Sunteți pe pagina 1din 5

1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI

1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Babes-Bolyai

1.2 Facultatea

Psihologie şi Ştiinţele educaţiei

1.3 Departamentul

Didactica ştiinţelor exacte

1.4 Domeniul de studii

Ştiinţele educaţiei

1.5 Ciclul de studii

Licenţă

1.6 Programul de studiu /

Modulul Didactic Nivel II - Profesor de fizică

Calificarea

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității

 

2.2 Titularul activităţilor de curs

 

Ciascai Liliana

 

2.3 Titularul activităţilor de seminar

 

Predescu Constantin

 

2.4 Anul de studiu

2

2.5 Semestrul

 

2

 

2.6. Tipul de evaluare

C

2.7

Regimul disciplinei

Opt

3.

Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

 

3.1

Număr de ore pe săptămână

 

3

Din care: 3.2 curs

 

2

3.3

seminar/laborator

1

3.4

Total ore din planul de învăţământ

 

42

 

Din care: 3.5 curs

 

28

3.6

seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp:

 

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

 

28

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

 

14

Tutoriat

 

4

Examinări

 

2

Alte activităţi:

   

3.7 Total ore studiu individual

 

56

 

3.8 Total ore pe semestru

   

104

3.9 Numărul de credite

   

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1

De desfăşurare a

Videoproiector, computer, conexiune internet

cursului

5.2

De desfăşurare a

Videoproiector, computer, conexiune internet

seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

 

C1. analiza critică a curriculum-ului pentru disciplinele Fizică și Științele naturii;

C2. analiza şi procesarea conţinutului ştiinţific în vederea realizării transpunerilor didactice care stau la baza activităţilor tipice sau specifice - semnificative pentru familiarizarea elevilor cu gândirea, metodele şi procesul cunoaşterii ştiinţifice prin intermediul disciplinelor Fizică și Științe ale naturii;

Competenţe profesionale

 

C3. proiectarea şi implementarea strategiilor didactice care să determine antrenarea elevilor în activităţi de învăţare variate ca organizare a elevilor (frontale, în echipă şi independente) şi ca metode utilizate (bazate pe problematizare, investigaţie, modelare, rezolvare de probleme, proiect etc.)

C4. organizarea progresului cognitiv al elevilor (investigând şi utilizând concepţiile elevilor, anticipându-le dificultăţile şi sprijinindu-i să le depăşească, valorificând interesele şi abilităţile elevilor etc.);

C5. analiza, adaptarea sau concepţia materialelor şi mijloacelor de învăţământ necesare;

 

C6. practicarea evaluării de proces şi de progres, utilizând forme de evaluare, metode şi instrumente adecvate;

C7. elaborarea documentelor şcolare solicitate unui profesor de Fizică și Științe ale naturii;

 

C8. muncă în echipă;

Competenţe

transversale

C9. reflecţia critică şi metacognitivă realizată asupra propriei activităţi de învăţare;

C10. organizarea şi reglarea procesului de dezvoltare profesională.

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)

7.1

Obiectivul general al

Achiziția cunoștințelor și dezvoltarea competențelor din domeniul didacticii disciplinei de predare;

disciplinei

7.2

Obiectivele specifice

Aprofundarea de către studenți a cunoștințelor din domeniul didacticii fizicii;

 

Dezvoltarea competențelor studenților din domeniul Științe ale naturii;

Exersarea competențelor studenților de proiectare și planificarea a unităților și activităților de învățare la Științe ale naturii.

Dezvoltarea competențelor de evaluare, la nivel de proces și rezultate, a demersului de predare/învățare.

 

8. Conţinuturi

8.1

Curs

Metode de predare

Observaţii

C1-C2. Analiza critică a curriculum-ului de fizică, chimie, biologie și științe pentru ciclul gimnazial și liceal;

Reflecția critică;

 

Dezbatere.

C3-C4. Gândirea și metodele cunoașterii științifice.

Studiu de caz; Dezbatere; Munca în

 
 

grup mic.

 

C5-C6. proiectarea activităţilor didactice fundamentate pe investigație, problematizare, modelare, PbBL, PBL, NTIC etc., semnificative pentru familiarizarea elevilor cu gândirea şi procesul cunoaşterii ştiinţifice;

Prelegerea interactivă; Dezbatere; Studiu de caz.

 

C7-C8. organizarea progresului cognitiv al elevilor (investigând şi utilizând concepţiile elevilor, interesele şi abilităţile lor, anticipându- le dificultăţile şi sprijinindu-i să le depăşească etc.)

Studiu de caz. Dezbaterea.

 

C9.

dezvoltarea

reflecției

critice,

metacogniției

și

autoreglării

Prelegerea interactivă; Dezbaterea. Munca în grup mic

 

învățării prin studiul fizicii și științelor naturii;

 

C10. analiza, adaptarea sau concepţia materialelor şi mijloacelor de învăţământ;

Studiu de caz. Dezbaterea; Exercițiul.

 

C11. evaluarea procesului predării și instrumente adecvate;

învățării utilizând metode şi

Problematizare; Munca în grup mic. Dezbaterea.

 

C12-C13. designul unui cadru de predare-învățare la fizică și științe.

Studiul de caz; Exercițiul; Discuția.

 

C14.Revizuiri curriculare.

 

Studiu de caz. Dezbatere;

 

Bibliografie

 

Alberta Education. (2004). Focus on inquiry: A teacher’s guide to implementing inquiry-based learning. Edmonton, AB:

 

Alaska Science Consortium, (2011). The Learning Science Model for Science Teaching. http://www.aksci.org/pdf/TheLearningCycleModelForScienceTeaching.pdf.

BYBEE, R.W. et al. (1989). Science and technology education for the elementary years: Frameworks for curriculum and instruction. Washington, D.C.: The National Center for Improving Instruction.) The 5E Learning Cycle:

 

CIASCAI, L. (2011). Practici educaţionale în domeniul învăţării autoreglate şi dezvoltării metacognitive. Cluj-Napoca:

Casa Cărţii de Ştiinţă.

 

HARLEN, W. (2004). Evaluation of Inquiry-based Science. National Academy of Science. http://www7.nationalacademies.org/bose/wharlen_inquiry_mtg_paper.pdf (14 septembrie, 2012)

 

JOHNSTON, J. (2004). The value of exploration and discovery. Primary Science Review, Nov/Dec 2004

JOHNSON, R. T., & JOHNSON, D. W. (1986). Action research: Cooperative learning in the science classroom. Science and Children, 24, 31-32.

JOHNSTON, J. (2005). Early explorations in science. Open University Press, NY.

 

KARPLUS, R. (1964). The science curriculum improvement study. Journal of Research in Science Teaching. 2. pp. 293- 303. http://www.pvc.maricopa.edu/~sheets/lmw/ . (13 Septembrie 2011)

MIH, C. (2010). Învăţarea autoreglată şi metacognitivă. Modele şi aplicaţii. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă.

National Research Council (NRC), Center for Science, Mathematics, and Engineering Education (2000). Inquiry and the National Science Education Standards: a guide for teaching and learning. Steve Olson and Susan Loucks-Horsley (eds.) Washington D.S. National Academy Press.

NOVEANU, G., NOVEANU, D., SINGER, M. & POP, V. (2002). Invaţarea matematicii şi a ştiinţelor naturii. Studiu comparativ (1).Bucureşti: S.C. Aramis print S.R. L., Consiuliul Naţional pentru Curriculum, 21-25.

OECD (2007). PISA 2006. Science Competencies for Tomorrow’s World, Vol. 1. A profile of student performance in reading and mathematics from PISA 2000 to PISA 2006 (Paris: OECD).

PRINCE, M.J., FELDER, R.M. (2006). Inductive Teaching and Learning Methods: Definitions, Comparisons, and Research Bases. Journal of Engineering Education.www.ncsu.edu (14 august 2012)

TEMPLE, CH., STEELE, J.L, MEREDITH, K.S. (2003). Iniţiere în metodologia dezvoltării gândirii critice. Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice, Ediţia a II-a. Supliment al revistei DidacticaPro, 1(7), Chişinău.

WESTWOOD, P. (2008). What teachers need to know about Teaching methods. Camberwell, Vic.: ACER Press.

8.2 Seminar / laborator

Brainstorming. Munca în grup mic.

Observaţii

S1. Critica conţinutului unei programe şcolare de gimnaziu la alegere. S2. Analiza unui manual şcolar la alegere.

Studiu de caz; Munca în grup mic.

 

S3-S4. Identificarea raţionamentelor care stau la baza transpunerilor didactice din manualele şcolare de gimnaziu. Etapele studierii fenomenelor şi proceselor fizice, legilor, mărimilor fizice etc. care stau la baza transpunerilor didactice de conţinut

Reflecția critică;

 

Dezbatere.

S5-S6. Proiectarea unei unități de învățare bazate pe problematizare, modelare, IBL, PbBL, PBL, NTIC etc.

Studiu de caz; Dezbatere; Munca în grup mic.

 

S7. Inventare de concepții (misconceptions): Bad Physics, Bad Chemistry etc. Elaborarea de teste pentru identificarea ideilor și concepțiilor elevilor de gimnaziu și liceu. S8. Proiectarea strategilor de depăşire a concepţiilor.

Dezbatere; Studiu de caz.

 

S9. Tehnici și instrumente de lucru care facilitează reflecția critică și metacognitivă, autoreglarea.

Studiu de caz. Dezbaterea.

 

S10. Construcția artizanală a unor aparate de uz didactic. Ilustrarea demersului utilizării unui dispozitiv construit artizanal în lecţia de fizică.

Exercițiul. Dezbaterea. Munca în grup mic

 

S11. Elaborarea de instrumente de evaluare formativă şi sumativă

Dezbaterea; Exercițiul.

 

S12. Proiectarea unor secvenţe dintr-o unitate de învăţare la alegerea studentului, constribuind astfel la conturarea unui nou cadru de predare-învățare a fizicii și științelor naturii.

Problematizare; Munca în grup mic. Dezbaterea.

 

Bibliografie

BOCOS, M. 2013. Instruirea interactivă. Iași: Polirom. CERGHIT I. 2006. Metode de învăţământ. Bucureşti: E.D.P. CERGHIT I. 2002. Sisteme de instruire alternative şi complementare. Colecţia Educaţia XXI, Bucureşti: Aramis Print. CERGHIT, I., NEACŞU, I. NEGREŢ-DOBRIDOR, I., Pânişoară, I.O. 2001. Prelegeri pedagogice. Iaşi: Polirom. CIASCAI, L., OPRE, A., SECARA, E.R. 2003. Educarea creativităţii elevilor. Seria: Laboratorul de buzunar.Volumul 1. Casa Cărţii de Ştiinţă CUCOŞ, C. 2006. Pedagogie. Iaşi: Polirom STEA, S. 2010. Fundamentele pedagogiei. Iași: Polirom. IONESCU, M. RADU, I. (coord.), 2001. Didactica modernă. Cluj-Napoca: Dacia IONESCU, M. 2003. Instruire şi educaţie. Paradigme, strategii, orientări, modele. Cluj-Napoca: P.U.C. JOIŢA, E. 2002. Educaţia cognitivă. Fundamente. Metodologie. Bucureşti: Polirom. MEYER, G. 2000. De ce şi cum evaluăm. Iaşi: Polirom. MICLEA, M. 1994. Psihologie cognitivă. Cluj-Napoca: Casa de Editură Gloria. NEGREȚ-DOBRIDOR, I. 2008. Teoria generală a curriculumului educațional. Iași: Polirom. VECCHI de, G. 1992. Aider les élèves à apprendre. Paris : Hachette. OULLET, A. 1983, L’evaluation creative. Quebec: P.U. RADU, I.T. 2000. Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti: E.D.P. U, I. T. 1978. Învăţământul diferenţiat. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică . RĂDUŢ, R. 2003. Individualitate şi grup în lecţia modernă. Cluj-Napoca: C.C.S. STOICA, A. 2003. Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică. Bucureşti: Humanitas Educaţional. SLAVIN, R. E. 1983. Cooperative learning. New York: Lonhman. VECCHI, de G. 1992. Aider les élèves à apprendre. Paris: Hachette. VESLIN, O., VESLIN, J. 1992. Corriger des copies, Paris: Hachette. ZLATE, M. 1999. Psihologia mecanismelor cognitive. Iaşi: Polirom.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel propus studenţilor în universităţi din tara şi din străinătate şi se axează pe dezvoltarea competenţelor profesionale şi a celor transversale în concordanţă cu Sistemul operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România.

10. Evaluare

Tip activitate

 

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

calitatea răspunsurilor;

examen scris;

60%

-

organizarea şi coerenţa

   

conţinutului ştiinţific;

10.5 Seminar/laborator

-

evidenţierea dimensiunii

calitatea produselor de portofoliu solicitate

30%

aplicative a temei abordate

   

10% din oficiu

10.6 Standard minim de performanţă

 

Asimilarea de noţiuni teoretice, dovedirea unor abilităţi practice, comportamente şi atitudini - chiar dacă acestea nu sunt plasate într-un demers coerent.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

4 .09. 2012

Conf. dr. Liliana Ciascai.

Lect. Dr. C-tin Predescu

Data avizării în departament

4.10.2012

Semnătura directorului de departament

Conf. dr. Liliana Ciascai