Sunteți pe pagina 1din 3

4.

INFLUEN A DEFORM RII PLASTICE ASUPRA UNOR PROPRIET MATERIALELOR METALICE

I MECANICE ALE

1. Scopul lucr rii Lucrarea i propune stabilirea gradului de ecruisare rezultat n urma procesului de deformare plastic prin refulare la rece a materialelor metalice, asupra unor propriet i mecanice. 2. No iuni teoretice Una din principalele caracteristice ale fenomenului de deformare plastic la rece a materialelor metalice este aceea c tensiunea tangen ial necesar producerii deplas rilor la nivelul planelor de alunecare cre te continuu, odat cu cre terea deforma iilor specifice de alunecare. n timpul deform rii se produc modific ri importante ale propriet ilor materialului. Din punct de vedere tehnologic intereseaz modificarea propriet ilor de plasticitate i, mai ales, a celor mecanice exprimate prin cre terea rezisten ei de rupere la trac iune i a durit ii materialului deformat cu cre terea deforma iei la rece. Starea cu propriet i modificate crescute a materialului se nume te nt rire sau ecruisare. Ecruisarea este o stare instabil din punct de vedere termodinamic, ns la temperaturi normale se men ine un timp ndelungat. Fenomenul de ecruisare sau nt rire se constat n special n cazul metalelor i aliajelor care cristalizeaz n sistemul cubic cu fe e centrate. Aceasta se explic prin existen a unui num r sporit de sisteme de alunecare orientate n mai multe direc ii de deformare. Fenomenul apare cu prec dere n timpul deform rii la rece, dar mai ales n cursul unor deform ri repetate i la un grad mare de deformare. El este prezent i n condi iile n care deformarea are loc la temperaturi mai ridicate. Ecruisarea se explic , n principal, prin interac iunea disloca iilor cu alte disloca ii (cazul deform rii la rece) i/sau cu alte obstacole care se opun deplas rii lor prin re ea (cazul deform rii la cald). Cum num rul disloca iilor cre te cu cre terea gradului de deformare (de la 106...108 pn la aproximativ 1012...1014 cm-2) i interac iunea lor reciproc va fi mai mare i deci starea de tensiune intern cre te mai puternic. Tensiunile datorate disloca iilor acumulate i blocate n zona de alunecare a materialului perturb planele vecine pe o distan apreciabil (1...10 m) mpiedicnd alunecarea lui n continuare. n final, toat masa materialului prezint o rezisten sporit la deformare. Deoarece ecruisarea poate fi anulat la o anumit temperatur , prin cre terea agita iei termice, se poate afirma c este dependent de temperatur i de m rimea deforma iilor. Curba de curgere generalizat pentru cazul deform rii la rece a monocristalelor avnd structur cubic cu fe e centrate prezint trei zone distincte (fig. 4.1). Zona I faza alunec rilor mici, respectiv a ecruis rii reduse marcat prin faptul c disloca iile se pot deplasa pe distan e relativ mari f r a ntlni obstacole. Zona II faza alunec rilor rapide, respectiv ecruis rii (nt ririi) foarte pronun ate. n aceast faz are loc cre terea rapid a num rului de disloca ii. Fenomenul principal care contribuie la ecruisare este cel al concentr rii grupurilor de disloca ii. Zona III a cre terii lente a ecruis rii. Alunecarea n plan perpendicular pe direc ia de ac ionare a for ei exterioare se consider a fi procesul principal prin care disloca iile concentrate n faza a II-a
66

Fig.4.1.

se pot elibera i pot reduce cmpul intern de deforma ii. Zona a III-a a curbei depinde foarte mult de temperatur . Dac un astfel de cristal este deformat c tre sfr itul zonei a II-a la o temperatur t1 i apoi aceast temperatur este ridicat la temperatura t2 f r a se modifica deforma ia, temperatura de curgere scade de la 1 la 2. Starea de ecruisare atins la temperatura t1 devine nestabil cnd temperatura este ridicat la temperatura t2, astfel c ncepe un proces de restaurare, care tinde s reduc ecruisarea la valoarea pe acre ar fi avut-o dac deformarea s-ar fi f cut la temperatura t2. Aceast comportare este denumit de nmuiere prin deformare i este rezultatul eliber rii, la temperatura t2, a disloca iilor blocate la temperatura t1 (fig. 4.2). Fenomenul de ecruisare se manifest similar i n cazul materialelor policristaline (fig. 4.3). Ecruisarea este mai accentuat pentru materialele policristaline n raport cu monocristalele. Ea este determinat de condi iile mult mai complexe n care se produce deformarea gr un ilor cristalini nvecina i. Aceasta deoarece, pentru p strarea contactelor dintre ace ti gr un i se impune alunecarea simultan dup cel pu in cinci sisteme de alunecare. Acest lucru favorizeaz formarea grup rilor de disloca ii i m re te rezisten a opus disloca iilor n mi care. Ecruisarea poate reprezenta i un procedeu important utilizat pentru durificarea metalelor i aliajelor care nu sunt susceptibile la durificare prin tratament termic. Fig.4.3. 3. Utilaje, aparatur , materiale Pentru efectuarea lucr rii sunt urm toarele aparate i materiale: O pres (ma ina universal de ncercat) pentru realizarea deform rii plastice la rece Materiale: o el cu con inut mai sc zut de carbon, aluminiu etc. Lucrarea va fi coroborat cu cea de determinare a gradului de refulare a materialelor deoarece, n aceast situa ie, pot fi utilizate acelea i probe. 4. Desf urarea lucr rii, prelucrarea i interpretarea rezultatelor Ecruisarea este influen at de gradul de deformare plastic , n principal, de temperatura de deformare T i de starea ini ial a materialului. Caracteristica cea mai sensibil de determinat n condi ii de laborator, n vederea caracteriz rii ecruis rii, este duritatea. n acest sens, lucrarea se desf oar n urm toarele etape: Se preg tesc 4 probe dintr-un material al c rui marc , compozi ie chimic i caracteristici mecanice sunt cunoscute. Se prefer ca determin rile s se fac pe o eluri cu con inut sc zut de carbon sau aluminiu deoarece au o capacitate mai mare de deformare; Se m soar duritatea materialului aflat n starea ini ial (recoapt ), n cel pu in cinci puncte i se face media acestor m sur tori; Se realizeaz deformarea la rece a fiec rei probe la diferite grade de refulare. Gradul de refulare relativ se noteaz cu X1...X4;
67

Fig.4.2.

Se m soar duritatea fiec rei probe deformate n cel pu in trei puncte i se face media valorilor ob inute; Se calculeaz gradul de refulare relativ cu ajutorul rela iei: X h0 h0 hu 100, [%]

n care: h0 este n l imea ini ial a epruvetei iar hu este n l imea acesteia dup ce a fost supus procesului de deformare prin refulare. Valorile m sur torilor i cele rezultate n urma determin rilor experimentale se trec n tabelul 4. Tabelul 4. Nr. prob Material h0 [mm] Valori ini iale d0 [mm] HRB hu [mm] Valori finale d0 [mm] HRB X [%]

Pe baza rezultatelor nscrise n tabel se traseaz curba de varia ie a durit ii n func ie de gradul de refulare relativ , pentru unul sau mai multe categorii de materiale. La grade mai mici de deformare se constat o sc dere a durit ii. Aceast sc dere este datorat faptului c la nceputul deform rii, num rul disloca iilor scad deoarece disloca iile de sens contrar se anuleaz i pentru c apari ia fenomenului de revenire poate fi u or atins la temperatura rezultat n urma procesului. La grade de deformare mari, duritatea materialului cre te Se vor purta discu ii asupra rezultatelor ob inute eviden iindu-se principalii factori ce influen eaz ecruisare.

68