Sunteți pe pagina 1din 2

$.

nt

sp**{urxta$

,.,,
$*1r3.;aa' $w43"*:{*am

I MINISTERUL EDUCATIFI NATIOI\ALT


4

,@n

qs

Simulare pentru FXAMENUL DE BACALAUREAT -2013 Probi scrisi la matematici Filiera tehnologici: profilul servicii, toate calificirile profesionale; profilul resurse' toate calificlrile profesionale; profilul tehnic, toate calificirile profesionale

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordi 10 puncte din oficiu' e Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. . La toate subiectele se cer rezolviri complete.

5p 5p

[. Calculati "l%-

log5 125.

2. Se considerd functia /:1R+R,/(x)=*2-2x+m. Determinali numdrul realm pentru care punctui


A(1,,-2) aparline graficului functiei

/. * 4) :
1'

5p 5p 5p 5p

3. Rezolvati in mullimea numereior reale ecualia log2(2x 4. Verificati egalitatea l,2o

' Ct =

+1.

5.Determinali ae IRastfelincAtvectorii

i:

(2a+ 1)i+ aj
= 4, AC = 2tl3
$i

fii:

(a*3)i+ 4i sdfievectoriegali

6. Calculali aria triunghiului ABC cu AB

m(< 1) = 600'

(x+ylz:2 /l 1 1\ l.Fie sistemuldeecualii; lZriy-z=3.undeaeR5i,a=(Z 1 -1 )matriceasistemului. '^"tr-y'*az=o

\r -1 ol

5p 5p 5p

a) Determrnali valorile reale ale

lui
A'

rz pentru care matricea

este inversabild.

b) Calculati,42, unde Az =
c) Pentru a =

A'

-4

rezolvali sistemul in mullimea numerelor reale'

2. Se consideri polinomul a) Pentru m

= x3 +

(m-DX2 - mx +2m- 4'rue R '

5p 5p 5p

3, determinali restul imp5rfirii lui

1a

3'

b) Determrnali me Rpentru care / este divizihil cu X


c) Determinali me iQ astfel incAt

1'

/tJ7l.

rO.

Simulare pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT 2013 - Probi scrisi la matematici proJesionale; proJilul tehnic Filiera teinologicd; pr.filut senticii, toate calificdrile profesionale; profilut resurse, toate calificdrile to at e c alific iiril e p rofe sional e

I MINISTERUL
TDUCATTET
Jli@. w*J SUBIECTUL al IIIJea
1. Se consider[ funcfia

I{ATIO NALE
(30 de Puncte)

IR

IR,,f (x) = x + ex

5p 5p

a) Calculati

/'(x),xe R.
a graficului

b) Determinali asimptota la ramura spre -rc


c) Calculati lim xl

funcfiei

/.

5p

f ['t*t I l- '11- I

^_*

lJ(x\
/
:lR

1 .

2. Se considerd funclia 5p 5p a) Demonstrati cd.

+ R, /(x) = -3x l2'


R.

admite primitive pe

b) calculali

Il f @)ar.
A

c) Sa se determine numdrul real pozitiv a, gtiind cd volumul corpului oblinut prin rotalia in jurul axet 0x,
5p
a

graficului funcliei

:[O,t]

-r

lR,

h(x) = axz este egal cu 5n.

Simulare pentru EXAMENUL DE BACALAUREAT 2013 - Probi scrisi la matematici Filiera teinologicd: profilul semicii, toate calificdrile profesictnale; profilul resurse, toate calificdrile profesionale; prutfiIul tehnic, t oat e calificdrile p rofe s ional e