Sunteți pe pagina 1din 9

DREPT ADMINISTRATIV

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

RASPUNDERE ADMINISTRATIV DISCIPLINARA RASPUNDERE ADMINISTRATIV PATRIMONIALA

PROFESOR MIHAI BOGDAN PETRISOR

AN 2

CUPRINS

1. Raspunderea administrative disciplinara 2.Raspunderea administrative patrimoniala 3.Bibliografie

1.RASPUNDEREA ADMINISTRATIV-DISCIPLINARA

Fapta de incalcare cu vinovatie a normelor dreptului administrative poarta numele de abatere administrativa. Trasaturile principale ale raspunderii administrativ-disciplinare sunt: a)se intemeiaza ,in general,pe incalcarea unui raport de drept administrative,dar poate fi atrasa si de abaterile administrative rezultate din incalcarea legii penale b)autorul abaterii poate fi: -un organ al administratiei publice -un functionar public -un organism nestatal -o persoana fizica c)subiectul active al raporturilor juridice de tragere la raspundere este intotdeauna o autoritate publica d)se intemeiaza pe vinovatia subiectului pasiv,care are capacitate juridica Antonie Iorgovan a dat si el o definitie raspunderii administrativ-disciplinare,anume de situatie juridica prin care se concretizeaza raportul sanctionar fara caracter contraventional stabilit intre subiectul activ al faptei,care savarseste cu vinovatie o abatere administrativdisciplinara si subiectul active al raspunderii,anume autoritatea care aplica sanctiunea726 Din aceasta definitie rezulta si urmatoarele trasaturi: 1.Este o situatie juridica care da nastere unui raport juridic sanctionator fara caracter contraventional 2.Subiectul activ al raspunderii administrativ-disciplinare este o autoritate publica ce trebuie sa actioneze fapta ilicita savarsita de o persoana fizica sau juridica.Cat priveste subiectul activ persoana fizica acesta este prin exceptie,un functionar public. 3.Subiectul pasiv al raspunderii administrativ-disciplinare poate fi un organ de stat,pentru care intereseaza calitatea de persoana de drept public nu neaparat de persoana juridica;o organizatie nestatala,o persoana fizica cu sau fara calitatea de functionar public. 4.Temeiul obiectiv al acestei forme de raspundere il constituie abaterea administrativdisciplinara prin care se incalca o norma de drept administrative.Cu titlul de exceptie,poate fi incalcata si o norma de drept penal prin aceeasi fapta,care nu prezinta insa,gradul de pericol social al unei infractiuni.Aceasta situatie este prevazuta in art.19 din NOUL COD PENAL727: (1)Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala daca prin atingerea minima adusa uneia dintre valorile aparate de lege si prin continutul ei concret,fiind lipsita in mod vadit de importanta ,nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni. (2)La stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si
726A.Iorgovan,op.cit.,vol.2,pg.225 727Noul Cod Penal a fost adoptat prin Legea nr.301/2004,publicata in Monitorul Oficial alRomaniei,Partea1,nr.575 din 29 iunie 2004 si se preconizeaza sa intre invigoare,dupa mai multe amanari,la data de 1 septembrie 2008

mijloacele de savarsire a faptei,de scopul urmarit,de imprejurarile in care fapta a fost comisa,de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce,precum si de persoana si conduit faptuitorului. (3)In cazul faptelor prevazute in prezentul articol,procurorul sau instant aplica una dintre urmatoarele sanctiuni cu caracter administrativ: a)mustrarea b)mustrarea cu avertisment c)amenda de la 1.000.000 lei la 25.000.000lei. 5.Temeiul subiectiv al raspunderii administrativ-disciplinare este constituit de vinovatia cu care a fost savarsita fapta ,in lipsa acesteia neexistand raspundere. 6.Sanctiunile administrativ-disciplinare nu sunt privative de libertate(exemplu,suspendarea permisului auto pentru nerespectarea regulilor de circulatie),spre deosebire ,de pilda ,de sanctiunile penale. Sanctiunile administrativ-disciplinare au denumiri diferite si sunt cuprinse in acte normative diferite,cu forta juridica diferita,si anume:legi, ordonante simple si ordonante de urgenta ale Guvernului,hotarari de Guvern,ordine ale ministrilor,hotarari ale consiliilor locale si judetene,regulamente de ordine interioara si alte acte adoptate in baza legii729. Sanctiunile care pot fi aplicate in caz de abateri administrativ-disciplinare imbraca mai multe modalitati,cum ar fi: -amenda,ca in situatia incalcarii unor dispozitii ale Legii nr.26/1990,privind Registrul Comertului(exemplu,comerciantii trebuie sa ceara inmatricularea sau inregistrarea unui in Registru)722. -dobanzi si penalitati de intarziere pntru neplata la termen a obligatiilor 723 bugetare . -dizolvarea unui organ ales(cazul in care consiliul local nu se intruneste timp de 2 luni consecutive sau nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nici o hotarare)724. -demiterea primarului Pentru a se putea invoca raspunderea administrativ-disciplinara,trebuiesc indeplinite urmatoarele conditii: -savarsirea unei fapte considerate de legea administrative(dar uneori si de legea penala)ca fiind o abatere disciplinara,aceasta dand nastere unui raport sancionator fara caracter contraventional -fapta sa fie savarsita cu vinovatie,de unde rezulta ca raspunderea se intemeiaza pe culpa -prin fapta sa se produca o anumita perturbare a vietii sociale

722A se vedea art.44 din Legea nr.26/1990,privind Registrul Comertului,republicata 723Idem supra 605 724A se vedea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata 729A se vedea diferite tipuri de sanctiuni administrativ-disciplinare,in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,in Legea administratiei publice locale,inLegea nr.137/1995 cu privire la protectia mediului inconjurator,modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.91/2002 si Legea nr.294/2003

-autorul faptei sa aiba capacitate de drept administrative.Astfel,autorul abaterii poate fi:o persoana fizica,un functionar public,un organism nestatal,un organ al administratiei publice -subiectul activ al raportului juridic de tragere la raspundere va fi intotdeauna un organ al administratiei publice Aplicarea sanctiunilor administrativ-disciplinare se realizeaza conform unei procedure.Aceasta procedura este de regula de natura cvasicontencioasa,sicuprinde norme referitoare la : -constatarea faptei,a legaturii de cauzalitate dintre fapta si rezultatul vatamator -termenele de prescriptie sau de decadere -stabilirea organului administratiei publice competent sa constate savarsirea abaterii sis a realizeze continutul actului de constatare -exercitarea cailor de atac -modalitati de executare

1.1.CONSTITUIREA SI COMPETENTA COMISIILOR DE DISCIPLINA

In cadrul fiecarei autoritati si institutii publice se constituie,prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice,o comisie de disciplina. Comisia de disciplina are in componenta 3 membrii titular,functionary publici definitivi numiti in functia public ape perioada nedeterminata.Doi membri sunt desemnati de conducatorul autoritatii sau institutiei publice,iar al treilea membru este desemnat,dupa caz,de organizatia sau organizatiile sindicale reprezentative ori de majoritatea functionarilor publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru care esteorganizata comisa de disciplina,in cazul incare sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat.Alegerea reprezentantilor functionarilor publici se face prin vot secret. Pentru fiecare membru titular al comisiei de disciplina se desemneaza cate un membru supleant. Membrii titulari si membrii supleanti ai comisiei de disciplina se numesc pe o perioada de 3 ani,cu posibilitatea reinnoirii mandatului. Presedintele comisiei de disciplina se alege prin votul secret al membrilor titular,dintre acestia.In situatiile in care nu se poate intruni majoritatea,va fi ales presedinte membru care are cea mai mare vechime in specialitate juridica sau,in cazul in care acesta nu exista ,membru care are cea mai mare vechime in functia publica. Comisia de disciplina are un secretar titular si un secretar supleant ,numiti de conducatorul autoritatii sau institutiei publice pe o perioada de 3 ani,cu posibilitatea reinnoirii mandatului.

Prin exceptie,comisia de disciplina poate fi constituita pentru mai multe autoritati sau institutii publice,in cazul in care in cadrul uneia dintre acestea isi desfasoara activitatea mai putin de 10 functionari publici. Tot prin exceptie,se constituie la nivel judetean,respectiv la nivelul municipiului Bucuresti,cate o comisie de disciplina pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarii privitoare la faptele secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare. Aceasta comisie se constitue prin ordin al prefectului si are urmatoarea componenta: a)subprefectul care are atributii in domeniul verificarii legalitatii b)secretarul judetului,respectiv secretarul municipiului Bucuresti c)un membru desemnat de majoritatea secretarilor unitatilor administrativteritoriale din judetul respectiv Membrii supleanti pentru aceasta comisie sunt: a)secretarul unitatii administrativ-teritoriale resedinta de judet,respective secretarul unui sector al municipiului Bucuresti b)un reprezentant al institutiei prefectului din judetul respectiv c)un membru desemnat de majoritatea secretarilor unitatilor administrativteritoriale di judetul respectiv Presedintele comisiei de disciplina se desemneaza prin ordinal prefectului,iar comisia isi desfasoara activitatea la sediul institutiei prefectului din judet,respectiv din municipiul Bucuresti. La nivel national se constituie o comisie de disciplina pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarii privitoare la faptele secretarilor judetelor si ale secretarului municipiului Bucuresti. Aceasta se constituie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si are urmatoarea component: a)un functionar public din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative b)un functionar public di cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,denumita in continuare Agentia c)un secretar al judetului.desemnat de majoritatea secretarilor judetelor si si de secretarul municipiului Bucuresti La nivelul national se constituie si o comisie de disciplina pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarii privitoare la faptele inaltilor functionari publici,denumita in continuare comisia de disciplina pentru inaltii functionari publici. Comisia de disciplina pentru inaltii functionari publici este compusa din 5 inalti functionari publici,numiti prin decizie a primului-ministru,la propunerea ministrului internelor si reformei administrative.Cel putin unul dintre membrii comisie are studii superioare juridice.

1.2.COMPONENTELE COMISIILOR DE DISCIPLINA

Comisia de disciplina competent sa desfasoare procedura disciplinara este cea constituita in cadrul autoritatii sau institutiei publice ierarhic,superioare,pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarii privitoare la faptele urmatorilor functionari publici: a)conducatori si autoritatilor sau institutiilor publice aflate in subordinea ori sub autoritatea acesteia b)conducatori ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice central din unitatile administrativ-teritoriale c)conducatori ai serviciilor publice infiintate in subordinea sau sub autoritatea autoritatilor administratiei locale Comisia de disciplina competenta sa desfasoare procedura disciplinara este cea constituita: a)potrivit art.6 dinHotararea Guvernului nr.1349/2007,pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarii privitoare la faptele secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare b)potrivit art.7 din Hotararea Guvernului nr.1349/2007 pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarii privitoare la faptele secretarilor judetelor si ale secretarului municipiului bucuresti c)potrivit art.8 din Hotararea Guvernului nr.1349/2007pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizarii privitoare la faptele inaltilor functionari publice.

BIBLIOGRAFIE Institutii administrative,Emil Balan,ed.C.H.Beck,Bucuresti2008 Tratat de drept administrativ ,Antonie Iorgovan,ed.All Beck,Bucuresti 2005 Drept administrativ ,prof.univ.dr.Ioan Alexandru,ed.a2-a ,Lumina Lex Bucuresti 2007