An.nunak.ki versus An.nunak.ki

De acelaqi autor

ARYANA HAVAH
Cristofor
Magul din Carpali

Viafa pe PimAnt... incotro? Viitorul omenirii qi Pdmdntului

Inuaki, reptilianul din mine
Cartea intdi Dezvdluiri tulburdtoare despre trecutul,

An.nunnak.ki versus An.nunnak.ki

prezentul qi viitorul Pdmdntului

Inuaki, reptilianul din mine
Cartea a doua DelaZamolxe la noua erd

Inuaki, reptilianul din mine
Edilie integrald
Vizitali
9i: ORFEU 2000 I

www.aryanahavah.ro

BUCURE$TI

Cope(a: With Loneline:;,s, on Your Own de Anna Ravliuc Consilier gtiinlific: G-ral dr. Emil Striinu

PREFATA
AMINTIzu DIN (I)REALITATEA iMEDIATA
Probabil cd nu aq fi scris niciodatd in stilul ce urmeazd aceastd prefald. Sunt de peste trei decenii un cercetdtor asiduu al ufologiei (fenomenului OZN) qi sunt familiarizat cu ceea'ce de reguld sunt numite teoriile ce Jin de SETIT 9i CETI,2 de contactanli, rdpiri, intdlniri de diverse grade, crash-uril. rzboaie cosnrice 5i catastrol'e mai mult sau mai pulin planelarel sau civilizalionale. Cunosc lucririle Aryanei Havah gi cu prilejuri anterioare mi-am exprimat pe larg pdrerile vizavi de ele, aga cd nu am sd revin asupra subiectului ci am sd incerc sd-i dau prezentei prefele o notd de (i)realism prin faptele ipotetice totu$i pe care urmeazd sd le descriu, de fapt am sd fiu chiar in tema cdrlii. . . Totul a inceput printr-un telefon. Ce a urmat apoi fiecare dintre dumneavostri, chiar gi eu putem avea ce pireri dorim. . .

Un alt fel de

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Rominiei HAVAH, ARYANA An.unnak.ki versus An.unnak.ki / Aryana Havah pref.: g-ral. dr. Emil Strainu. - Bucuregti

-... 1,'

1

rsBN 978-973-1 986-r 2-8

il (pref.)

'4n

7"7ro

I

De la expresia englezeasci: Search llxfratenestrial lntelligence

Cautarea civilizatiiilor inteli gente

2 De la cxpresia englezeasci : Communication Extraterrestrial tntelligcnce
3 Din englezi prdbugiri 4 Aluzie la lucrdrile lui lrrmanuel Velicovski, Cictcnireu

lunilor

g)

Sanuel Huntihgton

C i ocn i rcq C ivilizaIi

i

lot.

ofiler superior din armata. La ult lltontent dat pc la ?-l'1" nr-arn tr.tl Lt 'ln unnuk kiyersus.rd de momcntui de .czrt buimacit de tclclonul trobil care suna in nestire.r!ll (l\. Dupi ce a alimental. nu s-a sinchisit cn nimic. de culoare verdc inchis.trupe de comando".... Dar cxisti qi ur.r'roltslrat.00 metri iniltirre .. . a plntit gi s-a indreptat spre lnagina sa un.c. Conlomr relatdrii fiind ora 0500-0510 la bcnzirriiric nu inai cra nirneni altcineva care alirnenla ci unclcva latcral doar un llummcl kaki cu gerluri fumurii . . li'a o clirninca{i de iulie.cc rrllteirzil riil lc rclatez a.esus de orice lrinuiali de imposturi pe care crcd ci a-1i incerca-o lcgat clc istorisirea ce urneazi. La apropierea de Bucr-rregti ma$ina i-a sennalizat printr-un scnzor cA mai avea benzind pcntru doar caitiva zcci de kilometri. deci s-a orientat spre cca lnai apiopiata benzir. In mod crudat ma$ina llu avea nulnar de inmatricularc nici pe fata nici pe spate..torcea'' cu rnotorul pornit.tout terrain" pcntru rcluarea cdlStoriei.ir r.rdrie. lcgal . Cred ci suutcti de acord cn mine ci omul uostru eril totu$i frArrintat de contraclictoriul sau sd-i spuneln stranietatea intAmplirii.ascnr sii nar.individ" in cizme dar care nu avcil haine ci era in totalitate acoperi[ de solzi verzi exact ca un clocodil ial pe cap avea ur. ighc'z pe NIl1' pinar iu zori clncl qr obosit 5i torojril dc ciilctui arl.pcrplcxitate" s-a gAndit ci ar putea fi vorba de o lhrsi... dar in jrrr nu era nimeni.lizirrrrrl lticlrllui punc( tle vederc ci doar un nalalor-ciit (lc cit obicctiv irl cvcuiulcntelor descrise. .i pe scaun slitea un si-i spunem .r \.dc dccor"!' Trecdr.i indivizi.np clc data aceasta erau doi aga-zi.1.. . Cineva sunase de ntrrllc ori $i iusisla.r avea ochii galbeni cu pupilc verticale ca de pisical.ati prin Africa 9i America I_atina..te sllnete asculite cdtre cineva din ma$ini. In economia f-aptelor.t concediu de Eaptc zilc cc-l licuse la munte solitar cu coflul uDdeva plir. orrrit aici: dupa cdtiva kilonetri a vdzut acclaqi "11 I Iummer tras pe dreapta cu toate patru u$i deschise qi la cAtiva metri de magini pe cir. soarelc abia rirstlrisc fi ([rrouiai cirlclur-ii de pcste noapte nu putuscm sir tlornr .i vadar dacd mai lusese lnartol cineva la eveniment dar a constatat cd era singur in parcarea staliei de benzini.!rt unnuk ki iii Vrcau si suputr alentiei un alt l)Lrtct rle ir. Mai mult nu cste un fal.. Pentru cI lucmrilc 5-11. Il cunosc lbarte bine $i pentru mine este mai pl. dcl.r subiect trebuie sA spull cil in dintineata cu pricina anticul t.neu venea dintr-un scur.. I)cntru a infelege ceea ce ur rncazd aur s.90-2.' ttrt ltrpt fostbil {ilretl rllT. Intr-iind ir. . multc apc)uri cle la acclirgi numir. Dar atunci a observat cd uga din dleptul qoferului de la Humnrer erur deschisi .al spun cd cel cc suna era un amic..rrrrr \!tr \\.. ce pireau ci se ceartar sar-r disculd ceva lbarte aprins. Contrariat a ciutat s.ii .. rlori sir in{elegc[i cA nu vreau sir lrrr ptrr.i pr-cli. rlc citcva ori in ultimii ani prin iadul din Lak qi Alganistau iar mai inainte avusese inci cel pu(in altc cinci misiuni de hrpli de dr-u. s-a dat jos din nraqini l-a plivit a scos ni.lr. iar ca plcgiitirc avca specializarea ..r dar. ObservAnd cd Ia intrarc erzr o cameri video l-a intlebat pe cel ce vindea la statie daci funcJiona dar acesla a rispuns in doi peri cd aceea carnera video este doar.rislicii.. Cit timp amicul meu l-a privit a apreciat cd avea 1. .. bine regizati qi qi-a lclual drumul..lndividr-rl" s5-i spunem aqa l-zr observat.tlcr.r I{ctczat.r.adormit in lbtoliu la biroLr in lata calcLrlatonrlui.r l'cl de creasti ca o qopirli.. Trecuse .) al scicnce-lictou-uhti sau al ozer.1n altuk ki rtrstr ltt trtttt. perea iritat s-a urcat gi a dernarat in trorlbi.

Olf '. Iicranul era verde gi. Dupir citcva minLrtc (3-5 minule) conlbr..1n trnnrrk ki Unui dintre cl plrea mai inalt cu l0.:ic\. atat.alrc ArlicrLl nostru a rc\azut fotograliile clc pc tclcibnul rnobil gi a polnit glou! spre Bucuregti cu giindul si vini la mine pentru a ne stitui ce lacem cu 1btografiile cate eLaLl uLnitoarc..:rrcuni cu el la reprezentanta llrutei ce trsigula servicc-ul telefbnului dar singur. fbarte ciudat in mod singur:. culoalc vcrclcl Nu am putut recolllpLlne nirnic din cccu cc a lirst lbtograliat.rl . stinrati cititori accasti rclatlrc csle cloar . lv .i "11 0 r.jurnalul" lllnrului ce vi l-a pregltit Aryana Ilavah in accasti carte ciuc cste deosebit de incitantir..r..On" qi ..1n untt. dar pot si vi spun ca limp de rloLrir slrptlrnini aru ascultat povestea de zeci de ori.t.5 ccnrintctri decAt cclalalt $i liu avea cizme in picioarclc a ciiror labi serndna cu cea de qopirla cind pagea. rotal ncstinghcriri cirrtl .i unici in mesajul ce il transnr ilc ! Partca tlagicd a poveqtii este cd la momcntul ajunger...rnricrrl rneu i-a iiltoglallal cu telelbnul mobil. Dar. aver... Un lucru cste sigur... coada I cdr:or' in iimbclc scnsur.r Lt llitttctti.ri liril puterea de a o dc..!n-uttnok ki tersus..tstrl cor..r r. Nici o imagiue! An. La solitrl care ne conduce ar fi intclcsarrt dc.l llriticii pc Soseit 5i zecr de injulzitur:i ale celorlalri par.ii la minc tclclirnul arita clar ci se licuserd 1l lbtogralii doar in locul pozelor ecranul rdminea verde la listarea lbtograliilor. Alrricul ntctr cslc la aceastd ori undeva pe un teatru de operatii nriltatc . Pe qosea lreccarr multe camioane dovedi uraterial.trdirn intr-o Iunrc pc care numai clcclcr. Dircctorul Ccntrului de Studii qi Cercetiri Psihotronicc qi Ufologice c mi ls t ru fo (a) gm ail. co m .nai gdntlc5tc gi acum la intAnrplarea ciudati pe care a Dr..tiut la ciue cs(c butonr.1.creatrtri" clal.. trrlrri nrlrii tlczatnigiri.rttt . Emil Striinu .n ci o cunoa$tem.---i.r*.ul rhspuns a fbst cir a first lbtogralrati o sursd de lumin5 foarte puternici tlc.lim care nc cstc rrrerrilc.n rclltlirii cei doi s-alr sui( cahli in Iluntrner au intors s1. ( ci d. cind de fapt cred ci suntenr niqtc sLrbchiriaEi in tranzit pc o planctd care uu ue-a apartinut niciodata gi trnJc Jc lrrpt nici rru .. clar arca 5i trn 1'el treit-o.r lirsl int. NLr r lclr-r sl-r spun niuric de cele ce au rlrmat momen.atat.ticipanti la tr.n o vagir implcsie ce suntem stipenii ei..i pLobabil ci intre doud ambuscade se r...tli lil An trnnak ki ver. nu a oi-.rttar cchri cle I'cnire spre Brrcurepri si cLr o i'ilczli rilrriloar. am chulirt al(i rrrlltoli clar lotul a fost marcat de r-ln e$ec 1otal.Delete" sau rllcar ccl .rlc scr.c au dispir-ut in tlornba isciurl ..i ai qol'cli liccau scmne spre .

IErd idei preconcepute. un imbold ascuns m-a fEcut sd fiu de acord. a lucrat milenii spre a u$ura soarta noastrd qi spre a ne ardta unele lucruri in viziunea realh. Aga cd m-am intAlnit cu respectivul. ceea ce avea sd imi spund. degi in prezcnt neoficiald. care gi-a spus cd are misiunea de a ajuta Terra gi pe locuitorii acesteia. se supun pa(ial aceloragi legi plmdntene ca gi noi. respectiv ci tr[iesc intr-o lume duald gi cd qi la ei existd cei cu intenlii pozitive gi cei cu intenlii negative. datoria mea morald de om md obligi sd fac acest lucru. De asemenea vd sfrtuiesc sa ciutali veridicitatea celor afirmate gi sd le acceptafi doar in mdsura in care ele rezoneazd cu trdirile dumneavoastrd interioare. la inceput destul de banald. s-a desprins o grupare din rAndul lor. Am mai afirmat gi suslin in continuare ci cititorii acestui gen de literaturd sunt oameni ralionali qi cd informaliile pe care utmeazd sd vi le dau vor fi analizate gi filhate. . Degi mi s-a pdrut ciudatd aceastd rugdminte. Acum ceva timp am fost contactatd de o persoand care m-a rugat si o ascult gi sd incerc sd inteleg. Aceastd grupare. cu o capacitate extraordinard de sintezi. Disculia. cll argumente gtiinlifice care m-au flcut sd inteleg Ei sd pdtrund in anumite laturi ascunse ale vielii pe acest pdm6nt. in urmd cu vreo cdteva mii de ani. care spre surpriderea mea s-a dovedit a fi un interlocutor erudit. cu un IQ care cu siguranld il depdqegte pe cei al pdmdntenilor. sd v-o expun. a exacerbat cltre sfArgit intr-o expunere suslinutf.I Oricdt vi s-ar pirea de ciudatd relatarea pe cirre urmeazd. Se pare cd demult de tot. De la el am aflat cd acegti anunna-kki.

Ulterior s-a demonstrat laptul ci naLula liunizeazii cel pulin trei tipuri dilerite de neLrtrini. r.nediu> teoretic <dispcmt> cu scopul dc a rczolva clczc- acest l1cru i din centrr-rl galaxiei. care sullt extrem dc mulli (ci dcpigesc ca uutlir Loate celelaltc particr-rlc de rlaterie cunoscr.rci. api.r continuar-e il voi nunti pc acest interlocutor Domnul X.in cadrul unui experimcnt s-au observal primele semnale de ner-ririni $i 1ot atLxlci s-au ir. Aceste parlicule cilitorcsc in linic drcaptd prin stir.xperimentul a fbst prerrriat cu Premiul Nobel in 1988..X: in 1930.i in Soarc. $tii ci se zice cd in limp cc asculti accasti frazi.rtclaclilu. deoarece legile conservdrii energiei gi conseruirii impulsului pircau distorsionale de reacliile nucleale. Nu va fi o I'ard nolnali. ci rAnd pe rAnd toate zonelc globului \. X: Sunt dovedite qtiinjific. Astfi:l au apiuut voci ale Lrnor oamer. . A: Te re ['eri la acei t.6 ln tinok kiyersus An unndk.lte) sir li juc:rt uu rol cheie in folmarea Universnlui. rcalizind o revolulie in N. A: $i atunci de unde gtii cu atdta exactitate? Dl.nt*. Iar din picate aceste linor. in zone care ltu aveau ascmenea lbnomene. iar accst bombarclament \/a cre$te in intensitate.ri cu aspcct de lorrrada. ce pilea a 1l invizibili.-l. ci ulta cu inlegistriri ieqile dir. Vor exista turtur.r1 1r16[]. l)npa anii '90.l . numiti ulterior ncutlin.X: Nu. Va ii prdpid. rrrc-jorilatel Iiziciertilrtr J Irresul)us ri rtcrrllirtii rtrr rrr rlasd intrucAt nu s-an girsit inclicii dcspre masa lor. De-a lungul anilol.lt-li bombardau'rcrrt clinratic Iard plecedent.or inmulti. LJn sfert de secol mai tirziu. aer. ir.r.co urntd. ca sd mi. expr.rentrini? Dl.2000 de neultini produ. cnergii lbrmate din par-ticuie. Eniisia lui este din ce in ce mai putcr. care de pulin timp pot 1i cuantilicate gi vizule.'llrlttrl X: (. L-. pirdr"u i yor fi dislrr-rsc de fbc Ai culturi vor fl iitLr:tclaie.al. inlr-o minii din Dakota de SLtd.ri.r comun. se da1 D. trrce pr-in aceste 1'elomeue. llri sa-{i laci vrcun riu qi fird si lase vr.'inccprnd clt \irrJ aceaslJ gi continuincl cu umdtolul an: vom fi supuqi Lu.nicir.itii.ra sutd de rnetri.rtc gi nisuritoli noi arr |-rmizat primele dovezi care suslineau iaptul ci neulrinri au masa. vor ailct'na abcrant cu cele de minim. ciclonii se.rnt capabili sA lraverseze intlegul Plm:int inlr-o liac{irure de secundi deoarece an o vitezd apropiatl cle cea a luminii. Ray Darvis.ki An unncrk ki t.X: Da. ciStigitorul plemiuhLi Nobel gi echipa sa au lvut nevoie dc aproapc i0 dc ani pcntrl a (captura).i de $liinfd cale au incepr-lt si pund la indoiali valrditalea l\4oclelnlui Slandard al chilibml de energie din leacliile nucleare. deja sute de trilioanc de neulrini trcc prin corpul t5r"r.rilor lundamcntale. Este posibil ca acesti neutrini.lodelul Standarrl al particulclor' yi ir. A: Dar aceste lucruri sunt create cu intentie? Dl. Wollgang Pauli postuleazi existenta r:nei noi particule. despre ridicarea con$tiintci de glup gi dcsple 1-aptLrl ci acum ne af'lim pe uftir.im clar.neue nu rol Jl izolate. Sunlem ef-ectiv bornbarclati.et sus An rnnuk ki 7 ldeea cic Ia care a plecat intalnirea noastri a fost una simpl. ca tiincl r-Ln <r'er. Vot fl incendii qi iuunr. crilui. A: Dar ce sunt de fapt acegti neutrini'? Dl. dar sunt ascunse publi- cxpcrimcr. spafiLl $i aproape nirnic nu le opleqte. ial zilele cle maxiu dc tcmperaturi. El credea cd oamenii de $tiintd nu vor putca fi niciodata capabili s[ dcrnonstrczc fizic existenla aceastei particule. despre cataclisrle.ana: lJste ader. Este acum ori niciodati. Arl. $i binein{elcs cd gi soarcle are o marc iniluenli.irat cd vom avea ceva problenre dc oldin climatelic? Ncntrinii sr.i anrure: sd sc relateze despre schirnbdrile care vor vcr.. un nulir mult mai mic decAt cel estirnat de calculcie tcorelice.registrat ciocnirile lor ocazionalc cu tr' alcria.

A: Dar se $tie concrct ccva'J Nli rel-er la ce va veni. La totG: A: Dar existd dovezi qtiinlifice cd vor avea loc anurnite evenimente? DI. Dupi cum spuneam.disparca" transfbrmindu-sc irr alte particule..ine. A: Te referi la cuitmure. atmost'era. Ele au fcrst explicate prin analogia cu o magini sport care se schimbi intr-un ninivagon de mariii sau nn autobuz gi apoi rcapare ca maqind spoft la inulti kilometri mai depafte.{ vor exploda mai mulli vulcani.X: Da. dar llu intotdeauna ili ies. Cutremure multe vor_[ gi in 20-lQ.rrile. s-au rulat runumite programe. dar daci nn ii sirntim.rtensifice gi si sporeascd in frecven{i. in rcacloare nuclcarc'sau mai nou. I)e tot globul va urma o perioadi de cutremure cle 6-7 ci totul incealcli iclcntificarea acestora departc dc srrrsu. fapt care va ducc la imposibilitatea zborului cu avionul. De asemenea oamenii dc . dar existd gi cazuri in care totul este speculativ deoarecc nu sc $tic curl va evolua un anumit eveniment. Dl. I'r'oblema majorA este datd de laptul cA au inceput sA lulccteze miezul planetei. care va I'ace ca insulele Kurile sa se sculunde parlial. dar ce acest aspect va avca rm impact deosebit asupra culturilor din anul urrn[tor.rtif-rcalea tipurilol cle ncutlini lirnctic clc sur. qd in r:!oiembri. tot timpul qi ltrc trccst lucru neobscrvafi deoarece ci interactioneazit liltllc rirl cu alte forme de matcric. mai exact.n ca fiind modclul tcolctic care explici lunclionarea Soalelui. in atmosf'ela Pin:intulni. insd in lnai anul ce r. un nulnr"rr dc cxpcrimcntc au ciulat oscilatiile neutrinilor.lcl. S-au fhcut simuliri pe calculator. acolo ullde a fost posibil. iar acest tapt va lace ca anumite fenomenc si sc ir..1n unnuk Ii An unnuk ki versut . Chiar. nu a nai cxistat a$a ceva pdni acnn. iar nrilielrlc rlc ncrrtlitii trec prin liectrre persoand. ap[rAnd fie ca neutrini eleclronici. hr r-rltimii zece ani. ci se translbrma dintr-un tip in altul. ci joacir un . Se po1 face presupuneri. se va rupe placa Pacificnlui care va lace ca toate lirile situate in zona aceea si aibd problerne cu ldrmr.. reactorlrl sau accclclrtor-ul.laponiei. Ne modiflcd cimpul vibraliorrll. [n tinrp cc rretrrrinii cilatoresc plin materie qi sp:r1iu. goseaua va 1l ir curind plinir cr-l toate aceste trei tipuri de vehicule. Disparilia neutrinilor arc lcgitnri cu o proprictatc speciali a acestor palticule evazive: oscila{iile nentrir.rr-c l'ac ca Soarele sd slriluceasci. Ncntrinii sunt pretutincleni. evitind astl'el deteclarea 1ui in expelirnentul lui Davis. se perc ci in acL5t illl \il exista un cu1t'cmur n-raj or in zona .L ace$ti neutrini $i se pare ci intensitatea lor cregte. slrLdiitrcl neutrini creaIi in soarc.riJor'.X: Ba ne afccteazi. neutrinii au capacitatea de a se transforma dintr-un tip in altLrl. Trebuie sd intelegi cstc nou qi pentru medinl gtiintific. in accclcratoarc de palticule. fie c:r neutlini nrrronici suu ncutrini tauonici. Dl. iar in prczent se exanineazi tipurilc clc ncutlini tri se Soare rol lbarte importanl in c61eva din cele mai impoflantc procese fizice din Univers.1n ttnnuk kit.X: Da. in timpul zborului.. cum ar fi reactiile nucleare c.ln unnak ki q lui. Doar neutrinii cu rnasi nenuli pot siviir'gi accsti tlansformare gi de aceea m6surarea cletaliilor plocesului de oscilalc Ic pcrmite oamenilol de qtiinti si cleLermine dil'eren!a dc rnasl dintre cele tr-ei tipuri de neutrini. Dac[ la inceput au erislat pc o qosea doar magini spor-t.) A: Bine. vulcani? Dl..ii sub accsl aspcct. Acum sunten supuqi unui adevdrat bombardamcnt c.X: Ce p()r sa ili spun.I . acesta se incilzeqte.trsut . Oscilaliile neutrinilor sunt un efect cuanlic. S-a reuSit ider. inseamni ci nu ne rrlccteazd. Irc care il culloa.sa carc ii ploduce: Soarcle.tiintir an cmis o ipotezd confor'm cileia neutlinul clectronic ar putea .

Acest lucru va f'ace ca n.v An trnnuk ki )n tnnttk ki t. dar nu gliu ce si zio. nlri irre ct srrr rnli t.ria? De ce Cloroana Brilanicii lnvesteste in Romdnia? De ce toati zona muntoasi din Aiiica cstc vdndutir cdtre guverne gi parliculari? lti pot cla zeci de exempie. sprc a nu ti luali prin snlprindere.. Ca qr cind PirmAntul ar trcnura.X: Ba da. Explozia solari cc urmeazii va influenla in urod dccrsiv polaritatea Telrei gi va avca loc in tlod cer-t inversarea polilor uagnetici. lluta aceasta llti-a$ cr-llrpara ceva in afar:t matilor ota. Un uric reiirgiu qi o r. A: Spni <ei>. c calc lungi.X: Daci aq 1r in loct vostrrl. A1i ai..10 .ri Ei . se picsttpuue cir in nrai la anui va iucepe totnl. Spanra. lndia 5i China vor 1l cel mai aiectate din p iiirctii vecier-e ai intcgritilii teritoriale. $i eu sunt ca ci. Daci bombardatncntcle cncrgcticc se intensitrci sau scad. Se pare cit Turcia.lrii translblnntolLelor. cutrcmllr esle prost spus. Oaurenii 1r-ebLiie si se hrirircascir Iii pLegntiJi..tu tnai lArziu. se . A: l)nl ccva concret. cJlll l. lri trcbuic si se ajute singuri .ut Eansa sd . Se pare cir va 1l ceva contiuuu. teea cc^ne va lace si t iurittettt pentrlt citcva lturi llrd curent. .strt . Nu se cuno.tic'? l)l.r n-riLi la anul. Nirleni nu gtie concret daci va ll sau nu ccva.. dar ccea ce ne deosebeqle sunt intenfiile.. eu sunt dif'erit lajir de voi . Ei au ln:rt mirsuri pcr. 'frebuie sa seurna cd toaLi populalia rirmasir la nigla czitrc zona care \ lr rcprezenla atunci sudul.il cc\il. dar de aici qi pini la a llisa totul.tci clalele se schitnbii. A: Am mai auzit varianta. A: $i cAt va f ine? DI.4rune cd pc undeva plir.lar contin ttu.cr. cLentuJr'cr erpl.r'rici rezerui dc alimenle tru strici..i si nu caute rdspnnsuri gi sustinere la guvemurli $i socielaten $tiinlilicar.rvesteqti rniliarde in buucile pi depozite subterane? De ce lamilia Bush gi-a cumpf. sd qtii. En qliu ce va ver. miri alcs cf. dar asla nn mi f-ace sd subscriu modului lol de acliune qi gindire. cll nll sirnt asta. iri dri . Dc lapt. ['dnd spun lotul ni lcl'cr: la pr. Dc ahl'el mic mi sc irare lotal nociv si iti triiic. Dc cc sd ir.i idcntic cu ei. atlu. in Rominia vor tl culremure dar-nu vom avea schimbari gcogralice alc solului..X: Daca va fi aga sau nu vom vcdea. spune mult.ohlcmc ca: intensificat-ca cuiletnttrclot. i. A: Putem 1'ace ceva'/ Dl..rJrrl I rrropei s5 intle intro noui gl:rcialitrne. dar accasti afituatic se bazeazi pc anumite modelc n ale pe sirlulator.tie gi sd igi ia misnri. gindinJrr-rnr cd 5i el llcee plrtc Jirr acccari grupilrc. cale nLl sc $tie cat va 1inc. AceEtia gtiu toate astea de rnult tirnp. Er-r nu pot sta pasiv.riru ei gi lamiliile lor.X: Nimeni nr"l $tic.rilc exact nici cand va incepe.c.ziilor vLtlerniec.ti viala gindindu{e la apocalipsii.1n LutnLik ki 1i \ grade lninini. Este adevirat cI dacd ar f-r si nri analizcze cineva din punct de vcdcrc cnergctic. lslauda.X: Cc sc qtic clal csle rirptul cir in 2012 \/oln aveil explozii solare.rre . Ar trebui ca oarletiii si . Ccrt cste cit oamenii trebuic si qtrc. Acum. nici cdt va line Se prcsr. Llaci insd plecim dc ia urocielul actual. t.ri in genere acest luclu nu este posibil in zoncic ii'iguiollsc. Ei sunt asigurali. rupcri cle lblii. Zarurile au fost aruncate $i nu nrai pot fi oprite. clin cc in cc rnai nultc voci sustin acclczrgi tcorii. Iar laptul ci acc$tia $i-au luat nrisuri.tiu cd nu mai avem timp. tu nu e$ti din aceiaqi grupare? Dl.1n urtnttk ki versu.a introduccrca tlalelor s-a tinut cont de contextul actual. In prezct:t guvernele lucrcazi la -un aVer tizoi barc sa I-f emiti oprirea brusci Ei in-rediati a aprovizionirii cu curent electric in ideea salv. hitr--adevir este bine si ai un plan de rezervir. l)e ce ar lacc ei astt-el de investifii ncrentabile? Am rAmas putin surprinsi clc lbrmularea <eiir.ral tercn in Patagor. Dl.

l-am lr.rtem cei ce vI conduccm de milcnii.i acegti Gri. iltbe.iaiizirt alcnt.ndsuri dc protectie L.rii igi vor schimba modr-rl de gindire.rtul. czue dc iirpt sulrt 6 spccii. Davici mi-a explicat lirar. Dl. La l)umnezeul Suprem. Dupi ce va trecc anul 2012.roui orirrJuire. estc libcrlLl voslnl arbitt'u.1n tnnde ki i3 sohimbali deznoclirniir.ne si vi spuui care a lbst cursul titnpului. Confom cu'sartina viitorul aotual. de lploximativ 1.. A: Printre care Ei aga-zigii reptilieni? Dl. degi nu rlcbordeazd de bundtate $i existl cei mari.i bani. lrste ca qi cLun ceea cc a lbst lrebuie tlistrus spre a se reciidi o nouii lurne. iar marile fan'rilii regale gi cele nobrliare (qi nu nLrnrai) rLu Af)N-ul lor. lntrc timp au evoluat $i ei.ratura lor.ansi.nis ir.r:rsiunea . iir. dar esre daroric rnea sd incerc. care vin din zona Olion .u snllt ur. Noi snr.X: De fapt existi 51 de rasc dc cxtratereqtri.rsi micar acru.ni place si creti cil in acel Lrltim rlinrrt. hazati pc rlte prilcrpii. care vine din Constela{ia Pistorului-Ar1ulus. doar doud rniliarde au r. care vi.4.olbea David. Ali licut in a.t.X: La care Ei te rcltri? . cd Iloctc n\. cam la 2-3 ur.ri clutrate. l)e lapt tu ce imi poli sprLne despre accgti t olonizatori din vecirime'? Dl. dc ilccarc rl|tir cintl sLrnt pus5.t. urmitorul an va fi un an dc regnrpare q.i priorititilc.n in :rl noualca ceas si vd lr-rali nrinirnc r. nriJ A: Nu.zr-it pradi capcanei lor: nraterialismul. dar cu acccaqi r. Va 1l ncccsalir o r. $tiu ci airr glcqil i:ti to{ii.r timp s-a pelr.a cum crau ci atunci in urmi cu ciiteva sute de n-rii de ani. econornic. in delrirrcntul srrlietului. Acunr veli cr-rlegc roadcle muncii voiLstre.ii-au adus aporlul la apalilia umanitdtii actuaic.i ci ne va mai da c. Despre acegtia i. l'otul se va schimba. I)l.tr r :r li. dal ari ci.".i cirre o lurne stalpinirai de instinctc. iar intcnliiie qi faptele lor nn rnai sunt flcute Ia vedere ci sunt camuflate qi ascunsc aclcsea sub maqtile prieleniei gi ale altruismului. iar in llecutul indepirtai al planetci. Poate (:rtc doal inraginalia lnea..X: Da.-!!d. rlul din pitcate accstea vor fi ca gi ir. trei din aceste rase au fbst cclc care .rdnlul va fi altfel din punct de vcdere geografic Ai oamct.** 12 )tt itnn. geograflc.: i. 1. Pirr. va lirce ca echilibrtil si sc irrtoarc[. nn itnpr-tls .20 m. Voi ma puteli crctlc stru nu.i e1brt. l)zrr anunnakki este o denllmire giobala. A: Nu pot spune cir ccca cc inri sprri rrrr inti este cllllosclrt. care sunt destul de paqr-rici. qtiu ci iirn lrlrl-o 1rt. iutt-n itscmenca situalie am o s(alc tlc rlisconlirrt. care sunt agresivi pr-in insdqi r. Semi{ii. Exista unii mici.tc . Am ri'imas r. ia CreatorDl. ctr lcittc astea. $i a.l -.tk kt versur t rr l)umnezeu ne ..Limiti cle siguranla cLr cale vorbi:1.1-al). $iln ca esrc o misiune gru.r mesagcr clir:r r iitor'..I indcpritluL ric ('r'cirlor. mea cste sd vd aiui sa iriceti clir riii muiT-i. dar rnenoria lui ancesttall l-a flcltt si ne rciateze despre ei a. Dcci spccia iurunnakki a crcat orlul.X: u\dic[ ia dumnezeul pe care vi l-am dat noi. De lapt cxisti 3 rase care au intervenit: specia Nordici.. inainte de deznodirnintul tragic. dar rtuvcmele sunl in contact direct cu 6 dintrc clc. intr-adevir existd aga-ziqi reptilieni.rexistente. Era ca gi cum buna intenlie afirmatd nu se potrivea cu ernanafia gAndului.: La I)unrnezeu. doar ci 1i ei sunt de mai multe tipuri.A.a 1el incit copir vo$tri si lie atr':r. insi pot alit-na cu lriria pe irirrd ci ceva din interiorul mcu imi spunea ci vibralia lui nu imi corespunde. Ceea ce a mai riunas din pLrlerile lunii se vor intdlni ciutind solutii. deqi ir.i implicarea pc care le aliga. tlltr rrr lolrtc astca simt . ir. polie . Arii ulnrdtori vor 1l cataclismici clin toatc prnctcle de vederc social.X: Anii ce vor veni vor 1l holardtori pentru umanitate.ners mai depana.lrt ttnn.le iubire venit dc la El.te clar. ln timp oe vorbea.rclucigarea cu pimdnlcnii. dli ir.\ h rJ rtt Stt tlnnr^ ^i .

ln.lti utnak ki tlucc. horneopatiei.i dc accca nu pot accepta A: $i totuqi timp'? $i-au p[strat ritualurile.rtru a se indcphrta omul de pirnant. t I i t .uai exact doar o par.X: Sunt un hibrid.ctra au lbst dc thpt o delegalie a celor 5 i de spccii. iar acest -fEcLrte T6atexunt CIL cr. iar acest lucru ne va ajuta sf. Asta este motivul pentru care qi celelaltc specii s-au intors. Ei vor sA plcvini accst lucrll.ri. Dc lapt asta esle ntal.rJclc atAla Dl. Acum se pune in aplicare in contbrmitatc cu etapele car:e trebuiesc urlnate. care deja cxista.-*Dacf.stts An tmnak ki 15 struciure. Ccva intre ulnrnoizi Ei rcptile. pc 'l'erra. La itrccput au oolaborat cu lolii. $i celclalte spccii sunt de acord'l Dl. Ei sunt aici de mult schimbarea.ln unnttk ki . mai putin una.ri . Asta cstc pArcrca tr]ca. De unde si gtiu? A anuntat cineva? Dl. Aceslc tl ei specii care au colonizat 'l. inrplementarca idcii clc medicamente vitale. atunci o altir spccie.rtem o spccic sr"rperioali deoalecc a\rem iltglobat in noi toate n.rI ircr ll rLr rcr. cea a Invititorilol va vcni pe Tcna sprc a vd da Clunoa$lerea Universald. pcntru ci noi qtim ca acestea sunl lormele leale clc manifestarc a matclici qi dc epropicre de Crealie.1 An unnttk ki vet sus .ea batalie care se tirnp. dar au qi ceva dc la insecte. A: Dar asta e un lucru bun.X: Tu qtii cn qi in prezent se sivArgcsc ritualuri clc sacrificiu? Ci tot ceea ce ne inconioari esLe dominat de simbolismul nostru $i ca noi $tim cd orice fblmi.lin punct de vcdere ceorroriric. Mai ales ccca cc va vcr.1. Sur. dar r. $i cr-uu si vi. Dl. Au lbst ibarte boinavi. A: Eu nu cred ci vol reugr. etc.r.r.raj orita tea. Ei nu vor schimbarea. Jpui rrrrii lLr pleclt. l3i au avut mari problcmc ill trecut.o sl arerrr o colrcrirrnc cu elrergi:r anceslrali. daci ii pot nurni aga. crisLaloterapiei. Llnnitoarele etape vot fi: inler'zicerea produselor din plante. etc. oamcnii au irtccput sa 5e lrelcascit. dar aga imi vine. A: Adici'l . De ce crezi ci s-a construit pe verticald? A: Pentru spaJiu. Ei sur.rodelelc dc viu.X: Daci reugim.X: Exisla anurnite date cheie.X: Da.e. $tiu ci te surprinde laptul cir volbesc cind la persoana intAia. culoare. cea carc a tbst prezenlli aici. clinci la a trcia. lacem sf. credir. Dacd vom reuqi sd tleccnr de iulic 20li. Dl. !l acca explozie solari. dar nrr r or lerrpi.noterapici. ridicirn Terra fiird prca rnari pagnbe.te din acegtia. Accsta esLe $i motivul pentru care se inceatcd ciderea in derizoriu a astrologici. ln prezent sc incearca montarca ur.X: Pe naiba.rcntelor alternaLive. A: $i daci reugim? Dl. Vor ca Terra si intre in rnatea Conl'cderalie Galactici. i. crol. scoitterea in alala lcgii a tratar.n cci ce aLl r.ir indepiltali de ele? Pr-in penibilizarea lor gi a celor cale clcd sau apclcazi la accste plactici.X: O si ii adormim la loc. vo e este scopul? Ei vor si pistreze e la modil-rcarea ADN-ului..r. daci nu. l)e la etajul trei in sns scade icgitura cu'lerra. ctc. r. A: I)ar sunt urnanoizi. tu $tii ca tot zrtilia oameni intri gi clacd casele ar fi pe sol? Per.Ilit A: $i cale cste scopul accslei rcvenirilr Dl.X: Plancta se alli in prcuiml unci catastrolc globaie.r rnul1i ani in un. A: lncearcd. r.iirs aici. Tu gtii ci in 1998 s-a licut plima marc pace galacticS? A: Nu. viitorul arati altf-el. ver. Dl. numar.X: Vom vcdca. genereazd o energie. repiilc'? Dl. numcrologiei.ror scuturi u4aq.

r rccle cataclisme t'tLl vor t ctti.rl'.rrdalnici.) Dl.X: Pe ldr. Dc cc clczi ci blusc qi dintr<rdati a aparut crizn? A: llxistir o explicatic. A: De cc'.n.ttt'' . copii zb'. clar voi vcti sul'eri dc lbame.rl scop: lr. care lttt cott.lcln clc a'uir thcc si vi inJupnrt.X: Ba cla.adicir o natalitate crescutir. .rbe.1n unnak. clin Univcr s vine o r. pcntru cri onrnenii nu vor mai aYciL cr. Ei qtin cd fir:a voi nu pot supravieltti -Noi ne . in limp cc la tclcvizor vi vor Il lllczcntate clin ce in cc rnai multe rcclame cu thrlilii i'cricite.itiintificc.lc parliiule. corect.nic nu va rnri ll cum a lbst. ma5ini la superolcr-ti.ttttlici cLt rr. r'acante clc lux.rdei lor.rpi pcslc rloaptc. cu atat $allsa l'oastri de a lace saltul se va diminua.iruajla s^d schimbai.-Ei au cilnd a fost pornit accelcratorul Ei l-iru del'ectat. Accclcratorul a 1'oii fornit Cled cn ..X: Da. sir vi nioclillce strllcturil r. in prezer.rt aceasti genclalie se indreapt5 cu pagi repezi citre pensic. din cit qtiu eu. anl aiturs . .r auzite. este o explicaqie copilircascd.4t lunok ki . rcspectiv zr llobalizdrii. La toate astea sc aclaug:i gi inten{ia lor de a crea o noud ordirre rrondiali. Vl1l ca 9i cum tririli acelaqi .. Nicl cLl llrl alr acccs de la un rrnurlit nivel in sus. ciici 11u vd \ cti pelurite si o cumpilati. Nir.l( nour cn('r'tlic.kiversus tltt uttnttk ki 1l DLX: O si fie dcrapai ecou()rric la nivcl glohal T'otul r a explocla. Accst luclu a thcut ca gi consumul sd creascir.i echilibr-at f-ac_ e_ latl schimbiirii. t)l. Distorsiunca nu c corrpatibilii cu vibratia nou-i gr clcci dacd sunlcti distorsionali vi vcfi indcpilta tot mai rnult de Sursir. Apnr (amentele sc vor ieliini. baricra spa{iu-tintp ar putca li spartd. cu o sinsuri monccld.i. Std dour'$i aSternli.t. La toate astca s-a adiugat si luusrrl r:r'rcrlt cle ulctlinlc Ai rlti. [)aci r'-ati lilncli cu totii la acest lrtcru. rrre si vd invArtiji pe vccie. A: Dar dc ce toate acestea. ritiirtitilc vor fi co5r. bcnzina sc va scun.iblationald.) Dl. I-a toate astea se adaugi insA inleresul lor clc a sabota e conomia lnondiala..-!*. acum instl .X: Dupi cLu.000 kntp. iar acest hlclu a licut ca balanfa si se dezcchilibreze.r sinu.ror-ri vibratie rrcniti si vir schit. cate c interesul lor''l Dl. la un momcllt clat a lbst un baby-boor. A..rici. Nurrai ur. Se incealcir ctcatea ultci bucle tcnrporale in . cu aceleagi legi qi acciaqi conducitori. dttl llLl irrll intbrmalii .r orq11!41 .. pini ir. $i de asenrcnenea existi -fcrrei rnici nave. cam de 12.ric rnai mult dir.1n ttnnttk ki t'ersus . natalitatea cste in scildcre globalir.r -julul $i sc intorc dill plitna oar:'t illlelvcllil e rind in cind la nava mamd.nanrl popLr lalici.n spuneam. A: Adici noi ne invdrtim acuur iutr-un cerc lcmporal'J l)cci nu mai avetn nicio 5lttlsill I)l. I6 .ligantici navd. etc. care survolcazd ir.nomentul in care viitorul vi va fi pecetluit $i nu va mai exista o cale de salvare. A: lltnc..rperimentul-i ieLrgit. mincarea sc va strica in lafluri. Nu Stitrr cc e5te ctl cil si ttici ce o flotilir dc sntc clc^ rntgn{ii are. dar carc csle scclp'.. dar c rcllir.. Cu clit aceastd prlpastie se var adinci.rgd respcctarea agcr.rtt . se adaugd gi dolrinalia Di nu vol sd vi dca rllumr . itrseatltlit t .r r. Cici vLri putcti lnce orice. Pc ile alt[ parte daca sttuLclll intr-o bucli.X: 'lbatc accstca all ur.r cc si iqi plitcasca rlirile.

ar Yor line prizonicri inca 26.ln unnuA Ai t cr..lli-uiit.'lirul l'(rt:u A: Ca in Sccrctul? I)l.)r'\eu.X: Pcnlr.r i. cind privirile noastrc se intahliral am rcalizat ca ocilii lui avc:lu o culorrc ciudatal.ru culoarea a lbst cca crre ln-a 1i'agrat. doar cf. a.rrll c.cti da seatna .000 dc ani? A: $i cam cc am putca lilcc'? Dl.i rrr.rvciiTtir:tar. . A: $i dc cc sar l1u ajungcrll'l Dl.-. cir ncrgc la c LrISUri esotcricc.s ln unntA Ai . ci laccala degajatd dc cr.u ci atr-lnci cincl veti irlingc acea slarc veli rcaliza cinc sunteli $i cc putere avcti...rtunci vir r. adrcii oameni siurplr.'' i:. l. nlrita tot.rci au vcnit cu rdeca dc ar indrc'|ta Ii)r'ta creal()arc tot L rrlr-e rnatcrialisrn. []c iti spunc Sccrctul'/ Si iti (lorc$ti pcntru tir. rititelti rireitt.etc.X: Da.. in 2015.i se ioacli doal cll ulintcii volslu. Nrr 1to{i inilut-nta r-ln ()nl in\'altilt sal gincleesciil I)cei crccic-lniL catitclisnrelc \.ri cc sLiill in lrlala Lnar rlol ora5e.t I)rr'.-r crlt rnai mUlti cu atat utai grcu de rn:inipulrt.r se 1a sliir'pi. \.X: Am sir ili spun acum un lrilrc secret. ccca cc va mai rartrine rlin populalia Telrei.i tltnpor'ali.a cs1c.i vi luiinr povcrilc clc pc unrcli. Noi arn cliclit-o.. interlocutortLl mcu trra privi rrtldnc.lul cltrr:r Ir r.i cic adcvirrata noastri ltaturl:r.re siar. Lrnntl: ki t tt :tt. clczi ci sc r:incicqtc la ctolutie spirituala].rrlilt rr: . L. .i noi o concluccnr A.r lrre-. t. nraqini. Toti piimdnlenii vor'li . fi i1r ciar . Subliniez: rerltlr. cltrc criz:r ur. rtrl 'iiirniv'ictimc 5i cel nrai rr.r inccpttl \ii su c.tir. va Il o tlCimE. I:iciart clin voi csle oglinda ccluilalt.i.l (inc! .. I)upir cunr \puneam.n privirca lui era lipsita de viata.. ccva ce ercd cd rnir va face si plirtcsc cu viata. Ei \a erclzl o rcrrlitrrlc lr.nrrretli rhr'.:iruta. li . l. dar acc.scantu-cli_iq caz rle cataclisnr r or rlur.'l \ r'i trr'trttit sa \. eu am \'.ijlr(lu-Dri.'\dicd te l'ncc sri Le disociczi tle colcclir.? A: Nu.oI Si controlezi o lt Lrilne rlin popultrf ic.rii ritr' .r stlrlc h tlrc ei nrr ror cu rrri sa rrjLrngcti.l. Spun/inil aceste cuvintc.izLrt viitorul planetci.calci cl ar-r inlercs sii \iini llstc nrLrli nrlri Ll.rc: bani. dal se va duce cirtrc biserici qi sc va fuga! Dl. clar . Voi LrLi sLrntcti rrnull Asta tr-cbLrie si Numai iurPreunir "stiti ._. Tu nu intelegi cd voi sin3uli sr-rntc!i in tr.X: 'l u nu intclogi ci accasta cstc ultima \ oastri sansi.rstincte ataviccl $i lumca ii . imi pirea ca $i eur.lia sunt pr-ltirli $i intotdeaLlna rnulgir:rlizati Acegtia nu contcazd.J1tntc!i 1r r uti plrtca rvca oricc lil de vialir gi de viiior... llsh-nrir. []iserica estc a noaslri! Noi suntcm biscr ica. ci dacar nu scipati clin robic.logrrlicii si r.ri rii itrr.ttrt In trttnok ki I9 Dl. trn ilis opac..rt.X: Poatc. Atat lc s l)t nccesari C'. Dl. Abia atunci. ccce ce il va facc sir se adinccasca 5i mai tarc in clepresie..X: Asla cstc altd urallilulale carc lc-a iegit..ie in r./. Hai.X: lla lor \ cni.'r'Liliri.rtir 'pi urritrrrii.r sau tclelbn.1 8 lt.or dc conc{us. clar.isurr sl-r vi schinrblti soarta'l Voi. l.iu ()nl carc nu arc cc pr-ure pc nrasir. carc nll irrc cu ce i$i plalli lirctluile. cirnria nu ii ajLrng banit sir plcce in vacanti. ciu'uia copiluI ii pliingc cri \rrcu o noui biciclcL. sarnaltxtc. \. Noi vi clirnr . ascnrinritoa. I)aci totu-l ciccur-ge (roulbrnl viitorului actr"ral. e\is(a li prcoti a(lc\'au a!i ! Cale :ru har cale nr-r suut dominali cle ir.Vazlnd ci oarneni clin ce in cc mlri nLlrncro$i sc indrcaltth citre l)Lrterea intcrioalir.. l. etc. 3\ cr Ii.. -i..i qtic. Mintile clcslrrpalc luLr iru cc r. Lc trcb'ria ccra Drirl aarc sii \'a abati dc ia crLle 1i :ru g:isit cca nriri Lrunri uretodi. Dl. s-au giinclit ce pot lircc si ii controlcze 'i utur.i ii r espccti.iatir c. am sinrlit un llor recc pc fila spinalii.. lu\.rjrll i.re cu nrailasea broa5tci.\ccls1a ' . I'otodati alilll)ra mca intcrioari .i sigur prcotul ii var spune ca pkil(-fte pcntlu propliilc 1apLe. '. tcID qi lirri vlagir Dcqi figula lLri cra zArnbitoare.

O Terra evoluatd. poate exista sirrrultan intr-un univers paralel.X: Este greu de perceput cu mintea actuald. Eu am venit sA vd spun sd treceli. Trebuie sir gdndegti in termeni mici.unnqk. A: Adicd pe o alti Terra? Dl. A: Este un lucru imposibil! Dl. qtiinlifice.X: Ba existd. PoarIa vd va fi deschisd sau va veni la voi. Nu cred in ea gi mai ales ce guvern ar face uz de arme nucleare gi de ce? Oricum daca e sd fie aga ceva.X: Tu nu cunogti teoria universurilor paralele? A: Ba da. lilectronii. Acest lucru se poate int6mpla. citegti o carte. A: Am mai auzit teoria.ki An. care se invdrl in nucleul unui atom. Cercetdtorul Andrew Cleland. La Universitatea California din Santa Ilarbara s-a fhcut o demonstralie qtiinlificd prin care s-a rrli(at ci un obiect pe care-l vezi in fa\d.X: Pe Tena. o gaurd de vierme. cel care a r-calizat experimentul. dar intr-un alt univers. Cred cd ar avea rezultate mult mai bune dacd ar aproviziona supravieluitorii cu alimente gi medicamente. Aceasta este de fapt planeta care va face trecerea. Totuqi.ki versw An.X: Experimentul a pornit cu o bucatd de metal lirarte sublire. spirituald. tunelul Einstein-Rosen. A: $i cum s-ar traduce acest experiment? Dl. griji. Le veJi vedea pe cer. adicd la nivel subatomic. iar referitor la teoria { lrriversurilor paralele. a avut ideea de a aplica acelaqi principiu al electronului unui atom gi in cazul unui obiect vizibil cu ochiul liber.r-rp.unnqk. acolo unde particulele atomice nu se pot menline. s-a scos aerul pentru a sc climina vibraliile gi apoi a fost apucati cu un diapazon.20 An. dar intr-o altd dimensiune. universul . doar cAnd mdsurdm pozilia unui electron pe care il forfdm sd aibd o anumitd pozilie specificd. de dimensiunea unui fir de pdr.X: Sd zicem cI tu in Bucuregti te duci la cumpirituri. deqi stirtca nemiqcat in acelagi timp. se vor gAndi si profite de avantajul armelor nucleare rdmase gi vor face uz de acestea. care va scufunda Terra in iarni nucleard pentru cAteva zeci sau sute de ani. de fapt ceea ce a mai rdmas din ele.2014 se va deschide o poarte stelar[. lipsuri. A: $i cei ce trec unde vor ajunge? Dl.X: Vor fi mai multe simultan. sunt greu (lc captat deoarece se rotesc cu viteze diferite in acelaqi tir.X: Ce puteJi face? Eu qtiu cd pe data de 25. de evolulie spirituald. Cdteva guveme. acea planeta care vd va oferi suportul pentru a deveni universali. fari boli. Ceea ce trebuie sd faceli este sd vd ducefi intracolo. aceasta este noua Terra. Aceasta a lost rAcite intr-un frigider special. Doar o micd parte din oameni va supravielui ascunzdndu-se in peqteri. Este singura voastrd qansd de a supravielui. A: $i cum s-a demonstrat acest lucru? Dl.ki yersus An. Cu siguranld ci umanitatea rdmasd le-ar fi recunoscdtoare. si-a observat cd frrul respectiv de metal se migcd. una plind de pace gi brindtate. De asemenea aceastd teorie spune cd pe timpul observaliei.unnak. populaJia va fi decimatd. Din pdcate cei care au avut acces la aceastd cale din viitor au fost foarte pulini.unnak. nu exist6 d ovezi clare. Asta arald cd ipotetica cr'rlitorie in timp este posibili. Va incepe un rdzboi nuclear. Al. oamenii ar fi speriali gi vulnerabili. menitd sd vd ducd de aici cdtre o altd lume. presupundnd cd ar fi aga ce putem face? DI.0'1 . Intenlia conteazd.ki 21 morli de foame gi decimafi de boli. dar din cele afirmate inleleg cd o Terra lr'rmdne aici gi va fi pustiitd de iarna nucleard gi o altd 'lcrra va prelua o parte din popula{ie. nu ar avea rost folosirea unor asemenea metode. A: Dar portalul se va deschide intr-un anume loc? Dl.

atunci poate exista cineva care poate manipula istoda? Dl.annak. Dl. Este singura voastrd $ansa. l)ar toate aceste sunt date spre evolujie $i de aceea trcbuie sd le suportali cu incredere. A: $tiu cd se spune cd este foarte important5. Oamenii vor fi din ce in ce mai dezorientaJi. De fapt timpul nu existd. A: Asta inseamni cd s-a inventat ceva cu care te poli deplasa in viitor 9i in trecut? Dl. sociald. Ea secretd melatorrina in stare de relaxare qi are capacitatea de a varia lirnclie de energia electromagneticd. A: Dar plecdnd de la ideea cd ar fi posibil. $i pe de altA parte existd anumite legi pe care trebuie sd le respecli. care vd va aduce stiiri de dezandejde 9i depresie. Reiese cd noi suntem in acela$i timp in doud sau mai muite localii 9i putem avea doud sau mai multe activitdli paralele.X: Importantd? Glanda pineal[ funcjioneazd in lcclagi ritm cu hipotalamusul.l(llca. La tl 1.AdrsA-rQZAlAEB lgh"-ari? Dl. A: Este foarle greu de infeles. Este activatd de lumind qi eontroleazd varialiile bioritmului natural al organismului.ki An. ki versus An. in alt univers ea poate deja sd se fr aqezat pe o creangd. Poli face diferite activitdji in acela$i timp. politic5. Voi vedeli timpul ca fiind real. S-au fEcut cercetdri . Atata tot. cdci el nu este doar liniar. o dimensiune in care istoria sau viitorul ar rdm6ne identice. ce trebuie sd fac cu aceasti informalie? Nu ili ascund cd am mai auzit-o gi din altd sursi. I)l. sexualitate. sinucidere. O stare de panicd va cuprinde oamenirea gi mulli vor fi cei care vor cAuta scAparea in medicamente. La asta se va adaugd gi bombardarnentul energetic venit din cosmos. tlisperate. bduturd sau mai rau. Timpul poate fi strdbdtut in toate direcliile qi inainte qi inapoi. Cei ce lucreazS. A: $i nu este a. climatericA. Pentru voi curge intr-un singur sens.1 13 Herzi rezonanta Schuman se deschide ru a asoclat-o cu cu locatra exacta a Manr Plramlde..X: Sn o dai oamenilor.X: Vremurile care vor veni vor fi foarte tulburi. dar puJin probabil.X: Da. Nimic.X: Da. si gtie. cu asemenea forle sunt con$tienfi de aceste aspecte.X: Da. Cam aga ceva.ki 23 inghea!6 Si nu putem vedea decat o realitate. Totul va Ii haotic $i va continua aga pAnd cdnd va incepe derularea cvenimentelor de care !i-am vorbit.wnak kiversus An unnak. Ar fi posibil. intotdeauna va exista un univers. care rnirrimea unui bob de mazdre gi este Nimic nu va mai fi cum a fost gi in ciuda eforturilor irlc:EEid-Ien-iiGGlitotodatd conline o hartd completd a t irrpului vintal al acestuia. A: Altceva mai trebuie sl spun? Dl. sA poatd lua decizii in cunogtinld de canz6.2014. Adic[ dacd ne uitdm in acest univers la o pasdre care $i-a luat zborul. sete.. l:ste singura salvare! Tu nu inlelegi ca vibratia Terrei se l. A: $i referitor la tunelul ce se va deschide pe 25-07. dtmul biologic qi procesul de imbdtrAnire.X: Nu. Este doar o unitate de mdsurd pdmanteand. A: Adicd acea gaure de vierme de care vorbeai s-ar deschide sigur in viitor? Dl..unnak. iar hipotalamusul coordorrcazd reacliile legate de foame.X: La aceasti intrebare nu ifi pot rdspunde. iar atunci cdnd va vcni timpul sd faceli trecerea.a? Dl.' A. Md refer la situalia cconomic5.X: Da. Dl. nimic nu va putea fi redresat.22 An.

. Asta vA a$teaptd! Dar pAnd acolo mai aveli un pic de infruntat. zeita distrugerii in hinduism are pdrul sub forma unui con.. Problema este cd voi nu lreli sd le vedeli. dar acum este bine ca oamenii sd fie informali gi sd gtie anumite lucruri. doar manipulabili.''. la baza cdnia se afld inscriplii cuneiforme.acestea vA sunt date fi la nivelul terie. ce va veni sar o sutd se il contrazicd. este societatea in care trdim gi pe care o cunoa$tem. Pdnd sd ajungeli acolo.p3l. violuri. Eu nu gtiu cine sau de cc are impresia cd toli sunlem idiofi. V-a1i gdndit ce inseamnd toate Oare inaintagii voqtri woiau sd vd lransmitd ceva? A: $i ce vroiau sd ne transmitd? acestea? Dl. tefi orbi qi progti. La fel gi cu Icnomenele extreme care au apArut in ultima perioadd. Noi.Luminitorul trupului este ochiul.ki An. zeul babilonian line in mdnd un con. A: Asta este gi motivul pentru care am inceput sd scriu.X: Nu sunteli idiofi. Consider cd este de datoria mea sd impdrtdqesc Iumii aceste informalii. Este o mdsurd de autoprotecjie 5i sd gtii cd nu ii pot condamna. Este chiar pcnibil.rtotdeauna am triit cu speranla cd mAine va fi trai bine.unnqkki versus An. Dacd va ii ochiul tdu curat. irrtotdeauna in relatare apare cuvAntul normal. DI. Ldngi ea se afld un sarcofag.. asemdndtor glandei pineale. Existd reprezentdri antice. Shiva. de evitat nu se poate. Cred cd Asta este motivul pentuu care mulli refuzd sd accepte aceste informalii. iar acest lucru face ca al treilea ochi sb se deschidd. Este o teorie noud. simJurile se vor asculi.rafi in continuare de ultimele zvacniri ale unei societili niuribunde. Voi vd doriJi ca gtirea sd fie una exhemd. Vd arr. Omul este supus acestor schimbdri. Osiris este desenat lin6nd un qarpe in mdnd. Tu nu te uili la qtiri despre crime. pdzitorul lumii de dincolo are in v6rfu1 ldncii. Thamus. j afuri. oamenii. Dl. Omul iqi pierde identitatea de sine gi devine universal. ir. cAci este prestabilit.SJ. stdnd calmd pe canapea gi mdncAnd floricele? A: Eu nu mi mai uit la qtiri. pentru ca nimic sd nu vd afecteze rLrtina. un con. iar atunci cAnd o fac vcritic informafia. Sumedenii au fbcut reprezent5"ri ale anunnakkilor care apar avand in varful coifului un con de brad. inccndii. Este greu sA accepli un viitor ipotetic. omul va deveni mai sensibil.. X: Cd odatd cu trezirea energiei kundalini gi a glandei pineale. La Vatican existd in Curtea Conului o statuie ce are forma unui con de brad. dureri de cap. or sa apare migene.i Iisus v-a spus: . omul iqi poate modifica starea de congtienli gi congtiinld $i cA poate avea acces la toate informaJiile Universului. este faptul cd in momentul in care cineva vine cu o teorie prin care oamenilor li se rrlati. Dl. $i mie imi este greu sd le accept. chiar dacd este zugravit in roz. Dar este tlltoritd vou5. Ceea ce am constatat clar.ki yersus An..unnak. Pane.X: Noud? Se qtie din vechims. stdri contradictorii. Dionisius. $i astfel omul poate accesa forme inalte de congtiinla. Exista informalii peste tot.. A: Muribunde sau nu. cecrezi?. fi eu caut argumente care sA rAstoame aceste presupurrcri. tllr totugi normald. tot trupul tdu va fi luminat".unnak. reprezentdnd energia kundalini care urcd spre glanda pineali. Aceste teorii apocaliptice ne rdstoarnd egafodajul. .unnak. ci copiii nogtri vor avea un avantaj dacd noi ne sacrilicdm. Din pacate acest lucru nu este cunoscut.24 An. Este foarte simplu sd ili dai sema cine . etc.X: Da. iar lAngd acesta un leu asemandtor Sfrnxului. A: $tiu.ki 25 dar cea mai spectaculoasd schimbare va ADN-ului.

unnak. Eu cred si revenim.ki 27 spune adevlrul sau nu. ki versus An. ba mai mult.unnak.. Au fEcut-o de milenii '. Ceea ce v-am spus este sutd la suta adevdrat. a pdcii gi a rrrbilii. boli. sA gandifi cu sufletul gi sd faceli ceea ce vi '. vom rrlra in Epoca de aur.rrrrintcsc doar cAliva: Nostradamus. din ce gtiu gi ce simt.. Dar adaugi gi prorocirile unor lrari ini1iali.ki versus An. se afld pe o curbi ascendentd vibralional. ci din contri atunci va incepe o lume noud.ki lrr caLc se An. ceea ce vd rog esle ca atunci r irn(l vcti auzi de anumite planuri de salvare. in epoca spirirualitalii. totul este sd ili dai seama unde este realitatea gi unde este intervenlia umani. Fiecare din noi qi ri'1r ll un loc.r rrLr vdd de ce nu ar face-o $i acum. Ei au venit sd ne ajute.unnak. Am sd vi spun gi ce cred eu despre aceastd intdlnire. Sundar Sing. nu mI lr.r(crsta poate fi una grea gi dureroasl. pe care nu are sens sa il relatez. . pentru a ajunge acolo trebuie se rerrrrrrfim la vechile paradigme gi cutume. dar sd nu uitiim . v-am spus 5i repet.rrrr lLln. boli. dar cu siguranfd nicio iamd nucleard nu va veni in 2015.I( nc pute[l salva suntem noi ingine. restructurdri. pierderi.. Intr-adever. ---R-estul disculiei a fost unul banal.. Este ceva ce nu s-a mai jdcut $i de aceea suntem asistafi de diverse civilizajii extraterestre. dar nu pot interveni in liberul nostru arbitru.ceri. apropierea de Creator. Numai ridicAndu-ne vibralia putem crca o rr. de portaluri. dacA verifici din mai multe surse. dar am fEcut-o cu un scop anume. Poate c5. De aceea au creat un univers paralel.' Din tot ce gtiu. Repet: ce cred eu.r'opul final. iar desprinderea . existd 1'or. lipsitn de griji. Irlgar Cayce.. Nu e greu.ibilitatea si mi ingel. Eu gtiu cd Terra va trece printr-o mare schimbare. Vanga.rs gi o noud umanitate. vom avea lipsuri. Eu cred Pemantul. Nu md bazez pe nimic altceva decdt pe feeling-ul meu. ceci sd nu uit6m ce ace$ti anunnakki sunt experli rrr ir irnbina adevdrul cu minciuna. Este unic in istoria Creatiei. ca si nu mai vorbim de Biblie. Probabil cA aceste '. insi intervine o problemd cdci iqi dau seama c6 nu pot trdi fdr6 noi. Oamenii se vor ridica vibrafional in trup. Ei trebuie sd plece. rr. tunak. Ei sunt. Va fi o lume condusd tot de ei gi guvernatd tot de legile lor.26 An. diu cale . Pur qi simplu.1rrrrrc inima.t cnalii pe care vi le-am relatat le vcti auzi dir. dar cert nu este o lume in care noi si ne putem valorifica potenfele date de Creator. au emolii. Nu luali de bun nimic ai nu uitali cd singurii r. ci ei au pierdut bitdlia. etc. nu \r(inr sd imi preluaJi ideile. mai ales cd sunt din r c in ce mai disperali. Iar daci vezi cA anumite persoane sau grupuri fac relatdri trunchiate sau eronate este bine si le evi1i. in care sperd sd arragA cAt mai multe suflete. etc. Eu nu spun ca am dreptate.r/ez ps niciun argument $tiinlific. Cu sigurangd este o lume aparent bund.r ce in ce rnrri dcs.

Babilon.Shumer" indici zona numitd de ei Srrnrerul de Sud. iar hitilii sanhara.. Fiecare or ag era vdzut ca un stat gi igi avea propriul rege. :rc afld intre fluviile Tigru gi Eufrat actualmente zona lrlkului. N ippur.rccstc denumiri pot fi posibile variante ale cuvdntului Srrnrcr sau sumerian.TI in continualea c54ii. Sumerienii purtau inilial numele de 'rrrg-giga. egiplcnii rnnrcau acest teriloriu sngr. inainte de a vd mai relata cAteva irrtilniri la limita credibilildlii.strdini cu fala neagrd".leaglnul civilizalici" Sumerul a servit ca loc clc aparilie pentru unele dintre cele mai tirnpurii rrlcziri umane" Dezvoltalea acestora a fost pusd pe seama t . Tot ei au fdcut plimele incercdri de irigalii sistematizate in agricultur6... Numele de . ca aqezare geograficd. mi-am plopus si aduc cAteva ldmuriri cu privire la tnblilele strmeriene. printre care: Ur. Ei sunt cei ce au inventat scrierea cuneiformd qi rrrr construit primele orage civilizate. rrrr licut descoperiri in astrologie gi astronomic.sumerian" este un nume dat de vechii locuitori ai Mesopotamiei de Sud qi succesorii acestora: rrkl<adienii semitici. cuvdntul ebraic era ginar. rrrr ini{iat primele schimburi comerciale cu alte popoare. Se pare cd . Localizarea lor. pe care le-am avut. literal insemnand poporul cu laJd neagrd. Ninive 9i Assur. (lunoscut ca . ('rrvintul akkadian . Istoria oficiald ne aratd cd sumerienii sunt unul din clc mai vechi popoare ale omenirii gi cd sunt inaintagii rrrcsopotamienilor. dar nici rrrrul din ei nu a luat in stipAnire intregul Sumer. Kig.. Istoricul babilonian Berossus spune ( ir sumerienii erau .

lnfluen{a culturii sumeriene porne$te din cele douE rrrrri centre cultural-religioase: Eridu in Sud 9i Nippur in Norcl. Erau o populatie indoeuropoand vorbind o limbn aglurir. se pot afla din sludierea operei sumeriene. ovine qi bovine.. de lirnbi semitd. z\stl'el Eridu a avut-o pe EA. dalta. Astfel au apdrut numeroase ora$e.. ascmdnltoare Iimbii turce vechi..t.tit in gapte etaje.rlrclor curate terestre Ei de snb pirnAnt. calenda- rclc.rpci.ki versus An. matematica. etc. ivitd in zona pe la 3500 i. Sumerienii erau un popor migrator.Hr. Sumerienii aveau obiceiul de a conslrui un templu in centrul fiecdrui ora$-stat. astronomia. armura. morile. r\stl'cl. roata olarulrri.r. in jurul rrrrului 3300 i. oficia ceremonii religioase gi efectua sacrificii in templul situat in vdrful tumului. zeila . in nec. zeiJa .. Arheologii ne explici laptul ci aceasti cuhrrii sumeriani este continuititea celei dinlAi perioade a Ubaidului Timpuriu (5300-4700 i. sandalele. .ianti. iar ENHIL a lbst zeul furtunii in Nippur. Trebuie menlionat cd in Sumerul antic cr istau: scrierea. EA era prietena . templele aveau forma unor piramide inalte dcnumite zigurate. in jurul anului 2000 i.o1'. Nipur. a construit atat un sistem de canale ciit gi prirr. Zeila . Uruk.rele ora$e-cetdli ale omenirii.ki 3 1 civilizafia sunreriani. Acestc indeletniciri au fbcut ca populajia sd creascd.Hr. ei foloseau nigte discuri de lut pentru a r'rrrnpdra diferite bunuri. roata. Zigwatul era impf. urmat apoi de Eridu. Nippur 'ic pare cA era cel mai imporlant centrul religios gi cultrrral al civilizaliei sumeriene.inci.. Tot din Sumer rrc-au parr. laceau vase ij.). ziduri. Lagaq. Ultcrior.untak. $tim i ir liecare ora$-stat avca propriul lui zeu care era princi1'rrlrrl idol al oraqului. qeile.e lut colorate $i ornamentate cu figuri umane de animale qi pdsiri gi stdpdneau metoda topirii metalelor. sibiile.llr. sumerienii au aparut in sudul Mesopotamiei pe la inceputul mileniului al IVlea i. Surnerienii fEceau corner{ in piele uriaqe. cuiele. deoarece sumerienii credeau cd zeii coborau din cer in gapte zile.An unnak. '. Practicau agricultura gi cregLcau suine. piatrd.unnak.ki 30 An. obiecte de valoare care ne aratA credinla lor intr-o viald dupd moarte. Multe din obiceiurile qi caracteristicile ale popoarelor rrl'liadiene gi sumeriene le aflim din scrierile cuneiforme lrL care le gdsim tipdrite pe tAblile de ceramicd. arta qi scrisul.lrrt: Ur. venind posibil din zona stepelor siberiene.lrn " era principala responsabild de binecuvAntdli. cum era cel din Ur. Poporul sulaerian s-a agczat pe teritoriul acesta gi au inceput sd locuiasci in zonele lertile irigate de rAurile Tigru qi Eufrat.kiyersu.renit qi primele date despre o religie politeistd. carul de luptl. ei puneau in mormdnt aldturi de cel decedat uneltc.unnqk. iar altele de la biblioteca construitd de liL'gcle Assurbanipal al Asiriei din secolul 7 i.rrhcologice vor ardta cA au existat qi alte civilizalii mai r echi de $ase milenii. harponul. Creatori a cclei mai mari civilizatii regionale qi a celei dintai etape istorice.rrnrcnilor invnlAndu-i pe oameni $tiinla. inelele. care era qi mare preot. acul. Umma. Sumerienilor li se atribuie descoperirea 1-aptului cd rotii olarului gi tehnologia prelucrdrii metalelor. pAnd in momentul in care descoperirile oficiale . civiliza{ia sumeriand a fbst absorbitd de citre cea babilonianl.Hr. Regele.Hr. Primele infonna{ii despre aceasE civilizatie care ne-au rtmas pdnd in prezent. In orice caz nu erau autohroni. Nu se cunoagtc cu exactitate locul apariiiei civilizaliei sumeriene.ru qi lapislazuli.y An. lurrnaqamentul cailor.Hr. Cunogteau lesutul Si oldritul. Ritualul de inmormAntare era complex. Unele informatii vin de la biblioteca sumerirrnir din Nippur. trebuie si acceptAm varianta cercetrrlor-ilor qi sd ii considerim pe sumerieni ca fiind primii rrrtcmeietori ai civilizalici pe Terra. sistemele de irigajii.rll regald de la Ur au fost descoperite multe obiecte din .

'ra. Dupd cum am mai spus.zeul soarelui .).ri. Ea .el era ajutorul regilor $i un mare viteaz.zeifa f'ertililafii $i a dragostei.kiversus An. Oamenii aduceau uneori ca jertfi vegetale. inainte de a veni sumerienii cra un ora$ rcligios in care se venerau zei. l'rin anii 1958-1916 i. imbrdcdminte.ki versus Art. al lurrii oraq . semitd.e erau ilc ordin politic.e duCeau la un sincretism politic ai totodatA religios' Cirtre secolul XXIII i.zeila apei. Hammurabi a fost regele care a oferit poporrrlrri uu set de reguli. legume. Enlil .32 An unnak. etc. Eridu el'a un orag port gi avea astfel posibilitatea unei mai bune interacliuni cu celelalte popoare deoarece lbcea comer! cu ele. triburile sumeriene au existat ca popor in paftea de sud a vdii Eufratului.rrrncriand. Putem spune cd sumerienii aveau peste 60 de zcitdli. Hammurabi a unit aceste lrrruturi qi a infiiniat Imperiul Babilonian printr-o uniune '. cu o singuri limbd. Existau qi alte temple pentru celelalte zeitAfi dar templul principal catacleriza zeitatea supremi din acel orag. Dupd sumerieni au urmat babilonienii carc au triit in jurul rAului Eufrat. stabilegte noua capitald la Agade $i Populalia.rLlirclieni. Ninhursag . formAnd o singuri r rr ilizalie.rrblbil oraqul Bagdad care era numit de Agade. care a dat legi privitoare la orga. ceea ce il caracterizeazd ca un 'Iimp rr)parrat inlelept gi un br-ur conducdlol militaro-politic. rege in frunte qi o zeitate supremi.rrncstccatd din nou cu invadatorii va lua numele de ..Hr. unnqk.unnak. supranutnit cel Mare. Dc acum inainte sunt cunosculi ca rrr singur popor.zeila-mamd. precum zeul soarelui gi al apei. astfel ci regele semit Sargon I (circa . Istoricii afirmi cd aproximativ cu 3000 de ani inaintea cre$tinismului gi a civilizajiei cregtine. cucereqte intreaga o transformd in 1. Este important de menfionat cd cosmologia lor suslinea cd pamantul a iesit de sub apele cele mari formdn l uscatul de azi.ttnnak ki 33 Oarnenii din Eridu aveau astfel de la zeila EA un set de reguli care trebuia respectat de intregul orat.'izare qi administrare.r rrncrieno-akkadiani.zeul aerului . Nu mai putin important a fost rcgcle Nammu din Ur. parfumuri. Nanna(Sin) era zeul lunii. Shamash . . iar lara se va numi Sumer-Akkad. Ora$ul Nippur nu gi-a impus hegemonia politicd ci a dominat spiritual celelalte ora$e. Fiecare ora$ a avut propriul lui zeu suprem. economic Ai religios. Inanna . o va inlocui pe cea '. Rugdciunile erau deseori inso{ite de sacrificii animale. Inscriptiile Lugal-Zage-Si 9i Lugal-Kigub-Nidudu ne of'erd o perspectivi interesantA asupra acestei cetdli. 'ril$ului l)cseori bdtdliile care se dddeau intre aceste ora. ki An. L)in1re cele mai importante oraqe sumeriene amintim gi acltninistrativ-politice. ridicdnd astfel standardul vielii ( Ur. le . limba akkadianS.'Capitala rrrpcriului pe care l-a ridicat Sargon (2371-2316) a fost l. fiecare ora$ avea un templu cu un mare preot. \15-2279 i. Anu era zeul cerului gi era considerat zeul-zetlor. Temple inchinate zeilor erau intAlnite in toate oragele Sumerienilor. r'l mai puternic Ai mai bogat .Hr.rrii. Aceste inscriplii arata cd acest oraS incd din timpuri foarlc vecl.cnrne vizibile de declin 9i nu se mai putea apdra de rrrvaziile strdine. puterea Sumerului dddea '.FIr. Arheologii au explicat cA toatd societatea cra construitl pe o culturd gi religie animistd. Aceste certuri dintre .

buni sau rii. Nu putem sd nu facem o corelafie cu religia oficiald qi anume cu faptul cd in Genezd apar niqte personaje ce sunt numite Nefilimi.unnak ki versus An unnuk ki 35 de 1000 de ani Babilonul a dominat situalia in lumea dintre cele 2 riAuri gi chiar mai mult $i mai departe. prczcntatd succint. cAt qi religios. care se v[d cu ochiul liber. Ei igi bazeazd argumenta{ia gi pe faptul cd conducdtorii sunt descrigi ca fiind zei sau nemuritori.000 de ta-blifc ai cilindri. ele continua sA fie ignorate gi excluse din istoria oficiald.ki An. care au venit pe pimdnt gi au creat rasa umand. poafii nume sumeriene. Sumerienii in ocazia acestor gantiere s-au g5sit aproximativ 250. atat din punct de vedere istoric. Au inventat formaliile niilitare gi au creat aga numitele infanterii.unnak. pe care asirienii gi babilonienii o numeau Marduk. cuvAnt al cdrui traducere uzuald este cea de uria$i.ki yersus An. Au dezvoltat aritmetica folosind numere diI-eri1e ficdnd calcule in baza 10 gi 6.34 An. Sitchin spune ci acegti zei au sosit de pe o pianetd numi6 Nibiru sau Planeta Incrucigdrii. Sumerul a avut o mare influenli asupra celor.ra din cele mai mari descoperiri arheologice din istoria afla intreaga istorie a Sumerului. Din pdcate nu s_au . a ajuns la concluzia cd aceastd civilizatie sumeriand a fost un <dar al zeilor>. efectuate de Sir Lavard din Telloh. sociald. carc au 1bsr aceste inscrisuri sumeriene zeii sunt nurnili An.unnak. ir i cele $i c i arheologice. dar a cdrui interpretare corectd ar fi: cei care au venitjos.lalte cul_ umanitdlii. cavalerii gi divizia de arcagi.ki . Majoritatea acestora fac referire la situalia economicd. Cu toate cd anumite voci au afimrat ca ele sunt reale qi trebuiesc acceptate. pe care se tradus decAt foarte pufine. in urma unor argumente coerente. Mitologia sumeriand afirme ce au existat o serie de zei gi zei1e. Ceea ce este insi important Si interesant de aprofundat este Lista Sumeriand a Zeilor gi Zeilelor. a Sumerului. dar degi au trecut peste 150 de ani de la aceste evenimente. primelc 5 pla_ nete.in traducere. Aceastd listd se afli gravatd pe o multitudine de tdblile de lut qi sigilii de piatrd qi cuprinde o perioadd de aproximativ 400. istoric qi poliglot. datoritd lungii perioade pe care o acoperd. De aceea arheologii afirma ci sumerienii sunt lea_ gdnul civilizaliei. cei care au venit din cer pe pdmdnt. printrc consideranduJe neverosimile. preponderent din lut gi piatrd. comunitatea gtiinlificd a respins aceste informalii intAlnite apoi in astronomia Greciei antice. Cel mai important apdrAtor gi traducitor al acestor scrieri este reputatul savant Zecharia Sitchin. religioasi Ei politice din acea perioadd. care ui. Acest lucru se datoreazd faptului cd ele contravin versiunii oficiale.000 de ani.Ele sunt considerate ca fiind ur. Aceasta ar fi istoria oficiald. care a studiat ani la rind aceste texte $i care.unnak.

dc pdui Ia 500. ei avintl tiiblilc cu rcltrezenldri ale sistcnrului solar gi al planctclor. Cor. Acest cataclisrn cste descris in amdnunt pe cdteva tibli!e. la inceputul lbrmiu ii sistemului solar. care erau fii conducdtorului suprem al celor de pe Nibiru' numit Anu.rlbrrn calculelor acestora Nibiru tr. Inilial au lbst 900 de colonizatori. nelireqti pentru r.tea perioadd.tia au vcnit pe Terra cu scopul de a ciuta aur.ccc prirr sistcnrul noslru solar odatn la 3. Nihursag.c'l'iamat gi una din Lunile planetei Nibiru.i6 An ttnnuk kiyersut /n unruft-kr An unuA At t'erttr. Enik implcuni cu Ninl-rursag sau Ninti sc pare ci au fost cei care i-au creat pe oameni.rcricnii avearr ample.(c lulrgii. iar sumcricnii itu numit accasli perioadi uu SAR. insi dr-rpir o perioadi.ZU. Singur. Se pare c5 in misiunea lor de a cduta aur ei au mai aterizat gi pe alte corpuri ceregti cum ar fi l.600 de ani pdrndnteni gi ci orbita accstui astru ar incepe undeva intre Jupiter si Ma e $i s-ar extinde departe in spafiul cosmic.ltratia ci anunnakki au a. au conrbinat ADN-ul lor cu ccl al lui Homo Ercctus. Se pare ci ccntura de aslcroizi dintre Marle gi . canalizarc.tinte medicale $i apal'e deseori in reprezenldrilc sutneriene sub fonna unei po^tcoave cu ajuLorul careia sc tlia cordonul ombilical. oonstructia de olaqe. Tot cl spunc ca acc.ul argunlent care se poate aduce este 1'aptul cir surr. Sitchin crede ci acegti zei aveau viafa foar.lupiter a apdrut ca urmare a ciocnirii clintt.rr 600 s-atr strbilit pe Terta..600 de ani.Ai 37 credeau ca aceastA planete are o orbitd elipticd de 3. Tnblilele descriu modul in caic au fost combinate gcnele Ar.000 de ani pdmdnteni. care este situat dincolo de Pluto gi care se pare cA face parle din sistemr-rl nostru solar. cre6nd astl'el Homo Sapicus. ba rnai mult. 1'ac lef'erire la anumite recipientc in care au fost crcali eurbrionii. Anunnakki aveall ca gi conducatori pe Enlil 9i Enik. au construi[ mine situate in priucipal in zrctualul Zim_ lrabwc. degi Enlil s-a opus cu vehctnenfd. Ninti sau Ninkharsag cste descrisa ca avAnd vastc ctu'Io. dar tlo. Asta ar insemna aproximativ 411. agticultura.nite reprezentiri ea apare ca llind o femeie insit'cinatd. Sc pzrrc ci aulul lc cra necesar la refacerea atmoslbr.s )n unnak.ahmtt (Marte) 9i Luna. rcpr. Locuitorii de atr:nci ai zonei sumeriene au fost prilrlii carc au interaclionat cu ei $i tot ei au lost cei cdrora cle-a lungul timpului lc-au tbst dezviluile informa{ii privind sistemul solar. distrugcrca unci planete nurlitd Tiamat. De aceca au vcnit aici.i sciura ci nu pot lace munca. dar totoda.td ueobi$nuite cuno$tiutc clc astronomie. Pe tnblile gisint alir. in truduccrea lui Sitchin. astronomia.000 an j. zond numitd de sumerieni AB. planeta Nibiru ar li cauzat. In prezent s-a idcntificat un corp ceresc.juns pe pdrnAnt cu 120 dc SAI{ inaintea potopului. au licut baze intlc actualele Iran gi Irak. Scene cu muls dirl Tcmplul lui Ninhursag . rnir. intrucAt aceasta se deteriorase.czcntiu-i in care slmt desenate corect poziliilc.irrca 1i orbitele acestota. numit Planeta X. dindu-q.ei dc pc plancta lor.runnakki cu cele ale baqtinaqilor. etc. In anur. insi nu mai cxisti nicio o altd dovadi care si sustind aceasti ipotczij.

iar accst ilrcru a dus la o erplozie dernograticir. Sc i)are ca acesta a fbst declanqatorul uuui conllict tnajor ir-lre Er.RI. Dc altl'el atit legendele sumcrierre ci1 qi lcxtcle Vedicc povcstcsc dcspre cont'ilicte pennancntc ilr ldndul zcilor. rivali. asupra ADN-ului uman.umtrk kiversus An unnak ki 39 ljiterior aceasta devine zeita lnarni $i o re-qasim in cliverse religii sub I-elurite rlume ca: regina Scmilanida. Barati.000 de ani. inapli in a muusi. la fel de bruscd ca prima. intr-m final. Se parc ca ruegri . Nagterca primului om. etc. Tdblitele ne spun ci in thzele iniliale s-a incercat conbinare a ADN-ului zeilor cu l^eluritele vietiti existcnlc pe 'l'erra la acel rnoment.nai descriu faptul ci oamenii au primit posibiliratea pr'ocrccrii. iar descopeliri recente arat[ ci Homo Sapiens a apdrut pentru prima oxril acoio. oare erau fraii vitregi. Astfel: tatdl zcilor se nurnea AN (cer) iar uizrma lor ANTU. primul Flon. Se pot obseNa vasele de laborator gi Pomul Vielii . Ace$tia siiteau in cerul lor gi venearr in vizita pe E. 1'ot .i la nilologia grcaca Isis.DU doar rareori. A. conllict in care Enki a {inut partea rasei nou crelte.yus An unnak ki An. in conlbrmitate cu textelc sumcricne [-ulu a avut ca mami o t-emeie din A.An unnak ki ver. si guvernezc pr'u.a se facc cd au apdrut creatur:i cu diverse defecte sau hibrizi.ro Sapiens.n . dupi nrulte combinalii qi incerciri cquatc. iar daci nc gdndir. au descopelit formula corecti gi astl'el s-a niscut LU.tiinla dcmonslreazi cd acum 115. Ulterior aceqtia au devenit din fia1i. Tiblilclc r.000 de trni s-a produs o noui intervenlie. Pe tablilele sumericne apar numele gi ierarhia zeilor anunnakki.nllriul.liica.ioi au lbst cei clrc i-att trrmis pe liliil qi Enik. [itiinla confirmi cA noi am avut acela$i stritno$ teminin care a lriit in Africa acum 150-300.rlil gi linki. in urma chreia a apirut I{omci Sapiens Sapiens.LU.

ki 41 observf.nr aceea$i stare conllictuale la nivelul zeilor. Arlelacte aflatc la British Museum .ki An unnuk.10 An unnak kirersus An unnak.ki versus An unnuk. care exploda la cel mai mic incident.

Se pare cd a existat un potop care a verrit gi a distrus ceea ce creaserd anunnakki. Aceastd r-rltimd reprezentare apare in special in imaginile in care acegtia sunt descrigi ca iiind razboinici. Interesant este f'aptul cd in texul tAblilelor. in traducere cel venit din cer. strdlucitori. ci DIN. Termenul lblosit este ELU. El a fost latdl lui Anunnaku. Inflormaliile se gdsesc qi pot fi accesate. dumnezeu din cer. spiritelor $i demonilor gi care locuia in cele mai inalte zone din cer. Nu are sens si intrdm in amanunt in aceste descrieri. care a fost indrbgit de Anu. stdpAnul constelaliilor.12 An unnak. un prin! din Sippar. Ei i-au ardtat cum <sd vadd uleiul pe apdD gi multe alte secrete. care se traduce din acadiand ca mlre!. rege al zeilor. alteori ar-r cap gi aripi de pdsdri $i adesea au aspect de reptilS. pedepsindu-i astl'el pe cei rdi. textele sumeriene impart istoria in doud pdrli: inainte qi dupd Potop. stAnd in fata unei plante. Este important de menlionat cf. Dacd suprapunem informaliile tlbli{elor peste cele din Biblie vedem cd anurnite idei corespund.unnak ki An unnulLki versul. Pe una din tiblije apare Enmedr. Sumerienii nu i-au munit dumnezei pe anunnakki. Uneori sunt ununoizi. Enlil gi Enik. Tot ei l-au invetat cum sd facd calcule matematice. An unnak ki 43 Zeii sumerieni sunt descri$i ca avand mai multe infEtigiri.GIR. Cel mai important zeu era Anu. Ei spun ci dupi ce apele s-au retras anurnakki au decis cd au fost prea mdreli (in sensul de buni) pentru umanitate. adicd cei puri. Zeu cu gdleata de apd gi con Zeu sumerian cu gdleatd qi con. El a lost adus de Shamas la adunarea zeilor. regdsindu-se in arnbele scrieri.rranki. se regisesc numele aceloragi zeitdqi. ki yersus An. El avea puterea crealiei gi puterea distrugerii. Apoi i-au dat 'l-dblija Divind care conlinea secretele Cerului gi ale PdmAntului. . pe parcursul a mai nulte sute de mii de ani. Aceste tipare sunt rcpetitivc qi se regdsesc pretutindeni.

calc erau sub cer.rli. $i a zis Don.rrtoc 5i pinir la tillrloarc gi 1rilni la pdsdrile cent[Li.rc . tlovezi ale unor civilizatii avanslrtc.c 1. . pdnriint $i corabia sc puI1a ltc deasupra apci. su1f." Potopul a !inu1 pc pimiint patruzcci de zilc 1i l. r-idicintlu-sc cu ciucisplczccc coti tlai sus c1e ei. \.utezeu incepuscrir a intla la liicelc oatucnilor $i accstea inccpuserii a lc nagtc 1ii: accatia sunt r cstitii \ itcii Cin vcchime..i s-a innrultit I'ourle llrr.r s-aLr [liscul llicc. Virztintl insi l)ontnrrl I)trtlrriczcu cf. lii rrt .ia. 'l'oatc cclc tlc 1tt.000 i.i dor-inrelc inintii lol sLtnl itrrhclttatc Ia tiru iI toale zilejc.rt atet de mult.tal.Lrscat.rcea zoni geografica ploilc crau rare . In tnblilclc suurcLicne se po\'eslegle cum anunnakki au pii-iisit piinranlul in navclc lor in tinrlr ce intreg reritoriul ela acopclit dc apri llxista in prezenl dolezi geologice calc coutinnii cir acur. anirnalele.hrt.clulti cc tl inccput a se inn. sufelir.xrLr. de la onr pinir ia r.rrzcci de nopli gi s-a inurLrllit apa gi a ridicat corabia .:le prc pirrr. dczaslrc. iuciit a acopcrir toti muntii cci inalti. Din scrieri alliln cd in .. citc aveau suflare de viatir in iriir"ilc lor arr nruiil irrillrt JcrrsrrPnr pirnt.I+. dor-llzcci dc ani!" ht vLenrca acccu s-au ivil pc pimlnt ur.. toate victrilile cc tr)i$Ullau 1tc piunint qr toli oamenii.i ii Iot piimir.non care triia in Collirl Pcrsic qi calc sc rizbnna pc ei.i de aceea alribuiau e.i ncrcugitclc pcrsonalc ca liind rdsplata propliilol laptc.tnrti ki +i llr. liiii lui Durrrnczcu. Geneza Dc altfel daca ar li sir ccrcctiiur lcgcndclc qi miturilc c\istelrte pe intr-eg phmintLrl am lcaliza cd pretutindeni lpare ideea de potop.Nu va rdmdne Dubul N4cu prrrrrlca in ounrerrii acestia. l-a pirrut rau $i s-a ciit Dumnezeu cii a licur llc onr pc pdnidllt. rilltatcil oalltcnilor s-a nrarit pc palutitlt li cil toate culielelc. care a clistms roate agezdrile cxisteutc.i apdrcau ir.iulli oalllenii pe llaullint li . dar care nu sunt luate in seami. fiarelc. tot voi picrdc.nalii dcsprc to( lLlul dc conllictc cum ar fi ccl lupirut intre zeul bovinelol Lalral si sola lui. Ici colo lipar noi descopelili. L)al l)orlnLrl DurnnezcLr a zis: . lriri crr scau'r:i rlc cind liii lui Dur. $i a spolit apa pc pirntir. Astl'et s-a rliscut crcdinla ca dacd iji dispretuiai sau jutlccai clurnnezeul acesra ili rLducea boli. Surncricnii atribuiau calitilti r-rnxne zeilor gi astfel avcm inforr.r. $i a rnnrit tot tntpul ce sc lllifcr pc llinrint: pirsirrile.i uccasta s-. $i a acopcrit alla to!i muntii cei inalti.r!.rtul.rr 1.irrtu lLli. loatc s-aLr stiirs .rnul: .alzlltLl ci llicele oautcuilor sunt 1r'umolsc.Pietde-voi de pe fa(a plimintului pe olnul pe carrc l-am litcLrtl De la om piiui la dobitoc qi clc la tilitoarc pilnir la pdsarilc cerului. pentnl cli strnt nnnrai trLrp. I)ccr zilclc lor si ntai ile o. pc fcra s-a nroclus o catastloti.i tt. 1i-aLr rlcs clirltrc clc solii.n apioxinrativ I 1.r a limas nurnai Noc qi cc cra cu cl in colabie Iar apa a crescLll u)elcu pc piuniut. Tot pe acestc tablilc grisim inlorrnafii cu privile la thptul cd sumerienii iEi vcclcar-r zeii ca flind buni gi puternici . Tot la sumcricni aparc idcca ca un copil se lla$te tlcja plcirtos gi ci orice sulbLinlir esle dari pe me|it qi ci tre buic mullnnit pcntnl cir.cclrlilc q.o sulir cincizeci de $i aqa s-a slins loalal zilc.i ci atunci cind ploLra .i (nclilinti). zeiia celelielor'.rt.ll 1tt ututtk Ai t !t st!r tit unjtttii Ii 1l tr:'tt. c:lci Lni parc rdu ci lc-am licr. care pe cine ii voit. $i a crcscut apa utercu.rundatii acestea elarr pr-lse pe seanla Lrnui der.r fiirtlrt cerc se al1it |i.rhrit.

unnak kirersus . rAspunzdtor de flora.i intre Enik qi Ninhursag (doamna care dd via[d). zeul verii. Apare apoi o ceartA intre Emesh. De asemenea a existat ur. zeul iernii. nurnit gridina divini qi ar fi declangat astfel luria zei[ei. in traducclo doamna coastd. constluclii. Sd fie acesta oare o asemdnare cu biblica Eva? Basorelief aflat la British Museum .unnqk.46 An. intr-un linal lui Nihursag i s-a {Ecul mila qi s-a intors sd il insdndtogeascd.4n unnak.ki versus An. Una din zonele af'ectate a lbst o coasri. Se pare cd acegti zei erau gelogi $i vroiau sA fie laudali in permanentA. din care una a lbst ticutrl special pentru coasta bolnavd. ora$e $i ternple $i Eten. Acesta se pare cd ar 1l mdncat opt plantq crescute intr-un loc special.ki An unnak.ki 47 Ashnar. clorindu-i ca opt pirli din corpul lui sd se imboindveascA. care era responsabil cu nagterile Ei roditul. Ea se numea Nin-Ti. Aceasta la blestemat.r conflict . Ea a creat opl divinitdfi care sd il vindece. iar Enik s-a imbolndvit.

.ior zcita p. iirr.rn (lc lcLt !.:loi cci. Nihulsas cste nriniti pi N initi-ckrrrlrr rr \ ie tii s:ur \lrrrrrrni .l Ir. l'r'cscu din crrpi'tl.i irn liu crr ]:nr(. . l9(X)-235(l i.l$urilor.eirlc.i tllllLlrllt rJr: lcuijititile t]tr(l.u . casci salc crr apa (sintbolizinil cirsrr llilsterii) /\l):. l.1tt trrrtttk ki -19 :. lialele ci pc ltLll'lc 1\iinLlrta a lbst r.riu(lc in ghcarc .\ccasla a tlcvcnit ullcr.uL se $lie cal u llut o liieii .srrr .r-ziltl pe \ilrLrr. l:a o r.(.l l)ltrer171 qlj. I)csrrre N"iltLtr:./iitof dc llntani.its ltt t ttk Ai iit ttnntk Ai tet sus .tli ki rtt '.dzut cil ljilt(l nisl)Lln._-FF +8 lit trttr..'iI e csle lel)rczcltlati ltnnlL-Lllt vLtllur crt c.iu.epr.. giisital in i ll-.Lri.

\R. )/ -. care liolirdse sir dislr'ugl unianitatcar.riii.r.1.l rrrr zr'Lr trl v. fi /i:.. llnrk s-a inrprcunal i.50 '!tt ttnnttl ki vtr. Sc nrai qtie despre Eriik ci a avul un copil cu llica sl cllc ir dat na$tcre unei l'ete pe nume Nikurra. Pc tabiile se allir 'femlrlul laptr-rl cir el a slidat Consiliul Conduciitor al Anrunakkilor'. simbol fblosit consernnat in prczcnt de mcdicina. Pcrioada domniei lui Enik sc inlindc pc 120 S. Impor(ilnl cslc lirptul ci Iinik apare intotdeauna ca protector $i in\ irlrtr)r irl ortrcnirii 5i cste vdzut ca fiind crcatorul omului..prt tltrr rrl lr lirst tlrrnctit clin D]l. apare adcsea reprczcn'. in alhra acestor principali zei. \:. Aceasta hrsi l-a r:rmat in pribegic ai i-a niscut patru copii. Anu il cletroneazd pe Alalu 9i ajrmge cu ajutorul unei nave pe Terra.us .rttt . . ficcarc av6nd uu rol binestabilit in ierarhia exis1eu1f.i cu accasta $i astt'el s-a r.ri. lLri principal se nurlea I. in tiblilele Evenimcnte inaintc de Potop 450.1n unnak kr 5l zeilol. pentru cd ar fi violat o fata pe ntrrne Ninlil.I{r. in traducere casa din strirlirnrlul apci sc . Enlil estc descris t lr lirrr.1n ttnnul li An tunak kiver:.1r1 dc doi ferpi care sc iucolicesc.-ENGIJR-RA. casa sumerienc rnai gisim rclatiri $i despre alte zeitafi.ittulrri sar-r al clominaliei..i familia lr.rdscut Uttr.cutloscut ca fi ind invenlatolul ldrnicopnlui. imagine lbar'lc xscDrinitoare cu cea a li AND-ului uman $i cr. Aici gisegte zdc[mintc dc aur gi realizeazi ci acestca pot li folosilc sprc a salva atmos['era planetei sale. Atmosfera planetei Nibiru itrcepe si se deteriorezc ai dcvine astfel ostild viefii.l cea a caducculLli.:. o localitate situati in zona vilii liutl'atulLri. stabilitd de Sitchin.000 i.. pcnlru cir o vedca ca liind o creatie impcrf'ecti.nerian ) cum sA iqi construiascl o barcil spl c a se sllvir pe cl .i al)a in Eridu.prrrr .lrnAntLilui $i cstL. in urma tradtrceri tablitelor. aa_ 1l [n rcprezentili [r. Sprt tleoscbilc dc liatclc siru Enik. qi l-a invilat pc Ziusutlla ( Noc sur. Tiblitcle :. Enlil cstc vazut ca fiind stlpinul p. Consider ci este impofiant si amintim cronologia evenimentelor.VIUN.

in acclaqi timp Enlil aduce lucrdtori primitivi irr Edin din Mesopotamia.000 in minc.000 300. De aici cra incdrcat ir. Ann este atacat de nepotul lui Alalr-r. .ral<ki se rdzvritesc dcoarece nu le convenca munca PimAntul incepe sd devind ospitalier datorit[ climei care devenise mai blAndd.rrgic din Shunupak. Enik qi Ninhursag se decid sd pund noi conducitori in Shuruuppak. iar accst lucru il detcrmind pe Anu sir vind pe PdurAnt. 100 000 Clima incepe sI i"si 1syi61. Acest lucru il enen'eazd pe Enli[75. cu intenfia de a extrage aur din Golful persic.rr.i (. Anu hoterA$te ca exploatarea minierl s[ aibd loc in Afiica. Pe Pdrnint estc atit de frig incit doar omui Cro-Magnon supravieluiegte.au hanspor[ate din . Enlil.000 in sudul Mesopotamiei existau gapte localilirti clczvoltate. Ccle rnai importante erau: un port spatial in Sippar.000 Asqrra Pimintulni se abate o noul erd glaciard. Ei sunt conduqi de Enik. De aceea se gdndesc s5 creezc lucritori.urakki. IIorno Sapiens a lbst creat avAnd posibilitatea procleerii qi de aceea a inceput si se innrulleasci. Amuurakki sosesc pe pdmant in numdr mare. 400. 380. Ei ii aleg din rAndul oamenilor. Acest htcm face ca viata sd regreseze.000 Igigi il sprijind pe nepotul lui Alalu iar acesta incearci.000 0 noud cra glaciarai se abate asnpra Pdmdntului.cnlrul Metalr. Ei sunt condugi de sora vitrcgi a lui Enik. Odatd ajuns aici. incdlzindu-se. grea pe care o depmeau puqi in Productia de aur incepe sd scadi. pe orbita. Ei sur. s[ ia PimAntr"rl in stapdnire.000 Cerltrul de Contlol al Misiunii din Nippur \.Afiica cu ajutor:ul unor ltave.rt puqi la nrunci in locul amrmrakkitor. irnpreund cu el soseqte gi fiul lui.alrnat gi apoi trirnis in sus. Primi lucrdtoli oblinuli prin rnanipulare genetica au avut la baza ADN-ul unci fcmele de maimut5. Enik este trimis in Africa. Igigi erzr rispunzirkrr de trirniterea produsului f init. care se hotdri$1e sd distrugd inlreaga populaJie. 49. Fiicele oarnenilor care erau deosebit de fiumoase srult ravnitc de cdtre anunnakki. Acest lucm il infurie pe Enlil. Acegtia incep si se cupleze cu ele. in momentul in care vroia sir pdriscascd Terra.52 445. Metalul cra r.000 Anur.unnqk kr An. 41 6. Minereurile el. Ea era doctor gi avea gi rang conducdtor.000 An unnak kiversus An.r navcle care soseau regulal de pe Nibiru. Enik Ei Ninhursag se vdci situa{ia de a gdsi alti rnuncitori. r\ce$tia au fbst prirnii Homo Sapiens. Dnlililii cdgtigd intr-un final rdzboiul impotriva zeilor. care este fiul lui Anu. 200. 430.ttnnak k[ versus An ttnnak ki 53 Anunnakki aterizeazE pe Terra gi iqi stabilesc baza la Eridu. dar din categoria celor ce aveau pdrinli aml. Totodatd il nume$te pe Ilnlil coordonator al misiunii Tena.

unn ak. Ninhursag orgu'izeart o conf-erinfi de pace. care era nepoata lui Anu. Enik nu poate respecta promisiunea gi 11. iqi rdzbund tatdl inifiind primul r[zboi al pirarnidelor. irnparte domnia Egiptului intre Osiris gi Seth.s00 La por{ile facilitdlilor spafiale sunt construite turnuri de veghe. El ia peninsula Sinai qi Canaan-ul.Marduk igi pierde puterea. Valul uriag ce urma si se plopage pe Tena avea sa ii ducd planul la bun sfdrqit.6'10 i. Ninurta cdgtigd bdtdlia qi goleqte piramidele de echipament. 8.unnak. Ninurta. El ii pune pe anunnakki sd jure cd nu vor divulga oarnenilor aceastd informafie.ki versus An unnqk. Apele se revarsi asupra pdmdntului. Anu vine in vizite pe Terra. Evenimentc dupl Potop Seth il captureazi pe Osiris. Este momentul in cate apare civilizalia. Cu aceastd ocazie se construie$te oragul Uruk. Enik ii invald cum sd dornesticeascd animalele. IEcdnd valea Nilului cultivabild. 8. cultive mai intAi in zonele inalte. 7. Unul dintre acestea se afla in Jericho. Anurnakki urmdresc intreaga scend de la bordul navei lor. 9. Primele orage construite sunt Eridu 9i Nippur. Anunnakki se hotlrdsc sd inliinleze din nou oragele zeilor in Sumer.780 Primul ndscut al lui Enik. Enik intervine 9i el. Dinastia Ra. fiul lui linik. ki yersus An. Peninsula Sinai este transformatf.tlr. viitorul Ierusalim.400 Este o perioadl a pdcii. Preia apoi rolul de conducdtor al Nilului. pe nume Ra/Marduck.000 Enlil ipi dd seama ce se va produce o catastrofE globald odatd cu trecerea planetei Nibiru prin apropierea Pdmrintului. Este nomentul in care incepe perioada neolitici.000 il invald pe Ziusudra cunl sd i$i construiascd o barcd sigurl. ii a-iutd flcdnd stdvilare gi secdnd rdurile spre a le ol'cri teren Urmagii lui Enlil nu sunt de acord cu faptul cd descendentii lui Enik controlau toate zonele de zbor qi de aceea iniliazi un al doilea rlzboi al piramidelor. unnak ki An. Anunnakki consh'uiesc un Centru de Control pe muntele Moriah. iar templul acestui ora$ este inchinat zeilei Inamra. Oamenii incep sf.970 Fiul lui Osiris.800 ferlil. Conducerea Egiptului este preluata de urmaqii lui Thoth. pe nume Horus. Dupd ce apele au inceput sd se retraga. Anunnakki dezvdluie oamenilor noi cturogtinle. Enlil accepti ca populafia rAmasd sd primeascd urelte qi semin[e.500 Descendenlii lui Ziusudra primesc lrei linuturi unde si igi desfEgoare activitatea. Egiptul este condus de semizei. ki 13.An. . in port pentnr navele spatiale. 3. 8. Se construie$te Heliopolisul. 10. dupd care il omoari tiindu-l in bucdli. Seth reuqeqte sA scape refugiindu-se in Asia.

dase pe Inanna este arestat gi apoi ucis din gregeald./Marduk.3r6 Sargon. Mesopotamia. iar anunnakki reugesc sd anestece lirnbile oamenilor.ului. Acum are loc cunoscutul incident de la turnul din Babel. 2. fratele lui Thoth. Babilonul este proclamat de cdtre Marduk ca fiind . cdruia Inanna ii dd putere peste a treia regiune. 2. care se sfdrgesc odatd cu instalarea unui faraon. fratele lui Marduk. dar reuqegte sd scape printr. Conflictul dintre Inanna qi Marduk capAd amploare qi ia sfdrqit doar in momentul in care Nergal. Pleacd apoi in exil. Enlil igi dd seama cd oamenii sunt din ce in ce mai greu de condus. Civilizalia incepe sd se rdspdndeascd gi in alara Sumer. 2. . 2. Acesta i$i stabilegte capitala la Agade. Grupiri loiale lui Eniil gi Ninurta ocupd Sumerul qi Akkad.900 Conducerea Sumerului este preluatd de Erech.255 Inanna preia puterea in Civilizalia Sumerylui explodeazd graJie unor conducitori abili din Lagash.291 Tronul din Akkad este ocupat de Natam-Sin. in Nippur apare calendmul.unnak.371 Inanna se indrlgosteqte de Sham-r-Kin (Sargon). Acesta este momentul nagterii imperiului akkadian. Marii amrnnakki atacd Agade. 2. Ninr-uta face prima capitald la Kish. Sunt ani de haos. Civilizalia inainteazd ajungdnd in a doua regiune.ki versus An unnak. Thoth a fost dat jos de pe tron de cdtre Ra. Acesta cste momentul in care valea Indus incepe sd se ctvllizeze.3 50 2. Nanam-Sin sfideazi Nippurul. gtergAndu-l de pe fala pAmantului.poarta zcilor'. 3. cel care o tr6. Inanna reuqe$te sd scape. 2. ocazie cu care capitala se mutA. spre al convinge sd pdrdseascd Mesopotamia.650 Regatul Sumerului incepe sd se destrame. vrdnd sd stdpaneascd cele patru regiuni. Acesta reu$e$te cu ajutorul Inannei sd intre in Egipt prin peninsula Sinai..56 An.193 Este anul in care Terah.220 2. desa- cralizeazd pdmdntul Babilonului. Marduk este zidit de viu in marea piramida. tat[l lui Abraham se nagte intr-o familie de inalli preoli.ki yersus An unnakki An.unnak. pleacd din Africa.ki 57 Regi pc 3'160 Plmint Oamenilor le-a fost datd conducerea.un tunel. Dumuzi. Gudea este aj utat de Thoth sd construiascd un ziggurat in onoarea Ninurtei. 3450 Nannar/Sin preia conducerea in Sumer. 100-3..

Se decide ca Ur sd fie capitala noului imperiu.ki 59 Egiptul se imparte in doud.ki An unnuk kiversus An.024 Marduk intrd in Sumer gi se inscduneazi in Babilon. _ Era decisivl 2. 2.096 Ur-Nammu este ucis in rdzboi. 2. 2. ki yersus An. ghidat de Inanna. Provinciile vestice sunt din ce in ce mai mult orientate cetre Marduk. Urmaqii lui Ra/Marduk rdmdn cu sudul iar faraonii obgin tronul Egiptului de jos. care ii erau loiali lui Ra. 2. pentru tathl sdu.58 2.029 Ibbi-Sin il inlocuiegte pe Shu-Sin.130 _ Autoritatea incepe sd se deterioreze in Mesopotamia. De Larsa elamililor in schimbul promisiunii ci vor servi ca legiune strdind. Abraham le blocheazd accesul la intrarea in portul spafial. 2. pdmdntul din Shem. 2.180 A n.038 in timp ce imperiul se destramS. insolit de mai multe trupe.unnqk. devine regele Urului. Terah pleacd impreund cu f'amilia sa in Harran.041 Amar-Sin. Elamitij " ajung la intrarea in peninsula Sinai 9i la portul spa{ial. Abraham stdpdneqte peste sudul Canaanului. de unde revine dupi cinci ani. 2.113 se na$te Abraham.unnak. 2-095 Shulgi vine la tron in Ur./Marduk au inceput sd facd presiuni asupra nordului ce se afla sub . il inlocuieqte 2. Shu-Sin pe Amar-Sin la tronul din Ur. Marduk se mutd in linutul hitililor. formeazd coalilia regilor din est gi orguizeazd o expedifie militard in Canaan 9i Sinai. Abraham pleac5 in Egipt. Tatll lui Abraham. Mentuhotep I. Ur_ Amar-Sin. 2. fiind ajutat de o trupA de elitd.unnak. Oamenii sunt convingi cd omordrea lui a lbst aranjatl de Anr-r gi lurlil.048 Moare Slugi. Imperiul incepc si prospere. Conducdtorul acesteia este elamitul Kledorla'omer. vine in Ur sprc u i*h"iu o alianld cu curtea regald. Nabu.055 Nannar ii ordona lui Shulgi sd trimitd rrupe clamite pentru a stopa revolta din oragelc canaanire. El se indrdgostegte de Inana qi devine iubitul acesteia. 2. Fiul lui Marduk obfine adepJi. PdmAntul Prinfii din Theba. Lupta se extinde cltre centrul Mesopotamiei. Terah. din Asia de Vest.se urcd pe tron gi devine protectorul Nippurului. Inanna nu reuqeqte sd reziste la conducerea Erechului.047 Nammu.123 in Nippur 2. cunoscut din Biblie ca Amraphel.080 Enlil ii incredinleazd lui Nannar.

transcrieri ale textului strdvechi. Membrii au fost asigurati cd rezultatul va fi {bcut public. Fdrd si gtie exact despre ce este vorba. Probabil ca asta a fost marea noastrd gansd de a afla de aceastd descoperire. sd analizali cdt mai multe suse.unnok.unnak. tronul regal a fost coborAt din ceruri Drepturile au fost perfecfionate. oficiali sau neoficiald a istoriei. au aperut simultan in mai multe orage.60 An. Pentru a vedea despre ce descoperire era vorba aceasta a fost dusi la British Museum. ki versus An. dar se pare cd forle guvernamentale au interzis acest lucru. vd las sd trageli conclu- ziile singuri. .ki A n. unnak. Agenlia Nalionald de Securitate. in acest mod.ki versus An unnak. Vd recomand insd inainte de a accepta o versiune. un batalion de infanterie. situat[ in sud-estul Bagdadului. Tnblifa l: Dupd dorinlele lor. Numai ata vd veli putea forma o opinie corecta asupra trecutului nostru. care avea ca sarcind supravegherea zonei petroliere de la Baza aviaticd din Talil. a descoperit accidental o cutie de cupru in interiorul cdreia se aflau mai multe tdblile de lapisJazuli ce aveau gravate in ele simboluri ale scrierii cuneiforme. 2. au restaurat o tebhle. ordonantele divine au fost exaltate. Ziusudra. AI cincilea orag a fost Shuruppak al cdrui rege am fost eu.023 in jurul datei de 12 iunie 2006. Larak a fost an treilea gi Sippar al patrulea. al doulea Badtibira. in locuri pure. cinci ora$e au fost construite: primul fiind Eridu. impreund cu guvemul american gi britanic. Enervali acegtia au plecat cdtre British Museum spre a lua parte la proiect. ki 6L Nu vreau sA spun mai multe.

. imparre inlelepciunea. aga vei face qi tu. Ea {inea in aer un ornament in formd de muscf. Vei lua decizii pentru alta.Jur cd pe acest medalion albastru.unnqk.cel de departe" vei face munca conducdtorului tdu EA.. Apoi pune-le intr-o cutie de bronz. in fali tdbliJele. templele gi magazinele.Uiti{e la pdmAntul pe care il intrupeazL. zid reflectd Dijos coliba. A fost (ilizibil) Sfarsitul tdblilei . Din nou peste pdmdnturi. Zid. lumea era incd Cdnd Enlil a adus uscase. mdntul. Pishon. pdmAntul abia se Am fost dugi la locul de unde izvordsc mari rAuri. in acele timpuri. I.a Gihon..{scunde-te in imbrifigarea lui Nibiru. Admiri grddinile. o cu totul altd corabie' Scriele in tabletele din lapis lazuli Scrie-le in tabletele alese. Cauti piatra din mijloc Uitdte nouA. cdtre Utnapishtim. Inspecteazi funda{iile. in acele zile. Cd nu o sd uit niciodati aceste zile. ZidColiba roqie ascultd.ki 63 Acestea au lbst centrele cultului.kr An. .ki yersus An. Altd inundalie vine. Acolo. Aceste cinci orafe au fost desemnate centrele cultului Un vuiet a iegit din aceste centre de cult. intoarcerea iumimi in permanentul cerului.. Cdnd Enlil a ajuns. In acel loc indepdrtat trdim. CAnd am ajuns in acel loc de peste lumi.unnak.care a viut ce a lost - ascuns..Y ezi cum straluce$te precum bronzul in soare? Urcd-te pe scdri. Coliba rogie. dar ploile nu urlf. . pe cdrdmizile arzdloate. Acum. Tigris qi Euphrates. Dupd ce oragele au fost distruse. niciodatd!. Jine sufletul in viaJi. coliba roqie. Belelili a venit..62 Atr. toate locu- rile magnifice. pe care Anu il fEcuse in focul sdu interior. Au mirosit mireasma. parte de in oragul celui mai puternic erou. gi s-au adunar in jurul ofrandei precum mugtele. imparte bogalia. centrele cultului au fost distruse dc asemenea. sub.Un vuiet perturbat de zei. O noud furtund se apropie.unnqk.imisi si acopere tot pd_ -Dupd. Enlil mi-a spus. construieqte o barcl Lasd posesiunile.dezastru. a spus . la sursa marilor rduri trdim. Cauta viata Renunld la bunurile lumeqti. C-dndva infelepciunea venea dintr-un zid de trestie. Ascunde-le.Tu".unnok.ki versus An. puse de cdtre cei 7 maegtri zidari (masoni. distrugdtoarea vieJii. Fii pregdtit qi pregAte$te-!i cruoile familiei Schimbd bucuria din sufletele oamenilor. pusd pe o trestie 9i pe crengi de pin gi liliac. inundalia tr. m-am adunat cu sofia mea in jurul zellor.

etema mamd creatoare . Enil gi Ninhursag au trimis inainte mesajele divine Ninhursag a adus schimbarea inaintea lui Enki . ki versus An. ordine. .64 A n..Invadatorii tului s-au luptat intre ei pentru hogAtiile pdman_ Pentru nectarul negru Zeii se uitau trigti la ce se intdmpld $i s-au consiliat intre ei Pentru un remediu (ilizibil) (ilizibil) (Ilizibil) Annuaki au fost trimiqi in fa{d Din ceruri Annuaki au fost trimigi cdtre crealia lor I 1' I (ilizibil) (ilizibil) (itizibil) (ilizibil) (ilizibil) In acest timp invadatorii au continuat Spre oripilarea martorilor. Aceastd multitudine de naliuni a curs din ceruri (ilizibil) Annuaki. unnak.oamenii pdmAntului au fost linufi prizonieri in propriile case (ilizibil) (ilizibil) Naliunile oamenilor se vor intoarce in pdntec in Nibiru. Bad-tibir4 larsa. acesta a fost predes_ . invadatorii au continuat (ilizibl) An. Sippar gi Shuruppak (ilizibil) Primele orage au fost. ki yersus An. An. unnak ki An. Acolo in Dilmun (Ilizibit) (ilizibil) (ilizibil) Marii zei s-au adunat Marii zei s-au adunat in Dilmun monii (lilzibil) Acestea au fost generaliile.unnqk. ei au venit In cea mai violentd form5. naliunile multitudinii.raqiya._ _f"nt* tlnat Peste mii de ani. Enki gi Ninhursag creatorii oamenilor cu capete negre I i Fondatorii Eidu. Enlil....fondate C€nd a apdrut uratul semn in degert Uzurpatorii nu au luat de seamd (ilizibil) Acestea au fost pistrdtoarele naliunilor Putemicii oameni cunosculi care au dat afard Nephilimul $i au construit temple divine. au venit $i au intrerupt cdile vechi pecetluitd Sfir$itul fragmentului Tdblifei III S-a stabilit cd nafiunile se vor intoarce (ilizibil) $i . ritualuri gi cerer . unnak ki 65 Tnbfila II (ilizibil) $i soarta oamenilor a fost Din prima bduturd Cdnd a intrat pentru prima oarA sub manla nectarul negru al .

nimic sd nu se intdmple pe Sfdrgitul Tablilei TIbli{a V Sfiinta migraJie peste ceruri Annunaki Zeii din apus s-au adunat in locurile sacre vechi $i noi Ea. Prind cAnd nafiunile. Marduk a deschis uga 9i fiii lui Dilmun au mers inainte Fiii lui Dilmun Tinerii bravi ai acelui orag pur Cel mai luminat dintre orage Au venit in timp ce fiii lui Eridu pregdteau masa Recitau incantalia. intunelic sau lumind.ki 67 Aqteptdnd intoarcerea lor.66 (ilizibil) 1n unnak. locurile de (ilizibil) pe calea spre ceruri Nafiunile.eapta qi sacrul Eridu pe stinga Annuaki s-au adunat pimAnt. Nici noapte. monotonia ddinuia. Adad lAngd Ninhursag Zeila mamd. Umal. naliunile alese gi triburile au zburat. inghifind cerul. nici zi. Belerili era prezentd Focurile ve$nice.ki versus An. intoarcerea copiilor.ki versus.teptat (ilizibil) Cu inimile grele. triburile . na{iunile qi triburile s-au refugiat La trei qi doui puncte. Inanna gi Utu Enlil l6ngd Ninlil. Ninki.unnak.unnak. liliac qi pin ardeau in locurile predestinate Sub grija oamenilor cunoscuji.4n unnak. progeniturile antice Progeniturile antice ale lui Umal au administrat focurile La trei gi doud puncte (ilizibil) au fEcut (ilizibil) oarnenii infelepti fac o ofrandd pe pdmAnt Dupi ritualul cerc.i-au luat zborul De pe pdmAnt. Unde marile rduri curgeau cdndva Praful domnegte in acel loc. uitata oeremonie veche Radiant cu mdinile curate std Ninhursag In fata Annunaki A administrat drepturile divine in lumina focurilor consacrate in timp ce zeiga pdntec. creatorii oamenilor au a. (ilizibil) infeleapta Mammi Acum praful sufld in acele locuri. triburile de pe pdmdnt s_au pregdtit in timp ce patru oameni puternici lineau qi focurile gi vdnturile Naliunile lui Umal 9i triburile s-au spllat pe mdini Au invdlat cerernoniile Ei ritualurile in acele locuri (ilizibil) prin migra{ia sfdntd . iicute din trestii pure. In tinrp ce un munte de fbc a iegit din mare Curaj6nd pe cei necuraji. dar pline de bucurie au a$teptat Tnblita IV Un nou potop a verrit Din ceruri un norr potop a venit Cu Dilmun pe dr.ki Ca An.

planificatele nave. dar asta nu md situeazd desupra niminui. Eu.4n unnqk. sd vdrsdm o lacrimi pentru fiecare fiinjd ucisd. Sd ne imagindm cd intreg PdmAntul este invdluit intr-o lumin[ caldd pldcutd. $tiu doar cd noi am fost finu{i in ignoranld de-a lungul timpului. cd libertatea existd doar in mdsura in care respectem anumite reguli gi cd Forla Creatoare cale ne conduce nu este un dumnezeu gelos qi rizbundtor. Probabil cd realitatea nu o vom ounol$tc nicirlalir cu cxactilale. Inscripfionate de Ut Napishtim dupd sfaturile lui Enlil din partea lui Ea. Majoritatea md intreabd ce sd facem. consiliul qi annunaki au spus: Spre ceruri iqi va cduta Umal pdinea $i in ordonanfele divine igi va gdsi Umal dreptatea Unal nu va mai (ilizibil) in locurile desemnate. ma face deschizitor de drumuri. asemeni mie. Adevdr gi Iubire. Umal.ki An. ilizibil) nu va merge. Vreau doar sd vd spun cd aceste fiinle care ne conduc de milenii iSi bazeazd argumentalia pe faptul cd incd de la colonizare au existat doud factiuni. Am aldturi oameni dragi. intreg Universul gi intreaga Crea{ie. cereale.unnak. insi este bine sd avem o contra. De aici incolo hecare este liber sI caute propriile adevdruri gi sd igi construiascf. care cred cu tirie in accste valori gi care au riscat mult ajutdndu-md.68 ln unnak.. ci din mirii Sub indrumarea lui Umal se va (ilizibil. .unnqk.kiversus An. locul chinului Iui Umal a fost plegdtit Abundenta a lbst ddruitd pdm6ntului Seminle.. Si nu uitali cd ei se hrdnesc cu zbalerile noastre. Eu simt ci trebuie sd fim unifi. La doud. trei puncte (ilizibil) Bravii tineri din Dilmun au pregdtit navele. sd iubim fauna. nu sunt zeu sau supraom. noile nave. Zeii din Apsu. cu ure. pomi fructiferi qi peqti de tot felul privire de ansamblu asupra intregii perioade. locurile sacre. acesta a iegit curat Ca qi tinerii din Dilmun (ilizibil) Au pregdtit rrava noui. care izvordgte din inimile noastre. ca aceste . Primesc adesea intrebdri pe adresa redacliei. sd ne congtientjzdm potengele gi sd aciiondrn in legea iubirii. cu rdzboi. . nafiunile pimdntului qi triburile Au fost licuti curali din nou in acele locuri Umal a fost {Acut curat intr-o baie purificatoare Scufundat total. care imi confirmd bdnuielile.ki 69 in acele locuri. Traducere din englezd de Crislian David Isdild Am fEcut aceasti scurtd c[l[torie intr-un trecut indepirtat al planetei noastre din dorinla de a va afage atenlia asupra faptului cd nu tot ceea ce este confirmat de mediul gliinlilic este adcvirat. sunt doar o fiinld care crede in Justilia Divind. Simt cu toati fiinta mea ci a sosit timpul sd ne ludm destinul in mdini qi si hotdrAm singuri ce este mai bine pentru noi. propria realitate. Sd ne dorim ca rdnile sAngerAnde ale Mamei Terra sd se vindece. gi anume ci din ce in ce mai mulli oameni se trezesc. migralia sfAntl Bravii tineri din Dilrlun au administrat (ilizibil) Al doilea (ilizibil) urmatoarea (ilizibil).ki versus . ilizibil. Eu nu gtiu dacd este adevdrat. una pro umanitate gi una contra umanirale. Am darul de a vedea dincolo de holograme gi cuvinte. cu deznddejde qi de aceea vd rog ca schimbarea pe care cu tojii ne-o dorinr sd fie una paqnic5. flora. Haidefi si ne unim gi si diruim semenilor nogtri gi Teruei iubire. Pentru (ilizibil) drum prin ceruri. Au fost pregdtite in acele locuri predestinate. cd allii sunt cei cale au hotdrAt pentru noi. dupd cum spunea cineva.

. Vd rog sd vd rdspundefi sir... dar vA inlreb altfel.. cu aparentul scop de a nu crea panicf. acest popor este un popor himit de Creator. . daci. Totugi.i apropo de daci. am sd vd spun un lucru pe care l-am auzit dc la un mare dacolog: -Tu gtii cd eristir dovezi care atesti. fie spre a ne avertiza. e1c. nu inainte de a vd gAndi la bravii noEtri inaintagi.La scurl timp dupd ce am publicat un articol conlinand un ultim omagiu adus celei care a fost Benazir Bhutto. cine sau de ce ne_a vAndut fara...portanti aceastd dezviluire qi de aceea am hotirat se o reproduc in aceasli cane. site pe czue de altfel veli mai gdsi inlbnnaJii despre planurile diverselor oculte mondiale gi conspiraliile acestora..linlic. Vi amintesc ci materialul original poate fi consultat pe site-ul lwlv. o scrisoare desohisi organizaliei Project Carnelot. domnitori. Noi nu dorim l. din cind in cdnd. la voievozi.. Una din aceste voci este gi cea a unui politician norvegian.. Eu cred cu tirie cd. care a trimis in 2008. $tiu cd rnulii vor rade la auzul acestor cuvinte. un popor care in viitor va fi liclia noii umanitili. despre intAlniri extratereste.rdsuri. III Daci va fi sau nu va ii ceva aceasta este o intrebare la care nu vi pot raspunde.projeclcamelot.tiinJa. Eu cred cd cei ce ne conduc qtiu ci anumite evenirnente najore urmeazi sd se inldmple pe Tena. vrem ca Adevhrul si fie auzit gi in{eles de cei cirora le corespunde gi de cei ce au in misiunea lor ridicarea natiei romAne. in continuare voi reproduce exact acest Lext: .I 70 An untak ki verstts An unnak ki cuvinte sA fie aqezate $i tiptuite in cdrfi. voci. fie spre a-gi linigti conr. in care ne spune cd elitele mondiale iEi pregitesc buncire subterane pentru a scipa de evenimentele catastrolale din 2012.rguri. dAndu-ne totodatd f'alse arguncnte. descoperiri gtiinlifice revolujionare. schirnbdri climaterice. . nu ne liudim cu aceste lucruri.. cinc sau de ce are interes sd ne inrobeascd.. qi cd cei ccrc se srcrilicau o llceau fiind conyrienli de acest lucru? Concluziile va l'og sa Ie trageri singuri.org... Mie personal mi se pare extrem de in. Ei qtiu qi qi-au luat n. Suntcm deja in 2010 qi ninleni nu sfrune nimic. nu vrem mdrire. ci dacii fEceau sacrificii pentru ca sd lie ldsali in pace cle reptilieni.. ba mai mult sunt anumite persoane abilitale. insi pe noi ne lasd in ignoranld. V-arn lelatat insi toate acestea pentru a putea si trageli singuri concluziile qi pentlu a vi putea face singuri alegetile. . din interiorul organizajiilor se fac auzite. cine sau de ce are inlcres si rTe distrugi nalionalisrnul. care ne <linigtesc). contracarAndu-i pe cei ce indriznesc sd enunte aceaste ipoteze. ca iard5i va incepc o polemiclr cu pririrc Ia ce am lhcut noi sd meritim asta. linigtitoarc.

inainte de anul 2012.. Aceasta inseamnd cd 2. (Sunt un politician norvegian $i doresc sA comunic tuturor celor care au urechi de auzit ch urmeazi o entru omeniie. pentru cd noi gtim cu tofii ci atdt de mulfi oameni vor afla despre pericolele care ii pAndesc . Planul politicienilor este sd ii salveze de aceste cataclisme doar pe membrii aga-zisei elite din care fac parte. Oamenii care vor fi l[sali la suprafald vor muri cu siguranfd in cataclismele respective. in addposturile sublerane. Aceasti bazd este impdrlitd in sectoare de diferite culori. rAndul lor. Sunt foarte revoltat. organizate deja de armata norvegiani. iar ceilalli vor muri. cunosc lucrurile pe care eu vi le relev aici. aleturi de cei considerali utili pentru a realiza o viitoare reconstruclie dupl aceste cataclisme: medici. Ele sunt izolate de ni$te porli gigantice. ki versus An unnak. rcprczentanlii guvernului rdspund cd ele sunt destinate prorcc{iei popu_ laliei din Norvegia. in zona Mosjoen. doar cd ei nu vor sd le faci publice afirmdnd cA nu doresc sd producd panicd in rAndul populafiei.U. etc. DeSi nu putem garanta ade_ vdrul celor afinnate in acest mesaj. considertn totu.000 de oameni vor fi ldsali pur gi simplu sd moari neajutoraji in intuneric. trenuri rapide fac legltura intre diferitele addposturi. in Norvegia s-au construit gi incd se mai construiesc. la ordinul guvernului. ei vor fi ldsali sd moarA Si nu vor primi niciun fel de ajutor.72 A ntnnak. Sunt mulli alli politicieni care imi impdrt5gesc opinia. negtiind ce sd faci gi incotro sd se ducd. incepAnd cu anul 200g 2. ki versus An.E. printre ciue gi Israelul.unnqk. Conform planurilor . Eu gtiu ci voi fi trimis. unde avem o bazi subterand militard de mari dimensiuni. se depoziteze mari rezerve de hrand $i seminle la Svabald gi in zona arcticd de nord. rogu.600.i cA nu il putem trece sub tdcere. Suedia Elvelia 9i au fost realizate addposturi similare. numcroase baze subterane 5i buncdre. se produca in aceastd perioadd. toate sectoarele gi buncirele sunt conectate prin tuneluri. Dacd sunl infebali de ce se constru_ iesc toate aceste addposturi subterane. douh milioane de norvegieni vor fi salva!i. Taberele unde vom fi cazali au fost construite cu mult timp in urma. cu ajutor din partea S. Pentru a se proteja de cataclismele prezise pentru perioada urmAtoare. pot aflrma cA in multe alte_1dri. precum gi in alte localii din intreaga lard.unnak. albastru 9i verde. membrii guvemului norvegian au inceput. oameni de $tiinta. Din datele pe care le am la dispozifie. pentru a nu fi compromise diferitele zone in cazul in care survin eventuale accidente catastrofale. cercetatori. Eu am intrebat cdnd vor fi ierminate aceste construclii 9i mi s-a rdspuns cd ele vol 1i finalizate inainte de 201 I . Din cauza cataclismclor despre care se gtie ci umeazA sf.ki 73 am primit urmAtorul mesaj.A 9i U.elitei".ki An.

DUMNEZEU si ne ajute pe toli". destul de des. am observat cd ali scris pe site-ul dumneavoastrd despre Benazir Bhutto. $i tot ceea ce spun este de fapt ceea ce li s-a spus sd zicd.sfarsitul lumii". avAnd ordin sd ii impugte pe toli aceia care opun rezistenld gi refuzi sd fie inchiqi in lagdre. fiecare dintre lineli minte cd aceia care se vor gisi in oragele mari sau in apropierea acestora in 2012 vor fi primii afectali $i vor muri primii. vd rog sd mi Ie adresali..unnak ki versus An. respunsul oficial va fi probabil: . $i vd sugerez sd privili cu atenlie in jur: vefi observa cu siguran!5 cd se construiesc baze subterane gi buncdre peste tot. Vd asigur ce aceste lucruri se vor petrece 100%. Din fotografii veli observa cd m-am intdlnit cu mulfi politicieni notabili 9i lideri mondiali..ki An. de asemenea.ilor. lar aceasta se poate vedea in ochii lor gi in modul in care le funcfioneazd mintea.. trezili-vd! Dacd veli pune intrebiri despre aceste adlposturi subterane. voi urmdri sd vd spun tot ceea ce $tiu despre implicarea Norvegiei in aceste planuri. in care planul este ca fiecare sd fie marcat cu un numdr gi etichetat. Deschideli ochii.Este doar un depozit pentru hrand" sau ceva similar.. DupA aceea.. Moartea ei a fost una tragicd. ci unii politicieni importanli din Norvegia nu sunt ceea ce spun ei cE ar fi. E ca $i cum aceqtia ar fi controlali mental la nivelul fiec5rui gand. Acestea sunt. Penlru ultimadatd md rog: . armata va face curSlenie printre supravieluitori.. OrganizaJi-vd in grupuri de supraviefuire. Numai dacA acfiondm. evident cA existe numeroase semne ale prezenlei extrateregtr. dar DUMNEZEU nu ne va ajura dacd noi ingine nu facem nimic. Observ. ius4 nigte minciuni cu care politicienii vor sd v[ orbeasci. Mai . Am cunoscut-o pe Benazir. Dacd aveli intrebdri. dupd cum vd puteli convingc singuri privind imaginile pe care vi le-am trimis. gdsifi un loc in care sd vA putefi depozita hrana Ei unde putefi fi in siguranfd pentru o vreme. Pentru mine este. De asemenea. Pentru mine este limpede ce sunt $i ce nu sunt acegtia.unnak ki 75 avem la dispozilie doar patru ani pentru a ne pregdti pentru .unnak.urtrtuk kiversus An.74 An.

Anahzati istoria politicS recentd a Noruegiei gi veli vedea cd mereu aceiagi politicieni au condus !ara.semenea. Am omis doar unele detalii concrete pentru a proteja identitatea autorului.unnak.. in Norvegia. Ne_am deplasat in subteran ct. <Am vizitat mai multe baze subterane. . poate cd oamenii vor supravielui datorite informaliilor pe care le-au aflat de pe diferite site-wi de pe internet. Pentru a clarifica diferite aspecte de interes ridicate de aceastd scrisoare.ulpf.r..t.Luali-a. pot sA vd spun de pe acum [aga cum rezulte de mai sus. guvernul va dispdrea farn ili i le.uptim. existA o serie de simboluri... chipurile. Vd rog sd faceli publice aceste informalii pe internet. . Echipa Project Camelot: vom respecta anonimatul autorului. de asemenea. ) sum. . Cu tot respectul.u. ..n nu_A. la etrberali din functie 9i Ii se va refuza accesul diferitele baze subterane. In ultimul moment.. doar cd pe rdnd. dupd publicarea de cdtre acegtia a unui articol despre asasinarea lui Benazir Bhutto] cd. guvemul FRP va prelua puterea gi Siv Jensen va fi ales Prim-ministru. In acest moment nu md gdndesc decdt la viitorul copiilor mei qi la viitorul tuturor celorlalli copii care vor cregte in aceastd <noud lume)) crue se prefigweazS.: Ir din a$a-zisa <elitd> cunosc existenpi adaposturilor subterane qi planurile de a salva numai o partt din poprtugiu No.t" redus._ pe ceitalli oameni llsllll lt'tod"-l de a.ki vers s An. trebuie ca ei sd creasci gtiind cd pdrinlii lor au fEcut ceva pentru ei . Ele fac legdtura intre diferitele baze subterane. .ki 77 Publicul nu va fi informat deloc despre acesle cata_ nu doregte. fou.i ne-a oferit suficiente dovezi rn acest sens. existand o refea de tuneluri speciale penhu aceste trenuri. doar anumite persoane. oferindu-vd aceste informa!ii. Acest lucru este deja cunoscut . Alegerile sunt toate trucate gi aceleagi persoane din elita puterii sunt alese de fiecare datd. ilpr. Eu delin do'vezi'in sprijinul afirma{iilor pe care le fac. Ca argument suplimentar. au fost selectate pentru a Ie vizita. voasrre..ki versus Att unnqk..aqa cum fac eu acum. La punctele de verificare de la intrarea in frecare bazd se folosesc un fel de campuri specifice de energie prin care fiecare vizitator trebuie sd treacd. Uni lmpreuna pentru a rezolva nunreroasele probleme cu care vd veli confrunta. dar lor le este frici si spund Oamenii se tem pentru viala lor. i-am adresat nigte intrebdri . triunghiuri portocalii. spun toate aceste lucruri.ki An ulnak.... Vd rog sd inlelegeli cd eu nu cAgtig nimic dacf. Cu sisuranta cer drn <elitd> cunosc aceste lucruri. unnok. Eu am fost un grup restrAns.di .. Redim in continuare rdspunsurif" u""rtuiu.n_ tare autorului ei. i.este important sd inJelegeji acest lucru. care deline in totalitate controlul asupra lor.rp". ele sunt in principal utilizate de amatA. dar precizdm ci el ne_a spus numele . Am i". la alegerile din 2009.'F^."a"r" iOb"7" in sursele mele. Probabil nu voi avea decdt probleme datoritA acestor v[ . i"U:t#i#LX'."*alo*. trenuri speciale.d". Trebuie sd facem ceva. ^intreagd In prezent. Mijloacele de transport folosite in subteran sunt trenurile NOAH 12. Atunci cAnd va veni momentul. aceastd scrisoare a fost scrisd gi trimisd de politicianul norvegian celor de la Project Camelot in 2008._ ca dacd vor spune ceva despre aceasta'vor Toti politicienii din Norvegia care fac pane sd.76 An. atunci cand va sosi momentul.. Eu am ca Ls[ necesar sd spun publicului ce se petrece.:'"t^:Xt "al { i-vd for[ele cu rii.bru.. "onsiderut Nu imi este fricd de moarte sau de lucruri de genul acesta.iiii". aqa cum ne-au parvenit. de exemplu.

:lil":. ii'uu. O sd urmdresc sd vd spun tot ce $tiu despre aceste trenuri.ki versus An unnak.E.. am fost imbarcati ir camioane i" fil" *or'"si .. pentru a ne pdzi qi a ne insoli.Ce este acesta?" El a rdspuns: . Md aflam pentru prima datd intr-o astfel de bazd. ceilalli colegi ai noqtri s-au deplasat in alta parte..ki versus An unnak..E.ii-'TX"'rH'# gi asta?" $i am fost cam speriat la inceput. Nu suntem.. * Semnele nu erau. din mijloc era de fapt o sageard orientard inspre :::^|. de culoare albastruviolet.uu un "itTI slmbot crudat in interiorul lor. mea qi poate cd unii oameni vor"""u reugi . Mb g6ndeam. cA iformele cunoscute de noi. Funcfioneazi prin intermediul unor cristale albastre cu energie.." * In partea din fa{6 erau scaunele operatorilor.a vlemulilot care vor urrna. constltule rnlbrmatii suplimentare.elo..Nu trebuie sd gtifi acest lucru. primite ulterior. ca un fel de piramiaa ..'i:?H# Fj iul . . * Mai tArziu..ki 79 postdri..luii_ fica unele detalii. . pulin TREABA. aveau dimensiuni obignuite. paragratet.lXfr de n. CAnd am ajuns la capdtul tunelului.urnuir.rirui Ianga"#T ..pentru propria noastrd proteclie"..E. Mie mi s_a pdrut a fi asemdnelor cu litera.musilel.3.ki An. .. fie sursa de putere folositd pentru alimentarea trenului.. Apoi am urcat gi l-am intrebat pe unul dintre gardieni: . [pentru protecfia d epartamentul in care a am primit ordin sd mutdm itar... oare.nur"u..78 An.proteclia noastrd". cele portocalii avrind un n triunghi verde. Nu vreau sd induc in eroare pe nimeni.." Mai rrirziu... am pus qi inro. ) aceasta doar ca sd dau deasupra pieptului gi pe gepcile pe care le purtau. .. sau cel pulin a$a pfuea. Cel pu{in a$a parea.. . Am trecut de acele u$i imense. dar Iiniile orizontale nu erau Iegale de cea venicalA ca 1a..ce mai e mat mutte intrebari sursei -^lr3::j^". duna ce am pus o serie de intrebdri suplimenrare p"ntru u.oi. pozi_ gionate in dreplul umdrului. dar erau suficient de clare penku a le vedea.ie. domnule.unntk. am vdzut cd in bazd erau oameni care lucrau la acele cristale albastre..T"to1: dupd posrarea de mai sus.. triunghiurile erau pozil ionate in jos.u-ur. era un gemule! chiar in spatele lor gi..ry* lnrenor.. ::3:1. Apoi am traversat un tunel lung de 500 m. re.." p"il.N Jeil i'.. acest simbol nu este o literd in nicio limba oe .. djn c6te imi iduc aminte. Cu tot respectul.. Acestea erau mai rnari . . cdnd am u. Era ca intr-un film qtiinfifico-fantastic."lar. Fac in vileag . .. ::?r:i:.rr.urri"tuiJr." . Md intrebam: . chiar inainte de a porni se puteau observa acele cristale mari. insemnele nu erau foarte mari. Am fost imparfiti in grupuri. .. .trnnak. deja protejafi.. Nu am vazut niciieri astfel de cristale care emit energie luminoasi. care iradiau o lumind de aceeagi culoare. deoarece l"_am lrazut ere erau tn parlea stengA a unilormei negre.pecriva. Avea lorma unui ...... acolo fiind mult mai mulli militari inarmali.up. Eu qi grupul meu am fost dugi de cei imbrdcaJi in uniforme negre intr-o altd Iocafie. cred.a .care o cunosc pi in niciun caz in norvegiand. fiind in interiorul unui asemenea subteran uriag gi fiind pdzifi de atatea gdrzi inarmate? :l Apoi am fost invitali sd urcdm intr-un tren. am fost rugali sd ne punem ni$te mdgti pentru . dar care nu te orbea gi chiar era pldcut sA o privegti. de aceea m-am gdndit cd ele trebuie sd.

pentru l0 persoane gi cabina opeiatorului. Tunelul acera de * ceea_cepermile "t'tt "t"tJ."# in lungime."nsu. gi c fost destul de bine..". incAt vedeam doar o Cred cd ele funcfioneazd pe frecare. Din prima cdl6torie.arcursut cllitoriei. pe care scria HUMAN . Mi gdndeam ca nu aveam ce cduta acolo gi eram pulin speriat.i"rr""ril.. .'i.$i un spaliu pentru mar6. dar ni un . m-am gdndit: Existd gi ."*:?:i Mai tdrziu. Nu mai vizusem aga ceva inainte.*:i*:. ca ve spus sd ne indepdrldm de zona respectivd. ...' . lumirJ s_a ".^ntr-un gen de "i tunel aspirator. deoa.""rura intoarcerea lor. cu litere ciudate.u rusr p_rea mare $r ml s-a fAcut rdu dupi aceea..ece era acelagi gen de lumind _ sau a$a mi s_a pdrut miei Dacd imi amintesc mai multe detalii. Acolo erau gardieni inannali peste tot.#.NOT HUMAN . Trenuriie _scaune se puteau conduce in ambele .'i. fird n n.rau o mulllme de aslfel de trenuri.dar singurul lucru pe care am putut sd-l citesc a fost HUMAN .a" i". avea o formd ascufitA in f. ceea ce v-am povestit deja. Apoi totul a devenit foarte ciudat. + Exista.iJ:'. am aflat $i alte detalii despre ce se afla in restul bazei gi care era destinaJia ei. .l.#. Unul dintre gardieni a spus ce a$a se petrece cu toli prima datd.?ll: mativ 'j.NOT PURE. Am fost legali cu . repede.unndk ki 8l murt mai arbastre si oamenll purta! magti albe cu ochelari de protectie si rnoepanau de .i.Fiinfe non-umane ..unnak. Cdnd am ajuns afard.l". p. F. Dupa ce am fEcut ce ni s-a cerut.NOT HUMAN . i. Apoi am trecut prin acel cdmp de energie gi am ajuns intr-o altd camerd. Atunci cAnd am ajuns in sta!.**ri J"".. dupd ce am intrat in politici.. nu am vdzut niciodatd nimic asemdndtor. ..ld i.i mare.'...n. [Observafia celor de la Project Camelot: agteptdm clarificdri asupra acestui lucru] Gardienii ne-au oprit qi ne-au spus sd ne schrmbam hainele in altd camerd gi apoi si mergem cu ei. ."niiT:l ili:.".NOT PURE.PURE .. Nu am inJeles ce scria. gardienii ne-au spus ci vom crisrale cdnd erau sudbeiute de de acest fel de cristale.ie.'. Dedesubt mai era scris ceva. [Fiinle umane .ki An. $.il. o ."u-a".unnak.i.. cea mai putemicd impresie a fost legatd de aceste trenuri: ele se migcd foarte repede. si [-..T##. a$a cum pdrea.u ln Jur.r#. mai degraba le concenfezi asupra propriului stomac cdnd te afli in interiorul unui astfel a" u*..'rp"i. in . Am observat un ecran pe un perete.p.80 decAt cele An. .al1ii" in afard de oameni?? * La punctul de control unde era acel cAmp energetic prin care trebuia sd treci se afla acel ecran despre care am menlionat inainte. vagoa- circulau cu o vitezd ater de sftAfulgerare luminoasd.ki versus An. dar nu loarte mare.liangd r\e-am aproprat la aproximativ 20 m de ele. Nu puteam si vdd celelalte rorul se miecd ae" a. cd acele cdmpuri de energie nrin de a inlra ii baza.ki versus An unnak.ii"iji'ra :::::_1.. "... ni s-au dat ochelari de proteclie gi ni s-a cerut se trecem prin sistemul de verificare.Impur] Dupd ce am ydzul aceasta. vd amintili cd v-am povestit despre acel cdmp de energie prin care trebuie sd treci.PURE . Trenurile erau ase nelor de metrou. ai..ilj%"# r"'"i"a i. '-'-'-' ?.Pur ...a f.t.r_ii. uit"ru. e 'fi. pnve.li.:tTrJ"T:*il: dinduntru..i. ne era rdu qi mie gi celorlalli colegi ai mei. Pe ecran scria ceva intr-o limbd ciudatd. ca acel <E> despre gare v-am povestit .

.. am inceput sd cercetez mai in detaliu. imi amintesc cd am vdztt un alt sintbol ..unnak. pentru a supraviefui in interiorul lor in cazul unor cataclisme. sau. cdnd am intrat in politicd. Dar ceea ce gtiu precis este cA.arcele" de salvare ale guvernului. Nu pot sd apreciez ce se va petrece exact gi care vor fi pericolele. $tiu c[ existl l8 baze in Norvegia. m-am intrebat: cat de mare este acest loc? Tocmai am parcurs kilometri intregi de-a lungul unui sistem feroviar. deoarece aveam nevoie de mai multe rispunsuri. nu mai aveam ceasul cu mine gi de aceea pot doar aproxima timpul petrecut acolo.unnak ki versus An unnak ki 83 merge mai departe. cale vor fi folosite de cei din elitd.ki versus An. din armatd qi de o parte privilegiatd din populalie. Tot ceea ce pot sd vi spun este cd. Va exista o ameninJare din exterior. cel pufin. care urmau sd ne ducd jos. inainte de 2012. gi incd mai este? Apoi am fost dugi la un sistem de lifturi.o . ceva se va petrece in anul 2012 gi pentru ca oamenii din elitd sd supraviefuiascd. Oamenii de gtiin!6 au urmdrit evolulia acestei planete misterioase de mutia vreme. Mai tdrziu. Acest lucru md revoltd gi deopotrivd md sperie..Planeta X" (planeta Nibiru). deoarece nu sunt om de gtiinfd. Am aflat cd aceste baze sunt .rnci cAnd misiunea noastrd s-a incheiat. Guvernul cunoaqte acest lucru gi il Jine secret fald de public. Din nou. cu scaune..82 An unnqk. Din tot ce am aflat pAnd acum.. iar recent au fost transmise primele publicului ceea ce se va petrece qi am fhcut tot ce am Nu doresc sd provoc panicd Vreau doar sd spun Cu tot respectul. atr. * In lift.. in jos.elitei" mondiale se vor retrage in acele baze pe care le-au construit de-a lungul ultimilor 40-50 de ani.. md gAndeam cd lumea nu cste ceea ce pare a fi gi cd multe lucruri sunt ascunse publicului.ki An. membrii . Deoarece imi ldsasem toate lucrurile la punctul de control. cred cd acest cataclism este legat de . fNurne furnizat. dar orientat altfel. se vor folosi aceste adiposturi.]> Project Camelot specificd cd nu existd date Stiinlifice u"*u"t"u in avertizarca pe care o face sursa' Informaliile . . .literd" carc semdna cu simbolul folosit uzual pentru ci$tile audio. a$a am crezut inifial. Dar am mers pe orizontald aproximativ 3 minute. cu vArlul in jos.

atAt cele pozitive.al doilea Soare". in fiecare moment. Am luat legdtura cu mulli prieteni qi corespondenli din Norvegia gi Suedia. cdt gi Elvelia au baze subterane pentru a proteja intreaga populajie. Pentru mai multe informalii despre <planeta X> 9i ceea ce s-ar putea produce.ki versus An unnak. noi sperdm sincer ca prin rugdciunile gi intenliile noastre benefice sd ajutdm la stoparea evenimentelor catastrofale care se preconizeazd cd vor avea loc. pentru a-l proteja de . Esre plauzibil.ki versus An unnak. de asemenea. ca mesajul sau sd se concentreze mai degrabd pe probleme sociopolitice decdt pe cele qtiinlifice. Unul dintre corespondenJi a confirmat o mare pafte dintre aceste detalii. Suntem cu toJii co-creatorii lumii in care trdim. Project Camelot vd roagd si vizi_ cAtre allii) cd Telescopul de la polul ml). Unii chiar au cerut sd ii punem in legiturd cu politicianul care a scris acel articol. a fost construit pentr-u numegte. El este bine.. dacd se va considera necesar. Sud (http ://yowusa. referitoare la necesitatea de a merge in subteran. nu existA nicio informafie clard. Am primit confirmdri precise de la doi oameni de qtiinjd qi un fost colaborator al serviciilor secrete. Degi in acest documentar nu se menfioneazd. cutia noastri de corespondenJd s-a umplut cu mesaje din intreaga lume. dar doregte sd rimdnd discret. Am lost incapabili sd rdspundem la toate.unnqk. ci doar le confirmau informaliile pe care le aveau din alte surse. Vd indemndm pe fiecare dintre voi si participali in mod congtient la co-crearea unui viitor pozitiv pentru umanitate qi sd colaboraJi cu noi pentru . cAt gi cele negative. com/planetx/2006/planetx-2006-04a/ L sht a urmdri ceea ce Henry Echipa Camelot: In perioada care va urma pdnd in 2012 9i dupd aceea vor iegi la suprafall multe opinii diferite. din motive lesne de inleles. Semnatarul scrisorii spune doar ceea ce $tie $i nimic mai mulr. fiind politician. dar am citit cu atentie tot ceea ce am primit. trezirea celor adormili gi pentru aducerea la lumind a adevdrului. Pentru mulli dintre ei aceste informa{ii nu erau noi. Unii dintre ei ne-au oferit cdteva detalii interesante.84 An unnak.ki 85 nu explicd exact cum sau de ce (planeta X> reprezintd o astfel de amenintare $i de asemenea. Pe toli cei care au pus intrebdri de bun-sim! despre autenticitatea lui (a politicianului norvegian) ii anr-mjdm cd am fEcut tot ceea ce am putut pentru a-i verifica identitatea $i autenticitatea gi suntem siguri cA el este exact cine spune ca este. cd aceste facilitdli existd gi ci atdt Suedia. ne-am auzit cu sursa noastrd acum cAteva zile. prevestiri gi dezvdluiri din interior. in totalitate (omitdnd doar iniormaliile personale. De cAnd am postat scrisoarea primitd de la wr politician norvegian referitoare la bazele subterane qi la faptul cA (elita) din acea lard se pregdte$te pentru un viitor cataclism planetar. Dupd o sdptdmdnd de linigte. Ne-a invitat sd-i trimitem orice corespondenld relevantd primitd de noi de Ia allii 9i vom face aceasta prin selecfie. Mesajul sdu este foafie imporlant gi am hotdr6t sdJ publicdm in continuare. Echipa de la project Camelot munce$te din greu la un documentar care va prezenta posibilele scenarii pentru viitorul umanitilii. cA va desena simbolurile extratere$trilor pe care le-a vizut gi ni le va trimite prin fax. cu orice pret.ki An. Ne-a promis.

$i eu sunt. dar nu i-a fost permis sd intre in acele camere. de asemenea. Dar el a spus ca. conduse in realitate de o m6nd de oameni.86 An. Doar anumite persoane vor fi primite. cu cAJiva ani in urmd. care a fost gi el acolo. faptului cd este creatA pentru o situatie de urgenl5. Mi-a dat. provin dintr-o familie de militari qi qtiu de la mama mea. El mi-a spus c5. dar acegtia creeazd diferite mArci. ceva ce ei gtiu ce se va petrece curAnd. care monitorizeazd o zond imensA. Trebuie sa recunosc cd am gAsit aceste informa{ii destul de fasci_ nante. care conduc aceste corporaJii in totalitate. in ceea ce privegte baza de la Baneheia. baza este uriagd gi cd are multe camere. fiindcd ajurat in faqa oficialitdlilor sd nu spund mai mult. mama mi-a spus cd restului familiei noastre NU i se va permite sd intre acolo. Tocmai am citil arlicolul dumneavoastrd despre politi. iar aceast' bazd subteranA este foarte mare. dar nu este sigurd de dimensiunea ei. Familia sa deline informalii asupra facilitdlilor pe care susa noastrd (politicianul norvegian) le_a rapofiat..unnak. evenimentele din preajma anului 2012 etc. a spus ea. Acesta mi-a dat ceva mai multe detalii. Mama a fost gi la altd bz\ in zona numitd Evje. gi ea este o ferneie care se tine de cuvAnt. exceplia Mama a relirzat sd-mi spund orice detaliu despre aceasta. Am atagat poza aici. cu.elita" societdlii noastre. politicieni. mult mai rnare decAt cea de la Baneheia. In aceastd foto se vede partea de la suprafald a bazei. din cAte a . Mi-a mai spus cd gtie de existenta unei baze qi in zona Stavanger. Ea mi-a spus $i alte lucruri interesante. oameni de Stiinld $i alli civili pe care acegtia ii consider5 impoftanli. cu diferite destinafii. cu privire la bazele subterane. iar sferele sunt probabil nigte radare putemice.unnak. A mai spus cA nu poate sd-mi spuni mai multe despre ceea ce se afld in interior sau cur1l arata aceasta. cum ar fi ea gi diferite personaje din armatd precum gi alte persoane importante. nume gi ambalaje ale aceloragi produse care sunt definute de cdtre cei din . cum ar fi cA marile corporalii ale lumii din domeniul electlonicii sunt. h yersus An. in oraqul unde m-am ndscut gi am locuit inainte de a pleca din Norvegia. Cu o altd ocazie am reugit si port o disculie scufid cu un alt angaj at din armati. in caz de urgenjd. fiind condus intr-o camerd speciali unde a lucrat cu computere conectate la sistemele militare. m-au ldcut sd md gdndesc cd trebuie sd existe un motiv special pentru aceasta. norvegian. toate. care a lucrat rrurr guvernamentale. care atunci cdnd au fost ficut publice. gi o fotograhe cu o bazd aflati in Sorreisa gi mi-a spus cd aceasta este o altd bazd sublerand. Cunosc deja a:ndnuntele despre depozitul de la Svalbard. Iatd in continuare mesajul corespondentului nostru: <Stimatd echipd Project Camelot. de asemenea.ki An unnak kr versus An unnak ki 81 autoritAli). desPr localia unei astfel de ba Este intr-un munte mare. cianul norvegian gi inlormaJiile pe care vi le-a comunicat ?n scrisoarea lui cdtre voi. Locul se nume$te Baneheia.

Personal am vizital citteva dintre acestea. de asemenea. in 2001.unnqk ki versus An nnakki 89 v6zut.ki An. Mafte este o planetd mai mult sau mai pulin moartd la suprafale. gi lucra la materiale matematice gi gtiin{ifice extrem de complexe. La un moment dat. acest articol nu mai este disponibil pe internet. Recent au inchis in mod oficial toate operaliunile militare in zona Girnlemoen gi au transformat-o in campus universitar. pe care mi le-a arAtat gi despre care am discutat in mai multe ocazii. tehnologie extrateresftA etc. El a sus{inut ci se lucreazi la <terra-formarea>> lui Marte. Cu toate acestea. In primul rAnd am sa vi prezint nigte hdrli gi fotografii ale zonei in care se afli aceastd bazd subterand despre care am mentionat anterior (de la Baneheia). s-a aflat ce din $apte oameni care au lucrat impreun[ la unele proiecte in aceastd localie. mi-a furnizat.egian pentru controlul qi supervizarea transportului feroviar) mai mulfi ani. Pot sd menlionez totuqi cd el a fost adoptat de mic Ai. El mi-a spus cd oamenii <elitei> sunt in contact de conform propriilor sale relatdri. Am fost acolo de mai multe ori. vArf De asemenea. prietenul meu a dispdrut subit qi ?n ultimii ani nu am mai putut sd iau legdtura cu el. acea locafie ar putea sd gdzduiascd cAteva mii de oameni gi cd era extrem de mare qi echipatd cu tehnologie permanent cu planeta Marte gi cd dispun chiar de anumite porli stelare (stargates) de acces la planeta Marte prin care pot cdldtori pAnd acolo in cAteva secunde. aceasta insemnAnd a face posibild viala pe Marte pentru oameni. Din pdcate. un ziar noruegian din oragul Kristiansand. a fost crescut $i pregdtit ca se lucreze pentru guvern incl de la o vdlstd fragedl. patru au murit de cancer.I 88 An unnak. care erau amplasate la o addncime foarte mare. degi pare se existe ceva viald in subteran. cdnd mama incd lucra pentru ei. am ajuns intr-o . accesul persoanelor neautorizate liind interzis in acea perioadd. in fotografia de mai sus apare zona Gimlemoen care a aparfinut armatei. El era intr-adev[r un individ extrem de inteligent. in acest moment. Unul dintre prietenii mei. in loc sd foloseascd nave spajiale.ki versus An unnak. personal pot spune chiar genial. informalii uluitoare referitoare la bazele subterane gi la alte activitdli ale guvernelor. Aceaste inforrnaqie a fost publicatd in Fedrelandsvennen. care a lucrat pentru NSA (Inspectoratul norr. El mi-a confirmat faptul cd existd o mullime de baze subterane gi cd in unele dintre acestea au loc tot felul de experimente qi cercetAri ciudate legate de: cdldtorii in timp. din cauza inteligen{ei sale $i a altor <abilitdfi> pe care le avea. unele dintre vechile buncdre qi sisteme subterane au ramas in continuare acolo. cdldtorii in alte dimensiuni. gi cd el insugi a parlicipat la procesul de re-creale a unei nave spaliale pentru care s-a folosit simularea pe calculator qi mi-a aritat scheme complexe (generate pe calculator) precum qi ilustralii cu aceastd nav6..

Elvelia. vd rog sd vd facefi propriile cercetdri gi si trageJi propriile concluzii.unnak ki An unnak. fiind desp[rtiti doar de apa rdului. Ceea ce vd pot spune cu siguranld este faptul cd lumea pe care o cunoagtem nu este ceea ce pare gi cd aceastd magindrie a dezinformdrii este bine pusd la punct. Aceasla este un lucru ciudat. Dupd cum vedefi.30 miliarde de dolari. Ceea ce ne spun ei. cu uga metalicd uriagd imposibil de deschis. SUA are 130 de baze subterane qi un <buget negru> alocat acestui tip de activitate de aproximativ 1. Nu am putut sd deschid gtiu ce se afla in spatele ei. in baza unor informafii precise.ki versus An. cu lacuri deasupra. Franla. nu au voie spun cd Norvegia nu este ca Irakul qi nu are nevoie de astfel de baze subterane $i de control militar. De fapt.ru. este un munte uriag. Aceste construclii gigantice sunt in administrarea armatei qi au fost construite sub directa supraveghere a acesteia. Am observat de mai multe ori personal mililar inarmat in fala intrdrii bazei menlionate. China. nu am nicio idee.unnak.i departe de orice drum. am gdsit un buncdr care merge mult in subteran.ki versus An unnqk ki 91 camerd mare. astl'el incdt addncimea la care se afld baza in interiorul muntelui poate fi doar speculatd. in mijlocul pidurii. in afard de Probabil cd la prima vedere vi se va pdrea greu de crezut cd existd guverne. dar. Structura albd din dreapta reprezintd alte clidiri care probabil deservesc baza. Rusia. sunt informalii menite sd ne adoarmd vigilenla. observali c6 munlii Gimlemoen gi Baneheia sunt foafte apropiali.une atit de pregnanti incdt s-a transformat in propriul nostru dugman. precum gi la poli. care avea pe ea o roate nr incuietori. aga cum am menJionat mai sus. iar noi ceilalli nu $tim nimic. pe sub rdu.F. VA dau dreptate.I 90 An. cd sunt baze militare sau depozite. Acestea sunt cele care se cunosc. Ce rost ar avea aceste addposturi care sc intind pe sute de hectare qi care sunt construite sub forma unor orage! cu locuinje avdnd surse .-ului. Nu uitaJi ce se cunoa$te existenla unor adevdrate orage subterane. cu o intuilie blocatd gi cu o rali. cazul in care guvernanlii qtiu cu siguranli cd ceva cataclismic urmeazd se se petreace. lumea in care trdim ne-a transformat in roboli bine structurali. deoareie ar-r o mullime de antene qi alte dispozitive ciudate pe acoperiq. Struc incadratd de cerc este intrarea care duce in munte. presdrate pe intreaga suprafa![ a Terrei. Vd daji seama cate sunt incd ascunse publicului larg? Nu trebuie sd ai o imaginalic apocalipticd pentru a realiza faptul cd ele au fost construite cu un anume scop. Aerisirile sunl plasate in zone inaccesibile . Nu cred cd cineva qi-ar fi concentrat atenJia qi finanlele degeaba. iar in camerd se afla apd de jumdtate de met. De asemenea. deoarece Norvegia nu este o lard in care politigtii sau militarii sd aibd arme asupra lor. organisme. oameni care sunt implicafi atat de tare in aceastl teorie a conspiraliei. ) Am descoperit ceva care seamdni cu nigte gduri de ventilare. Aceasta a fost in Gimlemoen. in partea superioard a acestui munte. cu o ugi imensd de fier. Dacd exista vreo conexiune intre bazele din Gimlemoen gi Baneheia. care bdnuiesc cd asigurd pdtrunderea aerului in bazd. ducAnd la acea camerf. De asemenea au apirut informalii despre existen{a unor asemenea baze subterane situate qi in alte localii cum ar h: Alaska. Chiar dacd aceste informalii vi se par de domeniul S.

dacd suntefi oameni. dar mili la nivel vibrafional. Am fost adesea acuzatd de nafionalism. ca in acest univers ceea ce semeni aceea vei culege. de control al teritoriului. Trebuie sd inlelegem odatd pentru totdeaund cd la nivel subtil noi toJi suntem o entitate gi formim un intreg. dacd nu pentru a addposti la un moment dat un num6r finit de oameni.reia universald. Din cate $tiu gi in Romdnia existd asemenea baze. sa cream haosul. o parte din teritoriu va fi acoperit temporar de apa. sd ii batjocorim sau mai rlu si ii ucidem. in misiunea lui. Deci. Creatorul ne-a fEcut egali gi ne-a dat spre desdvArgire un loc pe aceastd supelbd planete albasfA. cici traim intr-o mare informalionald in care totul se propagd asemeni unei unde gi a cdrei reverberalie se intoarce mai devreme sau mai tdrziu inapoi. gi da sunt nalionalistd. De aceea suntem astlzi aici. Frica nu este a noastrA a oamenilor. sd nu vd fie frici de ceea ce va veni. EL nu a dat anuuritor persoane dreptul de a liotdri in numele majoritilii gi Dici nu i-a licu1 stapani pe resurse $i bogalii. Eu consider ci a venit timpul sd ne fEurim propriul destin prin propriile potente. $i cel mai important lucru. $tiu cd vi se par cuvinte mari. Cred cu toatd tiria in bundtatea acestui popor. EL nu ne_a impa4it pe nalii $i nici nu ne-a dat in st[pAnire parcele de pamant. Vor veni in curdnd vremuri in care vom fi indemnali sd ne rdzbundm pe fralii nogtri. L-rtotdeauna cdnd veJi fi pugi intr-o asemenea situalie sd ve gdndili ci ei sunt fra{ii noqtri gi cd toli avem acelagi pdrinte.ki versus An unnak ki 93 de curent proprii. Noi suntem divergi sub aspect fizic. Calea cdtre care ne indreptdm este cea de unicitate a conEtiinfei. canalizarc. sd ii atacdm. Noi toli suntem frali in1o1i 9i strdluce$te aceiagi bucdficd de scdnteie divind. ci este bun qi drept. in spiritualitatea noastrd. Noi toli suntem pdrlicele din acelagi Creator. au fost construite pe vremea vechiului regim cu scop niilitar. valuri de iubire te vor invdlui qi vei fi apdrat de orice va veni. climalizare.unnak.. care deschide orice poartl este cheia iubirii. dar lara mea este Terla gi md consider egala tuturor fiintelor de pe ea. Se pare cd noi am ales. Creatorul nostru nu este gelos gi rdzbundtor. dar intr-un mod diferit de ceea ce se intelege in mod normal prin aceastd afirmafie. I brlizarea unitdlii nalionale. inducerea ideii de a fi mai presus decdt celllalt. din neptiinld sau sub falsi indrumare. Nu am argumente care sd suslind aceastd ipotezd. . i ilor. El ne-a IEcut asemeni Lui gi ne-a dat cel mai minunat dar qi anume acela de a crea. Dar dacd v-a!i uita in jur a1i vedea cd toate I mbardament informalional.ki An unndk. de unicirate dar in sensul meschin al cuvdntului. Dacd emili grAnduri de iubire. se ii asuprim. Eu sunt nalionaliste. cale afirmd cd in urma prefacerilor. Nu este suficient sd md programez pe mine ci strddania mea trebuie sd cuprindd intreaga lume. care insd nu au amploarea celor din striinatate. S_a I incercat prin toate mijloacele anihilarea unitdlii nalionale I 9i a istoriei. dar cl. ea ne-a fost indusd de milenii pdnd cAnd a devenit una cu natura noastrd. $i mai cred cd tocmai de aceea Romdnia a I fost supus[ in ultimii ani devalizdrii gi distrugerii. etc. Numai infelegAnd acest aspect vom putea atinge desdvdrgirea.92 An unnqk-kiyersus An.

R: Se incearcd captarea..Atori intrd in subteran. in mdsura in care ili poli pdstra independenla in momentul in care primegti fonduri de la guvem. $tiu cd tu spui ca acesta este un pamant binecuvdntat qi cd va fi ferit de multe rele. magnificii. insd pe mine m-a dezamdgit. sd vedem cAt rezistd valva.vrea sA vd propun un scenariu.Am inleles cd s-a reu$it montarea unei valve care a qprit scurgerea. imaginali_vd cd IV Urmdtorul dialog. iesc cd gtii ca s-a produs un-eiEnlilcnt qtiu Da. M-am angajat la o firmd care se ocupd cu cercetarea mediului.. Vin din cAnd in cdnd spre a-mi vizita pdrinlii. BdnurrediaEutlcolo. Problema pe care doresc sd o aduc in disculie este cea a dezastrului din Gloful Mexic. eu nu mai am nicio legdturd cu RomAnia. dar din cdte se incearcl captarea A: petrolului.4n. pe care xrmezd sd viJ relatez l-am purtat cu o persoand care face parte din mediul qtiinlific $i care in prezent lucreazd in striindtate. Am auzit. bunii nogtri cond. md rog. Jara in care locuiesc mi-a dat posibilitatea de a trdi demn. Suntem un organism independent. noastre. a alimentelor. care $tie cam ce am frcut eu in ultimul timp gi care imi cunoa$te preocupArile. gi noi in Ag.94 . Venit in vacanjd in Romania m-a contactat $i mi-a spus cd vrea sa imi povesteascd anumite evenimente cu care s-a confruntat in ultima perioadd. Aryana: $tiu cd tu lucrezi in cercetare.ki toli minunalii. dar nu mai am de gAnd sA me intorc aici.ln unnak. Robert: Dupd cum gtii.ki versus. etc. . bdnuiesc cA afi intuit ghilimelele.tnnak. a solului. Este un vechi prieten. Cu toate acestea simt cA am datoria de a spune oamenilor anumite adevdruri pe care le cunosc. R: Da. pe propriile-mi picioare gi de aceea consider cd acolo este locul meu.

Este o catastrofE. viteza valului de lifei ar putea cre$te. S-a incercat trimiterea unor submarine robotizate. de cAnd a explodat platforma 9i prine in prezent. De restul. Gandegte-te cd din 20 aprilie. sunt Louisiana qi Florida. $i asta nu este tot.i cicloni. dar nimeni nu gtie cdt va curge.A fost o mare gre$eal5. A: Dar pot rezolva problema? R: Din cAte vid nu. Asta va amplifica gi mai mult efectul.96 An. Se pot face doar estimari. Unde mai pui cd este gi sezonul in care peste golf trec zilnic milioane de pdsdri care se duc c5tre linutul Louisianei. de exploatare piscicolS gi de aceea impactul asupra acestei piele va fi enorm. De scafandri nici nu poate fi vorba. Sunt experli care avertizeazd cd in cazul unei noi erupfii. ki v ersus A n unna k. Nu avem de-a face cu o cantitate finitd de produs sau cu o scurgere ce poate fi cuantificatd. milioane de litri de Ji{ei s-au scurs zilnic in Golful Mexicului. Poate doar la evenimentul de la Valdez.ime atat de mare. insd diferd mult condiliile. tot degeaba' A apirut o noud A: Care? tAqnegte R: Solul s-a crapat in dou6 locuri 9i petrolul va opn tn liber gi nestingherit pe acolo qi nu pare cd se rialele biolog bdteau caP in voci gi argum . Nimeni nu a mai lbst confruritat cu a$a ceva. In prezent nu se $tie exact nici mdcar cAte tone de 1i1ei s-au scurs. Aici vorbim despre o exploatare marind. A: Sd sperdm cd noua instalalie va !ine' problemA' R: $i dacA $ne. dupa Alaska. stridii gi creveJi. care se pare cd au ajuns la o adincime nemaiatinsi. nici nu mai poate fi vorba. ceea ce ar duce la o catastro{E ecologicf. pescuit.unnak. insb firi sncces. in a1'ara celor din imediata apropiere. care s-ar putea intinde pe zeci de ani qi care in cel mai riu scenariu ar putea fi globali. Este pentru a doua oarA in istoria umanitAlii cAnd se incearci forarea la o addnc. Acum au incercat British Petroleum $i uite ce a iegit. scoici. datoritd existente adAncimii mari la care se afli 9i a presiunii acolo. Este cea mai impofiante zond. respectiv ecosistem.De aici se oblineau cele rnai mari recolte de pegte. in prezent zonele afectate. Grav este cd s-a intAmplat intr-o zond instabild climatic Ai intr-o perioadd in care sunt a$teptate uragane . ki An unnqkkiversus An'unnakki 9'7 Plesiunea este uria$e. turism. Prima datd au forat ru$ii.

Speriali au invadat partea de nord a Iranului. in prezent exista doud leorii: -teoria biogend de formare a zdcimintelor de petrol care susline ca petrolul ia nagtere din organisme marine care dupd moarte s-au depus pe fundul mdrii. .98 fie cealalti.ki 99 Trebuie si il amintesc Ai pe marele chimist rus Dimitri Mendeleev care a studiat ipoteza lui Lomonosov. Formarea liieiului ar fi gene sunt denumite roci mamd a zdcimintelor de petrol Aceastd materie. iar conform acestei teorii perioada de formare a petrolului este de cca.unnak. Aga au realizat cd americanii.400 milioane de inceput in perioada Devoniand. cam prin 1946. De aceea au investit masiv in cercetare.ki An unnqk. care are o migralie ascendentd' Existd mai multe tipuri de 1i1ei. sub influenJa unor presiuni 9i temperaturi ridicate se unesc Ai devin cunoscutul petrol. 350 . dar ci Ei aici resur"ele se apropie de sffu$it. la un congres de gtiin!6. care se afld la mare adAncime. dar nu au putut sta prea mult deoarece au fbst forlali de citre guvernul britanic si paraseasca zona. Nikolai Kudriavlev a postulat existenfa unui petrol abiotic. Rusia a ajuns la concluzia ci zdcdmintele petroliere sunt limitate gi ca cea mai mare rezervd de care dispunea se afla in zona Azerbaijanului.i. El a susfinut existenla unor falii la mare addncime. Teroria modernd ruso-ucrainiand susfine in prezent cd petrolul este o substanfd primordiale. funclie dc materialul avut la bazdl qi mai existd: -teoria abiogend care are adepii pulini 9i care postu- in diverse zone. prin care. Dupd cel de-al doilea rizboi mondial. ipotezd suslinutd apoi qi de alli oameni de gtiintd ru. perioadd in care se susline cd ar fi avut loc in rdndurile florei gi faunei o mortalitate in masi. ce nu are legdturd cu dinozauri gi peqti morfi.ki versus An. Pe scurt. francezii gi britanicii nu ii vor ldsa sd opereze in zond gi cA intreaga lor atenlie trebuie sd se concentreze citre descoperirea de noi zacdminte in interiorul granilelor lor. An. petrolul ar lAgni cdtre suprafafe. felul in care rezervele sunt generate qi modul optim de extracfie. Bineinleles cd teoria este contestatd. dorind sd descopere originea petrolului. fiind acoperite ulterior de sedimente. morlalitate explicatd prin teoria meteoritului uriaq care a cdzut in aceea perioad5 pe pdmdnt.ki versus An-unnak. In 195 I . A: Dar de ce sunt deranjaJi vesticii de teoria abioticd? t PdmAntului. in anumite zone (dj fracturd>.unnak. afirmAnd apoi ci petrolul este o substanld primordiali care vine de la mare addncime. care a declangat tempelaturi ani.

Va fi o catastroid planetara.unnak ki An. cA a fost o gregeald. In concentratie redusd are miros neplicut de oui clocite. iar acegtia sunt toxici qi d neazd sandtdlii in moduri inimaginabile. A: Dar nu se poate sa curgI la nesfer$it! R: O sd curgA ateta timp cAt va exista petrol acolo. Benzenul iritd ochii. Problema este ca nu se spune nimic. Atacd sistemul nervos. iar inghilirea sa .ne$te cu fo4d maximd. blocdnd formarea globulelor sangvine in aceasta. Asta inseamnd cE lileiul va fi pufiat de curen(ii oceanici gi va ajunge in cateva luni in nordul Europei gi de acolo va inconjura intregul glob.cd existd grupuri a-9i atinge scopurile. cd nu se trage un semnal de alarmd cu privire la consecinle.100 A n. care ar face orice spre acelagi loc.ki versus An unnak ki 101 A: Fa eu cred.ar vrea aga ceva? cf. pielea gi clile respiratorii. iar la concentralii peste 0. iar zdcdmdntul este uriag. Totul va fi expus poludrii.unnak. Benzenul este o substanla extrem de inflamabili. se concentreazd in grdsimi gi in mdduva osoasd. pentru care este toxic.1% poate ucide in cdteva secunde. Odatd intrat in organism. Asta md frdmAntl. Pot aduce modificdri genetice pe parcursul mai multor generatii. Mi se pare o utopie. A: aga ceva. Hidrogenul sulfurat este extrem de toxic Ai uqor inflamabil. impiedicd absorblia oxigenului gi opregte respiraJia la nivelul celulelor. R: Nu am informalii in acest sens. Este ca gi cum s-ar fi infepat o artera. cine crezi $i . Eu rimAn la pdrerea R: Eu nu cred mea. benzen $i clorura de metil. A: Despre ce substanle este vorba? R: Despre hidrogen sulfirat. repet. amestecul vaporilor sii cu aerul fiind exploziv. Tofi stem in Da. Poluarea este atat de mare incAt va afecta ecosistemul gi oamenii din zond zeci de ani. Nu am argumente gtiinlifice care sd susfind o astfel de teorie. dar existd gi posibilitatea ca unii sd vrea sd ne ^ forfeze sd plecdm la un anumit moment. In zonele de iesire lifeiul fa. in funclie de concentralie $i de durata de expunere poate produce efecte cronice sau acute. Din pecate se pare cA nu se va opri in curdnd.u nnak. iar in concentrafie ridicatd paralizeazd simlul mirosului qi nu poate fi detectat de om. ki yersus An. Mai grav este faptul cd odatd cu lifeiul apar gi compu$ii chimici specifici. Iar daci nu se opreite va fi haos la nivel global.

dar nu am solufii. Eu nu cred cd s_ar crea panicd. R: In prezent nu existd nimic concret. A: Deci nu existd nicio solulie practicd? R: in prezent nu. Se sperd gdsirea unor metode prin care sd se astupe locurile.unnak. R: Nu mi se pare corect. In rest se vede neputinla pe fafa lor. dar poate se aerului $i nu se mai permite accesul.tie.unnak.102 An. Din informaliile pe care le am chiar gi curdtarea zonei se face ftri prea mare tragere de inim[. a continud aga. cd existd filtre care sa extragd substanfele R: Nu gtiu aceste vor inventa.ki An. dar nu o sa o putem bea! ticul gi corodeazd metalul. Daca acest ciclu este unul continuu. in acea regiune.unnak. Nimic nu dI rezultate. O sd fim inconjurali de apd. ce trebuie sd facem? R: Eu personal nu gtiu ce sd fac Ai incotro sd o iau. ki 103 poate cauza pneumonii chimice gi corodarea mucoasei A: Dar cred din apd. Toatd lumea se mobilizeaziL cdnd apar televiziuni sau cAnd vine cineva de la guvern. o sd se ajungd la nu cel em cd erup{ia qi la nivelul vom avea probleme mari cu apa potabild. Bineinfeles ce ele sunt gi in atmosfer[. adici i .u nnak. atunci sd gtii cd R: S-ar putea si aibd dreptate. A: Bun. Bdnuiesc cd aici nu prea ajung aceste informalii. h versus A n. poate intervenJia divind.i erea. degi substanle care ies odatd cu petrolul. dar toxicitatea maximd o au acolo. De ce? A: Pentru cA cineva are interes sA nu panicheze lumea. Dacd omul nu . gtim. atunci clar va fi poluare masivd gi in alte pd4i de pe glob. Cehia. A: Dar la noi gazele nu vor ajunge? R: Ele sunt foarte pregnante in acea zond. dizolvi plassA existe. In caz cd veli avea genul dsta de probleme sd gtili despre ce este vorba. Fiecare sd faca ce crede de cuviinld. A: $i atunci ce ar trebui sd facd lumea? Sd gtii cd in urma cd4ilor mele mulli imi trimit mesaje spundndu-mi: Bine. Austria gi o buni parte din Rusia. Dar dacd nu se face nimic. Crede-md cd s-a incercat tot ceea ce este omene$te posibil. Avem vreo soluJie? R: Nu qtiu. sunt preluate de nori gi aduse apoi pe pdmAnt prin ploaie. A: Eu totugi nu pot crede cd nu exista o solulie. Eu 1i-am spus toate astea nu pentru a te speria ci penru a le spune celorlalli. degi imi doresc sd nu fie a$a ceva. dar sunt doar teorii. in zone diferite. nu i. Este adevfuat ca am informaliile necesare.ki versus An. Oricum t I Rom6nia are o pozilie geografici de exceplie. la fel 9i I Ungaria.

Ea a suscitat interes abia in momentul in care s-a constatat cd localia nebuloasei coincide cu proieclia orbitei Sistemului Solar. Centrul constelaliei il reprezintd steaua Alcyone.w|nak. Acest aspect are un impact major acli arfio sistem gi \ \ protej ate? R: Am auzit.ki versus An unnak. de unde gi numele. compacte. Sistemul nostru Solar orbiteazd in jurul cen' trului galaxiei. Inifial s-a crezut cA este o nebuloasi formati din gaze cosmice sau praf. care .on" uor-f. Totul are o logicd. A: $i centrul galaxiei unde se afld? R: El se afli in Constelalia Pleiadelor.unnqk ki versus An. totul este un intreg. impreund cu Sistemul Solar ne invArtim in jurul centrului galaxiei. Nu s-a dat mare insemnitate acestei descoperiri.104 An. asta este ceea la ideea ci el gtie ceva. Eu cred cu tdrie ci Universul este o fiinla vie. Absolut totul se invdrte. Aceastd zond a fost descoperitd in 1961 de cdtre o sondA spalial[. Un ciclu complet dureazd aproximativ' a$a numitd centurd de 1 . dar noi parcurgem rotalia intr-un an de zile. Universul este fomat din v-gllelwi energeticecare au o migcare centripeta. Aici este vorba de mii de ani. denumita gi Soarele Pleiadeior. Vezi tu.ki An.unnak. c ile evenimente sa se produca gi cd anumite . Aceste vortexuri dau nagtere unoi oi6ite"naiwale. ca o centurA.-'-r 26. $i noi. dar nu vdd legdtura dintre noi gi centura fotonici a pleiadelor. A: $i noi urmeazd sd ne intersectdm cu aceastd mas[? R: Da. A: Bine. jurul A: La fel cum Terra orbiteazd in Soarelui? R: Da. la o distanli de aproximativ 400 de ani lumind. Dar el s A: Da. preiG6ilite. Totul se migcd la unison gi toate energiile generate sunt similare.ki 105 i' I in sistemul nostru solar. demonstrate fizic.000 de ani. fotoni. Aceastl centura fotonicd incercuieqte Sistemul Pleiadelor. R: Centura aceasta este formatd de fapt din benzi.

Va fi ca o noud na$tere. existi gi teorii confbrm cdrora o Terra va intra intr-o noud dimensiune gi o altd 'ferra va rdmAne in aceastd dimensiune. Gdurile de vierme sunt construc{ii matematice care leagi zone indepdrtate ale universului folosind o scurtdturd. de ce nu ar fi posibile 9i fizic? .ig! datorira radialiilor qi ui uG. Se face aceasti analogie cu un vierme. Dar de deschis. Nimic atiinlific. insd sunt solulii R: $tim cd aceastl zond. Adicd viaJa va putea fi trAitd doar la Ecuator. de puntea EinsteinRosen. Nu existd do_ ambele emisfere. Asta nu inseamnd cd sunt realizabile. la o noud lume. A: $i dacd totugi suntem in pragul intrArii in centurd? Prea multe voci fac referire la sihirnbare.a rot ceea ce se in cheamd elec S_a demonstrat ci o 'ictivitaie int dica nivelul de exci_ talie a atomilor. care in loc sd se deplaseze la supratala mdrului o ia pe scurtdturd prin interior.ki 107 A: Asta ar fi un argument care sd sprijine afirmafia cd acum 11. dar este dificil de afirmat. Se pare Je PaIg 94-vaglluenta tot viul. la o viald mai bund. insd ele sunt o solulii pentru ecua{ii fizice. Asta este o lume noui.spec. A: Dar teoretic ele sunt posibile? R: Teoretic da. Este $aDSa noastrd sd ne schimbdm. sunt teorii. Asta inseamnd cd doar anumite zone vor putea fi ferlile gi deci locurbile. Se presupune cd iegirea din capdtul gdurii ii apare observatorului drept un glob. A: $i dacd sunt posibile teoretic. dat nu tur lucru bun.ki Ah ltn1ak.unnak kiversus An unnqk.ki rersus An. Oamenii vor evolua prin ridicarea nivelului corytiinlei.000 de ani a avut loc potopul lui Noe? poate fi Asta un argument? R: Poate fi. Unde mai pui cd lipsa de ploaie datorati ghelii in exces va face ca radialiile sd creascd. unnak. am auzit de asta. nu am auzit sd se fi deschis vreuna. R: Da. teoretice pentru ecualiile teoriei generale a relativitdlii. De asemenea se presupune cd cel ce ar cdldtori printr-o astfel de gaurd ar avea o vitezi superioard vitezei luminii. care se va deschide la un anumit moment? R: Sunt aqa numitele gluri de vierme. A: Tu ai auzit de o poafta stelarA. Tot ceea ce a tbst se va duce lasdnd loc unui nou inceput..\ 106 An. care reflectd mediul inconjurator aflat la celalalt pol. f'apt care va aduce cu sine fluorescenta tuturor corpurilor. .Sunt ipoteze. A: Se spune ce intrarea in Centura Fotonicd va aduce lumii o noud spiritualitate. Md rog. a spafiului este o sulsd puter_ nicd de radialie electromagnetice ce poate fi detectaid atdt in spectrul vizibil c6t qi in cel il luminii de inaltd frccvenld gi al razelor X. sd se topeascl gheala 9i intreg Pimintul sd fie inundat. l---^-:-rr-.

nimic palpabil.u fi r. ..1 asemenea posi_ gr de posibilitatea realizirii R: Teoretic da.Totugi plecrind de la teoria trage cat mai multe suflete. drsrrugere gi cd oamenii "a 3l:i s_ar lnorepta cu incredere cdfe aceste portaluri. dar sunt zvonuri. dar vei sta un infinit.l.. iardgi. A: Asta este cea mai tare informafie! Habar nu aveam.ri Daci srapdnesc rimpul gi . sunt speculalii."r4i rnuebarea este dacd ceea ce vad va fi gi realitate. Teroria spune ch odatd intrat timpul capdtd altd dimensiune pentru cel in cauzd. imagini n-"u ar avea legdturd cu realitatea existente "r. ^ iii"iiil"o"ii' extraterestre. Cei care ne conduc de milenii gi care au interes .108 An unnak.."*i. R: Cam aga ceva. in teorie poli presupune orice. dar trebuie si existe aplicabilitate. aflat la capdtul tunelului.. a"-ie nJ'* . A: Eu il vdd. . . Intri intr-o tiacfiune de secundd. Sd presupunem ca la un anumil momclrt pe r erra s-ar deschide asemenea gduri..qyfi. A: Pe Tena nu... st[pdni gi realitatea? A.'. Oricum prin gduri se poate circula in ambele sensuri? Adicd dacd intri p"f . in timp ce pe pdm6nt se scurg anii. dar de iegit nu iegi. arunci cu siguranrd u. Nimeni nu a iegit sd ne spund de aceste lucruri.ki 109 rostul. dar in mintea ta tu te afli permanent in trecere. doar cd tu nu realizezi. nu poale fi rnanipulat? R: Curn adicd manipulat? . . R: $i eu admit.. A: SI presupunern ci cineva ar avea intenlia sd te facd sA treci prinlr-o asemenea gaurd. Nu ar putea sa iti . telepor- f.pu1irf . rie. Am auzit qi eu anumite zvonuri.. A: Dar gi Vaticanul a admis intr-un mod voalat existenfa unor forme de viatd extraterestrd.u.Ei nu au logicd. apoi sd il teleportezi gi sd il remateriahzezi in alt loc? Nu existd aceasti energie pe Terra. }.rupun"rn ar fi foamere. asta nu inseamnd cd este demonstrat cd . R: $i cine sau de ce crezi cd a. pdnd nu vid nu cred. Dar repet.i ..s.. A: Adicd r[mdi blocat acolo? R: intr-un fel. ._ recteze anumite imagini care sd te atragd..e adormi simrurire 3 si:n'ild.J..d ". dar pe alte planete poate. avea int"res sa faca aceste manipuldri? A: Cei care nu vor sd ne scape din mAnd.Oricum eu vdd aici o hibi.Ji'. A: Cum adicd? R: Simplu. haos.ki An unnak ki versus An unnak.T:. cum cd in timp au existat intdlniri cu anumite forme de viafd spre r. Sd p. A: Dar porlile tarca? de trecere intre dimensiuni.J icolo? R d1. R: Iardgi..r1un" a. Adicd tu intri intr-o gaurd de vierme gi faptic rdmdi acolo.qi ar vedea o lume mirificd. . tu stai prins in trecere. Intri.. unor bilirA R: Pentru ca gtiinta ac demonstreze practic ace viitol ne-am putea trezi a dar in prezent este imposib A: $i globul de care vorbeai.:'iT ilf. Pentru tine timpul inceteazi sI mai existe. put.'p"_lm"rff*f. R: Toate exisrd in teorie.ki yenus An unnak. S_ar uita in interior. sunt consideralii teoretice.. Tu ili dai seama ce cantitate uriagd de energie ar fi necesard pentru a descompune un corp la nivel subatomic. molecular. Nu iti ascund cd am primit informalii ci guvemele vor admite in curdnd faptul cd sunt in directd legdturd cu anumite civilizafii galactice.

nepopulatd gi deci nu exista riscul unor scurgeri de informatii.1l0 An. A: Dar dacd de fapt germanii descoperiseri.ki Yersus An unnqk ki 111 existd. R: Pdi exact de asta i1i spun ci aceste obiecte zbur6toare sunt posibil pdmAntene. nimic special. prin '40? R: Oficial. nnqk kiversus An unnak. primele expedilii germane cdtre Antarctica.ki An. nazi$tii s-au concentrat in mod deosebit asupra unei zone din regiunea Queen Maud. GAndeqte-te ce ei au cartografiat sute de mii de kilometri din Antarctica gi cd au descoperit teritorii imense care nu erau acoperite de gheald. inainte de sfhrgitul celui de-al doilea rdzboi mondial. R: Sunt poze cu amrmite obiecte zburAtoare. Daca sunt pdmAntene sau extratereste nu gtim. R: Te ref'eri la Amiralul Byrd? A: Da. filmulete cu nave extratereste. lacuri gi izvoare termale. dar asta nu inseamnS. Cdutau ceva cu care sd cdgtige rAzboiul. au inceput cam prin 1903.T. . atunci poli presupune cd sunt pamantene. Acolo era o zon5. A: Ili dai seama cd nu degeaba armata americanA a pomit cu o intreagd flotild cdtre acea zond' Aveau ei ceva informalii! Poate chiar gtiau de un contact E. Probabil cd acea zona corespundea intereselor lor gi de aceea s-au hotdrAt sd revendice teritoriul gi si il numeascd Noul linut $vab. A: Dar sunt poze. sigurd de experimentat pentru cd nu mulli puteau ajunge $i de asemenea era o zond.unnqk. au fost capturate de cdtre . Probabil cd acolo gdsiserd un loc bun pentru a-gi construi o bazFL mllitard. Dacd te gAndegti la Societatea Thule gi energia Vril. insd abia in 1938. Este o posibilitate. pegteri. o energie speciali? Dach li se ardtaseri anumite secrete atunci cdnd au ajuns in Antarctica. . in urma interactiunii cu anumite forle extratereste. Personal cred ca aveau mai mult interese pecuniare $i militare.

nu reprozrnta nirric special. Tiebuie sd rAmanem ralionali. cdmp magnetic terestru fotuqi. dar ele sunt interdependente yi deci nu trehue sa exageram. instrumentele de mdsurd a activrtdlir solare au trehuit recalibrate. dar cu toate astea existd anumite legi ale fizicii gi matematicii care nu p()1 ii anulate. 9i va fi 9i mai intens acest bombardament ener- A I{ tarA. R: Putem plesupune orice. A. Faptul cd acum avem parte de anumite fenomene cumulate. Dacd faci ceva intr-o parte. A [Jrn rntbrmatiile pe care le delin gi care vdd cd se adeveresc din cc. expulzie de materie. Este o reacJie la ceea ce se irrtdnrpla in llnivers. Eu c:red cd timpul care va veni. care oricum nu se puteau aplra.ki versus An'unnok ki 113 care le-au dezvlluit anumite secrete? Nu putem presupune cd la randul lor americanii au ajuns acolo $i intrand in contact cu aceleaSi fiinle au ajuns la concluzia ci decdt sA spuni adevdrul mai bine dau <vina> pe nernli. To ui u'tiit d" o noul planetd. Eu vorbesc de ceea ce se qtie qi anume nazigtii aveau cercetdri in domeniu. Mintea umand are darul de a face din lanlar armdsar. R: $tiinla este in continul expansiune. Dupd furtuna solzrd drn rrorembne 2003. in ce mai mult.fost deja vazutd undeva dupd Pluto? se pare A. asta cu soarele se qtia mai de mult. gi deci nu puteau confirma sau infirma zvonurile. intr-adevdr se intAmpld cd a. t)a. Tu vezi ci soarele a inceput s5 aiba un comportament ciudat? R: Eh. gi mi refcr la uflndtorii doi-trei ani ne va aduce rnari surprize. Ceea ce era ipotetic cdndva se transformd in cetitudine. explozie sosl6bit. prea se intdmpld toate acum.. unn a k. cdci scala fusese depa$rta. unnak. ki versus An. mod simPlist. Sunt tot legi ale fizicii. prima problemd gravd o vom avea c:u explozrile solare. se intdmpld acum gi probabil cd sunt anumite batem caPul rd gAndim! -' dlemcnle care se srlprapun. cd au zburat cu nave. cd au fost iniliafi de cdtre reptilieni. intr-un ^-e. cd au fost coborAli in adAncul pemantului. dar astea sunt supozifii. ki An.112 An. Nibiru' care . vei avea un rdspuns in cealalti.unnak..

trecem printr-un nor de energie. o antend? R: Este un radiotelescop care are o antend care emite in loc sd primeascd. aceastd invazie de descoperiri. A: $i se poate utiliza programul Haarp la influenlarea climei. Puerto Rico 9i Norvegia. toate au o influenld. insd ansamblul lrebuie sd cuprindi 360. Oficial HAARP adicl High Frequency Active Auroral Research Program se ocupd cu bombardarea atmosferei superioare numitd ionosferA. aceste fenomene extreme la nivel climateric se petrec. Din cate $tiu exista ceva similar in Rusia. A: $i este public acest lucru? R: Bineinleles cd nu. strapungand to(ul.ki yersus An.unnak. Undele electromagnetice sunt apoi reflectate cdtre Pdmant. Aparent pare un proiect gtiinlific ce are ca scop imbundtAlirea comunicaliilor. Adicd cam la 65-645 km distanld de suprafala Tenei. A: $i cine coordoneazd proiectul? R: Departamentul de Apdrare al Armatei. De altf'el am fost mai de mult la baza HAARP din Alaska gi am ceva informalii despre ceea ce se des{dqoard acolo. A: Totugi.ki yersus An. se inlAmpld. po4iunea incdrcatd cu electricitate din jurul pdmdntului. Ji-am spus. Simtul de cercetator este stimulat continuu gi bdnuiesc cd nu sunt singurul.ki An. E clar cd se intAmpld ceva! R: Da.114 An unnqk. El transmite unde care incdlzesc unele zone ale ionosferei cu scopul de a impinge masa in sus. sunt reale gi palpabile. a cutremurelor? R: Da. CAnd am fost eu acolo erau aproximativ 50 de antene. . A: Nu crezi cd ar putea fi 9i implicarea HAARP? R: Ba cred. Soarele are un comportament aparte. A: Dar este un aparat.unnak.unnak ki 115 personal mA bucur ce trAiesc aceste timpuri.

nn uk ki tt7 A: Deci armata e coordonatorul. doar sd infelegem ci dcolo unde sunt fenomene naturale ele au o logicd fizic6.''t 116 An unn a k. este rdspunderea mea. A: Solulii avem? R: Sd informdm lumea pentru ca si igi poatd face alegerile in cunoqtinld de cauzd.: [. Impofiant este sa asculte ambele tabere. R: Nu. md refer la cea academicd gi la cea a cercetdtorilor independenfi. A: $i cum putem gti dacd este HAARP so. Eu aga consider cd este corect.si echilibratd. Eu personal cred ce este vorba de schimbdri la nivelul intregului Sistem Solar $i care se datoreazd interacliunii cu norul de energie.sus. dar exista anumite calcule care se pot face. dar clima se va altema aberant $i din ce in ce mai intens. iar acolo unde sunt nenaturale au o explicalie $tiinlificI. Trecem printr-o perioadd nemaiintdlnitd pana in prezent $i este greu sd faci aprecieri. Sunt lucruri logice. unnak. ki v er. DacI qtiu cd soarele emite radialii gi stau la plajA. Numai aqa igi pot face o opinie corectd . unn ak. ki y ersus A n. .R: Da. cu omul care este picAtos gi a produs cataclisme. ki An. A: ldeea e ca nu putem face nimic. cel pulin nu din postua in care ne aflnm. Oficial au spus cd acest proiect este un salt R: Nu putem $ti. dar o fac in cunogtinld de cauzd.4n. adicA centura de care i1i vorbeam.niversul? . CAnd $i unde va acliona HAARP nu $tiu. A: Am mai putea transmite ceva cititorilor? R: Si se informeze permanent. Trebuie sd ne scoatem din cap chestia asta cu supranaturalul. cu pedepse divine.

cine este de vind gi cum putem injelege ceea ce se intAmpld? Argus: Dacd vrem sd inlelegem ceva din ceea ce ni se intdmpld in aceastd clipd. Ceea ce m-a frapat intotdeauna a fost comuniunea ideologicd gi similitudinea informaliilor. Este un om a cdrui formalie gtiinlificd il pune mai presus de orice dubiu. In prezent el este stabilit in Suedia unde igi continud munca in domeniul cercetdrii gtiinfifice. o entitate cu o misiune gi un destin foarte speciale. nu doar sub aspect economic.V Argus este un bun prieten. prin munca. ci in primul rdnd sub aspect moral. derutati. el a adus acestei minunate jdri RomAnia. ci reprezint[ insdgi raliunea de a fi. trebuie si admitem cd suntem . A: Dar care este motilr. lume care gi-a atins limita criticd a propriei existenle. Aryana: Tu cum percepi perioada in care trdim. De-a lungul timpului. Eu am mare incredere in el datoritd imaginii de ansamblu pe care mi-a dovedit adesea cd o are asupra lumii. mai ales sub aspectul diferenlei domeniului de interes pe care fiecare din noi il abodeazA. Acestea sunt unele din pufinele motive pentru care l-am rugat sd imi acorde un interviu. disperatd. o fiinlA pentru care iubire.rl. recunoa$tere internalionald. armonie. 1i se pare normal6? Argus: Pentru orice om lucid este limpede cd traversdm o lume bulversatd. Aceastd crizd morald constituie cauza esenliald a momentului in care ne afl6m. $i el este gi va rdmdne un cAutAtor al Adevirului. spiritual. nu sunt doar cuvinte goale. moralitate. 9i sd ajungem la o solulie de evitare a catastrofei finale. echitate. cum se doregte a se llsa impresia. abnegalia gi ddruirea sa.

in loc sd se pund accentul pe latura divind din om. cum putem schimba ceva? Argus: Cunoaqte adevdrul gi adevdrul te va face liber. gi eu cred acela$i lucru. a ajuns in colaps gi nimeni nu vrea si discute cauzele . Invaleturile marilor spirite nu ne-au fost suficiente. iertarea. i s-a spus continuu cd este separat de Dumnezeu gi. politice gi nu numai a existat din vechime 9i existd ntuat. Mdntuirea.120 An. A: Aqa este.ki An. Sistemul occidental' cel mai ldudat.adevdrul" coni'eclionat de cei ce au delinut puterea politicd gi economicd. a fost rdstignit.ki versus An.ki yersus An unqk.. exploatatI $i linutd in ignoranti. In numele acestui zeu. N-au putut realiza o masA criticd.unnak ki 121 aici datoritA gravelor erori pe care le-am comis de-a lungul timpului prin necunoagterea adevarului despre noi. in loc de entitate izbdvitoare. Absolutismul religiei devenise la fel de crud ca. s-a spanzurat gi s-a ars pe rug. indiferent..pdcat" al Evei gi al lui Adam. in egald mdsurd iubili fErd nici o discriminare. dacd ar fi fost respectate. dupd o clipd de eufbrie. in mintea multor oameni stdruie o intrebare simpld: - meditat.i cel politic.unnak. religioaqi se. s-a schingiuit. emnat decdt un cumul 9i festate de-a lungul isto- in u aga-zis pdrea lumea din Estul subvalorile Ceea ce estea' a regr- Pentru murilor comuniste a fost.a ium il relevd cunoaqterea actuald. a crimelor gi a rdzboaielor. treptat.ioasd. $i-a exacerbat orgoliul devenind individualist. s-a excomunicat.sunt chintesenle de adevdruri care. Marea masd a fost totdeauna minlita. neindurdtor gi aspru. revelarea originii divine a tuturor oamenilor care decurge din condilia de fii ai aceluiaqi Tatd (Dumnezeu). A dominat . nu-i poate veni decdt ascultAnd orbegte de reprezentanfii de pe pdmAnt ai unui Dumnezeu pedepsitor. omenirea ar fi fost astdzi cu 2000 de ani in avans. Dacd s-ar fi luatd in seamd doar cdteva din invdldturile lui Iisus. protectoare gi iertltoare a$a cum l-a infbligat Iisus 9i a. indemnul de a sdvdrgi intotdeauna binele aproapelui . o mare dezastrul unui rdzboi. manevratd. a luptelor fraticide pentru acapaftrea de bunuri pentru dominaiie politici Si relig. ignordnd semnificalia simbolicd a legendei. fie exclusiv de condilia sa materiald decAt de cea spirituald. omul s-a indepdrtat de un astfel de Dumnezeu $i s-a preocupat fie mai mult. nevoia de iubire necondifionata a tuturor semenilor este o necesitate absolutA a conviefuirii in pace gi armonie. Totugi accentuarea prdpastiei economice. i s-a spus. egoist.unnok. demn mai degrabl de vremurile mitologice $i tribale decdt al rurei religii constituite ulterior. l-a culpabilizat pentru aga zisul . ar fi fost suficiente sd fericeascd lumea prin stingerea tuturor conflictelor intre oameni. Dumnezeu a fost transformat in inchizitor. rdzbundtor qi agresiv cu semenii' Istoria sa este una a violenlelor. Cel ce a voit sd le releve oamenilor adevdrul. Treptat. dar ce putem face.

cauzd prim5 a intregului Univers. . Ni se cere doar sd facem uz de inlelepciunea care ne conecteazd la sursa noastra divine gdndind qi sdvdrgind binele. DacA nu ne place lumea in care trdim. Din nefericire. nu am optat intotdeauna prin lunga noastrd odisee cosmici pentru bine ci am sdvArgit multe erori. Aceasta a fost marea gregeald a filozofiei 9i a gtiinlei materialiste. trebuie sd inlelegem cd ea nu este decdt rezultatul propriilor noastre erori.122 An. Universul nu mai are ribdare. mai clar spus. este clipa confruntdrii dintre om gi Dumnezeu. Acum mai mult decdt oricAnd suntem chemali. Legea de fiinfare gi de funclionare a universului este aceea de infiptuire a binelui. ultimi ore nu se mai limiteazd la simple afirmalii ci aduce argumente de ordin qtiinlific 9i pragmatic demonstrAnd existenla unei surse spirituale inteligente.ki 123 Argus: Contrar a ceea ce ne spune qtiinla oficiald. Este clipa confruntdrii a doi factori esenfiali: omul gi universul.tmqk ki An. Existd acum o intreagd literaturd pe aceastA teme. Nimic nu poate exista izolat. Mintea noastrd insdqi este o pAfticice din marea minte a universului. bine sau rau. Dar dacd pdnd acum Universul a avut rdbdare cu noi. ddndu-ni-se liberul cunoa$terea de arbitru. distrugAnd. Ne putem salva acum sau niciodatd. am fEcut mult rlu ucigand. Nu a inleles cd totul este interconectat. separat de intreg. cd prin g6ndire noi ne credm propria noastrd realitate. prin mii de surse venite din univers. jefuind. fiecare gAnd potrivnic semenilor nogtri.$ An.ki vers. Fiecare intenfie de a face rdul. neiertrind. sd ne controldm intreaga noastrd gAndire gi comportament fdcAnd pasul spre o radicald schimbare. in acest moment s-a aj uns la capdtul funiei.utnqk ki versus An. cd deci. evident. cd tot ceea ce facem sau ni se face. sd genereze mari dezechilibre $i la nivelul intregului univers pentru cd toate sunt legate intre ele qi interdependente.unnak. fiecare gest distructiv au provocat $i continui.unndk. lumea este a$a cum o gAndim. influenleaze intregul univers.

Avem deci aceasta $anse de a influenJa viitoarele evenimente cosmice in favoarea noastrd. pimAntul. Vezi tu. nu molecular.l. An... agresivirate..afectdnd cerul. dar majore vor fi cele nevdzute cu ochiul liber.ki 125 A: intr-adevdr sunt voci care afirmd.. "ou lenomen care va determinao mullime de transfJrmdri in u"". *'r""" vor e cu o operd insemnatE in ifitualird{ii. Se crede ci intr-o epocd. din ce in ce mai cI ne aflAm la o rdscruce. ori nu va fi deloc. Tot ceea gindi re negativd."...i.upra:i^:19i. razbunare . A: Dar cum crczi cd putem reduce pierderile sau mdcar intArzia pufin.mane foarte pufini pi numai dintre aceia care vor fi capabili si inleleagd mesajul acestor vremuri. vor r5.. Din cei mul1i."i. Ca urmart . Argus: Din nefericire.unnah_ki verstt An unak ki An unnak ki versus An unnak.la marea sincron zare galacticd.!i*. insd in plan energetic. Gralie acestui fenomen. A: $i in ce crezi cd vor consta schimbdrile? Argus: Vor fi nenumdrate.r'..". numit de cdtre unii "orrni""..i . De noi depinde dacd va mai fi. vletut doar cei care igi ela comportamentui pe pe un registru de frecventi mai inalt.. ne spun ca ne aflAm Ia sfrirsirui unui ciclu.d. pdnd c6nd mai mulli se vor Eezi? Argus: Este momentul schimbdrii frrd de care nu se poate intra in viitor. Scdldat in noul cdmp energetic de inaltd frecvenld." . sub $i toate formele sale _ va deveni incompatiUif inalrd trecvengd qi va fi anihitar.. foloseqte pentru cvenfd christicd". Autori care par a fi bine informali ne spun cd prin gAndurile noastre noi putem influenla in sens benefic chiar qi cAmpul de energie din centrul Galaxiei noastre. Este suficient doar sd vrem..oaa. cum o numesc cercelalorii din domeniul spiriiualitalii. J. EI spune o-cosmic de acela in care a acum va fi o noui venire h in care invdfdtura sa va fi .r.. . A: Sd sperdm cA aceasta nou5 energie ne va invAlui pagnic qi cd schimbarea va veni ldrd pierderi gi ci toli vom apuca sI tr[im in aceaste noud lume. intreaga lume vie. nostru gi frecvenla noii energii care va scdlda plaaeta se Argus: Aga este.'A rnceput de. Toati zgura gdndurilor noashe acumulatd in mii de ani plutegte acum deasupra capetelor noastre . modificanJ "i.. s-a spus ci secolul al XXIlea va fi al religiilor.Toate sursele care se refere la acest montent al universului. toate celulele "^. putem evita un sfArgit catastrofic numai prin schimbarea modului de gAndire..i timp al transformdrii.... in consecinld qi vechile . irt.p.-".a. f*. iri"a. preg[tirea pentru noua lume va insemna qi un timp al puriticdrii prin multe incercdri catastrofe naturale..in evolulia sa $i la incepur O" ..irn? .."ritaiii activiralii solare gi scdderea magnitudinii cdmpului peo_ magnetic. s-o numim metaforic adamicd. sunt modificdri care demonstreazd cre$terea "l. Ngua energie va insemna o noud epocd in existenla lumii gi a Cosnrosului.. ADN-ul uman ar fi avut 36 de spirale gi intr-un timp mai indelungat s-ar ajunge din nou acolo. cei ce vor supravielui vor suferi . Voi ..i.ii.tei spirituatizaie. incd zece spirale pe lAngd cele doud existente. Universul... a viefii ".egoism. o epoca a congrii. ADN-ul uman va mai adduga. Cu alte cuvinte.. ori nu va fi deloc.sau distructive ia adresa naturii ". boli incurabile. Beneficiile vor fi imense. va stabili un raport de rezonantd.124 des.. mari instabilitdli sociale $i dificultali economice. Nu! Secolul al XXI-lea va 1-r al spiritualitdlii. Din centrul Galaxiei noastre Tema flux de energie de inalti frecvenli "l O.

.Viitorul model social nu va fi nici comunibt gi nici capitalist oricAt de mult este cidelnilatd economia capitalistd de piafd. In dimensiunea a 4-a gi a 5_a la care G.ki 127 tsxrsra sulrclenre dovezi oferite de cei cu hrand exclusiv vegetariand. Este total de neinleles cum.. .. Cel mai putin inpies fenomen din ordinea cosmicd 9i argument i. conhard ideii de divinitate. este contrard moralei divine.. ". de huzur. ua iirpur". Modificarea comportamentului in acord cu legile sacru_ . dominantd astdzi. intr-o lume spiritualizatd. aanau_i_se u.".ki versus An.inour_ a originii noastre divine gi a rostului pentru care suntem aici.""i.. Braden sustine cd se va trece. A: $i toli vom beneficia de aceste schimbdri? Argus: Se crede cd toate fiinlele de pe Tena vor face un pas in dimensiunea urmdtoare. proprietatea privatd se va plstra. altfel spus. o indumnezeire a omului care ._ vent de atei impotriva ideii de existenla a divinitaii. Cooperarea venitE din spiritul de intrajutorare. op*anau_r" adevdrului despre noi. prind la intelegerea sacruiui. Adams Smith spunea inci din secolul al XVIII-lea cA orice avere este un furt.mdndncdJ pe altul ca sd nu fii tu mdncat. punerea sa in inferioritate sub orice formd. cA este normal gi moral ca unii indivizi sd aibe tot $i altii nimic. n9u creier pi o noud biologie.. il constituie cruzimea constatatd in naturd prin nranii"u unei.ki An.unnqk. in numele politicii liberaliste se poate susline de cdtre oameni ce par a fi consumat in viala lor cdteva lecturi.*1i" lr"a emulii lui actuali din interese foarte p. ce se poate trdi foarte bine gi cu prot"irr"i. Argus: Eu sper ca noul model social sd fie unul bazat pe principii divine. de origine vegetald. A: $i probabil ce vom avea parte qi de un nou model social.li1t transformdri biologice care le va oferi o inldligare fizicd corespunzdtoare varstei de 33_35 de ani (aproximativ vdrsta lui Iisus). Voa. De aceea se crede cd hrdnirea camivori Ia om cdt qi la alte specii va fi -ar6t ".""t i. in alte forme gi in alte sfere de ^ **. creierul uman va obtine capacitutea Je u penetra in invizibil. nu este clar cd ceea ce se adund intr-o parte se ia dinlr-alta? Orice avere in exces. marile averi? Argus: Atdt cat se poate prevedea acum..unnak. int-o lume sdraci este imorald. Nu are nici o gans[ in viitor.il. specii cu alta.". Atenlie! Nu este citat Marxl A: Asta cred cd se aplicd mai mult in fostele {dri socialiste. Obiectivul' esenlial al "un:ult:rii evoluliei il va constirui exrir)derea capacitarii O" tere a creierului.. Dacd toate resursele unei comunitali au o limitd. Evolulia este dirUatd de resorturi cosmice gi nu de intAmplare.i . A: Adicd vor dispdrea proprietdjile private. pe care o vom incheia "a la ooflnla noastrd pentru a continua sd experimentdm in alti timpi. va fi cea care va domni in viitoarea societate umanA. propdvdduit prima oard de lisus.tea la fen9m91 biologic inevitabil. Va avealoc..126 An unnak ki versus An undk. dar numai in limitele bunului sim!. Iui va elimina legea karmei din destinul uman qi ca urmare vor lua sfhr$it bolile gi suferinfele care erau explicate prin acest mecanism. dincolo de valul care ne ilesparte acum cand ne afldm in cea cle a 3-a dimensiune. adicd atdt cAt este necesar pentru o existenld decente.invinge ca sd nu fii invins" .. bazatd pe concurenle. pdntr-o moarte iminentd ca pdnd ucum.ra transcende conditia sa animal5. Vom inleiege vrala este doar o experienp. Are o conotalie strict darwinistd : . .. doborArea partenerului de competi{ie... ConcurenJa este inumand gi imorald. cum naiv considera Darwin gi if .

O presd liberd inseamnd o lume liberd. Sd spunem cA a$a este. ki versus An unnak. noi venim dupd zeci de . Noi .ki A n. este o unealtd de nddejde a democrafiei. De altfel presa liberd inseamni libertate de exprimare. responsabili. Probabil cd cu timpul se va cerne. profesionigti care sd inforrtrc-ze si nu si dezinformeze.rr:. A: Si gtii cd ei acoperl un segment al cititorilor. care igi vdnd sufletul pentru cafva arginli. dupd cdgtig a ucis ultimul dram de bun simt din sufletul celor implicali in mass-media. Argus: Occidentul numegte presa cAinele de pazd al democraJiei. Goana dupd audienfd. de mare calitate umand gi profesionald. obrdznicia gi anatomia posteriorului. corecli. Eu cred ':i 2i de ani nu sunt suficienli pentru a ne maturiza.. A: Eu nu subscriu ideii. {Iri scrupule dar cu multd rdutate gi ldcomie.unnak. societatea are nevoie de pres6. ftrd culturd.hi verstrs An unqk. . dar cu oameni onegti.sponsabilitatea pe care o au. . liri culturS. Sunt oameni de caracter. de o mass-media putemicd. nu trebuie sd i se se pund botnild pentru a opri raul? A: Eu cunosc oameni de presd a ciror probitate morald este mai presus de orice indoial[.128 An. cinsti$ 9i care. sigur de aici 9i pdnd la libertinaj este cale lungd. $i crede-md cd nu exagerez cu nimic cdnd spun asta.. A Trebure sd fii ingiduitor. Din pdcate in presa bulevardierd ir-rtdlnim o grdmadd de indivizi amorali.unnak. Dar cAnd cAinele turbeazi. Argus: Sigur. dar adesea se dovedegte contrariul.ki 129 un model util societdfii ci doar vedetele de carton care cad la prima ploaie. culmea. gtiu gi eu mulli oameni din media dotali cu bun sim!. de ccnzur6. conqtienfi de rr. . frrd nici un alt merit decdt acela de a-gi etala belciugul din nas. iubesc RomAnia qi poporul romdn. eu cred cA presa. lfugus: Sigur. Poate par aga.

l."ri'. cataclisme.a s" uarn..jT::Y:11" cd viitorur om.. vroiam sd te intreb dacd tu simli sau gtii de anumite evenimente care urmeazE sd se producd. Ei urcd.. cu siguranle... sd observAm unde am ajuns noi ". ditate pe care universul nu o mai tolercazd.. " "ir". "t.J a-. acelasi timp.i prin in """r. dar noi ne-am putea schimba soarta dacd am vrea! Soarta noastrd este data de o anumitd frecven{d pe care acfionim. gi aici md refer la intreaga crealie care a trdit vreodat5 pe acest pemdnt... . dar cu toate astea cred cd existd qi o predestinare...de acljune totald. noi cobordm.ii*.. Altfel Lrf .".J viala cu legile universului.. C: Tu qtii teoria mea! Indiferent de ceea ce urmeazd sd vin5." rz"rd de o democrafie adevaratl. p..anarhie in Rom6nia.kiversus An.." ..ki am trecut de la dictaturd la democra{ie.. El este o persoani care are capacitdli extrasenzoriale. * . A: Dar tu cum vezi acest cAmp morfogentic? C: Eu il vld ca fiind o mare de energie. dar care sunt dublate de o pregdtire tehnicd. etc. De aceea apelez la el ori de cdte ori am informalii care trebuiesc cumva verificate. cA toate instituliile existente 6. rdzboaie. dar care ne oferd totodatd posibilitatea de a schimba banda in care acliondm.. J*i"u economiei au permis Chinei sd construiascdL ... Argus: concruziu f:lTi Dunarea vor trebui sd fie radical modificate p"nt* .." i. atunci vom acliona conform cu programul inscris in ea.lp'l. 311..i"ra Argus: Democralie? VI incercarea de a deslugi anumite previziuni sau scenarii l-am contactat pe Costin. $t . care . n.lucreazd in presd gijustili. A: Eu nu mi-ag dori o dcmocratie de tip chinezesct ^ una Prefer dar int bundtdf ild. Asta inseamnd cd destinul este o construcfie de cdmpuri morfice care ne coordoneazd gi ne ghideazd. Noi am generat situaliile respective. -occidentali. A: $tiu.Ul rroenate. in care intrd toate gdndurile gi trdirile noastre....unak. pe . D.. "". Dacd mai este nevoie de altc argumente pentru a vedea ce au insemnat 20 de ani Je democralie . conduc ar fi altruigti. le opulaliei este pur 9i simolu la nivelul acestor institulii.rrir"r.r..i. dacd noi rezondm cu o anumitd bandi vibratorie. in.i..t.ri reme. p"t.] O""alrnrl n-a lo ordine in pr"p. erupfii. regr runclronale. lhre nici un control din panea societdfii care trebuie si_gi apere interesele..]. C: Da.i" 1"-. a" on"qti in"at penrru cei care..j viala. A: Am primit in ultima vreme o multitudine de informalii despre viitoare ristumdri de situalie..g"'. A: Iardgi am ajuns la tinel C: Vdd. _"rg"i'rrrll departe.i to curningiria !f.i comparabile cu cele americane gi sd aibe productivitate...rnnak... Chiar a inceput sd imi placi sd fac pe oracolul ! hirnicia gi coordonarea inielieentd"" a in ".130 An. corecli.5t'i*.i..teplin conetienr-de _T"1tl sa taJd de semeni. Adicd. . noi suntem responsabili. ordinea *. etc.i Argus: Poate cel mai mare defect al celor care dau tonul in democralia occidentald este naivitatea cd pot exista astdzi oameni atAt de corecli. d.i". acesrel nalvltali sau poate nu al naivitAlii ci doar al unor area de anarhie sociali.

Aga s-ar explica aparilia unor oameni ca Hitler. insi pot fi create in baza unor informalii eronate. Ele existd gi sunt reale. A: Adici daci noi primim informalii apocaliptice asta inseamnd cd ele vin din egregorul unde se afl6 stocate acest gen de energii? C: Da.unnqk ki versus An. trebuie sd vezi procesul ca fiind un proces de germinare.ki versus An. care a inceput sd creascd alimentatd de trdirile 9i gdndurile noastre. noi am fEcut-o? A: Adici aga numitele egregoare? C: Da. dar menlionez i""a oAute. noi doar ne-am racordat la el gi l-am alimentat. noi doar i-am dat putere. De-a lungul timpului s-a mdrit gi a fost hrAnita de emisiile oamenilor. I A: Dar odatd creat acest camp morfic. dar daci el a existat in cAmpul informalional al universului. Existd o sdmAnJd. A: $i nu putem curala sau dezactiva acest cAmp? C: Existri o teorie conform cdreia se curdja gi singur. Mai clar: universul ne-a trimis pe PdmAnt rdsplata! A: Extrapoldnd. A: Mai clar.132 An rnnak. A: Asta inseamnd cd ele pot fi qi fals create? C: Da 9i nu. Ei au venit cu misiunea de a anula anumite suprasarcini. Jont generate de noi. gAndul care a stat la bazd este nereal. Stalin. Pol Pot. Dacd informalia existd acolo. poate fi modificati A: Terra are cdntp morfic? . frica.ismic. corespunzetor unei frecvenfe. noi am creat un egregor apocaliptic Ai noi il alimentdm? C: Dacd a fost creat de noi. Asta inseamnd cd informalia. in ambele cazuri insd. este resplata noastrd. de polaritatea acfiunilor.unnakki An. "i" A: Mai clar dacd va veni ceva catacl. Odatd ce a atins masa critici ea incepe sd devini manifestd in plan frzic. noi l-am fEcut manifest. dar energia este manifestd. Ele sunt forme energetice de sine statetoare care sunt create qi alimentate de trdiri similare. adicd devine vizibili. dacd se schimbd polii Si vor fi cataclisme. da. Este cam acelagi lucru.unnak.ki 133 contdbuie la modelarea viitorului prin crearea unor cam_ puri morfice specifice. etc.

134
C: Da.

An.unnok.ki versus An.unnak.ki

An. unn ak ki versus An. un nak.

ki

135

zice cd dupd ce vor inceta aceste dezastre, omenirea va intra intr_o erd a picii.
se.

A:.Dar

Itfel in logica lucrurilor. Dupd de echilibru. Ca sa se poaia trebuie sa primim inapoi ceea
_^_L: pozltlv, am putea anihila sau Ou, dacd noi tofi, adicd marea majoritate am gAndi
md.car

energie negativl?

i"."a."u u"?^ta

mental gi distructivi gi asta se refl rnconjuritor. Terra este o fiintd vie, mult mai putemicd si mai bdtriind deciit noi. S_o fi sdturat a" rni"ir.'ri.iaii .*l o distrug! Existd chiar studi Masaru Emoto, care aratd Ea le preia informaliile din c ziteazd in oceanul planetar rn permanenld de emisiile avem posibilitatea de a influenla gi modifica structwa apei. inseamnd c[ noi avem _Asta ;;;il;ii;r;;;*; 9i. infl uenla srructura crimputui r*roe"".ii"] rvrar clar. nor ne putem crea realitatea fizicd.in care-traim. realitat ea fizicd prezentd esre $i .A: rnsplata noastri. Adicd md refer la criza economicd, foamete, .erd;;;i;

sau un ciimp informafional, dar asta inseamni cI acea masd de oameni trebuie sd uiu" ga"auri 9i similare gi totodati trebuie sd aibd puterei anihila emisiile celor ce vor ramaoi i" "."ig"i"a i" " venld. Sd gtii ci totul este "ontinuu?";;;; Tot ceea ce emitem rdmdne intreaga creatie suntem un totul cu vibralia noastrd. distrugerea masivd a ultimi

C: Da. O mare masl de oameni va putea modifica un egregor

iaiJ

3:lif::

lumea a treia, poluarea cu petrol gi toate celelalte. $i cine gtie ce o mai veni! C: Cdmpul morfogenetic ne poate spune, dacd avem urechi sd il auzim. A: Cum? C: Sunt multe modalitagi. Cei cu capacitdli extrasenzoriale se pot racorda pur gi simplu la acest camp gi pot scoate informalii de o mare acuratele. Mai existd qi alte moduri, putin mai tehnice.Tu ai auzit de proiectul Webbot? A: Nu. C: Webbot este un program de calculator care a fost creat in l997de Cliff High gi George Ure, cu intenlia de a prezice fluctuatiile bursiere. Se vrea a fi un fel de magind de citit viitorul, dacd imi permili exprimarea. Interesant este faptul ca ace$tia doi au descoperit ci analizAnd algoritmii pot vedea gi alte evenimente ce urmeaze a se produce pe Terra. A: Dar cum funclioneazi? C: Programul cautd anumite cuvinte cheie, prestabilite in baza unui lexicon. El folosepte un sistem de monitorizare a tuturor informaliilor existente pe web, trimitand pe net spideri @Aiaru:jeni), care caute cuvine cheie. Atunci cAnd le intdlnesc ei extrag fragmentele de text in care sunt incluse gi le trimit cdte serverele mam6. Aici, informalia este stocatd, filtratd, concentratA gi prelucratd. in acest mod softul i;i dd posibilitatea de a aduna laolalti gAndurile a miliarde de oameni. intr-un fel acest program citegte cAmpul morfogenetic, adicd emisia gAndr.rilor oamenilor. Ei suslin cd sunt capabili sd examineze congtiinla colectivd, iar acest lucru le d[ posibilitatea si facd doud tipuri de aprecieri de scurti gi de lungd duratd, adici pe termen de maxim 90 de zile 9i pe termen de zece ani. Bineinleles cd ei spun cA pe termen scurt au o mai mare acwatele.

136

An unncrk.*i vers

s

An.unnak.ki

A n.

unnak. ki versts A n. un n ak. ki

137

A: $i ei pot iDterpreta toate aceste date? Da, cdci au cuvinte cheie care fu" _C: fart" dintr_o bazd uria$A de date, aproximativ trei sute a"rnii J".r"ir". Ei o"u!1rTi, inrreaga rerea. adicd,nuloritrt.u tiiri;;; '" ' uanoe$te_te cd noi stdm intr_o mare de informalie, in asemeni unor pe$ti. Sa specii, dar cd pe noi ne Dacd am crea ni$te ro_ ze, acegtia trimigi in adAncuri, pus sd caute, adici ntralie, etc. C: Ei ai o acuratele de 50_60%. Au spus unele lucruri care s-au dovedit a fi reale gi au fEcut in timp s-au dovedit a n nerbnaate. "i," S;;-:_.rnoir1; prezis atacurile asupra tumurilo, g"r"n.. a.rurtrui nu*_ tei Columbia, cutremurul ain O"""unuiinJ^;, Katrina, cdderea bursei, dezastrul p.oar. a" a"r".il.J de petrol, etc. A: $i cum au ales cuvintele cheie? C: Au luat cuvintele dominante. cele care apar prepon_

"p.;;;;i;;; ;;;;i

derent

.

in limbajul

lexicala care sa. conlina maj ori rarea to4a. emolionalii 9i tensiunea existenta tu niuetut poputu_ !iei, luatd ca un intreg. Este interesant cle {icut o remarcd.: majoritatea au un caracter preponderent .irrformaliilor negativ, degi programul nu cauti un urp."i unurrl.. Din punctul meu dc vedere asla inseamni Ja i".rr.air*""" care noi o trimitem catre congtiinfa negativd. Se nu re miri daci efeciul in unul rdu.

conrun. Astlel au creat

il" ;];;"

;:,_.i;;; ;;;;;

,"i".;;;i; .r;'#;

pl;;;,;';

A:

plinij

C:

$te-te dacd s-ar indear fi catastrofal I

A: $i datele pe care le oblin sunt puse in slujba guvernelor, sunt publice? C: Sunt date publice. Oricine poate avea acces la ele. Ei nu lucreaZd pentru nicio organizalie. A: $i scriu articole sau au emisiuni? C: Ei scot periodic rapoarte. Daci ai vedea ultimul raport. . . A: Ce spune? C: Chidr vrei sd qtii? A: Md gdndeam chiar sA il povestim. Eu consider ci este important ca oamenii sd gtie. Dacd nu va fi nimic, cu atAt mai binel Asta'este qi motivul pentru care te-am iontactal. Vroiani sA verific anumite infbrmalii legate de evenimente viitoare. Eu.cred cd este bine ca noi sd fim informafi. Nu este necesar si fii savant sau academician pentru ca se iJi dai seama ca se intampla ceva! Este suficient sd te uili pe geam sau Ia gtiri. Planeta a luat-o razna. Avem 3-4 cutremure pe sdptdmdnd de peste 6 grade, inundalii, incendii, uragane, furtuni anormal de puternice, ghea;a se desprinde de la poli, oamenii sunt nduci, animalele 9i mamiferele au probleme de orientare, pdsdrile migratoare au inceput sd plece cu trei luni mai devreme, avioanele cad, 1i{eiul erupe gi polueazd... qi nimeni nn vede nimic! C: Pdi e mai comod sd nu caufi explicalii. Dacd a1]i un rdspuns care nu iJi convine gi la un moment dat va exista o situalie in care i1i vei da seama cd trebuia sd iei de bun ceea ce gi s-a spus, ai avea mustrdri de congtiin{d. Aga stai in ignorantd qi in caz cd va fi ceva vei putea spune, p5i de ce nu ne-a anunfat nimeni? A: Da, este gi dsta un mod de grindire. $i cei de la Webbot ce spun cd va fi? C: Ei doar interpreteazl datele. Din ceea ce au cules se pare cd pAnb la s{brgitul anului acesta avem doud

138

An.unnqk.ki versus An.unnak ki

An.unnak ki versus An unnak ki

" 139

probleme majore. Una ar ti un rezboi care ar trebui sd porneasce undeva prin noiembrie $i care va fi precursorul unui rdzboi mondial, iar alta va fi clima. Totodatd ei vid cd vor 1i probleme cu alimentele. Se pare cd, acest lucru se va datora unei modificdri climatice care va incepe cu emisfera nordicd. Ierni geroase, inundagii extreme, asta insemnAnd revdrsdri de rduri, valuri uria$e, alunecdri de teren masive, se vor abate asupra acestor zone, iar populalia va fi obligatd sd i$i ia misuri sau sd migreze. in datele lor apare informalia cd Spania, nordul Italiei, Elvelia, Bavaria gi munlii centrali ai Europei vor deveni loc de refugiu. Aceasta se va intAmpla in iama-primavara aceasta. Populalia va cduta si igi stabileasca un nou cdmin in aceste zone inalte. Cdnd vor crede cl totul s-a lini$tit, in zonele muntoase vor apdrea noi fenomene nemaiintalnite: vant foarte putemic, a cdrui comportament iese din tiparele obisnuite, geruri extreme gi de duratd. in raport se vorbegte de vrint cu un caracter unic, necunoscut europenilor. A: Eu auzisem cd in zonele montane este bine, cA sunt locuri protejate. C: Eu nu auzisem asta. De fapt eu nu simt aga. A: Dar tu ce simfi? C: Eu cred cd trebuie si stai in zone unde ili vei putea cultiva mAncarea gi unde sd ai apa. A: Dar gi la munte este ape, po{i sta ldnga un izvor. C: Dacd izvorul va mai fi acolol A:Cum adicd? C: Hai si mergem pe scenariul meu, combinat cu informaliile de la webbot. Dacd iama va fi geroasi gi lungd, adici o sd se intindd pe 6-7 luni, vantul extrem de putemic, asta inseamnd cd nu vei putea cultiva nimic, animale sdlbatice nu vor fi, deoarece vor muri de foame sau vor inghela, fructe sdlbatice nici atAt, iar casa ar fi

la furtun6' cdci altfel bine sd fre fEcutd cu rezistenla mare un adipost' fErd ea. Ai o rezervi de hrani' ai i"-r"i daci continuare' i1i oblii hrana? in vor asta va insemna ci izvoarele iqi t" *iti*ua, 'Exista posibilitatea ca apa sE ajunga la "-"ifnl""rrt"f . sute de kilometri dePdrtare' A: Pdi 9i la ges iii va modiflca cursul! poli cultiva La C, r]"fi iolosi pdnza freatica' munte nu.

o*i irr tt"ei Ct

..iii".

l" i"t

f;:;;;;'

a

aiirba de hrana' Ei spun ca mode-

C: Da gi vor continua 9i I cu atenlia ca se va incerca manipularea sa ^"a"n"u'ut.ug iuiotui tutt-tediei 9i a presei care va incerca, ln.culon u"t"nu"r" aceste stari cataclismice' zugrdvindu-le slabilirea incerca sumbre. Prin aceasta se va *""fiterea increderii populaliei in guverne- Cu gi vor extsta mant"roi"iiil toate aceslea populalia se va revolta asemenea se festalii masivi la nivelul intregii Tene' De

;;;;t

140

An. unnak

ki

vers us An. unnak.

ki

A n.

unnak. ki v ersus An. unna

k.

ki

141

ne arate cA vom trai timpuri nemaiintalnite. A: Dar ret'eritor la climd, ce spun?

C: Ei spun cd oscilalii fierbinte-frig vor domina planeta incepAnd cu sfhrgitul lunii septembrie anul acesta ti cd acestea vor duce clar catre doud anotimpuri. Se pare cd $i soarele va avea o vir'd. Ei zic ce vom avea qi in Europa firtuni de gheald, ninsori abundente, etc., care vor afecta toate ldrile, inclusiv Germania, Elvelia, Italia, Franla, Austria, Cehia. A: $i de RomAnia nu zic nimic? C: Nu. Probabil cA nu contAm. Bineinleles ca se vor gdsi isteli care sd zicd cd dacd nu suntem pomenili inseamnd cA nu va fi nimic. Cam asta spun cei de la webbot. Oricum, pe scurt, din aceastd toamni evenimentele vor incepe sA se dezlAnfuie gi succesiunea lor va fi una rapidd gi dezastruoas6._Nu ne vom reveni dintr-unul ci vom da in altul. Vom avea cizd economicd, foamete,_ €ii'irplii vulcariice, cutremure, incendii, furtuni violente, lngliil'ffudifi c6ri"la'ilivelitl scoarlei tereste, piobleme cu
C: Ei zic cd gi anul acesta vor fi ceva probleme, insi cd din vara lui 2011, se va vedea clar cd soarele va avea .fniompo-offi enr-had'rii:ltf aikeiiltanirtoidlilearata? i cd Ceea ce am pilit cu soarele anul eputul minor al unor grave modificdri ce va avea loc la nivelul emisiilor acestui astru. Se pale cd tot soarele va face ca o serie de cutremure sd se abatd asupra Terrei. Ei spun ca evenimentele care apar la nivelul scoarJei terestre in 2011, vor avea ca rezultat modificarea geografiei solului, inclusiv la nivelul fundului
oceanului. A: PEi deja au inceput! C: Da, gi vor mai veni.

'

nici mdcar lucrurile legate de Terra. GEO 600 se pare a fi fEcut cea mai mare descoperire din istoria fizicii.. ceea ce poate coincide cu prezenfa unei unde gravitalionale. Va Eu mi-am gandit rezercd ai sd ili vor cere ajutorul.ki 143 Nu am stat sd analizez.rea undelor gravitationale.ki versus An. sa ved poate mA convinge cineva sA nu fac. adicd a pulsafiilor din continuumul spatiu-timp.. Ce este i C: Este un fel de detector de unde gravitationale. in Germania. ale instrumentului gi sunt reflectate inapoi. Echipa de savanli care lucreazi in cadrul proiectului a sesizat ca un zgomot a c5.disttibuitor sau separator de razd".5 \ A: $i cum funcfioneazi acest C: Pentru a mdsura undele gravitalionale..unnak. tu ai auzit de GEO 600? A: Nu.unnak. Tu nu vezi cd apar informalii contradictorii. Orice schimbare de pozilie a acestor regiuni inseamnd o varia{ie a lungimii relative a traseelor. sd intreb. cum ar fi gdurile negre sau stelele neutronice. C: Apropo de informatii gi de Terra: spune-mi. lungi de c6te 600 metri. trwfiita .ki An unnak. care trec prin brafele perpendiculare. Acest lucru nu a fost realizat. in schimb. A: Dar poate cd oamenii nu gtiu. marcdnd astfel regiunile intunecate in care undele luminoase fie s-au anulat fie s-au potenlat reciproc. Se i afla in apropiere de Sarsted. A: $i c6nd a inceput acest experiment? C: Acest proiect a inceput in 1995 gi avea ca scop capta. Razele luminii reflectate se recombind in separator qi creeazd un tipar de interferenld a luminii. 1 aparat? .ki versus An.wtnak. cd ce gtiam azi nu mai este Ii ii fi o c vele C: p nu md caute nimeni.rui sursd era acesta? kHZ. se declan$eazd o razd laser printr-o oglindd pe jumdtate argintatd.142 An. Aceasta imparte lumina in doud fascicole. . declangate de obiecte astronomice super dense. A: Eu nu pot crede ii lagi de izbeligte pe cei ce valabil mAine. El este capabil sd detecteze unde gravitalionale cu frecvenle cuprinse \ I intre 50 HZ 9i 1.

t crspantla. ki versus An. Mdrimea Plank este imaginabild ca experiment. aga incdt nimeni nu a visat cdndva cd granulele din spaliu-timp ar putea fi weodati percepute..ff .144 An. materialul spaliu-timp devine granulat gi format din unitdli minuscule asemendtoare pixelilor.t?r"Ji. de cuanrum spatio_temporal si cd Ti"r. Ideca nu este noud. A: $i asta aratd cd? C: Asta ne face si concluzionim cd: informalia 3D a unei stele precursoare poate fi complet incifratl in orizontul 2D al gdurii negre rezultate.. toati informa_ peltnr. Craig Hogan. fizician."ul.... Nu te mai plictisesc cu amanunte. rua duce cu sandul tu a-"'"puri_ dox al gdurir negre>. "on. dar de o sutd de miliarde de miliarde de ori mai mici decAt un proton.::1:1..na cosmice. Principiul holografic susline cd..Ifli.. lumea din interior trebuie sd fie frcutd din granule mai mari decAt cele din scara Plank.fru3!ruTfiT i. urcqe ca nol tralm lntr_o holograj.ki 145 cd experienfel neidentificate perturbd reactorul. nivelul de informalie tapetat la exterior trebuie sd se potriveascd numSrului de bili con{inu1i de volumul Universului.."scopice :ill^r.t5 Asra . atunci Universul poate fi imaginat ca o sferd a cirei suprafald exterioara este realizatd din porliuni la dimensiunea mdrimii Plank.. gair n re n*a rn*"-l" nesre'u care pr.j:it L. Hogan a inleles acest aspect gi a afirmat cd: dacd continuumul spatiu-timp este o hologramd granulatd.unnak.sranule.. dr'nrr-un ziar se fragmente'aza rn puncte atunci cand este miiritd. ci informafional al unei gduri negre este proporiional cu raza sa de actiune. bidirnensionald aflata la distanfa. RdmAndnd pe principiul holografic.. el va elimina toate teoriile gravitaliei cuantrce care nu conlin acest principiu. Acest raport este cunoscut sub numele de scara metri. Hogan a dedus cd pentru a avea un numdr egal de bili pe dinduntrul qi la suprafafa Universului.unnak. ea Evreiascd din Israel si doar cdteva cbiar ca. aceasta reprezintd suprafa{a teoreticd pe care o acoperd o gaurd neagrd gi marcheazd punctul din care nu mai existd intoarcere pentru materia sau lumina atrasd inspre nebuloasd.i'. A: $i ce inseamni asta? C: Hogan spune GEO 600 estc supus unor .i grii dispare.. insa toale explicatiile erau dat.."ril. a o forma dispare nclptul cA informatia nu Bekenstein. f'otodat el va confirnra teoria st{ngurilor gi pe cea a 10-35 Plank qi se echivaleazd cu valoarea de !gj"c*tl"a a proceselor fizice carcau loc pe .unnqk.. susskind.. cert este cd dacd principiul holografic va ti confirrnat."ll lnsernnd sa constatam cd de fapt noi suntem intr-o studii in aceasti directie.d1lgs evalorarea lor rreptata :.. Aici apdrea insd o altd probleml. Fizicd a particulelor din eama cd cei de la detector au entald a continuumului soatiu_ timp-.".ki versus An.apruf A: Ce este aoesta.ki An.. Luni la rAnd s_au stua_ r. Jontinutul . cdci volumul Universului sfedc este mult mai mare decdt suprafala sa exterioard. " i1i aui'r. suslinea a fel ca gi d...unnak.punctut in care spaliul $i mat comporte sub forma armonioasd descrisd d" Eir*t"i" gi incep sd se dizolve in.._) . fiecare conlinAnd un bit de informa{ie.#'..uru.

i' "'. ai informatii cd va veni ceva si nu iti iei mdsuri. anumite fenomene vor incepe in iamd.-Pe d-e alti pa!e. .. De ce sa pierd .unnak. A: Dar cam cdnd? C: Din ce simt eu.. dar le perccpi aga nalrsm..li. Vezi. Ili vor Zice ci tu eqti de vind cd trebuia sd petrece -'. dar nu gtiu incolro si o ."liat. simti. iri exp a? alii il. A: Pofi spune ceva cititorilor mei? A: Dar tu crezi motivul ::1L. extrapoldnd. dacd familia ta nu wea se se asigure.evrt asrf'el de disculii. chiar spre primavard.OU vrea sd imi iau mdsuri. Eu simt asta. vei insipi! de ei. i.. fie intr_un loc O.. fi.-. deoarece i. atunci de ce sA nu ii lagi in pace.i. rrf"i"* "rfi.T.?i?ffi l. Toli avem ganse egale gi toJi avem aceleagi informafii..l dacd tu grii cd copilul teu vrea sd facd bungee_ium d veche ei uzatd ir. Fiecare este rispunzdtor de acliunile sale qi fiecare va fi pus in situalia de a alege. E."ir"ii I cd va veni cu adevdrat ceva? C: Da.irpriZ este raspunzator de soarra lui qi irpil. Dacd unul este mai delds[tor sau mai neincrezAlor..ki 147 matrixurilor.pentru care eu nu spun la nimeni nimic gr."*.." ..ki yersus An. se intdmpld.... Noi tofi suntem egali in fafa Creatorului. . Iogic. C: Vezi.: . lqrntgdg goqg q9lo1_dt4!AEgJ-Tjp. torald. C: $tii care este paradoxul? Cd daci se va intAmpla gi eu cred cd aga^va fi. p. $i nu va fi de bine.ki An.... . tu ca un om inlelept te tii de hotdrdrea lor? A: Nu.' . ..unnak. dar preponderent la anul. este problema lui. C: Atunci. J. nu crede.u. cred cd ne indrepldm cdtre o schimbare 9. i1i spun cd eu cred cu . cei care au fost impotrivd iji vor repro$a tot Jie.:: structura vibrafionald... sd C: Pai gi de ce nu i1i iei mhsuri? avem responsabiliteti. hoare$ri in weo doi-trei aniJtu nu .. "a'. .it u arf. daga !q -q!!!. Noi trebuie si vedem sd ne uitdm la ce va veni.T1 Aici cred cd ai dreptate.. r ar. -lqlpldg a coniilor. Eu cred cd timpurite. este dezinteresatd.jte!_ i l I I I I P3i alunci stai qi te giindegte! Evenrual poate te 9. in curdnd pe Terra. tac.unnak ki versus An.i.146 An unnak. Noitrebuie sd ne modificam. Universul a inceput sd ne arate adeve_ rata lui fa!e. Asta gtiu sigur."fffr. lau.d_-" A: Dar ce re faci_cdnd unul credl L: lF vol raspunde cu o inhebare: 9i.lismice.::."il. ugr'.liflro A: Nu.

Viitorul model social trebuie sd fie unul bazal in mod obligatoriu pe legile iubirii qi echitdlii dil. Persoanele cu care am stat de vorbd sunt oameni de bazi ai acestei lumi gi au pus suflet in realizarea accstor' matcriale. va trebui sa ne ridicim congtiinJa de grup qi sd incepem sd ne condiliondm ac{iunile pe baza inlelepciunii. ci este in directd interacliune cu semenii sdi gi cu universul. Cheia acestui rafionament este simpli: orice acliune individuald se rdsfrAnge asupra intregului. nu este o fiinld izolat[. inghe! in Brazllia. Asta inseamnd cd impasul in care ne alldm la ora actuald a fost generat de modul nostru defcctos de g6ndire.n ansamblu de elemente disparate din care au rezultat toate sciziunile sociale. Este suficient sd te uili pe geam sau si culegi inlbrnra(ii. incendii gi inundalii peste tot. Acest lucru ne face sa inlelegem cd omul nu este un accident al naturii. ghefarii se topesc alarmant de repede. fizica cuantici nu mai percepe universul ca pe u.ine.Eu cred cd istoria universului gi a omului a fost scrisd de o sursd inteligentd. Eu cred ca singura cale de iegire este ref'accrea intregului mod de compoftament gi gdndire pe o bazd spirituald. Avem c[lduli tropicale in I{ominia. de a trage un semnal de alarrnd. Astdzi. vd spun ci nu am scris aceastd carte cu intenfia de a inspdimdnta sau a crea panici. Dacd vrem un viitor nou. deci starca de echilibru a omului este influenlati de acliunile sale. In incheiere weau sf. ci percepe universul ca pe un flux continuu de energie in care toate elementele sunt interconectate. Dorinfa noastrd unanini esto aceea dc a trezi lumea. soarelc are anomalii . Nu este ncvoic sI fii cercetdtor sau savzmt ca sd vezi cd tolul se schimbh. Clima a lualo razna. uragane.

Daci ei cred cu tlrie in asta. sd lupte ei. Noi credem cd prin ridicarea con$tiinlei de grup putem aplana dacd nu chiar anihila anumite fenomene ce urmeazA sA se producA pe Terra. crirna.. Schimbarea va veni oricum. ultra-nalionalismul. sa vA luafl familia qi sa va pdstrali calmul gi echilibrul.ea acces in Pacea sd ne cdliuzeascd acliunile' . granilele.trnnqk. vom cunoagte adevarul despre trecutul qi originile noastre. foametea. Noi tofi am purces la un anumit moment drn acelaqi loc Ai tot acolo ne vom intoarce cu tolii. Divide et impera! Aceasta este deviza lor. noi trebuie sb optdm doar pentru calea blAndI sau anevoioasd. avarili4 etc. Omenirii i se pregdteqte ceva unic in istoria cosmosului gi noi suntem pugi in situalia de a ne alege calea pe care vrem sd o parcurgem. rele. Nu trebuie sd uitam ce noi toli suntem frali qi ci religiile. ce suntem capabili si renunldm la dogme gi tipare invechite qi cd suntem dispusi si rre acceptdm noua con$tiinld universald. care ne va aduce noi modele de gdndire 9i comportament. in baza unor idealuri gi valori eronate. Acest lucru se va datora in primul rand faptului cd creierul nostru va fi supus unui alt regim de frecvenld.150 An. ctc nu vcr mai exista.ki versus An. rdutatea. Lumea care ni se oferi este o lume rninunatd in care ura. cu rudele 9i copiii lor! Ei gtiu cd numai ficdndu-ne sA emantun energii negative ne pot stdpAni gi controla in continuare. Nu trebui sd cddem pradd unui viitor rdzboi global. Nu peste mult timp. Sd afirmdm cd vrem sd facem parte din aceasE noud lume. ne-au fost induse tocmai pentru a ne crea sentimentul de separa{ie. in care incearcd cu mrirgdvie sd ne atrag6. deznddejdea.unnak.unnak.ki versus An. Prin puterea gAndului noi voin ar.unnah ki 151 comportamentale gi exemplele pot continua. Ciind veli auzi de lucruri urate. dar este o iluzie. noi. Sarcina noastrd este sd ne trezim gi sd congtientizdm schimbarea.ki An. De aceea vd rog sd nu cddeli victime ale acestor pdcdleli. ei vor ca fratele si se ridice impotriva fratelui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful