Sunteți pe pagina 1din 8

't'

In a{ercitaiea ahibutjilor de control. inspectorii de mrulce au dreptul de a solicita o srie de document cu caiacter general,precum 9i documente relevantein domeniul SSM: - perconalul cu atibutii in domeniul SSMi - componentasefficiuiui de SSM| - conducatoni locuilor de muncd: - pelsonalul cu responsabfitati con form NSSM (ex.: manipulare depozi tare recipiente cu oxigeni deseflfe instalatii aer compimau. 4. DocumenteleComitetului de Secu ritate jli Sandtatein Muncd (CSSM)|

T
\ 5, Evaluarea nscurilor de accidentare si imbolndvire profesionale1a locurile de mrulce 6. Dosarulnedical individual Estefoarte posihil sd avem pene ]a j ntatatea anului o noue kge a pensiilor care se prevademajofirea varctei de pensionarepentru tenei Qi pav Iizin importantepentru salarktii care se pensioneazi antjcipal. Aprobarea rmeiastfe]de Iegl vaprovocaschimbdn importatte in structwa pietei foiei de mtmce, accentuAnd tendinta actudd de imbdtrArnrea fonei de munca. in e pmerea de motivea $olectulLli de legenl se aratd de ce estenecesarca stagiul mmplet de cotinre sd fre de cel puttt 35 de ani (incepend cu 2015penttu bdrbaI, respectlv 2030 pentru pe feme , dar tL1 ai care sl'lt efectele careaceasa Iegele va aveain domenlul SSM.Legea ne va abwa sa fintAnem actii 35 de ati... Care sufi mesuflle care trebuie adopratepenhr a i men Uneh actiitate pe saiariatiiin vtusti? inprimulrtr. al publ,.catlei "Oudook' btitdaf "Rriscun noi edihE de AESSM, in mateie de SSW, se aSi emergente nfi ce: ,,In deceniile&tnebare, popDlaqa activa din plnct de vedere econamic a Ewopei n include mai multi luuetui cu verste de 50 de ani $i peste, cu o reducerccoresputzetnre a Av'andin vedeteacestttpar de versfi in schlmbare,va li mai impoftant ca niciodaE se ne conaentrim asury reducerTl iscului de accialente de munca Qi asupra imbune61nl senAfiFi lucrlto{ or, in speclal a sdnebfi lucfitonlor maj vershlici Reducerea ratelor de accidenteai boli pnfesionaie, in combinatie cr programe effcieAtede reabllltare, va conmbd Ia mentinereastunte1i forEi de

cum sd rAmAnem activi 70 de documente ce vd sunt cel pulin 35 de ani Si sa de inspectorii de muncd ne bucurimde pensie solicitate

L Certi{icatul de fumatriculaie la Re- 7. FlSade aptitudini gistrul Come4ului cu ana{e]eaferenie 8. Inscriereain ffEa de instuuctaj *Apt ncntnr I',.n, l, intlf,mF' 2. Autorjzatia de functionare din punc tlrl de ledere al protectrimuncii 9. Foaiade parcurs 10. Raport de sedinF siguranta circu latiei 11. Notd de comandareparaui 12. hograme de instuile. testarc pe meserii sau activitdti de 13. Mdsud tehnico-organizatorice prevenbe alarmaie, intewentie, eva cuare Si prim-ajutor

14, Tematci de instruire de inilintarei decizia - rapofiul anual al conducetorului 15. Dlploma de absoh'rrea cursurilor unttetii in CSSMcu privire la situa de prctectle a muncii tia securitAtii Si sEnAtAUin muncdr 16. Veriiicareatestelor utilizate pentru mpoftul medicului care asillri a evaluarea crmo9tintelorin procesul de supmveghereastarij de sanatate instrufe salariatilorl - planul anual de mesud in domenjul indMdualede instructaj de SSM Si fondul de cheltuleli necesari 17. Fi$ele - programul de activitate ai serviciului protectie a muncii ) canrinLtare rn pa1. a de SSM.

Sumar:
I FiSAde evaluarea riscurilor pentrll electrician [model) I Tematiceinstuire la locul de mrute cameriste (model)

't\c4o4t) I

-+t

Marcel Vasile

AVA

in munci i senatatea Securitatea

xF 4e

+= 6=
>!)

6S

4>

tr

fl
El

5 -

U
6

9E
= E 3. =
?a

F:

: F3

F= S3

s
+
==

Hg s
F6n

-::
=6

fgH;sE E;!C
;esE--3 !+ E ?- E EE!tlsL

EEA
E =-9

* cE 3; ?q = = E 6:_J
:a
da
g=E6EE

EeEe

-!

a
i=3
E

e
.9

I
I

r3
g

5E s

Y=-

2010 2. Nr.42.lebruarie

I'.'IUNCA Securlalea s Salaislealn & Slraton. w.w.w. rs ro. Rentroir

in munci AVA si sdndtatea Securitatea

e g

e
-

-#. c E =*s= + : F=Ae E EEq'9


=.;EqE
=

',!6S
E E

? + eE g gE g
i E

:3

d-

-*

?= E
= c.e=e F

@E

*94

cgs ; aE

-ig:

=- -E -5 g

ts

g'a== ; PE S;

= +6 a.: H-:;F E *E = 6
EE=.-=

; R=E = * s HE

--- a

g<
F.E AB

t3. =

'-

=EF= EiE
ESFg
H
=..<

-2
,f

38. =E
6 =

e=

ln MUNCA & Slralon . Seurlatea w'ww. rs.ro. Renkop sl Sifdlatea

2010.3 Nr. 42. lebruarie

AVA

Securitatea si sanatatea in muncd

:6

-o
6 d

<E

63 1

3o

E
EE
j-

:
9
.F

:E
:

_5; t

e+

==g E i: :E
d. = g

=ij

e =Li Ee
E;
i:E

:E 5!

E .!: EE+ E = E== ;E E E=


EF
9=

3Ec,
I E9

a
o

s:3
o@6

q1
6E

i: Ei

e-=

=:

E 3;

et oE p,==

f' Ea E

=E EE .EFP
E +6 9 -e -'
3 i =<

Ec--

5ts
R-3 =9

s-t =E EE*
a.E =C

e.:

:;E

gE -E FE--fr9!65

,s'a

**Ets
,t9;

;5H

E =g* FE = ;;e!t:

e.a
ts*

n H=
!r5Eg
=;94=-

==a =.=
* H-c

-=*ri e-;

**

F=E
aE a

;x-

qEE.

;*;:E*
E

;=;.E 3 Q i+:

f4E
E F eei

Ed

6.= t A-E;
I

=n

4.Nr.42.lebruarie2010

w.wvr'. lS.r0. Renlrop & Stralon . Securita:ea s Sir ala:ea in lvl!NCA

in muncd AVA Securitatea si sAndtatea

3
E:6

6:6

3s
>E

:,s B

:.E

I
I3P

:,e

3q

!.==

9-

-E

e=

ts;e
, . i5 ! I
I

e
9
P

'E s r*

a.s'g E i; g* ,E c:e
99

6 E: 3: 'E
q,F g9

E 5! =9P: iE.:

E AI

*
9P

P1

-g

a9

E-R
P; ;Yt>
*t

+ EH:
PA:E

= F E; -;ES p!1= P E:E

E9

P==a

s:
AE tr3i

P.E:6 =dd5e_

*:;

EqEb

:;6 g3 F ds * F nE{iE=9

I I

IcgE::
:=Ei6!
;:OE-'E
!

;3_E ; ai

I -E

3
I

ai=:
E
E

'! sF:9=

w.w.w. rs rc. Renirop . Seclr:iaiea & Slralon s SanAtatea in NIUNCA

Nr. 42. lebruarie 2010. 5

AVA

in munci Securitatea si sdndtatea

privind instruirea la loculde muncd Tematica


(cameristi> (model)
(elaboratdin conformitale cu prevederileart. 90 - 94 din H.G. nr. 1.42V2005pentru aprobarea NM de aplicare a prevederilor Legii nl. 319/2006)
Instrufea la locul de muncd se face Riscurilede accidentare dupi inshlirea introductiv genenle Ei si imbolndvire profesionale are ca scop prczentareadscudlor pen- specifice loculuide munca totalitatea Hlmul-alutor reprezinta bx SSM, precum si mdsurile si actl- ,,cameristi" imediat dupA actiunllorintreprinse viteUle de prevenire !i protectie la (de producerea mununui accident nivelul fiecarui loc de mrulcd, post de - folosirea aspfatomlui cu deLctiuni jntenentiei penela momentul cA, lucru Si/sau ffecdreifunctii exercitate. de functionare a motorului sau al cAdespecialiiate. cadrelor medicale rui cordon de alimentare are izolatia Inshuifta la locul de mulci. se face detedorata(pedcolde elecbocutarc)de cAb-econducdtonrl direct al locului : cale de specialitate, primul-ajutor trc consecintama-\imaprevizibild {CMP) de muflc.' in gruF de madnua 20 de buie acordat de catre percoane care pelsoane,Fisa de insL'uire se pasheaza ddicare impropde, pozitionin greqi sunt prcgAtltein acestscop salEtori. locului de muncd. de cehe conducetorul te, supraso[citarea anumitor muschi Sahatorul nu lrlocuieste medicul, dar. prin mdsudle pe care ]e aplca, el tre Diarticulatii - CMP:nM 3 45 zile Durata instrxirii la locul de munce sd evitel inteflentii neautorizatela rcteaua de buie se reuQeascd deplnde de nscuiile pentu SSM, pre' alimentare cu curent electdc CMP: a tur:Autdtfea st6rii accidentatului; cum sl de mdsurile si activitatile de a apai:ilia complicatiilo4 preverire gi protectie la nivelul ffecdrui - deplasdn, stat-rondiiin zone pericu a producereamortii victimei. loc de munci. Durata lnstruldl la locul loase- CMP|ITM 45 180 zile de munca estede I ore, - deplasdri cu pencol de cadere de la Fonnarea salvatorilor trebuie si 1ie acelaDi nivel prin dezechilibrare, predominant practlcd, repetafi in mod Lrstutea Ia locul de muncd cu' alunecare. impiedicare - CMP: 111,1 periodic. pentru ca salvatorii sa poati prlnde: aciiona orlcand Si oriu]de. 3-45zile - curatarea si dezinieciareaobiectelor f. informatii pnrdnd dscuile de acci sanitare firi utiliarea echlpamentu dentare si imbohavjre prcfesionala lui de protectie si de lucru din dotare specificelocului de muncii {mAnusi din cauciuc. halate etc.l O peFoane care nu este pregetitd CMP:ITM 3 45 zile ca salvator NU trcbuie se intervine 2. prevededle instructiunilor propni efort dinamic - CMP:neglijabil cu orice prel obligatiile sale sunt: elabomtepmtuu locul de muncdi - pozitii de Iucru fortate sau vicioaseCMP|ITM 3 45 zile - sa chempe cel mai aprcpiat sal3. mesuri la nivelul locului de muncd - ritln mare d munca - CMP:neglijabil pridnd acordarea pdmului-ajutor, - contururi intepdtoare,leioase CMPI - se anunte accidentul si se solicite stingerea incendiilor Si evacuarea neglijabil ajutor califfcati lucretorilori suprafete alunecoase (executantul sI organiz ezeprotectia victimei: nu poaia incalFminte corespunze- sA prcvina extinderea sterji de 4. prvederi ale rcglementerilor de toare)- CMP:ITM 3-45 zile SSM pdvlnd activiliu specillce ale - flre neizolate.inleturarea elementelor locului de munca; de protectie ale aspiratorului - CMP: Cum se Fotejeazd vlctlma? deces identificd riscurile care peNiste 5. in mod obiigatoriu demonstratii se ust descbisel curenude aer {geamuri. practice pdvind aciivitatea pe carc pentru a proteja victlma si pr CMP|I'IM 3-45 zile peBoana respectivAo va deslesura - zgomotulprodus de aspirator - CMP: soanel care ar putea ff expuse la riscunle identncate; Si erercitfl practice pri\dnd utilizarea neglijabil. echipamentrllui individual.de pro se supnmd dscurile; tecue, a nijloacelor de alaimare, hse instituie ul 'baraj de secuiitate' Masuri la nivelulloculuide prim ajulor' de in jurul victimei, indeptutand pertervenue.evacuare $i muncdprivind acordatea soaneleneavizate, primului-ajutor, stingerea incpercaefectivda acflvitdtii la pos incendiilor 9i evacuarea Cum se *mlqeazd vlcdma? hi de lucru de cdtre lucrdtonil instluit lucrdtorilor cu]ostinlErilicarea nrmrai dupd se cerceteazd semnele care indica seface celui lerrrhic superiorul faptul ce viata victimel este amenintelor de cihe produs s a accidmtul La locul unde consemeaza se e abundenti respunde carca thcut inshrrfea si Ftar sangereaz mediqi ptne cadrelor la hteFrenlia are puls; indlviduald respadi Ia intrebarit in fisa de instruir 2010 februarie 6. Nr.42. in ltlUNCA . Securitalea s SanAtaiea & Stralon w.w.w. rs.ro. Renlrop

Securitatea i senatatea in muncd


- se stabiie$te ordineade pdoritatea interventiiloI; serealizeazi hiajul victimelor, peba za ierarhizarii leziunilorin functiede llavitatea1or. pli!1ul-4utol? Cumseacorda Dacavicttoa nu vorbeite (e8telr1conqtientil, dar rcspjle $i are puls: a$ezarea in pozitiede sigurant* acoperireavictimeiisupravegherca cfculatiel, a st,rii de con$tienF, a respira medi !ei, panah sosircaajutoarelor Daca dctl4a nu ldspunde. nu (elibe respird,der are puh: degajarea mreal cdilor respiratoriiimanevra Heimlichi respimtia'gurd la gurd"sau ia nas." "gura Dacavictimanu dspunde, nu respid, nu are puls: ranimare car&o (masaj respiratone cardiacedem aso, ciat cu respiratie,gurd la guli sau 'gud ]a nasJ. Dacdvictimasargereaza abundent: compresie manuale localAipansament comprcsivi compresie manualeh dis tante (in zona subclavicuhre sau inghinaldl.
din cea mai apropiate zone neaJectatA: sd comunice conducerii uniteUi de taliile referitoare la locatie Si la am' ploareaincndiului.

Prevederi ale reglementerilor de SSM privind activitali specificepentru locul de muncd ,,cameristd"

- Legea nr. 319/2006i L decl.aniarcaalarmei de lncendlu, salaria0i sunt obllga$ se acuoneze ast' -H.G. nr. 1.42512006 pentru apro' fel: ba:reaNM de aplicare a prevededlor - inceteaz e odce activitatei Legiinr. 319/2006i - abandoneaza obiectelepersonalei lasdusiledeschise; H.G. nr. 97112006privind cerintele - pirdsesc imediat dedirea pdn iesirile minime pentru semnalizarea de de urgenF sau prin iocllrile indicate secuitate Si/sau de sinAtate la locul de membdi echipei de inteffentje; de muncd; - merg cetre locul d adunare stabiliti mentin libere c6lle de acces catre - H.G.nr. Ll46/ privind cerintele mi dadire: nime de securitate Sisdnetatepentru - umeaza toate indicatiile pdmite de utilizarea in mrmci de cdtre lucdtori ]a membii echipei de inteflentiei a echipamentelorde muncAi asiste, daca este posibil, evacuaiea in sigurante a persoanelordin alara -H.G. nr. 1.048/2006privjnd cerin societaUil lele minime de securitate Ei sdnatate - rAman in afara chdjrii pdnd ]a pentru utiljzarea de citrc lucrdtori a incheirca definitivd a evenimentu echipamentlor individuale de pro lur, tectie la locul de muncd.

Ia declaD$area alarmei de jncendlu, membdl ecldpei de primd jnterven$e sunt obligati sdi - intre in toate incdperiie accesibiledin zona de responsabilitatealocatd Sise didjeze personalul pentu er.acuarea Dacadcttma prezintearsurl spA cEdiriii lare abundentA cu apd. indrume personalul cdire cea mai apropiate cale/ie$ire de urgenlii Dacavictlmavorbegte, dar nu poate menlna caLnul pe timpul er.acuini; efechraanumitemiqc.iri:odcaft ar:ff mearga h punctul de adunaredupA

semnie, se aclioneaud ca si cumvjctimaa:ravea o ftactud, evit,nd deplasa- -preia controlul asupra locr ui de rea ei Eirespectand toate ventualele aduna:re Ei sA se asigurece nicio per defomrin 1anjvelul membluluisupe- soandnu intra inapoi in chdire pane rior, a1membruluiinJerior, al coloanei ]a primira dispozitiei, ln acest sens, vertebrale, a conducerii societAliii
- partictpe la o anatua, dupe brni

Dacd victjna prezir$dpHi: phg nalea evenimentului Si sd rapofteze viciimei inir o pozitie orice dificultat intalrnte in Focesul lFave:aSezarea adecvafi, ingrijfea segmentuluiamputat, compresie penhx opdreasangerAnietc.i pldgtsimpleiculatareaSi Contabillzarea persoanelor se va pansarea plagii. face consultindi
a condica de pr.renta a personalului Stingerea incendiilor salaiatl a registrul de poartd; Ia descoperirea unui incndlu,ori- a infomatiile primite de ]a personalul ce peEoan{are urEatoarele salariat a1 unitdtii, dupe asigurarea obligatiii - sAanunteIMEDLqT vaLiditAtiiinformatiei. incendiuli -sd incerce sa stnga focul,dacdnu Se va tine cont de starea emotve a estepreadscantfnu seva utilizamai penoanelor intr o asdel de situatie Si mult de I stingAtoridacafocul nu se va incerca validarea informatiilor s-astins, seevacueaza imediat zonall pnmite prin consultarea a cel pulin 2 pompierii se anuntetelefonic miliiari surse de infonnare. 1.\..\. o. F"r' opE 5-ao . S" , . ". Sar.a-. V \CE

RedacloFgel: Andr Stejan Colecliv deredactie: Lungu, Corina Andrei. MarcelVasiie, BalLrca Dim lru $lefan produs: Manager Andreea Micu Ilanager Centru deProfit: Antoanela Parasch v DTP|Mir a Vasilescu Corccluri: Evira Panairscu Redaclial BdulNatun leUnle nr.4. etaj7, BLrcuregt Telefonr 021.317.25.84 E-mai : prclcllamuncii@rs.ro hlernel: wlvw.rs,ro, wrvwLegislatial{uncll uofesponoentJ: unEeu i n 3 u.P. !9 sctor 3,Bucure9li Pub icalie editaia de RNNTROP & STRATON Grup dcEdituiri Consultanld inAI@ri Menbtu landatot alB.B A.f Prc9edinte: Georue Srraton genelal: Direclor Florn Campeanu Director Oealle.Produclier Crlsrlna Slraion Direclor Economicr Maiana Netoiu seruiciul Clienlij ret.: 021.209.45.45 O2O1O FENTBOP& STRATON issNI842-4155
ehir@dmKmes!d*rmd

d'ionab utue p66mrurize tlnde sre aqioiai $! s dtinede aelm d lmffia.irr

Nr. 42. iebruare 2010.7

AVA

si sdndtatea in muncd Securitatea


50. Re$strede evidenFa incidentelor pedculoas 51. Registrede evidente a imbolnAvirilor prolesionale 52. Raportare semestiald a acciden telor de munca 53. Regstrul de seniciu la bordr na-

70 de documente ce vi sunt solicitate de inspectorii de munci


. cantinuare din paq.l
prDzdtor conditiilor in care se deslasoari activitatea la locurile de muncA

mo18, Prccese-verbale caresa ateste a insiructajuluiperio 32. Autorizarea din punctul de vedere dul de efectuare
dic 19. Foaiede prczenF 20. Normati\ul intem de acodare a 33. Evidenta locurilor de muncd cu echlpamentelor indMduale de pro conditii deosebite:r.et5mitoare. grele tecti (EIP) si de lucru (EIL), cores- Si periculoase pulrzdtor riscurilor actii.iteli 34. Certiffcate medicale cu diagnostic 2L Certiffcate de conibmitate pentu "accident EIPsi EIL 35. Implementarea noilor prescnptii pentn dotareacu minime pent-ru smnalizaieade secu22. Fise de magaTje ntate si/sau sinetate in munca EIP 23. Documentelecare sd ateste ci ET ut izate in cadrul uniteli sunt certili potri cate de orgadsmele competent. vit legii 24. Registre de supravegherea paramet.ilor tehnologici ai instalatinor in tunctiune 25. Contractul colectlv de munca inre' tocmit 1a nivelul unititii (clauT.ele prolectia muncii, la timpul feritoare 1a de muncd. rcgimul pauzelor,munca in schimburi Ei intensitatea acesteia) 26. Regulamentul de Organizare $i Functionare si RegulamentulIntem al protectiei mrudi pentx salariatii carc exercita meserii ce trebuie auto

54- Registrul pentru substante toice 55. Regstrul de evidenle a matenalelor explozive 56. Fornular comanddsi indepLinirea comenzii pentu utjlizarea mated alelor errplozive 57. Canea tehnice a utilajulni 58. Instructiuni de lucru 59. Procesverbal de punere in functiunea schelei 60. Conventiilede 1ucru de 61. Masudlepreventive Simetodele lucru stabjlite de angajator 62. Prcces've$a1 de control propriu din punctul de vedere al protectiei muncll 63. Matenale necesare informirii qi educani angajatjlor pentru thnice de securitate 64. Fisele tonce substante 65. Contactele de lucriri 66. Modul de acodare a materialelor i$enico-sanitare 67. Fisa de exTunerela iscuri prcfe-

36. Documentulpnvind protectiala explozie riscu lor de $i evaluarca erTlozie


a 37. Buletine de verilicare metrologlcA AMc-urilor din dotare 38. Veriiicde ISCIR 39. FiSapostului 40. Permisul de lucru cu foc 41. Pemis gassfree,in situatiile de lu' clin in spatij inchis unde existe pericol de er?lozie

42. Autorizatie de lucru in zone Ex 27. Mdsud tehnice $i/sau o{anizato dce luate penhx protectia impotriva 43. Proiect de zonareEx sl clasilicarea electrocuterii prin atingere directt Sl ariilor periculoase indirectd 44. Plan tehnic de exploatare 28. Buletine de vedliceri PRAM 45. RegisLrxlcu orele de functionare a 29. DeterminSrilede noxe, in c^zul u- echipamentelortelmice (E"I) {e{. com nititilor cu tehnolo$r care degajdnoxe presoare) chimice (in vedereastabilirji mesurilor 46. hogramul de rev1ziisi rcpaIatii a specificede protectle a muncii) m din dotare

68. Evidenta nomtnala a angajatilor cu handicap ;i a celor cu ve6ta sub 18 ani 69. Dosarede cercetarca accidentelor cu ITM 70. Registuulunic de control

limitelor de zgomot 30. Determlnarca la locurile de muncd (dacesunt sub 47. Plan de evacuarein cazde urgenta cele maxim admisepentru proteclia a exe 48. Regstle de evidentd a accidenneuropsihice si pslhosenzonah tatilor in munce cutantilor) 31. Reguli proprii pentuu aplicarea 49. Reglstrede evidentda accidentelor normelorde prctectiea mrulcii cores2010 8. Nr. 42.1ebruare

I'IUNCA & Siraton. Secltralea s Sala:alealn ww\,/ rs ro. Renlrop