Sunteți pe pagina 1din 3

DlRECflA GENERAL.

\,
EDUCATIEI
. EDlJCAllE iNvATARE PE TOT PARCURSUL VIETH
NATIONAlE
Concprsul nati onal intetdisoi:pli n<l;f ,
ULTuRA 6.1 SPIilITUALITATE
(I iteratura religie)
clasele a V1I-a :: a Vfll-a ,. '
Etapa nationala - P UTNA- 2013
','
Timp de lucru: 3 ore
Din ofieiu: 10 puncte
Total: 100 de puncte
.
.'
"
SUBIECTUL A
Partea I ( 40 de puncte )
ell ate-otie poezia' urmatoare: ' 0'
. du'reri fl ori Ie clipei
jn r8bilUI@ pe care PQti saAe-nu,meri
Saman! lUI umneze4" c3teva fumid seci
in sangele fricii, eu amprente.
.
in carnea tred itoare :
,
prosl avind lumea furnici{ Urme de I
raza de soare ' praf de un,ne
totuna dit tine ceata",
Cand umi li nta vraja ,ca)it-ti arate 0 si ngura
ca:teva mii viata. ,,'.' , , I " ,
71'"
____
mintinos, ' ,
, namol de piicat,
;, copacul umblatcr aJ fiintei
, catre taramuJ lui Dumnezeu
, . ' ,
-=fr'ig manata cruce Cll dls erare chematul ,
pentru mul tii tai vii morti. .(-a;J nis iodati afhit..;
ij.
. ntai La -fl (passionaria Stoicescu Copacul umblluol' )
, ' .
apoi dai prin unghii .;. \
radiic ini transparente,
'"
Redac teaza 0 , compJ1nere de 1'- 2 semnificatil 1e' tra;lsmis de daL In
rcdactarea compunerii, vei avea in vedhe
precizarea ideii centrale apoezici; 'II ..
iJustrarea acesteia cu doua secvent:;din text: V .
. 'it , ".' I ' ,H
fOTmuj area unui punctd vetJeredcspre cu prQfan,ul, valorifidind lmaginil e
J)oeticc\ale textului dat ' '; . ---... . - .
evi elJti erea relati ei intrc om divinl latC,.111 ptoc sl:i l devenirii " a cum se .desprinde din textul
" j.. '.. '.
dat;
interpretarea a doua figuri de ti l care contribuie la lransmiterca mesajului.
Nota! Ordinea inLegrarii reperelor in cuprinsuJ lucrarii este la al cgere.
Pentru eontinutul compunerii, vei primi 20 de puncte.
Pentru redaetare, vei primi 20 de puncte: (o.rganizarea ideilor in scris - 4 puncte;
abilitaJi de comunicare despre textu!.1iterar - 4 p uncte; utilizarea limbii liter are - 3
puncte; ortografia - 3 puncte; p unctuatia - 3. punctc; a$ezarea fn pagina, lizibilitatea
1 p unet, incadrarea in limita minima de ,Ipa(iu indicata 2 puncte).
in vederea aeordiirii l>unctajului pentro redactare, eomp.merea trebuie sa aibi eel pupn 0 pagina
sa dezvolte propus.
. tUJ..a.v..J -. ,
Partea a II-a (20. de puncte') e rut ,
, \ CJ'I( fJi, vUt I 0
Redaeteaza de,15-35 de randuri eu tit luI Sufletul cuvantuiui, valorificand
informat iile desprinse din text ul de xnai jos e perientata de lectura. In eompunere, vei utiliza
un limbaj concepte specifice di n,sfera alot ilor religioase, .
.
eel mai adanc glas in inimanoastra este.con$tiilifa, glasullui Dumnezeu din om, care ne
indeamna numai la bine $i ne de la rau, ,,'f af doileaeste sufletul cuvcintului.
Sujletul cuvantului este cuwintul eel dinlauntru, a$ezat de Dumnezeu in inima. eu care
vorbim, cii nu vorbim s01]Qr. Acesta se cheamf; " sufletul cuvantului", cum spune Sfcintulloan
Damas/hin. Cuvantuf a$ezat de Dumnezeu fll inirria omului de la zidirea lui, eu care vorbim
rainie. nu cuvantul sOlwr.
CUvim tul im'bracamintea cuvdntului din inima. roO} Cz.v{1.li ul eel tain,'.:: a;; ezat
Fn Imma. 1es te pus e, umneze:u qcolo:-Frin el l'orbim eu Dumn'ezeu tainic,' in rugaciune
orieand. Punem la cale toateproblemele, Acesta lucre{lza impre'Uha eu con$tiin/a, este glasullu;
f)1IlJ1J1ezeu din om.
(athirrtandrit Ilie Cleopa, Ne vorbe$te piirintele C/eopa)
SUBIECTUL B' ( 30 de puncte )
eu at entie pictura Gabrielei Cocm'a, intitulata Pomul vietii.
Scrie un text de deranduri In care sa formuleziopiniLargumentate despre mesajul transmis
prin imaginea plastica. '"
In redactarea textului, vei a ea urrni:itoarel . reperc :
identificarea temti;,. .
.i1}:@gi?ii J?1as i e. pun de eompozitie, valorificand cromati ,;!
tabl oulUl relat!a dlOtre ansarn..blu 1 detalt r - . . ' '. .
evident ierei tmpletirii s imbolurilor saere eu eele..,profanejl:nxeali'zarea tabloului;
precizarea unel semmt en(ri . 0 ibi e a imag"tiii i eu titlullucrarii plast:ce a
Gabrielei Cocora, ._-
. ,
..
Gabriela COCOt'a - Pomul viepi

S-ar putea să vă placă și