Sunteți pe pagina 1din 1

* iv*rs !

tete* $tef* n eel lr{ a r*


Ll

ei$&J

Suce*va

Facultatea de Istorie gi Geografie Departamentul de $tiinle Umane qi Social-Politice

Simpozion gtiinfific studentesc Romdniq in tranzilie (1990-2012): politica internd internationale


31.0s-0r.06.2013

Si

relatiile

INVITATIE
Departamentul de $tiinJe Umane gi Social-Politice al Facultdlii de Istorie qi Geografie din cadrul Universitdlii ,,$tefan cel Mare" din Suceava are deosebita plicere de a vd invita si participa{i in perioada 31 mai - 01 iunie 2013 la sesiunea de Comunicdri $tiinlifice Studenlegti ,,RomAnia in tranzitie (1990-2012): politica internd gi relatiile internationale". Sesiunea este organizati pe doui secJiuni: 1.$tiinje Politice 2.Relatii Intemationale qi Studii Europene

Am fi

deosebit

de onoraJi ca
1a aceastd

dumneavoastrd sd participe

studenli desemnati de facultatea manifestare qtiinlifici.

Date tehnice

Dimensiunile comunicirilor: maximum 10 pagini (20.000 semne cu spalii), incluzAnd rezumatul intr-o limbd de circulatie internationald (maximum 150 cuvinte), font 12, Times New Roman. Dead-line de trimitere a titlurilor Ei rezumatelor comunicirilor: 30 aprilie
2013.

Titlurile gi rezumatele vor


univ. dr. Florin Pintescu).

fi

trimise pe adresa florinp(E,at1as.usv.ro (conf.

Organizatorii vor asigur4

tilor cazarea
?+,

qi masa.

/45\o'Ari/4-\
I Prorector U

_*

Prgdgqan

Prof.univ.dr. Stefan Purici

1,;i:'-r;$ ca{Lf
.li,'+.,f,t

Conf.univ.dr. Florin Pintescu

5|.--n.^;..

a \---

Uoi,tersitata,,stefan cel Mare dir lucea'rd, !tr. Univ,"rsit;lii nr. 13,730 229 Tel: +40 230 520 081, Fdx: +40 230 520 0E0. Web: .rww'"rs'J.ro

!u.eara, Romania

S-ar putea să vă placă și