Table of Contents

Table of Contents........................................................................................................................................ 1 Prevederi referitoare la intocmirea situatiilor financiare (Ordin 3055/2009; Ordin 2239/2011).................1 clasa 1: Conturi de capitaluri (inclusiv rezultate)......................................................................................2 clasa 2: Conturi de active imobilizate....................................................................................................... 3 clasa 3: Conturi de stocuri si productie in curs de executie......................................................................4 clasa 4: Conturi de terti ........................................................................................................................... 4 clasa 5: Conturi de trezorerie................................................................................................................... 5 clasa 6: Conturi de cheltuieli.................................................................................................................... 5 clasa 7: Conturi de venituri....................................................................................................................... 6 Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere ..............................................................7

Prevederi referitoare la intocmirea situatiilor financiare (Ordin 3055/2009; Ordin 2239/2011) Ordin 2239/2011 – Sistem simplificat de contabilitate – situatii financiare simplificate Art. 2. - (1) Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin. (2) Pentru verificarea încadrării în criteriile prevăzute la alin. (1) se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar. (3) In cazul persoanelor nou-infiintate, acestea pot opta în primul exerciţiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă în al doilea exerciţiu financiar de raportare aceste persoane încetează să îndeplinească criteriile prevăzute la alin. (1), ele sunt obligate să aplice Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Ordin 3055/2009 3 - (1) Persoanele juridice care la data bilanţului de păşesc limitele a două dintre următoarele trei criterii(denumite în continuare criterii de mărime): -total active: 3.650.000 euro, -cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro, -număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50 întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: -bilanţ, -cont de profit şi pierdere, -situaţia modificărilor capitalului propriu, -situaţia fluxurilor de numerar, -notele explicative la situaţiile financiare anuale. (situatii financiare cu 5 componente) (2) Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriilede mărime prevăzute la alin. (1) întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind: -bilanţ prescurtat, -cont de profit şi pierdere,

1|Page

de luna)(atentie. h). pâna ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social – in caz de nerespectare fondatorul. 7 . o entitate depăşeşte sau încetează să mai depăşească limitele a două dintre cele trei criterii prevăzute la pct. în cazul depăşirii limitelor criteriilor de mărime prevăzute la pct. 82/1991.ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar.fiscal) incepand cu data actului aditional dobanzile -> se inregistreaza distinct in functie de procent deductibilitate.Sunt auditate. în două exerciţii financiare consecutive. la data bilanţului. 5 . pentru cele nedeductibile reevaluarile se fac cu 665_9 si 765_3 o o o o o 2|Page . Opţional.valuta x curs valutar sf. sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile cerute de Legea contabilităţii nr. (3) lit. de asemenea. în două exerciţii financiare consecutive. (1). republicată. administratorul.(1) Atunci când. acest fapt afectează aplicarea derogării prevăzute la acel punct. 3 alin. daca s-a rectificat D. directorul sau reprezentulnta legal sunt pasibili de inchisoare intre 1 si 3 ani Daca exista 1174 -> de vazut din ce perioada provine. b) o entitate care a întocmit situaţiile financiare anuale prevăzute la pct. (1).p. prelungire termene) imprumuturile externe cu termen de rambursare mai mare de 1 an trebuie declarate la BNR (si orice operatiuni ulterioare legate de ele) incadrarea pe termen scurt/lung -> reevaluarile pe analiticele corespunzatoare + configurare grad de indatorare atentie la incadrarea imprumuturilor cu termen de rambursare mai mic de un an pentru care se prelungeste termenul de rambursare . 3 alin. _3 ->profit) Daca e cazul -> centralizatoare pentru provizioane de riscuri si cheltuieli Imprumuturile o o o o o centralizator/situatii (val. 1 alin. (1). nu depăşeşte limitele a două dintre cele trei criterii prevăzute la pct. situaţiile financiare anuale întocmite de entităţile prevăzute la pct. (1). (1) sunt auditate potrivit legii. 3 alin. în fiecare an. 3 alin. clasa 1: Conturi de capitaluri (inclusiv rezultate) o Pentru rezervele din reevaluare (105) trebuie sa existe o situatie cu sumele aferente fiecarui mijloc fix reevaluat Legea 31: Din profitul societatii se va prelua. de verificat contracte (termene de rambursare. depăşeşte limitele a două dintre cele trei criterii prevăzute la pct.v. numai dacă.automata de catre Smart). (1) numai dacă. nu se face reeval. cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva. sunt incluse in capitalul imprumutat..daca actul aditional de prelungire a termenului de rambursare prevazut initial are data anterioara celei prevazute pentru rambursare.(1) Situaţiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice prevăzute la pct. imprumutul devine “pe termen lung” (d. În acest scop se reanalizează numărul de componente ale situaţiilor financiare anuale. astfel: a) o entitate care a întocmit situaţii financiare anuale simplificate va întocmi situaţiile financiare anuale prevăzute la pct.note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate. 3 alin. (4)Din punct de vedere contabil.101 trebuie trecut in contul1171 (_0-> pierdere. numai dacă acest lucru are loc în două exerciţii financiare consecutive. 3 alin.d. (1) va întocmi situaţii financiare anuale simplificate. 3 alin.

În cazul în care contractul prevede plata unei redevenţe/chirii. cu obligatia recalcularii amortizarii lunare (pe perioada ramasa). a ramas doar un avans platit si atat). fără recunoaşterea unei imobilizări necorporale. şi nu o valoare amortizabilă. orice exceptie . trebuie ceruta notificare inregistrata la administratie. investitia nu s-a concretizat intr-un produs final. 233 (de ex: abandonarea proiectelor imobiliare din diverse motive. iar pentru cele in valuta .automata de catre Smart). comisioane) – atentie la dobanzile nedeductibile => amortizare nedeductibila capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să înceteze când se realizează cea mai mare parte a activităţilor necesare pentru pregătirea activului cu ciclu lung de fabricaţie o Garantiile de buna executie retinute/incasate (167) – situatii cu termene de exigibilitate. Obligatoriu: decizie administrator/ politica contabila + mentiune in procedura specifica de lucru. masini si echipamente) amortizarea pt mijloace fixe neutilizate (nu se obtin venituri sau nu sunt folosite in scop administrativ) . stabilită potrivit contractului. se reflectă cheltuiala reprezentând redevenţa/chiria.o o o o o dobanzile trebuie inregistrate in contabilitate cel putin trimestrial de agreat unde este posibil (nu sunt influente fiscale) si volumul de inregistrari este mare. toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate (ex de grupe: terenuri. chiar atunci când sunt achiziţionate împreună. pentru cele in lei cu decontare in functie de cursul unei valute – reevaluearea se face cu 668_1/768_1 clasa 2: Conturi de active imobilizate o o o o o verificare solduri cu centralizatorul de mijloace fixe terenurile şi clădirile sunt active separabile şi sunt contabilizate separat. reprezinta cheltuieli deductibile in cazul demolarii unei cladiri.valoarea in valuta. Din punct de vedere al TVA. proceduri de lucru specifice – inregistrarea anuala a trecerii imprumuturilor din termen scurt in termen lung de analizat niveluri deductibilitate imprumuturi lei/valuta si de prezentat varianta optima dpdv fiscal clientilor (la imprumuturile in lei de regula nivel deductibilitate mai mare decat cel aferent imprumuturilor in valuta) de avut in vedere faptul ca exista posibilitatea capitalizarii (includere in valoarea activului) costurilor îndatorării care sunt direct atribuibile achiziţiei. o o o o o o 3|Page .231.se sisteaza simultan amortizarea fiscala si cea contabila. Amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia. pe fiecare nr cadastral/lot dacă un activ imobilizat este reevaluat. reevaluarea se inregistreaza cu 665_1/765_1– nu intra in calculul gradului de indatorare (atentie. reluandu-se inregistrarea acestora in momentul reluarii activitatii. nu se face reeval. ch de constit amortizate integral tb scoase din evidenta contabila (2801 = 201) Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune. construcţiei sau producţiei unui activ cu ciclu lung de fabricaţie (dobanzi. terenurile trebuie identificate distinct. insa exista si cladiri construite care pt a putea realiza proiectele trebuie demolate pentru cheltuielile de constituire neamortizate integral se pastreaza o parte din profitul reportat nedistribuit in suma cel putin egala cu valoarea neamortizata. în contabilitatea entităţii care primeşte concesiunea. Imobilizari in curs de exececutie (231) o de regularizat TVA dedusa in momentul scoaterii din evidenta a imobilizarilor in curs .se prevede in procedura/ politica contabila cheltuielile cu demolarea imobilelor nu se imobilizeaza. concesionarea este operatiune scutita fara drept de deducere dar cu posibilitate de optare pentru taxare =>In cazul in care facturile pentru concesiune sunt cu TVA. suma ramasa neamortizata este cheltuiala nedeductibila daca in urma dezmembrarii nu rezulta material ce pot fi vandute sau valorificate intern (discutam de cazurile in care sunt achizitionate terenuri pentru diverse proiecte. cladiri.

nu seface reeval. TVA (prin nota contabila. iar pt cele in valuta inclusiv valoarea in valuta.automata de catre Smart) . de tinut cont si de politica client si de faptul ca ceea ce intra pe obiecte de inventar tb prezentat la un control (mai tb atribuite si numere de inventar. Daca avem terenuri. facuta distinctie intre 303 si 604/611 -> tastaturi.atentie la ce se recunoaste ca si amenajare . Daca exista RD pe conturi de stocuri (30. daca s-ar acorda imprumuturi din surse provenind la randul lor din finantari. acestea trebuie recunoscute ca stocuri (daca vor fi exploatate prin inchiriere tb recunoscute ca active).este o cheltuiala neded.lunii -> se va intocmi si o situatie xls cu soldurile respective. Tb. incarcatoare etc mai degraba 611/604. ansambluri de locuinte destinate vanzarii.automata de catre Smart) o la inventariere trebuie solicitate confirmari de sold o atentie la garantiile aferente contractelor de chirie expirate/inchise Imprumuturile acordate . […] În cazul clădirilor. daca au fost inregistrate reevaluari (cu crestere de valoare) suma respectiva se considera castig realizat si tb impozitata. si dobanda si diferentele de curs aferente sumelor acordate mai departe ca imprumuturi trebuie sa fie nedeductibile (Atentie. calculatoare de birou. deoarece nu este facuta in scopul obtinerii de venituri. Acolo unde exista atat sold la client/furnizor cat si avansuri se va analiza corectitudinea inregistrarilor -> este posibil ca anumite sume inregistrate ca avansuri sa fie de fapt livrari/prestari partiale pentru care nu se mai emit fact de regularizare Pentru soldurile negative pe contul 4111 din situatiile totalizate pe client trebuie col. atentie la trecerea din imobilizari in stocuri tb. Mai mult.37…) se verifica existenta Nir-urilor si BC -> Atentie la cele generate de noi in Smart -> sa fi emise in ordine cronologica Pentru toate conturile de clasa 3 trebuie sa existe situatii de stocuri/ componenta o o o o clasa 4: Conturi de terti o Intotdeauna trebuie verificate “Situatia de clienti”/“Situatia de furnizori” cu optiunea “Detaliata pe conturi”. la fel ca si pt mijloacele fixe). trecerea se face la valoare neta.35.nu se obtine. existenta dobanzilor trebuie sa implice autorizare CAEN . de urmarit daca trebuie receptionate si declarate la DITL Investitiile trebuie să aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali şi să conducă la obţinerea de beneficii economice viitoare. deci reevaluarea se inregistreaza cu 665_1/765_1 (atentie. mouse. […] Cheltuielile care se fac la mijloacele fixe ce au ca scop restabilirea stării iniţiale sunt considerate cheltuieli de reparaţii. totalizat la sf. investiţiile efectuate trebuie să asigure protecţia valorilor umane şi materiale şi îmbunătăţirea gradului de confort şi ambient sau reabilitarea şi modernizarea termică a acestora.nu intra capitalul imprumutat – se reevalueaza cu 665_9/765_1(atentie. daca o 4|Page . avut in vedere ca bunului respectiv sa i se imbunatateasca parametrii tehnici.de inventar nu sunt date in folosinta – se realizeaza punctaje periodice. daca nu e IFN) o clasa 3: Conturi de stocuri si productie in curs de executie o Nu trebuie sa existe sold la 303. o nu intra capitalul imprumutat. o o Garantiile platite (2678) o situatii cu termene de exigibilitate. decat in cazul in care in mod expres se stabileste ca acele ob.a nu se confunda cu reparatiile care tb inregistrate pe 611 si a nu se face analiza in functie de sume. nu se face reeval. huse.

incas. nu in 5125 (se reevalueaza lunar daca sunt in valuata) Conturile in valuta fara “miscari” de sume trebuie reevaluate lunar Sold cont 581 ar tb sa fie 0.”) Dispozitiile de casierie (incasari + plati) – verificare cronologie Pt sumele din 542 se analizeaza periodic componenta. 542. pe soldurile actualizate) o Pentru sumele inregistrate in 419_1 – avansuri incasate fara factura se verifica in documentele de incasare (extrase de regula) daca e vorba de avans sau este posibil sa nu fi primit toate facturile de vanzare. a caror deductibilitate este limitata Pentru 471 si 472 trebuie sa existe centralizatoare/situatii cu componenta. roviniete pt mijl.doar 765_1 sau 665_1.2 sau . 4091_5) Reevaluarile la sumele in valuta din contul 461 nu se fac cu analitice .fixe care nu mai sunt in patrimoniu Sumele înregistrate în contul 473 trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării o o o o o o o clasa 5: Conturi de trezorerie o Pentru toate incasarile din registru de casa (altele decat incasarile de client si alimentarile de numerar din banca) trebuie sa existe dispozitie de casierie si chitanta de incasare -> daca se emit din Smart de verificat existenta acestora si cronologia (din “Dispozitii de incasare sau plata”. la inceputul lunii se poate anula nota respectiva si repusa iar la final. atentie la cheltuieli in avans de genul asigurarilor.sunt mai multi clienti. atentie la schimbarea Administratorilor pe numele carora se inregistrarea cheltuieli – de obicei raman perioade lungi deconturi tot pe numele fostului Administrator Depozitele overnight se contabilizeaza in contul 508. 462. se biefaza “Incasare” si se urmareste in raportul respectiv ”Nr. 455 Atentie la conturile in care sunt inregistrate sume in valuta si pentru care Smart-ul nu face reevaluare automata (461. se alege perioada. daca sunt sume transferate care ajung la destinatie in primele zile ale lunii urmatoare se inregistreza in 5125 o o o o o clasa 6: Conturi de cheltuieli o La modul general – de verificat in contracte perioada de derulare/prestare a serviciului pentru a vedea daca se recunoaste o cheltuiala sau trebuie inregistrata o cheltuiala in avans (471) 5|Page . daca este subiect al taxarii cu acest impozit Salariile neridicate pana la sfarsitul lunii in care se datoreaza se inregistreaza in contul 426 De compensat periodic eventuale sume inregistrate pentru acelasi tert (de regula administratorul sau asociatul) in 461.3 . Nu reprezinta imprumuturi primite. 462.chit. similar se va verifica si 409_1 sau 232_1 Pentru platile de furnizori externi se verifica intotdeauna daca trebuie constituit/declarat impozit nerezidenti – neaparat certificatul de rezidenta fiscala valabil la data platii. daca sunt sume vechi mai ales pt persoane care nu mai sunt in firma de inchis soldurile (ar trebui ca la iesirea unui angajat din firma sa se tina cont si de soldul 542).

tb sa faca parte din campanii de marketing. deci trebuie inregistrate veniturile in corespondenta cu 418 in luna in care au fost prestate In cazul in care la data bilantului sunt cunoscute valorile reducerilor comerciale ce urmeaza a fi primite/acordate. Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” in cazul micro nu trebuie sa diminueze baza de calcul a impozitului o o o o o o o o o o clasa 7: Conturi de venituri o De verificat cu precadere contractele aferente serviciilor pentru care se emit facturi de servicii cu date de inceput de luna. sau in lipsa acestora documentele care justifica prestarea efectiva (situatii de lucrari.000 euro/pe an) trebuie inregistrate distinct. stabilite prin acte normative.205.verbale de receptie. de practicare a unor profesii cum sunt: expert contabil. pentru angajati reprezinta avantaje asimilate salariului ca taxare.o Pentru serviciile externe – se verifica necesitatea declararii contractelor. pentru colaboratori PJ – nu se datoreaza impozite. medic. indiferent de perioada la care se referă (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"). La furnizor. aceste reduceri acordate reprezintă cheltuieli ale perioadei. o 6|Page .628_2 (altele decat taxele de înscriere. precum si taxele de înscriere. tb situatii semnate pt predareprimire Atentie la sumele acordate ca diurne – comunicati cu salarizarea pentru partile care tb tratate ca avantaje Cheltuielile inregistrate conform contracte de servicii de sanatate –> costurile cu medicina muncii trebuie inregistrate ca sicheltuili deductibile. pentru colaboratori persoane fizice – tb situatii semnate de predareprimire. procese . nu 635 Reducerile financiare sunt acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate. De regula acestea se refera la servicii prestate pentru luna precedenta. arhitect. cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi industrie. cotizaţiile şi contribuţiile obligatorii. Reducerile financiare primite de la furnizor reprezintă venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se referă (contul 767 "Venituri din sconturi obţinute"). acestea se recunosc prin conturile 408/418. notar şi altele asemenea. nu avantaje la salariat Cheltuielile cu taxele si cotizatiile către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale care au legătură cu activitatea desfăşurată de contribuabili a caror deductibilitate este limitata (echivalentul in lei a 4. in analiticul special creat . rapoarte de lucrari etc) la autoritatile fiscale Daca exista costuri cu chiriile si se deduce TVA aferenta – se verifica existenta notificarilor privind taxarea operatiunilor Cheltuielile cu subcontractorii aparute dupa facturarea veniturilor trebuie corelate contractual cu clauzele din contractele aferente veniturilor inregistrate Cheltuielile cu tichetele de masa acordate trebuie sa sa coincida cu suma trecuta in centralizatorul aferent statului de salarii Atentie la tichetele cadou acordate angajati vs colaboratori. contabil autorizat. avocat. organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale) Fondul de mediu trebuie inregistrat in contul 652. platit impozit pe venit 16% si pastrat datele pt D. auditor financiar.

Activele contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare. o despăgubire).valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil. dar care nu este recunoscută deoarece: . sau . în păstrare sau custodie.este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă. Un exemplu în acest sens îl reprezintă un drept de creanţă ce poate rezulta dintr-un litigiu în instanţă (de ex. O entitate nu va recunoaşte în bilanţ o datorie contingentă. valori materiale primite spre prelucrare sau reparare. dobânzi aferente contractelor de leasing financiar.o In cazul in care se inregistreaza venituri din vanzare de marfa dar nu prin modulul de gestiune din Smart trebuie inregitrata automat si descarcarea de gestiune! (deci verificare in balanta ca intotdeauna daca exista rulaj pe 707 sa existe si rulaj pe 607) Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere o Se cuprind: angajamente (giruri. societăţi/companii naţionale. societăţi comerciale.o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior. garanţii. cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii. certificate de emisii de gaze cu efect de seră primite. în care este implicată entitatea şi al cărui rezultat este incert. şi . O datorie contingentă este:o obligaţie potenţială.poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei. prin urmare. redevenţe. . bunuri publice primite în administrare. imobilizări corporale luate cu chirie. stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă. deoarece ele nu sunt certe iar recunoaşterea lor ar putea determina un venit care să nu se realizeze niciodată. concesiune şi cu chirie de către regii autonome. chirii şi alte datorii asimilate. nu va fi recunoscut un provizion. anterior datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite. Acestea trebuie prezentate în notele explicative în cazul în care este probabilă apariţia unor intrări de beneficii economice. anterior datei bilanţului. o o o Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care: . aceasta fiind prezentată în notele explicative.nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei datorii. neajunse la scadenţă. locaţii de gestiune. care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii sau o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute. (se va recunoaste o datorie contingenta) 7|Page . apărută ca urmare a unor evenimente trecute. nu pot fi recunoscute în conturi bilanţiere Activele contingente nu trebuie recunoscute în conturile bilanţiere. care nu au stabilită o valoare şi. urmăriţi în continuare. efecte scontate neajunse la scadenţă. debitori scosi din activ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful