P. 1
Proiect informatica Stancalie

Proiect informatica Stancalie

|Views: 9|Likes:
Published by Mihai Mircea Mecu

More info:

Published by: Mihai Mircea Mecu on May 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2014

pdf

text

original

Cap. 1. Instituţia studiată şi aplicaţiile informatice economice utilizate 1.

1 Prezentarea instituţiei Primăria Oraşului Băile Govora este organizată şi funcţionează ca autoritate a administraţiei publice locale. Primăria ca o structură funcţională cu activitate permanentă este constituită din primar, viceprimar, secretar şi aparatul propriu al consiliului local şi duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii. Acest lucru se realizează prin: 1. elaborarea şi aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite; 2. stabilirea, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale; 3. stabilirea şi urmărirea modului de prestare a serviciilor publice locale; 4. administrarea bunurilor din proprietate publică sau privată a Oraşului Băile Govora; 5. angajarea de împrumuturi pe termen scurt, mediu şi lung; 6. administrarea resurselor financiare; 7. elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare; 8. asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale; 9. cooperarea pe plan intern şi internaţional. În structura organizatorică a Primăriei sunt cuprinse 62 func ții din care: • 2 funcții de demnitate publică • 1 funcție Secretar • 16 funcții publice • 43 funcții contractuale Organigrama Primăriei Oraşului Băile Govora este una piramidală, specifică unei structuri organizatorice de tip ierarhic – funcţional. (Anexa nr.1) Atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele organismelor ce asigură funcţionarea primăriei sunt evidenţiate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 (republicata). Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice, în ţară sau în străinătate, precum şi în justiţie.. Pentru punerea în aplicare a activităților date in competen ța sa primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente func ționale. Viceprimarii sunt în subordinea primarului și exercită atribuţiile ce îi sunt delegate de către primar, în condiţiile legii. Secretarul oraşului este funcționar public de conducere cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul este salarizat din bugetul local. În cadrul Primariei Băile Govora există urmatoarele compartimente : • Compartimentul UAT • Compartimentul ADP • Compartimentul ADPP • Compartimentul financiar-contabil • Compartimentul ITL
1

• Compartimentul resurse umane • Compartimentul stare civilă şi asistenţă socială • Compartimentul informatică, programe şi proiecte Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului Băile Govora împreună cu aparatul propriu de specialitate al consiliului local, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Oraşului Băile Govora. Aceasta aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 1.2 Prezentarea principalelor aplicaţii informatice economice existente în institu ția analizată În cadrul Primăriei Băile Govora se folosește aplica ția mySAP ERP. Sistemul ERP este instrumentul software care facilitează integrarea tuturor informaţiilor dintr-o organizaţie într-o platformă unică. Scopul ERP este să asigure transparenţa datelor în cadrul unei organizaţii şi să faciliteze accesul la orice tip de informaţie utilă în desfăşurarea activităţii. Modulele mySAP ERP funcţionează integrat utilizând o bază de date comună. Principalele module mySAP ERP folosite în cadrul institu ției sunt: • Contabilitate financiară • Mijloace fixe • Managementul investițiilor • Gestiune Proiecte • Resurse Umane - Salarizare Modulul Contabilitate financiară raspunde tuturor reglementărilor internaționale ce trebuie îndeplinite de departamentele financiar-contabile, asigurând managementul și evidența tuturor datelor financiar-contabile, auditul înregistrarilor contabile până la nivelul documentelor, fluxuri de date între contabilitate și celelalte module și procese, pregătind informația operatională necesară procesului de luare a deciziilor. Modulul permite realizarea balan ței contabile, a contului de profit și pierdere, cartea mare, credite, debite, contabilitatea opera țiunilor bancare, contabilitatea taxelor și impozitelor, contabilitatea clien ților și a furnizorilor, gestiunea numerarului. Modulul Gestiune Proiecte din cadrul pachetului informatic integrat SAP oferă suport pentru planificarea, execuția și urmărirea tuturor aspectelor de derulare a proiectelor interne/externe, atât din punct de vedere tehnic, cât și comercial. În vederea unei gestionări clare și organizate, modulul Gestiune Proiecte permite structurarea proiectului din urmatoarele puncte de vedere: • al modului în care proiectul este organizat, folosind a șa-numitele structuri de detaliere activități (WBS = Work Breakdown Structure); • al modului de desfășurare a proiectului, folosind pachete de lucru (procese). Planificarea proiectului presupune și stabilirea ordinii în care sarcinile de lucru vor fi executate. Tot aici se determină care dintre sarcini depind unele de altele, care dintre sarcini necesită activități suplimentare și care sarcini necesită un grad de detaliere mai mare.

2

Modulul resurse umane-salarizare permite: • configurarea grilelor de impozitare lunare şi anuale; • definirea modului de calcul al concediilor medicale pe tipuri de • coduri de indemnizaţii de asigurări sociale; • configurarea constantelor lunare (ore/lună lucrate în regie, ore/lună lucrate în acord, procent întreruperi, procent şomaj, procent contribuţii sănătate, CAS, şomaj, fond de accidente de muncă şi boli profesionale, salariul mediu brut, salariul minim pe economie, şamd.); • definirea indicatorilor de salarizare; • gestionarea flexibilă a indicatorilor, definiţi pentru construirea formulelor de calcul al salariilor, cu istoric pe perioade, permiţând adăugarea şi modificarea acestora de către utilizator; • definirea nomenclatorului de funcţii, al caselor de sănătate, al casierilor şi al băncilor; • definirea tipurilor de avansuri (chenzinal, prime, de concediu de odihnă, indemnizaţii de conducere, şamd.), reţineri (imputaţii, CAR, popriri, pensie alimentară, garanţii materiale, şamd.), sporuri (vechime, condiţii nocive, fidelitate, şamd.); • gestionarea persoanelor plecate din cadrul întreprinderii; • definirea deducerilor de bază şi a deducerilor suplimentare pentru calculul impozitului pe salariu şi modificarea acestora în funcţie de schimbările legislative; • editarea şi generarea de rapoarte, statistici privind personalul; • configurarea structurii organizatorice a întreprinderii; • configurarea datelor referitoare la angajaţi. Modulul Mijloace Fixe oferă utilizatorului următoarele facilită ți: • calculul amortizării mijloacelor fixe prin folosirea tuturor metodelor de amortizare: liniară, accelerată, degresivă prevazute de lege (inclusiv calcul pe baza de ore sau kilometri realizați lunar); • reevaluarea anuală a mijloacelor fixe conform legisla ției; • reducerea automată a duratelor mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar; • calculul amortizării pentru mijloacele fixe ie șite din eviden ța la care numărul de luni de recuperare a valorii neamortizate este mai mare ca 1 și generarea notelor contabile aferente; • introducerea de caracteristici tehnice sau extensii ale denumirii mijlocului fix; • scoaterea din evidență a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar prin generare automata de bonuri de mi șcare; • editarea rapoartelor tipizate de inventariere; • selecții si editări de rapoarte pe criterii multiple alese de utilizator; • evidența mijloacelor fixe prinse în contracte de gaj și evidenta acestor contracte. Modulul Managementul Investițiilor oferă func ții pentru sprijinul planificării, investiției și finanțării pentru: investi țiile de capital, investi țiile în cercetare și

3

4 . • -Ordonanţarea de plată . • -Ordin de deplasare . Principalele sisteme informaţionale economice din cadrul Primăriei Oraşului Băile Govora 1. investițiile în ceea ce prive ște educarea continuă a angaja ților.3 Proiecte informatice propuse • • • crearea unei aplicatii de verificare a datelor pentru eliminarea redundantelor existente in sistem modificarea modulului Resurse Umane . al contribuţiei la bugetul statului şi asigurărilor sociale. • -Documente de reţineri. • -Note contabile. CAR.Salarizare prin realizarea a doua module separate: Resurse Umane și Salarizare optmizarea aplicației “Salarizare” astfel încat să fie rezolvate problemele cu care se confruntă utilizatorii actuali ai mySAP ERP.Sistemul informaţional SALARIZARE : este o componentă legată de cea de resurse umane. rate. pensii alimentare. sindicat. Stabilirea Sistemului ce va fi supus etapei de analiză 2. • -Angajament bugetar individual/global pentru suma din buget alocată pentru plata drepturilor salariale şi a contribuţiilor către bugetul de stat. Cap. Principalele documente de intrare sunt: • -Bugetul aprobat pentru cheltuieli de personal .dezvoltare. având ca obiect calculul şi evidenţa salariilor. • -Dispoziţie internă pentru stabilirea drepturilor individuale a salariaţilor. programe informatice. • -Note de plecare în concediu de odihnă. • -Formular certificat concediu medical. Principalele documente de ieşire sunt: • -Statul de plata.1. • -Dispoziţii privind diminuări sau suplimentări ale drepturilor salariale. • -Stat de plata suport • -Declaraţia nominală pentru contribuţii asigurări sociale pana la data de 25 a lunii pentru luna precedentă. • -Declaraţia nominală pentru contribuţii de asigurări sociale de sănătate până la data de 25 a lunii pentru luna următoare. 1. 2. • -Pontaj. Sunt automatizate calculul taxelor. • -Referatul.

Cand se atinge agest plafon automat se opreste retinerea pe statul de plata. pentru verificat si vizat « «Bun de plata » de catre Serviciul Resurse umane se inainteaza Serviciului Financiar. Foile colective de prezenta se intocmesc de fiecare compartiment pentru salariatii din acel compartiment. certificate de concediu medical. compartiment dupa caz si de directorul directiei si vor fi vizate de salariatii din cadrul Serviciului Resurse Umane. cu certificatele de concediu medical. Certificatele de concediu medical vor fi incluse la calcul numai daca respecta prevederile legale in vigoare. Fişe fiscale si borderoul fişelor fiscale. prin programul informatic. Serviciul Resurse Umane nu vizeaza pontajele cu modificari si stersaturi. 5 . absente.• • • • • • • • • • -Declaraţia nominală pentru contribuţii de şomaj până la data de 25 a lunii pentru luna precedentă. invoiri.. Recapitulaţii salarii. Se va verifica existenta Ordinelor de serviciu intocmite de sefii de compartimente si vizate de directorii de directii. in limita plafonului din contractul de garantie materiala. Retinerile se introduc in program de catre salariatii de la Serviciul Financiar care au atributii in fisa postului iar pentru garantii materiale se verifica retinerea lunara din salariul tarifar de incadrare. Raport statistic ……trimestrial. ore suplimentare. Includerea in statul de plata a certificatelor de concediu medical fara vizele si aprobarile necesare atrage raspunderea salariatilor de la Serviciul Resurse Umane.02. prin care se mentioneaza : lucrarile pentru care vor fi prezenti salariatii precum si nominalizarea salariatilor care sunt chemati la serviciu. Fluturaşi salariali. Se verifica concordanta cu condicele de prezenta. procese de prelucrare a fluxurilor de informaţie sunt Principalele următoarele: Statul de plata se intocmeste in programul informatic SAP in baza documentelor justificative: pontaje. Situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate – anual (după aprobarea bugetului. etc. Declaraţia 102 pentru obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor sociale si fondurile speciale pana pe data de 25 a lunii pentru luna precedentă. Statul de plata semnat pentru intocmit. pentru anul precedent.. anual până la data de 28. dispozitii. Se introduc in programul SAP in modelul configurat. serviciu. Serviciul Resurse Umane poarta raspunderea pentru acordarea vizei pentru orele suplimentare. Recapitulaţie brut. Foile colective de prezenta se semneaza de seful de birou. Pentru a viza plata orele suplimentare Serviciul Resurse Umane are obligatia de a verifica existenta Dispozitiei pentru compartimentele din cadrul oraşului Băile Govora. Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (impozit şi contribuţie persoane cu handicap) până pe data de 25 a lunii pentru luna precedentă. etc. privind semnaturile si vizele necesare.

• Nota contabilă. • Registru Cartea Mare. • etc. • Darea de seamă anuală. • Bilanţ. la cheltuielile efectuate pentru materiale. investiţii. • Dispoziţia de plată. Principalele documente de intrare sunt: • Bonuri de consum.A. • Extras de cont.Serviciul Financiar efectueaza verificarile retinerilor. incadrarea in numarul de posturi aprobate atat de salariatii Serviciului Resurse Umane cat si de salariatii Serviciului Financiar.Sistemul informaţional TREZORERIE (încasări şi plăţi): se referă la încasări şi plăţi în lei şi în valută de orice natură. calculele periodice de sinteză. a salariilor care se vireaza pe carduri. Funcţionalităţile vizează : bugetarea trezoreriei. Principalele documente de ieşire sunt: • State de plată. 20. Se verifica incadrarea sumelor de plata in creditele bugetare aprobate prin buget.2% • -Fond somaj 0.8% • -C.S. precum şi automatizarea înregistrării informaţiilor financiar-contabile preluate din documentele primare .1% • -Fond indemnizatii si concedii 0.5% pentru salariatii proprii • -Fond risc si accidente 0. • Ordin de deplasare. fonduri speciale. a salariilor care se platesc prin casierie . înregistrarea tranzacţiilor.A. inclusiv salariile şi reţinerile din acestea şi alte obligaţii . • Balanţa de verificare. precum şi la modul cum sunt gestionate aceste fonduri.85% Contributiile angajatorului se vor aplica la zi in functie de actualizarile legislative in domeniu. 2.S. In cadrul Compartimentului Financiar-Contabil se verifica modul de calcul a sumelor reprezentand contributiile angajatorului la bugetul de stat. • Dispoziţii de plată. • Darea de seamă contabilă trimestrială.S 5. • Contul de execuţie a bugetului. • Chitanţe. concordanta statelor de plata cu Recapitulatia lunara a salariilor. sponsorizări. 3. respectiv : • -C. Principalele documente de intrare sunt: 6 . • Facturi. evidenţa elementelor patrimoniale. • Registru Jurnal.Sistemul informaţional FINANCIAR – CONTABIL : sigură conducerea evidenţei contabile şi gestiunea financiară a instituţiei.

Principalele documente de intrare sunt: • Formular de ofertă. • Procese verbale de negociere. • Extrase de cont. • Dosare de achiziţii. Principalele documente de ieşire sunt: • N. • Borderouri. • Note contabile. • etc.I. • Certificat de atestare fiscală. Sistemul informaţional TEHNIC: are în vedere informaţiile cu privire la licitaţiile organizate cu scopul achiziţiei de bunuri şi servicii precum şi licitaţiile privind concesionările şi închirierile de terenuri şi construcţii. • Bonuri de consum. • etc.. • Cereri de participare la licitaţie. • Certificatul de înregistrare al firmei. • Contracte de achiziţii. Tot aici se includ şi informaţiile referitoare la logistică şi aprovizionare. • Studii finaciare.Sistemul informaţional MIJLOACE FIXE: Principalele documente de intrare sunt: • Facturi. • etc. 5. 7 . • Chitanţe. • Aviz de transfer. • Documente de negociere aprobate. 4. • etc.R. • Comunicări privind rezultatul procedurilor de licitaţii.• Facturi. • Justificări ale ordinelor de deplasare. • Raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior. • CEC-uri pentru ridicare de numerar din conturile unităţii. • Program anual al achiziţiilor publice. • Declaraţii. • Documente însoţitoare. • Acte juridice. • Note justificative. • Oferte de prezentare. • Ordine de plată. Principalele documente de ieşire sunt: • Fişa de date a achiziţiei.

2 Delimitarea ariei de întindere a sistemului ce va fi analizat 2. Primar: 8 . 6. − Documentaţie pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor privind achiziţiile publice. Sistemul informaţional BUGETARE: Principalele documente de intrare sunt: .1 Componentele organizatorice cu responsabilită ți pe linia salarizării 1. • etc. • Nota de intrare. • Fişa mijlocului fix. Principalele documente de ieşire sunt: • Centralizator mijloace fixe pe luna. − Propuneri privind Proiectul de Buget.cereri din partea celorlalte componente organizatorice pentru organizarea de unor diferite evenimente. − Planul anual pentru achiziţii publice.2. 2. • Ordin privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe. Sistemul Informational STATISTIC: Principalele documente de intrare sunt: − Anchete sociale Principalele documente de ieşire sunt: − Rapoarte statistice. Principalele documente de ieşire sunt: . materiale publicitare oficiale 9. 7. Principalele documente de ieşire sunt: − Situaţia realizării obiectivelor de investiţii.• Bonuri. • Proces verbal de constatare a plusurilor/minusurilor de inventar. 2. • Lista de inventariere.comunicate de presă. • etc. • Balanţa analitică a mijloacelor fixe pe trimestre. sesizări de la cetățeni. 8. • Procese verbale. Sistemul informaţional INVESTIŢII: Principalele documente de intrare sunt: • Liste de investiţii aprobate.fundamentări cheltuilei Principalele documente de ieşire sunt: -buget de venituri și cheltuieli Relația dintre sistemele informaționale de la nivelul Primăriei și componentele organizatorice din cadrul acesteia se poate observa în Anexa nr. Sistemul informaţional COMUNICARE: Principalele documente de intrare sunt: . • Situaţia intrărilor de mijloace fixe pe o anumită perioadă.

− primește și verifică formularele de certificate pentru concedii și indemnizații. a borderourilor pentru card. − verificarea statelor de plată. Sefi de birou. − întocmire pontaje și introducerea lor în sistemul informa țional de salarizare. 2. − întocmire pontaje și introducerea lor în sistemul informa țional de salarizare. pentru fiecare bancă. − întocmește Statul de funcții și înaintează o copie Serviciului Financiar. departament sau compartiment: -întocmesc Ordine de Serviciu. − efectuarea corecțiilor și operarea lor în sistem. − verifică existența Ordinelor de Serviciu. Serviciul Financiar: − Întocmește situația cu persoanele care s-au aflat în deplasare în luna pentru care se calculează salariile și o înainteaza Serviciului Resurse Umane. − listarea recapitulației. -Întocmește Bugetul de venituri și cheltuieli în care se aprobă sumele pentru cheltuielile de personal în anul în curs. a ordonan țărilor de plată. − verifică încadrarea sumelor în creditele bugetare. adeverințe de salariu și adeverin țe pentru pensie. − listarea statelor de plată și a statelor suport pentru drepturi din contract (pentu fiecare drept câte un stat suport). Serviciul Resurse Umane: − fundamentează sumele necesare cheltuielilor de personal și le înaintează serviciului Buget. − primește și verifică cererile pentru alte evenimente. − înaintează documentele Serviciului Financiar. − verifică dispozițiile pentru ore suplimentare. − actualizarea datelor personale pentru fiecare angajat. în baza fundamentării întocmite de serviciul 3. − acordă viza pentru orele suplimentare. Șeful compartimentul financiar-contabil: -Aprobă efectuarea plații cheltuielilor. − verificarea și avizarea tuturor pontajelor. − eliberează flurași de salariu. − completarea pontajelor cu excepții pentru fiecare pesoană și blocarea acestora în sistem. lichidării și ordonării cheltuielilor. în două exemplare. 9 . pentru fiecare salariat și grupate pe compartimente și direc ții. − validarea datelor și blocarea lor în sistemul informa țional. a borderoului pentru Trezorerie.-are calitatea de ordonator de credite și are în competen ță opera țiunile specifice angajării. − întocmește angajamentul bugetar individual/global.

popriri. Serviciul informatizare: − salvează și arhivează datele de salarii. garanții materiale) pentru fiecare anagajat în sistemul informațional.2 Prezentarea principalelor tranzac ții economice din cadrul sistemului informațional salarizare • fundamentarea sumelor necesare cheltuielilor de personal. cotizație sindicat. a salariilor care se platesc prin caserie. a salariilor care se virează pe carduri. − Serviciul juridic – avizează contractele de muncă. − efectuează verificarea reținerilor. − Biroul Protecția Muncii.− introducerea reținerilor (rate. − verifică modul de calcul a contribuțiilor angajatorului la bugetul de stat. − Serviciul audit public intern – efectuează auditarea sistemului informational financiar-contabil și implicit și a sistemului de salarizare. − efectuează înregistrările contabile după plata salariilor. − verificarea statelor de plată. − întocmește instrumentele de plată și le înaintează Trezoreriei. Alte entități externe cu care intră în contact sistemul informa țional salarizare sunt: − Bănci – către acestea se trimit borderourile de salarii și ordinele de plată și se primește ca raport extrasul de cont. Celelalte compartimente: − întocmire pontaje și foi colective de prezen ță introducerea lor în sistemul informațional de salarizare. 10 . − validarea datelor. care urmează a fi instrui ți in acest sens.2. − verificare plăți rețineri în cursul lunii. rectificările acestora și eventualele compensări. − supune documentația aprobării. CAR. − verifică documentația înaintă de Serviciul Resurse Umane și o supune unui control finaciar preventiv. 2. concordan ța statelor de plată cu Recapitularea lunară a salariilor. − asigură anumite rapoarte necesare. − Direcția tehnică – de la sistemul informațional de salarizare pornesc către serviciul de logistică din cadrul acestei direc ții cereri pentru aprovizionare. iar de la acesta din urmă la sistemul informa țional de salarizare ajung informații cu privire la starea sănătate a angaja ților necesare pentru calcularea anumitor sporuri. Trezorerie: − efectuează control salarii cu o zi înainte de plata salariilor. Securitate și Sănătate în Muncă – aici ajung informații cu privire la noi angajați. pensie alimentară.

trecerea sumelor în contul personal în cazul cazul neridicării drepturilor salariale. 11 . efectuarea deducerilor salariale pentru fiecare angajat in parte. inregistrarea imputarilor salariale. Legătura dintre sistemul informațional de salarizare și componentele organizatorice/entitățile externe organiza ției se pot observa și în diagrama de context din Anexa nr. efectuarea plăților către salariați. procesarea cererilor de concediu și vizelor pentru orele suplimentare.• • • • • • • • introducerea pontajelor de la întreaga unitate. 3. efectuarea depunerii contribuțiilor angajatorului la Bugetul de stat. realizarea și verificarea statului de plată.

3 Analiza sistemului selectat La descrierea sistemului existent am plecat de la principalele tranzacţii identificate şi am definit funcţiile. Număr ore lucrate) Concedii (Nume.Cap. precum şi fişierele în care se depozitează informaţia solicitată din aceste documente. Prenume.2 am descris caracteristicile şi sursele de intrare ale principalelor documente intrate şi locurile de stocare ale informaţiilor solicitate. nr. Număr zile concediu) Retineri (Nume.1 Descrierea ieşirilor : Denumire ieşire Proces/subproce s de prelucrare din care se obţine Tipul ieşirii şi momentul obţinerii Destinaţia ieşirii.1 am descris circuitul şi caracteristicile principalelor documente ieşite din sistem. 3. in tabelul 3. În tabelul 3. Procent rețineri -) Se grupează pe fiecare compartimen t și direcție 12 . Prenume. în fiecare lună Departamen t Resurse Umane.3 sunt menţionate procesele în care se folosesc documentele de intrare şi de ieşire. Suma de retinut. În tabelul 3. fişiere sau dosare) de unde se obţin datele Observaţii Stat de plată Generare state de plată Programat . procesele şi procedurile de prelucrare precum şi de la definirea ariei de întindere a sistemului nostru. exemplare Structura ieşirii Documentul/ documentele pe baza căruia se obţine Stocarea datelor (tabele ale bd. Astfel. Departamen t Financiar 2 exemplare Compartimentul în care lucrează salariatul (C) Numele și prenumele salariatului (C) Salariul tarifar de încadrare (N) Indemnizația de conducere(N) Salariul de merit(N) Numărul de zile Dispoziții interne pentru stabilirea drepturilor individuale ale salariațiilor Formular certificat concediu medical Ordin deplasare Pontaje (Nume. Prenume.

nr.Denumire ieşire Proces/subproce s de prelucrare din care se obţine Tipul ieşirii şi momentul obţinerii Destinaţia ieşirii. CAR. sindicat. rate. după caz (N) Numărul de zile aflat în incapacitate temporară de muncă(N) Suma aferentă zilelor cu incapacitate 13 Pontaj Dispoziții privind diminuări sau sumplimentăr i ale drepturilor salariale Note plecare concediu de odihnă Documente de rețineri. fişiere sau dosare) de unde se obţin datele Observaţii lucrate (N) Salariul aferent timpului lucrat (N) Numărul de zile concediu de odihnă (N) Suma aferentă concediului de odihnă (N) Primă de vacanță sau ajutor pentru refacerea capacității de muncă. pensii alimentare . exemplare Structura ieşirii Documentul/ documentele pe baza căruia se obţine Stocarea datelor (tabele ale bd.

5.5% .Din brutul aferent fiecărui salariat se rețin contribuțiile individuale : 10.Denumire ieşire Proces/subproce s de prelucrare din care se obţine Tipul ieşirii şi momentul obţinerii Destinaţia ieşirii. exemplare Structura ieşirii Documentul/ documentele pe baza căruia se obţine Stocarea datelor (tabele ale bd. nr.5%. fişiere sau dosare) de unde se obţin datele Observaţii temporară de muncă (N) Numărul de ore sumplimentare (N) Suma aferentă orelor suplimentare (N) Sporul de vechime (N) Alte sporuri (N) Drepturi din contractul colectiv de muncă (C) Total brut (N) Deduceri (N) . 0.5% după care se reține impozitul 14 .

Denumire ieşire Proces/subproce s de prelucrare din care se obţine Tipul ieşirii şi momentul obţinerii Destinaţia ieşirii. nr. exemplare Structura ieşirii Documentul/ documentele pe baza căruia se obţine Stocarea datelor (tabele ale bd. fişiere sau dosare) de unde se obţin datele Observaţii prin aplicarea cotei de impozitare ( 16%) la coloana brut impozabil. 15 .

Prenume.5% somaj (N) 10. Departamen t Financiar 2 exemplare Denumirea dreptului (C) Luna (C) Compartimentul (C ) Numele prenumele (C) Suma pe zi (pentru masa calda) (N) Contract colectiv de muncă Drepturi_Contrac t (Nume. nr. în fiecare lună Departamen t Resurse Umane. Drept) Se întocmește pentru fiecare drept din contract Stat de plată suport Generare state de plată Numar zile (pentru masa calda) (N) Suma Bruta (N) Contributii individuale obligatorii : 0.5 % CASS (N) 16% Impozit (N) Rest plata (N) 16 . exemplare Structura ieşirii Documentul/ documentele pe baza căruia se obţine Stocarea datelor (tabele ale bd.Denumire ieşire Proces/subproce s de prelucrare din care se obţine Tipul ieşirii şi momentul obţinerii Destinaţia ieşirii.5%CAS (N) 5. fişiere sau dosare) de unde se obţin datele Observaţii Programat .5.

fişiere sau dosare) de unde se obţin datele Observaţii Programat . exemplare Structura ieşirii Documentul/ documentele pe baza căruia se obţine Stocarea datelor (tabele ale bd. Angat.Denumire ieşire Proces/subproce s de prelucrare din care se obţine Tipul ieşirii şi momentul obţinerii Destinaţia ieşirii. nr. 2 exemplare Data (date) Numele și prenumele salariatului (C) Serviciu (C) Salariu (N) Zile Lucrate (N) Salariu merit (N) Vechime (N) Antena (N) Masa calda (N) Total brut (N) Pensie (N) Dispoziții interne pentru stabilirea drepturilor individuale ale salariațiilor Formular certificat concediu medical Ordin deplasare Pontaj Dispoziții privind diminuări sau sumplimentăr i ale drepturilor salariale Note plecare concediu de odihnă Stat_de_plată Fluturași salarii Generare state de plată Ajutor somaj (N) Pensie (N) Deducere (N) Impozit (N) CAR (N) 17 . în fiecare lună Departamen t Resurse Umane.

Suma) XLS – în funcție de prefenrința băncii) 18 . 2 exemplare Număr curent (N. în stat_ format tipărit plată_suport și format (Nume și electronic prenume angajat. 24) Suma (N) Total plată (N) Stat de plată și stat de plată suport. TXT.) Nume și prenume angajat (N) CNP (N) Cod IBAN (alfanumeric.Denumire ieşire Proces/subproce s de prelucrare din care se obţine Tipul ieşirii şi momentul obţinerii Destinaţia ieşirii. Borderou de card Generare borderou de card Se realizează pentru fiecare bancă Stat_de_plată și în parte. exemplare Structura ieşirii Documentul/ documentele pe baza căruia se obţine Stocarea datelor (tabele ale bd. (PDF. Bancă. fişiere sau dosare) de unde se obţin datele Observaţii Programat . nr. Extras de cont angajați Extras de cont angajați (cod IBAN. în fiecare lună Departamen t financiar. CNP).

2 exemplare Specificare (C) Stat de plată și stat de Cuprins în statul de plată suport funcții (N) Cuprins în statul de plată (N) Achitate (N) Diferență de achitat (N) Consilieri locali (N) Concediu medical (N) Contract colectiv de muncă (N) Achitate (N) Deferență de achitat (N) Stat_de_plată și stat_plată_suport – sunt preluate datele numerice Recapitulați e salarii Generare rapoarte recapitulative 19 . Departamen t Financiar. în fiecare lună Departamen t Resurse Umane. nr. exemplare Structura ieşirii Documentul/ documentele pe baza căruia se obţine Stocarea datelor (tabele ale bd. fişiere sau dosare) de unde se obţin datele Observaţii Programat .Denumire ieşire Proces/subproce s de prelucrare din care se obţine Tipul ieşirii şi momentul obţinerii Destinaţia ieşirii.

Crt (N) Denumire (C) Suma datorată (N) Suma deductibilă (N) Suma de plată (N. fişiere sau dosare) de unde se obţin datele Observaţii Declarațiile 100 privind obligațiile de plată la bugetul de stat (impozite și contribuții persoane cu handicap) și 102 pentru obligațiile de plată la bugetul asigurărilor sociale și fondurile speciale Programat . în fiecare lună până pe data de 25 a lunii pentru luna precedent ă Departmane t financiar.Denumire ieşire Proces/subproce s de prelucrare din care se obţine Tipul ieşirii şi momentul obţinerii Destinaţia ieşirii. 2 exemplare Perioada de raportare (Date) Date de identificare a plătitorului – cod de identificare fiscala (alfanumeric. 15) Denumire (C) Adresa (C) Date privind obligația bugetară Nr. ANAF. S datorată – S deductibilă) De 20 Stat de plată Stat_de_plată – sunt preluate datele privind contribuția angajatorului la bugetul de asigurarilor sociale și fondurile speciale Completare declarații . nr. exemplare Structura ieşirii Documentul/ documentele pe baza căruia se obţine Stocarea datelor (tabele ale bd.

Data 21 . Adresa (C) Contract individual de muncă. Stat de plată Contract individual de muncă. exemplare Structura ieşirii Documentul/ documentele pe baza căruia se obţine Stocarea datelor (tabele ale bd. Initiala tatălui(C. nr. 2 exemplare Date de identificare ale angajatorului – cod de identificare fiscală (alfanumeric. ANAF. Adeverințe persoane aflate în întreținere. Data angajării. fişiere sau dosare) de unde se obţin datele Observaţii Programat la finele lunii februarie pentru anul fiscal precedent Departamen t financiar. 15) Nume (C).1). CIF. Carnet de muncă. Adresa (C) Date de identificare ale angajatului – cod numeric personal/cod de identificare fiscala (alfanumeric. Prenume. Prenume (C). Denumire societate.Denumire ieşire Proces/subproce s de prelucrare din care se obţine Tipul ieşirii şi momentul obţinerii Destinaţia ieşirii. Adresa. Adresa angajat. Prenume/Denumir e (C). Nume. Declarații persoane aflate în întreținere. Data încetării activității Declarații și adeverințe persoane aflate în întreținere – CNP Stat de plată – date numerice Fișă fiscală Completare fișă fiscală Date privind perioada angajării – Data angajării (Date). 15). Nume. Carnet de muncă – CNP.

Sa luam cazul in care unei persoane i se intocmeste referat disciplinar. Număr net= salariul Stat de plată Documente de ore lucrate) brutsuport reţineri. stat de plata suport. Prenume. iar apoi se trece la generarea documentelor de iesire: stat de plata. Concedii (Nume. Suma de individual/global retinut. Număr brutalimentare zile concediu) contributii)* impozitul pe Angajament Retineri (Nume. Drepturi_contract. fluturasi de salariu. fişiere sau dosare) Formulele sau relaţiile de calcul Observaţii Generare Datele din state de documentele de plată intrare implicate in acest proces sunt introduse in fisierele Pontaje. Salariul Prenume. Pontaje (Nume.2 Descrierea proceselor de prelucrare: Proces/ Subproces Descrierea succintă a operaţiunilor de prelucrare Ieşiri din proces Stat de plată Intrări în proces Pontaj Stocarea datelor (tabele ale bd.3.Retineri si suplimentari. sindicat. .5 Dispoziţii privind % diminuări sau Impozit suplimentări ale 16% drepturilor salariale Decizie imputare Contract colectiv 22 In formula de calcul pot aparea si alte deduceri personale. iar masura luata este deducerea din salariu a 10%. (salariul Fluruși salarii pensii Prenume. contributiiCAR. salariu bugetar Prenume. rate. Pentru fiecare angajat in parte se calculeaza deducerile din salariu corespunzatoare. medical Drept) CASS 5. Poate exista o problema in cazul in care referatul nu ajunge in timp util de la departametul de resurse umane la departamentul de salarizare.5% certificat Drepturi_Contract concediu CAS 10.5% (Nume. Procent rețineri ) Formular Somaj 0. Concedii.

Suma) Trebuie sa fie verificata corectitudinea codului IBAN Stat de plată și Raport stat de plată suport Total retineri= suma retineri individuale Total salarii brute= suma salarii brute 23 . fişiere sau dosare) Formulele sau relaţiile de calcul Observaţii Generare Datele din extrasul de Borderou borderou de cont sunt introduse in card card fisierul Conturi_angajati. Se folosesc si tabelele nou create in urma procesului “generare stat de plata”: stat de plata si stat de plata suport. Generare Rapoarte recapitulative Se folosesc din nou Recapitulație datele din tabela Stat salarii de plata si Stat de plata suport De aceasta data. CNP). Se genereaza ulterior borderoul de card. care reprezinta un document mai de Stat de plată și Conturi stat de plată angajati(cod IBAN.Proces/ Subproces Descrierea succintă a operaţiunilor de prelucrare Ieşiri din proces Intrări în proces de muncă Note de plecare în concediu Stocarea datelor (tabele ale bd. Extras de cont Stat de plata(Nume angajati și prenume angajat. se intocmeste documentul numit recapitulatie salarii. suport.

Declarațiile 100 Stat de plată privind obligațiile de plată la bugetul de stat (impozite și contribuții persoane cu handicap) și 102 pentru obligațiile de plată la bugetul asigurărilor sociale și fondurile speciale Stat de plată – sunt preluate datele privind contribuția angajatorului la bugetul de asigurarilor sociale și fondurile speciale 24 . ce sintetizeaza situatia tuturor salariilor Ieşiri din proces Intrări în proces Stocarea datelor (tabele ale bd.Proces/ Subproces Descrierea succintă a operaţiunilor de prelucrare general. Se iau datele referitoare la contributii si se folosesc pentru generarea declaratiei 100 si 102. fişiere sau dosare) Formulele sau relaţiile de calcul individuale etc Observaţii Completare declarații Se folosesc datele din tabela stat_de_plata.

fişiere sau dosare) Raport Formulele sau relaţiile de calcul Observaţii Utilizam datele Fișă fiscală numerice din tabela stat de plata. cat si datele din documentul “declaratii persoane intretinute” pentru a putea determina conform legislatiei in vigoare. 25 . care este cota de impozit pe care angajatul trebuie sa o plateasca.Proces/ Subproces Completare fișă fiscală Descrierea succintă a operaţiunilor de prelucrare Ieşiri din proces Intrări în proces Declaraţii persoane întreţinute Stocarea datelor (tabele ale bd.

6 . trece la generarea documentelor de iesire: stat de plata. Depozitul (dicționarul) de date – descrierea s-a realizat pentru un proces de prelucrare. 8 DIAGRAMA FLUXURILOR DE DATE DE NIVEL 1 A PROCESULUI GENERARE BORDEROU DE CARD 4. Resurse umane Source/Sink Description: Introduce in sistem pontajele.DIAGRAMA FLUXURILOR DE DATE DE NIVEL 1 A PROCESULUI GENERARE STATE DE PLATA. cererile de concediu. stat de plata suport. dosare) Pontaje. 4. anexa nr. angajamentul bugetar si declaratiile privind persoanele in intretinere Notes: Departamentul de resurse umane preia in fiecare luna un exemplar al statului de plata si recapitulatia de Salarii 26 . fluturasi de salariu.2.3. 7 DIAGRAMA FLUXURILOR DE DATE DE NIVEL 2 A SUBPROCESULUI INTRODUCERE DATE DIN DOCUMENTELE DE INTRARE și anexa nr. Modelarea sistemului informaţional analizat . 4.Cap. un loc de stocare. anexa nr. 5 – DIAGRAMA FLUXURILOR DE DATE DE NIVEL 0 A SISTEMULUI INFORMAȚIONAL SALARIZARE. 4.Prenume Total ore lucrate Generare state de plata Process Process #: 1 Process Description: Datele din documentele de intrare implicate in acest proces sunt introduse in tabelele (fisiere. anexa nr. o entitate externă și un flux de date: Date-pontaje-noi Data Flow Description: Se introduc datele noi privind pontajele in fisier Pontaje File Description: Persoana responsabila pentru pontaje din fiecare serviciu completeaza pontajele Composition: Nume. Descompunerea funcţională a sistemului studiat este prezentată în anexa nr.3 – Diagrama de context. 4. Modelul proceselor – se observă în anexa nr.1.

4.4 Matricea CRUD PROCESE Concedii LOCURI DE STOCARE Conturi Drepturi Pontaje Recapitulatie Retineri si Angajati contract suplimentari CRUD CRUD CR CRUD Stat de plata suport CRUD CRUD R R R CRUD R R R Stat de plata Generare CRUD stat plata Generare borderou de card Completare fisa fiscala Completare declaratii Generare rapoarte recapitulative 27 .

 Cerinţele funcţionale: • Cerinţe de modificare a structurii datelor. prin care se actualizează. astfel încât pierderea lor ar putea genera efecte negative pentru întreaga activitate a instituţiei. accesibilitate) în ceea ce priveşte datele cu care operează Seviciul Financiar-Contabil. • Cerinte de restictivitate: doar angajatii care trebuie sa se ocupe de o anumită sarcină au dreptul de a introduce date în sistem. o nouă aplica ție. integritate. 5. iar in acest fel traseul pe care de obicei circula pontajele pentru a fi aprobate. de a le modifica și de a obține ieșiri. cotele aferente contribuțiilor către bugetul statului. cartelele de pontaj constituie o solutie.Cap. • Asigurarea continuităţii activităţii în situaţia întreruperii alimentării cu energie electrică se electrice de către instituţie. se vor realiza copii de siguranţă celor mai importante situaţii: 28 realizează prin deţinerea de generatoare . Stabilirea cerinţelor funcţionale şi nefuncţionale ale noului sistem Cerinţele funcţionale şi nefuncţionale ale sistemului informaţional salarizare.  Cerinţele nefuncţionale (tehnice): Conducerea primăriei îşi doreşte respectarea principiilor CIA (confidenţialitate. poate fi cu mult scurtat. Instituţia va integra în cadrul sistemului informaţional salarizare. Acestea sunt de o importanţă majora.etc. prin op țiuni de import date. modificate la anumite intervale de timp de către Ministerul Finan țelor. • Modificarea procedurii de introducere a pontajelor : pentru a scurta circuitul pontajelor. în timp real. Numarul de ore muncite de angajat poate fi citit direct de pe cartela. • Realizarea de copii de siguranţă (backup) Pentru a păstra integritatea datelor financiar-contabile în condiţiile unor întreruperi nejustificate ale sistemului sau în situaţia unor eventuale atacuri. Serviciul Informatizare. numită Cote MFin.

aceste CD-uri fiind stocate în interiorul unor camere dotate cu sisteme de încuiere a uşilor performante. registru jurnal. situaţii financiare anuale. la un interval de timp relativ redus: 2 săptămâni pentru documentele curente. securizate. • Micsorarea timpului de incarcare a aplicatiei : datele redundatnte din sistem fac uneori ca aplicatia sa ruleze foarte greu. în dulapuri metalice.balanţa de verificare. lunar pentru cele întocmite lunar (balanţa de verficare) şi anual pentru cele realizate pentru un exerciţiu financiar (bilanţ. iar eliminarea acestora ar solutiona problema 29 . cont de profit şi pierdere). registrul inventar. Copiile de siguranţă vor fi memorate pe suporturi de tip CD.

Organigrama Primăriei Băile Govora 30 .Anexa 1.

a Patr. 2 . pentru Comunitate Compartimentul de Admin. Public şi Privat Serviciul Informatizare Serviciul Res.Anexa nr.Locale Compartimentul de Cultură Compartimentul Control Compartimentul Comunicare de                  FinanciarContabil Trezorerie (incasări şi plăţi) Tehnic Mijloace Fixe Investiţii Statistic Bugetare Comunicare                                         Compartimentul Programe şi Serv.Pub.Urbană Compartimentul Tehnică Compartimentul Economică şi Fin.Umane Serviciul Audit Public Intern Biroul Protecţia Muncii           31 .Matricea Sisteme informaţionale – Componente organizatorice Sisteme Salarizare Componente Compartimentul Investiţii Compartimentul Dezv.

Unităţi Subordonate   ANEXA. 3 – DIAGRAMA DE CONTEXT A SISTEMULUI INFORMAȚIONAL SALARIZARE 32 . NR.

33 .

Diagrama decompunerii funcționale a sistemului informațional pentru salarizare Salarizare Generare plată state de Generare borderou de card Generare rapoarte recapitulative Comepletare declaratii Comepletare fisa fiscala Introducere date din documentele de intrare Calcul salarii Generare documente de iesirie Preluare date din stat de plata Efectuare calcule totale Generare documente de iesirie Preluare date din stat de plata Preluare date din stat de plata Completare fisa fiscala Introducere date extras de cont angajati Preluare date din stat de plata Generare borderou Preluare date din stat de plata Completare declaratii Verificare si introducere documente resurse umane Verificare si introducere documente financiarcontabil Verificare introducere documente conducere si Verificare si introducere documente alte 34 compartimente . 4 .Anexa nr.

NR. 5 – DIAGRAMA FLUXURILOR DE DATE DE NIVEL 0 A SISTEMULUI INFORMAȚIONAL SALARIZARE S 35 .ANEXA.

6 – DIAGRAMA FLUXURILOR DE DATE DE NIVEL 1 A PROCESULUI GENERARE STATE DE PLATA 36 .ANEXA. NR.

NR. 7 – DIAGRAMA FLUXURILOR DE DATE DE NIVEL 2 A SUBPROCESULUI INTRODUCERE DATE DIN DOCUMENTELE DE INTRARE 37 .ANEXA.

NR. 8 – DIAGRAMA FLUXURILOR DE DATE DE NIVEL 1 A PROCESULUI GENERARE BORDEROU DE CARD 38 .ANEXA.

39 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->