Sunteți pe pagina 1din 36

M anual de utilizare

Cuprins
I. Prezentare EUROLegis............................................................................................... 2 1.1. Cerin e t ehnice m inim ale............................................................................................ 3 1.2. Prezentarea ecranului principal.................................................................................... 4 1.3. Despre legisla ia Uniunii Europene............................................................................... 5 II. C u t a r e a u n u i a ct in le gisla ia Un iu n ii Eu r ope n e ...................................................... 7 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. C C C C C C ut are ut are ut are ut are ut are ut are dup an, num r, t ip act .................................................................................. cuvinte cheie................................................................................................. act e ncadrat e la t em at ica............................................................................... act e in publica ie........................................................................................... act e in vigoare.............................................................................................. act e la care se refera legisla ia rom aneasca ...................................................... 8 9 10 12 13 14

III. Re z u lt a t u l c u t r ii .................................................................................................. 15 3.1. Bara de unelte.......................................................................................................... 16 3.2. C ut are expresie n list a de act e.................................................................................. 19 3.3. Tip rire list a de act e.................................................................................................. 20 IV. Le gisla ia r om n e a sc ............................................................................................. 22 4.1. Tem at ic echivalent n legisla ia rom neasc ............................................................... 22 4.2. Act care face referin a la legisla ia UE .......................................................................... 23 4.3. Cuvint e cheie n legisla ia rom neasc .......................................................................... 24 V. Vizualizare act.......................................................................................................... 25 5.1. Vizualizare multipl .................................................................................................... 5.2. Op iuni vizualizare act ................................................................................................ VI. Op iu n i .................................................................................................................... VII. Help....................................................................................................................... VIII. Actualizarea bazei de date.................................................................................... 26 28 30 32 33

Pag. 1 din 34

I. Prezentare EUROLegis
Aplicat ia EUROLegis, dezvolt at a de CTCE P. Neam t , ofera ut ilizat orilor o perspect iv de ansamblu asupra legislat iei Uniunii Europene si perm it e accesul concret si cont ext ual la legislat ia UE; t e x t u l a ct u lu i poa t e fi consu lt a t in lim bile : e n gle za , fr a n ce za , it a lia n a , germana, romana. Accesul la legislat ia UE se face pe baza unor algorit m i de caut are, folosind filt re specifice legislatiei comunitare (numar, an si tip act; tematica; publicatie; cuvinte cheie; etc.). I n com parat ie cu alt e aplicat ii din dom eniu, CTCE P. Neam t int egreaza aceast a aplicat ie in cont ext ul legislat iei rom anest i. EUROLegis t rat eaza int r- un m od apart e act ele legislat iei europene care fac referire la legislat ia rom aneasca. Aplicat ia furnizeaza ut ilizat orului o echivalent a int re cele doua legislat ii ( legislat ia europeana si legislat ia rom aneasca) , perm it and o mai buna intelegere a procesului legislativ. Aplicat ia ofera o perspect iva de ansam blu a rolului si a act ivit t ilor act orilor principali in procesul decizional si in procedurile legislat ive conexe ale UE, cont ribuind ast fel la asigurarea unei mai mari transparente in legislatia UE.

Pag. 2 din 34

1.1 . Ce r in e t ehnice minimale


naint ea nceperii inst al rii program ului, t rebuie s v calculatorului Dvs. permite acest lucru. Configu r a ia m in im necesar est e urm t oarea: - procesor Pentium 500 MHz - 64 MB RAM - spa iu liber HDD 800 MB - unitate CD- ROM - sistem de operare minim Windows 98 convinge i dac configura ia

Instalarea programului I nt roduce i CD- ROM- ul n unit at ea CD, i rula i fi ierul Setup.exe. A t ept a i desf urarea procesului de rulare a aplica iei pn se finalizeaz inst alarea. Pe deskt op va ap rea automat icon- ul:
EUROLegis.lnk

Pag. 3 din 34

1.2. Ecranul principal a l a plica ie i


Aplicatia EUROLegis are o int erfa priet enoas ce perm it e ut ilizarea i accesarea u oar a program ului. Fereast ra principal cuprinde urm t oarele elem ent e: Structura ferestrei Bar de m eniuri principale: Bara de meniuri de aici se pot apela func iile (modulele) programului. Lista cu inform a ii despre legisla ia UE afi area st ruct urat a notiunilor UE. Fereast ra de afi are afi area rezultatului func iilor accesat e.

Lista cu informatii despre legislatia UE

Fereastr

de afi are

Pag. 4 din 34

1.3. Despre legislatia Uniunii Europene


Acest modul ofera informatii privind rolul si activitatile actorilor principali in procesul decizional si in procedurile legislative conexe ale Uniunii Europene: - Consiliul Uniunii Europene; - Comisia Europeana; - Parlamentul European; - Comitetul Economic si Social; - Comitetul Regiunilor; - Curtea Europeana de Justitie si Tribunalul de Prima Instanta; - Curtea Europeana de Conturi.

Pag. 5 din 34

n pa r t e a st ng a e cr a n u lu i put et i accesa list a cu inform at ii despre legisla ia UE, prezent at nt r- o st ruct ura arborescent - click pe butonul + .

Deplasarea n cadrul acestei liste se face cu aj ut orul t ast elor s ge a t sau ale t ast elor PageUp i PageDown sau cu ajutorul mouse- ului prin click, direct pe op iunea dorit . n part ea dreapt a ecranului apare afi area t ext ului pent ru no iunea care a fost select at de c t re ut ilizat or. Text ul poat e fi vizualizat pe nt reg ecranul, la act ivarea butonului , din part ea st ang sus, deasupra barei de m eniuri.

Pag. 6 din 34

II. Cautarea unui act in legislatia Uniunii Europene


Accesul la legislatia UE se face pe baza unor algoritmi de cautare, folosind filtre specifice legislatiei comunitare: - numar, an si tip act; - tematica comunitara; - publicatia act (Jurnalul Oficial); - cuvinte cheie (in text sau in rezumat); - acte in vigoare; - acte la care face referire legislatia romaneasca. Grupul de butoane:
buton de in i ie r e se le c ie buton de a n u la r e se le c ii buton de st a r t c u t a r e buton de a n u la r e c u t a r e

Pag. 7 din 34

2 .1 . C ut a r e dupa an, numar, tip act


Utilizatorul poate cauta un act folosind urmatoarele informatii:anul si/sau numarul si/sau tipul actului.

Efectul acest ui t ip de c ut are a r e ca r e zult a t ge n e r a r e a u n e i list e ce n de plin e t e cr it e r iile da t e de c t r e u t iliza t or ( n spe , num rul act ului egal cu num rul dat spre c ut are, anul de apari ie al act ului egal cu anul ales de ut ilizat or i t ipul act ului) .
Pag. 8 din 34

2.2. Cautare cuvinte cheie


Utilizatorul poate cauta actele care con in n t ext sau n rezum at anum it e cuvinte cheie.

n urm a c ut rii, cuvint ele cheie c ut at e vor fi eviden iat e n lista de acte.

Pag. 9 din 34

2.3 . C utare acte incadrate la tematica


Utilizatorul poate cauta actele care sunt incadrate la o anumita tematica.

But on de leg t ur cu o t e m a t ic din le gisla ia r om n e a sc , cu trimitere la aplica ia LEGI S STUDI O.

Lista tuturor tematicilor

Grup de butoane n c r ca r e / de sc r ca r e a listei de tematici selectate Lista tematicilor selectate Ca u t a r e t e m a t ic se le ct a t in lista de tematici Grup de butoane pentru r e pe t a r e a c u t r ii /revenire la expresia caut at in lista de tematici Pag. 10 din 34

I nt roducerea de la t ast at ur a e x pr e sie i de c u t a t n lista tematicilor

Pent ru o rest ric ionare m ai bun unei anume tematici. vezi ex.

a bazei de dat e se poat e select a direct subtematica

De asem enea, aplica ia ofer ut ilzat orului posibilit at ea de a c ut a t em at icile dup expresii con inut e n denum irile acest ora.

Pag. 11 din 34

2.4. C utare acte in publicatie


Utilizatorul poate cauta actele care au aparut intr- un anumit Jurnal Oficial.

Caset pentru selectare seriei publica iei c utate

Caset pent ru se le ct a r e a n u m r u lu i pu blica ie i c u t a t e

Caset pent ru selectarea anului pu blica ie i c u t a t e

Lista actelor inclus n publica ia oficial aleas din repertoar

Pag. 12 din 34

2.5. Cautare acte in vigoare


Utilizatorul poate cauta doar in actele care sunt in vigoare.

Alegnd aceast vigoare.

op iune c u t a r e a se va fa ce doa r n list a a ce lor a ct e ca r e su n t n

Pag. 13 din 34

2 .6 . Cautare acte la care se refera legislatia romaneasca


Utilizatorul poate cauta act e le la ca r e se r e fe r a le gisla ia r om n e a sc .

Toat e selec iile i crit eriile de c ut are vor fi validat e num ai dup .

ap sarea but onului

Pag. 14 din 34

III. Rezultatul cautarii


I n urm a caut arii, ut ilizat orului ii est e oferit a o list a cu act ele ce indeplinesc condit iile de cautare. Ut ilizat orul poat e alege un singur crit eriu de c ut are sau m ai m ult e, o com bina ie a acestora.

List a a ct e lor r e zu lt a t n urma criteriilor de c u t a r e se le ct a t e

Pag. 15 din 34

3.1. Bara de unelte


I n m om ent ul in care act ul dorit est e select at , in fereast ra " Re zu lt a t u l ca u t a r ii" , aplicat ia ofera ut ilizat orului o ba r a de u n e lt e r e fe r it oa r e la a ct u l cu r e n t . Bara de unelt e contine urmatoarele functii: - afisarea actului:

- afisarea fisei actului (lista de acte ce modifica actul curent):

Pag. 16 din 34

- afisarea actiunilor induse (lista de acte ce sunt modificate de actul curent):

- afisarea actelor din legislatia romaneasca ce fac referire la actul curent:

Pag. 17 din 34

- afisarea tematicii la care este incadrat actul curent:

- afisarea publicatiei actului curent:

Pag. 18 din 34

3.2. Cautare expresie in lista de acte


Aplicatia permite cautarea unei expresii n lista de acte rezultata in urma cautarii. Ac ionnd t ast a dreapt a mouse- ului, n fereastra de afi are a list ei act elor apare caseta cu op iunea c u t a r e in r e zu m a t .

Buton ce permite o n ou c utare

Lista a ct e a fi a t e

Caset de afisare a e x pr e siilor g sit e n list r e zu lt a t

Pag. 19 din 34

3.3. Tiparire lista de acte


Lista rezultata in urma cautarii poate fi tiparita. La ac ionarea but onului Tip rire, ut ilizat orului i se ofer trei op iuni: Tip r ir e a ct t ip re t e t ext ul act ului curent din list Tip r ir e list a ct e t ip re t e t oat e act ele din list a select at Tip r ir e t e x t e a ct e din list - op iune la posibilit at ea t ip ririi t ut uror t ext elor act elor select at e.

alegerea c reia, ut ilizat oruilui i se ofer

Titlul actului de t ip r it

Butoane de salt ntre acte

Num rul actului n cadrul listei actelor

Pag. 20 din 34

Aplicatia permite stabilirea optiunilor pentru tiparire. Butonul ini ia liza r e pa gin ofer posibilitatea utilizatorului de alegere a: - form at ului de pagin , - modului de incadrare in pagina (margine stanga, dreapta, sus, jos), - tipului de imprimanta.

Butonul e x a m in a r e na in t e a t ip r ir ii perm it e vizualizarea t ext ului naint ea t ip ririi efect ive, innd cont de m odific rile de configurare a t ip ririi f cut e de c t re ut ilizat or.

Fereastra de vizualizare a docum ent ului naint e de t ip rire

Pag. 21 din 34

IV. Le gislatia romaneasca


4.1. Tematica echivalenta in legislatia romaneasca
Utilizatorul poate obtine pentru o tematica din legislatia UE, tematica sau tematicile corespondente din legislatia romneasc .

Pag. 22 din 34

4.2. Act care face referinta la legislatia UE


Aplicatia permite utilizatorului sa vizualizeze actul din legislatia romaneasca ce face referire la un anumit act din legislatia UE.

Pag. 23 din 34

4.3. Cuvinte cheie in legislatia romaneasca


Aplicatia permite utilizatorului sa caute o expresie din textul actului UE in legislatia romaneasca. Orice expresie select at poat e fi t r a dus cu a j u t or u l dic iona r u lu i e n gle z- romn, cu posibilitatea de a selecta din legislatia romaneasca actele care contin cuvantul tradus.

Pag. 24 din 34

V. Vizualizare act
Vizualizarea act ului se poat e face print r- un dublu click pe act ul pozit ionat din list a, sau direct pe butonul afisare act. Pentru fiecare act vizualizat se prezint direct n fereast ra principal a aplica iei: titlul actului, a c iu n ile in du se ( le g t u r i cu a lt e acte, m odific r i, a br og r i, r e ct ific r i e t c.), tematica e ch iva le n t n le gisla ia r om ne a sc pu blica ia n ca r e a aprut actul,

Pag. 25 din 34

5.1. Vizualizarea m ult ipl

a actelor
o leg t ur .

Aplica ia ofer ut ilizat orului: - vizualizarea sim ult an pe ecran a con inut ului a dou act e nt re care exist Click cu mouse- ul pe butonul fi a ct sau a c iu n i in du se .

Pag. 26 din 34

- vizualizarea sim ult an pe ecran a textelor mai multor acte consultate anterior ( i m em orat e de aplica ie prin int erm ediul op iunii Afisare acte selectate). n caset a cu act e select at e se regasesc act ele pe care ut ilizat orul nc le are act ive, ( fereast ra de afisare a act ului a fost nchis act ivnd t ast a ESC) . Pent ru nchiderea definit iv a ferest rei de afi are se apeleaz t ast a . Actele deschise pot fi vizualizate in paralel.

Pag. 27 din 34

5.2 . Op iun i vizu a liza r e a ct


Aplicatia pune la dispozitia utilizatorului instrumente pentru vizualizarea continutului unui act. La ac ionarea m ouse- ului, click dreapt a, pe ecran apare o caset utilizatorului: - copierea unei anumite se c iu n i se le ct a t e din text. Copy/paste intr- un alt editor de texte; - selectarea ntregului text al actului vizualizat; - vizualizarea traducerii unui cuvnt/unei expresii selectat/selectate din act; - c u t a r e a n le gisla ia r om ne a sc a actelor ce con in t raducerea cuvnt ului selectat; - c u t a r e a n t e x t a unei expresii; - afisarea textului n lim ba dor it ; - t ip r ir e a n t r e gu lu i docum e n t sa u a t e x t u lu i se le ct a t . de inst rum ent e ce perm it e

Butoane de se le c ie a lim bii n car e se dor e t e afi area act ului

Fereast r de vizualizare a textului actului selectat

Pag. 28 din 34

Afi area act ului se face aut om at n lim ba englez . Utilizatorul poate alege limba in care doreste sa vizualizeze actul. Astfel: - limba engleza: - limba francez :

- limba romn

- limba germana:

- lim ba it alian :

Pag. 29 din 34

VI . Op iuni
Panoul optiuni din part ea st ng sus a ecranului principal permite utilizatorului particularizarea aplicatiei. Astfel, se poate opta pentru o in t e r fa n lim ba r om n sa u n limba englez , ct i pent ru a fi a r e a n um r u lu i dor it de a ct e pe pa gin (100, 500 sau 1000).

Pag. 30 din 34

Select area op iunilor de c t re ut ilizat or est e valid n m om ent ul act iv rii but onului salvare sau ok , dup care se p r se t e aplica ia i se acceseaz din nou.

Pag. 31 din 34

VI I . Op iu n e a H ELP
Op iu ne a H e lp a a plica ie i poa t e fi a pe la t care se afla utilizatorul. cu t a st a F1 , indiferent de fereast r n

Printr- o sim pl accesare a st ruct urii arborescent e din part ea dreapt a a ecranului, ut ilizat orul are posibilit at ea a consult a aplica ia EURO Legis nt r- un m od u or i bine organizat .
Pag. 32 din 34

VIII . Actualizarea bazei de date


A. Act ua liza r e a plica ie Aplica ia EUROLegis se act ualizeaz periodic cu act e noi din legisla ia european . Pentru actualizare se procedeaza astfel: 1. Se copiaza fi ierele de actualizare (de exemplu: 'u00001.eul') n directorul 'Updates' al aplica iei. 2. Din m eniu se d comanda Aplica ie - > Actualizare. 3. Aplica ia va derula automat procesul de actualizare.

Pag. 33 din 34

B. Situa ie actualiz ri Pent ru a consult a list a cu act ele noi ap rut e n act ualiz rile efect uat e proceda i ast fel: n ecranul " Caut are act " , ap sa i but onul " Act e din a ct u a liza r e a " i select a i act ualizarea dorit .

Pag. 34 din 34

Be ne ficia i de t oa t e fa cilit ile ofe r it e de pr ogr a m u l EUROLe gis, da c a ve i a chizi iona t i pr ogr a m ul LEGI S, nt r uc t le g t ur a cu le gisla ia r om ne a sc se fa ce doar prin link cu trim it e r e n a plica ia LEGIS.

C.T.C.E. SA B- dul. Decebal nr. 32, Pia t r a N e a m