Sunteți pe pagina 1din 12

BILANT la data de 31/12/2006 Formularul : 10 S.C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX S.R.L. Nr. rd. |A. ACTIVE IMOBILIZATE I.IMOBILIZARI NECORPORALE |(ct.

201+203+205+207+208+233+234-2801...-290-293*) SOLD LA INCEPUTUL ANULUI

|II. IMOBILIZARI CORPORALE |(ct. 211+212+213+214+231+232-2811-2812..-291-293*) |III.IMOBILIZARI FINANCIARE |(ct. 261+262+263+265+267-296) |ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)

|B. ACTIVE CIRCULANTE I.STOCURI |(ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346..-4428) |II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa |o per.>1 an se prez.separat.)(ct.4092+411...+5187) |III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT |(ct. 501+502+503+505+506+508+5113+5114...-596-598) |IV. CASA SI CONTURI LA BANCI |(ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542) |ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)

192,209

25,350 -

536

218,095

|C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)

10

|D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE |PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168..+5186+519) |E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII |CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18) |F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE |(rd. 04+12-17) |G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI |MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168..+5186+519) |H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

11

193,425 24,670

12

13

24,670

14

15

|(ct. 151) |I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: 16 -

| - subventii pentru investitii (ct. 131)

17

| - venituri inregistrate in avans (ct. 472)

18

|J. CAPITAL SI REZERVE |I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: | - capital subscris nevarsat (ct. 1011)

19

1,000

20

| - capital subscris varsat (ct. 1012)

21

1,000

| - patrimoniul regiei (ct. 1015)

22

|II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

23

|III.REZERVE DIN REEVALUARE ------- Sold C

24

|(ct. 105)

------- Sold D

25

|IV.REZERVE (ct. 106)

26

13,344

|V. REZULTATUL REPORTAT

------- Sold C

27

10,326

|(ct. 117)

------- Sold D

28

|VI.REZULTATUL EXERCITIULUI ------- Sold C

29

10,326

| FINANCIAR (ct. 121)

------- Sold D

30

|Repartizarea profitului (ct. 129)

31

10,326

|TOTAL CAPITALURI PROPRII |(rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)

32

24,670

|Patrimoniul public (ct. 1016)

33

|TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)

34

24,670

- lei SOLD LA SFARSITUL ANULUI

LA O FIRMA MICA POATE FI UTILIZAT CU SUCCES PENTRU EFECTUAREA CALCULELOR SI LISTAREA ANEXEI 9.

- Datele se introduc in celulele galbene si verzui. Restul celulelor sunt protejate la scriere, dar daca - se doreste modificarea algoritmilor de calcul, protectia se poate anula urmand calea "tools-protection- unprotect sheet". Dupa efectuarea modificarilor este indicat a se repune protectia de celula. - In sheetul "Anexa 9" gasiti formularul notei care se anexeaza la bilant si care se completeaza automat prin 283,860 introducerea datelor in sheeturile "BS" si "PL". 28,006 -

sodurile conturilor de clienti

1,853

313,719

150

221,627 92,242

sodurile conturilor de furnizori

92,242

64,200 - credite bancare si asimilate -

1,000

1,000

13,444

13,598

3,372

3,372

28,042

28,042

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31/12/2006 Formularul : 20 S.C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX S.R.L. | | DENUMIREA INDICATORULUI | |1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04) |Productia vanduta |(ct. 701+702+703+704+705+706+708) |Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) |Venituri din subventii de exploatare aferente |cifrei de afaceri nete (ct. 7411) |2. Variatia stocurilor |(ct. 711) ------- Sold C ------- Sold D

- lei EXERCITIUL FINANCIAR Nr. rd. 1 2 3 4 152,897 233,938 PRECEDENT 152,897 INCHEIAT 233,938

5 6 7 8 9

152,897

233,938

|3. Productia imobilizata (ct. 721+722) |4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758) |VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL |(rd. 01+05-06+07+08) |5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele |consumabile (ct. 601+602) |Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) | b) Alte cheltuieli din afara |(cu energie si apa) (ct. 605) | c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) |6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care: | a) Salarii (ct. 621+641) | b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia |sociala (ct. 645) |7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea |imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19) | a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) | a.2) Venituri (ct. 7813)

10

11

11 12

516 -

132 252

13 14 15 16

87,916 14,368 10,884 3,484

109,026 53,741 41,092 12,649

17

18 19

| b) Ajustarea valorii activelor circulante |(rd. 21-22) | b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) | b.2) Venituri (ct. 754+7814) |8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) | 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct. |611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628) | 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si |varsaminte asimilate (ct. 635) | 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si |activele cedate (ct. 658) |Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si |cheltuieli (rd. 28-29) | - Cheltuieli (ct. 6812) | - Venituri (ct. 7812) |CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL |(rd. 10 la 14+17+20+23+27) |REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30) | - Pierdere (rd. 30-09) |9. Venituri din interese de participare |(ct. 7613+7614+7615+7616) | - din care, in cadrul grupului |10. Venituri din alte investitii fin.si creante |care fac parte din act.imobilizate (ct. 7611+7612) | - din care, in cadrul grupului |11. Venituri din dobanzi (ct. 766) | - din care, in cadrul grupului |Alte venituri financiare |(ct. 762+763+764+765+767+768) |VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)

20

21 22 23 24

35,144 31,978

61,392 52,489

25

165

312

26

3,001

8,591

27

28 29 30

137,944

224,554

31 32 33

14,953 -

9,384 -

34 35

36 37 38 39

23 -

8 589

40

23

597

|12. Ajustarea valorii imobiliz.fin. si a invest. |financiare detinute ca active circ. (rd. 42-43) | - Cheltuieli (ct. 686) | - Venituri (ct. 786) |13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666) | - din care, in cadrul grupului |Alte cheltuieli financiare |(ct. 663+664+665+667+668) |CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46) |REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47) | - Pierdere (rd. 47-40) |14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47) | - Pierdere (rd. 30+47-09-40) |15. Venituri extraordinare (ct. 771) |16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) |17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53) | - Pierdere (rd. 53-52) |VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) |CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) |18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57) | - Pierdere (rd. 57-56) |19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691) |20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in |elementele de mai sus (ct. 698) |21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR | - Profit (rd. 58-60-61) | - Pierdere (rd. 59+60+61); (rd. 60+61-58)

41

42 43 44 45 46

62

4,333 -

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

62 39 14,914 152,920 138,006 14,914 4,588

4,333 3,736 5,648 234,535 228,887 5,648 2,276 -

62

10,326

3,372

63

S.C. S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA Nr. 9 ANEXA LA BILANTUL CONTABIL INTOCMIT LA 31.12.2006 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatorul lichiditatii curente


I. Indicatori de lichiditate Active curente (A) Datorii curente (B)

A/B- in numar de ori Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)

313,719 221,627

1.42

Active curente (A) Stocuri (B) Datorii curente (C)

(A-B)/C - in numar de ori Indicatorul gradului de indatorare

313,719 283,860 221,627

0.13

II. Indicatori de risc

Capital imprumutat (A) Capital propriu (B)

A/B (daca este negativ, nu se calculeaza) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)

0 28,042

0.00

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A) Cheltuieli cu dobanda (B)

9,981 4,333

2.30

Numar de zile de stocare


Stoc mediu (A) Costul vanzarilor (B)

(A/B)*365 - in numar de zile Viteza de rotatie a stocurilor (A/B) - in numar de ori Viteza de rotatie a debitelor - clienti (A/B)*365 -in numar de zile Viteza de rotatie a creditelor - furnizori (A/B)*365 -in numar de zile Viteza de rotatie a activelor imobilizate (A/B) - in numar de ori Viteza de rotatie a activelor totale (A/B) - in numar de ori Rentabilitatea capitalului angajat

795.85

238,035 109,169 109,169 238,035

III. Indicatori de activitate

Costul vanzarilor (A) Stoc mediu (B)

0.46

Sold mediu clienti (A) Cifra de afaceri neta (B) Sold mediu furnizori (A) Costul vanzarilor (B)

0 233,938

0.00

0 109,169

0.00

Cifra de afaceri neta (A) Active imobilizate (B) Cifra de afaceri neta (A) Total active (B)

233,938 0 233,938 313,869

0.75

Indicatori de rofitabilitate

IV. Indicatori de profitabilitate

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A) Total active minus datorii curente (B) Profit brut din vanzari (A) Cifra de afaceri neta (B)

A/B (daca este negativ, nu se calculeaza) Marja bruta din vanzari (A/B) - in procente

9,981 92,242

0.11

4.01%

9,384 233,938

Administrator Numele si prenumele : Calitatea : ADMINISTRATOR Semnatura : .. Stampila unitatii :

S.C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX S.R.L. I. Indicatori de lichiditate Indicatorul lichiditatii curente Active curente (A) Datorii curente (B) A/B- in numar de ori Indicatorul lichiditatii imediate (test acid) Active curente (A) Stocuri (B) Datorii curente (C) (A-B)/C - in numar de ori II. Indicatori de risc Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat (A) Capital propriu (B) A/B (daca este negativ, nu se calculeaza) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A) Cheltuieli cu dobanda (B) A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza) III. Indicatori de activitate Numar de zile de stocare Stoc mediu (A) Costul vanzarilor (B) (A/B)*365 - in numar de zile Viteza de rotatie a debitelor - clienti Sold mediu clienti (A) Cifra de afaceri neta (B) (A/B)*365 -in numar de zile Viteza de rotatie a creditelor - furnizori Sold mediu furnizori (A) Costul vanzarilor (B) (A/B)*153 -in numar de zile Viteza de rotatie a activelor imobilizate Cifra de afaceri neta (A) Active imobilizate (B) (A/B) - in numar de ori Viteza de rotatie a activelor totale Cifra de afaceri neta (A) Total active (B) (A/B) - in numar de ori IV. Indicatori de profitabilitate Rentabilitatea capitalului angajat Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A) Total active minus datorii curente (B) A/B (daca este negativ, nu se calculeaza) Marja bruta din vanzari Profit brut din vanzari (A) Cifra de afaceri neta (B) (A/B) - in procente

AN CURENT

313,719 221,627 1.42 313,719 283,860 221,627 0.13

28,042 9,981 4,333 2.30

238,035 109,169 795.85 233,938 109,169 233,938 #DIV/0! 233,938 313,869 0.75

9,981 92,242 0.11 9,384 233,938 4.01%