P. 1
Aryana Havah Anunnak Ki Versus an Unnak Ki

Aryana Havah Anunnak Ki Versus an Unnak Ki

|Views: 3|Likes:
Published by Mihailov Mirela
anunnaki
anunnaki

More info:

Published by: Mihailov Mirela on May 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2014

pdf

text

original

An.nunak.ki versus An.nunak.ki

De acelaqi autor

ARYANA HAVAH
Cristofor
Magul din Carpali

Viafa pe PimAnt... incotro? Viitorul omenirii qi Pdmdntului

Inuaki, reptilianul din mine
Cartea intdi Dezvdluiri tulburdtoare despre trecutul,

An.nunnak.ki versus An.nunnak.ki

prezentul qi viitorul Pdmdntului

Inuaki, reptilianul din mine
Cartea a doua DelaZamolxe la noua erd

Inuaki, reptilianul din mine
Edilie integrald
Vizitali
9i: ORFEU 2000 I

www.aryanahavah.ro

BUCURE$TI

Cope(a: With Loneline:;,s, on Your Own de Anna Ravliuc Consilier gtiinlific: G-ral dr. Emil Striinu

PREFATA
AMINTIzu DIN (I)REALITATEA iMEDIATA
Probabil cd nu aq fi scris niciodatd in stilul ce urmeazd aceastd prefald. Sunt de peste trei decenii un cercetdtor asiduu al ufologiei (fenomenului OZN) qi sunt familiarizat cu ceea'ce de reguld sunt numite teoriile ce Jin de SETIT 9i CETI,2 de contactanli, rdpiri, intdlniri de diverse grade, crash-uril. rzboaie cosnrice 5i catastrol'e mai mult sau mai pulin planelarel sau civilizalionale. Cunosc lucririle Aryanei Havah gi cu prilejuri anterioare mi-am exprimat pe larg pdrerile vizavi de ele, aga cd nu am sd revin asupra subiectului ci am sd incerc sd-i dau prezentei prefele o notd de (i)realism prin faptele ipotetice totu$i pe care urmeazd sd le descriu, de fapt am sd fiu chiar in tema cdrlii. . . Totul a inceput printr-un telefon. Ce a urmat apoi fiecare dintre dumneavostri, chiar gi eu putem avea ce pireri dorim. . .

Un alt fel de

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Rominiei HAVAH, ARYANA An.unnak.ki versus An.unnak.ki / Aryana Havah pref.: g-ral. dr. Emil Strainu. - Bucuregti

-... 1,'

1

rsBN 978-973-1 986-r 2-8

il (pref.)

'4n

7"7ro

I

De la expresia englezeasci: Search llxfratenestrial lntelligence

Cautarea civilizatiiilor inteli gente

2 De la cxpresia englezeasci : Communication Extraterrestrial tntelligcnce
3 Din englezi prdbugiri 4 Aluzie la lucrdrile lui lrrmanuel Velicovski, Cictcnireu

lunilor

g)

Sanuel Huntihgton

C i ocn i rcq C ivilizaIi

i

lot.

rd de momcntui de .1.. nu s-a sinchisit cn nimic. .lizirrrrrl lticlrllui punc( tle vederc ci doar un nalalor-ciit (lc cit obicctiv irl cvcuiulcntelor descrise.!rt unnuk ki iii Vrcau si suputr alentiei un alt l)Lrtct rle ir. Intr-iind ir.i vadar dacd mai lusese lnartol cineva la eveniment dar a constatat cd era singur in parcarea staliei de benzini..tl Lt 'ln unnuk kiyersus. a plntit gi s-a indreptat spre lnagina sa un.r l'cl de creasti ca o qopirli.1n altuk ki rtrstr ltt trtttt. I)cntru a infelege ceea ce ur rncazd aur s..t concediu de Eaptc zilc cc-l licuse la munte solitar cu coflul uDdeva plir.. Trecuse . s-a dat jos din nraqini l-a plivit a scos ni. ObservAnd cd Ia intrarc erzr o cameri video l-a intlebat pe cel ce vindea la statie daci funcJiona dar acesla a rispuns in doi peri cd aceea carnera video este doar.r subiect trebuie sA spull cil in dintineata cu pricina anticul t. bine regizati qi qi-a lclual drumul..r dar. Cred ci suutcti de acord cn mine ci omul uostru eril totu$i frArrintat de contraclictoriul sau sd-i spuneln stranietatea intAmplirii. de culoare verdc inchis.neu venea dintr-un scur.te sllnete asculite cdtre cineva din ma$ini. . rlc citcva ori in ultimii ani prin iadul din Lak qi Alganistau iar mai inainte avusese inci cel pu(in altc cinci misiuni de hrpli de dr-u. orrrit aici: dupa cdtiva kilonetri a vdzut acclaqi "11 I Iummer tras pe dreapta cu toate patru u$i deschise qi la cAtiva metri de magini pe cir.torcea'' cu rnotorul pornit.rdrie.90-2..ir r. Mai mult nu cste un fal.r avea ochii galbeni cu pupilc verticale ca de pisical.r!ll (l\.' ttrt ltrpt fostbil {ilretl rllT.. . iar ca plcgiitirc avca specializarea . li'a o clirninca{i de iulie.tout terrain" pcntru rcluarea cdlStoriei.r I{ctczat.00 metri iniltirre ..lr. La ult lltontent dat pc la ?-l'1" nr-arn tr. perea iritat s-a urcat gi a dernarat in trorlbi.ascnr sii nar. Conlomr relatdrii fiind ora 0500-0510 la bcnzirriiric nu inai cra nirneni altcineva care alirnenla ci unclcva latcral doar un llummcl kaki cu gerluri fumurii .ati prin Africa 9i America I_atina.pcrplcxitate" s-a gAndit ci ar putea fi vorba de o lhrsi. ofiler superior din armata.dc dccor"!' Trecdr. Dar atunci a observat cd uga din dleptul qoferului de la Humnrer erur deschisi . multc apc)uri cle la acclirgi numir. Dar cxisti qi ur.r'roltslrat. . In mod crudat ma$ina llu avea nulnar de inmatricularc nici pe fata nici pe spate. Il cunosc lbarte bine $i pentru mine este mai pl. Dupi ce a alimental.adormit in lbtoliu la biroLr in lata calcLrlatonrlui.rrrrr \!tr \\.. lcgal . . In economia f-aptelor.r \..lndividr-rl" s5-i spunem aqa l-zr observat. . rlori sir in{elegc[i cA nu vreau sir lrrr ptrr.rislicii.tlcr.czrt buimacit de tclclonul trobil care suna in nestire. Cineva sunase de ntrrllc ori $i iusisla. ce pireau ci se ceartar sar-r disculd ceva lbarte aprins.i indivizi...ii .i pe scaun slitea un si-i spunem .np clc data aceasta erau doi aga-zi..c.esus de orice lrinuiali de imposturi pe care crcd ci a-1i incerca-o lcgat clc istorisirea ce urneazi. La apropierea de Bucr-rregti ma$ina i-a sennalizat printr-un scnzor cA mai avea benzind pcntru doar caitiva zcci de kilometri..r. soarelc abia rirstlrisc fi ([rrouiai cirlclur-ii de pcste noapte nu putuscm sir tlornr . deci s-a orientat spre cca lnai apiopiata benzir..cc rrllteirzil riil lc rclatez a. Cit timp amicul meu l-a privit a apreciat cd avea 1. dar in jrrr nu era nimeni..individ" in cizme dar care nu avcil haine ci era in totalitate acoperi[ de solzi verzi exact ca un clocodil ial pe cap avea ur..al spun cd cel cc suna era un amic. dcl.. Pentru cI lucmrilc 5-11.) al scicnce-lictou-uhti sau al ozer. ighc'z pe NIl1' pinar iu zori clncl qr obosit 5i torojril dc ciilctui arl..i pr-cli. Contrariat a ciutat s.trupe de comando".

r. lv ..tli lil An trnnak ki ver.creatrtri" clal.rl .atat. Un lucru cste sigur.nai gdntlc5tc gi acum la intAnrplarea ciudati pe care a Dr... fbarte ciudat in mod singur:..On" qi .jurnalul" lllnrului ce vi l-a pregltit Aryana Ilavah in accasti carte ciuc cste deosebit de incitantir..i ai qol'cli liccau scmne spre .tstrl cor. Iicranul era verde gi.i "11 0 r. atat. stinrati cititori accasti rclatlrc csle cloar .ticipanti la tr.lim care nc cstc rrrerrilc.r lirsl int. Dar.1.r r. co m . clar arca 5i trn 1'el treit-o... cind de fapt cred ci suntenr niqtc sLrbchiriaEi in tranzit pc o planctd care uu ue-a apartinut niciodata gi trnJc Jc lrrpt nici rru .ri liril puterea de a o dc.i unici in mesajul ce il transnr ilc ! Partca tlagicd a poveqtii este cd la momcntul ajunger. Alrricul ntctr cslc la aceastd ori undeva pe un teatru de operatii nriltatc ...rttt . rotal ncstinghcriri cirrtl . nu a oi-.l llriticii pc Soseit 5i zecr de injulzitur:i ale celorlalri par.r*. am chulirt al(i rrrlltoli clar lotul a fost marcat de r-ln e$ec 1otal.alrc ArlicrLl nostru a rc\azut fotograliile clc pc tclcibnul rnobil gi a polnit glou! spre Bucuregti cu giindul si vini la mine pentru a ne stitui ce lacem cu 1btografiile cate eLaLl uLnitoarc...!n-uttnok ki tersus.rnricrrl rneu i-a iiltoglallal cu telelbnul mobil. Pe qosea lreccarr multe camioane dovedi uraterial. dar pot si vi spun ca limp de rloLrir slrptlrnini aru ascultat povestea de zeci de ori.5 ccnrintctri decAt cclalalt $i liu avea cizme in picioarclc a ciiror labi serndna cu cea de qopirla cind pagea. aver.trdirn intr-o Iunrc pc care numai clcclcr.r Lt llitttctti.i pLobabil ci intre doud ambuscade se r.n o vagir implcsie ce suntem stipenii ei.ul rhspuns a fbst cir a first lbtogralrati o sursd de lumin5 foarte puternici tlc...Olf '.1n trnnrrk ki Unui dintre cl plrea mai inalt cu l0. Nici o imagiue! An.:ic\. ( ci d. NLr r lclr-r sl-r spun niuric de cele ce au rlrmat momen.. trrlrri nrlrii tlczatnigiri. La solitrl care ne conduce ar fi intclcsarrt dc. Dircctorul Ccntrului de Studii qi Cercetiri Psihotronicc qi Ufologice c mi ls t ru fo (a) gm ail..---i..Delete" sau rllcar ccl .1n untt.tiut la ciue cs(c butonr.n ci o cunoa$tem...n rclltlirii cei doi s-alr sui( cahli in Iluntrner au intors s1.c au dispir-ut in tlornba isciurl ..rlc scr.:rrcuni cu el la reprezentanta llrutei ce trsigula servicc-ul telefbnului dar singur. coada I cdr:or' in iimbclc scnsur..t. culoalc vcrclcl Nu am putut recolllpLlne nirnic din cccu cc a lirst lbtograliat..rttar cchri cle I'cnire spre Brrcurepri si cLr o i'ilczli rilrriloar.ii la minc tclclirnul arita clar ci se licuserd 1l lbtogralii doar in locul pozelor ecranul rdminea verde la listarea lbtograliilor. Emil Striinu . Dupir citcva minLrtc (3-5 minule) conlbr.

s-a desprins o grupare din rAndul lor. Disculia. care spre surpriderea mea s-a dovedit a fi un interlocutor erudit. De asemenea vd sfrtuiesc sa ciutali veridicitatea celor afirmate gi sd le acceptafi doar in mdsura in care ele rezoneazd cu trdirile dumneavoastrd interioare. Se pare cd demult de tot. ceea ce avea sd imi spund. se supun pa(ial aceloragi legi plmdntene ca gi noi. De la el am aflat cd acegti anunna-kki. Am mai afirmat gi suslin in continuare ci cititorii acestui gen de literaturd sunt oameni ralionali qi cd informaliile pe care utmeazd sd vi le dau vor fi analizate gi filhate. respectiv ci tr[iesc intr-o lume duald gi cd qi la ei existd cei cu intenlii pozitive gi cei cu intenlii negative. care gi-a spus cd are misiunea de a ajuta Terra gi pe locuitorii acesteia. in urmd cu vreo cdteva mii de ani. cu un IQ care cu siguranld il depdqegte pe cei al pdmdntenilor. degi in prezcnt neoficiald. cll argumente gtiinlifice care m-au flcut sd inteleg Ei sd pdtrund in anumite laturi ascunse ale vielii pe acest pdm6nt. Aga cd m-am intAlnit cu respectivul. a exacerbat cltre sfArgit intr-o expunere suslinutf. sd v-o expun. datoria mea morald de om md obligi sd fac acest lucru. Degi mi s-a pdrut ciudatd aceastd rugdminte. cu o capacitate extraordinard de sintezi. la inceput destul de banald.I Oricdt vi s-ar pirea de ciudatd relatarea pe cirre urmeazd. un imbold ascuns m-a fEcut sd fiu de acord. IErd idei preconcepute. Aceastd grupare. . a lucrat milenii spre a u$ura soarta noastrd qi spre a ne ardta unele lucruri in viziunea realh. Acum ceva timp am fost contactatd de o persoand care m-a rugat si o ascult gi sd incerc sd inteleg.

despre cataclisrle. ca sd mi.'inccprnd clt \irrJ aceaslJ gi continuincl cu umdtolul an: vom fi supuqi Lu. in zone care ltu aveau ascmenea lbnomene.rci. Aceste parlicule cilitorcsc in linic drcaptd prin stir. Nu va fi o I'ard nolnali. .rtc gi nisuritoli noi arr |-rmizat primele dovezi care suslineau iaptul ci neulrinri au masa. ciStigitorul plemiuhLi Nobel gi echipa sa au lvut nevoie dc aproapc i0 dc ani pcntrl a (captura). LJn sfert de secol mai tirziu. Arl. Vot fl incendii qi iuunr.lt-li bombardau'rcrrt clinratic Iard plecedent.rnt capabili sA lraverseze intlegul Plm:int inlr-o liac{irure de secundi deoarece an o vitezd apropiatl cle cea a luminii. aer. ce pilea a 1l invizibili. $i binein{elcs cd gi soarcle are o marc iniluenli.al. llri sa-{i laci vrcun riu qi fird si lase vr. care sullt extrem dc mulli (ci dcpigesc ca uutlir Loate celelaltc particr-rlc de rlaterie cunoscr. Va ii prdpid.2000 de neultini produ. care de pulin timp pot 1i cuantilicate gi vizule. pirdr"u i yor fi dislrr-rsc de fbc Ai culturi vor fl iitLr:tclaie.ri cu aspcct de lorrrada.-l.'llrlttrl X: (. El credea cd oamenii de $tiintd nu vor putca fi niciodata capabili s[ dcrnonstrczc fizic existenla aceastei particule. spafiLl $i aproape nirnic nu le opleqte. un nulir mult mai mic decAt cel estirnat de calculcie tcorelice. Este acum ori niciodati. crilui. iar accst bombarclament \/a cre$te in intensitate.co urntd. l)npa anii '90. rrrc-jorilatel Iiziciertilrtr J Irresul)us ri rtcrrllirtii rtrr rrr rlasd intrucAt nu s-an girsit inclicii dcspre masa lor.or inmulti. ca tiincl r-Ln <r'er. dar sunt ascunse publi- cxpcrimcr.registrat ciocnirile lor ocazionalc cu tr' alcria. Ulterior s-a demonstrat laptul ci naLula liunizeazii cel pulin trei tipuri dilerite de neLrtrini. Wollgang Pauli postuleazi existenta r:nei noi particule.in cadrul unui experimcnt s-au observal primele semnale de ner-ririni $i 1ot atLxlci s-au ir. deja sute de trilioanc de neulrini trcc prin corpul t5r"r.i anrure: sd sc relateze despre schirnbdrile care vor vcr. De-a lungul anilol. despre ridicarea con$tiintci de glup gi dcsple 1-aptLrl ci acum ne af'lim pe uftir.lodelul Standarrl al particulclor' yi ir.rentrini? Dl.et sus An rnnuk ki 7 ldeea cic Ia care a plecat intalnirea noastri a fost una simpl. ciclonii se.i in Soarc.nediu> teoretic <dispcmt> cu scopul dc a rczolva clczc- acest l1cru i din centrr-rl galaxiei.nicir.ki An unncrk ki t.im clar.lte) sir li juc:rt uu rol cheie in folmarea Universnlui. X: Sunt dovedite qtiinjific.i de $liinfd cale au incepr-lt si pund la indoiali valrditalea l\4oclelnlui Slandard al chilibml de energie din leacliile nucleare. Eniisia lui este din ce in ce mai putcr. Iar din picate aceste linor.itii.ana: lJste ader. se da1 D. ir. vor ailct'na abcrant cu cele de minim. api..X: in 1930. inlr-o minii din Dakota de SLtd. ial zilele cle maxiu dc tcmperaturi.6 ln tinok kiyersus An unndk. cnergii lbrmate din par-ticuie. ci rAnd pe rAnd toate zonelc globului \. numiti ulterior ncutlin. A: Te re ['eri la acei t.r1 1r16[].ra sutd de rnetri. Vor exista turtur. L-. deoarece legile conservdrii energiei gi conseruirii impulsului pircau distorsionale de reacliile nucleale.l .X: Da.rilor lundamcntale. Astfi:l au apiuut voci ale Lrnor oamer.rtclaclilu. Sunlem ef-ectiv bornbarclati.r comun. $tii ci se zice cd in limp cc asculti accasti frazi.nt*.X: Nu. rcalizind o revolulie in N. trrce pr-in aceste 1'elomeue.irat cd vom avea ceva problenre dc oldin climatelic? Ncntrinii sr. Ray Darvis.xperimentul a fbst prerrriat cu Premiul Nobel in 1988.r continuar-e il voi nunti pc acest interlocutor Domnul X. A: $i atunci de unde gtii cu atdta exactitate? Dl. ci ulta cu inlegistriri ieqile dir. A: Dar aceste lucruri sunt create cu intentie? Dl.r. expr.. A: Dar ce sunt de fapt acegti neutrini'? Dl. r.neue nu rol Jl izolate. Este posibil ca acesti neutrini.ri.

Ncntrinii sunt pretutincleni. Dl. atmost'era. inseamni ci nu ne rrlccteazd.. acolo ullde a fost posibil. dar llu intotdeauna ili ies.riJor'. Doar neutrinii cu rnasi nenuli pot siviir'gi accsti tlansformare gi de aceea m6surarea cletaliilor plocesului de oscilalc Ic pcrmite oamenilol de qtiinti si cleLermine dil'eren!a dc rnasl dintre cele tr-ei tipuri de neutrini. un nulnr"rr dc cxpcrimcntc au ciulat oscilatiile neutrinilor. in rcacloare nuclcarc'sau mai nou. Irc care il culloa.1n ttnnuk kit. Dupi cum spuneam.rrile.trsut . fapt care va ducc la imposibilitatea zborului cu avionul. nu a nai cxistat a$a ceva pdni acnn. hr r-rltimii zece ani.lcl.ln unnak ki q lui.rtif-rcalea tipurilol cle ncutlini lirnctic clc sur.X: Da.L ace$ti neutrini $i se pare ci intensitatea lor cregte.disparca" transfbrmindu-sc irr alte particule.rtensifice gi si sporeascd in frecven{i. insd in lnai anul ce r. Dac[ la inceput au erislat pc o qosea doar magini spor-t. acesta se incilzeqte. De asemenea oamenii dc .{ vor exploda mai mulli vulcani.1n unnuk Ii An unnuk ki versut . fie c:r neutlini nrrronici suu ncutrini tauonici. s-au rulat runumite programe. qd in r:!oiembri. Trebuie sd intelegi cstc nou qi pentru medinl gtiintific. iar in prczent se exanineazi tipurilc clc ncutlini tri se Soare rol lbarte importanl in c61eva din cele mai impoflantc procese fizice din Univers. Dl. in accclcratoarc de palticule.. I'r'oblema majorA este datd de laptul cA au inceput sA lulccteze miezul planetei... Disparilia neutrinilor arc lcgitnri cu o proprictatc speciali a acestor palticule evazive: oscila{iile nentrir. mai exact. S-au fhcut simuliri pe calculator. Acum sunten supuqi unui adevdrat bombardamcnt c.sa carc ii ploduce: Soarcle. S-a reuSit ider. ci joacir un . reactorlrl sau accclclrtor-ul. dar existd gi cazuri in care totul este speculativ deoarecc nu sc $tic curl va evolua un anumit eveniment. A: Te referi la cuitmure.X: Da. in atmosf'ela Pin:intulni. I)e tot globul va urma o perioadi de cutremure cle 6-7 ci totul incealcli iclcntificarea acestora departc dc srrrsu.. Se po1 face presupuneri. ci se translbrma dintr-un tip in altul.X: Ba ne afccteazi. La totG: A: Dar existd dovezi qtiinlifice cd vor avea loc anurnite evenimente? DI. dar daci nn ii sirntim. tot timpul qi ltrc trccst lucru neobscrvafi deoarece ci interactioneazit liltllc rirl cu alte forme de matcric. in timpul zborului. Oscilaliile neutrinilor sunt un efect cuanlic.rr-c l'ac ca Soarele sd slriluceasci. slrLdiitrcl neutrini creaIi in soarc. Ne modiflcd cimpul vibraliorrll. ap[rAnd fie ca neutrini eleclronici. evitind astl'el deteclarea 1ui in expelirnentul lui Davis.X: Ce p()r sa ili spun.ii sub accsl aspcct. neutrinii au capacitatea de a se transforma dintr-un tip in altLrl.n ca fiind modclul tcolctic care explici lunclionarea Soalelui. dar ce acest aspect va avca rm impact deosebit asupra culturilor din anul urrn[tor.) A: Bine. Ele au fcrst explicate prin analogia cu o magini sport care se schimbi intr-un ninivagon de mariii sau nn autobuz gi apoi rcapare ca maqind spoft la inulti kilometri mai depafte. care va I'ace ca insulele Kurile sa se sculunde parlial. iar acest tapt va lace ca anumite fenomenc si sc ir. A: Dar se $tie concrct ccva'J Nli rel-er la ce va veni. se perc ci in acL5t illl \il exista un cu1t'cmur n-raj or in zona . Chiar.ine. iar nrilielrlc rlc ncrrtlitii trec prin liectrre persoand. cum ar fi reactiile nucleare c. Cutremure multe vor_[ gi in 20-lQ.laponiei.I . goseaua va 1l ir curind plinir cr-l toate aceste trei tipuri de vehicule. se va rupe placa Pacificnlui care va lace ca toate lirile situate in zona aceea si aibd problerne cu ldrmr. [n tinrp cc rretrrrinii cilatoresc plin materie qi sp:r1iu.tiintir an cmis o ipotezd confor'm cileia neutlinul clectronic ar putea . vulcani? Dl.

rre . Oaurenii 1r-ebLiie si se hrirircascir Iii pLegntiJi. Se pare cit Turcia. cJlll l. lslauda. c calc lungi.r n-riLi la anul.tiu cd nu mai avem timp. dar de aici qi pini la a llisa totul. Nirleni nu gtie concret daci va ll sau nu ccva. Llaci insd plecim dc ia urocielul actual. iri dri .. miri alcs cf. cale nLl sc $tie cat va 1inc. In prezct:t guvernele lucrcazi la -un aVer tizoi barc sa I-f emiti oprirea brusci Ei in-rediati a aprovizionirii cu curent electric in ideea salv.X: Cc sc qtic clal csle rirptul cir in 2012 \/oln aveil explozii solare.ziilor vLtlerniec. En qliu ce va ver.c.v An trnnuk ki )n tnnttk ki t. Este adevirat cI dacd ar f-r si nri analizcze cineva din punct de vcdcrc cnergctic. cutrcmllr esle prost spus.ral tercn in Patagor. tu nu e$ti din aceiaqi grupare? Dl.rvesteqti rniliarde in buucile pi depozite subterane? De ce lamilia Bush gi-a cumpf.X: Nimeni nr"l $tic. in Rominia vor tl culremure dar-nu vom avea schimbari gcogralice alc solului. Un uric reiirgiu qi o r. cLentuJr'cr erpl. Dc lapt.ti viala gindindu{e la apocalipsii. Nu se cuno.X: Daci aq 1r in loct vostrrl.rJrrl I rrropei s5 intle intro noui gl:rcialitrne. clin cc in cc rnai nultc voci sustin acclczrgi tcorii.ut Eansa sd . A1i ai.ria? De ce Cloroana Brilanicii lnvesteste in Romdnia? De ce toati zona muntoasi din Aiiica cstc vdndutir cdtre guverne gi parliculari? lti pot cla zeci de exempie. Ca qr cind PirmAntul ar trcnura. nlri irre ct srrr rnli t.tu tnai lArziu. teea cc^ne va lace si t iurittettt pentrlt citcva lturi llrd curent. Dc ahl'el mic mi sc irare lotal nociv si iti triiic.i si nu caute rdspnnsuri gi sustinere la guvemurli $i socielaten $tiinlilicar. se picsttpuue cir in nrai la anui va iucepe totnl.. rupcri cle lblii. cll nll sirnt asta. l)e ce ar lacc ei astt-el de investifii ncrentabile? Am rAmas putin surprinsi clc lbrmularea <eiir.10 .4rune cd pc undeva plir...riru ei gi lamiliile lor.ri in genere acest luclu nu este posibil in zoncic ii'iguiollsc.rilc exact nici cand va incepe. Acest lucru va f'ace ca n. lluta aceasta llti-a$ cr-llrpara ceva in afar:t matilor ota. Explozia solari cc urmeazii va influenla in urod dccrsiv polaritatea Telrei gi va avca loc in tlod cer-t inversarea polilor uagnetici. eu sunt dif'erit lajir de voi .r'rici rezerui dc alimenle tru strici.lar contin ttu. ['dnd spun lotul ni lcl'cr: la pr.X: Ba da.. Dl. nici cdt va line Se prcsr..strt . lri trcbuic si se ajute singuri .cr. Iar laptul ci acc$tia $i-au luat nrisuri. sd qtii. hitr--adevir este bine si ai un plan de rezervir.1n urtnttk ki versu. se . A: l)nl ccva concret.a introduccrca tlalelor s-a tinut cont de contextul actual. Ar trebui ca oarletiii si . . Zarurile au fost aruncate $i nu nrai pot fi oprite. $i eu sunt ca ci. t.X: Daca va fi aga sau nu vom vcdea. dar accasti afituatic se bazeazi pc anumite modelc n ale pe sirlulator. Ei sunt asigurali. A: $i cAt va f ine? DI.1n LutnLik ki 1i \ grade lninini. A: Spni <ei>. A: Am mai auzit varianta. A: Putem 1'ace ceva'/ Dl.lrii translblnntolLelor. dar nu gliu ce si zio.il cc\il. dar asla nn mi f-ace sd subscriu modului lol de acliune qi gindire. Daci bombardatncntcle cncrgcticc se intensitrci sau scad. gindinJrr-rnr cd 5i el llcee plrtc Jirr acccari grupilrc. AceEtia gtiu toate astea de rnult tirnp. Se pare cir va 1l ceva contiuuu. Er-r nu pot sta pasiv.tic'? l)l. Dc cc sd ir. Ccrt cste cit oamenii trebuic si qtrc.. i.tie gi sd igi ia misnri. Spanra.tci clalele se schitnbii. sprc a nu ti luali prin snlprindere. spune mult.. Acum.ri Ei . Ei au ln:rt mirsuri pcr. lndia 5i China vor 1l cel mai aiectate din p iiirctii vecier-e ai intcgritilii teritoriale. 'frebuie sa seurna cd toaLi populalia rirmasir la nigla czitrc zona care \ lr rcprezenla atunci sudul.i idcntic cu ei. dar ccea ce ne deosebeqle sunt intenfiile.ohlcmc ca: intensificat-ca cuiletnttrclot. atlu.

dal ari ci.le iubire venit dc la El. dc ilccarc rl|tir cintl sLrnt pus5.. Voi ma puteli crctlc stru nu.ners mai depana.l -.Limiti cle siguranla cLr cale vorbi:1.u snllt ur. De lapt cxisti 3 rase care au intervenit: specia Nordici. Davici mi-a explicat lirar. va lirce ca echilibrtil si sc irrtoarc[..A.iaiizirt alcnt.". czue dc iirpt sulrt 6 spccii. l)zrr anunnakki este o denllmire giobala.ne si vi spuui care a lbst cursul titnpului.ansi. mea cste sd vd aiui sa iriceti clir riii muiT-i. Noi snr. iltbe.te clar.ri clutrate. dar rtuvcmele sunl in contact direct cu 6 dintrc clc. nn itnpr-tls . iar in llecutul indepirtai al planetci. care sunt destul de paqr-rici. in delrirrcntul srrlietului.tc . ia CreatorDl. l'otul se va schimba.. A: Nu pot spune cir ccca cc inri sprri rrrr inti este cllllosclrt.\ h rJ rtt Stt tlnnr^ ^i .rtem cei ce vI conduccm de milcnii.rtul. Pirr.i ci ne va mai da c. Va 1l ncccsalir o r. cam la 2-3 ur. $i a. doar ci 1i ei sunt de mai multe tipuri. trei din aceste rase au fbst cclc care . rlul din pitcate accstea vor fi ca gi ir.X: Da. care vin din zona Olion . cd Iloctc n\. tlltr rrr lolrtc astca simt .1n tnnde ki i3 sohimbali deznoclirniir.ratura lor.X: La care Ei te rcltri? .rii igi vor schimba modr-rl de gindire..ii-au adus aporlul la apalilia umanitdtii actuaic.a 1el incit copir vo$tri si lie atr':r. dar rnenoria lui ancesttall l-a flcltt si ne rciateze despre ei a.zr-it pradi capcanei lor: nraterialismul.i bani.t.r:rsiunea .n in :rl noualca ceas si vd lr-rali nrinirnc r. care vi. Era ca gi cum buna intenlie afirmatd nu se potrivea cu ernanafia gAndului. dar cu acccaqi r.i implicarea pc care le aliga. ln timp oe vorbea. Despre acegtia i. econornic. l)e lapt tu ce imi poli sprLne despre accgti t olonizatori din vecirime'? Dl. insi pot alit-na cu lriria pe irirrd ci ceva din interiorul mcu imi spunea ci vibralia lui nu imi corespunde. iar marile fan'rilii regale gi cele nobrliare (qi nu nLrnrai) rLu Af)N-ul lor. care vine din Constela{ia Pistorului-Ar1ulus..rexistente. Dl. qtiu ci iirn lrlrl-o 1rt. dar esre daroric rnea sd incerc.rdnlul va fi altfel din punct de vcdere geografic Ai oamct. iar intcnliiie qi faptele lor nn rnai sunt flcute Ia vedere ci sunt camuflate qi ascunsc aclcsea sub maqtile prieleniei gi ale altruismului. Arii ulnrdtori vor 1l cataclismici clin toatc prnctcle de vederc social. lrste ca qi cLun ceea cc a lbst lrebuie tlistrus spre a se reciidi o nouii lurne.nis ir. hazati pc rlte prilcrpii. $iln ca esrc o misiune gru. inainte de deznodirnintul tragic.4. Poate (:rtc doal inraginalia lnea. Semi{ii. iutt-n itscmenca situalie am o s(alc tlc rlisconlirrt. Dupi ce va trecc anul 2012. Acunr veli cr-rlegc roadcle muncii voiLstre. care sunt agresivi pr-in insdqi r. intr-adevir existd aga-ziqi reptilieni.: i.r mesagcr clir:r r iitor'.X: u\dic[ ia dumnezeul pe care vi l-am dat noi.20 m.tk kt versur t rr l)umnezeu ne . degi nu rlcbordeazd de bundtate $i existl cei mari.lrt ttnn. geograflc. Exista unii mici.olbea David.-!!d.i cirre o lurne stalpinirai de instinctc. dli ir. deqi ir. polie .rclucigarea cu pimdnlcnii. Ceea ce a mai riunas din pLrlerile lunii se vor intdlni ciutind solutii. ctr lcittc astea.r timp s-a pelr. ir.** 12 )tt itnn.rsi micar acru. Dcci spccia iurunnakki a crcat orlul.1-al). Confom cu'sartina viitorul aotual.i e1brt. de lploximativ 1.X: De fapt existi 51 de rasc dc cxtratereqtri. l-am lr. nriJ A: Nu. estc libcrlLl voslnl arbitt'u.a cum crau ci atunci in urmi cu ciiteva sute de n-rii de ani. urmitorul an va fi un an dc regnrpare q. Am ri'imas r. iir.t.i priorititilc.roui orirrJuire.X: Anii ce vor veni vor 1l holardtori pentru umanitate.i acegti Gri.ni place si creti cil in acel Lrltim rlinrrt.tr r :r li. A: Printre care Ei aga-zigii reptilieni? Dl.ndsuri dc protectie L. doar doud rniliarde au r.I indcpritluL ric ('r'cirlor.: La I)unrnezeu. 1. La l)umnezeul Suprem. I)l. Ali licut in a. lntrc timp au evoluat $i ei. $tiu ci airr glcqil i:ti to{ii.

etc.ror scuturi u4aq. culoare. iar acest lucru ne va ajuta sf. lacem sf. A: lncearcd. repiilc'? Dl. $i cr-uu si vi.X: Sunt un hibrid.ri . Ei vor sA plcvini accst lucrll. Ei sur.rI ircr ll rLr rcr. dar nrr r or lerrpi. Aceslc tl ei specii care au colonizat 'l. scoitterea in alala lcgii a tratar.o sl arerrr o colrcrirrnc cu elrergi:r anceslrali. Au lbst ibarte boinavi. pc 'l'erra. l)e la etajul trei in sns scade icgitura cu'lerra. $tiu ci te surprinde laptul cir volbesc cind la persoana intAia. cea a Invititorilol va vcni pe Tcna sprc a vd da Clunoa$lerea Universald. Ccva intre ulnrnoizi Ei rcptile.ln unnttk ki . Ei nu vor schimbarea.stts An tmnak ki 15 struciure. Accsta esLe $i motivul pentru care se inceatcd ciderea in derizoriu a astrologici.r. Sur.iirs aici.r.rcntelor alternaLive.e.r rnul1i ani in un.i dc accca nu pot accepta A: $i totuqi timp'? $i-au p[strat ritualurile.X: Plancta se alli in prcuiml unci catastrolc globaie.1. vo e este scopul? Ei vor si pistreze e la modil-rcarea ADN-ului.ir indepiltali de ele? Pr-in penibilizarea lor gi a celor cale clcd sau apclcazi la accste plactici. A: Adici'l .Ilit A: $i cale cste scopul accslei rcvenirilr Dl. mai putin una.. Llnnitoarele etape vot fi: inler'zicerea produselor din plante. dar aga imi vine.ctra au lbst dc thpt o delegalie a celor 5 i de spccii. Jpui rrrrii lLr pleclt.X: Pe naiba. clinci la a trcia. t I i t . A: $i daci reugim? Dl.n cci ce aLl r. numar.X: Daci reugim. A: I)ar sunt urnanoizi. Asta cstc pArcrca tr]ca.ri. r. r. De ce crezi ci s-a construit pe verticald? A: Pentru spaJiu.X: Tu qtii cn qi in prezent se sivArgcsc ritualuri clc sacrificiu? Ci tot ceea ce ne inconioari esLe dominat de simbolismul nostru $i ca noi $tim cd orice fblmi.X: O si ii adormim la loc.X: Da. oamcnii au irtccput sa 5e lrelcascit. ridicirn Terra fiird prca rnari pagnbe.uai exact doar o par. etc. numcrologiei. credir. care deja cxista.-*Dacf. Dl. crol. crisLaloterapiei.rtru a se indcphrta omul de pirnant. tu $tii ca tot zrtilia oameni intri gi clacd casele ar fi pe sol? Per. Asta este motivul pentru care qi celelaltc specii s-au intors. Ei sunt aici de mult schimbarea. genereazd o energie.noterapici. De unde si gtiu? A anuntat cineva? Dl. La itrccput au oolaborat cu lolii. horneopatiei. Dc lapt asta esle ntal. $i celclalte spccii sunt de acord'l Dl. Dl.ea batalie care se tirnp.rJclc atAla Dl. Mai ales ccca cc va vcr.X: Exisla anurnite date cheie. viitorul arati altf-el. atunci o altir spccie.X: Vom vcdca. Dacd vom reuqi sd tleccnr de iulic 20li.rtem o spccic sr"rperioali deoalecc a\rem iltglobat in noi toate n. daci ii pot nurni aga.1 An unnttk ki vet sus . i. iar acest -fEcLrte T6atexunt CIL cr. inrplementarca idcii clc medicamente vitale. ctc. Dl. !l acca explozie solari.r.ln. ln prezent sc incearca montarca ur. Acum se pune in aplicare in contbrmitatc cu etapele car:e trebuiesc urlnate. pcntru ci noi qtim ca acestea sunl lormele leale clc manifestarc a matclici qi dc epropicre de Crealie.rodelelc dc viu. dar au qi ceva dc la insecte. Vor ca Terra si intre in rnatea Conl'cderalie Galactici. daci nu.lin punct de vcdere ceorroriric.te din acegtia. cea carc a tbst prezenlli aici. A: Eu nu cred ci vol reugr. l3i au avut mari problcmc ill trecut.raj orita tea.lti utnak ki tlucc. Tu gtii ci in 1998 s-a licut plima marc pace galacticS? A: Nu. ver. A: Dar asta e un lucru bun. dar r.

i echilibr-at f-ac_ e_ latl schimbiirii.r cc si iqi plitcasca rlirile. bcnzina sc va scun. cam de 12. Nir.adicir o natalitate crescutir. care survolcazd ir.r orq11!41 .X: Dupi cLu. etc. Apnr (amentele sc vor ieliini.rt aceasti genclalie se indreapt5 cu pagi repezi citre pensic. cu o sinsuri monccld. dar c rcllir. . A: lltnc.4t lunok ki .t. pcntru cri onrnenii nu vor mai aYciL cr..l( nour cn('r'tlic. A: De cc'.000 kntp.rperimentul-i ieLrgit.r rccle cataclisme t'tLl vor t ctti.X: Da.kiversus tltt uttnttk ki 1l DLX: O si fie dcrapai ecou()rric la nivcl glohal T'otul r a explocla..X: Ba cla.-Ei au cilnd a fost pornit accelcratorul Ei l-iru del'ectat.lcln clc a'uir thcc si vi inJupnrt. corect. dar carc csle scclp'. Nu Stitrr cc e5te ctl cil si ttici ce o flotilir dc sntc clc^ rntgn{ii are. mincarea sc va strica in lafluri. se adaugd gi dolrinalia Di nu vol sd vi dca rllumr . cu atat $allsa l'oastri de a lace saltul se va diminua.iruajla s^d schimbai.rl scop: lr.rici. cate c interesul lor''l Dl. dttl llLl irrll intbrmalii . A. baricra spa{iu-tintp ar putca li spartd. acum instl ..ttt'' . cu aceleagi legi qi acciaqi conducitori.r sinu. Distorsiunca nu c corrpatibilii cu vibratia nou-i gr clcci dacd sunlcti distorsionali vi vcfi indcpilta tot mai rnult de Sursir.-!*. r'acante clc lux.ttttlici cLt rr. A: Adici noi ne invdrtim acuur iutr-un cerc lcmporal'J l)cci nu mai avetn nicio 5lttlsill I)l.r -julul $i sc intorc dill plitna oar:'t illlelvcllil e rind in cind la nava mamd. natalitatea cste in scildcre globalir.nanrl popLr lalici. La toate astea sc aclaug:i gi inten{ia lor de a crea o noud ordirre rrondiali.X: 'lbatc accstca all ur. copii zb'. clar voi vcti sul'eri dc lbame. clin Univcr s vine o r.iblationald. Accclcratorul a 1'oii fornit Cled cn . t)l. Cici vLri putcti lnce orice. Std dour'$i aSternli.itiintificc.rpi pcslc rloaptc. I6 . Nicl cLl llrl alr acccs de la un rrnurlit nivel in sus..1n ttnnttk ki t'ersus .ror-ri vibratie rrcniti si vir schit. I-a toate astea se adaugi insA inleresul lor clc a sabota e conomia lnondiala. Vl1l ca 9i cum tririli acelaqi .lc parliiule.rbe. anl aiturs .rl'. rcspectiv zr llobalizdrii. in limp cc la tclcvizor vi vor Il lllczcntate clin ce in cc rnai multe rcclame cu thrlilii i'cricite. Dc cc clczi ci blusc qi dintr<rdati a aparut crizn? A: llxistir o explicatic. rrre si vd invArtiji pe vccie.i. ritiirtitilc vor fi co5r.1n unnak. Accst luclu a thcut ca gi consumul sd creascir.nic nu va rnri ll cum a lbst. . Se incealcir ctcatea ultci bucle tcnrporale in .X: Pe ldr. este o explicaqie copilircascd.rgd respcctarea agcr. Ei qtin cd fir:a voi nu pot supravieltti -Noi ne .. ma5ini la superolcr-ti. ciici 11u vd \ cti pelurite si o cumpilati.r r. din cit qtiu eu.ligantici navd. pini ir. A: Dar dc ce toate acestea. iar acest hlclu a licut ca balanfa si se dezcchilibreze. in prezer. [)aci r'-ati lilncli cu totii la acest lrtcru..r auzite. sir vi nioclillce strllcturil r.nomentul in care viitorul vi va fi pecetluit $i nu va mai exista o cale de salvare.n.ric rnai mult dir. La toate astca s-a adiugat si luusrrl r:r'rcrlt cle ulctlinlc Ai rlti.. itrseatltlit t .n spuneam. $i de asenrcnenea existi -fcrrei rnici nave.) Dl.. Cu clit aceastd prlpastie se var adinci. la un momcllt clat a lbst un baby-boor. Pc ile alt[ parte daca sttuLclll intr-o bucli. Nurrai ur.rtt .rrdalnici. care lttt cott.) Dl.rdei lor.

i.i rrr.'lirul l'(rt:u A: Ca in Sccrctul? I)l.i cic adcvirrata noastri ltaturl:r.iatir c.J1tntc!i 1r r uti plrtca rvca oricc lil de vialir gi de viiior..rjrll i.u ci atr-lnci cincl veti irlingc acea slarc veli rcaliza cinc sunteli $i cc putere avcti. e\is(a li prcoti a(lc\'au a!i ! Cale :ru har cale nr-r suut dominali cle ir. Nrr 1to{i inilut-nta r-ln ()nl in\'altilt sal gincleesciil I)cei crccic-lniL catitclisnrelc \. I:iciart clin voi csle oglinda ccluilalt.or dc conc{us.oI Si controlezi o lt Lrilne rlin popultrf ic. l.\ccls1a ' . a. tcID qi lirri vlagir Dcqi figula lLri cra zArnbitoare.'' i:.ar Yor line prizonicri inca 26. I)upir cunr \puneam. clczi ci sc r:incicqtc la ctolutie spirituala]. I'otodati alilll)ra mca intcrioari . nlrita tot.r i./. carc nll irrc cu ce i$i plalli lirctluile.ru culoarea a lbst cca crre ln-a 1i'agrat.. Spun/inil aceste cuvintc.000 dc ani? A: $i cam cc am putca lilcc'? Dl.. ci dacar nu scipati clin robic.. imi pirea ca $i eur..r se 1a sliir'pi. .i se ioacli doal cll ulintcii volslu. I)aci totu-l ciccur-ge (roulbrnl viitorului actr"ral.ttrt In trttnok ki I9 Dl.rrll c. clar.a cs1c. '. rititelti rireitt.X: Poatc. in 2015.i sigur prcotul ii var spune ca pkil(-fte pcntlu propliilc 1apLe.l (inc! .tir.'r'Liliri. cltrc criz:r ur. fi i1r ciar .r inccpttl \ii su c.i vi luiinr povcrilc clc pc unrcli. Lc trcb'ria ccra Drirl aarc sii \'a abati dc ia crLle 1i :ru g:isit cca nriri Lrunri uretodi..rrlilt rr: . ccca cc va mai rartrine rlin populalia Telrei.ri cc sLiill in lrlala Lnar rlol ora5e.isurr sl-r vi schinrblti soarta'l Voi.nrrretli rhr'.rci au vcnit cu rdeca dc ar indrc'|ta Ii)r'ta creal()arc tot L rrlr-e rnatcrialisrn.t I)rr'.i noi o concluccnr A.X: Da.. cir ncrgc la c LrISUri esotcricc. etc.:iruta.X: Asla cstc altd urallilulale carc lc-a iegit. \. adrcii oameni siurplr. 3\ cr Ii. Lrnntl: ki t tt :tt. li .rstincte ataviccl $i lumca ii .i ii r espccti.X: lla lor \ cni. dal se va duce cirtrc biserici qi sc va fuga! Dl.. ciu'uia copiluI ii pliingc cri \rrcu o noui biciclcL. Dl. ascnrinritoa. -i.X: 'l u nu intclogi ci accasta cstc ultima \ oastri sansi. Ei \a erclzl o rcrrlitrrlc lr.s ln unntA Ai . []c iti spunc Sccrctul'/ Si iti (lorc$ti pcntru tir.-r crlt rnai mUlti cu atat utai grcu de rn:inipulrt. clar . Abia atunci.-.rt.r lrre-. Noi vi clirnr .r stlrlc h tlrc ei nrr ror cu rrri sa rrjLrngcti.lli-uiit. A: $i dc cc sar l1u ajungcrll'l Dl. llsh-nrir. l. Mintile clcslrrpalc luLr iru cc r.izLrt viitorul planetci.iu ()nl carc nu arc cc pr-ure pc nrasir. Dl.X: Pcnlr. nraqini. am sinrlit un llor recc pc fila spinalii. dar acc. Hai.r sau tclelbn.l. cind privirile noastrc se intahliral am rcalizat ca ocilii lui avc:lu o culorrc ciudatal. L.re cu nrailasea broa5tci..logrrlicii si r.rtunci vir r._.X: Am sir ili spun acum un lrilrc secret.1 8 lt.i tltnpor'ali. lu\.ijlr(lu-Dri. ci laccala degajatd dc cr. t. ccva ce ercd cd rnir va face si plirtcsc cu viata.Vazlnd ci oarneni clin ce in cc mlri nLlrncro$i sc indrcaltth citre l)Lrterea intcrioalir.lia sunt pr-ltirli $i intotdeaLlna rnulgir:rlizati Acegtia nu contcazd. . Noi arn cliclit-o. []iserica estc a noaslri! Noi suntcm biscr ica.)r'\eu.n privirca lui era lipsita de viata.. \..etc.ln unnuA Ai t cr. va Il o tlCimE.rii ritr' . sarnaltxtc. cirnria nu ii ajLrng banit sir plcce in vacanti. Atat lc s l)t nccesari C'.. ccce ce il va facc sir se adinccasca 5i mai tarc in clepresie. eu am \'.scantu-cli_iq caz rle cataclisnr r or rlur.i qtic. doar cf. Voi LrLi sLrntcti rrnull Asta tr-cbLrie si Numai iurPreunir "stiti . trn ilis opac. l.. Tu nu intelegi cd voi sin3uli sr-rntc!i in tr. Subliniez: rerltlr.? A: Nu.rc: bani.rvciiTtir:tar.calci cl ar-r inlercs sii \iini llstc nrLrli nrlri Ll.ri rii itrr.cti da seatna .re siar.'l \ r'i trr'trttit sa \.'\dicd te l'ncc sri Le disociczi tle colcclir. interlocutortLl mcu trra privi rrtldnc.rtir 'pi urritrrrii. rtrl 'iiirniv'ictimc 5i cel nrai rr. Toti piimdnlenii vor'li . s-au giinclit ce pot lircc si ii controlcze 'i utur..ie in r... l.lul cltrr:r Ir r.

acolo unde particulele atomice nu se pot menline.X: Ce puteJi face? Eu qtiu cd pe data de 25. se vor gAndi si profite de avantajul armelor nucleare rdmase gi vor face uz de acestea. A: Am mai auzit teoria. iar referitor la teoria { lrriversurilor paralele.X: Este greu de perceput cu mintea actuald. acea planeta care vd va oferi suportul pentru a deveni universali.20 An. universul . Aceasta este de fapt planeta care va face trecerea. dar intr-un alt univers. de evolulie spirituald. Acest lucru se poate int6mpla.X: Vor fi mai multe simultan.unnak. Aceasta a lost rAcite intr-un frigider special. Cu siguranld ci umanitatea rdmasd le-ar fi recunoscdtoare. s-a scos aerul pentru a sc climina vibraliile gi apoi a fost apucati cu un diapazon. care se invdrl in nucleul unui atom. de dimensiunea unui fir de pdr. Cdteva guveme. lilectronii.X: Pe Tena.ki 21 morli de foame gi decimafi de boli.ki yersus An. spirituald. Eu am venit sA vd spun sd treceli. lipsuri. cel care a r-calizat experimentul. Cred cd ar avea rezultate mult mai bune dacd ar aproviziona supravieluitorii cu alimente gi medicamente. si-a observat cd frrul respectiv de metal se migcd. A: Adicd pe o alti Terra? Dl. a avut ideea de a aplica acelaqi principiu al electronului unui atom gi in cazul unui obiect vizibil cu ochiul liber. de fapt ceea ce a mai rdmas din ele. poate exista sirrrultan intr-un univers paralel. La Universitatea California din Santa Ilarbara s-a fhcut o demonstralie qtiinlificd prin care s-a rrli(at ci un obiect pe care-l vezi in fa\d.X: Ba existd. sunt greu (lc captat deoarece se rotesc cu viteze diferite in acelaqi tir. citegti o carte. De asemenea aceastd teorie spune cd pe timpul observaliei.X: Sd zicem cI tu in Bucuregti te duci la cumpirituri. griji. A: Este un lucru imposibil! Dl. Nu cred in ea gi mai ales ce guvern ar face uz de arme nucleare gi de ce? Oricum daca e sd fie aga ceva. presupundnd cd ar fi aga ce putem face? DI. Al. Le veJi vedea pe cer. Asta arald cd ipotetica cr'rlitorie in timp este posibili. menitd sd vd ducd de aici cdtre o altd lume. Este singura voastrd qansd de a supravielui. nu exist6 d ovezi clare. dar din cele afirmate inleleg cd o Terra lr'rmdne aici gi va fi pustiitd de iarna nucleard gi o altd 'lcrra va prelua o parte din popula{ie. Din pdcate cei care au avut acces la aceastd cale din viitor au fost foarte pulini. Cercetdtorul Andrew Cleland.ki versw An.ki An.2014 se va deschide o poarte stelar[. Totuqi. A: $i cei ce trec unde vor ajunge? Dl.unnak. PoarIa vd va fi deschisd sau va veni la voi.X: Tu nu cunogti teoria universurilor paralele? A: Ba da. dar intr-o altd dimensiune. Ceea ce trebuie sd faceli este sd vd ducefi intracolo. nu ar avea rost folosirea unor asemenea metode. A: $i cum s-a demonstrat acest lucru? Dl. O Terra evoluatd.0'1 . care va scufunda Terra in iarni nucleard pentru cAteva zeci sau sute de ani. Va incepe un rdzboi nuclear.r-rp. doar cAnd mdsurdm pozilia unui electron pe care il forfdm sd aibd o anumitd pozilie specificd. adicd la nivel subatomic. Doar o micd parte din oameni va supravielui ascunzdndu-se in peqteri. aceasta este noua Terra. una plind de pace gi brindtate. Trebuie sir gdndegti in termeni mici. deqi stirtca nemiqcat in acelagi timp. populaJia va fi decimatd.unnqk.X: Experimentul a pornit cu o bucatd de metal lirarte sublire. A: $i cum s-ar traduce acest experiment? Dl. o gaurd de vierme. tunelul Einstein-Rosen. Intenlia conteazd. qtiinlifice. A: Dar portalul se va deschide intr-un anume loc? Dl. fari boli.unnqk. oamenii ar fi speriali gi vulnerabili.

A: Altceva mai trebuie sl spun? Dl. tlisperate.' A.X: Sn o dai oamenilor. A: $i referitor la tunelul ce se va deschide pe 25-07.X: La aceasti intrebare nu ifi pot rdspunde.a? Dl. La asta se va adaugd gi bombardarnentul energetic venit din cosmos. sA poatd lua decizii in cunogtinld de canz6. A: Este foarle greu de infeles. Poli face diferite activitdji in acela$i timp. Voi vedeli timpul ca fiind real. A: Adicd acea gaure de vierme de care vorbeai s-ar deschide sigur in viitor? Dl. La tl 1. A: Dar plecdnd de la ideea cd ar fi posibil. Atata tot. Ar fi posibil. A: $i nu este a. sinucidere. O stare de panicd va cuprinde oamenirea gi mulli vor fi cei care vor cAuta scAparea in medicamente. iar hipotalamusul coordorrcazd reacliile legate de foame. l:ste singura salvare! Tu nu inlelegi ca vibratia Terrei se l. Oamenii vor fi din ce in ce mai dezorientaJi. Dl. Nimic. dar puJin probabil.. Md refer la situalia cconomic5. climatericA. A: $tiu cd se spune cd este foarte important5. Reiese cd noi suntem in acela$i timp in doud sau mai muite localii 9i putem avea doud sau mai multe activitdli paralele.unnak.1 13 Herzi rezonanta Schuman se deschide ru a asoclat-o cu cu locatra exacta a Manr Plramlde. dtmul biologic qi procesul de imbdtrAnire. sexualitate. Timpul poate fi strdbdtut in toate direcliile qi inainte qi inapoi. intotdeauna va exista un univers. atunci poate exista cineva care poate manipula istoda? Dl. Ea secretd melatorrina in stare de relaxare qi are capacitatea de a varia lirnclie de energia electromagneticd. Este singura voastrd $ansa. I)l. cdci el nu este doar liniar. care vd va aduce stiiri de dezandejde 9i depresie..l(llca. nimic nu va putea fi redresat. bduturd sau mai rau. Totul va Ii haotic $i va continua aga pAnd cdnd va incepe derularea cvenimentelor de care !i-am vorbit. ki versus An. Este doar o unitate de mdsurd pdmanteand.wnak kiversus An unnak.X: Da.ki An. Adic[ dacd ne uitdm in acest univers la o pasdre care $i-a luat zborul. S-au fEcut cercetdri . Este activatd de lumind qi eontroleazd varialiile bioritmului natural al organismului.ki 23 inghea!6 Si nu putem vedea decat o realitate.2014. De fapt timpul nu existd.X: Importantd? Glanda pineal[ funcjioneazd in lcclagi ritm cu hipotalamusul..X: Da.X: Vremurile care vor veni vor fi foarte tulburi. sete. politic5. iar atunci cdnd va vcni timpul sd faceli trecerea. o dimensiune in care istoria sau viitorul ar rdm6ne identice. A: Asta inseamni cd s-a inventat ceva cu care te poli deplasa in viitor 9i in trecut? Dl. sociald. in alt univers ea poate deja sd se fr aqezat pe o creangd. Cei ce lucreazS.X: Nu.AdrsA-rQZAlAEB lgh"-ari? Dl. cu asemenea forle sunt con$tienfi de aceste aspecte. Cam aga ceva. l)ar toate aceste sunt date spre evolujie $i de aceea trcbuie sd le suportali cu incredere.X: Da. Pentru voi curge intr-un singur sens.X: Da. ce trebuie sd fac cu aceasti informalie? Nu ili ascund cd am mai auzit-o gi din altd sursi. Dl.annak. $i pe de altA parte existd anumite legi pe care trebuie sd le respecli. care rnirrimea unui bob de mazdre gi este Nimic nu va mai fi cum a fost gi in ciuda eforturilor irlc:EEid-Ien-iiGGlitotodatd conline o hartd completd a t irrpului vintal al acestuia.22 An. si gtie.

Thamus. Cred cd Asta este motivul pentuu care mulli refuzd sd accepte aceste informalii. reprezentdnd energia kundalini care urcd spre glanda pineali. Este foarte simplu sd ili dai sema cine .. Problema este cd voi nu lreli sd le vedeli. ce va veni sar o sutd se il contrazicd.24 An.unnak. Este o teorie noud.rtotdeauna am triit cu speranla cd mAine va fi trai bine. tot trupul tdu va fi luminat". simJurile se vor asculi. DI. Dacd va ii ochiul tdu curat. Tu nu te uili la qtiri despre crime. A: Muribunde sau nu. Vd arr. fi eu caut argumente care sA rAstoame aceste presupurrcri.unnak. $i astfel omul poate accesa forme inalte de congtiinla. Este chiar pcnibil. oamenii. zeita distrugerii in hinduism are pdrul sub forma unui con. etc..unnqkki versus An.. or sa apare migene. un con. Eu nu gtiu cine sau de cc are impresia cd toli sunlem idiofi.ki An. Voi vd doriJi ca gtirea sd fie una exhemd. chiar dacd este zugravit in roz. Existd reprezentdri antice. la baza cdnia se afld inscriplii cuneiforme. pdzitorul lumii de dincolo are in v6rfu1 ldncii.i Iisus v-a spus: . iar acest lucru face ca al treilea ochi sb se deschidd. Asta vA a$teaptd! Dar pAnd acolo mai aveli un pic de infruntat.acestea vA sunt date fi la nivelul terie. Consider cd este de datoria mea sd impdrtdqesc Iumii aceste informalii. Pdnd sd ajungeli acolo.Luminitorul trupului este ochiul. Din pacate acest lucru nu este cunoscut. La fel gi cu Icnomenele extreme care au apArut in ultima perioadd. iar atunci cAnd o fac vcritic informafia. A: Asta este gi motivul pentru care am inceput sd scriu.SJ. Osiris este desenat lin6nd un qarpe in mdnd. tefi orbi qi progti. V-a1i gdndit ce inseamnd toate Oare inaintagii voqtri woiau sd vd lransmitd ceva? A: $i ce vroiau sd ne transmitd? acestea? Dl. Exista informalii peste tot. Pane. $i mie imi este greu sd le accept. Dionisius. dureri de cap.X: Noud? Se qtie din vechims. inccndii.X: Nu sunteli idiofi. asemdndtor glandei pineale. dar acum este bine ca oamenii sd fie informali gi sd gtie anumite lucruri. Dl. iar lAngd acesta un leu asemandtor Sfrnxului. A: $tiu. Shiva. stdnd calmd pe canapea gi mdncAnd floricele? A: Eu nu mi mai uit la qtiri. cAci este prestabilit.X: Da. omul iqi poate modifica starea de congtienli gi congtiinld $i cA poate avea acces la toate informaJiile Universului. X: Cd odatd cu trezirea energiei kundalini gi a glandei pineale.rafi in continuare de ultimele zvacniri ale unei societili niuribunde. La Vatican existd in Curtea Conului o statuie ce are forma unui con de brad. Ceea ce am constatat clar. Dar este tlltoritd vou5. Ldngi ea se afld un sarcofag. de evitat nu se poate. tllr totugi normald. este faptul cd in momentul in care cineva vine cu o teorie prin care oamenilor li se rrlati.p3l.. ci copiii nogtri vor avea un avantaj dacd noi ne sacrilicdm. violuri. Este greu sA accepli un viitor ipotetic..unnak. Omul este supus acestor schimbdri. ir. .ki 25 dar cea mai spectaculoasd schimbare va ADN-ului. este societatea in care trdim gi pe care o cunoa$tem. Noi. doar manipulabili. stdri contradictorii. omul va deveni mai sensibil. pentru ca nimic sd nu vd afecteze rLrtina. Este o mdsurd de autoprotecjie 5i sd gtii cd nu ii pot condamna. Sumedenii au fbcut reprezent5"ri ale anunnakkilor care apar avand in varful coifului un con de brad.ki yersus An.''. Dl.. Aceste teorii apocaliptice ne rdstoarnd egafodajul. cecrezi?. zeul babilonian line in mdnd un con. Omul iqi pierde identitatea de sine gi devine universal. irrtotdeauna in relatare apare cuvAntul normal. j afuri.

Ei trebuie sd plece. Au fEcut-o de milenii '. iar desprinderea . mai ales cd sunt din r c in ce mai disperali. Sundar Sing. diu cale . Intr-adever.26 An. Nu luali de bun nimic ai nu uitali cd singurii r. rr. Cu sigurangd este o lume aparent bund. ci din contri atunci va incepe o lume noud. ci ei au pierdut bitdlia. dar nu pot interveni in liberul nostru arbitru. Este ceva ce nu s-a mai jdcut $i de aceea suntem asistafi de diverse civilizajii extraterestre. boli. ceea ce vd rog esle ca atunci r irn(l vcti auzi de anumite planuri de salvare. Nu md bazez pe nimic altceva decdt pe feeling-ul meu.rrrr lLln. Ei au venit sd ne ajute. dar am fEcut-o cu un scop anume.unnak. tunak. Eu cred Pemantul. nu mI lr. se afld pe o curbi ascendentd vibralional. vom avea lipsuri. Fiecare din noi qi ri'1r ll un loc.unnak. Ceea ce v-am spus este sutd la suta adevdrat. existd 1'or. totul este sd ili dai seama unde este realitatea gi unde este intervenlia umani. dar cu siguranfd nicio iamd nucleard nu va veni in 2015. . de portaluri. in epoca spirirualitalii.. lipsitn de griji.. Oamenii se vor ridica vibrafional in trup. Eu cred si revenim. Vanga. dar cert nu este o lume in care noi si ne putem valorifica potenfele date de Creator.r ce in ce rnrri dcs.ceri.rs gi o noud umanitate. insi intervine o problemd cdci iqi dau seama c6 nu pot trdi fdr6 noi. restructurdri..unnak.. v-am spus 5i repet. in care sperd sd arragA cAt mai multe suflete. etc. dar sd nu uitiim .I( nc pute[l salva suntem noi ingine. Am sd vi spun gi ce cred eu despre aceastd intdlnire.. ba mai mult.ki versus An. nu \r(inr sd imi preluaJi ideile.r rrLr vdd de ce nu ar face-o $i acum. Dar adaugi gi prorocirile unor lrari ini1iali. apropierea de Creator. Irlgar Cayce. pentru a ajunge acolo trebuie se rerrrrrrfim la vechile paradigme gi cutume.r/ez ps niciun argument $tiinlific.t cnalii pe care vi le-am relatat le vcti auzi dir. Eu nu spun ca am dreptate.1rrrrrc inima. dacA verifici din mai multe surse. ---R-estul disculiei a fost unul banal. Ei sunt. boli. ceci sd nu uit6m ce ace$ti anunnakki sunt experli rrr ir irnbina adevdrul cu minciuna. Poate c5. etc. vom rrlra in Epoca de aur. Numai ridicAndu-ne vibralia putem crca o rr.' Din tot ce gtiu. a pdcii gi a rrrbilii. ca si nu mai vorbim de Biblie. din ce gtiu gi ce simt. pe care nu are sens sa il relatez.ibilitatea si mi ingel.r'opul final. Pur qi simplu.ki lrr caLc se An.r(crsta poate fi una grea gi dureroasl. Eu gtiu cd Terra va trece printr-o mare schimbare. De aceea au creat un univers paralel. Repet: ce cred eu. Este unic in istoria Creatiei. ki versus An.ki 27 spune adevlrul sau nu. Nu e greu. Iar daci vezi cA anumite persoane sau grupuri fac relatdri trunchiate sau eronate este bine si le evi1i. pierderi.rrrrintcsc doar cAliva: Nostradamus. Va fi o lume condusd tot de ei gi guvernatd tot de legile lor. au emolii. sA gandifi cu sufletul gi sd faceli ceea ce vi '. Probabil cA aceste '.

Kig. Se pare cd . rrrr ini{iat primele schimburi comerciale cu alte popoare.strdini cu fala neagrd".leaglnul civilizalici" Sumerul a servit ca loc clc aparilie pentru unele dintre cele mai tirnpurii rrlcziri umane" Dezvoltalea acestora a fost pusd pe seama t .rccstc denumiri pot fi posibile variante ale cuvdntului Srrnrcr sau sumerian.sumerian" este un nume dat de vechii locuitori ai Mesopotamiei de Sud qi succesorii acestora: rrkl<adienii semitici. Ei sunt cei ce au inventat scrierea cuneiformd qi rrrr construit primele orage civilizate. egiplcnii rnnrcau acest teriloriu sngr. iar hitilii sanhara. Localizarea lor. printre care: Ur.. pe care le-am avut. dar nici rrrrul din ei nu a luat in stipAnire intregul Sumer. Numele de . Fiecare or ag era vdzut ca un stat gi igi avea propriul rege.. N ippur. Tot ei au fdcut plimele incercdri de irigalii sistematizate in agricultur6. Istoricul babilonian Berossus spune ( ir sumerienii erau . cuvdntul ebraic era ginar. Istoria oficiald ne aratd cd sumerienii sunt unul din clc mai vechi popoare ale omenirii gi cd sunt inaintagii rrrcsopotamienilor. ca aqezare geograficd. ('rrvintul akkadian .TI in continualea c54ii.Shumer" indici zona numitd de ei Srrnrerul de Sud. inainte de a vd mai relata cAteva irrtilniri la limita credibilildlii.. Ninive 9i Assur. rrrr licut descoperiri in astrologie gi astronomic. :rc afld intre fluviile Tigru gi Eufrat actualmente zona lrlkului. mi-am plopus si aduc cAteva ldmuriri cu privire la tnblilele strmeriene. (lunoscut ca . literal insemnand poporul cu laJd neagrd. Babilon. Sumerienii purtau inilial numele de 'rrrg-giga..

astronomia.t. ivitd in zona pe la 3500 i. Acestc indeletniciri au fbcut ca populajia sd creascd. inelele.rrnrcnilor invnlAndu-i pe oameni $tiinla.Hr. ei puneau in mormdnt aldturi de cel decedat uneltc. acul.Hr. Nu se cunoagtc cu exactitate locul apariiiei civilizaliei sumeriene. Umma. $tim i ir liecare ora$-stat avca propriul lui zeu care era princi1'rrlrrl idol al oraqului. ascmdnltoare Iimbii turce vechi.r. care era qi mare preot. '. r\stl'cl. Astfel au apdrut numeroase ora$e. piatrd. in jurul rrrrului 3300 i. urmat apoi de Eridu. Ultcrior. ovine qi bovine. In orice caz nu erau autohroni.rrhcologice vor ardta cA au existat qi alte civilizalii mai r echi de $ase milenii. Trebuie menlionat cd in Sumerul antic cr istau: scrierea. EA era prietena . pAnd in momentul in care descoperirile oficiale . in jurul anului 2000 i. armura. Creatori a cclei mai mari civilizatii regionale qi a celei dintai etape istorice. Unele informatii vin de la biblioteca sumerirrnir din Nippur. zeiJa . sistemele de irigajii. Lagaq.untak. carul de luptl. sibiile. ei foloseau nigte discuri de lut pentru a r'rrrnpdra diferite bunuri.).unnak. sumerienii au aparut in sudul Mesopotamiei pe la inceputul mileniului al IVlea i. iar ENHIL a lbst zeul furtunii in Nippur.An unnak. etc.Hr.e lut colorate $i ornamentate cu figuri umane de animale qi pdsiri gi stdpdneau metoda topirii metalelor. Arheologii ne explici laptul ci aceasti cuhrrii sumeriani este continuititea celei dinlAi perioade a Ubaidului Timpuriu (5300-4700 i. roata olarulrri. obiecte de valoare care ne aratA credinla lor intr-o viald dupd moarte. Sumerienii aveau obiceiul de a conslrui un templu in centrul fiecdrui ora$-stat. Surnerienii fEceau corner{ in piele uriaqe. qeile.. a construit atat un sistem de canale ciit gi prirr. Zeila .rlrclor curate terestre Ei de snb pirnAnt. templele aveau forma unor piramide inalte dcnumite zigurate.ki versus An.lrn " era principala responsabild de binecuvAntdli.ru qi lapislazuli..rll regald de la Ur au fost descoperite multe obiecte din .Hr. Practicau agricultura gi cregLcau suine. Tot din Sumer rrc-au parr. Sumerienilor li se atribuie descoperirea 1-aptului cd rotii olarului gi tehnologia prelucrdrii metalelor.Hr. lurrnaqamentul cailor. deoarece sumerienii credeau cd zeii coborau din cer in gapte zile. roata. Regele.rele ora$e-cetdli ale omenirii. lnfluen{a culturii sumeriene porne$te din cele douE rrrrri centre cultural-religioase: Eridu in Sud 9i Nippur in Norcl. de lirnbi semitd. venind posibil din zona stepelor siberiene.ki 30 An.o1'. Ritualul de inmormAntare era complex. arta qi scrisul. Primele infonna{ii despre aceasE civilizatie care ne-au rtmas pdnd in prezent.tit in gapte etaje. ziduri. . matematica. sandalele. Nippur 'ic pare cA era cel mai imporlant centrul religios gi cultrrral al civilizaliei sumeriene.y An. iar altele de la biblioteca construitd de liL'gcle Assurbanipal al Asiriei din secolul 7 i. Zigwatul era impf. Sumerienii erau un popor migrator. civiliza{ia sumeriand a fbst absorbitd de citre cea babilonianl.inci. se pot afla din sludierea operei sumeriene.ianti.lrrt: Ur. in nec. zeila .unnqk. cuiele. Multe din obiceiurile qi caracteristicile ale popoarelor rrl'liadiene gi sumeriene le aflim din scrierile cuneiforme lrL care le gdsim tipdrite pe tAblile de ceramicd. Poporul sulaerian s-a agczat pe teritoriul acesta gi au inceput sd locuiasci in zonele lertile irigate de rAurile Tigru qi Eufrat. laceau vase ij.rpci.llr. Nipur. Uruk. cum era cel din Ur. harponul. trebuie si acceptAm varianta cercetrrlor-ilor qi sd ii considerim pe sumerieni ca fiind primii rrrtcmeietori ai civilizalici pe Terra.kiyersu.. dalta..ki 3 1 civilizafia sunreriani. z\stl'el Eridu a avut-o pe EA. Erau o populatie indoeuropoand vorbind o limbn aglurir. oficia ceremonii religioase gi efectua sacrificii in templul situat in vdrful tumului. morile.renit qi primele date despre o religie politeistd. calenda- rclc.. Cunogteau lesutul Si oldritul.

'Capitala rrrpcriului pe care l-a ridicat Sargon (2371-2316) a fost l. .e erau ilc ordin politic.rrii. astfel ci regele semit Sargon I (circa .r rrncrieno-akkadiani. puterea Sumerului dddea '. cucereqte intreaga o transformd in 1. Rugdciunile erau deseori inso{ite de sacrificii animale. triburile sumeriene au existat ca popor in paftea de sud a vdii Eufratului.Hr.zeifa f'ertililafii $i a dragostei. Inanna .rrblbil oraqul Bagdad care era numit de Agade. Oamenii aduceau uneori ca jertfi vegetale.32 An unnak. Dupd sumerieni au urmat babilonienii carc au triit in jurul rAului Eufrat. Fiecare ora$ a avut propriul lui zeu suprem. Arheologii au explicat cA toatd societatea cra construitl pe o culturd gi religie animistd.zeila apei. care a dat legi privitoare la orga.zeul aerului . economic Ai religios.. Anu era zeul cerului gi era considerat zeul-zetlor. etc. rege in frunte qi o zeitate supremi.zeul soarelui . inainte de a veni sumerienii cra un ora$ rcligios in care se venerau zei. Dupd cum am mai spus. Hammurabi a unit aceste lrrruturi qi a infiiniat Imperiul Babilonian printr-o uniune '. Enlil . al lurrii oraq . r'l mai puternic Ai mai bogat . 'ril$ului l)cseori bdtdliile care se dddeau intre aceste ora. Aceste inscriplii arata cd acest oraS incd din timpuri foarlc vecl. limba akkadianS. Istoricii afirmi cd aproximativ cu 3000 de ani inaintea cre$tinismului gi a civilizajiei cregtine. Hammurabi a fost regele care a oferit poporrrlrri uu set de reguli. Inscriptiile Lugal-Zage-Si 9i Lugal-Kigub-Nidudu ne of'erd o perspectivi interesantA asupra acestei cetdli. Nu mai putin important a fost rcgcle Nammu din Ur.ki versus Art. \15-2279 i. precum zeul soarelui gi al apei. fiecare ora$ avea un templu cu un mare preot. stabilegte noua capitald la Agade $i Populalia. ridicdnd astfel standardul vielii ( Ur. Temple inchinate zeilor erau intAlnite in toate oragele Sumerienilor.e duCeau la un sincretism politic ai totodatA religios' Cirtre secolul XXIII i. Aceste certuri dintre .unnak.'izare qi administrare.rrncstccatd din nou cu invadatorii va lua numele de . ceea ce il caracterizeazd ca un 'Iimp rr)parrat inlelept gi un br-ur conducdlol militaro-politic.'ra.kiversus An. Shamash . iar lara se va numi Sumer-Akkad. l'rin anii 1958-1916 i.ri. supranutnit cel Mare. Este important de menfionat cd cosmologia lor suslinea cd pamantul a iesit de sub apele cele mari formdn l uscatul de azi.FIr. unnqk.zeila-mamd. le . ki An.rLlirclieni. Dc acum inainte sunt cunosculi ca rrr singur popor.ttnnak ki 33 Oarnenii din Eridu aveau astfel de la zeila EA un set de reguli care trebuia respectat de intregul orat. Ninhursag .rrrncriand. Ea . cu o singuri limbd. parfumuri. formAnd o singuri r rr ilizalie. o va inlocui pe cea '. Putem spune cd sumerienii aveau peste 60 de zcitdli. imbrdcdminte. legume. Existau qi alte temple pentru celelalte zeitAfi dar templul principal catacleriza zeitatea supremi din acel orag.).cnrne vizibile de declin 9i nu se mai putea apdra de rrrvaziile strdine. semitd.Hr. Ora$ul Nippur nu gi-a impus hegemonia politicd ci a dominat spiritual celelalte ora$e. Eridu el'a un orag port gi avea astfel posibilitatea unei mai bune interacliuni cu celelalte popoare deoarece lbcea comer! cu ele.el era ajutorul regilor $i un mare viteaz. L)in1re cele mai importante oraqe sumeriene amintim gi acltninistrativ-politice. Nanna(Sin) era zeul lunii.

Sumerul a avut o mare influenli asupra celor. Cu toate cd anumite voci au afimrat ca ele sunt reale qi trebuiesc acceptate. cei care au venit din cer pe pdmdnt. cavalerii gi divizia de arcagi. Ceea ce este insi important Si interesant de aprofundat este Lista Sumeriand a Zeilor gi Zeilelor.000 de ani. religioasi Ei politice din acea perioadd. care se v[d cu ochiul liber.34 An. Au dezvoltat aritmetica folosind numere diI-eri1e ficdnd calcule in baza 10 gi 6. Au inventat formaliile niilitare gi au creat aga numitele infanterii. Sitchin spune ci acegti zei au sosit de pe o pianetd numi6 Nibiru sau Planeta Incrucigdrii. poafii nume sumeriene. Acest lucru se datoreazd faptului cd ele contravin versiunii oficiale. efectuate de Sir Lavard din Telloh. Sumerienii in ocazia acestor gantiere s-au g5sit aproximativ 250.in traducere.000 de ta-blifc ai cilindri. cuvAnt al cdrui traducere uzuald este cea de uria$i. in urma unor argumente coerente. care au venit pe pimdnt gi au creat rasa umand.Ele sunt considerate ca fiind ur. care a studiat ani la rind aceste texte $i care.unnak. printrc consideranduJe neverosimile.ki yersus An. Majoritatea acestora fac referire la situalia economicd. dar degi au trecut peste 150 de ani de la aceste evenimente. istoric qi poliglot.ra din cele mai mari descoperiri arheologice din istoria afla intreaga istorie a Sumerului. buni sau rii.lalte cul_ umanitdlii.unnak. pe care se tradus decAt foarte pufine. Din pdcate nu s_au . a Sumerului. care ui. Nu putem sd nu facem o corelafie cu religia oficiald qi anume cu faptul cd in Genezd apar niqte personaje ce sunt numite Nefilimi.ki . Aceastd listd se afli gravatd pe o multitudine de tdblile de lut qi sigilii de piatrd qi cuprinde o perioadd de aproximativ 400. datoritd lungii perioade pe care o acoperd. Ei igi bazeazd argumenta{ia gi pe faptul cd conducdtorii sunt descrigi ca fiind zei sau nemuritori. De aceea arheologii afirma ci sumerienii sunt lea_ gdnul civilizaliei.unnak ki versus An unnuk ki 35 de 1000 de ani Babilonul a dominat situalia in lumea dintre cele 2 riAuri gi chiar mai mult $i mai departe. cAt qi religios. preponderent din lut gi piatrd.ki An. ir i cele $i c i arheologice. comunitatea gtiinlificd a respins aceste informalii intAlnite apoi in astronomia Greciei antice.unnak. dar a cdrui interpretare corectd ar fi: cei care au venitjos. Mitologia sumeriand afirme ce au existat o serie de zei gi zei1e. carc au 1bsr aceste inscrisuri sumeriene zeii sunt nurnili An. prczcntatd succint. primelc 5 pla_ nete. ele continua sA fie ignorate gi excluse din istoria oficiald. Cel mai important apdrAtor gi traducitor al acestor scrieri este reputatul savant Zecharia Sitchin. atat din punct de vedere istoric. a ajuns la concluzia cd aceastd civilizatie sumeriand a fost un <dar al zeilor>. sociald. Aceasta ar fi istoria oficiald. pe care asirienii gi babilonienii o numeau Marduk.

Inilial au lbst 900 de colonizatori. Acest cataclisrn cste descris in amdnunt pe cdteva tibli!e. iar sumcricnii itu numit accasli perioadi uu SAR. au conrbinat ADN-ul lor cu ccl al lui Homo Ercctus.Ai 37 credeau ca aceastA planete are o orbitd elipticd de 3. in truduccrea lui Sitchin. Sc pzrrc ci aulul lc cra necesar la refacerea atmoslbr.tia au vcnit pe Terra cu scopul de a ciuta aur. zond numitd de sumerieni AB. In prezent s-a idcntificat un corp ceresc. ba rnai mult. dar totoda. Enik implcuni cu Ninl-rursag sau Ninti sc pare ci au fost cei care i-au creat pe oameni.ul argunlent care se poate aduce este 1'aptul cir surr.rcricnii avearr ample. Scene cu muls dirl Tcmplul lui Ninhursag .000 an j. rnir. intrucAt aceasta se deteriorase. distrugcrca unci planete nurlitd Tiamat. Sitchin crede ci acegti zei aveau viafa foar. planeta Nibiru ar li cauzat.s )n unnak. De aceca au vcnit aici. Se pare c5 in misiunea lor de a cduta aur ei au mai aterizat gi pe alte corpuri ceregti cum ar fi l.i6 An ttnnuk kiyersut /n unruft-kr An unuA At t'erttr. insi nu mai cxisti nicio o altd dovadi care si sustind aceasti ipotczij.ZU.td ueobi$nuite cuno$tiutc clc astronomie. care erau fii conducdtorului suprem al celor de pe Nibiru' numit Anu. Singur. dar tlo.ei dc pc plancta lor.. Tot cl spunc ca acc.tinte medicale $i apal'e deseori in reprezenldrilc sutneriene sub fonna unei po^tcoave cu ajuLorul careia sc tlia cordonul ombilical.ahmtt (Marte) 9i Luna. Ninti sau Ninkharsag cste descrisa ca avAnd vastc ctu'Io. Pe tnblile gisint alir. oonstructia de olaqe.600 de ani pdrndnteni gi ci orbita accstui astru ar incepe undeva intre Jupiter si Ma e $i s-ar extinde departe in spafiul cosmic.ccc prirr sistcnrul noslru solar odatn la 3. dc pdui Ia 500. nelireqti pentru r. Se pare ci ccntura de aslcroizi dintre Marle gi .rr 600 s-atr strbilit pe Terta.lupiter a apdrut ca urmare a ciocnirii clintt. degi Enlil s-a opus cu vehctnenfd. Asta ar insemna aproximativ 411. rcpr.i sciura ci nu pot lace munca. etc.runnakki cu cele ale baqtinaqilor.600 de ani. Anunnakki aveall ca gi conducatori pe Enlil 9i Enik. dindu-q.rlbrrn calculelor acestora Nibiru tr. astronomia. insi dr-rpir o perioadi. ei avintl tiiblilc cu rcltrezenldri ale sistcnrului solar gi al planctclor. cre6nd astl'el Homo Sapicus. au construi[ mine situate in priucipal in zrctualul Zim_ lrabwc.ltratia ci anunnakki au a. care este situat dincolo de Pluto gi care se pare cA face parle din sistemr-rl nostru solar. Locuitorii de atr:nci ai zonei sumeriene au fost prilrlii carc au interaclionat cu ei $i tot ei au lost cei cdrora cle-a lungul timpului lc-au tbst dezviluile informa{ii privind sistemul solar. au licut baze intlc actualele Iran gi Irak.nite reprezentiri ea apare ca llind o femeie insit'cinatd.c'l'iamat gi una din Lunile planetei Nibiru. canalizarc.(c lulrgii. 1'ac lef'erire la anumite recipientc in care au fost crcali eurbrionii.irrca 1i orbitele acestota. agticultura. numit Planeta X. Cor. la inceputul lbrmiu ii sistemului solar. Nihursag. In anur.juns pe pdrnAnt cu 120 dc SAI{ inaintea potopului.tea perioadd.czcntiu-i in care slmt desenate corect poziliilc.000 de ani pdmdnteni. Tnblilele descriu modul in caic au fost combinate gcnele Ar.

iar daci nc gdndir. Dc altl'el atit legendele sumcrierre ci1 qi lcxtcle Vedicc povcstcsc dcspre cont'ilicte pennancntc ilr ldndul zcilor.ro Sapiens. in urma chreia a apirut I{omci Sapiens Sapiens.nllriul.a se facc cd au apdrut creatur:i cu diverse defecte sau hibrizi. Sc i)are ca acesta a fbst declanqatorul uuui conllict tnajor ir-lre Er. [itiinla confirmi cA noi am avut acela$i stritno$ teminin care a lriit in Africa acum 150-300. intr-m final. Ulterior aceqtia au devenit din fia1i. Tiblilclc r. Ace$tia siiteau in cerul lor gi venearr in vizita pe E. 1'ot . Pe tablilele sumericne apar numele gi ierarhia zeilor anunnakki. primul Flon.i la nilologia grcaca Isis. asupra ADN-ului uman. Tdblitele ne spun ci in thzele iniliale s-a incercat conbinare a ADN-ului zeilor cu l^eluritele vietiti existcnlc pe 'l'erra la acel rnoment. Astfel: tatdl zcilor se nurnea AN (cer) iar uizrma lor ANTU. inapli in a muusi.000 de trni s-a produs o noui intervenlie.DU doar rareori. Se pot obseNa vasele de laborator gi Pomul Vielii .tiinla dcmonslreazi cd acum 115.ioi au lbst cei clrc i-att trrmis pe liliil qi Enik. Barati. si guvernezc pr'u.000 de ani. rivali.RI.umtrk kiversus An unnak ki 39 ljiterior aceasta devine zeita lnarni $i o re-qasim in cliverse religii sub I-elurite rlume ca: regina Scmilanida.rlil gi linki.liica. iar accst ilrcru a dus la o erplozie dernograticir. conllict in care Enki a {inut partea rasei nou crelte.LU. dupi nrulte combinalii qi incerciri cquatc. au descopelit formula corecti gi astl'el s-a niscut LU.An unnak ki ver. Se parc ca ruegri . etc. A. in conlbrmitate cu textelc sumcricne [-ulu a avut ca mami o t-emeie din A. oare erau fraii vitregi. Nagterca primului om. la fel de bruscd ca prima.nai descriu faptul ci oamenii au primit posibiliratea pr'ocrccrii.n .yus An unnak ki An. iar descopeliri recente arat[ ci Homo Sapiens a apdrut pentru prima oxril acoio.

ki versus An unnuk.ki An unnuk. care exploda la cel mai mic incident.nr aceea$i stare conllictuale la nivelul zeilor.ki 41 observf.10 An unnak kirersus An unnak. Arlelacte aflatc la British Museum .

spiritelor $i demonilor gi care locuia in cele mai inalte zone din cer. ki yersus An. Uneori sunt ununoizi. An unnak ki 43 Zeii sumerieni sunt descri$i ca avand mai multe infEtigiri. ci DIN. care a fost indrbgit de Anu. Pe una din tiblije apare Enmedr.unnak ki An unnulLki versul. alteori ar-r cap gi aripi de pdsdri $i adesea au aspect de reptilS. El a lost adus de Shamas la adunarea zeilor. stAnd in fata unei plante. rege al zeilor. Interesant este f'aptul cd in texul tAblilelor. Ei i-au ardtat cum <sd vadd uleiul pe apdD gi multe alte secrete. care se traduce din acadiand ca mlre!. textele sumeriene impart istoria in doud pdrli: inainte qi dupd Potop. Dacd suprapunem informaliile tlbli{elor peste cele din Biblie vedem cd anurnite idei corespund. Termenul lblosit este ELU. stdpAnul constelaliilor. Inflormaliile se gdsesc qi pot fi accesate. Cel mai important zeu era Anu. Aceste tipare sunt rcpetitivc qi se regdsesc pretutindeni. Zeu cu gdleata de apd gi con Zeu sumerian cu gdleatd qi con. adicd cei puri. in traducere cel venit din cer. Ei spun ci dupi ce apele s-au retras anurnakki au decis cd au fost prea mdreli (in sensul de buni) pentru umanitate. Se pare cd a existat un potop care a verrit gi a distrus ceea ce creaserd anunnakki. El a fost latdl lui Anunnaku. El avea puterea crealiei gi puterea distrugerii. Apoi i-au dat 'l-dblija Divind care conlinea secretele Cerului gi ale PdmAntului. se regisesc numele aceloragi zeitdqi. Tot ei l-au invetat cum sd facd calcule matematice. pe parcursul a mai nulte sute de mii de ani. Aceastd r-rltimd reprezentare apare in special in imaginile in care acegtia sunt descrigi ca iiind razboinici. regdsindu-se in arnbele scrieri. dumnezeu din cer. pedepsindu-i astl'el pe cei rdi. un prin! din Sippar.rranki. Enlil gi Enik. Nu are sens si intrdm in amanunt in aceste descrieri. Sumerienii nu i-au munit dumnezei pe anunnakki.GIR. Este important de menlionat cf. . strdlucitori.12 An unnak.

I+.irrtu lLli. I)ccr zilclc lor si ntai ile o. de la onr pinir ia r.ll 1tt ututtk Ai t !t st!r tit unjtttii Ii 1l tr:'tt.hrt.. calc erau sub cer. 1i-aLr rlcs clirltrc clc solii.i (nclilinti).utezeu incepuscrir a intla la liicelc oatucnilor $i accstea inccpuserii a lc nagtc 1ii: accatia sunt r cstitii \ itcii Cin vcchime.rtul. $i a rnnrit tot tntpul ce sc lllifcr pc llinrint: pirsirrile.. su1f.r. Ici colo lipar noi descopelili. zeiia celelielor'.r!. rilltatcil oalltcnilor s-a nrarit pc palutitlt li cil toate culielelc.i ncrcugitclc pcrsonalc ca liind rdsplata propliilol laptc. liiii lui Durrrnczcu. care a clistms roate agezdrile cxisteutc.iulli oalllenii pe llaullint li .rhrit.Lrscat. dor-llzcci dc ani!" ht vLenrca acccu s-au ivil pc pimlnt ur. care pe cine ii voit. pentnl cli strnt nnnrai trLrp. $i a zis Don.cclrlilc q. loatc s-aLr stiirs .i dor-inrelc inintii lol sLtnl itrrhclttatc Ia tiru iI toale zilejc.Nu va rdmdne Dubul N4cu prrrrrlca in ounrerrii acestia. pc fcra s-a nroclus o catastloti.clulti cc tl inccput a se inn..o sulir cincizeci de $i aqa s-a slins loalal zilc. .rli. c:lci Lni parc rdu ci lc-am licr. Astl'et s-a rliscut crcdinla ca dacd iji dispretuiai sau jutlccai clurnnezeul acesra ili rLducea boli.n apioxinrativ I 1.000 i.i ci atunci cind ploLra . L)al l)orlnLrl DurnnezcLr a zis: . Surncricnii atribuiau calitilti r-rnxne zeilor gi astfel avcm inforr.:le prc pirrr. $i a crcscut apa utercu.i ii Iot piimir. Geneza Dc altfel daca ar li sir ccrcctiiur lcgcndclc qi miturilc c\istelrte pe intr-eg phmintLrl am lcaliza cd pretutindeni lpare ideea de potop. lii rrt . iuciit a acopcrir toti muntii cci inalti. anirnalele.rt. $i a spolit apa pc pirntir.c 1. 'l'oatc cclc tlc 1tt.r a limas nurnai Noc qi cc cra cu cl in colabie Iar apa a crescLll u)elcu pc piuniut. $i a acopcrit alla to!i muntii cei inalti.non care triia in Collirl Pcrsic qi calc sc rizbnna pc ei.r fiirtlrt cerc se al1it |i. fiarelc. Din scrieri alliln cd in .rr 1.tnrti ki +i llr.rt atet de mult. sufelir.Pietde-voi de pe fa(a plimintului pe olnul pe carrc l-am litcLrtl De la om piiui la dobitoc qi clc la tilitoarc pilnir la pdsarilc cerului.rcea zoni geografica ploilc crau rare . dczaslrc. dar care nu sunt luate in seami. Tot la sumcricni aparc idcca ca un copil se lla$te tlcja plcirtos gi ci orice sulbLinlir esle dari pe me|it qi ci tre buic mullnnit pcntnl cir.ia.alzlltLl ci llicele oautcuilor sunt 1r'umolsc.nalii dcsprc to( lLlul dc conllictc cum ar fi ccl lupirut intre zeul bovinelol Lalral si sola lui. l-a pirrut rau $i s-a ciit Dumnezeu cii a licur llc onr pc pdnidllt. toate victrilile cc tr)i$Ullau 1tc piunint qr toli oamenii.i de aceea alribuiau e. Virztintl insi l)ontnrrl I)trtlrriczcu cf. \.tal. pdnriint $i corabia sc puI1a ltc deasupra apci.i tt. citc aveau suflare de viatir in iriir"ilc lor arr nruiil irrillrt JcrrsrrPnr pirnt.i uccasta s-. tot voi picrdc.xrLr. In tnblilclc suurcLicne se po\'eslegle cum anunnakki au pii-iisit piinranlul in navclc lor in tinrlr ce intreg reritoriul ela acopclit dc apri llxista in prezenl dolezi geologice calc coutinnii cir acur. lriri crr scau'r:i rlc cind liii lui Dur. tlovezi ale unor civilizatii avanslrtc." Potopul a !inu1 pc pimiint patruzcci de zilc 1i l.rundatii acestea elarr pr-lse pe seanla Lrnui der.r s-aLr [liscul llicc.rc .i s-a innrultit I'ourle llrr. Tot pe acestc tablilc grisim inlorrnafii cu privile la thptul cd sumerienii iEi vcclcar-r zeii ca flind buni gi puternici .rnul: .rrtoc 5i pinir la tillrloarc gi 1rilni la pdsdrile cent[Li. r-idicintlu-sc cu ciucisplczccc coti tlai sus c1e ei.rrzcci de nopli gi s-a inurLrllit apa gi a ridicat corabia .i apdrcau ir.

constluclii. zeul iernii. Se pare cd acegti zei erau gelogi $i vroiau sA fie laudali in permanentA. Ea a creat opl divinitdfi care sd il vindece. Apare apoi o ceartA intre Emesh. Acesta se pare cd ar 1l mdncat opt plantq crescute intr-un loc special. rAspunzdtor de flora. ora$e $i ternple $i Eten. din care una a lbst ticutrl special pentru coasta bolnavd.i intre Enik qi Ninhursag (doamna care dd via[d).46 An.unnak kirersus .ki An unnak.ki versus An. in traducclo doamna coastd.ki 47 Ashnar. Sd fie acesta oare o asemdnare cu biblica Eva? Basorelief aflat la British Museum .4n unnak. zeul verii. intr-un linal lui Nihursag i s-a {Ecul mila qi s-a intors sd il insdndtogeascd. iar Enik s-a imbolndvit. nurnit gridina divini qi ar fi declangat astfel luria zei[ei. care era responsabil cu nagterile Ei roditul. clorindu-i ca opt pirli din corpul lui sd se imboindveascA. Una din zonele af'ectate a lbst o coasri.r conflict . Ea se numea Nin-Ti. Aceasta la blestemat.unnqk. De asemenea a existat ur.

I)csrrre N"iltLtr:. iirr.r-ziltl pe \ilrLrr.l l)ltrer171 qlj.i irn liu crr ]:nr(.\ccasla a tlcvcnit ullcr.1tt trrrtttk ki -19 :. lialele ci pc ltLll'lc 1\iinLlrta a lbst r.u . l.. casci salc crr apa (sintbolizinil cirsrr llilsterii) /\l):.riu(lc in ghcarc .rn (lc lcLt !._-FF +8 lit trttr..ior zcita p.i tllllLlrllt rJr: lcuijititile t]tr(l.eirlc.uL se $lie cal u llut o liieii . giisital in i ll-.srrr .iu.its ltt t ttk Ai iit ttnntk Ai tet sus .:loi cci.Lri. Nihulsas cste nriniti pi N initi-ckrrrlrr rr \ ie tii s:ur \lrrrrrrni .l Ir.l$urilor. .tli ki rtt '. l:a o r. l'r'cscu din crrpi'tl.epr../iitof dc llntani.'iI e csle lel)rczcltlati ltnnlL-Lllt vLtllur crt c. l9(X)-235(l i.(.dzut cil ljilt(l nisl)Lln.

Tiblitcle :.riii. lLri principal se nurlea I. Aceasta hrsi l-a r:rmat in pribegic ai i-a niscut patru copii. Enlil cstc vazut ca fiind stlpinul p. \:. . Pc tabiile se allir 'femlrlul laptr-rl cir el a slidat Consiliul Conduciitor al Anrunakkilor'. care liolirdse sir dislr'ugl unianitatcar.VIUN. Aici gisegte zdc[mintc dc aur gi realizeazi ci acestca pot li folosilc sprc a salva atmos['era planetei sale. Atmosfera planetei Nibiru itrcepe si se deteriorezc ai dcvine astfel ostild viefii.i cu accasta $i astt'el s-a r. fi /i:. Pcrioada domniei lui Enik sc inlindc pc 120 S.prrrr ... qi l-a invilat pc Ziusutlla ( Noc sur.1. imagine lbar'lc xscDrinitoare cu cea a li AND-ului uman $i cr. Sc nrai qtie despre Eriik ci a avul un copil cu llica sl cllc ir dat na$tcre unei l'ete pe nume Nikurra.prt tltrr rrl lr lirst tlrrnctit clin D]l.i al)a in Eridu.ri. Sprt tleoscbilc dc liatclc siru Enik. aa_ 1l [n rcprezentili [r.\R.cutloscut ca fi ind invenlatolul ldrnicopnlui.50 '!tt ttnnttl ki vtr. Impor(ilnl cslc lirptul ci Iinik apare intotdeauna ca protector $i in\ irlrtr)r irl ortrcnirii 5i cste vdzut ca fiind crcatorul omului. pcnlru cir o vedca ca liind o creatie impcrf'ecti. in urma tradtrceri tablitelor. Consider ci este impofiant si amintim cronologia evenimentelor.rttt . o localitate situati in zona vilii liutl'atulLri.. in traducere casa din strirlirnrlul apci sc .l rrrr zr'Lr trl v.:. )/ -. casa sumerienc rnai gisim rclatiri $i despre alte zeitafi. pentru cd ar fi violat o fata pe ntrrne Ninlil.. in tiblilele Evenimcnte inaintc de Potop 450.i familia lr.1r1 dc doi ferpi care sc iucolicesc. in alhra acestor principali zei. stabilitd de Sitchin. Enlil estc descris t lr lirrr.000 i.-ENGIJR-RA.1n ttnnul li An tunak kiver:. Anu il cletroneazd pe Alalu 9i ajrmge cu ajutorul unei nave pe Terra.l cea a caducculLli.r. apare adcsea reprczcn'.rdscut Uttr. llnrk s-a inrprcunal i. ficcarc av6nd uu rol binestabilit in ierarhia exis1eu1f.ittulrri sar-r al clominaliei.lrnAntLilui $i cstL.us .1n unnak kr 5l zeilol. simbol fblosit consernnat in prczcnt de mcdicina.nerian ) cum sA iqi construiascl o barcil spl c a se sllvir pe cl .I{r.

Fiicele oarnenilor care erau deosebit de fiumoase srult ravnitc de cdtre anunnakki. Pe Pdrnint estc atit de frig incit doar omui Cro-Magnon supravieluiegte. cu intenfia de a extrage aur din Golful persic.000 0 noud cra glaciarai se abate asnpra Pdmdntului. Dnlililii cdgtigd intr-un final rdzboiul impotriva zeilor. irnpreund cu el soseqte gi fiul lui.urakki.ttnnak k[ versus An ttnnak ki 53 Anunnakki aterizeazE pe Terra gi iqi stabilesc baza la Eridu. 380. iar accst lucru il detcrmind pe Anu sir vind pe PdurAnt. care este fiul lui Anu. Primi lucrdtoli oblinuli prin rnanipulare genetica au avut la baza ADN-ul unci fcmele de maimut5. 400. 100 000 Clima incepe sI i"si 1syi61. Anu hoterA$te ca exploatarea minierl s[ aibd loc in Afiica.r navcle care soseau regulal de pe Nibiru.000 Igigi il sprijind pe nepotul lui Alalu iar acesta incearci. Amuurakki sosesc pe pdmant in numdr mare.Afiica cu ajutor:ul unor ltave. Odatd ajuns aici.i (. care se hotdri$1e sd distrugd inlreaga populaJie. Minereurile el. r\ce$tia au fbst prirnii Homo Sapiens.000 in minc. De aici cra incdrcat ir. Igigi erzr rispunzirkrr de trirniterea produsului f init.000 An unnak kiversus An. IIorno Sapiens a lbst creat avAnd posibilitatea procleerii qi de aceea a inceput si se innrulleasci.000 Cerltrul de Contlol al Misiunii din Nippur \. Ei sunt conduqi de Enik. 41 6. Ccle rnai importante erau: un port spatial in Sippar. Ei sur. incdlzindu-se.ral<ki se rdzvritesc dcoarece nu le convenca munca PimAntul incepe sd devind ospitalier datorit[ climei care devenise mai blAndd.unnqk kr An. Enik qi Ninhursag se decid sd pund noi conducitori in Shuruuppak. Enik este trimis in Africa.52 445. in acclaqi timp Enlil aduce lucrdtori primitivi irr Edin din Mesopotamia. Ei ii aleg din rAndul oamenilor. in momentul in care vroia sir pdriscascd Terra. Acegtia incep si se cupleze cu ele.au hanspor[ate din . Enlil. pe orbita. grea pe care o depmeau puqi in Productia de aur incepe sd scadi.000 Asqrra Pimintulni se abate o noul erd glaciard. Ei sunt condugi de sora vitrcgi a lui Enik.000 Anur. 200.alrnat gi apoi trirnis in sus. s[ ia PimAntr"rl in stapdnire.rt puqi la nrunci in locul amrmrakkitor.rr. Enik Ei Ninhursag se vdci situa{ia de a gdsi alti rnuncitori.cnlrul Metalr. dar din categoria celor ce aveau pdrinli aml. Acest lucru il enen'eazd pe Enli[75. De aceea se gdndesc s5 creezc lucritori. 49. Metalul cra r.000 300.000 in sudul Mesopotamiei existau gapte localilirti clczvoltate.rrgic din Shunupak. Ann este atacat de nepotul lui Alalr-r. Ea era doctor gi avea gi rang conducdtor. 430. . Acest lucm il infurie pe Enlil. Totodatd il nume$te pe Ilnlil coordonator al misiunii Tena. Acest htcm face ca viata sd regreseze.

viitorul Ierusalim. ki yersus An. cultive mai intAi in zonele inalte. Cu aceastd ocazie se construie$te oragul Uruk. iar templul acestui ora$ este inchinat zeilei Inamra. iqi rdzbund tatdl inifiind primul r[zboi al pirarnidelor. Seth reuqeqte sA scape refugiindu-se in Asia. . Enik nu poate respecta promisiunea gi 11. Anu vine in vizite pe Terra. Oamenii incep sf. IEcdnd valea Nilului cultivabild. irnparte domnia Egiptului intre Osiris gi Seth. Se construie$te Heliopolisul. Ninurta.800 ferlil. Anurnakki urmdresc intreaga scend de la bordul navei lor. Preia apoi rolul de conducdtor al Nilului.unnak. Valul uriag ce urma si se plopage pe Tena avea sa ii ducd planul la bun sfdrqit. dupd care il omoari tiindu-l in bucdli. Anunnakki dezvdluie oamenilor noi cturogtinle. Primele orage construite sunt Eridu 9i Nippur.An.ki versus An unnqk. El ia peninsula Sinai qi Canaan-ul. Ninurta cdgtigd bdtdlia qi goleqte piramidele de echipament. 3. fiul lui linik. 7. 8.400 Este o perioadl a pdcii. in port pentnr navele spatiale.6'10 i.s00 La por{ile facilitdlilor spafiale sunt construite turnuri de veghe. Unul dintre acestea se afla in Jericho.780 Primul ndscut al lui Enik.970 Fiul lui Osiris. Peninsula Sinai este transformatf. ii a-iutd flcdnd stdvilare gi secdnd rdurile spre a le ol'cri teren Urmagii lui Enlil nu sunt de acord cu faptul cd descendentii lui Enik controlau toate zonele de zbor qi de aceea iniliazi un al doilea rlzboi al piramidelor.000 Enlil ipi dd seama ce se va produce o catastrofE globald odatd cu trecerea planetei Nibiru prin apropierea Pdmrintului. Ninhursag orgu'izeart o conf-erinfi de pace. 8.500 Descendenlii lui Ziusudra primesc lrei linuturi unde si igi desfEgoare activitatea. care era nepoata lui Anu. unn ak. Apele se revarsi asupra pdmdntului. Anunnakki se hotlrdsc sd inliinleze din nou oragele zeilor in Sumer. Egiptul este condus de semizei. 8. ki 13. Enlil accepti ca populafia rAmasd sd primeascd urelte qi semin[e.tlr. El ii pune pe anunnakki sd jure cd nu vor divulga oarnenilor aceastd informafie. pe nume Ra/Marduck. Dupd ce apele au inceput sd se retraga. 10. pe nume Horus. Evenimentc dupl Potop Seth il captureazi pe Osiris.000 il invald pe Ziusudra cunl sd i$i construiascd o barcd sigurl. Este momentul in cate apare civilizalia.Marduk igi pierde puterea. Conducerea Egiptului este preluata de urmaqii lui Thoth. Este nomentul in care incepe perioada neolitici. unnak ki An. Enik ii invald cum sd dornesticeascd animalele. 9. Anunnakki consh'uiesc un Centru de Control pe muntele Moriah. Enik intervine 9i el. Dinastia Ra.

2. vrdnd sd stdpaneascd cele patru regiuni. Inanna reuqe$te sd scape.56 An. pleacd din Africa.. Civilizalia incepe sd se rdspdndeascd gi in alara Sumer. Acesta este momentul nagterii imperiului akkadian. 3450 Nannar/Sin preia conducerea in Sumer. 2. dar reuqegte sd scape printr.371 Inanna se indrlgosteqte de Sham-r-Kin (Sargon). Enlil igi dd seama cd oamenii sunt din ce in ce mai greu de condus.ki yersus An unnakki An. Dumuzi. Thoth a fost dat jos de pe tron de cdtre Ra.ului. 2. 2. in Nippur apare calendmul. Nanam-Sin sfideazi Nippurul. spre al convinge sd pdrdseascd Mesopotamia.3r6 Sargon./Marduk. . Acesta i$i stabilegte capitala la Agade. desa- cralizeazd pdmdntul Babilonului. fratele lui Marduk.ki versus An unnak.255 Inanna preia puterea in Civilizalia Sumerylui explodeazd graJie unor conducitori abili din Lagash. Civilizalia inainteazd ajungdnd in a doua regiune. Gudea este aj utat de Thoth sd construiascd un ziggurat in onoarea Ninurtei.unnak. gtergAndu-l de pe fala pAmantului. ocazie cu care capitala se mutA. 2. Babilonul este proclamat de cdtre Marduk ca fiind . care se sfdrgesc odatd cu instalarea unui faraon. Marii amrnnakki atacd Agade. iar anunnakki reugesc sd anestece lirnbile oamenilor. Mesopotamia. fratele lui Thoth.220 2. tat[l lui Abraham se nagte intr-o familie de inalli preoli. Marduk este zidit de viu in marea piramida. Conflictul dintre Inanna qi Marduk capAd amploare qi ia sfdrqit doar in momentul in care Nergal. Acum are loc cunoscutul incident de la turnul din Babel.ki 57 Regi pc 3'160 Plmint Oamenilor le-a fost datd conducerea. Pleacd apoi in exil.291 Tronul din Akkad este ocupat de Natam-Sin. cdruia Inanna ii dd putere peste a treia regiune.poarta zcilor'. Sunt ani de haos.un tunel. Ninr-uta face prima capitald la Kish. Acesta cste momentul in care valea Indus incepe sd se ctvllizeze.. 100-3. Grupiri loiale lui Eniil gi Ninurta ocupd Sumerul qi Akkad. 3.dase pe Inanna este arestat gi apoi ucis din gregeald.unnak.193 Este anul in care Terah.900 Conducerea Sumerului este preluatd de Erech. 2. cel care o tr6. Acesta reu$e$te cu ajutorul Inannei sd intre in Egipt prin peninsula Sinai.3 50 2.650 Regatul Sumerului incepe sd se destrame.

Lupta se extinde cltre centrul Mesopotamiei. cunoscut din Biblie ca Amraphel. Nabu. Se decide ca Ur sd fie capitala noului imperiu. vine in Ur sprc u i*h"iu o alianld cu curtea regald.180 A n.ki An unnuk kiversus An. Abraham stdpdneqte peste sudul Canaanului. Tatll lui Abraham. formeazd coalilia regilor din est gi orguizeazd o expedifie militard in Canaan 9i Sinai. fiind ajutat de o trupA de elitd. insolit de mai multe trupe. Abraham pleac5 in Egipt. De Larsa elamililor in schimbul promisiunii ci vor servi ca legiune strdind./Marduk au inceput sd facd presiuni asupra nordului ce se afla sub .unnak. il inlocuieqte 2. 2. 2.038 in timp ce imperiul se destramS. Mentuhotep I. Imperiul incepc si prospere. pdmdntul din Shem.130 _ Autoritatea incepe sd se deterioreze in Mesopotamia.096 Ur-Nammu este ucis in rdzboi. Shu-Sin pe Amar-Sin la tronul din Ur.047 Nammu. Elamitij " ajung la intrarea in peninsula Sinai 9i la portul spa{ial.58 2. Ur_ Amar-Sin. din Asia de Vest.123 in Nippur 2. _ Era decisivl 2. Terah pleacd impreund cu f'amilia sa in Harran. Abraham le blocheazd accesul la intrarea in portul spafial.se urcd pe tron gi devine protectorul Nippurului.029 Ibbi-Sin il inlocuiegte pe Shu-Sin. Urmaqii lui Ra/Marduk rdmdn cu sudul iar faraonii obgin tronul Egiptului de jos.unnak. Oamenii sunt convingi cd omordrea lui a lbst aranjatl de Anr-r gi lurlil.113 se na$te Abraham.055 Nannar ii ordona lui Shulgi sd trimitd rrupe clamite pentru a stopa revolta din oragelc canaanire. 2-095 Shulgi vine la tron in Ur. Conducdtorul acesteia este elamitul Kledorla'omer. 2. Provinciile vestice sunt din ce in ce mai mult orientate cetre Marduk. 2. pentru tathl sdu. de unde revine dupi cinci ani.unnqk. Inanna nu reuqeqte sd reziste la conducerea Erechului. 2. ki yersus An. 2. Fiul lui Marduk obfine adepJi. devine regele Urului.048 Moare Slugi. 2. Terah.041 Amar-Sin. PdmAntul Prinfii din Theba. care ii erau loiali lui Ra.024 Marduk intrd in Sumer gi se inscduneazi in Babilon.ki 59 Egiptul se imparte in doud.080 Enlil ii incredinleazd lui Nannar. 2. Marduk se mutd in linutul hitililor. ghidat de Inanna. El se indrdgostegte de Inana qi devine iubitul acesteia. 2.

impreund cu guvemul american gi britanic.unnok. in acest mod. ki 6L Nu vreau sA spun mai multe. sd analizali cdt mai multe suse. in locuri pure. Enervali acegtia au plecat cdtre British Museum spre a lua parte la proiect. ordonantele divine au fost exaltate. Larak a fost an treilea gi Sippar al patrulea. cinci ora$e au fost construite: primul fiind Eridu. oficiali sau neoficiald a istoriei. transcrieri ale textului strdvechi. situat[ in sud-estul Bagdadului. tronul regal a fost coborAt din ceruri Drepturile au fost perfecfionate. 2.023 in jurul datei de 12 iunie 2006. Ziusudra. au aperut simultan in mai multe orage. vd las sd trageli conclu- ziile singuri. Vd recomand insd inainte de a accepta o versiune. Fdrd si gtie exact despre ce este vorba. au restaurat o tebhle.ki versus An unnak. un batalion de infanterie. . al doulea Badtibira. Tnblifa l: Dupd dorinlele lor. Numai ata vd veli putea forma o opinie corecta asupra trecutului nostru. Membrii au fost asigurati cd rezultatul va fi {bcut public. AI cincilea orag a fost Shuruppak al cdrui rege am fost eu. dar se pare cd forle guvernamentale au interzis acest lucru. Probabil ca asta a fost marea noastrd gansd de a afla de aceastd descoperire. a descoperit accidental o cutie de cupru in interiorul cdreia se aflau mai multe tdblile de lapisJazuli ce aveau gravate in ele simboluri ale scrierii cuneiforme.60 An. care avea ca sarcind supravegherea zonei petroliere de la Baza aviaticd din Talil. ki versus An. Agenlia Nalionald de Securitate. unnak.unnak.ki A n. Pentru a vedea despre ce descoperire era vorba aceasta a fost dusi la British Museum.

Ascunde-le. la sursa marilor rduri trdim.ki yersus An.Tu". Acum.cel de departe" vei face munca conducdtorului tdu EA. Altd inundalie vine. niciodatd!. in acele zile. ZidColiba roqie ascultd.unnqk. . Cdnd Enlil a ajuns. pusd pe o trestie 9i pe crengi de pin gi liliac. zid reflectd Dijos coliba.. I. Inspecteazi funda{iile. Dupd ce oragele au fost distruse.unnqk. . centrele cultului au fost distruse dc asemenea. Ea {inea in aer un ornament in formd de muscf. puse de cdtre cei 7 maegtri zidari (masoni. Au mirosit mireasma. templele gi magazinele. O noud furtund se apropie. Tigris qi Euphrates. Enlil mi-a spus. Aceste cinci orafe au fost desemnate centrele cultului Un vuiet a iegit din aceste centre de cult. mdntul. pe cdrdmizile arzdloate. lumea era incd Cdnd Enlil a adus uscase. Cauti piatra din mijloc Uitdte nouA. Zid.dezastru.. Apoi pune-le intr-o cutie de bronz. a spus .{scunde-te in imbrifigarea lui Nibiru. C-dndva infelepciunea venea dintr-un zid de trestie. dar ploile nu urlf. m-am adunat cu sofia mea in jurul zellor. Cauta viata Renunld la bunurile lumeqti. inundalia tr.Y ezi cum straluce$te precum bronzul in soare? Urcd-te pe scdri.Uiti{e la pdmAntul pe care il intrupeazL. pe care Anu il fEcuse in focul sdu interior.Jur cd pe acest medalion albastru. imparre inlelepciunea. aga vei face qi tu. Vei lua decizii pentru alta. construieqte o barcl Lasd posesiunile.Un vuiet perturbat de zei.ki versus An. parte de in oragul celui mai puternic erou. Cd nu o sd uit niciodati aceste zile.unnok.imisi si acopere tot pd_ -Dupd. intoarcerea iumimi in permanentul cerului. in acele timpuri. distrugdtoarea vieJii. Coliba rogie. .62 Atr. gi s-au adunar in jurul ofrandei precum mugtele. pdmAntul abia se Am fost dugi la locul de unde izvordsc mari rAuri. CAnd am ajuns in acel loc de peste lumi. Fii pregdtit qi pregAte$te-!i cruoile familiei Schimbd bucuria din sufletele oamenilor.. o cu totul altd corabie' Scriele in tabletele din lapis lazuli Scrie-le in tabletele alese. cdtre Utnapishtim. toate locu- rile magnifice. in fali tdbliJele.ki 63 Acestea au lbst centrele cultului. Admiri grddinile. Jine sufletul in viaJi. Belelili a venit. Din nou peste pdmdnturi.. sub..kr An. Pishon. coliba roqie.care a viut ce a lost - ascuns.a Gihon. Acolo. A fost (ilizibil) Sfarsitul tdblilei . imparte bogalia.unnak. In acel loc indepdrtat trdim.

Invadatorii tului s-au luptat intre ei pentru hogAtiile pdman_ Pentru nectarul negru Zeii se uitau trigti la ce se intdmpld $i s-au consiliat intre ei Pentru un remediu (ilizibil) (ilizibil) (Ilizibil) Annuaki au fost trimiqi in fa{d Din ceruri Annuaki au fost trimigi cdtre crealia lor I 1' I (ilizibil) (ilizibil) (itizibil) (ilizibil) (ilizibil) In acest timp invadatorii au continuat Spre oripilarea martorilor. ei au venit In cea mai violentd form5. Enki gi Ninhursag creatorii oamenilor cu capete negre I i Fondatorii Eidu.. Aceastd multitudine de naliuni a curs din ceruri (ilizibil) Annuaki.. ki versus An. acesta a fost predes_ . unnak.oamenii pdmAntului au fost linufi prizonieri in propriile case (ilizibil) (ilizibil) Naliunile oamenilor se vor intoarce in pdntec in Nibiru.64 A n. ordine. Bad-tibir4 larsa.._ _f"nt* tlnat Peste mii de ani. ritualuri gi cerer .unnqk. au venit $i au intrerupt cdile vechi pecetluitd Sfir$itul fragmentului Tdblifei III S-a stabilit cd nafiunile se vor intoarce (ilizibil) $i . ki yersus An. Sippar gi Shuruppak (ilizibil) Primele orage au fost. . Enil gi Ninhursag au trimis inainte mesajele divine Ninhursag a adus schimbarea inaintea lui Enki . An. unnak ki 65 Tnbfila II (ilizibil) $i soarta oamenilor a fost Din prima bduturd Cdnd a intrat pentru prima oarA sub manla nectarul negru al . etema mamd creatoare . Enlil. unnak ki An.fondate C€nd a apdrut uratul semn in degert Uzurpatorii nu au luat de seamd (ilizibil) Acestea au fost pistrdtoarele naliunilor Putemicii oameni cunosculi care au dat afard Nephilimul $i au construit temple divine.raqiya. invadatorii au continuat (ilizibl) An. naliunile multitudinii.. Acolo in Dilmun (Ilizibit) (ilizibil) (ilizibil) Marii zei s-au adunat Marii zei s-au adunat in Dilmun monii (lilzibil) Acestea au fost generaliile.

unnak. creatorii oamenilor au a. naliunile alese gi triburile au zburat. Adad lAngd Ninhursag Zeila mamd.ki Ca An.ki versus An. nici zi. na{iunile qi triburile s-au refugiat La trei qi doui puncte.i-au luat zborul De pe pdmAnt. Prind cAnd nafiunile.teptat (ilizibil) Cu inimile grele. locurile de (ilizibil) pe calea spre ceruri Nafiunile.eapta qi sacrul Eridu pe stinga Annuaki s-au adunat pimAnt. liliac qi pin ardeau in locurile predestinate Sub grija oamenilor cunoscuji. Nici noapte. (ilizibil) infeleapta Mammi Acum praful sufld in acele locuri.unnak. triburile de pe pdmdnt s_au pregdtit in timp ce patru oameni puternici lineau qi focurile gi vdnturile Naliunile lui Umal 9i triburile s-au spllat pe mdini Au invdlat cerernoniile Ei ritualurile in acele locuri (ilizibil) prin migra{ia sfdntd .4n unnak.ki 67 Aqteptdnd intoarcerea lor. In tinrp ce un munte de fbc a iegit din mare Curaj6nd pe cei necuraji. Inanna gi Utu Enlil l6ngd Ninlil. monotonia ddinuia. intunelic sau lumind. progeniturile antice Progeniturile antice ale lui Umal au administrat focurile La trei gi doud puncte (ilizibil) au fEcut (ilizibil) oarnenii infelepti fac o ofrandd pe pdmAnt Dupi ritualul cerc.66 (ilizibil) 1n unnak. triburile . Ninki. uitata oeremonie veche Radiant cu mdinile curate std Ninhursag In fata Annunaki A administrat drepturile divine in lumina focurilor consacrate in timp ce zeiga pdntec. Umal. Unde marile rduri curgeau cdndva Praful domnegte in acel loc. Belerili era prezentd Focurile ve$nice. Marduk a deschis uga 9i fiii lui Dilmun au mers inainte Fiii lui Dilmun Tinerii bravi ai acelui orag pur Cel mai luminat dintre orage Au venit in timp ce fiii lui Eridu pregdteau masa Recitau incantalia. inghifind cerul. intoarcerea copiilor. nimic sd nu se intdmple pe Sfdrgitul Tablilei TIbli{a V Sfiinta migraJie peste ceruri Annunaki Zeii din apus s-au adunat in locurile sacre vechi $i noi Ea.ki versus. iicute din trestii pure. dar pline de bucurie au a$teptat Tnblita IV Un nou potop a verrit Din ceruri un norr potop a venit Cu Dilmun pe dr.

Inscripfionate de Ut Napishtim dupd sfaturile lui Enlil din partea lui Ea. $tiu doar cd noi am fost finu{i in ignoranld de-a lungul timpului. Am darul de a vedea dincolo de holograme gi cuvinte. care cred cu tirie in accste valori gi care au riscat mult ajutdndu-md. care imi confirmd bdnuielile. sd vdrsdm o lacrimi pentru fiecare fiinjd ucisd. cu rdzboi. Sd ne imagindm cd intreg PdmAntul este invdluit intr-o lumin[ caldd pldcutd. pomi fructiferi qi peqti de tot felul privire de ansamblu asupra intregii perioade. ilizibil) nu va merge. ca aceste . ci din mirii Sub indrumarea lui Umal se va (ilizibil. insi este bine sd avem o contra. Sd ne dorim ca rdnile sAngerAnde ale Mamei Terra sd se vindece. Probabil cd realitatea nu o vom ounol$tc nicirlalir cu cxactilale. dar asta nu md situeazd desupra niminui. una pro umanitate gi una contra umanirale. sd iubim fauna. Eu. Haidefi si ne unim gi si diruim semenilor nogtri gi Teruei iubire. Vreau doar sd vd spun cd aceste fiinle care ne conduc de milenii iSi bazeazd argumentalia pe faptul cd incd de la colonizare au existat doud factiuni. Simt cu toati fiinta mea ci a sosit timpul sd ne ludm destinul in mdini qi si hotdrAm singuri ce este mai bine pentru noi. cu ure. sd ne congtientjzdm potengele gi sd aciiondrn in legea iubirii. ma face deschizitor de drumuri. nu sunt zeu sau supraom. cereale. flora. intreg Universul gi intreaga Crea{ie.4n unnqk.unnak. Eu simt ci trebuie sd fim unifi. Au fost pregdtite in acele locuri predestinate. migralia sfAntl Bravii tineri din Dilrlun au administrat (ilizibil) Al doilea (ilizibil) urmatoarea (ilizibil).kiversus An. Eu nu gtiu dacd este adevdrat. trei puncte (ilizibil) Bravii tineri din Dilmun au pregdtit navele. Umal. consiliul qi annunaki au spus: Spre ceruri iqi va cduta Umal pdinea $i in ordonanfele divine igi va gdsi Umal dreptatea Unal nu va mai (ilizibil) in locurile desemnate. care izvordgte din inimile noastre. asemeni mie.ki 69 in acele locuri. Adevdr gi Iubire. noile nave. ilizibil. .. Zeii din Apsu. nafiunile pimdntului qi triburile Au fost licuti curali din nou in acele locuri Umal a fost {Acut curat intr-o baie purificatoare Scufundat total. propria realitate.. dupd cum spunea cineva. cd libertatea existd doar in mdsura in care respectem anumite reguli gi cd Forla Creatoare cale ne conduce nu este un dumnezeu gelos qi rizbundtor. sunt doar o fiinld care crede in Justilia Divind. Primesc adesea intrebdri pe adresa redacliei. Majoritatea md intreabd ce sd facem. Si nu uitali cd ei se hrdnesc cu zbalerile noastre. Traducere din englezd de Crislian David Isdild Am fEcut aceasti scurtd c[l[torie intr-un trecut indepirtat al planetei noastre din dorinla de a va afage atenlia asupra faptului cd nu tot ceea ce este confirmat de mediul gliinlilic este adcvirat. acesta a iegit curat Ca qi tinerii din Dilmun (ilizibil) Au pregdtit rrava noui. cu deznddejde qi de aceea vd rog ca schimbarea pe care cu tojii ne-o dorinr sd fie una paqnic5. .unnqk.68 ln unnak. Pentru (ilizibil) drum prin ceruri.ki An. De aici incolo hecare este liber sI caute propriile adevdruri gi sd igi construiascf. Am aldturi oameni dragi. planificatele nave. cd allii sunt cei cale au hotdrAt pentru noi. La doud.ki versus . gi anume ci din ce in ce mai mulli oameni se trezesc. locurile sacre. locul chinului Iui Umal a fost plegdtit Abundenta a lbst ddruitd pdm6ntului Seminle.

Suntcm deja in 2010 qi ninleni nu sfrune nimic. voci... acest popor este un popor himit de Creator. cine sau de ce ne_a vAndut fara. insi pe noi ne lasd in ignoranld. descoperiri gtiinlifice revolujionare. dar vA inlreb altfel. schirnbdri climaterice. e1c. .. qi cd cei ccrc se srcrilicau o llceau fiind conyrienli de acest lucru? Concluziile va l'og sa Ie trageri singuri. site pe czue de altfel veli mai gdsi inlbnnaJii despre planurile diverselor oculte mondiale gi conspiraliile acestora. dAndu-ne totodatd f'alse arguncnte. din interiorul organizajiilor se fac auzite. ba mai mult sunt anumite persoane abilitale. contracarAndu-i pe cei ce indriznesc sd enunte aceaste ipoteze. vrem ca Adevhrul si fie auzit gi in{eles de cei cirora le corespunde gi de cei ce au in misiunea lor ridicarea natiei romAne. in continuare voi reproduce exact acest Lext: . am sd vd spun un lucru pe care l-am auzit dc la un mare dacolog: -Tu gtii cd eristir dovezi care atesti. V-arn lelatat insi toate acestea pentru a putea si trageli singuri concluziile qi pentlu a vi putea face singuri alegetile. nu vrem mdrire.projeclcamelot. in care ne spune cd elitele mondiale iEi pregitesc buncire subterane pentru a scipa de evenimentele catastrolale din 2012. Noi nu dorim l. Totugi. cu aparentul scop de a nu crea panicf. cine sau de ce are inlcres si rTe distrugi nalionalisrnul.. Eu cred cd cei ce ne conduc qtiu ci anumite evenirnente najore urmeazi sd se inldmple pe Tena... un popor care in viitor va fi liclia noii umanitili.. domnitori.i apropo de daci. o scrisoare desohisi organizaliei Project Carnelot. ci dacii fEceau sacrificii pentru ca sd lie ldsali in pace cle reptilieni.rguri. Una din aceste voci este gi cea a unui politician norvegian. Mie personal mi se pare extrem de in. nu inainte de a vd gAndi la bravii noEtri inaintagi.linlic.La scurl timp dupd ce am publicat un articol conlinand un ultim omagiu adus celei care a fost Benazir Bhutto... fie spre a ne avertiza. nu ne liudim cu aceste lucruri.portanti aceastd dezviluire qi de aceea am hotirat se o reproduc in aceasli cane. fie spre a-gi linigti conr.. daci. linigtitoarc. III Daci va fi sau nu va ii ceva aceasta este o intrebare la care nu vi pot raspunde. Ei qtiu qi qi-au luat n. despre intAlniri extratereste.I 70 An untak ki verstts An unnak ki cuvinte sA fie aqezate $i tiptuite in cdrfi. la voievozi... Eu cred cu tirie cd. Vi amintesc ci materialul original poate fi consultat pe site-ul lwlv. . cinc sau de ce are interes sd ne inrobeascd. .org. care ne <linigtesc).. . din cind in cdnd. Vd rog sd vd rdspundefi sir. care a trimis in 2008. $tiu cd rnulii vor rade la auzul acestor cuvinte.rdsuri. ca iard5i va incepc o polemiclr cu pririrc Ia ce am lhcut noi sd meritim asta.tiinJa.

in Norvegia s-au construit gi incd se mai construiesc.600. rogu.A 9i U. Din datele pe care le am la dispozifie.unnqk. incepAnd cu anul 200g 2.E. aleturi de cei considerali utili pentru a realiza o viitoare reconstruclie dupl aceste cataclisme: medici..elitei". trenuri rapide fac legltura intre diferitele addposturi. Eu am intrebat cdnd vor fi ierminate aceste construclii 9i mi s-a rdspuns cd ele vol 1i finalizate inainte de 201 I . ki versus An. ki versus An unnak. numcroase baze subterane 5i buncdre. Taberele unde vom fi cazali au fost construite cu mult timp in urma. ei vor fi ldsali sd moarA Si nu vor primi niciun fel de ajutor.i cA nu il putem trece sub tdcere.ki 73 am primit urmAtorul mesaj. iar ceilalli vor muri. Pentru a se proteja de cataclismele prezise pentru perioada urmAtoare. Sunt foarte revoltat. cercetatori.ki An. rAndul lor. se produca in aceastd perioadd. oameni de $tiinta. in zona Mosjoen. unde avem o bazi subterand militard de mari dimensiuni. membrii guvemului norvegian au inceput. la ordinul guvernului. Planul politicienilor este sd ii salveze de aceste cataclisme doar pe membrii aga-zisei elite din care fac parte. negtiind ce sd faci gi incotro sd se ducd. pot aflrma cA in multe alte_1dri. Eu gtiu ci voi fi trimis. pentru cd noi gtim cu tofii ci atdt de mulfi oameni vor afla despre pericolele care ii pAndesc . pentru a nu fi compromise diferitele zone in cazul in care survin eventuale accidente catastrofale. albastru 9i verde. toate sectoarele gi buncirele sunt conectate prin tuneluri. inainte de anul 2012. (Sunt un politician norvegian $i doresc sA comunic tuturor celor care au urechi de auzit ch urmeazi o entru omeniie. Din cauza cataclismclor despre care se gtie ci umeazA sf. Aceasta inseamnd cd 2.U. douh milioane de norvegieni vor fi salva!i. Ele sunt izolate de ni$te porli gigantice. organizate deja de armata norvegiani. Dacd sunl infebali de ce se constru_ iesc toate aceste addposturi subterane. Oamenii care vor fi l[sali la suprafald vor muri cu siguranfd in cataclismele respective.000 de oameni vor fi ldsali pur gi simplu sd moari neajutoraji in intuneric. Aceasti bazd este impdrlitd in sectoare de diferite culori. etc. in addposturile sublerane. printre ciue gi Israelul. rcprczentanlii guvernului rdspund cd ele sunt destinate prorcc{iei popu_ laliei din Norvegia. se depoziteze mari rezerve de hrand $i seminle la Svabald gi in zona arcticd de nord. doar cd ei nu vor sd le faci publice afirmdnd cA nu doresc sd producd panicd in rAndul populafiei.72 A ntnnak.unnak. considertn totu. DeSi nu putem garanta ade_ vdrul celor afinnate in acest mesaj. Sunt mulli alli politicieni care imi impdrt5gesc opinia. Conform planurilor . cu ajutor din partea S. precum gi in alte localii din intreaga lard. Suedia Elvelia 9i au fost realizate addposturi similare. cunosc lucrurile pe care eu vi le relev aici.

E ca $i cum aceqtia ar fi controlali mental la nivelul fiec5rui gand. Pentru mine este. de asemenea.. dupd cum vd puteli convingc singuri privind imaginile pe care vi le-am trimis. Numai dacA acfiondm. Dacd aveli intrebdri. DupA aceea. De asemenea. Mai .sfarsitul lumii". fiecare dintre lineli minte cd aceia care se vor gisi in oragele mari sau in apropierea acestora in 2012 vor fi primii afectali $i vor muri primii.Este doar un depozit pentru hrand" sau ceva similar.. avAnd ordin sd ii impugte pe toli aceia care opun rezistenld gi refuzi sd fie inchiqi in lagdre.74 An.. armata va face curSlenie printre supravieluitori. Vd asigur ce aceste lucruri se vor petrece 100%.unnak. ius4 nigte minciuni cu care politicienii vor sd v[ orbeasci. Moartea ei a fost una tragicd. respunsul oficial va fi probabil: . am observat cd ali scris pe site-ul dumneavoastrd despre Benazir Bhutto. Penlru ultimadatd md rog: . trezili-vd! Dacd veli pune intrebiri despre aceste adlposturi subterane. OrganizaJi-vd in grupuri de supraviefuire. dar DUMNEZEU nu ne va ajura dacd noi ingine nu facem nimic.unnak ki 75 avem la dispozilie doar patru ani pentru a ne pregdti pentru .urtrtuk kiversus An. destul de des. Am cunoscut-o pe Benazir.unnak ki versus An. gdsifi un loc in care sd vA putefi depozita hrana Ei unde putefi fi in siguranfd pentru o vreme.. $i tot ceea ce spun este de fapt ceea ce li s-a spus sd zicd. evident cA existe numeroase semne ale prezenlei extrateregtr... Deschideli ochii. ci unii politicieni importanli din Norvegia nu sunt ceea ce spun ei cE ar fi. Observ. voi urmdri sd vd spun tot ceea ce $tiu despre implicarea Norvegiei in aceste planuri. in care planul este ca fiecare sd fie marcat cu un numdr gi etichetat. vd rog sd mi Ie adresali.ki An. Pentru mine este limpede ce sunt $i ce nu sunt acegtia.ilor. Din fotografii veli observa cd m-am intdlnit cu mulfi politicieni notabili 9i lideri mondiali. $i vd sugerez sd privili cu atenlie in jur: vefi observa cu siguran!5 cd se construiesc baze subterane gi buncdre peste tot. lar aceasta se poate vedea in ochii lor gi in modul in care le funcfioneazd mintea.DUMNEZEU si ne ajute pe toli". Acestea sunt.

:'"t^:Xt "al { i-vd for[ele cu rii. <Am vizitat mai multe baze subterane. aqa cum ne-au parvenit. spun toate aceste lucruri. ..u."a"r" iOb"7" in sursele mele.ki An ulnak. dupd publicarea de cdtre acegtia a unui articol despre asasinarea lui Benazir Bhutto] cd. . i"U:t#i#LX'.ki 77 Publicul nu va fi informat deloc despre acesle cata_ nu doregte.n nu_A. i.. existA o serie de simboluri. "onsiderut Nu imi este fricd de moarte sau de lucruri de genul acesta.unnak. Acest lucru este deja cunoscut . doar anumite persoane.. chipurile.. ) sum. Cu sisuranta cer drn <elitd> cunosc aceste lucruri.d". Probabil nu voi avea decdt probleme datoritA acestor v[ . i-am adresat nigte intrebdri . Ne_am deplasat in subteran ct.ki vers s An. Mijloacele de transport folosite in subteran sunt trenurile NOAH 12. Ca argument suplimentar. Am omis doar unele detalii concrete pentru a proteja identitatea autorului. Atunci cAnd va veni momentul. Eu delin do'vezi'in sprijinul afirma{iilor pe care le fac. Pentru a clarifica diferite aspecte de interes ridicate de aceastd scrisoare. oferindu-vd aceste informa!ii.bru. Eu am ca Ls[ necesar sd spun publicului ce se petrece. atunci cand va sosi momentul.. Trebuie sd facem ceva. la alegerile din 2009. unnok. . Vd rog sd faceli publice aceste informalii pe internet. ilpr. guvernul va dispdrea farn ili i le.semenea. existand o refea de tuneluri speciale penhu aceste trenuri...n_ tare autorului ei.r.rp". triunghiuri portocalii. Anahzati istoria politicS recentd a Noruegiei gi veli vedea cd mereu aceiagi politicieni au condus !ara..'F^.Luali-a. Am i".. Ele fac legdtura intre diferitele baze subterane.t" redus. In ultimul moment.. La punctele de verificare de la intrarea in frecare bazd se folosesc un fel de campuri specifice de energie prin care fiecare vizitator trebuie sd treacd.este important sd inJelegeji acest lucru. Echipa Project Camelot: vom respecta anonimatul autorului. la etrberali din functie 9i Ii se va refuza accesul diferitele baze subterane.. poate cd oamenii vor supravielui datorite informaliilor pe care le-au aflat de pe diferite site-wi de pe internet. in Norvegia. aceastd scrisoare a fost scrisd gi trimisd de politicianul norvegian celor de la Project Camelot in 2008.. fou."*alo*. voasrre.aqa cum fac eu acum..76 An. dar lor le este frici si spund Oamenii se tem pentru viala lor. Cu tot respectul. Redim in continuare rdspunsurif" u""rtuiu.di . care deline in totalitate controlul asupra lor. trenuri speciale._ pe ceitalli oameni llsllll lt'tod"-l de a. au fost selectate pentru a Ie vizita. Eu am fost un grup restrAns.uptim. pot sA vd spun de pe acum [aga cum rezulte de mai sus. trebuie ca ei sd creasci gtiind cd pdrinlii lor au fEcut ceva pentru ei .iiii".: Ir din a$a-zisa <elitd> cunosc existenpi adaposturilor subterane qi planurile de a salva numai o partt din poprtugiu No. Uni lmpreuna pentru a rezolva nunreroasele probleme cu care vd veli confrunta.ki versus Att unnqk.. In acest moment nu md gdndesc decdt la viitorul copiilor mei qi la viitorul tuturor celorlalli copii care vor cregte in aceastd <noud lume)) crue se prefigweazS. Alegerile sunt toate trucate gi aceleagi persoane din elita puterii sunt alese de fiecare datd. dar precizdm ci el ne_a spus numele . doar cd pe rdnd. ^intreagd In prezent. . guvemul FRP va prelua puterea gi Siv Jensen va fi ales Prim-ministru. de asemenea. ele sunt in principal utilizate de amatA._ ca dacd vor spune ceva despre aceasta'vor Toti politicienii din Norvegia care fac pane sd.t.i ne-a oferit suficiente dovezi rn acest sens. . de exemplu. Vd rog sd inlelegeli cd eu nu cAgtig nimic dacf.ulpf.

.Ce este acesta?" El a rdspuns: . Apoi am urcat gi l-am intrebat pe unul dintre gardieni: . . Am trecut de acele u$i imense."lar.u-ur.oi.. acest simbol nu este o literd in nicio limba oe . * Semnele nu erau. Funcfioneazi prin intermediul unor cristale albastre cu energie.up..pentru propria noastrd proteclie". fie sursa de putere folositd pentru alimentarea trenului.. oare. Cel pu{in a$a parea. deja protejafi. era un gemule! chiar in spatele lor gi.'i:?H# Fj iul ..Nu trebuie sd gtifi acest lucru.78 An..E. Mie mi s_a pdrut a fi asemdnelor cu litera.musilel." Mai rrirziu..luii_ fica unele detalii.T"to1: dupd posrarea de mai sus. am fost rugali sd ne punem ni$te mdgti pentru . dar erau suficient de clare penku a le vedea. insemnele nu erau foarte mari.. [pentru protecfia d epartamentul in care a am primit ordin sd mutdm itar. Eu qi grupul meu am fost dugi de cei imbrdcaJi in uniforme negre intr-o altd Iocafie. ca un fel de piramiaa . paragratet.. ..nur"u.pecriva. ceilalli colegi ai noqtri s-au deplasat in alta parte. ::3:1. pozi_ gionate in dreplul umdrului.. duna ce am pus o serie de intrebdri suplimenrare p"ntru u.ki 79 postdri. Fac in vileag ...elo. ) aceasta doar ca sd dau deasupra pieptului gi pe gepcile pe care le purtau.. re... O sd urmdresc sd vd spun tot ce $tiu despre aceste trenuri.. constltule rnlbrmatii suplimentare. am fost imbarcati ir camioane i" fil" *or'"si ..ry* lnrenor..ki versus An unnak.. mea qi poate cd unii oameni vor"""u reugi .. Md intrebam: .a vlemulilot care vor urrna. pentru a ne pdzi qi a ne insoli.ii-'TX"'rH'# gi asta?" $i am fost cam speriat la inceput.. dar care nu te orbea gi chiar era pldcut sA o privegti.uu un "itTI slmbot crudat in interiorul lor.proteclia noastrd". Am fost imparfiti in grupuri. sau cel pulin a$a pfuea. Nu suntem. .. de culoare albastruviolet. cdnd am u." * In partea din fa{6 erau scaunele operatorilor...ki versus An unnak... Avea lorma unui . din mijloc era de fapt o sageard orientard inspre :::^|. . Apoi am traversat un tunel lung de 500 m. Mb g6ndeam. ii'uu.care o cunosc pi in niciun caz in norvegiand. cele portocalii avrind un n triunghi verde. fiind in interiorul unui asemenea subteran uriag gi fiind pdzifi de atatea gdrzi inarmate? :l Apoi am fost invitali sd urcdm intr-un tren. pulin TREABA. care iradiau o lumind de aceeagi culoare.ki An. ::?r:i:.3. acolo fiind mult mai mulli militari inarmali..trnnak. Md aflam pentru prima datd intr-o astfel de bazd. ... am pus qi inro. cred. domnule. am vdzut cd in bazd erau oameni care lucrau la acele cristale albastre..." p"il. Era ca intr-un film qtiinfifico-fantastic. primite ulterior. CAnd am ajuns la capdtul tunelului.a . ... .. Nu am vazut niciieri astfel de cristale care emit energie luminoasi.N Jeil i'.rirui Ianga"#T . triunghiurile erau pozil ionate in jos.urnuir.E. Cu tot respectul. .ie. aveau dimensiuni obignuite. de aceea m-am gdndit cd ele trebuie sd.urri"tuiJr.lXfr de n.:lil":. .. deoarece l"_am lrazut ere erau tn parlea stengA a unilormei negre..rr.E.ce mai e mat mutte intrebari sursei -^lr3::j^".unntk.. Nu vreau sd induc in eroare pe nimeni. Acestea erau mai rnari .. * Mai tArziu. chiar inainte de a porni se puteau observa acele cristale mari." . dar Iiniile orizontale nu erau Iegale de cea venicalA ca 1a. cA iformele cunoscute de noi. djn c6te imi iduc aminte.

dar ni un ."niiT:l ili:.'i.iJ:'.NOT PURE.. vd amintili cd v-am povestit despre acel cdmp de energie prin care trebuie sd treci."*:?:i Mai tdrziu.. ca ve spus sd ne indepdrldm de zona respectivd.Fiinfe non-umane . Dedesubt mai era scris ceva. Nu mai vizusem aga ceva inainte. am aflat $i alte detalii despre ce se afla in restul bazei gi care era destinaJia ei.i. Am observat un ecran pe un perete. . ".l". gi c fost destul de bine.l.r_ii. in ."nsu.".PURE ..".ie.unnak.a f. avea o formd ascufitA in f.ld i.?ll: mativ 'j.ki versus An unnak.'rp"i. p.Pur .. Am fost legali cu . o . $. m-am gdndit: Existd gi .. mai degraba le concenfezi asupra propriului stomac cdnd te afli in interiorul unui astfel a" u*. Trenurile erau ase nelor de metrou. pe care scria HUMAN .unndk ki 8l murt mai arbastre si oamenll purta! magti albe cu ochelari de protectie si rnoepanau de . Acolo erau gardieni inannali peste tot.i. lumirJ s_a ".'.ilj%"# r"'"i"a i.:tTrJ"T:*il: dinduntru.u rusr p_rea mare $r ml s-a fAcut rdu dupi aceea. dupd ce am intrat in politici.al1ii" in afard de oameni?? * La punctul de control unde era acel cAmp energetic prin care trebuia sd treci se afla acel ecran despre care am menlionat inainte.a" i". gardienii ne-au spus ci vom crisrale cdnd erau sudbeiute de de acest fel de cristale."# in lungime. Apoi totul a devenit foarte ciudat. [Observafia celor de la Project Camelot: agteptdm clarificdri asupra acestui lucru] Gardienii ne-au oprit qi ne-au spus sd ne schrmbam hainele in altd camerd gi apoi si mergem cu ei..."u-a".r#.unnak.PURE . cea mai putemicd impresie a fost legatd de aceste trenuri: ele se migcd foarte repede. si [-.. ni s-au dat ochelari de proteclie gi ni s-a cerut se trecem prin sistemul de verificare.i. ai. Dupa ce am fEcut ce ni s-a cerut. .80 decAt cele An. repede. Nu puteam si vdd celelalte rorul se miecd ae" a. i.i mare.. e 'fi. Apoi am trecut prin acel cdmp de energie gi am ajuns intr-o altd camerd.. Tunelul acera de * ceea_cepermile "t'tt "t"tJ.""rura intoarcerea lor..' .dar singurul lucru pe care am putut sd-l citesc a fost HUMAN . fird n n.NOT HUMAN . Pe ecran scria ceva intr-o limbd ciudatd..^ntr-un gen de "i tunel aspirator.ii"iji'ra :::::_1.li. cd acele cdmpuri de energie nrin de a inlra ii baza. .. ceea ce v-am povestit deja.ki An.#.arcursut cllitoriei.t. Unul dintre gardieni a spus ce a$a se petrece cu toli prima datd. nu am vdzut niciodatd nimic asemdndtor.. Trenuriie _scaune se puteau conduce in ambele . Mi gdndeam ca nu aveam ce cduta acolo gi eram pulin speriat.. .#.rau o mulllme de aslfel de trenuri. + Exista.. cu litere ciudate. . '-'-'-' ?..$i un spaliu pentru mar6. a$a cum pdrea.liangd r\e-am aproprat la aproximativ 20 m de ele.Impur] Dupd ce am ydzul aceasta. Nu am inJeles ce scria.**ri J""..p.NOT HUMAN .ki versus An. incAt vedeam doar o Cred cd ele funcfioneazd pe frecare..n. Cdnd am ajuns afard. ca acel <E> despre gare v-am povestit . pnve.T##. [Fiinle umane . dar nu loarte mare.u ln Jur. Atunci cAnd am ajuns in sta!. F. deoa.'. Din prima cdl6torie. pentru l0 persoane gi cabina opeiatorului. ne era rdu qi mie gi celorlalli colegi ai mei. vagoa- circulau cu o vitezd ater de sftAfulgerare luminoasd.il.. uit"ru.*:i*:..i"rr""ril.NOT PURE. .'i..ece era acelagi gen de lumind _ sau a$a mi s_a pdrut miei Dacd imi amintesc mai multe detalii.

sau. inainte de 2012. Nu pot sd apreciez ce se va petrece exact gi care vor fi pericolele. gi incd mai este? Apoi am fost dugi la un sistem de lifturi. a$a am crezut inifial.unnak. Din nou. cu scaune. pentru a supraviefui in interiorul lor in cazul unor cataclisme. md gAndeam cd lumea nu cste ceea ce pare a fi gi cd multe lucruri sunt ascunse publicului. am inceput sd cercetez mai in detaliu. se vor folosi aceste adiposturi. fNurne furnizat. Deoarece imi ldsasem toate lucrurile la punctul de control. Dar ceea ce gtiu precis este cA.elitei" mondiale se vor retrage in acele baze pe care le-au construit de-a lungul ultimilor 40-50 de ani. nu mai aveam ceasul cu mine gi de aceea pot doar aproxima timpul petrecut acolo.ki versus An. cu vArlul in jos. Mai tdrziu.literd" carc semdna cu simbolul folosit uzual pentru ci$tile audio.. Guvernul cunoaqte acest lucru gi il Jine secret fald de public. Acest lucru md revoltd gi deopotrivd md sperie. . Oamenii de gtiin!6 au urmdrit evolulia acestei planete misterioase de mutia vreme. in jos. cred cd acest cataclism este legat de . Va exista o ameninJare din exterior.82 An unnqk. Din tot ce am aflat pAnd acum. m-am intrebat: cat de mare este acest loc? Tocmai am parcurs kilometri intregi de-a lungul unui sistem feroviar..unnak ki versus An unnak ki 83 merge mai departe. cel pufin. membrii . Dar am mers pe orizontald aproximativ 3 minute. care urmau sd ne ducd jos. Tot ceea ce pot sd vi spun este cd. dar orientat altfel. atr.. ceva se va petrece in anul 2012 gi pentru ca oamenii din elitd sd supraviefuiascd.Planeta X" (planeta Nibiru).arcele" de salvare ale guvernului. imi amintesc cd am vdztt un alt sintbol .ki An. $tiu c[ existl l8 baze in Norvegia.o .. din armatd qi de o parte privilegiatd din populalie.... * In lift.rnci cAnd misiunea noastrd s-a incheiat. iar recent au fost transmise primele publicului ceea ce se va petrece qi am fhcut tot ce am Nu doresc sd provoc panicd Vreau doar sd spun Cu tot respectul. cale vor fi folosite de cei din elitd. Am aflat cd aceste baze sunt . .. deoarece nu sunt om de gtiinfd. cdnd am intrat in politicd.]> Project Camelot specificd cd nu existd date Stiinlifice u"*u"t"u in avertizarca pe care o face sursa' Informaliile . deoarece aveam nevoie de mai multe rispunsuri.

nu existA nicio informafie clard. trezirea celor adormili gi pentru aducerea la lumind a adevdrului. Ne-a invitat sd-i trimitem orice corespondenld relevantd primitd de noi de Ia allii 9i vom face aceasta prin selecfie. ne-am auzit cu sursa noastrd acum cAteva zile.ki 85 nu explicd exact cum sau de ce (planeta X> reprezintd o astfel de amenintare $i de asemenea. cdt gi Elvelia au baze subterane pentru a proteja intreaga populajie. Pentru mai multe informalii despre <planeta X> 9i ceea ce s-ar putea produce. Unii chiar au cerut sd ii punem in legiturd cu politicianul care a scris acel articol. prevestiri gi dezvdluiri din interior.. cd aceste facilitdli existd gi ci atdt Suedia. De cAnd am postat scrisoarea primitd de la wr politician norvegian referitoare la bazele subterane qi la faptul cA (elita) din acea lard se pregdte$te pentru un viitor cataclism planetar. in totalitate (omitdnd doar iniormaliile personale. pentru a-l proteja de . El este bine. dacd se va considera necesar. Unii dintre ei ne-au oferit cdteva detalii interesante. in fiecare moment. dar doregte sd rimdnd discret. referitoare la necesitatea de a merge in subteran. Am luat legdtura cu mulli prieteni qi corespondenli din Norvegia gi Suedia. Vd indemndm pe fiecare dintre voi si participali in mod congtient la co-crearea unui viitor pozitiv pentru umanitate qi sd colaboraJi cu noi pentru .unnqk. Suntem cu toJii co-creatorii lumii in care trdim.ki versus An unnak. Mesajul sdu este foafie imporlant gi am hotdr6t sdJ publicdm in continuare.al doilea Soare". ca mesajul sau sd se concentreze mai degrabd pe probleme sociopolitice decdt pe cele qtiinlifice. de asemenea. Esre plauzibil. cA va desena simbolurile extratere$trilor pe care le-a vizut gi ni le va trimite prin fax. Pentru mulli dintre ei aceste informa{ii nu erau noi. Degi in acest documentar nu se menfioneazd.84 An unnak. Ne-a promis. fiind politician. Unul dintre corespondenJi a confirmat o mare pafte dintre aceste detalii. Semnatarul scrisorii spune doar ceea ce $tie $i nimic mai mulr. Sud (http ://yowusa. ci doar le confirmau informaliile pe care le aveau din alte surse. a fost construit pentr-u numegte. atAt cele pozitive. Am lost incapabili sd rdspundem la toate. cAt gi cele negative. Am primit confirmdri precise de la doi oameni de qtiinjd qi un fost colaborator al serviciilor secrete. cutia noastri de corespondenJd s-a umplut cu mesaje din intreaga lume. Project Camelot vd roagd si vizi_ cAtre allii) cd Telescopul de la polul ml). dar am citit cu atentie tot ceea ce am primit. com/planetx/2006/planetx-2006-04a/ L sht a urmdri ceea ce Henry Echipa Camelot: In perioada care va urma pdnd in 2012 9i dupd aceea vor iegi la suprafall multe opinii diferite. Pe toli cei care au pus intrebdri de bun-sim! despre autenticitatea lui (a politicianului norvegian) ii anr-mjdm cd am fEcut tot ceea ce am putut pentru a-i verifica identitatea $i autenticitatea gi suntem siguri cA el este exact cine spune ca este. cu orice pret. Echipa de la project Camelot munce$te din greu la un documentar care va prezenta posibilele scenarii pentru viitorul umanitilii. noi sperdm sincer ca prin rugdciunile gi intenliile noastre benefice sd ajutdm la stoparea evenimentelor catastrofale care se preconizeazd cd vor avea loc. Dupd o sdptdmdnd de linigte.ki An.ki versus An unnak. din motive lesne de inleles.

dar acegtia creeazd diferite mArci. cum ar fi cA marile corporalii ale lumii din domeniul electlonicii sunt. Cunosc deja a:ndnuntele despre depozitul de la Svalbard. dar nu este sigurd de dimensiunea ei. de asemenea. nume gi ambalaje ale aceloragi produse care sunt definute de cdtre cei din . care a fost gi el acolo. gi ea este o ferneie care se tine de cuvAnt. mult mai rnare decAt cea de la Baneheia. desPr localia unei astfel de ba Este intr-un munte mare. gi o fotograhe cu o bazd aflati in Sorreisa gi mi-a spus cd aceasta este o altd bazd sublerand. mama mi-a spus cd restului familiei noastre NU i se va permite sd intre acolo. Tocmai am citil arlicolul dumneavoastrd despre politi. care monitorizeazd o zond imensA. iar aceast' bazd subteranA este foarte mare. provin dintr-o familie de militari qi qtiu de la mama mea. Ea mi-a spus $i alte lucruri interesante.unnak. Locul se nume$te Baneheia. conduse in realitate de o m6nd de oameni. iar sferele sunt probabil nigte radare putemice. h yersus An. Mi-a dat. Acesta mi-a dat ceva mai multe detalii. Cu o altd ocazie am reugit si port o disculie scufid cu un alt angaj at din armati. de asemenea. care atunci cdnd au fost ficut publice. Iatd in continuare mesajul corespondentului nostru: <Stimatd echipd Project Camelot.86 An. A mai spus cA nu poate sd-mi spuni mai multe despre ceea ce se afld in interior sau cur1l arata aceasta. Doar anumite persoane vor fi primite. in oraqul unde m-am ndscut gi am locuit inainte de a pleca din Norvegia. din cAte a . fiind condus intr-o camerd speciali unde a lucrat cu computere conectate la sistemele militare. $i eu sunt. In aceastd foto se vede partea de la suprafald a bazei. evenimentele din preajma anului 2012 etc. cu privire la bazele subterane. Trebuie sa recunosc cd am gAsit aceste informa{ii destul de fasci_ nante. cum ar fi ea gi diferite personaje din armatd precum gi alte persoane importante. El mi-a spus c5. cu. care a lucrat rrurr guvernamentale. oameni de Stiinld $i alli civili pe care acegtia ii consider5 impoftanli. Familia sa deline informalii asupra facilitdlilor pe care susa noastrd (politicianul norvegian) le_a rapofiat. cu diferite destinafii. exceplia Mama a relirzat sd-mi spund orice detaliu despre aceasta. baza este uriagd gi cd are multe camere. norvegian. Dar el a spus ca.ki An unnak kr versus An unnak ki 81 autoritAli).elita" societdlii noastre. cianul norvegian gi inlormaJiile pe care vi le-a comunicat ?n scrisoarea lui cdtre voi.. m-au ldcut sd md gdndesc cd trebuie sd existe un motiv special pentru aceasta.unnak. toate. fiindcd ajurat in faqa oficialitdlilor sd nu spund mai mult. Am atagat poza aici. a spus ea. Mi-a mai spus cd gtie de existenta unei baze qi in zona Stavanger. faptului cd este creatA pentru o situatie de urgenl5. in caz de urgenjd. dar nu i-a fost permis sd intre in acele camere. in ceea ce privegte baza de la Baneheia. care conduc aceste corporaJii in totalitate. cu cAJiva ani in urmd. ceva ce ei gtiu ce se va petrece curAnd. Mama a fost gi la altd bz\ in zona numitd Evje. politicieni.

Mafte este o planetd mai mult sau mai pulin moartd la suprafale. Pot sd menlionez totuqi cd el a fost adoptat de mic Ai.ki An. care a lucrat pentru NSA (Inspectoratul norr. de asemenea. acest articol nu mai este disponibil pe internet. a fost crescut $i pregdtit ca se lucreze pentru guvern incl de la o vdlstd fragedl.unnqk ki versus An nnakki 89 v6zut.ki versus An unnak. gi lucra la materiale matematice gi gtiin{ifice extrem de complexe. La un moment dat. in 2001. in loc sd foloseascd nave spajiale. Am fost acolo de mai multe ori. care erau amplasate la o addncime foarte mare. El a sus{inut ci se lucreazi la <terra-formarea>> lui Marte. patru au murit de cancer. vArf De asemenea. Aceaste inforrnaqie a fost publicatd in Fedrelandsvennen. Recent au inchis in mod oficial toate operaliunile militare in zona Girnlemoen gi au transformat-o in campus universitar. gi cd el insugi a parlicipat la procesul de re-creale a unei nave spaliale pentru care s-a folosit simularea pe calculator qi mi-a aritat scheme complexe (generate pe calculator) precum qi ilustralii cu aceastd nav6. in fotografia de mai sus apare zona Gimlemoen care a aparfinut armatei. unele dintre vechile buncdre qi sisteme subterane au ramas in continuare acolo. prietenul meu a dispdrut subit qi ?n ultimii ani nu am mai putut sd iau legdtura cu el. in acest moment. Din pdcate. cdnd mama incd lucra pentru ei. pe care mi le-a arAtat gi despre care am discutat in mai multe ocazii. aceasta insemnAnd a face posibild viala pe Marte pentru oameni. Personal am vizital citteva dintre acestea. mi-a furnizat.. Unul dintre prietenii mei. degi pare se existe ceva viald in subteran. din cauza inteligen{ei sale $i a altor <abilitdfi> pe care le avea.egian pentru controlul qi supervizarea transportului feroviar) mai mulfi ani. El mi-a spus cd oamenii <elitei> sunt in contact de conform propriilor sale relatdri. Cu toate acestea.I 88 An unnak. personal pot spune chiar genial. In primul rAnd am sa vi prezint nigte hdrli gi fotografii ale zonei in care se afli aceastd bazd subterand despre care am mentionat anterior (de la Baneheia). un ziar noruegian din oragul Kristiansand. cdldtorii in alte dimensiuni. tehnologie extrateresftA etc. acea locafie ar putea sd gdzduiascd cAteva mii de oameni gi cd era extrem de mare qi echipatd cu tehnologie permanent cu planeta Marte gi cd dispun chiar de anumite porli stelare (stargates) de acces la planeta Marte prin care pot cdldtori pAnd acolo in cAteva secunde. s-a aflat ce din $apte oameni care au lucrat impreun[ la unele proiecte in aceastd localie. am ajuns intr-o . accesul persoanelor neautorizate liind interzis in acea perioadd. El mi-a confirmat faptul cd existd o mullime de baze subterane gi cd in unele dintre acestea au loc tot felul de experimente qi cercetAri ciudate legate de: cdldtorii in timp. informalii uluitoare referitoare la bazele subterane gi la alte activitdli ale guvernelor. El era intr-adev[r un individ extrem de inteligent.

organisme.ki versus An. am gdsit un buncdr care merge mult in subteran. cu o intuilie blocatd gi cu o rali. presdrate pe intreaga suprafa![ a Terrei. nu am nicio idee. oameni care sunt implicafi atat de tare in aceastl teorie a conspiraliei. nu au voie spun cd Norvegia nu este ca Irakul qi nu are nevoie de astfel de baze subterane $i de control militar. China. Am observat de mai multe ori personal mililar inarmat in fala intrdrii bazei menlionate. Rusia. deoareie ar-r o mullime de antene qi alte dispozitive ciudate pe acoperiq. in mijlocul pidurii. Aceste construclii gigantice sunt in administrarea armatei qi au fost construite sub directa supraveghere a acesteia. Ce rost ar avea aceste addposturi care sc intind pe sute de hectare qi care sunt construite sub forma unor orage! cu locuinje avdnd surse . dar. pe sub rdu. iar in camerd se afla apd de jumdtate de met. Nu uitaJi ce se cunoa$te existenla unor adevdrate orage subterane. in afard de Probabil cd la prima vedere vi se va pdrea greu de crezut cd existd guverne.ki versus An unnqk ki 91 camerd mare. ) Am descoperit ceva care seamdni cu nigte gduri de ventilare. cu lacuri deasupra. ducAnd la acea camerf. iar noi ceilalli nu $tim nimic. SUA are 130 de baze subterane qi un <buget negru> alocat acestui tip de activitate de aproximativ 1. Dacd exista vreo conexiune intre bazele din Gimlemoen gi Baneheia. Structura albd din dreapta reprezintd alte clidiri care probabil deservesc baza. in partea superioard a acestui munte. vd rog sd vd facefi propriile cercetdri gi si trageJi propriile concluzii. Acestea sunt cele care se cunosc. observali c6 munlii Gimlemoen gi Baneheia sunt foafte apropiali. fiind desp[rtiti doar de apa rdului. VA dau dreptate. Nu cred cd cineva qi-ar fi concentrat atenJia qi finanlele degeaba.I 90 An. cu uga metalicd uriagd imposibil de deschis. Franla.30 miliarde de dolari. este un munte uriag. Aceasla este un lucru ciudat.unnak ki An unnak. cazul in care guvernanlii qtiu cu siguranli cd ceva cataclismic urmeazd se se petreace.-ului. deoarece Norvegia nu este o lard in care politigtii sau militarii sd aibd arme asupra lor. in baza unor informafii precise.unnak. Struc incadratd de cerc este intrarea care duce in munte. astl'el incdt addncimea la care se afld baza in interiorul muntelui poate fi doar speculatd.une atit de pregnanti incdt s-a transformat in propriul nostru dugman. care avea pe ea o roate nr incuietori. Vd daji seama cate sunt incd ascunse publicului larg? Nu trebuie sd ai o imaginalic apocalipticd pentru a realiza faptul cd ele au fost construite cu un anume scop. Elvelia. aga cum am menJionat mai sus. precum gi la poli. De fapt. care bdnuiesc cd asigurd pdtrunderea aerului in bazd. Dupd cum vedefi. Ceea ce vd pot spune cu siguranld este faptul cd lumea pe care o cunoagtem nu este ceea ce pare gi cd aceastd magindrie a dezinformdrii este bine pusd la punct. Nu am putut sd deschid gtiu ce se afla in spatele ei. cd sunt baze militare sau depozite.i departe de orice drum. Ceea ce ne spun ei. Chiar dacd aceste informalii vi se par de domeniul S.F. sunt informalii menite sd ne adoarmd vigilenla. De asemenea au apirut informalii despre existen{a unor asemenea baze subterane situate qi in alte localii cum ar h: Alaska. Aerisirile sunl plasate in zone inaccesibile . cu o ugi imensd de fier. De asemenea. lumea in care trdim ne-a transformat in roboli bine structurali. Aceasta a fost in Gimlemoen.ru.

Din cate $tiu gi in Romdnia existd asemenea baze. I brlizarea unitdlii nalionale. inducerea ideii de a fi mai presus decdt celllalt. ca in acest univers ceea ce semeni aceea vei culege. de unicirate dar in sensul meschin al cuvdntului. dar lara mea este Terla gi md consider egala tuturor fiintelor de pe ea. El ne-a IEcut asemeni Lui gi ne-a dat cel mai minunat dar qi anume acela de a crea.unnak.ki An unndk. valuri de iubire te vor invdlui qi vei fi apdrat de orice va veni. Frica nu este a noastrA a oamenilor. canalizarc. Eu consider ci a venit timpul sd ne fEurim propriul destin prin propriile potente. gi da sunt nalionalistd. Noi toli suntem pdrlicele din acelagi Creator. Creatorul ne-a fEcut egali gi ne-a dat spre desdvArgire un loc pe aceastd supelbd planete albasfA. . o parte din teritoriu va fi acoperit temporar de apa. cici traim intr-o mare informalionald in care totul se propagd asemeni unei unde gi a cdrei reverberalie se intoarce mai devreme sau mai tdrziu inapoi. L-rtotdeauna cdnd veJi fi pugi intr-o asemenea situalie sd ve gdndili ci ei sunt fra{ii noqtri gi cd toli avem acelagi pdrinte. EL nu a dat anuuritor persoane dreptul de a liotdri in numele majoritilii gi Dici nu i-a licu1 stapani pe resurse $i bogalii. Numai infelegAnd acest aspect vom putea atinge desdvdrgirea. sd ii atacdm. dacd suntefi oameni. $i mai cred cd tocmai de aceea Romdnia a I fost supus[ in ultimii ani devalizdrii gi distrugerii. $tiu cd vi se par cuvinte mari.reia universald. ci este bun qi drept. Deci.ki versus An unnak ki 93 de curent proprii. cale afirmd cd in urma prefacerilor.. Noi suntem divergi sub aspect fizic. Noi toli suntem frali in1o1i 9i strdluce$te aceiagi bucdficd de scdnteie divind. dacd nu pentru a addposti la un moment dat un num6r finit de oameni. de control al teritoriului. dar cl. Se pare cd noi am ales. in misiunea lui. i ilor. sa cream haosul. Dar dacd v-a!i uita in jur a1i vedea cd toate I mbardament informalional. din neptiinld sau sub falsi indrumare. Nu am argumente care sd suslind aceastd ipotezd. Trebuie sd inlelegem odatd pentru totdeaund cd la nivel subtil noi toJi suntem o entitate gi formim un intreg.92 An unnqk-kiyersus An. ea ne-a fost indusd de milenii pdnd cAnd a devenit una cu natura noastrd. EL nu ne_a impa4it pe nalii $i nici nu ne-a dat in st[pAnire parcele de pamant. dar mili la nivel vibrafional. Calea cdtre care ne indreptdm este cea de unicitate a conEtiinfei. Vor veni in curdnd vremuri in care vom fi indemnali sd ne rdzbundm pe fralii nogtri. Eu sunt nalionaliste. care deschide orice poartl este cheia iubirii. care insd nu au amploarea celor din striinatate. Nu este suficient sd md programez pe mine ci strddania mea trebuie sd cuprindd intreaga lume. etc. sd nu vd fie frici de ceea ce va veni. climalizare. S_a I incercat prin toate mijloacele anihilarea unitdlii nalionale I 9i a istoriei. Am fost adesea acuzatd de nafionalism. Dacd emili grAnduri de iubire. De aceea suntem astlzi aici. sd ii batjocorim sau mai rlu si ii ucidem. au fost construite pe vremea vechiului regim cu scop niilitar. in spiritualitatea noastrd. Cred cu toatd tiria in bundtatea acestui popor. $i cel mai important lucru. dar intr-un mod diferit de ceea ce se intelege in mod normal prin aceastd afirmafie. Creatorul nostru nu este gelos gi rdzbundtor. se ii asuprim.

M-am angajat la o firmd care se ocupd cu cercetarea mediului. dar din cdte se incearcl captarea A: petrolului. Problema pe care doresc sd o aduc in disculie este cea a dezastrului din Gloful Mexic. eu nu mai am nicio legdturd cu RomAnia. Am auzit. md rog.. Robert: Dupd cum gtii.ln unnak. pe care xrmezd sd viJ relatez l-am purtat cu o persoand care face parte din mediul qtiinlific $i care in prezent lucreazd in striindtate. Jara in care locuiesc mi-a dat posibilitatea de a trdi demn.ki toli minunalii. imaginali_vd cd IV Urmdtorul dialog. iesc cd gtii ca s-a produs un-eiEnlilcnt qtiu Da.vrea sA vd propun un scenariu. Vin din cAnd in cdnd spre a-mi vizita pdrinlii. Cu toate acestea simt cA am datoria de a spune oamenilor anumite adevdruri pe care le cunosc.Atori intrd in subteran. R: Se incearcd captarea. a solului. sd vedem cAt rezistd valva. in mdsura in care ili poli pdstra independenla in momentul in care primegti fonduri de la guvem. $tiu cd tu spui ca acesta este un pamant binecuvdntat qi cd va fi ferit de multe rele. bdnuiesc cA afi intuit ghilimelele. care $tie cam ce am frcut eu in ultimul timp gi care imi cunoa$te preocupArile.ki versus. bunii nogtri cond. Aryana: $tiu cd tu lucrezi in cercetare. pe propriile-mi picioare gi de aceea consider cd acolo este locul meu.tnnak. gi noi in Ag. insd pe mine m-a dezamdgit. a alimentelor. dar nu mai am de gAnd sA me intorc aici. Este un vechi prieten. etc.4n.94 .Am inleles cd s-a reu$it montarea unei valve care a qprit scurgerea.. R: Da. BdnurrediaEutlcolo. magnificii. noastre. . Suntem un organism independent. Venit in vacanjd in Romania m-a contactat $i mi-a spus cd vrea sa imi povesteascd anumite evenimente cu care s-a confruntat in ultima perioadd.

de exploatare piscicolS gi de aceea impactul asupra acestei piele va fi enorm. dar nimeni nu gtie cdt va curge. Acum au incercat British Petroleum $i uite ce a iegit. Sunt experli care avertizeazd cd in cazul unei noi erupfii.ime atat de mare. Este pentru a doua oarA in istoria umanitAlii cAnd se incearci forarea la o addnc. de cAnd a explodat platforma 9i prine in prezent. sunt Louisiana qi Florida. dupa Alaska. tot degeaba' A apirut o noud A: Care? tAqnegte R: Solul s-a crapat in dou6 locuri 9i petrolul va opn tn liber gi nestingherit pe acolo qi nu pare cd se rialele biolog bdteau caP in voci gi argum . Nimeni nu a mai lbst confruritat cu a$a ceva. pescuit. scoici.A fost o mare gre$eal5.unnak. Grav este cd s-a intAmplat intr-o zond instabild climatic Ai intr-o perioadd in care sunt a$teptate uragane . Asta va amplifica gi mai mult efectul. Prima datd au forat ru$ii. Este cea mai impofiante zond. ki An unnqkkiversus An'unnakki 9'7 Plesiunea este uria$e. in prezent zonele afectate. stridii gi creveJi. Nu avem de-a face cu o cantitate finitd de produs sau cu o scurgere ce poate fi cuantificatd. milioane de litri de Ji{ei s-au scurs zilnic in Golful Mexicului. Unde mai pui cd este gi sezonul in care peste golf trec zilnic milioane de pdsdri care se duc c5tre linutul Louisianei. De scafandri nici nu poate fi vorba. Poate doar la evenimentul de la Valdez. viteza valului de lifei ar putea cre$te. in a1'ara celor din imediata apropiere.96 An.De aici se oblineau cele rnai mari recolte de pegte. Se pot face doar estimari. care se pare cd au ajuns la o adincime nemaiatinsi. Aici vorbim despre o exploatare marind. A: Sd sperdm cd noua instalalie va !ine' problemA' R: $i dacA $ne. datoritd existente adAncimii mari la care se afli 9i a presiunii acolo. ki v ersus A n unna k. insb firi sncces. A: Dar pot rezolva problema? R: Din cAte vid nu.i cicloni. $i asta nu este tot. Este o catastrofE. insd diferd mult condiliile. ceea ce ar duce la o catastro{E ecologicf. In prezent nu se $tie exact nici mdcar cAte tone de 1i1ei s-au scurs. care s-ar putea intinde pe zeci de ani qi care in cel mai riu scenariu ar putea fi globali. De restul. S-a incercat trimiterea unor submarine robotizate. nici nu mai poate fi vorba. turism. respectiv ecosistem. Gandegte-te cd din 20 aprilie.

ce nu are legdturd cu dinozauri gi peqti morfi. care are o migralie ascendentd' Existd mai multe tipuri de 1i1ei.unnak.98 fie cealalti.ki An unnqk.unnak. afirmAnd apoi ci petrolul este o substanld primordiali care vine de la mare addncime. In 195 I .i. cam prin 1946. A: Dar de ce sunt deranjaJi vesticii de teoria abioticd? t PdmAntului. sub influenJa unor presiuni 9i temperaturi ridicate se unesc Ai devin cunoscutul petrol. Speriali au invadat partea de nord a Iranului. fiind acoperite ulterior de sedimente. Dupd cel de-al doilea rizboi mondial.ki versus An. dorind sd descopere originea petrolului. An.ki 99 Trebuie si il amintesc Ai pe marele chimist rus Dimitri Mendeleev care a studiat ipoteza lui Lomonosov. Aga au realizat cd americanii. Rusia a ajuns la concluzia ci zdcdmintele petroliere sunt limitate gi ca cea mai mare rezervd de care dispunea se afla in zona Azerbaijanului. Formarea liieiului ar fi gene sunt denumite roci mamd a zdcimintelor de petrol Aceastd materie. Nikolai Kudriavlev a postulat existenfa unui petrol abiotic. la un congres de gtiin!6. El a susfinut existenla unor falii la mare addncime. morlalitate explicatd prin teoria meteoritului uriaq care a cdzut in aceea perioad5 pe pdmdnt. ipotezd suslinutd apoi qi de alli oameni de gtiintd ru. in prezent exista doud leorii: -teoria biogend de formare a zdcimintelor de petrol care susline ca petrolul ia nagtere din organisme marine care dupd moarte s-au depus pe fundul mdrii. iar conform acestei teorii perioada de formare a petrolului este de cca. petrolul ar lAgni cdtre suprafafe. Pe scurt. dar nu au putut sta prea mult deoarece au fbst forlali de citre guvernul britanic si paraseasca zona. care a declangat tempelaturi ani. Teroria modernd ruso-ucrainiand susfine in prezent cd petrolul este o substanfd primordiale. perioadd in care se susline cd ar fi avut loc in rdndurile florei gi faunei o mortalitate in masi. in anumite zone (dj fracturd>. francezii gi britanicii nu ii vor ldsa sd opereze in zond gi cA intreaga lor atenlie trebuie sd se concentreze citre descoperirea de noi zacdminte in interiorul granilelor lor. Bineinleles cd teoria este contestatd. dar ci Ei aici resur"ele se apropie de sffu$it. 350 . . funclie dc materialul avut la bazdl qi mai existd: -teoria abiogend care are adepii pulini 9i care postu- in diverse zone. felul in care rezervele sunt generate qi modul optim de extracfie.400 milioane de inceput in perioada Devoniand.ki versus An-unnak. De aceea au investit masiv in cercetare. care se afld la mare adAncime. prin care.

unnak. pielea gi clile respiratorii.ki versus An unnak ki 101 A: Fa eu cred. Atacd sistemul nervos.cd existd grupuri a-9i atinge scopurile. Mi se pare o utopie.100 A n. A: Despre ce substanle este vorba? R: Despre hidrogen sulfirat. blocdnd formarea globulelor sangvine in aceasta. iar la concentralii peste 0. in funclie de concentralie $i de durata de expunere poate produce efecte cronice sau acute. Mai grav este faptul cd odatd cu lifeiul apar gi compu$ii chimici specifici. Este ca gi cum s-ar fi infepat o artera. care ar face orice spre acelagi loc. ki yersus An. iar inghilirea sa . Nu am argumente gtiinlifice care sd susfind o astfel de teorie. cine crezi $i . Poluarea este atat de mare incAt va afecta ecosistemul gi oamenii din zond zeci de ani.1% poate ucide in cdteva secunde. cd nu se trage un semnal de alarmd cu privire la consecinle. se concentreazd in grdsimi gi in mdduva osoasd. Asta md frdmAntl. Problema este ca nu se spune nimic. R: Nu am informalii in acest sens. Eu rimAn la pdrerea R: Eu nu cred mea. Totul va fi expus poludrii. A: aga ceva. Pot aduce modificdri genetice pe parcursul mai multor generatii. Hidrogenul sulfurat este extrem de toxic Ai uqor inflamabil.ne$te cu fo4d maximd. impiedicd absorblia oxigenului gi opregte respiraJia la nivelul celulelor. repet. iar zdcdmdntul este uriag.u nnak. Tofi stem in Da. cA a fost o gregeald.unnak ki An. benzen $i clorura de metil. A: Dar nu se poate sa curgI la nesfer$it! R: O sd curgA ateta timp cAt va exista petrol acolo. dar existd gi posibilitatea ca unii sd vrea sd ne ^ forfeze sd plecdm la un anumit moment. Asta inseamnd cE lileiul va fi pufiat de curen(ii oceanici gi va ajunge in cateva luni in nordul Europei gi de acolo va inconjura intregul glob. Iar daci nu se opreite va fi haos la nivel global. In concentratie redusd are miros neplicut de oui clocite.ar vrea aga ceva? cf. pentru care este toxic. Odatd intrat in organism. Din pecate se pare cA nu se va opri in curdnd. iar acegtia sunt toxici qi d neazd sandtdlii in moduri inimaginabile. Benzenul iritd ochii. In zonele de iesire lifeiul fa. Benzenul este o substanla extrem de inflamabili. amestecul vaporilor sii cu aerul fiind exploziv. iar in concentrafie ridicatd paralizeazd simlul mirosului qi nu poate fi detectat de om. Va fi o catastroid planetara.

cd existd filtre care sa extragd substanfele R: Nu gtiu aceste vor inventa. R: In prezent nu existd nimic concret. Eu nu cred cd s_ar crea panicd.102 An. adici i . a continud aga. dar nu am solufii. R: Nu mi se pare corect. Dacd omul nu . Crede-md cd s-a incercat tot ceea ce este omene$te posibil. Eu 1i-am spus toate astea nu pentru a te speria ci penru a le spune celorlalli. Austria gi o buni parte din Rusia. gtim.ki An. dar sunt doar teorii. O sd fim inconjurali de apd.tie. Oricum t I Rom6nia are o pozilie geografici de exceplie. degi substanle care ies odatd cu petrolul. Nimic nu dI rezultate. A: Bun. ce trebuie sd facem? R: Eu personal nu gtiu ce sd fac Ai incotro sd o iau. Toatd lumea se mobilizeaziL cdnd apar televiziuni sau cAnd vine cineva de la guvern. ki 103 poate cauza pneumonii chimice gi corodarea mucoasei A: Dar cred din apd. Este adevfuat ca am informaliile necesare. De ce? A: Pentru cA cineva are interes sA nu panicheze lumea. Bineinfeles ce ele sunt gi in atmosfer[. atunci clar va fi poluare masivd gi in alte pd4i de pe glob. Daca acest ciclu este unul continuu. Avem vreo soluJie? R: Nu qtiu. nu i. A: Eu totugi nu pot crede cd nu exista o solulie. Se sperd gdsirea unor metode prin care sd se astupe locurile. A: $i atunci ce ar trebui sd facd lumea? Sd gtii cd in urma cd4ilor mele mulli imi trimit mesaje spundndu-mi: Bine.unnak. sunt preluate de nori gi aduse apoi pe pdmAnt prin ploaie.ki versus An. la fel 9i I Ungaria. dar toxicitatea maximd o au acolo. o sd se ajungd la nu cel em cd erup{ia qi la nivelul vom avea probleme mari cu apa potabild. poate intervenJia divind. Din informaliile pe care le am chiar gi curdtarea zonei se face ftri prea mare tragere de inim[.unnak. In rest se vede neputinla pe fafa lor. h versus A n.unnak. Dar dacd nu se face nimic. degi imi doresc sd nu fie a$a ceva. dar poate se aerului $i nu se mai permite accesul.u nnak. atunci sd gtii cd R: S-ar putea si aibd dreptate. In caz cd veli avea genul dsta de probleme sd gtili despre ce este vorba. in acea regiune. Bdnuiesc cd aici nu prea ajung aceste informalii. dizolvi plassA existe. dar nu o sa o putem bea! ticul gi corodeazd metalul. Cehia. A: Deci nu existd nicio solulie practicd? R: in prezent nu. A: Dar la noi gazele nu vor ajunge? R: Ele sunt foarte pregnante in acea zond.i erea. in zone diferite. Fiecare sd faca ce crede de cuviinld.

care . ca o centurA. A: Bine. Aceastd zond a fost descoperitd in 1961 de cdtre o sondA spalial[. Dar el s A: Da.w|nak. totul este un intreg. Totul are o logicd.ki 105 i' I in sistemul nostru solar. Eu cred cu tdrie ci Universul este o fiinla vie. impreund cu Sistemul Solar ne invArtim in jurul centrului galaxiei.-'-r 26.000 de ani. Ea a suscitat interes abia in momentul in care s-a constatat cd localia nebuloasei coincide cu proieclia orbitei Sistemului Solar.104 An. demonstrate fizic. dar nu vdd legdtura dintre noi gi centura fotonici a pleiadelor.unnak. Universul este fomat din v-gllelwi energeticecare au o migcare centripeta. Vezi tu. Absolut totul se invdrte. compacte. Totul se migcd la unison gi toate energiile generate sunt similare. Acest aspect are un impact major acli arfio sistem gi \ \ protej ate? R: Am auzit.on" uor-f. Inifial s-a crezut cA este o nebuloasi formati din gaze cosmice sau praf. de unde gi numele. fotoni. A: $i centrul galaxiei unde se afld? R: El se afli in Constelalia Pleiadelor. preiG6ilite. A: $i noi urmeazd sd ne intersectdm cu aceastd mas[? R: Da. Nu s-a dat mare insemnitate acestei descoperiri. Aceste vortexuri dau nagtere unoi oi6ite"naiwale. dar noi parcurgem rotalia intr-un an de zile. $i noi. jurul A: La fel cum Terra orbiteazd in Soarelui? R: Da. denumita gi Soarele Pleiadeior. Aici este vorba de mii de ani. la o distanli de aproximativ 400 de ani lumind. R: Centura aceasta este formatd de fapt din benzi. c ile evenimente sa se produca gi cd anumite .unnqk ki versus An. Aceastl centura fotonicd incercuieqte Sistemul Pleiadelor. Centrul constelaliei il reprezintd steaua Alcyone. Sistemul nostru Solar orbiteazd in jurul cen' trului galaxiei.ki versus An unnak. asta este ceea la ideea ci el gtie ceva.ki An. Un ciclu complet dureazd aproximativ' a$a numitd centurd de 1 .

ig! datorira radialiilor qi ui uG. existi gi teorii confbrm cdrora o Terra va intra intr-o noud dimensiune gi o altd 'ferra va rdmAne in aceastd dimensiune. Este $aDSa noastrd sd ne schimbdm. Asta nu inseamnd cd sunt realizabile. care reflectd mediul inconjurator aflat la celalalt pol. nu am auzit sd se fi deschis vreuna. Asta este o lume noui.ki Ah ltn1ak.\ 106 An. A: $i dacd sunt posibile teoretic. dar este dificil de afirmat.spec. . Se pare Je PaIg 94-vaglluenta tot viul. de ce nu ar fi posibile 9i fizic? .. de puntea EinsteinRosen. insd ele sunt o solulii pentru ecua{ii fizice. la o viald mai bund. insd sunt solulii R: $tim cd aceastl zond. Asta inseamnd cd doar anumite zone vor putea fi ferlile gi deci locurbile. am auzit de asta. Md rog. A: Dar teoretic ele sunt posibile? R: Teoretic da. Oamenii vor evolua prin ridicarea nivelului corytiinlei. Nimic atiinlific. Nu existd do_ ambele emisfere.000 de ani a avut loc potopul lui Noe? poate fi Asta un argument? R: Poate fi. Tot ceea ce a tbst se va duce lasdnd loc unui nou inceput. Dar de deschis.unnak kiversus An unnqk. la o noud lume.ki 107 A: Asta ar fi un argument care sd sprijine afirmafia cd acum 11. a spafiului este o sulsd puter_ nicd de radialie electromagnetice ce poate fi detectaid atdt in spectrul vizibil c6t qi in cel il luminii de inaltd frccvenld gi al razelor X. Se face aceasti analogie cu un vierme. teoretice pentru ecualiile teoriei generale a relativitdlii. A: Tu ai auzit de o poafta stelarA. dat nu tur lucru bun. sunt teorii. care se va deschide la un anumit moment? R: Sunt aqa numitele gluri de vierme.ki rersus An.a rot ceea ce se in cheamd elec S_a demonstrat ci o 'ictivitaie int dica nivelul de exci_ talie a atomilor. Adicd viaJa va putea fi trAitd doar la Ecuator. f'apt care va aduce cu sine fluorescenta tuturor corpurilor. sd se topeascl gheala 9i intreg Pimintul sd fie inundat. l---^-:-rr-. De asemenea se presupune cd cel ce ar cdldtori printr-o astfel de gaurd ar avea o vitezi superioard vitezei luminii. A: Se spune ce intrarea in Centura Fotonicd va aduce lumii o noud spiritualitate. Va fi ca o noud na$tere. care in loc sd se deplaseze la supratala mdrului o ia pe scurtdturd prin interior. Gdurile de vierme sunt construc{ii matematice care leagi zone indepdrtate ale universului folosind o scurtdturd. unnak.Sunt ipoteze. Unde mai pui cd lipsa de ploaie datorati ghelii in exces va face ca radialiile sd creascd. Se presupune cd iegirea din capdtul gdurii ii apare observatorului drept un glob. A: $i dacd totugi suntem in pragul intrArii in centurd? Prea multe voci fac referire la sihirnbare. R: Da.

. doar cd tu nu realizezi. drsrrugere gi cd oamenii "a 3l:i s_ar lnorepta cu incredere cdfe aceste portaluri. Pentru tine timpul inceteazi sI mai existe..ki 109 rostul.Ei nu au logicd. Dar repet.'p"_lm"rff*f. imagini n-"u ar avea legdturd cu realitatea existente "r. Am auzit qi eu anumite zvonuri.pu1irf . . dar sunt zvonuri. in timp ce pe pdm6nt se scurg anii.qyfi. avea int"res sa faca aceste manipuldri? A: Cei care nu vor sd ne scape din mAnd. S_ar uita in interior. Teroria spune ch odatd intrat timpul capdtd altd dimensiune pentru cel in cauzd.i . Cei care ne conduc de milenii gi care au interes . A: Asta este cea mai tare informafie! Habar nu aveam.. dar vei sta un infinit. in teorie poli presupune orice.. Nu iti ascund cd am primit informalii ci guvemele vor admite in curdnd faptul cd sunt in directd legdturd cu anumite civilizafii galactice._ recteze anumite imagini care sd te atragd. .u fi r. Intri intr-o tiacfiune de secundd. Tu ili dai seama ce cantitate uriagd de energie ar fi necesard pentru a descompune un corp la nivel subatomic..ki yenus An unnak. A: Pe Tena nu. . nimic palpabil. A: Adicd r[mdi blocat acolo? R: intr-un fel."*i. pdnd nu vid nu cred.rupun"rn ar fi foamere. ^ iii"iiil"o"ii' extraterestre. R: Toate exisrd in teorie. asta nu inseamnd cd este demonstrat cd .l. Intri. A: Eu il vdd.J. put. . A: Cum adicd? R: Simplu. haos. telepor- f.u. Adicd tu intri intr-o gaurd de vierme gi faptic rdmdi acolo.T:..d ". arunci cu siguranrd u.108 An unnak. molecular. tu stai prins in trecere. nu poale fi rnanipulat? R: Curn adicd manipulat? .r1un" a. A: Dar porlile tarca? de trecere intre dimensiuni.. Nu ar putea sa iti ... }. Sd p.ri Daci srapdnesc rimpul gi . aflat la capdtul tunelului.ki An unnak ki versus An unnak. R: Iardgi.1 asemenea posi_ gr de posibilitatea realizirii R: Teoretic da. Sd presupunem ca la un anumil momclrt pe r erra s-ar deschide asemenea gduri. A: SI presupunern ci cineva ar avea intenlia sd te facd sA treci prinlr-o asemenea gaurd....s.:'iT ilf. dar in mintea ta tu te afli permanent in trecere. st[pdni gi realitatea? A.Oricum eu vdd aici o hibi. sunt consideralii teoretice. sunt speculalii.Ji'. dar pe alte planete poate."r4i rnuebarea este dacd ceea ce vad va fi gi realitate.'. A: Dar gi Vaticanul a admis intr-un mod voalat existenfa unor forme de viatd extraterestrd.J icolo? R d1. R: Cam aga ceva. R: $i cine sau de ce crezi cd a. unor bilirA R: Pentru ca gtiinta ac demonstreze practic ace viitol ne-am putea trezi a dar in prezent este imposib A: $i globul de care vorbeai. cum cd in timp au existat intdlniri cu anumite forme de viafd spre r. Nimeni nu a iegit sd ne spund de aceste lucruri.. a"-ie nJ'* . Oricum prin gduri se poate circula in ambele sensuri? Adicd dacd intri p"f . rie.Totugi plecrind de la teoria trage cat mai multe suflete. dar trebuie si existe aplicabilitate. dar de iegit nu iegi.. iardgi.. apoi sd il teleportezi gi sd il remateriahzezi in alt loc? Nu existd aceasti energie pe Terra. . R: $i eu admit..qi ar vedea o lume mirificd.e adormi simrurire 3 si:n'ild..

T. au fost capturate de cdtre . Daca sunt pdmAntene sau extratereste nu gtim.ki Yersus An unnqk ki 111 existd. prin '40? R: Oficial.unnqk. Probabil cd acea zona corespundea intereselor lor gi de aceea s-au hotdrAt sd revendice teritoriul gi si il numeascd Noul linut $vab. Este o posibilitate. Probabil cd acolo gdsiserd un loc bun pentru a-gi construi o bazFL mllitard. GAndeqte-te ce ei au cartografiat sute de mii de kilometri din Antarctica gi cd au descoperit teritorii imense care nu erau acoperite de gheald. Cdutau ceva cu care sd cdgtige rAzboiul. o energie speciali? Dach li se ardtaseri anumite secrete atunci cdnd au ajuns in Antarctica. atunci poli presupune cd sunt pamantene. insd abia in 1938. dar asta nu inseamnS. inainte de sfhrgitul celui de-al doilea rdzboi mondial. A: Ili dai seama cd nu degeaba armata americanA a pomit cu o intreagd flotild cdtre acea zond' Aveau ei ceva informalii! Poate chiar gtiau de un contact E. Personal cred ca aveau mai mult interese pecuniare $i militare. nimic special.1l0 An. R: Te ref'eri la Amiralul Byrd? A: Da. primele expedilii germane cdtre Antarctica. A: Dar dacd de fapt germanii descoperiseri. R: Pdi exact de asta i1i spun ci aceste obiecte zbur6toare sunt posibil pdmAntene. in urma interactiunii cu anumite forle extratereste. Dacd te gAndegti la Societatea Thule gi energia Vril. filmulete cu nave extratereste. R: Sunt poze cu amrmite obiecte zburAtoare. Acolo era o zon5. nepopulatd gi deci nu exista riscul unor scurgeri de informatii. sigurd de experimentat pentru cd nu mulli puteau ajunge $i de asemenea era o zond. nazi$tii s-au concentrat in mod deosebit asupra unei zone din regiunea Queen Maud. lacuri gi izvoare termale. pegteri. .ki An. au inceput cam prin 1903. A: Dar sunt poze. . nnqk kiversus An unnak.

Mintea umand are darul de a face din lanlar armdsar. care oricum nu se puteau aplra. Nibiru' care . Dacd faci ceva intr-o parte. Dupd furtuna solzrd drn rrorembne 2003. asta cu soarele se qtia mai de mult. Eu vorbesc de ceea ce se qtie qi anume nazigtii aveau cercetdri in domeniu. R: Putem plesupune orice. Este o reacJie la ceea ce se irrtdnrpla in llnivers. Tu vezi ci soarele a inceput s5 aiba un comportament ciudat? R: Eh. t)a. Faptul cd acum avem parte de anumite fenomene cumulate. cd au zburat cu nave. R: $tiinla este in continul expansiune. Eu c:red cd timpul care va veni.fost deja vazutd undeva dupd Pluto? se pare A.ki versus An'unnok ki 113 care le-au dezvlluit anumite secrete? Nu putem presupune cd la randul lor americanii au ajuns acolo $i intrand in contact cu aceleaSi fiinle au ajuns la concluzia ci decdt sA spuni adevdrul mai bine dau <vina> pe nernli. 9i va fi 9i mai intens acest bombardament ener- A I{ tarA. intr-adevdr se intAmpld cd a. instrumentele de mdsurd a activrtdlir solare au trehuit recalibrate. cd au fost coborAli in adAncul pemantului. gi deci nu puteau confirma sau infirma zvonurile. expulzie de materie. cdci scala fusese depa$rta. nu reprozrnta nirric special. se intdmpld acum gi probabil cd sunt anumite batem caPul rd gAndim! -' dlemcnle care se srlprapun.unnak.112 An. ki versus An. dar cu toate astea existd anumite legi ale fizicii gi matematicii care nu p()1 ii anulate.. unnak. Sunt tot legi ale fizicii. dar ele sunt interdependente yi deci nu trehue sa exageram. unn a k. cd au fost iniliafi de cdtre reptilieni. prea se intdmpld toate acum. ki An. in ce mai mult. Tiebuie sd rAmanem ralionali. dar astea sunt supozifii. cdmp magnetic terestru fotuqi. A. intr-un ^-e.. explozie sosl6bit. prima problemd gravd o vom avea c:u explozrile solare. gi mi refcr la uflndtorii doi-trei ani ne va aduce rnari surprize. Ceea ce era ipotetic cdndva se transformd in cetitudine. mod simPlist. vei avea un rdspuns in cealalti. A [Jrn rntbrmatiile pe care le delin gi care vdd cd se adeveresc din cc. To ui u'tiit d" o noul planetd.

trecem printr-un nor de energie. Oficial HAARP adicl High Frequency Active Auroral Research Program se ocupd cu bombardarea atmosferei superioare numitd ionosferA. A: $i se poate utiliza programul Haarp la influenlarea climei. A: Dar este un aparat. A: Totugi. A: Nu crezi cd ar putea fi 9i implicarea HAARP? R: Ba cred. aceastd invazie de descoperiri. Ji-am spus. toate au o influenld. E clar cd se intAmpld ceva! R: Da. a cutremurelor? R: Da. Aparent pare un proiect gtiinlific ce are ca scop imbundtAlirea comunicaliilor. El transmite unde care incdlzesc unele zone ale ionosferei cu scopul de a impinge masa in sus.ki yersus An. aceste fenomene extreme la nivel climateric se petrec.ki An. po4iunea incdrcatd cu electricitate din jurul pdmdntului. . A: $i este public acest lucru? R: Bineinleles cd nu.unnak. sunt reale gi palpabile.ki yersus An. Undele electromagnetice sunt apoi reflectate cdtre Pdmant. insd ansamblul lrebuie sd cuprindi 360. Simtul de cercetator este stimulat continuu gi bdnuiesc cd nu sunt singurul. o antend? R: Este un radiotelescop care are o antend care emite in loc sd primeascd.114 An unnqk. se inlAmpld.unnak. Puerto Rico 9i Norvegia. strapungand to(ul. Din cate $tiu exista ceva similar in Rusia. Soarele are un comportament aparte.unnak ki 115 personal mA bucur ce trAiesc aceste timpuri. Adicd cam la 65-645 km distanld de suprafala Tenei. CAnd am fost eu acolo erau aproximativ 50 de antene. De altf'el am fost mai de mult la baza HAARP din Alaska gi am ceva informalii despre ceea ce se des{dqoard acolo. A: $i cine coordoneazd proiectul? R: Departamentul de Apdrare al Armatei.

A: ldeea e ca nu putem face nimic. nn uk ki tt7 A: Deci armata e coordonatorul. Trebuie sd ne scoatem din cap chestia asta cu supranaturalul. A: Am mai putea transmite ceva cititorilor? R: Si se informeze permanent. Numai aqa igi pot face o opinie corectd . adicA centura de care i1i vorbeam. Sunt lucruri logice. unn ak. Trecem printr-o perioadd nemaiintdlnitd pana in prezent $i este greu sd faci aprecieri.''t 116 An unn a k. R: Nu. dar clima se va altema aberant $i din ce in ce mai intens. .R: Da.sus. cu omul care este picAtos gi a produs cataclisme. DacI qtiu cd soarele emite radialii gi stau la plajA. unnak.niversul? . ki v er.4n. CAnd $i unde va acliona HAARP nu $tiu. cel pulin nu din postua in care ne aflnm. doar sd infelegem ci dcolo unde sunt fenomene naturale ele au o logicd fizic6. Impofiant este sa asculte ambele tabere. A: $i cum putem gti dacd este HAARP so. ki An. iar acolo unde sunt nenaturale au o explicalie $tiinlificI. cu pedepse divine. Eu aga consider cd este corect. ki y ersus A n. Eu personal cred ce este vorba de schimbdri la nivelul intregului Sistem Solar $i care se datoreazd interacliunii cu norul de energie. md refer la cea academicd gi la cea a cercetdtorilor independenfi. A: Solulii avem? R: Sd informdm lumea pentru ca si igi poatd face alegerile in cunoqtinld de cauzd. Oficial au spus cd acest proiect este un salt R: Nu putem $ti. este rdspunderea mea. dar exista anumite calcule care se pot face. dar o fac in cunogtinld de cauzd.: [.si echilibratd.

Acestea sunt unele din pufinele motive pentru care l-am rugat sd imi acorde un interviu. recunoa$tere internalionald. 1i se pare normal6? Argus: Pentru orice om lucid este limpede cd traversdm o lume bulversatd. 9i sd ajungem la o solulie de evitare a catastrofei finale. el a adus acestei minunate jdri RomAnia. o fiinlA pentru care iubire. ci reprezint[ insdgi raliunea de a fi. moralitate. Aceastd crizd morald constituie cauza esenliald a momentului in care ne afl6m. mai ales sub aspectul diferenlei domeniului de interes pe care fiecare din noi il abodeazA.V Argus este un bun prieten. $i el este gi va rdmdne un cAutAtor al Adevirului. derutati. Eu am mare incredere in el datoritd imaginii de ansamblu pe care mi-a dovedit adesea cd o are asupra lumii. nu doar sub aspect economic. trebuie si admitem cd suntem . armonie. prin munca. In prezent el este stabilit in Suedia unde igi continud munca in domeniul cercetdrii gtiinfifice. spiritual. abnegalia gi ddruirea sa. nu sunt doar cuvinte goale. lume care gi-a atins limita criticd a propriei existenle. o entitate cu o misiune gi un destin foarte speciale. echitate. A: Dar care este motilr. disperatd. cum se doregte a se llsa impresia. De-a lungul timpului. cine este de vind gi cum putem injelege ceea ce se intAmpld? Argus: Dacd vrem sd inlelegem ceva din ceea ce ni se intdmpld in aceastd clipd.rl. Este un om a cdrui formalie gtiinlificd il pune mai presus de orice dubiu. Ceea ce m-a frapat intotdeauna a fost comuniunea ideologicd gi similitudinea informaliilor. Aryana: Tu cum percepi perioada in care trdim. ci in primul rdnd sub aspect moral.

politice gi nu numai a existat din vechime 9i existd ntuat.ki An. gi eu cred acela$i lucru. omul s-a indepdrtat de un astfel de Dumnezeu $i s-a preocupat fie mai mult. treptat. dar ce putem face. iertarea. demn mai degrabl de vremurile mitologice $i tribale decdt al rurei religii constituite ulterior. manevratd. indiferent. omenirea ar fi fost astdzi cu 2000 de ani in avans. fie exclusiv de condilia sa materiald decAt de cea spirituald. A: Aqa este. in loc sd se pund accentul pe latura divind din om. i s-a spus. o mare dezastrul unui rdzboi.a ium il relevd cunoaqterea actuald. Cel ce a voit sd le releve oamenilor adevdrul. revelarea originii divine a tuturor oamenilor care decurge din condilia de fii ai aceluiaqi Tatd (Dumnezeu). $i-a exacerbat orgoliul devenind individualist. nu-i poate veni decdt ascultAnd orbegte de reprezentanfii de pe pdmAnt ai unui Dumnezeu pedepsitor. s-a spanzurat gi s-a ars pe rug. a crimelor gi a rdzboaielor. dupd o clipd de eufbrie. In numele acestui zeu. in mintea multor oameni stdruie o intrebare simpld: - meditat. a luptelor fraticide pentru acapaftrea de bunuri pentru dominaiie politici Si relig.sunt chintesenle de adevdruri care.adevdrul" coni'eclionat de cei ce au delinut puterea politicd gi economicd.i cel politic. N-au putut realiza o masA criticd. Invaleturile marilor spirite nu ne-au fost suficiente. ar fi fost suficiente sd fericeascd lumea prin stingerea tuturor conflictelor intre oameni. in egald mdsurd iubili fErd nici o discriminare.ki versus An. Treptat. nevoia de iubire necondifionata a tuturor semenilor este o necesitate absolutA a conviefuirii in pace gi armonie.pdcat" al Evei gi al lui Adam. i s-a spus continuu cd este separat de Dumnezeu gi. cum putem schimba ceva? Argus: Cunoaqte adevdrul gi adevdrul te va face liber. ignordnd semnificalia simbolicd a legendei.. Absolutismul religiei devenise la fel de crud ca. Dacd s-ar fi luatd in seamd doar cdteva din invdldturile lui Iisus. protectoare gi iertltoare a$a cum l-a infbligat Iisus 9i a. religioaqi se.. dacd ar fi fost respectate. s-a excomunicat. in loc de entitate izbdvitoare. indemnul de a sdvdrgi intotdeauna binele aproapelui . a ajuns in colaps gi nimeni nu vrea si discute cauzele .ki yersus An unqk. Dumnezeu a fost transformat in inchizitor. l-a culpabilizat pentru aga zisul . exploatatI $i linutd in ignoranti. Sistemul occidental' cel mai ldudat.unnak. emnat decdt un cumul 9i festate de-a lungul isto- in u aga-zis pdrea lumea din Estul subvalorile Ceea ce estea' a regr- Pentru murilor comuniste a fost. rdzbundtor qi agresiv cu semenii' Istoria sa este una a violenlelor.ioasd. Totugi accentuarea prdpastiei economice. egoist. neindurdtor gi aspru.unnok. s-a schingiuit. Marea masd a fost totdeauna minlita.120 An. a fost rdstignit. A dominat . Mdntuirea.unnak ki 121 aici datoritA gravelor erori pe care le-am comis de-a lungul timpului prin necunoagterea adevarului despre noi.

fiecare gAnd potrivnic semenilor nogtri. influenleaze intregul univers. DacA nu ne place lumea in care trdim. Universul nu mai are ribdare. Fiecare intenfie de a face rdul. in acest moment s-a aj uns la capdtul funiei.unnak. sd genereze mari dezechilibre $i la nivelul intregului univers pentru cd toate sunt legate intre ele qi interdependente. . ultimi ore nu se mai limiteazd la simple afirmalii ci aduce argumente de ordin qtiinlific 9i pragmatic demonstrAnd existenla unei surse spirituale inteligente. ddndu-ni-se liberul cunoa$terea de arbitru. este clipa confruntdrii dintre om gi Dumnezeu. prin mii de surse venite din univers. lumea este a$a cum o gAndim. Este clipa confruntdrii a doi factori esenfiali: omul gi universul.unndk. Mintea noastrd insdqi este o pAfticice din marea minte a universului. am fEcut mult rlu ucigand. Din nefericire. Acum mai mult decdt oricAnd suntem chemali. evident. Existd acum o intreagd literaturd pe aceastA teme. separat de intreg. fiecare gest distructiv au provocat $i continui.122 An.tmqk ki An. sd ne controldm intreaga noastrd gAndire gi comportament fdcAnd pasul spre o radicald schimbare. mai clar spus. Legea de fiinfare gi de funclionare a universului este aceea de infiptuire a binelui. Ni se cere doar sd facem uz de inlelepciunea care ne conecteazd la sursa noastra divine gdndind qi sdvdrgind binele. bine sau rau. cd deci.$ An. cauzd prim5 a intregului Univers. jefuind. nu am optat intotdeauna prin lunga noastrd odisee cosmici pentru bine ci am sdvArgit multe erori.utnqk ki versus An. Nimic nu poate exista izolat. neiertrind. trebuie sd inlelegem cd ea nu este decdt rezultatul propriilor noastre erori. Nu a inleles cd totul este interconectat. distrugAnd. cd prin g6ndire noi ne credm propria noastrd realitate. cd tot ceea ce facem sau ni se face.ki vers. Dar dacd pdnd acum Universul a avut rdbdare cu noi. Ne putem salva acum sau niciodatd.ki 123 Argus: Contrar a ceea ce ne spune qtiinla oficiald. Aceasta a fost marea gregeald a filozofiei 9i a gtiinlei materialiste.

upra:i^:19i.". Din centrul Galaxiei noastre Tema flux de energie de inalti frecvenli "l O. J.. vor r5. pdnd c6nd mai mulli se vor Eezi? Argus: Este momentul schimbdrii frrd de care nu se poate intra in viitor. vletut doar cei care igi ela comportamentui pe pe un registru de frecventi mai inalt.in evolulia sa $i la incepur O" .. ADN-ul uman ar fi avut 36 de spirale gi intr-un timp mai indelungat s-ar ajunge din nou acolo. *'r""" vor e cu o operd insemnatE in ifitualird{ii.ii."i. boli incurabile. ori nu va fi deloc.. Ngua energie va insemna o noud epocd in existenla lumii gi a Cosnrosului. cum o numesc cercelalorii din domeniul spiriiualitalii. Este suficient doar sd vrem. preg[tirea pentru noua lume va insemna qi un timp al puriticdrii prin multe incercdri catastrofe naturale. Beneficiile vor fi imense. Gralie acestui fenomen.. ori nu va fi deloc. a viefii ". va stabili un raport de rezonantd. f*... Tot ceea gindi re negativd.. foloseqte pentru cvenfd christicd".r.oaa.p.. Vezi tu.sau distructive ia adresa naturii ".r'.unnah_ki verstt An unak ki An unnak ki versus An unnak. agresivirate. An.!i*... Toati zgura gdndurilor noashe acumulatd in mii de ani plutegte acum deasupra capetelor noastre .. irt. Universul. din ce in ce mai cI ne aflAm la o rdscruce. De noi depinde dacd va mai fi..irn? . A: Dar cum crczi cd putem reduce pierderile sau mdcar intArzia pufin.i timp al transformdrii. ADN-ul uman va mai adduga. mari instabilitdli sociale $i dificultali economice. insd in plan energetic. incd zece spirale pe lAngd cele doud existente.ki 125 A: intr-adevdr sunt voci care afirmd.". intreaga lume vie. dar majore vor fi cele nevdzute cu ochiul liber.'A rnceput de. Argus: Din nefericire.."ritaiii activiralii solare gi scdderea magnitudinii cdmpului peo_ magnetic. "ou lenomen care va determinao mullime de transfJrmdri in u"". Cu alte cuvinte. cei ce vor supravielui vor suferi .-". toate celulele "^.d. razbunare .i.. Se crede ci intr-o epocd.l.a. o epoca a congrii. Autori care par a fi bine informali ne spun cd prin gAndurile noastre noi putem influenla in sens benefic chiar qi cAmpul de energie din centrul Galaxiei noastre. Nu! Secolul al XXI-lea va 1-r al spiritualitdlii.mane foarte pufini pi numai dintre aceia care vor fi capabili si inleleagd mesajul acestor vremuri...la marea sincron zare galacticd. A: $i in ce crezi cd vor consta schimbdrile? Argus: Vor fi nenumdrate. s-a spus ci secolul al XXIlea va fi al religiilor. Din cei mul1i. pimAntul. Avem deci aceasta $anse de a influenJa viitoarele evenimente cosmice in favoarea noastrd.. sub $i toate formele sale _ va deveni incompatiUif inalrd trecvengd qi va fi anihitar.tei spirituatizaie.. Scdldat in noul cdmp energetic de inaltd frecvenld. putem evita un sfArgit catastrofic numai prin schimbarea modului de gAndire. in consecinld qi vechile ..." ..124 des. nu molecular.i . s-o numim metaforic adamicd. A: Sd sperdm cA aceasta nou5 energie ne va invAlui pagnic qi cd schimbarea va veni ldrd pierderi gi ci toli vom apuca sI tr[im in aceaste noud lume. Voi . Ca urmart .. modificanJ "i...i.. sunt modificdri care demonstreazd cre$terea "l. nostru gi frecvenla noii energii care va scdlda plaaeta se Argus: Aga este.egoism. ne spun ca ne aflAm Ia sfrirsirui unui ciclu. ...afectdnd cerul.Toate sursele care se refere la acest montent al universului. iri"a. EI spune o-cosmic de acela in care a acum va fi o noui venire h in care invdfdtura sa va fi . numit de cdtre unii "orrni"".

li1t transformdri biologice care le va oferi o inldligare fizicd corespunzdtoare varstei de 33_35 de ani (aproximativ vdrsta lui Iisus). propdvdduit prima oard de lisus.. adicd atdt cAt este necesar pentru o existenld decente.. conhard ideii de divinitate. specii cu alta. Braden sustine cd se va trece. va fi cea care va domni in viitoarea societate umanA. ua iirpur". punerea sa in inferioritate sub orice formd. op*anau_r" adevdrului despre noi. cum naiv considera Darwin gi if .126 An unnak ki versus An undk. Obiectivul' esenlial al "un:ult:rii evoluliei il va constirui exrir)derea capacitarii O" tere a creierului. ". A: Adicd vor dispdrea proprietdjile private.""t i._ vent de atei impotriva ideii de existenla a divinitaii.ki 127 tsxrsra sulrclenre dovezi oferite de cei cu hrand exclusiv vegetariand. de origine vegetald. intr-o lume spiritualizatd. Voa. doborArea partenerului de competi{ie. Cel mai putin inpies fenomen din ordinea cosmicd 9i argument i..Viitorul model social nu va fi nici comunibt gi nici capitalist oricAt de mult este cidelnilatd economia capitalistd de piafd. dominantd astdzi. Cooperarea venitE din spiritul de intrajutorare.il. ce se poate trdi foarte bine gi cu prot"irr"i.i . o indumnezeire a omului care .. n9u creier pi o noud biologie. In dimensiunea a 4-a gi a 5_a la care G. il constituie cruzimea constatatd in naturd prin nranii"u unei. este contrard moralei divine. creierul uman va obtine capacitutea Je u penetra in invizibil.. ConcurenJa este inumand gi imorald.""i. in numele politicii liberaliste se poate susline de cdtre oameni ce par a fi consumat in viala lor cdteva lecturi.. dincolo de valul care ne ilesparte acum cand ne afldm in cea cle a 3-a dimensiune.*1i" lr"a emulii lui actuali din interese foarte p. Argus: Eu sper ca noul model social sd fie unul bazat pe principii divine. marile averi? Argus: Atdt cat se poate prevedea acum. Adams Smith spunea inci din secolul al XVIII-lea cA orice avere este un furt.inour_ a originii noastre divine gi a rostului pentru care suntem aici. Va avealoc.. . Evolulia este dirUatd de resorturi cosmice gi nu de intAmplare..".". .ki An.ra transcende conditia sa animal5. De aceea se crede cd hrdnirea camivori Ia om cdt qi la alte specii va fi -ar6t ". Vom inleiege vrala este doar o experienp. pe care o vom incheia "a la ooflnla noastrd pentru a continua sd experimentdm in alti timpi. Are o conotalie strict darwinistd : . Modificarea comportamentului in acord cu legile sacru_ ..invinge ca sd nu fii invins" . cA este normal gi moral ca unii indivizi sd aibe tot $i altii nimic.ki versus An. pdntr-o moarte iminentd ca pdnd ucum. A: $i toli vom beneficia de aceste schimbdri? Argus: Se crede cd toate fiinlele de pe Tena vor face un pas in dimensiunea urmdtoare.. A: $i probabil ce vom avea parte qi de un nou model social.unnak. int-o lume sdraci este imorald. bazatd pe concurenle.. de huzur.mdndncdJ pe altul ca sd nu fii tu mdncat.tea la fen9m91 biologic inevitabil. aanau_i_se u. Atenlie! Nu este citat Marxl A: Asta cred cd se aplicd mai mult in fostele {dri socialiste. proprietatea privatd se va plstra. dar numai in limitele bunului sim!.. Iui va elimina legea karmei din destinul uman qi ca urmare vor lua sfhr$it bolile gi suferinfele care erau explicate prin acest mecanism. Este total de neinleles cum. nu este clar cd ceea ce se adund intr-o parte se ia dinlr-alta? Orice avere in exces. prind la intelegerea sacruiui. Nu are nici o gans[ in viitor. in alte forme gi in alte sfere de ^ **.unnqk. altfel spus. Dacd toate resursele unei comunitali au o limitd..

A: Eu nu subscriu ideii. frrd nici un alt merit decdt acela de a-gi etala belciugul din nas. Noi .ki A n.. obrdznicia gi anatomia posteriorului. care igi vdnd sufletul pentru cafva arginli.. O presd liberd inseamnd o lume liberd. $i crede-md cd nu exagerez cu nimic cdnd spun asta.hi verstrs An unqk. culmea. Argus: Sigur.ki 129 un model util societdfii ci doar vedetele de carton care cad la prima ploaie. A: Si gtii cd ei acoperl un segment al cititorilor. nu trebuie sd i se se pund botnild pentru a opri raul? A: Eu cunosc oameni de presd a ciror probitate morald este mai presus de orice indoial[. Argus: Occidentul numegte presa cAinele de pazd al democraJiei. Eu cred ':i 2i de ani nu sunt suficienli pentru a ne maturiza. liri culturS. Din pdcate in presa bulevardierd ir-rtdlnim o grdmadd de indivizi amorali.sponsabilitatea pe care o au. profesionigti care sd inforrtrc-ze si nu si dezinformeze.unnak. cinsti$ 9i care. Sunt oameni de caracter. ki versus An unnak. dar cu oameni onegti. Probabil cd cu timpul se va cerne. De altfel presa liberd inseamni libertate de exprimare. lfugus: Sigur. gtiu gi eu mulli oameni din media dotali cu bun sim!. de o mass-media putemicd. dupd cdgtig a ucis ultimul dram de bun simt din sufletul celor implicali in mass-media. dar adesea se dovedegte contrariul.128 An. . de mare calitate umand gi profesionald. responsabili. noi venim dupd zeci de . corecli. Poate par aga. eu cred cA presa. iubesc RomAnia qi poporul romdn. .unnak. de ccnzur6. este o unealtd de nddejde a democrafiei. Dar cAnd cAinele turbeazi. A Trebure sd fii ingiduitor. . Goana dupd audienfd. conqtienfi de rr. Sd spunem cA a$a este. ftrd culturd.rr:. sigur de aici 9i pdnd la libertinaj este cale lungd. societatea are nevoie de pres6. {Iri scrupule dar cu multd rdutate gi ldcomie.

atunci vom acliona conform cu programul inscris in ea. erupfii.. Chiar a inceput sd imi placi sd fac pe oracolul ! hirnicia gi coordonarea inielieentd"" a in ".]..l. Asta inseamnd cd destinul este o construcfie de cdmpuri morfice care ne coordoneazd gi ne ghideazd. dar care ne oferd totodatd posibilitatea de a schimba banda in care acliondm. d. cu siguranle.. n. C: Tu qtii teoria mea! Indiferent de ceea ce urmeazd sd vin5.. dacd noi rezondm cu o anumitd bandi vibratorie..anarhie in Rom6nia.. ditate pe care universul nu o mai tolercazd. -occidentali..i.ii*.teplin conetienr-de _T"1tl sa taJd de semeni.i to curningiria !f. cA toate instituliile existente 6. .... Adicd. a" on"qti in"at penrru cei care. regr runclronale. Ei urcd.i". in care intrd toate gdndurile gi trdirile noastre. A: Am primit in ultima vreme o multitudine de informalii despre viitoare ristumdri de situalie. $t . acesrel nalvltali sau poate nu al naivitAlii ci doar al unor area de anarhie sociali. dar noi ne-am putea schimba soarta dacd am vrea! Soarta noastrd este data de o anumitd frecven{d pe care acfionim.. ordinea *..i prin in """r...g"'. 311. care . El este o persoani care are capacitdli extrasenzoriale. lhre nici un control din panea societdfii care trebuie si_gi apere interesele. dar cu toate astea cred cd existd qi o predestinare. p"t.. A: Eu nu mi-ag dori o dcmocratie de tip chinezesct ^ una Prefer dar int bundtdf ild. corecli.lucreazd in presd gijustili. cataclisme. Dacd mai este nevoie de altc argumente pentru a vedea ce au insemnat 20 de ani Je democralie .ri reme. dar care sunt dublate de o pregdtire tehnicd. * . conduc ar fi altruigti. noi suntem responsabili.kiversus An..i Argus: Poate cel mai mare defect al celor care dau tonul in democralia occidentald este naivitatea cd pot exista astdzi oameni atAt de corecli..jT::Y:11" cd viitorur om. etc..Ul rroenate.t..de acljune totald. pe . etc. acelasi timp..a s" uarn. Argus: concruziu f:lTi Dunarea vor trebui sd fie radical modificate p"nt* ..ki am trecut de la dictaturd la democra{ie. "t." i..rnnak.."ri'. p. Altfel Lrf .unak. le opulaliei este pur 9i simolu la nivelul acestor institulii.i. in.." rz"rd de o democrafie adevaratl... Noi am generat situaliile respective.rrir"r. noi cobordm.lp'l.J a-.i. . A: $tiu.r.i"ra Argus: Democralie? VI incercarea de a deslugi anumite previziuni sau scenarii l-am contactat pe Costin.. " "ir". D. rdzboaie.. A: Iardgi am ajuns la tinel C: Vdd.j viala. J*i"u economiei au permis Chinei sd construiascdL ..5t'i*. _"rg"i'rrrll departe...".. C: Da. De aceea apelez la el ori de cdte ori am informalii care trebuiesc cumva verificate.130 An.. gi aici md refer la intreaga crealie care a trdit vreodat5 pe acest pemdnt. A: Dar tu cum vezi acest cAmp morfogentic? C: Eu il vld ca fiind o mare de energie.i" 1"-.i comparabile cu cele americane gi sd aibe productivitate.. "".J viala cu legile universului." .] O""alrnrl n-a lo ordine in pr"p. vroiam sd te intreb dacd tu simli sau gtii de anumite evenimente care urmeazE sd se producd. sd observAm unde am ajuns noi "..

adicd devine vizibili. dar menlionez i""a oAute. poate fi modificati A: Terra are cdntp morfic? .unnak. Dacd informalia existd acolo. Este cam acelagi lucru. A: $i nu putem curala sau dezactiva acest cAmp? C: Existri o teorie conform cdreia se curdja gi singur. Existd o sdmAnJd. frica. Ele sunt forme energetice de sine statetoare care sunt create qi alimentate de trdiri similare. Pol Pot. gAndul care a stat la bazd este nereal. noi am fEcut-o? A: Adici aga numitele egregoare? C: Da. noi doar ne-am racordat la el gi l-am alimentat.ismic. este resplata noastrd. Ele existd gi sunt reale. de polaritatea acfiunilor. care a inceput sd creascd alimentatd de trdirile 9i gdndurile noastre. Jont generate de noi.ki 133 contdbuie la modelarea viitorului prin crearea unor cam_ puri morfice specifice. corespunzetor unei frecvenfe.unnqk ki versus An. dar energia este manifestd. da. Ei au venit cu misiunea de a anula anumite suprasarcini. A: Asta inseamnd cd ele pot fi qi fals create? C: Da 9i nu.unnakki An. noi l-am fEcut manifest. insi pot fi create in baza unor informalii eronate. I A: Dar odatd creat acest camp morfic. dacd se schimbd polii Si vor fi cataclisme. etc.ki versus An. noi am creat un egregor apocaliptic Ai noi il alimentdm? C: Dacd a fost creat de noi. A: Mai clar.132 An rnnak. Odatd ce a atins masa critici ea incepe sd devini manifestd in plan frzic. trebuie sd vezi procesul ca fiind un proces de germinare. noi doar i-am dat putere. "i" A: Mai clar dacd va veni ceva catacl. Aga s-ar explica aparilia unor oameni ca Hitler. A: Adici daci noi primim informalii apocaliptice asta inseamnd cd ele vin din egregorul unde se afl6 stocate acest gen de energii? C: Da. Asta inseamnd cd informalia. in ambele cazuri insd. dar daci el a existat in cAmpul informalional al universului. Mai clar: universul ne-a trimis pe PdmAnt rdsplata! A: Extrapoldnd. Stalin. De-a lungul timpului s-a mdrit gi a fost hrAnita de emisiile oamenilor.

134
C: Da.

An.unnok.ki versus An.unnak.ki

An. unn ak ki versus An. un nak.

ki

135

zice cd dupd ce vor inceta aceste dezastre, omenirea va intra intr_o erd a picii.
se.

A:.Dar

Itfel in logica lucrurilor. Dupd de echilibru. Ca sa se poaia trebuie sa primim inapoi ceea
_^_L: pozltlv, am putea anihila sau Ou, dacd noi tofi, adicd marea majoritate am gAndi
md.car

energie negativl?

i"."a."u u"?^ta

mental gi distructivi gi asta se refl rnconjuritor. Terra este o fiintd vie, mult mai putemicd si mai bdtriind deciit noi. S_o fi sdturat a" rni"ir.'ri.iaii .*l o distrug! Existd chiar studi Masaru Emoto, care aratd Ea le preia informaliile din c ziteazd in oceanul planetar rn permanenld de emisiile avem posibilitatea de a influenla gi modifica structwa apei. inseamnd c[ noi avem _Asta ;;;il;ii;r;;;*; 9i. infl uenla srructura crimputui r*roe"".ii"] rvrar clar. nor ne putem crea realitatea fizicd.in care-traim. realitat ea fizicd prezentd esre $i .A: rnsplata noastri. Adicd md refer la criza economicd, foamete, .erd;;;i;

sau un ciimp informafional, dar asta inseamni cI acea masd de oameni trebuie sd uiu" ga"auri 9i similare gi totodati trebuie sd aibd puterei anihila emisiile celor ce vor ramaoi i" "."ig"i"a i" " venld. Sd gtii ci totul este "ontinuu?";;;; Tot ceea ce emitem rdmdne intreaga creatie suntem un totul cu vibralia noastrd. distrugerea masivd a ultimi

C: Da. O mare masl de oameni va putea modifica un egregor

iaiJ

3:lif::

lumea a treia, poluarea cu petrol gi toate celelalte. $i cine gtie ce o mai veni! C: Cdmpul morfogenetic ne poate spune, dacd avem urechi sd il auzim. A: Cum? C: Sunt multe modalitagi. Cei cu capacitdli extrasenzoriale se pot racorda pur gi simplu la acest camp gi pot scoate informalii de o mare acuratele. Mai existd qi alte moduri, putin mai tehnice.Tu ai auzit de proiectul Webbot? A: Nu. C: Webbot este un program de calculator care a fost creat in l997de Cliff High gi George Ure, cu intenlia de a prezice fluctuatiile bursiere. Se vrea a fi un fel de magind de citit viitorul, dacd imi permili exprimarea. Interesant este faptul ca ace$tia doi au descoperit ci analizAnd algoritmii pot vedea gi alte evenimente ce urmeaze a se produce pe Terra. A: Dar cum funclioneazi? C: Programul cautd anumite cuvinte cheie, prestabilite in baza unui lexicon. El folosepte un sistem de monitorizare a tuturor informaliilor existente pe web, trimitand pe net spideri @Aiaru:jeni), care caute cuvine cheie. Atunci cAnd le intdlnesc ei extrag fragmentele de text in care sunt incluse gi le trimit cdte serverele mam6. Aici, informalia este stocatd, filtratd, concentratA gi prelucratd. in acest mod softul i;i dd posibilitatea de a aduna laolalti gAndurile a miliarde de oameni. intr-un fel acest program citegte cAmpul morfogenetic, adicd emisia gAndr.rilor oamenilor. Ei suslin cd sunt capabili sd examineze congtiinla colectivd, iar acest lucru le d[ posibilitatea si facd doud tipuri de aprecieri de scurti gi de lungd duratd, adici pe termen de maxim 90 de zile 9i pe termen de zece ani. Bineinleles cd ei spun cA pe termen scurt au o mai mare acwatele.

136

An unncrk.*i vers

s

An.unnak.ki

A n.

unnak. ki versts A n. un n ak. ki

137

A: $i ei pot iDterpreta toate aceste date? Da, cdci au cuvinte cheie care fu" _C: fart" dintr_o bazd uria$A de date, aproximativ trei sute a"rnii J".r"ir". Ei o"u!1rTi, inrreaga rerea. adicd,nuloritrt.u tiiri;;; '" ' uanoe$te_te cd noi stdm intr_o mare de informalie, in asemeni unor pe$ti. Sa specii, dar cd pe noi ne Dacd am crea ni$te ro_ ze, acegtia trimigi in adAncuri, pus sd caute, adici ntralie, etc. C: Ei ai o acuratele de 50_60%. Au spus unele lucruri care s-au dovedit a fi reale gi au fEcut in timp s-au dovedit a n nerbnaate. "i," S;;-:_.rnoir1; prezis atacurile asupra tumurilo, g"r"n.. a.rurtrui nu*_ tei Columbia, cutremurul ain O"""unuiinJ^;, Katrina, cdderea bursei, dezastrul p.oar. a" a"r".il.J de petrol, etc. A: $i cum au ales cuvintele cheie? C: Au luat cuvintele dominante. cele care apar prepon_

"p.;;;;i;;; ;;;;i

derent

.

in limbajul

lexicala care sa. conlina maj ori rarea to4a. emolionalii 9i tensiunea existenta tu niuetut poputu_ !iei, luatd ca un intreg. Este interesant cle {icut o remarcd.: majoritatea au un caracter preponderent .irrformaliilor negativ, degi programul nu cauti un urp."i unurrl.. Din punctul meu dc vedere asla inseamni Ja i".rr.air*""" care noi o trimitem catre congtiinfa negativd. Se nu re miri daci efeciul in unul rdu.

conrun. Astlel au creat

il" ;];;"

;:,_.i;;; ;;;;;

,"i".;;;i; .r;'#;

pl;;;,;';

A:

plinij

C:

$te-te dacd s-ar indear fi catastrofal I

A: $i datele pe care le oblin sunt puse in slujba guvernelor, sunt publice? C: Sunt date publice. Oricine poate avea acces la ele. Ei nu lucreaZd pentru nicio organizalie. A: $i scriu articole sau au emisiuni? C: Ei scot periodic rapoarte. Daci ai vedea ultimul raport. . . A: Ce spune? C: Chidr vrei sd qtii? A: Md gdndeam chiar sA il povestim. Eu consider ci este important ca oamenii sd gtie. Dacd nu va fi nimic, cu atAt mai binel Asta'este qi motivul pentru care te-am iontactal. Vroiani sA verific anumite infbrmalii legate de evenimente viitoare. Eu.cred cd este bine ca noi sd fim informafi. Nu este necesar si fii savant sau academician pentru ca se iJi dai seama ca se intampla ceva! Este suficient sd te uili pe geam sau Ia gtiri. Planeta a luat-o razna. Avem 3-4 cutremure pe sdptdmdnd de peste 6 grade, inundalii, incendii, uragane, furtuni anormal de puternice, ghea;a se desprinde de la poli, oamenii sunt nduci, animalele 9i mamiferele au probleme de orientare, pdsdrile migratoare au inceput sd plece cu trei luni mai devreme, avioanele cad, 1i{eiul erupe gi polueazd... qi nimeni nn vede nimic! C: Pdi e mai comod sd nu caufi explicalii. Dacd a1]i un rdspuns care nu iJi convine gi la un moment dat va exista o situalie in care i1i vei da seama cd trebuia sd iei de bun ceea ce gi s-a spus, ai avea mustrdri de congtiin{d. Aga stai in ignorantd qi in caz cd va fi ceva vei putea spune, p5i de ce nu ne-a anunfat nimeni? A: Da, este gi dsta un mod de grindire. $i cei de la Webbot ce spun cd va fi? C: Ei doar interpreteazl datele. Din ceea ce au cules se pare cd pAnb la s{brgitul anului acesta avem doud

138

An.unnqk.ki versus An.unnak ki

An.unnak ki versus An unnak ki

" 139

probleme majore. Una ar ti un rezboi care ar trebui sd porneasce undeva prin noiembrie $i care va fi precursorul unui rdzboi mondial, iar alta va fi clima. Totodatd ei vid cd vor 1i probleme cu alimentele. Se pare cd, acest lucru se va datora unei modificdri climatice care va incepe cu emisfera nordicd. Ierni geroase, inundagii extreme, asta insemnAnd revdrsdri de rduri, valuri uria$e, alunecdri de teren masive, se vor abate asupra acestor zone, iar populalia va fi obligatd sd i$i ia misuri sau sd migreze. in datele lor apare informalia cd Spania, nordul Italiei, Elvelia, Bavaria gi munlii centrali ai Europei vor deveni loc de refugiu. Aceasta se va intAmpla in iama-primavara aceasta. Populalia va cduta si igi stabileasca un nou cdmin in aceste zone inalte. Cdnd vor crede cl totul s-a lini$tit, in zonele muntoase vor apdrea noi fenomene nemaiintalnite: vant foarte putemic, a cdrui comportament iese din tiparele obisnuite, geruri extreme gi de duratd. in raport se vorbegte de vrint cu un caracter unic, necunoscut europenilor. A: Eu auzisem cd in zonele montane este bine, cA sunt locuri protejate. C: Eu nu auzisem asta. De fapt eu nu simt aga. A: Dar tu ce simfi? C: Eu cred cd trebuie si stai in zone unde ili vei putea cultiva mAncarea gi unde sd ai apa. A: Dar gi la munte este ape, po{i sta ldnga un izvor. C: Dacd izvorul va mai fi acolol A:Cum adicd? C: Hai si mergem pe scenariul meu, combinat cu informaliile de la webbot. Dacd iama va fi geroasi gi lungd, adici o sd se intindd pe 6-7 luni, vantul extrem de putemic, asta inseamnd cd nu vei putea cultiva nimic, animale sdlbatice nu vor fi, deoarece vor muri de foame sau vor inghela, fructe sdlbatice nici atAt, iar casa ar fi

la furtun6' cdci altfel bine sd fre fEcutd cu rezistenla mare un adipost' fErd ea. Ai o rezervi de hrani' ai i"-r"i daci continuare' i1i oblii hrana? in vor asta va insemna ci izvoarele iqi t" *iti*ua, 'Exista posibilitatea ca apa sE ajunga la "-"ifnl""rrt"f . sute de kilometri dePdrtare' A: Pdi 9i la ges iii va modiflca cursul! poli cultiva La C, r]"fi iolosi pdnza freatica' munte nu.

o*i irr tt"ei Ct

..iii".

l" i"t

f;:;;;;'

a

aiirba de hrana' Ei spun ca mode-

C: Da gi vor continua 9i I cu atenlia ca se va incerca manipularea sa ^"a"n"u'ut.ug iuiotui tutt-tediei 9i a presei care va incerca, ln.culon u"t"nu"r" aceste stari cataclismice' zugrdvindu-le slabilirea incerca sumbre. Prin aceasta se va *""fiterea increderii populaliei in guverne- Cu gi vor extsta mant"roi"iiil toate aceslea populalia se va revolta asemenea se festalii masivi la nivelul intregii Tene' De

;;;;t

140

An. unnak

ki

vers us An. unnak.

ki

A n.

unnak. ki v ersus An. unna

k.

ki

141

ne arate cA vom trai timpuri nemaiintalnite. A: Dar ret'eritor la climd, ce spun?

C: Ei spun cd oscilalii fierbinte-frig vor domina planeta incepAnd cu sfhrgitul lunii septembrie anul acesta ti cd acestea vor duce clar catre doud anotimpuri. Se pare cd $i soarele va avea o vir'd. Ei zic ce vom avea qi in Europa firtuni de gheald, ninsori abundente, etc., care vor afecta toate ldrile, inclusiv Germania, Elvelia, Italia, Franla, Austria, Cehia. A: $i de RomAnia nu zic nimic? C: Nu. Probabil cA nu contAm. Bineinleles ca se vor gdsi isteli care sd zicd cd dacd nu suntem pomenili inseamnd cA nu va fi nimic. Cam asta spun cei de la webbot. Oricum, pe scurt, din aceastd toamni evenimentele vor incepe sA se dezlAnfuie gi succesiunea lor va fi una rapidd gi dezastruoas6._Nu ne vom reveni dintr-unul ci vom da in altul. Vom avea cizd economicd, foamete,_ €ii'irplii vulcariice, cutremure, incendii, furtuni violente, lngliil'ffudifi c6ri"la'ilivelitl scoarlei tereste, piobleme cu
C: Ei zic cd gi anul acesta vor fi ceva probleme, insi cd din vara lui 2011, se va vedea clar cd soarele va avea .fniompo-offi enr-had'rii:ltf aikeiiltanirtoidlilearata? i cd Ceea ce am pilit cu soarele anul eputul minor al unor grave modificdri ce va avea loc la nivelul emisiilor acestui astru. Se pale cd tot soarele va face ca o serie de cutremure sd se abatd asupra Terrei. Ei spun ca evenimentele care apar la nivelul scoarJei terestre in 2011, vor avea ca rezultat modificarea geografiei solului, inclusiv la nivelul fundului
oceanului. A: PEi deja au inceput! C: Da, gi vor mai veni.

'

. marcdnd astfel regiunile intunecate in care undele luminoase fie s-au anulat fie s-au potenlat reciproc. Acest lucru nu a fost realizat. Aceasta imparte lumina in doud fascicole. A: $i c6nd a inceput acest experiment? C: Acest proiect a inceput in 1995 gi avea ca scop capta. Ce este i C: Este un fel de detector de unde gravitationale. in Germania.ki An unnak. cd ce gtiam azi nu mai este Ii ii fi o c vele C: p nu md caute nimeni. tu ai auzit de GEO 600? A: Nu. ceea ce poate coincide cu prezenfa unei unde gravitalionale.unnak.ki versus An. care trec prin brafele perpendiculare. nici mdcar lucrurile legate de Terra. ale instrumentului gi sunt reflectate inapoi. C: Apropo de informatii gi de Terra: spune-mi. 1 aparat? .5 \ A: $i cum funcfioneazi acest C: Pentru a mdsura undele gravitalionale.ki 143 Nu am stat sd analizez. Echipa de savanli care lucreazi in cadrul proiectului a sesizat ca un zgomot a c5. Va Eu mi-am gandit rezercd ai sd ili vor cere ajutorul. in schimb. A: Dar poate cd oamenii nu gtiu.disttibuitor sau separator de razd". GEO 600 se pare a fi fEcut cea mai mare descoperire din istoria fizicii. lungi de c6te 600 metri..ki versus An. El este capabil sd detecteze unde gravitalionale cu frecvenle cuprinse \ I intre 50 HZ 9i 1.142 An.rea undelor gravitationale. declangate de obiecte astronomice super dense.rui sursd era acesta? kHZ. A: Eu nu pot crede ii lagi de izbeligte pe cei ce valabil mAine. adicd a pulsafiilor din continuumul spatiu-timp. trwfiita . Se i afla in apropiere de Sarsted. Orice schimbare de pozilie a acestor regiuni inseamnd o varia{ie a lungimii relative a traseelor.. Razele luminii reflectate se recombind in separator qi creeazd un tipar de interferenld a luminii. cum ar fi gdurile negre sau stelele neutronice.. sa ved poate mA convinge cineva sA nu fac. se declan$eazd o razd laser printr-o oglindd pe jumdtate argintatd.wtnak. sd intreb.unnak. Tu nu vezi cd apar informalii contradictorii.

lumea din interior trebuie sd fie frcutd din granule mai mari decAt cele din scara Plank. gair n re n*a rn*"-l" nesre'u care pr.144 An. de cuanrum spatio_temporal si cd Ti"r. cdci volumul Universului sfedc este mult mai mare decdt suprafala sa exterioard. rua duce cu sandul tu a-"'"puri_ dox al gdurir negre>. bidirnensionald aflata la distanfa....d1lgs evalorarea lor rreptata :. Mdrimea Plank este imaginabild ca experiment. aga incdt nimeni nu a visat cdndva cd granulele din spaliu-timp ar putea fi weodati percepute.._) ... Ideca nu este noud. materialul spaliu-timp devine granulat gi format din unitdli minuscule asemendtoare pixelilor.ki 145 cd experienfel neidentificate perturbd reactorul.unnak.na cosmice."ril. fiecare conlinAnd un bit de informa{ie. dar de o sutd de miliarde de miliarde de ori mai mici decAt un proton. Hogan a dedus cd pentru a avea un numdr egal de bili pe dinduntrul qi la suprafafa Universului. insa toale explicatiile erau dat.unnqk.i'.#'.".. ci informafional al unei gduri negre este proporiional cu raza sa de actiune. aceasta reprezintd suprafa{a teoreticd pe care o acoperd o gaurd neagrd gi marcheazd punctul din care nu mai existd intoarcere pentru materia sau lumina atrasd inspre nebuloasd. RdmAndnd pe principiul holografic.. Acest raport este cunoscut sub numele de scara metri. ki versus An.fru3!ruTfiT i. Aici apdrea insd o altd probleml...sranule.::1:1. A: $i asta aratd cd? C: Asta ne face si concluzionim cd: informalia 3D a unei stele precursoare poate fi complet incifratl in orizontul 2D al gdurii negre rezultate.t?r"Ji.. Jontinutul . fizician. atunci Universul poate fi imaginat ca o sferd a cirei suprafald exterioara este realizatd din porliuni la dimensiunea mdrimii Plank. Craig Hogan.Ifli.. susskind. suslinea a fel ca gi d....t5 Asra . nivelul de informalie tapetat la exterior trebuie sd se potriveascd numSrului de bili con{inu1i de volumul Universului.uru.ff .i grii dispare..unnak.t crspantla..j:it L. urcqe ca nol tralm lntr_o holograj. "on. Fizicd a particulelor din eama cd cei de la detector au entald a continuumului soatiu_ timp-.. cert este cd dacd principiul holografic va ti confirrnat. Principiul holografic susline cd."ll lnsernnd sa constatam cd de fapt noi suntem intr-o studii in aceasti directie. Luni la rAnd s_au stua_ r. A: $i ce inseamni asta? C: Hogan spune GEO 600 estc supus unor ..."scopice :ill^r. dr'nrr-un ziar se fragmente'aza rn puncte atunci cand este miiritd. ea Evreiascd din Israel si doar cdteva cbiar ca. a o forma dispare nclptul cA informatia nu Bekenstein.. el va elimina toate teoriile gravitaliei cuantrce care nu conlin acest principiu."ul.punctut in care spaliul $i mat comporte sub forma armonioasd descrisd d" Eir*t"i" gi incep sd se dizolve in.unnak. Hogan a inleles acest aspect gi a afirmat cd: dacd continuumul spatiu-timp este o hologramd granulatd. " i1i aui'r.. f'otodat el va confirnra teoria st{ngurilor gi pe cea a 10-35 Plank qi se echivaleazd cu valoarea de !gj"c*tl"a a proceselor fizice carcau loc pe . Nu te mai plictisesc cu amanunte.apruf A: Ce este aoesta.ki An.ki versus An. toati informa_ peltnr.

Toli avem ganse egale gi toJi avem aceleagi informafii.. vei insipi! de ei. anumite fenomene vor incepe in iamd.it u arf. A: Dar cam cdnd? C: Din ce simt eu. i. Dacd unul este mai delds[tor sau mai neincrezAlor..146 An unnak.lismice.i' "'. "a'. deoarece i. . . C: $tii care este paradoxul? Cd daci se va intAmpla gi eu cred cd aga^va fi. lau.-Pe d-e alti pa!e. hoare$ri in weo doi-trei aniJtu nu . simti.ki An.l dacd tu grii cd copilul teu vrea sd facd bungee_ium d veche ei uzatd ir. ai informatii cd va veni ceva si nu iti iei mdsuri..-.. i1i spun cd eu cred cu .."ir"ii I cd va veni cu adevdrat ceva? C: Da. Universul a inceput sd ne arate adeve_ rata lui fa!e.: . extrapoldnd. $i nu va fi de bine."liat. .. E. C: Vezi. Ili vor Zice ci tu eqti de vind cd trebuia sd petrece -'. dar preponderent la anul. Eu cred cd timpurite.. Vezi. fi.. C: Atunci. este dezinteresatd. Noi tofi suntem egali in fafa Creatorului. J. tu ca un om inlelept te tii de hotdrdrea lor? A: Nu.pentru care eu nu spun la nimeni nimic gr. sd C: Pai gi de ce nu i1i iei mhsuri? avem responsabiliteti. nu crede..unnak ki versus An.u. . Fiecare este rispunzdtor de acliunile sale qi fiecare va fi pus in situalia de a alege. dacd familia ta nu wea se se asigure. Noi trebuie si vedem sd ne uitdm la ce va veni. cred cd ne indrepldm cdtre o schimbare 9. -lqlpldg a coniilor. atunci de ce sA nu ii lagi in pace.?i?ffi l..OU vrea sd imi iau mdsuri. fie intr_un loc O. Iogic. Noitrebuie sd ne modificam. chiar spre primavard..i.:: structura vibrafionald..li. este problema lui. r ar.liflro A: Nu. De ce sa pierd ."fffr.irpriZ este raspunzator de soarra lui qi irpil.unnak. Asta gtiu sigur.. dar nu gtiu incolro si o .ki 147 matrixurilor.::."*." . cei care au fost impotrivd iji vor repro$a tot Jie.. p.jte!_ i l I I I I P3i alunci stai qi te giindegte! Evenrual poate te 9. dar le perccpi aga nalrsm. daga !q -q!!!. A: Pofi spune ceva cititorilor mei? A: Dar tu crezi motivul ::1L. ugr'. tac.i.T1 Aici cred cd ai dreptate."il. Eu simt asta. .ki yersus An.' . se intdmpld. lqrntgdg goqg q9lo1_dt4!AEgJ-Tjp..d_-" A: Dar ce re faci_cdnd unul credl L: lF vol raspunde cu o inhebare: 9i. torald.evrt asrf'el de disculii.unnak.. rrf"i"* "rfi... iri exp a? alii il. in curdnd pe Terra.T...

ghefarii se topesc alarmant de repede. uragane.Eu cred cd istoria universului gi a omului a fost scrisd de o sursd inteligentd. deci starca de echilibru a omului este influenlati de acliunile sale.n ansamblu de elemente disparate din care au rezultat toate sciziunile sociale. vd spun ci nu am scris aceastd carte cu intenfia de a inspdimdnta sau a crea panici. Acest lucru ne face sa inlelegem cd omul nu este un accident al naturii.ine. soarelc are anomalii . Clima a lualo razna. va trebui sa ne ridicim congtiinJa de grup qi sd incepem sd ne condiliondm ac{iunile pe baza inlelepciunii. Asta inseamnd cd impasul in care ne alldm la ora actuald a fost generat de modul nostru defcctos de g6ndire. Dacd vrem un viitor nou. Este suficient sd te uili pe geam sau si culegi inlbrnra(ii. Viitorul model social trebuie sd fie unul bazal in mod obligatoriu pe legile iubirii qi echitdlii dil. fizica cuantici nu mai percepe universul ca pe u. Nu este ncvoic sI fii cercetdtor sau savzmt ca sd vezi cd tolul se schimbh. nu este o fiinld izolat[. Avem c[lduli tropicale in I{ominia. Eu cred ca singura cale de iegire este ref'accrea intregului mod de compoftament gi gdndire pe o bazd spirituald. ci percepe universul ca pe un flux continuu de energie in care toate elementele sunt interconectate. In incheiere weau sf. incendii gi inundalii peste tot. Dorinfa noastrd unanini esto aceea dc a trezi lumea. inghe! in Brazllia. ci este in directd interacliune cu semenii sdi gi cu universul. Persoanele cu care am stat de vorbd sunt oameni de bazi ai acestei lumi gi au pus suflet in realizarea accstor' matcriale. Astdzi. Cheia acestui rafionament este simpli: orice acliune individuald se rdsfrAnge asupra intregului. de a trage un semnal de alarrnd.

Noi credem cd prin ridicarea con$tiinlei de grup putem aplana dacd nu chiar anihila anumite fenomene ce urmeazA sA se producA pe Terra. rdutatea.unnak. Divide et impera! Aceasta este deviza lor. granilele. ei vor ca fratele si se ridice impotriva fratelui. Prin puterea gAndului noi voin ar. rele. Lumea care ni se oferi este o lume rninunatd in care ura.trnnqk. sd lupte ei.ki versus An. sa vA luafl familia qi sa va pdstrali calmul gi echilibrul.ki An. care ne va aduce noi modele de gdndire 9i comportament. Nu trebui sd cddem pradd unui viitor rdzboi global. crirna. deznddejdea. Omenirii i se pregdteqte ceva unic in istoria cosmosului gi noi suntem pugi in situalia de a ne alege calea pe care vrem sd o parcurgem.unnak. Acest lucru se va datora in primul rand faptului cd creierul nostru va fi supus unui alt regim de frecvenld. Sarcina noastrd este sd ne trezim gi sd congtientizdm schimbarea. foametea. Nu peste mult timp. Noi tofi am purces la un anumit moment drn acelaqi loc Ai tot acolo ne vom intoarce cu tolii. vom cunoagte adevarul despre trecutul qi originile noastre. noi trebuie sb optdm doar pentru calea blAndI sau anevoioasd. in care incearcd cu mrirgdvie sd ne atrag6.. noi. ultra-nalionalismul.150 An. Schimbarea va veni oricum. ctc nu vcr mai exista. avarili4 etc. in baza unor idealuri gi valori eronate. dar este o iluzie.ki versus An.ea acces in Pacea sd ne cdliuzeascd acliunile' . ce suntem capabili si renunldm la dogme gi tipare invechite qi cd suntem dispusi si rre acceptdm noua con$tiinld universald. Nu trebuie sd uitam ce noi toli suntem frali qi ci religiile. ne-au fost induse tocmai pentru a ne crea sentimentul de separa{ie.unnah ki 151 comportamentale gi exemplele pot continua. Ciind veli auzi de lucruri urate. Daci ei cred cu tlrie in asta. cu rudele 9i copiii lor! Ei gtiu cd numai ficdndu-ne sA emantun energii negative ne pot stdpAni gi controla in continuare. De aceea vd rog sd nu cddeli victime ale acestor pdcdleli. Sd afirmdm cd vrem sd facem parte din aceasE noud lume.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->