Sunteți pe pagina 1din 4

3.

Examenul de Iicentr consti din doui probe, dupr cum urmeazi


Pentru specializdrile vocationale
:

Proba 1:Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate:

Probd practic[ de creativitate sau compozitie de specialitate - organizatii la nivelul specializdrilor conform Anexei 6 Subiectele de examen se stabilesc de cdtre comisia de examinare in ziua sustinerii probei
practice.

Fiind vorba de o testare a cunostintelor de specialitate, absolventii se vor prezentacu materiale de lucru proprii, necesare realizdrli lucririi practice, vizdnd tehnica p. rur. o considera cea mai relevantd pentru nivelul de pregdtire individual,
Proba 2:Prezentarea qi sus{inerea

lucrlrii de licenfl. Lucrarea ptacticd de licen{d se prezintl public in cadrul unei expozilii / eveniment / ptezentare de modd 9i este suslinut[ oral, in fala comisiei de examrn, d" c6tre absolvent. Absolventul va prezenta problematica gi modalitifile specifice de cercetare gi rezolvare a temei alese, pebaza materialului teoretic, conceput conform preciz[rilor din Anexele la gi 1b ale prezentei metodologii,

Proba 1:Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate: Examen oral din domeniul Istoriei artei
Proba 2:Prezentarea qi sus{inerea lucririi de licen{i. Lucrarea de licenl[ este prezentat[ public si sustinutd oral, in fata comisiei de examen, de citre

absolvent. Absolventul va prezenta problematica qi modalitalile specifice ,; .;;;;; tezolvarc a temei alese, de pe baza materialului teoretic, conceput conform precizarilor din Anexelor 2asi2b ale prezentei metodologii.

Comisiile de examen sunt alcituite din cdte 3 membri pentru fiecare program de studii, cadre didactice titulare in Facultatea de Arte gi Design, numiti de directorii de depatament cu consultarea directorilor de studii gi un preqedinte la niielul facultdtii desemnat de crtre decan, cu avizul Consiliului Facultdlii, respectiv a Senatului UVT. Preqedintele comisiei de licenld coordoneaz6 qi asigur[ desfbgurarea examenului de licenld conform regulamentelor in vigoare qi semneazd documentele pentru conformitate, fbr6 a acorda note.

puncte

Nota la lucrarea de licenfd se acordd de cf,tre membrii comisiei, tindnd cont de recomandarea conducdtorului de licen{d, in urma sus{inerii orale a lucr[rii de licentd in plenul comisiei. Fiecare membru al comisiei acordd o not[, nota finald rezultdnd din media lor aritmeticd. Notarea va tine cont de criteriile de evaluare si notare prevdzute in Anexa 4 cu posibilitateade acorda a fractiuni de 0,5
.

Nota de promovare la fiecare prob[, not[ de promovare trebuie sI fie cel putin 5,00. Media minimi de promovare a examenului de licenll trebuie si fie cel poiin O,OO.
Afiqarea rezultatelor examenelor finale se face lasediul facultitii. Solulionarea contestafiilor privind examenul de licentd este de competenla conducerii facultdtii. Rezultatele obginute la probele orale, de aptitudini sportive sau art-istice nu pot fi contestate, conform

Ordinului M.E.C.T.S. nr.327112Q12, art t2 (4). Eventualele contestafii in legiturd desfbsurarea examenului se depun la secretariatul facultltii in

termen de24 de ore de la comunicarearczultatelor gi se rezolvdintr-un interval de 4g de ore de c6tre cadrele didactice din comisia de analizd, a contestaliilor, desemnate de cdtre presedintele comisiei de examen, cadre didactice.care nu au participat la notarea inifiald a lucrarii. contestatiile se rezolvd exclusiv la nivelul institutiei organizatoare, iar deciziile comisiilor de analizd si solulionare a contestatiilor sunt definitive. Rezultatul oblinut in urma contestafiei r[m6ne definitiv.

in

:["]::tu, vlgoare.

cazul nepromovdrii examenelor de finalizare a studiilor, acestea pot fi sustinute ?ntr-o sesiune cu suportarea de cdtre candidat a cheltuielilor aferente, conform prevederilor

legale

?n

Dupi finalizarea examenului de licen{[, lucrarea de licen{i si lucrarea practicr de licentr rimfln in arhiva faculti{ii
conform Anexei din contractul de studii.

4, ALTE INFORMATII

Absolven{ilor de studii universitare^de licen![ care au promovat examenul de licenlr li se elibereaz[ Diploma de licen{r. impreund cu diplomele de licent6, se elibereazd si suplimentele.de diplomd pentru proprii absolvengi. biplomele de licenl6 sunt garantate de Ministerul Educafiei, cercetdrii,Tineritului gi sporiului. Absolvenlilor care nu au promovat examenul de licenfi li se elibereazd un Certificat de absolvire ftrri diplomr de licen{i, insofit de Foaia matricold. Perioada de desfEsurare
18.09.2013.

r '

examenului de licentd este 0g-14.07.2013, respectiv 16


2013

Aprobatl in gedin{a Consiliului F.A.D. din data

Anexa

la

NORME METODOLOGICE PENTRU ALCATUIRE A TEZEI LUCRARII DE LICENTA Ta SPECIALIZ.{,NTT,N VOCATIONALE DIN CADRUL FACULTAITT OE ARTE $I DESIGN
STBUCTT{nA LUqRARTI

1.

COPERTA 9i PRIMA PAGINA vor confine urmdtoarele date: a, I.INIVERSITATEA DE YEST DIN TIMI$OARA b. FACULTATEA DE ARTE $I DESIGN c. DEPARTAMENTUL d. SPECIALIZAREA....... e. LUCRARE DE LICENTA

2. CUPRINS 3. INTRODUCERE 4. DEZVOLTAREA 5. CONCLUZII


6. ANEXE

i. j.

g. in partea stAngi: COORDONATOR $TIII{TIFIC h. In partea dreaptl: ABSOLVENT.............


TIMr$OARA,
2013

f.

TITLUL LUCRARII

PE CAPITOLE (minim 3)

7. BIBLIOGRAFIE (minim 10 titluri) 8. LISTA IMAGIMLOR


LUCRAREA SE PREZTNTA lN n'OnVrAT A4 LEGATA (nu tegati)
SE ATA$E

a.Contribu{ii Ia realizarea lucririi

c o

o o

AZA CDTDVD verificat la nivelul directiilor de studii care va contine: Lucrarea integrali (text+imagini) in format pdf. (aceeasi cu cea imprimati) Imagini ale lucrlrii practice de licenti (folder separat) insotite de datele tehnice specifice (dimensiuni, tehnici etc), in format jpg cu rezolutie de minim 300dpi Un rezumat al lucrlrii (300-600 cuvinte in rom0nI si traducerea in englezd - separat) in format rtf O fotografie a absolventului in format jpg

Anexa NORME DE REDACTARE:

lb

Lucrarea de licen!6 va avea un volum minim de 50 de pagini din care cel pulin 15-20 de pagini reprezinti textul, iar diferenla imagini, schi{e, reproduceri foto a stadiilor de elaborare a lucrlrii

practice, inclusiv stadiul final.


Lucrarea de licentd va fi redactatd cu semne Caractere: Times New Roman sau Arial

diacritice.

Dimensiune:
Spatir,r: 1,5.

12.

R6ndurile vor

Litera bold va

fi aliniate gi la stdnga gi la dreapta. fi folositd pentru cuvintele importante

pe care autorul doreqte sa le evidenlieze.

Litera italic va

fi

folositd pentru evidentierea citatelor

in ghilimele, precum gi pentru titlurile lucrdrilor

citate sau numele pr,rblicatiilor. Dacd in interiorul unui citat existd cuvinte subliniate. se va folosi litera bold italic. Paginile se numeroteaza.

Introducerea

sa cuprindd o sir,teticd expunere a temei gi rnotivatia

alegerii acesteia.
temei
de

Primul capitol va avea caracter preliminar cuprinzAnd o perspectivd teoretici generald asupra
abordate sustinutd prin material documentar vizual.

Urmitoarele (cel putin) doul capitole vor avea caracter aplicativ, prezentAnd obligatoriu etapele
crealie / design si rezultatele finale ale demersului creativ.

Structura si numdrul capitotelor se stabilesc de comun acord cu coordonatorul gtiinlific al lucrlrii, dupl ce studentul a intocmit un proiect al lucrlrii practice qi dupd ce a parcurs bibliografia rninimalS a temei propuse.

Un capitol poate cLrprinde mai multe subcapitole. Toate afirmatiile trebuie argumentate pe baza lucrlrilor consultate. Orice reproducere integrald din lLrcrlrile altor autori se face folosind ghilimelele, indicAnd sursa in note de subsol sau note de sfArqit de capitol (se mentioneazd in aceastd ordine: autorrrl, titlul lucrdriicu caractere italice, editura, oraqul. anul apariliei gi nr. paginii de unde s-aextras
citatul)
Pafiea teoreticd trebuie sd constituie un sistem de referin{d pentru pal-tea practic-aplicativd a acesteia.

in

consecin{d, se va evita dezvoltarea exageratd aplicabilitate in paftea practic-aplicativ6.

aspectelor teoretice, care

nu au acoperire

gi

Concluziile constituie partea finald a lucrdrii. Aici trebuie sI se rezume rezultatele 1a care a ajuns autorul, irnportan{a lor, precum qi perspectivele pe care le deschide lucrarea sa. Bibliografia: va cuprinde cel putin l0 titluri de lucrdri utilizale in redactare. La aceste titluri se va face
referire pe parcursul lucrdrii prin note de subsol
sar-r

de final de capitol.

Anexe (op{ional): nu intrd in aprecierea directd a lucrdrii. Aici pot fi introduse documente de orice tip (interviuri, cronologii, manileste artistice, extrase de text, traduceri, garnd) la care lucrarea face refbrire.

Contribu{ii la realizarea lucrlrii


practicd a lucrdrii.

se vor trece in rnod obligatoriu toate contribr"rtiile externe la realizarea

in

afara cerinlelor enLlmerate mai sus, vor

fi

respectate recomancldrile coordonatorilor,

in func{ie de

specifi cu1 fi ecdrei specializdri.