea carierei didactice din perspectiva educaŃiei permanente. Slovenia şi Slovacia dezvoltarea profesională continuă este opŃională. în contextul învăŃării pe tot parcursul vieŃii6 – are statut diferit de la o Ńară la alta: este întotdeauna considerată un drept. 47.

128/1997 privind Statutul personalului didactic) face precizări în ceea ce priveşte următoarele aspecte ale perfecŃionării: instituŃiile 23 . Germania. Spania. conferinŃe. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (modificată şi completată prin Legea nr. În alte Ńări. judeŃean. 159-165) aspectele privind formarea continuă/perfecŃionarea personalului didactic. Malta. Irlanda. ori a gradelor didactice. metodice şi psihopedagogice sau pentru obŃinerea definitivării în învăŃământ. Principalele forme de realizare a perfecŃionării menŃionate de lege sunt: activităŃi de perfecŃionare metodică şi psihopedagogică la nivelul catedrelor sau al colectivelor de specialitate din unităŃile de învăŃământ. În alte Ńări. Legea nr. naŃional sau internaŃional şi cursuri de perfecŃionare a pregătirii de specialitate. ⇒ Reglementări privind formarea continuă a cadrelor didactice în România Principalele reglementări legislative în domeniul formării continue a personalului didactic. 349/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. Legea învăŃământului nr. bugetul pentru dezvoltarea profesională continuă este manageriat de autoritatea centrală pentru educaŃie. de conducere. Documentul stipulează faptul că perfecŃionarea constituie un drept al personalului didactic. banii pentru formare fac parte din alte fonduri: Republica Cehă şi Olanda – bugetul pentru formare face parte din fondul alocat şcolilor: Lituania – sistemul educaŃional este bazat pe principiul „coşul elevului”. reprezentanŃii ministerului la nivel zonal (România – inspectoratele şcolare judeŃene). Portugalia şi Ungaria. ministerul educaŃiei alocă bugetul pentru formare către: şcoli (Italia). seminarii. FranŃa. care poate fi suplimentat de către autorităŃile locale).- (UK). 84/1995 (cu modificările şi completările ulterioare) şi Legea nr. cap. o parte din acesta putând fi folosit de şcoli pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. În Ńări precum Bulgaria. guvernul asigură finanŃare pentru burse de formare a cadrelor didactice care vor să îşi realizeze nevoile de dezvoltare profesională pe care ei înşişi şi le-au identificat. dezbateri sau alte forme specifice de perfecŃionare la nivel interşcolar. îndrumare şi control sunt stabilite prin Legea învăŃământului nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (cu modificările şi completările ulterioare). II (art. 84/1995 cu modificările şi completările ulterioare reglementează în cuprinsul Titlului V. autorităŃi locale (Estonia – finanŃarea pentru formare este trimisă în baza aşa-numitului “fond - - de salarii pentru cadrele didactice”.

conŃinutul programelor. 5599/2008). OMEC nr. 604/2001 pentru înfiinŃarea Centrului NaŃional de Formare a Personalului din ÎnvăŃământul Preuniversitar (modificat prin HG nr. OMEC nr. OMEC nr. 5660/2004 privind aprobarea standardelor de formare continuă pentru funcŃiile didactice şi funcŃiile de conducere. stagii periodice de informare ştiinŃifică de specialitate şi în domeniul ştiinŃelor educaŃiei. catedre şi cercuri pedagogice). standardele de formare continuă pentru personalul didactic de predare. OMECT nr. OMEC nr. 2191/2004).abilitate să coordoneze şi realizeze această activitate.perfecŃionarea curentă. care se poate organiza în următoarele forme: activităŃi metodicoştiinŃifice şi psihopedagogice (comisii metodice. sesiuni metodico-ştiinŃifice de comunicări. cursuri fără frecvenŃă). perfecŃionarea periodică la 5 ani. OMEC nr. de îndrumare şi control din învăŃământul preuniversitar. de conducere. simpozioane şi schimburi de experienŃă pe probleme de specialitate şi psihopedagogice.OMEC nr. cursuri de perfecŃionare a pregătirii de 24 . Forme de organizare a formării continue a cadrelor didactice • Principalele tipuri ale perfecŃionării/formării profesionale continue sunt (cf. 4796/2001 privind organizarea şi funcŃionarea sistemului de perfecŃionare periodică a personalului didactic şi a personalului didactic auxiliar din învăŃământul preuniversitar. HG nr. îndrumare şi control. 3770/1998 privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăŃământul preuniversitar. 3770/1998): . perfecŃionarea prin definitivat şi grade didactice. formele de organizare. În continuare. 3352/2008 privind repartizarea bugetului destinat perfecŃionării/formării continue pe anul 2008 (modificat prin OMECT nr. forme de perfecŃionare prin corespondenŃă (învăŃământ la distanŃă. cursuri organizate de societăŃi ştiinŃifice şi de alte organizaŃii profesionale ale personalului didactic. prezentăm principalele prevederi ale documentelor şi reglementărilor legislative în ceea ce priveşte următoarele aspecte: formele de organizare a perfecŃionării/formării continue. 5399/2004 privind aprobarea Statutului formatorului în sistemul formării continue şi al perfecŃionării din învăŃământul preuniversitar. Principalele reglementări la care vom face referire sunt: . finanŃarea acestora şi statutul formatorului în sistemul perfecŃionării/formării continue. acreditarea şi certificarea cursurilor de formare. 4611/2005 pentru aprobarea Metodologiei de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din învăŃământul preuniversitar.

pentru personalul de conducere. cap. Acest tip de perfecŃionare este considerat realizat dacă în intervalul de 5 ani cadrul didactic obŃine definitivarea în învăŃământ sau un grad didactic. la solicitarea consiliului de administraŃie al şcolii sau al inspectoratului şcolar. psihologie şi sociologie generală.specialitate. cap.3.1). PerfecŃionarea prin definitivare şi grade didactice are în vedere dezvoltarea competenŃelor în domeniile specialităŃii. prin identificarea situaŃiilor în care aceasta se poate reduce: atunci când se produc schimbări esenŃiale la nivelul programelor şcolare sau când se introduc noi metode ori tehnologii de instruire şi de evaluare. PerfecŃionarea periodică a personalului de conducere. de îndrumare şi de control care nu are pregătire atestată în domeniul managementului educaŃional. metodicii şi psihopedagogiei. OMEC nr. de metodica specialităŃii. metodică şi psihopedagogică a cadrului didactic. pedagogie. 3770/1998. perfecŃionarea prin definitivarea în învăŃământ şi acordarea gradelor didactice II şi I. doctorat. de îndrumare şi de control. dezvoltarea competenŃelor în domeniul evaluării continue şi formative a activităŃii cadrelor didactice (inspecŃie şcolară. Prevederile Statutului personalului didactic permit flexibilizarea duratei de 5 ani.3.2. cursuri de pregătire şi de perfecŃionare pentru personalul de conducere. cu recomandarea consiliului profesoral. cursuri postuniversitare. perfecŃionarea periodică.3): dezvoltarea competenŃelor în domeniile managementului şcolar. OMEC nr. cuprinzând activităŃi de informare şi formare în următoarele domenii: specialitate (teorie şi activităŃi practice). îndrumare şi control are ca obiective majore (cf. 32). la propria solicitare. II. prin programele de perfecŃionare organizate o dată la 5 ani.3. II. PerfecŃionarea curentă se realizează în raport cu cerinŃele sistemului educaŃional şi în funcŃie de nevoile de formare individuale ale cadrelor didactice.3. metodice şi psihopedagogice sau pentru obŃinerea definitivării în învăŃământ ori a gradelor didactice. 128/1997. realizate în Ńară şi în străinătate. OMEC nr. II.1). metodică. de management al clasei de elevi şi de aplicare în practică a diferitelor schimbări introduse prin reforma educaŃională (cf. 25 .3. în cazul în care se constată lacune în pregătirea ştiinŃifică. 3770/1998. cap. solicitate în activitatea la clasă (cf. art. PerfecŃionarea periodică a personalului de predare are ca principale obiective dezvoltarea competenŃelor de specialitate. burse de perfecŃionare şi stagii de studiu şi de documentare. la preluarea funcŃiei. legislaŃie generală şi şcolară (cf. Legea nr. 3770/1998. programele de conversie profesională. financiar-administrativ şi al resurselor umane.

îndrumare şi control de evaluare de self-management Maistru instructor Inspector şcolar general/adjunct Director CCD Director/director adjunct şcoală Inspector şcolar de specialitate Inspector şcolar - 26 . Conversia profesională vizează extinderea pregătirii iniŃiale în vederea obŃinerii dreptului de a preda şi alte discipline sau de a ocupa alte posturi didactice. • Standarde în formarea continuă a cadrelor didactice În vederea realizării unei formări eficiente şi a fundamentării evaluării procesului de formare pe criterii obiective.iniŃierea unor studii de diagnoză şi prognoză asupra situaŃiei învăŃământului la nivelul unităŃii şcolare/ judeŃului). îndrumare şi control de evaluare psihosociale de comunicare şi relaŃionare de utilizare a tehnologiilor informaŃionale de organizare. prezentate sintetic în cele ce urmează Categorie de personal didactic Profesor ÎnvăŃător Educatoare/institutor Tipuri de competenŃe metodologice de comunicare şi relaŃionare de evaluare a elevilor psihosociale tehnice şi tehnologice management al carierei metodologice de comunicare şi relaŃionare de evaluare a elevilor psihosociale tehnice şi tehnologice management al carierei antreprenoriale psihosociale de comunicare şi relaŃionare de utilizare a tehnologiilor informaŃionale de conducere şi coordonare de evaluare de gestionare şi administrare a resurselor de dezvoltare instituŃională de self-management psihosociale de comunicare şi relaŃionare de utilizare a tehnologiilor informaŃionale de organizare. îndrumare şi control. Aceste standarde stabilesc o listă de competenŃe specifice pentru fiecare categorie de personal. au fost stabilite standarde de formare care trebuie atinse pentru fiecare categorie de personal: personalul didactic de predare. personalul de conducere.

prin comisiile specializate. în Ungaria există un sistem de credite obligatorii pentru un ciclu de 7 ani. 45 credite – din programe tematice sau modulare realizate prin stagii nondisciplinare şi din programe speciale9. 2007. .programe tematice sau modulare realizate prin stagii nondisciplinare.ro/Downloads/index.programe de perfecŃionare periodică „o dată la 5 ani” – pentru cadre didactice şi pentru personalul de conducere.programe speciale – realizate de către structuri organizatorice/instituŃionale ce implementează programe internaŃionale la care România este parte (Socrates.programe de perfecŃionare datorate reformei – propuse atunci când se produc schimbări esenŃiale de politică educaŃională. Programele de formare continuă supuse acreditării sunt clasificate în patru categorii: . îndrumare şi control. Bucureşti.. Cadrele didactice din România au obligaŃia de a obŃine. 604/2001. prin DirecŃia Generală pentru EducaŃie Continuă. În Statul Federal German Hessen. Atelier didactic. cap. Parcurgerea programelor de formare continuă se finalizează cu: Utilizarea creditelor profesionale în sistemul formării continue a personalului didactic este specifică unui număr redus de Ńări. I. Ed. cadrele didactice trebuie să acumuleze la fiecare 3 ani 150 de credite (cf.. Sisteme de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din Uniunea Europeană: analiză comparativă. pag. 1. acesta fiind legat de stimulente (măriri de salariu) şi de ruta carierei profesionale. accesibil la: http://www. 2). astfel: 45 credite – din programe de perfecŃionare „o dată la 5 ani” şi din programe datorate reformei. I. Comisiile specializate de acreditare au ca scop „acreditarea programelor de formare continuă a personalului din învăŃământul pre-universitar. Centrul NaŃional de Formare a Personalului din ÎnvăŃământul Preuniversitar are ca atribuŃie acreditarea programelor de formare continuă propuse de furnizorii de formare.html). 29-30. alocarea de credite profesionale transferabile programelor implementate de furnizori. la fiecare interval de cinci ani. 4611/2005. precum şi echivalarea numărului de credite profesionale transferabile obŃinute de personalul din învăŃământul preuniversitar în cadrul programelor speciale” (cf. art. cu impact direct asupra activităŃii didactice. . 9 27 . . 3. alin. Mykytyn. B. OMEC nr. De exemplu.• Acreditarea şi certificarea cursurilor de formare Ca organism cu rol de asigurare a calităŃii programelor de formare a personalului din din învăŃământul preuniversitar „pe baza standardelor şi a politicilor naŃionale de formare stabilite de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. art. Leonardo sau programe cu finanŃare internaŃională al căror beneficiar este MECT). Formare şi PerfecŃionare a Personalului Didactic” (cf. Janecke. HG nr.cnfp. minimum 90 de credite profesionale transferabile. alin. 1).

competenŃele specifice şi modurile de exercitare. inclusiv contravaloarea atestatelor/certificatelor de absolvire a stagiilor de formare sunt suportate din fondul pentru perfecŃionare. . atestat de formare continuă a personalului didactic – pentru cursurile/stagiile de formare continuă care au alocate până la 60 de credite profesionale transferabile. 5599/2008) redistribuie fondurile pentru programe de formare de la cele prin programe prioritare ale MECT la celelalte tipuri de programe iniŃiate la nivel judeŃean. • Statutul formatorului în cadrul programelor de formare continuă a cadrelor didactice Un alt aspect reglementat de prevederile din domeniul formării continue a cadrelor didactice face referire la statutul formatorului. următoarele categorii de 28 . 5538/2004 şi ordinele anuale privind repartizarea bugetului destinat perfecŃionării/formării continue) stabilesc ordinea de utilizare a resurselor bugetare: întâi se alocă pentru examenele de definitivare şi pentru acordarea gradelor didactice II şi I. Conform documentului. în funcŃie de sumele pe care le au la dispoziŃie. contextualizări şi adaptări a ofertei de formare la nevoile concrete ale cadrelor didactice. în funcŃie de tipul cursurilor (cf.costurile programelor tematice sau modulare realizate prin stagii nondisciplinare sunt suportate individual de către participanŃi. OMEC nr. fondurile rămase neutilizate în acest sens se alocă pentru perfecŃionarea periodică şi pentru alte acŃiuni de formare şi perfecŃionare aprobate de minister. Revizuirile alocărilor bugetare realizate la nivelul anului 2008 cu privire la formarea continuă (OMECT nr. OMEC nr. 5399/2004 privind aprobarea Statutului formatorului în sistemul formării continue şi al perfecŃionării din învăŃământul preuniversitar reglementează următoarele aspecte: acreditarea formatorilor.- certificat de competenŃe profesionale ale personalului didactic – pentru cursurile de formare continuă finalizate cu acumularea a 90 de credite profesionale transferabile.costurile programelor de perfecŃionare „o dată la 5 ani” şi a celor datorate reformei. drepturile şi îndatoririle acestora. alocat de către MECT. Inspectoratele şcolare sunt cele care stabilesc numărul personalului care urmează să parcurgă cursuri de formare. FinanŃarea cursurilor de formare este diferită. fapt care constituie premisa unei mai bune flexibilizări. • FinanŃarea cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice Reglementările în domeniu (OMEC nr. 4611/2005): . Astfel.

condiŃii de organizare. alte organizaŃii cu care ministerul colaborează). instituŃii şi organisme cu responsabilităŃi precise în domeniu). prin DirecŃia EducaŃie Continuă.personal pot îndeplini rol de formatori în sistemul de formare din învăŃământul preuniversitar: cadre didactice din unităŃile şi instituŃiile de învăŃământ care pregătesc personal didactic. de către MECT şi alte instituŃii cu responsabilităŃi decizionale în domeniu. specialişti de la Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei. • Tipul de formare cel mai favorizat de alocările bugetare este cel al perfecŃionării prin definitivat şi grade didactice. Acreditarea formatorilor (cu excepŃia cadrelor didactice din unităŃile şi instituŃiile de învăŃământ care pregătesc personal didactic şi a specialiştilor de la Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei) se face de către MECT. resurse financiare. formarea continuă a cadrelor didactice este gestionată de o manieră încă destul de centralizată. Institutul Cervantes. Institutul AldoMoro. Din punct de vedere al tipurilor de programe şi al impunerii obligativităŃii participării la acestea. profesori de limbi străine care au fost certificaŃi în urma parcurgerii unor programe de formare organizate de diferite instituŃii (Consiliul Britanic. evaluare şi promovare a activităŃii de formare. o obligaŃie a acestora (prin implementarea sistemului creditelor profesionale transferabile obligatorii). Reglementările legislative în domeniu sunt multiple şi vizează toate aspectele sistemului de formare (curriculum. Institutul Goethe. CompetenŃele formatorului sunt definite pe următoarele categorii: planificare şi organizare. efectuare. Oferta programelor de formare continuă Ńine cont atât de schimbările promovate de reforma din sistemul de educaŃie. acestea fiind primele la ordinea de alocare a fondului de formare 29 • • • . cu evaluare la finele acestora. cadre didactice care participă la stagii de formare specifice. totodată. Formarea şi PerfecŃionarea Personalului Didactic şi de Cercetare. resurse umane. Structurarea de tip modular a cursurilor de formare şi introducerea sistemului de credite profesionale transferabile a permis promovarea unei concepŃii metodologice unitare şi flexibile a ofertei de formare continuă a cadrelor didactice şi adaptarea acesteia la nevoile concrete. OcupaŃia de formator se obŃine prin cursuri postuniversitare sau de master specifice. cât şi de nevoile de dezvoltare personală şi profesională ale personalului didactic. formarea continuă este un drept al cadrelor didactice şi. * * * Analiza reglementărilor privind formarea continuă a cadrelor didactice din România permite sintetizarea următoarelor concluzii: • În România. modalităŃi de recunoaştere şi acreditare. Serviciul de Cooperare şi AcŃiune Culturală al Ambasadei FranŃei.

art. care nu are la bază întotdeauna analiza nevoilor locale şi individuale de formare. sunt valorificate în legislaŃia privind piaŃa muncii şi obŃinerea/recunoaşterea calificărilor profesionale. stagii de studiu şi de documentare. stagii de informare ştiinŃifică de specialitate.3.primit de Inspectoratele şcolare de la minister. pe de o parte.Principalele obiective ale formării profesionale a salariaŃilor au în vedere. de perfecŃionare datorate reformei. sesiunile de comunicări. inspectoratele şcolare folosind bugetele de formare alocate de la minister conform ordinii stabilite la nivel central. uneori în defavoarea altor categorii de programe şi modalităŃi de formare. stagii de adaptare profesională la cerinŃele postului şi ale locului de muncă. Legea privind Formarea Profesională a AdulŃilor). deşi valenŃele formative ale acestora sunt ample. Pentru prezentarea acestor aspecte vor fi avute în vedere reglementările generale (Codul Muncii. Reglementări normative în domeniul formării profesionale continue a altor categorii de angajaŃi Liniile generale de acŃiune referitoare la formarea profesională continuă. Codul Muncii (Legea nr. precum şi alte documente normative din domeniul FPC.) rămân neacoperite prin credite profesionale. 188-213): . activităŃile metodico-ştiinŃifice şi psiho-pedagogice. autoformarea etc. iar pe de altă parte. frecvent solicitate de cadre didactice şi mai apropiate de nevoile acestora. • 1. obŃinerea unei calificări profesionale / reconversia profesională / perfecŃionarea pregătirii pentru promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. Alte modalităŃi de formare (de exemplu. FinanŃarea formării continue se face în continuare în sistem relativ centralizat. adaptarea salariatului la solicitările locului de muncă (prin actualizarea cunoştinŃelor şi deprinderilor specifice).Aceste obiective pot fi atinse prin următoarele forme: cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din Ńară sau din străinătate. stagii de practică şi 30 . iar adaptarea lor la nevoile concrete ale cadrelor didactice este mai mare decât în cazul altor tipuri de programe de formare. . • Alocarea de credite se face numai următoarelor categorii de programe: de perfecŃionare periodică. 480/2003 cu modificările ulterioare) conŃine o serie de precizări privind scopurile şi formele de organizare a formării profesionale continue a angajaŃilor (cf. celor speciale şi celor tematice sau modulare realizate prin stagii nondisciplinare. formulate în politicile elaborate la nivel european şi naŃional.

meserii. angajatorii au obligaŃia să asigure participarea periodică la programe de formare profesională pentru toŃi salariaŃii (cu asigurarea cheltuielilor de participare în cazul în care iniŃiativa participării le aparŃine) şi obligaŃia de a elabora şi aplica anual planuri de formare profesională. 375/2002 pentru aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. autorizarea furnizorilor de formare. ucenicie organizată la locul de muncă. specialităŃi şi profesii cuprinse în Clasificarea OcupaŃiilor din România pentru care există standarde ocupaŃionale/de pregătire profesională (cf. calificarea sau schimbarea calificării pentru: facilitarea integrării sociale în concordanŃă cu aspiraŃiile profesionale ale persoanelor şi cu necesităŃile pieŃei muncii. recalificarea. bugetul asigurărilor pentru şomaj. HG nr. calificarea. Prin OMECT nr. Legea nr. FinanŃarea FPC din fondurile publice este reglementată prin Legea nr. dobândirea de noi competenŃe. finanŃarea formării profesionale a adulŃilor – Poate fi realizată prin: fonduri proprii ale angajatorilor. creşterea competitivităŃii forŃei de muncă. 468/2004 s-a aprobat Procedura de evaluare şi certificare a competenŃelor profesionale obŃinute pe alte căi decât cele formale (modificată prin OMECT nr. surse externe. 3112/2004 privind Nomenclatorul Calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare) sau nu există încă definite aceste standarde (cf. 3175/2004). donaŃii. modalităŃi de finanŃare. competenŃe profesionale dobândite. 81/2005). 571/2003 privind Codul Fiscal. 129/2000 privind formarea profesionala a adulŃilor (modificată şi completată prin HG nr.- specializare în Ńară şi în străinătate. 59/2004 şi Ordinul MECT nr. cu modificările şi completările ulterioare. specializarea. 4543/2004 şi OMMSSF nr. HG nr. taxe de la persoanele participante la programele de formare profesională. modalităŃile de organizare. non-formale (prin practicarea unor activităŃi specifice direct la locul de muncă/autoinstruire) şi informale şi sunt acreditate prin sistemul de credite transferabile. Ordinul MMSSF nr. sponsorizări. OG nr. competenŃele profesionale – Acestea pot fi dobândite în contexte formale (printr-un program organizat de un furnizor de formare profesională). alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat. evaluarea şi certificarea programelor. - - 31 . Detaliem în cele ce urmează câteva dintre aceste aspecte: obiectivele formării profesionale a adulŃilor – Acestea vizează iniŃierea. 522/2003. 791/2004) precizează cadrul general şi condiŃiile specifice de funcŃionare a sistemului de formare profesională: definiŃii pentru termenii utilizaŃi în domeniul formării profesionale a adulŃilor. formare individualizată. 887/2004. În funcŃie de numărul total al angajaŃilor. 3329/2005 şi OMMSSF nr. Ordinul MMSSF nr. domeniile de formare – Vizează ocupaŃii. obiective ale formării continue. perfecŃionarea profesională. 35/2004 şi Ordinul MECT nr. 522/2003. metode şi procedee moderne de lucru. perfecŃionarea.

de către furnizorii de formare profesională pentru ocupaŃii. modificate şi completate prin OMECT nr. specialităŃi şi profesii cuprinse în Clasificarea OcupaŃiilor din România: Pot fi însă organizate şi programe de formare profesională pentru domeniile în care nu există încă definite standarde ocupaŃionale/de pregătire profesională. totuşi nu sunt precizate sancŃiunile în cazul neîndeplinirii acestei prevederi. conversia şi reconversia profesională etc. care cuprinde referiri şi prevederi pentru toate aspectele specifice domeniului. 5253/2003. specializare. prevăzute de reglementările în domeniu. * * * Analiza reglementărilor privind formarea profesională continuă la nivel general (cu referire specială la alte categorii decât cadrele didactice) permite sintetizarea următoarelor concluzii: • • Există definit un cadru legislativ general al formării profesionale continue în România. • ModalităŃile de realizare a formării profesionale continue. De asemenea. Principalele obiective ale formării continue vizează aspecte precum perfecŃionarea. • • 32 . precum şi contextele informale şi non-formale de învăŃare – în plan naŃional şi european. Programele de FPC se organizează. 3327/2003 şi OMMSSF nr. De asemenea. Recunoaşterea competenŃelor profesionale dobândite vizează atât contextele formale de pregătire. în general. alte reglementări (cf. precum şi la absolvirea fiecărui modul. OMMSSF nr. în funcŃie de tipul programului urmat: certificat de calificare profesională pentru programele de calificare sau recalificare. Deşi reglementările specifică faptul că angajatorii au obligaŃia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toŃi salariaŃii. modificat prin OMMSSF nr. faptul că legea defineşte ca formare continuă orice „alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat” poate determina situaŃii frecvente de eludare a obligativităŃii angajatorilor pentru susŃinerea formării continue a angajaŃilor.. 501/2003 şi OMECT nr. 77/2005).- evaluarea şi certificarea competenŃelor dobândite – Se realizează prin variate forme de certificare. certificat de absolvire pentru programele de iniŃiere. perfecŃionare. sunt variate. 27/2005. meserii. 410/2005) desemnează modalităŃile de recunoaştere a calificărilor dobândite în străinătate. 701/2003. OMMSSF nr. în cazul programelor de formare profesională structurate pe module (cf. OMMSSF nr. accentul fiind pus pe adaptabilitatea şi flexibilizarea angajaŃilor pe o piaŃă a muncii în continuă schimbare.

604/2001. Cercetării şi Tineretului este responsabil cu elaborarea normelor legale de organizare şi funcŃionare a sistemului de perfecŃionare şi formare profesională continuă. finanŃate din fondurile unor 33 . înfiinŃat prin HG nr. în concordanŃă cu standardele. Ministerului EducaŃiei.).1. didactic auxiliar şi a celui de conducere. îndrumare şi control constituie atribuŃii şi responsabilităŃi ale unor instituŃii cu roluri specifice (organizarea sistemului de formare. îndrumare şi control. Principalele atribuŃii ale CNFP vizează: elaborarea de standarde profesionale pentru personalul didactic. are ca misiune principală asigurarea calităŃii şi diversificării ofertei de formare continuă pentru personalul din învăŃământul preuniversitar prin acreditarea. Totodată această instituŃie este şi furnizor de programe de formare pentru personalul din învăŃământul preuniversitar. furnizarea programelor de formare etc. a celui de conducere. care are ca principale atribuŃii aspecte precum: elaborarea politicilor şi strategiilor naŃionale privind dezvoltarea capitalului resurselor umane la nivelul sistemului de educaŃie. monitorizarea şi evaluarea programelor. didactic auxiliar şi de conducere. de îndrumare şi control. iniŃierea activităŃilor de formare şi dezvoltare profesională în domeniul educaŃional. Centrul NaŃional de Formare a Personalului din ÎnvăŃământul Preuniversitar (CNFP). îndrumarea şi coordonarea furnizorilor de programe de formare continuă. La nivel central. pe baza standardelor şi a metodologiilor aprobate de MECT. al educaŃiei adulŃilor. acreditarea programelor de formare continuă propuse de furnizorii de formare. acreditarea programelor de formare. al formării şi perfecŃionării. monitorizarea activităŃii de formare continuă şi de perfecŃionare a personalului didactic. iniŃierea propunerilor de modificare a legislaŃiei în domeniul formării şi dezvoltării resurselor umane. InstituŃii cu atribuŃii în domeniul formării profesionale continue 2. Cadrul instituŃional al formării profesionale continue a cadrelor didactice Organizarea şi funcŃionarea sistemului de formare profesională continuă a personalului didactic. iniŃierea şi desfăşurarea analizei de nevoi de formare şi metodologia de formare continuă a personalului didactic. La nivelul acestei instituŃii funcŃionează DirecŃia de Formare şi Dezvoltare Resurse Umane.2. dar şi cu alocări de fonduri în vedere desfăşurării unor programe de formare. elaborarea studiilor de documentare şi fundamentare în domeniul politicilor de personal. criteriile şi metodologiile aprobate de MECT.

AtribuŃiile DPPD-urilor constă în: coordonarea activităŃilor de proiectare a conŃinuturilor şi metodologiei specifice pregătirii pentru profesiunea didactică în diferite domenii de specializare. distribuite la nivelul fiecărui judeŃ proporŃional cu numărul cadrelor didactice înscrise la perfecŃionare şi cu numărul cadrelor didactice planificate a urma cursuri de formare continuă în vederea acumulării celor 90 de credite obligatoriu a fi obŃinute o dată la 5 ani. organizarea activităŃilor de perfecŃionare a pregătirii de specialitate. Centrul NaŃional pentru Curriculum şi Evaluare în ÎnvăŃământul Preuniversitar (CNCEIP) s-a înfiinŃat în anul 2007 (HG nr. psihologie. ca organisme de specialitate subordonate MECT. Inspectoratele Şcolare JudeŃene (ISJ). ISJ-urile organizează şi îndrumă activitatea de perfecŃionare a personalului didactic. Casele Corpului Didactic (CCD) funcŃionează în subordinea Inspectoratelor şcolare. asigurarea organizării şi desfăşurării examenelor de definitivat. care cuprind discipline de pregătire teoretică şi practică în domeniile: pedagogie. De asemenea. gradul II şi gradul I. Departamentele de Pregătire Profesională a Personalului Didactic (DPPD) funcŃionează la nivelul universităŃilor. inspecŃiilor de grad. au ca obiectiv principal aplicarea politicilor şi strategiilor MECT la nivel judeŃean. 84/1995 cu modificările şi completările ulterioare. În ceea ce priveşte formarea profesională continuă a cadrelor didactice. prin fuzionarea următoarelor structuri: Consiliul NaŃional Pentru Curriculum. şi nu în ultimul rând. Serviciul NaŃional de Evaluare şi Examinare şi Consiliul NaŃional pentru Evaluarea şi Difuzarea Manualelor şi Centrul NaŃional de ExcelenŃă. DPPD-urile fiecărei universităŃi au planuri de învăŃământ distincte. Printre activităŃile CNCEIP cu impact asupra formării continue a cadrelor didactice se numără colaborarea cu departamentele de pregătire a personalului didactic din instituŃiile de învăŃământ superior. coordonează şi controlează activitatea Caselor Corpului Didactic aflate în subordinea lor. psihopedagogice şi metodice. ca centre de documentare şi de organizare a formării cadrelor didactice (cu atribuŃii de îndrumare a cadrelor didactice în vederea organizării şi susŃinerii lecŃiilor metodice. şi sprijinirea acŃiunilor de formare continuă şi de specializare a personalului didactic. ISJ-urilor le revine sarcina gestionării resurselor financiare alocate de MECT în vederea formării continue a cadrelor didactice. 231/2007). diseminarea şi actualizarea ofertelor de programe de formare continuă. sociologie şi metodică de specialitate. în baza Legii învăŃământului nr. cât şi 34 .programe naŃionale şi internaŃionale. în vederea realizării unor programe de pregătire a specialiştilor în domeniile de activitate ale centrului. logică.

ISJ şi CCD duce la îmbunătăŃirea colaborării între personalul din învăŃământ care doreşte formare. crearea bazei de date pentru resursele umane cu statut de formator în principalele domenii educaŃionale. vizite de studiu.) în Ńări ale Uniunii Europene. FuncŃiile CCD-urilor referitoare la formarea profesională continuă constau în: organizarea programelor de formare continuă pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăŃământul preuniversitar. La nivelul unităŃilor de învăŃământ. Programele Comenius şi Arion care funcŃionează în cadrul ANPCDEFP permit profesorilor şi factorilor de decizie din domeniul învăŃământului preuniversitar să participe la activităŃi de formare (cursuri. definirea produselor şi serviciilor oferite (oferta de programe de formare continuă). organizare/coordonare a activităŃii de formare.de formare profesională continuă). ISJ (ca îndrumător al perfecŃionării şi gestionar al resurselor financiare) şi CCD (ca furnizor de formare) este realizată prin intermediul responsabilului cu perfecŃionarea şi formarea continuă. Recunoaşterea rolului acestui responsabil de „punte de legătură” între cadre didactice. funcŃionarea ca centre de resurse. legătura dintre cadrele didactice care urmează a parcurge stagii de formare profesională. AgenŃia NaŃională pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) are atribuŃii în dezvoltarea cooperării în educaŃie şi participarea României la programe europene de educaŃie şi formare profesională. de a-şi largi orizontul de cunoaştere şi înŃelegere a educaŃiei şcolare şi de a conştientiza importanŃa dimensiunii europene a muncii lor. monitorizare a participării la formare. Există diferite forme de colaborare între responsabilii cu formarea şi instituŃiile subordonate MECT care funcŃionează la nivel judeŃean sau local. plasamente în instituŃii şi centre de formare etc. consiliere/consultanŃă în domeniul perfecŃionării. în vederea susŃinerii implementării măsurilor de reformă şi a dezvoltării profesionale a personalului didactic. contractantul de programe şi furnizorul de programe. evaluarea personalului didactic. formare. inovaŃie şi expertiză în formarea continuă a personalului didactic şi a managerilor educaŃionali. Dincolo de instituŃiile cu responsabilităŃi directe în domeniul formării continue a cadrelor didactice. 35 . promovarea şi furnizarea acestora. în cadrul cărora atribuŃiile responsabilului cu formarea vizează: informare / diseminare a informaŃiei din domeniu. analiza nevoilor de formare. pentru a-şi îmbunătăŃi cunoştinŃele şi competenŃele în domenii de specialitate sau transcurriculare. MECT are protocoale de colaborare cu diverse asociaŃii profesionale din domeniul învăŃământului.

exercitarea controlului asupra modului în care sunt organizate şi se desfăşoară formarea profesională continuă şi ucenicia la locul de muncă. AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă şi agenŃiile judeŃene subordonate acesteia. Consiliul NaŃional pentru Formarea Profesională a AdulŃilor – învestit cu rolul de Autoritate NaŃională pentru Calificări. prin centrele regionale de formare profesională pentru adulŃi şi prin furnizorii de formare profesională autorizaŃi în condiŃiile legii. ANOFM mai organizează.2. prin DirecŃia Programe şi Strategii ForŃă de Muncă. 36 . precum şi programe de formare profesională gratuite pentru şomeri. ANOFM organizează programe de formare profesională pentru angajaŃi. judeŃean şi local a strategiilor şi politicilor în domeniul ocupării şi formării profesionale. finanŃarea şi prestarea serviciilor de formare profesională şi a celor de informare. reprezentanŃii ANOFM fac parte din comisiile de autorizare a furnizorilor de servicii profesionale. actualizarea Clasificării OcupaŃiilor din România şi a Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare.2. bursa locurilor de muncă pentru tipuri specifice de beneficiari (absolvenŃi de studii universitare. Familiei şi EgalităŃii de Şanse. De asemenea. profesionale etc. colaborarea cu alte ministere şi instituŃii în elaborarea Cadrului naŃional al calificărilor din România. Acestea se organizează prin centrele proprii de formare profesională. strategii. organizarea. reglementările în domeniul formării profesionale continue sunt aplicate prin intermediul următoarelor instituŃii: Ministerul Muncii. planuri şi proiecte de acte normative şi intervenŃie în domeniu.. Cadrul instituŃional al formării profesionale continue a altor categorii profesionale În România. evaluarea şi monitorizarea implementării Planului NaŃional de Formare Profesională. coordonarea activităŃii Observatorului NaŃional al Ocupării şi Formării Profesionale a ForŃei de Muncă (ce furnizează expertiză în domeniul ocupării şi formării profesionale a forŃei de muncă). consiliere şi orientare profesională adresate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau organizate în vederea prevenirii şomajului. coordonează aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul forŃei de muncă şi formării profesionale. alte categorii socio-profesionale). Familiei şi EgalităŃii de Şanse (MMFES). prin centrele judeŃene. Ministerul Muncii. având atribuŃii precum: elaborarea de politici. analiza. AgenŃiile NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Muncă (ANOFM) au ca principale atribuŃii – exercitate prin intermediul celor 41 de agenŃii judeŃene şi al AgenŃiei Municipiului Bucureşti şi prin cele 88 de agenŃii locale şi 156 puncte de lucru – următoarele aspecte: implementarea la nivel naŃional. persoane private de libertate.

pentru contextul formal. la nivel central. asigurarea calităŃii sistemului de FPC. rolul de autoritate naŃională pentru calificări (cf. de asemenea. este organismul cu roluri majore în definirea şi asigurarea funcŃionării formării continue a adulŃilor. În acest sens. înfiinŃat prin Legea nr. consolidarea comitetelor sectoriale şi a pregătirii membrilor acestora. organizarea. certificarea competenŃelor şi a calificărilor (cu principii comune pentru formarea iniŃială şi cea continuă.Consiliul NaŃional pentru Formarea Profesională a AdulŃilor (CNFPA). precum şi tendinŃa de descentralizare a rolurilor de decizie cu privire la proiectarea. 132/1999 republicată). 132/1999. 559/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. coordonarea autorizării furnizorilor de formare profesională. realizarea registrului naŃional al calificărilor. * * * Analiza cadrului instituŃional al formării continue a cadrelor didactice şi al altor categorii de angajaŃi evidenŃiază varietatea instituŃiilor cu responsabilităŃi în domeniu. non-formal şi informal de pregătire profesională). monitorizarea şi evaluarea programelor de formare continuă. Legea nr. regional şi local. desfăşurarea. 37 . are următoarele responsabilităŃi: elaborarea standardelor ocupaŃionale şi a celor de calificare. îndeplinind. CNFPA are rol consultativ în fundamentarea şi promovarea politicilor şi strategiilor de formare profesională a adulŃilor. fapt care reprezintă premisa pentru o mai bună adaptare a ofertei de formare la nevoile diferitelor grupuri Ńintă.

3. Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei – având ca principală misiune realizarea de studii şi rapoarte pe diverse teme din domeniul educaŃiei. Furnizori de formare profesională continuă Reglementările în vigoare definesc furnizorul de formare profesională ca prestator al serviciilor de formare profesională. formarea profesională continuă a cadrelor didactice poate fi realizată prin intermediul unei varietăŃi de instituŃii.1. Furnizori de formare profesională continuă pentru cadre didactice Reformele din cadrul sistemului de învăŃământ românesc au dus la implicarea. Un furnizor autorizat de formare profesională este furnizorul ale cărui programe se finalizează cu certificate de calificare sau absolvire cu recunoaştere naŃională. Consiliul NaŃional de Dezvoltare a ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic – contribuie la corelarea. departamente şi catedre – în vederea perfecŃionării pregătirii de specialitate. Centrul NaŃional pentru Curriculum şi Evaluare în ÎnvăŃământul Preuniversitar – colaborează cu DPPD-urile din instituŃiile de învăŃământ superior în vederea organizării de programe de pregătire a specialiştilor în domeniile de activitate ale Centrului.3. cât şi metodică şi psihopedagogică a cadrelor didactice din învăŃământul primar şi preşcolar. b) facultăŃi. personalul didactic de conducere (inspectori. personalul auxiliar (bibliotecari). în procesul de formare continuă. c) colegii pedagogice – pentru pregătirea de specialitate. asociaŃii şi organizaŃii: • instituŃii de învăŃământ superior – prin: a) facultăŃi. departamente şi catedre de pregătire a personalului didactic – pentru perfecŃionarea pregătirii metodice şi psihopedagogice. poate organiza cursuri de formare pe diverse teme de interes pentru cadrele didactice. • Centrul NaŃional de Formare a Personalului din ÎnvăŃământul Preuniversitar –dincolo de misiunea de a acredita programe de formare pentru cadrele didactice şi a monitoriza • • • 38 . principala misiune a acestor instituŃii este de a oferi cadrelor didactice cursuri de pregătire în vederea perfecŃionării şi promovării examenelor de definitivat şi grade didactic. la nivel de principii şi de metodologii. a tot mai multor furnizori cu o ofertă de formare din ce în ce mai variată. persoană juridică de drept public sau privat ori persoană fizică care a prevăzut în actul de înfiinŃare sau în autorizaŃia pentru desfăşurarea unor activităŃi independente. a formării iniŃiale şi continue a personalului didactic din învăŃământul profesional şi tehnic. Conform legislaŃiei în vigoare. directori de şcoli). activităŃi de formare profesionala conform codului CAEN.

asociaŃii. . 39 . programe finanŃate de Banca Mondială). iniŃiază şi desfăşoară activităŃi de formare şi dezvoltare profesională în domeniul educaŃiei. instituŃii care implementează programele internaŃionale la care România este parte (ANPCDEFP) sau care implementează programe cu finanŃare internaŃională al căror beneficiar este MECT (Phare. • Furnizori din sectorul public . în funcŃie de nevoile identificate şi de cererea de formare.2. care analizează nevoile regionale de formare şi propun programe de formare adecvate acestora. confecŃii. atât în sectorul public.unităŃi de învăŃământ aflate în subordinea MECT – grupurile şcolare şi şcolile de arte şi meserii (SAM) sunt furnizori de formare pentru calificări din diverse domenii de activitate (construcŃii. care organizează la nivel judeŃean cursuri de formare profesională continuă acreditate sau avizate pentru personalul din învăŃământul preuniversitar din judeŃ.Centre Regionale de Formarea Profesională a AdulŃilor – în prezent funcŃionează şase astfel de centre (încă două fiind în stadiu de finalizare). • • • 3. instituŃii internaŃionale agreate de MECT. în subordinea Caselor de Cultură. care au ca obiect de activitate pregătirea şi perfecŃionarea personalului didactic şi didactic auxiliar. cât şi în cel privat. servicii etc. • Casele Corpului Didactic. organizaŃii non-guvernamentale care au ca obiect de activitate pregătirea şi perfecŃionarea personalului didactic şi didactic auxiliar. .Şcolile Populare de Arte – funcŃionează cu personalitate juridică proprie şi în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor sau coordonate şi finanŃate de consiliile locale. Furnizori de formare profesională continuă pentru alte categorii de angajaŃi Reglementările în domeniu precizează o mare varietate a instituŃiilor şi organizaŃiilor cu rol de furnizori de formare profesională continuă. Academia Română de AviaŃie.calitatea acestora. . Centrul de Pregătire şi PerfecŃionare a Grefierilor.) – asigură iniŃierea şi derularea programelor de formare în domenii de specialitate.centre de pregătire specifice anumitor domenii de activitate. fundaŃii.). cu finanŃare publică (de exemplu. Centrul NaŃional al Cinematografiei. funcŃionează la nivel judeŃean şi asigură o varietate de cursuri teoretice şi practice în diferite domenii. Institutul NaŃional de AdministraŃie etc.

Aceste instituŃii oferă formare specifică (calificare.agenŃi economici specializaŃi în domeniul formării. cursuri de limbi străine. scopurile pentru care au fost înfiinŃate şi responsabilităŃile în planul formării continue. . în funcŃie de: nivelul la care funcŃionează. în domenii conexe (diplome ECDL. Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de ComerŃ şi Industrie din România. regional şi local activităŃi specifice de educaŃie politică.). 40 . . perfecŃionare) pentru anumite domenii de activitate. precum şi unele cursuri de formare profesională. care oferă game diverse de programe de formare continuă. cât şi din cel privat.• Furnizori din sectorul privat . civică.partidele politice – prin departamente şi fundaŃii de educaŃie. atât din sectorul public. unele dintre acestea au rol în instituirea unor standarde de calitate în formarea profesională continuă. accesul la resurse financiare publice etc.sindicate şi organizaŃii aparŃinând sindicatelor.organizaŃii non-guvernamentale. . AsociaŃia Română a AgenŃiilor Imobiliare.asociaŃii profesionale sau patronale (de exemplu. reŃeaua de formare în administraŃie publică din România).asociaŃii culturale sau religioase. De asemenea. * * * În domeniul formării profesionale continue se remarcă varietatea furnizărilor de formare. desfăşurând la nivel naŃional. . management etc. . prin 35 de filiale judeŃene şi în municipiul Bucureşti. Institutul Bancar Român. precum şi o serie de cursuri de calificare/perfecŃionare pentru publicul larg.

utilizarea noilor metode şi tehnici în activitatea didactică. furnizorul trebuie să respecte o serie de condiŃii: administrative (dovada personalităŃii juridice şi a deŃinerii spaŃiilor necesare desfăşurării programelor de formare). structură.1. dezvoltarea parteneriatelor etc. dezvoltarea curriculumului şcolii. Prezentarea succintă a diferitelor categorii de cursuri de formare. în funcŃie de nevoile de formare identificate la diverse niveluri ale sistemului educativ. Aceste programe de formare pot fi clasificate după diverse criterii (modalităŃi de acreditare. tipul şi durata programului. Oferta de formare pentru cadrele didactice Strategia de dezvoltare a sistemului de formare iniŃială şi continuă a personalului didactic şi a managerilor din învăŃământul preuniversitar urmăreşte. obligativitatea în formare. în realitate însă ele se întrepătrund. printre altele. ⇒ Cursuri de formare profesională continuă în funcŃie de acreditare Din perspectiva acestui criteriu.) din raŃiuni de analiză şi explicare. în funcŃie de categoria. • Programe de formare profesională continuă acreditate Acreditarea unui program de formare intră în atribuŃiile Comisiei Specializate de Acreditare (CSA) care funcŃionează în cadrul CNFP şi care alocă un număr de credite cursurilor supuse evaluării şi acreditării de către furnizorii de formare. elaborare şi participare la proiecte. există cursuri obligatorii şi cursuri opŃionale. în sensul că în cadrul unui curs acreditat. conform reglementărilor în domeniu. Programele de formare oferite cadrelor didactice sunt propuse de furnizorii de formare. curriculare (justificarea necesităŃii şi utilităŃii 41 . Pentru ca un curs din oferta de formare să fie acreditat. de exemplu. modalităŃi de finanŃare etc. oferta de formare profesională a cadrelor didactice cuprinde cursuri acreditate şi cursuri avizate. Aceste programe trebuie orientate spre noi roluri şi competenŃe pe care trebuie să le deŃină cadrele didactice şi care derivă din extinderea rolului şcolii în comunitate. Caracteristici generale ale programelor/ofertei de formare 4. precum şi din elaborarea noilor standarde pentru profesia didactică (utilizarea noilor tehnologii în procesul didactic.).4. însoŃite de exemplificări va oferi o imagine de ansamblu asupra ofertei de formare pentru cadrele didactice. dezvoltarea unei „pieŃe educaŃionale a programelor de formare continuă” prin intermediul căreia cadrele didactice să beneficieze de o gamă variată de programe de formare. implementarea activităŃilor transdisciplinare. cursuri modulare sau tematice (nemodulare).

2. 4. 42 . Program scurt = 1 modul. Leonardo) sau programe cu finanŃare internaŃională al căror beneficiar este MECT. Programe de perfecŃionare. Curriculumul acestor cursuri este stabilit de CNFP. Curriculum-ul este stabilit în programele respective. conf. Programele tematice sau modulare realizate prin stagii non-disciplinare sunt la propunerea furnizorului de formare. Program mediu = 2 module. Programele de formare continuă acreditate se împart în patru categorii: 1. art. În această categorie intră şi programele de formare continuă desfăşurate în cadrul cercurilor pedagogice sau al comisiilor metodice. credite profesionale transferabile 90-100 60-70 30-40 1-5 6-10 11-15 16-25 1-5 6-10 11-15 16-25 1-511 6-10 11-15 16-25 ObservaŃii Curriculum oficial stabilit de CNFP. Programe propuse de furnizori. o dată la 5 ani 2. cât şi pentru personalul de conducere. resurse umane şi materiale implicate. cu durată variabilă şi cu număr de credite alocate diferit: Categorii de programe de formare continuă 1. 33. alin. 4611/2005. Curriculum oficial stabilit de CNFP. Programe de perfecŃionare datorate reformei. dacă au fost acreditate de CNFP. 3. Programe tematice sau modulare realizate prin stagii non-disciplinare 3. 10 Program lung = 3 module. (2) litera a din legea 128/1997 4.cursului. Conform OMEC nr. obiectivele. modalităŃile de evaluare şi resursele de timp).: Socrates. Programele de perfecŃionare datorate reformei se organizează tematic sau modular. fiecare categorie de programe de formare poate cuprinde diferite tipuri de programe. la fel ca în cazul cursurilor de perfecŃionare organizate ca urmare a reformei din cadrul sistemului de învăŃământ. Programele speciale sunt cele realizate de către structuri organizatorice/ instituŃionale care implementează programe internaŃionale la care România este parte (ex. Programe speciale • • • • • • • • • • • • • • • Tipuri de programe10 program lung program mediu program scurt tematic modul scurt modul mediu modul lung tematic modul scurt modul mediu modul lung tematic modul scurt modul mediu modul lung • • • • • • • • • • • • • • • Durata 240-280 ore 170-200 ore 90-120 ore 10-20 ore 21-40 ore 41-60 ore 61-89 ore 10-20 ore 21-40 ore 41-60 ore 61-89 ore 10-20 ore 21-40 ore 41-60 ore 61-89 ore • • • • • • • • • • • • • • • Nr. planul cadru de formare. Programele de perfecŃionare o dată la 5 ani se organizează conform prevederilor legale din Statutul personalului didactic (Legea 128/1997) atât pentru cadre didactice.

Tehnici InformaŃionale şi de Comunicare. personalul didactic auxiliar sau personalul administrativ. modulele obligatorii sunt: Proiectarea. studiate independent şi organizate conform nevoilor cursanŃilor. iar dintre acestea cadrele didactice trebuie să opteze pentru cursuri care le acordă 45 de credite transferabile din totalul de 90. iar în afară de această formă de organizate. fie personalului de conducere. această categorie de programe propune câte trei module. ⇒ Cursuri de formare profesională continuă în funcŃie de tipul programelor Programele de formare pot fi organizate fie ca un ansamblu coerent de discipline. 11 CSA echivalează numărul de credite transferabile în funcŃie de criterii intrinseci fiecărui program. • Programe de formare modulare Programul de perfecŃionare o dată la 5 ani se organizează obligatoriu pe module. după cum urmează: .Pentru cadre didactice. . fie că se adresează cadrelor didactice. • Programe de formare profesională continuă avizate Programele de formare avizate se organizează pentru: personalul didactic. personalul de conducere. Celelalte 45 de credite se acumulează prin promovarea cursurilor tematice şi speciale care se acreditează pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani. obligatoriu a fi acumulate în decurs de 5 ani.Categoria programelor de perfecŃionare o dată la 5 ani şi a celor datorate reformei se acreditează pentru o perioadă de patru ani. suportul de curs şi sinteza conŃinuturilor. Toate acestea sunt supuse evaluării Ministerului. Management şi comunicare. Fiecare dintre aceste programe este monitorizat pe întreaga durată a acreditării. în funcŃie de nevoile de formare. întâlnim cursuri tematice. 43 . în cadrul unei discipline. modulele obligatorii sunt: Management educaŃional. Tehnici InformaŃionale şi de Comunicare. Pentru fiecare grup Ńintă. care îşi dă avizul pentru desfăşurarea cursurilor. Comunicare şi curriculum. fie ca unităŃi autonome. Tematica acestor cursuri este stabilită de fiecare furnizor care elaborează obiectivele cursului. organizarea şi evaluarea activităŃilor didactice.Pentru personalul de conducere. Şi într-un caz şi în altul vorbim despre organizare pe module a cursurilor de formare.

Modulul „Management şi comunicare” cuprinde disciplinele obligatorii: Psihopedagogia comunicării. ⇒ Cursuri de formare profesională continuă în funcŃie de obligativitatea parcurgerii Obligativitatea parcurgerii unor programe de formare în vederea obŃinerii de credite a fost stabilită prin lege.Modulul „Proiectarea. Astfel. După timpul alocat desfăşurării modulelor. organizarea şi evaluarea activităŃilor didactice” are ca discipline obligatorii: Curriculum. în cadrul unei discipline. şi oferta de formare din categoria Programelor de perfecŃionare datorate reformei. în urma analizei de nevoi de formare a personalului didactic. în funcŃie de schimbările produse în organizarea şi funcŃionarea sistemului de învăŃământ. . a căror abordare Ńine cont de nevoile de formare ale cursanŃilor. De obicei. care conŃin informaŃii de bază pentru întreg ansamblul de discipline subsumate de respectivul modul. programele realizate prin stagii non-disciplinare şi programele speciale pot fi organizate şi pe diferite tematici. în oferta de formare pe care o propun sau o pot propune furnizorii de formare se regăsesc cursuri obligatorii şi cursuri opŃionale.Pe aceste module este structurată. 44 . Managementul clasei de elevi. există discipline obligatoriu a fi parcurse de către cursanŃi. Specialitate şi didactica specialităŃii. evaluare. stabilite de furnizorul de formare. disciplinele obligatorii din cadrul fiecărui modul sunt: → Pentru cadrele didactice: . această categorie de programe poate propune şi unităŃi de studiu independente. Pe lângă module. de durată medie şi de scurtă durată. Dincolo de această obligativitate. acestea pot fi de lungă durată. uneori. lor fiindu-le acordate între 10 şi 20 de ore şi un maxim de 5 credite. • Programe de formare obligatorii În cadrul modulelor care structurează programele de formare o dată la 5 ani. programele tematice sunt centrate pe un subiect bine delimitat. • Programe de formare tematice Programele de perfecŃionare datorate reformei. În această din urmă abordare modulară se pot înscrie şi celelalte categorii de programe. instruire.

Dezvoltare profesională şi managementul carierei. LegislaŃie şi deontologie în învăŃământ. evaluare.Modulul „Tehnici InformaŃionale şi de Comunicare” cuprinde numai discipline obligatorii atât de iniŃiere. Pedagogia activităŃilor extracurriculare. Psihologia educaŃiei. EducaŃia raŃional-emotivă şi comportamentală – strategii ale dezvoltării inteligenŃei emoŃionale. cât şi pentru avansaŃi. Modele şi strategii ale predăriiînvăŃării – dezvoltări recente. Şcoala ca organizaŃie. Metode calitative şi cantitative în cercetarea educaŃională. CDS – proiectare curriculară. Management de proiect. organizarea şi evaluarea activităŃilor didactice” împarte disciplinele opŃionale în două pachete: Pachetul A: Politici educaŃionale. Psihopedagogia adulŃilor. Consiliere şi orientare. Psihologia dezvoltării – o perspectivă educaŃională. Modulul „Tehnici InformaŃionale şi de Comunicare” cuprinde doar discipline obligatorii atât pentru debutanŃi. EducaŃia copiilor cu CES. Modulul „Comunicare şi curriculum” cuprinde discipline obligatorii specifice: Proiectarea. pentru fiecare modul furnizorul de formare poate propune propriile cursuri opŃionale. Marketing educaŃional.Modulul „Proiectarea. Modulul „Management şi comunicare” cuprinde disciplinele opŃionale: Managementul calităŃii în educaŃie. 45 . Metode de cunoaştere a personalităŃii elevilor şi a grupului şcolar. Management de proiect. cursurile opŃionale se structurează astfel: → Pentru cadre didactice: . Conform Metodologiei. implementare. managementul şi evaluarea programelor educaŃionale. → Pentru personalul de conducere: . Managementul stresului şi al schimbării. - • Programe de formare opŃionale În cadrul fiecărui modul sunt propuse o serie de cursuri opŃionale din care cadrele didactice trebuie să-şi aleagă cel puŃin două. Managementul curriculumului. Pe lângă opŃionalele propuse în Metodologia de acreditare a cursurilor. Aceste cursuri vizează dimensiuni distincte ale problematicii generale a modulului. Alternative educaŃionale. în funcŃie de nevoile de formare ale cadrelor didactice cărora se adresează. Pachetul B: discipline de specialitate în relaŃie cu ariile curriculare. cât şi pentru cursanŃi de nivel avansat. EducaŃie interculturală.Modulul „Management educaŃional” are ca discipline obligatorii: Managementul resurselor în instituŃiile de învăŃământ.

Managementul centrelor de excelenŃă. łinând cont de această specificitate. LegislaŃie şi deontologie în învăŃământ.→ Pentru personalul de conducere: 1. 4.1. Managementul organizaŃiei şcolare. la specializările şi la acele facultăŃi care sunt autorizate de MECT. Pedagogia activităŃilor extracurriculare. Costurile cursurilor realizate prin stagii non-disciplinare sunt suportate de participanŃi. DPPD-urile au dreptul să organizeze examene pentru obŃinerea gradelor didactice pentru personalul didactic din învăŃământul preuniversitar. cu menŃiunea că în cadrul DPPD-urilor se realizează în mod obligatoriu disciplinele de specialitate şi cele psihopedagogice. pe baza unui regulament şi a unor planuri de învăŃământ aprobate de senatul fiecărei universităŃi. Managementul clasei de elevi. Marketing. Managementul clasei.1. Comunicare şi relaŃii publice. tot în aceste instituŃii se desfăşoară cursurile în vederea pregătirii susŃinerii examenelor de definitivat şi grade didactice. dar şi de grupurile de personal didactic cărora se adresează. Consiliere în carieră. În categoria celor suportate de la bugetul de stat intră cursurile de perfecŃionare o dată la 5 ani şi cele datorate reformei. decizie şi previziune în educaŃie. iar cele speciale pot primi finanŃări de la structuri organizatorice internaŃionale în beneficiul MEC. 46 . Modulul „Management educaŃional” cuprinde disciplinele opŃionale: Politici educaŃionale. În plus. Formarea continuă a cadrelor didactice prin Departamentele de Pregătire a Personalului Didactic Departamentele de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD) funcŃionează în instituŃiile de învăŃământ superior. Psihopedagogia adulŃilor. 2. Toate aceste tipuri de programe prezentate anterior sunt întâlnite atât în oferta DPPD-urilor. EducaŃie interculturală. oferta de formare variază de la o instituŃie la alta. ⇒ Cursuri de formare profesională continuă în funcŃie de modul de finanŃare În oferta de formare pentru cadrele didactice se regăsesc cursuri finanŃate de la bugetul de stat şi cursuri plătite de cursanŃi. Dezvoltare profesională şi managementul carierei. InspecŃia şcolară. cât şi în cea a CCD-urilor. Vom exemplifica în subcapitolele următoare pentru fiecare dintre acestea. Managementul calităŃii. Modulul Comunicare şi curriculum include disciplinele opŃionale: Şcoala şi comunitatea.

De asemenea, acestea organizează cursuri de formare continuă, acreditate sau avizate, aparŃinând categoriilor menŃionate în Metodologia de acreditare a cursurilor de formare. Analiza oferte DPPD-urilor în acest sens ne permite sintetizarea unor tendinŃe generale, precum şi exemplificarea cu unele date concrete. Astfel, majoritatea cursurilor de formare continuă organizate de DPPD-uri se desfăşoară în forma „la zi”, în vacanŃe şcolare şi/sau în week-end-uri. În oferta de formare a DPPD-urilor, cea mai mare pondere o deŃin programele de formare de tipul „o dată la 5 ani”, organizate pe unu/două/trei module care cuprind cursuri obligatorii şi o serie de opŃionale (excepŃie face modulul TIC ce conŃine doar cursuri obligatorii, indiferent de nivel). Detaliem în cele ce urmează o serie de cursuri aparŃinând acestei categorii, dezvoltate de DPPD-uri: Programul „Realizarea învăŃării eficiente printr-un management educaŃional adecvat” reuneşte modulele „Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităŃilor didactice” şi „Management şi comunicare” în care se pune accent, pe de o parte, pe cunoştinŃe de specialitate şi didactica specialităŃii, iar pe de alta, pe elemente de psihopedagogie, sociopedagogie şi management educaŃional. Programul „Magister (I şi II)” este organizat pe cele trei module – Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităŃilor didactice; Management şi comunicare; TIC. Primul modul propune cursuri specifice pentru majoritatea disciplinelor predate elevilor (de exemplu, „Limba română” şi „Didactica specialităŃii şi strategii moderne de evaluare la limba şi literatura română”; „Istoria românilor/Istoria universală” şi „Didactica istoriei”; „Probleme actuale în sociologie” şi „Didactica sociologiei” etc.). Acest program de formare propune cadrelor didactice o gamă largă de cursuri opŃionale, atât cele menŃionate în Metodologie, cât şi cursuri la propunerea furnizorului (de exemplu, „Atelierul de scriere”, „Tehnici de învăŃare prin cooperare”, „Tehnici de argumentare” etc.) Cursul de „Formare continuă a institutorilor, învăŃătorilor şi educatoarelor” urmăreşte restructurarea şi dezvoltarea setului de competenŃe didactice pentru cadrele didactice din învăŃământul primar şi preşcolar. Organizat pe cele trei module, acest program de formare propune, pe lângă cursurile obligatorii, cursuri opŃionale cu informaŃii utile pentru activitatea didactică. Pentru exemplificare amintim: modulul I: „Orientări contemporane în teoria şi practica predării”; „Metode de cercetare în educaŃie”; „Noile educaŃii în societatea cunoaşterii”; „Metode/tehnici de cunoaştere a elevilor şi a comunităŃii” etc.; modulul II: „Managementul calităŃii totale”; „Managementul conflictului, timpului, stresului, schimbării, riscului, proiectului”; „Standarde instituŃionale şi standarde pentru funcŃiile didactice”; „Consiliere psihopedagogică”; „Şcoala şi comunitatea”. Cursul de „Formarea continuă a personalului de conducere, îndrumare şi control din învăŃământul preuniversitar” vizează restructurarea şi dezvoltarea setului de competenŃe

-

-

47

necesare pentru managerii din domeniul educaŃiei. Organizat pe cele trei module, acest program propune, alături de cursurile obligatorii, cursuri opŃionale care vizează: modulul I: „Managementul general şi managementul organizaŃional”; „Managementul resurselor umane şi al resurselor materiale şi financiare”; modulul II: „Managementul relaŃiilor umane”; „Managementul strategic, al crizei, al riscului, al stresului”; „Pedagogia comunicării”; „Psihopedagogia adulŃilor – consilierea în carieră”. O altă categorie de cursuri dezvoltate de DPPD-uri fac parte din categoria programelor de formare datorate reformei. Un exemplu în acest sens – cursul „COMDIDACT”. Acesta urmăreşte elaborarea de noi strategii educaŃionale propuse de reforma din învăŃământ, în vederea îmbunătăŃirii competenŃelor profesionale ale cadrelor didactice, necesare optimizării relaŃiilor de comunicare interpersonale, interinstituŃionale şi intrainstituŃionale. Cursul se adresează atât cadrelor didactice care predau discipline din trunchiul comun, cât şi cadrelor didactice care predau discipline de specialitate (de exemplu, cele din categoria disciplinelor tehnice). În funcŃie de nevoile de formare ale cadrelor didactice, DPPD-urile pot propune cursuri organizate modular sau tematic, de tipul stagiilor non-disciplinare, care să vizeze un segment specific al cadrelor didactice. Un exemplu de astfel de curs este „Formarea îndrumătorilor de practica pedagogică (PRACTICUM)”, adresat cadrelor didactice care au obŃinut cel puŃin gradul didactic II. Scopul programului este acela de a dezvolta setul de competenŃe necesare îndrumătorilor de practică pedagogică şi propune teme cum ar fi: „Psihosociopedagogia relaŃiilor de comunicare”; „Managementul calităŃii activităŃilor de practică pedagogică”; „Psihosociologia grupului educaŃional”; „Metode şi tehnici de evaluare a personalităŃii elevului”; „EducaŃia diferenŃiată” etc.

4.1.2. Formarea continuă a cadrelor didactice prin Casele Corpului Didactic
Casele Corpului Didactic (CCD) oferă cursuri de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi de conducere, la nivelul fiecărui judeŃ. Oferta de formare a CCD-urilor cuprinde cursuri cu tematici variate, inspirate din modificările aduse de reforma învăŃământului, din tematica de actualitate din cadrul sistemului educativ, din sugestiile cadrelor didactice. Stabilirea ofertei de formare se realizează la nivelul fiecărei CCD, în funcŃie de nevoile locale de formare, Ńinând cont în acelaşi timp de resursele umane şi materiale de care dispun acestora. În cele ce urmează propunem o analiză a ofertei de formare profesională continuă realizată prin CCD, în care vom evidenŃia temele abordate frecvent şi principalele lor obiective.

48

În oferta de formare a CCD-urilor se găsesc cursuri care prezintă teme diverse, incluse în cursuri acreditate sau avizate, aparŃinând atât disciplinelor obligatorii, cât şi celor opŃionale, finanŃate fiind de la bugetul de stat sau prin contribuŃia participanŃilor. Oferta este, în mare parte, structurată conform celor trei module prezentate în Metodologia de acreditare a cursurilor de formare, iar din raŃiuni de claritate o vom utiliza şi în demersul următor de exemplificare a ofertei de formare din CCD-uri.

⇒ Tehnici InformaŃionale şi de Comunicare
Cursurile TIC – de iniŃiere sau de aprofundare – sunt prezente în ofertele de formare ale tuturor CCD-urilor şi au ca principal scop dezvoltarea cunoştinŃelor şi competenŃelor în domeniul noilor tehnologii, în vederea îmbunătăŃirii activităŃii didactice. Acreditate sau avizate, justificate ca necesare fie prin necesitatea perfecŃionării continue, fie prin modificările aduse de reformă, cursurile din cadrul acestei arii tematice vizează, după caz: promovarea instruirii asistate de calculator, prin utilizarea de către toate cadrele didactice a computerului în procesul de predareînvăŃare-evaluare (de exemplu, „Curs iniŃiere şi utilizare AEL”); utilizarea tehnologiei în instruire pentru formarea abilităŃilor necesare secolului XXI (de exemplu, „Intel®Teach”). Obiectivele acestor cursuri urmăresc încurajarea utilizării calculatorului în procesul instructiv-educativ ca mijloc de învăŃare, cu impact asupra tuturor celorlalte componente ale activităŃii didactice (strategii de predare-învăŃare şi evaluare, mijloace didactice etc.). La elaborarea şi organizarea cursurilor de formare în domeniul TIC, CCD-urile colaborează adesea cu specialiştii în domeniu (Siveco, universităŃi etc.).

⇒ Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităŃilor didactice
În cadrul acestui modul, CCD-urile pot propune cursuri obligatorii care vizează, pe de o parte, curriculumul, instruirea, evaluarea, iar pe de altă parte, specialitatea şi didactica disciplinei, dar şi cursuri opŃionale (din seria de arii tematice propuse de CNFP sau la libera alegere a furnizorului). CCD-urile au inclus în ofertele de formare numeroase cursuri din sfera disciplinelor obligatorii, ca urmare a modificărilor aduse de reforma din învăŃământ sau ca urmare a nevoilor de formare identificate la nivelul cadrelor didactice din judeŃ, pe diferite discipline. • Pentru disciplina „Curriculum, instruire, evaluare” furnizorul are libertatea de a alege, în funcŃie de nevoile identificate, focalizarea programelor pe unul dintre domenii: - Orientarea spre cursuri cu accent pe evaluare derivă din problematica reformei din domeniul educaŃiei şi din nevoia adoptării metodelor noi, complementare de evaluare 49

pentru îmbunătăŃirea eficienŃei activităŃii didactice. Aceste cursuri urmăresc însuşirea unui aparat conceptual de actualitate în evaluare; orientarea în alegerea strategiilor de evaluare curentă; dezbaterea teoretică şi practică a strategiilor de evaluare în vederea ameliorării permanente a procesului de învăŃământ. Ca exemple de cursuri axate pe evaluare, amintim: „Metodologie şi alternativitate în evaluarea curentă”; „Metode de evaluare alternative în învăŃământul primar”; „Metode şi tehnici alternative de evaluare”. Orientarea spre cursuri cu accent pe curriculum derivă din schimbarea modelului de proiectare curriculară, care solicită formarea unor noi abilităŃi la profesori. Aceste cursuri incluse în oferta CCD-urilor vin în întâmpinarea nevoilor cadrelor didactice şi cuprind informaŃii generale necesare tuturor cadrelor didactice (de exemplu, „Abilitare curriculară”), fie sunt structurate pe niveluri de educaŃie (de exemplu, „Abilitare curriculară în învăŃământul primar tradiŃional şi alternativa Step by Step”) sau pe discipline şcolare. În mod particular, se pot organiza astfel de cursuri pentru cadrele didactice debutante din învăŃământ. • Pentru disciplina „Specialitate şi didactica specialităŃii” se organizează cursuri de formare pe diverse materii de studiu, în funcŃie de nevoile de formare ale cadrelor didactice – prin solicitarea directă a profesorilor sau a personalului de conducere şi control care constată disfuncŃii în deŃinerea şi utilizarea metodelor noi de predare-învăŃare – şi de modificările introduse de reforma din sistemul de învăŃământ. De asemenea, în cadrul acestui modul se pot organiza cursuri pentru disciplinele nou introduse în programa şcolară. De exemplu, la clasa a XII-a a fost introdus modulul opŃional de „Medii vizuale”. În vederea pregătirii cadrelor didactice pentru o cât mai eficientă transmitere a noilor cunoştinŃe, au fost propuse, în oferta de formare a unor CCD-uri, cursuri de: „Introducere în NET Framework”; „Programare orientată pe obiecte şi Programare vizuală”; „Programare WEB”; „Modelare date”; „Programare SQL Oracle”. Dintre disciplinele opŃionale ale modulului „Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităŃilor didactice”, mai des întâlnite în ofertele de formare ale CCD-urilor sunt: - OpŃionalul „Modele şi strategii ale predării-învăŃării; dezvoltări recente” – propune formarea unor abilităŃi care să permită deschiderea activităŃii didactice spre interdisciplinaritate şi găsirea de soluŃii inovative pentru stimularea performanŃelor elevilor. OpŃionalul „EducaŃia copiilor cu CES” – se adresează atât cadrelor didactice care lucrează în şcolile speciale, cât şi celor din şcolile de masă (în care sunt integraŃi elevi cu CES sau unde sunt elevi cu diverse probleme comportamentale). Cursuri precum „Abordarea educativă a copiilor cu CES”, „Şanse egale în educaŃie” sau „EducaŃia incluzivă”

50

-

urmăresc să conştientizeze importanŃa respectării diversităŃii în educaŃie şi instrumentarea cadrelor didactice cu abilităŃile necesare pentru lucrul cu copiii CES. OpŃionalul „Pedagogia activităŃilor extracurriculare” pregăteşte cadrele didactice pentru organizarea activităŃii elevilor în afara orelor de curs, în taberele şcolare. Un exemplu de astfel de curs este „Formarea animatorilor pentru organizarea unor activităŃi extracurriculare”, care propune formarea şi dezvoltarea competenŃelor de organizare şi desfăşurare de activităŃi recreative, de timp liber.

⇒ Management şi comunicare
În cadrul acestui modul se subsumează cursurile obligatorii care vizează psihologia comunicării şi managementul clasei de elevi, precum şi cursuri opŃionale propuse de CCD-uri, pe diverse teme particulare de management şi comunicare. • Cursul „Managementul clasei de elevi” are ca scop pregătirea cadrelor didactice pentru: aplicarea funcŃiilor manageriale în activitatea didactică; elaborarea programelor activităŃilor educative; comunicarea eficientă la nivelul clasei de elevi; rezolvarea conflictelor şi dezvoltarea atitudinilor pozitive faŃă de situaŃiile problemă. Acest tip de curs se adresează tuturor cadrelor didactice, indiferent de disciplina predată sau nivelul de şcolarizare al elevilor. Cursurile opŃionale din modulul „Management şi comunicare” întâlnite cu frecvenŃă mai ridicată în oferta de formare a CCD-urilor sunt: OpŃionalul „Managementul calităŃii în educaŃie” a devenit unul de interes major în sistemul de formare profesională continuă datorită accentului pus pe creşterea calităŃii în educaŃie. Cursuri ca „Managementul calităŃii”, „Monitorizarea procesului de predareînvăŃare în vederea evaluării interne a calităŃii procesului educaŃional” se înscriu în această categorie şi urmăresc îndrumarea şi sprijinirea profesorilor şi directorilor în evaluarea calităŃii predării şi învăŃării. OpŃionalul „Management de proiect” îşi propune să familiarizeze cadrele didactice cu elaborarea şi derularea de proiecte pe diverse teme, în vederea creşterii cooperării şi a calităŃii în activitatea instructiv-educativă. Acestea tipuri de cursuri pot aborda managementul proiectului într-o manieră generală (de exemplu, „Întocmirea proiectelor educaŃionale”, „Formarea abilităŃilor de concepere a proiectelor şi a bugetului de proiect”) sau se referă la categorii anume de proiecte (de exemplu, „Elaborarea de proiecte în POS DRU”).

-

51

în condiŃiile extinderii unor fenomene în rândul elevilor (agresivitate. În acest context. OpŃionalul „EducaŃie raŃional-emotivă şi comportamentală” are la bază nevoia de a dezvolta competenŃele specifice ale cadrelor didactice. care predau şi alte discipline decât cele pentru care sunt calificate prin pregătirea universitară. dar nu au pregătire pedagogică (de exemplu: ingineri. desfăşurat prin cofinanŃare de către Banca Mondială şi Guvernul României. CCD Focşani şi CCD Vaslui în cadrul proiectelor Matra.- OpŃionalul „Consiliere şi orientare” urmăreşte furnizarea cadrului teoretic în vederea elaborării de programe de consiliere. 4.3. cu Viataal Olanda. dar şi formarea competenŃelor profesorilor pentru realizarea la clasă a demersurilor de consiliere cu eficienŃă crescută. - În oferta de formare pentru cadrele didactice au început să apară cursuri organizate în parteneriat între diverse CCD-uri.).1. Formarea de tipul ID s-a realizat prin şapte universităŃi de la nivelul întregii Ńări şi a vizat discipline de studiu din toate ariile curriculare. datorită intereselor comune pe care le au în dezvoltarea profesională a personalului didactic. Formare prin alte programe desfăşurate la nivel naŃional Proiectul pentru ÎnvăŃământ Rural. absolvenŃi de învăŃământ superior care au cunoştinŃe de specialitate. abuz emoŃional şi fizic. specialişti în administraŃie şi agricultură) şi absolvenŃi de învăŃământ liceal. finanŃat de Ministerul olandez al Afacerilor Externe.). Un exemplu în acest sens: în 2006 au fost puse bazele unui parteneriat între CCD Buzău. adaptarea curriculum-ului la mediul rural etc. cu influenŃe semnificative asupra rezultatelor şcolare. elevi şi părinŃi. a cuprins componente importante de formare a personalului didactic: formarea prin activităŃile derulate în şcoli de către mentori – dezvoltare profesională pe baza activităŃilor proprii din şcoală. . migraŃiune etc. formarea prin cursuri de tipul ÎnvăŃământ la distanŃă (ID) derulate prin universităŃi.Formarea oferită prin mentori – a fost organizată după terminarea orelor de şcoală şi a vizat îmbunătăŃirea strategiilor şi metodelor de predare-evaluare ale cadrelor didactice (învăŃarea centrată pe elev. 52 . care nu au calificarea şi pregătirea necesară pentru a preda la clasele primare (clasele I-IV). proiectul „Rondo” (2007-2010) vizează şcolile speciale pentru surzi şi urmăreşte formarea unui limbaj comun al semnelor utilizat deopotrivă de cadre didactice.Formarea de tipul conversiei profesionale – s-a adresat următoarelor categorii de personal: cadre didactice având diplomă universitară. .

a personalului de conducere.2. îndrumare şi control în domenii precum: educaŃia interculturală. activităŃi de coordonare. Acestea sunt derulate de MECT prin Centrul NaŃional pentru Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic şi vizează următoarele direcŃii majore: implementarea curriculum-ului centrat pe competenŃe. 53 . Bucureşti.Alte categorii de programe cu componente importante de formare continuă a personalului didactic şi care beneficiază de finanŃare internaŃională sunt cele programele Phare: • Programele Phare-TVET – au ca obiectiv dezvoltarea competenŃelor personalului didactic din sistemul de învăŃământ profesional şi tehnic. educaŃia copiilor cu CES. MMSSF. precum re-tehnologizarea sau reorganizarea unor ramuri de activitate economică au determinat modificări substanŃiale în cererea de forŃă de muncă – în special în ceea ce priveşte nivelul de calificare al angajaŃilor şi competenŃele deŃinute de aceştia. • Programul Phare 2005 Coeziune Economică şi Socială – are ca obiectiv formarea continuă a cadrelor didactice şi a personalului de conducere din liceele din mediul rural (9 judeŃe).). În acest context. activităŃi de inovare. activităŃi 12 EvoluŃia ocupaŃiilor pe piaŃa forŃei de muncă din România în perspectiva anului 2010. integrarea copiilor cu CES în şcolile de masă. a formatorilor. Phare 2004) – au ca scop dezvoltarea şi/sau îmbunătăŃirea competenŃelor cadrelor didactice. Phare 2003. În acest context. CCD-uri şi diferite organizaŃii nonguvernamentale. al aderării la Uniunea Europeană.).. capitolul prezent va încerca să evidenŃieze principalele tendinŃe înregistrate de oferta actuală de formare continuă. management. activitate intelectuală (de exemplu. monitorizare. învăŃarea centrată pe elev şi abordarea eficientă a cerinŃelor educaŃionale speciale (CES). administrare. etc. 2006. identificare şi soluŃionare de probleme. • Studii recente12 evidenŃiază faptul că schimbările prin care a trecut economia românească în contextul tranziŃiei. educaŃia pentru incluziune etc. • 4. etc. Programele Phare de tipul acces la educaŃie pentru grupurilor dezavantajate (Phare 2001. prevenirea şi combaterea discriminării. aceste programe sunt derulate de MECT. Oferta de formare pentru alte categorii de angajaŃi Schimbările apărute în cadrul structurii ocupaŃionale a populaŃiei reprezintă una dintre variabilele care au afectat semnificativ modificarea cererii de forŃă de muncă şi implicit potenŃiala modificare a ofertei de formare profesională. se relevă o creştere semnificativă a importanŃei unor grupe de activităŃi: interacŃiunea şi comunicarea (de exemplu. Programele de formare s-au derulat prin universităŃi. organizare.

cel mai des solicitate sunt instituŃii private specializate în formare. urmate de instituŃiile publice specializate şi de organizaŃiile patronale. control şi monitorizare a funcŃionării noilor echipamente tehnice. Studiul citat relevă. comunicare. Constatarea poate fi considerată ca fiind determinată de nivelul de aşteptări pe care angajatorii îl au faŃă de formarea iniŃială ca modalitate de dezvoltare a unor astfel de competenŃe. că principalele competenŃe asociate acestor schimbări ale structurii ocupaŃionale cerute pe piaŃa forŃei de muncă sunt specifice sau trans-sectoriale şi fac referire la: lucrul cu computerul. competenŃe sociale şi civice. pentru că acestea sunt necesare pentru fundamentarea şi susŃinerea unei pregătiri de specialitate de calitate şi constituie premisă pentru mobilitatea pe piaŃa muncii. Programele de formare continuă care vizează dezvoltarea aceste competenŃe transversale deŃin o pondere semnificativă în oferta actuală: . tehnologie. de asemenea. 13 54 . ştiinŃă. Noile tipuri de competenŃe sunt solicitate în principal categoriilor de angajaŃi cu un nivel înalt de specializare (specialişti cu ocupaŃii intelectuale şi ştiinŃifice. nespecializate.pe de o parte. în general. conducători de unităŃi economico-sociale)13. tehnicieni. Există o listă de opt astfel de competenŃe generale: comunicare în limba oficială.). Potrivit datelor oferite de INS. instituŃii mici. • Potrivit Strategiei pe termen scurt şi mediu privind formarea profesională continuă 2005 – 2010. operarea computerelor. 2004. 86/2008. M. rezolvarea de probleme. Hotărârea CNFPA nr. apelând la oferta de formare a unor instituŃii specializate în acest tip de activităŃi. competenŃe antreprenoriale. (coord. pentru că procedura de autorizare a unor astfel de programe este mai facilă. competenŃa de a învăŃa. maiştri şi asimilaŃi. furnizorii de formare profesională sunt. etc. Bucureşti. comunicare în limbi străine. Observatorul NaŃional Român. care îşi adaptează rapid oferta de formare la nevoile imediate ale pieŃei. doar aproximativ 50% dintre întreprinderile care oferă formare profesională pentru angajaŃi declară că folosesc furnizori de formare externi. În general. competenŃe informatice. 14 CF. Oferta de formare profesională tinde să se concentreze pe programe pentru calificări complete sau pe programe pentru dezvoltarea competenŃelor generale. programe de iniŃiere pentru utilizarea calculatorului sau pentru dobândirea de competenŃe de limbi străine. managementul resurselor. în condiŃiile în care CNFPA a recunoscut prin reglementări legislative14 aceste • Cf. dintre acestea. competenŃa de exprimare culturală. cunoaşterea unei limbi străine. Anchetă Privind CompetenŃele ForŃei De Muncă Şi Politicile De Formare În Întreprinderile Din România. competenŃe de bază în matematică.fizice (de exemplu. aceştia oferă programe pentru calificări de nivelul 2. pe de altă parte.). Jigău. acest aspect nefiind privit ca responsabilitate sau obligaŃie a companiei prin susŃinerea programelor de formare profesională continuă a angajaŃilor.

pe de altă parte. Cea mai eficientă formă de corelare a conŃinutului formării cu nevoile pieŃei muncii se realizează atunci când formarea are loc la cererea agenŃilor economici. iar practica se desfăşoară în condiŃii reale de muncă sau când furnizorii de formare cooperează strâns cu agenŃii economici din anumite sectoare de activitate. • ANOFM organizează trei tipuri de programe de formare profesională continuă: programe de formare profesională pentru angajaŃii întreprinderilor/firmelor.competenŃe şi a stabilit că nu sunt solicitate standarde ocupaŃionale la autorizarea programelor. participarea la târguri. programele de formare profesională la cererea/în funcŃie de nevoile pieŃei muncii (cursuri în diverse meserii şi calificări). proiecte care aveau ca obiectiv formarea profesională a angajaŃilor. 55 . Analiza acestei oferte remarcă o serie de domenii prioritare de formare şi teme de interes pentru o pondere semnificativă din categoriile luate în analiză. • În afară de cursurile de formare propriu-zise mai există şi alte tipurile de formare profesională continuă. determinate. Prin Programul Phare 2002 Dezvoltarea Resurselor Umane în România au fost finanŃate. precum şi programe de formare profesională pentru şomeri (persoane aflate în căutarea unui loc de muncă). cele mai des întâlnite sunt instruirea la locul de muncă. în special din domeniul serviciilor şi al industriei uşoare. Între acestea. de schimbările implementate la locul de muncă sau la nivel general pe piaŃa muncii şi. Oferta este gratuită pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru persoanele angajate. pe de o parte. conferinŃe şi cercurile de pregătire. • • * * * Oferta de formare continuă – a cadrelor didactice şi a altor categorii de angajaŃi – cuprinde o varietate de tipuri de cursuri şi forme de organizare. seminarii. de nevoile de dezvoltare personală a acestora. preponderent. fapt care asigură o anume flexibilitate a sistemului de formare continuă şi posibilităŃi crescute de adaptare a acesteia la nevoile diferitelor categorii Ńintă. la cerere şi cu acordul/cererea angajatorului (în anumite condiŃii).

. respectiv 229 persoane). Analiza datelor remarcă o diferenŃiere pe judeŃe a numărului de cadre didactice înscrise la grade. 11789 sunt înscrise la perfecŃionarea prin gradul I. Participarea la formarea profesională continuă 1. numărul total al cadrele didactice înscrise la perfecŃionarea prin grade didactice (gradele II şi I) a fost de 20408 persoane. raportul MECT remarcă o anume constanŃă de la un an la altul a efectivelor de cadre didactice înscrise la perfecŃionarea prin grade. 15 Cf.date privind formarea realizată printr-o serie de programe derulate la nivel naŃional. Iaşi (996 persoane). Raport de activitate privind perfecŃionarea şi formarea continuă în judeŃe în anul şcolar 2006-2007. Programul Phare Acces la educaŃie pentru grupuri dezavantajate. Programul Phare TVET. îndrumare şi control din sistemul de învăŃământ românesc.date privind formarea periodică a cadrelor didactice (de tipul „o dată la 5 ani”). judeŃele la nivelul cărora se înregistrează cea mai înaltă participare sunt: Bucureşti (1359 persoane). ⇒ Participarea la formarea prin grade didactice şi la formarea periodică (de tipul „o dată la 5 ani”) Conform datelor oferite de MECT15. Participarea la formarea continuă a cadrelor didactice În acest capitol vom prezenta participarea la formare a personalului didactic şi a personalului de conducere. respectiv 156 persoane). . Sălaj şi Călăraşi (225. se evidenŃiază o relaŃie direct proporŃională între acestea. iar 8556 la cea prin gradul II. Raportând numărul cadrelor didactice înscrise în formarea prin grade la numărul total al personalului didactic de la nivelul fiecărui judeŃ.CAPITOLUL III. Dintre acestea. pe baza celor mai recente date statistice pe care le avem în acest sens: . Dolj (978 persoane) şi Suceava (798 persoane). cu componente importante de dezvoltare a resurselor umanele: Programul pentru ÎnvăŃământ Rural. Cele mai mici efective se înregistrează la nivelul judeŃelor: Giurgiu şi IalomiŃa (155. în anul şcolar 2006/2007. 2007. De asemenea. Anexa 1. 56 . Astfel.date privind formarea prin grade didactice. urmate de Ilfov (191 persoane). MECT.

îndrumare şi control – 23 programe. Cel mai mic număr de participanŃi se înregistrează în judeŃele: Vaslui (75 participanŃi).. numărul programelor acreditate a fost de 236 de programe acreditate şi 106 stagii şi programe echivalate din rândul programelor speciale. Conforma datelor CNFP17. . 73 programe tematice sau modulare realizate prin stagii nondisciplinare. respectiv 2486 participanŃi). Cursurile acreditate CNFP se finalizează cu acordarea de certificare de competenŃe profesionale (pentru cursurile de formare continuă finalizate cu acumularea a 90 de credite profesionale transferabile) / atestate de formare (pentru cursurile/stagiile de formare continuă care au alocate până la 60 de credite profesionale transferabile. Leonardo) sau programe cu finanŃare internaŃională al căror beneficiar este MECT.institutori/ învăŃători/educatoare – 38 programe. personal de îndrumare şi control. . participarea cadrelor didactice la programe de perfecŃionare periodică (de tipul „o dată la 5 ani”) prin programe acreditate CNFP înregistrează la nivelul anului şcolar 2006/2007 un număr total de 36715 participanŃi din toate cele 42 de judeŃe – cadre didactice. Anexa 5.profesori – 76 programe. Gorj. 2008. . Socrates. id.personal didactic şi auxiliar (chiar aşa apare în textul lor: didactic şi auxiliar) – 99 programe. aceste programe acreditate de CNFP se distribuie astfel: . urmate de Alba (1995 participanŃi). JudeŃele la nivelul cărora se înregistrează cel mai înalt nivel de participare sunt: Iaşi (4014 participanŃi). Şi în acest caz se înregistrează unele diferenŃe semnificative pe judeŃe privind participarea la formare.Conform datelor furnizate de MECT16. În funcŃie de grupul Ńintă. 106 stagii şi programe speciale18 (inclusiv echivalarea stagiilor de formare derulate în cadrul Proiectelor Phare Acces la educaŃie pentru grupuri dezavantajate 2003 şi 2004). Modul de realizare a programului de guvernare. În aceeaşi perioadă de referinŃă (2005-2008). cu următoarea distribuŃie pe categorii: 100 programe de perfecŃionare de tipul „o dată la 5 ani”. 63 programe de perfecŃionare datorate reformei. Vâlcea. 17 16 57 . BistriŃa-Năsăud (cu câte aproximativ 280 participanŃi) şi Ilfov (336 participanŃi).personal de conducere. în perioada 2005-2008 această instituŃie a eliberat 10241 certificate de competenŃe profesionale şi 72665 atestate de formare continuă). 18 Programe realizate de către structuri organizatorice/instituŃionale care implementează programe internaŃionale la care România este parte (de exemplu. Bacău şi Maramureş (2487. personal de conducere. Raport CNFP.

management educaŃional. care se distribuie după cum urmează: formare psihopedagogică – 15 cadre didactice. geografie – 161. istorie – 145. utilizarea calculatorului în predare-învăŃare. În cazul conversiei profesionale. conversie profesională la nivel postuniversitar – 1407. lectură remedială. care sunt distribuiŃi pe discipline astfel: biologie – 225.Aceste programe au fost asigurate de 89 furnizori de formare. selectate din ariile tematice considerate cele mai reprezentative pentru mediul rural din perspectiva adecvării acestora la nevoile cadrelor didactice de aici: limba română ca limba a doua. Prezentăm în cele ce urmează participarea cadrelor didactice din mediul rural la aceste tipuri de formare. 2 organizaŃii internaŃionale. cele mai mari ponderi se înregistrează la nivelul disciplinelor Tehnologia informaŃiei (care a reprezentat. matematică – 88. de altfel. fizică – 49. În ceea ce priveşte participarea la forma de învăŃământ la distanŃă desfăşurată în universităŃi. Pe al doilea loc s-a situat calificarea pentru predarea în învăŃământul primar şi preşcolar. ghid de evaluare curentă şi cum să ne cunoaştem elevii. 26 fundaŃii/asociaŃii/structuri organizaŃioanale/ONG-uri. conversia profesională la nivel postuniversitar a înregistrat cel mai mare număr de participanŃi – cadre didactice având diplomă universitară. limba română – 101 şi tehnologia informaŃiei –302. limba franceză – 87. calificare pentru predarea în învăŃământul primar şi preşcolar – 1205 cadre didactice. După cum se poate observa din datele prezentate anterior. chimie – 45. ⇒ Participarea la cursurile de formare oferite prin Programul pentru ÎnvăŃământ Rural În cadrul Programului pentru ÎnvăŃământ Rural (PIR) s-au desfăşurat două tipuri de formare profesională continuă a cadrelor didactice: formarea prin activităŃile derulate în şcoli de către mentori (dezvoltare profesională pe baza activităŃilor proprii din şcoală) şi formarea prin cursuri de tipul ÎnvăŃământ la distanŃă (ID). conform datelor oferite de Unitatea de management al proiectului. învăŃământ simultan. totalul personalului didactic participant a fost de 2627. educaŃie tehnologică – 71. învăŃarea centrată pe elev. Astfel. care predau şi alte discipline decât cele pentru care sunt calificate prin pregătirea universitară. 29 CCD-uri. în cadrul formării oferite prin mentori au participat 57089 cadre didactice. limba engleză – 133. un domeniu deficitar de 58 . adaptarea curriculumului la contextul rural. distribuiŃi pe următoarele categorii: 32 instituŃii de învăŃământ superior. Acestea au parcurs nouă module de formare. derulate prin universităŃi.

Phare 2005 – 19 judeŃe. numărul de participanŃi şi domeniile prioritare de formare pentru cele patru programe Phare. Tabel 1. participanŃi 150 120 Domenii de formare Elaborarea strategiilor educaŃionale judeŃene Concepte cheie în educaŃia incluzivă Managementul schimbării Elaborarea planurilor de dezvoltare şcolară EducaŃie incluzivă EducaŃie multiculturală şi împotriva prejudecăŃilor Metode de predare-învăŃare active şi interactive Evaluarea nevoilor de formare Metode şi tehnici de formare Planificarea şi implementarea unei sesiuni de formare Evaluarea în cadrul sistemelor educaŃionale incluzive RelaŃia şcoală-comunitate Curriculum incluziv DificultăŃi în învăŃare metodişti CCD. îndrumare şi control în arii tematice precum: educaŃia interculturală. iar cele mai mici la nivelul disciplinelor Chimie şi Fizică. a formatorilor. prevenirea şi combaterea discriminării. În Programele Phare 2001. 2004 şi 2005 au fost cuprinse toate judeŃele Ńării. 2003. a personalului de conducere. după cum urmează: Phare 2001 – 10 judeŃe.formare în mediul rural. Prezentăm în tabelul următor sinteza participării la cursuri de formare prin aceste programe. inspectori şcolari (formatori) 89 59 . educaŃia copiilor cu CES. ⇒ Participarea la formare prin Programele Phare Acces la educaŃie pentru grupuri dezavantajate Aceste programe au ca obiectiv dezvoltarea şi/sau îmbunătăŃirea competenŃelor cadrelor didactice. Phare 2004 – 27 judeŃe. Participare la formare în cadrul Programelor Phare Acces la educaŃie pentru grupuri dezavantajate Public Ńintă PHARE 2001 echipe ISJ* din toate cele 42 de judeŃe inspectori şi directori din judeŃele pilot Nr. integrarea copiilor cu CES în şcolile de masă. metode de predare centrate pe elev. relaŃia şcoală-comunitate etc. Phare 2003 – 15 judeŃe. în funcŃie de următoarele criterii: publicul Ńintă. conform studiilor de evaluare a PIR) şi Biologie. educaŃia pentru incluziune.

inspectori şcolari (formatori) 217 cadre didactice care predau la Programul a 2-a şansă (din cele 42 de judeŃe) 140 - Total PHARE 2005 487 60 . organizarea. inspectori şcolari (formatori) 240 cadre didactice itinerante/de sprijin cadre didactice din şcolile pilot 90 2800 Total PHARE 2004 inspectori şi directori din judeŃele pilot 3662 130 Concepte cheie în educaŃia incluzivă Managementul schimbării Elaborarea planurilor de dezvoltare şcolară Concepte cheie în educaŃia incluzivă Proiectare curriculară Metode de învăŃare activ-participativă Evaluare şi învăŃare diferenŃiată EducaŃie timpurie Metode de analiză a nevoilor de formare şi proiectarea unui program de formare Înscrierea.cadre didactice din şcolile pilot 1650 - EducaŃie incluzivă EducaŃie interculturală RelaŃia şcoală – comunitate Predare diferenŃiată Metode şi tehnici de evaluare Total PHARE 2003 echipe ISJ* din toate cele 42 de judeŃe inspectori şi directori din judeŃele pilot 2009 232 300 Elaborarea strategiilor educaŃionale judeŃene Concepte cheie în educaŃia incluzivă Managementul schimbării Elaborarea planurilor de dezvoltare şcolară EducaŃie incluzivă Metode de predare-învăŃare active şi interactive Metode şi tehnici de formare Planificarea şi implementarea unei sesiuni de formare EducaŃia adulŃilor RelaŃia şcoală-comunitate Sprijin individualizat pentru învăŃare EducaŃia incluzivă Curriculum incluziv RelaŃia şcoală – comunitate EducaŃia adulŃilor Metode de predare-învăŃare active şi interactive metodişti CCD. evaluarea şi certificarea competenŃelor în cadrul programului „A doua şansă” Curriculum şcolar şi materiale suport în cadrul programului „A doua şansă” Metode de învăŃare specifice educaŃiei adulŃilor Tehnici şi metode de evaluare specifice programului „A doua şansă” metodişti CCD.

cel de conducere şi cel de îndrumare şi control şi formatori (metodişti CCD şi inspectori şcolari). elaborarea planurilor de dezvoltare şcolară. relaŃia şcoală-comunitate. curriculum incluziv. educaŃie timpurie. responsabili achiziŃii. de conducere. cadre didactice itinerante/de sprijin şi cadre didactice care predau la Programul “A doua şansă”). îndrumare şi control a participat la cursuri de formare care au avut ca tematică: elaborarea strategiilor educaŃionale judeŃene. Formatorii au participat la cursuri care au vizat cu prioritate aspecte specifice educaŃiei incluzive (educaŃie multiculturală şi împotriva prejudecăŃilor. Personalul de conducere. evaluarea nevoilor de formare. de în cadrul sistemului educaŃional: . inspectori pentru învăŃământ preşcolar. contabili. responsabili reabilitări. pe de altă parte. educaŃia adulŃilor.). inspectori pentru învăŃământ primar. pe de o parte. curriculum incluziv. - ⇒ Participarea la formare prin Programele Phare TVET Programul Phare TVET a avut ca obiectiv dezvoltarea competenŃelor personalului didactic de predare. Există o anume specificitate a participării la anumite arii tematice. planificarea şi implementarea sesiunilor de formare etc. metode şi tehnici de formare. inspectori pentru romi. principalele grupuri Ńintă ale Programelor Phare Acces la educaŃie pentru grupuri dezavantajate au fost: personalul didactic de predare (cadre didactice din şcolile pilot. precum şi unele care Ńin de rolul lor de formatori. managementul schimbării. concepte-cheie în educaŃia incluzivă. determinată. relaŃia şcoală-comunitate.Astfel. dificultăŃi în învăŃare etc. în funcŃie de categoriile de personal. de îndrumare şi control. învăŃare diferenŃiată.). ale consilierilor şcolari şi ale formatorilor din 61 .cadre didactice din şcolile pilot 3275 - Total 3275 TOTAL PARTICIPANłI 9433 * inspectori generali. în general (proiectarea unui program de formare. Aceste cursuri au avut rolul de a îi forma pe participanŃi în vederea implementării măsurilor de politică educaŃională pentru incluziune la nivel judeŃean şi local. cadrele didactice au participat cu prioritate la cursuri de formare care au avut ca tematică aspecte de bază ale educaŃiei incluzive şi ale aplicării acestui principiu la nivelul activităŃii didactice: folosirea metodelor de predare-învăŃare active şi interactive. Concepte cheie în educaŃia incluzivă Proiectare curriculară Metode de învăŃare activ-participativă şi proiectarea lecŃiilor Evaluare şi învăŃare diferenŃiată După cum se evidenŃiază din analiza datelor anterior prezentate. de roluri diferenŃiate ace acestora în cadrul programului şi.

formatori de manageri şcolari 675 254 - Programe de formare comune pentru mai multe categorii de personal . asigurarea calităŃii. inspectori şcolari de specialitate .inspectori şcolari de specialitate .formatori de profesori . abordarea eficientă a cerinŃelor educaŃionale speciale etc. implementarea şi dezvoltarea curriculum-ului.secretare . Programele sunt derulate de Ministerul educaŃiei prin Centrul NaŃional pentru Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) şi vizează următoarele direcŃii majore: dezvoltarea parteneriatului social. învăŃarea centrată pe elev. participanŃi Domenii de formare Programe de formare pentru personal de conducere.sistemul de învăŃământ profesional şi tehnic.maiştri instructori 998 Curs de formare pentru experŃii în dezvoltarea curriculumului Elaborare de curriculum: scrierea standardelor de pregătire profesională. directori adjuncŃi .directori. TABEL 2. directori adjuncŃi . îndrumare şi control Programe de formare pentru formatori .profesori discipline tehnice . domeniile de formare pentru cele 6 programe Phare TVET.profesori .directori. planificarea ofertei educaŃionale. practici reflexive în formare Parteneriat /lucrul cu întreprinderile Elaborare PAS Planificarea educaŃiei la cerere Instruire centrată pe elev Metodologii active de lucru la clasă Elaborarea şi utilizarea materialelor de învăŃare Includerea elevilor cu cerinŃe educaŃionale speciale Orientare şi consiliere privind cariera în învăŃământul profesional şi tehnic 62 .inspectori şcolari generali. numărul de participanŃi. în funcŃie de următoarele aspecte: publicul Ńintă. dezvoltare şi utilizarea de materiale de învăŃare. Conform datelor oferite de CNDIPT.bibliotecari 2156 ÎnvăŃarea centrată pe elev Elaborarea şi utilizarea materialelor de învăŃare Includerea elevilor cu cerinŃe educaŃionale speciale Dezvoltarea competenŃelor metodologice Metodologii de formare. Participare la formare în cadrul Programelor Phare TVET Tipuri programe de formare PHARE TVET RO 2001 Programe de formare pentru personal de predare . scrierea programei Elaborarea instrumentelor de evaluare Formarea formatorilor pentru profesori ExperienŃa la locul de muncă Planificarea educaŃiei la cerere Planurile de acŃiune ale şcolilor Planificarea educaŃiei la cerere Managementul sistemelor informaŃionale Asigurarea calităŃii Public Ńintă Nr. prezentăm în tabelul de mai jos o sinteză privind participarea la formare prin Phare TVET.profesori (general) .consilieri şcolari .

autoevaluarea unităŃii şcolare ca furnizor de formare profesională ReŃeaua şcolară şi planurile de acŃiune ale şcolilor 2480 305 Instruire centrată pe elev Utilizarea materialelor de învăŃare Dezvoltare de materiale de învăŃare Elaborarea ghidului pentru învăŃământul deschis la distanŃă Incluziunea elevilor cu cerinŃe educaŃionale speciale Parteneriat / Lucrul cu întreprinderile TranziŃia de la şcoală la locul de muncă Curriculum în dezvoltare locală Asigurarea calităŃii şi planurile de acŃiune ale şcolilor Aplicarea instrumentelor de asigurare a calităŃii Dezvoltarea reŃelelor şcolare Planificarea educaŃiei la cerere /Reactualizarea Planurilor regionale de acŃiune în învăŃământul profesional şi tehnic .profesori . scrierea programei.directori. pentru educaŃia la distanŃă Evaluarea competenŃelor lingvistice în vederea certificării pe baza SPP.Total PHARE TVET RO 2002 Programe de formare pentru personal de predare .profesori (general) Programe de formare pentru personal de conducere. directori adjuncŃi .profesori (general) . în contextul corelării cu Paşaportul lingvistic Includerea elevilor cu cerinŃe educaŃionale speciale Dezvoltare şcolară TranziŃia de la şcoală la locul de muncă Elaborarea modulelor de curriculum în dezvoltarea locală Elaborarea Planurilor locale şi regionale de acŃiune în învăŃământul profesional şi tehnic Asigurarea calităŃii . inspectori şcolari de specialitate 558 63 .profesori discipline tehnice .directori.directori. directori adjuncŃi .inspectori şcolari de specialitate 1124 244 - Programe de formare comune pentru mai multe categorii pe personal Total PHARE TVET RO 2003 Programe de formare pentru personal de predare Instruirea centrată pe elev Includerea elevilor cu cerinŃe educaŃionale speciale Elaborarea şi utilizarea materialelor de învăŃare Evaluarea de manuale Elaborare de curriculum: scrierea Standardelor de Pregătire Profesională. îndrumare şi control .maiştri-instructori 4083 1112 - Utilizarea calculatorului şi a Internet-ului Parteneriat / Lucrul cu întreprinderile - Programe de formare pentru personal de conducere.profesori discipline tehnice .inspectori şcolari generali.responsabili cu asigurarea calităŃii la diferite niveluri de decizie . directori adjuncŃi .inspectori şcolari generali. curriculum în dezvoltarea locală. inspectori şcolari de specialitate . îndrumare şi control .

directori.inspectori şcolari generali.inspectori şcolari de specialitate .inspectori şcolari de specialitate . îndrumare şi control .consilieri CJAPP 40 - Orientare şi consiliere şcolară privind cariera în învăŃământul profesional şi tehnic Standarde de pregătire profesională şi dezvoltare de curriculum Evaluare Orientare şi consiliere şcolară privind cariera în învăŃământul profesional şi tehnic .profesori . curriculum în dezvoltare locală şi evaluarea competenŃelor Dezvoltare de curriculum Asigurarea calităŃii: formarea evaluatorilor interni şi externi pentru învăŃământul profesional şi tehnic Dezvoltarea de materiale de învăŃare Evaluarea nevoilor de revizuire a Standardelor de pregătire profesională Dezvoltarea şi revizuirea Standardelor de pregătire profesională Revizuirea Planurilor regionale de acŃiune în învăŃământul profesional şi tehnic Elaborarea Planurilor de acŃiune ale şcolilor. directori adjuncŃi .profesori (general) 2287 1010 Revizuirea şi elaborarea calificărilor de bază pentru învăŃământul profesional şi tehnic Dezvoltare de curriculum pentru calificările de bază pentru învăŃământul profesional şi tehnic Elaborarea modulelor pentru calificările nucleu pentru elevii cu cerinŃe educaŃionale speciale Dezvoltare de materiale auxiliare de învăŃare Utilizarea materialelor auxiliare de învăŃare - 64 .directori.directori. directori adjuncŃi . directori adjuncŃi .profesori discipline tehnice .profesori . inspectori şcolari de specialitate 439 - - Programe de formare comune pentru mai multe categorii pe personal .Programe de formare pentru alte categorii Programe de formare comune pentru mai multe categorii pe personal .profesori (general) 1221 997 Planificarea ofertei educaŃionale pentru furnizarea calificărilor profesionale Orientare şi consiliere şcolară Dezvoltarea parteneriatelor şcoală întreprindere Instruirea centrată pe elev.consilieri CJAPP 318 - Total PHARE TVET RO 2004 Programe de formare pentru personal de predare . utilizarea şi aplicarea Planurilor regionale de acŃiune în învăŃământul profesional şi tehnic Metode alternative de educaŃie: învăŃământ deschis la distanŃă Asigurarea calităŃii: formarea inspectorilor pentru vizite de monitorizare externă Planificarea educaŃiei la cerere/educaŃia adulŃilor InserŃia pe piaŃa muncii a tinerilor cu CES prin intermediul reŃelelor de interasistenŃă Revizuirea Planurilor locale de acŃiune în învăŃământul profesional şi tehnic Managementul participativ Programe de formare pentru personal de conducere.consilieri CJAPP 851 - Total PHARE TVET RO 2005 Programe de formare pentru personal de predare .profesori discipline tehnice .

profesori categorii pe . directori 114 formare pentru adjuncŃi personal de .directori.Elaborarea de materiale de predare-învăŃare predare .Asigurarea calităŃii în învăŃământul profesional personal de . directori 275 .inspectori şcolari de personal specialitate Total 1399 PHARE TVET RO 2006 (Programul este în curs de derulare. inspectori şcolari de îndrumare şi specialitate control Total 1300 TOTAL GENERAL 12770 - Utilizarea şi aplicarea materialelor de învăŃare în educaŃia la distanŃă Metode alternative de educaŃie: învăŃământ deschis la distanŃă Asigurarea calităŃii: formarea evaluatorilor interni şi externi pentru învăŃământul profesional şi tehnic Revizuirea Planurilor locale şi regionale de acŃiune în învăŃământul profesional şi tehnic Asigurarea calităŃii: formarea inspectorilor pentru vizite de monitorizare externă 65 . inspectori şcolari de îndrumare şi specialitate control Programe de . directori 74 .Formarea şi crearea reŃelei pentru monitorizare în 16 Centre Suport .Management şi monitorizare formare pentru adjuncŃi .Utilizarea pachetelor electronice privind învăŃământul deschis la distanŃă .Asistarea implementării şi utilizării învăŃământului deschis la distanŃă în învăŃământul profesional şi tehnic .inspectori şcolari generali. începând cu 2008.Elaborarea şi utilizarea materialelor de învăŃare în învăŃământul deschis la distanŃă .profesori discipline 1226 .profesori (general) .Management participativ formare comune adjuncŃi pentru mai multe .Elaborarea materialelor de învăŃare în învăŃământul profesional şi tehnic .Revizuirea şi elaborarea calificărilor în formare pentru tehnice învăŃământul profesional şi tehnic personal de .inspectori şcolari generali. conducere. şi tehnic conducere.Evaluarea în învăŃământul profesional şi tehnic .) Programe de . Numărul de participanŃi este cel prognozat.directori.- Programe de .Formare pentru administrarea reŃelelor de tip internet şi extranet pentru promovarea pachetelor electronice de învăŃare .directori.Asigurarea calităŃii în învăŃământul profesional şi tehnic .maiştri-instructori online .Formare personal IT pentru elaborarea modulelor de evaluare online Programe de .

elaborarea şi utilizarea materialelor de învăŃare. asigurarea calităŃii etc. evaluare. orientare şi consiliere şcolară/privind cariera. planificarea educaŃiei la cerere. metodologii active de lucru la clasă. parteneriatul cu întreprinderile. principalele grupuri Ńintă ale Programelor Phare TVET au fost: personalul didactic de predare (profesori discipline tehnice. includerea elevilor cu cerinŃe educaŃionale speciale. de îndrumare şi control. În ceea ce priveşte învăŃământul deschis la distanŃă în învăŃământul profesional şi tehnic. metode alternative de educaŃie-învăŃământ deschis la distanŃă. administrarea reŃelelor pentru promovarea pachetelor electronice de învăŃare etc. orientare şi consiliere şcolară/privind cariera şi inserŃia pe piaŃa muncii a tinerilor cu cerinŃe educaŃionale speciale prin intermediul reŃelelor de interasistenŃă – în cazul consilierilor şcolari. Formatorii au fost formaŃi numai în Programul Phare TVET RO 2001. includerea elevilor cu cerinŃe educaŃionale speciale. cel de îndrumare şi control. În ceea ce priveşte personalul de conducere. Celelalte categorii formate au participat la următoarele cursuri: utilizarea calculatorului şi a Internetului – în cazul secretarelor şi bibliotecarelor (numai în Phare 2001).După cum se evidenŃiază din analiza datelor. se poate observa în tabel că programul Phare TVET RO 2006 (care este în derulare) se focalizează pe acest aspect: elaborare de materiale de învăŃare. Personalul didactic de predare a participat cu prioritate la cursuri de formare care au avut ca tematică următoarele aspecte: instruirea centrată pe elev. iar principalele teme de formare urmate au fost: pentru formatori de profesori – învăŃarea centrată pe elev. acesta a participat cu prioritate la următoarele teme de formare: planificarea educaŃiei la cerere. formatori (pentru profesori şi pentru manageri şcolari) şi alte categorii (personal didactic auxiliar-secretare. pentru formatori de manageri şcolari – parteneriatul cu întreprinderile. cel de conducere. elaborarea şi utilizarea materialelor de învăŃare. revizuirea şi elaborarea calificărilor. dezvoltarea reŃelelor şcolare. profesori (general) şi maiştri-instructori). elaborarea Planurilor locale şi regionale de acŃiune. * * * Analiza participării la formare a cadrelor didactice evidenŃiază următoarele aspecte: 66 . bibliotecare şi consilieri şcolari). elaborare de curriculum. asigurarea calităŃii. elaborarea planurilor de acŃiune şcolară.

fie cele implicate în implementarea reformelor specifice din sistem (de exemplu. care vizează teme de interes general în plan educaŃional sau inovaŃii. de asemenea. profesorii din mediul rural). resurse financiare etc. schimbări implementate de reforma educaŃiei în sistem. Acestea au oferite formare pentru anumite grupuri Ńintă – fie cele defavorizate la nivelul sistemului general de formare continuă (de exemplu. În funcŃie de rolul şi responsabilităŃile în sistemul educaŃional. formatori etc. se remarcă judeŃe cu o rată înaltă de participare la formare. Există.• Există o diferenŃiere a participării pe judeŃe. directori. Pentru unele forme de dezvoltare profesională şi personală (de exemplu. se înregistrează o constanŃă a participării anuale. Un rol important în formarea cadrelor didactice l-au avut programele derulate la nivel naŃional. analizaŃi în detaliu în capitolele următoare. Cel mai probabil. acces. gradele didactice). personalul didactic optează pentru domenii de conŃinut şi ariile tematice specifice. cadrele didactice din învăŃământul profesional şi tehnic). ce solicită o serie de competenŃe cadru „de contextualizare” pentru toŃi actorii educaŃionali. inspectori.). concomitent cu judeŃe în care numărul cadrelor didactice formate este mai redus. aceste diferenŃe sunt determinate de o serie de factori contextuali (managementul informaŃiei privind FPC. • • • 67 .). o serie de conŃinuturi comune pentru diferite categorii de personal (cadre didactice. Astfel. cu importante componente de dezvoltare a resurselor umane. strategii de formare la diferite niveluri de decizie.

la nivelul anului 2005 doar aproximativ 40% dintre întreprinderi ofereau cursuri de formare profesională pentru angajaŃi. aproximativ 70% dintre întreprinderile din sectorul public declarând că au un plan anual de programe de formare destinate angajaŃilor. Bucureşti. iar procentajul descreşte ajungând la 36% în cazul întreprinderilor cu un număr de angajaŃi cuprins între 10 şi 49. aproximativ 90% dintre întreprinderile cu peste 1000 de angajaŃi declară că oferă cursuri de formare pentru propriul personal. ⇒ Formarea în întreprinderi Potrivit datelor oferite de Institutul NaŃional de Statistică19. având valori între 17% pentru firmele de până la 9 salariaŃi şi de 67% pentru firmele cu peste 250 salariaŃi.2. În funcŃie de forma de proprietate a firmelor. Institutul NaŃional de Statistică. Participarea la formarea profesională continuă a altor categorii profesionale Capitolul de faŃă a urmărit analiza participării la formare a angajaŃilor (formarea în întreprinderi) şi a şomerilor (realizată prin ANOFM). Aceste date sunt confirmate şi susŃinute de datele colectate de Institutul NaŃional de Statistică publicate în 2007 având ca an de referinŃă anul 200520. Astfel. putem remarca faptul că principalul „consumator” de cursuri de formare continuă îl reprezintă sectorul public (aici fiind incluse atât întreprinderile cât şi instituŃiile administrative). ponderi mari ale răspunsurilor afirmative la întrebarea legată de desfăşurarea de programe de pregătire profesională se regăsesc şi în firmele private cu capital majoritar străin (61% din total) şi în firmele din sectorul public (51% din total). De asemenea.878 persoane. 2007. Institutul NaŃional de Statistică. în 32. 2005. Bucureşti. Numărul de participanŃi la programele de pregătire profesională adresate angajaŃilor firmelor a fost de 27. merită menŃionat faptul că dimensiunea întreprinderii în termeni de număr de angajaŃi are o influenŃă directă asupra derulării programelor de formare profesională. derulate la nivel naŃional în ultimii ani.7% dintre întreprinderile cercetate s-au desfăşurat programe de pregătire profesională adresate personalului firmei. precum şi la formarea asigurată prin diferite categorii de programe privind dezvoltarea resurselor umane. Astfel. Caracteristici ale formării profesionale continue in România. potrivit datelor oferite de Institutul NaŃional de Statistică. Pe clase de mărime a companiei. 2007. 20 19 68 . Aceste cifre trebuie însă analizate din perspectiva obligativităŃii Caracteristici ale formării profesionale în România. Dintre firmele investigate în anul 2005-2006 în cadrul cercetării privind evoluŃia ocupaŃiilor pe piaŃa forŃei de muncă din România în perspectiva anului 2010. se observă că pregătirea profesională a personalului a variat direct proporŃional cu dimensiunea firmei.

decât cursurile de formare propriu-zise.3 69 .6 18. iar cel mai rar întâlnite sunt cercurile de pregătire (19.) mai mare decât cea înregistrată în 1999 (7. Rata de participare la cursurile FPC.4%.6 64.8 puncte procentuale (p. seminarii. Tabel 2. 81.4 31. INS. depozitare şi comunicaŃii 23. oferta de formare a angajatorilor cuprinde atât cursuri de formare profesională cât şi alte forme de organizare a formării.7 TranzacŃii imobiliare 36. urmată de participarea la târguri. Cea mai mare pondere.1 ConstrucŃii 22.2 32.7 ComerŃ 29. pag.p. o are instruirea la locul de muncă (57.7%). pe sexe şi pe activităŃi economice.9 26.1%). Rata globală de participare a angajaŃilor la formare (definită ca ponderea participanŃilor la cursuri în totalul angajaŃilor din toate întreprinderile care au format obiectul anchetei) a fost în anul 2005 de 17. precum şi de influenŃa unor programe susŃinute de Uniunea Europeană în contextul procedurilor de aderare.5%).2 31. ca tip de activitate de formare.8 Total Industrie-total 30.7% dintre întreprinderile care au declarat că organizează formarea profesională a angajaŃilor optează de obicei pentru alte tipuri de organizare formării. 32. Potrivit datelor statistice oferite de INS.3 Sursă: Caracteristici ale formării profesionale în întreprinderile din România în anul 2005. constituit prin participarea reprezentanŃilor angajatorului şi ai angajaŃilor.6%).prevăzută de Codul Muncii ca toate întreprinderile să conceapă şi să implementeze un plan anual de formare profesională pentru angajaŃi.9 Intermedieri financiare 62. această cifră poate reprezenta o situaŃie contextuală iar evoluŃia acesteia merită urmărită în viitor. ponderea mare a întreprinderilor din sectorul public care declară că oferă programe de formare profesională poate fi explicată pe de o parte de evoluŃia sectorului administrativ.8 25. Ponderea întreprinderilor care au oferit atât cursuri de formare cât şi alte tipuri de pregătire profesională este foarte mare în rândul întreprinderilor. Cu alte cuvinte.0 31. În acest context unele precizări sunt interesante şi arată tendinŃe ce necesită o investigare mai profundă pentru a putea determina concluzii relevante legate de formarea profesională a angajaŃilor. în anul 2005 (%) ActivităŃi ale economiei naŃionale BărbaŃi Femei 29. conferinŃe (40.9 Transport. 36. Astfel.1 Alte servicii 18.1. De asemenea.2 Hoteluri şi restaurante 30. cu 9.

O observaŃie importantă se referă la faptul că 69. DistribuŃia pe sexe se păstrează în ambele categorii de companii în favoarea femeilor. comparativ. participarea la formare continuă în întreprinderile private este mai mare decât în cele publice – 33. cea mai mare durată a cursurilor a fost alocată pregătirii în domeniul serviciilor în întreprinderile mici şi mijlocii. cea mai mare rată de participare de 34.4% s-a înregistrat la tinerii sub 25 de ani. pentru o medie de 56.1% în industria prelucrătoare. cu un procent de 63. şi pregătirii în domeniul activităŃii industriale şi de construcŃii în cele mari. În funcŃie de mărimea întreprinderilor. Pe categorii de vârstă.3 ori decât în 1999. gazelor şi apei (24. 70 .8%.9%).4%.1% din cei între 25-54 de ani au urmat cursuri de FPC. cea mai mare rată de participare se înregistrează tot în domeniul intermedierilor financiare. se observă că participarea la formare a femeilor este în mod constant mai ridicată decât cea a bărbaŃilor.3 ore.3% pentru cei în vârstă de 25-54 de ani şi 20.6 p. în firmele private cursurile de pregătire în domeniul industrial şi al construcŃiilor devansează pe cele din domeniul ştiinŃelor sociale.7 ore la 44. tranzacŃii imobiliare (19.0% din totalul timpului).1 ore. 34. cea mai mare diferenŃă procentuală înregistrându-se în domeniul activităŃilor hoteliere (5. Pe forme de proprietate. valorile cele mai mari se regăsesc tot în aceleaşi domenii anterior menŃionate.Analiza participării pe domenii ale economiei evidenŃiază faptul că valorile cele mai mari s-au constatat în: intermedierile financiare (57.5%). deşi durata totală a cursurilor a fost mai mare de 1.2%) şi în activităŃile din domeniul energiei. Aceasta înregistrează un procent de 30.8% faŃă de 26. Din perspectiva duratei formării. economice. Dacă luăm în considerare şi activităŃile economice specifice companiei.).5%).5% în tranzacŃii imobiliare şi 33. mai mult decât în 1999. datele indică faptul că cele mai lungi stagii de formare sunt în întreprinderile publice. FaŃă de această medie. În raport cu forma de proprietate. Conform datelor din tabelul următor.8 ore).5% peste 55 de ani.7% în intermedieri financiare. financiare şi juridice înregistrează cel mai mare timp petrecut la cursuri (27. ştiinŃele sociale.4% dintre cei sub 25 de ani şi 61. iar după mărimea întreprinderii în cele mijlocii (45.p. Pe domenii de pregătire.9% din durata cursurilor de formare continuă s-a petrecut în timpul orelor de lucru. cu 10. Un alt indicator luat în analiză este rata de participare la cursuri FPC (definită ca pondere a participanŃilor la cursuri în totalul angajaŃilor din întreprinderile care au oferit formare). financiare şi juridice (28. în care 94.p. pentru cei din categoria peste 55 de ani cea mai mare rată de participare s-a înregistrat în întreprinderile din industria metalurgică.7% faŃă de 25. 31. economice.3 p. durata medie de participare aproape că s-a înjumătăŃit: de la 72.

depozitare şi comunicaŃii 650. comparativ cu cele private (641. 2. în care industria extractivă.5 12.4 29.1 13. INS.8 TranzacŃii imobiliare 857. Tabel 2. înregistrează variaŃiile semnificative ale costurilor pe tipuri de activităŃi economice.3 Transport.0 Industria prelucrătoare 432.8 51. faŃă de 434.3 Industrie-total 588.9 Energie electrică. pag.7 Industria extractivă 1738.2 12.5 10.4 18. energia.3 lei. INS. Oferta de FPC a întreprinderilor 45 40 35 30 25 % 20 1999 2005 15 10 5 0 În tr e p r in d e r i c a r e a u o fe r it F P C (% ) În tr e p r in d e r i c a r e a u p r o g r a m e d e F P C ( d in tr e c e le c a r e a u o fe r it F P C ) În tr e p r in d e r i c a r e a u b u g e t p e n tr u F P C ( d in tr e c e le c a r e a u o fe r it F P C ) În d r e p r in d e r i c a r e a u s i p r o g r a m s i b u g e t p e n tr u F P C ( d in tr e c e le c a r e a u o fe r it F P C ) Sursă: Caracteristici ale formării profesionale în întreprinderile din România în anul 1999 şi 2005.1 lei).3 lei cost mediu al orei de curs. Întreprinderile mari înregistrează cele mai mari valori (645.9 6.5 faŃă de 600. Costul mediu al cursurilor FPC pe activităŃi economice.2. 71 .Costul mediu pe participant al cursurilor FPC fost de 609.6 12. putem remarca faptul că doar 17% dintre întreprinderile care declară că oferă cursuri de formare profesională pentru angajaŃi au un plan de formare la nivelul întreprinderii şi doar 24% declară că au un buget special alocat pentru astfel de programe. sociale şi personale 558. termică. Pe forme de proprietate.7 Alte servicii colective.6 ComerŃ 534. gaze şi apă 881.7 13. Fig. costuri per participant cele mai ale cursurilor de FPC se înregistrează în întreprinderile publice. ActivităŃi economice Conform datelor INS.9 lei cheltuiŃi pe participant). 45. Datele din tabelul 2.1.2 5.9 Sursă: Caracteristici ale formării profesionale în întreprinderile din România în anul 2005.8 16.1 lei. în anul 2005 (lei) Costul mediu al cursurilor Costul mediu orar al FPC pe participant –leicursurilor FPC –leiTotal 609. respectiv 13.7 ConstrucŃii 250. domeniul financiar şi cel imobiliar au avut costurile cele mai ridicate.5 Hoteluri şi restaurante 722.0 Intermedieri financiare 874.2.

4%) afirmă că folosesc ocazional servicii de consultanŃă specializată în alcătuirea strategiei de formare profesională continuă. cu finanŃare europeană. Mai mult. iar ponderea celor care au fie un plan de formare. Formarea profesională continuă a angajaŃilor în întreprinderi poate fi în continuare caracterizată ca fiind mai degrabă ad-hoc. fie un buget alocat special formării profesionale a angajaŃilor a crescut.Merită subliniat faptul că deşi numărul întreprinderilor care oferă cursuri de formare angajaŃilor a înregistrat o creştere substanŃială. chiar dacă numărul acestora este în creştere.667 de şomeri înregistraŃi în evidenŃa agenŃiei în anul 2007 au participat la cursurile de formare profesională oferite de AgenŃie aproximativ 11%. Cu toate acestea. ⇒ Formarea şomerilor Un caz aparte în cadrul ofertei de formare profesională continuă. cât şi cursuri de calificare sau recalificare (mai apropiate din punct de vedere al conŃinutului şi activităŃilor formării iniŃiale). cât şi plan de formare se află totuşi în declin. ponderea întreprinderilor care declară că au atât buget. dar şi servicii precum informarea sau consilierea profesională – servicii care nu sunt evaluate ca atare în relaŃie cu oferta de formare profesională continuă în cazul angajaŃilor. într-un cadru non-formal. Potrivit „Raportului de activitate al ANOFM” din anul 2007. precum şi la sucursalele judeŃean ale acesteia (AJOFM). în timp ce 34. în majoritatea lor. pentru care nu există norme clar definite de recunoaştere la nivelul sistemului. se realizează în continuare în principal prin intermediul iniŃierii la locul de muncă. putem remarca tendinŃa de creştere a ponderii întreprinderilor care apelează la cursurile de formare profesională oferite de instituŃii specializate în domeniu. Oferta de formare profesională include în acest caz atât cursuri de formare profesională continuă. în sensul în care nu există încă o practică instituŃională a majorităŃii angajatorilor de a organiza diferite tipuri de formare profesională a angajaŃilor. ParticularităŃile acestei oferte constă în următoarele aspecte: . potrivit datelor INS. Formarea profesională continuă. cum ar fi cele finanŃate prin programul Phare sau alte programe de tip structural.Oferta este centralizată la nivelul AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Muncă (ANOFM). Întrucât unele cursuri de formare începute în 72 . reprezentanŃii angajatorilor (51. Această creştere însă se poate datora şi derulării programelor de formare sau de asistenŃă tehnică. din numărul mediu de 386.9% dintre angajatori nu folosesc niciodată astfel de servicii. îl reprezintă oferta de formare destinată şomerilor. spre deosebire de oferta de formare pentru întreprinderi care nu este în prezent centralizată la nivelul unei singure instituŃii.

- ⇒ Formarea prin diferite tipuri de programe O altă situaŃie particulară în cadrul problematicii formării profesionale continue o reprezintă programele şi proiectele finanŃate prin programul Phare 2002 Dezvoltarea Resurselor Umane în România. industrie alimentară. Potrivit raportului de evaluare ex-post. Cursurile de formare profesională oferite de ANOFM sunt oferite. urmate de cele realizate de Centrele Regionale de Formare Profesională a AdulŃilor. E adevărat. domeniile principale de activitate pentru care ANOFM a oferit programe de formare profesională au fost următoarele: agricultură (lucrător în cultura plantelor si în creşterea animalelor). prin parteneriat cu furnizori de formare acreditaŃi. care ar necesita o investigaŃie ulterioară: lipsa de flexibilitate a ofertei de formare profesională. informatică/tehnologia informaŃiilor (operator introducere. Conform raportului anul din anul 2007. Principalii beneficiari ai finanŃărilor au fost companiile. aparenta lipsă de utilitate a cursurilor. electronică. ca atare procentul de 24% poate indica o tendinŃă pozitivă. referindu-se doar la anul 2007. automatică. datorată duratei lungi a cursurilor. care se regăseşte şi în cazul ofertei de formare destinate angajaŃilor din întreprinderi. ponderea celor care reuşesc să se reintegreze în muncă după absolvirea cursurilor fiind destul de redusă. pe de altă parte. o pondere semnificativă având-o de asemenea şi cele organizate prin centrele proprii ale ANOFM. doar 24% dintre absolvenŃii acestor cursuri s-au încadrat în muncă pe parcursul anului 2007. validare si prelucrare date si operator calculator electronic si reŃele). dintre care mare majoritate cu capital integral privat (75%). remarcabilă fiind implicarea extrem de redusă (0. însă merită menŃionat faptul că. prin acest program au fost finanŃate în principal proiecte care aveau ca obiectiv formarea profesională a angajaŃilor (62. construcŃii (zidar si lucrător în structuri pentru construcŃii).9%). 73 . că aceste date trebuie privite sub rezerva duratei scurte de timp la care se referă. a băuturilor si a tutunului (ospătar si bucătar). electrotehnică. Astfel ANOFM se aşteaptă ca în termen de 12 luni de la absolvirea unui curs de formare o persoană aflată în şomaj să se reangajeze. Observăm aici două tendinŃe interesante. potrivit raportului ANOFM. în majoritate. rata de absolvire nu este relevantă. comerŃ (lucrător în comerŃ si comerciant vânzător mărfuri alimentare).9% dintre promotorii de proiecte) a organizaŃiilor sindicale şi patronale. peste un an.2007 urmează să se încheie în anul 2008.

Mai mult. fie la anumite domenii de activitate. singurele informaŃii legate de oferta de formare profesională sunt cele oferite de CNFPA. cursurile de formare acreditate tind să se apropie de tipul cursurilor specifice formării iniŃiale. cât şi de instituŃiile specializate în livrarea de cursuri de FPC este durata mare a programelor care le face inadecvate pentru persoanele încadrate în muncă.Merită menŃionat de asemenea că activitatea principală derulată de promotorii proiectelor finanŃate a constat aproape exclusiv în conceperea şi livrarea cursurilor de formare profesională (96%) şi mai puŃin în alte tipuri de organizare a formării. raportul menŃionează că principalul domeniu de activitate în care au fost organizate cursuri a fost cel al serviciilor (care însă include şi programele care vizau dobândirea de competenŃe în domeniul IT. Datorită metodologiei de autorizare/acreditare a cursurilor de formare destul de rigidă şi de îndelungată ca şi proces birocratic. una dintre cele mai mari probleme semnalate atât de angajatori. atât ca durată cât şi în ceea ce priveşte conŃinutul. urmat de domeniul industriei (în special cea uşoară: textilă şi alimentară). prin intermediul listelor de furnizori de formare autorizaŃi din 2005 până în prezent. * * * Dat fiind faptul că datele privind formarea profesională continuă sunt relativ insuficiente în raport cu realitatea şi diversitatea acestui fenomen. în realitate foarte puŃine persoane apelează la astfel de sisteme. o analiză exhaustivă a formării profesionale din România reprezintă un obiectiv dificil de atins. dar şi programe destinate competenŃelor specifice activităŃilor din domenii precum alimentaŃia publică sau turismul). Aceste liste nu includ însă şi detalii specifice legate de conŃinutul cursurilor de formare. În ceea ce priveşte domeniile ocupaŃionale. Un alt factor important ce acŃionează ca o frână în actualul sistem de FPC. În acest context. tipurile de competenŃe dobândite de către participanŃi şi nici rata de participare la aceste cursuri. precum şi faptul că studiile şi analizele existente în acest moment se limitează adesea fie la anumite regiuni ale Ńării. 74 . este faptul că deşi legislaŃia actuală permite certificarea calificărilor parŃiale sau a învăŃării nonformale.

astfel. colectate prin intermediul interviurile de grup realizate cu profesori. 21 75 . Aceasta reprezintă aproximativ 60 de ore pe an. În capitolul de faŃă vor fi. Formarea profesională continuă – rezultatele cercetării 1. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice 1. Toma. metodice şi psihopedagogice. principalele domenii şi furnizorii de formare. conform sistemului creditelor profesionale transferabile. un cadru didactic trebuie să obŃină 90 de astfel de credite. Steliana. chestionarul aplicat acestora a debutat cu un set de întrebări care urmăreau obŃinerea de informaŃii generale privind gradul de participare şi frecvenŃa participării la formare (cu trimitere către perioada ultimilor 5 ani). prin participarea la diferite programe de perfecŃionare acreditate de CNFP. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Datele obŃinute pe baza anchetei prin chestionar. Bucureşti.. În cadrul perfecŃionării periodice este luată în considerare şi obŃinerea definitivatului sau a unui grad didactic. analizate o serie de aspecte privind: frecvenŃa participării cadrelor didactice la programe de formare. Mai exact. ancheta realizată asupra eşantionului de cadre didactice şi-a propus să surprindă.1. De asemenea. la care se adaugă participarea o dată la una-două luni la cercuri pedagogice (organizate pe grupuri de unităŃi de învăŃământ) şi o dată pe săptămână la activităŃi metodice (Ziua metodică)21. acreditarea. precum şi unele caracteristici ale programelor de formare pe care subiecŃii le-au frecventat. Vezi şi Potolea. Pornind de la acest context. printre altele. vor fi completat cu informaŃii de tip calitativ.CAPITOLUL IV. într-un interval de 5 ani. 2008. D. O perspectivă evaluativă. Participarea la formarea continuă a cadrelor didactice – imagine de ansamblu ⇒ FrecvenŃa participării la formarea profesională continuă Reglementările în vigoare (Legea privind Statutul personalului didactic) precizează obligaŃia cadrelor didactice de a participa periodic (o dată la 5 ani) la formare profesională continuă în scopul perfecŃionării pregătirii de specialitate. durata cursurilor şi modalităŃile de organizare. o serie de aspecte referitoare la participarea la FPC. sursele de informare şi sistemul de finanŃare.

1 Număr 503 683 1186 % 42. la programe de FPC sunt fie necalificaŃi sau în curs de calificare (categorie pentru care există mai puŃine oportunităŃi de acces la astfel de programe). iar peste un sfert la 5 sau mai multe programe (Tabel 1.5 cursuri/cadru didactic (respectiv 0.0 În ceea ce priveşte frecvenŃa participării la FPC (evaluată prin indicatorul număr mediu de cursuri pe participant frecventate într-o perioadă de 5 ani) se constată că aceasta reprezintă în cazul eşantionului nostru aproximativ 3.a. Cea mai mare parte a personalului didactic investigat (aproape 40%) a participat la 1-2 programe de formare. la activităŃi de formare continuă (rata de participare) care ajunge la 95% (Tabel 1.1.2 5. în ultimii 5 ani. Tabel 1.1. AlŃi subiecŃi intervievaŃi manifestă. apoi cât de des am reuşit. P2: In general.1.1. in fiecare an. în perioada menŃionată. Interesul pentru formarea profesională şi frecvenŃa ridicată a participării la astfel de activităŃi au fost menŃionate de unele cadre didactice şi în cadrul interviurilor de grup: Caseta 1. fie se află la început de carieră (au o vechime redusă în învăŃământ. o pondere relativ apropiată (aproximativ 35%) la 3-4 cursuri. însă.). că reprezintă o modă în 76 .2 4. anumite rezerve în ceea ce priveşte frecvenŃa prea ridicată a participării la formare. DistribuŃia subiecŃilor în funcŃie de participarea la activităŃi de formare.1.O primă constatare care s-a desprins din analiza datelor vizează proporŃia ridicată a cadrelor didactice care au participat cel puŃin o dată. P4: Participarea la cursurile de formare? Întâi cea prevăzută de metodologia obŃinerii gradelor didactice. în limitat timpului nealocat familiei mele numeroase. Participare frecventă la FPC – interviu de grup cadre didactice P1: La un moment dat colegii glumeau că sportul meu preferat sunt cursurile de formare. pe medii de rezidenŃă Mediul de rezidenŃă Rural Urban Total Participare la formare în ultimii 5 ani DA NU % Număr Număr 472 93. pentru că nu ratam nici unul.1. nu au frecventat încă astfel de cursuri şi nu au obŃinut definitivatul) sau au fost în imposibilitatea de a participa la formare din motive precum: concediu de boală. argumentându-şi aceste rezerve prin faptul că participarea la FPC a devenit o condiŃie obligatorie formală pentru succesul în carieră. de maternitate ş. cel puŃin o dată am avut astfel de preocupări. P3: În fiecare an după 1990 am participat la activităŃi /cursuri de formare.1 100.1. care erau oferite de diverse persoane/instituŃii.) Restul subiecŃilor cuprinşi în eşantion care nu menŃionează participarea.8 31 654 95.9 60 Total % 6.9 57.2.7 cursuri/paricipant anual).8 29 1126 94.

în medie. printre care mediul de rezidenŃă. componenta de formare din cadrul Proiectului pentru ÎnvăŃământul Rural). Una dintre explicaŃiile acestei diferenŃe poate consta în oportunităŃile mai reduse de care beneficiază cadrele didactice din mediul rural privind participarea la FPC. totuşi. poate doar ceva mai mult timp pentru a parcurge drumul singur. în activitatea curentă. Astfel. s-au derulat programe special destinate acestora (de exemplu. participarea la cursuri de formare este recompensată cu vârf şi îndesat.1. P3: Se spune: „Formarea continuă este o lumânare la capul mortului. 77 . în condiŃiile mai dificile de acces la astfel de activităŃi deşi. In ultima vreme nu se recompensează participarea la cursuri de formare ci aplicarea cunoştinŃelor. La urma urmei ce să primeşti dacă toată ziua ai nevoie de cineva care să te înveŃe ce şi cum să faci?! P5: Pentru obŃinerea gradaŃiei de merit este o adevărată vânătoare de adeverinŃe/ atestate de la cursurile de formare sau simpozioane. Astfel. P4: Cred ca excesul de zel în ceea ce priveşte participarea la cursuri de formare ar fi domolit dacă persoana ar primi eventual un punctaj negativ. motivaŃia participării la cursuri la ora actuală poate fi discutată. te luminează dar nu te deşteaptă”. cu timpul mi-am dat seama că nu pierd nimic.rândul cadrelor didactice. OportunităŃile mai reduse de participare la formare pentru cadrele didactice din mediul rural sunt invocate şi de subiecŃii investigaŃi în cadrul interviurilor de grup. cel puŃin o dată pe an). iar pentru mediul rural aproximativ 20%. această proporŃie reprezintă aproape 30%. pentru mediul urban. în ultimii ani.a. Recompensare excesivă a participării la formare – interviu de grup cadre didactice P1: În momentul evaluării. că cel care ştie să facă şi face fără să fi urmat un curs de formare nu primeşte puncte la acest criteriu. P2: Deşi am fost deseori frustrat de faptul că nu am putut participa la unele cursuri de formare. determinată de impunerea acesteia ca unul dintre principalele criterii de apreciere a activităŃii şi de promovare. cu trimitere atât la accesul la surse de informare privind organizarea diferitelor cursuri. În funcŃie de acest criteriu. Nu adeverinŃa ar trebui punctată ci rezultatele persoanei. cât şi la alte probleme precum distanŃa mai mare către locul de desfăşurare a cursurilor. cheltuielile de transport şi de cazare (cel puŃin în cazul anumitor cursuri) ş. diferenŃa cea mai importantă se constată în ceea ce priveşte proporŃia cadrelor didactice care participă mai frecvent la formare (de 5 sau mai multe ori. ceea ce reprezintă. dobândite la cursul de formare. Surprinzător este.2. mai ales dacă formarea este plătită de angajator. Unele diferenŃe în ceea ce priveşte frecvenŃa participării la FPC se manifestă în funcŃie de anumite caracteristici ale subiecŃilor din eşantion care au fost luate în considerare în cadrul analizei. Caseta 1.

Caseta 1. însă.7 11. dar în special în învăŃământul superior (în anul universitar 2007/2008 diferenŃa respectivă a fost de aproape 16 p.61. în special în cazul categoriei de subiecŃi care participă la 5 sau mai multe cursuri în perioada menŃionată.1 9. Astfel de diferenŃe. . şi dacă ajunge nu au cum (lipsa de bani. comparativ cu 3 la bărbaŃi.9%). % Nr.3 3. dar în special a informaŃiei pentru cadrele din mediu rural … P3: Acces limitat al cadrelor didactice din mediul rural sau medii dezavantajate Totuşi. Accesul limitat la formare al cadrelor didactice din mediul rural – interviu de grup cadre didactice P1: PerdanŃii in sistemul actual sunt profesorii din mediul rural: informaŃia nu ajunge la ei.5 21.0 ParticipanŃi în funcŃie de nr.8 1126 100.5 Nr. în funcŃie de mediul de rezidenŃă Mediul de rezidenŃă R U T Nr. mai mari sau mai mici.3 183 16. a unui număr de 90 de credite.6 122 10.1% faŃă de 16.3. 78 .5 150 13.4 169 15. Iar cursurile nu prea merg la ei. după cum se poate observa din tabelul de mai jos.2.p. mediu cursuri absolvite 3. în acelaşi interval de timp.8 654 95.7 100 136 140 88 76 114 15. timp) să participe la cursuri. Decalajul dintre subiecŃii de gen feminin.1. la nivelul întregului eşantion de cadre didactice se constată o frecvenŃă a participării la programe FPC care depăşeşte aparent obligaŃiile impuse de reglementările în domeniu („o dată la 5 ani”).4 13.4 241 21.3 11. în avantajul populaŃiei de gen feminin se constată. de o altă condiŃionare şi anume cea privind obŃinerea.8 17. şi în cazul sistemului de formare iniŃială.0 3. Această situaŃie poate fi determinată. la majoritatea nivelurilor de învăŃământ.3 20.4 13. % Total participanŃi la FPC 472 93. (29. dar şi de interesul cadrelor didactice pentru tematica anumitor cursuri. Cu alte cuvinte.2 21.2%) – tabelul următor.7% comparativ cu 45. P2: Lipsa motivaŃiei.1. de altfel. DiferenŃele se manifestă în favoarea cadrelor didactice femei şi ating aproximativ 13 p. FrecvenŃa participării cadrelor didactice la FPC.8 261 23.6 26. Tabel 1. numărul mediu de cursuri absolvite în ultimii 5 ani este mai mare de 3 atât în cazul cadrelor didactice rezidente în mediul urban. cursurilor frecventate în ultimii 5 ani 1 2 3 4 5 Peste 5 83 125 101 62 46 55 17.6 DiferenŃe în ceea ce priveşte frecvenŃa participării la FPC se constată şi în funcŃie de criteriul gen.p. cât şi al celor din rural. % Nr. respectiv masculin în ceea ce priveşte participarea la FPC este reflectat şi de indicatorul număr mediu de cursuri absolvite în perioada ultimilor 5 ani: aproape 4 în cazul populaŃiei feminine.

cursurilor frecventate în ultimii 5 ani 1 2 3 4 5 Peste 5 60 68 55 23 19 19 24.4 7. În ceea ce priveşte cadrele didactice tinere (sub 30 de ani). cât şi prin proporŃia cadrelor didactice care au participat la 5 sau mai multe cursuri) se înregistrează în cazul cadrelor didactice din grupele de vârstă 41-50 şi peste 50 de ani.3 27 12.5 308 95.4 Nr.1 40 13.) frecvenŃa cea mai ridicată a participării (evaluată atât prin indicatorul număr mediu de cursuri pe participant.6 F M 2.9 22.0 14. După cum se poate observa din datele prezentate mai jos (Tabelele 1. mediu cursuri absolvite 3.3 50 22.7 21.7 8.9 Alte criterii. luate în considerare în cadrul analizei frecvenŃei participării la FPC sunt vârsta şi experienŃa didactică (vechimea în învăŃământ). % Nr.8 7.8 7.5 9. % Nr.4 21.3 21.7 10.1. % Nr. deschiderea cadrelor didactice mai vârstnice (peste 50 ani). Se observă astfel. implicit a celor cu o mai mare experienŃă didactică (vezi tabelele următoare) pentru perfecŃionarea competenŃelor solicitate de activitatea profesională.5 57 18.3. % Total participanŃi la FPC 841 96. Tabel 1.8 75 24.5 15.6 47 15. respectiv 29% (comparativ cu aproximativ 16% – populaŃia de sub 30 ani şi 24% – cadrele didactice în vârstă de 31-40 ani). în funcŃie de gen Genul Nr. relativ complementare.4 şi 1. anumite rezerve faŃă de activitatea de formare etc.6 Nr.1.0 14.9 ParticipanŃi în funcŃie de nr. contrar aprecierii generale conform căreia la persoanele din această categorie intervine mai mult plafonarea.8 285 92. iar numărul mediu de cursuri se apropie de 4. dincolo de obligativitatea participării la formare.9 224 99.7 28. proporŃia mai mică a celor care au participat la cel puŃin 5 programe de formare trebuie relativizată. mediu cursuri absolvite 2.1.0 3.4 23.8 50 76 83 55 36 50 14.5. având în vedere că personalul didactic din această grupă de vârstă nu a avut timpul fizic necesar pentru participarea la un număr mai mare de cursuri. În cazul acestora.7 42 18.9 12.4. % Nr.7 33 14.4 ParticipanŃi în funcŃie de nr.7 350 95.6 59 81 57 42 25 21 20. în funcŃie de criteriul vârstă Vârsta Sub 30 ani 31-40 ani 41-50 ani Peste 50 ani Nr. proporŃia celor care au participat la cel mai mare număr de cursuri este de 34%.6 27. FrecvenŃa participării cadrelor didactice la FPC.5 17.8 3.Tabel 1.7 39 12. cu vechime redusă în învăŃământ (mai puŃin de 5 ani).1.4 20.3 26 11. % Total participanŃi la FPC 244 88.7 46 20.2 4.3 50 16.5 79 . FrecvenŃa participării cadrelor didactice la FPC. cursurilor frecventate în ultimii 5 ani 1 2 3 4 5 Peste 5 124 180 184 108 97 148 14.8 11.

6 61 14. Se observă.7 328 97.1 96 29. mediu cursuri absolvite 2.1 3.Tabel 1.6.5 22. în general.6 30 9.1 1 0.1 3 2.0 112 80. mediu cursuri absolvite 4.1.3 10 8. % Nr.8 56 19. % Total participanŃi la FPC 487 97. FrecvenŃa participării cadrelor didactice la FPC. fără să se declare. FrecvenŃa participării cadrelor didactice la FPC.7 Nr. Fără grad didactic Nr.4 Constatarea este din nou contrară percepŃiei comune – la care fac referire şi cadrele didactice în cadrul interviurilor de grup. proporŃiile corespunzătoare fiind de 27% în cazul cadrelor didactice cu grad didactic II.5 5.1.6 30 9. % Nr.8 8.6 79 24.9 57 13. în funcŃie de experienŃa didactică Vechimea în învăŃământ Sub 5 ani 6-10 ani 11-20 ani Peste 20 ani Nr.3 16. % Nr.0 ParticipanŃi în funcŃie de nr.4 199 95.5 Gradul didactic deŃinut de subiecŃii din eşantion (care se află într-o anumită relaŃie cu vârsta şi vechimea în învăŃământ) reprezintă un alt criteriu de analiză a frecvenŃei participării la FPC.1 18.1 44 39.3 12.2 29 10.1 Nr.8 33 46 49 37 27 29 14. cursurilor frecventate în ultimii 5 ani 1 2 3 4 5 Peste 5 52 85 107 70 58 115 10.5 98 22.8 22.5 ParticipanŃi în funcŃie de nr.7 17.4 11.6 37 11.7 83 19.1 18 16. că mai mult de o treime dintre cadrele didactice care deŃin gradul I au absolvit cel puŃin 5 cursuri de formare (cu un număr mediu de 4 cursuri pe participant).2 68 23.5 287 97.1 221 96.7 3.3 22. % Nr.7 2.1 55 19.7 40 13.3 36 32. 18% în categoria celor cu definitivat şi sub 4% în grupul personalului care nu a susŃinut încă definitivatul (fără grad didactic).9 16.6 31 44 37 33 33 21 15. % Total participanŃi la FPC 188 85.1 55 12. astfel.9 39 13.2 20. au o experienŃă didactică mai 80 . Constatările privind relaŃia dintre această caracteristică şi frecvenŃa participării la programe FPC sunt similare cu cele desprinse din analiza celor două variabile menŃionate anterior. în funcŃie de gradul didactic Gradul didactic Gradul I Gradul II Definitiv. % Nr.0 14. de acord – conform căreia cel puŃin o parte dintre cadrele didactice care au obŃinut gradul I (care.3 430 97. % Nr.9 4.6 56 17.5 3.7 3.2 76 17.9 23.8 13.4 21.1 3.6 32.1 16. însă. Tabel 1.9 10.5. cursurilor frecventate în ultimii 5 ani 1 2 3 4 5 Peste 5 50 61 41 16 11 9 26.

5 cursuri /participant faŃă de 3. să mai înveŃi deoarece experienŃa îŃi e suficientă.5 cursuri /participant (posibil şi ca urmare a ofertei sporite de formare destinate acestora şi a condiŃiilor impuse pentru ocuparea funcŃiei respective). Alte variabile ataşate personalului didactic care au fost luate în considerare în analiza frecvenŃei participării la activităŃi de formare şi principalele constatări legate de acestea sunt următoarele: . de altfel. - - - 81 . reuşitele profesionale.4. această diferenŃă se datorează. necalificaŃi.1. specialitatea /disciplina predată – în general. posibil.5 în cazul disciplinelor cuprinse în celelalte arii curriculare).4 cursuri /participant.7). disciplina predată. la nivelul profesorilor şi maiştrilor instructori (ultimii fiind. poŃi pretinde celor mai tineri să muncească. precum şi al învăŃătorilor . ofertei de formare mai reduse destinate cadrelor didactice care predau disciplinele menŃionate. o parte dintre aceştia fiind. de altfel.4 cursuri /participant comparativ cu aproximativ 3. comparativ cu cei titularizaŃi (2.îndelungată şi sunt mai vârstnice) prezintă preocupări mai reduse privind perfecŃionarea profesională. cred că aceste cursuri de formare sunt o necesitate pentru toate cadrele didactice. Participarea mai redusă la FPC a cadrelor didactice mai vârstnice şi cu o experienŃă mai mare în activitate.peste 3 cursuri /participant. singura excepŃie fiind reprezentată de ariile curriculare Sport şi educaŃie fizică şi Arte (2. Oricât de sinistru sună. cam asta e mentalitatea din sistem. de asemenea. puŃin reprezentaŃi la nivelul eşantionului) valoarea indicatorului depăşeşte cifra 3. este de menŃionat. în timp ce tu trăieşti din laurii trecutului. între realitate şi prejudecată – interviu de grup cadre didactice P1: După gradul I toată lumea consideră că ai ajuns la apogeu – ai salariu mai mare. că aproape un sfert dintre suplinitorii cuprinşi în eşantion nu au participat la activităŃi de formare. P2: Există în sistemul de învăŃământ de la noi percepŃia că după 10 ani de experienŃă didactică poŃi aştepta liniştit pensia pentru că toată lumea va considera că ai ajuns la apogeu: ai un salariu mare şi poŃi să consideri că nu mai ai nevoie să te implici. funcŃie de care nu s-au constatat diferenŃe semnificative . indiferent de categorie. nu apar diferenŃe semnificative privind frecvenŃa participării la formare în funcŃie de această variabilă. P3: Cu toate aceste păreri.nivelul studiilor absolvite (liceu pedagogic/ studii postliceale/ învăŃământ superior de scurtă durată / învăŃământ superior de lungă durată / studii postuniversitare). indiferent de vârstă. Caseta 1. statutul la nivelul şcolii (titular /suplinitor) – în cazul cadrelor didactice suplinitoare frecvenŃa participării la formare este semnificativ mai redusă. funcŃia didactică (învăŃător / profesor/ maistru instructor /director) – frecvenŃa cea mai ridicată se înregistrează în cazul managerilor şcolari .

fac parte din categoria programelor de perfecŃionare obligatorii o dată la 5 ani.programe de perfecŃionare de tipul „o dată la 5 ani” structurate pe trei modulele: Proiectarea.7 Tehnici InformaŃionale şi de Comunicare 247 17.9 13. cu deosebiri relativ nesemnificative în funcŃie de mediul de provenienŃă al cadrelor didactice care le-au frecventat – 90% pentru subiecŃii din mediul rural. cursurile care fac parte din modulul Proiectarea.0 478 20. analiza datelor evidenŃiază faptul că majoritatea cursurilor de formare (din totalul de 3833 la care au participat cele 1126 cadre didactice cuprinse în eşantion care au declarat că au participat la cel puŃin un curs de formare).8 730 30. programe tematice sau modulare. % Proiectarea. Tabel 1.3 Total 1451 100. organizarea şi evaluarea activităŃilor didactice.⇒ Programe de formare şi furnizori Programele de formare continuă acreditate destinate cadrelor didactice se împart în 4 categorii (vezi şi capitolul II al prezentului studiu): . ancheta realizată în rândul cadrelor didactice şi-a propus şi o evaluarea a participării la formare în funcŃie de diferitele categorii de programe care se adresează respectivului grup Ńintă. respectiv 85% pentru cei din urban.aproximativ 34%.1 Management şi comunicare 473 32.0 Obs. programe de perfecŃionare datorate reformei / în acord cu politicile educaŃionale. organizarea şi evaluarea activităŃilor didactice (metodică şi didactică. Cursuri frecventate de cadrele didactice. În acest sens.9 153 355 508 Altele (stagii non-disciplinare. % Nr. perfecŃionare datorată reformei.1 725 18. pe diferite categorii de programe şi medii de rezidenŃă Cursuri absolvite Rural Urban Total Nr. - Având în vedere această structurare. În interiorul acestei categorii. şi evaluarea activităŃilor didactice 578 39.6 819 34. org.7. % Nr. Categorii de programe de formare Alte tipuri de cursuri la care au participat cadrele didactice chestionate şi care reprezintă numai 13% din cele declarate sunt cursuri de perfecŃionare datorate reformei sau stagii non-disciplinare 82 .: Datele prezentate în tabel se referă la numărul de cursuri frecventate de cadrele didactice chestionate. realizate prin stagii non-disciplinare.1.0 2382 100.5 14. curriculum de specialitate. Tehnici InformaŃionale şi de Comunicare.4 1292 33.0 3833 100. programe speciale) 10.6 1308 34. fiind urmate de cele privind Tehnici InformaŃionale şi de Comunicare – 19%. Ponderea lor reprezintă aproximativ 87%. Management şi comunicare. curriculum pentru discipline opŃionale) deŃin aceeaşi proporŃie cu cea corespunzătoare cursurilor de Management şi comunicare . programe de formare speciale (desfăşurate în cadrul unor proiecte cu finanŃare internaŃională).

posibil ca urmare a unei oferte care prezintă interes pentru cadrele 83 . organizarea şi evaluarea act. aceste aprecieri vor fi prezentate în capitolele care urmează.a.a. printre aceştia numărându-se: Casele Corpului Didactic care deŃin ponderea în ceea ce priveşte stagiile de formare oferite (54%). la numărul de subiecŃi care au frecventat cel puŃin un curs din fiecare categorie (tabelul următor). pe diferite categorii de programe Categorii de programe de formare Proiectarea.0 Se poate constata. Furnizorii privaŃi de formare (ONG.8. firme private. aproape jumătate dintre acestea la cursuri vizând Tehnici InformaŃionale şi de Comunicare. aşa cum se poate observa din datele prezentate mai jos. o pondere destul de importantă (aproximativ 14%). O imagine sugestivă privind participarea la formare în funcŃie de priorităŃile urmărite de cadrele didactice se poate obŃine prin raportarea numărului de cursuri.8 539 47. asociaŃii etc. pe diferite categorii de programe.1. perfecŃionare datorată reformei.9 451 40. că aproape toate cadrele didactice (95-99%) au participat la cel puŃin un curs din categoria celor obligatorii o dată la 5 ani. cadrele didactice intervievate apreciază că anumite domenii sunt supra-acoperite. inspectoratele şcolare (indicate de subiecŃii chestionaŃi în special în calitate de organizatori şi nu de furnizori direcŃi de formare) şi instituŃii subordonate Ministerului EducaŃiei Cercetării şi Tineretului (peste 14%). programe speciale) Total cadre didactice Cadre didactice participante la cel puŃin un curs de formare din categoria respectivă Număr % 1066 94. precum şi instituŃiile de învăŃământ superior (10%).).6 1112 98. iar 40% şi la alte tipuri de cursuri (non-disciplinare ş.) deŃin. Referitor la oferta de programe de formare. Tabel 1. majoritatea aparŃin sectorului public (aproximativ 80%). În ceea ce priveşte furnizorii de formare.şi au avut ca tematică: educaŃia inclusivă. că aproape 20% dintre subiecŃii investigaŃi au participat la două sau mai multe cursuri din aceeaşi categorie de programe.1 1126 100. Este de menŃionat. astfel. Participarea la formare. Didactice Management şi comunicare Tehnici InformaŃionale şi de Comunicare Altele (stagii non-disciplinare. totuşi. educaŃie pentru comunitate ş. menŃionând în acelaşi timp şi anumite deficienŃe la nivelul unora dintre cursurile organizate sau obstacole în ceea ce priveşte aplicarea în practică a competenŃelor dobândite. respectiv la cele cuprinse în sfera Proiectarea. parteneriatul şcoală-comunitate. de asemenea. organizarea şi evaluarea activităŃilor didactice şi Management şi comunicare. altele sunt slab acoperite.

2 10.9 100. din cauza proastei organizări sau a slabei dotări tehnice.3 18.1. Tabel 1. Din păcate.1 100. dar în acelaşi timp o criză în rândul furnizorilor. spre deosebire de furnizorii din sectorul privat în cazul cărora aproape un sfert din ofertă este destinată altor tipuri de cursuri (stagii non-disciplinare ş. CNDIPT.5 13. 84 .7 7.1.6 6. aşa cum s-a putut constata din analiza conŃinută în capitolul II al prezentului studiu.didactice. PiaŃa furnizorilor de formare – interviu de grup cadre didactice P1: La nivel local.6 8.8 12. CNCEIP. există o cerere în continuă creştere vis a vis de formarea cadrelor didactice. În ceea ce priveşte categoriile de programe susŃinute de diferiŃii furnizori. P2: Şi universităŃile ar trebui să se implice mai mult în formarea continuă a profesorilor. se constată că oferta celor din sfera sectorului public se orientează. anumite aprecieri critice cu privire la oferta unor furnizori şi au evidenŃiat necesitatea dezvoltării pieŃei furnizorilor de formare: Caseta 1.9 10. deoarece nevoia de perfecŃionare este ridicată şi cele existente şi de calitate nu acoperă cererea P6: Din ceea ce am observat eu că se petrece la nivel judeŃean. nu totdeauna calitatea cursurilor este la nivelul aşteptărilor. de asemenea.5 10.5 3. Cele mai acceptabile sunt acelea oferite de CCD şi de unele universităŃi care au în oferta lor cursuri acreditate de minister.0 2. Aceştia au formulat.0 Opinii similare cu rezultatele anchetei prin chestionar cu privire la principalii furnizori de formare exprimă şi subiecŃii care au participat la interviurile de grup. faptul că nu se înregistrează deosebiri semnificative în ceea ce priveşte furnizorii de formare spre care se orientează cadrele didactice din mediul urban. ca tematică).3 5. Datele evidenŃiază.0 Total 54.: Cred că ONG-urile ar trebui să se implice mai mult în furnizarea de cursuri.9.a.) (F5) Nespecificat (F6) Total Număr cursuri oferite Rural Urban Total 730 1348 2078 262 156 418 39 94 133 156 246 402 178 347 525 86 191 277 1451 2382 3833 Rural 50.9 3. spre programe cu caracter obligatoriu o dată la 5 ani (sau similare acestora.2 100. CCD-ul este cel mai important furnizor.7 10.5. deşi oferta instituŃiilor publice cu atribuŃii de formare este bogată şi relativ diversificată. prioritar (în proporŃie de aproape 90%). P4: Furnizorii de cursuri au început să apară din ce in ce mai mult. totodată. respectiv rural. firme. P3. CNFP) (F3) InstituŃii de învăŃământ de scurtă / lungă durată (F4) AlŃi furnizori (ONG.0 % Urban 56.3 14.). asociaŃii etc. P5: Nu ar fi rău dacă ar exista o concurenŃă a instituŃiilor furnizoare de cursuri acreditate. Furnizorii de formare Furnizori de formare Casa Corpului Didactic (F1) Inspectoratul Şcolar JudeŃean (F2) InstituŃii ale MECT (ISE.

7 100.8 12.2 15. dar la costuri destul de ridicate şi pentru cei care locuiesc în provincie chiar devin imposibil de urmat. cadrele didactice solicită o mai atentă selecŃie a furnizorilor de formare. şi eval. P4: "PiaŃa" furnizorilor de formare este în continuă dezvoltare: instituŃiilor publice li se alătură tot mai multe instituŃii private. Practic.10. calitatea cursurilor.0 8. în funcŃie de tipul de furnizor (public /privat).0 544 246 37 254 147 1228 Proiectarea. 85 .1.9 18.6 100. P3: InstituŃiile private.0 15. eficientă. Teoretic. pe baza unor metodologii clare. deoarece oferta bogată şi diversificată ar trebui să genereze calitate. multe cadre didactice se comportă la acest capitol precum elevii insuficient conştienŃi de necesitatea formării lor: "efort minim . 976 77 49 61 42 1205 Management şi comunicare 329 50 17 40 211 647 Tehn. se manifestă un anume grad de reticenŃă a cadrelor didactice faŃă de FPC oferită de furnizorii privaŃi.8 22.Tabel 1.note/ puncte maxime". org. pe de o parte.6. au fost diferite. Pe de altă parte.8 100. iar profesorii sunt mai motivaŃi pentru o participare activă. lucrurile nu stau deloc aşa şi.0 40..0 100.0 F3 27. Caseta 1. care are drept cauze: costurile mari ale acestor cursuri în sistem privat.: Au fost excluse cursurile pentru care furnizorul nu a fost specificat Aprecierile exprimate de cadrele didactice intervievate asupra calităŃii ofertei de formare.8 11. Furnizori publici de formare versus furnizori privaŃi – interviu de grup cadre didactice P1: Am participat numai la cursuri organizate de instituŃii publice (CCD. acest fapt ar trebui încurajat.5 33. 229 45 30 47 125 476 Altele (stagii non-disciplinare ş.8 100.2 13.8 36.) 2078 418 133 402 525 3556 Total Obs. dat fiind că organizatorii dispun de resursele financiare necesare pentru asigurarea calităŃii formării. în defavoarea calităŃii.8 18.2 9.0 10. acum şi în România.9 11. Inform.0 T 34.2 47. accesul limitat la nivelul unor judeŃe. se optează adesea pentru "mai repede'.4 100.0 F4 63. "mai.a. obiective şi transparente şi de către instituŃii abilitate. act. sunt limitate la criteriul economic.. "mai scurt". mai puŃin cel al performantei.1. Astfel. DPPD).0 F2 58.2 23. Furnizorii de formare şi categoriile de programe oferite Tipuri de furnizori Categorii de programe F1 F2 Număr F3 F4 % F5 T F1 26. P5: InstituŃiile private au cursuri foarte interesante. în condiŃiile în care suportă costurile cursurilor. şi de Com. deloc". P2: InstituŃiile private prezintă dezavantajul costurilor destul de ridicate. Cele de la instituŃii private sunt prea scumpe şi nu-mi inspiră încredere.0 F5 28. În acest context. did.4 12. unii profesori consideră că oferta furnizorilor privaŃi este mai bună.

pentru că nu lasă pe nimeni să vegeteze. pentru că şi noi trăim într-o societate care este în schimbare… formarea devine un factor de o importanŃă covârşitoare.8 277 38. iar alŃii acuză anumite deficienŃe la nivelul acestor reglementări. opiniile conform cărora motivaŃia cea mai importantă pentru participarea la formare o reprezintă tocmai obŃinerea de credite. ne întrebăm: din ce moment începe calculul creditelor. Astfel. dar de care ar trebui să Ńinem cont mai puŃin decât în prezent. chiar dacă a dobândit toate gradele didactice.1.. deşi unii dintre ei nu cunosc foarte bine reglementările. 86 .2 184 36.5 359 27.7.1. o consider o ideea bună. Comisia pentru licitaŃii din cadrul CCD (ISJ) achiziŃionează programele de formare continuă / perfecŃionare periodică în funcŃie de costuri şi nu de calitatea echipei manageriale. în goana după puncte. DPPD. Aprecieri generale asupra sistemului de credite transferabile – interviu de grup cadre didactice P1: Sistemul de credite este bun. Dar. fundaŃii etc. colegii. Dar multe cursuri nu sunt adaptate nevoilor profesorului român. Caseta 1. participă la licitaŃii în toate judeŃele. Este nevoie de formare continuă.) Total Total cursuri frecventate 1308 1292 725 508 3833 Din care cu obŃinere de credite Număr % 700 53. de aceea şi interesul sau eficienŃa sunt scăzute… P2: Sistemul de credite este unul bun deoarece constituie un criteriu de cuantificare. pozitiv de către profesorii intervievaŃi. Cursuri care au permis obŃinerea de credite Categorii de programe de formare Proiectarea. P3: Ideea existenŃei creditelor transferabile .Ne ghidăm după zvonuri.Caseta 1. organizarea şi evaluarea activităŃilor didactice Management şi comunicare Tehnici InformaŃionale şi de Comunicare Altele (stagii non-disciplinare ş. Răspunsul pe care l-am primit ridicând această problemă.).8. dacă masterul de la facultate (90 credite ) e luat in calcul. ⇒ Sistemul de credite transferabile În ceea ce priveşte creditele obŃinute prin participarea la cursuri. informaŃiile obŃinute din chestionarele aplicate relevă faptul că în cazul a mai mult de jumătate dintre cursuri (aproape 60%) cadrele didactice nu au primit astfel de credite. Grad sporit de obiectivitate în selecŃia furnizorilor – interviu de grup cadre didactice P1: Furnizorii acreditaŃi( universităŃi. mulŃi preferă să facă un curs sau mai multe fără să studieze prea mult oferta şi nevoile personale.1. în general. P4: Sistemul de credite ar fi bun dacă am cunoaşte mai bine reglementările (oare există?). CCD-uri. calitatea programului în sine etc. fapt ce infirmă.2 1520 39. Aici cred că este o mare ruptură voită sau necunoscută..7 Sistemul de credite transferabile este apreciat. Tabel 1. conform legislaŃiei în vigoare.. a fost că nu "există" indicatori de măsurare a calităŃii programelor furnizorilor care să fie contabilizaŃi în caietul de sarcini.a. considerând că acesta reprezintă încă „o nebuloasă”.. într-o anumită măsură.11. eu personal. ce facem cu atâtea cursuri absolvite şi necotate cu credite. asociaŃii.

deşi. Efecte negative ale sistemului de credite – interviu de grup cadre didactice P1: Deseori. acesta este un avantaj. Şi cred că nu sunt singura pe aici. Caseta 1.. P4: Eu aş fi ipocrită să nu recunosc că am mers la cursuri pentru puncte şi/sau hârtie. Intre timp am urmat şi cele trei module de perfecŃionare în specialitate. Totuşi. Sunt evidenŃiate. ceea ce indică nevoia unor ajustări ale sistemului prezent. practic nu mai aveam nevoie. P5: Cine şi cum contabilizează creditele? Cred că a dori să obŃii nişte credite este firesc.: Sistemul de credite cred că determină şi pe cei mai puŃin interesaŃi să participe la cursuri. adică şi cei care frecventează şi cei care nu prea 87 . normal că merg la cursuri (în lipsă de alt cuvânt care să definească mai bine orele petrecute alături de alŃi colegi. atunci când un curs pregătit de tine brusc devine mai interesant doar pentru că ai introdus "european" în titlu. P2: Din păcate.. CeilalŃi care merg la cursuri din dorinŃa de a se informa. profesorii selecŃionează nu cursuri adaptate nevoilor ci pe cele aducătoare de credite: cuvântul la modă. la „fenomenul dosariadei”. P3: Important este cu ce rămâi după finalizarea unui curs. cei care eram în această situaŃie . am aflat că acele credite obŃinute în urma absolvirii unui curs de master la universitate nu sunt valabile în învăŃământul preuniversitar. de a fi la curent cu ce este nou. ci doar utilitatea acumulărilor de cunoştinŃe.9. sunt undeva la mijloc şi nu cred că obŃin ceea ce şi-au dorit de la cursul respectiv. că acest curs de master va fi cotat cu 90 de credite. după opinia altor profesori. şi unele efecte secundare negative ale actualului sistem de certificare şi acreditare a formării continue. atunci când îmi trebuie o hârtie care să ateste că am pregătit alte hârtii pe care peste un an nu le mai bagă nimeni în seamă. Cred că lucrurile nu sunt prea clare nici pentru furnizorii de formare: de exemplu ştiam. intervievaŃii referindu-se la aşa zisa „hârtie de la capătul cursului”. In ciuda tuturor cursurilor urmate. dar nu am văzut până acum utilitatea acumulării acestui număr de credite . De curând. Am fost într-un fel obligaŃi. Mai mult. Ceea ce este nefiresc este modul în care se obŃin acestea. în mod necesar. nu am credite şi pentru moment nu mă stresează această problemă. Mă gândesc că poate alte persoane ar fi putut beneficia de aceste cursuri de care eu. din păcate numărul de credite nu se ia în calcul şi este mai mare pentru cursurile cu taxă. Se fac compromisuri: organizatorii au nevoie de cursanŃi (pentru că se alocă bani). In sistemul privat este mai important ceea ce ştii să faci decât "tona" de diplome. toată dosariada pornită în sistem a deplasat accentul de pe formare în sine pe actul doveditor şi aşa s-a ajuns la formalism şi chiar la ignorarea unui minim nivel de calitate. calitatea activităŃii didactice. erau susŃinute de aceleaşi persoane şi în mare parte cursurile erau cam la fel cu cele de la master. fără ca acestea să evidenŃieze. formarea şi creditele respective au devenit un simplu instrument pentru obŃinerea gradaŃiei de merit. management.. Eu cred că am adunat în ultimii doi -trei ani aproape 200 de credite. însă.1. să rămânem la aceste cursuri pentru că altfel nu vom mai putea urma alte cursuri finanŃate de la buget. La noi este o goană nebună după hârtii şi acest lucru mi se pare grav. abia absolvisem cursurile de master. nu a fost posibil să echivalam cel puŃin modulul de management sau de TIC.P5: Introducerea sistemului de credite o consider foarte bună.. iar beneficiarii (cei mai mulŃi) au nevoie de "hârtie" . Deşi. TIC. Să fim serioşi: atunci când nu contează atât de tare cât de frumos au crescut copiii din clasele tale (şi nu mă refer la înălŃime). calculându-Ńi ratele la bancă în loc să asculŃi formatorul gata plictisit) pentru hârtia de la sfârşit. la formalismul determinat de moda creditelor cu impact negativ inclusiv asupra calităŃii formării. nu ştiu cine le "contabilizează". P5. iar la eliberarea diplomei am constatat că am obŃinut doar 60.

în special – aşa cum evidenŃiază datele prezentate mai sus – de furnizori privaŃi. P8: Sinceră să fiu. P6: Creditele… Ridicol este că după 7 ani de preocupare constantă pentru propria formare. uitând că trebuie să mai şi predea copiilor la şcoală. FinanŃarea cursurilor Categorii de programe de formare Proiectarea. fără să fim interesaŃi de conŃinuturile parcurse. se pare că până în 2009 trebuie să am cel puŃin 90 de credite.) Total Total cursuri frecventate 1308 1292 725 508 3833 Din care au presupus contribuŃii financiare proprii Număr % 181 13.0 Necesitatea suportării costurilor unor cursuri de formare este semnalată de o parte dintre cadrele didactice intervievate care acuză.frecventează cursurile. Cele mai multe dintre aceste cursuri fac parte din categoria stagiilor non-disciplinare care sunt oferite.2 63 8. în specialitate. totodată. respectiv 20% pentru cele din rural. Întrucât gradul I l-am finalizat in 2004.. anumite deficienŃe în ceea ce priveşte accesul la cursuri gratuite: 88 . Tabel 1.12.9 420 11. cel mai mult mă deranjează cererile pentru gradaŃia de merit. situaŃie ce sugerează o bună adaptare a ofertei acestora la interesele cadrelor didactice privind formarea şi satisfacerea unor condiŃii de calitate. cadrele didactice încep să fie interesate în special de cursurile acreditate. în 2008 mi-am dat seama că am doar 60 de credite. Aşa că a trebuit să mă înscriu la un curs care nu era o prioritate pentru mine în acel moment şi m-am chinuit să-l finalizez..7 96 18.1.a. P7: Fireşte. cunoştinŃele mele s-au îmbogăŃit (sau măcar diversificat)? Şi cât din ele se acordă pentru cursuri care "trebuie făcute"? Dar de ce "trebuie"? Şi totuşi. P10: Poate mă dumireşte şi pe mine cineva: ce reprezintă creditele (toate 90 sau câte or fi)? Cât din ele reprezintă dezvoltarea mea ca profesor? Cât din ele demonstrează că. Mai trebuie adăugat că aproximativ 23% dintre chestionaŃi au suportat anumite contribuŃii financiare cel puŃin în cazul unuia dintre cursurile frecventate. P9: Faptul că am fost obligaŃi să adunam credite din cursuri ne-a adus la unii doar beneficii materiale la salarii (gradaŃia de merit). când amatorii încep să-şi etaleze toate cursurile şi activităŃile extraşcolare. la nivelul cadrelor didactice există motivaŃie pentru participarea la formare – fie ea intrinsecă sau extrinsecă – aceasta fiind probată şi de faptul că o proporŃie de 11% dintre cursurile pe care subiecŃii investigaŃi prin chestionar au declarat că le-au frecventat în ultimii 5 ani au presupus contribuŃii financiare proprii.8 80 6. ProporŃia corespunzătoare este de 25% pentru cadrele didactice din mediul urban. Uneori participăm la un astfel de curs DOAR pentru că are credite. organizarea şi evaluarea activităŃilor didactice Management şi comunicare Tehnici InformaŃionale şi de Comunicare Altele (stagii non-disciplinare ş.

5 16.0 22. cursurile s-au putut derula în zilele lucrătoare. Solicitând subiecŃilor investigaŃi să se refere. Prima modalitate este indicată cu o frecvenŃă şi mai ridicată de către cadrele didactice din mediul rural (53%).1. Această situaŃie se explică prin faptul că aproape jumătate dintre subiecŃii din aceste zone cuprinşi în eşantion (47%) au participat la formare în cadrul Proiectului pentru învăŃământul rural.3% 13.8 11. dar aş sublinia faptul că oferta gratuită de cursuri este redusă. în funcŃie de mediul de provenienŃă al cadrelor didactice ModalităŃi de organizare Pe parcursul săptămânii. aceştia menŃionând şi alte avantaje ale unei astfel de modalităŃi: Şi cheltuielile ar fi mai mici. dar ar mai fi un câştig: toate cadrele din şcoală ar fi implicate în activitatea de formare. la ultimul curs la care au participat. Multe se derulează prin circuit închis.9 3.0 35. după terminarea programului şcolar (aproape 40%) sau în week-end (30%). DificultăŃi de acces la cursuri gratuite – interviu de grup cadre didactice P1: N-aş spune că furnizorii de cursuri sunt prea puŃini.a. proiect în care s-a urmărit organizarea stagiilor de formare cât mai aproape de domiciliul cadrelor didactice.3 13. în privinŃa acestui aspect. Tabel 1. după terminarea programului şcolar.0 Total 38. Poate o finanŃare cu o sumă anuală pentru fiecare profesor ar fi bună. Perioada de desfăşurare a cursurilor. ⇒ Aspecte privind organizarea stagiilor de formare Unul dintre elementele pe care le-am luat în considerare în ceea ce priveşte organizarea cursurilor îl reprezintă plasarea în timp a acestora (pe parcursul anului şcolar.2 100. nu ajung la cunoştinŃa majorităŃii sau ajung prea târziu. după programul şcolar (1) Pe parcursul săptămânii.10.).2 8. a vacanŃelor ş. în timpul programului şcolar (2) În week-end (3) În perioada vacanŃelor şcolare (4) Alte modalităŃi (5) Total Număr cursuri oferite Rural Urban Total 250 188 438 14 26 40 105 231 336 39 90 129 64 119 183 472 654 1126 Rural 53.0 % Urban 28. ideile. s-ar forma mai bine echipa. Astfel.Caseta 1. Poate că nu este aşa.0 3.1. a rezultat că majoritatea cursurilor se derulează pe parcursul săptămânii.6 29. practicile 89 .3 100.13. Nu prea există un mod clar de finanŃare. aspect care va fi analizat într-un subcapitolul special destinat obstacolelor în calea participării la formare.6 100. deşi fac cereri an de an. ContribuŃia financiară proprie necesară în cazul unor cursuri este percepută de cadrele didactice ca o problemă care nu întotdeauna poate fii depăşită.7 4.0 Modalitatea de organizare a unor stagii de formare la nivelul unei şcoli sau grup de şcoli (implicit posibilitatea de derulare pe parcursul săptămânii de lucru) a fost apreciată de unii dintre profesorii intervievaŃi.8 18. dar întrebarea mea este: de unde această impresie? P2: Există oameni cărora li s-au plătit cursuri pentru 300 de credite şi oameni cărora nu li s-au plătit nici un fel de cursuri. s-ar cunoaşte mai bine.

ci a cadrului general de desfăşurare. Caseta 1. finalitatea fiind un portofoliu şi o scurtă prezentare din partea cursanŃilor.transmise ar fi cunoscute de toŃi din şcoală (interviu de grup cadre didactice).. scopul fiind cheltuirea banilor şi nu asigurarea de competenŃe formate nu numai pe hârtie. o activitate care ar fi trebuit sa fie utilă. P3: Acum doresc să urmez un curs la CCD şi nu ştiu dacă voi reuşi deoarece sunt programate ore şi în cursul săptămânii. Opiniile mai frecvent exprimate se referă însă la necesitatea organizării cursurilor de formare cât mai aproape de domiciliul potenŃialilor beneficiari. cred eu. cu alte experienŃe ce Ńin de locaŃii şi specificităŃi diferite. calitatea cursurilor are de suferit dacă se Ńin în cursul săptămânii. Păreri diferite sunt exprimate şi cu privire la organizarea cursurilor la sfârşit de săptămână. de a provoca o dezbatere a eşuat. Iată cum. in plan personal. Ar fi anormal ca un profesor să solicite schimbarea orarului pentru a putea urma un curs.Desigur. Există însă şi opinii total diferite în ceea ce priveşte organizarea cursurilor de formare la nivelul şcolii şi /sau pe parcursul săptămânii: Caseta 1. deoarece te dedicai exclusiv lor. Asta implică o alergare continuă. este un curs făcut în altă locaŃie..12. o aşteptare să se încheie rapid cursul. dar să nu dureze multe săptămâni căci apar absenŃe. P5: Cel mai bine este să participi la cursuri în altă locaŃie. Încercarea de a stabili un dialog. scuze şi . P3: Cel mai bine m-am simŃit la cursurile care s-au desfăşurat în altă localitate. Mi se pare total ilegal să se perturbe activitatea didactică pentru ca profesorul să urmeze un curs. dar are influenŃe de subiectivitate şi nu favorizează relaŃiile cu alte persoane. iar formatorii au "punctat" activitatea ca făcută. oferindu-se şi exemple care vin atât în sprijinul cadrelor didactice rezidente în alte oraşe decât cel reşedinŃă de judeŃ. mai atent la detalii.11. unii dintre intervievaŃi considerând că această modalitate este cea mai potrivită. P2: Din păcate. care s-au mulŃumit cu adeverinŃa. factorul economic decide.normal ca eşti mai curios. în afara orelor.. varianta cu desfăşurarea cursurilor sâmbăta şi duminica este bună. Mi s-a spus să-mi schimb orarul ceea ce nu este posibil. te înghesui în faŃă să vezi mai bine. Mediul în care sunt organizate cursurile este foarte important şi contribuie la reuşita acestora. P4: Mai eficient.. cât şi în realitate). Aprecieri privind locaŃia cursurilor – interviu de grup cadre didactice P1: Participarea la cursuri în cadrul şcolii (dacă se formează grupe) e mai comodă. Opinii opuse privind derularea cursurilor în week-end – interviu de grup cadre didactice P1: Perioada de desfăşurare a cursurilor trebuie să fie la sfârşit de săptămână sau în vacanŃele şcolare. cât şi al celor din mediul rural (Cheltuiam timp şi energie ca să ajung din oraşul meu la Bucureşti şi nu mai eram 90 . având tot timpul afectat pentru studiu (altfel nu ne putem desprinde de problemele zilnice personale).la sfârşit portofoliul gata făcut! P2: Ziua de sâmbătă aleasă ca zi de curs a dus la dorinŃa de a "scăpa de corvoadă" şi din partea cursanŃilor şi a formatorilor. nu din cauza ofertei sau a calităŃii cursurilor sau cursanŃilor. s-a sfârşit prost. mai alert. plăcută.1. P3: Unele programe care durează în jur de 100 de ore de formare s-au organizat sâmbăta şi duminica…şi cât mai repede să se termine. necesară. alŃii că afectează calitatea şi eficienŃa cursului. de organizare.1. E ca şi când pleci în excursie şi ai de vizitat .

în zilele metodice ş.3 9.8 4. Revenind la informaŃiile desprinse din ancheta prin chestionar.7 42. chiar influenŃându-le în anumite situaŃii.0 38. 91 .8 29.6 31. Tabel 1. Perioada de desfăşurare a cursurilor.2 8.4 16.4 28. 12 zile pentru Tehnici InformaŃionale şi de Comunicare şi 10-11 zile pentru alte cursuri (stagii nondisciplinare etc).5 1 195 132 76 29 7 438 2 9 14 6 5 0 40 5 18.9 1. şi com.0 100. având în vedere că un anumit număr dintre subiecŃii investigaŃi au urmat cursuri de reconversie profesională în cadrul Proiectului pentru ÎnvăŃământul rural. durata medie a acestora este de 10-11 zile în cazul celor care vizează Proiectarea. did. la cele aşa numite „de 24 ore” – cursuri solicitate ca urmare a introducerii rapide în sistem a diferitelor schimbări punctuale. Pe categorii de curs. după terminarea programului şcolar sau la sfârşitul săptămânii.la vârsta când nici măcar nu eşti conştient că există şi un capăt de drum.1.8 34.0 100.. La nivelul eşantionului nostru. În cadrul interviurilor de grup.9 4.1 35 34 15 336 6 12 3 129 24 18 10 183 147 98 35 1126 51.8 17.1 12.1 3. este durata cursurilor. principalele modalităŃi fiind în cazul tuturor acestora pe parcursul săptămânii.6 23. cadrele didactice s-au referit şi la aspecte privind durata cururilor. durata cursurilor frecventate este foarte diferită fiind cuprinsă între 1-120 zile şi chiar mai mult în unele cazuri. organizarea şi evaluarea activităŃilor didactice.a. se realizează activităŃile de formare pe zone – interviu de grup cadre didactice).9 28.14. în special. şi eval.7 29.0 100.6 20. org.1 0. în funcŃie de categoria de program Categorii programe de formare Proiect.0 13.0 100.9 123 66 52 387 34.0 100. astfel.0 3.0 În relaŃie cu modalităŃile de plasare în timp a stagiilor de formare. o soluŃie care se aplică în judeŃul nostru este constituirea unor filiale ale CCD în oraşe situate mai departe de sediul central.1 5.2 Total 100. aproximativ 20 de zile pentru cursurile de Management şi comunicare. se constată că nu se înregistrează diferenŃe semnificative în ceea ce priveşte modalităŃile de plasare a cursurilor în funcŃie de diferitele categorii de programe. iar ca plasare în timp – în vacanŃele şcolare. Manag. în funcŃie de perioada de desfăşurare % Număr 3 4 5 Total 1 2 3 4 132 46 84 465 41.6 11.6 16. TIC Altele Nespecificat Total Cursuri. act.3 18. sugerând în acelaşi timp o serie de deficienŃe cu referire.

6 Colegi 113 157 270 23. În cadrul studiului de faŃă aceste surse au prezentat interes din perspectiva utilizării lor de către potenŃialii beneficiari de formare. Toată lumea este mulŃumită. iar formatorul trimite diplomele.6 Mass-media 28 45 73 5. O altă sursă utilizată frecvent şi în aceeaşi măsură atât de cadrele didactice din mediul urban. Pare ceva în neregulă. După cum am mai spus în loc de "24 ore" a se citi "2-4 ore".5 Total răspunsuri 1094 1577 2671 231.4 12.7 10. deşi nu este vorba despre un curs prin corespondenŃă.4 47. P2: Mai ales la cursurile locale. Aprecieri privind „formalismul” unor cursuri – interviu de grup cadre didactice P1: De-a lungul anilor am participat la câteva cursuri organizate de Casa Corpului Didactic. CursanŃii trimit portofoliul tipizat. s-au ajuns la situaŃii în care doar curierii fac legătura între formator şi cursanŃi.8 241.5 30. Tabel 1.7 1.0 237. cât şi din rural este Internetul (25%).9 58..4 Profesorul responsabil cu formarea (din şcoală) 114 171 285 24. de Minister. pentru diseminarea ofertei de către instituŃiile cu atribuŃii de formare reprezintă un element care face parte tot din sfera organizării activităŃii de formare. Unele cursuri au fost remarcabile (evident datorită formatorului).0 24.9 24.1 100.0 Obs. din ce ştiu eu.2 25.: Procentele au fost calculate prin raportarea numărului de răspunsuri.6 47. fiind vorba de obicei de cursurile de "masă" de 24 de ore iniŃiate.1 25. la numărul de subiecŃi. noi fiind un popor inventiv am ajuns să stimulăm astfel de practici. Totuşi.1 UniversităŃi 41 67 108 8.Caseta 1.2 53. Sursele de informare utilizate pentru promovarea unui curs. Surse de informare Profesorii intervievaŃi au făcut trimitere la aceleaşi surse de informare cu privire la oportunităŃile de formare continuă.4 33.2 26. Altele. Sursele de informare privind cursurile de formare Număr % R U T R U T Inspectoratul Şcolar JudeŃean 220 310 530 46.8 25.9 6.4 51.3 Altele 8 9 17 1.13. Cred că cei mai dezavantajaŃi sunt cursanŃii.9 6. inspectoratele şcolare (47%).6 Internet 119 169 288 25. Cred că motivul pentru astfel de comportamente Ńine de faptul că pe cursanŃi nu-i interesează deloc subiectul în discuŃie. 25% şi. respectiv 24%).2 9. pe fiecare sursă.5 Avizierul şcolii 42 101 143 8. CCD. de dată recentă. au evidenŃiat criza de timp prin care trecem.0 Director 177 199 376 37.7 Casa Corpului Didactic 232 349 581 49.15. economia de piaŃă ar fi trebuit să facă astfel de practici de a Ńine un curs să dispară.9 15.4 1. Una peste alta. managerul şcolii. Dacă formatorii mai iau şi bani pentru ceea ce se presupune că ar fi trebuit să facă înseamnă că neregulile se mută în alt registru. A rezultat că subiecŃii au utilizat mai multe surse de informare în vederea participării la diferite cursuri (în medie 2-3 surse).1. conducerea 92 .. cele mai frecvent menŃionate fiind cele „oficiale”: ISJ.3 Total cadre didactice 472 654 1126 41. cadrul didactic responsabil cu formarea sau colegi din unitatea respectivă de învăŃământ (33%. pe primele locuri figurând Casele Corpului Didactic (aproape 52% dintre repondenŃi).1.

P4: În ultimii 2-3 ani am observat o mai mare deschidere din partea şcolii.şcolii – prin informare directă. dar aceasta este realitatea. Majoritatea cursurilor de formare la care au participat subiecŃii lotului investigat fac parte din categoria programelor de perfecŃionare obligatorii o dată la 5 ani. Surse de informare privind cursurile FPC – interviu de grup cadre didactice P1: InformaŃiile legate de formare (cursuri. sursele „informale” (colegi. ObŃinerea de credite ca urmare a frecventării cursurilor a fost posibilă în cazul a mai puŃin de jumătate dintre acestea. gradul şi funcŃia didactică la nivelul şcolii. ofertă etc. ("Trebuie să vă înscrieŃi la cursul de 'diriginŃi'. P2: O întrebare: Ca director ai fost informată despre derularea acestui curs? Ar fi fost în şcoala voastră colegi interesaŃi? Oare. însă. alŃi furnizori de formare). Au fost nişte cursuri Phare. principalii ofertanŃi ai programelor făcând parte din categoria furnizorilor publici. pentru că oricum ei au şanse net superioare de a se perfecŃiona cel mai convenabil. Asta este. pentru că au mers numai cei cu relaŃii..14. CCD. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Principalul lucru este să te informezi tu. Au fost semnalate. ISJ şi CCD privind popularizarea ofertei de formare si posibilitatea de a-ti alege cursurile la care doreşti să participi (E spre bine!) * * * Analiza rezultatelor anchetei privind dimensiunea participare la FPC a evidenŃiat că nivelurile indicatorilor pe baza cărora a fost evaluată (rata de participare şi frecvenŃa participării) se situează la un nivel ridicat: aproximativ 95% dintre subiecŃii investigaŃi au participat la cel puŃin un curs de formare într-o perioadă de 5 ani..) au avut un rol important în diseminarea informaŃiilor respective. cine are parte de ele? Ştim cu toŃii. trebuie doar să ştii să-l accesezi. iar 11% au presupus contribuŃii financiare proprii. şi anumite deficienŃe în procesul de informare: Caseta 1. numărul mediu de cursuri / participant. De asemenea. Internet (site-uri de profil ale MECT.") Şi încă la noi în judeŃ informaŃia circulă bine! Avem forumul ISJ-ului plin de posturi şi de anunŃuri. că dacă aştepŃi să te informeze alŃii nu mai faci formare în veci. dar aşa trebuie.1.." "De ce?" "Pentru că aşa s-a hotărât. obligativitate. Când este vorba de cursuri finanŃate. prin broşuri. Cred că despre formare pot discuta cel mai bine cei care lucrează efectiv la catedră şi mai puŃin cei puşi în funcŃii de conducere. mai sunt în şcoli oameni care ar fi dorit să beneficieze de o astfel de formare? Nu. coerent. în aceeaşi perioadă. prieteni etc. Dar tot nu mi-e clar cum funcŃionează sistemul de formare continuă. puncte şi iar puncte.. ISJ. Uneori am aflat de diferite cursuri de la colege sau rude din alte judeŃe. La ce le-o folosi. printre care genul. 93 . sistematic. nu am fost informată CA DIRECTOR despre derularea acestui curs pentru că aş fi cooptat şi alŃi colegi… P3: Problema este că informaŃia nu prea circulă sau se opreşte undeva la ISJ.) ajung în şcoli mai mult ca folclorul (pe cale orală) şi mai puŃin ca ziarul de dimineaŃă." "De ce?" "Pentru că altfel nu mai puteŃi primi 'dirigenŃie'. în mod organizat. Nu ştiu cine. fiind de aproximativ 3. de care nimeni nu a ştiut.? Puncte." "Dar cine a zis asta?" "De la inspectorat. Gradul de participare este relativ diferit în funcŃie de o serie de variabile (caracteristici ale personalului didactic).5.. Punct. vârsta şi experienŃa didactică (vechimea în învăŃământ)..

cadrele didactice intervievate exprimând opinii diferite. în general. în timp. între 1-120 zile. în legătură cu acest aspect. dar în special cu cel referitor la plasarea. În ceea ce priveşte sursele de informare utilizate.Durata cursurilor variază. pe primele locuri se situează Casa Corpului Didactic şi inspectoratul şcolar. uneori chiar contradictorii. a cursurilor. fiind urmate de persoanele cu responsabilităŃi în acest domeniu de la nivelul unităŃii de învăŃământ (managerul şcolii şi cadrul didactic responsabil cu formarea). 94 .

Peste 80% dintre repondenŃi au menŃionat cel puŃin 2 argumente în timp ce numărul non-răspunsurilor nu depăşeşte 2% Această situaŃie demonstrează.1. în general. S. ce cântăresc diferit în opŃiunile de participare la formare. 95 . Schimbările rapide şi calitative (in bine sau în rău) care au intervenit în procesul de învăŃământ m-au determinat să încerc să "Ńin pasul".2. atât individuali cât şi contextuali. şi Toma. din perspectiva instrumentelor promovate de sistemul actual de formare profesională continuă. particip la cursurile la care mă înscriu pentru că vreau să fiu racordată la tot ce este nou. al abordărilor pedagogice moderne cât şi. de exemplu. MotivaŃia cadrelor didactice pentru participarea la formarea continuă Un alt aspect important urmărit de cercetarea noastă se referă la motivaŃia cadrelor didactice de a se forma şi la principalele categorii de factori motivaŃionali ce influenŃează participarea la formare continuă. în condiŃiile în care studii recente22 atrag atenŃia asupra importantelor schimbări în ceea ce priveşte înŃelegerea carierei didactice şi a parcursului de formare profesională.) nu pot face faŃă cu succes activităŃilor didactice de la clasă şi nu pot Ńine pasul cu schimbările care afectează sistemul de educaŃie. După cum se poate observa în Fig. să mă adaptez. SubiecŃii investigaŃi au dovedit o mare deschidere în a prezenta motivele care i-au determinat să participe cursurile de formare continuă. un element esenŃial pentru succesul în profesia didactică: In general. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Potolea. considerând că fără noi competenŃe (de predare. în egală măsură. 1. Trei din patru profesori menŃionează un astfel de motiv. motivul indicat cu cea mai mare frecvenŃă de cadrele didactice se referă la nevoia de a dobândi noi competenŃe utile în activitatea la clasă. în opinia celor investigaŃi. 2008.. al programelor de reformă în sistemul de educaŃie. faptul că decizia de a urma un curs de formare este luată Ńinând cont de mai mulŃi factori. Bucureşti. psiho-pedagogice) devine astfel. evaluare etc. după cum indică interviurile de grup cu aceştia. O perspectivă evaluativă. Nu sunt o persoană care să meargă doar… pentru a obŃine în final dovada absolvirii 22 A se vedea. Dezvoltarea competenŃelor profesionale (de specialitate.2. atât din partea furnizorilor cât şi a beneficiarilor unor astfel de programe. În contextul dezvoltărilor la nivel curricular. majoritatea celor investigaŃi consideră formarea continuă o necesitate şi o condiŃie pentru păstrarea competitivităŃii în profesie. InvestigaŃia de faŃă este deosebit de importantă pentru politicile de formare continuă. D.1.

6 9.7 Rural % 81. se poate observa o tendinŃă de „contextualizare” a activităŃii didactice.3 17.5 32.3 17. formă de desfăşurare etc. .4 Urban 70.1 16.3 15. Mai mult. de a „Ńine permanent pasul”: Doresc în continuare să mă perfecŃionez deoarece consider că într-o societate aflată într-o continuă schimbare.2. 96 .5 28.5 25. chiar dacă aşteptările au fost uneori mai mari decât ce mi s-a oferit (interviu de grup cadre didactice).3 6. cadrele didactice suntem printre persoanele cele mai formate.1 10. motivaŃia principala este dorinŃa de a fi mai bună în profesie.1.1 46.6 61. în dorinŃa de a fi la curent cu noutăŃile din domenii ce se suprapun parŃial ori sunt conexe cu cerinŃele profesiei. un număr important de cadre didactice văd activităŃile de formare ca fiind o condiŃie sine qua non pentru ceea ce este esenŃial în activitatea didactică: Activitatea de perfecŃionare este atât de familiară.2 49.9 10. evaluare) DorinŃa de a-mi dezvolta competenŃe utile în plan personal Dezvoltarea portofoliului personal de activităŃi de formare ObŃinerea numărului obligatoriu de credite Recomandări ale echipei de conducere a şcolii Calitatea formatorilor FacilităŃi oferite prin modul de organizare a cursului (locaŃie. cât şi elemente specifice unei abordări inter şi pluri-disciplinare ale acesteia.0 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Motive Nevoia de a dobândi noi competenŃe utile în activitatea la clasă (predare.0 18.cursului.9 17. costuri.4 6.9 Profesorii se referă la schimbările rapide şi de profunzime care au intervenit în procesul de învăŃământ ca determinând nevoia de adaptare.8 12.2 18. De asemenea. rişti să rămâi "analfabet” (interviu de grup cadre didactice).6 14. încât se pare că fără ea nici n-am putea supravieŃui ca profesori. 1. crt. Motive care au determinat participarea la ultimul curs de formare urmat 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Motivatie formare Motivatie rural Motivatie urban Nr.7 59. dacă nu te perfecŃionezi continuu.4 13.1 19.8 0.5 0.1 60.0 0. Fig.1 12.) Implicarea şcolii într-un program cu o componentă de formare Calitatea furnizorului de formare Recomandări ale colegilor Alte motive Total 75. De ce? Pentru că noi.0 51.

ÎnŃeleasă deseori ca o simplă „goană după diplome”. Este interesant de remarcat faptul că intenŃia de perfecŃionare profesională este secondată ca frecvenŃă în opiniile subiecŃilor investigaŃi de dorinŃa de dezvoltare personală. cheie sau transversale este un indicator al atitudinii active a acestora privind învăŃarea pe parcursul întregii vieŃi. Părerea mea este ca orice curs care ne apropie mai mult de copii este benefic (interviu de grup cadre didactice). Totuşi. De asemenea. aplicabile în diferite contexte: Nu am ezitat să aleg un anumit curs de formare. aproape jumătate dintre profesorii investigaŃi consideră că un motiv important de participare la activităŃi de formare profesională îl reprezintă dezvoltarea unui portofoliu personal de formare. să mă dezvolt. această motivaŃie poate fi şi un indicator al unei abordări pragmatice a cadrelor didactice. această preocupare este perfect raŃională în condiŃiile în care devine un criteriu de selecŃie sau chiar o oportunitate de angajare într-un nou domeniu. diplome sau credite un scop în sine. prin care este urmărită dobândirea unor dovezi formale a experienŃelor proprii de formare pe care să le utilizeze în diferite contexte (de exemplu. Cadrele didactice evocă frecvent şi rolul elevilor în participarea la formare. dobândirea unor noi funcŃii etc. motiv invocat de aproximativ 60% dintre profesori. aşa cum indică şi o parte dintre subiecŃii investigaŃi: Este nedrept că orice profesor care a reuşit să adune dovezi de la mai multe cursuri de formare este asociat cu cei care fac din obŃinerea de certificări. Din perspectiva reglementărilor privind obligativitatea participării la formare. însă atât achiziŃionarea unor competenŃe specifice domeniului de activitate. Linia de demarcaŃie între motivaŃiile ce Ńin de aria profesională şi cele personale este uneori dificil de distins în opiniile formulate de profesori. această raŃiune poate fi interpretată ca fiind una determinată de sistemul actual de formare a cadrelor didactice. aceştia fiind consideraŃi adesea principalii beneficiari şi cei care orientează alegerile personale în aria formării: Participarea la toate cursurile de formare după obŃinerea gradelor didactice a avut ca principală motivaŃie pasiunea pentru ceea ce fac şi dorinŃa permanentă de ceva nou. majoritatea cadrelor didactice considerând formarea ca fiind direct relevantă atât pentru activitatea profesională cât şi pentru dezvoltarea unor competenŃe transversale. pentru că noi nu sacrificăm binele elevilor pentru binele 97 . pentru că am ştiut întotdeauna ce aştept de la un curs. MotivaŃia mea a fost una intrinsecă: să învăŃ.Care alt domeniu mai cere atâta perfecŃionare angajaŃilor săi? Fără o formare continuă de calitate nu poŃi presta o activitate didactică de calitate (interviu de grup cadre didactice). Cele două tipuri de motivaŃii sunt corelate. pentru acordarea unor sporuri salariale. cât şi a unor competenŃe generale.). să pot aplica la clasa ceea ce învăŃ (interviu de grup cadre didactice). unor facilităŃi.

situaŃie ce se explică prin accesul reprezentanŃilor conducerii la informaŃii relevante privind oportunităŃile de formare continuă. prin lipsa de încredere în opiniile colegilor sau chiar prin lipsa de comunicare/colaborare între cadre didactice. Aproape 20% dintre profesori menŃionează acest motiv. chiar dacă relevanŃa sa este scăzută pentru cel care participă: Pentru obŃinerea gradaŃiei de merit este o adevărată vânătoare de adeverinŃe/atestate de la cursurile de formare sau simpozioane. Deşi unul din patru repondenŃi menŃionează colegii ca sursă de informare privind oportunităŃile de formare. Însă fiecare dintre noi are nevoie. în anumite momente. formă de desfăşurare etc. după cum am văzut în capitolul anterior. Un important factor de influenŃă în participarea la cursuri este şi recomandarea oferită de echipa de conducere a şcolii. cu o frecvenŃă relativ ridicată fiind menŃionate diferitele facilităŃi oferite de cursuri (locaŃie. Dar nu adeverinŃa ar trebui punctată ci rezultatele persoanei. un aspect analizat în detaliu în Cap. motivaŃia participării la cursuri la ora actual ar putea fi cu totul alta (interviu de grup cadre didactice). de aceste dovezi. 1. chiar dacă interviurile de grup au semnalat cazuri în care un curs este urmat pentru că oferă un număr important de credite sau posibilitatea de a obŃine un spor salarial.4.). un aspect de care 98 . Pentru aproape 15% dintre profesorii investigaŃi aceste avantaje constituie un motiv important de participare la formare. această motivaŃie este influenŃată şi de strategiile instituŃiei şcolare privind formarea. Semnificativ în această privinŃă este şi faptul că numai puŃin peste o pătrime dintre profesori menŃionează obŃinerea numărului obligatoriu de credite ca motiv pentru participarea la ultimul curs de formare urmat. ele deschid chiar şi posibilitatea de a lucra şi în alte domenii (interviu de grup cadre didactice). Cercetarea a relevat şi alte aspecte care au influenŃat decizia cadrelor didactice de a participa la formare. în special a directorului sau a persoanei cu responsabilităŃi în promovarea şi coordonarea politicilor instituŃionale de formare. De asemenea. Cadrele didactice par mult mai puŃin influenŃate în alegerea unui curs de formare de recomandările colegilor în comparaŃie cu celelalte aspecte analizate. costuri. situaŃiile în care creditele au fost singurul motiv menŃionat pentru participarea la formare sunt foarte puŃin frecvente. Această situaŃie poate fi explicată prin cazurile mai rare în care alŃi colegi au urmat înainte un curs similar. ei reprezintă un factor care a influenŃat decizia privind participarea la formare numai pentru aproximativ 7% dintre profesorii investigaŃi. Astfel.nostru. Este semnificativ în acest sens şi faptul că directorul şcolii este menŃionat ca sursă de informare cu privire la oportunităŃile de formare de aproximativ o treime dintre subiecŃii investigaŃi. Mai mult.

De asemenea. la fel ca şi ceea ce se va întâmpla efectiv în cadrul său. Surprinzător.7. De asemenea. condiŃiile de desfăşurare etc. Această stare de fapt este confirmată şi de faptul că aproape jumătate dintre profesorii investigaŃi apreciază că modul în care sunt organizate cursurile de formare în cadrul sistemului naŃional corespund în mare măsură aşteptărilor lor în timp ce mai puŃin de 10% reclamă condiŃiile necorespunzătoare de organizare a cursurilor. Această situaŃie se poate explica prin numărul relativ redus de furnizori de formare cu care subiecŃii intră în contact şi chiar instaurarea unei anumite inerŃii. Interviurile de grup demonstrează importanŃa acestui aspect. determinate de calitatea slabă a unor cursuri la fel cum am fost în mod plăcut surprinsă de altele. formatori sau conŃinuturi abia în momentul în care începe cursul. unde este analizată perspectiva furnizorilor asupra sistemului de formare profesională continuă. tematica programelor. pentru că până acum nu ei trebuiau să se adapteze la nevoile noastre ci viceversa (interviu de grup cadre didactice). aşteptările cadrelor didactice faŃă de furnizorii de formare fiind influenŃate de experienŃele din trecut. Prin comparaŃie. unii profesori observă diferenŃele mari care apar în calitatea cursurilor oferite de acelaşi furnizor: InformaŃiile pe care le aflăm înainte de participarea la un curs de formare diferă foarte mult. situaŃie ce poate indica însă şi o evaluare retrospectivă. chiar dacă echipa care a organizat aceste cursuri era de multe ori aceeaşi (interviu de grup cadre didactice). cât şi dorinŃa profesorilor de a afla din timp cât mai multe detalii despre furnizorul de formare. Din păcate. profesorii sunt mai influenŃaŃi de calitatea formatorilor în decizia de a participa la un curs. la aceasta referindu-se mai puŃin de 10% dintre profesori. O parte dintre profesorii chestionaŃi (13%) au menŃionat că participarea la curs a fost determinată de implicarea şcolii într-un program cu o componentă de formare. formatori. calitatea furnizorului de formare este într-o măsură mai redusă evocată. influenŃată de experienŃa de formare efectivă. Am trăit numeroase dezamăgiri.furnizorii de formare par să Ńină seama din ce în ce mai mult: Ne bucurăm că opiniile noastre pe care le-am tot exprimat de atâtea ori în partea de evaluare a cursurilor la care participam au ajuns să fie luate în considerare. este posibil să existe un grad mai scăzut de încredere în instituŃia care furnizează cursul de formare. Aceste oportunităŃi sunt 99 . Acest aspect va fi tratat în detaliu în capitolul 1. ancheta noastră nu a analizat în detaliu modalitatea de informare a cadrelor didactice cu privire la oportunităŃile de formare.. suportul de curs şi alte resurse relevante. însă putem avansa ipoteza că o parte dintre participanŃi ajung să cunoască detalii despre furnizor. Aproape unul din cinci cadre didactice menŃionează acest aspect ca motiv de participare la ultimul curs pe care l-a urmat.

existând o diferenŃă de aproximativ 6 puncte procentuale în comparaŃie cu mediul urban. P3: Pentru a avea acel proiect în şcoală am muncit zile întregi dar cred că tot acest efort a meritat. însă am văzut deja că mai puŃin de jumătate dintre cursurile analizate au oferit o astfel de certificare. deci nu este posibil să lipsim. un aspect direct relevant atât pentru aşteptările legate de dezvoltarea competenŃelor profesionale cât şi pentru dezvoltarea personală.1.2. doamna directoare ne-a prezentat proiectul în consiliu şi ne-a spus că are de câştigat şcoala. la fel şi pe alŃi colegi. Procentul este mai ridicat în comparaŃie cu cel înregistrat în legătură cu ultimul curs de formare frecventat.deşi tematica mă interesa mai puŃin.2. Totuşi.2 Cele mai importante criterii invocate în alegerea unui curs de formare 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Total R ural U rban Tematica Certificarea Obiectivele Costurile Perioada de desfasurare Metodologiile de formare Formatorii Furnizorul de formare Durata 100 . unii colegi nu mai avuseseră ocazia să se formeze chiar la ei „acasă”.2. pentru că am reuşit să organizăm şi să dotăm un laborator cu material didactic dar şi să avem nişte cursuri de formare deosebite. menŃionat de aproape 40% dintre subiecŃi. E mult mai uşor ca studiile de caz să fie inspirate de realităŃile şcolii.invocate în special de profesorii din mediul rural. în cazul ambelor medii. pentru că am fost incluşi în PIR. Aprecieri privind implicarea şcolii într-un program cu o componentă de formare P1: Am avut şansa extraordinară să avem unii dintre cei mai buni formatori chiar la noi la şcoală. Fig. Aspectele menŃionate mai sus sunt confirmate şi de opiniile exprimate de subiecŃii investigaŃi cu privire la cele mai importante criterii în funcŃie de care aleg. un curs de formare ( Fig 1. am avut mai mult curaj să ne exprimăm şi să punem întrebări. la care au participat cu mare plăcere majoritatea colegilor mei.2. P2: Nu am avut ce face şi a trebuit să ne prezentăm la cursuri.. Sincer. în general.. 1. discuŃiile de grup au semnalat opinii foarte variate cu privire la aceste situaŃii: Caseta 1.) Se observă astfel că peste două treimi dintre profesori se orientează după tematica oferită de un curs de formare. Un alt criteriu important este reprezentat de certificare/credite.

Aceeaşi situaŃie se înregistrează şi în cazul furnizorului de formare.).Nr. ca şi în cazul ultimului curs absolvit. mod de organizare.0 21. statutul şi gradul didactic deŃinut etc. recomandările formulate de colegi din şcoală sau din afara şcolii). din perspectiva instrumentelor propuse de sistemul actual de formare profesională continuă pentru stimularea participării la formare şi să investigăm modul în care acestea variază în funcŃie de anumiŃi factori precum mediul de rezidenŃă.8 23. 101 . inclusiv cele specifice domeniului formării).2 16. tot în categoria factorilor motivaŃionali externi am inclus şi situaŃiile conjuncturale (de exemplu.3 Importante în alegerea cursurilor sunt şi condiŃiile de organizare (costuri.6 27. chiar şi în comparaŃie cu cel privind formatorii. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Criterii Tematica Certificarea care permite obŃinerea de credite Obiectivele Costurile Perioada de desfăşurare Metodologiile de formare Formatorii Furnizorul de formare Durata Total 76.3 36.9 24. criteriu menŃionat cu o frecvenŃă mai scăzută.1 24.4 Rural % 71.5 23. durată). crt. metodologiile de formare utilizate) sunt elemente în funcŃie de care un număr important de profesori îşi orientează alegerile programelor de formare.4 38. experienŃa didactică. De asemenea. perioadă de desfăşurare. lucru reflectat de frecvenŃele relativ ridicate cu care aceste criterii sunt menŃionate. De asemenea. caracteristicile cursurilor (obiective.7 18.1 16.6 13. perioadă de desfăşurare.2 36.9 Urban 79. implicarea şcolii într-un proiect/program cu o componentă de formare.7 25. durată. ⇒ Categorii de factori motivaŃionali În partea a doua a acestui capitol vom încerca să identificăm principalele categorii de factori motivaŃionali.5 21. Pentru aceasta am încercat să regrupăm răspunsurile în funcŃie de un model de analiză care distinge între factorii externi şi cei interni ce influenŃează decizia de participare la un program de formare.9 34.8 18. cost. formatori etc.9 17.2 26.6 33. caracteristicile specifice cursului de formare (furnizori.3 17.9 21. În primul caz am identificat cerinŃele specifice sistemului actual de formare profesională continuă (reprezentate de obligativitatea de obŃinere a unui număr minim de credite).0 27. cerinŃele organizaŃiei din care profesorul face parte (politicile instituŃionale.8 34.

obŃinând următoarea distribuŃie: Fig. am luat în considerare numai o categorie generală definită de factorii motivaŃionali din aria dorinŃei de dezvoltare profesională şi personală. 1.2.2.Fig. 1. Model de analiză a motivaŃiei de participare la formarea profesională continuă CerinŃele sistemului FPC Politicile organizaŃiei Caracteristicile cursului MotivaŃie extrinsecă Factori conjuncturali MOTIVAłIA DE PARTICIPARE LA FPC MotivaŃie intrinsecă DorinŃa de dezvoltare profesională şi personală În cazul factorilor interni. am regrupat motivele analizate mai sus. mai dificil de identificat în contextul analizei de faŃă. Categorii de motive care au determinat participarea la ultimul curs de formare urmat 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 Total Rural Urban 102 . Folosind acest model ca reper. o caracteristică specifică şi compatibilă cu principiile învăŃării pe parcursul întregii vieŃi.3.2.

0 18.2.9%). 1. pentru fiecare variantă de răspuns au fost luaŃi în considerare subiecŃii care au indicat cel puŃin un motiv din categoria respectivă. recomandări) DorinŃa de dezvoltare profesională şi personală Total 29.4). Se poate observa astfel că principala categorie motivaŃională este de natură intrinsecă şi Ńine de dorinŃa de perfecŃionare şi dezvoltare personală. Peste 90% din totalul profesorilor investigaŃi oferă motivaŃii specifice acestei categorii.5%). Cu ponderi apropiate de 20% sunt menŃionate politicile organizaŃiei şcolare şi factorii conjuncturali. Nivelul de satisfacŃie al cadrelor didactice faŃă de actualul sistem de formare profesională continuă 40 35 30 25 20 15 10 5 0 În foarte mare măsură În mare În În mică măsură suficientă măsură măsură Deloc Nu ştiu/Nu pot aprecia NR Total Rural Urban 103 .5 4 92.1 33.5 34.4. 1 2 3 Categorii de motive CerinŃele sistemului actual de formare continuă Politicile organizaŃiei şcolare Caracteristicile cursului Factori conjuncturali (implicarea şcolii într-un program cu o componentă de formare.2.9 Rural %* 34. prin care este completat tabloul categoriilor principale avute în vedere.4 92. Fig 1.7 16.5 19.5 92.2 17.0 33.Nr. crt. o situaŃie care poate indica faptul că reglementările sistemului de formare continuă a cadrelor didactice nu sunt resimŃite în plan individual ca fiind constrângătoare. acceptată şi asumată de majoritatea subiecŃilor investigaŃi. Din categoria factorilor externi. urmate de cerinŃele sistemului actual de formare continuă (24. Rezultatele cercetării indică astfel faptul că obligativitatea participării la formare pare a fi înŃeleasă.7 5 * Procente calculate prin raportare la numărul de subiecŃi care au participat la formare.5 22.5 Urban 24. situaŃie confirmată şi de faptul că majoritatea cadrelor didactice se declară mulŃumite într-o suficientă sau chiar mare măsură de actualul sistem de formare profesională continuă (Fig.9 19. cu frecvenŃa cea mai ridicată apar motivaŃii legate de caracteristicile generale ale cursului (33.

însă acestea nu sunt confirmate prin teste statistice non-parametrice. după cum am văzut deja în prima parte a acestui capitol. în timp ce ponderea celor care sunt deloc sau numai într-o mică măsură mulŃumiŃi este de aproximativ 14% din total. Este interesant de remarcat.Chiar dacă ponderea celor care nu au răspuns la această întrebare sau nu au putut să facă o astfel de apreciere depăşeşte 10% din totalul subiecŃilor investigaŃi. 104 . cadrele didactice sunt determinate să participe la formare de motive ce Ńin de raŃiuni intrinseci: nevoia de a dobândi noi competenŃe utile în activitatea la clasă şi dorinŃa de dezvoltare a competenŃelor utile în plan personal. aceştia fiind consideraŃi adesea principalii beneficiari şi cei care orientează alegerile personale în aria formării. Nu există diferenŃe semnificative nici în cazul categoriilor factorilor motivaŃionali individuali privind participarea la cursuri de formare în funcŃie de nivelul de studii. cu excepŃia gradelor şi a vechimii didactice. se observă că aproximativ 70% dintre profesori sunt mulŃumiŃi în suficientă.9%).7% în comparaŃie cu 24. De asemenea. funcŃie didactică.3. pe o scală cu cinci trepte (0=deloc mulŃumit / 4=foarte mulŃumit). cei care abia au intrat în sistemul de educaŃie. disciplina predată sau experienŃa anterioară. profesorii din rural invocă mai des motivaŃii care Ńin de categoria factorilor conjuncturali. în cea mai mare parte. De asemenea. * * * Putem sintetiza rezultatele cercetării cu privire la motivaŃiile cadrelor didactice pentru participarea la formare continuă arătând că. cu alte cuvinte. de asemenea. un criteriu în aprecierea achiziŃiilor în planul profesional sau al dezvoltării personale. faptul că nivelul de satisfacŃie diferă semnificativ în funcŃie de anumiŃi factori. mare sau chiar foarte mare măsură de actualul sistem de formare. cu diferenŃe puŃin semnificative pe medii de rezidenŃă. Şi în cazul ansamblului categoriilor principale de motivaŃii există anumite variaŃii. Scorul mediu obŃinut în cazul acestui aspect este de 2. cei fără grade didactice şi cei care au statut de suplinitor au un nivel de satisfacŃie mai crescut în comparaŃie cu ceilalŃi colegi în ceea ce priveşte actualul sistem de formare profesională continuă. O analiză pe categorii de motivaŃii individuale arată că profesorii din rural şi profesorii titulari invocă cu o frecvenŃă mai ridicată cerinŃele sistemului actual de formare în motivaŃia participării la formare în comparaŃie cu colegii din mediul urban respectiv profesorii suplinitori (34. Astfel cercetarea noastră arată că subiecŃii din mediul rural. cadrele didactice evocă frecvent şi importanŃa elevilor în participarea la formare.

un factor de influenŃă important este şi recomandarea oferită de echipa de conducere a şcolii. politicile organizaŃiei şcolare şi factorii conjuncturali. demonstrează că principala categorie motivaŃională este de natură intrinsecă şi Ńine de dorinŃa de perfecŃionare şi dezvoltare personală în timp ce factorii extrinseci cei mai importanŃi se referă la caracteristicile generale ale cursului. Cercetarea a relevat şi alte aspecte pe care cadrele didactice le au în vedere atunci când aleg să participe la formare. cerinŃele sistemului actual de formare continuă. un curs de formare. Cu o frecvenŃă relativ ridicată sunt menŃionate diferitele facilităŃi oferite de cursuri (locaŃie. în general. În acelaşi timp. calitatea furnizorului de formare şi implicarea şcolii într-un program cu o componentă de formare. Rezultatele obŃinute sunt confirmate şi de opiniile exprimate de subiecŃii investigaŃi cu privire la cele mai importante criterii în funcŃie de care aleg. costuri. acceptată şi asumată de majoritatea subiecŃilor investigaŃi iar lucru este confirmat şi de faptul că majoritatea cadrelor didactice se declară mulŃumite într-o suficientă sau chiar mare măsură de actualul sistem de formare profesională continuă 105 . utilizând un model de analiză dezvoltat în cadrul proiectului. formă de desfăşurare etc.Un număr ridicat de profesori investigaŃi consideră că un motiv important de participare la activităŃi de formare profesională îl reprezintă şi dezvoltarea unui portofoliu personal de formare cât şi obŃinerea numărului obligatoriu de credite.). în special a directorului sau a persoanei cu responsabilităŃi în promovarea şi coordonarea politicilor instituŃionale de formare în timp ce recomandările colegilor par mult mai puŃin influente. Gruparea factorilor pe categorii. Rezultatele cercetării indică astfel faptul că obligativitatea participării la formare pare a fi înŃeleasă.

Cercetare şi dezvoltare în formarea cadrelor didactice. resurse umane şi resurse materiale implicate în programele de formare. Universitatea din Bucureşti. rezultate ale cursurilor de formare. CNFP. 2008. evaluarea programului de către participanŃii la program. AplicaŃii pentru procesele de dezvoltare profesională. resursele de timp alocate. a fost completat cu informaŃie de tip calitativ. Instrumentele de investigaŃie au vizat atât analiza opiniilor Niemi. Calitatea ofertei de formare continuă a cadrelor didactice Asigurarea calităŃii reprezintă un obiectiv important în procesul de definire şi implementare a sistemelor actuale de formare continuă a cadrelor didactice. aspecte de tip administrativ (spaŃii. din perspectiva aspectelor care definesc un curriculum de formare şi condiŃiile de implementare a acestuia: arii tematice şi conŃinuturi de formare. centrate pe următoarele aspecte: dimensiunea metacognitivă. cu formatori şi cu reprezentanŃi ai instituŃiilor furnizoare de formare. Bucureşti. strategii de evaluare a participanŃilor folosite în cadrul cursurilor. În cadrul cercetării noastre ne-am propus evaluarea calităŃii ofertei de formare continuă prin analiza opiniilor cadrelor didactice care au participat la diferite programe de dezvoltare profesională în ultimii 5 ani. dimensiunea academică şi pedagogică. structura planului-cadru de formare. Teoreticienii şi analiştii domeniului propun modele coerente de calitate. criteriile de evaluare a calităŃii ofertei – stabilite prin metodologiile de acreditare a programelor de formare – vizează următoarele aspecte: elementele care definesc curriculumul de formare (obiectivele. În sistemul românesc de formare a cadrelor didactice. dimensiunea practic-aplicativă23. dotări) şi aspecte referitoare la resursele umane (formatori). metodologii de predareînvăŃare utilizate la cursurile de formare. evaluarea externă a cadrelor didactice din şcoli care au fost cuprinse în programe de formare continuă. competenŃele generale şi specifice vizate de conŃinuturile fiecărei discipline/modul de formare. simpozionul Profesionalizarea carierei didactice din perspectiva educaŃiei permanente. cit in.1. colectată prin interviurile de grup/individuale realizate cu profesori. dimensiunea reflexivă. strategiile de formare.3. investigat prin chestionarele adresate cadrelor didactice. 23 106 . Tabloul general al aprecierilor cu privire la aspectele anterior menŃionate. R. dimensiunea deontologică şi social-partenerială.. Iucu. bibliografia şi calendarul activităŃilor). rezumatul temelor. evaluarea externă a furnizorilor de formare continuă. Pentru evaluarea calităŃii acestor aspecte. principalele forme utilizate constau în: autoevaluarea realizată de către furnizorul de formare continuă.

DistribuŃia participării cadrelor didactice la ultimul curs de formare. Tematica ultimului curs frecventat de cadrele didactice investigate înregistrează următoarea distribuŃie: Fig. competenŃe de management al carierei.5 cursuri/participant. aşa cum a fost precizat şi în subcapitolul 1. competenŃe de evaluare a elevilor. 1. La nivelul lotului de 1126 cadre didactice participante la cursurile de formare continuă. competenŃe tehnice şi tehnologice. competenŃe de comunicare şi relaŃionare.1.generale ale cadrelor didactice faŃă de sistemul actual de formare continuă. structurate modular în categoriile de programe stabilite reglementările în domeniu. pe arii de conŃinut 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08 P-09 P-10 Rural Urban Total P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08 P-09 P-10 Metode şi tehnici pedagogice generale Metode şi tehnici pedagogice specifice unei discipline Teme pedagogice transversale Utilizarea tehnicii moderne (TIC) în activitatea didactică Organizarea activităŃilor extracurriculare Asigurarea calităŃii Managementul de proiect Managementul educaŃional Descentralizarea învăŃământului Alte 107 . Pentru acoperirea nevoilor de dezvoltare a acestor competenŃe. care stabilesc următoarele competenŃe pentru profesia de cadru didactic: competenŃe metodologice.1. Arii tematice şi conŃinuturi în formarea continuă a cadrelor didactice Sistemul de formare continuă a cadrelor didactice din România are la bază standardele de formare stabilite la nivel naŃional. competenŃe psiho-sociale.3.3. 1. oferta de formare continuă acoperă o varietate de domenii. frecvenŃa participării în ultimii 5 ani a fost de aproximativ 3.1. cât mai ales evaluarea nivelului de satisfacŃie faŃă de cursurile la care profesorii au participat în ultimul timp.

În cercetarea de teren. Cu frecvenŃa cea mai ridicată (peste 80%). Mai mult de o treime dintre profesori au optat pentru cursuri care au vizat utilizarea TIC în activitatea didactică. De altfel. Alte arii de conŃinut pentru care au optat aproape 40% dintre profesori la ultimul curs absolvit s-au centrat pe teme pedagogice transversale. descentralizarea sistemului de învăŃământ. asigurarea calităŃii în educaŃie. la nivel general. organizării şi evaluării activităŃii de predare-învăŃare. şi anume: Pe primele locuri în lista temelor abordate de cele mai recente cursuri pentru care au optat cadrele didactice se situează cele specifice modulelor obligatorii de formare continuă. analiza domeniilor tematice de formare a fost aprofundată prin investigaŃia gradului de satisfacŃie a profesorilor faŃă de: adecvarea conŃinuturilor la nevoile de formare a profesorilor. în suficientă măsură. nondisciplinare ori pe organizarea activităŃilor extracurriculare. relevanŃa competenŃelor faŃă de aceste nevoi. conŃinuturi utile în activitatea didactică. aceste aspecte constituie obiective prioritare ale oricărei formări a cadrelor didactice. nivelul de interes al conŃinuturilor cursurilor de formare. cu accent în special pe elemente de didactică generală şi de specialitate. programele de formare continuă oferă. Aproape 10% dintre profesori consideră că sistemul de formare continuă corespunde în mică măsură sau chiar deloc nevoilor lor de formare. cadrele didactice au participat la cursuri de formare pe tema proiectării. management de proiect. în funcŃie de cele patru categorii stabilite la nivelul metodologiei de acreditare a programelor de formare continuă. - 108 . peste două treimi din totalul cadrelor didactice cuprinse în investigaŃie declară un nivel mediu de satisfacŃie faŃă de adecvarea şi relevanŃa conŃinuturilor pentru nevoile proprii de formare (valorile mediilor calculate prin ponderarea numărului de răspunsuri cu cel corespunzător treptei de apreciere pe scala 0-4 sunt de 2. din perspectiva conŃinuturilor vehiculate în cadrul acestora. de la 0=deloc până la 4=în foarte mare măsură.Reunind ariile tematice ale ultimului curs absolvit de profesorii investigaŃi. Aproape jumătate dintre profesori au ales teme centrate pe elemente de management şi comunicare: management educaŃional. Analiza datelor evidenŃiază că. se evidenŃiază tendinŃe similare cu cele desprinse din analiza cursurilor frecventate de cadrele didactice în ultimii 5 ani.5). Aprecierile faŃă de aceste aspecte s-au realizat pe o scală cu cinci trepte.

2 6.6 2. ConŃinuturile sunt relevante pentru nevoile de formare ale cadrelor didactice. se poate discuta despre un nivel mediu spre superior al aprecierilor faŃă de ariile tematice propuse şi dezvoltate de oferta actuală de formare continuă a cadrelor didactice din România.3.2.0 2.Tabel 1. Aprecierea cadrelor didactice faŃă de calitatea conŃinuturilor programelor de formare 1% 2% 3% 1% 15% 32% Foarte mare masura Mare masura Suficienta masura Mica masura Deloc Nu pot aprecia NonR 46% Aceste aprecieri au fost nuanŃate prin dezbaterile de grup organizate cu cadrele didactice.2 100. Fig.1. 111 438 422 Număr 108 7 26 74 1186 - 103 451 421 109 5 26 71 1186 - % 9. 1. valoarea mediei calculate (3.5 Cu referire la ultimul curs absolvit.9 35.0 100. ConŃinuturile sunt relevante pentru nevoile de formare ale cadrelor didactice.7 38.5 8.3. Aproape 80% dintre profesori consideră că programele de formare au propus conŃinuturi interesante „în mare măsură” şi „în foarte mare măsură”. 109 . ConŃinuturile sunt adecvate nevoilor de formare ale cadrelor didactice.6 9.0 35.1 0.1) este superioară celei corespunzătoare aprecierilor realizate la nivel general.4 2. nivelul aprecierilor celor 1126 cadre didactice participante la formare este mai ridicat.4 36.2 6. În cadrul acestora au fost semnalate o serie de aspecte critice cu referire la conŃinuturile programelor de formare şi s-au făcut unele propuneri.2 0. Gradul de apreciere a cadrelor didactice faŃă de adecvarea şi relevanŃa conŃinuturilor programelor de formare Suficientă măsură Aspecte Foarte mare măsură Mare măsură Total Mică măsură Nu pot aprecia NonR Deloc Media ConŃinuturile sunt adecvate nevoilor de formare ale cadrelor didactice. Astfel.5 9. De asemenea.0 2.

Mă dezamăgeşte însă ca sunt prea multe în acest domeniu. consiliere şi orientare şcolară. salvat prea puŃin de priceperea formatorului. relaŃiile interpersonale. Domeniile „prea acoperite” de oferta actuală de formare profesională – interviu de grup cadre didactice P1: Managementul clasei. Dar "trebuia să ai cursul" ca să poŃi să "primeşti" dirigenŃia unei clase. cu accent pe utilizarea metodelor moderne de predare-învăŃare. să-i formez. dar nu toŃi le aplicăm atunci când ne întoarcem la clasă. cu părinŃii cum trebuie să îmi consiliez elevii.. să-i îndrum. Acestea fac parte în special din programele de formare de tip nondisciplinar: 110 . oferta este insuficientă şi de slabă calitate. pentru altele. P3: Oferta de cursuri este variata. În relaŃie cu domeniile supralicitate în oferta actuală de formare continuă. în defavoarea altor teme. Având aceste "instrumente". utilizarea TIC în activitatea la clasă. în timp ce. profesorii au semnalat dezvoltarea inegală a ofertei de formare pe arii de conŃinut: pentru anumite domenii. supralicitarea acestor domenii de conŃinuturi nu a condus implicit şi la creşterea calităŃii cursurilor care au abordat aceste teme. oferta actuală este foarte dezvoltată. Caseta 1. sunt chestiuni care Ńin mai mult de cum trebuie să mă port la clasă.3. cu precădere pe Consiliere. nimic revelator şi toate lucrurile spuse şi discutate erau deja ştiute şi aplicate în munca lor de diriginŃi. P2: Foarte multe cursuri vizează didactica specialităŃii. uneori ajungându-se chiar la efecte adverse de tipul cerere mare – calitate slabă. dar la ce bun? ToŃi colegii de curs au trăit aceeaşi mare dezamăgire la finele cursului: nu aflaseră nimic nou. „la cât mă plătesc ăştia… nu se merită”.1. Absolut minunat! Nu resping acest tip de cursuri. E nevoie de prea multă energie şi. de fapt aceste cursuri trebuie sa facă parte obligatoriu din formarea oricărui profesor. Astfel. în şcoală. Pentru mine a fost timp irosit. Că aşa erau indicaŃiile. domenii „prea acoperite” de oferta actuală de formare cuprind în special acele module care au statut obligatoriu în programele de formare continuă sau cele care au constituit priorităŃi în oferta MECT de programe datorate reformei: managementul clasei..• Oferta de formare continuă între domenii supralicitate şi arii tematice insuficient dezvoltate În primul rând. mă întreb însă ce face la clasă cadrul didactic cu specialitatea sa? P4: La cursurile de consiliere… Formatorul – extrem de bine intenŃionat şi foarte documentat. inclusiv pe utilizarea TIC în activitatea la clasă. didactică (cu accent pe utilizarea metodelor moderne de predare-învăŃare). vorba aceea. În opinia profesorilor investigaŃi. teambuilding…. Minunate teoretic. profesorii investigaŃi semnalează o serie de arii de conŃinut slab acoperite sau neacoperite deloc în cadrul acesteia.

domenii conexe: integrarea copiilor aparŃinând minorităŃilor. dar mi s-a spus că ei au „probleme de cercetare”. Aici se aplică principiul "minimei acŃiuni". - • Oferta de formare continuă în domeniul specialităŃii – insuficienŃă şi calitate scăzută O altă problemă critică semnalată de foarte multe dintre cadrele didactice investigate face referire la calitatea ofertei de formare continuă în specialitate. de lipsa aplicabilităŃii la clasă a conŃinuturilor. dar nu găsesc nici un curs care să ofere acest lucru. iar rezultatul s-ar putea să fie nefast. determinată de accentul pus pe informaŃia de tip teoretic. Cele mai multe cadre didactice reclamă însă slaba calitate a ofertei de formare în specialitate. Caseta 1. P3: Despre formare în specialitate – aproape deloc. studiile post-universitare nu sunt răspunsul. De exemplu. În al doilea rând. de inadecvarea acestora la cerinŃele concrete ale activităŃii didactice. interculturalitate.3. violenŃa în şcoli. În primul rând. reluând aspecte predate în facultate. etnie rroma: Oferta este prezentă. aş vrea să fiu la curent cu noutăŃile în domeniu. Alternativa ar fi să mă înscriu la masterat pe literatură engleză.. De exemplu. Am sugerat la facultate. Dar pentru cei dintre noi care vrem doar ceea ce englezii numesc „refresher courses”. însă în domeniul ştiinŃific a scăzut foarte mult calitatea.. prin raportare la nevoile de formare ale acestei categorii. un proiect extracurricular… Ar avea nevoie de formare în acest sens (interviu de grup cadre didactice). cel puŃin eu nu am văzut un astfel de curs (interviu de grup cadre didactice). cum să elaboreze un opŃional (suport de curs. dar neaducând informaŃii noi. programă.2. cursurile de formare în specialitate sunt acuzate de lipsa de actualitate a informaŃiilor vehiculate. de reluarea în aceeaşi formă a conŃinuturilor oferite profesorilor în timpul formării iniŃiale. pentru specialitatea mea. doar pentru cadrele didactice de etnie. Domeniile „prea acoperite” de oferta actuală de formare profesională – interviu de grup cadre didactice Lipsa ofertei de formare pentru ştiinŃele exacte P1: După revoluŃie există o "explozie" de cursuri şi materiale pe teme umaniste. nu pot „coborî” la nivel de liceu. In domeniul ştiinŃelor exacte oferta de cursuri este aproape neglijabilă. P2: Ca profesor de fizică am găsit foarte greu cursuri în specialitate. cel puŃin în judeŃul nostru. P2: Formarea în domeniul specialităŃii poate fi o problemă. Totuşi trăim în secolul tehnologiilor avansate şi noi acordăm din ce în ce mai puŃină importanŃă disciplinelor exacte în formare. cum să construiască un raport de activitate. o planificare (anuală sau pe unitatea de învăŃare). planificare). De ce la facultate? Pentru că se presupune că au o bază materială mai bună şi am putea învăŃa ceva concret! Lipsa actualizării informaŃiei P1: Cursurile de specialitate nu fac altceva decât să atingă domeniul în care m-am specializat. oferta 111 .- elaborarea de documente şcolare: MulŃi dintre colegii mei mai tineri au reale probleme în a se adapta la această parte a meseriei lor: cum să elaboreze un plan de lecŃie. profesorii reclamă insuficienŃa programelor de formare pentru profesorii care predau discipline din ariile ştiinŃelor exacte şi tehnice.

aspectele critice semnalate de profesori cu privire la ariile tematice şi conŃinuturile abordate de programele de formare continuă solicită intervenŃii ameliorative din dublă perspectivă: . Calitatea ofertei de formare continuă din perspectiva resurselor umane şi materiale Pe lângă conŃinuturile propuse de programele de formare. 112 . - pentru definirea ofertei de formare la nivelul fiecărui judeŃ în parte – prin: diversificarea ofertei furnizorilor judeŃeni pe arii tematice insuficient acoperite în prezent. 1. Mă refer la modul de prezentare a conŃinuturilor pentru a fi mai bine înŃelese de elevi şi la aplicaŃii moderne ale fenomenelor studiate… P3: Pentru pregătirea de specialitate cred că ar trebui încercată şi posibilitatea ca formarea să se facă cu ajutorul unor cadre didactice ce predau în sistem… Astfel este posibilă o mai bună adecvare a conŃinutului la nevoile celor formaŃi (formatorii fiind din rândul celor formaŃi). după numărul de participanŃi.3. echilibrarea ofertei de formare pe domenii de specialitate. P2: Cursurile în specialitate ar fi utile dacă tematica ar aborda aspecte teoretice şi experimentale pe care le predăm efectiv la clasă. Cel puŃin la disciplinele ştiinŃifice sunt necesare module în care să se efectueze experimente pe care le putem realiza la clasă. Ipoteza de la care am pornit în cercetare a fost aceea potrivit căreia calitatea superioară a resurselor umane şi materiale utilizate în programele de formare determină o calitate şi o eficienŃă ridicate ale formării în ansamblu. Analiza resurselor s-a realizat din perspectiva suficienŃei.2.este destul de bogată. numai că "lumânarea" arde de multe ori la fel ca pe vremuri.pentru restructurarea ofertei de formare la nivel general – prin: redefinirea relaŃiei dintre modulele de formare obligatorii şi cele opŃionale. ar părea că şi dorinŃa de perfecŃionare este mare. InformaŃia ştiinŃifică o poŃi lua de oriunde (cărŃi. Internet etc) dar modul în care trebuie să o prezinŃi elevilor este mai important. Lipsa aplicabilităŃii la clasă a conŃinuturilor P1: Cursurile de specialitate sunt foarte puŃine şi nu corespund nevoilor reale. calităŃii şi adaptării acestora la nevoile cursanŃilor. dezvoltarea ofertei de formare pornind de la analiza nevoilor locale de formare. flexibilizarea listei programelor de formare prioritare la nivel naŃional. un alt domeniu distinct abordat în cadrul investigaŃiei noastre a vizat resursele materiale şi umane implicate de organizarea şi desfăşurarea formării continue a cadrelor didactice. În acest context.

dotările tehnice (computer.9 100.3 17. La nivel general.2 26.0 3.0 36. Dotările au fost adecvate cursului.0 2.0 3. retroproiector.3.). dotările şi materialele utilizate la cursurile de formare reprezintă aspecte importante pentru buna desfăşurare a acestora în măsura în care susŃin activitatea formatorului şi asigură contextul favorabil pentru participarea activă a cursanŃilor.6 4.2 4. Gradul de apreciere a cadrelor didactice faŃă de resursele materiale ale programelor de formare continuă Suficientă măsură Aspecte Foarte mare măsură Mare măsură Total Mică măsură Nu pot aprecia NonR Deloc Media SpaŃiul fizic a permis derularea în bune condiŃii a cursurilor.6 1.9 100.1 0. 394 415 227 Număr 51 11 7 21 1126 - 408 294 423 499 200 231 40 47 24 8 9 14 22 33 1126 1126 - % 35.7 0. materialele de învăŃare. Aproximativ 5% dintre profesori fac aprecieri scăzute faŃă de calitatea resurselor materiale.0 0.9 20.8 1.0 100. Tabel 1. Materiale de învăŃare au fost utile în aprofundarea tematicii.1 37. flipchart etc.1 2.5 3.0 36.8 20.5 1.2. peste 70% din profesorii participanŃi la stagii de formare apreciază „în mare” şi „în foarte mare” măsură gradul de confort al condiŃiilor în care s-au derulat activităŃile de formare. Dotările au fost adecvate cursului.9 113 . Analiza valorilor mediilor (calculate prin ponderarea numărului de răspunsuri cu cel corespunzător treptei de apreciere pe scala 0=deloc până la 4=în foarte mare măsură) evidenŃiază şi mai bine aceste aprecieri pozitive exprimate de cadrele didactice: mediile obŃinute se situează în jurul valorii de 3 („mare măsură”) pentru toŃi indicatorii referitori la resursele materiale. Materiale de învăŃare au fost utile în aprofundarea tematicii. chestionarele şi interviurile de grup cu cadrele didactice au urmărit colectarea unor informaŃii referitoare la calitatea condiŃiilor în care s-au desfăşurat activităŃile de formare: spaŃiul fizic. SpaŃiul fizic a permis derularea în bune condiŃii a cursurilor.6 44.• Resurse materiale CondiŃiile de microclimat. În acest sens.2 2.2 2.

să construiască un Powerpoint sau să susŃină un curs fără să citească de pe ecran. cu satisfacŃia de a fi realizat un curs modern. metode. Astfel. Mai greu e cu abilităŃile tehnice. P2: Desfăşurarea efectivă a cursurilor de formare se încadrează tot mai mult în cerinŃele moderne (echipamente. cele mai multe. În astfel de situaŃii aceste metode moderne mai mult dăunează cursului.3.. Aspecte critice privind utilizarea noilor tehnologii la cursurile de formare – interviu de grup cadre didactice P1: Se poartă videoproiectorul. În destule situaŃii însă. P4: Există o serie de cursuri care folosesc videoproiectorul doar pentru a citi un text. P5: S-au folosit tehnologii moderne de prezentare a informaŃiei (videoproiector) la toate cursurile. Există destul de puŃine situaŃii în care formatorul ştie că prezentarea de pe ecran doar suplimentează informaŃiile pe care el trebuie să le furnizeze. la cursurile de formare.. nu de puŃine ori computerul este folosit de formatori numai pentru citirea unui text de pe ecran. laptop. televizor etc.. apar situaŃii în care utilizarea defectuoasă a noilor tehnologii duce la efecte contrare celor proiectate. O parte dintre formatori nu au competenŃele (tehnice şi pedagogice) necesare pentru utilizarea eficientă şi creativă a dotărilor tehnice în cadrul cursurilor de formare. Deşi. materiale de studiu. P3: Suporturile de curs. ca o schimbare pozitivă.. există tehnologie.).3. doar că unii au crezut că utilizarea videoproiectorului îi transportă automat în secolul XXI. De altfel e ştiut că e mult mai uşor pentru formator să susŃină activităŃile dacă are materiale pregătite.Aprecierile cadrelor didactice înregistrate prin chestionar sunt nuanŃate de informaŃiile obŃinute prin interviurile de grup. utilizarea dotărilor tehnice trebuie să aibă rol de sprijin în activitatea de predare la cursurile de formare. mulŃi ne-am luat laptop… Numai câŃiva ştiu să folosească tehnologia. utilizarea în cadrul modulelor de formare a mijloacelor audio-video moderne (videoproiector. mai rar suport de curs scris). sunt pe suport electronic si prezentate cu ajutorul mijloacelor moderne… Am întâlnit şi formatori care doar au citit de pe ecranul laptop-ului suportul de curs. retroproiector. dar în unele cazuri e prost folosită. ca „variantă modernă” a lecturării suportului de curs de pe foi. Cu alte cuvinte.Dotările tehnice moderne nu asigură în mod automat calitatea şi actualitatea unui curs de formare. cu rol important în facilitarea predării-învăŃării şi în oferirea unui caracter atractiv stagiilor. P6: Cel mai adesea. sunt oferite exemple critice cu privire la rolul real pe care l-au avut noile tehnologii în derularea programelor de formare continuă: . mă dezamăgesc formatorii care cred că sunt foarte buni dacă citesc de pe ecranul videoproiectorului (şi nu de pe foaie)… Şi cât de frumos este atunci când prezentarea Powerpoint din care vor să ne citească nu porneşte. 114 . Caseta 1. computer. Majoritatea subiecŃilor intervievaŃi au evidenŃiat.

se consideră că. La nivel general. • Resurse umane Calitatea resurselor umane implicate în programele de formare continuă a cadrelor didactice (certificare. Chestionarele şi interviurile realizate în cadrul investigaŃiei de faŃă au urmărit înregistrarea opiniilor cadrelor didactice participante la diferite programe de formare cu privire la calitatea formatorilor atât din perspectiva competenŃelor deŃinute de aceştia. de punere în situaŃii concrete de învăŃare. în ultima perioadă. profesorii participanŃi la programe de formare declară un nivel ridicat al satisfacŃiei faŃă de calitatea formatorilor care au coordonat cursurile. care au alte aşteptări de la materialele de formare decât redarea unor selecŃii din diferite surse bibliografice: acestea trebuie să fie surse de informare. înregistrate pe casete/CD-uri etc. mai ales în situaŃiile în care aceştia au întâmpinat diferite dificultăŃi – media aprecierilor situându-se peste valoarea de 3 („mare măsură”). În general. ci iau forme variate. prezenŃa formatorului nefiind evidentă în forma scrisă a cursului (interviu de grup cadre didactice). de incitare la căutare şi descoperire de noi surse informaŃionale. materiale-resursă sub forma lecŃiilor demonstrative sau a activităŃilor educative ca exemple de bună practică. Aceste exemple nu exclud şi situaŃii în care suporturile de curs lipsesc sau se rezumă la foi defectuos xeroxate ori sunt de tipul copy-paste din diferite surse bibliografice. precum şi din perspectiva comunicării şi relaŃiei cu cursanŃii. referinŃe. Astfel de situaŃii sunt criticate de profesorii participanŃi la cursurile de formare. acestea nu se mai rezumă numai la suportul de curs scris.) reprezintă un criteriu important în evaluarea şi acreditarea acestora. experienŃa de formator etc. indicatorii ce Ńin de acest aspect fiind evaluaŃi cu 18% din punctajul total (30 puncte din totalul de 165 puncte) acordat unui program evaluat. formatorii au constituit adevărate persoane-resursă în derularea programelor şi au oferit sprijin constant cursanŃilor de-a lungul stagiilor de formare. În opinia lor. de reflecŃie. de sprijin al activităŃii de învăŃare.Opiniile critice referitoare la utilizarea noilor tehnologii sunt completate cu cele referitoare la materialele de învăŃare utilizate în stagiile de formare. specializări. materiale pe suport electronic. atractive şi eficiente: broşuri tipărite. 115 .

Caseta 1.lipsa flexibilităŃii din partea formatorilor. aceste aprecieri au fost concretizate şi nuanŃate prin dezbaterile de grup. fie de cursanŃi: . mediator. un aspect analizat în detaliu de cadrele didactice participante la interviurile de grup face referire la comunicarea cursanŃilor cu formatorii.3. Pentru a-şi îndeplini rolul lor. În cadrul acestora. Rolul de formator Ńi-l asumi ca implicare ce te solicită tot timpul. negociere şi consiliere). P3: E solicitantă postura de formator.. 1. următoarele competenŃe: bun specialist (competenŃe de specialitate). Se munceşte în derularea stagiilor. formatorii trebuie să aibă. P2: Succesul unui curs de formare depinde de formator. Uneori apar însă o serie de constrângeri în această relaŃie. să te autoeduci mereu. Se munceşte foarte mult pentru pregătirea suportului de curs. determinate fie de formatori. conform aprecierilor cadrelor didactice investigate. Aprecierea cadrelor didactice faŃă de calitatea formatorilor 3% 1%1% 2% 14% 39% Foarte mare masura Mare masura Suficienta masura Mica masura Deloc Nu pot aprecia 40% NonR Ca şi în cazul celorlalte aspecte supuse analizei.. insuficienta adaptare a ofertei şi a stilului de formare la nevoile şcolii sau ale cadrelor didactice: P1: Totuşi nu am găsit flexibilitate: ştiu 116 .4. Se munceşte mult pentru completarea a tot felul de acte. bun organizator (competenŃe organizatorice). pe care eşti dispus mereu să-l îmbogăŃeşti. bun evaluator (competenŃe de evaluare şi monitorizare).Fig.3.3. dar întotdeauna se ajunge la un bun sfârşit. comunicativ. bun planificator (competente de planificare). comunicarea este deseori bilaterală. e bine să fii receptiv şi atent la toate detaliile. La fel. E imposibil să intri în ritmul acesta dacă nu te poŃi baza pe un anumit nivel de pregătire profesională. Am întâlnit persoane deosebite. de la documentare până la redactare. cadrele didactice au susŃinut rolul formatorului ca factorul cel mai important în determinarea succesului unui curs de formare. În relaŃie cu aceste tipuri de competenŃe pe care trebuie să le aibă formatorii. În cele mai multe situaŃii. nu ştii niciodată ce te aşteaptă. In analiza calităŃii cursurilor de formare trebuie să fie important în primul rând calitatea formatorilor. să comunici într-o manieră asertivă. şi nu o poŃi face decât cu dăruire. Dacă e un bun arhitect. bun pedagog şi metodist (competenŃe psiho-pedagogice). Opinii privind importanŃa formatorului – interviu de grup cadre didactice P1: Formatorii trebuie să fie cu adevărat nişte „aleşi" şi nu numai pe bază de dosare. care m-au mobilizat mult în acŃiunile de instruire... suportiv şi stimulator (competenŃe de comunicare. face ce nici el nu crede că poate.

Cadrele didactice susŃin niveluri superioare de apreciere faŃă de acestea. P2: Uneori. P3: Am avut experienŃe de formare în care am simŃit stresul prin subsolicitare şi absenŃa cvasi-totală a interactivităŃii… (interviu de grup cadre didactice). să înŃeleagă că rolul lor este altul. determinate de o anumită atitudine de atotcunoaştere a acestora: P1: Formatori cu stil democratic şi cu dorinŃa de a face cursuri interactive s-au lovit de inerŃia formabililor. Toate aceste probleme ce apar în comunicarea dintre cursanŃi şi formatori au impact negativ asupra calităŃii programelor de formare. precum şi calitatea formatorilor reprezintă aspecte determinante ale calităŃii ofertei de formare. dar cursul meu nu acoperă acel aspect.. 117 . bineînŃeles!) înaintea unora dintre cursuri. nu să „ se coboare” la nivelul nostru (interviu de grup cadre didactice). nu acela de a fi „deasupra”. a dotărilor tehnice şi a materialelor de învăŃare. aşa că spune ce ai de spus şi văd eu dacă merită să reŃin… (interviu de grup cadre didactice). Eu mă grăbesc tare.selectarea formatorilor cu preponderenŃă din rândul cadrelor didactice. înŃeleg că ai vrea să vorbim de altceva. Dar nu am cunoştinŃă de situaŃii în care conŃinutul ori maniera cursului să fie adaptate la solicitarea beneficiarilor. racordarea strategiilor didactice la nevoile şi la specificul grupului Ńintă (cadrele didactice) şi organizarea în forme variate a predării: SoluŃia unui curs de formare reuşit o văd în cultivarea lucrului în echipă între formatori. interviurile de grup au identificat o serie de posibile soluŃii: . insuficienta motivare şi implicare a cadrelor didactice în stagiile de formare. de „jena" (să nu spun lenea) acestora de a se implica în propria formare…. Pentru depăşirea acestor puncte critice. dar reclamă în acelaşi timp. calitatea spaŃiilor. Ar fi de dorit ca acest aspect să fie luat în seamă. „nu mă pui pe mine în bancă să lucrez. profesorii sunt o specie cu mult orgoliu. o serie de aspecte critice care trebuie luate în considerare în evaluarea ofertelor de formare şi care pot constitui bază a propunerilor de recomandări în domeniu.că ştii.. Cred că „echipele" compuse din formatori cu experienŃă şi formatori tineri entuziaşti şi cu idei novatoare pot conduce mai bine un curs de formare (interviu de grup cadre didactice). fapt care asigură o mai bună racordare a formării la nevoile concrete ale activităŃii la clasă: Formatorii să se dea jos de pe soclu. Formatorul trebuie să iasă dintre noi. P2: Şi eu mi-am comunicat aşteptările (la cererea formatorului. Nu pot modifica/altera/adapta cursul la cerinŃele particulare ale acestui grup. Aşa l-am făcut şi cu alŃii. aşa că. în timp ce te uiŃi la mine să vezi cum mă port. - În concluzie..

care se realizează în funcŃie de o multitudine de aspecte şi care oferă câmp liber manifestării priceperii şi creativităŃii formatorului. oportunităŃile de transpunere în practică a cunoştinŃelor teoretice şi de împărtăşire a experienŃelor de învăŃare în cadrul grupului de cursanŃi. prin apelul la cunoştinŃele anterioare Utilizarea metodelor adecvate pentru atingerea obiectivelor Utilizarea de metode inovative de facilitare a învăŃării Ocazii de transpunere a cunoştinŃelor teoretice în aplicaŃii practice Ocazii de împărtăşire a experienŃelor şi practicilor cu colegii de curs 289 514 227 Număr 52 6 7 31 1126 - 384 292 530 470 145 257 28 52 6 14 8 13 25 28 1126 1126 - 337 434 221 75 23 8 28 1126 - 387 453 189 55 9 8 25 1126 - 118 . Peste două treimi dintre profesorii participanŃi la stagii de formare apreciază „în mare” şi „în foarte mare” măsură calitatea strategiilor de formare utilizate de formatori. Modul în care aceste strategii susŃin transmiterea informaŃiei către cursanŃi şi facilitează procesul învăŃării reprezintă de cele mai multe ori condiŃiile prioritare în determinarea succesului sau insuccesului programelor de formare.3. Gradul de apreciere a cadrelor didactice faŃă de strategiile didactice utilizate în programele de formare continuă Suficientă măsură Aspecte Foarte mare măsură Mare măsură Total Mică măsură Nu pot aprecia NonR Deloc Media Facilitarea învăŃării. În cadrul investigaŃie noastre am urmărit analiza măsurii în care profesorii sunt mulŃumiŃi de strategiile utilizate de formatori la cursuri. Acest demers de alegere a strategiei adecvate este o acŃiune complexă. din multiple perspective: măsura în care acestea facilitează învăŃarea. Astfel. mediile (calculate prin ponderarea numărului de răspunsuri cu cel corespunzător treptei de apreciere pe scala 0=deloc până la 4=în foarte mare măsură) se situează în jurul valorii de 3 („mare măsură”).3. Tabel 1.3. la nivel general. gradul de inovare adus în desfăşurarea stagiilor. gradul de satisfacŃie al profesorilor este. Cu referire la aceste aspecte. Strategii de formare utilizate la cursuri Alegerea unei strategii adecvate de predare-învăŃare constituie o premisă importantă pentru reuşita unei activităŃi de formare. modul în care susŃin atingerea obiectivelor propuse de curs.3. unul superior.1. pentru toate aspectele specifice analizate.

utilizarea de metodologii de tip clasic.2 2. Aprecierea cadrelor didactice faŃă de strategiile utilizate în programele de formare continuă 50% 40% 30% 20% 10% 0% Foarte mare masura Mare masura Suficienta masura Mica masura Deloc Nu pot aprecia NonR Facilitarea învatarii. prin apelul la cunostintele anterioare Utilizarea metodelor adecvate pentru atingerea obiectivelor Utilizarea de metode inovative de facilitare a învatarii Ocazii de transpunere a cunostintelor teoretice în aplicatii practice Ocazii de împartasire a experientelor si practicilor cu colegii de curs 119 .7 2.1 2. Fig.5 0.5 4.6 0.2 4.9 0.7 2.6 6.9 34. Aspectele cele mai criticate fac referire la: utilizarea de metodologii ce oferă insuficiente contexte de transpunere a informaŃiei teoretice în aplicaŃii practice.2 2.7 45.0 2.1 41.7 12.8 2.9 47.8 0.9 29. 1.9 34.5 1.6 0. profesorii se declară mulŃumiŃi de măsura în care metodele de formare sunt adecvate atingerii obiectivelor cursurilor.0 100. prin apelul la cunoştinŃele anterioare Utilizarea metodelor adecvate pentru atingerea obiectivelor Utilizarea de metode inovative de facilitare a învăŃării Ocazii de transpunere a cunoştinŃelor teoretice în aplicaŃii practice Ocazii de împărtăşire a experienŃelor şi practicilor cu colegii de curs 25.8 100.0 3.4 40.0 2.9 22.2 16.2 0.8 4.3.5 19.4.0 3.7 20.5 100.5 100.6 2.7 1. puŃin inovative.% Facilitarea învăŃării.1 Cel mai frecvent.1 25.2 100.7 2.9 38.0 0.

120 . Însă. formatorul să fie deschis. Caseta 1. Mare parte dintre profesori – în postura de cursanŃi sau chiar de formatori – consideră că. dar acum totul s-a schimbat. iar participanŃii sunt interesaŃi astfel mai mult de adeverinŃe decât de o adevărată formare. Metode precum demonstraŃia. Mă întreb de unde şi cum au fost implementate la noi diferite metode moderne? Poate ca unii formatori de la noi nu ştiu prea bine ce trebuie să facă şi ne pun pe noi să lucrăm fără a ne îndruma clar şi fără a trage în final nişte concluzii. Atunci când furnizorii provin din mediul universitar. ci acestea trebuie să fie prezentate într-un mod interactiv. iar formatorii le acordă atenŃie sporită în proiectarea şi desfăşurarea stagiilor de formare. În cele mai multe cazuri. de tip prelegere. profesorul citind de pe foi sau de pe ecranul calculatorului. experimentul. ai la dispoziŃie o gamă variată de mijloace. ce recurg adesea numai la binecunoscuta prelegere. metodologiile de formare utilizate la cursuri oferă insuficiente contexte de transpunere în practică a cunoştinŃelor teoretice. în destul de multe cazuri. pregătit să răspundă la întrebări.5..Se semnalează un anume formalism în utilizarea metodelor moderne. lucrezi în echipă. P4: La multe dintre cursurile de formare la care am participat – multă teorie. P2: Au fost şi situaŃii în care am fost dezamăgită de prestaŃia celor care susŃineau cursurile. predomina prelegerea. P2: Am înŃeles pe pielea mea că nu e suficient să aduci în faŃa colegilor noutăŃi. activ-participative.. puŃină practică.3. predomină încă expunerea şi prelegerea. studiul de caz sunt puŃin folosite în activitatea de formare. P3: Metodologia formării reprezintă adesea o problemă serioasă a cursurilor oferite cadrelor didactice. P3: Se încearcă tot mai mult implicarea cursanŃilor în propria învăŃare. sunt utilizate cu preponderenŃă metode tradiŃionale de formare. cursurile erau altfel. Aspecte negative P1: La multe din cursurile actuale se aplică metode importate şi. Unele metode de tip clasic. Sunt situaŃii în care acestea nu sunt adecvate suficient la caracteristicile cursanŃilor sau nu au rolul firesc de sprijin al activităŃii de învăŃare. cursurile să nu abunde în noŃiuni. mai aproape de nevoile cadrelor didactice. se fac la „normă". mai ales în cazurile cursurilor pe teme de specialitate. în ultimul timp. comunici cu formatorii. expunerea cu cititul de pe ecranul calculatorului. utilizând metodologii de predare-învăŃare mai adecvate acestora. de tip expozitiv au fost înlocuite cu altele aparent „moderne”: de exemplu. pentru că nici măcar prelegerea nu o mai folosesc. mai mult dezamăgiri! PuŃine sunt cursurile la care titulatura atractivă are corespondenŃă în realizarea practică.Analiza aspectelor concrete referitoare la strategiile didactice utilizate în formare au fost detaliate în cadrul discuŃiilor de grup. Formatorii pe care îi asigură Casele Corpului Didactic provin de multe ori din rândul cadrelor didactice şi sunt. sunt antrenante. monotone. nu existau mijloace moderne. au fost semnalate o serie de aprecieri negative şi critici: .. ci mai mult în exemple practice. fără experimentări. formalismul. Mă surprinde ancorarea în tradiŃional a formatorilor din universităŃi. prin folosirea unor metode interactive. ci pur si simplu scrierea după dictare. prin urmare. Opinii privind strategiile de formare – interviu de grup cadre didactice Aspecte pozitive P1: Cu ceva timp în urmă. aceste strategii s-au diversificat..

Strategii de evaluare a cursanŃilor Evaluarea cursanŃilor reprezintă o componentă importantă a unui demers de formare prin multiplele roluri pe care aceasta le are: evidenŃiază măsura în care obiectivele propuse au fost realizate. oferă feedback cu privire la rezultatele formării la nivelul cursanŃilor şi la progresul acestora (nivelul de asimilare a informaŃiilor. fapt care determină un anume grad de formalism în utilizarea acestora şi are efecte reduse în plan educaŃional. Cu toate acestea. ce nu solicită implicarea activă a cursanŃilor în propria formare şi nu sprijină nevoile acestora de transpunere în practică a cunoştinŃelor teoretice asimilate.3. unele programe de formare rămân defectuoase din această perspectivă. gradul de reflecŃie pe baza cunoştinŃelor noi. luând forme moderne. Fig.5. asigură formatorului o imagine asupra eficienŃei şi calităŃii prestaŃiei sale. o atitudine critică faŃă de strategiile de evaluare utilizate în formare. majoritatea profesorilor investigaŃi consideră că strategiile de formare s-au diversificat în ultimii ani. 1. Aproximativ 60% dintre aceştia declară niveluri ridicate de satisfacŃie faŃă de această componentă a cursurilor.4. Aprecierea cadrelor didactice faŃă de strategiile de evaluare utilizate în cadrul cursurilor 7% 1% 1% 2% 18% Foarte mare masura Mare masura 25% Suficienta masura Mica masura Deloc Nu pot aprecia 46% NonR 121 . 1. supralicitarea metodelor moderne. acestea fiind variate şi permiŃând identificarea progresului şi a eventualelor puncte slabe în activitatea didactică. ancorarea în strategii tradiŃionale.7 (pe scala 0=deloc până la 4=în foarte mare măsură) – uşor mai redusă decât în cazul aprecierilor altor componente ale ofertei de formare. mai adecvate nevoilor lor de formare şi cu impact crescut asupra activităŃii didactice.3. pe de altă parte. competenŃe dobândite. dealtfel. Peste 8% dintre profesori manifestă.).Aşadar. situându-se între două extreme: pe de o parte. formarea de noi atitudini etc. Cadrele didactice investigate în cercetarea de faŃă fac aprecieri pozitive cu privire la strategiile de evaluare utilizate în cursurile de formare la care au participat în ultimul timp. Media aprecierilor la nivelul lotului de profesori participanŃi la formare a fost de 2.

Opiniile cadrelor didactice referitoare la strategiile de evaluare au fost analizate detaliat în cadrul interviurilor de grup. efort etc. Profesorii consideră că astfel de metode sunt cele mai relevante pentru analiza eficienŃei unui curs de formare deoarece evaluează nu numai cunoştinŃele asimilate. proiectul. ExperienŃe şi realizări în context românesc. Toma. - Cf. Autoevaluarea este foarte rar utilizată ca metodă de către formatori. Pe de o parte. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. pag. 24 122 . Ca formă de dezvoltare profesională şi personală. mulŃi dintre profesori au semnalat faptul că. complementare de evaluare sunt uneori utilizate deficitar de către formatori. Bucureşti. Cauza acestui formalism se situează uneori la nivelul formatorului (care consideră evaluarea finală o etapă absolut necesară pentru încheierea unui curs). Potolea. Metodele moderne. inspecŃii de specialitate)24 şi mai puŃin în cadrul cursurilor de formare continuă. de negociere şi consens. această metodă este utilizată mai ales în cazul activităŃilor de formare din cadrul şcolii (lecŃii deschise.. în ultimul timp. de facilitare. dar de cele mai multe ori la nivelul cursanŃilor (care consideră că evaluarea şi obŃinerea certificatului final reprezintă o modalitate de răsplată pentru resursele – bani. ci şi competenŃele de a le transpune în practică – obiectiv al oricărei formări a cadrelor didactice. sunt utilizate tot mai frecvent metode alternative: observarea sistematică a activităŃii. Cursurile de formare fac apel în rare cazuri la strategii de evaluare de tip aplicativ (evaluarea activităŃii la clasă. O perspectivă evaluativă. În opinia celor chestionaŃi. ca „forme fără fond” împrumutate şi neadaptate la contextul formării. – investite în formare). unii profesori semnalează şi o serie de constrângeri şi dificultăŃi în realizarea evaluării la cursurile de formare. Pe lângă formele clasice de evaluare. modalităŃile de evaluare s-au diversificat. Pe de altă parte. aceste metode au următoarele avantaje: pun accent pe rolul reflexiv al evaluării. lecŃii deschise etc.. locul prioritar al măsurării rezultatelor şi al controlului este luat de aspecte calitative.). S. În anumite contexte. evaluarea se rezumă numai la momentul final al programului de formare şi devine o simplă formalitate. timp. comisii metodice. portofoliul (personal sau colectiv). deşi valenŃele formative ale acesteia sunt mari. fără să permită valorificarea potenŃialului formativ. D. 38. 2008. de comunicare. reflexiv şi participativ al acestora. autoevaluarea. care nu Ńine cont de participarea efectivă la cursurile de formare sau de calitatea activităŃii depuse în cadrul acestora.

putem afirma că. dificultăŃi în utilizarea metodelor complementare. unii consideră că. Pe motive pur şi simplu „româneşti" (că a plătit. din moment ce au plătit. la clasă”. cel financiar a fost suficient.6.Caseta 1. acestea sunt variate. certificarea obŃinută.3. Sintetizând informaŃiile referitoare la strategiile de evaluare utilizate în cadrul cursurilor de formare. Constrângeri şi dificultăŃi în evaluarea cursanŃilor – interviu de grup cadre didactice Manifestarea formalismului în evaluare P1: Cred cu tărie că evaluarea este punctul nostru slab… atâta timp cât toată lumea participantă la un curs de formare promovează. la evaluarea finală prezenŃa a fost de 30-40 cadre didactice. P3: Sunt adepta ideii că un rol important în evaluarea oricărui cadru didactic îl constituie observarea profesorului în clasă. Profesorii investigaŃi semnalează însă şi o serie de aspecte critice – un anume grad de formalism. organizat la sfârşit de săptămână. fără vreun alt efort. chestionare. îmbină metode tradiŃionale cu cele complementare şi permit identificarea progresului şi a punctelor slabe în activitatea cadrelor didactice. Pe de altă parte. cu evaluare „pe teren”. – care trebuie luate în considerare în proiectarea demersurilor evaluative ale cursurilor de formare şi în pregătirea formatorilor pentru rolul lor de evaluator în cadrul acestora. Şi nu am aici în vedere acele absenŃe justificabile omeneşte. Deşi la cursuri eram prezenŃi în general 10-15 cadre didactice. că a avut probleme. Mă tem că acest lucru nu prea depinde de furnizori. 123 . plata cursurilor are deopotrivă efecte benefice şi mai puŃin benefice. ExistenŃa acestui tip de cursanŃi care vin doar la evaluare reprezintă din păcate unul dintre aspectele neplăcute ale cursurilor de formare. dar abia după ce te-ai străduit să-l pregăteşti cât mai bine cu putinŃă. se înŃelege că vor absolvi cursul. Logic. îi va acorda mai multă atenŃie decât cel care nu a plătit nimic..). ceea ce e un dezavantaj şi pentru profesor şi pentru sistem. Lipsa autoevaluării P1: Nu se încurajează deloc autoevaluarea. insuficient accent pe aspectele practice etc. În perioada 2007-2008 am participat şi eu la un curs de formare în specialitate. cineva care a plătit pentru un serviciu va încerca să-l fructifice la maximum. cu credite. binecunoscutul portofoliu este adesea „formă fără fond”. atestarea. realizezi că „merge şi aşa”. De exemplu. ci pe acele persoane care în mod mult prea evident nu sunt interesate decât de finalul. P2: Cursurile ar trebui să aibă un feed-back mai puternic. LecŃiile deschise au devenit din ce în ce mai rare. mai puŃin s-au bazat pe activităŃi practice.. P2: Unele cursuri sunt o formalitate [din perspectiva evaluării]. în cele mai multe cazuri. că e de-al nostru. ci de mentalitatea cursanŃilor. Utilizarea redusă a evaluării prin activităŃi practice P1: Evaluările s-au făcut pe bază de portofolii. Utilizarea deficitară a noilor forme de evaluare P1: Prea des vehiculat. P2: Foarte puŃine au fost cursurile frecventate de mine care au adus în discuŃie problema autoevaluării. că strică la imagine etc.

aproape două treimi dintre aceştia apreciază. în special cu privire la competenŃele profesionale dobândite în cadrul acestora. P3: Am constatat că din fiecare curs înveŃi 124 .9 23. a învăŃa să înveŃi etc. alte tipuri de competenŃe dobândite prin cursurile de formare.7 44.2 16.). De asemenea.4. efectele unui demers de formare sunt contabilizate în termeni de competenŃe dobândite de către cursanŃi. De fiecare dată am acumulat ceva nou dincolo de hârtia care confirmă numărul de credite.1.5 7.8 1.3. Nivelul de satisfacŃie al cadrelor didactice participante la cursurile de formare este ridicat.5 0. Peste trei sferturi dintre profesori consideră că au dobândit „în mare” şi „în foarte mare” măsură competenŃe profesionale.1 0.2 100.9 0. Rezultatele formării Cel mai adesea. Gradul de apreciere a cadrelor didactice faŃă de efectele programelor de formare Suficientă măsură Aspecte Foarte mare măsură Mare măsură Total Mică măsură Nu pot aprecia NonR Deloc Media Dobândirea competenŃelor profesionale Dobândirea altor competenŃe relevante pentru dezvoltarea personală Dobândirea competenŃelor profesionale Dobândirea altor competenŃe relevante pentru dezvoltarea personală 320 230 526 498 191 266 Număr 51 89 9 12 6 6 23 25 1126 1126 - % 28. În cadrul investigaŃiei noastre am încercat să evaluăm măsura în care profesorii participanŃi la formare sunt mulŃumiŃi de competenŃele – profesionale. la niveluri superioare. personale – dobândite în cadrul cursurilor de formare la care au participat. relevante pentru dezvoltarea lor personală (competenŃe de comunicare.0 3.3.5 2.0 100. solicitate de specificul activităŃii didactice.5. negociere.8 Opiniile cadrelor didactice exprimate în interviurile de grup evidenŃiază faptul că orice activitate de formare duce la dezvoltarea unor competenŃe şi are impact asupra activităŃii didactice şi asupra dezvoltării personale: P1: Părerea mea este că la orice curs de formare înveŃi ceva… P2: SatisfacŃia a fost mare după finalizarea fiecărui curs.4 20. Pentru ambele categorii de competenŃe. auto-cunoaştere. Tabel 1. organizarea activităŃii.6 4.4 46. media aprecierilor se situează în jurul valorii de 3 („mare măsură”) pe scala 0=deloc până la 4=în foarte mare măsură.0 2.0 2.

0 3. resurse. cadrele didactice au fost solicitate să identifice aspecte concrete de succes / de ameliorat pentru a asigura o ofertă de formare continuă de calitate. evidenŃiază niveluri diferite de satisfacŃie pentru diferitele elemente ale unui curriculum de formare.0 Rezultate 2.8 27.5 3.0 3.6% 2. altele m-au ajutat să utilizez cu dezinvoltură noile tehnologii.0 3. care măsoară nivelul general al aprecierilor cadrelor didactice faŃă de: conŃinuturi.7% 33.8% 2. strategii de formare. chiar şi experienŃele de formare mai puŃin reuşite fiind considerate oportunităŃi de învăŃare despre cum anume nu trebuie să se procedeze în orice activitate de formare.4 4. Puncte tari şi puncte slabe în oferta de formare continuă a cadrelor didactice – imagine sintetică Analiza detaliată a opiniilor cadrelor didactice faŃă de oferta de formare continuă.0 3.7 0. prezentată anterior.8 1. pentru a evidenŃia în detaliu care anume sunt „punctele tari” şi „punctele slabe” ale ofertei de formare continuă. 1.9 29.0 3. am realizat o grupare pe cinci indicatori calitativi.0 3. De asemenea. Pentru a realiza o imagine sintetică a aprecierilor profesorilor faŃă de acestea. Aprecieri generale ale cadrelor didactice faŃă de calitate ofertei de formare continuă Niveluri medii ConŃinuturi Medie Abatere standard Coeficient de variaŃie Q1 Q2 Q3 3. rezultatele cursurilor de formare în termeni de competenŃe sunt apreciate pozitiv de către cadrele didactice intervievate. metodologii de evaluare.0 27.8% 2.6 2.6% 3.3. Tabloul general al indicatorilor sintetici evidenŃiază niveluri comparabile ale satisfacŃiei cadrelor didactice cu privire la elementele care definesc calitatea ofertei de formare continuă şi o omogenitate relativ constantă a răspunsurilor.3.9 2.5 125 .0 0.0 4. Tabel 1.0 3.5 Indicatori calitativi Strategii de Metodologii de formare evaluare 2.9 35. inclusiv în activitatea cu elevii. rezultate. Aşadar.ceva – unele cursuri mi-au ameliorat metodica.0 Resurse 3.1 0.6. iar altele m-au învăŃat cum să nu procedez în ipostaza de formator sau profesor (interviu de grup cadre didactice).8 0.5.

7 2.0 3.2 3.8 2. calcularea valorilor mediilor corespunzătoare distribuŃiei cadrelor didactice în funcŃie de o serie de criterii şi aplicarea testelor de semnificaŃie (testul z.7 2.94 2.0 2.5 2. superior de lungă durată Studii post-universitare FuncŃie ÎnvăŃător / educator Profesor Maiştri-instructori Director / director adjunct Inspector / consilier şcolar Grad didactic Gradul I Gradul II Definitivat Fără grad didactic Statut Titular Suplinitor Nr.0 2.9 2.4 2.2 2.4 2.9 Medii 3. cu valori uşor mai scăzute în cazul metodologiilor de evaluare şi al rezultatelor cursului.0 3.0 3.7 2.9 3.1 2. testul Fisher) evidenŃiază existenŃa unor diferenŃe ale nivelurilor de apreciere pe cei cinci indicatori sintetici.9 2.0 2.Pentru majoritatea aspectele analizate.8 2.1 2.3 2.38 2.06 ConŃinuturi Rezultate 2.6 2.8 2. superior de scurtă durată Înv.2 3. Cu toate acestea.6 2.2 2.0 2.0 2.95 3.3 3.0 2.03 2.53 3.9 2. 472 654 841 285 244 350 224 308 188 221 287 430 68 8 131 665 254 150 891 15 64 6 487 199 328 112 913 213 3.9 2.0 2.8 2.9 3.95 3 2.6 2.6 2.87 2. Tabel 1.0 3.9 2.8 2.9 2.8 2.96 2.1 3.0 3.9 2.9 3.9 2.87 2.1 3.97 2.9 3.6 2.87 3.8 2.03 2.9 2.16 2.6 Nivelul aprecierilor faŃă de calitatea ofertei de formare continuă a cadrelor didactice – valori medii Total Strategii de formare Criterii Metodologii de evaluare 2.0 3.7 2.9 2.2 3.9 2.0 3.3 3.9 2.0 3.0 2.2 3.3.9 3.8 2.8 2.9 2.1 2.6 2.9 2.0 2.7 2.0 3.6 2.0 3.1 3.6 2.0 3.0 2.1 3.9 3.9 2.98 2.8 Resurse Mediu Rural Urban Gen Feminin Masculin Vârsta Sub 30 ani 31-40 ani 41-50 ani Peste 50 ani Vechime Sub 5 ani 6-10 ani 11-20 ani Peste 20 ani Studii Liceu pedagogic Şcoală postliceală şi de maiştri Înv.97 2.99 2.7 2.93 2.93 2.2 3.8 2.1 3.9 2.6 2.6 2.8 2.6 2.5 3. media aprecierilor se situează în jurul valorii de 3 („mare măsură”).8 2.6 2.5 2.9 3 2.96 2.8 3.1 3.6 2.96 2.89 3.9 3.99 2.0 126 .04 2.9 2.9 3.9 2.0 2.9 3.8 2.8 3.0 2.9 3.8 2.

o posibilă explicaŃie fiind aceea că au beneficiat de o ofertă bogată de cursuri în domeniul managementului educaŃional.1 3.Arie curriculară ÎnvăŃător / institutor Limbă şi comunicare Matematică şi ştiinŃe Om şi societate Tehnologie 146 211 357 215 145 52 1126 3.6 2. 25 Conform studiului Implementarea metodologiei şi a instrumentelor pentru monitorizarea şi evaluarea proiectului pentru învăŃământul rural. Astfel.8 2.0 2.0 2.8 Arte. suficienŃa şi calitatea resurselor materiale utilizate la cursurile de formare sunt. De asemenea. 2007). calitativ superioară din punct de vedere al aspectelor menŃionate.9 2. cel mai probabil. Astfel. comparativ cu cel exprimat de cei din mediul urban. cel mai probabil. Al doilea studiu longitudinal (Bucureşti. Proiectul pentru ÎnvăŃământ Rural a cuprins un număr semnificativ de cadre didactice în programe de formare continuă. strategiilor de formare şi rezultatelor.0 2.8 2. satisfacŃia faŃă de aceste aspecte este mai mare cu cât nivelul de studii este mai ridicat.9 3.15 2. care au evidenŃiat o serie de constrângeri şi deficienŃe cu privire la conŃinuturile vehiculate în cadrul formării de specialitate la disciplinele exacte.94 2. o serie de diferenŃe de apreciere a conŃinuturilor.94 2. învăŃătorii şi cadrele didactice care predau discipline din aria curriculară ”Om şi societate” sunt mai mulŃumiŃi decât ceilalŃi profesori.8 2.9 2.9 2.7 2.01 3.7 2. în cazul profesorilor din mediul rural nivelul aprecierilor cu privire la resursele utilizate în cadrul cursurilor de formare şi la strategiile de formare este mai înalt.0 2.6 2. - Opiniile cadrelor didactice faŃă de calitatea conŃinuturilor şi a rezultatelor cursurilor de formare par să fie în relaŃie şi cu disciplina predată de aceştia.0 3.9 3.2 3. educaŃie fizică şi sport Total - Astfel.9 3.8 2. de diferenŃele în ceea ce priveşte nivelul de aşteptări şi baza de comparaŃie de care dispun. În mediu rural. - Nivelul de studiu şi funcŃia ocupată determină.2 3. resurselor.9 2.8 2. fiind apreciate la un nivel mai înalt25.9 3.2 3.9 2. asigurând o calitate crescută a acestora din perspectiva resurselor materiale şi a resurselor umane. fapt susŃinut dealtfel şi de opiniile profesorilor participanŃi la interviurile de grup.99 2.6 2. Nivelurile diferite de satisfacŃie faŃă de calitatea resurselor sunt determinate. gradul de satisfacŃie al managerilor este superior în comparaŃie cu profesorii.0 3. această diferenŃă fiind susŃinută şi de informaŃiile obŃinute prin interviurile de grup. de asemenea. 127 . superioare celor specifice activităŃii didactice curente din şcoli.

Tabel 1.38 ) test F (dif.0 66. > 1.31 test z (dif. Tabel 1.51 Resurse Indicatori calitativi Strategii de Metodologii formare de evaluare 1.96) test F (dif.83 0.23 0.3 29.1 29.75 0.38) test z (dif.7 5.45 2.5 0.82 1. climat Calitatea resurselor umane (formatori) Aria tematică / conŃinuturile Calitatea resurselor materiale Rezultatele vizate de curs Strategiile de evaluare ModalităŃi de organizare Durata şi plasarea cursurilor în timp FinanŃarea cursurilor Alte aspecte Total subiecŃi Rural Urban Număr Total Rural Urban % Total 349 195 140 96 95 33 28 7 3 3 472 435 269 192 176 101 44 35 15 6 2 654 784 464 332 272 196 77 63 22 9 5 1126 73.9 1.4 100.92 4.4 6.5 41.0 0.9 0.2 17.15) 1.3.37 3.7 20.92 0. Puncte tari şi puncte slabe ale ofertei de formare continuă a cadrelor didactice Aspecte Aspecte pozitive: „puncte tari” Desfăşurarea procesului de predareînvăŃare: strategii de formare.38) test F (dif.4 6.80 2.4 2.22 0.45 4.70 1.2 29.64 1.99 2.3 0.55 0.9 15.36 0.3.16 0.6 2. >2.80 3. Aprecieri faŃă de calitate ofertei de formare continuă – valori ale testelor de semnificaŃie Criterii ConŃinuturi Mediu Sex Vârstă Vechime Studii FuncŃie Grad didactic Statut Arie curriculară 0.74 2. resurse.63 0. Aşa cum am precizat deja.4 26. satisfacŃia cadrelor didactice faŃă de calitatea ofertei de formare este diferită în funcŃie de o varietate de criterii.9 41. > 2.12 2.7.78 1.59 0.8 0.22) test F (dif. pentru a detalia nivelul de satisfacŃie în termeni concreŃi.79 4.47 0.81 3. profesorii au fost invitaŃi să ofere detalii privind „punctele tari” şi „punctele slabe” ale ofertei de formare continuă.05 0.0 5.0 128 .99 1.95 0.0 69.6 41.96) test z (dif. Analiza acestor date permite stabilirea unei anumite ierarhizări a elementelor analizate anterior – conŃinuturi.22) test F (dif. > 2. strategii de formare modalităŃi de evaluare.05 1.3 20.02 0.25 0.6 0.96 1.96) test F (dif. rezultate.59 1.15 Aşadar.75 2.17 1.67 Test Rezultate 1.89 0.1 7. alte aspecte conexe – pe baza frecvenŃei cu care au fost menŃionate de profesori. > 2. > 2.29 0. > 2.47 0.6 100. > 1.8 5.72 2.02 1.3 100.8. > 1.5 24.

7 100.0 6. importanŃa acordată metodelor ce permit transpunerea cunoştinŃelor teoretice în practică). evaluare).1 2. 1.1 8. Peste 40% dintre profesori consideră că unul dintre punctele tari ale cursurilor de formare la care au participat este reprezentat de calitatea formatorilor: nivel ridicat de competenŃe de specialitate. activ-participative. stil de predare interesant. accent pe lucrul în grup şi pe împărtăşirea experienŃelor de învăŃare. cl R im es at ur se um an e C on R Ńin es ut ur ur se i m at er ia le R St e ra zu te lta gi te i M d od e ev al ită al ua Ńi de re or ga ni za re D ur at a an Ńa re Al te Aspecte pozitive Aspecte negative Astfel.0 2. implicare activă în toate etapele cursului (proiectare. organizare.3.4 1.0 5.Aspecte critice: „puncte slabe” Durata şi plasarea cursurilor în timp Calitatea resurselor materiale Desfăşurarea procesului de predareînvăŃare: strategii de formare.5 9.8 6.7 6.3 100.8 100. sub următoarele aspecte: 129 - - St ra te gi id e Fi n . Puncte tari şi puncte slabe ale ofertei de formare continuă a cadrelor didactice 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% fo rm ar e.9 4. cele mai apreciate aspecte ale cursurilor de formare sunt următoarele: Aproximativ 70% dintre profesorii cuprinşi în investigaŃie – în ponderi mai ridicate în mediul rural – apreciază pozitiv modalităŃile de desfăşurare a procesului de predare-învăŃare.7 3.1 6.5 18.0 23.6 22.4 25. climat ModalităŃi de organizare Aria tematică / conŃinuturile Rezultatele vizate de curs Calitatea resurselor umane (formatori) Strategiile de evaluare FinanŃarea cursurilor Alte aspecte Total subiecŃi 112 101 89 92 46 29 27 14 13 4 472 144 153 164 112 53 39 39 33 14 15 654 256 254 253 204 99 68 66 47 27 19 1126 23.0 Fig. Aria tematică şi conŃinuturile vehiculate la cursurile de formare au constituit elementul central al aprecierilor pentru aproape 30% dintre cadre didactice.7 21. sub următoarele aspecte: strategiile de formare (utilizarea metodelor moderne.0 22.8 0.2 2. asertiv.6.4 18.0 22.7 22. colaborarea pozitivă şi constructivă dintre cursanŃi şi formatori.1 17.0 5. colaborativ.1 5. climatul pozitiv şi atmosfera destinsă.0 2.1 8.9 19.

orientare spre necesităŃile concrete ale activităŃii la clasă. durata şi plasarea cursurilor în timp. care să nu se suprapună peste timpul liber. valorificarea insuficientă a experienŃei cursanŃilor. cadrele didactice au propus integrarea activităŃii de formare ca parte componentă a normei didactice. suporturi de curs şi materiale de învăŃare insuficiente. şi alte aspecte concrete referitoare la: strategiile de evaluare utilizate (varietatea formelor şi metodelor utilizate. cu alocarea de resurse de timp adecvate. inedit. cu impact direct asupra practicilor curente de predare-învăŃare-evaluare. Alt aspect pozitiv menŃionat în ponderi relativ ridicate (17. ca puncte tari ale cursurilor de formare. fiind menŃionate următoarele situaŃii: spaŃiu fizic neadecvat. abordare interdisciplinară. Aceleaşi categorii au putut fi identificate şi în lista celor mai criticate aspecte ale cursurilor de formare. Aproape un sfert dintre profesori – în ponderi mai ridicate în medul urban – apreciază ca puncte tari resursele materiale ale cursurilor la care au participat: adecvarea spaŃiului fizic. accent pe identificarea şi ameliorarea greşelilor pe parcursul derulării stagiilor de formare).Aproape un sfert dintre profesorii s-au declarat nemulŃumiŃi de durata şi plasarea defectuoasă a stagiilor de formare în timpul anului şcolar (în perioadele de week-end. profesorii reclamă utilizarea unor strategii de formare tradiŃionale. modalităŃile de organizare (cu accent pe valorizarea pozitivă a organizării formării cât mai aproape de domiciliu).diversitate. Calitatea resurselor materiale asigurate pentru formare constituie un domeniu deficitar pentru aproape 23% dintre profesori.4%) se referă la rezultatele vizate de cursurile de formare. În ponderi similare. ierarhia şi elementele concrete subsumate lor fiind însă diferite: . - - - 130 . accentul pe teorie. aspecte financiare (gratuitatea cursurilor). pe parcursul anului şcolar. în termeni de dobândire de noi cunoştinŃe şi competenŃe şi de utilitate a celor învăŃate. asigurarea materialelor de învăŃare de calitate. dotarea cu echipamentele tehnice necesare. fapt care a determinat aglomerarea programului personal sau lipsa timpului necesar pentru odihnă ori pentru pregătirea lecŃiilor. dotări tehnice precare. Cu ponderi mai reduse au fost menŃionate. în vacanŃele şcolare sau concomitent cu activitatea la clasă). pe cantitate în defavoarea calităŃii. Pentru depăşirea acestor tipuri de dificultăŃi.

necesar a fi luate în considerare în pregătirea şi implementarea unor măsuri ameliorative în domeniu. calitatea ofertei de formare continuă a cadrelor didactice a fost apreciată pozitiv de către profesorii investigaŃi. rezultatele vizate de curs. doar rol de surse de informare. sub toate aspectele care definesc un curriculum de formare şi condiŃiile de implementare a acestuia. Alte probleme semnalate de cadrele didactice fac referire la: ariile tematice ale formării. sistemul de finanŃare a cursurilor. * * * La nivel general. resursele materiale (spaŃii. dotările şi materialele de învăŃare utilizate la cursurile de formare au fost improprii pentru buna desfăşurarea a formării: formatorii nu au întotdeauna competenŃele necesare pentru utilizarea noilor tehnologii lor ca mijloace reale de învăŃare. unele dintre acestea constituindu-se în reale obstacole privind participarea la formare: organizarea cursurilor de formare la distanŃe mari faŃă de domiciliu. în unele situaŃii. - Concluzionând. numărul mare / mic de cursanŃi la anumite cursuri. • ConŃinuturile propuse de programele de formare sunt variate şi corespund. relaŃia deficitară între aspectele teoretice şi cele practice la nivelul dezvoltării curriculumului. asigură buna desfăşurare a stagiilor şi contextul favorabil pentru participarea activă a cursanŃilor. materiale de învăŃare) implicate în programele de formare sunt de calitate. Relatările profesorilor cu privire la experienŃele lor de formare au evidenŃiat faptul că. apar însă şi situaŃii critice din acest punct de vedere: insuficienta dezvoltare a cursurilor de formare pentru anumite arii tematice. calitatea pregătirii formatorilor. dotări tehnice. de oportunitate de reflecŃie şi de punere în situaŃii concrete de acŃiune. mai puŃin de sprijin pentru activitatea de învăŃare. aşteptărilor şi nevoilor cadrelor didactice. spre deosebire de cele care Ńin de organizarea stagiilor care sunt mai frecvent criticate. În practică. fiind considerate uneori dificultăŃi şi constrângeri. metodele de evaluare utilizate. În chestionare şi în interviurile de grup. informarea deficitară a cadrelor didactice cu privire la oferta de formare. eterogenitatea grupurilor de cursanŃi. materialele de învăŃare au. constrângeri şi puncte critice. condiŃiile de microclimat. slaba calitate a formării în anumite domenii de specialitate (în special pentru ştiinŃele exacte).- Un alt aspect criticat de 18% dintre profesori vizează modalităŃile de organizare. la nivel general. 131 . putem sintetiza că aspectelor care Ńin de proiectarea ofertelor de formare continuă le corespunde un nivel mai înalt de apreciere. în unele cazuri. • În cele mai multe situaŃii. cadrele didactice semnalează însă o serie de dificultăŃi.

Metodologiile de evaluare a rezultatelor. sunt deseori variate şi permit identificarea progresului şi a eventualelor puncte slabe în activitatea proprie. În ultimii ani. chiar şi situaŃiile cu mai puŃin succes. Acestea consideră că orice experienŃă de formare. utilizarea deficitară a unora dintre metodele moderne. aceştia constituind adevărate persoane-resursă în derularea activităŃilor. Cadrele didactice consideră că evaluarea trebuie să fie o componentă de bază a oricărei activităŃi de formare.• La nivel general. lipsa de motivaŃie şi implicare activă a cursanŃilor în activităŃile de formare. 132 . utilizate la cursurile la care acestea au participat în ultimul timp. • • • Rezultatele cursurilor de formare materializate în termeni de competenŃe profesionale şi de dezvoltare personală sunt apreciate pozitiv de către cadrele didactice intervievate. folosirea cu preponderenŃă a metodelor de tip clasic. Apar însă şi situaŃii în care se manifestă un anume formalism în realizarea evaluării – fără corelarea cu prestaŃia de pe parcursul cursurilor sau fără utilizarea de metode variate – aceasta neîndeplinindu-şi rolul de feedback necesar şi util pentru cursanŃi. Au fost semnalate şi situaŃii în care au apărut constrângeri şi dificultăŃi în relaŃia dintre cursanŃi şi formatori: lipsa de flexibilitate. în sensul centrării pe metode moderne. profesorii semnalează ameliorarea strategiilor de predare-învăŃare utilizate în cadrul stagiilor de formare. puŃin inovative. neadaptarea stilului de predare la nevoile şi specificul cursanŃilor. profesorii au declarat un nivel ridicat al satisfacŃiei faŃă de calitatea formatorilor care au coordonat cursurile la care au participat. reprezintă oportunităŃi de învăŃare despre cum anume trebuie sau nu trebuie să se procedeze în activitatea educaŃională. care implică activ pe cursanŃi în propria lor dezvoltare profesională. Aspectele cele mai criticate cu privire la metodele de formare fac referire la: utilizarea de strategii ce oferă insuficiente contexte de transpunere a informaŃiei teoretice în aplicaŃii practice.

Potolea. activităŃi de atragere a reprezentanŃilor comunităŃii locale în activităŃile şcolii26. încercând să analizăm în ce măsură beneficiile individuale pe care în mod potenŃial le generează un curs de formare se răsfrâng şi asupra organizaŃiei şcolare în ansamblu. un aspect deosebit de important pentru o mai bună înŃelegere a politicilor educaŃionale curente cât şi pentru fundamentarea unor noi politici educaŃionale specifice. precum: îndatoririle curente. D.). Ed. număr/categorii de participanŃi etc.4.1. 26 133 . Capitolul de faŃă încearcă să clarifice elemente referitoare la rezultatele activităŃilor de formare asupra cadrelor didactice care participă la aceste activităŃi şi asupra organizaŃiilor şcolare din care acestea fac parte. 2005. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. aproape două treimi dintre subiecŃi consideră că în urma cursului de formare absolvit au reuşit în mare sau foarte mare măsură să-şi îmbunătăŃească practicile curente de predare/învăŃare/evaluare. ⇒ Impactul asupra practicilor curente de predare/învăŃare/evaluare După cum se poate observa în Fig. politici. Bucureşti. am urmărit modul în care profesorii împărtăşesc colegilor din şcoală experienŃele de învăŃare parcurse.). R. activităŃi de proiectare şi planificare. De asemenea. elevi). chiar dacă în literatura de specialitate se propun şi alte domenii importante în evaluarea impactului activităŃilor de formare continuă. cât şi cea a beneficiarilor indirecŃi şi a furnizorilor de formare (CCD. principalele arii de impact avute în vedere se referă la practicile curente de predare/învăŃare/evaluare şi la activităŃile desfăşurate la nivelul şcolii de către participanŃii la formare. De asemenea.. Ponderea celor care consideră că experienŃa de Vezi şi Iucu. completându-se astfel analiza din Capitolul III. O perspectivă evaluativă. Această analiză este realizată pe baza opiniilor exprimate cu privire la ultimul curs urmat de cadrele didactice investigate27. nivelul de formare şi dezvoltare profesională curentă. Humanitas EducaŃional.4. DPPD etc. 1. Datele de cercetare obŃinute au permis detalierea numai a acestor aspecte. Impactul programelor de formare continuă asupra cadrelor didactice Un alt domeniu urmărit de investigaŃia noastră se referă la impactul programelor de formare continuă. strategii. Astfel.. Toma. focalizată pe aspecte specifice output-urilor acestor activităŃi (număr/categorii de cursuri organizate. rezultatele vor fi puse în relaŃie cu alte consideraŃii ale profesorilor cu privire la ansamblul sistemului de formare profesională continuă. 27 Este de aşteptat ca investigaŃii viitoare să extindă această analiză şi să includă atât perspectiva beneficiarilor direcŃi (profesori. Bucureşti. S. Formarea iniŃială şi continuă a cadrelor didactice – sisteme.1. 2008.

93 NonR 20.1. ei înregistrând o medie superioară în comparaŃie cu colegii din mediul urban (media 2.48.4.75 faŃă de 2.38 38. ceea ce înseamnă că numai aproximativ unul din zece cadre didactice din lotul investigat a indicat o lipsă de progres în această arie. o diferenŃă puternic semnificativă la nivel p<0.3 %. metode şi tehnici pedagogice generale.78 0. Această situaŃie indică astfel faptul că şi cursurile care au urmărit alte tematici au avut un impact pozitiv în cazul majorităŃii profesorilor în ceea ce priveşte practicile curente de predare/învăŃare/evaluare. cel mai probabil.01). Opinii cadre didactice privind rolul ultimului curs de formare absolvit în îmbunătăŃirea practicilor curente de predare/învăŃare/evaluare 40 35 30 25 20 15 10 5 0 F. specifice unei discipline sau teme pedagogice transversale) nedepăşind totuşi 50% din total. tematicile cursurilor de formare urmate de subiecŃii investigaŃi au fost foarte varietate. Cercetarea noastră indică. Profesorii din mediul rural văd într-o mai mare măsură acest efect. ceea ce înseamnă că opiniile cadrelor didactice investigate se situează în intervalul suficientă – mare măsură. faptul că profesorii cu un număr mai redus de ani de activitate didactică şi cei care nu au grade didactice sau au numai definitivatul tind să aprecieze în 134 . 1. Fig.1 Nivelul relativ ridicat de satisfacŃie cu privire la impactul asupra activităŃii didactice este reflectat şi de scorul mediu înregistrat (2. Această situaŃie reflectă oportunităŃile mai reduse de formare continuă pe care le au cadrele didactice din rural cât şi. ponderea celor care urmăreau ca obiectiv principal aspecte relevante legate de această arie (de exemplu. După cum am văzut în capitolul precedent.7 pe o scală cu cinci trepte.34 26. de la 0=deloc până la 4=în foarte mare măsură). mai aproape de limita superioară a acestuia.formare a avut un impact redus asupra modului de desfăşurare a activităŃii didactice la clasă este de numai 11.98 Nu pot aprecia 2. criterii/standarde diferite de apreciere a practicilor didactice.mare măsură Mare măsură Suficientă măsură Mică măsură Deloc 9. de asemenea.5 1.

cursuri care implicau utilizarea în şcoală a facilităŃilor unui laborator modern de limbi străine). inclusiv în ceea ce priveşte practicile de predare/învăŃare/evaluare. în general: Nu totul poate fi aplicat în practică. În acest fel. Am întâlnit şi cursuri în care trebuia să lucrez cu elevii mei lucruri prea avansate faŃă de nivelul lor de cunoştinŃe. există limitări în ceea ce priveşte nivelul de dotare presupus de unele cursuri şi realitatea din şcoală/clasă. De asemenea. în cadrul interviurilor de grup profesorii se referă tot la elevi ca fiind unul dintre principalele criterii în funcŃie de care 135 . de exemplu la cursul de consiliere formatorul a fost într-atât de înŃelept încât să recunoască faptul că o parte din instrumentele de lucru propuse nu pot fi aplicate practic. Interviurile de grup arată că pentru majoritatea subiecŃilor investigaŃi aplicabilitatea celor învăŃate este un element esenŃial al oricărui program de formare continuă: Un curs care îŃi schimbă viaŃa profesională este cel pe care îl aplici din acel moment. Pe de o parte.2. în general. Acum am mai multa răbdare şi empatie pentru elevi şi sunt în căutare permanentă de noi metode pentru a-i atrage către o disciplină mai grea şi mai puŃin agreată de ei cum este fizica (interviu de grup cadre didactice). din aproape autocratic a devenit democratic. al unei discipline sau chiar al procesului didactic. dar fără nici o legătură cu clasa sau specialitatea (interviu de grup cadre didactice). În Capitolul 1. Participarea mea la diferite cursuri m-a determinat astfel să văd cu alŃi ochi procesul de predare. Elevii reprezintă unul dintre elementele pe care foarte mulŃi profesori îl au în vedere atunci când participă la un curs. Recunosc faptul că eu miam schimbat mult stilul de predare. am fost la un curs de imagine – muncă interesantă. cadrele didactice cu o experienŃă mai redusă. Profesorii investigaŃi atrag însă atenŃia asupra faptului că nu tot ce înveŃi în programele de formare continuă poate fi aplicat la clasă. aspect semnalat în special în cazul cursurilor de formare în didactica predării unor discipline (de exemplu. aflate la începutul carierei didactice şi care nu au beneficiat de experienŃa de perfecŃionare prin grade didactice au nevoi mai mari de formare în domeniul pedagogic. ceea ce indică faptul că ultimul curs absolvit a răspuns într-o mare măsură acestor aşteptări.mai mare măsură impactul pozitiv în această arie în comparaŃie cu cei care au o experienŃă mai mare în activitatea didactică sau cei care deŃin gradul didactic I sau II. Această situaŃie se explică prin faptul că. Şi în cazul evaluării impactului unui curs de formare. O altă limitare este dată de insuficienta adaptare a unor cursuri la specificul/particularităŃile elevilor. diferitele activităŃi de formare la care aceştia participă au un potenŃial mai ridicat de a avea efecte pozitive. privind motivaŃia cadrelor didactice pentru participare la formare am văzut deja că una dintre cele mai importante aşteptări se referă la îmbunătăŃirea competenŃelor profesionale.

unele cursuri de formare continuă par să nu aibă impactul scontat pentru că profesorii nu primesc sprijin din partea şcolii în aplicarea la clasă a celor învăŃate: MulŃi profesori se întorc de la cursurile de formare plini de entuziasm şi dorinŃa de a schimba lucrurile. înseamnă că am avut un curs de succes.. mai mulŃi profesori bine pregătiŃi şi cu toate acestea nivelul de pregătire al elevilor pare a fi din ce în ce mai scăzut (interviu de grup cadre didactice). Un alt element semnalat de cadrele didactice investigate se referă la lipsa de importanŃă acordată monitorizării şi evaluării rezultatelor unui curs. profesorii participă. Monitorizarea impactului activităŃilor de formare la nivelul clasei – interviu de grup cadre didactice P1: Din păcate. Asta s-a întâmplat în anul 2005. marea majoritate a cursurilor de formare se mulŃumesc cu evaluarea cursanŃilor de la final.4. Azi când mă întâlnesc cu aceşti profesori îmi povestesc ce lucruri interesante fac la clasa. MulŃi profesori merg la cursuri să mai strângă o hârtie la dosar. situaŃie ce se aplică deopotrivă furnizorilor şi beneficiarilor. P2: Ar trebui să se monitorizeze şi să se evalueze permanent modul cum ajung să aplice cadrele didactice cele învăŃate şi vă ofer un argument: în cadrul programului PHARE Acces la educaŃie pentru grupuri dezavantajate am participat la monitorizarea impactului activităŃilor de formare la care au participat profesorii. ⇒ Impactul asupra activităŃii la nivelul şcolii Lipsa sprijinului instituŃional este remarcată şi în cazul următorului domeniu de impact pe care cercetarea noastră l-a urmărit. La următoarea vizită altfel au stat lucrurile.judecă succesul unor astfel de experienŃe de învăŃare: Oferta cursurilor este destul de generoasă. 136 . Din experienŃa mea. La prima vizită am constatat că aceştia nu utilizează la clasă metodele activ participative învăŃate şi am purtat o discuŃie cu ei despre acest aspect. dar şcoala nu e receptiva la ideile lor. ce metode moderne utilizează. De asemenea. ce se referă la măsura în care participarea la curs a determinat experimentarea unor modalităŃi de îmbunătăŃire a activităŃii la nivelul şcolii. Caseta 1. dacă aceştia şi-au însuşit cunoştinŃele prezentate. există un număr redus de cadre didactice care ajung efectiv să aplice la clasă cele învăŃate. Profesorii invocă atât nevoia de sprijin în ceea ce priveşte accesul la anumite resurse ale şcolii cât şi la sprijinul metodologic.. dar am o dilema: avem mai multe cursuri.Personal consideră că după participarea la astfel de programe. Ar fi foarte interesant de aflat câŃi din cei care termină cu brio reuşesc să aducă în clasă o parte din ce au învăŃat.1. Prea puŃini dintre ei aplică/ adaptează la stilul propriu ceea ce au aflat. puŃine programe doresc şi pot monitoriza integrarea ulterioară şi aplicabilitatea celor învăŃate. uneori chiar poŃi avea reacŃii adverse dacă îŃi susŃii prea energic un punct de vedere (interviu de grup cadre didactice).

8 12. trebuie să Ńinem cont de faptul că în mediul urban un număr semnificativ de activităŃi sunt promovate în parteneriat sau cu sprijinul unor actori din afara şcolii (companii. Această situaŃie poate să fie explicată prin faptul că o parte dintre programele de formare organizate pentru cadre didactice din mediul rural au urmărit şi promovarea unor iniŃiative la nivelul şcolii (de exemplu. componenta de formare a PIR pentru promovarea de proiecte). 1. cei care remarcă un astfel de impact au o pondere relativ ridicată în totalul repondenŃilor. Mediul de rezidenŃă este singurul factor în care există astfel de diferenŃe. În medie. Opinii cadre didactice privind rolul ultimului curs de formare absolvit în îmbunătăŃirea activităŃilor desfăşurate la nivelul şcolii 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 40.36. cu posibilitatea mai ridicată de implicare directă în activităŃi şi în afara celor de la clasă.mare măsură Mare măsură Suficientă măsură Mică măsură Deloc Profesorii din mediul rural văd şi în acest caz într-o mai mare măsură acest tip de impact. Fig. cât şi prin faptul că.2. ceea ce înseamnă că opiniile cadrelor didactice investigate se situează la jumătatea intervalului suficientă – mare măsură.56 faŃă de 2. ei înregistrând o medie superioară în comparaŃie cu colegii din mediul urban (2.51 Nu pot aprecia 2.7 1.5 pe o scală cu un maxim 4).). 137 . în general. în timp ce numai aproximativ 15% dintre profesori susŃin că un astfel de impact a fost foarte redus sau a lipsit.75 NonR F. acest tip de impact fiind menŃionat cu o scoruri apropiate de subiecŃi. 1. ONG-uri etc. unul din doi profesori investigaŃi consideră că ultimul curs absolvit a avut ca rezultat şi o implicare ridicată în activităŃile de la nivelul şcolii.După cum se poate observa în Fig. unităŃile din mediul rural sunt de dimensiuni mai mici în comparaŃie cu cele din mediul urban şi.2. reflectat şi de scorul mediu înregistrat (2.97 12. unde iniŃiativa personală este determinantă.01). Ca şi în cazul categoriei de impact analizate anterior şi aici se poate observa un nivelul ridicat de satisfacŃie. De asemenea.95 1.4. grade didactice sau experienŃă în participarea la programe de formare a acestora. indiferent de experienŃa didactică. o diferenŃă semnificativă la nivel p<0. situaŃie întâlnită mai rar în cazul mediului rural.4. statut. în consecinŃă.32 27.

Lipseşte strategia de formare în acord cu ce exista pe teren în realitate. la fel de serios să ne întrebăm ce cursuri de formare vin în întâmpinarea nevoilor organizaŃiei în cadrul căreia lucrăm? (interviu de grup cadre didactice). dimpotrivă ar trebui ca şcoala să aibă un rol activ şi să-şi asume responsabilitate din acest domeniu. Ar trebui sa existe o politica la nivelul scolii în acest sens (interviu de grup cadre didactice). proiectele instituŃionale ale şcolii noastre sunt reproduse cu copy-paste după şcoli prietene sau vecine cu care nu prea ne asemănam. nu numai nevoilor cursanŃilor: De multe ori se uită că profesorii nu predau în clase disparate. fără cadre didactice care reuşesc să achiziŃioneze permanent noi competenŃe. De asemenea. fiind plasate exclusiv în aria de responsabilitate a profesorilor înşişi: Din păcate. de exemplu.. nu va fi posibilă organizarea unor cursuri de formare care să răspundă şi nevoilor organizaŃiei şcolare. Profesorii consideră că fără o reflecŃie profundă a echipei manageriale şi a actorilor şcolii asupra politicii proprii de dezvoltare. E adevărat ca s-a dorit a fi o justificare a faptului că nu se decontează costurile de deplasare pentru astfel de activităŃi..Suntem un gimnaziu. Pe lângă întrebarea ce cursuri de formare vin în întâmpinarea nevoilor noastre trebuie. că nu numai în şcoala mea. să inoveze. şcolile vor avea o capacitate limitată să promoveze noi programe de dezvoltare. Principalele provocări se referă la lipsa unei strategii instituŃionale prin care activităŃile de formare să fie corelate cu o serie de obiective explicite ale planului de dezvoltare instituŃională: Directorul fiecărei şcoli ar trebui să urmărească schimbările produse în scoală ca urmare a participării cadrelor didactice la formare. Eu cred că. rural etc. nu putem generaliza însă aceste situaŃii există şi constat cu tristeŃe. interviurile de grup au scos în evidenŃă şi o serie de bariere în ceea ce priveşte implicarea celor care au participat la formare în activităŃi la nivelul şcolii. cu 138 . din relatările colegilor. fiecare cu propriul specific. În acelaşi timp. Desigur. ci într-o singură unitate şcolară. să fie preocupată de găsirea de resurse în acest scop şi să încurajeze participarea la formare a personalului său (interviu de grup cadre didactice). în mediu semi-urban/periferie.Chiar dacă opiniile subiecŃilor arată că acest tip de impact este unul important. adaptate condiŃiilor şcolii activităŃile de formare ajung să fie din ce în ce mai slab încurajate şi dezvoltate. Se remarcă astfel faptul că deficienŃele în planificarea managerială de ansamblu generează un adevărat cerc vicios în aria formării continue a personalului didactic: fără proiecte instituŃionale proprii. am observat anunŃul făcut recent de conducerea şcolii că participarea la cursuri este o "problema personala".

restricŃionarea participării la formare pe criterii subiective. altfel nu văd cum e posibil să avem. astfel încât ceea ce învăŃăm să fie valorificat. de a informa pe cei care iau decizii la nivelul şcolii despre anumite competenŃe pe care ni le dezvoltăm. Astfel. Fig. este necesar să existe un cadru organizat prin care cei din urmă să poată împărtăşi colegilor lor experienŃele de învăŃare.66 139 .3.mare măsură Mare măsură Suficientă măsură Mică măsură Deloc Nu pot aprecia NonR 32.. de exemplu. Acesta este o altă arie de impact urmărită de investigaŃia noastră. să înveŃe ca organizaŃie: Noi cred că avem obligaŃia de a prezenta periodic dovezile de la cursurile absolvite. ImportanŃa unităŃii şcolare în participarea la formare a cadrelor didactice este demonstrată şi de frecvenŃa relativ ridicată cu care au fost menŃionate ca obstacole elemente ce Ńin de managementul şcolii (de exemplu. peste 40% dintre subiecŃii investigaŃi au declarat că au avut în mare sau foarte mare măsură ocazia să discute cu colegii despre cursurile la care au participat. pentru ca relaŃia unitate şcolară-participanŃi la formare să fie consolidată. rezistenŃa actorilor şcolii în implementarea unor schimbări iniŃiate de participanŃii la formare.37 3.51 19. Opinii cadre didactice privind împărtăşirea experienŃelor de învăŃare cu colegii din şcoală 35 30 25 20 15 10 5 0 F. după cum se observă în Fig 1. lipsa resurselor materiale pentru aplicarea cunoştinŃelor şi deprinderilor dobândite etc.33 28.).3. Persoanele responsabile cu activităŃile de formare pot juca un rol de interfaŃă şi de catalizator.4.alte cuvinte.4.29 2. lipsa de recunoaştere a rezultatelor formării. aspecte tratate în detaliu în capitolul următor. ⇒ Împărtăşirea experienŃelor de învăŃare cu colegii din şcoală Profesorii au subliniat faptul că. E nevoie de o viziune de ansamblu pentru a face ca toate aceste experienŃe individuale de formare să fie articulate şi valorificate.22 2. programe interesante dezvoltate cu părinŃii fără ca o parte din ceea ce am învăŃat eu la cursuri de formare pe această temă să fie cunoscute şi recunoscute de şcoala în care predau (interviu de grup cadre didactice).63 11. 1.

..Însă atunci când merg numai eu la formare.01). strategiile utilizate pentru promovarea relaŃiilor de cooperare între colegi. ceea ce înseamnă că opiniile cadrelor didactice investigate se situează mai aproape de limita inferioară a intervalului suficientă – mare măsură. din simplul motiv că doresc să fiu la curent cu ce este nou în profesia didactică. Această situaŃie este reflectată şi de scorul mediu mai mic (2. Profesorii din mediul rural văd într-o mai mare măsură acest efect.) cât şi de factori ce Ńin de managementul şcolii (de exemplu. grade didactice sau experienŃă în participarea la programe de formare a acestora. Această situaŃie poate indica.(interviu de grup cadre didactice). sunt sigur că ar fi interesat pe majoritatea colegilor din şcoală. Este o stare de fapt influenŃată de faptul că diseminarea rezultatelor la nivelul instituŃiei şcolare depinde în egală măsură de factori individuali (atât în cazul participanŃilor la formare cât şi a resurselor umane din şcoală). indiferent de experienŃa didactică.4 faŃă de 2. De asemenea. Scorurile înregistrate de subiecŃii investigaŃi în cazul acestui tip de impact au fost relativ apropiate. discuŃiile din pauze sunt aproape monopolizate cu ceea ce am aflat interesant acolo. printre altele. oricum am o imagine de “vânător” de diplome.. 140 .3 pentru o scală cu cinci trepte în care scorul maxim este de 4). resurse etc. se observă că în acest caz există o pondere mai ridicată a celor care consideră că au avut într-o mică măsură sau chiar deloc ocazia de a împărtăşi din experienŃa de formare dobândită (aproximativ 23% din total). cu greu găsesc pe cineva interesat să-i povestesc despre lucrurile utile pe care le-am învăŃat. valorizarea experienŃelor de formare etc. ei înregistrând o medie superioară în comparaŃie cu colegii din mediul urban (2. Dimpotrivă. o deschidere mai mare a participanŃilor din mediu rural în a prezenta colegilor lor detalii despre cursurile urmate cât şi a acestora din urmă în a fi la curent cu aceste experienŃe de formare. statut. etos şcolar.). de factori contextuali (de exemplu. interviurile de grup au scos în evidenŃă şi o serie de dificultăŃi şi provocări în ceea ce priveşte împărtăşirea experienŃei de formare în rândul colegilor: În cazul în care participăm mai mulŃi profesori din şcoală la un curs.În comparaŃie cu celelalte categorii de impact.. Chiar dacă aprecierile cadrelor didactice investigate demonstrează existenŃa acestui tip de impact. se fac multe comentarii mai puŃin amabile şi de aceea prefer de multe ori să trec sub tăcere că am mers la un curs de formare.1 – o diferenŃă puternic semnificativă la nivel p<0. cadrele didactice reclamă lipsa de implicare a reprezentanŃilor din conducerea şcolilor cât şi a persoanei responsabile cu formare în facilitarea proceselor de diseminare a experienŃei de formare: Mi s-a părut nedrept că tocmai pentru copierea suportului de curs în mai multe exemplare nu s-au găsit resurse.

să caute activ resurse şi să se dovedească a fi flexibile. Este semnificativ în acest sens faptul că un număr important de profesori investigaŃi cred că. Se poate remarca faptul că impactul cursurilor de formare ar putea să crească semnificativ în cazurile în care unităŃile şcolare recunosc şi facilitează aceste experienŃe. deplin convergentă/parte a planului de dezvoltare instituŃională să stabilească în mod riguros responsabilităŃile şi modul de organizare internă a sistemului de informaŃii cu privire la activităŃile de formare continuă la care pot participa cadrele didactice din şcoală. referinŃe etc. nici eu nu am avut şi versiunea electronică. de exemplu. să stimuleze activităŃile de diseminare la nivelul şcolii a rezultatelor formării. ModalităŃile curente pe care subiecŃii le menŃionează în legătură cu diseminarea experienŃei de formare în rândul colegilor constau în discuŃii într-un cadru informal. să dezvolte un sistem de monitorizare şi evaluare a impactului formării prin care să fie posibilă identificarea dificultăŃilor şi a strategiilor cele mai eficiente de asistare a procesului de aplicare la nivelul clasei/şcolii achiziŃiile de la cursuri. altfel ar fi fost mai uşor să-l ofer direct celor care ar fi dorit (interviu de grup cadre didactice). sesiuni de comunicări etc. indiferent de valoare. probleme legate de drepturile de autor). participanŃii la formare pot să contribuie la creşterea eficacităŃii şi eficienŃei actualelor programe de formare continuă printr-o monitorizare sistematică a rezultatelor şi impactului cursurilor de formare şi oferirea de feed-back organizatorilor şi furnizorilor de formare.) sau punerea la dispoziŃie a resurselor primite la curs (suporturi. orice curs de formare are impact asupra activităŃii didactice si asupra dezvoltării personale (Caseta 1. comisiile metodice. astfel încât iniŃiativele individuale de formare să fie sprijinite. literatură de specialitate. Profesorii investigaŃi reclamă însă că în unele cazuri organizatorii cursurilor de formare nu acordă permisiunea de a disemina în rândul colegilor documentele puse la dispoziŃie în cadrul cursului (invocând. - De asemenea. În interviurile de grup există însă mai puŃine referiri la 141 . aşteptând ca echipele manageriale: să dezvolte explicit o strategie de formare continuă a personalului.4. inclusiv a experienŃelor non-formale şi informale relevante.).).Din păcate.2. cercurile pedagogice. prezentări într-un cadru formal (de exemplu. să faciliteze aplicarea la nivelul clasei şi al şcolii în ansamblu a competenŃelor dobândite sau dezvoltate în urma participării la formare.

Opinii cadre didactice privind impactului cursurilor de formare care au fost de o calitate mai scăzută P1: Părerea mea este că la orice curs de formare înveŃi ceva. cadrele didactice investigate apreciază pozitiv impactul programelor de formare la care au luat parte. în cazul acestor arii de impact analizate. Ce anume? Ca "aşa" nu trebuie să procedez eu ca formator. în primul rând asupra activităŃilor la clasă. impactul acesteia. De asemenea. altele m-au ajutat să utilizez cu dezinvoltură noile tehnologii. al unei discipline sau chiar al procesului didactic.2.modalităŃile prin care participanŃii la curs pot să influenŃeze pozitiv oferta de formare şi. ceva din specialitate trebuie să fi rămas prin vreun colŃ şi prin vreun gest nou la clasă.. În concluzie putem remarca faptul că majoritatea profesorilor investigaŃi consideră că experienŃa de formare are un impact pozitiv. • 142 . Acest rezultat este semnificativ dacă Ńinem cont de faptul că pentru cea mai mare parte a celor investigaŃi aplicabilitatea celor învăŃate este un element esenŃial pentru succesul oricărui program de formare continuă. în general. cadrele didactice semnalează numeroase provocări sau aspecte de trebuie îmbunătăŃite astfel încât impactul formării să fie unul şi mai ridicat. implicit. * * * La nivel general. dar de multe ori nu am găsit răspunsurile aşteptate.Cum poate un curs / examen de grad să nu contribuie la dezvoltarea ta profesională? In nici un caz nu pot crede că a fost vorba de o formalitate. Ceva (mai multă) muncă. Caseta 1. P3: Am învăŃat de la toate cursurile la care am participat. iar altele m-au învăŃat cum sa nu procedez în ipostaza de formator sau profesor. De fiecare dată am acumulat ceva nou dincolo de hârtia care confirmă numărul de credite. Mi-am pus multe întrebări legate de formare. Deci recunosc faptul că am avut de învăŃat si de la cursurile care nu m-au mulŃumit. insuficienta adaptare a unor cursuri la specificul/particularităŃile elevilor. ÎnvăŃam pe propria piele ce înseamnă o metodă. un stil. Profesorii semnalează şi o serie de bariere în aplicarea la clasă a ceea ce este învăŃat la cursuri: limitări în ceea ce priveşte nivelul de dotare presupus de unele cursuri şi realitatea din şcoală/clasă. în diferite moduri. P2: SatisfacŃia a fost mare după finalizarea fiecărui curs. • Între domeniile de impact analizate scorul cel mai ridicat l-a înregistrat impactul asupra activităŃii didactice la nivelul clasei. A fost şi acesta unul dintre câştigurile cursurilor de formare considerate de mine slabe.4. reflectată în îmbunătăŃirea practicilor de predare/învăŃare/evaluare. dar şi asupra iniŃiativelor de la nivelul şcolii sau resurselor umane din organizaŃia şcolară a participanŃilor la cursuri.. Am constatat ca din fiecare curs reuşeşti să înveŃi ceva – unele cursuri mi-au ameliorat metodica.

Profesorii din mediul rural văd într-o mai mare măsură impactul pozitiv al cursurilor în toate ariile investigate. • • • 143 . de asemenea. Un număr relativ ridicat de profesori au reuşit să disemineze la nivelul şcolii proprii experienŃa de învăŃare. pe de o parte. faptul că impactul cursurilor de formare ar putea să crească semnificativ în cazurile în care.• De asemenea. chiar dacă sunt prezentate şi aspecte critice privind lipsa de încurajare şi valorizare a experienŃei de formare din partea conducerii şcolilor în care aceştia îşi desfăşoară activitatea profesională. iar pe de altă parte. Datele de cercetare au indicat. ceea ce demonstrează un impact al programelor de formare şi asupra dezvoltării resurselor umane. ei înregistrând o medie superioară a aprecierilor în comparaŃie cu colegii din mediul urban. unităŃile şcolare recunosc şi facilitează aceste experienŃe. Această situaŃie se explică atât prin particularităŃile unităŃilor şcolare din acest mediu cât şi din oportunităŃile mai reduse pe care profesorii din rural le au în ceea ce priveşte participarea la formare. majoritatea cadrelor didactice consideră că ultimul curs absolvit a avut ca rezultat şi o implicare mai mare în activităŃile de la nivelul şcolii. participanŃii la formare urmăresc în mod sistematic rezultatele cursurilor de formare şi oferă organizatorilor şi furnizorilor de formare un feed-back adecvat.

rata de participare a cadrelor didactice la formarea profesională este ridicată (aproximativ 95%). FacilităŃi şi obstacole în formarea continuă a cadrelor didactice Aşa cum a fost prezentat în sub-capitolul III. ca de altfel şi frecvenŃa participării. continuă să se manifeste anumite obstacole în ceea ce priveşte participarea la FPC. de care dispun profesorii din zonele rurale. pe baza declaraŃiilor formulate de cadrele didactice în cadrul interviurilor de grup. în proporŃie mai redusă (28%). şi care ajunge la aproximativ 3. acestea fiind. Profesorii intervievaŃi au exprimat. de asemenea în ordinea frecvenŃei. anterior organizării cursurilor. Dincolo de subiectivismul acestor opŃiuni.distanŃa mare faŃă de centrul de formare la care se referă în special personalul didactic din mediu rural (peste 52%). posibil şi ca urmare a oportunităŃilor mai scăzute şi a surselor mai reduse de informare asupra diversităŃii ofertei de formare şi.a. nu pot participa la un curs sau altul datorită unor astfel de restricŃii.1. respectiv plasarea inadecvată în timp a cursurilor. al studiului. respectiv în zilele lucrătoare. Alte obstacole menŃionate de subiecŃii chestionaŃi prezintă o mai mare notă de obiectivitate. aşa cum a fost sugerat deja în capitolul menŃionat.5. efectiv. măsurată prin indicatorul număr mediu de cursuri/cadru didactic absolvite într-un interval de 5 ani. Cu toate acestea. o consultare (cel puŃin în anumite cazuri) a potenŃialilor beneficiari cu privire la acest aspect.1. . astfel. în special. luând în considerare şi proporŃia celor care au invocat costul ridicat al unor cursuri. faŃă de 40% în cazul celor din urban). ponderea cadrelor didactice care reclamă obstacole de natură 144 . cât şi din rural (43%).1. uneori divergente. ar putea reduce proporŃia celor nemulŃumiŃi cu privire la perioada de desfăşurare sau a celor care. au un caracter relativ subiectiv. O parte dintre acestea.costuri mari de deplasare şi cazare presupuse de participarea la cursuri. pe parcursul anului şcolar – în vacanŃe ş. cu privire la perioadele optime de organizare a cursurilor: în week-end. menŃionate de aproape un sfert dintre subiecŃi.5. următoarele: . . cu privire la astfel de cursuri. opinii diferite. precum cel care figurează pe primul loc în ordinea frecvenŃei cu care a fost menŃionat atât de personalul didactic din mediul urban (aproximativ 52%). obstacol la care se referă mai puŃin subiecŃii din rural (30%. dar. şi cel din urban (posibil cadrele didactice rezidente în alte oraşe decât reşedinŃele de judeŃ în care sunt concentrate cele mai multe oportunităŃi de formare).costul ridicat al unor cursuri care răspund intereselor de formare ale cadrelor didactice. Astfel de obstacole au fost identificate şi prin intermediul anchetei prin chestionar realizată asupra eşantionului de cadre didactice din învăŃământul preuniversitar.

accesul dificil la informaŃii privind oportunităŃile de formare. acesta ar trebui revizuit.5. în sub-capitolul 1. o altă sursă care a permis identificarea a diferite obstacole în ceea ce priveşte participarea la formare.) 3 Durată inadecvată a cursurilor în raport cu nevoile personale de formare 101 157 258 20.1 29. care poate constitui într-o anumită măsură un obstacol.0 9 Total 503 683 1186 42. Tabel 1. în special. aşa cum afirmă unele dintre cadrele didactice intervievate.1. în opinia unora.4 7 Nerespectarea prevederilor legale din partea instituŃiilor responsabile 12 16 28 2. cu privire la anumite cursuri la care. accesul este restricŃionat: multe [dintre cursurile gratuite] se derulează prin circuit închis. al studiului).3 2.0 38.5 28.3 5 Costuri mari de deplasare şi cazare 122 156 278 24.1.4 6 DeficienŃe ale cadrului legislativ 123 226 349 24. Număr Urban Total Rural % Urban Interviurile de grup cu cadre didactice au constituit. al studiului. inclusiv din această perspectivă.: Procentele au fost calculate prin raportarea numărului de răspunsuri pentru fiecare variantă la numărul total de subiecŃi. presupune o mai bună adaptare. la care se referă.9 23. constatându-se că atunci când invocă astfel de deficienŃe cadrele didactice au în vedere. cadrele didactice din mediul rural (27%).8 23. având în vedere nivelul redus de salarizare al personalului didactic.6 40. fie. Principalele obstacole privind participarea la FPC Nr. Obstacole Rural Total Acces dificil la informaŃiile privind oportunităŃile de formare 135 143 278 26.1. în special. dar credibil.4 57.5 33. crt. dar şi din urban (21%).0 Obs. în primul rând. aşa cum am mai menŃionat.4 1 DistanŃă mare faŃă de centrul de formare 264 191 455 52.6 1. de altfel. vacanŃe etc. această deficienŃă.4 2. Cei mai mulŃi 145 .1 51. a ofertei la nevoile individuale de formare. multe dintre acestea fiind deja prezentate.8 4 Cost ridicat al unor cursuri de interes personal 154 277 431 30. cel puŃin în anumite cazuri. nu ajung la cunoştinŃa majorităŃii sau ajung prea târziu. invocată de 22% dintre cadrele didactice. aceste aspecte au fost aprofundate în cadrul interviurilor de grup.1 /zilele lucrătoare.4 8 Altele 1 11 12 0. procent ridicat.- financiară privind participarea la formare ajunge la 60%. astfel încât să se elimine efectele negative pe care le induce în prezent (vezi referirile la sistemul de credite transferabile în subcapitolul 1. - alte obstacole constau în deficienŃele cadrului legislativ sau în nerespectarea prevederilor legale din partea instituŃiilor responsabile şi au fost menŃionate de peste 30% dintre chestionaŃi.8 48.6 100.8 20.1 23.2 1. - durata inadecvată a cursurilor în raport cu nevoile personale de formare.0 21. acest obstacol este menŃionat fie la nivel general.6 36. sistemul de credite.4 2 Plasare inadecvată în timp a cursurilor (week-end 217 354 571 43.3 22.

la aceleaşi tipuri de constrângeri ca şi cele menŃionate mai sus. în general. sau al celor din imediata vecinătate. menŃionate de aproape un sfert dintre subiecŃii respectivi – 22%). facilitate de formatori experimentaŃi. Pe lângă faptul că trebuie să plăteşti cursul mai există şi celelalte cheltuieli (masă. aşa cum se practică în alte sisteme. s-a constatat că aceştia invocă. în acelaşi timp.intervievaŃi se referă. Obstacolele privind participarea la FPC prezentate mai sus şi proporŃiile corespunzătoare de cadre didactice care le-au invocat au rezultat din datele obŃinute pe întregul eşantion la nivelul căruia s-a desfăşurat ancheta prin chestionar. Ar fi indicat ca fiecare şcoală să dispună de un buget separat pentru formarea cadrelor didactice. deplasare la centrele de formare sau CCD. Mai ales cei care locuiesc în provincie sunt privaŃi de anumite posibilităŃi de a face ceea ce doresc. dar valoarea ridicată a taxei de curs mi-a restricŃionat accesul. ca principale obstacole. în ipoteza că în cazul lor obstacolele respective au acŃionat direct. exemple concrete din experienŃa personală. plasarea inadecvată 146 . Problema este că acestea sunt măsurabile în credite şi mulŃi dintre noi nu ne putem bucura de ele. o proporŃie foarte redusă – 5%). P7: Costul unui curs există întotdeauna: în bani sau în consumul psihic/fizic Constrângeri referitoare la distribuŃia. Constrângeri privind participarea la formare – interviu de grup cadre didactice Constrângeri financiare P1: Formarea costă. dar nu am când: timpul este cel mai mare inamic al formării mele.1. însă. cazare. restricŃionândule efectiv participarea la FPC. prezentând. deoarece este peste nivelul nostru financiar. Ar fi excluşi. Caseta 1. P6: Financiar sau personal (timp.). pot fi o soluŃie. cei care nu au acces la Internet sau nu au competenŃe de bază pentru lucrul cu computerul. toate costă cam la fel. transport etc. OfertanŃii sunt foarte generoşi. Constrângeri de timp P1: Exista în oferta CCD-ului din judeŃul nostru cursuri din alte domenii decât specialitatea. P4: Sunt multe cursuri la care aş fi vrut să particip. deja calculul acesta presupune că eu acasă nu mai răsfoiesc nici o secundă suportul de curs sau bibliografia. la care aş merge cu drag. dar uneori noi nu ne putem permite să urmăm un curs. cursurile online. a ofertanŃilor de formare P1: Există o serie de dificultăŃi din punct de vedere al distribuŃiei ofertei unor furnizori de formare doar la nivelul judeŃului de care aparŃin. P2: Există bariere de timp. solicitare chiar fizică).5. P2: De obicei oferta cursurilor este foarte vastă şi cuprinde o arie mare de discipline şi mai ales problematica actuală a învăŃământului. Astfel. P5: Sunt costuri ridicate in raport cu salariile cadrelor didactice. un curs de patru ore îmi ocupă şase ore cu drum cu tot. cele de natură financiară (costul ridicat al unor cursuri de interes personal şi costuri mari de deplasare şi cazare. în plan teritorial. Analizând aceeaşi temă numai pe lotul de cadre didactice care nu au participat la formare (şi care reprezintă. nu numai cel constituit din subiecŃii care au participat cel puŃin o dată la formare în ultimii 5 ani. P3: Unele cursuri contra cost ajung să nu se mai desfăşoare din cauza numărului mic de cereri. La modul cel mai prozaic. de altfel.

147 . centr. cât şi instituŃional. comparativ cu cele obŃinute pe total eşantion. de modul şi nivelul de valorizare a formării la nivelul organizaŃiei şcolare. nu îngrădesc efectiv accesul. personal didactic la început de carieră (care nu au avut încă timpul fizic necesar pentru a frecventa cursuri FPC) sau în imposibilitatea de a participa la formare din motive de ordin personal (probleme de sănătate ş. dificultăŃi de participare pare să se confirme numai parŃial. mare Plasare Cost ridicat Costuri limitat faŃă de inadecv. Cu alte cuvinte. de timp a curs. ipoteza conform căreia aceste obstacole au creat. dar reduc. în mod concret. 1. Nu trebuie să uităm.insuficientă valorizare. Obstacole privind participarea la formare (opinii ale subiecŃilor care nu au participat la FPC) 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Defic. sub-eşantionul respectiv cuprinde segmente în cazul cărora participarea la formare a fost restricŃionată şi de alte tipuri de constrângeri. lipsa de recunoaştere din partea colegilor a competenŃelor dobândite. lipsă de recunoaştere a rezultatelor formării la nivelul şcolii. Prin intermediul chestionarului. Analiza datelor a evidenŃiat faptul că astfel de bariere nu se referă la sistemul de FPC.1. însă.în timp a cursurilor (12.). cu diferenŃe total nesemnificative pe medii de rezidenŃă (aproximativ 35% în cazul cadrelor didactice din mediul rural. respectiv 37% al celor din urban) şi se referă la: .a. Acces Dist. cadru inform. Unele dintre acestea Ńin de cultura organizaŃională a şcolii. sugerând ignorarea beneficiilor formării profesionale atât în plan personal. Astfel de bariere sunt invocate de mai mult de o treime dintre cadrele didactice (36%). motivaŃia pentru participare la FPC.5. cu alte cuvinte. cadrelor didactice li s-a solicitat menŃionarea şi altor bariere privind participarea la FPC. în al unor mari depl.5%). precum şi accesul dificil la informaŃii privind oportunităŃile de FPC (8%). potenŃial. distanŃa mare faŃă de centrul de formare (11%). Fig. că din acest sub-eşantion fac parte şi cadre didactice necalificate sau în curs de calificare (pentru care oportunităŃile de acces la formare sunt limitate). proporŃiile de cadre didactice cuprinse în această categorie care invocă un obstacol sau altul sunt relativ reduse. cursuri şi cazare legislativ form. Altele După cum se observă.

1 1 Insuficientă valorizare. la nivelul şcolii pentru aplicarea competenŃelor dobândite 326 382 708 64.8 55. 2000. Tabel 1.4 7 Nu ştiu.9 59. În acest context. director) în implementarea unor schimbări. cu o diferenŃă de 10 puncte procentuale pe medii de rezidenŃă) constă în lipsa resurselor materiale la nivelul şcolii pentru aplicarea competenŃelor dobândite la cursurile de formare.8 4.8 7.1 2 Lipsa de recunoaştere din partea colegilor a 39 50 89 7.2 implementarea unor schimbări 4 RezistenŃa din partea părinŃilor în implementarea unor schimbări 23 26 49 4. crt. 148 . precum şi lipsa resurselor materiale la nivelul şcolii în vederea aplicării competenŃelor dobândite. Bucureşti.9 18. M. nu-mi dau seama 59 127 186 11.0 Obs.8 1. Un alt element demotivant. 28 Jigău.6 100. ÎnvăŃământul rural din România.6 15.2. este interesant de relevat faptul că principalele constatări desprinse din ancheta de faŃă prezintă anumite similitudini cu cele identificate cu prilejul unui studiu realizat în urmă cu aproape 10 ani. erau invocate relativ aceleaşi tipuri de obstacole şi anume: dificultăŃi de acces datorită distanŃei mari faŃă de centrele de formare. probleme şi strategii de dezvoltare.: Procentele au fost calculate prin raportarea numărului de răspunsuri pentru fiecare variantă la numărul total de subiecŃi.7 7.4 4.5 competenŃelor dobândite 3 RezistenŃa din partea şcolii (colegi.5. (coord.7 8 Total 503 683 1186 42.7 18. Ed. Alte bariere Rural Număr Urban Total Rural % Urban În ceea ce priveşte obstacolele şi barierele care îngrădesc accesul la formare.1 5 Lipsa resurselor mat. ca şi acum. pe populaŃia de cadre didactice din mediul rural28.- restricŃionarea participării la formare pe criterii subiective la nivelul şcolii. condiŃii.6 6.). Alte bariere privind participarea la FPC Total RestricŃionarea participării la formare pe criterii subiective la nivelul şcolii 38 46 84 7.8 4. cele determinate de costurile unor cursuri sau de costurile colaterale (cazare şi masă).2 1. rezistenŃa din partea şcolii (colegi. menŃionat de o proporŃie foarte ridicată dintre profesori (60%. dar şcoala nu e receptivă la ideile lor (interviu de grup cadre didactice). este relevantă aprecierea unui cadru didactic participant la interviurile de grup: MulŃi profesori se întorc de la cursurile de formare plini de entuziasm şi de dorinŃa de a schimba lucrurile. lipsă de recunoaştere a rezultatelor formării la nivelul şcolii 80 123 203 15.0 17. Nr. dificultăŃi privind accesul la sursele de informare.4 57.7 6 Altele 9 8 17 1. director) în 17 33 50 3. Atunci.3 7. MarLink.6 3.

Desigur, în ultima decadă s-au produs multiple schimbări, s-au făcut progrese deosebit de importante sub aspectul reglementărilor în domeniu, creşterii oportunităŃilor de acces, implicit a ratei de participare la FPC care în prezent atinge 95% (creştere facilitată şi prin derularea unor programe europene şi internaŃionale cum sunt Proiectul pentru ÎnvăŃământul Rural, Programul Phare Accesul la educaŃie pentru grupuri dezavantajate, Programul Phare TVET), diversificării ofertei de formare, dezvoltării pieŃei furnizorilor de formare etc. S-au adus, de asemenea, ameliorări importante nu numai la nivelul sistemului de FPC, dar şi la nivelul sistemului de formare iniŃială, inclusiv în ceea ce priveşte resursele materiale ale unităŃilor de învăŃământ şi a calităŃii acestora, astfel încât aprecieri de genul „lipsa resurselor materiale la nivelul şcolii pentru aplicarea competenŃelor dobândite la cursuri FPC” se justifică mai puŃin şi în cazul unei proporŃii mai reduse de şcoli (fără ca aceasta să însemne însă că totalitatea şcolilor din România dispun în suficientă măsură de resursele materiale necesare unei educaŃii de calitate). Această barieră demotivantă privind participarea la formare este acuzată, totuşi, de o pondere foarte ridicată a cadrelor didactice. Să nu uităm, însă, că şi în prezent există unităŃi de învăŃământ, în special în mediul rural, dar nu numai, care, spre exemplu, nu utilizează resursele materiale de care dispun. Ne referim, în special, la calculatoare care, în unele cazuri, sunt plasate într-o clasă, într-un laborator, eventual chiar bine dotat şi cu alte resurse, accesul elevilor la aceste resurse fiind însă restricŃionat (laboratorul este încuiat pentru ca elevii să nu strice calculatoarele). Dar pentru astfel de situaŃii nu este de incriminat sistemul, cu atât mai puŃin cel de formare profesională continuă. Şi totuşi, anumite probleme privind participarea la FPC se menŃin, chiar dacă cu o amploare mult mai scăzută şi la un nivel mai redus de complexitate. Iar existenŃa unor astfel de probleme este confirmată – pe lângă declaraŃiile cadrelor didactice obŃinute cu prilejul anchetei prin chestionar şi care au fost analizate mai sus - şi de faptul că o anumită proporŃie dintre subiecŃii investigaŃi (desigur, destul de redusă – 6,4%) s-a aflat în situaŃia de a abandona cursurile din motive precum: - lipsa resurselor financiare necesare; - distanŃa mare până la locul de desfăşurare a cursurilor; - probleme privind calitatea formatorilor şi atitudinea faŃă de cursanŃi; - lipsă de timp (plasare inadecvată în timp a cursurilor, suprapunere cu programul şcolar sau alte cursuri) ş.a.

149

Fig. 1.5.2. Cauze ale abandonului cursurilor de FPC
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Lipsa resurselor financiare

DistanŃa mare până Probl. privind calit. la loc. de desf. a formatorilor cursurilor

Lipsa de timp

Probl. de sănătate

Altele

* * * Din analiza prezentată a rezultat că personalul didactic întâmpină anumite obstacole care restricŃionează participarea la formare. Este vorba despre o serie de constrângeri de natură financiară (costuri ridicate ale unor cursuri şi /sau nivelul ridicat al costurilor colaterale – transport, cazare), de constrângeri referitoare la distribuŃia, în plan teritorial, a ofertei de formare (distanŃa mare până la centrele de formare, pe care o invocă, în special, cadrele didactice din mediul rural), de constrângeri de timp (plasarea inadecvată în timp a cursurilor) ş.a. La acestea se adaugă anumite bariere care Ńin de cultura organizaŃională a şcolii, de modul şi nivelul de valorizare a formării la nivelul organizaŃiei şcolare şi care acŃionează negativ asupra motivaŃiei privind FPC.

150

1.6. Nevoi viitoare de formare a cadrelor didactice
Analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice reprezintă o responsabilitate la mai multe niveluri decizionale: - UnităŃile şcolare au responsabilitatea de a cuprinde în Proiectul de dezvoltare instituŃională, elaborat pentru o perioadă de 5 ani, o componentă distinctă care vizează programul activităŃilor de formare continuă a personalului didactic, auxiliar şi conducere. Aceste nevoi de formare sunt identificate prin discuŃii cu cadrele didactice. - Necesarul de formare identificat la nivelul şcolilor este centralizat de către inspectoratele şcolare judeŃene, care, pe baza acestora, fac recomandări şi elaborează măsurile organizatorice şi financiare de susŃinere a programelor de formare continuă viitoare – cursuri de formare, examene de definitivat şi de obŃinere a gradelor didactice. - Pe baza analizei inspectoratelor şcolare judeŃene, Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului alocă fonduri de la buget pentru formarea continuă a personalului didactic la nivel judeŃean (către inspectorate – pentru stagii de formare continuă; către universităŃi – pentru examenele de definitivat şi de obŃinere a gradelor didactice). - De asemenea, furnizorii de formare continuă a cadrelor didactice realizează periodic anchete cu rol de analiză de nevoi de formare la nivel local, care constituie argumente pentru susŃinerea utilităŃii programelor de formare supuse acreditării. Cercetarea de faŃă a pornit de la ipoteza că, la nivelul punerii în practică a acestui design al analizelor de nevoi de formare a cadrelor didactice, apar deseori sincope sau neconcordanŃe, care determină efecte secundare negative la nivelul proiectării şi organizării stagiilor de formare. În acest context, investigaŃia noastră şi-a propus analiza următoarelor aspecte: identificarea intenŃiilor cadrelor didactice privind participarea la formare într-un orizont de timp de un an, a nevoilor de formare din perspectiva domeniilor prioritare în care doresc să se formeze, precum şi a formelor de cursuri agreate, având în vedere diverse restricŃii (de timp, cele care vizează distanŃa mare până la centrul de formare etc.) cu care se confruntă în practica şcolară.

⇒ IntenŃii privind participarea la formare continuă a cadrelor didactice în viitor
Mai mult de două treimi din totalul eşantionului de cadre didactice îşi afirmă intenŃia de a participa la un curs de formare în anul următor, proporŃia respectivă fiind ceva mai ridicată în cazul cadrelor didactice rezidente în mediul rural (peste 71%), comparativ cu cei din urban (aproximativ 67%). Decizia fermă de a nu frecventa un curs de formare în viitorul apropiat este 151

exprimată de aproximativ 14% dintre subiecŃi – de asemenea în ponderi apropiate pe cele două medii de rezidenŃă (15% în rural, respectiv 12% în urban) – ceilalŃi subiecŃi (aproximativ 17%) fiind încă nehotărâŃi. Tabel 1.6.1. IntenŃii privind participarea la formarea continuă, în funcŃie de mediul de rezidenŃă al cadrelor didactice
Da Nu Nu ştiu/nu m-am hotărât Total Rural 358 77 68 503 Număr Urban 459 85 139 683 Total 817 162 207 1186 Rural 71,2 15,3 13,5 100,0 % Urban 67,2 12,4 20,4 100,0 Total 68,9 13,7 17,4 100,0

Deşi sub-eşantioanele de cadre didactice care au participat, respectiv nu au participat la formare în ultimii 5 ani sunt total diferite ca număr de subiecŃi, este totuşi sugestiv de evidenŃiat faptul că, spre deosebire de primul menŃionat (sub-eşantionul participanŃilor la formare) – în cazul căruia ponderea cadrelor didactice care îşi exprimă intenŃia de a participa la un curs de formare şi în următorul an este de aproximativ 70% – la nivelul celui de-al doilea proporŃia corespunzătoare abia depăşeşte 50%. Tabel 1.6.2. IntenŃii privind participarea la formarea continuă a cadrelor didactice participante/ neparticipante la formare în ultimii 5 ani
Da Nu Nu ştiu/nu m-am hotărât Total Particip. 786 133 207 1126 Număr Neparticip. 31 29 0 60 Total 817 162 207 1186 Particip. 69,8 11,8 18,4 100,0 % Neparticip. 51,7 48,3 0,0 100,0 Total 68,9 13,7 17,4 100,0

Fig. 1.6.1. IntenŃii privind participarea la formare continuă a cadrelor didactice
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Da Nu Nu ştiu/nu m-am hotărât
Participant FPC Neparticipant FPC

152

Nu trebuie pierdut însă din vedere faptul că – aşa cum a mai fost precizat pe parcursul studiului – din lotul menŃionat fac parte cadre didactice necalificate, personal care se află în primii ani de activitate ş.a., în cazul cărora fie oportunităŃile de formare sunt mai reduse, fie formarea nu este încă obligatorie, fie există anumite obstacole datorate unor motive de ordin personal. Iar astfel de situaŃii sunt de natură să-şi facă resimŃite efectele asupra participării la formare şi în viitorul apropiat.

⇒ Domenii prioritare de formare continuă a cadrelor didactice pentru viitor
Pe lângă intenŃia de participare la formarea continuă în următorul an, profesorii investigaŃi au fost solicitaŃi să specifice ariile de conŃinut pentru care apreciază că au nevoie de formare. Tabel 1.6.3. Arii prioritare de formare continuă a cadrelor didactice pentru viitor
Foarte mare măsură Mare măsură Sufic. măsură Mică măsură Nu pot aprecia Aspecte Total NonR Media Deloc

Asigurarea calităŃii Utilizarea TIC în activitatea didactică Managementul de proiect Descentralizarea învăŃământului Management educaŃional Teme pedagogice transversale Organizarea activităŃilor extracurriculare Metode şi tehnici pedagogice generale Metode şi tehnici pedagogice specifice Asigurarea calităŃii Utilizarea TIC în activitatea didactică Managementul de proiect Descentralizarea învăŃământului Management educaŃional Teme pedagogice transversale Organizarea activităŃilor extracurriculare Metode şi tehnici pedagogice generale Metode şi tehnici pedagogice specifice

319 333 300 247 234 212 171 242 205

365 357 333 292 341 333 376 316 317

199 223 219 202 239 332 276 264 311

Număr 89 13 106 32 78 103 90 117 121 199 199 % 24 38 36 17 23 14 12

75 58 86 130 97 62 74 57 49

126 77 146 174 149 113 145 94 93

1186 1186 1186 1186 1186 1186 1186 1186 1186

-

26,9 28,1 25,3 20,8 19,7 17,9 14,4 20,4 17,3

30,8 30,1 28,1 24,6 28,8 28,1 31,7 26,6 26,7

16,8 18,8 18,5 17,0 20,2 28,0 23,3 22,3 26,2

7,5 8,9 6,6 8,7 7,6 9,9 10,2 16,8 16,8

1,1 2,7 2,0 3,2 3,0 1,4 1,9 1,2 1,0

6,3 4,9 7,3 11,0 8,2 5,2 6,2 4,8 4,1

10,6 6,5 12,3 14,7 12,6 9,5 12,2 7,9 7,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5

153

dar fără diferenŃe foarte mari. Peste 50% dintre cadrele didactice au declarat că au nevoie de formare în fiecare dintre aceste domenii „în mare” şi „în foarte mare” măsură. organizare şi evaluare a activităŃii didactice: metode şi tehnici pedagogice generale (evaluarea. pe arii de conŃinut 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% în foarte mare masura în mare masura în suficienta masura în mica masura deloc nu stiu/ nu pot aprecia NonR Metode si tehnici pedagogice generale Metode si tehnici pedagogice specifice unei discipline Teme pedagogice transversale Utilizarea tehnicii moderne (TIC) în activitatea didactica Organizarea activitatilor extracurriculare Asigurarea calitatii Managementul de proiect Managementul educational Descentralizarea învatamântului Corelând nevoile viitoare de formare a cadrelor didactice cu ariile de conŃinut în care acestea au urmat cursuri de formare în ultimii ani. cel mai puŃin solicitate domenii de formare pentru viitor vizează elemente de proiectare. metode şi tehnici pedagogice specifice unei discipline de studiu (didactica. utilizarea TIC în activitatea didactică şi managementul de proiect.9.).DistribuŃia răspunsurilor pe arii de conŃinut şi valorile mediilor aprecierilor cadrelor didactice pe scala 0 – 4 (deloc – foarte mare măsură) evidenŃiază faptul că cele mai solicitate domenii de formare pentru viitor sunt cele referitoare la: asigurarea calităŃii în educaŃie. valorile mediilor calculate pentru aceste cazuri prin ponderarea numărului de răspunsuri cu cel corespunzător scalei de evaluare fiind de 2. DistribuŃia nevoilor de formare viitoare ale cadrelor didactice.8-2. Fig. La pol opus. se observă o relaŃie directă între acestea.6.2. educaŃia copiilor cu nevoi speciale de învăŃare etc. 154 . practica şi metodica unei discipline). 1. învăŃarea centrată pe elev.

). comunicare. planificare). participarea la cursurile desfăşurate în ultimii ani a înregistrat frecvenŃe similare. Aşadar. violenŃa în şcoală. uneori. 155 . există anumite domenii prioritare de formare a cadrelor didactice pentru viitor.- Astfel. pentru stagiile de formare viitoare acestea se situează pe ultimele locuri. organizare şi evaluarea activităŃii didactice. în pondere medie (aproximativ 40%). Interviurile de grup au nuanŃat necesitatea şi importanŃa participării la cursuri de formare în aceste domenii: P1: MulŃi dintre colegii mei mai tineri au reale probleme în a se adapta la această parte a meseriei lor: cum să elaboreze un plan de lecŃie. o cerere scăzută a acestor tipuri de conŃinuturi. De altfel. dacă elementele de didactică generală şi de specialitate se situau pe primele locuri în lista temelor abordate de cursurile frecventate de profesori. programă. - Utilizarea TIC în activitatea didactică şi managementul de proiect sunt domenii care au înregistrat procente medii de participare a profesorilor. de o anume „supralicitare” a elementelor de proiectare. educaŃie pentru sănătate. oferta actuală de formare continuă nu are la bază analize de nevoi riguroase. cum să elaboreze un opŃional (suport de curs. în multe situaŃii. cum să construiască un raport de activitate. Această opŃiune puŃin frecventă pentru viitor este determinată. care au dealtfel statut de obligativitate în formarea profesorilor „o dată la cinci ani”. vizează teme pedagogice transversale (educaŃie ecologică. educaŃie interculturală. un aspect critic semnalat în cadrul interviurilor de grup se referă la faptul că. faptul că formarea continuă în domeniul specialităŃii este uneori deficitară sub aspectele adaptării acesteia la nevoile concrete ale activităŃii didactice (aspecte susŃinut de majoritatea opiniilor profesorilor exprimate în interviurile de grup) poate determina. Alte arii de conŃinut solicitate de cadrele didactice pentru formarea viitoare. dimensiunea de gen în educaŃie. o planificare (anuală sau pe unitatea de învăŃare). Cum solicitările de utilizare a noilor tehnologii în activitatea didactică şi de dezvoltare de proiecte educaŃionale sunt prioritare în sistemul actual de educaŃie. Cu referire la acestea. profesorii declară niveluri ridicate de cerere pentru astfel de cursuri - de formare viitoare. un proiect extracurricular… P2: Oferta [pentru educaŃia interculturală] este prezentă doar pentru cadrele didactice de etnie… Altă temă necesară… violenŃa în şcoli şi prevenirea ei (interviu de grup cadre didactice). cetăŃenie democratică etc. organizarea activităŃilor extracurriculare sau managementul clasei. ci este determinată de factori contextuali. Pe de altă parte. probabil în majoritatea cazurilor.

1. şi tu fă-l pe ăla pe drepturi europene. cu atâtea credite….. În legătură cu acest aspect. ⇒ Tipuri de cursuri preferate de cadrele didactice pentru formarea în următorii ani Aşa cum am enunŃat la începutul capitolului. Vreau să aud pe cineva că întreabă: "Ce vă lipseşte vouă în plan profesional? Ce aŃi vrea să auziŃi / reîmprospătaŃi / dezvoltaŃi / descoperiŃi?" P3: Aş vrea… să trag cu urechea la discuŃiile în urma cărora se decide ofertarea cursurilor: „Trebuie să facem ceva şi pentru profii din preuniversitar. aşa că te duci tu să le vorbeşti cursanŃilor?” Lipsa analizelor de nevoi şi dezvoltarea ofertei de formare în funcŃie de alŃi factori (resursele umane şi materiale de care dispune furnizorul. puşi în situaŃia de a aduna un număr exact de credite într-o perioadă de cinci ani. că şi aşa trebuie să facem chestia asta cu bani de la Uniune. eu îl fac pe ăla de managementul proiectelor că tot lucrez la cursul pentru anul II. iar aceştia.) face ca. disponibilităŃile de timp. să aleagă cursuri de formare nu prin raportare prioritară la necesităŃile lor. considerând. P2: Aş vrea să văd o analiză a nevoilor de formare. cadrele didactice investigate au fost solicitate să-şi exprime preferinŃele cu privire la forma de curs pe doresc să-l frecventeze în viitorul apropiat (tradiŃional. cursurile de formare să nu fie suficient racordate la aşteptările cadrelor didactice. probabil. Nevoile mele de formare (şi nu numai) sunt acoperite de oferta instituŃiilor formatoare? Nu cred că s-a făcut vreo analiză a nevoilor dascălilor în ceea ce priveşte dezvoltarea/evoluŃia lor profesională. deseori. resurse financiare etc.” „Dar pentru educatori? Sau pentru rural?” – „Păi. Pentru evitarea unor astfel de situaŃii.Caseta 1. Totul este să vrei să te formezi. prima constatare vizează proporŃia foarte ridicată a subiecŃilor care nu au optat pentru o anumită formă de curs (aproape 30%).6. online etc. formare continuă se oferă.). Aspecte critice referitoare la nevoile de formare – interviu de grup cadre didactice P1: Din ce ştiu până acum. că nu există diferenŃe în ceea ce priveşte utilitatea şi eficacitatea unui curs în funcŃie de forma acestuia.). Am senzaŃia că până în acest moment nu s-au făcut decât calcule de genul: atâŃia dascăli. ci în funcŃie de alŃi determinanŃi contextuali (număr de credite oferite. deci nu poate şi pe rural. Fă tu cursul de metodică pentru debutanŃii de fizică. disponibilităŃi de timp. cât şi pentru cele care sunt depuse pentru reacreditare – care să susŃină necesitatea cursurilor ca răspuns la nevoile concrete de formare a cadrelor didactice de la nivel local/zonal/naŃional. Şi aici vine buba. domeniile pentru care furnizorul are deja programe de formare acreditate etc. X e plecat la specializare. Centrul NaŃional de Formare a Personalului din ÎnvăŃământul Preuniversitar a iniŃiat măsura ca dosarele care se depun pentru acreditarea programelor de formare continuă să cuprindă o analiză de nevoi – atât pentru cursurile nou propuse. 156 . rezultă că judeŃul e format în proporŃie de X%.

faŃă de aproape 20%). OpŃiuni privind formele de curs pe care cadrele didactice ar dori să le frecventeze. agreată aproape 17% – de această dată. 9% în rural şi 12% în urban). respectiv online (11% pe total eşantion.8 întreaga durată a acestuia La distanŃă.3 Total subiecŃi 503 683 1186 42. care presupune în special muncă 72 94 166 14.6 Majoritatea celorlalŃi subiecŃi optează pentru cursul tradiŃional (aproape 22%) sau pentru o combinaŃie între cursul tradiŃional şi cel la distanŃă (peste 19%). mai puŃin de către personalul didactic din mediul rural comparativ cu cel din urban (12%.: Procentele au fost calculate prin raportarea numărului de răspunsuri pentru fiecare variantă la numărul total de subiecŃi. proporŃia inversându-se în mod corespunzător în cazul formei de curs care reprezintă o combinaŃie între forma tradiŃională şi cea la distanŃă (aproximativ 22% rural faŃă de 17% urban). O posibilă explicaŃie a opŃiunilor relativ reduse pentru astfel de forme de organizare constă în însăşi insuficienta dezvoltare a acestora în oferta actuală de formare continuă a cadrelor didactice: astfel.6. având în vedere anumite obstacole privind participarea la formare pe care acesta le întâmpină (distanŃă mai mare faŃă de centrul de formare.8 29.Tabel 1.0 Obs. deşi presupune.9 % U 24.6 100. care presupune prezenŃa fizică la curs pe 21. 157 . pentru personalul didactic din mediul rural.4 27.a.5 12. Număr U 168 Total 258 R 17. evitarea unor dificultăŃi de genul celor menŃionate mai sus. lipsa unei oferte variate de formare la distanŃă sau online determină o slabă solicitare a unor astfel de cursuri.8 4 CombinaŃie între cursul tradiŃional şi cel online (prin 62 134 196 12.4. pe medii de rezidenŃă Nr.7 16.4 57. dat fiind că la itemul privind formele de curs preferate s-a înregistrat o pondere importantă de non-răspunsuri. comparativ cu aproape 25% urban).8 14.1 Online (prin Internet). ExplicaŃia acestei diferenŃe decurge din faptul că. 1 Forme de curs R 90 Total TradiŃional. Suma procentelor nu reprezintă 100%.3 11.3 19. practic fără diferenŃe în funcŃie de mediul de rezidenŃă al subiecŃilor).7 18. care nu necesită întâlniri de 48 84 132 3 tipul faŃă-în-faŃă între cursanŃi şi formatori O combinaŃie între cursul tradiŃional şi cel la distanŃă 109 114 223 21.3 13.). Interesant de remarcat este faptul că personalul didactic din mediul rural optează într-o proporŃie mai redusă decât cel din urban pentru forma tradiŃională de curs (18% rural.0 2 individuală şi anumite întâlniri cu formatorii 9. la fel ca şi forma la distanŃă.5 5 Internet) NonR 158 190 348 31. Celor două tipuri de cursuri anterior menŃionate le urmează forma care reprezintă o combinaŃie între cursul tradiŃional şi cel online. Pe ultimele locuri se situează – în ordinea frecvenŃelor înregistrate – forma la distanŃă (14%. costuri colaterale pentru cazare ş. crt.6 16. forma de curs la distanŃă reprezintă o facilitate.

însă. dar tot în cazul lor (deşi diferenŃa este relativ 158 . În funcŃie de gen. cei care nu au acces la Internet sau nu au competenŃe de bază pentru lucrul cu computerul (interviu de grup cadre didactice). majoritatea cadrelor didactice (peste 57%) optează pentru formele de curs integral sau parŃial tradiŃionale.După cum se poate observa din analiza prezentată. 1. Distributia optiunilor privind tipul de formare dorit Rural 25% 20% 15% 10% 5% 0% tradiŃional la distan Ńă online tradiŃional & la distan Ńă tradiŃional & online Urban Iar dificultăŃile de acest gen sunt în general mai frecvente în mediul rural. ar fi excluşi. acestea reprezentând şi explicaŃia diferenŃei dintre proporŃia subiecŃilor din aceste zone ce optează pentru forma integral sau parŃial online şi cea corespunzătoare cadrelor didactice rezidente în mediul urban (22% faŃă 32%).6. Pe lângă mediul de rezidenŃă. considerând că acestea – aşa cum a rezultat pe baza altor informaŃii furnizate de subiecŃi – prezintă o eficacitate sporită. Forma integral sau parŃial online este preferată de o proporŃie mai redusă de subiecŃi (aproximativ 28%). facilitate de formatori experimentaŃi. Fig. opŃiunile pentru diferitele forme de cursuri au fost analizate şi în funcŃie de alte variabile.3. precum genul. vârsta şi nivelul competenŃelor IT de care dispun cadrele didactice. pot fi o soluŃie. se observă că proporŃia cadrelor didactice femei care optează pentru formele de curs integral sau parŃial tradiŃionale este mai ridicată – aproape 60% – comparativ cu cea înregistrată la bărbaŃi – 50% (urmare a conservatorismului mai accentuat – real sau doar ca expresie a prejudecăŃilor de gen – al acestora?!). precum şi a dificultăŃilor de acces la facilităŃile necesare – aspecte la care se referă şi cadrele didactice intervievate: Cursurile online. posibil ca urmare a deficitului de competenŃe în domeniu (pe care o astfel de formă le impune).

4 46 20. la nivelul grupei de 31-40 ani – 35%.2 10. 321 51 34 16 48 40 Peste 50 % 27. Tabel 1.2 30 13.5. îndeosebi.8 Nr. dat fiind că la itemul privind formele de curs preferate s-a înregistrat o pondere importantă de non-răspunsuri.6 62 52 66 17.2 78 21. în cazul cursurilor online sau cu o componentă online.3 18. de asemenea. Suma procentelor pe orizontală nu reprezintă 100%.6 14.8 311 1 194 22.4 13.5 ani Obs. Tabel 1.1 55 24. forma respectivă fiind preferată.8 76 20.8 31 13.3 M Obs. Total cadre didactice 875 73. Această influenŃă se observă. pentru cele cu o vârstă mai redusă de 30 de ani proporŃia este de 30%.4 19.8 225 19.6 16.0 1 83 30. Această diferenŃă se explică prin nivelul mai redus de competenŃe de care dispun cadrele didactice din ultima grupă de vârstă – aşa cum s-a putut constata din analiza informaŃiilor referitoare la competenŃele IT ale subiecŃilor cuprinşi în eşantion – ca urmare a interesului mai 159 .0 35 15.nesemnificativă) se constată şi o pondere mai ridicată care preferă formele integral sau parŃial online – 29%. % Nr. faŃă de 24% în cazul bărbaŃilor. % Nr.: Procentele au fost calculate prin raportarea numărului de răspunsuri pentru fiecare variantă la numărul total de subiecŃi.6. % Total cadre didactice 275 23. Variabila vârstă pare să influenŃeze. în funcŃie de vârstă Vârsta Sub 30 ani 31-40 ani 41-50 ani Nr.9 10.4 OpŃiuni privind formele de curs 2 3 4 35 34 54 12. OpŃiuni privind formele de curs pe care cadrele didactice ar dori să le frecventeze. OpŃiuni privind formele de curs pe care cadrele didactice ar dori să le frecventeze.3 11.6.4 5 49 17.6 5. în funcŃie de gen Genul Nr.3 19. de cadrele didactice în vârstă de sub 50 de ani.6. cu precădere.0 15.6 42 F % 26.0 12. Suma procentelor pe orizontală nu reprezintă 100%.2 365 30.7 12.6 13. opŃiunile cadrelor didactice pentru anumite forme de curs.: Procentele au fost calculate prin raportarea numărului de răspunsuri pentru fiecare variantă la numărul total de subiecŃi. % Nr. scăzând la numai 18% în cazul personalului didactic de peste 50 de ani. chiar mai mult decât genul. la 41-50 de ani – 27% (în medie pentru cele trei grupe – aproximativ 30%). Astfel.2 64 OpŃiuni privind formele de curs 2 3 4 125 99 172 14.7 41 33 51 5 154 17. dat fiind că la itemul privind formele de curs preferate s-a înregistrat o pondere importantă de non-răspunsuri.0 15.2 20.

7 46 3. % Total cadre didactice 271 22.scăzut.8 5 10. nici preferinŃele pentru o formă sau alta de curs).2 128 21.6 56 20.5 47 17.9 4 52 19. facilităŃi de acces – 7% ş.6. opŃiunile pentru o formă sau alta de curs.1 8 17. Mediu % Avansat Nu pot aprecia Nr. Începător % Nr.4 81 13. a unor eventuale rezerve sau chiar a unui anumit blocaj care a împiedicat dobândirea unor astfel de competenŃe în cazul segmentului de cadre didactice mai vârstnice.7 5 10. Tabel 1.7.0 103 17. într-o mare măsură.9 OpŃiuni privind formele de curs 1 62 22.9 11 23. OpŃiuni privind formele de curs pe care cadrele didactice ar dori să le frecventeze. dat fiind că la itemul privind formele de curs preferate s-a înregistrat o pondere importantă de non-răspunsuri. însă.1 2 31 11. comunicarea /colaborarea directă (munca în echipă) – 10%. Suma procentelor pe orizontală nu reprezintă 100%. prezintă interes şi argumentele care susŃin opŃiunile respective.8 584 49.9 ObservaŃie: Procentele au fost calculate prin raportarea numărului de răspunsuri pentru fiecare variantă la numărul total de subiecŃi. În relaŃie cu formele de curs preferate de cadrele didactice. în funcŃie de competenŃele IT Nivelul competenŃelor IT Nr.2 269 22. de altfel. vizează: facilităŃile de timp – aproximativ 19%. Trebuie însă menŃionat de la început faptul că o pondere foarte ridicată dintre subiecŃii investigaŃi (59%) nu au declarat motivele care au stat la baza preferinŃelor exprimate cu privire la formele de curs pe care doresc să le frecventeze (jumătate dintre aceştia nu şi-au declarat. Astfel.0 62 10. acestea urmând a fi analizate în continuare.5 12 26. în ordinea frecvenŃei cu care au fost menŃionate.9 5 19 7.9 32 11.9 46 17. % Nr. 160 . iar la avansaŃi de 46%. Nivelul competenŃelor IT influenŃează.6 69 25. aşa cum se poate observa din tabelul de mai jos.4 3 8 3.a. înŃelegere mai bună a conŃinuturilor transmise – 8%. Ponderea cadrelor didactice care preferă aceste forme creşte direct proporŃional cu nivelul de competenŃe IT deŃinut. Principalele motive invocate de cadrele didactice. în speŃă pentru cursurile integral sau parŃial online. spre deosebire de grupul de cadre didactice care se plasează în funcŃie de competenŃele IT la nivelul începător – în cazul căruia ponderea celor care preferă formele de curs online (parŃial sau integral) estre de 10% – în cadrul grupei cu nivel mediu de competenŃe ponderea corespunzătoare este de 27%.9 137 23.

0 16.3 1.0 100.6 4. Se observă astfel că motive precum înŃelegere mai bună a conŃinuturilor transmise.0 0.0 0.5 1.8 31.5 7.5 0.4 0. care presupune prezenŃa faŃă în faŃă a formatorului şi a cursanŃilor (vezi celulele marcate.9 Comunicare/colaborare directă (munca în 28 89 117 5. corespunzătoare formei tradiŃionale de curs).6 0.6 1.Tabel 1.6.6 7. pe principalele forme Motive invocate pentru susŃinerea opŃiunii TradiŃional Forme de curs preferate TradiŃional şi la distanŃă TradiŃional şi online 8.6 ÎnŃelegere mai bună a conŃinuturilor transmise 34 60 94 6.7 19.6 0.2 2.9 Altele 2 3 5 0.8 54.4 FacilităŃi de timp 89 132 221 17.7 37.9 cursului/lipsa mijloacelor de transport EficienŃa activităŃii independente 26 32 58 5.8 5.0 2.0 2.4 0.6.9 1. Motivele invocate pentru alegerea unei forme de curs.0 8.2 4.3 3.4 2.8 19.4 0. Motivele invocate pentru alegerea unei forme de curs.6 0.2 0.0 Total 100.2 1.0 0.7 27.4 0. Suita de motive prezentate este mai relevantă dacă luăm în considerare diferitele forme de cursuri pe care le susŃin.8 8.6 13.0 La distanŃă FacilităŃi de acces FacilităŃi de timp Cursul tradiŃional presupune şi practică ÎnŃelegere mai bună a conŃinuturilor transmise Comunicare/colaborare directă (munca în echipă) Lipsa dotărilor necesare pentru participarea la un curs DistanŃa mare până la locul de desfăşurare a cursului/lipsa mijloacelor de transport EficienŃa activităŃii independente Reducerea costurilor Altele 3.5 5.8 2.9 0.1 0.7 4.0 2.2 4.9.0 2.9 echipă) Lipsa dotărilor necesare pentru participarea la 1 1 2 0.3 18.7 0.0 503 683 1186 Obs.3 0.8 0.8 59.9 Reducerea costurilor 20 14 34 4.0 161 .8 1. Tabel 1.4 7.8 21.6 1.: Procentele au fost calculate prin raportarea numărului de răspunsuri pentru fiecare variantă la numărul total de subiecŃi. dat fiind că la itemul privind motivele invocate pentru alegerea unei forme de curs s-a înregistrat o pondere importantă de non-răspunsuri.8.0 0.8 0.0 2.0 0.2 un curs DistanŃa mare până la locul de desfăşurare a 14 8 22 2.0 9.8 7.4 NonR 326 374 700 64.3 24. comunicare/colaborare directă (munca în echipă) şi cursul tradiŃional presupune şi practică sunt invocate în scopul susŃinerii formei tradiŃionale de curs.0 1.6 Cursul tradiŃional presupune şi practică 8 11 19 1.1 0.6 Online 19. pe medii de rezidenŃă Motive care susŃin formele de curs Număr % preferate Rural Urban Total Rural Urban Total FacilităŃi de acces 30 58 88 6.0 3. Suma procentelor pe orizontală nu reprezintă 100%.2 2.9 1.2 0.0 100.9 1.1 0.

în condiŃiile în care au caracter de obligativitate în pregătirea cadrelor didactice „o dată la 5 ani”. a celor care vizează restricŃiile de timp ş. În ceea ce priveşte forma de curs preferată. * * * Din analiza prezentată rezultă faptul că mai mult de două treimi din eşantionul de cadre didactice investigate – fără diferenŃe semnificative pe medii de rezidenŃă – intenŃionează să participe la un curs de formare şi în viitorul apropiat (în anul următor).a. ca răspuns la cererea unei anumite categorii de cadre didactice ce întâmpină dificultăŃi de acest ordin. activitatea practică pe care acestea o includ. aşadar. în special. comunicarea/colaborarea directă şi munca în echipă. cel referitor la eficienŃa activităŃii independente. Rezultă. cursurile integral sau parŃial la distanŃă / online sunt apreciate datorită facilităŃilor de acces şi de timp pe care le presupun. facilităŃile de timp şi facilităŃile de acces reprezintă argumente privind preferinŃa pentru cursurile integral sau parŃial la distanŃă / online. Cel mai puŃin solicitate sunt pregătirea metodică generală şi pregătirea de specialitate – aspecte care constituie ariile cu cea mai frecventă participare în ultimii ani. Pe de altă parte. de către cei din mediul urban. în special a celor de acces.În schimb. la fel ca şi cursurile la distanŃă pe care. utilizarea TIC în activitatea didactică şi managementul de proiect. posibil. OpŃiunile pentru o formă sau alta de curs par să fie influenŃate şi de alte variabile precum genul. 162 . anumite restricŃii care vizează accesul la facilităŃile pe care le presupune această formă şi nivelul de competenŃe IT – optează în mai mică măsură pentru astfel de forme. deşi permit depăşirea unor dificultăŃi de acces. de asemenea. că opŃiunile pentru anumite forme de curs – în speŃă cele la distanŃă sau online (integral sau parŃial) – presupun eliminarea / diminuarea unor obstacole sau dificultăŃi privind participarea la formare. Domeniile de formare pentru care optează cei mai mulŃi dintre profesori sunt cele referitoare la: asigurarea calităŃii în educaŃie. de aici. care presupun prezenŃa faŃă în faŃă a formatorului şi cursanŃilor. Motivele invocate de subiecŃi privind preferinŃele pentru cursurile de tip tradiŃional sunt cele care vizează înŃelegerea mai bună a conŃinuturilor transmise. vârsta şi nivelul de competenŃe IT. de ordin financiar. aceştia le preferă. majoritatea cadrelor didactice optează pentru cursurile de tip tradiŃional. însă. necesitatea diversificării ofertei de formare sub aspectul multiplicării cursurilor integral sau parŃial la distanŃă / online. Cursurile integral sau parŃial online sunt preferate de o proporŃie mai redusă dintre subiecŃi şi. Se observă. Cadrele didactice din rural – în cazul cărora acŃionează. sau o combinaŃie între forma tradiŃională şi la distanŃă. Un alt motiv care justifică opŃiunea pentru cursurile la distanŃă este.

În cadrul cercetării noastre ne-am propus să înŃelegem principalele caracteristici şi practici ce Ńin de oferta de formare a cadrelor didactice. Peisajul formării profesionale continue a cadrelor didactice din perspectiva furnizorilor Fără îndoială. uneori. F3: OcupaŃia de formator nu e activitatea de bază. Principalele ipostaze de asumare a funcŃiei de formator. predau psihologie la clasa a X-a şi psihologia aplicată la clasa a XI-a.7. În ultimii ani. practici de formare.1.7. conjuncturile şi oportunităŃile de moment fiind adesea cele care au condus către asumarea unui astfel de rol. în cadrul DPPD-ului din Craiova şi Piteşti.1. Printre atribuŃiile consilierului şcolar se numără şi activităŃile didactice.1 O: OcupaŃia de formator reprezintă activitatea dumneavoastră de bază? F1: Nu. 1.7. formarea este o funcŃie complementară a celui care o exercită. e una complementară. De puŃin timp predau şi la facultate în acest an universitar. lucrez ca psiholog. F2: Dacă stau să mă gândesc funcŃia mea de bază este consilier şcolar. În cadrul modulului „Management şi comunicare” am avut un opŃional la două grupe şi am mai avut „InovaŃie pedagogică în domeniul învăŃării”. peisajul furnizorilor de formare care oferă programe destinate cadrelor didactice s-a diversificat din ce în ce mai mult. eu sunt psiholog. În majoritatea cazurilor. InformaŃiile de natură calitativă au fost culese pe baza unor interviuri individuale cu formatori şi reprezentanŃi ai unor furnizori din întreaga Ńară şi au vizat următoarele aspecte: statutul formatorului. cât şi în ceea ce priveşte oferta de formare. Aici am o jumătate de normă şi de 3-4 ani lucrez şi ca formator. psiholog sau consilier şcolar. aşa cum au reieşit acestea din cercetarea noastră. este primul meu curs cu care am lucrat la o grupă. atât din perspectiva cadrului instituŃional al acestora. În acest sens. Statutul formatorului – identitate şi afiliere instituŃională Interviurile realizate în cadrul cercetării de faŃă au identificat o multitudine de ipostaze ale formatorului şi a raporturilor acestora cu furnizorii de formare. evaluare şi monitorizare utilizate. sunt următoarele: 163 . iar de cele mai multe ori ocupaŃia de bază a acestora este cea de profesor sau. mecanisme de analiză a nevoilor de formare. privite de data aceasta din perspectiva furnizorilor de formare şi a formatorilor. Caseta 1. nu putem vorbi despre calitatea formării continue în afara înŃelegerii mecanismelor care guvernează piaŃa furnizorilor de formare a cadrelor didactice. eu sunt profesor de sprijin… Istoria asumării funcŃiei de formator este şi ea foarte diferită de la un caz la altul.

O: Ar fi trebuit o selecŃie mai riguroasă sau o altfel de selecŃie? Director CCD: O altfel de selecŃie: oameni care vor. dar. indiferent dacă aceştia au sau nu o pregătire de specialitate în formarea formatorilor. MulŃi dintre formatorii intervievaŃi nu au urmat un curs de formare a formatorilor.→ Sunt profesor. O: AŃi urmat un program special de formare de formatori? F: Nu. Aşa că avem în baza de date destul de mulŃi colegi. dar şi a unei bune părŃi a formatorilor care activează în cadrul CCDurilor. cunosc programele care sunt. E adevărat ca nu sunt acoperit cu diplome dar cunosc bine problematica si ce se cere si cum se face. care au disponibilitate. având în vedere bunele practici. dar repet am participat la destul activităŃi si am si condus numeroase activităŃi. Am la baza liceul pedagogic si după aceea facultatea de profil. Cati ani experienta aveti? Formator: Am aproximativ 40 de ani experienta in invatamant.2 Director CCD: S-au făcut nişte formări. am lucrat la programul de acreditare al departamentului. am participat la foarte multe inspecŃii. Aceştia îşi exercită rolul de formare a cadrelor didactice în virtutea profesiei de bază care le conferă în mod „natural” legitimitatea de a preda. să ştii cum să te raportezi la ei pentru că te resping. nu am diplome speciale pe asta. au îmbătrânit sau alŃii nu au avut disponibilitate pentru a fi formatori. Nu există o metodologie de acreditare a formatorilor. asta cu siguranŃă. din 1975. Am îndrumat lucrări de gradul I. care prin natura funcŃiei lor sunt obligaŃi să colaboreze cu CCD-ul. O: As dori mai intai sa imi descrieti experienta dumneavoastra de formator. ce să-mi spună el. deci este legitim şi natural să exercit o funcŃie de formare a cadrelor didactice. in prezent sunt pensionar insa lucrez in calitate de cadru didactic asociat pe probleme de pedagogie. Eu ştiu şi la noi aici în judeŃ şi poate că şi în alte judeŃe. acreditată sau neacreditată. Caseta 1. unii reprezentanŃi ai furnizorilor de formare recrutează adesea formatorii din rândul colegilor profesori sau inspectori şi metodişti. Sigur că unii dintre ei fie au ieşit din sistem. cu grupuri de lucru. Sunt doctor in pedagogie. dar el nu are o astfel de disponibilitate de a se întâlni cu adulŃi. implicarea lor. Între timp şi noi am mai făcut o selecŃie prin colaborările astea pe care le-am mai făcut. calitatea cursurilor. dar nu i-au acreditat pe aceştia.7. Dar am participat la foarte multe formari in cadrul programului EducaŃia 2000+ cu persoane din interior. colegi care au făcut mastere pe formări şi care nu au Ńinut o oră de curs la formare. printre care şi inspectorii şcolari. Sunt Profesor universitar doctor. Plus că este un specific în munca cu adulŃii. pe formatori. În ultimul timp se observă o creştere a apetenŃei pentru formare. El poate să fie un profesor extraordinar la catedră. felul în care se raportează şi oamenii. in ştiinŃele educaŃiei. S-a făcut o selecŃie de genul „trimiteŃi nu ştiu ce”. in afara de titlul de doctor. deci cunosc foarte bine si metodologia si exigentele si cerinŃele. se aşează lucrurile… Director CCD: CCD-ul nostru colaborează cu diferiŃi formatori. 164 . dar si cu persoane din afara.urilor din cadrul universităŃilor. Este cazul celor mai mulŃi formatori din cadrul DDPD. în absenŃa unei metodologii de acreditare a formatorului în formarea cadrelor didactice. Personal nu. şi ce dacă el este universitar. Dar nu am nişte titluri. De altfel. oricum.

având în vedere faptul că în sistemul românesc nu există un statut al formatorului independent în educaŃie. chiar dacă acestea nu au fost acreditate. fie din partea instituŃiilor sau organismelor naŃionale. atât formatorii. stabilindu-şi ad-hoc propriile criterii de selecŃie. ceea ce înseamnă totuşi alte competenŃe. Eu am un atestat de formator eliberat de minister împreună cu ambasada Statelor Unite. acreditare la EducaŃia 2000+ şi MECT. În cazul nostru. precum şi multe alte programe specifice finanŃate de diferite organizaŃii naŃionale şi internaŃionale care au avut printre altele şi componente de formare a formatorilor au reprezentat adesea punctul de plecare al experienŃei de formator pentru unii dintre cei intervievaŃi. avizat de MECT/CNFP. Programele de reformă.→ Sunt formator deoarece am urmat un curs de formare a formatorilor la nivel naŃional. cât şi reprezentanŃii furnizorilor intervievaŃi sunt de părere că astfel de certificate constituie un avantaj în recrutare şi selecŃie. în absenŃa unei metodologii de acreditare a formatorilor.7. nu există un document să zicem general care să fie luat ca reper pentru a certifica calitatea de formator. F3: Am 7 ani de experienŃă ca formator. În cazul specific al personalului didactic din cadrul sistemului educaŃional sunt necesare într-adevăr diferite programe de formare care să ateste calitatea ta de formator. deŃinerea unui certificat de acest tip este importantă şi pentru portofoliul personal al formatorului. care se simte astfel legitimat pentru o funcŃie de formarea a cadrelor didactice. cum ar fi OrganizaŃia NaŃională a SănătăŃii. nu am primit o certificare sau acreditare că suntem formatori de formatori. sunt formator naŃional şi internaŃional acreditat din 2000 pe gândire critică. Acestea pot fi fie din partea Casei Corpului Didactic. Deşi nu este obligatorie deŃinerea unui astfel de certificat. Însă foarte mulŃi nu au o certificare de formator. 165 . de perfecŃionare.3 F1: Sunt mai multe modalităŃi de a derula activitatea de formator. Chiar dacă multe dintre programele de formare a formatorilor nu s-au soldat cu un certificat recunoscut oficial. furnizorii sunt dispuşi să recruteze formatori care nu sunt acreditaŃi. → Sunt formator deoarece am urmat un curs de formare a formatorilor în cadrul unor programe cu Ńinte educaŃionale. Caseta 1. pentru care am activat ca formator pe un program pentru sănătate şi educaŃie emoŃională sau programe care vizează educaŃia adulŃilor pe care le-am urmat. O altă ipostază a identităŃii formatorilor investigaŃi este asumată pe baza deŃinerii unui certificat de formator naŃional obŃinut în cadrul unor programe naŃionale de formare a formatorilor. Activitatea de formator reprezintă o activitate complementară pentru mine. dar în afară de faptul că am primit o adeverinŃă că am făcut formare de formatori în acelaşi domeniu în care suntem specialişti. Totodată. F2: Am urmat cursuri de formator încă din 1997 (cam 180 de ore de formare). experienŃa dobândită de viitorii formatori a fost decisivă pentru parcursul ulterior al acestora. însă eu personal am participat la foarte multe cursuri de formare continuă. Noi am făcut o formare de formatori şi am trimis cursul să fie aprobat de minister. Mai mult. de atestare să zicem aşa.

care este mult mai flexibil decât CNFP-ul şi percepe taxă mai mică. peisajul formării continue a cadrelor didactice este la fel de divers. 166 . aşa cum ARACIP-ul are Registrul NaŃional al ExperŃilor.4 F1: Nu sunt formator acreditat. tocmai pentru că acestea au posibilitatea să recruteze şi să selecteze formatorii cei mai potriviŃi în raport cu anumite nevoi. reprezentanŃii furnizorilor cuprinşi în anchetă îşi exprimă anumite rezerve în raport cu diferite tipuri de acreditări pe care le deŃin unii formatori. psihologie educaŃională. în cazul DPPD-urilor unde de cele mai multe ori formatorii sunt profesori ai universităŃii respective. Cursul a fost organizat în parteneriat de MECT şi AgenŃia NaŃională de ProtecŃie Socială. cea mai mare parte a portofoliului de formatori dintr-o instituŃie fiind însă bazat pe relaŃii de colaborare sau contracte de scurtă durată. Dar ăsta e sistemul CNFPA al Ministerului Muncii. Dar dacă el are un document pe care eu îl consider valabil şi din discuŃia cu mine şi din ceea ce îmi prezintă când lucrează noi considerăm că el are competenŃe de formator. personalul didactic auxiliar. deci ei au acreditare de formatori. care sunt acreditate CNFPA. Disciplinele pentru care ofer formare sunt: curriculum. Acreditările existente au fost acordate de furnizori. ONG-uri. că nu s-a trecut la a se crea acel registru al formatorilor. da. AlŃi furnizori intervievaŃi (CCD-uri. F2: Am o experienŃă ca formator de peste 4 ani. nerecunoscut în România. afilierea instituŃională a celor mai mulŃi dintre aceştia este clar definită şi relativ stabilă. Deoarece CNFP-ul încă nu a acreditat şi formatorii. deşi nu sunt formator acreditat. pe formatorii mei i-am trimis la cursuri de formare de formatori. Director CCD: Sunt şi formatori neacreditaŃi. în raport cu oferta de formare de la un anumit moment. Totul a început de la participarea mea la un program internaŃional unde am absolvit un curs de formare de formatori pe consiliere.7. pedagogie preşcolară. Cursurile pt. registrul naŃional al formatorilor. managementul calităŃii. dar lucrez ca formator de peste 7 ani. Această situaŃie de relativă autonomie a furnizorilor în raport cu formatorii la care apelează este considerată un avantaj în opinia reprezentanŃilor CCD-urilor. în funcŃie de propriile criterii şi opŃiuni.Caseta 1. De pildă. În acelaşi timp. Interesul de a păstra „prestigiul” instituŃional îi determină pe aceştia să îşi selecteze cu grijă formatorii. furnizori privaŃi) declară că deŃin un număr minim de formatori angajaŃi permanent. Nu toŃi au acreditarea propriu-zisă. În ceea ce priveşte afilierea instituŃională a formatorilor. pt. Adică ei nu au o hârtie prin care să zică că este formator. Am făcut un curs de formare de formatori pentru drepturile copilului. În nici un caz nu a fost certificată de un organism care ar trebui să fie de fapt CNFP-ul. de pildă. atunci lucrăm împreună cu el.

Dacă eu constat că programul ăla n-a fost sau nu este satisfăcător şi formatorul nu are chiar competenŃele sau nu este chiar atractiv pentru sistem. că e o chestiune de prestigiu instituŃional. diseminaŃi acest curs. În concluzie.Caseta 1.7. Formatoarea pe care a trimis-o Inspectoratul Şcolar n-am ştiut de ea. În mod normal. cunoscând foarte bine sistemul şi având relaŃii bune cu şcolile. Omul nu ştie că furnizorul este X. dar nici să mă implic serios. am stat de vorbă cu ea şi nu m-a convins deloc că e în stare să facă formare cu colegii şi atunci . În acest caz. Pt. am fost la cursul de formare şi am asemenea competenŃe. de pildă. autonomă ca structură şi mi-o şi pun în funcŃiune. dar şi cea a tipurilor de furnizori pe care le-am surprins prin cercetare se reflectă şi la nivelul practicilor privind realizarea analizelor de nevoi. de autonomia şi diversitatea organizaŃiilor de formare. Noi. ipostazele identificate prin cercetarea noastră sunt în măsură să ne ofere un peisaj relativ eclectic. Practici privind analiza nevoilor de formare – între abordare strategică şi măsuri ad-hoc Diversitatea ipostazelor de statut ale formatorilor. el vine la CCD. vedem ce competenŃe au.7. Acest lucru va duce la o anumită profesionalizare în educaŃie (interviu formator). dat în principal de absenŃa unui sistem unic de acreditare a formatorilor. o soluŃie posibilă ar fi cea a profesionalizării funcŃiei de formator: Ce ar trebui rezolvat este statutul formatorului după anumite standarde ocupaŃionale de formare. dar probabil mai cere ceva timp. Sau dacă nu cumva ni-i recomandă Ministerul. 1. Pentru educaŃie acest lucru nu s-a realizat. Aşadar.2. prin ce curs. funcŃionând aproape exclusiv ca organizator şi gazdă a unor cursuri de formare elaborate şi furnizate de alte organizaŃii. în ceea ce priveşte identitatea şi afilierea instituŃională a formatorilor. Prestigiul instituŃional se construieşte cu greu.. În opinia reprezentanŃilor furnizorilor de formare investigaŃi. cine a fost cel care a furnizat programul cu care a lucrat . Un prim principiu întâlnit în cazul celor mai mulŃi dintre furnizorii cuprinşi în anchetă este acela de a răspunde solicitărilor din partea altor instituŃii partenere cum ar fi inspectoratele şcolare sau alte instituŃii care se ocupă de implementarea unor proiecte care au şi componente de formare în teritoriu. psiholog..). eu sunt f. găsesc formula în care nici să spun nu. interesul pentru identificarea nevoilor de 167 .. ştim despre ce este vorba. şi-au redus la minimum oferta proprie de formare. unele dintre CCD-uri. consilier etc. la diversitatea identităŃii formatorilor se adaugă şi un nivel ridicat de eterogenitate a relaŃiilor instituŃionale între aceştia şi organizaŃiile furnizoare. Consideră că io iam furnizat şi dacă programul nu este de calitate. Şi trebuie să Ńi-l protejezi.. Zice Ministerul: aveŃi formatori făcuŃi prin Programul X. am putea face împreună un curs? Ok. dar şi de faptul că funcŃia de formare este de cele mai multe ori una complementară funcŃiei de bază (profesor.. Recunosc.5 Director CCD: Recrutăm formatorii funcŃie de programele în care ei au fost implicaŃi şi prin care au căpătat competenŃe de formare. stăm de vorbă. dar aici eu îs tare rezervată. atunci este vorba de prestigiul instituŃiei CCD. Mai mult. Au existat grupuri de lucru.unul dintre programele de formare a formatorilor pe care l-au urmat nu m-a convins deloc. Dar de cele mai multe ori vin ei înspre noi şi spun: uite. De ex.

Vă daŃi seama ce ruptură există acolo. Fiecare se înscrie după cum vrea. i-am prelucrat baza de date. am preluat 300 dintre cele aproximativ 1000 de cadre didactice înscrise la perfecŃionare pe care le-am format noi prin programe acreditate. am pregătit pentru directorii de instituŃii un material. iar ca să îi responsabilizăm i-am pus să semneze şi deci să evalueze. daca vorbim la modul ideal. bazate pe instrumente atent elaborate care să le indice dimensiunea şi specificul nevoilor de formare a cadrelor didactice. pare simplu si frumos să aplici un chestionar şi la sfârşit să culegi datele. Sunt 3 componente pe care încercăm să identificăm. Director CCD 3: Activitatea noastră de baza este identificarea nevoilor de formare la nivelul întregului judeŃ. Este componenta curriculară.formare ale cadrelor didactice este înlocuit cu strategii de colaborare instituŃională care să le asigure derularea a cât mai multe programe de formare pe care să le găzduiască. Caseta 1. activitatea cadrelor didactice nu este monitorizată după încheierea formării. prin care încercăm să identificăm nevoia de formare. colegii noştri completează chestionarele. am organizat întâlniri în noiembrie şi în mai cu RFC-iştii.7. Trimitem chestionarele la şcoli prin intermediul responsabililor de formare. nu există instrumente standard pentru evaluare şi atunci am fost nevoiŃi să le oferim noi. drept pentru care ne-am creat o strategie care să ne ajute să colectăm repede toate aceste date să le putem valorifica. Ca în funcŃie de asta să ne dimensionăm oferta. Centralizarea o facem la începutul lui septembrie. Cei mai activi furnizori care apelează la aceste practici sunt reprezentaŃi de o parte a CCD-urilor şi furnizorilor privaŃi şi mai puŃin de DDPD-uri. Prima e cea mai importantă. pe împrejurările în care formatorii au ocazia să dialogheze informal pe această temă cu unele cadre didactice.. le aduc înapoi şi noi le prelucrăm şi vedem . avem o colaborare foarte bună cu inspectoratul şcolar şi am solicitat în nenumărate rânduri la şedinŃele la care 168 .6 Director CCD 1: La fiecare început de an aplicăm o serie de chestionare. Încerc să îi responsabilizez pe directori pentru că am constat că înscrierea la programele de formare se face aleatoriu. de asemenea primim solicitări scrise din partea ISJ privind nevoile de formare continuă pentru cadrele didactice cuprinse în perfecŃionarea la 5 ani pentru că cadrele didactice se înscriu la ISJ. pe relaŃiile directe cu beneficiarii. Acestea din urmă se bazează mai mult pe oportunităŃi ad-hoc de identificare a nevoilor de formare. Am încercat să dau o coerenŃă relativă analizei nevoilor de formare: am creat documente pentru responsabilii cu formarea continuă din şcoli. Director CCD 2: Pentru identificarea nevoilor de formare am făcut o radiografie. culegerea informaŃiilor pe baza colaborării cu inspectoratele şcolare. În acest fel am operaŃionalizat furnizarea de programe acreditate de CCD către cadrele didactice prioritare în formare. Elaborarea de chestionare. Se constată însă şi cazuri de furnizori care şi-au dezvoltat sisteme proprii de analiză a nevoilor de formare. pentru că aşa. am stabilit care este grupul Ńintă care trebuie sa aibă competenŃe clare şi standardizate şi am procedat la scrierea programelor. componenta metodologică şi cea educaŃională.. cu inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesională am avut întâlniri punctuale de lucru. Trei modalităŃi avem. în urma cărora încheiem procese verbale. L-am chemat pe inspector şi l-am informat. utilizarea unor oportunităŃi diverse de dialog cu cadrele didactice sunt tot atâtea mijloace prin care unii furnizori îşi ajustează oferta de formare. ca după aceea la sfârşitul lui septembrie să ne dimensionăm oferta de formare. iar din noiembrie până în ianuarie au avut loc întâlniri în cadrul programului „Managementul formării continue” în care directorii au fost informaŃi despre obligaŃiile şi responsabilităŃile RFC-iştilor la nivel de CCD prin acŃiuni publice şi transparente.

au început evaluările. Niciodată de-a lungul carierei mele. iată comunicare directa cu directorii şcolilor. Dar absolut niciodată nu a venit dinspre inspecŃia şcolară. Sau dinspre directorul unităŃii şcolare. la toate cercurile si întrunirile metodice la care am participat eu. ce am făcut bine. Sper. am aplicat direct chestionarele si leam aplicat noi. acolo s-au simŃit vulnerabili cei din comisia de evaluare a calităŃii şi atunci au venit înspre noi . După ce a apărut ARACIP. Formator DPPD: Nevoile le-am cules pe parcursul colaborării noastre prin mai multe forme. uite. a rapoartelor pe care noi le-am centralizat. Bunăoară. Ne-am întâlnit. punctual. Inspectorul X a zis că. pentru ca pana la urma din aceste chestionare am aflat si lucrurile mai puŃin plăcute pe care poate nu le-am fi văzut daca nu aplicam astfel de analize de nevoi. practica pedagogică pe care o fac studenŃii. ei vin in primul rând din diferite universităŃi si apoi. asta trebuie văzut. pe care le aplica la rândul lor responsabilii cu formarea la nivelul şcolilor. cât de complete sunt informaŃiile. noi adunam datele le interpretam si stabilim nevoia de formare la nivelul şcolilor. există o inspecŃie. În acelaşi timp. Apoi. aici. ce am făcut mai puŃin bine si ce avem de făcut pe viitor. Hai să vedem ce putem face. A. nivelul lor de pregătire este eterogen. în urma inspecŃiilor. Apoi lucram noi. Am avut si satisfacŃii si insatisfacŃii de multe ori. întreaga noastră activitate in cadrul departamentului „Programe” a metodiştilor. că există un sistem de evaluare. a formatorilor şi o să vedem mai bine în ce măsură răspunde nevoilor.merg săptămânal. chiar in cadrul aceleiaşi universităŃi. ştim foarte bine ca pregătirea este diferită. aici ar trebui să facem ceva pentru colegi. cam ce lear prinde bine. Mai ales că vedeŃi. nu a venit dinspre inspecŃia şcolară o cerinŃă. examenele pe care le-am susŃinut de mulŃi ani care ne aduc destul de multe informaŃii cam ce le-ar trebui. Acum chiar asta lucrăm în această perioadă. ca sa avem certitudinea ca sunt aplicate si am aşteptat sa fie completate. 169 . unii reprezentanŃi ai CCD-urilor îşi exprimă îngrijorarea cu privire la interesul şi disponibilitatea de colaborare a altor actori implicaŃi în parcursul de formare a cadrelor didactice şi implicit în analiza nevoilor de formare reale ale acestora: Tot la fel de adevărat este că inspecŃia şcolară este o enormă inutilitate. uite.ajutaŃi-ne aici. temeinic. si colegele mele la cercurile pe specialităŃi. am stabilit împreuna ce avem de făcut. pentru activitatea manageriala. in care transmitem chestionare pe care trebuie sa le primim pana la o data limita. În rest. deşi repet ca ultimul cuvânt îl vor avea cursanŃii. Atât. Au existat. nimic (interviu director CCD). la cercul directorilor. discuŃii cu cadrele didactice. aici. ba nu. de ex. al aceluiaşi grup. Şi noi am răspuns. inspecŃiile de grad. am constatat că sunt probleme aici. Absolut niciodată. de auto-evaluare si de evaluare a noastră. le-am reamintit de fiecare dată: atenŃie rapoartele si concluziile referitoare la nevoile de formare si valoarea adăugată a formării care se identifica bineînŃeles in inspecŃia şcolar cel mai sigur la clasa.

aflu de ce nu. efectele reglatoare ale etapei de evaluare iniŃială se concentrează de obicei doar la nivelul formatorului. fără să producă însă efecte majore asupra ofertei în ansamblu. de evaluare iniŃială ca chestionar. ca la clasă să ştii de unde pleci. Caseta 1.7. Ca urmare. Depinde şi de abilitatea formatorului. Evaluarea iniŃială se poate face şi prin brainstorming ca să vezi pe problema respectivă şi pe flipchart şi vedem de unde. Este şi firesc că mă ajută şi disciplina pe care le-o dezvolt. De asemenea. îŃi trebuie foarte multă răbdare.. cât sunt de aproape de conŃinuturile respective deci e clar că trebuie avute în vedere de formator.depinde. intereselor. competenŃelor anterioare pe care le deŃin cursanŃii reprezintă un pas firesc în derularea procesului de formare. Deci nu pentru toate cursurile livrăm aceleaşi întrebări. pe domeniul respectiv. de conŃinutul cursului. ele depind de formator. Sunt multe situaŃii pe care trebuie să le gestionezi cu multă atenŃie. fie aplic un chestionar. Metodele şi tehnicile prin care se realizează evaluarea iniŃială sunt diverse şi Ńin mai degrabă de stilul şi preferinŃele formatorului.. Depinde de curs. 170 . uneori scrise. uneori nu. sunt difuze. dar nu este generalizată pentru toate cursurile. care au fost aşteptările şi rezultatele obŃinute.. Noi avem un chestionar de evaluare finală. Însă.. provocându-l pe acesta la soluŃii de moment. Rezultatele au importanŃă pentru îşi dai seama în ce măsură oamenii sunt sau nu familiarizaŃi cu ceea ce urmează să discuŃi. Aşa cum am constat prin ancheta de faŃă.7.3. Practici de formare continuă a cadrelor didactice • Evaluarea iniŃială – între etapă firească a unui program de formare şi exerciŃiu de ajustare a ofertei Cei mai mulŃi dintre formatorii cuprinşi în investigaŃia noastră declară că evaluarea iniŃială a aşteptărilor. rezultatele evaluărilor iniŃiale sunt înregistrate sistematic şi doar izolat acest exerciŃiu are un impact major asupra ofertei de formare.1. Dacă este un curs în care oamenii sunt în domeniu. de cele mai multe ori însă. De asemenea.Eu mă bazez mai mult pe interesele pe care le au faŃă de curs.. În foarte puŃine cazuri dintre cele întâlnite în ancheta de teren. fie realizez un exerciŃiu şi la final acel chestionar de evaluare devine un instrument pentru a afla care sunt rezultatele şi care au fost achiziŃiile acumulate de către cursanŃi. O: AveŃi în vedere şi nivelul lor de pregătire la începutul cursului? F1: Am în vedere faptul că unele discipline pot să nu fie în zona lor de interes şi atunci nu consider că trebuie să existe un nivel de pregătire la începutul cursului . uneori nescrise ca să vedem cum se mişcă oamenii în domeniul respectiv. dacă văd că unii sunt mai slabi pregătiŃi îmi adaptez conŃinutul în funcŃie de aceştia.7 F1: Întotdeauna în momentul în care am prima întâlnire cu participanŃii la curs încerc să am o discuŃie legate de aşteptările şi de nevoile pe care aceştia le au în ceea ce priveşte dezvoltarea profesională.. avem şi o anumită formă. ca să îŃi dai seama cum ajungi unde Ńi-ai propus. Pleci de la anumite concepte. conceptele sunt clare. F2: Uneori da. pentru că în sine ele trebuie să devină un model de lucru cu cadrele didactice. informaŃiile obŃinute în cadrul etapei de evaluare iniŃială sunt relativ nesistematice şi au în primul rând o valoare orientativă pentru formator. Întotdeauna avem nişte întrebări. cum ar fi de pildă schimbarea obiectivelor şi conŃinuturilor sau elaborarea unor criterii de selecŃie a viitorilor participanŃi la cursul respectiv. pentru că. Întotdeauna.

să zic aşa. Noi ştim odată pt. nu s-a confirmat. n. se lucrează foarte bine pentru că fiecare vine cu propria experienŃă. prin care îi întreb care sunt aşteptările lor de la curs. care mi-a convenit şi mie. Facem şi o evaluare iniŃială. se ajută. că nu a auzit de nu ştiu ce tehnică. Ńin de organizare. începem orice formare cu aşteptările. învăŃământ pre-primar până la cel liceal. să vedem de unde am plecat. reluăm lista şi vedem ce am reuşit să rezolvăm din aşteptările lor. Şi atunci este o atmosferă fantastică pentru că cursul este într-adevăr de formare. rezolvat ca nu cumva să se spună că el nu ştie. axate pe exemple practice. Ńin de Minister. ne facem un anume plan. Purtăm o discuŃie după ce ne prezentăm noi. după ce am adunat pe toată lumea sau am trimis în şcoli nu ştiu ce chestionar pentru că acel chestionar trebuie eu să mă duc să-l aplic acolo pentru că altfel în iau acasă şi vin cu el realizat. iar prezentările pe care le fac în activităŃile pe grupe pe care le derulăm. după care am o primă întâlnire cu ei (cu cursanŃii. ce ne-au chemat. ce ne-ar fi chemat. întreabă. voi putea să ating tot ceea ce este pe acea listă. de regulă. deşi cele mai bune rezultate le-am obŃinut când grupurile sunt eterogene. dar nu le utilizează. nu trebuie să vezi dacă metoda X este sau nu plăcută. şi pe care îl practic. dar poate Ńine de organizare. …Eu cred că nu neapărat metoda este miza în formare. aplicaŃii şi lucrul în echipă. mai ales în cazul unor programe acreditate. dau un punct de vedere despre care le spun că este personal şi. Atunci nu am cum să-mi stabilesc eu. proaspăt absolvenŃi şi persoane care mai au puŃin până la pensie. „nu ştim cum se face un proiect” şi cu asta basta.La final de curs. a nivelului la care transmiteŃi informaŃiile? F2: Deocamdată nu putem să facem lucrul acesta pentru că este o mică problemă. apar probleme care nu Ńin de formator. unii formatori amintesc situaŃii de utilizare abuzivă sau uneori nejustificată a unor tehnici şi aplicaŃii „de împrumut”. Cu toate acestea. la modul că deocamdată suntem în faza aceea în care încercăm să aducem tot ce este nou sau considerăm noi că este nou sau consideră colegii noştri că este nou. metode şi tehnici de evaluare. pe acea listă. Şi atunci este destul de delicat să folosesc aceste evaluări iniŃiale pentru formarea grupului şi mergem pe ideea de: dacă este grup organizat la nivel de şcoală mergem pe ideea aceea. dar nu putem modifica programa de curs şi nici să trimitem acasă cursanŃii. la un moment dat.). Uneori. atunci este normal să vrei să faci o evaluare iniŃială şi am mers pe un chestionar. Ńin de altele. Partea proastă este că ipoteza noastră de lucru că oamenii nu ar şti anumite metode . Oamenii le ştiu. Lista aceea de aşteptări este notată. O: Cum folosiŃi datele obŃinute? F4: Eu le-am folosit la un mic studiu. plecând de la ruralurban. dar depinde şi de formator şi de grupul cu care lucrezi. ci modul în care foloseşti 171 .m. şi să aducem în şcoală. Argumentele pentru această opŃiune pentru metodele interactive se bazează în principal pe specificul învăŃării la adulŃi. • Metode şi tehnici de formare Cei mai mulŃi dintre formatorii intervievaŃi relatează experienŃe care pun în evidenŃă practici de formare bazate pe metode interactive. descoperite de formatori cu ocazia diferitelor programe de formare a formatorilor. încerc să găsesc soluŃii şi la aceste probleme care nu mă vizează pe mine. Dar indiferent pt. În privinŃa acestora. Este o primă evaluare a cursului la care au participat formabilii. Mi s-a întâmplat să avem grupuri care nu ştiau mai nimic despre o temă şi era clar pentru că ni s-a spus clar „nu ştim ce e un management al proiectelor”. nu neapărat de organizare. organizatorică. variază de la un curs la altul. O: FolosiŃi aceste informaŃii şi pentru stabilirea grupurilor de lucru. unde am ajuns. Dar când faci un curs pe metode de învăŃare sau pe evaluare. F4: Depinde de curs. Este un obicei pe care mi l-au format alŃii. O întâlnire de obişnuire. până la finalul cursului.F3: Mai putem ajusta unele conŃinuturi şi mai ales metodele de lucru. F6: Noi. personal .

Se implică mai mult. ÎnvăŃăm şi teoria cum se aplică cubul.8 F5: Sunt preferate metodele interactive care le permite să comunice între ei şi să-şi valorifice experienŃa didactică. Am teoria. O altă observaŃie relevată în cadrul interviurilor se referă la faptul că deşi noile tehnologii de informare şi comunicare reprezintă de asemenea surse de inovaŃie în formare. Fişa este şi prezentată pentru că la un moment dat zic: haideŃi să vedem ce aŃi zis voi şi ce spun savanŃii. nu-l putem folosi sau ce putem să mai facem ca să înveŃe copiii mai bine. e foarte mult pe dobândirea de deprinderi 172 . dar apoi primesc şi scris. utilizarea noilor tehnologii se limitează la prezentări ale conŃinuturilor cu ajutorul calculatorului (prezentări Power Point) sau la punerea la dispoziŃie a suporturilor de curs în format electronic. Şi ajungem la concluzia că e bine. lucrul pe grupe. Sursele de informare sunt accesibile datorită caracterului aplicativ al suporturilor de curs oferite şi utilizării internetului. aşa trebuie să faceŃi. am văzut şi care este teoria. despre educaŃia adulŃilor. discutăm.aceea metodă pentru atingerea obiectivelor şi pentru interesul fiecărui participant – declară unul dintre formatorii intervievaŃi. de exemplu. pe fiecare grup şi fiecare ştie ce are de făcut şi ajungem. şi atunci nu o să mă duc pe un teren steril să zic asta este metoda. dar se poate.7. F12: ConŃinutul cursului este preponderent aplicativ şi valorifică experienŃa practică a cursanŃilor. dar la părinŃi putem aplica? Am constata că le place şi se implică. Cursul meu aduce noutăŃi prezentând rezultatele unor cercetări ştiinŃifice recente din domeniul educaŃiei şi care pot fi integrate în procesul de învăŃământ. dar în acelaşi timp mergem şi pe poveste. Şi atunci chestia asta cum o fac? Cubul acesta minunat îl împart pe bucăŃele. ci este şi un suport sau o fişă de lucru pe care ei o primesc mai apoi pentru că tot ce spun ei se regăseşte şi într-o astfel de fişă. M: La ce fel de metode de predare/învăŃare răspund mai bine cadrele didactice? Ce metode utilizaŃi dumneavoastră? F16: Metode active participative. sau ajungem la ideea de joc şi vrem să vedem care este rolul jocul sau al desenelor animate în educaŃie. dar ca să pot să o aplic mergem pe un exemplu concret legat inclusiv de cum învaŃă adulŃii şi cum învaŃă copiii. cum învaŃă adulŃii şi cum învaŃă copiii. Nu este numai o informaŃie. O: Care sunt metodele preferate? F8: Metodele de grup. să înveŃe să le aplice. şi nu tipul acela de prelegere cu câteva zeci de oameni în sală. îl putem folosi. educatoare învăŃătoare care urmează completarea studiilor la universitate şi ne-au spus în ce măsură le-au folosit cursurile noastre şi că au fost mult mai interesante că au fost interactive. Am făcut şi joculeŃul. E bun desenul animat pentru educaŃie. cele mai multe relatări ale formatorilor intervievaŃi pun în evidenŃă utilizarea relativ limitată a acestora în practicile de formare. Cel mai adesea utilizez ca metode conversaŃia. că am gândit bine. La noi grupul fiind mai mic e mai vie şi dezbatere e teorie + practică nu mergem numai pe expunere. fără a exploata şi alte oportunităŃi de utilizare a TIC în formare. Cel mai adesea. Caseta 1. sau la asta nu ne-am gândit. F8: Mie îmi place ca totul să decurgă ca o poveste. problematizarea. deci nu există legătură cu studenŃii că sunt prea mulŃi şi o prelegere în faŃa unor oameni ca şi cum s-ar discuta cu nişte persoane care nu contează. Am vorbit. ce spune cartea. Sunt cadre didactice din învăŃământul primar. Pentru fiecare sesiune îŃi propui nişte metode pe care vrei să le înveŃe oamenii. brainstorming etc. Am observat că sunt preferate metodele interactive care le permit să comunice între ei şi să-şi valorifice experienŃa didactică. Este totul o joacă. studiul de caz.

îi pun în situaŃii date. nu exclud însă şi importanŃa elementelor teoretice pentru că mi s-a întâmplat să dau mai mult atenŃie aplicaŃiei şi să am din partea cursanŃilor solicitarea de a le oferi elemente de teorie. fie accesibile. De asemenea. Cred că o pondere foarte mare în cadrul activităŃilor de formare pe care le folosesc o are însă conversaŃia. nu trebuie să vezi dacă metoda este sau nu plăcută metoda x. eu personal în calitate de cursant sau în calitate de monitor al programelor de formare. Iarăşi în partea aplicativă este o problemă. metode prin care ei să-şi exprime părerile. În ceea ce priveşte relevanŃa informaŃiilor am în vedere în mod special obiectivul cursului. mă folosesc de experienŃa anterioară. mai ales după anii 2000 sau 2001. care sunt competenŃele pe care doresc să le dezvolt şi apoi am în vedere să existe o oarecare aducere la zi a informaŃiei. Eu m-am gândit să concepem sau să construim metode noi chiar împreuna cu participanŃii. au avut ca efect utilizarea acestora într-o manieră saturantă aş putea spune. dar şi inedit prezentate. Prin urmare. dar şi grea. Prin urmare. dacă pot să spun aşa. Însă sunt altele care refuză spunând că iar facem şi ne-am plictisit din nou…Eu cred că nu neapărat metoda este miza în formare. Uneori îi provoc să reflecteze la modalitatea cea mai bună. ce doreşte să dezvolte cursul respectiv. O: Care sunt cele preferate de cadrele didactice? F12:Aş spune că asta este o întrebare nu numai interesantă. ce îşi propune cursul. în mod spontan. Chiar uneori trebuie să recurgi şi la negociere. eu iniŃiez mult dialogul. prezentate în diferite programe de formare. sunt cadre didactice care spun că nu au o preferinŃă anume. care fac transferul metodei de a lucra cu copiii. Metodele trebuie să fie activ-participative şi în acest sens trebuie să am în vedere şi o recomandare pentru că eu optez pentru a da o pondere mai mare aplicaŃiilor decât teoriei. În cazul adulŃilor modalitatea de lucru este aproape abuziv utilizată şi de aceea nu doresc să folosesc o metodă deja cunoscută. nu doar le livrezi cunoştinŃe că aşa le livrezi atunci bibliografie şi oamenii sunt alfabetizaŃi. încerc să-i ajut şi în acelaşi timp. fie plăcute. mai ales că am în vedere educaŃia adulŃilor. am în vedere aducerea unor elemente noi. ci modul în care foloseşti aceea metodă. mă bazez foarte mult pe această tehnică de lucru. Cred că a fost un lucru foarte bun din punctul meu de vedere pentru că o astfel de nevoie creată în programul de formare nu face altceva decât să-Ńi confirme poate. Nu pun întotdeauna de la început un suport de curs pentru că pregătesc o formulă electronică care din considerente aş putea zice ce Ńin de o anumită economie a cursului. Această saturaŃie conduce chiar la o depreciere a acelei metode şi până la urmă a interesului din partea celor care participă.. pentru că am sesizat un efect pervers. Încerc să găsesc modalităŃi care să le stârnească interesul. Acest lucru că se întâmplă pentru că ei sunt de cele mai multe ori sunt solicitaŃi să lucreze individual. Îi pun în situaŃii pentru că având în vedere experienŃa adulŃilor. fie atrăgătoare pentru participanŃi. cred că-i ajută pe cei care participă. 173 . interesul celor care participă în echipă având în vedere faptul că aspectele teoretice implică un efort intelectual major şi nu sunt întotdeauna. F1: În ceea ce priveşte relaŃia pregătirii teoretice-practice pe care o acord activităŃii sau aspectelor teoretice. mai multe elemente aplicative. Eu consider că cea mai bună învăŃare rezultă din această modalitate de lucru. fie electronic. Cred că îmbinarea asta cu noul şi cu un mod inedit de prezentare. nu am Ńinut în mod special să folosesc această metodă. doar cu adulŃi. mă orientez să existe mai multă dinamică. Eu folosesc foarte mult power-point-ul şi schemele. Şi iată cum spuneam mai devreme asta cere răbdare şi înŃelegere. sunt cadre didactice care preferă cele participative şi mă refer la învăŃători sau educator.de a aplica acele cunoştinŃe. pot sa citească singuri. în cazul elevilor îl folosesc pentru că ei sunt fascinaŃii de această metodă. să realizez activităŃi la nivel de grup. Problematizarea este iarăşi o metodă pe care o folosesc şi pe care o prefer foarte mult. le stârneşte şi mai mult interesul. Depinde. atractivă de a realiza de exemplu evaluarea şi pornind de aici să rezulte cea mai bună formulă sau să-şi exprime ceea ce au acumulat. să-i conving că este necesar să realizeze aceea sarcină. Încerc să fac ca fiecare participant să fie parte a grupului mare şi în funcŃie de anumite criterii. am constat cu părere de rău că multe dintre metodele activ-participative folosite care au fost. le oferă tuturor participanŃilor materialul. disponibilitate din partea participanŃilor. să folosesc acel ceva cunoscut. Nu abuzez de lucrul în grup aşa cum am subliniat. fie prin e-mail. Ei doreau să-şi îmbogăŃească sau să-şi fundamenteze înŃelegerea.

dar creează disconfort întrucât devin evaluator al celorlalŃi. sunt un grup special şi atunci trebuie să-i faci parteneri în acest proces de formare. multe dintre interviurile realizate în cadrul anchetei au evidenŃiat şi numeroase practici inovative în domeniul evaluării continue şi finale. dacă analizăm opiniile cadrelor didactice care au participat la cursuri de formare. devine plictisitor până când ajungi la destinaŃie şi mă gândesc nu neapărat la o autostradă. E programa. din punctul dumneavoastră de vedere? F3: Este greu de găsit. Este mult mai bun si mult mai atractiv. să fie alături de tine în procesul pe care tu îl propui şi vrei să-l duci la bun sfârşit. De aceea. daca nu cel puŃin un aparat de proiecŃie prin care sa putem proiecta nişte texte pe care sa le putem interpreta chiar si la curs. Se constată astfel în multe dintre cazurile întâlnite utilizarea aproape generalizată a portofoliului. sa le punem bilete. cu elemente captivante. Cadrele didactice fac parte dintr-un grup aparte pentru că au capacitatea să critice. Ce fel de metode ar fi mai adecvate acestui grup Ńinta al cadrelor didactice? F15: Fără îndoială. O: Care dau cele mai bune rezultate. unii dintre formatori vorbesc despre evaluarea participativă. ca o practică inovativă cu aspecte pozitive (implicarea celui care învaŃă). al lucrării de faŃă. ce vom face si ce se aşteaptă de la dumnealor in finalul cursului. Măsura în care aceste noi abordări ale evaluării sunt implementate în practică dincolo de nivelul intenŃional sau declarativ este însă nuanŃată. daca nu pot spun ca am reŃinut si la timpul oportun vom aborda problema respectiva. chiar daca sunt mulŃi în măsura posibilităŃilor. în capitolul 1. Daca pot eu personal răspund imediat. dar şi cu elemente de disconfort pentru participanŃi: Această metodă o folosesc în cadrul orelor de consiliere. interesante. Prin urmare. In sensul ca expunerea in mare majoritate. Mă gândesc că este important să fie parte în cadrul echipei. dar acest drum. sper sa avem aparatura de performanta in fiecare sala.3. de fapt pe formaŃii mici se face de 25 si atunci acest lucru e posibil sa facem un curs interactiv in care sa participe si in care sa se ridice probleme. Eu fac o comparaŃie cu o autostradă şi te gândeşti că pe stânga sau pe dreaptă nu există nimic. scop 174 . O: As dori sa vorbim despre metodele pe care le folosiŃi in cadrul cursurilor de formare. ci la un drum care are elemente captivante şi interesante şi te ajută să ajungi la capăt mai repede. să gândească şi să compară din propria experienŃă. ca un produs al evaluării finale ce reuneşte şi elemente de evaluare continuă sau autoevaluare. Trebuie să ai în vedere să activezi participanŃii. (interviu formator). nu numai pentru studenŃi mai ales pentru oamenii maturi care s-au saturat de cursuri de examene. chiar si cursul la mine este conceput sa fie interactiv.4. videoproiector. o citesc la prima întâlnire ca sa ştie care sunt cerinŃele. • Metode şi tehnici de evaluare continuă şi finală Concomitent cu modernizarea şi diversificarea metodelor de predare-învăŃare. avem sarcini de rezolvat chiar si la curs. ce au de făcut. au experienŃă bogată în ceea ce priveşte formarea activităŃilor didactice. În acest sens. primul lucru de făcut este să-i captivezi pentru a putea trece mai departe la conŃinut şi aplicaŃii practice. prezentarea perspectivelor beneficiarilor demonstrează că în unele cazuri implementarea acestor metode sunt supuse unor influenŃe cum ar fi: formalism. Din ce ştiu tot mai multe cadre didactice se orientează spre acest mod.Metoda trebuie să fie o cale spre ceea ce îŃi propui. excursia spre drumul respectiv trebuie presărată cu elemente plăcute. ca atare si nici nu am conceput sa ii întrebăm. De asemenea. ancorare slabă în realitatea practicii pedagogice.

Aceasta constă într-un colocviu în cadrul căruia cursantul poate să prezinte o temă sau o parte din portofoliu pregătit în acest sens…acest portofoliu conŃine elemente acumulate de-a lung întregului program.d. produsul activităŃii lor de grup sau individuale. nu 175 . deci un referat teoretic sau eseu. La final avem un chestionar de evaluare individuală.7. prin programa elaborata. există două modalităŃi de evaluare pe care le utilizează instituŃia la care activez. Am în vedere şi cursanŃii cu care lucrez. la nivel global. deci folosind o metodă de evaluare alternativă la evaluarea iniŃială. şi un chestionar de evaluare a programului (ce metode aŃi folosit. un portofoliu care să conŃină trei secvenŃe de lecŃii. evaluarea curentă. Folosesc autoevaluarea de cele mai multe ori ca un exerciŃiu de auto-reflecŃie. In general cu evaluarea nu mergem pe tipul examenului studenŃesc sau şcolăresc. la pedagogie. folosesc metodele şi ponderea acestora (evaluare propriu-zisă şi autoevaluarea) în funcŃie de grupul cu care lucrez. am pus. De pildă. Să elaboreze pe linia curriculumului o programă pentru o disciplină din curriculumul opŃional. Caseta 1. O: Printre formele de evaluare folosite de dumneavoastră. O: Ce fel de evaluare finala folosiŃi? F: Noi in portofoliu. o fişă de evaluare alternativă. şi evaluare). ce metode nu aŃi folosit. utilizaŃi autoevaluarea? OferiŃi detalii (momente de autoevaluare. sigur bine puse la punct. folosesc portofoliu care conŃine aplicaŃii ca să spun aşa şi reflecŃii rezultate în urma cursului de formare. eficienŃă etc. Nu întotdeauna cadrele didactice sunt nevoite să şi spună. printre alte documente. un referat din problematica discutata la aceasta disciplina. conŃinut etc.m. ce au gândit despre ele însele sau despre activitatea lor. iar pe de altă parte. nişte chestiuni şi nişte probe de evaluare. Bunăoară la metodică sunt prevăzut. dar creează disconfort întrucât devin evaluator al celorlalŃi. Vă spun ce le-am cerut eu: le-am cerut colegilor mei la cursul de Consiliere. Deci nu teste grila. printre altele. Această metodă o folosesc în cadrul orelor de consiliere. La cursul de gândire critică pe care l-am acreditat.în sine (cum ar fi de pildă portofoliul) şi nu mijloc prin care participanŃii pot primi un feedback real asupra rezultatelor învăŃării. în plen. şi am văzut şi la centrul EducaŃia 2000+. de sfârşit de curs. Deci trebuie sa elaboreze o programa. de exemplu.a. diferite variante tipuri de lecŃii pe care le ai. să prezinte materiale de la lecŃii ca să arate că au învăŃat şi au aplicat ce au învăŃat. iar la discipline de specialitate iarăşi sunt. la fiecare disciplina. continuă. chestionar de evaluare. F17: Categoric. Pe de o parte. am folosit nişte fişe de autoevaluare a activităŃii didactice. Nu folosesc metoda on-line. despre ceea ce au realizat. F18: În ceea ce priveşte evaluarea finală cum am spus. un curs se termină cu un portofoliu. F 7: De obicei. dar sunt şi activităŃi de evaluare prin care reuşesc să-şi dea cu părerea despre propria activitate. o disciplină opŃională. se cere un portofoliu şi se precizează din capul locului ce trebuie să conŃină acest portofoliu de evaluare finală: secvenŃe de lecŃie cu metode practicate în cursul cursului. aşa din ce Ńin minte. in nici un caz. în cadrul portofoliului. şi chestionarul de evaluare final (al formatorului.9 F1: În general. Nu dau lucrări scrise. am cerut. să aplice chestionare. este prevăzut cam ce să pună acolo.). prin care el poate să dovedească ceea ce a acumulat. Eu folosesc chestionare de autoevaluare. o evaluare finală a modului care este prevăzută în cadrul metodologiei noastre. la aplicaŃii sau la curs. ce au făcut oamenii pe parcursul unui stagiu de formare şi. să zic aşa prin cooperare. sigur că li se cere să facă lucrări ceva mai elaborate gen proiect interdisciplinar. F25: În ceea ce priveşte organizarea activităŃii de formare. de exemplu. forme. proiect transdisciplinar. care a fost prestaŃia formatorului ş.). în cadrul programelor acreditate există o libertate rezonabilă pe care o are formatorul (metode. Autoevaluarea se corelează întotdeauna cu evaluarea celorlalŃi. Bunăoară. F9: Se practică foarte mult portofoliul pentru că este o modalitate de a aprecia. să facă un mic studiu. care presupune nişte standarde. eu lucrez pe evaluarea participativă.. N-am cerut foarte multe piese la portofoliu şi tot ce s-a lucrat în cadrul cursului. al programului). sa elaboreze proiecte. despre activitatea de grup sau un proiect.

deoarece. In urma finalizării practicii pedagogice se face de foarte mulŃi ani la noi. M: CredeŃi ca autoevaluarea ar putea fi folosita ca tehnica de evaluare in cadrul unui program de formare? F: Autoevaluarea este foarte importanta. ca si metoda proiectului. si autoevaluarea am practicat de mult la studenŃi. utilizând noutăŃile cu care iau contact in cadrul disciplinei din acest program. cum îşi evaluează performanŃele. cam ce aspecte sunt de remediat. Proiectele şi programele pe care unii dintre furnizorii de formare intervievaŃi le-au implementat în ultimii ani reprezintă în bună măsură o sursă importantă de înnoire a inventarului de echipamente de formare. si sigur la nişte standarde mai ridicate. un număr important dintre furnizorii intervievaŃi. Puncte critice. în mod special CCD-urile. nu orice sală de clasă poate satisface toate cerinŃele unui curs de formare pentru adulŃi. vor depune acolo portofoliul si după ce studiem. Ci. Rezolvarea problemei spaŃiului prin parteneriate cu şcoli sau licee care pot pune la dispoziŃie săli de formare reprezintă adesea o soluŃie de compromis pentru furnizorii de formare. in grupuri sau individual sa elaboreze nişte documente similare cu cele pe care le elaborează in practica de fiecare zi. dificultăŃi. semnalează dificultăŃile cu care se confruntă mai ales în ceea ce priveşte spaŃiul şi echipamentele de bază (computere. noi avem bunăoară la studenŃi portofoliul. cam cum crede el ca sunt. M: Dar pana acuma aceste metode de evaluare au fost ele folosite? F: Departamentul acesta pe care l-am condus de mai bine de 10 ani de la înfiinŃare. Dar ele practic nu sunt noi. server. este prevăzuta si autoevaluarea. Pentru noi metodele astea noi nu au fost noi. Chiar le vom sublinia ca nu vor fi supuşi unui examen. Bunăoară una dintre modalităŃi: va rog sa precizaŃi punctele tari si punctele slabe ale materialului elaborat. e adevărat ca folosirea lor odată inclusa in metodologia aceasta a evaluării formulata de Serviciul NaŃional de Examinare si Evaluare. Noi o sa pornim si de la autoevaluare. o comisie din doua trei persoane o sa mai stăm de vorba asupra activităŃii. si celelalte ele au fost. Cu toate acestea. sa vedem cum se evaluează. aria lor de răspândire si de aplicare a crescut. sa elaboreze. reŃea. este si o metoda in cadrul metodelor alternative si pentru elevi si pentru studenŃi si este foarte utilă cadrului didactic să îşi dea seama si singur despre calitatea lui. Putem si: spuneŃi in cariera dumneavoastră. dar probabil o sa ii spunem sa îşi evalueze singur ştiu eu documentele acelea din portofoliu. 1.4. în lipsa unui sprijin financiar din partea ministerului sau a inspectoratului şcolar.7. Cum o sa facem nu îmi dau seama acuma. Cei care au reuşit să îşi constituie deja un ambient adecvat si echipat relatează eforturile instituŃionale pe care le-au întreprins în acest scop. videoproiector). soluŃii şi perspective • CondiŃiile de desfăşurare a cursurilor În timp ce unii furnizori de formare sunt mulŃumiŃi de condiŃiile materiale de care dispun pentru derularea activităŃii de formare. 176 .examen să reproducă ceea ce am predat noi. o bună parte dintre cei intervievaŃi se consideră deficitari la acest capitol. pregătirea. în opinia acestora. in activitatea dumneavoastră spuneŃi care sunt punctele tari si punctele slabe.

Mai avem 3 săli. O: Există materiale moderne. că reŃeaua de computere pe care se lucrează AEL a fost acum 3 ani. Asta este la noi. este aceea de a pune la dispoziŃie săli şi echipamente adecvate activităŃilor de formare.. Astfel o condiŃie cu criterii foarte stricte pe care trebuie s-o îndeplinească furnizorul pentru a desfăşura un program. Ba nu. dar de-acuma sunt uzate moral. E suprasolicitată reŃeaua. echipamentele de care vorbeam mai devreme. lejeritate. Noi ne confruntăm cu problema spaŃiului... e adevărat că pentru a învăŃa să lucrezi îs bune şi alea. pornind de la curăŃenie şi până la aparatură de ultimă oră şi pot să spun că am beneficiat oriunde m-am dus în Ńară. Nu pot să spun că Ministerul a gândit înnoirea logisticii CCD sau a Inspectoratului. SpaŃiul adecvat este forate important. dacă tu te duci şi faci formare într-un spaŃiu care nu îŃi asigură luminozitate. Ultimele resurse pe care le-am luat. Şi în şcoli există altă problemă: directorul trebuie să vină.7. Dacă ar da patrimoniu la primării. numai la Consiliere am avut 7000 de cadre didactice (învăŃători şi profesori). nu”. Legătura cu responsabilul cu formarea este foarte importantă şi cu directorul de şcoală. Din 2002 Ministerul nu ne-a mai furnizat. de ex. am făcut cursuri şi cu ajutorul şcolilor pentru că am avut extraordinar de multe cursuri. Ministerul nu mai poate să ordone să nu se dea chirie pentru că nu e patrimoniul lui. adică „noi pe hodoroaga aia. nu chiar din 2002. ar fi perfect. dinspre Inspectoratul Şcolar. Am avut săli în care pot să spun că am avut standarde la nivel european. E greu să armonizezi legile. O parte din ele. Şi de spaŃiu şi de logistică. trebuie să vină responsabilul să-Ńi deschidă şcoala. Erau 386. El cere chirie. este o nevoie absolut imperioasă să am o a 2-a reŃea de computere. Director CCD4: După aceea este vorba de spaŃiu. ba un laptop. Avem cu Universitatea. cu asiduitate ceva. însă nu am forŃa financiară să . Noi am avut directori foarte înŃelegători. Luate aşa. Trebuie să facem parteneriate cu şcolile. nu poŃi să Ńii omul pe 10mp. dar a îmbătrânit. apelăm la spaŃii din alte şcoli. fericit aş spune. Am avut o alta. dar cu partea tehnică a ei. derulez activităŃi în cadrul programelor acreditate. operaŃionale doar două la ora aceasta. În cazul meu. Colegii noştri. spunându-le că. care de-abia merge. Şi mai este o problemă. Prin forŃe proprii. s-a schimbat directorul şi cel care a venit nu a mai vrut să mai ofere spaŃiu. dacă cer ei ceva. asta este să înveŃe să lucreze. suficiente. dar nu vroiau.10 Director CCD1: Aş putea să le consider de la foarte bine la excepŃionale. ambientul. În rest. în care am avut bani de echipamente şi am cumpărat. łine de relaŃionare până la urmă. care se fac în cascadă. deşi chiar i-am solicitat.Caseta 1. În general. spaŃii pentru desfăşurarea cursurilor? ÎntâmpinaŃi probleme în acest sens? Director CCD3: Da. un ambient plăcut. O: Există deschidere din partea şcolilor în acest sens? PrimiŃi sprijin? Director CCD3: Am avut contract cu un liceu. Aceasta este sala cea mai mare. şi să îi ceri să lucreze activ-participativ. Şi am o singură reŃea. dacă nu are echipament trebuie vorbit din timp. Şi aş fi avut nevoie. un Comenius. 177 . prin proiecte şi programe. Inspectoratul. Noi avem sălile astea care sunt foarte frumoase. exagerez evident. E drept că pentru grupe mai mari. să-Ńi asigure echipament. Director CCD2: Resursele materiale de care dispune CCD-ul? Avem toate resursele necesare. ba un flipchart. Laboratorul de informatică are tot ceea ce îi trebuie. Şi asta este obŃinută prin mai multe căi. la alŃii lucrurile stau total altfel.. Dacă am avea 2 reŃele de computere. ne-am dotat. din 2005 sau 2006. Am avut mare nevoie de spaŃiu. Ba o tablă inteligentă. nu. dar nu avem destul pentru nevoia de formare. mai ales că noi nu avem spaŃiu. bucăŃică cu bucăŃică. Dacă e să mergem după metodologia CNFP trebuie să facem acord de parteneriat pentru că CNFP-ul cere contract de parteneriat cu şcolile.

dacă face un program de 200 de ore. întâmpină o dificultate majoră – cadrele didactic nu pot lipsi de la ore şi nici varianta „înainte” sau „după” ore nu pare una convenabilă. şi să 178 . deci eu îl las pe om să reflecteze asupra a ceea ce a văzut la curs. o altă parte nu. unii dintre cei care au participat la interviuri sugerează de fapt că problema ar putea fi nu neapărat legată de perioada calendaristică în care este organizată formarea. Altfel. Mai mult. Un sistem în care studenŃii aflaŃi în practică pedagogică ar putea suplini cadrele didactice în timpul zilelor de formare este una dintre propunerile de compromis venite din partea celor intervievaŃi. fie după-amiaza şi nu putem să facem grupuri omogene. în opinia celor intervievaŃi. întrebăm de această perioadă care este foarte importantă. iar tu ca organizator nu ai Ńinut seama de timpul omului. Dacă în această ecuaŃie introducem şi relevanŃa sau calitatea cursului. avem o mare problemă. dar care se fac pe parcursul unui an şi jumătate. Caseta 1. Oamenii vin la cursuri de 200 de ore. oboseala. opinie exprimată şi de unii dintre beneficiarii formării. Noi. Dacă fac o grupă după-amiaza o parte pot veni că nu au program. Ar fi vacanŃele inter-semestriale sau vacanŃa de Paşte. Supraîncărcarea. cel mai mult mergem în week-end. distanŃa până la centrul de formare sunt tot atâtea motive pentru care sfârşitul de săptămână sau vacanŃele nu sunt considerate perioade bune de formare. nu putem să oferim cursuri de formare în cursul săptămânii pentru că sunt colegi care au ore fie dimineaŃa. în vacanŃa de vară nu poŃi să aduci lumea la formare. Pot să fac programe mari. În general. De exemplu. dar nici acolo nu prea poŃi că sunt sărbătorile creştine şi nu poŃi să faci formare când lumea face cozonac. Trebuie gândită foarte bine perioada. Managementul timpului este forate important în programele acestea de formare. am putea interpreta că nu există de fapt o opŃiune temporală care să mulŃumească pe toată lumea. cât mai ales de durata şi eficienŃa acesteia.7. La o privire mai atentă asupra explicaŃiilor oferite de reprezentanŃii furnizorilor intervievaŃi. practica actuală de a organiza cursurile de formare în week-end sau în vacanŃe nu este cea mai eficientă.• Calendarul formării – o problemă de management al timpului sau o chestiune legată de interesul de a investi timp în formare. probabil că varietatea situaŃiilor şi a motivaŃiilor participanŃilor de a-şi manageria timpul destinat formării se nuanŃează şi mai mult. ia şi cele 90 de credite şi după aceea folosesc ce au învăŃat în programul acela de formare care a fost foarte lung. de o sută şi ceva de ore. Nici vacanŃele şcolare nu sunt o soluŃie. într-un mod eficient? În opinia celor mai mulŃi dintre reprezentanŃii furnizorilor de formare şi a formatorilor. dar nu se poate spune în ce măsură o astfel de soluŃie este viabilă în cazul tuturor categoriilor de cadre didactice care doresc să participe la formare. Atunci. oboselii şi pierderii interesului participanŃilor par să fie mai evidente. cu atât riscurile supraîncărcării. de fiecare dată când dăm chestionare de analiză în teritoriu. de exemplu. dar trebuie să Ńin cont că pot să fac şi autoformare. Cu cât durata cursului este mai mare.11 F5: Aici. te trezeşti că faci o grupă. de 200 de ore. Un alt aspect este că nu trebuie să faci cursuri prea mari. Şi atunci. SoluŃia de a organiza cursuri în timpul săptămânii pe care unii dintre cei intervievaŃi o propun.

este greu pentru ei. pe care de altfel foarte mulŃi dintre reprezentanŃii furnizorilor de formare. de vreme ce formarea este o componentă obligatorie a carierei oricărui cadru didactic. şi-au dezvoltat competenŃe. cadrul didactic ar sta liniştit că are elevii în seama cuiva şi ar putea participa efectiv şi afectiv la cursul de formare. le este greu să vină de nu ştiu unde. Cea de-a doua problemă. putem. să fie oameni care să-i suplinească la catedră. La un moment dat devine o piedică şi s-au creat discuŃii pe această temă. De aceea cred că ar trebui propus în proiectul de lege sau undeva nu ştiu exact unde. alte evenimente profesionale). De pildă. ceea ce este deja destul de mult. să li se dea posibilitatea acestor oameni să vină altfel. pentru un curs de 40 de ore de formare directă. Nu vom insista aici asupra acestui aspect. într-o anumită perioadă de timp care să le convină. s-a mai vorbit în lucrarea de faŃă despre riscul formalismului şi al „fugii după credite” cu orice preŃ. cu toate că nimeni nu a avut nimic împotriva cursului ca atare. Da. l-au subliniat în cadrul interviurilor individuale şi de grup. chiar pentru unii foarte mult pentru că au familie şi alte obligaŃii. este nevoie de 3 week-end-uri sau chiar 4 week-end-uri. F12: O să le iau în ordine inversă. dar. plus că au şi alte activităŃi la şcoală. Ne vom opri însă asupra a două probleme conexe pe care le-au semnalat unii dintre cei intervievaŃi: transferabilitatea creditelor şi criteriile de alocare ale acestora. activităŃi de cooperare la nivelul comunităŃii profesorale (cercuri metodice. Aici avem o problemă pentru că nu există o lege sau ceva în legislaŃie care să le permită acestor oameni să vină la aceste cursuri de formare. ci să se desfăşoare în timpul săptămânii de lucru. • „Fuga după credite” – ce spun sau ce nu spun creditele obŃinute despre competenŃele cadrelor didactice? Desigur. deşi astfel de evenimente pot 179 . Ei trebuie să vină în week-end sau în timpul vacanŃelor şcolare. Prima problemă legată de transferabilitate constă în opinia furnizorilor şi formatorilor intervievaŃi în faptul că mecanismele de echivalare a diferitelor tipuri de formare continuă nu sunt încă funcŃionale. ceea ce este foarte greu. cu toate că noi avem şi două filiale şi să spunem că în anumite zone este mai facilă această deplasare. dar atâta vreme cât facem tot ce ne-am propus aici pentru că nu putem să lăsăm conŃinuturi neabordate. prea mult din timpul nostru liber. În unele chestionare de evaluare finală ni s-a scris: cursurile sunt prea lungi. oricum. Începem cursul la ora 9.aplice eventual la catedră pentru că ce aplică şi ce lucrează ca să aplice este tot formare. dar au resimŃit o anumită oboseală nu tocmai favorabilă. dar autoformare. tutoratul etc. să plecăm mai devreme. şi dintre beneficiari. schimburile de experienŃă. strâns legată de prima. pentru că dacă ar exista posibilitatea ca studenŃii care trebuie să facă practica pedagogică să poată înlocui acel cadru care este implicat în formare. După 5 zile de muncă. să participi la sfârşit de săptămână 8-10 ore. vacanŃa de vară este vacanŃă de vară şi cumplit de cald şi e greu să faci cursuri în condiŃii de temperatură foarte mare. F13: Ce am putea propune ar fi să existe posibilitatea ca aceste cursuri de formare să nu se facă la sfârşit de săptămână. În vacanŃele şcolare iarăşi este greu pentru că cele din timpul anului şcolar sunt scurte şi cu sărbători. dar mă întreabă dacă putem să restrângem. nu se pot converti în credite evenimente ca: participările la conferinŃe şi seminarii. Unii vin din mediul rural. ca dealtfel. el şi-ar face practica. este foarte greu. De exemplu. prea multe week-end-uri. se referă tocmai la faptul că nu există încă un sistem prin care acestor tipuri de activităŃi să le fie acordate un număr relevant de credite. le-a plăcut. să se găsească o modalitate prin care să fie înlocuit temporar pentru câteva zile şi să poată să vină să se formeze în cele mai bune condiŃii.

Deci dacă profesorul se duce şi stă în bancă la Universitate sau la mine să facă un curs. un nr. Aceste cursuri (cele neacreditate) încep să intre într-o zonă de derizoriu. peisajul atât de divers al formării continue a cadrelor didactice. • RelaŃia dintre instituŃiile care furnizează formare la nivel local – „colaborăm şi nu prea” Colaborarea în plan local între instituŃiile responsabile cu formare cadrelor didactice ar putea juca un rol foarte important atât în creionarea nevoilor de formare. Adică chiar să existe credite transferabile. Deci tendinŃa noastră – de aceea am acreditat atât de multe – este ca toate cursurile noastre să fie acreditate şi purtătoare de credite. oamenii vor credite. tip un simpozion. el nu primeşte credite. Este firesc ca asta să poarte credite. tendinŃa lor este să fie toate acreditate. Caseta 1. o sesiune de comunicări. Probabil transferabilitatea creditelor este una dintre cele mai importante probleme pe care sistemul de formare profesională continuă le va avea de rezolvat în următorii ani.12 Director CCD5: Sunt cursuri acreditate CNFP şi altele nu. Şi mi se pare firesc în momentul în care funcŃionează creditele ca toate cursurile să fie purtătoare de credite.7. primeşte credite. Ar trebui să funcŃioneze altfel sistemul.a. principalul motiv este acumularea nr. la pre-transfer şi aşa mai departe. au făcut materiale. astfel încât riscurile „fugii după credite” cu orice preŃ să fie diminuate.d. Sunt f. au identificat o nevoie de formare. la transfer. activităŃi metodice ş. Sigur că apar şi cursuri gen ale MECT-ului. Eu sunt f. cu copii.constitui momente importante în dezvoltarea carierei profesorilor. la restrângeri. nici acreditate. de credite obligatorii. Să fie la dispoziŃia CCD-ului. cât şi în asigurarea complementarităŃii atribuŃiilor privind formarea cadrelor didactice. doar avizate MEC. puŃini. de credite. fie la salariul de merit. Acum ele sunt credite. cu o metodologie serioasă. De aceea ar trebui să fie purtătoare de credite anumite tipuri de activităŃi. Nu s-a stabilit. În fond şi la urma urmei nu poate fi chiar totul acreditat. Netransferabile.. au mers în teritoriu. crearea de auxiliare curriculare. realistă. La celelalte cursuri pe care noi le furnizăm. pe care tu . Uite.. diverse adeverinŃe. Adică le transferă între ce? O: Motivele pentru care cadrele didactice se înscriu la cursurile de formare F22: Acum. La ora asta cred că le vin exclusiv prin cursuri. Problema este însă că această zonă a dezvoltării profesionale a cadrului didactic nu se face exclusiv prin cursuri. După aceea. Deci ar trebui ca şi alte tipuri de activităŃi. asta aş vrea eu. să fie purtătoare de credite. comisiile metodice. nu în puŃine cazuri actorii intervievaŃi descriu relaŃiile pe care le au cu alte instituŃii la nivel local drept „reci”.m. Aşadar. Diversele adeverinŃe şi certificate şi care să îi slujească fie la gradaŃia de merit. Dar când lucrează. cu colegii lui. au simŃit că acolo le-ar mai trebui ceva şi spun uite. iar formalismul acumulării de credite să fie eliminat pe cât posibil. puŃini acei colegi care vin pentru că simt nevoia. În cadrul interviurilor realizate au fost semnalate situaŃii în care furnizorii de formare au relaŃii bune de colaborare cu actori precum: inspectoratele şcolare. bazate pe principiul concurenŃei sau în cel mai bun caz în virtutea relaŃiilor personale. şcoli sau alŃi furnizori de formare. care nu sunt purtătoare de credite. F. Dovadă că un masterat nu este purtător de credite. Nu funcŃionează creditele transferabile. poate 180 . da le vrea MECT-ul şi le face. au lucrat cu copiii. profesorii de biologie au făcut o activitate metodică deosebită. Cu toate acestea. domnule.

dacă ajungeau stăteau foarte puŃin. însă la un moment dat s-a rupt această tradiŃie din diverse motive: n-am mai putut să ajungă. nu puteam găsi o modalitate să ne întâlnim cu toŃii. este de aşteptat ca eforturile de identificare a unor strategii comune de formare la nivel local să aducă mai aproape diversele categorii de actori în viitor. am intrat în detalii legate de oferta de formare continuă. Încercăm să rezolvăm aşa problema. O: ŃineŃi legătura cu responsabilul cu formare din şcoală? F13: Trebuie să recunosc că suntem cam deficitari la acest capitol. în format electronic. a căror utilitate nu o văd şi aşa mai departe. bună. Se fac întâlniri periodice în care discutăm diverse. decât declarativ. au învăŃat aici. prin aşa numitele mape ale şcolilor. Nu numai că îi chemăm noi din când în când să le spunem. Tocmai într-o astfel de perspectivă viitorul instituŃiilor de formare ar putea să se apropie mai mult de viziunea unuia dintre intervievaŃii din cadrul anchetei: 181 . Când e vorba de un furnizor de formare din afara judeŃului. o modalitate eficientă de stimulare a comunicării dintre diversele categorii de actori responsabili cu formarea cadrelor didactice ar putea porni de la identificarea unor evenimente cu participare comună. investighez în ce măsură colegii sunt satisfăcuŃi de formare. dar vin şi ei să se intereseze despre ce oferim sau să ne spună ce ar dori colegii. Inspectoratul gestionează formarea la nivel judeŃean în sensul relaŃiilor cu universitatea. Şi eu chiar mă mişc şi gândesc ca un competitor în relaŃie cu ei. facem publică oferta de formare a acestuia. o percep eu. portofolii trebuie să facă tone de materiale. să colaboreze cu noi. Caseta 1. De regulă. Dar este un fel de relaŃie puŃin rece. Ori de cate ori am ocazia. Orice ofertă care vine la noi şi ni se pare atractivă o facem cunoscută colegilor. am discutat problemele pe care le au în şcoală. este o relaŃie de colaborare. această relaŃie se bazează pe relaŃiile personale. cum se desfăşoară formarea.căpăta o şi mai mare eterogenitate la nivel local. mai îndepărtate şi este mai dificil să ajungă aici. chiar în mod regulat. decât acolo. noi se poate spune chiar că suntem în concurenŃă. Adică universitatea este atât de interesată de banii de formare. decât pe relaŃii instituŃionale. Deci este o relaŃie bună. oamenii ai ore. Au fost ani în care am făcut întâlniri cu ei. dar şi o relaŃie de competiŃie. preponderent electronică astfel încât să putem comunica foarte bine cu oamenii. Că este mai puŃin flexibilă formarea sau că pt. La un moment dat. Sunt din diverse zone ale judeŃului. în ce măsură competenŃele au fost create. RelaŃia cu inspectorul de specialitate este însă o relaŃie f. Aşa. În fiecare şcoală este o persoană responsabilă cu formarea. Suntem în concurenŃă. încât nu este dispusă. În condiŃiile măsurilor recente privind descentralizarea structurilor responsabile cu educaŃia. Care Ńine legătura cu Inspectoratul şi cu CCD.13 Director CCD7: Este o relaŃie bună. Sigur. avem în plan comunicarea electronică. Recunosc că am o reală plăcere când oamenii spun că mult mai multe şi-au însuşit de aici. acolo unde instituŃiile de formare sunt izolate şi colaborează foarte rar sau formal. cel puŃin. în care fiecare dintre aceştia să poată avea şansa de a se prezenta pe sine şi de a cunoaşte experienŃa celorlalŃi. Probabil. Şi pe hârtie.7. dar dominant noi CCDul îl trimitem în format electronic pe e-mail şcolilor. mai degrabă. iar acum încercăm să lucrăm la o altă strategie de comunicare. le-a fost util aici.

număr şi categorii de beneficiari etc. iar domnul director de la CCD a fost încântat. acreditare. susŃinerea financiară din bugetul Ministerului EducaŃiei.14 O: Cum apreciaŃi evoluŃia instituŃiei dumneavoastră ca furnizor de formare în viitorul apropiat (intenŃii de dezvoltare – domenii. finanŃarea mai aproape de nevoi şi măsurarea eficienŃei cheltuirii banilor destinaŃi formării. Formarea este adresată şi directorilor.7. În fine. la cursul de management educaŃional. A fost o experienŃă interesantă şi binevenită. unele opinii identificate în cadrul interviurilor se îndreaptă spre propunerea unor căi de descentralizare a finanŃării. prima problemă este aceea că este puŃin probabil ca profesorii să dispună de resursele necesare pentru a plăti din propriul buzunar pentru un curs de formare. am fost examinaŃi ca nişte şcolari. deşi am putea-o face!” FinanŃarea formării profesionale continue se supune unor mecanisme specifice pe care le-am analizat în lucrarea de faŃă într-un capitol introductiv privind legislaŃia în domeniu. că sunt lucruri deja ştiute şi vin direct la evaluare şi mă descurc eu. nu a fost aşa. A fost o rezervă din partea CCD-ului că inspectorii nu vor participa la aceste cursuri. Fiind o masă rotundă s-a colaborat foarte bine şi am avut de învăŃat foarte multe lucruri. Fiecare şi-a prezentat o piesă din portofoliu. 182 . Cea de-a doua problemă semnalată în cadrul interviurilor se referă la eficienŃa cheltuirii banilor alocaŃi formării în raport cu nevoile reale ale participanŃilor. cursuri. tratându-le oarecum cu superioritate. S-a discutat cu fiecare în parte. Dintre multiplele aspecte legate de finanŃarea formării. Am participat. ale căror rezultate ar putea fi în măsură să orienteze viitoarele priorităŃi de finanŃare în acest domeniu. reprezentanŃii CCD-urilor cuprinşi în anchetă sau concentrat mai ales asupra a trei realităŃi pe care le considerăm de maximă importanŃă: posibilitatea participanŃilor de a plăti pentru propria lor formare. a fost o grupă mixtă. Cei intervievaŃi se referă mai ales la inexistenŃa unor studii privind impactul formării. de exemplu. oferindu-le totodată acestora puterea de decizie cu privire la opŃiunile pe care le poate avea. dar a meritat. Cu ocazia asta ne-am cunoscut mult mai bine decât la şedinŃele noastre.Caseta 1. Cercetării şi Tineretului este salutară şi reprezintă în multe cazuri singura sursă de finanŃare pentru CCD-uri. În aceste condiŃii. o altă problemă care a apărut în cadrul interviurilor se referă la nevoia măsurării eficienŃei cheltuirii banilor. În viitor vor mai exista astfel de solicitări din partea colegilor. In aprecierea reprezentanŃilor CCD-urilor. s-au făcut liste şi toată lumea a participat. • FinanŃare formării: „Niciodată nu cerem bani colegilor noştri.)? Director CCD5: Eu o văd înspre bine. În acest sens. astfel încât banii să ajungă la beneficiarii direcŃi (la nivel de şcoală sau individual prin voucher de formare). Toată lumea a participat. Am ieşit din mediul de aici.

şi aici ar fi o problemă. Dar banii ne vin exclusiv pt. că e foarte costisitor. se duce cu grămada. Sunt multe lucruri de discutat. Este foarte confortabil din acest punct de vedere. Nu ne putem plânge. Pentru asta şi am avut o perioadă de vreo 2 ani în care ne-am tot luptat şi am reuşit să nu le oferim suportul de curs pe hârtie pt...Caseta 1. pe termen lung. după principiul descentralizării. m-ar interesa şi un doctorat în ştiinŃele educaŃiei. similar cu finanŃarea pe elev. Niciodată nu cerem bani colegilor noştri. simt nevoia pe ceva. Dacă cineva vrea să facă 183 . pe interculturalitate. şi mulŃi dintre colegii noştri cu care am stat de vorbă simt nevoia. cadrul didactic. îi oferă formare pe o componentă interesantă pt. el are creditele. Şi încet-încet i-am convins. De exemplu. Nu aşa se face treaba. Dar dacă ar fi să mă întrebaŃi pe mine. şi în cursul acela de formare pe care l-am făcut s-au cheltuit mulŃi bani şi pentru ce? Pentru că unii s-au plimbat până la acolo şi cam atât. să se ducă la Botoşani şi acolo să îşi investească banii de formare. ieftin. Un voucher mi s-ar părea util şi eficient. Oamenii simt nevoia. plata formatorilor. Deocamdată se Ńin cursurile numai din banii alocaŃi de la Minister. oamenii nu dau taxe. Şi în ceea ce priveşte finanŃarea există o problemă: CCD-ul este ordonator secundar de credite. Deşi am putea-o face. aceşti bani de formare să fie 2 modalităŃi: pe sistemul european. şi să investească acest buget acolo unde şcoala crede că este necesar sau un fel de voucher pt. la CCD. Şi nu mai avem nici un fel de problemă. resursele implicate în curs. În sensul banilor pe care îi cerem de la Inspectoratul şcolar pt. Am plătit din fondurile de la Minister. Nu ştiu ce o să fie de la anul. . Eu văd şi o promovez de cate ori pot. Banii ar trebui orientaŃi către şcoli. pe evaluare să zicem. Niciodată nu ne vin pt. Însă un principiu de la care noi plecăm este că salariile colegilor noştri sunt f. M-aş duce la cursuri postuniversitare. Au fost foarte mulŃi bani la formare în ultima perioadă şi chiar au dat buzna pentru că ştiau că sunt plătite din fondurile Ministerului. aşa. pentru ca directorii să îşi bugeteze formarea. astfel banii pentru formare ar trebui să urmărească cadrul didactic. Exclusiv MEC. Monitorizarea impactului este foarte importantă. Mai chiuleşte. dar până acum toate au fost achitate din banii pentru formare. el ca profesionist. Ştiind că sunt bani pentru formare. Director CCD3: La condiŃii materiale. mici şi atunci încercăm să le oferim gratuit tot ceea ce putem.. Colegii noştri nu prea au plătit. nici eu n-aş mai investi foarte mult în propria formare. se mai duce. Care este f. Este posibil ca de anul viitor o categorie să fie plătită de oameni.15 Director CCD1: MEC. nu prea ne-am pus întrebarea aceasta.. Nu prea ne-am pus întrebarea aceasta legată de costuri. trece şi formarea. pe educaŃie civică. problema este că bugetul se alocă ISJ şi este comun cu bugetul pentru perfecŃionare prin grade didactice.. Nu este deloc eficient să îl trimit cu grămada – duceŃi-vă la Universitate. Unele categorii de cursuri nu se plătesc deloc. şi le oferim pe suport electronic.. Au existat fonduri şi n-am întrebat. Niciodată n-am avut probleme de finanŃare. Şi atunci ar fi trebuit să le luăm bani pentru xerox-uri.cei de la CNFP ar trebui să monitorizeze şi impactul. Ce ar mai trebui. el chiar se va gândi la ce nevoi are în momentul în care are hârtiuŃa asta în mană. pe alte componente . Aşa. Director CCD4: Eu sunt din ce în ce mai mult o adversară a acestor bani de formare care se aruncă în viteză nenecesar. dar şi aşa există încă resurse pentru a-i ajuta pentru a nu resimŃi financiar acest lucru. Nu. Banii pe care îi obŃinem prin proiecte sunt bani pe care îi investim în proiecte în sensul de a cumpăra logistica şi echipamentele necesare. În Ńara asta s-au cheltuit enorm de mulŃi bani pe formare numai pentru că au fost la un moment dat foarte mulŃi bani pentru formare şi nu au monitorizat impactul. Director CCD2: În ceea ce priveşte costurile. şcoala să îşi aibă propriul buget de formare. Dacă el consideră că la Botoşani e un furnizor care îl satisface pe el. noi zicem că stăm bine şi din punctul de vedere al fondurilor alocate stăm bine.7. formare. Dar nu cred că ar fi colegi care ar fi dispuşi să plătească foarte mult pentru formare. de fapt au constatat că se poate. ministerul ar trebui să aloce bani pentru formare după principiul finanŃării pe cadru didactic. apare inevitabil o tensiune între CCD şi ISJ pentru alocarea fondurilor. Şi legea ne-ar putea permite. Pt. că deja este personalizată formarea. Lumea este foarte puŃin dispusă să plătească pentru formare din buzunarul propriu..

se duc să vadă. Nu. el ar trebui. Mai mult decât atât. noi am dat banii. Nu am văzut.. Furnizorii trebuie în primul rând să monitorizeze programul. Dar de ce? Formalismul. Am avut un autoturism pe care nu îl mai am. că . după ce au dat atâŃia bani.. Rămâne până la urmă în sarcina noastră pentru că noi am contractat programele. reprezentanŃii furnizorilor de formar intervievaŃi se declară copleşiŃi de procedurile anevoioase de acreditare a cursurilor. Şi 10% evaluare. de . PoŃi să scrii acolo şi despre cum pică avioanele. Eu pot să monitorizez impactul. El îmi certifică mie că sunt îndeplinite normele stabilite de el.. Îs 100 de mii de hârŃoage pe care le doresc. să fac analiză de nevoi. am împărŃit f. Totul trebuie cu adresă însoŃitoare.. că musai coordonatorul să fie universitar. Ar trebui 2-3 metodişti numai pentru asta dacă vrei să faci treabă. nu are flexibilitate. Însăşi elaborarea cursului în formula acreditabilă este. care măsoară mai ales aspectele formale şi mai puŃin calitatea intrinsecă a ofertei supuse evaluării. O: AŃi întâmpinat problemele de organizare. exact nr. furnizori care să vină să monitorizeze impactul. CNFP-ul mie nu îmi certifică calitatea cursului. 10% evaluare. Este practic.16 Director CCD4: Îngrozitoarea birocraŃie a CNFP-ului este principala. nu am văzut monitorizări de la Centrul EducaŃia 2000+. Eu aş putea acredita şi alte locaŃii. 2/3 aplicativ. El e de fapt un pat al lui Procust. birocraŃie. da cu ce mă duc eu acolo cu toate catrafusele după mine. cu număr de înregistrare. De ce 10% evaluare? De ce nu 20. Eu acum pregătesc un curs despre experimentul didactic la fizică. acolo este experiment. şi tot noi ar trebui să-i monitorizăm. că niciodată nu se uită în suportul de curs. Luam în ea Flipchart. ceea ce se pare că îi frustrează cel mai mult pe furnizorii de formare este mai ales o presupusă „lipsă de încredere” din partea celor desemnaŃi să realizeze evaluarea ofertei. Eu ca metodist ce să fac mai repede: să organizez cursul de formare. de la Minister. este ok”. Aceste taxe se pot plăti acuma din banii de formare. dar ar trebuie CCD-ul să aibă numai metodişti care să monitorizeze programele de formare. De fapt. nu le-aş zice standarde. Dar de ce?? De ex. să monitorizez impactul. să nu vină colegii aici. Pt. care era utilă. 184 . Dar nu numai noi. trebuie să fac artificii şi să mint acolo. de ce nu 5?? La care se adăuga (acum nu se mai adaugă) banii de a-Ńi acredita programul. toate cele şi plecam. pt.. dar nu pot să fac numai asta pentru că am şi altă treabă de făcut. Că acolo n-ai teorie. • BirocraŃia acreditării cursurilor sau povestea celor „100 de mii de hârŃoage” Aproape fără excepŃie. să îl evalueze cantitativ. mai degrabă.. Nişte sloganuri. greu. unele dintre cerinŃele de acreditare sunt percepute ca un fel de „pat al lui Procust”. Asta mă omoară pe mine. Acum am rămas numai două aici. pt. Trebuie să facă zeci de mii de hârtii. Ei au nişte. de exemplu. monitorizarea impactului. că evaluarea unui curs e în prezenŃa reprezentantului CNFP. în momentul în care vine evaluatorul ăla face inşpe mii de hârtii. Şi să spună „da. Eu ca metodist pot să mă duc. Nu am văzut monitorizări de la Universitate din Iaşi. Şi lipsa unui mijloc de transport. Totodată. dar mai am nevoie de câŃiva oameni. procedurile de acreditare par a fi în opinia celor intervievaŃi mai puŃin sensibile la diversitatea de conŃinut şi de abordare pedagogică a cursurilor.. în fond.. cu doi metodişti nu ai cum să faci treaba asta. Caseta 1.. totul e stufos şi birocratic. de genul:„nu este cadru didactic universitar”. De asemenea. Este f.7. o Dacie. trimit echipe. Dacă în faŃă i-am pus nişte competenŃe dezirabile. din punctul lui de vedere. Nu prea e atent cu ce se întâmplă la evaluarea cursantului.treabă în România. că iară o birocraŃie: 1/3 teorie.

. M-am confruntat cu învăŃământul special. S-a făcut acum câŃiva ani. este foarte greoaie această metodologie.Director DDPD 2: Da. Mai mult. iar cadrele didactice îşi pot obŃine 45 de credite din programe aleatorii şi apar astfel diferenŃe între judeŃe. să fac o cerere şi mai discut cu cei pe care îi cunosc ca să poată veni. iar în acestea mici intersemestriale ba e Crăciun. Nu mai spun că suntem şi noi o instituŃie. Problema este următoarea: suficient nu este niciodată. ne-a scos din minŃi.câte milioane. Cred că este greu de gestionat. În judeŃul aceste nu există o uzină. care sunt atribuŃiile unora şi altora. unii dintre reprezentanŃii intervievaŃi şi-au exprimat interesul faŃă de noua propunere de statut al cadrelor didactice în care sunt amintite o serie de funcŃii noi în relaŃie cu formarea: profesor formator. împărŃite pe 3 direcŃii şi să spun 15 ori 3.. deoarece acestea nu simt o constrângere în acest sens. Ce ar trebui să mai discutăm despre formare? Legea formării. în cadrul interviurilor a revenit obsesiv problema statutului formatorului. Este greu de gestionat cu resurse puŃine. nu este clar dacă 45 de credite sunt bugetate sau nebugetate. dar asta Ńine şi de administrativ. precum şi în ceea ce priveşte modul în care se distribuie cele 90 de credite. Cei de la CNFP vor să fie la fiecare evaluare finală pentru că nu au încredere. Pe de altă parte. Metodologia aceasta de acreditare pe noi. Acum trebuie să mă duc să ridic 160 de atestate. Ca să vină de la ora 9. Ca să iau atestatele acelea trebuie să mă duc cu banii în mână. de vreme ce majoritatea personalului de formare deŃine un statut universitar. cu standarde profesionale pentru învăŃământul special. E vorba şi de muncă independentă pentru că e şi asta o problemă. Suntem şi noi o instituŃie şi avem şi noi o anumită imagine. CCD-urile sunt cele mai interesate de elaborarea unui statut al formatorului şi a unei metodologii de acreditare a acestuia. stagiu. Cred că la 150 de ore de formare. Avem noi în învăŃământ. Mă gândesc la serviciul personal. Ne confruntăm cu probleme în sensul acesta. creator de curriculum de formare etc. era altceva. 45 sau. La un curs prin Banca Mondială se făcea formare în tandem cu doi formatori. Nu s-a întâlnit Comisia şi mă duce cu o acreditare 3 – 4 luni de zile. în vacanŃă. Asta este o altă chestiune: atâta timp cât ai acolo o instituŃie. cum să faci în vacanŃă? VacanŃa e vacanŃă. De aici şi această lipsă de încredere. de a da o calitate acestor cursuri de formare. 160 ori 8. Sigur că nu-mi trimite un specialist că n-au nici ei. Asta ar fi ca o problemă. Formatorul nu vine decât sâmbătă şi duminică. cea mai mare uzină este învăŃământul. la modul: când să facă aceste cursuri? El nu le face decât sâmbătă şi duminică. dar eu sunt pus în situaŃia să aştept. La ora. nu există curriculum oficial pentru ce declară ei acolo. 185 . o structură. metodologia de acreditare a CNFP-ului pentru că dacă există o instituŃie care are în sarcină de a certifica. Cel mai puŃin preocupate de acest aspect par a fi DPPD-urile. Trebuie să mă duc cu banii pe tren. În prezent acreditarea este încă neclară pe categorii de programe. Şi abia peste nu ştiu cât timp pot veni. aproape că ne-a scos la pensie. • Statutul formatorului şi noile profesii în domeniul formării Nu de puŃine ori. Au ajuns cei de la ID mai buni decât cei de la zi. ba e Paştele şi atunci cred că ar fi bună o pregătire independentă. Eu încalc legea cealaltă. de ce să nu o foloseşti? De ce să manifeşti lipsă de încredere? Director DDPD 3: După aceea. Foarte multe lucruri mai trebuie puse la punct. o fabrică să aibă mai mult de 5000 de angajaŃi. se scoală de la ora 5. hai. 60 de credite ar fi suficient. El vine că se uită în obrazul meu. De exemplu. Eu ar trebui să-l plătesc dublu. nu ştiu dacă există o lege a formării care să spună cine de cine să se delimiteze. Sau trebuie să trimit cumva în avans pe o factură proforma ca să le virez banii şi după aceea să-mi dea atestatele. El [cadrul didactic] dacă vine de la Vidra la Focşani sau de la Soveja sunt 90 plus 90 de km.

în ce măsură resursele umane. am mai zis. CCD-ul se confruntă cu o serie de convulsii instituŃionale interne de căutare a identităŃii şi a rolului său pe piaŃa formării cadrelor didactice. cine nu e. Apar nişte funcŃii didactice noi. formatorii din programele acreditate trebuie să fie cadre didactice universitare. de profesor de sprijin. de organizator şi de furnizor. Eu nu ştiu dacă există încă un statut al formatorului. însă este în acelaşi timp si furnizor de formare. Caseta 1. F5: De asemenea ar trebui clarificat statutul de formator. F22: Ar fi bună un fel de re-centralizare a formării şi prin aceste acreditări şi o metodologie a acreditării.a. în opinia reprezentanŃilor acestora. Cei care absolvă un curs de formare de formatori ar putea fi folosiŃi ca bază pentru programele de formare la nivel naŃional. Asta nu înseamnă suprapunerea formatorului cu instituŃia. organizator pentru programele de formare la nivel naŃional cerute de Ministerul EducaŃiei sau de ISJ. însă în sistem există formatori care au adeverinŃă şi formatori fără nici un fel de certificare. Formatorul să pot să-l angajez cu jumătate de normă la CCD. Apar evident sincope mai ales 186 . Pentru partea teoretică este utilă colaborarea cu cadrele universitare.17 F2: Statutul formatorului. Organizator sau furnizor de formare? Strateg cu privire la priorităŃile de formare sau instituŃie cu rol operaŃional în raport cu politicile altor instituŃii care asigură finanŃarea? Monopol al formării sau piaŃă activă a formării? Sunt tot atâtea întrebări pe care reprezentanŃii intervievaŃi le-au ridicat şi la care caută un răspuns. El apare oricum.Caseta 1. ar trebui să apară o dată acest statut ca să terminăm discuŃia cine e. Prioritatea ar trebui să fie formarea profesorilor metodişti de la nivelul CCD-urilor. De exemplu CCD este. pentru partea practică însă sunt necesari oameni din sistem. O: Există alte dificultăŃi cu care vă confruntaŃi.m.d. În ceea ce priveşte relaŃia cu inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesională. acolo vorbeşte pe lângă profesor metodist. profesor formator. • CCD-ul ca principal furnizor de formare la nivel local – statut instituŃional şi perspective de evoluŃie Fără îndoială. apare psihologul.7. eu îl consider ca făcând parte din structura CCD şi doar într-o relaŃie de colaborare cu ISJ.7. Certificarea formatorilor este necesară pentru a stabili competenŃele necesare în munca cu adulŃii. cine e acreditat de cine ş. apare directorul educativ care nu mai este condiŃionat de numărul de elevi. Nu este clar de asemenea.18 Director CCD5: Din păcate există multe confuzii. nimeni nu poate deveni formator fără parcurgerea unui program de formare de formatori. Toată lumea a criticat legea aceasta noua. Sunt selectaŃi adesea oameni ca cursanŃi şi apoi sunt trimişi în teritoriu în calitate de formatori. CCD-urile reprezintă în acest moment cel mai important furnizor de formare la nivel local. din perspectiva raportului teorie – practică. Şi dacă apare Statutul cel nou. Nu există însă nicio legătură între ce se face la nivel naŃional cu ceea ce se transmite în teritoriu astfel s-ar putea crea la nivel local baze de date cu persoanele care au fost formate ca formatori. Resursele umane sunt insuficiente pentru această dublă funcŃie. prin regulament. dar să nu uităm că apare noŃiunea de profesor itinerant. altele decât cele amintite în discuŃia noastră? Director CCD5: Am văzut că în Statutul nou se vorbeşte despre această profesie de formator şi creator de curriculum. astfel suntem nevoiŃi să ne luptăm şi pentru promovarea propriilor programe. CCD-urile ar trebui să fie furnizori de programe de formare de formatori pentru a avea resurse umane. Cu toate acestea. profesor documentarist.

care să aibă capacitatea de a investiga nevoia de formare. de ex. Uite. Mă interesez cum este oferta lui. Trebuie să ştiu ce furnizori există. pt. Să ai o serie de parteneri asociaŃi din şcoli prin care să şi monitorizezi formarea. CNFP. Eu sunt furnizor. Elevul trebuie să fie beneficiarul formării. nu cu propriul tău personal. formare chiar se găseşte în clasă. O posibilă soluŃie ar fi descentralizarea prin care CCD să devină doar un centru de formare sau un furnizor de formare pe o piaŃă liberă. iar ISJ şi unităŃile de învăŃământ să solicite formarea în funcŃie de nevoile proprii. Apar sincope. ci vine furnizorul aicea. Aşa aş vedea CCD. dar în acelaşi timp nu pot să fiu un furnizor exhaustiv. stau de vorbă cu el. pentru că ceilalŃi furnizori sunt nevoiŃi să perceapă taxe de participare şi astfel sunt dezavantajaŃi. precum ARACIP. sub o formă sau alta. dar şi pe termen lung. că dacă te supradimensionezi devii o instituŃie greoaie şi birocratică. 187 . în condiŃiile în care acreditarea este suportată de la buget. Eu pot să pun la dispoziŃie toate resursele pe care le am aici furnizorului. că eu nu am o legătură birocratică cu furnizorul de formare. De ex. nu se duce el la sediul furnizorului. Adică aici ar trebui să vină toate ofertele de formare de la diverşi furnizori şi eu să le pun la dispoziŃia şcolii şi ei să opteze. pericolul în viitor este ca CCD-urile să nu mai fie motivate să ofere programe de calitate pentru că nu există competiŃie. aş vedea-o lucrând cu o serie de colegi asociaŃi. să fac o selecŃie a celor mai buni furnizori şi să-mi înştiinŃez colegii. Aş vedea o revigorare. Atunci furnizorului îi ofer condiŃii bune în care să îşi desfăşoare cursul. Eu am o legătură activă cu furnizorul de formare. ca o instituŃie de formare continuă judeŃeană. care este un furnizor serios şi competent.când inspectorul nu înŃelege importanŃa formării profesionale şi a coordonării pe care trebuie să ofere pentru CCD. fie ISJ nu oferă o diagnoză completă a nevoilor. când de fapt poate să o facă cineva cu altă calificare. Deci aşa văd eu pe termen lung. fie directorul CCD trebuie să se ocupe de tot şi atunci oferta de programe e posibil să nu corespundă nevoilor reale la nivelul judeŃului. în primul rând. Un posibil răspuns cu privire la aceste dileme dar şi o prognoză a evoluŃiei rolului CCD-urilor îl oferă chiar unul dintre intervievaŃi: Aş face o prognoză pe termen scurt. Deci nu văd acest paralelism. în anii trecuŃi (anul ăsta n-am mai oferit) educaŃia economică cu CREEL-ul. o altfel de comunicare. Va exista un monopol al CCD asupra formării. Şi el să vină şi să ofere formare şi atunci e mai uşor colegului meu. Aş avea o relaŃie mai apropiată. facem un parteneriat de colaborare. Aş vedea CCD care să fie o instituŃie care să se ocupe de managementul resursei umane din perspectiva formării. premisa de la care aş pleca ar fi aceea că inspectorul de formare profesională nu îşi are rolul. (interviu director CCD). vedem care este oferta. Ne întâlnim. Şi de ce trebuie să irosesc un profesor acolo. am CNFP în judeŃ. Să fie atât organizator de formare. în ultimă instanŃă. o reaşezare. Există aşadar o incompatibilitate între statul CCD ca furnizor de formare (primeşte bani de la buget şi gestionează programele de formare) şi calitatea de organizator al formării. care să aibă managementul formării. mai mult decât atât. şi eu să păstrez legătura. Aş avea o altă relaŃie cu CNFP-ul dacă şi-ar crea filiale în teritoriu. să se iasă din formalismul formării. cu care împreună altfel să se facă formarea. CCD-ul este o instituŃie de formare judeŃeană. Să vezi realmente dacă banii ăia investiŃi şi suportul pt. Pt. Deci aş vedea-o întărită. Unde ar fi echitatea dacă eu. cu 7 programe i-aş îndepărta pe ceilalŃi ofertanŃi de formare. şcolile.. Pe care aş vedea-o puternic legată de ISE şi de alte instituŃii. El are o perioadă de maximă activitate când strânge dosarele de grad şi le trimite şi primeşte procese verbale.

În majoritatea cazurilor. Argumentele pentru această opŃiune către metodele interactive se bazează în principal pe specificul învăŃării la adulŃi. CCD-ul se confruntă cu o serie de convulsii instituŃionale interne de căutare a identităŃii şi a rolului său pe piaŃa formării cadrelor didactice. conjuncturile şi oportunităŃile de moment fiind adesea cele care au condus către asumarea unui astfel de rol. Cu toate acestea. axate pe exemple practice. strateg şi organizator de formare. Cele mai importante constatări ale cercetării de natură calitativă în rândul reprezentanŃilor furnizorilor de formare pot fi sintetizate după cum urmează: • Statutul formatorului. Cei mai mulŃi dintre formatorii intervievaŃi relatează experienŃe care pun în evidenŃă practici de formare bazate pe metode interactive. Cu toate acestea. În ceea ce priveşte afilierea instituŃională a formatorilor. formarea este o funcŃie complementară a celui care o exercită iar istoria asumării funcŃiei de formator este şi ea foarte diferită de la un caz la altul.* * * Perspectiva furnizorilor de formare şi a formatorilor analizată în acest capitol ne-a relevat un peisaj eterogen al formării cadrelor didactice. mecanismele de echivalare a diferitelor tipuri de formare continuă nu sunt încă funcŃionale şi nu există încă un sistem prin care acestor tipuri de activităŃi să le 188 • . descoperite de formatori cu ocazia diferitelor programe de formare a formatorilor. Această situaŃie de relativă autonomie a furnizorilor în raport cu formatorii la care apelează este considerată un avantaj în opinia reprezentanŃilor CCD-urilor. Una dintre problemele de maxim interes pentru furnizorii de formare se referă la statutul formatorului. tocmai pentru că acestea au posibilitatea să recruteze şi să selecteze formatorii cei mai potriviŃi în raport cu anumite nevoi. Statutul CCD-urilor. În opinia celor intervievaŃi. peisajul formării continue a cadrelor didactice este la fel de divers. Deşi noile tehnologii de informare şi comunicare reprezintă de asemenea surse de inovaŃie în formare. unii formatori amintesc situaŃii de utilizare abuzivă sau uneori nejustificată a unor tehnici şi aplicaŃii „de împrumut”. în opinia reprezentanŃilor acesteia. Organizator sau furnizor de formare? Strateg cu privire la priorităŃile de formare sau instituŃie cu rol de subordonare în raport cu politicile altor instituŃii care asigură finanŃarea? Monopol al formării sau piaŃă activă a formării? Sunt tot atâtea întrebări la care CCD-urile se străduiesc astăzi să caute răspunsuri. de pildă. între furnizor. Fără îndoială. CCD-urile reprezintă în acest moment cel mai important furnizor de formare la nivel local. • Transferabilitatea creditelor şi procedurile de alocare – o problemă încă nerezolvată. • Inovarea practicilor de formare – o realitate tot mai vizibilă. cele mai multe relatări ale formatorilor intervievaŃi pun în evidenŃă utilizarea relativ limitată a acestora în practicile de formare. aplicaŃii şi lucrul în echipă.

unele opinii identificate în cadrul interviurilor se îndreaptă spre propunerea unor căi de descentralizare a finanŃării. • FinanŃarea formării şi eficienŃa banilor cheltuiŃi. iar formalismul acumulării de credite să fie eliminat pe cât posibil. unele dintre cerinŃele de acreditare sunt percepute ca un fel de „pat al lui Procust”. susŃinerea financiară din bugetul Ministerului EducaŃiei. Mai mult decât atât. procedurile de acreditare par a fi în opinia celor intervievaŃi mai puŃin sensibile la diversitatea de conŃinut şi de abordare pedagogică a cursurilor. bazate pe principiul concurenŃei sau în cel mai bun caz în virtutea relaŃiilor personale. Aproape fără excepŃie. • BirocraŃia acreditării cursurilor. nu în puŃine cazuri actorii intervievaŃi descriu relaŃiile pe care le au cu alte instituŃii la nivel locale drept „reci”. Cercetării şi Tineretului este salutară şi reprezintă în multe cazuri singura sursă de finanŃare pentru CCD-uri. In opinia intervievaŃilor. Cu toate acestea. una dintre problemele importante ale stemului de formare se referă la eficienŃa cheltuirii banilor alocaŃi formării în raport cu nevoile reale ale participanŃilor. În aceste condiŃii. care măsoară mai ales aspectele formale şi mai puŃin calitatea intrinsecă a ofertei supuse evaluării. astfel încât riscurile „fugii după credite” cu orice preŃ să fie diminuate. De asemenea. astfel încât banii să ajungă la beneficiarii direcŃi (la nivel de şcoală sau individual prin voecher de formare). Cei intervievaŃi se referă şi la inexistenŃa unor studii privind impactul formării. comisiile metodice. 189 . In opinia reprezentanŃilor CCD-urilor. În cadrul interviurilor realizate au fost semnalate situaŃii în care furnizorii de formare au relaŃii bune de colaborare cu actori precum: inspectoratele şcolare. • RelaŃia dintre instituŃiile care furnizează formare la nivel local. ale căror rezultate ar putea fi în măsură să orienteze viitoarele priorităŃi de finanŃare în acest domeniu. Probabil transferabilitatea creditelor este una dintre cele mai importante probleme pe care sistemul de formare profesională continuă le va avea de rezolvat în următorii ani. şcoli sau alŃi furnizori de formare. reprezentanŃii furnizorilor de formar intervievaŃi se declară copleşiŃi de procedurile anevoioase de acreditare a cursurilor. este puŃin probabil ca profesorii să dispună de resursele necesare pentru a plăti din propriul buzunar pentru un curs de formare.fie acordate un număr relevant de credite. În acest sens. oferindu-le totodată acestora puterea de decizie cu privire la opŃiunile pe care le poate avea. Ceea ce se pare că îi frustrează cel mai mult pe furnizorii de formare este mai ales o presupusă „lipsă de încredere” din partea celor desemnaŃi să realizeze evaluarea ofertei.

Caracteristicile lotului de companii investigate Lotul selectat pentru realizarea anchetei de teren la nivelul reprezentanŃilor angajatorilor a cuprins un număr de 54 companii.1. Energie electrică şi termică.). situate în Municipiul Bucureşti şi judeŃele Buzău. Transport. motocicletelor şi a bunurilor personale şi de uz gospodăresc (cod 10). În funcŃie de tipul de capital.1.1. 2. Perspectiva angajatorilor asupra FPC 2. peste o treime după 2000.1. ComerŃ cu ridicata şi cu amănuntul. 27% sunt medii (51-100 de angajaŃi).1.1. Iaşi. Timiş şi Tulcea (Fig. 2. Alte activităŃi ale economiei naŃionale (cod 11) .4. în funcŃie de numărul de angajaŃi. TranzacŃii imobiliare. 2.1.3. AdministraŃie publică şi apărare.5) 190 .1.1. 2. Formarea profesională continuă a altor categorii profesionale 2.2. 26% sunt mari (101-500 de angajaŃi). Industria prelucrătoare (cod 8).1). Cât priveşte mărimea companiilor. Mai mult de jumătate dintre acestea sunt înfiinŃate în perioada 1991-2000. asigurări sociale din sistemul public (cod 9).1.1.3% sunt întreprinderi mici (sub 50 de angajaŃi). Intermedieri financiare (cod 5).. închirieri şi activităŃi de servicii prestate în special întreprinderilor (cod 6). Sănătate şi asistenŃă socială (cod 7).1. repararea autovehiculelor. iar 33% în proprietate de stat (Fig. ConstrucŃii (cod 3). distribuŃia acestora este echilibrată: 33.Fig. iar 11% sunt foarte mari (peste 500 de angajaŃi) Fig. 2. gaze şi apă (cod 2).2.1. Ilfov. iar 11% înainte de 1990 (Fig. aproape 67% dintre companii sunt în proprietate privată. depozitare şi comunicaŃii (cod 4).). Companiile din lotul de sondaj aparŃin unor domenii de activitate foarte variate şi anume: Pescuit şi piscicultură (cod 1).

1.4 5 3.1.6% Mici (25-50) Capital de stat Capital privat Mari (101-500) Medii (51-100) F.Fig.1. 2. DistribuŃia companiilor după vechime 11.7 3.9% 33.7% 48. 2.7 3.4.5% Fig.1.2% 3. DistribuŃia companiilor după domeniul de activitate economică 25 22.5 15 % 14.3.3% 25.8 14.1% 33.1.8 10 7.1.1.7 3.7% 3.1.2.1.7% 51. 2. DistribuŃia companiilor după locaŃie 18. DistribuŃia companiilor după forma de proprietate Fig.1% 22.1 37. 2.1.0 3.7 3.3% 66.1. 5.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Domenii de activitate economică 191 .9 Bucuresti Ilfov Iasi Buzau Timis Tulcea Înainte de 1990 1991-2000 dupa 2000 Fig.2 20 18.mari (Peste 500) Fig.7 3.7% 29. DistribuŃia companiilor după numărul de angajaŃi 11.2.

2.1.2. Politica firmelor în domeniul formării profesionale continue
Fiecare companie poate avea propriile opŃiuni în ceea ce priveşte modalităŃile de investire în resursele umane de care dispune, în vederea dezvoltării acestora din punct de vedere profesional, în condiŃiile delimitate de cadrul legislativ. Un factor cu influenŃă majoră în adoptarea politicii firmei în domeniul formării profesionale îl constituie capacitatea acesteia de investiŃie, în directă legătură cu numărul de angajaŃi, cu tipul de capital investit, cu domeniul de activitate, cu managementul resurselor umane practicat, cu disponibilitatea şi motivaŃia personalului de a se dezvolta. Pentru identificarea poziŃiei firmelor faŃă de susŃinerea angajaŃilor în vederea dezvoltării profesionale, este necesară analiza atenŃiei acordate evaluării nevoilor de formare, a strategiilor de dezvoltare şi a priorităŃilor de formare profesională continuă a angajaŃilor.

• Evaluarea nevoilor de formare
Evaluarea nevoilor de formare ale angajaŃilor reprezintă o condiŃie necesară, dar nu suficientă, pentru dezvoltarea lor profesională şi creşterea productivităŃii şi competitivităŃii firmei. După cum rezultă din declaraŃiile angajatorilor, evaluarea nevoilor de formare a devenit o practică periodică la nivelul majorităŃii companiilor (81,5% dintre angajatorii incluşi în lotul de investigaŃie confirmă preocupările constante ale firmei în acest domeniu şi pentru toate categoriile de angajaŃi). Pe această cale se pot obŃine informaŃii cu privire la competenŃele profesionale, coroborate cu atitudinile şi valorile personale, dar şi în ceea ce priveşte competenŃele personale necesar a fi dezvoltate în vederea creşterii competitivităŃii angajatului. Se pot obŃine, de asemenea, informaŃii valoroase cu privire la domeniile de interes ale angajaŃilor, dar şi la iniŃiativele proprii de a se dezvolta profesional şi personal. Referitor la proporŃia companiilor cu preocupări constante în domeniul evaluării nevoilor de formare este sugestivă compararea rezultatelor obŃinute pe lotul corespunzător prezentei anchete, cu cele obŃinute în cadrul unei anchete similare realizate la nivelul anului 200329 (deşi ambele anchete au fost realizate pe loturi reduse de companii). Se poate observa, astfel, tendinŃa pozitivă înregistrată în acest domeniu, în perioada cuprinsă între cele două anchete, proporŃia firmelor preocupate de dezvoltarea resurselor umane, care evaluează nevoile de formare ale propriilor angajaŃi crescând de la 64% la peste 80%.
29

Jigău Mihaela (coord.), 2003, Anchetă privind competenŃele forŃei de muncă şi politicile de formare în întreprinderile din România, Bucureşti: Observatorul NaŃional al României

192

Fig. 2.1.2.1. Structura eşantionului în funcŃie de preocupările în domeniul evaluării nevoilor de formare şi dezvoltare profesională ale angajaŃilor

7,4%

da, pentru to Ń i angajaŃ ii da, numai pentru personalul cu anumite nu

11,1% 81,5%

La nivelul lotului investigat s-a constatat, de asemenea, că atât firmele de stat, cât şi cele private sunt preocupate de identificarea nevoilor de dezvoltare profesională ale angajaŃilor. Astfel, după cum se poate observa din tabelul de mai jos, toate firmele cu capital de stat evaluează nevoile de formare ale tuturor angajaŃilor, proporŃia corespunzătoare în cazul celor cu capital privat fiind de 72,2%. Tabel 2.1.2.1. Evaluarea nevoilor de formare ale angajaŃilor în funcŃie de forma de proprietate a firmei (%)
Evaluarea nevoilor de formare şi dezvoltare profesională
numai pentru personalul pentru toŃi angajaŃii Forma de proprietate Public Privat Total 100 72,2 81,5 cu anumite responsabilităŃi 16,7 11,1 nu 11,1 7,4

DiferenŃe apar, însă, între firmele cu număr mic de angajaŃi (întreprinderi mici şi mijlocii) şi cele cu număr mai mare de personal (întreprinderi mari şi foarte mari). Astfel, cu cât firmele au dimensiuni mai mari din punct de vedere al numărului de angajaŃi, cu atât angajatorul este mai preocupat de identificarea nevoilor lor de dezvoltare profesională, pentru a le „transforma” în competenŃe ce vor fi valorificate în cadrul firmei. Aceste companii sunt şi cele care au capacitatea de a-şi susŃine financiar angajaŃii de-a lungul parcursului lor de dezvoltare profesională. În general, firmele care evaluează nevoile de formare şi dezvoltare profesională, au un departament de resurse umane sau cel puŃin o persoană cu atribuŃii în acest domeniu şi care se preocupă de acest aspect, dar şi de monitorizarea evoluŃiei profesionale a fiecărui angajat după parcurgerea stagiilor de formare. 193

Tabel 2.1.2.2. Evaluarea nevoilor de formare ale angajaŃilor în funcŃie de mărimea firmei (%)
Evaluarea nevoilor de formare şi dezvoltare profesională
numai pentru personalul pentru toŃi angajaŃii mici medii Dimensiunea firmei mari f. mari Total 55,6 87,5 100 100 81,5 cu anumite responsabilităŃi 22,2 12,5 11,1 nu 22,2 7,4

Evaluarea nevoilor de formare şi dezvoltare profesională realizată pentru întreg personalul angajat are o anumită periodicitate. Sunt rare firmele în care evaluarea angajaŃilor se realizează ocazional, aceasta fiind mai degrabă o practică pentru personalul cu anumite responsabilităŃi (şefi de departamente, şefi de secŃii etc.). Tabel 2.1.2.3. Evaluarea nevoilor de formare ale angajaŃilor în funcŃie de periodicitatea desfăşurării acesteia (%)
Evaluarea nevoilor de formare şi dezvoltare profesională
numai pentru personalul pentru toŃi angajaŃii periodic ocazional Evaluarea se realizează nu este cazul 77,8 3,7 81,5 cu anumite responsabilităŃi 3,7 7,4 11,1 nu 7,4 7,4

Total

Firmele care realizează evaluarea nevoilor de formare numai pentru personalul cu anumite responsabilităŃi sunt puŃin numeroase (11,1%), aşa cum am prezentat şi ceva mai sus şi, de obicei, sunt firme private, cu număr relativ redus de angajaŃi (22,2% dintre firmele mici realizează evaluarea nevoilor de formare şi dezvoltare profesională numai pentru persoanele cu funcŃii de conducere). Tot în categoria firmelor private, cu număr mic de angajaŃi, sunt întâlnite şi cazuri în care nevoile de formare şi dezvoltare profesională nu sunt evaluate. Motivele pot fi constituite de lipsa personalului specializat sau a resurselor financiare necesare pentru astfel de activităŃi. Această situaŃie nu împiedică, însă, participarea angajaŃilor la programe de formare profesională continuă din proprie iniŃiativă, în cazul unora dintre aceste firme angajaŃii beneficiind chiar de sprijinul financiar al firmei în vedere parcurgerii stagiilor de formare.

194

Firmele preocupate de evaluarea nevoilor de formare şi dezvoltare profesională ale tuturor angajaŃilor, îi susŃin financiar pe aceştia în vederea parcurgerii cursurilor de formare şi dezvoltare profesională (peste 86% dintre angajaŃii care au urmat cursuri de formare, au beneficiat de sprijinul financiar al companiei). Preocupările firmelor în domeniul evaluării nevoilor de formare prezintă interes şi din perspectiva evoluŃiei prognozate a acestora. În acest sens, este de menŃionat în primul rând faptul că cei mai mulŃi angajatori întrevăd o dezvoltare a companiilor în următorii 5 ani (70,4%), mai puŃini fiind aceia care apreciază că propriile firme se vor menŃine la acelaşi nivel (25,9%). Dintre cei care sunt orientaŃi spre dezvoltare în următorii ani, peste 84% evaluează nevoile de formare ale tuturor angajaŃilor, operaŃiune care furnizează informaŃii cantitative şi calitative despre interese şi potenŃial de noi achiziŃii în materie de competenŃe profesionale şi personale. Chiar şi firmele care, cu toate că întrevăd, mai curând, menŃinerea la acelaşi nivel a performanŃelor firmei în următorii ani, sunt totuşi interesate de nevoile de formare ale angajaŃilor tuturor (71,4%). În general, acestea sunt firme cu capital integral de stat, cu număr mediu de angajaŃi. Fig. 2.1.2.2. Evaluarea nevoilor de formare şi dezvoltare profesională şi evoluŃia firmei
100% 80% Evaluarea nevoilor de dezvoltare personal ă 60% 40% 20% 0% se va dezvolta se va menŃine EvoluŃia firmei pentru toŃi angajaŃii pentru personalul cu anumite responsabilit ăŃi nu nu ş tiu

Companiile orientate spre menŃinerea la acelaşi nivel de dezvoltare (1/4 din lotul investigat) acordă mai multă atenŃie evaluării nevoilor de dezvoltare a personalului cu anumite responsabilităŃi, decât se acordă aceleiaşi categorii de personal din companiile orientate spre dezvoltare. De remarcat este faptul că, în cadrul angajatorilor orientaŃi exclusiv spre dezvoltare în următorii ani, intră şi cei care nu evaluează nevoile de dezvoltare ale angajaŃilor. Aparent, aceştia nu realizează o legătură directă între dezvoltarea capitalului financiar şi dezvoltarea capitalului uman.

195

• Strategiile angajatorilor în domeniul dezvoltării resurselor umane / FPC
Evaluarea nevoilor de formare ale angajaŃilor reprezintă o măsură a importanŃei acordate de angajatori dezvoltării profesionale a angajaŃilor, în vederea creşterii productivităŃii, a satisfacŃiei la locul de muncă sau avansării în funcŃie. Evaluarea nevoilor de formare ar fi o operaŃiune fără finalitate dacă nu s-ar concretiza, la nivelul firmei, în măsuri care să susŃină dezvoltarea profesională a angajaŃilor. Astfel, cele mai multe dintre firmele investigate (peste 90%) au elaborat o strategie de dezvoltare a resurselor umane. Şi sub acest aspect au fost înregistrate progrese, comparativ cu anul 200330; la acel moment, proporŃia companiilor care elaboraseră o strategie de dezvoltare a resurselor se situa la aproximativ 44%. Fie că strategiile au fost elaborate pe termen lung (44,5%), pe termen mediu (aproape 26%) sau pentru anul în curs (aproximativ 22%), dezvoltarea competenŃelor profesionale reprezintă un aspect marcat frecvent în aceste strategii (55,6%), după cum s-a constatat cu prilejul prezentei anchete. Alte puncte esenŃiale regăsite în strategia de dezvoltare a resurselor umane vizează, în egală măsură, identificarea nevoilor de formare, calificarea şi/sau recalificarea în funcŃie de cerinŃele postului ocupat, dezvoltarea competenŃelor personale, în special pentru angajaŃii care au oarecare experienŃă şi vechime în firmă. În vederea fidelizării acestora din urmă, a stabilizării pe post şi a creşterii eficienŃei lor, angajatorii le oferă posibilitatea de a beneficia de programe de formare mai costisitoare, desfăşurate uneori în străinătate. Fig. 2.1.2.3. Structura eşantionului în funcŃie de elaborarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane
7.4%

22.2% 44.4%

termen lung termen mediu anul in curs nu exista

25.9%

Jigău Mihaela (coord.), 2003, Anchetă privind competenŃele forŃei de muncă şi politicile de formare în întreprinderile din România, Observatorul NaŃional al României, Bucureşti

30

196

acele aspecte care susŃin politica firmei.mari sub1990 1990-2000 Vechime dupa2000 termen lung termen mediu anul în curs nu există 197 . dintre firmele care au declarat că au o strategie de dezvoltare profesională a angajaŃilor pe termen lung (ceea ce le dă posibilitatea monitorizării formării profesionale continue şi observării evoluŃiilor profesionale). probabil datorită multitudinii specializărilor regăsite la nivelul lor şi al nevoii de adaptare la contextul socio-economic. menŃionând în acest document.2. 2.3% au un departament de resurse umane. Astfel. Strategii pe termen lung sunt elaborate atât la nivelul firmelor cu capital de stat.4. 58. firmele de stat optează pentru strategii anuale care permit adaptarea conŃinutului atât la nevoile firmei. firmele au libertate deplină.1. dacă firmele private optează pentru o strategie pe termen mediu care le oferă posibilitatea de planificare şi monitorizare a formării. Fig. Elaborarea unei astfel de strategii fiind un demers complex. cât şi ale angajaŃilor în materie de formare şi dezvoltare profesională. este mai curând regăsită la nivelul firmelor care au un departament de resurse umane. Strategii de dezvoltare a resurselor umane 80 70 60 50 40 30 20 10 0 de stat privat Proprietate mici medii mari Companii f. TendinŃa este ca astfel de strategii anuale să fie preferate în firmele foarte mari. Astfel. DiferenŃa între cele două tipuri se constată în ceea ce priveşte perioada pentru care se elaborează strategia.La elaborarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane şi formare a personalului. cât şi al celor cu capital privat.

În general. unele firme să opteze pentru strategii anuale tocmai pentru a le adapta nevoilor de creştere economică şi a eficienŃei firmei respective. colaborează cu diverse instituŃii atât pentru obŃinerea de informaŃii cu privire la oportunităŃile de formare. Ca sursă de informare. În acest sens. În general. cât şi pentru derularea unor programe de formare destinate angajaŃilor. cât şi angajaŃilor ca subiecŃi direcŃi ai formării. aceste instituŃii pot oferi date variate referitoare la competenŃele cheie cerute pe piaŃa forŃei de muncă. Familiei şi EgalităŃii de Şanse. La acesta se adaugă angajarea exclusivă de personal calificat şi cu experienŃă care. au elaborat strategii de dezvoltare a resurselor umane pentru perioade mai scurte. şi perspectivele de dezvoltare ale firmelor. preferate sunt companiile private care oferă formare profesională (37%).Se observă. o anumită legătură între existenŃa.6%).4% dintre firmele din lotul investigat). consiliere în carieră. în opinia unor angajatori. respectiv a perioadei pentru care a fost elaborată. Există şi firme care nu au elaborat o strategie pentru dezvoltarea resurselor umane (7. Sursele de informare cel mai des utilizate sunt şi cel mai des solicitate pentru derularea diferitelor programe de formare (companii private . cu număr mic de angajaŃi. Evaluarea nevoilor de formare şi dezvoltare profesională. prin DirecŃiile judeŃene (29. respectiv departamente de formare din universităŃi – aproximativ 30%). conform nevoilor şi intereselor fiecărui angajat. fiind în egală măsură firme cu capital de stat şi privat.7%). dobândirea de competenŃe profesionale din domenii conexe sau de competenŃe transversale. companiile care prognozează o dezvoltare în orizontul de timp de 5 ani. informaŃii care pot fi utile atât firmelor preocupate de investiŃia în resursele umane de care dispun. 198 . unele firme alocă între 1 – 20% pentru formarea profesională a angajaŃilor (66. Este posibil ca.6%) şi Departamentele de Formare Profesională Continuă din cadrul universităŃilor (29. acestea sunt firme private. programele de formare pe diferite domenii. numărul redus de personal constituind unul dintre principalele motive pentru care nu există o strategie de dezvoltare profesională a angajaŃilor. la nivelul companiilor.59%. a unei strategii privind dezvoltarea resurselor umane. Dar este nevoie şi de susŃinere financiară din partea firmei în vederea participării la diverse programe de formare. Ele sunt mai degrabă orientate spre dezvoltare decât spre menŃinerea la acelaşi nivel în următorii ani. de asemenea. urmate de Ministerul Muncii. elaborarea unei strategii de dezvoltare a resurselor umane sunt aspecte esenŃiale în susŃinerea angajaŃilor în vederea creşterii productivităŃii muncii şi a satisfacŃiei la locul de muncă. Firmele preocupate de dezvoltarea profesională a angajaŃilor. Şi într-un caz şi în altul. nu necesită perfecŃionarea competenŃelor.

pe de o parte productivitatea.În unele firme/companii.1. activitate facilitată şi de existenŃa departamentelor de resurse umane orientate nu doar spre gestionarea efectivelor de angajaŃi. Aspectul analizat este convergent şi cu politica de dezvoltare a firmei în următorii 5 ani (30% dintre firmele care monitorizează sistematic şi susŃin iniŃiativele personale de formare continuă sunt orientate spre dezvoltare în următorii ani).6% 199 .5.2. 2.9% dintre firmele mari şi 66. care de-a lungul timpului şi-au elaborat diverse strategii de dezvoltare profesională a resurselor umane.3% 37.6%). încurajarea şi susŃinerea acestei iniŃiative a angajaŃilor de către firmă are impact pozitiv deopotrivă asupra angajatorului şi angajatului. Există firme în care această monitorizare se realizează periodic (37%). Structura eşantionului în funcŃie de monitorizarea iniŃiativei personale de formare 33. în interiorul acestora au fost organizate centre proprii de formare profesională continuă (29.0% se monitorizează sistematic există informaŃii sporadice nu sunt monitorizate 29. Expresie a interesului şi dorinŃei de dezvoltare profesională este participarea din proprie iniŃiativă la programe de formare. formării profesionale i se acordă atenŃie sporită în sensul că. firmele care dispun de astfel de centre au un număr mare de angajaŃi (42. De regulă. De astfel de centre beneficiază. îndeosebi. Fig. din afara companiei. dar şi spre dezvoltarea lor din punct de vedere profesional. pe de alta relaŃionarea în cadrul grupului de angajaŃi şi atitudinea profesională. angajaŃii firmelor cu vechime şi tradiŃie (înfiinŃate înainte de 1990). în care angajaŃii dobândesc noi competenŃe menite să îmbunătăŃească. Monitorizarea.7% dintre firmele foarte mari) fapt care le dă posibilitatea să grupeze personalul în funcŃie de interese şi nevoi şi să ofere programe de formare fără a face apel la alte instituŃii specializate în astfel de activităŃi.

echipamente. utilizarea calculatorului ş. 2. 2.de dezvoltare a resurselor umane.2.40% Faptul că mulŃi angajatori consideră calitatea forŃei de muncă un element-cheie pentru creşterea productivităŃii şi competitivităŃii relevă un nivel ridicat de conştientizare a importanŃei investiŃiei în resursele umane. de lucru în echipă) şi noile competenŃe de bază (utilizarea limbilor străine. conform declaraŃiilor acestora. în ultimă instanŃă.50% 70. prioritatea numărul 1 urmărită de angajatori prin politica de dezvoltare a resurselor umane.• PriorităŃi în formarea profesională continuă a angajaŃilor După cum a fost prezentat în paginile anterioare. PriorităŃile de nivel 2 avute în vedere de angajatori. proceduri de serviciilor standardizare 81. de relaŃionare. de dimensiuni mai mari sau mai mici.6.70% 44.). DistribuŃia răspunsurilor angajatorilor după scopul perfecŃionării angajaŃilor 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ridicarea nivelului general de competenta a angajatilor promovarea muncii in echipa si a conducerii echipei in mod eficient ridicarea standardelor de utilizarea de noi tehnologii. proceduri de standardizare – 67%. utilizarea de noi tehnologii. mai noi sau cu mai multă experienŃă în domeniu au o strategie – cel puŃin pe termen scurt .). promovarea muncii în echipă şi a conducerii echipei în mod eficient – 44% (Fig. în ordinea frecvenŃei cu care au fost menŃionate. Desigur. vizează: ridicarea nivelului general de competenŃă a angajaŃilor – aproximativ 82%. fie cu capital de stat sau privat. o reprezintă creşterea productivităŃii şi a competitivităŃii companiilor şi.a. a profitului acestora.6. InvestigaŃi cu privire la competenŃele care au fost dezvoltate prin intermediul programelor de formare s-a constatat că aceştia au avut în vedere nu numai competenŃele strict profesionale. ci şi competenŃele sociale (de comunicare. Necesitatea 200 .1. Fig.2. în majoritatea cazurilor acestea cuprinzând prevederi explicite privind participarea la programe de FPC a angajaŃilor. prin facilitarea accesului acestora la programe FPC.1. majoritatea companiilor. calitate a produselor si echipamente.40% 66. ridicarea standardelor de calitate a produselor şi serviciilor – 70%.

cele sociale (51.4% competente strict profesionale 201 . 2.9%).6% 30% 20% 10% 0% Personal de conducere maistri/tehnicieni competente sociale Lucratori in productie/servicii noi competente de baz ă 25. urmate.7% 63. noile competenŃe de bază se situează pe ultimul loc (29. pe categorii de personal.3% 66. principalele tipuri de competenŃe dezvoltate cu prioritate în cadrul cursurilor de formare.9%) şi noile competenŃe de bază (25. Astfel. CompetenŃele dezvoltate în cadrul cursurilor FPC. pentru lucrătorii în producŃie/servicii .9%.9% 44. în ordine descrescătoare.7% 51. cât şi la personalul middle management sau la lucrătorii în producŃie/servicii.competenŃele sociale (menŃionate de 67% dintre angajatori).).1.6%). de către angajatori.2. conform declaraŃiilor acestora.dezvoltării anumitor tipuri de competenŃe este privită. la mai mare distanŃă. urmate de cele strict profesionale (63%). posibil ca urmare a faptului că respectiva categorie de personal deŃine deja astfel de competenŃe. sunt următoarele: pentru personalul de conducere .7% 40% 29.competenŃele strict profesionale (67%).0% 59. de noile competenŃe de bază (44%) şi de cele sociale (40.2.competenŃele profesionale (53. urmând. în relaŃie cu diferitele categorii de personal. Datele prezentate permit constatarea faptului că tot mai mulŃi angajatori conştientizează necesitatea dezvoltării şi altor tipuri de competenŃe decât cele strict profesionale.9% 66.7.1. Iar aceasta cu referire nu numai la categoria upper management. Fig. pentru tehnicieni şi maiştri . respectiv cu atribuŃiile acestora (Fig.7. în funcŃie de categoria de personal 80% 70% 60% 50% 40.7%). în special a competenŃelor sociale. 2.

în cazul unora dintre acestea. a centrelor de formare. cel puŃin. se realizează. participarea la formarea resurselor umane de care dispun. organizarea departamentelor de resurse umane şi chiar. dar achiziŃionarea competenŃelor sociale şi a unor noi competenŃe de bază (comunicare în limbi străine. Firmele orientate spre dezvoltare în următorii ani. participarea la formare profesională continuă tinde să fie din ce în ce mai mult susŃinută de angajatori. în general. companiile au înfiinŃat departamente de resurse umane (sau. • • • • • Evaluarea nevoilor de formare a angajaŃilor. uneori dintr-un buget special destinat. elaborarea de strategii de dezvoltare cu referire directă la dezvoltarea competenŃelor angajaŃilor. de exemplu) sunt aspecte devenite prioritare pentru evoluŃia firmei şi dezvoltarea resurselor umane de care dispune. investesc mai mult în formarea continuă decât cele orientate spre menŃinerea la aceleaşi standarde. uneori. pentru toŃi angajaŃii şi cu oarecare periodicitate.* * * Aşa cum se poate constata din analiza prezentată. Tot mai multe firme elaborează o strategie de dezvoltare (pe termen lung. prin diverse mecanisme: evaluarea nevoilor de formare. au desemnat o persoană responsabilă de acest aspect. Majoritatea firmelor finanŃează. mediu sau scurt) în care primează dezvoltarea profesională a angajaŃilor. Pentru a avea coerenŃă şi continuitate în întregul demers de dezvoltare profesională. • Dezvoltarea competenŃelor profesionale se păstrează ca prioritate în formarea profesională continuă. 202 . cu competenŃe în domeniu) şi. la care recurg tot mai multe companii. susŃinere financiară în vederea participării la cursuri de perfecŃionare. centre proprii de formare care desfăşoară programe de dezvoltare profesională sau facilitează participarea la astfel de programe.

Structura eşantionului în funcŃie de sursele de finanŃare a formării continue 7. Astfel. comparativ cu firmele private. de altfel.3% 7. 2.1. Fig.3. şi ei înşişi.1. existând totuşi anumite diferenŃe. iar lotul de sondaj foarte redus. aproape 26% dintre repondenŃi au afirmat că firmele lor susŃin financiar participarea angajaŃilor la cursuri de formare pe care le plătesc. mai mult de jumătate dintre acestea finanŃează formarea continuă din bugetul propriu. parŃial. Participarea angajaŃilor la formare profesională continuă • Surse de finanŃare a participării la FPC FinanŃarea formării continue a angajaŃilor revine. ea fiind. în cazul firmelor proprietate de stat proporŃia corespunzătoare fiind de aproape 56%. este riscantă aprecierea conform căreia firmele de stat ar prezenta un interes mai mare în ceea ce priveşte FPC a angajaŃilor. Aceasta este modalitatea cea mai frecventă de acoperire a cheltuielilor ocazionate de formarea continuă. în cea mai mare parte. Cea de-a doua modalitate o reprezintă co-finanŃarea de către angajator şi angajaŃi. Astfel. angajatorilor.4% 59. dintre firmele cu capital privat 61% au finanŃat participarea propriilor angajaŃi la cel mai recent curs FPC din bugetul companiei. 203 .1.4% bugetul companiei mixt fonduri publice special destinate NonR 25. în concordanŃă cu legislaŃia în vigoare.9% Indiferent dacă firmele din eşantionul chestionat au capital privat sau de stat. care stipulează că finanŃarea cursurilor de formare profesională obligatorie a angajaŃilor să fie suportată din bugetul firmei angajatoare.2. DiferenŃa respectivă fiind relativ minoră. conform declaraŃiilor a mai mult de jumătate dintre reprezentanŃii firmelor chestionate (peste 59%).3.

ModalităŃile de finanŃare a FPC.Într-un raport direct proporŃional cu finanŃarea cursurilor de formare profesională se află dimensiunea firmelor (după numărul de angajaŃi).0 59.0 0.0 42.0 0.5 % dintre cei chestionaŃi).6 30.1.1 44.0 25.9 Fonduri publice 22.5 85.3 FinanŃare Mixtă 22. în funcŃie de tipul de capital şi dimensiunea firmei (%) proprietate dimensiune de stat privat Mici Medii Mari F.0 14. situaŃie explicabilă având în vedere că la nivelul acestei categorii de firme au fost elaborate planuri şi strategii de dezvoltare a resurselor umane. pentru aceştia.6 61.5 14. Alte tipuri de stimulente utilizate de angajatori sunt reprezentate de: (posibila) avansare ierarhică după absolvirea cursului (la care se referă 44% dintre reprezentanŃii angajatorilor investigaŃi).3.0 25.0 0.3 0.9 70.2 0. Astfel. Astfel.0 28.2% dintre respondenŃi) şi creşterea retribuŃiei (regăsită între răspunsurile a 18.7 100. participarea la formare reprezintă o condiŃie obligatorie.4 37.8 33.1.0 0. 204 . aproape 52% dintre aceştia consideră că principalul stimulent privind participarea angajaŃilor la cursuri de FPC o reprezintă menŃinerea locului actual de muncă.3 37. co-finanŃarea participării la formare (menŃionată de către 22. conform răspunsurilor majorităŃii reprezentanŃilor firmelor chestionate.0 7. peste 4/5 dintre firmele mari incluse în lot (aproape 86%) şi toate firmele foarte mari asigură finanŃarea formării continue a angajaŃilor din bugetul propriu.mari Sub 1990 191-2000 După 2000 Total Bugetul companiei 55.0 0.0 100. Tabel 2.2 27.3 0. mai curând ca o necesitate.4 Vechime • ModalităŃi de stimulare a participării angajaŃilor la FPC Participarea angajaŃilor la cursuri de FPC este privită. cu alte cuvinte.

respectiv 50%).2. Astfel.0 menŃinerea locului actual de munc ă avansarea ierarhic ă co-finanŃarea participării la formare creş teri salariale În ceea ce priveşte modalităŃile de stimulare utilizate. cât şi avansarea ierarhică sunt stimulente la fel de importante (fiecare dintre aceste stimulente fiind menŃionate de câte aproximativ 70% dintre repondenŃi).1. 67% dintre reprezentanŃii acestor firme menŃionând acest tip de stimulent. atât păstrarea locului de muncă actual. Deosebirile intervin în ceea ce priveşte alte tipuri de stimulente (motivaŃie pozitivă): avansarea pe scară ierarhică 50% în cazul firmelor private. respectiv 44% cele de stat.6% dintre firmele mici apreciază că avansarea ierarhică după absolvirea cursului reprezintă principalul stimulent pentru participarea la FPC. Doar firmele foarte mari consideră că cea mai importantă modalitate de stimulare a participării propriilor angajaŃi la formare o reprezintă co-finanŃarea participării la FPC. creşterea nivelului de salarizare – 11%. 2. ModalităŃile de stimulare a participării angajaŃilor la cursuri de formare profesională continuă diferă şi în funcŃie de mărimea firmelor astfel: 55. dar şi asemănări între firmele cu capital de stat. co-finanŃarea cursurilor – 11% . ambele categorii consideră. respectiv 22%.0 40.firme private. DistribuŃia eşantionului în funcŃie de modalităŃile de stimulare a angajaŃilor pentru formarea continuă 60.0 50.0 10.3. în proporŃii apropiate (55%. există anumite diferenŃe.Fig. menŃinerea locului de muncă ca principal stimulent privind participarea la FPC (obligativitate). respectiv privat.0 20.0 0. 205 . în timp ce 50% dintre firmele de dimensiuni medii consideră că participarea la FPC este o condiŃie pentru menŃinerea locului actual de muncă. Pentru firmele mari. respectiv 33% la nivelul celor de stat.0 30.

mari dupa2000 de stat privat sub1990 Proprietate Companii Vechime creşteri salariale menŃinerea locului actual de muncă avansarea ierarhică co-finanŃarea participării la formare • Accesul la FPC al diferitelor categorii de angajaŃi Ancheta în rândul angajatorilor a urmărit şi identificarea unor eventuale priorităŃi urmărite de aceştia în ceea ce priveşte participarea la FPC a diferitelor categorii de personal.3. 206 . 2.1. Strategii de stimulare a formării continue 80 70 60 50 40 30 20 10 0 medii mari 19902000 mici f. s-a constatat că lucrătorii în producŃie/servicii au fost menŃionaŃi cel mai frecvent (de către 52% dintre chestionaŃi).3. iar cei din categoria middle management (tehnicieni. maiştri) .3. mari şi foarte mari. diferenŃele faŃă de celelalte categorii fiind. În acest sens. însă. 2.1.41% din cazuri.4).Fig. Aceleaşi categorii sunt prioritare şi în cazul firmelor medii. relativ mici: personalul de conducere – 48%. TendinŃa sugerează o prioritate relativă a personalului de conducere şi a maiştrilor/tehnicienilor în firmele private (Fig.

însă.). nu se înregistrează nici un fel de dificultăŃi privind accesul la FPC.mari sub 1990 1990-2000 dupa2000 Vechime personal de conducere maistri/tehnicieni lucratori in productie/servicii • Obstacole în FPC În ceea ce priveşte obstacolele privind participarea la formare – în percepŃia angajatorilor – este de menŃionat. în funcŃie de frecvenŃa cu care au fost menŃionate. faptul că o proporŃie destul de ridicată dintre aceştia (peste 18%) nu au menŃionat nici un fel de obstacol.3. situându-se lipsa unor oferte flexibile de formare (la distanŃă.Fig. on-line) şi costurile (taxa de participare ridicată. 207 . conform reprezentărilor acestora.1. pe primele locuri. 2. CeilalŃi angajatori au menŃionat. Cu alte cuvinte. în primul rând. cel puŃin câte un obstacol.4 Beneficiari ai cursurilor de FPC. din companie 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 de stat privat Proprietate mici medii mari Dimensiune f.

faŃă de o medie de 19%).3.1. faŃă de 37% respectiv 30% în medie).4 3.4 20 15 10 5 0 lipsa un or o fert e flexibile de form are t ax a de part icip are ridicat a o fert a saraca pen t ru an um it e do m enii co st uri colat erale ale cursurilor lipsa form at orilo r cu exp erient a rezist ent a din part ea angajat ilor alt ele 1 8.6 Principalele obstacole – perspectiva angajaŃi şi angajatori 60 50 40 30 20 10 0 lipsa unor oferte flexibile taxa de participare ridicată oferta săracă pentru anumite domenii angajati costuri colaterale lipsa de formatori cu experienŃă angajatori 208 .3.6 30 25 20 . Mai trebuie menŃionat că firmele mici şi mijlocii indică cu o frecvenŃă de două ori mai mare decât media problema costurilor (în 75% din cazuri ca taxe de participare şi în 50% în privinŃa costurilor colaterale.1. în timp ce angajatorii din firmele foarte mari resimt cel mai mult lipsa formatorilor cu experienŃă (dificultate indicată de 67% din cei chestionaŃi. la distanŃă sau on-line.5 Obstacole în participarea angajaŃilor la FPC 40 35 29. 2. 2.5 29 . Fig.7 Companiile de stat invocă drept principale obstacole lipsa formatorilor şi costurile directe sau colaterale ale formării. în timp ce angajatorii din firmele private menŃionează mult mai frecvent lipsa unor oferte flexibile de formare.6 37 7 .Fig.

pentru a evalua performanŃele angajatului. se poate constata că nu există o politică evidentă în acest sens. evaluarea de acest gen realizându-se de cele mai multe ori numai în cazul în care există o nevoie imediată pentru acest lucru. • ModalităŃi de evaluare a participării la cursurile de FPC În ceea ce priveşte practica evaluării performanŃelor personalului după participarea acestuia la cursuri de formare profesională continuă la nivelul companiei.6% dintre angajatori evaluează performanŃele personalului la locul de muncă după absolvirea cursului de formare. 209 . observăm că aceştia din urmă resimt în cea mai mare măsură absenŃa unei oferte de formare la distanŃă sau on-line. investigaŃia de faŃă a evidenŃiat faptul că numai 55. precum şi impactul participării angajaŃilor la cursurile de FPC din perspectiva activităŃilor specifice fiecărei companii.4. fiind mai puŃin afectaŃi de conŃinutul ofertei. formulare şi/sau fişe (37%). efectele participării la programele de FPC. cât şi prin rezultatele obŃinute în urma implicării în diverse activităŃi profesionale (14. Impactul participării la cursuri de formare asupra companiei şi angajaŃilor Una dintre dimensiunile investigaŃiei privind formarea profesională continuă a angajaŃilor s-a referit la identificarea opiniilor angajatorilor privind impactul participării la cursuri de formare asupra companiilor şi a angajaŃilor.8%).1. Deşi există preocuparea din partea companiilor de a evalua performanŃele propriilor angajaŃi. Un număr foarte redus de companii dintre cele investigate (3.Dacă însă comparăm perspectiva angajaŃilor cu cea a angajatorilor. doar 3.7%) apelează şi la recomandări din partea formatorilor. imediat ce acesta a finalizat un curs de formare. Potrivit datelor cercetării. precum angajaŃii. în funcŃie de domeniile de formare sau de costuri. 2. PerformanŃele acestora sunt evaluate atât prin aplicarea unor chestionare.7% dintre angajatori au în vederea o strategie de monitorizare a FPC la nivelul companiei. Principalele aspecte urmărite în acest sens au fost: modalităŃile de evaluarea performanŃelor angajaŃilor în urma participării acestora la cursurile de FPC.

a fost creşterea calităŃii produselor/serviciilor realizate. 2.9%) şi creşterea iniŃiativei în ceea ce priveşte sarcinile de serviciu (22. cât şi în activitatea angajaŃilor. 210 .3%). În investigaŃia noastră. Efectele menŃionate de către angajatorii chestionaŃi ca fiind mai puŃin evidente. au fost promovarea pe linie ierarhică a angajaŃilor (25.6%) îmbunătăŃirea capacităŃii de muncă în echipă (51. din perspectiva angajatorilor. în urma participării angajaŃilor la cursurile de FPC. îl reprezintă fenomenul de migraŃie a personalului.1.1.2%). datele arată că aproape 7.4% dintre angajaŃii care au participat la formare părăsesc compania pentru poziŃii similare/superioare în firme concurente.1%). Alte efecte importante precizate de către cei investigaŃi au fost: îmbunătăŃirea comunicării cu colegii/superiorii ierarhici (59. evidenŃiat atât la nivelul companiei.Fig. ca urmare a îmbunătăŃirii competenŃelor dobândite la cursuri.4. asumarea de noi responsabilităŃi la locul de muncă (55.9%) şi îmbunătăŃirea managementul timpului (48. Unul dintre efectele nedorite ale participării la formare. ModalităŃile de evaluare a participării la cursurile de FPC Examinarea performantelor prin chestionar/formular/fise 37% 44% Evaluarea prin rezultatele obtinute în urma implicarii în diverse activitati Recomandari din partea formatorilor 4% 15% Nu au fost utilizate instrumente de evaluare • Efecte ale participării la FPC asupra angajaŃilor Peste două treimi dintre angajatori au afirmat că principalul efect al participării angajaŃilor la cursurile de FPC.

productivitatea companiei etc. în cea mai mare măsură. 211 . luând în considerare diferite aspecte: calitatea resurselor umane.4. În acest scop subiecŃii investigaŃi au fost solicitaŃi să aprecieze pe o scală cu trei trepte. 2.2. pentru angajatori. că peste 60% dintre angajatori afirmă că.Fig. în care 1 = în mică măsură şi 3 = în mare măsură.3%). a crescut calitatea resurselor umane. măsura în care participarea la FPC a avut impact asupra aspectelor respective. Faptul că. Cu alte cuvinte. cu cât investim mai mult în resursele umane. S-a constat.6%).1%). Datele obŃinute au mai evidenŃiat creşterea competitivităŃii companiei (55.5%) de creşterea nivelului general de competenŃă a angajaŃilor. cu atât cresc şansele companiei de a rezista pe piaŃa economică. a productivităŃii acesteia (48. astfel. a capacităŃii de dezvoltare tehnologică a companiei (37%) şi a coeziunii organizaŃionale (33. Acest lucru poate fi exemplificat prin faptul că firmele sunt preocupate în proporŃie ridicată (81. Efecte ale participării angajaŃilor la cursul de formare profesională continuă (FPC) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Cresterea calitatii produselor Imbunatatirea comunicarii Asumarea de noi responsabilitati Imbunatairea muncii in echipa Imbunatatirea managementului timpului Promovarea in cariera Createrea initiativei Parasirea companiei Nici un efect • Efecte ale participării la FPC asupra companiei Un alt aspect urmărit în studiul de faŃă se referă la măsura în care participarea personalului la cursurile de FPC a avut impact asupra companiilor. participarea la formare a condus în mare măsură la creşterea calităŃii resurselor umane. cât şi pentru dezvoltarea personală a acestora. evidenŃiază conştientizarea necesităŃii participării angajaŃilor la cursurile de FPC atât pentru companie.1.

00% 80. Mai mult. luând în considerare atât dezvoltarea competenŃelor profesionale ale angajaŃilor. cercetarea de faŃă a evidenŃiat progrese importante în ceea ce priveşte formare profesională continuă în România.4.00% 100.00% 60. Concluzii Fără îndoială.00% 0.1. 2.Fig.5.1. Creşterea semnificativă a ponderii întreprinderilor care oferă formare pentru angajaŃi. cercetarea noastră a arătat că peste jumătate dintre angajatorii investigaŃi. tot mai mulŃi angajatori îşi dezvoltă strategii pe termen lung de formare profesională. cercetarea de faŃă a arătat că peste două treimi dintre companiile investigate alocă bugetul necesar formării propriilor angajaŃi. ca o măsură strategică relevantă pentru interesul manifest al acestora pentru problematica FPC. Astfel. În acest sens.00% 20. cât şi a celor personale.3.00% 40. 212 .00% Sporirea calit ăŃii resurselor umane Creş terea productivităŃii companiei Creş terea competitivităŃii companiei Sporirea capacităŃii de dezvoltare tehnologic ă a companiei Creş terea coeziunii organizaŃionale a companiei În mare măsură În suficientă măsură În mic ă măsură/deloc Nu au răspuns * * * 2. sunt preocupaŃi de formarea profesională a angajaŃilor. Impactul FPC asupra companiei 120. diversificarea oportunităŃilor de formare precum şi conturarea unui interes tot mai accentuat al companiilor pentru formarea propriilor angajaŃi sunt tot atâtea argumente pentru susŃinerea acestei afirmaŃii.

0% 30.0% Total de acord ParŃial de acord Dezacord Formarea profesională este o obligaŃie pentru menŃinerea companiei pe piaŃa economic ă Formarea profesională este o obligaŃie pentru asigurarea calit ăŃii ş i competitivit ăŃii în domeniu Formarea profesională este important ă pentru dezvoltarea organizaŃională a companiei. unii dintre angajatori şi-au exprimat opŃiune de a angaja personal deja calificat.8%) în timp ce aproape 60% dintre angajatorii chestionaŃi apreciază că formarea profesională reprezintă o obligaŃie pentru menŃinerea companiei pe piaŃa economică. 1 Reprezentări ale angajatorilor privind formarea profesională continuă 80.0% 50. 213 .0% 70. FPC este înŃeleasă. în primul rând.0% 40.0% 20.0% 0. Pentru a investiga în ce măsură FPC reprezintă pentru angajatorii chestionaŃi o obligaŃie esenŃială sau un lucru cu adevărat important pentru companie. 2 . fără a considera necesară o investiŃie ulterioară în formarea acestora. le-au fost oferite câteva variante de răspuns pe care le puteau aprecia. pentru cei mai mulŃi angajatori o obligaŃie pentru asigurarea calităŃii şi competitivităŃii în domeniu (77. pe o scală cu trei trepte (1 . în funcŃie de opiniile personale.acord total). Formarea profesională este puŃin important ă pentru evoluŃia viitoare a companiei. de asemenea. Total de acord cu afirmaŃia FPC este puŃin importantă pentru evoluŃia ulterioară a companiei se declară o proporŃie foarte redusă dintre subiecŃi – sub 2%. Fig.Alături de alŃi factori.0% 60.3%). de probleme sau situaŃii limită ale supravieŃuirii companiei pe piaŃă. lăsând FPC pe un loc secund în strategiile curente la nivelul companiei. şi ca o premisă a dezvoltării organizaŃionale a companiei (59. să-şi exprime acordul sau dezacordul cu privire la unele enunŃuri formulate în chestionar. Conform declaraŃiilor celor chestionaŃi. însă.dezacord. În acest scop. aceştia din urmă au fost solicitaŃi. Aprecieri de acest gen pot fi.acord parŃial şi 3 . rezultatul unui complex de cauze ce determină angajatorii să fie preocupaŃi. această situaŃie reflectă şi reprezentările pe care le au angajatorii cu privire la importanŃa formării profesionale continue a angajaŃilor. printre altele. formarea profesională continuă reprezintă. De asemenea.0% 10.

nu în ultimă instanŃă. determinat şi de percepŃia pozitivă a acestora asupra impactului formării atât asupra angajaŃilor. se poate vorbi despre un nivel ridicat de conştientizare a importanŃei FPC în rândul angajatorilor. aceştia menŃionând efectele pozitive pe care formarea lea avut asupra dezvoltării profesionale şi personale. a profitului acesteia. însă. 214 . a competitivităŃii şi. cât şi asupra companiei – creşterea productivităŃii. De altfel.Pe ansamblu. un nivel ridicat de conştientizare a importanŃei FPC s-a constatat şi în cazul angajaŃilor.

2%).2. aproape două treimi (65.2. DistribuŃia lotului de sondaj în funcŃie de criteriul vârstă 7% 32% 25% Sub 30 ani 31-40 ani 41-50 ani Peste 50 ani 36% Ponderea cea mai ridicată o deŃine categoria de personal lucrător în producŃie/servicii – 58.6%.2%.1.9%. aceştia fiind selectaŃi din cadrul celor 54 de companii de la nivelul cărora au fost investigaŃi şi reprezentanŃii angajatorilor. Prezentăm în continuare distribuŃia indivizilor din componenŃa lotului după următoarele criterii: vârstă. 2. 31-40 ani – 36. În funcŃie de vârstă. funcŃie ocupată în cadrul companiei şi vechime în companie. lotul de sondaj prezintă o distribuŃie relativ echilibrată în ceea ce priveşte primele trei grupe luate în considerare (sub 30 ani – aproximativ 32%. Fig.1. 215 .6%). mai puŃin reprezentaŃi fiind subiecŃii din grupa de vârstă de peste 50 ani (6. În funcŃie de criteriul vechime în companie.5% şi middle management (tehnicieni şi maiştri) – 14. Perspectiva angajaŃilor asupra formării profesionale continue 2.2. cel mai bine reprezentate sunt persoanele cu o vechime mai mică de 3 ani (peste 41%) şi de peste 10 ani (22%). Din totalul angajaŃilor investigaŃi. gen. fiind urmată de categoria upper management (personal de conducere) – 26. Caracteristicile lotului de angajaŃi Lotul asupra căruia s-a realizat ancheta privind participarea la formarea profesională a angajaŃilor a cuprins un număr de 226 subiecŃi.1. 41-50 ani – 25.2. subiecŃii din celelalte două grupe de vechime deŃinând ponderi similare – 18-19%.5%) sunt femei.

această practică este prezentă la o parte semnificativă din personalul angajat investigat cu prilejul prezentei anchete.6% 68.Fig 2. tematica şi amploarea acestuia sunt influenŃate de nevoile de formare ale fiecăruia.1% upper management 20. suport financiar în vederea parcurgerii programelor de formare sau facilitator pentru aplicarea în practică a noilor competenŃe dobândite. în ambele cazuri fiind vizată dezvoltarea de competenŃe profesionale sau transversale.9% sub 1 an 1-3 ani 3-5 ani 5-10 ani 21. Astfel. 216 .2. demonstrând un interes crescut pentru dobândirea de noi competenŃe.3. rata de participare a angajaŃilor la cursuri de formare şi perfecŃionare (într-o perioadă de 3 ani) este de aproximativ 82%. Acesta este semnificativ mai ridicat dacă se calculează prin raportare numai la numărul angajaŃilor care au participat efectiv la formare (numărul mediu de cursuri/participant) .8% 31. DistribuŃia angajaŃilor după vechimea în companie 25. 2.1. Indiferent de mecanismele care stau în spatele participării la cursurile de formare profesională continuă. respectiv numărul mediu de cursuri la care a participat un angajat.7% 20.2. îi sporeşte implicarea la locul de muncă şi spiritul de iniŃiativă.2.2% middle management lucrator in productie/ser vicii Fig.2. Pentru o dezvoltare profesională continuă eficientă.2. frecvenŃa participării.1. La nivelul întregului lot investigat.4. organizator al programelor de formare. în funcŃie de nevoile firmei corelate cu nevoile şi interesele personale.6% 2. DistribuŃia angajaŃilor după funcŃia deŃinută la nivelul companiei 11. Participarea la FPC a angajaŃilor Participarea la programe de formare profesională continuă poate fi rezultatul iniŃiativei angajatului sau al recomandărilor angajatorului. sprijinul angajatorului trebuie să fie convergent cu dorinŃa angajatului de a se perfecŃiona în domeniul său de activitate sau de a-şi dezvolta acele competenŃe care îi facilitează relaŃionarea. a fost de 2. de interese sau de susŃinere (materială şi morală) primită din partea firmei. Angajatorul se poate constitui în evaluator al nevoilor de formare. Numărul de cursuri la care participă angajaŃii. moment în care devine şi beneficiar al noilor achiziŃii.3.7.

2. Referitor la variabilele ce definesc companiile. respectiv 1. a fost calculat prin raportare la întregul lot de angajaŃi). Astfel. în funcŃie de anumite variabile care caracterizează companiile. de unele caracteristici ale angajaŃilor. cât şi din cel privat.2% faŃă de 70. iar pe de altă parte. existenŃa sau nu a centrelor de formare în unele dintre aceste firme.2. Fig. rata de participare şi frecvenŃa participării la FPC variază. Posibilele explicaŃii ale acestei diferenŃe constau în: nivelul de susŃinere financiară din partea firmei. în firmele cu peste 500 de angajaŃi participarea la astfel de programe este de 100% (numărul mediu de cursuri/angajat este de 0. care se ocupă direct de perfecŃionarea angajaŃilor.9%). respectiv 0. Numărul mediu de cursuri/angajat este de 0. DistribuŃia lotului de angajaŃi în funcŃie de participarea la programe de formare profesională continuă şi dimensiunea firmei 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mici Medii Mari F.9. de asemenea. în directă legătură cu participarea la cursurile de formare. dar o participare mai crescută se înregistrează (cel puŃin în cazul lotului nostru de investigaŃie) în cazul angajaŃilor firmelor cu capital de stat (92. Mărimea firmei este.mari Participarea angajaŃilor la programe de formare Neparticiparea angajaŃilor la programe de formare 217 . doar 56% dintre angajaŃi participă la cursuri de formare profesională continuă. pe de o parte. 2.5 la cele cu capital privat (numărul mediu de cursuri/angajat în acest caz.1. la fel ca şi în continuarea analizei.8). existenŃa/inexistenŃa departamentelor de resurse umane implicate în evaluarea nevoilor de formare şi furnizarea de informaŃii cu privire la programe de formare. s-a constatat că programele de formare sunt deschise atât angajaŃilor din sectorul public. dacă în firmele mici cuprinse în acest studiu.9 la nivelul acestei categorii de companii.După cum a rezultat cu prilejul anchetei.

7 1.6. Tabel 2.8 100 0.4 1.2. Numărul mediu de cursuri pe participant în funcŃie de tipul de capital şi mărimea firmei Caracteristici ale companiilor Rata de participare Nr.8 81.7 1.0 92.5 81.8 1.7 75.2.0 0.35 ani 36 . după vârsta de 50 de ani interesul pentru formare continuă scade (numărul mediu de cursuri/angajat fiind de 0.9 0.3 1.2.5 0.9 0.9 0.7 83.50 ani peste 50 ani Gen masculin feminin FuncŃie personal de conducere tehnician maistru lucrător în producŃie/servicii Vechime sub 1 an 1-3 ani 3-5 ani 5-10 ani peste 10 ani 66.9 75.4 84. mediu cursuri/angajat Tipul de capital Mărime de stat privat mici medii mari foarte mari 92.3 0.9 0. comparativ cu 1.6 1.0 86. funcŃie şi vechime Rata de participare Caracteristici ale angajaŃilor Nr.3 94.2.Tabel 2.1 1. sex.9 87.45 ani 46 .9 1. rata de participare a angajaŃilor la programe de formare şi frecvenŃa participării variază şi în funcŃie de o serie de variabile (caracteristici ale personalului angajat) printre care vârsta şi vechimea în firma respectivă.1.40 ani 41 .1 0.2 70.1 218 .3 82.2.6 100 53. mediu cursuri/angajat sub 25 de ani 26 .8 81. Numărul mediu de cursuri pe participant în funcŃie de vârstă.7 1.9 1.8 1. aceasta probabil şi datorită oportunităŃilor sporite de participare la programe mai scumpe sau la programe care vizează competenŃe personale mai curând decât profesionale (după cum este menŃionat în strategiile de dezvoltare a resurselor umane din unele firme).7 în cazul angajaŃilor din grupa de vârstă 26-30 ani) sau angajatorii oferă mai puŃine oportunităŃi acestei categorii.8 87.2 71.9 75. Vechimea în firmă reprezintă însă un factor de susŃinere a participării la programe de formare (numărul mediu de cursuri /angajat este mai mare de 1 în cazul celor cu o vechime de peste 3 ani).2 1.8 Aşa cum aminteam mai sus.9 71.0 0.9 55.30 ani Vârsta 31 .5 1. Astfel.

Durata cursurilor de formare la care au participat angajaŃii din lotul de analiză variază între 1 – 120 de zile. acesta are. cât şi ca număr mediu de cursuri frecventate. Posibile explicaŃii ar fi specificitatea activităŃii desfăşurate care presupune utilizarea repetată a competenŃelor deja achiziŃionate. atât ca pondere. Personalul de conducere din lotul investigat participă la cursuri cu o durată cuprinsă între 2 – 12 zile. de obicei o vârstă cuprinsă între 26 şi 40 de ani. are anumite responsabilităŃi la nivelul companiei. lipsa disponibilităŃilor de timp ş. Astfel. Posibile explicaŃii ale acestei diferenŃe ar fi lipsa disponibilităŃii de timp a femeilor datorită implicării în activităŃi gospodăreşti. 1. Planificarea numărului de zile/ore alocate programului de formare. rata cea mai ridicată a participării se constatată în cazul personalului de conducere. In funcŃie de categoria de personal. dorinŃa de ascensiune în carieră. precum şi lucrătorii în producŃie/servicii. şi ei. Din studiul nostru rezultă că la programe de formare cu o durată mai lungă de timp participă tehnicienii şi maiştrii. • Durata cursurilor Complexitatea tematicii abordate şi competenŃele vizate a fi formate delimitează aria conceptuală a programului de formare. şi lucrează de cel puŃin 3 ani în respectiva firmă. nevoia dobândirii de noi competenŃe cerute de noile provocări din cariera sa sunt posibile mecanisme aflate în spatele participării cursantuluitipic la programe de dezvoltare profesională. mai des întâlnite fiind cele cu o durată de până la 12 zile. iar numărul mediu de cursuri/participant – 1. nivelul mai redus al motivaŃiei ş. Astfel. rata de participare la programe de formare în cazul acestora este de 95%.9 cursuri/participant.8 cursuri/participant). iar lucrătorii în producŃie/servicii programe de maxim 10 zile. Rezultatele obŃinute pe baza investigaŃiei lotului de angajaŃi conturează profilul participantului la cursurile de formare profesională continuă. Trebuie amintit şi faptul că bărbaŃii au o participare mai susŃinută decât femeile la cursurile de formare. ResponsabilităŃile primite la locul de muncă. respectiv 0. dar mai mult de jumătate dintre aceştia participă la cursuri care nu depăşesc 4 zile. care înregistrează şi cea mai crescută frecvenŃă a participării (în medie. Majoritatea tehnicienilor urmează programe de formare cu o durată de maxim 7 zile. o participare crescută la formare. 219 .a. Lucrătorii în producŃie/servicii înregistrează.DiferenŃa în funcŃie de variabila gen care s-a înregistrat. dar şi resursele materiale şi de timp alocate. dar media cursurilor pe participant este mai redusă decât în cazul personalului de conducere. de creştere şi îngrijire a copiilor.a. iar la femei 75%. evidenŃiază faptul că mai implicaŃi în formare profesională continuă sunt bărbaŃii. dar şi plasarea programului de formare pe parcursul săptămânii şi a zilelor lucrătoare trebuie să Ńină cont şi de disponibilităŃile de timp ale angajaŃilor. un departament sau o echipă pe care le coordonează.9.

este preferată organizarea internă a cursurilor de formare cu furnizori interni sau externi din diverse motive: reducerea costurilor pe care le suportă firma pentru dezvoltarea profesională a propriilor angajaŃi. specializate în furnizarea de programe de formare. Se observă. bineînŃeles.9%). colaborare strânsă între angajatori şi furnizorul de formare concretizată în adaptarea ofertei de formare la specificul activităŃii din firmă.2%). Diversele modalităŃi de organizare a cursurilor sunt întâlnite cu ponderi diferite atât la firmele private.• Aspecte privind organizarea FPC Programele de formare oferite angajaŃilor sunt organizate şi desfăşurate atât de firma la care aceştia îşi desfăşoară activitatea. Categoria tehnicienilor şi maiştrilor este principala beneficiara a cursurilor organizate şi desfăşurate de instituŃii internaŃionale. rata de participare la formare este mai ridicată decât în cazul celorlalte companii. cu formatori proprii sau cu formatori externi. cât şi la cele de stat. au şi un departament de resurse umane ce se implică în organizarea programelor de formare. de spaŃii şi dotări corespunzătoare cu echipamente şi care. Pentru lucrătorii din producŃie/servicii cel mai frecvent se organizează cursuri interne cu furnizori externi. păstrarea grupului compact de angajaŃi şi creşterea coeziunii acestuia prin participare la acŃiuni comune. 220 . la care se poate identifica o serie de nevoi comune de dezvoltare profesională. Cursurile externe. cât şi de instituŃii din Ńară sau internaŃionale. în spaŃiile respectivilor furnizori (49. că la nivelul companiilor care dispun de centre proprii de formare. Schimbul de experienŃă pe care îl realizează cu instituŃii şi formatori străini nu este doar în beneficiul personal al acestei categorii de angajaŃi. ale companiilor. de cele mai multe ori. Această varietate de organizare şi furnizare a programelor de formare răspund nevoilor de formare ale angajaŃilor şi. organizate de instituŃii din Ńară. în general. O oarecare diferenŃă apare între aceste poziŃii ierarhice în sensul că personalul de conducere participă exclusiv la cursuri externe. indiferent de forma de organizare. Cele mai multe cursuri la care au participat angajaŃii din lotul de investigaŃie au fost organizate şi desfăşurate de instituŃii de profil din Ńară. altele decât cele impuse de specificul activităŃii din firmă. în timp ce celelalte categorii de angajaŃi participa la toate celelalte cursuri. fie în cadrul companiilor unde au fost aduşi furnizori externi pentru satisfacerea nevoilor de formare ale angajaŃilor (25. tehnicieni şi lucrătorii în producŃie sau servicii. Datorită numărului mai mare de angajaŃi care desfăşoară acelaşi tip de activitate. ci în beneficiul întregii echipe pe care o are în subordine. organizate şi desfăşurate de instituŃii din Ńară sunt preferate în egală măsură de personalul de conducere.

InvestiŃia financiară a participanŃilor este rar întâlnită. dar şi a existenŃei unor fonduri publice special destinate formării la care au acces angajaŃii din sectorul public. • Surse de informare privind oferta de FPC Sursele de informare utilizate în vederea identificării ofertei de formare profesională au fost menŃionate de aproximativ 82% din totalul angajaŃilor intervievaŃi. Dintre aceştia. Astfel. 22% menŃionează Internetul. au participat la programe de formare organizate de instituŃii private (76. fie în cel privat. în primul rând datorită susŃinerii din partea angajatorului.7%. dar creşte susŃinerea financiară din partea companiei. Prioritate la aceste fonduri are personalul care a acumulat experienŃă şi vechime în firmă. 221 . cei mai mulŃi indicând o singură sursă (80%). astfel. cărora angajatorul le-a finanŃat programele de formare (85.8%). 27% . la investiŃia angajatorului în forŃa de muncă de care dispune.6%). AfirmaŃia este susŃinută de proporŃia ridicată a participanŃilor la formare din lotul de investigaŃie.În ceea ce priveşte tipul furnizorilor. în timp ce agenŃiile publice specializate în domeniu deŃin o pondere foarte mică în cadrul surselor de informare cu privire la oferta de FPC (AJOFM este indicată de un singur angajat. Dintre sursele exterioare companiei. majoritatea a apelat la resurse din interiorul firmei (40% menŃionează superiorul ierarhic. doar 1. SusŃinerea financiară din partea firmei pentru cei care vor să-şi dezvolte competenŃele profesionale este o practică întâlnită şi în firmele private. şi în cele de stat. regăsită în firmele cu capital integral privat şi la acei angajaŃi care au acumulat un minim de experienŃă. trecerea de la investiŃia angajatului în propria dezvoltare profesională.colegii).9%). spre deosebire de cei cu o vechime de 5 – 10 ani în cazul cărora proporŃia corespunzătoare este de 16. s-a constatat că majoritatea angajaŃilor. iar CNFPA de 3 dintre subiecŃi).Departamentul de Resurse Umane şi 5% . CofinanŃarea participării la cursuri de dezvoltare profesională din surse proprii ale angajatului şi din sursele angajatorului este o practică puŃin întâlnită (1. ContribuŃia financiară a angajatului în vederea parcurgerii unor programe de formare care să le dezvolte noi competenŃe scade o dată cu vechimea acumulată în cadrul firmei.6% dintre angajaŃii care au între 1 – 3 ani vechime beneficiază de astfel de fonduri. Se produce. fie că lucrează în sectorul public.

organizate şi desfăşurate de instituŃii de profil din Ńară. în principal. 222 .2. de comunicare. angajatul participă la diversele programe de formare disponibile pe piaŃă. trebuie să îmbine competenŃele tehnice din domeniul de activitate al firmei. acŃiune facilitată de existenŃa. MotivaŃia privind participarea la formare şi nivelul de satisfacŃie • MotivaŃia participării la formarea profesională continuă Participarea la formarea profesională continuă a angajaŃilor este influenŃată de o serie de factori motivaŃionali. Indiferent de natura şi ponderea lor. în cadrul acestor companii. Programele de formare la care participă angajaŃii sunt. să îşi schimbe locul de muncă sau pur şi simplu să îşi asigure stabilitatea pe postul deŃinut etc.. muncă în echipă). • Rata de participare la cursuri de formare este determinată de avansarea în vârstă şi acumularea de experienŃă. care începe să descrie o pantă descrescătoare după vârsta de 50 de ani. respectiv după 10 ani vechime în aceeaşi companie. conduce. fie că trebuie să facă faŃă/să se adapteze la noile schimbări tehnologice. Fie că e vorba de dezvoltarea competenŃelor (profesionale.* * * Participarea angajaŃilor la programele de formare aduce beneficii atât celui implicat direct în achiziŃionarea de competenŃe. cursurile de formare în cadrul firmelor solicitante. datorită specificului activităŃii. SusŃinerea financiară pe care o primesc angajaŃii din partea companiilor la care lucrează creşte o dată cu dobândirea vechimii şi experienŃei în cadrul firmei. a centrelor de formare proprii. de categoria de personal din care face parte angajatul. Participare susŃinută este întâlnită în cazul personalului de conducere care.3. cu capacitatea de a organiza. • • • 2. Aceste instituŃii îşi desfăşoară. participarea la programe de formare reprezintă o practică faŃă de care angajaŃii manifestă din ce în ce mai mult interes. cât şi angajatorului. motiva angajaŃii din subordine. Motivele care susŃin această participare la dezvoltare profesională sunt multiple şi deopotrivă extrinseci şi intrinseci celui care se formează. fie că doreşte să avanseze în cadrul companiei. uneori. de vârsta sau vechimea în companie.

la avansarea în carieră sau la creşterea nivelului de salarizare. În sfârşit. creşterea nivelului de salarizare – 59%. compet. Pe locul doi. MotivaŃia angajaŃilor privind participarea la FPC 100 90 80 cresterea venitului 70 60 50 40 30 20 10 0 stabilizarea postului dezv. recomandarea companiei. Astfel.9%. de regulă. avansarea în cadrul companiei – 54. profesionale dezvolt. muncă în echipă) – 64%. motivele cu o mai mică intensitate (exprimate de mai puŃini dintre angajaŃii investigaŃi) se referă la găsirea unui nou loc de muncă sau recomandarea unor persoane (altele decât cele din conducerea companiei) – aproximativ 3%.1. personale utilizarea de noi tehnologii/programe avansare ierarhica recomandarea companiei gasirea unui nou loc de munca recomandare. dezvoltarea competenŃelor.La nivelul lotului de angajaŃi investigaŃi în cadrul prezentei cercetări s-a constatat că motivele care stau la baza participării la FPC sunt atât de natură intrinsecă. angajaŃii sunt mai siguri pe capacităŃile de performare eficientă la locul de muncă. fie a celor legate de comunicare şi muncă în echipă. în viitor aceştia putându-se gândi la schimbarea locului de muncă. Fig. alta decat a companiei 223 . După cum se poate vedea. cu asumarea unui număr mai mare de responsabilităŃi. dezvoltarea competenŃelor utile în plan personal (comunicare. compet. utilizarea de noi tehnologii. ultimele situaŃii fiind asociate. are prioritate faŃă de motive precum creşterea nivelului de salarizare sau avansarea pe linie ierarhică în cadrul companiei. 2. Această situaŃie poate fi determinată de faptul că dezvoltarea competenŃelor are o componentă mai aplicată/practică pentru că odată deŃinute aceste competenŃe. se situează motive de genul: asigurarea stabilităŃii postului.3. valorile înregistrate de acestea fiind cuprinse în intervalul 45-50%. cel mai frecvent invocate sunt motive precum: dezvoltarea competenŃelor profesionale – 86%. în funcŃie de frecvenŃa cu care au fost menŃionate. cât şi extrinsecă. fie a celor profesionale.2.

0 20.5 68.0 50.3 56.0 80. compe t.3 52.0 4.7 1.8 60.MotivaŃia/motivaŃiile privind participarea la formare variază.0 55.7 26.7 85.9 56.7 26.0 73.4 29.0 6.6 48.7 53.0 0.1 56.0 62.1 26.5 90.5 11.5 52.9 0.0 75.0 63.6 13.1 52.1 42. compa niei Recom .1 50.8 56.2 90.0 6.1 52.2 100.5 92.0 2.0 3. person ale 55.0 59.2 56.3 64.5 51.0 4.2 51.0 0.7 57.5 65. în funcŃie de o serie de variabile asociate angajaŃilor.2.9 Gasire a unui loc nou de munca 0.8 84.0 26.4 61.30 ani Vârsta 31 .5 42.0 64.0 5.5 64.1 90.2 63. compe t.3 26.0 0. Motivele privind participarea la formarea continuă în funcŃie de caracteristicile angajaŃilor Dezv. sunt invocate de femei şi bărbaŃi în proporŃii apropiate.4 44.0 62.40 ani 41 .9 86.0 224 . precum genul şi vârsta acestora sau poziŃia deŃinută în cadrul companiei. motivaŃii de genul dezvoltarea competenŃelor profesionale şi a competenŃelor personale sau creşterea nivelului de salarizare şi avansarea pe linie ierarhică la nivelul companiei etc.5 57.0 31.2 FuncŃie Vechime 78.0 0.8 Avans are ierarhi ca Recom .0 54.3 37.0 59.4 50.2 7.3 39.5 52.2 37 58.4 0.5 51.1 44. în funcŃie de gen nu există diferenŃe semnificative la nivelul motivaŃiilor privind participarea la formare.4 56.5 58. altor persoa ne Stabilit atepost Crester ea venitul ui Caracteristici ale angajaŃilor sub 25 de ani 26 .6 0.0 0.1 47.0 0.1 54.1 66.0 96.4 61.5 35.0 1.3 58.4 48.6 41.2 20.5 54.0 37.8 63.5 71.1 79.1 69.2 50.1 54.9 48.5 43.0 46.50 ani peste 50 ani Gen masculin feminin personal de conducere tehnician maistru lucrător în producŃie/ser vicii sub 1 an 1-3 ani 3-5 ani 5-10 ani peste 10 ani 66.0 0.6 46. potenŃial.2 5. Tabel 2.2 90.1 74.0 5.0 92.2 33.9 Utiliza rea de noi tehnol ogii 22.5 33.0 9.7 61.3 46.7 52.5 3.8 64.3.1 73.8 62.0 42.5 54.0 56.2 81.4 50.1 0.1 3.0 0.2 51.0 0.1 41.6 70.0 4. Dezvol t.0 78. Astfel. După cum se poate constata din tabelul următor.1 33.3 3.8 45.6 43.35 ani 36 .4 60.2 84. prof.4 0.1 0.45 ani 46 .0 71.4 62.6 0.1.

fapt ce demonstrează un nivel mai redus de conştientizare. nu în ceea ce priveşte ponderea cu care a fost exprimată) se întâlneşte şi în cazul motivului referitor la utilizarea noilor tehnologii. Creşterea venitului atinge valoarea maximă la nivelul angajaŃilor din grupa de vârstă 41-45 ani.dezvoltarea competenŃelor profesionale şi a celor personale sunt motivele care. Această proporŃie este chiar mai redusă decât în cazul angajaŃilor de peste 50 de ani. stabilitatea pe post şi creşterea nivelului de salarizare sunt motive invocate. diferenŃele putând avea explicaŃii similare cu cele prezentate mai sus. şansele de promovare în carieră sunt mai reduse.În ceea ce priveşte distribuŃia motivelor după vârsta angajaŃilor investigaŃi. menŃionarea acestui motiv de către o proporŃie mai redusă dintre angajaŃii din grupele respective de vârstă se poate datora. cât şi a performării eficiente la locul de muncă. Este foarte posibil ca ultima categorie de angajaŃi să nu mai considere necesară dezvoltarea unor astfel de competenŃe. de către lucrătorii în producŃie/servicii. în rândul tinerilor. în mod firesc. atât din perspectiva angajabilităŃii. analiza datelor relevă următoarele aspecte: • Dezvoltarea competenŃelor profesionale reprezintă motivul cel mai frecvent invocat de către persoanele în vârstă de peste 30 de ani (între 90-100%). O situaŃie similară (ca mod de distribuŃie în funcŃie de vârstă. posibil ca urmare a faptului că persoanele din această categorie fie au atins nivelul maxim aşteptat. sunt cel mai frecvent invocate de către toate categoriile de personal. în general. după o anumită vârstă. • Dezvoltarea competenŃelor personale are valoarea maximă la nivelul grupei 36-40 de ani (78%) şi minimă la nivelul angajaŃilor în vârstă de peste 50 de ani (20%). dar şi de personalul din categoria middle management. preferând dezvoltarea competenŃelor profesionale. • • • În funcŃie de categoria de personal din care fac parte angajaŃii. iar pe cele minime la nivelul celor de peste 50 de ani. iar cele mai mici (26%) la nivelul celor din grupele de peste 45 de ani. în special. sistemul de motivaŃii prezintă următoarele tendinŃe: . a necesităŃii dezvoltării competenŃelor profesionale. în general. având în vedere riscul mai redus privind pierderea postului şi 225 . specificului activităŃii subiecŃilor respectivi. însă. DorinŃa de avansare pe scară ierarhică înregistrează valoarea maximă la nivelul grupei de vârstă 41-45 ani (74%). cu deosebirea că alături de tinerii de sub 25 ani care îl menŃionează cel mai puŃin frecvent se situează şi persoanele de peste 50 de ani (22%. fie consideră că. respectiv 27%). tinerii (angajaŃii sub 25 de ani) referindu-se la acesta în proporŃie semnificativ mai redusă – 67%.

pe angajaŃii cu vechimea mai mare de 10 ani (60%) şi mai puŃin pe cei mai noi (31%). motivaŃiile angajaŃilor privind participarea la formare.5%. * * * După cum rezultă din prezentarea de faŃă. motivaŃia angajaŃilor privind participarea la formare este diversă.5%). - Vechimea în companie a angajaŃilor pare să influenŃeze. sistemul motivaŃional pare să fie influenŃat de o serie de variabile ataşate subiecŃilor respectivi. Datele privind distribuŃia motivelor privind avansarea pe linie ierarhică şi creşterea nivelului de salarizare relevă un trend similar după categoriile de vechime în companie. Utilizarea noilor tehnologii îi motivează. de asemenea. iar cele minime la nivelul categoriei 3-5 ani (47. de asemenea. acest motiv fiind mai puŃin invocat de cei cu o vechime mai redusă de 3 ani. cel mai puternic. De asemenea. recomandarea companiei (a superiorului ierarhic sau a conducerii/departamentului de resurse umane) acŃionează cel mai puternic ca factor motivant la nivelul lucrătorilor în producŃie/servicii şi al maiştrilor şi tehnicienilor. 226 . respectiv 64. avansarea pe linie ierarhică înregistrează o distribuŃie asemănătoare cu motivele menŃionate mai sus în funcŃie de categoria de personal.1%. la aceste motive se referă în măsură mult mai mică cei din categoria upper management. cât şi extrinsecă. de asemenea. similare. aceasta fiind atât de natură intrinsecă. respectiv 52.- nivelul maxim atins pe scara ierarhică. în mod paradoxal. implicit a unui nivel mai mare de salarizare. Dezvoltarea competenŃelor profesionale înregistrează valori maxime la categoriile cu vechime de peste 3 ani în companie. dar şi de vârsta angajaŃilor. valorile maxime se înregistrează la nivelul grupei de vechime 1-3 ani (58. dintre care cele mai importante sunt reprezentate de poziŃia şi vechimea în companie.5%). explicaŃiile fiind. pentru aceştia din urmă este mai importantă dezvoltarea competenŃelor personale. respectiv 49%. valorile fiind apropiate – 51%. Astfel.

cu aproape 40%.pregătirea în diverse profesii/meserii înregistrează cea mai mare frecvenŃă în rândul lucrătorilor în producŃie/servicii – 20%.dezvoltarea personală se înregistrează numai la nivelul lucrătorilor în producŃie/servicii. cei din categoriile middle management şi lucrătorii în producŃie/servicii înregistrează rate similare . În ceea ce priveşte tematica programelor FPC la care au participat angajaŃii din lotul de sondaj (cu referire la ultimul curs absolvit) s-a constatat următoarea situaŃie: cea mai mare frecvenŃă o înregistrează cursurile a căror tematică vizează noile tehnologii şi metodologii în profesie (42%). cu aproape 17% fiecare. 227 .• Arii de conŃinut în FPC Programele de formare spre care se orientează angajaŃii corespund. această tematică nu a fost menŃionată de angajaŃii din categoria middle management.5%). Astfel.aproximativ 14% . iar pe ultimele locuri se situează cursurile care au ca scop dezvoltarea personală şi relaŃionarea cu clienŃii – cu câte 7% fiecare – şi comunicarea/relaŃionarea interpersonală (6. angajaŃii urmăresc fie să îşi aprofundeze cunoştinŃele şi să îşi îmbunătăŃească aptitudinile pe care deja le deŃin. .de 10-11%.cursurile cu teme ce vizează relaŃionarea cu clienŃii şi comunicarea interpersonală sunt frecventate. în special. în cazul personalului din categoria upper management proporŃia corespunzătoare este de sub 6%. iar cea mai mică la nivelul upper management – aproape 17%.cursurile pe teme de management înregistrează cea mai mare rata de participare în cazul categoriei upper management – aproape 45%. . middle management sau lucrători în producŃie/servicii) analiza datelor a evidenŃiat următoarele: . fie să-şi dezvolte alte competenŃe pe care consideră că vor trebui să le stăpânească în viitorul apropiat. în general. Referitor la tematica cursurilor de formare frecventate în funcŃie de poziŃia pe care o deŃin angajaŃii în cadrul companiei (upper management. . pe locul al doilea se situează lucrătorii în producŃie/servicii. .cea mai mare rată de participare la cursuri cu teme privind noile tehnologii şi metodologii în profesie se înregistrează în rândul categoriei middle management (maiştri şi tehnicieni) – peste 52%. pe locurile secunde se plasează managementul şi pregătirea în diverse profesii/meserii. rata de participare la astfel de cursuri fiind de 12%. de către lucrătorii în producŃie/servicii . prin tematica lor. prin cursurile frecventate. nevoilor acestora privind o cât mai bună performare la locul de muncă.

3. cursuri pe teme de management şi noi tehnologii şi metodologii în profesie. că angajaŃii se orientează.0% 10. În acest scop. spre cursuri cu teme care sunt în relaŃie cu poziŃia ocupată la nivelul companiei: . metodele de formare folosite.personalul din categoria upper management a urmat. lucrătorii în producŃie/servicii . cu toate aspectele implicate (conŃinutul. în funcŃie de categoria de personal 60.segmentul middle managemen – noi tehnologii şi metodologii în profesie şi management. respectiv în mică măsură) gradul în care programul absolvit.0% upper management middle management lucratori in productie/servicii noi tehnologii si metodologii in profesie pregatirea in diverse profesii/meserii dezvoltare personala comunicare/relationare interpersonala relationarea cu clientii Din datele prezentate se constată. colaborarea cu colegii de curs. echilibrul între pregătirea teoretică şi cea practică. suficientă măsură.noi tehnologii şi metodologii în profesie.0% management 50. cu accent pe latura lor aplicativă şi activ-participativă. precum şi pregătire în diverse meserii cu scopul de a-şi dezvolta competenŃele pe care le deŃin într-o anumită profesie sau în vederea schimbării acesteia. relevanŃa pentru activitatea de la locul de muncă. Conform 228 . beneficiarii de programe FPC din cadrul lotului investigat au fost solicitaŃi să aprecieze pe o scală cu trei trepte (în mare măsură. • Nivelul de satisfacŃie a angajaŃilor faŃă de participarea la formarea profesională continuă Unul dintre aspectele care au fost urmărite în cadrul investigaŃiei angajaŃilor vizează nivelul de satisfacŃie al angajaŃilor faŃă de cursul de formare la care au participat cel mai recent. 2.0% 20. DistribuŃia principalelor arii de formare. astfel.2. în special. .0% 30.Fig. activitatea formatorilor.2.0% 40. dotările şi echipamentele) a corespuns propriilor aşteptări. prioritar. având în vedere atribuŃiile manageriale pe care le au la nivelul ierarhic respectiv.0% 0.

7 60% 53. precum şi de o serie de elemente care Ńin. în ordinea descrescătoare a frecvenŃei înregistrate.3 50.3. pe de o parte. necesită ameliorări. calitatea formatorilor ş.7 0% continut relevanta pentru activitatea la locul de munca echilibrul intre pregatirea teoretica si cea practica activitatea formatorilor metodele de formare (active. Este vorba despre relevanŃa pentru activitatea de la locul de muncă.pe care le presupune un curs de formare . metodele de formare şi colaborarea cu colegii de curs. colaborare mai strânsă între participanŃi. unele dintre aceste elemente sunt cele mai puŃin apreciate în funcŃie de nivelul aşteptărilor şi care au fost menŃionate mai sus.0 mica masura suficienta masura mare masura 40% 67.2 11. După cum se observă din tabelul de mai jos. Măsura în care cursul de formare a corespuns aşteptărilor angajaŃilor 100% 9. 2. 229 .6 33.9 14. participative. pe de altă parte ş.).5 80% 28.4 27.7 52.3 33. angajaŃii au indicat şi principalele elemente .7 63. aplicative) colaborarea cu colegii participanti la formare dotari si echipamente Aspecte ale cursului de formare Pe baza experienŃei participării la programe de formare.3 16.1 51. dotări).9 20% 34. de procesul de predare-învăŃare (utilizarea metodelor moderne.aprecierilor subiecŃilor investigaŃi. La polul opus (aspectele cel mai puŃin apreciate) se situează: relevanŃa pentru activitatea de la locul de muncă.a.a. şi între participanŃi şi formatori. durata şi plasarea în timp a cursurilor. Alte aspecte care presupun ameliorări se referă la condiŃiile fizice de derulare a cursurilor (spaŃii.5 38. Fig.care. aspectele care s-au ridicat în cea mai mare măsură la nivelul aşteptărilor sunt. în linii generale.7 5.3. tematică. următoarele: echilibrul între pregătirea teoretică şi cea practică. echilibru mai bun între teorie şi practică. în opinia lor. metodele de formare şi conŃinutul cursului. (vezi tabelul de mai jos care prezintă aspectele ce trebuie ameliorate la nivelul cursurilor FPC şi frecvenŃele cu care au fost menŃionate).2. activitatea formatorilor.4 7.5 44.4 5.1 50.

Obstacole privind participarea la formare profesională continuă Principalele obstacole privind participarea la formare invocate de angajaŃi sunt reprezentate de: taxa ridicată de participare. Principalele obstacole în participarea angajaŃilor la formarea continuă 60 50 40 30 20 10 0 la cva ta ma re to r i art ic le o e a .2. Fig.3. care au fost menŃionate de 49%. în economia bugetului personal de timp (orarul nepotrivit).7 16. lipsa unor oferte flexibile de formare (la distanŃă.1.7 1. lipsa unor formatori cu experienŃă în cazul cursurilor organizate pentru anumite domenii ş. in f rac rar ib i era le x su ma d . oferta săracă de cursuri şi plasarea necorespunzătoare în timp a cursurilor în raport cu disponibilităŃile individuale.2.4 5. 49% şi respectiv 41% dintre cei intervievaŃi.6 1..2 11. 2.a.2 Aspecte care ar trebui îmbunătăŃite în privinŃa cursurilor FPC (%) Procesul de predare – învăŃare CondiŃii de desfăşurare Durata şi plasarea cursurilor în timp Tematică / conŃinut Calitatea formatorilor Monitorizare după finalizarea cursurilor FPC ModalităŃi de organizare Evaluarea Dobândirea de competenŃe posibil de aplicat la locul de muncă 42. on-line).4. Alte obstacole privind participarea la formare – invocate de proporŃii mai reduse de angajaŃi – vizează: distanŃa mare faŃă de locul în care se organizează cursul de formare.2 16. modalităŃi inadecvate de certificare (lipsa unui certificat la finalul cursului sau certificat nerecunoscut la nivel de companie.2. il la sa ep s fa ta f ta n ific r ta na fo r ad de o fe d is re i sd n ta fe r ta x de ao ce ic a r ie rul lip s ac r tif ora Participanti ce ex pe Neparticipanti co s tu ri c ola t de ta 230 .9 11.4.4 2. sector). ca b lo rea pa rt ic .Tabelul 2.1 2.

4% 32.4% 42. Dacă analizăm răspunsurile din perspectiva tipului de capital al companiei.5% 21. În funcŃie de frecvenŃa cu care au fost menŃionate anumite obstacole.6% 45. un relativ consens apare doar la motivul costurilor formării (menŃionat de 50% dintre cei care au participat şi de 46% din cei care nu au participat în ultimii 3 ani la formare).9% 19. Tabel 2.7% 38.6% 6. costurile colaterale şi accesul dificil la informaŃii privind oferta de formare.1. Pentru aceştia din urmă motivele cele mai frecvent invocate ca dificultăŃi sunt.4% 55. în primul rând.6% 20.4% 27.1% 24.9% 60.7% 23.1% 27. diferenŃiat din perspectiva celor care au participat şi a celor care nu au participat la formare.2.1% 231 .4% 39.8% 48.3% 28.4% 60.1% 21.6% 9. însă.9% 41. respectiv 22% faŃă de doar 9% angajaŃi din mediul privat).9% 32.4% şi respectiv 40% din cei chestionaŃi) care în mod evident apar mai puŃin în răspunsurile celor care nu au participat.7% 42.1% 2. Obstacole privind participarea la formare.9% 34.5% 29.3% 36.46% faŃă de 24% .5% 32.7% 55. taxa ridicată de participare. Dacă privim. pe când cei din întreprinderile de stat sunt mai nemulŃumiŃi de aspectul formal al certificării şi de conŃinutul ofertei şi repartiŃia ei teritorială.6% 23. pe lângă taxa propriu-zisă.în cazul mediului privat.2% 39. dar şi aspecte organizatorice privitoare la cursuri precum orarul nepotrivit şi distanŃa mare faŃă de locaŃia formării (menŃionate de 45.1% 27.4% 15.1% 31.7% 42.7% 2.8% 34.7% 44.4.3% 60.AngajaŃii care au participat la formare menŃionează ca obstacole.6% dintre repondenŃi). costuri financiare).7% 39.1% 3.3% 5.0% 23.3% dimensiune costuri 37.6% 31.7% 52.2% 24.7% taxa de participare ridicată 45.2% 47.1% 41. dar şi a distanŃei mari faŃă de locaŃia formării . oferta săracă (54.9% 32.7% 21. costurile colaterale sunt percepute ca obstacol într-o pondere chiar mai mare decât în cazul celor care au participat.mari 28. menŃionate de 42% respectiv 37% dintre repondenŃi). aproape de două ori mai mulŃi angajaŃi din companiile de stat indică problema ofertei slabe de cursuri şi pe cea a modalităŃilor de certificare a absolvirii (60% faŃă de 34% din mediul privat. se poate aprecia că angajaŃii din mediul privat sunt mai preocupaŃi de costurile directe (timp.9% lipsa unor oferte flexibile proprietate de stat privat Mici Medii Mari F.5% 12.3% 18. în funcŃie de tipul de capital şi mărimea companiei accesul dificil la informaŃii privind distanŃa mare faŃă de locul formării modalităŃi inadecvate de certificare colaterale ale cursurilor oferta săracă pentru anumite domenii lipsa unor formatori cu experienŃă orarul de desfăşurare nepotrivit blocarea participării de către companie 15.3% 28.9% 39.2% 52.0% 15.

obstacolele invocate de angajaŃii investigaŃi au fost puse în relaŃie şi cu anumite caracteristici personale ale acestora. mai degrabă. fie un accent mai redus din partea firmei privind formarea acestei categorii de personal 78% precizează costurile (cu aproximativ 30 procente peste medie).44% dintre aceştia menŃionează ca obstacol atitudinea companiei (faŃă de o medie de 14%). Pe lângă anumite variabile definitorii ale companiilor. Toate aceste diferenŃe funcŃie de variabila dimensiune a întreprinderii pot fi.AngajaŃii din firmele mici acuză într-o proporŃie foarte redusă accesul dificil la informaŃii privind oferta de formare (6% au menŃionat acest aspect. rezultatul unor experienŃe personale ale angajaŃilor. 232 . cel mai frecvent la angajaŃii firmelor foarte mari (la 27% din cei chestionaŃi. în special în ceea ce priveşte două dintre obstacolele menŃionate: . tinerii sub 25 de ani prezintă o variaŃie semnificativă faŃă de celelalte categorii de vârstă şi faŃă de medie. Personalul între 46-50 şi peste 50 de ani pare să identifice. de asemenea. având în vedere nivelul mai redus de salarizare în cazul multora dintre aceştia. lipsa certificatelor drept principal obstacol în formarea continuă. însă. motivele referitoare la modul de organizare a cursului şi lipsa de timp fiind de două ori mai frecvent invocate decât aspectele financiare sau lipsa de utilitate a cursului. Astfel. comparativ cu cel care se înregistrează în cazul altor categorii de vârstă. eventual. fapt justificat mai ales în cazul celor din ultima grupă de vârstă care prezintă mai multe riscuri pe piaŃa forŃei de muncă. însă. faŃă de media de 28%) sau modalităŃile de certificare (3% faŃă de media de 16%). Dintre acestea. fapt ce sugerează fie aşteptări mai înalte din partea acestora privind accesul la formare. probleme invocate cu o frecvenŃă ce se situează peste medie. Cei din firmele mijlocii menŃionează cel mai frecvent problema costurilor şi a ofertei puŃin diversificate pe domenii. dincolo de această caracteristică a firmelor în care îşi desfăşoară activitatea. deŃinerea a cât mai multe certificate de absolvire a unor cursuri poate fi considerată. faŃă de media de 16%). iar în cazul firmelor mari se menŃionează cel mai puŃin problema costurilor şi a certificatului. Această din urmă problemă apare. o modalitate de diminuare a acestor riscuri. care se referă şi la distanŃa mare faŃă de centrul de formare şi costurile suplimentare ale formării. vârsta pare să influenŃeze cel mai mult modul de percepere a obstacolelor în calea formării. diferenŃă explicabilă. La cele de mai sus mai trebuie adăugat faptul că o proporŃie de 15% din totalul angajaŃilor chestionaŃi s-au aflat în situaŃia de a abandona un program de formare.

la nivel general. în concluzie. aprecierile pozitive referitoare la competenŃele dezvoltate sunt cel mai frecvent menŃionate în cazul personalului din categoria middle management – 60. În funcŃie de poziŃia ocupată de către angajat în cadrul companiei. • RelaŃia competenŃe formate – cerinŃele locului de muncă Unul dintre aspectele urmărite în acest studiu se referă la nivelul de satisfacŃie a personalului din cadrul companiilor cu privire la relaŃia dintre competenŃele profesionale dezvoltate în cadrul cursului de formare şi cerinŃele la locul de muncă.6% – şi al angajaŃilor fără funcŃii de conducere (lucrătorii din producŃie/servicii) – 57. problema certificatului obŃinut în urma formării e percepută mai frecvent de angajaŃii din sectorul public sau de angajaŃii mai în vârstă.Astfel. Rezultatele investigaŃiei arată că. 2. există o diferenŃiere privind aprecierile critice. precum şi măsura în care angajaŃii au întâmpinat anumite obstacole. Impactul participării la formarea profesională continuă (FPC) În acest capitol vom prezenta aprecierile referitoare la nivelul de satisfacŃie al angajaŃilor cu privire la următoarele aspecte: relaŃia dintre competenŃele profesionale dobândite în cadrul cursului de formare şi cerinŃele la locul de muncă. efectele participării angajaŃilor la programele de formare continuă. aproape 7% dintre aceştia se declară puŃin mulŃumiŃi de utilitatea la locul de muncă 233 . se remarcă o diferenŃiere a răspunsurilor privind relaŃia dintre competenŃele dezvoltate prin cursurile de formare şi cerinŃele locului de muncă: . Aproximativ jumătate din personalul de conducere apreciază că abilităŃile dezvoltate la cursuri au corespuns în mare măsură. peste 70% dintre angajaŃii cuprinşi în anchetă apreciază că. cerinŃelor locului de muncă. în cadrul companiilor.În acelaşi timp. . însă cei care au participat la formare sunt mai sensibili la problemele de conŃinut al cursurilor.Putem spune.5. numai 6. după absolvirea cursurilor de FPC. Cei mai critici în aprecieri sunt angajaŃii. din perspectiva solicitărilor la locul de muncă. că principalul obstacol care împiedică participarea e identificat de majoritatea angajaŃilor la nivelul costurilor implicate. experienŃă a formatorilor etc.1%. competenŃele profesionale dezvoltate în cadrul cursului de formare sunt foarte utile. De asemenea. dotarea tehnologică necesară aplicării în practică a cunoştinŃelor dobândite în cadrul cursurilor.5% declarând că acestea sunt puŃin utile în activitatea de zi cu zi. aproximativ 20% consideră că acestea servesc în suficientă măsură.2.

îmbunătăŃirea capacităŃii de muncă în echipă (34. de aproximativ jumătate dintre cei investigaŃi au fost: creşterea încrederii în propriile forŃe.2%). reducerea timpului necesar realizării sarcinilor de serviciu.5% a personalului din categoria middle management apreciază că formarea a fost puŃin relevantă pentru cerinŃele locului de muncă.0% 10.0% 50.1.6%). dezvoltarea interesului personal pentru cursurile de formare continuă (25. O pondere de 4.5. de reŃinut este faptul că o parte importantă a acestora (44. Astfel. asupra rezultatelor muncii acestora. din perspectiva angajaŃilor chestionaŃi.3%). creşterea iniŃiativei în ceea ce priveşte sarcinile de serviciu (28.9%) şi promovarea pe linie ierarhică a angajaŃilor (23.0% 30.0% 40. Aprecieri privind relaŃia dintre competenŃele formate în cadrul cursului de formare şi cerinŃele la locul de muncă (în funcŃie de poziŃia ocupată în cadrul companiei) 70.a competenŃelor dobândite prin cursurile de formare.0% 60. 234 .0% personal de conducere ş ef sec Ńie. îmbunătăŃirea comunicării cu colegii/superiorii ierarhici (30.4%) nu a exprimat nici o opinie referitoare la relaŃia dintre competenŃe şi cerinŃele locului de muncă.2. tehnician lucrător în produc Ńie/servicii Sunt puŃin utile Sunt foarte utile din perspectiva solicitărilor la locul de munc ă Servesc în suf icentă măsur ă • Efectele în plan personal ale participării la cursuri de FPC Un alt aspect semnificativ surprins în cadrul cercetării noastre îl constituie efectele participării personalului la cursuri de FPC.0% 0. peste două treimi dintre angajaŃii investigaŃi apreciază că principalul efect al participării la cursurile de FPC îl constituie creşterea calităŃii produselor/serviciilor realizate.2%). Alte efecte ale participării menŃionate.maistru. 2.1%). Efectele menŃionate ca fiind mai puŃin evidente. au fost: creşterea responsabilităŃii la locul de muncă (36.0% 20. Fig. Nici unul dintre managerii investigaŃi nu declară astfel de opinii. fiecare.

Un număr foarte restrâns dintre angajaŃii investigaŃi au afirmat. că s-au confruntat cu anumite obstacole în aplicarea competenŃelor dobândite la cursurile FPC: lipsa dotărilor materiale corespunzătoare (5.8% . se observă faptul că sunt menŃionate cu cea mai mare frecvenŃă efecte de tip extern.4% dintre cei investigaŃi consideră că aceste condiŃii au fost îndeplinite într-o oarecare măsură. de obicei. aceste efecte externe – creşterea calităŃii produselor/serviciilor realizate – constituie. însă.9%) şi. principalul obiectiv al angajatorilor şi a reprezentat principalul impact al participării la formare. refuzul companiei de a recunoaşte diploma de absolvire a cursului (1. iar 3.2.2. în defavoarea celor cu impact asupra dezvoltării personale. rezistenŃa din partea firmei (colegi/director) în ceea ce priveşte introducerea unor schimbări pe baza celor învăŃate la cursul de formare (4. 32. în unele cazuri. De altfel.4%).Din distribuŃia răspunsurilor celor chestionaŃi. menŃionat de către aceştia. Fig.în mică măsură. 235 .1%).5. Efecte ale participării angajaŃilor la cursul de FPC Cresterea calitatii produselor 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Cresterea increderii in propriile forte Reducerea timpului necesar realizarii sarcinilor Cresterea responsabilitatii la locul de munca Imbunatatirea muncii in echipa Imbunatatirea comunicarii Cresterea initiativei Dezvoltarea interesului personal pentru cursurile de formare continuă • CondiŃii de aplicare a competenŃelor dobândite prin FPC şi obstacole întâmpinate Datele investigaŃiei arată că peste două treimi dintre companii au oferit dotarea tehnologică necesară aplicării în practică a cunoştinŃelor dobândite la cursul de formare continuă la care au participat angajaŃii acestora. 2.

totuşi. principalul efect sesizat la locul de muncă de către angajaŃi a fost creşterea calităŃii produselor/serviciilor realizate. 236 . Indiferent de poziŃia ocupată de angajaŃi în cadrul companiilor. cu anumite obstacole precum: refuzul companiei de a recunoaşte diploma care atestă competenŃele. Ca urmare a participării angajaŃilor la FPC. distribuŃia răspunsurilor ne arată că peste 50% dintre aceştia sunt de părere că formarea este utilă pentru a se adapta la cerinŃele locului de muncă. Un număr foarte restrâns de angajaŃi din cadrul companiilor investigate s-au confruntat. rezistenŃa din partea firmei în ceea ce priveşte introducerea unor schimbări pe baza celor însuşite la cursul de formare. Companiile investigate au oferit angajaŃilor dotarea tehnologică necesară aplicării în practică a cunoştinŃelor dobândite în cadrul cursurilor de formare.* * * Peste două treimi dintre angajaŃii investigaŃi apreciază că este foarte utilă relaŃia dintre competenŃele profesionale dezvoltate în cadrul cursului de formare şi cerinŃele solicitate la locul de muncă. lipsa dotărilor materiale necesare aplicării cunoştinŃelor dobândite.

competenŃe IT (21%). indiferent dacă au participat sau nu. Alte tipuri de competenŃe necesar a fi dezvoltate sunt menŃionate în proporŃii mai reduse de subiecŃii investigaŃi. Astfel. co Nepart 237 . la cursuri FPC. Principalele competenŃe necesar a fi dezvoltate de către angajaŃi 70 60 50 40 30 20 10 0 an ul se um m pu 10 . lu cr u cu 5.2. 7. competenŃe de lucru în echipă (25%). este considerată importantă de către cei mai mulŃi dintre angajaŃii cuprinşi în lotul de investigaŃie.2.6. 2. al te te r le e es ur tr em en m an ag Partic. Nevoi viitoare de formare profesională continuă • Necesarul de competenŃe CompetenŃele tehnice (utilizarea noilor tehnologii/metodologii în profesie). cele de utilizare a limbilor străine şi cele de comunicare/relaŃionare interpersonală se află în topul competenŃelor a căror dezvoltare. în timp ce nevoia de dezvoltare a competenŃelor de comunicare/relaŃii interpersonale a fost menŃionată de 37% dintre angajaŃii chestionaŃi. competenŃe de management al resurselor umane (19%).1.2. ponderi apropiate de repondenŃi (54-55%) consideră că trebuie să-şi dezvolte competenŃele tehnice (utilizarea noilor tehnologii/metodologii în profesie). în ultimii 3 ani.6. respectiv nivelul competenŃelor de utilizare a limbilor străine. în viitor. Fig. competenŃe de relaŃionare cu clienŃii (26%). Printre acestea se numără: competenŃe de asigurare a calităŃii produselor/serviciilor (27%).

În cazul acestei ultime categorii. la cei mai tineri angajaŃi (sub 25 ani) pe primele locuri se situează competenŃele de utilizare a limbilor străine (78%. fără ca acestea să fie semnificative. în vreme ce 42% pe cele tehnice. 59% şi respectiv 55% dintre aceştia menŃionează competenŃele de utilizare a limbilor străine.Ierarhia primelor trei competenŃe ce trebuie dezvoltate în viitor se păstrează şi în preferinŃele subeşantionului angajaŃilor care au participat în ultimii trei ani. Astfel. la un program FPC: 58% dintre aceştia menŃionează competenŃele tehnice. 56% pe cele de utilizare a limbilor străine. Dimensiunea companiei nu este o variabilă care să modifice opŃiunile angajaŃilor privind dezvoltarea competenŃelor. În cazul angajaŃilor la companiile de stat pe primul loc se află competenŃele de utilizare a limbilor străine (579% dintre opŃiuni). urmate de competenŃele tehnice (50%). angajaŃii companiilor medii şi mari consideră. nu numai vârsta. mai concret competenŃele necesar a fi dezvoltate. precum şi competenŃele de relaŃionare cu clienŃii (67%). în vreme ce competenŃele de comunicare/relaŃii interpersonale sunt menŃionate de 41% şi respectiv 38% dintre angajaŃii acestor companii. iar 43% pe cele de comunicare. Astfel. la cei din companiile private ordinea se inversează (60% dintre cei chestionaŃi consideră că trebuie să-şi dezvolte competenŃele tehnice. În funcŃie de tipul de companie în care sunt angajaŃi subiecŃii investigaŃi (cu capital privat sau de stat) nu apar diferenŃe în privinŃa nevoilor de formare: ambele categorii menŃionează pe primele două locuri competenŃele tehnice şi cele de utilizare a limbilor străine. faŃă de cele ale participanŃilor la programe de FPC sunt cele personale: competenŃele de lucru în echipă (39% faŃă de 22%). ci doar ordinea lor. Singurele competenŃe necesar a fi dezvoltate şi care înregistrează valori mai ridicate în opiniile angajaŃilor neparticipanŃi. în contact 238 . Nevoile viitoare de formare. iar 52% competenŃele de utilizare a limbilor străine). dacă la majoritate grupelor de vârstă competenŃele tehnice se situează pe primul loc în ierarhia nevoilor de formare (65% la grupa de vârstă 26-30 ani. se diferenŃiază mai mult în funcŃie de anumite caracteristici ale subiecŃilor investigaŃi. Dintre angajaŃii care nu au participat la un curs de formare în ultimii trei ani 49% consideră că trebuie să-şi dezvolte competenŃele de utilizare a limbilor străine. cele de management al resurselor umane (24% faŃă de 18%) şi cele de lucru cu computerul (37% faŃă de 18%). una dintre acestea fiind reprezentată de vârstă. în proporŃii de 65-66% că trebuie să-şi dezvolte competenŃele tehnice. În cazul angajaŃilor din companiile mici şi foarte mari apar anumite variaŃii faŃă de cele prezentate mai sus. 61% la grupele de 31-35 şi 35-40 ani şi 93% la angajaŃii de peste 50 ani). dar în special specificul activităŃii şi funcŃia ocupată (la baza ierarhiei în companie.

5 56.5 0.6 38.1 65.8 0.4 0.2 27. totodată.1 25.7 34.6 26.8 35.1 40.5 12.2 58.5 61.1 65.7 51.6 30.7 10.3 60.8 40.6 64.1 25.1 18.5 29.3 23.3 20.0 5 27.5 13.6 53.9 15.4 49. în proporŃii ridicate.8 22.0 12.1 19.0 16.1 26.9 27.3 3.7 33.0 61.0 Vechime După criteriul gen se observă că atât angajaŃii (bărbaŃi).5 46. accesului limitat la acest mijloc în perioada de formare iniŃială a acestei categorii de angajaŃi.3 27.5 16.8 15.0 4 38.3 29.5 7.8 18.0 16. cât şi angajatele (femei) consideră că principalele competenŃe pe care trebuie să şi le dezvolte în viitor sunt cele tehnice şi cele de utilizare a limbilor străine.5 32.0 2.8 52.0 23. ponderea ridicată a angajaŃilor din grupa de vârstă de peste 50 de ani care menŃionează necesitatea dezvoltării competenŃelor de utilizare a lucrului cu computerul (60%) datorită.0 6 66. în special de angajaŃii din segmentul de 31-50 ani.0 15.35 ani 36 .5 21.0 2 33.6 54.40 ani 41 .7 14.6 43.30 ani Vârsta 31 .4 26.5 29.6 43.3 65.0 0.1 53.6 16.7 55.5 31.3 51.0 0.0 0.0 40. dezvoltării rapide a tehnologiilor utilizate de companii precum şi.0 23.8 61.8 46.9 21.6.2 26.7 15.0 4. în funcŃie de caracteristicile angajaŃilor (%) Caracteristici ale angajaŃilor sub 25 de ani 26 .6 26.0 20. dacă bărbaŃii menŃionează în proporŃie de 65% competenŃele tehnice şi de 62% pe cele lingvistice.0 32.8 18.1 36.1 20.5 9. pe de o parte.8 12.0 0.50 ani peste 50 ani Gen masculin feminin personal de conducere FuncŃie tehnician maistru lucrător în producŃie/servicii sub 1 an 1-3 ani 3-5 ani 5-10 ani peste 10 ani CompetenŃe 1 55. şi de celelalte categorii de vârstă.0 15.0 28.5 24.8 21. Nevoile de dezvoltare a competenŃelor de utilizare a limbilor străine sunt menŃionate (pe locul doi).direct cu publicul căruia i se adresează aceasta) determină nevoile de dezvoltare a competenŃelor menŃionate.6 22.3 61.5 50.1 26.1 36.0 24.1 27.1 22.0 9 33.0 3 61.0 0.7 34.7 28.6 6.2 14.0 25.7 15.0 0.9 57. Totuşi.3 41. pe de altă parte.0 0.7 14.0 0.3 0.4 22.5 28.2 32.45 ani 46 .1 27.0 0.3 34.3 12.1 66.8 11.8 0.9 66.8 10.1.5 60.5 26.6 9.8 36.3 23.3 7.4 22.0 8 77.4 37.8 36.6 19. Tabel 2.6 55.3 37. Se constată.2 19.8 6.6 15.2 28. în cazul femeilor ierarhia acestor două tipuri de competenŃe se inversează: 51% consideră necesară îmbunătăŃirea competenŃelor lingvistice.0 7.2 29.0 10 0.4 53.9 7.3 16.6 25. iar 49% pe cele tehnice (utilizarea noilor tehnologii/metodologii în profesie).8 23.1 93.9 35.9 35.0 7 11. 239 .6 39.2. CompetenŃele necesar a fi dezvoltate.7 25.5 23.3 25.8 52.8 3.5 31.6 18.6 56.0 0.

9 26.3 28.9 32. un rol important având. în funcŃie de caracteristicile companiilor (%) Caracteristici ale companiilor Tipul de capital Mărime de stat privat mici medii mari foarte mari CompetenŃe 1 50.0 3.1 2 23.1 58. alături de acestea.1 65. proporŃia corespunzătoare celor din companii foarte mari fiind de 85%. nevoile de formare se diferenŃiază în funcŃie de caracteristicile individuale ale subiecŃilor investigaŃi luate în considerare.8 38.6 12. Aşa cum s-a constatat şi în cazul ratei de participare.8 41. 76% şi-au afirmat intenŃia de a participa la cursuri de formare profesională continuă în următorul an.2 12.4 5 22.5 23.9 8 56.0 240 .2.5 32.9 11.3 31. Astfel.Nevoile de formare se diferenŃiază şi în raport cu funcŃia/poziŃia pe care angajaŃii o ocupă în cadrul firmei.6 3 32.6 20.2.8 25.5 26.1 37.1 31.0 0.5 28. personalul de conducere (56%) exprimă nevoile de dezvoltare a competenŃelor de lucru în echipă.1 33.8 21.4 7 21. IntenŃiile privind participarea la FPC.8 20.9 54.4 8.4 6 18.0 0.4 16.1 28.0 32.0 24. cu deosebiri total nesemnificative în funcŃie de tipul de capital al companiei: 77% în cazul celor care îşi desfăşoară activitatea în companii cu capital de stat.9 4 25. cei cu vechimea cuprinsă între 1-3 ani şi 3-5 ani – competenŃele tehnice. După cum s-a observat din cele prezentate.0 37.2 41.6.8 44. Tabel 2. dacă maiştrii şi tehnicienii (în proporŃie de 61%) şi lucrătorii în producŃie/servicii (56%) consideră că trebuie să-şi dezvolte competenŃele de utilizare a limbilor străine.8 19.2 47.5 55.4 66.6 23.6 11.6 14.6 6. şi tipul şi domeniul de activitate al firmei. • IntenŃii privind participarea la FPC Dintre totalul angajaŃilor care au participat la anchetă.1 18. însă. Vechimea în instituŃie se constituie într-o altă variabilă care influenŃează tipul de competenŃe pe care angajaŃii consideră că trebuie să şi le dezvolte.7 9 27.6 32.8 0.0 60.9 51. respectiv 75% la cei din firme cu capital privat.2 33. cei cu o vechime mai mică de 1 an menŃionează pe primul loc competenŃele de relaŃionare cu clienŃii.6 10 0. şi intenŃiile de viitor ale angajaŃilor privind participarea la formare se diferenŃiază în funcŃie de dimensiunea firmei: intenŃiile de participare la FPC sunt anunŃate de aproximativ 65% dintre angajaŃii din firmele mici.5 26. Astfel.4 25. iar cei care lucrează în firmă de peste 10 ani – competenŃele de utilizare a limbilor străine.

2 3.0 30.5% dintre maiştrii şi tehnicienii participanŃi la anchetă.7 65.0 Nu ştiu 27.8 19.2 0. comparativ cu 65% în cazul bărbaŃilor.0 Vechime Deşi participarea efectivă la FPC este mai mare în cazul bărbaŃilor decât în cel al femeilor.8 75.1 92. ProporŃiile angajaŃilor care intenŃionează să participe la formare se află în relaŃie directă cu poziŃia ierarhică a angajaŃilor în interiorul firmei.7 81. Tabel 2.4 2. în funcŃie de caracteristicile angajaŃilor (%) IntenŃii privind participarea la FPC Caracteristici ale angajaŃilor sub 25 de ani 26 . o proporŃie mai redusă se constată.0 2.8 16.5 82.0 13.45 ani 46 .2 80.0 0.7 87.9 15. 241 .30 ani Vârsta 31 .5 26. ponderea cea mai ridicată a celor care afirmă că intenŃionează să participe la un curs de formare în următorul an este mai ridicată în cazul grupelor de vârstă 2630 ani şi 36-40ani (peste 80%).5 73.IntenŃiile de viitor privind participarea la FPC par a fi influenŃate. scăzând treptat spre grupele mai mari de vârstă. în funcŃie de criteriul vârstă.7 73. după cum urmează: 93% dintre repondenŃii care ocupă funcŃii de conducere îşi manifestă intenŃia de a participa la FPC în următorul an.6 1.7 26.6 54.7 3. totuşi intenŃiile de participare la cursuri de formare continuă sunt exprimate de o proporŃie mai mare dintre femei: 81%. faŃă de 83% dintre lucrătorii în producŃie/servicii sau faŃă de 54. Astfel. ataşate subiecŃilor investigaŃi.0 3.4 81.0 85.7 1.5 1.50 ani peste 50 ani Gen masculin feminin personal de conducere FuncŃie tehnician maistru lucrător în producŃie/servicii sub 1 an 1-3 ani 3-5 ani 5-10 ani peste 10 ani Da 66.3.2.0 Nu 5. pe lângă unele caracteristici ale companiilor – la fel ca şi tipul de competenŃe necesar a fi dezvoltate – şi de unele dintre variabilele individuale.0 11.8 0.7 60.35 ani 36 .8 18.5 75.9 38.40 ani 41 .0 0.0 25.6.7 43.8 12.3 26.3 3.7 66. însă.5 73.5 0. şi în categoria celor mai tineri angajaŃi.0 0.9 0.5 21.3 20. IntenŃiile privind participarea la FPC.

la angajaŃii cu o vechime mai mare de 10 ani proporŃia corespunzătoare este de 60%. 2.În sfârşit.2. din ierarhia repondenŃilor. dezvoltare personală şi management. majoritatea repondenŃilor (52%) au afirmat că preferă tipul tradiŃional. online combinatie traditionaldistanta combinatie traditional-online nu stiu Nepartic. OpŃiuni privind formele de organizare a cursului 70 60 50 40 30 20 10 0 traditional la distanta Partic. care presupune prezenŃa fizică pe întreaga durată a cursului. Fig. sunt fie o combinaŃie între cursul tradiŃional şi cel la distanŃă (aflată între preferinŃele a 20% dintre cei chestionaŃi).6. • OpŃiuni privind modalităŃile de organizare a cursurilor În ceea ce priveşte modalitatea de organizare a unui curs de formare. Particularitatea repondenŃilor de a fi participat sau nu la cursuri de formare continuă în ultimii 3 ani desparte angajaŃii în două subgrupe în interiorul cărora se observă o ierarhie diferită a preferinŃelor referitoare la modalitatea de organizare a cursurilor de FPC. 242 . o altă variabilă independentă – vechimea angajaŃilor în firmă – influenŃează invers proporŃional intenŃiile privind participarea la noi programe FPC: dacă în cazul angajaŃilor cu o vechime mai mică de un an intenŃia de a participa la programe de formare este exprimată de 88% dintre aceştia.2. Principalele teme/domenii în care repondenŃii îşi doresc să se formeze în viitorul apropiat sunt următoarele: pregătirea în diverse profesii/meserii. fie o combinaŃie între cursul tradiŃional şi cel on-line/prin Internet (pe care o preferă o proporŃie similară – 18% dintre repondenŃi). Următoarele tipuri de organizare a cursului.

pe de altă parte. acest tip de curs oferă avantajul creării unei relaŃii personale/personalizate între cursanŃii înşişi.. iar 20% preferă o combinaŃie între cursul tradiŃional şi cel la distanŃă. iar. principalele efecte menŃionate de absolvenŃii acestor programe constând în dobândirea de competenŃe profesionale relevante pentru locul de muncă. 2 – acord parŃial şi 3 – acord total). de a participa – periodic – la cursuri de formare şi recomandările primite de angajaŃi din partea angajatorilor).2.7. impactul participării este apreciat ca pozitiv. prin ponderarea numărului de răspunsuri primite pentru fiecare variantă de răspuns cu punctajul acordat acesteia (de la 1 la 3) s- 243 . iar această modalitate de organizare este familiară şi eficientă pentru cursanŃii care le-au urmat. 2. 57% preferă organizarea acestora într-o modalitate tradiŃională. de comunicare şi lucru în echipă etc.Astfel. relevate anterior. În ceea ce priveşte angajaŃii care nu au participat la FPC în ultimii trei ani. însă. a computerului. prin aceea că majoritatea cursurilor se desfăşoară după formatul tradiŃional. Astfel. dar şi între cursanŃi şi formator. determinante fiind. Alături de aceste aspecte. un procent de 44% preferă o combinaŃie între cursul tradiŃional şi cel on-line. De asemenea. Astfel. rata de participare a acestora la formare continuă este relativ ridicată (aproximativ 82% dintre subiecŃi au luat parte la cursuri/programe FPC în ultimii trei ani). Faptul că această categorie de angajaŃi optează mai curând pentru o combinaŃie dintre cursul tradiŃional şi cel online poate fi explicat prin lipsa de timp pentru a participa la un curs tradiŃional şi prin existenŃa problemelor de acces în locaŃiile unde se desfăşoară aceste cursuri. creşterea calităŃii produselor/serviciilor realizate ş.a. pe o scală cu trei trepte (1 – dezacord. dar şi a clarificărilor pentru problemele ce pot apărea pe parcursul procesului instructiv-educativ. iar 27% preferă un curs de formare tradiŃional.). Concluzii InvestigaŃia asupra lotului de angajaŃi privind formarea profesională continuă în întreprinderi a evidenŃiat o serie de aspecte pozitive. dar şi alte tipuri de competenŃe (de utilizare a limbilor străine. cât şi extrinsecă (obligativitatea. participarea la FPC prezintă atât o motivaŃie intrinsecă (dorinŃa de dezvoltare profesională şi personală). Acest fapt poate fi explicat. în principal. nevoia de a dobândi competenŃe tehnice. stipulată de legislaŃia în domeniu. pe de o parte. în funcŃie de opiniile personale. competenŃele deŃinute în acest domeniu putând fi folosite în FPC. dintre repondenŃii care au participat în ultimii 3 ani la cursuri de formare. facilitează oferirea în timp real a feedback-ului. ancheta de faŃă şi-a propus şi identificarea unor reprezentări generale ale subiecŃilor investigaŃi asupra formării profesionale continue. Pe de altă parte. această preferinŃă presupune deja existenŃa unor competenŃe de operare PC şi navigare pe Internet la această categorie de angajaŃi. implicit a nivelului de conştientizare privind rolul şi importanŃa FPC. În acest scop. le-au fost oferite câteva variante de răspuns pe care le puteau aprecia.

1 19.0 15.4 puncte. Pe ansamblu. Astfel. pentru cei mai mulŃi subiecŃi o necesitate personală pentru a progresa în carieră (77%) sau pentru a putea fi la curent cu noile dezvoltări în domeniu şi/sau pentru dezvoltarea personală (81%). cu referire la gradul redus de adecvare la nevoile de formare ale cursanŃilor. de altfel. cât şi asupra companiei – creşterea productivităŃii. a rolului acesteia în dezvoltarea profesională şi personală a personalului angajat. a competitivităŃii şi. se poate vorbi despre un nivel ridicat de conştientizare a importanŃei FPC.1 (aproape de dezacord).o obligaŃie pentru a face faŃă cerinŃelor locului de muncă . şi ca obligaŃie ce rezultă din caracteristicile particulare ale locului de muncă .3 Dezacord 13. şi în cazul angajatorilor.0 1. la calitatea formatorilor. aceştia menŃionând impactul pozitiv al formării atât asupra angajaŃilor. nu în ultimă instanŃă. Reprezentări ale angajaŃilor privind formarea profesională continuă (%) Formarea profesională este o obligaŃie pentru a face faŃă cerinŃelor locului de muncă o necesitate personală pentru a progresa în carieră utilă pentru a fi la curent cu noile dezvoltări în domeniu sau pentru dezvoltarea personală puŃin importantă pentru dezvoltarea mea profesională Total de acord 53. fiecare dintre aceste variante de răspuns înregistrând un scor mediu de 2. această variantă de răspuns întrunind un punctaj mediu de 1.8 puncte (din maximum de 3 puncte).9 Scor mediu 2.5 76.4 0. Aprecieri de acest gen pot fi. 244 .8 1.1 Total de acord cu afirmaŃia FPC este puŃin importantă pentru dezvoltarea mea profesională se declară o proporŃie foarte redusă dintre subiecŃi – sub 2%.8 2. rezultatul unor experienŃe nereuşite privind participarea la formare.0 5. de asemenea. însă.4 2.au obŃinut anumite scoruri medii pe baza cărora au fost identificate percepŃiile angajaŃilor din lotul de sondaj asupra formării profesionale continue. a profitului acesteia.afirmaŃie ce corespunde unei proporŃii de peste 50% dintre angajaŃi şi care întruneşte un punctaj mediu de 2.4 81. FPC este înŃeleasă. Un nivel ridicat de conştientizare a importanŃei FPC s-a constatat.5 81.8 ParŃial de acord 26. la condiŃiile de organizare ş. Tabel 1. formarea profesională continuă reprezintă.7 0.a.

participarea la formare a cadrelor didactice a cunoscut în ultimii ani un reviriment important. cele cu experienŃă didactică mai redusă şi nivel de perfecŃionare mai scăzut (mai ales cadrele didactice cu definitivat şi fără grad didactic). în general. conjuncturale sau de sistem.CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI Concluzii privind formarea continuă a cadrelor didactice Prin pluralitatea perspectivelor de analiză. după obŃinerea gradului I. Majoritatea cursurilor de formare la care au participat cadrele didactice (87%) investigate fac parte din categoria programelor de perfecŃionare obligatorii o dată la 5 ani. cum în aceeaşi măsură prezintă şi un uriaş potenŃial de dezvoltare şi inovare. fenomenul formării profesorilor nu este lipsit de contradicŃii. cu deosebiri 245 • . respectiv 3. Rezultatele anchetei atrag atenŃia asupra gradului scăzut de participare la formare a cadrelor didactice necalificate. ca instrument important al creşterii calităŃii educaŃiei. Aceste date sunt în măsură să relativezeze percepŃia comună conform căreia. organizaŃionale. cele cu vârsta sub 30 de ani. cadrele didactice prezintă. dificultăŃi şi tensiuni. Cu toate acestea. cercetarea de faŃă a reconfirmat faptul că formarea profesională continuă a cadrelor didactice este un fenomen deosebit de complex. pentru care oferta de formare este încă limitată. De asemenea. cu determinări şi influenŃe multiple: individuale. frecvenŃa participării la cursuri este mai ridicată la cadrele didactice titulare sau care deŃin funcŃii manageriale. De asemenea. categoriile care prezintă un dezavantaj în participare sunt: cadrele didactice de gen masculin. formarea profesională continuă a cadrelor didactice s-a impus ca un obiectiv prioritar în cadrul politicilor educaŃionale. ci de alte caracteristici ale personalului didactic. Astfel. Tot mai multe cadre didactice participă la formare şi tot mai multe programe şi furnizori contribuie la creionarea unei oferte din ce în ce mai diversă. un grad mai redus de interes privind activitatea de formare. Aşadar. Fără îndoială. urmărind în acelaşi timp abordarea asumată a multiplelor perspective de analiză. comparativ cu cele suplinitoare sau care nu au fost investite cu funcŃii manageriale. Rata de participare şi frecvenŃa participării nu înregistrează diferenŃe semnificative în funcŃie de variabile precum mediul de rezidenŃă sau nivelul studiilor absolvite. conferit în mare măsură tocmai de resursa cea mai importantă a întregului sistem educaŃional: cadrele didactice şi interesul acestora de a se perfecŃiona în beneficiul unei educaŃii mai bune pentru elevi. prezentăm în continuare cele mai importante concluzii ale anchetei privind formarea profesională a cadrelor didactice.5 cursuri/cadru didactic într-o perioadă de 5 ani). • Rata şi frecvenŃa participării cadrelor didactice la FPC ating valori ridicate (95%.

fiind urmate de persoanele cu responsabilităŃi în acest domeniu de la nivelul unităŃii de învăŃământ (managerul şcolii şi cadrul didactic responsabil cu formarea). Opiniile exprimate cu privire la furnizorii de formare sunt relativ divergente: o parte dintre cadrele didactice apreciază calitatea ofertei furnizorilor privaŃi. cu referire la aşa zisa hârtie de la capătul cursului. instituŃii subordonate Ministerului EducaŃiei Cercetării şi Tineretului. în general.) deŃin o pondere relativ importantă (aproximativ 14%). Referitor la procesul de informare asupra diferitelor oportunităŃi de formare au fost semnalate anumite deficienŃe la nivelul inspectoratelor şcolare şi /sau al unităŃilor de învăŃământ. altele au opinii mai puŃin favorabile privind calitatea ofertei acestei categorii de furnizori. în cea mai mare parte sectorului public (aproximativ 80%). printre aceştia numărându-se Casele Corpului Didactic (care deŃin ponderea în ceea ce priveşte stagiile de formare oferite . Totodată. • Principala motivaŃie de participare la FPC este nevoia de a dobândi noi competenŃe utile în activitatea la clasă. însă. majoritatea cadrelor didactice considerând formarea ca fiind direct relevantă atât pentru activitatea profesională cât şi pentru dezvoltarea unor competenŃe transversale. şi unele efecte secundare negative ale actualului sistem de certificare şi acreditare a formării continue. aplicabile în diferite contexte. De asemenea. Aceştia evidenŃiază. dar pun în discuŃie costurile ridicate ale cursurilor. IntenŃia de perfecŃionare profesională este secondată ca frecvenŃă în opiniile subiecŃilor investigaŃi de dorinŃa de dezvoltare personală. la formalismul determinat de moda creditelor cu impact negativ inclusiv asupra calităŃii formării. un sfert dintre cadrele didactice investigate au invocat accesul dificil la informaŃii privind oportunităŃile de formare. asociaŃii etc. aproape jumătate dintre profesorii investigaŃi consideră că un motiv important de participare la activităŃi de formare 246 • .relativ nesemnificative în funcŃie de mediul de rezidenŃă (90% pentru subiecŃii din mediul rural. • Furnizorii de formare. Cadrele didactice evocă frecvent şi importanŃa elevilor în participarea la formare. se solicită o mai atentă selecŃie a furnizorilor de formare. la fenomenul dosariadei. precum şi instituŃiile de învăŃământ superior (10%). • Principalele surse de informare cu privire la programele de formare menŃionate de profesori sunt reprezentate de Casa Corpului Didactic şi inspectoratul şcolar. în cazul cursurilor frecventate de subiecŃii investigaŃi. restul de 13% sunt stagii non-disciplinare sau cursuri de perfecŃionare datorate reformei. firme private. Sistemul de credite transferabile este apreciat. pozitiv de către profesorii intervievaŃi. respectiv 85% pentru cei din urban). Cele două tipuri de motivaŃii sunt corelate. în general.54%). pe baza unor metodologii clare. obiective şi transparente şi de către instituŃii abilitate. aparŃin. Furnizorii privaŃi de formare (ONG. aceştia fiind consideraŃi adesea principalii beneficiari şi cei care orientează alegerile personale în aria formării.

acceptată şi asumată de majoritatea subiecŃilor investigaŃi. • Implicarea şcolii într-un program cu o componentă de formare reprezintă o premisă importantă a participării la formare.) reprezintă un motiv important de participare la formare pentru aproape 15% dintre profesorii investigaŃi. • Există unele categorii de cadre didactice pentru care factorii de natură externă sunt determinanŃi în participarea la formare. Aceste oportunităŃi sunt invocate în special de profesorii din mediul rural. Nu există însă diferenŃe semnificative în cazul categoriilor individuali de factori motivaŃionali în ceea ce priveşte nivelul de studii. • Gradul de satisfacŃie al cadrelor didactice în raport cu sistemul actual de fromare este relativ ridicat.profesională îl reprezintă dezvoltarea unui portofoliu personal de formare şi puŃin peste o pătrime dintre profesori menŃionează obŃinerea numărului obligatoriu de credite. cu accent în special pe 247 • . profesorii părând a fi fost mai influenŃaŃi de calitatea formatorilor în decizia de a participa la cursul de formare. în special a directorului sau a persoanei cu responsabilităŃi în promovarea politicilor instituŃionale de formare şi mai puŃin de recomandările colegilor. Decizia de a participa la un curs anume este influenŃată în principal de recomandarea oferită de echipa de conducere a şcolii. iar lucru este confirmat şi de faptul că majoritatea cadrelor didactice se declară mulŃumite într-o suficientă sau chiar mare măsură de actualul sistem de formare profesională continuă. aproape unul din cinci cadre didactice menŃionând acest motiv. Alte facilităŃi oferite de cursuri (locaŃie. existând o diferenŃă de semnificativă în această privinŃă. funcŃia. • Ariile tematice şi conŃinuturile în formarea continuă a cadrelor didactice sunt cu precădere cele din lista temelor abordate în modulele obligatorii de formare continuă: proiectarea. O analiză pe categorii de motivaŃii individuale arată că profesorii din rural şi profesorii titulari invocă cu o frecvenŃă mai ridicată cerinŃele sistemului actual de formare în motivaŃia participării la formare în comparaŃie cu colegii din mediul urban. De asemenea. Aşadar. principala categorie motivaŃională este de natură intrinsecă şi Ńine de dorinŃa de perfecŃionare şi dezvoltare personală. profesorii din rural invocă mai des motivaŃii care Ńin de categoria factorilor conjuncturali. respectiv profesorii suplinitori. organizarea şi evaluarea activităŃii de predare-învăŃare. costuri. O parte dintre profesorii chestionaŃi au menŃionat că participarea la curs a fost determinată de oportunităŃile pe care le-au oferit diversele programe implementate la nivel naŃional sau local. disciplina predată sau experienŃa anterioară în participarea la cursuri de formare. comparativ cu mediul urban. formă de desfăşurare etc. Mai puŃin de 10% dintre profesori se referă la calitatea furnizorului de formare. Rezultatele cercetării indică astfel faptul că obligativitatea participării la formare pare a fi înŃeleasă.

mai puŃin de sprijin pentru activitatea de învăŃare şi de punere în situaŃii concrete de acŃiune. resursele materiale implicate în programele de formare sunt de calitate şi asigură contextul favorabil pentru desfăşurarea formării în condiŃii optime: spaŃiile sunt adecvate. Majoritatea cadrelor didactice susŃin rolul formatorului ca factorul cel mai important în determinarea succesului unui curs de formare. neadaptarea stilului 248 • . Un domeniu deficitar al programelor de formare continuă – sub aspectul cantităŃii şi calităŃii – este cel al pregătirii de specialitate. computerul este folosit deseori numai pentru citirea unui text de pe ecran.elemente de didactică generală şi de specialitate. în special pentru ştiinŃele exacte: programe insuficiente comparativ cu nevoile de formare a profesorilor care predau aceste discipline şcolare. management şi comunicare. însă. ca persoană-resursă în derularea programelor şi sprijin oferit cursanŃilor de-a lungul stagiilor de formare. utilizarea TIC) şi altele insuficient dezvoltate (elaborarea documentelor şcolare. utilizarea TIC în activitatea didactică. lipsa de aplicabilitate la clasă a conŃinuturilor.). • În majoritatea cazurilor. majoritatea profesorilior participanŃi la stagii de formare apreciază „în mare” şi „în foarte mare” măsură gradul de confort al condiŃiilor materiale în care s-au derulat activităŃile de formare. în unele situaŃii. între domenii de conŃinut supralicitate (managementul clasei. materialele de învăŃare sunt variate. Astfel. ca „variantă modernă” a lecturării suportului de curs de pe foi. Peste două treimi dintre profesorii cuprinşi în investigaŃie declară un nivel mediu de satisfacŃie faŃă de relevanŃa şi adecvarea conŃinuturilor la nevoile proprii de formare. didactică. dotările tehnice sunt actuale (computer. Cadrele didactice investigate oferă exemple critice privind utilizarea defectuoasă a acestora în programele de formare continuă: unii formatori nu au competenŃele (tehnice şi pedagogice) necesare pentru utilizarea eficientă şi creativă a acestor dotări. retroproiector. şi anumite constrângeri şi dificultăŃi în relaŃia dintre cursanŃi şi formatori: lipsa de flexibilitate şi adaptare a formatorului la situaŃiile specifice fiecărui stagiu de formare. domenii conexe). doar rol de surse de informare. lipsa de actualitate a informaŃiilor vehiculate. În cele mai multe situaŃii. profesorii participanŃi la programe de formare declară un nivel ridicat al satisfacŃiei faŃă de calitatea formatorilor care au coordonat cursurile. consiliere şi orientare şcolară. SituaŃiile critice din acest punct de vedere fac referire la un anume dezechilibru al ofertei de formare. La nivel general. • Cele mai importante nemulŃumiri ale cadrelor didactice în raport cu ariile tematice ale cursurilor vin din faptul că sistemul de formare continuă corespunde în mică măsură sau chiar deloc nevoilor lor de formare. Au fost semnalate. materialele de învăŃare au. • Dotările tehnice moderne nu asigură în mod automat calitatea şi actualitatea unui curs de formare. conŃinuturile programelor de formare continuă sunt apreciate pozitiv din punct de vedere al utilităŃii pentru activitatea didactică. videoproiector etc.

reprezintă oportunităŃi de transpunere în practică a cunoştinŃelor teoretice şi de împărtăşire a experienŃelor de învăŃare în cadrul grupului de cursanŃi. mai ales atunci când furnizorii provin din mediul universitar. activ-participative: lipsa de adecvare a acestora la caracteristicile cursanŃilor. De multe ori. organizarea activităŃii. luând forme moderne. negociere. auto-cunoaştere. • Unele cursuri de formare continuă par să nu aibă impactul scontat pentru că profesorii nu primesc niciun fel de sprijin din partea şcolii în aplicarea la clasă a celor învăŃate (accesul la resurse. Astfel. la niveluri superioare. aduc un anume grad de inovare în desfăşurarea stagiilor. fiind astfel mai aproape de nevoile lor şi adaptându-şi metodele de formare la aşteptările acestora. strategiile de formare utilizate depind de tipurile de furnizori. de tip prelegere. mai adecvate nevoilor lor de formare şi cu impact crescut asupra activităŃii didactice. Formatorii pe care îi asigură Casele Corpului Didactic provin de multe ori din rândul cadrelor didactice. De asemenea. relevante pentru dezvoltarea lor personală: competenŃe de comunicare. insuficienta motivaŃie şi implicare a cursanŃilor-profesori în activităŃile de formare.). sunt utilizate cu preponderenŃă metode tradiŃionale de formare. Profesorii consideră că acestea au roluri importante în desfăşurarea programelor de formare: facilitează învăŃarea. • Majoritatea cadrelor didactice participante la cursurile de formare se declară mulŃumite de competenŃele profesionale dobândite în cadrul acestora. cea mai importantă fiind lipsa unei strategii instituŃionale prin care activităŃile de formare să fie corelate cu o serie de obiective explicite ale planului de dezvoltare instituŃională. nu va fi posibilă organizarea unor cursuri de formare care să răspundă şi nevoilor organizaŃiei şcolare. nu numai nevoilor cursanŃilor. expunerea cu cititul de pe ecranul calculatorului). înlocuirea unor metode de tip clasic cu altele aparent „moderne” (de exemplu. • Strategiile utilizate în cursurile de formare s-au diversificat în ultimii ani.de predare la nevoile cursanŃilor. susŃin atingerea obiectivelor propuse de curs. rolul formal. inclusiv în activitatea cu elevii. sprijin metodologic etc. Profesorii semnalează şi situaŃii în care se poate întâlni un anume formalism în folosirea metodelor moderne. Profesorii consideră că fără o reflecŃie profundă a echipei manageriale şi a actorilor şcolii asupra politicii proprii de dezvoltare. Chiar şi experienŃele de formare mai puŃin reuşite sunt considerate de către profesori ca reale oportunităŃi de învăŃare despre cum anume nu trebuie să se procedeze în orice activitate de formare. aproape două treimi dintre aceştia apreciază. Se remarcă astfel faptul că deficienŃele în planificarea managerială de ansamblu generează un 249 • . alte tipuri de competenŃe dobândite prin cursurile de formare. fără a fi un sprijin real al activităŃii de învăŃare. Interviurile de grup au scos în evidenŃă şi o serie probleme în ceea ce priveşte implicarea celor care au participat la formare în activităŃi la nivelul şcolii. a învăŃa să înveŃi etc.

metode şi tehnici pedagogice specifice unei discipline de studiu. fără proiecte instituŃionale proprii. pot acŃiona negativ asupra motivaŃiei) Ńin de cultura organizaŃională a şcolii. participarea la FPC. Alte bariere identificate cu prilejul investigaŃiei vizează insuficienta valorizare. Cel mai puŃin solicitate domenii de formare pentru viitor vizează elemente de proiectare. lipsa de recunoaştere a rezultatelor formării la nivelul şcolii: lipsa de recunoaştere din partea colegilor a competenŃelor dobândite. 250 . de acces şi de timp. în mod efectiv. de modul şi nivelul de valorizare a formării la nivelul organizaŃiei şcolare. cât şi instituŃional. să inoveze. să înveŃe ca organizaŃie. rezistenŃa din partea şcolii (colegi. adaptate condiŃiilor şcolii activităŃile de formare ajung să fie din ce în ce mai slab încurajate şi dezvoltate.adevărat cerc vicios în aria formării continue a personalului didactic: pe de o parte. restricŃionarea participării la formare pe criterii subiective. organizare şi evaluare a activităŃii didactice. ImportanŃa unităŃii şcolare în participarea la formare a cadrelor didactice este demonstrată şi de frecvenŃa relativ ridicată cu care au fost menŃionate ca obstacole elemente ce Ńin de managementul şcolii. în raport cu programul de activitate şi cu alte condiŃionări ale bugetului personal de timp. În ceea ce priveşte constrângerile financiare. a ofertanŃilor de formare. în plan teritorial. • Principalele constrângeri privind participarea la formarea continuă sunt de natură financiară. director) în implementarea unor schimbări. Constrângerile de timp sunt menŃionate de asemenea cu frecvenŃe ridicate şi se referă la plasarea inadecvată în timp a cursurilor. Constrângerile de acces se referă în principal la la distribuŃia. organizare şi evaluare a activităŃii didactice: metode şi tehnici pedagogice generale. Cererea ridicată pentru astfel de cursuri are la bază faptul că utilizarea noilor tehnologii în activitatea didactică şi dezvoltarea de proiecte educaŃionale sunt aspecte prioritare în sistemul actual de educaŃie. care au statut de obligativitate în formarea profesorilor „o dată la cinci ani”. şcolile vor avea o capacitate limitată să promoveze noi programe de dezvoltare. fiind plasate exclusiv în aria de responsabilitate a profesorilor înşişi. • Cele mai solicitate domenii de formare pentru viitor se referă la: asigurarea calităŃii în educaŃie. Această opŃiune menŃionată cu frecvenŃă mai redusă este determinată cel mai probabil de o anume „supralicitare” a elementelor de proiectare. pe de altă parte. utilizarea TIC în activitatea didactică şi managementul de proiect. cadrele didactice menŃionează costul ridicat al unor cursuri care corespund intereselor de formare şi/sau nivelul ridicat al costurilor colaterale (deplasare şi cazare) presupuse de participarea la cursuri. sugerând ignorarea beneficiilor formării profesionale atât în plan personal. DistanŃa mare faŃă de centrul de formare este menŃionată mai ales de personalul didactic din mediu rural. fără cadre didactice care reuşesc să achiziŃioneze permanent noi competenŃe. Acestea (care chiar dacă nu restricŃionează.

CCD-ul se confruntă cu o serie de convulsii instituŃionale interne de căutare a identităŃii şi a rolului său pe piaŃa formării cadrelor didactice.• Cele mai multe cadre didactice optează pentru cursurile de tip tradiŃional. În ceea ce priveşte afilierea instituŃională a formatorilor. Cursurile integral sau parŃial online sunt preferate de o proporŃie mai redusă dintre subiecŃi. În furnizorilor şi a formatorilorr intervievaŃi. peisajul formării continue a cadrelor didactice este la fel de divers. comunicarea/colaborarea directă şi munca în echipă. În majoritatea cazurilor. ca răspuns la cererea unei anumite categorii de cadre didactice care întâmpină dificultăŃi de acces şi/sau de ordin financiar. Statutul formatorului. Cu toate acestea.a. tocmai pentru că acestea au posibilitatea să recruteze şi să selecteze formatorii cei mai potriviŃi în raport cu anumite nevoi. formarea este o funcŃie complementară a celui care o exercită iar istoria asumării funcŃiei de formator este şi ea foarte diferită de la un caz la altul. la fel ca şi cursurile la distanŃă pe care. facilităŃi de acces şi de timp ş. anumite restricŃii privind accesul la facilităŃile corespunzătoare şi nivelul de competenŃe IT – optează în mai mică măsură pentru astfel de forme alternative. în opinia reprezentanŃilor acesteia. strateg şi organizator de formare. Una dintre problemele de maxim interes pentru furnizorii de formare se referă la statutul formatorului. între furnizor. • • Statutul CCD-urilor. Din investigarea acestor motive rezultă necesitatea diversificării ofertei de formare sub aspectul multiplicării cursurilor integral sau parŃial la distanŃă / online. sau o combinaŃie între forma tradiŃională şi la distanŃă. în special de către cei din mediul urban. aceştia le preferă. care presupun prezenŃa faŃă în faŃă a formatorului şi cursanŃilor. la distanŃă. deşi permit depăşirea unor dificultăŃi de acces. posibil.). conjuncturile şi oportunităŃile de moment fiind adesea cele care au condus către asumarea unui astfel de rol. de pildă. Fără îndoială. Motivele invocate de subiecŃi privind preferinŃele pentru o formă sau alta de curs (tradiŃional. • Transferabilitatea creditelor şi procedurile de alocare – o problemă încă nerezolvată. în cazul cărora acŃionează diferite restricŃii. CCD-urile reprezintă în acest moment cel mai important furnizor de formare la nivel local. online sau combinaŃii ale acestora) diferă în funcŃie de opŃiunile exprimate (înŃelegerea mai bună a conŃinuturilor transmise. Cadrele didactice din rural – în cazul cărora acŃionează. Această situaŃie de relativă autonomie a furnizorilor în raport cu formatorii la care apelează este considerată un avantaj în opinia reprezentanŃilor CCD-urilor. însă. mecanismele de echivalare a diferitelor tipuri de formare continuă nu sunt încă funcŃionale şi nu există încă un sistem prin care acestor tipuri 251 . Organizator sau furnizor de formare? Strateg cu privire la priorităŃile de formare sau instituŃie cu rol de subordonare în raport cu politicile altor instituŃii care asigură finanŃarea? Monopol al formării sau piaŃă activă a formării? Sunt tot atâtea întrebări la care CCD-urile se străduiesc astăzi să caute răspunsuri.

În aceste condiŃii. unele opinii identificate în cadrul interviurilor se îndreaptă spre propunerea unor căi de descentralizare a finanŃării. Aproape fără excepŃie. astfel încât banii să ajungă la beneficiarii direcŃi (la nivel de şcoală sau individual prin voecher de formare). ale căror rezultate ar putea fi în măsură să orienteze viitoarele priorităŃi de finanŃare în acest domeniu. In opinia intervievaŃilor. oferindu-le totodată acestora puterea de decizie cu privire la opŃiunile pe care le poate avea. şcoli sau alŃi furnizori de formare. În cadrul interviurilor realizate au fost semnalate situaŃii în care furnizorii de formare au relaŃii bune de colaborare cu actori precum: inspectoratele şcolare. una dintre problemele importante ale stemului de formare se referă la eficienŃa cheltuirii banilor alocaŃi formării în raport cu nevoile reale ale participanŃilor. Cercetării şi Tineretului este salutară şi reprezintă în multe cazuri singura sursă de finanŃare pentru CCD-uri. astfel încât riscurile „fugii după credite” cu orice preŃ să fie diminuate. • RelaŃia dintre instituŃiile care furnizează formare la nivel local. nu în puŃine cazuri actorii intervievaŃi descriu relaŃiile pe care le au cu alte instituŃii la nivel locale drept „reci”. comisiile metodice. Probabil transferabilitatea creditelor este una dintre cele mai importante probleme pe care sistemul de formare profesională continuă le va avea de rezolvat în următorii ani. care măsoară mai ales aspectele formale şi mai puŃin calitatea intrinsecă a ofertei supuse evaluării. De asemenea. • 252 . unele dintre cerinŃele de acreditare sunt percepute ca un fel de „pat al lui Procust”. Mai mult decât atât. reprezentanŃii furnizorilor de formar intervievaŃi se declară copleşiŃi de procedurile anevoioase de acreditare a cursurilor. Cei intervievaŃi se referă şi la inexistenŃa unor studii privind impactul formării. În acest sens. iar formalismul acumulării de credite să fie eliminat pe cât posibil. • BirocraŃia acreditării cursurilor. In opinia reprezentanŃilor CCD-urilor. Ceea ce se pare că îi frustrează cel mai mult pe furnizorii de formare este mai ales o presupusă „lipsă de încredere” din partea celor desemnaŃi să realizeze evaluarea ofertei. procedurile de acreditare par a fi în opinia celor intervievaŃi mai puŃin sensibile la diversitatea de conŃinut şi de abordare pedagogică a cursurilor. este puŃin probabil ca profesorii să dispună de resursele necesare pentru a plăti din propriul buzunar pentru un curs de formare. Cu toate acestea.de activităŃi să le fie acordate un număr relevant de credite. FinanŃarea formării şi eficienŃa banilor cheltuiŃi. bazate pe principiul concurenŃei sau în cel mai bun caz în virtutea relaŃiilor personale. susŃinerea financiară din bugetul Ministerului EducaŃiei.

care să facă parte componentă a dosarelor de acreditare a cursurilor. modul de certificare/recunoaştere a experienŃei de formare şi condiŃiile de organizare a cursurilor. Cadrele didactice investigate şi-au exprimat interesul pentru o serie de măsuri care ar putea flexibiliza oferta. Unii subiecŃi au indicat faptul că o parte dintre competenŃele profesionale au fost dezvoltate prin auto-formare. recomandările pe care le propunem sunt următoarele: • Diversificarea şi flexibilizarea ofertelor de formare.a. dezvoltarea ofertei de formare pornind de la analiza nevoilor locale de formare. însă aceasta este considerată a fi nedreptăŃită prin actualul sistem deoarece nu există posibilitatea de a recunoaşte competenŃele dobândite în afara cursurilor formale. în condiŃiile în care cheltuielile pentru evaluarea competenŃelor sunt 253 • . Furnizorii de formare trebuie. Recunoaşterea altor forme de dezvoltare profesională. • Dezvoltarea capacităŃii instituŃionale a furnizorilor de formare în domeniul metodologiilor de analiză a nevoilor de formare la nivel local. dar şi al strategiilor de informare cu privire la oferta de formare în rândul unor categorii de cadre didactice al căror acces este de obicei mai dificil. cum ar fi: redefinirea relaŃiei dintre modulele de formare obligatorii şi cele opŃionale. principalele criterii de selecŃie fiind cele ce Ńin de tematică. diversificarea ofertei furnizorilor judeŃeni pe arii tematice insuficient acoperite în prezent. în consecinŃă. Cadrele didactice au demonstrat un nivel relativ înalt de motivaŃie în a participa la un curs de formare. flexibilizarea listei programelor de formare prioritare la nivel naŃional. în cazul cărora acŃionează anumite restricŃii de timp ş. echilibrarea ofertei de formare pe domenii de specialitate. Profesorii cred că punerea în practică a acestei măsuri ar valoriza învăŃarea care are loc în afara "şcolii" şi ar pune în valoare şi autoformarea. să acorde o mai mare importanŃă aspectelor legate de relevanŃa profesională şi personală a conŃinuturilor şi să includă o arie de investigaŃie specifică în cadrul proceselor de fundamentare a ofertei şi realizării de analize de nevoi a participanŃilor la formare. diversificarea ofertei de formare sub aspectul multiplicării cursurilor integral sau parŃial la distanŃă / online. ca răspuns la cererea unei anumite categorii de cadre didactice care întâmpină dificultăŃi de acces şi/sau de ordin financiar.Recomandări privind formarea continuă a cadrelor didactice Pe baza principalelor rezultate şi concluzii ale anchetei privind formarea continuă a cadrelor didactice. regândirea relaŃiei dintre teorie şi practică în proiectarea curriculei programelor de formare continuă.

învăŃarea în contexte non-formale (de exemplu. Impactul cursurilor de formare ar putea să crească semnificativ în cazurile în care unităŃile şcolare recunosc şi facilitează aceste experienŃe. unităŃile şcolare pot dezvolta explicit o strategie de formare continuă a personalului. În mod concret. • Monitorizare sistematică a rezultatelor şi impactului cursurilor de formare şi oferirea de feed-back organizatorilor şi furnizorilor de formare. inclusiv prin integrarea lor în actualul sistem de credite transferabile este obligatorie pentru a putea valorifica acest potenŃial la nivelul politicilor specifice formării continue. Asumarea unui rol mai activ la nivelul şcolii în ceea ce priveşte formarea profesională continuă a cadrelor didactice presupune ca acestea să caute activ resurse şi să se dovedească a fi flexibile. Informare privind reglementările specifice ale formării profesionale. Un număr semnificativ de cadre didactice a declarat că atât Comisia metodică cât şi Cercul pedagogic rămân surse foarte importante de formare. De asemenea. dezvoltarea unui sistem de monitorizare şi evaluare a impactului formării prin care să fie posibilă identificarea dificultăŃilor şi a strategiilor cele mai eficiente de asistare a procesului • 254 . Chiar şi cadrele didactice cu o bogată experienŃă de formare şi foarte interesate de domeniul formării profesionale continue au declarat că au un nivel insuficient de cunoaştere a reglementărilor specifice sistemului de formare profesională continuă în vigoare şi că doresc să găsească surse de informare accesibile prin care să poată să-şi răspundă la diferite întrebări din această arie. să faciliteze aplicarea la nivelul clasei şi al şcolii în ansamblu a competenŃelor dobândite sau dezvoltate în urma participării la formare. De asemenea este necesară o mai mare atenŃie acordată prezentării strategiilor din spatele acestor reglementări. de la colegii de şcoală) este în prezent puŃin încurajată/recunoscută. inclusiv a experienŃelor non-formale şi informale relevante.mult mai mici decât cele pentru formarea lor. participanŃii la formare pot să contribuie la creşterea eficacităŃii şi eficienŃei actualelor programe de formare continuă. chiar dacă nu fac parte din sistemul de credite. deplin convergentă/parte a planului de dezvoltare instituŃională. Astfel. astfel încât iniŃiativele individuale de formare să fie sprijinite. Recunoaşterea importanŃei şi evaluarea sistematică a impactului acestor modalităŃi de formare continuă. la nivelul unităŃii şcolare se pot stabili în mod riguros responsabilităŃile şi modul de organizare internă a sistemului de informaŃii cu privire la activităŃile de formare continuă la care pot participa cadrele didactice din şcoală. De asemenea. De asemenea. astfel încât să fie mai clare stimulentele şi căile prin care este asigurată corelarea structurilor şi a momentelor din cariera didactică cu standardele educaŃionale cât şi modul în care sistemul de credite profesionale transferabile contribuie la asigurarea dinamicii profesionale. • Şcoala – un rol mai activ în definirea strategiilor de formare. să stimuleze activităŃile de diseminare la nivelul şcolii a rezultatelor formării.

Creşterea transparenŃei criteriilor de selecŃie privind participarea la formare. formare face-to-face combinată cu formare online. Chiar dacă cele mai multe cadre didactice apreciază utilizarea unor strategii moderne în formarea continuă. Este de dorit astfel creşterea transparenŃei criteriilor de selecŃie privind participarea la formare. este prioritară. cadrele didactice investigate şi-au exprimat interesul pentru dezvoltarea unor modalităŃi de continuare a colaborării dintre formator şi cursant şi după finalizarea cursurilor de formare. astfel. articularea acestor componente într-o viziune comună. aceştia au propus şi o serie de măsuri specifice cum ar fi: dezvoltarea competenŃelor formatorilor privind utilizarea metodelor moderne de formare şi modalităŃile de adaptare a acestora la diferite contexte de învăŃare. Din perspectiva resurselor umane şi materiale. • Armonizarea formării iniŃiale cu cea continuă. De asemenea. cercetarea de faŃă a rătat că este necesară diversificarea categoriilor de materiale de învăŃare. în absenŃa unui proces de selecŃie propriu-zis sau în care anumite criterii stabilite nu au fost respectate. racordarea strategiilor de formare la nevoile şi la specificul grupului Ńintă. accent pe metodele care susŃin aplicarea cunoştinŃelor teoretice în situaŃii practice. unul dintre domeniile de intervenŃie importante fiind legat de nevoia de a regândi modulul de pregătire psiho-pedagogică oferit studenŃilor în universităŃi. • Creşterea calităŃii ofertei de formare continuă. din punctul de vedere al formelor şi al gradului de adaptare la nevoile concrete ale activităŃii didactice. logică şi stimulativă pentru evoluŃia în cariera didactică. monitorizarea modului în care sunt formulate şi respectate şi corelarea procesului de selecŃie cu rezultatele evaluării participării la alte cursuri. depăşească formalismul prin • 255 . • Strategii de formare şi evaluare. De asemenea. diversificarea formelor de organizare a predării: echipe de formatori. Au fost semnalate situaŃii în care selecŃia la cursurile de formare (în special în cazul celor care oferă un număr mult mai mic de locuri în comparaŃie cu cererea) s-a realizat în mod informal. dezvoltarea competenŃelor formatorilor privind utilizarea noilor tehnologii ca mijloace reale de învăŃare reprezintă o prioritate din perspectiva cadrelor didactice investigate. diferenŃe semnificative de concepŃie şi conŃinut între cele două dimensiuni ale formării (iniŃială şi continuă). cursanŃii şi-au exprimat interesul pentru acele metode care să: valorizeze mai mult evaluarea de parcurs. O mai bună racordare a formării la nevoile concrete ale activităŃii la clasă s-ar putea realiza dacă selectarea formatorilor se face cu preponderenŃă din rândul cadrelor didactice. Numeroşi actori din sistemul de formare continuă a cadrelor didactice remarcă faptul că persistă. unică. În ceea ce priveşte strategiile de evaluare.de aplicare la nivelul clasei/şcolii achiziŃiile de la cursuri reprezintă în aceeaşi măsură un factor important. din păcate.

care parcurg un proces specific de cristalizare a identităŃii profesionale. experienŃele de învăŃare sunt dominate de factori de natură psihologică şi de factori relaŃionali. Profesori necalificaŃi – nevoia unui sprijin adecvat şi la timp. accentueze metodele care vizează evaluarea în situaŃii concrete de activitate la clasă. • Transferabilitatea creditelor şi procedurile de alocare. În consecinŃă. în prima etapă a carierei didactice. astfel încât profesorii necalificaŃi să beneficieze de o pregatire adecvată. la începutul noului an şcolar. Probabil transferabilitatea creditelor este una dintre cele mai importante probleme pe care sistemul de formare profesională continuă le va avea de rezolvat în următorii ani. pe de o parte. În opinia furnizorilor şi a formatorilorr intervievaŃi.corelarea mai fidelă a evaluării cu prestaŃia cursanŃilor de-a lungul stagiilor de formare.) cât şi din partea ISJ (cursuri speciale de formare). Examenul de definitivat trebuie regândit astfel încât evaluarea să se realizeze pe baza unui portofoliu şi trebuie să fie în acord cu criteriile naŃionale bazate pe standardele naŃionale. • Profesori debutanŃi . iar formalismul acumulării de credite să fie eliminat pe cât posibil. semnalate şi de cercetarea noastră: distanŃă. au fost observate deficienŃe ale componentei pedagogice a formării iniŃiale. • Profesorii din mediul rural – o prioritate locală. aceştianu au şansa unei pregătiri adecvate. Datele de cercetare arată faptul că. pe de altă parte şi relativa lipsă de diversitate a ofertei de formare pentru aceste cadre didactice. Un rol important în evaluare trebuie acordat activităŃii de observare a profesorului în clasă. asistenŃă la ore etc.). acces limitat la mijloacele de informare (dificultăŃi tradiŃionale). din care numai 4 de predare în condiŃii reale cât şi absenŃa unor forme concrete de asistenŃă pentru tinerii profesori. indică succesul acestui program în facilitarea accesului la formare dar semnalează.nevoia unei abordăre specifice a formării. Aproape jumătate dintre cursurile la care au participat profesorii din mediul rural au fost organizate în cadrul PIR ceea ce. Atât absolvenŃii de universităŃi fără modulul pedagogic cât şi absolvenŃii învăŃământului liceal şi postliceal sunt repartizaŃi pe posturi (ca suplinitori) în ultima fază în septembrie. Activarea Centrelor Regionale de Formare şi a Centrelor de Resurse dar şi promovarea unor programe de formare specifice care să Ńină seama de obstacolele existente. mecanismele de echivalare a diferitelor tipuri de formare continuă nu sunt încă funcŃionale şi nu există încă un sistem prin care acestor tipuri de activităŃi să le fie acordate un număr relevant de credite. care prevede numai 56 de ore. Este aşadar nevoie de asistenŃă atât din partea şcolii în care predau (mentorat. accesul mai dificil la TIC sau deficitul de competenŃe din această arie (dificultăŃi mai recente. 256 • . ce apar în urma diversificării formelor de organizare a cursurilor de formare continuă şi promovării cursurilor on-line. Aşadar. astfel încât riscurile „fugii după credite” cu orice preŃ să fie diminuate. De asemenea. se recomandă adaptarea strategiilor de formare şi recunoaşterea particularităŃilor dezvoltării profesionale a cadrelor didactice debutante.

• • 257 . Simplificarea şi eficientizarea acestora vor fi în măsură să reducă nivelul de frustrarea al celor care aplică şi ar putea reduce perioada de răspuns a furnizorilor la nevoi specifice solicitate din partea cadrelro didactice. reprezentanŃii furnizorilor de formar intervievaŃi se declară copleşiŃi de procedurile anevoioase de acreditare a cursurilor. Unele opinii identificate în cadrul interviurilor se îndreaptă spre propunerea unor căi de descentralizare a finanŃării. oferindu-le totodată acestora puterea de decizie cu privire la opŃiunile pe care le poate avea. astfel încât banii să ajungă la beneficiarii direcŃi (la nivel de şcoală sau individual prin voecher de formare). În cadrul interviurilor realizate au fost semnalate situaŃii în care furnizorii de formare au relaŃii bune de colaborare cu actori de la nivel local. Realizarea unor studii de impact privind participarea la formare şi cheltuirea banilor. Aproape fără excepŃie.ca parte a unei strategii corerente şi asumate la nivel local . Cei intervievaŃi se referă şi la inexistenŃa unor studii privind impactul formării.ar putea contribui la o mai bună şi mai eficientă cooperare în interesul unei formări de calitate. ale căror rezultate ar putea fi în măsură să orienteze viitoarele priorităŃi de finanŃare în acest domeniu.• ÎmbunătăŃirea relaŃiilor dintre instituŃiile care furnizează formare la nivel local. Realizarea unor parteneriate pe termen lung între acestea . Simplificarea procedurilor de acreditare a cursurilor.

• Din ce în ce mai multe companii îşi dezvoltă strategii privind formarea profesională a angajaŃilor. îl constituie fenomenul de migraŃie a personalului. Tot mai multe firme elaborează o strategie de dezvoltare (pe termen lung. CompetenŃele transversale sunt tot mai vizibile pe agenda nevoilor de formare ale companiilor. principalul efect al participării angajaŃilor la cursurile de formare profesională continuă a fost creşterea calităŃii produselor/serviciilor. cel puŃin. investesc mai mult în formarea continuă decât cele orientate spre menŃinerea la aceleaşi standarde. cu oarecare periodicitate. dar achiziŃionarea competenŃelor sociale şi a unor noi competenŃe de bază (comunicare în limbi străine. uneori. mediu sau scurt) în care primează dezvoltarea profesională a angajaŃilor. se realizează. ca urmare a îmbunătăŃirii competenŃelor în urma parcurgerii programelor de formare. În investigaŃia noastră. uneori dintr-un buget special destinat. elaborarea de strategii de dezvoltare cu referire directă la dezvoltarea competenŃelor angajaŃilor. din perspectiva angajatorilor. datele • 258 . prin diverse mecanisme: evaluarea nevoilor de formare. cel mai important efect. companiile au înfiinŃat departamente de resurse umane (sau. la care recurg tot mai multe companii. Majoritatea firmelor finanŃează. • În opinia angajatorilor. Totodată. a centrelor de formare. în cazul unora dintre acestea. Dezvoltarea competenŃelor profesionale se păstrează ca prioritate în formarea profesională continuă. în urma participării personalului la cursuri de formare profesională continuă. centre proprii de formare care desfăşoară programe de dezvoltare profesională sau facilitează participarea la astfel de programe. participarea la formarea resurselor umane de care dispun. de exemplu) sunt aspecte devenite prioritare pentru evoluŃia firmei şi dezvoltarea resurselor umane de care dispune. deopotrivă. efecte pozitive şi negative. Conform declaraŃiilor angajatorilor. unul dintre efectele nedorite ale participării la formare.Concluzii privind formarea profesională continuă a altor categorii de angajaŃi Principalele concluzii privind participarea la formarea continuă a altor categorii de angajaŃi sunt următoarele: • Participarea la formare profesională continuă tinde să fie din ce în ce mai mult susŃinută de angajatori. Astfel. Pentru a avea coerenŃă şi continuitate în întregul demers de dezvoltare profesională. au desemnat o persoană responsabilă de acest aspect. îl reprezintă sporirea calităŃii resurselor umane. participarea la formare a angajaŃilor poate avea. susŃinere financiară în vederea participării la cursuri de perfecŃionare. Evaluarea nevoilor de formare a angajaŃilor. cu competenŃe în domeniu) şi. Firmele orientate spre dezvoltare în următorii ani. în general. organizarea departamentelor de resurse umane şi chiar.

4% dintre angajaŃii care au participat la formare părăsesc compania pentru poziŃii similare/superioare în firme concurente. Companiile investigate au oferit angajaŃilor dotarea tehnologică necesară aplicării în practică a cunoştinŃelor dobândite în cadrul cursurilor de formare. cu capacitatea de a organiza. dintre care cele mai importante sunt reprezentate de poziŃia şi vechimea în companie. cursurile de formare în cadrul firmelor solicitante. a centrelor de formare proprii. De asemenea. determinat şi de percepŃia pozitivă a acestora asupra impactului formării atât asupra angajaŃilor. care începe să descrie o pantă descrescătoare după vârsta de 50 de ani. Participare susŃinută este întâlnită în cazul personalului de conducere care. cât şi extrinsecă. Aceste instituŃii îşi desfăşoară. organizate şi desfăşurate de instituŃii de profil din Ńară. rezistenŃa din partea firmei în ceea ce priveşte introducerea unor schimbări pe baza celor 259 • . în principal. • Pe ansamblu. • Programele de formare la care participă angajaŃii sunt. cât şi asupra companiei – creşterea productivităŃii. MotivaŃia angajaŃilor privind participarea la formare este diversă. conduce. un nivel ridicat de conştientizare a importanŃei FPC s-a constatat şi în cazul angajaŃilor. distribuŃia răspunsurilor ne arată că peste jumătate dintre aceştia sunt de părere că formarea este utilă pentru a se adapta la cerinŃele locului de muncă. motiva angajaŃii din subordine. • Majoritatea angajaŃilor investigaŃi apreciază că este foarte utilă relaŃia dintre competenŃele profesionale dezvoltate în cadrul cursului de formare şi cerinŃele solicitate la locul de muncă. cu anumite obstacole precum: refuzul companiei de a recunoaşte diploma care atestă competenŃele. Indiferent de poziŃia ocupată de angajaŃi în cadrul companiilor. dar şi de vârsta angajaŃilor. a competitivităŃii şi. • Rata de participare la cursuri de formare este determinată de avansarea în vârstă şi acumularea de experienŃă. uneori. trebuie să îmbine competenŃele tehnice din domeniul de activitate al firmei. Ca urmare a participării angajaŃilor la FPC. De altfel. datorită specificului activităŃii. se poate vorbi despre un nivel ridicat de conştientizare a importanŃei FPC în rândul angajatorilor. aceasta fiind atât de natură intrinsecă. în cadrul acestor companii. respectiv după 10 ani vechime în aceeaşi companie. totuşi. sistemul motivaŃional pare să fie influenŃat de o serie de variabile ataşate subiecŃilor respectivi. aceştia menŃionând efectele pozitive pe care formarea le-a avut asupra dezvoltării profesionale şi personale. Un număr foarte restrâns de angajaŃi din cadrul companiilor investigate s-au confruntat. a profitului acesteia. acŃiune facilitată de existenŃa. principalul efect sesizat la locul de muncă de către angajaŃi a fost creşterea calităŃii produselor/serviciilor realizate. însă. • • SusŃinerea financiară pe care o primesc angajaŃii din partea companiilor la care lucrează creşte o dată cu dobândirea vechimii şi experienŃei în cadrul firmei. nu în ultimă instanŃă.arată că aproape 7.

Alocarea unui buget special destinat formării la care fiecare dintre angajaŃi să poată avea acces în conformitate cu nevoile de formare specifice ar putea reprezenta o motivaŃie importantă pentru creşterea participării al formare. persoane peste 45 de ani şi angajaŃii în producŃie sau servicii care nu deŃin funcŃii de conducere. dar achiziŃionarea competenŃelor sociale şi a unor noi competenŃe de bază (comunicare în limbi străine. Aşadar. Rata de participare la cursuri de formare este mai ridicată la angajaŃii în vârstă de sub 50 de ani şi la personalul din categoria upper management. este necesară o reorientare a programelor de formare către categorii considerate îm situaŃii de risc pe piaŃa muncii: persoane cu nivel redus de calificare. Centrarea programelor de formare pe dezvoltarea competenŃele transversale. de exemplu) sunt aspecte devenite prioritare pentru evoluŃia firmei şi dezvoltarea resurselor umane de care dispune. prin diverse mecanisme. majoritatea firmelor finanŃează. • Stimularea participării la formare a unor categorii specifice de angajaŃi. este de aşteptat că în următorii ani formarea profesională continuă să beneficieze de unsprijin major şi un cadru propice dezvoltării. Cu toate acestea. uneori dintr-un buget special destinat. recomandările pe care le propunem sunt următoarele: • Necesitatea unui sistem transparent de finanŃare a formării profesionale a angajaŃilor. Strategiile de formare a resurselor umane ar putea ocupa un loc prioritar în perioada următoare. lipsa dotărilor materiale necesare aplicării cunoştinŃelor dobândite. • Creşterea investiŃiilor în resursele umane ca o garanŃie pentru dezvoltare şi inovare Rezultatele anchetei au arătat că firmele orientate spre dezvoltare în următorii ani. Conform rezultatelor anchetei. • 260 . Participarea la formare profesională continuă tinde să fie din ce în ce mai mult susŃinută de angajatori. participarea la formarea resurselor umane de care dispun. investesc mai mult în formarea continuă decât cele orientate spre menŃinerea la aceleaşi standarde. Ca urmare. Recomandări privind formarea continuă a angajaŃilor Pe baza principalelor rezultate şi concluzii ale anchetei privind formarea continuă a cadrelor didactice. Dezvoltarea competenŃelor profesionale se păstrează ca prioritate în formarea profesională continuă. un număr important de angajaŃi rămân în afara oricăror oportunităŃi de formare continuă.însuşite la cursul de formare. în contextul lansării noilor programe de tip structural care vizează în mod special formarea continuă a angajaŃilor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->