Sunteți pe pagina 1din 4
"lot. procurontor gi altor categorii de personal din istemul justitei, cu modificarie si completarie ulterioare. In temeiul Legii bugetului de stat nr. 18/2009 care @ prevazut la cap. 61.01. ,Ordine Publica $i siguranta nationala’, Titlul 1 ,Cheltuiel’ de Personal’, alin. 10.01.06 Alte sporuri*, fonduri pentru plata sumelor reprezentand sporul de rise i Suprasolicitare neuropsihica: in baza Hotararii Guvernului nr.83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, modificata si completata; Emite urmatorut ORDIN Cu (data de 1 martie 2009, judecatoritor din cadrul instantelor hotarari judecatoresti executorii prin care lise Tecunoaste plata qontinuare” a sporului de 80% pentru rise $i suprasclictne prone ccihica. li Se va achita acest spor, calculat la indemnizatia ve incadrare bruté lunara, Prevazuta de lege. Artll, ~ Directia generalé economica, curtile de apel si tribunalele vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin, . Bucuresti oF of 2009 | cook Catal Marts PRE| wwe aad of Ministrut justitiei 51 Mberatior. catitsnest i chee LO tutua det St Cen Nvé0623f2009 tw! uN 7 Catre, / CURTEA DE APEL in atentia doamnei/domnului Pregedinte an 03 APR 7009 KW ‘Stimate doamna/domn Pregedinte, Va informaém ca prin Ordinele ministrului justitie’ si tibertatitor cettenesti nr. r-1165/2009, nr. 1167/2009 $i nr.1168/2009 s-a dispus, incepand cu data de 1 martie 2009, achitarea sporului de 50% pentru rise gi suprasolicitare neuropsihicd pentru judecatorii, asistentii judiciari si personalul din serviciile de probatiune care detin hotarari judecatoresti executorii prin care li se recunoaste plata pentru viitor” au .in continuare” a acestui spor. Va adresam rugamintea de a dispune masurile ce se impun in vederea emiteti decizilor de salarizare, Incepand cu data de 1 martie 2009, pentru pe care aveti aceast’ competent’, car : nalul din sistemul justitiei, pentru lefine hotarari judecatoresti executorii prin care i se fecunoaste plata pentru viltor” sau in continuare” a sporului de 60% pentru rise i suprasolicitare neuropsihica ——— "~~ Anexém 6 copie a ordinelor menfionate, cu rugamintea de a dispune masurile necesare in vederea aducerii la indeplinire si comunicarii acestora Cu deosebita consideratie, Pentru Ministrut-Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, somneaza i Constantin RAGEA besetetar de Stat Af plod a 17. sect $9507 Hes, omnia Personalul din serviciile de probatiune; in temeiut dispozititor Legii nr. 123/206 privind statutul Personalului din serviciile de probatiune si ale Legii nr. 327/2006 privind salarizarca $i alte drepturi ale personalului din Servicille de probatiune: In conformitate cu dispozitite Legii bugetului de stat nr. 18/2009, care a prevazut la cap. 81.01 .Ordine publica si siguranta nationala”, Tit 1 -Cheltuieli de personal’, Alin. 10.01 06 ~Alte ‘sporuri’, fonduri pentru plata sumelor reprezentand sporul de risc si suprasolicitare Neuropsihica" In baza Hotararii Guvernului nr.83/2008 privind organizarea si functionarea Ministerutui Justitiei, modificata si completata: Emite urmatorul ORDIN Art, ~ incepand cu data de 1 ‘martie 2009, personalului din serviciile de probatiune Cate doting hotarari judecatoresti executorii prin care i ce Fecunoaste plata ,,pentru vitor” sau .in continuare” a sporului de 50% pentru nec $i Suprasolicitare neuropsihica, i se va achita acest spor, calculat la salariul de baza brut lunar, prevazut de lege. Artll. - Directia generalé economica, Curtle de ape! $i tribunalele vor aduce la indeplinire dispozitite prezentului ordin, Bucuresti 09. Oh 2009 eas resbpncoonl iy L Me Ministrul justitiei si libert3filor cetatentgti J DA