Sunteți pe pagina 1din 8

\'/

Asigura[i-vdtn funclie detariful

de risc!

Pentruanul 2010seapLiceacelea$i re$ementiri stabilite pnn H.G.

50/2009 {MonitorulOficialnr. 63

3.02.2009)care modificdH.c- nr.

144/2008privindaprobareaNormelor

.

din

metodologcede calcul al conhlbuuei

de aslgurare petrtru accidente de muncd Fi boli prcfesionale.

cazudlor de accidentde munce sau boaleprofesionald.

Cotele de contdbutie datonte de dvs.in ftmdie declasadedsc sestabi lesc pnn trgea bugetr ui asiguririlor socialedestat $i seaplici asuprabazei lunaredecalcul.

Contributiadeasigurarepentu ac cidentede mrmcdsi boli prcfesionale datorataded!s., in calitatedeangaja- tor, secalculeazapebazadatelorsta- tistlce dln perloadade refedntA,afe- .ente sectotuluide activitate - clasei CAENdln carcfaceuparte.

Conhibutia de aslgulful pentru ac- cideDtedemuncaqi boli profesionalenu seaflice asuFa sumelorreprezentand:

al prestatii suportate din brgetul asi

gurarilor sociale de stat. inclusiv cele acordate penhx accidente de mrmcd Si boli profesionalei b) diumelededeplasare $i dedelegare, indemnizatiile de delegare,detaEare Ei transfer, precu1t Si alreptu:ril€de

Clasa de rbc reprezjnte $adu1 de risc de accideniarein munca Si de imbohavire profesionald,iar tadirl de risc reprezinti Focentul aplicat asuprabazeillulaft decalcu1al con- tdbutiei de asiElurarepentru acci dentede muncA Si boli

Bazalunard decalcrl al contlbr+Uei

pentru

accldenteI de

cl participarea salariatilor la profft.

FtecSrcidasede risc ii corcspunde un tadf dedsc,Tarifulded8c,res peclivcota de conhibute,are !E- lo€r€acupdDsainhe 0,15 qi 0,85%, aplicatiasuprabazeilunaredecal cul, respectivasupm slmlei veni turilorbruterealzatellmar,

Dacdmodiicati activitateaprinci- pale,implicitcodulCAENaferent.veti pidti cota de contdbutieaferente

noului tarif de risc inc€pandcu luna

urmdtoareschlmb,rllacdvtta$iprinci-

pa.le,in ba"a declaratieipe Fopria

r6spurderedepwe.

de asillumre

munce g bolt profestonalela cared\,b-

ca angajator, datorati contributia de asigurari pentru accidentede munce

Si boli profesionaleo constituie:

a)suma veniturilor bmte realizate lunarl b) salariul debazdminim brut pe tard garantat in platA, corcspunzdtor numer_Lui zilelor lucrdtoare din

concedjul medjcal, cu exceptia

Sumar:

I Plan de prcvenjre Si protectle electrician (modell

I Tematiceinsbxirc la 1oculde munce - gestionarpompepeco(modell

I Cum sd electuati plata contdbutiei pentru accidentede mrmci si boli profesionale

n

l

3 vielipierdutegi 27.000de lei amendd

LirJts .Jntbloluhncaltdtl

nndlor

Fnne hlosfte,a v tr

hl('ll eu

rwate de Fdwzra

I@ul ik mtjmce Wb

trag!&:dd*$l

F'nfd|J[l

ge.

unot lnafrenb la aueac@rsw

daft de

a}f€ta safutu

lDuitodlol

dffidlff

hspectia Mmcli a Fecizat zileielre

oie

dentuluimlectivdemunce petecutIa o soctelat'rdepelu$are a MuiuL in urma cenia 3 oameni at-au pledrt vtuta

cAa fost frnalizaqcercEtareaacxi-

Palriit hgij. cercetarcaevenimentelor arc ca scopsbnina inyEudnkr qi a cavzelorcareau condusla pftdncerea acestora,a rcgenentArikrlegaieindia fe a rdspmderlorqramisuilar cEseim- pm afrhnte pentrupre,renircaprfrucern

akor eztni similare

determinareaenctetu)ui a.1:identului.

Ai,

ftspecw. Nntu

Dupa cercetareaevernmentuluirltj

sus nerfirnat

sanc{lmatcattavenfjond a4gajatnnlcu

arnetuitu valoaretotak de274n dehL

ir6pe1torilde munA au

Pc',rit Legiit1t 319/2006,mEtituie

contavertle

,1 se sanctioneazd cu

a teintocmtea Ai nerespeLtaftado.1t- menb1ltu lthr.ice penhu erecukrea lucrtflor carcnecesiamiswi speciak de sjgur"nta tart 39 alk (91 hL d) - 5.IXXJ - 10.uu0lei;

a neenlurea r/scrrllor penbu securi

t'atea ti sinekfta luuAtoilor. inchlslv ]a alegereaechlpamentelorde/lnficA,a srbsia.nlelorsau pepamtelor chinice ublizate Qi h amenalarealocutilor de

7 alk. {41 3.5(n 7.000

let arndificarca sqni de fapt rctulktA

n'nce @L

din

proclucereaunui accidentmortal sau cokdiv, in albJe de @zwiJein ca-re mentineteaacesbi st'tuiar getreraalte accidenteor1ar peddllavialaacdden talilot ai a altorpersoane(art.13Lit.pl) - 5.040 - 10.400let

a netuareamds],rikr privind secvit'atea gisdnAtatrahcfitodlor in cazdepeicol

gnv fitnineft

lei.

bn.

lll

3.500 7.0f/)

 

C*Pnetenie,

9!la,6

av. Marcel Vasile

AVA

YE

|!!?

(Dr

#*

zi,

uJo

>o.

lU-

E,o o9

q,

z <E

J

Securitateas! senatateain munca

$e.

EEi;

n T,sE'

E E

r c+

s a';

;'E

e .E

E

:

.;

:

i

' a

R

5

:*

!

3d

PE

.o;

gEE

E

.F

:6 '=

.9

P

E

199

d-g

.i9E

i

di

i

e

u-=

--9

E

ii

P

d

!

d

oo

oo

q

!

9!A

9=

:

+-

'!

:i

a

",

14

- E

3-1

=

:€

=is

:EE*E;E=te$-i*ii+:H

ii.i!o

;:EFF:F"g;::g :EEE!!\i

3!egT;;EE#5i

5EE3Bi:

* YEE;+

{P

::|6;9

b r

= o

6'

;:

;-c.

!:

,9 e=-i

EE=:!-Hi.!

siE€EE-;E}5

E:T?l:E!83

$€ s&ilt i;: Et

<

i

E.e' F q g.q :B

2'=

E 9:

ig

r;E!=:,

Eg€.; EgiEE;e

Eq

rE!

[!s€€!i

r;= qt.E EiE;!+:,

'i;-g

Eq9o

,?=3 Ei:q

-ui3

-69E

E6iiE6n:-q

a5;!qH!F

-g!3Eii3

!

.

g

e=!

EE=eF-ii.9

SiE€E3;E15

;:t?H*gEqi'=

s.3giNEIE:ET

.9.g 3

E19e

io=

Eii

;e!

^'6Y

.elEpie6

i;6

:Fe

rJEi

pEE

E€C:*!Es:g

F 6

.SE

!s

oQ

6t

2. Nr.43.manie2010

=o,gE

;g!

qg +

:

Es

i"

;E

-:cg€ iFsE

SEEe3r'

;E;c:e*

frEstgE;EstEF;!i

cEEEfi$EEs€;E*i;fr

,'']', vrsro! Benlrop&S;ralcnoSe.lrarea 9

S:ra,al€ainlrlUNCA

=_

F!

El*

,i:

=

.:

-Q E

B'

t

.i

,g

9=6

-.q

n

+

^i

:E

:-

E:

-E

;'-o!Xe

li-e:eE f

:;dEis

.,

o aaii

i;i

I

!:

=i

€€n

9=?

<

E E

Securitateasi sdnitatea in muncd AVA

=i

El:9-9

J

n!

d

6

i

5;i

-

.l-9F

o

+

E

'

3

-.1

;"E

'9

9:

';

=

o

E

_E. a

.{

re

EEel:rf _e.,*

i:r:[!s;rgf:!p;Ee

s:i[iEiHEidgffEEEfif+*EEiai

I

;j

-:P

g.

-

E-oV

.9

R

_:a

EX

i

-

oP

::

=

:E;;!ggEEE;

a;erEc€iiiE,E

;:

;E i 3€ gE segig

P >v=E.:e

6

i6

6

C;

3 g i

eE:g;gg.tieFe

= =.- 9t€

=9

;

if;

i

.EE;EHC: : €.s9-_tt*

!

!I;YN::

r:

q3:b:cn x:

q 6:

;E EER5E

sE

ter's 5

EE€,:EggEE;€

ei

f::

E$tEEi:

g#g iE;EEFEIgE;B

=

E

E

EF,gff;g,,H-E**,

F;E*gHiEB+EigE$E

wvw.rs.ro. Rentrop&Siraton. S€cNrlaleasiSdnetateainMUNCA

Nr.43.manle2010.3

AVA

Securitateasi sdndtateain muncd

eo

-: t9

EEE.i

i,ff8.

!q g

€e

e+

EE

5 a

E.: e

a

ud=

-

6i.9

E

F.e

6Io

:

o:E;

^o

,?10

-

^i.E n

di

E

=.!

.i6E.c

P"E $E:;

g€ ;=: P

g E

E

*^

E! i

g H;C

9,:

sri.-=€E

9E9;*F

€HIEee R;PeB€

.rE

EE

=

=

=^

E

F

E-

.N.89

656!!:F

HEEfr+J

-:e.S::*'

fit=o

!E

!.8afrEe- E-:I=*

ic;;scir;iiEig;;ii=

F::-q

9 E!.E

FgaF:EHecg*3iEEFEiEE

-

ii,a3- 3 a:3-33 F

i33

E3 i;;

d

i'ir.e

q';6.q

ii:3

i

<

E

"0

,E ".E-

3s! ti

3E F9*

:

E 6 9:

sx; ii

ii.6no

E

P'i;

d

2i€!E

s.efr

;€.F -E

E

!es*€-E

E

s-e

;Esglq!5'B;

$

tE3;€€t g E:; -E

E;; s#*Fr,t€:rsi

;iE-:H!:g:E:*;g;;

t*Ec dEtEf;E&8SE,l:

I I

I

l

Securitateasi sindtateain muncd AVA

d:5

--aE

qqa

.n

6i

<-

o

;;o-=le

=i

dg:Ee* €E*

:

; E q ;s

$ii

I

-=

i:P

i:q

o.

!

3

g

3

0".

E.E

e

d.

E;E

i[d)

qq

EE':

.g

.E

-E,=3 m

.q

;i

s*,'**Eg"'#;EF€r

EEcp:it=e,n

silftgEff;F;

*

E

d -

:

;Y

TE=

=

F

oop

+E9

i5d

;H

H

I

q

:

9t-_ Ygs

g=-!

^

:

;e,;giE;;*Cil

EE=:E-":i.9

EicEEF;e*t;

s;i Frrq Ff

;::a:Eg.ig

EEEiRE;:iE-

i':;.q€sE!n;

rui3Ei:$F*t:er

ftE::Ssh:: i*

5i; =qi q Fe?f

+

6

E o

E 6-!

i

E;

E

=

B

E

si{

d

99

F:i

s

!:-

ceil5

p

ssE

i

!

Fs=*ii

Eeg

:,q r

s5!

:rs?$: €;€fi

5€e:iitcrs

!!

gEHA

F:

s;:;

fF<E

!;!E

BE!;

o

P

3

:,s

teii

@n-e-e

J

ge*g ;'i=

etEsF eiEe;

-di;3t

.tgEr

o!

Ei;

9E

!?

t;

u

.P*

g:e

!?:E

b6g;

#9>-'s {=d!

*;i;3

n

;

3H

E o=!

Ffi3-c

:3-i

E9 i

E

:*ts:^

En9E? i::r';.

;

-5

3 Eb

.

e--!-

=

!6

69=Ei

i

6tEEFiEs F

=;3€*E€;E€

-

:

P!

9

69

D

6

o

2'=

E

-{:66

-"_

t

r! -q

BEE

>,tF;I

f!

sEs-"E

!g*.g

s:,-e:!

e-

;ii.Ea6i

.9. g

.EX

tEa

E=E

iE€n

I

E:5

eE;;i

:

9ER

9,q6€e I

.ii"

tr!pQ

!

d.

:fiP F9;ii

tag AtEis 5-E e€3 €;,-*.;e EE

g:

-E

g:!:

e

!.!

!E€!EcEd*$

133 YE*

qs

|*

r,,,!':

!.

.:_iroi : :,3tri

S.c[i.::a s S;idta!r in.,ifi\]CA

Nr.43.firane2010.5

AVA

Securitateasi sandtateain muncd

Tematicaprivind

(gestionar

instruirea

la loculdemuncd:

pompepeco))(model)

(elaboratein conformitatecu prevederile art. 90-94din H.c. nr. 1.42512006 pentru aprobareaNM de aplicare a prevederitorLegii nr. 319/2006)

Inshuirea la locul dmuncd seface dupa instruirea introductiv generalA Ei are ca scopprezentareadscudlor p€n, tru SSM,precum $i mesuile qi activi-

titile deprevenire ai prctectlela ni|lul

llecirui

Si/sau ffectueifunctii exercitate.

loc de mrmc5, post de lucru

Instuirea la locul d€munce sefac

de cetre conducatorul direct al locului

dem1mcA,in grupedemrxim'm

persoane.Figade instrujre sepesirea zA de cdtre conducatorul locului de munci.

20 de

Duraia instruidi la locul de muncd depindede riscudle pentru SSM,prc, cum sj de mAsurile Si activitdtil€ de pre\enire Si prot€ctie1anivelul liecen loc demunce. Durata instrutii la locul de munce estede 8 ore.

Iishuir€a la locul de munce cupdn- de:

1. infonnatii privind riscurile de acci dentare Si imbolndvire prof€sionala speciliceloculuidemrmcdi

2. prevederile inshucliunilor proprii elaboratepentru locul de munce;

3. mesud la nivelulloculuide muncd privind acordaI€a/idmului'ajutor. stingerea incendiilor Si ei.acuarea lucrdtoilorj

4. prevederi ale reglemeniirilor de SSM privind activit6ti specificeale locului de munci:

5. in modobligatonu.demonstratiipmc tice privindactiviiaieapecar€persoa- na respectiveo va desfisun $i exer- citii practiceprivind utilt-areaechipa mentului individual de pirt€ctie, a rnjloacelor de alarrnare,intenEntie.

PrD.'rrm

\r

da nnn

Lrt^r

Biscurile de accidentare Si imbolndvire profesionald speciliceloculuide munce ,,gestionar pompe peco"

a lnhafeacufocdeschis,lucrucuscu ie producAtoaiede scanki, fumatu], utilizarea de inciltimjnte cu acce sorii metalice in zonele.mediile, in' cintele sau locurile de munci cu

pericol de incendiu Si explozie con s€cintd maximd prcvizibile (CMP):

deces

a Vanzareaproduselorpetrolierein recipiente conJectionatedin maled ale neomologatepentru asdel de uti

liz,rii pericol de incendiu, olTlozie CMP:d€ces

a Purtarea echipamentului indn'idual de prot€ctiecontaminat cu Foduse

petroliere -

CMP:deces

t Inten enlii neautorizatela reteauade

alimentarecu curent electric CMP:

aDephsari,stationSnin zonepericu- loase - CMP|ITM45-180zile

La locul unde s a produs accidentul qi pini ]a inteflentia cadrelor me' dicale de specialitate, primr ajulor irebuie acordat de cehe peiso:mecare sunt pregitite in acestscop sah'atori. Salvatonrlnu inlocuiestemedicul, dar,

prin mdsurile pe car€le apljci, el tre

buiesdreuEeascasdevite:

a inrautatirea sttuii accidentatului;

a aparilia compLicatiilor;

a proclucercamo(ii victimei.

Fonnarea sahatodlor trebuie sd fie predominantpractici, repetatdin mod pedodic, penhx ca salvatorii se poata actionaoncandsi oriunde.

a

Deplastuicu pericolde cdderedela ac€la$inivel prin dezechilibrure, alunecare, impiedicare - CMP: ITM

3-45zile

O

peNoane care nu este pregatiti

.

Lucrul in picioare - CMP| ITM 3 45

ca

salvator NU trebuie sAinteNine

 

cu odcepr4; obligatiile salesunt:

a

Constientizareapedcoluluideincen' diu - CMP:neglijabil

sa chemepe cel mai apropjat sal

.

Monotoniamuncii - CMP:negLijabil

a

Lovireaexecutantllui de catre auto vehicule, pe platoul statii p€co

- sAanunle accid€ntul $j sAsotcite ajutor caliicat:

CMP:ITM45'180zile

- se organizse prcteclia ljctimeii

.

Deplasdrisub efectulgravitatiei,Ies- turnarea, pdbusirea maselor sti r-uiteincorect - CMP:ITM 3 45 zile

- sd prevind e{inderea stArii de accid€nt.

a

Contururi intepetoar€,tdioase - CMP|ITM 3-45 zile

Cum seprotqeazadctlma? Seidentjlici riscurile care persistd ti

a

Suprafele metalice recj - CMP| ITM

p€rcoanelecarear putea Ii erTuseIa

3-45zile

iscunle identificate.

.Substante

inflamabile, substante

- Sesupdmd riscurlle.

er?lozive CMP:deces

Se

instituie un 'baraj de secudtate"

aTemperatura rjdjcatd a aenilui

in

in

jurul

iictimei,

indeperl,nd

per

timpul verii - CMP|neglijabil

a

Temperatun scazutda aerului iarna - CMP:nM 3 45 zile

.

Curenli de aer CMP:ITM 3-45 zile

MAsurila nivelulloculuide munc5privind acordarea primului-ajutor

Pdmul-ajutor reprezinli totalitatea actiunilor inh€prinse imediat dupd producereaunui accident(demun cd, paie h momentul inteFentiei caalrelormedicalede specialiiate.

soanelenea\4zate.

Cum seexamlnea", vicfrsa? S€ cerceteazesemnele care lndice faptul cd viata f.ictimei este ame njntatdr sangereaze aburdentt Ids punde la intrebtui: rcspird; are puls. Se stabileEteodinea de prioritate a jnterventiilor. -Se

victimelor, pe

baza ierarhizarii leziunilor in tunctie de gravitat€alor.

realizeaza triajul

Cum seacordepdmul-aJutor?

DacA victiea

nu

vorbe$te (este

inconqtient4, dar rcspir,a 9i are pulsl

Securitateasi sanatateain muncdAVA

aSezareain pozitie de sigurante:

acopedrcaf iclimeii supravegh€rcacir-

culatiei, a stdrii de conEtientdsi a res

piratiei, pene h m€dicale.

sosirea ajutoaielor

Dace dctima

nu

rdspunde,

nu

respra. dar are pulsi degajarea {elibe

rarea) cAilor respiratoriir

Heimlich; respjratia "gura la gurA"sau

'gureia nas".

mane!.ra

Daca dctlma

nu

rdspunde, nu

respirt, nu are pulsi rcanimarecardio respfatorie tmasaj cardiacodem aso-

ciat cu rcspfatie '8!rd "gurd la nas').

la gura" sau

DacAdctfina sangereazaabrmdent:

compresiemanuaL local5i pansament conpresiv: compresiemanuda la dis- tanti (in zona subclavjculari sau inghinalel.

Dacd victima prczlnti

lrrc

rh,,n.lcnti

.,!,ni

arsurl

spA'

Dacdvictimavorbe$te,darnu poate efecfuaanumitembcil1 oncarear fi sennele,seactioneazeca Si cumvicti- ma ar aveao liacture, evitind depla sareaei $i rcspectandtoateev€ntualele defomdrila nivelulmembruluisuperi- or. al membruluiinferior,al coloanei

Dacavictima Fez'mtA plrgi: pldg grave - a$ezareavictimeiintr o pozjtje adecvaH;-l,rgrij jrea segmentuluiam putat,compresiepentruoprireasan geririi etc.ip]a$ simple curltar€a Si pansareapldgii.

M5surila nivelulloculuide munce privind stingerea incendiilorsi evacuarea lucrdtorilor

la

descoperireaunul

loce[diu,

odce peBoanaare urmetoareleobli-

gaui:

- sd anunte IMDDIATincendiuli sd incerce sd shnge focul, daca nu estepreadscant (nu seva utiliza mai mult de I stingetori dacA focul nu s astins,seevacueazeimediatzona):

sa amurte telefonic pompierii mili- ta:ri,djn c€amai apropiatazondnea lectatd:

sa comuniceconducerijunitdtii de- taliile reLdtoare la locatie qj la amploareaincendiului,

La declanqarcaalarmeldelncendlu, sala-riatiisunt oblEati seactionezeast- fel:

inceleazdoriceaciivitate:

abardoneazdobiectelepersonale; hse u$iledeschise; pirisesc imediat clidjrea prin ie$idle de urgenid sau prin locurile indicate de membdi echipeide inteNenliei merg citrc locul de adunarc stabiliti

- mentin Liberc c,ile de acc€s cdtre cHdire; urmeazi toate indicatiile primite de la membrii echipeide intervenlie;

- asistA. dacd este posibil, evacuarea in siguranti a persoanelordin afara societitiii reman in afara cledirii pani la incheierea definiti(A a evenimentu-

LUl.

La declangareaalalmel de incendiu. membdi echlpei de pdma hteflenue

- intre in toateincdperil€accesibiledin zonader€sponsabilitatealocata ii sd djrijeze perconalul pentru evacuarea clddiriii

- indrume personalul cdtre cea mai apropiatd cale/ieEirede u{entd; mentjn:: calmul pe timpul evacuarii:

- meargala punctul de adunare dupe

preia controlul asupra locului de adunare Si saseasigurecanicioper- soanenu intreinapoiin clidirepana la pimirca dispozlliei, r'nacest sens, a conduceriisocietAtiii panicipe la o analjza, dupA termi- narea evenimentului Si sd raporteze orice dificultiti intdlnite in procesui

Prevederiale reglementdrilor de SSM privind activiteli specificepentrulocul de muncd ,,gestionar pompe

peco-

.H.G. nr. l 146/2006pnvind cerin' tel minime de securitate Ei sinAtate pentru utilDarea in muncd de ceLre lucrAtod a echipamentelor de muncei

.H.G. nr. 600/2007pdvindprotectia tinenlor la locul de muncdr

.H.G.

nr. 557 /2007 privind com

pleiareamasurilordestinatesd pro- mo\rczeimbunAtAtfea SSM pentru salariatii incadmti in bazaunui CIM

ww\irrsfo. Renrrop&Slraron.Se.urtatea 9 SAnahteailtMllNCA

pe durate

salariatii temporarj incadrati la

agenti de muncAtemporarel

deteminatA

$i peniru

. H.G. nr. 1.048/2006privind cerin tele minime de securitate Si sendiate penfuuutilizarea de cdire lucrllod a echipanentelor individuale de pro teclie]a ioculdemuncej

.H.G. nr. 1.091/2006pivind cerin- tele minime de securitate Si sdnetaie

nanrnr

1

'rl

d.

m

n.i

. H.G.nr. 971/2006pnvindcenntele minime pentru semnalizareade securitateqi/saudesindiaielalocul demunca;

.H.G. nr. 1.051/2006privindcerin- t€leminimed€secuntate ti sAndtate pentru manipulareamanualAa maselorcareprezintddscud pentru lucldiori, in specialdeafectiunidor

I

Fedaclorgelr Stelan Andr Coleclivderedactie:CorinaLlngu, Etelan Andre[4arc€Vasl€ Itanagerprcdus: AndreeaMicu llanagerCentrudeProJill AnloanetaParaschv

DTPIl\,1relaVasiescu

Cofeclur,:ElvraPanaiiescLl

sedaclial BduNaliunieUnitenr.4 erajTBucuregrl

Telelonr021.317.25.84

Emal:prolecliamunci@rsro nlerneliurrvw.rs.ro,www'LegislatiaMuncii. CofespandenF:Gh 9eu €xl€rn3 - O.P.39

s€ctor3,Bucure9li

Pubcalie€ditalade:

RENTROP& STRATON GrupdeEdilurii CoNlllenldin Alacd MenbrulandatatalBF.AT.

PresedinlerGeorgeS1raton

Dircclorgeneral:ForinGampeanLl DireclorCrcalie-ftoduclie:C slinaSlralon DifectorEco.ofiic:NlarianaNelou

Seruici!lClienli:tel.:021209.45.45

O21]1O-FENTROP&STRATON

tssN18424155

de mlhac

aldos!!deo.€6pejms]ureail{lsdipd*dbruu

mdaie

s& edmntq

i.

ma mde {slnei perecB zF sa! j!' die ure rlm4* e! *ablrede aadur c uma€3.rirm

Nr.43.made2010.7

AVlil

Securitateasi sanatateain munca

Cumsi efectualiplata

contribu[ieipentruaccidentede munce 9i boliprofesionale

fesionalese datoreazi plata unor ma

Penbx anul 2010. d!13

in

calitate

de angajator.veF eferlua plata im pozilelor,ta{e]or, contributilor Si a altor sumedatoratebugetului gene- ral consolidat. intr-un cont unic. Aceasti rcglementare a fost daie prin OrdjnulANAFnr. l3I/2008, publicat in M.Of. nr. 73 din 31.01.2008.de modiffcarea Ordi

nului ANAFnr. 1.294/2007, p\bli- catin M.Ot nr.658 din26.09.2007.

Plata contributiei de asigurarepen tru accidentede munce Si boli profe- sionale se efectueazein conlul unic 55.02 ,Disponibil al bugetelor asi- gurdrilor soclale si fondurilor speciale, in cuJsde dtstdbufe".

Contributiile sociale,dupd calcula reasi relrnereaacestomconlbrmre$e- menurilor legalein materie,sevireaze peni ]a datade 25 a lunii umetoare celei pentru caft se electueazi plata

.lrPnt,!dlnr

calrn.lp

Potrivit modi{icii:ilor aduseCodului de procedurt fiscalA prin Ordonanta Guvemului nr. 47 din 28.0p.2007, incepand cu data d€ I ianugJe 2008, termmele de plati a cor6lbuuel de asigxrare pentru accidentede munci Si boli prcfesionalesunt urmetoarele:

a trlmestdal, penAla data de 25 inclu siv a lunii urmitoare trimestrului. de cdtre contribuabilii persoanejuddice pHtitoare de impozitul pe veniturile microintrepinderilor, asociedlef:ri personalitatejuridlcd constituite intre persoanellzice, precum Ei de cetrc persoaneleljzice;

a sem$tdal pandh datade25inclu- sivalunii urmebares€mestrxlui,de cAtre asociatii, fundatii sau alte entteu Erd scop patrimonial, cu a'rc€ptiahstitutiilor publice.

jorari

calculate pentuu liecarc zi de

intartere.

Cota m4oredlor de inlardere este de0,10/0pentrullecarezi deintarziere $i se stabileEteconlbm reglemen udor privind e.{ecutareacrcantelor bugetare, putand fi modilicaie pdn legilebugetareanuale.

Cuantumul ma.jorariiastfel modfi caie a fosi stabilit prin pct. III alin. (5) din Legeanr. 210/2005pnvind apro- bareaO-c.nr. 2012005pentrumodili- careaqi completareaO.G. Itr. 92 /2003 privind Codul de procedurafiscala.

in cazul in care din culpa angaja lotului nu s-a pldtit contributia de asigurare peniru accidente de munci !i bolj profesionale.costul prestaljilor Si al serviciilorde asre! rare efectuate de asigurdtor se recupereazi de h angajator,

Ca angajator, datoraF mntrlbuua de astgurare pmku accidente de munce si boli prcfesionalepentru:

a persoanelecare deshsoad activitdti pe baza unui contract individual de muncA. indiLrent de durata acestu ia. precum qi pentru iunctionarii publicii

. percoaneiecareisi deslasoaraadM tateain functji electivesau caresunt numite in cadrul autorititii execu tive. le$slative ori judecitoreqti, pe durata mandatului, precum Si mem bdi cooperatoridintr o organizatiea cooperatieimestesugdre$ti.ale caror dreptud qi obLigatiisunt asimilatecu celeal€persoanelorsalarrate;

a Eomeri, pe toati durata efectuarii

profesionale in cadrul

pncticii

cursurilor organizatepotrivit legii.

P€ntruneachitareala temenul de scadntia contdbutieide asigurare pentruaccidentedemunce si bolipro-

Ce documenteve$ completapmtru dedararealunard a obligatjilor de pla-

td la bugetulaslguddlorpentruacci- dentedemuncd 9i bol profeslona.le?

in vedereaasigurArii pentn

dentedemunci si boli profesional€,

angajaiorul sau asimilati ar acestu

ia au obligalia. tatd de Casateito

dala de pensii pe raza cSreiaiqi au

sediulsocial,dea comunicaurma- toareler domeniul de activitate - corJom Clasilicdrii activitdtilor din economianalionale {CADNRev. 2 potrivit Ordinului nr. 337/2007 cu aplicabilitatede la 01.01.2008), numir'tll de angajati, totalitatea

veniturilor

precum si orice alte infomatii soLi

acci

bnte

rcalizate lunar.

citate in acestscop.

Veti completa,in fomai

electronic

qi pe suport de hertie, documenteler

l)Formularul102 -

"Declaraua prt-

vindobltgatliledeplati la bugetele

asiguJfudorsoclale gl fondurilor

speciale" sedepunela organullis cal in a cerui evidenF liscale sunteti inregishat ca plAtitor de impozite,taxe Si contributii.

Pentru declarareaun€i obtgatii de

phia,

mporlaie. nu se pot utiliza simul tan mai multe metodede depunere

a declaratiilor fiscale.

in situatiain ca,'ephtitonrl de jmpo zite,taxeqi contributii a utrlizatpen

L-u aceea9iobligaliede phta Si ace- eaEiperioadi dempoftarenlai multe

cei de transmiterc a dedaraliei lls- cale.\a ff inregistraiapima declara tie depusa,conjo]mlegii.Oricecorec- tie ulterioari a unei surnedeclarate

seIacepdn depunereauti

fiscalercctiffcative,in conditiilelegii.

pentru ac€ea$ipedoadd de

declaratii

2)

"Declaratia pri!.jndasgwareapentruaccidente pe proprla raspundere demunca g boll profesionale"se

d€pun€lasediulCaseitentorialede pensii pe mza cAreiaaveti sediui social,pe suport electronicinsotit de suporiui de harti€,purtand semnetudlepersoanelorautofizate

si stampila angajatorului.

r

lil||illt|llilllllllllllillll

NSM043

8. Nr.43.marlle2010

www.rs.ra. Rentrop&Slraton.Securlatea I SanftaleainMUNCA