Sunteți pe pagina 1din 5

Microsoft Excel í97 - Nivel Óncep ă tori

CUPRINS

CAPITOLUL 8 - TIP Ă RIREA DOCUMENTELOR --------------------------------------------------------------- 8- 1

8. 1 . PREGĂTIREA DOCUMENTULUI PENTRU TIP ĂRIRE ----------------------------------------------------------------- 8-1

Alegerea zonei de tip ă rit ---------------------------------------------------------------------------------- 8- 1 Punerea Ón pagină a documentului ---------------------------------------------------------------------- 8-2 Vizualizarea documentului Ón formă tip ă ribilă --------------------------------------------------------- 8-2

8.2. TIP ĂRIREA EFECTIV Ă A DOCUMENTULUI --------------------------------------------------------------------------- 8-3

8.3. TIP ĂRIREA UNEI DIAGRAME ------------------------------------------------------------------------------------------ 8-3

8. 1 . 1 . 8. 1 .2. 8. 1 .3.

Facultatea de Electrotehnica

Ing. Ioan Ş erban Popa

Microsoft Excel 97 - Nivel Óncep ă tori

Pag. 8-1

Capitolul 8

TIP ĂRIREA DOCUMENTELOR

8.1. Pregă tirea documentului pentru tipă rire

Œnaintea tipăririi propriu-zise a unui document avem posibilitate să alegem o serie de parametri, care determină aş ezarea Ón pagină ş i alte caracteristici ale documentului tipărit. Aceş ti parametrii particularizeaz ă ş i adapteaz ă procesul de tipă rire conform cu nevoile noastre specifice. Trebuie cunoscut faptul că la tipărirea foilor de lucru, liniile de caroiaj nu mai sunt incluse, implicit.

8.1.1. Alegerea zonei de tipă rit

Dacă dorim s ă tipărim tot documentul vom omite acest procedeu. Dacă, Óns ă, dorim s ă tipărim doar anumite pă rţ i ale documentului, anumite porţ iuni ale foii de lucru, avem la dispozi ţie două posibilit ăţ i. Prima ne permite să select ăm pentru tipă rire porţ iuni dintr-o foaie de lucru.

Pentru aceasta, procedaţ i Ón felul urm ător:

1 .

Executaţ i comanda Page Setup, din meniul File.

2. Œn caseta pentru dialog Page Setup (figura 1 0. 1 ), selectaţ i fila cu eticheta Sheet.

1 0. 1 ), selecta ţ i fila cu eticheta Sheet . Fig. 1 0. 1

Fig. 1 0. 1 . Fereastra de dialog Page Setup

3. Selectaţ i caseta Print Area ş i indicaţ i zona de tipărit prin:

! introducerea referinţ elor;

! selectarea domeniului direct Ón foaia de lucru.

4. Acţ ionaţ i butonul OK.

A doua posibilitate const ă din alegerea paginii de tipărit sau a secven ţ ei de pagini dorite. Pentru aceasta:

1 .

Execut ăm comanda Print, din meniul File (vezi paragraful 1 0.2).

Microsoft Excel 97 - Nivel Óncep ă tori

Pag. 8-2

2. Œn caseta pentru dialog Print (figura 1 0.2), specificăm pagina de Ónceput ş i cea de sf‚rş it a tipăririi. Dacă dorim tipărirea unei singure pagini specificăm acelaş i num ăr, at‚t pentru pagina de Ónceput, c‚t ş i pentru cea de sf‚rş it (casetele From ş i To).

i pentru cea de sf‚r ş it (casetele From ş i To ). Fig. 1 0.2.

Fig. 1 0.2. Fereastra de dialog Print

3. Acţ ionăm butonul OK.

8.1.2. Punerea Ón pagin ă a documentului

Punerea Ón pagin ă a documentului const ă din precizarea unei Óntregi serii de

parametrii ca: orientarea documentului Ón pagin ă (vertical ă sau orizontal ă), coeficientul de m ărire sau micş orare, antetul ş i subsolul de pagină, tip ărirea sau nu a liniilor de caroiaj. Pentru punerea Ón pagin ă a documentului, procedaţ i astfel:

1 .

Executaţ i comanda Page Setup, din meniul File.

2. Œn caseta de dialog Page Setup, stabilim parametrii de punere Ón pagină ai documentului de tipărit.

3. Acţ ionăm butonul OK.

8.1.3. Vizualizarea documentului Ón form ă tip ă ribilă

Œnainte de a tipă ri un document, avem posibilitatea să-l vizualiz ăm exact Ón forma pe care o va avea pe h‚rtie. Aceast ă facilitate este extrem de valoroasă pentru că ne dă

posibilitatea să apreciem just aranjarea ş i opţ iunile alese, dar mai ales, pentru că ne permite s ă revenim cu mici corecturi, f ăr ă consum de materiale: h‚rtie, bandă tu ş at ă, toner, etc. Pentru vizualizarea documentului Ón forma tipăribil ă:

1 . Executaţ i comanda Print Preview, din meniul file sau acţ ionăm butonul Print Preview din bara cu unelte Standard.

2. Œn fereastra, Print Preview (figura 1 0.3), comanda afi ş eaz ă imaginea documentului aş a cum va arăta pe foaia tip ărit ă.

3. Œnchidem fereastra, prin acţ ionarea butonului Close.

Microsoft Excel 97 - Nivel Óncep ă tori

Pag. 8-3

Microsoft Excel 97 - Nivel Óncep ă tori Pag. 8-3 Fig. 1 0.3. Fereastra de dialog

Fig. 1 0.3. Fereastra de dialog Print Preview

8.2. Tipă rirea efectiv ă a documentului

Dup ă ce toţ i parametrii au fost stabiliţ i, putem declan ş a tipărirea propriu-zis ă. Pentru aceasta exist ă mai multe posibilit ăţ i. Deocamdat ă vom folosi comanda Print, din meniul File. Procedaţ i in felul urm ător:

1 .

Executaţ i comanda Print, din meniul File.

2. Œn caseta pentru dialog Print , select ăm:

! ce urmeaz ă s ă tip ărim (Ón caseta de grup Print What):

! o selecţ ie (butonul de opţ iune Selection);

! o selecţ ie de foi (butonul de opţ iune Selected Sheets);

! Óntregul registru (butonul de op ţ iune Entire Workbook).

! num ărul copiilor ş i modul de tipărire (caseta de grup Copies).

! paginile de tip ărit (Ón caseta de grup Page Range).

3. Acţ ionăm butonul OK.

Œn vederea modific ării parametrilor imprimantei, procedaţ i astfel:

1 .

Œn caseta de dialog Print, acţ ionăm butonul Properties.

2. Œn caseta pentru dialog corespunz ătoare tipului de imprimant ă selectat ă, stabilim sau modificăm propriet ăţ ile, funcţ ie de necesităţ i.

3. Acţ ionăm butonul OK, pentru ca să ieş im din caseta pentru ca s ă ieş im din caseta pentru dialog cu proprietăţ ile imprimantei.

4. Acţ ionăm buton OK, pentru ca s ă salvăm valorile selectate ş i s ă efectuăm tipărirea.

8.3. Tipă rirea unei diagrame

Pentru tipărirea unei diagrame procedăm Ón acelaş i mod, indiferent dacă este fixat ă Ón foaia de lucru sau document de sine stăt ător, Óntr-o foaie pentru diagrame. Œnt‚i selectăm documentul (foaia de lucru sau foaia pentru diagrame) care găzduieş te diagrama, apoi

Microsoft Excel 97 - Nivel Óncep ă tori

Pag. 8-4

select ăm parametrii de punere Ón pagin ă ş i tipărim documentul cu comanda Print (eventual dup ă o vizualizare de control cu comanda Print Preview). Œn caseta de dialog Page Setup, Ón fila cu eticheta Chart, Ónt‚lnim trei posibilităţ i de dimensionare a diagramei, Ón vederea tip ăririi:

! Use Full Page: dimensiunile ş i proporţ ile diagramei sunt modificate, Ón aş a Ónc‚t es s ă acopere Óntreaga pagină, determin‚nd ca dimensiunile ş i proporţ iile diagramei să depind ă de m ă rimea paginii.

! Scale To Fit Page: dimensiunile diagramei sunt modificate, Ón aş a Ónc‚t ea să se potrivească Ón Óntreaga pagin ă, duc‚nd la faptul c ă diagrama va fi de dependent ă de m ărimea paginii, dar p ăstr‚nd proporţ iile diagramei.

! Custom: dimensiunile diagramei tipărite nu depind de m ărimea paginii. Diagrama va păstra dimensiunile, proporţ iile ş i poziţ ia relativă conform celor stabilite pe ecran. Œn cazul unei diagrame fixe, aceasta va fi totdeauna tipărit ă Ómpreun ă cu foaia de

lucru.