Sunteți pe pagina 1din 1

UNTyERSITATEA,,I\TCOLAE TTTULESCU' FACT]LTATEA DE DREPT

AYIZ CADRU DIDACTIC

DOMI\ULE DECAII,

Subsemnatu(a)
(nume, iniliala tat6lui, prenume, nume dupd cdsdtorie unde este cazul)

domiciliat(6) in oragul judeful(sectorul)

stra&

Ilr.

_:

Disciplina

Titlul temei

Coordonator gtiinfific

I\IUAIU/AM mai suslinut

Data

DOMIiULUI DECAI\I AL FACI]LTATII DE DREPT