Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE SERVICE

Incheiat astazi . La . I. PARTILE CONTRACTANTE .., cu sediul social in .., inregistrata la oficiul Registrului Comertului sub nr. , din , cod fiscal nr. din , avand contul nr. , deschis la Filiala .., reprezentata de . , cu functia de , in calitate de prestator, pe de o parte si ... cu sediul social in , .. , inregistrata la oficiul Registrului Comertului ..i sub nr. avand cod fiscal si contul nr. . , deschis la , reprezentata de . , cu functia de . , in calitate de beneficiar, Au convenit

I.1.

II. III.

OBIECTUL CONTRACTULUI .. sa asigure services-ul la computerele detinute de . Lucrarile de service pentru care se incheie prezentul contract sunt urmatoarele: Depanare hardware Depanare sistem de operare instalari si reinstalari programe si soft-uri Depanare retea Upgrade computere la cerere

TERMENUL CONTRACTULUI Efectuarea lucrarilor de services prevazute la punctul 2.2 se va face la cererea si va fi inceputa termen de maxim 24 ore de la notificarea in scris sau telefonica. IV. PRETUL CONTRACTULUI Pretul contractului este de fara T.V.A. platibili lunar indiferent de volumul lucrarilor executate de . Plata se va face in maxim 3 zile de la data remiteri facturii . Pentru intarzireri la plata se vor calcula diferente de curs.

V. FORTA MAJORA Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 7 (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. Daca in termen de 7 (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu Inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. VI. NOTIFICARI In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, sau telefonic ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. VII. LITIGII In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele Vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI In cazul in care partile convin incetarea prezentului contract; Una din parti incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata de cealalta parte ca o noua incalcare va duce la incetarea contractului;

Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, din culpa, a cauzat incetarea contractului. IX. CLAUZE FINALE Prestatorul nu raspunde pentru problemele soft si hardware aparute dupa interventia sa. Componentele hardware folosite la depanare sau upgrade nu fac parte din pretul prezentului contract si vor fi facturate si platite distinct. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre Partile contractante. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care Sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. Prezentul contract a fost incheiat astazi intr-un numar de 2 exemplare astazi, data semnarii lui. Si intra in vigoare incepand cu luna Prestator,
..

Beneficiar,
..