Sunteți pe pagina 1din 55

q)

Ioan Vliduci

d
Dupi doui milenii de Ortodoxie, mutf romAni se intorc la practicile pdgAne:acupunctura, ayurveda homeopatia, radiestezia,clarviziun ea,y og4 ezoterism g.a. acestordoctrine qi practici extrem-orientale Consecin,tele sunt foarte grave: indepdrtarea de Ortodoxie, posedarea demonicd, imbolndvirea psihicl, destrimarea familiilor. Necunoagterea invdldturii ortodoxe despre sdnitatg boald gi vindecare este una dintre cauzele rispAndirii practicilor pdganein teritoriile ortodoxe.

o 2
0-

,( d

IoanVldducd

DESPRE VINDECLRIUC

PARANORMALE

de i,ntrebd.ri rdspunsuri La 1OO

'E#
JWP*

il

IOAN VLADUCA

DESPREVINDECARILE PARANORMALE Rdspunsuri la 700de tntrebdi

Despre ainilecdri paranormale I loart Ylilducd Editor/ Fundalia Justin PArvu I Mdndstirea Petru VodX Copertl gi tehnored actarc Tip arI Mugatinii, Suceava apnlie2012 3-0-12603-7 I SBN : 978-97 I I anhrdini.com,atitudini'pv@gmail.com Comenzi la: ht+p:

-J

'

Cuprins
Introducere 7

lnvdtdtura ortodoxi despre sinitate, boali gi vindecare

.. ..

15
Deosebirea dintre mistic gi magic

23
Paranormalul

26
Doctrinele extrem-orientale

28
Fitoterapia sincretisti

34
Homeopatia 1*3 Acupuncfura 69

7 Bioenergoterapia

76
Radiestezia

Introducere
,,Problema pastorald cu care ne confruntim in anii pe careii parcurgem esteinfruntareanoii erczi de dimensiuni planetare care se numeqte Noua Eri sau, agacum o numesc unii, Noua Erd a Virsitorului. Mesajelereferitoare la aceasta, cu care suntem bombarda(i in fiecare ziprinmijloacele de informare in masd, in linii generale,sunt urmitoarele: Vine o NoudErd.Binele qi rdul, Dumnezeu gi Lucifersunt doud puteri caresecompleteazd reciproc. Toli suntempurtdtori de energie, aaemputeri intuitiae, extrasenzoriale, magice, supraomeneqti qi puteri ale minlii cu insuqiri tdmdduitoare... Hristos nu a fost Dumnezeuqi Om, ci unul dintre marii iniliali, mentorul Erei Peqtilor,care acumia sfArgit... Nu existdun singur adeodr. Toate religiile sunt cdi careduc la acelasi scop" .1 Dupd revolufia din7989,lara noastri a fost invadatd de o mulfime impresionantd de,,vindecdtori" Ei ,,cdlduzitori spirituaI7", adepti ai doctrinelor extrem-orientale. Dupd doud milenii de Ortodoxie, mulli romAni seintorc la practicile pdgAne.La ora actuald,in RomAnia existd: - magazine ezoterice virfuale cu produse specifice: cristale, sfere de cristal pentru vizualizarea vi- o adeadratd 1. Pirintele Arsenie Vliangoftis, Ereziilecontemporane amenintare, Ed. Evanghelismos, BucureEti, 2005, p. 63.

79 Reiki 85 Hipnoza

92
Yoga 95 Concluzii 99 Bibliografie 101

cN)4

Ioan Vliduci

p aranormale D espreaindecdrile

anse itorului, truse de magie, pendule radiestezice/ cdrfi de Tarot,lumAniri ritualice, bijuradiestezice, Shui; terii, piramide, elemente Feng - firme care comercializeazdamulete 9i talismane dragoste,abundenfi, carieri, unisex,pentru sdndtate, magie gi norog din metal, inox, arprotecfie, succes, ginf aur, os,lemn gi ceramicd; - cabinete de clarviziune, Reiki (Reiki Usui, Karuna Ki, ShamballaMDH, Tibetan Reiki, Celtic Reikl Info Reiki, Grand Master, Gendai Reiki Ho, Violet Flame Reiki, Ordinul lui Melchisedec),Seichim,tehnici gamanice (Ama Deus, Munay Ki), astrologie (astrograme, astrologienatald,karmicd gi medicald), curdldri casede entitdli negative; - cabinetede biorezonanldprin carese dau informafii gi despre,,viefile anterioare"; - cabinete de acupuncturd, ayurveda, homeopatie, in care pacientul dobAndegtemulte inv[fituri daoiste si budiste; - firme pentru distribufia afrodiziacelor gi a tincfurilor care activeazdmeridianele energetice; - firme carecomercializeazdpietrele celor 7 chakre; crisopraz, carneol, avenfuriry pietre zodiacale: agat, jasp, onix, aragonite,calcedonie,etc;pietre zodiacale fine: ametist, citrin, opaf acvamariry rubiry safir, furetc; piramide energetice; coaza,malachite, azurTte, - cursuri de radiestezie, reIki, arte martiale, karate-kobudo, aiki-jutsu & iai-do, taijiquan- qigong,

Feng Shui; - cursuri de Etiin!6 spirituald vedic5; - edituri specializatepe cirfi din domeniul paranormal. CAteva titluri: Masajul ayuraedic,SdndGhidul ayuraediccompletal sistemului tateaperfectd. gi absolutd Homeopatia. Sdndtate minte-corplmenesc; corpului, a minlii qi a spiritului;Homeoautocunoaqterea Hipnoza caaborelixirealchimice; patieqi sexualitate;274 daresqu Carteatrecerii.Prima MoqtenireAtlantd; Vieli erien!elor anterioare; Secret ul suflet ului. Utiliz area exp dratei noastr e nagerea adea ex tr ac orporale pentru in! ele turi; Fructeletntunericului. $i acum, cAteceva despre autorii cdrlilor: Angel esteo renumiti homeopati, specia,,Mariela Iizatdla Londra in terapii de regresiune, vindecarea cu ajutorul cristalelor, terapia cdldtoriei, afltPuncturd, kineziterapie gi aromaterapie."z ,,JoartHalifax este antropolog gi profesor, maestru Zen gi shamary discipol al unor mari maegtri pAnd in clipa in care igi gisegte strdlucitoareacale. Esteo vizionari ale cdrei cuvinte fulger5. O femeie care a strdbdtut planeta, dar gi lumile interioare, care a trdit revelalia aldturi de shamani indigeni de pe cAtevacontinente,care Ei-acdutat adAncimile retrigAndu-se in silbdticie gi meditAnd cu inlelepfi
2. http:I I www.daopsi.ro/L331-homeopatia-sntate-absolut-i-autocunoaterea-corpului-a-minii-i-a-spiritului.html

10

Ioan Vllducd,

D esp re ui n decdr i Ie par anormale

11

tibetani, care a scormonit prin meandrele inimii gi ale minfii impreund cu inifiafi ai culturilor native nord-americane.IncepAnd cu traditiile zen-ului japonez gi pAnd la experien{e cu cele mai puternice plante psihedelice,de la ritualurile strdvechilor triburi Dogon dinAfrica pAnd la ceremoniile azatece cu ciuperci sacre,in Mexic, nimic nu-i este strdin".3

Fig.2. Cdrli defitoterapie sinuetistdgi uistaloterapie.

Fig. 1. C5rfi care promoveazi,hipnoza, ,,cdldtoriile in viefile anterioare" si,,experienleleextracorporale,,: Hipnozaca abordare sau Carteatrecerii. PrimaMoqtenire Atlantd. Vieli anterioare, Secretul sufletului. Utiliz area exper i enI eIor pentru tntelegerea adetsdratei extracorporale noastrenaturi.

S6ndtatr n,rilrrfi;i a

3. hltp :II www.daopsi.rol2308-fructele-intunericului_o_calatorie_ intei.html in-adancurile-roditoare-ale-fi

Fig.3. Cdrli de homeopatie.

t2

Ioan Vld,duci

D espr p aranormale e aindecdrile

13

r. De exemplu, le pun la dispozilie ,,trusa de ar fi in slujba Binelui, nu a magie albd", truriului (asociatcu magia neagrd).In prezentarea sei gdsim scris: ,,Ai gi fu acum ocazia de a deveni un practicianal magiei albegi o forfd a binelui! Toate lucrurile de care ai nevoie pe drumul lnlelepciunii se afld aici: o carte frumos ilustratd cuprinzAnd magice".a instrucfiuni gr,in plus, talismanegi accesorii

da/nu, bdnuful auriu al prosperitdfii, sareade vrdji, sdculeful magic, gnurul auriu al dorintei. In acest mod, cqB^ijisunt pregdlili din timp pentru primirea ,,metodelor magice de diagnostic qi vindecare". Consecinjeleacestordoctrine si practici extremorientale sunt foarte grave: indepdrtarea de Ortodoxie, posedareademonicd, imbolndvirea psihicd, destrdmareafamiliilor. NegnOa$Iarea invX tih' "i i ortod oxe desprg si.4g'tg!-_q, bq&gi-vindecare este una dintre cauzele rdspAndiriipracticilor pdgAne in teritoriile ortodoxe.

Naz
Fig.4. Trusade ,,magiealbd" carecon[ine texte magicesi obiecte magice. Iatd ce confine trusa: cartea de vrdji gi ritualuri (cu tehnici de meditalie gi peste 40 de ritualuri gi vrdji), medalionul argintiu al lunii, cristalul de cuart magic al pdmAntului, clopolelul argintiu, bdnuful
4. http: I lwww.daopsi.rol2180-trusa-de-magie-alba.html

15

Invititura

ortodoxi despre sinitate, boall gi vindecare

L. intrebare: Ce trebuie sd cunoagtempentru a inlelege corect sdndtatea,boala si vindecarea? Rispuns: Pentru a infelege corect sindtatea, boala gi vindecarea trebuie sd cunoaEteminvdfitura cregtini ortodoxd. 2. intrebare: De ce este necesar sd cunoastem firvi!5fura ortodoxi si nu este suficient sd cunoagtem qtiinfele naturii? Rispuns: $tiinfele naturii sunt limitate din mai multe motive: - nu studiazl.toate fenomenele, ci numai feno_pe!le inregistrahlle gi fenomenele observabile gi repetabile experimental; - nu prezintd certitudine cantitativ5, ci oferd doar gproximafii; - nu dau explicalii ontologice, cipropqn tesrii (ipoteze cu anumite confirmiri experimentale aproximative); - nu se bazeaz6, pe Morala absolutd. Invdldtura ortodoxi este revelatS,adici desco-

Ioan Vliduci

Despre paranormale aindecdrile

77

perite de Dumne zeu. Ea contine Morala absoluti gi raspunde corect la toate intrebirile importante ale umaniti{ii. 3. intrebare: De cenu estesuficientdo alti religie? Risp un s: AdSy-gtgkgle*g1f c. invildtur a orto doxd invifdtura de Dumnezeu' De aceea, estedescoperitd ortodoxi estesingura inv5ldturd carene dd posibilitatea de a deosebiBinele de rdu. Domnul nostru Iisus Hristos a sPus foarte clar : ". Nu existdmai Pentru a irgelege corect sindtatea, boala gi vindeirrvdfdtura ortodoxd careaestenecesars despre Dumnezeu" despreunivers gi despre om. 4. intrebare: Ce importanfd are invd{itura ortodoxd despre Dumnezeu, univers 9i om? esteCreatorul universului. Rispuns: DumAre o structurd personaldtreimicd; de aceea, nezeu mai este numit P-reasfintaTreime. Existd in trei Persoane:Tatil, Fiul Ei SfAntul Duh. Cele trei Persoanesunt d fi, adici zeiascd. 3 i Trebuie si facem deosebirea dintre .Lucririle lui DumneD*ltmneze-u E zeu sunt 499le-4lgii-vesnice.
I

Dumnezeu este Fiin{d Rafionald gi Liberi. Este Existenfa Absolutd, deoarecenu depinde de nimic. Dumnezeu este Atotgtiutor, Atotbun Ei diruitor al tuturor bunitdfilor. ei se afli din vegniciein comuniune de iubire. Dumnezeu l-a creatpe om dupd chipul Sdu,adicd l-a inzestrat cu rafiune gi liber arbitru (libertate de alegere). El i-a dat omului pasibil-ita_tea de aseminare cu Dumnezeu e. este comuniunea cu Dumnegeu. Aceastd comuniune cuprinde gi*c-o41u4iunea cga 4dgv41a:Q gu geilqlli oameni. Sporirea omului

- Hipnoza esterea, deoareceogrul renunti singur la libertatea sa si se facemarioneta unui hipnotizator. - Radle-At-ezia esterea deoareceomul renunfd la libertateasa de alegeregi intreabd ansa(o bard de metal) daci si se cdsdtoreascd cu o anumitd persoand. Numai invdtdtura corectd despre Dumnezeu, despre univers gi despre om ne dd posibilitatea sd deosebim Binele de rdu. 5. intrebare: Ce estebinele gi ce esterdul? Rispuns: Binele este conformitatea cu voia lui Dumnezeu. Rdul este abatereade la voia lui Dumnezeu.Dumnezeu vcrieste totdeaunabinele omului.

l8

Ioan Vldduci

D espreuindecdrile paranormale

l9

ca toti oamenii Dumnezeu,,voiegte gi l.arrrnoglinla-adev5ruh"ri si vind".' lucrdrii puterilor sddite in P-icatul este a creatfirea 9i a sddit lor. Dumnezeu la de scopul fire in ea anumite-.put9-ricu scop bine stabilit. Omul poate folosi acesteputeri in conformitate cr1.yo-ia estefolosirea ceabund a firii. lui.Dumnezeu; aceasta Dacd omul utllizeazdputerile sdditein fire incdlcAnd voia lui Dumnezeu, atunci el sdvArgegteunpdcat. - Yoghinii introduc in anus o bild metalicd,se conigi inverseazd,p eristaltismuls gi scot b il a cer:rtr ea26., pe gur5. Aceastaeste o inversare a proceselor fiziologice; esteo folosire rea a puterilor sidite in fire. - L{omeopafii i d proprietdfile terapeutice ei sdvArqesc ale plantelor medicinale; prin aceasta, qlBicat, deoarece disprqluiescdarul lui Dumnezeu gi abat lucrarea puterilor sidite in fire de la scopul rAnduit de Dumnezeu. 6. intrebare: Toate metodele medicale naturale sunt bune? Rispuns: Nu. O metodd medicali care foloseqte ai dacdestein conelementenaturale estebund rrmnezeu. for-mj!4te.cuvoia lui D, in vechime sefoloseauplante pentru provocarea avortului. Degi plantele sunt naturale, fglosirea lor
Scriptttrd,Epistola I citre J'inrotei 5. Biblia adicd Dumnezeeasca 4. 2, Pavel Apostol a Sf6ntului

pentru provocarea avortului este rea, deoarecese incalcd voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a creat aceleplante cu scopul de a fi folosite pentru avort, ci cu scop tdmdduitor; ale produce contraclii uterine puternice care determind avortul. Homeopafii pomesc de la elementenaturale (tincturi din plante medicinale), insd se strddu__iesc .s_d respective gi si foloP-la-ntelor se_ascd efeetu-linve-rs.Aceastd folosire a plantelor medicinaleestceontrardvoii lui Dumnezeu, fiindcd se incearci inversareaproprietdfilor tdmdduitoare rdnduite de Dumnezeu. serealizeazi prin mijloacelerAnduite de Dumnezeu, in modul voit de Dumnezeu si spre slava lui Dumnezeu. 7. intrebare: Din faptul cd o metodd medicald are confirmare gtiinfificd rezultd cd ea est,: o metodd buni? Rispuns: Nu. O metodi medicaldestebuni nurnai dacd estein conformitate cu voia lui Dumnezeu. Pilulele anticoncepfionaleau un efect confirmat gtiinfific; prin folosirea lor, femeia nu mai rdmAne insdrcinati. In ciuda acesteiconfirmdri stiintifice, folosirea anticoncep{ionalelor este.rea, deoarece anticon_cepfionalele omoarifiinta umand care s-a

20

Ioan Vliduci

D espreaindecdrile paranormale

21

fgrmat, impiedicAnd prinderea sa de mucoasauterind. Ligafura trompelor uterine esteo metodd a cdrei eficienli este conhrmati gtiinfific, insi este rea deoareceincalci voia lui Dumnezeu. 8. intrebare: Care esteinvdlitura ortodoxd despre sdnitate, boald gi vindecare? Rispuns: Dumnezeu a creat universul din nimic. Toate elementele create au fost la inceput nestricdcioase.Prin ciderea protopdrinfilor (Adam Ei Eva) stricdciunea gi moartea au intrat in lume. Sepot deosebi doud tipuri de sdndtate: - sdndtateaomului inainte de cddere; - sindtatea omului dupd cddere. inainte de cidere, sdndtateaera deplind. Dupd estestareade echilibru optim atAt cddere,sdndtatea Aceast[ stare in lumea stricdcioas5. posibil cAt este a fost rAnduiti de Dumnezeu. Bolile sunt stiri diferite de starea de sindtate. Sdnitatea esteuna, iar bolile sunt multe. nu esteun bun in sine;ea poate fi foloSdndtatea sitd spre fapte bune sau sPre fapte rele. Nici bolile nu sunt rele in mod intrinsec, ci pot fi folosite spre rdu sau spre bine. CAnd omul se revoltd impotriva lui Durnnezeu pentru faptul cd s-a imbolndvit, boala estefolositd in mod rdu. CAnd omul seimbolndvestedin pricina

unor patimi gi pdcate,insd conEtientizeazdsituafia in care se afli gi ajunge la pocdinfd, atunci boala este folositd bine. SfAntul Ierarh Ioan Gurd de Aur spune cn sfinqii ti slujesclui Dumnezeu nu pentru ci aEteaptd vreo rdsplatd, duhovniceascdsau material5, ci pur gi simplu pentru cd Il iubesc.Iar Dumnezeu, vrdnd sd arate cd sfinlii nu L-au slujit pentru a primi risplatd, a ingdduit uneori ca acegtiasi cadi in boli grave. Scopul vietii omului nu este sinitatea, ci comuniunea cu Dumnezeu. Pentru un ortodox, vindecarea este acceptabili numai dacd se dobAndestein conformitate cu voia lui Dumnezeu. f. intrebare: Care sunt cdile de timdduire in BisericaOrtodoxd? Rispuns: in Biserica Ortodoxi existd doud cii de timdduire: - calea supranafurali, prin harul lui Dumnezeu; - calea nafurald, prin metode terapeutice conforme cu voia lui Dumnezeu. Toate mijloacele de tdmiduire ddruite noud de Dumnezeu - plantele medicinale, mediul natural, rugiciune4 SfAntulMashl SfAntaSpovedanig SfAnta Impdrtdganie - igi manifestd puterile tdmdduitoare numai afunci cAnd omul se raporteazd corect la Dumnezeu.

?2

Ioan Vldduci

23

,,in esenfi, prin darul lumii Dumnezeu vrea sa Se facd cunoscut omului pe Sine insugi in iubirea Sa.De aceeaqi omul trebuie sd se ridice peste darurile primite,la Dumnezeu insugi, Care le-a dat" .6 Tdmdduirea cea adevdratd se poate obfine fie pe cale naturald (prin plante medicinale, de exemplu), fie pe cale supranaturald (prin Harul lui Dumnezeu, numai in SfAntaBiserici Ortodoxd), insd ambele cdi necesitdraportarea corectdla Dumnezeu. Primesc gi asculti deAdeviraful DumHar cei caresesmeresc rrezeu;iar cei care se mAndresc qi cautd o vindecare firi Dumnezeu nu primesc Har. Folosireacorecti a plantelor medicinale estecea care respectd acestecuvinte din SfAnta Scripturd: ,,Domnul azidit din pdmAnt leacurile,gi omulin!elept nu le va defdima. $i El a dat oamenilor gtiinfi, ca si fie slivit intru leacurile Salecele minunate" .7 Fitoteiapia gtiinlificd practicati de medici ortodocsi folosegtecorect plantele medicinale, sPre slava lui Dumnezeu.

Deosebirea dintre mistic gi magic 1,0. intrebare: Ce legiturd au terapiile cu faptul mistic gi faptul magic? Rispuns: Metodele terapeutice din BisericaOrtodoxd au caractermistic, iar unele metode medicale au caractermagic. Nu se cuvine ca un cregtin ortodox si foloseascd metode magice.De aceea este important si cunoaqtemdeosebireadintre mistic gi magic. L1,. intrebare: Care este deosebireadintre mistic gi magic? Rispuns: in Cursul deMetafiziai, filosoful Nae Ionescu face o delimitare clard intre mistic si magic: in cazul faptului mistic, depdgireapersoanei8 se face printr-un act de iubire. In cazul acfului maglc, inmagazinareain noi ingine a tot ce este in afard de noi, duce la un fel de potenlare prin metoda confiscirii realitifii pentru noi insine.e Criteriul prin careputem deosebimagicul de mistic esteurmdtorul: ,,Tot ceeace esteegocentrism este magic, tot ceeace este teocentrism este mistic."'o
8. BibliaadicdDumnezeeasca Scripturd,lnlelepaunea lui Sirah 3& 4-6. 9. Iegirea din egoism 9i dobAndirea comuniunii celei bune. 10. cf. Nae Ionescu, Opere, vol.ll, Cursuri de metafizicd,Ed. Roza VAnturilor, Bucuregti, 2005, p. 107.

6. Miqcare de contracfie (urmatd de o relaxare periodici) a musculaturii stomacului qi intestinului, care se propagi sub formi de unde gi face ca alimentele sd fie impinse de-a lungul tubului digestiv. 7.Pr.Prof . Dumitru Stdniloae, TeologiaDogmaticd Ortodoxd, Ed. Institutului Biblic ai de Misiune al Bisericii Ortodoxe RomAne, Bucuregti, 2003, P. 357'

2+

Ioan Vliducd

D esp r e zs in decdril e paranormaIe

25

L2.intrebare: Care dintre metodelemedicaleau caractermagic? Rispuns: Estemagicdorice metodd carefoloseqte elementecreate incdlcAndvoia lui Dumnezeu.Toate lumii materiale sunt daruri primite de noi elementele de la Dumnezeu.A folosi contrar voii lui Dumnezeu un element creat,inseamni a{ ripi de la Dumnezeu gi a-l devia de la scopul rAnduit.l' Cei care se ocupi cu bioenergoterapie,radiestezie, reiki, hipnoz5, yo9a, se strdduiescsd acumuleze sau sd foloseascd energii necunoscute din lumea creati, in contradic(ie cu voia lui Dumnezeu. Aceasta este metoda confiscirii realitifii, despre care vorbea Nae Ionescu. 13. intrebare: Existd chirurgi atei care fac operafii fird sd se roage lui Dumnezeu gi fdri sd lind seama de voia lui Dumnezeu.Ei nu acfioneazd,in mod magic? Rispuns: Existd doud categorii de chirurgi atei. Unii chirurgl degisunt atei, respectdimplicit voia lui Dumnezeu in practica medicali. Intervenfiile chirurgicale realizatede ei refac structuri lezate,aduc6ndule la starear6nduitd de Dumnezeu. Ei nu acfioneazd in mod magic, ci respectdimplicit voia lui Dumnezeu. Alfi chirurgi atei folosesccontrar voii lui Dumop.cit.,p.l1'0. 11.Nae Ionescu,

nezeu elementelecreate.Ei realizeazdavoftrri, sterilizare chirurgicald, schimbare de sex,etc. Practica lor este de tip magic.

26

ile paranormale Despre cdr ainde

27

Paranormalul 14. intrebare: Ce inseamnd paranormal? Rispuns: Aga cumii aratdnumele,paranormalul nu estecevanormal. Prefixul paraprovine din limba greacdveche gi inseamnd: lateral, contra, in ciuda; iar para tous nfmoas inseamnd impotriva legilor. Paranormalul are toate acestesensuri: se situeazd lateral fa{d de normalitate, lucreazd contra ei qi se manifestd in ciuda unor elemente de normalitate; de asemenea, esteimpotriva legii (rAnduielii) dumnezeiegti.Paradoxdzo inseamnd a prezenta drept admirabil, a aveao opinie falsi. Paranormalul se bazeazd pe concepfii false 9i se aratd celor negtiutori ca ceva admirabll. Paradoxdzo este opusul lui doxdzo, careinseamnda slivi, a cinsti. Terapeutica rAnduiti de Dumnezeu se aplicd spre slava lui Dumnezeu gi face cinste omului, iar tratamentele paranormale nici nu urmdrescsldvirealui Dumnezeu gi, prin urmare, nici nu fac cinste omului. Unicul Dumnezeu a rAnduit pentru om o normalitate unicd. Precum Adevdrul este unic qi existi multe feluri de minciuni, tot asa normalitatea este unicd qi existdmulte feluri de anormalitdfi. Prefixul ade la a-normal, aratdlipsa de normalitate, fird sd dea aminunte despretipul de anormalitate.Para-normalul esteuncazparticular de anormalitatecareincearci

sd simuleze normalitatea gi se luptd impotriva ei. 15. intrebare: Care este deosebireadintre remediile naturale gi cele paranormale? Rispuns: Termenul p hy sis din limba greaci veche a fost tradus prin fire sau nafuri. Remediile nafurale sunt remedii firegti, in sensul cd ele respectdrAnduiala inscrisd de Dumnezeu in fire. Dintre remediile naturale menfionim: plantele medicinale, apeleminerale, produsele apicole,migcarea. terapiile naturale: FitoPeaceste elemente sebazeazd terapi4 Bahreofizioterapi4Apiterapia, Kinetoterapia. norPrin,,remediile" paranormale se simuleazd. malitatea gi se luptd impotriva ei. De exemplu, homeopatia simuleazd folosirea plantelor medicinale ca in Fitoterapie, insi inverseazdefecteleterapeutice rAnduite de Dumnezeu Eiindepirteazd drn,,medicamentul" homeopatic tocmai substan{eleactive (cu efect vindecdtor). Bioenergoterapia,radiestezia gi gi vindecarea prin Har, reiki simuleazd cunoaEterea folosind in realitate energii din lumea creatd.

cN@41

28

D esp r e a indecdr il e p aranormale

29

Doctrinele extrem-orientale L5. intrebare: Ce inlelegem prin ,,doctrine extrem-orientale"? Rispuns: Doctrinele extrem orientale sunt rdtdciri de inspirafie demonici, transmise ezoteric in spafiul extrem-oriental. Dintre acestedoctrine menfionim: budismul tibetan, budismul c}lrinez, budismul tantric, daoismul, alchimia internd (nei dan), qamanismuf gintoismul tantric. 17. intrebare: Adep{ii doctrinelor extrem-orientale primesc puteri paranormale de la diavol? Rispuns: Da. Ei primesc treptat acesteputeri malefice pe misura inaintdrii spre rdu, prin parcurgerea etapelor de inifiere, in cadrul unui sistem ezoteric. Gheorgaki, un tAndr care a fost inifiat in Tibet, a mirturisit dupd venirea la Ortodoxie: ,,Eu md aflam cu o treapti mai sus de stadiul magiei negre. Aveam atAteaprivilegii, atAtaputere, cd nu-fi pofi imagina. Puteam cdldtori in mod supranatural fdrd mijloace de transport. Puteam vedea in mod supranafural mult mai departe gi mult mai multe decAt vede un om normal. Puteam vorbi in mod supranafural orice limbd ag fi vrut. Cunogteam toate artele martiale si ca sd infelegi, odatd, in India, am fost de fafi la o cartd;iar fiindcd am inteles cd-l nedrept5leau pe

unuf m-am bitut cu cinci deodatd gi i-am invins. Nu poli sd-fi dai seama cAtd satisfacfie am simlit dupd aceasti bravurd. Aveam demoni care imi slujeau gi acestfapt mi fdceasi m3 simt foarte putemig stipAo aproape invulnerabil. Imi scdpa insd un amdnunt. Dddusem in schimb pentru toate acestea, fdrd.si gtiu, sufleful meu nemuritor, diavolului qi ca sd nu uit, mi pecetluisecu una din cele o suti de pecefi ale sale".l2 18. intrebare: Ce invdldm din aceastdmdrturisire a lui Gheorgaki? Rispuns: Cuvintele,,eu md aflam cu o treaptd mai sus de stadiul magiei negre", aratd cd inifierile in sistemeleextrem-orientale il apropie pe om de satana mai mult decAtmagia neagrd. In urma inifierii, tAnirul avea mai multd putere demonicd decAt un vrijitor care practicd magia neagrd. Faptul cd putea,,vedeain mod supranafuralmult mai departe gi mult mai multe decAt vede un om normal", aratd ci percepfia extrasenzoriald(paranormali) este oblinutd prin lucrare demonicd. O astfel de percepfie o au ini{iafii care vdd chakrele, aura gi meridianele energetice. Seconfirmi qi faptul cd artele marliale sebazeazd, pe lucrdri demonice.
12.IoannisKobabasis, Din Tibet in Sffrntul munte Iatsdtrdnul Paisie. Pottcstea adettdratd a thndruluiGheorgaki allatdintr-o ealattioasd cdldtorie 'Gsalonic, ?nGrddina MaiciiDorunu lri, 201 l, p. 12i-722.

Ioln Vladuci

D espreain dccir ilc paranormnla

Estefoarte important de observatci acesttanar, sincer fiind, qi-a dat seamade ingelareaitl care se afla.A inteles cd diavolul i-a dat cAtevaputeri paranormale,insh era gata si-i ia sufletul. puteri demo19.intrebare: Ce mdrime au aceste nice comparativ cu puterea lui Dumnezeu? Rispuns: Acesteputeri sunt neglijabile ia{d de puterea lui Dumnezeu. Ele sunt puteri finite, iar puterea lui Dumnezeu esteinfinitd. Despre intAlnirea cu tAndrulGheorgaki,SfAntulPaisieAghioritul povestegte urm[toarele: ,VrAnd si-gi arateputerea, Gheorgakigi-aconcentrat privirea pe o piatrd mare distanfi gi piatra s-afdcutbucdti. aflati la o oarecare Atunci am fdcut semnul Cmcii pe o pietricicdsi i-am si-afdcut S-aconcentrat, spussd o sfarmegi pe aceea. vrijile, dar n-a reugit s-o spargi. Atunci a inceput sd tremure, iar puterile drdcegti,pe care credeacd le are sub control, neputAnd sparge piatra, s-auiutors impotriva lui qi l-au azvdrht in rApd".r'; 20. intrebare: Metodele medicale paranormale practicatein prezentin RomAniaau legiturd cu doctrinele extrem-orientale? Rispuns: Da. Toate metodele,,medicale"patanormale practicatein RomAniasebazeazi pe dcrcp 54-55 17. lbiclrnt,

trine extrem-orientale. Acupunctura se bazeazd pe doctrina daoisti intemeiati de Lao Zi (sec.VI i.Hr.). Ea a fost adusi in Europa de misionarii iezuifi din Extremul Orient.

EaogttdchCLir.poaF..D..i, iJ(Marg.zaltntita11-\

'

-- Du

CxA!rrat

?Rrrtir.

Rqler gaaclu,atn licatwit la: S.eu,tE t. @.^rrr *1 A,hlse4p.rir, I RIGf,A

Irqntmlar ds Crur msEDp{ffi & lirona i C'dr il r'elil

Wffiii"j
@fqb pqlE ls

Fig.s Phiilipe Charvys, Lcssecrats dc In ntedecine deschinois, Grenoble,1.67It1.

Homeopatia se bazeazdpe doctrina daoisti a suprematiei golului fafi de plin. Primul care a folosit doze infinitezimale a fost rnedicul chinez Hua (141-20E), Tr-ro adept al daoismuiui. provine din samanism.in tehnica Radiestezia
rsa- hitp:i/n rb 2 bitr n-,. i 4. S r,r t-r rt i.r-pari s5.f ril ivinc,/?cote=pitre 30528&tio=.rira

Ioan Vliduci

Despr e ainde cdrile paranormale

-JJ

demonii rispundeau Prin efecte qilaneq, Qamanicd mecanice la intrebirile puse de vrijitori. Pentru a justifica folosirea unor coroane metalice, unii bioenergoterapeufi gi radiestezigti se bazeazd pe utilizarea coroanelor ritualice in Egiptul antic 9i pe faptul cdin Tibet, la confirmarea fiecirui dalai lama, membrii conclavului de confirmare, la ceremonieigi pun coroanelegi intri intr-o starede ,,delir profetic". Reiki esteo practicd japonezd foarte veche,redescoperiti de cdtre Mikao Usui in anii1919-7920. Yoga este o practicd budistd. Despre renumitul guru tibetan Padma Sambhava se spune cd a convertit la doctrina tantricd gi pe unii demoni. 21. intrebare: De ce unii ortodocgi cad pradd acestor doctrine gi practici pdgAne? Rdspuns: Unii oameni, degi au primit Botezul Ortodox, nu conlucreazd cu Dumnezeu pentru sponu cunosc Mulfi dintre acegtia rirea duhovniceascd. invdfitura Bisericii Ortodoxe. Sunt dominali de relativismul dogmatic specific Noii Ere (New Age), fapt pentru care considerd cd,,tofi au dreptate, fiecare in felul siu". 22.inftebare: Care sunt cauzele cele mai generale ale ingeldrii? Rispuns: DesprecauzeleinEelirii, Arhiepiscopui Teofan de Poitava scrie: ,,Ceeace numim inselare

propriu-zisd apare atunci cAnd cineva incearcd sd trdiasci mai presus de putinla sa. Fird a se fi curdfit de patimi, el cautl o viafd de contemplafie gi viseazi la rdpirea in har. De aceea,peste el cade mAnia lui Dumnezeu; din pricind cd se socotegtea fi prea sus, harul lui Dumnezeu se depdrteazi, iar el cade sub inrAurirea celui viclean. Pentru aceasta, slava deqartd incepe acum si-l desfete cu vederi gi pldceri inalte. Aceste vederi gi pliceri nu sunt insd de la Dumnezeu, cide la cel viclean. Toate scrierile teologice care incearcd si aducd o noui inlelegere, diferitd de cuvintele Sfinfilor Pdrinfi, sunt scrise intr-o astfel de stare."1s

cN@41

15.Arhiepiscopul Teofande Poltava, Epistole, Ed. Egumenifa, o. I22.

3+
Fitoterapia sincretisti 23. intrebare: Ce este fitoterapia sincretisti? Rispuns: Fitoterapia sincretistdeste un ansamblu de sisteme filosofice cu aspect medical, care amesteci fitoterapia empiricd cu conceplii pdgAne din context. sau chiar cu conceplii ortodoxe scoase 24. intrebare: Care estedeosebireadintre fitoterapia gtiinlifici 9i fitoterapia sincretistd? Rispuns: Fitoterapiagtiinlificd estefitoterapia care arebazdgtiin(ifici gi nu confine concepfiinegtiinfifice. Se cunosc substanlele active din plantele medicinale, proprietifile fizice, chimice gi biologice ale acestor substanfe,modul de acfiune (explicat riguros qtiinfific), modul de administrare, indicafiile, contraindicafiile qi efecteleadverse. conceplii pdgAne Fitoterapia sincretisti folosegte (despre boal6.,sindtate, vindecare, plante) gi chiar invdfdturi ortodoxe scoasedin context (despre energii, arhangheli, etc). ,,Fitoterapiapsihocauzald" esteun sistem filosofic al fitoterapiei sincretistein careelementelede fitotercu conceplii spirituale apie gtiinfificd sunt amestecate heterodoxe.In acestsistem se considerXci plantele il cdlduzescpe om pe drumul evolu{iei spirituale. De exemphr: ,,Ajutat de trandafir, individul intelege

Despre aindec drile paranormale

JC

ci loviturile sorlii sunt ineluctabile, dar reugegteca, in mijlocul patimilor, si perceapdbucuria vietii"16' ,Ieiul exercitdo acfiune de oblojire psihoemofionald; celorpreainchiqi,le deschideinima spreiubire; celor prea deschigi,le protejeazd inima pentru a nu cidea pradd celor hrdpdretl"tT',,Ajutat de vifd de vie, individul infelege ci adevdrata libertate consti in a infelege legile divine gi a le urma cursul"18; .Ajutat de citini, individul invald sd disceami, sd delimiteze nef si diferenlieze adevirul de pl5smuire; nu se mai lasi alterat de influenlele conjuncturale, se mobllizeazd gi trdiegte intens, firi a-gi pierde limpezirnea,disociind ndlucirea de esenti"te;,,Ajutat de cuisoare, individul pitrunde dincolo de aparen(e gi sondeazi profunzimile pentru a descoperi adevdrul gi esen!a"20; ,,Ajutatde floarea soarelui, individul deprinde acceptarea iertdtoare,discemimAntul compasiv al iubirii, moderafia, detagarea gi discemdm6ntul noblefei, apte si deosebeascd binele de rdrr" .21 25.intrebare: Cum estefolositdin fitoterapia sincretistdinvdldtura ortodoxd despre arhangheli? Rispuns: invdfdtura ortodoxi desprearhangheli
1. 6. hftp I I dr dorindragos. rolplante_t.html#Trandafi r 17. http:I I drdorindragos.rolplante_t.html#Tei 18.http://drdorindragos.rolplante_uvz.html#VitaDevie 19. htip://drdorindragos.rolplante_c.html#Catina 20.htry :I I dr dorindragos.ro/plante_c.html#Cuisoare 2L.http :I I dr dorindragos.rolplante_def .html#FloareaSoarelui

36

Ioan VlSduci

D espr e ainde cdrile paranorm ale

3T

este scoasddin contextul Dogmaticii Ortodoxe gi penestefolositd pentru promovarea unor ,,esente tru vindecare cu ajutorul arhanghelilor". CAteva exemple: ,,Arhanghelul Mihail. Sabia lui Mihail este focul purificator ce invinge forfele rdului, transformAnd energiile negative in energii divine. [...] Existd doud cdi: prima, cAnd aveli nevoie de inspira{ie sau ajutor imediat se iau patru picdturi qi se apeleazi Fiinfa de Lumind respectivi, repetAnd procedeul ori de cAteori este necesar;a doua se iau patru picdfuri de 2-4 ori pe zi, cerind ajutor la fiecare dozd,,pAnd cAnd simfifi o modificare de congtiinfd."z

producatsri Cryrtal Herbr

32'*,,
Ajuta tr: rtabitirea dlrcctlci; currl protcctie; co6tientizarea sprtiutul..,. continu!rr energle ri vitatitatei v.{orii proprii; curatarea

pentru aindecarea Fig.5. Flacoane cu ,,esenld cu ajutorul . ArhangheluluiMihail " 23

apartin lumii create(dupd cXdere), iar energiile divine (dumnezeieqti)sunt energii necreate.De asemenea/ asocierea dintre Arhanghelul Mihail gi un anumit produs vegetal este absurdi. ,,Arhanghelul Gabriel. Invocarea Arhanghelului Gabriel este utili in vindecarea afecfiunilor frzicecare au o origine karmici."2aDoctrina karma esteo ndscocireextrem-orientaldlegati de doctrina reincarndrii. ,,Arhan ghelul Raf aeI f av orizeaz| amplihcarea viziunii si cunoaqterii interioare prin dezvoltarea chakrei a sasea."2s Aici se realizeazd amestecareacu doctrina yogind a chakrelor. ,,Arhanghelul Uriel ajutd la: alchimie, magie divind, infelegere spirituald."26 Cum putem admite cd un SfAnt Arhanghel ar ajuta la alchimie gi la,,magie divin5"? ,,Flacira violet ajutd la: interacfiunea uqoard cu autoritdti gi oameni influenli, ... protecfie paranormald"27. in acest text, conexiunea cu fenomenele paranormale este datd pe fafi.

Transformareaenergiilor negative in energii divine este o abera{ie, deoarece energiiie negative


22. http :I I semperviva.ro/p-Arhanghelul-lVlihail-365/ 23. http://semperviva.ro/esente-pentru-vindecare-cu-ajutorularhanghelilor/

24.hltp :I I semperviva.rolp_Arhanghelul-G abriel_p56 I 25. http://semperviva.rolp_Arhanghelul-R afael_367 I 26.hltp :I I semperviva. rolp_Arhanghelul-Ufiel_368/ 27. http:I I semperviva.rolp_Flacara-violet-Violet-Flam e_369 I

Ioan Vliduci

D espreaindecdrile paranormale

59

26. intrebare: Fitoterapia sincretistdare legdturi cu yoga? Rispuns: Da. Existi preparate despre care se susfine cd ar acfiona asuPra chakrelor menfionate pentru armonizagi in tehnica yoga. Existd ,,esen!e pentru Ckakra rea chakrelor". De exemplu,,,esen{a inimii" ar da posibilitatea de ,,aiubi fdrd condilii". Evident, o astfel de pretenfie estein contradiclie cu invdldtura creEtindortodoxi. Iubirea este o trdire duhovniceascdspecificdomului despitimit (eliberat de toate patimile); ea nu se poate dobAndi prin nigte picituri. Esenta pentru Chakra Inimii Heart Chakra
producator C.yrl.l lbrbt

asupraunor meridianede acupunctur[. Ele fac parte din,,acupunctura lichidd". 28. intrebare: Fitoterapia sincretistd se bazeaz| pe simbolistica pdgAnd? Rispuns: Da. Fitoterapia sincretistd a preluat simbolistica pigAnd qi a folosit-o pentru oblinerea unor indicalii ezotericepentru plantele medicinale. La o conferinld de fitoterapie sincretistds-a prezentat urmdtorul text: ,,Trandafirulestefloarea ceamai strAnslegatd de istoria omenirii. in legende,basme,obiceiuri, medicina tradifional5, artd sau publicitate, vom observa cd el igi gdsegte un rol in aproape toate domeniile. Aceastanu se datoreazdnumai frumusefii florii sau contrastului aparent dintre delicatefeatrandafirului inflorit si "agresivitatea" spinilor sii. Mult mai mult conteazd aureola care invdluie, in subconqtientul nostru, caracterul simbolic al florii. [...] Nici o altd floare nu a cipdtat o asemeneaimportanfd in viala oamenilor. Ea este asociatdcu Gridinile Edenului, cu cele suspendate ale Semiramidei - din biblicul Babylon, avAnd aceeagisemnificafie in cregtinism gi islamism ca gi nufdrul in hinduism gi budism. [...] Afrodita, zella frumusefii la greci, ungea corpul^lui Hector cu ulei de trandafir (Homer-Iliada). [...] In hinduism trandafirul cosmicTripurasundari, simbolizea zA pefiec[fu nea, desdvArgirea, cupa vie-

39-l.ei

P.6z{tr.:

flacoane de 10n(

inflaco ane e" seafld pentruchakr Fig.7.,,Esenlele alechakrelor yogine. cureprezentdri cariauetichete 27. infi eb are:Fitoterapia sincretisti are legdturd cu acupuncfura? Rispuns: Da. in conformitate cu prospectele, unele produse pseudo-fitoterapeutice aclioneazd

40

Ioan VlSducd

D espr e oindecdrile p aranorm ale

-1*1

fii, sufletul, inima, iubirea, exprimAnd frumusefea Mumei divine. [...] Trandafirul roqu esteasociatcu sAngelepierdut de Christos rdstignit pe cruce 9i cu SfAntulGraal - vasul in careIosif din Arimateea ar fi strAnsacestsAnge. [...]Numele Rosariului, acelgnur pe care sunt insirate un numdr de mirgele folosit pentru u ti." evidenfa rugdciunilor, derivi tot de la trandafir. In crestinism sunt cunoscutetrei dimensiuni: rosariul mic - 33 mdrgele mici + 5 mari (vArsta lui Christos si cele5 rdni ale sale),rozariul mijlociu - 63 + 7 (vdrsta FecioareiMaria gi cele gaptebucurii gi dureri) gi rozariul mare - 150+15 ( numdrul psalmilor). Astfel in limba sanscritd Dshapainseamnd rugiciune, dar prin schimbarea intonafiei mai inseamnd si Trandafir - rozd..Originea lui se pierde in timpurile anterioare epocii noastre,a fost folosit inilial in religia hinduistd, apoi budhistd, preluat de cdtre cregtinism (catolicii) ca un complet de rugdciuni diferite dedicate Fecioarei Maria, apoi de religia islamicd [...]. Multd vreme a existat tradilia ca in sdlile de gedinld sau deasupra scaunelor de spovadd (la catolici) si existe un trandafir cu cinci petale, aceasta pentru a se gtii cd discufiile gi confeLegenda acessiunile se afli sub rosa,adici secrete. tui obicei ar fi cd zeul Harpocrates ar fi fost mituit de citre Eros (Cupidon) cu un trandafir alb, pentru ca el s-o oblige pe zella Venus sd nu mai bArfeascd. [...] In Islam, trandafirul este simbolul frumusefii

masculine gi al sAngeluilui Mahomed precum 9i al celor doi fii ai sdi. "Trandafirul Bagdadului" reprezintd legea, caleagi gtiinfa, simbolizAnd adevdrul. t...] ir, Evul Mediu cregtin,ceamai cunoscutdutilicreatdde PapaLeon zare atrandafirului a fost aceea al IX-lea, in secolul al Xl-lea: el a iniliat ceremonia trandafirului auriu, trimis anual unui monarh european ca semn al stimei gi rdsplatda faptelor aPreciate de SfAntaBiserici. [...] Psihiatrul, psihologul si filozoful elvefian Carl Gustav Jung (1'875-196L) elevul lui Freud, adeptul gi continuatorul metodei psihanalizei - dar raportatd la elementul social 9i nu sexual, consideri trandafirul ca o formd a unitetii - o Mandal5"." Observdm amesteculspecific sincretismului. Din acestamalgam fac parte cuvintele: legende,basme,obiceiuri, medicina tradifional4 aureola,subcongtientul, caracterul simbolic, creqtinismul gi islamismul, hinduismul, budismul, Afrodita, Christo+ FecioaraMaria zeul Harpocrates,Cupidon, PapaLeon al X-le4 Jung Sf6ntaBiseric5,Mandala. Pentru completarea amalgamului, la sfArgitul articolului este prezentatd gi semnificafia astrologicd a trandafirului: ,,Trandafir - dacd v-afi niscut intro zi de 9, 18 sau 2T.Persoane temperamentale 9i persoanelor impulsive. Aceastaeste caracterizarea
28. Break Veronica, Solcan Florina, Prof. Toma Eugenia.

42

Ioan Vliducl

.43 HomeoPatia

reprezentatede trandafir. Acceptd sarcini dificile gi dau mereu dovadd de mult curaj. Sunt persoanede incredere, pe care atAt familia cAtgi prietenii se pot baza. Ei au idealuri pentru care lupti cu indArjire." Acest sincretism este prezent atAt in articole de internet, cAt gi in simpozioane de Fitoterapie sincretistX.

29. intrebare: Ce estehomeoPatia? Rispuns: Homeopatia este o practici bazatd'pe doctrina inversdrii efectelorbiologice ale substanfelor' Are origine daoistl gi a fost redescoperitXde Samuel Hahnemann (1755-1843). 30. intrebare: Din ce materii prime se prepard medicamentelehomeoPatice? Rdspuns: Cele mai multe medicamente homeopatice po*"t. de la substanle de naturd vegetald, insi existd gi remedii care Pomesc de la substanfe de naturd minerald, animald si umand. Medicamente homeopatice de origine minerali: cloruri de sodiu, sulf, argint aur, etc. Medicamente homeopatice de origine vegetali: muqelel, coada goricelului, ceapd,usturoi, pitrunjel, etc. Medicamente homeopatice de origine animali: fumicd rosie, piianjen care trdieqtein caselepdrisite, cerneald de sepie, sAngede vultur plequv (Haliaeetus leucocephalus),aripi de pesciruq (Larus argentatus),etc. Medicamente homeopatice de origine umand: secrefiipatologice. Existi qi remedii mai ciudate, cum ar fi: Meteo-

c=\e/D

l*l*

Ioan \4iduci

D espre aindecdr ile paranormale

45

rite, Hydrogery Helium, Positronium. 31. intrebare: Din faptul cd materiile prime sunt naturale rezultd cd homeopatia estebund? Rispuns: Nu rezultd. O piatrd estenaturald,insd a lovi pe cineva cu piatra in cap nu esteo faptd buni. Apa este natural5, insd tortura cu api (folositi de inchizilia papald in Evul Mediu) nu poate fi consideratX o faptd bund. Margarina se bazeazdpe o materie primi naturald (ulei vegetal),insi devine periculoasi pentru organism din cauza modului de prelucrare. Pentru a fi bun5, o metodd terapeuticd trebuie sd fie in conformitate cu voia lui Dumnezeu. 32. intrebare: Dar homeopatia folosegteplante medicinale ca gi fitoterapia. De ce fitoterapia este buni, iar homeopatia nu? Rispuns: Nu esteadevdratcdhomeopatiafoloseqte plante medicinale ca si fitoterapia. Ambele folosesc plante medicinale, insd nu in acelasimod. Fitoterapia foloseqteplantele medicinale, privind substanfeletdmiduitoare din plante ca daruri ale lui Dumnezeu. Ea utilizeazi proprietifile vindecitoare ale substanlelor organice rAnduite de Dumnezeu in plantele medicinale. Homeopatia nu folosegteproprietdfite timdduitoare ale acestor substanfe, ci inverseazd efecful

terapeutic. Unii homeopafi recunosc cu sinceritate faptul cd homeopatia nu este un tratament cu plante: ,,tratamenful homeopaticnu esteun "tratament cu plante", cum gregit se crede uneori".2e 33. intrebare: Esteadevdrat cd in homeopatie se prelucreazi plantele, insd gi in fitoterapie se prelucreazd.Care este diferenta? Rispuns: Fitoterapia prelucreazd plantele medicinale pentru a extrage substanlelevindecitoare rAnduite de Dumnezeu. Homeopatia nu foloseEteproprietdfile vindecdtoare ale acestor substanfe, ci inverseazd aceste proprietdfi gi renun{i la substanfeleinifiale. in homeopatie se dilueazd extrem de mult tincturile pentru a nu mai rdmAne substanfele iniliale in medicamentul homeopatic. Acesta estemotivul pentru caretratamenful homeopaticnu esteun "tratament cu plante". 34. intrebare: Cum se prepari un medicament homeopatic? Rispuns: Se pornegte de la o substanfdiichidd, de exemplu o tincturd. Se ia o picdturd din aceasta si se amesteci cu 99 de picituri de api. Se ,,dina29.http:l,4romeopathr,.my'

46

Ioan Vliduci

D espr e ztindecdriI e p aranormaIe

\7

mizeaz6" prin agitare puternice. Aceastaesteprima dilufie centezimaldsau hahnemanniand (1H). Seia o picdturd din dilulia 1H gi se amestecdcu 99 de picdturi de apd. Se,,dinamizeaz6" prin agitare Puternicd.Aceastaestedilufia 2H. Seia o picituri din dilulia 2H gi se amestecdcu 99 de picdturi de apd. Se ,,dinamizeazd" prin agitare puternicd. Aceasta este dilulia 3H. Procedeul se continui. Se folosesc Ei dilulii inalte: 50H, 100H, 200H, etc. Prin acestprocedeuseobfin concentraliiextrem de 1%, 0,00000 0,0007o/", mici (infi nitezimale): l"/", 0,01"/", 0007"h, L%, 0,00000000 1"/", 0,000000000 0,0000000 % etc. 0,00000000000001 La dilufii foarte inalte, probabilitatea de a mai exista molecule din substanla initiald este foarte micd. Ce mai acfioneazi 35.intrebare: Pareo qarlatanie. dacd nu mai existd substanfainifiali? Dacd Rispuns: Homeopatia nu esteo Earlatanie. ar fi o garlatanie, dacd medicamentele homeopatice nu ar acliona deloc, nu ar exista nici un pericol. in realitate, cu cAt medicamentul homeopatic este mai diluat, cu atAt este mai putemic. Dilufiile inalte sunt foarte periculoase.Unul dintre cei mai recunostea mari homeopafi,]ames Kent (1849-1916) faptul ci ,,dacdmedicamentelenoastre n-ar fi fost desful Ceputemice ca si omoare un om, afunci n-ar

fi fost desful de puternice ca sd tratezeun bolnav".3o 36. intrebare: Totugi, ce acfioneazd? Rispuns: Nu se cunoaqte incd mecanismul de acfiune. S-au realizat numeroase experiente, au fost emisemai multe ipoteze,ins[ nu s-aajunsla un rezultat sigur. Separe ci procesul de realizarea medicamentului homeopatic modificd structura moleculard a apei. Se cunoaqte faptul cd moleculele de api se grupeazdin formafiuni spafiale numite clatrafi, iar ,,apa arein proporfie de 85% configurafia spafialda ghetii".etPrin indepdrtarea moleculelor substanfei active, in medicamentul homeopatic rimAn ,,amprente" ale acestor molecule. Se poate spune cd nu acfioneazi plinul (molecula),ci golul (amprenta). Dilufiile homeopatice au proprietdli foarte ciudate; ele scapdde sub controlul gtiinlific actual. De exemplu, conductivitateaelectricdspecificda medicamentului homeopatic lichid depinde de volumul sdu, ceeace este inexplicabil prin teoriile gtiinlifice acfuale. $i mai ciudatd estevaria{ia conductivitifii electrice a medicamentului homeopatic in funclie de timp.
30.Cf. AthanasiosV. Avramidis, Metode detratament neortodoxe ale,,orernurilor noi", Ed.Reintregirea, Alba Iulia, 2005, p.36. 31.Victor Gheorghe, Laura Tugulea,Biofizicd, Ed. Didactici gi Pedagogici, Bucuresti, 7978, p. 21.

ll8

Ioan Vliciuci

D espreaindecdrileparanormale

+9

^JU E o

'/-

a 920
U >i

V/
i?'

{/.

E^^ OJU

o
>t zU

llr
200 400 600 800 t (days) 1000 1200 1400

r
a:

20

40

60

80 100 120 140 160 V (mL)

Fig.8. Varialiaconductiaitdlii electrice specit'ice a unui medicament homeopatic in functie de aolum32

Fig.9. Vnrialiaconductiztitd[ii electrice a unui (Arnica montana) medicament homeopatic in funclie de timp, Ia diaersediluliil3

37.intrebare: Semai poate spune cd homeopatia arebaze gtiinfificd? Rdspuns: Nu. Homeopatia nu are incd o bazd gtiinfificd. Despre o metodd medicald spunem cd arebaz6.gtiinfificd dacd indeplineEte simultan urmitoarele condilii: - se folosegte materie sau energiecreatdbine precizatd; - se cunosc toate proprietd!7le fizice, chimice gi biologice ale materiei sau energiei folosite;
'Meni.trV 32. (Y. Elia, E. Napoli, R. Germano, The of Wuter': an enigms. Dissipatiaestructurcs in ettrtmL'la diitie almost deciphered oqueoussolttticns,Hon.rcopathv, 2007, 96, p. [t 7).

- se cunoagtemodul de actiune (descrisriguros gtiinlific); - se cunoagtedozajul optim pentru diverse categorii de pacienfi; - se flrnoagtemodul in carese comportd organismul dupi administrarca dozei; - se cunosc indicafiile, contraindicafiile gi efectele adverse (prin studii teoretice gi clinice riguroase). - se cunosc interacfiunile cu alte medicamente sau proceduri medicale.
33. (V. Elia, E. Napoli, R. Germano,The'Mennryof Water': an almost deciphered enigma. Dissipatiae structures in extremely dilute aque solutions, Homeopathy,2007, 96, p. 166). oLts

50

Ioan Mdduci

Despre ile paranormale aindecdr

5r

ln homeopatienu se cunoscincd elementelecare acfioneazi, deoarece substanfele iniliale nu mai existd in medicamentul final. Nu se cunoagtenici modul de acfiune.Prin urmare, homeopatia nu are bazd gtiinlific5. 38.intrebare: Existdtotugi homeopafi careafirmi cd homeopatia are bazd gtiinfifici. Cum se explicd pdrerea lor? Rispuns: Existd trei posibilitdfi: ori nu cunosc cercetdrileEtiinfifice,ori nu inleleg ceinseamnl.bazd. gtiinfificd, ori nu au interes si se afle cd homeopatia nu are bazd gtiinfifici. Articolele gtiinfifice riguroase publicate in revistele de specialitatearatd clar cd homeopatia nu are inci o bazi gtiinfificd. Pentru explicareamecanismelor homeopatiei,,aufost avansate cAteva teorii hzice, insd nu existd deocamdatddovezi concludente".e Unii homeopafi prezintd. cAteva confirmdri ale efectelor unor remedii homeopatice gi au impresia cd acesteconfirmdri constituie baza stiintificd ' .. ? a homeopatiei. In realitate, o metodd medicald are bazd gtiinfificd numai dacd indeplinegte simultan
34. ,,Some physical theories have been advanced, but there is as yet no conclusive evidence", Harald Walac[ Tedje van Asseldonk, Pericles Bourkas, Alexandra Delinick, Calen lves, Costa-qKarragiannopoulos, Rainer Liidtke, Michel van W-assenhoven, Claudia Witt, Electric measurementof ultra-high dilutions -- a blinded controlleil experiment,British Homeopathic Joumal, fanuary 1998,Vol. 87, p.3.

condiliile prezentatein rdspunsul precedent. 39.lnhebare: Homeopafii susfin ci folosesc,principiul similitudinii". Ce afirmd acestprincipiu? Rispuns: Ipoteza similitudinii, numiti gi,,principiul similitudinii" afirml.cd simptomele unui bolnav pot fi tratate cu doze foarte mici ale acelor substan,te care,in doze mari, produc acele simptome. in lipsa bazei gtiinfifice, homeopafii se strdduiesc si acrediteze acest,,principiu" pri. analogii superficiale qi sentimentaliste: ,,cel care seara face abuz de alcool, dimineafa ,,sedrege, tot cu alcool (dar i:r dozi mult mai mici), dragosteanefericitd se vindeci cu o noui iubire... Cum spune inlelepciunea popularX: <cui pe cui se scoate!>"3s. Acesteanalogii superficiale sunt gresite din punct de vedere logic, deoarecenu indeplinesc conditia de izomorfism. De exemplu, fapful ci,,dragostea nefericitd se vindecd cu o noud iubire" nu are nici o legdturd cu incercareahomeopafilor de a vindeca boli prin doze foarte mici de substanfe.Noua iubire trebuie si fie adevdrati gi puternici, nu diluatd in stil homeopatic. YdzAnd cd nu reugesc si argumenteze gtiin{ific aceasti ipotezd, unii homeopafi romAni au recurs la o mdsuri disperati: au indrdznit sd afirme cd Hristos
35. Tatiana BolbocearL Mihaela Georgia Cimpian, Homeopatia. Tratantentpentru corp, minte gi suflet, Chigindtu,2004,p.15.

52

Ioan Vliducd

paranormale Despre oindecdrile

JJ

a intemeiat,,principiul similifudinii,,,,,cu moartea pe moarte cdlcAnd". insd este o blasfemie a folosi Jertfa pe Cruce a Domnului nostru Iisus Hristos pentru a justifica homeopatia. 40. intrebare: Unii medici homeopafi din lara noastrd afirmd ci medicamentelehomeopatice nu au efecte secundare, deoarece dilufiile sunt infinitezimale (extrem de mici). Estecorectargumentul? Rdspuns:Nu estecorect.Chiarhomeopafii suslin cd dilufiile infinitezimale au efecteputernice. Atunci cAnd vor sd dovedeascdfaptul cd medicamentele homeopatice au efect, homeopalii dau exemplul alergiilor, ardtAndci acestea se declanseazd chiar si la concentra{iifoarte mici ale substanfelor.prin urmare/ homeopatii igi schimbd pdrerile in funclie de interes.Afunci cAnd vor si arate cd medicamentele lor sunt active, folosescexemplul alergiei declangate de doze extrem de mici.Iar afunci cAndvor si arate cd sunt lipsite de efecte adverse, afirmd ci dozele extrem de mici nu pot produce efecteadverse. Fapful cd medicamentelehomeopaticeau gi efecte adverse esterecunoscut chiar de Hahnemann: ,,cu cAt medicamentul este mai homeopatic gi potenfa mai inalt5, cu atAt mai mult rdu face".36Iardespre diiufiile foarte inalte, Hahnemann spune: ,,Nu de
36. Samuel Hahnemann, Organonul Medicinei, Ed. Excalibur. Bucuregti, 2008, p. 204.

pufine ori, ele pun in pericol viata pacientului sau ii fac boala aproape incurabild".3T 4L.intrebare: Sespune ci homeopatiaacfioneazd asupra cauzelorbolii, nu elimini doar simptomele. Este adevdrat? Rispuns: Nu esteadevdrat.Homeopatiaincearci sd elimine doar simptomele. [4 -este.lipsiti de Etiologie (gtiinfa care studiazd cauzele).Hahnemann recunoagte ace asta:,,Tg!4itatea qirl1r_tpllelortrebuie si fie principala preoflrpare a medicului, singurul obiect al atenfiei sale, singurul lucru care trebuie inldturat prin intervenlia sa pentru a vindeca, adicd pentru a transforma boala in sdndtate".3t 42. intrebare: Homeopatia se bazeazdpe Fiziopatologie? Rispuns: Nu..Homeopatiaignord Fiziopatologi4 fapt care este deosebit de grav. In absenfa Fiziopatologiei, lromeopalii nu infeleg mecanismelebolilor. Hahnemann spunefoarte clar:,,Qum seintQmpldcd forfa vitald determind organismul si producd simptome, cu alte cuvinte cu:n produce ea boala? Asemenea irrtrebiri nu sunt importante pentru medic. Evident, Rispunsurile ii vor fi totdeauna ascunse".3e
3/. towem, op.cit.,p.21. 38.SamuelHahnemann, op.cit.,p.27. 39.SamuelHahnemann,

s4

Ioan Vllduci

Despre ainde paranormale cdrile

JJ

acesteafirmatii au caracteranti-gtiinfific. IgnorAnd Etiologia gi Fiziopatologia, homeopatia nu poate fi consideratd o ramurd a Stiintelor Medicale. 43. intrebare: Ce spun homeopalii despre ,,forla vitald"? Rispuns: Hahnemann afirmd cd,,ir absen{aforfei vitale, organismul material nu estecapabil sd simtd, sd acfionezesau sd seintrefind NUmai datoritd acestei existente imateriale (principiu vital, forld vitali) care il insufleleqte in starea de sdndtate qi de boald, el poate sd simtd gi si-gi mentind funcliile vitale".4 Prin urmare, Hahnemann considerdcd,,forta vitald" este o existentd imateriald. Asupra acesteiexistenfe imateriale incearcdhomeopatia sd acfioneze. rM.inhebare: Unii homeopafi din RomAniaafirmd cd homeopatia actuald nu merge pe linia lui Hahnemann. Este adevdrat? Rispuns: Nq este adevdrat. Dr. Constantin Sdraru, Presedintele Ligii de HomeopatieClasicddin Romhnia afirmi cd lucrarea lui Hahnemann, ,,OrganonulMedicineireprezintd cgamai importanti sursd de_culroagtere in homeopatie gi prima carte cititi de orice medic carefaceprimii pagiin practicareaei".a1
40. SamuelHahnemann, op.cit.,p.23. 41. CuvAnt inainte la edilia romAneascda cdrtii lui Samuel

Traducitorul cdrfii, dr. Marius Radu, scrie:,,Organonul Medicineieste,fdrd indoiali, cartea de temelie pentru oricine doregtesd in{eleagdgi si practice corecthomeopatia. Tot ceeace esteirnportant legat de teoria Ei practica homeopati esteprezentat conp ar agrafe" .a2 cis de Hahnemann pe parflrrs sl a 29'1. I4td qe declard un alt homeopat: ,,Clr tolii gtim c[ informa{iile fundamentale in acest domeniu au fost, sunt gi vor rdmAne cele pe care homeopatia Ie datorcazl, creatorului ei Samuel Hahnemann, iar ca lucrare de bazd., Organon-ul".a3 Kiinzli, Alain Naud6 qi PeterPendletonscriau, Jqst in edilia englezd a OrganonuluiMedicinei:,,Lucrarea a rimas pAnd in zIIele noastre piatra de temelie in homeopatie, autoritatea supremi irr ceeace privegte doctrina gi practica homeopatd.Tot ceeace s-a scris ulterior are rdddcinile in aceastd. carte".M 45. intrebare: Homeopafii romAni carese declard ortodocgi spun cd sebazeazl,pe scrierile medicului homeopat grec Gheorghios Vithoulkas; acestafiind ortodor; scrierile salesunt compatibile cu invdfdfura Bisericii Ortodoxe. Este adevdrat?
Hahnemann, Organonul Medicinei, Ed. Excalibur, Bucuregti, 2008. 42. Dr. Marius Radu, Introducere la traducerea in limba romAnd a Or ganonului Me di cinei. 43. http ://teleianuhomeopat.3x. rolPosolo gie.htm 44. Introducerea la versiunea in limba englezd, Organonul Medicinei,p.15.

56

Ioan Vliduci

D espr e oindecdrile paranormale

57

Rispuns: Esteadevdrat cd gnii homeopa{i sebaz,eazd. pe scrierile lui Vithoulkas, insd i-nvdfa!11a qqestuihomeopat grec nu este compatibili cu_Ortodoxia.

GEORGE VITHOUTKAS

Homery$tia
jl.

UnaYb6nbWrd dc h tdud, ,,,, horilomodndykc$ad6il


* frdtlDdw.tu''mtffik|

- E rcgua& pdodgjo b{sico & crrc cn6qr hol&tico o qrrc h umr, cn rcdidrd lr lariarmaerr, m& cfactirlr & cunr unr &brcir c amrrr le rJud & h pcnoor .ftctrdt Eldnc h idcr fun&ngrrd dc ge todoc hl rcrs vino crrln uindol

s5-n-dtate este incompatibili .cu Ortodoxia. in spirit extrem-oriental,el afirmd cd,,stareade sdndtatereprezintd independenfa fa!5 de durere la nivel fizic, realizAnd starea de bine interior, independenla de dorinfe gi obsesii la nivel emofional, realizAnd starea de bucurie gi calm interior gi independenfa fafd de egoism la nivel mental, realizAnd uniunea perDefinind sdndfectd cu Adevirul gi Dumnezeu".ns tatea prin acestetrei non-dependenfe, Vithoulkas pin-clin_qf-ie citre_b_Lldismqi dovedegte in mod c_la-r daoism. ln cartea Dao deJing,Lao Zi (sec.IV i.Hr.) igi indemna discipolii: ,,Fiti cu totul firi de dorinfe gi lar menfinefi-vd intr-o pace beatifi cd profun dd" .o6 un principiu budist afirmd ci ,,originea suferinfei e dorinfa". 46. lntrebare: Homeopatia sebazeazd, pe concepfii extrem-orientale?

Fig. 10. in cartea intitulatd Homeopatia. O aiziune integrald sdndtate, boaldgi aindecare (titlu original Homeo/athy. -!r2ryr: Medicine of the NetoMan), Vithoulkas faceilogiul doctrineior extrem-orientale.

Vithoulkasvorbegte despre,,giganliispirituali,, RamanaMaharishi si Ramakrishna,promotgri ai dgctrinelorextrem-orientale. eoncepfiasa despre

Rispuns: Da. Legdtura homeopatiei cu aceste concepfii este atAt de puternicd incAt ea nu poate fi ruptd. Renunfarea la acesteconcepf,i ar insemna renunlarea la homeopatie. insdgi folosirea dilufiilor infinitezimale pentru indepdrtarea substanfelor active se bazeazd.peprincipiul daoist al supremafiei
45.cf. Dr. ConstantinSirarr.r, CuvAntinainte la ed. romAneascd, Organonul Medicinei,Ed. Excalibur, Bucuregti,2008. 46.Lao Z| Daodeling, cap. 16.

Ioan Vliduci

D espreaindecdr ile paranormale

59

golului fa{d de ptin. in cartea Dao de ling, Lao Zi ,,proclaml la fiece pas supremafia neantului asupra fiinfei, a golului asupra plinului".+z \4oleculele substanlei active constituie plinul, iar indepirtarea lor din solufie realizeazdgolul. Medicamentul homeopatic sebazeazd,peo existenfd (apa), insd apa se foloseqte ca medicament homeopatic numai dupi ir:rdepdrtareamateriei active (extractul vegetal), conform principiului daoist: ,,Fiinta constifuie nafura lucrurilor, dar Nefiinfa permite folosirea lo{'.aB Se cunoagte faptul ci homeopatia a apdrut in China; pfimul care a folosit doze infinitezimale a fost medicul chinez Hua Tuo (741-208),specialist in acupuncfuri, adept al daoismului. 47.intrebare: Hahnemann a fqq.tfrraqqn,iar Hua Tuo a fost daoist. Totugi, folosim becuri electrice, calculatoare electronice gi alte aparate inventate de heterodocgi. De ce respingem homeopatia? Rispuns: Homeopati a seb azeazdpe principii daoiste,iar medicamentelehomeopaticescapi de sub controlul gtiinfei actuale,avAnd efecteimprevizibllg. Becurile electricegi calculatoareleelectronicenu functioneaz|pe principii daoiste, ci pe baza unor
47. Mircea Eliade, Ioan P. Culianu, Diclionar al religiilor, Ed. Polirom, 2007, p.183. 48.Lao Z| Daodeling, cap.L1.

legi ale Fizicii. Ele se afli sub controlul gtiinlei acfuale. intr-un anumit sens, ele sunt neutre, adicd pot fi folosite fie spre bine, fie spre rdu' Cu un calculator electronic se poate scrie fie o carte ortodoxd, fie o carte eretici. La lumina unui bec electric se

pirtagi practicilor daoiste. 48. intrebare: DecAt sd luim medicamente alopate care au multe efecte adverse, nu este mai bine si folosim medicamentehomeopatice? Rispuns: Problema estepusi in mod greqit' Nu avem de alesintre alopatie gi homeopatie,ci avem de alesi:rtre q-lopatiegi terapiil-e.4aturalenormale (fitozioter apie, ter apie, dig .tpterapie, bat4Lgpfi Gidpie, 4p-i ortodox' in sens acceptate \!1149terapie) care sunt 49. intrebare: Homeopatia are legiturd cu cercetarea subcongtientului? inHoRispuns: De.i" carteaintituhte Thesource afirmd cd cel meopatiy,IreneSchlingensiepen-Brysch inscris in afld se homeopatic mai eficient remediu pqb*cg*aEtiq4[llp--ac-ientului,iarmediculhomeopat poate sd extragi aceasteinformafie: ,,Cunoqtinfa celui mai eficient remediu se afllin subcongtientulfi-

60

Ioan Vliduci

Despre aindecdr ile paranormale

61

ecdreifiin{e umane. Adeptul homeopat poate facilita accesulindividului la aceasti cunoqtin{dascunse,,.4e 50. intrebare: Cine este Irene SchlingensiepenBrysch? Rispuns: Irene Schlingensiepen-Bryschse numdrd printre cei mai cunoscufi homeopafi contemporani. S-a ndscut in 1958.A studiat medicina la Bonn gi Gottingen.A studiathomeopatiain Germa-

ortodox este evident faptul cd toate acestepractici pdgAne sunt rdtdciriCartea sa,Theslurce in Homeopathy, afosteditatd la Narayana Publishers, editurd la care au apdrut multe cdrfi de homeopatie gi ezoterism. 51. intrebare: Mai existd qi alte cdrti de homeopatie din care se poate vedea clar rdtdcirea? Rispuns: Da. O astfel de carte estescrisi de ce_ lebrul homeopat Massimo Mangialavori gi se in_

tituleazd Homeopathy for Anger and Mortification (Homeopatia pentru mAnie gi mortificare). Cartea prezintX aspectepsihanalitice ale homeopatiei. Autorul afirmd cd;,mortificarea poate fi exprimatd ca un sentiment de rugine, onoare rdnitd sau pierdere a increderii in sine".m Dupd ce a studiat Medicina Massimo Mangialavori #qqt '14fflat in practicile gamanice in America de Sud, iar apoi ,,a dat de homeopatie care, de afunci, l-a invdluit cu vraja ei".s1 Rosina Sonnenschmidt a scris mai multe cdrfi de homeopatie, pline de rdtdciri. S-a ndscutin1947 gi a studiat etnologia muzicald. _Dgpe-.quimqlli_.?!+ pS.treSUIi -in India a renunlat la cariera muzicali qi a inceput sd studieze homeopatia, psihoterapia gi practicile de medium. In cartea saExkarnation- Der groJ|e Wandel. Sterben und Todim LichtederMedialitiit, Hom1opathie, Farb- und Baumenergien (ExcarnafiaMarea trecere. Starea muribundi pi moartea in lumina plpctiptlgr dg m_ediu1n, homeopatiei gi energiei culorilor Ei arborilor), Rosina Sonnenschmidt studiaz6,plecarea din aceastdlume pe baza Cdr[ii Tibe50. ,,Mortification can be expressed as a feeling of shame, wounded honour, or loss of self-confidence", http:l lnarayana-publishers. com/F{om eopathy-for-Anger-and-Mortifi cation/lvlassimo-Mangialavori/b9898 51. ,,Then he stumbled on homeopathy, which has since cast its spell over him", http :I I nar ay ana-publishers. com/MassimoMangialavori lenla538

62

Ioan Vliduci

male D espr e ainde cdr ile paranor

65

tane a Morfilor.s'? 52. intrebare: Homeopatia are legdturd cu sPiritismul? Rispuns: Da. Descrierea tipurilor constitulionale confine referiri la legitura cu sufletele tr-ome-opatice ce-lor decedati.De exemplu,,mulli copii Thuja sunt in legdturd cu spiritele naturale gi cu sufletele membrilor deceda{iai familiei".s3 53.intrebare: Ce sunt tipurile constitulionalehomeopatice? Rispuns: Tipurile constitufionale homeopatice sunt categorii cu denumiri minerale, vegetale sau animale in carehomeopalii rAnduiesctoate persoanele umane. Un homeopat recunoagte cu sinceritate: ,,Specialigtii dispun de aproximativ 3000 de tipuri de medicamente.Conform teoriilor homeopate, acegtia au ajuns la concluzia cd ar existapeste3000de subtipuri rlmane."5a Aceastd clasificare este incompatibild cu Ortodocom/Exkarnation-Der-grosse52. http:I I narayana-publishers. Wandel/Rosina-Sornenschm idt 1b681. 53.,,many Thuja children are in touch with natural spirits and the soulsof deceased family members",FransKusse,Homeopathic Types,Narayana Publishers,201,0. 54. http:/iclarmed.rolhomeopatia-fitoterapia-apiterapia-aromaterapia.html

xia, filnd o injosire a Persoanei umane, o coborAre a eilanivelul stihiilor lumii. Asemdnarea omului cu universul este un principiu daoist. 54. intrebare: Diagnosticul homeopatic foloseqte qi visele ? Rispuns: Da.-Viseleghideazi diagnosticul homePentru vise cu cdldtorii:Apis, Calcarea pho_o-patic. sphorica, Lachesis. Pentru vise cu cfrini: Atgentum nitricum, Amica, Silicea. Pentru vise cu pisici:PuIAntimonium crudum sau satilla. Pentru aiseerotice: Aurum. Pentru vise culoc: Belladon4 Hepar sulphuris, Phosphorus. Pentru vise cu apd:Atgenhrm nitricum, Ammonium muriaticum, Allium cepa.Pentru vise cu hofi: Natrum muriaticum, Alumina, Arnica. Pentru vise cu morli: Chelidonium, Lachesis.Pentru aiseterifiante:Amica, Digitalis, Kteosotum, Lachesis. Pentru vise cu urmdriri: Nux moschata. 55. intrebare: Cum au intrat visele in diagnosticul homeopatic? Rispuns: Mulfi dintre homeopafii de renume (james Kent, Albert Farringtory Boenninghausery erau adepqiai doctrinei lui EmanuelSwedenborg etc)55
and natural 55.A.E. Davies,Thehistoryof MSM - Inmeopatlry 96;http://homeoint.org/biograph/ Homeopathy,2A07, medicines, kentfr.htm, http://homeoint.org/biograph/farringen'htm

'-,^..-

6&

Ioan Vliduci

D espr e a indec dril e p aranormale

65

(1,688-7772). Acestingelat aveamare influenld asupra intelectualilor din epoci. in17+3,eligi nota: ,,Domnul mi s-a ardtat gi mi-a dat puterea de a comunica cu spiritele qi cu ingerii". Primind de la satana aceastd putere, Swedenborg a inceput sd aibd diverse ndluciri gi si fie chinuit de vise ciudate. La Londra, un neflrnoscut care l-a urmdrit pe stradi a intrat la el in casdsi i-a zis ci este Iisus; apoi i-a incredin{at lui Swedenborg,,misiuneade a restauraBiserica". In cartea sa de vise, Swedenborg descrie multe din visele pe care le-a avut si ir:rcearcisd le interpreteze.De exemplu: ,,Acolo era cineva care culegeao cantitate de gAnginii invizibile gi le omora - zicAnd ci sunt pdduchi pe care altcinevaii ldsaseqi-i aruncaseaici gi careii infestau pe ei acolo. Eu nu vedeam acestegAngdnii,vedeam numai o altd gAnganiemicd pe care o ldsam sd cadd pe un cearEafalb in apropierea unei femei; era necurdlenia care trebuia extirpatd din mine"; ,,Ceream un medicament pentru boala mea, mi se dddu o cantitate de zdrenfe ca sd plitesc... Zdrenfele erau gAndurile corpului meu, cu ele, carenu erau bune de nimic, voiam eu si md vindec"; ,,cdldreamin vdzduh pe un cal, intram in toate camerele,in bucdtdrie si aiurea, in cdutarea cuiva dar nu-l gdsearn" ,,,calul deveni un animal doborAt, rogu ca sAngele, si rdmaseculcat. Asta inseamndcd am avut tot ce trebuia pentru instnrirea mea"; ,,atn auzit un zgomot sub capul meu; m5.gAn-

deam ci e Ispititorul carepleacd;imediat aminceput sd trernur puternic, din cap Ei din tot corpul, cu o anumitd trosniturd, gi asta de mai multe ori; descopeream cd era in mine ceva sfAnt"; ,,mi se pdrea ci am un cAine pe genunchi, de care md minunam cd intreba despre fostul sdu stdpAn, putea si vorbeascd; Swaberyera negricios gi in plus, md sdruta";,,iegeam afard gi mi gdseamrelinut de mai multe ori de o fantpgra care imi linea tot spatele; in sfArgit, dispiru; iegeam din nou afar6,,sosea o fantomd urAtd care fdceaacelasilucru"; ,,un curent putemic de apd iegea prin acoperig,atAt de puternic incAt pdtrundea tot ce intAlnea in cale"; ,AlJzearr.un urs care urla, nu-l vedeam, nu indrizneam sd rimAn la etajul superior, cdci era acolo un cadavru"; ,liseingrozltoare: cum cdldul frigea capetelepe carele tdiasegi le ldsa sd se frigd mult timp unul dupd altul, intr-un cuptor gol, care nu se umplea niciodatd; se spunea cd aceasta estehrana lu|"; ,,apoi se fdceacd Necuratul mi ducea in diferite adAncuri gi md lega".'u 56. intrebare: Ce ne invati Sfintii Pdrinli despre vise? Ri spun s: S-lqlr-$l-|fl al]9 ! ri 1ncialitp-y ne inva !d astfel: ,,Pentru tulburarea Ei vitdmarea sufletelor omenegti,demonii folosescvisele.Demonii, avAnd
56. http ://scribd.comldoc124593699 I Ca:tea-de-Vise-EmanuelSwedenbor:g

66

Ioan Vliduci

paranormale Despre aindecdrile

67

etele noastrein timpul stirii noastre de accesla v.eghe, au acces gi in timpul somnului. $i in timi4_ndlucirile noastre gi ndlucirea lor. De asemenea, vdzind ci noi viselor, se strdduiesc sI farmec, ca si trezeascd le dea acestoraurt_ffrrecare ftr noi o e fa{d de acesteaiureli si sd ne faci incetul cu incetul sf,le ddm crezare. Noi trebuie sd gtim bine cd i3_s_t4,req_,49g_q!$, neinnoiti incd prin har, nusuntemjnstare si avem altfel de vise decAtdin aceleaalcdtuite din aiurarea sufletului si momeala demonilor" .57 Tot agane invafd gi I l: ,,CAndincepem sd credemin vis dracilor, i gi cAnd suntem treji. Cel ce cle_de viselor e cu toful necercat. Iar cel ce nu crede nici unora e filosof".s8 57. intrebare: Unii medici homeopafi din RomAnia afirmd ci au tratat homeopatic mulli Pdrinfi ortodocgi Ei ci aceastaar dovedi faptul cd homeopatia estecompatibild cu Ortodoxia. Esteadevdrat? Rispuns: Este adevdrat cd au tratat Pdrin{i ortodocgi, ftrsd, din aceastanu rezultd compatibilitatea
57. SfAntulIgnatie Briancianinov, Ofranddmonahilor conternporani, Editura Egumenila, 201.1, p.333-334. 58.SfAntulIoanScdrarufScarn dumnezeiescului urury,Fllocalia, vol. IX, Ed. Institutului Biblic qi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romdne, Bucuregti, 1980.

cu Ortodoxia. Dacd citim clrlile acestorhomeopafi, vedem cd ei prezintd homeopatia ca Pe un tratament cu plante, lipsit de reaqtii adverse.Ce motiv ar aveaun Pdrinte ortodox sd se opund unui astfel de tratament? Dacd ar fi fost sinceri, acegtihomeopali ar fi mirturisit faptul cd homeopatia inverseazdpropriet[file terapeutice ale plantelor medicina[e gi elipilidin medicamentele homeopatice tocmai substanlele active rAnduite de Dumnezeu. Ar fi mdrturisit faptul cd folosesc visele in diagnostic, precum gi faptul ci homeopatia se bazeazd,pe principii daoisJe. 58. intrebare: Care sunt elementele prin care homeopatia intrd in contradicfie cu Ortodoxia? Rispuns: Principalele elementeprin carehomeopatia intrd in contradicfie cu Ortodoxia sunt urmdtoarele: : - homeopatia ignord darul lui Dumnezeu, inverpQndefecteleterapeutice ale plantelor medicinale Ei eliminAnd din medicament tocmai substanfele active rAnduite de Dumnezeu; - homeopatia admini streazd, experimental doze excesivde mari ale produselor fitoterapeuticepentru a produce imbolnivire (experienfd menlionati aceasta este o folosire neaapoi in Materia medica); decvatd a plantelor medicinale; - homeopatia clasificdpersoa4ele umane in clase puse in legiturd cu elementele naturii (vegetale,

68

loan Vliduci

-69

animale, minerale); aceasta esteo injosire a persoanei umane; - homeopatia folosegtevisele in diagnostic, dAnd astfeldiavolilor posibilitateasd influenfezediagnosticul gi tratamentul homeopatic; - homeopafii p;e,!in{ cd fi ateazdprin medicamentele lor gelozia,ura,lipsa de comunicare, egoismul, invidia gi infidelitatea; stim, insd, cd acestepatimi se pot tdmddui numai prin Harul lui Dumnezeu in BisericaOrtodoxd; - homeopalii care se considerdortodocqiindrdznesc sd afirme ci principiul homeopatic al similitudinii se gisegte in SfAnta Scripturd; afirma{ia lor esteo blasfemie; - printre materiile prime ale medicamentelorhomeopaticesenumdrd gi unele carenu pot fi acceptate in Ortodoxie: Psorinum(obfinut din secretiaveziculei de scabiede la un bolnav netratat),Medorrhinum (preparat din secrefieuretrald gonococici), Syphilinum (preparat din gancru sifilitic netratat) etc.

Acupunctura

59. intrebare: Ce esteacupunctura? Rispuns: Acupunctura esteo practici foarte veche, bazatd.pe filosofia daoistd. Se incearcd aclionarea asupra energiei corpului prin intermediul unor ace metalice infipte in anumite puncte situate pe ,,meridianele energetice" ale pielii. 60. intrebare: Existd meridiane energetice? Rispuns: La nivelul pielii existd traiecte filiforme cu conductivitate electrici mai mare fali de zonele invecinate. Ele pot fi puse in evidenfd prin aparate foarte fine care misoard rezistenfa electricd. Totuqi, ele nu sunt,,meridiane energetice" in sensul acupuncfurii clasice,deoarece,in concepfia chinezi, prin,,meridiane" circulS o energiespeciald(Weiqi), neidentificati gtiinfifi c. 51..intrebare: Descoperirea meridianelor energetice a fost realizatd.prin metode paranormale? Rispuns: Da. ,,Meridianele de-a lungul cdrora circuli energia au fost descoperitede cdtre persoane ce au avut capacitatea de vizualizare inainteriorul corpului, deci gi a meridianelor dispusede-a lungul sdu. Existd insemniri referitoare la ilustrul medic Bian Que (presupusul autor al lucririi Nanling -

c\rczz

TO

Ioan Vliduci

Despreainde cdril e paranormale

7l

Probleme medicale). Despre el se spunea cd avea capacitatea de <.a vedea organele inteme prin pielea
intactd>>".5e

62. intrebare: AvAnd in vedere cd meridianele existi, se poate spune cd acupuncfura esteo metodd bund, acceptabili in sensortodox? Rispuns: Degi existi un echivalent bioelectric al meridianelor, acupunctura nu este acceptabild in Ortodoxie. Acupunctura nu este o simpld practici medicald, ci este o componelrtd a unui sistem filosofic extrem-oriental, incompatibil cu Ortodoxia. 63. intrebare: Existd medici creqtini ortodocgi care practici acupunctura. Ei afirmi cd au separat practica medicali de partea filosofici. Esteposibild aceastdseparare? Rispuns: Existi gi medici ,,cregtini ortodocgi" care practicd avortul gi recomandi contracepfia. Din faptul cd un medic botezat ortodox practicd o anumitd metodi medicali nu rezultd cd acea metodi este compatibild cu Ortodoxia. In ceeaceprivegte acupunctur4 eanu poate fi separatd de doctrinafilosofici daoisti. Existdgi specialiqti irr acupuncfuri care recunosc cu sinceritate: ,,Acupunctura esteuna dintre celemai vechi gi mai utilizate
59.hltp: I lv asiacupunctura.ro/acupunctura.htm

proceduri medicale din lume. Ea face parte din Medicina Tradi{ionald Chinez5, careesteun sistem coerent de teorii (explicafii) gi practici (tehnici concrete), vechi de mii de ani"; ,, Medicina Tradifionald Chinezi (MJC) are o filozofie gi simbolisticd proprie".n In acupuncturi, totul este gAndit in termeni de Yin gi Yang.Pe doctrina Yin-Yang se bazeazd.toate componentele acupuncturii: anatomia energetici, fiziologia energeticS,diagnosticul energetic si metoda acliondrii acelor. Anatomia energeticddescrie ,,organeYin" si ,,organe Yang" .Fiziologia energeticd descrie circulalia energiei (qi) in,,meridianele Yin" si ,,meridianele Y antg" . Diagnosticul energetic evidenfiazd,, excesul de Yin", ,,deficifulde Yin", ,,excesul de Yang" si,,deficitul de Yang". Actionarea acelor se realizeazd in sensul echilibririi Yin-Yang.51 Y*g este simbol pentru: masculin, lumind, cdlduri, migcare, viafd. Yin este simbol pentru: feminiry intuneric, frig, repaus, moarte. Se considerd cI Yang gi Yin sunt inseparabile gi la fel de puternice. Yin gi Yang se genereazd reciproc. Simbolul YinYang exprimd grafic aceastdechivalentd.
60.http:I I placerepepiele.ro/Stim/acp.htm a organismului gi mecani61. Teodor Caba,Func[iaenergeticd acupuncturii,Ed. Litera, 1980;Teodor Caba,Marius Teodor smele Caba, Acupunctura, metodd Ed. $tiinlificd gi Enciclopedicd, strdueche, Bucuregti,1989 I theoty lyiny ang.cfm ; http:I I sacredlotus.com

T2

Ioan Vliduci

Despr pnranormale e ainde cdrile

IJ

Fig. 11. SimbolulYin-Yang. Yin (reprezentat prin negru)giYang (reprezentat prin alb)segenereazd reciproc qi sunt nedespdrtite. in centrulzoneiYangse afld un disc Yin, iar in centrulzoneiyiise afld un disc Yang.

cu fdridelegea? Sau ce impirtigire are lumina cu intunericul? $i ce invoire esteintre Hristos gi Veliar sau ce parte are un credincios cu un necredincios?"e 54. intrebare: Acupunctura mai cuprinde gi alte elemente din doctrina daoistd? Rispuns: Da. Acupunctura sebazeazdpe doctJina celor cinci elemente: foc, pdmAnt, metal, apd, doctrind, delemn. Ea nu sepoate separade aceastd oarece,in anatomia energeticd,organele sunt puse in legdturd cu celecinci elemente,iar fiziologia energeticd sebazeazd. pe ,,ciclul creafiei" qi ,,ciclul distrugerii" acestorcinci elemente. De exemplu,metalul estemama apei, iar apa este mama lemnului; insd metalul domini lemnul; de aceea,pldmAnul estemama rinichiului, iar rinichiul estemama ficatului, insi pldmAnul domini ficatul. Parteamedicaldnu poatefi separatd de ceafilosofici. De asemenea,denumirile punctelor de aqlpuncturd sunt legate de doctrinele extrem-orientale. Astfel, existi punctele: Depozit Ceresc(Tian Fu, P.3), (Tian Marele Abis (TaiYuan, P.9),PrdpastiaCereascd Xi, SP.18),Calea Spiritului (Ling Dao,I.4), Poarta Spiritului (ShenMery I.7), ValeaYin (YinGu, R. 10), Sigiliul Spiritului (Shen Feng, R.23),Unitatea Supremi (Tai Yi, 5.23),Adunarea Cereascd(Tian Zong,
64. Biblia adicdDumnezeeasca Suipturd, Epistola a doua cdtre Corinteni a SfAntuluiApostol Pavel,6, 14-75.

Yang (intunericul) se genereazd reciproc Ei sunt nedespdrtite. in centrul zonei yin seifld un disc Yang, iar in centrul zorrei Yang se afld un disc yiry ceeace inseamnd cd in centrul intunericului se afld luminS, iar in centrul luminii se afld irtuneric. Aceastd concepfie intrd in contradictie cu Orto_ doxia. Cregtiniiortodocgicunoscfapful cd,la facereS lumii, ,,pdmAntulera nevdzut si netocmit qi intuneric era deasupraadAncului;si Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupraapei. $i a zis Dumnezeu: sdse facd lumind gi s-a fdcut lumin|".62 Lumina este cre_ atd de Dumnezeu, nu este g"n".iia_ dg intuneric. In sensduhovnicesc : ,,A grdit lor Iisus, zicAnd : Eu sunt Lumina lumii; cel ce urmeazi Mie nu va umbla intru intuneric, ci va avea lumina vietii,,.63Iar SfAntul Apostol Pavel spune: ,,Nu vd injugafi la jug strdin cu cei necredinciogi, cdci ce insotire are dreptatea
62. Biblia adicdD umnezeeas ca Scripturd, F acer ea, 1 , 2 - 3 . 63. Biblia adicdDumnezeeasca Scripturd,SfAntaEvanghelie de laloan,8, L2.

pa tib' ecu orto dSiactif *T J:}f"lil"Jffil,

74

Ioan Vliducl

D espre a in decdrile paranormale

75

lui (Tian Zhu,y.I0)_, Unirinea Vu"g (i{" y*g, Poarta Metalului (Jin Men" V.63).

IS.11), Fereastra Cerului (Tian Chuang, 15.16),Co_ nexiunea Cereascd (To.,g Tian,y.7), SiAlpul C"rrr_

V.55),

65. intrebare: Acupunctura are legdfuri cu doc_ trina extrem-orientald a celor gapteiiveliguri ener_ getice? Rispuns: Da. Acupunctura face parte dintr_un sistem filosofic mai extins care conline gi doctrina celor gapte inveliguri energetice.

gi practicile din China antic5.Unii practici meditafia dupi sistemeextrem-orientale.Cei carese consideri .ortodocgil*g1lglc h profunzime Dogmatica Ortocd principiile acu"49X5;de aceea+g lgi dau sea41a puncturii sunt in contradicfie cu invildtura ortodoxd. Unii dintre ei practicd gi alte metode contrare Ortodoxiei: homeopati4 planificarea familiali cu contraceptive, etc.
iledcina defamilie AoJpunclura Homopalie Plilfise tamiliela

AG||prnctun Diagnogicsergeltcaitratanenlpntu o gma lilgi de afeqtuni neu@logice, rumatie.dqsliw,melabdre, ginecologice gilehnici 9i sdosinologice Metode effem ffislale NiEl de pradici: mpetenti Erlificti de lrinislfllSenatatii in aqJpuncture gibfinici crnere-5 ani de elptrieM

Fi.g.t2:.Acupunctura are legdturi strAnse cu doctrinaaurei cu gaptecfripuri energetice, precumse aededin acesttext6s

Phnillcilfilrfrrh stabilirea metodelofcontracftvEcele mai indicalo in fiecarecae in paie Dialmoslic gitratamml h infefliliiale qi in bollletansmise senal VenlicAri gi erfedil de slerilet

Asupra acestor,,cAmpuri energetice,, seacfioneazd ..-prin acupuncturd, yog;,bioeneigotu."pi", i"iti 56. intrebare: Ce orientare spirifuald au cei care practicd acupuncfura? Rispuns: Cei mai mulli suntfascinafl de doctrinele
65.http:I I acupuncturabucuresti.com/

Fig.73. La unelecabinete de acupuncturd sepracticdhomeopatia gi planificarea familiald cu contraceptiae66.

ND@4r
66. Sursa:http://romedic.ro

D espreaindecdrile p aranormale

-7.7

Bioenergoterapia

57. intrebare: Ce estebioenergoterapia? Rispuns: Bioenergoterapiaeste o metodd paranormald prin care,,terapeuful" incearcdsd vindece bolnavii folosind gnefgia propriului corp. 58. intrebare: Sfinfii vindecau prin bioenergie? Rispuns: Nu. Sfinfii nu vindecau prin bioenergie, ci Dumnezeu sdvArgea vindecdri prin Harul Siu diruit sfinlilor. 59. intrebare: Existd deosebiri spirituale intre bioenergoterapeufi gi sfinfii care aveau darul vindecdrilor? Rispuns: Da. Bioenergoterapeutii nu merg pe calea Ortodoxiei, fiindcd nu folosescun dar timdduitor primit de la DumnezetL ci folosescin mod magic energiacreatd.Acegti ,,terapeufi" cautd slava nu slava lui Dumnezeu;prinurmare, nu se afli fo;q, in comuniune cu Dumnezeu. in BisericaOrtodoxd, sfinfii primesc ds laD.:rry4redarul timdduirilor. De exemplu, SfAntul Eftimie "291r cel Mare, carea trditin secolul al V-lea a dobAndit de mic invd{dtura ortodoxd gi a fost hirotonit preot. La 29 de ani a mers la Ierusalim gi s-asdl5qluitintr-o mIndstire numitd Fara, unde l-a cunoscut pe Cuviosul

Teoctist.Dupd cinci ani, acegtiCuviogi s-au sdligluit intr-o pegterd din pustie, citre Iordan. $i au locuit acolo mulfi ani, in viafd aspri de sihaqtri,trudindu-gi trupul gi dorind in linigte a vorbi cu Dumnezeu prin rugdciune, aducAnd astfel suflefului lor hrana cea duhovniceascd in ribdare, in bundtate si in smeritd cugetare. Apoi a primit Cuviosul Eftimie de la Dumnezeu darul tdmdduirilor qi al proorociei. De atunci, mulli bolnavi au inceput a veni la dAnsul pentru tdmdduire, insd el, fugind de slava lumii, a luat cu sine pe ucenicul sdi, Dometian, gi s-a sildEluit in munfii dinspre Marea Moarti. Dar gi de acolo a plecat, vXzAndu-seimpresurat de mullime gi s-aintors la chilia lui, la Cuviosul Teoctist. $i petreceain iar SAmbita qi Duminica ii pustie toatd sdptdmAna, primea pe cei aflali in suferinfe. Spre deosebire de sfinfi, care fugeau de slava lumeasc5, bioenergoterapeufiiigi deschid cabinete9i igi fac reclami pe internet. 70.intrebare: Care esteinvdldtura Sfinfilor Pdrinli despre cei carevoiescsi fie cunoscufi de oameni ca tdmiduitori? Rispuns: Desprecei care se sfrdduiescsi facdtdrndduiri (fdrd Har), SfdntuUgnatie Briancianinov ne invafd astfel:,,celce doregteca prin mAinile lui si se in mintea minuni si semne,este ispi,Lit sivArqeascd

78

Ioan Vliduci

79

sa de -diavol,care-gibate joc de el" .'7 duhurilor necurate ,,Cel ce doregtesd porunceascd celor bolnavi gi sdaratemulflmilor sau si dea sdndtate minunat, oricat ar chema"liud6ndu-se, vreun serru:t estetotuqistratn de Hristos, numele lui Hristos, acesta pentru cq ryrinteqtrufagd nu urmeazd pe inv5ldtorul smereniei".6

Radiestezia

71. tntrebare: Ce este radiestezia? Rispuns: Radiestezia esteo practicdvrijitoreascd prin care demonii actioneazd asupra unor obiecte pentru a rispunde vrijitorului la anumite intrebdri. T2.intrebare: Care este provenienfa acesteipractici? Rispuns: Radiesteziaprovine din gamanism.Tehconstain variafia greut5lii unui Jricagamanicdqilaneq obiect cAnd li se puneau diverse intreblri spiritelor.6e 73.intrebare: Cum se practici radiesteziain prezent? Rispuns: in prezent se folosescpendulul gi ansa. Pendulul esteun ldntigor de careestelegat un cristal. Ansa este o bard sublire de cupru. Prin actionarea asupra acestorobiecte, demonii rdspgnd la-intrebirile radiestezistului. TL.intrebare: Am vdzut reprezentanti ai unor firme strdine de bl5nuri care folosesc anse pentru promovareaproduselor.Aceastaestetot radiestezie? Rispuns: De-este tot radiestezie.Firmele au an69. Mircea Eliade,Ioan P. Culianu, Dictionaral religiilor,Ed. Polirom,2007, p.348.

c-\@4r

duhuri si mi67. Sfanhrl Ignatie Briancianinov, Despre aedenii,


nLLnt.

68. SJAntulIoan Casian, Suieri alese. Agezdmintele mdndstireqti qi Conaorbiriduhooniceqti, Ed. Institutului Biblic gi de Misiune al BisericiiOrtodoxeRomAne, 1990, p.573. Bucuregti,

80

Ioan Vldduci

paranormale Despre aindecdrile pul sarcinii?

-81

gajat astfelde vrdjitori pentru a,,demonstra" cd.bldnurile respectiveau,,proprietifi energetice".Acegti vrdjitori incearcdsd ne convingd sd nu folosim blimrrile romAneqtitradilionale, ci si le folosim doar pe cele comercializatede firmele strdine, pentru cd ar avea,,proprietdfi energeticespeciale". 75. intrebare: Ei afirmd ci nu estenimic magic, ci doar cevafuzic.Este adevdrat? Rispuns: Nu este adevdrat. Radiestezianu are bazd gtiinfificd. in plus, cei care promoveazd,,,blSnurile magnetice"folosesc ansede trpru, fird proprietifi magnetice. Rag[na Ctoopta'']purta: uUl"-rcn*l4lglc penlru +Sl
gl frumu*etea. paslra lineretea Reglna EtlraDet4 cae suferead Ertrltir,a tost vtndocatddF doclorul sl poBonalcu ajrdorul mEgne$lo-.r.Foloshoa magnsslgr th vlndecarea dlfrdtelorbotia cunoscutp![ioarla dc q?dml h-tlorln la snr$lul secotrhiXVIS. FRAI{TZ AiITOINEilESilER t1734. {Sl5l a lratat gl a vlndcatmuile bofl in Vlenag mal t&znJ-n Paris. 'socletalea RegalS de Medicind"a ttcrjt ccrcoliri ln Fig. 14. Promoosrea ntesmerismului de cdtreceicare comercializeazd Mesmera fost unul ,,bldnurimagnetice". dintre intemeietorii hipnozei pe careo considera o acliunea animal" ;('. ,,magnetismului

Rlspuns: Da. Folosind ansa,ei pun diagnosticul de,,sarcini maleficd" gi recomandd avortul. 77.infiebare: Radiestezia are legiturd cu doctrina reincarndrii? Rdspuns: Da. Unii radiestezigtifolosescaceaste metodi pentru a vedea la-arAta reincarnare se afli' Este evident faptul ci demonii rdspund la aceastd intrebare, avAnd interesul si creascdincrederea oamenilor in doctrina reincamirii. 78. intrebare: Radiestezia arecaractermagic? Rispuns: Da. Prin faptul cd folosegte-in ryod_eg.ocentric energiile create(hzice gi demonice),radiestezia arecaractermagic. Nu este o lucrare teocentricd, ci o acfiune egocentrici. 79. intrebare: Radiestezigtiiigi dau seamacd lucreazl in mod magic? Rispuns: Nu s-a ficut un studiu statistic referitor la acestaspect.In general,.gi aJirm[ c5 nu estenimic magicin practica lor. Mulli dintre ei nici nu cunosc deosebireadintre mistic Eimagic. Totugi, din scrierile lor se vede clar caracterulmagic al radiesteziei. recunoaqte: ,,PrinpracUn specialistinradiestezie cd ne modificim vom cc-rnstata ticareaRadiesteziei, in plan spiritual, psihic sau al structurii fizice; se

76.intrebare: Esteadevdratci radiestezigtii aplici aceastd metodi qi pentru,,diagnosticarea"in tim70 Sui sa: hitp:/,'ii rt;rie-mlr.',neticirL.llrctspot i-onr/

82

Ioan Vliduci

Desp cdriIe paranormale re ainde

85

schimbd gAndirea, impactul cu viata, devenim mai deschigi, 'realizdm' ci suntem gi ci putem mai mult decAtpdrem. Pentru aceasta, apelim la Imagini, care pot sugera infinit mai mult decAtcuvAntul; prin ele seface un transfer, se activeazdbiocAmpurile carese afld in jurul fiecdreifiinle umane, prinele putem si descoperim gi sd accesdmrealitdEile necunoscutedin insdgi fiinfa noastrd interioari. (adiestezia apeleazd mult la im4ginaliq dirijati prin imagini dar si la unul din simfurile noastre - gi anume la cel tactil. Putem construi astfel FG (Forme-GAnd) cu finalitate medicald sau pentru diferite situafii de viafd, ne putem cunoagtemai bine pe noi gi ii putem cunoastepe cei din jua le putem cuantifica acfiunile sau intentiile".Tl Din aceasti descriere se poate constata caracterul magic al radiesteziei:se face un transfer, se activeazi biocAmpurile, se acceseazd realitdtile necunoscute, se construiesc,,forme-gAnd" , se cuantificd acfiunile qi intenfiile oamenilor. 80. intrebare: Radiestezia arelegiturd cu inforenergetica? Rispuns: Da. Claudian Dumitriu, intemeietorul inforenergeticii scrie despre acestepractici gi despre sine: ,,Inforenergetica este qtiinfa spirifuall gi rafionald care include SfAntaScripturi, gtiinfele mo71.http:I linforadiestezie.ro

derne gi radiestezia. Termenul de inforenergetic5 a fost utilizat ir premierl de cdtre f.qndalqrul aeestei s*tiinfede grani{d - Claudian Dqmitriu la Brdila, cu ocaziainfiinfdrii Asociafiei Nafionale a Oamenilor de $tiinld - filiala Briila, in anul 1987.Cursurile de radiestezie gi inforenergetici au inceput a fi predate de cdtre autor din data de 9 mai 1J99";' Ritdcirea este evidentd. intemeietorul cgns1{g13-ci sistemul sXuestemai cuprinzitor decAtSfAntaScripturd. 8L.intrebare: Carteadin cares-acitat esteeditati de Fundalia de Inforenergetici ,,SfAntul Apostol Andrei". Aceasti fundalie are o activitate compatibiH cu Ortodoxia? Rispuns: Nu. Degi-fqloseglenumele SfAntului Apostol Andrei, asociafia are o activitate anti-ortodoxd. Hasfemiile lui ClaudianDumitriu segisesc din abundenfi in scrierile sale.De exemplu: ,,Cu 70.000 utti ir.uit te de Hristos, oamenii intrebuinfau vizualizarea:indrideau ochii gi,,vedeau, hgafi, fiinfe qi ce sei:rtAmpla cu <tinta>, intrau in legituri cu aceasta, gtiau ce simte <tinta>>, citeau <tinta> atAt irr prezent, cAt Ei in trecut gi viitor. Aceasta este citirca in duh, pe care o puteau face gi Sfinfii Prooroci cregtini".z:i11 acestfragmenf in afard de datarea ateist-evoluf,onistd
gradul l, Editura 72.Claudian D:umifiiu, Manual deRailiestezie, Apostol Andrei", 2008,p. 4. Fundagiei de Inforenergetici ,,SfAntul p.6. 73. Ibidem,

8& (70.000ani), ud_iestezistul identificd Sfinfilor.

Ioan Vliduci

85

de-

Reiki

84. intrebare: Ce este reiki? 82.tntrebare: Ce informatii primesc radiestezistii? Rispuns: Radiestezigtii primesc de feinformafii: desprestarea de sdndtate, dssprg Lufite ", despre caractetigticilepsihice, despre ,, evenimentele trecute sau viitoare. 83.intrebare: n informafiile pe care le primesc radiesteziEtiiin timpul acesteipractici? Rispuns: Claudian Dumitriu afirmd cd,,in Univers existd o BancdInformafionali de Date - Banca de Date a Domnului Dumnezeu-BDDD".7aEvident, lslr care_cunaseLenimentele trerute$_ise slrdduiesc '-Glnbriascd evenimentele viitoare. Rispuns: Reiki este o metodi,,medicali" paranormali. Practicanfii afirmi ci lucreazd cu energia divind; igrrealitate, ei lucreazd cu energiademonilor. 85. intrebare: Ce spun ei despre energia cu care lucreazd.? Rispuns: FjSmnce lucreazi cu energiedivina cu un,,minunat dar al Spirifului".7s Denumirea ,;elkl" provine din r ei=divin, kl=energie. Sistemul reiki ,,a fost redescoperit de citre sensei Mikao Usui in anii 19L9 1920,dttp6,o perioadd indelungatX de studii gi practici spirituale".T6 86. intrebare: Existd mai multe tipuri de reiki? Rispuns: Da, existd mai mult de 200 de tipuri. Cele mai cunoscute sunt: absolute reiki, alchemia reiki, alfa omega reiki, angelic ray key, ascension reiki, blue star celestial reiki, brahma satya reiki, extended tibetan reiki, golden age reiki, karuna ki, karuna reiki, kundalini reiki, medicinebuddha reiki, ordinul lui Melchisedec, pranic reiki, shaman reiki, shamballa multidimensional healing, tibetan tantric
75.Aureliarr Curiru Rerkinontradifional, Ed. Rao, 2007,p.72. 76.Ibidem, p.11..

cN@4r

74. Ibidem,p.13

86

Ioan \4iduci

D espreaindecdrile paranormale

87

reiki, taoist reiki, tibetan soul star reiki, transformational reiki, usui tibetan reiki, violet flame reiki. 87.inhebare: De unde sepoatevedeaci practican,ri reiki se afli ir ingelare? Rispuns: Chiar,din scrierile lor. Iati cum prezinti eireiki: ,,Cu mult timp inaintea aparitiei spafiului gi timpului,lucrurile gi fiinfelenu aveau o manifestare, existAnd doar ca o probabilitate intr-un cAmp al tuturor posibilitdfilor. Acest cAmpinconjura Suis4 iar energia vitali era doar un vis al devenirii unei fiinfe complet realizate.Acest vis a fost ghidat misterios de undeva, din interior. Pe mdsurd ce Sursa examina enigmatica forfi a ghiddrii interioare, aceasta din urmd devenea din ce in ce mai misterioasd. S-a observat ulterior cd toatd aceastdenergie vitald a fost dirijatd din cele mai profunde nivele ale Sursei Superioare.Misterele acesfuifapt s-au reflectaf dar nici un nume potrivit nu a putut fi gisit pentru a descrieadecvatForfa.Apoi, din aceasti indrumare interioari a reverberat un nume, Reiki, si un val de Lumind s-a manifestat in Sursd gi in cAmpul viselor. Valurile de Lumind au inceput si inunde aceste cAmpuri, pAnd cAnd modelele Crea{iei au inceput sd apard. Din ce in ce mai profund, in acest tdrAm al viselor, SursaSuperioarda incercat sd descopere adevdrata intenfie a Forfei Reiki. Apoi, intr-o clipire, Sursa Superioari a intrat in profunzimea acestui

tirAm, cunoscut ca Nirvana".77 Sgft1cirpain care se afld practicantii reiki se poate vedeafoarte clar gi din carteaReikiintremit qirealitate scrisdde Ovidiu-DragogArgeganu. Carteaare urmdtoareadedicafie: ,,Lui Iisus Hristos Slavdqi lui Mikao Usui mulpmiri pentru aparifia unui sistem careper$rJg_qqcUisd acceaddla Dumnezeire fird si treacd prin filtrul unei institufii, biserici, religii, dogme sau credinte". Rdticirea este evidenti, deoarecese consideri cd prin reiki se poate ajunge la Dumnezeire gr*gfneagn necesitateaDreptei Credinfe. In Prefafi, se arati cd, pe mdsuri ce citesc cartea, oamenii capdtd gi,,harul de a face ceva cu Reiki". este o blasfemie, fiindcd se folosegtecuvAnAcqgs_ta frJl ,,har" in legifurd cu o practicd demonicd. T,.e pagina 185, autorul ii ia apirarea yoginului Bivolaru, spunAnd: ,,Sincermd bucur pentru el. S-a dus intr-o fard unde sexul este liber qi nu pofi fi judecat pentru orientdrile tale sexuale.Cred cd va face carierdacolo qi va trdi ca un adevdratguru". De aici se poate vedea nivelul moral al autorului. gdsim scriscd,,dragonii sunt fiin{e la_paginq.119, spirituale cu congtiinfi proprie gi care evolueazd la rAndul lor, vor mAntuirea ca gi noi, oamenii ndscufi pe pimAnt. Pot transforma rdul pe care ni-l face cineva in bine gi pot amplifica si retransmite rdul pe
77.Ibidem, p.20-21.

88

Ioan Vliduci

Despre oinde cdrile paranormale

89

care ni-l face cineva". La pagina 114,autorul spune: ,,am descoperitcd tot ceeace imi veneaera de la un serafim". Eviden! era un diavol sub formd de serafim. 88.intrebare: Reiki are legituri cu Noua Eri (New Age)? Rispuns: D._a. Promotorii Noii Ere considerd cd s-a trecut din ,,Epoca Pegtilor" (Cregtinismul), in ,,FpocaVdrsdtorului" (Noua Erd). Practicanfii reiki invafd cd,,in epocaPegtilor,lectiile Iubirii, Luminii qi Vindecirii au fost foarte simple, intrucAt umanitateanu era suficient pregdtiti din punct de vedere spiritual gi nu a putut infelege ir:rprofunzime diverseleaspecteale vindecdrii. Acum, datoritd inifierilor transmise de Maegtrii Ascendenfi, aceasti cale s-a deschis,descriind complet, atAt din punct de vedere ezo cAt gi din punct de vedere exoteric,procesul u, holistig al vindecirii".zs Practicanfii reiki au impresia cd doctrina lor este mai inaltd decAt Cregtinismul. 89. intrebare: Unii practicanti reiki il recunoscpe Hristos. Doctrina lor estecompatibild cu Ortodoxii? Rispuns: Degi vorbescdespreHristos,acegtipracticanfi reiki nu au cuget ortodox. Et nu il recuno,s,p
78.Ibidem, p.3L.

p.g--p-omnulnoctru Iisus Hri-sjos ca Dumnezeu, ci il considerX tr1riniliat, printre multi alfii. Iati un text referitor la,,Ordinul lui Melchisedec" (o variantd a sistemului reiki) :,,Melchisedec este reprezentarea divind care i-a instruit pe tofi marii inifi,afi, dintre care ii amintim aici doar pe Hermes Trismegistos, Orfeu, Pitagora, Moise, Platory Zoroastru, Buda gi Iisus Hristos".Te 90. intrebare: Unii practicanfi reiki susfin cd ii ajutd pe oameni sd se apropie spiritual de Maica Domnului. Este corectd pozllia lor? Rispuns: Pozllialor nu este ortodoxi, ci magicd. Folosescin scrierile lor numele Maicii Domnului, insd nu se roagd Ei in chip ortodox, ci incearcd si in mod magic ,,energiaSfintei Fecioare", acceseze a$a cum se poate vedea din urmdtorul text: ,,Activarea energiei FecioareiMaria. Aceasti inifiere vd permite sd accesaliprin intermediul unui simbol putemic energia specificd a Sfintei FecioareMaria Ei si vd conectafiin mod nemijlocit la aceasta".m 91. intrebare: Unii practicanfi reiki ii indeamnd pe discipoli si primeascdSfAntaImpdrtdganie.Este bine? Rispuns: SfAntaimpdrtiganie aduce folos unui
79.Ibidem, p.212. p.203. 80.Ibidem,

90

Ioan Vliduci

D espreoindecdrileparanormale

91

om numai dacd acestase raporteazi corectla Dum_ nezeu,prin dreaptd credinfi gi pociinfd. primirea Sfintei Impdrtdganii nu esteun fapt -ugi., ci un fapt mistic, de comuniune cu Dumnezeu. reiki au o concep{ie gregitd despre ^.^Plu:n"1lfii Stantalmpdrtdganie:,,Impdrtdganiasau SfAntaTaina a Euharistiei, este Lumina, Chi, de cea mai inaltd vibratie".81 Ovidiu-Dragog Argeganu consideri ci Bi_ sericaOrtodoxd gregegte: ,,in plus cred cd mai impor_ tant ar fi ca omul si fie invdfat si aibd el insugi acces la energiile divine gi nu si-i dea cineva cu lingurifa cAnd considerdcd ar aveanevoie sau voie,,.8, Aieasia esteo conceplie de tip magic. practicantul reiki con_ tinud cu blasfemiile: ,,Bisericile au ajuns in zilele noastre un fel de cdpuge imense care sug sAngele MAntuitorului gi in loc sd-l invefe pe om sd urce la Dumnezeu ii dd frAnturd de Adevdr cu lingurila la Lifurghie"83;,,Cregtinismufprin reprezentantele ei de marcd (catolicismul gi oitodoxia), au reugit sd transforme oamenii in nigte handicapali spirifual,,.ar Prin acesteblasfemii se neagd rolui epislopului gi preotului ortodox in sdvArqireaSfinteibr Taine. Pdrintele Dumitru Stdniloae aratd importanta lu_
S]. Oydiu-Dragog Argesanu, Atacul pSI intre gtiinld qi magie, _. Ed.Dao Psi,200G, p.253. 82.Ibidem, p.254. 83.Ibidem, p.282. 84.Ibidem, p.283.

crdrii episcopului gi preotului: ,,Departe de a sldbi conqtiinfa credinciosului cd se afli in fala lui Dum- . nezeu, prezenla preotului cu lucrarea lui obiectivd dd fermitate acestei congtiinfe, prin faptul cd face simfit pe Dumnezert ca for obiectiv real in fa{a omului, for necldtinat de instabilitatea simfirilor subiective, despre care cel ce le are nu gtie dacd au sau nu un confinut corespunzltor obiectiv qi deci un temei Dacd nu ar existaPreofia,omul ar putea obiectiv".ss si cadd foarte ugor in inqelare,avAnd impresia cd a fostimplrtigit, sau iertat de Dumnezeu, sau chiar hirotonit. Preotul estemartorul lucririi lui Dumnezeu. Prin urmare, este bine ca cei care au cdzut pradi practicd magicd, practicii reiki, si pdrdseasci aceastd sd lepede toate rdtdcirile gi si vind la Ortodoxie.

N)@4;

Dogmaticd 85. Preotul Profesor Dumitru Stiniloae, Teologia Ortoiloxd,vol. III, Ed. Institutului Biblic qi de Misiune Ortodoxi, p.126. Bucuregtl 2010,

92

Despr ale e ainde cdrile paranorm

95

Hipnoza 92. tntrebare: Ce estehipnoza? Rispuns: Hipnozaeste,,ostaremodificatd de congtiinte".85 Inducerea acesteistdri senum eqte hipnotiznre. Persoanacare induce starea se numegte hipnotizator, iar persoanahipnotizatd este cea care intrd in aceastd stare. Kirsckr, Lynn gi Rhue arati cd hipnoza implicd un set dd proceduri pe care o persoand denumitd hipnotizator le aplicd unei alte persoane,aceasta din urmd heind o serie de modificdri in sfera cognitivi, afectivi, perceptivd sau motorie. 93. intrebare: Prin hipnozd se pot induce si modificdri patologice organice? Rispuns: Da. ,,Estebine cunoscut exemplul cu subiectul cdruia i s-a sugerat cd esteatins cu un fier inroEit gi care nu a avut nici o reacfieimediati, dar a doua zi a prezentat o flicteni (bdpicd)caracteristici arsurilor".87 94. intrebare, in sensortodox, estebine sd folosim hipnoza ca terapie?
86.James,1990; Asocia{iapsihologilor Americani pentru Hipnoza Clinicd,1985. 87. Ovidiu-Dragoq Argegamr,Atacul pSI intre gtiinld qi magie, _Ed. Dao Psi,2006, p.9L.

Rispuns: Nu estebine. Dr. Dmitri Aleksandrovici Avdeev, psihiatru ortodox, spune:,,Hipnoza reprezinti o violare a suflefului omenesc.De exemplu, in al treilea stadiu de hipnozd subiectul se supune necondifionat <guru>-lui sdu: poate vedea, poate auz| poate pipni obiecte inexistente, oameni inexistenfi (are halucinalii induse); poate sd nu simtd durere, dupd bunul plac al hipnotizatorului; igi dd in vileag gAndurile, simfimintele, dorinlele ascunse. Existi un <efect aga-numit de sugestie posthipnoticd>, atunci cAnd indicafiile hipnologului sunt executate la un anumit interval de timp dupd gedinfd. [...] Ce indrepti{ire poate sI aibi lipsirea omului de simful critic qi de judecatd fie gi pentru scurtd vreme, fie gi cu un scop aparent bun? Nici una. [...] Trebuie spus cihipnoza ajunge cu timpul si creeze dependenfd,la fel ca un narcotic. [...] In ultimii ani, in literatura de specialitate au ap5rut multe publicafii care atestd dezorganizareaactivitifii psihice a omului in urma deseiaplicdri asupra lui a hipnozei profunde"." 95. intrebare: Hipnoza are leg5turd cu doctrina reincarnirii? Rispuns: Da. Prinhipnoz5, omul renuntd la controlul congtientasuprapropriei fiinle gi se oferd dia88.Dr. Dmitri Aleksandrovici Avdeev, Cind sufletuleste bolnau, Ed. Sophia,Bucr:regti,2005,p. ll3-114.

-rifl:_rF-

9lr

Ioan Vliduci

95

volului care poate grdi prin el orice voiegte.Astfel, prin regresia hipnoticd, diavolul grdiegte prin cel hipnotizat gi povestegtecAteceva din,,viefile antetioare", aducAndelementeverificabile, pe care,fiind dutu le cunoagte foarte bine. ln prezentarea cirfii gisim scris: ,,Steve celebre, intifulate Vieli anterioare Burgess, unul dintre hipnoterapeufii de frunte din Marea Britanie, arealizatmai multe mii de regresii in viefile anterioarede-a lungul carierei sale.Aceastd carte este povestea intriganti a unora dintre clienfii sdi, care in urma sesiunilor de regresie par sd fi fost personaje istorice celebre in viefile lor anterioare. Acesteidentitdli din viefile lor anterioareinclud personajeregale precum Regina ElisabetaI sau sora sa mai mare, faimoasa Regini Bloody Mury personaje anonime flrm ar fi una dintre victimele luiJack Spintecdtorul, sau chiar mari Ei misterioEi scriitori sau oameni ddculturd precum William Shakespeare"."

Yoga

95. intrebare: Ce esteyoga? Rispuns: Yogaeste,,renunfateala condifla umand'.m Patanjali definegteastfel yoga: ,,Suprimarea stdrilor de congtiinf5".n' Scopul yoginului este dizolvarea intr-o structurd impersonald (nirvana). Yoginul repeti silabe magice (mantre) prin care se activeazdputerile demonice. 97. intrebare: Existd mai multe feluri de yoga? Rispuns: Da. Hatha-yoga esteorientatd spre dobAndirea controlului cqnstient al funcfiilor vegetative (activitate cardiacd,peristaltism intestinal etc.). Ea este contrari Ortodoxiei prin faptul cd deviazd lucrarea puterilor sdditein fire de la scopul rAnduit de Dumnezeu. Activitatea cardiacd gi peristaltismul intestinal au fost rAnduite de Dumnezeu sd fie sub control automat, pentru ca omul si poatd avea activitate intelectuali qi duhovniceasci. Raja-yogaeste,,yogamin!ii". Sebazeazl.perepetarea in minte a unor afirmatii: ,,Eu sunt centru. Eu sunt invincibil. Eu sunt pitruns de inlelepciunea dumnezeiasci. Eu suntfir afari de pericol". Contradicfia cu
90. Mircea Eliade, Patanjaligi yoga,Ed. Humanitas, Bucuregti, 1992,,p.83. 9t.lbidem,p. LI.

c\D@/D

-vieti-anterioare-celebre.html 89.http ://daop si.roI 2529

96

Ioan Vllduci

D esp r e ain decdr ile paranormale

97

Ortodoxia esteevidentd. Karma-yoga sebazeazi pe doctrina reincarndrii, iar tantra-yoga esteyoga orgiilor sexuale. 98. intrebare: Dar yoga medicali ce este ? Rispuns: ,,Yogamedicald" este o denumire inventatd de yoginii care au adus yoga din India in Europa gi America. In realitate,nu existi yoga medicald. Pentru a favoriza acceptareapracticii yoga intr-un teritoriu cregtiry unii yogini au pus accentul pe ,,yoga frziologic" (hatha-yoga), ramuri care are la suprafafd aspectulde gimnastici medicald. Degi (pozi{iile yogine) sunt definite ca exercitii fiasanele zice, ele au gi un efect spiritual. ,,Elenu sunt numai un exercitiu hzic" .e2 99.inhebare: Yogaare legdtur[ cu doctrina chakrelor? Rispuns: Da. Prin radiestezies-aupus in eviden!5 gaptechakre de-a lungul coloanei vertebrale.Yoginii se concentreazd.asupra acestor chakre pentru a le modifica energetic.De exemplu, desprechakra a gaptea sespune cd,,determind CAmpul de Contact InJormafional cu Universul, cu divinitatea"; ,,tnedltatia asupra acesteichakre duce la paceauniversald si la
92. Galin Ludmila, RopceanuFilaret, Yogn pe inlelesultttturor, Ed.Medicald, Bucriregti1976 , p.45.

inforprimirea unor informalii utile".r: Eviden! aceste mafii se primesc de la demoni, iar sentimentul de pace esteingelStor.
Prefaoe .....-."........."..t PAR.TO}iE."".... Bac*growd ofYogaand Ayurcda: lnergral Visicrr of tln Univclse and the trdivi&ral Human Being l" YogE and AF!"vEds. Th Sci.ncs of ScliRealizaticn ,.-.....,"........3 and Self-Healing 2- Dhama rrd Tattva: Tle Unirerrql Philosophy of Yogn ad Ayrreda ........""."...9

3. The Thrce Gums ad Mental !.{ature-."-.-....*..,.*.,.......,,..27 ,r$,The Dance ofrhe Dchs: .Ayrurvdic Ccr*titutisr *rdYo9o.,...,,... 5. The P*ls ofYoga."."".........,.-."..... PART Tw'O..... Tbc Errr"gctics of Yogl and Ayrveda: Secrcts of Self-Transiirrn&ion l? ...-."..-....-...,,.. ............" 49 .........-,.."....65

5" TIreSqd ed iE Di&rerrt Bodieg-. -...-........,.... ...... "...,,--... 61 7. Prclar Tqiss and Ojs: Sccrurs of Yogic Aldemy *.,..,...,.... t7 8" Agni Yoe!: Flarncssirlg*e lrrcr Firc-.^....,.."-..,...,.......... l05 9, Secrets ofthe Five Pranas,,...I0. Kurdalini ard fieChakras: .A,wakening the Suhle Body-..^...... I 19 ..-.....-.-..,. I35 "...".........

Fig. 15. Din cuprinsul cdrlii lui Daoid Frawley,Yogaand N arayana and Self-Realisation, Ayuraeda.Self-Healing Publishers.Seconstatdlegdturastrhnsdintre yoga2i ayuraeda. 93. Ovidiu-Dragog Argeganu, Atacul PSI intre gtiinld gi magie, p. 38. Ed.Dao Psi,2006,

Ioan Miduci

99

100.Intrebare: Yoga are legeturd cu Ayurveda? Rispuns: Da. Ambele doctrine sebazeazdpe ideea de auto-vindecare gi auto-realizare.Evidenf acestea sunt conceptii magice. Ambele doctrine sunt de inspiralie demonicd; despre Ayurveda (sistem indian vechi de 5000 de ani) se afirmd cd are,,origine sacrd, accesatdprin revelatie"ea, iar despre yogini se afirmd ci existi o mare asemdnareintre ei si ,,anumifi zei locuind regiunile celeste"(demoni, n.n.).

Concluzii Toate mijloacele de tdmiduire diruite noud de Dumnezeu - plantele medicinale, apele minerale, produsele apicole, mediul natural, Postul, rugiciunea, SfAntul Maslu, SfAntaImpdrtdganie- igi manifestd puterile timiduitoare numai atunci cAnd omul se raporteazd cotectla Dumnezeu. Scopul viefii nu este sinitatea, ci comuniunea cu Dumnezerr. ,,In esente,prin darul lumii DumnezeLLvreasd Sefacd cunoscut omului pe Sine insugi in iubirea Sa.De aceeaqi omul trebuie sd se ridice peste darurile primite, la Dumnezeu lnsugi, Care le-a dat" .es Tdmdduirea ceaadevdratdse poate obfine fie pe cale naturald (prin plante medicinale, de exemplu), fie pe cale supranaturali (prin Harul lui Dumnezeu, in SfAnta Bisericd Ortodoxd), insd ambele cdi necesitd raportarea corectdla Dumnezeu. Primesc Har cei care se smerescEi ascultd de Adevdratul Dumnezev;iar cei care se mAndresc qi cautd o vindecare fird Dumnezeu nu primesc Har. UtilizAnd metodele paranormale de,,vind ecare", omul se rapofieazdgreEitla Dumnezeu gi pdcdtuiegte prin folosirea gregiti a elementelor create.
DogmaticdOrtodoxd, 95. Pr. Prof. Dumitru Steniloae,Teologia Ed. Institutului Biblic qi de Misiune al BisericiiOrtodoxe RomAne, Bucuregti,2003,p. 357.

c\@2;

94. Eugeniu Virgiliu Rotaru, Sandrin S.Bergheanu,Terapii naturaleAyuraedain afecliunialeaparatuluirespirntor, in volumul coordonat de Ovidiu Bojor, Afecliunileaparatuluirespirator.Terapii complementare, Ed. Fiat Lux, p. 77.

.***,.le*

100

F
\?

Ioan Miduci

101

In sensduhovnicesc, tratamenful estecorect dacd se realizeazd prin mijloacele rAnduite de Dumnezeu,ittmodul rAnduit de Dumnezeu qi se face spre slava lui Dumnezeu. Adevdrata vindecare nu este o lucrare magicd, ci esterodul comuniunii cu Dumnezerr,cu Maica Domnului pi cu Sfinfii.

Bibliografie
Teologie Ortodoxi gi Apologetici Ortodoxi Schitul SfAntul Ignatie Briancianinov, Despreingelare, romAnescLacu. SfAntul Munte Athos, 1999. conSfAntul Ignatie Briancianinov, Ofranddmonahilor Editura Egumenif4 2011. temporani, mdndstiregti alese. Aqezdmintele Sf6ntulIoan Casian,Scrieri Ed. Institutului Biblic gi de Misigi Conaorbiriduhoaniceqtl, une al Bisericii Ortodoxe RomAne,Bucuregti, 1990. SfAntul Ioan Damaschiry Dogmatica,Ed. Institutului Biblic qi de Misiune al Bisericii Ortodoxe RomAne, Bucuregti,2005. PSB 17, SfAntul Vasile cel Mare, Omilii Ia Hexaemeron, de Misiune al Bisericii Ortodoxe Ed. Institutului Biblic Ei RomAne,Bucureqti, 1986. AthanasiosV. Avramidis, Metodede tratamentneortonoi",Ed.Rdntregirea,Alba Iulia 2005. doxe sle,,aremurilor ipo to prisma AthanasiosV. Avramidis,I Omoiopathitiki tis Iatrikis Epistimis,EkdoseisYpakoi. Ieromonah Adrian Figefeanu, Ieromonah Mihail minuni qi semne, Stanciu,De ce cautdomul contemporan Un rdspunsortodox,Ed. Sophia, uindecdriparanormale? Bucureqti,2004. Ed. Arhimandrit Ioanichie Bilan, Patericulromhnesc,

Ne4f

r02

Ioan Miduci

D espr e a in decdril e p aranor male

105

Mindstirea Sihdstria,2005. Ioannis Kotzabasis,Din Tibet in Sfdntul munte Ia Bdqdeadratd trhnul Paisie. Poaestea aflatd a tkndrului Gheorgaki lntr-o ealaaioasd cdldtorie tn GrddinaMaicii Domnului, Tesalonic,2011. Pr. Prof. Dumitru Stdniloae, Teologia DogmaticdOrtodoxd,Ed. Institutului Biblic gi de Misiune al Bisericii Ortodoxe RomAne,Bucuregti,2003. Ioan Vliducd' Mic diclionar de Apologeticd Ortodoxd, Ed. Bizantini, Bucuregtr,2002. Ioan Vldduci., Organismele modificate geneticqi distrugerea Fundafia Justin PArvu, 2010. fitoterapieiromhneqf1, - o Pirintele Arsenie.Miangoftis, Ereziilecontemporane adeadratd ameninlare, Ed. Evanghelismos,Bucuregti, 2005. inadldtura Sfinlilor Pdrin[i despre boatd. Rugdciunipentru bolnaai,Ed. Cartea Ortodox5. Proloagele, diortosite gi imbogdfite de arhim. Dr. Benedict Ghiug, Ed. Bunavestire. Fizici, Chimie, Biohzici, Biochimie Gh. Cristea,I. Ardelean, Elemente de Fifundsmentale zicd.Electricitatea gi magnetismul, Ed. Dacia,Cluj-Napoca, 1985. Paul M. Fishbane,Stephen G. Gasiorowics, Stephen T. orntory Physics and Engineers, Pearson for Scientists Education Intemational, 23w005. L. Georgescu,I. Petrea,D. BorEary Fizicnstdrii lichide, Ed. Didactici gi Pedagogicd,1982.

Victor Gheorghe, Laura Jugulea, Biofizicd, manual pentru licee de qtiinfe ale naturii, clasaa XI, Ed. DidacBucuregti, 1978. tici gi Pedagogicd, de Fizicd, Ed. TehI. In!a, S. Dumitru, Complemente nicd, Bucuregti,1982 Ed. Junimea, de Fizicdmodernd, Emil Luca, Elemente 7976. Gavril Neamtu, Gheorghe Cimpeanu, Carmen SoEDP, Bucureqti,1993. aegetald, caciu, Biochimie Valerio Scarani, Quantum Physics,Oxford University Press,2006. and Nouredine Zeftil| Quantum Mechanics.Concepts Applications,IohnWiley & Sons,Ltd,2001. Medicini gi Farmacie gi uniaerV. L. Bologa, Din istoria mediciniiromhnegti sale,Ed.Academiei Republicii Populare RomAne,1962. Arthur C. Guyton, Fiziologie.Fiziologiaumandgi mecabolilor,ed. in limba romAni sub redacfia Dr. Radu nismele CArmaciu,W. B. Saunders,1997. umand,edilia a II-a, Ed. I. Hiulicd (coord.),Fiziologie Medicali, Bucurepti,1999. A. PdunescuPodeanu,Bazeclinicepentrupracticamevol. II, Ed. Medicald, Bucuregti,1983. dicald, Ed. Dacia, Clujmedical, Adrian RestiaruDiagnosticul Napoca,1988. Pompei Gh. Samarian,Medicinagi Farmaciatn trecuTipografia Modema, CdldragiL382-L775, tul romhnesc

fl

1-.

104

Ioan Vliduci

D espreuindecdrile paranormale

105

Ialomifa. n Muntesnnitard monografie Pompei SamariaryO aeche Tipografia Bucovina,1937. Caracaq, niei deDr. Constantin vol. 1, Ed. Academiei, M. Saragea,Fiziopatologie, 1981. BucureEti, Fitoterapie gtiinfifici si Apiterapie qtiinfifici gi legumele Mircea Alexan, Ovidiu Bojor,Fructele facnaturald,Ed. Ceres,Bucuregti,1983. tor de terapie Mircea Alexan, doctor in Biologie, Miracoleale natu- incotro? rii. Plantele medicinale , in Almanahulpdrinfilor, 1991, p.87-89. qi Ovidiu Bojor, Mircea Alexan, Plantelemedicinale qromatice de IaA la Z, Recoop,Bucuregti,1982. Ioan Ciulei, Emanoil Grigorescu, Ursula Stinescu, qifitoterapie, vol. 1, Ed. MeFitochimie Plantemedicinale. dicald, Bucurepti,1993. in apdraPlantele medicinale Corneliu Constantinescu, reasdndtdlii,Recoop,Bucuregti, 1979. meD. Gr. Constantinescu,Elena Hafieganu, Plantele gi modul de lor terapeutice dicinale, proprietdlile folosire,Ed. Medicald, BucureEti,1979. Em. Grigorescu,I. Ciulei, Ursula Stinescu, Indexfitoterapeutic,Ed. Medicald, Bucuregti, 1986. aIConstantin Hristea, Mircea Ialomifeanu, Produsele binelorin sprijinul sdndtdliiomului,Redacfiapublicaliilor apicole,1972. Emil Pdun, Sdndtatea Ed. F&D Stil Commerce, carpalilor,

1995. Micd enciclopeplantelor. Constantin PArvu, Llniaersul die,Ed. Enciclopedicd,Bucuregti,2000. on medicinalplants commonlyused WHO monographs (NIS), World Health Orin the Newly Independent States ganization, 2010. Istoria religiilor Mircea Eliade, Ioan P. Culianu, Dic[ionar aI religiilor, Ed. Polirom,2007. Mircea Eliade, Paautanjaligi yoga, Ed. Humanitas, Bucureqti, 1992. Homeopatie gi Fitoterapie sincretisti gi caH. C. Allen, Remediihomeopatice. Simptome-cheie racteristici Ed. Polirom. comparate, Mihai Neagu Basarab,150remedii homeopatice aegetale, Ed. Sport-Turism, 1984. Paolo Bellavite, Paolo Magnani, Marta Marzotto, Anita remedies in rodentbehaaioConforti, Assays of homeopnthic ural andpsychopathological models, Homeopathy, Volume 98, Issue 4, October 2009,p.208-227. W. M. Boericke,Principiilehomeopatiei agacum aufost enunlatede Hahnemann qi aerificate de un secol de practicd medicald, Ed. Herald, 2009. Tatiana BolbocearyMihaela Georgia Cimpian,Homeopentrucorp,mintegi suflet,Chiginiu, 2004. patia.Tratament Martin F. Chaplin, TheMemory of Water:an ouerwieu,

106

Ioan Vliduci

Despreaindecdrile paranormale

107

Homeopathy,2007,96. and na' A.E. Davies, Thehistoryof MSM - homeopathy Homeopathy, 2007,96 tur aI medicines, V. Elia, E. Napoli, R. Germano,The'Memoryof Water': structuresin exenigma.Dissipatioe an almostdeciphered Homeopathy, 2007,96' solutions, tr emelydilute aqueous heresy?, Peter Fisher, Thememoryof Water:a scientific Homeopathy,2007,96. Ed' Polirom' qi sexualitate, Guido Granata,Homeopatie Samuel Hahnemann, Organonul Medicinei, Ed' Excalibur, Bucuregti, 2008. learn something H. Van Hootegem, Can Homeopathy Homeopathy, 2007,96. from psychoanalysis?, Philosophy, JamesTyler Kent, Lectureson Homeopathic Sixth Edition,2005. Narayana Publishers, Frans Kusse, HomeopathicTypes, 2010. George Vithoulkas, Homeopatia'Llna aision integral de i la curacion,Titulo original HomeIa salud,la enfermedad, Man,Ed. Paidos Iberica,1996' opathy.Medicineof the Neza Harald Walach, Tedje van Asseldonk, Pericles Bourkas, Alexandra Delinick, Galen lves, Costas Karragiannopoulos, Rainer Liidtke, Michel van Wassenhovery ultra-highdilutions- a Claudia Witt, Electricmeasurementof British Homeopathic |ourexperiment, blindedcontrolled nal, January 1998,Y ol. 87. Ian Watsory The Taoof Homeopathy,Natayana Publishers.

Otto Weingdrtner, Thenature of theactiaeingredientin uItr amole cuIar dil ut ions,Homeop athy, 2007,96. http:/lhomeopathy.ro http ://semperviva.ro/esente-pentru-vindecare-cu-ajutorul-arhanghelilor/ http://drdorindragos.ro Acupuncturi qi aiala, Ed. TehA. Baciu, Cl. Baciu, Energiaelectricd nici, Bucureqti,1986. Teodor Caba, Func[ia energeticd a organismuluigi mecanismele acupuncturir, Ed. Litera, 1980. Teodor Caba,Marius Teodor Caba,Acupunctura,meEd. $tiinfificd gi Enciclopedic5, Bucuresti, toddstrdaeche, 1989. - un mit, o gtiinld, Acupunctura C. Ionescu-TArgovigte, Ed. Medicale,1985. Kan-Ven Ma, Acupuncture: Its Placein the History of Medicine,acupuncture in Medicine, dec. 2000, Chinese vol18 (2). Michihiro Ogasawara, Keisuke Oda, Ken Yamaji, Yoseptic arthritis with bilateral shinari Takasaki,Polyarticular abscesses acupuncture,Acupunct Med., june psoas following 2009,Yo|27,no.2. Radiestezie, Reiki, Bioenergoterapie, Yoga, Ayurveda Ovidiu-Dragos Argeqamt, Ileiki intre mit qi realitate. Ed. Dao Psi.

108

Ioan Vliducl

Ovidiu-DragoE Argeganu, Atacul PSI intre gtiinld qi Ed. Dao Psi,2006. magie, Ed. Rao, 2007. Aurelian Curin, Reikinontradilional, gradul l, Claudian Dumitriu, Manual de Radiestezie Ed. Fundafiei de Inforenergetici ,,SfAntulApostol Andrei".2008. gradul Claudian Dumitriu, Manual de Inforenergeticd 2, Ed. Fundafiei de Inforenergeticd,,SfAntulApostol Andrei" ,2008. and David Frawley, Yogaand Ayuraeda.Self-Healing Self-Realisatiozl, Narayana Publishers Galin Ludmila, RopceanuFilaret, Yogapeinlelesul tuturor, Ed. Medicald, Bucuregti, 1976,p. 45. Yog Ramacharaka, Hatha-yoga, Lotus, 1992. Eugeniu Virgiliu Rotaru, Sandrin S.Bergheanu,Ternpii naturaleAy urae da tn afe cliuni ale aparatului r espir ator,in volumul coordonatde Ovidiu Bojor,Afectiunile aparatului respirator. Terapiicomplementqre, Ed. Fiat Lux. http ://in foradiestezie. ro

\aoZ;
Pentru comenzi: http://atitudini. com, atitudini.pv@gmail.com