Sunteți pe pagina 1din 1

Normele europene restricfioneazd.

qi metodele de sudare a acestor armdturi in funclie de modul de incdrcare al elementelor structurale Si de natura efortului din bare. ProprietSlile armdturilor utilizate la realizarea elementelor din beton armat sunt date in tabelul 2.8. in plus ofelurile trebuie sd indeplineascl cerin{e referitoare la rezistenla la oboseald, incercarea de indoire/dezdoire, rezistenfa la forfecare, cerinfele minime de aderenld ffi,*in) qi la abateri maxime
de masd.

Tabelul 2.8 Proprietdfile arm[turilor pentru beton atmat


Forma armdturii Clasa Limita de curgere caracteristicd f6 sau Bare si sdnne

(,

A
400 la 600

Plase sudate B

(MPa) Valoarea minimd


/n ro

tr(f,lf,,),
Deformalia caracteristici 1a forla maximd e,* ("/o)

>1,05

:1,08 >50

>1 t5
<1.35
>'7
5

>l

05

>1
>1,08

15

<1.35

>)\

>)5

>50

>75

Produsele de o!el, autohton sau import, utrhzate ca armdturi in lard sunt prezentate in tabelul 2.9 qi 2.10 cu denumirile lor comerciale. Valorile limitei de curgere gi a rezistenlei de rupere sunt cele minime admise. Dupd litera S urmeazdvaloarea limitei de curgere in N/mm2.

Tabelul 2.9 Cancteristicile arm[turilor flexibile


Marca ofel Diametrul nominal (mm)
6.....12

Limita de curgere
/,,-

lN/mm2l
255 235
355

Rezisten{a de ruoere f, lN/mm2l


360

Denumire
comerciald

Provenientd

s s s s s s

255 235 355 345 335

r4.....40 6.....r4
16.....28 32.....40 6.....12 14.....28 32.....40 6.....28 10.....40
Ro.

oB

37

345

510

PC 52

JJ)
420 405 395 500 490 Romania, 590 s50 (s2s)
590

Ro.

420

s 405

PC 60

s 395 s 500 s 490

Bst 500S
B60.50 Ungaria.

Ro., D., H H,

D.

Germania, H.

Tabelul 2.7A Caracteristicile anndturilor pentru plase sudate


Marca ofel s 490 s 440

Diametul
nominal (mm)
3.....4
ll\ I
I

Limita

de

curgere.l,i

Rezistenla de

Denumire
comerciald

iN/mm'l
490 440
390 500

ruperef [N/mm2]
5e0 (600) 540 (550)

Provenientd

STNB Bst 500M


SPPB

Ro.

s 390 s 500 s 460

8.....10
3.....1 0

490 1500') 5s0 (52s)


510

Ro., D., H.
Ro.

6.8.

10

460

utrltzarea olelului OB 37 nu este economicd, iar impreund cu ofelul PC52 nu se incadreazd intre limitele de curgere prescris[ in tabelul 2.8. in cazul ofelurilor europene proiectantul poate sd precrzeze pe planqele de execulie 5500, 5345 etc. sau denumirea comerciald a olelului (de exemplu Bst 5005 sau 850,60 etc.). Olelul OB3l qi PC52 se considerd avdnd clasa de ductilitate C, iar la olelul 5500 se va indica obligatoriu gi clasa de ductilitate.

in general