Sunteți pe pagina 1din 3

Civil - uzucapiune - Revizuire - Hotararea 1593/R - CA TG MURES

Page 1 of 3

ROMANIA CURTEA DE A P E L T A R G U-M SECTIA CIVILA, DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE, PENTRU MINORI SI FAMILIE DECIZIA NR. 1593/R Sedinta publica din 20 noiembrie 2008 Presedinte : T. N. Judecator : N. E. J. Judecator : T. E. Grefier : N. U. Pe rol solutionarea cererii de revizuire formulata de revizuientii E. J., E. H., E. N., E. N. E. J., toti cu domiciliul in M-C, str. (...), . 3, . A, . 4, judetul H, U. N.E. J. domiciliata in comuna E., sat E. de K., str. (...), judetul N, E. I. H., domiciliat in comuna E. Chei, sat. M. Bisericii,(...), judetul N si T. N. E. N., domiciliata in comuna E., sat. I., str. (...), judetul N, a deciziei nr. 416/ din 9 aprilie 2008, pronuntata de Curtea de A P E L T A R G U-M in dosarul nr(...). La apelul nominal se prezinta revizuienta E. J. asistata de av. N. M., care se prezinta si pentru revizuientii lipsa E. J., E. H., E. N., U. J., E. I.H. si T. N., lipsa parata intimata E. M.. Procedura de citare nu este lega indeplinita cu U. J. nefiind restituita dovada de indeplinire a procedurii de citare si cu E. I H., citatia fiind restituita cu mentiunea "destinatarul refuza primirea si afisarea". S-a facut referatul cauzei, constatandu-se ca cererea de revizuire este timbrata cu suma de 20 lei taxa judiciara de timbru. Lipsa de procedura cu revizuientii U. J. si E. I H. se acopera prin prezenta reprezentantului revizuientilor. In ce priveste citatia expediata pentru revizuientul E. I. H., s-a consemnat ca destinatarul refuza primirea, insa potrivit art. 92 alin 2 Cord procedura civila, citatie trebuia afisata chiar daca s-a refuzat primirea ei. Reprezentantul revizuientilor declara ca nu mai are alte cereri de formulat. Neformulandu-se cereri, instanta acorda cuvantul asupra cererii de revizuire. Reprezentantul revizuientilor solicita admiterea cererii de revizuire astfel cum a fost formulata in scris si in consecinta sa se procedeze la rejudecarea recursurilor declarate de parti, invederand instantei ca decizia nr. 416/R eliberata la data de 15 iulie 2008 a fost pusa in executare. Invoca prevederile art. 322, pct. 2 Cod procedura civila, pentru considerentele din concluziile scrise depuse la dosar, fara cheltuieli de judecata. CURTEA DE APEL, Prin sentinta civila nr. 106 din 21 februarie 2007, pronuntata de J u d e c a t o r i a G h e o r g h e n i in dosarul nr. 709/2006 s-a respins actiunea civila formulata de reclamantii E. H., prin mostenitorii E. N., E. J., E. J. si E. H., U. J., E. I.H. si T. N., in contradictoriu cu parata E. M., avand ca obiect constatarea dobandirii de catre reclamanti a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 58.571 mp, inscris in CF nr. 10541 G. Prin decizia civila nr. 175 din 25 octombrie 2007, pronuntata de T r i b u n a l u l H a r g h i t a, Sectia civila in dosarul nr(...), s-a admis apelul declarat de reclamanti impotriva sentintei civile nr. 106/2007 a J u d e c a t o r i e i G h e o r g h e n i, pe care in baza art. 296 Cod procedura civila a schimbat-o in sensul admiterii in parte a actiunii inaintata de reclamanti impotriva paratei E. M. si in consecinta s-a constatat ca reclamantii au dobandit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra terenului inscris in CF nr. 10541 G, nr. top. 2448524493/1/102/a faneata in suprafata de 11.137 mp; s-a dispus inscrierea dreptul de proprietate in cartea funciara; intimata a fost obligata sa plateasca apelantilor cheltuieli de judecata in suma de 1829 lei. Prin decizia nr. 416/R/9 aprilie 2008, pronuntata de Curtea de A P E L T A R G U-M, Sectia civila, de munca si asigurari sociale pentru minori si familie, s-a respins ca nefondat recursul declarat de reclamantii E. J., E. H., E. N., E. (nasc.E.) J., mostenitorii lui E. H., U. (nasc.E.) J., T. (nasc.E.) N., si E. I.H.. Prin aceeasi decizie s-a admis recursul declarat de parata E. M. impotriva aceleiasi hotarari, modificand in tot hotararea atacata in sensul respingerii apelului declarat de reclamantii E. J., E. H., E. N., E. J. impotriva sentintei civile nr. 106/2007 a J u d e c a t o r i e i G h e o r g h e n i. Reclamantii au fost obligati la cheltuieli de judecata in favoarea paratei. Impotriva acestei decizii au formulat cerere de revizuire reclamantii E. J., E. H., E. N., E. J.(nasc.E.), U. J. (nasc.E.), E. I.H. si T. N. (nasc.E.) si au solicitat ca in urma admiterii cererii formulate sa se dispuna rejudecarea recursurilor formulate de parti impotriva deciziei pronuntate de instanta de recurs. Cererea de revizuire formulata a fost intemeiata pe prevederile art. 322 pct. 2,4 si 6 Cod procedura civila. In motivarea cererii s-a aratat ca la data de 15 iulie 2008 revizuientilor li s-a eliberat o copie a deciziei civile nr. 416/R9 aprilie 2008, pronuntata de Curtea de A P E L T A R G U-M, Sectia civila, de munca si asigurari sociale pentru minori si familie si in considerentele acesteia la fila 5, dupa alineatul 4, in care se arata ca acestia au atacat hotararea t r i b u n a l u l u i H a r g h i t a, este un spatiu alb, dupa care la fila 6 apare direct dispozitivul deciziei. In aceste conditii, s-a solicitat admiterea cererii de revizuire in temeiul prevederilor legale sus-mentionate raportat la art. 261 alin. 1 pct. 5 si art. 105 si 108 Cod procedura civila, pe motiv ca nefiind motivata in fapt si in drept aceasta decizie este nula absolut. S-a mai aratat ca asupra deciziei atacate, fata de cererea de revizuire nu se poate exercita controlul judiciar. Revizuientii au invocat de asemenea faptul ca potrivit unei practici si doctrine constante, in ipoteza in care o hotarare

http://www.avocatura.com/speta-146225-civil--uzucapiune--revizuire.html

09.05.2013

Civil - uzucapiune - Revizuire - Hotararea 1593/R - CA TG MURES

Page 2 of 3

judecatoreasca nu este motivata in fapt si in drept, aceasta face ca indiferent de natura caii de atac care este exercitata in contra ei (ordinara sau extraordinara) respectiva hotarare sa fie desfiintata ca nelegala. Din copia hotararii depuse la dosar si de care s-au prevalat revizuientii (filele 34-39 dosar) rezulta ca intr-adevar acestora li s-a eliberat la 15 iulie 2008 o copie a deciziei atacate, care insa este incompleta, deoarece nu cuprinde motivarea instantei referitoare la calea de atac a recursului, fiind redat doar ceea ce s-a hotarat in prima instanta si in apel si dispozitivul deciziei instantei de recurs. Din actele dosarului nr(...) al Curtii de A P E L T A R G UM rezulta ca decizia atacata a fost tehnoredactata doar la data de 28 iulie 2008, dupa care a fost depusa la mapa de hotarari a instantei. Copia hotararii de care s-au prevalat revizuientii le-a fost eliberata acestora din eroare, deoarece la acea data motivarea deciziei atacate nu era finalizata si aceasta este cu atat mai evident cu cat ultimul alineat este cel in care se arata ca impotriva deciziei tribunalului partile au declarat recurs, iar apoi apare un spatiu alb si dispozitivul care este de fapt minuta ce a fost intocmita in urma deliberarii. In aceste conditii, avand in vedere ca revizuientii au luat cunostinta doar la termenul din 18 septembrie 2008 de considerentele deciziei tehnoredactate la data de 28 iulie 2008 (fila 40 dosar revizuire) la termenul respectiv li s-a pus in vedere revizuientilor sa-si precizeze motivele cererii de revizuire in raport de considerentele deciziei in discutie, precizare care a fost inregistrata la 29 septembrie 2008 (fila 43 dosar). Prin aceasta precizare a motivelor cererii de revizuire, revizuientii au reiterat faptul ca decizia pronuntata de instanta de recurs este nula absolut, deoarece nu a fost motivata in fapt si in drept. Sub acest aspect s-a aratat ca decizia in discutie este motivata exclusiv sub aspectul motivelor pentru care se impunea admiterea recursului fara a fi motivata si sub aspectul motivelor pentru care se impune respingerea apelului si a recursului formulat de revizuienti si in aceste conditii nu se poate exercita controlul judiciar. Revizuientii au sustinut ca instanta da preluat sustinerile intimatei pentru a-si justifica solutia de admitere a recursului acesteia si in acelasi timp nu isi motiveaza decizia si sub aspectul considerentelor pentru care s-au inlaturat probele testimoniale care dovedeau faptul posesiunii exercitate de antecesorii lor asupra terenului in litigiu, apelul fiind deci respins fara a fi judecat in fond. S-a mai aratat ca prin apel si recurs s-a invocat uzucapiunea de 30 si 40 de ani, in care existenta sau inexistenta "justului titlu" nu intereseaza. In legatura cu acest aspect decizia nu este motivata deoarece nu s-a aratat pe ce considerente s-au inlaturat sustinerile revizuientilor referitoare la cazurile de intrerupere a prescriptiei. Revizuientii au aratat de asemenea faptul ca sentinta si decizia tribunalului au fost criticate pe motiv ca au incalcat principiul disponibilitatii prin aceea ca au judecat pricina in raport de o lege care nu a fost invocata de ei, respectiv Legea nr. 115/1938, insa nici sub acest aspect cauza nu a fost solutionata pe fond, motivarea recursului printr-o fraza unica, echivaland cu nemotivarea deciziei, deci cu nulitatea absoluta. Totodata decizia atacata cu revizuire nu rosteste dreptul in legatura cu inaplicabilitatea unor legi si cu neconstitutionalitatea altora. Revizuientii au apreciat ca in conditiile in care respingerea recursului nu este motivata nici in fapt, nici in drept hotararea atacata se impune a fi desfiintata ca nelegala. Trebuie precizat ca prin motivarea cererii de revizuire depusa la 29 septembrie 2008, s-a invocat in drept doar motivul de revizuire prevazut de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila, iar celelalte motive de revizuire nu au mai fost dezvoltate si sustinute. Prin intampinarea formulata intimata E. M. a solicitat respingerea cererii de revizuire, intrucat solicitarea revizuientilor de desfiintare a deciziei atacate nu se incadreaza in nici unul din motivele expres prevazute de lege. Nemotivarea in fapt si in drept nu constituie motiv de nulitate absoluta, fiind vorba doar de o eroare materiala, care putea fi indreptata printr-o cerere potrivit art. 281 Cod procedura civila. S-a invocat totodata faptul ca nici unul din motivele indicate de revizuienti si anume cele prevazute de art. 322 pct. 2, 4 si 6 Cod procedura civila nu sunt incidente in speta. Examinand decizia atacata si avand in vedere actele si lucrarile dosarului, curtea retine urmatoarele: Prin actiunea civila inregistrata la 29 mai 2006 la J u d e c a t o r i a G h e o r g h e n i sub nr. 709/2006 revizuientii din prezenta cauza au solicitat in contradictoriu cu intimata E. M. sa se constate ca au dobandit cu titlu de uzucapiune dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 58571 mp inscris in CF nr. 10541 G. Actiunea formulata a fost respinsa de judecatorie. Ulterior in apel s-a schimbat in parte aceasta solutie si s-a apreciat ca actiunea introductiva este fondata in parte si in consecinta s-a constatat ca revizuientii au dobandit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra unei suprafete de 11137 mp din suprafata totala mentionata in actiune. Prin decizia pronuntata de instanta de recurs s-au admis atat recursul declarat de revizuienti cat si recursul declarat de intimata si in consecinta, in urma modificarii deciziei pronuntata de tribunal s-a respins apelul declarat de revizuienti, mentinandu-se dispozitiile sentintei pronuntate de prima instanta, instanta de recurs retinand ca actiunea introductiva este inadmisibila. Referitor la cererea de revizuire in forma in care a fost motivata initial, facandu-se referire la faptul ca decizia atacata pronuntata de instanta de recurs nu a fost motivata in fapt si in drept, trebuie precizat ca acest aspect a fost clarificat pe parcursul judecarii cererii, stabilindu-se ca decizia respectiva a fost tehnoredactata doar la 28 iulie 2008 si in raport de considerentele acesteia trebuie analizate motivele de revizuire si nu in raport de decizia de care s-au prevalat initial revizuientii. Conform prevederilor art. 322 pct. 2 Cod procedura civila, invocate de revizuienti, revizuirea unei hotarari se poate cere daca

http://www.avocatura.com/speta-146225-civil--uzucapiune--revizuire.html

09.05.2013

Civil - uzucapiune - Revizuire - Hotararea 1593/R - CA TG MURES

Page 3 of 3

instanta s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decat s-a cerut. In fapt revizuientii au sustinut ca decizia instantei de recurs a fost motivata exclusiv sub aspectul motivelor pentru care se impunea admiterea recursului, fara insa a fi motivata si sub aspectul motivelor pentru care se impune respingerea apelului si a recursului formulat de revizuienti, prevalandu-se astfel de ipoteza a doua reglementata de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila, respectiv nepronuntarea instantei asupra tuturor cererilor formulate in proces. Din considerentele deciziei pronuntate de curtea de apel rezulta ca instanta de recurs a analizat motivele pentru care cererea introductiva prin care s-a solicitat constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune nu este admisibila. In contextul in care instanta de recurs a stabilit ca actiunea introductiva este inadmisibila, iar recursul si apelul revizuientilor viza tocmai admisibilitatea acestei actiuni, curtea apreciaza ca nu se mai impunea analizarea separata a motivelor invocate prin caile de atac declarate de revizuienti. Prin urmare, in mod nejustificat se sustine ca pentru acest motiv asupra deciziei instantei de recurs nu se poate exercita controlul judiciar. Calea de atac a revizuirii este o cale de atac extraordinara care poate fi exercitata doar pentru motivele prevazute limitativ de art. 322 Cod procedura civila, iar controlul judiciar se limiteaza strict la ipotezele reglementate de textul legal mentionat. In speta nu se poate sustine ca instanta de recursa nu s-a pronuntat asupra aspectelor invocate de revizuienti prin caile de atac, din moment ce au fost aratate pe larg considerentele pentru care actiunea introductiva intemeiata pe prevederile Codului civil austriac, este inadmisibila. Solutionarea in acest mod a cererii de constatare a dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, face de prisos analizarea motivelor de recurs formulate de revizuienti referitoare la respingerea probelor testimoniale, la exercitarea posesiunii bazata sau nu pe un just titlu sau la inaplicabilitatea Legii nr. 115/1938. De altfel, instanta de recurs a aratat ca in conditiile in care in speta nu sunt intrunite conditiile prescriptiei achizitive reglementate de Codul civil austriac, celelalte motive de recurs nu se mai impun a fi analizate. Decizia instantei de recurs este motivata atat in fapt cat si in drept si in consecinta, in mod nejustificat se sustine ca aceasta este nelegala. Pe de alta parte, revizuirea intemeiata pe prevederile art. 322 pct. 2 Cod procedura civila (minus petita), poate viza numai nepronuntarea asupra unei pretentii exprimata prin cererea principala nu si situatia in care instanta nu s-a pronuntat asupra unui motiv de apel sau de casare, sau cand instanta nu s-a pronuntat pe fond, deoarece a rezolvat cauza pe baza unei exceptii, or, in speta in urma admiterii cailor de atac cererea introductiva a fost respinsa ca inadmisibila. Fata de cele ce preced, pentru considerentele aratate, curtea retine ca in speta nu sunt incidente prevederile art. 322 pct. 2 Cod procedura civila si in consecinta cererea de revizuire urmeaza sa fie respinsa. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E: Respinge cererea de revizuire formulata de revizuientii E. J., E. H., E. N., E. J. (nascuta E.), toti cu domiciliul in M-C, str. (...), . 3, . A, . 4, judetul H, U. J.(nascuta E.), domiciliata in comuna E., sat E. de K., str. (...), judetul N, E. I. H., domiciliat in comuna E. Chei, satul M. Bisericii,(...), judetul N si T. N. (nascuta E.), domiciliata in comuna E., sat. I., str. (...), judetul N, impotriva deciziei nr. 416/R din 9 aprilie 2008, pronuntata de Curtea de A P E L T A R G U-M, Sectia civila si asigurari sociale pentru minori si familie, in dosarul nr(...). Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica din 20 noiembrie 2008. PRESEDINTE, JUDECATORI, T. N. pentru N. E. J., fiind in concediu de odihna, semneaza Presedintele instantei, B. D. T. E. GREFIER, N. U. Red. S.N. Tehnored. BI/2ex -4.02.2009-

http://www.avocatura.com/speta-146225-civil--uzucapiune--revizuire.html

09.05.2013

S-ar putea să vă placă și