Sunteți pe pagina 1din 7

Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886 email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

Acte necesare

1. Acte necesare pentru obtinerea avizului pentru

Planul de eliminare a deseurilor în vederea obtinerii autorizatiei de constructie/demolare

? Cerere scrisa (pdf)*

? ? Plan denumirea de eliminare si adresa a deseurilor, producatorului/generatorului care va contine: de deseuri;

? locul generarii deseurilor;

? tipul deseurilor generate din executia lucrarilor pentru care se solicita autorizatia de constructie/demolare (conform Hotarârii Guvernului 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, Anexa nr.2, Categoria 17- deseuri din constructii si demolari), estimata si exprimata în tone;

? descrierea modului de gestiune a deseurilor generate - precolectare, colectare, transport, depozitare sau alta forma de eliminare finala - cu respectarea prevederilor art. 15 alin (1) din Anexa HCL nr. 371/2007 privind constatarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara, completata si modificata prin HCL nr.

? tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deseurilor - containere cu capacitatea de 1,1 mc, 7 mc, 22 mc sau de alte capacitati;

? denumirea si adresa transportatorului deseurilor. În cazul în care transportul se efectueaza în regie proprie se va mentiona tipul si numarul de înmatriculare al vehiculului de transport;

? locul depozitarii finale sau a incinerarii deseurilor;

? numele, prenumele, nr. de telefon si semnatura responsabilului cu gestionarea deseurilor, iar în cazul în care responsabilul este o persoana din cadrul unei societati care executa lucrari de constructii si stampila;**

? data întocmirii planului.

? Planul va fi depus în 2 exemplare.

Page 1/7

Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886 email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

? Copie dupa CERTIFICAT DE URBANISM.

? Taxa perceputa: 50 lei la depunerea avizului.

? Copie C.I./certificat înregistrare ORC

? Copie contract/aviz favorabil încheiat cu operatorul de servicii de salubrizare pentru colectarea, transportul si depozitarea/incinerarea (daca e cazul) a deseurilor rezultate din investitie.***

? Fisa de identificare a santierului

(format WORD

) sau (format PDF

), care se depune în dublu exemplar si va fi însotita de o plansa de 1:500 a locatiei

Nota:

* Cererea scrisa se va completa de catre beneficiarul investitiei. ** Responsabil cu gestiunea deseurilor rezultate din investitie este beneficiarul lucrarii în cazul în care lucrarea se efectueaza în regie proprie sau o persoana din cadrul societatii de constructii care executa lucrarea. *** În cazul persoanelor fizice care efectueaza lucrari de reparatii si amenajari interioare ale locuintelor, din care le rezulta deseuri în cantitate de sub 1 m3 , nu este necesar acest contract/aviz favorabil, acestia le pot transporta la unul din punctele de colectare ale S.C. RETIM S.A. Modele de completare a planurilor de eliminare a deseurilor:

a) Model plan de eliminare a deseurilor - sub 1 mc:

?

b) Model plan de eliminare a deseurilor - societati comerciale:

?

Page 2/7

Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886 email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

c) ? Model în plan format de eliminare word a deseurilor - în regie proprie:

Documentatia se depune la camera 12, ghiseul 3. 2. Solicitare corectii/defrisare arbori:

? cerere scrisa (însotita de tabel cu acordul locatarilor si stampila asociatiei de proprietari/locatari) si numirea unei persoane de contact, inclusiv numarul de telefon

3 .Solicitare material dendro-floricol:

? cerere scrisa si numirea unei persoane de contact, inclusiv numarul de telefon;

4. Solicitari parcari ecologice:

? Cerere scrisa însotita de tabel cu acordul locatarilor si stampila asociatiei de proprietari /locatari

 

? Extras de carte funciara pentru terenul propus;

? Numirea unei persoane de contact, inclusiv numarul de telefon;

5.

Solicitari locuri de joaca:

? Cerere scrisa însotita de tabel cu acordul locatarilor si stampila asociatiei de proprietari /locatari

? Prezentarea unor documente (extras de carte funciara pentru terenul propus, dezmembrare, etc. dupa caz)

? Numirea unei persoane de contact, inclusiv numarul de telefon;

Page 3/7

Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886 email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

6. Solicitare ocupare domeniu public:

? Cerere scrisa care sa contina în mod obligatoriu suprafata domeniului public ocupata precum si perioada de timp;

? Se achita o taxa de ocupare a domeniului public în functie de suprafata si perioada de ocupare;

7. Aplicare aviz documentatii pentru obtinere permise spargere – documentatie care sa cuprinda:

? cerere petent – persoana juridica (executant) – 2 exemplare;

? plan situatie existent (scara 1:500) – 2 exemplare;

? autorizatie de constructie (copie) – 2 exemplare;

? contract de refacere (dupa caz).

8. Declaratie privind înregistrarea animalelor de companie în Registru animalelor de companie:

Page 4/7

Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886 email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

9. Documente si actele necesare pentru emiterea si eliberarea avizului de principiu Protectia Mediului:

? Cerere petent – persoana fizica/juridica (executant sau beneficiar) catre Directia Mediu – Serviciul Protectia Mediului;

? Certificat de urbanism – copie – un exemplar;

? Plan de încadrare în zona – scara 1 :5000 – un exemplar;

? Plan de situatie existent – scara 1 :500 – 2 exemplare;

? Plan situatie propus – scara 1 :500 – 2 exemplare;

? Extras carte funciara – copie – un exemplar;

? Plan parcelar – copie – un exemplar – dupa caz (la solicitarea Serviciului Protectia Mediului);

? La depunere se achita o taxa de 50 lei.

10. Acte necesare pentru scutire de impozit privind amplasarea panorilor solare si fotovoltaice la resedinta de domiciliu:

?

Cerere de mâna;

? Copie act de identitate ale proprietarilor;

? Copie Autorizatie de construire (daca este cazul);

? Extras CF nu mai vechi de 30 de zile;

? Fotografii realizate înainte si dupa finalizarea lucrarilor;

? Copii dupa facturi si chitantele fiscale.

Nota:

Consilierii Serviciului Protectia Mediului vor întocmi un referat de specialitate care va cuprinde propunerile de acordare/neacordare a facilitatilor fiscale, documente care vor completa dosarul depus de contribuabilul solicitant si va fi transmis Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara. Contribuabilii beneficiaza de aceasta facilitate în cazul în care, la data depunerii dosarului, nu figureaza în evidentele fiscale cu ramasite.

Page 5/7

Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886 email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

11. Documentele si Actele necesare pentru Obtinerea Acordului pentru Ocuparea Temporara a Domeniului Public - Depozitare de Materiale:

1. Cerere petent - Persoana fizica/Persoana juridica (Executant sau Beneficiar) catre DIRECTIA MEDIU - SERVICIUL PROTECTIA MEDIULUI; 2. Certificat Urbanism/Autorizatie de constructie - COPIE

- UN EXEMPLAR

;

3. Plan de situatie existent - SCARA 1:500 - 1 EXEMPLAR

- cu marcarea si cotarea suprafetei pentru care se doreste ocuparea domeniului public.

domeniului public se achita o taxa zilnica pentru utilizarea temporara a domeniului public, de 1 leu/mp/zi, conform prevederilor Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 196/26.05.2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în Municipiul Timisoara pentru anul 2010, respectiv Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 171/25.05.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în Municipiul Timisoara pentru anul 2011. Nota: Taxa se poate achita la casieriile Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara sau cu Ordin de plata.

Pentru ocuparea

Extras HCL 371/2007

12. Informatii privind gestionarea anumitor tipuri de deseuri pentru persoane fizice si juridice:

PERSOANELE FIZICE

pot transporta si preda gratuit, de luni - sâmbata între orele 8,00 - 20,00 la unul dintre cele 4 puncte de colectare ? Calea situate Torontalului pe: nr. 94;

? Aleea Avram Imbroane nr. 70;

? Calea Mosnitei nr. 2;

?

str. Energiei nr. 3

urmatoarele deseuri:

? deseuri din echipamente electrice si electronice ( frigidere, radiatoare, aspiratoare, fiare de calcat, calculatoare, etc.)

? resturi de materiale rezultate din reparatii si amenajari interioare în cantitati pâna la 1 mc. Mentionam

Page 6/7

Primaria Municipiului Timisoara, B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030, Tel/fax: +40 256 204886 email: primariatm@primariatm.ro, www.primariatm.ro, Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

ca pentru deseurile din constructii si demolari în cantitati mai mari de 1 mc, se poate închiria un container special de la operatorul de servicii publice de salubrizare SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA,

? deseuri de sticla.

PERSOANELE JURIDICE

pot închiria un container special de la operatorul de servicii publice de salubrizare SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, pentru deseurile din constructii si demolari.

Atât persoanele fizice cât si persoanele juridice pot contacta telefonic la numerele: 0256/220.064; 0256/499.490, operatorul de servicii publice de salubrizare SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, solicitând containere cu capacitati de 7 mc sau 22 mc, în functie de cantitatea de deseuri, daca - doresc sa îsi faca curatenie în imobile, incinte, pivnite, subsoluri, poduri, gradini, curti; - detin în gospodarie obiecte care le sunt de prisos; - reamenajeaza apartamentul, casa, sediul firmei.

Page 7/7