Hotărârea Guvernului Nr.225 din 30.04.

2013
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008
PUBLICATA ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 16 mai 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul I - Normele metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 124 din 18 februarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La
articolul 1, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:e)perioada de referinţă pentru stabilirea contribuţiei de
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat,
este 2009-2011;2. La articolul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f)cazurile
asigurate pentru care se calculează indicii de frecvenţă care stau la baza claselor de risc sunt accidentele de muncă
sau bolile profesionale definite şi declarate în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/2006, cu modificările ulterioare.3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 3 - (1) Clasele de risc se determină pe baza a 4 indici de frecvenţă, care reprezintă:
a)I1 - numărul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de muncă, raportat la 1.000 de salariaţi;
b)I2 - numărul cazurilor asigurate cărora li s-a declarat accident de muncă soldat cu invaliditate şi/sau deces, raportat
la 1.000 de salariaţi;
c)I3 - numărul cazurilor asigurate de boli profesionale, raportat la 1.000 de salariaţi;
d)I4 - numărul mediu anual al salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă speciale şi deosebite, raportat la 1.000 de
salariaţi.4. Anexele nr. 1 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Articolul II - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Articolul III - Hotărârea Guvernului nr. 144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei
de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
124 din 18 februarie 2008, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta
hotărâre, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,Liviu Voinea

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)
ÎNCADRAREA sectoarelor de activitate din economia naţională în clase de risc, pe baza indicilor de
frecvenţă şi a datelor din anii 2009, 2010, 2011

Nr. Activitatea din economia
crt. naţională

Clasa
I
CAEN 1

NC AEN
CC
Cultivarea cerealelor (exclusiv
orez), a plantelor leguminoase
1
0111
şi a plantelor producătoare de
seminţe oleaginoase
2 Cultivarea orezului
0112
Cultivarea legumelor şi a
3 pepenilor, a rădăcinoaselor şi 0113
tuberculilor
4 Cultivarea trestiei de zahăr
0114
5 Cultivarea tutunului
0115
Cultivarea plantelor pentru
6
0116
fibre textile
Cultivarea altor plante din
7
0119
culturi nepermanente
8 Cultivarea strugurilor
0121
Cultivarea fructelor tropicale şi
9
0122
subtropicale
10 Cultivarea fructelor citrice
0123
Cultivarea fructelor seminţoase
11
0124
şi sâmburoase
Cultivarea fructelor arbuştilor
fructiferi, căpşunilor,
12
0125
nuciferilor şi a altor pomi
fructiferi
13 Cultivarea fructelor oleaginoase 0126
Cultivarea plantelor pentru
14
0127
prepararea băuturilor
Cultivarea condimentelor,
15 plantelor aromatice, medicinale 0128
şi a plantelor de uz farmaceutic
Cultivarea altor plante
16
0129
permanente
Cultivarea plantelor pentru
17
0130
înmulţire
18 Creşterea bovinelor de lapte
0141
19 Creşterea altor bovine
0142

I1

CR1 I2

CR2 I3

CR3 I4

CR1 I2

CR2 I3

CR3 I4

CR
CR4 (∑CR14/4)
CR4 CR

0,616 4

0,147 5

0,225 7

0,166

1

4,25

0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

0,106 2

0,106 5

0,318 8

0,000

1

4,00

0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,000 1

0,000 1 0,000
12,320 20 0,000

1
1

1,00
5,75

17,192 19 0,000 1

0,000 1

0,000

1

5,50

1,151 5

0,000 1

0,384 9

0,000

1

4,00

0,347 3

0,087 4

0,000 1

0,000

1

2,25

0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

2,394 7

0,000 1

0,000 1

0,000

1

2,50

0,457 3

0,000 1

0,457 10 23,772 4

4,50

0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

0,000 1

0,000 1

1,819 19 0,000

1

5,50

0,000 1

0,000 1

0,903 13 0,000

1

4,00

1,186 5
3,349 8

0,323 8
0,000 1

0,000 1
0,000 1

2
1

4,00
2,75

7,546
0,000

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

Creşterea cailor şi a altor
0143 6,418 11 0,000 1 0,000 1 0,000 1 3,50
cabaline
Creşterea cămilelor şi a
21
0144 0,000 1 0,000 1 0,000 1 373,444 16 4,75
camelidelor
Creşterea ovinelor şi a
22
0145 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
caprinelor
23 Creşterea porcinelor
0146 1,261 5 0,000 1 1,719 19 0,000 1 6,50
24 Creşterea păsărilor
0147 0,880 4 0,088 4 0,000 1 19,586 4 3,25
25 Creşterea altor animale
0149 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Activităţi în ferme mixte
26 (cultura vegetală combinată cu 0150 0,663 4 0,357 8 0,357 8 0,000 1 5,25
creşterea animalelor)
Activităţi auxiliare pentru
27
0161 0,443 3 0,068 4 0,034 3 5,693 2 3,00
producţia vegetală
NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4 CR
Activităţi auxiliare pentru creşterea
28
0162 0,579 3 0,000 1 0,289 8 4,920 2 3,50
animalelor
29 Activităţi după recoltare
0163 0,000 1 0,000 1 19,269 20 0,000 1 5,75
30 Pregătirea seminţelor
0164 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Vânătoare, capturarea cu capcane a
31 vânatului şi activităţi de servicii
0170 0,930 4 0,620 11 0,000 1 0,000 1 4,25
anexe vânătorii
Silvicultură şi alte activităţi
32
0210 1,297 5 0,343 8 0,076 4 0,114 1 4,50
forestiere
33 Exploatare forestieră
0220 3,570 8 1,239 16 0,148 5 0,000 1 7,50
Colectarea produselor forestiere
34
0230 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
nelemnoase din flora spontană
Activităţi de servicii anexe
35
0240 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
silviculturii
36 Pescuitul maritim
0311 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
37 Pescuitul în ape dulci
0312 0,547 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
38 Acvacultura maritimă
0321 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
39 Acvacultura în ape dulci
0322 0,911 4 0,365 9 0,000 1 0,000 1 3,75
Extracţia cărbunelui superior
40
0510 21,144 20 0,209 6 3,971 20 761,772 20 16,50
(PCS=>23865 kJ/kg)
Extracţia cărbunelui inferior
41
0520 1,416 5 0,037 3 1,062 15 538,088 19 10,50
(PCS<23865 kJ/kg)
42 Extracţia petrolului brut
0610 1,332 5 0,089 4 0,222 7 180,268 11 6,75
43 Extracţia gazelor naturale
0620 1,199 5 0,164 6 0,218 7 96,096 8 6,50
44 Extracţia minereurilor feroase
0710 0,000 1 0,000 1 7,113 20 0,000 1 5,75
Extracţia minereurilor de uraniu şi
45
0721 0,893 4 0,000 1 0,000 1 907,321 20 6,50
toriu
46 Extracţia altor minereuri metalifere 0729 1,212 5 0,000 1 47,744 20 0,000 11 9,25
20

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

neferoase
Extracţia pietrei ornamentale şi a
pietrei pentru construcţii, extracţia
0811 2,326 7
pietrei calcaroase, ghipsului, cretei
şi a ardeziei
Extracţia pietrişului şi nisipului;
0812 1,139 5
extracţia argilei şi caolinului
Extracţia mineralelor pentru
industria chimică şi a
0891 0,000 1
îngrăşămintelor naturale
Extracţia turbei
0892 0,000 1
Extracţia sării
0893 2,237 7
Alte activităţi extractive n.c.a.
0899 0,847 4
Activităţi de servicii anexe
extracţiei petrolului brut şi gazelor 0910 1,943 6
naturale
Activităţi de servicii anexe pentru
0990 2,464 7
extracţia mineralelor
Prelucrarea şi conservarea cărnii 1011 0,802 4
Prelucrarea şi conservarea cărnii de
1012 1,124 5
pasăre
Fabricarea produselor din carne
1013 0,634 4
(inclusiv din carne de pasăre)
Prelucrarea şi conservarea peştelui,
1020 0,282 2
crustaceelor şi a moluştelor
Prelucrarea şi conservarea
1031 32,258 20
cartofilor
Fabricarea sucurilor de fructe şi
1032 0,422 3
legume
Prelucrarea şi conservarea fructelor
1039 0,637 4
şi legumelor n.c.a.
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 1041 1,425 5
Fabricarea margarinei şi a altor
1042 0,824 4
produse comestibile similare
Fabricarea produselor lactate şi a
1051 1,073 5
brânzeturilor
Fabricarea îngheţatei
1052 0,774 4
Fabricarea produselor de morărit, a
amidonului şi produselor din
1061 1,012 5
amidon
Fabricarea amidonului şi a
1062 3,875 9
produselor din amidon
Fabricarea pâinii, fabricarea
1071 0,668 4
prăjiturilor şi a produselor

0,388 9

0,194 6

6,008

2

6,00

0,380 9

0,076 4

0,152

1

4,75

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

0,000 1
0,000 1
0,423 9

0,000 1 0,000 1 1,00
0,000 1 242,622 13 5,50
3,811 20 409,062 17 12,50

0,142 5

0,047 3

0,000

9

5,75

1,232 16 89,938 20 0,000

1

11,00

0,049 3

0,033 3

0,000

1

2,75

0,000 1

0,000 1

0,000

1

2,00

0,036 3

0,054 3

0,000

1

2,75

0,000 1

0,282 8

19,473 4

3,75

0,000 1

0,000 1

0,000

1

5,75

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,50

0,106 5

0,319 8

0,000

1

4,50

0,329 8

0,000 1

0,000

1

3,75

0,000 1

1,648 18 0,000

1

6,00

0,052 3

0,026 2

0,000

1

2,75

0,221 7

0,000 1

0,000

1

3,25

0,104 5

0,337 8

8,772

2

5,00

0,000 1

0,000 1

1,937

1

3,00

0,038 3

0,255 7

0,011

1

3,75

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

proaspete de patiserie
Fabricarea biscuiţilor şi
pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor
69
1072 1,005 5 0,056 3 0,112 5 0,000 1 3,50
şi a produselor conservate de
patiserie
Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor,
70 cuşcuşului şi a altor produse
1073 1,452 5 0,726 12 0,000 1 0,000 1 4,75
făinoase similare
71 Fabricarea zahărului
1081 2,976 8 0,496 10 0,165 6 0,000 1 6,25
Fabricarea produselor din cacao, a
72
1082 0,540 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
ciocolatei şi a produselor zaharoase
73 Prelucrarea ceaiului şi a cafelei
1083 1,025 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4 CR
Fabricarea condimentelor şi
74
1084 0,222 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
ingredientelor
75 Fabricarea de mâncăruri preparate
1085 2,209 7 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,50
Fabricarea preparatelor alimentare
76
1086 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
omogenizate şi a alimentelor dietetice
Fabricarea altor produse alimentare
77
1089 0,592 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
n.c.a.
Fabricare preparatelor pentru hrana
78
1091 1,035 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
animalelor de fermă
Fabricare preparatelor pentru hrana
79
1092 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
animalelor de companie
Distilarea, rafinarea şi mixarea
80
1101 1,022 5 0,128 5 0,000 1 0,000 1 3,00
băuturilor alcoolice
81 Fabricarea vinurilor din struguri
1102 0,293 2 0,146 5 0,000 1 0,000 1 2,25
Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din
82
1103 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
fructe
Fabricarea altor băuturi nedistilate,
83
1104 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
obţinute prin fermentare
84 Fabricarea berii
1105 2,133 7 0,000 1 0,256 7 0,000 1 4,00
85 Fabricarea malţului
1106 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Producţia de băuturi răcoritoare
86 nealcoolice; producţia de ape minerale 1107 1,526 6 0,156 6 0,062 4 0,436 1 4,25
şi alte ape îmbuteliate
87 Fabricarea produselor din tutun
1200 0,856 4 0,000 1 0,000 1 12,410 3 2,25
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor
88
1310 2,337 7 0,126 5 0,442 9 2,147 1 5,50
textile
89 Producţia de ţesături
1320 1,276 5 0,000 1 1,957 20 0,000 9 8,75
90 Finisarea materialelor textile
1330 0,619 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
Fabricarea de metraje prin tricotare sau
91
1391 0,000 1 0,000 1 0,448 9 0,000 1 3,00
croşetare

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

Fabricarea de articole confecţionate din
92 textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi
1392 0,359 3
lenjeriei de corp)
93 Fabricarea de covoare şi mochete
1393 0,000 1
Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi
94
1394 1,168 5
plase
Fabricarea de textile neţesute şi articole
95 din acestea, cu excepţia confecţiilor de 1395 1,876 6
îmbrăcăminte
Fabricarea de articole tehnice şi
96
1396 3,193 8
industriale din textile
97 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1399 0,997 4
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
98
1411 0,202 2
din piele
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte
99
1412 0,196 2
pentru lucru
Fabricarea altor articole de
100 îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de
1413 0,472 3
corp)
Fabricarea de articole de lenjerie de
101
1414 0,463 3
corp
Fabricarea altor articole de
102
1419 0,135 2
îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
103 Fabricarea articolelor din blană
1420 0,000 1
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a
104
1431 0,297 2
ciorapilor şi articolelor de galanterie
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a
105
1439 0,414 3
altor articole de îmbrăcăminte
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea
106
1511 0,504 3
şi vopsirea blănurilor
Fabricarea articolelor de voiaj şi
107 marochinărie şi a articolelor de
1512 0,269 2
harnaşament
108 Fabricarea încălţămintei
1520 0,408 3
109 Tăierea şi rindeluirea lemnului
1610 2,374 7
Fabricarea de furnire şi a panourilor din
110
1621 3,455 8
lemn
Fabricarea parchetului asamblat în
111
1622 3,287 8
panouri
Fabricarea altor elemente de dulgherie
112
1623 2,181 7
şi tâmplărie, pentru construcţii
113 Fabricarea ambalajelor din lemn
1624 1,168 5
Fabricarea altor produse din lemn;
114
1629 2,029 6
fabricarea articolelor din plută, paie şi

0,000 1

0,103 5

0,000 1

2,50

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

2,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

2,25

0,000 1

0,000 1

0,000 1

2,75

0,000 1

0,623 11 0,000 1

4,25

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,25

0,000 1

0,065 4

26,234 4

2,75

0,022 2

0,050 3

0,000 1

2,25

0,018 2

0,071 4

0,000 1

2,50

0,000 1

0,351 8

0,000 1

3,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,25

0,030 3

0,000 1

0,000 1

2,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,50

0,000 1

0,054 3

0,000 1

1,75

0,037 3
0,382 9

0,073 4
0,127 5

0,000 1
0,000 1

2,75
5,50

0,155 6

0,000 1

0,000 1

4,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

2,75

0,221 7

0,110 5

11,041 3

5,50

0,000 1

0,000 1

0,000 1

2,00

0,123 5

0,123 5

0,000 1

4,25

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

din alte materiale vegetale împletite
115 Fabricarea celulozei
1711 0,000 1 0,000 1 1,134 15 1,134 1 4,50
116 Fabricarea hârtiei şi cartonului
1712 3,119 8 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,75
Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat,
117
1721 1,382 5 0,148 5 0,592 11 0,000 1 5,50
a ambalajelor din hârtie şi carton
Fabricarea produselor de uz
118 gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau
1722 0,990 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
carton
NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4 CR
119 Fabricarea articolelor de papetărie
1723 0,700 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
120 Fabricarea tapetului
1724 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Fabricarea altor articole din hârtie şi
121
1729 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
carton n.c.a.
122 Tipărirea ziarelor
1811 0,593 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
123 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1812 0,534 3 0,000 1 0,214 7 0,000 1 3,00
124 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 1813 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
125 Legătorie şi servicii conexe
1814 0,341 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
126 Reproducerea înregistrărilor
1820 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
127 Fabricarea produselor de cocserie
1910 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Fabricarea produselor obţinute din
128
1920 0,601 4 0,075 4 0,000 1 714,260 20 7,25
prelucrarea ţiţeiului
129 Fabricarea gazelor industriale
2011 0,330 3 0,000 1 0,000 1 99,419 8 3,25
130 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 2012 0,969 4 0,000 1 0,000 1 87,230 8 3,50
Fabricarea altor produse chimice
131
2013 2,666 7 0,000 1 0,455 10 401,328 16 8,50
anorganice, de bază
Fabricarea altor produse chimice
132
2014 1,400 5 0,191 6 0,000 1 345,640 15 6,75
organice, de bază
Fabricarea îngrăşămintelor şi
133
2015 3,574 8 0,343 8 0,196 6 153,397 10 8,00
produselor azotoase
Fabricarea materialelor plastice în
134
2016 1,953 6 0,000 1 0,150 6 171,304 11 6,00
forme primare
Fabricarea cauciucului sintetic în
135
2017 0,000 1 0,000 1 0,000 1 197,694 11 3,50
forme primare
Fabricarea pesticidelor şi a altor
136
2020 3,133 8 1,044 14 0,000 1 108,607 9 8,00
produse agrochimice
Fabricarea vopselelor, lacurilor,
137
2030 1,747 6 0,665 12 0,333 8 103,151 8 8,50
cernelii tipografice şi masticurilor
Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi
138
2041 0,970 4 0,000 1 0,000 1 54,304 6 3,00
a produselor de întreţinere
Fabricarea parfumurilor şi a
139
2042 0,300 3 0,000 1 0,601 11 0,000 1 4,00
produselor cosmetice (de toaletă)
140 Fabricarea explozivilor
2051 0,000 1 0,000 1 0,000 1 160,607 10 3,25
141 Fabricarea cleiurilor
2052 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

142 Fabricarea uleiurilor esenţiale
2053 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 0,755 4 0,755 12 0,378 9 105,704 8 8,25
Fabricarea fibrelor sintetice şi
144
2060 1,158 5 0,000 1 0,000 1 52,091 6 3,25
artificiale
Fabricarea produselor farmaceutice de
145
2110 1,298 5 0,118 5 0,118 5 11,915 3 4,50
bază
146 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2120 0,926 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
Fabricarea anvelopelor şi a camerelor
147 de aer; reşaparea şi refacerea
2211 3,115 8 0,158 6 0,053 3 0,000 1 4,50
anvelopelor
148 Fabricarea altor produse din cauciuc 2219 1,887 6 0,055 3 0,000 1 0,000 1 2,75
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor
149
2221 1,496 5 0,043 3 0,086 4 0,171 1 3,25
şi profilelor din material plastic
Fabricarea articolelor de ambalaj din
150
2222 1,640 6 0,055 3 0,000 1 0,000 1 2,75
material plastic
Fabricarea articolelor din material
151
2223 1,183 5 0,061 4 0,000 1 0,000 1 2,75
plastic pentru construcţii
Fabricarea altor produse din material
152
2229 0,890 4 0,000 1 0,036 3 0,000 1 2,25
plastic
153 Fabricarea sticlei plate
2311 2,206 7 0,000 1 0,882 13 0,000 1 5,50
154 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 2312 0,549 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
155 Fabricarea articolelor din sticlă
2313 2,077 6 0,000 1 3,116 20 127,903 9 9,00
156 Fabricarea fibrelor din sticlă
2314 1,840 6 0,000 1 0,613 11 58,255 6 6,00
157 Fabricarea de sticlărie tehnică
2319 0,000 1 0,000 1 0,000 1 50,476 6 2,25
158 Fabricarea de produse refractare
2320 4,093 9 0,682 12 0,682 12 27,970 4 9,25
Fabricarea plăcilor şi dalelor din
159
2331 2,247 7 0,000 1 0,642 11 0,000 1 5,00
ceramică
Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor
160 produse pentru construcţii, din argilă 2332 0,460 3 0,115 5 0,345 8 0,000 1 4,25
arsă
Fabricarea articolelor ceramice pentru
161
2341 1,238 5 0,000 1 0,442 9 0,000 1 4,00
uz gospodăresc şi ornamental
Fabricarea de obiecte sanitare din
162
2342 1,332 5 0,000 1 2,473 20 0,000 1 6,75
ceramică
Fabricarea izolatorilor şi pieselor
163
2343 0,815 4 0,000 1 0,815 13 0,000 1 4,75
izolante din ceramică
Fabricarea altor produse tehnice din
164
2344 7,818 13 0,000 1 0,000 1 0,000 1 4,00
ceramică
Fabricarea altor produse ceramice
165
2349 4,333 9 0,000 1 8,666 20 0,000 1 7,75
n.c.a.
166 Fabricarea cimentului
2351 0,655 4 0,131 5 1,311 16 29,625 4 7,25
NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4 CR
167 Fabricarea varului şi ipsosului
2352 2,242 7 0,000 1 0,448 9 100,870 8 6,25

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

Fabricarea produselor din beton
2361 2,043 6
pentru construcţii
Fabricarea produselor din ipsos
169
2362 1,417 5
pentru construcţii
170 Fabricarea betonului
2363 1,098 5
171 Fabricarea mortarului
2364 1,735 6
Fabricarea produselor din
172
2365 0,000 1
azbociment
Fabricarea altor articole din beton,
173
2369 0,225 2
ciment şi ipsos
Tăierea, fasonarea şi finisarea
174
2370 1,691 6
pietrei
175 Fabricarea produselor abrazive
2391 0,578 3
Fabricarea altor produse din
176
2399 1,354 5
minerale nemetalice n.c.a.
Producţia de metale feroase sub
177
2410 1,964 6
forme primare şi de feroaliaje
Producţia de tuburi, ţevi, profile
178 tubulare şi accesorii pentru acestea, 2420 2,493 7
din oţel
179 Tragere la rece a barelor
2431 2,698 7
180 Laminare la rece a benzilor înguste 2432 4,879 10
Producţia de profile obţinute la
181
2433 3,097 8
rece
182 Trefilarea firelor la rece
2434 7,489 12
183 Producţia metalelor preţioase
2441 0,000 1
184 Metalurgia aluminiului
2442 3,396 8
Producţia plumbului, zincului şi
185
2443 3,574 8
cositorului
186 Metalurgia cuprului
2444 0,000 1
187 Producţia altor metale neferoase 2445 9,569 14
Prelucrarea combustibililor
188
2446 0,000 1
nucleari
189 Turnarea fontei
2451 2,385 7
190 Turnarea oţelului
2452 1,316 5
Turnarea metalelor neferoase
191
2453 0,878 4
uşoare
192 Turnarea altor metale neferoase
2454 1,668 6
Fabricarea de construcţii metalice
193 şi părţi componente ale structurilor 2511 1,490 5
metalice
Fabricarea de uşi şi ferestre din
194
2512 0,825 4
metal
168

0,160 6

0,040

3

0,000

1

4,00

0,000 1

0,472

10 0,000

1

4,25

0,206 6
0,000 1

0,069
0,000

4
1

1
1

4,00
2,25

0,000 1

141,732 20 177,165 11 8,25

0,000 1

0,000

1

0,000

1

1,25

0,242 7

0,362

9

83,466 7

7,25

0,000 1

0,578

11 1,733

1

4,00

0,301 8

5,868

20 55,670 6

9,75

0,119 5

0,610

11 369,240 16 9,50

0,142 5

1,211

16 0,000

0,000 1
0,325 8

2,698
0,000

20 40,463 5
1 48,791 6

0,000 1

0,000

1

0,000 1
0,000 1
0,077 4

0,000 1 21,398 4
0,000 1 0,000 1
19,526 20 119,241 9

0,325 8

7,149

0,000
1,301

14 10,50
8,25
6,25

143,857 10 5,00
4,50
1,00
10,25

20 232,013 12 12,00

0,000 1 3,254
2,392 20 0,000

20 86,760 8
1 102,871 8

7,50
10,75

0,000 1

0,000

1

0,397 9
0,000 1

19,477 20 79,300 7
1,316 16 78,328 7

10,75
7,25

0,000 1

1,581

18 10,717 3

6,50

0,000 1

0,000

1

25,014 4

3,00

0,119 5

0,237

7

2,997

1

4,50

0,146 5

0,000

1

0,291

1

2,75

965,318 20 5,75

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

Producţia de radiatoare şi cazane
2521 0,891 4 0,223 7 0,446
pentru încălzire centrală
Producţia de rezervoare, cisterne şi
196
2529 3,823 9 0,000 1 0,637
containere metalice
Producţia generatoarelor de aburi
197 (cu excepţia cazanelor pentru
2530 1,670 6 0,000 1 0,209
încălzire centrală)
Fabricarea armamentului şi
198
2540 1,444 5 0,217 7 0,289
muniţiei
Fabricarea produselor metalice
199 obţinute prin deformare plastică; 2550 1,634 6 0,156 6 0,078
metalurgia pulberilor
200 Tratarea şi acoperirea metalelor
2561 2,235 7 0,106 5 0,000
201 Operaţiuni de mecanică generală 2562 2,014 6 0,178 6 0,059
202 Fabricarea produselor de tăiat
2571 0,000 1 0,000 1 0,144
203 Fabricarea articolelor de feronerie 2572 1,453 5 0,000 1 0,436
204 Fabricarea uneltelor
2573 0,544 3 0,000 1 1,268
Fabricarea de recipienţi, containere
205
2591 2,158 7 0,000 1 0,000
şi alte produse similare din oţel
Fabricarea ambalajelor uşoare din
206
2592 0,752 4 0,000 1 0,000
metal
Fabricarea articolelor din fire
207 metalice; fabricarea de lanţuri şi 2593 0,971 4 0,037 3 0,000
arcuri
Fabricarea de şuruburi, buloane şi
208 alte articole filetate; fabricarea de 2594 1,922 6 0,240 7 0,000
nituri şi şaibe
Fabricarea altor articole din metal
209
2599 1,113 5 0,053 3 0,424
n.c.a.
Fabricarea subansamblurilor
210
2611 0,942 4 0,000 1 0,075
electronice (module)
Fabricarea altor componente
211
2612 0,171 2 0,000 1 0,000
electronice
NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
Fabricarea calculatoarelor şi a
212
2620 1,041 5 0,000 1 0,000
echipamentelor periferice
Fabricarea echipamentelor de
213
2630 0,178 2 0,000 1 0,000
comunicaţii
Fabricarea produselor electronice de
214
2640 2,403 7 0,000 1 0,000
larg consum
Fabricarea de instrumente şi
215 dispozitive pentru măsură,
2651 0,746 4 0,000 1 0,000
verificare, control, navigaţie
216 Producţia de ceasuri
2652 0,000 1 0,000 1 6,711
195

9

1,337

1

5,25

11 1,062

1

5,50

6

3,548

2

3,75

8

153,884 10 7,50

4

8,248

2

4,50

1
3
5
9
16

0,000
37,113
80,103
0,436
15,220

1
5
7
1
3

3,50
5,00
3,50
4,00
5,75

1

0,000

1

2,50

1

0,000

1

1,75

1

0,224

1

2,25

1

3,843

2

4,00

9

0,583

1

4,50

4

0,151

1

2,50

1

0,000

1

1,25

CR3 I4

CR4 CR

1

0,000

1

2,00

1

0,000

1

1,25

1

0,000

1

2,50

1

11,256 3

2,25

20 0,000

1

5,75

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

Fabricarea de echipamente pentru
217 radiologie, electrodiagnostic şi
2660 0,000 1
electroterapie
Fabricarea de instrumente optice şi
218
2670 0,366 3
echipamente fotografice
Fabricarea suporţilor magnetici şi
219
2680 0,000 1
optici destinaţi înregistrărilor
Fabricarea motoarelor,
220 generatoarelor şi transformatoarelor 2711 1,064 5
electrice
Fabricarea aparatelor de distribuţie
221
2712 0,809 4
şi control al electricităţii
222 Fabricarea de acumulatori şi baterii 2720 1,347 5
223 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 2731 0,000 1
Fabricarea altor fire şi cabluri
224
2732 1,248 5
electrice şi electronice
Fabricarea dispozitivelor de
225 conexiune pentru fire şi cabluri
2733 0,000 1
electrice şi electronice
Fabricarea de echipamente electrice
226
2740 1,454 5
de iluminat
227 Fabricarea de aparate electrocasnice 2751 1,085 5
Fabricarea de echipamente casnice
228
2752 0,875 4
neelectrice
Fabricarea altor echipamente
229
2790 1,198 5
electrice
Fabricarea de motoare şi turbine (cu
230 excepţia celor pentru avioane,
2811 1,922 6
autovehicule şi motociclete)
231 Fabricarea de motoare hidraulice
2812 0,000 1
232 Fabricarea de pompe şi compresoare 2813 1,075 5
233 Fabricarea de articole de robinetărie 2814 1,375 5
Fabricarea lagărelor, angrenajelor,
234 cutiilor de viteză şi a elementelor
2815 1,374 5
mecanice de transmisie
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi
235
2821 4,286 9
arzătoarelor
Fabricarea echipamentelor de ridicat
236
2822 1,589 6
şi manipulat
Fabricarea maşinilor şi
echipamentelor de birou (exclusiv
237
2823 0,419 3
fabricarea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice)
238 Fabricarea maşinilor-unelte
2824 1,246 5

0,000 1

0,000 1

12,148 3

1,50

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,50

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

0,089 4

3,902 20 13,658 3

8,00

0,095 4

0,048 3

3,25

0,000 1
0,000 1

1,347 16 148,187 10 8,00
0,000 1 0,000 1 1,00

0,000 1

0,460 10 2,298

1

4,25

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

0,132 5

0,000 1

0,000

1

3,00

0,000 1

0,434 9

0,000

6

5,25

0,000 1

2,624 20 43,735 5

7,50

0,000 1

1,711 19 1,027

1

6,50

0,183 6

1,282 16 4,073

2

7,50

3,426

2

0,000 1 2,558 20 76,726 7 7,25
0,000 1 2,150 20 108,167 9 8,75
0,550 11 1,650 18 0,000 10 11,00
0,000 1

0,323 8

68,757 7

5,25

0,429 9

0,000 1

12,859 3

5,50

0,132 5

1,721 19 4,237

2

8,00

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,50

0,000 1

0,000 1

0,000

1

2,00

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

portabile acţionate electric
Fabricarea echipamentelor de
239 ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a 2825 0,765 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
echipamentelor de uz casnic
Fabricarea altor maşini şi utilaje de
240
2829 0,823 4 0,000 1 0,165 6 1,645 1 3,00
utilizare generală
Fabricarea maşinilor şi utilajelor
241 pentru agricultură şi exploatări
2830 1,737 6 0,474 10 7,581 20 0,000 1 9,25
forestiere
Fabricarea utilajelor şi a maşinilor242
2841 1,569 6 0,087 4 0,174 6 0,000 1 4,25
unelte pentru prelucrarea metalului
243 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2849 1,111 5 0,000 1 2,962 20 0,370 1 6,75
Fabricarea utilajelor pentru
244
2891 0,818 4 0,000 1 1,000 14 0,000 3 5,50
metalurgie
Fabricarea utilajelor pentru extracţie
245
2892 1,233 5 0,130 5 11,324 20 15,445 3 8,25
şi construcţii
Fabricarea utilajelor pentru
246 prelucrarea produselor alimentare, 2893 2,442 7 0,000 1 1,047 14 0,000 1 5,75
băuturilor şi tutunului
Fabricarea utilajelor pentru industria
247
2894 0,672 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
Fabricarea utilajelor pentru industria
248
2895 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
hârtiei şi cartonului
Fabricarea utilajelor pentru
249 prelucrarea maselor plastice şi a
2896 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
cauciucului
Fabricarea altor maşini şi utilaje
250
2899 1,405 5 0,074 4 0,296 8 8,208 2 4,75
specifice n.c.a.
NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4 CR
Fabricarea autovehiculelor de
251
2910 1,550 6 0,056 3 8,756 20 182,207 11 10,00
transport rutier
Producţia de caroserii pentru
252 autovehicule, fabricarea de remorci 2920 0,548 3 0,183 6 0,000 1 0,000 1 2,75
şi semiremorci
Fabricarea de echipamente electrice
253 şi electronice pentru autovehicule şi 2931 0,677 4 0,046 3 0,000 1 0,000 1 2,25
motoare de autovehicule
Fabricarea altor piese şi accesorii
254 pentru autovehicule şi pentru
2932 1,495 5 0,052 3 0,524 10 13,954 3 5,25
motoare de autovehicule
Construcţia de nave şi structuri
255
3011 3,216 8 0,219 7 1,280 16 20,469 4 8,75
plutitoare
Construcţia de ambarcaţiuni
256
3012 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
sportive şi de agrement

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

257 Fabricarea materialului rulant
Fabricarea de aeronave şi nave
258
spaţiale
Fabricarea vehiculelor militare de
259
luptă
260 Fabricarea de motociclete
Fabricarea de biciclete şi de
261
vehicule pentru invalizi
Fabricarea altor mijloace de
262
transport n.c.a.
Fabricarea de mobilă pentru birouri
263
şi magazine
Fabricarea de mobilă pentru
264
bucătării
265 Fabricarea de saltele şi somiere
266 Fabricarea de mobilă n.c.a.
267 Baterea monedelor
Fabricarea bijuteriilor şi articolelor
268 similare din metale şi pietre
preţioase
Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi
269
articole similare
270 Fabricarea instrumentelor muzicale
271 Fabricarea articolelor pentru sport
272 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
Fabricarea de dispozitive, aparate şi
273
instrumente medicale stomatologice
274 Fabricarea măturilor şi periilor
Fabricarea altor produse
275
manufacturiere n.c.a.
Repararea articolelor fabricate din
276
metal
277 Repararea maşinilor
Repararea echipamentelor
278
electronice şi optice
279 Repararea echipamentelor electrice
Repararea şi întreţinerea navelor şi
280
bărcilor
Repararea şi întreţinerea
281
aeronavelor şi navelor spaţiale
Repararea şi întreţinerea altor
282
echipamente de transport n.c.a.
283 Repararea altor echipamente

3020 1,682 6

0,198 6

1,286 16 42,673 5

8,25

3030 1,287 5

0,107 5

1,501 17 0,000

2

7,25

3040 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

3091 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

3092 1,733 6

0,000 1

0,000 1

0,000

1

2,25

3099 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

3101 1,093 5

0,052 3

0,156 6

1,770

1

3,75

3102 0,745 4

0,000 1

0,248 7

0,000

1

3,25

3103 0,820 4
3109 1,701 6
3211 0,000 1

0,000 1
0,157 6
0,000 1

0,000 1
0,201 6
0,000 1

0,000
0,019
0,000

1
1
1

1,75
4,75
1,00

3212 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

3213 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

3220 1,926 6
3230 0,433 3
3240 0,247 2

0,000 1
0,000 1
0,000 1

1,541 18 0,000
0,000 1 0,000
0,000 1 0,000

1
1
1

6,50
1,50
1,25

3250 0,295 2

0,098 4

0,000 1

0,000

1

2,00

3291 1,528 6

0,509 10 0,000 1

0,000

1

4,50

3299 1,308 5

0,308 8

0,000 1

6,309

2

4,00

3311 2,108 7

0,000 1

0,000 1

0,000

1

2,50

3312 1,606 6

0,459 10 0,229 7

101,075 8

7,75

3313 1,673 6

0,000 1

0,000 1

0,000

1

2,25

3314 0,486 3

0,000 1

0,486 10 0,000

1

3,75

3315 2,915 8

0,257 7

0,000 1

61,222 6

5,50

3316 1,882 6

0,470 10 0,000 1

2,823

1

4,50

3317 1,293 5

0,192 6

0,766 12 0,000

1

6,00

3319 4,162 9

0,000 1

16,649 20 0,000

1

7,75

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

Instalarea maşinilor şi
3320 1,320 5 0,000 1 0,165 6 0,000 1 3,25
echipamentelor industriale
285 Producţia de energie electrică
3511 1,287 5 0,055 3 0,609 11 113,718 9 7,00
286 Transportul energiei electrice
3512 1,339 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
287 Distribuţia energiei electrice
3513 0,858 4 0,193 6 0,000 1 0,000 1 3,00
288 Comercializarea energiei electrice 3514 0,379 3 0,000 1 0,126 5 0,000 1 2,50
289 Producţia gazelor
3521 1,387 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
Distribuţia combustibililor gazoşi,
290
3522 1,882 6 0,038 3 0,038 3 0,269 1 3,25
prin conducte
Comercializarea combustibililor
291
3523 0,963 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
gazoşi, prin conducte
292 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 3530 1,132 5 0,090 4 0,180 6 58,961 6 5,25
293 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 3600 0,853 4 0,067 4 0,007 1 8,787 2 2,75
294 Colectarea şi epurarea apelor uzate 3700 1,453 5 0,000 1 0,000 1 26,147 4 2,75
NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4 CR
295 Colectarea deşeurilor nepericuloase
3811 1,954 6 0,211 7 0,082 4 0,000 1 4,50
296 Colectarea deşeurilor periculoase
3812 2,972 8 0,000 1 0,000 1 118,871 9 4,75
Tratarea şi eliminarea deşeurilor
297
3821 1,304 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
nepericuloase
Tratarea şi eliminarea deşeurilor
298
3822 2,898 8 1,656 18 0,000 1 37,263 5 8,00
periculoase
Demontarea (dezasamblarea)
299 maşinilor şi a echipamentelor scoase 3831 1,862 6 0,207 6 0,000 1 0,000 1 3,50
din uz pentru recuperarea materialelor
Recuperarea materialelor reciclabile
300
3832 1,868 6 0,352 8 0,027 2 0,000 1 4,25
sortate
301 Activităţi şi servicii de decontaminare 3900 2,241 7 0,448 9 0,000 1 0,000 1 4,50
302 Dezvoltare (promovare) imobiliară
4110 0,493 3 0,141 5 0,070 4 0,000 1 3,25
Lucrări de construcţii ale clădirilor
303
4120 1,446 5 0,255 7 0,084 4 0,004 1 4,25
rezidenţiale şi nerezidenţiale
Lucrări de construcţii ale drumurilor şi
304
4211 1,445 5 0,230 7 0,022 2 2,853 1 3,75
autostrăzilor
Lucrări de construcţii ale căilor ferate
305
4212 0,889 4 0,267 7 0,622 11 0,000 1 5,75
de suprafaţă şi subterane
306 Construcţia de poduri şi tuneluri
4213 4,313 9 1,125 15 0,563 11 11,250 3 9,50
Lucrări de construcţii ale proiectelor
307
4221 2,157 7 0,290 8 0,166 6 5,933 2 5,75
utilitare pentru fluide
Lucrări de construcţii ale proiectelor
308 utilitare pentru electricitate şi
4222 1,048 5 0,245 7 0,035 3 0,000 1 4,00
telecomunicaţii
309 Construcţii hidrotehnice
4291 1,734 6 0,231 7 0,145 5 58,791 6 6,00
Lucrări de construcţii ale altor proiecte
310
4299 1,043 5 0,000 1 0,108 5 0,000 1 3,00
inginereşti n.c.a.
284

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

311 Lucrări de demolare a construcţiilor 4311 1,019 5
312 Lucrări de pregătire a terenului
4312 0,781 4
Lucrări de foraj şi sondaj pentru
313
4313 1,905 6
construcţii
314 Lucrări de instalaţii electrice
4321 1,309 5
Lucrări de instalaţii sanitare, de
315
4322 1,251 5
încălzire şi de aer condiţionat
Alte lucrări de instalaţii pentru
316
4329 0,871 4
construcţii
317 Lucrări de ipsoserie
4331 0,554 3
318 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4332 0,990 4
Lucrări de pardosire şi placare a
319
4333 0,564 3
pereţilor
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi
320
4334 0,541 3
montări de geamuri
321 Alte lucrări de finisare
4339 0,913 4
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase
322
4391 1,551 6
la construcţii
Alte lucrări speciale de construcţii
323
4399 1,091 5
n.c.a.
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule
324
4511 0,547 3
uşoare (sub 3,5 tone)
325 Comerţ cu alte autovehicule
4519 0,244 2
Întreţinerea şi repararea
326
4520 0,427 3
autovehiculelor
Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii
327
4531 0,393 3
pentru autovehicule
Comerţ cu amănuntul de piese şi
328
4532 0,126 2
accesorii pentru autovehicule
Comerţ cu motociclete, piese şi
329 accesorii aferente, întreţinerea şi
4540 0,000 1
repararea motocicletelor
Intermedieri în comerţul cu materii
330 prime agricole, animale vii, materii
4611 0,527 3
prime textile şi cu semifabricate
Intermedieri în comerţul cu
331 combustibili, minereuri, metale şi
4612 0,000 1
produse chimice pentru industrie
Intermedieri în comerţul cu material
332
4613 1,198 5
lemnos şi materiale de construcţii
Intermedieri în comerţul cu maşini,
333 echipamente industriale nave şi
4614 0,559 3
avioane
334 Intermedieri în comerţul cu mobilă,
4615 0,000 1

0,306 8 0,000 1
0,781 13 0,000 1

9,680
0,000

3
1

4,25
4,75

0,544 10 0,000 1

0,000

1

4,50

0,238 7

0,040 3

0,000

1

4,00

0,210 7

0,048 3

0,202

1

4,00

0,109 5

0,000 1

0,000

1

2,75

0,000 1
0,180 6

0,000 1
0,000 1

4,155
0,000

2
1

1,75
3,00

0,282 8

0,071 4

0,000

1

4,00

0,077 4

0,000 1

0,000

1

2,25

0,456 10 0,000 1

0,000

1

4,00

0,111 5

0,000 1

0,000

1

3,25

0,194 6

0,106 5

1,531

1

4,25

0,068 4

0,000 1

0,000

1

2,25

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,25

0,087 4

0,063 4

0,000

1

3,00

0,044 3

0,000 1

0,000

1

2,00

0,025 2

0,025 2

0,000

1

1,75

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

0,176 6

0,000 1

0,000

1

2,75

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

0,599 11 0,000 1

0,000

1

4,50

0,223 7

0,000 1

1,005

1

3,00

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

articole de menaj şi de fierărie
Intermedieri în comerţul cu textile,
335 confecţii din blană, încălţăminte şi
4616 0,123 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
articole din piele
Intermedieri în comerţul cu produse
336
4617 0,219 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
alimentare, băuturi şi tutun
NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4 CR
Intermedieri în comerţul specializat în
337 vânzarea produselor cu caracter specific, 4618 0,621 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
n.c.a.
Intermedieri în comerţul cu produse
338
4619 0,304 3 0,025 2 0,000 1 0,000 1 1,75
diverse
Comerţ cu ridicata al cerealelor,
339 seminţelor, furajelor şi tutunului
4621 0,603 4 0,046 3 0,046 3 0,000 1 2,75
neprelucrat
Comerţ cu ridicata al florilor şi al
340
4622 0,587 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
plantelor
341 Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4623 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor
342
4624 0,804 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
brute şi al pieilor prelucrate
Comerţ cu ridicata al fructelor şi al
343
4631 0,250 2 0,125 5 0,000 1 0,000 1 2,25
legumelor
Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor
344
4632 0,279 2 0,111 5 0,111 5 0,000 1 3,25
din carne
Comerţ cu ridicata al produselor lactate,
345 ouălor, uleiurilor şi grăsimilor
4633 0,291 2 0,194 6 0,000 1 0,000 1 2,50
comestibile
346 Comerţ cu ridicata al băuturilor
4634 0,343 3 0,031 3 0,000 1 0,000 1 2,00
Comerţ cu ridicata al produselor din
347
4635 0,278 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
tutun
Comerţ cu ridicata al zahărului,
348
4636 0,271 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
ciocolatei şi produselor zaharoase
Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao
349
4637 0,435 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
şi condimente
Comerţ cu ridicata specializat al altor
350 alimente, inclusiv peşte, crustacee şi
4638 0,713 4 0,119 5 0,000 1 0,000 1 2,75
moluşte
Comerţ cu ridicata nespecializat de
351
4639 0,726 4 0,076 4 0,051 3 0,000 1 3,00
produse alimentare, băuturi şi tutun
352 Comerţ cu ridicata al produselor textile 4641 0,365 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi
353
4642 0,045 1 0,045 3 0,000 1 0,000 1 1,50
încălţămintei
Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice
354
4643 0,136 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
de uz gospodăresc, al aparatelor de radio

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

şi televizoarelor
Comerţ cu ridicata al produselor din
355 ceramică, sticlărie şi produse de
4644 0,506 3 0,127 5 0,000 1 0,000 1 2,50
întreţinere
Comerţ cu ridicata al produselor
356
4645 0,517 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
cosmetice şi de parfumerie
Comerţ cu ridicata al produselor
357
4646 0,270 2 0,045 3 0,000 1 0,000 1 1,75
farmaceutice
Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor
358
4647 0,361 3 0,180 6 0,000 1 0,000 1 2,75
şi al articolelor de iluminat
Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi
359
4648 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
bijuteriilor
Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz
360
4649 0,198 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
gospodăresc
Comerţ cu ridicata al calculatoarelor,
361 echipamentelor periferice şi software4651 0,256 2 0,128 5 0,000 1 0,000 1 2,25
ului
Comerţ cu ridicata de componente şi
362 echipamente electronice şi de
4652 0,224 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
telecomunicaţii
Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole,
363
4661 0,742 4 0,148 5 0,000 1 0,000 1 2,75
echipamentelor şi furniturilor
364 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte
4662 0,975 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru
365
4663 0,762 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
industria minieră şi construcţii
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru
366 industria textilă şi al maşinilor de cusut şi 4664 1,006 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
de tricotat
367 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
4665 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi
368
4666 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
echipamente de birou
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi
369
4669 0,306 3 0,051 3 0,000 1 0,000 1 2,00
echipamente
Comerţ cu ridicata al combustibililor
370 solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor
4671 0,612 4 0,334 8 0,000 1 0,000 1 3,50
derivate
Comerţ cu ridicata al metalelor şi
371
4672 0,835 4 0,056 3 0,056 3 0,000 1 2,75
minereurilor metalice
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos
372 şi al materialelor de construcţie şi
4673 0,879 4 0,099 4 0,009 1 0,000 1 2,50
echipamentelor sanitare
NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4 CR
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi
373
4674 0,368 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
furniturilor de fierărie pentru instalaţii

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

sanitare şi de încălzire
374 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
Comerţ cu ridicata al altor produse
375
intermediare
Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi
376
resturilor
377 Comerţ cu ridicata nespecializat
Comerţ cu amănuntul în magazine
378 nespecializate, cu vânzare predominantă
de produse alimentare, băuturi şi tutun
Comerţ cu amănuntul în magazine
379 nespecializate, cu vânzare predominantă
de produse nealimentare
Comerţ cu amănuntul al fructelor şi
380 legumelor proaspete, în magazine
specializate
Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al
381 produselor din carne, în magazine
specializate
Comerţ cu amănuntul al peştelui,
382 crustaceelor şi moluştelor, în magazine
specializate
Comerţ cu amănuntul al pâinii,
383 produselor de patiserie şi produselor
zaharoase, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în
384
magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al produselor din
385
tutun, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al altor produse
386
alimentare, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor
387 pentru autovehicule, în magazine
specializate
Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor,
388 unităţilor periferice şi software-ului, în
magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al echipamentului
389 pentru telecomunicaţii în magazine
specializate
Comerţ cu amănuntul al echipamentelor
390
audio/video în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al textilelor, în
391
magazine specializate

4675 0,276 2

0,110 5

0,000 1

0,000 1

2,25

4676 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

4677 0,901 4

0,450 10 0,000 1

0,000 1

4,00

4690 0,272 2

0,091 4

0,013 2

0,636 1

2,25

4711 0,559 3

0,020 2

0,011 2

0,000 1

2,00

4719 0,087 1

0,008 1

0,008 1

0,008 1

1,00

4721 0,505 3

0,072 4

0,072 4

0,000 1

3,00

4722 0,189 2

0,063 4

0,000 1

0,000 1

2,00

4723 0,502 3

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,50

4724 0,147 2

0,147 5

0,000 1

0,000 1

2,25

4725 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

4726 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

4729 0,000 1

0,000 1

0,057 3

0,000 1

1,50

4730 0,321 3

0,084 4

0,000 1

0,000 1

2,25

4741 0,114 2

0,000 1

0,114 5

0,000 1

2,25

4742 0,133 2

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,25

4743 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

4751 0,191 2

0,000 1

0,319 8

0,000 1

3,00

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

Comerţ cu amănuntul al articolelor de
392 fierărie, al articolelor din sticlă şi al celor 4752 0,620 4 0,052 3 0,000 1 0,000 1 2,25
pentru vopsit, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al covoarelor,
carpetelor, tapetelor şi al altor
393
4753 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
acoperitoare de podea, în magazine
specializate
Comerţ cu amănuntul al articolelor şi
394 aparatelor electrocasnice, în magazine
4754 0,301 3 0,000 1 0,043 3 0,000 1 2,00
specializate
Comerţ cu amănuntul al mobilei, al
395 articolelor de iluminat şi al articolelor de 4759 1,045 5 0,000 1 0,028 2 0,000 1 2,25
uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în
396
4761 0,188 2 0,094 4 0,000 1 0,000 1 2,00
magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi
397 articolelor de papetărie, în magazine
4762 0,262 2 0,105 5 0,000 1 0,000 1 2,25
specializate
Comerţ cu amănuntul al discurilor şi
benzilor magnetice cu sau fără
398
4763 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
înregistrări audio/video, în magazine
specializate
Comerţ cu amănuntul al echipamentelor
399
4764 0,398 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
sportive, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi
400
4765 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
jucăriilor, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei,
401
4771 0,051 1 0,000 1 0,017 2 0,000 1 1,25
în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi
402 articolelor din piele, în magazine
4772 0,156 2 0,052 3 0,000 1 0,000 1 1,75
specializate
Comerţ cu amănuntul al produselor
403
4773 0,021 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
farmaceutice, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al articolelor
404 medicale şi ortopedice, în magazine
4774 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
specializate
NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4 CR
Comerţ cu amănuntul al produselor
405 cosmetice şi de parfumerie, în
4775 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al florilor,
plantelor şi seminţelor, comerţ cu
406 amănuntul al animalelor de companie 4776 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
şi al hranei pentru acestea, în
magazine specializate
Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi
bijuteriilor, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri
408
noi, în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al bunurilor de
409
ocazie vândute prin magazine
Comerţ cu amănuntul al produselor
alimentare, băuturilor şi produselor
410
din tutun, efectuat prin standuri,
chioşcuri şi pieţe
Comerţ cu amănuntul al textilelor,
îmbrăcămintei şi încălţămintei
411
efectuat prin standuri, chioşcuri şi
pieţe
Comerţ cu amănuntul prin standuri,
412
chioşcuri şi pieţe al altor produse
Comerţ cu amănuntul prin
413 intermediul caselor de comenzi sau
prin internet
Comerţ cu amănuntul efectuat în
414 afara magazinelor, standurilor,
chioşcurilor şi pieţelor
Transporturi interurbane de călători
415
pe calea ferată
416 Transporturi de marfă pe calea ferată
Transporturi urbane, suburbane şi
417
metropolitane de călători
418 Transporturi cu taxiuri
Alte transporturi terestre de călători
419
n.c.a.
420 Transporturi rutiere de mărfuri
421 Servicii de mutare
422 Transporturi prin conducte
Transporturi maritime şi costiere de
423
pasageri
Transporturi maritime şi costiere de
424
marfă
Transportul de pasageri pe căi
425
navigabile interioare
Transportul de marfă pe căi
426
navigabile interioare
427 Transporturi aeriene de pasageri
428 Transporturi aeriene de marfă
429 Depozitări
407

4777 0,102 2

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,25

4778 0,816 4

0,020 2

0,000 1

0,000

1

2,00

4779 0,206 2

0,103 5

0,000 1

0,000

1

2,25

4781 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

4782 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

4789 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

4791 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

4799 0,146 2

0,073 4

0,000 1

0,000

1

2,00

4910 0,633 4

0,000 1

0,038 3

405,720 16 6,00

4920 0,578 3

0,139 5

0,060 4

0,000

4931 1,720 6

0,117 5

2,017 20 115,056 9

10,00

4932 0,311 3

0,146 5

0,000 1

0,000

1

2,50

4939 1,068 5

0,175 6

0,019 2

0,000

1

3,50

4941 0,873 4
4942 2,021 6
4950 0,650 4

0,219 7
0,000 1
0,186 6

0,012 2
0,000 1
0,000 1

0,023
0,000
5,943

1
1
2

3,50
2,25
3,25

5010 0,000 1

0,000 1

0,000 1

226,795 12 3,75

5020 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

5030 0,685 4

0,685 12 0,000 1

0,000

1

4,50

5040 2,037 6

0,509 10 0,000 1

0,000

1

4,50

5110 0,821 4
5121 0,000 1
5210 1,046 5

0,075 4
0,000 1
0,161 6

360,031 16 6,25
430,769 17 5,00
10,700 3 5,25

0,000 1
0,000 1
0,241 7

1

3,25

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

Activităţi de servicii anexe pentru
5221 0,648 4 0,110 5 0,041 3 0,055 1 3,25
transporturi terestre
Activităţi de servicii anexe
431
5222 1,336 5 0,167 6 0,056 3 4,398 2 4,00
transporturilor pe apă
Activităţi de servicii anexe
432
5223 0,493 3 0,000 1 0,000 1 22,624 4 2,25
transporturilor aeriene
433 Manipulări
5224 3,870 9 0,652 11 0,000 1 69,005 7 7,00
434 Alte activităţi anexe transporturilor 5229 0,651 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
Activităţi poştale desfăşurate sub
435
5310 1,080 5 0,023 2 0,023 2 0,000 1 2,50
obligativitatea serviciului universal
436 Alte activităţi poştale şi de curier
5320 1,164 5 0,042 3 0,000 1 0,000 1 2,50
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
437
5510 0,318 3 0,019 2 0,000 1 0,028 1 1,75
similare
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi
438
5520 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
perioade de scurtă durată
Parcuri pentru rulote, campinguri şi
439
5530 5,198 10 0,000 1 0,000 1 0,000 1 3,25
tabere
440 Alte servicii de cazare
5590 0,064 1 0,064 4 0,000 1 0,000 1 1,75
441 Restaurante
5610 0,333 3 0,012 2 0,012 2 0,006 1 2,00
Activităţi de alimentaţie (catering)
442
5621 0,302 3 0,000 1 0,151 6 0,000 1 2,75
pentru evenimente
443 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
5629 0,630 4 0,000 1 0,000 1 15,200 3 2,25
Baruri şi alte activităţi de servire a
444
5630 0,074 1 0,037 3 0,037 3 0,000 1 2,00
băuturilor
NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4 CR
445 Activităţi de editare a cărţilor
5811 0,100 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
Activităţi de editare de ghiduri,
446
5812 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
compendii, liste de adrese şi similare
447 Activităţi de editare a ziarelor
5813 0,330 3 0,055 3 0,000 1 0,000 1 2,00
Activităţi de editare a revistelor şi
448
5814 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
periodicelor
449 Alte activităţi de editare
5819 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Activităţi de editare a jocurilor de
450
5821 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
calculator
Activităţi de editare a altor produse
451
5829 0,236 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
software
Activităţi de producţie cinematografică,
452
5911 0,098 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
video şi de programe de televiziune
Activităţi postproducţie
453 cinematografică, video şi de programe 5912 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
de televiziune
Activităţi de distribuţie a filmelor
454
5913 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
cinematografice, video şi a programelor
430

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

de televiziune
455 Proiecţia de filme cinematografice
Activităţi de realizare a înregistrărilor
456
audio şi activităţi de editare muzicală
Activităţi de difuzare a programelor de
457
radio
Activităţi de difuzare a programelor de
458
televiziune
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele
459
cu cablu
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele
460
fără cablu (exclusiv prin satelit)
461 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
462 Alte activităţi de telecomunicaţii
Activităţi de realizare a softului la
463
comandă (software orientat client)
Activităţi de consultanţă în tehnologia
464
informaţiei
Activităţi de management (gestiune şi
465
exploatare) a mijloacelor de calcul
Alte activităţi de servicii privind
466
tehnologia informaţiei
Prelucrarea datelor, administrarea
467
paginilor web şi activităţi conexe
468 Activităţi ale portalurilor web
469 Activităţi ale agenţiilor de ştiri
Alte activităţi de servicii informaţionale
470
n.c.a.
471 Activităţi ale băncii centrale (naţionale)
472 Alte activităţi de intermedieri monetare
473 Activităţi ale holdingurilor
Fonduri mutuale şi alte entităţi
474
financiare similare
475 Leasing financiar
476 Alte activităţi de creditare
477 Alte intermedieri financiare n.c.a.
478 Activităţi de asigurări de viaţă
Alte activităţi de asigurări (exceptând
479
asigurările de viaţă)
480 Activităţi de reasigurare
Activităţi ale fondurilor de pensii (cu
481 excepţia celor din sistemul public de
asigurări sociale)

5914 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

5920 0,551 3

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,50

6010 0,706 4

0,000 1

0,101 2

60,419 6

3,25

6020 0,285 2

0,082 4

0,041 3

5,746 2

2,75

6110 1,033 5

0,099 4

0,000 1

0,000 1

2,75

6120 0,443 3

0,034 3

0,000 1

0,000 1

2,00

6130 0,000 1
6190 0,751 4

0,000 1
0,068 4

0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,000 1

1,00
2,50

6201 0,061 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

6202 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

6203 0,582 3

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,50

6209 0,413 3

0,138 5

0,000 1

0,000 1

2,50

6311 0,395 3

0,049 3

0,099 4

0,000 1

2,75

6312 1,085 5
6391 0,000 1

0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,000 1

2,00
1,00

6399 1,808 6

0,000 1

0,000 1

0,000 1

2,25

6411 0,856 4
6419 0,519 3
6420 0,665 4

0,000 1
0,012 2
0,333 8

0,000 1
0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,000 1
0,000 1

1,75
1,75
3,50

6430 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

6491 0,514 3
6492 0,041 1
6499 0,459 3
6511 0,106 2

0,000 1
0,000 1
0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,021 2
0,000 1
0,000 1

0,000
0,021
0,000
0,000

1
1
1
1

1,50
1,25
1,50
1,25

6512 0,683 4

0,093 4

0,000 1

0,000 1

2,50

6520 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

6530 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

482 Administrarea pieţelor financiare
6611 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Activităţi de intermediere a tranzacţiilor
483
6612 0,489 3 0,098 4 0,000 1 0,000 1 2,25
financiare
Activităţi auxiliare intermedierilor
484 financiare, exclusiv activităţi de
6619 0,329 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
asigurări şi fonduri de pensii
NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4 CR
Activităţi de evaluare a riscului de
485
6621 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
asigurare şi a pagubelor
Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de
486
6622 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
asigurări
Alte activităţi auxiliare de asigurări şi
487
6629 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
fonduri de pensii
488 Activităţi de administrare a fondurilor 6630 0,000 1 0,000 1 1,142 15 0,000 1 4,50
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri
489
6810 0,353 3 0,118 5 0,000 1 0,000 1 2,50
imobiliare proprii
Închirierea şi subînchirierea bunurilor
490
6820 0,256 2 0,016 2 0,080 4 0,192 1 2,25
imobiliare proprii sau închiriate
491 Agenţii imobiliare
6831 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Administrarea imobilelor pe bază de
492
6832 0,188 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
comision sau contract
493 Activităţi juridice
6910 0,036 1 0,000 1 0,179 6 0,000 1 2,25
Activităţi de contabilitate şi audit
494
6920 0,019 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
financiar, consultanţă în domeniul fiscal
Activităţi ale direcţiilor (centralelor),
495
7010 0,633 4 0,000 1 0,000 1 27,855 4 2,50
birourilor administrative centralizate
Activităţi de consultanţă în domeniul
496
7021 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
relaţiilor publice şi al comunicării
Activităţi de consultanţă pentru afaceri
497
7022 0,320 3 0,009 1 0,009 1 0,000 1 1,50
şi management
498 Activităţi de arhitectură
7111 0,086 1 0,000 1 0,029 2 0,000 1 1,25
Activităţi de inginerie şi consultanţă
499
7112 0,358 3 0,068 4 0,017 2 0,775 1 2,50
tehnică legate de acestea
500 Activităţi de testări şi analize tehnice
7120 0,501 3 0,000 1 0,000 1 31,085 5 2,50
501 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7211 0,428 3 0,428 9 0,000 1 21,417 4 4,25
Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe
502
7219 0,452 3 0,059 3 0,079 4 36,501 5 3,75
naturale şi inginerie
Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi
503
7220 0,110 2 0,000 1 0,220 7 0,000 1 2,75
umaniste
504 Activităţi ale agenţiilor de publicitate 7311 0,327 3 0,019 2 0,000 1 0,000 1 1,75
505 Servicii de reprezentare media
7312 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Activităţi de studiere a pieţei şi de
506
7320 0,148 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
sondare a opiniei publice

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

507 Activităţi de design specializat
7410 0,214 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
508 Activităţi fotografice
7420 0,261 2 0,000 1 0,000 1 25,730 4 2,00
Activităţi de traducere scrisă şi orală
509
7430 0,000 1 0,000 1 0,000 1 6,445 2 1,25
(interpreţi)
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi
510
7490 0,238 2 0,000 1 0,095 4 1,140 1 2,00
tehnice n.c.a.
511 Activităţi veterinare
7500 0,119 2 0,000 1 0,059 3 14,972 3 2,25
Activităţi de închiriere şi leasing cu
512 autoturisme şi autovehicule rutiere
7711 1,305 5 0,261 7 0,000 1 0,000 1 3,50
uşoare
Activităţi de închiriere şi leasing cu
513
7712 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
autovehicule rutiere grele
Activităţi de închiriere şi leasing cu
514 bunuri recreaţionale şi echipament
7721 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
sportiv
515 Închirierea de casete video şi discuri
7722 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte
516
7729 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
Activităţi de închiriere şi leasing cu
517
7731 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
maşini şi echipamente agricole
Activităţi de închiriere şi leasing cu
518
7732 1,436 5 0,205 6 0,000 1 0,000 1 3,25
maşini şi echipamente pentru construcţii
Activităţi de închiriere şi leasing cu
519 maşini şi echipamente de birou (inclusiv 7733 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
calculatoare)
Activităţi de închiriere şi leasing cu
520
7734 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
echipamente de transport pe apă
Activităţi de închiriere şi leasing cu
521
7735 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
echipamente de transport aerian
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte
522 maşini, echipamente şi bunuri tangibile 7739 0,794 4 0,397 9 0,000 1 0,000 1 3,75
n.c.a.
Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv
523
7740 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
financiare)
NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4 CR
Activităţi ale agenţiilor de plasare a
524
7810 0,012 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
forţei de muncă
Activităţi de contractare, pe baze
525
7820 1,054 5 0,048 3 0,000 1 0,000 1 2,50
temporare, a personalului
Servicii de furnizare şi management al
526
7830 0,063 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
forţei de muncă
527 Activităţi ale agenţiilor turistice
7911 0,134 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
528 Activităţi ale tur-operatorilor
7912 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
529 Alte activităţi de rezervare şi asistenţă 7990 0,000 1 0,000 1 0,168 6 0,000 1 2,25

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

turistică
530 Activităţi de protecţie şi gardă
Activităţi de servicii privind sistemele
531
de securizare
532 Activităţi de investigaţii
533 Activităţi de servicii suport combinate
Activităţi generale de curăţenie a
534
clădirilor
535 Activităţi specializate de curăţenie
536 Alte activităţi de curăţenie
537 Activităţi de întreţinere peisagistică
538 Activităţi combinate de secretariat
Activităţi de fotocopiere, de pregătire
539 a documentelor şi alte activităţi
specializate de secretariat
Activităţi ale centrelor de intermediere
540
telefonică (call center)
Activităţi de organizare a expoziţiilor,
541
târgurilor şi congreselor
Activităţi ale agenţiilor de colectare şi
542 ale birourilor (oficiilor) de raportare a
creditului
543 Activităţi de ambalare
Alte activităţi de servicii suport pentru
544
întreprinderi n.c.a.
Servicii de administrare publică
545
generală
Reglementarea activităţilor
organismelor care prestează servicii în
domeniul îngrijirii sănătăţii,
546
învăţământului, culturii şi al altor
activităţi sociale, exclusiv protecţia
socială
Reglementarea şi eficientizarea
547
activităţilor economice
548 Activităţi de afaceri externe
549 Activităţi de justiţie
Activităţi de ordine publică şi de
550
protecţie civilă
Activităţi de luptă împotriva
551
incendiilor şi de prevenire a acestora
Activităţi de protecţie socială
552
obligatorie
553 Învăţământ preşcolar

8010 0,667 4

0,064 4

0,003 1

0,000

1

2,50

8020 1,470 5

0,000 1

0,000 1

0,000

1

2,00

8030 0,537 3
8110 0,752 4

0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,000 1

0,000
0,000

1
1

1,50
1,75

8121 0,301 3

0,018 2

0,000 1

0,000

1

1,75

8122 0,564 3
8129 2,448 7
8130 1,199 5
8211 0,000 1

0,242 7
0,129 5
0,060 4
0,000 1

0,000 1
0,000 1
0,000 1
0,000 1

24,997
0,000
17,090
0,000

4
1
3
1

3,75
3,50
3,25
1,00

8219 0,306 3

0,306 8

0,000 1

0,000

1

3,25

8220 0,228 2

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,25

8230 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

8291 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

8292 0,451 3

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,50

8299 0,198 2

0,000 1

0,033 3

0,000

1

1,75

8411 0,098 1

0,009 1

0,009 1

0,463

1

1,00

8412 0,173 2

0,000 1

0,043 3

1,771

1

1,75

8413 0,642 4

0,115 5

0,000 1

0,000

1

2,75

8421 0,000 1
8423 0,196 2

0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,000 1

0,000
0,000

1
1

1,00
1,25

8424 0,582 3

0,018 2

0,000 1

151,637 10 4,00

8425 1,030 5

0,172 6

0,000 1

175,327 11 5,75

8430 0,079 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

8510 0,192 2

0,024 2

0,000 1

0,000

1

1,50

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

554 Învăţământ primar
8520 0,214 2 0,080 4 0,000 1 3,423 2 2,25
555 Învăţământ secundar general
8531 0,087 1 0,006 1 0,017 2 0,801 1 1,25
Învăţământ secundar, tehnic sau
556
8532 0,148 2 0,030 3 0,022 2 0,000 1 2,00
profesional
557 Învăţământ superior nonuniversitar
8541 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
558 Învăţământ superior universitar
8542 0,157 2 0,012 2 0,036 3 0,784 1 2,00
Învăţământ în domeniul sportiv şi
559
8551 0,168 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
recreaţional
Învăţământ în domeniul cultural (limbi
560 străine, muzică, teatru, dans, arte
8552 0,000 1 0,000 1 0,000 1 7,719 2 1,25
plastice etc.)
561 Şcoli de conducere (pilotaj)
8553 0,109 2 0,000 1 0,000 1 0,218 1 1,25
562 Alte forme de învăţământ n.c.a.
8559 0,079 1 0,000 1 0,020 2 0,000 1 1,25
Activităţi de servicii suport pentru
563
8560 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
învăţământ
564 Activităţi de asistenţă spitalicească
8610 0,204 2 0,008 1 0,212 7 99,529 8 4,50
Activităţi de asistenţă medicală
565
8621 0,142 2 0,000 1 0,014 2 2,147 1 1,50
generală
Activităţi de asistenţă medicală
566
8622 0,181 2 0,015 2 0,075 4 1,267 1 2,25
specializată
NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4 CR
567 Activităţi de asistenţă stomatologică 8623 0,029 1 0,029 2 0,000 1 0,117 1 1,25
Alte activităţi referitoare la sănătatea
568
8690 0,638 4 0,013 2 0,040 3 7,112 2 2,75
umană
Activităţi ale centrelor de îngrijire
569
8710 0,000 1 0,000 1 1,650 18 1,650 1 5,25
medicală
Activităţi ale centrelor de recuperare
570 psihică şi de dezintoxicare, exclusiv 8720 0,000 1 0,000 1 0,560 11 0,000 1 3,50
spitale
Activităţi ale căminelor de bătrâni şi
571 ale căminelor pentru persoane aflate în 8730 0,296 2 0,000 1 0,395 9 3,551 2 3,50
incapacitate de a se îngriji singure
Alte activităţi de asistenţă socială, cu
572
8790 0,172 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
cazare n.c.a.
Activităţi de asistenţă socială, fără
cazare, pentru bătrâni şi pentru
573
8810 0,050 1 0,025 2 0,000 1 0,000 1 1,25
persoane aflate în incapacitate de a se
îngriji singure
Activităţi de îngrijire zilnică pentru
574
8891 0,080 1 0,000 1 0,159 6 0,000 1 2,25
copii
Alte activităţi de asistenţă socială, fără
575
8899 0,148 2 0,000 1 0,000 1 0,166 1 1,25
cazare n.c.a.
Activităţi de interpretare artistică
576
9001 0,381 3 0,000 1 1,083 15 166,935 11 7,50
(spectacole)

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

Activităţi suport pentru interpretarea
artistică (spectacole)
578 Activităţi de creaţie artistică
Activităţi de gestionare a sălilor de
579
spectacol
580 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
581 Activităţi ale muzeelor
Gestionarea monumentelor, clădirilor
582 istorice şi a altor obiective de interes
turistic
Activităţi ale grădinilor zoologice,
583
botanice şi ale rezervaţiilor naturale
584 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
585 Activităţi ale bazelor sportive
586 Activităţi ale cluburilor sportive
587 Activităţi ale centrelor de fitness
588 Alte activităţi sportive
589 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
Alte activităţi recreative şi distractive
590
n.c.a.
Activităţi ale organizaţiilor economice
591
şi patronale
Activităţi ale organizaţiilor
592
profesionale
593 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
594 Activităţi ale organizaţiilor religioase
595 Activităţi ale organizaţiilor politice
596 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.
Repararea calculatoarelor şi a
597
echipamentelor periferice
Repararea echipamentelor de
598
comunicaţii
Repararea aparatelor electronice de uz
599
casnic
Repararea dispozitivelor de uz
600 gospodăresc şi a echipamentelor
pentru casă şi grădină
Repararea încălţămintei şi a articolelor
601
din piele
Repararea mobilei şi a furniturilor
602
casnice
603 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
604 Repararea articolelor de uz personal şi
577

9002 0,000 1

0,000 1

1,143 15 0,000

1

4,50

9003 0,380 3

0,253 7

0,000 1

23,292 4

3,75

9004 0,000 1

0,000 1

0,000 1

11,572 3

1,50

9101 0,158 2
9102 0,331 3

0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,000 1

0,000
0,166

1
1

1,25
1,50

9103 0,774 4

0,000 1

0,000 1

6,575

2

2,00

9104 0,000 1

0,000 1

0,000 1

19,489 4

1,75

9200 0,197 2
9311 0,000 1
9312 0,133 2
9313 0,000 1
9319 0,145 2
9321 0,000 1

0,016 2
0,000 1
0,000 1
0,000 1
0,072 4
0,000 1

0,000 1
0,172 6
0,000 1
0,000 1
0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,000 1
0,000 1
0,000 1
0,000 1
388,408 16

1,50
2,25
1,25
1,00
2,00
4,75

9329 0,090 1

0,000 1

0,270 7

0,360

1

2,50

9411 0,312 3

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,50

9412 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

9420 0,000 1
9491 0,067 1
9492 0,000 1
9499 0,067 1

0,000 1
0,029 2
0,000 1
0,050 3

0,094 4
0,029 2
0,000 1
0,000 1

0,000
0,000
0,000
1,039

1
1
1
1

1,75
1,50
1,00
1,50

9511 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

9512 0,446 3

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,50

9521 0,286 2

0,000 1

0,286 8

0,000

1

3,00

9522 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

9523 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

9524 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1

1,00

9525 0,000 1
9529 0,000 1

0,000 1
0,000 1

0,000 1 0,000
0,570 11 0,000

1
1

1,00
3,50

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

gospodăresc n.c.a.
Spălarea şi curăţarea (uscată)
605 articolelor textile şi a produselor din 9601 0,818 4
blană
Coafură şi alte activităţi de
606
9602 0,050 1
înfrumuseţare
607 Activităţi de pompe funebre şi similare 9603 0,000 1
608 Activităţi de întreţinere corporală
9604 0,136 2
609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
9609 0,000 1

0,234 7

0,000 1

0,000

1

3,25

0,000 1

0,017 2

0,000

1

1,25

0,000 1
0,000 1
0,000 1

0,000 1 0,000
0,000 1 0,000
0,535 10 0,000

1
1
1

1,00
1,25
3,25

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

TARIFUL DE RISCpe sectoare de activitate ale economiei naţionale - clase CAEN

Nr.
Activitatea din economia naţională
crt.
NC AEN
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
1 plantelor leguminoase şi a plantelor
producătoare de seminţe oleaginoase
2 Cultivarea orezului
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a
3
rădăcinoaselor şi tuberculilor
4 Cultivarea trestiei de zahăr
5 Cultivarea tutunului
6 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
Cultivarea altor plante din culturi
7
nepermanente
8 Cultivarea strugurilor
Cultivarea fructelor tropicale şi
9
subtropicale
10 Cultivarea fructelor citrice
Cultivarea fructelor seminţoase şi
11
sâmburoase
Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi,
12 căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi
fructiferi
13 Cultivarea fructelor oleaginoase
Cultivarea plantelor pentru prepararea
14
băuturilor
Cultivarea condimentelor, plantelor
15 aromatice, medicinale şi a plantelor de uz
farmaceutic
16 Cultivarea altor plante permanente
17 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
18 Creşterea bovinelor de lapte
19 Creşterea altor bovine
20 Creşterea cailor şi a altor cabaline
21 Creşterea cămilelor şi a camelidelor
22 Creşterea ovinelor şi a caprinelor
23 Creşterea porcinelor
24 Creşterea păsărilor
25 Creşterea altor animale

CC

Tarif de
Clasa de risc risc (%
BC*)
CR
TR

0111

4,25

0,270

0112

1,00

0,150

0113

4,00

0,260

0114
0115
0116

1,00
5,75
5,50

0,150
0,325
0,316

0119

4,00

0,260

0121

2,25

0,196

0122

1,00

0,150

0123

1,00

0,150

0124

2,50

0,205

0125

4,50

0,279

0126

1,00

0,150

0127

1,00

0,150

0128

1,00

0,150

0129
0130
0141
0142
0143
0144
0145
0146
0147
0149

5,50
4,00
4,00
2,75
3,50
4,75
1,00
6,50
3,25
1,00

0,316
0,260
0,260
0,214
0,242
0,288
0,150
0,352
0,233
0,150

Clasa CAEN

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

Activităţi în ferme mixte (cultura
26 vegetală combinată cu creşterea
0150
animalelor)
Activităţi auxiliare pentru producţia
27
0161
vegetală
Activităţi auxiliare pentru creşterea
28
0162
animalelor
29 Activităţi după recoltare
0163
30 Pregătirea seminţelor
0164
Vânătoare, capturarea cu capcane a
31 vânatului şi activităţi de servicii anexe
0170
vânătorii
32 Silvicultură şi alte activităţi forestiere
0210
33 Exploatare forestieră
0220
Colectarea produselor forestiere
34
0230
nelemnoase din flora spontană
35 Activităţi de servicii anexe silviculturii 0240
36 Pescuitul maritim
0311
37 Pescuitul în ape dulci
0312
NC AEN
CC
38 Acvacultura maritimă
0321
39 Acvacultura în ape dulci
0322
Extracţia cărbunelui superior
40
0510
(PCS=>23865 kJ/kg)
Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865
41
0520
kJ/kg)
42 Extracţia petrolului brut
0610
43 Extracţia gazelor naturale
0620
44 Extracţia minereurilor feroase
0710
45 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu 0721
Extracţia altor minereuri metalifere
46
0729
neferoase
Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei
47 pentru construcţii, extracţia pietrei
0811
calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia
48
0812
argilei şi caolinului
Extracţia mineralelor pentru industria
49
0891
chimică şi a îngrăşămintelor naturale
50 Extracţia turbei
0892
51 Extracţia sării
0893
52 Alte activităţi extractive n.c.a.
0899
53 Activităţi de servicii anexe extracţiei
0910

5,25

0,306

3,00

0,224

3,50

0,242

5,75
1,00

0,325
0,150

4,25

0,270

4,50
7,50

0,279
0,389

1,00

0,150

1,00
1,00
1,50
CR
1,00
3,75

0,150
0,150
0,168
TR
0,150
0,251

16,50

0,720

10,50

0,500

6,75
6,50
5,75
6,50

0,362
0,352
0,325
0,352

9,25

0,454

6,00

0,334

4,75

0,288

1,00

0,150

1,00
5,50
12,50
5,75

0,150
0,316
0,573
0,325

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78

petrolului brut şi gazelor naturale
Activităţi de servicii anexe pentru
0990
extracţia mineralelor
Prelucrarea şi conservarea cărnii
1011
Prelucrarea şi conservarea cărnii de
1012
pasăre
Fabricarea produselor din carne (inclusiv
1013
din carne de pasăre)
Prelucrarea şi conservarea peştelui,
1020
crustaceelor şi a moluştelor
Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1031
Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 1032
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi
1039
legumelor n.c.a.
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
1041
Fabricarea margarinei şi a altor produse
1042
comestibile similare
Fabricarea produselor lactate şi a
1051
brânzeturilor
Fabricarea îngheţatei
1052
Fabricarea produselor de morărit, a
1061
amidonului şi produselor din amidon
Fabricarea amidonului şi a produselor din
1062
amidon
Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi
1071
a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor;
fabricarea prăjiturilor şi a produselor
1072
conservate de patiserie
Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor,
cuşcuşului şi a altor produse făinoase
1073
similare
Fabricarea zahărului
1081
Fabricarea produselor din cacao, a
1082
ciocolatei şi a produselor zaharoase
Prelucrarea ceaiului şi cafelei
1083
Fabricarea condimentelor şi
1084
ingredientelor
Fabricarea de mâncăruri preparate
1085
Fabricarea preparatelor alimentare
1086
omogenizate şi alimentelor dietetice
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089
Fabricarea preparatelor pentru hrana
1091
animalelor de fermă

11,00

0,518

2,75

0,214

2,00

0,187

2,75

0,214

3,75

0,251

5,75
1,50

0,325
0,168

4,50

0,279

3,75

0,251

6,00

0,334

2,75

0,214

3,25

0,233

5,00

0,297

3,00

0,224

3,75

0,251

3,50

0,242

4,75

0,288

6,25

0,343

1,50

0,168

2,00

0,187

1,25

0,159

2,50

0,205

1,00

0,150

1,50

0,168

2,00

0,187

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

NC AEN
Fabricarea preparatelor pentru hrana
79
animalelor de companie
Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor
80
alcoolice
81 Fabricarea vinurilor din struguri
Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din
82
fructe
Fabricarea altor băuturi nedistilate,
83
obţinute prin fermentare
84 Fabricarea berii
85 Fabricarea malţului
Producţia de băuturi răcoritoare
86 nealcoolice; producţia de ape minerale şi
alte ape îmbuteliate
87 Fabricarea produselor din tutun
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor
88
textile
89 Producţia de ţesături
90 Finisarea materialelor textile
Fabricarea de metraje prin tricotare sau
91
croşetare
Fabricarea de articole confecţionate din
92 textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi
lenjeriei de corp)
93 Fabricarea de covoare şi mochete
Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi
94
plase
Fabricarea de textile neţesute şi articole
95 din acestea, cu excepţia confecţiilor de
îmbrăcăminte
Fabricarea de articole tehnice şi
96
industriale din textile
97 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
98
din piele
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte
99
pentru lucru
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte
100
(exclusiv lenjeria de corp)
101 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte
102
şi accesorii n.c.a.
103 Fabricarea articolelor din blană

CC

CR

TR

1092

1,00

0,150

1101

3,00

0,224

1102

2,25

0,196

1103

1,00

0,150

1104

1,00

0,150

1105
1106

4,00
1,00

0,260
0,150

1107

4,25

0,270

1200

2,25

0,196

1310

5,50

0,316

1320
1330

8,75
1,75

0,435
0,178

1391

3,00

0,224

1392

2,50

0,205

1393

1,00

0,150

1394

2,00

0,187

1395

2,25

0,196

1396

2,75

0,214

1399

4,25

0,270

1411

1,25

0,159

1412

2,75

0,214

1413

2,25

0,196

1414

2,50

0,205

1419

3,00

0,224

1420

1,00

0,150

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a
ciorapilor şi articolelor de galanterie
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a
105
altor articole de îmbrăcăminte
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea
106
şi vopsirea blănurilor
Fabricarea articolelor de voiaj şi
107 marochinărie şi a articolelor de
harnaşament
108 Fabricarea încălţămintei
109 Tăierea şi rindeluirea lemnului
Fabricarea de furnire şi a panourilor din
110
lemn
Fabricarea parchetului asamblat în
111
panouri
Fabricarea altor elemente de dulgherie şi
112
tâmplărie, pentru construcţii
113 Fabricarea ambalajelor din lemn
Fabricarea altor produse din lemn;
114 fabricarea articolelor din plută, paie şi
din alte materiale vegetale împletite
115 Fabricarea celulozei
116 Fabricarea hârtiei şi cartonului
Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi
117
a ambalajelor din hârtie şi carton
Fabricarea produselor de uz gospodăresc
118
şi sanitar, din hârtie sau carton
NC AEN
119 Fabricarea articolelor de papetărie
120 Fabricarea tapetului
Fabricarea altor articole din hârtie şi
121
carton n.c.a.
122 Tipărirea ziarelor
123 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
124 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
125 Legătorie şi servicii conexe
126 Reproducerea înregistrărilor
127 Fabricarea produselor de cocserie
Fabricarea produselor obţinute din
128
prelucrarea ţiţeiului
129 Fabricarea gazelor industriale
130 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
131 Fabricarea altor produse chimice
104

1431

1,25

0,159

1439

2,00

0,187

1511

1,50

0,168

1512

1,75

0,178

1520
1610

2,75
5,50

0,214
0,316

1621

4,00

0,260

1622

2,75

0,214

1623

5,50

0,316

1624

2,00

0,187

1629

4,25

0,270

1711
1712

4,50
2,75

0,279
0,214

1721

5,50

0,316

1722

1,75

0,178

CC
1723
1724

CR
1,75
1,00

TR
0,178
0,150

1729

1,00

0,150

1811
1812
1813
1814
1820
1910

1,50
3,00
1,00
1,50
1,00
1,00

0,168
0,224
0,150
0,168
0,150
0,150

1920

7,25

0,380

2011
2012
2013

3,25
3,50
8,50

0,233
0,242
0,426

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

anorganice, de bază
Fabricarea altor produse chimice
132
organice, de bază
Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor
133
azotoase
Fabricarea materialelor plastice în forme
134
primare
Fabricarea cauciucului sintetic în forme
135
primare
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse
136
agrochimice
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii
137
tipografice şi masticurilor
Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a
138
produselor de întreţinere
Fabricarea parfumurilor şi a produselor
139
cosmetice (de toaletă)
140 Fabricarea explozivilor
141 Fabricarea cleiurilor
142 Fabricarea uleiurilor esenţiale
143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
144 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
Fabricarea produselor farmaceutice de
145
bază
146 Fabricarea preparatelor farmaceutice
Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de
147
aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
148 Fabricarea altor produse din cauciuc
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi
149
profilelor din material plastic
Fabricarea articolelor de ambalaj din
150
material plastic
Fabricarea articolelor din material plastic
151
pentru construcţii
Fabricarea altor produse din material
152
plastic
153 Fabricarea sticlei plate
154 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
155 Fabricarea articolelor din sticlă
156 Fabricarea fibrelor din sticlă
157 Fabricarea de sticlărie tehnică
158 Fabricarea de produse refractare
159 Fabricarea plăcilor şi dalelor din

2014

6,75

0,362

2015

8,00

0,408

2016

6,00

0,334

2017

3,50

0,242

2020

8,00

0,408

2030

8,50

0,426

2041

3,00

0,224

2042

4,00

0,260

2051
2052
2053
2059
2060

3,25
1,00
1,00
8,25
3,25

0,233
0,150
0,150
0,417
0,233

2110

4,50

0,279

2120

1,75

0,178

2211

4,50

0,279

2219

2,75

0,214

2221

3,25

0,233

2222

2,75

0,214

2223

2,75

0,214

2229

2,25

0,196

2311
2312
2313
2314
2319
2320
2331

5,50
1,50
9,00
6,00
2,25
9,25
5,00

0,316
0,168
0,444
0,334
0,196
0,454
0,297

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

ceramică
NC AEN
CC
Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor
160
2332
produse pentru construcţii, din argilă arsă
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz
161
2341
gospodăresc şi ornamental
Fabricarea de obiecte sanitare din
162
2342
ceramică
Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante
163
2343
din ceramică
Fabricarea altor produse tehnice din
164
2344
ceramică
165 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2349
166 Fabricarea cimentului
2351
167 Fabricarea varului şi ipsosului
2352
Fabricarea produselor din beton pentru
168
2361
construcţii
Fabricarea produselor din ipsos pentru
169
2362
construcţii
170 Fabricarea betonului
2363
171 Fabricarea mortarului
2364
172 Fabricarea produselor din azbociment
2365
Fabricarea altor articole din beton,
173
2369
ciment şi ipsos
174 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2370
175 Fabricarea produselor abrazive
2391
Fabricarea altor produse din minerale
176
2399
nemetalice n.c.a.
Producţia de metale feroase sub forme
177
2410
primare şi de feroaliaje
Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare
178
2420
şi accesorii pentru acestea, din oţel
179 Tragere la rece a barelor
2431
180 Laminare la rece a benzilor înguste
2432
181 Producţia de profile obţinute la rece
2433
182 Trefilarea firelor la rece
2434
183 Producţia metalelor preţioase
2441
184 Metalurgia aluminiului
2442
Producţia plumbului, zincului şi
185
2443
cositorului
186 Metalurgia cuprului
2444
187 Producţia altor metale neferoase
2445
188 Prelucrarea combustibililor nucleari
2446

CR

TR

4,25

0,270

4,00

0,260

6,75

0,362

4,75

0,288

4,00

0,260

7,75
7,25
6,25

0,398
0,380
0,343

4,00

0,260

4,25

0,270

4,00
2,25
8,25

0,260
0,196
0,417

1,25

0,159

7,25
4,00

0,380
0,260

9,75

0,472

9,50

0,463

10,50

0,500

8,25
6,25
5,00
4,50
1,00
10,25

0,417
0,343
0,297
0,279
0,150
0,490

12,00

0,555

7,50
10,75
5,75

0,389
0,509
0,325

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

189 Turnarea fontei
190 Turnarea oţelului
191 Turnarea metalelor neferoase uşoare
192 Turnarea altor metale neferoase
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi
193
componente ale structurilor metalice
194 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
Producţia de radiatoare şi cazane pentru
195
încălzire centrală
Producţia de rezervoare, cisterne şi
196
containere metalice
Producţia generatoarelor de aburi (cu
197 excepţia cazanelor pentru încălzire
centrală)
198 Fabricarea armamentului şi muniţiei
Fabricarea produselor metalice obţinute
199 prin deformare plastică; metalurgia
pulberilor
200 Tratarea şi acoperirea metalelor
NC AEN
201 Operaţiuni de mecanică generală
202 Fabricarea produselor de tăiat
203 Fabricarea articolelor de feronerie
204 Fabricarea uneltelor
Fabricarea de recipienţi, containere şi
205
alte produse similare din oţel
206 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
Fabricarea articolelor din fire metalice;
207
fabricarea de lanţuri şi arcuri
Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte
208 articole filetate; fabricarea de nituri şi
şaibe
209 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Fabricarea subansamblurilor electronice
210
(module)
211 Fabricarea altor componente electronice
Fabricarea calculatoarelor şi a
212
echipamentelor periferice
Fabricarea echipamentelor de
213
comunicaţii
Fabricarea produselor electronice de larg
214
consum
215 Fabricarea de instrumente şi dispozitive

2451
2452
2453
2454

10,75
7,25
6,50
3,00

0,509
0,380
0,352
0,224

2511

4,50

0,279

2512

2,75

0,214

2521

5,25

0,306

2529

5,50

0,316

2530

3,75

0,251

2540

7,50

0,389

2550

4,50

0,279

2561
CC
2562
2571
2572
2573

3,50
CR
5,00
3,50
4,00
5,75

0,242
TR
0,297
0,242
0,260
0,325

2591

2,50

0,205

2592

1,75

0,178

2593

2,25

0,196

2594

4,00

0,260

2599

4,50

0,279

2611

2,50

0,205

2612

1,25

0,159

2620

2,00

0,187

2630

1,25

0,159

2640

2,50

0,205

2651

2,25

0,196

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

pentru măsură, verificare, control,
navigaţie
216 Producţia de ceasuri
Fabricarea de echipamente pentru
217 radiologie, electrodiagnostic şi
electroterapie
Fabricarea de instrumente optice şi
218
echipamente fotografice
Fabricarea suporţilor magnetici şi optici
219
destinaţi înregistrărilor
Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi
220
transformatoarelor electrice
Fabricarea aparatelor de distribuţie şi
221
control al electricităţii
222 Fabricarea de acumulatori şi baterii
223 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi
224
electronice
Fabricarea dispozitivelor de conexiune
225 pentru fire şi cabluri electrice şi
electronice
Fabricarea de echipamente electrice de
226
iluminat
227 Fabricarea de aparate electrocasnice
Fabricarea de echipamente casnice
228
neelectrice
229 Fabricarea altor echipamente electrice
Fabricarea de motoare şi turbine (cu
230 excepţia celor pentru avioane,
autovehicule şi motociclete)
231 Fabricarea de motoare hidraulice
232 Fabricarea de pompe şi compresoare
233 Fabricarea de articole de robinetărie
Fabricarea lagărelor, angrenajelor,
234 cutiilor de viteză şi a elementelor
mecanice de transmisie
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi
235
arzătoarelor
Fabricarea echipamentelor de ridicat şi
236
manipulat
Fabricarea maşinilor şi echipamentelor
de birou (exclusiv fabricarea
237
calculatoarelor şi a echipamentelor
periferice)

2652

5,75

0,325

2660

1,50

0,168

2670

1,50

0,168

2680

1,00

0,150

2711

8,00

0,408

2712

3,25

0,233

2720
2731

8,00
1,00

0,408
0,150

2732

4,25

0,270

2733

1,00

0,150

2740

3,00

0,224

2751

5,25

0,306

2752

7,50

0,389

2790

6,50

0,352

2811

7,50

0,389

2812
2813
2814

7,25
8,75
11,00

0,380
0,435
0,518

2815

5,25

0,306

2821

5,50

0,316

2822

8,00

0,408

2823

1,50

0,168

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

Fabricarea maşinilor-unelte portabile
2824
acţionate electric
Fabricarea echipamentelor de ventilaţie
239 şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor 2825
de uz casnic
NC AEN
CC
Fabricarea altor maşini şi utilaje de
240
2829
utilizare generală
Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru
241
2830
agricultură şi exploatări forestiere
Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte
242
2841
pentru prelucrarea metalului
243 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2849
244 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891
Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi
245
2892
construcţii
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
246 produselor alimentare, băuturilor şi
2893
tutunului
Fabricarea utilajelor pentru industria
247
2894
textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
Fabricarea utilajelor pentru industria
248
2895
hârtiei şi cartonului
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
249
2896
maselor plastice şi a cauciucului
Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice
250
2899
n.c.a.
Fabricarea autovehiculelor de transport
251
2910
rutier
Producţia de caroserii pentru
252 autovehicule, fabricarea de remorci şi
2920
semiremorci
Fabricarea de echipamente electrice şi
253 electronice pentru autovehicule şi
2931
motoare de autovehicule
Fabricarea altor piese şi accesorii pentru
254 autovehicule şi pentru motoare de
2932
autovehicule
255 Construcţia de nave şi structuri plutitoare 3011
Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi
256
3012
de agrement
257 Fabricarea materialului rulant
3020
258 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 3030
259 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 3040
238

2,00

0,187

1,75

0,178

CR

TR

3,00

0,224

9,25

0,454

4,25

0,270

6,75
5,50

0,362
0,316

8,25

0,417

5,75

0,325

1,75

0,178

1,00

0,150

1,00

0,150

4,75

0,288

10,00

0,481

2,75

0,214

2,25

0,196

5,25

0,306

8,75

0,435

1,00

0,150

8,25
7,25
1,00

0,417
0,380
0,150

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

260 Fabricarea de motociclete
3091
Fabricarea de biciclete şi de vehicule
261
3092
pentru invalizi
Fabricarea altor mijloace de transport
262
3099
n.c.a.
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi
263
3101
magazine
264 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3102
265 Fabricarea de saltele şi somiere
3103
266 Fabricarea de mobilă n.c.a.
3109
267 Baterea monedelor
3211
Fabricarea bijuteriilor şi articolelor
268
3212
similare din metale şi pietre preţioase
Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi
269
3213
articole similare
270 Fabricarea instrumentelor muzicale
3220
271 Fabricarea articolelor pentru sport
3230
272 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3240
Fabricarea de dispozitive, aparate şi
273
3250
instrumente medicale stomatologice
274 Fabricarea măturilor şi periilor
3291
Fabricarea altor produse manufacturiere
275
3299
n.c.a.
276 Repararea articolelor fabricate din metal 3311
277 Repararea maşinilor
3312
Repararea echipamentelor electronice şi
278
3313
optice
279 Repararea echipamentelor electrice
3314
NC
AEN
CC
CR
Repararea şi
întreţinerea
280
3315
5,50
navelor şi
bărcilor
Repararea şi
întreţinerea
281
3316
4,50
aeronavelor şi
navelor spaţiale
Repararea şi
întreţinerea
282
altor
3317
6,00
echipamente de
transport n.c.a.
Repararea altor
283
3319
7,75
echipamente

1,00

0,150

2,25

0,196

1,00

0,150

3,75

0,251

3,25
1,75
4,75
1,00

0,233
0,178
0,288
0,150

1,00

0,150

1,00

0,150

6,50
1,50
1,25

0,352
0,168
0,159

2,00

0,187

4,50

0,279

4,00

0,260

2,50
7,75

0,205
0,398

2,25

0,196

3,75

0,251

TR
0,316

0,279

0,334

0,398

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

284

285

286

287

288
289

290

291

292

293

294

295

296

297

Instalarea
maşinilor şi
3320
echipamentelor
industriale
Producţia de
energie
3511
electrică
Transportul
energiei
3512
electrice
Distribuţia
energiei
3513
electrice
Comercializarea
energiei
3514
electrice
Producţia
3521
gazelor
Distribuţia
combustibililor
3522
gazoşi, prin
conducte
Comercializarea
combustibililor
3523
gazoşi, prin
conducte
Furnizarea de
abur şi aer
3530
condiţionat
Captarea,
tratarea şi
3600
distribuţia apei
Colectarea şi
epurarea apelor 3700
uzate
Colectarea
deşeurilor
3811
nepericuloase
Colectarea
deşeurilor
3812
periculoase
Tratarea şi
eliminarea
3821
deşeurilor
nepericuloase

3,25

0,233

7,00

0,371

2,00

0,187

3,00

0,224

2,50

0,205

2,00

0,187

3,25

0,233

1,75

0,178

5,25

0,306

2,75

0,214

2,75

0,214

4,50

0,279

4,75

0,288

2,00

0,187

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

Tratarea şi
eliminarea
3822
deşeurilor
periculoase
Demontarea
(dezasamblarea)
maşinilor şi a
echipamentelor
3831
scoase din uz
pentru
recuperarea
materialelor
Recuperarea
materialelor
3832
reciclabile
sortate
Activităţi şi
servicii de
3900
decontaminare
Dezvoltare
(promovare)
4110
imobiliară
Lucrări de
construcţii ale
clădirilor
4120
rezidenţiale şi
nerezidenţiale
Lucrări de
construcţii ale
4211
drumurilor şi
autostrăzilor
Lucrări de
construcţii ale
căilor ferate de 4212
suprafaţă şi
subterane
Construcţia de
poduri şi
4213
tuneluri
Lucrări de
construcţii ale
proiectelor
4221
utilitare pentru
fluide
Lucrări de
4222

8,00

0,408

3,50

0,242

4,25

0,270

4,50

0,279

3,25

0,233

4,25

0,270

3,75

0,251

5,75

0,325

9,50

0,463

5,75

0,325

4,00

0,260

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

309

310

311

312

313

314

315

316
317
318

319
NC
320

construcţii ale
proiectelor
utilitare pentru
electricitate şi
telecomunicaţii
Construcţii
4291
hidrotehnice
Lucrări de
construcţii ale
altor proiecte 4299
inginereşti
n.c.a.
Lucrări de
demolare a
4311
construcţiilor
Lucrări de
pregătire a
4312
terenului
Lucrări de foraj
şi sondaj pentru 4313
construcţii
Lucrări de
instalaţii
4321
electrice
Lucrări de
instalaţii
sanitare, de
4322
încălzire şi de
aer condiţionat
Alte lucrări de
instalaţii pentru 4329
construcţii
Lucrări de
4331
ipsoserie
Lucrări de
tâmplărie şi
4332
dulgherie
Lucrări de
pardosire şi
4333
placare a
pereţilor
AEN
CC
Lucrări de
vopsitorie,
4334
zugrăveli şi

6,00

0,334

3,00

0,224

4,25

0,270

4,75

0,288

4,50

0,279

4,00

0,260

4,00

0,260

2,75

0,214

1,75

0,178

3,00

0,224

4,00

0,260

CR

TR

2,25

0,196

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

321

322

323

324

325
326

327

328

329

330

montări de
geamuri
Alte lucrări de
4339
finisare
Lucrări de
învelitori,
şarpante şi
4391
terase la
construcţii
Alte lucrări
speciale de
4399
construcţii
n.c.a.
Comerţ cu
autoturisme şi
autovehicule 4511
uşoare (sub 3,5
tone)
Comerţ cu alte
4519
autovehicule
Întreţinerea şi
repararea
4520
autovehiculelor
Comerţ cu
ridicata de
piese şi
4531
accesorii
pentru
autovehicule
Comerţ cu
amănuntul de
piese şi
4532
accesorii
pentru
autovehicule
Comerţ cu
motociclete,
piese şi
accesorii
4540
aferente,
întreţinerea şi
repararea
motocicletelor
Intermedieri în
4611
comerţul cu

4,00

0,260

3,25

0,233

4,25

0,270

2,25

0,196

1,25

0,159

3,00

0,224

2,00

0,187

1,75

0,178

1,00

0,150

2,75

0,214

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

331

332

333

334

335

336

materii prime
agricole,
animale vii,
materii prime
textile şi cu
semifabricate
Intermedieri în
comerţul cu
combustibili,
minereuri,
4612
metale şi
produse
chimice pentru
industrie
Intermedieri în
comerţul cu
material
4613
lemnos şi
materiale de
construcţii
Intermedieri în
comerţul cu
maşini,
4614
echipamente
industriale
nave şi avioane
Intermedieri în
comerţul cu
mobilă,
4615
articole de
menaj şi de
fierărie
Intermedieri în
comerţul cu
textile,
confecţii din
4616
blană,
încălţăminte şi
articole din
piele
Intermedieri în
comerţul cu
produse
4617
alimentare,
băuturi şi tutun

1,00

0,150

4,50

0,279

3,00

0,224

1,00

0,150

1,25

0,159

1,25

0,159

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

337

338

339

340

341

342

343

344

345

Intermedieri în
comerţul
specializat în
vânzarea
produselor cu
caracter
specific n.c.a.
Intermedieri în
comerţul cu
produse
diverse
Comerţ cu
ridicata al
cerealelor,
seminţelor,
furajelor şi
tutunului
neprelucrat
Comerţ cu
ridicata al
florilor şi al
plantelor
Comerţ cu
ridicata al
animalelor vii
Comerţ cu
ridicata al
blănurilor,
pieilor brute şi
al pieilor
prelucrate
Comerţ cu
ridicata al
fructelor şi al
legumelor
Comerţ cu
ridicata al
cărnii şi
produselor din
carne
Comerţ cu
ridicata al
produselor
lactate, ouălor,
uleiurilor şi

4618

1,75

0,178

4619

1,75

0,178

4621

2,75

0,214

4622

1,50

0,168

4623

1,00

0,150

4624

1,75

0,178

4631

2,25

0,196

4632

3,25

0,233

4633

2,50

0,205

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

346

347

348

349

350

351

352

353

354

grăsimilor
comestibile
Comerţ cu
ridicata al
4634
băuturilor
Comerţ cu
ridicata al
4635
produselor din
tutun
Comerţ cu
ridicata al
zahărului,
4636
ciocolatei şi
produselor
zaharoase
Comerţ cu
ridicata cu
cafea, ceai,
4637
cacao şi
condimente
Comerţ cu
ridicata
specializat al
altor alimente, 4638
inclusiv peşte,
crustacee şi
moluşte
Comerţ cu
ridicata
nespecializat
4639
de produse
alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ cu
ridicata al
4641
produselor
textile
Comerţ cu
ridicata al
4642
îmbrăcămintei
şi încălţămintei
Comerţ cu
ridicata al
4643
aparatelor
electrice de uz

2,00

0,187

1,25

0,159

1,25

0,159

1,50

0,168

2,75

0,214

3,00

0,224

1,50

0,168

1,50

0,168

1,25

0,159

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

355

356

357

358

NC
359

360

361

362

gospodăresc, al
aparatelor de
radio şi
televizoarelor
Comerţ cu
ridicata al
produselor din
ceramică,
4644
sticlărie şi
produse de
întreţinere
Comerţ cu
ridicata al
produselor
4645
cosmetice şi de
parfumerie
Comerţ cu
ridicata al
4646
produselor
farmaceutice
Comerţ cu
ridicata al
mobilei,
4647
covoarelor şi al
articolelor de
iluminat
AEN
CC
Comerţ cu
ridicata al
4648
ceasurilor şi
bijuteriilor
Comerţ cu
ridicata al altor
4649
bunuri de uz
gospodăresc
Comerţ cu
ridicata al
calculatoarelor,
4651
echipamentelor
periferice şi
software-lui
Comerţ cu
ridicata de
4652
componente şi
echipamente

2,50

0,205

1,50

0,168

1,75

0,178

2,75

0,214

CR

TR

1,00

0,150

1,25

0,159

2,25

0,196

1,25

0,159

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

363

364

365

366

367

368

369

370

electronice şi
de
telecomunicaţii
Comerţ cu
ridicata al
maşinilor
4661
agricole,
echipamentelor
şi furniturilor
Comerţ cu
ridicata al
4662
maşinilorunelte
Comerţ cu
ridicata al
maşinilor
pentru
4663
industria
minieră şi
construcţii
Comerţ cu
ridicata al
maşinilor
pentru
industria
4664
textilă şi al
maşinilor de
cusut şi de
tricotat
Comerţ cu
ridicata al
4665
mobilei de
birou
Comerţ cu
ridicata al altor
maşini şi
4666
echipamente
de birou
Comerţ cu
ridicata al altor
4669
maşini şi
echipamente
Comerţ cu
ridicata al
4671
combustibililor

2,75

0,214

1,75

0,178

1,75

0,178

2,00

0,187

1,00

0,150

1,00

0,150

2,00

0,187

3,50

0,242

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

371

372

373

374

375

376

377

378

solizi, lichizi şi
gazoşi şi al
produselor
derivate
Comerţ cu
ridicata al
metalelor şi
4672
minereurilor
metalice
Comerţ cu
ridicata al
materialului
lemnos şi al
4673
materialelor de
construcţie şi
echipamentelor
sanitare
Comerţ cu
ridicata al
echipamentelor
şi furniturilor
de fierărie
4674
pentru
instalaţii
sanitare şi de
încălzire
Comerţ cu
ridicata al
4675
produselor
chimice
Comerţ cu
ridicata al altor
4676
produse
intermediare
Comerţ cu
ridicata al
4677
deşeurilor şi
resturilor
Comerţ cu
ridicata
4690
nespecializat
Comerţ cu
amănuntul în
4711
magazine
nespecializate,

2,75

0,214

2,50

0,205

1,50

0,168

2,25

0,196

1,00

0,150

4,00

0,260

2,25

0,196

2,00

0,187

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

379

380

381

382

383

384

cu vânzare
predominantă
de produse
alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ cu
amănuntul în
magazine
nespecializate,
4719
cu vânzare
predominantă
de produse
nealimentare
Comerţ cu
amănuntul al
fructelor şi
legumelor
4721
proaspete, în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
cărnii şi al
produselor din 4722
carne, în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
peştelui,
crustaceelor şi 4723
moluştelor, în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
pâinii,
produselor de
patiserie şi
4724
produselor
zaharoase, în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al 4725
băuturilor, în

1,00

0,150

3,00

0,224

2,00

0,187

1,50

0,168

2,25

0,196

1,00

0,150

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

385

386

387

388

389

390

391

magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
produselor din
4726
tutun, în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
altor produse
4729
alimentare, în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
carburanţilor
pentru
4730
autovehicule,
în magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
calculatoarelor,
unităţilor
4741
periferice şi
software-lui, în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
echipamentelor
pentru
4742
telecomunicaţii
în magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
echipamentelor
4743
audio/video în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al 4751
textilelor, în

1,00

0,150

1,50

0,168

2,25

0,196

2,25

0,196

1,25

0,159

1,00

0,150

3,00

0,224

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

392

393

394

NC

395

396

magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
articolelor de
fierărie, al
articolelor din
4752
sticlă şi al
celor pentru
vopsit, în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
covoarelor,
carpetelor,
tapetelor şi al
4753
altor
acoperitoare de
podea, în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
articolelor şi
aparatelor
4754
electrocasnice,
în magazine
specializate
AEN
CC
Comerţ cu
amănuntul al
mobilei, al
articolelor de
iluminat şi al
4759
articolelor de
uz casnic
n.c.a., în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
cărţilor, în
4761
magazine
specializate

2,25

0,196

1,00

0,150

2,00

0,187

CR

TR

2,25

0,196

2,00

0,187

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

397

398

399

400

401

402

403

Comerţ cu
amănuntul al
ziarelor şi
articolelor de 4762
papetărie, în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
discurilor şi
benzilor
magnetice cu
4763
sau fără
înregistrări
audio/video, în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
echipamentelor
4764
sportive, în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
jocurilor şi
4765
jucăriilor, în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
îmbrăcămintei, 4771
în magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
încălţămintei şi
articolelor din 4772
piele, în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
produselor
4773
farmaceutice,
în magazine

2,25

0,196

1,00

0,150

1,50

0,168

1,00

0,150

1,25

0,159

1,75

0,178

1,00

0,150

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

404

405

406

407

408

409

specializate
Comerţ cu
amănuntul al
articolelor
medicale şi
4774
ortopedice, în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
produselor
cosmetice şi de 4775
parfumerie, în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
florilor,
plantelor şi
seminţelor,
comerţ cu
amănuntul al 4776
animalelor de
companie şi al
hranei pentru
acestea, în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
ceasurilor şi
4777
bijuteriilor, în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
altor bunuri
4778
noi, în
magazine
specializate
Comerţ cu
amănuntul al
bunurilor de 4779
ocazie vândute
prin magazine

1,00

0,150

1,00

0,150

1,00

0,150

1,25

0,159

2,00

0,187

2,25

0,196

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

410

411

412

413

414

415

416

Comerţ cu
amănuntul al
produselor
alimentare,
băuturilor şi
4781
produselor din
tutun, efectuat
prin standuri,
chioşcuri şi
pieţe
Comerţ cu
amănuntul al
textilelor,
îmbrăcămintei
şi încălţămintei 4782
efectuat prin
standuri,
chioşcuri şi
pieţe
Comerţ cu
amănuntul prin
standuri,
4789
chioşcuri şi
pieţe al altor
produse
Comerţ cu
amănuntul prin
intermediul
4791
caselor de
comenzi sau
prin internet
Comerţ cu
amănuntul
efectuat în
afara
4799
magazinelor,
standurilor,
chioşcurilor şi
pieţelor
Transporturi
interurbane de
4910
călători pe
calea ferată
Transporturi
de marfă pe
4920
calea ferată

1,00

0,150

1,00

0,150

1,00

0,150

1,00

0,150

2,00

0,187

6,00

0,334

3,25

0,233

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

417

418

419

420
421
422

423

424

425

426

427

428
429
430

Transporturi
urbane,
suburbane şi
metropolitane
de călători
Transporturi
cu taxiuri
Alte
transporturi
terestre de
călători n.c.a.
Transporturi
rutiere de
mărfuri
Servicii de
mutare
Transporturi
prin conducte
Transporturi
maritime şi
costiere de
pasageri
Transporturi
maritime şi
costiere de
marfă
Transportul de
pasageri pe căi
navigabile
interioare
Transportul de
marfă pe căi
navigabile
interioare
Transporturi
aeriene de
pasageri
Transporturi
aeriene de
marfă
Depozitări
Activităţi de
servicii anexe
pentru
transporturi

4931

10,00

0,481

4932

2,50

0,205

4939

3,50

0,242

4941

3,50

0,242

4942

2,25

0,196

4950

3,25

0,233

5010

3,75

0,251

5020

1,00

0,150

5030

4,50

0,279

5040

4,50

0,279

5110

6,25

0,343

5121

5,00

0,297

5210

5,25

0,306

5221

3,25

0,233

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

431
NC
432
433
434

435

436

437

438

439

440
441
442

443

terestre
Activităţi de
servicii anexe
5222
transporturilor
pe apă
AEN
CC
Activităţi de
servicii anexe
5223
transporturilor
aeriene
Manipulări
5224
Alte activităţi
anexe
5229
transporturilor
Activităţi
poştale
desfăşurate sub
5310
obligativitatea
serviciului
universal
Alte activităţi
poştale şi de
5320
curier
Hoteluri şi alte
facilităţi de
5510
cazare similare
Facilităţi de
cazare pentru
vacanţe şi
5520
perioade de
scurtă durată
Parcuri pentru
rulote,
5530
campinguri şi
tabere
Alte servicii de
5590
cazare
Restaurante
5610
Activităţi de
alimentaţie
5621
(catering) pentru
evenimente
Alte servicii de
alimentaţie
5629
n.c.a.

4,00

0,260

CR

TR

2,25

0,196

7,00

0,371

1,75

0,178

2,50

0,205

2,50

0,205

1,75

0,178

1,00

0,150

3,25

0,233

1,75

0,178

2,00

0,187

2,75

0,214

2,25

0,196

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

Baruri şi alte
activităţi de
5630
servire a
băuturilor
Activităţi de
5811
editare a cărţilor
Activităţi de
editare de
ghiduri,
5812
compendii, liste
de adrese şi
similare
Activităţi de
editare a
5813
ziarelor
Activităţi de
editare a
5814
revistelor şi
periodicelor
Alte activităţi de
5819
editare
Activităţi de
editare a
5821
jocurilor de
calculator
Activităţi de
editare a altor
5829
produse
software
Activităţi de
producţie
cinematografică,
5911
video şi de
programe de
televiziune
Activităţi
postproducţie
cinematografică,
5912
video şi de
programe de
televiziune
Activităţi de
distribuţie a
5913
filmelor
cinematografice,

2,00

0,187

1,25

0,159

1,00

0,150

2,00

0,187

1,00

0,150

1,00

0,150

1,00

0,150

1,25

0,159

1,00

0,150

1,00

0,150

1,00

0,150

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

455

456

457

458

459

460

461
462

463

464
465

video şi a
programelor de
televiziune
Proiecţia de
filme
5914
cinematografice
Activităţi de
realizare a
înregistrărilor
5920
audio şi
activităţi de
editare muzicală
Activităţi de
difuzare a
6010
programelor de
radio
Activităţi de
difuzare a
6020
programelor de
televiziune
Activităţi de
telecomunicaţii
6110
prin reţele cu
cablu
Activităţi de
telecomunicaţii
prin reţele fără 6120
cablu (exclusiv
prin satelit)
Activităţi de
telecomunicaţii 6130
prin satelit
Alte activităţi de
6190
telecomunicaţii
Activităţi de
realizare a
softului la
6201
comandă
(software
orientat client)
Activităţi de
consultanţă în
6202
tehnologia
informaţiei
Activităţi de
6203

1,00

0,150

1,50

0,168

3,25

0,233

2,75

0,214

2,75

0,214

2,00

0,187

1,00

0,150

2,50

0,205

1,00

0,150

1,00

0,150

1,50

0,168

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

466

467

468
469

470

471

472
NC
473

474

475
476

477

management
(gestiune şi
exploatare) a
mijloacelor de
calcul
Alte activităţi de
servicii privind
6209
tehnologia
informaţiei
Prelucrarea
datelor,
administrarea 6311
paginilor web şi
activităţi conexe
Activităţi ale
6312
portalurilor web
Activităţi ale
agenţiilor de
6391
ştiri
Alte activităţi de
servicii
6399
informaţionale
n.c.a.
Activităţi ale
băncii centrale 6411
(naţionale)
Alte activităţi de
intermedieri
6419
monetare
AEN
CC
Activităţi ale
6420
holdingurilor
Fonduri
mutuale şi alte
entităţi
6430
financiare
similare
Leasing
6491
financiar
Alte activităţi
6492
de creditare
Alte
intermedieri
6499
financiare
n.c.a.

2,50

0,205

2,75

0,214

2,00

0,187

1,00

0,150

2,25

0,196

1,75

0,178

1,75

0,178

CR

TR

3,50

0,242

1,00

0,150

1,50

0,168

1,25

0,159

1,50

0,168

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

Activităţi de
asigurări de 6511
viaţă
Alte activităţi
de asigurări
(exceptând
6512
asigurările de
viaţă)
Activităţi de
6520
reasigurare
Activităţi ale
fondurilor de
pensii (cu
excepţia celor
6530
din sistemul
public de
asigurări
sociale)
Administrarea
pieţelor
6611
financiare
Activităţi de
intermediere a
6612
tranzacţiilor
financiare
Activităţi
auxiliare
intermedierilor
financiare,
exclusiv
6619
activităţi de
asigurări şi
fonduri de
pensii
Activităţi de
evaluare a
riscului de
6621
asigurare şi a
pagubelor
Activităţi ale
agenţilor şi
6622
brokerilor de
asigurări
Alte activităţi
6629
auxiliare de

1,25

0,159

2,50

0,205

1,00

0,150

1,00

0,150

1,00

0,150

2,25

0,196

1,50

0,168

1,00

0,150

1,00

0,150

1,00

0,150

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

488

489

490

491

492

493

494

495

496

asigurări şi
fonduri de
pensii
Activităţi de
administrare a 6630
fondurilor
Cumpărarea şi
vânzarea de
bunuri
6810
imobiliare
proprii
Închirierea si
subînchirierea
bunurilor
6820
imobiliare
proprii sau
închiriate
Agenţii
6831
imobiliare
Administrarea
imobilelor pe
bază de
6832
comision sau
contract
Activităţi
6910
juridice
Activităţi de
contabilitate şi
audit
financiar,
6920
consultanţă în
domeniul
fiscal
Activităţi ale
direcţiilor
(centralelor),
7010
birourilor
administrative
centralizate
Activităţi de
consultanţă în
domeniul
7021
relaţiilor
publice şi al
comunicării

4,50

0,279

2,50

0,205

2,25

0,196

1,00

0,150

1,25

0,159

2,25

0,196

1,00

0,150

2,50

0,205

1,00

0,150

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507
508
509

Activităţi de
consultanţă
pentru afaceri 7022
şi
management
Activităţi de
7111
arhitectură
Activităţi de
inginerie şi
consultanţă
7112
tehnică legate
de acestea
Activităţi de
testări şi
7120
analize tehnice
Cercetaredezvoltare în 7211
biotehnologie
Cercetaredezvoltare în
alte ştiinţe
7219
naturale şi
inginerie
Cercetaredezvoltare în
7220
ştiinţe sociale
şi umaniste
Activităţi ale
agenţiilor de 7311
publicitate
Servicii de
reprezentare 7312
media
Activităţi de
studiere a
pieţei şi de
7320
sondare a
opiniei publice
Activităţi de
design
7410
specializat
Activităţi
7420
fotografice
Activităţi de
7430
traducere

1,50

0,168

1,25

0,159

2,50

0,205

2,50

0,205

4,25

0,270

3,75

0,251

2,75

0,214

1,75

0,178

1,00

0,150

1,25

0,159

1,25

0,159

2,00

0,187

1,25

0,159

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

510

511

512

513

NC

514

515

516

517

518

scrisă şi orală
(interpreţi)
Alte activităţi
profesionale,
7490
ştiinţifice şi
tehnice, n.c.a.
Activităţi
7500
veterinare
Activităţi de
închiriere şi
leasing cu
7711
autoturisme şi
autovehicule
rutiere uşoare
Activităţi de
închiriere şi
leasing cu
7712
autovehicule
rutiere grele
AEN
CC
Activităţi de
închiriere şi
leasing cu
bunuri
7721
recreaţionale şi
echipament
sportiv
Închirierea de
casete video şi 7722
discuri
Activităţi de
închiriere şi
leasing cu alte
bunuri
7729
personale şi
gospodăreşti
n.c.a.
Activităţi de
închiriere şi
leasing cu
7731
maşini şi
echipamente
agricole
Activităţi de
7732
închiriere şi

2,00

0,187

2,25

0,196

3,50

0,242

1,00

0,150

CR

TR

1,00

0,150

1,00

0,150

1,00

0,150

1,00

0,150

3,25

0,233

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

519

520

521

522

523

524

525

526

leasing cu
maşini şi
echipamente
pentru
construcţii
Activităţi de
închiriere şi
leasing cu
maşini şi
7733
echipamente de
birou (inclusiv
calculatoare)
Activităţi de
închiriere şi
leasing cu
7734
echipamente de
transport pe
apă
Activităţi de
închiriere şi
leasing cu
7735
echipamente de
transport aerian
Activităţi de
închiriere şi
leasing cu alte
maşini,
7739
echipamente şi
bunuri
tangibile n.c.a.
Leasing cu
bunuri
intangibile
7740
(exclusiv
financiare)
Activităţi ale
agenţiilor de
7810
plasare a forţei
de muncă
Activităţi de
contractare, pe
baze
7820
temporare, a
personalului
Servicii de
7830

1,00

0,150

1,00

0,150

1,00

0,150

3,75

0,251

1,00

0,150

1,00

0,150

2,50

0,205

1,00

0,150

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

527
528

529

530

531

532
533

534

535
536
537

538

539

furnizare şi
management al
forţei de
muncă
Activităţi ale
agenţiilor
7911
turistice
Activităţi ale
7912
tur-operatorilor
Alte activităţi
de rezervare şi
7990
asistenţă
turistică
Activităţi de
protecţie şi
8010
gardă
Activităţi de
servicii privind
8020
sistemele de
securizare
Activităţi de
8030
investigaţii
Activităţi de
servicii suport 8110
combinate
Activităţi
generale de
8121
curăţenie a
clădirilor
Activităţi
specializate de 8122
curăţenie
Alte activităţi
8129
de curăţenie
Activităţi de
întreţinere
8130
peisagistică
Activităţi
combinate de 8211
secretariat
Activităţi de
fotocopiere, de
pregătire a
8219
documentelor
şi alte activităţi

1,25

0,159

1,00

0,150

2,25

0,196

2,50

0,205

2,00

0,187

1,50

0,168

1,75

0,178

1,75

0,178

3,75

0,251

3,50

0,242

3,25

0,233

1,00

0,150

3,25

0,233

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

540

541

542

543

544

545

546

specializate de
secretariat
Activităţi ale
centrelor de
intermediere 8220
telefonică (call
center)
Activităţi de
organizare a
expoziţiilor,
8230
târgurilor şi
congreselor
Activităţi ale
agenţiilor de
colectare şi ale
birourilor
8291
(oficiilor) de
raportare a
creditului
Activităţi de
8292
ambalare
Alte activităţi
de servicii
suport pentru 8299
întreprinderi
n.c.a.
Servicii de
administrare
8411
publică
generală
Reglementarea
activităţilor
organismelor
care prestează
servicii în
domeniul
îngrijirii
sănătăţii,
8412
învăţământului,
culturii şi al
altor activităţi
sociale,
exclusiv
protecţia
socială

1,25

0,159

1,00

0,150

1,00

0,150

1,50

0,168

1,75

0,178

1,00

0,150

1,75

0,178

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

547

548
549

550

551

552

553
NC
554
555

556

557

558

559
560

Reglementarea
şi
eficientizarea 8413
activităţilor
economice
Activităţi de
8421
afaceri externe
Activităţi de
8423
justiţie
Activităţi de
ordine publică
8424
şi de protecţie
civilă
Activităţi de
luptă împotriva
incendiilor şi 8425
de prevenire a
acestora
Activităţi de
protecţie
8430
socială
obligatorie
Învăţământ
8510
preşcolar
AEN
CC
Învăţământ
8520
primar
Învăţământ
secundar
8531
general
Învăţământ
secundar,
8532
tehnic sau
profesional
Învăţământ
superior
8541
nonuniversitar
Învăţământ
superior
8542
universitar
Învăţământ în
domeniul
8551
sportiv şi
recreaţional
Învăţământ în 8552

2,75

0,214

1,00

0,150

1,25

0,159

4,00

0,260

5,75

0,325

1,00

0,150

1,50

0,168

CR

TR

2,25

0,196

1,25

0,159

2,00

0,187

1,00

0,150

2,00

0,187

1,25

0,159

1,25

0,159

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

domeniul
cultural (limbi
străine,
muzică, teatru,
dans, arte
plastice etc.)
Şcoli de
conducere
8553
(pilotaj)
Alte forme de
învăţământ
8559
n.c.a.
Activităţi de
servicii suport
8560
pentru
învăţământ
Activităţi de
asistenţă
8610
spitalicească
Activităţi de
asistenţă
8621
medicală
generală
Activităţi de
asistenţă
8622
medicală
specializată
Activităţi de
asistenţă
8623
stomatologică
Alte activităţi
referitoare la
8690
sănătatea
umană
Activităţi ale
centrelor de
8710
îngrijire
medicală
Activităţi ale
centrelor de
recuperare
psihică şi de 8720
dezintoxicare,
exclusiv
spitale

1,25

0,159

1,25

0,159

1,00

0,150

4,50

0,279

1,50

0,168

2,25

0,196

1,25

0,159

2,75

0,214

5,25

0,306

3,50

0,242

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

571

572

573

574

575

576

577

578
579

Activităţi ale
căminelor de
bătrâni şi ale
căminelor
pentru
8730
persoane aflate
în incapacitate
de a se îngriji
singure
Alte activităţi
de asistenţă
8790
socială, cu
cazare n.c.a.
Activităţi de
asistenţă
socială, fără
cazare, pentru
bătrâni şi
8810
pentru
persoane aflate
în incapacitate
de a se îngriji
singure
Activităţi de
îngrijire
8891
zilnică pentru
copii
Alte activităţi
de asistenţă
8899
socială, fără
cazare n.c.a.
Activităţi de
interpretare
9001
artistică
(spectacole)
Activităţi
suport pentru
interpretarea 9002
artistică
(spectacole)
Activităţi de
9003
creaţie artistică
Activităţi de
gestionare a 9004
sălilor de

3,50

0,242

1,25

0,159

1,25

0,159

2,25

0,196

1,25

0,159

7,50

0,389

4,50

0,279

3,75

0,251

1,50

0,168

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

580
581

582

583

584

585

586

587
588
589

590

591
592

spectacol
Activităţi ale
bibliotecilor şi 9101
arhivelor
Activităţi ale
9102
muzeelor
Gestionarea
monumentelor,
clădirilor
istorice şi a
9103
altor obiective
de interes
turistic
Activităţi ale
grădinilor
zoologice,
9104
botanice şi ale
rezervaţiilor
naturale
Activităţi de
jocuri de noroc 9200
şi pariuri
Activităţi ale
bazelor
9311
sportive
Activităţi ale
cluburilor
9312
sportive
Activităţi ale
centrelor de 9313
fitness
Alte activităţi
9319
sportive
Bâlciuri şi
parcuri de
9321
distracţii
Alte activităţi
recreative şi
9329
distractive
n.c.a.
Activităţi ale
organizaţiilor
9411
economice şi
patronale
Activităţi ale 9412

1,25

0,159

1,50

0,168

2,00

0,187

1,75

0,178

1,50

0,168

2,25

0,196

1,25

0,159

1,00

0,150

2,00

0,187

4,75

0,288

2,50

0,205

1,50

0,168

1,00

0,150

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

593

594

595

596
NC

597

598

599

600

601

602
603

organizaţiilor
profesionale
Activităţi ale
sindicatelor
9420
salariaţilor
Activităţi ale
organizaţiilor 9491
religioase
Activităţi ale
organizaţiilor 9492
politice
Activităţi ale
altor
9499
organizaţii
n.c.a.
AEN
CC
Repararea
calculatoarelor
şi a
9511
echipamentelor
periferice
Repararea
echipamentelor 9512
de comunicaţii
Repararea
aparatelor
9521
electronice de
uz casnic
Repararea
dispozitivelor
de uz
gospodăresc şi
9522
a
echipamentelor
pentru casă şi
grădină
Repararea
încălţămintei şi
9523
a articolelor
din piele
Repararea
mobilei şi a
9524
furniturilor
casnice
Repararea
9525

1,75

0,178

1,50

0,168

1,00

0,150

1,50

0,168

CR

TR

1,00

0,150

1,50

0,168

3,00

0,224

1,00

0,150

1,00

0,150

1,00

0,150

1,00

0,150

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/

604

605

606

607

608

609

ceasurilor şi a
bijuteriilor
Repararea
articolelor de
uz personal şi 9529
gospodăresc
n.c.a.
Spălarea şi
curăţarea
(uscată)
articolelor
9601
textile şi a
produselor din
blană
Coafură şi alte
activităţi de
9602
înfrumuseţare
Activităţi de
pompe funebre 9603
şi similare
Activităţi de
întreţinere
9604
corporală
Alte activităţi
de servicii
9609
n.c.a.

3,50

0,242

3,25

0,233

1,25

0,159

1,00

0,150

1,25

0,159

3,25

0,233

*BC - baza de calcul.NOTĂ:1. Dacă în perioada următoare va începe activitatea de
transport spaţial (cod CAEN 5122), tariful aferent acestei activităţi se va asimila cu
tariful pentru clasa CAEN 5110.2. Tariful aferent clasei CAEN 9700 se asimilează cu
tariful clasei 9609.3. Tariful aferent clasei CAEN 9900 se asimilează cu tariful
clasei 8421.

Text oferit de contabilii de pe grupul - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/